Kolegji Universitar “FAMA”

Programi : Bachelor Drejtimi : Juridik / Kriminalistikë

Punim seminarik
Lënda: E Drejta e policisë Tema: Veprimtaria e policisë në parandalimin e kriminalitetit

Profesori : Mr.Fitim Shishani

Studentët : Adrijan Aliti Ardian LLukaj

Prishtinë 31.04.2011
1

Nocioni i parandalimit të kriminalitetit Në çdo shoqëri demokratike, parandalimit i jepet përparsi në raport me represionin, gjatë zbulimit dhe luftimit të kriminalitetit 1 “Parandalimi është më i mirë sesa ndëshkimi”. Policia është një institucion tradicional i njohur për mbrojtjen e rendit shoqëror në të gjitha formacionet historike shoqërore dhe në të gjitha vendet në botë. Veprimtaria parandaluese e policisë nënkupton së pari mbikëqyrjen e përgjithshme dhe sistematike ndaj ngjarjeve në vende të caktuara, kontrollet policore dhe veprimtari të tjera, sidomos : mbikëqyrjen ndaj prodhimit dhe qarkullimit të armëve, materieve eksploduese e të rrezikshme, mbikëqyrjen ndaj dukurive sociale negative ( narkomania, prostitucioni, bixhozi etj. ), mbikëqyrjen ndaj të dënuarve recidivistëve, të papunëve, delikuentëve të mitur dhe kategorive të tjera si autorë potencialë të veprave penale, mbikëqyrjen e vendeve të caktuara publike dhe të mjeteve të komunikacionit publik, mjeteve siguruese etj. - Me qëllim të parandalimit dhe luftimit të krimit dhe për shtimin e sigurisë për të gjitha komunitetet në Republikën e Kosovës,2 policia komunikon dhe bashkëpunon me autoritetet e qeverisë lokale, organizatat civile dhe me komunitetet lokale. - Me qëllim që veprimtaria parandaluese e policisë të jetë sa më e efektshme, është e nevojshme që programet dhe udhëzimet e përgjithshme të politikës kriminale, të formulohen në nivelin më të lartë kombëtar. - Disa nga veprimet e karakterit parandalues që ndërmerr policia për të luftuar kriminalitetin janë : 1.patrullimi dhe vëzhgimi , 2.racia , 3.prita , 4.postblloqet policore si faktor në parandalimin e kriminalitetit , 5.mbikëqyrja e të dënuarve nga ana e policisë si faktor në parandalimin e kriminalitetit , 6.mbrojtja e rinisë nga ndikimet negative të shoqërisë si masë për parandalimin e kriminalitetit

1 2

Mr.Sc.Fitim Shishani – Roli i policisë në parandalimin e kriminalitetit – fq. 93 Ligji për Policinë e Kosovës Neni 7 , 7.1

2

Patrullimi dhe vëzhgimi ( nocioni dhe llojet e patrullimit )

- Me fjalën veprimtari patrullimi nënkuptojmë vizitat me plan dhe sistematikisht të një zone të caktuar nga ana e policisë në një periudhë pak a shumë të rregullt kohore,3 sidomos natën, me qëllim që t’u pamundësohet liria e veprimit kriminelëve potencialë dhe të parandalohet kriminaliteti në përgjithësi. - Sipas rregullës, patrullimin e kryejnë punonjësit policorë të uniformuar. Forma më e vjetër dhe më massive e patrullimit është patrullimi në këmbë. - Patrullimi në këmbë është metoda më efikase për të identifikuar keqbërësit. Policia që lëviz në këmbë, bën më tepër takime më banorët, njeh më mirë situatën në zona e në lagje të caktuara, ka mundësi t’i njohë më mirë banorët, doket dhe zakonet si dhe ka mundësi më të mëdha për të ndërtuar kanale të rëndësishme për informacione. - Në raport me detyrat që përcaktohen për veprimtarinë patrulluese ato mund të jenë : 1. Të specializuara – për kryerjen e detyrave konkrete, të përcaktuara sipas planit të punës nga detyrat konkrete të sigurimit, 2. Parandaluese, të cilat në kuadër të planit të punës kryejnë punë të sigurisë së përgjithshme në një vend. - Përveç ndarjes së sipërme, janë të njohura edhe lloje të tjera të kësaj veprimtarie operative-taktike si : - patrulla për privimin nga liria - patrulla e ndjekjes - patrulla për shpartallimin e kriminelëve profesionistë e cila u përshtatet kushteve të jetës dhe mënyrës së punës kundër formave më brutale të kriminalitetit. • Nocioni dhe llojet e vëzhgimit - Vëzhgimi është masë tjetër operative-taktike që zbaton policia me qëllim të parandalimit të kriminalitetit.4 Qëllimi i vëzhgimit është të parapengojë kryerjen e veprave penale. - Pra vëzhgimi është nga metodat kryesore për veprimtarinë e ndjekjes dhe të patrullimit. Për nga mënyra e zbatimit, vëzhgimi mund të jetë : vëzhgim i përhershëm dhe vëzhgim i përkohshëm. - Vëzhgimi i përhershëm ndryshe quhet edhe observim dhe është pjesë përbërëse e metodës së policisë në prevencën dhe në represion të kriminalitetit.

