You are on page 1of 2

~ł 90. Dziennik Ustaw. Poz. 829, ' 830 I 831.

1555

I\rt. 20. Wydziałom wojewódzkim dodani będ ą Termin wejścia Jej w życie w województwach,
tJrzędnicy odpowiednio wykwalifikowani, służbo wo posiad ają c y ch
już samorząd wojewódzki, określi
' podlegli wojewodzie, jako przewodniczącemu , wy- osobna ustawa.'
działu wojewód zkiego, i pr;: ez ni ego mi anowani. Marszałek: Trqmpczyński '
Przy mianowa niu należy obok kwalifikacji ur z ędowej
uwzględniać narodowość kand yd c:tów, 'tak, ", by skład Prezydent Minis trów: Ju/jan Nowak
urzędów wydzi c: łów wojewódzki ch odpowi a dał rze-
Minister Spraw Wewnętrznych: A. Kamieński
czywistym potrzebom narodowościowym.
Podobnie posb;:p ować należy przy obsadzaniu
Innych urzędów i posad na obszarze pomie n ion ych
województw, a we władzach centralnych w tych 830.
działach, które są instancją pań stwową , spraw Koś­
cioła grecko-katolickiego i szkolnictwa ruskiego.
Ustawa
I\rt. 21. Na obszarze pomienionych woje- z dnia 26 września 1922 r.
wództw ani państwo, ani żadne ciało samorządowe w sprawie CzęsclOwe go zawieszenia art. 47
publiczne 'n ie może prowadzić kolonizacji. ustawy z dni a 13 lipca 1920 r. o szkołach aka-
I\rt. 22. Władze i sądy państwowe, posługu­ demickich (Dz. U. R. P_ M!! 72 poz. 494).
jąc się w wewnętrznem swem urzędowaniu językiem flrt. 1. Do końca roku szkolnego 1932/33 Mi-
polskim, niemniej władze samorządowe, od p owi adać nister Wyznań Religijnych i Oś wiecen ia Publicznego
będą na podania stron w ' ich języku t. j. polskim, będzi e władny na uzasadniony wniosek rady wy-
względnie ruskim, przyjmować będą zeznani a w obu d ziałowej, przy1ęty przez senat, pozostawić profesora
, językach ustnie do protokułów i w przeprowadzaniu na katedrze po przekroczeniu 65 roku życia (art. 47
rozpraw. ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademic-
Władze samorządowe określą same swój język kich ' (Dz. U. R. P. M!! 72 poz. 494). '. "
wewnętrznego urzędowania. '
f\rt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy powierza
I\rt. 23. Język wykładowy w szkołach, ut{zy- się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
mywanych przez jedną z izb sejmiku wojewódzkiego, blicznego. '
określi taż izba_
.f\rt. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie
A.rt. 24. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwali z dniem ogłoszenia i stosuje się do ';vszystkich zwy-
utworzenie uniwersytetu ruskiego i zapewni mu po- czajnych i nadzwyczajnych profesorów szkół akade-
trzebne środki finansowe ze Skarbu P aństwa . Uni- mickich, będących w dniu tym w czynnej służbie.,
wersytet ten, zorg an izowany autonomicznie, zgodnie
z przepisami, dotyczącemi szkół akademickich" pod- Marszałek: Trqmpczyński
legać będzie bezpośredn i o Ministrowi Wyznań Reli- Prezydent IV\inistrów: Ju/jan Nowak
gijnych i Oświecenia Publicznego.
Minister Wyznań Religijnych .
Ustawy wojewódzkie i wszelkie ogło­
A.rt. 25. i Oświecenia Publicznego: Dr. Kumaniecki
szenia urzędowe publikowane będą w języku pol-
skim i języku ruskim w dzienniku urzędowym woje-
wództwa.
Ustawy, rozporządzenia i inne akty państwowe, 831.
nabierające mocy powszechnie obowi,ązującej pr zez
ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol- Ustawa
skiej, będą pod~wane do wiadomości wspomnianych
.. województw w dzienniku urzędowym woje wództwa, z dnia 26 września 1922 roku
także w przekładzie na język ' ruski, o ' ile możności O zmianie ustawy z dnia 20 grudnia 1905 rOKu
w tym samym czas ie. o pobieraniu na obszarze b_ Galicji opłat szyn-
karskich (Dz. Ust. ' Kr. , z r. 1906 N2 11) oraz usta-
'" I\rt. 26. .. Samorząd pomienionych województw wy z dnia 13 lutego 1903 r. o pobieraniu na
'. zostanie wprowadzony w życie najpóźniej w' 2 lata tymże obszarze opłaty k onsumcyjnej od piwa.
'po ogłoszeniu niniejszej ustawy. (Dz. Ust. ł(r. N!! 24).
W tymże czasie , przystąpi Rząd do założen ia
.uniwersytetu ruskiego. ' I\rt.l. Począwszy od
roku poborowego 192~
podwyższa się ustanovIione
w § 10 ustawy z dnia
RO zdzi a ł nr. 20 grudnia 1905 r. (Dz. Ust. Kr. z r. 1906 N!! H) dta
poboru op łaty , szynkarskiej stawki do wysokości czte-
Postanowie nia końcowe. rystakrotnej dla pły nów wyskokowych oraz dla wina,
pół wina, sztucznego wina, wina owocowego, miodu
\ A.rt. 27. Wykonanie tej ustawy poleca się Mi- i napojów miodowych, zaś do wysokości stokrotnej
nistrowi Spraw Wewnętrznych. dla piwa.
l
' I\rt_ 28. Ustawa niniejsza nabiera mocy obo- Ustanowione wart. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
wiązującej z dniem ogłoszenia. 1905 r. (Dz. Ust. Kr_ z r. 1906 N2 11), wzglę dnie dla
1556 Dziennik Ustaw. Poz. 831, 832 I 833.
--------~--~~----~--------
~iast Lwowa i Krakowa w § 1 ustawy z 13 lutego nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz po-
1903 r. (Dz. Ust. . Kr. N!~ 24), stawki dla poboru opłaty wiatów: grodzieńsk i ego, wołkowyskiegQ i gmin: bia-
konsumcyjnej od piwa podwyższa si~, począwszy od łowieskiej, m asiewskiej oraz suchopolskiej powiatu
roku poborowego 1923, również do wy s o kości sto- bielskiego województwa białqstockiego na podstawie
krotnej. ustawy z dnia 27 stycznia 1922 r., nie mogą być
Upoważnia si~ Ministra Spraw. Wewnętrznych usunięci z pomiesz cze ń, przez nich zajmowanych, do
w porozumieniu z Ministrem Skarbu do podwyższa­ dn. 1 kwietnia 1923 r. pomimo . wY9. a śni~da i<:h
nia lub zniżania tych stawek drogą ' rozporządzenia uprawnień z dniem 31 sierpnia względnię 31 paź­
stosownie do obniżenia lub podwyższenia się war- dziernika 1922 r.
tości waluty.
I\rt. 2. Moc obowiązującą ustawy z dnia 2:7
Rrt. 2. Uchyla się postanowienię art. 1 ustawy stycznia 1922 r. i niniejszej rozciąga się lia wszyst-
z dnia 20 grudnia 1905 r. (Dz. Ust. Kraj. z 1906 r. kie powiaty, podległe Delegatowi Generalnemu Rzt\du
N2 11), że opłaty szynkarskie przynieść mają rocznie w Wilnie.
oznaczoną tamże sumę minimałn~, oraz postanowie
nie § 11 tejże ustawy, że na wypadek, gdyby suma 1\rt. 3. Wykonanie ustawy powietza sl~ Mini-
strowi SprawiedliwośCi w porozumieniu z Ministrem
oznaczonych przez komisję szacunkową opłat szyn-
karskich nie dosięgała oznaczonej minimalnej kwoty, Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
nastąpić ma podwyższeni e oznaczonych przez komi- 1\rt. 4. Ustawa wchodzi w zycie z dniem jej
sj~ kwot. . . ogłoszenia.
. Tak samo odpada przewidziane wart. 11 tejże
ustawy odpowiednie zniżenie wymiaru opłaty kon - Marszałek: Trąmpcty~skl
sumcyjnej od piwa na wypadek, gdyby dochód z tej Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak
opłaty osiągnął oznaczoną tamże kwotę maksymalną.
Minister Sprawiedliwości: W. Makowski
Rrt. 3. Przewidziane w § 20 ustawy z dnia 20 ,
grudnia 1905 r. (Dz. Ust. Kra j. z 1906 r. N!~ 11) Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowyth: J. Rr.wzy6Sla.
i w § 9 ustawy z 13 lutego 1903 r. (Dz. Ust. Kraj.
N2 24) grzywny podwyższa sl~ pięćsetkroŁnie.
Rrt. 4. Znosi się przewidziany wart.:3 ustawy 833.
z dnia 20 grudnia 1905 r. (Dz. Ust. Kr. z 1906 roku
N2 11) obowiązek przekazywania z dochodu, uzyska- . Rozporządzenie Rady Ministrów
nego z op.łat szynkarskich I konsum cyj nych od piwa,
kwoty 2,250;000 koron na rzecz miClst, którym przy- ż dnia 14 września 1922 r.
sługiwało na ich obszarze p~awo propinacji. w przedmiocie organizacji sądownictwa na Spi-
1\rt. 5. Wykonanie niniejszej ustawy powierza szu i O rawie i rozciągn i ęcia na ten obszar mo-
się Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Ministrowi cy obowiązującej niektórych ustaw i rozpo-
Skarbu. rządz eń .

1\rt. 6. Ostawa niniejsza obowiązuje z dniem Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 26 patdzier- <
ogłoszenia. nlka 1921 r. w przedmiocie prżepisówprawtlych obo- ,
wiązuJących na obszarze Spisza i Orawy, naletQćym
Marszałek: Trąmpczyński
do Rzeczypospo litej Polskiej (Dz. U. R. P. Ni 89.
Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak póz. 657) z8rz&dza si~ co nastą puje:
Minister Spraw Wewn~trznych: A. Kamioński
Minister Skarbu: Jastrzqbski § 1. Włączone do Rzeczypospolitej Pol$kł~J
gminy na Spiszu i Orawie wciela sią:
- 1) gminy orawskie do okręgu sądu powi~towe- .·
go w Czarnym Dunajcu; .
832. 2) gminy spiskie do okręgu sądu powiatowego
w Nowym Targu.
Nowela
§ 2. Na obszar wskazany w § 1 rozcillga sil!:
z dnia 23 września 1922 r. moc obowiązującą następują<;;ych ustaw l rozpor~ą­
dzeń:
do ustawy z dnia 27 stycznia 1922 r. w przed-
miocie upoważnienia osób, uprawiających dział­ 1) ustawy z d nia 31 lipca 1919 r. w sprawie wy_.
ki ziemi na cudzych g runtach na obszarze wo- dawania Diennika Ustaw Rzeczypospolitej
jewództw: nowogródzkiego, poleskiego iwo- Polskiej (Dz. U. R. P. N!! 66, poz. 400),
łyńskiego oraz powiatów: grodzieńskiego, 'woł­
2) obowiązujących w okr~gu sądu apelacyjne-
kowyskiego i białowieskiego wojewód~twa bia- go w Krakowie:
łostockiego, do czasowego użytkowanIaupra­
a) ustaw i rozporządzeń w przedmiocie po-
stępowania sądowego, w sprawach cywil-
wianych przez nich gruntów i zajętych po-
mieszczell (Dz. U. R. P. Na 10 poz. 68). nych spornych i niespornych, post~pow,­
nla w sprawach karnych i organizacji są­
nrt. 1. UżytkQwnicy, władający działkami zie- downlctw~ orli z w pr~ędmio<;le oplłlt są­
181 mil · c!Jdzych grunt&ch na Qbszlllr~c województwl dowych, adwokatury I not.rjab.ł.-dotyc.J1