You are on page 1of 1

~ł 90. Dziennik Ustaw. Poz. 829, ' 830 I 831.

1555

I\rt. 20. Wydziałom wojewódzkim dodani będ ą Termin wejścia Jej w życie w województwach,
tJrzędnicy odpowiednio wykwalifikowani, służbo wo posiad ają c y ch
już samorząd wojewódzki, określi
' podlegli wojewodzie, jako przewodniczącemu , wy- osobna ustawa.'
działu wojewód zkiego, i pr;: ez ni ego mi anowani. Marszałek: Trqmpczyński '
Przy mianowa niu należy obok kwalifikacji ur z ędowej
uwzględniać narodowość kand yd c:tów, 'tak, ", by skład Prezydent Minis trów: Ju/jan Nowak
urzędów wydzi c: łów wojewódzki ch odpowi a dał rze-
Minister Spraw Wewnętrznych: A. Kamieński
czywistym potrzebom narodowościowym.
Podobnie posb;:p ować należy przy obsadzaniu
Innych urzędów i posad na obszarze pomie n ion ych
województw, a we władzach centralnych w tych 830.
działach, które są instancją pań stwową , spraw Koś­
cioła grecko-katolickiego i szkolnictwa ruskiego.
Ustawa
I\rt. 21. Na obszarze pomienionych woje- z dnia 26 września 1922 r.
wództw ani państwo, ani żadne ciało samorządowe w sprawie CzęsclOwe go zawieszenia art. 47
publiczne 'n ie może prowadzić kolonizacji. ustawy z dni a 13 lipca 1920 r. o szkołach aka-
I\rt. 22. Władze i sądy państwowe, posługu­ demickich (Dz. U. R. P_ M!! 72 poz. 494).
jąc się w wewnętrznem swem urzędowaniu językiem flrt. 1. Do końca roku szkolnego 1932/33 Mi-
polskim, niemniej władze samorządowe, od p owi adać nister Wyznań Religijnych i Oś wiecen ia Publicznego
będą na podania stron w ' ich języku t. j. polskim, będzi e władny na uzasadniony wniosek rady wy-
względnie ruskim, przyjmować będą zeznani a w obu d ziałowej, przy1ęty przez senat, pozostawić profesora
, językach ustnie do protokułów i w przeprowadzaniu na katedrze po przekroczeniu 65 roku życia (art. 47
rozpraw. ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademic-
Władze samorządowe określą same swój język kich ' (Dz. U. R. P. M!! 72 poz. 494). '. "
wewnętrznego urzędowania. '
f\rt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy powierza
I\rt. 23. Język wykładowy w szkołach, ut{zy- się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
mywanych przez jedną z izb sejmiku wojewódzkiego, blicznego. '
określi taż izba_
.f\rt. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie
A.rt. 24. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwali z dniem ogłoszenia i stosuje się do ';vszystkich zwy-
utworzenie uniwersytetu ruskiego i zapewni mu po- czajnych i nadzwyczajnych profesorów szkół akade-
trzebne środki finansowe ze Skarbu P aństwa . Uni- mickich, będących w dniu tym w czynnej służbie.,
wersytet ten, zorg an izowany autonomicznie, zgodnie
z przepisami, dotyczącemi szkół akademickich" pod- Marszałek: Trqmpczyński
legać będzie bezpośredn i o Ministrowi Wyznań Reli- Prezydent IV\inistrów: Ju/jan Nowak
gijnych i Oświecenia Publicznego.
Minister Wyznań Religijnych .
Ustawy wojewódzkie i wszelkie ogło­
A.rt. 25. i Oświecenia Publicznego: Dr. Kumaniecki
szenia urzędowe publikowane będą w języku pol-
skim i języku ruskim w dzienniku urzędowym woje-
wództwa.
Ustawy, rozporządzenia i inne akty państwowe, 831.
nabierające mocy powszechnie obowi,ązującej pr zez
ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol- Ustawa
skiej, będą pod~wane do wiadomości wspomnianych
.. województw w dzienniku urzędowym woje wództwa, z dnia 26 września 1922 roku
także w przekładzie na język ' ruski, o ' ile możności O zmianie ustawy z dnia 20 grudnia 1905 rOKu
w tym samym czas ie. o pobieraniu na obszarze b_ Galicji opłat szyn-
karskich (Dz. Ust. ' Kr. , z r. 1906 N2 11) oraz usta-
'" I\rt. 26. .. Samorząd pomienionych województw wy z dnia 13 lutego 1903 r. o pobieraniu na
'. zostanie wprowadzony w życie najpóźniej w' 2 lata tymże obszarze opłaty k onsumcyjnej od piwa.
'po ogłoszeniu niniejszej ustawy. (Dz. Ust. ł(r. N!! 24).
W tymże czasie , przystąpi Rząd do założen ia
.uniwersytetu ruskiego. ' I\rt.l. Począwszy od
roku poborowego 192~
podwyższa się ustanovIione
w § 10 ustawy z dnia
RO zdzi a ł nr. 20 grudnia 1905 r. (Dz. Ust. Kr. z r. 1906 N!! H) dta
poboru op łaty , szynkarskiej stawki do wysokości czte-
Postanowie nia końcowe. rystakrotnej dla pły nów wyskokowych oraz dla wina,
pół wina, sztucznego wina, wina owocowego, miodu
\ A.rt. 27. Wykonanie tej ustawy poleca się Mi- i napojów miodowych, zaś do wysokości stokrotnej
nistrowi Spraw Wewnętrznych. dla piwa.
l
' I\rt_ 28. Ustawa niniejsza nabiera mocy obo- Ustanowione wart. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
wiązującej z dniem ogłoszenia. 1905 r. (Dz. Ust. Kr_ z r. 1906 N2 11), wzglę dnie dla