Agencija za strukovno obrazovanje

Vježbenička tvrtka
- vrata u svijet poduzetništva
(PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE)

NAKLADNIK Agencija za strukovno obrazovanje Zagreb, Lastovska 23 e -pošta: ured@aso.hr www.aso.hr ZA NAKLADNIKA Ivan Šutalo, dipl. ing., ravnatelj

Vježbenička tvrtka
PREDGOVOR ...................................................................................................5 POVEZIVANJE TEORIJE I PRAKSE U EKONOMSKOM STRUKOVNOM OBRAZOVANJUUZ POMOĆ VJEŽBENIČKE TVRTKE.....................................................7 1. UVOD U RAD VJEŽBENIČKE TVRTKE .............................................................13
1.1 VJEŽBENIČKA TVRTKA - TEORIJSKE OSNOVE ..........................................................14

AUTORI Sanja Arambašić Ondina Čižmek Vujnović Elisabetta For tunato Dubravka Hržica Johannes Lindner Branka Marić Mladen Morić Anita Pašalić Marina Režek Cvetko Luka Rupčić Susanne Spangl Beate Tötterström Blaženka Urh Nataša Vibiral Gordana Zoretić

2. METODIČKO-DIDAKTIČKE NAPOMENE .......................................................19
2.1 CILJEVI NASTAVNOGA PROGRAMA VJEŽBENIČKA TVRTKA...................................... 20 2.2 NAJNUŽNIJI MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA VT-a .........................23 2.3 METODIKA NASTAVE VT-a ......................................................................................26

3. POČETAK RADA VJEŽBENIČKE TVRTKE – OSNIVANJE ...................................37
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 POSLOVNA IDEJA ...................................................................................................39 KONTAKTI S PARTNERSKOM TVRTKOM I LOKALNOM ZAJEDNICOM........................48 OD STRATEGIJE DO CILJA VT -a ...............................................................................50 POSLOVNI PLAN ....................................................................................................58 SREDIŠNJI URED VJEŽBENIČKIH TVRTKI (SUVT).......................................................65 INTERAKTIVNO POVEZIVANJE S BITNIM INSTITUCIJAMA ........................................98

4. UPRAVLJANJE VJEŽBENIČKOM TVRTKOM ...................................................99
4.1 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA .............................................................101 4.2 ORGANIZACIJA RADA PO ODJELIMA ......................................................................114 4.3 BAZA PODATAKA ..................................................................................................120

RECENZENT doc. dr. sc. Neven Šerić

5. POSLOVANJE VJEŽBENIČKE TVRTKE ...........................................................121
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 PRIMJERI POSLOVANJA VJEŽBENIČKE TVRTKE........................................................123 POSLOVNA KORESPONDENCIJA............................................................................141 POSLOVNO-PROMIDŽBENA SREDSTVA ................................................................150 POSLOVANJE NA GLOBALNOM TRŽIŠTU ..............................................................154 POSLOVNI BONTON .............................................................................................159 PREZENTACIJSKE VJEŠTINE ...................................................................................166 POSLOVNA ETIKA .................................................................................................170

LEKTURA I KOREKTURA Suzana Paponja, prof.

IDEJNO RJEŠENJE I GRAFIČKO OBLIKOVANJE Alegra d.o.o., Zagreb

6. MARKETING VJEŽBENIČKE TVRTKE ...........................................................175
6.1 MARKETINŠKI PLAN ..............................................................................................178 6.2 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA ORGANIZATORA...................................................................................................192 6.3 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA SUDIONIKA..........................................................................................................198 6.4 PRODAJNI RAZGOVOR..........................................................................................214

TISAK MediaPrint - Tiskara Hrastić NAKLADA 200 primjeraka CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 729171. ISBN 953-7427-05-4

7. STRANI JEZICI I VJEŽBENIČKE TVRTKE .........................................................219 8. KORIŠTENJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U VJEŽBENIČKIM TVRTKAMA ..221
8.1 UPORABA IT-a U IZRADBI DOKUMENTACIJE I POSLOVNO-PROMIDŽBENIH SREDSTAVA ..........................................................................................................222 8.2 IZRADBA PREZENTACIJA U POWERPOINT-u ..........................................................223

POPIS AUTORA .............................................................................................................226
Zagreb, studeni 2009.

ZAHVALE ......................................................................................................................228 POPIS LITERATURE ......................................................................................................229

2

PREDGOVOR

Razvojem poduzetničkih - kao jedne od ključnih kompetencija - razvija se način razmišljanja i djelovanja osobe koja je spremna poduzeti svaku društveno korisnu aktivnost s punom odgovornošću i samostalnošću. Ako je škola ta koja treba odgajati i obrazovati buduće poduzetnike, tada uvođenje poduzetništva u škole bitno pomaže učenicima da prepoznaju svoje mogućnosti i da se odvaže na osnivanje i poslovanje - makar zasad samo vježbeničke tvr tke. V j e žb e ni čk a tvr tk a j e vi r tual na uče ni čk a tvr tk a k o j a p r i d o no s i r azvi j anj u p o d uze tni čk i h vještina kod učenika radeći na principu stvarne tvr tke i posluje na vir tualnom tržištu s ostalim vježbeničkim tvr tkama, ali u suradnji s tvr tkom par tnerom - stvarnim gospodarskim subjektom na tržištu danas. U toj funkciji je izrađen i provodi se nastavni program Vježbenička tvrtka, kojim se razvija poduzetništvo kao ključna kompetencija kod mladih ljudi – učenika strukovnih škola. Učenici usvajaju znanja i vještine otvaranja tvr tke, upravljanja njom, zapošljavanja i otpuštanja radnika, vođenja računovodstva i financijskog poslovanja, marketinga, sklapanja ugovora itd., dakako upotrebljavajući stvarnu dokumentaciju. Učenici na osnovi usvojenih znanja i vještina otvaraju vježbeničke tvr tke kroz čije poslovanje stječu i praktična iskustva radnika svih organizacijskih jedinica tvr tke, ali i iskustva vođenja i upravljanja poslovnim procesima. Kao radnik, voditelj organizacijske jedinice, direktor vježbeničke tvr tke, učenik uspostavlja poslovne odnose sa stvarnim tvr tkama iz gospodarskoga sektora, čime stječe i vještine realnog komuniciranja, poslovnog dopisivanja, pregovaranja i ugovaranja. On razvija i kreativnost, profesionalizam u obavljanju poslovnih zadataka, interes za struku, komunikativnost, poduzetnički duh, međusobnu toleranciju i uči poštivati i uvažavati različitosti.

Agencija za strukovno obrazovanje je - osnivanjem Središnjeg ureda vježbeničkih tvr tki (SUVT) - stvorila sve uvjete za učenička on line uvježbavanja (najsuvremenije metode) otvaranja i zatvaranja tvr tki te svih funkcija njezina poslovanja. Uz izradbu programa Vježbenička tvr tka, organizacijom i provedbom stručnih usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta za provedbu ovog programa te organizacijom Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki - Agencija je stvorila sve stručne uvjete za razvoj poduzetničkih kompetencija učenika strukovnih škola u Republici Hrvatskoj. Ivan Šutalo, dipl. ing., ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje
Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost
5

Škola kao odgojno-obrazovna institucija je oduvijek imala važnu ulogu u formiranju moralnih vrijednosti i stajališta te usmjeravanja mladih u budućem životu. sučeljavanje alternativnih mišljenja te odgovorno donošenje promišljene i utemeljene odluke. Neke tvr tke za Naša je zadaća strukovno obrazovanje učiniti izvorom znanja koji će stvarati nova znanja 7 . U hrvatskim se školama kroz odgojno i obrazovno djelovanje učenici nastoje usmjeriti i osposobiti za kritičko ispitivanje situacije. Zato vježbeničke tvr tke surađuju i sa stvarnim tvr tkama: gotovo svaka vježbenička tvr tka ima po jednu par tnersku tvr tku iz stvarnoga poslovnog svijeta. bez obzira na dob. S obzirom na to da je preduvjet za europsku integraciju i kvalitetan razvoj svake europske zemlje razvoj demokratskih struktura i konkurentnih tržišta. obavljaju knjigovodstveni poslovi. Kako svijet postaje složeniji. Nastavna metoda vježbenička tvr tka u okviru ekonomskoga strukovnog obrazovanja simulira stvarni gospodarski život: nabavlja se i prodaje roba. više nego ikada. postaju svje sni da je nužno mijenjati: • samoga sebe • svoje spoznaje • način razmišljanja • način rada s učenicima. sve je očitije da mladi. Nastavnici kod učenika nastoje potaknuti i razviti svijest da je svaka osoba vrijedna i da u sebi nosi potencijal koji treba pronaći. Osim potreba kontinuiranoga praćenja novosti u području općih i stručnih znanja. jer je naglašena potreba cjeloživotnog učenja kojim se možemo lakše prilagođavati i mijenjati kako bismo bili zadovoljni i uspješni članovi društva. Stoga nije nužno promijeniti samo političko i gospodarsko ustrojstvo. U tom su kontekstu izmijenjena i očekivanja od obrazovnoga sustava koji treba obrazovati prilagodljivu radnu snagu koja suvereno vlada ključnim kompetencija ma. Ukratko: golem dio onoga što određuje svagdašnjicu u poduze ćima može se naučiti već u vježbeničkoj tvr tki. za to su potrebni obrazovani i prilagodljivi građani i intenzivniji međunarodni dijalog. pišu fakture i opomene. izrađuju se obračuni plaća. već i način razmišljanja o ulozi pojedinca u takvom društvu. prepoznati te stvoriti okruženje koje je poticajno za učenje. Vježbenička tvr tka povezuje teorijsku nastavu sa stvarnom poslovnom praksom. rješavanje problema.POVEZIVANJE TEORIJE I PRAKSE U EKONOMSKOM STRUKOVNOM OBRAZOVANJU UZ POMOĆ VJEŽBENIČKE TVRTKE U novom društvu vrijede nova pravila. I nastavnici su suočeni s potrebom brze prilagodbe novim životnim okolnostima. trebaju biti sposobni brzo prihvaćati pro mjene i na njih se primjereno prilagođavati. radnici/ce moraju biti prijavljeni na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Projekt ECO NET pomaže u ostvarivanju ovih ciljeva jer potiče izobrazbu budućih gospodarskih par tnera u zajedničkoj Europi. Učenje treba biti zabava. Treba biti dostupno svima. a ne strah i teret. Suradnja s tim tvr tkama različita je intenziteta i može uključivati prenošenje stručnoga znanja i organizaciju te provedbu praktične nastave.

Suvremena ideja vježbeničke tvr tke u Hrvatskoj vuče korijen iz sredine devedesetih godina prošloga stoljeća. godine. o postupku osnivanja tvr tke. Njegov je cilj jačanje i širenje nastavnoga koncepta vježbenička tvr tka u Hrvatskoj kroz stručno usavršavanje nastavnika i nastavnica sa četiri pilot škole . priređivali prve skupove za stručno usavršavanje nastavnika te osnivali prve vježbeničke tvr tke. Mini tvr tke su fiktivno osnivale skupine učenika.ADA). Projekt ECO NET zajednički provode Vlada Republike Hrvatske (preko Ministarstva znanosti. svi su dje latnici prijavljeni na zdravstveno i mirovinsko osiguranje Središnjeg ureda.Prvom ekonomskom školom Zagreb. Agencija za strukovno obrazovanje osigurava organizacijom i provedbom stručnog usavršavanja nastavnika/ca iz ekonomskih i trgovačkih škola koje uvode na-stavni predmet Strukovne vježbe (u dijelu nastavnoga plana i programa imaju sadržaj vježbeničke tvrtke). Drugom ekonomskom školom Zagreb. pristupanjem projektu ECO NET (www. ideja vježbeničke tvr tke je sve popularnija pa nastavnici rado uče i prihvaćaju nastavne metode koje se koriste u radu vježbeničke tvr tke. i to u okviru nastavnih sadržaja pojedinih strukovnih predmeta. Ciljna skupina pojedinih stručnih skupova su. U Hrvatskoj se rad u vježbeničkoj tvr tki proširio u okviru nastavnoga predmeta Strukovne vježbe i trenutačno je još. Vježbenička tvrtka u hrvatskim školama Početci ideje o vježbeničkoj tvr tki sežu u 17. u bliskoj budućnosti planirani su koraci prema uvođenju tog predmeta kao obveznoga. Kolege/ice iz Ekonomske škole Be nedikta Kotruljevića vode međunarodne obračune (clearing) za doznake na račun banaka u drugim zemljama te kao pridružena članica (affiliate member) EUROPEN-a podupiru međunarodno trgovanje. oni nastavnici koje zanima rad vježbeničke tvr tke. Poreznoj upravi Središnjeg ureda plaćaju se sva davanja.. rada i poduzetništva (MINGORP) od 2000. udruga KulturKontakt Austrija te Austrijska agencija za međunarodnu suradnju .izradbom projekta. oni postaju par tneri i kolege u timu koji ima zajednički cilj. osniva se koordinacijsko tijelo koje povezuje sve vježbeničke tvr tke. Odnosi između nastavnika i učenika se mijenjaju. uglavnom . g. npr. o odabiru djelatnosti. No. Poslovni kontakti hrvatskih tvr tki sežu od Austrije preko Rumunjske pa sve do SAD-a.com) 2003. Nadovezavši se na ove pionirske pothvate. na žalost. odlučilo sustavno poticati širenje ideje vježbeničke tvr tke u Hrvatskoj. podupire osnivanje vježbeničkih tvr tki u školama. ali svatko preuzima odgovornost za svoj dio posla. u razdoblju između dva svjetska rata. imena i zaštitnoga znaka tvr tke. sposobnosti i vještine u vođenju nastavnoga procesa. uglavnom. Priručnik za nastavnike/voditelje vježbeničkih tvr tki je zbirka materijala u kojoj su sva stečena primjenjiva znanja nastavnika koji su ih dugo godina stjecali vlastitim istraživanjima i radom. Program Vježbenička tvr tka prihvaćen je u velikom broju škola te se pokazala potreba izradbe metodičko-didaktičkog priručnika za nastavnike. gdje učenici primjenjuju stečena teorijska ekonomska znanja o pronalasku i ar tikulaciji poduzetničke ideje. logičko povezivanje i razmišljanje te promatranje stvarnosti. dok je učenička tvr tka koncept učenja samostalnog (inokosnog) poduzetničkog pothvata. bili i nastavnici dvadesetak ostalih hrvatskih škola. igranjem uloga. stoljeće. poduzetništva. prestao s radom. kada su angažirani nastavnici/ce i ravnatelji/ce uspostavljali kontakt s vježbeničkim tvr tkama u Austriji. određivanju ciljnoga tržišta i sl. obrazovanja i špor ta. od nosno Agencije za strukovno obrazovanje) i Vlada Republike Austrije (koju zastupaju Ministarstvo nastave. Danas vježbeničke tvr tke postoje u gotovo svim europskim državama . obrazovanja i špor ta je. Vježbanje je usmjereno na poticanje kreativnosti učenika. Tu ulogu danas ostvaruje Središnji ured vježbeničkih tvr tki (SUVT) koji posluje u okviru Agencije za strukovno obrazovanje i objedinjuje usluge što su ih u pionirskoj fazi nudile škole „Benedikt Kotruljević“ i „Katarina Zrinski“. 9 . gospodarstva i marketinga. raspoređivanju radnika na odgovarajuća radna mjesta. izborni predmet. postaju radnici i stvarno obavljaju radne zadatke u simuliranom uredu. Vježbenička tvrtka je viša razina simulacije poslovanja poslovne organizacije jer učenici.na svijetu ih ima oko sedam tisuća. Rad u vjež beničkoj tvr tki ne znači samo učiti o gospodarstvu već i omogućiti mladima da ga i osobno iskuse. Kako bi poslovne aktivnosti vježbeničkih tvr tki što vjernije preslikavale stvarnost. primjenom tuđih iskustava i znanjem stečenim kroz projekt ECO NET ili na druge načine. u okviru nacionalne strategije za izobrazbu poduzetnika/ca. umjetnosti i kulture. Tvr tke i djelatnici raspolažu računom u banci za vježbeničke tvr tke. a u Hrvatskoj je već u 19. obogaćivati ih i prihvaćati nove kojima potiču vlastitu kreativnost i motivaciju u poučavanju učenika. Ministarstvo gospodarstva. ali nema stvarnoga protoka novca i rizika kao u realnome poslovanju. Prije uvođenja koncepta vježbeničke tvr tke nastavnici su u hrvatskim ekonomskim školama poučavali učenike kako osnovati mini tvrtke ili su primjenjivali koncept učeničke tvrtke. Osmišljen je kao pomoć i potpora svima koji program Vježbenička tvr tka tek započinju provoditi u svojim školama i onima koji ga provode već neko vrijeme. Mogu ga koristiti i članovi tima nastavnika koji rade u vježbeničkoj tvr tki. osim nastavnica i nastavnika iz ove četiri pilot škole.econet-see.jedno s vježbeničkim tvr tkama sudjeluju u provedbi različitih projekata. Ekonomskom školom Velika Gorica i Ekonomskom i birotehničkom školom Bjelovar. U SUVT-ovu registru vježbeničkih tvr tki danas su registrirane sve hrvatske vježbeničke tvr tke. Ministarstvo znanosti. U prigodi su iskušavati svoje postojeće znanje. Daljnje širenje znanja i iskustava 8 Priručnik kao sredstvo upravljanja znanjem Uzimajući u obzir potrebe za stalnim prilagodbama raznim potrebama učenika i društva u kojemu živimo. Oba koncepta predviđaju vježbanje poduzetničkih aktivnosti igranjem uloga. stoljeću na trgovačkim školama osnovan model ureda (Musterkontor) koji je.

Osnivanje vježbeničke tvr tke pokazuje velike sličnosti s osnivanjem stvarnoga poduzeća. npr. Poglavlje sadrži poticajne ideje o tome kako se ta suradnja može ostvariti. poglavlja .o.o. Tijekom stručnih skupova nami jenjenih nastavnicima/voditeljima vježbeničkih tvr tki nastavnici postaju učenici te prolaze sve poslovne situacije u kojima će se kasnije naći njihovi učenici/radnici vježbeničke tvr tke u svojoj školi. Priručnik i priloženi CD sastoje se od osam poglavlja.. pojašnjava se njihova primjena u praksi. usredotočuje se na stručne vidove vođenja ljudi i organizaciju vježbeničke tvr tke.osobe koje se bave stručnim usavršavanjem nastavnika koji provode program Vježbenička tvr tka te oni koji se bave izradbom nastavnih planova i programa u hrvatskim školama. 4. srodne obrazovne koncepte. koju je osmislila skupina nastavnika polaznika stručnih skupova (ciklus stručnih skupova za voditelje počet n ke 2006. Ta se misao potkrjepljuje uz pomoć sljedeće metafore: „Provedba ideje bez plana slična je odlasku u nekom smjeru bez plana!“. kao što su npr. Poslovni plan je zanimljiv alat za sadržajnu provedbu poslovne ideje. poglavlje daje pregled računalnih aplikacija u vježbeničkoj tvrtki na primjeru različitih softverskih paketa.čitatelja u kratkim cr tama uvodi u obrazovni koncept Vježbeničke tvr tke te navodi konkretne studije slučaja iz Hrvatske. prodaja. Poglavlje u grubim cr tama predstavlja metodiku nastave Vježbeničke tvrtke te zahtjeve koje ovakva nastava postavlja pred nastavnike i školu. sve do 6. 8. konkretni primjeri oblikovanja obrazaca u vježbeničkoj tvr tki ili strukturiranja odjela. poglavlje . U priručniku ćete uz svaku od ovih tema pronaći poticajne ideje i radne ma terijale. poglavlje bavi se fazom osnivanja vježbeničke tvrtke. trgovinu i poslovnu administraciju .Marketing vježbeničke tvrtke – gdje se obrađuju primjerice pripremni i naknadni poslovi vezani uz nastup na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki. Osnovu 2./07. Sva imena u primjerima su izmišljena. plaćanja unutar zemlje i u inozemstvu. izradbu internetske stranice itd. BudućI da trgovanje poprima sve globalnije obrise. Uz priručnik. poglavlja čini pregled ciljeva vježbeničke tvrtke i preduvjeta za izvedbu nastave. 3.Uvod u rad vježbeničke tvrtke . razviti poslovnu ideju uz pomoć poslovnoga plana te ga provesti. Uz to daje kratki teorijski uvod i razvrstava vježbeničke tvr tke među druge. Središnje teme priručnika su osnivanje i vođenje vježbeničke tvr tke te perspektive za profesionalizaciju procesa učenja. To je zanimljiva metoda prilikom osnivanja poduzeća.gđe Gordane Zoretić). u organizaciji i provedbi Agencije za strukovno obrazovanje. 5. poglavlje predstavlja vođenje vježbeničke tvrtke. ali i za već postojeća poduzeća. Posebno su zanimljivi materijali za izradbu okvirnoga poslovnog plana. su i stručna usavršavanja koja širom Hrvatske organiziraju i provode multiplikatori/ce. Navode se npr. u nastavi Vježbeničke tvr tke suradnja s nastavnicima stranih jezika postaje sve važnijom: 7. 1. 10 11 . U priručniku su primjeri vježbi i radnih zadataka s imenom fiktivne tvr tke TIKO d. a na CD-u se nalazi mnoštvo dokumenata na stranim jezicima. tj. važan dio potpore širenju i osiguranju znanja. nabava. poglavlje predočava tekuće poslove u vježbeničkoj tvrtki koji sežu od rutinskih poslova. i više stručne savjetnice za ekonomiju. Na početku treba naći dobru poslovnu ideju i poznavati tržište. poglavlje bavi se stranim jezicima i vježbeničkom tvrtkom. za korespondenciju za promidžbena sredstva.

1. Najviša stabla rastu iz najsnažnijih korijena.1 VJEŽBENIČKA TVRTKA .TEORIJSKE OSNOVE U ovom poglavlju dajemo kratki uvod u nastavni plan i program Vježbenička tvr tka. 13 . pojašnjavajući važna obilježja njezina rada te uspoređujući ovu nastavnu metodu sa srodnim oblicima po(d)učavanja. Naša je misija strukovno obrazovanje učiniti korijenom koji će mladim ljudima pružati sve što im je potrebno da bi uspjeli u poslu i dosegli najviše visine.1. UVOD U RAD VJEŽBENIČKE TVRTKE Cilj ovog poglavlja je na čitatelje prenijeti veselje i energiju koji su prisutni u radu vježbeničke tvrtke.

jedna od jačih strana vježbe ničke tvr tke je i simulacija. dugoročna pozicija na tržištu. Učenici prolaze kroz razne odjele i u svakome od njih obavljaju neke specifične poslove. u vježbeničkoj tvr tki one ne izazivaju ozbiljnije ekonomske posljedice. Rad Protok novca Poduzetnički rizik Poslovne odluke se donose kao i Čitav spektar mogućih djelatu stvarnosti. koja vrlo povoljno djeluje na motivaciju učenika. ipak među njima postoje razlike na koje Manfred Hämmerle ukazuje u tablici koja slijedi.1. itd. podijeljena na odjele: Odjel za ljudske potencijale. logistika itd. umreženo razmišljanje. jezične kompetencije) osposobljavaju učenika za poslovnu mobilnost i prilagodljivost u međunarodnom poslovnom i poduzetničkom svijetu. 14 15 . naprotiv. Kriteriji razlikovanja Vježbenička tvrtka Stvarna tvrtka Vježbenička tvr tka je model poduzeća namijenjen učenju. bitan čimbenik u procesu učenja. prodaja i marketing. roba ili usluga simuliraju Nema stvarnoga protoka novca Protok novca Nema poduzetničkoga rizika Poduzetnički rizik Kontakti prema vanjskim par tnerima Složenost zadataka i djelatnosti Prvenstveno s drugim vježbeničkim tvr tkama (ne prema domaćim gospodarstvenicima) na njih često utječe nastavnik Širenje zadataka kao proces učenja Domaći gospodarstvenici Nužna je provedba zadataka i poslova Učenje i refleksija Refleksija i učenje su središnji elementi Svakodnevni poslovi su u središtu pozornosti mnogih poduzeća Organizacijsko ustrojstvo Izbor gospodarske grane i proizvoda Radno vrijeme Rotacija poslova je središnji ele . Osim kontakata na nacionalnom i međunarodnom planu. U vježbeničkoj se tvr tki odvijaju sve praktične poslovne aktivnosti od nabave do ostvarenja prometa. kao i u praksi. na poteškoće koje učenici mogu imati pri poslovanju.1 Osnovni cilj aktivnosti vježbeničke tvr tke nije ekonomski uspjeh nego omogućavanje ve ćeg broja prilika za učenje! U vježbeničkoj tvr tki učenici mogu upoznati i svijet ekonomije i svijet trgovine. Informacije i dokumenti potrebni nekom poduzeću izrađuju se i razmjenjuju korištenjem moderne tehnologije. One su. Neki učenici nastupaju kao upravljački (rukovodeći) radnici. baš kao i novac potreban za plaćanja u vježbeničkoj tvr tki.5 sati u tjednu Tržište – poduzetnik Normalno radno vrijeme Kriteriji uspjeha Broj prilika za učenje. tj. na tijek poslovanja unutar nekog poduzeća te na stvaranje veza s različitim poduzećima. kada u suradnji s kole gama mora pronaći optimalno rješenje za nabavu.Rotacija poslova je element razment učenja voja radnika Nastavnik – učenik – tržište vježbeničke tvr tke 3 . Jedna od jačih strana vježbeničke tvr tke su kontakti prema vanjskim par tnerima. administracija. Nastava u vježbeničkoj tvr tki predstavlja poseban izazov i za nastavnika: iz uloge preda vača mora se prebacivati u ulogu radnika u timu. kao dio osobnog iskustva učenika. ali se robe i usluge nosti. npr.u ulogu savjetnika. sposobnost rada u timu. financije i računovodstvo. Roba i usluge. nabava. Svrha vježbeničke tvr tke je stjecanje. tako i vježbeničke tvr tke održavaju međusobne poslovne kontakte. neki razvijaju i poduzetnički duh. nasuprot tome. On omogućuje oponašanje svih aktivnosti stvarnoga poduzeća na različitim stupnjevima zahtjevnosti. Svaka je vježbenička tvr tka. kada mora uočiti vezu između odre đenog djelovanja i uspjeha poduzeća ili zastupati neku odluku pred poslodavcem. Sve se aktivnosti provode na način da učenici uzimaju u obzir sve trgovačke običaje i pravne odredbe.1 VJEŽBENIČKA TVRTKA . a nastavnici preuzimaju ulogu konzultanata (neki preuzimaju i ulogu rukovoditelja). primjena i produbljivanje znanja te razvoj sposobnosti i ponašanja na područjima svih ekonomskih struktura od referenata do poduzetnika. zapravo ne postoje. Proces učenja prvenstveno potiče suradnja s poslovnim par tnerima. Premda većina menadžera vježbeničkih tvr tki želi izgraditi poduzeće koje u najvećoj mogućoj mjeri preslikava stvarno poduzeće. Prvenstveno o nastavniku ovisi u kojoj je mjeri „njegova/njezina“ vježbenička tvr tka nalik pravom poduzeću. dinamika u vlastitoj vježbeničkoj tvr tki. što unosi dinamiku u njihovo učenje.TEORIJSKE OSNOVE RAZLIKE IZMEĐU VJEŽBENIČKE TVRTKE I STVARNOGA PODUZEĆA Vježbeničke tvr tke na tržištu vježbeničkih tvr tki ne nastupaju kao savršeno poduzeće. Cilj nastave u vježbeničkoj tvr tki je sveobuhvatan i usmjeren na prenošenje praktičnoga trgovačkog znanja. Pogrješne odluke u stvarnom poslovnom svijetu mogu ugroziti vlastito poduzeće. kad učenik prilikom nabave u vježbeničkoj tvr tki mora primijeniti stečeno znanje. Svako poduzeće koje želi uspješno poslovati mora imati neku osnovnu strukturu. iz uloge nadređenoga . Temeljem ove suradnje učenici mogu upoznati poslovnu kulturu svojih par tnera u zemlji i inozemstvu. održavanje poduzeća i radnih mjesta. ulazna pošta i broj aktivnosti Dobit. Tablica 1. Stjecanje ključnih kvalifikacija (npr. Kao što poduzeća surađuju u stvarnome gospodarstvu.

kao u klasičnoj nastavi. Nastavnik može prilagoditi sadržaj poslovnih slučajeva razini znanja učenika. odnosa između nastavnika i učenika. U učeničkim se tvr tkama učenici moraju brinuti i o nasljedstvu poduzeća: svoju tvr tku moraju promicati među drugim učenicima te podučavati nove učenike. kao medij umrežavanja. ovdje mogu prouzročiti gubitke. biti sigurniji u sebe. unutar škole trebala osnovati samo ako je par tnerska tvr tka spremna preuzeti rizik ili ako aktivnosti te tvr tke nisu jako rizične. simulacija proskoj igri dijelovima toka robe i novca poduzeća Nema kontakta s vanjskim par tnerima Učenici osnivaju poduzeće na određeno vrijeme Mladi vode poduzeće Mreža Uključeni u stvarno tržište. kao i u praksi. Ured je. DRUGI MODELI SIMULACIJE PODUZEĆA „Simulacije“ poduzeća Ured za učenje Model poduzeća Vježbenička tvr tka Juniorska skupina Mini poduzeća Učenička tvr tka Uvježbani suradVođenje poduze Temelji se na plannici upravljaju ća. Radno vrijeme tvr tke manjim dijelom zahvaća vrijeme nastave. I ovdje poduzetnici snose poduzetnički rizik koji bi trebali preuzeti od par tnerske tvr tke U uče ničkoj tvr tki dobit je sporedna stvar. mini poduzeće i učenička tvr tka. prema tome. koja je u me đuratnom razdoblju izgradila prva mini poduzeća u školama. tj. Mnoge vježbeničke tvr tke održavaju poslovne kontakte (širom svijeta) putem elektroničke pošte. Mini poduzeća bi se. mreža vježbeničkih tvr tki je otvoren sustav vježbeničkih tvr tki i središnjih ureda vježbeničkih tvr tki koji međusobno komuniciraju.). raspoređeni po klupama. Ideja mini poduzeća potječe od američke organizacije „Junior Achievement“. a to su: ured za učenje. oko 15 radnih mjesta za učenike te prostor za održavanje sastanaka. sve postojanije dobiva na važnosti. Na internetskoj stranici www. Riječ je o centru koji simulira usluge potrebne u stvarnomu poslovanju koje vježbenička tvr tka ne može sama ponuditi. ali i svjesno simulirati pogrješke.1 Osim vježbeničkih tvr tki načelno postoje još tri modela praktičnoga školovanja na području trgovanja putem simulacije poduzeća. Skupina učenika dolazi u ured ovisno o svom rasporedu sati. Ak o mo d e l vj e žb e ni čk e tvr tke ne funkcionira kao simulacija stvarnosti. na tržištu vježbeničkih tvr tki mora postojati koordinacijski centar – središnji ured. Internet. već su podijeljeni u skupine. Učionica je podijeljena na odjele i obuhvaća. većinom je to slobodno vri 17 16 . kao što je banka (međunarodni platni promet) ili uprava (financijska uprava. registar poduzeća i sl. mirovinsko i zdravstveno osiguranje. a na inozemnom tržištu vježbeničkih tvr tki s inozemnim vježbeničkim tvr tkama. Mini poduzeće je stvarno poduzeće koje najčešće traje jednu školsku godinu (nakon toga s e zatvar a). Učenici nisu.aso. a najznačajnije iskustvo je stjecanje osjećaja odgovornosti: usuditi se napraviti korak dalje. i novac. Učenici na osnovi poslovnih kontakata s inozemnim vježbeničkim tvr tkama uspostavljaju školska par tnerstva koja su podloga zajedničkim projektima ili razmjeni učenika. odnosno u njemu je sve fiktivno: i roba. Nastavnik oponaša sve stvarne situacije u kojima se uči.Ured Vježbeničke tvrtke se nalaze u učionicama uređenima poput ureda. Neki uredi imaju i prostoriju za održavanje sastanaka. U njoj se zajednički donose strateške odluke o radu vježbeničke tvr tke te promišlja naučeno ili se vode pojedi načni razgovori. Rad ni ci s u uče ni ci k o j i zaj e d no či ne mi ni p o d uze će . Za to je potrebna izdržljivost i upornost. Partnerske tvrtke Od velike su važnosti i suradnja s poduzećima iz stvarnoga gospodarstva. uzorci proizvoda). opremljen svim suvremenim informatičkim i komunikacijskim uređajima. Mnoge vježbeničke tvr tke imaju par tnere iz gospodarstva koji vježbeničkim tvr tkama pružaju potporu svojim „Know-how"-om (npr. Ured za učenje simulira radne aktivnosti nekog poduzeća u zatvorenom modelu koji se temelji na planskoj igri. Učenička tvr tka pod vodstvom učenika već dugo funkcionira kao stvarna tvr tka. Uređivanje ureda ukazuje na promjenu uloge nastavnika. a nekada i putem donacija ili priređivanjem posjeta njihovim poduzećima. Središnji ured vježbeničkih tvrtki (SUVT) Da bi se uskladile aktivnosti vježbeničke tvr tke. Pogrješne odluke koje u vježbeničkim tvr tkama nemaju velike posljedice. a provodi i aktivnosti kao što su smotre/sajmovi vježbe ničkih tvr tki. Prema tome. i suradnja s vanjskim par tnerima. Mreža vježbeničkih tvrtki Vježbeničke tvr tke na domaćem tržištu vježbeničkih tvr tki surađuju s drugim vježbeničkim tvr tkama i Središnjim uredom vježbeničkih tvr tki. radnici mini poduzeća snose poslovni rizik. ovisno o njezinoj veličini. Nakon nastavnoga sata ta vježbenička tvr tka sprema svoju dokumentaciju kako bi sljedeće „poduzeće“ moglo raditi. stvarni tokovi robe i novca vježbeničkih tvr tki Didaktička osnova: Teorija djelovanja Slika 1. stvarni obrasci.hr pronaći ćete informacije o radu Središ njeg ureda vježbeničkih tvr tki – SUVT-a.

2. 1e – Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela financija i računovodstva 18 19 . 1d – Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela nabave V. a učenicima omogućuje i upoznavanje društvenih. poput telekomunikacije pomoću interneta.jeme. osobito na području gospodarstva (mnoge vježbeničke tvr tke imaju par tnerske tvr tke). Kontakt s drugim vježbeničkim tvr tkama stvara nove veze s drugim školama u zemlji i inozemstvu i temelj je novih par tnerstava. ravnatelja škola i par tnerskih tvr tki. rad u vježbeničkoj tvr tki potiče poduzetničko razmišljanje i djelovanje. METODIČKO-DIDAKTIČKE NAPOMENE Drugo poglavlje daje pregled kako metodičko-didaktičkih napomena za provedbu nastave u predmetu Vježbenička tvrtka tako i pregled aktivnih nastavnih metoda koje su važna pretpostavka za rad u vježbeničkoj tvrtki. SUVT-a. kulturnih i ekonomskih razlika i posebnosti par tnerskih zemalja. Osim toga. 1c – Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela prodaje i marketinga IV. ali se čuvaju za zajedničke aktivnosti. pridonose ugledu škole. To može biti od koristi pri traženju donatora ili sponzora. za boljim poznavanjem stranih jezika i uvođenjem najnovije tehnologije u nastavu. Fotografija ureda VT-a Bjelovar – optimalni uvjeti 2. za proširivanjem vidika budućih radnika koji će raditi izvan granica zemlje. motivirani i prilagodljivi poduzetnici i poslodavci se uspješno mogu dokazivati na gospodarskom tržištu kojeg obilježavaju nagle promjene društva i tehnologije i mnoštvo interkulturalnih utjecaja.1 CILJEVI RADA U VJEŽBENIČKOJ TVRTKI U poglavlju 2. Povezivanje s vježbeničkim tvr tkama u inozemstvu povećava kompetencije iz stranih je zika kod učenika. Plaće se isplaćuju. Koncept vježbeničke tvr tke ostvaruje sveobuhvatnu metodu učenja i podučavanja usmje renu prema učenicima. nego je ono samo jedan od aspekata učenja. korelacije s drugim nastavnim sadržajima. Škola postaje mjesto u kojemu se mogu usavršavati i isprobavati sposobnosti postupanja s drugima. Vježbeničke tvr tke kao presjek škole i njezina okruženja. Uz poglavlje 2. Koncept učeničke tvr tke izradila je početkom 90-tih godina Njemačka zaklada za djecu i mlade (Deutsche Kinder – und Jugendstiftung). Ona postaje društveno mjesto na kojemu se svi sudionici dobro osjećaju. Rad u vježbeničkoj tvr tki izmijenio je situaciju u školi kako na području učenja tako i na društvenom planu. kao posebnog izazova u radu vježbeničkih tvr tki. Raščlanjivanje zadataka – RADNI LISTOVI 1a–1e: I.3 METODIKA NASTAVE VT-a Poglavlje govori o organizaciji rada u vježbeničkoj tvr tki. 2. što je značajna podloga za buduću suradnju u stvarnome poslovnom životu. Kognitivno znanje više nije u prvom planu. vrjednovanja postignuća učenika do rada u uredu vježbeničke tvr tke. 1a – Zadatak razrađen po odjelima II.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1. 2. Dobro obrazovani. uz primjere radnih listova prilo ženih na CD-u: 1. On je odgovor na stalne zahtjeve gospodarstva za veću usmjere nost prema praksi tijekom školovanja. navode se glavne kompetencije koje učenici stječu radom u vježbeničkoj tvr tki te suradnja nastavnika.1. 1b – Primjer razrađene aktivnosti Odjela administracije III.2 NAJNUŽNIJI MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA VT-a Preduvjeti za provedbu programa Vježbenička tvr tka sežu od promjene uloge nastavnika.

prijava radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. vizualnom i auditivnom percepcijom – „pokaži mi“. vođenja i poslovanja poslovne organizacije kako bi kroz obavljanje svih radnih zadataka mogli bolje razumjeti sustav tržišnoga gospodarstva i razviti osobnu kreativnost važnu za poticanje poduzetničkoga duha i interes za samostalno vođenje i obavljanje posla u stvarnome poslovnom svijetu. Kroz igranje uloge radnika poslovne organizacije učenici se pripremaju za brže uključivanje u svijet rada i razvijaju profesionalan pristup izvršavanju radnih zadataka i interes za struku. ✔ Potaknuti kod učenika/ca potrebu za samopotvrđivanjem. poslovne administracije. knjigovodstva i financija Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost 21 2. priprema i vo đenje poslovnih sastanaka. odnosno simulacijom poslovanja . gospodarsko pravo.1 CILJ NASTAVNOGA PROGRAMA VJEŽBENIČKA TVRTKA I ZADATCI CILJ: Osposobiti učenike/ce za samostalno svladavanje svih radnih zadataka i procesa u po slovnoj organizaciji te razviti vještine timskoga rada. izradba internetske stranice. knjigovodstvo s bilanciranjem. prezentiranja. financija i računovodstva. odgovorno odlučivanje. poštovanjem različitosti. ZADATCI: ✔ Potaknuti na povezivanje teorijskih nastavnih sadržaja primjenjujući stečeno znanje na praktičnim radnim zadatcima kojima će učenici-radnici vježbeničke tvr tke razviti vje štine važne za zanimanje ekonomist: osnivanje poslovne organizacije. prezentacije. motivacije. odgovornog odlučivanja. statistika. 20 . suradničkoga rada i življenja te boljeg razumijevanja poslovnih situacija u stvarnome poslovnom svijetu (odnos radnika i nadređenih ili radnika međusobno) te profesionalizam u radu. telefoniranje.2. politika proizvoda/usluge (razvijanje inovacija). Stoga je koncept učenja kroz vježbeničku tvr tku – demonstracijom radnih operacija. kupoprodajne.2 KOMPETENCIJE UČENIKA KOJE STJEČU RADOM U VJEŽBENIČKOJ TVRTKI Kaže se da oko 15% onoga što naučimo. marketinga. gdje su učenici aktivno uključeni u proces i učenje je iskustveno. poslovno komuniciranje i bonton. a pamćenje dugoročno. poduzetničkoga duha. ELEMENTI VRJEDNOVANJA RADA UČENIKA – RADNI LIST 4 5. poštova njem moralnih vrijednosti. organiziranje i vođenje poslovanja poslovne organizacije i svega ostaloga s čim će se susretati u praktičnom životu. ZAPISNIK SA SASTANKA – RADNI LIST 3 4. Ključni poslovi koje će pritom obavljati su poslovi odjela: administracije. Glavna je svrha nastavnog predmeta Vježbenička tvr tka osposobiti učenike koji ga pohađaju da samostalno obavljaju sve radne zadatke i procese u poslovnoj organizaciji (tajničke. marketing. prodaje i marketinga. ✔ Potaknuti međusobnu suradnju i razvijanje poslovnih i prijateljskih kontakata učenika . naučimo iz onoga što sami kažemo i učinimo – tj. marketinške poslove u trgovačkim društvima). samo stalnosti.pravi način učenja. na radnome mjestu . prilagođavati se drugima u skupini i prihvaćati različitost mišljenja • sposoban je čitati i sintetizirati podatke iz dokumenata o istoj temi • posjeduje temeljna matematička znanja potrebna za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu te je osposobljen za primjenu znanja u životu i struci • posjeduje vještinu samostalnog računanja. slanje faksova i elektroničke pošte te pretraživanje internetskih stranica. izražavanja vlastitog mišljenja. oko 50% od onoga što naučimo. a oko 90% od onoga što naučimo. kreativnosti. prodaje. verbalnom i vizualnom percepcijom – „reci mi“. fotokopiranje. novčarstvo) na mikroekonomskoj i makroekonomskoj razini • razumije međuovisnosti poduzetničkih organizacija i tijek poslovnih aktivnosti na nacionalnome i međunarodnom tržištu • raspolaže teorijskim i praktičnim znanjem potrebnim za obavljanje posla u području poslova nabave. cr tanja i mjerena prema uputama te preciznosti u radu • primjenjuje usvojene metode učenja i usavršava nove • preuzima odgovornost za svoj zadatak korištenjem vlastitoga plana kako bi ostvario zadane ciljeve. kopiranje.1 CILJEVI NASTAVNOGA PROGRAMA VJEŽBENIČKA TVRTKA 2. planiranje. sudjelovanjem – „uključi me“.1. uredske.1. Učenik stječe i razvija opće i stručne kompetencije. uporaba uredskih strojeva i računala. nabave. dioničarsko gospodarstvo. Opće kompetencije su: • sposoban je sudjelovati u usmenoj i pisanoj komunikaciji • sposoban je sudjelovati u skupnoj raspravi. samomotivacijom i cjeloživotnim učenjem. međusobnom tolerancijom i suradnjom. naučimo iz onoga što drugi kažu – tj. unos podataka i obradba informacija. KONTROLNI POPIS AKTIVNOSTI ZA ZADATAK – RADNI LIST 6 2. međusobnog uvažavanja i rješavanja nesuglasica mirnim putem kroz simuliranje osnivanja.prema zahtje vima poslodavca. knjigovodstvene. Stručne kompetencije su: • razlikuje značenje pojmova i procesa iz različitih područja ekonomije (gospodarstvo. poduzetništvo. samopoštovanjem. pisanje životopisa i razgovora za radno mjesto. vlastite osobnosti i odgovornosti. OSOBNA ZADUŽENJA – RADNI LIST 2 3. knjigovodstveni i računovodstveni poslovi. prodaje i marketinga.tj.radnika vježbeničke tvr tke koji mogu u budućnosti pridonijeti razvoju stvarnih poslovnih kontakata i poslovne suradnje te razviti uspješno poslovanje u zemlji i inozemstvu. DNEVNIK RADA UČENIKA/CE – RADNI LIST 5 6. ✔ Razviti sposobnosti timskoga rada. poslovi odjela nabave. naučimo iz onoga što vidimo .

gdje se mogu uključiti komore. pretraživati internetske stranice • zna strukturu poslovne komunikacije i zna poslovno komunicirati uz primjeren bonton • posjeduje znanje o svakodnevnom uredskom poslovanju • samostalno organizira. ministarstva. veća djelotvornost. izvršava zadatke i samostalno rješava problem • sposoban je izabrati i sam interpretirati potrebne informacije (upute o radu. za uspješnu simulaciju rada u vježbeničkoj tvr tki stvarna par tnerska tvr tka daje potrebne informacije. a par tnerska tvr tka promovira svoj rad kroz rad vježbeničkih tvr tki.uz usmjeravanje nastavnika/voditelja vježbeničke tvrtke. savjest. stručne konzultacije i druge oblike pomoći . svakog od njih potaknuti da što više razvije osobne potencijale. sindikati i druge institucije. Javnosti se prezentira rad vježbeničke tvr tke. poslovne komunikacije. Jača spona između škola i lokalne zajednice. podatke vezane uz pojedine radne zadatke) • odgovara za svoj rad.• zna poslovnu dokumentaciju i knjigovodstvene isprave platnoga prometa te sve ostale dokumente koji prate poslove nabave. zadovoljstvo poslodavca i radnika. njezine proizvode/usluge i 23 .2 NAJNUŽNIJI MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA VT-a 2.na konkretne poslovne aktivnosti (često neočekivane i neizvjesne) s kojima se suočavaju zapošljavanjem u stvarnoj poslovnoj organizaciji. u kojoj se gotovo svi poslovi odvijaju svakodnevno (kao i u stvarnome svijetu). učenici koji pokazuju sposobnosti vođenja skupine postaju voditelji odjela te čine menadžment poduzetničke organizacije. zapošljavanjem radnika i njihovim raspoređivanjem na pojedina radna mjesta te obavljanjem djelatnosti. što dovodi do boljeg iskorištavanja svih raspoloživih mogućnosti i školovanja prema potrebama zajednice (smanjivanje nezaposlenosti i nepotrebnog ulaganja.2.uz savjetodavnu pomoć predstavnika par tnerske tvr tke. timski surađuje i orijentiran je na cjeloživotno učenje. slati elektroničku poštu i faks. novčarstvo) u logički osmišljenu cjelinu pa učenici kreativnim vodstvom uvježbavaju radne operacije i simuliraju poslovne situacije. To znači da kod učenika razvijaju svijest o samome sebi. Tijekom pohađanja programa učenici rade u skupini od po 15-16 učenika (razredni se odjeli dijele u dvije skupine) kako bi simuliranje poslovanja bilo lakše. dioničarsko gospodarstvo. blagostanje u konačnici). Radi se u bloku (spojena dva školska sata). prodaje. Osim stručnim usavršavanjem.prema svojim mogućnostima. Zato je vrlo teško podijeliti nastavne sadržaje po godinama učenja. nome mjestu. Sve to dovodi do olakšane pripreme učenika . nabava. Dakle. gospodarsko pravo. pa je nužno da se škole povežu s poslovnim organizacijama koje podupiru poduzetničku kulturu društva iz svoje sredine. Odabirom djelatnosti vježbenička tvr tka bira djelatnost par tnerske tvr tke. organizira poslovanje vježbeničke tvr tke uz pomoć ostalih radnika (učenika). statistika. a svrha simulacije je osigurati kontinuiranost poslovanja (kao i u stvarnosti). Nastavnik/voditelj vježbeničke tvrtke preuzima ulogu ravnatelja (direktora) ili konzultanta poduzetničke organizacije. prodaja i marketing. vraćanje uloženoga u kraćemu vremenu. 2. prijava/odjava zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Moraju.1. Nastavnik/voditelj potiče obavljanje potrebnih poslova kroz timski rad. neovisnu volju i kreativnu maštu. poslovanje vježbeničke tvr tke se nastavlja. radniku je potrebno kraće vrijeme za prilagodbu na rad22 2. • posjeduje vještine potrebne za samostalno korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije te rad na računalu • posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad te ih koristi u obavljanju postavljenih radnih zadataka • zna se koristiti internetom.budućih radnika . Osigurava se stvarnija veza svijeta gospodarstva i škole. nastojeći što više zadovoljiti njihove potrebe u području stručnog usavršavanja. a profesionalnim obavljanjem poslova (što postiže jasno zacr tanim ciljevima/zadatcima što ih učenici ostvaruju) povećava motivaciju učenika. demonstriranjem i igranjem uloga učenici prenose teorijska znanja u praktične vještine . marketing. STRUKOVNIH ŠKOLA I POSLOVNOG OKRUŽENJA Zbog novih životnih okolnosti nastavnici svoj rad s učenicima moraju (gotovo svakodnevno) prilagođavati. bolji i osmišljeni razvoj društva. Nastavni sadržaji koji se obrađuju u programu Vježbenička tvr tka ne dijele se po godinama učenja . Vježbenička tvr tka je simulacija stvarne poslovne organizacije. poduzetništvo. primjenom odgovarajućih nastavnih metoda. Stoga sadržaji programa Vježbenička tvr tka povezuju sve nastavne sadržaje. planira.3 SURADNJA AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE. Jedna od mogućnosti koju pruža koncept Vježbenička tvr tka je suradnja škola i poslovnih organizacija kroz oblik par tnerstva. U tom smislu ona surađuje sa svim ravnateljima i nastavnicima tih škola. dakle. knjigovodstvo s bilanciranjem. što je važno za osvješćivanje potreba za određenim zanimanjima. Istraživačkim radom. proizvodnja (prema odabiru djelatnosti) i financije i računovodstvo.1 METODIČKE I ORGANIZACIJSKE NAPOMENE Program Vježbenička tvr tka provodi se u učionici opremljenoj kao ured: simulira se po slovanje poslovne organizacije raspodjelom radnih mjesta po odjelima: administracija. Time je olakšano prikupljanje informacija iz poslovnog svijeta koje prenose učenicima i upućuju ih na praćenje gospodarske prakse kao izvora učenja. putni nalog i sl. praktičnije i bliže stvarnosti .jer životni ciklus svake poslovne organizacije započinje poslovnom idejom. Po završetku rada jednoga naraštaja učenika. nastavnici imaju priliku učiti iz gospodarskog okružja. osnivanjem poslovne organizacije. s naglaskom na strukovne (gospodarstvo. u svom nastavnom procesu u središte pozornosti po staviti učenika – individualca i. Jedan od važnih poslova Agencije za strukovno obrazovanje je organizacija i provedba stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih škola u Republici Hrvatskoj. odlučuje.

Međusobno poslovanje vježbeničkih tvr tki obavlja se internetom. Porezna uprava. ljepilo.2. uredski pribor (papir za ispisivanje i kopiranje. Učenici će se učiti slušati. a nastavnik/voditelj vježbeničke tvr tke usklađuje njihov rad. Nastavnik/voditelj vježbeničke tvr tke postupno prenosi odgovornost i radne zadatke na učenike/radnike vježbeničke tvr tke koji tijekom rada postaju samostalniji. s odgovarajućim softverom – programski paket MS Office i knjigovodstveni program) te jedan-dva pisača. misliti. 2. Stoga je ocjenjivanje rada učenika u vjež beničkoj tvr tki drugačije od ocjenjivanja i praćenja rada i napredovanja učenika tijekom klasične nastave. gdje nije bitna samo naobrazba. promatrati. razvijat će kreativ nost. a pružanje svih potrebnih informacija o vježbeničkoj tvr tki kao poslovnom subjektu daje se putem internetske stranice te tvr tke. pruža Središnji ured vježbeničkih tvr tki (SUVT). Učenici će na taj način spoznati koliko je značenje svakog radnika u nekoj poslovnoj organizaciji i da su svi međusobno povezani i ovisni.3 NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA UČENIKA Učenici trebaju redovito pohađati program Vježbeničke tvr tke da bi se ostvario kontinuitet njihova stjecanja i razvijanja praktičnih vještina. Provedba programa Vježbeničke tvr tke stoga je timski rad nastavnika svih strukovnih sadržaja.2 NAJNUŽNIJI MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA VT-a Simulirani ured vježbeničke tvr tke mora biti opremljen najnužnijom opremom. skener. koje su vrlo često neizvjesne i iznenadne. Škola mora imati mogućnost mjesečnog financiranja troškova uredskog poslovanja (troškovi uredskog pribora.osniva se kao trgovačko društvo. Prven stveno se treba osigurati dovoljno velika učionica da ima radna mjesta sa stolom (npr. inteligencija i stručnost već i uspješnost kojom se nosimo s vlastitom osobom. Raspored namještaja je u skupinama (složiti tako da je svaka skupina jedan odjel). ali i s drugima. Sve usluge nužne za poslovanje vježbeničke tvr tke kao prave poslovne organizacije. Ocjenjivanje radnika se obavlja prema novim mjerilima. pano-ploča. za ispisivanje. U nastavku dajemo mogući izgled simuliranog ureda vježbeničke tvr tke (samo stolovi s računalima koji predstavljaju odjele). razmišljati. Osnovni elementi ocjenjivanja. što je nužno da bi se učenicima mogle približiti konkretne poslovne situacije. fotokopirni stroj. postav ljati pitanja na pravi način i odgovarati na postavljena pitanja. Važno je savjesno koristiti i čuvati opremu i dokumentaciju simuliranog ureda/vježbeničke tvr tke. registratori. Poslovna banka. e -adresa. Na taj se način osigurava stvarnija veza svijeta gospodarstva i škole. Fond mirovinskoga i zdravstvenog osiguranja i vezu s EUROPEN-om (za međunarodno poslovanje). 2. Radom u vježbeničkoj tvr tki zamjenjuju svoju ulogu učenika/učenice radnikom/radni com svoje vježbeničke tvr tke. bušilica papira. fotokopiranje i sl. 25 Primjeri dviju vježbeničkih tvr tki 24 . uz uključivanje stranoga jezika i informatike koji su u funkciji struke. ormar za dokumentaciju. škare i sl.2. a bilo bi dobro (po mogućnosti) imati prostor za sastanke voditelja odjela ili veći stol za sastanke u simuliranom uredu. praćenja i vrjednovanja učenikovih postignuća u radu u vježbeničkoj tvr tki su: • kvaliteta obavljena posla • primjena usvojenih znanja • dnevnik učenikova rada. sigurniji i vještiji u izvođenju pojedinih radnih zadataka uz uporabu opreme i potrebne dokumentacije (uz poštivanje svih postojećih pravila i propisa o osnivanju i vođenju poslovne organizacije). Pravila na radnome mjestu se mijenjaju. spremnost sna l ženja u neobičnim i neočekivanim situacijama.). telefon s faksom. spoznati što znači poslovno a riskirati i preuzimati odgovornost za svoje odluke.). samomotivaciju. Nastavnici pojedinih strukovnih sadržaja (vezanih uz radne zadatke pojedinih odjela) uključuju se u rad vježbeničke tvr tke kao suradnici. a to su: Trgovački sud. spajalice. širok najmanje 80 cm dan za svaki odjel i jedan glavni za nastavnika. razgovarati. internetski priključak. Državna statistika. tipizirana radna površina stola (radnoga mjesta) trebala bi biti najmanje 72 cm) i stolcima (udaljenost između dva radna mjesta trebala bi biti oko 85 cm). s pet-šest računala (po je - Primjer simuliranog ureda vježbeničke tvr tke Potrebno je osigurati prolaz između stolova. ali i kontinuitet rada vježbeničke tvr tke kao poslovne organizacije. međusobno umreženih. mape.

pruža joj povratne informacije. razvijanje i usvajanje stručnih specifičnih sposobnosti i vještina te razvijanje socijalnih kompetencija (komunikacijske. a učenici će se potruditi da ih obave na najbolji mogući način. Suradničko učenje obuhvaća nastavne metode koje su usmjerene na razvoj sposobnosti svakog pojedinca u prihvaćanju novih informacija. ocjenjuje i vrjednuje njegova postignuća glede sljedećih elemenata: kvalitete obavljena posla i primjene usvojenih znanja (kao osnovnih). odlučivanja. a u svrhu ostvarenja postavljenog zadatka. Dakle građane koji mogu kritički razmišljati i pomoći rješavanju problema u lokalnim zajednicama. Temelji suradničkog učenja su: • pozitivna međuovisnost – učenici uviđaju da su potrebni jedni drugima kako bi izvršili postavljeni zadatak • osobna prijateljska interakcija – učenici uzajamno poboljšavaju učenje jer se međusobno ispomažu. promišljati o njezinoj primjeni. njihova razumijevanja. Učenicima omogućuju istodobno učenje. objašnjavaju. razmjenjuju iskustva i potiču iskustva učenja. a i cijelom razredu. Na taj način nastavnik/voditelj provjerava koliko je učenik stvarno sudjelovao u radu svog odjela. motivacija). razmišlja i logički po vezuje i emocionalnu inteligenciju). organizacijske vještine. te vođenja dnevnika rada. komunikaciju. Uz te elemente bitno je pratiti način rada i suradnje učenika u timu. bleme/zadatke. prezentacijske. u parovima ili malim skupinama da bi se pozabavili zajedničkim problemom/zadatkom. prosječnih i lošijih učenika/ca. 2. Kritičko mišljenje znači krenuti od neke postavke. srce i ruku (učenik usvaja teorijska znanja. a i na širem području djelovanja. raspravljaju i pre nose ono što znaju svojim vršnjacima • pojedinačna odgovornost – uspješnost svakog učenika često se ocjenjuje i rezultati se daju skupini i pojedincu • interpersonalna umijeća – učenici razvijaju sposobnosti i vještine vođenja. Za uspješan rad potrebno je odrediti neka pravila/načela suradničkog učenja. učenje uz zabavu. da se ne osjećaju isključenima i da uspiju pokazati svoje postignuće. vrjednovanje i ocjenjivanje učenika • prosudbu vlastitoga rada. a ne cilj učenja. a povećavaju skupni rad. nastavniku omogućuju kreativnost u osmišljavanju nastavnoga procesa.3. Učenici se tako uče međusobnoj toleranciji i poštovanju različitosti. o tome kako skupina dobro surađuje. Svaka se skupina sastoji od učenika različitog spola. kritičko razmišljanje i izražavanje. Metode suradničkog učenja smanjuju udio frontalnog oblika nastave u nastavnom pro cesu. samostalno i odgovorno odlučivanje. empatija. razmjenu iskustava i ideja da bi se zadovoljile potrebe.Tijekom rada učenika/radnika u vježbeničkoj tvr tki nastavnik/voditelj prati. u kojem elementu uče nik ima zadatak da u vidu domaće zadaće opiše poslove tijekom jednoga radnog dana. argumentiranu kritiku i odgovorno odlučivanje. rješavaju nesuglasice i upravljaju sukobom • skupno procesiranje – nastavnik prati rad skupine. odrediti svoje stajalište/mišljenje. sposobnost rada u timu. preispitati ju.3 METODIKA NASTAVE VT-a 2. Cilj učenja i poučavanja uz primjenu metoda suradničke nastave je u svakom učeniku pronaći sposobnosti koje može razviti da bi uspješno svladavao postavljene pro26 .1 SURADNIČKO UČENJE Obrazovnim sustavom treba oblikovati građane koji mogu kvalitetno i inteligentno pridonositi rješavanju problema s kojima se suočava naše društvo. primjeni nastavnih pomagala i sredstava. uz poštivanje tuđih mišljenja. preuzimanje inicijative. Stoga se kaže da metode poučavanja moraju uključiti u nastavni proces čitavo ljudsko biće: glavu. Odabirom nastavnih metoda nastavnik treba pomoći onim „lošijim“ učenicima da se aktivno uključe u nastavni proces. izgradnje povjerenja. prenošenje i širenje znanja. izgraditi sustav uvjerenja i. vježbanje. sudjelovanje u donošenju odluka te preuzimanju inicijative i odgovornosti uz potrebnu dozu empatije (prilagodljivosti i uvjerljivosti). kategoriziranja i povezivanja u logičke cjeline koje će u kasnijim situacijama znati primijeniti i prilagoditi potrebama. 27 2. Učenici rade zajedno. stjecanje iskustava na vlastitim uspjesima ili neuspjesima uz stalno propitivanje i istraživanje. na temelju svega. a učenicima donose povećan interes za učenjem. spaja teorijska znanja kroz praktično obavljanje zadataka. NAČELO SURADNJE – potrebno je da svaki član skupine dopusti sudjelovanje u radu skupine. provjeravanje razine usvojenosti novih sadržaja i procjenu -rješavanje problema. Metode suradničkog učenja su interaktivne. Za ostvarenje tog cilja škole moraju osigurati ozračje koje promiče razmišljanje. usporediti sa suprotnim mišljenjima. Potiču učenike i nastavnike na samoprocjenu vlastitoga rada. po uspjehu ima dobrih. Nastavni proces je usmjeren na usvajanje općih i stručnih znanja. Nastavnikova umijeća obuhvaćaju: • pripremanje • izvedbu nastavnoga sata • ar tikulaciju nastavnoga sata • ugođaj u razredu • radnu disciplinu • praćenje. Oni brži i „bolji“ učenici mogu dobiti ulogu poučavatelja jer se na taj način poboljšava socijalizacija. tj. njihovo rješavanje problemskih situacija. 1. Suradničko se učenje temelji na kritičkom razmišljanju jer je razumijeva nje informacije početak. aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu preuzimajući odgovornost za vlastito učenje i oblikovanje vlastitih. NAČELO USPJEŠNOSTI – zadatci su izazovi. razvija praktične vje štine.

Za vođenje suradničke diskusije nastavnik se mora dobro pripremiti – osmisliti dovoljno konkretna i zanimljiva pitanja otvorenog tipa kojima će učenike voditi kroz nastavni sadržaj/problem/temu. mišljenja. razmjenjuju iskustva u skupini. ne komentira i povlađuje jer na taj način učenici slobodno i promišljeno izražavaju svoja mišljenja. nastavnik na kraju komentira i dopunjava nastavni sadržaj (prema potrebi). zalijepi ih po prostoriji. obilazeći ih. Nastavnik postavi određeni problem/zadatak: ✔ Skupina obradi postavljeni problem. Rad u vježbeničkoj tvr tki pretpostavlja primjenu raznih metoda suradničkog učenja. Svaka skupina ima i svoju boju olovke tako da se razlikuju i njihovi odgovori. pregledavaju. Metode suradničkog učenja: 1. ✔ Zatim se taj par povezuje s drugim parom. ✔ Svaka skupina ima svoj broj pitanja te kreće prema plakatu (skupina je sastavljena od 3 do 5 učenika). sučeljavanje različitih stajališta i argumentiranu obranu vlastitih mišljenja. Učenici razgovaraju o pitanju do 5 minuta i napišu odgovor (ta aktivnost traje najviše 10 minuta). OBILAZAK GALERIJE . jasna i precizna. obilaziti“ gale riju. vode bilješke o svojim opaskama ili mogu zapisati komentar na plakat. 4.3. Nakon dvije minute razmišljanja zatraži da se učenici izjasne. 5. ✔ Nastavnik odredi nekoliko pitanja vezanih uz određenu nastavnu temu/jedinicu.tijekom rada i učenja učenici se trebaju osjećati ugodno. poštovanje i prihvaćanje tuđeg mišljenja. 29 svako pitanje na veliki papir/plakat s određenim brojem. Učenici ovim načinom uče jedni od drugih. NAČELO ODGOVORNOSTI – svatko u skupini treba preuzeti odgovornost za posljedice donesenih odluka. raspravljaju o svakom plakatu. ako se mišljenja razilaze. Brza je i jednostavna metoda. svaki učenik u tišini (vrijeme za razmišljanje od nekoliko minuta) razmisli i ukratko zapiše što zna o temi. može se primijeniti na većinu sadržaja. natjecateljski duh. pokušava potaknuti pojašnjenje i argumentiranu obranu stajališta. dodaju svoje mišljenje/komentare na postavljeno pitanje. ✔ Nastavnik potakne diskusiju o određenim pitanjima/problemima. NAČELO SLOBODE . potiče međusobnu suradnju. Može se koristiti za sve dijelove nastavnoga sata. ✔ Za trajanja diskusije nastavnik ne smije iznositi vlastita mišljenja o pitanju/problemu. Može se koristiti za uvodni i zaključni dio nastavnoga sata. 7. raspravu. a ako se diskusija uspori. 4. to zapisuje na papir uz njihova imena i komentare pri diskusiji. a nastavnik usklađuje i usmjerava njihov rad.nastavna metoda koja zahtijeva kretanje učenika po razredu. ✔ S vremena na vrijeme nastavnik potvrđuje i ponavlja iznesene tvrdnje. NAČELO POŠTOVANJA – učenici u skupini moraju međusobno uvažavati mišljenja i potrebe te poštovati razlike u pogledima i stajalištima. RAZMISLI I RAZMIJENI – nastavna metoda koju se može primijeniti za rad u paru ili u skupini (manjoj i većoj – za početak suradnje/razgovora). pročitaju što je na njega odgovorila prethodna skupina. skraćenu verziju može napisati na ploču/pano. NAČELO VREMENA – skupina. 28 . a i pri rješavanju nekog problema razrednog odjela/tima. da se stvori „sigurno“ i povjerljivo ozračje u kojemu se prihvaćaju različita mi šljenja. razgovaraju o odgovoru i. cr težom) izradbom plakata. uživati. međusobno učenje i poučavanje. ✔ Postupak se ponavlja dok sve skupine ne obiđu postavljene listove s pitanjima. poticajna. na učenje novih nastavnih sadržaja. zapisuju ukratko svoja mišljenja. ali i očekivanja. Pošto se obradi prvo pitanje/problem. ROTIRAJUĆI PREGLED – nastavna metoda koja zahtijeva kretanje učenika po razredu. Skupina učenika surađuje u dubinskoj raspravi o svakom pitanju. jasnog izražavanja vlastitih potreba. ✔ Na nastavnikov se znak skupine mijenjaju. kreće se na sljedeće. Ispiše Ova se nastavna metoda koristi za poticanje učenika na ponavljanje i povezivanje nastavnoga gradiva (korelaciju nastavnih sadržaja). 6. SURADNIČKA DISKUSIJA – nastavna metoda kojom se potiče učenike na slobodno iznošenje vlastitog mišljenja. raditi bez prisile. Ako učenik ne odgovori dovoljno jasno. Radi se s manjom skupinom učenika (ne većom od 20). tj. svaki pojedinac mora poštovati zadano vrijeme za izradbu zadatka. skupine posredno surađuju. i proizvede konkretan proizvod – rješenje problema (pisano.radom u skupini učenici moraju imati mogućnost izbora. Cilj je: aktivirati sve učenike na suradnju i „izvući“ iz njih prethodno znanje/iskustvo. ✔ Nastavnik postavlja pitanje: što znaš ili misliš da znaš o…. Učenicima kaže da želi čuti njihovo mišljenje o tome. Ovdje će se prikazati samo neke od njih. razvijanje samostalnosti i suradnje. interesa. zapisuju svoja mišljenja. prema potrebi. ✔ Nastavnik pri odgovaranju vodi evidenciju o planu sjedenja jer tako može pratiti što je koji od učenika odgovorio na pitanja. Nastavnik je može koristiti u fazi uvoda i zaključivanja nastavnoga sata ili za ponavljanje nastavnoga gradiva. NAČELO ZABAVE . po mogućnosti s raznih stajališta. ✔ U završnoj se fazi čitaju odgovori sa svakog plakata. kreativnost. rade u skupini od 3 do 5 učenika. ✔ Nastavnik potiče diskusiju među sudionicima. nastavnik cijelo vrijeme nadzire što skupine rade. Važno je da učenici osjete da ih se ne kritizira i osuđuje za izrečeno mišljenje. ✔ Svoja razmišljanja svaki učenik razmijeni s drugim – rad u paru. Podsjeća ih na već rečeno i pita ima li tko što dodati. Pitanja koja postavlja moraju biti otvorenog tipa (pitanja otvorenog kraja). a učenici moraju zapisati svoj odgovor na to pitanje prije nego započne diskusija. potakne ga na pojašnjenje mišljenja. može pročitati bilješke o izrečenim komentarima. ✔ Pomnjivo pročita jedno pitanje/problem. 3. ✔ Na kraju svaka skupina ispisuje mišljenje/odgovor o pitanju/problemu na ploči/panou te se može pokrenuti rasprava i raščlamba. ✔ Plakate se zalijepe uokolo po zidovima učionice tako da se može „šetati. ✔ Na nastavnikov znak odlaze do drugog pitanja. Ovim se načinom omogućuje prikupljanje različitih ideja. 2.

opet ih propituju. ali i empatija te jačaju socijalne veze među članovima skupine (razrednika i učenika. Kad se to ima na umu. podsjetiti ih na predznanje i navesti ih da formuliraju pitanja. potrebno je nastavni sat ar tikulirati prema konkretnom cilju za svaki radni dan/radni sastanak kada učenici postaju radnici vježbeničke tvr tke. U ovoj se nastavnoj metodi odgovornost potpuno prepušta učenicima. npr. one preuzimaju na sebe određene radne zadatke i odgovornost za njihovo pravodobno izvršenje. Nastavnik. 6. a drugi su publika. ulogu nastavnika/razrednika. Prigoda je za razvijanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina.). mora odabrati nastavne metode kojima će potaknuti učenike da istražuju sadržaj. radnika vježbeničke tvr tke gdje se uočava njihova međuovisnost itd. izvršitelji. dakle. roditelja i djece. PROJEKTNA METODA – nastavna metoda koja se koristi kada. međusobnu suradnju i jačanje timskoga duha. vremena za realizaciju pojedinih aktivnosti kojima će se ostvariti pro jekt/zadatak. • Obično se nakon nastave učenicima zadaju dodatne aktivnosti. koje radne zadatke trebaju izvršavati. vođenje intervjua. Cilj je da učenici nauče što više radnih operacija. npr. vrijeme -rok izvršenja). cijeli razredni odjel/skupina radnika u vježbeničkoj tvr tki ima pred sobom zadatak koji treba realizirati (npr. istraživanja i sl. Nastavnik. npr. rezultat njihove aktivnosti je shvaćanje značenja (zahtijeva trajnu uključenost i razumijevanje). izazvati njihovu radoznalost. npr. fazu nastave u kojoj učenici ponovno promišljaju o idejama s kojima su se susreli i značenjima koja su shvatili. razmjenjuju iskustva. čija je najvažnija svrha da učenicima osiguravaju priliku za samostalan rad na temelju ideja ili primjena o kojima je bilo riječi u obrađenoj nastavnoj jedinici. 5. Rezultat je akcijski plan (navedene aktivnosti. dakle. ✔ Nastavnik podijeli uloge koje preuzimaju učenici. Učenje se ogleda u trajnoj promjeni. Nastavnik mora odrediti nastavne metode kojima će potaknuti učenike da iskoriste značenje nastavne jedinice. povezuju nepoznato s poznatim čime proširuju postojeće znanje. Uvijek je na raspolaganju učenicima. raspravljaju. Učenik vježbom kroz igranje uloge stječe praktične vještine i razvija sposobnosti za rad. izradba internetske stranice. organizacija neke proslave. fazu nastave u kojoj učenici propituju i tragaju za spoznajama. Nastavni sat uobičajeno dijelimo: • Na uvodni dio – evokaciju – tj. odrede svrhu – cilj učenja. Učenici stječu stručno iskustvo. tj. fazu nastave u kojoj se od učenika traži da razmisle o tome što već znaju o nekoj temi (prisjećaju se).2 ARTIKULACIJA NASTAVNOGA SATA – RADNOGA DANA Cilj suradničkog učenja je aktivno učenje. učenje se odvija izvan škole. • Na razradbu sadržaja – razumijevanje značenja – tj. proširuju to značenje na nova područja aktivnosti. primijene nastavni sadržaj. organiziranja. Moguće je odrediti voditelja pojedine skupine koji će usklađivati rad njezinih članova.3. mora odabrati nastavne metode kojima će mišljenje učenika usmjeriti na temu. Koristi se simulacija i demonstriranje pojedinih radnih procesa.✔ Nakon obilaska galerije svaka skupina ponovno pregledava svoj rad i uspoređuje ga s drugima te međusobno razgovaraju o tuđim komentarima vlastitoga rada. prema potrebi raspituju se kod drugih. voditi brigu o izvršenju aktivnosti prema rokovima. tj. pruža im savjete. Tada dio razrednog odjela igra uloge. dobivaju konkretne upute kako se tre baju ponašati. i to tako da ih kvalitetno mogu izvršiti. ali i pri provjeri nastavnih sadržaja. 31 . da postavljaju o njoj pitanja i iznose vlastita mišljenja te da. što nastavniku ponekad i nije jednostavno. ✔ Učenici trebaju vježbati igranje raznih uloga koje se izmjenjuju. sudio nika/izvršitelja. ali ne preuzima na sebe realizaciju zadatka. ✔ Nastavnik vodi učenike u raspravi prema određivanju svih potrebnih aktivnosti. Uzimajući u obzir zahtjevnost njegove realizacije. potiče argumentirano mišljenje. zajednički izlet itd. ✔ Moguće je promijeniti uloge. Može služiti za bolje razumijevanje situacija u kojima se te osobe povre meno nalaze u stvarnom životu. svog roditelja i drugih. Nastavnik može odabrati brojne metode kojima će zainteresirati učenike za takve dodatne aktivnosti. tj. 30 Uče ni ci p o tp uno m uk l j uče no š ću s ud j e l uj u u o s tvar i vanj u p o j e d i ni h zad atak a. Ovom se nastavnom metodom učenici dovode u situaciju u kojoj su druge osobe. npr. Nastava se „seli“ iz učionice. a kada učenici mogu vlastitim riječima izraziti ideje. izražavanje kreativnosti i slobodne volje. ✔ Mogu se formirati skupine učenika podijeljene po sličnim aktivnostima. prihvaćanje tuđega mišljenja. sudjelovanje na smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki. izradbu postera. kojim se učenike potiče na propitivanje i otkrivanje. rotacijom posla ili promjenom voditelja odjela i sl.. jačaju timski duh i međusobnu suradnju jer imaju zajednički cilj.). Moguće je i da se podijele uloge unutar skupine/odjela vježbeničke tvr tke.nastavna metoda u kojoj učenici preuzimaju određene uloge iz života. to je nastavna metoda koja se najčešće primjenjuje u radu vježbeničke tvr tke. mirno rješavanje nesuglasica i odgovorno preuzimanje odgovornosti za izvršenje radnih zadataka. s vj e s ni su potrebe planiranja. Bilo bi dobro akcijski plan prikazati kao plakat i staviti ga u učionicu na vidljivo mjesto svim učenicima. Te se aktivnosti obavljaju uglavnom izvan razreda pa učenicima mogu služiti za proširenje učenja izvan škole na zajednicu. • Na zaključak – refleksiju – tj. razvija se stručno znanje. zadatak se naziva projektom. ✔ Ova se nastavna metoda koristi za pronalaženje različitih rješenja problema. tj. uz pomoć nastavnika.). Nastavnu je metodu moguće koristiti za sve di jelove nastavnoga sata. preuzimanje i raspodjelu pošte itd. u radu vježbeničke tvr tke mogu obavljati nekoliko radnih zadataka tijekom radnoga vremena (telefoniranje. radnika na pojedinome radnom mjestu. potaknuti ih na razmišljanje. međusobne suradnje. 2. uz osobno zadovoljstvo svojim uspjehom i doprinosom radu skupine. Bave se istraživačkim radom: pronalaze potrebnu literaturu. samostalno traže savjete i pomoć. IGRANJE ULOGA . igranje određene uloge. odgovaranje na upite. kreativnost. u što kraćem vremenu. znači da su ih usvojili – razumjeli.

osigurava se njihovo trajno zanimanje za nastavni sadržaj.Zadatak razrađen po odjelima 1b . Pri određivanju općeg cilja nastavnoga sata i specificiranih ciljeva treba imati na umu može li se zamišljena aktivnost provesti u odnosu na situaciju i očekivanja u odnosu na uče nike s kojima će se učiti pojedini nastavni sadržaj. u razgovoru s nastavnikom/voditeljem vježbeničke tvr tke. Obuhvaća osmišljavanje radnog zadatka za svaki odjel.Svaki nastavni sat mora imati konkretno osmišljen cilj – što se želi tijekom nastavnog procesa postići u radu s učenicima. Nastava. Ukupni – opći zadatak vježbeničke tvr tke TIKO d.1e: 1a . dakle. zbog čega je priprema nastavnoga sata zahtjevnija. zatim ostvarenja te neizvršene zadatke. na posebne zadatke za svaku poslovnu funkciju – odjel utvrđen organizacijskom strukturom (administracija.o. CD: Primjer: Obrazac OSOBNA ZADUŽENJA – RADNI LIST 2 32 33 . nabava. • 10 minuta = završni poslovi. • 10 minuta = samostalni sastanak menadžmenta – top-menadžer vodi sastanak (pod sjećamo se koje poslove smo obavili prošloga radnoga dana i što ćemo raditi danas). Pošto po jedini zadatak bude u potpunosti obavljen. Pojedinačni zadatci . Prema postavljenom cilju nastavnik bira nastavne metode za rad s učenicima i načine provjere realizacije cilja.Primjer razrađene aktivnosti Odjela administracije 1c . Rad u vježbeničkoj tvr tki je specifičan. U nastavku je primjer zadatka razrađenog po odjelima vježbeničke tvr tke i primjer liste praćenja rada učenika tijekom rada u vježbeničkoj tvr tki.Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela prodaje i marketinga 1d . voditelj odjela pregleda dokumentaciju i. Zbog toga je nužno neprekidno pratiti izvršenja zadataka – korištenjem unaprijed utvrđenih obrazaca radnoga rasporeda.o.Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela financija i računovodstva. učenici trebaju biti u stanju pokazati više od prisjećanja ili razumijevanja informacija koje im je nastavnik prezentirao (više su aktivno intelektualno uključeni pa osim prihvaćanja novih informacija mogu promišljati kakva je korisnost za njihov život ili društvo općenito itd. Svaki radnik/ca vodi dnevnik rada (u njega prilaže obrazac osobnih zaduženja. POSTAVLJANJE OPĆEG ZADATKA Pri planiranju nastave nastavnik/voditelj vježbeničke tvr tke izrađuje izvedbeni plan prema organizacijskoj strukturi svoje tvr tke u onoliko varijanata koliko njegova tvr tka ima odjela – kako bi za svaki odjel predvidio odgovarajuće radne zadatke. Ti ciljevi zahtijevaju raznovrsne razine mišljenja (mišljenje višeg reda).radniku vjež beničke tvr tke te u njegovu obrascu osobnih zaduženja prati rokove izvršenja. kratka izvješća o dnevnome radu. Određivanjem cilja – svrhe učenja i upoznavanjem učenika s tim. • 65 minuta = rad po odjelima – voditelj odjela podjeljuje zaduženja svojim radnicima koji ih upisuju u obrazac osobnih zaduženja. RAŠČLANJIVANJE UKUPNOG ZADATKA TVRTKE Unutarnjom podjelom rada u svojem izvedbenom nastavnom planu nastavnik dijeli opći zadatak tvr tke TIKO d.kao najniža razina raščlanjivanja .dodjeljuju se pojedinim radnicima koji ih najčešće ostvaruju kroz više nastavnih sati. DNEVNI RADNI RASPORED Rad u vježbeničkoj tvr tki kao nastavni proces odvija se u bloku. koja je svrha učenja određenoga nastavnog sadržaja. Izvođenje nastave u predmetu Vježbenička tvr tka zahtijeva od nastavnika da istodobno zapošljava sve učenike/ce s različitim zadatcima i da stalno ostvaruje suradnju među odjelima: • kroz raščlanjivanje općeg zadatka na pojedinačne zadatke za radnike • kroz kolanje dokumentacije tijekom poslovanja unutar tvr tke.o.Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela nabave 1e . CD: Primjer: Raščlanjivanje zadataka – RADNI LISTOVI 1a . daje prijedlog ocjene izvršenja. Uz jedinstveni cilj nastavnoga sata potrebno je odrediti specificirane ciljeve – moraju biti zorni i opisivati vidljiva ponašanja koja bi učenici trebali znati demonstrirati ili proizvode koje će stvoriti kao rezultat obrađene nastavne jedinice. OSOBNA ZADUŽENJA Voditelj odjela raspoređuje radne zadatke svakom pojedinom učeniku/ci . podrobno opisujući poslove koje je preuzeo/la te tijek izvršenja) uz opis aktivnosti koje treba izvršiti za projekte u kojima sudjeluje. a i za određivanje cilja koji se želi tim radnim zadatcima postići. mogao bi biti: • postizanje dobiti (ostvarenjem prometa: nabavom i prodajom kvalitetnog namještaja). opaske na vođenje dnevnika rada učenika/ca u kojima su oni kroz domaću zadaću opisali poslove tijekom prošloga radnog dana).o. Za to vrijeme radnici pripremaju svoja radna mjesta te na temelju bilješki u dnevniku rada samostalno nastavljaju s poslovima započetima u prethodnim radnim danima). mora biti kurikularno orijentirana jer se na taj način može (pri kraju nastavnog procesa) provjeriti u kojoj je mjeri postavljeni cilj i ostvaren. …). spojena dva školska sata za koja se preporučuje sljedeća ar tikulacija: • 5 minuta = sastanak nastavnika/voditelja VT-a i menadžmenta (nastavnik/voditelj iznosi svoje mišljenje o tome koliko je koji učenik/ca stvarno sudjelovao/la u radu svog odjela. Na taj način svaki nastavni sat obuhvaća različite nastavne sadržaje što su ih učenici/ce upoznali u ostalim općeobra zov-nim i stručnim predmetima.). povećava im se motivacija za učenje i prihvaćanje novih informacija.

kao što je skupština dioničara). Zapisnik br. praćenje i vrjednovanje rada učenika/ca u imeniku. Svaki voditelj odjela može organizirati vođenje pojedinačnih zapisnika za svoje odjelne sastanke te sam odrediti tko će biti zapisničar. CD: Primjer: DNEVNIK RADA UČENIKA/CE – RADNI LIST 5 Osnovni elementi upisuju se u imenik kao elementi vrjednovanja rada učenika/ca u vježbeničkoj tvr tki. Tijek sastanka zapisničar može bilježiti na tri načina: • pod imenom i prezimenom sudionika u raspravi . te tko je suzdržan. koji ga glasovanjem prihvaćaju – a mogu ga i dopuniti. plan rješavanja neizvršenih zadataka iz dosadašnjeg poslovanja. praćenja i vrjednovanja učenikovih postignuća u radu u vježbeničkoj tvr tki su: • kvaliteta obavljena posla: .vrijeme izradbe = poštovanje zadanih rokova. Na taj način menadžment donosi važne odluke o poslovnoj politici tvr tke. treba obvezno koristiti svaki nastavnik/voditelj u svojim tablicama. opisuje aktivnosti koje treba izvršiti za projekte u kojima sudjeluje. proračuna i poslovnih komunikacija. tko je protiv. a o odabiru najboljeg rješenja mora postojati bilješka u zapisniku . uz prijedlog poslova koji će unaprijediti odjel i cijelu tvr tku.način glasovanja i sustav odabira potrebne ve ćine za prihvaćanje odluke određuje se prije sastanka.izradba proračuna.na temelju zapisnika ispisuje se odluka. pravni oblik i adresu tvr tke.ispravan redoslijed radnih operacija . Za donošenje odluke voditelj sastanka pita tko je za.poznavanje radnih zadataka ..može se utvrditi da zapisnik vodi poslovna tajnica – koja radi u Odjelu administracije. može li učenik/ca riješiti problem bez nastavnika… CD: Primjer: ELEMENTI VRJEDNOVANJA RADA UČENIKA – RADNI LIST 4 Osnovni elementi ocjenjivanja. jezik i izražavanje . kao drugi po važnosti u redoslijedu utjecaja na konačnu ocjenu. knjiženja. a oni ih trebaju prihvatiti ili odbiti uz obrazloženje (zapisati obrazloženje) • dnevni red današnjega sastanka – sastanak se održava po točkama dnevnoga reda • voditelj sastanka predlaže dnevni red i daje ga na usvajanje nazočnima.SASTANAK Svaki sastanak nastavnika/voditelja VT-a i menadžmenta kao i sastanak top-menadžera s voditeljima odjela bilježi se u zapisnik. tj. otvara raspravu i predlaže odluku koja se donosi glasovanjem . sadržajna točnost isprava. poslovnih komunikacija . Prema dnevnome redu voditelj sastanka obrazlaže temu/prijedlog.: među zadatcima marketinga su i kreiranje logotipa i slogana poduzeća . Zapisnik sa sastanka skupštine dioničara. ali kao nastavni predmet ipak zahtijeva ocjenjivanje. Svaki dokument mora imati: • naziv sastanka. • primjena usvojenih znanja = primjena svih znanja stečenih u svim nastavnim predme tima obrazovanja za zanimanje ekonomist: . o suradnji. npr.snalaženje u radnim situacijama. urednost i sl. VOĐENJE ZAPISNIKA U zaglavlje upisujemo ime.sve u prvom licu • prepričavanjem • zapisivanjem samo konačnih odluka. njihov izgled . ostvare nja te neizvršene zadatke.pronalaženje boljih rješenja. samostalnost . • dnevnik rada učenika/ce = učenik/ca upisuje poslove koje je preuzeo/la i tijek njihova izvršenja. Izvje štaj predstavlja: • prezentaciju obavljenih zadataka • pogled u budućnost. Nastavnik sam odlučuje kako će pratiti rad učenika/ca: hoće li koristiti prosudbene listiće. Zapisnik potpisuje zapisničar (ovjerovitelj zapisnika postoji kod sastanaka na kojima se donose važne poslovne odluke.svoje prijedloge predočavaju vodstvu tvr tke. Organizacijskom strukturom tvr tke – sistematizacijom radnih mjesta . VRJEDNOVANJE RADA U VJEŽBENIČKOJ TVRTKI Vježbenička tvr tka pokušava u poslovanju biti što vjernija slika stvarnosti.učiteljska zapažanja i procjenu.točnost izvršenja = pridržavanje zakonskih odredaba. Npr. Zapisnik se uvijek piše u istu bilježnicu s obilježenim rednim broje vima stranica. CD: Primjer: ZAPISNIK SASTANKA – RADNI LIST 3 POVREMENI IZVJEŠTAJI Pri određivanju zaduženja za pojedine radnike voditelj odjela odabire i učenika/cu koji će po završetku zadanih poslova prezentirati izvještaj odjela na sastanku svih radnika. Poželjno je da se učenici/ce uključe u ocjenjivanje svojih učinaka: voditelj odjela prvi kontrolira izvršenje zadataka i 35 34 . razgovore s radnicima. Nastavnik/voditelj VT-a unaprijed određuje kriterije ocjenjivanja i s njima upoznaje uče nike/ce. ili će primijeniti jednostavnu i mnogim nastavnicima najsigurniju metodu . Ak o j e ne tk o o d nazo čni h nap us ti o s as tanak i l i j e ne tk o nak nad no d o š ao . Kroz praćenje moramo vidjeti: koliko su rezultati rada u skladu s praksom i mogu li se primijeniti u stvarnosti. zap i s ni čar to mora navesti u zapisniku (zabilježiti ime. je li se o sličnim pogrje škama moralo razgovarati više puta.1 – sastanak menadžmenta tvr tke • nadnevak održavanja sastanka i vrijeme njegova početka održavanja (u satima) • popis nazočnih (ime i prezime) • popis izočnih (ime i prezime te razlog izočnosti) • kratak sažetak odluka s prethodnoga sastanka (iz prethodnog zapisnika) koje nazočnima treba pročitati. koliko puta je neki posao rađen ispočetka. npr. a zapisničar upisuje broj pojedinih glasova. a preporuča se uvođenje i dopunskog elementa: odnos prema radu koji. prezime i vrijeme odlaska/dolaska) te na kraju zabilježiti u koliko je sati sastanak završio.

od ideje do formulacije ciljeva. Ovo poglavlje daje pregled svih poslova i aktivnosti. uključujući suradnju sa Središnjim uredom – SUVT-om.opisuje rad svojih radnika.aktivnosti za svaki zadani zadatak. CD: Primjer: KONTROLNI POPIS AKTIVNOSTI ZA ZADATAK – RADNI LIST 6 3. Da bi se donijela odluka o osnivanju tvrtke. potrebno je analizirati tržišno okruženje (analiza nabavnoga i prodajnog tržišta). 37 . uočiti moguću tržišnu nišu i postaviti viziju poslovanja. POČETAK RADA VJEŽBENIČKE TVRTKE – OSNIVANJE Osnova trećeg poglavlja je prikaz početka rada u vježbeničkoj tvrtki. Naša je misija strukovno obrazovanje učiniti korijenom koji će mladim ljudima pružati sve što im je potrebno da bi uspjeli u poslu i dosegli najviše visine. izradbe poslovnoga plana do osnivanja vježbeničke tvrtke. U središtu ovog poglavlja je primjenjivost materijala u praksi. Znatno olakšanje u praćenju rada učenika/ca omogućuje nastavniku postojanje kontrolnog popisa potrebnih poslova . što ga nastavnik treba izraditi u svojim pripremama za nastavu. 36 Najviša stabla rastu iz najsnažnijih korijena.

DOPIS ZA PARTNERSKU TVRTKU. Državni zavod za statistiku. Ovo će Vam poglavlje olakšati prve kontakte s potencijalnim par tnerskim tvr tkama. Prijavu o prestanku osiguranja M-2P za svakog radnika 6. Uz poglavlje 3. 3. d) izbor par tnerske tvr tke može se izvršiti prije ili nakon formiranja poslovne ideje. U radu vježbeničkih tvr tki ističu se dvije posebnosti: specifičnosti tržišta vježbeničkih tvr tki kao mjesta za učenje u školama te posebnosti odnosa s par tnerskim tvr tkama. b) učenicima prikazati mogućnosti razvoja poslovnih ideja (interne poslovne ideje nastaju iz hobija koji se plasiraju na tržište. Važan je kako za postojeće tako i za tvr tke u osnivanju. npr. razvoj poslovne ideje je mješavina osobnih sklonosti. kao i kod svake stvarne tvr tke ključ uspjeha. tvr tke razlikuju strategiju. promicanje poduzetništva u strukovnom školstvu kroz različite zajedničke projekte s institucijama kao što su Hrvatska obr tnička komora. POSLOVNA IDEJA 3. Poslovna ideja stvara temelj za kontinuirani rad tvr tke u razdoblju od najmanje pet godina. 3. Uz poglavlje 3.3. Uz poglavlje 3. osnove su benchmarkinga. Cilj je povezivanje ASO-a i relevantnih institucija. a u slučaju vježbeničke tvr tke prema iskustvima par tnerske tvr tke. rada i poduzetništva. korak po korak. Prijavu o obvezniku uplate doprinosa (tiskanica 1) 7. usluga.1 POSLOVNA IDEJA Poslovna ideja je kod vježbeničke. Prigode za uspjeh postoje svuda oko nas. Prijavu o početku osiguranja M-1 P za svakog radnika 5. taktiku i operativne ciljeve. Poslovna ideja nastaje kao rezultat stvaralačkog mišljenja koje pojedinci mogu imati u većoj ili manjoj mjeri. Kao i kod svake stvarne tvr tke. Ovi su poslovi posebno važni pri strukturiranju rada vježbeničke tvr tke.3 OD STRATEGIJE DO CILJA VT-a Svaka tvr tka ima svoje specifične ciljeve. Prijavu u Registar poslovnih subjekata RPS-1 2.4 na pratećem CD-u naći ćete: 1. U nastavi vježbeničke tvr tke preporuča se potaknuti i pobuditi poduzetnički duh učenika na sljedeći način: a) učenicima navesti primjere iz stvarne poslovne prakse i prikazati razvoj poslovne ideje kod stvarnih poduzeća (vidi primjere).1 na pratećem CD-u naći ćete: 1. Porezne uprave.o. simuliranjem Trgovačkog suda. Pri osnivanju i poslovanju tvr tke moraju definirati i ostvariti različite ciljeve. Radni list s primjerom za primjenu metode za razvoj kreativnosti . U međunarodnome prometu posebno je bitna funkcija Banke. suradnja sa stvarnim poduzećima od velike je važnosti. simulira gospodarska stvarnost glede osnivanja i poslovanja vježbeničke tvr tke. 38 Početak rada svake vježbeničke tvr tke vezan je uz pronalaženje poslovne ideje. Uspješan će poduzetnik pronaći poticaj za novu ideju 39 . Budući da se u radu vježbeničke tvr tke simuliraju komercijalni vidovi poduzeća. opreme i postupaka u poslovanju prema iskustvima par tnera. Proces razvoja poslovne ideje u vježbeničkoj se tvr tki odvija na vrlo sličan način kao i u stvarnome poslovnom svijetu. Ministarstvo gospodarstva.2 KONTAKTI S PARTNERSKOM TVRTKOM I LOKALNOM ZAJEDNICOM Prilagođavanje proizvoda.6 INTERAKTIVNO POVEZIVANJE S BITNIM INSTITUCIJAMA 3. Radni list 1 . Prijavu M-11 P o početku poslovanja obveznika uplaćivanja doprinosa 4. Primjer upitnika za utvrđivanje osobnih talenata. 3. Poslovni plan VT-a TIKO d.5 na pratećem CD-u naći ćete: 1. Stvarna (par tnerska) tvr tka u prvom redu služi prikazivanju realnih procesa proizvodnje i prodaje – detaljniji pregled u poglavlju 4.1 Uz poglavlje 3. Poslovne banke. 3. Hrvatska gospodarska komora. c) proces razvoja i oblikovanja poslovne ideje može se moderirati i oblikovati metodama kreativnog poučavanja.4 POSLOVNI PLAN Poslovni plan je koncept provedbe poslovne ideje i strategije. ali se pojava kreativne ideje ipak ne može unaprijed predvidjeti.Metoda zapisivanja misli – brainwriting 2. Prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje za člana obitelji (tiskanica 3). Zavoda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje itd. Prijavu u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (PPDV) 3. Prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (tiskanica 2) 8.5 SREDIŠNJI URED VJEŽBENIČKIH TVRTKI – SUVT Središnji ured je pružatelj usluga koji omogućava poslovanje vježbeničkih tvr tki.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1.o. U ovom poglavlju se. zahtjeva tržišta na kojem će tvr tka djelovati (tržište vježbeničkih tvr tki!) i mogućnosti pronalaska par tnerske tvr tke iz stvarnoga poslovnog svijeta. eksterne poslovne ideje nastaju tako da se prepoz naje tržišna prilika koja se oblikuje u poslovnu ideju – vidi primjere). Kao i svaka nogometna momčad.

osnovna pitanja na koja mora dati odgovor jesu: . Dosadašnje iskustvo pokazuje da se kreativnost pojedinaca može svjesno poboljšati.1. Osoba koja misli da nije kreativna zapravo je osoba koja ne koristi svoje kreativne potencijale. Studije pokazuju da do 40.Što je netko spreman financirati? . mogu biti izvanredna mogućnost za ideju o poslovnom pothvatu. godine ljudi zadržavaju samo 2 posto kreativnosti koje su imali u dobi od 5 godina. CD-i • servisiranje skija. S obzirom na to da je riječ o stilskom namještaju. Kredite je nabavio od Njemačke banke i Hrvatske banke za obnovu i razvitak.nadareni su . Najčešće usvojen prikaz značajki kreativnih ljudi je: . pile se i noževi mnogo brže troše. naočale. Brojni su primjeri uspješnih poduzetnika koji su tradicionalne poslove počeli raditi na nov način. Primjer: 70-ih se godina Ivan. Svaka skupina. Svatko može biti kreativan u određenoj mjeri. Proces proizvodnje: • skije. Zbog toga se domaće narudžbe uglavnom sastoje od samo jednog komada namještaja ili manjih ormarića. Godine 1997. skijaški štapovi. kulinarstva i sl.motiviraju ih izazovni problemi . gdje je otvorio vlastitu radionicu. naočale. Ljudi gube većinu svoje kreativnosti odrastajući. priručnici. učenici mogu navesti proizvode ili usluge za kojima postoji interes na tržištu. gdje su mu živjeli roditelji. Vježba: Zadatak je nastavnika da učenike podijeli u nekoliko skupina. Urođena darovitost (talent) Ako pojedinac posjeduje prirodnu darovitost.Što ja zapravo znam raditi? .Kako je Ivan došao na ideju o otvaranju radionice? .originalni su u svojim razmišljanjima . kape.Poznajete li nekog uspješnog poduzetnika iz svog okruženja ? Ako je odgovor DA. Strojeve je nabavio u Njemačkoj. fotografije. No. Zadatak je nastavnika da učenike uvede u diskusiju putem sljedećih pitanja: . skijaški štapovi. jer znatan broj ljudi godinama gubi kreativnost iz svoje mladosti. zet i još jedan radnik. 2. odabire jedan hobi.empatični su .Što ja volim i želim raditi? . organizacija natjecanja. Ključ za poboljšanje vlastite kreativnosti je dopustiti kreativnim potencijalima da se razvijaju čitavog života. Hobi Uz svakodnevni posao hobiji .Trebam li poslovnog par tnera ili sve mogu sam? . špor ta. a sve ovisi o zainteresiranosti potencijalnih kupaca na našem tržištu.1 NAJČEŠĆI IZVORI POSLOVNIH IDEJA 1. a u stolariji se obavljaju sve faze obradbe. budući da i ne pokušavaju biti kreativni. Većim dijelom Ivan izvozi svoj namještaj u Njemačku. Za naše tržište zanimanje za takav namještaj je manje zbog visoke cijene. Proces prodaje proizvoda i usluga: • skije.Kojim poslom se baviti i biti uspješan? .Kojim resursima raspolažem za početak posla? Pronalaženje ideje nije samo plod slučaja. skijaška odijela.poput glume. savjeti za prehranu. nikada ih ne treba «zaključavati». ovisno o tome razvija li svoju kreativnost ili ne. ovisno o interesima. tečajevi. Zbog čavala u drvu. trgo41 . Ivan se s obitelji vratio u Hrvatsku. Iako obavlja isti posao kao u Njemačkoj. Biti kreativan ne znači uvijek imati revolucionarne 40 ideje. Zato stolari ne vole raditi s takvim drvom. Primjer za vježbu: Skijanje kao hobi možemo konkretizirati u posao putem dva procesa. rukavice. pancerice. na koji način je započeo svoj posao i s kojim idejama? Po čemu je prepoznatljiv? Kad poduzetnik odluči krenuti u poslovni pothvat. san o povratku u Hrvatsku nije ga napuštao ni nakon 24 godine rada. plesa. Idealno drvo za izradbu stilskog namještaja je crvljiva jelovina.Što mogu raditi u svojoj kući ili u svome stanu? .cijene svoju samostalnost . rukavice. pancerice.ili posao i tamo gdje ga svi drugi odmah ne vide.imaju znatiželju mladih i u starijoj životnoj dobi. U budućnosti Ivan planira proširiti svoj pogon.skloniji su razmišljanju nego impulzivnosti . Kreativnost nije samo osobina rijetkih pojedinaca. Namještaj od crvljive jelovine 30 posto je skuplji jer je obradba mnogo teža i zahtijeva više vremena i strpljenja. a za koji mogu osigurati odgovarajuću dobit. Zaposlio se u jednom mjestu u blizini Münchena u privatnoj stolarskoj radionici za izradbu bavarskoga stilskog namještaja. kape. niti jedna serija nije veća od deset komada. sretan je da je u svojoj domovini imao priliku samostalno pokrenuti svoj vlastiti pothvat. Kako bi dokazali da se njihova kreativna ideja može konkretizirati u poslovnu ideju.prilagodljivi su i nisu skloni autoritetu . a budući da je kod nas nema. S Ivanom rade njegov sin.nemaju stalnu potrebu biti hvaljeni . zdravstvene usluge.Koja je tajna njegova uspjeha? . Prije početka obradbe takvog drva potrebno je uništiti crve visokom temperaturom.imaju pozitivnu sliku o sebi . kao izučeni stolar. dok masivnu jelovinu nabavlja ovdje kod nas. već je važnije imati svjež i nesputan pristup donošenju odluka. 3. za cr tanje. Ivan ju je prisiljen uvoziti iz Bavarske. pisanje. uputio u Njemačku. kondicijski treninzi. skijaška odijela. Za prodaju nema problema. za poznatoga kupca koji svoju robu prodaje u ekskluzivnim prodavaonicama. npr. dizajniranje.

Stoga su česti primjeri da sveučilišni profesori otvaraju visoke poslovne škole. • Prije 15 godina zabilježen je porast nataliteta u zemlji. Inventivnost Pojedinci koji su skloni istraživanjima. 43 . a planiraju i dalje ulagati u proizvodnju i nove tehnologije te širiti ponudu. agencije za modni dizajn. omogućuje prvenstveno zaštitu od najčešćeg oblika krivotvorenja i zloporabe kar tica. zadržavajući dosadašnje korisnike svojih usluga. Izrađuju i elemente eksterijera. već kao povoljnu priliku. Zadatak im je da pokušaju razmišljati o stvarima za koje smatraju da ih je potrebno mijenjati. 3. Stručnost u poslu Ulažući u razvoj svoje poslovne karijere bilo u državnim institucijama ili u privatnoj organizaciji. Ar t je bio uporan i išao k svome cilju s velikom ustrajnošću. unatoč kvaliteti i povoljnoj cijeni. prija teljima. kompjutorskom tehnologijom. Postoje brojne metode i postupci poticanja skupnoga stvaralačkog mišljenja. Napravili su uzorke i počeli ih nuditi domaćim brodograditeljima. informatičarima i sl.1. Vježba: Nastavnik zadaje konkretne situacije kao posljedice promjena u okruženju. potpomognuta IBM-ovim inovativnim softverom. pronalascima. prilagoditi se i iskoristiti je kao povoljnu priliku za novi poslovni pothvat značajka je uspješno g a p o d uze tni k a. Č e s to ne mo že mo vi d j e ti b o l j e ak o s tal no g l e d amo u i s to m s mj e r u. posjećuju prodavaonice.osnivanjem tvr tke za proizvodnju brodskih interijera . Papiri kojima je označivao stranice u svojoj zbirci crkvenih pjesama ispali bi nakon prve mise. definiranje problema 2. Stoga im je. 4. Vježba: Nastavnik upoznaje učenike s procesom stvaranja ideje kroz konkretne aktivnosti. Procijenili su da u Hrvatskoj mala brodo gradnja ima perspektivu. kreću na drugu fazu. ako istodobno imaju i poduzetničkog duha. a veći broj različitih ideja stvara nove poticaje. osnivanje male nakladničke kuće. npr. Razgovaraju s ljudima iz okruženja. Dijeli ih u četiri skupine. u prostore nekadašnje tvornice Astra. razmišljanje. Umjesto kar tica s magnetskim zapisom. • Iz godine u godinu ljetne temperature su u porastu. 3. književne literature.2 METODE PRONALAŽENJA IDEJA I UVJETI ZA USPJEŠNU POSLOVNU IDEJU Postoje tri faze u procesu stvaranja ideje: 1. jer je cijena najma povoljnija nego u Zagrebu. U skupini jedan pojedinac potiče ostale. što mu je otežavalo nalaženje tih mjesta za drugu misu. Iako u početku nije naišao na razumijevanje u svojoj tvr tki koja je bila poznata po proizvodima jake ljepljivosti. od nosno kao opasnost.razviti svoje vještine i upotrijebiti ih za pokretanje svoga vlastitog posla. U trećoj fazi. • Cijene benzina iz dana u dan sve su veće. roditelji strahuju za svoju djecu. roditeljima. od kojih svaka ima isti zadatak. Ova nova čip-tehnologija. Najčešće se radi o liječnicima. Dugogodišnje poznanstvo pretvorili su u posao jer su oduvijek željeli raditi za sebe i primijeniti znanje za područja za koja su stručni.spojili informatiku i brodogradnju. a tri najpoznatije su: delfi-metoda.vanje. ljudima iz poslovnog života. 42 Primjeri: • Stanovništvo se upozorava na moguću prisutnost kravljeg ludila u zemlji. otvaranje trgovine mješovitom robom. prikupljanje informacija. pjevao je u crkvenom zboru. Mladena je završila brodogradnju i radila je kao projektna inženjerka na rekonstrukciji stambenoga dijela naftne platforme. može . proučavaju uspješne poduzetničke pothvate iz novina. nabavili su opremu te zaposlili još četiri radnika. oluja mozgova (brainstorming) i metoda zapisivanja ideja (brainwriting). odnosno proizvoda. Strana je konkurencija prilično jaka jer se razvijala zajedno s proizvođačima brodova. Ured i pogon smjestili su u Zagorju. Uočiti promjenu. časopisa.najopakiji ubojica ovoga stoljeća. profesorima. Posao su pokrenuli uz pomoć kredita i ušteđevine. temeljem prikupljenih informacija. • Stres na poslu . Potreba je bila jasna: samoljepivi papirić koji bi se mogao lako odlijepiti bez oštećivanja stranice. pojedinci s vremenom stječu iskustvo i ugled u svojoj profesiji. istraživanje 3. Pronalaženje poslovnih prilika Izvor za uspješnu poslovnu ideju može biti i promjena u okruženju. mogu i te kako iskoristiti tu svoju sposobnost i ideju pretvoriti u konkretan posao. Počeli su surađivati s dva vodeća domaća proizvođača malih brodova. koji su se tvr tki 3M na kraju pokazali vrlo profitabilnim proizvodom. 5. cvjećarnice i sl.uz pomoć odgovarajućeg obrazovanja. Rezultat su bili blokovi naljepnica Post-it. Učenici dolaze do različitih ideja o pokretanju novog posla zbog navedenih promjena. televizijskih emisija. aktualne sajmove. Nakon što su učenici definirali činjenicu da žele osnovati vježbeničku tvr tku. Primjer: Ar t Fry. Primjer: Mladi poduzetnici Mladena i Mario prvi su u Hrvatskoj počeli proizvoditi brodski namještaj koristeći se modernom. izumitelj blokova samoljepivih papira Post-it. na tržište je lansirala nove čip-kar tice. Treba promijeniti kut gledanja i promjenu u okruženju ne doživljavati kao problem. Mali brodograditelji doživljavaju ekspanziju i bilo im je logično da potraže potporu kooperanata. • Porast kriminala na ulicama grada. Učenici vode bilješke o svojim istraživanjima i razgovorima međusobno razmjenjujući iskustva i zajednički prezentiraju rezultate. Primjer: Trend povećanog broja kar tičnih prijevara tvr tka IBM je iskoristila kao povoljnu priliku za plasman novog proizvoda na tržište. učenici će nastojati predočiti najbolje rje šenje. Nakon određenog vremena odlučuju se za samostalan poslovni pothvat. aranžiranje. odnosno poboljšati. odnosno specijalizacije . trebalo vremena za uspješan plasman. pa su . Analiziraju mogućnosti za kontakte s potencijalnim par tnerskim tvr tkama. konkretno predočavanje najboljeg rješenja.

tri puta).nabava. Nakon nekoliko ponavljanja postiže se gotovo jednoglasno mišljenje. Metoda zapisivanja misli (brainwriting metoda) Ova se metoda primjenjuje kad se radi o jednostavnijim problemima i za skupine sudionika koji se dovoljno međusobno ne poznaju. Oluja mozgova (brainstorming metoda) To je najčešće korištena metoda poticanja skupnoga stvaralačkog mišljenja.prodaja svijeća u automatima . Ideje se zapisuju samo u osnovnim naznakama. Vjerojatno je takvo mišljenje točnije nego da ga izriče sam pojedinac. ponovno se šalju ista pitanja. definicija problema 2.ne komentiramo i ne vrjednujemo ideje . Svaki sudionik treba pomnjivo proučiti i procijeniti svaku ideju. Voditelj (nastavnik) prvo objasni tehniku i podijeli po jedan list papira svakom sudioniku. odnosno njezino kritičko preispitivanje.nitko nema pravo kritizirati tuđe ideje . Tako. postavi im pitanja putem pisma i na isti način prikupi odgovore. Učenici pak mogu dati različite ideje manje ili više provedive. čitljivo. Tuđe se ideje mogu dopunjavati i dorađivati. Proces vodi voditelj/nastavnik.mi stvaramo ideje . Sve se prikupljene ideje zapisuju kako bi ih svi mogu vidjeti. na primjer.trgovanje rabljenim kompakt-disk pločama .poželjni su i neobični prijedlozi . 0 bodova – najneuporabivije ideje. Radi se o složenoj metodi koja se rijetko koristi za potrebe malih poduzeća.možemo povezivati tuđe ideje sa svojima . a neizvjesnog događaja). Zato ovu metodu primjenjuju znanstveni instituti i sveučilišta. nakon kojega vre mena sudionici obično iscrpe sva promišljanja. Kad se prikupljeni odgovori statistički obrade.Preporuka je da broj članova ne bude manji od pet niti veći od 12. njezino izricanje budućnosti prije odlaska ratnika: “Ići ćeš vratiti se nikada ne ćeš poginuti u ratu!” može se različito tumačiti ovisno o tome iza kojeg dijela rečenice stoji zarez. U ležernom ozračju dominira povjerenje. Broj kruženja ovisi o raspoloživom vremenu i motiviranosti sudionika. Današnja delfi-metoda nema ništa zajedničko s nagađanjem lukave proročice jer je to po stupak pisanog izjašnjavanja veće skupine stručnjaka o nekom problemu (na primjer: vje rojatnost uspjeha novog proizvoda ili moguća vremenska pojava važnoga.prodaja osušenih i prepariranih rijetkih biljaka i trava . Nakon toga slijedi vrjednovanje ideje. a svaki list može za jednim stolom kružiti više puta (npr.nema autorstva ideja .prodaja namještaja . Sudionici sjede u krugu oko zajedničkog stola i bilježe ideje na list papira. Ovom se metodom može najbrže prikupiti velik broj ideja. Sudionici bi trebali biti upoznati sa sljedećim uputama: .trgovanje robom s tvorničkom pogrješkom . Primjenjuje se u malim skupinama od četiri do sedam osoba. 1 bod – ideje koje su uporabive ali traže doradbu. ali se daje i statistički prikaz odgovora čitave skupine. Ona je bila poznata po dvosmislenim proročanstvima koja su bila tako izrečena da se uvijek moglo protumačiti kako je ona točno predvidjela događaj.: . tolerancija i sloboda mišljenja.najvažnija je količina ideja. zapisivanje ideja.moguće je reći sve što nam padne na pamet . Svaki krug zapisivanja traje pet minuta. 44 45 . Pritom se nastoji izbjeći sudjelovanje nadmoćnih i nametlji vih pojedinaca.turistička agencija . luksuzno pakiranje i otprema specijalnih prigodnih darova na zadanu adresu.ideje se daju u osnovnim naznakama . Odvija se u tri faze: 1.Delfi-metoda Dobila je ime po starogrčkom svetištu u kojemu je mitska proročica Pitija proricala budućnost. U trećoj se fazi ponovno razmjenjuju i vrjednuju listovi papira. jer će to čitati drugi članovi skupine. Sada svaki sudionik može svoje mišljenje usporediti s mišljenjem ostalih pa su moguće korekcije ako je netko bio neodlučan. ali je ipak nužno da voditelj bude osposobljen za usmjeravanje rasprave i poticanje kreativnosti sudionika. Provedba metode nije ni skupa ni te ška. Voditelj istraživanja odabere skupinu stručnjaka. no to ne znači da će sve ideje biti odmah upotrjebljive za poduzetničke pothvate. vrjednovanje ideje. Tako sudionici ispitivanja i ne znaju što su odgovorili drugi sudionici.proizvodnja i prodaja pekarskih proizvoda .organizacija dječjih rođendana sa zabavnim programom .trgovanje špor tskim rekvizitima ili glazBrainstorming benim materijalima . Tehnika se sastoji od pisane komunikacije koja se dopunjuje usmenom. Moguće ih je vrjednovati s tri ocjene: 2 boda – ideje koje se čine odmah uporabive. ideje se stvaraju najviše do pola sata. kao npr. Voditelj/nastavnik nastoji za svaku ideju čuti od sudionika argumente «za» i «protiv». Prvi problem u provedbi ove metode je odabir skupine stručnjaka i malo je vjerojatno da bi poduzetnik-početnik mogao okupiti stručne utjecajne ljude na svom ispitivanju. ali se rezultati ispitivanja objavljuju tako da ih poduzetnik može upoznati čitajući stručne časopise. Poslije zapisane prve ideje svaki sudionik dodaje svoj list papira susjedu s desne strane. Na taj se način izbjegava mogućnost da utjecajan pojedinac nametne svoje mišljenje cijeloj skupini. dodavanje i kruženje listova papira 3.

sukladno tomu.... željama i navikama................................ Zadatak je poduzetnika okupiti tim ljudi.. Promatra se do koje je mjere ideja društveno prihvatljiva........... stručnjaka za odabranu djelatnost s potrebnim znanjima i vještinama............ No.. Vrlo je važno prikupiti sve dostupne informacije koje moraju biti utemeljene na ozbiljnim i pouzdanim prosudbama......................... a nastavlja se pokretanjem akcije i ostvarenjem te ideje......................... upućivanja poslovne ponude potencijalnome par tneru.. Pritom je potrebna usklađenost niza organizacijskih aktivnosti koje tvr tku dovode do uspjeha............... KAKO ĆEMO TO POSTIĆI? Vlastiti ili tuđi izvori financiranja ....... uvažava li ekološke standarde... Pritom je vrlo važno procijeniti vrijeme povrata uloženih financijskih sredstava.......... iz vlastitih ili tuđih izvora.. kulturnim i etičkim normama................ tj.1 ovog priručnika).. Nastavnik prikuplja papiriće s ocjenama....... Vježba: Nastavnik naglašava da su prethodno navedene sastavnice poduzetničkog pothvata samo okvir za donošenje poslovnog plana............... Kako zadovoljiti potrebe ciljnoga tržišta i istodobno ostvariti dobit? Odgovor je: učinkovita kombinacija raspoloživih resursa...... Što želimo postići? Odabir djelatnosti (proizvodne...... Svaka od njih odabire svoju ideju i razrađuje je prema prethodno navedenim kriterijima. za koje vrijeme ostale skupine ocje njuju ideju koja se prezentira ocjenom od 1 do 5 prema istim kriterijima.............. ZAŠTO TO ŽELIMO? Motivi pokretanja djelatnosti ............ utječe li na nezaposlenost i sl........... ispunjavaju ovaj okvirni obrazac............. Zašto to želimo? Pokretanje određene djelatnosti izazvano je kombinacijom mnogih motiva poduzetnika... Potrebe kupaca ........... sastaviti listu dobavljača....... sigurnosti..... zašto i kako će to postići... Kako ćemo to postići? Prihvatljivost Zakonitost Kvaliteta/svrsishodnost Promišlja se je li ideja u skladu s postojećim standardima i zahtjevi ma tržišta............ Poduzetnik mora procijeniti što je za njega sigurnije i jeftinije......................... Pritom je važno uzeti u obzir i analizu konkurencije......... na koja tržišta i u kojim količinama................. ali po cijenama i uz uvjete plaćanja koji su im prihvatljivi..... Odabir ciljnoga tržišta podrazumijeva prikupljanje informacija o budućim kupcima....1......................................... o njihovim potrebama. trgovačke ili uslužne) ovisi ne samo o poduzetnikovim sposobnostima................ Razlike koje proizlaze iz ovih usporedaba ideja ukazuju na slabosti koje treba istražiti.... Razumljivost Vježba: Zadatak je nastavnika podijeliti učenike u nekoliko skupina od 4 do 5 njih..... Nakon obradbe svaka skupina predstavlja ostalima svoju zamisao... a što isplativije.. odlučiti na koji će način plasirati proizvode ili usluge.......... Primjena poduzetničke ideje u praksi znači njezino oživotvorenje koje se postiže početkom obavljanja zamišljene poduzetničke djelatnosti. prilično je zahtjevno.... Postoji veći broj mogućih rješenja koja uglavnom zadovoljavaju i veći broj različitih mjerila (kriterija) po kojima se ocjenjuje izvedivost ideje. Razmatra se je li ideja u skladu s pravnim......... Da bi se tim potrebama udovoljilo... promatra se ukupna raspoloživost stručnoga znanja...... odnosno dobroj analizi unutarnjih i vanjskih čimbenika (nešto više o tome u poglavlju 6.... 47 46 . pritom ne bi smio zanemariti važnost pričuvnih sredstava potrebnih za pokrivanje možebitnih iznenadnih troškova...................... Razdoblje koje započinje stvaranjem ide je....... No...... znati kako racionalno iskoristiti raspoloživo vrijeme.................. Biti učinkovit ne znači samo raditi prave stvari već je potrebno raditi prave stvari na pravi način..... poput započinjanja komercijalizacije novoga proizvoda...... a još je teže ocijeniti koja je od svih ideja najprikladnija za poslovni uspjeh...... temeljem odabrane ideje..... Tako ćemo biti u stanju donositi pravodobne odluke vezane uz naše aktivnosti.................... vrlo je važno ponuditi dovoljne količine proizvoda i usluga..... jer svaka ta sastavnica zahtijeva precizniju razradbu od same tehnologije do troškova.... Učenici u ulozi poduzetnika.. mogući krediti........ odnosno stopu povrata u odnosu na uloženo............ je li moderna. Donosi se odluka o tome što plasirati.... Prodajni asor timan (proizvoda ili usluge) ..... organizacije poslovnoga sastanka i sl......... zadovoljavaju li konkretan proizvod ili usluga potrebe kupaca......3 OCJENJIVANJE IDEJA Prikupiti različite ideje nije lako.......... raščlanjuje i odabire najbolju ideju...1.. znanju i iskustvu već i o situaciji na tržištu....................................... kupiti ili unajmiti poslovni prostor i opremiti ga...........3.... Od više mogućih kriterija izabrali smo nekoliko: Izvedivost Procjenjuje se je li izabrana ideja (budući proizvod ili usluga) tehnički i ekonomski izvediva... Sve čimbenike mogućeg uspje ha potrebno je s vremena na vrijeme preispitati jer i oni trpe zbog promjena na tržištu.. ŠTO ŽELIMO POSTIĆI? Vrsta djelatnosti ...... poštovanja................................... a sličnosti ukazuju na snagu prema kojoj se treba usmjeriti........................ odabrati odgovarajuću lokaciju...... Ciljno tržište ........................ Postavlja se pitanje je li ideja lako objašnjiva onim sudionicima koji sudjeluju u procesu njezina ostvarivanja.......... Vrlo je bitno uzeti u obzir neprestane promjene u tržišnom okruženju i. Specifičnost ponude (prednosti u odnosu na konkurenciju) ................. Tim zaposlenih ...... odgovornosti i izazova........... Donosi se odluka o tome kako pribaviti financijska sredstva... poput financijske stimulacije................... stručne savjetodavne potpore i sl................ ipak će odluka o konačnom rješenju biti pitanje poduzetnikove odgovornosti za posao i njegova samostalnog preuzimanja rizika.... napredna......... Poslovni prostor .. odnosno učinkovitosti..... To znači da zaposleni u uspješnoj tvr tki pri poduzimanju poduzetničkoga pothvata znaju što žele postići...............

aktualnosti – trendovi)................ Eksternim industrijskim benchmarkingom uspoređujemo poslovanje s drugim tvr tkama koje nisu naši izravni konkurenti ( jer nastupaju na drugim tržištima).što je učenicima ponekad vrlo teško odabrati bez dobrog poznavanja proizvoda) • o politici cijena (realne cijene...... Svojim će im par tnerstvom omogućiti razvoj kvalitetnih radnika za naše gospodarstvo...... koji proizvodi...............................Lokacija ........ uvjeti isporuke i plaćanja) • o distribucijskoj politici (katalog....... internetska stranica – prodaja...... Prodajni kanali ............... telefonski marketing.........2... Odgovore na navedena pitanja saznat će učenici ako im se organiziraju: • posjeti proizvodnji • posjeti prodajnom i marketinškom odjelu • posjeti skladištu • telefonski pozivi radi savjeta • pomoć propagandnim materijalom • uzorci koji obogaćuju sudjelovanje vježbeničke tvr tke na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki i sl............. Vježbenička tvr tka je za učenike sinteza dotad naučenih općeobrazovnih i stručnih sadržaja i praktične primjene... tržištu nudi kvalitetne proizvode i uvijek vodi brigu o okolišu............... može ih upoznati s poslovnim običajima u konkretnoj gospodarskoj grani (opći uvjeti poslova nja.............. Odaberite tvr tku koja uspješno djeluje na smanjivanju troškova poslovanja i povećanju produktivnosti..................... Par tnerska tvr tka Grawe Par tnerska tvr tka Klara 48 49 ........................... sredstvo stalnoga poboljšanja i sredstvo za postizanje zadovoljstva u radu vježbeničke tvr tke te pruža golemu korist u pronalaženju odgovora... Kotleru benchmarking je umjetnost pronalaženja odgovora na p i tanj e k ak o i zaš to ne k e tvr tk e mo g u izvršavati zadatke mnogo bolje od drugih................. Vrijeme trajanja pothvata ............................... Prema Ph... a cilj provedbe benchmarkinga ne ke tvr tke je kopirati njezina najbolja rje šenja i po mogućnosti ih poboljšati. PREDNOSTI ZA PARTNERSKU TVRTKU • smanjenje troškova izobrazbe za početnike • povećanje poznatosti u krugu budućih poduzetnika • pozitivan imidž tvr tke. Upravo je takvo poduzeće predstavnik gospodarske prakse koji može biti pravi primjer budućim mladim poduzetnicima.............................. ali njihovu praksu prilagođavamo specifičnostima tržišta vježbe ničkih tvr tki....... odnosi s javnošću..tvr tku iz stvarnoga gospodarskog svijeta koja će učenicima ponekad pomagati savjetima.... a pomoć par tnerskog poduzeća daje tom radu dojam stvarnosti.. uspoređujemo se s najboljima................ svaka tvr tka koja djeluje u školi trebala bi imati par tnersku tvr tku .... provedba.................... Korištenjem iskustava par tnerske tvr tke učimo iz vanjskih izvora.......................... Nabavni kanali ................... ZADATAK VODITELJA VT-a • menadžmentu par tnerske tvr tke pismom objasniti značenje nastavnog predmeta • organizirati posjet par tnerskoj tvr tki ........................................................ što znači da primjenjujemo benchmarking ... 3..... koje dodatne usluge .... Par tnerska tvr tka daje odgovore na pitanja: • o politici proizvoda i asor timana (koliko....da učenici prezentiraju: -cilj i zadaće predmeta Vježbenička tvr tka -sadržaj obrazovanja -organizaciju i grupiranje poslova vježbi..buduće potencijalne radnike. Vrijeme trajanja pojedinih aktivnosti .........koji tu postaje sredstvo učenja........... ŠTO SE OČEKUJE OD PARTNERSKE TVRTKE ? Par tnerska tvr tka u programu Vježbeničke tvr tke treba prepoznati mogućnost za suvre meno stručno obrazovanje te u takvom radu učenika .... prodajni trening).................... ogledni primjerci ugovora...... KONTAKTI S PARTNERSKOM TVRTKOM I LOKALNOM ZAJEDNICOM Kako bi program vježbeničke tvr tke proveli u uvjetima što sličnijim pravim gospodarskim situacijama. učimo od drugih i tako poboljšavamo svoj unutarnji sustav.............. Benchmarking se kao komparativni pristup provodi u nekoliko temeljnih koraka: • identificiranje konkurencije/«konkurencije» • analiza i uspoređivanje • u čemu smo lošiji i kako biti bolji • primjena naučenih rješenja.. sajam) • o komunikacijskoj politici (reklamni plan.................

utvrditi vrijeme trajanja aktivnosti.» Sun Tzu Odrediti viziju tvr tke znači odrediti jasnu predodžbu (idealnu zamisao) o tome kako vidimo tvr tku u budućnosti i kako ćemo na jedinstven način pridonijeti stvaranju te budućnosti. potrebno je organizirati česte susrete timova koji rade na zajedničkim zadatcima.Učimo jedni od drugih. Npr. a istodobno i temelje za kreativni poduzetnički potencijal koji će svojom pokretačkom snagom pružiti doprinos razvoju hrvatskoga poduzetništva. poštovanje i povjerenje svih suradnika. . upravljanje odnosima i sukobima i sl.) .U slučaju problema . Zadatak nastavnika je uputi ih kako .odrediti misiju .pravilno postaviti ciljeve . projektiranje poslova.jasno utvrditi zadatke . Pritom je potrebno: . prijedlog vizije za program Vježbenička tvr tka u Hrvatskoj je sljedeći: «Kvalitetnim individualnim i profesionalnim razvojem učenika stvaramo uvjete za njihovo uspješno uključivanje u poduzetničku praksu. odnosno svrhu i smjer djelovanja i. . Budući da je za izgradnju kvalitetne vizije nezaobilazna zajednička suradnja. . sposobnosti i vještina ostvare određene ciljeve i zadatke.definirati obveze i odgovornosti koje proizlaze iz njihova izvršavanja . Primjer za vježbu: Tim učenika odlučio je poduzeti akciju prikupljanja dječjih igračaka po razredima i odnijeti ih u Dom za napuštenu djecu. postupaka. Stoga je vrlo bitno odrediti strategiju. 50 .Stalno provjeravamo držimo li se zacr tanoga smjera. ali se na pogrješkama i uči.konkretizirati taj postupak i uspješno ga privesti kraju. . stvarajući time predivnu glazbu.poput sljedećih odrednica: . njihov idealan način rada ima uglavnom iste ele mente .izvršiti odabir odgovarajuće strateške mogućnosti. Svaka od njih ima zadatak pokušati osmisliti me taforu (tehnika za razvoj kreativnog mišljenja) koja bi ukratko opisala njihov zajednički rad u idealnoj formi. U svrhu izgradnje i prvenstveno prihvaćanja zajedničke vizije nastavnik može primijeniti i određene vježbe. . Primjerice. a. Npr.postaviti ciljeve . u skladu s tim.a 3. mogućnost napredovanja i sl.Mi međusobno surađujemo.1 ODREĐIVANJE VIZIJE Svako naše djelovanje podrazumijeva pravilnu usklađenost aktivnosti. definiranje obveza.» Dugoročna je vizija povezana s idealnim stanjem.odrediti viziju . u skladu s tim: . odnosno upravljanja.Zabavljamo se i kad ozbiljno radimo. .mi smo poput uspješne špor tske momčadi u kojoj svatko svojom ulogom pridonosi postizanju konačnog rezultata. znanja i vještine. u svakodnevnom je životu mnoštvo takvih situacija poput učenja za test. u slučaju odstupanja. «Budi pažljiv na početku i ne ćeš imati problema na kraju.pomažemo jedni drugima. stoga svi zaposleni trebaju težiti visoko i zamišljati svoju željenu viziju djelovanja.3.primjenom prethodno navedenih aktivnosti . priprema za odlazak na putovanje. Jasno utvrđivanje radnih zadataka. 51 Organiziranje Vođenje Upravljanje ljudskim potencijalima Praćenje potreba za pravim ljudima na pravome mjestu. provjeravanje i prosuđivanje odluka. izbor i upošljavanje. doček Nove godine i sl. Utvrđivanje vizije podrazumijeva prvenstveno osvješćivanje mogućnosti i potencijala. razvoj poslovne karijere (obrazovanje).mi smo poput orkestra u kojemu instrumenti u različito vrijeme preuzimaju vodstvo. opremu i sl. novačenje. Poticanje radnika da putem pravilne primjene znanja.3. njihovo pravodobno korigiranje. postavljanja ciljeva i određivanja načina. ovlasti i odgovornosti koje proizlaze iz njihova izvršavanja.Svjesni smo da je u radu moguće i griješiti. Vježba: Učenici se podijele u nekoliko skupina. Primjerice. Nadzor U svijetu brzih promjena tvr tka ima mogućnost ostvariti konkurentsku prednost ako je spremna usmjeriti se prema budućnosti. . tolerancija. mjera i rezultata u usporedbi s postavljenim planovima te.3 OD STRATEGIJE DO CILJA VT . odnosno strategije za njihovo postizanje. i izgradnju pozitivnoga radnog ozračja. Iako skupine odabiru različite metafore.učinkovito koristiti raspoložive resurse (financijska sredstva. utjecanje na njihovu motivaciju. Praćenje. njihov individualni razvoj. Kako u svakodnevnom životu tako i u poslovanju jedne tvr tke nužno je pravilno upravljati poslovnim aktivnostima putem sljedećih procesnih funkcija: Planiranje Aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu definiranja misije.Znamo što i zašto radimo i vođeni smo zajedničkom idejom. treba zamisliti kakav bismo način rada u idealnom slučaju željeli imati u idućih dvije do pet godina.: .

.............. par tnera... odnosno san o vašoj vježbeničkoj tvr tki? Ostvariva ........................................................... .................... ......d........... 53 52 . kupaca..3................. motivirajuća uloga za sve sudionike............................ je: .......................................... Fleksibilna Razumljiva Određena 3.................. .... sigurnosti i zaštite okoliša...... ..................................... postavlja određeni cilj............... kupce i javnost................ primjerice........................................................... bavi nogometom i postavi sljedeći cilj «ulazak u školsku nogometnu momčad u roku od jedne godine»............................................................................... no slabo zdravlje mu može biti zaprekom........ 3................................. Odgovara na pitanje što radimo................ .. dioničara....sustav pozitivnih vrijednosti ................ Ostvarujemo zadovoljavajuće i rastuće poslovne rezultate ....................................................................... Primjeri: • «Dostojanstvo pojedinca» (IBM) • Misija Francka d............................................... Djelotvornost izjave o misiji očituje se u uključenosti svih radnika........................3........................ Raditi s učeničkim timovima na planiranju budućnosti.........................uz povećanje vrijednosti uloženoga kapitala....................... «Ako nema uključenosti. bez obzira gdje se koriste..................... Osiguravamo dugoročno zadovoljstvo potrošača njegujući stoljetnu tradiciju i vrhunsku kvalitetu svojih proizvoda i usluga radi očuvanja zdravlja.............. Vježba: Svaki učenik za sebe............... Dovoljno je jasna da bude putokazom u donošenju odluka........................................... istodobno kraj tog cilja napiše svoje prednosti koje mu mogu pomoći u njegovu ostvarenju. znači prvenstveno osposobiti ih za optimističan način gledanja prema naprijed.. poslovne karijere........ Vježba: Na osnovi prethodno navedenih načela učenici određuju misiju svoje tvr tke......... .... u slučaju poslovne izjave o misiji za menadžere....... Ono što bi trebalo biti zajedničko svim misijama................................ preporuča se prepoznavanje vlastitih prednosti i nedostataka........................ odnosno stanje u budućnosti koje želimo postići........2 ODREĐIVANJE MISIJE Postavljanjem misije definiramo kako svrhu poslovanja tako i najvažnije ciljeve........ ovisno o akciji koju planira u budućnosti.... npr.................................. što bismo trebali raditi i zašto to radimo? Izjave o misiji najčešće se koriste u poslovnom............................................ Potiče dugoročnu zainteresiranost radnika........ Golema je razlika između djelotvornosti izjave o misiji koju su stvorili svi iz tvr tke i izjave koju je napisalo nekoliko radnika u zatvorenoj prostoriji.................................. ..................................... Ako se učenik.Svrha ove vježbe je prihvaćanje zajedničke vizije i stvaranja uvjeta za daljnje postupke........ u slučaju promijenjenih okolnosti....... obitelji. Uključuje realistične dostižne ciljeve.... npr.. humanoga sociološkog okruženja i ukupne učinkovitosti tvr tke........................................... Osobni ciljevi se mogu postavljati za različita područja djelovanja.................................................. .... područje financija........ Dovoljno je općenita da.................................................. omogući promjenjivu inicijativu i ponešto drugačiji pravac djelovanja......... ...... ..................... Vježba: Osobine dobre misije: Stvaralačka Poticajna Daje sliku budućnosti kakvu bismo htjeli ostvariti....... Pružamo priliku svim radnicima da razviju svoje kreativne potencijale i usmjeravamo ih na trajno poboljšanje poslovnih procesa..... nema posvećenosti!» Misija odražava identitet.....................................................................njezina poticajna.................. ali i nedostatke koji mu mogu predstavljati stanovitu zapreku.......... prepoznatljivost i ambiciju tvr tke................ Misija: ............. Odaberite koja vam je zajednička želja................... Ako postoji mogućnost bilo kakvih zapreka u ostvarivanju osobnih ciljeva..........3 POSTAVLJANJE CILJEVA Cilj predstavlja željeni rezultat................. odnosno njezinih radnika............. a nešto rjeđe u osobnom i u obiteljskom svijetu. Time se i potvrđujemo kao vodeće poduzeće u regiji.................................. ........................................ zdravlja....................... talent i upornost osobine su koje za ostvarenje tog cilja predstavljaju prednost........................ radnike........................................................ Može se dobro objasniti za pet minuta.........................................

..................... 54 ............................ odnosno odjela za razdoblje od jedne do tri godine ili pak za pojedince ili radne skupine u razdoblju od jedne godine..........MOJE PREDNOSTI 1............ Strategijski ciljevi (dugoročni): .................... Strateška politika tvr tke se u skladu s time bavi donošenjem odluka o usmjeravanju i usklađivanju svih aktivnosti u pravcu ostvarenja ciljeva.................................... .... Primjer strategijskih ciljeva u IBM-u: ........................................ strategijski cilj «distribuirati proizvode u nabavne kanale robnih kuća»...4 ODABIR STRATEGIJE Strategija podrazumijeva cjelovit pristup što ga tvr tka mora usvojiti kako bi ostvarila prethodno određene ciljeve....... Strategijski ciljevi – općeniti su.........................................smanjiti troškove proizvodnje i režija unaprjeđivanjem tehnologije rada te smanjenjem broja lokacija......... dugoročni i sveobuhvatni (3 do 5 godina)...... ................................................................................................... ............................ ..postati proizvođač s najnižim troškovima u toj grani ................................ U skladu s njima učenici će u ovoj vježbi postaviti strategijske ciljeve za svoju vježbeničku tvr tku.............. Taktički ciljevi (kratkoročni): ....................povećati tržišni udio u regiji ................................................................................ ...........................................osigurati rast prihoda od prodaje uz povećani fizički obujam proizvodnje ............. Dostižnost (izvodivost) Mogućnost njegova ostvarenja je u skladu s postojećim sposobnostima i radnim uvjetima..................... .. 4............................................................karakteristikama tržišta prema kojima je usmjerena.........taktički ............................................................................................................................................................ organizacijskim i financijskim sposobnostima tvr tke ..................... Operativni ciljevi (kratkoročni): .............................d................................................................................................ Temeljna načela ciljeva u organizaciji su: Stimulativnost (prihvatljivost) cilja Određenost i mjerljivost cilja Vremenska određenost cilja Potiče izvršitelje na njegovo ostvarivanje.......................strategijski ... a potom i ciljeve po pojedinim odjelima....................................................... ljudskim................... ...................................................... 2..... Poslovni ciljevi koji se postavljaju u tvrtki najčešće su: ..................... ................proizvodnim................ Taktički ili operativni ciljevi detaljniji su i mogu se postaviti na razini organizacijskih jedi nica...... Omogućuje da se točno utvrdi što se od nekoga očekuje................ .............................................................................. primjerice.............................................................3......................................................... 3............. Sama strategija trebala bi biti prilagođena: ........................................................................................................................................ Ako je........................................ ............................................................... 3......................................................... Važna je za planiranje i kontrolu njegova ostvarivanja...... ............................ .. Vježba: Zadatak nastavnika je uputiti učenike u proces postavljanja ciljeva prema prethodno na vedenim načelima..................................ponuditi najbolju tehnologiju i održavati visoke profite........... ................ ..... 4....................................................................................................................................... 3..................... MOJ CILJ MOJI NEDOSTATCI 1......... .............. odnosno za njegovo ostvarenje... Zagreb: ...... 2...............................................biti prvi izbor kupaca zbog naših konkurentskih prednosti........... 55 Spoznaja o prednostima i nedostatcima bitna je za proces pravilnog odabira cilja................ ........................ taktički ciljevi Odjela za marketing će biti: priprema plana za razgovor s upravom robnih kuća o ulasku u njihove nabavne kanale i zapošljavanje novog voditelja koji ima iskustvo u pregovaranju s predstavnicima robnih kuća........... a ponajviše zbog kvalitete proizvoda i usluga te poštivanja rokova ......razvijati se barem jednako brzo kao i računalna industrija ..... Primjer strategijskih ciljeva Dalekovoda d. ..operativni ciljevi................ ......

uvodi se različitost.Pri odabiru odgovarajuće strateške mogućnosti. odnosno uz standardnu cijenu može se ostvariti najveća razlika između prihoda i rashoda. PARTNERSKA TVRTKA SREDIŠNJI URED VT-a TRŽIŠTE VT-a KUPCI . Između više strategija možemo odabrati jednu od sljedećih (ili njihovu kombinaciju): Npr. povećava se konkurentska prednost tvr tke. u obzir se uzimaju sljedeći kriteriji: OD OSNIVANJA DO POSLOVANJA VJEŽBENIČKE TVRTKE a) rizik (mogućnost nastupa negativnog događaja. Budući da se provodi na manjem tržištu. za određenu skupinu potrošača.. što znači da se krajnjim kupcima može ponuditi najniža cijena. Svrha je ove vježbe bolje razumijevanje i snalaženje učenika u procesu donošenja pravilne odluke o izboru strategije. Tvr tka plasira proizvode i usluge samo na jedan određeni segment tržišta. osnivački ulog.DOBAVLJAČI 56 57 . teme ljem određenih. izdvajaju od konkurentnih. logotip. OSNIVANJE VT-a: ime. Udio na tržištu postiže se snižavanjem svih vrsta troškova. najveća dobit). ŠKOLA VJEŽBENIČKA TVRTKA ORGANIZACIJA POSLOVANJA VT-a NASTAVNIK VODITELJ VT-a UČENICI RADNICI VT-a Troškovno vodstvo Diversifikacija Fokusiranje VJEŽBA: Nastavnik u ovoj vježbi učenike može podijeliti u četiri skupine. Nakon zajedničke diskusije učenici donose odluku o tome koju će strategiju izabrati za svoju tvr tku. postoji mogućnost podmirivanja rizika i gubitaka jednog proizvoda s dobitcima drugih proizvoda. konkurencija) b) vrijeme (vremenska usklađenost) c) profitabilnost (najniži troškovi. Tvr tka proširuje asor timan proizvodnje ili prodaje.. kvaliteta. posebno vrijednih obilježja. djelatnost. Diferencijacija Tvr tka na tržište plasira specifične proizvode ili usluge koji se. Svaka od njih ima zadatak komentirati (uz konkretan primjer) jednu od prethodno navedenih strategija. kupovna moć.

Mikro analiza obuhvaća: utvrđivanje veličine i strukture prodaje. Osnovna kategorija su potencijalni investitori kojima ćemo predočiti načine pokretanja. kontrole i razvoja poduzetničkoga pothvata. opis imovine i lokacija te vlasnička struktura. očekivani odgovor konkurencije. podatke o tržištu i konkurenciji. mjere zaštite okoliša i zaštite na radu. prikaza. a može se izvršiti i SWOT-analiza. identifikaciju najvažnijih kupaca. glavne tehničko-tehnološke podatke. cr teži i slike proizvoda. upozorenje o zaštiti autorskih i/ili vlasničkih prava. Mogu se priložiti i opisi. Može ga se staviti na početak ili na kraj plana. 2. pose bne značajke tržišta i sl. Makro tržišna pozicija podrazumijeva sagledavanje tržišnog položaja u domaćem i inozemnom poslovnom okruženju (stanje rasta ili recesije). Kako je svaka poduzetnička aktivnost usmjerena prema zadovoljenju ljudskih potreba. Par tneri tvr tke – dobavljači. podatci o mjestu i vremenu izradbe projekta. Poslovni plan nastaje kao rezultat poslovnog planiranja. jamstva. distributeri. već instrument uspješnoga poslovanja. Ipak on postaje sve više standardiziran i uglavnom sadrži sljedeće elemente koji se mogu koristiti i za izradbu poduzetničkoga (investicijskog) projekta : I. telefon.3. širina i dubina asor timana. navesti i vrijeme potrebno za njegovo izbacivanje na tržište. podijeliti ih na 59 . u čemu se sastoji jedin stvenost tog proizvoda. pronalaska i privlačenja novih radnika u tvr tku. Menadžment projekta 5. djelatnost /matični broj i šifra djelatnosti/. ambalaže. podatci o primatelju projekta (ako se plan nekome upućuje). Izrađeni plan možemo koristiti kao podlogu za korištenje državnih poticaja za razvoj poduzetništva. sagledati potencijalne prepreke i stvarne mogućnosti da se plan ostvari. potrebno je identificirati proizvode. Marketinški plan 6. plan je potrebno napisati na papir. kratke životopise autora i druge zanimljive informacije. opis poduzetničke ideje i proizvoda. tko su i kako su došli do ideje. Planiranje je temelj za donošenje operativnih odluka. Uključuje naslove svih poglavlja i dijelova te stranice na kojima se nalaze. Pri izradbi plana nužno je poći od stvarnih okolnosti i činjenica i realnih pretpostavki za budućnost. Analiza tržišta Ocjena tržišne pozicije obuhvaća makro i mikro tržišnu analizu. mogući tržišni udio. jer on ne će služiti samo poduzetniku koji pokreće posao nego i mnogim drugim korisnicima. opis poduzetničke ideje i proizvoda. najvažnija tržišta i dobavljače. Naslovnica II. koja poboljšanja nudi proizvod u odnosu na postojeće. robe ili usluga. Tehničko-tehnološka analiza 4. Plan mora objasniti zašto se isplati ulagati u naš projekt. postojanje zapreka za ulazak na tržište. 58 a) Naslovnica. Sažetak 1. robu ili usluge. Prethodnica je dobroga planiranja analiza zbivanja u okruženju te zbivanja unutar samoga gospodarskog subjekta. procijenjeni udio na tržištu.4 POSLOVNI PLAN Javivši se u glavi poduzetnika. robe ili usluge i koji je predviđeni razvoj proizvoda u budućnosti. asor timanu proizvoda. Navodi se misija. Podatci o poduzetniku. Sadržaj mora biti pregledan i pružati osnovne informacije o planu za lakše snalaženje. pokazatelje uspješnosti projekta… 1. Ako je poduzeće već osnovano. pravni oblik trgovačkog društva. Navesti licencijska ili patentna prava (ako postoje) i specifičnost tehnologije potrebne u poslovanju. Plan nije formalan dokument. osnovni podatci o osnivačima i vlasnicima tvr tke. robe ili usluge Ukratko treba opisati autore. potrebne resurse za ostvarivanje ciljeva. naslov i predmet plana. Analiza tržišta 3. organizacije. dugoročni i kratkoročni ciljevi poduzeća. Okruženje u kojemu se odvija poslovanje. Ekonomsko-financijska analiza 7. prilaže se i povijest poduzeća. podatci o autorima i recenzentima plana. elektronička adresa. u čemu je specifičnost poduzetničke ideje. robe ili usluge 2. c) Sažetak. popis tablica. Poslovni plan je pisani dokument za provedbu poslovnih aktivnosti i redovito se donosi na početku svake poslovne godine. Osobita se pozornost poklanja pisanju baš ovoga dijela. Sadržaj III. subvencioniranje zapošljavanja i sl. fotografija. potrebne radnike i njihove kvalifikacije. slika. menadžeri i radnici te državna uprava dobit će detaljnu sliku naše djelatnosti zbog sklapanja poslovnih ugovora i poslovnih veza. Na njoj se nalazi naziv trgovačkog društva. Cijeli plan mnogi ne će ni pročitati ako ih sažetak ne zainteresira već na prvi pogled. b) Sadržaj. Ako se proizvod još razvija. Mnoge institucije daju gotove predloške koje olakšavaju njegovu izradbu. shema i dr. ciljno tržište. Razvoj informatike i računala olakšava izradbu planova. tržište kupaca i dobavljača stalno se mijenja i nemoguće je točno predvidjeti buduće promjene koje mogu bitno utjecati na naše poslovanje. Podatci o poduzetniku. uvida kako će djelatnost utjecati na užu i širu okolinu i njezin razvoj. Važno je istražiti tržište kako bi se saznalo tko su nam potencijalni kupci. Bankama i ostalim kreditorima plan služi za procjenu naše kreditne sposobnosti. Kvalitetno planiranje omogućuje donošenje kvalitetnih odluka. Sadržaj poslovnoga plana ovisit će o djelatnosti gospodarskoga subjekta. te stranice na kojima se nalaze. adresa. podatci o osobi za kontakt. na čemu se temelji potražnja za tim proizvodima. Prilozi. kupovne navike potrošača. moguće konkurente (njihove prednosti i nedostatci). menadžmenta. kvantitativno odrediti aktivnosti u određenome vremenskom razdoblju. koliko je ideja originalna. skice. servisi. grafikona. njihovu uporabu i funkcionalnost. strukturu i izvore kapitala. rokove izvedbe. financiranja. U sažetku treba navesti osnovnu svrhu izradbe plana i treba sadržavati osnovne podatke o tvr tki. Ovaj dio plana će se razlikovati za poduzeća koja se tek osnivaju od poduzeća koja već posluju. kupci.

Marketing se temelji na svojim četirima instrumentima. Vrijeme aktivizacije ovisi o lokaciji. klimatski. neispunjavanja obveza prema kupcima. djelatnost poduzeća. planovi mogu biti dugoročni. a kasnije za cijelu godinu. Tehnologija i kapacitet . kapacitetu. mogućnost povećavanja kapaciteta i sl. 5. prostor. radno intenzivna ili kapitalno intenzivna. opisati politiku treninga i obrazovanja. i to: 1) na proizvodu. broju menadžera i sl. Projekcija prodaje i prihoda važan je dio analize tržišta. Radnici – za neprekidno odvijanje procesa proizvodnje. Pri donošenju odluke o izboru tehnologije potrebna je pomoć stručnjaka za određeno područje. cijene i uvjete plaćanja. prilagodljivost. promjene u okolišu. stabilnost. 4. sigurnost. sistematizaciju radnih mjesta (naziv. Svaki kupac želi zadovoljiti svoju potrebu glede što niže cijene. obilježja proizvoda. konkurencija za tržištu. Marketing je poslovna filozofija koja stavlja potrošača u središte svih aktivnosti. proračun troškova plaća. materijal. kvalitetnim pripremama. slove. Za sprječavanje negativnog utjecaja postoje mnoge mjere zaštite čovjekove okoline i zaštite na radu koje je potrebno navesti u planu. Različito će se nastupati na tržište ovisno o tome u kojem se dijelu životnoga ciklusa proizvod nalazi (potpuno nov proizvod. stalnost. Distribucija može biti bez po61 Lokacija je područje u kojemu se nalaze poslovni objekti. a time i povećati profit u proizvodnji ili prodaji. organiziranje. opremi. trajnost. Mogu se nametnuti razna zakonska ograničenja (dopuštenje za obavljanje djelatnosti). komplemen tarnost. profesionalna oboljenja.. pravne vidove obavljanja rada. Cijena – osobita se pozornost mora pokloniti pri određivanju cijene. popuste koje nude i sl. njegova uporabna vrijednost i mogućnosti uporabe. Najvažnije je da se de finiraju osnovni zadatci i poslovi.). funkcionalnost. dostupnost kadrova. Uz broj treba navesti kvalifikacijsku strukturu radnika. jamstva. odre đivanje plaća i nagrada. karakteri stike proizvodnoga. Planom menadžmenta treba prikazati podrobne podatke o vlasniku i menadžerskom timu (njihovim sposobnostima. težina i sl. troškovima. Tehničko-tehnološka analiza Ovaj dio plana trebao bi sadržavati podatke o lokaciji. potrebno je osigurati odgovarajuću količinu i kvalitetu te asor timan robe. Kako bi se zadovoljila potražnja. politici tvr tke.. proizvod s jakom konkurencijom ili proizvod pred povlačenjem s tržišta). Može se priložiti shematski prikaz procesa. Marketinški plan – sve se poslovne odluke u marketinški orijentiranim tvr tkama donose na temelju marketinškoga informacijskog sustava. inoviran ili modificiran za određene potrošače ili tržišta. poljoprivredni ili poslovni prostor). 2) na cijeni. Menadžment projekta – obuhvaća planiranje. selekciju kadrova. poznat proizvod. pa se prema njoj mora odrediti poduzetnička aktivnost koju bismo mogli obavljati (u slučaju kad već posjedujemo građevinski. nadgledivost (kontrolabilnost) i ostvarivost. potrebnim inputima. sigurnosni zahtjevi i drugo. usluge potrošačima. stečenom iskustvu). financiranje i slične po60 . upravljanje ljudskim potencijalima. opis poslova. Prema razdoblju na koje se odnose. obrazovanju. Lokacija se određuje kao mikro i makro. tj. uvozna ili iz domaćih izvora. dimenzije. Mjere zaštite na radu i zaštita okoliša – tehnologija ima utjecaj na ljudsko zdravlje. za neke će biti potrebni mjeseci ili godine. kvaliteta. Usvajanjem marketinške koncepcije smanjuje se rizik poslovanja. Osim tržišta prodaje nužno je istražiti i tržište nabave jer se mogu ostvariti velike uštede. zbog čega može biti i posebno poglavlje. Načela prema kojima se vrši planiranje su: cjelovitost i potpunost. zemljopisni. gubitka dobiti. mogućnost popravaka. Pri određivanju cijene uzimaju se u obzir troškovi. Za izbor lokacije važna je djelatnost. U to vrijeme treba uključiti i vrijeme obavljanja konzultacija. Distribucija – pravilan izbor distribucijskih aktivnosti omogućuje da se proizvodi nađu na pravome mjestu u pravo vrijeme i po pravim cijenama. izmjenama uvjeta na tržištu. Lokacija je za mnoge djelatnosti od presudne važnosti. trgovačkog ili uslužnog procesa. 3. Proizvod može biti originalan. Nekada je lokacija već zadana. vrsti djelatnosti. poteškoća u otplati zajmova.nabava potrebne opreme (uz poštovanje ekonomskih vidova izbora tehnologije) važna je za uspjeh planirane djelatnosti. napredovanju u karijeri. rješavanje pravnih poslova. Upravljanje ljudskim potencijalima obuhvaća planiranje potreba za kadrovima i njihovu regrutaciju. estetska obilježja. stručna sprema i dr. promidžbena obilježja. poduzetnička klima na određenom području.) i osigurati fizičku distribuciju i skladištenje. zastarijevanja opreme. Izvedba /aktivizacija/ – obuhvaća vrijeme od početka realizacije poduzetničke ideje do početka redovitog poslovanja. Proizvod – u planu se mogu navesti tehnička obilježja proizvoda. Svako produljenje određenih rokova može dovesti do povećavanja troškova. zaštitnim mjerama i vremenu izvedbe projekta. organizaciju. Projekcija prodaje i prihoda od prodaje u početku se može raditi po mjesecima. 3) na prodaji i distribuciji i 4) na promidžbi (4P). sigurnosti izvora kapitala.tržišne segmente i odabrati svoje ciljno tržište. demografski čimbenici. standardiziranost. jer se kroz cijenu moraju pokriti svi izravni i neizravni troškovi i ostvariti zadovoljavajući profit. tehnologiji. zastojima u isporuci opreme. broj radnika u određenom vremenu. Potrebno je identificirati potencijalne dobavljače (lokaciju. elastičnost potražnje i utjecaj države kroz poreze i poticaje. iskustvu radnika. Neki će projekt biti aktiviran u svega nekoliko tjedana. Terminski plan poslova mora obuhvatiti sve aktivnosti što ih je potrebno obaviti. upravljanje poslovanjem tvr tke i kontrolu izvršenja. Oprema može biti nova ili već rabljena. proda neku količinu robe ili pruži neku količinu usluga. način i rokove isporuke. opis odabrana tehnološkog rješenja. Nepoštovanje tih mjera može dovesti do problema s dobivanjem potrebnih dozvola za rad. a može se dopuniti i novčanim iznosima potrebnim za njihovo obavljanje. projektiranje. robu ili uslugu ponuditi na tržištu i što će biti naše prednosti u odnosu na konkurente. životni vijek proizvoda. procjenjivanje kadrova. funkcije. Želje i mogućnosti kupaca u čestom su nerazmjeru. Analizom ciljnoga tržišta odredit ćemo koji ćemo proizvod. prava i obveze. povećavaju izgledi za uspjeh. njihovu poduku i razvoj. Organiziranje svakog poduzeća ovisit će o broju radnika (projekcija potrebnih radnika). potrebama za novim radnicima. zaštićenost. neposredni izvršitelji poslova. njihova nadle štva. U planu je potrebno odrediti opremu. djelatnosti. Kapacitet je sposobnost nekog sustava da u određenom vremenu proizvede određenu količinu proizvoda. srednjoročni i kratkoročni. obvezatnost. troškovi prijevoza. transparentnost. dostupnost komunalne infrastrukture. prodaje ili za pružanje usluga potreban je određen broj radnika.

energiju. Promidžba obuhvaća i usluge potrošačima. Ovaj dio plana pokazat će financijsku opravdanost ulaganja u posao. ne amor tiziraju se.omjer godišnjih prihoda i prosječnog broja radnika . Premda poduzetnik može ostvarivati profit. Prihodi. potrebno je napraviti i tablicu projekcije otplate zajmova. Metode koje se najčešće pojavljuju su: .Troškovi plaća obuhvaćaju plaće radnika. Pripisuju se proizvodu ili usluzi na te melju nekog kriterija. osiguranja i dnevnice za službena putovanja. sitni inventar. propagandni stil).srednika ili s nekoliko njih. Kreditni uvjeti – ako se poduzetnički pothvat financira iz vanjskih izvora. Poduzetnički pothvati uglavnom propadaju ne zbog precijenjenih prihoda. a kako istodobno imamo račune koje moramo odmah i na vrijeme plaćati.). zaštitni znak. projekcija bilance i ocjena učinkovitosti. . Ako proizvodimo za unaprijed poznate kupce. patenti. Nisu sva potrebna sredstva nužna odmah. ime proizvoda. Bilanca ne pruža sliku aktivnosti tvr tke. Projekcija računa dobiti i gubitka mora biti objektivno i vrlo pomnjivo izrađena. visinu kamatne stope. izbora propagandnih apela i medija. Prikaz početne bilance možete naći na CD-u. Kako se u početku poslovanja ne postiže odmah puni kapacitet proizvodnje ili prodaje. boje koju ćemo koristiti. rizik. poslovni rashodi. Fiksni su troškovi neovisni o opsegu poslovanja. O marketinškom se planu opširnije govori u poglavlju 6. robni krediti dobavljača. osnovno stado. sredstva ulagača i drugi primitci) i ukupni odljev za isto razdoblje (ulaganja u stalna i obr tna sredstva. gospodarski publicitet i odnose s javnošću. Bilanca – pokazuje stanje imovine i izvora u određenoj imovini. da novac ne pristiže redovito. . namještaj. speci j al i zi r ani zaj mo vi i ns ti tuci j a za p o ti canj e p o d uze tni š tva. Koji oblik će se odabrati. Kako zemljišta nemaju rok trajanja. Mnoge dobre i originalne poduzetničke ideje nemaju tržišnu utemeljenost. nabavna vrijednost robe. dugogodišnji nasadi.Trošak ukupnih plaća = broj radnika x jedinična mjesečna bruto plaća. proviziju. poboljšanje prodaje. plaće radnika. alati. Ulaganja u obrtna sredstva su ulaganja u sirovine. osobnu prodaju. materijal. Pri nabavi trgovačke robe treba obratiti pozornost na nabavnu vrijednost. zajedničko ulaganje.) i nematerijalna (projekti. jednokratno plaćanje. p o ti caj i l o k al ne zaj e d ni ce (g r a dovi. gorivo i mazivo. 62 Proračun amortizacije – mora se provoditi prema propisima koji određuju stope i po većane stope otpisa. nematerijalni troškovi. U izvješću o novčanim tijekovima uzimaju se u obzir ukupan priljev za promatrano razdoblje (prihod od prodaje. robni krediti. zbog nemogućnosti naplate svojih potraživanja može istodobno i bankrotirati. Ipak se najveći dio proizvoda. Važno je uzeti u obzir i sve obveze prema državi (porezi i doprinosi). visinu interkalarne kamate. Mnoge su financijske institucije razvile svoje metode kojima procjenjuju poduzetničke projekte. privatne pozajmice. založni zajmovi. no važno je pravodobno plaćati robu i izvršene poslove i usluge jer se inače vrlo lako upada u ozbiljne financijske probleme. već samo aktivu (imovinu) i pasivu (izvore imovine) koje uvijek moraju biti jednake. zatezne kamate i sl. Izvori financiranja – potrebno je uskladiti izvore kapitala s realnim potrebama. krediti od budućih kupaca. izbora sredstava i poruke potrebno je voditi se ukusom odabrana ciljnog tržišta. Promidžba – obuhvaća gospodarsku propagandu. energente. kratkoročni bankarski zajmovi. doprinosi. Ekonomsko–financijska analiza To je najsloženiji dio poslovnoga plana i ujedno njegov najznačajniji dio. Brojni su načini na koje se može provesti ekonomsko-financijska analiza.1 6. najam. troškovi kamata na kredite. Struktura troškova bit će različita ovisno o tome o kojoj djelatnosti se radi . pakiranje i ambalažu.omjer godišnje ukupne bruto-dobiti i prosječnog broja radnika 63 . primjerice materijalni troškovi i sl. usluge. Varijabilni troškovi nastaju zbog povećanog opsega proizvodnje. proračun amor tizacije. inventar. način obračuna kamate. Ako smo realno procijenili količinu prodaje. franšiza. jamstva i uvjete hipoteka. robe ili usluga nudi nepoznatim kupcima. porezi i sl. koncesija. prijevozna sredstva i sl. već zato što su rashodi bili podcijenjeni. Već pri odre đivanju imena. zakup i sl. dizajn. županije). zakupnine i sl. Specifični će proizvodi zahtijevati ekskluzivnu distribuciju.omjer ukupnih investicijskih ulaganja i prosječnog broja radnika . likvidnost. Godišnji iznosi potrošena dijela stalnih sredstava može se u početku iskoristiti za održavanje likvidnosti poduzeća. rok počeka. Mogući izvori financiranja su: vlastita sredstva. primjerice troškovi zakupa poslovnog prostora. troškovi osiguranja i sl. projekcija računa dobiti i gubitka. Novčani tijekovi – glavni je pokazatelj likvidnosti kroz promatrano razdoblje. zajmovi. edukacija. Pri odabiru banke potrebno je obratiti pozornost na rok otplate. trgovačku robu. Izravni troškovi su izravno povezani s proizvodnjom. . Ocjena učinkovitosti – postoji cijeli niz metoda kojima se može procijeniti proizvodnost. Ulaganja koja su potrebna za neki poduzetnički pothvat mogu se podijeliti na ulaganja u osnovna i ulaganja u obr tna sredstva. bit će realna i procjena budućih prihoda. otplate zajmova. proračun troškova i kalkulacija cijena.Nematerijalni troškovi: zakupnine. Materijalni troškovi obuhvaćaju troškove za nabavljene sirovine i materijal. šume. promidžbene konstante (naziv. Ako troškovi nisu izravno povezani s njom. riječ je o indirektnim troškovima. financijski tok. učinkovitost. sponzorstva. Pri proračunu troškova treba slijediti podjelu troškova na ove skupine: materijalni troškovi. ovisit će o cijeni proizvoda i troškovima. par tnerstvo. korisno je projekcije raditi mjesečno ili tromjesečno. izvori financiranja i kreditni uvjeti. plaće i financijski rashodi.). usmenu promidžbu. Najvažniji su: ulaganje u osnovna sredstva. Ovo je procjena hoće li se moći udovoljavati svim obvezama i što nam ostaje kao čisti primitak. prikupiti više ponuda. vlastiti novac. profitabilnost. ulaganje u obr tna sredstva. nastojeći sve predvidjeti kako ne bi bilo nepredviđenih stavki. rashodi i troškovi su pojmovi koji se obrađuju podrobno u računovodstvu. Proračun troškova poslovanja temelj je za utvrđivanje cijene koštanja i za formiranje prodajnih cijena. Vrlo je važno dobro procijeniti potrebna ulaganja. to će olakšati distribuciju. uključujući i poduzetnikovu.o proizvodnoj ili trgovačkoj. oprema. rezervne dijelove. Ulaganja u dugotrajnu imovinu ili osnovna sredstva su ulaganja koja mogu biti mate rijalna (zemljište. S procjenom troškova treba biti oprezan jer za mnoge troškove u budućem poslovanju i ne znamo zbog neisku stva. iako svaka banka sastavlja vlastite uvjete otplate. kućna boja. Bez proračuna troškova teško je utvrditi i potrebe za obr tnim sredstvima.

To je istodobno i potpora izgradnji društva znanja u kojemu učenici.dokazi o bonitetu i sl.omjer fizičkog obujma proizvodnje i prosječnog broja radnika .fotografije i slike lokacije 64 . Rad institucija SUVT-a uključuje i obradbu (prihvaćanje ili odbijanje) pristiglih zahtjeva (obrazaca/dokumenata) i nadzor nad radom vježbeničkih tvr tki. SUVT je elektronički sustav za učenje i uvježbavanje poduzetničkih znanja i vještina u dijelu administrativnog vođenja tvr tke.pad životnoga standarda . To je i priprema učenika za rješavanje problema s kojima će se susretati u gospodarstvu i radnom okruženju. Zavoda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Radom u vježbeničkoj tvr tki učenicima se pruža mogućnost da u što vjernijoj poslovnoj situaciji uvježbaju buduće radne zadatke. Registra osiguranika te za stručno usavršavanje nastavnika/ca voditelja/ica vježbeničkih tvr tki. treba procijeniti njihov utjecaj na naše poslovanje i napraviti nove projekcije dobiti i gubitka (precijenjenost ili podcijenjenost u određenom postotku). Najčešći od njih su: .cjenici .preslike članaka iz novina koji opisuju potrebu za proizvodom . uvijek su moguće pogrješke da se podcijene troškovi ili precijeni mogućnost prodaje i postignuta cijena proizvoda.smetnje u nabavi i distribuciji . Zavoda za statistiku. 3.pogrješan izbor lokacije . nego se zadržati samo na najvažnijemu.5 SREDIŠNJI URED VJEŽBENIČKIH TVRTKI (SUVT) 3. zakupu .sistematizacija radnih mjesta . osnivanjem Središnjeg ureda vježbeničkih tvrtki Agencija podupire razvoj svih općih i strukovnih kompetencija naših učenika. nastavnici i škole moraju imati posebno mjesto i posebno značenje.2 Organizacija SUVT-a Organizacijske jedinice Središnjeg ureda vježbeničkih tvrtki su: ➢ Trgovački sud ➢ Zavod za statistiku ➢ Poslovna banka ➢ Porezna uprava ➢ Zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) ➢ Zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) ➢ Registar osiguranika (Regos) 65 .podatci o patentima . Kako se financijska analiza temelji na procjenama. fotografije nekretnina .omjer bruto dobiti i prihoda od prodaje .izvodi iz zemljišnih knjiga. Prilozi – su dodatna dokumentacija koja nadopunjuje glavni dio plana i ne treba pretje rivati u njihovu broju.tehnički projekti .1 Što je SUVT? Agencija za strukovno obrazovanje osnovala je Središnji ured vježbeničkih tvr tki radi popularizacije i potvrde poduzetničkih kompetencija i poduzetničkih aktivnosti kod svih uče nika/ca strukovnih škola u Republici Hrvatskoj.tehnički podatci o proizvodima .rezultati istraživanja . Pruža im se mogućnost razvoja poduzetničkog duha i kreativnosti prijeko potrebnih za uspjeh u današnjem društvu.točka pokrića . jačati rad u skupini/timu i primijeniti metodu skupnoga učenja jednih od drugih. Uzimajući u obzir sve opasnosti.omjer čiste dobiti i prihoda od prodaje .rezultati testiranja proizvoda .nova konkurencija na tržištu .nedostatak kvalitetnih radnika . Osim toga. 3.plan vremenskog odvijanja poslovnoga plana .ugovori o kupnji.troškovnici građevinskih i drugih radova . Vrste priloga su: .fotografije proizvoda i promidžbeni materijal .promjena uvjeta kreditiranja .promjena zakona .kašnjenje isporuka kupcima .neučinkovitost promidžbe i sl. 7.prosječna stopa profitabilnosti . razviti prezentacijske vještine i potrebu za cjeloživotnim učenjem. Poduzetništvo u sebi uključuje brojne rizike koji su povezani s unutarnjim i vanjskim čimbeni cima.neodgovarajuća oprema . Radom u VT-u i korištenjem usluga SUVT-a učenici mogu usvojena znanja iz teorije primijeniti u praksi. Poslovne banke. Porezne uprave.analiza osjetljivosti.životopisi osnivača tvr tke .rok povrata investicije .ponude za kupnju opreme i osnovnih sredstava .5.5. Radom u skupini uče poštovati tuđi rad i uvažavati različitosti kod drugih osoba uz mogućnost iznošenja vlastitog mišljenja..prekoračenje troškova . Analiza osjetljivosti – pokazuje financijsku izdržljivost u možebitnim rizičnim okolnostima. Osnovna zadaća Središnjeg ureda je pružanje usluga Trgovačkog suda. samostalno izraditi poslovni plan.prekoračenje vremenskih rokova .problemi u naplati potraživanja . Namijenjen je učenicima i nastavnicima koji pohađaju nastavu iz predmeta Vježbenička tvrtka (VT). Usvajaju različite tehnike kako doći do poslovne ideje.velike promjene cijena inputa ili outputa .

Porezna uprava Postupkom registracije trgovačkog društva i obavljanjem njegova redovitog poslovanja.prijavu o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (HZMO) .prijavu poreza na dobit . uplate temeljnog kapitala potrebnog pri registraciji trgovačkog društva. rujna do 30. Pritom se pridržavaju zakonskih rokova prijave subjekata kako bi svi radnici mogli koristiti svoja prava iz radnog odnosa. vaše učionice ili vašega doma. To je mogućnost da s jednoga mjesta. prijave tvr tke i radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. rujna do 31.3. 66 67 . ožujka.izrađivanje računa dobiti i gubitka . U SUVT-u učenici uče/uvježbavaju sljedeće poslove vezane uz poslovanje tvrtke: . Zavodi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje Učenici provode i prijavu trgovačkog društva i radnike vježbeničke tvr tke Zavodu za mirovinsko osiguranje i Zavodu za zdravstveno osiguranje. što učenicima daje priliku da zaključe kako mogu pristupiti sljedećem koraku čitavog postupka registracije trgovačkog društva. razumiju i zaključuju kako u stvarnosti posluju posredstvom banke pravne i fizičke osobe u zemlji i inozemstvu. b) za razdoblje od 1. Uspješno upisivanje trgovačkog društva rezultira dodjelom matičnog broja subjekta – MBS. Tako imaju priliku provjeriti jesu li odabrali dobru klasifikaciju djelatnosti svoga trgovačkog društva (vježbeničke tvr tke).5. rujna. usluge su kojima se u najve ćem mogućem obliku simulira stvarnost uz postojeće propise i dokumentaciju. doista budu prijavljeni zavodima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (da ne rade «na crno») jer im od dana prijave teku vrlo važna prava njihova osiguranja (obračun radnoga staža. veljače obračun PDV-a i njegovu prijavu vrše do 30. Konačni obračun PDV-a (za cijelu poslovnu godinu) u obliku obrasca PDV-K dostavljaju do 31. svibnja). Svoja teorijska znanja o bankarskim poslovima sada potvrđuju u stvarnosti izvođenjem pojedinih poslova i komuniciranjem s Bankom koja obavlja poslove: vođenje računa – kunskih i deviznih. Poslovna banka Korištenjem usluga Poslovne banke učenici izvode postupke otvaranja kunskoga i deviznog  žiro-računa. kao stvarni radnici trgovačkog društva.prijavu poreza na dodanu vrijednost (PDV) .prijavu o prestanku osiguranja (HZMO) . Agencija je u sklopu Informacijskog sustava za strukovno obrazovanje VETIS izradila informacijski modul SUVT kao potporu radu svim učenicima svake strukovne škole i svakoj od njih kao mogućem vlasniku vježbeničkih tvr tki pri registraciji vježbeničke tvr tke. SUVT je istodobno i sustav za e -učenje. a trgovačko društvo pravodobno izvršavalo svoje obveze plaćanja propisanih doprinosa.obračun članarine Turističkoj zajednici . Usklađivanje rada svih funkcija Središnjeg ureda. učenici primjenjuju porezne propise i propise o plaćanju obveznih doprinosa kroz Porezni kalendar vježbeničkih tvr tki (poslovna godina je prilagođena trajanju školske godine i za obračun poslovanja traje od 1. uz potrebne privitke.unošenje prijave u Registar obveznika PDV-a . Zavod za statistiku Korištenjem usluga Zavoda za statistiku vježbeničkih tvr tki učenici za svoje trgovačko društvo dobiju matični broj prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koja vrijedi u Republici Hrvatskoj.3 Usluge SUVT-a – podatak o korištenju tih funkcija u VETIS-u Usluge što ih pruža Središnji ured vježbeničkih tvr tki (SUVT). Simulacijom tog postupka učenici spoznaju koliko je važno da u budućnosti. naplatu potraživanja. izradbu informacijskoga sustava. svibnja obračun PDV-a i njegovu prijavu vrše do 30. platnoga prometa i vođenja ukupnog poslovanja vaše tvr tke.otvaranje nove tvr tke i promjena podataka za postojeće tvr tke . organizaciju sajmova/smotri vježbeničkih tvr tki te stručno usavršavanje nastavnika/ca vodi telja/ica vježbeničkih tvr tki i osoba koje će obavljati pojedine funkcije Središnjeg ureda u svojim školama vodi Agencija za strukovno obrazovanje. prosinca. prosinca do 28.prijavu o početku osiguranja (HZMO) . vašeg kabineta. on line.izradbu bilance . Trgovački sud Korištenjem usluga Trgovačkog suda učenici razumiju i provode postupak upisa trgovačkog društva (svoju vježbeničku tvr tku) u Registar Trgovačkog suda. c) za razdoblje od 1. iz vašeg ureda. Tijekom poslovanja utvrđuju poreznu osnovicu i poreznu obvezu te šalju prijave PDV-a i uplate poreza za sva trgovačka društva koja su tromjesečni obveznici: a) za razdoblje od 1. obavljate sve poslove glede registracije tvr tke. provođenje naloga za plaćanje. studenoga obračun PDV-a i njegovu prijavu vrše do 31. listopada.otvaranje žiro-računa u Poslovnoj banci . ožujka do 31. izdavanje izvoda o promjenama na žiro-računu itd.prijavu-odjavu-promjenu o obvezniku uplate doprinosa (HZMO) . prava na zdravstvenu zaštitu i dr. Središnji ured vježbeničkih tvr tki  pružanjem svojih usluga i stvaranjem Registra vježbe ničkih tvr tki u Republici Hrvatskoj potiče i koordinira njihovo poslovanje u zemlji i ino zemstvu. On analizira i poslovanje vježbeničkih tvr tki uz objavu njihovih rezultata te informira o pravnim propisima važnima za poslovanje pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj.podnošenje prijave u Registar Zavoda za statistiku .plaćanje računa (Poslovna banka – internetsko bankarstvo). vo đenju njezina poslovanja kao i za slučaj potrebe njezina zatvaranja. Svoja teorijska znanja o postupku registracije primjenjuju popunjavanjem prijave za upis.). Dobiveni matični broj bit će važan i za Poreznu upravu jer će se prema njemu registrirana vježbenička tvr tka evidentirati kao pravna osoba u svim registrima SUVT-a.

Voditelj VT-a ima pristup podatcima svih VT-a u školi. učenici i nastavnici trebaju imati svoje podatke za spajanje (korisničko ime i zaporku).tečajna lista BANKA . svaki učenik i nastavnik ima mogućnost prijave u SUVT i osnivanje nove tvr tke.PRIJAVA – ODJAVA . web adresa.izvješća o radu vježbeničkih tvr tki .REGISTAR PU .blagajna . žiro-račun.Bilanca .obračun članarine Turističkoj zajednici . pravno-ustrojbeni oblik.plaćanje Trgovački sud . radnici itd.Popis modula SUVT-a PU . faks.prijava o početku osiguranja . banka.prijava o prestanku osiguranja .aso. e -pošta.račun dobiti i gubitka . Nakon što im je dodijeljeno korisničko ime i zaporka.tečajna lista . tele fon.podatci o VT-u REGOS . jezik.prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa Vježbeničke tvr tke VT .izvješća SZVT .osnovni podatci o tvr tki (adresa.RDG Kako započeti s radom u SUVT-u U adresno polje potrebno je upisati https://vetis. podrijetlo kapitala. Pristup nastavnika SUVT-u omogućava voditelj VETIS-a u školi.otvaranje žiro-računa HZMO – Tiskanica M 1-P Banka .Obrazac RS .blagajna HZMO – Tiskanica M 2 P Banka – žiro-račun .Obrazac PD .prijava poreza na dobit .plaćanje .PROMJENA o obvezniku uplate doprinosa HZZO .bilanca (za male poduzetnike) PU . oblik vlasništva. a učenicima voditelj VT-a škole.prijava u Registar Statističkoga zavoda vježbeničkih tvr tki Registar vježbeničkih tvr tki PU .REGISTAR obveznika PDV-a .otvaranje računa .prijava poreza na dodanu vrijednost (PDV) .Obrazac TZ PU .hr:8443 Da bi mogli pristupiti SUVT-u.Obrazac PDV 68 69 .specifikacija po osiguranicima o obračunatim i uplaćenim obveznim doprinosima. izvod.prijava u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost . porezu na dohodak i prirezu na dohodak . PU .prijava poreza na dodanu vrijednost (PDV) PU .) .… HZZO – Tiskanica T 2 Banka .otvaranje nove tvr tke i promjena podataka za postojeće tvr tke .stanje računa. Postupak provodi administrator VETIS-a u školi. radni sati.Obrazac PDV-K Agencija za strukovno obrazovanje Informacijski sustav strukovnog obrazovanja VETIS HZMO – Tiskanica M 11-P Banka .

Treći korak: Predati prijavu u SUVT ZS REGISTAR Rezultat poduzete aktivnosti: 1. M1-P i M2-P 1. primjerice ako je u polje Korisničko ime upisano učenik. c) odabrati kar ticu Vježbenička tvrtka. Obrazac RPS-1 (Prijava) 2. primjerice ako je u polje korisničko ime upisano nastavnik.REGISTAR OBVEZNIKA PDV-a Rezultat poduzete aktivnosti: 1. Odluka o poslovnoj adresi 5. b) odabrati učenika/radnika VT-a. Prijava o početku osiguranja M1-P 3. Nastavnik-upisi. d) popunite polje Broj osobne. Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa M11-P 2. d) upisati korisničko ime (korisničko ime sadržava i naziv škole. h) odabrati Promijeni zaporku. a oznaka škole je X344-145. a oznaka škole je X344-145. Potvrda o otvaranju privremenog računa 2. Izjava o osnivanju 3. Kako registrirati novu tvrtku u Središnjem uredu vježbeničkih tvrtki? Aktivnosti upisa u Središnji ured vježbeničkih tvrtki Prvi korak: Predati prijavu u SUVT Banka otvaranje računa Rezultat poduzete aktivnosti: 1. b) odabrati kar ticu Osnovno. g) popuniti polje Korisničko ime (korisničko ime sadržava i naziv škole. g) odabrati Potvrdi. puno korisničko ime učenika/radnika VT-a je učenik@X344-145). e) označiti uloge (Nastavnik. 1. f ) odabrati Promijeni zaporku. Potvrda o uplati osnivačkog pologa Rezultat poduzete aktivnosti: Drugi korak: Predati prijavu u SUVT Trgovački sud 1. f ) u dijelu Pristup VETIS-u označiti polje Aktivan. Odabrati aplikaciju RADNICI na uvodnoj stranici VETIS-a: a) odabrati radnika/nastavnika voditelja VT-a (lijevo u navigaciji). Prijava u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost Rezultat poduzete aktivnosti: Peti korak: Predati prijavu u SUVT (H)ZMO . Odabrati aplikaciju UČENICI na uvodnoj stranici VETIS-a: a) odabrati razred (lijevo u navigaciji). Zastupnici 7. i) odabrati Potvrdi. e) popuniti polje Izdavatelj osobne.Kako nastavniku/voditelju VT-a omogućiti pristup SUVT-u? 1. Obavijest o razvrstavanju prema NKD-u Četvr ti korak: Predati prijavu u SUVT PU . j) odabrati Spremi. Nastavnik-VT i/ili Nastavnik-VT administrator). Ovjera potpisa 6. Rješenje Kako učeniku/radniku vježbeničke tvrtke omogućiti pristup SUVT-u? Postupak provodi administrator SUVT-a u školi. h) odabrati Spremi. Odluka o imenovanju članova Uprave 4. PRIJAVA-ODJAVA-PROMJENA o obvezniku uplate doprinosa HZZO-a 71 .Tiskanica M11-P. puno korisničko ime nastavnika/radnika je nastavnik@X344-145). c) u dijelu gdje je označen pristup VETIS-u označiti/potvrditi polje Aktivan (kako biste ga aktivirali). Prijava za upis u Sudski registar 2. Prijava o prestanku osiguranja M2-P Šesti korak: Predati prijavu u SUVT (H)ZZO – Tiskanica T 2 70 Rezultat poduzete aktivnosti: 1.

Nakon toga. jedna od ovlaštenih osoba treba prijaviti tvr tku u Registar Zavoda za statistiku. 4. odabrati Dodaj (u navigacijskom dijelu stranice). Banka otvara žiro-račun i uplaćuje temeljni kapital. Trgovački sud odobrava zahtjev i upisuje tvr tku u Registar poslovnih subjekata SUVT-a. učenik predaje zahtjev za otvaranje žiro-računa u Banci. 4.grad. ovlaštena osoba tvr tke popunjava osnovne podatke o tvr tki koji se ne popunjavaju u obrascima za registra ciju na Trgovačkom sudu (dodatak adresi. . popuniti polja: . Primjer pravilno popunjena zahtjeva za otvaranje žiro-računa Popuniti polja predviđena za unos podataka! Otvaranje žiro-računa Broj računa: Vlasnik računa (naziv tvr tke): Adresa: Grad: Bilješka: 5900001-1000000022 Osnovno Tiko d. .otvaranje računa na uvodnoj stranici. jezik i slično). Status Osnovno: Status: - Potvrda o otvaranju privremenog računa Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Potvrda o uplati osnivačkog pologa Obrazac Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! 72 73 .. 5. odabrati Predaj dokument. 2.o. Registar obveznika PDV-a i Registar HZMO-a. odabrati Spremi.vlasnik računa (upisati naziv tvr tke). 3. učenik predaje zahtjev za otvaranje tvr tke Trgovačkom sudu. trgovina na veliko namještajem Lastovska 23 Zagreb - • Kako predati zahtjev za otvaranje žiro-računa u Banci? 1.Postupak koji morate provesti je sljedeći: 1. radno vrijeme. 3. vježbenička tvr tka. odabrati aplikaciju BANKA . Nakon što je tvr tka upisana u Registar poslovnih subjekata.o. 2.adresa.

3. 2.00 Vidi pravilno upisano polje temeljnog kapitala! 74 75 .i II. odabrati nastavnika.. ➢ naziv priloga. II.1 – Trgovina na veliko namještajem EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB Temeljni kapital društva iznosi 700. trgovina na veliko namještajem Tiko d. II. III. Odabrati Predaj dokument. 9.000. Popisati priloge koji se predaju Trgovačkom sudu a) odabrati kar ticu Prilozi: I. odabrati učenika. 8.00 kn (slovima: sedamstotinatisućakuna) i une sen je u cijelosti u novcu i 300.000. odabrati Spremi. Odabrati Dodaj. Popisati učenike -direktore a) odabrati kar ticu Direktori-učenici: I. Popisati nastavnike-direktore a) odabrati kar ticu Direktori-nastavnici: I. o. Lastovska 23 Zagreb Sjedište: Matični broj: Predmet poslovanja/djelatnost: Članovi društva/osnivači: 090000781 Kar tice se ne će moći popuniti ako prije unosa nije popunjena baza podataka VETIS-a 51. odabrati Dodaj. i II. o.00 kn (slovima: tristotinetisućakuna) u stvarima a) PRAVNI OBLIK: Društvo s ograničenom odgovornošću b) OSNIVAČKI AKT: Izjava o osnivanju d.Kako predati zahtjev za otvaranje tvrtke Trgovačkom sudu? 1. III.o. Odabrati Spremi. f ) predmet poslovanja/djelatnost. odabrati Spremi. Obvezno popuniti sve kar tice i priloge! Primjer pravilno popunjena zahtjeva za otvaranje tvrtke pri Trgovačkom sudu Direktori učenici Direktori nastavnici Vlasnici Djelatnosti Prilozi Trgovački sud Naziv: Puni naziv: Skraćeni naziv: Ulica: Kućni broj: Mjesto: Tiko d. odabrati Dodaj. 4. od 26. IV. III. o. IV. II.) 5.000. 2007. III. e) mjesto. o. odabrati Dodaj. ponoviti za svakog učenika-direktora. odabrati Dodaj. ponoviti za svaku djelatnost. Odabrati aplikaciju Trgovački sud na uvodnoj stranici. 6. 10. Tvr tka Temeljni kapital: Pravni odnosi: Žiro-račun: Žiro-račun: Iznos sredstava na računu: Ostalo: Prethodni dokument: Zamjenski dokument: Status Osnovno: Status: 5900001-1000000022 700. g) temeljni kapital. Popisati sve djelatnosti tvrtke a) odabrati kar ticu Djelatnosti: I.47. b) skraćeni naziv. II. IV. h) pravni oblik (d. ponoviti za svakog nastavnika-direktora. odabrati Spremi. Popuniti polja: a) puni naziv. odabrati Djelatnost. popuniti polja: ➢ broj priloga. o. ➢ broj stranica. 7. I.o. d) kućni broj. Odabrati kar ticu Osnovno. c) ulica. I. o. odabrati Spremi. vježbenička tvr tka. 10.

Kod svakog novog unosa odabrati aplikaciju Dodaj i nakon upisa odabrati Spremi.Ispis dokumenta Svi prilozi se upisuju na jedinstven način.učenici Direktori . Izjava o osnivanju/Društveni ugovor Ponoviti kod svakog novog unosa ! Prilozi koje je potrebno unijeti! Odluka o imenovanju članova Uprave Prilozi Odluka o poslovnoj adresi Dodaj Naziv priloga 1 Ovjera potpisa Prilozi koje je potrebno unijeti! 2 Listova Izjava o osnivanju Potvrda o uplati osnivačkog pologa 3 1 Zastupnici 3 4 Izvješće revizora Popis članova osnivača Odluka o imenovanju člana Uprave .nastavnici Djelatnosti Prilozi Primjer pravilno popunjene kar tice s prilozima (koja se nalazi u zaglavlju dokumenta) koju je potrebno popuniti pri prijavi Trgovačkom sudu.direktora Društva Popis osoba ovlaštenih za zastupanje Ovjera potpisa člana Uprave Društva Odluka o poslovnoj adresi 1 1 1 1 1 Rješenje Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! 5 6 Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! 7 8 Nakon unosa potrebnih priloga dokument obavezno Spremiti! Obrazac Vlasnici Direktori . 76 77 .

učenici Direktori . EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB Lastovska 23 10 000 Popuniti polja 385/01/503-319 predviđena za 385/01/221-018 unos podataka! 5900001-1000000022 društvo s ograničenom odgovornošću vlasništvo škole domaći kapital 51. Preporuča se odabrati jednu djelatnost od svih predloženih u padajućem izborniku te kod svakog unosa ponoviti aplikaciju Dodaj! Primjer pravilno popunjena zahtjeva pri Zavodu za statistiku.. Registarski broj: 1.o.47. Podatci o posebnom registru: Nadnevak upisa u Registar: Djelatnost 2.o. Sjedište: Škola/grad: Ulica i kućni broj: Poštanski broj: Telefon: Faks: Broj žiro-računa: Tiko d.1 4. vježbenička tvr tka.Primjer popunjene kar tice s popisom djelatnosti (nalazi se u zaglavlju dokumenta). Naziv vježbeničke Potpuni naziv: tvr tke: Skraćeni naziv: Oznaka 3. studenoga 2007. Prijava Zavodu za statistiku MBR: Matični broj: 8596323 00000000000 23.o.o.47. Ostalo: Oblik vlasništva: Podrijetlo kapitala: Djelatnost: Status Osnovno Ispis prijave Dokument obvezno Spremiti! Status: - Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Obavijest o razvrstavanju Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! 79 Obrazac Vlasnici Direktori . trgovina na veliko namještajem Tiko d.nastavnici Djelatnosti Prilozi Obrazac 78 .2 – trgovina na veliko namještajem Naziv Trgovina na veliko namještajem 51. ŽR: Pravno-ustrojbeni oblik: 6.

Sjedište obveznika plaćanja doprinosa ili podružnice 12.1 23. Općina sjedišta: INOZEMSTVO 6. Kućni broj: i samostalni 20.47.o. Registarski broj obveznika: 00000 Potrebno popu2.o. Vrsta obveznika: 8. Ulica (objekt. vježbenička tvr tka.. Pošta (broj): 14. Godina važenja: A. Mjesec važenja: 8. trgovina na veliko namještajem obveznik doprinosa za mirovinsko osiguranje 0 2008. Obavijesti slati na adresu B: doprinosa 22.Primjer predane prijave poslovnog subjekta HZMO-u Prijava na HZMO o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa 1. Kućni broj: 14. 51. Popunjavaju stana): poslodavci 19. Pošta (broj): obveznici 20. Radno vrijeme poslodavca: 8. Popunjavaju 9. Matični broj građana /MB/: 16. Matični broj poslovnog viđena za unos Zaglavlje 090000781 subjekta: podataka! 4. bliža oznaka sjedišta): 13. Nadnevak početka plaćanja poslovanja: doprinosa 11. siječnja 2008. Razdoblje od sezonskog obavljanja djelatnosti: 22. Pošta (naziv): 15. Obveznik doprinosa za MO: da 5. Ulica (objekt. Mjesto stanovanja: 18. Zagreb Lastovska 23 10 000 Zagreb 00000000 51. Registarski broj . Šifra grane djelatnosti: 17.prethodni: niti polja pred3.1 Zagreb Lastovska 23 10 000 Zagreb da Obrazac | Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Status 80 81 . Djelatnost (prema NKD-u): svi obveznici 10. Razdoblje do sezonskog obavljanja djelatnosti: Status Osnovno Status: - Ispis dokumenta Tiko d. Naziv obveznika plaćanja doprinosa: 7.47. bliža oznaka B. Pošta (naziv): plaćanja 21.

Oblik vlasništva: 2. Podatci o 2.o.1.porezni trgovina na veliko namještajem obveznik: MB ili JMBG porezni broj: Adresa (grad/općina.384. Mjesečna obveza doprinosa za I. koja se upisuje . Uplata doprinosa za I.200. MB obveznika: II.o. ulica i broj): Telefon i faks: Brojčana i opisna oznaka (šifra djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji): 090000781 Lastovska 23 10000 Zagreb 385/01/503-319 i 385/01/221-018 51.1 – trgovina na veliko namještajem 0000 2.. Podatci o isporu. Naziv obveznika: obvezniku podnošenja 4.00 0.3.00 podnošenja stup mirovinskog osiguranja: podataka: 5a.47. stup mirovinskog osiguranja: 9. Mjesečna obveza dopri1. Identifikator obrasca: 2.Primjer popunjene prijave poslovnog subjekta u Registar obveznika PDV-a Obrazac Prijava u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost Porezni broj: 00000 Popuniti polja predviđena za unos podataka! Primjer pravilno popunjenog RS obrasca pri REGOS-u Stranica A Stranica B Obrazac RS.o. 2008.00 novno zdravstveno osiguranje: 6a. trgovačko društvo: vlasništvo škole III.00 0.030.00 (plaća i drugi): 2. Tekuća godina: usluga koje podli.00 osiguranje: 5b.40 nosa za zapošljavanje: 6b. nosti: Tiko d. Kontrolni nosa za II. Mjesečna obveza doprinosa za osnovno zdravstveno 9.023.1. Vrsta obveznika: Naziv/ime i prezime osobe Tiko d. vježbenička tvr tka. 2007. Uplata doprinosa za II. prema ko60.030. Uplata doprinosa za os9. Podatci za godinu: I.26. Osnovni 3. Broj stranica B koje se prilažu stranici A: 1. Obveza poreza na dohodak: 3. Očekivane isporuke u ježu oporezivanju: idućoj godini: Status Osnovno: - 1. Adresa obveznika: podataka: 5. Podatci za upis: 8596323 Nadnevak početka obavljanja poduzetničke djelat .00 0. Vrsta uplate: podatci: 4. 10. vježbenička tvr tka.): IV. Podatci za mjesec: 2. Broj osiguranika za koje se podnosi Obrazac R-S: 5. 3. stup mirovinskog 3..030. Obračunati mjesečni iznos 60. potpuna uplata 16 1 Popuniti polja predviđena za unos podataka! I.00 83 Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Obrazac I 82 . Podatci o podružnicama ili poslovnim Podružnice: je di ni c ma (ispua njava se kao I.00 podatci po osiguranja: obvezniku 4b. Zagreb poslodavac .023. Mjesečna obveza dopriIII.00 Status: Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Ispis dokumenta 3b.030.010.40 pošljavanje: 7a. Dio iznosa iz III. Prethodna godina: kama dobara i 2.200. naselje. trgovina na veliko namještajem Lastovska 23.pravna osoba II.00 mirovinskog osiguranja: 4a.00 jem se vrši uplata: 3a. stranica A 1.o. stup 9.010. Uplata doprinosa za za1.

o. muški Perić Pero Br.naselje: 85 84 .o.mjesto: Boravište .7b.. Obveza prireza porezu na dohodak: 8b.384. Iznos za isplatu (plaća i drugi primitak/naknada): 3.naselje: Boravište . Podatci o osiguranoj osobi: Ranija prezimena: Ime roditelja: Prebivalište .mjesto: Prebivalište .ODJAVE . siječnja 1991. Uplata prireza porezu na dohodak: 9. vježbenička tvr tka.ulica i broj: Prebivalište . trgovina na veliko namještajem Lastovska 23 10000 Zagreb Ispis dokumenta Adresa sjedišta: Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Radnik: MBG: Stranica A | Stranica B | Stranica B | Nadnevak rođenja: Spol: Prezime: Ime: Ime i prezime Iva Ivić (4E/2007) Pero Perić (4E/2007) Marija Marić (4E/2007) Nakon unosa baze podataka u sustav VETIS-a aplikacijom Dodaj vrši se izbor radnika iz padajućeg izbornika.00 338. Uplata poreza na dohodak: 8a. Podatci o obvezniku uplate doprinosa: Naziv obveznika uplate: Tiko d.pošta: Prebivalište .437. 1 2 3 od 1 1 1 do 29 29 29 2.40 338.60 Primjer PRIJAVE .PROMJENE o obvezniku uplate doprinosa HZZO-a Prijava na HZZO Zaglavlje Broj osigurane osobe u Zavodu: Broj obveze: Popuniti polja predviđena za unos podataka! - Status Osnovno: Status: Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! 1.40 44.pošta: Boravište . Nakon unosa zadnjeg radnika koristiti aplikaciju Spremi! Pero Perić (3W/2007) 0101991111111 1.ulica i broj: Stranica A | Stranica B | Boravište .

Matični broj građana: 3. Matični broj poslovnog subjekta: Prijava o početku osiguranja 01100001 Popuniti polja predviđena za unos podataka! Puno radno vrijeme Obveznik: Naziv i sjedište obvezni. trgovina ka plaćanja doprinosa na veliko namještajem Djelatnost prema NKD-u: 51.o.47. vježbenička tvr tka.Tiko d. Općina mjesta rada – prebivališta: 5.Tiskanica M1P Obrazac Zaglavlje Osnovno: 1. Registarski broj obvez00010 nika plaćanja doprinosa: 4.1 trgovina na veliko namještajem Sati/ radno vrijeme: Osiguranik: Minuta/ radno vrijeme: Osiguranje: Status Osnovno: Status: Osnova osiguranja: Nadnevak stjecanja svojstva osiguranika: Radno vrijeme osiguranika: Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Zanimanje: Najviša završena škola: Stručno obrazovanje: Stručna sprema za obavljanje poslova: Država prethodnog zaposlenja: Korisnik invalidske mirovine zbog profesional n e nesposobnosti za rad: Hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata: 86 87 Ime i prezime: Ispis dokumenta Hrvatska Obrazac .Nadnevak stjecanja statusa osigurane osobe: Nadnevak prestanka statusa osiguranje osobe: Stručna sprema nakon završenog školovanja: Stručna sprema na koju se osigurana osoba prijavljuje u obvezno zdravstveno osiguranje: Naziv radnoga mjesta Primjer prijave o početku osiguranja .. Osobni broj osiguranika: 2.o.

Pristup nastavnika SUVT-u omogućava voditelj VETIS-a/administrator u školi. Obrazac | 88 89 .aso.otvaranje bankovnog računa . Rad u SUVT-u namijenjen je prvenstveno učenicima/radnicima VT-a u školi.žiro-račun ima mogućnost pregleda dodijeljenog broja žiro-računa i iznos uplaćenog kapitala (vidi pod Kartica u zaglavlju dokumenta).5. svi) odabrati radni te potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. 3. Rezultat poduzete aktivnosti je dodijeljen broj žiro-računa i uplaćen temeljni kapital u iznosu od 700. osiguranici invalidne osobe kojima se staž osiguranja računa s poveća nim trajanjem): Naziv radnog mjesta zanimanja i osiguranici invalidne osobe: Za ulaz u VETIS potrebno je pokrenuti internetski pretraživač Mozilla Firefox ili Internet Explorer i u adresnu traku upisati https://vetis. koristi se modul Vježbenička tvrtka. između niza aplikacija za registraciju tvr tke u SUVT-u. Prije početka unosa podataka u VETIS preporučamo da podrobno proučite upute koje se nalaze u zaglavlju VETIS-a.00 kn koji daje mjerodavna institucija (SUVT). svaki učenik i nastavnik ima mogućnost prijave u SUVT i osnivanje nove tvr tke. Nastavnik/voditelj VT-a ima pristup podatcima svih VT-ova u školi.hr:8443. kao i redni broj prijave i uvid o uplaćenom iznosu temeljnoga kapitala (vidi pod Opis u zaglavlju dokumenta). Modul SUVT Banka . adresa i grad. ova godina. 2.otvaranje računa Status Osnovno: Status: - Ispis dokumenta Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Ulaskom u SUVT Banka . Nakon što mu je dodijeljeno korisničko ime i zaporka. korak: SUVT Banka . a uče nicima nastavnik/voditelj VT-a.u padajućem izborniku na lijevoj strani iz predloženih statusa dokumenata (radni. Na početnoj stranici VETIS-a. svi) odabrati radni te potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. 4. ova godina. korak: SUVT Trgovački sud Ulaskom u SUVT Trgovački sud u padajućem izborniku na lijevoj strani iz predloženih statusa dokumenata (radni. Time se otvara zahtjev za registraciju VT-a pri Trgovačkom sudu.000. unijeti korisničko ime i zaporku koje smo vam ranije dodijelili za pristup vaše škole s upitnicima na internetskim stranicama Agencije za strukovno obrazovanje u za to predviđena polja i odabrati Ulaz.3. U prijavi je potrebno popuniti polja predviđena za unos podataka: vlasnik računa. Za rad u Središnjem uredu vježbeničkih tvr tki učenici i nastavnici trebaju imati svoje podatke za spajanje (korisničko ime i zaporku).žiro-račun izbornikom na lijevoj strani vrši se izbor salda Da i aplikacije Pronađi.4 UPUTE ZA KORIŠTENJE VETIS-a/SUVT-a 1. Time se otvara zahtjev za otvaranje žiro-računa u Banci SUVT-a. Nakon unosa odgovarajućih podataka po trebno je dokument predati (aplikacija Predaj dokument) i spremiti (aplikacija Spremi). korak: Vrsta osnovice (svota osnovice ili svota plaće): Radno mjesto (zanimanje. korak: SUVT Banka – žiro-račun Ulaskom u SUVT Banka .

temeljni kapital (u polje temeljnoga kapitala upisuje se: temeljni kapital iznosi 700.sustav automatski povlači iz baze podataka u VETIS-u.000. državno i mješovito vlasništvo) i podrijetlo kapitala (koristimo izbornik. Peta kartica nosi naziv Prilozi.00 kn u zalihama robe). Za svaki novi unos odabrati aplikaciju Dodaj i nakon unosa svih učenika odabrati aplikaciju Spremi.000. Nužno je vratiti se na početnu stranicu obrasca i odabirom aplikacije Predaj dokument i Spremi završava se unos dokumenta koji dobiva status Predan. te nakon prikaza kar tice Osnovno (koja sadrži podatke koji se odnose na registarski broj (Trgovački sud).VETIS će automatski prenijeti iz baze podataka). mjesto. pravni odnosi (d. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. iznos sredstava na računu (upisuje se 700. web. 7. popis osoba ovlaštenih za zastupanje. Nakon unosa potrebnih priloga (Izjava o osnivanju. kućni broj. kod svakog novog unosa učenika koristimo aplikaciju Dodaj. članovi Dru štva/osnivači. korak: SUVT PU . Nakon unosa gore navedenih podataka prelazi se na popunjavanje ostalih kar tica u zaglavlju dokumenta. Takav dokument je potrebno Spremiti.o. Po završetku odabrati aplikaciju Predaj dokument. preporuka je da se izabere samo jedna djelatnost koja se ne bavi proizvodnjom. radni sati. broj pod kojim se vodi prijava u Poreznoj upravi. Nakon unosa podataka kar ticu je potrebno spremiti koristeći aplikaciju Spremi. korak: SUVT ZS .Registar u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. u tom slučaju sustav automatski preuzima podatke o učenicima/radnicima VT-a i predlaže ih u padajući izbornik. nakon čega je dokument potrebno Spremiti. djelatnost . banka. Ovu kar ticu moguće je popuniti ako je prethodno škola pripremila bazu podataka u VETIS-u. brojeve dodijeljenih žiro -računa.Registar. Na lijevoj strani se koristi aplikacija Pronađi i u padajućem se izborniku bira odgovarajuća tvr tka. radnicima. Kod svakog novog unosa podataka koriste se aplikacije Dodaj i Spremi. U njoj je potrebno popuniti sva prazna polja. Ovu kar ticu moguće je popuniti ako je prethodno škola pripremila bazu podataka u VETIS-u. Druga kar tica (što se nalazi u zaglavlju dokumenta. ulica. U padajućem se izborniku na lijevoj strani odabire aplikacija radni već postojećega dokumenta koji ima status Novi i nastavlja se s unosom podataka. Potvrda o uplati osnivačkoga pologa. Nakon unosa svih potrebnih podataka dokument je potrebno predati koristeći aplikaciju Predaj dokument i spremiti odabirom aplikacije Spremi. Dio podataka koji se odnosi na registarski broj. Ako unos nije bio uspješan. a koju je potrebno popuniti) nosi naziv Radnici.000. kao i redni broj prijave u HZZO-u i HZMO-u. grad. 6. Za svaki novi unos priloga koristi se aplikacija Dodaj. na dnevak upisa u Registar. naziv priloga i broj stranica (prvi prilog sadrži tri. oblik vlasništva. Odluka o imenovanju člana Uprave Društva. Rezultat poduzete aktivnosti je dodijeljen MB prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD). brojevima telefona.00 kn). pokreće se ponovno aplikacija Trgovački sud na 90 uvodnoj stranici. u tom slučaju sustav automatski preuzima podatke o učenicima/radnicima VT-a i predlaže ih u padajući izbornik. jezik.). skraćeni naziv tvr tke. broj telefona. unoseći broj priloga. ovjera potpisa članova Društva i Odluka o poslovnoj adresi) potrebno je dokument Spremiti.00 kn u novcu i 300.Registar Ulaskom u SUVT ZS . žiro-račun. jeziku kojim se služe u VT-u. obliku vlasništva . pravno-ustrojbeni oblik. Prva kartica koja se popunjava nosi naziv Vlasnici. radnim satima. e -pošti. korak: Vježbeničke tvrtke Ovo je aplikacija u koju unosimo osnovne podatke o tvr tki (adresa. podrijetlo kapitala. Kod unosa podataka koristi se ista aplikacija kao i kod prethodne kartice. 5. matični broj prema NKD-u (Zavod za statistiku). nakon čega treba odabrati aplikaciju Dodijeli broj kako bi sustav automatski dodijelio kronološki broj fakturi.Registar obveznika PDV-a (prijava u Registar obveznika PDV-a) 91 . predmet poslovanja/djelatnost. potpuni naziv tvr tke. Treća kar tica nosi naziv Fakture. za oblik vlasništva (koristimo izbornik. ako se želi nastaviti s unosom u već postojeći zahtjev. Podatci se unose pod Osnovno. školu. mrežnim stranicama. broj žiro-računa. Kod sljedećeg unosa podataka. odabirom vlasništvo škole. faksu. ova godina. strani i mješoviti kapital).o. ili d. popis članova osnivača. radnici…). Dodaju se podatci pod Ostalo. podatci o vlasnicima tvr tke. Doku ment je tada spreman za daljnju obradbu u SUVT-u. a ostali jednu stranicu). privatno. a potrebno je unijeti podatke o adresi. U tom će slučaju sustav automatski prenijeti podatke o nastavniku/voditelju VT-a koji ima definiranu ulogu kao VT administrator škole (u većini slučajeva).o. Ako VT želi registrirati više od jedne djelatnosti. odabirom domaći kapital.d. Sadrži podatke o radnicima tvr tke (unos podataka je moguć ako je popunjena baza podataka u VETIS-u). Treća kartica nosi naziv Direktori-nastavnici. Ova se kar tica popunjava ako je prethodno pripremljena baza podataka u VETIS-u. ne koristi se aplikacija Predaj dokument. Time se otvara novi zahtjev za registra ciju tvr tke u SUVT ZS .U predloženom obrascu potrebno je popuniti polja: puni naziv tvr tke. koristi se aplikacijom Dodaj te naknadno sprema podatke aplikacijom Spremi. e -pošta. Ako je broj vlasnika veći od jedan. skraćeni naziv. Ovdje postoji mogućnost ispisa fakture odabirom aplikacije Ispis računa. U tom je slučaju podatke potrebno samo spre miti odabirom aplikacije Spremi. adresu. Za svaki novi unos koristimo aplikaciju Dodaj (otvara se mogućnost izbora različitih dje latnosti u padajućem izborniku).o. Druga kartica koja se popunjava nosi naziv Direktori-učenici. Izvješće revizora. pri čemu se koristi izbornik za pravno -ustrojbeni oblik (odabirom d. Rezultat poduzete aktivnosti je dodjela registarskog broja koji daje mjerodavna institucija (SUVT).). Četvrta kartica odnosi se na djelatnost koju VT obavlja te nosi naziv Djelatnost.

MB. pri čemu koristimo aplikacije Predaj dokument i Spremi. početak obavljanja djelatnosti . 8. 93 .Obrazac PD (Prijava poreza na dobit) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. 11.Račun dobiti i gubitka potrebno je unijeti sve podatke u za to predviđena polja. 9. korak: SUVT PU .RDG u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. Dio podataka koji se odnose na poreznog obveznika. ova godina. Nakon unosa svih potrebnih podataka dokument je potrebno predati i spremiti.Bilanca u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi.Tiskanica M11-P (Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. naziv banke.Ulaskom u SUVT PU . pri čemu koristimo aplikacije Predaj dokument i Spremi. broj žiro-računa. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. adresu. U dokument Bilanca unosimo sve podatke predviđene za unos podataka pod polja Aktiva i Pasiva. Otvara se prijava za upis tvr tke u Registar obveznika PDV-a. naziv dje latnosti i naznaku djelatnosti sustav će prenijeti iz postojeće baze podataka u VETIS-u. ova godina. sjedište. Dio podataka koji se odnosi na naziv. korak: SUVT (H)ZMO . Dio podataka koji se odnose na naziv.Obrazac PDV u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. korak: SUVT PU . ova godina. ova godina. korak: SUVT PU . djelatnost.Tiskanica M11-P (Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa) Ulaskom u SUVT (H)ZMO . MB. dje latnost i MB sustav će prenijeti iz baze podataka u VETIS-u. korak: SUVT PU . 10.Obrazac PDV-K (Prijava poreza na dodanu vrijednost) Ulaskom u SUVT PU . općinu sjedišta.Obrazac TZ (Obračun članarine Turističkoj zajednici) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokume nata (radni. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci.sustav će automatski prenijeti iz baze podataka VETIS. 12. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. telefon i faks. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. šifru grane djelatnosti. ova godina. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven porezni broj što ga dodjeljuje mjerodavna institucija. Dio podataka koji se odnosi na matični broj. Dio podataka koji se odnosi na poreznog obveznika. ulicu i kućni broj.Registar obveznika PDV-a (prijava u Registar obveznika PDV-a) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. adresu (podatci koji se odnose na sve obveznike plaćanja doprinosa) i MB. nadnevak početka poslovanja. 13. ova godina. korak: SUVT PU . 14. adresu.Obrazac PDV Ulaskom u SUVT PU . djelatnost i MB-porezni broj sustav će prenijeti iz baze podataka u VETIS-u. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. naziv obveznika. Dio podataka koji se odnosi na naziv. ova godina. pri čemu koristimo aplikacije Predaj dokument i Spremi. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. U dokument SUVT .Obrazac TZ (Obračun članarine Turističkoj zajednici) 92 Ulaskom u SUVT PU . svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. oznaku općine. brojčanu oznaku. mjesto stanovanja i adresu (podatci što ih popunjavaju poslodavci) sustav će prenijeti iz baze podataka VETIS-a. vrstu obveznika.RDG (Račun dobiti i gubitka) Ulaskom u SUVT PU .Obrazac PD (Prijava poreza na dobit) Ulaskom u SUVT PU . dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. Nakon unosa svih potrebnih podataka dokument je potrebno predati i spremiti. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. mjesto. u ovom slučaju SUVT. brojčanu oznaku djelatnosti. Potrebno je popuniti polja predviđena za unos podataka. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. Nakon unosa ostalih potrebnih podataka dokument je potrebno predati i spremiti. MB. brojčanu i opisnu oznaku djelatnosti. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. ova godina. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci.Bilanca Ulaskom u SUVT PU .Obrazac PDV-K (Prijava poreza na dodanu vrijednost) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa doku menata (radni. sjedište i djelatnost sustav će prenijeti iz postojeće baze podataka u VETIS-u. korak: SUVT PU .

korak: SUVT (H)ZMO . nadnevak rođenja. korak: SUVT REGOS . Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven broj osigurane osobe u zavodu što ga dodjeljuje mjerodavna institucija (SUVT). prezime i ime. 16. ova godina. korak: SUVT (H)ZZO . dokument je potrebno predati i spremiti koristeći aplikacije Predaj dokument i Spremi. 18. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. ova godina.Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. naziv i sjedište. ova godina. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven osobni broj osiguranika što ga dodjeljuje mje rodavna institucija (SUVT). MB) i Obveznik (naziv obveznika. ova godina.plaćanje u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvr tke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. Dio podataka koji se odnosi na broj žiro-računa i nadnevak sustav će prenijeti iz baze podataka. ova godina. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven broj identifikatora obrasca što ga dodjeljuje mjerodavna institucija (SUVT).Odjava osiguranika s HZMO-a) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. a na stranici B podatke o radnicima/učenicima. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. potrebno je dokument predati i spremiti. adresu. općinu.plaćanje Tvrtka koja plaća koristi sljedeći postupak: Ulaskom u SUVT Banka . Potrebno je na stranici A unijeti osnovne podatke o obvezniku i kontrolne podatke. općina.plaćanje u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni.Tiskanica T2 (Prijava-odjava-promjena o obvezniku uplate doprinosa HZZO-a) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. djelat nost. prezime i ime (osiguranika). Tvrtka kojoj su doznačena sredstva koristi sljedeći postupak: Ulaskom u SUVT Banka . spol. Dio podataka koji je potrebno upisati sustav će prenijeti iz baze podataka VETIS-a. nužno je vratiti se na početnu stranicu A. pri čemu koristimo aplikacije Predaj dokument i Spremi. Izborom dokumenata na li jevoj strani dobiva se uvid u tvr tku koja je izvršila plaćanje (prema broju žiro-računa i nazivu tvr tke). Koristeći aplikaciju Ispis dokumenta tvr tka kojoj su doznačena sredstva ima dokaz uplate (Nalog za plaćanje). svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. svi) odabrati ova godina i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven osobni broj osiguranika što ga dodjeljuje mje rodavna institucija (SUVT). Dio podataka koji se odnosi na Osnovno (registarski broj. Nakon što smo unijeli potrebne podatke.Tiskanica M2-P (Prijava o prestanku osiguranja .Tiskanica M2-P (Prijava o prestanku osiguranja . ime roditelja moguće je preuzeti iz popunjene baze podataka su94 stava VETIS-a. 17. radnika. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. potrebno je Prihvatiti dokument. 15. Dio podataka koji se odnosi na naziv obveznika.Obrazac RS Ulaskom u SUVT REGOS . podatke je potrebno spremiti koristeći aplikaciju Spremi. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci.Obrazac RS u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. gdje se cjelokupni dokument sprema koristeći aplikacije Predaj dokument i Spremi. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci na stranici B.Odjava osiguranika s HZMO-a) Ulaskom u SUVT (H)ZMO . korak: Kako koristiti modul SUVT Banka . pod uvjetom da je baza popunjena. Nakon što su uneseni potrebni podatci u za to predviđena polja za unos.Tiskanica M1-P (Prijava o početku osiguranja) Ulaskom u SUVT (H)ZMO .Tiskanica M1-P (Prijava o početku osiguranja) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. osnovu osiguranja sustav će prenijeti iz baze podataka VETIS-a ako je baza popunjena. U dokument koji nosi naziv Plaćanje (Nalog za plaćanje) unosimo podatke u za to predviđena polja. ova godina. ime i prezime osiguranika) sustav će preuzeti iz baze podataka. korak: SUVT (H)ZMO . Dio podataka koji se odnosi na registarski broj. MB. 19. nakon unosa. Da bi sredstva bila prebačena. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. a. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven registarski broj obveznika što ga dodjeljuje mjerodavna institucija (SUVT). dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci.Tiskanica T2 (Prijava-odjava-promjena o obvezniku uplate doprinosa HZZO-a) Ulaskom u SUVT (H)ZZO . 95 . Kod svakog novog unosa radnika po trebno je koristiti aplikaciju Dodaj. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi.

➢ Kod ostalih modula koji su uključeni u rad SUVT-a postupak za uvid u status pre dane prijave (status: novi. Porezna uprava PD. Ostvarene poslove s inozemstvom provest će se preko VB Zagreb . u padajućem izborniku na lijevoj strani iz predloženih statusa dokumenta (radni. 96 97 . stup. U padajućem je izborniku na lijevoj strani potrebno odabrati odgovarajuću djelat nost i potvrditi izbor djelatnosti s aplikacijom Pronađi. Za poslovanje u međunarodnome platnom prometu vježbeničkih tvr tki koriste se usluge banke za međunarodni promet . ova godina i svi) odaberemo ova godina ili svi te potvrdimo izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi.EUROPEN. radi se s pomoću aplikacije Uvodna.5 BANKA SREDIŠNJEG UREDA VJEŽBENIČKIH TVRTKI Poslove platnog prometa u zemlji obavlja Banka Središnjeg ureda vježbeničkih tvrtki pri Agenciji za strukovno obrazovanje. ➢ Mogućnost prelaženja iz jednog modula u drugi.VB Zagreb . Banka će knjižiti prispjelu uplatu na devizni račun vježbeničke tvr tke. i to: . bit će spreman za obradbu koju vrši mjerodavna institucija (odnosno SUVT). odnosno na uvodnu stranicu Vježbeničke tvrtke gdje se nalazi popis svih modula koji su uključeni u rad SUVT-a. koji će dokument prihvatiti na određenoj instituciji ili odbiti s tim što će u polju Status biti naveden razlog odbijanja dokumenta. i to preko informacijskog sustava strukovnog obrazovanja . ➢ Ako se želi dobiti uvid u status predane prijave (status: novi. ➢ Mogućnost uvida u popis registriranih vježbeničkih tvr tki prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti imate korištenjem aplikacije Registar vježbeničkih tvrtki. predan. prihvaćen) Prihvaćen (što ga je prihvatila mjerodavna institucija SUVT-a). ➢ Ispravno unošenje brojčanog iznosa u dokument vrši se bez točke i zareza (sustav sam dodjeljuje određene oznake). Prijavom vježbeničke tvr tke u sustav EUROPEN-a tvr tke mogu poslovati diljem svi jeta. 3. ova godina.otvaranje računa). svi) odabrati ova godina ili svi te potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi (ovaj postupak koristimo u modulu SUVT Banka . stup i Doprinos za zdravstveno osiguranje. Kada dokument dobije status Predan.5. odbijen.EUROPEN. Ovlaštena je licencijom EUROPEN-a za pružanje usluga poslovanja u najvećoj svjetskoj mreži vježbeničkih tvr tki . mogu se pronaći u uputama o korištenju SUVT-a na mrežnoj stranici Agencije za strukovno obrazovanje na 37.u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni.VAŽNE NAPOMENE: ➢ Nakon unosa svih podataka u dokument potrebno je koristiti aplikacije Predaj dokument i Spremi u svim modulima koji su uključeni u rad SUVT-a.za plaćanje računa u inozemstvu ispunit će obrazac za plaćanje u inozemstvu (Nalog 14) i poslati ga na e -mail Banke: infovbzagreb@gmail. koja se nalazi na adre si: Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića Zagreb. Doprinos za mirovinsko osiguranje I. odbijen i prihvaćen) Prihvaćen (što ga je prihvatila mjerodavna institucija SUVT-a) je sljedeći: . ➢ Posebne račune vezane za uplate koje se odnose na pojam Porezna uprava PDV. Doprinos za mirovinsko osiguranje II.com. Sveti Duh 129. Prispijećem devizne doznake iz inozemstva za određenu vježbeničku tvr tku.EUROPEN (preko 5500 vježbeničkih tvr tki u 44 zemlje svijeta).VETIS-a. Ovaj se postupak provodi kako bi dokument dobio status Predan. Banka će izvršiti uplatu inozemnoj banci. Porezna uprava TZ. stranici. predan.

obrazovanja i špor ta te Agencija za strukovno obrazovanje razvijaju institucionalnu suradnju i otvaraju mogućnosti za što boljom suradnjom sa strukovnim školama. 98 Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost 99 .o čemu se svake godine obavještava javnost i na suradnju se pozivaju škole. a Ministarstvo znanosti. Hrvatska obr tnička komora i Ministarstvo gospodarstva. UPRAVLJANJE VJEŽBENIČKOM TVRTKOM U središtu ovog poglavlja je primjenjivost materijala u praksi.6 INTERAKTIVNO POVEZIVANJE S BITNIM INSTITUCIJAMA Agencija za strukovno obrazovanje zauzima se da poduzetništvo postane bitan segment djelovanja u školi i izvan nje. Svaka od navedenih institucija. 4.3. Posljednjih nekoliko godina sadržaj programa Vježbenička tvr tka doživljava sve širu primjenu u strukovnom školstvu. što je nužno za što kvalitetnije poslovanje vježbeničkih tvr tki. na sebi odgovarajuće načine. rada i poduzetništva zainteresirani su za razne oblike suradnje sa školama. učenici i njihovi nastavnici. Hrvatska gospodarska komora. što je vrlo važno. važno je uspostaviti dobru suradnju obrazovnoga i gospodarskog sektora. potiče učeničko poduzetništvo i druge oblike njihova kreativnog izražavanja. čime bi se škole mogle povezati s par tnerskim tvr tkama. Da bi se sve navedeno dobro provelo. U tu svrhu moderniziran je nastavni program Vježbenička tvr tka koji potiče učenike i učenice na kritičko promatranje gospodarske stvarnosti i postupno aktivno uključivanje u same gospodarske tijekove. nudeći mogućnosti financiranja raznih projekata .

RADNI LIST 1 – PLAN POTREBNIH RADNIKA 2. U ovom ćemo poglavlju dati i smjernice za odabir motivacijskih tehnika radnika vježbeničke tvr tke. RADNI LIST 6 – PREPORUKA UČENIKU-RADNIKU VT-a 9.1. • procijeniti pristigle molbe. a ponekad provodi i ispitivanje znanja i vještina kandidata. Je li radno mjesto rukovodeće. • izraditi vremenski plan aktivnosti oko zapošljavanja novih radnika. a posebice pomnjivo odabrati osobe koje će provesti intervju s pozvanim kandidatima. Razgovor za posao Kako bi program Vježbeničke tvr tke i u ovom segmentu proveli u uvjetima što sličnijim pravim gospodarskim.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1. Odjel administracije bi u ovu svrhu trebao izvršiti sljedeće zadatke: • izraditi plan potrebnih kadrova.MOLBA 6. ANKETA O MOTIVACIJI – RADNI LIST 1 14. • objaviti natječaj za svako pojedino radno mjesto (na oglasnoj ploči u školi. ili kontakt s klijentima? Je li nužna preciznost. RADNI LIST 6B – PRIMJER PREPORUKE S INTERNETA 10. Na temelju tako utvrđena profila poželjnoga kandidata (s potrebnim znanjima i vje štinama) određujemo kriterije za provedbu užeg izbora i kriterije konačnog odabira 101 100 . U ovom se poglavlju prikazuje vođenje baze podataka za potrebe poslovanja vježbeničke tvr tke. RADNI LIST 3b – NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO u VT-u – administrator . na mrežnoj stranici škole i mrežnoj stranici vježbeničke tvr tke). iako u ožujku učenici drugih raz reda još ne ispunjavaju uvjet glede završetka drugog razreda. 4.3 BAZA PODATAKA U svakoj tvr tki imamo jako puno podataka o kupcima. – RADNI LIST 2 4. RADNI LIST 2 – VREMENSKI PLAN AKTIVNOSTI ZAPOŠLJAVANJA NOVIH RADNIKA 3. Voditelji odjela utvrđuju opis poslova. MOTIVACIJSKE TEHNIKE TVRTKE TIKO d. Postupak odabira kandidata za neki posao ima uglavnom ustaljeni re doslijed: kandidat podnosi poslodavcu molbu i prilaže svoj životopis uz dokumente o školovanju.povjerenstvo koji će provesti natječaj. Uz poglavlje 4. Poslove oko odabira novih radnika i zapošljavanja provodi Odjel administracije u suradnji s voditeljem vježbeničke tvr tke. dokumentacijom.2 ORGANIZACIJA RADA PO ODJELIMA Ovo poglavlje prikazuje dva osnovna vida svake organizacije: organizacijski proces (tijek poslova) i strukturu organizacije (ustrojstvo). zahtijeva li liderske osobine ili podrazumijeva timski rad? Je li u pitanju rad s podatcima. RADNI LIST 8A – OBRAZAC UGOVORA O RADU 12.1 ZAPOŠLJAVANJE U okviru rada vježbeničke tvr tke krajem četvr tog razreda regrutiraju se novi radnici za sljedeću školsku godinu. dobavljačima i radnicima.1 na pratećem CD-u naći ćete: 1. 4. imenovati stručni tim . RADNI LIST 4 . organiziranost ili komunikativnost? Na temelju precizno iskazanih i definiranih zahtjeva radnoga mjesta Odjel administracije kreira i objavljuje natječaj. • provesti odabir.1 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA Tekstovi i radni listovi ovog poglavlja omogućit će pripremu i provedbu projekta zapošljavanja učenika kao radnika u vježbeničkoj tvr tki. Prikazani su organizacijski poslovi od zapošljavanja radnika preko naručivanja robe do rotacija poslova. RADNI LIST 3a – PRIMJERI NATJEČAJA S INTERNETA 4.4.o. vještine te po trebne i poželjne osobine koje kandidati moraju ispunjavati za svako radno mjesto unutar svoga odjela. Poslodavac odabire određen broj kandidata za intervju.o. Rotacija poslova. Uz poglavlje 4.1 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA 4. RADNI LIST 7 – OBRAZAC ZA PROVEDBU INTERVJUA 11. nužno je početi sa zaprimanjem molbi tako rano da bi se stigli obaviti razgovori sa svim kandidatima (u tom trenutku moramo pretpostaviti da su oni taj uvjet ispunili). RADNI LIST 5A – OBJAŠNJENJE IZRADBE EU ŽIVOTOPISA 7. potrebne kvalifikacije. RADNI LIST 5B – PRIMJER IZRAĐENOGA EU ŽIVOTOPISA 8. RADNI LIST 8B – UGOVOR O RADU VT-a TIKO 13. znanja.poslovni tajnik/ca 5.

Poželjno je da se istaknu razlozi zbog kojih kandidat posebno cijeni tvr tku.'. ➥ U molbi mora biti očitovana određena 'nota osobnosti' . ➢ U središnjem se dijelu molbe navode znanja i vještine kojima se može pridonijeti tvrtki kojoj se kandidat obraća. iskustva. ljudskih ili financijskih resursa. ➥ Mora jasno izražavati kandidatove sposobnosti. • Kako napisati dobru molbu za zaposlenje? ➥ Molba mora biti pisana ciljano – kandidat se obraća konkretnom poslodavcu i mora pokazati da razumije s kim komunicira. CD: Primjer: ZAPOŠLJAVANJE – RADNI LISTOVI 1 – 8b RADNI LIST 1 – PLAN POTREBNIH RADNIKA RADNI LIST 2 – VREMENSKI PLAN AKTIVNOSTI ZAPOŠLJAVANJA NOVIH RADNIKA RADNI LIST 3a – PRIMJERI NATJEČAJA S INTERNETA RADNI LIST 3b – NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO u VT-U – administrator . ➥ U molbi treba navesti radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje .) ➢ U završnom se dijelu odgovara na pitanje Zašto baš ta tvrtka?. vještinu prezentacije. Tvr tke često imaju više od jednog otvorenog natječaja i ne želite dodatno usložnjavati situaciju i ostaviti dojam neprofesionalne i nemarne osobe. adresu. Molba ne treba izgledati kao da se univerzalno šalje na različite natječaje. za upravljačke pozicije . Nakon unosa nadnevka ostavlja jedan red prazan i potom na lijevoj strani navodi puno ime primatelja. 102 103 . za radno mjesto u prodaji zahtijevat ćemo . sadržaj profesionalno napisane molbe treba biti podijeljen u tri osnovna paragrafa: ➢ U prvom se navodi zašto se kandidat javlja na natječaj. (Ovo je najvažniji dio čitave molbe koji će jednog diferencirati između stotina pristiglih. vlastitu reklamu • opis radnoga mjesta/funkcije • mogućnosti napredovanja i druge bitne prednosti koje tvr tka pruža radnicima posebne uvjete. Značajke koje kandidat treba posjedovati potrebno je podijeliti na one koje mora imati da bi mogao obavljati određeni posao i one koje su poželjne kako bi se radnik što prije privikao na nove radne uvjete i bio uspješniji u svom poslu. Kontrolna lista svih informacija koje bi trebao sadržavati svaki objavljeni natječaj sadrži: • podatke o poduzeću (područje. ➥ Pismo treba završiti poslovnim tonom (‘Srdačan pozdrav’. a i stil pisanja reći će puno o kandidatu.koriste se potpune reče nice. naziv tvr tke. konkurentskih molbi./gđo’. ➥ Molba ne ponavlja informacije navedene u životopisu . ➥ Molba mora imati formu standardnoga poslovnog pisma – u gornji desni kut u prvi red kandidat upisuje svoju adresu. ➥ Pismo započinje s ‘Poštovani g. ili slično).. privitci.. prednosti i potencijalni doprinos budućoj tvr tki. veličina.. poštanski broj i grad.naglašava informacije kojih u životopisu nema ili koje u životopisu ne dolaze do izražaja. njegovu funkciju.. ➥ Poslodavcu se nudi konkretan doprinos . ‘S poštovanjem’. a za neka radna mjesta napredno i aktivno korištenje.besprijekornu vještinu organizacije vremena.ne početi reče nicom 'Javljam se na Vaš natječaj. premda nisu strogo nužne. Glede zahtjeva o informatičkoj pismenosti i korištenju stranoga jezika poželjno je navesti potrebnu razinu tog znanja: za neke radne pozicije bit će to elementarno i osnovno poznavanje.naglasiti ono što bi tvr tka dobila ako zaposli upravo tog.najboljeg kandidata.vještinu komunikacije s klijentom.. u drugi red grad i poštanski broj a u treći na dnevak. mjesto) • logotip tvr tke. prethodno znanje • traženu dokumentaciju • potrebne preporuke predmetnih profesora za rukovodeća radna mjesta • posebna postignuća poduzeća • način pisanja molbe (putem pošte/elektroničke pošte.. Npr.) • adresu za slanje molbi • rok dospijeća molbi. koristeći prezime osobe kojoj se obraća ili nje zinu funkciju.. a ne nekog drugog kandidata. ➥ Molba ne treba biti duža od jedne stranice. Sažeto i jasno se istakne ono što osobu čini odgovarajućim kandidatom.poslovni tajnik/ca RADNI LIST 4 – MOLBA RADNI LIST 5A – OBJAŠNJENJE IZRADBE EU ŽIVOTOPISA RADNI LIST 5B – PRIMJER IZRAĐENOGA EU ŽIVOTOPISA RADNI LIST 6 – PREPORUKA UČENIKU RADNIKU VT-a RADNI LIST 6B – PRIMJER PREPORUKE S INTERNETA RADNI LIST 7 – OBRAZAC ZA PROVEDBU INTERVJUA RADNI LIST 8A – OBRAZAC UGOVORA O RADU RADNI LIST 8B – UGOVOR O RADU VT TIKO MOLBA • ZNAČENJE ➥ Naslovnica i uvod u životopis. itd.

strane jezike). 104 Ako se natječe za prvo zaposlenje. Ovisno o natječaju. elektronička adresa). elektronička adresa (e -mail). 7) Nagrade i priznanja: ➥ čak i kad nisu izravno vezani uz posao za koji se kao kandidat natječete ➾ prikazuju vas u lijepome svjetlu. kvalitetno napisana molba ne će promaći ničijoj pozornosti i sadržavat će informacije koje će poslodavca zainteresirati. posebice ako je on vrlo uspješan. 4) Radno iskustvo: ➥ tvr tka. Dobro je navesti i prosjek ocjena. timskom igraču te o disciplini. Radno iskustvo se navodi u obrnutome kronološkom redu (sadašnje zaposlenje. adresa. točno razdoblje u kojemu se radilo (mjesec i godina). a treba naglasiti i projekte u kojima se sudjelovalo ili poslovna putovanja (ako su bila važan dio posla ili se čine kao dodatno iskustvo). Ne smije se pretjerivati u ocjenama jer postoji mogućnost da će znanje biti testirano. 9) Preporuke: ➥ navode se imena nekoliko bivših profesora ili poslodavaca koji su spremni dati preporuku (ime. 6) Aktivnosti: ➥ članstvo u društvima. alate koje je kandidat koristio (računalne. pozicija. kratak opis tvr tke. ➾ honorarne poslove koje je kandidat obavljao. seminari. nadnevak i mjesto rođenja. Nastojati navesti razloge odlaska s pojedinih radnih mjesta i biti spreman/na na pitanja o motivaciji promjene radnoga mjesta na intervjuu. PREPORUKE Pismo preporuke je pismo koje za kandidata/kinju piše profesor (akademsko pismo preporuke) ili poslodavac (profesionalno pismo preporuke). pa redom prema prvom zaposlenju). ➾ dodatno svjedoče o kandidatu/kinji kao svestranoj osobi. Špor tska aktivnost govori o kandidatu/kinji kao aktivnoj osobi. Cilj preporuke je pomoći selekcijskom povjerenstvu da dobije bolji uvid u kandidatove/kinjine kvalitete kako bi lakše odlučilo o odabiru. uvijek s točnim razdobljima. vrijeme održavanja (od – do) i naziv institucije. što pruža dokaz o početnom kontaktu sa svijetom rada. 5) Poznavanje jezika i računalnih aplikacija: ➥ koje jezike i računalne aplikacije kandidat/kinja poznaje i stupanj poznavanja. Opis dosadašnjeg radnoga mjesta ➾ kratak i jasan pregled zaduženja i odgovornosti. pozicija.Iako se u nedostatku vremena odluka poslodavca najčešće temelji samo na informacijama spomenutim u životopisu. Nenavođenje nadnevka rođenja može se doimati namjernim propustom (prikrivanje godina) budeći sumnju poslodavca koju kandidat svakako želi izbjeći. 2) Podatci o formalnoj edukaciji: ➥ srednja škola. od kandidata/kinje se može tražiti da priloži jedno ili više pisama preporuke. ➥ kratko se opisuje cilj u karijeri koji se jasno odnosi na poziciju za koju se prijavljujete. Poželjno je pripremiti životopis i na jeziku kojega se dobro poznavanje navodi. 8) Motivacija za poziciju za koju aplicirate. razdoblje zaposlenja. opisujući kandidatove/kinjine osobine u skladu s osobinama koje se traže natječajem. fakultet. kratak sadržaj. navode se kontakt-informacije osobe koja je pisala preporuku kako bi poslodavac mogao s njom stupiti u kontakt procijeni li to potrebnim. broj telefona. tvr tka. mjesto. jer su bitan podatak o kandidatu/kinji (svjedoče o njegovoj/zinoj angažiranosti i širini interesa). ➾ Navode se njihov točan naziv. Ako se prilažu preporuke u pisanome obliku. Navode se čak i tečajevi ili seminari koji nemaju izravnu vezu s pozicijom za koju se prijavljuje. ŽIVOTOPIS Sadržaj životopisa 1) Osobni podatci: ➥ ime. poslijediplomski studij. kandidat/kinja bi trebao/la navesti mjesta na kojima se obavljala praksa tijekom osposobljavanja. broj telefona. Za PRVO ZAPOSLENJE se u molbi kratko opisuju stečena znanja tijekom formalne naobrazbe koja se izravno tiču radnoga mjesta za koje se kandidat/kinja prijavljuje. uz to da ga svakako lektorira osoba koja profesionalno poznaje jezik. Prije treba utvrditi je li osoba spremna potvrditi ili dati preporuku kako sebe i nju ne biste doveli u neugodnu situaciju. poziciju na kojoj se radilo te kratak opis zaduženja. Informacije se navode u obrnutom kronološkom redoslijedu. projekti. Navodi se točan naziv tvr tke. točnim nazivima institucija i usmjerenja. način provedbe slobodnog vremena i hobiji. Nenavođenje broja telefona ili elektroničke adrese bit će shvaćeno kao površnost. 3) Dodatna edukacija: ➥ tečajevi. 105 . Molbom kandidat izražava svoju spremnost da pruža dodatne informacije i daje upute kako ga se može kontaktirati. odgovornosti. prezime.

ili ih šalje osoba koja je pisala preporuku. odnosno uvjerenje da je to odgovarajuća osoba za nuđeno radno mjesto • nadnevak pisanja preporuke • potpis preporučitelja. pismo preporuke šalje kandidat/kinja osobno. Ako je unaprijed određeno samo područje o kojemu će se govoriti.” Franklin Delano Roosevelt Iskonska čovjekova potreba za druženjem uvjetovala je razvoj pokreta timskoga načina rada – timski rad daje čovjeku osjećaj sigurnosti i zajedništva u ostvarivanju postavljena cilja. daju veće učinke od onih koji bi se ostvarili zbrojem rezultata pojedinačnih i odvojenih djelovanja radnika neke tvr tke. Između različitih vrsta sinergije (tehnološka. test sposobnosti. 106 107 . radne navike. Uzajamna usklađenost rada. između 10 i 12).1. osobne značajke i slično (potkrijepiti nekim činjenicama i primjerima) • pokazati potencijal kandidata/kinje da zadovolji kriterije radnoga mjesta za koje se prijavljuje. radi se o slobodnom intervjuu. zajedno sa svim dokumentima. kvalifikacijski test. govorimo o polustrukturiranu intervjuu. a posebice se obraća pozornost na sljedeća područja: • Odnosi li se molba na sadržaj objavljenog natječaja? • Ispunjava li kandidat/kinja najvažnije uvjete iz natječaja? • Može li se kandidat/kinja dobro predstaviti bez pretjerivanja? • U kojem se području nalaze individualna iskustva i znanja kandidata/kinje? • Ima li zamjetnih „rupa“ u životopisu? • Ima li gramatičkih ili pravopisnih pogrješaka? • Je li formalni oblik molbe zadovoljen? • Kakav je opći dojam o molbi? • Jesu li priloženi traženi privitci/tražena dokumentacija? • Što kaže analiza iskustava stečenih u školi – analiza preporuka? • Što kaže analiza iskustava stečenih tijekom rada? ODABIR NAJBOLJIH KANDIDATA Odabir novih radnika moramo provesti kroz dvije faze: u prvoj fazi utvrđujemo jesu li kandidati/kinje kvalificirani/ne za posao za koji su se prijavili/le. a ovaj selekcijski proces najčešće odrađuje voditelj vježbeničke tvr tke.nastojeći sve kandidate/kinje ispitati po istim kriterijima i svima pruža jednako vrijeme za predstavljanje.Pisma preporuke imaju određenu strukturu i uglavnom se pišu na za to predviđenim obrascima koji su najčešće priloženi uz sam natječaj. Takav intervju je strukturirani intervju. psihološka i tržišna) u djelovanju radnika vježbeničke tvr tke mogli bismo izdvojiti psihološku si nergiju. grafološku procjenu… SELEKCIJSKI INTERVJU Intervju predstavlja međusobno procjenjivanje posloprimca i poslodavca: poslopri mac ima mogućnost izravne prezentacije svojih kvaliteta. aktivnosti i rezultate. a za odabir kvalificiranih kandidata/kinja možemo koristiti različite metode: intervju.ocjenjuje njegovu/zinu motivaciju. Iz preporuke odmah mora biti jasno da osoba preporuča upravo imenovanoga/nu kandidata/kinju. Ispitivač može svim kandidatima/kinjama postavljati ista. troškovna. Jedan od temelja i razloga postojanja timskoga rada je sinergija. formulirana prema zahtjevima konkretnoga radnog mjesta . a ne i pitanja koja će se postavljati. Samo pismo nikako ne bi smjelo biti duže od jedne stranice A4 formata (uz standardnu veličinu slova. Ona proizlazi iz osjećaja zajedništva ljudi koji pripadaju timu. unaprijed pripremljena pitanja. Završnu fazu selekcije provodi unaprijed utvrđeni tim. odnos student . komunikacijske vještine i osobnost te mogući doprinos tvr tki.profesor i slično) • zbog čega preporuča baš tog/tu kandidata/kinju • pruža uvid u kandidatovo/kinjino znanje. navika. djelujući zajedno.2 KOMUNIKACIJA I TIMSKI RAD “Djelujući zajedno. Ovisno o natječaju. 4. a kad ispitivač nema unaprijed određena pitanja što će ih postaviti kandidatu/kinji (već dopušta da se kroz intervju otvaraju određene teme). menadžerska. poznavanje i korištenje istih standarda i tehnologija rada pružaju snažnu motivacijsku podlogu boljega rada skupine. a u pismu je potrebno navesti: • koliko dugo osoba koja daje preporuku poznaje kandidata/kinju • kakvu vrstu suradnje su imali (poslovna suradnja. ljudi mogu ostvariti ona postignuća kojima se kao pojedinci ne mogu ni nadati. U oba slučaja preporuka mora biti zatvorena u zasebnoj omotnici i mora preko preklopa omotnice imati potpis i/ili pečat osobe koja je pisala preporuku ili institucije u čije ime je preporuku napisala. Sinergiju ćemo definirati kao pojavu da dva ili više članova tima. PROCJENA PRISTIGLIH MOLBI Pristigle se molbe moraju pregledati i vrjednovati. a poslodavac želi predstaviti tvr tku i stvoriti što potpuniju sliku o kandidatu/kinji . Sinergiju još zovemo »efekt 2 + 2 = 5«.

Sastanak započinje u onom trenutku kad ste se pojavili u vidnome polju svojih sugovornika (vaši izgled. e) najaviti vlastite namjere. Radni početak: a) predstaviti sudionike. 8. OSNOVNI SAVJETI ZA USPJEŠNO PREGOVARANJE: 1. Vođa vodi posao. sudionike i potrebne ovlasti (predvidjeti vrijeme praznoga hoda). a nebitno podijeliti. ali je i te kako bitno da ga prihvate svi članovi tima – tek tada će tim uspješno funkcionirati.pripremljena izvješća. 7. 5. odlučuje koje probleme treba rješavati. 5. 9. Istraživanja američkih psihologa dovela su do spoznaje da naklonost pri prvom susretu nastaje zbog prijateljskog izraza lica (55%). pokazujemo klijentu kako smo svjesni da je zaposlen i da cijenimo njegovo vrijeme (ugovoreni sastanak izdiže prodavača iznad ljudi koji prodaju na ulici). problem pregovaranja nije svakodnevna poslovna aktivnost. Preporučeni postupak sastanka polazi od pretpostavke da se poslovni par tneri ne poznaju dovoljno.zato nije bitno na koji je način izabran. Istraživanje situacije i interesa: a) istaknuti vlastita očekivanja. c) podijeliti pozivnice i radne materijale. Izvršenje obveza iz sporazuma. teme 2. Za napredak tima odgovorne su vođe tima kojih je zadaća usmjeravati tim naprijed kako bi završio zadani zadatak u zadanome vremenu. Organizacija . e) pripremiti radna sredstva potrebna za sastanak . dogovoriti vrijeme . niti jedan od njih nije u monopolističkom položaju. Priprema: a) provjeriti jesu li svi sudionici za sastanak dobili sve bitne informacije u pisanom obliku. svakako. kretnje i odijevanje poslali su prve poruke). c) utvrditi sukobe interesa . b) ostvariti diskusiju uz prikupljanje ideja (strukturirati ideje i vrjednovati ih). 4. nužno je dobro pripremiti sastanak. imajte jasan plan i jednostavne ciljeve. uloga i stilova njegovih članova: kreatori u tim unose nove i neobične ideje. d) obrazložiti temu . poželjno je posjedovanje sljedećih značajka: samopouzdanje i hrabrost. ali i ljude . koje odluke donositi i koja otvorena pitanja s prošlog sastanka rješavati. zajedničke… Uočavanje područja kompromisa: a) utvrditi dodirne točke. Definiranje problema. b) sporazumjeti se u bitnome. da bude vedra i simpatična osoba puna razumijevanja za probleme svojih suradnika. a pregovaračke strane imaju formirane polazne ciljeve. c) prognozirati moguće varijante odluka. dopunjujuće. Da biste ostavili prvi dobar dojam. Pregovaračke sastanke s poslovnim par tnerima također treba pomnjivo i temeljito pripremiti. 108 6. c) potvrditi dnevni red. spremnost prihvaćanja pune odgovornosti za sve pogrješke i nedostatke svojih suradnika. 4. suprotstavljene. Sugovornici se moraju ravnopravno odnositi jedan prema drugome (međusobno poštovanje). Nikada ne pregovarajte nepripremljeni. do kada i kako.što tko radi. imate malo vremena. navika da radi više od ostalih. Flip-Char t… 3.sor tirati potrebe u kategorije: međusobno isključive. Da bi netko bio dobar vođa. a nužni su i dobro organizirani i predvidljivi izvršitelji – oni osnovne ideje ostvaruju u praksi. Nikada ne podcjenjujte sugovornike. 2. Sve te radne sastanke tijekom godine povezuje menadžer tvr tke: određuje teme i ciljeve. zbog prijateljskog tona glasa (38%) i zbog sadržaja izgovorenoga (7%). b) zakazujući termin sastanka. Koncentracija na pregovore i na sugovornika (ili više njih) osnovna je pretpostavka uspješnog pregovaranja. Kako bi predviđeno vrijeme iskoristili za kvalitetne dogovore i konstruktivne odluke. samokontrola. ORGANIZACIJA POSLOVNOGA SASTANKA U ar tikulaciji nastavnoga sata Vježbeničke tvr tke predvidjeli smo na početku svakoga radnog dana sastanak menadžmenta i voditelja. 3. b) utvrditi plan provedbe .planirati trajanje sastanka. PROCEDURA SASTANKA 1.odrediti odgovornu osobu za organizaciju: a) utvrditi ciljeve i dnevni red sastanka. Ne dopustite da Vam glavom lete misli koje nisu u 109 . sposobnost suradnje i utjecaja te. b) stvoriti ugodno radno ozračje. istančan osjećaj za pravdu. Pregovaranje je trgovanje ustupcima kako biste postigli podjednako prihvatljiv zaključak.Za uspješan tim poželjno je pronaći najbolju kombinaciju znanja i vještina. d) pripremiti prostoriju za sastanke. 6. ali budite prilagodljivi. Vodite razgovor koji želite na način što će ga sugovornik smatrati prihvatljivim i profesionalnim. Zahvala i prijateljski oproštaj. Dogovor: a) oblikovati formu sporazuma. b) dogovoriti tko će za pojedine točke pripremiti izvješća i sva potrebna objašnjenja (usmena mišljenja).projektor.

Nema puno mjesta za dominaciju. Izbjegavajte sukobljavanje. 110 111 . Budite otvoreni. Ako je A leđima okrenuta izlazu. Konkretno . Ostanite profesionalni. Barem tijekom najvažnijih tema nemojte se služiti lažima. nemojte gubiti strpljenje. odaberite mjesto osobe B1. NEOVISNI POLOŽAJ: A RASPORED SJEDENJA ZA STOLOM B4 POLOŽAJ ZA KUTOM STOLA: A B1 Takav položaj ljudi zauzimaju kad ne žele biti u društvu s drugima . uvijek imajte na umu ono što smatrate minimumom dogovora koji vas čini zadovoljnim. 16. Strpljenje je osnovno obilježje dobrog pregovarača. ako je potrebno. budite realni. NATJECATELJSKO-OBRAMBENI POLOŽAJ: A B3 Pri ovakvom rasporedu sjedenja ploča stola je nesvjesno podijeljena na dva jednaka područja i svatko prisvaja svoju polovicu teritorija te pruža otpor kad se posegne za njegovim/njezinim dijelom . Ako se ovaj raspored ne može izbjeći. nikada nemojte pristati na nešto što ne že lite. vezi s temom pregovaranja. nemoj te biti neugodni. nemojte pretjerivati. ne gubite vrijeme na neostvarivo. zatim C i naposljetku D.pod uvjetom da ne sjedi leđima okrenuta vratima. Zbog toga pri pregovorima takav raspored sjedenja treba izbjegavati. a valja ga izbjegavati ako A i B žele o nečemu otvoreno razgovarati. 14. Imajte strpljenja. laka meta svome sugovorniku. 12.7. izazivati ili vrijeđati. Pri pregovaranju nikad nemojte raditi „neke stvari“ želite li korektne pregovore koji će donijeti dugoročno dobre rezultate Vama i sugovorniku. Ovakav raspored sjedenja upućuje na prijateljski razgovor. Pregovaranje završite pozitivno. uzmite dovoljno vremena. Stavite kar te na stol. Ne dopustite da savršenstvo bude neprijatelj dobroga. odakle imate mogućnost slobodnog kontakta pogledom i slobodu kretnji. a ako se to ne dogodi. Pažljivo iznosite neslaganje sa sugovornikom. ali ne i bez obrane. 15. ali morate braniti svoju poziciju. a kut stola pak. uvijek možete ustati i otići. predstavlja i branu. predstavljate svoju ponudu novome kupcu. a vrlo če sto se stvara dojam nadređenoga i podčinjenoga. kao prodavač. 10. Ustupke činite postupno i trgujte njima kako biste im uvećali vrijednost. Gledajte stvari i iz tuđe perspektive i prosuđujte objektivno. osoba koja sjedi na položaju B daje najsnažniji pečat skupu i za A će predstavljati najjači izazov. 8. 11.svaka strana čvrsto želi zadržati svoju poziciju. Osoba B je druga po autoritetu. SURADNIČKI POLOŽAJ: A B C D E A B2 Ljudi koji rade na istom zadatku najčešće će odabrati suradnički raspored sjedenja jedan od najbolje odabranih položaja da se predstavi problem i prihvati rješenje. Mjesto koje zauzima osoba A uvijek se odlikuje najsnažnijim utjecajem . 13. jer ste.ne mojte emotivno reagirati.uobičajeno u knjižnici ili na klupi u parku. ne požurujte razgovor ni donošenje odluka. Rijetki su slučajevi da postignete sve ciljeve koje želite. 9. vrlo pomnjivo treba pratiti neizgovorene signale prihvaćanja/odbijanja i nastojati pročitati misli iz kretnja sugovornika. Pregovori su diskusija prije nego rasprava. RASPORED ZA PRAVOKUTNIM STOLOM: Kada. u protivnome.

Odabirom okruglog stola kralj Ar thur je želio svojim vitezovima dati jednak ugled i položaj, ali je zaboravio da je upravo on sam svojim višim statusom doveo do promje na odnosa moći i ugleda: količina moći smanjivala se ovisno o udaljenosti od kraljeve stolice, s tim da je onaj zdesna uživao malko više ugleda od onoga slijeva. Stoga vitez koji je za stolom sjedio nasuprot kralju Ar thuru, zapravo se nalazio u natjecateljsko-obrambenom položaju i vjerojatno uzrokovao najveće nevolje. Danas menadžeri odabiru i kvadratne i pravokutne, a i okrugle stolove: kvadratni se o b i čno k o r i s te za k r atk e s as tank e i up ući vanj e o p as k i ; o k r ug l i j e p ak naj če š će ni s k i stolić za kavu - pogodan za neformalna druženja ili za pridobivanje suradnika; za sastanak uz pravokutni konferencijski stol odabiru se jednaki stolci da bi se poslovnim par tnerima pokazalo kako svi sudionici pregovora imaju isti ugled i položaj. Istodobno korištenje rotirajućih i običnih stolaca, stolaca s visokim naslonima ili smještanje posjetiteljeva stolca daleko od menadžera domaćina predstavlja igru moći koja ne bi smjela biti izvorom statusa i ugleda u vježbeničkim tvr tkama.

tjedan, podjela posla, prehrana, rad kod kuće…). Programi preoblikovanja posla nastoje učiniti posao zanimljivijim, raznolikijim i izazovnijim, a značajni individualni pristup oblikovanja radnih mjesta je rotacija posla, kod koje se vrši periodično pomicanje ljudi s jednoga specijaliziranog posla na drugi, čime se sprječava monotonija i dosada te proširivanje broja različitih zadataka i učestalosti ponavljanja ciklusa posla. Radnici žele osjetiti da su dio usluga ili proizvoda koje pružaju klijentima. Ovakva veza podiže njihovu učinkovitost na višu razinu. To se postiže: a) Informiranjem. Jer, zaposleni moraju znati što se događa u tvr tki ("Nitko nam nije rekao!", ili "Nas nitko nije pitao!", fraze su koje se ne smiju pojavljivati u dobroj tvr tki). Svakodnevni protok obavijesti o promjenama u poslovanju znatno olakšava korištenje računalne tehnike (interneta). b) Sudjelovanjem radnika u donošenju odluka. Uvijek ima takvih odluka koje mogu biti još bolje ako se posluša što kažu radnici i u obzir uzme njihova profesionalna prosudba. c) Nagradama za sugestiju – poboljšanje. Priznanje za dobru ideju članu skupine može potaknuti i druge u timu na nove i još bolje ideje. Svaki igrač ima mjesto na ko jemu najviše pridonosi, a pogrješna osoba na pogrješnome mjestu vodi u regresiju, dok prava osoba na pravome mjestu vodi u napredak. CD: Primjer: ANKETA O MOTIVACIJI – RADNI LIST 1 MOTIVACIJSKE TEHNIKE TVRTKE TIKO d.o.o. – RADNI LIST 2

MOTIVACIJA I NAGRAĐIVANJE Ljudi su temelj za funkcioniranje svake organizacije. Kako je poznato da ljudi najbolje obavljaju onaj posao koji vole, zadatak je menadžera otkriti koja znanja i sposobnosti posjeduju zaposleni u tvr tki te ih - na osnovi toga - rasporediti na ona radna mjesta na kojima će njihove osobine najbolje doći do izražaja. Zadatak je menadžera otkriti što je to što pojedinog radnika pokreće i motivira da radi dobro i da u potpunosti iskorištava sve svoje potencijale za posao. Zadovoljni i motivirani radnici obavljat će posao savjesnije i bolje te ulagati više truda, što će rezultirati i zadovoljstvom klijenata. Danas na raspolaganju menedžerima stoje brojni financijski i nefinancijski motivatori, a koju će kombinaciju upotrijebiti, ovisi o njihovu poznavanju motivacijskih teorija, ali i vlastitoj kreativnosti. Vrste motivacijskih kompenzacija: 1. Materijalne – financijske: a) izravna (plaća, naknade za inovacije, honorari, putni troškovi, reprezentacija); b) neizravna (materijalni dobitci koji pridonose podizanju materijalnog standarda radnika i koji ne dobivaju u plaći ili uopće u obliku novca: mirovinski fondovi, stipendije i školarine, studijska putovanja, osiguranje, godišnji odmor, slobodni dani, automobil kompanije, bolovanje, stambeni krediti). 2. Nematerijalne – nefinancijske, koje djeluju za većinu ljudi na sve važnije potrebe tzv. višega reda, kao što su razvoj i potvrđivanje, uvažavanje, status i drugo: a) posao (zanimljive zadaće, izazov, odgovornost, samopotvrđivanje, napredovanje, kontakti…); b) radna okolina (rukovođenje, status, radni uvjeti, klizno radno vrijeme, kraći radni
112

113

4.2

ORGANIZACIJA RADA PO ODJELIMA

Tvr tka kao živi organizam ima svoje „organe“ – poslovne funkcije (odjele) od kojih svaka ima svoju ulogu. Poslovne funkcije obuhvaćaju skupinu povezanih poslova koji zajedno čine cjelinu. Okvirnim planom i programom predmeta Vježbenička tvr tka određeno je da predmet sluša 1516 učenika koji svoj rad organiziraju u sljedećim odjelima: • administracija • nabava • prodaja i marketing • financije i računovodstvo • proizvodnja (ako se vježbe nička tvr tka bavi proizvodnjom) Slika 4.2.1: Organizacijska struktura vježbeničke • menadžment – voditelji odjela. tvr tke TIKO d.o.o.

• napraviti organizacijsku strukturu same vježbeničke tvr tke. Vježbenička tvr tka TIKO d.o.o. bavi se prodajom namještaja na veliko i njezina organizacijska struktura i podjela radnika po odjelima izgleda kao na sljedećem prikazu:

TOP-MENADŽER ADMINISTRACIJA
voditelj Odjela poslovna tajnica administrator referent za ljudske potencijale informatičar

NABAVA
voditelj Odjela referent istraživanja tržišta nabave

PRODAJA I MARKE- FINANCIJE I RAČUTING NOVODSTVO voditelj Odjela voditelj Odjela

referent marketin referent financijških aktivnosti skog knjigovodstva

referent za kontak- referent za kontakreferent analitite s dobavljačima te s kupcima čkog knjigovodstva referent za evidenciju nabave robe skladištar referent za evidenciju prodaje robe referent istraživanja tržišta prodaje referent za dugotrajnu imovinu referent blagajne i obračuna plaće

U nastavku priručnika spominjat će se samo sljedeći odjeli: administracija, nabava, prodaja i marketing te financije i računovodstvo budući da se, zasad, većina osnovanih vježbeničkih tvr tki bavi trgovačkom djelatnošću. Osnovnu organizacijsku shemu vježbeničke tvr tke možemo prikazati kao na sljedećem primjeru, a svaka je vježbenička tvr tka razrađuje ovisno o djelatnosti kojom se bavi.

MENADŽMENT

ADMINISTRACIJA

NABAVA

PRODAJA I MARKETING

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

PROIZVODNJA

Slika 4.2.2: Shematski prikaz odjela u vježbeničkoj tvr tki Svaka vježbenička tvr tka pod organizacijom rada treba: • utvrditi broj odjela vježbeničke tvr tke • odrediti poslove koje pojedini odjeli, ovisno o djelatnosti tvr tke, izvršavaju • podijeliti radnike po odjelima
114

Rad u odjelima

115

Organizacijsku strukturu vježbeničke tvr tke određuje: • voditelj vježbeničke tvr tke (profesor) • menadžer vježbeničke tvr tke (učenik) • voditelji pojedinih odjela.

• upravljanje zalihama • organizacija i vođenje kar toteke dobavljača • organizacija i vođenje skladišta • izradba baze podataka dobavljača. Poslovi Odjela prodaje s marketingom: • izradba zaštitnoga znaka tvr tke • istraživanje tržišta i potreba kupaca (potrošača) • sastavljanje ponude (na materinskom i stranome jeziku) • izradba kalkulacije, cjenika, potvrde primitka narudžbe • sastavljanje kupoprodajnih ugovora • izradba baze podataka kupaca • analiza prodaje po razdobljima • izradba promidžbenih materijala (na materinskom i stranome jeziku) • izradba PowerPoint prezentacije • priprema i organizacija sudjelovanja na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki • analiza sudjelovanja na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki • izradba izvješća o sklopljenim i realiziranim ugovorima u zemlji i inozemstvu • organizacija posjeta par tnerskoj tvr tki • Media-clip tvr tke. Poslovi Odjela financija i računovodstva: • izradba početne bilance i otvaranje poslovnih knjiga • knjiženje poslova prodaje robe • knjiženje poslova nabave robe • obračun i knjiženje proizvodnje • obračun i knjiženje plaća • obračun i knjiženje amor tizacije • utvrđivanje i knjiženje prihoda i rashoda • popis (inventarizacija) • utvrđivanje rezultata poslovanja • zaključak poslovnih knjiga • racionalno ulaganje i praćenje poslovanja tvr tke (solventnost tvr tke) • izradba temeljnih financijskih izvješća. Poslovi Odjela proizvodnje: • odabir vrste proizvodnje (komadna, procesna, maloserijska, serijska) - ovisno o proizvodu koji se proizvodi • organizacija procesa proizvodnje • razvoj proizvoda i inovativnost • tehnološka razradba proizvoda (oprema, tehnologija, ...) • oblikovanje proizvoda • priprema proizvodnje • troškovi proizvodnje • kalkulacija cijene proizvodnje
117

Iz navedenog je primjera moguće, prema potrebi vaše vježbeničke tvr tke, spojiti neka radna mjesta u jedno te tako organizacijsku strukturu prilagoditi svojim potrebama. Prijavljeni radnici-učenici u vježbeničkoj tvr tki raspoređuju se po pojedinim odjelima na temelju molbi i životopisa gdje navode svoje ključne kompetencije za pojedina radna mjesta i na temelju preporuke profesora pojedinih nastavnih predmeta. Pri izradbi organizacijske sheme jasno mora biti vidljiva hijerarhijska nadređenost i podre đenost pojedinih radnika, jer se time određuju i način obavljanja pojedinih poslova, tj. protok informacija i dokumenata unutar tvr tke. Bolja organizacija unutar odjela tvr tke i bolje strukturiranje radnih procesa omogućuje kasnije, pri rotaciji posla, jednostavniji transfer znanja s učenika na učenika. Ovisno o samoj djelatnosti vježbeničke tvr tke, pojedini odjeli mogu obavljati sljedeće poslove: Poslovi Odjela administracije: • sastavljanje natječaja za radna mjesta • evidencija primljene pošte i e -mailova • evidencija izdane pošte i poslanih e -mailova • poslovi vezani uz radnika – zasnivanje radnog odnosa – ugovori o radu, osobni dosjei radnika, prijava radnika – HZMO i HZZO • priprema, provedba i evidencija poslovnih sastanaka • evidencija i izdavanje putnih naloga za službena putovanja • evidencija dolaska/odlaska na i s posla • poslovno komuniciranje na materinskome jeziku • poslovno komuniciranje na stranome jeziku • izradba mrežnih stranica vježbeničke tvr tke (informatičar) • ažuriranje informacija na mrežnoj stranici. Poslovi Odjela nabave: • istraživanje tržišta nabave • nabava dugotrajne imovine • nabava trgovačke robe: - sastavljanje i slanje upita - poslovno pregovaranje - izbor najpovoljnijeg dobavljača - sastavljanje kupoprodajnog ugovora - sastavljanje narudžbe - evidencija primljenih dokumenata - izradba kalkulacija nabavljene robe i cjenika
116

razmjenom svojih proizvoda i usluga s proizvodima i uslugama drugih vježbeničkih tvr tki. nabava i 118 ADMINISTRACIJA Slika 4. pa tako i vježbenička tvr tka. prezentacija rada . Rotaciju posla bitno je provesti nakon što se svladaju svi radni zadatci unutar odjela u kojima učenici rade.5: Hodogram kolanja dokumentacije pri prodaji robe 119 . dakle razmišljati o potrebama i potražnji tržišta vježbeničkih tvr tki. tvr tka zamjenjuje svoju ulogu i postaje prodavač. Svaki učenik-radnik vježbeničke tvr tke vodi mapu s podrobnim opisom radnih proce sa koje je izvršavao i popratnom dokumentacijom toga posla. Nabava je ishodište poslovnih aktivnosti koja u konačnosti treba rezultirati aktivnostima prodaje. izradba poslovnoga plana • upravljanje ljudskim potencijalima • planiranje • organiziranje • vođenje • nadzor.. Primjeri poslovanja vježbeničke tvr tke. Pri odabiru djelatnosti vježbeničke tvr tke učenici trebaju razmišljati „tržišno“. zadovoljavaju potrebe i želje potrošača.2.• održavanje opreme • reklamacija i servisiranje proizvoda. PRODAJA I MARKETING KOMERCIJALNI ODJEL NALOG SKLADIŠTU SKLADIŠTE SKLADIŠTAR OTPREMNICA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI ODJEL FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO ANALITIČKO KNJIGOVODSTVO IZLAZNI RAČUN KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA KUPAC Slika 4. Razrađene primjere kolanja dokumentacije prema ovim hodogramima prikazat ćemo u poglavlju 5. • planiranje i organiziranje sudjelovanja na Smotri/sajmu VT-a. U vježbeničkim tvr tkama učenici-radnici trebali bi proći što veći broj poslova i na taj se način upoznati s funkcioniranjem cijele tvr tke i cjelokupnim radnim procesom. a prikazan je na slikama 4. jer on već ima rješenja za probleme koji su se javljali u radu u pojedinom odjelu. Proces kolanja dokumentacije pri nabavi i prodaji robe. Drugim riječima. DOBAVLJAČ ADMINISTRACIJA ULAZNA POŠTA ULAZNI RAČUN KNJIGA ULAZNIH RAČUNA NABAVA LIKVIDATURA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI ODJEL FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO ANALITIČKO KNJIGOVODSTVO KNJIGA INVENTARA PRIMOPREDAJNA KNJIGA KARTOTEKA Slika 4. a time ujedno ostvaruju i ekonomski interes same tvr tke – dakle dobit.3: Shematski prikaz rotacije posla u vježbeničkim tvr tkama Svaki gospodarski subjekt. nakon proizvodnoga procesa.1.. dugotrajne imovine i sl.2.2. i tada.2. misija. Ta će mu mapa koristiti prigodom rotacije posla pri primopredaji poslova drugom radniku. prodaja dva su pola poslovnih aktivnosti te ih kao takve treba i promatrati i u vježbe ničkim tvr tkama.2.kontrola • strateško praćenje tržišta • benchmarking • upravljanje kvalitetom • suradnja s predstavnicima par tnerske tvr tke – posjeti. nalazi se u promjenjivim ulogama marketinško-razmjenskih odnosa. tvr tka je u ulozi kupca različitih dobara i usluga u koje ulazi i proces proizvodnje. tj. Ulaskom na tržište oni postaju gospodarski subjekt koji. vizija.4: Hodogram kolanja dokumentacije pri nabavi robe. proizvoda i usluga učenicima omogućava praćenje tijeka poslovnih aktivnosti u samoj tvr tki vezan uz navedenu aktivnost.4 i 4. Poslovi Odjela menadžmenta: • izradba potrebnih obrazaca i prijava za registraciju tvr tke u SUVT • uočavanje trenutačne pozicije vježbeničke tvr tke na tržištu – SWOT-analiza.5.

3. za što je potrebno imenovati radnika vjež beničke tvr tke koji je odgovoran za taj dio posla. Ažuriranje baze podataka treba biti evidentirano u opisu posla što ga obavlja odabrani radnik kao posebne ovlasti i odgovornosti za taj povjereni posao. trgovanje putem mrežne prodaje (web-shopa). o čemu će više govora biti u poglavlju 8.4. Struktura podataka radnika R. F. Domino Djelatnost Prodaja ke ksa i vafla Naziv Adresa škole EBB Grad Matični Zemlja broj Dr. Za osnovne potrebe rada vježbeničke tvr tke korisno je da Odjel administracije vodi osnovnu evidenciju: radnika. Podatci se u bazi mogu promijeniti ovisno o potrebama vježbeničke tvr tke. Tuđ.. prezentacijske tehnike. za potrebe knjigovodstva na računalima i dr. F. Matični Adresa broj Grad Odjel u kojemu radi Strani jezici 5. Vjet bekupac tvr ka 1.3 BAZA PODATAKA Vježbeničke tvr tke u svom radu koriste računala za poslovnu korespondenciju.br. Ime i prezime 1. Naziv škole Adresa Grad Matični Zemlja broj Inter-ars Trgovina na veliko namještajem Ekonomska i trgovačka Dr. Bazu podataka potrebno je redovito ažurirati. komunikaciju s drugim vježbeničkim tvr tkama putem e -pošte. par tnerskih tvr tki i dr.br. POSLOVANJE VJEŽBENIČKE TVRTKE Natalija Prodavalić 1234 Petrica Perić Hrvoje Hrvatinić 1243 1345 Lastovska 3 Zagreb administracija engleski Lovorska 5 Zagreb nabava Kliševska 3 Zagreb prodaja francuski talijanski U središtu ovog poglavlja je poslovna rutina i radna svagdašnjica u vježbeničkoj tvrtki. Baza podataka ne mora biti vođena na računalima. dobavljača. Podatci se mogu voditi na slobodnim listovima koji se mogu umetnuti u registrator u obliku mapa. tvr tka Djelatnost dobavlljač 1. Izgradnjom strukture baze podataka koja je važna za informacijski sustav svake vježbeničke tvr tke u kratkom se roku može doći do važnih informacija. U tablicama koje slijede dani su primjeri strukture baze podataka za pojedine evidencije.Bjelovar 2346784 Hrvatska mana 9 Struktura podataka dobavljača Vježbenička R. Struktura podataka kupaca ž nička R. kupaca.br.Osijek 4678672 Hrvatska škola mana 9 Osijek Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost 121 120 . Tuđ. evidencije. 2.

U ovom su poglavlju predstavljene različite metode i mogućnosti oblikovanja kvalitetne poslovne prezentacije vježbeničke tvr tke.6 PREZENTACIJSKE VJEŠTINE Kvalitetna prezentacija je vrlo značajna u poslovnome svijetu. Uz poglavlje 5. 5. 5. 5.7 POSLOVNA ETIKA Etičko ponašanje je osnova svakog poslovanja.4 POSLOVANJE NA GLOBALNOM TRŽIŠTU Međunarodna trgovina je bitan dio poslovanja vježbeničke tvr tke. posjetnice. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) PRODAJA I MARKETING FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO Poslovanje svih odjela unutar vježbeničke tvr tke treba biti povezano.5 POSLOVNI BONTON Ovo poglavlje upućuje na opća pravila korektnog ponašanja koja bi se trebala primje njivati u poslovnome svijetu. 5. 5.1 PRIMJERI POSLOVANJA VJEŽBENIČKE TVRTKE Rad u vježbeničkim tvr tkama od nastavnika zahtijeva da istodobno zaposli sve uče nike u svim odjelima. ovisno o njihovoj međusobnoj interakciji.o. Primjere poslovno-promidžbenih sredstava za vježbeničku tvr tku TIKO d. 2.5.o. ADMINISTRACIJA NABAVA d. komunikaciji i suradnji. jer će. ovisiti i uspjeh same tvr tke.3 POSLOVNO-PROMIDŽBENA SREDSTVA Ovo poglavlje sadrži prijedloge komunikacije s klijentima putem promidžbenih sredstava (brošure.o (za korištenje ovih dokumenata potreban je program Microsoft Publisher!). U svom radu učenici trebaju razvijati sklonost timskome radu. svaka tvr tka mora komunicirati s klijentima.3 na pratećem CD-u naći ćete: 1. U ovom dijelu prikazat ćemo kolanje dokumentacije unutar vježbeničke tvr tke tijekom „radnoga dana – blok-sata“. mrežna (web) trgovina). 122 123 . Rješenje za UPITNIK O POZNAVANJU POSLOVNOGA BONTONA 5.5 na pratećem CD-u naći ćete: 1.2 POSLOVNA KORESPONDENCIJA Ako želi uspješno poslovati. a uvijek je dobro imati i neke posebne zadatke ako su učenici prije vremena završili prethodna zaduženja. jer se izlaskom iz lokalnih granica omogućuju međunarodni poslovni kontakti. o.1 PRIMJERI POSLOVANJA VT-a U ovom ćemo poglavlju prikazati tijek poslovanja i kolanje dokumentacije unutar vježbeničke tvr tke.o. o. Uz poglavlje 5. Pritom su posebno istaknute interkulturalne razlike u poslovnim običajima. U ovom poglavlju ukazujemo na primjere etičkog ponašanja koji su poželjni u poslovnim odnosima. U ovom su poglavlju prikazani prijedlozi za kreiranje pojedinih predložaka za potrebe poslovne korespondencije. Slogan i logotip vježbeničke tvr tke TIKO d. 5.

124

d. o. o.
trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka)

Zagreb, Lastovska 23 Tel:. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.hr

ADMINISTRACIJA
1. Evidencija nazočnosti djelatni ka u odjelu 2. Evidencija nazočnosti djelatni ka u tvr tki 3. Evidentirati ulaznu poštu i pre dati je odjelima kojima pripada 4. Izraditi putni nalog za djelatni ke: NN - putuje automobilom u Delnice (Osijek-Delnice 408 km) i AA putuje s djelatnikom NN radi posjeta dobavljaču Drvoind d.o.o. Delnice 5. Obrazac matične evidencije radnika - prikupiti podatke o zaposlenicima 6. Evidentirati izlaznu poštu i poslati je poslovnim par tnerima 7. Osmisliti izgled web-stranice tvr tke (naslovna stranica s linkovima) - in or m tičar f a 1. Evidencija nazočnosti djelatni ka u odjelu (dostaviti ga u Tajništvo) 2. Evidencija ulaznog računa u Knjizi UR-a, kopirati ga i proslijediti ga u Prodaju i Financije (primljena otpremnica i račun za nabavljenu trgovačku robu od Drvoind d.o.o.) 3. Skladišna kar tica - evidentirati nabavu i prodaju robe (skladištar) 4. Izraditi upit za nabavu kuhinjskog namještaja tvr tki ZMB d.o.o., proizvodnja kuhinjskig namještaja, Ul. Ivana i Cvijete Huis, 49210 Zabok 5. Izraditi narudžbu - primljena ponuda u PAPIRUS d.o.o. za prijenosno računalo - 2 kom. 6. Putni obračun za službeno putovanje za djelatnike NN i AA (dostaviti u Računovodstvo radi obračuna) 1. Evidencija nazočnosti djelatni ka u odjelu (dostaviti ga u Tajništvo) 2. Izraditi ponudu Gold osiguranju d.d. - vezano uz upit iz Tajništva 3. Formirati prodajnu cijenu nabavljene trgovačke robe od tvr tke Drvoind d.o.o. - izradba kalkulacije - PC uredskog seta “Dinko” 4.400,00 kuna 4. Izraditi letak - uredski namje štaj 5. Izraditi otpremnicu i račun - na temelju narudžbenice tvr tke Venus d.o.o. - dostaviti je u Tajništvo, Skladište, Financije 6. Evidencija izlaznog računa u Knjizi IR-a 7. Kreirati poslovno-promidžbe na sredstva

PRODAJA I MARKETING NABAVA

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
1. Evidencija nazočnosti dje latnika u odjelu (dostaviti ga u Tajništvo) 2. Isplatiti akontaciju za službeno putovanje 3. Platiti nabavljenu trgovačku robu - HUB 4. Evidentirati nabavljenu trg. robu a) u financijskom knjig. b) u robnom knjig. 5. Evidentirati prodanu robu a) u financijskom knjig. b) u robnom knjig.

INTEGRALNI ZADATAK RAZRAĐEN PO ODJELIMA - primjer za dva školska sata

ADMINISTRACIJA

ADMINISTRACIJA NABAVA

EVIDENCIJA NAZOČNOSTI RADNIKA

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO REFERENT OBRAČUNA PLAĆE

ADMINISTRACIJA

VODITELJ ODJELA

PRODAJA I MARKETING

Slika 5.1.1: Hodogram kolanja dokumenta Evidencija nazočnosti radnika
125

U četvr tom su poglavlju opisani svi poslovi kojima se bavi Odjel administracije. To je odjel u kojemu započinje i završava posao. Brza i učinkovita podjela pošte ostalim odjelima omogućit će brzo «zapošljavanje» svih učenika u tvr tki, a nakon svršetka svakog posla poštu je potrebno i otpremiti poslovnim par tnerima, pa možemo reći da u ovom odjelu započinje i završava radni dan u vježbeničkoj tvr tki. U nastavku je prikazan dio poslova koje može obavljati Odjel administracije svaki nastavni sat.

Svaki radni dan (blok-sat) potrebno je evidentirati radnike, njihov dolazak na posao, rad, napredovanje, obavljanje postavljenih zadataka. Podatke o dolasku i odlasku radnika na posao i s posla vodi Odjel administracije na temelju prikupljenih podataka drugih odjela. Podatci se unose u zbirnu listu koja radnicima Odjela financija i računovodstva služi za obračun plaće.

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

EVIDENCIJA ULAZNE I IZLAZNE POŠTE Sva pošta koja dolazi ili odlazi iz/u vježbeničku tvr tku treba biti evidentirana u knjigama Urudžbeni zapisnik i Dostavna pošta. Na taj način možebitne pogrješke (koje mogu nastati zbog neotpremanja ili pak neodgovaranja na upit, ponudu i sl.) mogu biti otklonjene. U navedenim knjigama upisujemo nadnevak kada smo poštu primili (poslali), od koga smo je primili (kome poslali), kojem je odjelu pošta namijenjena (koji odjel poštu šalje)... Osim evidentiranja pošte u te dvije knjige, poštu treba kopirati i jedan primjerak ostaviti u pismohrani.
Prodaja i marketing Nabava

Administracija

Pošta za slanje

Financije i računovodstvo

Upit

Ponuda

Ulazna faktura

Narudžba Požurnica

Čestitke

Pozivi
DOSTAVNA KNJIGA ZA POŠTU

d. o. o.
trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka)

d. o. o.
trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka)

URUDŽBENI ZAPISNIK

Zagreb, Lastovska 23 Tel:. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.hr
PRIMATELJ Bilješka Ime i prezime / naziv 4 Mjesto 5 7

Zagreb, Lastovska 23 Tel:. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.hr
POŠILJATELJ Predmet Im i prezime / naziv 3 Mjesto 4 5 Klas. oznaka primatelja 6

Redni broj 1 Bilješka 7

Datum upisa 2

Klasifikacijska oznaka 3

Redni broj 1

Datum primitka 2

Nadnevak Redni broj primitka pošte

Naziv pošiljatelja pošte i mjesto

Što smo dobili poštom

Oznaka odjela ko ejmu se pošta upu ć je u

Nadnevak slanja pošte

Oznaka odjela koji šalje poštu

Naziv primatelja pošte i mjesto

Potpis osobe koja je poštu otpremila

Slika 5.1.2: Primjer Urudžbenog zapisnika (ulazna pošta)

Slika 5.1.3: Primjer Dostavne knjige za poštu (izlazna pošta)

126

127

ULAZNA FAKTURA DOBAVLJAČ DRVOIND

Ulazni račun dobavljača ADMINISTRACIJA URUDŽBENI ZAPISNIK

Drvoind d.o.o.
PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4, Osijek
ŽR 5900001-1000000064

EVIDENCIJA U KNJIZI URA NABAVA MB 32044305 SKLADIŠNA KARTICA TIKO d.o.o. Lastovska 23 10000 ZAGREB

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

PRODAJA I MARKETING

R1 Račun br. 256 Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20.06.2008. Nadnevak plaćanja: 20.07.2008. Rb Opis dobra Uredski set “Dinko” kom PC bez PDV 10 3.600,00 Iznos bez Iznos PDV-a PDV-a 36.ooo,00 36.ooo,00 7.920,00 43.920,00 7.920,00 Iznos sa PDV-om 43.920,00

EVIDENCIJA U ROBNOM KNJIGOVODSTVU

IZRADBA KALKULACIJE

EVIDENCIJA U FINANCIJSKOM KNJIGOVODSTVU

IZRADBA LETKA

1.

UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22%

UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST PLAĆANJE ROBE UKUPNO ZA PLATITI

Slika 5.1.4: Shematski prikaz nabave trgovačke robe od tvr tke Drvoind po odjelima

Direktor: Karlo Karlović

128

129

07.2008.00 Iznos PDV-a DV.vi0 7 rl 0 0 ć Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a 43.o. Nadnevak plaćanja: 20. kopira i šalje u odjel nabave NABAVA 1.06.00 UKUPNO ZA PLATITI Porezna osnovica: Porezna osnovica: 36.000.o.o. Iznos sa PDV-om R.ime i prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište 4 DRVOIND d.920. Iznos sa PDV-om R UKUPNO ZA PLATITI b Opis dobra kom PC bez PDV Iznos bez PDV-a 43.o. PRIMJERAK NABAVA Slika 5. 1/2 KNJIGA PRIMLJENIH (ULAZNIH) RAČUNA ULAZNI RAČUN 1.920.info-centar.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 RAČUN 13. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.o.7: Knjiženje ulaznog računa u Knjigu ulaznih računa 130 131 . vježbenička tvr tka Trg Sv.06.ooo.2008.920.+385/01/503-319 Fax.7. Uredski set “Dinko” 10 3.00 43.2008.00 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Rb UKUPNO ZA PLATITI 1.2008. 256 1.00 36. Osijek d.920.00 UKUPNO ZA PLATITI Direktor: Karlo Karlović Drvoind d. 2008 Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20. BR.00 7.00 Iznos sa PDV-om PC bez PDV Uredski set “Dinko” 10 3.00 36.920.ooo.o.00 7.00 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% - 36. Lastovska 23 10000 ZAGREB R1 Račun br.00 79 Lastovska 23 10000 ZAGREB 36.920.1. oznaka primatelja 6 Bilješka Rb Opis dobra kom PC bez PDV 1. Uredski set “Dinko” 10 3. PRIMJERAK PISMOHRANA (ADMINISTRACIJA) 2.00 7.00 43.1. 064 ŽR 59000 20. Osijek ŽR 5900001-1000000064 MB 32044305 TIKO d.00 Slika 5.600. Drvoind.920.06.00 7. PRIMJERAK FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO Drvoind d.06.o.00 7. Uredski set “Dinko” 10 3.00 43.2008.ooo. Osijek Ul.00 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% - 36.o.2008. ŽR 5900001-1000000064 PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4.920.000. UKUPNO 36.920.6. os R1 Račun br.00 0.600.ooo.00 36. do 30.o.920. Nadnevak plaćanja:01-1000008. Direktor: Nadnevak plaćanja: 20.00 36.00 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% - 36. Unosi račun u Knjigu URA i skladišnu kar ticu 1.00 Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20./fax: 031/812 599 info@info-centar.600.o.06.zaprima poštu.2008.ooo.2008.9a0.o.ć 43.600. Osijek Zagreb.00 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Direktor: Karlo Karlovi920.00 7.06. 2 str.o.o.600.00 36. o. Lastovska 23 tel. ŽR 5900001-1000000064 PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4.920.00 Iznos bez PDV-a MB I3nos sa430-5m 204 PDV o z 43.ooo.00 43.00 43.o.o.o. Karlo Ka.00 43. Osijek R1 TIKO d.07. Iznos PDV-a Iznos sa PDV-om Rb Opis dobra kom PC bez PDV Iznos bez PDV-a 1.00 0. i 0 Karlo Kar920v0ć 43.o. Nadnevak plaćanja: 20.920.ooo.00 0. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.ooo.00 R1 Račun .00 6 25 79 0 DOBAVLJAČ (ISPORUČITELJ ROBA ILI USLUGA 43. PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4. Osijek Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20.00 7.00 0.o. PRIMJERAK PRODAJA I MARKETING 3. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) URUDŽBENI ZAPISNIK TIKO d.5: Kolanje dokumentacije kod nabave u Odjelu administracije Slika 5. Opis dobra kom Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20. +385/01/221-018 www.o.920.07.ooo. lo .00 0. PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4.o.920.2008.000.o.000.hr TIKO d.00 0. 256 Lastovska 23 10000 ZAGREB MB 32044305 Informatika Tiko d.o.00 0.2008.06.1. d.920. Kopira ulazni račun i šalje ga u Odjel prodaje i marketinga te Odjel financija i računovodstva 2.00 7.00 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% - 36.920.o.920. Trojstva 4 PRETPOREZ IZNOS UKUPNI IZNOS RAČUNA RAČUNA S MB/JMBG NE MOŽE BEZ POREZOM UKUPNO MOŽE SE SE DO(POREZNI POREZA DOBITI BROJ) BITI 5 6 7 8(9+10) 9 10 1.07.920n00PDV-a Iz .6: Kolanje dokumentacije kod nabave u Odjelu nabave Drvoind d.b2r.00 1 UR00000001 20.00 7 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% R1 TIKO d. PRIMJERAK NABAVA 2.00 7. Lastovska 23 Tel:.520.920.hr Tel. PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4. Račun br. 256 MB 32044305 Drvoind d. Lastovska 23 10000 ZAGREB 1.00 36.92o.00 0. o.920. faktura 3-001 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20.00 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Direktor: 7..ADMINISTRACIJA .000.00 1 20.07.00 36. Nadnevak plaćanja: 20.920.2008. Lastovska 23 10000 ZAGREB ŽR 5900001-1000000064 MB 32044305 Drvoind d.00 Direktor: Karlo Karlović DONOS SVEUKUPNO Porezna osnovica: 36. 6 Račun br.2 NAZIV .o.00 0.00 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 7.ooo.920.o.6.00 7.00 7.2 000 Iznos PDV-a Redni broj 1 Datum primitka 2 POŠILJATELJ Predmet Im i prezime / naziv 3 Mjesto 4 5 Klas. 2.2008. BROJ 1 2 NADNEVAK 3 UKUPNO ZA PLATITI Rb Opis dobra kom PC bez PDV Iznos bez P43. Pavićeva 3 Zagreb.o. Uredski set “Dinko” 10 3.920.

Slika 5.400.00 kn 1-0002 kom./fax: 031/812 599 info@info-centar.00 44. 10.Informatika Tiko d.00 Uredski set “DINKO” CIJENA: 4.o.o.00 CIJENA 0. +385/01/221-018 www.600.06.22 Marža iznos Zavisni trošak 0 Prodajna Prodajna cijena vrijednost Kto. Troškovi cijena vrijednost % iznos % iznos nabave 3. Lastovska 23 tel.00 0.00 kn) 2.00 kn Garnitura “GOLD” CIJENA: 4.6.hr Tel.250.oo 20.000.00 0.00 0.1. Stolica “MAJA” CIJENA: 250.00 22.00 20.: kom Vrsta robe.00 kn Garnitura “RED CAR” CIJENA: 4.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 Dokument: Skladište: Datum: Par tner: 10 1 SKLADIŠTE 20.00 0.000.000.000.00 0.500.950. Rab.22 8. 2 str.hr PRODAJA I MARKETING 1. Količina Nabavna Nab. Sadržaj Donos KA00000001 DRVOIND d.hr Tel.00 Marža % 22. o.jed. Rab.kalkulacija za nabavljenu robu po računu 256 dobavljača Drvoind d.00 d.00 0. o.info-centar.2008. trošak Z.9: Primka ./fax: 031/812 599 info@info-centar.00 10. Z.00 20. o.000. 132 Slika 5. Pavićeva 3 Zagreb. o.000.00 0. 001 DRVOIND d. +385/01/221-018 www.000.+385/01/503-319 Fax.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 13.00 0.+385/01/503-319 Fax.00 kn Uredska svjetiljka “JET” CIJENA: 40. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Skladište 1 Konto: 6600 SKLADIŠTE ROBA U SKLADIŠTU Konto: 6600 U mjesecu prosincu Mj.o. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.00 0.1.o.00 44. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo. troš.400. 2008 Cijene su izražene bez PDV-a d.o. 1/1 SKLADIŠNA KARTICA 1. Pavićeva 3 Zagreb. Dug.00 kn Slika 5.info-centar. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo. Izradba letka Iz naše ponude izdvajamo: Uredski namještaj Uredske stolice i lampe Garniture Informatika Tiko d.2008. Lastovska 23. Ulaz 10.00 8.00 Stanje 10.7. mj.o.1.8: Evidencija skladišne primke (ulaznog računa) u skladišnoj kar tici trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Zagreb. Vježbenička tvr tka Uredski set “TOMI” CIJENA: 3.00 36.o.00 4.00 36.00 kn Stolica “STELA” CIJENA: 250.2008.00 Izlaz 0.o. 10 000 Zagreb Tel:.6.o. 1-002 UREDSKI SET “DINKO” Količina odobravamo Vam dodatnih 20% popusta uz predočenje ovog letka Datum 20.00 36.00 kn PRIMKA KALKULACIJA KA00000001 Po dokumentu: m 256 Primljeno opis: nabava robe: Šifra Naziv robe UREDSKI SET “DINKO” J.6.10: Letak .400.00 6600 36. do 30. Lastovska 23 tel.o.000.2008. Izradba kalkulacije nabavljene robe (PC 4.brošura za proizvode na akciji 133 .

00 88.000.00 0.hr Tel.400.o.o. 2008 PRODAJA IZRADITI OTPREMNICU I RAČUN Skladište 1 Konto: 6600 SKLADIŠTE ROBA U SKLADIŠTU Konto: 6600 Vrsta robe.00 44.1.400.00 44.000.00 Stanje 10.o.jed. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.000.00 0.000.00 0.00 88.hr Tel.00 0.000. Plaćanje fakture NARUDŽBA kupac Venus ADMINISTRACIJA URUDŽBENI ZAPISNIK Informatika Tiko d.00 ISPORUKA ROBE TVRTKI SLANJE RAČUNA Slika 5.00 36. +385/01/221-018 www. 1/1 EVIDENCIJA U ROBNOM KNJIGOVODSTVU SKLADIŠNA EVIDENCIJA SINTETIČKA TEMELJNICA EVIDENCIJA U FINANCIJSKOM KNJIGOVODSTVU Duguje 0.000. do 30.000.000. Pavićeva 3 Zagreb.06.o. Sadržaj Donos KA00000001 Ulaz 10. Lastovska 23 tel. 1-002 UREDSKI SET “DINKO” Količina Mj.13: Shematski prikaz prodaje trgovačke robe tvr tki Venus d.000. Pavićeva 3 Zagreb.000. Knjiženje u materijalnom knjig.00 123.00 0.2008. 1/1 EVIDENCIJA U KNJIZI IRA MATERIJALNA/ROBNA KARTICA 1.6.o.o.6.00 88. 2 str.00 DRVOIND d.00 Datum 20.00 4.7.00 36. +385/01/221-018 www.00 20.00 Izlaz 0.12: Evidencija ulaznog računa u financijskom knjigovodstvu (Glavnoj knjizi) 134 135 . Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.000.000.00 0. Knjiženje u robnom knjigovodstvu 2.: kom Vrijednost CIJENA Ulaz Izlaz 0.00 88.7.o.00 Saldo 44.000.oo 4.00 8.00 88. Lastovska 23 tel.00 0.info-centar./fax: 031/812 599 info@info-centar. 10.info-centar.00 88. po odjelima Slika 5.00 20.00 44.00 0.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 13.00 0.00 36.920.00 0.00 0.00 36.FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO 1.00 ADMINISTRACIJA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO NABAVA 6600 ROBA U SKLADIŠTU 1 SKLADIŠTE DOSTAVNA KNJIGA ZA POŠTU Slika 5.920.00 Potražuje 43.000.920./fax: 031/812 599 info@info-centar.2008.00 7.+385/01/503-319 Fax. 2 str.00 123.000.2008.00 88. 3.000.920.00 20.+385/01/503-319 Fax.2008.1.o.11: Evidencija skladišne primke (ulaznog računa) u materijalnom knjigovodstvu Informatika Tiko d.00 0.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 Dokument FT00000001 FT00000001 FT00000001 FT00000002 FT00000002 FT00000002 FT00000003 FT00000003 Konto 220 1800 650 6690 659 6600 650 659 Opis dobavljači potraživanje za plaćni pretporez vrijednost robe po obračunu dobavljača razlika u cijeni robe u skladištu obračun nabave roba u skladištu vrijednost robe po obračunu dobavljača obračun nabave Opis NABAVA PO FA 256 NABAVA PO FA 256 NABAVA PO FA 256 USKLADIŠTENJE ROBE PO PC USKLADIŠTENJE ROBE PO PC USKLADIŠTENJE ROBE PO PC ZAKLJUČAK SKUPINE 65 ZAKLJUČAK SKUPINE 65 13.1.00 0.

Lastovska 23 Tel. Venus.800. kopira i šalje u Odjel prodaje PRODAJA I MARKETING Izdaje otpremnicu i račun u četiri primjerka (odjelima prodaje. 10 000 Zagreb žiro-račun kupca (primatelja) Nadnevak: 21. Količina 2 CIJENA IZNOS (bez PDV-a) (cijena x količina) 4.hr Tel. mj. Lastovska 23 tel. Mjesto 4 Osijek Zagreb Klas.o.+385/01/503-319 Fax. o.broj ar tikla 1-0002 Naziv (vrsta i kvaliteta robe) Uredski set “Dinko” Jed.o.2008.00 Vlastitim kamionom Cijena 4.2008.00 Cijena Iznos Naručenu robu isporučite na naslov: Venus d.zaprima poštu.00 UKUPNO: Vrijednost 8. Rabat kom 0. Vukovarska 21.o. Zagreb Način isporuke: 5 dana Način otpreme: Vlastitim kamionom Način plaćanja: nalogom za plaćanje Našu robu platit ćemo u roku: 15 dana Cijene se razumijevaju: skladište kupca Posebni uvjeti: Prigovori o kvaliteti i kvantiteti robe moraju se s dokazima dostaviti čim su nedostatci ustanovljeni. 21. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Zagreb. lipnja 2008. +385/01/221-018 Zagreb www.o Otpremljeno: Vastitim kamionom Napomena: Šifra 1-0002 Naziv robe UREDSKI SET “DINKO” Kom Mj.00 Porezna osnovica: 8. faktura 3-001 Narudžbenica 2-001 Predmet Bilješka 7 Zagreb. o.800. financija i računovodstva te kupcu) Tiko d.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 OTPREMNICA OT00000001 Primatelj: Broj naloga: Šifra Naziv robe Jed. Lastovska 23 tel.00 Ukupno s porezom: 10 736.6.00 Porezna osnovica 22%: 0.800. Redni broj 1 1 Datum primitka 2 20.: Primatelj: Venus d. Pavićeva 3 Zagreb.o. POŠILJATELJ Ime i prezime / naziv 3 Drvoind./fax: 031/812 599 Par tner: 002 VENUS d. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net. Pavićeva 3 Datum: 22.o.o.hr Prodaja Vukovarska 21.00 Ukupno bez poreza: Uračunat rabat: 0.00 Porezna osnovica 0%: 0. o.400.800. Zagreb šalje narudžbenicu broj 5 u kojoj naručuje 2 kom.2008 Ukupno bez PDV-a 8. oznaka primatelja 5 6 Ul. o. Valuta: 7.00 8. KUPAC (PRIMATELJ) NARUDŽBENICA br. i to najbržim načinom.800. Lastovska 23 Tel:.800.o. nabave.00 8.00 Količina 2 Dvo: 22.o. Informatika Infocentar Skladište: 1 SKLADIŠTE VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo. 10000 ZAGREB VUKOVARSKA 21 Račun broj: IR00000001 Način otpreme: Količina 2.o. 5 d.Zagreb 136 137 .+385/01/503-319 Fax. mjere kom. info@info-centar. U nastavku prikazujemo kolanje dokumentacije u procesu prodaje robe drugim vježbeničkim tvr tkama.+385/01/503-319 Fax.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 R-1 VENUS D. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) URUDŽBENI ZAPISNIK d.400.00 Porez: 1936. 22.O.jed. k om Venus d.2008.00 DESET TISUĆA SEDAMSTO TRIDESETŠEST KUNA I NULA LIPA Kupac plaćanje fakture MODEL: Kupac: 00000001-002 Mat. 06.Vježbenička tvr tka Venus d.800. 4400 8. Informatika Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo. d.info-centar.o. Vježbenička tvr tka Tiko d. uredskog seta „Dinko“.o. Zagreb.hr Tel.o.6. +385/01/221-018 MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 Sklad.o.o.info-centar.00 8.o. .00 ADMINISTRACIJA .06.o.o.00 Zagreb./fax: 031/812 599 info@info-centar. +385/01/221-018 www. broj .o.ugovor br.7. a najkasnije u roku 8 dana. 1-0002 UREDSKI SET “DINKO” Na temelju: Narudžba .o.6. d.O.00 Uračunat cassa sconto: 0. Ambalaža je uračunana u cijenu. broj Voditelj komercijale: Direktor: Iva Ivić (žig i potpis) Venus d.

o. tel.00 0.00 0.o.00 UKUPNO: 8.00 2. Lastovska 23 tel./fax: 031/812 599 info@info-centar.00 88.o. 2008 Skladište 1 Konto: 6600 SKLADIŠTE ROBA U SKLADIŠTU Konto: 6600 NABAVA 1.hr Tel.o. mj.8.00 0. VENUS d.2008.00 18.000.2008.00 44.800.00 Informatika Infocentar Đakovo.2008.00 8.6. VENUS d.00 79. do 30.00 79. 0.200.6.7.o. Sadržaj KA00000000 POČETNO ST.00 Vrijednost 8.6. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo. Vlastitim kamionom KA00000001 OT00000001 DRVOIND d.00 Stanje 10.o.00 Datum 1. Skladište – izdaje robu 2. Evidentira izdanu robu sa skladišta u robnoj kar tici 2.00 Stanje 10.o. do 30.o info@info-centar. Lastovska 23 Tel.00 Potražuje 8. 22.00 1.o.00 Šifra Naziv robe Jed. 2008 Informatika Tiko d.00 0.6.00 10.00 79. Pavićeva 3 VJEŽBENIČKA TVRTKA Datum: 22.hr Tel.000.800.00 18.6. Evidentira izdanu robu sa skladišta u skladišnu kar ticu Informatika Tiko d.+385/01/503-319 Fax.936.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 RAČUN KUPAC (PRIMATELJ DOBRA ILI USLUGE) 13.2008.00 2. 2008 FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO 1.00 8. Vukovarska 21 Zagreb NE PODLIJEIZNOS S ŽE OPOREZIMB/JMBG POREZOM VANJU (POREZNI BROJ) 5 6 10.00 1.00 0.00 0.00 0.800.1.hr www.info-centar.00 Skladište 1 Konto: 6600 SKLADIŠTE ROBA U SKLADIŠTU Konto: 6600 FT00000004 FT00000004 prodaja robe kupcu venus prodaja robe kupcu venus prodaja robe kupcu venus smajenje zaliha prodane robe Vrsta robe: 1-002 UREDSKI SET “DINKO” Količina Mj. 2 str.736.000.00 20.00 OTPREMNICA OT00000001 Primatelj: Broj naloga: 20./fax: 031/812 599 info@info-centar.200. +385/01/221-018 www.136.2008.00 Cijena 4.800.oo CIJENA 0.400. Lastovska 23 Partner: 002 VENUS d.00 8.1.o.800.jed.jed.800.00 0. 10.00 8.00 21.oo 4.00 138 139 .OSNOVIOSNOVIPOREZ POREZ STVU NOST CA CA 9 0.info-centar.00 1-0002 UREDSKI SET “DINKO” 20 6600 ROBA U SKLADIŠTU 1 SKLADIŠTE 2. 1/2 KNJIGA IZDANIH (IZLAZNIH) RAČUNA IZLAZNI RAČUN 1.400.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 17.ime i prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište 4 VENUS d.: kom FT00000004 FT00000005 FT00000005 nabavna vrijednost prodane robe smajenje zaliha prodane robe nabavna vrijednost prodane robe prijenos ukal.o. BR.00 Izlaz 0.00 Saldo 44. 10. 0 str.00 0.136.+385/01/503-319 Fax./fax: 031/812 599 info@info-centar.o.00 1.936.000. Pavićeva 3 Zagreb. Lastovska 23 tel.: kom Vrijednost CIJENA Ulaz Izlaz 0.00 88. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.736.00 FT00000006 FT00000006 20.2008.+385/01/503-319 Fax.8.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 Dokument Konto 7610 2810 120000 6600 710000 710000 6690 Opis prihodi od prodaje robe na veliko obveze za porez na dodanu vrijednost kupci roba u skladištu Opis 17.00 88.00 0.hr Vrsta robe.00 Informatika Tiko d.00 88.00 21.2008.00 1 1 2 3 7 0.2008. Knjiži prodaju robe u financijskom knjigovodstvu OSLOBOĐENO POREZA 0% OPREZIVO 10% R. VJEŽBENIČKA TVRTKA Zagreb.6. Lastovska 23 tel.2008.o.00 8 0. +385/01/221-018 MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 13.736.00 8.200.00 8.00 8.000. BROJ NADNEVAK NAZIV .infoMB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 centar.o.6. 1/2 MATERIJALNA/ROBNA KARTICA 1.hr Tel.1. Ulaz 10. do 30. +385/01/221-018 www.00 IZVOZ 22% U TUZEM.+385/01/503-319 Fax.000.2008.00 0.2008.2008. Ruc-a Datum 1.o. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.400.00 10 0.o.800.00 2./fax: 031/812 599 info@info-centar.00 18.1.00 Venus d.o.o.00 20. Sadržaj KA00000000 POČETNO ST.o.400.00 11 0. KA00000001 OT00000001 DRVOIND d. +385/01/221-018 www.00 4. 2 str.00 1.6.00 0./fax: 031/812 599 Zagreb.o.+385/01/503-319 Fax.600.00 13 14 15 IR00000001 22.o. 1-002 UREDSKI SET “DINKO” Količina Mj. 0.800.info-centar.o. Ruc-a razlika u cijeni robe u skladištu prijenos ukal.6.2008.00 4.800.2008. Pavićeva 3 Zagreb. kom Količina 2.Informatika Tiko d. Pavićeva 3 Zagreb.OSTALO VRIJED. Vježbenička tvrtka Način otpreme: 22.600.800. 0 str.00 0.000.2008.200. 1/1 SINTETIČKA TEMELJNICA Duguje 0.00 8.6.00 0.800.00 79.00 12 0.hr Tiko d.00 0.hr Zagreb Tel.00 0.7. +385/01/221-018 www.00 8.info-centar. Ulaz 10.00 44.00 8.00 10.o. 1/1 SKLADIŠNA KARTICA 1.o.00 0. Infocentar Skladište:1 SKLADIŠTE Đakovo.00 18.00 1.00 20.800.00 Izlaz 0. Pavićeva 3 tel.800.00 0.936.00 0.

7. 10000 ZAGREB VUKOVARSKA 21 trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Miroslav Krleža. E-mail: tiko@net.00 DESET TISUĆA SEDAMSTO TRIDESETŠEST KUNA I NULA LIPA plaćanje fakture MODEL: 00000001-002 Kupac: Mat. lipnja 2008. šarm i slično.00 Ukupno s porezom: 10 736. +385/01/221-018 www. odrediti svrhu poslovne komunikacije. Cijena 4400 Iznos 8. Pavićeva 3 VJEŽBENIČKA TVRTKA tel. Vježbeničke tvr tke najveći dio informacija razmjenjuju upravo pisanim putem. sadržajem i formom. kulturu i kreativnost te postaje ključnom za poslovni uspjeh. Naravno da pisane komunikacije imaju i ne ke manjkavosti.00 Uračunat cassa sconto: 0. Informatika Tiko d. Lastovska 23.ADMINISTRACIJA 1. Mjesto 5 Zagreb 6 Redni broj 1 1 Datum upisa 2 20. Šalje račun tvr tki uz poslovno pismo obavijesti o isporuci robe 2. o. odrediti medij komuniciranja.) Račun broj: IR00000001 Zagreb.00 Porez: 1936. lipnja 2008. Lastovska 23 info@info-centar.o. Klas. godine. d. izvješća.: Primatelj: Venus d.. Danas smo Vam isporučili: • Uredski set “Dinko”.2008 Isporuka robe Poštovana gospodo. Tel:.00 Količina 2 Dvo: 22.“ d. tu spadaju i obrasci. Ono je „osobna iskaznica“ tvr tke koju predstavljamo. potrebno je pridržavati se nekih preporuka i pravila pri njegovoj izradbi: 140 141 . ali i nas samih. 00 kn/kom U prilogu Vam šaljem0 otpremnicu broj 1 i račun broj 1 na ukupan iznos od 10.736. Uvodi poštu u Knjigu dostavne pošte 5.o.06. 8.ugovor br. odijevanje. S poštovanjem Tiko d.2008.00 Molimo Vas da račun podmirite u roku od 15 dana od dana primitka robe na naš žiroračun: 5900001-1000000022 otvoren kod banke SUVT-a. pokazuje našu organizaciju.2008. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.hr ŽR 5900001-1000000022. faks-poruke.00 Zahvaljujemo na Vašoj narudžbi od 21.infoMB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 centar. Da bi pisana poslovna komunikacija bila što djelotvornija. 22.hr Primatelj Bilješka Im i prezime / naziv 6 Venus. Lastovska 23 Tel:.00 8.6. k om Rabat 0. broj Voditelj komercijale: Direktor: Iva Ivić Zagreb. čitati. Osnovna prednost pisane poslovne komunikacije je u tome što ona ostavlja trag.hr R-1 VENUS D. o. MB 8596323. +385/1/503-319 . a nered u glavi posljedica je ne reda u čovjeku. o..o. a nered u mislima posljedica je nereda u glavi.800. Moj obračun s njima Lastovska 23 10000 Zagreb EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB (Vježbenička tvrtka Venus d.2. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) DOSTAVNA KNJIGA ZA POŠTU Osim toga je pri samoj izradbi preporučljivo pridržavati se sljedećih koraka: 1.Zagreb Menađer Iva Ivić Iva Ivić Porezna osnovica 0%: 0. 5. Ona prezentira nas i našu tvr tku./fax: 031/812 599 Zagreb.800. Nered u rečenicama posljedica je nereda u mislima.o. Zagreb. o.00 Porezna osnovica 22%: 0. Fax: +385/1/221-018.o. Na temelju: Narudžba . Infocentar Đakovo.O.o. sastaviti poruku.800. e -pošta itd. Osim mnoštva različitih poslovnih dopisa.2008. 2 kom. d.. pisati ne znači drugo nego misliti. uređivati i popravljati. 2. 3. u funkciji ostvarivanja nekoga poslovnog cilja.o Otpremljeno: Vastitim kamionom Napomena: Šifra 1-0002 Naziv robe UREDSKI SET “DINKO” Kom Mj.o. Izostaje učinak neverbalne komunikacije te nekih drugih čimbenika tipa: osmijeh.hr Tel.o.o. cijena bez PDV-a 4. potrebno je pridržavati se nekih osnovnih pravila u njezinoj izradbi: • • • • • ekspeditivnost točnost i preciznost u izražavanju čuvanje poslovne i službene tajne urednost i estetski izgled administrativno-tehnička obradba.O. Poslovno je pismo. poslati primatelju. Sve ovo zahtijeva visoku razinu opće i informatičke pismenosti. odnosno dokument koji ima pravnu težinu.6.00 Porezna osnovica: Pisana poslovna komunikacija vrlo često je prvi dodir naše tvr tke s našim poslovnim par tnerima. Nadamo se daljnjoj uspješnoj poslovnoj suradnji.400. Naš znak I/m Vaš znak -/- Zagreb 22.00 kn Ukupno bez poreza: Uračunat rabat: 0. šifra 1-002. 4.jed. a nered u čovjeku posljedica je nereda u sredini i u stanju sredine.2 POSLOVNA KORESPONDENCIJA „. Da bi se to postiglo. oznaka 3 2-001 5. Valuta: 7.1 Poslovno pismo Poslovno pismo je najčešći oblik pisanoga poslovnog komuniciranja.+385/01/503-319 Fax.

34/99. brojevi telefona.o. Lastovska 23 Tel.o. Teorija poslovnih komunikacija razlikuje bitne i spore dne dijelove poslovnoga pisma.+385/01/503-319 Fax. Zakon o trgovačkim društvima propisuje obvezne elemente što ih trgovačka društva trebaju istaknuti na svojim poslovnim pismima. žiro-računa. br. odnosno upravnog odbora.. a ako nije. te iznose ako se radi o poslovnom papiru dioničkoga društva.• • • • • • ograničite se na jednu stranicu planirajte pismo izbjegavajte nejasne i dosadne konstrukcije usmjerite se na potrebe i interese primatelja poruke držite se formalnog tona i činjenica neka tijek pisma prati logičan slijed. ukupan broj izdanih dionica. Zagreb. Bitni dijelovi poslovnoga pisma Zaglavlje: • naziv trg. +385/01/221-018. e -pošta. Adresa primatelja: • podatci za identifikaciju poduzetnika • podatci za identifikaciju mjesta.) moraju se otisnuti njegova tvr tka. mrežna (web) stranica. o . 111/93. a kod dioničkog društva članova uprave. 2.. (5) Na poslovnom papiru i na internetskoj stranici društva kapitala moraju se . trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Naš znak Vaš znak Zagreb. PREPORUČENO. Upotreba tvr tke Članak 21. o. Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva. iznos temeljnog kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen. godine objaviti i na svojim mrežnim (web) stranicama. Zakon o trgovačkim društvima (NN. sjedište. 3. s naznakom koji dio tog kapitala nije uplaćen.2. društva • predmet poslovanja • ulica i broj • mjesto • zaštitni znak.) Da bi poslovno pismo ostvarilo svoju glavnu funkciju – prijenos poruke – potrebno je poštovati njegovu strukturu. 118/03. odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornoga. ZRAKOPLOVOM Raspored kopija (preslika) • Co Dopisak (pripis ili post scriptum) d. tvr tka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa. računima i dr. sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to uči njeno. i 107/07. 52/00. ovoga članka . a društvo izdaje dionice s nominalnim iznosom.. (4) Na poslovnom papiru trgovca (pismima.navesti: 1. faksa. Slika 5. travnja 2008.uz podatke iz stavka 4. računima... ulice i države Pozivne oznake Mjesto i nadnevak Predmet – naslov poslovne komunikacije Oslovljavanje Sadržaj: • uvod • bit • završetak • pozdrav Potpis: • pečat • oznaka funkcije potpisnika • vlastoručni potpis • ime i prezime ispisano osobnim računalom 142 Sporedni dijelovi poslovnoga pisma Prilozi • dodatci poslovnoj komunikaciji Način otpreme • ŽURNO. MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 143 . a od 1. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva.1: Predložak poslovnog pisma VT-a Tiko d.

odnosno predložak. 8. Kreiranje novog predloška: 1. 6. Slika 5. odaberite File/New. Svi oni imaju veći broj zajedničkih elemenata. unesite stalni tekst. logotip i zaštitni znak. pokrenite program Microsoft Word. Svaki taj dokument stvoren prema predlošku imat će sve elemente koje ima predložak. Tako možemo napraviti predložak poslovnoga pisma koji će sadržavati naziv i adresu naše vježbeničke tvr tke. odaberite File / Save As. 5. Sasvim je logično da ćemo jednom napravljeni raspored koristiti za sve dokumente istoga tipa. Postupak otvaranja i modifikacije postojećih predložaka: 1. odaberite Save as type – Document Template / Save. pozivne oznake itd. Letters & Faxes. mjesto za adresu primatelja. unesemo tekst i dokument spremamo pod novim imenom. Sama modifikacija i prevođenje su vrlo jednostavni – prepravite veličinu papira ako je potrebno. obrišite tekst i upišite novi.3: Postupak otvaranja postojećih predložaka u Word-u Slika 5. prilagodite i uredite tekst. 5. Modificiranje postojećih predložaka U Word-u možete pronaći čitav niz predložaka na engleskome jeziku. odaberite Template / On my computer. 7. u desnom dijelu dijaloškog okvira odaberite Template/On my computer. Word nam omogućuje kreiranje potpuno novog ili otvaranje nekog od postojećih predložaka. u okviru koji prikazuje ikone predložaka odaberite Blank Document / OK.5. Za tu svrhu pravimo datoteku koja predstavlja uzorak dokumenta. 6.2 Predlošci (Templates) u Word-u Vježbeničke tvr tke u svom tekućem poslovanju vrlo često koriste mnoštvo poslovnih pisama i različitih dokumenata.2: Kreiranje novog predloška u Word-u 144 145 . pojavit će se prazan dokument TEMPLATE 1. 3. odaberite File / Save As. pokrenite Word.2.2. odaberite Save as type Document Template / Save. 3. 7. Treba ih samo prevesti i modificirati prema svojim potrebama. 2. odaberite skupinu – npr. Svaki put kad pišemo novo poslovno pismo odaberemo predložak. 4. 4. 8. Zato je potrebno izraditi dokument na kojemu su ti elementi napisani i pravilno raspore đeni. odaberite File / New. ili što drugo što vam je potrebno na predlošku. birajte npr. 2. Professional Fax / OK.2. prilagodite pojedine di jelove.

www. Iz čitavog niza pravila izdvajamo: • uvijek trebamo znati komu pišemo – postoje adrese koje predstavljaju skupinu ljudi • pišite kratko i jasno • budite izravni • pazite na gramatiku • prilagodite poruku primatelju/ima. kontakt-osoba. 5. Elektronička pošta je danas nezamjenjiv alat u komunikaciji.3 Telefaks Premda spada u elektroničke komunikacije. Zbog svoje je brzine i djelotvornosti uvelike pridonio poslovnoj uspješnosti svakog poslovnoga subjekta. adresa. kontakt-osoba. broj telefaksa). Za slanje e -mail poruka potrebno je imati: • • • • priključak na internet vlastitu e -mail adresu komunikacijski program za pisanje poruka e -mail adresu primatelja 5. jezik i smisao za humor primatelja pošte mogu razlikovati od vaše • datoteke u privitku ne smiju biti prevelike.Elektronička pošta (e-mail) Danas je elektronička pošta (e -mail) važan način razmjene informacija među poslovnim ljudima. broj stranica i predmet). kao što su elektronička pošta. E-mail spada u red asinkrone komunikacije budući da omogućuje komunikaciju u bilo koje vrijeme. 146 147 .2.4 Komunikacija putem interneta Internet je globalna mreža svjetskih razmjera koja pruža golem broj različitih usluga. pošiljatelju (naziv. i to ne samo radi bontona nego i radi sigurnosti i očuvanja ugleda tvr tke. Stoga se prilikom komunikacije putem e -maila trebamo pridržavati nekih osnovnih pravila. adresa. telefaks je zapravo kombinacija klasične papirnate i elektroničke komunikacije. prijenos datoteka. Preporuke za korištenje telefaksa: • • • • • koristite ga za žurne poruke izbjegavajte tamne slike na porukama ne koristite ga za poruke u kojima je važan vanjski izgled izbjegavajte ručno pisane bilješke koristite jednostavniji tip slova.2. za razliku od nekih drugih oblika koji zahtijevaju istodobnu prisutnost sudionika. internetska telefonija itd. čavrljanje. broj telefaksa) i o samoj komunikaciji (nadnevak izradbe. • poruke čitajte redovito i odgovarajte brzo • ne služite se e -mailom kako biste izbjegli telefonske razgovore (time ostavljate dojam da osobu namjerno izbjegavate) • budite pažljiviji glede pošte što ju šaljete u odnosu na onu koju primate • ne koristite isključivo velika slova – VELIKA SLOVA IZGLEDAJU KAO DA VIČETE • pomnjivo koristite kratice i emocionalne ikone • ne šaljite „lance sreće“ elektroničkom poštom • ne uključujte tuđu poruku ili privitak bez prethodnoga dopuštenja • imajte na umu da se kultura. Sadrži podatke o primatelju (naziv.

slanje datoteka te tekstualnih poruka. U zaglavlje idu e -mail adrese primatelja. opasnost od virusa itd. ponovljeni predmet. odaberite korisničko ime i lozinku i možete započeti s razgovorom.Slika 5. Program je besplatan i možete ga skinuti na stranici skype -a i vrlo je jednostavan za korištenje. odnosno ponuda i poziv na kupnju. U nedostatke bismo mogli ubrojiti izostanak osobnoga kontakta. Preko njih se tvrtka predstavlja javnosti ili joj služe kao katalog proizvoda. oslovljavanje te sam sadržaj poruke koji se sastoji od uvoda. a kako se mogu slati i datoteke raznih formata. Ovdje spadaju i prezentacijsko-komercijalne mrežne (web) stranice. Sve što trebate imati je pristup internetu (npr.o. Dijelove e -mail poruke možete vidjeti na prethodnoj slici. U samom tekstu poruke mogu se navesti potpuna adresa primatelja.4: Dijelovi e -mail poruke Slika 5. Slika 5. spam poruke. ali i mogućnost telefoniranja na fiksni ili mobilni tele fon. Skype Skype je aplikacija koja nam omogućava besplatan razgovor s korisnikom koji ima instaliranu istovrsnu aplikaciju. biti.5: Skype Vježbeničke tvr tke elektroničku poštu mogu koristiti za dogovaranje sastanaka. ADSL) te mikrofon i slušalice. Osim toga moguća je i uspostava konferencijskih veza. zbog čega ga preporučamo u radu vježbeničkih tvr tki. predmet poruke i prilozi.2. završetka. slanje različitih dokumenata i dopisa.2. Osnovna prednost elektroničke pošte je velika brzina prijenosa podataka te razmjerno niska cijena. 148 149 .6: Mrežna (web) stranica VT-a Tiko d. adrese kopija. Skype može donijeti znatne uštede u troškovima telefonskih razgovora.o. Osim toga treba pomnjivo procijeniti pogod nost elektroničke pošte u odnosu na neki drugi medij. pozdrava i potpisa. a i kao obrazac za narudžbu. e -mail se uvelike koristi i kao sredstvo oglašavanja.2. Najprije instalirajte program na računalo.

3. ime i prezime osobe. Jednostrano otisnut letak nije dobar letak! 151 Konstante • Naziv • Zaštitni znak • Marka proizvoda • Kućna boja • Promidžbeni stil Mediji • Novine • Tjednici. izrađena Fotografija osobe je u načelu nepoželju Publisher-u na i može upućivati na preveliki ego. što je sasvim razumljivo budući da su potrošači već upoznati s proizvodom ili uslugom. osim za otpremu i zaštitu dopisa treba poslužiti i kao sredstvo ekonomske promidžbe.. Slika 5. e -mail adresa.. faksa. • Projekcijska promidžbena sredstva – promidžbeni filmovi . Promidžbeni se plakati poznatih tvr tki obično oslanjaju na sliku ili logotip.. treba privući pozornost i potaknuti ljude na akciju. pokušajte dobiti uravnoteženu strukturu o ne upotrebljavajte više od dva fonta o ne pretjerujte s bojama o slika naglašava poruku riječi. • Akustična promidžbena sredstva • Ostala promidžbena sredstva – nagrade. dajemo vam nekoliko praktičnih savjeta koji će vam pomoći pri njegovoj izradbi: o isplanirajte sadržaj plakata o načinite skicu plakata i odredite njegovu orijentaciju (por tret-pejzaž) o odredite položaj zaglavlja – ne mora biti na vrhu o iskoristite cijelu stranicu. kao poslovno -promidžbeno sredstvo. Upravo zbog njegove niske cijene najviše ga koriste male tvr tke i obr ti pri izlasku na tržište.. djelatnosti i slično. Letak Letak je tiskani promidžbeni materijal koji spada u izravna promidžbena sredstva. • Radio • TV • Internet Omotnica Omotnica. omotnica. nagradite donositelja letka (npr..3 POSLOVNO-PROMIDŽBENA SREDSTVA Sredstva • Oglasi • Poslovno-promidžbena sredstva – poslovno pismo. katalog... To je jedan od najboljih i najjeftinijih oblika promocije.. Plakat Plakat. publikacije. uzorci.1: Omotnica VT-a 150 .5.o. Osnovi podatci što bi ih trebala imati svaka posjetnica su naziv poduzeća.o. • Izravna promidžbena sredstva – letak. uspjeli ste. moramo posvetiti pozornost njezinu izgledu i sadržaju. Plakat vježbeničke tvr tke trebao bi prenijeti podrobnije podatke s jasno sadržanom porukom. njezina funkcija i broj telefona ili mobitela. kalendari.. pano. njezin zaštitni znak. Omotnica na kojoj je tiskan logo vježbeničke tvr tke. časopisi.. poslovna adresa. popust). prospekt. NOSITELJI EKONOMSKE PROMIDŽBE Posjetnica Sam sadržaj posjetnice ili poslovne kar te nije strogo određen. Ako je to moguće. kao poslovno-promidžbeno sredstvo. svjetlosna promidžbena sredstva . • Prigodna promidžbena sredstva – čestitke. brošura . puno više govori o nama nego prazna neatraktivna omotnica koja služi samo za otpremu dopisa. Ni previše crne boje. Slika 5. djelat nost. Letak treba pružiti više informacija od oglasa.1: Posjetnica VT-a Tiko d. • Vanjska promidžbena sredstva – plakat. Kako napraviti dobar letak? • • • • • • Letak u boji bolji je od crno-bijelih letaka.3. Dobar letak prezentira i nas i naše proizvode.. posjetnica. Letak sa slikama bolji je od onoga bez slika... monografije . ali i nekih drugih snažnih boja nije dobro. Kako vaš plakat ne bi bio neuredan i pretrpan.. Ako postignete da vaša posjetnica bude nešto više od običnog papira s nekakvim podatcima. broj telefona. Da bi se to postiglo. pozivnice.

4: Brošura VT-a Tiko d. Slika 5. mobilnost prijema itd. Kvalitetna i atraktivna brošura mora ostaviti snažan dojam na poslovnog par tnera i potaknuti ga na akciju. To je jedan od najbržih medija. Može biti snimljen kao dijalog. Primjere nekih naših radijskih spotova možete pronaći na priloženom CD-u.3. dramatizirani tekst ili kao jednostavan oglasni tekst. a istodobno jeftine. . Radijski spot je unaprijed smišljen i kreativan promidžbeni tekst ukomponiran u glazbu ili zvučne efekte.Brošura Uz letak i prospekt brošura spada u vrlo snažne.o.00 €).stranica 2.3: Brošura VT-a Tiko d. oblike promocije. To je odličan način za poticanje i razvijanje kreativnih sposobnosti učenika vježbeničkih tvr tki gdje učenici mogu sudjelovati već od ideje do realizacije. Cubase ili u dugim programima za obradbu zvuka koji se mogu naručiti i skinuti putem interneta uz posebne pogodnosti za škole i studente (cijena osnovne verzije je oko 100. o njezinu formatu i slično. Bez obzira radi li se o klasičnoj ili modernoj brošuri.o. Radijske spotove možete vrlo jednostavno izraditi u programima WaveLab. .o. brošura treba privući pozornost i osigurati zamah u komunikaciji s novim i starim poslovnim par tnerima.o.5: Digitalno snimanje zvuka u WaveLab-u 153 . Za snimanje jednostavnih radijskih spotova dovoljno je osobno računalo s razmjerno dobrom zvučnom kar ticom i mikrofon. mogućnost selekcioniranja primatelja poruka.3.3. a značajan je zbog svoga psihološkog učinka. 152 Slika 5. Slika 5.stranica 1. Radijski spot Radio je vrlo prikladan i često upotrebljavan medij ekonomske promidžbe. Omogućuje nam kombiniranje teksta s glazbom i zvučnim efektima.

pa i čitavoga svijeta. ozbiljnosti i perspektivnosti na području rada vježbeničkih tvr tki Gimnaziji i ekonomskoj školi Benedikta Kotruljevića dodijeljena je licencija EUROPEN-a za Hrvatsku na kon ferenciji EUROPEN-a u Danskoj dana 30.vb-zagreb. povezati ih i . trebalo je stvoriti bazu podataka vježbeničkih tvr tki na razini Europe. Da bi se odvijala međunarodna trgovina. Što je EUROPEN? EUROPEN je SVJETSKA MREŽA VJEŽBENIČKIH TVRTKI • Osnovana je 1997. Centar EUROPEN-a za Hrvatsku registriran je pod nazivom: Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke www.5.rasprostranjenost u svijetu U današnjem svijetu globalizacije nema opstanka na tržištu bez međunarodnog povezivanja.putem novih tehnologija .4 POSLOVANJE NA GLOBALNOM TRŽIŠTU EUROPEN .članica iz 44 zemlje svijeta • Europen je razvio tehnologiju i softver koji omogućuju vježbeničkim tvr tkama međunarodno poslovanje • Europen prati novosti u svijetu stvarnog poslovanja EUROPEN . studenoga 2003. godine. Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića aplicirala je za licenciju EUROPEN-a za HRVATSKU. kvalitete rada.com 155 . Ocjenom kompletnog postignuća.funkcioniranje EUROPEN (Essen) Nacionalni središnji ured Nacionalni središnji ured Nacionalni središnji ured Svaka zemlja uključena u EUROPEN mrežu vježbeničkih tvr tki ima svoga licenciranog predstavnika za tu zemlju koji koordinira i pruža potporu članicama na svome području. kao neprofitna organizacija • Sjedište joj je u Essenuu Njemačkoj • Trenutačno broji preko 5500 vježbeničkih tvr tki .omogućiti uspješno poslovanje.rasprostranjenost u Europi EUROPEN . pa tako i u poslovanju vježbeničkih tvr tki.org 154 e -mail:infovbzagreb@gmail.

Pregledom baze podataka tvr tki po djelatnostima odabiru se tvr tke s kojima želite poslovati.VB Zagreb Vježbenička tvr tka dobiva zaporku i ulazi u bazu podataka svih registriranih tvr tki u sustavu EUROPEN-a.Clearing Center Client (CCC) • CCC je besplatni programski paket koji dobivaju sve vježbeničke tvrtke koje pripadaju pod sustav EUROPEN-a • distribuira ga EUROPEN-ov predstavnik . Naziv tvr tke _______________________________________________________ 2. Matični broj ______________________________________________________ 4. CCC . vježbeničke tvr tke koje to žele ispunjavaju pristupnicu za učlanjenje u EUROPEN. MEĐUNARODNA KUPNJA Prijavom u VB ZAGREB vježbenička se tvr tka registrira u bazu podataka CCClinet programa EUROPEN-a . Registracijski broj u Središnjem uredu ________________________________ 3. telefon: ______________________ faks: _______________________________ 9. nude se svoji proizvodi ili traže ponude za kupnju željenih proizvoda ili usluga. Djelatnost tvr tke __________________________________________________ 5. Adresa ____________________________________________________________ 7. Ako se tvr tka odlučila za kupnju određenog proizvoda.com 157 156 . Radno vrijeme VT-a u tjednu ________________________________________ SOFTWARE . Ime i prezime voditelja VT-a _________________________________________ 8. Javlja im se e -mailom. Nakon ostvarenih kontakata slijedi realizacija međunarodne trgovine. e -mail ____________________________________________________________ 10. ispunjava Nalog 14 za inozemno plaćanje i putem e -maila ga šalje u VB Zagreb na realizaciju . Naziv škole osnivača _______________________________________________ 6.e -mail: infovbzagreb@gmail.Kako se odvija međunarodna trgovina? Nakon registracije tvr tki u Središnjem uredu vježbeničkih tvr tki (SUVT) u Agenciji za strukovno obrazovanje.izgled baze podataka: osnovni podatci Predstavnik EUROPEN-a za Hrvatsku Banka za međunarodno poslovanje vježbeničkih tvrtki Hrvatske PRISTUPNICA ZA EUROPEN VJEŽBENIČKA TVRTKA 1.

koji obuhvaćaju skup dogovorenih normi uljudnog ponašanja. Račun/IBAN korisnika: Bonton obuhvaća skup općih (univerzalnih) i osnovnih pravila ponašanja u svakodnevici i u osobitim prigodama radi ostvarenja uspješne komunikacije. 1. Šifra: 1188828 MEĐUNARODNA PRODAJA Kad vježbenička tvr tka ostvari prodaju u inozemstvu i pošalje račun kupcu.: 3. Primjer dobro oblikovana štanda Za učenike u vježbeničkoj tvr tki vrlo je važno da . tel.budu upoznati s pravilima poslovnog ponašanja. Primitkom deviznih sredstava Banka će knjižiti priljev sredstava na devizni račun vježbeničke tvr tke prodavača. Sveti Duh 129 MB: 4. Napomena: 17. Nalogodavac: (50a) 1. Danas je sve postojanije mišlje nje kako su prijašnja kruta pravila ponašanja podložna promjenama i s vremenom postaju opuštenija. 6.u svrhu stvaranja kvalitetnih poslovnih odnosa . Oznaka i broj vrijednosnog papira: Plaćanje na teret: 13. 158 . Nalog broj (20): Iznos plaćanja (32a): Troškovi banke (71a): Banka korisnika (57a): Korisnik (59a): 2. 11. odnosno poslovnog bontona. provede testiranje putem upitnika kako bi ih zainteresirao i započeo zajedničku diskusiju o toj temi. Broj prijave kreditnog posla: 16. Osnova plaćanja: Troškovi vanjskotrgovinskog posla: Podatci o plaćanju (70): Broj iz nadzorne knjige: Šifra: 12. Stoga je preporučljivo da nastavnik/voditelj.putem banke VB-a Zagreb .doznačiti devizna sredstva u korist vježbeničke tvr tke prodavača. 15. Pravila bontona s vremenom su prerasla u kode kse (pravilnike) ponašanja. Godina: 14. Ovjera nalogodavca: 18. banka kupca će . Poslovni bonton je primjena pravila ponašanja u radnoj sredini i u poslovanju. prije nego što će upoznati uče nike s pravilima. Razmjenu darova za blagdane u uredu trebamo organizirati: a) na blagdanskom domjenku b) u nazočnosti svih radnika c) diskretno 159 9. Pročitajte pomnjivo pitanja i odaberite odgovor za koji smatrate da opisuje najbolje ponašanje u navede noj situaciji.5 POSLOVNI BONTON Šifra države: Šifra korisnika: Šifra države: 8. 5. Na poslovni sastanak treba stići: a) oko pet minuta ranije b) točno u sekundu c) dopušteno je kašnjenje do pet minuta 2. MB: Instrument plaćanja: Oznaka: Iznos: 5. 10.NALOG ZA PLAĆANJE U INOZEMSTVO Nalog 14 Naziv banke: VB Zagreb -EUROPEN Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića Zagreb. Mjesto i nadnevak predaje naloga: Banka vrši prijenos sredstava s računa vježbeničke tvr tke . PRIMJER UPITNIKA O POZNAVANJU POSLOVNOG BONTONA Slijedi upitnik kojim možete provjeriti svoje poznavanje bontona.i dostavlja fakturirani iznos banci u inozemstvo za vježbeničku tvr tku prodavača. Ref. 7.protuvrijednost iznosa u kunama .

Vi ćete: a) stajati i čekati da završi razgovor b) reći mu da prekine jer ga trebate c) ostaviti poruku u kojoj ga molite da Vam se javi kad završi razgovor 15. Očekuje se da u tvr tki u jednakoj mjeri mogu odrediti odnos radnika prema posjeti teljima. Kad je na poslovnom ručku dopušteno razgovarati o poslu?: a) kada naručimo hranu (to je ipak poslovni ručak) b) za vrijeme aperitiva c) za vrijeme deser ta 7. Pozvani ste na ručak ili večeru. Na sastanku kojemu nazoči više ljudi u oči gledamo: a) samo osobi kojoj se obraćamo b) svima pomalo c) nikome 4.naučiti imena suradnika s kojima radite .ne držati noge na stolu 161 . ali i o njezinim proizvodima i uslugama koje pruža. profesionalnost i primjena kodeksa ponašanja. Neudanu ženu srednjih godina titulirat ćete: a) gospođice b) gospođo c) izbjegavat ćete oslovljavanje Primjena poslovnog bontona. Za trajanja važnoga sastanka zazvoni Vam mobitel: a) javit ćete se 160 b) pustit ćete neka zvoni c) prije sastanka ćete isključiti mobitel 13. Kad neku osobu smijemo osloviti imenom?: a) ako je osoba mlađa od nas ili smo vršnjaci – odmah b) kad nas ta osoba oslovi imenom c) kad se uspostavi odnos u kojemu se očekuje obraćanje po imenu 6. Poštovanje poslovnih pravila ponašanja možda nije presudno za sklapanje posla. mogu i ja! 10. plemenitosti i srdačnosti. Na taj se način stvara određena predodžba ne samo o nama kao predstavnicima poslovne organizacije već i o organizaciji u cjelini. uz nekoliko detalja koji će popraviti opći dojam c) odjenuti se uobičajeno – važni su podatci koje ćete iznijeti. Ako netko od kolega popije previše na uredskoj proslavi. ne o vi s no o dužnosti što je obnaša. Kad kolega ispriča sočnu priču o nekome s posla.dolaženje na posao na vrijeme i izbjegavanje da prvi odlazimo s posla . trebali bismo: a) taktično dati do znanja da nas to ne zanima b) pozorno saslušati jer se nikad ne zna kad će nam zatrebati kompromitirajuće informacije o suradnicima c) pozorno saslušati kako bismo priču mogli širiti što dalje 9. Razvijanje tog osjećaja treba trajno ugraditi u ponašanje zaposlenih. s poznatim priborom 14. a ne kako izgledate 12. pozdravljamo je i kažemo da sjedne gdje želi 5. ali je važno za ostavljanje dobroga dojma na klijente i poslovne suradnike. Poštovanje tuđe osobnosti u procesu rada važan je čimbenik „zaštite“ međuljudskih odnosa. klijentima i poslovnim par tnerima sva tri čimbenika. Na stolu se nalazi pribor za koji niste sigurni kako se koristi: a) pitat ćete osobu koja sjedi do Vas što se radi s njim b) gledat ćete kako ga koriste drugi i raditi isto c) snaći se i bez toga. odnosno susretljivo ponašanje radnika može i te kako utjecati na pozitivan razvoj poslovnih odnosa u jednoj poslovnoj organizaciji. Kao argumente za povišicu svoje plaće svom pretpostavljenom navodite: a) podatke o prosječnoj plaći za svoje radno mjesto. Vi ćete: a) praviti se da ne primjećujete b) diskretno mu dati do znanja da je popio previše i pozvati mu taksi c) reći: Ako može on. Stručnjaci će pritom kao najvažnije izdvojiti: PONAŠANJE NA RADNOME MJESTU Bo nto n na r ad no me mj e s tu vr i j e d i p o d j e d nak o za s vak o g zap o s l e no g a. a koja je viša od Vaše b) odgovornost koju imate i svoja postignuća c) visoke troškove života 11. ali imate važan sastanak pa ćete: a) odjenuti se najbolje što možete za tu priliku b) odjenuti se uobičajeno. karakterne osobine poput obzirnosti. Na poslu se odijevate ležerno.3. Uzimajući sve to u obzir. Što učiniti pri upoznavanju osobe koja nema desnu ruku?: a) gledati je u oči i izbjeći rukovanje b) spremno ponuditi lijevu ruku c) pričekati da osoba sama ponudi lijevu ruku ili se rukovati tako da je primimo za rukav ili protezu 8. a to su: znanje. osnovna pravila ponašanja na radnome mjestu su: . Kada neka osoba uđe u naš ured mi: a) ustajemo od stola. pozdravljamo je i pitamo je što treba c) ostajemo za stolom. pozdravljamo je i pokazujemo joj gdje će sjesti b) ostajemo za stolom. Ulazite u ured kolege koji upravo telefonira kako biste se posavjetovali s njime. Prema nekim istraživanjima velik broj poslovnih ljudi smatra da na osobni. ali i na poslovni uspjeh utječu manire dobrog ponašanja.

Primjerice ako na sastanak s jako važnim klijentom dođe i naš pretpostavljeni. najprije je daje po rangu najvišemu. Rukovati se trebamo čvrsto. Oslovljavanje suradnika ili poslovnog par tnera imenom smijemo samo kad se dovoljno zbližimo da to djeluje prirodno. U poslu se žena i muškarac tretiraju ravnoprav n .alkoholu nema mjesta u radnoj sredini i on se ničim ne može opravdati . 163 . POSLOVNO ODIJEVANJE Danas mnoge tvr tke imaju pravila za odijevanje svojih radnika. barem toliko da zapamtimo titulu (kojom se ljudi obično ne predstavljaju). Pritom je važno voditi računa da se izbje gnu neugodni mirisi. Ako su osobe jednakoga ranga. prljava ili izgužvana odjeća i sl. ( Jer.ustati . tzv.ne ometati osobu koja telefonira raznim signalima rukama . a mlađa osoba starijoj.primjereno se odijevati . jer često ocr tava naš službeni i profesionalni status. Posjetnica predstavlja osobu i tvr tku potencijalnim suradnicima. uz osmijeh .ako dijelite radno mjesto s drugom osobom. odvezati kravatu ili olabaviti ovratnik za poslovnih razgovora dopušteno je samo ako najviši po rangu to prvi učini. Pri rukovanju ruku pruža prvo osoba koja je viša po rangu (ili važnija u nekoj situaciji). Skinuti sako. svakako.ak o zb o g ne k o g a ne o d g o d i va r azl o g a mo r ate nap us ti ti r ad no mj e s to . to joj može zvučati uvrjedljivo). koji razrješava mnoge dvojbe. Sam čin upoznavanja se dakle sastoji od nekoliko radnji: • predstavljanje • rukovanje • davanje i primanje posjetnica.ako to posao ne zahtijeva.ne žvakati gumu za žvakanje. tj. UPOZNAVANJE Osobe koje se još ne poznaju najbolje je da ih upozna ili predstavi treća osoba.pružiti ruku i rukovati se . Pri predstavljanju trebamo voditi računa o tome da se osoba koja je u određenoj situaciji nešto manje važna predstavlja važnijoj osobi. odnosno osoba u čiji prostor ulazimo.pozdraviti osobu i osloviti je imenom . onda će redom dati posjetnicu. Ako ima više ljudi. ženama se u poslu obraćamo s „gospođo“.na kraju razgovora pozdraviti je i rukovati se s njom.) u prostorijama tvr tke treba uskladiti s pravilima i ritmom poslovanja . Pri susretu gost prvi daje posjetnicu. Predstaviti se trebamo i kada klijent ulazi u naš ured. čime pokazujemo kako imamo želju nastaviti razgovor i suradnju nekom drugom prigodom. iako na vratima piše ime osobe koja tu radi. koju smijemo oslovljavati s „gospođice“. potrebno je dogovoriti se o pravilima ponašanja unutar ureda. Preporuča se da se posjetnice razmjenjuju pri prvom susretu. U nas mlađi ljudi nerijetko griješe kada pripadnike svoga naraštaja zovu imenom i odmah pri upoznavanju koriste osobnu zamjenicu „ti“. Sam način upoznavanja može biti predstavljen u pet koraka: . piercing i tetovaže na vidljivim dijelovima tijela i sl. odnosno što se može. Bez obzira na to postoje li u organizaciji takva pravila ili ne. počevši od onoga koji mu je najbliži. muškarac se predstavlja ženi. dress code. o Predstavljamo se samo prezimenom ili imenom i prezimenom.privatni problemi ne smiju utjecati na raspoloženje na poslu . npr. Pri su sretu s kupcima ili poslovnim par tnerima žene bi uvijek trebale nositi najlonke. Ni u kojem slučaju posjetnicu koju smo netom dobili ne smijemo spremiti a da je nakratko ne pogledamo.lijepo ponašanje nalaže da muškarac propusti kolegicu na izlasku iz zgrade . a griješe i stariji koji mlađima govore „ti“. ne provoditi vrijeme na internetu . posebice dok telefonirate . zbog čega ona mora imati točne podatke i biti dobro dizajnirana. Za održavanje poslovnog ručka moraju biti ispunjeni neki preduvjeti: • poslovni razgovor je dao dobre rezultate • sva je potrebna dokumentacija potpisana prije ručka • poslovni je par tner iz drugoga grada/zemlje.pri vožnji dizalom pridržati vrata onima koji ulaze ili izlaze . neuredna kosa ili nokti. ne će se pogriješiti ako se odabere odjeća klasičnih krojeva i neupadljivih boja. a ci pele moraju biti naprijed zatvorene. pri upoznavanju. a što ne može činiti kako drugima ne bismo ometali uživanje u jelu. odlasci u mirovinu ili iz tvr tke i sl.izbjegavati uredska ogovaranja ..približiti se osobi. Muškarci u tom slučaju nose košulje s dugačkim rukavima bez potkošulje. Ako je hijerarhija gostu nepoznata. pretjerivanje sa šminkom. parfemima i nakitom. možebitno na kraju sastanka. Urednost je temelj svakoga dobrog izgleda. Ako pak nije riječ o vrlo mladoj ženi. bez obzira na bračni status.. ekstravagantne frizure. a ne samo prste. ako se obra162 timo s gospođice ženi pedesetih godina. Stoga je potrebno izbjegavati napadne boje i uzorke. Postoje pravila ponašanja za stolom. uspostaviti kontakt očima i. KULTURA PONAŠANJA ZA STOLOM (DOMJENCI I POSLOVNI OBJEDI) Službeni ručak se smatra običajem dobre poslovne tradicije koji pruža prigodu novim poslovnim par tnerima da se bolje upoznaju. odnosno kad se obje strane o tome dogovore. ali ne prečvrsto. s vak ak o s e javiti nadređenome .doručak obvezno obavljati samo za stanke . u toj je situaciji klijent važnija osoba pa ćemo pretpostavljenoga predstaviti njemu.razne proslave (rođendani. a starima da nastave dobre poslovne kontakte i u neformalnom raspoloženju razmijene misli. obuhvaćajući cijeli dlan druge osobe.

Za izbivanja iz ureda treba se osigurati da nam se ostavljaju poruke. stručni žargon je dopušten ali ne i sleng. hvala. NAČIN VOĐENJA POSLOVNIH RAZGOVORA – POSLOVNA KOMUNIKACIJA Prigodom poslovnog razgovora potrebno je: . hobi i sve druge potrebne informacije što ih osobe istaknu tijekom poslovnih razgovora.nadmeno se ponašati prema posluzi FRANCUSKA . pri čemu se koriste birane.dolaziti prerano na sastanke VELIKA BRITANIJA .mljackati pri jelu . poslovni dnevnici. Logo tvr tke na daru uvijek treba biti diskretan i ne treba ga stavljati baš na svaki dar. Stoga tvr tka koja cijeni sebe i svoj rad pomnjivo bira poslovne darove. Ipak.ne zaboraviti četiri tople riječi: molim.dar primiti objema rukama i ne otvarati ga pred onim tko ga je darovao . Potrebno je kupiti dar koji najbolje odgovara namijenjenoj osobi. preporučljivo je zabilježiti svačiji interes.DA: . Pri javljanju na te lefon. POSLOVNI DAROVI Poslovni darovi su sastavni dio poslovnih odnosa. U poje dinim se zemljama određena ponašanja smatraju neprikladnima. trendovski jezik. stoga je dobro poznavati običaje određene zemlje.1 Kulturalne razlike Putujemo li u inozemstvo i dočekujemo li poslovne par tnere iz inozemstva.mahati priborom . određene teme – o politici.kritizirati vremenske razlike . pribor za pisanje ili košara s voćem. Prije važnih sastanaka potrebno je isključiti mobitel ili barem zvuk. stolni satovi. Najčešći darovi koje tvr tke koriste su: nalivpera. a posebice kada nekoga zovemo. čime smanjujemo mogućnost da nekoga povrijedimo. ukrasni predmeti od stakla. ručni satovi. zatvorenost . prijetnju ispružen kažiprst.pri oslovljavanju ispuštati titule . Što se tiče bontona poslovnoga e -maila. Razgovori trebaju biti kratki. 5. nemar .svakako bi trebalo izbjegavati.ruke prekrižene na prsima).stavljati laktove na stol . Navodimo neka neprikladna ponašanja po pojedinim zemljama ZEMLJA ŠTO SE SMATRA NEPRIKLADNIM: Važno je paziti da ne pretjeramo s alkoholom.oslovljavati prezimenom poslovne prijatelje KINA SAD 165 . izvolite.zakašnjavati na sastanke . stolni kalendari. a teme nisu uvijek vezane uz posao. a na primljenu je poruku potrebno odgovoriti najkasnije 24 sata od njezina primitka. tek toliko da obavimo ono najpotrebnije.počinjati poslovne razgovore za stolom pri jelu .5.progutati prije nego što progovorite .služiti se književnim jezikom. obvezno je predstaviti se prezimenom i navesti svoju tvr tku. dobro je raspitati se o tamošnjim običajima jer će naši domaćini/gosti to zacijelo cijeniti. Treba izbjegavati nespretno šaljive ili preglasne tonove zvona koji mogu ometati rad drugih radnika.izbjegavati monologe i ne isticati previše vlastite uspjehe . niti se smiju davati kao mito ili onda kad mogu biti protumačeni takvima.jesti prije nego što je svima posluženo jelo KULTURA TELEFONSKOG KOMUNICIRANJA Način komuniciranja telefonom jedna je od najvažnijih posjetnica. dijalekt ili psovke .kritizirati državni sustav .paziti na verbalni i neverbalni dio poruke . Humor je u razgovoru sa strancima bolje izbjegavati jer može biti pogrješno protumačen upravo zbog kulturalnih razlika te može izazvati suprotan učinak. džepni kalkulatori.sugovornika gledati u oči. 164 . Na daru je preporučljivo navesti tko ga šalje.biti odviše točan .ruke u džepovima. poziv trebamo uzvratiti isti dan. Stoga je poželjno voditi podatke o klijentima. stoga je preporuka da se zvuk mobitela prilagodi diskretnijem vibracijskom alarmu.govor mora biti jasan.slab tek prigodom poslovnoga ručka . Darovi nikad nisu zamjena za obzirno ponašanje. precizne i pune rečenice .darivanje napojnica . poruka bi trebala biti jasno i sažeto napisana.tražiti mjesto u restoranu na svoju ruku .škr tariti s napojnicama . Darovi mogu pridonijeti stvaranju pozitivnoga poslovnog ugleda ili poboljšanju odnosa s klijentima. Domjenci i poslovni objedi su prigode u kojima se često opuštenije razgovara. . dakako ako u poruci nije naznačeno drugačije.ne pridavati važnost jelu .unijeti hranu u usta kad ste ju stavili na pribor .raspravljati o poslu prije nego se naruči hrana . religiji ili o spolnosti .odložiti torbe u krilo ili na pod NE: . Njima poslovni par tneri iskazuju pažnju.ne posjedovati kreditne kar tice .uručivati darove uoči sastanka . oprostite . zamoliti suradnika da preuzme pozive ili uključiti automatsku sekretaricu. Ako dobijemo poruku da nas je netko zvao dok nismo bili u mogućnosti javiti se.reći „hvala“ i „molim“ kad vam se doda hrana .izbjegavati pretjeranu gestikulaciju i neke geste (koje predstavljaju npr.govoriti punim ustima .

.u tvr tki domaćinu japanskoga poslovnog par tnera ne bi treba la dočekati žena (tradicionalno patrijarhalno nepovjerenja pre ma ženama u poslu je sveprisutno...otpočinjati razgovore o političkim i vjerskim temama . Bez obzira na to koliko smo puta govorili pred većim skupom.raspitivati se o unutarnjoj politici davac zahtijeva od radnika upravo prezentacijske vještine. Često se može pročitati da su u natječajima za posao jedna od bitnih značajki koju poslo166 167 .bilježiti bilo kakve podatke na poleđini posjetnice japanskoga poslovnog par tnera .. Mnogi poslovni ljudi se vrlo često nalaze u situaciji da prezentiraju svoj proizvod ili uslugu. jasno i razumljivo objašnjavanje slušatelj razumije »Doista mi je sve jasno i razumljivo. Njihove dvojbe koje se pojavljuju prilikom pripreme takvih izlaganja su najčešće sadržane u pitanjima poput: »Hoću li biti zanimljiv ciljnoj skupini kojoj se obraćam?« »Jesam li ja baš prava osoba za takvo izlaganje?« »Jesam li izabrao pravu temu?« »Koja je svrha moje prezentacije?« i sl. Stoga je potrebno dobro se pripremiti.trpati Kanađane „u isti lonac” s Amerikancima .ostavljati jelo na tanjuru .ZEMLJA ŠTO SE SMATRA NEPRIKLADNIM: .očitovati praznine u poznavanju proizvoda . primjerice poput Rusije ili pak arapskih zemalja. potrebno je pre poznati temeljnu svrhu prezentacije: • informiranje i podučavanje • zabava • uvjeravanje ili nagovaranje • pokretanje akcije..odmicati se od sugovornika . Izradba kvalitetnih prezentacija danas je veoma važna u poslovnome svijetu.kašnjenje na poslovni sastanak ..pri rukovanja ne ostaviti jednu ruku u džepu ..izbjegavati poziv na ručak ili večeru . Pre zentacijske vještine su vještine što bi ih svaki učenik tijekom rada u vježbeničkoj tvr tki trebao razviti.kritizirati borbe s bikovima .pokazivati bešćutnost . Ako želimo odrediti glavnu poruku koju ćemo odaslati ciljnoj skupini.donijeti darove sa sobom .nipošto se ne smije prekriti stol bilješkama i fasciklima . Bez obzira na temeljnu svrhu. veoma je teško govoriti bez prethodne pripreme.dovoditi suprugu na poslovni ručak . da predstavljaju neki projekt i sl.netočnost .« 5. što podrazumijeva sljedeće: • definirati cilj izlaganja • odrediti vremensko trajanje izlaganja • doznati značajke ljudi koji će nas slušati i njihova očekivanja • strukturirati izlaganje • pripremiti prostor i tehnička pomagala • uvježbati izlaganje. Pod prezentacijskim vještinama ne smatramo samo sposobnost i umijeće govorenja već i izradbe prezentacije i njezino prezentiranje.otkloniti poziv u noćni klub .zaboravljati darove . da informiraju predstavnike medija o svome poslovanju.. nastavnik može organizirati vježbu u kojoj će učenici različitim istraživačkim metodama doći i do tih saznanja.škr tariti s napojnicama .6 PREZENTACIJSKE VJEŠTINE zanimljivo izlaganje prilagođeno ciljnoj skupini slušatelj uživa »Kako je dobro.pri pozdravljanju pružati ruku .predati dar u crnom ili bijelom omotu ..sugovornika netremice promatrati .ne nakloniti se .« JAPAN KANADA JUŽNA AMERIKA NJEMAČKA AUSTRALIJA ITALIJA slušatelj se informira Ako postoji potreba za upoznavanjem običaja nekih drugih zemalja... svaka bi uspješna prezentacija trebala u sebi obuhvaćati: informiranje o nečem novome »Ovo mi je nova informacija.oslovljavati imenom .« Nikada nemamo priliku drugi put ostaviti prvi dojam. agresivnost poslovnih žena uznemiruje Japance) .dolaziti na poslovne razgovore nemarno odjeveni .

Nejasan cilj izlaganja.. predstavnicima par tnerske tvr tke i sl. pozvati da.) . Pripremiti se za pitanja i reći slušateljima kada ih mogu postavljati. 9. Glad... upozoriti na. roditeljima. a ne pasivne oblike ➢ izbjegavati uporabu dijalekta ili slenga. prelazeći polako pogledom po svima i pritom izbjegavati gledanje u pod. O kojoj je prigodi riječ? 4.upozoriti slušatelje kada će biti moguće odgovarati na pitanja (za trajanja prezen tacije.. Odrediti osnovne ideje prezentacije i njihov redoslijed. Koji cilj žele postići? 5. imati strpljenja i sačekati tišinu. Dopustiti da budete prekinuti.) .. nakon nje. 8.. Neudobna odjeća ili obuća. prezime...Model ponašanja na uspješnoj prezentaciji: 1.navesti podatke. premda ste u uvodu rekli da pitanja očekujete nakon prezentacije. Pritom je bitno da prema zadanoj strukturi isplaniraju tijek prezentacije i odgovore na pet najvažnijih pitanja: 1.. Izbjegavati započinjanje prezentacije za vrijeme žamora.. gledati sve nazočne. primjerice putem citata. 2. Loša priprema prostora i tehničkih pomagala: ➢ neusklađenost veličine prostorije s brojem slušatelja (prevelika ili pre mala prostorija) ➢ neprimjerena ili neugodna tempe ratura u prostoriji ➢ smještaj slušatelja tako da dio njih uopće ne vidi ili ne čuje govornika ➢ uključen telefon u prostoriji ➢ nedostatak tehničkih pomagala ili tehnički problemi tijekom uporabe ➢ loša zvučna izolacija (dopiranje buke s ulice. (ime.. zvanje) . iz hodnika i sl... gestikulaciju i komentare s potrebama ciljne skupine ➢ stajati u laganom raskoraku ili se kretati smirenim korakom ➢ tijekom prezentacije koristiti ruke za naglašavanje važnih dijelova prezentacije ➢ osigurati stalan kontakt očima..).).. Zašto je tema važna? STRUKTURA PREZENTACIJE TVRTKE UVOD Izazvati interes .dati informaciju o trajanju (npr. 3. žeđ ili problemi s probavom. posebice na kraju rečenice ili dijela prezentacije ➢ govoriti jednostavno i razgovijetno koristeći aktivne. (želimo vas upoznati s. radnici vježbeničke tvr tke u mnogim će situacijama prezentirati svoj VT.) . Što slušatelji očekuju? 3. 7..istaknuti naziv i sadržaj prezentacije u glavnim cr tama (govorit ćemo o. Za vrijeme govora ne dijeliti slušateljima materijale ili brošure jer im to može omesti koncentraciju. 6.pozdraviti nazočne . 11. Omogućiti slušateljima (ciljnoj skupini) da se osjećaju važnima jer se prezentacija priprema samo radi njih. upotrijebiti zgodne izreke koje će se pamtiti. 168 Model ponašanja na neuspješnoj prezentaciji: 1. sadržaj prezentacije u glavnim cr tama i cilj prezentacije) c) trajanje prezentacije a) predstavljanje glavne poruke b) predstavljanje podtema prezentacije c) određivanje i argumentiranje tvrdnji UVOD (5-10% vremena) GLAVNI DIO (70-80% vremena) ZAKLJUČAK (5-10% vremena) a) sažetak prezentiranoga b) dojmljiva završna riječ Zadatak: Učenici. što mislite.. 3. Dolazak organizirati makar pola sata ranije kako biste pregledali prostoriju i tehničku opremu. Sadržaj prezentacije najčešće se sastoji od tri dijela a) pozdravna riječ (pozdrav. Primijeniti odgovarajuću neverbalnu komunikaciju: ➢ uskladiti kretanje.predstaviti se.postavljati pitanja publici (znate li koliko.. trajat će…). Žurba zbog kratkoće raspoloživa vremena (zbog obveza slušateljstva ili vaših obveza). 5..)? 2. 169 . 4. bilo njegovo poslovanje..navesti cilj naše prezentacije. Kome prezentiraju (npr. ostalim učenicima u školi. Prilagoditi slušateljima jačinu i brzinu govora i pritom potaknuti njihovo zanimanje: ➢ ravnomjerno zadržati snagu glasa. Pridobiti pozornost: . .. dosadašnje uspjehe ili pak nastup na Smotri/sajmu VT-a. 2. Voditi prezentaciju energično i sa samopouzdanjem. 7. 5. 10. privući pozornost. 4. Koristiti stanke da biste nešto naglasili. 6.. Nezanimljivost i neuvjerljivost u izlaganju: ➢ previše nepotrebnih informacija ➢ monoton glas ➢ čitanje izlaganja ➢ korištenje neprovjerenih izvora informacija ➢ dvosmislenost u iznošenju činjenica ➢ korištenje suvišnih i nepotrebnih emocionalnih apela ➢ otvoreno kritiziranje ➢ negodovanje zbog postavljenog pitanja ➢ gubljenje kontrole nad prezentacijom.. predstavljanje) b) najava teme (naziv. Poticati komunikaciju sa slušateljima.

davati primjedbe na kodeks te upozoriti na svako kršenje pravila. kao što su npr.7 POSLOVNA ETIKA Etika je znanost o moralu. a koja je proistekla iz njezinih vrijednosti. povjerenja i mudrosti. Odbor za etička pitanja ili osobe poput administratora kodeksa. Etička načela trebaju pridonijeti većoj humanosti i uspješnosti u obavljanju poslovnih funkcija i stvaranju više razine poslovne kulture.ponoviti bitno iz prezentacije – sažetak (1. značaj i ēthikós = moralan. odnosno načelima ispravnog ponašanja. ZAKLJUČAK: . pojavio trend „okretanja leđa“ upravo javnosti. kulture ponašanja. 3.. npr. 3. Kodeksi se sadržajno sastoje od sljedećih dijelova: 1.zahvala slušateljima. dioničara i potrošača te izražavanja nezadovoljstva poslovanjem takvih organizacija. Navesti ključne točke prezentacije: 1. Oni su obvezni izvješćivati o provedbi kodeksa.statistički pokazatelji. iskrenosti.završna rečenica se može uobličiti putem navoda. Primjena poslovne etike u tvr tki očituje se i kroz sljedeće čimbenike: ✔ kroz viziju ili svrhu postojanja tvr tke ✔ kroz misiju (poslanstvo) izjavu o trajnom cilju (npr.. Izraz etika sastoji se od dviju grčkih riječi: êthos = običaj. humanosti i općeg dobra. morala i etike. pravednosti. poštenja. Svaka od tih odluka.. lojalnosti. 2. Kao potporne točke za svaku tvrdnju mogu poslužiti različiti: . Hrvatska udruga poslodavaca i dr. Stoga su mnogi smatrali da poduzetnici kao predstavnici svojih tvr tki više ne upravljaju samo radi dobivanja naklonosti potrošača. kao što su kupci. stiha i sl. okvir ponašanja u poslovanju.pozvati slušatelje na suradnju (kontakt-adresa) .mišljenja stručnjaka. • Razvija inovativne proizvode i usluge. Tako i poslovna etika sve više dobiva na važnosti. sigurnosti ili zaštite prava. (nešto što će publici ostati u sjećanju) . hrabrosti. kao posljedica takvog načina poslovanja. etičan način. od općih načela. 2. poslovni par tneri. Sve veći broj tvr tki uvodi „etičke kodekse“ za svoje radnike i dobro plaćene stručnjake za pitanje morala. pa je i poslovna etika (i) u nas postala upitnom. ličitim segmentima javnosti. U tome se dijelu vrlo često navode primjeri koji omogućuju lakše razumijevanje i primjenu. Kodeks je zbir pisanih pravila. na žalost. primjerice dostojanstva. S vremenom se u svijetu.podatci .. obuhvaća i jamči odre đenu razinu odnosa. da se ostvari međusobno povjerenje i poštovanje tuđih potreba i interesa. Stoga tvr tke koje drže do sebe i svog ugleda primjenjuju model odgovornog ponašanja prema sljedećim segmentima: Segmenti Model odgovornog ponašanja tvrtke • Nudi visoku kvalitetu proizvoda i usluga. 171 5. No. ustanove i tvr tke izrađuju vlastite kodekse (pravilnike) etike u poslovanju. borba za poslovni uspjeh i profit po svaku cijenu postala je stilom poslovanja u mnogim tvr tkama. 2. • Ostvaruje zadovoljstvo i povjerenje kupaca prema postojećim proizvodima i uslugama. • Pruža ustupke kupcima s posebnim potrebama. trajan se uspjeh može postići ako je cilj tvr tke i poduzetnika (kao njezina predstavnika) zadržati konkurentnost u poslovanju i pritom poslovati na pošten. što znači da se bavi moralnim procjenjivanjem pojedinih odluka kao prihvatljivih ili neprihvatljivih. narav. »Naša je misija služiti kupcu!«) ✔ kroz način djelovanja ✔ kroz ciljeve i zadaće. 3. odnosno pratećih aktivnosti odražava se na odnos organizacije prema raz170 Tržište . Poslovna etika predstavlja primjenu etičkih načela u poslovnim odnosima. jer pridonosi rastu vrijednosti tvr tke. povjerenika za poslovnu etiku. • Ponašanje prema konkurenciji je korektno. S motrišta gospodarstva pak. ustanove ili udruge koja ga je sastavila. Etički kodeks svojevrstan je izraz poslovne filozofije tvr tke. od poruke oblikovane u geslu/izjavi upućenoj segmentima javnosti. slogana. financijske institucije. dioničara i radnika. nego radi vlastitoga financijskog probitka. Pritom je bitno da se međusobni odnosi usklade. osobno mišljenje .dati priliku sudionicima da postavljaju pitanja (ima li pitanja?) . mediji. Hrvatska gospodarska komora. Odluke koje donosi trebale bi biti u skladu s etičkim. konkurencija. lokalna zajednica i vladine institucije.primjeri .GLAVNI DIO: Predstaviti glavnu poruku koja treba biti kratka – jedna do dvije rečenice. ravnopravnosti. ćudoredan. Primjenu kodeksa prate različiti odbori.) . od poslovne politike i procedure u svezi s procesima i resursima. Na cijenu dolaze i ljudske kvalitete poduzetnika poput vizionarstva. Kod nas mnoge udruge.

dobro gospodarenje. tj. odnosno javnošću. • Zadovoljni su radnici. ozona i ostalih štetnih plinova. primjenjiva na svim razinama. skupine tako i na razini pojedinca. • Dobri su međuljudski odnosi.profesionalnu odgovornost prema poslovima i suradnicima. • Prepoznatljiva je i dopadljiva organizacijska kultura. očekivanja i načela svoje tvr tke ZADATAK: Učenici određuju potrebe i očekivanja svakog od dionika u odnosu na društveno odgovornu tvr tku: DIONICI Tvr tka par tner Ostali radnici/odjeli Servisna služba/banka Dobavljači Kupci Konkurencija Institucije vlasti Društvena zajednica Mediji POTREBE. pitanja su sljedeća : DIONICI Legalistički pristup Etika prirode Emocionalni pristup POTREBE. Odgovorno ponašanje tvr tke podrazumijeva podržavanje društveno prihvatljivih moralnih načela od strane poduzetnika. U praksi se. Ako ga radnik nije spreman prihvatiti. • Ulaže se u treninge i razvoj radnika. • Prepoznaje i iskorištava poslovne prilike. svaka od strana mora učiniti sljedeće: 172 Kao što vidimo. upravljanje resursima tvr tke . • Naglašena je uspješnost u zaštiti okoliša. • Dobra je organizacijska struktura. To ujedno podrazumijeva: . Neovisno na kojoj su razini. a s čim u skladu je i pozitivan utjecaj na dionike iz okruženja. etička su načela.djelovanje prema načelima poslovne izvrsnosti (učini najbolje što možeš) . međutim. OČEKIVANJA I NAČELA Radno ozračje Vizija i vodstvo Društvena zajednica Etička dvojba Javlja se pri donošenju odgovarajućih odluka. zaštita povjerljivosti podataka i informacija/. OČEKIVANJA I NAČELA Je li to zakonito? Hoću li prekršiti građanske zakone ili politiku tvr tke/ustanove? Je li postignuta ravnoteža odnosa? Je li kratkoročno i dugoročno pošteno prema svima na koje se odnosi? Kako ću se nakon toga osjećati? Kako ću se osjećati ako se to objavi u novinama. • Ispunjavaju se zakonski propisi o zdravlju i sigurnosti. TVRTKA Uočiti i ispuniti očekivanja glede dionikovih potreba DIONIK Jasno istaknuti potrebe. ako sazna moja obitelj? Posljedice odgovornog ponašanja za tvr tke su sljedeće: • pozitivna percepcija u javnosti • vjernost i odanost određenoj marki/brandu • odluka o kupnji sve je podložnija utjecaju drugih vrijednosnih kriterija. • Izdvaja određenu novčanu vrijednost u vidu sponzorstava. • Naglašeno je profesionalno ponašanje zaposlenih /izbjegavanje sukoba intere sa. • Održava visoke standarde u odnosima s okolinom. • Održava se odgovarajuća fluktuacija zaposlenih. poput oznake „bez GMO“ ili „ekološki proizvod“ • ostvaruju se veća produktivnost i manji troškovi zapošljavanja i treniranja novih radnika • općenito su manji troškovi • upravljanje je u načelu jednostavnije. odnosno načela ispravnoga ponašanja. odnosno preuzimanje posljedica za donošenje odgovarajućih odluka. Može se pojaviti kako na razini organizacije. • Vodi se briga o krupnom otpadu. Svaka tvr tka definira svoj sustav etičkih pravila (etički kodeks). potpora i donacija. nije mu preporučljivo ni zaposlenje u toj tvr tki. • Ima odlično vodstvo s kvalitetnom vizijom. često pojavljuju izvjesni odmaci između društvenih etičkih normi i etičkih kodeksa što ih tvr tke uvode u svoje poslovanje.Zaštita okoliša • Potrošnja energije i vode je odgovarajuća. • Obavlja se kontrola emisije ugljičnoga dioksida. U cilju ostvarenja dobrih odnosa između tvr tke i njezinih dionika u okruženju. 173 .

posebice vezano uz sudjelovanje na sajmovima/smotrama i sve ostale kontakte s klijentima. Za te troškove ne trebate podnijeti račune. Koliki biste zahtjev Vi osobno podnijeli? 2. 1. primjer Politika Vaše tvr tke je da Vam se za službenoga puta nadoknađuje i do 300 kuna troškova što ih imate za prehranu. navikli ste jesti u fast-food restoranima i rijetko da nekad na hranu potrošite dnevno više od 70 kuna. neovisno o tome koliko su zapravo potrošili. tvr t ka Vam vjeruje na riječ. 174 Naša je zadaća strukovno obrazovanje učiniti izvorom znanja koji će stvarati nova znanja 175 . Dok ste na putu. primjer Nadređeni od Vas traži da prešutite veliki nedostatak u proizvodu što ga prodajete. osim ako to kupac sam ne uoči i ne pita Vas. Što biste učinili? 6.ZADATAK. Učenicima se postavljaju sljedeće problemske situacije koje bi trebali riješiti temeljem prethodno navedenih pitanja. Većina Vaših kolega podnosi zahtjev za nadoknadu između 200 i 250 kuna dnevno. U ovom ćete poglavlju saznati kako vježbenička tvrtka razvija marketinški plan te kako poduzima konkretne mjere. MARKETING VJEŽBENIČKE TVRTKE Marketing je u poslovanju svake tvrtke jedna od najvažnijih tema.

