You are on page 1of 3
1556 Dziennik Ustaw. Poz. 831, 832 I 833. --------~--~~----~-------- ~iast Lwowa i Krakowa w § 1 ustawy z 13 lutego nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz po- 1903 r. (Dz. Ust. . Kr. N!~ 24), stawki dla poboru opłaty wiatów: grodzieńsk i ego, wołkowyskiegQ i gmin: bia- konsumcyjnej od piwa podwyższa si~, począwszy od łowieskiej, m asiewskiej oraz suchopolskiej powiatu roku poborowego 1923, również do wy s o kości sto- bielskiego województwa białqstockiego na podstawie krotnej. ustawy z dnia 27 stycznia 1922 r., nie mogą być Upoważnia si~ Ministra Spraw. Wewnętrznych usunięci z pomiesz cze ń, przez nich zajmowanych, do w porozumieniu z Ministrem Skarbu do podwyższa­ dn. 1 kwietnia 1923 r. pomimo . wY9. a śni~da i<:h nia lub zniżania tych stawek drogą ' rozporządzenia uprawnień z dniem 31 sierpnia względnię 31 paź­ stosownie do obniżenia lub podwyższenia się war- dziernika 1922 r. tości waluty. I\rt. 2. Moc obowiązującą ustawy z dnia 2:7 Rrt. 2. Uchyla się postanowienię art. 1 ustawy stycznia 1922 r. i niniejszej rozciąga się lia wszyst- z dnia 20 grudnia 1905 r. (Dz. Ust. Kraj. z 1906 r. kie powiaty, podległe Delegatowi Generalnemu Rzt\du N2 11), że opłaty szynkarskie przynieść mają rocznie w Wilnie. oznaczoną tamże sumę minimałn~, oraz postanowie nie § 11 tejże ustawy, że na wypadek, gdyby suma 1\rt. 3. Wykonanie ustawy powietza sl~ Mini- strowi SprawiedliwośCi w porozumieniu z Ministrem oznaczonych przez komisję szacunkową opłat szyn- karskich nie dosięgała oznaczonej minimalnej kwoty, Rolnictwa i Dóbr Państwowych. nastąpić ma podwyższeni e oznaczonych przez komi- 1\rt. 4. Ustawa wchodzi w zycie z dniem jej sj~ kwot. . . ogłoszenia. . Tak samo odpada przewidziane wart. 11 tejże ustawy odpowiednie zniżenie wymiaru opłaty kon - Marszałek: Trąmpcty~skl sumcyjnej od piwa na wypadek, gdyby dochód z tej Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak opłaty osiągnął oznaczoną tamże kwotę maksymalną. Minister Sprawiedliwości: W. Makowski Rrt. 3. Przewidziane w § 20 ustawy z dnia 20 , grudnia 1905 r. (Dz. Ust. Kra j. z 1906 r. N!~ 11) Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowyth: J. Rr.wzy6Sla. i w § 9 ustawy z 13 lutego 1903 r. (Dz. Ust. Kraj. N2 24) grzywny podwyższa sl~ pięćsetkroŁnie. Rrt. 4. Znosi się przewidziany wart.:3 ustawy 833. z dnia 20 grudnia 1905 r. (Dz. Ust. Kr. z 1906 roku N2 11) obowiązek przekazywania z dochodu, uzyska- . Rozporządzenie Rady Ministrów nego z op.łat szynkarskich I konsum cyj nych od piwa, kwoty 2,250;000 koron na rzecz miClst, którym przy- ż dnia 14 września 1922 r. sługiwało na ich obszarze p~awo propinacji. w przedmiocie organizacji sądownictwa na Spi- 1\rt. 5. Wykonanie niniejszej ustawy powierza szu i O rawie i rozciągn i ęcia na ten obszar mo- się Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Ministrowi cy obowiązującej niektórych ustaw i rozpo- Skarbu. rządz eń . 1\rt. 6. Ostawa niniejsza obowiązuje z dniem Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 26 patdzier- < ogłoszenia. nlka 1921 r. w przedmiocie prżepisówprawtlych obo- , wiązuJących na obszarze Spisza i Orawy, naletQćym Marszałek: Trąmpczyński do Rzeczypospo litej Polskiej (Dz. U. R. P. Ni 89. Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak póz. 657) z8rz&dza si~ co nastą puje: Minister Spraw Wewn~trznych: A. Kamioński Minister Skarbu: Jastrzqbski § 1. Włączone do Rzeczypospolitej Pol$kł~J gminy na Spiszu i Orawie wciela sią: - 1) gminy orawskie do okręgu sądu powi~towe- .· go w Czarnym Dunajcu; . 832. 2) gminy spiskie do okręgu sądu powiatowego w Nowym Targu. Nowela § 2. Na obszar wskazany w § 1 rozcillga sil!: z dnia 23 września 1922 r. moc obowiązującą następują<;;ych ustaw l rozpor~ą­ dzeń: do ustawy z dnia 27 stycznia 1922 r. w przed- miocie upoważnienia osób, uprawiających dział­ 1) ustawy z d nia 31 lipca 1919 r. w sprawie wy_. ki ziemi na cudzych g runtach na obszarze wo- dawania Diennika Ustaw Rzeczypospolitej jewództw: nowogródzkiego, poleskiego iwo- Polskiej (Dz. U. R. P. N!! 66, poz. 400), łyńskiego oraz powiatów: grodzieńskiego, 'woł­ 2) obowiązujących w okr~gu sądu apelacyjne- kowyskiego i białowieskiego wojewód~twa bia- go w Krakowie: łostockiego, do czasowego użytkowanIaupra­ a) ustaw i rozporządzeń w przedmiocie po- stępowania sądowego, w sprawach cywil- wianych przez nich gruntów i zajętych po- mieszczell (Dz. U. R. P. Na 10 poz. 68). nych spornych i niespornych, post~pow,­ nla w sprawach karnych i organizacji są­ nrt. 1. UżytkQwnicy, władający działkami zie- downlctw~ orli z w pr~ędmio<;le oplłlt są­ 181 mil · c!Jdzych grunt&ch na Qbszlllr~c województwl dowych, adwokatury I not.rjab.ł.-dotyc.J1 HI 90.. $śłttt _ Oziennik Ustaw. Poz. 833. 1557 'to tak ustawodawstw~ . powszechnego jak słowa ,.będący w wieku niedojrzałym", §§ 63, . i wojskowego; 64 ustęp 2, 3 i 4, w § 69 w ustępie 3 słQwa h) ustaw i rozporządzeń w przedmiocie po- "w przypadku zawarcia małżeństwa wbrew wszechnego i wojskowego prawa karnego; § 7 osiągnął wiek dojrzały w czasie wyto- ~onego ,przez Królewską Prokuratorję Pań­ atoli pQstanowienia kĘ1rt'lo-sądowę zawarte w ustawach administracyjnych i skarbo- stwa procesu albo", §§ 121 dQ 130,132,143, wych, obowiązują na obszarze Spisza i Ora- 146, 147 ustawy z roku 1894 o małżeństwie; wy tylko o tyle, o ile moc obowiązująca .' 2) w przedmiocie skutków prawnych zaręczyn, tych ustaw rozciągnięta została na te ob- odstąpienia od' tychże, praw i obowiązków szary; małżonków oraz udzielenia zezwolenia na z-a- ,c) postanowień powszechnego. kodeksu cy- warcie małżeństwa mają zastosowanie · prze- I wilnego z UH 1 r. z wyjątkiem rozdziału pisy powszechnego kodeksu cywilnego; ł B , i 14 części drugiej powszechnego ko- 3) w rozumieniu węgierskiej ustawy o małżeń­ deksu cywilnego i przepisów o dochodzie stwie uważać należy za niezdolne do działań wdowim (§ 1243 powszechnego kodeksu (§ 6 węg. ust. o małż.) tę osoby, które cyw.); w myśl § 48 powsz. kodeksu cywiłnego nie mogą zawrzeć ważnego małżeństwa z powo- d) postanQwień z zakresu pr~wa cywilnego, . " 12lwartych w ustawach i {ozporządzeniach du niemożności dania zezwolenia, natomiast poza pQwszechnym kodek~ęrn cywilnym, za mające ogranh::zonił zdolność uważać na- , leży te osoby; które w myśl wprowadzonych a dotyczących przedmiotów, objętych tymi rozdziałami powszechnego kodeksu cywil- niniejszem rozporządzeniem przepisów, nie nego, które mają moc · obowiązującą na są zdolne do zawierania małżeństw bez ze- wymienionym w § 1 obs2!.:lrze, wszeląko, zwolenia swych prawnych zastępców; z wyjątkiem postal'lowień ustawy z dnia 25 4) upoważnienia prowadzących metryki w za- maja 1868 r. o warunkowej dopuszczalno- kresie zapowiedzi zawierania małżeństw I p~o­ ści zawierania małżeństw przed władzami wadzenia metryk małżeńskich przysługują cywllnemi (austr. Dz. U. P. N2 47) oraz każdoczesnemu staroście spisko-orawskiemu ustawy z dnia 9 kwietnia 1870 r. O mał­ lub jego zastępcy. żeństwach osób nienaleiących do żadnego Publiczne obwieszczenie zapowiedzi wurzę­ prawnie uznanego kQścioła lub stowarzy- dzie gminnym w myśl § 52 ustawy xxxm sz;enia reHgijnego (austI'. 