You are on page 1of 74

/

lO

RZECZYPOSFOLITEJ POLSKIEJi,

16 września N2 76. Rok 192a.

Treść: 685. Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej
Polskiej do Mi~dzynarodowej Konwencji Berneńskiej o przewozie towarów kolejami żelaznemi 1287
Konwencja miądzynarodowa o przewozie towarów kolejami żelaznemi z dnia 14 pa:fdziernika 1890 r. 1288
686. Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 31 maja1922 r. w przedmiocie wykonania
Berneńskiej Konwencji Międzynarodowej o przewozie towarów kolejami ~elaznemi z 14 pai-
dziernika 1890 r. wraz ze zmianami, wprowadzonemi przez Porozumienie dodatkowe z 16 1ip~a
1895 r. oraz Konwencje dodatkowe z 16 czerwca 1898 r. i 19 września 1906 r. • • • . 1360
687. Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 14 sierpnia 1922 r. o komunikacji kolejowej
na linji Puck-Hel. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1365

- --

685.

Oświadczenie rządowe

z dnia 4 kwietnia 1922 roku

w przedmIocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej Konwencji Berneń·


skiej o przewozie towarów kolejami żelaznemi.

Podaje siE: niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 19 ano I Traktatu między Głównemi
Mocarstwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi a Polską, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca
1919 r., a ratyfikowanego przez Polskę zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 1919 r. (Dz. U. R. P. r. 1920
.N2 110, poz. 728) Rzeczpospolita Polska przystąpiła od dnia 24 lutego 1922 r. do konwencji międzynaro­
dowej z dnia ]4 października "l890 r. o przewozie towarów kolejami żelazn emi, ze zmianami, wprowadzo·
nemi przez porozumienie dodatkowe z dnia 16 lipca 1895 r. oraz konwencje dodatkowe l dnia 16 czerwca
1898 r. i 19 września 1906 r .. wraz z: deklaraciC\ dodatkową % dn. 20 września 1893 r. t o udd nast~ujQcej:
1268 Dziennik Ustaw. Poz. 685. NI! 76.
- - 0.-
~ ~.,..-----

Konwencja międzynarodowa Convention internationale


o przewozie towarów kolejami żelaznemi du 14 octobre 1890
z 14 października 1890 r. sur [e
wraz transport de marchandises par chemins de fer
avec [es
ae zmianami, wprowadzonemi przez Porozumienie do-
datkowez 16 lipca 1895 r. oraz Konwencje dodatkołNe modifications apportees par l'flrrangement additionnel
z 16 czerwca 1898 r. i 19 września 1906 r. du 16 juillet 1895 et par le.s Conventions additionnelles
des 16 juin 1898 et 19 septembre 1906
'''- zawarta ConcJues entre
pomiędzy 1\ustro-Węgrami, Belg.ią, Danją, Fran~ I'Rllemagne, I'Rutriche et la Hongrie, la Bel-
cją, Holandją, Luksernł?urgiem, Niemcami, Rosją. gique, le Danemark, la France, l'ltalie. le Lu~
Rumunją, Szwecją, Szwajcarją i , Włochami. xembourg, les Pays·Bas, la Roumanie, la Russie,
la Suede et la Suisse.
ł\rt. 1. f\rtic\e premier.
(1) Niniejsza Konwencja międzynarodowa sto- (1) La presente Convention internationale s'ap-
suje się do wszelkich przesyłek towarowych, przewo- plique a tous les transports de marchandises qui
żonych na podstawie bezpośredniego listu przewo· sont executes, sur la bas ~ d 'u ne lettre de voiture
zowego z obszaru jednego z Państw umawiających directe, du territoire de I'un des Etats contractants
się, do obszaru drugiego z tychźe Państw po linjach a destination du territoire d'un au tre Etat contractant,
kolejowych, wymienionych w zaLiczonej liście, z za· par les lignes de chemin pe fer qui sont incliquees
strzeżeniem zmian w tej liście, wprowadzonych dans la liste ci-annexee, sous reserve des modifica-
w myśl art. 58. tions qui seront introduites dans cette liste confor-
mement aux dispositions de I'article 58.
(2) Postanowienia wykonawcze, uchwalone za (2) Les Dispositions reglementaires, prises d'un
wspólną zgodą Państw umaw iających się w celu wy- commun accord entre les Etats contractants, pour
konania niniejszej Konwencji, będą miały taką samą I'execution de la pres ente Convention auront la me-
moc prawną jak i Konwencja. me valeur que la Convention elle·meme.
ł\rt. 2. f\rt. 2.
Postanowienia Konwencji niniejszej nie stosują Les dispositions de la presente Convention ne
się do przewozu przedmiotów następujących: sont pas applicables au transport des objets suivants:
1. tych przedmiotów, które choćby tylko w jed· 10 les objets dont le monopole est reserve
nem z Państw, uczestniczących w przewozie, ił I'administration des postes, ne fat·ce que
stanowią przywilej poczty; sur I'un des territoires ił parcourir; '
2. tych przedmiotów, które . z powodu swej 2° 'Ies objets qui, par leur dimension; leur poids
objętości, wagi lub innych właściwości nie ou leur conditionnement, ne se preteraient
nadają się do przewozu ze względu na środo pas au transport, a raison du materiel et des
ki przewozowe albo inne urządzenia choćby amenagements, meme d'un seul des chemlns
na jednej z kolei żelaznych, któryeh udział de fer dont le con cours est necessalre pOUT
jest niezbędny do wykonania przewozu; I' execution du tra nsport;
3. tych przedmiotów, których przewóz jest wzbro- 3° les objets dont le transport serait interdit.
niony w interes.ie porządku publicznego na par mesure d'ordre public, sur le terriŁoire
obszarze jednego z Państw uczestniczących de I'un des Etats a traverser.
w przewozie.
f\rt. 3. f\rt. 3.
Postanowienia wykonawcze wyslczególniajct Les Dispositions reglementaires designeront les
przedmioty, które wskutek wysok iej wartości, właści­ objets qui, a raison de leur grande· valeur, de leur
wości przyrodzonych lub też wskutek niebezpieczeń· nature ou des dangers qu'il.:; presenteraie nt pour la
stwa, jakie ich przewóz przedstawi a dla prawidłowo · regularite et la securite de I'exploitation, seront
ści i bezpięczeństwa eksploatacji, WyłąCZ8 sl~ z prze· exclus du transport international regle par la pre-
wozu międzynarodowego, uj ęteg o przez Konwencj~ sente Convention, ou ne seront admis a ce transport
niniejszą lub też przyjmuje się do tego przewozu que sous certaines conditions.
tylko warunkowo.
Rrt. 4. f\rt. 4.
Zarówno warunki wfSpólnyc:h t~ryf 7:rzeszeń lub En ce qui '.:oncerne les transports internlitio-
zwią~ków kolei żelaznych jak i warunki odre:bnych naux, seront valables les conditions des tarifs com-
taryf poslczęgó lnych kolei żelaznYCh m ogą być sto' muns des associ ations ou unions de chemini de fef,
sowane do przewozów mlf:dzynarodowyc:h " tyle tyJ- de meme que ce lles des tarifs particuii1ilrs de ~ba·
.N'!! 76. Dziennik Ustąw, Poz .. 685. 1289
-~--------------- -~~------ -- - ---- - - .. ----- k ":eld." " ··

I. ko, o ile nie są sprzeczne z Konwen cją niniejszą que chemin de fer, en tant qu.'eIles ne serant pas
w przeciwnym razie warunki te bt;dą uznawane za contraires a la Convention; sinon eHes seront consi-
nieważne i niebyłe. derees comme nuHes et non ave nu es.
f\rt. 5. I1rt. 5.
O' (1) Każda z wymienionych, stosownie do arty- (1) Taut chemin de fer designe, com me ił est
kułu l-go, kolei żel a znych obowi ąza n a jest uskutecz- dit fi I'article 1er, est tenu d'effeduer, en se confor-
niać przewóz towarów w kom uni kacji mi~dzyn a rodo­ mant aux cIauses et conditions de la presente Con-
wej na zasadach i warunkach Konwe ncji n iniejszej vention , tout envoi de marchandises constituant un
o tyle: transport international, pourvu
1. o ile nadawca podda sit; prze pisom Konwe ncji; 10 que I' expedite ur se conforme aux prescrip-
tions de la Convention;
2. o ile przewóz będzie moż li wy przy pomocy 2° que le transport soit possible, eu egard aux
zwykłych środków przewozowych; moyens ordina ires de transport;
3. o ile nie stoją na przeszkodzie przewozowi 3° que des circonstances de force majeure ne
okoliczności, spowo dowane silą wyższą. s'opposent pas au transport.
(2) Koleje żelazne obowiązane s ą przyjm ować (2) Les chemins de fer ne sont tenus d'accep-
do przewozu przesyłki tylko wówczas, kiedy przewóz ter les' expeditions qu'autant que Je t ransport pourra
ich może b yć uskuteczniony ni ezw łocznie . Przepisy en etre effectue immediatement. Les dispositions
szczególne, istni ejące na stacji nadawczej, okreś lają, particuli eres en 'iJgu'eur pour la gare d 'exp editi on
czy stacja ta jest obo w iązana do czas owego prze- d eŁermineront si cette gare sera tenue de prendre
chowania przesył ek, których przewóz nie może być provisoirement en depót les marchandises dont le
uskuteczniony niezwłocznie. transport ne pourrait pas s'e ffecŁu er immediatement.
(3) Wysyłkę towarów uskutecznia się w tej ko- (3) Les expeditions s 'effectueront dans I'ordre
lejności, w jakiej przyjmowano je do przewozu, chyba de leur acceptation au transpo rt, a moins que le
te kolej żelazna zdoła przytocz y ć względy usprawie- chemin de fe r ne puisse faire valoir un motif suf-
dliwiające odstąpieni e od kolejności wobec warun- fisant, fonde sur les necessites du service de I'exploi-
ków eksploatacji lub interesu publ icznego. tat ion ou sur l'interet public. _
(4) Wszelkie wykroczenie przeciwko postano- (4) Toute contravention aux dispositions de cet
wieniom artykułu nini ejszego uprawnia do docho- article pourra donner Iieu a une action en reparation
dzenia odszkodowania za poniesione straty. du prejudke cause.
(5) Nadawa nie prze syłek do przewozu i ich na.' (5) La remise au transport et le chargement
ładowanie podlegają prawom i przepisom ustawo- des marchandises sont regles conformement aux lois
wym, obowiązującym na kolei żeloznej, do której na- et reglements en vigueur su r les Iignes de l'admin i-
leży stacja nadawcza. stration dont depend la gare expeditrice.
f\rt. 6. I1rt. 6.
(1) Do każdej pr?:esyłki międzynarodowej (art y- (1) Tout~ expedition Il'lternationale (artitle 1er)
kIJł 1) winien być dołączony list przewQzowy, lawie- doiŁ etre accompagneę d'une lettre de voiture qui
rający danę następujące: contiendra les mentions s uivilotes:
a. miejscowość i datt; sporządzenia listu prze- e. le Heu et la date au la lettre de voiture
wozowego; a eta creee;
b. oznaczeńie sta<;ji i kolei nadawczej: b. la designation de la gare d'expedition et de
ł'adminisŁration expeditrice;
_c. wskazanie stacji przeznaczenia, nazwiska od- c. la designation de la gare de destination, le
biorcy, tudziei jego adresu i w razie potrze- nom et le domicile du destinata ire et, le
by wzmiankt::,
że towar ma być wydany za cas echeant, la mention que la m1łrchandise
~głoszeniem się po niego odbiorcy; est a dressee burel1u restant ou e n gare;
ci nazwę towaru, jego wagę lub t6~ ż wzamian wa· d. la design ation de la nature de la marchan-
9i inne odpowie dnie wskazania z90dnie z od- dise, l'indi cation du paids au un renseigne-
rębnemi przepisa mi kolei nadawczej; nadta- ment rempla<;ant cette indication conforme-
co do przesyłek w sztukach pojedyńczych.,­ ment aux dispositions speciales du chemiri
ilość sztuk, cechę, numer i rodzaj opakowa- de fer exped iteur; en outre, pour les filar~
nia każdej sztuki; chandises par colis, le nombr ę, la description
de l'embaIlage, les marques et num er05 deĘi
colis;
e. żądanie wysyłającego
co do zastosowania ta- e. la demande faita par I'expediteur de l'appli-
ryf specjalnych na warunkach, uznanych za cation des tarifs speciaux aux canditions
dopuszczalne w a rtykułach 14 i 35; autorisees aux articles 14 et 35;
f. deklarację w odnośnych wypadkach sumy f. la d (~ cIar llti on, s'iI y a Iieu, d e la som me
ubezpieczenia dostawy (artykuły 38 i 40); representa nt l'inten~t a la Iivr aison (arti-
cles 38 et 40); -
g. wzmiankę, czy przesyłkę wysłat należy jako g. la mention si l'expeditian doit etre fąite en
pośpieszną, lub zwyczajną: grende ou en petltl': vltesse;
1290 nżienńik Ustaw. Poz. 685.

h. wyszczególnienie dołączoriych do - przesyłek . h. I'enumeration aetaillee -des papiers requis


dokumentów, niezbędnych do wykonania for- par les douanes, octrois et autorites de police
malności celnych, podatkowych i policyjnych, qui doivent accompagner la marchandise, et
w razie zaś potrzeby-wskazówki, przewidzia- eventuellement les indications prevues a I'ar-
ne w artykule 10, ustęp (4); ticIe 10, aline<3 (4);
I. wzmiankę w odnośnym wypadku o uiszcze- i. la mention de l'expediŁion en port paye, s'iI
niu przewoźneQo zgóry, gdy . wysyłający uiś­ y a Iieu, soit que I'expeditieur ait solde le
cił należności za przewóz, bądź też tylko montantreel des frais de transport, - Soit
wniósł sumę na zabezpieczenie ich . pokrycia qu'i1 ait fait un depot destine a couvrir (es
[artykuł 12, ustęp (3)]. frais de transport [article 12, alim~a (3)];
k. wskazanie zaliczenia, obciążającego przesył­ k. le remboursement grevant la marchandise
kę oraz zaliczek, udzielonY<ih przez kolej że­ et les deb:>urs qui auraient ete acceptes pGir
lazną (artykuł 13); le chernin de fer ' (articIe 13); .
I. wskazanie drogi przewozu z oznaczeniem I. la mention de la voie a suivre avec ihdi-
stacji, na których mają być załatwione for· cation des stations -óu doivent etre faites
malności celne, jako też rewizja policyjna les operations de douarie, ainsi que Jes veri-
o ile ta okaże się konieczną. fications de police quipourraient etre ile-
cessaires.
W braku takiego wskazania kolej żelazna sama f\ defaut de cette mention, Je chemin de
wybiera drogę, jaką uzna za najdogodniejszą dla na- fer doit choisir la voie qui lui paralt la plus
dawcy. Kolej żelazna jest odpowiedzialna za skutek avantageuse pour I'expediteur. Le chernin
tego wyboru tylko w tym wypadku, jeżeli z jej stro- de fer n'est responsable des consequen<::es
ny zaszło poważne uchybienie. resultant de ce choix que s'il y a eu falite
grave de sa part
Jeżeli nadawca wskazał droge:, to kolej żelazna . Si I'expediteur a indique la voie asuivre,
może przy wykonaniu przewozu zastosować inną Je chernin de fer ne pourra, pour effeduer
drogę tylko pod warunkami nasb::pującemi: le transport, utiliser Ulle autre voie quesoLis
les conditions suivantes: . ...
1. ażeby formalności celne i akcyzowe oraz re- 10 les operations de douane et d'octroi, ainsi
wizja policyjna, w razie jej potrzeby, zawsze que Jes verificatioils de police qui PQurraietlt
odbywały się na stacjach, wskazanych przez etre necessaires, auront · toujours Iieuaux sta~
nadawcę; tions designees par I 'expediteur;
2. ażeby przewozne nie było większe od tego, 2° il ne sera pas reclame une taxe de transport
któreby pobrano w razie zastosowania drogi, superieure a celle qui aurait ete per~ue si
wskazanej w liście przewozowym przez na- le che min de fer s'etait conforme a I'Uine-
dawcę; raire choisi par I' expediteur;
3. aby termin dostawy nie przekraczał terminu, 3° la marchandise sera Iivree dans un delai ne
odpowiadającego drodze, wskazanej _w liście depassant pas celui qui resulterait de l'itine-
przewozowym. Jeżeli stacja wysyłająca wy- raire indique dans la lettre de voiture.
brała inną drogę, to obowiązana jest zawia- Si la gare d ' exp~dition a . choisi une autre
domić o tern nadawcę; voie, elle doiŁ en aviser l'expediteur;
m. nazwisko lub firmę nadawcy, stwierdzone m. le ąom OLI la raison commerciale de l'expe-
własnoręcznym podpisem jak również jego ditęur, constate par sa signature, ainsi que
adres. Podpis może być drukowany lub od- l'indication de son adresse. La signature
bity zapomocą stempla, jeżeli na to pozwa- pourra etre imprimee ou remplacee par Je
lają prawa lub przepisy ustawowe, obowią­ timbre de I'expediteur, si les Jois au regle-
zujące w miejscu nadania. ments du lieu de I'expeditions !e permettent.
(2) Szczegółowe przepisy, tyczące się sporzą­ (2) Les prescriptiolls de detail concernant la
dzania i treści listu przewozowego, w szczególności redaction et Je contenu de la lettre de voiture, et
zaś stosowanego wzoru blankietu są zamieszczone notamment le formulaire a appliquer, sont renvoyees
w postanowieniach wykonawczych. aux Dispositions pour I'execution de la Convention.
-(3) Zabrania się umieszczać w liście przewozo- (3) II est interdit d'inserer dans la lettre de
wym wszelkie inne oświadczenia, zastępować list voiture d'autres decJarations, de remplacer cette
przewozowy innemi dokumentami lub dołączać do lettre par d'autres pieces ou d'y ajouter d'autres
niego inne papiery, poza dozwolonemi przez Kon- documents que ceux auŁorises par la presente Con-
wencję niniejszą. vention.
(4) Wszakże, jeżeli prawa i przepisy ustawowe, (4) Toutefois, lorsque les lois et reglements du
obowiązujące w miejscu wysłania tego wyrriagają, lieu de I'expedition J'ordonneront, le chemin de fer
kolej żelazna może zażądać od nadawcy, oprócz listu pourra exiger de J'expediteur, outre la lettre de
przewozowego, jeszcze dokumentu, który pozostaje voiture, une piece' destinee a rester entre les mains
w rękach zarządu kolei, jako dowód, stwierd:mjący de I'administration pour lui servir de preuve du
umowę o przewóz. contrat de transport.
(5) Każdy zarząd kolei żelaznej ma również pra- . (5) L'administration du chernin de fer _ pourra
wo do swego wewnE:trznego użytku wprowadżić ze- egalement creer, pour les besoins de son servi~e
szyty grlbietowe. które pozostają na stacji nadaw- intćrieur, une souche destinee a rester · ił ra gare
N276. Dziennik Ustaw. Poz. 685. 1291

czej i są z39patrzo,ne W ten sam numer co list prze- expeditrice et portant le meme numero que la lettre
wożow~ i jego wtórnik. de voiture et Je duplicata.
f\rt. 7. f\rt. 7.
(1) Nadawca jest odpowiedzialny za zgodność (1) L'expediteur est responsabJe de I'exactitude
z rzeczywistością wskazówek i oświadczeń, zamiesz- des indications et declarations contenues dans la
czonych w liście przewozowym i ponosi wszelkie na- lettre de voiture; iI supporte toutes Jes consequences
stępstwa, wynikające z oświadczeń niezgodnych z rze- resultarit de declarations irrE!gulieres, inexactes ou
<;z;ywistością, niedokładnych lub niedostatecznych. incompletes.
(2) Kolej żelazna ma prawo w każdym czasie (2) Le chemin de fer a toujours Je droit de
sprawdzać, czy zawartość przesyłek jest zgodna ze verifier si .Je contenu des colis repond aux enoncia·
wskazaniami listu przewozowego. Sprawdzanie to za- tions de la Jettre de voiture. La verification sera
łatwia się zgodnie z prawami i przepisami usbwo- faite conformement aux lois et reglements du terri-
wemi tego kraju, w którym ma ono miejscE!. Osobę toire ou elle . aura lieu. L'ayant-droit sera dGment
uprawnioną do rozpor,ządzenia przesyłką należy w spo- appele ił assister a cette verification, sauf le cas OU
sób odpowiedni . zawezwać, , aby była obecnq przy elle sera faite en vertu des mesures de police que
sprawdzaniu z wyjątkiem wypadków, gdy sprawdza- chaque gouvernement a le droit de prendre dans
nie odbywa się na mocy zarządzeń policyjnych, jakie l'interet de la securite et de I'ordre public.
każde państwo ma prawo poczynić w interesie bez-
pieczeństwa i porządku publicznego.
(3) Prawa i przepisy ustawowe każdego pań· (3) Les loiset reglements de chaque Etat
stwa stanowią również o zakresie prawa i obowiązku regleront egalement ce qui concerne le droit et
kolei żelaznej co do ustalania i sprawdzania wagi I'obligation de constater et de conŁr61er le poids de
przesyłki oraz ilości sztuk. de la marchandise ou le nom bre des colis.
(4) Postanowienia wykonawcze ustalą dopłatę, (4) Les Dispositions reglementaires fixeront la
która ma być pobraną na korzyść kolei żelaznych, surtaxe qui, en cas de declariltion inexacte du eon·
biorących udział w przewozie w razie niezgodnego tenu au d'indication d'un poids inferieur au poids
z rzeczywistością oznaczenia zawartości przesyłek, reel, ainsi qu 'en cas de surcharge d'un wagon charge
lub wskazania wagi mniejszej od rzeczywistej, jako par I'expediteur,devra etre payee aux chemins de
też w r?1zie przeciążenia wagonu załadowanego przez fer ayant pris part au transport, sans prejudice, s'iI
nadawcę. . Dopłatę ' rzeczoną pobiera się niezależnie y a Iieu, du paiement comple.mentaire de la diffe-
od dodatkowej opłaty, w odnośnym wypadku, za róż­ rence des frais de transport et de toute indemnite
nicę w należnościach za przewóz i od pokrycia wszel- paur Je dommage qui en resulterait, ainsi gue de
kich strat, mogących wyniknąć, a także niezależnie la peine encO\1rue en vertu des dispositions penales
od , grzywny, nakładanej na mocy prawa karnego ou des reglements de police.
i przepisów policyjnych.
(5) Nie pobiera się dopłaty: (5) La surtaxe n'eśt pas due:
'w
a. razie niedokładnego wskaz<lnia wagi prze- a. en cas d'indication inexacte du poids, lorg-
syłki, jeżeli na mocy przepisów, działających que le pesage par Je chemin de fer est
na stacji nadawczej, obowiązek ważenia cią­ obligatoire d 'apres les prescriptions' en vigu-
żył na kolei żelaznej; eur ił la station expeditrice;
b. w razie niedokładnego wskazania wagi lub b. en cas d'indication inexacte du poids ou de
przeciążenia wagonu, jeżeli nadawca zażądał surcharge d'un wagon, lorsque I'expediteur
w liście przewozowym zważenia wagonu przez a demande dans la lettre de voiture que le
kolej żelazną; pesage soit effectue par le chemin de fer;
c. w razie przeciążenia wagonu, które powstało c. en cas de surcharge occasionnee, au cours
w drodze skutkiem wpływów atmosferycz- du transport, par des influences atmospheri-
nych, jeżeli nadawca udowodni, że przy ła­ ques, ,si I'expediteur prouve qu'iI s'est con-
dowaniu wagonu zastosował się do przepi- forme, en chargeant le wagon, aux prescrip-
sów obowiązujących na stacji nadawczej; tions . en vigu e ur a la station expeditrice;
. d. w razie powstałego w drodze zwięks~nia się d. en cas d'augmentation de poids survenue
wagi przesyłki, które nie spowodowało prze- pendant le transport et n'occasionnant pas
ciążenia wagonu, o ile nadawca udowodni, de surcha rge, en tant qlle I' expeditellr proll-
że · zwiększenie wagi powstało wskutek wpły­ ve qu'elle doit etre attribuee aux influences
wów atmosferycznych. atmospheriqu e s.
.. (6) ~oslczenia o zapłacenie lub zwrot dopłat (6) L'adion en paiement ou remboursement de
(§ 3, pozycje (1) do (5) i § 9 poz. (2) Postanowień surtaxes (§ 3, alineas (1) a (5), et § 9, al inea (2),
wykonawczych) ulegają przedawnieniu po upływie des Dispositions reglementaires) est prescrite par UD
roku, o ile między stronami nie nastąpiło ich uzna- an, lorsqu'il n'est pas intervenu entre les parties une
nie, ugoda dobrowolna lub O ile nie zapadł wyrok reconnaissance de la dette, une transaction ou un
s,ądowy . Bieg przedawnienia roszczeń o zapłacenie jugement. La prescription court, pour les actions en
dopłat rozpoczyna się z chwilą uiszczenia przewoż­ paiement de surtaxes, du jour du paiement du prix
nego lub z chwilą nadania przesyłki, .jeżeli przewoź­ de transport, ou, dans le cas OU ił n'y aurait pas
ne nie było opłacone; bieg zaś przedawnienia rosz' eu~e frais .d e transport a payer, Glu jour de la r~-
1292 Dziennik Ustaw. Poz. 685. Ni 76.

czeń o zwrot dopłat rozpoczyna się od dnia ich mise des marchandises au transport; pour les actions
uiszczenia. Do przedawnienia powyższego stosują en remboursement de suttaxes, elle court du jour
się postanowienia artykułu 45, ustępy (3) i (4) . . Po- du paiement de la surtaxe. Les dispositions Cle I'ar-
stanowienia zaś artykułu 44, ustęp (1) nie mają za- ticle 45, alineas (3) et (4), sont applicables a la pres-
stosowania. cription mentionnee ci-dessus. La disposition de l'ar-
ticie 44, alinęa (1), ne s 'applique pas dans ce cas.
f\rt. 8. Art. 8.

(1) Umowę o przewóz uważa sit:: za zawart~ (1) Le contrat de transport est concIu des
z chwilą, kiedy stacja nadawcza przyjęła do przewozu que la gare expeditrice a accepte au transport la
przesyłkt:: wraz z listem przewozowym. Stacja na- marchandise avec la lettre de voiture. La gare expe-
dawcza stwierdza przyjęcie przesyłki do przewozu, ditricę constate l'acceptation en apposant sur la let-
kładąc na liście przewozowym stempel stacji nadaw- tre de voiture son timbre porta nt la date de l'accep-
czej, wskazujący datę przyjęcia. tation.
(2) Ostemplowanie należy uskuteczniać natych- (2) L'apposition du timbre doit avoir lieu im-
miast po całkowitem dostarczeniu przesyłki, wy- mediatement apres la livraison complete de la mar-
szczególnionej w tymże liście przewozowym. Nadaw- chandise designee dans une meme lettre de voiłu­
ca może żądać, aby ostemplowanie odbyło sIę w je- re. L' expediteur peut dem,ander que ladiłe apposi-
go obecności. tion soit faite en sa presence.
(3) List przewozowy, opatrzony stemplem, słu­ . (3) ł1pres l'apposition du timbre, la lettre de
ży za dowód umowy o przewóz. voiture fait preuve du contrat de transport.
(4) Co sit:: jednak tyczy przesyłek, które ładuje (4) Toutefois, en ce qui concerne les marchan-
sam nadawca na mocy taryf lub specjalnych umów, dises qui, conformement aux prescriptions des tarifs
o ile takie umowy są dozwolone na obszarze Pań­ ou des 'convetions speciales, en tant que de telles
stwa, w obrębie którego mają być stosowane, to conventions sont autorisees sur le territoire de I'Etat
zawarte w liście przewozowym dane co do wagi ou elles sont appliquees, sont chargees par l'expe-
i ilości sztuk mogą służyć za dowód przeciw kolei diŁeur, les enonciations de la lettre de voiture rela-
żelaznej tylko wówczas, gdy kolej sprawdziła wagę tjyes soit au poids, soit au nombre des colis, ne
i ilość sztuk oraz zaŚWIadczyła to w liście przewo- feront preuve contre le chemin de fer qu'autant que
zowym. la verification de ce poids et du nombre des colis
aura ete faite par le chemin de fer et constatee sur
la lettre de voiture.
(5) Kolej żelazna jest obowiązana zaświadczyć (5) Le chernin de fer est tenu de certifier la
przyjt::cie przesyłki i datę przyjęcia jej do przewozu reception de la marchandise et la date de la remise
na wtórniku listu przewozowego, który nadawca wi- au transport, sur un duplicata de la lettre de voitu-
nien przedstawić kolei j~dnocześnie z listem prze- re qui devra lui etre presente par I'expediteur en
wozowym. meme temps que la lettre de voiture.
(6) Wtórnik ten nie ma znaczenia ani listu prze- (6) Ce duplicata n'a la valeur ni de la lettre
wozowego, dołączonego do przesyłki ani też kono- de voiture accompagnant I'envoi ni d'un connais-
samentu. sement.
f\rt. 9. f\rt. 9.
(1) Jeżeli właściwości towaru wymagają opako- (1) Lorsque la nature de la marchandise ne-
wania w celu zabezpieczenia towaru od zaginięcia, cessite un emballage pour la preserver de pertes
braku albo uszkodzenia w drodze, wówczas troska et avaries en cours de transport, le soin en incombe
O należyte opakowanie należy do obowiązku na- a l' ex~editeur.
dawcy. _ (2) Si l'expediteur n'a pas rempli ce devoir, le
(2) Jeżeli nadawca nie spełnił tego obowiązku, chernin de fer, a moins qu'ił ne refuse la marchan-
wówczas kolej żelazna, o ile nie odmówi przyjęcia dise, sera en droit de demander que l'expediteur
przesyłki, ma prawo żądać, ażeby nadawca stwier- reconnaisse, sous une mention speciale dans la lettre
dził w liście przewozowym w formie odpowiedniej de voiture, soit le manque absolu d'emballage, soit
wzmianki bądź c ałkowity brak opakowania, bądź też son <!"onditionnement defectueux, et qu'en outre ił
jego wadliwość i żeby prócz tego złożył stacji na- remette a la gare expeditrice une declaration speciale
dawcz ej oddzielne oświadczenie, według wzoru, po- conforme au modele qui sera peterminf~ dans les
I

danego w postano wie niach wykonawczych. Dispositions reglementaires.


(3) Nadawca ponosi odpowiedzialność za skut- (3) L'expediteur est responsable dlis conse-
ki stwierdzon ych w te n sposób wadliwości, jak rów- quences des defauts ainsi constates, de meme que
nie ż i za uste rki opakowania, nie dające się zewnętrz­ des vices non apparents de l'emballage. Tous les
nie zauwazyc. Wszystkie straty, wynikające skut- domm<lges resultant de ces defectuosites d'emballage
kiem tych wadli wo śc i opakowania, ponosi nadawca, sont a la charge de l'expediteur qui, le cas echeant,
który w odpowiednim wypadku winien również od- devra indemniser le chernin de fer. S'ił n'y a pas
szkodować kolej żelazną. Jeżeli nadawca nie złożył eu de declaration, l'expediteur ne sera responsable
wspomnianego oświadczenia, wówczas odpowiada za des defauts apparents de J'emballage que lorsqu'il
dostrzegalne zewnętrzne braki w opakowaniu tylko sera coupable de dol.
w takim razie, jeżeli działa! w złej wierze.
N276. Dziennik Ustaw. Poz. 685. 1293

Rrt. 10. Rrt. 10


(1) Nadawca przesylki obowiązany jest dołączyć , (1) L'expediteur esr tenu de joindre a la letlre
do listu przewozowego wszell',ie dokument,! niezbęd­ de voiture les papiers qui, avant la remise de la
ne do załatwienia formalności celnych, pocldkowych marchandise au destlnataire, sont necessaires a I'ac-
czy policyjnych przed wydaniem przesyłki odbiorcy. complissement des formlllites de douane, d'odroi
Nadawca jest odpowiedzial ny wobec kolei ż elaznej ou de police. L'expediteur est responsable envers
za straty, które mog ą wyniknąć wskutek braku, nie- le chernin de fer de tous dommages qui pourraient
dostateczno ści lub nieprawidłowości tych dokumen- resulter de I'absence, de l'insuffisance ou de I'irregu-
tów, z wyjątkiem wypadków, gdy wina nastąpiła ze larite de ces pieces, sa uf le cas de faute de la part
strony kolei żelaznej. du chemin de fer.
(2) Kolej żelazna nie jest obowiązana spraw- (2) Le chernin de fer n'est pas tenu d'exami-
dzać prawidłowości i dost a teczności tych dokumentów. ner si les papiers s0nt exacts et suffisants.
(3) Dopól<i prz e s y łka znajduj e si ę w drodze, (3) Les fórmalites de douane, d'oetro! et de
formalności celne, podatkowe i policyjne . z ał atwia police seront remplies en cours de route par le che-
kolej żelazna. fv"loże ona pod swoją odpowiedzial- min de fer. Celui-ci sera libre, sous sa propre
nością zlecić te czynności komisantowi lub też do- responsabilite, de confier ce soin a un commission-
konać ich sama. W obu wypadkach kolej żelazna naire ou de s'en charger lui-meme. Dans I'un et
spełnia obowiązki komisanta. I'autre cas, le chemin de fer aura les obligations
d 'un commissionnaire.
(4) Jednakże osoba uprawniona do rozporzą­ (4) Toutefois, I'ayant-droit a la marchandise
dzania przesyłką może osobiście lub też przez wska- pourra, soit par lui-meme, soit par un manclataire de-
zanego w liście przewozowym pełnomocnika być signe dans la leŁtre de voiture, assister aux opera-
obecną przy załatwianiu formalnośc;;i celnych w celu tions de douane pour donner tous les renseigne-
udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień, tyczą­ ments necessaires concernant la tarification de la
cych się taryfikacji przesyłki oraz w celu zgłoszenia marchandise et presenter ses ob's ervations. Cette fa-
swych uwag. Upoważnienie to, służące osobie upra- culte donnee a l'ayant-droit n'emporte ni le droit de
wnionej, nie daje jej jednak prawa do objęcia prze- prendre possession de la marchandise, ni le droit de
syłki w swe posiadanie, ani też do załatwiania czyn- proceder aux operations de douane.
ności celnych.
(5) Po przybyciu przesyłki na stację przeznacze- (5) R l'arrivee de la,marchandise a destination,
nia, odbiorca ma prawo sam załatwić formalności le destinataire El le droit d'accomplir les formalites
celne i podatkowe, jeżeli list przewozowy nie zawie- de douane et d'oetroi, a moins d 'i ndication contraire
ra w tym względzie innych wskazówek. Gdy tych dans la lettre de voiture. Ru cas OU ces formalites
formalności nie załatwi ani odbiorca, ani osoba trze- ne sont accomplies ni par le destinataire, ni par un
cie, wskazana przez nadawcę w liście przewozowym, tiers designe par I'expediteur dans la leŁtre cle voi-
powinna je załatwić kolej żelazna. ture, le chemin de fer est tenu de les accomplir.

Rrt. 11. I\rt. 11.


(1) Przewoźne oblicza się zgodnie z taryfami, (1) Les prix de transport seront calcules con-
prawnie obowiązującemi i należycie ogłoszonemi. formem ent aux tarifs legalement en vigueur et dO-
Wszelka umowa postronna, którą przyznanoby jed- ment publies. Tout traite particulier, qui aurait pour
' nemu lub kilku nadawcom zniżki taryfowe, jest wzbro- effet d'accorder a un ou plusieurs expediteurs une
-niona i pozbawiona mocy prawnej. Dozwolone są reduction de prix sur les tarifs, est formellement in-
wszakże zniżki taryfowe, należycie ogłoszone i w rów- terdit et nul de plein droit. Toutefois, sont autori-
nej mierze na jednakowych warunkach dla wszyst- sees les reductions de prix dOment publiees et ega·
, kich dostępne_ lement accessibles a tous aux memes conditions.
(2) Poza przewożnym i opłatami dodatkowemi (2) II ne sera per<;u, au profit des chemins de
.Iub specjalnemi przewidzianemi w taryfie, nie moż­ fer, en sus des taxes de transpo rt et des frais acces-
na pobi erać na rzecz kolei żelaznych innych należ­ soires ou speciaux prevus par les tarifs, aucune autre
ności oprócz sum przez nie wydatkowanych, jako to: somme que les. depenses faites par les chemins de
da wywozowego, przywozowego i tranzytowego, nie fer,-tels que droits de sortie,d'entree et de transit,
wskazanych w taryfie kosztów dostawy kołowej przesy- frais de camionnage d'une gare a ł'autre non indi-
łek z jednej stacji na drug ą i wydatków na naprawę, ques · par le tarif, frais de reparations ne cessites par
która wskutek zewnętrzn y c h lub we wnętrznych właści­ le conditionnelTJent exterieur ou interieur des mar-
wości towarów była nie z będ n a do ich zabezpieczenia. chandises pour en assurer la conservation. Ces de-
Wydatki te powinny być należycie stwierdzone i wyka- penses devront etre dOment constatees et seront
zane w liście przewozowym z załączeniem dowodów mentionnees sur la lettre 'de voiture, qui sera ac com-
usprawiedliw iających. pagnee des pi(!ces justificatives.

Art. 12. Rrt. 12.


(1) Jeżeli przewoźne nie było opłacone przy (1) Si les frais de transport n'ont pas etepayes
nadaniu przesyłki , w takim razie uważa si~ je za lors de la remise de la marchand ise au transport,
przekazane na odbiorcę. Dozwala się op łacać przy ils seront consideres comme mis a la charge au de·
1294 \ Oziel"nik Ustaw. Poz. 685. N'2 76.

n;łdaniu dowolną cz~ść przewoźnego tytułem fran- stinataire. II est permis de payer une partie quel-
katury. conque des frais de transport a titre d 'affranchisse-
ment.
(2) Kolej żelazna nadawcza ma prawo żądać (2) Le chemin de fer expediteur peut exiger
opłaty przewożnego zgóry, gdy, według jej zdania l'avance des frais de transport lorsqu'il s'agit de
towar podlega łatwemu zepsuciu lub, gdy z uwagi marchandis~s qui, d 'apres son appreciation, sont su-
na swą małą wartość nie zabezpiecza w dostatecznej jettes a une prompte deteriElration, ou qui, a cause
mierze kosztów przewozu. de leur val eur minime, ne lui garantissent pas sum-
samment les frais de transport. '
(3) Jeżeli, w ri1lzie nadania przesyłki z opłatą (3) Si, en cas de transport en port paye, le '
należności zgóry, opłaty przewozowe nie mogą być montant des frais ne peut pas etre fixe exactement ,
ściśle określone przy nadaniu, kolej żelazna może au moment de l'expedition, le chernin de fer pourra
żądać złożenia, tytułem zabezpieczenia, sumy, odpo- exiger Je depat d 'u ne somme representant approxi-
wiadającej w przybliżeniu wysokości tych opłat. mativement ces frais.
(4) W razie nieprawidłowego zastosowania ta- (4) En cas d'application irreguliere du tarif ou "
ryfy lub omyłek przy obliczaniu przewoźnego i opłat d'erreurs de calcul dans la fixation des fraisdetran~ -,
dodatkowych, nadpłata podlega zwrotowi, niedobór sport et des frais accessoires, la difference en plus
zaś pokryciu, co należy niezwłocznie podać do ou en moins devra etre remboursee et l'ayant-droit
wiadomości osoby uprawnionej do rozporządzania devra en et re avise le plus tat possible, L'actio'n en
przesyłką. , rectification est prescrite par un an a partir du jour
Roszczenie o wyrównanie różnic ulega prze- du paiement, lorsqu'il n 'est pas intervenu entre les
dawnieniu po roku, licząc od dnia uiszczenia opłaty, parties une reconnaissance de la dette, une transac-
o ile pomiędzy stronami nie nastąpiło uznanie długu, tion ou un jugemenŁ. Les dispositions contenues
ugoda dobrowolna lub o ile nie zapadł wyrok są­ dans I'article 45, alineas (3) et (4), sont applicables
dowy. Do tego przedawnienia stosują się postano- a la prescription mentionnee ci-dessus. La disposition
wienia artykułu 45, ustępy (3) i (4). Postanowienia zaś de I'alinea (1) de I'article 44 ne s'applique pas dans
zawarte w ustępie (1) artykułu 44 w tym wypadku ce cas.
nie mają zastosowania.
f\rt. 13. f\rt. 13.
(1) Nadawca może obciążyć przesyłkę zalicze- (1) L;expediteur pourrn grever la marchandise
niem do wysokości jej wartości. d'un remboursement jusqu'a concurrence de sa valeur:
(2) Za obciążenie przesyłki zaliczeniem pobiera (2) L'envoi contre remboursement donnera Heu
si~ opłatę określoną w taryfie. a la perception d\me taxe a determiner par les tarifs.
(3) Kolej żelazna nie jest obowiązana d.o .wy- " (3) Le chemin de fer ne sera tenu de payer ,
płacenia zaliczenia nadawcy dopóty, dopóki zostanie le remboursement a I'expediteur que du moment Olt
ono wpłacone przez odbiorcę. Kolej żelazna nie jest le montant en aura ete solde par le destinataire. Le
obowiązana do płacenia zgóry wydatków w goto- chernin de fer n 'est pas tenu de payer d 'avance des
wiźnie, poczynionych na przesyłkę przed przyjęciem debours faits avant la consignation de la marchandise.
jej do przewozu.
(4) Jeżeli przesyłka zostanie wydana odbiorcy (4) Si la marchandise a ete delivree au desti·· '
bez uprzedniego pobrania zaliczenia, to odpowiedzial- nataire sans enca issement prealable du rembourse- . ,
ność za straty spada na kolej żelazną, która obo- ment, le chemin de fer sera responsable du dom-
wiązana jest do niezwłocznej wypłaty nadawcy sumy m age et sera tenu de payer immediatement a l'expe-
tych strat do wysokości zaliczenia, z prawem re- diteur le montant de ce dommage jusqu'a concur-
gresu do odbiorcy. rence du montant du remboursement, sauf son re·
cours contre le destinataire .
I (5) Zaliczki w gotowiźnie mogą być dopuszczone (5) Les debours ne sont admis que d'apres les
tylko z zachowaniem przepisów, obowiązujących na dispositions en vigueur pour Te chem~n de fer expe-
kolei nadawczej. diteur.
f\rt. 14. Art. 14.
(1) Postanowienia wykonawcze ustalają zasady (1) Les Dispositions reglementaires etabliront
ogólne co do maksym al nych terminów ddstawy, co des prescriptions generales concernant les dela~
do obliczania, tudzież początku, przerwy i upływu maxima de livraison, le calcu I, le point de depart,
terminów dostawy. I'interruptio n et l'expiration des deI ais de Iivraison;
(2) Jeżeli według ·praw i przepi sów ustawowych (2) Lorsque d'apres les lois et regle ments d'un
jednego z Państw umawiających się dozwolone S4 pays iI peut etre cn~e des tarifs specia ux a prix re-
specjalne , taryfy ze zniżonem i opIatami i przedłużo­ du its et a d e iais allonges, les administrations de che-
ne mi terminami dostawy, to koleje żelazne tego m ins de fc r de ce pays pourront aussi app liquer ces
Państwa mogą stosować takież t aryfy z terminami tarifs a delais allonges dans le trafie international.
przedłużonemi i w komunikacj i międzynarodowej.
(3) Terminy dosta wy określane są pozatem przez (3) Les delais de livraison sont 'd'ailleurs fixes
przepisy tych taryf, które w każdym oddzielnym wy- par les dispositions des tarifs ,a pplicables dans chaque
padku są stoso wane. cas speci ał.
.,.
1'& 76. • Dziennik Ustaw. Poz. 685. 1295

I1rt. 15. I1rt. 15.


(1) Jedynie nadawcy służy pra,wo rozporządza­ (1) L'expediteur a seul Je droit de disposer de
nia pq:esyłką, którą nadawca może bądź odebrać la marchand ise: soit en la retirant a la gare ' de de'-
z powrotem na stacji nadawczej, bądź wstrzymać part; soit en l'arretanŁ en cours de route; soit en la
w drodze, bądź zażądać wydania jej na stacji prze- faisant delivrer au lieu de destination, ou en cours
znaczenia, lub na stacji pośredniej, albo też na stacji, de route, ou encore ci une station situee soit au delii
leżącej poza stacją przeznaczenia, lub też na linji du point de destination,. soit sur un embranchement,
odgał~zionej, nie tej osobie, która była wskazana ci une personne autre gue celle du destinataire in-
"fi liście przewozowym, jako odbiorca, lecz innej, dique sur la lettre de voiture; soit en ordonnant
bądź żądać wysłania przesyłki z powrotem na stacj~ son retour a la gare de depart. Le chemin de fer
nadawczą.- Kolej żelazna może, według swego uzna- peut ci son gre, a la demande de ł'expediteur, acce~
nia, przyjąć dodatkowe zlecenie nadawcy co do ter des dispositions ulte rieures tendant a ł'etablisse­
obciążenia zaliczeniem, zwiększenia, zmniejszenia lub ment, a ł'augmentation , a la diminution ou au re,
teź. odwołania zaliczeń, tudzież co do frankowania trait de remboursements, ou bien a l'affranchisse-
przesyłek. Wszelkie inne zlecenia dodatkowe, prócz ment des envois. Des dispositions ulterieures autres
wyżej wymienionych, są niedopuszczalne. que celles indiquees cj-dessus ne sont pas aclmises.
. (2) Wszakże . nad-awca może korzystać ze słu­ (2) Toutefois, I'expediteur ne peut exercer .ce
żącego mu prawa tylko wtedy, gdy okaże wtórnik droit qu'autant gu'i1 produit le duplicata de la 'Iettre
listu przewozowego. Kolej żel·azna, kt"óraby zała­ de voiture. Le chemin de fer qui se sera conforme
twiła zlecenie nadawcy, nie żądając od niego oka- aux ordres de ł'ex pediteur sans exiger Ja presenta-
zania wtórnika, ponosi odpowiedzialność za wynika- tion de ce duplicata, sera responsable du prejudice
jące stąd straty przed obiorcą, któremu wtórnik ten cause par ce fait vis-fi-vis du destinaŁaire auquel ce
został dostarczony przez nadawcę. duplicata aura ete remis par J'expediteur:
. (3) Kolej żelazna jest obowiązana wykonać po- (3) Le chemin de fer n'est tenu d'executer ce'S
mienione zlecenie nadawcy tylko wtedy, gdy je ordres de l'expediteur que lorsgu'ils sont transmi'5
otrzymała za pośrednictwem stacji nadawczej. par l'intermediaire de la gare d'expedition.
(4) Prawo, służące nadawcy, chociażby będą­ (4) Le droit de J'expediteur, meme muni du
cemu w posiadaniu wtórnika listu przewozowego, duplicata, cesse, lorsque la marchandise etant arrivee
ustaje z chwilą, gdy, po przybyciu przesyłki na sta- ci destination, la lettre de voiture a etere mise au
cję przeznaczenia. list przewozowy został wydany destinataire, ou que celui-ci a intente · J'action men-
odbiorcy, lub w razie, gdy odbiorca wystąpi przeciw tionnee fi J'article 16 en assignant le ,chemin de Jer.
kolei żelaznej z powództwem wzmiankowanem war- f\ partir de ce moment, le . droit de disposer passe
tykule 16. Poczynając od tej chwili, prawo rozpo- au destinataire, aUJ{ ordres duquel le chemin de fer
rządzania przesyłką przechodzi na odbiorcę, z któ- doit se conformer sous peine d'etre responsable en-
rego . zleceniami kolej żelazna obowiązana jest się vers lui de la marchandise.
liczyć pod odpowiedzialnością przed nim za prze-
syłk~.
(5) , Kolej żelazna nie ma prawa odmawiać wy- (5) Le chemin de fer ne peut se refuser a ł'ex~'
konania zleceń,
wskazanych w pierwszem zdaniu cution des ordres dont ił est fait mention dans ' la
ustępu . (1), ani też odwlekać lub zmieniać ich wy- premiere phrase de J'alinea (1), ni apporter des re·
konanie, o ile wskutek wykonania tych zleceń nie tards ou des chąngements a ces ordres, qu'autant
zostaje . naruszona prawidłowość przewozu. qu'il en resulterait untrouble dans Je service regulim
de l'exploitation.
(6) Wskazane w ustępie (1) zlecenia winny być (6) Les ordres mentionnes a I'alinea (1) doivent
udzielane przez nadawc ę pisemnie i za własnoręcz­ etre donnes au moyen d'une declaration ecrite, signee
nym podpisem, według wzoru, ustalonego w PosŁa- . par l'expediteur conformement au formulaire prescrit
nowię~iach wykonawczych. Zlecenie takie winno par les Dispositions reglementaires. Ladite declaration
być powtórzone we wtórniku listu przewozowego, doit etre repetee sur le duplicata de la lettre de
który musi być jednocześnie okazany kolei żelaznej voiture, lequel sera presente en meme temps au
i zwrócony przez nią nadawcy. chemin de fer et rendu par ce dernier a l'expediteur.
(7) Wszelkie zlecenie, udzielone przez nadawcę (7) Toute disposition de I'expecliteur donnee
w innej formie, będzie uważane za nieważne i nie- sous une autre forme sera nulle et non avenue.
byłe.
(8) Kolej żelazna ma prawo żądać zwrotu kosz- (8) Le chemin de iier aura drcilit au rembourse-
tów połączonych z wykonaniem zleceń, przewidzia- ment des frais resultant de l',execution des ordres
nych w ustępie (1), o ile tylko te zlecenia nie wy- mentionnes a l'alinea (1), a moins que l'ordre n'a'it
nikły z winy samej kolei. eu pour cause la f2lUte du chemin de fer.
f\rt. 16. f\rt. 16.
(1) Kolej żelazna obo wiązana jest wydać list (1) Le chemin de fer est tenu de delivrer, au
przewozowy i przesyłkę w miejscu przeznaczenia lieu de destin atio n, la lettre de voiture et la mar-
odbiorcy za jego pokwitowaniem i po opłaceniu . chandise au destinataire, contre quittance et rem·
przez niego wszystkich należności z listu przewo- boursement du montant des creances resultant de
zowego. la lettre de voitu re.
1296 Dziennik Ustaw. Poz. 685. • N276 .

(2) Po lladej ściu przesyłk i na mIejsce p rzezna- (2) F\pres l'mrivee de la marchandise au Iieu
czenia, odbiorca, dzia ła. j ąc bądź w interesie wł as ­ de de sti nation, le destin ataire est autorise, soit qu'il
nym, bądź cudzym, mote żądać VI swem imieniu, ngisse da ns so n propre interet, soit dans l'interet
aby, po wykonaniu przez niego zobowiąz a ń, wyn i- d' autrui , ił fai re val oir e n son pro pre nom, vis-a-vis
kających z umowy o przewóz, były mu przyzna ne du chemi n de fer, les droits resultant du contrat de
przez kolej żelazną jefJo prawa, w yp ływające z t ej tran s port mo ye nna nt l'execution des obligations que
umowy, w szczególnośc i: odbiorca ma prawo ż ąd a ć ce contrat lui impose . II pourra, notemment, de-
od kolei żelaznej oddania mu listu p rzewozowego m an der a u che min de fe r la remise de la lettre de
i wydania przesyłki. Prawo to ustaje, jeże li nada w- voi ture et la de livra nce de la marchandise. Ce
c:a, b~dąc w posiadaniu wtórnika, dał kolei żelaz­ droi t s' eteint quand l' eXl"editeur, muni du dublicata,
nej, zgodnie z artykułem 15 rozporządzenie od- a donne au chemin de fer, en vertu de I'article 15,
mienne. un Oidre contraire.
(3) Stację przeznaczenia, wskazaną przez na- (3) La station destinataire designee par l' expe-
dawc~, należy uważGlć za miejsce wydania prze syłki. d iteur est consideree com me Iieu de Iivraison.

f\rt. 17. I1rt. 17.


