You are on page 1of 1

Dziennik Ustaw. Poz. 836, 837 I 838.

1559
+
j ,•

.: ' .r 836• zarządza się w porozumieniu z ' Ministrami Skarbu


oraz Przemysłu i Handlu co następuje:
Rozporządze~ie Ministra , Kolei Żelaznych § 1. Opłatę 18.000 marek za przewóz wagonu
z dnia 30 września 1922 r. ładownęgo lub próż nego na budującej się linji Kutno-
Strzałków, ustano,wi oną w punkcie 5 § 1 rozporządzenia
W sprawie zmiany w przepisach o kolejności Ministra Kolei Zelaznych z dnia 3 czerwca 1922 r.
przyjmowania ładunków nadawanych do wysy- w sprawie taryfy n2l przewóz towarów w ruchu tym-
łania, oraz o wykonaniu planu przewozowego czasowym na budującej się linji Kntno - Strzałków
na zasadzie kolejności. (Dz. U. R. P. N!! 43, poz. 365) podwyższa się do wy-
sokości 54.000 marek; opłatę zaś za przetrzymanie
Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym- wagonu, ustanowioną w punkcie 8 tegoż rozporzą­
czasowe m przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa dzenia w wysokości 2.000 marek za każdą rozpoczętą
' wydawania przepisów o prtewozie pasażerów, b~gażu dobę (24 godziny) po upływie terminu wolnego od
i towarów, oraz ustalania ,taryf przewozowych na ko- postojowego i za jeden wagon, podwyższa się do
lejach polskich (Dz. P. P. P. N!! 14, poz. 152) i w po- wysokości 4.000 marek. '
rozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu
I Handlu zarządza się co nast.ępuje: § 2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obo-
wiązującą z dniem 1 listopada 1922 r.
§ 1. W § 1 rozporządzenia z dnia 24 czerwca
fl922 , r. w sprawie przepisów o kolejności przyjmo- Ministe'r Kolei Żelaznych:
wania ładunków, nadawanych do wysyłania orqZ Ludwik Zag6rny-Maryn6wski
o wykon aniu planu przewozowego na zasadzie ko-
lejności ' (Dz. U. R. P. N!! 52, poz. 477) wprowadza
Minister Skarbu: Jastrzębski
Sl~ : następujące zmiany: Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu:
" a} w punkcie 3 b) listy kolejności ładunków po Henryk Strasburgel'
. ' wyrazach: "adresowane do kopalń" dodaje
się, wyraz: "cement";
, . b) w · punkcie 3 e) tejże listy kolejności po wy-
razach: "materjały ogniotrwe" dodaje się wy-
. , :,.. razy:"i cement"; 838•
• c) W · punkcie 7 c) tejże listy kolejności po wy-
raząGh: "wapno palone" dodaje się wyrązy: ~ozporz'ądzenie Ministra Kolei Żelaznych
' "ziemie i gliny farbiarskie";
d) w punkcie 7 f) tejże listy kolejności po wy- z dnia 12 października 1922 r.
razie: .cement" dodaje . się wyrazy: "oprócz O podwyższeniu opłat przewozo'IVych i postoJo-
, " ' adresowanego do kopalń i hut"; wych na budującej się linji ł\utno - Płock.
e) w punkcie 7 o) , ~ejże listy kolejności po wy-
razach: "i słód" dodal e się wyrazy: "oraz pi- Na mocy 'dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku
wo w beczkach i butelkach". , o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji
prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów,
§ Z Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie bagażu i towarów "ora z ustalania ta ryf prze wozowych
z dniem ogłoszenia. na kolejach polskich (Dz. P. P. P. }[2 14, poz. 152)
Minister Kolei Żelaznych: . zarządza się w porozumieniu z Ministrami Skarbu
Ludwik Zag6rny-Marynowski oraz Przemysłu i Handlu co nastę puje:
Minister Skarbu: Jastrzębski § 1. O płatę za przewóz wagonu ładownego
lub pró ż nego , na budującej się Iinji Kutno ;- Płock,
Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu: ustanowioną. w punkcie 5 § 1 roz porz ą dzenia Mini-
Henryk StrasbLlrger stra Kolej ~elaznych z dnia 15 grudnia 1921 r.
w sprawie taryfy na, przewóz towarów w ruchu tym-
czasowym na budującej się linji Kutno - Płock (Dz.
U. R. P. N:! 108, poz. 791), podwyższ oną rozporzą­
dzen iem z dnia 3 czer wca 1922 r. (Dz. U. R. P,
837. N2 43, poz. 366), pod wyższa się do wysokości
, .'

36.000 ' marek; opłatę zaś za przetrzymanie wagonu,


Rozporządzenie 'Ministra Kolei telaznych ustanowioną w punkcie 8 § 1 rozporządzenią z dnia
z dnia 12 października 1922 r. 15 grudn ia 1921 r. (Dz. U. R. P. NQ 108, poz; 791),
zmienion ą rozporządzęniem z dnia 3 czerwca 1922 'r.
o:podwyższeniu
jbwyćh na
opłat przewozowych i posŁo­
budującęj sięlinji Kutno-Strzałków.
(Oz.' U. R. P. N!! 43, poz. 366) zastępuje się opłatą
w wysokości 4.000 marek za każdą rozpoczętą ' 'dobę
(24 godziny) po upływie terminu wolnego od posto-
. Na · mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku jowego i za jeden wagon.
o tymczasowem przekazanw Ministrowi Komunikacji
prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, § 2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obo-
bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych wiązującą z dni e m 1 listopada 1922 r. Jednocześnie
na kolejach polskich (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 152) ' traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei