You are on page 1of 3

I •

\ .
"

Dziennik Ustaw. ' Poz. 827 I 828. 1551

prZed tym terminem. Umowy, zawarte w b. dzielnicy pada 1918 r. do dnia 1 wrzesma 1921 r,
pruskiej przed wejściem w życie niniejszej ustawy przez takież komisje w Krakowie i Lwo'W'ie;
z zatajeniem części ceny lub świadczeń dodatkowych, b) osoby; posiadające świadectwa egzaminu nau-
nie mogą być z tego tytułu unieważnione, chyba, że czycielskiego, wyd ane przed 1 listopada
już . zapadły wyroki prawomocne; wszczęte zaś w tych 1918 r. przez b. austrjackie komisje egzami-
sprawach procesy, w których nie zapadły jeszcze wy- nacyjne dla nauczycieli muzyki, a w czasie
,r okl prawomocne, ulegają umorzeniu. od 1 listopada 1918 r. do chwili wejścia
w życie niniejszej ustawy przez takąż ko-
Marszałek: Trąmpczyński
misję we Lwowie, oraz osoby, które aż do
Prezydent Ministrów: Juljan Nowak tej chwili uzyskały pełne dyplomy z ukoń­
czenia konserwatorjum warszawskiego, lwow-
Minister Sprawiedliwości: W. Makowski skiego, wyższej szkoły muzycznej im. Fr.
M,inister Skarbu: Jastrzębski Chopina przy Towarzystwie Muzycznem
w Warszawie, lub dyplomy ukończenia kon-
serwatorjów zagranicznych, uznanych przez
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego za równorzędne, i odbyły przy-
828. najmniej 2-letnią, przez Ministra Wyznań Re~
Iigijnych i Oświecenia Publicznego uznaną
Ustawa za zadowalającą, praktykę szkolną;
c) osoby, posiadające św iadectwa egzaminu nau-
z dnia 26 września 1922 r. czycielskiego, wydane przed 11 lipca 1919 r,
dotycząca ,kwalifikacji ,z awodowych do naucza- przez pruskie" Wissenschaftliche PrGfungskom-
'nla w szkołach średnich ogólnokształcących missionen ", oraz osoby, posiadające świadec­
i , . seminarjach nauczycielskich państwowych twa, wydane w czasie od 11 lipca 1919 r. do
.' i prywatnych. 1 pażdziernika 1921 r. przez komisję egza-
minacyjną na nauczycieli szkół średnich, utwo-
J\rt. 1. Kwalifikacje zawodowe do nauczania rzoną VI Poznaniu rozporządzeniem Naczel-
w , szkołach średnich ogólnokształcących i seminar- nej Rady Ludowej;
jach naucżycielskich posiada tylko ' ta osoba, ~tóra d) osoby, posiadające wydane przed 1 , paź­
zdała . egzamin państwowy. na nauczyciela szkół śred­
dziernika 1917 r. świadectwa państwowe ro-
nicb, ustanowiony rozporządzęniem Ministra Wyznań syjskie "ucziŁiela gimnazji", "wyższawo do-
'Religijnych i Oświecenia Publicznego. maszniawo nastawnika" lub "domaszniawo
J\rt. 2, ' SzczegÓlne ' I<~alifikacje zawodowe do nastawnika", względnie" uczitiela ",-te ostat~
nauczania religji w szk,qłach .średnich ogólnokształ­ nie, o ile ich właściciele posiadają studja
'cący~h ' i . seminarjach . nauczycięlskich oraz sposób wyższe;
ich uzyskania okre'śli 'Minister Wyznań Religijnych e) osoby, posiadające dyplomy na nauczyciela
I Oświecenia Publicznego w porozumieniu z właści- szkół średnich, wydane przed wejściem wży­
wemi władzami kościelnemi. ' I cie niniejszej ustawy przez państwowe ko-
misje egzamin'a cyjne dla kandydatów na nau-
I\rt. 3. Nauczycielem szkoły średniej ogólno- czycieli szkół średnich powołane przez Mi-
·~sżtałcącej lub seminarjum .. nauczycielskiego może nistra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
być ·tylko osoba, posiadająca kwalifikacje zawodowe,
blicznego;
'wymienione wart. ' l' lub 2. ' . Minister Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego może dopuścić do f) osoby, posiadające dyplomy ukończenia kur,-
'nauczania osobę, nieposiadającą takich kwalifikacji, su naukowego lub pedagogicznego, lub też
jedhaR na okres nie dłuższy ni~ 4-letni. studjum pedagogicznego, wydane przed wej-
ściem w życie niniejszej ustawy przez pań­
, , Rrt. 4. Nauczyciel szkoły średniej ogólno- stwową kom i sję egzaminacyjną przy Państwo­
kształcącej lub seminarjum nauczycielskiego moż e wym Instytucie Pedagogicznym w Warszawie;
.udzielać nauki przedmiotów, nie objętych jego kwali- g) osoby, posiad ają ce świadectwa 1 stopnia na
fikacją, tylko za- zgodą kuratora okręgu szkolnego. nauczyciela rysunku i modelowania, wydane
przed 1 czerwca 1921 r. na zasadzie statutu
Postanowienia przejściowe.
tymczasowego Królewsko - Polskich Kursów
. I\rt.5. Za ' posiadające kwalifikacje zawodowe Pedagogicznych dla nauczycieli rysunku
do nauczania ' w szkołach średnich ogólnokształcących w Warszawie , z dnia 19 września 1918 r.,
-j seminarjach nauczycielskicli uważa się również: oraz osoby, posi ad ające dyplomy ukończenia
a) osoby, posiadaj'ące świadectwa egzaminu ~a­ państwowych kursów pedagogicznych dla nau-
uczycieIskiego, wydane przed 1 listopada czania rysunków w Warszawie, wydane w cza-
1918 r. przez b. austrjackie komisje egzami- sie od 1 czerwca 1921 r. do chwili wejścia
na<;yjne dla kandydatów na nauczycieli szkół w życie niniejszej ustawy;
średnich lub komisje egzaminacyjne dla kan- h) osoby, posiadające świadectwa egzaminu,
dyd,atów na nauczycieli rysunków odręcznych uprawniające do prowadzenia .ćwiczei'l cie-
i dla kan dydatów na nauczycieli gimnastyki lesnych w szkołach p aństwowych powszech-
w s'zkołach średnich , a w czasie od 1 Iisto- nych, średnich i seminarjach nauczycielskich,
",;; ..,ces'?a'X'i"t te» ' .' .....·ł.;:,: *4i..cr '-;rI'"
DzfiThfiik UstatV. Pox. 828.
_.:. . . _ -.-+-. h .. net " - zr', ar ' \ • S' u T O.f=T - t>

wydane przed wejściem w życie mmejszej b) nauczydeJi czynnych, którzy choć nie IDQ91l
ustawy na podstawie statutu państwowych $ię wyl<azać studjami wyższemi w zakręsię,
kursów wychowania. fizycznego, zatwierdzo- wskazanym w punkcie a), czynią jędnak zą­
nego pr~ez Ministra Wyznań Rt.'Jgijnych dość wymienionym tam innym warun,kom,
I O$wiecenia Publicznego z dnia 14 września jeśli. uzna ich prace naukową lub pedągo- ,
1921 r. (Dz. Urz. Mln. W. R. i O. P. N!l 17, gkzną ZOl wybitną;
poz, 175) oraz nę podstawie rozporządzenia c) nauczycieli czynnych, którzy przed upływem . .
Ministra Wy~nań Religijnych i Oświecenia 1921 r. ukończyli przynajmniej 45 lat życia
Publicznego z dnia 29 marca 1922 r. w spra- oraz 12 lat piacy szkolnej nauczycielskiej
wie programów i egzaminów końcowych na w wymiarze przynajmniej 14 godzin tygodnio-
państwowych kursach wyc;howania fizycznego wo, z czego conajmniej 5 lat W szkołach
(Dz. Urz. Min. W. R. i O. P. N!l 16, poz. 155); średnich ogólnokształcących lub seminarjach
I) osoby, posiadające świadectwa, upoważniają­ nauczycielskich, jeśli uzn.a prac~ t~ za owocną.
. jące do nauczania slojdu' w seminarjach, szka-
lath średnich i powszechnych, wydane przed I\rt. 7. Nauczyc.iele szkół średnich ogólno-
, wejściem w życie niniejszej ustawy na pod- kształcących i seminarjów nauczycielskich czynni,
stawie okólnika Ministra Wyznań Religijnych przed końcem 1921 r., którzy a) mają skończoną
I Oświecenia Publicznego z dnia 13 marca szkołę średnią ogólnokształcącą lub seminarjum nau-
1920 r. (Dz. Ur~. Min. W. R. i O. P. N!l 11. czycielskie, b) przed kOl'1cem sierpnia 1921 r. ukoń­
poz. 79); czyli 25 lat życia oraz c) przed tąż datą odbyli 3 lata
szkolnej praktyki nauc;zycielskiej, uznanej przez Mi~
,,' J) osoby, które przed wejściem w tycie niniej- nistra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
szej ustawy , uzyskały doktorat lub dyplom
za zadawalającą, w wymiąrze conaJmnieJ 14 god:dn
ukończenia z egzaminemstudjów wyższych
tygodniowo, z Czego conąjmnlej dw~ lat~ w szkQle .
oraz odbyły przynajmniej 2-letnią, przez Mi- średniej ogólnoks~tałcącej lub w seminarjum paLł­
nistra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu- czycielskiem, jakoteż 'nauczyciele czynni w szkoła~h .
blicznego uznaną za zadawalającą, praktykę średnich ogólnokształcących, seminarjach nauczyciel-
szkolną nauczycielską w wymiarze przynaj-
skich lub w szkołach powszechnych pnęd końcem
mniej 14 godzin tygodniowo; 1921 r., którzy czynią z~dość warunkom,. wymienio-
k) nauczycieli, którym prtyznano prawo ' pobie- nym pod a) i b), a nadto przed upływem 1928 ,.
ramia dodatku za . studja wy'isze na mocy wykażą siEI conajmniej 3,Ietnią praktyk21 nauczyciel-
art. 15 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r.oupo- ską w szkole średniej ogólnokształcącej lup w se-
sażeniu nauczycieli i dyrektorów państwo­ minarjum ' nauczycleIskiem w wymiarze przynajmniej
wych szkół średnich ogólnokształcących, se- 14 godzin tygodniowo, jeśli Minister Wyznań Religij-
minarjów nauczycielskich, preparand oraz wi- nych l Oświecenia Publicznego tE; Ich praktyk~ uznś'l
zytatorów szkół (Dz. U. R. P. N!l 65, poz. 433) za wybitną, mogą u~yskać kwalifikacje zawodowe
oraz w m y$1 art. 17 rozporządzenia Prezy- do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcą­
denta Ministrów, Ministra Skarbu, Ministra cych i seminarjach nauczycielskich przez zdanie
. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne- przed końcem roku 19~8 lłproszczonego egzaminu
go i Ministra 1>. Dziel icy Pruskiej z dnia 25 państwowego na nauczycieli szkół średnich ogólno-
pa. ździęrnika 1920 r. w celu wykonania usta- kształcących i seminarjów nauczycielskich, ustano-
wy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nau- wionego rozpon:ądzeniim Ministra Wyznań Religij-
czyCieli, dyrektorow państwowych szkół ś r ed- nych I Oświecenia Publicznego. W wyjątkowydr wy- '
, . nich ogólnoksi1:takących, semlnarjów nauczy- padkach może Minister dopuścić do egzaminu
tielskich i preparand oraz wizytatorów (Dz. uproszczonego kandydata , niespełniającego jednego
U. R. P. N2 103, poz. 688). z dwóch pierwsz,y ch warunków.
"rt.
6. Minister Wyznań Religijnych i Oświe­ f\rt. 8. Osobom, które uzyskują kwalifikacJE:
z8wodow21 do nauc2;!'lnia w szkołach średnich ogólno-
cenia Publicznego może uznać za posiadających kwa-
lifikacJe zawodowe do nauczania w szkołach śred­ kształcących i seminarjach nauczycielskich , na zasa-
nkh ogolnoks?:tałcących i seminarjach nauczyciel- dzie art. 6, dalej tym z pośród osól?, wymlenionyc;h
skldt: wart. 5 lit. aj, b), c), d), których orygihalne dy-
plomy nauczycielskie (świądectwa egzaminu nauczy-
O) nau~ycleli czynnych, którzy przęd upływem cielskiego) zostały wystawione w języku nie polskim,
, 1921 r. ukończ yli 30 lat życia, odbyli sześć wreszcie tym z pośród osób; wymienionych wart. 5
semestrów stu dl ów wyższych w charakterze lit. j), k), które nie posiadąlją wcale dyplomów n~q­
studentów oraZ 5-letnią praktykę szkoln ą nau- czyci ę l&kich, Minister Wyznań Religijnych ' i Oświę(e­
~lydęlską, z czego conajmniej 2 lata w szko- ni ~- Publicznego wyda dyplomy na nauciycieli szkół
łęch średnich ogólnokształcącycl1 lub semi- średnich ogólnokształcących i ~emina.rjów nauczy-
narjach nauczycielskich w wymiarze przynaj- cielskich.
mniej 14 godzin tygodniowo, jeśli uzna 1) prak-
tyk~ za zadawalającą, 2 studja wyższe za do- I\rt. 9. ,Osoby, które w sposób. określonyarty­
statecznie udowodnione świ.adecŁwami prac kułem 7, uzyskają kwalifikacje zawodowe do naucza-
Seminaryjnych lub laboratoryjnych, egzami- nia w szkołach średnich ogólno~ształcąeych i semi-
nów półrocznych i t. P. narjach nauczycielskich, otrzymują ąyplomy na nau-
,.... 1553

c:zy«;ieU szkół średnich og6lnoksztak'lćych i semi- 829.


ttetJów ńaUC2:y~ielsk.ich od odnośnej komisji egzami-
na<tyjttej. Ustawa
.f\rt. 10. Osoby, które na podstawie art. 5 z dnia 26 września 1922 r.
l w myśl art 8 pragną uz y skać dyp'lomy na nauczy-
cieli Szkół średnich ogólno kształcqcych i semlnarjów ó zasadath powslechnego samorządu wo)ew6da.
nauczycielskich, oraz osoby, które na . podstewie kiego, a w szczególności województwa lwow-
6rt 6 I w myśl art. 8 uzyskać pragoq kwalifikacje skiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego.
zawodowe j dyplomy na nauczycieli szkół średnich
ogólnokształcących i seminarjów nauczycielskich, Rozdział I.
winny w przeciągu roku, od chwili wejścia w życie Postanowienia ogólne.
niniejszej ustawy, whieść do Ministra Wyznań Re-
ligijnych I Oświecenia Publicznego odpowiednIo udo- Rrt. 1. ' Województwa, utworzone w drodz-e
kumentowane . podanie. Osoby, które do powyższego ustawodawczej, są jednostkami sCilfiorżl:\aowemi (art.
terminu podań nie wniosą, tracą prawo przewidżiane ' 65 ustawy konstytucyjnej). .
artykułami 5, ' 6 i 8. Prawo stanowienia w sprawach, nale~ątych do
WYICltek może Minister Wyr.nań Religijnych zakresu działania tego samorządu, przysługuje obie-
1 Ofwlec:enla Publicznego uczynić dla repatrjantów; ralnym sejmikom wojewódzkim (art. 67 ustawy kon-
przedłu:taj&c powyższy termin nie dłużej jedoak nii stytucyjnej).
1 do 2 lat. Rrt. 2. Ustawy państwowe określą, jakle spra-
wy wchodzą w zakres samorZądu wojewódzkiego,
Art. 11. Minister Wyznań Religijnych i Oświe­
cenia Publicznego może ograniczyć przyznawane na zwłaszcza z dziedziny kulturalnej, gospodarczej, ko-
podstawie art. 6 kwalifikacje Zawodowe' do prawa munikacji, ochrony zdrowia, opieki nad ubogimi,
nauctanla w klasach niiszych szkół średni~h ogólno- administracji samorządowej i skarbowości publicznej.
kształcących. Art. 3. W sprawach, przekazanych SllmOfZQ-
dowi wojewódzkiemu, sejmiki mają prawO uchwalać
I\rt. 12. Postanowienia art. 3 nie odnoszą sle: ustawy w granicach postanowień ustawy ' konstytu-
, do neuczyc:ieli czynnych w szkołach średnich ogóloo- cyjnej oraz ustaw państwowych.
kształcący<:h i seminarjach nauczycielskich przed wej-
Ustawy WOjewódzkie, uchwalone prz,z sejmiki,
ściem w życie niniejsżej ustawy. Nauczyciele ci, nabierają mocy obowiązującej na obszarze wojewód-
jeśli nie posied~J~ kwalifikacji zawodowych do nciu- ~twa przez sankcję Prezydenta Rzeczypospolitej, za-
~2tanla W szkołach średnich ogólhoksttałcących i se-
opatrzoną w kontrasygnatę Prezesa Rady Ministrów
mlnlrJ~chnauć:zycielskich, a nie postarają si~ o ich i właściwego ministra, oraz ogłoszenie w dzienniku
nabycie pr:zed końcem roku 1928, tracą prawo mlU- urzędowym województwa.
c:!anla w ~ych s:z:kołach.
Na podstawie ustaW wojewódzkich mogą .sejmi-
, I\rt. 13. Przez studja wyż.sze, wymienione, ki uchwalać postanowienia natury administracyjnej.
VI art. 5 I 6. rozumieć należy studja, uprawniające .f\rt. 4. Ordynację wyborczą sejmików woje- "
do pobierania dodatków za stL!dja wyższe w myśl wódzkich uchwali Sejm Rzeczypospolitej.
arl ., I,Jstawy t dnia 13 lipco 1920 r. ' o uposażeniu
\lttE:dników I niższych funkcjoharjus~ów państwowych O ważności wyborów I wyboru poSZCZególnych
posłów do sejmiku orzeka S~d Najwyższy.
(Dz. U . .R. P. N2 65 poz. 42~) i rozporządzenia Rady
Mlhilltró"" t dnia . 27 lutegQ 1922 r. w tym przed- Rrt. 5. Prezydent Rzeczypospolitej ~wołuje sej-
miocie (Dz. U. R. P. Na 22 poz. 183). mik przynajmniej raz na rok, odraq:a go i rozwiązuje.
W razie rozwiązania sejmiku nowe wybory bę­
I\ ..t. 14. Wykonanie . niniejszej u~ta'wy powie- dą zarz'ldzone najpóźniej W termlni~ ttżechmie-
na się Ministrowi WyznaJ\ Religijnych l Oświecenia sięcznym. .
Publietnego.
.f\rt. 6. Postanowienia art. 21 ustawy konstY-
.f\rt. 1'. Ustawa niniejsza wchodzi w życie tucyjnej, odnoszące się do posłów na Sejm, odnosi~
& dnłem jej ogłoszenia. ~ sie: będą takie do posłów sejmiku z tą zmianą, że
Marszałek: T,.qmpc~d$ki
prawa, przyznane w artykule tym Sejmowi, służyć
będą sejmikom, a nietykalność posęlska przysługi­
Prezyd~nt Ministrów: Ju/jfPI Nowak wać będzie posłom na sejmik tylko w czasie trwania
obrad sejmiku.
Minister Wyznań Religijnych
I Oświecenia Publicznego: D,.. Irumanklckl Postanowienia art 22 ustawy konstytucyjnef.
odnoszące sit: do posłów na Sejm, odnosić się będą
także do posłów na sejmik w stosunku ich do sa-
morządu i do władz samorządowych VI wojewód:
ztwie, w które m na sejmik posłują.
Rrt. 7. Dla przygotowania i wykonania uchwał
. sejmiku oraz dia sprawowania administrac;ji w zakre-
sie samorządu wojewódzkiego Dowołan. b"da WVM