Przyjęcie przesyłki i listu p rzewozowego wkłada La nkeption de la marchandise et de la lettre
na odbiorcę obowiązek uiszczen ia kolei żelaznej de voiture oblige le destinataire ił payer au chemin
wszystkich należności z tegoż listu przewozowego. de fer le montant des creances resultant de la leŁtre
de voiture.
I1rt. 18. I1rt. 18.
(1) Jeżeli przewóz natrafia na przeszkody lub (1) Sile transport est empeche ou Interrompu
zostaje wstrzymany z powodu siły wyższej lub skut- par force m ajeure ou par un cas fortuit quelconque
kiem wypadku nadzwyczajnego, przesyłka zaś nie et que la m a rchandise ne puisse pas etre transpor-
m o że być przewieziona inną dro gą, w takim razie t-ee par une autre route, le chernin de fer deman-
kolej żelazna winna zażądać nowych wskazań od dera de no"uvelles instrudions a l'expediteur.
nadawcy.
(2) Nadawca może rozwiązać umowę o prze- (2) L'expediteur pourra resilier le contrat, ił charge
wóz, powinien jednak z a płacić ko lei ż el az nej, jeżeli par lul de payer au chernin de fer le montent des
z jej strony niema żadnej winy, wszystkie koszty frais preparatoires au transport, ceux de decharge-
przygotowania przewozu, koszty wyładun l<u i należ­ ment et ceux de transport proportionnellement ił la
ność za przewóz w stosunku d o od l e głości, już prze- distance dejil parcourue, ił moins que le chemln de
bytej. fer ne soit en faute.
(3) Jeżeli w razie przerwy, przewóz może być (3) Lorsqu'en cas d'interruption Je transport
wykonany inną drogą, to kolej żelazna ma prawo peut etre effectue par une autre route, le chemin
rozstrzygnąć, czy leży w interesie nadawcy prze- de fer aura le droit de decider s'iI est de I'interet
wieźć przesyłk~ tą inną drogą, czy teź, zatrzymać de I'expedite ur, soit de faire continuer la marchan-
przesyłkę, żądając wskazań od nadawcy. Jeżeli dise par cette autre route, soit de I'arreter en de-
przesyłka zostaje skierowaną na stacj~ przeznacze- mandant des instrudions ił ł'expediteur. l1u cas OU
_nia inną drogą, kolej żelazna ma prawo żądać la marchandise est acheminee sur la gare de desti-
- u iszczenia dodatkowej na l eżności. . nation par une autre route, le chernin de fer est
fonde a exiger le paiement des frais supplemen-
taires.
(4) Jeźeli nadawca nie jest w posiadaniu wtór- (4) Si I'expediteur nfest pas en possesslon du
nika listu przewozowego, wówczas poczynio ne prze- duplicata de la lettre de voiture, les instructions
zeń w wypadkach, przewidzianych w artyku le ni- qu'iI donnera, dans les cas prevus par le present
niejszym, rozporządzenia nie mo g ą dotyczyć zmiany articIe, ne pourrónt pas modifier la designation du
osoby odbiorcy, ani też miejsca przeznaczenia prze- destinataire ni le lieu de destination•
. syłki.
I1rt. 19. I1rt, 19.
Sposób wydawania przesyłek, tudzież sposób La Iivraison des marchandises ainsi que I'obli-
obowiązującego kolej żelazną w pewnych wypadkach gation eventuelle du chemin de fer de remettl'e la
dostarczania przesyłki do mieszkania odbiorcy, nie- marchandise au domicile d'un destinataire non do-
zamieszkałego na stacji przeznaczenia, okreś l a się micilie ił la station de destination, sont reglees con-
na podstawie praw i przepisów ustawowych stoso- formemeot aux 10is et reglements en vigueur et ap-
w/mych na kolei, obowiązanej do wydania przesyłki. plicables au chemin de fer charge de la livraison.

11rt. 20. 11rt. 20.


Kolej żelazna odbiorcza obowiązana jest pobrać, Le chernin de fer dernier transporteur est tenu
(przy wydaniu przesyłki, wszelkie n ależności z listu d'operer, lors de la Iivraison, le recouvrement de la
iPrzewozowego, w szczególności przewoźne, opłaty totalite des creances resultant de la lettre de voiture,
Ni 76. Dziennik UstaW. Poz. 685. 1297

dodatkowe, opłaty celne i inne wydatki, które były notamment des frais de transport, des frais acces-
konieczne do wykonania przewozu, zaliczenia oraz soires, de ceux de douane et autres debours neces-
inne sumy, które , mogą obciążać przesyłkę. Kolej sites par l' execution du transport, des rembourse-
żelazna ściąga te należności tak na rachunek własny, ments et autres som mes qui pourraient grever la
jak również na rachunek kolei poprzednich lub in- marchandise. II opere ces recouvrements tant pour
nych osób interesowanych. son compte que pour celui des chemins de fer pre-
cedents ou des autres interesses.

I'Irt. 21. Rrt. 21.


Kolei żelaznej służy prawo zastawu na towarze Le chemin de fer a sur la marchandise les
co do wszystkich należności, wskazanych warty- droits d'un creancier gagiste pour la totalite des
kule 20. Prawo zastawu pozostaje w mocy do czasu, creances indiquees dans I'article 20. Ces droits
dopóki towar znajduje się w rękach ,kolei żelaznej subsistent aussi longtemps que la marchandise se
lub też osoby trzeciej, przechowywującej go na zle- trouve entre les mains du chemin de fer ou d'un
cenie kolei. tiers qui la detient pour lui.

Rrt. 22. Rrt. 22.


Działanie i skutki prawa zastawu określają pra- Les effets du droit de gage seront regles d'apres
wa Państwa, w którego obrębie nastąpić ma wyda- les lois du pays OU s'effedue la livraison.
nie przesyłki.

Rrt. 23. Rrt. 23.


(1) Każda kolej żelazna, która pobrała przy przy- (1) Chaque chemin de fer est tenu apres en-
jE;ciu lub przy wydaniu przesyłki przewożne i inne caissement, soit au depart, soit a I'arrivee, des frais
wynikające z umowy o przewóz należności, obowią­ de transport et autres creances resultant du contrat
zana jest z a płacić uczestniczącym w przewozie kole- de transport, de payer aux chemins de fer interesses
jom należne im udziały tego przewoźnego i tych la part leur revenant sur ces frais et creances.
należności.
(2) Ostatnia z uczestniczących w przewozie kolei (2) Le chemin ' de fer derrtier transporteur est.
żelaznych odpowiada za ściągnięcie należności z listu responsable du paiement de la lettre de voiture, s'ił
przewozowego, jeżeliby nastąpiło wydanie przesyłki delivre la marchandise sans recouvrer Je montant
bez pobrania przypadających od odbiorcy należności. da par le destinataire, sous reserve des droits du
W tym wypadku kolej żelazna zachowuje prawo do- chemin de fer contre le destinataire.
chodzenia należności od odbiorcy.
(3) Zdanie przesyłki przez jedną kolej żelazną (3) La remise de la marchandise par un trans-
kolei następnej nadaje kolei zdającej prawo nie- porteur au transporteur subsequent donne le droit
zwłocznego obciążenia rachunku bieżącego kolei na- au premier de debiter de suite en compte courant
stępnej sumą przewożnego i należności, wynikających le transporteur subsequent du montant des frais et
z listu przewozowego w chwili przekazywania prze- creances dont etait grevee la lettre de voiture au
syłki, pod , warunkiem uskutecznienia ostatecznego moment de la remise de la marchandise, sous reserve
rQzrachunku zgodnie z ustępem (1) artykułu niniej- du compte definitif fi etablir conformement a I'alinea
szego. (1) du present article.
(4) Wzajemne wierzytelności kolei żelaznych, (4) Les creances d'un chemin de fer contre un
wynikające z przewozów międzynarodowych, nie pod- autre, qui resultent d'un transport international, sont
legają zajęciu w razie, jeżeli dłużna kolej znajduje insaisissables, lorsque le chemin de fer debiteur a son
się w innem Państwie , niż kolej wierzycielka. Wy- siege dlins un territoire autre que celui dont depend
jątek stanowi wypadek, kiedy zajęcie nastąpiło na le chemin de fer creancier. II n'y a d'exception que
mocy wyroku władz sądowych Państwa, do którego dans le caS OU la saisie est faite ci raison d'un juge-
należy kolej wierzycielka. ment rendu par I'autorite judiciaire de I'Etat auquel
appartient le chemin de fer creancier.
(5) Zajęciu nie może również podlegać tabor (5) Le materiel roulant des chemins de fer,
kolejowy oraz wszelki znajdujący się w nim i nale- ainsi que les objets mobiliers generalement quekon-
. żący do kolei żelaznej inwentarz ruchomy na obsza- ques contenus dans ce materiel et qui appartiennent
~ze innego Państwa , niż tego, do którego należy ko- au chemin de fer, ne peuvent egalement faire I'objet
lej, będąca właścicielką taboru, z wyjątkiem, gdy za- d'aucune saisie sur un territoire autre que celui dont
. jęcie następuje z mocy wyroku sądowego tego Pań­ depend le chemin de fer proprietaire, sauf Je cas
stwa, do którego należy kolej właścicielka. ou la saisie eśt faite ci raison d'un ~ ugement rendu
par I'autorite judiciaire de J'Etat auquel appartient
le chemin de fer proprietaire.
I'Irt. 24. Rrt. 24.
(1) W razie przeszkód przy wydaniu przesyłki, (1) Lorsqu'il se presente des empechements
stacja obowiązana do jej wydania winna niezwłocz- a la livraison de la marchandise, la station chargee
1298 Dziennik Ustaw. Poz. 685.

nie zawiadomić o tern nadawcę, za pośrednictwem de la livraisen doit en prevenir sans retard I'expe-
stacji wysyłającej i zażądać jego rozpo rzą dzenia. diteur par l'entremise de la gare d'expeditionetde-
Jeżeli w liście przewozowym wyrażono żą danie o ta- mander ses instructions. Quand la demande en aete
kiem zawiadomieniu , w takim razie należy zawi ado- faite dans la lettre de voiture, cet avis doiŁ etre
mić nadawcę teleg raficznie. Koszt takiego zawiado- donne immediatement par telegraphe. Les frais d~
mienią obciąża przesył kę. W razie odmowy przy- cet avis sont a la charge de la marchandise. Si le
jęcia przesyłki prz ęz odbiorcę, nadawcy służy prawo destinataire refuse la marchandise, ]' expediteur ale
rozporządz e ni a przesyłk ą nawet w tym wypadku, droit d' e n disposer, meme s'i! ne peut pas produire
gdyby nie mógł okazać wtórnika listu przewozowego. le duplicata de la lettre de voiture. En aucun cas,
W żadnym wypadku towar nie może być zWrócony la marchandise ne peut etre retournee .sans Je eon-
na stację nadawcz ą bez wyraźnej zgody nadawcy. sentement e xpres de l' expediteur. . ,
(2) Pozatern , ni e zależnie od przepisów artykułu (2) Du reste, et sa'uf les dispositions de I'article
następnego, w wypadkach przeszkód przy wydaniu suivant, le mode de proceder dans les cas d'empe-
przesyłki, należy się stosować do praw i przepisów chement a la livraison est determine par les lois . ęt
ustawowycb, obowiązujących na kolei żelaznej, wy- reglements en vigueur, applicables au cheminde fer
dającej przesyłkę. charge de la Iivraison. .

Rrt. 25. f\rt. 25.


(1) We wszystkich wypadkach zaginIęcia czę­ (1) Dans tous les cas de perte totale ou par~
ściowego braku, bądź też uszkodzenia przesyłki, za- tielle et d 'avarie, les administrations de chemins. de
rządy kolejowe obowiąz a ne są w szcząć niez włocznie fer sont tenues de faire immediatement des . re-
dochodzenia, ustalić ich wyniki na p iś mie i zawia- cherches, d 'en constater te resultat par ecrit, · et .de
damiać o 'nich osoby intę resowane na ich żądanie , le communiquer aux interesses sur leur demande,
w każdym zaś razie - stację nadawczą. et en tout cas a la gme d'expedition.
(2) Jeżeli
kolej żelazna ujawni lub przypuszcza (2) Si le chernin de fer decouvre ou suppose
częściowy brak lub uszkodzenie przesyłki , albo osoba une perte partieIle ou une avarie de la marchandise,
uprawniona do rozporządzania wskazała na istnienie ou si l'ayant-droit en allegue l'existence, ił sera im-
takiego braku lub uszkodzenia, kolej żelazna wjnna mediatement dresse un proces-verbal par le chernin
niezwłocznie sporząd z ić protokuł w celu ustalenia de fer pour constater l'etat de la marchandise, 'le
. stanu przesyłki, wysokości strat, oraz, o ile to jest montant du dom mag e et, autant que possible, la
możliwe, p rzyczyny częściowego braku i uszkodzenia cause de la perte partieIle et de l'avarie, et I'epoque
przesyłki, tudzież czasu, w którym one zaszły. Zagi- a laquelle elles remontent. En cas de perte totale
nięcie przesyłki należy również stwierdzać protoku- de la marchandise, iI sera egalement dresse un pro-
larnie. cE!s-verbal. (,.
(3) Stwierdzenia takiego należy dokonywać zgod- (3) La verification devraGetr.e f~jte conformement
nie z prawami i przepisami ustawowemi kraju, w któ- aux , lois et reglements du pa~ ou elle a lieu.
rym się ono odbywa. . .
(4) Nadto, każdej osobie interesowanej służy (4) En outre, tout int~resse sera
en droit de
prawo żądać sądowego stwierdzenia stanu przesyłki. demander la constatation judi.a iaire de J'etatde la
marchandise. ...... ':.
I 'g

f\rt. 26. f\rt. 26.


(1) Prawa do powództwa przeciwko kolejom (l) Les actions contre •. le sc~lemins.de fer,quI
żelaznym z umowy o przewóz międzynarodowy po- naissent du contrat de transport In ternatIOnal ll"ap-
siada tylko osoba uprawniona do rozporządzania partiennet qu'a celui qui a le droit de disposer ·. de
przesyłką. la marchandise.
(2) O ile nadawca nie przedstawi wtórnika, (2) Si le duplicata n'est pas represEmte pa:rJ'e~·
może on zgłosić roszczenie tylko z upoważnienia pediteur, celu i-ci ne pourra intenter l'action gue S)
odbiorcy, chyba, że udowodni, że odbiorca odmówił le destinataire ł'a autorise a le faire, . a moinsqu'iI
przyjęcia przesyłki. n'apporte la preuve que le destinataire a refusela
marchandise.

f\rt. 27. f\rt. 27.


(1) Kolej żelazna, która przyjęła przesyłkę do (1) Le chernin de fer qui at ~ccepte au , tran'
przewozu wraz z listem przewozowym, jest odpowie- sport la marchandise avec la lettre de voiture est
dzialna za wykonanie p rzew ozu na całym szlaku a:: responsable de J'execution du transport sUr le par·
dochwiIi jej wydania. cours total jusqu'a la Iivraison.
(2) Każda kolej następna, przyjmując przesyłkę (2) Chaq uc chernin de fer subsequent, par 'le
wraz z pierwotnym listem przewozowym, uczestniczy fait meme de la remise de la marchandise avec la
tern samem w umowi e o prze wóz stosownie do lettre de voiture , primitive, participe au contrat 'de
brzmienia listu przewozowego i bierze na siebie zo- transport, conformement a la lettre de voiture, et
bowiązanie załatwienia przewozu na podstaw ie tego accepte J'oQligation d'e xe~uter Je transport en vertu
listu. . de cette lettre.
N'g 76. Dżiennik Ustaw. Poz. 685. 1299

, " (3) Powództwo, oparte na um'o wie o przewóz (3) L'adion fondee sur le contrat de transport
międzynarodO\yy może ' być kierowane, z wyjątkiem international ne pourra, sauf le recours des chemins
wypadków , wzajemnego regresu kolei żelaznych do de fe r entre eux, et re intentee que contre la pre·
. siebie; tylko przeciw zarządowi pierwszej kolei, lub miere administration Oli celle qui aura re~u ' en der-
tej, która ostatnio przyjęła towar z listem przewozo- nier lieu la marchandise avec la lettre de voiture,
wym, albo tej wreszCie, na której ' linji szkoda po- ou contre ,J 'administration sur le reseau ' de laquelle
wstała. Wybór pomiędzy ' zarządami pomienionych le dommage aura ete occasionne. Le demandeur
Kolei należy do powoda. aura lechoix entre les susdites administrations.
(4) Powództwo może być wniesione ' tylko do (4) L'acfion ne sera intentee que devant un
sądu, ' znajdującego się w Państwie, gdzie zarząd ko- tribunal siegeant dans I'Etat OU J'administration
lei pozwanej ma swą siedzibę, sądu właściwego, adionnee aura son domicile, et qui sera ccimpetent
według praw tego Państwa. d 'apres les lois de cet Etat.
I (5) Prawo wyboru pomiędzy wskazanemi w ustę­
: ' (5) Une fois I'adian intentee, le droit d'option
pie (3) kolejamiżelaznemi ustaje z chwilą wszczęcia entre les chemins de fer mentionnes a I'alinea ' (3)
pówóditwa. ' est eteint.
F\rt. 28. f\rt. 28.
Roszczenia oparte na umowie o przewóz mię­ Les recJam ations fondees sur le contrat de
dzynarodowy mogą być kierowane także i przeciw transport international pourront etre formees contre
innemu' żarządowi 'poza wymienionemi w artykule 27 une eutre administration que celles designees dans
ustęp (3), w drodze powództwa wzajemnego lub I'articlc 27, alinea (3), Jorsqu 'elles se presentent sous
śprzeciwu, ' jeżeli roszczenie opiera się na tej samej la fo rme de demandes reconventiol:lI1elles ou d'ex-
umowie ' o przeYłóz. , ceptions et que la demande principale est fondee
sur le meme . contrat de transport.

F\rt. 29. f\rt. 29.


. '" Kolej żelazna ponosi odpowiedzialność za swych Le chernin de fe r est responsable des agents
pracownl~ów, jak również za inne osoby, z których attaches a son service et des autres personnes qu 'i!
usługkorzysta przy dokonaniu podjętego przez się emploie pour I'execution du transport dont ił s'est
przewozu. ch arge.
-
f\ rt. 30.
..
. , ,-;:. F\rt.
,
30.
~ . .:..
(1) Kolej żelazna ponosi odpowiedzi alność, (1) Le che rnin de fer est responsable, sauf les
z uwż!!Jlędnieniem posh n ówień , zawartych w artyku- dispositons contenues dans les articJes ci-apres, du
łach następnych, za str aty, wynikłe wskutek zaginię ­ ,dommage resultant d e la perte (totale ou partieIle)
cia, częściowego braku lub uszkodzenia towaru od ou de I'ava rie de la ma rcha ndise, a partir de I'accep-
chwIli przyjęcia go -> do<przewozu a ż do czasu wyda- tation au tra nsport jusqu 'a Ja livraison. II sera de-
l'Iia; ~Kolej żelazna:z:wa'ln i a s ię od tej odpowiedz ial - charge de cette resp onsa bil ite s'il prouve que le
ności, jeżeli udowo dn i, że strata powst ał a z winy dom mage n eu po ur cause une f ~ ute de I'ayant-droit,
ufm::wnionego do rozp o rząd z a n i a przesyłką, lub te ż un ord re de celu i-ci ne resultant pas d'une faute du
wskutek jego z leceń, 'nie wynikłych z winy kolei, chemin de fer, un vice pro pre de la marchandise
"Y.skutek. przyr()dzonych właśc i wości samego towaru (dete rioration inte rieure, dechet, coulage ordinaire,
(~ępsu<;ia wewnętrzneg:O, , Ilościowego zmniejszania się, etc.), ou un cas de force majeure.
zwykłego wycieku i t. d.), lub te ż wskutek siły wyższ ej.
(2) Jeżeli wskazane w liście przewozowym m iej- (2) f\u cas OU la lettre de voiture designe ur:t
~c.e przeznaczenia: przesyłki nie jest stacją kolejową , lieu de destination qui n'est pas une station de
odppWiedzialność kólei żelaznej , oparta na Konwencji chemin de fer, ' la responsabilite du chemin de fer,
n in1ejsf!ej, , kończy się na ostatniej stacji kolejowej. basee sur la ' pres~nte Convention, cesse a la
Co' ' ~o dalszego przewozu stosuje się artykuł 19. derniere gare. Le transport ulterieur est regi par
l'articJe 19.

f\rt. 31. f\rt. 31.


(1) Kolej żelazna
nie ponosi odpowiedzialności: (1) Le chernin de fer n'est pas responsable:
l. za szkodę na towarze, który na mocy prze- 10 De I'avarie survenue aux marchandises qui,
, pisów' taryfowych albo osiągn i ętego z na- en vertu des prescription~ des tarifs ou des
dawcą ' porozumienia, wyrażonego w liście conventions passees avec I'expediteur et men-
przewozowym, przewożony jest w wagonach tionnees dans la lettre de voiture, sont trans-
niekrytych; portees en wagons decouverts,
o ile szkoda wynikła jako skutek niebez- en tant que I'avarie se ra resultee du dang.er
, pieczeństwa, połączonego z tego rodzaju inherent a ce mode de transport;
przewozem;
' 2. za szkodę na towarze, który zgodnie z oświad­ 2° de I'avarie survenue aux marchandises qui,
czeniem nadawcy w liście przewozov/ym (ar- suivant la declaration de I' expediteur dans
1300 Dziennik Ustaw. Po~. 685. Ns 76.

tykuł 9) był nadany bez opakowania lub la leŁtre de voiture (articlę 9), sont remises
w opakQwaniu wadliwem. aczkolwiek wobec en vrac ou avec un emballage d€:fectueux,
właściwości swoich i w celu zabezpieczenia quoique, par leur nature et pour etre ił J'abl'i
od zaginięcia lub uszkodzenia towar wymagał des pertes et avaries, elles exigent un ęm ·
odpowiedniego opakowania. ballage •
. o ile szkoda wynikła z powodu braku lub en tant que I'avarie sera resultee du manqlłe
wadliwego stanu opakowania; " ou de l'etat defectueux de I'emballage;
3. za szkodę na towarze. załadowanym przez 3° de l'avarie survenue aux marchandises qui.
nadawcę i wyładowanym przez odbiorcę. sto- en vertu des prescriptions des tarifs au des
sownie do przepisów taryfowych. albo też conventions pa,s sees avec I'expediteur ęt
osiągniętego i nadawcą. a wyrażonego w li- mention nees dans la letŁre de voiture, en
ście przewozowym porowmienia, je ż eli takie tant que de telles conventions sont autorisees
porozumienia dozwolone są na obszarze Pań­ sur le territoire de I'Etat OU elles sont
stwa. w którego obrębię mają być stosowane. appliquees. ont ete ch argees par l'expediteur
o ile szkoda wynikła wskutek niebezpie- ou dechargees par le destinataire,
czeństwa, połączonego z czynnością nała­ en tant que I'avarie sera res ultee du danger
dunkową i wyładunkową. lub też wskutek inherent ci I' operation 'du chargement et du
wadliwego załadowania; dechargement, ou d'un chargement de-
fectueux;
4. za szkodę na towarze. który dla swych wła­ 4° de I'avarie survenue aux marchandises qui,
ściwości przyrodzonych narażony jest na pour des causes inherentes ił leur nature.
szczególne niebezpieczeństwo zaginięcia, czę­ sont exposees au danger particulier dę se
śc;iowego braku lub uszkodzenia, mianowicie perdre en tout au en partie au d'etre avariees.
wskutek połamania , rdzy, wewnętrznego ze- notamment ił la suite de bris, rouille, d6~
psucia, wzmożonego wycieku, wysychania terioration interieure et spontanee. coulage
i rozsypania. extraordinaire, dessiccation et deperdition,
o ile szkoda wynikła wskutek pomienio- en tant que l'avarie est resuItee de ce
nego niebęzpieczeństwa; dange~ ,
5. ~a slkodę wyrządzoną zw i erzętom żywym, 5° de I'avarie survenue /lUX animaux vivants,
o ile szkoda ta wynikła ze szczególnego en tant que I'avarie est resultęe du danser
niebezpieczeństwa, połączonego z przewo- particuliei' que le transport de ces anim?l\J~
zem tych zwierząt; entraine pour eux;
6. za szkodę przy przewozie towarów i zwierząt 6° de I'avaire survenue aux marchandises et
żywych, którym, stosownie do przepisów taryf bestiaux dont le transport, aux termes des
lub porozumienia z nadawcą, wyraionego tarlfs ou des conventrans passees ?lvec I'ex-
w liście przewozowym, powinien towarzyszyć pediteur et mentionnees dans la lettre de
dozorca, voiture, Ile s' effedue que sous escorte,
Q ile s~koda powstała w$kIJtek niębezpie­ en tant que l'avarie est resultee du dsn-
czeństwa, którem\,1 zapoblęc miał Za zeJ- ger que l'escorte a pour but d'ecąrler.
danie dQzorca.
(2) Jeżeli z okolicznośd danego wypadku wynika. (2) Si, eu egard aux clreonstances dę falt, l'OV2S-
te szkoda mogła nastą pić wskutek jednej z powyżej rię a pu resulter de I'unę des cąuses susmęntion­
wymienionych przyczyn, to , dopóki osoba uprawniona nees. iI y aura presomption que I'<lvi;lrie resulte qę
do roszczeń nie IJdowodni rzeczy przęciwnej, obo- I'une clę " ~ęs causes, a
moins que l ' ąyant-droit n'etl)~
wiązuje domniemanie, że szkoda powstała wskutek blisse le contraire.
jedneJ 1. tyc:h przyczyn.
P\rt. ;3~! Art, '~.
(1) Co do towarów. które wskIJŁęk właścI\Vo~1 (1) En ce ql-li concerne las mardusndise$ q,~l.
przyrogIonych tracą zazwyqaj na swej wadze pod. en ralson c:!e leur nature particuliere, sublssent on
czas przewozu, kolej żelazna ponosi odpowiedzial- regle generale, par le fait seul du transport, un de-
ność za stratę na wadzę o tyle tylko, o ile strata chet de poids, le chemin de fer ne repond de ces
przekracza normy, przewidziane w Postanowieniach manquants qu'autant qu 'ils depassent la to!eranc:e
wykonawczych. determinee par les Dispositions reglementaires.
(2) W tych wypadk<lch, gdy kilka sztuk towaru (2) Dans le cas OU plusieurs colis sont trans-
przewożi się ·za jednym listem przewozowym, strata portes aVf:C une seule lettre de voiture, la tolerance
n~ wadze według tych norm oblicza się oddzielnie sera calcuh~e separement pour ch<lque colis lorsque
cHa każdej sztuKi, jeżeli waga każdej sztuki jest le poids des coli s isoles est indique sur la lettre
wskazana w liście przewozowym lub może być usta- de ' volture ou peut etre constate d'une autre
loną w inny sposób. rmmiere.
(3) Tękię' ograniczenie odpowiedzialnQści jednak- O) Cett;e re~tri<:tion de resPQnsąbiJjŁe ne peut
że nie może mieć zastosowania, jeżeli będzie udo- pas toutefois etre invoquee lorsqy'il aLJrą ete prouve
wodnione. że strata na wadze Zależnie od okolicz- que la perte. selpn les circonstances du fait, ne
ności dane~ę wypadku. wvnikłą nie wskutek właści- resulte p·as de la nature de la marchandise, ou que
Dzienn ik Ustaw. Poz. 685. 1301

wóści przyrodzonych towaru , albo, że ustalo na norma la tolerance fixe e ne peut pas s'appliquer fI raison
tej straty nie odpowiada wł aściwości o m p rzyrodzon ym de la nature de la marchandise au des circonstances
towaru lub okolicznościom, w których powstała strata dans lesq uelles s'est procluit le man q uant.
na wadze.
. (4) W razie zag i nięcia przes ył k i nie mogą być (4) En cas de perte tatale de la marchand ise,
czynione żadne potrącenia z powodu straty na wadze. iłne pourra et re fait aucune deduction resultant du
dEkhet de route. -
f\rt. 33. f\ rt. 33.
Jeżeli wydanie prz esyłki nie nastąpi w ciągu Si la livraiso n n'a pas eu lieu dans les trente
trzydziestu dni p o upływ ie terminu d ostawy (arty- jours q u i suivent I' exp irati on du de lai fixe pour la
kuł 14), wówC'las osoba uprawniona m oż e uważać livra ison (arti cIe 14), ł'ayant-droit peut, s ans avair ił
przesyłkę za zaginioną bez dostarczania innego do- fou rn ir d'autre pre uve, considerer la marchandise
wodu. comme p e rdue.
f\rt. 34. f\rt. 34.
Jeżeli na zasadzie artykułów poprz edzaj ących Si, en vertu des articles precedents, I'ind e mn ite
kolej żelazna jest obowiąza na do ods zkodowa nia za pour perte totale ou partieIle de la marchanclise est
zaginięcie lub częściowy brak prz esyłki, odszkodo- mise fI la cha rge d u c hernin d e fer , I'indemnite sera
wanie to oblicza się według zwyczajnych cen ha ndlo- calcu lee d,apres le prix courant des marcha ndises
wych, jakie dla tego samego rodzaju i gatun k u to- de m eme nature et qualite, au lieu et fI I'epoque OU
warów istniały w miejscu i w czas ie . nad a ni a prze- la ma rchandise a ete acceptee au transport. f\ defaut
syłki do przewozu, w razie zaś braku tak ich cen, de p rix co urant, l'indemnite s era ca lculee d 'apres la
wedle wartości zwykłej. Nadto podlegaj ą zwrotowi vale ur or d inai re de la marchand :se evaluee sur les
do, przewożne i inne koszty, o ile zostały już opłacone. m e mes bases. II sera alJ oue en outre les droits de
douane, de tra nsport e t autres frais qui auraient pIJ,
etre d e bo urses.
f\rt. 35. f\rt. 35.
Kolejom żelaznym dozwala się o głaszać spec- Les chemins de fer auront la faculte d'offrir
jalne warunki (taryfy specjalne) z okreś l e ni em w nich au pub lic des condltions speciales (tarifs speciaux)
maksymalnych norm odszkodowania za zagin ię cie , dans lesq uelles sera fixe le maximum de I'indemnite
częściowy brak lub uszkodzenie przes yłk i , z tern a paye r e n cas de perte ou d'avar ie, a la conditioil
jednak zastrzeżeniem , ~~.$tosowan i e tych s pecjaln ych que ces t arifs speciaux correspond ent a une reducion
~aryf dawać będzie ohni ż kę o płaty za całko wity prze- sur le prix de transport total caIcule d 'apres les ta-
wóz w porównaniu z opłatą , obli cz on ą we dle odno ś ­ sifs res pectifs ordinaires de chaque chernin de fer,
nych taryf normalnych każdej z kolei żel a zn y c h, oraz, et que le meme maximum de l'indemnite soit appli-
iemaksymaJna norma odszkodowania zastosowana ~able ił to ut le parcours.
będzie na całej drodze przewozu.

f\rt. ;36. f\rt. 36.


(1) Osoba, uprawniona do otrzymania odszko - (1) L'ayant-dro it, en recevant le paiemcnt de
dowan ia za przesyłkę zagi n io n ą, otrzymuj ąc je, mo ż e I'indemnite pour la marchandise perdue, peut, dans
uczynić na pokwitowaniu zastrzeżeni e , aby w razie la quitta nce, faire une reserve d 'apres laquelIe, si la
odnalezienia przesyłki w prze c iągu czt e rech mi esięcy march a nd ise est re t ro uvee dans les qu atre mois de
po upływie terminu dostawy, kolej żelazna zawi ado- ł'exDirati o n du delai de livraison, ił en soit avise
miła ją o tern niezwłoczn i e. O uczynieniu takiego im~ediate me nt par Je chernin de fer. II sera donne
~~strzeżenia wydaje się zaświ adczenie na piśm i e. acte par ecrit d e cett~ reserve.
_ (2) W tym wypadku osoba uprawn io na do otrzy- (2) Dans ce cas, I'ayant-droit pourra, dans le
mania ' 'odszkodow6nia w przeciągu trzydziestu dni delai de 30 jou rs depuis le jaur OU ił aura ete avlse,
od dnia, w którym została zawiadomiona przez ko lej exiger que la marcha ndis e lui s oit d el ivree sans
żela.zną, może ząd ać wedłu g swego wyp oru wydania fra is , a sa n cheix, a la gare de dep a rt ou a la gar~
przesyłki bez kosztów na sta cji nadawczej lu b stacji de desti natio n designee d a ns la lettre de voiture- et
przeznaczenia, wskazanej w liście przewozowym , pod moyennant la restitution de I'indemnite qu'il a rec;ue.
wl'runkiem zwrotu otrzymanego od kolei odszkodo-
wania.
(J) Jeżeli wzmiankowane w ustępIe (1) zastrze- (3) Si la reserve do nŁ ił est question ił I'aline!a
żenie nie było uczynione lub, jeieli osoba do otrzy. (1) d-dessus n'a pas ete faite, ou si l'ayant-droit n'a
mania odszkodowania nie zgłosiła ż adn e go żą d a nia pas donn e d'instructions dans le delai de 30 jours
w ciągu wymienionego w ustępie (2) 30-dn iowego mentionne fI I'al inea (2) ci-dessus, ou encore si la
terminu, lub też wreszcie, jężeU przesyłk a zo stała o d- m archa nd ise a ete retrouvee posterieurement au deJai
naleziona później, niż w cztery mi esiąc e po u pływi e d e quatre m o is, le chernin de fe r disposera de la
terminu dostawy, kolej żelazna może postąpić z od- marc han dis e retrouvee, conformement aux lois de
nalezioną przesyłką według praw krajo wych. o;;on pa ys.
1302 Dziennik Ustaw. Poz. 685, .N'g 76.

Rrt. 37. F\rt. 37.
W razie uszkodzenia przesyłki kolej żelazna En cas d'avarie, le chemin de fer aura a payer
winna zapłacić całkowitą sumę, o którą zmniejszyła le montant integral de la depreciation subie par la
się wartość towaru. Jeżeii przesyłka była przewie- marchandise. Si ł'expeditiona eu Heu sous le regime
ziona na podstawie taryfy specjalnej w myśl arty- d'un tarif special conformement a ł'artide 35, I'in-
kułu 35, odszkodowanie będzie stosunkowo zmniej- demnite a allouer sera proportionnellement reduite.
szone.
Rtr. 38. Art. 38.
(1) Jeżeli przy nadaniu przysyłki dostav.ra była (1) S'i! y a une declaration d'inh!ret a la livraison,
ubezpieczona, to w razie zaginięcia przesyłki lub też il pourra etre alloue, en cas de perte totale ou par-
cz~ściowego jej braku, może być przyznane, prócz tielle, en outre de l'indemnite fixee par ł'article 34
'odszkodowania, przewidzianego w artykule 34, w ra- et, en cas d'avarie, en outre de l'indemnite fixee
zie zaś uszkodzeni a, p rócz odszkodowania, przewi- d'apres l'arŁicle 37, des dommages-interets, ' qui ne
dzię.n.ego w artykule 37, jeszcze dodatkowe wyna- pourront pas depasser la somme fixee par la deda-
grodze!lie za straty, wynagrodzen ie nie większe jed- ration, a charge par ł'ayant-droit d'etabIir l'existence
nak, niż zadeklarowana suma ubezpieczenia. Osoba et le · montant du dommage.
uprawniona do otrzymani a wyn agrodzenia powinna
udowodnić istnienie i wy sokość tych strat.
(2) Postanowienia wyko naw cze określają ma- (2) Les Dispositions reglementaires fixeront Je
/
ksy:rpalne normy dodatkowej opiaty, przypadającej do maximum de la taxe supplementaire qui devra etre
pobrania w razie zadeklarowania ubezpieczenia do- payee en cas de declaration de la SGmme represen-
stawy. tan t l'interet a la livraison.

... Art. 39. Art. 39•


Kolej żelazna ponosi odpowiedzialność za straty, Le che min de fer est responsable du domma-
spowodowane przez niezacho wanie terminów dostawy ge occasione par l'inobservation des delais de Hvrai-
(artykuł 14), o ile nie udowodni, ż e opóźnienie wy- son (articIe 14), ił moins qu'il ne prouve que le re-
nil<ł0 wskutek okoliczności, niezależnych od jej woli tard provient d'une circonstance independante de sa
i postępowania.· volonte et de son fait.
ftrt. 40. Rrt. 40.
\ (1) W razie przekroczenia te rminu dostawy (1) En cas de retard dans la livraison, ił pour-
mogą być ;:głaszane źąd an i a wypłaty odszkodowania, ra etre reclame, sans qu'il y ait a prouver qu'un .
,bez udowodniąnia strat, wynłkł~ch wskutek, opóźnie­ dommage soit resulte de ce reterd:
nia, jak następuje:
1/10 przewożnego za opóźnienie, nie przekra- l/tO du prix de transport peur un retard egal
czające 1/10 terminu dostawy; ou inferieur a 1/10 du delai de livraison;
2/10 przewo ź nego za opóźnienie, nie przekracza- 2/10 du prix de transport pour un retard egal
jące 2/10 terminu dostawy; . ou inferieu r a 2/10 du delai de livraison;
; 8/10 przewoź nego za opóźnienie, nie pizekracza- 3/10 au prix de transportpour un retard egal
Jące 3:i10 terminu dostawy; au inferieur a 8/10 du delai de Iivraison;
'JlfJ przewożnego za opóźnienie, nie przekracza- 4/19 du prix de transport pour un reŁard egeI
jące 'ho terminu dostawy; ou inferieur ił 4/10 du delai de Iivraison;
cłt. przewożnego za opóźnienie , przekraczające 6/10 du prix de transport pour tout retard su'
'/10terminu dostawy. perieur a 4/ 10 du de lai de Iivraison.
(2) W razie udowodnienia strat, może być przy- (2) Si ladite preuve est fournie, ił pourra etre
zna~ odszkodowanie w kwocie nie przewyższającej alloue, a titre de dommages-interets, une somme
wszakże sumy przewoźnego. qui ne devra pas toutefois depasser le prix du
transport.
(3) Przy ubezpieczeniu dostawy można żttdać (3) S'i! y a eu dec:laration de l'inŁeret a la li·
bez udowodniania strat, wynikłych wskutek opóźnie­ vraison, il pourra etre reclame, sans qu'il y ait a prou·
nia, wypłaty odszkodowania, jak następuje: ver qu'un dommage SOlt resulte de ce retard:
2/10 przewoźnego za opóźnienie, nie przekracza- 2/10 du prix de transport pour un retard eg~l
jące 1/10 terminu dostawy; 01:1 inferieur a 1/10 du de lai de livraison;
'ho przewoźnego za opóźnienie, nie przekra- 4/10 qu prix de transport pour un retard egal
czając~ 2/to terminu dostawy; ou inferieur a 2/ 10 du delai de livraison;
. 6/10 przewożnego za opóźnienie, nie przekra- 6/10 du prix de transprt pour un retard egal
czające 8/10 terminu dostawy; ou infe rieur a 3/10 du delai de livraison;
8/10 przewoźnego za opóźnienie, nie przekracza- 13/ 10 du prix de transport pour un retard egal
iztce ~/1o terminu dostawy; . ou infe rieur ił 4/10 du delai de Iivraison;
10/1:0 przewożnego za opóźnienie, przekre.czające 1°/10 du prix de transport pour tout retard su-
'/10 terminu dostawy. perieur a '/10 du delai de liVTaison.
Nt 76. t:)llennik Ustaw. POI. 665. 1303

(4) W razie udowodnienia strat, poniesionych (4) Si la preuve est fournie qu'un dommage
wskutek opóźnienia, moźe być przyznane odszkodo- est resulte de ce retard, ił pourra etre alloue le
wanie w wysokości poniesionych strat. W jednym montant de ce dommage. Dans l'un et I'autre cas,
i drugim wypadku wysokość odszkodowania ,nie le montant de I'indemnite ne pourra pas depasser
może przekraczać zadeklarowanej sumy ubezpiecze- la somme dec\aree. Toutefois, si la somme decla-
nia. Jeżeli jednak zadeklarowana suma jest niźsza ree est inferieure au prix de transport qui pourrait
od przewoźnego, ktere należałoby zwrócić w myśl etre restitue dans Je cas de l'alinea (2) s'i1 n'y avait
ustępu (2) w razie braku deklaracji, wówczas od- pas eu decIaration d'interet, Je montant de !'indem-
. szkodowanie może wynos i ć sumę przewoźnego. nite pourra atteindre le prix de transport.

flrt. 41. f\rt. 41.


Wypłaty pełnego i całkowitego odszkodowania, ' Le paiement de l'indemnite plelne et entiere,
obejmującego sumę strat wraz z odsetkami, można comprenant les dommages et interets, pourra et re
żądać we wszystkich tych wypadkach, gdy straty demande dans tous les cas ou le dommage aurait
spowodowane były wskutek zlej woli lub poważnego pour cause un dol ou une faute grave de · la part
niedbalstwa ze strony kolei żelaznej. du chemin de fer.
flrt. 42. Rrt. 42.
Osoba uprawniona do otrzymania odszkodowa- L'ayant-droit pourra demander des interets · a'
nia może żądać wypłaty odsetek w wysokości sześciu raison de six pour cent de la somme fixee comme
w stosunku rocznym od sumy przyznanegó odszko- indemnite. Ces interets commencent a courir ił par-
dowania. Odsetki te liczą się od dnia zgłoszenia tir du jour de la demande.
roszczenia.
f\rt.. 43. f\rt. 43.
Odpowiedzialność, wynikająca z umowy o prze- •
La responsabilite telle qu'elle n:sulte du eon-
woz, nie rozciąga się na przedmioty, które, pomimo trat de transport ne s'applique pas aux objets qui,
że są wyłączone z przewozu lub dozwolone do prze- bien qu'excIus du transportou admis seulement
wozu pod pewnemi warunkami, oddano do przewozu sous certaines conditions, auraient ete neanmoins
pod niewłaściwą lub niedokładną nazwą albo, gdy expedh~s sous une declaration incorrede ou inexacte
na~awca nie zachował co do tych przedmiotów prze- ou pour lesquels I'expediteur n'aurait pas rempli les
pisanych środków ostrożności. mesures de surete prescrites.

f\rt. 44. ł\rt. 44.


(1) Z chwilą, kiedy przewoźne i inne Cłązące (1) Le ' palement du prix de transport et des
na przesyłce opłaty zostały uiszczone i przesyłkę autres frais a la charge de la marchandise, et la
odebrano, wygasają wszelkie roszczenia do kolei że­ reception de la marchandise, eteignent, contre Je
laznej z tytułu umowy o przewóz. chemin de fer, toute action provenant du contrat
de transport.
(2) Roszczenia wszakźe nie wygasają: (2) Toutefois I'adion n'est pas eteinte:
1. jeżeli osoba uprawniona może udowodnić, 10 si ł'ayant-droit peut fournir la preuvc que le
źe straty powstały wskutek złej woli lub po- dommage a pour cause un dol ou une faute
ważne90 niedbalstwa ze strony kolei żel a znej; grave du chemin de fer;
2. gdy roszczenia tyczą się odszkodowania za 2° en cas de reclamation pour cause de retard,
straty, powstałe wskutek opóźnienia dostawy, lorsqu'elle . est faite a I'une des adminisŁra­
o ile zostały zgłoszone do jednej z odpowie- tions designees comme responsables par
dzialnych, zgodnie z ustępem (3) artykułu 2:7, ł'article 27, alinea (3), dans un delai ne de-
kolei żelaznej w terminie nie przekraczają­ passant pas quatorze jours, non compris
cym czternastu dni, nie licząc dnia odbioru celui de la reception;
przesyłki;
3. gdy roszczenia tyczą się szkód, które były 3° en, cas de reclamation pour defauts constates
ustalone zgodnie z artykułem 25 przed przy- conformement a l'arŁicle 25, avant l'accep-
jęciem przesyłki przez odbiorcę, albo których tation de la marchandise par le destinataire,
ustalenia należało dokonać stosownie do ar- 00 dont la constatation aurait dO et re faite
tykułu 25, lecz nie dokonano z winy kolei conformement a I'articłe 25 et n'a ete omise
żelaznej; que par la fauŁe du chemin de ter;
4. gdy roszczenia tyczą się
szkód, nie dających 4° en cas de recłamation pour domma ges non
się zauważyć zewnętrznie i stwierdzonych po apparents exterieurement, dont I'existence
odebraniu' przesyłki, jednakże tylko pod na- est constatee apres la reception, mais seule·
stępującemi warunkami: ment aux conditions suivantes:
a. żądanie stwierdzenia powinno być zgłoszo­ a. la demande en constation faite au chemin
ne do kolei żelaznej lub do właściwego de fer ou au tribunal competent confor·
sądu w myśl futykulu 25 niezwłocznie po mement i\ I'Drt1cle 25, dolt Zlvolr licu
-1304 Dziennik Ustaw. PO!. 685;

uJawnieniu szkody, najpóźniej jednak wsie- immediatement apres la decouverte du


Ni 76.

dęm dni po odebraniu przesyłki; dommage, et au plus tard dans les . sept
jours ił partir de la reception de la mar-
chandise;
b. osOba uprawniona powinna udowodnić, że b. I'ayant-droit doit prouver que le dommage
szkoda n~stąpiła w czasie między nada- s'est produit dans l'intervalle ecoule entre
niem przesyłki do przewozu a jej od- la remise au transport et la Iivraison.
biorem .
. Jeżeli jednak stwierdzenie stanu prze- Si toutefois la verification de la mar-
syłki przez odbiorcę mogło nastąpić na stacji chandise par le destinataire a ete possible
przeznaczenia i kolej żelazna oświadczyła go- ił la gare de destination et si elle a ete
towość swą w tym względzie, postanowienie of{erte par le chemin de fer, ił n'y a plus
podane w pozycji 4 nie stosuje się. Heu d'appliquer la disposition contenue au 4°.
(3) Odbiorcy wolno nawet po otrzymaniu listu (3) · Le destinataire sera libre de refuser la
przewozowego i opłaceniu przewoźnego odmówić reception de la marchandise meme apres reception
przyjęcia przesyłki, dopóki; zgodnie z jego żądaniem, de la lettre de voiture _ et paiement des frals de
szkoda przezeń wskazana nie . zostanie stwierdzona. transport, aussi longtemps que le dommage dOlit ił
Zastrzeżenia, poczynione przy odbiorze przesyłki, soutient I'existence ,n'aura pas ete constate conforme-
mają znaczenie tylko wówczas, gdy kolej żelazna wy- ment ił sa requisition. Les reserves faites lors de
raziła na nie swoją zgodę. la reception de la marchandise ne sont d'aucun
effet, ił moins qu'elles ne soient consenties par 1!3
chemin de fer .
. (4) Gdyby przy odbiorze p~esyłkl ' okazał .się (4) Si I'un ou I'autre des objets designes dans
brak niektórych przedmiotów, wymienionych w liście la lettre de voiture venait ił manquer lors de la
przewozowym, w takim razie odbiorca może wyłą­ livraison, le destinataire pourra excIure dans la qult-
czyc' z pokwitowania (artykuł 16) przedmioty braku- tance (articIe 16) les colis non Iivres en les desi-
Jlłce,.wyszczególn iając je oddzielnie. gnant specialement. .
(5) Wszystkie. roszczenia, wzmiankowane w ar- (5) Les recIamations mentionn~es au present
tykule iliniejszym, zgłaszać należy na piśmie. 8l'ticle doivent etre faites par ecrit.

I\rt. 45. I\rt. 45.


I
(1) Roszczenia o odszkodowanie za zaginięcie, (1) Les actions en indemnite pour perte totale>
częściowy brak, uszkodzenie i opóźnienie dostawy ou partie Ile, avarie de la marchandise ou retard
przesyłki ulegają przedawnieniu po roku, o ile od- dans sa livraison, sont prescrites par un an, lorsque
szkodowanie nie było już przedtem ustalone mocą l'indemnite n'a pas delii eŁe fixee par une reconais-
uznania przez kolej źelazną w drodze ugody dobrowol- sance du chemin de fer, par transaction ou par un
nej lub wyroku sądowego. Termin zgłaszania roszczeń jugement. La prescriptlon est de trois ans s'iI
o odszkodowanie za straty w myśl pozycji l, ustępu s'agit d'une action en dommages-interets prevue
(2) artykułu 44 ulega przedawnieniu po trzech . latach. a l'articIe 44, alinea (2), 1°.
(2) W wypadkach uszkodzenia lub częściowego (2) En cas d'avarie ou de perte partielle de la
braku przesyłki, przedawnienie liczy się od dnia wy- marchandise, la prescription court ił partir du jour
dania przesyłki, w wypadkach zaś zaginięcia lub opóź­ de la livraison; en cas de perte totale de la mar-
nienia dostawy - od dnia upływu terminu dostawy. chandise ou de retard dans la Iivraison, la prescription
(3) Przerwę przedawniertia określają prawa kra- court du jour OU expire le delai de Iivraison.
Ju, gdzie było zgłoszone roszczenie.
(4) W razie zgłoszenia na piśmie reklamacji do (3) L'interruption · de la prescription est regie
kólei żelaznej przez osobę uprawnioną, bieg prze- par les lois du pays óU l'action est intentee.
dawnienia zawiesza się, dopóki reklamacja nie zo- (4) En tas de rec\amatión ecrite, adressee au
stanie rozstrzygnięta. W tazle odrzucenia reklamacji, chemin de fer par I'ayant-droit, la prescription cesse
termin wznawia się od dnia udzielenia przez kolej de courir tant que la recIamation est en suspens.
reklamantowi odpowiedzi pisemnej i zwrotu załączo­ Si la reclamation .e st repoussee, la prescription re-
nych przy reklamacji dowodów usprawiedliwiających. prend son cours El partir du jour ou le chemin de fer
Udowodnienie faktu zgłoszenia reklamacji lub udzie- Ci notifie pał ecrit sa reponse au recIamant .et restitue
lenia odpoWiedzi na nift, jak również zWrotu dowo- les pieces justificatives qui auraient ete jointes a la
dów, należy do strony, powołującej się na te oko- reclamation. La preuve de la reception de la reda-
liczności. Dalsze reklamacje, tgłaszane do kolei że­ mation ou de la reponse et celle de la restitution
laznej lub instancji wyższych, nie zawieSzają biegu des pieces sont ił la charge de celui qui invoque ce
przedawnienia. fait. Les reclamations ulterieures adressees au che-
min de fer ou aux autorites superieures ne suspen-
dent pas la prescripŁion .

Rrt. 46. F\rt. 46.
Roszczenia, które na zasadzie postar10wjeń ar- Les reclamations eteintes ou prescrites confor-
tykułów 44 i 45 wygasły lub uległy przedawnieniu, mement BUK dispositions dl!s articles 44 et 45 n.

,
ł

N!1 76. Otlenl1lk Ustaw. Poz. 685. 1305


--~~~----------------------~~-- ------------~--~*------~---------~------~-----
nie mogą być zgłaszane ponownie ani w drodze peuvent etre reprises ni sous la fbrme d,une de-
wzajemnego powództwa, ani też w drodze sprzeciwu_ mande rećonventionnelle ni sous celle d'une exception.

f\rt. 47. f\rti. 47.


(1) Kolei żelaznej, która zapłaciła na mocy po- (1) Le chernin de fer qUi a paye une indemniŁe
stanowieńniniejszej Konwencji odszkodowanie, służy en vertu des dispositions de la presente Conve ntion
prawo regresu do innych kolei, które wzięły udział aura le droit d'exercer un recours contre les cAemins
w przewozie, stosowrtie do następujących posta- de fer qUi ont contouru aU transport, conformement
nOwień: aux dispositions sulvantes:
1. odpowiedzialność ponosi wyłąqnie ta kolej, 10 le chemin de fer par la faute duquel le dom-
z której winy powshi.ły straty; mage a ete cause en est seul responsable;
2. jeżeli straty powstały z winy kilku kolei, to 20 lorsque le dommage a ete cause par le fait
każda z nich odpoWiada za straty, wynikłe de plusieuts chemins de fer, chacun d 'eux
z jej winy. W razie jeżeli takie rożróżniahie repond du dommage cause par sa propre
będzie ż powodu okoliczności danego wy- faute. Si d.ms I'espece un e telle · diitinct ion
padku niemożliwe, VI takim razie udział win- est . impossible selon les circonstances du
nych kolei w wynagrodzeniu strat ustala si~ fait, la repartition de I'indemn ite aura lieli
według zasad, wskazanych w pozycji 3j entre les chemins de fe r ayant commis la
faute, d'apres les principes enoncęs au 30 j
3. jeżeli nie może być udowodnione, cży straty 3° s'iI ne peut etre prouve que le dómmage
powstały z winy jednej, czy też kilku kolei, a ete cause par la faute d'un ou de plusie-
wówczas wszystkie uczestniczące w przewozie urs chemins de fer, tous les chemins der fer
koleje, z wyjątkiem tych, które udowodnią, interesses au transport, a I'exception de ceux
że straty .na ich IInjach nie powstały, ponoszą qui prouveront (jue le dommage n'a pas · eŁe
odpowiedzialność w stosunku do wysokości occasionne sur leurs Iignes, re pondroQ4, du
przewoźnego, które przypadłoby każdej kolei dommage proportionnellement au prix de
według taryfy, w razie prawidłowego wyko- transport que chacun d'eux' aurait per~u con-
minia przewozu. formement au tarif en "as de l'execution
reguliere du transport.
(2) W tazle niewypłacalności jednej z kolei źe­ (2) Dans le cas d'insolvabilite de l'un des che-
lażnych, wzmiankowanych w artykule niniejszym, mlns de fer mentionnes au present article, le dom-
wynikające stąd straty dla kolei, która wypłaciła od- mage qui en resulterait pour le chemin de fer qui
szkodowanie, dzielą si~ pomiędzy wszystkiemi kole- a paye l'indemnite sera reparti entre tous les che-
jalńi, uczestniczącemi w przewozie, w stosunku do . mins de fer qui ont pris part au tra nsport p ropor~
wysokości przewoźnego, każdej z nich przypadającego tionnellement au prix de transport revenant a chacun
d'eux.
1\rt. 48. I\rt. 48.
(1) Plzepisy artykułu 47 stosują się także w wy- (1) Les regles enoncees dans I'article 47 seront
padkach przekroczenia terminu dostawy. Jeżeli prze- appliquęes en cas de retard. Si le retard a eu pour
krotzenie to powstało wskutek wspólnej winy kilku cause une faute collective de plusieurs chemins de
kolei żelaznych, to każda z nich jest odpowiedzialna fer, J'indemnite sera mise a la charge desd!ts che-
w stosunku do wielkości opóźnienia na jej własnej Iinji. mins de fer proportidnnellement a la duree du re-
tard sur leurs reseaux respectifs.
(2) W braku umów odrębnych, podział terminu (2) 1\ defaut de conventions speciales, les Dis-
dostawy między wszystkiemi uczestniczącemi w prze- pbsitions reglementaires determinent la mani e re donŁ
wozie kolejami żelaznemi uskutecznia sią w sposób le delai de livraison doi t etre reparti . e ntre les di-
podany w Postaf'lowienlach wykonawczych. vers chemlns de fer qui participent aU transport.

I\rt. 49. I\rt. 49.


W wypadkach regresu, ustaje solidarna odpo- En CBS de recours, il n'y aura pas de solidarite
I'iedzil'1lność
kolei żelaznyth, uczestnicz~cych w prze- entre plusieurs chemins de fer interesses au troo-
wózie. sport.

1\rt. 50. 1\rt. 50.


Regres jednej kolei lelaznej do drugiej powi- La demande en recours des chemins de fet
nien być oparty pod względem obowiązku do od- eńtre eux a pour base, in quali et quanto, la deci-
szkodowania I wysokości tegoż (in quall et quanto) slon detłnltive rendue au proces ptincipal contre le
na ostatecznym wyroku, który został wydany w pro- chemin de fer exerc;ant le recoLi rs e n inde mhite,
cesie głównym o odszkodowanie do kolei, występu­ PQurvu ąue I'assi(:lnati on alt ete dQm "~ nt signifiee
jącej z regresem, jeżeli koleje, przypozwane do aux cherninS d ~ fet a actionnet par vole de recours
sprawy na zasadzie regresu, były przedtem w od- et ąue ceux-cj aient He a me me d' intervenir dans le
powiedniej formie zawiadomione o procesie i miały proces. Le juge saisi de I'action principale fixera.
1306 Dziennik, Ustaw. Poz.
'
685.

możność wZIł~cła w nim udziału. Termin ściśle niez- selon les circonstances du fait, łes deI ais strictement
będny do ' skorzystania z tego prawa określa, sto- necessaires pour I'exercice de ce droit.
sownie do okoliczności wypadku, sąd, rozpoznający
sprawę główną.

ł\rt. 5lo flrt. 51.


(1) Kolej żela4na, pragnąca korzystać z prawa (1) . Le chernin de fer qui veut exercer son re-
ręgresu, powinna przypozwać jednocześnie przed ten cours doit former sa demande dans uneseule et
sam sąd wszystkie interesowane koleje, z któremi memę instance contre tous les chemins de fer in-
nie zawarta została ugoda dobrowolna, w przeciwnym teresses avec lesquels ił n'a pas transige, s'o us peine
bowiem razie traci prawo regresu do kolei nie przy- de perdre stm recours contre I~s chemins de fer
pozwanych. non actionnes. . '
(2) Sąd winien wydać decyzję w jednym wy.roku. (2) Le juge doit statuer par un seul et meme
Przypozwanym kolejom nie służy prawo do dalszego jugement. Les chemins de fer adionnes ne pour-
regresu. ront pas exercer un recours ulterieur.

ł\rt. 52. F\rt. 52.


Ł~czenie postępowania regresowego ze sporem II ne sera pas permis d'introduire Je recours
o Qdszkodowanie jest niedopuszczalne. en garantie dans l'instance relative . ił la demande
principale en indemrl!.te.
ł\rt. 53. Art. 53.
(1) Sprawy sądowe, wynikające z regresu, na- (1) Le juge du domiciłe du chernin de fer
leżą wyłącznie do kompetencji sądu w miejscu sic- contre lequel le recours s'exerce est excłusivement
ckiby .kolei żelaznej, do której regres został skie- competent pour toutes les actions en recours.
rowany. (2) Lorsque I'adion devra etre intentee contre
(2) Jeżeli sprawa ma być skierowana do kilku plusieurs chemins de fer, le chemin de ter deman -
kolei żelaznych, kolei powódce służy wybór jednego deur aura le droit de choisir, entre les juges recon -
z pośród sądów własciwych w myśl ustępu (1) ni- nus competents en vertude l'alinea , (1) du present
niejszego artykułu. article, Je juge devant lequel ił portera sa demande.
F\rt. 54. ł\rt. 54.
-- - Kolejom żelaznym pozostawia się jednak prawo Sont reservees les conventions' particulieres quc:
pomiędzy sobą odrębnych umów 'co do . regresu, les chemins de fer ,peuvent, soi t d'avance, : soif dans
bądź uprzednio, bądź w każdym wypadku poszcze- cIiaque cas speciał, contracter entre eux concernant
gólnym. les recours.
Rrt. 55. Art. 55.
,O ile Konwencja niniejsza nie zawiera postano- Sauf les dispositions contraires contenuesdan:-
nowień odmiennych, stosuje się postępowanie są­ la presente Convention, la procedure ił suivresera
dowe, obowiązujące sąd właściwy. celle du juge competent.

f\rt. 56. Art. 56.


, ~!.

(1) Wyroki sądowe, zapadłe na zasadzie posta- (1) Les jugements prononces contradictoire~ent
nowień Konwencji niniejszej w sądach właściwych ou par detaut par le juge competent en vertu des ,
przy postępowaniu spome m lub zaocznem, po upra- dispositions de' la presante Convention, seront, lors-
womocnieniu się ich zgodnie z obowiązującemi ten qu'Hs sont devenus executoires en vertu des lois.
sąd przepisami, wykonywane są przez, władzę właściwe appliquees par ce juge com petent, decłares execu-
Państw, które . podpisały Konwencję, zgodnie z wa- toi res dans les Etats signataires de la Convention
runkami i formalnościami, ustanowionemi przez prawa par 'J'autorite competente, sous les coąditions et
Państwa, gdzie wyrok jest wykonywany, przyc.zem suivant les formes etablies par la Jegislation de <;:,et
jednak wchodzenie w istotę samej sprawy jest nie- Etat, mais sans revision du fond de I'affaire. Cette
dopuszczalne. Prawidło to nie stosuje się do wyroków, disposition ne s'appIiquc pas , aux jugements qui ne '
podlegających tylkd wykonaniu przedwstępnemu, sont executoires que provisoirement, non plus qu'aux
a także do tych postanowień wyroku, na mocy któ- condamnations , en dommages-interets qui seraient
rych powód skazany został, wskutek przegrania sprawy, prononcees, en sus des depens, , contre un ·deman~
na zapłacenie, oprócz kosztew procesu, jeszcze dal- deur a raison du rejet de sa demande.
szych odszkodowań.
(2) Zabezpieczenie kosztów sądowych (cautio (2) La caution fi fournir pour assurer' le paie-
J , Ju,dicatum solvi) w sprawach, wynikłych z umowy ment des depens (cautio judicatum solvi) ne pO,urra
O przewóz międzynarodowy, nie może być wymagane. etre exigee ił J'occasion des actions j~diciaires fon~:
d6es sur Je contrat de transport international. .; ...
Dziennik Usta,,". POt. 685. -te .e -om
1307
~
zm' f~ S':Sws .

F\rt. 57. 1\rt. 57.


(1) W celu ułatwienia i zabezpieczenia wyko- (1) Pour faciliter et assurer I'execution de la
nania Konwencji niniejszej, będzie utworzony Urząd presente Convention, ił sera organise un Office cen-
Centralny przewozów międzynarodowych, mający za tral des transports internationaux, charg~:
zadanie:
1., przyjmować zawiadomienia każdego z ukła­ 1° de recevoir Jes ' communica~ions de chacun
· dających się Parlstw i każdego z intereso- des Etats contractants et de chacune des
· . wanych zarządów kolejowych i podawać je administrations de chemins de fer interessees
do wiadomości innych Państw I zarządów; et de les notifier aux autres Etats et admi·
nistrations;
· 2.zbierać, zestawiać i ogłaszać wszelkiego ro- 2° de recueillir, coordonner et publier les .ren-
dzaju wiadomości, posiadające znaczenie dla seignements de toute nature qui interessent
przewozów międzynarodowych; le service des transports internationaux;
3. wydawać na żądanie stron orzeczenia w spo- 3° de prononcer, a la demande des parties, des
rach, wynikłych między kolejami żelaznemi; sentences silr les litiges qui pourraient s'ele-
ver entre les chem ins de fer; .
4. rozpatrywać wnioski co do zmian w Kon- 4° d'instruire les demandes en modification de
. . wencji i w wypadkach, gdy zachodzi potrzeba, la preseDte Convention et, en tout cas, quand
proponować należącym do' Konwencji Pań­ iI y aura Iieu, de proposer aux divers Etats
stwom wyznaczenie nowej Konferencji; la reunion d'une nouvelle Conference;
5. wreszcie ułatwiać stosunki finansowe pomię­ 5°' enfin de faciliter entre les diverses admini-
dzy poszczególnemi zarządami, wynikające . strations les relations financieres necessitees
z przewozów międzynarodowych, oraz ścią­ par Je service des transports internationaux
ganie należności zaległych i współdziałać et le recouvreme nt des creances restees en
w zapewnieniu pod tym względem stosun- souffrance, et d'assurer, a ce point de vue,
ków wzajemnych kolei żelaznych między la securite des rapports des chemins de fer
'. sobą. entre eux.
.. .(2) Siedzibę, skład i organizację tego Urzędu (2) Un reglement special determinera le siege,
Jak · również potrzebne środki określi osobny regu- la composition et I'organisation de cet Office, ainsi
lamin. que ses moyens d'action.

ł\rt. 58. 1\.rt. 58.


" (1) Urząd Centralny, przewidziany w artykule 57, (1) L'Office central prevu a l'articIe 57 est
ma za , zadanie przyjmować zgłosze n ia Państ w co charge de recevoir Ies notifications des Etats con-
do włączenia kolei żelaznych do listy, sporządzanej cernant l'inscriptlon ou la radiation d'un chemin
w myśl artykułu 1 lub ich wykreślenia z tejże. de fer sur la Iiste dressee en conformite de
I'article 1er•
(2) Faktyczne przystąpienie nowej kolei do (2) L'entree effective d'un chemin de fer nou-
przewozu międzynarodowego nastąpi dopiero po veau dans Je serviCe des transports internationaux
upływi e miesiąca od daty pisma Urzędu z zawiado- n~ aura Iieu qu'un mois apres la date de la lettre de
mieniem innych Pal1stw o terp przystąpieniu. rOffice notifiant la presen'tation aux autres Etats. .
(3) Urząd Centralny może dokonać wykreślenia (3) 1-a radiation d' up chemin de fe r se ra fa ite
kolei żelaznej z listy, skoro tylko otrzyma od jedne- par J'Office central auss itót qu 'il aura re~u de run
nego z uczestniczących w Konwencji Państw za wia- des Etats contractants la notificat ion que celui-ci
domienie, że stwierdziło, iż kolej, zależna od tego a constate que, paur une raison financiere ou pour
Państwa i zamieszczona w podanej przez nie liście, un empechement mahlriel, un chemin de fer depen-
z -przyczyn finansowych lub wobec przeszkód rzeczo- dant de cet Etat et porte sur la Iiste par lui dressee
wych, nie może czynić zadość zobowiązaniom, jakie ne se trouve plus dans la conditlon de satisfaire
wkłada na nią Konwencja niniejsza. aux obligations qui lui sont imposees par la Cbn-
vention.
(4) Każdy zarząd kolejowy, po otrzymaniu od (4) La simple reception de I'avis emanant de
Urzędu Centralnego stosownego zawiadomienia, ma rOmce donn era immed'iatement a chaque admini-
prawo przerwania wszelkich stosunków z koleją wy- strution le d roit de cesser, avec le chemin de fer
kreśloną z listy, w zakresie przewozów międzynaro­ denonce. toutes relations de transport international,
dowych, wyjąwszy wsz a kże te przewozy, które są sauf ce qui concerne les transports en cours qui
już w wykonaniu, a które Jako takie winny być devront etre continues jusqu'a d esti nation.
w zupełności wykonane.

Rrt. 59. ł\rt. 59.


. (1) Co lat pięć najmniej po wprowadzeniu (1) Tous les cinq ans au moins apres la mise
w życie zmian, uchwalonych na ostatniej Konferencji en vigueur des modifications adoptees ił [a de rniere
rewizyjnej. odbywać się będ z ie nowa KC:lfe rencja Conferen ce de revis;o n, unE! nouvel!e Confere nce de
delegatów ParJ stw, u cz estnic zą cy c h w Kon wencji del egues des Etats parti cipant a la Conve ntion serA
1308 Dziennik Ustaw. Poz. 685. M!! 76.

w celu wprowadzenia do mej zmian ulepszeń, ja- reunie, afin d'apporter a la Convention les modifi-
kie uZ'nnane b~dą za konieczne. cations etamE!liorations juge~s necessaires.
(2) Konferencje mogą si~ także odbywać w ter- (2) Toutefois, des Conferences pour.ront avoir
minach wcześniejszych na żądanie conajmniej czwar- lIeu avant cette epoque, sur la demande du quart
tej części ogółu Państw interesowanych. au moins des Etats interesses.
I\rt . .60. flit. 60.
Konwencja niniejsza obowiązuje każde z Państw La presente Convention engagera chaque Etat
podpisujących ją na przeciąg lat trzech od wprowa- signataire pour la duree de trois ans, a partir du
dzenia jej w wykonanie. Każde z Państw, które jour ou elle entrera en vigueur. Chaque Etat qui
ośw iadczy zamiar wystąpienia z Konwencji po upły­ voudra se retirer 11 I'expiration de ce delai devra
wie tego terminu, powinno na rok przed tem uprze- prevenir les autres Etats une annee d'avance. fl defaut
dzić o tem inne Państwa. W braku takiego zawia- de notification, I'engagement sera cense proroge
domienia Konwencja niniejsza uważaną b~dzie za pour une nouvelle periede de trois ans.
przedłużoną na nast~pne trzy lata.

Do powyższej konwencji należą Państwa rrastc::pujące:

g flustrja
Belgja · od 30 września
..30 września
1892 roku
1892 ...
14)
15)
W~gry
Włochy
" 30 września 1892 roku
.. 30 września 1892 ..
3) Bułgarja. 29 grudnia 1911
;~.
Danja.
· . "
• " 28 . sierpnia 1897 ... Republika flustrjacka oświadczyła dnia 25 lipca
Francja
· 30 września 1892 1921 roku, że uwaza si ę za związaną postanowie-
6) Holandja
· ." 30 września 1892 .. niami niniejszej Konwencji międzynarodowej nietylko
7) Luksemburg
· 30 września 1892 w stosunku do Państw Sprzymierzonych i Stowarzy-

...
"lO 30 września
~~
Niemcy 1892 szonych, co wypływa z f\rt. 313 Traktatu Pokoju
..
1

Norwegja 21 grudnia 1920 międ zy Państwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszo-


10) Rumunja 25 czerwca 1904 lO nymi a flustrją , pod pisanego W St.-Germain-en·Laye
.. ...
11) Serbja . " 12 grudnia 1910 dnia 10 września 1919 r., ale również w stosunku
12) Szwaj!arja 30 września 1892 do uczestników Konwencji, nie naleząc:ych do Państw
13} Szwecja. • • " 2 grudnia
"
1907 H Sprzymierzonych i Stowarzyszon~ch .

.peklaracja dodatkowa z dnia 20 września Decłaration additionnelle du 20 septembre


roku 1893. 1893.
Państwa, które nie ''\czestniczyły w Konwencji Les Etats qui n'ont pas pris part a la Conven-
z 14 października 1890 r. o przewozie towarów ko- tion du 14 octobre 1890 sur le transport de marchan-
lejami żelaznemi, mogą prosić o przvstąpienie do dises par chemins de fer peuvent dem and er a yadberer.
niej.
W tym celu zgłosić sic:: winny do Rządu szwaj- lis s'adresseront,a cet effet, au Gouvernement
carskiego. suisse.
Podanie to bt:dzie przekazane przez pomienio- Ledlt Gouvernement transmettra cette demande
. oy Rz ąd Ur~ędo w i Centralnęmu do rozważenia, po- a I'Office central, pour examen, et ił communiquera
czem Rząd prześle swe wni oski do Państw uczestni- ensuite ses propositions aux Etats s ignataires.
czclcych w Konwencji.
Jeżeli o siągnięto zgodę, w takim razie Rząd Si I'accord s'etablit, le Gouvernement sui$se
Szwajcarski wystosuje do interesowanego Państwa donnera acte a l'Etat interesse de I'acceptation de
zawiadomienie o przychylnem prz yjęciu zgłoszenia , I' accession, qu'i! notifiera egal ement . aux Gouverne-
które będzie również notyfikowane Rzą dom, uczest- ments signataires.
niczącym VI I~on wencji.
Przystąpienie osiąga moc obo wiąz uj ącą po upły­ L'adhesion produira ses effets un mois apręs
wie miesiąca od daty notyfikacji Rządu szawajcar- la date de la notification faite par le Gouvernement
skiego i pociąga za sobą prawnie w całej pełni suisse. Elle emporte de plein droit acceptation de
"rzyj~cie na siebie wszystkich zobowiązań Konwencji. toutes les clauses de la Convention.

"
NI! 16. DzIennik Ustaw. Poz. 685. 1309

LIST 1\ KOLEI ŻEL1\ZNYCH 25. Od granicy czeskosłowacko - austrjackieJ


• pod Marchegg do Marchegg .
d.o których s~osuje si~ Konwencja Międzynaro-
dowa o przewozie towarów kolejami żelaznemi. U wag a: Odnośnie odcinków, znajdują­
cych się na terytorjum obcem, eksploatowanych
I\USTRJI\. przez zarządy austrjackie, patrz:
(wraz z Lichtensztejnem). Niemcy, liczby 121; 122, 123.
Włochy, liczby 25, 26.
łt Linje eksploatowane przez zarządy kolejowe Szwajcarja, liczby 61, 62.
austrjackie.
1. Koleje żelazne związkowe austrjackie wraz BELGJł\.
z odcinkiem linji Feldkirch - Buchs, znajdującym 1\. Linje eksploatowane przez zarządy belgijskie
. się na terytorjum księstwa Lichtensztejn.
2. Kolej żelazna miejscowa Gmunden-Vorchdorf. 1. Zarząd belgijskich kolei żelaznych pań-
3." " " Linz-Eferding-Wei- stwowych.
zenkirchen. ' 2. Kolej Północna belgijska.
4. Koleje żelazne Niższej I\ustrjl. 3. Gand-Terneuzen.
5. Kolej żelazna Gyor - Sopron - Ebenfurt 4. Malines-Terneuzen.
(linje znajdujące się na terytorjum austrjackiem). 5. Kolej żelazna Chimay.
6. Towarzystwo kolei żelaznej i tramwajów
w Salzburgu, z wyjątkiem: B. Odcinki eksploatowane przez zarządy obce lub
a) kolei dojazdowej miasta Salzburga. eksploatowane wspólnie z niemi.
7. Kolej żelazna doliny Steyr. . I. Zarządy francuskie.
8. Linje eksploatowane przez zarząd kolei sty-
. ryjsklch. O dcinki eksploatowune przez Towarzystwo fran-
9. Towarzystwo kolei żelaznych Południowych cuskich kolei żelazn ych Północnych, od grunicy bel-
. (linje znajdujelce się na terytorjum austrjackiem), gijsko-francuskiej:
z wyjątkiem linji lokalnych: 6. Pod Comines do Comines.
b) Kapfenberg-f\u-Seewiesen, 7. Pod Halluin do Menin.
c) ł{uhnsdorf-Eisenkappel,
d) Mixnitz-St.-Erhard, II. Zarządy luksemburskie.
e) Modling-MinterbrGhl pod Wiedniem (o trak- 8. Odcinek, eksploatowany przez Towarzystwo
cji elektrycznej), kolei żel aznej Prince Henri, od granicy belgijsko·
f) Preding.,Wieselsdorf-Stainz. luksemburskiej pod Rodange do f\thus.
10. Kolej żelazna lokalna Vocklamarkt-
ł\ttersee.
U wag a. Odnośnie odcinków znajdują­
11. Kolej żelazna Wiedeń-f\spang, z wyjątkiem: cych się na terytorjum obcem, eksploatowanych
g) odcinka zębatego Puchberg-Hochschnęeberg przez zarządy belgijskie, patrz:
kolei żelaznej Schneeberg. Francja, liczby 21 do 24.
12. Towarzystwo akcyjne Wiedeńskich kolei że­ Holandja, liczby 10 do 12.
laznych lokalnych z wyjątkiem odci nków:
h) Wiedeń Giselastrasse- Wiedeń Matzleinsdorf BUŁGf\RJf\.
kolei żelaznych lokal nych wiedeńskich (trakcja
wspólna z tramwaj ami miejskierni wiedeń­ Linje eksploatowane przez zarządy bułgarski e.
skiemi do wiaduktu Matzleinsdorf). Koleje żelazne państwowe bułga rskie z wyjąt­
i) Baden wiadukt-Rauhenstein, kiem kol ei dojazdowych Radomir-Petrltch, Tcher-
k) linja obwodowa Baden, ve nbreg-Bęla sl atina i Kaspitchan-Machmousli.
I) Baden-Voslau.
B. Odcinki eksploatowane przez zarządy obce lub D . f\N J f\.
eksploatowane wspólnie z niemi. 1\. Linje eksploatowane przez zarządy duńskie.

I. Zarządy włoskie. 1. Kol eje żelazne państwowe duńskie wraz


z eksploato wa ną przez koleje te komunikacją na
Od granicy włosko-austrjackiej: promach parowych:
21. pod Brenner do Brenner.
a) przez Limfjord (Oddesund Nord-Oddesund
II. Zarządy niemieckie. Sud. i Nykjobing paa Mors--Glyngore);
b) przez J'v\ały (lilie) Belt (Freclericia-Strib);
Od granicy niemiecko-austrjackiej: c) przez Wielki (store) Bełt (Nyborg-Korsor);
22. pod Salzburgiem do Salzburga. d) przez Sund (Else neur [Helsingor]-Helsing-
23. pod Kufsteinem do Kufsteinu. borg i Kopenhaga [Kjobenhavn] - Malmo);
odnośnie komunikacji na promach parowych
III. Zarządy czeskosłowackie.
Kopenh?lga-Malmo, patrz pod B. II. 6;
Od granicy czeskosłow acko -austrjackie): e) przez Masnedsund (Masnędo-Orehoved);
24. pod Summerau do Summerau. , f) pomi~dzy Gjedser i Warnemunde; odnośnie
1310 Dziennik Ustaw. Poz. 685. N~ 76.

komunikacji na promach parowych, patrz 7. Kolei żelaznych ł\lzacko-Lotaryńskich wraz


pod B. I. 5; z linjami lokalnemi z Colmar do Lapoutroie i z Col-
ale z wyjątkiem: mar do Wintzenheim, eksploatowanemi na rachunek
Iinji kolei państwowej Nyborg - Faaborg, zarządu w ł\lzacji i Lotaryngji.
eksploatowanej przez Towarzystwo kolei że­ 8. Obu kolei obwodowych w, Paryżu wraz
laznej Fionie Sud i linji na parowcach Ka- z linją strategiczną z Valenton do Massy-Palaiseau.
lundborg-ł\arhus. 9. Towarzystwa kolei żelaznych departamen-
2. Linje następujące,
eksploatowane przez za- talnych. _
rząd państwowych kolei żelaznych na rachunek pry- 10. Towarzystwa kolei żelaznej z ,Somain' do
watnych koncesjonarjuszy: ł\nzin i do granicy belgijskiej.
a) Orehoved-Gjedser; 11. Z Gorcy do granicy belgijskiej.
b) ł\alestrup-Viborg;
c) Soro-Vedde. Linje znaczenia lokalnego:
12. Towarzystwa kolei żelaznych departamen-
B. Linje eksploatowane przez zarządy
obce lub talnych.
eksploatowane wspólnie z niemi. 13. z Marlieux do Chatillon-~ur-CRalaronne.
I. Zarządy niemieckie. 14. Towarzystwa tramwajowego w Strasbu'rgu.
15. z Rosheim do St.-Nabor.
Odcinki eksploatowane przez koleje niemieckie pali- 16. z Thionville do Mondorf.
stwowe, od granicy duńsko-niemieckiej:
B. Odcinki eksploatowane przez zarządy obce lub
3.Pod Paddeborg do Paddeborg. eksploatowane wspólnie z niemi.
4. Pod Tonder do Tonder.
5. Komunikacja na promach parowych Gjed- I. Zarządy beigijskie.
ser-WarnemGnde, eksploatowana wspólnie z koleją Odcinki eksploatowane przez zarządy państwowych
żelazną niemiecką rządową. kol ei żelaznych belgijskich, od granicy francusko·
II. Zarządy szwedzkie. belgijskiej:
6. Komunikacja na promach parowych pomi~­ 21. Pod Doische do Givet.
dzy wolnym portem Kopenhaga i J'v\almo, eksploato- 22. Pod F\beele do Hazebrouck.
wana przez państwowe koleje żelazne duńskie wspól- 23. Odcinek, eksploatowany przez Towarzystwo
nie z państwowemi kolejami żelaznemi szwedzkiemi. belgijskiej kolei żelaznej północnej, od granicy fran·
U wag a. Odnośnie odcinków znajdują­ cusko-belgijskiej pod Heer-ł\gimont do Givet.
cych się na terytorjum obcem, eksploatowanych 24. Ocicmek, eksploatowany przez Towarzystwo
przez zarządy duńskie, patrz: belgijskie kolei żelaznej Chimay, od granicy fran-
Niemcy, liczba 137. , cusko-belgijskiej pod Momignies do ł\nor.
Szwecja, liczba 7 ł.
II. Zarząd terytorjum Sarry.
F R ł\ N eJ ł\. 25. Odcinek, należący do kolei żelaznych 1\1-
zacko-LotarYllskich i eksploatowany przez koleje że­
.1\. L1nje eksploatowane przez zarządy francuskie:
lazne Sarry od granicy pomiędzy Francją i terytor-
L1nJe znaczenia ogólnego: jum Sarry pod Sarreguemines do Sarreguernines.
1. Kolei Północnej. III. Zarządy szwajcarskie.
2. Kolei Wschodniej wraz z Iinją Wassy do Odcinki, eksploatowane przez koleje ' żelazne związ­
5aint-Dizier, oraz z linjami znaczenia lokaln~go de- kowe szwajcarskie od granicy francusko-szwajcarskiej:
partamentu ł\rdennes (Carignan do Messempre,
Montherm e do ""'ontherme [Laval-Dieu], Vrigne- 26. Pod Delie do Delie.
Meuse do Vrigne-aux-Bois), z RamberviJlers do Char- 27. Pod Les Verrieres - Suisse do Pontarlier.
mes, z Igney-ł\vricourt do Blamonti do Cirey, eks- 27. Pod Crassier do Divonne-Ies-Bains.
ploatowanemi przez Towarzystwo na rachunek kon- Odcinek, eksploatowany przez kolej żelazną Martig-
cesjonarjuszy prywatnych. . ny-Le Chatelard, od granicy francusko-szwajcarskiej:
3. Kolei Paryż-lyon-Morze Sródziemne wraz 29. Pod te Chate la rd do Vallorcine.
z eksploatowanemi na rachunek koncesjonarjuszy 30. Odcinek, eksploatowany przez koleje że­
prywatnych kolejami żelaznemi: Vieux Port w Mar- lazne Hlzacko-Lotaryńskie wspólnie z koleją żelazną
sylji i z f\rles do Saint-Louis. Porrentruy-Bonfol od granicy francusko-szwajcarskiej
4. Kolei , OrJe<lns. pod Pfette rhouse do Pfe tterhouse.
5. Kolei Południowej.
6. Kolei państwowych, wraz z linjami lokalne- IV. Zarządy włoskie.
', mi z Ligre - Riviere do Richelieu, eksploatowaną na
rachunek departamentu Indre - et - Loire, z Pallet do 31. Odcinek, eksploatowany przez państwowe
Vallet, eksploatowaną na rachunek departamentu koleje żelażne włoskie, od granicy francusko-włoskiej
Loire -Inferieur, z Chars do Marines, eksploatowaną pod Modane do Modane.
na rachunek dep a rtamentn Seine - et - Oise, i z Mont- U wag a. Odnośnie odcinków znajdują­
secret - Vassy do jV\a ures , eksploatowaną na rachunek cych s ię na terytorju m obcern, eksploatowanvch
':departamentu Orne. przez z:nządy francuskie, patrz:

c:
N276. Dziennik Ustaw. Poz. 685. 1311

Niemcy, liczby 128 do 132. B. Linje eksploatowane lub eksploatowane wspólnie


Belgja, liczby 6,7. przez zarządyobce.
Włochy, liczba 21.
I. Zarządy francuskie.
Luksemburg, liczba 2.
Szwajcarja, liczby 68 do 74. 2. Linje kolei żelaznej Guillaume-Luxembourg,
eksploatowane przez koleje żelazne f\lzacko- Lota-
HOLf\NDJR ryńskie.
U wag a: Odnośnie odcinków, znajdują­
F\. Unje eksploatowane prźez zarządy holenderskie. cych się na terytorjum obcem, eksploatowanych
' 1. Wszystkie linje Towarzystwa eksploatującego przez zarządy luksemburskie, patrz:
koleje żelazne państwowe holenderskie (wraz z linja- Belgja, liczba 8.
mi tramwajów parowych, z wyjątkiem jednak tram-
wajów parowych Nunspeet-Hattemerbroek i Zwolle- N I E M C Y.
, Blokzyl).
2. Wszystkie Iinje eksploatowane przez holen- f\. Linje' eksploatowane przez zarządy niemieckie.
derskie Towarzystwo kolei żelaznych (wraz z linjami l. Koleje żelazne państwowe lub 'znajdujące się pod
tramwajów parowych). zarządem Państwa.

6. Odcin~i eksploatowane przez zarządy obce lub 1.Kolej żelazna państwowa:


eksploatowane wspólnie z niemi. a) Byłe
Pruskie koleje żelazne państwowe wraz
z eksplo atowan emi wspólnie byłemi kolejami
I. Zarządy niemieckie. żelaznemi państwowęmi Hesskiemi, ' odcinek
Odcinki eksploatowane przez kolej żelazną niemiecką Zossen-Joterborg byłej wojennej kolei że­
-rządową, od granicy niemiecko-holenderskiej.
laznej, komunikacja przez promy parowe
, Sassnitz-Tralleborg oraz koleje żelazne pry-
3. Pod Neuschanz do Neuschanz. watne, znajdujące się pod zarządem Państwa:
4. Pod Borken do Winterswyk. kolej żel azna okręgu O ldenbourg,
5. Pod Bocholt do Winterswyk. kolej żelazna IIme (Einbeck-Dassel),
6. Pod Straelen do Venlo. kolej żelazna Farge-Vegesack i
7. Pod Kaldenkirchen do Venlo. kolej ż~lazna drugorzędna NeubrGcke (Bir-
8. Pod Dalheim do Vlodrop l). kenfeld)-Birkenfeld (I'Iahe),
9. Odcinek, eksploatowany przez kolej obwo- za wyłączeniem kolęi żelaznych wąskoto­
, dQwą księstwa Bentheim, od granicy niemiecko-ho- rowych na Górnym Slązku.
lenderskiej, pod Coevorden do Coevorden. (Odnośnie komunikacji na promach parowych
pomiędzy Sassnitz i Triilleborg, pątrz B. VII).
II. Zarządy belgijskie. b) Byłe Bawarskie koleje żelazne państwowe
wraz.z eksploatowaną przez nie ' koleją że­
10. Odcinek, eksploatowany przez Towarzystwo lazną lokalną f\.ugsburg-Haunstetten, za wyłą­
,' J<olei żelaznej Malines-Terneuzen, od granicy bel- czeniem jednak kolei lokalnych:
' gijsko-holenderskiej pod La Clinge do Sluyskil. aa) f\ugsburg -G6ggingen-Pfersee, i
11. Odcinek, eksploatowany przez Towarzystwo bb) kolei zelaznej lokalnej f\ugsburg.
. kolei żelaznej f\\alines- Terneuzen i eksploatowany c) Byłe Saskie koleje żelazne państwowe, wraz
wspólnie z Towarzystwem kolei żela~nej Gand-Ter- z eksploatowaną wspólnie od Mittweida do
neuzen odcinek od Sluyskil do Terneuien .. doliny Zschopau koleją żelazną do przewozu
12. Odcinek, eksploatowany przez Towarzystwo towarów.
kolei żelaznej Gand-Terneuzen, od granicy belgijsko- d) Byłe Wirtenbe rskie koleje żelazne państwowe.
holenderskiej pod Selzaeto do Sluyskil. e) Byłe Badeńskie koleje żelazne państwowe.
f) " Meklemburskie koleje żelazne pań­
U wag a: Odnośnie odcinków, znajdują­ stwowe wraz z komunikacją na promach
cych się na terytorjum obce m, eksploatowanych parowych pomiędzy WarnemGnde a Gjedser
przez zarządy holenderskie, (odnośnie tej komunikacji, patrz B. VI).
patrz: Niemcy, liczby 133 do 136. g) Byłe Oldenburskie koleje żelazne państwowe.

L U K S E M B U R G. n. Koleje żelazne prywatne z zarządem własnym.

1\. Linje eksploatowa~e przez zariądy luksemburskie. 2. Kolej żelazna F\ltona - Kaltenkirchen - Neu-
mi.inster.
1. Kolej żelazna Prince Henri. 3. Koleje żelazne drugorzędne eks'ploatowane
przez badeńskie Towarzystwo kolei żelaznych lokal-
' nych (Towarzystwo akcyjne):
Hilsbach
1) Na odcinku tym zarząd niemieckiej państwowej kolei a) Bruchsal- Menzingen
żelaznej wykonywa obsługę pociągową tylko w kierunku z Nie-
miec do Holandji a , odwrotnie, Towarzystwo eksploatujące ko- b) BGhl-Obertal (kolej żelazna w dolinie Blihl),
" leje państwowe holenderskie. wykonywa obsługę tyłko na od- Karl sruh e ' Herrenalb (k' I . . ',
cinku riiemiecldm pod Dalheim do Dal heim . w kierunku c) Ettling~n - Busenbach -Sr6tzingen o ej ze a-
z Vlodrop do Nierr,iec. zna w dolinie F\!b;
1312 Dziennik Ustaw. Poz. 685. N276.
• h

d) Neckarbischofshelm-HOffenhardt; 37. Kolej żelazna Lausitz [Rauscha - Frelwal-


Meckeshe im dau; Muskau-Teu plitz-Sommerfeld; Hansdorf (okr~g
e) Wiesloch - Waldangelloch.
Liegnitz)-Prlebus-Lichtenberg (obwód Sagan)].
4. Koleje że l azne bawarskie loka lne, eksploato· 38. ł<olej żelazna Liegnitz-Rawitsch.
wane przez Towarzystwo Rkcyj ne kolei lo- 39. • • Uibeck-BGchen.
kalnych w Monachjum: 40. • • drugorz~dna Meckenbeuren-
a) Bad Ribling-Feilnbach; Tettnang.
h) Furth-Zirndorf-Cadolzburg;
c) Markt Obe rdorf-FUsse n; 41. • • mekl emburska FriedrichWilhelm.
d) Mon achjum-Wolfratsbausen-Bichl; 42. • • Meppen-HaseIUnne.
e) Mu rnau-Oberammerga u; 43. • . ' MUhlhausen-Ebeleben.
f) Sonthofen-Obersdorf; 44, • • Nauendorf-Gerlebogk.
g) Stadtamhof-Donaustauf-W6 rth; 45. " " Neu-Brandeburg--Friedland.
h) Thlirkheim-W6rishofen. 46. "" " Neuhalde nsl e ben.
47. " " Neustadt-Gogolin.
5. Kol ej żelazna obwodowa Benthe im. 48. " " Niederlausitz.
6." ,., mi{'tdzymiastowa bra ndeburska. 49. " " Nordhausen-Wernigerode.
7." Ił brunśw i cka krajowa. 50. Koleje żelazne drugorz~dne. eksploatowa-
B." Ił Brunswick-Sch6ningen. ne przez Towarzystwo Rkcyjne kolei żelaznych Wyż.­
9." " w dolinie Broh!. szego Renu:
10." " Butzbach-Lich. a) Mannheim-Weinhelm;
11." .. Crefeld. . b) Mannheim ~ Ka ferta l- Heddesheim; .
12." " Dahme-Uckro. c) Weinheim-Heidelberg;
13." " lokalna Degge ndorf - Metten. d) Heidelberg-Mannheim;
14." " Dessau-W6rlitz. e) Heidelberg dworzec towarowy~Dossenheim-
15." " drugorze:dna , eks p l?atowan~ Schriesheim.
przez niemieckie Towarzystwo eksploatacYjne koleI
t elainych: . 51. Kolej żelazna Oshersleben-Schonin'g en.
52. " " I Osterwieck-Wasserleben.
a) Rchern-Ottenhoefen; 53. " " Paulinenaue-Neu-Ruppin.
b) Biberach-Oberhamersbach; 54. " " Peine-lIsede.
c) Haltingen-Kandern; •
55. " " Prignitz.
d) Krozingen-MUnstertal-Sulzburg; 56. " " Reinickendorf - Llebenwal-
e) M6ckmUhl-D6rzbachj de-Gross-Sch6nebeck.
f) Mosbach-Mudau; 57. Kolej żelazna Rhene-dolina Diemel (Bre-
g) Ob e rsc he ffl e nz~Bj[]igh e im ; delar-Marte{lberg).
h) Rh ein-EttenheimmOnster. 58. Kolej żelazna Rhein-Sieg.
16. Kolej żelazna Eisern-Siegen. 59. " " Rinteln-Stadthagen.
17. " " Elmshorn - Barm stedt - Ol- 60. " ., Ruppin, Towarzystwo f\k·
deslo e. cyjne.
) 18. Kolej żelazna Eutin-LO beck. 61. H lokalna ' SchaftJach-Crnund-
19. " Freien Grund. Tegernsee.
20. " " Georgs-JV\arienhUtte. . 62. " " Stendal-TangermUnde.
21. " " Gera-Me uselwitz- Wuitz. 63. ,,~ " Stralsund-Tribsees.
22. " " Gernrod e - Harzgerode . 64. Koleje ż e lazne drugorze:dne. b'ądące wła­
23, " lokalna Gottesze!l - Vi echtach. snością Towarzystwa tramw ajowego w Strasburgu,
24. " " Greifswald- Grimme n. Oddzi a łu badeftskiego i eksploatowane prze~ ko-
25. " " Halberstadt- Blanken bu rg. lej żel a żn ą p a ństw ową badeńską:
26. " Ił
" obwodowa Hildeshei m a) Kehl-BGhl;
PeJne. Offenburg
27. " " Hoya (H oya-Eystrup). b) Kehl-f\ltenheim-Ottenheim:
28." " lokalna Kahl -Schoellkrippen. c) Rastatt-Schwarzach. .
29. ,. " Kerke rbach.
Kolonja- Bonn. 65. Tramwaje miejskie VI Sztutgarde. ""·
30." " 66. Kol eje żelazne drugorzędne eksploatowa!1 c
31." " drugorzE:dna Kolonja Fre-
chen - Benze I rath. . przez Towarzystwo ~olei żelaznych południowych me-
mieckich:
32. Kolej żelazna I<rólewiec-Cranz.
a) Rrnstadt -Ichtershausen;. .
33." " wąskotorowa obwodowa Rl- b) Frei - We inheim - Jugenhelm - Partenhelm
tena. (ko lej ż e lazna w dolinie Selz).
34. ". obwodowa Ecken nforde c) Hetzbach-Beerfelden;
Kappeln. " d) Hilfingen-Furtwagen (kolej żelazna doliny
. 35." " dPJgorzE:dna eksploatowana Breg);
przez Towa rzystwo kolei żelaznych Lahr, Re n-Lahr- e) IImenau-Grossbreitenbach:
Seelbach. f) Osthofen-Westhofen;
36. Kolej żelazna lokalna Lam K6tzting. g) Reinheim-Reichelsheim;
1'4'276. Dziennik Ustaw. Poz. 685. 1313

h) Riegel-ą!~l~~~~ (kolej żelazna Kaiserstuhl);


126. Pod Lottstetten do granicy niemiecko- •
Gottenheml szwajcarskiej pod f\ltenburg-Rheinau.
i) Sprendlingen-Furfeld; 127. Pod Waldshut do Waldshut.
k) Worms-Offstein;
l) Zell (Wiesental)-Todtnau. IV. Zarządy francuskie.
67. Kolej żelazna Sildharz. Odcinki, należące do kolei żelaznej niemieckiej pań­
68. " " Teutoburger-Wald. stwowej, eksploatowane przez koleje żelazne f\lzacko-
69. Następujące linje kolei żelaznych drugo- Lotaryńskie, od granicy francusko-niemieckiej:
rz~dnych eksploatowane przez zarząd w Turyngji. 128. Pod Wintersdorf do .Wintersdorf.
a) Esperstedt-Oldisleben; 129. Pod Kehl do Kehl.
b) Gr"t=ussen-Ebeleben-Keula; 130. Pod Breisach do Breisach.
c) Hohenebra-Ebeleben; 131. Pod Neuenburg do Neuenburg.
d) Weimar- Berka - Blankenhain; 132. Pod I-Ialtingen do Haltingen.
e) Weimar-Rastenberg;
f) Wenigentaft-Oechsen; V. Zarządy holenderskie.
g) Wutha-Ruhla.
Odcinki, eksploatowane przez Towarzystwo eksplo-
70. Kolej żelazna lokalna Trossingen. ataq.jne kolei żelaznych państwowych holenderskich,
71. " " Vorwohle-Emmerthal. od granicy holendersko-niemieckiej:
72 Kolej żelazna drugorzędna Weingarten-
8aienfurt- Niederbiegen. 133, Pod Gennep do Buderich.
73 . . Kolej żelazna krajowa westfalska. 134. Pod Kerkrade do Herzogenrath.
74. " " Wittenberge-Perleberg. Odcinek, eksploatowany przez Towarzystwo kolei
75. " " drugorzędne eksploatowane żelaznej holenderskiej i eksploatowany wspólnie przez
przez Dyrekcję Towarzystwa kolei żelaznych w Wir- Towarzystwo eksploatacyjne państwowych kolei że­
tembe rgji: . laznych holenderskich, od granicy holendersko-nie-
a) f\mstetten-Gerstetten, mieckiej: ,
b) f\mstetten-Laichingen, 135. Pod Gilgehaus do ' Salzbergen.
c) Ebingen-Onstmettingen, Odcinek, eksploatowany przez Towarzystwo kolei że­
d) Gaildorf-Untergroningen, laznej holenderskiej, od granicy holendersko-nie~
e) Jagstfeld-Ohrnberg, mieckiej:
f) Nurtingen-Neuffen, 136. Pod Rlstatte do Rhaus.
g) Vaihingen (Enz)-Epzweihingen.
76. Koleje żelazne drugorzędne wirŁemberskie: VI. Zarządy duńskie.
a) f\alen-Ballmertshofen-Dilłingen (kolej że- 137. Komunikacja na promach parowych po-
lazna Hartsfeld), między Warnemilnde a Gjedser, eksploatowana przez
b) Korntal-Weissach (~Iej żelazna Strohgau), państwowe kolej e duńskie wspólnie z koleją żelazną
c) Reutlingen-Gonningen. niemiecko rządową.
77. . Kolej żelazna Zschipkau-Finsterwalde. (Dla granicy niemiecko-duńskiej nie mogą być
B. Odcinki eksploatowane przez zarządy obce lub wskazane dokładne dane, wobec niewyjaśnionej jesz-
eksploatowane wspólnie z niemi. cze dostatecznie sytl,lacji).

I. Granica wschodnia. VII. Zarządy szwedzkie.


(Dokładne dane nie mogą być wskazane wobec 138. Komunikacja na promach parowych po-
. ńiewyjaśnionej jeszcze ostatecznie sytuacji na granicy między Sassnitz CI Tra ileborgiem, ekspioatowana przez
wschodniej). . niemiecką kol~j żelazną państwową wspólnie z pań­
stwowemi kolejami żelaznemi sZ)N'edzkiemi.
II. Zarządy austrjackie. U wag a. Odnośnie odcinków, znajdują­
Odcinki eksploatowane przez koleje żelazne związ- cych się na terytorjum opcem, eksploatowanych
kowe austrjackie, od granicy austro-niemieckiej: przez zarządy niemieckie, patrz:
121. Pod Passau do Passau. Rustrja, liczby 22, 23
122. Pod Braunau do Simbach. Danja, liczby 3 do 5
123. Pod Lochau do Lindau. Holandja, liczby 3 do 9
Szwajcarja, liczby 63 do 67
111. Zarządy szwajcarskie. Szwecja, liczba 72.

124. Odcinek, eksploatowony przez koleje że­ N O R W E G J f\.
lazne zwią z kowe szwajcarskie wspólnie z koleją że­
lazną Mittelthurgau, od granicy szwajcarsko-niemiec- f\. Linje eksploatowane przez zarządy norweskie.
kiej pod Konstancą do Konstancy.
1. Koleje żelazne państwowe norweskie, zwyją,t­
Odcinki, eksploatowane przez koleje żelazne związ­ kiem odcinków Rrendal-Froland-F\amli-Tveitsund,
kowe szwajcarskie od granicy szwajcarsko-niemieckiej: Grimstad-Rise, Christiansand -Byglandsfjord, Stavan-
125. Pod Rielasingen do Singen (Hohentwiel). ger-Flekkefjord i Narvik-Riksgransen,
1314 Dziennik Ustaw. Poz. 685.
c •
2. Kolej żelazna
magistralna norweska. II. Zarządy czeskoslowackie.
• 3. "Valdres.
Od granicy polsko-czeskosłowackiej:
4.., Rjukan.
B. Odcinki, eksploatowane wspólnie przez zarządy pod Zwardoniem do Zwardonia;
obce. pod Ławocznem do Ławocznego; ,
I. Zarz ą dy szwedzkie. III. Zarządy rumuńskie.
11. Odcinek, eksploatowany wspólnie przez (Odnośne dane dostarczone be:dą później).
kolej żelazną DalsJand, od granicy szwedzko - nor-
weskiej pod Kornsjo do Kornsjo. *)
IV. Granica wschodnia.
U wag a. Odnośnie odcinków, znajdują ­
c'ych się na terytorjum obcem, eksploalowanych (Odnośne dane dostarczone b~dą p6żniej).
wspólnie przez zarządy norweskie, patrz:
Szwecja, liczba 73.
RUMUNJf\
. , POLSKf\ f\. Linje eksploatowane przez zarządy rumuńskIe.
f\. Linje eksploatowane przez zarządy polsk1e. 1. Wszystkie linje eksploatowane przez Dyrekcje:
1. Koleje żelazne państwowe polskie, o torze generalną państwowych kolei żelaznych.
normalnym, wraz z Iinjami kolei żelaznych znajdu- 2. Następujące linje eksploatowane przez To:-
jącemi się na terytorjum Wolnego Miasta Gdarlska warzystwa koncesjonowane:
oraz Iinjami kolei żelaznych Rady Portowej Wolnego 1) Ploesti-Valeni-Manecii-Ungureni;
Miasta Gdańska. 2) Buzau-Nehoiasi;
Koleje żelazne prywatne, o torze normalnym, 3) f\rad-Brad;
eksploatowane przez Państwo: . 4) Santana -Otlaca;
1) Iinje kolei żelaznej Łódzkiej; 5) Jneu-Cermeni;
2)" " " Herbsko-Kieleckiej; 6) f\rad-Pecica;
3) Chabówka-Zakopane; . 7) P.pahida-Dej -Jibau;
4) Nowy Targ - Granica polsko-czeskosło,wacka 8) Dej-Borgobistrita; I
pod Suchą Horą; 9) Jibau-Zalau; "
5) Kraków - Kocmyrzów z odnogą Czyżyny- 10) Brasoo-Satulung;
Mogiła; 11) Jibau-Baia Mare;
6) Muszyna - Krynica; 12) Beclea-Radna Veche;
7) Tarnów - Szczucin: 13) Silimeghiu-Cehul Silvaniei.
8) Trzebinia-SierszaWodna i Trzebinia- Skaw- 3. Następujące Iinje wąskotQrowe, eksploato-
ce, z odnogą Trzebinia (dworzec kolei żelaz­ wane przez Towarzystwo koncesjonowane:
nej prywatnej)-Trzebinia (dworzec kolei że­ 1) Covsna-Teret;
laznej państwowej); 2) Reghinul sase -Laposnia;
9) Piła - Jaworzno; 3) Jlva rnica-Jlva mare;
10) Drohobycz - Truskawiec Zdrój; 4) f\rad-Pancota;
11-) Lwów - Bełżec; 5) Ghioroc-Radna.
12) Lwów - Jaworów; B. Odcin ki, eksploatowane wspólnie z zarządami
13) Lwów - Podhajce; obcemi.
14) Lwów - Stojanów:
15) Tarnopol - Zb ar aż; (Odnośne dane wykazane będą p6tniej).
16) Delatyn - Ko ł omyja - Stefanówka;
17) Dolina - Wygoda; S f\ R R Y (terytorjum) 1).
18) Kołomyj a -Słoboda Rungurska Kopalnia z od-
nogą Kołomyja - Przedmieście Nadwórniań­ f\. Sieć kolei, eksploatowana przez Dyrekcję koleI
skie - Szeparowce ...!.. Kniażdwór; żelaznych na Terytorjum Sarry.
19) Pałahicze - Tłu fnacz; 1.Koleje żelazne Sarry, zarządzane za Komi'sj~ .
20) Biała Czortkowska - Zaleszczyki, Tarnopol- rządową terytorjum Sury przez Dyrekcje: kolei że­
Kopyczyflce, Wygnanka - Iwanie Puste z od-
nogą Teresin Skała.
laznych zagłębia Sarry.

