You are on page 1of 2

f

..2 w ~ fi ,.,....4.k.._'..' _ _
o :.010
' 1 __
Dziennik Ustaw. Poz. 843, 844 I 845•
. . . .· ._ _ _ ~ __
1565

§ 2. W obrotle wzajemnym dopuszczone zo- ,§ 2. Rozporządzenie Ministra Poczt l Telegra-


stają paczki bez' podanej wartości. fów z dnia 17 lipca 1922 r. w sprawie wymiany
listów z podaną wartością z zagranicą (Dz. U. R. P.
, § 3. Na razie nie zostają dopuszczone paczki N2 65 poz. 588) ma zastosowanie w obrocie z Estonjłl.
ochronne pospieszne I pilne, paczki za pobraniem Memlem (Kłajpedą) i Rumunją.
i ' bez pobierania opłat celnych ł pocztowych.
Kierownik Ministerstwa Poczt i Telegrafów: .
§ 4. Waga paczek do Estonji nie może prze- Moszczyń&kl
kraczać 10 klg., waga zaś paczek do Kanady, Pale-
styny, Wielkiej Brytanji i Irlandji nie może przekra-
czać 5 klg. '
§ 5. Do kaźdej paczki do Estonji i Palestyny
musi być dOłączany adres pomó:niczy i dwie dekla- 845.
racje celne, do każdej zaś paczki do Kanady, Wiel-
kiej BryŁanji i Irlandji musi być dołączany 1 adres Rozporządzenie Ministra Skarbu
,pomocniczy i jedna deklaracja celna.
z dnia 14 października 1922 t.
§ 6. Pacżkl mUSzą być opłacane zg6ry przy
nadaniu. Opłaty wynostą! W przedmiocie zmiany niektórych postanowień
1) do Estonjl za paczki do 1 klg.. . • . 1 fr. 65 cent. ustaw stemplowych pruskiej i niemieckiej.
. " " " " ponad 1 do 5' I<lg. 2 fr. 25 "
" " . "" " 5 do 10 klg. 3 fr. 85 " Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 kwiet-
2) "Kanady" " do 1 klg. . . • 2 fr. 80 " nia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania
" " " " ponad 1 do 3 1<19. 4 fr. 70 " stawek prZY niektórych opIatach stemplowych (nale-
" II ,;.. " .3 Ił 5" 6 fr. 35 " żytościach) (Dz. U. R. P. N2 38 poz. 315) zarządza
3) " I'alestyfty a) strefa zC\jordanska sil:: co następuje:
za paczki do 1 klg. . . . 4 fr. 85 "
" " ponad 1 do 5 k19. 5 fr.:35 " § 1. Przepis § 1 austr. ustawy t dnia 18 czer-
b) Do wszystkich innych miejscowości wca 1901 r. (austr. Dz. U. P. Nę 74) w brzmieniu
, za paczki do 1 k19. . . . • 4 fr. 35 " ustCJlonem wart. 11 ustawy z dnia 16 lipca 1~20 r.
" " ponad 1 ~b 5 klg. . 4 fr. 85 " o podwyższeniu i zrównaniu sŁawek przy niektórych
4) Do Wielkiej Brytanji i Irlalidji opł atach stemplowych (nalezytościach bezpośrednich
za paczki do 1 kI!]. . . . . 2 fr. 55 " i stemplowych) na obszarach b. zaboru rosyjskiego
" " ponad 1 do 5 klg.. 2ft. 75 " i austrjackiego (Dz. U. R. P N2 73 poz. 498) rozcią­
ga się ha obstat wojewódz.tw: poz.nańskiego l po-
§ 7. W razie ubytku, uszkodzenia lub zaginię­ morskiego. '
cia paczki do Estonji, Wielkiej Brytanji i Irlandji wy-
płaca się odszkodowanie według zasad art. 16 Kon- § 2. Taryfa stemplowa pruska (ogł. prusko Mi-
wencji Madryckiej, za paczki zaś do Kanady i Pale- nistra Skarbu z dnia 30 czerwca 1909 r. - Zb. Ust.
styny zarząd polski nie przyjmuje żadnej odpowie- prusko str. 539) ulega na skutek § 1 niniejszego roz-
dzialności. porządzenia naste:pującym zmianom:

, § 8. Opłaty podane w § 6 we frankach i cen a) w miejsce stawki w wysokości 1010, wymie-


tymach pobiera się w markach polskich względnie nionej w pozycji 8 ("przewłaszczenia") (w ustę­
w markach niemieckich według każdocześn'e obo- pie 1 w punkcie 4 ustE:PU 4 i w ustE:pie 5)
wiązującego ekwiwalentu.
oraz w pozycji 32 ("umowy kupna zamiany")
(w ustępach l i 9) wste:puje stawka w wy-
Kierownik Ministerstwa Poczt I Telegrafów: Moszczyński so kości 6%,
b) jeśli w umowie o rente: lub rentę dożywot­
niC'[ (poz. 36 pruskiej taryfy stemplowej) usta-
no wiono odpłatę w postaci oddania na wła­
844. sność ni:=ruch,omośc i, polozonej na obszarze
Rzeczypospolitej; lub jeśli odpłata polega na
Rozpórl~dzeflie MirlisŁta póeżt odstąpieniu praw zrównanych z nierucho-
i t~legrafów mościami (pot. 32 ustęp 1a pruskiej taryfy
stemplow ej) albo praw, wymiel'lionych w ustę­
t dnia 11 pażdzierhika 1922 r. pach 6 l 9 powołanej pozycji 32, i tarazern
'fi Sjjt8wle lIaprowadzenia Wymiany listów z po.; prawa te dotyczą nieruGhomości, położonych
daną wartością z zagranicą. ' na obszarze Rzeczypóspolitej - to należy
uiścić opłatą stemplową, wynpszącą 6010 od
Na mocy art. 10ustawy z dnia 27 maja 1919 r. Wartości nierli~homości lub praw wyżej
. t)",państwbwej wyłęlczności poczty, telegrafu i telefonu określ0nych ,
.(Dz. P. P. I'. N2 44 poz. 310) zarządza się co naste:puje:
Jeśli osob a; na
rtecz ktOł'ej uśtar1aW!a się tent~~
• ~ ,1: Sld. dJ?i~ ,l listopa,da 1922, r., pbdejm~je tobbWiątuJę się dat: wltahliar1, próct hieruchom ości
; *I~ WYftltanę listeW 'l pod at1ą wartoscią t EstonJą, lub praw wy~ej bkre§lonych, 'przedmioty majątkowe
Memlem (~łajpedą) i Rumunją. innego rodzaju, to oprócz wspomnianej wytej opłety
, I

1566 Dziennik UsŁaw. Poz. 845

'fi wysokości 60f0 należy uiścić 10f0 od tej części ska- w tysiącach marek" przy J. p. 117 zamiast ,,18008-
pitalizowanej wartości renty, która przypada na te ~8200" winno być "18000-18200".
przedmioty według stosunku ich wartości do war- b) W Dz. U. R. P. N2 46 poz. 406 vi § 2 ust. 1 "roz-
tości całej odpłaty.
porządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwiet-
§ 3. Taryfa stemplowa niemiecka (w brzmie- nia 1922 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu
niu usłalonem ustawą z dn. 26 lipca 1918 r. Dz. U. i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie
Rzeszy Niem. str. 799) ulega na skutek § 1 niniej- uiszczania opłat sądowych w znaczkach sądowych"
szego rozporządzenia następującym zmianom: zamiast "art. 35, 42.... " powinno być "art. 35-42... Ił
a) w pozycji 1 F\ <"kontrakty spółkr") w miej- c) W Dz. U. R. P. N2 72 pozycja 655 w roz-
sce stawki w wysokości 2/3%, przewidzianej porządze ni u Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12
w ustępie d) pod liczbami 1, 3 i 4, wsh;:puje sierpnia 1922 o podwyższeniu opłat pocztowych i te-
stawka w wysokości 6%. legraficznych, na stronicy 1254 w prawej kolumnie '
b) w tejże pozycji 1 F\ w miejsce stawki w wy- u samej góry w miejsce kresek pod Mk. należy
sokości 2/3/%, przewidzianej ' w ustępie e) umieścić przy a) =10. przy b) 20 przy B) b)=l.
pod liczbą 2, o ile nie dotyczy przypadków,
w których chodzi o prawa, określone w ustę­ d) W numerze 83-im Dziennika Ustaw z dnia
pie d) pod liczbą 2- (§ 6 punkt 2 rozpo- 1 października 1922 r. na stronie 1440-ej od l-go
rządzenia z dnia 14 lip'ca 1922 r.-Dz. U. R.
wiersza od góry wydrukowana została końcowa
cześć formuły ratyfikacyjnej zaczynając od słów "za-
P. N2 62 poz. 557),-wstępuje stawka w wy-
sokości 60f0.
znajomiwszy się z powyższym Układem" i t. d. koń­
cząc podpisami "J. Piłsud ski " i "G. Narutowicz", po-
§ 4. Uchyla się pozycję 25 pruskiej taryfy czem umieszczono tekst protokułu końcowego z 'pod-
stemplowej oraz §§ 84 do 96 i pozycję taryfową 11 pisami "Dr. Zygmunt Seyda" i "Dr Paul Eckardt";
ustawy stemplowej niemieckiej. powinno zaś być przeciwnie: t. j. najpierw tekst pro-
tokułu końcowego z podpisami "Dr. Zygmunt Seyda"
§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­
i "Dr. Paul Eckardt" a nash;:pnie wspomniana wy-
cie w dwa tygodnie po ogłoszeniu . żej końcowa część formuły ratyfikacyjnej z odpo-
Minister Skarbu: Jastrzębski wiedniemi podpisami.
e) W Dz. U. R. P.z d. 20 października 1922 r. N!! 88
poz. 795 w Międzynarodowej Konwencji Radjotelegra-
ficznej w "ProŁocole final" na str. 1515, w części III,
Sprostowania: w wierszu dziewiątym, ,zamiast: "aux dena", winno
być: "aux deux".
a) W Dz. U. R. P. z 10 maja 1922 r. N2 33,
JfOZ. 266, w taryfie podatkowej do artykułu 4 ustawy
t 6 kwietnia 1922 r., w rubryce "wysokość dochodu

....
W~rszewa. Tłoczono w Drukarni Państwowej z polecenia Ministra Sprawiedliwo~ci. 18758 P

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszcz~dności N!! 30130. Cena 500 mk•
.
F\dministracja Dziennika Ustaw zawiadamia pp. prenumeratorów, że cena prenumeraty Z8 IV kw.
r. b. wynosi 4000 mk. '
Celem uniknięcia przerwy w wysyłce Dziennika uprasza się o wpłacanie w ciągu b. m. prenu-
meraty za kw. IV-ewentualnie zaległej za kw. III-do P. K. O. na konto 30130.
Reklamacje, tyczące się nieotrzymania poszczególnych numerów Dziennika, winny być kierowane
do miejscowych urzędów pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.
F\dministracja wysyła numery powtórne tylko za opłatą.
listy ' w sprawach prenumeraty, rekląmacji i t. p. należy adresować: "F\dministracj~ Dziennika
UstQW, Warszawa, Plac Krasińskich N2 12".