You are on page 1of 3

' .

.' I

',4~

826.
sj~
s,.,,: . .;$ ,SC ~..... ~~ •

f\rt. 5. Wyl<Qnanle ust~wy


Ministrowi Sprawiedliwości.
.......,..• ,. _ _

nlniej~eJ
,:::a_ ~ _ . _ .. @..,. ' 1.".~

powierza
PA : 'J:!t .

-
," Uetewą Mars~ęłek: Tl'qmpczJ'fl~i
r z dnia 26 wr~eśnla 1922 r~' Pre~ydent MInistrów: JuIJgn NOWClJc
" ,,~edmlo(:'e ą;mów przyrze<:~enią sprzedą;i:y Minister Sprawiedliwości: W. Makowski

t
j"
nłe'l,l~bolIlo4ci ilem.$ldch na terenie b. ' Kró-
lestwa Kongresowego.
Art. 1. Wszęlkię umowy
daży nieruchomości ziemskich,
przyrzeczenia _sprze-
zawarte przed 1 stycz~ 827.
"Ja 1'921 r,; obowiązują . sprzedawc~ I nie mogą być
j~dJ'lOstronnie nt;! jego tąOilpie rozwiązane, o ile b~­
UstOWfł
dą.;" pr~edmjotem umowy nieruchomość została Z dnia 26 września 1922 r.
przez sprzedawclt oddaM w PQslad~nje nabywcy
również przed 1 ~tyczni~ 1921 'r., i o ile nabywca w pri: edm iQ<:i~skutków prł!1wnych JataJenia.
wykaże ~iti zezwoleniem właśt:iwegp urzędu ziemskiego c:~ąścl ceny w \!I'llowach o spr2:edai lup ~amlan.~
nl! prze.nil:sienje prawa własno~ci .zgodnie z przepi-
sami o obrodę ziemIą. Rrt. 1.
Jeżeli w dokumencie, ł!awierającym
umow~ kupna - sprzedaży, podano cene: w kwocie
Do umów tych art. 1590 kod. cyw. nie ma za- niższej od rzeczywiście . umówionej lub zatajono ja-
"~
.,.
stosQwania. kiekQlwiek świadczenia na rzecz sprzedając.ego, pod
1\rt. 2. Do pęwY.bzyeh umów ni~ stosuje si;:: / jakąkolwiek nazwą r~,eczywiście \lmówione, to kupu,
"Qwnle~ iłrt. 241 ustawy nptarjaln~j, obowiAzl,ljącej jący obowiązflny jest do %~płacę,l'\ia tylko kwoty po-
nij terenąch b. zaboru rosyjskIego. danej w tym dokl,lm(!Jnc:ie i do Ui!.n:cxenia tylko świad.
czeń, w tym dokumencie ujawnionych.
Jeżeli sprzedawca \lCi;hylą $i~ od Jawąrcia ~ktu
notarja!nego sprzed~iy w terminie, przez m:b ywcę Umowy pisemne · lub ustne, któreml strony
mu wyzn1:lc~onym. ~tld OJ;! iąchmię tęgoż umą umowę ustaliły c~n~ sprzedaży w kwocie wyższej qd poda:·
po myśli ~rt. 1 4~ pf;zęnQ~Z:'lcą na liapywc:ę pr.~wo nej w dok\,lrnende ujlllwnlonym lu!'> :?;QPpwj ą~ały ku,
własnQści nhmlchofT'!Pś~i, bEiQ'lr;;ej przedrniotąm I,.II11PWy. pującego na rzeq; spm:edąlw<;y pod Jaki:\kolwlek nazwą
Spr~ed~!w~y oill!rl!~homoś~1 ?;iemskięj słl.lty jedynie do jal<ichkolwiek świadczeń w dokumeneie sprzedl'lty
pr~wę poszllkiwania pd nabyw~y reszty umówionej nieujawnionych, or~z wsz~lkie umowy PQ~QrI'H~, ma-
,
~. -:
c;"oy ~pm~dąinęj Wf/;ll ~ ę,~!iętk~mi od óola objęcia jiH:ę na (:~łu ukrycie rz~tgywistej <;eny kupna łYD
w posiadanie nieruchomości. Przytem Sl-lma U.ITIÓ- innycn świ~dc~eń, są n!ewainę.
