You are on page 1of 1

1556 Dziennik Ustaw. Poz. 831, 832 I 833.

--------~--~~----~--------
~iast Lwowa i Krakowa w § 1 ustawy z 13 lutego nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz po-
1903 r. (Dz. Ust. . Kr. N!~ 24), stawki dla poboru opłaty wiatów: grodzieńsk i ego, wołkowyskiegQ i gmin: bia-
konsumcyjnej od piwa podwyższa si~, począwszy od łowieskiej, m asiewskiej oraz suchopolskiej powiatu
roku poborowego 1923, również do wy s o kości sto- bielskiego województwa białqstockiego na podstawie
krotnej. ustawy z dnia 27 stycznia 1922 r., nie mogą być
Upoważnia si~ Ministra Spraw. Wewnętrznych usunięci z pomiesz cze ń, przez nich zajmowanych, do
w porozumieniu z Ministrem Skarbu do podwyższa­ dn. 1 kwietnia 1923 r. pomimo . wY9. a śni~da i<:h
nia lub zniżania tych stawek drogą ' rozporządzenia uprawnień z dniem 31 sierpnia względnię 31 paź­
stosownie do obniżenia lub podwyższenia się war- dziernika 1922 r.
tości waluty.
I\rt. 2. Moc obowiązującą ustawy z dnia 2:7
Rrt. 2. Uchyla się postanowienię art. 1 ustawy stycznia 1922 r. i niniejszej rozciąga się lia wszyst-
z dnia 20 grudnia 1905 r. (Dz. Ust. Kraj. z 1906 r. kie powiaty, podległe Delegatowi Generalnemu Rzt\du
N2 11), że opłaty szynkarskie przynieść mają rocznie w Wilnie.
oznaczoną tamże sumę minimałn~, oraz postanowie
nie § 11 tejże ustawy, że na wypadek, gdyby suma 1\rt. 3. Wykonanie ustawy powietza sl~ Mini-
strowi SprawiedliwośCi w porozumieniu z Ministrem
oznaczonych przez komisję szacunkową opłat szyn-
karskich nie dosięgała oznaczonej minimalnej kwoty, Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
nastąpić ma podwyższeni e oznaczonych przez komi- 1\rt. 4. Ustawa wchodzi w zycie z dniem jej
sj~ kwot. . . ogłoszenia.
. Tak samo odpada przewidziane wart. 11 tejże
ustawy odpowiednie zniżenie wymiaru opłaty kon - Marszałek: Trąmpcty~skl
sumcyjnej od piwa na wypadek, gdyby dochód z tej Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak
opłaty osiągnął oznaczoną tamże kwotę maksymalną.
Minister Sprawiedliwości: W. Makowski
Rrt. 3. Przewidziane w § 20 ustawy z dnia 20 ,
grudnia 1905 r. (Dz. Ust. Kra j. z 1906 r. N!~ 11) Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowyth: J. Rr.wzy6Sla.
i w § 9 ustawy z 13 lutego 1903 r. (Dz. Ust. Kraj.
N2 24) grzywny podwyższa sl~ pięćsetkroŁnie.
Rrt. 4. Znosi się przewidziany wart.:3 ustawy 833.
z dnia 20 grudnia 1905 r. (Dz. Ust. Kr. z 1906 roku
N2 11) obowiązek przekazywania z dochodu, uzyska- . Rozporządzenie Rady Ministrów
nego z op.łat szynkarskich I konsum cyj nych od piwa,
kwoty 2,250;000 koron na rzecz miClst, którym przy- ż dnia 14 września 1922 r.
sługiwało na ich obszarze p~awo propinacji. w przedmiocie organizacji sądownictwa na Spi-
1\rt. 5. Wykonanie niniejszej ustawy powierza szu i O rawie i rozciągn i ęcia na ten obszar mo-
się Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Ministrowi cy obowiązującej niektórych ustaw i rozpo-
Skarbu. rządz eń .

1\rt. 6. Ostawa niniejsza obowiązuje z dniem Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 26 patdzier- <
ogłoszenia. nlka 1921 r. w przedmiocie prżepisówprawtlych obo- ,
wiązuJących na obszarze Spisza i Orawy, naletQćym
Marszałek: Trąmpczyński
do Rzeczypospo litej Polskiej (Dz. U. R. P. Ni 89.
Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak póz. 657) z8rz&dza si~ co nastą puje:
Minister Spraw Wewn~trznych: A. Kamioński
Minister Skarbu: Jastrzqbski § 1. Włączone do Rzeczypospolitej Pol$kł~J
gminy na Spiszu i Orawie wciela sią:
- 1) gminy orawskie do okręgu sądu powi~towe- .·
go w Czarnym Dunajcu; .
832. 2) gminy spiskie do okręgu sądu powiatowego
w Nowym Targu.
Nowela
§ 2. Na obszar wskazany w § 1 rozcillga sil!:
z dnia 23 września 1922 r. moc obowiązującą następują<;;ych ustaw l rozpor~ą­
dzeń:
do ustawy z dnia 27 stycznia 1922 r. w przed-
miocie upoważnienia osób, uprawiających dział­ 1) ustawy z d nia 31 lipca 1919 r. w sprawie wy_.
ki ziemi na cudzych g runtach na obszarze wo- dawania Diennika Ustaw Rzeczypospolitej
jewództw: nowogródzkiego, poleskiego iwo- Polskiej (Dz. U. R. P. N!! 66, poz. 400),
łyńskiego oraz powiatów: grodzieńskiego, 'woł­
2) obowiązujących w okr~gu sądu apelacyjne-
kowyskiego i białowieskiego wojewód~twa bia- go w Krakowie:
łostockiego, do czasowego użytkowanIaupra­
a) ustaw i rozporządzeń w przedmiocie po-
stępowania sądowego, w sprawach cywil-
wianych przez nich gruntów i zajętych po-
mieszczell (Dz. U. R. P. Na 10 poz. 68). nych spornych i niespornych, post~pow,­
nla w sprawach karnych i organizacji są­
nrt. 1. UżytkQwnicy, władający działkami zie- downlctw~ orli z w pr~ędmio<;le oplłlt są­
181 mil · c!Jdzych grunt&ch na Qbszlllr~c województwl dowych, adwokatury I not.rjab.ł.-dotyc.J1