B. Odcinki el<sploatowane przez zarządy obce lub B. Linje eksp loatowane przez inne zarządy.
eksploatowane wspólnie z niemi. I. . Zarządy niemieckie.
I. . Granica polsko-niemiecka.
2. Linja Brenschelbach, do granicy Terytorjum
Dokładne dane nie mogą być wskazane, wobec Sarry pod Brenschelbach, eksploatowana przez ko-
niewyjaśnionej jeszcze ostatecznie sytuacji na gra- lej żelazną państwową, sieć bawarsko-falcgrafska: ,
nicy polsko-niemieckiej).
.
- - -- -
*) Na odcinku tym, eksploatowanym przez norweskie 1) Koleje żelazne Sarry zamieszczono w rubryce spe-
koleje że lazne państwowe, obsługa pociągowa jest wykony- cj alnej na zasadzie postanowień w Par.: 19 i 23 rozdziału II
wana przez kolej że lawą DalsIand. aneksu co Działu IV Traktatu Pokoju w Wersatu.
Dziennik Ustaw. Poz .. i685. · 1315 '

·11. , Zarządy francuskie. 39. Kolej żelazna


Coire Arosa.
40. " "
Gruyere (Greyerz).
Linje eksploatowane przez zarząd kolei żelaz­ 4]. " " Lugano- Tesserete.
nych f\lzacko-LoŁaryńskich od granicy pomiędzy 42. " " JV\artigny-Le Chatelard.
francją i zagłębiem Sarry:
43. ,. " berneńska Montreux - Ober-
3. pod Uberherrn do Volklin~ en; land, z wyjątkiem eksploatowanych prze.z nią kolei że­
4. pod Kerprich-Hemmeredorf do DilJingen; laznych Clarens - Chailly - Blonay i les Avants -
5. pod Mond6rf do Merzig. Sonloup.
U w a g.a. Odnośn ie odcinków znajdują­ 44. Koleje żelazne berneńskie Oberland, zwy~
cychsię na terytorjum obcem, eksploatowanych jątkiem kolei żelaznej Schynige Platte, oraz Iinje L'au-
przez zarząd zagłębia Sarry, patrz; terbrunnen-Iv'\urren i Murren - f\lImendhubel - eks-
Francja, liczba 25, ploatowan e przez koleje . bern eń'skie Oberland.
45. Kolej żelazna Rhetique (Rhatisch).
KRÓLESTWO SERBÓW, CHORWATÓW 46. " " Saignelegier - La Chau x- de-
i SŁOWEŃCÓW. Fonds.
47. Kolej żelazna Sernftal.
(Odnośne dane wykazane będą później). 48. " " Soleure (Solothurn)-Bern.
49. ' " " Veveys an, z wyjątkiem eks-
S Z W.A J C AR JA. ploatowanej przez ,nie kolei żelaznej Blonay - Les
Pleiades.
f\. Linje eksploatowane przez zarządy szwajcarsk ie' 50. Kolej żelazna Viege (Visp) - Zermatt.
J. Koleje żelazne o torze normalnym. 51.
52. " ..
Wengernalp.
Worblental.
1. Koleje żelazne związkowe, z wyłączeniem ek- 53. " " Wynental.
sploatowanej przez nie kolei żelaznej na li- 54. " " Yverdon-Ste-Croix.
njach Cossonay dworzec-Cossom~y miasto; " "
2. Kolej żelazna w Alpach berneńskich, . Bern-- B. Odcinki, eksploatowane przez zarządy obce lub
LoŁschberg-Simplon. eksploatowane wspólnie z niemi.
3. Kolej żelazna Bern-:-Neuchatel (linja bezpo-
I. Zarządy austrjackie.
średnia).
4. Kolej żelazna
Jezioro Constanca (Bodensee)- Odcinki, eksploatowane przez austrjackie' związkowe
Toggenburg. ' koleje żelazne, od granicy austro-szwajcarskiej:
5. Kolej 'żelazna EmmenŁal.
6. Kolej żelazna Friburg-Morat (Murten) - 61. pod Buchs (St.-Gall) ' do Buchs ' (St.-Gall).
f\net (Ins) ~ - - 62. .. . St.-fv\argrethen do St.-Margrethen.
7: Kolej żdilzna Langenthal-HuUwil; II. Zarządy niemieckie.
8. ,, ' " Martigny-Orsieres;
< 9." "Oensingen-:-Balsthal; Odcinki, eksploatowane przez niemiecką kolej zelazną
1O." "Orbę-Chavornay; państwową od granicy niemiecko-szwajcarskiej:
11." "Pont-Brassus.
12. Kolej że lazna Porrentruy (Pruntrut) - Bonfol. 63. pod Gottmandingen . do granicy szwajcar-
. sko-niemieckiej pod Wilchingen. .
13. " "Rorschach-Heiden.
.. .,14... _ " "krajowa Saign eh~ gier - Glo- 64. pod Stetten do Bazylei (Bale) dworzec
velier. . badeński.
15. Kolej . żelazna Sen.s eta!. 65. pod Weil-Leopoldshohe do Bazylei (Bale)
dworzec badeński.
16. " " Sihltal.
17. t.. " Południowo-Wschodnia. 66. pod Grenzach do Bazyl ei (Bale) dworzec
badeński.
18. " " Sursee-Triengen.
/19. " " centralna Thurgau. 67. Kolej żelazna łącząca B azyleę - dworzec
badeński z Bazyleą szwajcarskie koleje zw i ązk o we ,
20. " " Uerikon-Bauma
21. " .. krajowa Val de Travers (Tra- eksploatowane wspólnie przez niemiecką kolej że-,
lazną państwową.
verstal) .
. . 22,' Kolej żelazna Wohlen - Meisterschwanden. III. Zarządy 'francuskie .
. II. Koleje żelazne wąskotorowe. Odcinki, eksploatowane prze~ Towarzystwo kolei że- ·
31. Kolej żelazna Aarau - Schoftland. • laznej Paryż-lyon-Morze Sródziemne, od granicy
francusko-szwajcuskie:
32. " " . Appe nzell.
33." Bellinzone-M ęs occo. 68 . pod St.'Gingolph do Bouveret.
.34. " " Bern - Worb '(odCinek Gum- 69. Chene - Bourg do Geneve-Eaux-Vives.
lingen-Worb). 70. " La Plaine do Ge neve-Cornavin *).
35., Kolej żelazna Bern - Worblaufen - Zol- 71. " Vallorbe do Vallorbe.
likofen. "
36. Kolej żelazna Bernina. *) Towarzystwo francuskie kolei żelaznej Paryż-Lyon- '
. ,37. .. ." Biere - Apples -:- Mórges . Morze Sr6dziemne. obsługę pociągową wykonywa tylko w p'o-,
38; Ol Ił Bremgarten - Dietikon . ciągach. kursujc;cych pomiędzy Geneve-Cornavln a Francją.


1316 Dziennik Ustaw. Poz. 685.

72. pod Le Locie - Col- des - Roches do Lo·cle- 11. Kolej żelazna G6teborg-Boras.
miasto 1). 12. ł\oleje żelazne Hi:ilsingborg - HassIeholm
73. Odcinek, eksploatowany przeż zarząd kolei Klippan-EsI6v.
żelaznych l\lzacko-Lotary ńskich, od granicy francu- 13. Koleje zelazne Halrnstad-ł'iaSSjo i Vastra
Sko-siWajcarskiej pod St.Louis do Bazylei sZWajcar- Centralbanan.
skich kolei zWi ązkowych. 14. Ko lej żel a żna Hi:irnosand-Solleftea.
74. Odcinek, eksploatowany przez kolej że­ 15. Kolej e żel~zne Hassi eholm - Matkaryd -
lazną Porrentruy (Pruntrut)-Bohfol wspólnie z za- Veinge.
rządem kolei żelaznych l\lzacko-Lotaryńskich, od gra-
nicy francusko-szwajcarskiej pod Bonfol do Bonfol.
16. Kolej żelazna Kavlinge-Barseback.
17. " " Kalmar.
18. " " Karl skrona~Va xjo.
IV. Zarządy włoskie .
19. Koleje żelazne Kristlanstad-Hassleholm.
75 . . Odcinek, eksploatowany przeż włoskie ko- , 20. " " Landskrona i Halsingborg.
leje żelaźne państwowe, od granicy włosko-szwajcar­ 21. Kolej zelażna Lendsktona-Kavllnge.
skiej pod Chiasso do Chiasso. 22. " ,1 lat1dsktona - Kavlinge -
Uwaga. Odnośnie odcinków, znajdujących Sj6bo. .
się na terytorjum obcem, eksploatowanych (kolej żelazna Lodose-Lilla-Edet, patrz koleje
przez zarządy szwajcarskie, patrz: żelazne Bergslagerna).
Niemcy, liczby 124 do 127. .23. Kolej żelazna Lund-Triilleborg.
/' Francja, liczby 26 do 30. 24. " "L.ysekil. .
Włochy, liczby 22 do 24. 25. Koleje żelazne Malm6-$imrisham i Dalby ......
Bjarsj6lagard.
SZWECJA. 26. Kolej żelazna Malmo"":" Tralleborg.
27. " " Malmo-Ystad.
R. Linje eksploatowane przez zarządy szwedzkie. 28. ., " Mellersta Sodermanland.
29. Kolej żelazna ł'łassjo - Oskarshamn.
I. Koleje żelażne o torze normalnyrn. 30; " " Nora ·Bergslag.
1. Koleje żelazne państwowe szwedzkie, z wy- 31. " " Norra S6aermanland.
Jątkiem odcinka Lulea-Riksgransen, z rozgałęzienia­ 32. " " Oerebro - Koping.
mi Gallivare-Malmberget, Gi:iłlivare-Koskullskulle 33. " " Oestra Centralna i eksploato·
i Gallivare-Porjus, eksploatowane przez koleje że­ wana przez nią kolej żelaznC\ l\tvidaberg -- Bjarka-
lazne państwowe 2) włączając jednak komunikację na Saby.
promach parowych: 34. Koleje żelazne Oestra Skane.
a) przez Oeresund p(jmi~dzy Malmo I Kopenha- 35. Kolej żelazna OxeI6sund ...... Flen-Viistman·
gą, patrz pod B. I. 71;
land.
b) przez morze Baltyckie pomiędzy Tralleborg 36. Kolej żelazna Skane - Smaland.
i Sassnitz, patrz pod B. II. 72.
(kolej żelazna l\tvidaberg-Bjarka - Saby, patrz
37.
38.
..
"
S6dra Dalarne.
Sltokholm - SaItsjon.
-centralną kolej żelazną Oestra).
2. Koleje żelazne Bergslagerna i eksploatowa- lagen.
39. " .. ..
" Sztokholm-Vasteras- Bergs·

na przez nie kolej żelazna Lodose-Lilla-Edet. 40. Kolej żelażna Tidaholm.


3. Kolej żelazna f3jarred-Lund-Harlosa (z wy- 41. " ,. Tra lleborg - Rydsgard.
łączeniem linji Lund-Bjarred). 42. " " Kolej żelazna Uddevalla-Va·
4. Kolej żelazna B6rringe-Oestratorp. nersborg - Herrljunga.
5. " " Boras. 43. Kolej żelazna UPPsala-G avIe i eksploato-
• 6. 't " *Boras-l\lvesta. towana prżez nią kolej żelazna Gavle -Ockelbo.
7. .. ., Dala-Halsingland. 44. Kolej żelazna Viixjo - l\lvesta *)
8. .. .. DalsIand. 45. " " Varberg - Boras.
9. " " Fr6vi-Ludvika, z wyj4tklem
eksploatowanych przez nią kolei żelaznych Stora- (Kolej żelazna Ystad-Brosarp, patrz Ystad - Łslov)
GuldsmedshytŁan i Banghammar-KloŁen.
10. Kolej żelazna Gavle-Dala. 46. Kolej żelazna Ystad-Eslo\' i eksploatowane
(kolej żelazna Gavle-Ockelbo, patrz kolej że­ przez , nią koleje żelazne Ystad-Brosarp i Ystad-
leszna Uppsala-Gavle). Garsnas - S:t Olov. I

I

(Kole.j żelazna Ystad - Gatsnas - S:t Olov, patrz
kolej żelazna Ystad - Eslov).
I) TowBn:ystwo fran·cuskle kolei :!elaznej Pary:i:-Lyon-
Morze Śródziemne obsługę poci"gow2ł wykonywa tylko w po· II. Koleje żelazne w2\zkotorowe.
ciągach, kursujących pomiędzy Le Locie - miasto względnie
Le Loc\e-Col-des-Roches a Francją. 51. Koleje żelazne nadbrzeżne Blekinge.
2) Na odcinkach. eksploatowanych przez koleje żelazne
państwowe szwedzkie od granicy szwedzko-norweskiej do Char·
lottenberga i od granicy szwedzko-norweskiej do Storlien, ob-
sług! potllł90wa jest wykonywana przez norweskie koleje że· .) Obśluga pociągowa Jest wykonywana w część! przet
azne państwowe. . koleje ~elazne państwowe szwedzkie.

• •
1'676. DzIennIk Ustaw. Poz. 655. 1317

52. Kolej żelazna Halmstad - Bolmen. W Ł O C H Y.


53.
54.
..
"
... Kalmar - Berga .
Kalmar - Torsas. 1\• Linje eksploatowane przez zarządy włoskie.
55.
men.
.. . Karlshamn - Vislanda - BoI- ,
1. . Wszystkie Iinje eksploatowane przez Dyrek#
56. Kolej żelaina
Karlstad - Munkfors. cje gene ralną państwowych kolei żelaznych.
57." " Lidkoping - Haka ntorp. 2. Linje następujące, eksploatowane przez To-
sa." "
Lidkoping - Skara- Stenstorp. warzystwo budowy i eksploatacji kolei żelaznych
59... " Mariestad - Moholm. drugorzę d nych włoskich , pod nazwą Veneta.
60... .. Monsteras. a) Udine - Cividale;
61... .. Nordmark - Klaralven (Hag- b) Parma - Suzzara;
fors - Munkfors, Edeback - Sjogrand). c) Bolonja S. V. - Portomaggiore z odnogą
62. Koleje żelazne Notra Oestergotland (Fins- od Budrio do Massalombarda;
pong - Norsholm). _ d) f\rezzo - Pratovecchio Stia;
63. Koleje żelazne Norsholrn - Vastervik - Hults- e) Conegliano - Vittorio;
fred. f) Thie ne - Rocchette - fis/ago;
64. Kolej żelaźna Skara - iimmersdala. g) Ferrara -Copparo;
65... " Skovde - I\xvall. h) Ferrara - Cento;
66... .. Sztokholm - Roslagen. i) Stazione per la Carnia - Tolmezzo Vtlhs'
67... .. Vastergotland - Goteborg. santi na;
68. Koleje żelazne Vetlanda. k) Cento - San Qiovannl in Persiceto;
I) Werona - Caprlno i F\ffi - Garda;
B. Linje eksploatowane wspólnie z zarządami m) Modena - Decima I
obcemi. n) Piove- I\drla.
3. Kol eje żelazne Północne medjolańskie,., Me--
I. Zarządy duńskie. djolanie, mia nowicie:
71. Komunikacja na promach parowych pomi~­ a) Medjolan-Bovisa-Seveso, S. Pietro-Merone
dzy Malmo i wolnym portem Kopenhagą" Pontenuovo (dworzec wspólnylinjiComo-Lec:-
eksploatowana przez szwedzkie koleje że­ co kolei żelaznych państwowych) - Inclno-
lazne państwowe ' wspólnie z kolejami żelaz­ Erba, z rozgałęzieniami od BovisB dca Me- I

nemi państwóweml duńskieml. djol anu- Lib rera (koleje żelazne państwowe)
i od Seveso S. Piełro do Camnago (dWOrJ8 C
wspól ny linji Chlasso-Medjolan kolei !elaz-
II. Zarządy niemieckie. nych państwowych) ;
. 72. Komunikacja na promach parowych pomię­ b) Medjolan-Bovisa-Saronno;
dzy Triilleborg i Sassnitz, eksploatowana przez c:) Saronno-Malnate - Varese Nard - Laveno
koleje żelazne państwowe szwedzkie wspól- Nord, z rozg ał~zieniami z Varese Nord do
nie z niemieckietni kolejami żelaznemi pań­ Varese (kol. żel. państwowa) i z Laveno
stwowemi. Nord do Laveno Mombello (koleje żelazne
p aństwowe);
--III, Zarządy norweskIe. d) Saronno-Grandate;
e) Como Lago Nord - Camerlata-Qrandate -.
73. Odcinki, eksploatowane wspólnie przez ko- MaInate, z rozgałe:zieniem od Camerlata do
leje żelazne' państwowe norweskie, od gra- I\l baŁe Camerlata (koleje żelazne państwowe);
nicy norwesko-szwedzkiej: po f) Novara N ord-Busło f\rsizio Nord-Saronno-
pod Storiien do Storlien *) Setegno (dworzec wspólny linji Chiasso-
. pod Charlottenbergi em do Charlottenbergu *). Medjolan kolei żelaznych państwowych), z roz-
U wag a: Odnośnie odcinków znajdują­ gałęzie ni ami od Novara Nord do Novą ra
cych się na terytorjum obcem, eksploatowa- (koleje żelazn e państwowa) i od BusŁo I\rsi-
nych przez zarządy szwedzkie, patrz: zio Nord do Busto f\rsizio (koleje żelazne
Nie mcy, liczba 138. pań stwowe) ;
Danja, liczba 6. g) Castellanza -Cairete Lonate Ceppino in Val
Norwegja, . liczba 11. d'Olona.
4. linja Sond rio-Tirano, eksploatowane przez
wĘ GRY. Towarzystwo kolei żelaznych aell'F\lta Valtelllna.
5. Kolej żelazna Santhia-Biella.
Według zawiadomienia mir:tisterjum kolei że­ 6. lO .. . Poggibonsi':"'- Colle Val d'Elsa.
laznych węgierskich, nie mogą być wskazane żadne 7. ~ .. Suzzara-Ferrara. I
darte wobec niewyjaśnionej jeszcze ostatecznie sy- 8. " lO Mandela-Subiaco. #

tuacji granic w~gierskich. 9. Koleje żeła~ne Towarzystwa Reggio EmiJla.


10. Linja Grignasco-CoggiGla eksploatowana
przez Towarzystwo kolei żelaznej Vallesessera. . \

. *) Na odcinkach, eksploatowanych prze z kolej e żel azne


11. Li nje Bresci a - lseo-Edolo, Iseo-Rovato-
pi!!fiśtwowe sżw e d zk l e, obsługa fi.l0cl i\gowa j est wykonywan a i Bornato-Paderno eksploatowane przez Narod""'.
przez koleje żelazne państ w owe norweskie. Towarzystwo kolei żelaznych i tramwajów . .
J
1-318 Dziennik Ustaw. Poz. 685. M·,76.

12. Linja Torino-Cirie-Lanzo, eksploatowana II. Zarządy szwajcarskie.
przez Towarzystwo F\kcyjne Canavese dla kolei że­ C. Odcinki eksploatowane przez koleje . żelazne
laz~ej TOfino-Cirie- Lanzo. związkOWe szwajcarskie, od granicy włosko-szwaj-
, 13. Odcinek Rezzato-Vobmno kolei żelaznej / carskiej:
Rezzato -Vobarno Vestone, eksploatowany pl'zez za- 22. Pod Pino do Luino.
rząd prowincji Brescia, 23. Po d ls elle do Domodossola l).
, 14. Kolej ' ż e la zna Reggio - Ciano z odnogą 24. Odcinek wąskotorowy, eksploc:towany przez
Barco-Montecchio, eksploatowana przez l\onso rcjum kolej żelazną Bernina, od granicy włosko-szwajcar-
Kooperatyw wytworów i pracy prowincji Reggio' skiej pod Campologno do Tirano. .
nell'Emi1ja.
15. Kolej Zl'dazna Padwa-Piazzola. lir. Zarządy F\ustrjackie.
16. Linje ł'iardo- Tricase-Maglie, Nardo Cen- Od granicy austro-włoskiej:
trale-Novoli i Lecce - Francavilla Fonta, eksploato- , 25. Pod Innichen do Innichen.
wane przez Towarzystwo kolei ż e laznych Salentine. 26. Pod Tarvis do Tarvis.
17. Linja Cancello- Benevento, eksploatowana IV. Zarządy serbsko-chorwacka-słoweńskie.
przez Włoskie Towarzystwo subwencjonowanych ko-
lei żelaznych. (Żadne dane nie mogą być wskazane, wobec
niewyjaśnionej jeszcze ostatecznie sytuacji na gra-
18. ' Linja Monza - Molteno z odnogą Renate- nicy włosko-serbsko -chorwacko-słoweńskiej).
,Veduggio - Romano - Fornaci, eksploatowane przez U wag a. ,Odndśnie odcinków, znajdujących się
Towarzystwo F\kcyjne kolei żelaznych Brianza Cen- na terytorjum obcem, eksploatowa-
trale. ' nych przez zarządy włoskie patrz:
F\ustrja, liczba 21.
B. Odcinki eksploatowane, lub eksploatowane Francja, liczba 31.
wspólnie przez zarządy obce: Szwajcarja, liczba 75.
I. Zarządy francuskie.
21; Odcinek, eksploatowany przez Towąrzy.stwo 1) Ruch i obsługa pociągów, począwszy od punktu tran-
francuskie kolei żelaznej Paryż-Lyon-Morze Sród- zytowego IseIle, uskuteczniane są przez koleje żelazne zwiltZ-
\
kowe szwajcarskie, na rachunek ' kolei żelaznych państwowych
ziemne, od granicy francusko-włoskiej pod Ventimi- wł c skich; zaś obsługa na stacjach wykonywaną jest przez te
glia do Ventimiglia. • ostatnie koleje.

Regulamin dotyczący utworzenia urzędu Reglement relatif ił l'institution d'uń


centralnego. Office central.
F\rt. I. F\rticłe I.
(1) Rada Związkowa Federacji szwajcarskiej upo- (1) Le Conseil federal da la Confederation
• ~ażniona jest do założenia Urzędu Centralnego, usta- suisse est designe pour organiser et surveiller rOffice
nowionego ' mocą art. 57 Konwencji i do nadzoru nad central institue par I'articłe 57 de la Convention. Le
tym urz€;dem. Siedzibą pomienianego Urzędu będzie siege de cet Office sera a Berne.
Bem.
(2) Założenie Urz€;du 'nastąpi niezwłocznie po (2) Ił sera pourvu a cette organisation imme-
wymianie ratyfikacji, ażeby mó g ł on rozpocząć swą diatement apres I'echange des ratifications et de
działalność zaraz po wprowadzeniu w wykonanie maniere ił ce qu'il soit en etat de fonctionner aussitót
Konwencji. . apres la mise en vigueur de la Convention.
(3) Wydatki na utrzymanie Urzędu, które a'ż (3) Lęs frais de cet Office qui, jusqu'iJ. nouvelle
do nowego . postanowienia nie mogą przekraczać decision, ne pouront pas depasser la somme de
110.000 franków rocznie, ponosić będzie każde Pań­ 110000 francs par an, serant 'supportes par chaque
st""o w stosunku do długości kilometrycznej Iinji ko- Etat dans la proportion du nombre de l~ilometres
lejowych, włączonych do przewozu międzynarodo­ des Iignes de chemins de fer admises au service des
wego. transports internationaux.
Nadto oddaje si€; do rozporządzenia szwajcar- , En outre, iI est mis a la dispolition du Departe-
skiego Departamentu Związkowego poczt i kolei że­ ment federal suisse des postes et des chemins de fer
laznych kwotę 25.000 franków, wpłaconą jednarazo- une somme de 25000 francs, en un versement unique,
wo, która wraz z odsetkami od kapitału stanowić laquelle devra former avec les interets du capital,
winna fundusz do wydawania zapomóg i wynagro- un fonds destine a accorder des secours au des
dzeń urz€;dnikom i pracownikom Urzędu Centralnego indemniŁes aux foncŁionnaires et employes de- l'Office
międzynarodowych przewozów kolejami żelaznemi central des transports inŁernationaux par chemins de
w· razie, gdy wskutek podeszłych lat, wypadków lub fer pour le cas ou, par suite d'age avance, d'accidenŁs
czh6toby okażą się oni całkowicie niezdatnymi do ou de maladie, iIs seraient definitivement incapables
wykonania obowiązków służbowych. de continuer ił remplir leurs fonctions. .
N276 . . Dziennik Ustaw. Poz. 685. 1319
,....,

I1rt. II. I1rt. II.


. (1) Urząd będzie otrzymywał od Państw, zawie- (1) L'Office recevra tous les renseignements de
rających umowę i zarządó w kolejowych uczestniczą­ nature ił interesser Je service des transports interna-
cych w Konwencji wszystkie wiadomości, posiadające tionaux qui lui seront communiques par les Etats
znaczenie dla przewozów międzynarodowych. Na contractants et par les administrations de chemins
podstawie tych wiadomości Urząd może wydawać de fer. Ił pourra, ił I'aide de ces documents, faire
czasopismo, które wysyłać będzie bezpłatnie po je- paraJtf(~ une pubJication periodique dont un exem-
dnym egzemplarzu każdemu z interesowanych Państw plaire sera adresse gratuitement a chaque Etat et
i zarządów kolejowych. Od żądanych nadto egzem- a chacune des administrations interessees. Les exem-
plarzy pobierana będzie opłata, ustanowiona przez plaires qui serai.~nt demandes en sus de ce service
Urząd Centralny. Czasopismo ,to będzie wydawane seront payes a un prix qui sera fixe par rOffice.
w języku francuskim i niemieckim. Ce journal sera redige en franc;ais et en allemand.
(2) Wykaz przedmiot0w, wzmiankowanych w po- (2J La nomenclature des objets designes aux
zycjach 1 i 3 artykułu 2 Konwencji, również jak póź­ 10 et 3 . de I'article 2 de la Convention, ainsi que
niejsze zmiany, które mogą być poczynione w tym les modification successives qui pouraient etre intro-
wykazie przez poszczególne, należące do Konwencji duites ił cette nomenclature par des Etats contractants,
Państwa, winny być możliwie szybko podawane do seront, aussi promptement que possible, portees ił la
wiadomości Urzędu Centralnego, który otrzymane connaissance de I'Office central qui transmettra
. dane podaje do wiadomości Państw umawiają- I'ensemble de ces renseignements et modifications
cych się. . ił tous les Etats contraetants.
(;3) Co się tyczy przedmiotów, wzmiankowanych (3) Quant aux objets vises par le ~, I'Office
w pozycji 2, to wszelkie w tym względzie dane będą central demandera ił chacun des Etats contractants
żądane przez Urz,!d Centralny od Państw umawiają­ et communniquera aux autres Etats tous les rensei-
cych się i podawane do wiadomości innych Państw. gnements .necessaires.
I1rt. III. I1rt. /II.
(1) Na żądanie każdego z zarządów kolejowych (1) Sur la demande de toute administratión de
Urząd Centralny pośredniczy w rozrachunkach, wy- chemins de fer, rOffice servira d'intermediaire pour
nikających z przewozów międzynarodowych. le reglement des comptes resultant des transports
(2) Wszystkie nieregulowane rachunki i długi internationaux.
z przewozów międzynarodowych mogą być podawa- (2) Les bordereaux et creances pour transports
ne do wiadomości Urzędu Centralnego w celu ła­ internationaux restes impayes pourront lui etre adres-
twiejszego otrzymania ich pokrycia. W tym celu ses pour en faciliter le recouvrernent. 11 cet effet,
Urząd zwraca się niezwłocznie do dłużnej kolei z we- rOffice mettra immediatement le chemin de fer de-
zwaniem do zapłacenia należności lub też do wy- biteur en demeure de regler la somme due ou de
jaśnienia przyczyny odmowy zapłaty. fournir les motifs de son refus de payer.
(3) Jeżeli Urząd uzna słuszność podanych przy- (3) Si I'Office estime que les motifs ,de refus
czyn odmowy, wówczas odsyła strony do odpowie- allegues ont une apparence suffisante de fondement,
dniego sądu. ił renverra les parties ił se pourvoir devant le juge
competent.
(4) W przeciwnym razie lub też gdy spór toczy (4) l1u cas contraire, et aussi dans le cas au
się tylko o część długu, dyrektor Urzędu może, po la contestation ne porterait que sur partie de la creance, ·
zażądaniu wniosku dwuch rzeczoznawców, wskazanych le diredeur de rOffice, apres avoir pris l'avis de
w tym celo przez szwajcarską Radę Związkową, orzec, deux conseils qui seront designes ci cef effet par le
aby dłużna kolej żelazna . wpłaciła do Urzędu cały Conseil federal, pourra declarer que le chemin de
dług, lub też jego część; wpłacona w ten sposób ter debiteur sera tenu de verser enŁre les mains de
suma pozostaje w rozporządzeniu Urzędu do czasu I'Office tout ou partie de la creance; la somme ainsi
wyroku właściwego sądu. versee devra rester consignee jusqu'a decision au
fond par le juge competent.
(5) Jeżeli w ciągu piętnastu dni kolej żalazna (5) Dans le cas OU un chemin de ter n'au,rait
nie uczyni zadość wezwaniu Urzędu, wówczas otrzy- pas obei dans Ja quinzaine aux injondions de I'Office,
muje nowe wezwanie do zaplaty ze wskazaniem ił lui sera adresse une nouvelle mise en demeure,
skutków z odmowy wynikających. avec indication des consequences de son refus.
(6) Jeżeli po upływie dziesięciu dni nowe to (6) Dix jours apres cette nouvelle mise en de-
wezwanie pozostanie bez skutku, dyrektor Urzędu . maure restee infrudueuse, le diredeur adressera
zwraca się urzęclownie do Państwa, w którego obrę­ d'office, ił J'Etat duquel depend te chemin de fer,
bie leży dana kolej żelazna, H umotywowane m za- un avis motive, en invitant cet Etat ił avis er aux
wiadomianiem, prosząc jednocześnie, ażeby to Pań­ mesures ił prendre, et ił examinel' s'ił doit maintenir
stwo rozpatrzyło odpowiednie środki i zbadało, czy le chemin de fer debiteur SLlr la Iiste par lui prć­
Urząd ma nadal pozostawić dłużną kolej w liście, sentee.
zgłoszonej przez to Państwo.
(7) W razie, jeżeli zawiadomienie Urzędu po- (7) Dans Je cas OU la communication de rOffi ce
zostaje w ciągu sześciu tygodni bez odpowiedzi ze ił l'Etat duquel dćpend !e che min de fer il1teresse
strony Państwa, w obrębie którego leży odnośna ko- serait restee sans reponse dans le d61ai de liK se·
1320 Dziennik Ostaw. Poz. 685

lej żelazna, lub, jeżeli Państwo to oświadczy, że po- maines, de meme que dans Je cas OU cet Etat de-
mimo niezapłacenia nie uważa ono za stosowne wy- c1arerait que malgre le non-paiement ił ne croit pas
kreślić daną kolej z listy, wówczas Państwo to tern devoir faire rayer le chemin de fer sur la liste, cet
samem uważane będzie jako przyjmujące w całej Etat sera repu te a cce pter, de płe in droit, la garantie
rozciągłości prawa gwarancję wypłacalności kolei de la sol vabilite du chemin de fer debiteur, en ce
dłużnej co do należności, wynikających z przewozów qui concerne les creances resultant des transports
mie:dzynarodowych. . internationaux.

Postanowienia wykonawcze do Konwencji Dispositions reglementaires pour J'execu-


Mic:;dzynarodowej o przewozie towarów tion de la Convention internationaJe sur
kolejal!li żelaznemi. Je transport de marchandises par chemins
de fer.
§ 1. § L
(Art. 3 Konwencji). (P.rt. 3 de la Convention.).
(1) Wyłącza si~ od przewozu, o ile nie odpo- (1) Sont exclus du transport, lorsqu'i1s ne sa-
wiadają warunkom wyszczególnionym w Załączniku 1: tisfont pas eux conditions prescrites par l'P.nnexe 1:
1. wszystkie materjaly samozapalne albo wybu- 10 tOU$ les artic/es suJets a l'inflammation spon-
c/;owe, jako to: tamie ou Ci I'explosion, tels que
I
a. nitroglicerynę, dynamit, a. la nrtroglycerine (Spreng61), la dynamite,
b. inne materjaly wybuc/;owe, proc/; strzelni- b. les autres matieres exploslbles et les pou-
czy wszelkiego rodzaju, dres de tir de tout genre,
c. broń palną nabItą, . c. les arm es de tir cbargees,
d. pioruniany rtęci, sl'ebra i zlota lak rów- d. le fulminate de marcure, I'argent fulminant
nież wszelkie przygotowane z nic/; pre- et ror fulminant, ainsi que les produits
paraty, prepares avec ces matieres.
e. ognie sztuczne, e. les pirżces d'm't/fice,
f. bawelnę strzelniczą, f. le papier fu/minant,
. g. sole kwasu pikrynowego; g. les pierates; .
2. prodl/kty budzące wstl'ęt lub cuc/;nące. 2° les proa'uits repugnants ou de mauvaise odeul'.
(2) Warunkowo przyjmuje się do przewozu: (2) Sont admis au transport sous certaines con-
ditions:
1. przedmioty, wyszczególnione w Załączniku I, ) o Les objets designes dans J' P.nnexe 1, aux
przy zachowaniu wskazanych w nim warun- conditions y enumerees. lis doivent en outre
ków. Przedmi oty t e należy przewozić za · et re accompagnes de lettres de voiture sp6-
oddzielnemi listami przewozowemi, nie obej- ciales ne comprenant pas d'autres objets.
mującemi innych przedmiotów.
2. z10to i srebro w sztabacb, platyna, pieniqdze, 2° L' Ol' et I' argent en /ingots, le platine, les va-
monety i papiery wartościowe, dokumenty, leurs monnayees ou en papier, les papiel'&
drogocenne kamienie, per~y prawdziwe, klej' ImpOl tan ts, les pierrcs precieuses, les pertes
noty ora z Inne kosztowności, dzieła sztuki, fines, les bijo UJ(. et autres objets precleuK,
jako to: obrazy, posągi, bronzy artystyczue les objets d'art, tels que tableaux, statues,
i antyki,' do kosztowności zalicza si~ ró wni eż bl'onzes d'art, antiquites. Dans les objets pre-
przedmioty takie, jak np. cenne koronki cleux sont comp rises, par exemple, les den-
i /;afty. tel/es et bl'oderies de grande valeul'.
Przedmioty te przewozi się w komunika- Ces objets seront a dmis au transport· inter-
cji międzyn ar odowej na zasadzie międzyna­ national, avec la lettre de voiture internatio-
rodowego listu przewozowego, mianowicie, nale, en vertu, soit d'une entente entre les
albo na mocy porozumienla u Rządów gouvernements des Etats interesses, soit de
Państw interesowan ych, a lbo też na mocy tarifs elabores par les administrations de
prze pisów taryfowych, opracowanych przez chemin s de fer, a ce dOment autorisees, et
upoważnion e do tego zarzqdy kolejowe, za- approuves par toutes les autorites compe-
twi erdzortych przez wszystkie władze właś­ tentes.
ciwe.
3. Zwloki. 3° Les transports junebres. .
Zwłoki mogą być przewożone w komunika- lis sont admis au transporfinternational ave<:
cji mi~dzyn ar odo wej za międzynarodowemi la lettre de voiture internationale, sous les
listami przewolowemi na warunkach nastę- . conditions su ivantes:
pujących:
a. prz-e wóz usk utecznia si~ jako przesyłka a. Je transport est effectue en grande vitesse;
pośplesżnaa
N276. Dziennik Ustaw. POl.
'. ,
685.
b. należność przewozową należy opłacić obo- b. les frais de transport dolvent obllgatoire-
wiązkowo przy nadaniu; ment etre payes au depart;
c. przewóz może być uskuteczniony tylko c. le transport ne peut s'effecŁuer que sous
pod dozorem osoby w tym celu towarzy- la garde d'une personne chargee de ł'ae­
szącej zwłokom; compagner;
d. przewóz podlega na obszarze każdego d. les transports funebres sont soumls aux
Państwa obo w iązującym tamże
prawom lois et reglements de police sptkiaux de
i przepisom policy' ym, o Ile w tym chaque Etat, en tant que ces transporM
względzie niema pomiędzy Państwami in- ne sont pas regles par des conventlons
teresowanemi umowy odrębnej. speciales entre Etats.
(3) Dwa lub więcej, a nawet wszystkie Pań­ (3) Deux ou plusieurs ou meme la totalIte des
stwa, uczestni czące w I<onwencji mogą w drodze Etats contracŁants peuvent convenir, par des accords
odrębnych umów ust a lić, ażeby przedmioty, fyłą­ speciaux, que certains objets exclus par la presente
czone według Konwencji niniejszej z przewozu mię­ Conventlon du transport international y seront ad-
dzynarodowego, mogły być dopuszczone do prze- mis sous certaines conditions ou q.ue les objets de-
wozu przy zachowaniu pewnych warunków lub też, slgnes dans J'F\nnexe 1 seront admis au transpprt
ażeby przedmioty, wyszczególnione w Załączniku 1, sous des conditions moins rigoureuses. Ces accords
były przyjmowane do przewozu na warunkach lżej­ pourront etre conclus par correspondance ou resulter
szych. Takie umowy mogą być zawierane w drodze d'une conference technique convoquee a cet effet.
korespondencji, lub też na konferencji fachowej, Dans tous les cas on pourra avoir recours a l'inter-
w tym celu zwołanej. W razie potrzeby można od- mecliaire de J'Office central des transports interna-
wołać się do pośrednictwa Urzędu Centralnego mię­ tionaux par chemlns de fer a Berne. Les adminl-
dzynarodowych przewozów kolejami żelaznemi w Ber- strl'.ltions de chemins de fer participantes pourront
nie. Koleje żelazne, uczestniczące w przewozach, aussi, au moyen de tarifs, admettre certains objets
mogą ró w nież na zasadzie taryf przyjmować do prze- exclus du transport ou adopter des dispositions moins
wozu niektóre przedmioty, wyłącz one z przewozu, rigoureuses au sujet de ceux qui ne sont admis que
lub też stosować do przedmiotów przyjmowanych conditionnellement, pourvu:
warunkowo pewne ulgi, o ile:
a. przewóz tych przedmiotów lub stosowane do a. que les reglements interieurs admettent
nich ulgi dozwolone są przez wewnętrzne le transport des objets en question ou les
przepisy przewozowe i conditions a appliquer a ce transport;
b. przepisy taryfowe ustalone przez zarządy ko- b. que les tarifs elabQIes par les adm in istra-
lejowe są zatwierdzone przez wszystkie wła­ tions de chemins de fer soient approuves
dze właściwe. par toutes les autorites competentes.
§ 2. §2.
(f\rt. 6 Konwencji). (J\rt. 6 de la Convention).
(1) Dla międzynarodowych listów przew0zo- (1) Sont obllgatolres pour les lettres de voiture
wych obowiązujący jest wzór blankietu, wskazany Internationales les formulaires prescrits par I'Rnnexe 2.
w Załączniku 2. Blankiety te winny być drukowane Ces form ul aires doivent etre imprimes pOUT la petite
dla prze~yłek zwyczajnych na białym papierze, a dla vitesse sur papier blanc, pour la grande vitesse sur
przesyłek pośpiesznych na białym papierze z czer- papier blanc avec une bande rouge au bord supe-
wonemi paskami u górnego i dolnego brzegu, tak rieur et au bord lnferieur, au recto et au verso. Les
na stronie przedniej, jak na odwrocie. Listy prze- lettres de volture seront certiflees conformes aux
wozowe winny posiadać stempel kolei żelaznej lub prescrlptions de la presente Convention par I'appo-
grupy kolejowej kraju, skąd nadawana jest przesyłka, sttlon du timbre d'un chemin de fer ou d'un groupe
jako dowód, że listy te są sporządzone zgodnie de chemins de fer du pays expediteur.
z Konwencj~ niniejszą.
Czerwone paski na liście przewozowym poś­ Les bandes rouges des lettres de voiture pour -
piesznym winny mieć szerokość conajmniej 1 centy- la grande vitesse doivent avoir une- largeur mini-
metra. Postanowienie to bE:dzie jednak obowiązy­ mum de 1 centlmetre. Cetle dispositlon ne deviendra
wało dopiero w terminie nie dłuższym, nli rocznym toutefols obligatoire qu'apres un delai maximum
od dnia wprowadzenia w wykonanie zmienionej Kon- d'une annee, a dater de I'entree en vigueur de la
.' wencj!. Convention modlfiee .
(2) L.lst przewozowy co do swej treści tak dtu- (2) La letŁre de voiture devra etre redigee, tant
kowanej, jak pisanej, winien być sporządzony w jed- pour la partie imprimee que pour la partie e<::rlte
nym z dwu języków: francuskim lub niemieckim. a la main, dans I'une des deux langues fran<;alse
au allemande.
(3) Jeżeli językiem urz~dowym kraju stacji na- (3) Si la langue officlelle du pays de la station
dawczej nie jest język niemiecki, ani też francuski, expedltl'ice n'est ni l'allemand hi le frant;ais, la lettre
w takim razie list przewozowy może być sporzą­ de voiture pourra etre redigee dans la langue offi-
dzony w Języku urzędowym tego kraju, winien wszak- delie de ce pays, a charge de cOAtenir une tra-
że zawierać dokładny przekład na j~zyk francuski dUGtion eXacte en ftan~ais au en IlIemand.
lub niemiecki.
1322
---------------, .... .---
Dziennik Usfaw. Poz. 6a5.
-

(4) Części listu przewozowego, obmmowane (4) Les parties du formulaire encadrees de
grubemi Iinjami, winna wypełniać kolej żelazna, po- lignes grasses doivent et re remplies par les chemins -.
zostałe zaś nadawca. Przy nadawaniu przesyłKi, któ- de fer, les autres par I'expediteur. Lors de la \ remise
rej naładunek ma uskutecznić nadawca, powinien au transport de marchandises dont le chargement
on wpisać we właściwej rubryce numer i cechę incombe a l'expediteur, celui-ci doit inscrire a la
przynależności wagonu. ' place prescrite le numero et les marques de pr6 ~
priete du wagon. .
(5) Przy nadawaniu przesyłek do miejSCOWOSCI, (5) Lorsqu'il exisŁę dans une meme localite de,~
w których jest kilka dworców, należących do róż­ gares appartenant a des administrations differęntes
nych zarządów kolejowych, lub też do miejscowości ou qu'ił existe des localites portant la meme nOm
o jednakowej lub podobnej nazwie, nadawca powi- au des noms peu differents, l'expediteur est oblige
I nien wypełnić rubrykę listu przewozowego "kolej de remplir dans la letŁre de voiture la rubriqJle
przeznaczenia" . "Chemin de fer destinataire". . ..
(ó) Za jednym listem przewozowym można na- {6) Plusieurs objets ne pourront etre inscrits
dać kilka przedmiotów, o ile wspólne ich załadowa ­ dans la meme lettre de voit ure que lorsque leur
nie okaże się możliwe ze względu na ich właści­ nature permettra de les charger sans InconvenienŁs
wości przyrodzone oraz, o ile nie sprzeciwia się to avec d'autres marchandises, et que rien ne ' s'y
przepisom celnym, akcyzowym lub policyjnym. oppose en ce qui concerne les prescriptions fiscales
ou de police.
(7) Na towary, których naładunek i wyładu­ (7) Les marchandises dont Je chargement et le
nek, stosownie do obowiązując~ch przepisów usta- dech iu gement, selon les reglements en vigueur, sont
wowych, powinien uskutecznić nadawca lub odbior- effectues par l' expediteur et Je destinataire, doivent
ca, muszą być sporządzane oddzielne listy przewo- etre accompagnees de lettres de voiture speciales
. zowe, nie obejmujące innych przedmiotów. ne comprenant pas d'autres objets .
(8) Na każdy wagon z pełnym ładunkiem sta- (8) Le bureau expeditęur pourra exiger qu'il
cja nadawcza może żądać sporządzenia oddzielnego soit dresse une lettre de voiture speciale pour chaque
listu p~zewozowego. wagon cornpJet.
(9) Dozwala si ę, wszakże, bez zobowiązania i od- (9) II est permis d'inserer dans la lettre de
powiedzialności dla kolei, zamieszczanie w liście voiture, mais a titre de simple information et sans
przewozowym następujący!:h wskazówek o charak- qu'i1 en resulte ni obligation, ni responsabilite pour
terze czysto informaQYjnym: le chernin de fer, les mentions suivantes:
"Przesyłka od N. N.". "Envoi de N. N."
"Z polecenia N. N.". " Par ord re de N. N."
"Do rozporząd zenia N. N.". ,,11 la disposition de N. N. ·
"Do przeekspedjowania do N. N.". "Pour etre reexpedie a N. N.
"Ubezpieczono w N. N.". ;,f\ssure aupres de N. N."
(10) Wskazówki te mogą dotyczyć tylko c.ałej (10) Ces mentions ne peuvent s 'appliquer qu'a
przesyłki i należy je zamieszczać na odwrotnej stro- l' ensemble de I' expedition et doivent etre inserees
nie listu przewozowego u dołu. au bas du verso de la lettre de voiture. ·
§ 3. § 3.
(I1rt. 7 Konwencji) (I1rt. 7 de la Convention.)
(1) Jeżeli przedmioty, wyszczególnione w ustę­ (1) Lorsque' des marchandises designees a I'ali-
pie (1) paragrafu l-go i w Załączniku 1 będą nadane nea (1) du paragraphe 1er et dans l' I1nnexe 1 auront
do przewozu z nazwą niewiaściwą albo, niedosta- ete remises au transport avec une declaration
teczną, lub też bez zachowania wszystkich wskaza- inexact~ ou incomplete, ou que Jes prescriptions de
nych w Załączniku 1 środków ostrożności, dopłata surete indiquees dans I'l1nnexe 1 n'auront ·pas ete
wyniesie 15 franków za każdy kilogram wagi brutto observees, la surtaxe sera de 15 francs par kilo-
wysyhmej sztuki. gramme du poids brut du colis entier.
(2) We wszelkich innych wypadkach dopłata, (2) Dans tous les autres cas, la surtaxe prevue
przewidziana w artykule 7 Kon~v encji, za niezgodne par J'article 7 de la Convention pour declaration
z rzec zywistością wskazanie zawartości przesyłki, wy- inexacte du contenu d ' une expedition sera de 1 franc,
niesie 1 frank od każdego listu przewozowego o ile par Jet1re de voiture, lorsque cette declaration ne
wskazanie to nie mogło pociągnąć za sobą zmniej- sera pas de nature a entrafner une reduction du prix
szenia opłaty przewozowej; jeżeli zaś mogło, to wy- de transport; "'-s inon, elle sera du doubJe de la dif-
niesie podwójną różnicę pomiędzy opłatą przewozo- ference entre Je prix d~ transport du contenu de-
wą za wskazaną zawartość przesyłki, a . opłatą za clare et celui du coritenu constate, calcu le du point
stwie rdzoną zawartość tejże, licząc od stacji nadaw- d expedition au point de destination. et en tout cas
czej do stacji przeznaczenia, nie mniej je dnak niż elle sera au minimum de 1 franc.
1 frank.
(3) W ra zie wskazania wagi mniejs zej , niż Tze .. (3) En cas d 'indication d'un poids inferieur au
cZ!yw isto, dopłata stanowić. bądzje podwójną ró żnicQ poids re{!1 d'une expedition , la surtaxe sera le dou ~
pomi~dzy ap,łatą przewozową za wagę ws.buaną. ble de la difference entre le prix de transport du
N276. Dziennik Ustaw. Poz. 685 . . - "' · i '·;'~; i h ' 'ą , l b
1323

a opłatą za wagę stwierdzoną od stacji nadawczej poids declare et celui du poids constate, d ep uis le
do stacji przeznaczenia. point d'expedition jusqu'au point de destination.
(4) W razie przeciążenia wagont.:!, załadowanego (4) En cas de surcharge d'un wagon .charge
przez nadawcę, dopłata równać si~ będzie sześcio­ par l' expediteur, la surtaxe · sera de six fois le prix
krotn ej opłaci e za przewóz od stacji nadawczej do appiicable au transport entre la station expeditrice
stacji przeznaczenia za wagę przekraczającą najwyż­ et la station destinataire du po ids qui depassera la
Szą z dwu krańcowych norm ładu nk o wy ch, wskaza- plus elevee des deux Iimites de chargement visees
nych w ustę pie (5). J eżeli j ednocześ nie s i ę zdarzy dans I'alinea (5). Lorsqu'il y aura en meme temps
i wskazanie wagi niższ ej od istotnej i przeciążenie indication d'un poids inferieur au poids reel et sur-
wagonu, wówczas ściągane będą łącznie dopłaty tak charge, la surtaxe pour indication d ' un poids inft';-
ża niezgodne oznaczenie wagi jak za przeci ąż enie rieur au poids reei et surcharge, la surtaxe pour in-
wagonu. dication d'un poids inferieur au poids n~el et la
surtaxe affe rente ił la surcharge seront per~ues cu·
mulativement.
(5) Dopłata za przeciążenie wagonu [ustęp (4)] (5) La surtaxe pour surcharge [alinea (4)] est
pobiera się: per<;:ue:
a. w razie korzystania z wagonów o jednym a. en cas d'emploi de wagons qui ne portent
napisie, wskazującym dopuszczalne ob- qu'une seu!e inscription indiquant le poids
ciążenie wagonu , jeżeli ozn aczon a na wa- du chargem·ent qu'i1s peuvent recevoir, lors-
gonie norma ladawności lub norma noś­ que le polds norma! de cbargement ou la
ności przekroczona została więcej niż capadte de cbargemeut indique est depasse
05%; , de plus de 5% lors du chargement;
b. w razie korzystania z wagonu o dwu na- b. en cas d'emploi de wagons portant deux
pisach, z których jeden wskazuje ladowność inscriptions dont I'une se rapporte au poids
wagonu (obcittżenie normalne), drugi zaś no/'ma! de cbargement (Ladegewicbt), et
jego najwyższq nośność (obciążenie maksy- I'autr€ au poids maximum de cbargement
malne), jeżeli obciążenie wagonu przekra- (Tragfiibigkeit), lorsque la surcharge depasse
cza wogóle tę ostatnią nośność. d'L!ne man iere quelconque le poids maximum
de chargement.

§ 4. § 4.
(Hrt. 9 Konwencji) (Hrl. 9 de la Convention.)
(1) Do oświadczeń, przewidzianych w artykule (1) Pour la declaration prevue d a n: I' article 9
9, służy blankiet według załączonego wzoru (Za- on se servira du fOl'mulaire ci-annexe (I1nnexe 3).
łącznik 3) . .

(2) Jeieli nadawca wysyła zazwyczaj z jednej (2) Lersqu'un expediteur a I'habitude d'expedier,
i tej samej stacji towary jednakowego rodzaju, wy- ił la meme station, d es marchandises de meme na-
magające opakowania, nadaje zaś je bez op~kowania ture necessitant un emballage et que ces marchan-
lub w opakowaniu, mającem stale te same braki, dises sont remises sans em ballage ou avec un em-
w takim razie może zamiast składania oddzielnego ballage presentant toujours les memes defauts, il
dla każdej przesyłki oświadczenia, złożyć jedno o góln~ peut, ił la place de la d ecl aration speciale ił chaque
oświadczenie na blankiecie wskazanym w Załączniku expedition, se servir, une fois pour toutes, du for-
3 a. .W tym wypadku list przewozowy oprócz prze- mulaire de declaration generale prevu ił I'Annexe 3 a.
widzianego w ustępie (2) artykułu 9 stwierdzen'ia, wi- Dans ce cas, la lettre de voiture doit contenir, en
nien zawierać wzmiankę o złożonem na stacji nadaw- sus de la reconnaissance prevue ił I'al ine a (2) ,de
czej oświadczeniu ogólnem. I'article 9, la mention de la declaratio n generale re-
mise ił la station e xpeditrice.

§ 5. § 5.
(Hrt. 12 Konwencji) (Hrt. 12 de la Convention.)
(1) Stacja nadawcza winna wyszczególnić we (1) La station expeditrice devra specifier, dans
wtórniku listu przewozowego opłacone zgóry należ­ leduplicata de la lettre de voiture, les frais perc;us
ności przewozowe, wskazane przez nią w liście prze- en port paye inscrits par elle d a ns la lettre de
wozowym. voiture.
(2) Złożenie wtórnika listu przewozowego wy- (2) La production du duplicata de la letire de
starcza do zgłoszenia roszczenia, przewidzianego voiture suffit pour introduire la reclamation prevue
w ustępie (4) artykułu 12 Konwencji, jeżeli należności ił I'article 12, alinea (4), de la Convention, lorsque
prze':V0zowe były opłacone przy nadaniu przesyłki. les frais de transport ont ete liquides au mOment
de la remise de la marchandise au transport.
1324
gis( . • .
Dziennik Ustaw. Poz. 685.

§ 6. § 6.
:(ł\rt. 14 Konwencji) (f\rt. 14 de la Convention.)
p> Termin~ dostawy nie mogą przekraczać na~ (1) Les dei ais de Iivraison ne pourront pas
stf:puJących termnów maksymalnych. depasser les deI ais maxima suivants:
a. dla przesyłek pośpies~nych: a. pour la grande vitesse:
\
1. terminu wysłania 1 dobE: 1° delai d'expedition. . . . • 1 Jour;
2. terminu przewozu, na kazde roz- 2° delai de transport, par fraction
poczt:te 250 kilomertów • 1 • indivisible de 250 kilometres . 1 jour;
b. dla przesyłek zwycziljnych: b. pour la petite vitesse: _
1. terminu wysłania . • . 2 doby 1° delai d' expedition. . . • . 2 jours;
2. terminu przewozu, na każde roz- 2° delai de transport, par fraction
poczęte 250 kilometrów . . . 2 doby indivisible de 250 kilometres 2 jours.
(2) Przy przejściu przesyłki z jednej kolei że­ (2) Lorsque les marcha ndises passent d'un re-
laznej na drugą, terminy przewozu oblicza się na pod- seau a un reseau voisi n, les delais de transport sont
stawie całkowitej odległości pomiędzy stacją nadaw- calcules sur la distance totale entre le point de de-
czą a sta(:ją przeznaczenia, terminy zaś wysłania obli- part et le Iieu de destination, tandis que les delais
cza slE: tylko raz jaden bez wzgląd u na ilość kolei d'expedition n'entrent en ca mpte qu'une seule fois,
żelaznych, uczestniczących w przewozie. quel que soit le nombre des reseaux differents par-
cOlirus.
(3) Prawa i przepisy ustawowe Państw, uma- (3) Les lois et reglements des Etats contrac-
wiających sit: określają w jakiej mierze podwładne tants determinent dans quelle mesure les admini-
~ im zarządy kol ejowe mogą wyznaczać terminy do- strations de chemins de fer soumises a leur autorite
datkowe w następuj::jcych wypadkach: ont la faculte de fixer des delais supplementaires
dans les cas suivants:
1) na dni jarmarczne; °
1 les jours de foire;
2) na czas niezwykłych warunków przewozu na · ']f> les epoques de trafie extraordinaire;
kolejach;
3) w tych wypadkach, gdy prl:esyłka musi przejść 3° lorsque la marchandise doit traverser un
przez przestrzeń wodną, której brzegi nie są cours d'eau dont les deux rives ne sont pas
połączone mostem, lub też, gdy musi przejść reli ees par un pont, ou parcourir une ligne
po łącznicy porrnędzy kolejami uczestniczą­ de ceinture reliant entre elles les Iignes ap-
cemi w przewozie; pelees a concourir au transport;
4) dla kolei drugorzędnych, lub też takich, któ- 4° pour les Iignes secondaires ainsi que pour
rych tor nie ma szerokości normalnej. - celles dont les rails n'ont pas I'ecartement
norma\.
(4) - Jeżeli która z kolei żelaznych będzie zmu- (4) Lorsqu'un chemin de fer sera dans l'obli-
szona zastosować jeden z terminów dodatkowych, gation d'user de l'un des delais supplementaires
warunkowo dozwalanych przez poszczególne Państwa facultativement autorises par les Etats dans les qua-
w czterech wypadkach wyżej przytoczonych, powin- tre cas ci-dessus, ił devra, en apposant sur la lettre
na przy stemplowaniu listu przewozowego, celem de voiture le timbre de la date de transmission au
ożnacze ni a daty zdania przesyłki kolei następnej, chemin de fer sulvant, y inscrire la cause et la du-
wskazać w !iście przewozowym przyczynę- i długość ree de J'augmentation du delai dont ił aura profite.
terminu dodatkowego, który został zastosowany.
(5) Termin dostawy rozpoczyna się od północy, (5) Le delai de livraison prend cours fi partir
nastt:pującej po przyjęciu przesyłki i listu przewozo- de l'heure de minuit apres l'acceptation de la mar-
wego. Termin dostawy uważa się :za zachowany, je- chandise et de la leŁtre de voiture. Le delai est
żeli, przed jego upływem, przesyłka została wydana, observe, lorsque, avant qu'il ne soit expire, la mar-
lub odbiorca, albo osoba uprawniona do odbioru, chandise est remise, ou l'arrivee en est notifiee au
została zawiadomiona o nadejściu przesyłki, zgodnie destinataire ou a la personne autorisee ił la recevoir
z przepisami, obowiązującemi na kolei odbiorczej. en conformite des reglements Elu chernin de fer
charge de la Iivra ison.
(6) Te same przepisy określają, w jaki sposób (6) Ces memes reglements determinent les for-
stwierdza się don~czenie pisemnego zawiadomienia mes dans lesquelles la remise de la lettre d'avis
odbiorcy o przybyciu prz esyłki. Dla przesyłek, o któ' sera constatee. Pour les marchandises qui ne font
rych nadejściu kolej ż elazna nie zawiadamia odbior- pas J'objet d'un avis d'arrivee et pour celles qui ne
biorcę pisemnie, tudzież dla przesyłek, nie dostar- sont pas livrees ił domicile par le chernin de fer, le
czanych przez kolej odbiorcy do mieszkania, termin delai de livraison est observe si, avant 50n expira-
dostawy nale ży uważllć za zachowany, jeżeli przed tion, la marchandise est mise a la disposition du
jego uJ!>ływem przesyłka została oddana do rozpo· destinataire a la gare de destination.
. rz ą dzeni a odbiorcy na stacji przeznaczenia.
(7.) Bieg terminu dostawy zawiesza si~ na czas (7) Les delais de livraisan cessent de courir
trwania formalności, celnych, akcyzowych i policyj- peFldanf la dur<~e des formalites fiscales ou de po-
D)'<:h, tudzież na czas przerwy w ruchu, powodującej łi"e, ainsi que pendant toute interruption du trafie:
Dziennik Ustaw. Poz. 685.
t'u,n ""

czasowe wstrzymanie wysłania lub dalszego przewo- empechant tempora irement de commencer ou de
zu przesyłki koleją, jeżeli przerwa powstała nie z wi- continuer le transport par voie ferree, et ne resul-
ny kolei żelaznej . tant pas d'une faute irnputabJe au chemin de fer.
(8) Jeżeli dzień następujący po dniu nadania (8) Lorque Je jour qui suit celui de III remise
przesyłki jest niedzielny, początek terminu dostawy en gare de depart est un dimanche, Je deJai com-
przenosi się o 24 godziny później. mence ił eourir 24 heures plus tard.
(9) Również jeżeli ostatni dzień terminu dosta- (9) De meme, lorsque Je dernier jour du delai
wy przypada na niedzielę, termin dostawy upływa de Iivraison est un dimanehe, le delai n'expire que
dnia następnego. le jour qui suit immed iatement.
(10) Te dwa wyjątki nie stosują się do przesy- (10) Ces deux exeeptions ne sont pas appli-
łek pośpiesznych. cables aux marchandises a grande vitesse.
(11) W razie, gdy ' którekolwiek z Państw wpro- (11) Dans 'le cas OU I'un des Etats aurait intro-
wadzi do swego prawodawstwa lub włączy do za- duit dans sa lE~gisJation ou insere dans les reglements
~wierdzonych kolejowych przepisów ustawowych po- homologues des chemins de fer une cJause concer-
stal10wienie co do zawieszania ruchu towarowego nant l'interruption du transport des marchandises
w niedziele i określone dni świąteczne, ' to terminy pendant le dimanche et certains jours teries, les de-
przewozu odpowiednio si~ przedłużają. lais de transport seraient augmentes en proportion.

§ 7. § 7.
'rt. 15 Konwencji). (f\rt. 15 de la Convention.)
(1) Do zlecenia, wskazanego w ustępie (6) ar- (1) Pour la declaration prevue dans l'articJe 15,
tykułu .15 nadawca winien używać, blankietu, usta- alinea (6), l'expediteur devra se servir du formulaire
lonego w załączniku 4. preserit par I' f\nnexe 4.
(2) Zlecenia winny być uczynion e zgodnie z prze- (2) Les instructions doivent etre donnees eon-
pisami, wyszczegól ni onemi w paragrafie 2, ustępach formement aux prescriptions du § 2, alineas (2) et (3),
(2) i (3), dotyczących sporządzenia listu przewoz~wego. concernant la redaction de Ja lettre de voiture.

§ 8. § 8.
(f\rt. 32 Konwencji). (flrt. 32 de la Convention.)
(l) Jako , normalną stratę na wadze podczas (1) Une tolerance de 2% du poids estacc.o.rdte
przewozu przyjmuje się 2% na towarach płynnych pour dechet de route sur Je poids des marchandtsi!.s
lub wilgotnych oraz następujących towarach liquides ou remises ił I'etat humide, et sur le ; Rojits
suchych: des marehandises seches designees c~apr~s: -
drzewo farbiarskie tarte i mielone, bois de teinture 'rapes et moułlis,
kora, ecorees,
korzenie, raclnes,
korzeń lukrecjowy, bois de reglisse, .
tytuń krajany, tabac hache,
skóry wyprawione, graisses,
owoce suszone i osmażane, saVons et hulles fermes,
ścięgna zwierzęce, fruits frais,
rogi i kopyta, feuilles de tabac fraiches,
kości (całe i mielone). laine,
tłuszcze, peaux,
mydła I oleje twarde, fourrures,
owoce świeże, cUirs,
liście tytuniowe świeże, fruiŁs seches ou cuits,
wełna, tendons d'animaux,
skóry niewyprawione, cornes et onglons,
futra w błamach, os (entiers et inoulus),
ryby suszone, polssons seches,
chmiel, houbIon,
kit świeży, mastic frais,
szczecina, soies de porc,
włosie końskie, erins,
sól. sel.
(2) Dla wszystkich innych towarów suchych (2) Pour toutes les autres marchandises se'e.he"ś
z liczby wskazanych wart. 32 I'\onwe ncji niniejszej, de I'espeee designee a I'article 32 de Ja Convention
jaką normalną stratę na wadze przyjmuje si~ 1%. cette tolerance est reclwte • lO/o.
1326 Dziennik Ustaw. Poz. 685. N276.

§ 9. § 9.
(Art. 38 Konwencji). (f\rt. 38 de la Convention.)
(1) Wysokość zadeklarowanego ubezpieczenia (1) La vaJeur representant I'interet a la livraison
. dostawy wypisuje się literami w odpowiedniej ru- devra etre inscrite en toutes Jettres, ił la place re-
bryce listu przewozowego. servee ił cet effet sur la lettre de voiture.
(2) W takim razie pobiera się dodatkową opłatę (2) Dans ce cas, il est permis de percevoir une
w wysokości 0,25 centymów za każde rozpoczęte taxe supplementaire de O et. 25 par fraetion indivi-
10 franków oraz 10 kilometrów. Ogólna suma tej sible de 10 francs et de 10 kilometres. Le 'montant
opłaty może być zaokrągloną do 5 centymów wzwyż .. total de cette taxe pourra etre arrondi aux 5 centi-
mes superieurs.
(3) Minimum tej opłaty określa się na 50 cen- (3) Le minimum de la perception est fix€:
tymów za dtły przebieg. ił O fr. 50 pour le parcours total.

§ 10. § 10.
(Art. 48 Konwencji). (F\rt. 48 de la Convention.)
(1) O ile nie zawarto umowy specjalnej, ter- (1) F\ defaut de conventions speciales, - Ies de-
miny dostawy, określone wart. 14 Konwencji oraz lais de Iivraison determines par I'article 14 de la
w § 6 niniejszych Postanowień wykonawczych, dzieli Convention et le § 6 des presentes Dispositions re-
się pOfJ\iędzy kolejami żelaznemi, biorącemi udział glementaires seront partages entre les differents
w przewozie, Vi sposób następujący: chemins de fer qui auront pris part ' au transport de
la maniere suivante.
1. Pomiędzy dwiema kolejami sąsiedniemi: 1° Entre deux chemins de fer voisins::
a. termin wysłania przesyłki - w równych a. le delai d'expedition, en deux partie egales;
częściach;
b. termin p'rzewozu - w stosunku . do odle- b. le delai de transport, en raison des dis-
głości taryfowych, z któremi każda z obu tances d'application parcourues sur chacun
kolei uczestniczy w przewozie. des deux chemins de fer.
2. Pomiędzy trzema i więcej kolejami: 2° Enhe trois chemi ns de fer ou plus:
a. pierwszej i ostatniej kolei przypada w udziale il. le premier et le dernier rec;oivent d'abord
po 12 godzin terminu wysłania przy prze- chacun 12 heures de delai d'expedition
syłkach zwyczajnych, 6 zaś godzin - przy pour la petite vitesse, et 6 heures pour
przesyłkach pośpiesznych; la grande vitesse;
b. resztę terminu wysłania, tudzież trzecia b. le reste du de lai d'expedition et un tiers
c·ZE:Ść terminu przewozu dzieli się w rów- du del ai de transport sont partages par
nych częściach pomiędzy kolejami, ucze- parts egales entre les chemins de fer par-
stnic:zącemi w przewozie; courus;
c. pozostałe
dwie trzecie terminu przewozu c. les deux autres tiers du delai de trans-
dzieli się
w stosunku do odległości tary- port sont partages en raison des distan<;es
fowych, z któremi każda z kolei uczestni- d'application parcourues sur chacun de
czy w przewozie. ces chemins de fer.
(2) Dodatkowe terminy dostawy, do których (2) Les delais supplementaires, auxquels un
miałaby prawo dana kolej na podstawie postanowień chernin de fer aurait droit, en vertu des dispositions
swej taryfy wewnętrznej, zalicza się na rzecz tejże speciales de son reglement d'exploitation, serant
kolei. attribues Et ce chemin de fer.
(3) Czas pomiędzy chwilą nadania przesyłki do (3) L'intervalle entre le moment OU la mar-
przewozu, a chwilą, od której rozpoczyna się termin chandise est remise au premier chemin de fer, et
dostawy, zalicza się wyłącznie na rzecz kolei na- celui auquel le delai commence ił courir, reste ex-
dawczej. clusivement ą la disposition de ce chernin de fer.
(4) Powyżej wyszczególniony podział nie ma (4) Le partage dont ił est question ci-dessus
zastosowania wówczas, gdy ogólny termin dostawy n'est _pas pris en consideration, si le delai de livrai-
był dotrzymany. san total est observe.
§ 11. § 11.
W Państwach, zawierających umowę, w których Dans ceux des Etats contractants OU Je franc
frank nie jest jednostką pieniężną, sumy, określone n'est pas employe comme unite monetaire, les som-
w niniejszych Postanowieniach wykonawczych, wy- mes indiquees en francs dans les presentes Dispp-
raża się w odpowiednich jednostkach pieniężnych sitions regle mentaires seront exprimees d'apres
tychże Państw. I'unite monetaire de ces Etats.
N276. Dziennik Ustaw. Poz. 685. 1327
"
Załącznik 1. Rnnexe 1.

Przepisy dotyczące przedmiotów przyjmo- Prescriptions relatives aux objets admis


wanych do przewozu warunkowo. au transport sous certaines conditions.
I. I.
(1) Petat'dy do sygnalów stl'zalowycb dla za- (1) Les petCll'ds paUl' signaux d'al'reet SUI' le$
trzymania pociągów muszą być dobrze opakowane cbemins de fel' doivent etre soUdement emballeS
w skrawki papieru, trociny, gips lub w inny sposób, dans des rognures de papier, de la sciure de bois
tak aby nie przyleg ały do siebie i były dostatecznie ou du platre, ou enfin de toute autre maniere, de
umocowane, celem uniemożliwienia ocieranią się fa<;;on a etre assez espaces et assez solidement fixes,
kapsli blaszanych ani wzajemnie () siebie, ani też pour que les boites en fer-blanc ne puissent pas se
o inne przedmioty. Do pakowania należy używać toucher I'une I'autre, ni toucher un autre corps etran-
skrzynek z mocnych desek fugowanych, grubości ger. Les caisses dans lesquelles I'emballage est fart
najmniej 26 mim, spojonych śrubami drzewnemi; doivent etre en fortes planches, epaisses de 26 mil-
skrzynki te należy pomieścić w drugie skrzlnie ró· limetres au moins, assemblees ave c rainures et te-
wnież mocne, objętości nie wi~kszej, niż 0,06' metra. nues par des vis en bois; ces caisses seront placees
dans une seconde caisse aussi solide que la ' pre-
mj('!re; la caisse exterieure n'aura pas un volume de
plus de 60 decimetres cubes. i
(2) Petardy można przyjmować do przewozu (2) Les petards ne sont admis au transport
tylko z warunkiem dołączenia do listu przewozowego que si les lettres de voiture sont revetues d'un cer-
zaświadczenia urzędowego, stwie rdzającego, że opa- tificat de I' autorite constatant ~IJ'iłs sont emballes
kowanie odpowiada wymaganiom przepisów. suivant les prescriptions.
II. II.
Kapiszony do broni palnej, kapsle stl'zal6>we do Les capsules pouż. arme& er feu, les pastille!!J
broni ręcznej, platki zapalne niewybucbajqce do po- fulminantes pOUl' munitions d'al'mes porlatives, les
cisków, próżne luski do naboi z zapalnikami muszą amorces non detonantes pOUl' pl'ojectiles et les
być starannie ułożone w mocnych skrzyniach lub douilles amOl'cees doivent etre emballees avec soin
beczułkach. Każdą przesyłkę należy zaopatrzyć w od- dans des caisses ou des tonneaux solides; sur chaque
powiedni do zawartości napis, jak: "kapiszony", colis doit se trouver une etiquette portant, suivant
"kapsle strzałowe" i t. p. son contenu, la designation de "capsules" , "pastilles
fulmina,n tes", etc.
III. III.
, (1) Zapalki cbemiczne lub inne zapalające się (1) Les allumettes cl;imiques et autl'es al/u-
p~zez potCll'cie Oak: zapałki świeczkowe, hubkowe i t. p.) mettes er fl'iction (tell es que allumettes~bougies,
muszą być starannie ułożone w pudła z mocnej bla- allumettes d'amadou, etc.) doivent etre emballees ,
ćhy lub z drzewa bardw mocnego, rozmiarów naj- avec soin dans des recipients de f0rte tole ou de
wyżej do 1,28 metra; przyc::zem pudła należy wypeł­ bois tres solide, de 1 metre cube 200 ' decimetres
niać tak szczelnie, by nie pozostawało wolnego cubes au plus, de maniere qu'i1 ne reste aucun vi-
miejsca wewnątrz. Stronę zewnętrzną pudła należy de dans les n!cipients; les recipients en bois porte-
żaopatrzyć w wyrażny napis, oznaczający ' jego za- ront aistinctement €l I'exterieur la marque de leur
wartość. contenu.
(2) Masa zapalna z fosfol'u żóltego i cblol'anu (2) La masse inflammable des allumettes cl;i-
potasowego ntil zapalkacf; cbemicznycb nie powinna miques de pbospl;ore jaune et de cblol'ate de po-
zawierać - w stanie suchym - więcej niż 10Q/0 fosforu tasse ne doit pas contenir, a I'etat sec, p'l us ,de 100/Q
i 40% chloranu potasowego. Do każdej przesyłki de phosphore et de 40% de chlorate de potasse.
należy zał'lczyć oświadczenie fabrykanta stwierdzające, Les envois doivent etre accompagnes d'4ne decla-
że normy te nie zostały przekroczone. ration du fabricant certifiant ąue ces lifi1ites n'ont
pas ete depassees.
IV. IV.
Lonty bezpieczeństwa, to jest lonty ,z cienkiego, Les mecl;es de surete, c'est-il-dire les meches
lecz mocno splecionego węża z rdzeniem o względnie qui consistent en un boyau mince et se'r re, dans
ni~znacznej ilości prochu strzeiniczego, podlegają lequel est contenue une quantite relativement faible
przepisom, zawartym pod Ng III ustęp 1). de poudre a tirer, sont soumises aux prescriptions
donnees S(l)US le nO III, alinea (1).
V. V.
Pudelka gaszące (extinktory) Bucl;el'a w §i1zach Les bQites extincteul'S Bucgel' dans des dou-
blaszanych można przyjmować do przewozu nie ina- iIIes en fer-blanc ne sont admises au transport que
czej, jak w pudelkach o zawartości najwyżej 10 ki- dans des caisses co ntenant 10 kilogram mes au plus,
1328 Dziennik Ostaw. Poz. 685. N'g 76.
d

logramowej, przyczem pudełka muszą być wyklejone revetues ił l'interieur de papier colle contre les
wewnątrz papierem i należy je umieszczać w więk­ parois et renfermees elles-memes dans des caisses
szych skrzyniach, również wyklejonych papierem plus grandes revetues egalement de papier colle.
wewnątrz.

VI. VI.
(1) Fosfor zwyczajny (biały lub żółty) musi być (1) Le pbospbore ordinalre (blanc ou jaune)
I zanurzony w wodzie w pudelkach blaszanych zaluto- doit etre entoure d'eau dan s des boites en fer-blanc
wanych o zawartości najwyżej 30 kilogramów i do- soudees, contenant 30 kilogrammes au plus et só-
brze ułożony w mocne skrzynie. Ponadto skrzynie lidement emball ees dans de fortes caisses. En outre,
te należy zaopatrzyć w dwie mocne antaby. ił faut que les caisses solent munies de deux poi-
Waga skrzyń nie powinna przewyższać 100 kg. gnees solides, qu'elles ne pesent pas plus de 100
Każdą skrzynię należy zaopatrzyć na zewnątrz w mi- kilogrammes et qu'elles portent a I'exterieur !'indi-
pis "fosfor żółty (biały)" oraz "wierzch". cation de "phosphore jaune (blanc) ordinaire" et
celle de "haut".
(2) Fosfor bezpostaciowy (czerwony) musi być (2) Le pbospbore amorp!;e «(ouge) doit etre
opakowany w szczelnie zalutowane pudełka blaszane, emballe dans des boites en fer-blanc bien soudees,
ułożone w trocinach, w mocnych skrzyniach. Skrzy- avec de la sciure de boi s dans de fortes caisses.
nie, których waga nie może przekraczać 90 kilogra- Ces caisses ne peseront pas plus de 90 kilogrammes
mów, należy zaopatrywać w napis zewnętrzny .fosfor et elles porteront a I'exterieur I'indication "phospho-
czerwony". re rouge".
(3) Fosforek wapnia można przyjmować do prze- (3) Le pbospbure de calcium est accepte au
wozu na tych samych warunkach. Skrzynie należy transport ilUX memes conditions_ Les caisses doi-
zaopatrzyć w napis "fosforek wapnia". vent porter la suscription "phosphure de calcium".
(4) Mieszaniny fosforu bezpostaciowego z żywi­ (4) Les melanges de pbosp!;ore amorpbe avec
cami lub tluszczami, o punikie topliwości powyżej des l'esines ou des graisses dont le point de fusion
35° C można przyjmować do przewozu, jeżeli zostały est superieur ił 35° centigrade (Celsius) sont admis
.sporządzone przez stopienie łączne składników. Muszą au transport s'ils ont ete obtenus en fondant en-
być one zapakowane w takie skrzynie, aby nic się semble leurs composants. lis doivent etre emballes
z nich nie mogło wysypywać, lub też wlane do naboi dans caisses ne permettant aucune fuite, ou etre
nie nabitych. fondus dans des projectiles non charges.
(5) Tl'6jsiarczek fosforu musi być zawarty (5) Le sesquisulfure de pbospborl3 doit etre
w szczelnych cylindrach metalowych. Te zaś ostatnie renferme dans des cylindres metaJliques etanches,
muszą być umieszczone w skrzynkach drewnianych contenus eux-memes dans des caisses en bois faites
z desek dobrze dopasowanych. de planches bien jointes.

VIl. VII.
(1) Surowy siarczek sodowy, Ił/eskrystalizowany, (1) Le sulfure .de sod/um brut, non cl'lstallis',
można przyjmowaćdo przewozu tylko opakowany n'est admis a I'expeditlon qu'emballe dans des re-
w naczynia blaszane, hermetycznie zamknięte; oczy- cipient-s en tale hermetiquement cios; Je sulfure de
szc.ony siarczek sodowy, przekrystalizowany tylko sf:dium raffind, cl'istallise, n'est ad mis qu'embaJle
w beczkach lub innych naczyniach nieprzemakalnych. en tonneaux ou autres recipients impenetrables
li I'~~I,I.
(2) 1. Masę, pozo8talq od oczyszczania ga~u §Wietl- (~)' 10 La matiere ayant servi II epurer le gaa
~go i zawierającą żelazo. lub mangan, jeżeli d'eclail'age et contenant du fel' ou du man-
nie jest opakowana w skrzynkach z grubej ganese n'est expediee que dans des wagon s
blachy, można przewozić tylko w wagonach en tole, a moins que cet article ne soit
żelaznych. emballe dans d'epaisses caisses de tole. Si
Jeżeli wagony te nie Słł zaopatrzone lesdits wagons ne sont pas munis de co u-
w blaszane daszki, zamykające je szczelnie. vercles en tole, fermant blen, le chargement
przesyłkamusi być całkowicie r.rzykryta opo- devra etre parfaitement couvert ave c des
nami, odpowiednio nasycone m , by masa nie bac:hes preparees de telle maniere qu'elles
mogła SIt; zapalić przy bezpośredniem ze- ne soient pąs inflammables par le contact
tknięciu z płomieniem. Naładowanie i wyła­ direct de la flamme. Le char~ement et le
dowanie takich przesyłek jest obowiązkiem dechargement se feront par I expediteur et
nadawcy, wJgl~dnie odbiorcy. Nadawca obo- le destlnatalre; c'est a I'expedlteur que, ił la
wiązany jest, prócz tego, na żądanie kolei, demande de l'adminisŁration du chemin de
dostarczyć odpowiednich opon do przykrycia fer, Incombe egalement le soin de lournir
wagonu. lei baches.
2. Je:teH wymieniona pod punktem l·ym masa 20 Si la matiere ayant sem a epurer le gu
pozostała od oczysz,zania gazu świetlnego d'ecłairage dont II est parle au 1° est oxy-
Jest utleniona i ta okoliczność jest wyraźnie dee et que ce fait soit eJipressement con-
Iilznacwna przez nadawcę w liście przewo- firme par I'expediteur dans la lettre de voi-
IDwym, wówczas masę tę można przyjmować wre, cette matilllre sera ą'teptee au tron-
N'2 76. Dziennik Ustaw. Poz. 685. 1329

do przewozu, jako przesyłki drobne w opa~ sport comme colis isole, avec un emballage
kowaniu dowolnem, jeżeli zaś b~dzie nadana quelconque; au cas ou elle serait remise par
w pełnych ładunkach wagonowych to prze- chargement compiet, le transport sera effectue
wozi sit:; ją w wagonach niekrytych bez opon. . dans des wagons decouverts, non munis de
b!ches.
(3) Na tych samych warunkach co surowy siar- (3) Sont acceptes au transport, aux memes con-
czek sodowy niekrystalizowany można przyjmować ditions que le sulfure de sodium brut non cristal-
. do przewozu koksy sodowane (produkt uboczny, lise, . le:; cokes a base de soude (produit accessoire
otrzymywany przy fabrykacji olejów smołowych). obtenu dans la fabrication des huiIes de goudron).

VIII. VIII.
CelloidJma, produkt otrzymany przez niezupełne La celloidinl1, prcduit de I'evaporation impar-
wyparowanie alkoholu zawartego w kollodium, o wy- faite de I'alcool contenu dans le colIodion, ayant
glądzie mydła, i składający się przeważnie z baweł­ I'apparence de savon et consistant essentiellement
ny kotlodiowej, można przyjmować do przewozu nie en coton a collodion, n'est pas admise au transport
inaczej, jak tylko z warunkiem, aby oddzielne płytki a moins que les lames isolees de celIo'idine ne soient
celloidyny były opakowane w sposób zabezpieczający emballees de fac;on a empecher completement toute
c~łkowicie od wysychania. dessiccation.
IX. IX.
(1) Eter siarczany i roztwory nitrocelulo~y w ete- (1) L' etfJer sulfurique et les solutions de nitro-
rze siarczanym (kollodiurn), w alkoholu amylowym, celllllose dans I' ether sulfurique (collodion), dans
w eterze octowym, w octanie amylowym, w aceto- l'alcG>ol methylique, dans I'alcool ethylique, dans I'al-
nie, w nitrobenzolu, lub w mieszan inach tych cieczy, cool amylique, dans l'ether acetique, dans l'acHate
jak również w innych cieczac/J, zawi2rajqcycb eter d'amyle, dans I'acetone, dans le nitrobenzol ou dans
siarczany w dużej Ilości (jak np. w kroplach Hoffma- des melanges de ces Iiquides, ainsi que les autres
na) można przyjmować do pFzewozu tylko: /iquides qui contiennent de J'etber sulfurique en gran-
de qllantite (com me les gouttes d'Hoffmann), ne
peuvent et re expedies que: soit
1. bądź w szczelnych naczyniach z mocnej bla- 1° dans des vases etanches de forte tole de fer,
chy żelaznej, doorze spojonej, lutowanej lub bien rives ou soudes au assujettis par des
żłobkowanej. Zawartość takich naczyń nie rainures, contenant au maximum 500 kilo-
może przekraczać 500 kilogramów; grammes,
ou
2. bądźw hermetycznie zamkniętych szklanych 2° dans des vases hermetiquement fermes en
lub metalowych naczyniach, wagi brutto naj- metal ou en verre, d'un poids brut de 60 ki-
wyżej 60 kilogramów i opakowanych stosow- logrammes au maximum, et emballes con-
nie do przepisów następujących: formement aux prescriptions suivantes:
a. w razIe połączenia pewnej ilości naczyń a. Quand plusieurs vases sont remis en un
w jedną sztukę, naczynia te winny być colis, ils doivent etre embalIes solidement
ułożone ściśle w mocne drewniane skrzy- dans de fortes caisses en bols garnies de
nie, wyłożone słomą, sianem, otrębami, paille, foin, sciure de boi s, terre d'infu
trocinami, krzemionką lub innym materja- soires ou d'autres substances meubles.
łem sypkim;
b. naczynia, zapakowane oddzielnie, można b. Quand les vases 50 nt emballes isolement,
przyjmować do przewozu w koszykach lub I'envoi est admis dans des paniers ou tu-
mocnych kubłach, zaopatrzonych w pokry- veaux solides munis de couvercJes bier.J
wy dobrze przylegające, z antabami, do- assujettis et de poignees, et garnis d'une
statecznie przekładanych materjałam opa- quantite suffisante de matiere d'emballage;
kunkowym; pokrywy ze słomy, trzdny, si- le couvercle consistant en pame, jonc, ro-
towia lub podobnego materjału, muszą być seau ou matieres analogues, doit etre im-
nasycone rozrobioną gliną lub mlekiem pregne de lait d'argile ou de chaux ou
wapiennem, lub innym podobnym materja- d'une autre substahce equivalente, me-
łem, zmieszanym ze szkł e m wodnem. lange ave c du verre so!uble.
(2) Dla naczyń z blachy lub z metalu zawar- (2) Pour les va5es en tOle ou en metal, le ma-
łośćnie może przekraczać przy temperaturze 15° C, ximum de contenance ne doit pas depilsser, ił la
dzieWięciu dziesiątych pojemności nączynia. temperature de 15° centigrade (Celsh..l's), les neuf
dixiemes de la capacite du recipient.
(3) Przewóz może się odbywać w wagonach (3) Le transport peut avoir Iieu en wagon s de-
nie krytych, bez opon. Jeżeli odbywa się w wago- couverts non baches. Lorsqu'jJ est effectue dans
nach I<rytych, należy wytworzyć w wagonie za po- des wagons fermes, on doit menager par des ouver-
mocą otworów bocznych, bądź okienek, bądź ża­ tures laterales, volets ou jalousies, Uft courant d'air
luzji, dostateczny przeciąg powietrza dla usunięcia suffisant pour entraIner les vapeurs qui se degage-
wydobywającej się wewnątrz pary. raient ił ł'interieur.
1330 Dziennik Ustaw. Poz. 685.
--------------- --'-'----------------....;;;.
(4) Roztwory nitrocelulozy w kwasie octowym (4) Les solutions de nitrocellulose dans l'acide
można wysyłać
tylko w szczelnie zamkniętych na- acetique ne doivent etre expediees que dans des
czyniach glinianych lub szklanych, w . ilościach nie vases etanches, bien fermes, en terre. ou en . verre,
przekraczających 90 kilogramów wagi brutto. Od- par quantites ne depassant pas 90 kilogram mes _d e
nośnie do opakowania naczyń stosują się postano- poids brut. Sont applicables pour l'embaJlage des
wienia podane w ustępie (1) 2 a i b. vases Ies prescriptions edictees a I'alinea (1), 2°
a et b.
(5) Có się tyczy opakowania tych przedmiotów (5) En ce qui concerne l'emballage ave<; c;I'ati~
wraz z innemi przedmiotami, patrz .N2 XXXV. tres ebjets, voir leno XXXV. · .
(6) Postanowienia, zawarte w ustępie (1), 2 (6) Les dispositions d~ l'alinea (1) 2° et de
i w ustępie (5), stosuje się również do cynkoetylu, l'alinea (5) sont aussi appIicabl es au zincetbyle; tou-
jednakże w żadnym razie niewolno używać do opa- tefois aucune matiere inflammable ne doit et re em-
kowa.nia materjałów palnych. ployee pour I'emballage.

X. X.
(1) Dwusiarczek węgla przewozi się wyłącznie (1) Le sulfure de carbone est transporteexdu~
w wagonach niekrytych bez opon i tylko na warun· sivement dans des wagons decouverts et sans bikhes,
kach następujących: et seulement dans Ies conditions suivantes:
soit
1. bądźw naczyniach z mocnej blachy szczelnie °
1 en vases etanches de forte tóle bien nve.e
spojonych, zawierających najwyżej 500 kilo- ne contenant pas plus de 500 kilogrammes,
gramów, . ou •
2. lub w blaszanych naczyniach, zawierających 2° en vases de tole de 75 kilogrammes brut au
najwyźej 75 kilogramów brutto, wzmocnio- plus, renforces, 8 la partie superieure et a
nych u góry i u dołu żelaznemi obręczami. la partie inferieure, avec des cercles de fer.
Naczynia te muszą być umieszczone w ko- Ces vases seront, soit renfermes dans des
szyki lub kubły, lub też opako\oNane w skrzy- paniers ou cuveaux, soit embaJles dans des
nie, wyłożone słomą, sianem, otrębami, tro- caisses garnies de paille, foin, son, sciure de
cinami, krzemionką lub innemi materjałami bois, terre d'infusoires ou autres substances
sypkiemi meubles,
ou
3. lub w szklanych naczyniach, układanych 3° en vases de verre renfermes dans de fortes
w mocne skrzynie, wyłożone słomą, sianem, caisses garnies de paille, foin, son, sciure
otrębami, trocinami, krzemionką lub innemi de bois, terre d'infusoires ou autres substan-
sypkiemi materjałami. ces meubles.
(2) Zawartość naczyń z blachy nie może prze- (2) Pour les vases en tóle, la contenance ne
kr.aczać 1 kilograma cieczy na 0,825 litra pojemności doit pas depasser 1 kilogramme de Iiquide pour
naczynia. 825 millilitres de capacite du recipient.
(3) Dwusiarczek węgla, nadany do przewozu (3) Le suIfure de car bon e, livre au transport.
w ilościach nie
większych nad 2 kilogramy, można par quantite de 2 kilogrammes au plus, peut etre
łączyć w jedną sztukę · z innemi przedmiotami, do- reuni en un colis avec d'autres objets admis au
puszczonemi do przewozu bez zastrzeżeń, z warun- transport sans conditions, pourvu qu'i! soit renfer-
kiem, aby był zamknięty hermetycznie w naczyniach me dans des recipients en tóle hermetiquement fer-
z blachy, zapakowanych z innemi przedmiotami mes, embaIIes avec · les autres objets dans une caisse
w mocnej skrzyni wyłożonej słomą, sianem, otrębami, solide garnie de paille, de foin, de son, de sciure
trocinami lub innemi materjałami sypkiemi. Sztuki de boi s ou de toute autre substance meuble. Les
można przewozić wyłącznie tylko w wagonach nie- cOlis doivent etre . transportes exclusivement dans
krytych, bez opon, przyczem w liście przewozowym des wagons decouverts, sans b~khes,et la lettre de
należy wskazać, że zawierają dwusiarczek węgla. voiture doit indiquer qu'ils contiennent du sulfure de
carbone.

XI. XI.
(1) Spirytus drzewny surowy i oczyszczony oraz (1) L'esprit de bois a I'etat brut ou rectifie et
aceton - o ile nie są nadawane do przewozu w umyśl­ l'acetone - '8 moins qu'i1s ne soient dans des wa-
nie zbudowanych w tym celu wagonach-cysternach gons specialement construits ił cet effet (wagons-re-
(Kotłach) lub w beczkach można przyjmować tylko servoirs) ou en tonneaux-ne sont admis au trans-
w naczyniach szklanych lub metalowych. Naczynia port que dans des vases de metal ou de verre. Ces
te rT\uszą być opakowane w sposób wskazany pod vases doivent etre emballes de la maniere indiquee
N2 XV, 1. au ' nO XV, 1°.
(2) Co się tyczy opakowania z innemiprzed- (2) En ce qui concerne I'emballage avec d'au-
dmiotami, patrz N2 XXXV. tres objets, voir nO XXXV.
N276. Dziennik Ustaw. Poz. 685. 1331

XII. XII.
Wapno użyte w gazowniach do oczyszczania La cbaux d'epuration du gaz (chaux verte) n'est
gazu świetlnego można przewozić tylko w wagonach transportee que dans des wagons decouverts.
niektytych. .

XIII. XIII.
Gb/oran potasu i in{1e cb/orany muszą być sta- Le cb/orate de potasse et les autres cb/orates
rannie opakowane, w h2rmetycznie zamknięte skrzy- doivent etre ,e mbaIJes soigneusement dans des <;:ais-
nie lub beczki wyklejone w ewn ątrz papierem, ses ou tonneaux hermetiqument cios, revetus inte-
rieurernent de papier colle contre les parois.
XIV. XIV.
(1) Kwas pikrynowy można przewozić nie ina- (1) L'acide picrique n'est expedie que sur I'at-
czej, jak z warunkiem zaświadczenia umieszczonego testation d'un chimiste connu de I'administration du
na liście przewozowym przez chemika, uznanego chemin de fer, apposee sur la lettre de voiture, con-
p\zez zarząd kolejowy, stwierdzającego, że kwas pi- stant que l'acide picrique peut et re transporte sans
krynowy nie zagraża niebezpieczeństwem p rzy prze· danger.
wozie.
(2) Ołowiu nie można używać do opakowania (2) Le plomb devra etre exclu de I'emballage
kwasu pikrynowego, nie można go też przewozić de I' aci de picrique et ne pas etre transporte reuni
razem z kwasem pikrynowym w jednym wagonie. av~c cet aci de dans le meme wagon. Les wagons
Wagonów obitych lub pokrytych ołowiem nie można doubles ou couverts de plomb ne devront pas etre
użyv/ać do tego rodzaju przesyłek. employes ił ce transport.

XV. XV.
Kwasy mineralne ciek/e, wszelkiego rodzaju, Les acides mineraux Iiquides de toute .nature,
a ,w szczególności kwas siarkowy, witryolej, kwas particulierement I'acide sulfurique, I'esprit de vitriol,
solny, kwas azotowy (s3Ietrzany) o ciężarze właści­ J'acid e muriatique, I'acide nitrique (eau-forte), d'un
wym niższym niż 1,48 [46°,8 Baume] (co się tyczy poids specifique inferieur ił 1,4t! [46°,8 Baume] (au
kwasów stężonych, patrz N2 XVII), jak również cblo~ sujet des Clcides concentn§s, voir nO XVII), ainsi que
rek siarki podlegają ' postanowieniom następującym: le cb/orure de soufre; sont soumis aux prescriptions
suivellltes:
1. Jeżeli produkty te wysyłała się w gąsiorach, 10 Quand ces produits .sont ex pedies en touries,
butlach lub dzbanach, naczynia te muszą być bouteilles ou cruches, les recipients doivent
hermetycznie zamknięte, dobrze opakowane etre hermetiquement fermes, bien emballes
i zamknięte w specjalnych skrzyniach, lub ple- et renfermes dans des caisses speciales ou
cionych koszach, zaopatrzonych w antaby dla des bannettes munies de poignees s9lides
łatwego przenoszenia. pOUl' en faciliter le maniement. Au lieu de
Zamiast plecionych koszów, można uży­ bannettes, on peut employer des paniers en
wać metalowych, w tym razie opakowanie metal; dans ce cas, la matiere d'emballage
pomiędzy naczyniem i koszem metalowym entre le recipient et le panier de metal doit
musi być tego rodzaju, aby uchronić naczy- etre 'de nature a empecher le recipient d'etre
nie od rozbicia lub zapalenia przez zetknięcie brise et ił ne s'enflammer ni au contact avec
się z jego zawzutości ą , lub też od iskry. le contenu du recipient. ni par des etin-
celi es.
Jeżeli materjały te wysyła się w na- Quand ces produits sonŁ expedies dans
czyniach z metalu, drzewa lub kauczuku, na- des recipients de metal, de bois ou de
czynia te muszą być zupełnie szczelne i za- caoutchouc, ces recipients doivent etre par-
opatrzone w dobre zamknięcia ; faitement etanches et pourvus de bonnes
fermetures.
Odnośnie kwasu azotowego saletrza- Pour I'acide nitrique, la lettre de voiture
nego na liście przewozowym należy ozna- doit indiquer le poids specifique pour une
czyć ciężar właściwy w temperaturze 15°C. temperature de 15° centigrade (Celsius).
W braku takiego oznaczenia w liście prze- A defaut de cette indication dans la lettre
wozowym, kwas nalety uważać za stężony. de voiture, l'acide esŁ considere comme con-
centre.
2. Materjały te, z .zastrzeżeniami, wyrażonemi 20 Ces produits doivent toujours, sous la re-
pod N!! XXXV, należy ładować zawsze od- serve des dispositions du nO XXXV, . eŁre
dzielnie i w żadnym razie nie można ich charges separemenŁ et ne peuvent naŁam­
umieszczać z drugiemi chemikaljami w jednym ment pas etre places dans le meme wagon
wagonie. avec d'autres produits chimiques. .
3. Postanowienia pod 1 i 2 dotyczą również 30 Les prescriptions du 10 et du 2° s'appliquent
i n"czyń, w których materjały te były prze- aussi aux vases dans lesquels lesdites ma-
1332 Dziennik Ustaw. Poz. 685. . -. . l .
N5! 76.

WIeZIone. N2Iczynia takie należy zawsze de- tieres ont ete transportees. Ces vases doivent
klarować jako służące do tego rodzaju pFZe- toujours etre declares comme ayant servi
syłek. ił ce transport.
4. Ładować przesyłki, w których liczbie mogłaby 4° Le chargement des envois, parmi lesquels ił
sl~ znajdować choćby tylko jedna sztuka se truuverait ne fOt-ce qu'un seul colis dont
O wadze przekraczającej 75 kilogramów, obo- le poids depasserait 75 kilogram mes, in-
wiązany jest nadawca, - wyładować zaś od- combe a ł'expediteur et le dechargement au
biorca. . . desŁinataire.
5. Jeżeli odbiorca nie wyładuje tych przesyłek 5° Si le dechargement et I'enlevement de ces
w ciągu dni trzech następvjących po przy- envois ne sont pfls effecŁues dans les trois
byciu towaru na stację odbiorcą, lub w ciągu jours qui suivent J'arrivee de la marchandise
tr-zech dni po wysłaniu zawiadomienia o przy- a la gare de destination, ou dans les trois
byciu i nie zabierze ich ze stacji, kolej ma jours apres expedition de I'avis d'arrivee,
prawo zgodnie z obowiązującemi w tym ł'administraŁion du chernin de fer est auto-
wzglt:dzie przepisami, oddać takie przesyłki risee, a la condition d' observer les disposl-
f\8 skład lub powierzenia ich komisantowi. tions reglementaires y relatives, a deposer
~ełi to byłoby niemożliwem, kolej może ces envois dans un etrep6t au a les confier
przesyłki te sprzedać, bez żadnych formal- a un commissionnaire. Si cela est impossible,
ności. elle peut les vendre sans autre formalite.

XV a. XVa.
t'~:..,
Odpadki kwasu siarkowego, pochodzące z fa- Les residus d'acide sulfurique provenant de la
brykaC!ji nitrogliceryny, można przyjmować do prze- fabrication Ide la nitroglycerine ne sont admis a J'ex-
wozu tylko z warunkiem zaświadczenia zamieszczo- pedition que si la lettre de voiture porte une atte-
nego n~ liście przewozowym przez fabrykanta, stwier- station du fabricant certifiant qu'ils ont ete com-
dzającego, że odpadki te są zupełnie odnitrowane. pletement denitrifies. Pour le reste, les dispositions
Potatern obowiązują postanowienia zawarte pod N5! XV. du nO XV sont applicables.

XVb. XVb.
Akumulatory eh!ktryczne, napelnione cieczą, na- les accumulateurs electriques montes avec II..
bite lub nie nabite można przyjmować do przewozu ąuide, charges Ol,! non cha rges, sont acceptes au
na ~arunkach następujących: ' transport aux conditions suivantes:
1. Akumulatory muszą być umieszczone w skrzy- 1° Les accumulateurs doivent etre cales dans
niach do baterji, ściśle odpowiadających ich une caisse de batterie correspondant a leurs
w,y-miarom tak, żeby naczynia nie mogły się dimensions, de maniere que les bacs ne
wewnątrz poruszać. puissent se deplacer a I'Interieur.
2° La caisse de batterie sera placee dans une
2. Skrzynka z baterją musi być umieszczoną caisse de transport et les esp~es v/des alen-
w skrzyni zewnętrznej, a wolną przestrzeń tour seront rempJis de terre d'infusoires, de
VIależ.y wypełnić krzemionką, trocinami, mia- sciure de bois, de poudre de char~on, de
łem węglowym lub innym materjałem chło­ sable, ou d'une autre matiere absorbanŁe
nącym. analog4 e.
3., B'ieguny muszą być zabezpieczone od krót- 3° Les póles doivent etre proteges contre un
kiego spięcia. court circuit. '
4. Skrzynie muszą być zaopatrzone w antaby, 4° Les caisses doivent etre mwnies de poignees
a wieka nosić widociny napis: "Rkumulatory et les couvercles porteront Iisiblement ecrites
elektryczne" oraz "Wierzc-h". les mentions "Recumulateurs electriques" et
"Haut".

XVI. XVI. '


(1) Ług żrący (.ług sodowy żrący, ług potasowy (1) La lessive caustique (Iesslve de soude cau-
!rący, ług sodowy, ług potasowy), odpadki od rafi- stique, lesslve de soude, lessive de potasse cau-
nowania olejów, podlegają postanowieniom, wyszcze- stique, lessive de potasse), le residu d'buile (de raf-
g61nionym pod NQ XV, 1, 3, z wyjątkiem postano- finerie d'huile) sont 4 soumis aux prescrlptlons speci-
wienia 2, pod liczbą 3, 4 i 5. fiees sous le nO XV, 1°, 3° (a J'exception de la dis-
position du 2° eitee au 3), 4° et 5°.
Te same postanowienia stosują się do bromu, Les memes dispositions s'appliquent au bromę,
z tym tylko wyjątkiem, że można go przewozić tylko sa uf que celui-ci est expedie seulement en wagoll'S
w wagonach niekrytych, balony szklane z bromem decouverts, et que les balIans de verre qui le eon-
muszą być umieszczone w mocnych skrzyniach dre- tiennent doivent etre renfermes dans des caisses 50-
wnianych lub metalowych i obsypane po szyjki po- lides en bois ou en metal, et entoures jusqu'au col
piołem, piaskiem lub krzemionką. de eendre, de sable ou de terre d'infusoires.
Ni 76. Dziennik Ustaw. Poz. 685. 1333

(2) Co się tyczy opakowania łącznie z drugie- (2) En ce qui concerne ł'emballage avec: d'autres.
mi przedmiotami, patrz N2 XXXV. objets, volr nO XXXV.

XVII. XVII.
Do przewozu stężonego kwasu azotowego (sa- Sont applicables au transport d'acide nitrique
letrzanego) o ciężarze właściwym 1,48 (46°,8 Baume) concentre d'un poids specifique de 1,48 (46°,8 Baume)
i wyższej, jak również czerwonego dymiqcego kwasu et au-dessus, ainsi que d'acide nitrique rouge fumarit,
azotowego, stosują się postanowienia, wymienio- les prescriptions conslgnees au nO XV, en ce sens
ne pod N~ XV z tym warunkiem, źe balony i butle que les touries et bouteilles doivent etre entourees
muszą być umieszczone w naczyniach i przesypane dans les recipients d'un volume au moins egal a leur
kr z emionką, lub innym stosownym materjałem ziem- contenu de terre d'infusoires ou d'autres substances ter-
nym suchym, grubości conajmniej równej objętości reuses seches appropriees, a moins que Jes touries et
naczyń. Takie przesypywanie nie jest konieczne, je- boutaiIJes ne soient placees dans des recipients de
żeli balony i butle umieszczone są w koszach żelaz­ fer les enveloppant compJetement et caJees par de bons
nych, zakrywających naczynia całkowicie. Naczynia ressorts recouverts d'amiante, de telle fa«;on qu'elles
muszą być unieru chomione za pomocą zatyczek do- . ne puissent se depJacer dans Jes recipients. Les en-
statecznie elastycznych, owiniętych a zbestem. Ko- veloppes rnetalIiques doivent etre conditionnees de
sze metalowe muszą być tego rodzaju, ażeby w ra- telle maniere que Je contenu des touries et bouteilles,
zie rozbicia naczyń szklanych, zawartość ich nie wy- en cas de bris, ne puisse se repandre au dehors.
lewała się na zewnątrz.

XVIII. XVIII.
(1) Bezwodny kwas siarkowy (bezwodnik, t. zw. (1) L't1cfde sulfurique anbydre (anhydride, huile
olej stały) mOżna przewozić tylko: fixe) ne peut etre transporte que:
1. w mocnych blaszankach, dobrze zalutowa- 1° dans des boites en toJe, fortes, etamees et
nych i pobielanych, lub też bien soudees,
ou
2. w mocnych żelaznych lub miedzianych bu- '2!' dans de fortes boutellles de fer ou de cuivre
tlach z hermetycznie zamkniętym otworem, dont J'ouverture est hermetiquement bouchee,
zalepionym i nastę pnie obłożonym warstwą mastiquee et revetue d'une enveloppe d'argile.
gliny. Les boites et bouteilles doivent etre entou-
Skrzynki lub butelki muszą być obło­ rees d'une substance Inorganique fine, telle
:lone miałkim materjałem nieorganicznym jak que laine minerale, terre d'infusoires, cendre
n. p. wełną szlakową, krzemionką, popiołem ou autre, et solidement emballees dans de
i t. p. oraz dobrze zapakowane w mocne forŁes caisses de bols.
skrzynie drewniane.
(2) Pozatern należy stosować postanowienia za- (2) Pour Je reste, les dlspositions du nO XV, 20
warte pod N2 XV, 2 i 5. a 5°, sont appllcables.
XIX. XIX.
(1) Lak/ory, farby przyrzqdzon~ z domieszkq (l) Pour les vern.3, les cou/eurs preparees avec
lakieru, oleje eteryczne i tluszczowe, tudzież wszel- du vernis, les builes etberees et grass es, ainsi que
kiego rodzaju esencje z wyjątkiem eteru siarc;zanego pour toutes les especes d' essence, ił J' exception de
(patrz N2 IX) i naftowego (patrz N2 XXII), aikoboi J'ether sulfurique (voir nO IX) et de J'essence de pe-
czysty, spirytus, okowita i wszelkie inne spirytualja, trole (voir nO XXII), pour J'alcool abs olu, J'esprit de
niewymienione pod N2 XI, jak również octan amy- vm (spiritus), J' espl'it et les autres spiritueux non de-
lowy, przewożone w balonach, butlach i dzbanach nommes sous le nO Xl, de meme que pour J'acetate
podlegają przepisom zawartym pod N2 XV, 1 w ustę­ d'amyle, on appliquera, Jorsqu'ils sont transportes
pie 1. en touries, bouteilles ou cruches, les prescription du
nO XV, 1°, alinea 1.
(2) Co sl~ tyczy opakowania łącznie z Innemi
przedmiotami, patrz Ng XXXV. .es (2) En ce qui concerne ł'emballage avec d'au·
objets, volr nO XXXV.

xx. XX.
Nafta w stanie surowym i oczyszozona, jeżeli Le petrole II retat brut et rectifie, s'lI a uIi
jej ciE;żar właściWy jest flie mniejszy niż 0,780 w tern- polds specifique d'au moins 0,780 a une temperature
per.:sturze 17,5° C. lub o ile nie wldziela pary za- de 17,5° centigrade (Celsius), ou s'i! n'emet pas de
palnej w temperaturze poniżej 21 C. w aparacie vapeurs inflammables a une temperature de moins
Abla, pod ciśnieniem barometrycznem 760 milimetrów de 21° du thermomeŁre centigrade de I'appareil f\bel
(sprowadzone m do poziomu morza) (petrole de test); et a une hauteur du barometre d e 760 millimetres
oleje wYl'abiane ze smoly z węgli brunatnycb, oleje rapportee au niveau de b mer (petrole de test);
torfowe i lupkowa, nafta asfaltowa i produkty icb les builes prepal'eeS avec le goudl'on de lignite,
destylaoji, o ile ciecze te mają ciężar gatunkowy nie les bul/es de tourbe et d~ scbiste, I' aspbalte-napbte
133~ .
.. ... Dziennik Ustaw. Poz. 6a5. .Ng 76 .

niższy od wskazanego powyze) (olej sola rowy, foto - et les produits de leur distillation, si ces Iiquides ont
gen i Inne); oleje wyz'abiane ze, smoly z węgla ka- au moins le poids specifique cj·dessus indique (huile
miennego, które w temperaturze 17,5° C. mają cię­ solaire, photogene, etc.);
zar gatunkowy nie niższy niż 1,00 (benzol, ksylol, les bui/es preparees avec le goudron de bouille
kumol i t. p.) jak również essencja mirbanowa (nitro- qui, ił une temperature de 17,5° centigrade (Celsius),
benzol). ont un poids specifique de moins de 1,00 (benzol,
toluol, xylol, cumol, etc.), ainsi 'que I'essenc de mir-
bane (nitrobenzine);
Węglowodory innego pochodzenia o clęza,rze les bydro-carbures d'autre provenance qui ont
właściwym, nie mniej niż 0,830 w temperaturze un poids specifique d'au meins 0,830 a une tempe-
17,5° t. podlegają postanowieniom następującym: rature de 17°,5 centigrade (Celsius),
sont soumis aux dispositions suivantes:
1. Prze,dmioty te, o ile nie są użyte specjalnie 1° ces matieres, a moins que des wagons sp e-
do tego celu przeznaczone wagony (wagony- cialement construits a cet effet (wagons-
k<>tły, cysterny) można przewozić nie inaczej, reservoirs) ne soient employes, ne peuvent
jak tylko: etre transportees que:
a. w beczkach wyjątkowo d0brych i dosta- a. dans des tonneaux particulierement bons
tecznie mocnych, albo et solides,
ou
b. w naczyniach metalowych szczelnych, wy- b. dans des vases en metal etanches et ca-
próbowanej odporności, albo pables de resister,
ou
c. w szklanych lub kamiennych naczyniach c. dans des vases en verre ou, en gres; en
z warunkiem jednakże spełnienia następu­ ce cas toutefois en observant les pres-
jących przepisów: scriptions ci-dessous indiquees:
aa. {?fzy połączeniu pewnej liczby naGz,yń aa. quand plusieurs vases sont reunis en un
w., jedną przesyłkę, taka przesyłka mflsi colis, ils doivent etre emballes solidement
blj'ć dobrze zapakowana w mocne skrzynie, dans de forte s caisses de be>is garnies de
wyłożone słomą, sianem, otrębami, troci- "- paiile, de foin, de son, de sciure de bois,
nami, krzemionką, lub innym materjałem , ~ de terre d'infusoires ou autres substances
uszczelniającym, meubles;
bb. , jeżeli naczynia są pakowane oddzielnie, bb. quand les vases sont emballes isolement,
można je przyjąc do przewozu w koszy- I'envoi est admis dans des paniers ou
kach Il!b mocnych kubłach, zaopatrzonych cuveaux solides munis de couvercles bien
W doorze dopasowane pokrywy i antaby assujettis et de poignees, et garnis d'une
i wyłożonych dostateczną ilością uszczel- quantite suffisante de matieres d'embal-
niając.ego opakowania: pokrywy ze słomy, lage; le couvercle, consistant en paille,
trzciny, sitowia lub tym podobnego ma- jonc, roseau ou matieręs analogues, doit
terjału muszą być nasycone rozrobioną etre impregne de lait d'argile ou de chaux
glihą ~ub mlekiem wapiennem, lub inną ou d'une autre substance equivalente,
podobną substancją, zmięszaną ze szkłem melange ave c du verre soluble. Le poids
wodne'ł1. Waga brutto oddzielnej sztuki brut du colis isole ne doit pas depasser
nie może przewyższać 60 kilogramów dla 60 kilogrammes pour les vases en verre
nac.zyń s;!kl~nych, a 75 kilogramów dla et 75 kilogrammes pour les vases en gres;
kamiennytp.
2. Naczynia uszkodzone podczas przewO,zu na- 2° les vases qui se de~rioreront pendant le
leży bezzwłocznie wyładować i sprzedać wraz transport seront immediatement decharges
z pozostałą w nich zawartością, jaknajkorzyst- et vendus, avec le contenu qui y sera reste,
niej dla wysyłająQe~~; au mieux des interets de I'expediteur;
3. <,io przewozu mozna używać tylko wagony 3° le transport n'a lieu que sur des wagons
niekryte. Jeżeli zaś , formalności celne wy- decouverts. Si les operations du l'assaSe
magałyby wagonów z oponami za plombami, en douane exigeaient des wagons munis de
prżesyłka nie może być przyjętą do przewozu; baches plombees, le transport ne serait pas
accepte;
4. Postanowienia powyższe , zawarte w ustępie 3, 4° les dispositions du 3° qui precedent sont
stosują się również i do beczek oraz innych aussi applicables aux tonneaux et autres
naczyń użytych do przewozu tych materja- recipients dans lesquels ' ces matiE~res ont
łów; przy przesyłkach tych naczyń należy. ete transportees. Ces recipients doivent tou·
zaznaGzyć, że były one użyte do przewozu jours etre declares comme ayant servi ił ce
takich mater~ałów. transport;
5. Co się tyczy pakowania wraz z innemi 5° en ce qui concerne ł'embalIage avec d'autres
przedmiotami, patrz N2 XXXV. objets, voir nO XXXV;
6. W liś,Me przewozowym należy zaznaczyć, źe 6° ił doit etre indique sur la lettre de yoiture
przedmioty, wys~!;zególnione w ust. 1 i 2 que les matieres designees aux alineas (1) et (2)
nif1iejszego paragrafu" maj~ ciężar właściwy du present numero ont un poids specifiqu~
Dziennik Ustaw. Poz. 685. 1335
=

przynajmmej 0,780 albo, że nafta odpowiada d'au moins 0,780 ou que le petrole a la
ł
co do punktu zapalnego przepisom przyto- qualite indiquee dans le premier alinea du
• czonym w ustępie niniejszego numeru . Przy' present numero ił ł'egard du point d'inflam-
braku takiej wzmianki w liście przewozowym, mation. Si cette indication ne se trouve pas
należy stosować warunki przewozu, zawarte dans la lettre de voiture, on appliquera les
w N2 XXII co do eteru naftowego i t. d. conditions de transport du nO XXII (conc.er-
nant ł'essence de petrole, etc.).
XXI. XXI.
Nafta w stanie surowym ; oczyszczona, oleje Le petrole et l'etat brut et MetifM, les builes
wyrabiane ze smoly z węgli brunatnycb, oleje torfo~ preparees avec le goudron de lignite, les builes de
we i lupkowe, nafta asfaltowa i produkty icb desty~ ' tourbe et de scbiste, I'aspbalte-napbte et les produits
de leur distillation; Iorsque ces matieres ne tombent
lacji, O ile przedmioty te nie podpadają pod przepi- pas sous I'application des dispositions du nO XX, et
sy N2 XX i mają ciężar właściwy w temperaturze qu'elles ont un poids specifique inferieur a 0,780 et
17°, 5 C. mniejszy ' niż 0,780 i większy niż 0,680; superieur a 0,680 ił la temperature de 17°,5 centigrade
ropa naftowa i produkty destylacji nafty i ropy naf~ (Celsius);
towej (benzyna, ligroina i t. d.) jak również roztwory Le petrole~napbte et les pl'oduits de la distilla-
tion du petrole et du petl'ole-napbte (benzine, ligro'ine,
kauczuku lub gutaperki; składające się przeważnie essence pour nettoyage etc,) ainsi que les solutions
Z ropy naftowej, gdy mają ciężar właściwy w tempe- de caoutcbouc ou de guttapercba, composees ess~n­
raturze 17°, 5 C. większy niż 0, 680, tiellement de petrole-naphte, lorsque ces matieres
ont un poids srecifique superieur a 0,680 ił la tem-
perature de 17 ,G centigrade (Celsius) ,
podlegają postanowieniom następującym: sont soumis aux dispositions suivantes:
1. Przedmioty te, o ile nie są użyte specjalnie 1° ces matieres, ił moins que des wagon s
do tego celu przeznaczone wagony (wago- specialement construits ił cet effet (wagons-
ny-kotły, cysterny) można przewozić nie ina- reservoirs) ne soieni employes, ne peuvent
czej, jak tylko: etre transportees que:
a. w beczkach wyjątkowo dobrych i dosta- a. dans des tonneaux particulierement bons
tecznie mocnych, albo et solid es,
ou
b. w naczyniach metalowych szczelnych, wy- b. dans des vases en metal etimc.hes et ca-
próbowanej odporności, albo pables de resister,
ou
c. w szklanych lub kam iennych naczyniach c. dans des vases en verre ou en gres, en
z warunkiem jednakże spełnienia nastę­ ce cas toutefois en observant les prescrip-
pujących przepisów: tions ci-dessous indiquees:
aa. przy połączeniu pewnej liczby . naczyń aa. quand plusieurs vases sont reunis en un
w jedną przesyłkę, taka przesyłka musi colis, i1s doivent etre emballes solidement
być dobrze zapakowana w mocne skrzy- dans de fortes caisses de bois garnies de
nie, wyłożone słomą, sianem, otrębami, paille, de foin, de son, de sciure de bois,
trocinami, krzemionką lub innym materja- de terre d'infusoires ou autres substances
łem uszczelniającym; meubles; ,
be. jeżeli naczynia są pakowane ,oddzielnie, bb. quand les vases sont emballes isoJ e ment,
można je przyjąć do przewozu w koszy- l'envoi est admis dans des paniers ou
kach lub mocnych kubłach, zaopatrzonych cuveaux solides munis de couvercles bien
w dobrze dopasowane pokrywy i antaby assujettis et de poignees, et garnis d'unc
i wyłożonych dostateczną ilością uszczel- quantite suffisante de matieres d 'emballage;
niającego opakowania; pokrywy ze słomy, le couverc\e I consistant en paille, jonc,
trzciny, sitowia lub tym podobnego mater- roseau ou matieres analogues, doit etre
jału muszą być nasycone rozrobioną gliną impregne de lait d'argile ou de chaux ou
lub mlekiem wapiennem, lub inną podob- d'une autre substance equivalente, meJange
ną substancją, zmięszaną ze szkłem wod- avec du verre soluble. Le poids brut
nem. Waga brutto oddzielnej sztuki nie . du colis isole ne doit pas depassęr 40 ki-
może przewyższać 40 kilogramów; logrammes;
2. naczynia uszkodzone podczas przewozu na- 20 les vases qui se deterioreront pendant Je
leży bezzwłocznie wyładować i sprzedać transport seront immediatement decharges
wraz z pozostałą w nich zawartością jaknaj- et vendus, avec le contenu qui y sera reste,
korzystniej dla wysyłającego; au mieux des interets de l' expediteur;
,3. przewóz odbywa się wyłącznie w wagonach 30 le transport n'a lieu que sur des wagons
niekrytych. O i1eby formalności celne wy- decouverts. Si les operations du passage en
magały przewozu w wagonach przykrytych douane exigeaient des wagons munis de
oponami zaplombowanemi, przesyłka nie baches plombees, Je transport ne serait pas
. " . może być przyjęta do przewozu; ac:cepte;
1'335 O:tlennik Ustaw. Poz. 685. N276.
~ ~----------------~-------------- --------------------------------------------
4. postanowienia zawarte wyżej w ust. 3 sto- 4° les dispositions du 3° qui precedent sont
sują się również do beczek i innych naczyń, ausśi applicables aux tonneaux et autres
w których materjały te były przewożone. recipi ents dans lesque ls ces matieres ont
Naczynia te należy zav.;sze zadeklarować, ete tr3l1Sportees. Ces recipi e nts doivent to u-
jako użyte do tego ' rodzaju przewozu. jours ette decl ares comme ayant servi ił ce
transport;
5. Co się tyczy pakowania z innemi przedmio- 5° en ce qui concerne I'emballage avec d'autres
tami, patrz N2 XXXV; objets, voir nO XXXV;
6. Przy naładowaniu i wyładowaniu koszy i kub- 60 au charge mery t et au dechargement, les pa-
łów, zawierających szklane gąsiory, nie wolno niers ou cuveaux conter. ant des ballons en
przewozi ć ich na taczkach, ani tez przenosić verre ne doivent pas et re tra nsportes sur
na ramionach lub grzbiecie l można je tylko des camions, ni portes sur les epaules au
. nosić za antaby; sur le dos, mais seulement par les poignees;
7. W wagonach należy kosze I kubły dobrze 70 dans les wagons, les paniers et cuveaX doi-
ustawić i umocować do ścian wagonu. Nie vent etre . solidement assujettis et attaches
mozna ich ustawiać jedne na drugie, lecz aux parois du wagon. Les colis ne doivent
jeden obok drugiego; pas etre charg es l'un sur I'aulre, mais run
a cate de I' autre et san s superposition;
8. Każdą przesyłkę nalejy zaopatrzyć w wi- BO chaque eolis isole doit porter sur une eti-
doczny I'lapis ' wydrukowany wyraźnie na tle quette apparente le mot "inflamtnc:ble" im-
czerwonem: "zapalne". Kosze lub kubły, za- prime sur fond rouge. Les paniers ou cu-
wierające naczynia szklane lub kamienne, veaux renfermant des vases en verre ou en
muszą być zaopatrzone w napis "przenosić gres doivent en outre etre munis de ł'in­
ręcznie", Wagony należy zaopatrzeć w czer- scription: "a porter a la main". Les wagons
woną nalepkę t napisem "maneWrować ostroż­ doivent etre munis d'une etiquette rouge por-
nie"; tant l'inscrlption: "a manoeuvrer avec pre-
caution";
9. W liście przewozowym nalezy zaznaczyć, że 90 ił doit etre indique sur la lettre de voiture
przedmioty, wyszczególńione w ust. 1 niniej- que les objets designes dans le premier
szego numeru, mają ciężar właśdwy w tem- alinea · du present nl1merO ont un poids sp e-
peraturze 17,5° C. mniejszy nii 0 1780 i więk­ cifique de moins de 0,780 et de plus de
szy niż 0,680. Przy braku tego rodzaju 0,680 a une temperature de 17,5° centigrade
wzmianki w !iście przewozowym naleźy sto- (Celsius). Si cette indication ne se trouve
sować warunki przewozu, Zawarte w N2 XXII pas dans la lettre de voiture, ł'on appliquera
(co do eteru naftowego i t. d.). les conditions de transport du nO XXII (con-
cemant I' essence de petrole, etc.).
XXII. XXII.
Eter naftowy (gazolina, neolIna i t. p.) jak rów- L'essence de p(?trole (gazoline, neoline, etc.) .
nież i inne prodżlkty łatwo zapalne, wyrabiane z ropy et les autres produits facilement inflammable.. pre-
naftowej, lub ze smoły z Węgla brunatnego, o ile pares avec du petrole - napbte . DU du goudron de
ich ciąfal' właściwy wtempetaturze 17,5° C. okaże ligniłe, lorsąue ceS matieres ont un poids specifique
1 5ię nie większy niż 0,680 podlegają przepisom na- de 0,680 au moins a une ternperature de 17,5° cen-
stępującym: tigrade (Celsius), sont sournis aUX conditions sui-
valites: .
1. Materjałówtych nie mozna przewozlc ma- 1° ces matii!:res ne peuvent etre transportees
czej, jak tylko: que:
a. w naczyniach metalowych szczelnych i dosta- a. dans des vases en metal etanches et ca-
tecznie wytrzymałych, lub też pables de resister,
ou
b. w naczyniach szklallych lub kamiennych, w tym b. dans des vaSM en verre ou en gres, en
tazie jedńakze z zachowaniem poniżej wy- ce Cas toute fois en obsel'vant · Ies prescri-
sżcżeg61t'Jionyth przepisów: ptions ci-dessouS indiquees:
ażi. przy wysyłaniu kilku naczyń połączonych aa. quand plusie urs vases sont reunis en un
w jedną przesyłkę, naczynia muszą być colis, ils doivent etre e mballes solidement
mocno zapakowane w tryj ałych skrzyniach dans de fottes caisses de bois garnies de
drewnianych, wysłanych wewnątrz słomą, paille, de foi n, deson, de sciure de bois,
sianem, otrębami, trotiI1ami l krzemionką de terre cl'infusolres ou autres substances
lub innym Iilaterjałem usz tżćlnlającym; rneubles;
bb. na<:tynia bpakow8he oddzielnie, można bb. quand les vases sont ernballes isolement,
przyjmować do przewozu w mocnych ko- I'envoi est admis dans des paniers ou
szach lub kubłach, żClopatrzbnych w dob- cuveaux solides, munls de couvertles bien
rze dbpesov/llne pttyl ~ tywy i antaby i wy- ass\1jettis et de poignees, et garnis d'une
słane dostateczną ilOŚ CIą uSlcżelniających ąuantite suffisante de matieres d'emballa-
materjałów; o ile pokrywa jest ze słomy, ' ge; le couvercle consistant en paiłłe, jonc:,

I
N276. Dtlennlk Ustaw. Poz. 6135.. 1337

trzciny, sitowia lub t. p., winna być nasy- roseau ou matieres analogues, doit etre
cona rozczynem glinianym lub wapna, lub impregne de lait d'argile au de chaux ou
innego równoznacznego materjału, zmię­ d'uhe autre substance equivalente, melan-
szanego z~ szkłem wodnem. Waga brIJtto ge avec du du verre soluble. Le poids
każdej pojedyńczej przesyłki nie może brut du colis isole ne doit pas depasser
przewyższać 40 kilogramów; 40 kilogrammes;
c. w wagonach-kotłach zupełnie nieprzepusz- c. dans des wagons-reservoirs parfaitement
czalnych; , etanehes;
2. naczynia uSzkodzone podczas przewozu na- 2° les vases qui s€ deterioreront pendant. le
leży bezzwłocznie wyładować i sprzedać wraz transport seront immediatement decharges
z pozostałą zawartością jaknajkorzystniej dla et vendus, avec le contenu qui y sera re-
wysyłającego; stE~, au mieux des interets de I'expediteur;
3. przewóz odbywa się wyłącznie w wagonach 3° le transport n'a Heu que sur des wagons
niekrytych. O i1eby formalności celne wy- decouverts. Si leś operations du passage
magały . przewozu VI wa{1onach przykrytych en douane exigeaient des wagons munis de
oponami zaplombowanemi, przesyłka nie bach es plombees, It:; transport ne serait pas
może być przyjętą do przewozu; accepte;
4. postanowienia zawarte wyżej w ust. 3 sto- 4° les dispositiorts du 3° qui precedent sont
sują się również i do rtaczyń, VI których ma- aussi appllcables aux recipients dans les-
terjały te były przewożone. Naczynia te na- quels ces matieres ont ete transportees. Ces
leży zawsze zadeklarować jako użyte do tego recipients doiverTt toujours etre declares
rodzaju przewozu; comme ayant servi a ce transport;
5. co si~ tyc:~y pakowania ż jnnemj przedmio- 5° en c:e qui tOrtcerne I'emballage avec d'autres
tami, patrz N2 XXXV; óbjets, volr nO XXXV;
6. przy naładowaniu i wyładowaniu koszów i kub- 6° au chargement et au dechargement, les pa-
łów zawierających palony szklane nie można niera au cuveauX contenant des bałłons en
prżewozić na wózkach, ani też przenosić na Verre n~ doivent pas ElŁte trahsportes sur
plecach, lecz nosić za antaby; des tamions, ni partes sui' les epaules ou
7. kosze i kubły należy mocno ustawiać w wa- sur le dos, mais seulement par les poignees;
gonach i przymocować do ścian wagonów. 7Jl dans les wagans, les paniers et cuveaux
Przesyłek nie można ładować jedną na dru- doivent etre solidement assujettis et atta-
gą, lecz warstwą pojedyńczą, jedna obok thes aux parois du wagon. Les colis ne
dnlgiej; doivent pas etre charges les uns sut les
8. każdą poszczególną sztuk~ należy zaopatrlyć autres, lilais I'un a coM de l'autre et sans
w widoczną nalepkę z wyrażnym drukowa- superposition;
nym napisem na tle czerwonem: "zapalne". 8° chaque colis isole doit porter sur une · etj-
Kosze lub kubły, zawierające szklane lub ka- quette apparente le mot "inflammable" . im-
mienne naczynia, należy ponadto zaopatrzyć prime sur fond rouge. Les paniers ou cu-
w napis: "przenOsić ręcznie". Wagony na- veaux renfermant des vases en verre au en
leży zaopatrzeć w czerwoną nalepk~ 2 na- gres dóivent en outre porter ł'ińscriptiotl:
pisem: "manewrować ostroźnie"; na porter a la main". Les wagons doivent
etre munis d'une etiquette rouge portant
l'inSćrlption: "a manoeuvrer avec precaution";
9. ponadto należy stosować przepisy wymie" go en outre, les dlspositions du nO XV, 40 et 5°,
nione pod :tU XV, 4 i 5. sont applicables.
XXIII. XXIII.
(l) Terpentynę oraz iime oleje złowonne, jako . (1) te .transport d' esMI1Ce de terebentbin(! et
to: pirydynę Oraz żasady pirydonowe, amoniak, trU· autres bili/es de maLlva;se odeur, ainsi que de la
cizna ha wsźy (mięszanina mydła Szarego; kwasu kar- pyl'idine et des produits er base de pyl'idint!, de
b()l?wego i oleju fuzlowego), l'oztworów aldebydu l'aml1icmiaque, du poison contre le scl;izonetlre (me-
lJl"6wkow~go i fOl'malinę (środek dezynfekcyjny, za- lange de savon mou, d'huile pheniquee et d'huile
wietającyaldehyd mrówkowy i kwas mrówkowy) pyrogenee), de la salz1tion de formalde!Jyde et de
mOżna przewozić wyłącznie w wagonach niekrytych. la fot'malin~ (desinfectant qui renferme de la for-
maldehyde et de ł'a cide formique), n'est fait que
dans des wagons decouverts.
(2) PrzepIs ten dotyczy również j beczek oraz (2) Cette disposition s'applique aussi aux ton-
inl'1yc:h nattyń, Vi których materjąły te przewozono. neaOx et aux autres recipients dans lesquels ces
Nacżynla takle należy żawsze deklarować, jako użyte matleres olit ete transportees. Ces recipients doiveńl
do tego todLaju przesyłek. . toujoiJts etre decJates comt'ne ayańt se rvi li ce tran-
sport.
(3) Co Się tyczy pakowania z innelili przedmio- (3) E.h ce qui concerne I'emballage avec d'au-
tami, patrz N2 Xx:x.V. . tres objets, voit nO XXXV.
1338 Dziennik Usław. Poz. 685. N2 76,
-----------------------------
XX [V. XXIV.
Preparaty arszenikowe nieciek/e, zwłaszcza kwas Les subsfances arsenicales non Iiquides, nota m-
arsenowy (dym hutniczy, mąka arszeni kowa), arsze- ment I'acide arsenieux (fumee arsenica[e coagulee),
nik iólty (siarczek arsenu aurypigment), arszenik czer- I'arsenic jaune (sulfure d 'a rsenie, orpiment), I'arse-
wony (rea[gar), arszenik rodzimy (koba[t skorupowy, nic rouge (realgar), I'arsenic natif (cobalt arsenical
lub kamień na muchy) i t. p. moim~ przyjmować do ecailleux ou pierre fi mouches), etc., ne sont admis
przewozu pod następującemi warunkami: au transport que:
1. Jeżeli na każdej sztuce znajduje się wyrażny 10 si ·sur chaque colis se trouve en caracteres
i czytelny napis drukowany czarną olejną lisibIes, et avec de la ' couleur noire a J'hulle,
farbą: "arszenik" (truc izna) i l'inscription: "arsenie (poison)" , et
2. je żeli przedmioty te opakowane są w nastę­ 2° si l'embalIage est fait de la maniere suivanle:
pujący sposób: soit:
a. b ądź w beczkach lub skrzyniach podwój- a. en tonneaux ou caisses doubles, les fonds
nych, przyczem dna beczek muszą być des tonneaux consolides au moyen ' de
okute żelazneni obr~czami i wieka skrzyń cercles, et les couvercles des caisses au
żelaznemi obręczami lub listwami; beczki moyen de cercles ou de bandes de fer.
lub s krzynie wewnę trzne muszą być z su- les tonneaux ou caisses interieurs etant
chego i mocnego drzewa, wyłożone we- faits de bois fort et sec et garnis au de-
wnątr,z płótnem lub inną gęstą tkaniną te- dans de toile serree ou autre tissu serre
go rodzaju, bądź de meme genre,
ou
b. w workach płóciennych nasyconych smołą, b. en S:lCS de toile goudronnee, emballe'5
ułożone następnie w zwykle be czki drew- dans des tonneaux simpIes de bois fort
.o ia ne z suchego, mocnego drzewa, bądź et sec,
ou
c. w blaszanych cylindrach zatopionych, obi- c. en cylindres de fer-blanc soudes, revetus
tych mocnemi drewnianemi deseczkami d'un manh~au de bois solide, dont les
wzmocnionych u dna przez obręcze. fonds sont consolides au moyen de cercle~.

xxv. XXV.
Substancje a/'szenikowe plynne, a zwłaszcza Les subsfallces arsenicales liquides, particulie-
kwasy arsenowe po dlegają przepisom specjalnym, rement les ac/des arsenieux, sont soumis aux dispo-
wyszczególnionym pod N~ XXIV, 1. i pod N~ XV, L, sitions specifiees au nO , XXIV, 1°, et au nO XV, 1°,
3:;) z ' wyjątkiem postanowienia 2., przytoczonego 3° (<'1 J'exception de [a disposition du 2° citee au 3°),
pod 3), 4. i 5. 4° et 5".
XXVI. XXVI.
(1) Wszelkie inne preparaty metaliczne trlijące (1) Les autrcs pl'oduits metalliques v~neneux
(farby i sole o zasadzie metalicznej i inne), a \V szczegól- (cou[eurs et se[s a base metallique etc.), ' particulie-
n ośc i pre.paraty rtęciowe, jako to: sublimat, kalomel, remen e les produits mercuriels, te[sque sublime,
strqcowy tlenek I'tęciowy żólty i ' czel'lvony, cynober; calome/, precipite blanc et rouge, cinabre,' [es sels
sole i barwniki miedziowe, jako to: grynszpan, zielone et couleursa bas e de . cuivre, teJs que vert-de-gris,
i niebieskie barwniki miedziowe; preparaty ołowiow e, pigments de cuivre verts et b/eus,' les preparations
jako to: glejta (m.asykot) , minja, cukiel' olowiowy de plomb, te!les que . litl}arge (massicot), minium,
oraz inne sole olowiowe, biel olowiowa i inne sllcre de Saturne et autres sels de plomb, ceruse
farby olowiowe, pyl cynkowy, popiół cynkowy i an- et ' autres CDU/Burs a base de plomb; la poussiere de
tymonowy również popiól olowiowy, szlaka ~lo ~iowa, zinc, )es cendres de zinc et d'antimoine, ainsi que
zużle otowiowe i inne odpadki zawierajqce oIów, [es condres d~ plomb, crasses de plomb, scories d,e
nie mogą być nadawilne do przewozu koleją, jak plomb et autres decbets de plomb, ne peuvent et re '
tylko w szczelnych beczkach lub skrzyniach z moc· re'mis au chemin de fer pour Je transport que dans
nego i suchego drzewa przyczem dna beczek i skrzy- des tonneaux ou caisses bien joints, faits de . bois
nie muszą być umocowane obręczami lub Iistwa,mi. sec et solide, les fonds des tonneaux et [es 'cah;se,s
Obręc ze lub listwy muszą być takie, żeby pomimo etant consolides au moyen de cercles ou de ban-
wstrząśnień nieodłącznych przy przewozie, preparaty des. Ces cercles ou bandes doivent etre tel:. que,
te nie przenikały przez szczeliny. malgre les secousses et chocs inevitable's [ors du
transport, ces , matieres ne fuient pas par les Jentes.
(2) Wszakże , dla sim'czanu mi~dziowego, mie- (2) Toutefois, pour le sulfate de cuivre, pour .
szanin tegoż.z wapnem, sodą lub podobnemi sub- les melanges de sulfate de cuivre avec "la , cbaux, [a
stancjami (proszek do pap ki bordoskiej i inne) wy- SOl/de et aL/tras substances analogues. (poudre pour
starczy opakowanie w mo~ne worki dostatecznie bouillie bordelaise, etc.), il suffit d'un emballage en
9ęste, by z~bez:piecz~ły zawarto ś ć od rozpylania się 5acs asset; solides pour ne pas laiss.er tamiser 1e
ni zewnątrz. contenu.
Dziennik Ustaw. POl. 685. . 1339

_ XXVI a. XXVla.
(1) Cyanek potasu i cyanek sodu w stanie sta· 1° (1) l;e cyanurede potassium et Je cyanure
lim' nalety pakować: de sodium CI /'etat so/ide doivent etre em-
balles:
a. w mocne żelażne beczki z przyśrubowa­ a. dans de forts tonneaux de fer a couvercle
nem wiekiem i z obręczami do ' przetacza- visse et munis de cercJes de roulement, '
nia, bądź ou
b. w beczki podwójne, szczelnie z suchego b. dans des tonneaux doubles, bien joints,
i mocnego drzewa wzmocnione obręczami, . faits de bois sec et solide, consolides au
lub w podwójne skrzynie zbite w pomie- moyen de cercJes ou dans des caisses
niony sposób i ściśnięte listwami. Naczy- doubles constru ites de la meme maniere
nia wewnętrzne należy wyłożyć gąstym et entourees de bandes. Les recipients
materjałem uszczelniającym, tak, ażeby interieurs doivent etre revetus d'un tissu
mimo nieun iknionych w drodze wstrząśnień serre et constitue de maniere que, malgre
i uderzeń, nawet pył z zawartości nie mógł les secousses et chocs inevitahles en cours
przenikać na zewnątrz. Można również de route, aucune poussiere du contenu ne ,
użyć szczelnych ,naczyń metalowych zamiast puisse s'echapper. Les recipients interie- :
wewnętrznych skrzyń z drzewa. Zamiast urs en bois peuvent aussi etre remplaces
wewnętrznych skrzyń z drzewa moi.na uży­ par des recipients metalliques soudes. '
wać naczyń hermetycznie LamkntE;tych L'emploi de vases en verre ou en gres
szklanych lub kamiennych, z warunkiem hermetiquement fermes, au lieu de reci- '.
wszakże, ażeby naczynia były opakowane pients interieurs en bois, est admis, a la '
odpowiednio w mocne drewniane .:;luzynie, condition que ces vases soient solidement
wypełnione sianem, słomą lub tym po emballes d.ans de fortes caisses en ' bois,
dobnym materjałem ustczelniającym . remplies de foin, de paille ou d'une autre
matiere d'emballage analogue.
(2) Łącznie z jedną pr'zesylką wewnej ilości na - {2) La reunion en un seul colis de plusieurs
czyń jest również dopuszczalnem z warunkiem za- vases est egalament admise, sous observation des
stosowania się do przepisów zawartych w pun kci e (1) b. conditions stipulees ci-dessus a I'alinea (1), b.
2. (1) Ług, zawierajacy cyanek potasowy lub 2° (1) La lessive de cyanure de potasium et la
sodowy możną przyjmować do przewozu nie inaczej, lessive de cyanure de sodium ne sont admi-
jQ;k tylko: ses au transport que:
a. w szczególnych naczyniach żelaznych, za- a. dans des vases en fer etanches, munis de
opatrzonych w dobre zamknięcia, oraz bonnes fermetures et embalh~s dans des
opakowanych w drewniane lub metalowe caisses en bois ou en metal solides garnies
skrzynie, wyłożone wewnątrz krzemionką, de terre d'infusoires, de sciure de bois ou
trocinami lub innym mąteTJolem uszczel- d'autres substances meubles, .
niającym, lub ou
b. w wagonach-kotłach ' specjalnie w tym celu b. dans des wagons-reservoirs speciaJement
przystosowanych. Kotły muszą mieć ściany amenages pour ce transport. Les reser-
podwójne i zupełnie nieprzeciekające; spód voirs doivent etre a double paroi et d'une
nie może mieć żadńych otworów (kraników, etancheite parfaite; aucune ouverture (ro-
klap i t. p.) bądź też otwory te muszą być binets, soupapes, etc.) ne doit se trouver
osłonięte szczelnie nakryciąmi riletalowemi, fi leur partie inferieure. Les ouvertures
mocno przyśrubowClnemi. que portent les reservoirs doivent etre
rendues etanehes, fermees et protegees
par des chap es metalliques vissees.
(2) Naładunek i wyładunek przesyłek, zawiera- (2) Le chargement et Je dechargement des colis
Jących ługi, tudzież napełnianie i opróżnianie wago- renfermant les lessives, ą,insi que Je remplissage et
i)6w-kotłów jest obowiązkiem nadawcy i odbiorcy. la vidange des reservoirs incombent ił I' expediteur
Ządań skierowanych do kolei żelaznej, w celu uzy- et au des'tinataire. 11 ne sera pas donne suite ił la
skania pomocy przy jednej lub drugiej z po mieni 0- demande qui serait adresse au chemin de fer en
nrch czynności koJej nie uwzględnia. . vue d'obtenir le concours de ses agents pour I'ac-
complissement de l'une OU de l'autre de ces op e-
rations.
(3) Waga brutto jednej przesyłki, zawierającej (3) Le poids brut d'un colis renfermant des les-
ługi, nie może przekraczać 75 kilogramów. Do prze- sives ne doit pas depasser 75 kilogram mes. Le tr an-
wozu można używać tylko wagonów niekrytych. sport n'est permis gu'en wagons decouverts.
~. Postanowienia współne do 1 i 2: 30 Prescriptions communes aux 1° et 2°:
a.. Zarówno same przesyłki, jak i wagony a. Les colis et les wagons-reservoirs doivenŁ
kotły muszą mieć zupełnie widoczne, wy · porter en caracteres nets, bien apparents
raźne I trwałe napisy: et dUiables, la rnention "Poison", ainsi
ntrucizna", tudzież wyszczególnienie za- que J'jndication du contenu ("cyantlre de
1340 Dziennik Ustaw. Poz. 685.

wartości "cyanek potasu", "cyanek sody", potassiurn", "cyanure de sod ium", "Iessive
"ług Zelwierający cyanek potasowy". i t. p. de cyanure de potassiurn", etc.).
b. Przesyłek nie można pakować łącznie b_ Les colis ne peuvent et re emballes avec
z kwasami, octanami, z artykułami spo- des acides, des acetates, des denrees et
żywcze mi i napojami; lekarstwami i tym boissons alimentaires, des medicaments ou
podobnemi artykułami. Wagony-cysterny articles antllogues. Dans les trains, les wa-
w pociągach należy oddzielać, conajmniej gons·reservoirs doivent etre separes, par
jednym wagonem od wagonów naładowa­ lin veh icul e au mo:ns, des wagons charges
nych kwasami w stanie ciekłym. d 'aci d es liquides.
4. Przepisy zawarte w l, 2 i 3 stosują się rów- 4° Les prescriptions edictees aux 1°, 20 et 30
nież analogicznie i do naczyń i wagonów sont applic ables egalement par analogie aux
cystern, użytych do przewozucyanku potasu vas es et wagons -reservoirs ayant servi au
i cyanku sody. Tego rodzaju naczynia należy transport du cyanure de poŁassium et du
zawsze deklarować Jako takie, t. j. użyte do cya n ure de sodium. Les vases de cette
przewozów rzeczonych przedmiotów. espece doivent toujours etre declares comme
ayant servi ci ce transport.

XXVII. XXVI!.
(1) Drożdże sucl;e lub plynne należy przewozić (1) La levLlra, Iiquide ou so/ide, devra etre
w naczyniach niezaml<niętych
hp.rmetycznie. Jeżeli transporh~e dan s de s vases non fermes hermeti-
zaś kolej zgodzi się przyjąć ten produkt w naczyniah quement. Si le chemin de fer consent neanmoins
całkowicie za mk niętych, może wtedy wymagać od ił accepter ce p rodu it dalls des recipients entierement
. nadawcy zobowiązania: cios, ił peut exi ge r de I'expediteur {'engagement:
1. zrzeczenia się wszelkich roszczeń do kolei 10 de renonC€:f a toute reclamation dans le cas
z tytułu możliwego nieprzyjęcia przesyłki ou les envois de l'espece ne seraient pas
przez jedną z kolei uczestniczących w prze· acceptes sur les lignes des chemins de fer
wozie do dalszego przewozu; correspondants;
2. przyjęcia odpowiedzialności za możliwe uszko- 2° de pre ndre ił sa charge tous dommages
dzenie innych · towarów lub taboru kolejowe- occas ionn es ił d'autres marchandises ou au
go, wywolanych tego rodzaju przesyłkami materiel du chernin de fer par suite de ce
za ok azaniem rachunku kosztów, którego wia- mode d e transport, et ce, sur la simple pre-
rogodność nadawca uznać musi z góry raz sentatio n de la note des frais, note dont
na zawsze; I'exactitude aura ete reconnue une fois pour
toutes et prealablement par l'expediteur;
3. zrzeczenia się wszelkich odszkodowań za 3° de renoncer ił toute Indemnite pour avaries
us zkodzenia i zagubienia, bądź naczyń, bądź et pertes soit des recipients, soit de leur
ich zawa rtości, wynikłe z przewozu w na- conten u, resultant du trasport dans des re-
czynIach zamkniętych hermetycznie. ci pients fermes hermetiquement.
(2) Powyższe ograniczenia nie stosują sic;: przy (2) Ces restrictions ne 50nt pas applki:lbles au
przewozie drożdży prasowanycb. transport de la levure comprimee.

XXVIII. XXVI!I.
(1) Sadze oraz wszelkie rodzaje proszków z sa- (1) Le noir de fumee et autres especes de suie
dzy, moina przyjmować do przewozu nie Inaczej, jak ne sont admis ił l'expedition que dans des emballages
tylko w opakowaniu w zupełności zabezpieczającem offrant toute gammie contre le tamisage (saes,
je przed rozpylaniem (w workach, beczkach, skrzy- tonneaux, caisses, etc.).
niach i t. p.). (2) Si la suie est fraIchement caJcinee, on em-
(2) Jeźeli sadze są świeżo wypalone, należy ploiera pour l'emb aJlage des vases ou de petits
do opakowani a używać naczyń lub baryłek, umieszczo- tonneaux places d ans de solides paniers et garnis
nych w mocne koszyki wyklejone wewnątrz papie- interieurement d e papier, d e toile ou d 'une autre
. rem, płótnem lub innym podobnym materjałem. matiere analogue collee sol ide ment sui les parois .
(3) W liście przewozowym należy zaznaczyć, (3) La lettre de voiture doit mentionner si la
czy sadze są świeżo wypalone, lub ni~. W braku suie est fraichement calcinee ou non. ? defaut de
stosownej wzmianki, sadze' należy uważać, za świeźo cette indication dans la lettre de voiture, la suie
wypalone. sera· consideree comme fraichement calcinee.

XXIX. XXIX.
(1) Wllgiel drzewny ziarnisty lub mielony można . (1) Le cbarbon de bols en poudre ou on grains
przyjmowa ć do przewozu tylko w opakowaniu. n'est admis au transport que s'i! est emballe.
(2) Jeżeli jest św ieżo wypalony, należy użyć (2) S'i! est fraich ement eteint, on emploiera
do opakowania, bądź: pour l' emballage
iOit
N~ 76. Dziennik Ustaw. Poz. 685 1341

a. w pudłach z mocnej blachy hermetycznie a. des bol'tes de forte taJe hermetiquement


zamkniętych, lub ferm ees,
au
b. w beczkach (tak zwanych amerykańskich) b. des tonneaux (dits tonneaux americains)
hermetycznie zamkni.ętych z mocnego hermetiquement fermes, construits de ,
i sztywnego karton u lakierowanego, zło­ plusieurs epaisseurs de carton verni, tres '
żonego w ki lka wa rstw. Beczki takie mu· f Nt et tres ferme, tonneaux dont les deux
szą być z obu koń c ów ściśnięte żelazn emi extremites sont munies de cercles de ter,
obręc za mi , a dn a beczek z mocnych de- do nt les fonds en bols fort, coupes au
sek silnie przymocowane do skrajów i przy- moyen du tour, sont visses aux cercIes
twierdzone do żel aznych obręczy żelazne­ de fer au moyen de vis a boi s en ter, eti
mi śrubami; spoj e nia dna należy starannie dont les joints sont soigneusement colles
okl eić paska mi papieru lub płótna . avec des ba ndes de papier ou de toile.
(3) Przy nadaniu do przewozu węgla drzewne- (3) Qua nd du charbon de bois en poudre ou
.. go ziarnistego lub mielonego należy żądać za- en grains est remis au chemin de fer pour etre I

mieszczenia wzmianki w liście przewozowym, czy transporte, ił doit etre indique sur la lettre de voi- :
węgiel jest świeżo lub nieświeżo wypalony. W bra- ture si le charbon est fraichement etaint ou non.
ku tej wzmianki w liście przewozowym, węgiel należy A Mfaut de cette indication clans la lettre de voi-
uważać za świeżo wypalony i nie można go przyj- ture, le charbon sera considere comme fraichement
mować do przewozu inaczej, jak tylko w wyżej eteint et ne sera accepte pour le transport que dans
. wskazanem opa kowaniu. . l' emballage ci-dessus prescrit.
. (4) Węgiel drzewny w kawalkacI) (niemielony) (4) Le cbarbon de bois entier (non moulu)
moina przyjmować do przewozu nie inaczej, jak n'est admis au transport que si la lettre de voiture
tylko przy potwierdzeniu w liście przewozowym, iż declare qu'i! est refroidi depuis 48 heures au moins.
węgiel stygł najmniej w ciągu 48 godzin.

XXIX a. XXlXa.
Czerni mineralnej nie moina przyjmować do Le noir mineral n'est admis au transport que
przewozu inaczej, jak tylko opakowanej w drewnia- s'n est emballe dans des caisses en bois ou dans
ne skrzynki lub be<:zki mocno zabite gwożdziami, des tonneaux fortement cloues, hermetiquement fer-
hermetycznie zamknięte i całkowicie wypełnione. mes et entierement rem plis.
xxx. xxx.
(1) Jedwab w sznurkacb, jedwab miękki, jedwab'ł (1) Le cordonnet de soie, la sole souple, la
odpadkowy i jedwab "cbape znacznie obciążony bourre de soie et la soie cbape, fortement charges
N

. . i w pasmach przyjmuje się do przewozu tylko w skrzy- et en echeveaux, ne sont admis au transport qu'en
niach. Jeżeli wnętrze skrzyń okaże się wyższe nad caisses. Quand les caisses ont plus de 12 centi-
12 centymetrów, to każda warstwa jedwabiu musi metres de hauteur interieure, les couches de soie
być oddzielona próżną przestrzenią 2 centymetrową. qui y sont placees seront separees entre elles par
Ta próżna przestrzeń tworzy się ża pomocą ustawie- des espaces vides de 2 centimetres de hauteur. Ces
nia drewnianych kratek, zrobionych z kawałków drze- espaces vides sont formes au moyen de grilles de
wa, długości i szerokości 2 centymetrów i w odstę­ bois composees de lattes carrees de 2 centimetres
pach 2 centymetrowych, końce tych kaw a łków nal e ży de cate, espacees entre elles de 2 centimetres et
złączyć cienkie mi listwami. W bocznych ścianach reliees aux extremites par de ux minces baguettes.
skrzyń, naprzeciw pustej wewnątrz przestrzeni, wy- Des trous d'un centimetre d 'ouverture au moins se-
tworzonej przez odpowiednio umocowane kwadrato- ront pratiques dans les parois laterales des caisses;
we kawałki , przebija si ę otwory nie ' mniej jak 1 cen- ces trous s'ouvriront sur les espaces vides entre les
tymetrowe, tak ażeby można przesunąć nawskroś lattes, de maniere qu ' i~ soit possible de traverser la
skrzyni żelazny pr.ęt. Ażeby zaś te otwory w skrzyni caisse avec une tri ngle. Afin que ces trous des
pozostawały stale otwarte na leży nazewnątrz każdej caisses ne puissent et re couverts et devenir ineffi -
z bocznych ścian skrzyń z brzegu przybić po 2 listwy. caces, on clou era exterieurement deux baguettes au
(2) Przy nadaniu do prz.ewozu koleją przesyłki bord de chaque paroi laterale.
jedwabiu, należy wskazać w liście przewozowym, do (2) Quand de la soie est remise au chemin de
którego z wyżej wymienionych gatunków zalicza się fer pour etre expediee, la lettre de voiture doit in-
ten jedwab. Jeżeli w liście przewozowym wzmianki diquer si ceHe soie appartient ou non aux especes
tej nie będzie, towar podlega co do opakowania designees ci-dessus. A defaut de cette indication
przepisom obowiązującym powyżej wymienione ga- dans la letrre de voiture, la marchandise sera consi-
tunki. den!e comme se trouvant dans les conditions de
run de ces articles et sera assujettie aux memes
prescriptions d'emballage.
XXXI. XXXI.
(1) We/na, w/osie, wełna sztuczna, bawełna, je- (1) La faine, les poi/s, la faine artificielle,
dwab, len, konopie, juta w stanie surowym w po- le coton, la sole, le lin, le cbanvre, Je jute, a l' etat
1342 Dziennik Ustaw. Poz. 685.

stad odpadków powstałych przy tkaniu i przędzeniu brut, sous forme de dechets provenant de la filature
gałganów i pakuł, wyroby powroźnicze, pasy tl'ans- ou du tissage, a I'etat de chiffons ou d'etoupes; les
misyjne bawełniane i konopne, szpagat i s~nurki róż­ cordages les courroies de coton et de cbanvre, les
nego rodzaju [co do wełny używanej do czyszczenia, cordelettes et ficelles diverses [pour la laine ayant
patrz ustęp (3)] nasycone tłuszczem lub lakierem servi au nettoyage, voir alinea (3)] ne doivent etre
można przewozić tylko w krytych wagonach lub też transportes, s'ils sont impregnes de graisse et de
w niekrytych, pod oponami. Z wyjątkiem przepisów, vernis, .que dans des wagons couverts, ou dans des
zawartych w ustępie (4), przesyłki te można przyj- wagons decouverts munis de bikhes. Sous reserve
mować do przewozu w stanie suchym, zaś odpadków des dispositions de I'alinea (4), ces objets ne peu-
tkanin i przędzy nie można przyjmować prasowanych vent et re remis au transport qu~a I'etat sec, et les
w belach. dechets provenant de la filature ou du tissage ne
doivent pas etre presses en balles.
(2) W liście przewozowym należy zaznaczyc, lZ (2) La lettre de voiture doit indiquer si lesdits
pomienione przesyłki nie są nasycone tłuszczem lub 'objets ne sont pas impregnes de graisse ou de ver-
lakierem. . W braku takiego zaznaczenia należy je nis; en cas de non-indication, i1s seront consideres
uważać jako nasycone. comme impregnes de graisse ou de vernis.
(3) Wełnę, użytq do czyszczenia, przyjmuje się (3) La laine ayant servi au nettoyage n'est ad-
do przewozu tylko w beczkach, skrzyniach lub innych mise au transport que dans des fOts, caisses ou
naczyniach mocnych i szczelnie zamkniętych. ( autres recipients solides et hermetiquement fermes.
(4) aalgany tluste lub nasycone lakierem do- (4) Les cbiffons gras ou impregnes de vernis
puszcza się do przewozu nawet gdy są mokre lub sont admis au transport meme mouilles ou humides,
wilgotne, jeżeli będą opakowane stosownie do prze· lorsqu'i1s sont embaIles dans les conditions indiquees
pisów ustępu (3). fi I'alinea (3). .

XXXII. XXXII.
Odpadki zwierzęce, ulegajqce gmclu, jako to: Les decbets d'animaux sujets er putrefactlon,
skóry świeże niesolone, tluszcze, ścięgna. kości. rogi, tels que les peaux fra!cbes non salees, les graisses,
kopyta lub racice, świeże odpadki skórzane przema· les tendons, les os, les cornes, les onglonsou ser
cźone na wyrób kleju. nieprzewapnione. tudzież inne bats, les retailles de peaux fra!cbes servant a fabri-
materjaly cucbnqce i budzqce wstręt, z wyjątkiem quer la colle, non chaulees, ainsi que touś autres
wymienionych w ustępach N2 L II i L III, przyjmuje ob;ets nauseabonds et repugnants, a l' exception to u-
sk do przewozu na war':lnkach następującyc.h: tefois de ceux qui sont mentionnes aux nOS LII
et Uli, sont acceptes aux conditions suivantes:
1. Kości dostatecznie oczyszczone i wysuszone . . 1° Jes os suffisamment nettoyes et seches, Je
łój prasowany. rogi bydlęce bez wyrostka suif comprime. les cornes sans J'appendice
rogowego kości czołowej w stanie suchym, corne de ros frontal a J'etat sec, Jes onglons,
racice bydła przeżuwającego i świń bez kości c'est-a dire les sabots des ruminants et des
lub części miękkich, przyjmuje się do prze· pores, sans os ni matieres molles, sont ad-
wozu w przesyłkach drobnych. jeżeli są opa- mis au transport par expeditions partielles,
kowane w mocne worki. lorsqu'i1s sont remis emballes dans des sacs
solides;
2. Przesyłek drobnych tego rodzaju materjałów, 2° les expeditions partielles des objets de cette
niewymienionych powyżej w ustępie 1 nie categorie, non denommes ci-dessus au -1°,
można przyjmować do przewozu inaczej, jak ne sont admises qu'emballees dans des ton-
tylko opakowane w beczki, kubły lub mocne • neaux. cuveaux ou caisses solides ether-
skrzynie hermetycznie zamknięte. Dopusz- metiquement cios. Toutefois, les expeditions
czalny jest wszakże w ciągu listopada, grud- partielIes de peaux fraiches non saJees sont,
nia, stycznia i lutego przewóz skór świeżych pendant les moi s de novembre, decembre,
niesolonych również i w workach mocno za- janvier et fevrier, admises aussi dans des
szytych, w dobrym stanie. z gęstej i mocnej sacs solidement fermes, en bon etat, d'un
tkaniny w przesyłkach drobnych, z warun- tissu fort et epais ił la condition que les
kiem, ażeby worki były nasycone kwasem sacs soient passes a I'acide phenique pOUF
karbolowym w celu uniemożliwienia przeni- que la mauvaise odeur du contenu ne puisse
kania złej woni na zewnątrz. W listach prze- se faire seDtir. Les lęttres de voiture doi-
wozowych należy oznaczyć dokładne nazwy vent indiquer la denomination exactedes
materjałów opakowanych w beczki, kubły, objets embalIes dans les tonneaux, cuveaux,
skrzynie lub worki. Do przewozu należy uży­ caisses ou sacs. Le transport ne pourra
wać tylko wyłącznie wagonów niekrytych. avoir lieu que dans des wagons decouverts;
3. Ścięgna świeże, odpadki skórzane, przezna- 3° Jes tendons frais, les retailIes de peaux frai-
czone na wyrób kleju, nieprzewapnione, tu- ches servant a la fabrication de la colle, non
dzież odpadki od tych dwóch rodzajów ma- chaulees, ainsi que les dechels de ces · deux
terjałów, ponadto skóry . świeże niesolone sortes de matieres; en outre, les peaux fraf-
i nieczyszczone kości z przyrośniętemi mięś- . ches non salees et les os non nettoyes, gar-
niami j skóra. nadawana jako przesyłki cało - ni s encore des fibres muscuJai,l'es .e t _de
1343
- N276. Dziennik Ustaw. Poz. 685.

wagonowe, można przewozić na warunkach peau, remis par wagons complets, ne peu-
nast~pujących: vent etre transportes qu'aux conditions
suivantes:
a. w okresie od 1 marca do 31 października a. du 1er mars au 31 odobre, ces matieres
materjały te muszą być zapakowane w moc- doivent etre emballees dans des sacs so-
ne, w dobrym stanie worki. Worki te mu- lides en bon etat. Ces sacs devront etre '
szą być nasycone kwasem karbolowym, passes a I'aci de phenique, de telle sorte
aby odrażająca woń nie mogła przenikać que I'odeur mephitiąue des matieres qu'i1s
na zewnątrz. Wszelkie przesyłki tego ro- contiennent ne pu isse se faire sentir.
dzaju muszą byc pokryte oponą z grubej Tout envoi de ce genre doit etre recou-
tkaniny (tak zwanego płótna chmielowego), vert d'une bache en tissu tres fort (appe-
nasyconą roztworem kwasu karbolowego, le toile a houbl on) impregne d'une : sol~­
a następnie pokryte zupełnie oponą wa- tion d'acide phenique. Cette bikhe doit
gonową nieprzemak aln ą i nienasmoloną. eIle-meme etre entierement recouverte
Opony obowiązany dostarczyć nadawca; d'une grand e b€!che impe rmeable, non
goudronnee. Les baches doivent etre
fournies par l'expe diteur;
b. w ciągu listopada, grudnia, stycznia i lu- b. pendant les moi s de novembre, decem-
tego zapakowanie w worki nie jest ko- bre, janvier et fevrier, l'emballage en sacs
niecznem. Przesyłki muszą być również n'est pas necessaire. Cependant, les en. .
pokryte oponą z grubej tkaniny (t. zw. vois doivent etre couverts egalement d'une
płótna chmielowego), a następnie zabez- bache en tisśu tres fort (toile a houblon)
pieczone dużą nieprzemakalną oponą nie- et cette bache doit etre elle-meme recou-
nasmoloną. Pierwsza z tych opon musi być verte d'une gran de bache impermeable.
nasycona kwasem karbolowym, aby przy- non goudronnee. La premiere bache doit
kra woń nieprzenikała na zewnątrz. Opony au besoin etre passee a l'acide phenique,
obowiązany dostarczyć nadawca; de telIe sorte qu'aucune odeur mephiti-
que ne puisse se faire sentir. Les bi!lches
doivent et re fournies par l' expediteur;
c. jeżeli kwas karbolowy nie wystarcza dla c. si l'acide phenique ne suffit pas pou'r
zagłuszenia przykrej woni, przesyłki należy empecher les odeurs mephitiques, les en-
zapakować w mocne i szczelnie zamknięte vois doivent etre emballes dans des ton-
beczki lub kubły tak, ażeby przyKra woń neaux ou cuveaux solides et bien cios,
z ich zawartości nie dawała się wyczuć. de telle sorte que l'odeur du contenu du
recipient ne puisse se faire sentir; ,
4. Sucbe lub wytloczne mok/'e pozostalości od 4° Les residus secs ou comprimes er retat bu·
wyrobu kleju ze skóry (odpadki klejowo-wa- m ide, provenant de la fabrication de Ja co/le
pienne, sernik klejowy z odpadków skórza- de peau (residus calcaires; residus du chau-
nych, lub odpadki używane jako nawóz) mu- lage des retailles de peau, ou residus uti-
szą być całkowicie pokryte dwiema oponami lises comme engrais) doivent etre, recouverts
położonemi jedna na drugą, 'nasyconemi roz- entierement de deux grandes baches super-
czynem kwasu karbolowego tak, ażeby ża­ posees impermeables et non goudronnees.
dna przykra woń nie dawała się wyczuć. La bach e inferieure doiŁ etre passee a I'a-
Przestrzeń ' pomiędzy dwiema oponami, które cide pheoique dilue, de telle sorte qu'aucune
obowiązany dostarczyć nadawca, nale ży prze- odeur mephitique ne pu isse se faire sentir.
sypać warstwą suchego wapna gaszonego, EnŁre les bach es, qui doivenŁ eŁre fournies
proszku torfowego lub użytego garbnika. par I'expediteur, iI sera repoodu une couche
de chaux seche, eteinte, de poussiere de
tourbe ou de tan ayant deja servi. '
Tego rodzaju odpadki nieprasowane Les residus de cette nature, non com-
iw sŁanie wilgotnym należy pakować w beczki primes et a l'etat humide, doivent etre embal-
lub kubły mocne i szczelnie zam!<:nięte tak, les dans des tonneaux ou cuveaux solides et
żeby woń zawartości nie' dawała si ę wyczuć. bien clos, de telle sorte que l'odeur du eon'
tenu du recipient ne puisse se faire sentir;
5. Przewóz zaś takich materjałów, które acz nie 5° le transport par charge complete des matie-
są wymienione powyż ej pod punktami 3 i 4, res non denolllmees aux 3° et 4° ci-dessus,
ale są im pokrewne w przesyłkach całowa­ mais analogues a celles qui y sont indiquees,
gonowych dokonywa się w wagonach nie- doit etre effectue par wagons decouverts
krytych, przykrytych oponami, które obow ią­ munis de baches. L'expediteur doiŁ fournir
zany jest dostarczyć nadawca. les baches;
6. , Kolej żelazna może żądać uiszczenia prze- 6° le chemin de fer peut se faire payer d'avance
woźnego z góry. le prix de t ra nsport;
7. Worki, naczynia i opony, uż yte do tego ro- 7° les sacs, recipients et baches dans lesquels
dzaj~ przewozu, ni e b e; dą przyj mowane do et sous lesquells des matieres de ce genre
\
1344 Dziennik Ustaw. Poz. 685 ,
$l + M 1~ . ' . mM',," rv, 'łiNZ'ftlUl"ti JC 'z .-" ' te

przewozu inaczej, jak po zupełnem odkaże­ ontete transportees, ne sont admis au trans-
niu ,kwasem karbolowym. port que sous condition d'avoir ete absolu-
ment desinfectes par I'acide phenique;
8. Koszta odkażania ponosi nadawca lub od- 8° les frais de desinfedion, s'il y a lieu, sont
biorca. fi la charge de l'expediteur ou du destinataire;
9. Skór sucbycb nie moina przyjmować do go les peaux secbes ne sont admises que si
przewozu inaczej, jak tylko w belach, owią­ elles sont rernises en Daquets et ficelees.
zanych sznurem.
XXXłIł. XXXIII.
Siarkę przewozi się tylko w wagonach krytych Le sopfre n'est transporte que par wagons
lub też niekrytych, pod oponami. couverts ou par wagons decouverts baches.

XXXIV. XXXIV.
Materja/y, które ' mogą fatwo zapalić się od Les objets auxquels le feu peut facilement etre
iskier parowozu jako to: siano, s/oma (również jak communique pal' des etincelles de la locomotive,
słomka kukurydzowa, ryżowa i lniana), trzcina z wy- tels que foin, paille (y compris la paille de ma'is, de
jątkiem trzciny hiszpańskiej, kora dnewna, torf z wy- riz et de lin), joncs (i: l'exclusion du jonc d'Espagne),
jątkiem torfu maszynowego i prasowanego, węgiel ecorce , d' arbl'es, tOUl'be (ił l' exception de la tourbe
drzewny w kawalkacb (co do niemielonego patrz .mecanique ou comprimee), cbarbon de bols entier
N2 XXIX), przędza roślinna i jej odpadki, skrawki pa- (non moul u, voir nO XXIX), matieres CI jiler vegetales
pierowe, trociny, masa drzewna, wiórki drzewne, tu- et leurs deebets, les rognUl'es de papier, la sciure de
dzież towary wYI'abiane z domieszką odpadków naf- bois, les pates de bols, les copeaux de bois, etc.,
fowycb, żywicznycb i tym podobnycb, oraz materja- ainsi que les marcbandises fabriquees au moyen
łów pOl'owatycb zapalnycb, również i gips, wy'[ugo· .d'un melange de residus de petrole, de resine et
wany popiM wapienny i tras, w razie jeżeli nie są d'autres objets semblables avec des corps poreux
opakowane, można przyjm ować do przewozu tylko inflammables; de meme le platre, les cendres lessi.
jedynie pod przykryciem całkowitem i z warunkiem vees de cbaux et Je trass, dans le cas OU i1s ne
iż naładunek i wyładu n ek będzie uskuteczniony seraient pas embaUes, ne sont re~us que s'iłs sont
przez nadawcę względnie odbiorcę. Na żądanie completement couverts et a la condition que I'expe-
władz kolejowych nadawca jest obowiązany dostar- diteur et le destinataire operent eux-memes le char-
czyć opon dla pokrycia tych materjałów. gement et le dechargement. F\ la demande de
l'administration, I'expediteur doit aussi fournir lui-
meme les b~khes necessaires pour couvrir ces objets.
XXXV. XXXV.
Jeżeli cbemikalja wyszczególnione pod N2 IX, Quand les prodllits cbimiques speecifies sous fes
XI, XV, XVI, XIX do XXllI włączn ie oraz pod N2 L nOS IX, XI, XV, XVI, XIX a XXIII inclus, ainsi que nO L,
będą nadawane do przewozu w ilości nie przeno- sont Iivres au transport en quantite ne depassant
szącej 10 kilogramów, dopuszcza się łą~zen ie w jed- pas 10 kilogram mes par espece, ił est permis de
ną przesyłk ę chemikalji tych p omię dzy sobą lub też reunir en un colis, t ant entre eux qu'avec d'autres
z inhemi materjałami dozwolonemi do przewozu bez objets admis au transport sans conditions, les corps
ogranic zeń, łącznie z substancjami, wyszczególnione- specifies sous les nOS IX, XI, XVI (i! I'exception du
mi pod N!:! IX, XI, XVI, (wyjąwszy brom), XIX do brome), XIX a XXlII inclus, ainsi que le nO L, d'une
XXIII włącznie, tudzież pod NI! L, z jednej strony, part, et ceux qui sont specifies sous le nO XV (y com-
z drugiej zaś z substancjami wys7.czegółnionerni pod pris le brome jusqu'au poids de 100 grammes),
N2 XV (również i z bromem w ilości nie przewyż­ d'autre part. Ces corps doivent etre renfermes dans
szającej 100 gramów wagi). Substancje te muszą des recipients de verre ou de fer-blanc etanches
być zawarte w szklanych lub blaszanych naczyniach, . hermetiquement cios, emballes solidement par cou-
hermetycznie zamkniętych, mocno pakowanych war- ches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois,
stwami, które przekłada się słomą, sianem, trocina- terre d'infusoires ou autres substances meubles, et
mi, otrębami, krzemionką lub innym materjałem etre designes nominativement dans la lettre de voiture.
uszczelniającym, przyczem substancje te należy do-
kładnie w listach przewozowych wyszczególnić.

XXXVI. XXXVI.
Naboje do broni palnej, nabite prochem strzel- les cartoucbes pour armes CI feu chargees de
nic:zym czarnym lub innym (o ile ten jest dopusz- poudre noire ou d'autres poudres de tir, en tant
czony do przewozu przez odnośne Państwa) a mia- que ces dernieres sont admises dans les Etats parti-
nowicie: dpant au transport par chemins de fer, soit:
1. Naboja metalowe z metalowemi luskami; °
1 łes cartoucbes metalliques don t les douilles
sont entierement en metal,
et
,
N'2 76. Dziennik Ustaw. Poz. 685. 1345

2. Naboje tekturowe z metalową łuską można 2° les cartoucbes en carton garnies d'un revete-
przewozić na warunkach następujących: ment metalique, sont transportees aux condi-
tions suivantes: .
a. co do naboi metalowych, ładunek prochu a. pour les cartouches metalliques, les pro-
musi przylegać do łuski metalowej tak jectiles doivent et re adaptes a la douille
szczeln ie, żeby się w niej nie poruszał metallique de fac;on qu'i1s ne puissent ni
i ni e wysypywał na zewnątrz . Co do na- s'en detacher ni permettre le tamisage
boi tekturowych o łusce metalowej zew- de la poudre. Pour les cartouches en car-
nętrznej lub wewnętrznej, całkowita za- ton munies d'un renfort metallique inte-
wartość wewnętrzna ładunku prochu musi rieur au exterieur, la charge entiere de
być szczelnie zatkana przybitką. Osłona poudre contenue dans le renfort metalli-
tekturowa musi być dostatecznie trwałą, que doit etre fermee hermetiquement par
żeby nie uległa złamaniu w drodze; une bourre serrante. Le carton de la douille
do it etre de qualite suffisante pour qu'el- \
le ne puisse se biiser en cotJrs de transport;
b. naboje muszą być szczelnie zapakowane b. les cartouches doivent etre parfaitement
w naczynia blaszane, drewniane lub ze assujetties dans des recipients en fer·blanc,
sztywnej tektury, aby nie mogły się prze- dans de petites caisses en bois ou dans
suwać . Naczynia te należy umieszczać des cartons solides, de fac;on qu'aucun
jedno na drugiem ściśle, rzędami w skrzy- deplacement ne puisse se produire. Ces
niach z mocnego drzewa, o ściankach co- recipients, etc. doivent etre places les uns
najmniej 15 milimetrowej grubości. Miej- Zł cóte des autres et par rangees super-
sca wolne należy wypełniać tekturą , skraw- posees dans des caisses en bois solide
ka mi papieru, suchemi pakuł am i , lub weł­ et bien condition~ees dont les parois de-
ną drzew n ą suchą w celu unikn i ęcia prze- vront avoir au moins 15 millimetres d't~pais­
suwa nia lub poruszania się podczas prze- seur; les espaces vides doivent, le . cas
wozu . Skrzynki, wyłożone wewnątrz bla- echeant, et re remplis de carton, de de-
chą, mogą mieć drewniane ścianki o gru- chets de papier, d'etoupe au tontisse ligneu-
bości 10 milimetrowej; se - le tout absolument sec - de maniere
a eviter un deplacement ou un mouve-
ment des re<::ipients durant le transport. Pour
les ca isses ga rnies de fer-blzmc interieure-
ment, I'epaisseur de!> parois de bois peut
etre de 10 millimetres;
c. waga skrzynki z nabojami nie może prze- c. le poids d'une caisse remplie de cartou-
nosić 100 kilogra mów. Skrzynki o wadze ches ne peut depasser 100 kiIogrammes. /
brutto większej niż 10 kilogramów muszą Les caisses pesant brut plus de 10 kilo-
być zaopatrzone w antaby dla ułatwienia gram mes' s e ront munie s de poignees ou
przenoszenia; . d e liteaux pour en facilite r la manutention;
d. zabijanie skrzynek gwoździami jest niedo- d. les caisses ne peuvent etre fermees au
pus zcza! ne, skrzyni e muszą b yć zaopa- moyen de dous en fer; elles doivent por-
trzone VI napis widoczny, wskazujący za- ter une inscription indiquant d'une ma-
wartość, oraz być Z1.wpatrzone w plomby niere apparente la nature du contenu, et
lu b pieczęcie, nc.łożone n a główk i dwóch etre munies d e plombs ou d 'un cachet
śrub ek u górnego w ie ka, a lbo też w mar- , appose sur la tete de deux vis du cou-
kę fabryczną, n ak lejoną zarazem na wieko ve rcle , ou de la marque de fabriqe collee
jak i na boki skrz yń; ił la foiss ur le couvercle et sur les c6tes
de la caisse;
e. do listów przewozowych winno być dołą­ e. les lettres de voiture doive nt etre accom-
czon e zaśw i adczen ie, podpisa n e przez na- pagnees d 'un e attestation signee de l'ex-
dawcę, z odbitką plomb, pi e cz ęci, lub pediteu r et reproduisant la ma rque des
marki fabryczne j, które n a łożono na skrzy- plombs, les cachets ou la marque de fa-
n ie. Zaświadczenie to winno brz mieć jak brique apposses sur les caisses. Cette
nas tępuje: Clttestation doit etre con~ue ainsi qu'i1 suit:
"Niżej podpisany zaświadcza, ż e prze- "Le soussigne certifie que l'envoi
sylka wymieniona w zał ą czonym liście mentionne d a ns la lettre de voiture ci-
przewozowym i opatrwn <l znak ami .. jouinte, envoi cachete ave c la marque .. ,
. . . . .. jest nał adow ana i opakow<lna est conforme, en ce qui concerne le con-
zgodni e z przepisami, ustan owionemi dition nement et l'emballage, aux dispos: -
w ust~ pi e NQ XXXVI Załącznika 1 do tions arretees sous le nO XXXVI de I'l\n-
KoO'.ve ncji międzynarodowej o przewo- nexe 1 de la Convention internation",Ie
zie towarów kolejami żelaznemi". sur le t ra nsport de marchandises par che-
mins de fer."
~3_4_6__________________________D_z_i_el_1n_i_k_U
__st_a-_w_._P_6_z_._6_85__________________________N_2_7~6~~~

XXXVII. XXXVII.
(1) Naboje F/obel'ta d/a kul lub śrutu; (1) Cartouckes F/obart ir bal/es et li petits
plombs: ,
1. naboje z kulkami należy pakować do pude- 1° les cartouches a balles doivent etre embal-
łek i skrzyneczek tekturowych, blaszanych lees dans des boi'tes en carton, des boites
lub drewnianych, lub worków z mocnego en fer-blanc, des petites caisses en bois, ou
płótna; des sacs de toile forte;
2. naboje z drobnym śrutem należy pakować 2° les cartouchesa petits piombs doivent etre
do naczyń blaszanych, skrzyneczek drewnia- emballees dans des recipients en fer-blanc,
nych lub w sztywną tekturę, tak aby unie- des petites caisses en bois, ou dans des car-
możliwić wszelkie przesuwanie się wewnątrz. tons solides de maniere qu'aucun deplace-
ment ne puisse avoir Iieu.
(2) Wszelkie naczynia, zawierające naboje Flo- (2) Tout recipient contenc:mt des cartouches Flo- -
berta muszą być starannie zapakowane w mocne bert doit et re soigneusement emballe dans une forte '
skrzynie, lub w mocne beczki, każda zaś prze s yłka, ca isse ou dans un tonneau solide et chaque colis
stosownie do jej zaw a rtości , musi by ć opatrzon ą doit porte r, s uivant son contenu, I'ins,c ription "car-
w napis: "Naboje Floberta z kulami" lub "Naboj e touches Flobe rt a baJles" ou "cartouches Flobert
Floberta z drobnego śrutu". Waga skrzyni lub becz- a petit plombs ". Le poids de la caisse ou du ton-
ki nie może przenosić 100 kilogramów. neau ne peut pas depasser 100 kilogrammes.
(3) Listki zapalne Floberta podleg,ają tym sa- (3) Les amOl'ces F/obort sont soumises aux me-
mym przepisom co do opakowania, co i. naboje Flo- mes conditions d'emballage que les cartouches Flo·
berta z drobnym ś rutem . bert a petits plombs.
Xł<XVIII. XXXVIII.
Ognie sztuczne z mqczkl procl;owej prasowanej I Les piecas d'artifice fabriquees avec de Jer pou·

lub tym podol;nycl; materjalów można przewozić na dre en poussiere comprimee et d'autres matieres
watunkach następujących: analogues sont transportees aux conditions suivante~:
1. nie powinny one zawierać mięszanin chlora- 10 elJes ne doivent contenir ni melanges de
nów, siarki i azotanów, ani mięszanin chlo- chlorate, de soufre et de nitrate, ni me-
ranu potasowego i żelazo - cyanku potaso- langes de chlorate de potasse et de ferro-
wego, nie powinny zawierać sublimatu gry- cyanure de potassium; elles ne doivent ega-
zącego, ani soli amonjakalnych, jakiegokol- lement contenir ni sublime corrosif, ni sels
wiek gatunku ani pyłu cynkowego, ani pyłu ammoniacaux de quelque espece que te
magnezowego, ani wogóle żadnej substancji soit, ni poussiere de zinc, ni poudre de
łatwo zapalającej się ' przez tarcie, nacisk lub magnesium, ni en generał aucune matiere
wstrząśnienie lub skłonnej do samozapalania capable de s'enflammer aisement par friction,
się. Składać się powinny wyłącZll i e z mącz­ com pression ou percus~ion, ou dont l'inflam-
ki prochowej prasowanej lub tym podob- mation spontane e pourrait elre a er ain9re."
nych materjałów, . jako to: mięszaniny sale- Elles doivent se eomposer exclusive(T1enŁ ' d,e
try, siarki i węgla, również prasowanych. poudre en poussiere comprimee ou 'd e ma-
Każda poszczególna sztuka nie może zawie- tieres analogues, telles que melange de sal-
rać więcej niż 50 gramów prochu ziarnistego; pet re, de soufre et de charbon, egaJeme.nt
a J'etat comprime. Chaque piece i~olee ne
peut contenir plUs de 30 grammes de pocdre
en grains;
2. całkowita waga materja/ów zapalnych, za- 2° Je poids tołał des matieres inflammabJes
wartych w ogniach sztucznych, złączonych contenues dans les pieces d'artifice reunies
w jedną przesyłk~ nie może przewyższać en un meme colis ne peut depas~er 20 ki-
20 kilogramów, zaś prochu ziarnistego wcho- logrammes, et celui de la poudre en grains
dzącego w ich skład 2 kilogramów 500 gra- qui entre dans leur composition: 2 kilogram-
mów; mes 500 gram mes;
3. ognie sztuczne należy pakować każdy od- ,30 les pieces d'artifice doivenŁ etre emballees,
dzielnie, bądź w pudełka tekturowe owinieie chacune isoJement, soit dans des cartons
w mocny papier, bądź w tekturę lub w rPoc- ent~ures de fort papier, soiŁ dans du carton ou
ny papier pakowy; listki zapalne J<ażdej sz!u- dans du papier d,emballage solid e: ramorce
ki naJeży owinąć w papier lub materiał, de chaque piece doiŁ etre revetue de papier
w celu niedopuszczal'lia rozpylania na ze- ou d'etoffe, de telle sorte que Je tamisage
wnątrz. Skrzynie muszą być szczelnie za- ne puisse se produire. Les caisses servant
pelnione a miejsca próżne starannie wy;>eł­ au transport doivent et re completement rem-,
nicne slomą, sianem, pakułami, skrawkami plies et les espaces vides, s'iI y en a, soi-
papierowemi, lub tym podobnym materja- gneusement combIes avec de la paille, du
łem, tak iżby nawet w razie wstrzaśn ie nia foin, de l'etoupe, des dechets de papier ou
pClkiety nie mogły się przesuwać. Ma tElj3/y des matieres analogues, de telle ' sorte que,
użyt e de uszczelnienia muszą być belw , 31E,d- meme en ca s de secousse, aucun depla,e-,
Dziennik Ustaw. Poz. 685. 1347

nie czyste i suche, zabrania się przeto uży­ menŁ des paquets ne puisse avoir lieu. Les
wać w tym celu, np . świeżego siana lub tlu- matiereś employees pour combler les espaces
stych pakuł. Pakowanie do jednej skrzyni vides doiven t etre tres propres et absolument
z ogniami sztuczne mi innych przedmiotów seches; pour cette raison, l'emploi de foin
jest również niedopuszczalne; frais 'o u d'etoupe grasse, par exemple, est
prohibe. II est egalement interdit d'emballer
dans la meme caisse des pieces d'artifice
et d 'autres objets;
4. skrzynki muszą być z mocnych desek gru ' 4° les caisses doivent etre faites avec de forte~
bości conajmniej ·22 milimetry, boki ich mu planches d'une epaisseur de 22 millimetres
szą być spojone za pomocą zazębień zacho- au moins; leurs cótes doivent etre ajustes
dzących jedne na drugie, zaś dno i wierzch- au moyen de dents s'engrenant les unes
'śrubkami o dostatecznej długości. Wnętrze dans les autres, et le fond et le couvercle
skrzyń wyłożyć należy mocnym i wytrzyma- avec des vis d 'une longueur suffisante. L'in-
łym papierem. Nie wolno pozostawiać na terieur des caisses doit etre entierement
zewnc,trz skrzyń śladu lub resztek materja- tapisse de papier fort et resistant. II ne doit
łów, wchodzących 'Jol skład ogni sztucznych. rester sur l'exterieur des caisses ni trace ni
Objętość skrzyń nie móże przenosić 1, 2 me- residu des matieres contenues dans le's pie-
tra sześciennego, waga zaś brutto 75 kilo- ces d'artifice. Le volume de la caisse ne
gramów. Skrzynie muszą być zaopatrzone doit pas depasser 1 m etre cube 200 de ci·
w widoczny napis: "Ognie sztuczne z mączki metres cubes, son poids brut ne peut etre
prochowej", tud zież nazwisko nadawcy. Poza . superieur ił 75 kilogram mes. Les caisses
tym do każdej przesyłki musi być dołączone doivent porter, d'une maniere apparente,
zaświadczenie wskazujące rodzaj zawartych l'inscription "pieces d'artifice de poudre en
w niej ogni sztucznych, z wyszczególnieniem poussiere", ainsi gue le nom de l'expediteur.
ich dokladnem (rakiety. kola, bądź ognie Chaque envoi doit, en outre, etre accom-
sztuczne salonowe i t. p .); pagne d'unę declaration indiquant l'espece
des pieces d'artifice qu'il contient, et speCi-
fiant, notamment, si ce sont des fusees, des
roues, des pieces d 'artifice pour salon, etc.;
5. do każdej przesyłki należy dołączyć zaświad­ 5° chaque envoi doit etre accompagne d'une
czenie nadawcy, Że przepisy zawarte w 1 declaration de l'expediteur attestant gue les
i 4 zostały uwzględnione, podpis winien być pre sc riptions enoncees aux 10 a 4° ont ete
. należycie poświadczony. observees; la signaŁure devra etre dGment
certifiee.

XXXIX. XXXIX.
Bawelna strzelnicza prasowana o zawartości co Le fulmi~coton compl'lme contenant au moins
na/mniej 15010 wody przyjmuje się do przewozu na 15°/0 d'eau est admis au transport aux conditions
~arunkach następujących: suivantes:
1. musi być starannie opakowaną w naczynia 1° iI doit etre soigneusement emballe dans des
nieprzeciekające, trwałe o mocnych ścian­ recipients etanches, resistants, aux parois
kach. Naczynia te muszą pyć zaopatrzone solid es. Ces recipients doivent porter, d'une
w widoczny napis "Bawełna strzelnicza pra- maniere apparente, l'inscription "fulmicoton
sowana, wilgotna". Najwyższa waga każdej mouille, comprime". Le poids maximum de
poszczególnej przesyłki nie może przewyż­ chaque colis isole ne peut etre de plus de
szać 90 kilogramów; 90 kilogrammes; .
2. materjałów tych nie można przyjmować do 2° cette matiere ne doit etre admise ni au
przewozu w pociągach pośpiesznych, ani też transport par grande vitesse, ni au transport
osobowych; przewóz pociągami towarowo~ par trains de voyageurs; le transport par
osobowe mi może być dozwolony tylko na trains mixtes n'est autorise que pour les
Iinjach, gdzie .nie chodzą wcale pociągi to- lignes sur lesqlleIles ne circulent pas de
warowe; . tra ins de marchandises;
. ~. nadawca powinien , zaświadczyć w liści e prze - 3° I'expeditellr doit declarer dans la lettre de
'. wozowym, że rodzaj ba wełny strzelniczej voiture que la nature du fulmi-coton et
i opakowanie jej odpowiadają ściś le wyżej I' emballage sont conforrnes aux preseriptions
przytoczonym przepisom; podpis nadawcy ci-dessus enoncees; sa signature doit etre
musi być należycie poświadczony; dument certifiee;
4. bawęłny strzelniczej nie można przewozić 4° le fulmi -coton ne peut etre transporte avec
łącznie z innemi t<?waratni, . w jednym wago- d 'autres marchandises, dans un meme wa-
nie, z wyjąt}dem, jeżeli towary te nie są gon, gue si celi es-ci ne sont pas facilement
łatwo zapalne; . inflammables;
~• . ładowani~ w jedąym wagonie naboi do bro- 5° la reunion dans la meme wagon de cartou·
.ni pąlnej, .ogni .sztu5=zny\:h. lo.ntów i listków ches . pour . armes ił feu, pieces d'artifice,
1348 Dziennik Ustaw. Poz. 685. N2 76.

zapalnych wybuchających,
razem z bawełną meches ou amorce s explosives et de fulmi-
strzelniczą
jest niedopuszczalrte; coton doivent etre baches.
6. wagony niekryte, używane do przewozu ba- 60 les wagons decouverts employes au trans-
wełny strzelni~zej muszą być pokryte opo- port du fulmi-coton doivent etre baches.
nami.
XL.
XL.
(1) Le fulmi-coton sous forme d' ouate et le
(1) Bawełnę strzelniczą w formie waty i bawel- fulmi-coton (coton nitre) pOUI' collodion sont accep-
nę kollodjowq (nitrowemą) moina przyjmować do tes au trans port dans des recipients parfaitement
przewozu VI naczyniach zupełnie nieprzetrtakalnych, etanches solidement emballes dans de fortes caisses
mocno opakowanych ' w drewniane skrzynie, pod wa- en bols, a, la conctiti'on qu'i1s contiendront a moins
runkiem, że będą zawierać nie mniej niż 35°;0 wody_ 35% d'eau.
(2) List przewozowy musi być zaopatl'zony w za- (2) La lettre de voiture doit contenir une de-
świadczenie, za podpisem nadawcy lub znanego kolei c1aration revetue de fa signature de I'expediteur et
żełaznej chemika, iż rodzaj towaru i jego opakowa- de celle d'un chirhlste connu dt.i chemin de fer,
nie odpowiada śdśle powyżej wymienionym przepi- attestant que la nature de la marchandise et)' em-
som. Podpisy muszą być należycie pośwIadczone. pallage sont confo rmes aux presGiptions 'i-dessus
enóncees. L s signatures doivent etre dument cer-
tifiees.
(3) Przepisy ustępu (1) dotyczące opakowania, (3) Les prescriptions de I'alinec:t (1) relatives
zarówno jak przepisy ustępu (2) stosują się również fi l'embaflage, de rnerne que les prescriptions de
do bawełny koflodjowej, zawierającej niemniej niż I'allnea (2), sont aussi applicables au fulmi-coton
35(j/& alkoholu. ' póur coIlodion qui contient' au mOios 350 /(} d'alcool.
XLI. XLI.
Cukierki stl'telajqce moina przyjmować do prze- Les bonbons dlts bonbons fulmirtants sont
wozu z warunkiem, ź® będą opakowane w ilości od admis au transport a la condition qu'i1s soient ren-
6 do 12 sztuk w pudełkach tekturowych, a pudełka fermes par nombre de 6 a 12 dans des cartons et
te ułożone w skrzynie drewniane. que ces cartons soient emballes dans des caisses
en bois.
XLfI. XLII.
Ognie beng-alskie spdt':tqdzone na s:tel'laku (sa- Les feux de Bengale pr~ptrres er la IdC/ue (feuJC
lonowe ognie bengalskie) bez zapalów, papierki ni- de Bengale de salon) sans amorces, les papiers
trowane, świece strzelajqce, rakiety, zapalki z ogniem nitl'es, bougies fulminantes, lances fulminantes, al/u-
bengalskim i tym podobne materjaly, należy pako- mettes mzmics d'un feli de Bengale et autres objets
wać w naczynia z mocnej blachy lub z mocno spo- analogu es doivent etre emballes dans des recipients
jonego drzewa, objętość których nie powinna prze- en forte tóle ou en bois solidement assernble, dont
nosić 1,2 metra sześde'nnego. Opakowanie musi le volume ne devra pas depasser f metre cube 200
być mocne i zapełniające całkowicie zawartość decimetres cubes. L' emballage doit etre fait soli-
naczyń. demenŁ et de telle sorte que les recipients ne con-
tienneht pas d'espaces vides. Les cais~e~ doivent
porter une inscription indiquant leur contenu.
XLII a. XLIl a.
Lonty i listki zapalne rozsadzające podlegają Les mecbes et amorces explasibles sont sou-
przepisom nast~pującym: mises aUli: conditions suivClntes:
1. muszą być opaKowane w tekturowe pudelka, °
1 elles seront embalIees dana des boites en
które nie mogą zawierać więcej nii 1000 carton qui ne devront pas eN cóntel'lir plus
sztuk. Całość nie może zawierać masy roz- de 100 ił la fois. L'ensemble ne devra pas
sadzającej więcej niż 75 centigramów. Pa- farmer une mass€! explosible de plus de 75
kiety nie mogą Zawierać Więcej niź 12 rzę­ centigrammes. Les paquets ne póurront
dów pudełek, Gl k~żdy rząd Vfi~cej nii 12 comprendte plus de 12 tcmgees de boites
paczek. Pakiety muszą być mocno owinięte et chaque rangee plus de 12 bóltes. lis
w papier; seront solidement enveloppes dans du papier;
2. pakiety muśzą być opakowane w skrzynie 2° les paquets dOivent etre embaJles .d ans des
. blaszpne ' lub z mocńegO' drzewa, objętości caisses en fet-blanc ou en bois trf!S solide,
n2ljwyżej 1,2 metra sześciennego. bez dołą­ d'un 'IIolume de 1 meŁte cube 200 dedmetres
czenia innyć:h przedrnioŁÓW ł przyczetn należy cubeś aU maxirnutn; sans adjonctlon d'autres
zostawić wofne rf'Iiejscte między ścianami objets, en menageant entre les parois de la
skrzyń i jej zawartością najmniej tla 30 mi- caisse et san contenu un espace d'au moins
łłmetrów, które' to miejsce :zapełnia siEl wiór- 30 millimetres que I'on remplit de copeaux, de
kami, słomą, pakułami, lub tym podobnym pa!lłe, d'etoupe OU d'autres matieres ana-
N2 76. Dziennik Ustaw. Poz. 685~ 1349 '

materjałem celem uniemożliwienia poruszania logues, de maniere il empecher tout mou-


si~ lub przesuwania pakietów przy wstrzą­ vement ou tout depl acem e nt des paquets,
śnieniach; meme en cas de secousse;
3. skrzynie należy zaopatrzyć w widoczny napis, 3° les caisses doivent porter, d'une maniere
wskazujący ich zawartość, nazwisko wysyła­ apparente, I'indication des mati.i!res qu' elles
jącego, tudzież nazw~ odnośnej fabryki; contiennent, le nom de l' expediteur et celui
4. do każdej przesyłki należy dołączyć zaświad­ de la fabrique d'orig inei
czenie fabrykanta lub znanego kole i żel aznej 4° chaque envoi doit etre accompagne d'une
chemika, stwierdzającego zastosowanie si~ ded aration du fabricant et de celle d'un
do przepisów powyżej zawartych w l, 2 i 3. chimiste connu du chemin de fer, attestant
que les prescriptions enumerees ci-dessus
ol"

aux 1°, 20 et 3° ont ete observees.


XLIII. XLIII.
Ql'ocb piol'unujqcy można przyjmować na wa- . Les pois fulminants sont admis aux conditions
runkach nast~pujących: suivantes:
L musi być opakowany VI ilościach nie wi~k­ °
1 i1s doivent etre emballes, par nombre de
szych nad 1000 sztuk W tekturowe pudełka, 1000 pieces au plus, dans des boites de car-
wyłożone trocinami i owini ęte każde w pa- ton g arnies de sciure de bois et enveloppees
. pier. Groch piorunujący nie może zawierać elles-me mes dam; du papie r. Ces pois fulmi-
w całości więcej niż 50 centigramów pioru- nants ne doivent pas contenir, en totalite,
nianu srebrzystego; plus de 50 centigrammes de fulminate d'ar-
gent; ,
2. pudełka należy układać vi naczynia z mo- 2° les boites doivent etre placees dans des re- ·
cnej blachy lub mocne drewniane skrzynie, cipients en forte tóle ou de soiides caisses '
obj~tości najwyżej 500 decimetrów sześcien­ en bois, d~un volume de 500 decimetres cu-
nych, pomi~dzy ściankami skrzyni i jej za- bes au plus; un espace viCle de 30 milimetres
wartością musi pozostawać wolne miejsce au moins doit exister entre les parois de la
najmniej na 30 milimetrów. To wolne miej- caisse et son contenu. Cet es pace vide doit
sce należy zapełnić trocinami, słomą, paku- etre rempli de sciure de bois, de paille,
łami lub innym tym podobnym materjałem, d'etoupe, ou de toute autre matiereana-
tak, żeby nawet w razie wstrząśnień unie- logue, de telle sorte ąue, meme en cas de
możliwić poruszanie si~ lub przesuwanie pa- secousses, aucun mouvement ou deplace-
kietów; pakiety te nie mogą być pakowane ment des paquets ne puisse se produire;
wraz z innemi przedmiotami; ces paquets ne peuvent etre emballes avec
d'autres objets;
3. naczynia i skrzynie muszą być zaopatrzone 3° les recipients et caisses doivent porter, d'u.ne
w widoczny napis oznaczający ich zawartość, maniere apparente, ł'indication du contenu"
nazwisko nadawcy i firmę fabryki; le nom de l'expediteur et celu i de la fa-
briąue;
4. do każdej przesyłki musi być dołączone za- 4° chaque envoi doit etre accompagne d'une
świadczenie za podpisem nadawcy i znanego declaration revetue de la signature du fa-
kolei żelaznej chemika, stwierdzające, że po- bricant et de celle d'un chimiste connu du
wyżej wyszczególnione przepisy w 1 i 3 zo- chernin de fer, attestant que les prescrip'
stały zastosowane. ,. tions enumerees ci-dessus aux 10 a 3° ont
ete observees.
XLIV. 'XLIV.
Qazy skl'óplorte, kwas w,?glowy, podtlenek azotu, Les gaz liquefiees - acide carbonique, pl'otii-
amoniak, cblot', bezwodny kwas sial'kowy i fosgen xyde d'azote, ammoniaque, cblore, acide sulful'eux
(chlorotlehek węgla) można przyjmować do przewozu anbydre et pbosgene (oxycblol'ure de carbone - ne
na warunkach nast~pujących: sont admis au transport qu'aux conditions suivantes:
1. mat~rjały te muszą być Zawarte w naczyniu 1° ces produits doivent etre renfermes dans
z kutego lub zlewnego żelaza, lub ze stali des recipi ents de fel' forge, de fer fondu
laheh fosgen zaś również w naczyniach mie- ou d'acier fondu; toutefois le phosge ne peut
dzianych. aussi etre renferme dans des recipients en
Naczynia te muszą: cuivre. Ces reCipients doivent
8. wytrzymywać przy próbie urzędowej ci- 8. avoir supporte ił l'epreuve officielle une
śnienie wskazane pod 2, jeżeli nie wyka- pression dont la valeur est indiquee ci-
zały przy tern zmiany fo rmy i nie tworzą apres au 2°, sans avoir subi une defor-
szczelin. Próba wytrzymałości obowiązuje mation persistante ou des fissures. Cette
trzy leta, co do naczyń przeznaczonych epreuve doit €:tre renóuvelee tOllS les trois
do przewozu kwasu węglowego, podtlen- ans pour les recipients destines au trans-
ku azotu i amoniaku, zaś corocznie co do port de l'acide carboniąue, du .protoxyde
1350 DZiennik Ustaw. Poz. 665. .N2 76.
naczyń przeznaczonych do przewozu chlo- d'azote et de l'ammoniaque, et tous les
ru, kwasu siarkowego i fosgenu; ans pour ceux qui servent au transport
du chlore, de l'acide sulfureux et du
phosgene;
b. być' zaopatrzone w urzędową etykietę, b. porter une marque officielle placee soli-
umieszczoną mocno \V miejscu widocznem dement ił un endroit bien apparent, indi-
z oznaczeniem wagi naczynia próżnego quant le poids du recipient vide (y com-
(razem z kurkiem, przykrywą i zatyczką), pris la soupape avec la chape ou Je bou-
wagę w kilogramach, jaką może naczynie ch on), la charge en kilogrammes qu'j)
zawierać zgodnie z przepisami, zawartemi peut contenir aux termes des prescriptions
w 2, tudzież datę ostatniego badania urzę­ du 2°, ainsi que la date de Ja derniere
dowego; epreuve;
c. być zaopatrzone w kurki z osłoną ochron- c. etre munis de soupapes protegees par des
ną z tego samego . co naczynie metalu chapes du meme metal que les recipients
i przyśrubowanę do niego. Naczynia mie~ et vissees aux recipients.
d~iane do przewozu gazu świetlnego mu- Les recipients de cuivre pour le transport
szą mieć przykrywki ochronne z żelaza du' phosgene peuvent etre pourvus de cha-
kutego i zaopatrzone w przyrządy zapo- pe's en fer forge.
biegające przetaczaniu się. Les recipients doivent etre pourvus d'une
garniture exterieure qui les empeche de
I
rouler.
Naczynia przeznaczone do przewozu gazu Les recipients destines au transport du
świetlnego mogą być również zatykane phosgene peuvent etre fermes aussi au
korkami zamiast kurków na sposób śrub, moyen de bouchons ił pas de vis sans
bez przykrywek, tak szczelnie, ażeby nie chape, au lieu de soupapes. Ces bouchons
czuć było woni zawattości. doivent fermer le recipient de telle sorte
que l'odeur du contenu ne puisse se faire
sentir.
Jeżeli naczynia są zapakowane mocno Si les recipients sont emballes solidemenł
w skrzynie, zbyteczn em jest zabezpiecza- dans des caisses, ił n'est pas 'necessaire
., nie kurków przez przykrywki ochronne, de proteger Jes soupapes par des chapes,
I ., jak również zaopatrywanie naczyń w przy- ni de pourvoir Jes recipients d'une garni- .
''''-'y, rządy zapobiegające ' przetaczaniu się_ 'h- ..... ture exterieure qui les empeche de rouler; .
2. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie wewnętrz- . 2° la pression interieure ił faire supporter par
ne, które powinny wykazać naczynia przy Jes recipients ił chaque epreuve et le maxi·
próbie oraz najwyższa norma ich ładowności mum de charge admissible sont fixes ainsi
określa się jak następuje: qu'i! suit:
a. dla kwasu węglowego i podtlenku azotu a. pour l'acide carbonique et Je protoxyde
na 250 atmosfer i 1 kilogram płynu, na d'azote: ił 250 atmospheres et 1 kilogramme
1,34 litra pojemności naczynia. I tak na- de liquide pour 1 litre 34 centilitres de
przykład, naczynie o pojemności 13,40 li- capacite du recipient. . Par exemple, un
trów nie może zawierać więcej niż 10 ki- recipient de la capacite de 13 litres 40 cen-
logramów kwasu węglowego lub podtlenku tilitres ne peut contenir plus de 10 kilo-
azotu ciekłego; grammes d'acide carbonique ou de proto-
I
xy de d'azote liquides;
b. dla ' amoniaku na 100 atmosfer i 1 kilo- b: pour' l'ammoniaque, ił 100 atmospheres et
\ gram płynu na 1,86 lifrów pojemności na- 1 kilogramme de liquide pour 1 litre 86 cen-
\~ czynia; tilitres . de capacite du recipient;
c. dla chloru na 50 atmosfer i na 90 centi- c. pour le chlore, ił 50 atmospheres et 1 ki·
litrów pojemności; Jogramm<; de Iiquide pour 90 centilitres
de capacite;
d. dla kwasu siarkowego i fosgenu na 30 at- d. pour l'acide sulfureux et le phosgene • .
mosfer i 1 kilogram płynu na 80 centili- ił 30 atmospheres et 1 kilogramme de li·
trów pojemności; quide pour 80 centilitres de capacite;'
3. naczyń zawierających gaz zgęszczony nie 3° les recipients contenant des gaz liquefies ne
można rzucać ani też wystawiać na działanie peuvent etre jetes, ni exposes aux rayons du
promieni słonecznych lub na gorąco ognia; soleil ou ił la chaleur du feu;
4. do przewozu tych materjałów można używać 4° Je transport de ces produits ne peut avoir
wyłącznie wagonów krytych lub wagonów- lieu que dans des wagons ferm es ou bien
kotłów, umyślnie w tym celu. przygotowa- dans des wagons-reservoirs speciaJement
nych, przyczem kotły muszą być przykryte amenages a cet effet et dont Je reciplent
pudłami drewnianemi; doit etre revetu, le cas echeant, d'une caisse
en bois;
Ns! 76. Dziennik Ustaw. Poz. 685. 1351
----------------------------------------
5. gazy skroplone można również przewozić 5° les gaz liquefies peuvent egatement etre tran-
w małych ilości a ch w rurach szklanyc h, sport€!s en pefites quantites, dans des tubes
szczelnie przy top ion ych, a miano wicie: kwas de verre solidement fondus, savoir I'acide
. węglany i podtle ne k azotu w i lości do 3 gra- carbonique et le protoxyde d'azote jusqu'a
mów naj w yż ej, am oniak i chlor najwyżej do 3 gram mes au maximum, I'ammoniaque et
20 gramów, bezwodnik kwasu si arkowego le chlore jusqu'il 20 grammes au maximum,
i fosgenu (chlo rotle nku wę gla) n aj w yż ej do l'acide sulfureux anhydre et I'oxychlorure de
100 gramów, na warunkach nastę p ujących: carbone (phosgene) jusqu'a 100 grammes au
rury szklane moż na n a pełniać kwasem wę­ maximum, aux conditions ci-apres: Les tubes
glowym i podtle nkie m azotu tylko do poło ­ de verre ne doivent etre remplis qu'a moitie
wy, amoniakiem i chlorem tylko do '2 /a, zaś pour I'acide carbonique et le protoxyde d'a-
kwasem siarkowym i fosgenem (chIorotlen- zote, qu'aux deux tiers pOUT I'ammoniaque
kiem w ę g l a) tyl ko do 3/4.. Każdą rurę szklaną et le chlore et qu'aux trois quarts ł'acide sul-
należy zap a kować do przytop ionej puszki fureux et ł'oxychlorure de carbone (phosgene).
blaszal1ej wypełn i on ej krzemionk ą , na stępnie Chaque tube de verre doit etre place dans
należy zapakowa ć w m ocną skrzyn i ę dre- lIne capsule en fe r-blanc remplie de terre
wnianą . W jednej skrzyni m ożn a umiesz cz ać d'infusoires et emballee dans une caisse en
po kilka puszek blaszanych, lecz rur zawie- boi s solide. II est permis d'emballer piu-
rąjących amoniak nie wolno umieszczać w je- sieurs capsules de fer-blan c dans une meme
dnej skrzyni z rurami zawierającemi chlor. caisse, mais les tubes contenant de I'ammo-
Kwas węglowy skroplony można przew ozić niaque ne doivent pas etre places dans une
w naczyniach metalowych (sodor, sparklet) . me me caisse avec des tubes contenant du
o zawartości nie więcej n i ż 25 gramów płynu. chlore.
, Kwas węglowy musi być czysty i wolny od L'acide carbonique Iiquefie peut encore etrc
cząstek powietrza. Naczynia mogą zawierać transporte en recipients metalliques (sodor,
nie więcej n iż 1 gram p łynu na 1,34 centy- . sparklets) contenant 25 grammes au plus de
metrów sześciennych pojemności. Iiquide. L'acide carbonique doit etre pur
de tout residu d'air. Les recipients doivent
et re charges au maximum de 1 gra\l1me de
Iiquide ,pour 1 centimetre cube 340 milli-
metres cubes de capacite.

XLlVa. XLIVa.
(1) Powietrze d ekle można przyj mować do prze- (1) L'air llquide est admis au transport dans
wozu w gąsiorach szklanych o ścian a ch podwójnych, des bouteilles en verre a double · paroi, empechant
zapobiegających przepuszczaniu i promieniowaniu la conducŁibilite et Je rayonnement de la chaleur,
ciepła; muszą one być ob łożon e filcem i zamknięte entourees de feutre et fermees par un bouchon de
zatyczką filcową w ten sposób, by dla uniknięcia feutre permettant l' echappement des gaz sans pro-
znaczniejszego ciśnien i a wewnąt rz, nie prze szkadzały duire fi l'interieur une forte pression, mais empe-
ulatnianiu się nadmiaru gazów, z a pob i egaj ą c jednakże chant I'ecoulement du liąuide. Ce bouchon de feu-
wyciekaniu zawa rtości. Zatyczka filcowa musi być tre doiŁ etre fixe de maniere gue la b.o uteille ne
umocowana na g ą ~ i orze tak, aby nie rozluźniała się puisse se deboucher si elle perd I'equilibre ou est
przy przechylaniu lub przewracaniu naczynia. Każde renversee. Chaque bouteille ou plusieurs bouteilles
naczynie oddzielne lub po kilka naczyń wspólnie reunies doivent etre protegees contre les chocs par
muszą być zabezpieczone od uderzenia, np. za po- une corbeille en fil de fer ou un autre recipient ana-
mocą kosza drucianego lub innego podobnego przy- logue reposant d'aplomb sur le sol. Le transport de
rządu niewywrotnego. Kosze te lub inne naczynia ces corbeilles ou recipients doit etre effedue soit
można przewozić w skrzyniach metalowych lub dre- dans des coffres metalliques ouverts en haut, ou ga-
wnianych, .obitych wewnątrz blachą, otwartych u góry rantis ił leur partie superieure par un treillis en fil
lub przykrytych tylko siatką drucianą, lub wiekiem de fer, un qouvercle perfore ou tout autre mode
dziurkowanem i t. p., bądź teź w ten sam sposób de protection analogue, soit dans des caisses en bois,
zamykanych skrzyniach metalowych lub drewnianych, portant les inscriptions "Pdr Iiquide", "Haut", " Bas",
zaopatrzonych w napisy "Powietrze ciekłe", "Wierzch", "Tres fragile". Ces recipients ne renfermeront au-
"Spód", "Bardzo kruche". Skrzynie te nie mogą we- cune matiere d'emballage facilement inflammable,
wnątrz zawierać żadnego materjału uszczelniającego, teIIe que: sciure de bois, tontisse Iigneuse, tourbe,
łatwo zapalnego, jako to: trocin, wełny drzewnej, paille, foin. Les coffres et les caisses doivent etre
torfu, słomy, siana. Kufry i skrzynie muszą być completement etanches pans la partie inferieure jus-
w dolnej swej części szczelne, przynajmniej do takiej qu'a une hauteur suffisante pour que, en cas de rup-
wysokości, by w razie rozbicia się gąsiorów, płyn ture des bouteilles, le Iiquide ne puisse se repandre
nie mógł wyciekać na zewnątrz_ Kufry i skrzynie a l'exŁerieur. Les coffres et les caisses doivent etre
należy rozmieszczać w wagonach tak, by nie mogły places dans les wagons de maniere a ne pouvoir ni
spadać lub przechylać się, zaś gąsiory muszą stać tomber ni se renverser, et de telIe sorŁe que les
mocno, prosto, by nie mogły być uszkodzone przez bouteiIlIes restent debout et ne puissent pas etre
inne przesyłki. W bezpośredniej blizkości ciekłego endommagees par d'autres c:olls. f\utune matlerl
1352 Dziennik Ustaw. Poz. 685. N~ 76.

powietrza nie można umieszczać żadnego materjału faciJement infJammable en petits morceaux ou
łatwo zapalnego w kawałkach lub w płynie. a I'etat liquide ne doit etre chargee a proximite im-
mediate de I'air Iiquide.
(2) Zamiast gąsiorów szklanych o ścianach po- (2) F\.u lieu de bouteilles en verre a double
dwójnych, ob łożonych filcem, można używać innyoh paroi, entourees de feutre, onpeut employer d'au-
naczyń, któr e ni e przepusz czaj ą c ciepła, nie pokry- tres recipi e nts, ił la condition toutefois de les pro-
waj ą się rosą a ni szronem. Jeże li t e naczynia są h!ger contre I' echauffement, de m aniere qu'i1s ne
dostate cznie odporne' i stoją zu p ełnie mocno, nie pu issent se couvrir de rosee ni de givre. Si ces
potrzeb a prz yk ry w ać ich siatką drucianą lub w po- recipients sont assez resistants et se tiennent d'a-
dobn y sposó b zabe z pieczać. Pon adto stosują się plom b, ils n'ont pas besoin d'etre entoures de cor-
w podob nych przypad kach przepisy zawarte w ustę­ beilles en fil de fer ou d' a utres moyens de protec-
pie (1). tion. 50 nt applicables du reste par analogie les dis-
positions de l'alinea (1).

XL1Vb. XLlVb.
Oazowy kwas węglowy i metan (gaz błotny) L'acide carboniqlle sous forme de gaz et Iti
przyjm uje s i ę do prze wozu t ylko z tym wa runki e m, pl'otocnrbure d'by drogene (gaz de s marais) ne sont
że ciś ni eni e ich nie b ę dzie przenos ić 20 atmosfer acce ptes au transport qu e si leur pre ssion ne de-
i jeże li są nadane IN szczelni e zamkni ętych na czy- passe pas 20 atmospheres et s'ils sont renfermes
. niach z żel aza spawaln e go, zlewnego lub stali lanej, d a ns des recipients de fe r so ud e, de fer fondu ou
które w czasie ostat nich lat 4 przed ich nadaniem d'acier fondu , ayant, dans les q uatre dernieres an-
do przewozu przy dokonanej próbie urzędowej bez nees avant la remise au tra nsport, supporte a l'epreu-
zmiany swej formy wytrzymały ciśni e nie . równe co- ve officielle, sans avoir sub i une deformation persi-
najmniej 11/2 raza ciśnieniu , które wytwarza kwas stante, une pression egale a 11/2 fois au moins celle
węglany lub metan w chwili nadania do przewozu. que produit l'acide carboniq'ue ou Je protocarbure
Każde naczynie musi być zaopatrzone w otwór do- d'hydrogE!Oe au moment de la remise au chemin de
stateczny do obejrzenia ścianek wewnętrznych na- fer. Chaque rec ipient doit etre pourvu d'une ou-
czynia, w kl a pę b e zpieczeństwa, kurek, otwór do na- verture permettant de voir I'interieur, d'une soupape
pełni ania lub opróżniania naczynia, tudzież w mano- de surete, d 'un robinet, d 'une sou pape permettant
metr. Próbę urzędow ą należy dokonywać co 4 lata. de Je remplir ou de le vi der, ainsi que· d'un mano-
Datę i rezultat ostatniej próby należy oznaczać metre. L'epreuve officielle doit etre renouveJee
w widoczny sposób na naczyniu. tous les quatre ans. Le recipient doit porter, d'une
Nadawca jest obow iązany zaświadczyć w liście maniere apparente, I'indicatlon de la date et du
przewozowym, że nawet w razie podniesienia się resultat de la derniere epreuve. L'expediteur doit
temperatury do 40° C. ciśnienie przewożonego kwasu decłarer dans la lettre de voiture que, meme dans
węglanego lub metanu nie będzie przekraczać 20 Je cas OU la temperature s'eleverait jusqu'a 40° cen-
atmosfer. tigrade (Celsius), la pression de ł'acide carbonique
Stacja nadawcza jest obowiązaną sprawdzić, czy ou du protocarbure d'hydroge ne expedie ne depas-
wyżej przytoczone przepisy zostały ściśle wypełnione, sera pas 20 atmospheres. La station de depart dolt
porównywując poziom manometra z rezultatem ostat- verifier si les prescriptions ci-dess us enoncees ont
niej próby urzędowej, wskazanym na nac:z;yniu, w celu ete observee s. Elle comparera notamment I'eleva-
upewnienia się o ich odporności. tion du manometre avec le resultat de la dernlere
epreuve officielle inscrite sur les recipients, afin de
s'assurer que la resistance desdits recipients est
suffisante.

XLV. XLV.
Tlen, wod6r i gaz §w;etTny aprężony mozm'l L'exya~ne, l'bydrogene et le gaz d'eclalrage
przyjmować do przewozu na warunkach następujących: comprimes sont transportes aux conditions suivantes:
1. Materjały te nie mogą być pod ci ś ni e n ie m 1° ces p rodu its ne peuvent etre soumis ił une
wyższe m niż 200 atmosfer; należy je prze- pression s uperieure a 200 atmospheres; i1s
wozić w cylindrach z jednej całkowitej sztuki doivent etre transportes dans des cylindres
stali lub żelaza kutego, długości najwyżej d'une seule piece en acier ou en fer forge.
2 metrów o średnicy wewn ętrznej nie wi~k­ d'une longu e ur maxirnum d e 2 metres ef
szej niż 21 centymetrów. Na czynia te muszą: d 'u n di am etre inte rie ur maxim u m de 21 cen-
timet res. Ces re cipie nts doivent:
8. wytrzymać przy próbie urz~dowej . ciśnie­ a. avoir supporte a ł' e pr e uve officielle une
nie równe podwójnemu ciśnieniu gazów pression egale au double de celle des gaz
zawartych w nich przy nadaniu do prze- qu 'ils contien nent au moment d e la remise
wozu, n ie t ra cą c fo rm y pie rwotnej i nie au chemin d e fer. s ~n ::; avo ir su b i une
u j Jw ni aj ąc rysów i szczelin . Prób a urz~­ dóform atio n iJ2rs ; s~.,mte . OLI des fi ssures.
dowa musi być powtarzaną co 3 lata; Cette epreuve do it etre renouvelee tous
les trais ans;
__ ~ ____________ ~'~ __
? 4 'f_
, _?w~~.
~a~,- ______ Dziennik
~
Ustaw. Poz. 685.
__________________ ~' ~_
' ?~'~
" ~
' ~ ___
? ~
' f_,_,____ ___ __ _1353
__ ~ ~ ____
b. mlec umieszczoną w widocznem miejscu b. porter une marque offidelle placee soli-
i dobrze umo cowaną urzędową tabliczk~, dement fi un endroit bien apparent, indi-
wskazującą dopuszczalne ciśnienie oraz quant la valeur de la pression autorisee
date: ostatniej próby; et la date de la derniere epreuve;
c. mieć otwory, które należy zabezpieczyć Co etre munis de soupapes qui doivent etre
o ile znajdują się wewnątrz szyjki gąsiora­ protegees:
zatyczką metalową wysokości najmniej 25 si ces soupapes se trouvent dans l'in-
milimetrowej, wśrubowaną w szyjkę tak, terieur du goulot, par un bouchon en
by nie wystawała z boków wylotu; jeżeli metal, d'une hauteur d'au moins 25
zaś otwory znajdują się na zewnątrz szyj- milimetres, visse dans le goulot mais
ki, a gąsiory są nadane do przewozu bez n'en depassant pas lateralement I'orifice,
opakowania, muszą być przykryte osłoną si les soupapes se trouvent en dehors
ze stali, kutego żelaza lub kuto-laną, któ- du goulot et si les recipients sont livres
re muszą być przyśrubowane do naczynia; au transport sans emballage, par des
chapes d'acier, de fer forge ou de fonte
forgee vlssees solidement au recipient;
d. jeżeli naczynia są wysyłane w przesyłkach d. s'i1s sont Iivres par wagons complets sans
wagonowych bez opakowania, należy j~ emballage, ~tre charges de maniere qu'i1s
ładować tak, iżby nie mogły się przesu- ne puissent pas rouler. Les recipients livres
wać. Naczynia nadawane w przesyłkach par charges partielles doivent et re pourvus
drobnych muszą być zabezpieczone od d'une garniture exterieure qui les empeche
przesuwania się odpowiedniemi przyrzą­ de rouler.
dami.
Jeżeli przesyłki nadano w skrzyniach, Si la remise a lieu en caisses, celles-cj
należy je zaopatrzyć w wyraźny napis: doivent porter I'inscriptio,n suivante enon-
"Tlen sprężony" lub "Wodór sprężony" cee c1airement "oxygime comprime", ou
lub "gaz świetlny sprężony". .. hydrogene comprime,ou "gaz d'eclairage
comprime";
2. Przesyłki mogą nadawać tylko osoby posia- '1!J fes envois ne peuvent etre remis que par
dające sprawny man~metr i umiejące z nie- des personnes possedant un manometre
mi się obchodzić. Osoby te obowiązane są regle et en connaissant le maniement. Ces
na każde żądanie urzędnika przyjmującego personnes doivent. chaque fois qu'elles en
przesyłkę użyć monometr w tym celu, aby seront requises, adapter fe manometre au
urzędnik ten mógł sprawdzić, czy dopuszczal- recipient, pour que I'agent qui accepte la
ne najwyższe ciśnienie nie zostało przekro- remise puisse verifier si la plus haute pres-
czone. Urzędnik przyjmujący przesyłkę obo- sionprescrite n'est ~pas depassee. Le re sul-
wiązany jest zaznaczyć wynik sprawdzenia tat de la verification doit etre mentionne
w liście przewozowym; brievemnt dans la lettre de voiture par ledit
agent;
3. naczyń, zawieraj(łcych gaz zgęszczony nie 3° les recipients contenant des gaz comprimes
można przerzucać, ani też wystawiać na ne doivent pas etre jetes ni exposes aux '
działaniepromieni słońca lub na ciepło; rayons du soleil ou fi la chaleur du feu;
4. przewozić te materjały można tylko w wa- 4° '~e transport de ces produits ne peut avolr
gonach krytych, zaś w niekrytych - tylko Iieu que par wagons fermes. Le chargement
z warunkiem, że dowozić się będą do wa- dans des wagons decouverts n'est autorise
gonów na specjalnych wózkach pokrytych qu'a la condition que la remise ait Iieu piu
oponami. voitures specialement amenagees pour Je
transport par terre et que ces voitures soient
couvertes de bach es.
XLVI. XLVI.
Cblorek metylowy i cblorek etylowy można Le bblorure de metbyle et le cblorur~ tIetby1.
przewozić wyłącznie w naczyniach z mocnego metalu, ne peuvent etre transportes que dans des redpieAts
nieprzeciekających, hermetycznie zamkniętych I łado­ en metal ' solides, parfaitement etanches, hermetique-
wane do wagonów niekrytych. W porze roku od ment ' fe~mes, et charges sur des wagons decouverts.
kwietnia do pażdziernika włącznie przesyłki muszą Pendant les moi s d'avril fi octobre inclusivement,
być pokryte oponami, które obowiązany jest dostar- les envois doivent et re recouverts de baches four-
czyć nadawca, jeżeli nie będą zapakowane w skrzynie. nies par I'expediteur, fi moins que les recipients ne
soient renfermes dans des caisses en bois.

XLvn. XLVII.
Tr6jcblorek fosforu, cblorotlenek fosforu i cblo- Le tricblorure de pbospbore. I'oxycblol'ure J"
rsk acetylu przyjmuje siE: do przewozu wyłącznie: pbospbore et le cblol'ure d' C(cetyl~ De sont admis
que s'Us sont presentes au -transport:
, '

DzieMik Ustaw. POl. 685 •


.I ,

1. w naczyniach z żelaza kutego lub lanego, 10 dans des recipients de fer forge, de ter
ze stali lanej, z ołowiu lub miedzi, nieprze- fondu, d'acier tondu, de plomb ou de cuivre,
ciekających, hermetycznie i dobrze zamknię- absolument etanches et hermetiquement cios,
tych, lub też , ou
2. w naczyniach szklanych, w tym przypadku 2IJ dans des recipients en verre; en ce dernier
z warunkiem zastosowania się do przepisów cas, les prescriptions suivantes doivent et re
następujących: observees: ,
a. do przewozu można używać butle (gąsio­ a. l'expedition ne peut avoir lieu qu'en bouteil-
rów) z mocnego szkła z korkami ze szkła les de verre solide, bouchees a I'emerl:,
obtoczonego. Korki szklane muszą być Les bouchons de verre doivent et re en-
oblane parafiną, 'a dla zabezpieczenia tej 'duits de paraffine, et pour proteger cet
parafiny korek butli (gąsiorów) należy owi- enduit, le goulot des bouteilles doit etre
nąć pergaminem; , recouvert d'une enveloppe en parchemin;
b. butle o zawartości większej niż 2 kilogra- b. les bouteilles dont Je contenu pese plus
mów wagi muszą być umieszczone w ną­ de 2 kilogrammes doivent etre placees
czyniach metalowych z rączkam i; pomi~­ dans des recipients en metal pourvus de
dzy butlami i ściankami naczyń należy zo- poignees; un espace vide de 30 millimet~
stawić próżne miejsce 30 milimetrowe, sta- res doit exisŁer entre les bouteilles et les
rannie uszczelnione suchą krzemionką dla parois des recipients; les espaces vides
uniemożliwienia poruszania się butli; doivent etre soigneusement combIes avec
,
de la terre d'infusoires, de fa<;on qu'aucun
mouvement des bouteilles rie puisse ' se
produire;
c. I;>utle ozawartości nie większej niż 2 f{j- c. les bouteilles cont,e nant 2 kilogram mes
logramy wagi można nadawać do przewo- au plus doivent etre 'admises au transport
zu w mocnych skrzyniach drewnianych, dans des caisses en bois solides, pourvues
nopatrzonych w rączki i podzielonych we- de poignees et divisees interieurement en
wnątrz na tyle przegródek, ile jest do wy- autant de compart,iments qu'iI y aura de
siania butli. Każda skrzynia nie może za- bouteilles ił expedier. Chaque caisse ne
wierać więcej niż 4 butle, umieszczone peut renfermer plus de quatre bouteilles.
w ten sposób, aby między , niemi i ścian­ Celi es-ci doivent etre placees de telie'
kami skrzyń było 30 milimetrowe wolne sorte qu'i1 subsiste un espacc vide de 30 ,
miejsce, starannie uszczelnione suchą krze- millimetres entre elles et les parois de la'
mionką dla uniemożliwienia poruszania się caisse; cet espace vide sera soigneuse-
butli . Przy opakowaniu butli z chlorkiem ment comble avec de la terre d'infusoires,
acetylu [b) i c)] ząmiast krzemionki możną de fa<;on qu'aucun mouvement des bou-
używąć trocin; teilles ne puisse se produire. On peut
employer dans I'emballage des bouteilles
de chlorure 'd'acetyle (b et c) de la sciure
de boi s au Iieu de terre d'infusoires; ,
d. pokrywy naczyń, wymienionych w ust. b) d. !e couverle des recipients dont iI est 'p arle
i c) należy obok napisu, wskazującego ich en b et c doit porter, il cate de la men-
zawartość, zaopatrzyć ponadto VI odpo- tion du contenu, Jes signes convenus pour
wiednie znaki, jakie się umieszcza przy Je transport du verre.
przewozie szkła.
XLVIII. Xl:. VIII.
Pięciocblorek
fosforu (nadeblorek fosforu) po- Le pentacblorul'e de pbospbore (supercbloruM
dlega postanowieniom, zawartym pod N2 XLVII, da pbospbore) est soumis aux prescriptions du nO
wszakże o.pakowanie przepisane w 2 b) nie jest wy- XLVII; toutefois, l"emballage prescrit au 2° b n'est
magane, chyba, że butle zawierają więcej ni'ż 5 klg. e ~ ige, pour ce produit; · que lorsque les bouteilles
Dla butli 5 kilogramowych i mniejszych wystarcza contiennent plus de 5 kilogram mes. Pour les bou-
opakowąnie, wskazane w 2 c). teilles de 5 kilogrammes et au-dessous, l'emballage
indique au 2° c est suffisant.

XLVIII ą. XLVIII a.
Sód i p0tas można przyjmować do przewozu Le sodium et le potassium doivent etre remis
tylko w naczyniach Z mocnej blachy, z przy topione- au transport dans des recipients en fer-blanc solides,
mi pokrywkami, lub też w mocnych gąsiorkach szkla- ił couvercles soudes, ou dans des bouŁeilles en verre,
nych, szczeln,ie zakorkowanych, zupełnie suchych solides, hermetiquement bouchees, qui doivent etre
i wysm arowBnych wewnątrz naftą. Gąsiorki szklane completement secs ou remplis avec du petrole. Les
rl-3leż}' umieszczać w suchej krzemionce lub \V ,troci- boutcilles en verre doivent etre placees dans de la
l1."h. Naczynią bla,szqne lub gąsiory muszą być opa- terre d'infusoires ou de la sdure de bois. Les re' ,
kow~ne W skrzynie drewniane, ~ jeżeli pąl~uje si~ cipients en fer·blarc ou les bouteilles . doivent etre

I
N2 76. Dziennik Usta\V. Poz. 685, 1355

w nie gąsiory specjalne, skrzynie te należy zaopa- emballes dans des caiss·es en bois. Lorsqu'ił est
trzyć wewnątrz w bląsząnki z przy topioną pokrywką. fait usage de bouteiłles, ces caisses doivent et re \
revetues interieuremeut d 'une enveloppe de toJe
a courvercle bien soude.
XLIX. XLIX.
(1) Dwutlenek wodoru należy nadawać do prze- (1) Le bioxyde d'l;yt;!roglme doit etre remis au
wo.z u w naczyniach nie zamkniętych hermetycznie transport dans des recipients non hermetiquement
i przewozić. albo w krytych wagom\ch lub niekrytych fermes et ne peut etre transporte qu'en wagons fer-
pod oponami. mes ou en wagons decouverts revetus de baches.
(2) Si l'expedition a lieu en touries, bouteilJes
(2) Jeżeli przewóz uskutecznia się w balonach, ou cruchon s, cesrecipients doivent etre bien embal-
gąsioracb lub dzbanach, naczynia te należy dobrze les et ' places dans des caisses en b,ois ou dans des ·
opakowąć w skrzynie drewniane lub w ' mocne ko· paniers solides, pourvus, les uns et les autres, de
sze, . przyczem jedne i drugie należy zaopatrzyć poignees.
w uchą (ąntaby) do przenoszenia,

XLIX a. XLIX a. '


Nadtlenek sodu i nadtlenek baru (oksylit) na- Le pel'oxyde de sodiu'm et le bioxyde de I;a-
leży' nadawać do przewozu w mocnych naczyniach rium (oxyłithe) doivent erl-e remis au transport dans
blaszanych, zupełnie nieprzeciekających, opakowa- des recipients en fer-blanc solides, completement
nych w skrzynie drewniane, zaopatrzone ' wewnątrz . etanches, embałłes dans une forte cąisse en \,bois
W blaszane pudło z przy topioną pokrywką. revetue intei'ieurement d'une caisse de tole ił cou·
verde soude.

XLIX b. XLlXb.
Węglik wapnia należy pakować \V szczelne na- Le cal'bure de calcium doit etre embałłe dans
czynia żelazne o dostatecznej odporności. Naczynia des recipients en fer etanches et suffisamment re'
te nie mogą zawierać ponadto żadnych innych ma- sistants. Ces recipients ne doivent renfermer aucune
terjałów. Przewóz dozwąlą się wyłącznie w wago- autre mati'ere. Le transport ne peut etre effectue
nąch krytych. ' que 'dans des wagons couverts.

L
L
Les prepal'ations tełłes que les vernis et les
Preparaty w rodzaju werniksu i · syktawy, wy- siccatifs, formees d'un me/ange d'essence de tere-
rabiane z domieszkq tel'pentyny, a/kobo/u, oleju naf- bentbine, d'alcoo/, de petro/e-nap!;te ou d'autl'es Iiqui'
towego lub innycl; fatwo zapalnycl; plynów tudzież des facilem ent inf/ammables avec des resines, sont
iywicy, podlegają przepisom następującym: soumises aux prescriptions suivantes:
1. Nadane do przewozu w balonach, gąsiorach, 10 lorsque ces preparations sont expedie~s en
lub dzbanach, naczynia te muszą być zam- touries, bouteilles ou cruchons, les recipients
knięte hermetycznie i opakowane starannie doivent et re fermes hermetiquement et bien
w skrzynie lub w kosze z mocnemi i łatwe­ emballes dans des caisses ou des paniers
mi do uchwycenia rączkami. Jeżeli używa munis les uns et les autres de poignees so-
się naczyń z metalu, drzewa lub z kauczuku, lides et commodes.
naczynia te muszą być zamknięte herme- Si les reci pients sont en metal, en bois
tycznie i nieprzeciekające; ou en caoutchouc, ils doivent etre parfaite.
ment etanches et hermetiquement cios;
2. preparatyprzyrządzane z terpentyny, oleju 2° les preparations composees d'essence de te-
.naftowego lubżywicy, a wydzielające przy- rebenthine ou de petrole-naphte et de resine,
krą woń, mogą być przewożone tylko w wa- qui repandent · une mauvaise odeur, ne peu-
gonach niekrytych; vent etre transportees que sur des wagon S
decouverts;
3. co się tyczy pakowania wraz z innymi ma- 3° en ce qui concerne l'emballage avec d'autres
terjałami-patrz Nr. XXXV. marchandises, voir nO XXXV.

La. La.
(l) Zatluszczone opi/ki żelazne lub stalowe (z pod "(1) La limaillB de fBl' OU d'acier grassa (pro--
wiertarek) i innych i odpadki, pozostale z redukcji venant des tours ou des machines a· forer, etc.) et
nitrobenzolu w fabrykach aniliny, jeżeli nie są opa- les residus de Ja I'eduction du nitl'obenzo/ des fabri '
kowane \V mocną blachę i szczelnie zamknięte, mo- ques d 'aniline qui ne sont pas presentes au transport
żna przYlmować do przewozu tylko \V wagonach że- d an s des recipients en forte toJe et hermetiquement
, ' . iw,1 •
" DzIennik Ustaw•. Poz. 685. '"
:N2 76

laznych, zaopatrzonych w przykrywy lub zabezpiecza- ferm es, ne peuvent etre transportes que dans de~
, nych oponami. wagons en fer, munis de couvercles ou revetus de
baches. '
(2) W liście przewozowym należy wskazywać, (2) La Jetlre de voiture doit indiquer si la
czy opiłki
żelazne lub stalowe są tłuste lub nie, IImaille de fer ou d'acier est grasse ou non; en cas
VI przeciwnym bowiem razie będa uważane Jako de non-indication, elle sera consideree comme grasse.
tłuste.

LI. LI.
(1) Papier nasycony tluszczem lub olejaml I gil- (1) Le papier graisse ou buile et Jes fuseaug,
zy z tycbże można przyjmować do przewozu tylko fcits de ce papier ne peuvent etre expedies qu'en
w wagonach krytych lub w niekrytych, pod oponami. wagons couverts ou en wagons decouverts revetus
de bikhes. .
(2) W liście przewozowym na przesyłki gilz na- (2) La lettre de voiture accompagnant les en-
dawca obowiązany zaznaczyć, że gilzy były przegrza- vois de fuseaux de cette nature doit contenir une
ne po nas}'ceniu olejami, a następnie całkowicie prze· . declaration de l'expediteur certifiant qu'ils ont ete
studzone w wodzie. . chauffes apres avoir ete imbibes d'huile et ensuite
refroidis completement dans l'eau.
I
LII. LII.
~

Nawóz i inne fekalje i odchody z miejsc ustfi· Le fumier et les matieres feca/es, y compris
powycb mo~na przyjmować tylko w przesyłkach wa- celles qui proviennent des fosses d' aisance, ne sont
gonowych na warunkach nast~pujących: ad mis que par wagons complets et aUK condltlons
suivanłes:
1. naładunek
i wyładunek obowiązany Jest usku- 1° le chargement et Je dechargement sont ope~
teczniać
nadawca względnie odbiorca, którzy res par I'expediteur et par le destinataire qui
ponadto są obowiązani uskutecznić oczyszcze- doivent, en outre, proceder au nettoyage
nie wagonów stosownię do obowicV:ujących prescrit par les reglements de l'administrationi
w tym względzie przepisów administracji ko-
lejowej;
2. suchy nawóz nieprasowany przewozi sit; w wa- 2° Je fumier sec non comprime est expedie dans
gonach niekrytych zabezpieczonych oponami, des wagon s decouverts, revetus de baches
które obowiązany dostarczyć nadawca; ił fournir par I'expediteur;
3. inne fekalja i odchody z miejsc ustępowych 3° les autres matieres fecales, y compris celles
w razie braku innych stosownych środków qui proviennent des fosses d'aisance, dans
przewozowych można przewozić wyłącznie le cas 011 ił n'exisłe pas d'autres moyens de
w bardzo mocnych naczyniach szczelnie zam- transport appropries, ne peuvent etre expe-
kniętych i nieprzeciekających, naładowanych diees que dans des recipients tres solides,
na niekryte wagony, tudzież w wagonach·ko- hermetiquement fermes, bien etanches et
tłach. 'W każdym razie w drodze, oraz przy charges sur des wagons decouverts, ainsi que
naładowaniu i wyładowaniu należy przedsię­ das des wagons-reservoirs. Dans tous les
wziąć odpowiednie środki, w celu niedo- CBS, les mesures necessaires doivent etre
puszczenia przesiąkania na zewnątrz tych ma- prises pour eviter, en cours de transport et
terjałów i płynów, tudzież ulatnianiu się złej lors du chargement et du dechargement, I'e-
woni; chappement d€s matieres et des liquides,
ainsi que Je degagement d'odeur mephi-
tique; .
4. przedmioty te nie woJno ładować z inneml 4° ces matieres ne peuvent etre chargees avec
towarami; d'autres marchandises;
5. kolej żelazna może wymagać opłaty prze' 5° Je chemin de fer est en droit d'exiger le
woźnego z góry, przy nadaniu przesyłki; paiemelit du prix de transport au moment
de la remise ił l'expedition;
6. koszty odkażenia, wrazie potrzeby, ponosi 6° les frais de desinfection eventuelle sont ił la
wysyłający, względnie
odbiorca; charge de J'expecliteur ou du destinataire;
7. przesyłki te podlegają zresztą przepisom po- 70 ces transports resłent d'ailleurs soumis aux
licyjnym poszczególnych Państw. prescriptions de police de chaque Etat.

LIlI. LIII.
(1) Żofądki cielęce świeże, ocz'yszczone można (1) Les call1ettes de veau fralcbes ne sQnt
przyjmować do przewozu wyłącznie w nieprzecieka· admises au transport que dans des recipients etanches
jących naczyniach na warunkach następujących: et aux conditions suivantes:
:Nt 76. DźiennJk Ustaw. Poz. 685 1357
et

1. muszą być oczyszczone z resztek pokarmu °


1 elles doivent etre debarrassees de tout reste
i nasolone w tym stosunku, aby na jeden d 'ali ments et salees de telle sorte qu'i1 soit
żołądek było użyte od 15 do 20 gramów soli; employe de 15 et 20 grammes de sel de cui-
sine par caillette;
2. ponadto w naczyniach przeznaczonych do 2° une couche de sef d'environ un centimetre
przewozu, należy dno wys y pywać warstw ą soli, d'epaisseur doit etre repandue, en outre, au
grubości około centymetru i taką samą war- fond des recipients servant d'emballage,
stwą przesypać z wierzchu zawartość na- ainsi que sur la couche superieure des
czynia; caillettes;
3. nadawca obowiązany jest zaświadczyć w liście 3° la lettre de voiture doit contenir une decla·
przewozowym, że uczynił zadość przepisom ration de I'expediteur specifiant que les pre-
zawartym w 1 i 2; scriptions des 1° et 2° ont ete observees;
4. kolej żelazna może wymagać opłaty prze- 4° le chernin de fer peut exiger le paiement
wożnego z góry przy nadawaniu przesyłki; du prix de transport au moment de la remise
et l' expedition;
5. koszty ewe tualne odkażenia wagonu ponosi 5° les frais de desinfedion eventuelle du wagon
nadawca względnie odbiorca. sont ił la charge de l'expediteur ou du de-
stinataire.
(2) W ciągu października, listopada, stycznia, (2) Pendant les mois d'odobre, decembre,
lutego i marca żołądki cielęce niesolone, świeże, janvier, fevrier et mars, les caillettes de veau fraiches
oczyszczone z resztek pokarmu dopuszcza się do non salees, debarrassees de tout reste d'aliments,
przewozu również w beczkach lub kubłach mocno sont admises aussi au transport dans des tonneaux
zamkniętych, na warunkach, wyszczególnionych · po- ou cuveaux bien cios, et aux conditions enumerees
wyżej w p. 4 i 5. Pokrywy tych naczyń muszą być aux 4° et 5° ci·dessus. Les couvercles de ces re ci-
przymocowane listwami żelaznemi. pients doivent etre fixes au moyen d 'une bande de fer.
\

Załącznik 3. . Rnnexe 3.

Oświadczenie. DecIaration.
Ekspedycja towarowa kolei żelaznej .......... _..... _.... _ Le bureau de marchandises du ch,emin de fer
__.. _...................w......................................... na moje (nasze) żą- _................................................ a --_. ___..-'...__ ............ _. a.
danie przyjęła do przewozu koleją żelazną do stacji sur ma (notre) demande, accepte au transport par
przeznaczenia..................................................... poniżej wyszcze· chemin de fer en destination de .................... _........................_
gólnione towary, które według listu przewozowego les marchandises ci·apres deslgnees 'et portant les
z dnia dzisiejszego ocechowane są jak niżej, mia- marques suivantes, ainsi qu'il resulte de la lettre de
nowicie: .....__._... _....___.__....~.... _ ... __ ..__..._____.. _._ ........._........... voiture en date de ce jour ........................................_ _ _
- ----_._--- ---_.---- --- savoir: .... _.................................................................... _.......... __.___ .. __ ... _._

NinieJszem oświadczam (y) formalnie, że towary te Je (Nous) declare (ons) formellement par la presente
zostały nadane do przewozu que ces marchandises ont ete remises au transport
bez opakowania sans emballage
w opakowaniu wadliwem, mianowicie: ~)
;----;-;-;;-.--:------,----*)
avec un emballage defectueux notamment: .
............-_.........._................... ...................................... -.................. __..............___..... u_......

o czem zamieszczono wzmiankę w liŚcie przewo· et qu'ił en est fait mention dans la lettre de voiture.
zowym.
_ .............._....... _.......dnia .._.................. _....__._.....19 ___ ._.._..................... Ie .....__._..._~__..._............19.......

Ii') Stosownie do stanu towaru, należy skreś 1!ć wyrazy *) On rayera, selon le cond itionnement de la marchan·
"bez opakowania" lub "w opakowaniu wadliwem, m ic l1owicie". dise, ou "sans embellage" Oli "C!vec IJn emballage defeclueulr
notamme nt".
Przy przesyłkach, składających się z kilku sztuk, oświad­ Lorsqu'il s'agit d'une expe dition se composant de plu-
czenie winno dotyczyć tylko tych sztuk, które nadane są bez sieurs colis, lu declaration ne doit porter que sur ceux de
opakowania lub w opakowaniu wa dJiwem. ces colis qui seront rem is au transport S 8 flS emballage ou
avec un emballage defectueux.
1M8 Dziennik Ustaw. Poz. 685. N276.

Załącznik 3a. Rnnexe 3a.

Oświadczenie ogólne. Declaration generale.


. Ekspedycja towarowa kolei żelaznej Le bu reau de marchandises du chemin de fer
_... _..._._. __ .... _. __ w ......................................... na moje (nasze) żą- .......-..........-.-.................._........_..__........_. a......._......_........................... _............
danie przyjmuje do przewozu wszystkie niżej wy- sur ma (notre) demande, accepte au transport toutes
szczególhione towary, które będą' przezemnie (nas) les ma rchandises ci-apres designees, qui ił partir de
w tym celu zgłaszane, począwszy od dnia dzisiej- ce jour lui seront remises par moi (nous) dans ce
szego, mianowicie: ... _..........._...... _._ ..............................................._ but, savoir:

Niniejszem formalnie uznaję (uznajemy), że towary Je (Nous) reconnais (sons) formellement par la pre-
te zostały nadane do przewozu sente que ces marchandises ont ete remises au
transport
bez opakowania * ~ans emballage
w opakowaniu wadliwem, mianowicie: ) avec un emballage defectueux notamment *)

o ile o niniejszem oświadczeniu ogólnem uczyniona en tant qu'i1aura ete fait mention de cette decla-
będzie wzmianka w odnośnym liście przewozowym. ration generale dans la lettre de voiture respective.
.. __._...... _......_ ._........dnia ._........ __.. _...... _..._ ....19 ......................................... le ....... -..... _...... _____.19...... .

*) Stosownie do stanu towaru należy skreś!i(; wyrazy *) On rayera, selon le conditionnement de la marchan·
.bez opakowanIa" lub )IW opakowa.niu wad!iwem, mianowicie". c(ise, les. mots "sans emballage" ou "avec un emballage d ć-
1edueux notamment".

Rnnexe 4.

Zlecenie dodatkowe • Disposition ulterieure.


.... __......_.............. dnia ........'...................19..... _ _........ _ ............ le ............. _..._._ .... 19......
Uprasza m(y) ekspedycję towarową stacji ............ La gare de._ .... .... __............ _............ du chemin de fer
_................... .................... _._ ......kolei żel u znej ...... __........... ____ .... __ ... _._......... de ........ _..... ...... _......... ..... est priee, en ce qui concerne
aby pon iżej wyszczególnioną przesyłkę, nadaną za l'expedition ci-a pres specifiee, remise au transport
listem p rzewozowym z dnia ........ _. ___._._.. _...._19.__.. avec la lettre de voiture du ......___19 a l'adresse
na imię P..... -..-...................................................................................................... de M...__....... __... a._..............
... I

Cechy I Ilość Rodzaj I Zawartość Waga Marques


I Nom- I Nature Designation Polds
de la marchan- en
i numery sztuk opakowania przesyłki w kg. et numeros bre I de I'emballage

i-~
I
I
I
I I
dise kilogr.

I
',~I
1.
zwróciła na stację nadawc z ą P........... -...-..... _............ 10 de la reto4rn e r a la station de depart d M._ .......... _;
2. zatrzymała w drodze i wyda ła P. _..... _......._........ 2° de la retenir en cours de route et de la livrer
na stacji ._. __.___ ... __ .__._.... _. __ ._ . .. _ kolei żelaznej . _____ .. _..... _... _.. __...._.. .........__ a la station de ................. du chemin de
ił M ... __ _
fer de ............. _..._........ ; .
3. wydała P. __ .......... __ ........ : ..... _.. _. na stacji _.. _... _.. _ .'.__ 3° de la livrer a M ............. _........... a ......... _.. _......... gare
................ __ ... __ ..... _..... kolei żelaznej .............. ........ _......................... . du chemin de fer de ....... ................. ;
4, wydala nie inaczej jak z pobraniem zalicze- 4° de la livrer seulement contre paiement du
nia w kwocie =:~2-:::"~~-'~ (l iterami) ; montant du remboursement. soit ~:o~;::,::._~..;...-~ (en tot!-
tes lettres);
(

N276. Dziennik Ustaw. Poz. 685.

5. wydała zamiast za wskazanym w liście prze- 5° de ne pas la Iivre'r contJ-e paiement du rem-
wozowym zaliczeniem, z pobraniem zaliczenia w kwocie boursement indique dans la lettre de voiture, mais
~ .. _: (Iiterąmi); d'un remboursement de :._-=--::~--: (en toutes lettres);
6. wydala bez pobranią zaliczenia; 6° de la Iivrer san s recouvrer le montant . du
remboursement;
7. wydała franco. 7° de la Iivrer franco.
(Podpis) (Signatul'll)
, , ,
,1

Uwaga. Zlecenie nie odpow iadające wypadkowi po- Obse/'vation. -'- On rayera la disposition qui ne cOm'ieT'lt
izc:zeg61nemu najeży skreślić. pas a chaque cas parti~ulier.

Protokuł. Protocole.
1. Co się tyczy ąrtykulu 1, zgodzono się, że 1° Au sujet de I'article premier, ił est entendu
przesyłki, których stacja nadawcza i odbiorcza znaj- que les transports dont le point de depart et le point
dują się na obszarze jednego i tego samego ,Pe1l1- d'arrivee sont situes sur le territoire d 'un meme
stwa, a które przechodzą tylko trnnzytem przez ~tat, e~ <;!ui n'~mpruntent I~ territoire..d'un aut~e
obszar, Państwa obcego po Iinji eksploatowanej przez Etat qu eń transIt sur une hgne explOltee par une
zarząd kolejowy podległy Palistwu, skąd przesyłkę administration dependant de l'Etat d'ou part I'expedi-
nadano, nie będą uważane za przesyłki międ zyna ­ tion, ne sont pas consideres comme transports inter-
rodowe. Jeżeli linje tranzytowe nie są eksploato- nationaux. Si les Iignes intermediaires de transit ne
wane przez zarząd kolejowy tego Państwa , Rządy sont pas exploitees par une administration. de cet
intere!?owane mogą, mimo to, w drodze umów od- Etat, les Gouvernernents interesses peuvent ne21n-
rębnych nie uznawać pomienionych przesyłek za moins convenir, par des arrangements particuliers,
międzynarodowe. de ne pas considerer comme internationaux Jes tran-
sports dont ił s'agit.
Zgodzono się równIez, że postanowienia Kon- II est de meme entendu que les dispositions
wencji niniejszej nie będą stosowane do przewozów, de la presente Convention ne sont pas applicables
dokonywanych z jakiejkolwiek stacji, leżącej na obsza- aux 'transports qui s'effectuent d'un point quełcon­
rze danego Państwa, bądź do stacji pogranicznej due du territoire d'un Etat, en destination, soit de
Państwa sąsiedniego, gdzie załatwiane są formalności la gare frontiere d'un Etat Iimitrophe ou doivent
celne, bądź do stacji, leżącej pomiędzy tą stacją s'accomplir les formalites de douane, soit d'une
a samą granicą, chyba, że nadawca zażąda stosowa- station situee entre cette gare et la frontiere elle-
nia Konwencji niniejszej. Powyższ~ stosuje się rów- meme, a moins que l'expediteur ne reclame l'ap-
nież do przesyłek, przewożonych od stacji pogra- plication de la presente Convention. 1\ en est de
nicznej albo od wzmiankowanych stacji pośrednich meme pour les _transports effectues de la gare fron-
do stacji innego Państwa. W~re ou de I'une des stations intermediaires ci-des-
sus designees a une gare de I'autre Etat. .'
2. Co się tyczy artykułu 11, niżej podpisani 2° Au sujet de l'article 11, il est declarepar
oświadczają, . iż nie mogą zaciągać żadnych zobowią­ les soussignes qu'iłs ne peuvent prendre aucun en-
zań, któreby ograniczały swobodę działania Państw, gagement qui Iimiterait la liberte d'action des Etats
w zakresie reglementacji komunikacji wewnętrznej dans la reglementation du trafie interieur de .leurs
ich kolei żelaznych. Nadto zaznaczają każdy w imie- chemins de fer. lis constatent, du reste, chacun en
niu reprezentowanego przez siebie Państwa, że re- ce qui concerne I'Etat qu'i! represent~, que cette
glementacja ta jest obecnie zgodna z zasadami usta- . reglementation est actuellement en harmonie avec
, lonemi w artykule 11 Konwencji, przyczem uważają les principes poses dans l'article 11 de la Conven-
za pożądane, aby zgodność ta była utrzymana tion, et iłs considerent comme desirable que cette
i nadal. harmonie soit maintenue.
3. Uznano, że Konwencja w niczem nie zmienia 3° 11 est entendu que la Convention ne mo·
stosunku kolei żelaznych do Państw, od których są difie en rien les rapports des chemins de fer avec
one zależne i że stosunek ten nadal również podle- les Etats dont ils dependent, rapports quicontinue-
gać będzie prawodawstwu kllżdego z Pallstw, Gl zwłasz­ ront a et re reglespar la legislationde chaque Etat,
cza, że Konwencja w niczem nie ' uchyla obowiązu­ et que notamment la Convention n'apporte aucune
jących w każdem Państwie postanowi eń co do za- derogation aux dispositions en vigueur dans chaque
twierdzania przez Rząd taryf i warunków przewozu. Etat concernant l'homologation des tarifs et des con-
ditions de transport.
4. Uznano, że Reguiamin dotyczący utworzenia 4° II est entendu que Je Reglement relatif ~ · J'in­
Urzędu Centralnego oraz Postanowienia wykonawcze stitution d'un Office central, ainsi que · les Disposi-
do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów tions reglementaires pour I'execution de la Conven-
kolejami żelaznemi, tudzież załączniki 1, 2, 3. 3a i 4 tion international e sur le transport de marchandises
.'
1360 DzIennIk Ustaw. Poz. 685 I 686. Nil 76.
------------------------ --- ---------.------- -
b~dą miały t~ samą moc i termin trwania jak i Kon- par chemins de fer, de meme que les F\nnexes l,
wencja. 2, 3, 3 8 et 4, auron~ la meme valeur et duree que la
Convention elle-meme.
5. Co do artykułu 60, uznano, że Konwencja 5° F\u sujet de I'article 60, II est entendu que
mi~dzynarodowa obowiązuje każde z umawiających la Convention internationale engage chaque Etat
si~ Państw w ciągu lat trzech, poczynając od dnia contractant pour une duree de trois ans a partir du
wprowadzenia jej w wykonanie oraz na nastE:pne jour de son entree en vigueur et pour de nouvelles
trzyletnie okresy, o ile jedno z Państw nie oświad­ periodes successives de trois annees, tant qu 'un
czy innym Państwom o zamiarze wystąpienii!l z Kon; Etat n'aura pas annonce aux aatres Etats, un an au
wencji conajmniej na rok przed upływem jednego plus tard avant I'expiration de I'une de ces periodes,
z tych okresów. son intention de se retirer de la Convention.
Prezydent Ministrów
oraz w z.
Ministra Spraw Zagranicznych:
Antoni Ponikowski

686. b) W rozporządzeniu z d. 12 marca 1920 r.


w przedmiocie bezpośredniej komunikacji
Rozporządzenie Ministra Kolei telaznych towarowej mit::dzy stacjami kolei polskich
i rumuńskich (Dz. U. R. P. z 1920 r. N2 24
z dnia 31 maja 1922 r. poz. 149) IN art. 1 w ustE:pie pierwszym
rozdz. II po słowach "z nastE:pującemi wyjąt­
W przedmiocie wykonania Berneńskiej Konwen- kami" dodaje sfE:: ,,(Konwencja Mi~dzynaro­
cji MiEidzynarodowej o przewozie towarów ko- dowa wraz z ujednostajnionemi postanowie-
lejami żelaznemi z 14 października 1890 r. niami dodatkowemi-Dz. U. R. P. N2 76
wraz ze zmianami, wprowadzonemi przez Poro- poz. 685 i poz. 686)".
zumienie dodatkowe z 16 lipca 1895 r. oraz Kon-
c) W rozporządzeniu z d. 31 października
wencje dodatkowe z 16 czerwca 1898 r. i 19 wrześ-
nia 1906 r. - 1921 r. w przedmiocie bezpośredniej komu-
nikacji towarowej między stacjami kolei
Na mocy dekretu z d. 7 lutego 1919 r. o tym- polskich i czechosłowackich (Dz. U. R. P.
czasowe m przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa z 1921 r. N2 92 poz. 683) w par. 1 w ustę­
wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu pie pierwszym rozdz. I po słowach "z nastę­
i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na ko- pującemi wyjątkami" dodaje się: ,,(Konwen-
lejach polskich (Dz. P. P. P. z 1919 r. N2 14, poz. 152) cjaMiędzynarodowa wraz z uJednostajnione-
i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu mi postanowieniami dodatkowemi-Dz. U.
i Handlu zarządza si~ co następuje: R. P. N2 76 poz. 685 i poz. 686)".
§ 1. Przewóz towarów polskiemi kolejami że­ d) W rozporządzeniu z d. 15 marca 1922 r.
Jaznemi w międzynarodowych komunikacjach towa- w przedmiocie bezpośredniej komunikacji
rowych dokonywać siE: będzie na podstawie Kon- towarowej pomiE:dzy PoJską a Węgrami
wencji Międzynarodowej o przewozie towarów kole- przez CzechosłowacjE: (Dz. U. R. P. z 1922 r.
jami żelaznemi z 14 października 1890 r. wraz ze N2 21 poz. 179) w par. 1 w ustępie pierw-
zmianami i uzupełnieniami (Dz. U. R. P. N2 76 poz. 685) szym rozd. F\ po słowach "z nastE:pującemi
oraz zawartych w załączniku do niniejszego rozporzą­ postanowieniami odrE:bnemi" dodaje się:
dzenia ujednostajnionych postanowień dodatkowyc;:h. ,,(Konwencja Międzynarodowa wraz z ujedno-
stajnionemi postanowieniami dodatkowemi-
§ 2. W .ob owiązujących rozporządzeniach Mi- Dz~ U. R. P. N2 76 poz. 685 i poz. 686)".
jl.tlstra . Kole.i Zelazny~h ~.otyczących wp~owadzenia
Ibezposreqnlch komUnikaCjI towarowych mIędzy stac- § 3. Rozporządzenie niniejsze zyskuje mQC
'jam! kolei polskich z jednej strony a czechosłowac­ obowiązującą z dniem ogłoszenia.
kich, austrjackich, rumuńskich i w~gierskich z dru-
giej strony, wprowadza się następujące uzupełnienia:
Minister Kolei Żelaznych:
a) W rozporządzeniu z dnia 15 października
1919 r. w przedmiocie bezpQśredniej komu- Ludwik Zagórny-Marynowxi
nikacji towarowej między stacjami kolei pol-
skich i austrjackich (Dz. U. N2 83 poz. 456 Minister Przemysłu i Handlu:
z 1919 r.) w par. 1 w ust~pie pierwszym Stefan Ossowskl
rozd. II po słowach: "z nastE:pującemi wyjąt­
karni" dodaje się: ,,(Konwencja Międzynaro­
dowa wraz z ujednostajnionemi postanowie- Minister Skarbu:
niami dodatkowemh-Oz. U. R. P. Na 76 Nieba/ski
pOI. 685 f poz. 686)".