02. U. P. Nil 51): z r. 1694 o me\rykach państwowych winnO , e) pr7Jepisów w puedmioc;le prawa handlo- nastąpić w urz~dzie gminnym tego miejsca, wego, wekslowego, czekowego, ustawo- w którem zamieszkuje każdy .z nowożeńców; dawstwa o współdzielniach i upadłościach; 5) o odwołaniach z powodu odmowy wydania f) przepisów w przędrniocię prawa hipoteCcZ- zapowiedzi lub udzielenia ślubu rozstrzyga nego. w pierwszej instancji wojewoda, w drugiej instancji Minister Spraw Wewnętrznych. Uchy- § 3. Inne przepisy obowiązującego w okręgu la się przepisy § 60 ustęp 3 i § 61 ustawy sądu apelacyjnego w Krakowie prawa cywilnego oprócz XXXIIl z r. 1894 o metrykach państwowych. tych, które według § 2 lit. c) i d) zostały .wprowa- dzone na wymienionym w § 1 obszarze, będą tam Udzielenie dyspensy od zapowiedzi miały zasto'sowanie w tych wypadkach, których obo- ł z § 24 ustawy XXXI o małżeństwie oraz wiązujące dotychczas prawo pisane i zwyczajowe nie wydawanie zaświadczeń w myśl ustępu 3 normuje. następnie gdy osoby interesowane poddały § 59 ustawy XXXlll z r. 1894 o metrykach \ !;tosunek prawny przepisom obowiązującym w okrę­ państwowych należy do starostwa. O udzie- gu ,sądu apelacyjnego w Krakowie, lub zgodzą się na laniu dyspensy od Innych przeszkód małzeń­ ich zastosowanie. Nie dotyczy to jednak prawa mał­ skich i zwolnień z § 113 ustęp 4 ustawy XXXI ieńskiego, o ile ono określa stosunki osobiste miE:- z r. 1894 o małżeństwie decyduje wojewoda, dzy małżonkami. . a w drugiej instancji Minister Spraw Wew- nętrznych; , , § 4.. Obok wprowadzQnego w myśl § 2 lit. c) 6) do małżeństw zawartych po dniu wejścia prawa , małżeńskiego, pozostąje na wymienionym VI: § 1 w życie niniejszego rozporządzenia mają za- ębsl2lflę 'oN mocy Wf:gierskie praWQ małżeńskie (art. stosowanie wyłącznie bądź przepisy węgier­ \,ł~,tąwy XXXl i XXXIłI z 1894 r. ~ rozpc:m:ądzeniami wy- skiej ustawy o małżeństwie ze zmianami ~on~wczemi do tych ustaw) z na&tępującemi zmia- wprowadzonemi niniejsze m rozporzą<;lzeniem, f'\~mj; bądź też odl'10śne przepisy powszechnego 1) uchyla się §§ 1 do 5, 7, 8 ustęp 2 i 3, kodeksu cywilnego, zależnie od tego, według §§ 9, 10, 14 do 16, 34, 51,52 ustęp 2, § 56 których przepisów małżeństwo zostało za- ustęp 1 punkt a), ustęp 2, a w ustępię 3 sło­ warte. wa "po osiągnięciu wieku dojrzałęgo·, § 57 Następne dopełnienie ceremonji religij- ustęp 2 punkt a),~w punkcie b) zaś zdanie nej nie ma wpływu na zastosowanie przepi- ,kQńcowe od słów "a jeżeli wówczas był w wie- sów węgierskiego prawa małżeńskiego do ku niedojrzałym" do słów "w którym wiek małżeństw zawarty,.c h według tychże prze- dojrzały osiągnął", - w § 61 w punkcie b) pisów. t558 Dzieon nik Ustaw• .poz. 833, 834 I: 835. o o § 5. W zakresie stosunków prywatno-prawnych § 8. Wykonanie ~iniejszego rozporządzenoia mają zastosowanie następujące postanowienia przej- powierza się Ministrowi Sprawiedliwości i Moinistrowi ściowe: Spraw Wewnętrznych. 1) Ważność małżeństwa, zawartego przed wej- § 9_ Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­ ściem w życie niniejszego rozporządzenia cie po upływie 30 dni po dniu ogłoszenia. oceniać należy według dotychczasowych prze- pisów. Jednakże małżeństwo według tych Prezydent Ministrów: Juljan Nowak 'o, przepisów nieważne, będzie od początku ': . . uważane za ważne, jeżeli małżonkowie w dniu Minister Sprawiedliwości:W.M,akowski wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Minister Spraw Wewnętrznych: A. Kamieński żyją w wspólności małżeńskiej, a małżeństwo tak opod względem formy jak i warunków o prawa materjalnego odpowiada przepisom powszechnego kodeksu cywilnego. Według 834. tych przepisów należy w tym wypadku oce- . niać również stosunki osobiste między mał­ :' ~ Rozporządzenie Rady Ministrów żonkami; 2) jeżeli po wejściu w życie niniejszego rozpo- z dnia 2 października . 1922 .f. rządzenia nie nastąpi wypowiedzenie stosun- ku najmu, dzierżawy o lub umowy o świad­ w przedmiocie właściwości sądu dla uznania· czeniu usług w terminie najbliższ ym, jaki zaginionego za zmarłego. dopuszczają dotychczasowe przepisy, to po- Na podstawie § 961 niemieckiej ustawy o p.o- cząwszy od tego terminu do stosunków tych stępowaniu cywilnem i art. 14 ustawy z dnia 23 czerw- mają zastosowanie nowe przepisy; ca 1921 o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmo:vy<:h 3) wprowadzone niniejszem rozporządzeniem i rozporządzeń Rządu oraz . o dalszem uzgodmenlu postanowienia o przedawnieniu i zasiedzeniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej mają zastosowanie takie do stosunków praw- (Dz. U. R. P. N!! 75, poz. 511) zarządza ' się co na- nych powstałych przed wejściem w życie stępuje: niniejszego rozporządzenia, o ile do tego Dla przeprowadzenia postępowania celem uzna- czasu przedawnienie lub zasiedzenie nie zo- nia za zmarłego zaginionego obywatela jfidnego stało ukończone. Jednakże rozpoczęcie, z państw Rzeszy Niemieckiej, który nie o miał ,osta.t- owstrzymanie i przerwę przedawnienia, które niego miejsca z~mieszkania w Polsce, <;>znacza s~E; zdarzyły się przed wejściem w życie niniej- jako właściwe są~y powiat9we w Poznaniu, Tor,umu szego rozporządzenia, oceniać n a leży według i Kątowicach. , dotychczasowych postanowień. Prawo owyboru' jednego z tych sądów przysłu­ Jeżeli czas do przedawnienia lub zasie- guje upraownionemu do podania wniosku. dzenia według dotychcz asowych przepisów upływa wcześniej, aniżeli według nowych Prezydent Ministrów: Juljan Nowak I przepisów, a bieg przedawnienia lub zasie- dzenia orozpoczął się przed wejściem w życie Minister Sprawiedliwości: W. Makowski niniejszego rozporządzenia, n?leży na żądanie interesowanego stosować krótszy termin we- dług dotychczasowych przepisów. 835. § 6. W zakresioe postępowania w cywilnych sprawach spornych i niespornych postanowienia ni- Rozporządzenie Ministra Spra~iedliwości niejszego rozporządzenia mają zastosowanie także do wszelkich spraw, wszczętych przed wejściem w ży­ z dnia 9 owrześnia 1922 r_ cie niniejszego rozporządzenia, o ile do tego dnia w przedmiocie ~łaściwośd sądu dla uznania nie zostały prawomocnie ukończone. . zaginionego za zmarłego. § 7. Termin,.od którego księgi gruntowe dla, wymienionych w § 1 gmin wzięte będą w używanie, Na podstawie § 961 niemieckiej ustawy O po- stępowaniu cywilnem zarządzam: oznaczy Ministe r Sprawiedliwości. f\ż do tego czasu w przedmiocie nabywania Dla przeprowadzenia postęp0:-vania cel~m uzn?- praw rzeczowych na nieruchomościach stosować na- nia za zmarłego zaginionego, ktory uczymł zado~~ leży postanowienia rozporządz e nia Ministra Sprawie- warunkom obywatelstwa polskiego w<;>bec Zie~ Za- dliwości z dnia 26 marca 1.916 r. (austr. Dz. Ust. chodnich Polski, należących poprzednIO do Panstwa Państwa NQ 87) o składaniu w sądzie dokumentów Niemieckiego, a nie miał ostatniego miejsca zarnies;z- w celu. nabycia powyższych praw. kania w Polsce, ozn,?czam jako właśc,iwe sądy po, Od dnia określo ne go , w ustępie 1 złożone wiatowe w Poznciniu, Toruniu i Katowicach. w myśl ustępu 2 dokume nty będą uważane jako Prawo wyboru jednego z tych sądów przysłu- zwyczajne podania hipoteczne i na ich podstawie guje uprawnionemu do Rodania wniosku. o o. .: będą wykon a ne wPisy bez ponownego wniosku stron. Ministęr Sp~awiedliwości:' W. Makowski o.• -, Stopień hipo teCzny ookreśla s i ę według czasu złoże- nia dol(umentów w sądzie. .