wioną w rublach winną by~ »isf:qgna według sto- Kupują(;emu, który zap łacił cenq kupna wy*tJ'łą
sJJnku l rlJb~l..- 216 fęn, -- 256 hal. . od pod,mej w qokumencie ujawnionym albo usku-
W razie uwzgl~dnienii!ł PQwóaz:twa wyrok pra- tecznił na q:ecl: sprzędaw(:y pod jakąkolwiek na~wą
womocny podlega opłacie !$templowej w wysokości 60f0, jakiekolwiek świadc~enia, w Qokumenc,ie tym zatąjonę,
pm~wid~i(mej w pp~y<:jil h) 1) r07:PQfządzęflia b. Oene- służy prawQ iądanią zwrot\.J nadpła.ty, tI,Jclziei Śwjad..
t'fłMlybęrnatora warszawskiego l. dni" 19 lipca 1916 r. czeń dodatkowych w dokumęnci€ tym z;at~jQnycm h,lb
(0=4. ROlp. N~ 4<? poz. 126) i w pynk'ie 1;1) alt. 6 I,lst~wy ich wartości.
~ dnlą H! lip<:~ 1920 F. (Ot:. U. R. P. N!~ 73, poz. 498), Zrzeczenie sl~ zarzutu nlewe*nQścj lub prawa
j~k gQyt?y rezolucja &'1du stanowiła treść umowy do ż~dąi1la ;zwrotu, W u!it€;pie ppprz~d~!lJącYl1l Q~r ••
apfiei;l~ty, ?:awiArtej ml~day PQWQdęm, I!ł pozw~nym. ślonego, jest pozbawion~ skutków pr~wnych.
Sąd pne$le odpis wyroku jgpię ~l<arDQWej celęm Urzeczywistnienie praw, słL\:?Ęjcych k4pującernu
~ter~ęnią opła~y ~templowej, wyte.j okręślonej, na podstąwle niniejszego artykułu, nie d~je Spl'ląoawey
ł wy,deł nabywę.y tytuł wykenąwc.zy dopiąri:> po tlis~c:~e· prawa do uniewa~nianja zawartej llfflOWy z tytułu
nlu tej flpłąty. pokrzywdzenia, .
1\rt. 3. Wytaczanie powództw na podstawie flrt. 2. Oparte na art. 1 ppw6d ~tw() Q ustale-
umów. wymienionyc,o VI luty~ule 1 ustawy ninięjszej, ni,e lub Q zwrot n~dpłQty prf.ęd~wnią §i~ ~ upływem
esnmi~l.1,) ~iq te.rminem rO(lnym, UC~(;łt od chwili TQ)<U' oel dnją sPQr~E1dleni~ dokumenty uJ"wnlęf1 8 QQ
wej4'1?!. W l.,yeh~ niniejslej u~taw~. (art. 1); prawo do wytoczenią tĘJkie~o PQwócbł:wą
gaśnie także w razie wtześnięjszęgo wytQ<;zęl'\i~ ·F/f, ilę.?;
fl.rt.4. Ustawą "inlel~zą t;!bowlązuJe t'!ą terenie Skarb Państwa powóddwą. okręślQne~(') wart 3.
b. ~fęh~§t\Va KQfI~ręsowe9(') z !łoiem 09łos~enl~.
~6wnC}q;eś.,i~ tr~C:ł mOli obowiąxująt;i:ł u~ti;lWi;l ~ dn. . l\rt. 3. Skarb Państwli mQ~e wyt(}~~~ po.-
~ Ufł~l} 1919 r, w pr~ęd01iQde UITIÓW- pr?:yr~e(!zenlą wó<btwo O przymanie mu . t;Ę!łęj rÓi. ni~y międ~y l:eM
sprzedaży nieruchomości ~iemskich (Dz. P. P. P. N~ 65. sprzedaży, rzecqwiś,ie um6wioną, a PQd~\'IrĄ VI do·
poz. 388). fitoli sprawy, wszczęte przed ,wejściem kumencie ujawniqflym. t~~b;ięi w6rtosei ~atajQnlfch
W ty(:,ie niniejszej u~tiilWy, bąclą rQ;i':strzy~niętę według świadczeń dodatkowych na cele, okr ';Oś lone wart. 8.

I, postanowień lł~t~WY z dnia 29 lipcą 1919 F, (D~. P.


P. P. N2 65, ~oz. 388) przy zachowaniu wszakże
Do wydania tej rolnicy wrąz l, w ąl'Łościq ząt2\jonych
świadczeń dodatkowych obowiązani są: spr4pd€\jący,

l
rn~~pf~u.Jawartego w ustęp~e 3.im art 2 niniejszej o ile ją już otrzymał, kupujCley, o ile jej jesza~ nie
U_$tQWY·, uiścił sprzedającemu.
.'
/

1550 Dziennik Ustaw. Poz. 827.


I
Powództwo, oparte na artykule niniejszym, prze- , I\rt. 7. Wytoczenie powództwa na ~asadzie , I

dawnia się z upływem ,lat dziesięciu od dnia sporzą­ ustawy niniejszej, jako też użycie kwoty, przyznanej
dzenia dokumentu, określonego wart. 1 ustęp 1, Skarbowi Państwa, na . cele, określone wart. 8, nie
a prawo do wytoczenia takiego powództwa gaśnie . uchyla zastosowania przepisów, przewidujących kar~
także w razie wcześniejszego wytoczenia powództwa za czyn, wymieniony wart. 1. .' . I
przez kupującego w terminie, przewidzianym wart. 2. Karze tej nie ulega jednak strona, która d~ J .J
niosła władzy skarbowej o częściowem zatajeniu ceny
Rrt. 4. O powództwie, wytoczonem na zasa- sprzedaży, zanim ta władza w inny sposób otrżymała ,j
dzie art. 2, sąd zawiadomi właściwą izbę skarbową. o tem wiadomość.
Skarbowi służyć będzie prawo przystąpienia do spo-
ru po stronie powoda. Kupujc;cy nie ulega karze , także w . tym przy-
padku, gdy:
Rrt. 5. Na obszarze, na którym obowiązuje a) w terminie, określonym wart. 2, wytoctył
rosyjska ustawa postępowania cywilnego, stosuje się powództwo na zasadzie ustawy niniejszej, l

~
następujące przepisy: zanim jeszcze Skarb Państwa skorzystał z pra-
W sprawach z powództwa, wytoczonego na za- wa, służącego mu na zasadzie art. 3, .lub
sadzie niniejszej ustawy, fakty, stanowiące podstawę b) w postępowaniu sądowem na skutek po-
roszczenia, mogą być udowodnione zeznaniami świad­ wództwa, wytoczonego na zasadzie ustawy
ków, a postanowienia art. 409 i 410 ros. ust. post. niniejszej, zeznawał jako świadek lub był
cyw., wyłączające dowód ze świadków, nie mają za- przesłuchany, jako strona, pod przysięgą.
stosowania.
f\rt. 8. Z kwoty, przyznanej Skarbowi Państwa
Księgi rachunkowe, zapiski I notatki stron lub
na zasadzie art. 3, będzie pokryta dodatkowa opłata .'
osób trzecich stanowią dowód dostateczny, o ile je stemplowa ' (art. 6), reszta zaś będzie użyta na , cere
sąd w poszczególnym wypadku uzna za wiarygodne,
dobroczynne, : związane z gminą, w której znajdował
nawet gdyby nie były podpisane pr2;ez ~dnego z kon- się przedmiot sprzedaży w dniu sporządzenia doku-
trahentów. mentu ujawnionego. Szczegółowe przepisy w tym
l
, Sąd może, w braku Innych dowodów lub w celu
'Ich uzupełnienia, zarządzić przesłuchanie je,d nej ze
stron pod przysięgą na okoliczności w'sprawie spornej.
przedmiocie wyda Minister Skarbu.
I\rt. 9. " Notarjusz, sporządzając akt, zawierający
'Przed przesłuchaniem pod przysięgą sąd przesłucha umowę sprzedaży, lub zaświadczając własnoręcznoś.c
1
, obie strony bez przysięgi. podpisu (znaku ręcznego) na akcie takim, winien
oznajmić stronom, jakie skutki prawne pociąga za
W przedmiocie przesłuchania stron pod przy-
sobą zatajenie ceny sprzedaży (art. 1 do 8) i zazna-
sIęgą będą miały zastosowanie przepisy ustawy po' : 'j
czyć to oznajmienie w akcie, względnie w zaświad-
stępowania cywilnego, dotyczące badania i zaprzy- ' /

sięgania świadków, z wyjątkiem przepisów art. 370,


czeniu podpisu. , ,
punktów 1 do '5 artykułu 373, punktu 4 art. 379, Przepis powyższy stosuje się ,odpowiednio do
"art. art. 382, 383, 384, 392, 393, punktu 1 art. 396 aktów, spisanych lub uwierzytelnionych w sądii~,
oraz art. art. 407, 408, 409 i 410 ust. post. sąd. cyw., o ile zawierają umowę sprzedaży. .-
tudzież art. 395 tejże ustawy, o ile dotyczy uwolnie-
nia od przysięgi za zgodą stron, i następujące do- I\rt. 10. ł\rt. 1 do' 9 stosować należy analo-
datkowe przepisy: gicznie do umów, na mo.cy ~tórych jedna strona
obowiązuje się do dania rzeczy, druga zaś do da~
W razie, gdy po jednej strome występuje wię­ rzeczy oraz do dopłaty gotówką lub do innych , świad­
cej osób, przesłuchane będą pod przy~ięgą jedna czeń ubocznych, jeśli w dokumencie, zawierającym
Z nich lub więcej według wyboru sądu,
umowę, podano doplatę w , kwocie niższej od umó-
Duchowni świeccy 'i zakonnicy wszystkich wy- wionej, albo dopłatę tę lub świadczenia uboczne
znań chrześcijańskich zamiast przysięgi składają ze- całkowicie zatajono. Postanowienia powołanych arty-
znania z powołaniem się na śluby zakonne lub ka- kułów, tyczące się kupującego, stos~ją się do tej
płańskie. Uznani przez Rząd duchowni wyznań nie- strony, która zobowiązała się do dopłaty 'gotówką
chrześcijańskich mogą zamiast przysięgi składać uro- lub do świadczeń ubocznych.
,czyste przyrzeczenie,
W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa ł\rt. 11. ł\rt. 1 do 8 stosowane b~dą 21n2l10-
lub uchylenia się od przysięgi, sąd po rozważeniu gicznie na obszarze b. dzielnicy pruskiej także wów-
wszystkich okoliczności sprawy oceni znaczenie tego czas, gdy przy przewłaszczeniu . (§ 925 kodeksu cy-
faktu dla rozstrzygnięcia sporu. wilnego niemieckiego), opierającem się na umowie
, Przyrzeczenie osób, należących do wyznań, nie sprzedaży" nie zawartej w formie sądowej lub notar-
uznających przysięgi (punkt 2 art. 396 ros. ust. post.
jalnej, strony podały wartość nieruchomości wsl,lmle
niższej od umówionej ceny sprzedaży, albo, określa­
sąd. cyw.), oraz duchownych wyznań niechrześcijań­
jąc wartość, nie uwzględniły wartości świadczeń do-
,skich stoi pod względem skutków 'karnych Z art. 160
kodeksu karnego narówni z przysięgą. datkowych.
f\rt. 12. Wykonanie ustawy niniejszej porucza
I\rt. 6. Nieważność umowy, określonej wart. 1, się Ministrom: Sprawiedliwości i Skarbu.
ustęp 2, nie ma wpływu na obowiązek stron do
,I
uiszczenia opłaty stemplowej (należytości) od zatajo- w
I\rt. 13. Ustawa niniejsza .wchodzi życie w mie-
• nej cz~ści ceny sprzedaży• siąc po ogłoszeniu i nie dotyczy umów, zawartych
j
I •
\ .
"

Dziennik Ustaw. ' Poz. 827 I 828. 1551

prZed tym terminem. Umowy, zawarte w b. dzielnicy pada 1918 r. do dnia 1 wrzesma 1921 r,
pruskiej przed wejściem w życie niniejszej ustawy przez takież komisje w Krakowie i Lwo'W'ie;
z zatajeniem części ceny lub świadczeń dodatkowych, b) osoby; posiadające świadectwa egzaminu nau-
nie mogą być z tego tytułu unieważnione, chyba, że czycielskiego, wyd ane przed 1 listopada
już . zapadły wyroki prawomocne; wszczęte zaś w tych 1918 r. przez b. austrjackie komisje egzami-
sprawach procesy, w których nie zapadły jeszcze wy- nacyjne dla nauczycieli muzyki, a w czasie
,r okl prawomocne, ulegają umorzeniu. od 1 listopada 1918 r. do chwili wejścia
w życie niniejszej ustawy przez takąż ko-
Marszałek: Trąmpczyński
misję we Lwowie, oraz osoby, które aż do
Prezydent Ministrów: Juljan Nowak tej chwili uzyskały pełne dyplomy z ukoń­
czenia konserwatorjum warszawskiego, lwow-
Minister Sprawiedliwości: W. Makowski skiego, wyższej szkoły muzycznej im. Fr.
M,inister Skarbu: Jastrzębski Chopina przy Towarzystwie Muzycznem
w Warszawie, lub dyplomy ukończenia kon-
serwatorjów zagranicznych, uznanych przez
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego za równorzędne, i odbyły przy-
828. najmniej 2-letnią, przez Ministra Wyznań Re~
Iigijnych i Oświecenia Publicznego uznaną
Ustawa za zadowalającą, praktykę szkolną;
c) osoby, posiadające św iadectwa egzaminu nau-
z dnia 26 września 1922 r. czycielskiego, wydane przed 11 lipca 1919 r,
dotycząca ,kwalifikacji ,z awodowych do naucza- przez pruskie" Wissenschaftliche PrGfungskom-
'nla w szkołach średnich ogólnokształcących missionen ", oraz osoby, posiadające świadec­
i , . seminarjach nauczycielskich państwowych twa, wydane w czasie od 11 lipca 1919 r. do
.' i prywatnych. 1 pażdziernika 1921 r. przez komisję egza-
minacyjną na nauczycieli szkół średnich, utwo-
J\rt. 1. Kwalifikacje zawodowe do nauczania rzoną VI Poznaniu rozporządzeniem Naczel-
w , szkołach średnich ogólnokształcących i seminar- nej Rady Ludowej;
jach naucżycielskich posiada tylko ' ta osoba, ~tóra d) osoby, posiadające wydane przed 1 , paź­
zdała . egzamin państwowy. na nauczyciela szkół śred­
dziernika 1917 r. świadectwa państwowe ro-
nicb, ustanowiony rozporządzęniem Ministra Wyznań syjskie "ucziŁiela gimnazji", "wyższawo do-
'Religijnych i Oświecenia Publicznego. maszniawo nastawnika" lub "domaszniawo
J\rt. 2, ' SzczegÓlne ' I<~alifikacje zawodowe do nastawnika", względnie" uczitiela ",-te ostat~
nauczania religji w szk,qłach .średnich ogólnokształ­ nie, o ile ich właściciele posiadają studja
'cący~h ' i . seminarjach . nauczycięlskich oraz sposób wyższe;
ich uzyskania okre'śli 'Minister Wyznań Religijnych e) osoby, posiadające dyplomy na nauczyciela
I Oświecenia Publicznego w porozumieniu z właści- szkół średnich, wydane przed wejściem wży­
wemi władzami kościelnemi. ' I cie niniejszej ustawy przez państwowe ko-
misje egzamin'a cyjne dla kandydatów na nau-
I\rt. 3. Nauczycielem szkoły średniej ogólno- czycieli szkół średnich powołane przez Mi-
·~sżtałcącej lub seminarjum .. nauczycielskiego może nistra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
być ·tylko osoba, posiadająca kwalifikacje zawodowe,
blicznego;
'wymienione wart. ' l' lub 2. ' . Minister Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego może dopuścić do f) osoby, posiadające dyplomy ukończenia kur,-
'nauczania osobę, nieposiadającą takich kwalifikacji, su naukowego lub pedagogicznego, lub też
jedhaR na okres nie dłuższy ni~ 4-letni. studjum pedagogicznego, wydane przed wej-
ściem w życie niniejszej ustawy przez pań­
, , Rrt. 4. Nauczyciel szkoły średniej ogólno- stwową kom i sję egzaminacyjną przy Państwo­
kształcącej lub seminarjum nauczycielskiego moż e wym Instytucie Pedagogicznym w Warszawie;
.udzielać nauki przedmiotów, nie objętych jego kwali- g) osoby, posiad ają ce świadectwa 1 stopnia na
fikacją, tylko za- zgodą kuratora okręgu szkolnego. nauczyciela rysunku i modelowania, wydane
przed 1 czerwca 1921 r. na zasadzie statutu
Postanowienia przejściowe.
tymczasowego Królewsko - Polskich Kursów
. I\rt.5. Za ' posiadające kwalifikacje zawodowe Pedagogicznych dla nauczycieli rysunku
do nauczania ' w szkołach średnich ogólnokształcących w Warszawie , z dnia 19 września 1918 r.,
-j seminarjach nauczycielskicli uważa się również: oraz osoby, posi ad ające dyplomy ukończenia
a) osoby, posiadaj'ące świadectwa egzaminu ~a­ państwowych kursów pedagogicznych dla nau-
uczycieIskiego, wydane przed 1 listopada czania rysunków w Warszawie, wydane w cza-
1918 r. przez b. austrjackie komisje egzami- sie od 1 czerwca 1921 r. do chwili wejścia
na<;yjne dla kandydatów na nauczycieli szkół w życie niniejszej ustawy;
średnich lub komisje egzaminacyjne dla kan- h) osoby, posiadające świadectwa egzaminu,
dyd,atów na nauczycieli rysunków odręcznych uprawniające do prowadzenia .ćwiczei'l cie-
i dla kan dydatów na nauczycieli gimnastyki lesnych w szkołach p aństwowych powszech-
w s'zkołach średnich , a w czasie od 1 Iisto- nych, średnich i seminarjach nauczycielskich,