You are on page 1of 2

1564 - N

Dziennik Ustaw. POI. 842 I a43~ Ha 90.


/lik. fl:n. la zużyły plaster oblicza się podług poniiszej
dawać i oceniać należy jako proszek ogrubny tablicy: ' .
(grossus), o ile nie przepisano "pulvis sub- ~m . kw. awykl.
tillissimus". 1. Forma auricularis • • • • 12,!) 2,0
11. Za zmieszanie wszelkiego rodzaju 2. " chartae lusoriae. • ł 8,0 4,0
ziół i proszków, bez względu ' na ilość w ilo- 3. " volae manus ininoris 50
ści nieprzekraczającej 200 gramów. • • . 300.- 4. " " "majoris 75 12 O 6 O
Za każdą następną ilość nieprzekraczają- 5. " palmae" minoris "
c:ą 100 gr.. . . • . • • • . . . • • 60.- 6. .. " " majQris 125 20,0 10,0
7. " volurninis libri octavi 200 ».0 15,0
12. Za rozważenie ziół, jak równięż
ogrubnych lub subtelnych proszków, za każ- 8." " "quarti 400 60,0 30,0
dy proszek lub dawkę. . . . . . • • . 30.- 18. a) Za sygnątur~ Z odpisem
recepty i kart-
13. a) Za przygotowanie masy pigułko­ kądo przyklejania sygnatury . , • 65,-
wej, włącznie ze zmiesze:więm b) Za kartk~ z firmą apteki, nazwiskiem
i rozpuszczeniem środków u ż y­ chorego i sposobem utycia lekarstwa.
tych i rozdzielenie jej na pigułki, a w razie potrzeby i odpisem recepty 42.~
za pierwsze 30 pigułek. . ' . . 570.- c) Za opieczętowanie lekarstwa wraz
Za każde nast~pne 30 pigułek po • . 240.- z materjałami do tego niezb~dnemi. 40.-
d) Za owiązanie, pieczątk~ I kartk~ przy
I. Pigułki o wadze ponad 0,60 liczą sią sprzedaży odręcznej . . . . • . 24.-
Jak "boli". Za dozowanie proszków wydawanych
II. Za przesypanie pigułek należy po- w odr~cznej sprzedaży za każdy. • 20.-
bierać podaną w taksie cenę użytego w tym
Opłaty, za opakowanie wymienione w tym
celu proszku. Liczyć należy nie więcej nii ust~ple, mogą być pobierane jedynie w tym
2,0 na każde 30 pigułek. Jeżeli w recepcie wypadku, gdy przy wydawaniu lekarstwa zo-
nie wskazano proszku do przesypania, to stało ono uzupełnione w sposób przewidziany
stosować należy proszek widłaku (Lycopo- w punktach a, b, c lub d.
dium).. '
19. Za wydanie lekarstwa za receptą. 42.~
b) Za pokrycie pigułek kolodjone'm, za
każde 30 pigułek . • . . . • • 300.- 20. Za każdą jednorazową ekspedycj~
nocną t. J. od chwili zamknięcia apteki do
c) Za pokrycie pigułek balsamem tolu- chwili otwarcia, bez względu na to z jakiej
tańskim, za każde 30 pigułek. . . 300.- liczby przedmiotów ekspedycja si~ składa,
d) Za pokrycie srebrem, za każde 30 pi- wolno doliczać ' . . . . . • • • • . • 180.-'
gułek. • • •. • • • . . • • • 700.- Za ekspedycją lekarstw według , recept,
e) Za pokrycie pigułek żelatyną, karu- oznaczonych przez lekarza dopiskiem "clto"
kiem, kieratyną, za każde 30 pigułek 400.- "statim", opłata dodatkowa nie może być
Przy powyższych robotach jest wliczona pobierana.
f cena użytego materjału. 21. Za napełnienie kapsułek żelatyno­
. - 14. Za przygotowanie masy i podziele- wych jakimkolwiek środkiem leczniczym łącz- .
nie jej na bolusy ' (boli), pastylki (rotulae nie z należnością za rozważenie i kapsułk~,
,trochisci) z wszelkiemi dodatkowemi robotami, do 20 sztuk za każdą. . • • • • • • • 10.-
do 5 sztuk . • • • . • . . • • . • • 570.- Ponad 20 za każdą. • • • • • • • 6.";"
Powyżej 5, za każdą sztuką. . ' • • • 30.-
15. Za robotą prasowanych tabletek
(tebl. compress.) i za pastylki gumowe (past. (
gumosi) z wszelkiemi ~ękoczynami do 20 sztuk 200.- 843.
Powyżej 20 sztuk za każdą. • • • . , 1.50
16. Za przygotowanie i podzielenie Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów
czopków (suppositoria) i gałek (globuli) z wszeł-
kłeml rąkoczynami za każdą sztuką. • • • 140.- z dnia 11 października
1922 r.
17. Za nasmarowanie i zmieszanie, o ile w sprawie zaprowadzenia wzajemnej wymian,
ono jest niezbędne, plastra na sparadrapie paczek pocztowych między Polską a kraJamI:
lub płótnie wielkości do 80 cm. kw. • 570.- Estonją, Kanadą, Palestyną, Wielką· BrytanJea
i Irlandją. .
Za każde nastąpne 20 cm. kw. • • • 70.-
Za użyte płótno za 1 cm. kw. • • • 1.-- Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r.
Za użyty sparadrap za 1 cm. kw. •• 2.- o państwowej wyłączności poczty, telegrafu I telefonu
Przy smarowaniu zwykłego plastra obli- (Dz. p. p. P. N'!~ 44, poz. 310) zarządza sią co następuje:
cza slą na 20 cm. kw. 3,0 masy. a przy cienko § t. Od dnia 1 listopada 1922 r. zaprowadza
posmarowanym plastrze 1,5. sią wzajemną wymian~ paczek pocztowych mi~dzy
' Jeżeli nie wskazana jest ilość plastra, Polską a krajami: Estonją, Kanadą, Palestyną, Wielluł
a oznaczona jedynie jego wielkość, to opłatą Brytanją i Irlandją.
f

..2 w ~ fi ,.,....4.k.._'..' _ _
o :.010
' 1 __
Dziennik Ustaw. Poz. 843, 844 I 845•
. . . .· ._ _ _ ~ __
1565

§ 2. W obrotle wzajemnym dopuszczone zo- ,§ 2. Rozporządzenie Ministra Poczt l Telegra-


stają paczki bez' podanej wartości. fów z dnia 17 lipca 1922 r. w sprawie wymiany
listów z podaną wartością z zagranicą (Dz. U. R. P.
, § 3. Na razie nie zostają dopuszczone paczki N2 65 poz. 588) ma zastosowanie w obrocie z Estonjłl.
ochronne pospieszne I pilne, paczki za pobraniem Memlem (Kłajpedą) i Rumunją.
i ' bez pobierania opłat celnych ł pocztowych.
Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów: .
§ 4. Waga paczek do Estonji nie może prze- Moszczyń&kl
kraczać 10 klg., waga zaś paczek do Kanady, Pale-
styny, Wielkiej Brytanji i Irlandji nie może przekra-
czać 5 klg. '
§ 5. Do kaźdej paczki do Estonji i Palestyny
musi być dOłączany adres pomó:niczy i dwie dekla- 845.
racje celne, do każdej zaś paczki do Kanady, Wiel-
kiej BryŁanji i Irlandji musi być dołączany 1 adres Rozporządzenie Ministra Skarbu
,pomocniczy i jedna deklaracja celna.
z dnia 14 października 1922 t.
§ 6. Pacżkl mUSzą być opłacane zg6ry przy
nadaniu. Opłaty wynostą! W przedmiocie zmiany niektórych postanowień
1) do Estonjl za paczki do 1 klg.. . • . 1 fr. 65 cent. ustaw stemplowych pruskiej i niemieckiej.
. " " " " ponad 1 do 5' I<lg. 2 fr. 25 "
" " . "" " 5 do 10 klg. 3 fr. 85 " Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 kwiet-
2) "Kanady" " do 1 klg. . . • 2 fr. 80 " nia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania
" " " " ponad 1 do 3 1<19. 4 fr. 70 " stawek prZY niektórych opIatach stemplowych (nale-
" II ,;.. " .3 Ił 5" 6 fr. 35 " żytościach) (Dz. U. R. P. N2 38 poz. 315) zarządza
3) " I'alestyfty a) strefa zC\jordanska sil:: co następuje:
za paczki do 1 klg. . . . 4 fr. 85 "
" " ponad 1 do 5 k19. 5 fr.:35 " § 1. Przepis § 1 austr. ustawy t dnia 18 czer-
b) Do wszystkich innych miejscowości wca 1901 r. (austr. Dz. U. P. Nę 74) w brzmieniu
, za paczki do 1 k19. . . . • 4 fr. 35 " ustCJlonem wart. 11 ustawy z dnia 16 lipca 1~20 r.
" " ponad 1 ~b 5 klg. . 4 fr. 85 " o podwyższeniu i zrównaniu sŁawek przy niektórych
4) Do Wielkiej Brytanji i Irlalidji opł atach stemplowych (nalezytościach bezpośrednich
za paczki do 1 kI!]. . . . . 2 fr. 55 " i stemplowych) na obszarach b. zaboru rosyjskiego
" " ponad 1 do 5 klg.. 2ft. 75 " i austrjackiego (Dz. U. R. P N2 73 poz. 498) rozcią­
ga się ha obstat wojewódz.tw: poz.nańskiego l po-
§ 7. W razie ubytku, uszkodzenia lub zaginię­ morskiego. '
cia paczki do Estonji, Wielkiej Brytanji i Irlandji wy-
płaca się odszkodowanie według zasad art. 16 Kon- § 2. Taryfa stemplowa pruska (ogł. prusko Mi-
wencji Madryckiej, za paczki zaś do Kanady i Pale- nistra Skarbu z dnia 30 czerwca 1909 r. - Zb. Ust.
styny zarząd polski nie przyjmuje żadnej odpowie- prusko str. 539) ulega na skutek § 1 niniejszego roz-
dzialności. porządzenia naste:pującym zmianom:

, § 8. Opłaty podane w § 6 we frankach i cen a) w miejsce stawki w wysokości 1010, wymie-


tymach pobiera się w markach polskich względnie nionej w pozycji 8 ("przewłaszczenia") (w ustę­
w markach niemieckich według każdocześn'e obo- pie 1 w punkcie 4 ustE:PU 4 i w ustE:pie 5)
wiązującego ekwiwalentu.
oraz w pozycji 32 ("umowy kupna zamiany")
(w ustępach l i 9) wste:puje stawka w wy-
Kierownik Ministerstwa Poczt I Telegrafów: Moszczyński so kości 6%,
b) jeśli w umowie o rente: lub rentę dożywot­
niC'[ (poz. 36 pruskiej taryfy stemplowej) usta-
no wiono odpłatę w postaci oddania na wła­
844. sność ni:=ruch,omośc i, polozonej na obszarze
Rzeczypospolitej; lub jeśli odpłata polega na
Rozpórl~dzeflie MirlisŁta póeżt odstąpieniu praw zrównanych z nierucho-
i t~legrafów mościami (pot. 32 ustęp 1a pruskiej taryfy
stemplow ej) albo praw, wymiel'lionych w ustę­
t dnia 11 pażdzierhika 1922 r. pach 6 l 9 powołanej pozycji 32, i tarazern
'fi Sjjt8wle lIaprowadzenia Wymiany listów z po.; prawa te dotyczą nieruGhomości, położonych
daną wartością z zagranicą. ' na obszarze Rzeczypóspolitej - to należy
uiścić opłatą stemplową, wynpszącą 6010 od
Na mocy art. 10ustawy z dnia 27 maja 1919 r. Wartości nierli~homości lub praw wyżej
. t)",państwbwej wyłęlczności poczty, telegrafu i telefonu określ0nych ,
.(Dz. P. P. I'. N2 44 poz. 310) zarządza się co naste:puje:
Jeśli osob a; na
rtecz ktOł'ej uśtar1aW!a się tent~~
• ~ ,1: Sld. dJ?i~ ,l listopa,da 1922, r., pbdejm~je tobbWiątuJę się dat: wltahliar1, próct hieruchom ości
; *I~ WYftltanę listeW 'l pod at1ą wartoscią t EstonJą, lub praw wy~ej bkre§lonych, 'przedmioty majątkowe
Memlem (~łajpedą) i Rumunją. innego rodzaju, to oprócz wspomnianej wytej opłety