3 4

Mr.Sc.Fitim Shishani – Roli i policisë në parandalimin e kriminalitetit – fq.96 Mr.Sc.Fitim Shishani – Roli i policisë në parandalimin e kriminalitetit – fq. 101

3

- Vëzhgimi i përkohshëm ose special organizohet paraprakisht planifikohet dhe zbatohet sipas detyrës së caktuar. Në dallim nga vëzhgimi i përhershëm, ky lloj i vëzhgimit kryhet në mënyrë konspirative, nga ana e punonjësve të policisë. Këtij vëzhgimi i paraprijnë përgatitje paraprake, në kuadër të të cilave hartohet plani. Plani përmban këto elemente : 1. Objekti dhe detyra e vëzhgimit 2. Punonjësit e autorizuar që kryejnë drejtëpërsëdrejti vëzhgimin dhe detyrat e tyre personale. 3. Koha e fillimit dhe koha e zgjatjes 4. Mjetet teknike që do të shfrytëzohen - Vendi për vëzhgim të përkohshëm mund të jetë i hapur ose i mbyllur, kurse punonjësit e policisë, të caktuar për një veprim të tillë, duhet të jenë gjithnjë të maskuar e të mos zbulohen gjatë shërbimit të këtillë.

• Racia - Racia është aksion operativ, i përgatitur mirë dhe i rrufeshëm,5 i cili të shumtën e herëve, shtrihet në një hapësirë më të madhe dhe kryhet duke mbyllur të gjitha shtigjet e një vendi të caktuar me qëllim heqjeje të lirisë ndaj personave të caktuar dhe kategorive të njerëzve të caktuar. - Racia ndërmerret rrallë si masë e pavarur, në praktikë kombinohet me aktivitete të tjera policore. Kjo masë operative-taktike organizohet pas njoftimit se në një vend të caktuar gjenden rregullisht, shpesh ose në kohë të caktuar, personat që kërkohen. - Personat të cilëve u hiqet liria janë : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Personat e caktuar emër për emër Fajtorët nga shprehitë e këqija dhe profesionistët Personat pa dokumente ose me dokumente të dyshimta Personat që posedojne mjete për kryerje veprash penale Mbajtësit e armëve në mënyrë të paligjshme Poseduesit e vlerave që nuk janë në pajtim me personalitetin e tyre Prostitutat, rrugaçët,shitblerësit e paligjshëm.

- Suksesi i racisë varet shumë nga njohja e mirë e topografisë së vendit te racis. Dallojmë dy lloje të racisë : në vende te hapura dhe në vende të mbyllura.

5

Mr.Sc.Fitim Shishani – Roli i policisë në parandalimin e kriminalitetit fq.103

4

- Gjatë kryerjes së kësaj mase operative-taktike të karakterit preventiv-represiv, mund të arrihet : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Parandalimi i kryerjes së veprave penale Zënia e autorëve të veprave penale Gjetja e personave për të cilët gjurmohet Gjetja e mjeteve të veprës penale Gjetja e viktimës së veprës penale Zënia e grupeve terroriste Zhdukja e rrezikut të përgjithshëm për jetën e njerëzve dhe rrezikut për pronën në rast të fatkeqësive të natyrës dhe epidemive.

• Prita - Prita është shpërndarja e fshehtë e punonjësve operativë të policisë në një vend nëpër të cilin do të kalojë fajtori,6 të cilit është e mundur t’i hiqet liria befasisht, varësishtnga rrethanat e vendit. Që të zbatohet sa me mirë prita duhet të jetë e organizuar mirë. - Prita ka karakter konspirativ, që nënkupton shpërndarjen e fshehtë të punonjësve operativë dhe zbatimin konspirativ të përgatitjeve, gjë që mundëson zbatimin e befasishëm të kësaj mase operative. - Përparësia e pritës qëndron në faktin se personat që priten, janë vazhdimisht të pasigurt, ngase nuk e kanë të qartë se ku është vendosur prita, kur dhe sa do të qëndrojë ajo e vendosur. Këto rrethana u ofrojnë mundësi punonjësve të policisë që përpara se ta hetojnë ata që priten, të ndiejnë të dëgjojnë dhe të shohin se kur vjen i prituri, të mbeten edhe më tutje të pavërejtur, dhe kështu, me veprim të vefasishëm ta kryejnë këtë detyrë. - Roli i pritës në parandalimin e kriminalitetit është i madh.Pritat vendosen gjithmonë në vendet ku pritet ardhja e një ose e më shumë personave që duhet të kapen dhe t’u hiqet liria.

• Postblloqet policore dhe numri i policëve në raport me banorët si faktor në parandalimin e kriminalitetit - Në të gjitha vendet ku dukuria e kriminalitetit është e lartë, vendosen postblloqe policore.7 Në këto postblloqe ndalohen dhe kontrollohen si personat, ashtu edhe automjetet e ndryshme.

6 7

Mr.Sc.Fitim Shishani – Roli i policisë në parandalimin e kriminalitetit fq. 106 Mr.Sc.Fitim Shishani – Roli i policisë në parandalimin e kriminalitetit fq. 109

5

- Në këto pika kontrolluese policia shfrytëzon pajisje dhe aparatura, si për identifikimin e qytetarëve, ashtu edhe për përcaktimin e mjeteve që mund të shfrytëzohen për kryerjen e veprave të ndryshme penale. - Në parandalimin e kriminalitetit, rol të rëndësishëm luan edhe numri policëve. Numri i policëve zakonisht është më i lartë ose rritet në shtetet që ballafaqohen me rritjen e kriminalitetit, në krahasim me numrin e policëve të shteteve që nuk janë të rrezikuara në masë të madhe nga kjo dukuri negative për shoqërinë. - Numri adekuat i policëve brenda shërbimit nënkupton edhe sistematizimin e drejtë të tyre në veprimtaritë policore që kanë nevoja më emergjente.

• Mbikëqyrja e të denuarve nga ana e policisë si faktor në parandalimin e kriminalitetit - Kjo masë ndërmerret nga policia ndaj të dënuarve, autorë të mëhershëm të veprave penale,8 të cilët dyshohet se do të përsëritin kryerjen e veprave penale. Kategori e personave të tillë janë : falsifikatorët e parave ; mashtruesit; kontrabanduesit e armëve dhe automjeteve etj. - Kategoria e kriminelëve që gjenden nën mbikëqyrjen kriminalistike apo mbikëqyrjen e shtuar, ka disa specifika që i dallojnë nga kriminelët e tjerë, të cilët shtojnë shkallën e rrezikut shoqëror, dhe fakti se ata persona sipas vlerësimit real gjenden në gjendje paradeliktore. - Nëse vërtetohet se për shkak të ndryshimit të mënyrës së jetesës së personit nën mbikëqyrje, ose nga shkaqe të tjera ka pushuar nevoja për ushtrimin e mbikëqyrjes së mëtejshme, mbikëqyrja do të pezullohet. Mbikëqyrja e të dënuarve ka ndikim pozitiv ndaj parandalimit të kriminalitetit.

• Mbrojtja e rinisë nga ndikimet negative të shoqërisë si masë në parandalimin e kriminalitetit - Vepra penale është dukuri negative dhe e rrezikshme shoqërore që nuk e kryejnë vetëm të rriturit,9 po e kryejnë edhe persona të mitur. Pjesëmarrja e të miturve në kriminalitetin e përgjithshëm, sidomos pas Luftës së Dytë Botërore, është në rritje e sipër. Delikuenca e të miturve është një formë e manifestimit të sjelljeve bashkëkohore sa vjen e shtohet dhe manifestohet në forma mjaft të rrezikshme, gjë që përbën një problem mjaft serioz për shoqërite dhe vendet e ndryshme.

8 9

Mr.Sc.Fitim Shishani – Roli i policisë në parandalimin e kriminalitetit - fq. 110 Mr.Sc.Fitim Shishani – Roli i policisë në parandalimin e kriminalitetit – fq.112

6

- Faktorët që ndikojnë tek të rinjtë që të jenë autorë të veprave penale, janë të shumtë. Shikuar në aspektin kriminologjik, faktorët sociopatologjik ndikojnë në masë të madhe në shfaqjen e kriminalitetit në një shoqëri. Këto dukuri socio-patologjike kanë të bejnë me atakimet dhe cenimet e disa vlerave morale, njerëzore, sociale, të cilat shkaktojnë shfaqjen e sjelljeve delikuente dhe kriminale në një vend. Për shfaqjen e sjelljeve kriminale, përvec faktorëve të tjerë, ndikim të theksuar ushtrojnë edhe dukuria e alkoolizimit dhe narkomania.

• Alkoolizimi – si dikuri socio-patologjike - Alkolizimi sot përbën një problem serioz socio-mjekësor. Pnimet e shumta shkencore dhe profesionale,10 si dhe hulumtimet e bëra lidhur me alkoolizimin e pasojat e tij në shoqëri, tregojnë se alkoolizimi paraqet një të keqe të madhe në shoqërinë bashkëkohore. - Alkoolizimi ndikon në shfaqjen e papunsisë, braktisjen e familjes, shkurorëzimin, prostitucionin dhe dukuri të tjera negative. Alkoolizimi ka lidhje të caktuare edhe me kryerjen e një vargu aktivitetesh, si ofendime, shpifjesh, dhunime, lëndime trupore, plackitje, maltretim e lënie pas dore e kujdesit ndaj familjes, si veprime që kryhen drejtpërsëdrejti nën ndikimin e gjendjes së dehjes kronike.

- Me synimin për të arritur efekte të dëshiruara në këtë drejtim, disa veprime të tilla duhet të inkriminohen si vepra penale. Sot në disa vende të botës, si veprime që merren për të penguar shfaqjen e sjelljeve kriminale si pasojë e alkolizimit , janë paraparë : ndalimi për t’u dhënë alkool personave të mitur, ndalimi i ngasjes së automjeteve nën ndikimin e alkoolit ose në gjendje të dehjes. - Përcjellja dhe vëzhgimi, por edhe vizitat sa më të shpeshta të lokaleve, sidomos tek të rinjtë, më tutje mbikëqyrja e personave që janë të prirur për konsumimin e alkoolit, dhe kontrollimi i lokaleve të natës, është një masë adekuate për t’iu kundërvënë me sukses një dukurie të tillë.

• Narkomania si faktor negative në shfaqjen e kriminalitetit

10

Mr.Sc.Fitim Shishani – Roli i policisë në parandalimin e kriminalitetit – fq. 113

7

- Narkomania paraqet një dukuri negative shoqërore,11 e cila manifestohet me përdorimin dhe konsumimin e drogave dehëse e të pijeve të tjera narkotike. - Ekzistojnë institucione dhe asociacione të ndryshme që merren me luftimin, trajtimin dhe parandalimin e alkoolizimit e narkomanisë. Për shkak se një numër i personave që konsumojne drogën dehëse , janë të prirur për të kryer një varg sjelljesh delikuente dhe kriminale, narkomania si dukuri negative, me të drejtë trajtohet edhe si faktor kriminogjen. - Individët narkomanë jepen pas kryerjes së krimeve të vjedhjes, tregtisë me armë, organizimit të prostitucionit, plackitjes, thyerjes së dyqaneve dhe objekteve të tjera, me qëllim që të sigurojnë mjete financiare për blerjen dhe sigurimin e drogave dehëse. - Në shumë vende të botës, ku narkomania si dukuri negative është në rritje janë ndërmarrë aksione dhe veprime konkrete edhe për nxjerrjen e dispozitave dhe ligjeve të vecanta për rregullimin e prodhimit, qarkullimit dhe përdorimit të pijeve narkotike. Po ashtu edhe në kodet dhe ligjet penale të shumë vendeve, një varg veprimesh lidhur me keqpërdorimin e drogave dhe substancave psikotrope, janë paraparë si sjellje kriminale.

11

Mr.Sc.Fitim Shishani – Roli i policisë në parandalimin e kriminalitetit – fq.115

8

Ju faleminderit për vëmendjen tuaj !

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful