You are on page 1of 3

,....

1553

c:zy«;ieU szkół średnich og6lnoksztak'lćych i semi- 829.


ttetJów ńaUC2:y~ielsk.ich od odnośnej komisji egzami-
na<tyjttej. Ustawa
.f\rt. 10. Osoby, które na podstawie art. 5 z dnia 26 września 1922 r.
l w myśl art 8 pragną uz y skać dyp'lomy na nauczy-
cieli Szkół średnich ogólno kształcqcych i semlnarjów ó zasadath powslechnego samorządu wo)ew6da.
nauczycielskich, oraz osoby, które na . podstewie kiego, a w szczególności województwa lwow-
6rt 6 I w myśl art. 8 uzyskać pragoq kwalifikacje skiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego.
zawodowe j dyplomy na nauczycieli szkół średnich
ogólnokształcących i seminarjów nauczycielskich, Rozdział I.
winny w przeciągu roku, od chwili wejścia w życie Postanowienia ogólne.
niniejszej ustawy, whieść do Ministra Wyznań Re-
ligijnych I Oświecenia Publicznego odpowiednIo udo- Rrt. 1. ' Województwa, utworzone w drodz-e
kumentowane . podanie. Osoby, które do powyższego ustawodawczej, są jednostkami sCilfiorżl:\aowemi (art.
terminu podań nie wniosą, tracą prawo przewidżiane ' 65 ustawy konstytucyjnej). .
artykułami 5, ' 6 i 8. Prawo stanowienia w sprawach, nale~ątych do
WYICltek może Minister Wyr.nań Religijnych zakresu działania tego samorządu, przysługuje obie-
1 Ofwlec:enla Publicznego uczynić dla repatrjantów; ralnym sejmikom wojewódzkim (art. 67 ustawy kon-
przedłu:taj&c powyższy termin nie dłużej jedoak nii stytucyjnej).
1 do 2 lat. Rrt. 2. Ustawy państwowe określą, jakle spra-
wy wchodzą w zakres samorZądu wojewódzkiego,
Art. 11. Minister Wyznań Religijnych i Oświe­
cenia Publicznego może ograniczyć przyznawane na zwłaszcza z dziedziny kulturalnej, gospodarczej, ko-
podstawie art. 6 kwalifikacje Zawodowe' do prawa munikacji, ochrony zdrowia, opieki nad ubogimi,
nauctanla w klasach niiszych szkół średni~h ogólno- administracji samorządowej i skarbowości publicznej.
kształcących. Art. 3. W sprawach, przekazanych SllmOfZQ-
dowi wojewódzkiemu, sejmiki mają prawO uchwalać
I\rt. 12. Postanowienia art. 3 nie odnoszą sle: ustawy w granicach postanowień ustawy ' konstytu-
, do neuczyc:ieli czynnych w szkołach średnich ogóloo- cyjnej oraz ustaw państwowych.
kształcący<:h i seminarjach nauczycielskich przed wej-
Ustawy WOjewódzkie, uchwalone prz,z sejmiki,
ściem w życie niniejsżej ustawy. Nauczyciele ci, nabierają mocy obowiązującej na obszarze wojewód-
jeśli nie posied~J~ kwalifikacji zawodowych do nciu- ~twa przez sankcję Prezydenta Rzeczypospolitej, za-
~2tanla W szkołach średnich ogólhoksttałcących i se-
opatrzoną w kontrasygnatę Prezesa Rady Ministrów
mlnlrJ~chnauć:zycielskich, a nie postarają si~ o ich i właściwego ministra, oraz ogłoszenie w dzienniku
nabycie pr:zed końcem roku 1928, tracą prawo mlU- urzędowym województwa.
c:!anla w ~ych s:z:kołach.
Na podstawie ustaW wojewódzkich mogą .sejmi-
, I\rt. 13. Przez studja wyż.sze, wymienione, ki uchwalać postanowienia natury administracyjnej.
VI art. 5 I 6. rozumieć należy studja, uprawniające .f\rt. 4. Ordynację wyborczą sejmików woje- "
do pobierania dodatków za stL!dja wyższe w myśl wódzkich uchwali Sejm Rzeczypospolitej.
arl ., I,Jstawy t dnia 13 lipco 1920 r. ' o uposażeniu
\lttE:dników I niższych funkcjoharjus~ów państwowych O ważności wyborów I wyboru poSZCZególnych
posłów do sejmiku orzeka S~d Najwyższy.
(Dz. U . .R. P. N2 65 poz. 42~) i rozporządzenia Rady
Mlhilltró"" t dnia . 27 lutegQ 1922 r. w tym przed- Rrt. 5. Prezydent Rzeczypospolitej ~wołuje sej-
miocie (Dz. U. R. P. Na 22 poz. 183). mik przynajmniej raz na rok, odraq:a go i rozwiązuje.
W razie rozwiązania sejmiku nowe wybory bę­
I\ ..t. 14. Wykonanie . niniejszej u~ta'wy powie- dą zarz'ldzone najpóźniej W termlni~ ttżechmie-
na się Ministrowi WyznaJ\ Religijnych l Oświecenia sięcznym. .
Publietnego.
.f\rt. 6. Postanowienia art. 21 ustawy konstY-
.f\rt. 1'. Ustawa niniejsza wchodzi w życie tucyjnej, odnoszące się do posłów na Sejm, odnosi~
& dnłem jej ogłoszenia. ~ sie: będą takie do posłów sejmiku z tą zmianą, że
Marszałek: T,.qmpc~d$ki
prawa, przyznane w artykule tym Sejmowi, służyć
będą sejmikom, a nietykalność posęlska przysługi­
Prezyd~nt Ministrów: Ju/jfPI Nowak wać będzie posłom na sejmik tylko w czasie trwania
obrad sejmiku.
Minister Wyznań Religijnych
I Oświecenia Publicznego: D,.. Irumanklckl Postanowienia art 22 ustawy konstytucyjnef.
odnoszące sit: do posłów na Sejm, odnosić się będą
także do posłów na sejmik w stosunku ich do sa-
morządu i do władz samorządowych VI wojewód:
ztwie, w które m na sejmik posłują.
Rrt. 7. Dla przygotowania i wykonania uchwał
. sejmiku oraz dia sprawowania administrac;ji w zakre-
sie samorządu wojewódzkiego Dowołan. b"da WVM
, ' J ,

1554 Dziennik Ustaw. Poz. 629. NI! 90.


F

działy wojewódzkie, których skład określi ustawa flrt. 11. Sposób i porządek obrad sejmiku wo-
I .
szczegółowa; jewódzkiego oraz djety jego członków na czas trwania
obrad określi ustawa regulaminowa, uchwalona przez
Rrt. 8. Wojewoda reprezentuje na . sejmiku sejmik.
Rząd Rzeczypospolitej, ma prawo brać · udział w jego
obradach osobiście lub przez delegowanych urzęd­ Rrt. 12. Sejmik wojewódzki lwowski składa
ników, przedkładać wnioski ustawodawcze, zawiesić się ze stu członków, z których po pięćdziesiąt przy-
każdą uchwałę sejmiku, nie podlegającą sankcji Pre- pada na każdą izbę. .
zydenta Rzeczypospolitej, oraz uchwały wydziału wo- Sejmiki wojewódzkie: stanisławowski i tarnopol-
jewódzkiego, jeżeli zdaniem jego sprzeciwiają się ski składają się każdy z sześćdziesięciu członków,
ustawom. z których po trzydziestu przypada na każdą Izbę.
W razie zawieszenia uchwały sejmiku lub wy- Rrt. 13. Na cele samorządu pomienionych wo-
działu wojewódzkiego, wojewoda przedłoży bez- jewództw Sejm Rzeczypospolitej przezn'aczać będzie
(' zwłocznie sprawę właściwemu ministrowi, a minister, corocznie kwotę, odpowiadającą wyd atkowi, który
jeżeli godzi się ze zdaniem wojewody, przedłoży ją
na te same cele w innych województwach ponosi
, do decyzji Najwyższemu Trybunałowi l\dministra- PafJstwo, a to według stosunku liczby ludności wo-
cyjnemu. jewództwa do liczby ludności reszty województwa.
Postępowanie Najwyższego Trybunału ł\dmini­
Z kwoty tej będą pokrywane pq:edewszystkiem
stracyjnego w tych sprawachokreśli osobna ustawa wydatki wspólne województwa; ewentualna nadwyżka
państwowa.
będzie rozdzielona pomiędzy ,obie izby do ich roz-
porządzenia, ewentualny niedobór zaś będzie pokryty
R o z d z i a ł II.
przez obie izby.
Postanowienia szczegółowe, . odnoszące siq do woje- Zasiłki, przeznaczane na pokrycie szkód, wyrzą­
wództw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. dzonych działaniami wojennemi, nie będą przy obli-
flrt. 9. Samorząd wojewódzki województwa czeniu tej kwoty brane w rachubę.
lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego obej- Rrt. 14. Wydatki na cele samorządu jednej
,muje: tylko kurji pokrywa każda izba osobno, nakładając
.. , 1) sprawy wyznań religijnych, na ludność swej kurjidodatki do podatków pań­
2) sprawy oświecenia publicznego, z wyjątkiem stwowych bezpośrednich lub podatki bezpośrednie.
uniwersytetów i szkół z niemi zrównanych,
! 3) sprawy dobroczynności publicznej, flrt. 15. O ile obie izby zamierzają nałożyć na ce-
4) sprawy zdrowotności publicznej, z wyjątkiem le ogólne podatek pośredni lub op/atę, nie dającą się
rozłożyć · wedle przynależności do kurji opodatkowa-
, policji sanitarnej,
5) sprawy budowlane tudzież dróg publicznych nych, to muszą się porozum ieć i najożyć zgodnie
wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz podatek taki lub opłatę na wszystkich mieszkańców
dróg żelaznych lokalnych, województwa.
6) sprawy agrarne z wyłączeniem reformy rol- Rrt. 16. Nadwyżkę, pozostałą po pokryciu wy-
nej i wszystkie środki, służące do popierania datków wspólnych (art. 13 i art. 15 niniejszej ustawy).
rolnictwa, . rozdziela się pomiędzy obie izby sejmiku wedle sto-
7) poparcie przemysłu i handlu, sunku Iiczbowt!go kurji ruskiej do ogółu ludności da-
8) zastosowanie ustaw Państwa w sprawie re- nego województwa.
gulacji wód, meljoracji i wyzyskania sił Tę Samą zasadę stosuje się przy rozdziale kwot,
wodnych, przeznaczonych na pokrycie ewentualnego niedoboru.
9) zastosowanie ustaw państwa o organizacji wyn:kłego z wydatków wspólnych.
i · administracji gmin i powiatów,
10) budżet -dochodów i wydc.tków samorządu Rrt. 17. Zasady zakładania i prowadzenia ka-
wojewódzkiego i zamknięcie rachunkowe, tastru podatkowego dla·obu izb sejmiku wojewódzkiego
11) wreszcie Inne sprawy, które mu przekaże określi osobna ustawa. .
Sejm Rzeczypospolitej.
I\rt. 18. Wyd zia ły wojewódzkie (art. 7) składać
ł\rt. W każdem z tych trzech województw
10. się będą z wojewody lub jego zastępcy, jako prze-
sejmik składa się z dwóch izb, z których jedną wodniczącego , oraz z 8 członków i tyluż zastępców,
tworzą posłowie kurji ruskiej. wybranych po połowie oddzieln ie przez każdą jzb~
Obie izby obradują i uchwalają osobno pod sejmiku wojewódzkiego, tudzieŻ z 4 członków i tyluż
kierunkiem wybranego przez nie przewodniczącego zastępców, mianowanych z pośród obywateli · obu
lub jego zastępcy. kurji przez wojewodę.
W sprawach wspólnych uchwała zapada za 11rt. 19. Wydział dzieli się na dwie sekcje na-
\zgodą obu izb. rodowe, które · obra d ują pod pr;.ewodnictwem woje-
W sprawach, ob c:hodzą~ych tylko jedną kurję, wody lub j2g 0 zast ~ pcy. W sprawach ogólnej na-
wystarcza uchwała tylko jednej 'właściwej izby. tury obi e sekcje wydziału woj ewódzkiego będą obra-
Uprawnienia, zastrzeżone sejmikorh wojewódzkim dować i uchw ala ć razem. W sprawach, obchodzą­
wart. 6 ust. 1 nini E]jszej ustawj, przysługiwa ć będą cych tylko jedną kurję , każda sekcja będzie obrado-
właściwej izbie sejmiku. wać i uchwalać oddzielnie.
~ł 90. Dziennik Ustaw. Poz. 829, ' 830 I 831. 1555

I\rt. 20. Wydziałom wojewódzkim dodani będ ą Termin wejścia Jej w życie w województwach,
tJrzędnicy odpowiednio wykwalifikowani, służbo wo posiad ają c y ch
już samorząd wojewódzki, określi
' podlegli wojewodzie, jako przewodniczącemu , wy- osobna ustawa.'
działu wojewód zkiego, i pr;: ez ni ego mi anowani. Marszałek: Trqmpczyński '
Przy mianowa niu należy obok kwalifikacji ur z ędowej
uwzględniać narodowość kand yd c:tów, 'tak, ", by skład Prezydent Minis trów: Ju/jan Nowak
urzędów wydzi c: łów wojewódzki ch odpowi a dał rze-
Minister Spraw Wewnętrznych: A. Kamieński
czywistym potrzebom narodowościowym.
Podobnie posb;:p ować należy przy obsadzaniu
Innych urzędów i posad na obszarze pomie n ion ych
województw, a we władzach centralnych w tych 830.
działach, które są instancją pań stwową , spraw Koś­
cioła grecko-katolickiego i szkolnictwa ruskiego.
Ustawa
I\rt. 21. Na obszarze pomienionych woje- z dnia 26 września 1922 r.
wództw ani państwo, ani żadne ciało samorządowe w sprawie CzęsclOwe go zawieszenia art. 47
publiczne 'n ie może prowadzić kolonizacji. ustawy z dni a 13 lipca 1920 r. o szkołach aka-
I\rt. 22. Władze i sądy państwowe, posługu­ demickich (Dz. U. R. P_ M!! 72 poz. 494).
jąc się w wewnętrznem swem urzędowaniu językiem flrt. 1. Do końca roku szkolnego 1932/33 Mi-
polskim, niemniej władze samorządowe, od p owi adać nister Wyznań Religijnych i Oś wiecen ia Publicznego
będą na podania stron w ' ich języku t. j. polskim, będzi e władny na uzasadniony wniosek rady wy-
względnie ruskim, przyjmować będą zeznani a w obu d ziałowej, przy1ęty przez senat, pozostawić profesora
, językach ustnie do protokułów i w przeprowadzaniu na katedrze po przekroczeniu 65 roku życia (art. 47
rozpraw. ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademic-
Władze samorządowe określą same swój język kich ' (Dz. U. R. P. M!! 72 poz. 494). '. "
wewnętrznego urzędowania. '
f\rt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy powierza
I\rt. 23. Język wykładowy w szkołach, ut{zy- się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
mywanych przez jedną z izb sejmiku wojewódzkiego, blicznego. '
określi taż izba_
.f\rt. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie
A.rt. 24. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwali z dniem ogłoszenia i stosuje się do ';vszystkich zwy-
utworzenie uniwersytetu ruskiego i zapewni mu po- czajnych i nadzwyczajnych profesorów szkół akade-
trzebne środki finansowe ze Skarbu P aństwa . Uni- mickich, będących w dniu tym w czynnej służbie.,
wersytet ten, zorg an izowany autonomicznie, zgodnie
z przepisami, dotyczącemi szkół akademickich" pod- Marszałek: Trqmpczyński
legać będzie bezpośredn i o Ministrowi Wyznań Reli- Prezydent IV\inistrów: Ju/jan Nowak
gijnych i Oświecenia Publicznego.
Minister Wyznań Religijnych .
Ustawy wojewódzkie i wszelkie ogło­
A.rt. 25. i Oświecenia Publicznego: Dr. Kumaniecki
szenia urzędowe publikowane będą w języku pol-
skim i języku ruskim w dzienniku urzędowym woje-
wództwa.
Ustawy, rozporządzenia i inne akty państwowe, 831.
nabierające mocy powszechnie obowi,ązującej pr zez
ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol- Ustawa
skiej, będą pod~wane do wiadomości wspomnianych
.. województw w dzienniku urzędowym woje wództwa, z dnia 26 września 1922 roku
także w przekładzie na język ' ruski, o ' ile możności O zmianie ustawy z dnia 20 grudnia 1905 rOKu
w tym samym czas ie. o pobieraniu na obszarze b_ Galicji opłat szyn-
karskich (Dz. Ust. ' Kr. , z r. 1906 N2 11) oraz usta-
'" I\rt. 26. .. Samorząd pomienionych województw wy z dnia 13 lutego 1903 r. o pobieraniu na
'. zostanie wprowadzony w życie najpóźniej w' 2 lata tymże obszarze opłaty k onsumcyjnej od piwa.
'po ogłoszeniu niniejszej ustawy. (Dz. Ust. ł(r. N!! 24).
W tymże czasie , przystąpi Rząd do założen ia
.uniwersytetu ruskiego. ' I\rt.l. Począwszy od
roku poborowego 192~
podwyższa się ustanovIione
w § 10 ustawy z dnia
RO zdzi a ł nr. 20 grudnia 1905 r. (Dz. Ust. Kr. z r. 1906 N!! H) dta
poboru op łaty , szynkarskiej stawki do wysokości czte-
Postanowie nia końcowe. rystakrotnej dla pły nów wyskokowych oraz dla wina,
pół wina, sztucznego wina, wina owocowego, miodu
\ A.rt. 27. Wykonanie tej ustawy poleca się Mi- i napojów miodowych, zaś do wysokości stokrotnej
nistrowi Spraw Wewnętrznych. dla piwa.
l
' I\rt_ 28. Ustawa niniejsza nabiera mocy obo- Ustanowione wart. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
wiązującej z dniem ogłoszenia. 1905 r. (Dz. Ust. Kr_ z r. 1906 N2 11), wzglę dnie dla