Primjer Upitnika za vrjednovanje Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki s gledišta organizatora 3.4 na pratećem CD-u naći ćete: 1. Uz poglavlje 6.Tretman i odgovori na prigovore kupca u prodajnom razgovoru 9.3 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA SUDIONIKA Sudjelovanje na Sajmu/smotri jedan je od glavnih ciljeva svake vježbeničke tvr tke. Radni list br. U međunarodnom prometu posebno je bitna funkcija Banke. Radni list 2 . Uz poglavlje 6. omogućiti zadovoljenje njihovih potreba i dugoročno zadržati njihovo povjerenje. Radni list br. Radni list br. Radni list 9 .1 MARKETINŠKI PLAN U ovom poglavlju ćete saznati na koji ćete se način usmjeriti prema ciljnom tržištu (klijentima). Radni list br. 19 – Procjena uspješnosti prema broju kontakata 20. Uz poglavlje 6. Kalkulaciju troškova Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki 2. 10 – Ocjenjivanje promidžbenih sredstava 11. 14 – Bilješke razgovora 15.2 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA ORGANIZATORA Središnji ured je pružatelj usluga koji omogućava poslovanje vježbeničkih tvr tki. Radni list 7 .Zaključak prodajnog razgovora 177 . Radni list br.Pozdrav u prodajnom razgovoru 2. 6 – Ocjena prodajnog razgovora 7. Radni list br. 18 – Kalkulacija troškova Smotre/sajma 19. 13 – Lista svih kontakata 14. Radni list br. 7 – Planiranje vremena sudjelovanja na Smotri/sajmu 8.Priprema za prodajni razgovor na Smotri/sajmu 6.6. 17 – Anketni listić za posjetitelje štanda 176 18. međunarodne Smotre/sajma VB-a Zagreb . 1 – Opis proizvoda 2. 16 – Cjenik prostora. Radni list br. Radni list br. Porezne uprave. Radni list 6 . 4 – Prodajni razgovor II. Radni list br. s nizom korisnih informacija radi što bolje pripreme 4. korak po korak. sudjelovanje i raščlamba rada na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki. 5.3 na pratećem CD-u naći ćete: 1. Radni list br. Radni list 3 . 12 – Lista kontakata 13. opreme i ostalih usluga sajmova 17.Metode argumentacije cijene za prodajni razgovor 7. Radni list br. Radni list br. Radni list br. 20 – Usporedba planiranih i ostvarenih rezultata Smotre/sajma 6. 6. 2 – Prodajni razgovor 3. simulira gospodarska stvarnost glede osnivanja i poslovanja vježbeničke tvr tke.4 PRODAJNI RAZGOVOR U ovom se poglavlju. Kratki film s 9.Vi stajalište u prodajnom razgovoru 4. 11 – Podjela zadataka radnicima 12. Radni list br. simuliranjem Trgovačkoga suda. Primjer INFO-kataloga Smotre/sajma u organizaciji VB-a Zagreb. Radni list 4 . Ovi su poslovi posebno važni pri strukturiranju rada vježbeničke tvr tke.Otkrivanje potreba u prodajnom razgovoru 3. Radni list br.Metode argumentacije za kupca u prodajnom razgovoru 8. npr. koji prije sudjelovanja dobivaju izlagači.Pitanja koja ne treba postavljati u prodajnom razgovoru 5. U ovom se poglavlju predstavljaju priprema.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1. 3 – Prosudbeni listić 4. Zavoda za miro vinsko i zdravstveno osiguranje itd. 15 – Upitnik osoblja štanda 16. 5 – Ocjena štanda 6. 9 – Pravila izradbe promidžbenih sredstava 10. Radni list br.EUROPEN 2008. 8 – Oblikovanje štanda 9. Radni list 5 . 6. Radni list br. Radni list br. Poslovne banke. Radni list br. Radni list 8 . Radni list 1 .

pruža i povratne informacije potrebne za modifikaciju marketinške strategije (pritom se služimo elektro ničkom obradbom podataka. potrebno je koristiti se marketinškim informacijskim sustavom i sustavom istraživanja tržišta. pouzdane i valjane informacije. i njima su podređeni svi drugi planovi. Primjerice.zajedničkim aktivnim djelovanjem voditelja Odjela i podređenih mu . ljudskih potencijala. prihvatljivi i vremenski određeni. gdje je marketing temeljna poslovna koncepcija.6. obavlja planiranje i razrađuju potrebne aktivnosti za njihovu provedbu. tehnološkog razvoja i sl. što znači da je i uvjet da ti ciljevi budu razumljivi. u skladu s tim. formalni izgled i duljina ovise o potrebama organizacije. Pritom je važno ostvariti sklad između ciljeva na razini cijele organizacije i ciljeva marketinškog odjela. U tu je svrhu potrebno u proces planiranja uključiti i članove uprave. koji obuhvaća i planove financiranja. Marketinška koncepcija polazi od potrošača. MARKETINŠKI PLAN U procesu marketinškog planiranja uočavamo sljedeće faze: Obuhvaća analizu vlastitoga stanja i analizu tržišta. U naprednim tržišnim gospodarstvima. U skladu s tim se . što znači da mora biti sasvim usklađen s cjelovitim planom organizacije. Glede vremenskog razdoblja.postavljaju ciljevi. Time se povećava i sposobnost preuzimanja većih rizika. planove dijelimo: na kratkoročne na srednjoročne na dugoročne planove do godine dana od 1 do 5 godina od 5 i više godina Marketinška analiza Prognoza Određivanje ciljeva Strategija marketinga Tvr tka može istodobno imati sve tri vrste planiranja.1. Stoga je nužno pomnjivo pratiti i usklađivati provedbu plana. Plan mora biti u pisanom obliku. tko i kada će se nešto učiniti te koliko će to stajati? Predstavlja mjere s pomoću kojih poslovna organizacija može vidjeti odvija li se sve po planu. 179 178 . (Izradba SWOT-analize. dok će slože niji marketinški plan zahtijevati znatno dulju razradbu. Kako bi bio siguran da će upravo njegov proizvod biti prihvaćen na tržištu. Razlog je tome u činjenici da je ponašanje poslovne organizacije određeno kretanjima na tržištu. preporučuju da plan ne bude duži od 20-ak stranica. Osnovna je svrha kon trole da utvrdi u kojoj se mjeri ostvaruju očekivanja.) Predstavlja viziju budućeg poslovanja. odnosno da upozori na odstupanja od predviđenih kretanja i aktivnosti i. U nekim je slučajevima potrebno prilagoditi plan novonastalim promjenama u okružju. Konkretizira se željeno stanje koje će se nastojati ostvariti. što se upravo preko marketinga i ostvaruje. odnosno smjernice kretanja poslovne organizacije u predstojećem duljem vre menskom razdoblju. pruži osnovu za korektivne mjere. Predstavlja utvrđivanje konkretnih aktivnosti. zbog preglednosti i lakšeg snalaženja u tom dokumentu. marketinški su planovi osnovni. Bez obzira na svoju veličinu i složenost neke organizacije. istraživa njem tržišta i sl. voditelj zajedno sa svojim stručnim timom izrađuje marketinški plan kao osnovu za formuliranje i oživotvorenje marketinške strategije. realni. Odgovara na pitanje: Kako postići prethodno postavljene ciljeve? Stoga se njome usmjeravaju i usklađuju sve aktivnosti u pravcu ostvarenja postavljenih ciljeva. konkurencija je uvela na tržište novi proizvod. U njemu se navode sve planirane marketinške aktivnosti.). s tim da njegov sadržaj. odgovarajući na pitanja: što. Plan neke male tvr tke koja proizvodi i prodaje samo jedan proizvod na dobro uhodanu tržištu može biti ispisan i na samo jednoj ili nekoliko stranica. Taktika Kontrola U stvarnosti se često dogodi da i najpomnjivije razvijani planovi ne budu provedeni onako kako je to prvotno zamišljeno. puteva i načina ostvarivanja strategije u praksi. Kako bi na vrijeme osigurali aktualne. Marketinški plan je dio ukupnog plana poslovne organizacije. stoga je osnovni zadatak voditelja Odje la marketinga da zadovolji potrebe ciljne skupine potrošača (ciljnoga tržišta) određe nim proizvodima..

dok loš plan.bez formalnog upitnika.vlastitih sposobnosti. vrlo je bitno da se držimo redoslijeda sljedećih aktivnosti koje se poduzimaju unutar te strategije: a) segmentacija tržišta b) određivanje ciljnoga tržišta (ciljanih segmenata) c) razradba marketinškoga spleta (prilagođeno ciljanim segmentima. obradbu i prezentaciju tih podataka (koji sa tako prevode u informacije). Marketinšku analizu moguće je izvesti putem istraživanja. Osnovne metode formalnog istraživanja tržišta su: Metoda promatranja .1. Njihova pravodobna informiranost i potpora mogu biti vrlo bitne za uspješnu provedbu plana.istraživanje zapažanjem koje se provodi pažljivim promatranjem onoga što se događa u stvarnom životu. Pritom se bilježe samo podatci.prilika i opasnosti na tržištu i u okruženju. npr. 180 S ispitanicima se može kontaktirati: a) telefonom: brzi odgovor na kratka pitanja kad nije potrebno identificirati sugovornika b) poštom: ispitanicima se šalje kratki upitnik (najviše 5 pitanja s ponuđenim odgovorima za izbor). popunjenoga. STVARANJE OSNOVE ZA INFORMACIJE (prikupljanje informacija) Ona obuhvaća pregled postojećih potrebnih podataka (sekundarni izvori). može prouzročiti gubitke. analiziranje. odnosno unutarnjih snaga (prednosti) i slabosti (nedostatci) . utvrđuju činjenice. vratiti poštom (10% ih to i učini) c) osobnim intervjuom: ispitivač osobnim kontaktom dublje ulazi u problematiku i mišljenje ispitanika. a ne mišljenja. potrebnih za donošenje racionalnih poslovnih odluka. FORMULACIJA GLAVNIH MARKETINŠKIH CILJEVA TVRTKE 6.. Eksperimentalna metoda Eksperimenti u istraživanju tržišta se sastoje u mjerenju reakcija ili ponašanja potrošača u situacijama.je dio praćenja tržišta kroz niz neformalnih razgovora s potrošačima i prodavačima . Formalno istraživanje tržišta – koje se temelji na izradbi formalnoga istraživačkog projekta kako bi se prikupili primarni podatci. prikupljanje novih podataka (primarni izvori). IZBOR MARKETINŠKE STRATEGIJE SEGMENTACIJA TRŽIŠTA RAZMATRANJE MARKETINŠKOG SPLETA ODREĐIVANJE CILJNOGA TRŽIŠTA POZICIONIRANJE PROIZVODA S obzirom na činjenicu da je segmentacija tržišta jedna od osnovnih tržišnih strate gija. premda dobro izveden. ali ipak rentabilan (isplativ). a u kontekstu odabrane marketinške strategije) d) pozicioniranje proizvoda (nakon uvođenja komercijalizacije). što bi ga trebali. Metoda ispitivanja . I najbolji plan može biti loše ostvaren. pri čemu se ne razgovara sa subjektima istraživanja. stajališta i namjere! Prednost: objektivnost prikupljenih podataka. promjene cijena. uvođenja novog proizvoda na tržište. odnosno biti nerentabilan.1 Marketinška analiza Planiranje omogućuje procjenu budućih i pravodobnu pripremu za predviđena do gađanja.predstavlja primjenu različitih tehnika kojima se prikupljaju informacije izravno od ispitanika s pomoću upitnika.ali i zaposlene u ostalim poslovnim odjelima. Stoga je nužno izvršiti analizu: .. ANALIZA TRŽIŠTA (istraživanje tržišta) ANALIZA VLASTITOG STANJA (sposobnosti) Razlikujemo: Neformalno istraživanje tržišta . Eksperimenti se provode nad odgovarajućom skupinom – uzorkom ispitanika uz pri181 .

.................................. surfanje...... OTVORENA PITANJA: ➢ omogućuju ispitaniku odgovor vlastitim riječima ➢ često daju više informacija.......... Koja Vam prva riječ padne na pamet kada čujete: internet-café ........................ neposredne i nesugestivne formulacije................................... poznatih poduzeća koja se bave proizvodnjom i prodajom namještaja iz inozemstva........ Imate li interesa posjetiti internet-café u školi............. a ispitanik izabire svoj odgovor ➢ pružaju odgovore koje je lakše protumačiti i predati na tablice radi statističkih pokazatelja.. ne znači da je nešto što je uspješno kod drugih nužno dobro i preporučljivo i za nas. Slažete li se s idejom o otvaranju internet-caféa u našoj školi? a) Slažem se u potpunosti b) Slažem se c) Niti se slažem.. glazba . dopisivanje ....... Koje bi Vam dodatne usluge u njemu bile zanimljive? a) Konzumacija bezalkoholnih pića b) Slušanje glazbe c) Konzumacija pekarskih proizvoda (slanaca. ambijent prodavaonice i sl.. Posjećujete li internet-café? a) Da b) Ne 3......... 5... PRIMJER UPITNIKA (ANKETE) za otvaranje internet-caféa u školi: 1.......... buhtla........00 kuna 6. Koliko ste spremni platiti za boravak u školskom internet-caféu za 60 minuta? a) 15........ niti se ne slažem d) Ne slažem se e) Uopće se ne slažem 2................................... Posvetiti pozornost redoslijedu ispitivanja: ➢ vodeće pitanje treba izazvati što veći interes ➢ teška i osobna pitanja ostaviti za kraj intervjua ➢ postaviti logički red pitanja........................................... jer ispitanici nisu ograničeni pri odgovaranju...................... Kada posjećujem internet-café najvažnije mi je ................... Iskustva se mogu odnositi na izvrstan dizajn.. Znači................. To........................ u kojoj mjeri mala tvr tka koja se bavi prodajom namještaja u Hrvatskoj može koristiti iskustva velikih...... materijal............ 8...... 3......... kifla........... a ne o neovlaštenu prisvajanu tuđeg intelektualnoga ili nekog drugog zaštićenoga vlasništva............... Tvr tke se u procesu prikupljanja podataka potrebnih za analizu unutarnjih i vanjskih čimbenika mogu koristiti benchmarking metodom.......... ZATVORENA PITANJA: ➢ prikazuju sve moguće odgovore.... kada bi postojao? a) Da b) Ne c) Možda 182 183 . koliko vremena tjedno provodite u internet-caféu? a) Do 1 sata b) 2-4 sata c) Više od 4 sata 4........00 kuna b) 25...00-35................................... Ovdje se radi isključivo o „uče nju od najboljih“....................................................... uspoređujemo stanje u vlastitome sa stanjem u konkurentskom poduzeću (vježbeničkoj tvr tki) i utvrđujemo mogućnosti za primjenu i oplemenjivanje tuđih iskustava (npr..... Prethodno treba testirati pitanja prije široke primjene....... međutim....... Najčešći instrument istraživanja je UPITNIK UPITNIK mogu činiti otvorena i zatvorena pitanja................. Istraživač treba koristiti jednostavne..........................)........... Mogu prikupljati podatke o uspješnim pojedincima ili tvr tkama te njihovim znanjima koje će kasnije prilagoditi i poboljšati za potrebe vlastitog poslovanja...00-25........ 2... Ako je odgovor DA............... FORMULIRANJE PITANJA 1...................mjenu upitnika i promatranjem reakcija............... . sendviča) 7.

odnosno podjeli tržišta na manja ciljna tržišta su: ➢ Analizu prilika (opor tunities) i prijetnji (threats): Vanjski čimbenici tržište: položaj proizvoda i očekivanja te potrebe kupaca konkurencija tehnologija: promjene i razvoj gospodarstvo: monetarno-kreditna politika.regije . smjerova akcije. pravni propisi društvena zbivanja: trend uvažavanja obrazovanja i znanosti. .vrsta automobila i sl.2 Marketinška strategija i taktika Kao što znamo. odnosno segmente. inflacija. čitanje novina.zaseoci .materijalno-imovinski status. .uporaba interneta .mjesečna primanja i zanimanje . špor t.gledanje TV programa .stupanj obrazovanja .sela . Stoga najčešće obuhvaća: a) Određivanje ciljnoga tržišta i odgovarajućih ciljeva Prije određivanja ciljnoga tržišta treba znati da se heterogeno tržište dijeli na svoje manje dijelove. a koja čine skupinu potrošača koji su vezani određenim zajedničkim značajkama.zemlje .Na temelju informacija spoznanih iz prikupljenih podataka moguće je provesti SWOT-analizu koja podrazumijeva: ➢ Analizu prednosti (strainghts) i slabosti (weaknesses): Unutarnji čimbenici ljudski potencijali: menadžment i ključne sposobnosti tehnološka osposobljenost razvoj proizvoda: cijena. Kriteriji koji nam pomažu u segmentaciji. rekreacija. trend povratka u prirodu.obiteljski odnos .političke sklonosti . knjiga .1. koje nazivamo i homogenim tržištima. rast.hobiji. a odgovara na pitanje »Kako stići do cilja?« Marketinška strategija je strategija koja je koncipirana na principima marketinga. općenito pod strategijom podrazumijevamo planiranje dugoročnih ciljeva i zadataka tvr tke.članstvo u različitim organizacijama . Zemljopisni Demografski Psihografski 184 185 .obiteljski status .način ljetovanja i zimovanja . načina i sredstava za njihovo ostvarenje.gradovi .kućanstva. sastav i kvaliteta promocija organizacijsko ustrojstvo financijske mogućnosti imidž tvr tke Prednosti Slabosti 6.prigradska naselja .životna dob i spol . odnosno tržišnim principima. Svojom jednostavnošću i usmjerenošću na potrebe ciljnih skupina osigurava očekivanu djelotvornost. Osnovna svrha marketinške strategije je isključivo postizanje konkurentske prednosti. trend zdravlja i psihofizičke stabilnosti Prilike Prijetnje Kriteriji: Obilježja: .nacionalna i vjerska pripadnost . magazina.

a koje manje? • koje konkretne proizvode kupuju. Time svjesno djeluju na pronalaženju vlastitih pravaca i načina poslovanja. maloprodaja. sor tiranje. Opis tvr tke Zemljopisni smještaj Zatim slijedi postupak procjene odabira jednog ili više segmenata. pakiranje. po mjestima uporabe.vrsta (veleprodaja.Tvr tke (poslovne organizacije): Segmentaciju vršimo jer želimo saznati: • tko su potrošači. veći udio na tržištu i veće profite. odnosno razviju pravi proizvod za svako pojedino ciljno tržište umjesto da se napor rasipa na masovno tržište.lokacija . plasman i promidžba. za nj je potrebno konkretizirati ciljeve i aktivnosti primjenjive u okviru elemenata marketinškoga spleta: proizvod. a u svrhu odabira najpovoljnijega ciljnog segmenta. Svaka homogena skupina može biti izabrana kao ciljna skupina ili ciljno tržište prema kojemu se usmje rava tržišna politika. proizvodnja) . . Kriteriji: Obilježja: . odnosno koju im korist pružaju? (Svaki potencijalni kupac postavlja pitanje: »Što dobivam ako kupim ovaj proizvod ili uslugu?«) Na taj se način omogućuje da proizvođači pozicioniraju.).djelatnost . plinski hladnjaci i sl. TRŽIŠNA MREŽA područje Gorski Kotar Istra Dalmacija Uvjeti plaćanja Uvjeti dostave/isporuke Uvjeti jamstva Mogućnost reklamacije Servis Dodatne usluge Mogućnosti uporabe mjesto uporabe kućanstva bolnice hoteli 186 187 . električni.kupovna moć .proizvodnih pogona .ostvareni prihodi . Stručno znanje o proizvodu obuhvaća: Informacije vezane uz proizvod Proizvođač Marka Sastav Osnovna korist Dodatna korist (diferencijalna prednost) Cijena Primjer Primjer mreže potreba za sredstvima za hlađenje.način distribucije. cijena. izrađuje se tržišna mreža koja se sastoji od niza kvadrata poput šahovske ploče. mali. Taj napor treba usmjeriti na kupce koji pokazuju veći interes za kupnju.broj zaposlenih .pravni oblik .). prema zemljopisnom području. koji potražuju različite tipove proizvoda (veliki. diferencijacija.životni vijek . odnosno tržišne segmente. U procesu analize tržišnih segmenata. vrlo često ostvaruju veću prodaju. Svaki kvadrat predstavlja homogenu skupinu kupaca s posebnim potrebama. b) Odabir najbolje kombinacije elemenata marketinškoga spleta za podmirenje potreba toga ciljnog tržišta Nakon što je izvršen izbor ciljnoga tržišta. Proizvod – razvoj pravog proizvoda za ciljni segment (izbor odgovarajućih karakteristika proizvoda. a tko ne -potrošači? • koje kategorije troše više. Tvr tke koje vrše izbor ciljnog tržišta sa svrhom preciznijeg zadovoljavanja potreba potrošača.distribucijskih kanala. standardizacija i sl. Skupine potrošača predstavljene su u pojedinim segmentima.

Politika proizvoda Politika cijena Politika plasmana (distribucije) Politika komunikacije. uvjete prodaje i sl. a to su najčešće taktičke odluke. Taktika – dodati. 2)KANAL U DVIJE RAZINE PROIZVOĐAČ TRGOVAC NA VELIKO TRGOVAC NA MALO POTROŠAČ Primjer: Tvr tka koja se bavi proizvodnjom i prodajom ukrasnih omota. 189 188 . Strategija – održavanje politike povoljnih cijena bez davanja bilo kakvih povlastica. ili odbaciti konkretne uzorke boja ili veličina omota ovisno o ukusu i preferenciji potrošača. Pritom se nastoji postići izbor najbolje kombinacije promidžbenih aktivnosti (oglašavanje. izbor mjesta prodaje. Ad 2) Politika cijena Cijena – pogodnom cijenom nastojimo privući kupce. odnosno marketinškoga plana. osobna prodaja. njihove marže. održiva. odnosno informiranje ciljnih segmenata gotovo je nezaobilazno da bi se nudio pravi proizvod. Na taj način dolazimo do saznanja o mogućnostima ulaska na neka nova tržišta. u pravo vrijeme i po pravoj cijeni. odnosno zauzima poziciju ili trgovca na veliko ili posrednika. odnosno kupaca. povoljna. 2)KANAL U JEDNOJ RAZINI PROIZVOĐAČ TRGOVAC NA MALO POTROŠAČ Marketinška strategija u tijeku svoga izvođenja zahtijeva donošenje mnogih odluka. pritom bismo trebali uzeti u obzir uvjete konkurencije. Strategija – promjena asor timana boja i veličina omota. Distribucija – gdje. Stoga izbor odgovarajuće marketinške strategije bitno može utjecati na poslovanje neke tvr tke i osposobiti je za sudjelovanje na tržištu. 3. Nijedna strategija nije najbolja baš za sve tvr tke u određenoj industriji. Ad 3) Politika plasmana (distribucije) Strategija – nastojat će se prodavati u svakoj malotrgovinskoj prodavaonici koja je spremna plasirati naše proizvode na području gdje žive potencijalni kupci zainteresirani za tu vrstu proizvoda. 2. može se očekivati da i taktičke odluke budu usklađene s osnovnim načelima marketinške strategije. kada i tko će ponuditi proizvod na prodaju. na pravome mjestu. 2. npr. Taktika – ako konkurentni proizvođači na drugim tržištima smanje cijenu. Prodaja postojećih proizvoda postojećim ciljnim tržištima (najmanje riskantno). 4.Dobro je prikazati i ukupan asor timan proizvoda koji tvr tka nudi: • uski ili širok asor timan (širina asor timana) • plitak ili dubok asor timan (dubina asor timana). Budući da je planiranje marketinške strategije prikazano u okviru marketinškoga plana. prodajnih kanala i sl. Stoga se i taktičke odluke donose gotovo svakodnevno na područjima politike pojedinih elemenata marketinškoga spleta: 1. Primjeri različitih razina kanala: 1) KANAL NULTE RAZINE PROIZVOĐAČ POTROŠAČ Pri izboru odgovarajuće strategije u obzir se uzimaju i rezultati istraživanja naše dosadašnje pozicije na tržištu u odnosu na konkurenciju ( je li dominantna. popuste. Komunikacija – pravovaljana tržišna komunikacija. unaprjeđenje prodaje. 2)KANAL U TRI RAZINE PROIZVOĐAČ TRGOVAC NA VELIKO POSREDNIK TRGOVAC NA MALO POTROŠAČ Ad 1) Politika proizvoda Potrebno je naglasiti da vježbenička tvr tka primjenjuje treću i četvr tu razinu kanala. ne slijediti njihov primjer. 3. Prodaja novih proizvoda novim ciljnim tržištima (najviše riskantno). 4. Prodaja novih proizvoda postojećim ciljnim tržištima. ali i o prednostima kojima možemo steći željenu tržišnu poziciju. a u skladu s novonastalim rezultatima istraživanja ciljnoga tržišta. publicitet. jaka. odnosi s javnošću). Razinu kanala predstavlja svaki posrednik koji obavlja neki posao u približavanju proizvoda i njegova vlasništva krajnjem kupcu. Kanal distribucije karakterizira broj razina kanala. Prodaja postojećih proizvoda novim ciljnim tržištima. Postoje četiri osnovna marketinška pristupa na tržištu: 1. slaba ili neodrživa?).

dobar protok informacija unutar tvr tke PRILIKE . Za proces upravljanja marketingom nužno je praćenje rezultata ostvarivanja plana kako bi se.početno nepovjerenje par tnera 6. 190 PRIJETNJE (ZAPREKE) . u skladu s tim. Neovisno o uzroku.3 Kontrola Kako ćemo znati da smo stigli tamo kamo smo željeli? Prije negoli se pristupi provedbi plana.razvijeno tržište dobavljača .nepovoljni krediti . VT-ovi komercijalisti) .mogućnost pokretanja vlastite proizvodnje . Druga skupina .lokacija .izrađuje SWOT-analizu.vrši segmentaciju i određuje ciljno tržište. Taktika – redovito mijenjati raspored na policama. ne daju očekivane rezultate ili da neki dijelovi marketinškoga spleta ne djeluju kako je predviđeno.velika konkurencija (domaća i inozemna. sve u skladu sa zahtjevima našega tržišnog segmenta.mogućnost nastupa na smotrama/sajmovima SLABOSTI Strategija – putem integrirane marketinške komunikacije promovirat ćemo povoljne cijene i zadovoljavajuću kvalitetu.određuje marketinški splet.1. primjerice. u tom je slučaju nužno razmotriti izvor problema i prilagoditi marketinški splet novonastaloj situaciji. u slučaju potrebe. za koje smo se opredijelili. Uzroci mogu biti unutar tvr tke ili u okružju.nepoznatost na tržištu .jasno postavljeni ciljevi . tvr tka mora utvrditi metode kojima će kontrolirati ostvarenje zacr tanih ciljeva i imenovati odgovorne osobe za ta mjerenja. Moguće je da marketinške strategije. Vježba: Nastavnik u ovoj vježbi može učenike podijeliti u nekoliko skupina i podijeliti im zadatke: Prva skupina . testiranjem upoznatosti potrošača ciljnoga tržišta s novim proizvodom tvr tke i sl.dobra lokacija trgovine na veliko (dostupnost potencijalnim kupcima) .sposobnost i stručnost radnika .uzimajući u obzir zagušenost prometnica (poslovna zona Zagreb) . bit ćemo spremni i tamo ponuditi naš proizvod na prodaju.nedovoljno poznavanje boniteta kupaca . Četvr ta skupina .zadovoljavajući iznos početnoga kapitala . na primjer djelovanje konkurencije. koristiti integriranu marketinšku komunikaciju (oglašavanje na radiopostajama i u tjednim časopisima) i. Ad 4) Politika komunikacije Primjer SWOT-analize tvr tke koja se bavi prodajom namještaja na veliko: PREDNOSTI .proširenje tržišta VT-a.blizina tržišta prodaje .Taktika – ako se na području gdje smo već dosad plasirali naše proizvode otvori nova veletrgovina.rastući trend potrošnje namještaja . Treća skupina . inovirati promidžbene poruke radi stvaranja pozitivnog imidža tvr tke .politička previranja . ulagati u motivaciju i stručno osposobljavanje prodavača. povezivanje s novim tvr tkama . Praćenje rezultata može se obavljati na temelju unutarnjih izvora informacija.kvalitetan i bogat asor timan . u kratkom vremenu mogle obaviti potrebne prilagodbe plana.siva ekonomija 191 .određuje strategiju i taktiku za svaki element marketinškoga spleta.snažna početna motivacija. kao što su različita izvješća i prikupljanjem vanjskih podataka putem terenskog istraživanja. entuzijazam .

• po završetku Smotre/sajma prikupiti ankete o zadovoljstvu izlagača. Kako treba započeti organizaciju Međunarodne smotre/sajma? Organizaciju Smotre/sajma treba postaviti i kao svaki projekt. • izvršiti prihvat izlagača sa zaduženjem opreme.6. • odrediti voditelja projekta i izvršitelje. Pravo sudjelovanja imaju sve strukovne škole u Republici Hrvatskoj koje provode program Vježbenička tvr tka i koje su provele registraciju vježbeničke tvr tke kroz institucije uklju čene u rad Središnjeg ureda vježbeničkih tvr tki. • osigurati sredstva s maksimalnim uključenjem sponzora. medijima. • po zaključenju prijava izvršiti konačnu narudžbu prostora i opreme. • odrediti maksimalan broj izlagača i pristupiti izradbi kalkulacije. • pratiti protokol da se sve odvija po planu. filmom. • pripremiti konferansu. gdje možete dobiti sve potrebne informacije o prijavama za sudjelovanje te podatke s točnim terminima za održavanje Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki. uzvanicima. Rad nakon Smotre/sajma 2. Kao i svako natjecanje. tako i Smotra/sajam podrazumijeva planiranje kao jedan od uvjeta nužnih za uspješnu realizaciju Smotre/sajma. Događaj je to koji svakoga veseli. • osigurati nagrade. unijeti korisničko ime i zaporku (dodijeljenu za pristup vaše škole upitnicima na internetskim stranicama Agencije) u za to predviđena polja i odabrati ULAZ. • objaviti događanje na mrežnoj stranici i glavnoj stranici EUROPEN-a. Ništa ljepše nego nakon vir tualnih kontakata susresti se s poslovnim par tnerima uživo.2. U Središnjem uredu vježbeničkih tvr tki dobit ćete precizne informacije kako se prijaviti za sudjelovanje na Smotri/sajmu VT-a.hr:8443. • poslati pozive sponzorima. i to zajedno s aplikacijom za prijavu sudionika izlagača. uvjete koje mora ispuniti vježbenička tvr tka da bi stekla pravo sudjelovanja na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki. Planiranje obuhvaća sve faze projekta . preko provedbe te poslova što ih moramo provesti nakon završetka Smotre/sajma. • postaviti bilten na mrežne stranice.2. • nakon Smotre/sajma izvršiti analizu zadovoljstva izlagača i uspješnost čitavog projekta. zahvalnice.aso. Provedba Smotre/sajma Kako treba započeti organizaciju Međunarodne smotre/sajma? Niz inozemnih kontakata u svijetu vježbeničkih tvr tki nudi i velik izazov kao krunu međunarodnog poslovanja. fotografijama. Ministarstvo znanosti. • obaviti proglašenje pobjednika. • izvršiti načelnu rezervaciju prostora i opreme. 3. • obaviti generalnu probu ceremonije otvorenja Smotre/sajma uz provjeru sve potrebne tehnike za to. plan i program događanja. 192 193 . Za ulaz u VETIS potrebno je pokrenuti internetski pretraživač (Mozilla Firefox ili Internet Explorer) te u adresnu traku upisati adresu https://vetis. dodijeliti nagrade i svim sudionicima uručiti potvrde o sudjelovanju te obaviti ceremoniju zatvaranja Smotre/sajma i razduživanje opre me. Planiranje i priprema sudjelovanja na Smotri/sajmu Smotra/sajam vježbeničkih tvr tki • izraditi info-katalog Smotre/sajma i proslijediti ga putem e -pošte izlagačima. akreditacije. a to je organizacija Međunarodne smotre/sajma. Agencija za strukovno obrazovanje koristi vlastiti informacijski sustav VETIS. • izraditi bilten Smotre/sajma s pratećom dokumentacijom. • zaprimiti izgrađene štandove. gostima. natjecanja. obrazovanja i špor ta i Agencija za strukovno obrazovanje organiziraju i provode Smotru/sajam vježbeničkih tvr tki jednom godišnje.1 Priprema za Smotru/sajam s gledišta organizatora Shematski prikaz planiranja i pripreme sudjelovanja na Smotri/sajmu VT-a 1. PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA ORGANIZATORA 6. Trebamo: • sebi postaviti zadatak s jasnim ciljem što želimo postići. upoznati kriterije odabira sudionika Smotre/sajma. • planirati vrijeme i mjesto održavanja Smotre/sajma.od planiranja i pripreme.

18. Pripremiti podatke za izradbu financijskog plana po strukturi i mjestu troška i dostaviti ih odgovornim osobama. 5. Formirati organizacijski odbor Smotre/sajma i organizirati sastanak (popis članova s prijedlogom njihovih zadaća). ➢ definirati prostor za slobodno kretanje posjetitelja ➢ predložiti način označivanja svakog prostora ➢ odrediti osobe koje će voditi posjetitelje 10 dana prije poče ➢ odrediti potrebnu opremu za ozvučenje i predložiti ustanovu koja iznajmljuje i postavlja tu tka Smotre/sajma opremu ➢ odrediti potrebnu opremu za glavnu pozornicu i način njezina opremanja ➢ jasno definirati obveze svih sudionika Smotre/sajma ➢ odrediti obveze škola domaćina glede pripreme Smotre/sajma. opremi. Dostaviti objedinjeni Financijski plan odgovornim osobama na odobrenje. Zaduženja do 31. sačekati odobrenje Financijskoga plana… 19. mjesec dana prije početka Smotre/sajma 14. informirati javnost o tijeku aktivnosti. Isplanirati organizaciju prostora (broj i raspored štandova i ukupna organizacija prostora): pronajkasnije 3 tjedna stora za izlaganje. mjesec dana prije početka Smotre/sajma 13. opremanja i raspremanja prostora. veljače mjesec dana prije početka Smotre/sajma 20. veljače do 10. svečano otvorenje i zatvaranje Smotre/sajma. 9. Napisati Operativni plan (tijek) provedbe Smotre/sajma (vrijeme početka. Odobreni Financijski plan dostaviti u Računovodstvo. veljače cijama. Objediniti sve financijske planove po strukturi i mjestu troška. br. 15. Pripremiti podloge za unos svih podataka o prostoru. duljina trajanja svake aktivnosti za trajanja Smotre/sajma). Osigurati prehranu za održavanja Smotre/sajma. veljače 20. Koordinacija svih aktivnosti i vođenje računa o pravodobnom izvršenju određenih aktivnosti (s definiranim nositeljima i točno definiranu roku izvršenja dogovorenom na sastancima s odgovornim osobama). Objedinjene podatke o potrebama za Smotru/sajam proslijediti odgovornim osobama. veljače 11. Odgovornoj osobi dostaviti sve podatke o potrebama glede prostora. objed. oprema prostora…). Dogovoriti i organizirati prihvat sudionika Smotre/sajma u hotelima. opreme i infrastrukture izložbenoga prostora. uskladiti planove kako bi ih sveli u proračunske okvire. organizacijska potpora. mjesec dana prije početka Smotre/sajma . prije Smotre/sajma Okrugli stol Smotre/sajma VT-a itd. siječnja do 10. pohvalnice za svakog sudionika Smotre/sajma te osmisliti i osigurati akreditacije za svakog sudionika Smotre/sajma. usporediti njihovu ukupnu vrijednost. Izraditi Financijski plan po strukturi i mjestu troška i dostaviti ga mjerodavnim osobama i institu10. 195 Osigurati smještaj/polupansion.Aktivnosti organizatora vezane uz organizaciju Smotre/sajma vježbeničkih tvrtki R. Odgovorne osobe 194 6. Osmisliti i osigurati zahvalnice. mjesec dana prije početka Smotre/sajma 17. 10. 3. 2. 12. veljače trajno Rokovi 1. 10. siječnja do 31. 10. ostali uključeni u organizaciju i realizaciju. Odrediti koncepciju i okvir Smotre/sajma. mjesec dana prije početka Smotre/sajma mjesec dana prije početka Smotre/sajma 16. tri tjedna prije poče tka Smotre/sajma tjedan dana prije početka Smotre/sajma 8. infrastrukturi… potrebnih za provedbu Smotre/sajma i s time upoznati odgovorne osobe. Dogovoriti prijevoz opreme te opremanje prije i raspremanje prostora nakon zatvaranja Smotre/sajma Napisati Operativni plan (tijek) opremanja i raspremanja prostora (vrijeme početka. 4. prezentaciju. dužina trajanja svake aktivnosti opremanja i raspremanja izložbenoga prostora). Pripremiti tehnička rješenja organizacije i provedbe Smotre/sajma (organizacija prostora. garderobu. Pripremiti sve procedure o načinu i pravima korištenja prostora planirana za održavanje Smotre/sajma: 7. Završiti promidžbeni materijal.

organizatore…). 27. HOK. Ispisati zahvalnice i pohvalnice. Odnijeti pohvalnice i zahvalnice na potpis ministru MZOŠ-a. o dosad učinjenom. napraviti raspored njihova dolaska i odlaska do mjesta održavanja Smotre/sajma. Troškovi sudionika Smotre/sajma. obveze sudionika… Osmisliti program otvorenja i zatvaranja Smotre/sajma (tko i do kada. To je samo jedan od načina kako doći do povratne informacije o potrebama sudionika. 30. internet… ➢ prijavna pristojba izlagača ➢ osiguranje ➢ naknada za vrijeme pripremnog/raspremanog razdoblja Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki. podatke o prihvatu u dolasku i odlasku. tjedan dana prije početka Smotre/sajma tjedan dana prije početka Smotre/sajma mjesec dana prije početka Smotre/sajma 14 dana do početka Smotre/sajma 10-14 dana prije početka Smotre/sajma 6. akreditacijske kar tice (za natjecatelje. a potom i povratka… Objaviti prijave za Smotru/sajam VT-a. Njime ćemo dobiti uvid u jake i slabe strane organizacije. jer tada slijedi obradba onoga što smo uspjeli njome i ostvariti. Pritom je važno voditi računa dokad sudionici moraju doći. 25.2 Raščlamba nakon Smotre/sajma s gledišta organizatora Aktivnosti što ih poduzimamo po svršetku Smotre/sajma zahtijevaju isti opseg posla kao i sama realizacija Smotre/sajma. pohvalnice. 2.popis sponma zora. Smotra/sajam se isplati samo onda kada se postignu zadani ciljevi. Vrlo je važno da organizator zna prepoznati očekivanja sudionika od Smotre/sajma. sadržaj događanja… . HGK…) i pozvamjesec dana prije ti ih na sastanak te ih upoznati s koncepcijom Smotre/sajma. raspored sudionika po hotelima i sobama. 29. zatvaranju Smotre/sajma i najavi buduće smotre/sajma). realizaciju. Proslijediti pozive za dolazak na otvorenje/posjet. 3. Ciljna skupina za popunjavanje upitnika su nam svi sudionici. Obavijestiti VT-ove iz inozemstva o mogućnostima i uvjetima sudjelovanja na Smotri/sajmu 20. ostvarene prednosti ili nedostatke koje na budućim smotrama/sajmovima moramo zadržati. 196 21.kratak opis četka Smotre/sajSmotre/sajma. tj.dva tjedna prije početka Smotre/sajma do mjesec dana prije početka Smotre/sajma Kontaktirati sa svim već dosad informiranim institucijama (npr. brošure. 26. Rezultati evaluacije ujedno predstavljaju i izazov za organizatora nezaobilazan pri planiranju Smotre/sajma u narednoj poslovnoj godini. popis učenika/sudionika. logo. 28. odnosno korigirati. Osmisliti slogan Smotre/sajma. veljače Svim sudionicima dostaviti sljedeće podatke: naziv hotela. Troškovi izložbenog prostora. točan raspored događanja. . stolci. Vrjednovanje organizacije Smotre/sajma možemo izvršiti uz pomoć evaluacijskog upitnika predviđena za sve sudionike Smotre/sajma. mentore.2. 22. Analiza se mora podudarati s planiranim troškovima donesenim prije same realizacije Smotre/sajma. pod kojim se podrazumijevaju: ➢ sajamski oglas ➢ pozivnice. pod kojim se podrazumijevaju: ➢ uređenje -najamnina štanda ➢ oprema štanda (stol. popis smještenih osoba. letci ➢ plakati 197 Organizirati smještaj učenika/mentora. Pri planiranju se uzimaju u obzir sljedeći troškovi: 1. kao i kvaliteti usluge koju smo im osigurali prilikom organizacije Smotre/sajma. pregrade. podjeli zahvalnica. što je za to potrebno). uz: . nastavnika/mentora. Dati u izradbu Vremenik događanja koji će sadržavati podatke (o otvorenju. zahvalnice ➢ eksponati ➢ katalozi. Smotre/sajma vrjednovanje i analizu Smotre/sajma…). problemima početka s kojima smo suočeni. tri tjedna prije popohvalnica. MINGORP. 24. telefon. potrebama za njihovo uključivanje za što uspješniju pripremu. Po svršetka Smotre/sajma potrebno je napraviti analizu njezinih troškova. Na taj način dolazi do saznanja o konkretnim mjerama koje mora poduzeti kako bi se ostvarili njezin cilj i strategije. Promidžbeni troškovi. podne obloge…) ➢ priključak za struju. Smotra/sajam nije završila nakon zatvaranja. Ovdje analiziramo planirane i ostvarene troškove u odnosu na one odobrene troškovnikom kojega su donijele mjerodavne institucije i osobe. pod kojim se podrazumijevaju: ➢ sudionici na štandu (tri učenika i jedan nastavnik) ➢ putni troškovi ➢ smještaj ➢ prehrana. 23.

fotografije po slobodnom izboru.ovjerena propusnica za Smotru/sajam . Rad nakon Smotre/sajma. sposobnostima i kreativnošću) i vrijeme. Uspjeh vježbeničke tvr tke na Smotri/sajmu ovisi o sposobnostima njezina vodite lja da raspoložive resurse iskoristi na najbolji mogući način. štand i prodajnu dokumentaciju konkurentskih i dobavljačkih tvr tki nalaze kao prilozi na CD-u: Radni list br.Radni list za prodajni razgovor Radni list br. godine Pripreme za posjet Smotri/sajmu vježbeničkih tvrtki kao posjetitelj: . nastavniciposjetitelji) ➢ uredski materijal ➢ prezentacija.dokumentacija o zaključenoj kupnji na Smotri/sajmu .pripremiti posjetnice i prospekte naše vježbeničke tvr tke.Prosudbeni listić za prodajni razgovor II.Prosudbeni listić za prodajni razgovor Radni list br. 2 . Smotra/sajam vježbeničkih tvr tki u Jastrebarskom 2008. 1 . Što svaka skupina planira za posjet Smotri/sajmu? 6. Zaključak: Smatrat će se da je Smotra/sajam uspješno realizirana ako su zadovoljeni svi zadani kriteriji za provedbu Smotre/sajma i ako troškovi ne prelaze okvire onih planiranih.propusnica za Smotru/sajam . 3 .Ocjena posjeta štandu (informacije o izlagaču) Radni list br. vježbeničke tvr tke koje nude proizvode za osobnu kupnju suradnika.➢ akreditacije za sudionike Smotre/sajma ➢ dodatne akreditacije (pomagači pri organizaciji Smotre/sajma. Zadatci za posjet Smotri/sajmu: • Podijeliti radnike vježbeničke tvr tke u skupine od 2 (3) učenika/ce • Razmotriti materijale za posjet Smotre/sajma: . Planiranje i priprema za sudjelovanje na Smotri/sajmu 2.Opis proizvoda i usluge Radni list br. inozemna vježbenička tvr tka i vježbenička tvr tka iz vlastite škole. tko su dobavljači. 199 . dobavljač. Radni list br. Vježbenička tvr tka na Smotri/sajmu može sudjelovati kao izlagač ili kao posjetitelj. veličina slova 11. konkurencije) • Popuniti Upitnik za oblikovanje štanda konkurencije ili dodijeljene vježbeničke tvr tke • Obaviti vrjednovanje prodajne dokumentacije konkurencije ili dodijeljene vježbeničke tvr tke • Evidentirati posjet prisutnih dobavljačkih tvr tki vježbeničke tvr tke • Radnicima VT-a omogućiti kupnju proizvoda ponuđenih na Smotri/sajmu • Napisati izvješće o posjetu Smotri/sajmu. 5 .znati tko su naši kupci. konkurencija.saznati kada i gdje se održava Smotra/sajam vježbeničkih tvr tki .analiza sredine Smotre/sajma . • Potražiti najmanje dvije vježbeničke tvr tke iz sljedećih kategorija: kupac. 4 .mogućnost plaćanja na Smotri/sajmu 198 Upitnici se za prodajni razgovor.saznati listu izlagača . ljudi (radnici vježbeničke tvr tke sa svojim znanjima. Održavanje Smotre/sajma 3. umijećima. • Analizirati sredinu Smotre/sajma (u smislu prisutnih kupaca.3 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA SUDIONIKA Organizaciju i sudjelovanje na Smo tri/sajmu vježbeničkih tvr tki treba prihvatiti kao jedan projekt u tijeku rada u vježbeničkoj tvr tki tijekom školske godine. 6 . a tko su konkurenti . Na raspolaganju su nam točno određena financijska sredstva.Ocjena prodajnog razgovora Faze sudjelovanja na Smotri/sajmu vježbeničkih tvrtki: 1. dobavljača. štand i prodajnu dokumentaciju konkurentskih i dobavljačkih tvr tki vježbeničke tvr tke .po dva ispunjena upitnika za prodajni razgovor. U oba su slučaja potrebne temeljite pripreme. • Sastaviti pisano izvješće o posjetu Smotri/sajmu ( jedna A4 stranica na osobnom računalu. font Arial) sa sljedećim prilozima do____________(odrediti nadnevak do kojega izvješće treba donijeti): .

povećanje prometa Marketinški ciljevi i sredstva Politika proizvoda: Politika cijena i Organizacija Politika komunikacije: . Ciljevi poduzeća: . .sajamska ponuda .obrazovanje kvalificiranih suradnika .o.1 Planiranje i priprema Smotre/sajma Ovo je faza u kojoj odluku o sudjelovanju na Smotri/sajmu donose voditelj vježbeničke tvr tke.uredska stolica “TEA”. korisno imati nešto što će je podsjetiti na obveze. jamskom paketu od 3 proizvoda: . po posebnoj sajamskoj cijeni. . . ravnatelj škole i sami radnici vježbeničke tvr tke.naći poslovnog popusta za cjelokuproizvoda . I vaša par tnerska tvr tka može zaboraviti na svoja obećanja pa je. Na sljedećoj stranici je plan ciljeva Smotre/sajma na primjeru vježbeničke tvr tke Tiko d. kad tražite obećane materijale. Po donošenju odluke o sudjelovanju. Utvrđivanje ciljeva Smotra/sajma .svjetilj ke „SUN“.posredno (trgovac uredski set „POLO“). osobito za sudjelovanje na Smotri/sajmu vrijedi ona .6.uvjeti plaćanja: 30 dana nakon isporuke.promjene/varija.obavljanje prodajnih razgovora. ski set „SENATOR“ i tna u krugu od 100 . koji se sastoji od 3 proizvoda. Korisno je da odluku o sudjelovanju na Smotri/sajmu imate u pisanom obliku i koju je potpisala odgovorna osoba.uredski set “SENATOR”.ako nešto može poći krivo.oblikovanje štanda usklađeno s promidžbenom porukom. 200 201 . onda će to sigurno i poći krivo. km ako se kupi u sa.cipromotivnoj cijeni.dostava je bespla skih zaliha. Ako radnici vježbeničke tvr tke u nekom trenutku izgube motivaciju za rad.posebna ponuda cijene za uvođenje novoga proizvoda na tržište. ali nije nužno . . istraživanje situacije konkurencije. . pan asor timan tiljke „SUN“. . Cilj Smotre/sajma: Cilj Smotre/sajma: Cilj Smotre/sajma: Cilj Smotre/sajma: . svjetiljke “SUN” po Smotre/sajma i do .davanje sajamskih .3. možete ih podsjetiti na njihove obveze.ponuda novoga proizvoda . Bilo bi dobro (ako je moguće) s par tnerskom tvr tkom dogovoriti sponzorstvo reklamnim materijalima.100%-tno povećanje prometa u mjesecu održavanja Smotre/sajma u usporedbi s istim mjesecom prošle godine.jer bi Smotru/sajam vježbeničkih tvr tki trebalo iskoristiti za promociju vježbe ničke. .o.inovacija proizvoda određivanja uvjeta: prodaje: (uredska svjetiljka . Kad ona već započne teško da ćete imati vremena i sredstava za dobavljanje dokumenta i materijala koje ste zaboravili – osim toga. Faza planiranja obuhvaća: • • • • • • Utvrđivanje ciljeva Smotre/sajma Vremenik sudjelovanja na Smotri/sajmu Planiranje oblikovanja štanda Planiranje promidžbenih sredstava Plan i organizaciju rada radnika Plan troškova Smotre/sajma.svjetiljka “SUN”. .sajamski paket.prezentacija novoga . slijedi izradba podrobnoga plana sudjelovanja na Smotri/sajmu. iscrpljenja sajamje proizvoda (ured. a ne par tnerske tvr tke.istraživanje tržišta: anketiranje kupaca. i to u najnepovoljnijem trenutku (parafraza prema Murphyju). Planiranje je jako važno za uspješno sudjelovanje na Smotri/sajmu. proizvoda.postizanje dobiti .o.svje par tnera. . Nadređeni ciljevi Smotre/sajma i istraživanja tržišta: . .obavijest potencijalnim par tnerima o sudjelovanju na Smotri/sajmu.primjer vježbeničke tvrtke Tiko d.na veliko).orijentacija na kupca . .izravno za trajanja “SUN”)..o.sajamska ponuda za paket proizvoda.

Aktivnost 1. Oblikovanje štanda: .) Smotre/sajma 1 h / oko 2 mjeseca Planiranje suradnika (izbor. Br. Zadatke dodijeliti prema sposobnostima radnika vježbeničke tvr tke.Planiranje vremena sudjelovanja na Smotri/sajmu Planiranje vremena sudjelovanja na Smotri/sajmu trebalo bi izvesti zajedno s podje lom zadataka suradnicima vježbeničke tvr tke. podjela zadataka) prije održavanja Smotre/sajma 1 h / oko 2 mjeseca Izradba proračuna troškova sudjelovanja na prije održavanja Smotri/sajmu Smotre/sajma do 4 tjedna prije Plan uređenja štanda: najam opreme. korisno je u prostoru vježbeničke tvr tke simulirati izgled štanda te ga. zadaće. ma (obradba želja kupaca.. 1. Prijevoz izložaka (postavljanje. . 7. obrazovanje do 3 tjedna prije 10. Štand je „veliki trodimenzionalni promidž b ni plakat“ poduzeća koji mora motivirati da ga se pogleda i posjeti .kutni štand (dvije otvorene strane) .prilagođavanje štanda slici o vježbeničkoj tvr tki (poslovni identitet. urediti po planu za Smotru/sajam i tako redom složiti materijale kako idu na štand da biste dobili na vremenu. Službeno putovanje suradnika 202 dani održavanja Smotre/sajma . dekoracija) Smotre/sajma otvorenje Smotre/sajma dani održavanja Smotre/sajma večer zadnjega dana održavanja Smotre/sajma večer zadnjega dana održavanja Smotre/sajma i idući dan do 1 mjeseca od održavanja Smotre/sajma 14. 6..čelni štand (tri otvorene strane) . nabava promidžbenih darova i sl. Ako menadžment vježbeničke tvr tke na početku školske godine zna za vremenik održavanja Smotre/sajma. Odluka za sudjelovanje na Smotri/sajmu Trajanje/ kad: 3 – 4 mjeseca prije održavanja Smotre/sajma 1 mjesec prije održavanja Smotre/sajma 1 h/oko 3 mjeseca prije održavanja Smotre/sajma 2 h / oko 2 mjeseca prije održavanja Smotre/sajma 13. školovanje.). Demontaža štanda 2. Prijava sudjelovanja na Smotri/sajmu 17. boja (ne koristiti više od tri boje.prije otvorenja TAN KRAJNJI ROK! (uređenje.održavanja Smotre/sajma va. Tipovi štanda: . Ako imate informacije o veličini i izgledu štanda prije same Smotre/sajma.ako je moguće: trodimenzionalno predstavljanje promidžbenih sredstava . podjela održavanja zadataka (određivanje odgovornih) Smotre/sajma 2 h / dan prije 11. očuvanje uobičajene slike o vježbeničkoj tvr tki među stalnim kupcima) .. nabava izložaka. letci. 9. (prodajni razgovor. Smotre/sajma Provedba promidžbenih aktivnosti: poslati pozivnice. 2. Postavljanje štanda – otvorenje Smotre/sajma je APSOLU. 7 Plan oblikovanja štanda Oblikovanje štanda u prvome redu ovisi o proizvodu koji neko poduzeće nudi. analiza bilježaka sa Smotre/sajma. Vraćanje posuđenih i iznajmljenih objekata i predmeta 3.prije održavanja tikli/postupci .štand u nizu ( jedna otvorena strana) . 8. Rad na Smotri/sajmu 16. Planiranje oblikovanja Smotre/sajma RADNI LIST br. Priprema sudionika za Smotru/sajam: izbor.. Oblikovanje štanda za investicijska dobra znatno se razlikuje od oblikovanja štanda za robu široke potrošnje ili za uslužne djelatnosti. poticajni promidžbeni ar.utvrđivanje stila.. što pobuđuje pozornost promatrača i zaokuplja njegovo zanimanje. oblikovanje promidžbenih sredsta. demontaža) održavanja Smotre/sajma 12. in.blok-štand ili štand-otok (moguć pristup sa svih strana). po mogućnosti. izradba izvješća sa Smotre/sajma .) 4. promidžbeni darovi.jer ima e nešto karakteristično. održavanja nabava proizvoda za demonstraciju i dr. a te boje moraju biti 203 5. 1 h / oko 2 mjeseca katalozi..do 4 tjedna prije formacije o proizvodima. Planiranje promidžbenih aktivnosti (pozivnice kupcima. Utvrđivanje ciljeva Obradba dokumenata nakon održavanja Smotre/saj18. nastup. ponašanje. Otvorenje štanda 15. s pripremama treba početi što ranije.

Oprema štanda (vidi još radni list o oblikovanju štanda): . Uredski materijal i uređaji (vidi još radni list o oblikovanju štanda): .) 4.izvršiti ugovorene poslove Prije Smotre/sajma Tijekom Smotre/sajma Nakon Smotre/sajma Osnovna pravila za izradbu promidžbenih sredstava: • • • • uskladiti sva promidžbena sredstva – dio su poslovnog identiteta logo koristiti u svakom promidžbenom sredstvu prednost za kupca mora biti vidljiva iz svakoga promidžbenog sredstva kontrolirati učinkovitost promidžbenih sredstava.katalozi .pripremiti informacije za tisak (odnosi s javnošću) .Zona opskrbe: skladištenje materijala.pribor za šivanje . predstaviti postignuća/uspjehe. svjetla i uređenja u skladu sa slikom koju javnost ima o tvr tki . modni dodatci radnika VT-a…) .potrepštine za Smotru/sajam . Planiranje promidžbenih aktivnosti Na Smotri/sajmu bi trebalo.održati prezentacije kupcima (PowerPoint.računalo . Zone komunikacije na štandu: .uputiti zahvalu svim posjetiteljima štanda .usklađene).materijal za pisanje. olakšavajuća = prirodna = ugodna = moćna.tabla s natpisom i rasvjeta .mapa s materijalima za novinare (po mogućnosti unaprijed napisati članak o svojoj vježbeničkoj tvr tki i pripremiti fotografije).koristiti kreativne tehnike.različiti uredski materijali .podijeliti promidžbene darove poslovnim par tnerima .registratori.oblikovanje štanda mora biti orijentirano na kupca.Zona za (prodajni) razgovor: priprema i provedba razgovora . vrećice . Uporaba boja: Boje imaju emocionalni učinak.dogovoriti oblikovanje štanda . Slijedi lista nekih promidžbenih aktivnosti vezanih za sudjelovanje na Smotri/sajmu. ako je moguće. džepni kalkulator . 204 Smotra/sajam VT-a .izlošci.pripremiti promidžbene materijale .poslati pozivnice . pobuđuju pozornost i izazivaju asocijacije.odnosi s javnošću) .uređenje .informacije o gradu u kojemu se održava Smotra/sajam .sredstva za čišćenje (lopatica.materijali za nagradnu igru .poslovna dokumentacija . koje može provoditi Odjel za marketing.oblikovati poslovni izgled (odjeća. metlica. prezentacija proizvoda na štandu i sl. svaki medij.projekcijski uređaji . vreće za smeće i sl. dekoracija . pribor za pisanje. gošćenje posjetitelja. 3. Žuta Zelena Plava Crvena = poticajna. mape.alat .produžni kabel . Za ovo radno područje osobito je prikladna uporaba kreativnih tehnika.prodavati proizvode VT-a . prezentirati korist .pribor za prvu pomoć .) . koristiti sve moguće promidžbene aktivnosti. a ne na proizvod . Mislite još i na mogućnosti predstavljanja vaše promidžbene poruke i u trodimenzionalnom obliku.promidžbena sredstva . 5.Zona gledanja: probuditi zanimanje.održati konferenciju za tisak (pripremiti kratki esej o VT-u . snažna 205 .poslovno komunicirati (korespondencija) . tim suradnika sastavljen samo za Smotru/sajam ili svi suradnici vježbeničke tvr tke.

• jasna.Upitnik za osoblje štanda 6. tekst smjestite odmah uz proizvod • navedite ime tvr tke. osobu koja je prekoputa nas. faks.Radna lista svih kontakata Radni list br. planiranje vremena) .Osnovna pravila za izradbu promidžbenih sredstava: • karakteristična naslovna stranica koju se ne može zamijeniti s nekom drugom • na naslovnici treba stajati ime/naziv tvr tke i logo • ime/naziv i logo par tnerske tvr tke (ne smiju biti upečatljivi da se ne bi „prekrili“ ime/naziv i logo vježbeničke tvr tke) Katalozi i prospekti. 13 . Primjena pravila poslovnog bontona na Smotri/sajmu vježbeničke tvrtke Više o poslovnom bontonu pogledajte u poglavlju broj 5. seminar u okviru vježbeničke tvr tke neka planira i organizira kadrovska služba). 11 . a kad su se osjećali potjerani sa štanda). 12 . Na sljedećoj ćete stranici naći primjer podjele zadataka što ju treba izraditi zajedno s planiranjem vremena. izdati i potvrdu o pohađanju seminara .imenovati zamjenika/cu. pločice s imenima i logom tvr tke) . 4.5 – Poslovni bonton. gratis. e -adresu. zadatci. postupak narudžbe. 15 . slike i ilustracije • ako možete. testom o tehnikama prodaje) . kako bismo točno odredili vrijeme potrebno za izvršavanje ove zadaće. nedvojbena nadleštva . ponašanje. adresu. Zona distancije Zona distancije je prostorna udaljenost u odnosu na sugovornika. Korisno je sve aktivnosti što ih učenici moraju obaviti pri postavljanju štanda nepo sredno prije Smotre/sajma i uvježbati. 1. Podjela zadataka: .Radna lista kontakata Radni list br.3.osoblje štanda (broj ljudi. Uspjeh na Smotr i /s aj mu o vi s i o ang ažmanu i p o naš anj u r ad ni k a vj e žb e ni čk e tvr tk e . pregledno i plakatno oblikovanje • izražajan glavni naslov • jasna i pregledna struktura teksta • korištenje slikovnih elemenata • ime tvr tke i logo smjestiti na upadljivo mjesto • koristiti riječi kao: novo. znanje o proizvodu. a nj e g o vu us pjehu pridonosi i stručna priprema učenika. menadžment može. Nakon posjeta sajmu napravite njegovu ocjenu (evaluaciju) (što je bilo dobro.Bilješke razgovora Radni list br. 10).2 Sudjelovanje na Smotri/sajmu Plakati i posteri Letci Na CD-u ćete naći radnu listu za ocjenu promidžbenih sredstava (Radni list br. Provedba Smotre/sajma rezultat je planiranja i temeljitih priprema. Izobrazba osoblja štanda: . Plan i organizacija rada radnika Kao pripremu za sudjelovanje na Smotri/sajmu korisno je posjetiti jedan pravi sajam i promatrati. ako treba..izobrazba radnika iz pojedinih područja za koje je potrebno dodatno znanje (npr.organizirati smještaj i putovanje (izradba putnih troškova i računa). Četiri su vrste distancije: 207 206 .koordinator/ica cijele Smotre/sajma .dekorater/ka (osoba zadužena za estetski izgled i uređenje štanda) . znanje stranih jezika. nastup. Općenito: . sada • ne zaboraviti navesti vezano trajanje ponude! 2.arhitekt/ica štanda (osoba zadužena za razmještaj opreme na štandu) .područja izobrazbe: prodajni razgovor. Izbor osoblja/podjela uloga: .provjeriti mogućnosti prehrane ..Podjela zadataka radnicima Radni list br. Na CD-u naći ćete: Radni list br. 14 . tj. a što loše. uvjete i prava kupca • maksimalni format je A4 • brzo prenošenje poruke • veliku ulogu igra nesvjesno zamjećivanje • može se prenijeti samo jedna poruka • promidžbena poruka mora biti jasno i kratko formulirana • mora imati nešto što će privući pogled • tekst neka bude vrlo kratak • ne zaboraviti na logo! • jednostavno. pregledna struktura • možebitno napisati indeks natuknica brošure • za katalog izaberite najbolje fotografije • radije koristite velike fotografije.organizirati i provesti izobrazbu radnika (npr.točna dodjela polja odgovornosti.odjeća osoblja štanda trebala bi biti jedinstvena (npr. 3. u kojim su se situacijama učenici osjećali ugodno na sajmu. broj telefona.dodijeliti jasna.

To ne vrijedi za nositelje titula međusobno .postupa najčešće po planu . 208 209 .vi ste domaćin . zovem se. i) Prospekti: . a to ne pomaže uvijek u kontaktu sa strankama.aktivno slušati . ako sami ne nosimo titulu.paziti na pravila prodajnoga razgovora . Negativne osjećaje kod sugovornika može intenzivirati povećatelji distancije. Novopridošloga pojedinca treba predstaviti skupini osoba.konkurencija se nalazi na uskom prostoru .stojite zajedno u skupini i međusobno se zapričate ..oslobodite svoje interesente/posjetitelje opterećenja da naokolo nose na tone budućeg otpada .koristite otvorena pitanja (zašto.i prema „zamornim“ se posjetiteljima morate odnositi ljubazno.razgovori se odvijaju u javnosti .prospekte dajte samo onda kada ste ispitali želje kupca i kada one odgovaraju našem proizvodu i usluzi te kada ste mu označili najvažnija mjesta u prospektu. pri prvom kontaktu sa strankama ta je zona tabu! 2.kupci očekuju promidžbene darove – njihova vrijednost ovisi o vrsti proizvoda i prije svega o ciljnoj skupini . Posjetnica Posjetnica je sastavni dio organizacijske kulture. c) Posjetitelj će vam izmaći.darove treba predati na kraju razgovora kako biste zadržali pozornost posjetitelja . intimna distancija: razmak od sugovornika je do 50 centimetara.proslijedite ga svome kolegi . .odlučujući su poruka i odabir trenutka predaje dara.pogledati poglavlje br. čak ako to možda i jesu..2 – Poslovno-promidžbena sredstva) Odjeća i obuća. poslovna distancija: čini je udaljenost od jednoga do dva metra. ako: . Osoba se može i sama predstaviti ( ja sam…. prodajni pult i sl. kao što su pisaći stolovi. g) Darovi: .5 – Poslovni bonton.odlučite: A: treba li s kupcem uspostaviti kontakt odmah ili nešto kasnije B: kupac je važan.1. b) Najzanimljiviji posjetitelj štanda: . stoga se s njime može razgovarati i kasnije. osobna distancija: udaljenost u odnosu na sugovornika je od 50 centimetara do jednoga metra.). U ovoj je zoni nemoguće uspostaviti osobni kontakt u obliku pozdrava.ga oslovite s „mogu li Vam pomoći?“ . h) Kako ću se riješiti neugodnih kupaca? Dogovorite se unaprijed s kolegom – nakon riječi-lozinke za tri minute pojavit će se novi kupac.ostavite štand praznim . Upoznavanje Pri upoznavanju je odlučujući stupanj hijerarhije.svaki je posjetitelj štanda i potencijalni kupac .ostati ljubazan .promidžbeni darovi ne smiju djelovati jeftino. 5.obratit ćete mu/joj se s pitanjem „što Vas najviše zanima?“ ili . f) Kako ću najbrže (sa)znati koga imam pred sobom? .najodlučniji kupci najčešće imaju malo vremena .„Jeste li već upoznati s našim proizvodima i uslugama?“ . što. a sada ga morate kompetentno savjetovati. d) Uspješno ste se obratili posjetitelju. 3. BONTON SMOTRE/SAJMA ZA OSOBLJE ŠTANDA a) Posebnosti sajamske situacije: ... uzorke proizvoda…). trebate aktivno postupati C: ne pokazuje odmah potrebu. e) Za razgovora s posjetiteljem/icom: . U poslovnom je životu OBVEZA! (Poglavlje 5. Uvijek se onome koji na ljestvici hi jerarhije stoji stupanj više predstavljaju druge osobe.neverbalnom komunikacijom pokazujete nezainteresiranost.predat ćete mu/joj svoju posjetnicu.unatoč mnogim drugim štandovima .posjetitelja smjestite za stol za razgovore (ponudite mu upitnik.. Ovakva udaljenost dopušta rukovanje.one se obično oslovljavaju samo imenom i prezimenom.pozdraviti . modni dodatci i njega tijela . 4. javna distancija: čini je najmanje nekoliko metara udaljenosti.posjetiteljeve podatke odmah zabilježite u obrazac Sajamske bilješke .više od 60 % posjetitelja na štand dolaze namjerno . Ako to ne znate/ne možete: .posjetitelj vašega štanda mora vas se jasno sjećati . a ne nužno njegova vrijednost .najčešće ima malo vremena ..). Akademske titule treba iz ljubaznosti pri predstavljanja izgovoriti.

novinare uputite na vodstvo štanda . 6. police) 2. police. PRIHODI KOJE ŽELIMO OSTVARITI (u kunama) ❑ PLAN SKLOPLJENIH UGOVORA O PRODAJI Ugovori koji će se zaključiti na Smotri/sajmu.o. prostora i svih sajamskih usluga. rashladni uređaji. Smještaj 4. Iz perspektive sudionika . ❑ BUDUĆA SURADNJA Procjena prihoda koji će se ostvariti u budućnosti. 210 211 . roba kao izlošci 4.primite sve posjetitelje . Naknada za pripremnoga/raspremnog razdoblja Smotre/sajma ❑ OPREMA Dodatno potrebni stolovi i stolci.posebice je važan simpatičan i vedar nastup. Unos u katalog 4. Putni troškovi 3. ❑ VRIJEME Predviđene troškove obračunati za trajanja Smotre/sajma od dva dana. a na temelju razgovora i poslovnih kontakata ostvarenih na Smotri/sajmu. Prehrana ❑ REPREZENTACIJA – uzorci robe. vitrine. k) Primanje/informacije: . baš kao da ih tvr tke podmiruju same. dostupnosti kolega.od svakog posjetitelja tražite posjetnicu i predajte mu svoju . Najamnina za štand + uređenje (NEUREĐEN ŠTAND = prostor + uređenje.posjetitelje koji moraju čekati smjestite i ugostite . 2.j) Timski rad na štandu: . (na) javite odlazak sa štanda. mislite i na ostale članove svoga tima!) . Pozivnice 3. Priključak za struju. ali ih treba obračunati u planu i analizi vježbeničke tvr tke te ih knjižiti u poslovne knjige.ako imate problem. gdje organizatori objavljuju popise i cjenike opreme. itd. brošure. Nagradna igra ❑ PRIJEVOZ Troškove prijevoza u pravilu podmiruje škola.stvaranje buke . kratku odsutnost i povratak na štand kako kupci ne bi nepotrebno čekali. Roba – pokretač prometa kao dar.obvezno koristite pločice s imenima .pomoćno osoblje 1. katalozi 1. telefon 5. Na štandu nije dopušteno: . TROŠKOVI KOJE TREBA PLANIRATI (u kunama) ❑ IZLOŽBENI PROSTOR 1. rasvjeta. rasvjetna ti jela… ❑ RADNICI Osoblje na štandu . Sajamski oglasi 2. letci. Prijavna pristojba izlagača 6.pomnjiva podjela prospekata i ostalih promidžbenih materijala zainteresiranim posjetiteljima (nemojte razdijeliti prospekte u jednom prijepodnevu. Troškove nastupa (osim materijala koje tvr tke donose kao propagandne materijale) snosi Agencija za strukovno obrazovanje. Dnevnice 2. a vas se posvuda tražilo . stolci. ali voditelji/ce vježbeničkih tvr tki moraju upoznati svoje radnike sa svim stvarnim troškovima Smotre/sajma koji se u stvarnome gospodarskom svijetu pojavljuju. internet.vježbeničke tvrtke TIKO d.štand nije spremište za privatne stvari.okretanje leđima prema van . Oprema štanda 3. plakati 5.informirajte se o temama drugih izlagača. U kalkulacijama troškova Smotre/sajma upravo te stvarne troškove radnici moraju planirati i analizirati u rezultatima.neprimjereno odijevanje.izložbene prostore na prijav ljene vježbeničke tvr tke. Katalozi.o. obratite se vodstvu štanda . UREĐENI ŠTAND = prostor + osnovna oprema (stol. .3.3 RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU 1. Podatke o realnim cijenama sajmova mogu svi pronaći na internetu. faks.obratite se voditelju štanda. PLAN – PREDVIĐANJA – OČEKIVANJA Sve poslove oko organizacije Smotre/sajma obavlja Agencija za strukovno obrazovanje koja ujedno i ugovara te raspoređuje sve poslovne .korištenje mobitela . Posjetnice 6.

i pripre ma podatke o naplati i plaćanju za završni izvještaj. To je rečenica koja poziva voditelje/ice vježbeničkih tvr tki da treningu prodajnoga razgovora posvete dužnu pozornost i za njega u godišnjim planovima rezerviraju više različitih termina.ANKETNI LISTIĆ ZA POSJETITELJE ŠTANDA . glasno i razumljivo. izgraditi krug stalnih kupaca i osigurati krug stalnih kupaca . 2. za trening i stjecanje vještine pregovaranja u svijetu vježbeničkih tvr tki važniji je broj kontakata nego sam ugovoreni iznos prodaje/nabave. kao kontrolno pitanje ili pitanje potvrde .4 PRODAJNI RAZGOVOR Prodajni razgovor je dvosmjerni proces komunikacije u kojemu i pošiljatelj i primatelj poruke međusobno djeluju. a još učim o prodaji.mogu se ostvariti samo neprekidnim vježbanjem. ali još nije čvrsto odlučio hoće li kupiti ili ne): . d) Pitanja sugestije (potvrda/ pohvala kupcu). BROJ KONTAKATA (POSLOVNIH RAZGOVORA) ŠTO IH ŽELIMO OSTVARITI Dodatnu procjenu uspješnosti poslovanja na Smotri/sajmu provest ćemo i usporedbom broja ostvarenih poslovnih razgovora i broja sklopljenih ugovora.Što? Kako? Kada? Koji? Čemu? S kojom svrhom? b) Zatvorena pitanja (na kraju prodajnog razgovora.KALKULACIJA TROŠKOVA SMOTRE/SAJMA .PROCJENA USPJEŠNOSTI PREMA BROJU KONTAKATA . a) Otvorena pitanja (uglavnom na početku prodajnog razgovora): . FAZE PRODAJNOGA RAZGOVORA 1. izbjegavanje kontakta očima znak je nesigurnog ponašanja. Nabava kontrolira provedbu ugovorenih nabava i sama ugovara narudžbe ar tikala kojih nema dovoljno na skladištu Kao što je već navedeno. Prodaja obrađuje narudžbe .izrađuje fakture. izrađuje statistike i šalje pisane zahvale kupcima i sponzorima te priprema prezentaciju nastupa na Smotri/sajmu za par tnersku tvr tku. Dobro poznavanje i vjera u proizvod koji nudi te pokazivanje interesa za probleme kupca osnovna su pravila ponašanja uspješnog prodavača. Jednom je jedan prodavač rekao: Ja sam prodavač koji je prodao hrpe proizvoda vrijednih milijune dolara. 213 212 . OPREME I OSTALIH USLUGA SAJMOVA .okrenuti se prema kupcu i pokazati najvažniji među mnogim izrazima lica: osmijeh. Ako pri prvom kontaktu prodavač postane odbojan kupcu. probleme i ciljeve kupaca – prodavač postavlja pitanja i dobro. skrivanja i nepoštenja. pozorno i aktivno sluša.3. Ako ispadne loš.kod kupaca koji naginju tome da puno pričaju): . u okviru kojih moraju analizirati svoje sajamske bilješke te formulirati želje kupaca i proslijediti ih Odjelu prodaje. ali i nakon održane Smotre/sajma voditi računa o sljedećim naputcima: Nemojte obećati ništa što ne možete održati. kako biste doznali pristaje li kupac ili odbija. vodstvo škole i ostale učenike. kontrolira naplatu i priprema podatke o realizaciji. Prepoz navanje potreba drugih ljudi i vještina ophođenja s drugim ljudima vještine su koje se mogu naučiti i steći s vremenom i odgovarajućom podukom. b) Uspostaviti kontakt očima .USPOREDBA PLANIRANIH I OSTVARENIH REZULTATA SMOTRE/SAJMA 6. Zadaće radnika prodajnog odjela: pridobiti kupca.postoji samo jedna prilika da se ostavi dobar prvi dojam. Za praćenje poslovanja na Smotri/sajmu Odjel prodaje i marketinga treba kreirati različite obrasce – liste kontakata. ali dobrim prodajnim razgovorom smatramo onaj u ko jemu je kupac u središtu interesa. Marketing kontrolira uspjeh na Smotri/sajmu (ostvarenje ciljeva. na sve kasnije informacije ne će obraćati pozornost ili im ne će pridavati veću važnost.planiranih i ostvarenih . a ne samo za pripreme pri odlasku na Smotru/sajam.zato treba uvježbati sljedeća pravila: a) Kupce odmah pozdraviti ljubaznim tonom. očekivanja. c) Pitanja alternative (kada je kupac već pokazao spremnost na kupnju.očekujemo DA ili NE odgovor. izgubit ćete priliku koja se možda više nikada ne će pojaviti . analizira podatke istraživanja tržišta). S druge pak strane. Održite obećanje! Primjeri na CD-u: Radni list 16 Radni list 17 Radni list 18 Radni list 19 Radni list 20 . Prije. evidencije sklopljenih ugovora i potpisanih narudžbe nica. još pri izradbi Projekta nastupa na Smotri/sajmu u fazi planiranja definiraju se zaduženja: kako će obradba nakon Smotre/sajma izgledati i tko će obaviti koje aktivnosti obradbe . Računovodstvo obavlja kontrolu troškova i prihoda . OTKRIVANJE POTREBA – primjenom odgovarajućih tehnika pitanja otkriti zahtjeve. c) Kupce treba pozdraviti čak i kad u to vrijeme razgovaramo s drugima. POZDRAV – USPOSTAVLJANJE ODNOSA . Prvi je obično i najvažniji . dok prodavač upoznaje njegove potrebe. za vrijeme.CJENIK PROSTORA. Radnici koji su radili na štandu dužni su sastaviti vlastita izvješća o radu na Smotri/sajmu. Ne predugo „buljiti“ u oči kupca da se ne stvori osjećaj napetosti ili čak prijetnje.jer najdulje ostaje u pamćenju.pitanje ostavlja izbor između dvije ili više mogućnosti.

promatranje kupca (govor tijela). Metode argumentacije cijene: . Preformuliranjem se takvom prigovoru.bitno je istaknuti uvjete i rokove plaćanja. Prodavač će puno više dobiti ako kupcu dâ za pravo. a što se s tim ne smije raditi). . prigovora može ograničiti ili se tom nedostatku mogu suprotstaviti kompenzacijske prednosti proizvoda. tj. Metoda preporuka (metoda izjava svjedoka) Kod ove metode prodavač se poziva na pozitivne ocjene drugih kupaca i/ili osoba koje kupac cijeni ili im se divi. PRODAJNI RAZGOVOR U UŽEM SMISLU a) Demonstracija: . Slaganje i izjednačivanje (metoda kompenzacije) Od male je koristi poricati potpuno opravdane prigovore. a potom prodavač odgovara na tako ublaženi prigovor. Dodatna je prednost i to što prodavač sam bira trenutak kada će odgovoriti na prigovor. što se s tim smije/može. . povećati njegov osjećaj vlastite vrijednosti. dodatne usluge. oduzima oštrina.metoda analiziranja – ukupna se cijena dijeli na pojedinačne dijelove. tj. Ni izdaleka nije dovoljno samo tvrditi da je ponuđeni proizvod vrhunske kvalitete i da cijena odgovara kvaliteti – kupac želi puno više saznati o proizvodu: ime proizvođača.aktivno slušanje (paziti na ono ŠTO se kaže. Metoda analogije Na prigovor se često može bolje odgovoriti tako da kupcu ponudimo neku usporedbu nego da izravno odgovaramo na prigovor.navodi se cijena manje količinske jedinice. da bi zatim taj prigovor pretvorio u argument pozitivan za kupnju. odgovarajući primjer. Ovu se metodu može uspješno koristiti uvijek kada prigovor suprotno očekivanjima kupca zapravo izravno ili posredno govori u prilog proizvodu. Ako je to uspjelo. a uspjeh će mu biti veći ako tehničke podatke predstavi razumljivim i jednostavnim jezikom. d) Tretman i odgovori na prigovore kupca – metode: Da. Ova se metoda često koristi u reklamama (nogome tni as XY rekao je sljedeće o našem proizvodu…). 215 . zamjenu robe.cijene treba objasniti. Koristimo je ako npr.metoda optičkog umanjivanja . a ne one uobičajene u trgovanju . osjeti i iskuša proizvod – povezuje se s proizvodom i prihvaća ga kao vlastiti. cijenu.metoda parabole – cijenu uspoređujemo s uobičajenim malim izdatcima 214 . jer to uništava potrebno povjerenje kupca u prodavača. održavanje. Metoda preformuliranja (taktika ponavljanja i ublaživanja) Kod ove metode prodavač ponavlja nestručan ili prenaglašen prigovor kupca u ublaženu obliku. inzistiranje na tome da ste vi u pravu i po svaku cijenu izbjeći sukobe i svađu). pokušati razumjeti ŠTO je rečeno i pokazati sugovorniku da ga se sluša). osnovnu (glavnu) i dodatnu korist. . prednosti.Nakon postavljenog pitanja odlučujuća točka otkrivanja potrebe i želje je: . 3. marku. uvjete dostave i plaćanja. tj. što ga se ne može osporiti. tj. bez obzira na potrebe i troškove tvr tke. primijenit će protuargumente kako bi uklonio prigovor. Mogu se koristiti usporedbe iz područja poznatih kupcu ili pak koristiti slične slučajeve iz iskustvenog polja sa moga kupca. b) Opis robe: Prodavač ističe obilježja. mogućnosti uporabe. servis. Vrlo je važno provjeravati sluša li kupac pozorno objašnjenja i je li mu jasno to što ste mu priopćili – posebice što učenici-radnici vježbeničke tvr tke misle da mogu kupiti bilo što.cijenu navesti u kombinaciji s korisnošću robe . sirovinski sastav.metoda usporedbe – uspoređuje se cijena jedne varijante sa znatno skupljom varijantom . Snaga prigovora je znatno smanjena budući da prodavač sam spominje prigovor. jamstva. KONTRA-argumentacija Ima negativan utjecaj na slušatelja ili izaziva negativne i neugodne osjećaje. pri čemu se ona po mogućnosti i ne spominje . protivnika želimo namjerno ili nenamjerno omalovažiti i ovakav način argumentacije u našem slučaju dugoročno gledano ne vodi cilju! Argumentacija cijene – pravila: . Metoda prevencije Osobito je prikladna za prigovore za koje se može unaprijed predvidjeti da će ih kupac izreći. ali – metoda (metoda uvjetnoga slaganja) Kod ove će se metode prodavač isprva načelno složiti s kupcem kako bi ga udobrovoljio.metoda oduzimanja – kada se stari uređaji uključe u cijenu .metoda bagateliziranja – u ovom se slučaju razlika u cijeni prikazuje manje važnom nego što ona to jest – to smijemo napraviti samo kada je razlika mala i beznačajna. ako se praktično značenje nedostatka. Bumerang metoda I kod ove se metode prodavač isprva slaže s mišljenjem kupca.pustiti kupca da i on izvede demonstraciju. c) Argumentacija: PRO-argumentacija Sadrži pozitivne izjave o proizvodima i uslužnim djelatnostima i trebale bi kod slušatelja izazvati pozitivne osjećaje.vrjednovanje svih dobivenih informacija (i pravilno reagiranje na njih).pozitivno obraditi prigovore kupca (izbjegavati poučavanje.cijenu navesti uvjerljivim i sigurnim tonom (prodavač mora i sam biti uvjeren u vrijednost i korisnost proizvoda te u prikladnost cijene) . a ne braniti i ne koristiti pojmove „skup/o“ i „jeftin/o“ . koristi i vrijednost koju proizvod ima za kupca. Važno je međutim da prodavač za svakog kupca nađe pravi.

OTKRIVANJE Zatvorena POTREBA = aktivno pitanja slušanje (zadobivaPitanja mo naklonost kupca) alternative Pitanja sugestije . Posljednji dojam što ga kupac ima o nama. sugerira odluku na kupnju. a time i o našoj tvr tki. skije) odmah kupite. USPOSTAVLJANJE OSMIJEH – koji odaje želju za komunikacijom (ali ne pretjera ODNOSA (kupac je na i nametljiva srdačnost) očekivan i drag gost) POZDRAV NAKLON RUKOVANJE Otvorena pitanja 2. djeluje dugotrajno i odlučuje hoće li kupac doći ponovno ili ne.kontakt očima 1.Tko? Što? Kako? Kada? Koji? Čemu? S kojom svrhom? Gdje? – navodimo kupca na suradnju kao kontrolno pitanje DA ili NE odgovor ili pitanje potvrde spremnost na kupnju. “Sigurno ste odmah ustanovili kako stolnjak dobro upotpunjuje ovaj servis za jelo? Zar ne?” Pohvala kupca Ovom će tehnikom vješt prodavač kupca osloboditi straha od reakcije njegove okoline nakon što se odlučio na kupnju i ujedno mu navesti razloge kojima će moći opravdati svoju odluku pred rodbinom.tehnika alternative RA (prepoznati tehnika sugestije kupovne signale) pohvala odluke kupca 5. a ne braniti Primjeri na CD-u: RADNI LIST 1 RADNI LIST 2 RADNI LIST 3 RADNI LIST 4 RADNI LIST 5 RADNI LIST 6 RADNI LIST 7 RADNI LIST 8 RADNI LIST 9 – POZDRAV U PRODAJNOM RAZGOVORU – OTKRIVANJE POTREBA U PRODAJNOM RAZGOVORU – VI-STAJALIŠTE U PRODAJNOM RAZGOVORU – PITANJA KOJA NE TREBA POSTAVLJATI U PRODAJNOM RAZGOVORU – PRIPREMA ZA PRODAJNI RAZGOVOR NA SMOTRI/SAJMU – METODE ARGUMENTACIJE CIJENE ZA PRODAJNI RAZGOVOR – METODE ARGUMENTACIJE ZA KUPCA U PRODAJNOM RAZGOVORU – TRETMAN I ODGOVORI NA PRIGOVORE KUPCA U PRODAJNOM RAZGOVORU – ZAKLJUČAK PRODAJNOGA RAZGOVORA 217 216 . a obje su povoljne za prodavača.OPRAŠTAproblema. u svako doba može obratiti NJE OD KUPCA pozitivne izjave o proizvodima negativan utjecaj na slušatelja cijene treba objasniti. ZAKLJUČAK PRODAJNOGA RAZGOVORA .4.tehnike zaključivanja ”Kupnju žurno izvršiti” “Ako robu (npr. u svako doba može obratiti. ali još nije čvrsto odlučio hoće li kupiti ili ne potvrda/pohvala kupca Demonstracija . par tnerom.” Tehnika alternative Kupcu se u ovom slučaju nude dvije mogućnosti na izbor. u slučaju problema.okrenite tijelo prema sugovorniku POGLED . PREGLED FAZA PRODAJNOGA RAZGOVORA OTVORENOST . itd. POJAČAVANJE opraštanje kojim ćemo kupcu dati osjećaj da nam se.prezentacija obilježja proizvoda i kupčeva proba 3. moći ćete je isprobati već ovog vikenda. tj. tj. znače kupnju. PRODAJNI RAZGOVOR U UŽEM SMISLU (isticanje pogodnosti za kupca) Opis robe Argumentacija PROKONTRACIJENE Tretman i odgovori na prigovore kupca kupnju žurno izvršiti 4. “Vaša će se unuka sigurno dobro zabavljati igrajući se ovom igračkom. ZAKLJUČAK PRODAJNOGA RAZGOVO. Tih nekoliko minuta opraštanja od kupca odlučujuće je hoće li kupac osjetiti žaljenje zbog kupnje ili zadovoljstvo i pozitivno sjećanje na tvr tku. POJAČAVANJE ODLUKE – POZDRAV S KUPCEM “Dobro ste izabrali!” “Dugo ćete uživati u ovom proizvodu!” Pohvala kupca vodi nas izravno u fazu opraštanja kojom ćemo mu pojačati osjećaj da nam se. “Želite li radije pulover s visokim ovratnikom ili na V-izrez?” Tehnika sugestije U slučaju tehnike sugestije prodavač ponovno traži od kupca da potvrdi najbolje prihvaćene argumente za kupnju i time mu olakšava. u slučaju ODLUKE .” 5.

Najviša stabla rastu iz najsnažnijih korijena. STRANI JEZICI I VJEŽBENIČKE TVRTKE Preduvjet međunarodnog trgovanja je poznavanje zajedničkoga jezika. 219 . Primjeri poslovnih pisama na talijanskome. na pratećem CD-u naći ćete: 1. Uz poglavlje 7. engleskom i njemačkom jeziku. Naša je misija strukovno obrazovanje učiniti korijenom koji će mladim ljudima pružati sve što im je potrebno da bi uspjeli u poslu i dosegli najviše visine.7. U ovom se poglavlju prikazuje primjena stranoga jezika u VT-u i korelacija nastave tog jezika i vježbeničke tvrtke.

zaokružujući tako svoje znanje i vještine potrebne za suvremeno poslovanje. moguća je 24 sata na dan. U središtu ovog poglavlja je praktična primjena različitih softverskih paketa. Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost 221 . U vježbeničkoj se tvrtki učenici-radnici uče "poslovanju" od početka (osnivanja) do zatvaranja tvrtke. a učenici ujedno uče o važnosti informacijskih tehnologija u suvremenim uvjetima poslovanja. Upravo je stoga primjena informacijskih tehnologija u obrazovanju ključna za razvitak i napredak kako društva tako i države.8. Korištenjem IT-a u nastavi Vježbeničke tvrtke jača se i svijest učenika o potrebi i nužnosti cjeloživotnog obrazovanja. a kojega karakterizira informacijska i komunikacijska povezanost. izračunati koliki porez platiti državi – svakodnevni je posao učenika-radnika vježbeničkih tvrtki. naručiti robu ili uslugu. Primjena informacijskih tehnologija u svakodnevnom radu vježbeničkih tvrtki ključna je za razvitak i napredak te tvrtke. platiti račun. voditi računovodstvo. Kako registrirati tvrtku. prijaviti radnike. KORIŠTENJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U VJEŽBENIČKIM TVRTKAMA Svako suvremeno poduzeće u svom trgovačkom poslovanju koristi računala. Suradnja i komunikacija u globalnom svijetu u kojemu danas živimo. 7 dana u tjednu.

ali i podučavanja.stoga su važne podrške u poslovanju. Ona se razmjerno jednostavno može izraditi s pomoću programa Frontpage. odnosno izradba vlastite web-trgovine poduzeća. Microsoft PowerPoint . 7 dana u tjednu.nikad dokument. brošure) korištenje Worda. ime autora.3 na pratećem CD-u naći ćete: 1. Nazivamo ga problemom „trostrukog predavanja“1. IZRADBA PREZENTACIJE U POWERPOINTU 8.doc) ali i u stvarnome poslovanju? Svakako . kao "mreža svih mreža". probleme na koje nailaze i rješenja koja im se nameću – dakle jedan potpuno nov (ili bitno drugačiji) oblik učenja.). 222 Prezentacija je prezentacija i samo je to . glazbe. mjesto i nadnevak održavanja prezentacije i slično ❏ prezentacija ❏ zaključak – podsjetiti na osnovni cilj prezentacije. pokretač razvoja društva. fotografija do filma. 8. Za poglavlje 8. Microsoft Publisher – web (. jednako kao i obrazovanje. Excela i Publishera.2 IZRADBA PREZENTACIJE U POWERPOINTU U središtu ovog poglavlja je izradba profesionalne PowerPoint prezentacije. Tko je moja publika? 3. Želja nam je da kroz vjež beničku tvr tku uloga škole i samog nastavnika polako postane savjetodavna. preko govora.pps) 8.. Microsoft Word – predlošci i skupno pismo (.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1. lakše pretraživanje goleme količine podataka te lakša razmjena znanja i iskustva. na naša radna mjesta i u škole. Računala su danas velikim koracima ušla u naše domove. Informacijske su tehnologije.3 WEB-SHOP U današnje se vrijeme trgovina više ne može zamisliti bez suvremenih komunikacijskih medija . omogućuje komunikaciju i s najudaljenijim kupcima. ime institucije iz koje autor dolazi. Ako učenici intenzivno koriste računalo za svladavanje gradiva. Uz poglavlje 8. V j e žb e ni čk a tvr tk a s vak ak o j e mj e s to s tj e canj a p r ak ti čni h znanj a i s i g ur no s ti u obavljanju rutinskih poslovnih zadataka te na taj način ujedno omogućava učeniku i lakše uključivanje na tržište rada. da učenik sam spozna koja znanja treba steći i koja je važnosti cjeloživotnog obrazovanj a. Zbog toga je nužno da učenik-radnik u vježbeničkoj tvr t k koristi računalo za obavljanje „svakodnevnih“ poslovnih aktivnosti. omogućava komunikaciju između bilo koja dva korisnika na svijetu te prijenos svih vrsta podataka. To znači da predavači prije prezentacije podijele materijal s prezentacije koji publika čita za njezina trajanja. odgovor na možebitno postavljena pitanja ❏ posljednji slajd – podatci za kontakt. Internetska stranica je izlog gospodarskoga svijeta. Najčešći problem i pogrješka kod prezentacija je da osoba koja izvodi prezentaciju često ne pravi nikakvu razliku između dokumenata (koji joj služe kao temelj izradbe prezentacije) i same pre zentacije. Što bih želio/željela da ti ljudi učine ili osjećaju kad prezentacija završi? 223 . Najrašireniji programski paket koji možemo koristiti za rad u vježbeničkim tvr tkama je Microsoft Office. izradba posjetnice.izradba prezentacije u PowerPointu (.pps) 2. Microsoft Publisher – izradba poslovno-promidžbenih sredstava (.1 UPORABA IT-a U IZRADBI DOKUMENTACIJE I POSLOVNO-PROMIDŽBENIH SREDSTAVA Suradnja i komunikacija u svijetu u kojemu danas živimo (a čija je značajka globalnost i povezanost) moguća je 24 sata na dan. osim stručne spreme. zahtijeva poznavanje rada na računalu (Microsoft Office. Računalo uvelike olakšava rad i ubrzava poslovne procese te na taj način skraćuje put donošenja poslovnih odluka. tj. Prezentacije se najčešće izrađuju u programu MS PowerPoint. Internet. Što je moja poruka? 2. Upravo je stoga primjena informacijskih tehnologija u obrazovanju ključna za razvitak i napredak kako društva tako i države.pps) 2.1 UPORABA IT-a U IZRADBI DOKUMENTACIJE I POSLOVNO-PROMIDŽBENIH SREDSTAVA Ovdje se prikazuju konkretni primjeri (npr. njihovu obradbu jako velikom brzinom te prikaz svih vrsta podataka: od teksta i cr teža.pps) 8. Svaka bi se prezentacija trebala sastojati od nekoliko dijelova: ❏ početni slajd – najčešće stavljamo naslov prezentacije. Naravno da takve promjene u gospodarstvu nužno utječu i na promjene u obrazovnome sustavu i načinu poučavanja učenika. Osobno računalo korisniku omogućava pohranu velike količine podataka. Uz poglavlje 8. nastavnici mogu imati potpuni uvid u materijale koje učenici koriste.1 na pratećem CD-u naći ćete: 1. internet. Poduzeća koriste tehnologiju i softver kako bi u takvim uvjetima poslovanja postali što učinkovitiji. Mladi ljudi veoma su svjesni novih alata koji su im na raspolaganju. i Koja je korist što ju imamo od informacijskih tehnologija u vježbeničkim tvr tkama. Danas nema suvremenoga poslovnog ureda tvr tke (bez obzira na njezinu veli činu i djelatnost kojom se bavi) bez računala. Često se u natječajima za posao. U ovom ćemo priručniku ukazati na nekoliko stvari koje su učenici radili kroz predmet Informatika.pristup informacijama bez velikih troškova. u ovom je poglavlju prikazano nekoliko osnovnih tehničkih uputa vezanih uz izradbu prezentacije. a primjenjuju ih u nastavi Vježbeničke tvr tke. Razvitak web -trgovina.2.e -maila i interneta . Prije same tehničke izradbe prezentacije moramo znati odgovoriti na tri pitanja: 1. Kontrolna lista za mrežne (web) stranice (. Da bismo to izbjegli..8. publika gleda u slajdove i ujedno sluša predavača kako čita sa slajdova.

Jerry: Prezentacijom do uspjeha: uspješno predstavljanje. različita izgleda slajda za prezentaciju (prezentacija ne treba izgledati kao ucjenjivačka poruka) • kurzivom treba pisati samo dijelove koje ističemo.. zvučnike. projekcijsko platno . npr. projektor. publika nesvjesno počinje čitati („problem trostrukog predavanja“)1 • ne stavljati puno teksta (najbolje je koristiti formulu 4 x 4. 2. 2006. ili najviše tri. grafikona. Arial. a ne cijelu prezentaciju • tekst za cijelu prezentaciju treba pisati jednom bojom te istim formatom i veli činom slova • neki se tekstualni dijelovi mogu pretvoriti u strukturalne prikaze. Zagreb. str.. OSVJETLJIVANJE – pokušajte što više izbjeći lasere. video. MATE i Zagrebačka škola ekonomije i managementa.. ❏ SLIKA: • često kažemo da „jedna slika govori više od tisuću riječi“.. na nekom točno određenu mjestu. ali je pri izradbi prezen tacija jako važno koju sliku upotrijebiti • dobar vizualni prikaz govori umjesto Vas. PROSTOR – ako ste u mogućnosti. metalne šipke . kao pokazivače za održavanja prezentacije. 3. 224 225 . Stoga pokušajte izbjeći ove zamke: 1. četiri cr tice prema dolje. pogledajte prostor prije prezentacije i provjerite koliko je prezentacija vidljiva onima kojima je predočavate. u točno određeno vrijeme. OPREMA – provjerite svaki dio opreme koji ćete koristiti tijekom prezentacije: računalo. ❏ POZADINA: • slajdovi se u prezentaciji koriste da bi potpomogli predavaču • pri izradbi prezentacije (u većini slučaja) ne znate kakav Vas prostor čeka na samoj prezentaciji pa je odabir pozadine (SLIDE DESIGN) jako važan • najbolje je koristiti plavu pozadinu na kojoj su slova žute ili bijele boje • pozadine tijekom prezentacije ne treba mijenjati.. Sva tehnička pravila koja slijede vezana su uz izradbu dobre i uspješne prezentacije te se mogu kratko sažeti u slogan MANJE JE VIŠE.. a najbolja je veličina 32 pt • koristiti dva.. pred (u pravilu) poznatim auditorijem. tj. Times New Roman. shema. Tehnička pravila vezana uz izradbu dobre i uspješne prezentacije: ❏ TEKST: • ako napravimo slajd prepun teksta. 110. Želimo Vam uspješnu premijeru prezentacije! 1 Weissman. Verdana. ❏ ANIMACIJA: • previše animacije zbunjuje i usporava tijek prezentacije • previše animacije zaokuplja te odvlači pozornost slušatelja • pri oblikovanju animacijskih efekata na umu je potrebno imati psihologiju percepcije (u zapadnim se zemljama čita s lijeva na desno pa je puno lakše i pratiti natuknice koje dolaze na taj način). Prezentacija je „predstava“ koja će se odigrati kao i zakazana premijera kazališne predstave. četiri riječi uz njih na slajdu) • pisati tekst u natuknicama – središte prezentacije je predavač • k o r i s ti ti FO NT s l o va k o j i s i g ur no p o s to j i na r ačunal u i k o j i j e l ag an za či tanj e .Ako imamo odgovor na ta tri pitanja možemo početi izrađivati prezentaciju.

com. umjetnosti i kulture Republike Austrije . multiplikatorica vježbeničkih tvr tki. profesorica u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar. oec.econet-see. po nalogu Ministarstva znanosti. multiplikator vježbeničkih tvr tki.entrepreneurship. Johannes. Vibiral. Ondina.. **Titulu MMag.vibiral@skole. Predsjedatelj radne zajednice nastavnika ekonomske skupine predmeta u saveznoj pokrajini Beč.htnet. dipl.com Čižmek Vujnović. Rupčić. obrazovanja i špor ta te Ministarstva nastave.. radnik. e -adresa: s. Autorica je udžbenika i multiplikatorica vježbeničkih tvr tki. Gordana. dipl. Marić. Osnivačica je Impulsnog centra za podučavanje poduzetništva Ministarstva nastave./04. 227 . Članica Povjerenstva za izradbu nastavnoga plana za predmet Vježbenička tvr tka. e -adresa: branka_maric@net.gimneks-benediktkotruljevic. trenerica za NCEE program. umjetnosti i kulture Republike Austrije. oec.at). Fortunato. članica povjerenstva za nastavni plan za ekonomske škole te autorica i stručnjakinja u projektu ECO NET (www. Anita. viša stručna savjetnica u Agenciji za strukovno obrazovanje.hrzica@kr.*. austrijska koordinatorica za prosvjetnu suradnju s Republikom Hrvatskom. voditelj Odjela kvalitete. dugogodišnja nastavnica ekonomske skupine predmeta u Drugoj ekonomskoj školi. ing. Dubravka. multiplikatorica za program Vježbenička tvr tka. oec.t-com. Mladen.at) i impulsnog centra za podučavanje poduzetništva Ministarstva nastave. voditelj VB-a Zagreb .or.www. Mag. oecc. Mag. e -adresa: lurupcic@gmail. oec. Mag. Pašalić.eesi-impulszentrum.hr. dipl. e -adresa: marina. i sl. autorica udžbenika. Urh. Arambašić Sanja. oec. autorica udžbenika. dipl.com.econet-see.spangl@aon.eesi-impulszentrum. Članica je skupine za izradbu Okvirnoga  nastavnog plana i programa vježbeničke tvr tke. soc. Autorica je i stručnjakinja u projektu ECO NET (www. Branka. predavačica na Trgovačkoj akademiji u Beču. nastavnica Knjigovodstva s bilanciranjem i Vježbeničke tvr tke u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek.hr... U Predsjedništvu je radne zajednice za vježbeničke tvr tke u saveznoj pokrajini Beč. predavač na trgovačkoj akademiji „Schumpeter“ u Beču. Morić.Središnjeg ureda EUROPEN-a za Hrvatsku u Gimnaziji i ekonomskoj školi Benedikta Kotruljevića u Zagrebu (www.cvetko@aso. umjetnosti i kulture Republike Austrije (www. Peter Schönthal... dipl. Ingrid Weger * Titulu Mag.at). voditeljica k-education projektnog ureda Zagreb koji.POPIS AUTORA Skupina hrvatskih i austrijskih stručnjaka/voditelja vježbeničkih tvr tki: Režek Cvetko. g. u Austriji su dobivali diplomirani studenti četverogodišnjih studija prije bolonjske reforme visokoga školstva i ona nije znanstvena titula nego je ekvivalent titulama poput dipl. Voditeljica je radne skupine učitelja/ica predmeta Vježbenička tvr tka u saveznoj pokrajini Beč. Začetnik inicijative o podučavanju poduzetništva (www. dugogodišnja nastavnica ekonomskih predmeta.econet-see. Autor je niza udžbe nika od kojih navodimo „Razumjeti gospodarstvo – oblikovati budućnost“ te različitih didaktičnih publikacija. Susanne. e -adresa: elisabetta. Blaženka.zagreb@kulturkontakt.hr.for tunato@aso. autorica natjecanja Prodavač. Koautorica je udžbenika za poduzetništvo te multiplikatorica za rad vježbeničkih tvr tki u okviru ECO NET II projekta.zoretic@zg. dipl. e -adresa: sarambasic@yahoo. Luka. mr. dipl.com.hr. e -adresa: entrepreneurship@gmx. oec. nosi osoba koja je diplomirala na dva fakulteta. MMag. e -adresa: dubravka. članica radne skupine za modernizaciju Okvirnoga plana i programa Vježbenička tvr tka..hr. dugogodišnja nastavnica ekonomskih predmeta i voditeljica vježbeničke tvr tke. oec.at. Stručnjak za provedbu projekta ECO NET (www. Michael Pöll. Peter Krauskopf. ravnateljica je Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar i profesorica mentorica.at) Tötterström. profesorica savjetnica u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek. članica tima autora programa za nastavni predmet Vježbenička tvr tka.hr). nastavnik gospodarske skupine predmeta u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek.hr. autorica udžbenika i vježbenica Knjigovodstva s bilanciranjem. multiplikatorica za rad u vježbeničkim tvr tkama.. Beate. provodi projekt ECO NET (k-education./2009. Zoretić. Lindner. 226 Spangl. multiplikatorica za rad u Vježbeničkoj tvr tki.*. i Povjerenstva za izradbu obrazovnih standarda 2007.*.rezek.com). Nataša. koordinatorica u Središnjem uredu vježbeničkih tvr tki u Agenciji za strukovno obrazovanje. Hržica. profesorica savjetnica u Srednjoj školi Zabok u Zaboku. S prilozima: Herber t Kolinsky. e -adresa: natasa.**. multiplikatorica za rad u vježbeničkim tvr tkama u okviru ECO NET projekta. član Povjerenstva za izradbu nastavnoga plana 2003. predavačica na Trgovačkoj akademiji „Schumpeter“ u Beču. Elisabetta. do 2007.at). viša stručna savjetnica u Agenciji za strukovno obrazovanje i u Središ njem državnom uredu za upravu. Hans Philipp. Voditeljica je vježbeničkih tvr tki u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar od 2000. Marina. e -adresa:gordana.

: Psiho logija prodaje.: Poduzetništvo 4. Brajković. Cingula. 2008. Ekonomski fakultet Osijek.-271. S. M. in: Schneider. Zagreb. višoj stručnoj savjetnici – dizajnerici programa izobrazbe pri Središnjem državnom uredu za upravu. umjetnosti i kulture i voditeljica k-education projektnog ureda Zagreb Popis literature Aff.: Govor tijela. Pride. vodeći stručnjak projekta ECO NET Anita Pašalić. tadašnjoj višoj stručnoj savjetnici za ekonomiju.. Varaždin. Philipp. N. 1999.. Zagreb.: Wir tschaft verstehen – Zukunft gestalten. – 329..:Biznis plan ili poduzetnički projekt. gospođi Susanne Spangl.: Umijeće razgovora. S. gospodinu Herber tu Kolinskom. M. gospođi Magdaleni Anić. Masme dia. Ivan Šutalo. višoj stručnoj savjetnici za ekonomiju. Čižmek Vujnović. M.. gospodinu Željku Štefancu. Đurković. Zagreb.. 2005. S. Osijek. Vibiral.: Poduzetništvo 2. Alfirević.a.: Kako (se) dobro pre zentirati. 2008. H. Mate. W. Dibb. M. Osredečki.: Poduzetni štvo 2.: Bedeutung und Stellenwer t der Lernbüroarbeit im Rahmen der wir tschaftsbe ruflichen Bildung. 238. pa tako i u obrazovnom sustavu. Aleksić. 2002. M. Urh. ECO NET materijali Kaiser. Čižmek Vujnović. Novak-Ištok. J. savjetniku za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. (Band I bis III). trgovinu i poslovnu administraciju. Kuvačić.: Erfolgreich und zukunftso rientier t: Übungsfirma. 195. Zoretić. Wien. 1996. Školska knjiga d. In: Erziehung und Unterricht 153.A.: Poslovno komuniciranje & poslovni bonton.. 2001. Nr.. dipl. u. 1998. 2006. žele zahvaliti svim nastavnicima/cama i ravnateljima/cama te austrijskim stručnjacima – gospođi Inge Koch.: O Handlungsorientierung – Mythos oder (wir tschafts)didaktische Innovation? In: Schneider. Split.: Marketing. Wien. die Ideen umsetzen.: Poslovni bonton. act – die Servicestelle österreichischer Übungsfirmen (Hrsg. g. na kraju. 2003. siječanj 2004. 2000.. Cingula. E. J. g.. Wiegmann. Cingula. trgovinu i poslovnu administraciju u Agenciji za strukovno obrazovanje. Kotler. Čižmek Vujnović. Samobor. g.. Vrbanec: Poduzetništvo 3. C . 2002. AGM. udžbenik za 4.d..o. W. str 14. Zagreb. 2004. A. N. 2003. (Hrsg.H. razred srednje strukovne škole. 1995.: Agieren auf globalen Märkten – welche Anforderungen stellt dies an die 229 228 . Pula. 34/2003.. F. Horvat. upravu i trgovinu Zavoda za školstvo (Agencije za odgoj i obrazovanje) pri Ministarstvu znanosti.). Mađerić. 2003.. Veleučilište u Splitu. gospođi Beate Tötterström. g. Đurđević.: Poduzetnički projekt.na njihovu angažmanu tijekom pionirske faze Vjež beničke tvr tke. Wien. Rocco. Vadea. I. Kuvačić. O. Wien. G. povjerenica za obrazovanje austrijskoga Saveznog ministarstva nastave. E. g. Alka script. te gospođi Gordani Zoretić. Petar. Zagreb. Zagreb. Uroić. g. P. razrede ekonomskih škola. G. Poslovni magazin RRIF. Wien. S.. udžbenik za 3. Rijavec. Zagreb. J. obrazovanja i špor ta (MZOŠ). J. P. O.d. H. 2008. Vadea. udžbenik za 3.Zahvale Izdavači. Lindner. M. Kako misli drugih ljudi pročitati iz njihovih kretnji.: Entrepreneur: Menschen. S. (urednici): Marketing. Pavičić. Previšić. Mate. Vadea. 1993. razred ekonomske škole. Zoretić. Zoretić. L.): Komplexe Methoden im betriebswir tschaftlichen Unterricht. gospodinu Jörgu Treytlu . Školska knjiga.g Neuweg. Hr vats k a zajednica pučkih otvorenih učilišta. zanimanje ko mercijalist. Ferrell. O. Mate. Zagreb.. Varaždin. Želimo poimence zahvaliti kolegama/icama koji su bili koordinatori/ce projekta ECO NET: gospođi Dietlinde Kastelitz. Simkin. Pease. O. gospodinu Peteru Krauskopfu. gospođi Dori Ulaga. 2005. M. – 243. Cingula. g. N..o. Zagreb.: Poduzetništvo 3. S. 7-8. 323. W. gospodinu Michaeu Pöllu. Zagreb. tadašnjem višem stručnom savjetniku za ekonomiju. Beretin d. W. pri vremenoj voditeljici k-education projektnog ureda Zagreb. IEP. ing. Bratko. Ljudi koji ostvaruju nove ideje važni su u svim segmentima društva i znanosti. S. 2005. 2007.društvena odgovornost kompanija. Müller.. Nadamo se da će vam ovaj priručnik biti potpora na putu k uspostavi nove kulture podučavanja i učenja uz pomoć Vježbeničke tvr tke. D. Viljetić B. Zagreb. Sinergija.): Komplexe Methoden im betriebswir tschaftlichen Unterricht. u. G. 2000.. Kargačin. Varaždin. Riebenbauer. Posebice želimo zahvaliti i timu multiplikatora/ica iz Hrvatske koji će svoje znanje i žar prenijeti mnogim drugim kolegama/icama i time postati stjegonoše suvremenoga ekonomskog strukovnog obrazovanja.: Kako se uspješno prodati. razrede ekonomskih škola. Školska knjiga. L.: Marketing. C. 1993. Gintenstorfer. Školska knjiga d. Zagreb. 2003. S. Lindner. Zagreb. Đurđević.: Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti. J. udžbenik za 2.. A. S.. Edo. Miljković. Zagreb. F.. udžbenik za 4... Brajša. udžbenik za 1.a. Vadea..: Netradicionalne me to d e u o b r azo vanj u o d r as l i h . (Hrsg. razrede eko nomskih škola.: Die Idee der Übungsfirma.: Die Übungsfirma im kaufmännischen Vollzeitschulwesen Österreichs – ein Lernor t eigener Prägung? In: Wir tschaft und Erziehung 53/2001..S. 2008. 2001. Cvitanić. Georg H. Meler. Initiative für Teaching Entre preneurship. ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje Johannes Lindner.. M. J. Varaždin. Nr.: Poduzetništvo 1. Kuvačić. 2001.: Marketing. povjerenici za obrazovanje austrijskoga Ministarstva obrazovanja i voditeljici k-education projektnog ureda Zagreb.: Održiv razvoj . eine Idee macht Schule. Mozaik knjiga.. Split. Gitomer Jeffrey: Mala crvena knjiga prodaje. razrede ekonomskih škola. 2008. G. A.: Upravljanje marketingom. Lj. B. D.

: Lernfirmenarbeit als Instrument zur Förderung beruflicher und personaler Selbständigkeit./Riebenbauer. Online in Internet: URL: http://www. Online in Internet: URL: http://www. Tőtterstrőm. F. R. Zagreb. VETIS – Informacijski sustav Agencije za strukovno obrazovanje (2008.de/ausgabe10/tramm_gra mlinger_bwpat10. pretraga 12. Ausgabe Nr. šk. 2008].doc www.fso. Centar za žene Rosa.bwpat. Juli 2006. Heft 2.poslovni-forum. 2007. 2001. Zagreb. 7. godina 2002. Vlajo. I – V Tramm. 10. In: BWP@. E.: Prezentacija prezentacije./2003.: Übungsfirma. M.hr) Skupina autora: Želim biti poduzetnik. Juli 2006. F. Eine Methode fur kompetenzorientiertes Lehren und Lernen. 2008. Zagreb.Übungsfirma? In: BWP@. Seminari: „Projekt za projekt čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ u organizaciji Foruma za slobodu odgoja. Skupina učenika četvrtog razreda ekonomske škole: Poslovni bonton. i suradnici: Rječnik marketinga. seminarski rad.. www.hr Fotografije Sve fotografije i ilustracije su vlastite i umjetnički obrađene 230 . 10.) Žanić. 7. T. Masmedia.CEPOR. 2008. In: wissenplus.pdf [Stand: 28. 2006/07. V.de/ausgabe10/riebenbauer_bwpat10.aso. (www. Zagreb. 1993.moj-posao. Rocco. B.hr Agencija za strukovno obrazovanje Lastovska 23 10000 Zagreb T +385 1 62 74 666 F +385 1 62 74 606 www. 11. S.bwpat. Ausgabe Nr.pdf [Stand: 28.: Poslovni plan poduzetnika. 2007. Zagreb Internet.: Sudjelovanje na sajmu VT Stock. Predstavljanje i upoznavanje. 11. S.net www./Gramlingner. 2008]. i 18. Spangl.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/akademski_ured/EU-CV-Hr-Eng. Masmedia.unizg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful