Agencija za strukovno obrazovanje

Vježbenička tvrtka
- vrata u svijet poduzetništva
(PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE)

NAKLADNIK Agencija za strukovno obrazovanje Zagreb, Lastovska 23 e -pošta: ured@aso.hr www.aso.hr ZA NAKLADNIKA Ivan Šutalo, dipl. ing., ravnatelj

Vježbenička tvrtka
PREDGOVOR ...................................................................................................5 POVEZIVANJE TEORIJE I PRAKSE U EKONOMSKOM STRUKOVNOM OBRAZOVANJUUZ POMOĆ VJEŽBENIČKE TVRTKE.....................................................7 1. UVOD U RAD VJEŽBENIČKE TVRTKE .............................................................13
1.1 VJEŽBENIČKA TVRTKA - TEORIJSKE OSNOVE ..........................................................14

AUTORI Sanja Arambašić Ondina Čižmek Vujnović Elisabetta For tunato Dubravka Hržica Johannes Lindner Branka Marić Mladen Morić Anita Pašalić Marina Režek Cvetko Luka Rupčić Susanne Spangl Beate Tötterström Blaženka Urh Nataša Vibiral Gordana Zoretić

2. METODIČKO-DIDAKTIČKE NAPOMENE .......................................................19
2.1 CILJEVI NASTAVNOGA PROGRAMA VJEŽBENIČKA TVRTKA...................................... 20 2.2 NAJNUŽNIJI MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA VT-a .........................23 2.3 METODIKA NASTAVE VT-a ......................................................................................26

3. POČETAK RADA VJEŽBENIČKE TVRTKE – OSNIVANJE ...................................37
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 POSLOVNA IDEJA ...................................................................................................39 KONTAKTI S PARTNERSKOM TVRTKOM I LOKALNOM ZAJEDNICOM........................48 OD STRATEGIJE DO CILJA VT -a ...............................................................................50 POSLOVNI PLAN ....................................................................................................58 SREDIŠNJI URED VJEŽBENIČKIH TVRTKI (SUVT).......................................................65 INTERAKTIVNO POVEZIVANJE S BITNIM INSTITUCIJAMA ........................................98

4. UPRAVLJANJE VJEŽBENIČKOM TVRTKOM ...................................................99
4.1 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA .............................................................101 4.2 ORGANIZACIJA RADA PO ODJELIMA ......................................................................114 4.3 BAZA PODATAKA ..................................................................................................120

RECENZENT doc. dr. sc. Neven Šerić

5. POSLOVANJE VJEŽBENIČKE TVRTKE ...........................................................121
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 PRIMJERI POSLOVANJA VJEŽBENIČKE TVRTKE........................................................123 POSLOVNA KORESPONDENCIJA............................................................................141 POSLOVNO-PROMIDŽBENA SREDSTVA ................................................................150 POSLOVANJE NA GLOBALNOM TRŽIŠTU ..............................................................154 POSLOVNI BONTON .............................................................................................159 PREZENTACIJSKE VJEŠTINE ...................................................................................166 POSLOVNA ETIKA .................................................................................................170

LEKTURA I KOREKTURA Suzana Paponja, prof.

IDEJNO RJEŠENJE I GRAFIČKO OBLIKOVANJE Alegra d.o.o., Zagreb

6. MARKETING VJEŽBENIČKE TVRTKE ...........................................................175
6.1 MARKETINŠKI PLAN ..............................................................................................178 6.2 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA ORGANIZATORA...................................................................................................192 6.3 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA SUDIONIKA..........................................................................................................198 6.4 PRODAJNI RAZGOVOR..........................................................................................214

TISAK MediaPrint - Tiskara Hrastić NAKLADA 200 primjeraka CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 729171. ISBN 953-7427-05-4

7. STRANI JEZICI I VJEŽBENIČKE TVRTKE .........................................................219 8. KORIŠTENJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U VJEŽBENIČKIM TVRTKAMA ..221
8.1 UPORABA IT-a U IZRADBI DOKUMENTACIJE I POSLOVNO-PROMIDŽBENIH SREDSTAVA ..........................................................................................................222 8.2 IZRADBA PREZENTACIJA U POWERPOINT-u ..........................................................223

POPIS AUTORA .............................................................................................................226
Zagreb, studeni 2009.

ZAHVALE ......................................................................................................................228 POPIS LITERATURE ......................................................................................................229

2

PREDGOVOR

Razvojem poduzetničkih - kao jedne od ključnih kompetencija - razvija se način razmišljanja i djelovanja osobe koja je spremna poduzeti svaku društveno korisnu aktivnost s punom odgovornošću i samostalnošću. Ako je škola ta koja treba odgajati i obrazovati buduće poduzetnike, tada uvođenje poduzetništva u škole bitno pomaže učenicima da prepoznaju svoje mogućnosti i da se odvaže na osnivanje i poslovanje - makar zasad samo vježbeničke tvr tke. V j e žb e ni čk a tvr tk a j e vi r tual na uče ni čk a tvr tk a k o j a p r i d o no s i r azvi j anj u p o d uze tni čk i h vještina kod učenika radeći na principu stvarne tvr tke i posluje na vir tualnom tržištu s ostalim vježbeničkim tvr tkama, ali u suradnji s tvr tkom par tnerom - stvarnim gospodarskim subjektom na tržištu danas. U toj funkciji je izrađen i provodi se nastavni program Vježbenička tvrtka, kojim se razvija poduzetništvo kao ključna kompetencija kod mladih ljudi – učenika strukovnih škola. Učenici usvajaju znanja i vještine otvaranja tvr tke, upravljanja njom, zapošljavanja i otpuštanja radnika, vođenja računovodstva i financijskog poslovanja, marketinga, sklapanja ugovora itd., dakako upotrebljavajući stvarnu dokumentaciju. Učenici na osnovi usvojenih znanja i vještina otvaraju vježbeničke tvr tke kroz čije poslovanje stječu i praktična iskustva radnika svih organizacijskih jedinica tvr tke, ali i iskustva vođenja i upravljanja poslovnim procesima. Kao radnik, voditelj organizacijske jedinice, direktor vježbeničke tvr tke, učenik uspostavlja poslovne odnose sa stvarnim tvr tkama iz gospodarskoga sektora, čime stječe i vještine realnog komuniciranja, poslovnog dopisivanja, pregovaranja i ugovaranja. On razvija i kreativnost, profesionalizam u obavljanju poslovnih zadataka, interes za struku, komunikativnost, poduzetnički duh, međusobnu toleranciju i uči poštivati i uvažavati različitosti.

Agencija za strukovno obrazovanje je - osnivanjem Središnjeg ureda vježbeničkih tvr tki (SUVT) - stvorila sve uvjete za učenička on line uvježbavanja (najsuvremenije metode) otvaranja i zatvaranja tvr tki te svih funkcija njezina poslovanja. Uz izradbu programa Vježbenička tvr tka, organizacijom i provedbom stručnih usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta za provedbu ovog programa te organizacijom Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki - Agencija je stvorila sve stručne uvjete za razvoj poduzetničkih kompetencija učenika strukovnih škola u Republici Hrvatskoj. Ivan Šutalo, dipl. ing., ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje
Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost
5

rješavanje problema. postaju svje sni da je nužno mijenjati: • samoga sebe • svoje spoznaje • način razmišljanja • način rada s učenicima. Nastavna metoda vježbenička tvr tka u okviru ekonomskoga strukovnog obrazovanja simulira stvarni gospodarski život: nabavlja se i prodaje roba. sučeljavanje alternativnih mišljenja te odgovorno donošenje promišljene i utemeljene odluke. Suradnja s tim tvr tkama različita je intenziteta i može uključivati prenošenje stručnoga znanja i organizaciju te provedbu praktične nastave. Zato vježbeničke tvr tke surađuju i sa stvarnim tvr tkama: gotovo svaka vježbenička tvr tka ima po jednu par tnersku tvr tku iz stvarnoga poslovnog svijeta.POVEZIVANJE TEORIJE I PRAKSE U EKONOMSKOM STRUKOVNOM OBRAZOVANJU UZ POMOĆ VJEŽBENIČKE TVRTKE U novom društvu vrijede nova pravila. radnici/ce moraju biti prijavljeni na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. pišu fakture i opomene. S obzirom na to da je preduvjet za europsku integraciju i kvalitetan razvoj svake europske zemlje razvoj demokratskih struktura i konkurentnih tržišta. Projekt ECO NET pomaže u ostvarivanju ovih ciljeva jer potiče izobrazbu budućih gospodarskih par tnera u zajedničkoj Europi. već i način razmišljanja o ulozi pojedinca u takvom društvu. Stoga nije nužno promijeniti samo političko i gospodarsko ustrojstvo. U hrvatskim se školama kroz odgojno i obrazovno djelovanje učenici nastoje usmjeriti i osposobiti za kritičko ispitivanje situacije. I nastavnici su suočeni s potrebom brze prilagodbe novim životnim okolnostima. Učenje treba biti zabava. Treba biti dostupno svima. više nego ikada. jer je naglašena potreba cjeloživotnog učenja kojim se možemo lakše prilagođavati i mijenjati kako bismo bili zadovoljni i uspješni članovi društva. U tom su kontekstu izmijenjena i očekivanja od obrazovnoga sustava koji treba obrazovati prilagodljivu radnu snagu koja suvereno vlada ključnim kompetencija ma. obavljaju knjigovodstveni poslovi. Škola kao odgojno-obrazovna institucija je oduvijek imala važnu ulogu u formiranju moralnih vrijednosti i stajališta te usmjeravanja mladih u budućem životu. Ukratko: golem dio onoga što određuje svagdašnjicu u poduze ćima može se naučiti već u vježbeničkoj tvr tki. a ne strah i teret. trebaju biti sposobni brzo prihvaćati pro mjene i na njih se primjereno prilagođavati. bez obzira na dob. sve je očitije da mladi. za to su potrebni obrazovani i prilagodljivi građani i intenzivniji međunarodni dijalog. Osim potreba kontinuiranoga praćenja novosti u području općih i stručnih znanja. Kako svijet postaje složeniji. Neke tvr tke za Naša je zadaća strukovno obrazovanje učiniti izvorom znanja koji će stvarati nova znanja 7 . izrađuju se obračuni plaća. Vježbenička tvr tka povezuje teorijsku nastavu sa stvarnom poslovnom praksom. prepoznati te stvoriti okruženje koje je poticajno za učenje. Nastavnici kod učenika nastoje potaknuti i razviti svijest da je svaka osoba vrijedna i da u sebi nosi potencijal koji treba pronaći.

osniva se koordinacijsko tijelo koje povezuje sve vježbeničke tvr tke. prestao s radom.com) 2003. podupire osnivanje vježbeničkih tvr tki u školama. Oba koncepta predviđaju vježbanje poduzetničkih aktivnosti igranjem uloga. oni nastavnici koje zanima rad vježbeničke tvr tke. No. umjetnosti i kulture.Prvom ekonomskom školom Zagreb. raspoređivanju radnika na odgovarajuća radna mjesta. stoljeće. godine. Ministarstvo znanosti. bili i nastavnici dvadesetak ostalih hrvatskih škola.jedno s vježbeničkim tvr tkama sudjeluju u provedbi različitih projekata. Program Vježbenička tvr tka prihvaćen je u velikom broju škola te se pokazala potreba izradbe metodičko-didaktičkog priručnika za nastavnike. Kako bi poslovne aktivnosti vježbeničkih tvr tki što vjernije preslikavale stvarnost. Vježbenička tvrtka u hrvatskim školama Početci ideje o vježbeničkoj tvr tki sežu u 17.econet-see. obrazovanja i špor ta. g. ali svatko preuzima odgovornost za svoj dio posla. logičko povezivanje i razmišljanje te promatranje stvarnosti. Suvremena ideja vježbeničke tvr tke u Hrvatskoj vuče korijen iz sredine devedesetih godina prošloga stoljeća. Priručnik za nastavnike/voditelje vježbeničkih tvr tki je zbirka materijala u kojoj su sva stečena primjenjiva znanja nastavnika koji su ih dugo godina stjecali vlastitim istraživanjima i radom. oni postaju par tneri i kolege u timu koji ima zajednički cilj. Osmišljen je kao pomoć i potpora svima koji program Vježbenička tvr tka tek započinju provoditi u svojim školama i onima koji ga provode već neko vrijeme. o postupku osnivanja tvr tke. pristupanjem projektu ECO NET (www. u razdoblju između dva svjetska rata. uglavnom .. osim nastavnica i nastavnika iz ove četiri pilot škole. Tu ulogu danas ostvaruje Središnji ured vježbeničkih tvr tki (SUVT) koji posluje u okviru Agencije za strukovno obrazovanje i objedinjuje usluge što su ih u pionirskoj fazi nudile škole „Benedikt Kotruljević“ i „Katarina Zrinski“. ideja vježbeničke tvr tke je sve popularnija pa nastavnici rado uče i prihvaćaju nastavne metode koje se koriste u radu vježbeničke tvr tke. U SUVT-ovu registru vježbeničkih tvr tki danas su registrirane sve hrvatske vježbeničke tvr tke. a u Hrvatskoj je već u 19. imena i zaštitnoga znaka tvr tke. i to u okviru nastavnih sadržaja pojedinih strukovnih predmeta. udruga KulturKontakt Austrija te Austrijska agencija za međunarodnu suradnju . u okviru nacionalne strategije za izobrazbu poduzetnika/ca. Projekt ECO NET zajednički provode Vlada Republike Hrvatske (preko Ministarstva znanosti. Ciljna skupina pojedinih stručnih skupova su. Vježbanje je usmjereno na poticanje kreativnosti učenika. gdje učenici primjenjuju stečena teorijska ekonomska znanja o pronalasku i ar tikulaciji poduzetničke ideje. U prigodi su iskušavati svoje postojeće znanje. izborni predmet. na žalost. poduzetništva. Danas vježbeničke tvr tke postoje u gotovo svim europskim državama . Nadovezavši se na ove pionirske pothvate. U Hrvatskoj se rad u vježbeničkoj tvr tki proširio u okviru nastavnoga predmeta Strukovne vježbe i trenutačno je još. Rad u vjež beničkoj tvr tki ne znači samo učiti o gospodarstvu već i omogućiti mladima da ga i osobno iskuse. odlučilo sustavno poticati širenje ideje vježbeničke tvr tke u Hrvatskoj. npr. od nosno Agencije za strukovno obrazovanje) i Vlada Republike Austrije (koju zastupaju Ministarstvo nastave. Tvr tke i djelatnici raspolažu računom u banci za vježbeničke tvr tke. Ministarstvo gospodarstva.na svijetu ih ima oko sedam tisuća. uglavnom. o odabiru djelatnosti. Daljnje širenje znanja i iskustava 8 Priručnik kao sredstvo upravljanja znanjem Uzimajući u obzir potrebe za stalnim prilagodbama raznim potrebama učenika i društva u kojemu živimo. obogaćivati ih i prihvaćati nove kojima potiču vlastitu kreativnost i motivaciju u poučavanju učenika. svi su dje latnici prijavljeni na zdravstveno i mirovinsko osiguranje Središnjeg ureda. primjenom tuđih iskustava i znanjem stečenim kroz projekt ECO NET ili na druge načine. gospodarstva i marketinga. u bliskoj budućnosti planirani su koraci prema uvođenju tog predmeta kao obveznoga. Mini tvr tke su fiktivno osnivale skupine učenika. 9 . kada su angažirani nastavnici/ce i ravnatelji/ce uspostavljali kontakt s vježbeničkim tvr tkama u Austriji. dok je učenička tvr tka koncept učenja samostalnog (inokosnog) poduzetničkog pothvata. Vježbenička tvrtka je viša razina simulacije poslovanja poslovne organizacije jer učenici. igranjem uloga. Drugom ekonomskom školom Zagreb.ADA). postaju radnici i stvarno obavljaju radne zadatke u simuliranom uredu. Odnosi između nastavnika i učenika se mijenjaju.izradbom projekta. određivanju ciljnoga tržišta i sl. obrazovanja i špor ta je. Poslovni kontakti hrvatskih tvr tki sežu od Austrije preko Rumunjske pa sve do SAD-a. Ekonomskom školom Velika Gorica i Ekonomskom i birotehničkom školom Bjelovar. ali nema stvarnoga protoka novca i rizika kao u realnome poslovanju. sposobnosti i vještine u vođenju nastavnoga procesa. Poreznoj upravi Središnjeg ureda plaćaju se sva davanja. Njegov je cilj jačanje i širenje nastavnoga koncepta vježbenička tvr tka u Hrvatskoj kroz stručno usavršavanje nastavnika i nastavnica sa četiri pilot škole . rada i poduzetništva (MINGORP) od 2000. Kolege/ice iz Ekonomske škole Be nedikta Kotruljevića vode međunarodne obračune (clearing) za doznake na račun banaka u drugim zemljama te kao pridružena članica (affiliate member) EUROPEN-a podupiru međunarodno trgovanje. priređivali prve skupove za stručno usavršavanje nastavnika te osnivali prve vježbeničke tvr tke. Agencija za strukovno obrazovanje osigurava organizacijom i provedbom stručnog usavršavanja nastavnika/ca iz ekonomskih i trgovačkih škola koje uvode na-stavni predmet Strukovne vježbe (u dijelu nastavnoga plana i programa imaju sadržaj vježbeničke tvrtke). stoljeću na trgovačkim školama osnovan model ureda (Musterkontor) koji je. Mogu ga koristiti i članovi tima nastavnika koji rade u vježbeničkoj tvr tki. Prije uvođenja koncepta vježbeničke tvr tke nastavnici su u hrvatskim ekonomskim školama poučavali učenike kako osnovati mini tvrtke ili su primjenjivali koncept učeničke tvrtke.

gđe Gordane Zoretić). konkretni primjeri oblikovanja obrazaca u vježbeničkoj tvr tki ili strukturiranja odjela. kao što su npr. u organizaciji i provedbi Agencije za strukovno obrazovanje. prodaja. Sva imena u primjerima su izmišljena. Priručnik i priloženi CD sastoje se od osam poglavlja./07. a na CD-u se nalazi mnoštvo dokumenata na stranim jezicima. Uz priručnik. 10 11 . poglavlja čini pregled ciljeva vježbeničke tvrtke i preduvjeta za izvedbu nastave. Osnovu 2.osobe koje se bave stručnim usavršavanjem nastavnika koji provode program Vježbenička tvr tka te oni koji se bave izradbom nastavnih planova i programa u hrvatskim školama. Osnivanje vježbeničke tvr tke pokazuje velike sličnosti s osnivanjem stvarnoga poduzeća.o.čitatelja u kratkim cr tama uvodi u obrazovni koncept Vježbeničke tvr tke te navodi konkretne studije slučaja iz Hrvatske. poglavlje bavi se stranim jezicima i vježbeničkom tvrtkom. poglavlje . npr. i više stručne savjetnice za ekonomiju. 5. Poglavlje u grubim cr tama predstavlja metodiku nastave Vježbeničke tvrtke te zahtjeve koje ovakva nastava postavlja pred nastavnike i školu. Uz to daje kratki teorijski uvod i razvrstava vježbeničke tvr tke među druge. U priručniku ćete uz svaku od ovih tema pronaći poticajne ideje i radne ma terijale.. Poglavlje sadrži poticajne ideje o tome kako se ta suradnja može ostvariti. Ta se misao potkrjepljuje uz pomoć sljedeće metafore: „Provedba ideje bez plana slična je odlasku u nekom smjeru bez plana!“. poglavlje daje pregled računalnih aplikacija u vježbeničkoj tvrtki na primjeru različitih softverskih paketa. Središnje teme priručnika su osnivanje i vođenje vježbeničke tvr tke te perspektive za profesionalizaciju procesa učenja. 1.Uvod u rad vježbeničke tvrtke . Poslovni plan je zanimljiv alat za sadržajnu provedbu poslovne ideje. za korespondenciju za promidžbena sredstva. ali i za već postojeća poduzeća. sve do 6. koju je osmislila skupina nastavnika polaznika stručnih skupova (ciklus stručnih skupova za voditelje počet n ke 2006. To je zanimljiva metoda prilikom osnivanja poduzeća. Posebno su zanimljivi materijali za izradbu okvirnoga poslovnog plana. poglavlja . trgovinu i poslovnu administraciju . poglavlje predočava tekuće poslove u vježbeničkoj tvrtki koji sežu od rutinskih poslova. 4. BudućI da trgovanje poprima sve globalnije obrise. nabava. U priručniku su primjeri vježbi i radnih zadataka s imenom fiktivne tvr tke TIKO d. Na početku treba naći dobru poslovnu ideju i poznavati tržište. 8. poglavlje bavi se fazom osnivanja vježbeničke tvrtke. Navode se npr. izradbu internetske stranice itd. u nastavi Vježbeničke tvr tke suradnja s nastavnicima stranih jezika postaje sve važnijom: 7.o. su i stručna usavršavanja koja širom Hrvatske organiziraju i provode multiplikatori/ce. Tijekom stručnih skupova nami jenjenih nastavnicima/voditeljima vježbeničkih tvr tki nastavnici postaju učenici te prolaze sve poslovne situacije u kojima će se kasnije naći njihovi učenici/radnici vježbeničke tvr tke u svojoj školi. usredotočuje se na stručne vidove vođenja ljudi i organizaciju vježbeničke tvr tke. tj. važan dio potpore širenju i osiguranju znanja. 3. pojašnjava se njihova primjena u praksi. razviti poslovnu ideju uz pomoć poslovnoga plana te ga provesti.Marketing vježbeničke tvrtke – gdje se obrađuju primjerice pripremni i naknadni poslovi vezani uz nastup na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki. poglavlje predstavlja vođenje vježbeničke tvrtke. plaćanja unutar zemlje i u inozemstvu. srodne obrazovne koncepte.

Najviša stabla rastu iz najsnažnijih korijena. 1. UVOD U RAD VJEŽBENIČKE TVRTKE Cilj ovog poglavlja je na čitatelje prenijeti veselje i energiju koji su prisutni u radu vježbeničke tvrtke.1.TEORIJSKE OSNOVE U ovom poglavlju dajemo kratki uvod u nastavni plan i program Vježbenička tvr tka. 13 .1 VJEŽBENIČKA TVRTKA . pojašnjavajući važna obilježja njezina rada te uspoređujući ovu nastavnu metodu sa srodnim oblicima po(d)učavanja. Naša je misija strukovno obrazovanje učiniti korijenom koji će mladim ljudima pružati sve što im je potrebno da bi uspjeli u poslu i dosegli najviše visine.

podijeljena na odjele: Odjel za ljudske potencijale. održavanje poduzeća i radnih mjesta. prodaja i marketing.Rotacija poslova je element razment učenja voja radnika Nastavnik – učenik – tržište vježbeničke tvr tke 3 . dinamika u vlastitoj vježbeničkoj tvr tki. nasuprot tome. kao dio osobnog iskustva učenika. Kriteriji razlikovanja Vježbenička tvrtka Stvarna tvrtka Vježbenička tvr tka je model poduzeća namijenjen učenju. Prvenstveno o nastavniku ovisi u kojoj je mjeri „njegova/njezina“ vježbenička tvr tka nalik pravom poduzeću. Roba i usluge. Kao što poduzeća surađuju u stvarnome gospodarstvu. a nastavnici preuzimaju ulogu konzultanata (neki preuzimaju i ulogu rukovoditelja). npr. tako i vježbeničke tvr tke održavaju međusobne poslovne kontakte. Informacije i dokumenti potrebni nekom poduzeću izrađuju se i razmjenjuju korištenjem moderne tehnologije. ulazna pošta i broj aktivnosti Dobit.u ulogu savjetnika. Svako poduzeće koje želi uspješno poslovati mora imati neku osnovnu strukturu. ipak među njima postoje razlike na koje Manfred Hämmerle ukazuje u tablici koja slijedi. Proces učenja prvenstveno potiče suradnja s poslovnim par tnerima. tj. kada mora uočiti vezu između odre đenog djelovanja i uspjeha poduzeća ili zastupati neku odluku pred poslodavcem. logistika itd. On omogućuje oponašanje svih aktivnosti stvarnoga poduzeća na različitim stupnjevima zahtjevnosti. zapravo ne postoje. ali se robe i usluge nosti. Jedna od jačih strana vježbeničke tvr tke su kontakti prema vanjskim par tnerima.TEORIJSKE OSNOVE RAZLIKE IZMEĐU VJEŽBENIČKE TVRTKE I STVARNOGA PODUZEĆA Vježbeničke tvr tke na tržištu vježbeničkih tvr tki ne nastupaju kao savršeno poduzeće. Svrha vježbeničke tvr tke je stjecanje. jezične kompetencije) osposobljavaju učenika za poslovnu mobilnost i prilagodljivost u međunarodnom poslovnom i poduzetničkom svijetu. Temeljem ove suradnje učenici mogu upoznati poslovnu kulturu svojih par tnera u zemlji i inozemstvu. sposobnost rada u timu. itd. dugoročna pozicija na tržištu. što unosi dinamiku u njihovo učenje. Tablica 1. baš kao i novac potreban za plaćanja u vježbeničkoj tvr tki. Svaka je vježbenička tvr tka. One su. Sve se aktivnosti provode na način da učenici uzimaju u obzir sve trgovačke običaje i pravne odredbe. bitan čimbenik u procesu učenja. Učenici prolaze kroz razne odjele i u svakome od njih obavljaju neke specifične poslove. jedna od jačih strana vježbe ničke tvr tke je i simulacija. Premda većina menadžera vježbeničkih tvr tki želi izgraditi poduzeće koje u najvećoj mogućoj mjeri preslikava stvarno poduzeće. umreženo razmišljanje. financije i računovodstvo.1. Osim kontakata na nacionalnom i međunarodnom planu. administracija. kada u suradnji s kole gama mora pronaći optimalno rješenje za nabavu. 14 15 . koja vrlo povoljno djeluje na motivaciju učenika. U vježbeničkoj se tvr tki odvijaju sve praktične poslovne aktivnosti od nabave do ostvarenja prometa. Nastava u vježbeničkoj tvr tki predstavlja poseban izazov i za nastavnika: iz uloge preda vača mora se prebacivati u ulogu radnika u timu. naprotiv. Neki učenici nastupaju kao upravljački (rukovodeći) radnici. Rad Protok novca Poduzetnički rizik Poslovne odluke se donose kao i Čitav spektar mogućih djelatu stvarnosti. kad učenik prilikom nabave u vježbeničkoj tvr tki mora primijeniti stečeno znanje.5 sati u tjednu Tržište – poduzetnik Normalno radno vrijeme Kriteriji uspjeha Broj prilika za učenje.1 Osnovni cilj aktivnosti vježbeničke tvr tke nije ekonomski uspjeh nego omogućavanje ve ćeg broja prilika za učenje! U vježbeničkoj tvr tki učenici mogu upoznati i svijet ekonomije i svijet trgovine.1 VJEŽBENIČKA TVRTKA . na poteškoće koje učenici mogu imati pri poslovanju. kao i u praksi. iz uloge nadređenoga . nabava. u vježbeničkoj tvr tki one ne izazivaju ozbiljnije ekonomske posljedice. neki razvijaju i poduzetnički duh. Pogrješne odluke u stvarnom poslovnom svijetu mogu ugroziti vlastito poduzeće. Stjecanje ključnih kvalifikacija (npr. na tijek poslovanja unutar nekog poduzeća te na stvaranje veza s različitim poduzećima. Cilj nastave u vježbeničkoj tvr tki je sveobuhvatan i usmjeren na prenošenje praktičnoga trgovačkog znanja. roba ili usluga simuliraju Nema stvarnoga protoka novca Protok novca Nema poduzetničkoga rizika Poduzetnički rizik Kontakti prema vanjskim par tnerima Složenost zadataka i djelatnosti Prvenstveno s drugim vježbeničkim tvr tkama (ne prema domaćim gospodarstvenicima) na njih često utječe nastavnik Širenje zadataka kao proces učenja Domaći gospodarstvenici Nužna je provedba zadataka i poslova Učenje i refleksija Refleksija i učenje su središnji elementi Svakodnevni poslovi su u središtu pozornosti mnogih poduzeća Organizacijsko ustrojstvo Izbor gospodarske grane i proizvoda Radno vrijeme Rotacija poslova je središnji ele . primjena i produbljivanje znanja te razvoj sposobnosti i ponašanja na područjima svih ekonomskih struktura od referenata do poduzetnika.

Na internetskoj stranici www. Radno vrijeme tvr tke manjim dijelom zahvaća vrijeme nastave. Mnoge vježbeničke tvr tke održavaju poslovne kontakte (širom svijeta) putem elektroničke pošte.hr pronaći ćete informacije o radu Središ njeg ureda vježbeničkih tvr tki – SUVT-a. mirovinsko i zdravstveno osiguranje. stvarni obrasci. kao i u praksi. Ured za učenje simulira radne aktivnosti nekog poduzeća u zatvorenom modelu koji se temelji na planskoj igri. opremljen svim suvremenim informatičkim i komunikacijskim uređajima. tj. Središnji ured vježbeničkih tvrtki (SUVT) Da bi se uskladile aktivnosti vježbeničke tvr tke. oko 15 radnih mjesta za učenike te prostor za održavanje sastanaka. odnosno u njemu je sve fiktivno: i roba. a na inozemnom tržištu vježbeničkih tvr tki s inozemnim vježbeničkim tvr tkama. ali i svjesno simulirati pogrješke. Riječ je o centru koji simulira usluge potrebne u stvarnomu poslovanju koje vježbenička tvr tka ne može sama ponuditi. unutar škole trebala osnovati samo ako je par tnerska tvr tka spremna preuzeti rizik ili ako aktivnosti te tvr tke nisu jako rizične. Neki uredi imaju i prostoriju za održavanje sastanaka. Uređivanje ureda ukazuje na promjenu uloge nastavnika. Mini poduzeće je stvarno poduzeće koje najčešće traje jednu školsku godinu (nakon toga s e zatvar a). registar poduzeća i sl. Ideja mini poduzeća potječe od američke organizacije „Junior Achievement“. Ured je. na tržištu vježbeničkih tvr tki mora postojati koordinacijski centar – središnji ured. mini poduzeće i učenička tvr tka. U učeničkim se tvr tkama učenici moraju brinuti i o nasljedstvu poduzeća: svoju tvr tku moraju promicati među drugim učenicima te podučavati nove učenike. a provodi i aktivnosti kao što su smotre/sajmovi vježbe ničkih tvr tki. biti sigurniji u sebe. ovisno o njezinoj veličini. a nekada i putem donacija ili priređivanjem posjeta njihovim poduzećima. Učionica je podijeljena na odjele i obuhvaća. i suradnja s vanjskim par tnerima. Mreža vježbeničkih tvrtki Vježbeničke tvr tke na domaćem tržištu vježbeničkih tvr tki surađuju s drugim vježbeničkim tvr tkama i Središnjim uredom vježbeničkih tvr tki. Učenici nisu. Internet. DRUGI MODELI SIMULACIJE PODUZEĆA „Simulacije“ poduzeća Ured za učenje Model poduzeća Vježbenička tvr tka Juniorska skupina Mini poduzeća Učenička tvr tka Uvježbani suradVođenje poduze Temelji se na plannici upravljaju ća. kao u klasičnoj nastavi. U njoj se zajednički donose strateške odluke o radu vježbeničke tvr tke te promišlja naučeno ili se vode pojedi načni razgovori. Mini poduzeća bi se. Za to je potrebna izdržljivost i upornost.aso. Ak o mo d e l vj e žb e ni čk e tvr tke ne funkcionira kao simulacija stvarnosti. koja je u me đuratnom razdoblju izgradila prva mini poduzeća u školama. Rad ni ci s u uče ni ci k o j i zaj e d no či ne mi ni p o d uze će . a to su: ured za učenje. I ovdje poduzetnici snose poduzetnički rizik koji bi trebali preuzeti od par tnerske tvr tke U uče ničkoj tvr tki dobit je sporedna stvar. prema tome. sve postojanije dobiva na važnosti. većinom je to slobodno vri 17 16 .Ured Vježbeničke tvrtke se nalaze u učionicama uređenima poput ureda. uzorci proizvoda).). kao medij umrežavanja. a najznačajnije iskustvo je stjecanje osjećaja odgovornosti: usuditi se napraviti korak dalje. Skupina učenika dolazi u ured ovisno o svom rasporedu sati. Pogrješne odluke koje u vježbeničkim tvr tkama nemaju velike posljedice. mreža vježbeničkih tvr tki je otvoren sustav vježbeničkih tvr tki i središnjih ureda vježbeničkih tvr tki koji međusobno komuniciraju. odnosa između nastavnika i učenika. Nastavnik može prilagoditi sadržaj poslovnih slučajeva razini znanja učenika. Prema tome. radnici mini poduzeća snose poslovni rizik. stvarni tokovi robe i novca vježbeničkih tvr tki Didaktička osnova: Teorija djelovanja Slika 1. simulacija proskoj igri dijelovima toka robe i novca poduzeća Nema kontakta s vanjskim par tnerima Učenici osnivaju poduzeće na određeno vrijeme Mladi vode poduzeće Mreža Uključeni u stvarno tržište. Mnoge vježbeničke tvr tke imaju par tnere iz gospodarstva koji vježbeničkim tvr tkama pružaju potporu svojim „Know-how"-om (npr. već su podijeljeni u skupine. i novac. Partnerske tvrtke Od velike su važnosti i suradnja s poduzećima iz stvarnoga gospodarstva. Učenici na osnovi poslovnih kontakata s inozemnim vježbeničkim tvr tkama uspostavljaju školska par tnerstva koja su podloga zajedničkim projektima ili razmjeni učenika. Učenička tvr tka pod vodstvom učenika već dugo funkcionira kao stvarna tvr tka. Nakon nastavnoga sata ta vježbenička tvr tka sprema svoju dokumentaciju kako bi sljedeće „poduzeće“ moglo raditi. kao što je banka (međunarodni platni promet) ili uprava (financijska uprava. raspoređeni po klupama. ovdje mogu prouzročiti gubitke. Nastavnik oponaša sve stvarne situacije u kojima se uči.1 Osim vježbeničkih tvr tki načelno postoje još tri modela praktičnoga školovanja na području trgovanja putem simulacije poduzeća.

kao posebnog izazova u radu vježbeničkih tvr tki. 1a – Zadatak razrađen po odjelima II. a učenicima omogućuje i upoznavanje društvenih. pridonose ugledu škole. On je odgovor na stalne zahtjeve gospodarstva za veću usmjere nost prema praksi tijekom školovanja. nego je ono samo jedan od aspekata učenja. Uz poglavlje 2.jeme. za boljim poznavanjem stranih jezika i uvođenjem najnovije tehnologije u nastavu. 1c – Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela prodaje i marketinga IV. Koncept vježbeničke tvr tke ostvaruje sveobuhvatnu metodu učenja i podučavanja usmje renu prema učenicima. Ona postaje društveno mjesto na kojemu se svi sudionici dobro osjećaju. korelacije s drugim nastavnim sadržajima. kulturnih i ekonomskih razlika i posebnosti par tnerskih zemalja. Koncept učeničke tvr tke izradila je početkom 90-tih godina Njemačka zaklada za djecu i mlade (Deutsche Kinder – und Jugendstiftung). Kontakt s drugim vježbeničkim tvr tkama stvara nove veze s drugim školama u zemlji i inozemstvu i temelj je novih par tnerstava.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1. Vježbeničke tvr tke kao presjek škole i njezina okruženja. Kognitivno znanje više nije u prvom planu. Rad u vježbeničkoj tvr tki izmijenio je situaciju u školi kako na području učenja tako i na društvenom planu. ali se čuvaju za zajedničke aktivnosti. Dobro obrazovani. Povezivanje s vježbeničkim tvr tkama u inozemstvu povećava kompetencije iz stranih je zika kod učenika. vrjednovanja postignuća učenika do rada u uredu vježbeničke tvr tke. 2.3 METODIKA NASTAVE VT-a Poglavlje govori o organizaciji rada u vježbeničkoj tvr tki. 2.1. Osim toga. uz primjere radnih listova prilo ženih na CD-u: 1. za proširivanjem vidika budućih radnika koji će raditi izvan granica zemlje. 1d – Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela nabave V. Plaće se isplaćuju. osobito na području gospodarstva (mnoge vježbeničke tvr tke imaju par tnerske tvr tke). motivirani i prilagodljivi poduzetnici i poslodavci se uspješno mogu dokazivati na gospodarskom tržištu kojeg obilježavaju nagle promjene društva i tehnologije i mnoštvo interkulturalnih utjecaja. 2. Raščlanjivanje zadataka – RADNI LISTOVI 1a–1e: I. Škola postaje mjesto u kojemu se mogu usavršavati i isprobavati sposobnosti postupanja s drugima. SUVT-a.1 CILJEVI RADA U VJEŽBENIČKOJ TVRTKI U poglavlju 2. 1e – Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela financija i računovodstva 18 19 . što je značajna podloga za buduću suradnju u stvarnome poslovnom životu. To može biti od koristi pri traženju donatora ili sponzora. poput telekomunikacije pomoću interneta. rad u vježbeničkoj tvr tki potiče poduzetničko razmišljanje i djelovanje. METODIČKO-DIDAKTIČKE NAPOMENE Drugo poglavlje daje pregled kako metodičko-didaktičkih napomena za provedbu nastave u predmetu Vježbenička tvrtka tako i pregled aktivnih nastavnih metoda koje su važna pretpostavka za rad u vježbeničkoj tvrtki.2 NAJNUŽNIJI MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA VT-a Preduvjeti za provedbu programa Vježbenička tvr tka sežu od promjene uloge nastavnika. navode se glavne kompetencije koje učenici stječu radom u vježbeničkoj tvr tki te suradnja nastavnika. ravnatelja škola i par tnerskih tvr tki. Fotografija ureda VT-a Bjelovar – optimalni uvjeti 2. 1b – Primjer razrađene aktivnosti Odjela administracije III.

verbalnom i vizualnom percepcijom – „reci mi“. odgovorno odlučivanje. marketinga. uporaba uredskih strojeva i računala. 20 . nabave. prodaje i marketinga. knjigovodstvene. ZAPISNIK SA SASTANKA – RADNI LIST 3 4. unos podataka i obradba informacija. izradba internetske stranice. ✔ Razviti sposobnosti timskoga rada.tj. ZADATCI: ✔ Potaknuti na povezivanje teorijskih nastavnih sadržaja primjenjujući stečeno znanje na praktičnim radnim zadatcima kojima će učenici-radnici vježbeničke tvr tke razviti vje štine važne za zanimanje ekonomist: osnivanje poslovne organizacije. financija i računovodstva. Kroz igranje uloge radnika poslovne organizacije učenici se pripremaju za brže uključivanje u svijet rada i razvijaju profesionalan pristup izvršavanju radnih zadataka i interes za struku. telefoniranje. fotokopiranje.pravi način učenja. Opće kompetencije su: • sposoban je sudjelovati u usmenoj i pisanoj komunikaciji • sposoban je sudjelovati u skupnoj raspravi. Učenik stječe i razvija opće i stručne kompetencije. vođenja i poslovanja poslovne organizacije kako bi kroz obavljanje svih radnih zadataka mogli bolje razumjeti sustav tržišnoga gospodarstva i razviti osobnu kreativnost važnu za poticanje poduzetničkoga duha i interes za samostalno vođenje i obavljanje posla u stvarnome poslovnom svijetu. dioničarsko gospodarstvo. ✔ Potaknuti kod učenika/ca potrebu za samopotvrđivanjem. međusobnom tolerancijom i suradnjom. novčarstvo) na mikroekonomskoj i makroekonomskoj razini • razumije međuovisnosti poduzetničkih organizacija i tijek poslovnih aktivnosti na nacionalnome i međunarodnom tržištu • raspolaže teorijskim i praktičnim znanjem potrebnim za obavljanje posla u području poslova nabave. DNEVNIK RADA UČENIKA/CE – RADNI LIST 5 6. poslovne administracije. vizualnom i auditivnom percepcijom – „pokaži mi“. poduzetništvo. poštovanjem različitosti. gospodarsko pravo. naučimo iz onoga što drugi kažu – tj. prezentacije.1. suradničkoga rada i življenja te boljeg razumijevanja poslovnih situacija u stvarnome poslovnom svijetu (odnos radnika i nadređenih ili radnika međusobno) te profesionalizam u radu. samomotivacijom i cjeloživotnim učenjem. samo stalnosti. knjigovodstvo s bilanciranjem. poduzetničkoga duha. vlastite osobnosti i odgovornosti.1 CILJ NASTAVNOGA PROGRAMA VJEŽBENIČKA TVRTKA I ZADATCI CILJ: Osposobiti učenike/ce za samostalno svladavanje svih radnih zadataka i procesa u po slovnoj organizaciji te razviti vještine timskoga rada. prodaje. gdje su učenici aktivno uključeni u proces i učenje je iskustveno. organiziranje i vođenje poslovanja poslovne organizacije i svega ostaloga s čim će se susretati u praktičnom životu. Stručne kompetencije su: • razlikuje značenje pojmova i procesa iz različitih područja ekonomije (gospodarstvo. poslovno komuniciranje i bonton. samopoštovanjem. pisanje životopisa i razgovora za radno mjesto. marketinške poslove u trgovačkim društvima). a pamćenje dugoročno.1 CILJEVI NASTAVNOGA PROGRAMA VJEŽBENIČKA TVRTKA 2. a oko 90% od onoga što naučimo. priprema i vo đenje poslovnih sastanaka. Stoga je koncept učenja kroz vježbeničku tvr tku – demonstracijom radnih operacija. prijava radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. sudjelovanjem – „uključi me“. odgovornog odlučivanja. kreativnosti. poštova njem moralnih vrijednosti.1. politika proizvoda/usluge (razvijanje inovacija). knjigovodstveni i računovodstveni poslovi. naučimo iz onoga što vidimo . kopiranje. oko 50% od onoga što naučimo. kupoprodajne. prezentiranja. međusobnog uvažavanja i rješavanja nesuglasica mirnim putem kroz simuliranje osnivanja. Ključni poslovi koje će pritom obavljati su poslovi odjela: administracije. planiranje. cr tanja i mjerena prema uputama te preciznosti u radu • primjenjuje usvojene metode učenja i usavršava nove • preuzima odgovornost za svoj zadatak korištenjem vlastitoga plana kako bi ostvario zadane ciljeve. odnosno simulacijom poslovanja . uredske. prodaje i marketinga.radnika vježbeničke tvr tke koji mogu u budućnosti pridonijeti razvoju stvarnih poslovnih kontakata i poslovne suradnje te razviti uspješno poslovanje u zemlji i inozemstvu. izražavanja vlastitog mišljenja. ELEMENTI VRJEDNOVANJA RADA UČENIKA – RADNI LIST 4 5. marketing.2 KOMPETENCIJE UČENIKA KOJE STJEČU RADOM U VJEŽBENIČKOJ TVRTKI Kaže se da oko 15% onoga što naučimo. poslovi odjela nabave. slanje faksova i elektroničke pošte te pretraživanje internetskih stranica. Glavna je svrha nastavnog predmeta Vježbenička tvr tka osposobiti učenike koji ga pohađaju da samostalno obavljaju sve radne zadatke i procese u poslovnoj organizaciji (tajničke. ✔ Potaknuti međusobnu suradnju i razvijanje poslovnih i prijateljskih kontakata učenika . KONTROLNI POPIS AKTIVNOSTI ZA ZADATAK – RADNI LIST 6 2. knjigovodstva i financija Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost 21 2. prilagođavati se drugima u skupini i prihvaćati različitost mišljenja • sposoban je čitati i sintetizirati podatke iz dokumenata o istoj temi • posjeduje temeljna matematička znanja potrebna za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu te je osposobljen za primjenu znanja u životu i struci • posjeduje vještinu samostalnog računanja. motivacije. na radnome mjestu . OSOBNA ZADUŽENJA – RADNI LIST 2 3. statistika.2. naučimo iz onoga što sami kažemo i učinimo – tj.prema zahtje vima poslodavca.

poduzetništvo.2. proizvodnja (prema odabiru djelatnosti) i financije i računovodstvo. statistika. praktičnije i bliže stvarnosti . za uspješnu simulaciju rada u vježbeničkoj tvr tki stvarna par tnerska tvr tka daje potrebne informacije. a profesionalnim obavljanjem poslova (što postiže jasno zacr tanim ciljevima/zadatcima što ih učenici ostvaruju) povećava motivaciju učenika. Stoga sadržaji programa Vježbenička tvr tka povezuju sve nastavne sadržaje. savjest. U tom smislu ona surađuje sa svim ravnateljima i nastavnicima tih škola. slati elektroničku poštu i faks. planira. demonstriranjem i igranjem uloga učenici prenose teorijska znanja u praktične vještine . svakog od njih potaknuti da što više razvije osobne potencijale. Osigurava se stvarnija veza svijeta gospodarstva i škole. nastavnici imaju priliku učiti iz gospodarskog okružja.1 METODIČKE I ORGANIZACIJSKE NAPOMENE Program Vježbenička tvr tka provodi se u učionici opremljenoj kao ured: simulira se po slovanje poslovne organizacije raspodjelom radnih mjesta po odjelima: administracija.• zna poslovnu dokumentaciju i knjigovodstvene isprave platnoga prometa te sve ostale dokumente koji prate poslove nabave. veća djelotvornost. timski surađuje i orijentiran je na cjeloživotno učenje. poslovanje vježbeničke tvr tke se nastavlja. u kojoj se gotovo svi poslovi odvijaju svakodnevno (kao i u stvarnome svijetu). organizira poslovanje vježbeničke tvr tke uz pomoć ostalih radnika (učenika). dioničarsko gospodarstvo.na konkretne poslovne aktivnosti (često neočekivane i neizvjesne) s kojima se suočavaju zapošljavanjem u stvarnoj poslovnoj organizaciji. Nastavnik/voditelj potiče obavljanje potrebnih poslova kroz timski rad. njezine proizvode/usluge i 23 . sindikati i druge institucije. Jedna od mogućnosti koju pruža koncept Vježbenička tvr tka je suradnja škola i poslovnih organizacija kroz oblik par tnerstva. Sve to dovodi do olakšane pripreme učenika . stručne konzultacije i druge oblike pomoći . neovisnu volju i kreativnu maštu. Nastavnik/voditelj vježbeničke tvrtke preuzima ulogu ravnatelja (direktora) ili konzultanta poduzetničke organizacije. knjigovodstvo s bilanciranjem. a par tnerska tvr tka promovira svoj rad kroz rad vježbeničkih tvr tki. Vježbenička tvr tka je simulacija stvarne poslovne organizacije. novčarstvo) u logički osmišljenu cjelinu pa učenici kreativnim vodstvom uvježbavaju radne operacije i simuliraju poslovne situacije. bolji i osmišljeni razvoj društva. blagostanje u konačnici). pa je nužno da se škole povežu s poslovnim organizacijama koje podupiru poduzetničku kulturu društva iz svoje sredine.1. s naglaskom na strukovne (gospodarstvo. prodaje. a svrha simulacije je osigurati kontinuiranost poslovanja (kao i u stvarnosti). podatke vezane uz pojedine radne zadatke) • odgovara za svoj rad. Tijekom pohađanja programa učenici rade u skupini od po 15-16 učenika (razredni se odjeli dijele u dvije skupine) kako bi simuliranje poslovanja bilo lakše. Po završetku rada jednoga naraštaja učenika. učenici koji pokazuju sposobnosti vođenja skupine postaju voditelji odjela te čine menadžment poduzetničke organizacije. osnivanjem poslovne organizacije. Jedan od važnih poslova Agencije za strukovno obrazovanje je organizacija i provedba stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih škola u Republici Hrvatskoj. zapošljavanjem radnika i njihovim raspoređivanjem na pojedina radna mjesta te obavljanjem djelatnosti. Osim stručnim usavršavanjem. STRUKOVNIH ŠKOLA I POSLOVNOG OKRUŽENJA Zbog novih životnih okolnosti nastavnici svoj rad s učenicima moraju (gotovo svakodnevno) prilagođavati. zadovoljstvo poslodavca i radnika. 2. • posjeduje vještine potrebne za samostalno korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije te rad na računalu • posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad te ih koristi u obavljanju postavljenih radnih zadataka • zna se koristiti internetom. gospodarsko pravo. Istraživačkim radom. nabava.prema svojim mogućnostima. marketing. nastojeći što više zadovoljiti njihove potrebe u području stručnog usavršavanja.uz usmjeravanje nastavnika/voditelja vježbeničke tvrtke. Odabirom djelatnosti vježbenička tvr tka bira djelatnost par tnerske tvr tke. Zato je vrlo teško podijeliti nastavne sadržaje po godinama učenja. što je važno za osvješćivanje potreba za određenim zanimanjima. gdje se mogu uključiti komore. Dakle. Time je olakšano prikupljanje informacija iz poslovnog svijeta koje prenose učenicima i upućuju ih na praćenje gospodarske prakse kao izvora učenja. što dovodi do boljeg iskorištavanja svih raspoloživih mogućnosti i školovanja prema potrebama zajednice (smanjivanje nezaposlenosti i nepotrebnog ulaganja.3 SURADNJA AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE. Jača spona između škola i lokalne zajednice. Nastavni sadržaji koji se obrađuju u programu Vježbenička tvr tka ne dijele se po godinama učenja . prijava/odjava zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. dakle. ministarstva. u svom nastavnom procesu u središte pozornosti po staviti učenika – individualca i. odlučuje. izvršava zadatke i samostalno rješava problem • sposoban je izabrati i sam interpretirati potrebne informacije (upute o radu. Moraju. prodaja i marketing. radniku je potrebno kraće vrijeme za prilagodbu na rad22 2.budućih radnika . Radi se u bloku (spojena dva školska sata). poslovne komunikacije. To znači da kod učenika razvijaju svijest o samome sebi.jer životni ciklus svake poslovne organizacije započinje poslovnom idejom.uz savjetodavnu pomoć predstavnika par tnerske tvr tke. Javnosti se prezentira rad vježbeničke tvr tke. primjenom odgovarajućih nastavnih metoda. vraćanje uloženoga u kraćemu vremenu. putni nalog i sl.2 NAJNUŽNIJI MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA VT-a 2. nome mjestu. pretraživati internetske stranice • zna strukturu poslovne komunikacije i zna poslovno komunicirati uz primjeren bonton • posjeduje znanje o svakodnevnom uredskom poslovanju • samostalno organizira.

2. praćenja i vrjednovanja učenikovih postignuća u radu u vježbeničkoj tvr tki su: • kvaliteta obavljena posla • primjena usvojenih znanja • dnevnik učenikova rada. internetski priključak. a nastavnik/voditelj vježbeničke tvr tke usklađuje njihov rad. Provedba programa Vježbeničke tvr tke stoga je timski rad nastavnika svih strukovnih sadržaja. Stoga je ocjenjivanje rada učenika u vjež beničkoj tvr tki drugačije od ocjenjivanja i praćenja rada i napredovanja učenika tijekom klasične nastave. razgovarati. razmišljati. samomotivaciju. Porezna uprava. Radom u vježbeničkoj tvr tki zamjenjuju svoju ulogu učenika/učenice radnikom/radni com svoje vježbeničke tvr tke. Fond mirovinskoga i zdravstvenog osiguranja i vezu s EUROPEN-om (za međunarodno poslovanje). 2. Sve usluge nužne za poslovanje vježbeničke tvr tke kao prave poslovne organizacije. a pružanje svih potrebnih informacija o vježbeničkoj tvr tki kao poslovnom subjektu daje se putem internetske stranice te tvr tke. U nastavku dajemo mogući izgled simuliranog ureda vježbeničke tvr tke (samo stolovi s računalima koji predstavljaju odjele). Na taj se način osigurava stvarnija veza svijeta gospodarstva i škole. uz uključivanje stranoga jezika i informatike koji su u funkciji struke. gdje nije bitna samo naobrazba. 25 Primjeri dviju vježbeničkih tvr tki 24 . Poslovna banka. promatrati. mape. ali i s drugima. uredski pribor (papir za ispisivanje i kopiranje. Državna statistika.2. a to su: Trgovački sud.3 NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA UČENIKA Učenici trebaju redovito pohađati program Vježbeničke tvr tke da bi se ostvario kontinuitet njihova stjecanja i razvijanja praktičnih vještina. spoznati što znači poslovno a riskirati i preuzimati odgovornost za svoje odluke. razvijat će kreativ nost. registratori. postav ljati pitanja na pravi način i odgovarati na postavljena pitanja. Međusobno poslovanje vježbeničkih tvr tki obavlja se internetom.). Raspored namještaja je u skupinama (složiti tako da je svaka skupina jedan odjel). bušilica papira. Učenici će se učiti slušati. ljepilo. fotokopiranje i sl. Prven stveno se treba osigurati dovoljno velika učionica da ima radna mjesta sa stolom (npr. za ispisivanje. Važno je savjesno koristiti i čuvati opremu i dokumentaciju simuliranog ureda/vježbeničke tvr tke. telefon s faksom. Ocjenjivanje radnika se obavlja prema novim mjerilima. Pravila na radnome mjestu se mijenjaju. Nastavnici pojedinih strukovnih sadržaja (vezanih uz radne zadatke pojedinih odjela) uključuju se u rad vježbeničke tvr tke kao suradnici. ali i kontinuitet rada vježbeničke tvr tke kao poslovne organizacije. skener. tipizirana radna površina stola (radnoga mjesta) trebala bi biti najmanje 72 cm) i stolcima (udaljenost između dva radna mjesta trebala bi biti oko 85 cm).osniva se kao trgovačko društvo. misliti.). s pet-šest računala (po je - Primjer simuliranog ureda vježbeničke tvr tke Potrebno je osigurati prolaz između stolova. spajalice. ormar za dokumentaciju. pano-ploča. što je nužno da bi se učenicima mogle približiti konkretne poslovne situacije. koje su vrlo često neizvjesne i iznenadne. a bilo bi dobro (po mogućnosti) imati prostor za sastanke voditelja odjela ili veći stol za sastanke u simuliranom uredu. Škola mora imati mogućnost mjesečnog financiranja troškova uredskog poslovanja (troškovi uredskog pribora. pruža Središnji ured vježbeničkih tvr tki (SUVT). Osnovni elementi ocjenjivanja. škare i sl.2 NAJNUŽNIJI MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA VT-a Simulirani ured vježbeničke tvr tke mora biti opremljen najnužnijom opremom.2. fotokopirni stroj. spremnost sna l ženja u neobičnim i neočekivanim situacijama. e -adresa. Nastavnik/voditelj vježbeničke tvr tke postupno prenosi odgovornost i radne zadatke na učenike/radnike vježbeničke tvr tke koji tijekom rada postaju samostalniji. sigurniji i vještiji u izvođenju pojedinih radnih zadataka uz uporabu opreme i potrebne dokumentacije (uz poštivanje svih postojećih pravila i propisa o osnivanju i vođenju poslovne organizacije). inteligencija i stručnost već i uspješnost kojom se nosimo s vlastitom osobom. s odgovarajućim softverom – programski paket MS Office i knjigovodstveni program) te jedan-dva pisača. širok najmanje 80 cm dan za svaki odjel i jedan glavni za nastavnika. Učenici će na taj način spoznati koliko je značenje svakog radnika u nekoj poslovnoj organizaciji i da su svi međusobno povezani i ovisni. međusobno umreženih.

raspravljaju i pre nose ono što znaju svojim vršnjacima • pojedinačna odgovornost – uspješnost svakog učenika često se ocjenjuje i rezultati se daju skupini i pojedincu • interpersonalna umijeća – učenici razvijaju sposobnosti i vještine vođenja. rješavaju nesuglasice i upravljaju sukobom • skupno procesiranje – nastavnik prati rad skupine. o tome kako skupina dobro surađuje. samostalno i odgovorno odlučivanje. a učenicima donose povećan interes za učenjem. preuzimanje inicijative. Kritičko mišljenje znači krenuti od neke postavke. spaja teorijska znanja kroz praktično obavljanje zadataka.1 SURADNIČKO UČENJE Obrazovnim sustavom treba oblikovati građane koji mogu kvalitetno i inteligentno pridonositi rješavanju problema s kojima se suočava naše društvo.Tijekom rada učenika/radnika u vježbeničkoj tvr tki nastavnik/voditelj prati. sposobnost rada u timu. Temelji suradničkog učenja su: • pozitivna međuovisnost – učenici uviđaju da su potrebni jedni drugima kako bi izvršili postavljeni zadatak • osobna prijateljska interakcija – učenici uzajamno poboljšavaju učenje jer se međusobno ispomažu. Suradničko se učenje temelji na kritičkom razmišljanju jer je razumijeva nje informacije početak. a i cijelom razredu. da se ne osjećaju isključenima i da uspiju pokazati svoje postignuće. a povećavaju skupni rad. aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu preuzimajući odgovornost za vlastito učenje i oblikovanje vlastitih. stjecanje iskustava na vlastitim uspjesima ili neuspjesima uz stalno propitivanje i istraživanje. razvija praktične vje štine. bleme/zadatke. NAČELO USPJEŠNOSTI – zadatci su izazovi. ocjenjuje i vrjednuje njegova postignuća glede sljedećih elemenata: kvalitete obavljena posla i primjene usvojenih znanja (kao osnovnih). Nastavni proces je usmjeren na usvajanje općih i stručnih znanja. Svaka se skupina sastoji od učenika različitog spola. po uspjehu ima dobrih. Dakle građane koji mogu kritički razmišljati i pomoći rješavanju problema u lokalnim zajednicama. Nastavnikova umijeća obuhvaćaju: • pripremanje • izvedbu nastavnoga sata • ar tikulaciju nastavnoga sata • ugođaj u razredu • radnu disciplinu • praćenje. motivacija). te vođenja dnevnika rada. Oni brži i „bolji“ učenici mogu dobiti ulogu poučavatelja jer se na taj način poboljšava socijalizacija. na temelju svega. organizacijske vještine. izgraditi sustav uvjerenja i. učenje uz zabavu. razmišlja i logički po vezuje i emocionalnu inteligenciju). odrediti svoje stajalište/mišljenje. srce i ruku (učenik usvaja teorijska znanja. njihovo rješavanje problemskih situacija. 27 2. prezentacijske. objašnjavaju. nastavniku omogućuju kreativnost u osmišljavanju nastavnoga procesa. Učenicima omogućuju istodobno učenje. a učenici će se potruditi da ih obave na najbolji mogući način. odlučivanja. Učenici rade zajedno. uz poštivanje tuđih mišljenja. u kojem elementu uče nik ima zadatak da u vidu domaće zadaće opiše poslove tijekom jednoga radnog dana. razvijanje i usvajanje stručnih specifičnih sposobnosti i vještina te razvijanje socijalnih kompetencija (komunikacijske. vrjednovanje i ocjenjivanje učenika • prosudbu vlastitoga rada. Za uspješan rad potrebno je odrediti neka pravila/načela suradničkog učenja. promišljati o njezinoj primjeni. prenošenje i širenje znanja. Za ostvarenje tog cilja škole moraju osigurati ozračje koje promiče razmišljanje. Odabirom nastavnih metoda nastavnik treba pomoći onim „lošijim“ učenicima da se aktivno uključe u nastavni proces. usporediti sa suprotnim mišljenjima. izgradnje povjerenja. Stoga se kaže da metode poučavanja moraju uključiti u nastavni proces čitavo ljudsko biće: glavu. a u svrhu ostvarenja postavljenog zadatka. NAČELO SURADNJE – potrebno je da svaki član skupine dopusti sudjelovanje u radu skupine. Suradničko učenje obuhvaća nastavne metode koje su usmjerene na razvoj sposobnosti svakog pojedinca u prihvaćanju novih informacija. kritičko razmišljanje i izražavanje. Potiču učenike i nastavnike na samoprocjenu vlastitoga rada. 1. argumentiranu kritiku i odgovorno odlučivanje. vježbanje. pruža joj povratne informacije. Na taj način nastavnik/voditelj provjerava koliko je učenik stvarno sudjelovao u radu svog odjela. primjeni nastavnih pomagala i sredstava. Učenici se tako uče međusobnoj toleranciji i poštovanju različitosti. Metode suradničkog učenja smanjuju udio frontalnog oblika nastave u nastavnom pro cesu. a i na širem području djelovanja. Metode suradničkog učenja su interaktivne. razmjenu iskustava i ideja da bi se zadovoljile potrebe. kategoriziranja i povezivanja u logičke cjeline koje će u kasnijim situacijama znati primijeniti i prilagoditi potrebama. empatija. sudjelovanje u donošenju odluka te preuzimanju inicijative i odgovornosti uz potrebnu dozu empatije (prilagodljivosti i uvjerljivosti). provjeravanje razine usvojenosti novih sadržaja i procjenu -rješavanje problema. a ne cilj učenja. Uz te elemente bitno je pratiti način rada i suradnje učenika u timu.3. prosječnih i lošijih učenika/ca. u parovima ili malim skupinama da bi se pozabavili zajedničkim problemom/zadatkom.3 METODIKA NASTAVE VT-a 2. njihova razumijevanja. tj. razmjenjuju iskustva i potiču iskustva učenja. komunikaciju. preispitati ju. 2. Cilj učenja i poučavanja uz primjenu metoda suradničke nastave je u svakom učeniku pronaći sposobnosti koje može razviti da bi uspješno svladavao postavljene pro26 .

prema potrebi. skraćenu verziju može napisati na ploču/pano. nastavnik na kraju komentira i dopunjava nastavni sadržaj (prema potrebi). a ako se diskusija uspori. 4. Ispiše Ova se nastavna metoda koristi za poticanje učenika na ponavljanje i povezivanje nastavnoga gradiva (korelaciju nastavnih sadržaja). potakne ga na pojašnjenje mišljenja. sučeljavanje različitih stajališta i argumentiranu obranu vlastitih mišljenja. SURADNIČKA DISKUSIJA – nastavna metoda kojom se potiče učenike na slobodno iznošenje vlastitog mišljenja. raspravljaju o svakom plakatu. kreće se na sljedeće. svaki pojedinac mora poštovati zadano vrijeme za izradbu zadatka. ✔ S vremena na vrijeme nastavnik potvrđuje i ponavlja iznesene tvrdnje. ✔ Pomnjivo pročita jedno pitanje/problem. Učenici razgovaraju o pitanju do 5 minuta i napišu odgovor (ta aktivnost traje najviše 10 minuta).nastavna metoda koja zahtijeva kretanje učenika po razredu. Učenicima kaže da želi čuti njihovo mišljenje o tome. natjecateljski duh. Svaka skupina ima i svoju boju olovke tako da se razlikuju i njihovi odgovori. obilazeći ih. OBILAZAK GALERIJE . ✔ Na kraju svaka skupina ispisuje mišljenje/odgovor o pitanju/problemu na ploči/panou te se može pokrenuti rasprava i raščlamba. međusobno učenje i poučavanje. a učenici moraju zapisati svoj odgovor na to pitanje prije nego započne diskusija. može pročitati bilješke o izrečenim komentarima.3. ne komentira i povlađuje jer na taj način učenici slobodno i promišljeno izražavaju svoja mišljenja. Metode suradničkog učenja: 1. 6. ✔ Za trajanja diskusije nastavnik ne smije iznositi vlastita mišljenja o pitanju/problemu. pokušava potaknuti pojašnjenje i argumentiranu obranu stajališta. po mogućnosti s raznih stajališta. NAČELO ODGOVORNOSTI – svatko u skupini treba preuzeti odgovornost za posljedice donesenih odluka. ✔ Nastavnik postavlja pitanje: što znaš ili misliš da znaš o…. potiče međusobnu suradnju. obilaziti“ gale riju. 3. Brza je i jednostavna metoda. raditi bez prisile. NAČELO ZABAVE . ako se mišljenja razilaze. 5. ✔ Nastavnik potiče diskusiju među sudionicima. razmjenjuju iskustva u skupini. mišljenja. Pitanja koja postavlja moraju biti otvorenog tipa (pitanja otvorenog kraja). Nastavnik postavi određeni problem/zadatak: ✔ Skupina obradi postavljeni problem. NAČELO VREMENA – skupina. ✔ Postupak se ponavlja dok sve skupine ne obiđu postavljene listove s pitanjima. Za vođenje suradničke diskusije nastavnik se mora dobro pripremiti – osmisliti dovoljno konkretna i zanimljiva pitanja otvorenog tipa kojima će učenike voditi kroz nastavni sadržaj/problem/temu. interesa. Ovim se načinom omogućuje prikupljanje različitih ideja. ali i očekivanja. Učenici ovim načinom uče jedni od drugih. Podsjeća ih na već rečeno i pita ima li tko što dodati. Ovdje će se prikazati samo neke od njih. 2. Nastavnik je može koristiti u fazi uvoda i zaključivanja nastavnoga sata ili za ponavljanje nastavnoga gradiva. Nakon dvije minute razmišljanja zatraži da se učenici izjasne. ✔ Na nastavnikov se znak skupine mijenjaju. Može se koristiti za uvodni i zaključni dio nastavnoga sata. ✔ Plakate se zalijepe uokolo po zidovima učionice tako da se može „šetati. 7. kreativnost. zalijepi ih po prostoriji. raspravu. Rad u vježbeničkoj tvr tki pretpostavlja primjenu raznih metoda suradničkog učenja. svaki učenik u tišini (vrijeme za razmišljanje od nekoliko minuta) razmisli i ukratko zapiše što zna o temi. ✔ Nastavnik potakne diskusiju o određenim pitanjima/problemima. ✔ Nastavnik odredi nekoliko pitanja vezanih uz određenu nastavnu temu/jedinicu. 4. vode bilješke o svojim opaskama ili mogu zapisati komentar na plakat. Cilj je: aktivirati sve učenike na suradnju i „izvući“ iz njih prethodno znanje/iskustvo. RAZMISLI I RAZMIJENI – nastavna metoda koju se može primijeniti za rad u paru ili u skupini (manjoj i većoj – za početak suradnje/razgovora). ROTIRAJUĆI PREGLED – nastavna metoda koja zahtijeva kretanje učenika po razredu. skupine posredno surađuju. dodaju svoje mišljenje/komentare na postavljeno pitanje. NAČELO POŠTOVANJA – učenici u skupini moraju međusobno uvažavati mišljenja i potrebe te poštovati razlike u pogledima i stajalištima. da se stvori „sigurno“ i povjerljivo ozračje u kojemu se prihvaćaju različita mi šljenja. i proizvede konkretan proizvod – rješenje problema (pisano. pročitaju što je na njega odgovorila prethodna skupina. na učenje novih nastavnih sadržaja. tj. to zapisuje na papir uz njihova imena i komentare pri diskusiji. nastavnik cijelo vrijeme nadzire što skupine rade. cr težom) izradbom plakata. poticajna. ✔ Svoja razmišljanja svaki učenik razmijeni s drugim – rad u paru. ✔ Nastavnik pri odgovaranju vodi evidenciju o planu sjedenja jer tako može pratiti što je koji od učenika odgovorio na pitanja. uživati. ✔ Na nastavnikov znak odlaze do drugog pitanja. a i pri rješavanju nekog problema razrednog odjela/tima. zapisuju ukratko svoja mišljenja. ✔ Svaka skupina ima svoj broj pitanja te kreće prema plakatu (skupina je sastavljena od 3 do 5 učenika). Skupina učenika surađuje u dubinskoj raspravi o svakom pitanju. 29 svako pitanje na veliki papir/plakat s određenim brojem. zapisuju svoja mišljenja. razgovaraju o odgovoru i. ✔ Zatim se taj par povezuje s drugim parom.radom u skupini učenici moraju imati mogućnost izbora. razvijanje samostalnosti i suradnje. 28 . poštovanje i prihvaćanje tuđeg mišljenja. Može se koristiti za sve dijelove nastavnoga sata. rade u skupini od 3 do 5 učenika. Pošto se obradi prvo pitanje/problem. Ako učenik ne odgovori dovoljno jasno. pregledavaju. može se primijeniti na većinu sadržaja. Važno je da učenici osjete da ih se ne kritizira i osuđuje za izrečeno mišljenje. jasnog izražavanja vlastitih potreba. a nastavnik usklađuje i usmjerava njihov rad. jasna i precizna. ✔ U završnoj se fazi čitaju odgovori sa svakog plakata. Radi se s manjom skupinom učenika (ne većom od 20).tijekom rada i učenja učenici se trebaju osjećati ugodno. NAČELO SLOBODE .

s vj e s ni su potrebe planiranja. međusobne suradnje. izvršitelji. potrebno je nastavni sat ar tikulirati prema konkretnom cilju za svaki radni dan/radni sastanak kada učenici postaju radnici vježbeničke tvr tke. Tada dio razrednog odjela igra uloge. Koristi se simulacija i demonstriranje pojedinih radnih procesa. • Na zaključak – refleksiju – tj. Te se aktivnosti obavljaju uglavnom izvan razreda pa učenicima mogu služiti za proširenje učenja izvan škole na zajednicu. prema potrebi raspituju se kod drugih. tj. dobivaju konkretne upute kako se tre baju ponašati. što nastavniku ponekad i nije jednostavno. i to tako da ih kvalitetno mogu izvršiti..✔ Nakon obilaska galerije svaka skupina ponovno pregledava svoj rad i uspoređuje ga s drugima te međusobno razgovaraju o tuđim komentarima vlastitoga rada. • Na razradbu sadržaja – razumijevanje značenja – tj. vrijeme -rok izvršenja). • Obično se nakon nastave učenicima zadaju dodatne aktivnosti. svog roditelja i drugih. izražavanje kreativnosti i slobodne volje. organiziranja. izradbu postera. Nastavnik mora odrediti nastavne metode kojima će potaknuti učenike da iskoriste značenje nastavne jedinice. odrede svrhu – cilj učenja. 5. IGRANJE ULOGA . izazvati njihovu radoznalost. U ovoj se nastavnoj metodi odgovornost potpuno prepušta učenicima. 31 . vođenje intervjua. tj. Moguće je i da se podijele uloge unutar skupine/odjela vježbeničke tvr tke. čija je najvažnija svrha da učenicima osiguravaju priliku za samostalan rad na temelju ideja ili primjena o kojima je bilo riječi u obrađenoj nastavnoj jedinici. tj. učenje se odvija izvan škole. cijeli razredni odjel/skupina radnika u vježbeničkoj tvr tki ima pred sobom zadatak koji treba realizirati (npr. Bilo bi dobro akcijski plan prikazati kao plakat i staviti ga u učionicu na vidljivo mjesto svim učenicima. ali i pri provjeri nastavnih sadržaja. ulogu nastavnika/razrednika. Nastavni sat uobičajeno dijelimo: • Na uvodni dio – evokaciju – tj. Učenik vježbom kroz igranje uloge stječe praktične vještine i razvija sposobnosti za rad. razvija se stručno znanje. koje radne zadatke trebaju izvršavati. Nastavnu je metodu moguće koristiti za sve di jelove nastavnoga sata.). igranje određene uloge. Uzimajući u obzir zahtjevnost njegove realizacije. da postavljaju o njoj pitanja i iznose vlastita mišljenja te da.nastavna metoda u kojoj učenici preuzimaju određene uloge iz života. vremena za realizaciju pojedinih aktivnosti kojima će se ostvariti pro jekt/zadatak.). sudjelovanje na smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki. Učenici stječu stručno iskustvo. povezuju nepoznato s poznatim čime proširuju postojeće znanje. potaknuti ih na razmišljanje. radnika na pojedinome radnom mjestu. radnika vježbeničke tvr tke gdje se uočava njihova međuovisnost itd.). Rezultat je akcijski plan (navedene aktivnosti. npr. ✔ Mogu se formirati skupine učenika podijeljene po sličnim aktivnostima. znači da su ih usvojili – razumjeli. ✔ Nastavnik podijeli uloge koje preuzimaju učenici. u radu vježbeničke tvr tke mogu obavljati nekoliko radnih zadataka tijekom radnoga vremena (telefoniranje. sudio nika/izvršitelja. ali ne preuzima na sebe realizaciju zadatka. Ovom se nastavnom metodom učenici dovode u situaciju u kojoj su druge osobe. raspravljaju. ✔ Učenici trebaju vježbati igranje raznih uloga koje se izmjenjuju. Moguće je odrediti voditelja pojedine skupine koji će usklađivati rad njezinih članova. npr. primijene nastavni sadržaj. mora odabrati nastavne metode kojima će mišljenje učenika usmjeriti na temu. rotacijom posla ili promjenom voditelja odjela i sl. Prigoda je za razvijanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina. preuzimanje i raspodjelu pošte itd. a kada učenici mogu vlastitim riječima izraziti ideje. Učenje se ogleda u trajnoj promjeni. Uvijek je na raspolaganju učenicima. opet ih propituju. uz osobno zadovoljstvo svojim uspjehom i doprinosom radu skupine. dakle. potiče argumentirano mišljenje. izradba internetske stranice. roditelja i djece. zadatak se naziva projektom. fazu nastave u kojoj učenici ponovno promišljaju o idejama s kojima su se susreli i značenjima koja su shvatili. Nastavnik može odabrati brojne metode kojima će zainteresirati učenike za takve dodatne aktivnosti. Nastavnik. to je nastavna metoda koja se najčešće primjenjuje u radu vježbeničke tvr tke. tj. Nastava se „seli“ iz učionice. razmjenjuju iskustva. proširuju to značenje na nova područja aktivnosti. Kad se to ima na umu. fazu nastave u kojoj učenici propituju i tragaju za spoznajama. one preuzimaju na sebe određene radne zadatke i odgovornost za njihovo pravodobno izvršenje. Bave se istraživačkim radom: pronalaze potrebnu literaturu. ✔ Moguće je promijeniti uloge. međusobnu suradnju i jačanje timskoga duha. pruža im savjete. samostalno traže savjete i pomoć. zajednički izlet itd. odgovaranje na upite. rezultat njihove aktivnosti je shvaćanje značenja (zahtijeva trajnu uključenost i razumijevanje). kojim se učenike potiče na propitivanje i otkrivanje. fazu nastave u kojoj se od učenika traži da razmisle o tome što već znaju o nekoj temi (prisjećaju se). npr. dakle. podsjetiti ih na predznanje i navesti ih da formuliraju pitanja. ✔ Nastavnik vodi učenike u raspravi prema određivanju svih potrebnih aktivnosti. npr. ✔ Ova se nastavna metoda koristi za pronalaženje različitih rješenja problema. 2. mirno rješavanje nesuglasica i odgovorno preuzimanje odgovornosti za izvršenje radnih zadataka. istraživanja i sl. prihvaćanje tuđega mišljenja. jačaju timski duh i međusobnu suradnju jer imaju zajednički cilj. Može služiti za bolje razumijevanje situacija u kojima se te osobe povre meno nalaze u stvarnom životu. PROJEKTNA METODA – nastavna metoda koja se koristi kada. Cilj je da učenici nauče što više radnih operacija. ali i empatija te jačaju socijalne veze među članovima skupine (razrednika i učenika. u što kraćem vremenu. voditi brigu o izvršenju aktivnosti prema rokovima. kreativnost. mora odabrati nastavne metode kojima će potaknuti učenike da istražuju sadržaj. Nastavnik. npr.3. a drugi su publika. 6. uz pomoć nastavnika. organizacija neke proslave.2 ARTIKULACIJA NASTAVNOGA SATA – RADNOGA DANA Cilj suradničkog učenja je aktivno učenje. 30 Uče ni ci p o tp uno m uk l j uče no š ću s ud j e l uj u u o s tvar i vanj u p o j e d i ni h zad atak a.

o. povećava im se motivacija za učenje i prihvaćanje novih informacija.radniku vjež beničke tvr tke te u njegovu obrascu osobnih zaduženja prati rokove izvršenja.). OSOBNA ZADUŽENJA Voditelj odjela raspoređuje radne zadatke svakom pojedinom učeniku/ci . Određivanjem cilja – svrhe učenja i upoznavanjem učenika s tim. Rad u vježbeničkoj tvr tki je specifičan. zbog čega je priprema nastavnoga sata zahtjevnija.o. • 10 minuta = završni poslovi. voditelj odjela pregleda dokumentaciju i.Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela nabave 1e . U nastavku je primjer zadatka razrađenog po odjelima vježbeničke tvr tke i primjer liste praćenja rada učenika tijekom rada u vježbeničkoj tvr tki. POSTAVLJANJE OPĆEG ZADATKA Pri planiranju nastave nastavnik/voditelj vježbeničke tvr tke izrađuje izvedbeni plan prema organizacijskoj strukturi svoje tvr tke u onoliko varijanata koliko njegova tvr tka ima odjela – kako bi za svaki odjel predvidio odgovarajuće radne zadatke. opaske na vođenje dnevnika rada učenika/ca u kojima su oni kroz domaću zadaću opisali poslove tijekom prošloga radnog dana). mogao bi biti: • postizanje dobiti (ostvarenjem prometa: nabavom i prodajom kvalitetnog namještaja). osigurava se njihovo trajno zanimanje za nastavni sadržaj. Zbog toga je nužno neprekidno pratiti izvršenja zadataka – korištenjem unaprijed utvrđenih obrazaca radnoga rasporeda. Obuhvaća osmišljavanje radnog zadatka za svaki odjel. u razgovoru s nastavnikom/voditeljem vježbeničke tvr tke. spojena dva školska sata za koja se preporučuje sljedeća ar tikulacija: • 5 minuta = sastanak nastavnika/voditelja VT-a i menadžmenta (nastavnik/voditelj iznosi svoje mišljenje o tome koliko je koji učenik/ca stvarno sudjelovao/la u radu svog odjela. učenici trebaju biti u stanju pokazati više od prisjećanja ili razumijevanja informacija koje im je nastavnik prezentirao (više su aktivno intelektualno uključeni pa osim prihvaćanja novih informacija mogu promišljati kakva je korisnost za njihov život ili društvo općenito itd.Zadatak razrađen po odjelima 1b .o. Pri određivanju općeg cilja nastavnoga sata i specificiranih ciljeva treba imati na umu može li se zamišljena aktivnost provesti u odnosu na situaciju i očekivanja u odnosu na uče nike s kojima će se učiti pojedini nastavni sadržaj. podrobno opisujući poslove koje je preuzeo/la te tijek izvršenja) uz opis aktivnosti koje treba izvršiti za projekte u kojima sudjeluje.Svaki nastavni sat mora imati konkretno osmišljen cilj – što se želi tijekom nastavnog procesa postići u radu s učenicima. a i za određivanje cilja koji se želi tim radnim zadatcima postići.Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela prodaje i marketinga 1d . na posebne zadatke za svaku poslovnu funkciju – odjel utvrđen organizacijskom strukturom (administracija.dodjeljuju se pojedinim radnicima koji ih najčešće ostvaruju kroz više nastavnih sati. Ukupni – opći zadatak vježbeničke tvr tke TIKO d. RAŠČLANJIVANJE UKUPNOG ZADATKA TVRTKE Unutarnjom podjelom rada u svojem izvedbenom nastavnom planu nastavnik dijeli opći zadatak tvr tke TIKO d. Nastava.Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela financija i računovodstva. …). Izvođenje nastave u predmetu Vježbenička tvr tka zahtijeva od nastavnika da istodobno zapošljava sve učenike/ce s različitim zadatcima i da stalno ostvaruje suradnju među odjelima: • kroz raščlanjivanje općeg zadatka na pojedinačne zadatke za radnike • kroz kolanje dokumentacije tijekom poslovanja unutar tvr tke. Uz jedinstveni cilj nastavnoga sata potrebno je odrediti specificirane ciljeve – moraju biti zorni i opisivati vidljiva ponašanja koja bi učenici trebali znati demonstrirati ili proizvode koje će stvoriti kao rezultat obrađene nastavne jedinice.o. • 65 minuta = rad po odjelima – voditelj odjela podjeljuje zaduženja svojim radnicima koji ih upisuju u obrazac osobnih zaduženja. Svaki radnik/ca vodi dnevnik rada (u njega prilaže obrazac osobnih zaduženja.Primjer razrađene aktivnosti Odjela administracije 1c . nabava. kratka izvješća o dnevnome radu. Na taj način svaki nastavni sat obuhvaća različite nastavne sadržaje što su ih učenici/ce upoznali u ostalim općeobra zov-nim i stručnim predmetima. koja je svrha učenja određenoga nastavnog sadržaja. mora biti kurikularno orijentirana jer se na taj način može (pri kraju nastavnog procesa) provjeriti u kojoj je mjeri postavljeni cilj i ostvaren. CD: Primjer: Raščlanjivanje zadataka – RADNI LISTOVI 1a . Za to vrijeme radnici pripremaju svoja radna mjesta te na temelju bilješki u dnevniku rada samostalno nastavljaju s poslovima započetima u prethodnim radnim danima). DNEVNI RADNI RASPORED Rad u vježbeničkoj tvr tki kao nastavni proces odvija se u bloku. Pojedinačni zadatci . Ti ciljevi zahtijevaju raznovrsne razine mišljenja (mišljenje višeg reda). Prema postavljenom cilju nastavnik bira nastavne metode za rad s učenicima i načine provjere realizacije cilja. Pošto po jedini zadatak bude u potpunosti obavljen. • 10 minuta = samostalni sastanak menadžmenta – top-menadžer vodi sastanak (pod sjećamo se koje poslove smo obavili prošloga radnoga dana i što ćemo raditi danas). dakle. CD: Primjer: Obrazac OSOBNA ZADUŽENJA – RADNI LIST 2 32 33 . daje prijedlog ocjene izvršenja.kao najniža razina raščlanjivanja .1e: 1a . zatim ostvarenja te neizvršene zadatke.

tko je protiv. koji ga glasovanjem prihvaćaju – a mogu ga i dopuniti. samostalnost . ili će primijeniti jednostavnu i mnogim nastavnicima najsigurniju metodu . a preporuča se uvođenje i dopunskog elementa: odnos prema radu koji. pravni oblik i adresu tvr tke. Zapisnik se uvijek piše u istu bilježnicu s obilježenim rednim broje vima stranica. tj. Tijek sastanka zapisničar može bilježiti na tri načina: • pod imenom i prezimenom sudionika u raspravi . njihov izgled . te tko je suzdržan.može se utvrditi da zapisnik vodi poslovna tajnica – koja radi u Odjelu administracije. Poželjno je da se učenici/ce uključe u ocjenjivanje svojih učinaka: voditelj odjela prvi kontrolira izvršenje zadataka i 35 34 . ostvare nja te neizvršene zadatke.na temelju zapisnika ispisuje se odluka. • primjena usvojenih znanja = primjena svih znanja stečenih u svim nastavnim predme tima obrazovanja za zanimanje ekonomist: . kao drugi po važnosti u redoslijedu utjecaja na konačnu ocjenu.. urednost i sl.sve u prvom licu • prepričavanjem • zapisivanjem samo konačnih odluka. otvara raspravu i predlaže odluku koja se donosi glasovanjem . npr. CD: Primjer: ZAPISNIK SASTANKA – RADNI LIST 3 POVREMENI IZVJEŠTAJI Pri određivanju zaduženja za pojedine radnike voditelj odjela odabire i učenika/cu koji će po završetku zadanih poslova prezentirati izvještaj odjela na sastanku svih radnika.1 – sastanak menadžmenta tvr tke • nadnevak održavanja sastanka i vrijeme njegova početka održavanja (u satima) • popis nazočnih (ime i prezime) • popis izočnih (ime i prezime te razlog izočnosti) • kratak sažetak odluka s prethodnoga sastanka (iz prethodnog zapisnika) koje nazočnima treba pročitati.učiteljska zapažanja i procjenu. VRJEDNOVANJE RADA U VJEŽBENIČKOJ TVRTKI Vježbenička tvr tka pokušava u poslovanju biti što vjernija slika stvarnosti. o suradnji. Prema dnevnome redu voditelj sastanka obrazlaže temu/prijedlog. Zapisnik br. Nastavnik/voditelj VT-a unaprijed određuje kriterije ocjenjivanja i s njima upoznaje uče nike/ce.izradba proračuna. može li učenik/ca riješiti problem bez nastavnika… CD: Primjer: ELEMENTI VRJEDNOVANJA RADA UČENIKA – RADNI LIST 4 Osnovni elementi ocjenjivanja. knjiženja. npr. Ak o j e ne tk o o d nazo čni h nap us ti o s as tanak i l i j e ne tk o nak nad no d o š ao . Zapisnik potpisuje zapisničar (ovjerovitelj zapisnika postoji kod sastanaka na kojima se donose važne poslovne odluke.točnost izvršenja = pridržavanje zakonskih odredaba. opisuje aktivnosti koje treba izvršiti za projekte u kojima sudjeluje. kao što je skupština dioničara). proračuna i poslovnih komunikacija. CD: Primjer: DNEVNIK RADA UČENIKA/CE – RADNI LIST 5 Osnovni elementi upisuju se u imenik kao elementi vrjednovanja rada učenika/ca u vježbeničkoj tvr tki. zap i s ni čar to mora navesti u zapisniku (zabilježiti ime. Npr. • dnevnik rada učenika/ce = učenik/ca upisuje poslove koje je preuzeo/la i tijek njihova izvršenja. a zapisničar upisuje broj pojedinih glasova. je li se o sličnim pogrje škama moralo razgovarati više puta. Zapisnik sa sastanka skupštine dioničara. koliko puta je neki posao rađen ispočetka. ali kao nastavni predmet ipak zahtijeva ocjenjivanje. jezik i izražavanje .snalaženje u radnim situacijama. sadržajna točnost isprava. razgovore s radnicima.vrijeme izradbe = poštovanje zadanih rokova.način glasovanja i sustav odabira potrebne ve ćine za prihvaćanje odluke određuje se prije sastanka. Svaki dokument mora imati: • naziv sastanka. a oni ih trebaju prihvatiti ili odbiti uz obrazloženje (zapisati obrazloženje) • dnevni red današnjega sastanka – sastanak se održava po točkama dnevnoga reda • voditelj sastanka predlaže dnevni red i daje ga na usvajanje nazočnima.: među zadatcima marketinga su i kreiranje logotipa i slogana poduzeća . uz prijedlog poslova koji će unaprijediti odjel i cijelu tvr tku.poznavanje radnih zadataka . Nastavnik sam odlučuje kako će pratiti rad učenika/ca: hoće li koristiti prosudbene listiće. Za donošenje odluke voditelj sastanka pita tko je za.svoje prijedloge predočavaju vodstvu tvr tke. a o odabiru najboljeg rješenja mora postojati bilješka u zapisniku . prezime i vrijeme odlaska/dolaska) te na kraju zabilježiti u koliko je sati sastanak završio. VOĐENJE ZAPISNIKA U zaglavlje upisujemo ime. praćenja i vrjednovanja učenikovih postignuća u radu u vježbeničkoj tvr tki su: • kvaliteta obavljena posla: . poslovnih komunikacija . plan rješavanja neizvršenih zadataka iz dosadašnjeg poslovanja.ispravan redoslijed radnih operacija .SASTANAK Svaki sastanak nastavnika/voditelja VT-a i menadžmenta kao i sastanak top-menadžera s voditeljima odjela bilježi se u zapisnik. Izvje štaj predstavlja: • prezentaciju obavljenih zadataka • pogled u budućnost. praćenje i vrjednovanje rada učenika/ca u imeniku. treba obvezno koristiti svaki nastavnik/voditelj u svojim tablicama. Organizacijskom strukturom tvr tke – sistematizacijom radnih mjesta . Na taj način menadžment donosi važne odluke o poslovnoj politici tvr tke. Kroz praćenje moramo vidjeti: koliko su rezultati rada u skladu s praksom i mogu li se primijeniti u stvarnosti.pronalaženje boljih rješenja. Svaki voditelj odjela može organizirati vođenje pojedinačnih zapisnika za svoje odjelne sastanke te sam odrediti tko će biti zapisničar.

uočiti moguću tržišnu nišu i postaviti viziju poslovanja. Znatno olakšanje u praćenju rada učenika/ca omogućuje nastavniku postojanje kontrolnog popisa potrebnih poslova . U središtu ovog poglavlja je primjenjivost materijala u praksi.opisuje rad svojih radnika. Naša je misija strukovno obrazovanje učiniti korijenom koji će mladim ljudima pružati sve što im je potrebno da bi uspjeli u poslu i dosegli najviše visine. izradbe poslovnoga plana do osnivanja vježbeničke tvrtke. potrebno je analizirati tržišno okruženje (analiza nabavnoga i prodajnog tržišta). POČETAK RADA VJEŽBENIČKE TVRTKE – OSNIVANJE Osnova trećeg poglavlja je prikaz početka rada u vježbeničkoj tvrtki. 36 Najviša stabla rastu iz najsnažnijih korijena. uključujući suradnju sa Središnjim uredom – SUVT-om. 37 . CD: Primjer: KONTROLNI POPIS AKTIVNOSTI ZA ZADATAK – RADNI LIST 6 3.aktivnosti za svaki zadani zadatak. od ideje do formulacije ciljeva. Ovo poglavlje daje pregled svih poslova i aktivnosti. Da bi se donijela odluka o osnivanju tvrtke. što ga nastavnik treba izraditi u svojim pripremama za nastavu.

Pri osnivanju i poslovanju tvr tke moraju definirati i ostvariti različite ciljeve.DOPIS ZA PARTNERSKU TVRTKU. Poslovna ideja nastaje kao rezultat stvaralačkog mišljenja koje pojedinci mogu imati u većoj ili manjoj mjeri. 3. Prijavu u Registar poslovnih subjekata RPS-1 2. ali se pojava kreativne ideje ipak ne može unaprijed predvidjeti. Prijavu u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (PPDV) 3. POSLOVNA IDEJA 3. simulira gospodarska stvarnost glede osnivanja i poslovanja vježbeničke tvr tke. simuliranjem Trgovačkog suda. 38 Početak rada svake vježbeničke tvr tke vezan je uz pronalaženje poslovne ideje. U nastavi vježbeničke tvr tke preporuča se potaknuti i pobuditi poduzetnički duh učenika na sljedeći način: a) učenicima navesti primjere iz stvarne poslovne prakse i prikazati razvoj poslovne ideje kod stvarnih poduzeća (vidi primjere). Prijavu M-11 P o početku poslovanja obveznika uplaćivanja doprinosa 4. Ovi su poslovi posebno važni pri strukturiranju rada vježbeničke tvr tke. c) proces razvoja i oblikovanja poslovne ideje može se moderirati i oblikovati metodama kreativnog poučavanja.1 POSLOVNA IDEJA Poslovna ideja je kod vježbeničke. opreme i postupaka u poslovanju prema iskustvima par tnera. Poslovna ideja stvara temelj za kontinuirani rad tvr tke u razdoblju od najmanje pet godina. Porezne uprave. npr. 3. Uz poglavlje 3.2 KONTAKTI S PARTNERSKOM TVRTKOM I LOKALNOM ZAJEDNICOM Prilagođavanje proizvoda. Cilj je povezivanje ASO-a i relevantnih institucija.4 POSLOVNI PLAN Poslovni plan je koncept provedbe poslovne ideje i strategije. Kao i kod svake stvarne tvr tke. kao i kod svake stvarne tvr tke ključ uspjeha. osnove su benchmarkinga. Zavoda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje itd. U ovom poglavlju se. Budući da se u radu vježbeničke tvr tke simuliraju komercijalni vidovi poduzeća. Važan je kako za postojeće tako i za tvr tke u osnivanju. suradnja sa stvarnim poduzećima od velike je važnosti.Metoda zapisivanja misli – brainwriting 2. Prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje za člana obitelji (tiskanica 3). razvoj poslovne ideje je mješavina osobnih sklonosti. Uz poglavlje 3.3 OD STRATEGIJE DO CILJA VT-a Svaka tvr tka ima svoje specifične ciljeve.3. eksterne poslovne ideje nastaju tako da se prepoz naje tržišna prilika koja se oblikuje u poslovnu ideju – vidi primjere). U međunarodnome prometu posebno je bitna funkcija Banke.6 INTERAKTIVNO POVEZIVANJE S BITNIM INSTITUCIJAMA 3. Radni list s primjerom za primjenu metode za razvoj kreativnosti .5 SREDIŠNJI URED VJEŽBENIČKIH TVRTKI – SUVT Središnji ured je pružatelj usluga koji omogućava poslovanje vježbeničkih tvr tki. 3.o. zahtjeva tržišta na kojem će tvr tka djelovati (tržište vježbeničkih tvr tki!) i mogućnosti pronalaska par tnerske tvr tke iz stvarnoga poslovnog svijeta. Poslovni plan VT-a TIKO d. Proces razvoja poslovne ideje u vježbeničkoj se tvr tki odvija na vrlo sličan način kao i u stvarnome poslovnom svijetu. korak po korak. Uz poglavlje 3. Prigode za uspjeh postoje svuda oko nas. Ovo će Vam poglavlje olakšati prve kontakte s potencijalnim par tnerskim tvr tkama. U radu vježbeničkih tvr tki ističu se dvije posebnosti: specifičnosti tržišta vježbeničkih tvr tki kao mjesta za učenje u školama te posebnosti odnosa s par tnerskim tvr tkama. Prijavu o početku osiguranja M-1 P za svakog radnika 5. rada i poduzetništva. Prijavu o prestanku osiguranja M-2P za svakog radnika 6.4 na pratećem CD-u naći ćete: 1. promicanje poduzetništva u strukovnom školstvu kroz različite zajedničke projekte s institucijama kao što su Hrvatska obr tnička komora. usluga. 3. Državni zavod za statistiku. Primjer upitnika za utvrđivanje osobnih talenata. d) izbor par tnerske tvr tke može se izvršiti prije ili nakon formiranja poslovne ideje. Hrvatska gospodarska komora. tvr tke razlikuju strategiju. Prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (tiskanica 2) 8. a u slučaju vježbeničke tvr tke prema iskustvima par tnerske tvr tke. Prijavu o obvezniku uplate doprinosa (tiskanica 1) 7. Poslovne banke. Ministarstvo gospodarstva.1 na pratećem CD-u naći ćete: 1.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1.o. taktiku i operativne ciljeve.1 Uz poglavlje 3. Radni list 1 . b) učenicima prikazati mogućnosti razvoja poslovnih ideja (interne poslovne ideje nastaju iz hobija koji se plasiraju na tržište. Stvarna (par tnerska) tvr tka u prvom redu služi prikazivanju realnih procesa proizvodnje i prodaje – detaljniji pregled u poglavlju 4. Uspješan će poduzetnik pronaći poticaj za novu ideju 39 .5 na pratećem CD-u naći ćete: 1. Kao i svaka nogometna momčad.

Za prodaju nema problema. gdje su mu živjeli roditelji. pancerice. sretan je da je u svojoj domovini imao priliku samostalno pokrenuti svoj vlastiti pothvat. za poznatoga kupca koji svoju robu prodaje u ekskluzivnim prodavaonicama. a sve ovisi o zainteresiranosti potencijalnih kupaca na našem tržištu.imaju pozitivnu sliku o sebi . plesa. kao izučeni stolar. Proces proizvodnje: • skije. dok masivnu jelovinu nabavlja ovdje kod nas. budući da i ne pokušavaju biti kreativni. Namještaj od crvljive jelovine 30 posto je skuplji jer je obradba mnogo teža i zahtijeva više vremena i strpljenja. Proces prodaje proizvoda i usluga: • skije. kape. skijaški štapovi. za cr tanje. Kreativnost nije samo osobina rijetkih pojedinaca.empatični su . san o povratku u Hrvatsku nije ga napuštao ni nakon 24 godine rada. pancerice. osnovna pitanja na koja mora dati odgovor jesu: . Kako bi dokazali da se njihova kreativna ideja može konkretizirati u poslovnu ideju. naočale.Što ja volim i želim raditi? . pisanje. Kredite je nabavio od Njemačke banke i Hrvatske banke za obnovu i razvitak. špor ta. kondicijski treninzi. npr. Svaka skupina.ili posao i tamo gdje ga svi drugi odmah ne vide. Zbog čavala u drvu. niti jedna serija nije veća od deset komada. dizajniranje. Za naše tržište zanimanje za takav namještaj je manje zbog visoke cijene. 2.imaju znatiželju mladih i u starijoj životnoj dobi. Studije pokazuju da do 40. Najčešće usvojen prikaz značajki kreativnih ljudi je: . skijaška odijela. kulinarstva i sl. gdje je otvorio vlastitu radionicu. S obzirom na to da je riječ o stilskom namještaju. No. skijaška odijela. Brojni su primjeri uspješnih poduzetnika koji su tradicionalne poslove počeli raditi na nov način. Idealno drvo za izradbu stilskog namještaja je crvljiva jelovina.Što ja zapravo znam raditi? . Iako obavlja isti posao kao u Njemačkoj. Biti kreativan ne znači uvijek imati revolucionarne 40 ideje. CD-i • servisiranje skija. Strojeve je nabavio u Njemačkoj.prilagodljivi su i nisu skloni autoritetu . odabire jedan hobi. Primjer: 70-ih se godina Ivan. već je važnije imati svjež i nesputan pristup donošenju odluka. nikada ih ne treba «zaključavati».1. a u stolariji se obavljaju sve faze obradbe. Godine 1997. ovisno o interesima. Svatko može biti kreativan u određenoj mjeri.Poznajete li nekog uspješnog poduzetnika iz svog okruženja ? Ako je odgovor DA. Vježba: Zadatak je nastavnika da učenike podijeli u nekoliko skupina. Primjer za vježbu: Skijanje kao hobi možemo konkretizirati u posao putem dva procesa. Ivan se s obitelji vratio u Hrvatsku. Ivan ju je prisiljen uvoziti iz Bavarske.poput glume. Zadatak je nastavnika da učenike uvede u diskusiju putem sljedećih pitanja: . fotografije. Hobi Uz svakodnevni posao hobiji . Prije početka obradbe takvog drva potrebno je uništiti crve visokom temperaturom.motiviraju ih izazovni problemi . zet i još jedan radnik. Zato stolari ne vole raditi s takvim drvom.cijene svoju samostalnost .Kojim poslom se baviti i biti uspješan? .originalni su u svojim razmišljanjima . učenici mogu navesti proizvode ili usluge za kojima postoji interes na tržištu. Zbog toga se domaće narudžbe uglavnom sastoje od samo jednog komada namještaja ili manjih ormarića. mogu biti izvanredna mogućnost za ideju o poslovnom pothvatu. uputio u Njemačku.1 NAJČEŠĆI IZVORI POSLOVNIH IDEJA 1. Dosadašnje iskustvo pokazuje da se kreativnost pojedinaca može svjesno poboljšati. na koji način je započeo svoj posao i s kojim idejama? Po čemu je prepoznatljiv? Kad poduzetnik odluči krenuti u poslovni pothvat. kape. rukavice.nadareni su .Kojim resursima raspolažem za početak posla? Pronalaženje ideje nije samo plod slučaja. Urođena darovitost (talent) Ako pojedinac posjeduje prirodnu darovitost. Osoba koja misli da nije kreativna zapravo je osoba koja ne koristi svoje kreativne potencijale. pile se i noževi mnogo brže troše.Kako je Ivan došao na ideju o otvaranju radionice? . 3. Ljudi gube većinu svoje kreativnosti odrastajući. Većim dijelom Ivan izvozi svoj namještaj u Njemačku. U budućnosti Ivan planira proširiti svoj pogon. godine ljudi zadržavaju samo 2 posto kreativnosti koje su imali u dobi od 5 godina. trgo41 . savjeti za prehranu. rukavice. tečajevi. zdravstvene usluge.Što mogu raditi u svojoj kući ili u svome stanu? . ovisno o tome razvija li svoju kreativnost ili ne. jer znatan broj ljudi godinama gubi kreativnost iz svoje mladosti. skijaški štapovi. naočale. Zaposlio se u jednom mjestu u blizini Münchena u privatnoj stolarskoj radionici za izradbu bavarskoga stilskog namještaja. a budući da je kod nas nema.nemaju stalnu potrebu biti hvaljeni .Trebam li poslovnog par tnera ili sve mogu sam? . Ključ za poboljšanje vlastite kreativnosti je dopustiti kreativnim potencijalima da se razvijaju čitavog života.skloniji su razmišljanju nego impulzivnosti . S Ivanom rade njegov sin. priručnici. a za koji mogu osigurati odgovarajuću dobit.Koja je tajna njegova uspjeha? . organizacija natjecanja.Što je netko spreman financirati? .

Učenici dolaze do različitih ideja o pokretanju novog posla zbog navedenih promjena. Počeli su surađivati s dva vodeća domaća proizvođača malih brodova.razviti svoje vještine i upotrijebiti ih za pokretanje svoga vlastitog posla. Inventivnost Pojedinci koji su skloni istraživanjima. a tri najpoznatije su: delfi-metoda. Nakon što su učenici definirali činjenicu da žele osnovati vježbeničku tvr tku. 3.2 METODE PRONALAŽENJA IDEJA I UVJETI ZA USPJEŠNU POSLOVNU IDEJU Postoje tri faze u procesu stvaranja ideje: 1. Zadatak im je da pokušaju razmišljati o stvarima za koje smatraju da ih je potrebno mijenjati. Učenici vode bilješke o svojim istraživanjima i razgovorima međusobno razmjenjujući iskustva i zajednički prezentiraju rezultate. Najčešće se radi o liječnicima. odnosno proizvoda. od kojih svaka ima isti zadatak. Izrađuju i elemente eksterijera. potpomognuta IBM-ovim inovativnim softverom. npr. Analiziraju mogućnosti za kontakte s potencijalnim par tnerskim tvr tkama. oluja mozgova (brainstorming) i metoda zapisivanja ideja (brainwriting). • Porast kriminala na ulicama grada. razmišljanje. Rezultat su bili blokovi naljepnica Post-it. nabavili su opremu te zaposlili još četiri radnika. pa su . mogu i te kako iskoristiti tu svoju sposobnost i ideju pretvoriti u konkretan posao. na tržište je lansirala nove čip-kar tice. Papiri kojima je označivao stranice u svojoj zbirci crkvenih pjesama ispali bi nakon prve mise. • Cijene benzina iz dana u dan sve su veće.uz pomoć odgovarajućeg obrazovanja. kreću na drugu fazu. Dugogodišnje poznanstvo pretvorili su u posao jer su oduvijek željeli raditi za sebe i primijeniti znanje za područja za koja su stručni.spojili informatiku i brodogradnju. književne literature. konkretno predočavanje najboljeg rješenja. roditelji strahuju za svoju djecu. istraživanje 3. ljudima iz poslovnog života. aranžiranje. 43 . Razgovaraju s ljudima iz okruženja. Vježba: Nastavnik zadaje konkretne situacije kao posljedice promjena u okruženju. U trećoj fazi. Uočiti promjenu. agencije za modni dizajn. Č e s to ne mo že mo vi d j e ti b o l j e ak o s tal no g l e d amo u i s to m s mj e r u. odnosno specijalizacije . ako istodobno imaju i poduzetničkog duha. Mladena je završila brodogradnju i radila je kao projektna inženjerka na rekonstrukciji stambenoga dijela naftne platforme. • Iz godine u godinu ljetne temperature su u porastu. izumitelj blokova samoljepivih papira Post-it. 4. pjevao je u crkvenom zboru. Stoga su česti primjeri da sveučilišni profesori otvaraju visoke poslovne škole. otvaranje trgovine mješovitom robom. Potreba je bila jasna: samoljepivi papirić koji bi se mogao lako odlijepiti bez oštećivanja stranice. Primjer: Mladi poduzetnici Mladena i Mario prvi su u Hrvatskoj počeli proizvoditi brodski namještaj koristeći se modernom. proučavaju uspješne poduzetničke pothvate iz novina. kompjutorskom tehnologijom. Strana je konkurencija prilično jaka jer se razvijala zajedno s proizvođačima brodova. 42 Primjeri: • Stanovništvo se upozorava na moguću prisutnost kravljeg ludila u zemlji. cvjećarnice i sl. • Stres na poslu . Treba promijeniti kut gledanja i promjenu u okruženju ne doživljavati kao problem. 3. profesorima.osnivanjem tvr tke za proizvodnju brodskih interijera . od nosno kao opasnost. posjećuju prodavaonice. koji su se tvr tki 3M na kraju pokazali vrlo profitabilnim proizvodom. a veći broj različitih ideja stvara nove poticaje. Stručnost u poslu Ulažući u razvoj svoje poslovne karijere bilo u državnim institucijama ili u privatnoj organizaciji. odnosno poboljšati. može . Posao su pokrenuli uz pomoć kredita i ušteđevine. aktualne sajmove. a planiraju i dalje ulagati u proizvodnju i nove tehnologije te širiti ponudu. jer je cijena najma povoljnija nego u Zagrebu. Stoga im je. Ar t je bio uporan i išao k svome cilju s velikom ustrajnošću. Primjer: Trend povećanog broja kar tičnih prijevara tvr tka IBM je iskoristila kao povoljnu priliku za plasman novog proizvoda na tržište. časopisa. Vježba: Nastavnik upoznaje učenike s procesom stvaranja ideje kroz konkretne aktivnosti. prikupljanje informacija. Napravili su uzorke i počeli ih nuditi domaćim brodograditeljima. osnivanje male nakladničke kuće. Umjesto kar tica s magnetskim zapisom.vanje. 5. temeljem prikupljenih informacija.najopakiji ubojica ovoga stoljeća. prilagoditi se i iskoristiti je kao povoljnu priliku za novi poslovni pothvat značajka je uspješno g a p o d uze tni k a. učenici će nastojati predočiti najbolje rje šenje. Iako u početku nije naišao na razumijevanje u svojoj tvr tki koja je bila poznata po proizvodima jake ljepljivosti. televizijskih emisija. trebalo vremena za uspješan plasman. Postoje brojne metode i postupci poticanja skupnoga stvaralačkog mišljenja. unatoč kvaliteti i povoljnoj cijeni. Nakon određenog vremena odlučuju se za samostalan poslovni pothvat. roditeljima. pronalascima. U skupini jedan pojedinac potiče ostale. definiranje problema 2. Pronalaženje poslovnih prilika Izvor za uspješnu poslovnu ideju može biti i promjena u okruženju. zadržavajući dosadašnje korisnike svojih usluga. • Prije 15 godina zabilježen je porast nataliteta u zemlji. prija teljima. Ured i pogon smjestili su u Zagorju. Procijenili su da u Hrvatskoj mala brodo gradnja ima perspektivu. Mali brodograditelji doživljavaju ekspanziju i bilo im je logično da potraže potporu kooperanata. što mu je otežavalo nalaženje tih mjesta za drugu misu. Ova nova čip-tehnologija. već kao povoljnu priliku. Primjer: Ar t Fry. omogućuje prvenstveno zaštitu od najčešćeg oblika krivotvorenja i zloporabe kar tica. informatičarima i sl.1. Dijeli ih u četiri skupine. pojedinci s vremenom stječu iskustvo i ugled u svojoj profesiji. u prostore nekadašnje tvornice Astra.

Radi se o složenoj metodi koja se rijetko koristi za potrebe malih poduzeća.Delfi-metoda Dobila je ime po starogrčkom svetištu u kojemu je mitska proročica Pitija proricala budućnost.ideje se daju u osnovnim naznakama .nabava. jer će to čitati drugi članovi skupine. Tehnika se sastoji od pisane komunikacije koja se dopunjuje usmenom. Zato ovu metodu primjenjuju znanstveni instituti i sveučilišta. čitljivo. Nakon nekoliko ponavljanja postiže se gotovo jednoglasno mišljenje. Pritom se nastoji izbjeći sudjelovanje nadmoćnih i nametlji vih pojedinaca. vrjednovanje ideje. Prvi problem u provedbi ove metode je odabir skupine stručnjaka i malo je vjerojatno da bi poduzetnik-početnik mogao okupiti stručne utjecajne ljude na svom ispitivanju.nitko nema pravo kritizirati tuđe ideje . definicija problema 2. Broj kruženja ovisi o raspoloživom vremenu i motiviranosti sudionika. Sada svaki sudionik može svoje mišljenje usporediti s mišljenjem ostalih pa su moguće korekcije ako je netko bio neodlučan. Sve se prikupljene ideje zapisuju kako bi ih svi mogu vidjeti. Voditelj/nastavnik nastoji za svaku ideju čuti od sudionika argumente «za» i «protiv». Učenici pak mogu dati različite ideje manje ili više provedive. U trećoj se fazi ponovno razmjenjuju i vrjednuju listovi papira. Tuđe se ideje mogu dopunjavati i dorađivati. zapisivanje ideja. Provedba metode nije ni skupa ni te ška. Svaki krug zapisivanja traje pet minuta. Voditelj (nastavnik) prvo objasni tehniku i podijeli po jedan list papira svakom sudioniku. odnosno njezino kritičko preispitivanje. ali se rezultati ispitivanja objavljuju tako da ih poduzetnik može upoznati čitajući stručne časopise.nema autorstva ideja .prodaja svijeća u automatima .možemo povezivati tuđe ideje sa svojima . nakon kojega vre mena sudionici obično iscrpe sva promišljanja. ideje se stvaraju najviše do pola sata. 44 45 .organizacija dječjih rođendana sa zabavnim programom . ali se daje i statistički prikaz odgovora čitave skupine. Kad se prikupljeni odgovori statistički obrade.prodaja osušenih i prepariranih rijetkih biljaka i trava . Današnja delfi-metoda nema ništa zajedničko s nagađanjem lukave proročice jer je to po stupak pisanog izjašnjavanja veće skupine stručnjaka o nekom problemu (na primjer: vje rojatnost uspjeha novog proizvoda ili moguća vremenska pojava važnoga. dodavanje i kruženje listova papira 3.moguće je reći sve što nam padne na pamet . Nakon toga slijedi vrjednovanje ideje.prodaja namještaja .trgovanje rabljenim kompakt-disk pločama .turistička agencija .najvažnija je količina ideja. kao npr.mi stvaramo ideje . a neizvjesnog događaja).poželjni su i neobični prijedlozi . tolerancija i sloboda mišljenja. Proces vodi voditelj/nastavnik. njezino izricanje budućnosti prije odlaska ratnika: “Ići ćeš vratiti se nikada ne ćeš poginuti u ratu!” može se različito tumačiti ovisno o tome iza kojeg dijela rečenice stoji zarez. Ideje se zapisuju samo u osnovnim naznakama.: . Tako sudionici ispitivanja i ne znaju što su odgovorili drugi sudionici. postavi im pitanja putem pisma i na isti način prikupi odgovore.proizvodnja i prodaja pekarskih proizvoda . Voditelj istraživanja odabere skupinu stručnjaka.Preporuka je da broj članova ne bude manji od pet niti veći od 12. luksuzno pakiranje i otprema specijalnih prigodnih darova na zadanu adresu. Sudionici sjede u krugu oko zajedničkog stola i bilježe ideje na list papira. tri puta). ponovno se šalju ista pitanja. Moguće ih je vrjednovati s tri ocjene: 2 boda – ideje koje se čine odmah uporabive. Odvija se u tri faze: 1. a svaki list može za jednim stolom kružiti više puta (npr.ne komentiramo i ne vrjednujemo ideje . Ovom se metodom može najbrže prikupiti velik broj ideja. U ležernom ozračju dominira povjerenje. Na taj se način izbjegava mogućnost da utjecajan pojedinac nametne svoje mišljenje cijeloj skupini. ali je ipak nužno da voditelj bude osposobljen za usmjeravanje rasprave i poticanje kreativnosti sudionika. na primjer. Svaki sudionik treba pomnjivo proučiti i procijeniti svaku ideju. Vjerojatno je takvo mišljenje točnije nego da ga izriče sam pojedinac.trgovanje špor tskim rekvizitima ili glazBrainstorming benim materijalima . 0 bodova – najneuporabivije ideje. Ona je bila poznata po dvosmislenim proročanstvima koja su bila tako izrečena da se uvijek moglo protumačiti kako je ona točno predvidjela događaj. 1 bod – ideje koje su uporabive ali traže doradbu. Metoda zapisivanja misli (brainwriting metoda) Ova se metoda primjenjuje kad se radi o jednostavnijim problemima i za skupine sudionika koji se dovoljno međusobno ne poznaju. Tako.trgovanje robom s tvorničkom pogrješkom . Oluja mozgova (brainstorming metoda) To je najčešće korištena metoda poticanja skupnoga stvaralačkog mišljenja. Sudionici bi trebali biti upoznati sa sljedećim uputama: . Poslije zapisane prve ideje svaki sudionik dodaje svoj list papira susjedu s desne strane. Primjenjuje se u malim skupinama od četiri do sedam osoba. no to ne znači da će sve ideje biti odmah upotrjebljive za poduzetničke pothvate.

.. Razlike koje proizlaze iz ovih usporedaba ideja ukazuju na slabosti koje treba istražiti.................. a nastavlja se pokretanjem akcije i ostvarenjem te ideje........................... Vrlo je bitno uzeti u obzir neprestane promjene u tržišnom okruženju i.......................... Biti učinkovit ne znači samo raditi prave stvari već je potrebno raditi prave stvari na pravi način. o njihovim potrebama....................................... Primjena poduzetničke ideje u praksi znači njezino oživotvorenje koje se postiže početkom obavljanja zamišljene poduzetničke djelatnosti.. na koja tržišta i u kojim količinama...... ali po cijenama i uz uvjete plaćanja koji su im prihvatljivi....... znanju i iskustvu već i o situaciji na tržištu........ odgovornosti i izazova... sigurnosti....... Specifičnost ponude (prednosti u odnosu na konkurenciju) .... raščlanjuje i odabire najbolju ideju. pritom ne bi smio zanemariti važnost pričuvnih sredstava potrebnih za pokrivanje možebitnih iznenadnih troškova..... ŠTO ŽELIMO POSTIĆI? Vrsta djelatnosti ....... poput započinjanja komercijalizacije novoga proizvoda... KAKO ĆEMO TO POSTIĆI? Vlastiti ili tuđi izvori financiranja ...........1. Kako zadovoljiti potrebe ciljnoga tržišta i istodobno ostvariti dobit? Odgovor je: učinkovita kombinacija raspoloživih resursa................ Donosi se odluka o tome što plasirati..... Zadatak je poduzetnika okupiti tim ljudi.........3 OCJENJIVANJE IDEJA Prikupiti različite ideje nije lako............. Pritom je potrebna usklađenost niza organizacijskih aktivnosti koje tvr tku dovode do uspjeha.... vrlo je važno ponuditi dovoljne količine proizvoda i usluga. Postoji veći broj mogućih rješenja koja uglavnom zadovoljavaju i veći broj različitih mjerila (kriterija) po kojima se ocjenjuje izvedivost ideje.............. zadovoljavaju li konkretan proizvod ili usluga potrebe kupaca....... utječe li na nezaposlenost i sl............... iz vlastitih ili tuđih izvora.. Prodajni asor timan (proizvoda ili usluge) ....................... kupiti ili unajmiti poslovni prostor i opremiti ga............. odabrati odgovarajuću lokaciju.... No.... Tako ćemo biti u stanju donositi pravodobne odluke vezane uz naše aktivnosti....................... sastaviti listu dobavljača........ poštovanja...... stručnjaka za odabranu djelatnost s potrebnim znanjima i vještinama...1 ovog priručnika). Odabir ciljnoga tržišta podrazumijeva prikupljanje informacija o budućim kupcima............. odnosno učinkovitosti. Pritom je važno uzeti u obzir i analizu konkurencije...... poput financijske stimulacije.............. Tim zaposlenih .......... zašto i kako će to postići............. odnosno stopu povrata u odnosu na uloženo.... Vrlo je važno prikupiti sve dostupne informacije koje moraju biti utemeljene na ozbiljnim i pouzdanim prosudbama.. Poslovni prostor ..... za koje vrijeme ostale skupine ocje njuju ideju koja se prezentira ocjenom od 1 do 5 prema istim kriterijima. sukladno tomu.. Sve čimbenike mogućeg uspje ha potrebno je s vremena na vrijeme preispitati jer i oni trpe zbog promjena na tržištu........ Potrebe kupaca .................. odnosno dobroj analizi unutarnjih i vanjskih čimbenika (nešto više o tome u poglavlju 6....... prilično je zahtjevno............... To znači da zaposleni u uspješnoj tvr tki pri poduzimanju poduzetničkoga pothvata znaju što žele postići................................ a još je teže ocijeniti koja je od svih ideja najprikladnija za poslovni uspjeh........... ipak će odluka o konačnom rješenju biti pitanje poduzetnikove odgovornosti za posao i njegova samostalnog preuzimanja rizika.... jer svaka ta sastavnica zahtijeva precizniju razradbu od same tehnologije do troškova............ promatra se ukupna raspoloživost stručnoga znanja.......... ispunjavaju ovaj okvirni obrazac........ temeljem odabrane ideje....... ZAŠTO TO ŽELIMO? Motivi pokretanja djelatnosti .. Pritom je vrlo važno procijeniti vrijeme povrata uloženih financijskih sredstava........... Zašto to želimo? Pokretanje određene djelatnosti izazvano je kombinacijom mnogih motiva poduzetnika.. Postavlja se pitanje je li ideja lako objašnjiva onim sudionicima koji sudjeluju u procesu njezina ostvarivanja........ No............... a sličnosti ukazuju na snagu prema kojoj se treba usmjeriti.................... Razmatra se je li ideja u skladu s pravnim................... znati kako racionalno iskoristiti raspoloživo vrijeme.............. Da bi se tim potrebama udovoljilo... Od više mogućih kriterija izabrali smo nekoliko: Izvedivost Procjenjuje se je li izabrana ideja (budući proizvod ili usluga) tehnički i ekonomski izvediva....... Poduzetnik mora procijeniti što je za njega sigurnije i jeftinije..... Ciljno tržište .................. Što želimo postići? Odabir djelatnosti (proizvodne........... odlučiti na koji će način plasirati proizvode ili usluge....... 47 46 ...... Razdoblje koje započinje stvaranjem ide je............. Kako ćemo to postići? Prihvatljivost Zakonitost Kvaliteta/svrsishodnost Promišlja se je li ideja u skladu s postojećim standardima i zahtjevi ma tržišta........ napredna.... Učenici u ulozi poduzetnika........... Promatra se do koje je mjere ideja društveno prihvatljiva. stručne savjetodavne potpore i sl........3......... kulturnim i etičkim normama............... Donosi se odluka o tome kako pribaviti financijska sredstva.......... mogući krediti.. Vježba: Nastavnik naglašava da su prethodno navedene sastavnice poduzetničkog pothvata samo okvir za donošenje poslovnog plana...................... organizacije poslovnoga sastanka i sl.... a što isplativije.. je li moderna........ tj........ Svaka od njih odabire svoju ideju i razrađuje je prema prethodno navedenim kriterijima.......... željama i navikama................ Nakon obradbe svaka skupina predstavlja ostalima svoju zamisao..... Razumljivost Vježba: Zadatak je nastavnika podijeliti učenike u nekoliko skupina od 4 do 5 njih. uvažava li ekološke standarde........... Nastavnik prikuplja papiriće s ocjenama... upućivanja poslovne ponude potencijalnome par tneru..1............. trgovačke ili uslužne) ovisi ne samo o poduzetnikovim sposobnostima....................

. Korištenjem iskustava par tnerske tvr tke učimo iz vanjskih izvora...... internetska stranica – prodaja. učimo od drugih i tako poboljšavamo svoj unutarnji sustav................ sajam) • o komunikacijskoj politici (reklamni plan.................. Par tnerska tvr tka daje odgovore na pitanja: • o politici proizvoda i asor timana (koliko............... Vrijeme trajanja pothvata ................. telefonski marketing.......... Prema Ph... koje dodatne usluge .................................. Vježbenička tvr tka je za učenike sinteza dotad naučenih općeobrazovnih i stručnih sadržaja i praktične primjene............. 3.. može ih upoznati s poslovnim običajima u konkretnoj gospodarskoj grani (opći uvjeti poslova nja......... ali njihovu praksu prilagođavamo specifičnostima tržišta vježbe ničkih tvr tki.. PREDNOSTI ZA PARTNERSKU TVRTKU • smanjenje troškova izobrazbe za početnike • povećanje poznatosti u krugu budućih poduzetnika • pozitivan imidž tvr tke.............. Vrijeme trajanja pojedinih aktivnosti ..... Svojim će im par tnerstvom omogućiti razvoj kvalitetnih radnika za naše gospodarstvo.da učenici prezentiraju: -cilj i zadaće predmeta Vježbenička tvr tka -sadržaj obrazovanja -organizaciju i grupiranje poslova vježbi..buduće potencijalne radnike...... prodajni trening)...................... Nabavni kanali ......... Prodajni kanali .......tvr tku iz stvarnoga gospodarskog svijeta koja će učenicima ponekad pomagati savjetima..... ogledni primjerci ugovora........... KONTAKTI S PARTNERSKOM TVRTKOM I LOKALNOM ZAJEDNICOM Kako bi program vježbeničke tvr tke proveli u uvjetima što sličnijim pravim gospodarskim situacijama.. Odaberite tvr tku koja uspješno djeluje na smanjivanju troškova poslovanja i povećanju produktivnosti.......Lokacija .................. tržištu nudi kvalitetne proizvode i uvijek vodi brigu o okolišu....................................................... a cilj provedbe benchmarkinga ne ke tvr tke je kopirati njezina najbolja rje šenja i po mogućnosti ih poboljšati......... uspoređujemo se s najboljima....................... Upravo je takvo poduzeće predstavnik gospodarske prakse koji može biti pravi primjer budućim mladim poduzetnicima..... aktualnosti – trendovi)................ Eksternim industrijskim benchmarkingom uspoređujemo poslovanje s drugim tvr tkama koje nisu naši izravni konkurenti ( jer nastupaju na drugim tržištima). Par tnerska tvr tka Grawe Par tnerska tvr tka Klara 48 49 ............... svaka tvr tka koja djeluje u školi trebala bi imati par tnersku tvr tku .. Odgovore na navedena pitanja saznat će učenici ako im se organiziraju: • posjeti proizvodnji • posjeti prodajnom i marketinškom odjelu • posjeti skladištu • telefonski pozivi radi savjeta • pomoć propagandnim materijalom • uzorci koji obogaćuju sudjelovanje vježbeničke tvr tke na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki i sl............. što znači da primjenjujemo benchmarking ..... sredstvo stalnoga poboljšanja i sredstvo za postizanje zadovoljstva u radu vježbeničke tvr tke te pruža golemu korist u pronalaženju odgovora..........................................koji tu postaje sredstvo učenja................................ odnosi s javnošću............. provedba...... Kotleru benchmarking je umjetnost pronalaženja odgovora na p i tanj e k ak o i zaš to ne k e tvr tk e mo g u izvršavati zadatke mnogo bolje od drugih. ZADATAK VODITELJA VT-a • menadžmentu par tnerske tvr tke pismom objasniti značenje nastavnog predmeta • organizirati posjet par tnerskoj tvr tki ............ Benchmarking se kao komparativni pristup provodi u nekoliko temeljnih koraka: • identificiranje konkurencije/«konkurencije» • analiza i uspoređivanje • u čemu smo lošiji i kako biti bolji • primjena naučenih rješenja...... koji proizvodi...2..... a pomoć par tnerskog poduzeća daje tom radu dojam stvarnosti....što je učenicima ponekad vrlo teško odabrati bez dobrog poznavanja proizvoda) • o politici cijena (realne cijene... ŠTO SE OČEKUJE OD PARTNERSKE TVRTKE ? Par tnerska tvr tka u programu Vježbeničke tvr tke treba prepoznati mogućnost za suvre meno stručno obrazovanje te u takvom radu učenika .......... uvjeti isporuke i plaćanja) • o distribucijskoj politici (katalog.........

odnosno svrhu i smjer djelovanja i. 51 Organiziranje Vođenje Upravljanje ljudskim potencijalima Praćenje potreba za pravim ljudima na pravome mjestu.Učimo jedni od drugih. opremu i sl. Svaka od njih ima zadatak pokušati osmisliti me taforu (tehnika za razvoj kreativnog mišljenja) koja bi ukratko opisala njihov zajednički rad u idealnoj formi.primjenom prethodno navedenih aktivnosti . poštovanje i povjerenje svih suradnika. prijedlog vizije za program Vježbenička tvr tka u Hrvatskoj je sljedeći: «Kvalitetnim individualnim i profesionalnim razvojem učenika stvaramo uvjete za njihovo uspješno uključivanje u poduzetničku praksu.3 OD STRATEGIJE DO CILJA VT . znanja i vještine. treba zamisliti kakav bismo način rada u idealnom slučaju željeli imati u idućih dvije do pet godina. a istodobno i temelje za kreativni poduzetnički potencijal koji će svojom pokretačkom snagom pružiti doprinos razvoju hrvatskoga poduzetništva. utjecanje na njihovu motivaciju.Svjesni smo da je u radu moguće i griješiti.pomažemo jedni drugima.Zabavljamo se i kad ozbiljno radimo. i izgradnju pozitivnoga radnog ozračja. Poticanje radnika da putem pravilne primjene znanja. stvarajući time predivnu glazbu. u svakodnevnom je životu mnoštvo takvih situacija poput učenja za test. Pritom je potrebno: . 50 .postaviti ciljeve . Budući da je za izgradnju kvalitetne vizije nezaobilazna zajednička suradnja. ali se na pogrješkama i uči. . postupaka.3. odnosno strategije za njihovo postizanje.mi smo poput orkestra u kojemu instrumenti u različito vrijeme preuzimaju vodstvo.Znamo što i zašto radimo i vođeni smo zajedničkom idejom. u slučaju odstupanja.a 3. .» Dugoročna je vizija povezana s idealnim stanjem. stoga svi zaposleni trebaju težiti visoko i zamišljati svoju željenu viziju djelovanja.poput sljedećih odrednica: . . mogućnost napredovanja i sl. priprema za odlazak na putovanje.3. ovlasti i odgovornosti koje proizlaze iz njihova izvršavanja. njihov idealan način rada ima uglavnom iste ele mente .) . Jasno utvrđivanje radnih zadataka. Zadatak nastavnika je uputi ih kako . provjeravanje i prosuđivanje odluka. Vježba: Učenici se podijele u nekoliko skupina. Nadzor U svijetu brzih promjena tvr tka ima mogućnost ostvariti konkurentsku prednost ako je spremna usmjeriti se prema budućnosti.konkretizirati taj postupak i uspješno ga privesti kraju.Stalno provjeravamo držimo li se zacr tanoga smjera. odnosno upravljanja. Primjer za vježbu: Tim učenika odlučio je poduzeti akciju prikupljanja dječjih igračaka po razredima i odnijeti ih u Dom za napuštenu djecu. u skladu s tim. tolerancija.» Sun Tzu Odrediti viziju tvr tke znači odrediti jasnu predodžbu (idealnu zamisao) o tome kako vidimo tvr tku u budućnosti i kako ćemo na jedinstven način pridonijeti stvaranju te budućnosti. U svrhu izgradnje i prvenstveno prihvaćanja zajedničke vizije nastavnik može primijeniti i određene vježbe.učinkovito koristiti raspoložive resurse (financijska sredstva.izvršiti odabir odgovarajuće strateške mogućnosti.Mi međusobno surađujemo. Npr. postavljanja ciljeva i određivanja načina. u skladu s tim: . sposobnosti i vještina ostvare određene ciljeve i zadatke. projektiranje poslova. razvoj poslovne karijere (obrazovanje). Npr. Iako skupine odabiru različite metafore. . Praćenje.jasno utvrditi zadatke . Primjerice. njihovo pravodobno korigiranje. upravljanje odnosima i sukobima i sl.utvrditi vrijeme trajanja aktivnosti. Utvrđivanje vizije podrazumijeva prvenstveno osvješćivanje mogućnosti i potencijala. .odrediti misiju . njihov individualni razvoj. Primjerice.: . doček Nove godine i sl. potrebno je organizirati česte susrete timova koji rade na zajedničkim zadatcima.U slučaju problema .pravilno postaviti ciljeve . . novačenje. .mi smo poput uspješne špor tske momčadi u kojoj svatko svojom ulogom pridonosi postizanju konačnog rezultata. «Budi pažljiv na početku i ne ćeš imati problema na kraju.1 ODREĐIVANJE VIZIJE Svako naše djelovanje podrazumijeva pravilnu usklađenost aktivnosti. definiranje obveza. Kako u svakodnevnom životu tako i u poslovanju jedne tvr tke nužno je pravilno upravljati poslovnim aktivnostima putem sljedećih procesnih funkcija: Planiranje Aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu definiranja misije.definirati obveze i odgovornosti koje proizlaze iz njihova izvršavanja .odrediti viziju . izbor i upošljavanje. mjera i rezultata u usporedbi s postavljenim planovima te. Stoga je vrlo bitno odrediti strategiju. a.

................. sigurnosti i zaštite okoliša.. Vježba: Na osnovi prethodno navedenih načela učenici određuju misiju svoje tvr tke......... no slabo zdravlje mu može biti zaprekom............................................... omogući promjenjivu inicijativu i ponešto drugačiji pravac djelovanja.......... Potiče dugoročnu zainteresiranost radnika.......................................................................... kupaca... 53 52 ............. .......................... Vježba: Svaki učenik za sebe................ kupce i javnost................... . Misija: ....................... Osobni ciljevi se mogu postavljati za različita područja djelovanja................. Pružamo priliku svim radnicima da razviju svoje kreativne potencijale i usmjeravamo ih na trajno poboljšanje poslovnih procesa......................................... npr............................................................ ................................. odnosno san o vašoj vježbeničkoj tvr tki? Ostvariva ...sustav pozitivnih vrijednosti ... a nešto rjeđe u osobnom i u obiteljskom svijetu..................... 3....................... odnosno njezinih radnika.................... ........................ par tnera.... Fleksibilna Razumljiva Određena 3...................... .......uz povećanje vrijednosti uloženoga kapitala.............................d..njezina poticajna........... motivirajuća uloga za sve sudionike.... Odaberite koja vam je zajednička želja........ ......................3 POSTAVLJANJE CILJEVA Cilj predstavlja željeni rezultat............... zdravlja......................... prepoznatljivost i ambiciju tvr tke.. područje financija................ humanoga sociološkog okruženja i ukupne učinkovitosti tvr tke................................... Djelotvornost izjave o misiji očituje se u uključenosti svih radnika.............. Golema je razlika između djelotvornosti izjave o misiji koju su stvorili svi iz tvr tke i izjave koju je napisalo nekoliko radnika u zatvorenoj prostoriji....... istodobno kraj tog cilja napiše svoje prednosti koje mu mogu pomoći u njegovu ostvarenju...................................... bavi nogometom i postavi sljedeći cilj «ulazak u školsku nogometnu momčad u roku od jedne godine»........ dioničara................................. bez obzira gdje se koriste.. Ostvarujemo zadovoljavajuće i rastuće poslovne rezultate ..................2 ODREĐIVANJE MISIJE Postavljanjem misije definiramo kako svrhu poslovanja tako i najvažnije ciljeve....................... Odgovara na pitanje što radimo....... Može se dobro objasniti za pet minuta.............................. .................. preporuča se prepoznavanje vlastitih prednosti i nedostataka............. u slučaju poslovne izjave o misiji za menadžere.................... Osiguravamo dugoročno zadovoljstvo potrošača njegujući stoljetnu tradiciju i vrhunsku kvalitetu svojih proizvoda i usluga radi očuvanja zdravlja.............................. «Ako nema uključenosti................................ ali i nedostatke koji mu mogu predstavljati stanovitu zapreku...... obitelji........................................... Primjeri: • «Dostojanstvo pojedinca» (IBM) • Misija Francka d.......... Time se i potvrđujemo kao vodeće poduzeće u regiji. Ako se učenik........ postavlja određeni cilj....................... Ono što bi trebalo biti zajedničko svim misijama........................ ovisno o akciji koju planira u budućnosti.............. u slučaju promijenjenih okolnosti.................................................................... nema posvećenosti!» Misija odražava identitet........................................ Raditi s učeničkim timovima na planiranju budućnosti........ primjerice................................ .......... znači prvenstveno osposobiti ih za optimističan način gledanja prema naprijed............................. poslovne karijere........................... npr..................................3........................................................ radnike.. Vježba: Osobine dobre misije: Stvaralačka Poticajna Daje sliku budućnosti kakvu bismo htjeli ostvariti.......................... što bismo trebali raditi i zašto to radimo? Izjave o misiji najčešće se koriste u poslovnom.....................Svrha ove vježbe je prihvaćanje zajedničke vizije i stvaranja uvjeta za daljnje postupke................................. ........ je: ......................... .......... Dovoljno je jasna da bude putokazom u donošenju odluka............ Ako postoji mogućnost bilo kakvih zapreka u ostvarivanju osobnih ciljeva....................3................................................................ odnosno stanje u budućnosti koje želimo postići........... Dovoljno je općenita da. Uključuje realistične dostižne ciljeve.................... talent i upornost osobine su koje za ostvarenje tog cilja predstavljaju prednost................... .............

...... Temeljna načela ciljeva u organizaciji su: Stimulativnost (prihvatljivost) cilja Određenost i mjerljivost cilja Vremenska određenost cilja Potiče izvršitelje na njegovo ostvarivanje..........ponuditi najbolju tehnologiju i održavati visoke profite.................3...........................................................postati proizvođač s najnižim troškovima u toj grani .....razvijati se barem jednako brzo kao i računalna industrija ....... ...........smanjiti troškove proizvodnje i režija unaprjeđivanjem tehnologije rada te smanjenjem broja lokacija... 4.................... organizacijskim i financijskim sposobnostima tvr tke ............... ... .......... 3................................ 54 .........................................................................karakteristikama tržišta prema kojima je usmjerena.......................................strategijski ................................... ....operativni ciljevi................................................................................................................................ Omogućuje da se točno utvrdi što se od nekoga očekuje................................. Važna je za planiranje i kontrolu njegova ostvarivanja...... Primjer strategijskih ciljeva u IBM-u: ....................... .................................................. 3........ .... .............................................. ljudskim.................biti prvi izbor kupaca zbog naših konkurentskih prednosti.............. dugoročni i sveobuhvatni (3 do 5 godina)................. 55 Spoznaja o prednostima i nedostatcima bitna je za proces pravilnog odabira cilja................................................................ primjerice..................... Taktički ili operativni ciljevi detaljniji su i mogu se postaviti na razini organizacijskih jedi nica.... Sama strategija trebala bi biti prilagođena: ................. Zagreb: ..................................................povećati tržišni udio u regiji .......................................................................... Taktički ciljevi (kratkoročni): .....................................taktički ................................... ................................................... MOJ CILJ MOJI NEDOSTATCI 1................................................MOJE PREDNOSTI 1.......................................................... 3......................... strategijski cilj «distribuirati proizvode u nabavne kanale robnih kuća».............................................................. ............................................................................... ........ odnosno za njegovo ostvarenje............................................................ .... ................ Strategijski ciljevi (dugoročni): ............ odnosno odjela za razdoblje od jedne do tri godine ili pak za pojedince ili radne skupine u razdoblju od jedne godine.....................................4 ODABIR STRATEGIJE Strategija podrazumijeva cjelovit pristup što ga tvr tka mora usvojiti kako bi ostvarila prethodno određene ciljeve......................... Primjer strategijskih ciljeva Dalekovoda d........................ a ponajviše zbog kvalitete proizvoda i usluga te poštivanja rokova ... Operativni ciljevi (kratkoročni): ....... taktički ciljevi Odjela za marketing će biti: priprema plana za razgovor s upravom robnih kuća o ulasku u njihove nabavne kanale i zapošljavanje novog voditelja koji ima iskustvo u pregovaranju s predstavnicima robnih kuća.................................... ......................... Poslovni ciljevi koji se postavljaju u tvrtki najčešće su: .....................osigurati rast prihoda od prodaje uz povećani fizički obujam proizvodnje ..................... 4.......................................................... .. Vježba: Zadatak nastavnika je uputiti učenike u proces postavljanja ciljeva prema prethodno na vedenim načelima...d............................................................... ............................................................ a potom i ciljeve po pojedinim odjelima............................................................ Dostižnost (izvodivost) Mogućnost njegova ostvarenja je u skladu s postojećim sposobnostima i radnim uvjetima................................. ................. 2..... Ako je... Strateška politika tvr tke se u skladu s time bavi donošenjem odluka o usmjeravanju i usklađivanju svih aktivnosti u pravcu ostvarenja ciljeva............................proizvodnim.............................................................. ............ 2...... ................. Strategijski ciljevi – općeniti su..................................................... U skladu s njima učenici će u ovoj vježbi postaviti strategijske ciljeve za svoju vježbeničku tvr tku...................................

kvaliteta. Tvr tka plasira proizvode i usluge samo na jedan određeni segment tržišta. za određenu skupinu potrošača. OSNIVANJE VT-a: ime. PARTNERSKA TVRTKA SREDIŠNJI URED VT-a TRŽIŠTE VT-a KUPCI . uvodi se različitost. u obzir se uzimaju sljedeći kriteriji: OD OSNIVANJA DO POSLOVANJA VJEŽBENIČKE TVRTKE a) rizik (mogućnost nastupa negativnog događaja. Svrha je ove vježbe bolje razumijevanje i snalaženje učenika u procesu donošenja pravilne odluke o izboru strategije.Pri odabiru odgovarajuće strateške mogućnosti. konkurencija) b) vrijeme (vremenska usklađenost) c) profitabilnost (najniži troškovi. teme ljem određenih. najveća dobit).. Diferencijacija Tvr tka na tržište plasira specifične proizvode ili usluge koji se. što znači da se krajnjim kupcima može ponuditi najniža cijena.. logotip. Budući da se provodi na manjem tržištu. ŠKOLA VJEŽBENIČKA TVRTKA ORGANIZACIJA POSLOVANJA VT-a NASTAVNIK VODITELJ VT-a UČENICI RADNICI VT-a Troškovno vodstvo Diversifikacija Fokusiranje VJEŽBA: Nastavnik u ovoj vježbi učenike može podijeliti u četiri skupine. povećava se konkurentska prednost tvr tke. osnivački ulog. Udio na tržištu postiže se snižavanjem svih vrsta troškova. kupovna moć.DOBAVLJAČI 56 57 . Između više strategija možemo odabrati jednu od sljedećih (ili njihovu kombinaciju): Npr. posebno vrijednih obilježja. Nakon zajedničke diskusije učenici donose odluku o tome koju će strategiju izabrati za svoju tvr tku. Tvr tka proširuje asor timan proizvodnje ili prodaje. odnosno uz standardnu cijenu može se ostvariti najveća razlika između prihoda i rashoda. postoji mogućnost podmirivanja rizika i gubitaka jednog proizvoda s dobitcima drugih proizvoda. Svaka od njih ima zadatak komentirati (uz konkretan primjer) jednu od prethodno navedenih strategija. djelatnost. izdvajaju od konkurentnih.

telefon. koliko je ideja originalna. jamstva. Kako je svaka poduzetnička aktivnost usmjerena prema zadovoljenju ljudskih potreba. podatci o mjestu i vremenu izradbe projekta. podatci o autorima i recenzentima plana. potrebne resurse za ostvarivanje ciljeva. već instrument uspješnoga poslovanja. procijenjeni udio na tržištu. očekivani odgovor konkurencije. širina i dubina asor timana. mogući tržišni udio. robe ili usluge i koji je predviđeni razvoj proizvoda u budućnosti. prilaže se i povijest poduzeća. Marketinški plan 6. elektronička adresa. upozorenje o zaštiti autorskih i/ili vlasničkih prava. identifikaciju najvažnijih kupaca. financiranja. organizacije. podatke o tržištu i konkurenciji. djelatnost /matični broj i šifra djelatnosti/. Poslovni plan je pisani dokument za provedbu poslovnih aktivnosti i redovito se donosi na početku svake poslovne godine. robe ili usluge Ukratko treba opisati autore. Mnoge institucije daju gotove predloške koje olakšavaju njegovu izradbu. robe ili usluge 2. jer on ne će služiti samo poduzetniku koji pokreće posao nego i mnogim drugim korisnicima. Razvoj informatike i računala olakšava izradbu planova. opis imovine i lokacija te vlasnička struktura. servisi. koja poboljšanja nudi proizvod u odnosu na postojeće. naslov i predmet plana. Navodi se misija. U sažetku treba navesti osnovnu svrhu izradbe plana i treba sadržavati osnovne podatke o tvr tki. pronalaska i privlačenja novih radnika u tvr tku. Kvalitetno planiranje omogućuje donošenje kvalitetnih odluka. Analiza tržišta 3. c) Sažetak. Planiranje je temelj za donošenje operativnih odluka. Navesti licencijska ili patentna prava (ako postoje) i specifičnost tehnologije potrebne u poslovanju. Prilozi. opis poduzetničke ideje i proizvoda. kontrole i razvoja poduzetničkoga pothvata. Cijeli plan mnogi ne će ni pročitati ako ih sažetak ne zainteresira već na prvi pogled. robe ili usluga. skice. podijeliti ih na 59 . Na njoj se nalazi naziv trgovačkog društva. podatci o osobi za kontakt. u čemu se sastoji jedin stvenost tog proizvoda. ambalaže. kupci. sagledati potencijalne prepreke i stvarne mogućnosti da se plan ostvari. pravni oblik trgovačkog društva. adresa. kratke životopise autora i druge zanimljive informacije. grafikona. njihovu uporabu i funkcionalnost. podatci o primatelju projekta (ako se plan nekome upućuje). moguće konkurente (njihove prednosti i nedostatci). Sažetak 1. kupovne navike potrošača. opis poduzetničke ideje i proizvoda.3. Poslovni plan nastaje kao rezultat poslovnog planiranja. cr teži i slike proizvoda. Osobita se pozornost poklanja pisanju baš ovoga dijela. popis tablica. shema i dr. Sadržaj III. 2. menadžeri i radnici te državna uprava dobit će detaljnu sliku naše djelatnosti zbog sklapanja poslovnih ugovora i poslovnih veza. Osnovna kategorija su potencijalni investitori kojima ćemo predočiti načine pokretanja. Ako se proizvod još razvija. Tehničko-tehnološka analiza 4. tko su i kako su došli do ideje. menadžmenta. te stranice na kojima se nalaze. postojanje zapreka za ulazak na tržište. najvažnija tržišta i dobavljače. Izrađeni plan možemo koristiti kao podlogu za korištenje državnih poticaja za razvoj poduzetništva. Može ga se staviti na početak ili na kraj plana. a može se izvršiti i SWOT-analiza. subvencioniranje zapošljavanja i sl.4 POSLOVNI PLAN Javivši se u glavi poduzetnika. mjere zaštite okoliša i zaštite na radu. asor timanu proizvoda. Okruženje u kojemu se odvija poslovanje. Važno je istražiti tržište kako bi se saznalo tko su nam potencijalni kupci. slika. dugoročni i kratkoročni ciljevi poduzeća. strukturu i izvore kapitala. plan je potrebno napisati na papir. Ovaj dio plana će se razlikovati za poduzeća koja se tek osnivaju od poduzeća koja već posluju. Bankama i ostalim kreditorima plan služi za procjenu naše kreditne sposobnosti. distributeri. osnovni podatci o osnivačima i vlasnicima tvr tke. u čemu je specifičnost poduzetničke ideje. robu ili usluge. kvantitativno odrediti aktivnosti u određenome vremenskom razdoblju. Mikro analiza obuhvaća: utvrđivanje veličine i strukture prodaje. Uključuje naslove svih poglavlja i dijelova te stranice na kojima se nalaze. potrebne radnike i njihove kvalifikacije. na čemu se temelji potražnja za tim proizvodima. Par tneri tvr tke – dobavljači. glavne tehničko-tehnološke podatke. Makro tržišna pozicija podrazumijeva sagledavanje tržišnog položaja u domaćem i inozemnom poslovnom okruženju (stanje rasta ili recesije). Podatci o poduzetniku. pokazatelje uspješnosti projekta… 1. Naslovnica II. Plan nije formalan dokument. rokove izvedbe. Prethodnica je dobroga planiranja analiza zbivanja u okruženju te zbivanja unutar samoga gospodarskog subjekta. Sadržaj poslovnoga plana ovisit će o djelatnosti gospodarskoga subjekta. Pri izradbi plana nužno je poći od stvarnih okolnosti i činjenica i realnih pretpostavki za budućnost. navesti i vrijeme potrebno za njegovo izbacivanje na tržište. Podatci o poduzetniku. uvida kako će djelatnost utjecati na užu i širu okolinu i njezin razvoj. pose bne značajke tržišta i sl. Sadržaj mora biti pregledan i pružati osnovne informacije o planu za lakše snalaženje. ciljno tržište. b) Sadržaj. 58 a) Naslovnica. tržište kupaca i dobavljača stalno se mijenja i nemoguće je točno predvidjeti buduće promjene koje mogu bitno utjecati na naše poslovanje. potrebno je identificirati proizvode. Ipak on postaje sve više standardiziran i uglavnom sadrži sljedeće elemente koji se mogu koristiti i za izradbu poduzetničkoga (investicijskog) projekta : I. Plan mora objasniti zašto se isplati ulagati u naš projekt. Mogu se priložiti i opisi. prikaza. Ekonomsko-financijska analiza 7. Ako je poduzeće već osnovano. Analiza tržišta Ocjena tržišne pozicije obuhvaća makro i mikro tržišnu analizu. Menadžment projekta 5. fotografija.

karakteri stike proizvodnoga. organizaciju.tržišne segmente i odabrati svoje ciljno tržište. projektiranje. zbog čega može biti i posebno poglavlje. dostupnost komunalne infrastrukture. neposredni izvršitelji poslova. obrazovanju. Planom menadžmenta treba prikazati podrobne podatke o vlasniku i menadžerskom timu (njihovim sposobnostima. pa se prema njoj mora odrediti poduzetnička aktivnost koju bismo mogli obavljati (u slučaju kad već posjedujemo građevinski. životni vijek proizvoda. popuste koje nude i sl. potrebnim inputima. način i rokove isporuke. djelatnost poduzeća. Načela prema kojima se vrši planiranje su: cjelovitost i potpunost. opremi. Marketing je poslovna filozofija koja stavlja potrošača u središte svih aktivnosti. funkcije. Proizvod može biti originalan. neispunjavanja obveza prema kupcima. selekciju kadrova. zaštitnim mjerama i vremenu izvedbe projekta. Organiziranje svakog poduzeća ovisit će o broju radnika (projekcija potrebnih radnika). funkcionalnost. Proizvod – u planu se mogu navesti tehnička obilježja proizvoda. promidžbena obilježja. U planu je potrebno odrediti opremu. Različito će se nastupati na tržište ovisno o tome u kojem se dijelu životnoga ciklusa proizvod nalazi (potpuno nov proizvod. i to: 1) na proizvodu. Kako bi se zadovoljila potražnja. Lokacija se određuje kao mikro i makro. njihova nadle štva. Mjere zaštite na radu i zaštita okoliša – tehnologija ima utjecaj na ljudsko zdravlje. za neke će biti potrebni mjeseci ili godine. sistematizaciju radnih mjesta (naziv. Marketinški plan – sve se poslovne odluke u marketinški orijentiranim tvr tkama donose na temelju marketinškoga informacijskog sustava. napredovanju u karijeri. Vrijeme aktivizacije ovisi o lokaciji. proizvod s jakom konkurencijom ili proizvod pred povlačenjem s tržišta). Cijena – osobita se pozornost mora pokloniti pri određivanju cijene. Osim tržišta prodaje nužno je istražiti i tržište nabave jer se mogu ostvariti velike uštede. Nepoštovanje tih mjera može dovesti do problema s dobivanjem potrebnih dozvola za rad.) i osigurati fizičku distribuciju i skladištenje. organiziranje. izmjenama uvjeta na tržištu. Nekada je lokacija već zadana. Oprema može biti nova ili već rabljena. Terminski plan poslova mora obuhvatiti sve aktivnosti što ih je potrebno obaviti. zaštićenost. potrebno je osigurati odgovarajuću količinu i kvalitetu te asor timan robe. tehnologiji.nabava potrebne opreme (uz poštovanje ekonomskih vidova izbora tehnologije) važna je za uspjeh planirane djelatnosti. djelatnosti. Mogu se nametnuti razna zakonska ograničenja (dopuštenje za obavljanje djelatnosti). prava i obveze. trgovačkog ili uslužnog procesa. klimatski. poduzetnička klima na određenom području. stabilnost. Marketing se temelji na svojim četirima instrumentima. Neki će projekt biti aktiviran u svega nekoliko tjedana. Svako produljenje određenih rokova može dovesti do povećavanja troškova. zastarijevanja opreme. Lokacija je za mnoge djelatnosti od presudne važnosti. 3) na prodaji i distribuciji i 4) na promidžbi (4P). prilagodljivost. rješavanje pravnih poslova. U to vrijeme treba uključiti i vrijeme obavljanja konzultacija. Može se priložiti shematski prikaz procesa. Upravljanje ljudskim potencijalima obuhvaća planiranje potreba za kadrovima i njihovu regrutaciju. broju menadžera i sl. elastičnost potražnje i utjecaj države kroz poreze i poticaje. pravne vidove obavljanja rada. potrebama za novim radnicima. sigurnosni zahtjevi i drugo. Distribucija može biti bez po61 Lokacija je područje u kojemu se nalaze poslovni objekti. obilježja proizvoda. zemljopisni. mogućnost povećavanja kapaciteta i sl. upravljanje ljudskim potencijalima. Pri donošenju odluke o izboru tehnologije potrebna je pomoć stručnjaka za određeno područje. promjene u okolišu. gubitka dobiti. Uz broj treba navesti kvalifikacijsku strukturu radnika. njihovu poduku i razvoj. kapacitetu. njegova uporabna vrijednost i mogućnosti uporabe. Menadžment projekta – obuhvaća planiranje. proračun troškova plaća. konkurencija za tržištu. Projekcija prodaje i prihoda od prodaje u početku se može raditi po mjesecima. dostupnost kadrova. uvozna ili iz domaćih izvora. a kasnije za cijelu godinu. tj. Za sprječavanje negativnog utjecaja postoje mnoge mjere zaštite čovjekove okoline i zaštite na radu koje je potrebno navesti u planu. radno intenzivna ili kapitalno intenzivna. povećavaju izgledi za uspjeh. 4. opis poslova. politici tvr tke. slove. demografski čimbenici. Potrebno je identificirati potencijalne dobavljače (lokaciju. stečenom iskustvu). a može se dopuniti i novčanim iznosima potrebnim za njihovo obavljanje. poznat proizvod. robu ili uslugu ponuditi na tržištu i što će biti naše prednosti u odnosu na konkurente. inoviran ili modificiran za određene potrošače ili tržišta. Analizom ciljnoga tržišta odredit ćemo koji ćemo proizvod. estetska obilježja. dimenzije. planovi mogu biti dugoročni. Usvajanjem marketinške koncepcije smanjuje se rizik poslovanja. zastojima u isporuci opreme. proda neku količinu robe ili pruži neku količinu usluga.). prodaje ili za pružanje usluga potreban je određen broj radnika. stalnost. broj radnika u određenom vremenu. poljoprivredni ili poslovni prostor). vrsti djelatnosti.. usluge potrošačima. jer se kroz cijenu moraju pokriti svi izravni i neizravni troškovi i ostvariti zadovoljavajući profit. Najvažnije je da se de finiraju osnovni zadatci i poslovi. procjenjivanje kadrova. materijal. poteškoća u otplati zajmova. 5. kvaliteta. stručna sprema i dr. Svaki kupac želi zadovoljiti svoju potrebu glede što niže cijene. sigurnost. nadgledivost (kontrolabilnost) i ostvarivost. profesionalna oboljenja. komplemen tarnost. Radnici – za neprekidno odvijanje procesa proizvodnje. troškovi prijevoza.. Kapacitet je sposobnost nekog sustava da u određenom vremenu proizvede određenu količinu proizvoda. Izvedba /aktivizacija/ – obuhvaća vrijeme od početka realizacije poduzetničke ideje do početka redovitog poslovanja. Tehnologija i kapacitet . odre đivanje plaća i nagrada. sigurnosti izvora kapitala. kvalitetnim pripremama. srednjoročni i kratkoročni. Za izbor lokacije važna je djelatnost. Prema razdoblju na koje se odnose. težina i sl. iskustvu radnika. obvezatnost. jamstva. 2) na cijeni. opisati politiku treninga i obrazovanja. cijene i uvjete plaćanja. Projekcija prodaje i prihoda važan je dio analize tržišta. Želje i mogućnosti kupaca u čestom su nerazmjeru. upravljanje poslovanjem tvr tke i kontrolu izvršenja. prostor. a time i povećati profit u proizvodnji ili prodaji. transparentnost. troškovima. standardiziranost. trajnost. opis odabrana tehnološkog rješenja. Pri određivanju cijene uzimaju se u obzir troškovi. Tehničko-tehnološka analiza Ovaj dio plana trebao bi sadržavati podatke o lokaciji. mogućnost popravaka. 3. financiranje i slične po60 . Distribucija – pravilan izbor distribucijskih aktivnosti omogućuje da se proizvodi nađu na pravome mjestu u pravo vrijeme i po pravim cijenama.

Fiksni su troškovi neovisni o opsegu poslovanja. Najvažniji su: ulaganje u osnovna sredstva. nastojeći sve predvidjeti kako ne bi bilo nepredviđenih stavki. . županije). to će olakšati distribuciju. Kako zemljišta nemaju rok trajanja. boje koju ćemo koristiti. založni zajmovi. zajedničko ulaganje. izbora sredstava i poruke potrebno je voditi se ukusom odabrana ciljnog tržišta. Kako se u početku poslovanja ne postiže odmah puni kapacitet proizvodnje ili prodaje. Struktura troškova bit će različita ovisno o tome o kojoj djelatnosti se radi . Metode koje se najčešće pojavljuju su: . Projekcija računa dobiti i gubitka mora biti objektivno i vrlo pomnjivo izrađena.) i nematerijalna (projekti. otplate zajmova. zbog nemogućnosti naplate svojih potraživanja može istodobno i bankrotirati. plaće radnika. gorivo i mazivo. troškovi osiguranja i sl. pakiranje i ambalažu. Nisu sva potrebna sredstva nužna odmah. S procjenom troškova treba biti oprezan jer za mnoge troškove u budućem poslovanju i ne znamo zbog neisku stva.omjer godišnjih prihoda i prosječnog broja radnika . krediti od budućih kupaca.srednika ili s nekoliko njih. Vrlo je važno dobro procijeniti potrebna ulaganja.omjer ukupnih investicijskih ulaganja i prosječnog broja radnika . već zato što su rashodi bili podcijenjeni. likvidnost. ime proizvoda. riječ je o indirektnim troškovima. namještaj. alati. . poslovni rashodi. zatezne kamate i sl. U izvješću o novčanim tijekovima uzimaju se u obzir ukupan priljev za promatrano razdoblje (prihod od prodaje. izvori financiranja i kreditni uvjeti. poboljšanje prodaje. patenti. Ocjena učinkovitosti – postoji cijeli niz metoda kojima se može procijeniti proizvodnost. Pri proračunu troškova treba slijediti podjelu troškova na ove skupine: materijalni troškovi. no važno je pravodobno plaćati robu i izvršene poslove i usluge jer se inače vrlo lako upada u ozbiljne financijske probleme. Ekonomsko–financijska analiza To je najsloženiji dio poslovnoga plana i ujedno njegov najznačajniji dio. Brojni su načini na koje se može provesti ekonomsko-financijska analiza. rizik. proračun amor tizacije. Pripisuju se proizvodu ili usluzi na te melju nekog kriterija. sitni inventar. a kako istodobno imamo račune koje moramo odmah i na vrijeme plaćati. primjerice materijalni troškovi i sl. prikupiti više ponuda. proračun troškova i kalkulacija cijena. doprinosi. osiguranja i dnevnice za službena putovanja. zakup i sl. Mnoge su financijske institucije razvile svoje metode kojima procjenjuju poduzetničke projekte. izbora propagandnih apela i medija. jamstva i uvjete hipoteka. par tnerstvo. proviziju. Bez proračuna troškova teško je utvrditi i potrebe za obr tnim sredstvima. rezervne dijelove. kratkoročni bankarski zajmovi. Premda poduzetnik može ostvarivati profit. Ako proizvodimo za unaprijed poznate kupce. projekcija računa dobiti i gubitka. robe ili usluga nudi nepoznatim kupcima. zakupnine i sl. nematerijalni troškovi. promidžbene konstante (naziv. projekcija bilance i ocjena učinkovitosti. zaštitni znak. Specifični će proizvodi zahtijevati ekskluzivnu distribuciju. energente.). 62 Proračun amortizacije – mora se provoditi prema propisima koji određuju stope i po većane stope otpisa. usluge. Kreditni uvjeti – ako se poduzetnički pothvat financira iz vanjskih izvora. zajmovi. Poduzetnički pothvati uglavnom propadaju ne zbog precijenjenih prihoda. Ipak se najveći dio proizvoda. Ovaj dio plana pokazat će financijsku opravdanost ulaganja u posao. plaće i financijski rashodi. Izvori financiranja – potrebno je uskladiti izvore kapitala s realnim potrebama. da novac ne pristiže redovito. porezi i sl. Proračun troškova poslovanja temelj je za utvrđivanje cijene koštanja i za formiranje prodajnih cijena.Nematerijalni troškovi: zakupnine. šume.1 6. franšiza. najam. ulaganje u obr tna sredstva. dizajn. već samo aktivu (imovinu) i pasivu (izvore imovine) koje uvijek moraju biti jednake. edukacija. Materijalni troškovi obuhvaćaju troškove za nabavljene sirovine i materijal. Važno je uzeti u obzir i sve obveze prema državi (porezi i doprinosi). p o ti caj i l o k al ne zaj e d ni ce (g r a dovi. . troškovi kamata na kredite. Pri nabavi trgovačke robe treba obratiti pozornost na nabavnu vrijednost. Mnoge dobre i originalne poduzetničke ideje nemaju tržišnu utemeljenost. Prihodi. Prikaz početne bilance možete naći na CD-u. koncesija. robni krediti dobavljača. trgovačku robu. ne amor tiziraju se. rok počeka. vlastiti novac. Ulaganja u dugotrajnu imovinu ili osnovna sredstva su ulaganja koja mogu biti mate rijalna (zemljište.). energiju. sredstva ulagača i drugi primitci) i ukupni odljev za isto razdoblje (ulaganja u stalna i obr tna sredstva. dugogodišnji nasadi. prijevozna sredstva i sl. Promidžba – obuhvaća gospodarsku propagandu. inventar. robni krediti. Varijabilni troškovi nastaju zbog povećanog opsega proizvodnje. jednokratno plaćanje.o proizvodnoj ili trgovačkoj. uključujući i poduzetnikovu. potrebno je napraviti i tablicu projekcije otplate zajmova. Ako troškovi nisu izravno povezani s njom. Ulaganja koja su potrebna za neki poduzetnički pothvat mogu se podijeliti na ulaganja u osnovna i ulaganja u obr tna sredstva. način obračuna kamate. Bilanca – pokazuje stanje imovine i izvora u određenoj imovini. korisno je projekcije raditi mjesečno ili tromjesečno. speci j al i zi r ani zaj mo vi i ns ti tuci j a za p o ti canj e p o d uze tni š tva. Ovo je procjena hoće li se moći udovoljavati svim obvezama i što nam ostaje kao čisti primitak. financijski tok. gospodarski publicitet i odnose s javnošću. iako svaka banka sastavlja vlastite uvjete otplate.Trošak ukupnih plaća = broj radnika x jedinična mjesečna bruto plaća. rashodi i troškovi su pojmovi koji se obrađuju podrobno u računovodstvu. osnovno stado. Koji oblik će se odabrati. usmenu promidžbu. privatne pozajmice. Promidžba obuhvaća i usluge potrošačima. Mogući izvori financiranja su: vlastita sredstva. Ako smo realno procijenili količinu prodaje.Troškovi plaća obuhvaćaju plaće radnika. primjerice troškovi zakupa poslovnog prostora. Bilanca ne pruža sliku aktivnosti tvr tke. osobnu prodaju. Pri odabiru banke potrebno je obratiti pozornost na rok otplate. nabavna vrijednost robe. Izravni troškovi su izravno povezani s proizvodnjom. ovisit će o cijeni proizvoda i troškovima. Novčani tijekovi – glavni je pokazatelj likvidnosti kroz promatrano razdoblje. materijal. sponzorstva. Već pri odre đivanju imena. Ulaganja u obrtna sredstva su ulaganja u sirovine. O marketinškom se planu opširnije govori u poglavlju 6. profitabilnost.omjer godišnje ukupne bruto-dobiti i prosječnog broja radnika 63 . bit će realna i procjena budućih prihoda. oprema. kućna boja. visinu interkalarne kamate. visinu kamatne stope. propagandni stil). Godišnji iznosi potrošena dijela stalnih sredstava može se u početku iskoristiti za održavanje likvidnosti poduzeća. učinkovitost.

To je istodobno i potpora izgradnji društva znanja u kojemu učenici. Prilozi – su dodatna dokumentacija koja nadopunjuje glavni dio plana i ne treba pretje rivati u njihovu broju.. 3. Osim toga.5 SREDIŠNJI URED VJEŽBENIČKIH TVRTKI (SUVT) 3.omjer čiste dobiti i prihoda od prodaje . Osnovna zadaća Središnjeg ureda je pružanje usluga Trgovačkog suda.prekoračenje vremenskih rokova . Poduzetništvo u sebi uključuje brojne rizike koji su povezani s unutarnjim i vanjskim čimbeni cima. Radom u skupini uče poštovati tuđi rad i uvažavati različitosti kod drugih osoba uz mogućnost iznošenja vlastitog mišljenja.velike promjene cijena inputa ili outputa . Namijenjen je učenicima i nastavnicima koji pohađaju nastavu iz predmeta Vježbenička tvrtka (VT). Usvajaju različite tehnike kako doći do poslovne ideje.fotografije i slike lokacije 64 .troškovnici građevinskih i drugih radova .pogrješan izbor lokacije .analiza osjetljivosti.promjena zakona .problemi u naplati potraživanja .podatci o patentima . Kako se financijska analiza temelji na procjenama.tehnički podatci o proizvodima .nedostatak kvalitetnih radnika .neučinkovitost promidžbe i sl. Zavoda za statistiku. uvijek su moguće pogrješke da se podcijene troškovi ili precijeni mogućnost prodaje i postignuta cijena proizvoda.prosječna stopa profitabilnosti .omjer fizičkog obujma proizvodnje i prosječnog broja radnika .sistematizacija radnih mjesta . treba procijeniti njihov utjecaj na naše poslovanje i napraviti nove projekcije dobiti i gubitka (precijenjenost ili podcijenjenost u određenom postotku).rezultati testiranja proizvoda . 7. samostalno izraditi poslovni plan. Radom u vježbeničkoj tvr tki učenicima se pruža mogućnost da u što vjernijoj poslovnoj situaciji uvježbaju buduće radne zadatke.plan vremenskog odvijanja poslovnoga plana . zakupu . Pruža im se mogućnost razvoja poduzetničkog duha i kreativnosti prijeko potrebnih za uspjeh u današnjem društvu.rezultati istraživanja .1 Što je SUVT? Agencija za strukovno obrazovanje osnovala je Središnji ured vježbeničkih tvr tki radi popularizacije i potvrde poduzetničkih kompetencija i poduzetničkih aktivnosti kod svih uče nika/ca strukovnih škola u Republici Hrvatskoj. osnivanjem Središnjeg ureda vježbeničkih tvrtki Agencija podupire razvoj svih općih i strukovnih kompetencija naših učenika. SUVT je elektronički sustav za učenje i uvježbavanje poduzetničkih znanja i vještina u dijelu administrativnog vođenja tvr tke. Poslovne banke.preslike članaka iz novina koji opisuju potrebu za proizvodom .prekoračenje troškova . nastavnici i škole moraju imati posebno mjesto i posebno značenje.rok povrata investicije . To je i priprema učenika za rješavanje problema s kojima će se susretati u gospodarstvu i radnom okruženju.izvodi iz zemljišnih knjiga.smetnje u nabavi i distribuciji . jačati rad u skupini/timu i primijeniti metodu skupnoga učenja jednih od drugih. Radom u VT-u i korištenjem usluga SUVT-a učenici mogu usvojena znanja iz teorije primijeniti u praksi.tehnički projekti .omjer bruto dobiti i prihoda od prodaje . Rad institucija SUVT-a uključuje i obradbu (prihvaćanje ili odbijanje) pristiglih zahtjeva (obrazaca/dokumenata) i nadzor nad radom vježbeničkih tvr tki.točka pokrića .nova konkurencija na tržištu . Porezne uprave.5.5. razviti prezentacijske vještine i potrebu za cjeloživotnim učenjem.ponude za kupnju opreme i osnovnih sredstava .cjenici . Registra osiguranika te za stručno usavršavanje nastavnika/ca voditelja/ica vježbeničkih tvr tki.kašnjenje isporuka kupcima . Analiza osjetljivosti – pokazuje financijsku izdržljivost u možebitnim rizičnim okolnostima.pad životnoga standarda .životopisi osnivača tvr tke . Zavoda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.dokazi o bonitetu i sl. fotografije nekretnina . Vrste priloga su: . Najčešći od njih su: .neodgovarajuća oprema .promjena uvjeta kreditiranja . nego se zadržati samo na najvažnijemu. 3.fotografije proizvoda i promidžbeni materijal . Uzimajući u obzir sve opasnosti.2 Organizacija SUVT-a Organizacijske jedinice Središnjeg ureda vježbeničkih tvrtki su: ➢ Trgovački sud ➢ Zavod za statistiku ➢ Poslovna banka ➢ Porezna uprava ➢ Zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) ➢ Zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) ➢ Registar osiguranika (Regos) 65 .ugovori o kupnji.

Agencija je u sklopu Informacijskog sustava za strukovno obrazovanje VETIS izradila informacijski modul SUVT kao potporu radu svim učenicima svake strukovne škole i svakoj od njih kao mogućem vlasniku vježbeničkih tvr tki pri registraciji vježbeničke tvr tke. rujna do 31. studenoga obračun PDV-a i njegovu prijavu vrše do 31.prijavu poreza na dodanu vrijednost (PDV) . rujna.5. prijave tvr tke i radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. prosinca.3 Usluge SUVT-a – podatak o korištenju tih funkcija u VETIS-u Usluge što ih pruža Središnji ured vježbeničkih tvr tki (SUVT). Konačni obračun PDV-a (za cijelu poslovnu godinu) u obliku obrasca PDV-K dostavljaju do 31. Tijekom poslovanja utvrđuju poreznu osnovicu i poreznu obvezu te šalju prijave PDV-a i uplate poreza za sva trgovačka društva koja su tromjesečni obveznici: a) za razdoblje od 1. Zavod za statistiku Korištenjem usluga Zavoda za statistiku vježbeničkih tvr tki učenici za svoje trgovačko društvo dobiju matični broj prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koja vrijedi u Republici Hrvatskoj. svibnja obračun PDV-a i njegovu prijavu vrše do 30. vaše učionice ili vašega doma.3. Trgovački sud Korištenjem usluga Trgovačkog suda učenici razumiju i provode postupak upisa trgovačkog društva (svoju vježbeničku tvr tku) u Registar Trgovačkog suda. Svoja teorijska znanja o bankarskim poslovima sada potvrđuju u stvarnosti izvođenjem pojedinih poslova i komuniciranjem s Bankom koja obavlja poslove: vođenje računa – kunskih i deviznih.obračun članarine Turističkoj zajednici . veljače obračun PDV-a i njegovu prijavu vrše do 30.izrađivanje računa dobiti i gubitka . Simulacijom tog postupka učenici spoznaju koliko je važno da u budućnosti. učenici primjenjuju porezne propise i propise o plaćanju obveznih doprinosa kroz Porezni kalendar vježbeničkih tvr tki (poslovna godina je prilagođena trajanju školske godine i za obračun poslovanja traje od 1. razumiju i zaključuju kako u stvarnosti posluju posredstvom banke pravne i fizičke osobe u zemlji i inozemstvu. što učenicima daje priliku da zaključe kako mogu pristupiti sljedećem koraku čitavog postupka registracije trgovačkog društva. On analizira i poslovanje vježbeničkih tvr tki uz objavu njihovih rezultata te informira o pravnim propisima važnima za poslovanje pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj. vo đenju njezina poslovanja kao i za slučaj potrebe njezina zatvaranja.otvaranje žiro-računa u Poslovnoj banci . SUVT je istodobno i sustav za e -učenje. organizaciju sajmova/smotri vježbeničkih tvr tki te stručno usavršavanje nastavnika/ca vodi telja/ica vježbeničkih tvr tki i osoba koje će obavljati pojedine funkcije Središnjeg ureda u svojim školama vodi Agencija za strukovno obrazovanje. listopada. Usklađivanje rada svih funkcija Središnjeg ureda. usluge su kojima se u najve ćem mogućem obliku simulira stvarnost uz postojeće propise i dokumentaciju. b) za razdoblje od 1. ožujka. on line. uz potrebne privitke.prijavu-odjavu-promjenu o obvezniku uplate doprinosa (HZMO) . U SUVT-u učenici uče/uvježbavaju sljedeće poslove vezane uz poslovanje tvrtke: . Dobiveni matični broj bit će važan i za Poreznu upravu jer će se prema njemu registrirana vježbenička tvr tka evidentirati kao pravna osoba u svim registrima SUVT-a.). c) za razdoblje od 1. Uspješno upisivanje trgovačkog društva rezultira dodjelom matičnog broja subjekta – MBS. a trgovačko društvo pravodobno izvršavalo svoje obveze plaćanja propisanih doprinosa. obavljate sve poslove glede registracije tvr tke.prijavu poreza na dobit .prijavu o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (HZMO) .otvaranje nove tvr tke i promjena podataka za postojeće tvr tke . uplate temeljnog kapitala potrebnog pri registraciji trgovačkog društva. To je mogućnost da s jednoga mjesta. Zavodi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje Učenici provode i prijavu trgovačkog društva i radnike vježbeničke tvr tke Zavodu za mirovinsko osiguranje i Zavodu za zdravstveno osiguranje. platnoga prometa i vođenja ukupnog poslovanja vaše tvr tke.podnošenje prijave u Registar Zavoda za statistiku . kao stvarni radnici trgovačkog društva. doista budu prijavljeni zavodima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (da ne rade «na crno») jer im od dana prijave teku vrlo važna prava njihova osiguranja (obračun radnoga staža. 66 67 . izdavanje izvoda o promjenama na žiro-računu itd. rujna do 30. Porezna uprava Postupkom registracije trgovačkog društva i obavljanjem njegova redovitog poslovanja. Svoja teorijska znanja o postupku registracije primjenjuju popunjavanjem prijave za upis. provođenje naloga za plaćanje. naplatu potraživanja. prosinca do 28. Pritom se pridržavaju zakonskih rokova prijave subjekata kako bi svi radnici mogli koristiti svoja prava iz radnog odnosa.unošenje prijave u Registar obveznika PDV-a . ožujka do 31. Središnji ured vježbeničkih tvr tki  pružanjem svojih usluga i stvaranjem Registra vježbe ničkih tvr tki u Republici Hrvatskoj potiče i koordinira njihovo poslovanje u zemlji i ino zemstvu. izradbu informacijskoga sustava.plaćanje računa (Poslovna banka – internetsko bankarstvo). iz vašeg ureda. svibnja). Tako imaju priliku provjeriti jesu li odabrali dobru klasifikaciju djelatnosti svoga trgovačkog društva (vježbeničke tvr tke). prava na zdravstvenu zaštitu i dr. vašeg kabineta.izradbu bilance .prijavu o prestanku osiguranja (HZMO) . Poslovna banka Korištenjem usluga Poslovne banke učenici izvode postupke otvaranja kunskoga i deviznog  žiro-računa.prijavu o početku osiguranja (HZMO) .

blagajna .Popis modula SUVT-a PU .prijava u Registar Statističkoga zavoda vježbeničkih tvr tki Registar vježbeničkih tvr tki PU . svaki učenik i nastavnik ima mogućnost prijave u SUVT i osnivanje nove tvr tke.prijava o prestanku osiguranja . PU .) .… HZZO – Tiskanica T 2 Banka .PROMJENA o obvezniku uplate doprinosa HZZO .plaćanje .specifikacija po osiguranicima o obračunatim i uplaćenim obveznim doprinosima. banka.podatci o VT-u REGOS . učenici i nastavnici trebaju imati svoje podatke za spajanje (korisničko ime i zaporku).Bilanca .izvješća SZVT . oblik vlasništva.hr:8443 Da bi mogli pristupiti SUVT-u.tečajna lista . žiro-račun.RDG Kako započeti s radom u SUVT-u U adresno polje potrebno je upisati https://vetis. Pristup nastavnika SUVT-u omogućava voditelj VETIS-a u školi. podrijetlo kapitala.otvaranje nove tvr tke i promjena podataka za postojeće tvr tke .prijava poreza na dodanu vrijednost (PDV) .REGISTAR obveznika PDV-a . jezik.aso. izvod.Obrazac PD . radni sati.izvješća o radu vježbeničkih tvr tki .otvaranje računa .otvaranje žiro-računa HZMO – Tiskanica M 1-P Banka . web adresa.Obrazac RS .račun dobiti i gubitka .prijava poreza na dodanu vrijednost (PDV) PU .Obrazac PDV 68 69 . e -pošta. Nakon što im je dodijeljeno korisničko ime i zaporka. radnici itd. faks.prijava o početku osiguranja .osnovni podatci o tvr tki (adresa. Postupak provodi administrator VETIS-a u školi.bilanca (za male poduzetnike) PU .prijava poreza na dobit .REGISTAR PU .stanje računa.prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa Vježbeničke tvr tke VT . porezu na dohodak i prirezu na dohodak .plaćanje Trgovački sud . Voditelj VT-a ima pristup podatcima svih VT-a u školi.Obrazac PDV-K Agencija za strukovno obrazovanje Informacijski sustav strukovnog obrazovanja VETIS HZMO – Tiskanica M 11-P Banka .tečajna lista BANKA .PRIJAVA – ODJAVA .Obrazac TZ PU . tele fon. pravno-ustrojbeni oblik.obračun članarine Turističkoj zajednici .prijava u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost . a učenicima voditelj VT-a škole.blagajna HZMO – Tiskanica M 2 P Banka – žiro-račun .

Nastavnik-VT i/ili Nastavnik-VT administrator). Nastavnik-upisi. j) odabrati Spremi. Rješenje Kako učeniku/radniku vježbeničke tvrtke omogućiti pristup SUVT-u? Postupak provodi administrator SUVT-a u školi. e) označiti uloge (Nastavnik. Kako registrirati novu tvrtku u Središnjem uredu vježbeničkih tvrtki? Aktivnosti upisa u Središnji ured vježbeničkih tvrtki Prvi korak: Predati prijavu u SUVT Banka otvaranje računa Rezultat poduzete aktivnosti: 1. b) odabrati kar ticu Osnovno.Tiskanica M11-P. d) upisati korisničko ime (korisničko ime sadržava i naziv škole. Odluka o poslovnoj adresi 5. Treći korak: Predati prijavu u SUVT ZS REGISTAR Rezultat poduzete aktivnosti: 1. primjerice ako je u polje korisničko ime upisano nastavnik. Prijava u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost Rezultat poduzete aktivnosti: Peti korak: Predati prijavu u SUVT (H)ZMO . a oznaka škole je X344-145. f ) u dijelu Pristup VETIS-u označiti polje Aktivan. primjerice ako je u polje Korisničko ime upisano učenik. puno korisničko ime nastavnika/radnika je nastavnik@X344-145). Prijava o početku osiguranja M1-P 3. b) odabrati učenika/radnika VT-a. Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa M11-P 2. Potvrda o otvaranju privremenog računa 2. Odabrati aplikaciju UČENICI na uvodnoj stranici VETIS-a: a) odabrati razred (lijevo u navigaciji). 1. M1-P i M2-P 1. c) odabrati kar ticu Vježbenička tvrtka. a oznaka škole je X344-145. Obavijest o razvrstavanju prema NKD-u Četvr ti korak: Predati prijavu u SUVT PU . h) odabrati Spremi. Zastupnici 7. g) odabrati Potvrdi. f ) odabrati Promijeni zaporku. d) popunite polje Broj osobne.REGISTAR OBVEZNIKA PDV-a Rezultat poduzete aktivnosti: 1. e) popuniti polje Izdavatelj osobne. Odluka o imenovanju članova Uprave 4. puno korisničko ime učenika/radnika VT-a je učenik@X344-145). Odabrati aplikaciju RADNICI na uvodnoj stranici VETIS-a: a) odabrati radnika/nastavnika voditelja VT-a (lijevo u navigaciji). Ovjera potpisa 6. Obrazac RPS-1 (Prijava) 2. Prijava o prestanku osiguranja M2-P Šesti korak: Predati prijavu u SUVT (H)ZZO – Tiskanica T 2 70 Rezultat poduzete aktivnosti: 1. Izjava o osnivanju 3. c) u dijelu gdje je označen pristup VETIS-u označiti/potvrditi polje Aktivan (kako biste ga aktivirali). PRIJAVA-ODJAVA-PROMJENA o obvezniku uplate doprinosa HZZO-a 71 .Kako nastavniku/voditelju VT-a omogućiti pristup SUVT-u? 1. h) odabrati Promijeni zaporku. g) popuniti polje Korisničko ime (korisničko ime sadržava i naziv škole. Potvrda o uplati osnivačkog pologa Rezultat poduzete aktivnosti: Drugi korak: Predati prijavu u SUVT Trgovački sud 1. i) odabrati Potvrdi. Prijava za upis u Sudski registar 2.

vlasnik računa (upisati naziv tvr tke).grad. jezik i slično). radno vrijeme. Registar obveznika PDV-a i Registar HZMO-a. odabrati Predaj dokument. odabrati Spremi. učenik predaje zahtjev za otvaranje tvr tke Trgovačkom sudu. odabrati Dodaj (u navigacijskom dijelu stranice). .otvaranje računa na uvodnoj stranici. . Status Osnovno: Status: - Potvrda o otvaranju privremenog računa Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Potvrda o uplati osnivačkog pologa Obrazac Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! 72 73 . Primjer pravilno popunjena zahtjeva za otvaranje žiro-računa Popuniti polja predviđena za unos podataka! Otvaranje žiro-računa Broj računa: Vlasnik računa (naziv tvr tke): Adresa: Grad: Bilješka: 5900001-1000000022 Osnovno Tiko d. 3. popuniti polja: . 4.adresa. ovlaštena osoba tvr tke popunjava osnovne podatke o tvr tki koji se ne popunjavaju u obrascima za registra ciju na Trgovačkom sudu (dodatak adresi. jedna od ovlaštenih osoba treba prijaviti tvr tku u Registar Zavoda za statistiku.o. 5. 2.Postupak koji morate provesti je sljedeći: 1. Nakon što je tvr tka upisana u Registar poslovnih subjekata. odabrati aplikaciju BANKA . Trgovački sud odobrava zahtjev i upisuje tvr tku u Registar poslovnih subjekata SUVT-a. učenik predaje zahtjev za otvaranje žiro-računa u Banci. 2. vježbenička tvr tka.o. 3. 4. Banka otvara žiro-račun i uplaćuje temeljni kapital.. trgovina na veliko namještajem Lastovska 23 Zagreb - • Kako predati zahtjev za otvaranje žiro-računa u Banci? 1. Nakon toga.

odabrati Dodaj. 8.00 kn (slovima: tristotinetisućakuna) u stvarima a) PRAVNI OBLIK: Društvo s ograničenom odgovornošću b) OSNIVAČKI AKT: Izjava o osnivanju d. III.000. ponoviti za svaku djelatnost. Popisati učenike -direktore a) odabrati kar ticu Direktori-učenici: I. odabrati Dodaj. IV. II.Kako predati zahtjev za otvaranje tvrtke Trgovačkom sudu? 1.o. Lastovska 23 Zagreb Sjedište: Matični broj: Predmet poslovanja/djelatnost: Članovi društva/osnivači: 090000781 Kar tice se ne će moći popuniti ako prije unosa nije popunjena baza podataka VETIS-a 51. Popisati sve djelatnosti tvrtke a) odabrati kar ticu Djelatnosti: I. b) skraćeni naziv. o. odabrati Spremi. Popisati nastavnike-direktore a) odabrati kar ticu Direktori-nastavnici: I.000. IV. 10.000. odabrati Spremi. o. Popuniti polja: a) puni naziv. II. Odabrati aplikaciju Trgovački sud na uvodnoj stranici. I. 9. i II.1 – Trgovina na veliko namještajem EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB Temeljni kapital društva iznosi 700.i II. Odabrati Predaj dokument.. Odabrati kar ticu Osnovno. Odabrati Dodaj. o.00 Vidi pravilno upisano polje temeljnog kapitala! 74 75 . 2. 7. II.47. III. odabrati Spremi. Odabrati Spremi. e) mjesto. 4. odabrati nastavnika. odabrati Spremi. ponoviti za svakog nastavnika-direktora. d) kućni broj. IV. popuniti polja: ➢ broj priloga. odabrati Djelatnost. odabrati Dodaj. ponoviti za svakog učenika-direktora. III. g) temeljni kapital. I. Obvezno popuniti sve kar tice i priloge! Primjer pravilno popunjena zahtjeva za otvaranje tvrtke pri Trgovačkom sudu Direktori učenici Direktori nastavnici Vlasnici Djelatnosti Prilozi Trgovački sud Naziv: Puni naziv: Skraćeni naziv: Ulica: Kućni broj: Mjesto: Tiko d.00 kn (slovima: sedamstotinatisućakuna) i une sen je u cijelosti u novcu i 300. ➢ broj stranica. od 26. 3. ➢ naziv priloga. odabrati učenika.) 5. odabrati Dodaj.o. vježbenička tvr tka. o. h) pravni oblik (d. 6. trgovina na veliko namještajem Tiko d. f ) predmet poslovanja/djelatnost. 2007. II. o. Tvr tka Temeljni kapital: Pravni odnosi: Žiro-račun: Žiro-račun: Iznos sredstava na računu: Ostalo: Prethodni dokument: Zamjenski dokument: Status Osnovno: Status: 5900001-1000000022 700. III. 10. Popisati priloge koji se predaju Trgovačkom sudu a) odabrati kar ticu Prilozi: I. c) ulica. o.

Ispis dokumenta Svi prilozi se upisuju na jedinstven način.direktora Društva Popis osoba ovlaštenih za zastupanje Ovjera potpisa člana Uprave Društva Odluka o poslovnoj adresi 1 1 1 1 1 Rješenje Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! 5 6 Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! 7 8 Nakon unosa potrebnih priloga dokument obavezno Spremiti! Obrazac Vlasnici Direktori . Kod svakog novog unosa odabrati aplikaciju Dodaj i nakon upisa odabrati Spremi. Izjava o osnivanju/Društveni ugovor Ponoviti kod svakog novog unosa ! Prilozi koje je potrebno unijeti! Odluka o imenovanju članova Uprave Prilozi Odluka o poslovnoj adresi Dodaj Naziv priloga 1 Ovjera potpisa Prilozi koje je potrebno unijeti! 2 Listova Izjava o osnivanju Potvrda o uplati osnivačkog pologa 3 1 Zastupnici 3 4 Izvješće revizora Popis članova osnivača Odluka o imenovanju člana Uprave .nastavnici Djelatnosti Prilozi Primjer pravilno popunjene kar tice s prilozima (koja se nalazi u zaglavlju dokumenta) koju je potrebno popuniti pri prijavi Trgovačkom sudu. 76 77 .učenici Direktori .

Registarski broj: 1. EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB Lastovska 23 10 000 Popuniti polja 385/01/503-319 predviđena za 385/01/221-018 unos podataka! 5900001-1000000022 društvo s ograničenom odgovornošću vlasništvo škole domaći kapital 51..o.nastavnici Djelatnosti Prilozi Obrazac 78 .o.o. Prijava Zavodu za statistiku MBR: Matični broj: 8596323 00000000000 23. ŽR: Pravno-ustrojbeni oblik: 6. Ostalo: Oblik vlasništva: Podrijetlo kapitala: Djelatnost: Status Osnovno Ispis prijave Dokument obvezno Spremiti! Status: - Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Obavijest o razvrstavanju Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! 79 Obrazac Vlasnici Direktori . Naziv vježbeničke Potpuni naziv: tvr tke: Skraćeni naziv: Oznaka 3.učenici Direktori .1 4.o.47. Sjedište: Škola/grad: Ulica i kućni broj: Poštanski broj: Telefon: Faks: Broj žiro-računa: Tiko d.Primjer popunjene kar tice s popisom djelatnosti (nalazi se u zaglavlju dokumenta).47. trgovina na veliko namještajem Tiko d. Podatci o posebnom registru: Nadnevak upisa u Registar: Djelatnost 2.2 – trgovina na veliko namještajem Naziv Trgovina na veliko namještajem 51. vježbenička tvr tka. Preporuča se odabrati jednu djelatnost od svih predloženih u padajućem izborniku te kod svakog unosa ponoviti aplikaciju Dodaj! Primjer pravilno popunjena zahtjeva pri Zavodu za statistiku. studenoga 2007.

Naziv obveznika plaćanja doprinosa: 7.o. Matični broj građana /MB/: 16.47. Registarski broj . Pošta (broj): 14.Primjer predane prijave poslovnog subjekta HZMO-u Prijava na HZMO o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa 1. Razdoblje do sezonskog obavljanja djelatnosti: Status Osnovno Status: - Ispis dokumenta Tiko d. Mjesec važenja: 8. Matični broj poslovnog viđena za unos Zaglavlje 090000781 subjekta: podataka! 4. Obveznik doprinosa za MO: da 5. Registarski broj obveznika: 00000 Potrebno popu2. bliža oznaka B. Sjedište obveznika plaćanja doprinosa ili podružnice 12. Zagreb Lastovska 23 10 000 Zagreb 00000000 51.prethodni: niti polja pred3. 51. Ulica (objekt. siječnja 2008. Mjesto stanovanja: 18.o. Razdoblje od sezonskog obavljanja djelatnosti: 22. Kućni broj: i samostalni 20.47. Pošta (naziv): plaćanja 21. bliža oznaka sjedišta): 13. vježbenička tvr tka. Radno vrijeme poslodavca: 8. Vrsta obveznika: 8. Šifra grane djelatnosti: 17. Popunjavaju 9.. Ulica (objekt. Djelatnost (prema NKD-u): svi obveznici 10. Općina sjedišta: INOZEMSTVO 6.1 Zagreb Lastovska 23 10 000 Zagreb da Obrazac | Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Status 80 81 . trgovina na veliko namještajem obveznik doprinosa za mirovinsko osiguranje 0 2008. Pošta (naziv): 15.1 23. Obavijesti slati na adresu B: doprinosa 22. Pošta (broj): obveznici 20. Popunjavaju stana): poslodavci 19. Kućni broj: 14. Godina važenja: A. Nadnevak početka plaćanja poslovanja: doprinosa 11.

stup mirovinskog 3. Broj osiguranika za koje se podnosi Obrazac R-S: 5. Obveza poreza na dohodak: 3. Podatci za mjesec: 2.00 0. Broj stranica B koje se prilažu stranici A: 1. Podatci o podružnicama ili poslovnim Podružnice: je di ni c ma (ispua njava se kao I.030. Podatci za godinu: I.010.00 (plaća i drugi): 2. 3. Adresa obveznika: podataka: 5. Obračunati mjesečni iznos 60.o.00 podnošenja stup mirovinskog osiguranja: podataka: 5a. potpuna uplata 16 1 Popuniti polja predviđena za unos podataka! I. MB obveznika: II.023.00 podatci po osiguranja: obvezniku 4b.00 jem se vrši uplata: 3a.00 Status: Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Ispis dokumenta 3b. nosti: Tiko d. Uplata doprinosa za za1.3. trgovina na veliko namještajem Lastovska 23.40 pošljavanje: 7a.26. Identifikator obrasca: 2.00 mirovinskog osiguranja: 4a. Uplata doprinosa za I.1. Zagreb poslodavac . stup 9. Mjesečna obveza doprinosa za osnovno zdravstveno 9. 10. Prethodna godina: kama dobara i 2. 2007. Naziv obveznika: obvezniku podnošenja 4. ulica i broj): Telefon i faks: Brojčana i opisna oznaka (šifra djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji): 090000781 Lastovska 23 10000 Zagreb 385/01/503-319 i 385/01/221-018 51.384.200. naselje.. Podatci za upis: 8596323 Nadnevak početka obavljanja poduzetničke djelat .1 – trgovina na veliko namještajem 0000 2. Uplata doprinosa za os9. prema ko60. Kontrolni nosa za II. Oblik vlasništva: 2. Podatci o isporu. stup mirovinskog osiguranja: 9.40 nosa za zapošljavanje: 6b. Dio iznosa iz III.o.030.o.010. 2008. koja se upisuje .): IV.porezni trgovina na veliko namještajem obveznik: MB ili JMBG porezni broj: Adresa (grad/općina.00 83 Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Obrazac I 82 .00 novno zdravstveno osiguranje: 6a.o. Mjesečna obveza dopriIII. Očekivane isporuke u ježu oporezivanju: idućoj godini: Status Osnovno: - 1. vježbenička tvr tka. Mjesečna obveza dopri1.Primjer popunjene prijave poslovnog subjekta u Registar obveznika PDV-a Obrazac Prijava u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost Porezni broj: 00000 Popuniti polja predviđena za unos podataka! Primjer pravilno popunjenog RS obrasca pri REGOS-u Stranica A Stranica B Obrazac RS.023.47.pravna osoba II. Podatci o 2. trgovačko društvo: vlasništvo škole III..030.00 osiguranje: 5b. Mjesečna obveza doprinosa za I. Vrsta uplate: podatci: 4. Vrsta obveznika: Naziv/ime i prezime osobe Tiko d. stranica A 1.030. Osnovni 3.1.00 0.00 0. Tekuća godina: usluga koje podli.200. vježbenička tvr tka. Uplata doprinosa za II.

00 338.pošta: Boravište .40 338. Obveza prireza porezu na dohodak: 8b.ulica i broj: Prebivalište . muški Perić Pero Br. siječnja 1991. trgovina na veliko namještajem Lastovska 23 10000 Zagreb Ispis dokumenta Adresa sjedišta: Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Radnik: MBG: Stranica A | Stranica B | Stranica B | Nadnevak rođenja: Spol: Prezime: Ime: Ime i prezime Iva Ivić (4E/2007) Pero Perić (4E/2007) Marija Marić (4E/2007) Nakon unosa baze podataka u sustav VETIS-a aplikacijom Dodaj vrši se izbor radnika iz padajućeg izbornika.384. Podatci o obvezniku uplate doprinosa: Naziv obveznika uplate: Tiko d.437.mjesto: Prebivalište .60 Primjer PRIJAVE .pošta: Prebivalište .naselje: Boravište .o. Uplata prireza porezu na dohodak: 9.ODJAVE .40 44. Iznos za isplatu (plaća i drugi primitak/naknada): 3.ulica i broj: Stranica A | Stranica B | Boravište .7b. Podatci o osiguranoj osobi: Ranija prezimena: Ime roditelja: Prebivalište . 1 2 3 od 1 1 1 do 29 29 29 2.PROMJENE o obvezniku uplate doprinosa HZZO-a Prijava na HZZO Zaglavlje Broj osigurane osobe u Zavodu: Broj obveze: Popuniti polja predviđena za unos podataka! - Status Osnovno: Status: Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! 1.naselje: 85 84 . vježbenička tvr tka..mjesto: Boravište .o. Uplata poreza na dohodak: 8a. Nakon unosa zadnjeg radnika koristiti aplikaciju Spremi! Pero Perić (3W/2007) 0101991111111 1.

Tiskanica M1P Obrazac Zaglavlje Osnovno: 1.o. Općina mjesta rada – prebivališta: 5. Osobni broj osiguranika: 2. vježbenička tvr tka.1 trgovina na veliko namještajem Sati/ radno vrijeme: Osiguranik: Minuta/ radno vrijeme: Osiguranje: Status Osnovno: Status: Osnova osiguranja: Nadnevak stjecanja svojstva osiguranika: Radno vrijeme osiguranika: Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Zanimanje: Najviša završena škola: Stručno obrazovanje: Stručna sprema za obavljanje poslova: Država prethodnog zaposlenja: Korisnik invalidske mirovine zbog profesional n e nesposobnosti za rad: Hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata: 86 87 Ime i prezime: Ispis dokumenta Hrvatska Obrazac .Tiko d. Matični broj poslovnog subjekta: Prijava o početku osiguranja 01100001 Popuniti polja predviđena za unos podataka! Puno radno vrijeme Obveznik: Naziv i sjedište obvezni. Matični broj građana: 3.Nadnevak stjecanja statusa osigurane osobe: Nadnevak prestanka statusa osiguranje osobe: Stručna sprema nakon završenog školovanja: Stručna sprema na koju se osigurana osoba prijavljuje u obvezno zdravstveno osiguranje: Naziv radnoga mjesta Primjer prijave o početku osiguranja . Registarski broj obvez00010 nika plaćanja doprinosa: 4. trgovina ka plaćanja doprinosa na veliko namještajem Djelatnost prema NKD-u: 51.47.o..

svi) odabrati radni te potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. korak: SUVT Banka . koristi se modul Vježbenička tvrtka. korak: SUVT Banka – žiro-račun Ulaskom u SUVT Banka .000. Nakon unosa odgovarajućih podataka po trebno je dokument predati (aplikacija Predaj dokument) i spremiti (aplikacija Spremi).00 kn koji daje mjerodavna institucija (SUVT). Nakon što mu je dodijeljeno korisničko ime i zaporka.4 UPUTE ZA KORIŠTENJE VETIS-a/SUVT-a 1. Prije početka unosa podataka u VETIS preporučamo da podrobno proučite upute koje se nalaze u zaglavlju VETIS-a. adresa i grad. osiguranici invalidne osobe kojima se staž osiguranja računa s poveća nim trajanjem): Naziv radnog mjesta zanimanja i osiguranici invalidne osobe: Za ulaz u VETIS potrebno je pokrenuti internetski pretraživač Mozilla Firefox ili Internet Explorer i u adresnu traku upisati https://vetis.žiro-račun ima mogućnost pregleda dodijeljenog broja žiro-računa i iznos uplaćenog kapitala (vidi pod Kartica u zaglavlju dokumenta). 4. Rezultat poduzete aktivnosti je dodijeljen broj žiro-računa i uplaćen temeljni kapital u iznosu od 700. ova godina. a uče nicima nastavnik/voditelj VT-a.3. U prijavi je potrebno popuniti polja predviđena za unos podataka: vlasnik računa. unijeti korisničko ime i zaporku koje smo vam ranije dodijelili za pristup vaše škole s upitnicima na internetskim stranicama Agencije za strukovno obrazovanje u za to predviđena polja i odabrati Ulaz. 3.žiro-račun izbornikom na lijevoj strani vrši se izbor salda Da i aplikacije Pronađi. Na početnoj stranici VETIS-a. svi) odabrati radni te potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. korak: SUVT Trgovački sud Ulaskom u SUVT Trgovački sud u padajućem izborniku na lijevoj strani iz predloženih statusa dokumenata (radni.5. Nastavnik/voditelj VT-a ima pristup podatcima svih VT-ova u školi.otvaranje bankovnog računa .u padajućem izborniku na lijevoj strani iz predloženih statusa dokumenata (radni. svaki učenik i nastavnik ima mogućnost prijave u SUVT i osnivanje nove tvr tke. korak: Vrsta osnovice (svota osnovice ili svota plaće): Radno mjesto (zanimanje. Rad u SUVT-u namijenjen je prvenstveno učenicima/radnicima VT-a u školi. ova godina.otvaranje računa Status Osnovno: Status: - Ispis dokumenta Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Ulaskom u SUVT Banka . Time se otvara zahtjev za registraciju VT-a pri Trgovačkom sudu.aso. Obrazac | 88 89 . Modul SUVT Banka . kao i redni broj prijave i uvid o uplaćenom iznosu temeljnoga kapitala (vidi pod Opis u zaglavlju dokumenta). Time se otvara zahtjev za otvaranje žiro-računa u Banci SUVT-a. Pristup nastavnika SUVT-u omogućava voditelj VETIS-a/administrator u školi. 2.hr:8443. između niza aplikacija za registraciju tvr tke u SUVT-u. Za rad u Središnjem uredu vježbeničkih tvr tki učenici i nastavnici trebaju imati svoje podatke za spajanje (korisničko ime i zaporku).

). radnicima. naziv priloga i broj stranica (prvi prilog sadrži tri. faksu. Druga kartica koja se popunjava nosi naziv Direktori-učenici. mrežnim stranicama. skraćeni naziv. oblik vlasništva.Registar u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. žiro-račun. Takav dokument je potrebno Spremiti.d.U predloženom obrascu potrebno je popuniti polja: puni naziv tvr tke. temeljni kapital (u polje temeljnoga kapitala upisuje se: temeljni kapital iznosi 700. Time se otvara novi zahtjev za registra ciju tvr tke u SUVT ZS . ne koristi se aplikacija Predaj dokument. pri čemu se koristi izbornik za pravno -ustrojbeni oblik (odabirom d. Prva kartica koja se popunjava nosi naziv Vlasnici. e -pošti.o. Izvješće revizora. obliku vlasništva . Ovdje postoji mogućnost ispisa fakture odabirom aplikacije Ispis računa. te nakon prikaza kar tice Osnovno (koja sadrži podatke koji se odnose na registarski broj (Trgovački sud). radnici…). brojeve dodijeljenih žiro -računa. matični broj prema NKD-u (Zavod za statistiku).Registar obveznika PDV-a (prijava u Registar obveznika PDV-a) 91 . Ovu kar ticu moguće je popuniti ako je prethodno škola pripremila bazu podataka u VETIS-u. Potvrda o uplati osnivačkoga pologa. ili d. koristi se aplikacijom Dodaj te naknadno sprema podatke aplikacijom Spremi.o. Doku ment je tada spreman za daljnju obradbu u SUVT-u.00 kn).000. Druga kar tica (što se nalazi u zaglavlju dokumenta. Sadrži podatke o radnicima tvr tke (unos podataka je moguć ako je popunjena baza podataka u VETIS-u). Ova se kar tica popunjava ako je prethodno pripremljena baza podataka u VETIS-u. Dodaju se podatci pod Ostalo. U tom je slučaju podatke potrebno samo spre miti odabirom aplikacije Spremi. Rezultat poduzete aktivnosti je dodijeljen MB prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD). pravno-ustrojbeni oblik. korak: Vježbeničke tvrtke Ovo je aplikacija u koju unosimo osnovne podatke o tvr tki (adresa. Ako unos nije bio uspješan. odabirom vlasništvo škole.000. broj pod kojim se vodi prijava u Poreznoj upravi. podatci o vlasnicima tvr tke. ova godina. U njoj je potrebno popuniti sva prazna polja. Podatci se unose pod Osnovno. brojevima telefona. a ostali jednu stranicu). odabirom domaći kapital. iznos sredstava na računu (upisuje se 700. privatno. banka.sustav automatski povlači iz baze podataka u VETIS-u. korak: SUVT PU . svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. Treća kar tica nosi naziv Fakture. potpuni naziv tvr tke. U padajućem se izborniku na lijevoj strani odabire aplikacija radni već postojećega dokumenta koji ima status Novi i nastavlja se s unosom podataka. Nužno je vratiti se na početnu stranicu obrasca i odabirom aplikacije Predaj dokument i Spremi završava se unos dokumenta koji dobiva status Predan.o. Po završetku odabrati aplikaciju Predaj dokument. Nakon unosa potrebnih priloga (Izjava o osnivanju. U tom će slučaju sustav automatski prenijeti podatke o nastavniku/voditelju VT-a koji ima definiranu ulogu kao VT administrator škole (u većini slučajeva). mjesto. kao i redni broj prijave u HZZO-u i HZMO-u. članovi Dru štva/osnivači.Registar Ulaskom u SUVT ZS . a koju je potrebno popuniti) nosi naziv Radnici.00 kn u zalihama robe). Peta kartica nosi naziv Prilozi. a potrebno je unijeti podatke o adresi. 6. Nakon unosa svih potrebnih podataka dokument je potrebno predati koristeći aplikaciju Predaj dokument i spremiti odabirom aplikacije Spremi. adresu. ulica. 5. Kod unosa podataka koristi se ista aplikacija kao i kod prethodne kartice. Treća kartica nosi naziv Direktori-nastavnici. u tom slučaju sustav automatski preuzima podatke o učenicima/radnicima VT-a i predlaže ih u padajući izbornik. predmet poslovanja/djelatnost. u tom slučaju sustav automatski preuzima podatke o učenicima/radnicima VT-a i predlaže ih u padajući izbornik. kod svakog novog unosa učenika koristimo aplikaciju Dodaj.). unoseći broj priloga. kućni broj. za oblik vlasništva (koristimo izbornik. Za svaki novi unos koristimo aplikaciju Dodaj (otvara se mogućnost izbora različitih dje latnosti u padajućem izborniku).Registar. djelatnost .000. pokreće se ponovno aplikacija Trgovački sud na 90 uvodnoj stranici. Nakon unosa podataka kar ticu je potrebno spremiti koristeći aplikaciju Spremi. radnim satima. na dnevak upisa u Registar. e -pošta.00 kn u novcu i 300. broj žiro-računa. Četvrta kartica odnosi se na djelatnost koju VT obavlja te nosi naziv Djelatnost. Rezultat poduzete aktivnosti je dodjela registarskog broja koji daje mjerodavna institucija (SUVT). skraćeni naziv tvr tke. nakon čega je dokument potrebno Spremiti. popis članova osnivača. preporuka je da se izabere samo jedna djelatnost koja se ne bavi proizvodnjom. Dio podataka koji se odnosi na registarski broj. državno i mješovito vlasništvo) i podrijetlo kapitala (koristimo izbornik. jeziku kojim se služe u VT-u. korak: SUVT ZS . popis osoba ovlaštenih za zastupanje. Kod svakog novog unosa podataka koriste se aplikacije Dodaj i Spremi. web.VETIS će automatski prenijeti iz baze podataka).o. školu. ovjera potpisa članova Društva i Odluka o poslovnoj adresi) potrebno je dokument Spremiti. pravni odnosi (d. Nakon unosa gore navedenih podataka prelazi se na popunjavanje ostalih kar tica u zaglavlju dokumenta. ako se želi nastaviti s unosom u već postojeći zahtjev. jezik. nakon čega treba odabrati aplikaciju Dodijeli broj kako bi sustav automatski dodijelio kronološki broj fakturi. strani i mješoviti kapital). broj telefona. Na lijevoj strani se koristi aplikacija Pronađi i u padajućem se izborniku bira odgovarajuća tvr tka. radni sati. Ako je broj vlasnika veći od jedan. Za svaki novi unos odabrati aplikaciju Dodaj i nakon unosa svih učenika odabrati aplikaciju Spremi. Za svaki novi unos priloga koristi se aplikacija Dodaj. Ako VT želi registrirati više od jedne djelatnosti. 7. podrijetlo kapitala. Kod sljedećeg unosa podataka. Odluka o imenovanju člana Uprave Društva. grad. Ovu kar ticu moguće je popuniti ako je prethodno škola pripremila bazu podataka u VETIS-u.

Dio podataka koji se odnosi na naziv. 9. ulicu i kućni broj. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven porezni broj što ga dodjeljuje mjerodavna institucija. Dio podataka koji se odnose na poreznog obveznika. korak: SUVT PU .Obrazac PD (Prijava poreza na dobit) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni.Tiskanica M11-P (Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. brojčanu oznaku djelatnosti. oznaku općine. korak: SUVT PU . korak: SUVT PU . djelatnost i MB-porezni broj sustav će prenijeti iz baze podataka u VETIS-u. Dio podataka koji se odnosi na matični broj. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. sjedište i djelatnost sustav će prenijeti iz postojeće baze podataka u VETIS-u. adresu (podatci koji se odnose na sve obveznike plaćanja doprinosa) i MB. U dokument Bilanca unosimo sve podatke predviđene za unos podataka pod polja Aktiva i Pasiva. pri čemu koristimo aplikacije Predaj dokument i Spremi. brojčanu oznaku.Račun dobiti i gubitka potrebno je unijeti sve podatke u za to predviđena polja. ova godina. šifru grane djelatnosti. Nakon unosa svih potrebnih podataka dokument je potrebno predati i spremiti. Dio podataka koji se odnosi na naziv. Nakon unosa ostalih potrebnih podataka dokument je potrebno predati i spremiti. broj žiro-računa. korak: SUVT PU . MB. naziv dje latnosti i naznaku djelatnosti sustav će prenijeti iz postojeće baze podataka u VETIS-u.Obrazac TZ (Obračun članarine Turističkoj zajednici) 92 Ulaskom u SUVT PU .Bilanca Ulaskom u SUVT PU . djelatnost. Dio podataka koji se odnose na naziv.Obrazac PDV-K (Prijava poreza na dodanu vrijednost) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa doku menata (radni. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. naziv banke. ova godina.Obrazac TZ (Obračun članarine Turističkoj zajednici) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokume nata (radni. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci.sustav će automatski prenijeti iz baze podataka VETIS. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. vrstu obveznika. 13. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. telefon i faks. pri čemu koristimo aplikacije Predaj dokument i Spremi. Potrebno je popuniti polja predviđena za unos podataka. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. naziv obveznika.Obrazac PD (Prijava poreza na dobit) Ulaskom u SUVT PU . MB.Obrazac PDV Ulaskom u SUVT PU . adresu. mjesto stanovanja i adresu (podatci što ih popunjavaju poslodavci) sustav će prenijeti iz baze podataka VETIS-a.RDG (Račun dobiti i gubitka) Ulaskom u SUVT PU . svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. pri čemu koristimo aplikacije Predaj dokument i Spremi.Obrazac PDV u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. 14. korak: SUVT PU . Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. 11. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. ova godina.Obrazac PDV-K (Prijava poreza na dodanu vrijednost) Ulaskom u SUVT PU . nadnevak početka poslovanja. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. dje latnost i MB sustav će prenijeti iz baze podataka u VETIS-u. adresu.Registar obveznika PDV-a (prijava u Registar obveznika PDV-a) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. korak: SUVT (H)ZMO . Otvara se prijava za upis tvr tke u Registar obveznika PDV-a. ova godina. MB. ova godina. korak: SUVT PU . Dio podataka koji se odnosi na poreznog obveznika. općinu sjedišta. u ovom slučaju SUVT. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. ova godina. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj.Ulaskom u SUVT PU . Nakon unosa svih potrebnih podataka dokument je potrebno predati i spremiti. 10. početak obavljanja djelatnosti . 8.Tiskanica M11-P (Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa) Ulaskom u SUVT (H)ZMO . sjedište. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj.Bilanca u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. U dokument SUVT . ova godina. ova godina. 93 . brojčanu i opisnu oznaku djelatnosti. 12. mjesto.RDG u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni.

Nakon što su uneseni svi potrebni podatci na stranici B. općina. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. Koristeći aplikaciju Ispis dokumenta tvr tka kojoj su doznačena sredstva ima dokaz uplate (Nalog za plaćanje). a na stranici B podatke o radnicima/učenicima. spol.plaćanje Tvrtka koja plaća koristi sljedeći postupak: Ulaskom u SUVT Banka . ime i prezime osiguranika) sustav će preuzeti iz baze podataka. radnika. Dio podataka koji je potrebno upisati sustav će prenijeti iz baze podataka VETIS-a. pri čemu koristimo aplikacije Predaj dokument i Spremi. MB) i Obveznik (naziv obveznika. a. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. Potrebno je na stranici A unijeti osnovne podatke o obvezniku i kontrolne podatke.Obrazac RS Ulaskom u SUVT REGOS . korak: Kako koristiti modul SUVT Banka . Dio podataka koji se odnosi na naziv obveznika. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven osobni broj osiguranika što ga dodjeljuje mje rodavna institucija (SUVT). ime roditelja moguće je preuzeti iz popunjene baze podataka su94 stava VETIS-a. podatke je potrebno spremiti koristeći aplikaciju Spremi. ova godina.Odjava osiguranika s HZMO-a) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. korak: SUVT (H)ZMO . Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. Dio podataka koji se odnosi na Osnovno (registarski broj. pod uvjetom da je baza popunjena. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi.plaćanje u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. općinu.Tiskanica M2-P (Prijava o prestanku osiguranja . dokument je potrebno predati i spremiti koristeći aplikacije Predaj dokument i Spremi. potrebno je dokument predati i spremiti. 15. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. Izborom dokumenata na li jevoj strani dobiva se uvid u tvr tku koja je izvršila plaćanje (prema broju žiro-računa i nazivu tvr tke). Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven broj osigurane osobe u zavodu što ga dodjeljuje mjerodavna institucija (SUVT). Da bi sredstva bila prebačena. prezime i ime (osiguranika). U dokument koji nosi naziv Plaćanje (Nalog za plaćanje) unosimo podatke u za to predviđena polja. djelat nost.Odjava osiguranika s HZMO-a) Ulaskom u SUVT (H)ZMO .Tiskanica T2 (Prijava-odjava-promjena o obvezniku uplate doprinosa HZZO-a) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven registarski broj obveznika što ga dodjeljuje mjerodavna institucija (SUVT). nakon unosa. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj.Tiskanica M1-P (Prijava o početku osiguranja) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni.Obrazac RS u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. nužno je vratiti se na početnu stranicu A. ova godina. korak: SUVT REGOS . korak: SUVT (H)ZZO . gdje se cjelokupni dokument sprema koristeći aplikacije Predaj dokument i Spremi.Tiskanica M2-P (Prijava o prestanku osiguranja . 16. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. Tvrtka kojoj su doznačena sredstva koristi sljedeći postupak: Ulaskom u SUVT Banka . ova godina.plaćanje u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvr tke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. osnovu osiguranja sustav će prenijeti iz baze podataka VETIS-a ako je baza popunjena.Tiskanica T2 (Prijava-odjava-promjena o obvezniku uplate doprinosa HZZO-a) Ulaskom u SUVT (H)ZZO . adresu. MB. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven osobni broj osiguranika što ga dodjeljuje mje rodavna institucija (SUVT).Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. ova godina. potrebno je Prihvatiti dokument. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. Dio podataka koji se odnosi na registarski broj. ova godina. nadnevak rođenja. Nakon što su uneseni potrebni podatci u za to predviđena polja za unos. 95 . 19. ova godina. 17. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven broj identifikatora obrasca što ga dodjeljuje mjerodavna institucija (SUVT). svi) odabrati ova godina i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi. prezime i ime. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. Kod svakog novog unosa radnika po trebno je koristiti aplikaciju Dodaj. Nakon što smo unijeli potrebne podatke. Dio podataka koji se odnosi na broj žiro-računa i nadnevak sustav će prenijeti iz baze podataka. 18. korak: SUVT (H)ZMO .Tiskanica M1-P (Prijava o početku osiguranja) Ulaskom u SUVT (H)ZMO . naziv i sjedište.

➢ Posebne račune vezane za uplate koje se odnose na pojam Porezna uprava PDV. ova godina i svi) odaberemo ova godina ili svi te potvrdimo izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi. ➢ Kod ostalih modula koji su uključeni u rad SUVT-a postupak za uvid u status pre dane prijave (status: novi. odbijen.5 BANKA SREDIŠNJEG UREDA VJEŽBENIČKIH TVRTKI Poslove platnog prometa u zemlji obavlja Banka Središnjeg ureda vježbeničkih tvrtki pri Agenciji za strukovno obrazovanje. bit će spreman za obradbu koju vrši mjerodavna institucija (odnosno SUVT). koji će dokument prihvatiti na određenoj instituciji ili odbiti s tim što će u polju Status biti naveden razlog odbijanja dokumenta. ➢ Ako se želi dobiti uvid u status predane prijave (status: novi.5. u padajućem izborniku na lijevoj strani iz predloženih statusa dokumenta (radni. predan. Sveti Duh 129. ➢ Mogućnost prelaženja iz jednog modula u drugi. stup i Doprinos za zdravstveno osiguranje.u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. prihvaćen) Prihvaćen (što ga je prihvatila mjerodavna institucija SUVT-a). mogu se pronaći u uputama o korištenju SUVT-a na mrežnoj stranici Agencije za strukovno obrazovanje na 37. radi se s pomoću aplikacije Uvodna. Doprinos za mirovinsko osiguranje II. Ovlaštena je licencijom EUROPEN-a za pružanje usluga poslovanja u najvećoj svjetskoj mreži vježbeničkih tvr tki . svi) odabrati ova godina ili svi te potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi (ovaj postupak koristimo u modulu SUVT Banka .EUROPEN (preko 5500 vježbeničkih tvr tki u 44 zemlje svijeta).VB Zagreb .VAŽNE NAPOMENE: ➢ Nakon unosa svih podataka u dokument potrebno je koristiti aplikacije Predaj dokument i Spremi u svim modulima koji su uključeni u rad SUVT-a. ova godina. Doprinos za mirovinsko osiguranje I. odnosno na uvodnu stranicu Vježbeničke tvrtke gdje se nalazi popis svih modula koji su uključeni u rad SUVT-a. Prispijećem devizne doznake iz inozemstva za određenu vježbeničku tvr tku.EUROPEN. 96 97 . U padajućem je izborniku na lijevoj strani potrebno odabrati odgovarajuću djelat nost i potvrditi izbor djelatnosti s aplikacijom Pronađi. koja se nalazi na adre si: Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića Zagreb.VETIS-a. Za poslovanje u međunarodnome platnom prometu vježbeničkih tvr tki koriste se usluge banke za međunarodni promet .EUROPEN.otvaranje računa). stup. Porezna uprava PD. Prijavom vježbeničke tvr tke u sustav EUROPEN-a tvr tke mogu poslovati diljem svi jeta. i to preko informacijskog sustava strukovnog obrazovanja . stranici. odbijen i prihvaćen) Prihvaćen (što ga je prihvatila mjerodavna institucija SUVT-a) je sljedeći: . Banka će izvršiti uplatu inozemnoj banci. 3. predan.za plaćanje računa u inozemstvu ispunit će obrazac za plaćanje u inozemstvu (Nalog 14) i poslati ga na e -mail Banke: infovbzagreb@gmail. Porezna uprava TZ. Kada dokument dobije status Predan. Banka će knjižiti prispjelu uplatu na devizni račun vježbeničke tvr tke. ➢ Ispravno unošenje brojčanog iznosa u dokument vrši se bez točke i zareza (sustav sam dodjeljuje određene oznake). i to: .com. Ostvarene poslove s inozemstvom provest će se preko VB Zagreb . ➢ Mogućnost uvida u popis registriranih vježbeničkih tvr tki prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti imate korištenjem aplikacije Registar vježbeničkih tvrtki. Ovaj se postupak provodi kako bi dokument dobio status Predan.

U tu svrhu moderniziran je nastavni program Vježbenička tvr tka koji potiče učenike i učenice na kritičko promatranje gospodarske stvarnosti i postupno aktivno uključivanje u same gospodarske tijekove. Svaka od navedenih institucija. Hrvatska gospodarska komora. važno je uspostaviti dobru suradnju obrazovnoga i gospodarskog sektora.3. što je nužno za što kvalitetnije poslovanje vježbeničkih tvr tki. potiče učeničko poduzetništvo i druge oblike njihova kreativnog izražavanja. rada i poduzetništva zainteresirani su za razne oblike suradnje sa školama. čime bi se škole mogle povezati s par tnerskim tvr tkama. učenici i njihovi nastavnici. UPRAVLJANJE VJEŽBENIČKOM TVRTKOM U središtu ovog poglavlja je primjenjivost materijala u praksi. obrazovanja i špor ta te Agencija za strukovno obrazovanje razvijaju institucionalnu suradnju i otvaraju mogućnosti za što boljom suradnjom sa strukovnim školama. na sebi odgovarajuće načine. 4. Da bi se sve navedeno dobro provelo. a Ministarstvo znanosti. nudeći mogućnosti financiranja raznih projekata . Posljednjih nekoliko godina sadržaj programa Vježbenička tvr tka doživljava sve širu primjenu u strukovnom školstvu. 98 Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost 99 .6 INTERAKTIVNO POVEZIVANJE S BITNIM INSTITUCIJAMA Agencija za strukovno obrazovanje zauzima se da poduzetništvo postane bitan segment djelovanja u školi i izvan nje. što je vrlo važno. Hrvatska obr tnička komora i Ministarstvo gospodarstva.o čemu se svake godine obavještava javnost i na suradnju se pozivaju škole.

4.povjerenstvo koji će provesti natječaj. Razgovor za posao Kako bi program Vježbeničke tvr tke i u ovom segmentu proveli u uvjetima što sličnijim pravim gospodarskim. RADNI LIST 1 – PLAN POTREBNIH RADNIKA 2.1 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA 4. nužno je početi sa zaprimanjem molbi tako rano da bi se stigli obaviti razgovori sa svim kandidatima (u tom trenutku moramo pretpostaviti da su oni taj uvjet ispunili).o. RADNI LIST 7 – OBRAZAC ZA PROVEDBU INTERVJUA 11. imenovati stručni tim . Voditelji odjela utvrđuju opis poslova.1 na pratećem CD-u naći ćete: 1.1 ZAPOŠLJAVANJE U okviru rada vježbeničke tvr tke krajem četvr tog razreda regrutiraju se novi radnici za sljedeću školsku godinu. Prikazani su organizacijski poslovi od zapošljavanja radnika preko naručivanja robe do rotacija poslova. Odjel administracije bi u ovu svrhu trebao izvršiti sljedeće zadatke: • izraditi plan potrebnih kadrova. dobavljačima i radnicima. iako u ožujku učenici drugih raz reda još ne ispunjavaju uvjet glede završetka drugog razreda. MOTIVACIJSKE TEHNIKE TVRTKE TIKO d. RADNI LIST 8B – UGOVOR O RADU VT-a TIKO 13. Na temelju tako utvrđena profila poželjnoga kandidata (s potrebnim znanjima i vje štinama) određujemo kriterije za provedbu užeg izbora i kriterije konačnog odabira 101 100 . Uz poglavlje 4.4.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1. Uz poglavlje 4. U ovom ćemo poglavlju dati i smjernice za odabir motivacijskih tehnika radnika vježbeničke tvr tke. Poslodavac odabire određen broj kandidata za intervju. U ovom se poglavlju prikazuje vođenje baze podataka za potrebe poslovanja vježbeničke tvr tke. RADNI LIST 3b – NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO u VT-u – administrator . Rotacija poslova. vještine te po trebne i poželjne osobine koje kandidati moraju ispunjavati za svako radno mjesto unutar svoga odjela. RADNI LIST 3a – PRIMJERI NATJEČAJA S INTERNETA 4. • procijeniti pristigle molbe.poslovni tajnik/ca 5.MOLBA 6. a ponekad provodi i ispitivanje znanja i vještina kandidata. RADNI LIST 5B – PRIMJER IZRAĐENOGA EU ŽIVOTOPISA 8. – RADNI LIST 2 4. dokumentacijom. na mrežnoj stranici škole i mrežnoj stranici vježbeničke tvr tke). RADNI LIST 6 – PREPORUKA UČENIKU-RADNIKU VT-a 9. organiziranost ili komunikativnost? Na temelju precizno iskazanih i definiranih zahtjeva radnoga mjesta Odjel administracije kreira i objavljuje natječaj. zahtijeva li liderske osobine ili podrazumijeva timski rad? Je li u pitanju rad s podatcima. RADNI LIST 4 . znanja. • izraditi vremenski plan aktivnosti oko zapošljavanja novih radnika. Je li radno mjesto rukovodeće. Postupak odabira kandidata za neki posao ima uglavnom ustaljeni re doslijed: kandidat podnosi poslodavcu molbu i prilaže svoj životopis uz dokumente o školovanju. potrebne kvalifikacije. • objaviti natječaj za svako pojedino radno mjesto (na oglasnoj ploči u školi.1 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA Tekstovi i radni listovi ovog poglavlja omogućit će pripremu i provedbu projekta zapošljavanja učenika kao radnika u vježbeničkoj tvr tki.o. ANKETA O MOTIVACIJI – RADNI LIST 1 14. ili kontakt s klijentima? Je li nužna preciznost. RADNI LIST 2 – VREMENSKI PLAN AKTIVNOSTI ZAPOŠLJAVANJA NOVIH RADNIKA 3. 4. a posebice pomnjivo odabrati osobe koje će provesti intervju s pozvanim kandidatima.1. • provesti odabir. RADNI LIST 6B – PRIMJER PREPORUKE S INTERNETA 10. RADNI LIST 5A – OBJAŠNJENJE IZRADBE EU ŽIVOTOPISA 7. Poslove oko odabira novih radnika i zapošljavanja provodi Odjel administracije u suradnji s voditeljem vježbeničke tvr tke.2 ORGANIZACIJA RADA PO ODJELIMA Ovo poglavlje prikazuje dva osnovna vida svake organizacije: organizacijski proces (tijek poslova) i strukturu organizacije (ustrojstvo).3 BAZA PODATAKA U svakoj tvr tki imamo jako puno podataka o kupcima. RADNI LIST 8A – OBRAZAC UGOVORA O RADU 12.

prethodno znanje • traženu dokumentaciju • potrebne preporuke predmetnih profesora za rukovodeća radna mjesta • posebna postignuća poduzeća • način pisanja molbe (putem pošte/elektroničke pošte. ➥ Molba ne ponavlja informacije navedene u životopisu . ➥ Mora jasno izražavati kandidatove sposobnosti. premda nisu strogo nužne.. ➥ U molbi treba navesti radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje . Tvr tke često imaju više od jednog otvorenog natječaja i ne želite dodatno usložnjavati situaciju i ostaviti dojam neprofesionalne i nemarne osobe. Npr. (Ovo je najvažniji dio čitave molbe koji će jednog diferencirati između stotina pristiglih.najboljeg kandidata. koristeći prezime osobe kojoj se obraća ili nje zinu funkciju. Nakon unosa nadnevka ostavlja jedan red prazan i potom na lijevoj strani navodi puno ime primatelja. Sažeto i jasno se istakne ono što osobu čini odgovarajućim kandidatom. mjesto) • logotip tvr tke. 102 103 . Kontrolna lista svih informacija koje bi trebao sadržavati svaki objavljeni natječaj sadrži: • podatke o poduzeću (područje. iskustva. ➥ Poslodavcu se nudi konkretan doprinos .ne početi reče nicom 'Javljam se na Vaš natječaj.. ➥ Molba mora imati formu standardnoga poslovnog pisma – u gornji desni kut u prvi red kandidat upisuje svoju adresu. CD: Primjer: ZAPOŠLJAVANJE – RADNI LISTOVI 1 – 8b RADNI LIST 1 – PLAN POTREBNIH RADNIKA RADNI LIST 2 – VREMENSKI PLAN AKTIVNOSTI ZAPOŠLJAVANJA NOVIH RADNIKA RADNI LIST 3a – PRIMJERI NATJEČAJA S INTERNETA RADNI LIST 3b – NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO u VT-U – administrator .naglasiti ono što bi tvr tka dobila ako zaposli upravo tog. ➢ U središnjem se dijelu molbe navode znanja i vještine kojima se može pridonijeti tvrtki kojoj se kandidat obraća.. ➥ Molba ne treba biti duža od jedne stranice. ➥ Pismo započinje s ‘Poštovani g. vještinu prezentacije. za radno mjesto u prodaji zahtijevat ćemo . ljudskih ili financijskih resursa... a ne nekog drugog kandidata. vlastitu reklamu • opis radnoga mjesta/funkcije • mogućnosti napredovanja i druge bitne prednosti koje tvr tka pruža radnicima posebne uvjete. za upravljačke pozicije . ➥ U molbi mora biti očitovana određena 'nota osobnosti' . u drugi red grad i poštanski broj a u treći na dnevak.) • adresu za slanje molbi • rok dospijeća molbi. • Kako napisati dobru molbu za zaposlenje? ➥ Molba mora biti pisana ciljano – kandidat se obraća konkretnom poslodavcu i mora pokazati da razumije s kim komunicira. a i stil pisanja reći će puno o kandidatu.) ➢ U završnom se dijelu odgovara na pitanje Zašto baš ta tvrtka?.poslovni tajnik/ca RADNI LIST 4 – MOLBA RADNI LIST 5A – OBJAŠNJENJE IZRADBE EU ŽIVOTOPISA RADNI LIST 5B – PRIMJER IZRAĐENOGA EU ŽIVOTOPISA RADNI LIST 6 – PREPORUKA UČENIKU RADNIKU VT-a RADNI LIST 6B – PRIMJER PREPORUKE S INTERNETA RADNI LIST 7 – OBRAZAC ZA PROVEDBU INTERVJUA RADNI LIST 8A – OBRAZAC UGOVORA O RADU RADNI LIST 8B – UGOVOR O RADU VT TIKO MOLBA • ZNAČENJE ➥ Naslovnica i uvod u životopis. privitci. poštanski broj i grad. naziv tvr tke..besprijekornu vještinu organizacije vremena. veličina.. konkurentskih molbi. Glede zahtjeva o informatičkoj pismenosti i korištenju stranoga jezika poželjno je navesti potrebnu razinu tog znanja: za neke radne pozicije bit će to elementarno i osnovno poznavanje. Značajke koje kandidat treba posjedovati potrebno je podijeliti na one koje mora imati da bi mogao obavljati određeni posao i one koje su poželjne kako bi se radnik što prije privikao na nove radne uvjete i bio uspješniji u svom poslu. a za neka radna mjesta napredno i aktivno korištenje. ‘S poštovanjem’. ➥ Pismo treba završiti poslovnim tonom (‘Srdačan pozdrav’. njegovu funkciju. ili slično)./gđo’. adresu. Molba ne treba izgledati kao da se univerzalno šalje na različite natječaje.koriste se potpune reče nice.'. Poželjno je da se istaknu razlozi zbog kojih kandidat posebno cijeni tvr tku. prednosti i potencijalni doprinos budućoj tvr tki. itd.naglašava informacije kojih u životopisu nema ili koje u životopisu ne dolaze do izražaja. sadržaj profesionalno napisane molbe treba biti podijeljen u tri osnovna paragrafa: ➢ U prvom se navodi zašto se kandidat javlja na natječaj.vještinu komunikacije s klijentom.

Navodi se točan naziv tvr tke. poslijediplomski studij. ➾ dodatno svjedoče o kandidatu/kinji kao svestranoj osobi. ➥ kratko se opisuje cilj u karijeri koji se jasno odnosi na poziciju za koju se prijavljujete. Poželjno je pripremiti životopis i na jeziku kojega se dobro poznavanje navodi. Dobro je navesti i prosjek ocjena. točnim nazivima institucija i usmjerenja. 4) Radno iskustvo: ➥ tvr tka. razdoblje zaposlenja. broj telefona. prezime. Za PRVO ZAPOSLENJE se u molbi kratko opisuju stečena znanja tijekom formalne naobrazbe koja se izravno tiču radnoga mjesta za koje se kandidat/kinja prijavljuje. pozicija. tvr tka. posebice ako je on vrlo uspješan. 6) Aktivnosti: ➥ članstvo u društvima. 5) Poznavanje jezika i računalnih aplikacija: ➥ koje jezike i računalne aplikacije kandidat/kinja poznaje i stupanj poznavanja. uvijek s točnim razdobljima. Radno iskustvo se navodi u obrnutome kronološkom redu (sadašnje zaposlenje. Nenavođenje broja telefona ili elektroničke adrese bit će shvaćeno kao površnost. alate koje je kandidat koristio (računalne. kratak sadržaj. točno razdoblje u kojemu se radilo (mjesec i godina). Informacije se navode u obrnutom kronološkom redoslijedu. opisujući kandidatove/kinjine osobine u skladu s osobinama koje se traže natječajem. jer su bitan podatak o kandidatu/kinji (svjedoče o njegovoj/zinoj angažiranosti i širini interesa). Cilj preporuke je pomoći selekcijskom povjerenstvu da dobije bolji uvid u kandidatove/kinjine kvalitete kako bi lakše odlučilo o odabiru. adresa. Navode se čak i tečajevi ili seminari koji nemaju izravnu vezu s pozicijom za koju se prijavljuje. kratak opis tvr tke. odgovornosti. pozicija. nadnevak i mjesto rođenja. 2) Podatci o formalnoj edukaciji: ➥ srednja škola. Nastojati navesti razloge odlaska s pojedinih radnih mjesta i biti spreman/na na pitanja o motivaciji promjene radnoga mjesta na intervjuu. projekti. fakultet. Ako se prilažu preporuke u pisanome obliku. ➾ honorarne poslove koje je kandidat obavljao. 9) Preporuke: ➥ navode se imena nekoliko bivših profesora ili poslodavaca koji su spremni dati preporuku (ime. od kandidata/kinje se može tražiti da priloži jedno ili više pisama preporuke. elektronička adresa). 8) Motivacija za poziciju za koju aplicirate. 7) Nagrade i priznanja: ➥ čak i kad nisu izravno vezani uz posao za koji se kao kandidat natječete ➾ prikazuju vas u lijepome svjetlu. elektronička adresa (e -mail). što pruža dokaz o početnom kontaktu sa svijetom rada. Molbom kandidat izražava svoju spremnost da pruža dodatne informacije i daje upute kako ga se može kontaktirati. Ovisno o natječaju. strane jezike). ➾ Navode se njihov točan naziv. Prije treba utvrditi je li osoba spremna potvrditi ili dati preporuku kako sebe i nju ne biste doveli u neugodnu situaciju. broj telefona. način provedbe slobodnog vremena i hobiji. ŽIVOTOPIS Sadržaj životopisa 1) Osobni podatci: ➥ ime. kandidat/kinja bi trebao/la navesti mjesta na kojima se obavljala praksa tijekom osposobljavanja. uz to da ga svakako lektorira osoba koja profesionalno poznaje jezik. Ne smije se pretjerivati u ocjenama jer postoji mogućnost da će znanje biti testirano. pa redom prema prvom zaposlenju). Špor tska aktivnost govori o kandidatu/kinji kao aktivnoj osobi. poziciju na kojoj se radilo te kratak opis zaduženja. mjesto. seminari. vrijeme održavanja (od – do) i naziv institucije. 105 . timskom igraču te o disciplini. kvalitetno napisana molba ne će promaći ničijoj pozornosti i sadržavat će informacije koje će poslodavca zainteresirati. PREPORUKE Pismo preporuke je pismo koje za kandidata/kinju piše profesor (akademsko pismo preporuke) ili poslodavac (profesionalno pismo preporuke). navode se kontakt-informacije osobe koja je pisala preporuku kako bi poslodavac mogao s njom stupiti u kontakt procijeni li to potrebnim. a treba naglasiti i projekte u kojima se sudjelovalo ili poslovna putovanja (ako su bila važan dio posla ili se čine kao dodatno iskustvo). 104 Ako se natječe za prvo zaposlenje.Iako se u nedostatku vremena odluka poslodavca najčešće temelji samo na informacijama spomenutim u životopisu. 3) Dodatna edukacija: ➥ tečajevi. Opis dosadašnjeg radnoga mjesta ➾ kratak i jasan pregled zaduženja i odgovornosti. Nenavođenje nadnevka rođenja može se doimati namjernim propustom (prikrivanje godina) budeći sumnju poslodavca koju kandidat svakako želi izbjeći.

1. a za odabir kvalificiranih kandidata/kinja možemo koristiti različite metode: intervju. a ne i pitanja koja će se postavljati.2 KOMUNIKACIJA I TIMSKI RAD “Djelujući zajedno.” Franklin Delano Roosevelt Iskonska čovjekova potreba za druženjem uvjetovala je razvoj pokreta timskoga načina rada – timski rad daje čovjeku osjećaj sigurnosti i zajedništva u ostvarivanju postavljena cilja.Pisma preporuke imaju određenu strukturu i uglavnom se pišu na za to predviđenim obrascima koji su najčešće priloženi uz sam natječaj. radne navike. ili ih šalje osoba koja je pisala preporuku. Ako je unaprijed određeno samo područje o kojemu će se govoriti. poznavanje i korištenje istih standarda i tehnologija rada pružaju snažnu motivacijsku podlogu boljega rada skupine. Sinergiju još zovemo »efekt 2 + 2 = 5«. 106 107 . a posebice se obraća pozornost na sljedeća područja: • Odnosi li se molba na sadržaj objavljenog natječaja? • Ispunjava li kandidat/kinja najvažnije uvjete iz natječaja? • Može li se kandidat/kinja dobro predstaviti bez pretjerivanja? • U kojem se području nalaze individualna iskustva i znanja kandidata/kinje? • Ima li zamjetnih „rupa“ u životopisu? • Ima li gramatičkih ili pravopisnih pogrješaka? • Je li formalni oblik molbe zadovoljen? • Kakav je opći dojam o molbi? • Jesu li priloženi traženi privitci/tražena dokumentacija? • Što kaže analiza iskustava stečenih u školi – analiza preporuka? • Što kaže analiza iskustava stečenih tijekom rada? ODABIR NAJBOLJIH KANDIDATA Odabir novih radnika moramo provesti kroz dvije faze: u prvoj fazi utvrđujemo jesu li kandidati/kinje kvalificirani/ne za posao za koji su se prijavili/le. U oba slučaja preporuka mora biti zatvorena u zasebnoj omotnici i mora preko preklopa omotnice imati potpis i/ili pečat osobe koja je pisala preporuku ili institucije u čije ime je preporuku napisala. Sinergiju ćemo definirati kao pojavu da dva ili više članova tima. Završnu fazu selekcije provodi unaprijed utvrđeni tim. Samo pismo nikako ne bi smjelo biti duže od jedne stranice A4 formata (uz standardnu veličinu slova. grafološku procjenu… SELEKCIJSKI INTERVJU Intervju predstavlja međusobno procjenjivanje posloprimca i poslodavca: poslopri mac ima mogućnost izravne prezentacije svojih kvaliteta. aktivnosti i rezultate. Jedan od temelja i razloga postojanja timskoga rada je sinergija. psihološka i tržišna) u djelovanju radnika vježbeničke tvr tke mogli bismo izdvojiti psihološku si nergiju. a u pismu je potrebno navesti: • koliko dugo osoba koja daje preporuku poznaje kandidata/kinju • kakvu vrstu suradnje su imali (poslovna suradnja. formulirana prema zahtjevima konkretnoga radnog mjesta . navika. odnosno uvjerenje da je to odgovarajuća osoba za nuđeno radno mjesto • nadnevak pisanja preporuke • potpis preporučitelja. Ispitivač može svim kandidatima/kinjama postavljati ista. odnos student . a kad ispitivač nema unaprijed određena pitanja što će ih postaviti kandidatu/kinji (već dopušta da se kroz intervju otvaraju određene teme). komunikacijske vještine i osobnost te mogući doprinos tvr tki. između 10 i 12). Između različitih vrsta sinergije (tehnološka. Ovisno o natječaju. govorimo o polustrukturiranu intervjuu. Takav intervju je strukturirani intervju. zajedno sa svim dokumentima. unaprijed pripremljena pitanja. osobne značajke i slično (potkrijepiti nekim činjenicama i primjerima) • pokazati potencijal kandidata/kinje da zadovolji kriterije radnoga mjesta za koje se prijavljuje. a ovaj selekcijski proces najčešće odrađuje voditelj vježbeničke tvr tke. PROCJENA PRISTIGLIH MOLBI Pristigle se molbe moraju pregledati i vrjednovati. troškovna. kvalifikacijski test. menadžerska. Ona proizlazi iz osjećaja zajedništva ljudi koji pripadaju timu. Uzajamna usklađenost rada. Iz preporuke odmah mora biti jasno da osoba preporuča upravo imenovanoga/nu kandidata/kinju. a poslodavac želi predstaviti tvr tku i stvoriti što potpuniju sliku o kandidatu/kinji . djelujući zajedno.ocjenjuje njegovu/zinu motivaciju.nastojeći sve kandidate/kinje ispitati po istim kriterijima i svima pruža jednako vrijeme za predstavljanje. daju veće učinke od onih koji bi se ostvarili zbrojem rezultata pojedinačnih i odvojenih djelovanja radnika neke tvr tke.profesor i slično) • zbog čega preporuča baš tog/tu kandidata/kinju • pruža uvid u kandidatovo/kinjino znanje. pismo preporuke šalje kandidat/kinja osobno. test sposobnosti. ljudi mogu ostvariti ona postignuća kojima se kao pojedinci ne mogu ni nadati. radi se o slobodnom intervjuu. 4.

a nužni su i dobro organizirani i predvidljivi izvršitelji – oni osnovne ideje ostvaruju u praksi. c) potvrditi dnevni red. Ne dopustite da Vam glavom lete misli koje nisu u 109 . zajedničke… Uočavanje područja kompromisa: a) utvrditi dodirne točke. Za napredak tima odgovorne su vođe tima kojih je zadaća usmjeravati tim naprijed kako bi završio zadani zadatak u zadanome vremenu. uloga i stilova njegovih članova: kreatori u tim unose nove i neobične ideje.sor tirati potrebe u kategorije: međusobno isključive. d) pripremiti prostoriju za sastanke. 9. Dogovor: a) oblikovati formu sporazuma. c) utvrditi sukobe interesa . Sve te radne sastanke tijekom godine povezuje menadžer tvr tke: određuje teme i ciljeve. poželjno je posjedovanje sljedećih značajka: samopouzdanje i hrabrost. navika da radi više od ostalih. Radni početak: a) predstaviti sudionike. Izvršenje obveza iz sporazuma. Preporučeni postupak sastanka polazi od pretpostavke da se poslovni par tneri ne poznaju dovoljno. Sastanak započinje u onom trenutku kad ste se pojavili u vidnome polju svojih sugovornika (vaši izgled. istančan osjećaj za pravdu. ORGANIZACIJA POSLOVNOGA SASTANKA U ar tikulaciji nastavnoga sata Vježbeničke tvr tke predvidjeli smo na početku svakoga radnog dana sastanak menadžmenta i voditelja. c) prognozirati moguće varijante odluka. nužno je dobro pripremiti sastanak. teme 2. a pregovaračke strane imaju formirane polazne ciljeve. b) sporazumjeti se u bitnome. do kada i kako. ali i ljude . b) stvoriti ugodno radno ozračje. niti jedan od njih nije u monopolističkom položaju. dogovoriti vrijeme . Istraživanja američkih psihologa dovela su do spoznaje da naklonost pri prvom susretu nastaje zbog prijateljskog izraza lica (55%). 4. pokazujemo klijentu kako smo svjesni da je zaposlen i da cijenimo njegovo vrijeme (ugovoreni sastanak izdiže prodavača iznad ljudi koji prodaju na ulici). Zahvala i prijateljski oproštaj.projektor. b) ostvariti diskusiju uz prikupljanje ideja (strukturirati ideje i vrjednovati ih). 5. Pregovaračke sastanke s poslovnim par tnerima također treba pomnjivo i temeljito pripremiti. Organizacija . sposobnost suradnje i utjecaja te. e) najaviti vlastite namjere. Sugovornici se moraju ravnopravno odnositi jedan prema drugome (međusobno poštovanje). c) podijeliti pozivnice i radne materijale. e) pripremiti radna sredstva potrebna za sastanak . 3. Da bi netko bio dobar vođa. Kako bi predviđeno vrijeme iskoristili za kvalitetne dogovore i konstruktivne odluke. b) dogovoriti tko će za pojedine točke pripremiti izvješća i sva potrebna objašnjenja (usmena mišljenja).planirati trajanje sastanka. samokontrola. Flip-Char t… 3. imate malo vremena. Priprema: a) provjeriti jesu li svi sudionici za sastanak dobili sve bitne informacije u pisanom obliku. da bude vedra i simpatična osoba puna razumijevanja za probleme svojih suradnika. spremnost prihvaćanja pune odgovornosti za sve pogrješke i nedostatke svojih suradnika. suprotstavljene. 2. Definiranje problema. Pregovaranje je trgovanje ustupcima kako biste postigli podjednako prihvatljiv zaključak. d) obrazložiti temu . 5. ali je i te kako bitno da ga prihvate svi članovi tima – tek tada će tim uspješno funkcionirati. dopunjujuće. 4. PROCEDURA SASTANKA 1.zato nije bitno na koji je način izabran. OSNOVNI SAVJETI ZA USPJEŠNO PREGOVARANJE: 1. sudionike i potrebne ovlasti (predvidjeti vrijeme praznoga hoda). a nebitno podijeliti. zbog prijateljskog tona glasa (38%) i zbog sadržaja izgovorenoga (7%). 8. problem pregovaranja nije svakodnevna poslovna aktivnost. Nikada ne podcjenjujte sugovornike. 6. kretnje i odijevanje poslali su prve poruke). imajte jasan plan i jednostavne ciljeve.pripremljena izvješća. koje odluke donositi i koja otvorena pitanja s prošlog sastanka rješavati. Vođa vodi posao. Da biste ostavili prvi dobar dojam. ali budite prilagodljivi.odrediti odgovornu osobu za organizaciju: a) utvrditi ciljeve i dnevni red sastanka. odlučuje koje probleme treba rješavati. Vodite razgovor koji želite na način što će ga sugovornik smatrati prihvatljivim i profesionalnim. Koncentracija na pregovore i na sugovornika (ili više njih) osnovna je pretpostavka uspješnog pregovaranja.što tko radi. b) utvrditi plan provedbe . Istraživanje situacije i interesa: a) istaknuti vlastita očekivanja. 7. svakako. Nikada ne pregovarajte nepripremljeni.Za uspješan tim poželjno je pronaći najbolju kombinaciju znanja i vještina. b) zakazujući termin sastanka. 108 6.

16. ali morate braniti svoju poziciju. Ne dopustite da savršenstvo bude neprijatelj dobroga. uzmite dovoljno vremena. Gledajte stvari i iz tuđe perspektive i prosuđujte objektivno. Ustupke činite postupno i trgujte njima kako biste im uvećali vrijednost.7. Mjesto koje zauzima osoba A uvijek se odlikuje najsnažnijim utjecajem . 11. NATJECATELJSKO-OBRAMBENI POLOŽAJ: A B3 Pri ovakvom rasporedu sjedenja ploča stola je nesvjesno podijeljena na dva jednaka područja i svatko prisvaja svoju polovicu teritorija te pruža otpor kad se posegne za njegovim/njezinim dijelom . Ovakav raspored sjedenja upućuje na prijateljski razgovor. 8. a ako se to ne dogodi. odaberite mjesto osobe B1. Ako je A leđima okrenuta izlazu. a kut stola pak. Pažljivo iznosite neslaganje sa sugovornikom. a vrlo če sto se stvara dojam nadređenoga i podčinjenoga. Ostanite profesionalni. ne požurujte razgovor ni donošenje odluka. 14. uvijek imajte na umu ono što smatrate minimumom dogovora koji vas čini zadovoljnim. Osoba B je druga po autoritetu. 12. kao prodavač. Rijetki su slučajevi da postignete sve ciljeve koje želite. izazivati ili vrijeđati. NEOVISNI POLOŽAJ: A RASPORED SJEDENJA ZA STOLOM B4 POLOŽAJ ZA KUTOM STOLA: A B1 Takav položaj ljudi zauzimaju kad ne žele biti u društvu s drugima . Pregovori su diskusija prije nego rasprava. vezi s temom pregovaranja. Strpljenje je osnovno obilježje dobrog pregovarača. Budite otvoreni. Barem tijekom najvažnijih tema nemojte se služiti lažima. jer ste. Ako se ovaj raspored ne može izbjeći.svaka strana čvrsto želi zadržati svoju poziciju. predstavljate svoju ponudu novome kupcu. Izbjegavajte sukobljavanje.ne mojte emotivno reagirati. Imajte strpljenja. Nema puno mjesta za dominaciju. 9. SURADNIČKI POLOŽAJ: A B C D E A B2 Ljudi koji rade na istom zadatku najčešće će odabrati suradnički raspored sjedenja jedan od najbolje odabranih položaja da se predstavi problem i prihvati rješenje. nemoj te biti neugodni. ako je potrebno. Stavite kar te na stol. nemojte gubiti strpljenje. ne gubite vrijeme na neostvarivo. Pregovaranje završite pozitivno. a valja ga izbjegavati ako A i B žele o nečemu otvoreno razgovarati. laka meta svome sugovorniku. ali ne i bez obrane. Pri pregovaranju nikad nemojte raditi „neke stvari“ želite li korektne pregovore koji će donijeti dugoročno dobre rezultate Vama i sugovorniku.pod uvjetom da ne sjedi leđima okrenuta vratima.uobičajeno u knjižnici ili na klupi u parku. Konkretno . u protivnome. 13. odakle imate mogućnost slobodnog kontakta pogledom i slobodu kretnji. osoba koja sjedi na položaju B daje najsnažniji pečat skupu i za A će predstavljati najjači izazov. predstavlja i branu. nikada nemojte pristati na nešto što ne že lite. 15. RASPORED ZA PRAVOKUTNIM STOLOM: Kada. Zbog toga pri pregovorima takav raspored sjedenja treba izbjegavati. vrlo pomnjivo treba pratiti neizgovorene signale prihvaćanja/odbijanja i nastojati pročitati misli iz kretnja sugovornika. 10. 110 111 . budite realni. nemojte pretjerivati. zatim C i naposljetku D. uvijek možete ustati i otići.

Odabirom okruglog stola kralj Ar thur je želio svojim vitezovima dati jednak ugled i položaj, ali je zaboravio da je upravo on sam svojim višim statusom doveo do promje na odnosa moći i ugleda: količina moći smanjivala se ovisno o udaljenosti od kraljeve stolice, s tim da je onaj zdesna uživao malko više ugleda od onoga slijeva. Stoga vitez koji je za stolom sjedio nasuprot kralju Ar thuru, zapravo se nalazio u natjecateljsko-obrambenom položaju i vjerojatno uzrokovao najveće nevolje. Danas menadžeri odabiru i kvadratne i pravokutne, a i okrugle stolove: kvadratni se o b i čno k o r i s te za k r atk e s as tank e i up ući vanj e o p as k i ; o k r ug l i j e p ak naj če š će ni s k i stolić za kavu - pogodan za neformalna druženja ili za pridobivanje suradnika; za sastanak uz pravokutni konferencijski stol odabiru se jednaki stolci da bi se poslovnim par tnerima pokazalo kako svi sudionici pregovora imaju isti ugled i položaj. Istodobno korištenje rotirajućih i običnih stolaca, stolaca s visokim naslonima ili smještanje posjetiteljeva stolca daleko od menadžera domaćina predstavlja igru moći koja ne bi smjela biti izvorom statusa i ugleda u vježbeničkim tvr tkama.

tjedan, podjela posla, prehrana, rad kod kuće…). Programi preoblikovanja posla nastoje učiniti posao zanimljivijim, raznolikijim i izazovnijim, a značajni individualni pristup oblikovanja radnih mjesta je rotacija posla, kod koje se vrši periodično pomicanje ljudi s jednoga specijaliziranog posla na drugi, čime se sprječava monotonija i dosada te proširivanje broja različitih zadataka i učestalosti ponavljanja ciklusa posla. Radnici žele osjetiti da su dio usluga ili proizvoda koje pružaju klijentima. Ovakva veza podiže njihovu učinkovitost na višu razinu. To se postiže: a) Informiranjem. Jer, zaposleni moraju znati što se događa u tvr tki ("Nitko nam nije rekao!", ili "Nas nitko nije pitao!", fraze su koje se ne smiju pojavljivati u dobroj tvr tki). Svakodnevni protok obavijesti o promjenama u poslovanju znatno olakšava korištenje računalne tehnike (interneta). b) Sudjelovanjem radnika u donošenju odluka. Uvijek ima takvih odluka koje mogu biti još bolje ako se posluša što kažu radnici i u obzir uzme njihova profesionalna prosudba. c) Nagradama za sugestiju – poboljšanje. Priznanje za dobru ideju članu skupine može potaknuti i druge u timu na nove i još bolje ideje. Svaki igrač ima mjesto na ko jemu najviše pridonosi, a pogrješna osoba na pogrješnome mjestu vodi u regresiju, dok prava osoba na pravome mjestu vodi u napredak. CD: Primjer: ANKETA O MOTIVACIJI – RADNI LIST 1 MOTIVACIJSKE TEHNIKE TVRTKE TIKO d.o.o. – RADNI LIST 2

MOTIVACIJA I NAGRAĐIVANJE Ljudi su temelj za funkcioniranje svake organizacije. Kako je poznato da ljudi najbolje obavljaju onaj posao koji vole, zadatak je menadžera otkriti koja znanja i sposobnosti posjeduju zaposleni u tvr tki te ih - na osnovi toga - rasporediti na ona radna mjesta na kojima će njihove osobine najbolje doći do izražaja. Zadatak je menadžera otkriti što je to što pojedinog radnika pokreće i motivira da radi dobro i da u potpunosti iskorištava sve svoje potencijale za posao. Zadovoljni i motivirani radnici obavljat će posao savjesnije i bolje te ulagati više truda, što će rezultirati i zadovoljstvom klijenata. Danas na raspolaganju menedžerima stoje brojni financijski i nefinancijski motivatori, a koju će kombinaciju upotrijebiti, ovisi o njihovu poznavanju motivacijskih teorija, ali i vlastitoj kreativnosti. Vrste motivacijskih kompenzacija: 1. Materijalne – financijske: a) izravna (plaća, naknade za inovacije, honorari, putni troškovi, reprezentacija); b) neizravna (materijalni dobitci koji pridonose podizanju materijalnog standarda radnika i koji ne dobivaju u plaći ili uopće u obliku novca: mirovinski fondovi, stipendije i školarine, studijska putovanja, osiguranje, godišnji odmor, slobodni dani, automobil kompanije, bolovanje, stambeni krediti). 2. Nematerijalne – nefinancijske, koje djeluju za većinu ljudi na sve važnije potrebe tzv. višega reda, kao što su razvoj i potvrđivanje, uvažavanje, status i drugo: a) posao (zanimljive zadaće, izazov, odgovornost, samopotvrđivanje, napredovanje, kontakti…); b) radna okolina (rukovođenje, status, radni uvjeti, klizno radno vrijeme, kraći radni
112

113

4.2

ORGANIZACIJA RADA PO ODJELIMA

Tvr tka kao živi organizam ima svoje „organe“ – poslovne funkcije (odjele) od kojih svaka ima svoju ulogu. Poslovne funkcije obuhvaćaju skupinu povezanih poslova koji zajedno čine cjelinu. Okvirnim planom i programom predmeta Vježbenička tvr tka određeno je da predmet sluša 1516 učenika koji svoj rad organiziraju u sljedećim odjelima: • administracija • nabava • prodaja i marketing • financije i računovodstvo • proizvodnja (ako se vježbe nička tvr tka bavi proizvodnjom) Slika 4.2.1: Organizacijska struktura vježbeničke • menadžment – voditelji odjela. tvr tke TIKO d.o.o.

• napraviti organizacijsku strukturu same vježbeničke tvr tke. Vježbenička tvr tka TIKO d.o.o. bavi se prodajom namještaja na veliko i njezina organizacijska struktura i podjela radnika po odjelima izgleda kao na sljedećem prikazu:

TOP-MENADŽER ADMINISTRACIJA
voditelj Odjela poslovna tajnica administrator referent za ljudske potencijale informatičar

NABAVA
voditelj Odjela referent istraživanja tržišta nabave

PRODAJA I MARKE- FINANCIJE I RAČUTING NOVODSTVO voditelj Odjela voditelj Odjela

referent marketin referent financijških aktivnosti skog knjigovodstva

referent za kontak- referent za kontakreferent analitite s dobavljačima te s kupcima čkog knjigovodstva referent za evidenciju nabave robe skladištar referent za evidenciju prodaje robe referent istraživanja tržišta prodaje referent za dugotrajnu imovinu referent blagajne i obračuna plaće

U nastavku priručnika spominjat će se samo sljedeći odjeli: administracija, nabava, prodaja i marketing te financije i računovodstvo budući da se, zasad, većina osnovanih vježbeničkih tvr tki bavi trgovačkom djelatnošću. Osnovnu organizacijsku shemu vježbeničke tvr tke možemo prikazati kao na sljedećem primjeru, a svaka je vježbenička tvr tka razrađuje ovisno o djelatnosti kojom se bavi.

MENADŽMENT

ADMINISTRACIJA

NABAVA

PRODAJA I MARKETING

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

PROIZVODNJA

Slika 4.2.2: Shematski prikaz odjela u vježbeničkoj tvr tki Svaka vježbenička tvr tka pod organizacijom rada treba: • utvrditi broj odjela vježbeničke tvr tke • odrediti poslove koje pojedini odjeli, ovisno o djelatnosti tvr tke, izvršavaju • podijeliti radnike po odjelima
114

Rad u odjelima

115

Organizacijsku strukturu vježbeničke tvr tke određuje: • voditelj vježbeničke tvr tke (profesor) • menadžer vježbeničke tvr tke (učenik) • voditelji pojedinih odjela.

• upravljanje zalihama • organizacija i vođenje kar toteke dobavljača • organizacija i vođenje skladišta • izradba baze podataka dobavljača. Poslovi Odjela prodaje s marketingom: • izradba zaštitnoga znaka tvr tke • istraživanje tržišta i potreba kupaca (potrošača) • sastavljanje ponude (na materinskom i stranome jeziku) • izradba kalkulacije, cjenika, potvrde primitka narudžbe • sastavljanje kupoprodajnih ugovora • izradba baze podataka kupaca • analiza prodaje po razdobljima • izradba promidžbenih materijala (na materinskom i stranome jeziku) • izradba PowerPoint prezentacije • priprema i organizacija sudjelovanja na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki • analiza sudjelovanja na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki • izradba izvješća o sklopljenim i realiziranim ugovorima u zemlji i inozemstvu • organizacija posjeta par tnerskoj tvr tki • Media-clip tvr tke. Poslovi Odjela financija i računovodstva: • izradba početne bilance i otvaranje poslovnih knjiga • knjiženje poslova prodaje robe • knjiženje poslova nabave robe • obračun i knjiženje proizvodnje • obračun i knjiženje plaća • obračun i knjiženje amor tizacije • utvrđivanje i knjiženje prihoda i rashoda • popis (inventarizacija) • utvrđivanje rezultata poslovanja • zaključak poslovnih knjiga • racionalno ulaganje i praćenje poslovanja tvr tke (solventnost tvr tke) • izradba temeljnih financijskih izvješća. Poslovi Odjela proizvodnje: • odabir vrste proizvodnje (komadna, procesna, maloserijska, serijska) - ovisno o proizvodu koji se proizvodi • organizacija procesa proizvodnje • razvoj proizvoda i inovativnost • tehnološka razradba proizvoda (oprema, tehnologija, ...) • oblikovanje proizvoda • priprema proizvodnje • troškovi proizvodnje • kalkulacija cijene proizvodnje
117

Iz navedenog je primjera moguće, prema potrebi vaše vježbeničke tvr tke, spojiti neka radna mjesta u jedno te tako organizacijsku strukturu prilagoditi svojim potrebama. Prijavljeni radnici-učenici u vježbeničkoj tvr tki raspoređuju se po pojedinim odjelima na temelju molbi i životopisa gdje navode svoje ključne kompetencije za pojedina radna mjesta i na temelju preporuke profesora pojedinih nastavnih predmeta. Pri izradbi organizacijske sheme jasno mora biti vidljiva hijerarhijska nadređenost i podre đenost pojedinih radnika, jer se time određuju i način obavljanja pojedinih poslova, tj. protok informacija i dokumenata unutar tvr tke. Bolja organizacija unutar odjela tvr tke i bolje strukturiranje radnih procesa omogućuje kasnije, pri rotaciji posla, jednostavniji transfer znanja s učenika na učenika. Ovisno o samoj djelatnosti vježbeničke tvr tke, pojedini odjeli mogu obavljati sljedeće poslove: Poslovi Odjela administracije: • sastavljanje natječaja za radna mjesta • evidencija primljene pošte i e -mailova • evidencija izdane pošte i poslanih e -mailova • poslovi vezani uz radnika – zasnivanje radnog odnosa – ugovori o radu, osobni dosjei radnika, prijava radnika – HZMO i HZZO • priprema, provedba i evidencija poslovnih sastanaka • evidencija i izdavanje putnih naloga za službena putovanja • evidencija dolaska/odlaska na i s posla • poslovno komuniciranje na materinskome jeziku • poslovno komuniciranje na stranome jeziku • izradba mrežnih stranica vježbeničke tvr tke (informatičar) • ažuriranje informacija na mrežnoj stranici. Poslovi Odjela nabave: • istraživanje tržišta nabave • nabava dugotrajne imovine • nabava trgovačke robe: - sastavljanje i slanje upita - poslovno pregovaranje - izbor najpovoljnijeg dobavljača - sastavljanje kupoprodajnog ugovora - sastavljanje narudžbe - evidencija primljenih dokumenata - izradba kalkulacija nabavljene robe i cjenika
116

a time ujedno ostvaruju i ekonomski interes same tvr tke – dakle dobit. prezentacija rada . izradba poslovnoga plana • upravljanje ljudskim potencijalima • planiranje • organiziranje • vođenje • nadzor.2.4: Hodogram kolanja dokumentacije pri nabavi robe. tj. Drugim riječima. prodaja dva su pola poslovnih aktivnosti te ih kao takve treba i promatrati i u vježbe ničkim tvr tkama. U vježbeničkim tvr tkama učenici-radnici trebali bi proći što veći broj poslova i na taj se način upoznati s funkcioniranjem cijele tvr tke i cjelokupnim radnim procesom. tvr tka zamjenjuje svoju ulogu i postaje prodavač. DOBAVLJAČ ADMINISTRACIJA ULAZNA POŠTA ULAZNI RAČUN KNJIGA ULAZNIH RAČUNA NABAVA LIKVIDATURA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI ODJEL FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO ANALITIČKO KNJIGOVODSTVO KNJIGA INVENTARA PRIMOPREDAJNA KNJIGA KARTOTEKA Slika 4. a prikazan je na slikama 4.2. tvr tka je u ulozi kupca različitih dobara i usluga u koje ulazi i proces proizvodnje. Svaki učenik-radnik vježbeničke tvr tke vodi mapu s podrobnim opisom radnih proce sa koje je izvršavao i popratnom dokumentacijom toga posla. Pri odabiru djelatnosti vježbeničke tvr tke učenici trebaju razmišljati „tržišno“. dugotrajne imovine i sl. Razrađene primjere kolanja dokumentacije prema ovim hodogramima prikazat ćemo u poglavlju 5. misija. i tada. zadovoljavaju potrebe i želje potrošača. Proces kolanja dokumentacije pri nabavi i prodaji robe.. proizvoda i usluga učenicima omogućava praćenje tijeka poslovnih aktivnosti u samoj tvr tki vezan uz navedenu aktivnost. • planiranje i organiziranje sudjelovanja na Smotri/sajmu VT-a. pa tako i vježbenička tvr tka..2.5: Hodogram kolanja dokumentacije pri prodaji robe 119 .4 i 4. PRODAJA I MARKETING KOMERCIJALNI ODJEL NALOG SKLADIŠTU SKLADIŠTE SKLADIŠTAR OTPREMNICA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI ODJEL FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO ANALITIČKO KNJIGOVODSTVO IZLAZNI RAČUN KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA KUPAC Slika 4. Ta će mu mapa koristiti prigodom rotacije posla pri primopredaji poslova drugom radniku. Poslovi Odjela menadžmenta: • izradba potrebnih obrazaca i prijava za registraciju tvr tke u SUVT • uočavanje trenutačne pozicije vježbeničke tvr tke na tržištu – SWOT-analiza.kontrola • strateško praćenje tržišta • benchmarking • upravljanje kvalitetom • suradnja s predstavnicima par tnerske tvr tke – posjeti.2. nakon proizvodnoga procesa.1.5. nabava i 118 ADMINISTRACIJA Slika 4. razmjenom svojih proizvoda i usluga s proizvodima i uslugama drugih vježbeničkih tvr tki. Rotaciju posla bitno je provesti nakon što se svladaju svi radni zadatci unutar odjela u kojima učenici rade. dakle razmišljati o potrebama i potražnji tržišta vježbeničkih tvr tki.3: Shematski prikaz rotacije posla u vježbeničkim tvr tkama Svaki gospodarski subjekt.2. nalazi se u promjenjivim ulogama marketinško-razmjenskih odnosa.• održavanje opreme • reklamacija i servisiranje proizvoda. Nabava je ishodište poslovnih aktivnosti koja u konačnosti treba rezultirati aktivnostima prodaje. jer on već ima rješenja za probleme koji su se javljali u radu u pojedinom odjelu. vizija. Primjeri poslovanja vježbeničke tvr tke. Ulaskom na tržište oni postaju gospodarski subjekt koji.

za što je potrebno imenovati radnika vjež beničke tvr tke koji je odgovoran za taj dio posla.3 BAZA PODATAKA Vježbeničke tvr tke u svom radu koriste računala za poslovnu korespondenciju. Vjet bekupac tvr ka 1. 3. Struktura podataka radnika R.br. Izgradnjom strukture baze podataka koja je važna za informacijski sustav svake vježbeničke tvr tke u kratkom se roku može doći do važnih informacija. Domino Djelatnost Prodaja ke ksa i vafla Naziv Adresa škole EBB Grad Matični Zemlja broj Dr. Podatci se u bazi mogu promijeniti ovisno o potrebama vježbeničke tvr tke. kupaca. Tuđ. Baza podataka ne mora biti vođena na računalima. Struktura podataka kupaca ž nička R.Bjelovar 2346784 Hrvatska mana 9 Struktura podataka dobavljača Vježbenička R. Ime i prezime 1. trgovanje putem mrežne prodaje (web-shopa). Za osnovne potrebe rada vježbeničke tvr tke korisno je da Odjel administracije vodi osnovnu evidenciju: radnika. par tnerskih tvr tki i dr. za potrebe knjigovodstva na računalima i dr. F.Osijek 4678672 Hrvatska škola mana 9 Osijek Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost 121 120 . prezentacijske tehnike. evidencije. Ažuriranje baze podataka treba biti evidentirano u opisu posla što ga obavlja odabrani radnik kao posebne ovlasti i odgovornosti za taj povjereni posao. Matični Adresa broj Grad Odjel u kojemu radi Strani jezici 5. komunikaciju s drugim vježbeničkim tvr tkama putem e -pošte.br. POSLOVANJE VJEŽBENIČKE TVRTKE Natalija Prodavalić 1234 Petrica Perić Hrvoje Hrvatinić 1243 1345 Lastovska 3 Zagreb administracija engleski Lovorska 5 Zagreb nabava Kliševska 3 Zagreb prodaja francuski talijanski U središtu ovog poglavlja je poslovna rutina i radna svagdašnjica u vježbeničkoj tvrtki.. Tuđ. 2. Bazu podataka potrebno je redovito ažurirati. o čemu će više govora biti u poglavlju 8. F. U tablicama koje slijede dani su primjeri strukture baze podataka za pojedine evidencije. dobavljača.br. Podatci se mogu voditi na slobodnim listovima koji se mogu umetnuti u registrator u obliku mapa. Naziv škole Adresa Grad Matični Zemlja broj Inter-ars Trgovina na veliko namještajem Ekonomska i trgovačka Dr.4. tvr tka Djelatnost dobavlljač 1.

7 POSLOVNA ETIKA Etičko ponašanje je osnova svakog poslovanja.3 POSLOVNO-PROMIDŽBENA SREDSTVA Ovo poglavlje sadrži prijedloge komunikacije s klijentima putem promidžbenih sredstava (brošure. Pritom su posebno istaknute interkulturalne razlike u poslovnim običajima. 2. a uvijek je dobro imati i neke posebne zadatke ako su učenici prije vremena završili prethodna zaduženja. ovisno o njihovoj međusobnoj interakciji.2 POSLOVNA KORESPONDENCIJA Ako želi uspješno poslovati. jer će. ovisiti i uspjeh same tvr tke. o. U ovom poglavlju ukazujemo na primjere etičkog ponašanja koji su poželjni u poslovnim odnosima. Uz poglavlje 5. Rješenje za UPITNIK O POZNAVANJU POSLOVNOGA BONTONA 5. 5.1 PRIMJERI POSLOVANJA VJEŽBENIČKE TVRTKE Rad u vježbeničkim tvr tkama od nastavnika zahtijeva da istodobno zaposli sve uče nike u svim odjelima.3 na pratećem CD-u naći ćete: 1.5 POSLOVNI BONTON Ovo poglavlje upućuje na opća pravila korektnog ponašanja koja bi se trebala primje njivati u poslovnome svijetu. U ovom su poglavlju prikazani prijedlozi za kreiranje pojedinih predložaka za potrebe poslovne korespondencije. 5.4 POSLOVANJE NA GLOBALNOM TRŽIŠTU Međunarodna trgovina je bitan dio poslovanja vježbeničke tvr tke. mrežna (web) trgovina). svaka tvr tka mora komunicirati s klijentima.6 PREZENTACIJSKE VJEŠTINE Kvalitetna prezentacija je vrlo značajna u poslovnome svijetu. o. posjetnice. Primjere poslovno-promidžbenih sredstava za vježbeničku tvr tku TIKO d. jer se izlaskom iz lokalnih granica omogućuju međunarodni poslovni kontakti. 122 123 . 5. 5.1 PRIMJERI POSLOVANJA VT-a U ovom ćemo poglavlju prikazati tijek poslovanja i kolanje dokumentacije unutar vježbeničke tvr tke.o. 5. komunikaciji i suradnji.o. Uz poglavlje 5. U svom radu učenici trebaju razvijati sklonost timskome radu. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) PRODAJA I MARKETING FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO Poslovanje svih odjela unutar vježbeničke tvr tke treba biti povezano. U ovom su poglavlju predstavljene različite metode i mogućnosti oblikovanja kvalitetne poslovne prezentacije vježbeničke tvr tke. ADMINISTRACIJA NABAVA d. U ovom dijelu prikazat ćemo kolanje dokumentacije unutar vježbeničke tvr tke tijekom „radnoga dana – blok-sata“.o (za korištenje ovih dokumenata potreban je program Microsoft Publisher!).5. Slogan i logotip vježbeničke tvr tke TIKO d. 5.o.5 na pratećem CD-u naći ćete: 1.

124

d. o. o.
trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka)

Zagreb, Lastovska 23 Tel:. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.hr

ADMINISTRACIJA
1. Evidencija nazočnosti djelatni ka u odjelu 2. Evidencija nazočnosti djelatni ka u tvr tki 3. Evidentirati ulaznu poštu i pre dati je odjelima kojima pripada 4. Izraditi putni nalog za djelatni ke: NN - putuje automobilom u Delnice (Osijek-Delnice 408 km) i AA putuje s djelatnikom NN radi posjeta dobavljaču Drvoind d.o.o. Delnice 5. Obrazac matične evidencije radnika - prikupiti podatke o zaposlenicima 6. Evidentirati izlaznu poštu i poslati je poslovnim par tnerima 7. Osmisliti izgled web-stranice tvr tke (naslovna stranica s linkovima) - in or m tičar f a 1. Evidencija nazočnosti djelatni ka u odjelu (dostaviti ga u Tajništvo) 2. Evidencija ulaznog računa u Knjizi UR-a, kopirati ga i proslijediti ga u Prodaju i Financije (primljena otpremnica i račun za nabavljenu trgovačku robu od Drvoind d.o.o.) 3. Skladišna kar tica - evidentirati nabavu i prodaju robe (skladištar) 4. Izraditi upit za nabavu kuhinjskog namještaja tvr tki ZMB d.o.o., proizvodnja kuhinjskig namještaja, Ul. Ivana i Cvijete Huis, 49210 Zabok 5. Izraditi narudžbu - primljena ponuda u PAPIRUS d.o.o. za prijenosno računalo - 2 kom. 6. Putni obračun za službeno putovanje za djelatnike NN i AA (dostaviti u Računovodstvo radi obračuna) 1. Evidencija nazočnosti djelatni ka u odjelu (dostaviti ga u Tajništvo) 2. Izraditi ponudu Gold osiguranju d.d. - vezano uz upit iz Tajništva 3. Formirati prodajnu cijenu nabavljene trgovačke robe od tvr tke Drvoind d.o.o. - izradba kalkulacije - PC uredskog seta “Dinko” 4.400,00 kuna 4. Izraditi letak - uredski namje štaj 5. Izraditi otpremnicu i račun - na temelju narudžbenice tvr tke Venus d.o.o. - dostaviti je u Tajništvo, Skladište, Financije 6. Evidencija izlaznog računa u Knjizi IR-a 7. Kreirati poslovno-promidžbe na sredstva

PRODAJA I MARKETING NABAVA

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
1. Evidencija nazočnosti dje latnika u odjelu (dostaviti ga u Tajništvo) 2. Isplatiti akontaciju za službeno putovanje 3. Platiti nabavljenu trgovačku robu - HUB 4. Evidentirati nabavljenu trg. robu a) u financijskom knjig. b) u robnom knjig. 5. Evidentirati prodanu robu a) u financijskom knjig. b) u robnom knjig.

INTEGRALNI ZADATAK RAZRAĐEN PO ODJELIMA - primjer za dva školska sata

ADMINISTRACIJA

ADMINISTRACIJA NABAVA

EVIDENCIJA NAZOČNOSTI RADNIKA

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO REFERENT OBRAČUNA PLAĆE

ADMINISTRACIJA

VODITELJ ODJELA

PRODAJA I MARKETING

Slika 5.1.1: Hodogram kolanja dokumenta Evidencija nazočnosti radnika
125

U četvr tom su poglavlju opisani svi poslovi kojima se bavi Odjel administracije. To je odjel u kojemu započinje i završava posao. Brza i učinkovita podjela pošte ostalim odjelima omogućit će brzo «zapošljavanje» svih učenika u tvr tki, a nakon svršetka svakog posla poštu je potrebno i otpremiti poslovnim par tnerima, pa možemo reći da u ovom odjelu započinje i završava radni dan u vježbeničkoj tvr tki. U nastavku je prikazan dio poslova koje može obavljati Odjel administracije svaki nastavni sat.

Svaki radni dan (blok-sat) potrebno je evidentirati radnike, njihov dolazak na posao, rad, napredovanje, obavljanje postavljenih zadataka. Podatke o dolasku i odlasku radnika na posao i s posla vodi Odjel administracije na temelju prikupljenih podataka drugih odjela. Podatci se unose u zbirnu listu koja radnicima Odjela financija i računovodstva služi za obračun plaće.

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

EVIDENCIJA ULAZNE I IZLAZNE POŠTE Sva pošta koja dolazi ili odlazi iz/u vježbeničku tvr tku treba biti evidentirana u knjigama Urudžbeni zapisnik i Dostavna pošta. Na taj način možebitne pogrješke (koje mogu nastati zbog neotpremanja ili pak neodgovaranja na upit, ponudu i sl.) mogu biti otklonjene. U navedenim knjigama upisujemo nadnevak kada smo poštu primili (poslali), od koga smo je primili (kome poslali), kojem je odjelu pošta namijenjena (koji odjel poštu šalje)... Osim evidentiranja pošte u te dvije knjige, poštu treba kopirati i jedan primjerak ostaviti u pismohrani.
Prodaja i marketing Nabava

Administracija

Pošta za slanje

Financije i računovodstvo

Upit

Ponuda

Ulazna faktura

Narudžba Požurnica

Čestitke

Pozivi
DOSTAVNA KNJIGA ZA POŠTU

d. o. o.
trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka)

d. o. o.
trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka)

URUDŽBENI ZAPISNIK

Zagreb, Lastovska 23 Tel:. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.hr
PRIMATELJ Bilješka Ime i prezime / naziv 4 Mjesto 5 7

Zagreb, Lastovska 23 Tel:. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.hr
POŠILJATELJ Predmet Im i prezime / naziv 3 Mjesto 4 5 Klas. oznaka primatelja 6

Redni broj 1 Bilješka 7

Datum upisa 2

Klasifikacijska oznaka 3

Redni broj 1

Datum primitka 2

Nadnevak Redni broj primitka pošte

Naziv pošiljatelja pošte i mjesto

Što smo dobili poštom

Oznaka odjela ko ejmu se pošta upu ć je u

Nadnevak slanja pošte

Oznaka odjela koji šalje poštu

Naziv primatelja pošte i mjesto

Potpis osobe koja je poštu otpremila

Slika 5.1.2: Primjer Urudžbenog zapisnika (ulazna pošta)

Slika 5.1.3: Primjer Dostavne knjige za poštu (izlazna pošta)

126

127

ULAZNA FAKTURA DOBAVLJAČ DRVOIND

Ulazni račun dobavljača ADMINISTRACIJA URUDŽBENI ZAPISNIK

Drvoind d.o.o.
PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4, Osijek
ŽR 5900001-1000000064

EVIDENCIJA U KNJIZI URA NABAVA MB 32044305 SKLADIŠNA KARTICA TIKO d.o.o. Lastovska 23 10000 ZAGREB

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

PRODAJA I MARKETING

R1 Račun br. 256 Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20.06.2008. Nadnevak plaćanja: 20.07.2008. Rb Opis dobra Uredski set “Dinko” kom PC bez PDV 10 3.600,00 Iznos bez Iznos PDV-a PDV-a 36.ooo,00 36.ooo,00 7.920,00 43.920,00 7.920,00 Iznos sa PDV-om 43.920,00

EVIDENCIJA U ROBNOM KNJIGOVODSTVU

IZRADBA KALKULACIJE

EVIDENCIJA U FINANCIJSKOM KNJIGOVODSTVU

IZRADBA LETKA

1.

UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22%

UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST PLAĆANJE ROBE UKUPNO ZA PLATITI

Slika 5.1.4: Shematski prikaz nabave trgovačke robe od tvr tke Drvoind po odjelima

Direktor: Karlo Karlović

128

129

00 6 25 79 0 DOBAVLJAČ (ISPORUČITELJ ROBA ILI USLUGA 43. PRIMJERAK NABAVA Slika 5.00 UKUPNO ZA PLATITI Porezna osnovica: Porezna osnovica: 36.o.o.920.2008. 064 ŽR 59000 20.920.00 36. do 30.00 Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20.2008.600.o.00 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Direktor: 7.07.7. Osijek Zagreb.00 7. d.920.o. Nadnevak plaćanja: 20.00 36.o.920.00 36.6.ooo.info-centar.hr Tel.920.00 43.00 36.o. Nadnevak plaćanja:01-1000008.06. ŽR 5900001-1000000064 PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4.1.5: Kolanje dokumentacije kod nabave u Odjelu administracije Slika 5.2008.o.00 43.2008. UKUPNO 36.00 43. 6 Račun br. Uredski set “Dinko” 10 3.06.00 0.9a0.ooo.00 0.00 0. PRIMJERAK PISMOHRANA (ADMINISTRACIJA) 2.00 0.07.00 36. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) URUDŽBENI ZAPISNIK TIKO d.2008.00 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% - 36.6: Kolanje dokumentacije kod nabave u Odjelu nabave Drvoind d.920.000. PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4. BR.00 36. Direktor: Nadnevak plaćanja: 20. vježbenička tvr tka Trg Sv.00 Direktor: Karlo Karlović DONOS SVEUKUPNO Porezna osnovica: 36.920.920.00 0. Lastovska 23 tel. BROJ 1 2 NADNEVAK 3 UKUPNO ZA PLATITI Rb Opis dobra kom PC bez PDV Iznos bez P43.00 0. 256 1. Lastovska 23 10000 ZAGREB 1.000.00 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% - 36. Pavićeva 3 Zagreb. PRIMJERAK FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO Drvoind d.00 0.920.6.o. 256 Lastovska 23 10000 ZAGREB MB 32044305 Informatika Tiko d.ooo.00 7. Uredski set “Dinko” 10 3.00 7 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% R1 TIKO d. o.ooo.o.o.hr TIKO d.00 7.920.00 7.00 1 20.7: Knjiženje ulaznog računa u Knjigu ulaznih računa 130 131 .vi0 7 rl 0 0 ć Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a 43.2 NAZIV .06. Osijek R1 TIKO d.2008.2008.000. 256 MB 32044305 Drvoind d.o. Lastovska 23 10000 ZAGREB R1 Račun br.2008.1.06.920. PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4.600.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 RAČUN 13.00 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% - 36.00 Slika 5.07.00 UKUPNO ZA PLATITI Direktor: Karlo Karlović Drvoind d.07. Nadnevak plaćanja: 20.00 1 UR00000001 20. Nadnevak plaćanja: 20.o.ooo. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.2 000 Iznos PDV-a Redni broj 1 Datum primitka 2 POŠILJATELJ Predmet Im i prezime / naziv 3 Mjesto 4 5 Klas. Uredski set “Dinko” 10 3. Osijek ŽR 5900001-1000000064 MB 32044305 TIKO d. Uredski set “Dinko” 10 3.00 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Rb UKUPNO ZA PLATITI 1.920.06. Iznos PDV-a Iznos sa PDV-om Rb Opis dobra kom PC bez PDV Iznos bez PDV-a 1.600. os R1 Račun br.00 7.00 0.2008. Osijek Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20.920.ADMINISTRACIJA .92o.ooo. kopira i šalje u odjel nabave NABAVA 1.00 7.920.ime i prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište 4 DRVOIND d.00 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 7. Iznos sa PDV-om R UKUPNO ZA PLATITI b Opis dobra kom PC bez PDV Iznos bez PDV-a 43. Opis dobra kom Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20. Trojstva 4 PRETPOREZ IZNOS UKUPNI IZNOS RAČUNA RAČUNA S MB/JMBG NE MOŽE BEZ POREZOM UKUPNO MOŽE SE SE DO(POREZNI POREZA DOBITI BROJ) BITI 5 6 7 8(9+10) 9 10 1. faktura 3-001 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20.000.00 7.00 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Direktor: Karlo Karlovi920.00 0.o.o. 2.920.920.o.00 7.2008.o.00 43.920.920. 1/2 KNJIGA PRIMLJENIH (ULAZNIH) RAČUNA ULAZNI RAČUN 1.00 7.600. Drvoind. oznaka primatelja 6 Bilješka Rb Opis dobra kom PC bez PDV 1. 2008 Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20.ć 43./fax: 031/812 599 info@info-centar.ooo.920.00 43. Račun br.00 R1 Račun .o. PRIMJERAK PRODAJA I MARKETING 3.920.+385/01/503-319 Fax.000.ooo.o.o.920n00PDV-a Iz . +385/01/221-018 www.520. 2 str.00 36.00 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% - 36. Osijek d.07.00 79 Lastovska 23 10000 ZAGREB 36.06.ooo.zaprima poštu. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.06.00 Iznos PDV-a DV.00 Iznos bez PDV-a MB I3nos sa430-5m 204 PDV o z 43.o.00 7.o. ŽR 5900001-1000000064 PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4.00 Iznos sa PDV-om PC bez PDV Uredski set “Dinko” 10 3.2008.1. Osijek Ul. Lastovska 23 10000 ZAGREB ŽR 5900001-1000000064 MB 32044305 Drvoind d.. Kopira ulazni račun i šalje ga u Odjel prodaje i marketinga te Odjel financija i računovodstva 2. Unosi račun u Knjigu URA i skladišnu kar ticu 1.o.o.920. Karlo Ka. PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4.2008. lo .00 43.ooo.o.920. Lastovska 23 Tel:.00 7. PRIMJERAK NABAVA 2.o.o.600. Iznos sa PDV-om R. o.b2r. i 0 Karlo Kar920v0ć 43.

o.22 8.250.00 kn Uredska svjetiljka “JET” CIJENA: 40.00 d.o.00 0. Dug. Rab.: kom Vrsta robe. +385/01/221-018 www.00 0.000.00 4.00 10.6.00 Marža % 22.7.2008. Količina Nabavna Nab.00 8.00 kn) 2.00 0.00 Izlaz 0. 1/1 SKLADIŠNA KARTICA 1.info-centar. o.o. Lastovska 23 tel.+385/01/503-319 Fax.00 kn PRIMKA KALKULACIJA KA00000001 Po dokumentu: m 256 Primljeno opis: nabava robe: Šifra Naziv robe UREDSKI SET “DINKO” J.06.kalkulacija za nabavljenu robu po računu 256 dobavljača Drvoind d.2008.o.00 20.o.000. Vježbenička tvr tka Uredski set “TOMI” CIJENA: 3.1.hr Tel.000.00 44. Izradba kalkulacije nabavljene robe (PC 4.10: Letak .2008. 001 DRVOIND d.00 0.o.00 0.500.950. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Skladište 1 Konto: 6600 SKLADIŠTE ROBA U SKLADIŠTU Konto: 6600 U mjesecu prosincu Mj.600.8: Evidencija skladišne primke (ulaznog računa) u skladišnoj kar tici trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Zagreb. 132 Slika 5. Izradba letka Iz naše ponude izdvajamo: Uredski namještaj Uredske stolice i lampe Garniture Informatika Tiko d.+385/01/503-319 Fax. 10.00 0.o. 1-002 UREDSKI SET “DINKO” Količina odobravamo Vam dodatnih 20% popusta uz predočenje ovog letka Datum 20.00 22.00 Uredski set “DINKO” CIJENA: 4. Slika 5.o. +385/01/221-018 www.400.o.00 44.1.00 kn Garnitura “RED CAR” CIJENA: 4.400.o. o.00 0. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.hr PRODAJA I MARKETING 1. Lastovska 23 tel.2008./fax: 031/812 599 info@info-centar. Pavićeva 3 Zagreb. Z. o.000. 10 000 Zagreb Tel:.22 Marža iznos Zavisni trošak 0 Prodajna Prodajna cijena vrijednost Kto. Ulaz 10. mj.info-centar.00 36. Rab. Sadržaj Donos KA00000001 DRVOIND d. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo. trošak Z.400. troš. Stolica “MAJA” CIJENA: 250.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 Dokument: Skladište: Datum: Par tner: 10 1 SKLADIŠTE 20. Pavićeva 3 Zagreb.00 6600 36.00 kn 1-0002 kom.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 13. Lastovska 23. do 30.00 kn Garnitura “GOLD” CIJENA: 4. Troškovi cijena vrijednost % iznos % iznos nabave 3.00 kn Slika 5.000.00 20.jed.hr Tel.brošura za proizvode na akciji 133 .00 CIJENA 0.000. 2008 Cijene su izražene bez PDV-a d. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.1.9: Primka .00 0. 2 str.00 kn Stolica “STELA” CIJENA: 250.000.Informatika Tiko d.00 36.00 Stanje 10.o.000.00 0.00 36.6./fax: 031/812 599 info@info-centar.6.oo 20.

13: Shematski prikaz prodaje trgovačke robe tvr tki Venus d.06.920.6.o.info-centar. 1/1 EVIDENCIJA U ROBNOM KNJIGOVODSTVU SKLADIŠNA EVIDENCIJA SINTETIČKA TEMELJNICA EVIDENCIJA U FINANCIJSKOM KNJIGOVODSTVU Duguje 0.00 7.00 0.000.400.000.2008.00 36.00 88.7.000.00 88.2008.00 Izlaz 0.o.00 20.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 Dokument FT00000001 FT00000001 FT00000001 FT00000002 FT00000002 FT00000002 FT00000003 FT00000003 Konto 220 1800 650 6690 659 6600 650 659 Opis dobavljači potraživanje za plaćni pretporez vrijednost robe po obračunu dobavljača razlika u cijeni robe u skladištu obračun nabave roba u skladištu vrijednost robe po obračunu dobavljača obračun nabave Opis NABAVA PO FA 256 NABAVA PO FA 256 NABAVA PO FA 256 USKLADIŠTENJE ROBE PO PC USKLADIŠTENJE ROBE PO PC USKLADIŠTENJE ROBE PO PC ZAKLJUČAK SKUPINE 65 ZAKLJUČAK SKUPINE 65 13.000. +385/01/221-018 www.00 123.000.hr Tel.00 88. Lastovska 23 tel.oo 4.00 44. po odjelima Slika 5.00 Saldo 44. 2008 PRODAJA IZRADITI OTPREMNICU I RAČUN Skladište 1 Konto: 6600 SKLADIŠTE ROBA U SKLADIŠTU Konto: 6600 Vrsta robe. Knjiženje u robnom knjigovodstvu 2. 3.00 20./fax: 031/812 599 info@info-centar.o.000.00 44.000.00 20.000. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.000.00 0.info-centar.000.7.00 0.400.00 DRVOIND d./fax: 031/812 599 info@info-centar.920.o.00 0.12: Evidencija ulaznog računa u financijskom knjigovodstvu (Glavnoj knjizi) 134 135 .hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 13.11: Evidencija skladišne primke (ulaznog računa) u materijalnom knjigovodstvu Informatika Tiko d. Lastovska 23 tel.o. 2 str.00 ISPORUKA ROBE TVRTKI SLANJE RAČUNA Slika 5.: kom Vrijednost CIJENA Ulaz Izlaz 0.+385/01/503-319 Fax.00 0.2008.o.00 0.00 Potražuje 43.00 36.1.000.hr Tel.00 123.000.00 Datum 20.1.00 0.00 0.jed.FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO 1.000.000.00 0. Plaćanje fakture NARUDŽBA kupac Venus ADMINISTRACIJA URUDŽBENI ZAPISNIK Informatika Tiko d.00 8. Pavićeva 3 Zagreb.1.00 Stanje 10.00 36.00 36.00 0. +385/01/221-018 www. Pavićeva 3 Zagreb.2008. Knjiženje u materijalnom knjig.+385/01/503-319 Fax.00 ADMINISTRACIJA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO NABAVA 6600 ROBA U SKLADIŠTU 1 SKLADIŠTE DOSTAVNA KNJIGA ZA POŠTU Slika 5.6. 2 str.920. do 30.o.00 4. Sadržaj Donos KA00000001 Ulaz 10. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.00 0.o.000.920.00 0.00 88.00 88. 1-002 UREDSKI SET “DINKO” Količina Mj. 10.00 44.000. 1/1 EVIDENCIJA U KNJIZI IRA MATERIJALNA/ROBNA KARTICA 1.00 88.00 88.00 0.

+385/01/503-319 Fax. Informatika Infocentar Skladište: 1 SKLADIŠTE VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo. o. Vukovarska 21.800.o. Lastovska 23 Tel:.o Otpremljeno: Vastitim kamionom Napomena: Šifra 1-0002 Naziv robe UREDSKI SET “DINKO” Kom Mj. 5 d.info-centar.hr Tel. d.Vježbenička tvr tka Venus d. U nastavku prikazujemo kolanje dokumentacije u procesu prodaje robe drugim vježbeničkim tvr tkama. uredskog seta „Dinko“.o. lipnja 2008.o.o.o.400.2008. KUPAC (PRIMATELJ) NARUDŽBENICA br. 06./fax: 031/812 599 info@info-centar.zaprima poštu. mj. Venus.7. Informatika Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo. Lastovska 23 tel.o.2008 Ukupno bez PDV-a 8.o.ugovor br.00 Vlastitim kamionom Cijena 4.+385/01/503-319 Fax.jed.o.o.o. Pavićeva 3 Zagreb.00 Porez: 1936. i to najbržim načinom./fax: 031/812 599 Par tner: 002 VENUS d. kopira i šalje u Odjel prodaje PRODAJA I MARKETING Izdaje otpremnicu i račun u četiri primjerka (odjelima prodaje.00 UKUPNO: Vrijednost 8. Rabat kom 0.o.00 Porezna osnovica: 8. d.00 DESET TISUĆA SEDAMSTO TRIDESETŠEST KUNA I NULA LIPA Kupac plaćanje fakture MODEL: Kupac: 00000001-002 Mat. Zagreb Način isporuke: 5 dana Način otpreme: Vlastitim kamionom Način plaćanja: nalogom za plaćanje Našu robu platit ćemo u roku: 15 dana Cijene se razumijevaju: skladište kupca Posebni uvjeti: Prigovori o kvaliteti i kvantiteti robe moraju se s dokazima dostaviti čim su nedostatci ustanovljeni. Mjesto 4 Osijek Zagreb Klas.800.00 Porezna osnovica 0%: 0.o.00 Uračunat cassa sconto: 0. broj Voditelj komercijale: Direktor: Iva Ivić (žig i potpis) Venus d. 22.+385/01/503-319 Fax.06.00 Ukupno s porezom: 10 736. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.o.800. Vježbenička tvr tka Tiko d. broj . nabave.broj ar tikla 1-0002 Naziv (vrsta i kvaliteta robe) Uredski set “Dinko” Jed. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Zagreb. Lastovska 23 tel. Količina 2 CIJENA IZNOS (bez PDV-a) (cijena x količina) 4.2008.800.400. Zagreb šalje narudžbenicu broj 5 u kojoj naručuje 2 kom. 4400 8.6.Zagreb 136 137 . faktura 3-001 Narudžbenica 2-001 Predmet Bilješka 7 Zagreb. Valuta: 7.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 OTPREMNICA OT00000001 Primatelj: Broj naloga: Šifra Naziv robe Jed. o.00 Količina 2 Dvo: 22.o. +385/01/221-018 MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 Sklad. k om Venus d.00 Cijena Iznos Naručenu robu isporučite na naslov: Venus d.00 ADMINISTRACIJA .00 8. o.00 Porezna osnovica 22%: 0.o.00 Ukupno bez poreza: Uračunat rabat: 0.o.800.O.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 R-1 VENUS D. Ambalaža je uračunana u cijenu. oznaka primatelja 5 6 Ul. +385/01/221-018 www.o. Pavićeva 3 Datum: 22. Lastovska 23 Tel. 1-0002 UREDSKI SET “DINKO” Na temelju: Narudžba . +385/01/221-018 Zagreb www.00 8. info@info-centar. a najkasnije u roku 8 dana.o.hr Tel. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) URUDŽBENI ZAPISNIK d. o.800. POŠILJATELJ Ime i prezime / naziv 3 Drvoind. 10 000 Zagreb žiro-račun kupca (primatelja) Nadnevak: 21.hr Prodaja Vukovarska 21.O.: Primatelj: Venus d.800.00 Zagreb.6.00 8. . Zagreb. 10000 ZAGREB VUKOVARSKA 21 Račun broj: IR00000001 Način otpreme: Količina 2. mjere kom.6.info-centar. 21.2008. financija i računovodstva te kupcu) Tiko d. Redni broj 1 1 Datum primitka 2 20.o.

Ulaz 10. 22. Skladište – izdaje robu 2.2008.o.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 RAČUN KUPAC (PRIMATELJ DOBRA ILI USLUGE) 13. VJEŽBENIČKA TVRTKA Zagreb.o.00 0.o.2008. do 30.800. 1/2 KNJIGA IZDANIH (IZLAZNIH) RAČUNA IZLAZNI RAČUN 1.000.+385/01/503-319 Fax. Ulaz 10.00 20.o.2008.00 0.00 IZVOZ 22% U TUZEM. Ruc-a Datum 1.00 20.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 Dokument Konto 7610 2810 120000 6600 710000 710000 6690 Opis prihodi od prodaje robe na veliko obveze za porez na dodanu vrijednost kupci roba u skladištu Opis 17.info-centar.00 18.OSTALO VRIJED. BR.o.00 2.00 Izlaz 0.00 Skladište 1 Konto: 6600 SKLADIŠTE ROBA U SKLADIŠTU Konto: 6600 FT00000004 FT00000004 prodaja robe kupcu venus prodaja robe kupcu venus prodaja robe kupcu venus smajenje zaliha prodane robe Vrsta robe: 1-002 UREDSKI SET “DINKO” Količina Mj.o.00 20.o.info-centar. tel. Infocentar Skladište:1 SKLADIŠTE Đakovo.00 18. mj.6.00 0.00 1 1 2 3 7 0.00 0. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.o.000.00 OTPREMNICA OT00000001 Primatelj: Broj naloga: 20.00 1.00 88.736.7.00 18.00 2.00 88.200. 0 str.7. 0. 1-002 UREDSKI SET “DINKO” Količina Mj. Sadržaj KA00000000 POČETNO ST.hr Zagreb Tel.o.00 Informatika Tiko d.00 0.1. Pavićeva 3 Zagreb.800.800.936.o.8.oo CIJENA 0.00 12 0.2008. Lastovska 23 Partner: 002 VENUS d.6.00 0. +385/01/221-018 www.800.200.o.00 2.00 8. +385/01/221-018 MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 13.00 8.OSNOVIOSNOVIPOREZ POREZ STVU NOST CA CA 9 0.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 17./fax: 031/812 599 info@info-centar.1./fax: 031/812 599 info@info-centar.200.00 8 0. 2008 Informatika Tiko d. 10.00 0.00 1.8.00 Vrijednost 8.00 21. 1/1 SINTETIČKA TEMELJNICA Duguje 0. 2 str.400. VENUS d.00 8.00 10.2008.00 FT00000006 FT00000006 20.00 8. Evidentira izdanu robu sa skladišta u robnoj kar tici 2.00 0. 2 str. Vukovarska 21 Zagreb NE PODLIJEIZNOS S ŽE OPOREZIMB/JMBG POREZOM VANJU (POREZNI BROJ) 5 6 10.800.00 0.o.o.00 UKUPNO: 8.o.400.o. kom Količina 2.2008.oo 4.+385/01/503-319 Fax.800.00 Stanje 10.6.600.o info@info-centar.o.00 8.6.00 88.2008.00 1-0002 UREDSKI SET “DINKO” 20 6600 ROBA U SKLADIŠTU 1 SKLADIŠTE 2. Pavićeva 3 Zagreb.00 Šifra Naziv robe Jed.00 Informatika Infocentar Đakovo.hr Tel.o.o.hr Vrsta robe.800.hr Tel.2008.00 Datum 1.936.00 Cijena 4.00 21.2008. do 30.o.800.00 8.+385/01/503-319 Fax. Pavićeva 3 tel.00 138 139 . +385/01/221-018 www.000.400.o.136.00 44.800.6.136.200.hr Tel.00 Stanje 10./fax: 031/812 599 info@info-centar. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.800.00 8.736. VENUS d.00 1. BROJ NADNEVAK NAZIV .+385/01/503-319 Fax.1.hr Tiko d.00 Venus d.736.00 0.00 0. 2008 Skladište 1 Konto: 6600 SKLADIŠTE ROBA U SKLADIŠTU Konto: 6600 NABAVA 1.6.6. KA00000001 OT00000001 DRVOIND d.+385/01/503-319 Fax.00 10.00 79.jed.00 8.936. 0 str./fax: 031/812 599 info@info-centar.o.00 0.00 0.00 0.o.6.00 79.: kom Vrijednost CIJENA Ulaz Izlaz 0. Lastovska 23 tel.00 0.00 4.00 4. Pavićeva 3 VJEŽBENIČKA TVRTKA Datum: 22.600.Informatika Tiko d.hr www.00 0.ime i prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište 4 VENUS d.o.info-centar. Vježbenička tvrtka Način otpreme: 22.info-centar.00 88. Knjiži prodaju robe u financijskom knjigovodstvu OSLOBOĐENO POREZA 0% OPREZIVO 10% R.2008. Sadržaj KA00000000 POČETNO ST.000.400. do 30.infoMB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 centar.00 79.00 1. Lastovska 23 tel.000.1. +385/01/221-018 www.000. 1/2 MATERIJALNA/ROBNA KARTICA 1. Pavićeva 3 Zagreb.2008. +385/01/221-018 www.: kom FT00000004 FT00000005 FT00000005 nabavna vrijednost prodane robe smajenje zaliha prodane robe nabavna vrijednost prodane robe prijenos ukal.00 18. 10. 1/1 SKLADIŠNA KARTICA 1.6. Ruc-a razlika u cijeni robe u skladištu prijenos ukal.2008./fax: 031/812 599 Zagreb.00 0. Vlastitim kamionom KA00000001 OT00000001 DRVOIND d.000.00 Potražuje 8.00 1. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo. 0.00 11 0.00 13 14 15 IR00000001 22. Evidentira izdanu robu sa skladišta u skladišnu kar ticu Informatika Tiko d.800.00 0.00 Saldo 44. 2008 FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO 1.00 0.2008.2008.800.800.00 8.00 Izlaz 0. Lastovska 23 tel.00 8.00 44.00 79.00 10 0. Lastovska 23 Tel.jed.2008.6.

8. Poslovno je pismo.2 POSLOVNA KORESPONDENCIJA „. e -pošta itd.00 Porez: 1936.00 Molimo Vas da račun podmirite u roku od 15 dana od dana primitka robe na naš žiroračun: 5900001-1000000022 otvoren kod banke SUVT-a.00 Ukupno s porezom: 10 736.400.+385/01/503-319 Fax. sastaviti poruku. a nered u mislima posljedica je nereda u glavi. a nered u čovjeku posljedica je nereda u sredini i u stanju sredine. 2.800. Ona prezentira nas i našu tvr tku.o. 10000 ZAGREB VUKOVARSKA 21 trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Miroslav Krleža. a nered u glavi posljedica je ne reda u čovjeku.2008.o.“ d.o Otpremljeno: Vastitim kamionom Napomena: Šifra 1-0002 Naziv robe UREDSKI SET “DINKO” Kom Mj.00 kn Ukupno bez poreza: Uračunat rabat: 0. Naravno da pisane komunikacije imaju i ne ke manjkavosti.: Primatelj: Venus d. Lastovska 23 Tel:.800. pokazuje našu organizaciju.O. Da bi se to postiglo. d. lipnja 2008. Lastovska 23. šifra 1-002. odnosno dokument koji ima pravnu težinu. čitati. Cijena 4400 Iznos 8.00 Porezna osnovica 22%: 0. poslati primatelju. Lastovska 23 info@info-centar.hr Primatelj Bilješka Im i prezime / naziv 6 Venus. 2 kom.Zagreb Menađer Iva Ivić Iva Ivić Porezna osnovica 0%: 0. broj Voditelj komercijale: Direktor: Iva Ivić Zagreb.o. pisati ne znači drugo nego misliti. sadržajem i formom. o. Naš znak I/m Vaš znak -/- Zagreb 22.6. Zagreb. lipnja 2008. godine. E-mail: tiko@net.7. Pavićeva 3 VJEŽBENIČKA TVRTKA tel. odijevanje.o. potrebno je pridržavati se nekih osnovnih pravila u njezinoj izradbi: • • • • • ekspeditivnost točnost i preciznost u izražavanju čuvanje poslovne i službene tajne urednost i estetski izgled administrativno-tehnička obradba.o. o.6. Mjesto 5 Zagreb 6 Redni broj 1 1 Datum upisa 2 20. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) DOSTAVNA KNJIGA ZA POŠTU Osim toga je pri samoj izradbi preporučljivo pridržavati se sljedećih koraka: 1. Fax: +385/1/221-018.1 Poslovno pismo Poslovno pismo je najčešći oblik pisanoga poslovnog komuniciranja.o. 3. Na temelju: Narudžba ..00 Porezna osnovica: Pisana poslovna komunikacija vrlo često je prvi dodir naše tvr tke s našim poslovnim par tnerima. S poštovanjem Tiko d. kulturu i kreativnost te postaje ključnom za poslovni uspjeh. uređivati i popravljati. Vježbeničke tvr tke najveći dio informacija razmjenjuju upravo pisanim putem. Informatika Tiko d. Moj obračun s njima Lastovska 23 10000 Zagreb EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB (Vježbenička tvrtka Venus d. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net. Infocentar Đakovo.hr Tel.o.jed. 22. Šalje račun tvr tki uz poslovno pismo obavijesti o isporuci robe 2./fax: 031/812 599 Zagreb. oznaka 3 2-001 5.ugovor br.00 DESET TISUĆA SEDAMSTO TRIDESETŠEST KUNA I NULA LIPA plaćanje fakture MODEL: 00000001-002 Kupac: Mat. Danas smo Vam isporučili: • Uredski set “Dinko”.00 Uračunat cassa sconto: 0. o. MB 8596323.hr R-1 VENUS D.06.. 00 kn/kom U prilogu Vam šaljem0 otpremnicu broj 1 i račun broj 1 na ukupan iznos od 10. odrediti svrhu poslovne komunikacije.) Račun broj: IR00000001 Zagreb. Valuta: 7. Osnovna prednost pisane poslovne komunikacije je u tome što ona ostavlja trag. Klas.00 Zahvaljujemo na Vašoj narudžbi od 21. Nadamo se daljnjoj uspješnoj poslovnoj suradnji.infoMB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 centar. faks-poruke. o. Sve ovo zahtijeva visoku razinu opće i informatičke pismenosti. Da bi pisana poslovna komunikacija bila što djelotvornija. d. Osim mnoštva različitih poslovnih dopisa.o.O..2008 Isporuka robe Poštovana gospodo.2.o. Izostaje učinak neverbalne komunikacije te nekih drugih čimbenika tipa: osmijeh.2008.hr ŽR 5900001-1000000022. šarm i slično.00 8.800. odrediti medij komuniciranja. Ono je „osobna iskaznica“ tvr tke koju predstavljamo. Uvodi poštu u Knjigu dostavne pošte 5. 5. +385/1/503-319 . Tel:. u funkciji ostvarivanja nekoga poslovnog cilja. potrebno je pridržavati se nekih preporuka i pravila pri njegovoj izradbi: 140 141 .2008. cijena bez PDV-a 4.00 Količina 2 Dvo: 22. 4. tu spadaju i obrasci. izvješća.ADMINISTRACIJA 1. +385/01/221-018 www.736. Nered u rečenicama posljedica je nereda u mislima. ali i nas samih. k om Rabat 0.

MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 143 .. 3. brojevi telefona. godine objaviti i na svojim mrežnim (web) stranicama. društva • predmet poslovanja • ulica i broj • mjesto • zaštitni znak. i 107/07. te iznose ako se radi o poslovnom papiru dioničkoga društva. Lastovska 23 Tel. Slika 5. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Naš znak Vaš znak Zagreb. travnja 2008. računima i dr. 2. o.) Da bi poslovno pismo ostvarilo svoju glavnu funkciju – prijenos poruke – potrebno je poštovati njegovu strukturu. iznos temeljnog kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen. e -pošta.2.) moraju se otisnuti njegova tvr tka. a kod dioničkog društva članova uprave. sjedište. Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva. Adresa primatelja: • podatci za identifikaciju poduzetnika • podatci za identifikaciju mjesta.. ZRAKOPLOVOM Raspored kopija (preslika) • Co Dopisak (pripis ili post scriptum) d. a društvo izdaje dionice s nominalnim iznosom.o. Upotreba tvr tke Članak 21. 52/00.uz podatke iz stavka 4. 111/93. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva. (5) Na poslovnom papiru i na internetskoj stranici društva kapitala moraju se . Teorija poslovnih komunikacija razlikuje bitne i spore dne dijelove poslovnoga pisma.. žiro-računa. faksa. računima. a od 1. Bitni dijelovi poslovnoga pisma Zaglavlje: • naziv trg. mrežna (web) stranica. Zakon o trgovačkim društvima (NN. Zagreb. ukupan broj izdanih dionica.. +385/01/221-018. (4) Na poslovnom papiru trgovca (pismima. 34/99.+385/01/503-319 Fax. Zakon o trgovačkim društvima propisuje obvezne elemente što ih trgovačka društva trebaju istaknuti na svojim poslovnim pismima. s naznakom koji dio tog kapitala nije uplaćen. sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to uči njeno. a ako nije. odnosno upravnog odbora.• • • • • • ograničite se na jednu stranicu planirajte pismo izbjegavajte nejasne i dosadne konstrukcije usmjerite se na potrebe i interese primatelja poruke držite se formalnog tona i činjenica neka tijek pisma prati logičan slijed. ulice i države Pozivne oznake Mjesto i nadnevak Predmet – naslov poslovne komunikacije Oslovljavanje Sadržaj: • uvod • bit • završetak • pozdrav Potpis: • pečat • oznaka funkcije potpisnika • vlastoručni potpis • ime i prezime ispisano osobnim računalom 142 Sporedni dijelovi poslovnoga pisma Prilozi • dodatci poslovnoj komunikaciji Način otpreme • ŽURNO.1: Predložak poslovnog pisma VT-a Tiko d. ovoga članka .. tvr tka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa. br. 118/03. odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornoga. PREPORUČENO.o. o .navesti: 1.

5. obrišite tekst i upišite novi. odaberite File / Save As. odaberite Save as type Document Template / Save. Svaki put kad pišemo novo poslovno pismo odaberemo predložak. Postupak otvaranja i modifikacije postojećih predložaka: 1. unesemo tekst i dokument spremamo pod novim imenom. prilagodite i uredite tekst.2: Kreiranje novog predloška u Word-u 144 145 . u okviru koji prikazuje ikone predložaka odaberite Blank Document / OK. pokrenite Word. 8. u desnom dijelu dijaloškog okvira odaberite Template/On my computer. logotip i zaštitni znak. 4. Letters & Faxes. Za tu svrhu pravimo datoteku koja predstavlja uzorak dokumenta. odaberite File / Save As. Zato je potrebno izraditi dokument na kojemu su ti elementi napisani i pravilno raspore đeni. mjesto za adresu primatelja. Word nam omogućuje kreiranje potpuno novog ili otvaranje nekog od postojećih predložaka. Sasvim je logično da ćemo jednom napravljeni raspored koristiti za sve dokumente istoga tipa. 6. birajte npr.2 Predlošci (Templates) u Word-u Vježbeničke tvr tke u svom tekućem poslovanju vrlo često koriste mnoštvo poslovnih pisama i različitih dokumenata. Professional Fax / OK. odaberite File/New.2. odaberite File / New. 7. Sama modifikacija i prevođenje su vrlo jednostavni – prepravite veličinu papira ako je potrebno. 8. pokrenite program Microsoft Word. Treba ih samo prevesti i modificirati prema svojim potrebama. 5. 3. odnosno predložak. Modificiranje postojećih predložaka U Word-u možete pronaći čitav niz predložaka na engleskome jeziku.2. Svi oni imaju veći broj zajedničkih elemenata. pozivne oznake itd. odaberite Save as type – Document Template / Save.2. Svaki taj dokument stvoren prema predlošku imat će sve elemente koje ima predložak. 3. Slika 5. 2. pojavit će se prazan dokument TEMPLATE 1. ili što drugo što vam je potrebno na predlošku. 4. prilagodite pojedine di jelove. Tako možemo napraviti predložak poslovnoga pisma koji će sadržavati naziv i adresu naše vježbeničke tvr tke.5. 2. 6. Kreiranje novog predloška: 1. odaberite skupinu – npr.3: Postupak otvaranja postojećih predložaka u Word-u Slika 5. unesite stalni tekst. 7. odaberite Template / On my computer.

kontakt-osoba. broj telefaksa) i o samoj komunikaciji (nadnevak izradbe. Elektronička pošta je danas nezamjenjiv alat u komunikaciji. www. 146 147 .Elektronička pošta (e-mail) Danas je elektronička pošta (e -mail) važan način razmjene informacija među poslovnim ljudima.2. adresa.2. i to ne samo radi bontona nego i radi sigurnosti i očuvanja ugleda tvr tke. 5. Stoga se prilikom komunikacije putem e -maila trebamo pridržavati nekih osnovnih pravila. čavrljanje. kao što su elektronička pošta. za razliku od nekih drugih oblika koji zahtijevaju istodobnu prisutnost sudionika.4 Komunikacija putem interneta Internet je globalna mreža svjetskih razmjera koja pruža golem broj različitih usluga. jezik i smisao za humor primatelja pošte mogu razlikovati od vaše • datoteke u privitku ne smiju biti prevelike. adresa. telefaks je zapravo kombinacija klasične papirnate i elektroničke komunikacije. kontakt-osoba. Sadrži podatke o primatelju (naziv. Zbog svoje je brzine i djelotvornosti uvelike pridonio poslovnoj uspješnosti svakog poslovnoga subjekta. prijenos datoteka.3 Telefaks Premda spada u elektroničke komunikacije. Za slanje e -mail poruka potrebno je imati: • • • • priključak na internet vlastitu e -mail adresu komunikacijski program za pisanje poruka e -mail adresu primatelja 5. Preporuke za korištenje telefaksa: • • • • • koristite ga za žurne poruke izbjegavajte tamne slike na porukama ne koristite ga za poruke u kojima je važan vanjski izgled izbjegavajte ručno pisane bilješke koristite jednostavniji tip slova. pošiljatelju (naziv. internetska telefonija itd. broj stranica i predmet). • poruke čitajte redovito i odgovarajte brzo • ne služite se e -mailom kako biste izbjegli telefonske razgovore (time ostavljate dojam da osobu namjerno izbjegavate) • budite pažljiviji glede pošte što ju šaljete u odnosu na onu koju primate • ne koristite isključivo velika slova – VELIKA SLOVA IZGLEDAJU KAO DA VIČETE • pomnjivo koristite kratice i emocionalne ikone • ne šaljite „lance sreće“ elektroničkom poštom • ne uključujte tuđu poruku ili privitak bez prethodnoga dopuštenja • imajte na umu da se kultura. Iz čitavog niza pravila izdvajamo: • uvijek trebamo znati komu pišemo – postoje adrese koje predstavljaju skupinu ljudi • pišite kratko i jasno • budite izravni • pazite na gramatiku • prilagodite poruku primatelju/ima. broj telefaksa). E-mail spada u red asinkrone komunikacije budući da omogućuje komunikaciju u bilo koje vrijeme.

2. Sve što trebate imati je pristup internetu (npr. ADSL) te mikrofon i slušalice. predmet poruke i prilozi. U zaglavlje idu e -mail adrese primatelja.2. Osim toga treba pomnjivo procijeniti pogod nost elektroničke pošte u odnosu na neki drugi medij. ponovljeni predmet. slanje datoteka te tekstualnih poruka. a i kao obrazac za narudžbu. spam poruke. 148 149 . U nedostatke bismo mogli ubrojiti izostanak osobnoga kontakta. slanje različitih dokumenata i dopisa. završetka.6: Mrežna (web) stranica VT-a Tiko d. U samom tekstu poruke mogu se navesti potpuna adresa primatelja. a kako se mogu slati i datoteke raznih formata. pozdrava i potpisa.4: Dijelovi e -mail poruke Slika 5. adrese kopija. zbog čega ga preporučamo u radu vježbeničkih tvr tki. Osim toga moguća je i uspostava konferencijskih veza. Najprije instalirajte program na računalo. Skype Skype je aplikacija koja nam omogućava besplatan razgovor s korisnikom koji ima instaliranu istovrsnu aplikaciju.2. biti.5: Skype Vježbeničke tvr tke elektroničku poštu mogu koristiti za dogovaranje sastanaka. Ovdje spadaju i prezentacijsko-komercijalne mrežne (web) stranice.Slika 5. Dijelove e -mail poruke možete vidjeti na prethodnoj slici. Preko njih se tvrtka predstavlja javnosti ili joj služe kao katalog proizvoda. Osnovna prednost elektroničke pošte je velika brzina prijenosa podataka te razmjerno niska cijena.o. Program je besplatan i možete ga skinuti na stranici skype -a i vrlo je jednostavan za korištenje. ali i mogućnost telefoniranja na fiksni ili mobilni tele fon. odaberite korisničko ime i lozinku i možete započeti s razgovorom.o. odnosno ponuda i poziv na kupnju. oslovljavanje te sam sadržaj poruke koji se sastoji od uvoda. Skype može donijeti znatne uštede u troškovima telefonskih razgovora. e -mail se uvelike koristi i kao sredstvo oglašavanja. opasnost od virusa itd. Slika 5.

Plakat vježbeničke tvr tke trebao bi prenijeti podrobnije podatke s jasno sadržanom porukom. djelatnosti i slično.. katalog. Ako postignete da vaša posjetnica bude nešto više od običnog papira s nekakvim podatcima. e -mail adresa. moramo posvetiti pozornost njezinu izgledu i sadržaju. • Prigodna promidžbena sredstva – čestitke.1: Posjetnica VT-a Tiko d.. Omotnica na kojoj je tiskan logo vježbeničke tvr tke. NOSITELJI EKONOMSKE PROMIDŽBE Posjetnica Sam sadržaj posjetnice ili poslovne kar te nije strogo određen. • Radio • TV • Internet Omotnica Omotnica. Kako vaš plakat ne bi bio neuredan i pretrpan. faksa. dajemo vam nekoliko praktičnih savjeta koji će vam pomoći pri njegovoj izradbi: o isplanirajte sadržaj plakata o načinite skicu plakata i odredite njegovu orijentaciju (por tret-pejzaž) o odredite položaj zaglavlja – ne mora biti na vrhu o iskoristite cijelu stranicu.5. kalendari. ime i prezime osobe. pano. nagradite donositelja letka (npr. • Vanjska promidžbena sredstva – plakat. osim za otpremu i zaštitu dopisa treba poslužiti i kao sredstvo ekonomske promidžbe. omotnica. svjetlosna promidžbena sredstva ... Plakat Plakat. To je jedan od najboljih i najjeftinijih oblika promocije. časopisi. Jednostrano otisnut letak nije dobar letak! 151 Konstante • Naziv • Zaštitni znak • Marka proizvoda • Kućna boja • Promidžbeni stil Mediji • Novine • Tjednici.. Dobar letak prezentira i nas i naše proizvode.. Promidžbeni se plakati poznatih tvr tki obično oslanjaju na sliku ili logotip. poslovna adresa. treba privući pozornost i potaknuti ljude na akciju.. Letak Letak je tiskani promidžbeni materijal koji spada u izravna promidžbena sredstva. pozivnice. izrađena Fotografija osobe je u načelu nepoželju Publisher-u na i može upućivati na preveliki ego. Slika 5. uspjeli ste. Slika 5.. broj telefona. Letak treba pružiti više informacija od oglasa. • Akustična promidžbena sredstva • Ostala promidžbena sredstva – nagrade..3 POSLOVNO-PROMIDŽBENA SREDSTVA Sredstva • Oglasi • Poslovno-promidžbena sredstva – poslovno pismo. kao poslovno -promidžbeno sredstvo. njezina funkcija i broj telefona ili mobitela. uzorci. što je sasvim razumljivo budući da su potrošači već upoznati s proizvodom ili uslugom. ali i nekih drugih snažnih boja nije dobro. pokušajte dobiti uravnoteženu strukturu o ne upotrebljavajte više od dva fonta o ne pretjerujte s bojama o slika naglašava poruku riječi. • Projekcijska promidžbena sredstva – promidžbeni filmovi . Upravo zbog njegove niske cijene najviše ga koriste male tvr tke i obr ti pri izlasku na tržište. Kako napraviti dobar letak? • • • • • • Letak u boji bolji je od crno-bijelih letaka. publikacije. Ako je to moguće.3. puno više govori o nama nego prazna neatraktivna omotnica koja služi samo za otpremu dopisa. Osnovi podatci što bi ih trebala imati svaka posjetnica su naziv poduzeća.o. djelat nost. posjetnica.o.. Da bi se to postiglo.3..1: Omotnica VT-a 150 . Letak sa slikama bolji je od onoga bez slika. kao poslovno-promidžbeno sredstvo... monografije . popust). brošura .. njezin zaštitni znak. • Izravna promidžbena sredstva – letak. prospekt. Ni previše crne boje.

a istodobno jeftine. Bez obzira radi li se o klasičnoj ili modernoj brošuri. Primjere nekih naših radijskih spotova možete pronaći na priloženom CD-u.o. Radijski spot je unaprijed smišljen i kreativan promidžbeni tekst ukomponiran u glazbu ili zvučne efekte. brošura treba privući pozornost i osigurati zamah u komunikaciji s novim i starim poslovnim par tnerima. a značajan je zbog svoga psihološkog učinka.stranica 2.Brošura Uz letak i prospekt brošura spada u vrlo snažne. dramatizirani tekst ili kao jednostavan oglasni tekst. Cubase ili u dugim programima za obradbu zvuka koji se mogu naručiti i skinuti putem interneta uz posebne pogodnosti za škole i studente (cijena osnovne verzije je oko 100.3. Slika 5. Može biti snimljen kao dijalog.stranica 1. Omogućuje nam kombiniranje teksta s glazbom i zvučnim efektima. Slika 5. 152 Slika 5. .3. To je odličan način za poticanje i razvijanje kreativnih sposobnosti učenika vježbeničkih tvr tki gdje učenici mogu sudjelovati već od ideje do realizacije. Radijski spot Radio je vrlo prikladan i često upotrebljavan medij ekonomske promidžbe. mobilnost prijema itd.3: Brošura VT-a Tiko d. mogućnost selekcioniranja primatelja poruka.3.00 €). . o njezinu formatu i slično. Radijske spotove možete vrlo jednostavno izraditi u programima WaveLab.o.o. To je jedan od najbržih medija.o.5: Digitalno snimanje zvuka u WaveLab-u 153 . oblike promocije.4: Brošura VT-a Tiko d. Za snimanje jednostavnih radijskih spotova dovoljno je osobno računalo s razmjerno dobrom zvučnom kar ticom i mikrofon. Kvalitetna i atraktivna brošura mora ostaviti snažan dojam na poslovnog par tnera i potaknuti ga na akciju.

funkcioniranje EUROPEN (Essen) Nacionalni središnji ured Nacionalni središnji ured Nacionalni središnji ured Svaka zemlja uključena u EUROPEN mrežu vježbeničkih tvr tki ima svoga licenciranog predstavnika za tu zemlju koji koordinira i pruža potporu članicama na svome području.com 155 . kao neprofitna organizacija • Sjedište joj je u Essenuu Njemačkoj • Trenutačno broji preko 5500 vježbeničkih tvr tki .rasprostranjenost u Europi EUROPEN . Što je EUROPEN? EUROPEN je SVJETSKA MREŽA VJEŽBENIČKIH TVRTKI • Osnovana je 1997.članica iz 44 zemlje svijeta • Europen je razvio tehnologiju i softver koji omogućuju vježbeničkim tvr tkama međunarodno poslovanje • Europen prati novosti u svijetu stvarnog poslovanja EUROPEN . kvalitete rada.putem novih tehnologija . pa i čitavoga svijeta. ozbiljnosti i perspektivnosti na području rada vježbeničkih tvr tki Gimnaziji i ekonomskoj školi Benedikta Kotruljevića dodijeljena je licencija EUROPEN-a za Hrvatsku na kon ferenciji EUROPEN-a u Danskoj dana 30. Centar EUROPEN-a za Hrvatsku registriran je pod nazivom: Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke www. studenoga 2003. Da bi se odvijala međunarodna trgovina.rasprostranjenost u svijetu U današnjem svijetu globalizacije nema opstanka na tržištu bez međunarodnog povezivanja.4 POSLOVANJE NA GLOBALNOM TRŽIŠTU EUROPEN . pa tako i u poslovanju vježbeničkih tvr tki. Ocjenom kompletnog postignuća.org 154 e -mail:infovbzagreb@gmail. Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića aplicirala je za licenciju EUROPEN-a za HRVATSKU. trebalo je stvoriti bazu podataka vježbeničkih tvr tki na razini Europe.vb-zagreb.omogućiti uspješno poslovanje.5. povezati ih i . godine.

telefon: ______________________ faks: _______________________________ 9. Ako se tvr tka odlučila za kupnju određenog proizvoda.com 157 156 . Matični broj ______________________________________________________ 4. CCC . Naziv škole osnivača _______________________________________________ 6. ispunjava Nalog 14 za inozemno plaćanje i putem e -maila ga šalje u VB Zagreb na realizaciju .e -mail: infovbzagreb@gmail.izgled baze podataka: osnovni podatci Predstavnik EUROPEN-a za Hrvatsku Banka za međunarodno poslovanje vježbeničkih tvrtki Hrvatske PRISTUPNICA ZA EUROPEN VJEŽBENIČKA TVRTKA 1. Javlja im se e -mailom. Pregledom baze podataka tvr tki po djelatnostima odabiru se tvr tke s kojima želite poslovati.Kako se odvija međunarodna trgovina? Nakon registracije tvr tki u Središnjem uredu vježbeničkih tvr tki (SUVT) u Agenciji za strukovno obrazovanje. e -mail ____________________________________________________________ 10.VB Zagreb Vježbenička tvr tka dobiva zaporku i ulazi u bazu podataka svih registriranih tvr tki u sustavu EUROPEN-a. MEĐUNARODNA KUPNJA Prijavom u VB ZAGREB vježbenička se tvr tka registrira u bazu podataka CCClinet programa EUROPEN-a . vježbeničke tvr tke koje to žele ispunjavaju pristupnicu za učlanjenje u EUROPEN. Ime i prezime voditelja VT-a _________________________________________ 8. Registracijski broj u Središnjem uredu ________________________________ 3. nude se svoji proizvodi ili traže ponude za kupnju željenih proizvoda ili usluga. Adresa ____________________________________________________________ 7. Djelatnost tvr tke __________________________________________________ 5.Clearing Center Client (CCC) • CCC je besplatni programski paket koji dobivaju sve vježbeničke tvrtke koje pripadaju pod sustav EUROPEN-a • distribuira ga EUROPEN-ov predstavnik . Naziv tvr tke _______________________________________________________ 2. Radno vrijeme VT-a u tjednu ________________________________________ SOFTWARE . Nakon ostvarenih kontakata slijedi realizacija međunarodne trgovine.

5.i dostavlja fakturirani iznos banci u inozemstvo za vježbeničku tvr tku prodavača. Ref.budu upoznati s pravilima poslovnog ponašanja. 10. Ovjera nalogodavca: 18. 158 .NALOG ZA PLAĆANJE U INOZEMSTVO Nalog 14 Naziv banke: VB Zagreb -EUROPEN Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića Zagreb. Šifra: 1188828 MEĐUNARODNA PRODAJA Kad vježbenička tvr tka ostvari prodaju u inozemstvu i pošalje račun kupcu. Račun/IBAN korisnika: Bonton obuhvaća skup općih (univerzalnih) i osnovnih pravila ponašanja u svakodnevici i u osobitim prigodama radi ostvarenja uspješne komunikacije. Sveti Duh 129 MB: 4. Danas je sve postojanije mišlje nje kako su prijašnja kruta pravila ponašanja podložna promjenama i s vremenom postaju opuštenija.: 3. Nalogodavac: (50a) 1. koji obuhvaćaju skup dogovorenih normi uljudnog ponašanja. prije nego što će upoznati uče nike s pravilima. Broj prijave kreditnog posla: 16. banka kupca će . Nalog broj (20): Iznos plaćanja (32a): Troškovi banke (71a): Banka korisnika (57a): Korisnik (59a): 2. Poslovni bonton je primjena pravila ponašanja u radnoj sredini i u poslovanju. 1.u svrhu stvaranja kvalitetnih poslovnih odnosa . 7. Pravila bontona s vremenom su prerasla u kode kse (pravilnike) ponašanja. 11. 15. Mjesto i nadnevak predaje naloga: Banka vrši prijenos sredstava s računa vježbeničke tvr tke . MB: Instrument plaćanja: Oznaka: Iznos: 5. Pročitajte pomnjivo pitanja i odaberite odgovor za koji smatrate da opisuje najbolje ponašanje u navede noj situaciji. Na poslovni sastanak treba stići: a) oko pet minuta ranije b) točno u sekundu c) dopušteno je kašnjenje do pet minuta 2. Osnova plaćanja: Troškovi vanjskotrgovinskog posla: Podatci o plaćanju (70): Broj iz nadzorne knjige: Šifra: 12.doznačiti devizna sredstva u korist vježbeničke tvr tke prodavača. Razmjenu darova za blagdane u uredu trebamo organizirati: a) na blagdanskom domjenku b) u nazočnosti svih radnika c) diskretno 159 9.5 POSLOVNI BONTON Šifra države: Šifra korisnika: Šifra države: 8.protuvrijednost iznosa u kunama . provede testiranje putem upitnika kako bi ih zainteresirao i započeo zajedničku diskusiju o toj temi. Godina: 14. Stoga je preporučljivo da nastavnik/voditelj. odnosno poslovnog bontona. Primitkom deviznih sredstava Banka će knjižiti priljev sredstava na devizni račun vježbeničke tvr tke prodavača. 6.putem banke VB-a Zagreb . tel. Primjer dobro oblikovana štanda Za učenike u vježbeničkoj tvr tki vrlo je važno da . Napomena: 17. PRIMJER UPITNIKA O POZNAVANJU POSLOVNOG BONTONA Slijedi upitnik kojim možete provjeriti svoje poznavanje bontona. Oznaka i broj vrijednosnog papira: Plaćanje na teret: 13.

ali i o njezinim proizvodima i uslugama koje pruža. Poštovanje tuđe osobnosti u procesu rada važan je čimbenik „zaštite“ međuljudskih odnosa. Očekuje se da u tvr tki u jednakoj mjeri mogu odrediti odnos radnika prema posjeti teljima. Kad je na poslovnom ručku dopušteno razgovarati o poslu?: a) kada naručimo hranu (to je ipak poslovni ručak) b) za vrijeme aperitiva c) za vrijeme deser ta 7. profesionalnost i primjena kodeksa ponašanja. Kad kolega ispriča sočnu priču o nekome s posla. pozdravljamo je i pokazujemo joj gdje će sjesti b) ostajemo za stolom. plemenitosti i srdačnosti. Na stolu se nalazi pribor za koji niste sigurni kako se koristi: a) pitat ćete osobu koja sjedi do Vas što se radi s njim b) gledat ćete kako ga koriste drugi i raditi isto c) snaći se i bez toga. Na sastanku kojemu nazoči više ljudi u oči gledamo: a) samo osobi kojoj se obraćamo b) svima pomalo c) nikome 4.dolaženje na posao na vrijeme i izbjegavanje da prvi odlazimo s posla . Uzimajući sve to u obzir. uz nekoliko detalja koji će popraviti opći dojam c) odjenuti se uobičajeno – važni su podatci koje ćete iznijeti. Vi ćete: a) stajati i čekati da završi razgovor b) reći mu da prekine jer ga trebate c) ostaviti poruku u kojoj ga molite da Vam se javi kad završi razgovor 15. Ulazite u ured kolege koji upravo telefonira kako biste se posavjetovali s njime. Na poslu se odijevate ležerno. trebali bismo: a) taktično dati do znanja da nas to ne zanima b) pozorno saslušati jer se nikad ne zna kad će nam zatrebati kompromitirajuće informacije o suradnicima c) pozorno saslušati kako bismo priču mogli širiti što dalje 9. Za trajanja važnoga sastanka zazvoni Vam mobitel: a) javit ćete se 160 b) pustit ćete neka zvoni c) prije sastanka ćete isključiti mobitel 13. karakterne osobine poput obzirnosti.naučiti imena suradnika s kojima radite . Na taj se način stvara određena predodžba ne samo o nama kao predstavnicima poslovne organizacije već i o organizaciji u cjelini. Ako netko od kolega popije previše na uredskoj proslavi. Poštovanje poslovnih pravila ponašanja možda nije presudno za sklapanje posla. mogu i ja! 10. Pozvani ste na ručak ili večeru. Razvijanje tog osjećaja treba trajno ugraditi u ponašanje zaposlenih. Vi ćete: a) praviti se da ne primjećujete b) diskretno mu dati do znanja da je popio previše i pozvati mu taksi c) reći: Ako može on. pozdravljamo je i pitamo je što treba c) ostajemo za stolom. Stručnjaci će pritom kao najvažnije izdvojiti: PONAŠANJE NA RADNOME MJESTU Bo nto n na r ad no me mj e s tu vr i j e d i p o d j e d nak o za s vak o g zap o s l e no g a. ali imate važan sastanak pa ćete: a) odjenuti se najbolje što možete za tu priliku b) odjenuti se uobičajeno. ali je važno za ostavljanje dobroga dojma na klijente i poslovne suradnike. Neudanu ženu srednjih godina titulirat ćete: a) gospođice b) gospođo c) izbjegavat ćete oslovljavanje Primjena poslovnog bontona. Kad neku osobu smijemo osloviti imenom?: a) ako je osoba mlađa od nas ili smo vršnjaci – odmah b) kad nas ta osoba oslovi imenom c) kad se uspostavi odnos u kojemu se očekuje obraćanje po imenu 6. a to su: znanje. a ne kako izgledate 12. pozdravljamo je i kažemo da sjedne gdje želi 5. ne o vi s no o dužnosti što je obnaša.3. osnovna pravila ponašanja na radnome mjestu su: . a koja je viša od Vaše b) odgovornost koju imate i svoja postignuća c) visoke troškove života 11. ali i na poslovni uspjeh utječu manire dobrog ponašanja. Što učiniti pri upoznavanju osobe koja nema desnu ruku?: a) gledati je u oči i izbjeći rukovanje b) spremno ponuditi lijevu ruku c) pričekati da osoba sama ponudi lijevu ruku ili se rukovati tako da je primimo za rukav ili protezu 8. odnosno susretljivo ponašanje radnika može i te kako utjecati na pozitivan razvoj poslovnih odnosa u jednoj poslovnoj organizaciji.ne držati noge na stolu 161 . s poznatim priborom 14. Kada neka osoba uđe u naš ured mi: a) ustajemo od stola. klijentima i poslovnim par tnerima sva tri čimbenika. Kao argumente za povišicu svoje plaće svom pretpostavljenom navodite: a) podatke o prosječnoj plaći za svoje radno mjesto. Prema nekim istraživanjima velik broj poslovnih ljudi smatra da na osobni.

piercing i tetovaže na vidljivim dijelovima tijela i sl. zbog čega ona mora imati točne podatke i biti dobro dizajnirana. neuredna kosa ili nokti. Ako su osobe jednakoga ranga. a ci pele moraju biti naprijed zatvorene. odnosno što se može. najprije je daje po rangu najvišemu. o Predstavljamo se samo prezimenom ili imenom i prezimenom. Preporuča se da se posjetnice razmjenjuju pri prvom susretu.alkoholu nema mjesta u radnoj sredini i on se ničim ne može opravdati . prljava ili izgužvana odjeća i sl. Bez obzira na to postoje li u organizaciji takva pravila ili ne. Ako ima više ljudi.pružiti ruku i rukovati se . a mlađa osoba starijoj. dress code. potrebno je dogovoriti se o pravilima ponašanja unutar ureda. Sam čin upoznavanja se dakle sastoji od nekoliko radnji: • predstavljanje • rukovanje • davanje i primanje posjetnica.privatni problemi ne smiju utjecati na raspoloženje na poslu . Pri su sretu s kupcima ili poslovnim par tnerima žene bi uvijek trebale nositi najlonke. odnosno kad se obje strane o tome dogovore.izbjegavati uredska ogovaranja . koji razrješava mnoge dvojbe. ali ne prečvrsto. posebice dok telefonirate . pri upoznavanju. ženama se u poslu obraćamo s „gospođo“. a starima da nastave dobre poslovne kontakte i u neformalnom raspoloženju razmijene misli. iako na vratima piše ime osobe koja tu radi. Ako je hijerarhija gostu nepoznata. POSLOVNO ODIJEVANJE Danas mnoge tvr tke imaju pravila za odijevanje svojih radnika.razne proslave (rođendani. Ni u kojem slučaju posjetnicu koju smo netom dobili ne smijemo spremiti a da je nakratko ne pogledamo. to joj može zvučati uvrjedljivo). ( Jer. ne će se pogriješiti ako se odabere odjeća klasičnih krojeva i neupadljivih boja. Pri predstavljanju trebamo voditi računa o tome da se osoba koja je u određenoj situaciji nešto manje važna predstavlja važnijoj osobi. Urednost je temelj svakoga dobrog izgleda. 163 . tzv.doručak obvezno obavljati samo za stanke . Stoga je potrebno izbjegavati napadne boje i uzorke. ako se obra162 timo s gospođice ženi pedesetih godina. Oslovljavanje suradnika ili poslovnog par tnera imenom smijemo samo kad se dovoljno zbližimo da to djeluje prirodno. obuhvaćajući cijeli dlan druge osobe. KULTURA PONAŠANJA ZA STOLOM (DOMJENCI I POSLOVNI OBJEDI) Službeni ručak se smatra običajem dobre poslovne tradicije koji pruža prigodu novim poslovnim par tnerima da se bolje upoznaju. bez obzira na bračni status. Za održavanje poslovnog ručka moraju biti ispunjeni neki preduvjeti: • poslovni razgovor je dao dobre rezultate • sva je potrebna dokumentacija potpisana prije ručka • poslovni je par tner iz drugoga grada/zemlje. odlasci u mirovinu ili iz tvr tke i sl.ako to posao ne zahtijeva. a ne samo prste. U poslu se žena i muškarac tretiraju ravnoprav n .) u prostorijama tvr tke treba uskladiti s pravilima i ritmom poslovanja .lijepo ponašanje nalaže da muškarac propusti kolegicu na izlasku iz zgrade .ak o zb o g ne k o g a ne o d g o d i va r azl o g a mo r ate nap us ti ti r ad no mj e s to . a što ne može činiti kako drugima ne bismo ometali uživanje u jelu.pozdraviti osobu i osloviti je imenom .približiti se osobi.pri vožnji dizalom pridržati vrata onima koji ulaze ili izlaze . Skinuti sako. odnosno osoba u čiji prostor ulazimo.primjereno se odijevati . U nas mlađi ljudi nerijetko griješe kada pripadnike svoga naraštaja zovu imenom i odmah pri upoznavanju koriste osobnu zamjenicu „ti“.ne žvakati gumu za žvakanje. Pri susretu gost prvi daje posjetnicu. muškarac se predstavlja ženi. Pritom je važno voditi računa da se izbje gnu neugodni mirisi. Primjerice ako na sastanak s jako važnim klijentom dođe i naš pretpostavljeni. Postoje pravila ponašanja za stolom. Pri rukovanju ruku pruža prvo osoba koja je viša po rangu (ili važnija u nekoj situaciji).ako dijelite radno mjesto s drugom osobom. a griješe i stariji koji mlađima govore „ti“. s vak ak o s e javiti nadređenome . ekstravagantne frizure.na kraju razgovora pozdraviti je i rukovati se s njom. parfemima i nakitom. uspostaviti kontakt očima i. uz osmijeh . barem toliko da zapamtimo titulu (kojom se ljudi obično ne predstavljaju). Predstaviti se trebamo i kada klijent ulazi u naš ured. počevši od onoga koji mu je najbliži. možebitno na kraju sastanka. Posjetnica predstavlja osobu i tvr tku potencijalnim suradnicima. Ako pak nije riječ o vrlo mladoj ženi.. jer često ocr tava naš službeni i profesionalni status. tj.. Muškarci u tom slučaju nose košulje s dugačkim rukavima bez potkošulje.ustati . koju smijemo oslovljavati s „gospođice“. UPOZNAVANJE Osobe koje se još ne poznaju najbolje je da ih upozna ili predstavi treća osoba. odvezati kravatu ili olabaviti ovratnik za poslovnih razgovora dopušteno je samo ako najviši po rangu to prvi učini. svakako. onda će redom dati posjetnicu. Sam način upoznavanja može biti predstavljen u pet koraka: .ne ometati osobu koja telefonira raznim signalima rukama . čime pokazujemo kako imamo želju nastaviti razgovor i suradnju nekom drugom prigodom. ne provoditi vrijeme na internetu . Rukovati se trebamo čvrsto. u toj je situaciji klijent važnija osoba pa ćemo pretpostavljenoga predstaviti njemu. npr. pretjerivanje sa šminkom.

izbjegavati monologe i ne isticati previše vlastite uspjehe . precizne i pune rečenice . Za izbivanja iz ureda treba se osigurati da nam se ostavljaju poruke. U poje dinim se zemljama određena ponašanja smatraju neprikladnima. Domjenci i poslovni objedi su prigode u kojima se često opuštenije razgovara. Pri javljanju na te lefon.kritizirati vremenske razlike . stoga je preporuka da se zvuk mobitela prilagodi diskretnijem vibracijskom alarmu. nemar .paziti na verbalni i neverbalni dio poruke .škr tariti s napojnicama .jesti prije nego što je svima posluženo jelo KULTURA TELEFONSKOG KOMUNICIRANJA Način komuniciranja telefonom jedna je od najvažnijih posjetnica.izbjegavati pretjeranu gestikulaciju i neke geste (koje predstavljaju npr. Logo tvr tke na daru uvijek treba biti diskretan i ne treba ga stavljati baš na svaki dar. Darovi mogu pridonijeti stvaranju pozitivnoga poslovnog ugleda ili poboljšanju odnosa s klijentima.počinjati poslovne razgovore za stolom pri jelu . tek toliko da obavimo ono najpotrebnije.mahati priborom .svakako bi trebalo izbjegavati. Stoga je poželjno voditi podatke o klijentima. stoga je dobro poznavati običaje određene zemlje.pri oslovljavanju ispuštati titule . niti se smiju davati kao mito ili onda kad mogu biti protumačeni takvima. stručni žargon je dopušten ali ne i sleng. 5.5. stolni kalendari. preporučljivo je zabilježiti svačiji interes. trendovski jezik. a na primljenu je poruku potrebno odgovoriti najkasnije 24 sata od njezina primitka.darivanje napojnica .progutati prije nego što progovorite . ručni satovi. Potrebno je kupiti dar koji najbolje odgovara namijenjenoj osobi.unijeti hranu u usta kad ste ju stavili na pribor . prijetnju ispružen kažiprst. dakako ako u poruci nije naznačeno drugačije. . POSLOVNI DAROVI Poslovni darovi su sastavni dio poslovnih odnosa. zamoliti suradnika da preuzme pozive ili uključiti automatsku sekretaricu.stavljati laktove na stol .ne zaboraviti četiri tople riječi: molim. čime smanjujemo mogućnost da nekoga povrijedimo. Što se tiče bontona poslovnoga e -maila.kritizirati državni sustav . Treba izbjegavati nespretno šaljive ili preglasne tonove zvona koji mogu ometati rad drugih radnika. religiji ili o spolnosti . zatvorenost . Najčešći darovi koje tvr tke koriste su: nalivpera.1 Kulturalne razlike Putujemo li u inozemstvo i dočekujemo li poslovne par tnere iz inozemstva. dobro je raspitati se o tamošnjim običajima jer će naši domaćini/gosti to zacijelo cijeniti. izvolite. određene teme – o politici.slab tek prigodom poslovnoga ručka .nadmeno se ponašati prema posluzi FRANCUSKA . hobi i sve druge potrebne informacije što ih osobe istaknu tijekom poslovnih razgovora.zakašnjavati na sastanke .dolaziti prerano na sastanke VELIKA BRITANIJA .služiti se književnim jezikom.ne pridavati važnost jelu . poziv trebamo uzvratiti isti dan.DA: . a posebice kada nekoga zovemo. Darovi nikad nisu zamjena za obzirno ponašanje.ruke prekrižene na prsima). NAČIN VOĐENJA POSLOVNIH RAZGOVORA – POSLOVNA KOMUNIKACIJA Prigodom poslovnog razgovora potrebno je: . pribor za pisanje ili košara s voćem. dijalekt ili psovke .oslovljavati prezimenom poslovne prijatelje KINA SAD 165 . Na daru je preporučljivo navesti tko ga šalje.govoriti punim ustima .reći „hvala“ i „molim“ kad vam se doda hrana . poruka bi trebala biti jasno i sažeto napisana. Stoga tvr tka koja cijeni sebe i svoj rad pomnjivo bira poslovne darove. poslovni dnevnici.uručivati darove uoči sastanka . stolni satovi. 164 .tražiti mjesto u restoranu na svoju ruku . Ako dobijemo poruku da nas je netko zvao dok nismo bili u mogućnosti javiti se.ne posjedovati kreditne kar tice . pri čemu se koriste birane.biti odviše točan . ukrasni predmeti od stakla. a teme nisu uvijek vezane uz posao. Humor je u razgovoru sa strancima bolje izbjegavati jer može biti pogrješno protumačen upravo zbog kulturalnih razlika te može izazvati suprotan učinak. hvala.ruke u džepovima.dar primiti objema rukama i ne otvarati ga pred onim tko ga je darovao . Navodimo neka neprikladna ponašanja po pojedinim zemljama ZEMLJA ŠTO SE SMATRA NEPRIKLADNIM: Važno je paziti da ne pretjeramo s alkoholom. Ipak.mljackati pri jelu .govor mora biti jasan.odložiti torbe u krilo ili na pod NE: . džepni kalkulatori. Prije važnih sastanaka potrebno je isključiti mobitel ili barem zvuk. Razgovori trebaju biti kratki. Njima poslovni par tneri iskazuju pažnju. obvezno je predstaviti se prezimenom i navesti svoju tvr tku.sugovornika gledati u oči.raspravljati o poslu prije nego se naruči hrana . oprostite .

« 5. Pod prezentacijskim vještinama ne smatramo samo sposobnost i umijeće govorenja već i izradbe prezentacije i njezino prezentiranje.trpati Kanađane „u isti lonac” s Amerikancima .ne nakloniti se . Bez obzira na temeljnu svrhu. jasno i razumljivo objašnjavanje slušatelj razumije »Doista mi je sve jasno i razumljivo.« JAPAN KANADA JUŽNA AMERIKA NJEMAČKA AUSTRALIJA ITALIJA slušatelj se informira Ako postoji potreba za upoznavanjem običaja nekih drugih zemalja.odmicati se od sugovornika ..izbjegavati poziv na ručak ili večeru ...dovoditi suprugu na poslovni ručak . nastavnik može organizirati vježbu u kojoj će učenici različitim istraživačkim metodama doći i do tih saznanja. da informiraju predstavnike medija o svome poslovanju..ZEMLJA ŠTO SE SMATRA NEPRIKLADNIM: . agresivnost poslovnih žena uznemiruje Japance) . Ako želimo odrediti glavnu poruku koju ćemo odaslati ciljnoj skupini. svaka bi uspješna prezentacija trebala u sebi obuhvaćati: informiranje o nečem novome »Ovo mi je nova informacija.pokazivati bešćutnost .otpočinjati razgovore o političkim i vjerskim temama . Izradba kvalitetnih prezentacija danas je veoma važna u poslovnome svijetu. primjerice poput Rusije ili pak arapskih zemalja. Mnogi poslovni ljudi se vrlo često nalaze u situaciji da prezentiraju svoj proizvod ili uslugu.« Nikada nemamo priliku drugi put ostaviti prvi dojam..otkloniti poziv u noćni klub ...raspitivati se o unutarnjoj politici davac zahtijeva od radnika upravo prezentacijske vještine.u tvr tki domaćinu japanskoga poslovnog par tnera ne bi treba la dočekati žena (tradicionalno patrijarhalno nepovjerenja pre ma ženama u poslu je sveprisutno.zaboravljati darove ..ostavljati jelo na tanjuru . što podrazumijeva sljedeće: • definirati cilj izlaganja • odrediti vremensko trajanje izlaganja • doznati značajke ljudi koji će nas slušati i njihova očekivanja • strukturirati izlaganje • pripremiti prostor i tehnička pomagala • uvježbati izlaganje. potrebno je pre poznati temeljnu svrhu prezentacije: • informiranje i podučavanje • zabava • uvjeravanje ili nagovaranje • pokretanje akcije.oslovljavati imenom .donijeti darove sa sobom . veoma je teško govoriti bez prethodne pripreme.predati dar u crnom ili bijelom omotu ... Često se može pročitati da su u natječajima za posao jedna od bitnih značajki koju poslo166 167 ..bilježiti bilo kakve podatke na poleđini posjetnice japanskoga poslovnog par tnera . Bez obzira na to koliko smo puta govorili pred većim skupom. Njihove dvojbe koje se pojavljuju prilikom pripreme takvih izlaganja su najčešće sadržane u pitanjima poput: »Hoću li biti zanimljiv ciljnoj skupini kojoj se obraćam?« »Jesam li ja baš prava osoba za takvo izlaganje?« »Jesam li izabrao pravu temu?« »Koja je svrha moje prezentacije?« i sl. Stoga je potrebno dobro se pripremiti.6 PREZENTACIJSKE VJEŠTINE zanimljivo izlaganje prilagođeno ciljnoj skupini slušatelj uživa »Kako je dobro.pri rukovanja ne ostaviti jednu ruku u džepu .škr tariti s napojnicama .pri pozdravljanju pružati ruku . da predstavljaju neki projekt i sl.očitovati praznine u poznavanju proizvoda .netočnost . Pre zentacijske vještine su vještine što bi ih svaki učenik tijekom rada u vježbeničkoj tvr tki trebao razviti.kritizirati borbe s bikovima .sugovornika netremice promatrati .kašnjenje na poslovni sastanak .dolaziti na poslovne razgovore nemarno odjeveni .nipošto se ne smije prekriti stol bilješkama i fasciklima .

.. 7. 2.. Glad. 10.. 7.)? 2. dosadašnje uspjehe ili pak nastup na Smotri/sajmu VT-a.navesti podatke. Pridobiti pozornost: . Nejasan cilj izlaganja... gledati sve nazočne. 2. prezime.pozdraviti nazočne .) . Pritom je bitno da prema zadanoj strukturi isplaniraju tijek prezentacije i odgovore na pet najvažnijih pitanja: 1. gestikulaciju i komentare s potrebama ciljne skupine ➢ stajati u laganom raskoraku ili se kretati smirenim korakom ➢ tijekom prezentacije koristiti ruke za naglašavanje važnih dijelova prezentacije ➢ osigurati stalan kontakt očima. posebice na kraju rečenice ili dijela prezentacije ➢ govoriti jednostavno i razgovijetno koristeći aktivne. Neudobna odjeća ili obuća.. iz hodnika i sl.. Dopustiti da budete prekinuti. 168 Model ponašanja na neuspješnoj prezentaciji: 1. premda ste u uvodu rekli da pitanja očekujete nakon prezentacije.upozoriti slušatelje kada će biti moguće odgovarati na pitanja (za trajanja prezen tacije. radnici vježbeničke tvr tke u mnogim će situacijama prezentirati svoj VT. prelazeći polako pogledom po svima i pritom izbjegavati gledanje u pod. Koji cilj žele postići? 5. 169 .postavljati pitanja publici (znate li koliko. trajat će…).. 11.. Omogućiti slušateljima (ciljnoj skupini) da se osjećaju važnima jer se prezentacija priprema samo radi njih. Voditi prezentaciju energično i sa samopouzdanjem. 4. (ime. 5. nakon nje. upotrijebiti zgodne izreke koje će se pamtiti. što mislite. Pripremiti se za pitanja i reći slušateljima kada ih mogu postavljati.) . 3.. Što slušatelji očekuju? 3. predstavnicima par tnerske tvr tke i sl.).. 5. a ne pasivne oblike ➢ izbjegavati uporabu dijalekta ili slenga.. Koristiti stanke da biste nešto naglasili. Dolazak organizirati makar pola sata ranije kako biste pregledali prostoriju i tehničku opremu. Loša priprema prostora i tehničkih pomagala: ➢ neusklađenost veličine prostorije s brojem slušatelja (prevelika ili pre mala prostorija) ➢ neprimjerena ili neugodna tempe ratura u prostoriji ➢ smještaj slušatelja tako da dio njih uopće ne vidi ili ne čuje govornika ➢ uključen telefon u prostoriji ➢ nedostatak tehničkih pomagala ili tehnički problemi tijekom uporabe ➢ loša zvučna izolacija (dopiranje buke s ulice. Odrediti osnovne ideje prezentacije i njihov redoslijed. (želimo vas upoznati s. Za vrijeme govora ne dijeliti slušateljima materijale ili brošure jer im to može omesti koncentraciju.. Poticati komunikaciju sa slušateljima. sadržaj prezentacije u glavnim cr tama i cilj prezentacije) c) trajanje prezentacije a) predstavljanje glavne poruke b) predstavljanje podtema prezentacije c) određivanje i argumentiranje tvrdnji UVOD (5-10% vremena) GLAVNI DIO (70-80% vremena) ZAKLJUČAK (5-10% vremena) a) sažetak prezentiranoga b) dojmljiva završna riječ Zadatak: Učenici.dati informaciju o trajanju (npr.). zvanje) ..istaknuti naziv i sadržaj prezentacije u glavnim cr tama (govorit ćemo o.... roditeljima. primjerice putem citata.) . Izbjegavati započinjanje prezentacije za vrijeme žamora. Zašto je tema važna? STRUKTURA PREZENTACIJE TVRTKE UVOD Izazvati interes . predstavljanje) b) najava teme (naziv. bilo njegovo poslovanje. 4.. upozoriti na. Prilagoditi slušateljima jačinu i brzinu govora i pritom potaknuti njihovo zanimanje: ➢ ravnomjerno zadržati snagu glasa. imati strpljenja i sačekati tišinu. . 6. Nezanimljivost i neuvjerljivost u izlaganju: ➢ previše nepotrebnih informacija ➢ monoton glas ➢ čitanje izlaganja ➢ korištenje neprovjerenih izvora informacija ➢ dvosmislenost u iznošenju činjenica ➢ korištenje suvišnih i nepotrebnih emocionalnih apela ➢ otvoreno kritiziranje ➢ negodovanje zbog postavljenog pitanja ➢ gubljenje kontrole nad prezentacijom..predstaviti se. privući pozornost. žeđ ili problemi s probavom.. 3. 6.. Kome prezentiraju (npr. 8. Primijeniti odgovarajuću neverbalnu komunikaciju: ➢ uskladiti kretanje.navesti cilj naše prezentacije. Sadržaj prezentacije najčešće se sastoji od tri dijela a) pozdravna riječ (pozdrav. pozvati da.. ostalim učenicima u školi. O kojoj je prigodi riječ? 4. 9.Model ponašanja na uspješnoj prezentaciji: 1. Žurba zbog kratkoće raspoloživa vremena (zbog obveza slušateljstva ili vaših obveza).

npr. S vremenom se u svijetu.ponoviti bitno iz prezentacije – sažetak (1. trajan se uspjeh može postići ako je cilj tvr tke i poduzetnika (kao njezina predstavnika) zadržati konkurentnost u poslovanju i pritom poslovati na pošten.. mediji. primjerice dostojanstva. nego radi vlastitoga financijskog probitka. 3.primjeri .7 POSLOVNA ETIKA Etika je znanost o moralu. • Razvija inovativne proizvode i usluge.završna rečenica se može uobličiti putem navoda. lokalna zajednica i vladine institucije. 3. ustanove ili udruge koja ga je sastavila. Hrvatska gospodarska komora. Kodeks je zbir pisanih pravila.pozvati slušatelje na suradnju (kontakt-adresa) . Kao potporne točke za svaku tvrdnju mogu poslužiti različiti: . od poruke oblikovane u geslu/izjavi upućenoj segmentima javnosti. a koja je proistekla iz njezinih vrijednosti. ZAKLJUČAK: . iskrenosti. lojalnosti. morala i etike. Kod nas mnoge udruge. narav. odnosno načelima ispravnog ponašanja. 171 5. Stoga su mnogi smatrali da poduzetnici kao predstavnici svojih tvr tki više ne upravljaju samo radi dobivanja naklonosti potrošača. S motrišta gospodarstva pak. No. na žalost. Primjenu kodeksa prate različiti odbori. »Naša je misija služiti kupcu!«) ✔ kroz način djelovanja ✔ kroz ciljeve i zadaće.. Na cijenu dolaze i ljudske kvalitete poduzetnika poput vizionarstva. etičan način. borba za poslovni uspjeh i profit po svaku cijenu postala je stilom poslovanja u mnogim tvr tkama. stiha i sl. 2. Odluke koje donosi trebale bi biti u skladu s etičkim. od općih načela. • Ponašanje prema konkurenciji je korektno.podatci . (nešto što će publici ostati u sjećanju) . Primjena poslovne etike u tvr tki očituje se i kroz sljedeće čimbenike: ✔ kroz viziju ili svrhu postojanja tvr tke ✔ kroz misiju (poslanstvo) izjavu o trajnom cilju (npr.. slogana.zahvala slušateljima. ćudoredan. 2. Sve veći broj tvr tki uvodi „etičke kodekse“ za svoje radnike i dobro plaćene stručnjake za pitanje morala. Odbor za etička pitanja ili osobe poput administratora kodeksa.mišljenja stručnjaka.GLAVNI DIO: Predstaviti glavnu poruku koja treba biti kratka – jedna do dvije rečenice. dioničara i radnika. od poslovne politike i procedure u svezi s procesima i resursima. odnosno pratećih aktivnosti odražava se na odnos organizacije prema raz170 Tržište . Svaka od tih odluka. • Pruža ustupke kupcima s posebnim potrebama. povjerenika za poslovnu etiku. hrabrosti. obuhvaća i jamči odre đenu razinu odnosa. 3. pravednosti. kulture ponašanja. poštenja. ustanove i tvr tke izrađuju vlastite kodekse (pravilnike) etike u poslovanju. financijske institucije. U tome se dijelu vrlo često navode primjeri koji omogućuju lakše razumijevanje i primjenu. pa je i poslovna etika (i) u nas postala upitnom. okvir ponašanja u poslovanju. što znači da se bavi moralnim procjenjivanjem pojedinih odluka kao prihvatljivih ili neprihvatljivih. povjerenja i mudrosti. ličitim segmentima javnosti.. osobno mišljenje . Kodeksi se sadržajno sastoje od sljedećih dijelova: 1. poslovni par tneri. Hrvatska udruga poslodavaca i dr. kao što su npr. značaj i ēthikós = moralan. davati primjedbe na kodeks te upozoriti na svako kršenje pravila. Izraz etika sastoji se od dviju grčkih riječi: êthos = običaj. da se ostvari međusobno povjerenje i poštovanje tuđih potreba i interesa. sigurnosti ili zaštite prava. Navesti ključne točke prezentacije: 1.statistički pokazatelji. konkurencija. Poslovna etika predstavlja primjenu etičkih načela u poslovnim odnosima. Oni su obvezni izvješćivati o provedbi kodeksa. Etički kodeks svojevrstan je izraz poslovne filozofije tvr tke. Stoga tvr tke koje drže do sebe i svog ugleda primjenjuju model odgovornog ponašanja prema sljedećim segmentima: Segmenti Model odgovornog ponašanja tvrtke • Nudi visoku kvalitetu proizvoda i usluga. dioničara i potrošača te izražavanja nezadovoljstva poslovanjem takvih organizacija. kao što su kupci. 2. humanosti i općeg dobra. Etička načela trebaju pridonijeti većoj humanosti i uspješnosti u obavljanju poslovnih funkcija i stvaranju više razine poslovne kulture. Tako i poslovna etika sve više dobiva na važnosti. jer pridonosi rastu vrijednosti tvr tke. ravnopravnosti.) . pojavio trend „okretanja leđa“ upravo javnosti. Pritom je bitno da se međusobni odnosi usklade. • Ostvaruje zadovoljstvo i povjerenje kupaca prema postojećim proizvodima i uslugama.dati priliku sudionicima da postavljaju pitanja (ima li pitanja?) . kao posljedica takvog načina poslovanja.

često pojavljuju izvjesni odmaci između društvenih etičkih normi i etičkih kodeksa što ih tvr tke uvode u svoje poslovanje.djelovanje prema načelima poslovne izvrsnosti (učini najbolje što možeš) . međutim. • Dobra je organizacijska struktura. nije mu preporučljivo ni zaposlenje u toj tvr tki. a s čim u skladu je i pozitivan utjecaj na dionike iz okruženja. • Naglašena je uspješnost u zaštiti okoliša. ozona i ostalih štetnih plinova. odnosno javnošću. očekivanja i načela svoje tvr tke ZADATAK: Učenici određuju potrebe i očekivanja svakog od dionika u odnosu na društveno odgovornu tvr tku: DIONICI Tvr tka par tner Ostali radnici/odjeli Servisna služba/banka Dobavljači Kupci Konkurencija Institucije vlasti Društvena zajednica Mediji POTREBE. odnosno načela ispravnoga ponašanja. 173 . • Prepoznatljiva je i dopadljiva organizacijska kultura. etička su načela. • Naglašeno je profesionalno ponašanje zaposlenih /izbjegavanje sukoba intere sa. Može se pojaviti kako na razini organizacije. zaštita povjerljivosti podataka i informacija/. • Dobri su međuljudski odnosi. TVRTKA Uočiti i ispuniti očekivanja glede dionikovih potreba DIONIK Jasno istaknuti potrebe. Neovisno na kojoj su razini. • Izdvaja određenu novčanu vrijednost u vidu sponzorstava. potpora i donacija. svaka od strana mora učiniti sljedeće: 172 Kao što vidimo. • Prepoznaje i iskorištava poslovne prilike. tj. pitanja su sljedeća : DIONICI Legalistički pristup Etika prirode Emocionalni pristup POTREBE. • Ulaže se u treninge i razvoj radnika. upravljanje resursima tvr tke . • Održava se odgovarajuća fluktuacija zaposlenih. • Ispunjavaju se zakonski propisi o zdravlju i sigurnosti. U praksi se. • Zadovoljni su radnici. primjenjiva na svim razinama. ako sazna moja obitelj? Posljedice odgovornog ponašanja za tvr tke su sljedeće: • pozitivna percepcija u javnosti • vjernost i odanost određenoj marki/brandu • odluka o kupnji sve je podložnija utjecaju drugih vrijednosnih kriterija. • Održava visoke standarde u odnosima s okolinom. Svaka tvr tka definira svoj sustav etičkih pravila (etički kodeks). Odgovorno ponašanje tvr tke podrazumijeva podržavanje društveno prihvatljivih moralnih načela od strane poduzetnika. poput oznake „bez GMO“ ili „ekološki proizvod“ • ostvaruju se veća produktivnost i manji troškovi zapošljavanja i treniranja novih radnika • općenito su manji troškovi • upravljanje je u načelu jednostavnije.profesionalnu odgovornost prema poslovima i suradnicima.Zaštita okoliša • Potrošnja energije i vode je odgovarajuća. To ujedno podrazumijeva: . Ako ga radnik nije spreman prihvatiti. • Ima odlično vodstvo s kvalitetnom vizijom. • Obavlja se kontrola emisije ugljičnoga dioksida. • Vodi se briga o krupnom otpadu. skupine tako i na razini pojedinca. OČEKIVANJA I NAČELA Radno ozračje Vizija i vodstvo Društvena zajednica Etička dvojba Javlja se pri donošenju odgovarajućih odluka. odnosno preuzimanje posljedica za donošenje odgovarajućih odluka. OČEKIVANJA I NAČELA Je li to zakonito? Hoću li prekršiti građanske zakone ili politiku tvr tke/ustanove? Je li postignuta ravnoteža odnosa? Je li kratkoročno i dugoročno pošteno prema svima na koje se odnosi? Kako ću se nakon toga osjećati? Kako ću se osjećati ako se to objavi u novinama. U cilju ostvarenja dobrih odnosa između tvr tke i njezinih dionika u okruženju.dobro gospodarenje.

1.ZADATAK. primjer Nadređeni od Vas traži da prešutite veliki nedostatak u proizvodu što ga prodajete. primjer Politika Vaše tvr tke je da Vam se za službenoga puta nadoknađuje i do 300 kuna troškova što ih imate za prehranu. navikli ste jesti u fast-food restoranima i rijetko da nekad na hranu potrošite dnevno više od 70 kuna. Dok ste na putu. Za te troškove ne trebate podnijeti račune. neovisno o tome koliko su zapravo potrošili. Većina Vaših kolega podnosi zahtjev za nadoknadu između 200 i 250 kuna dnevno. U ovom ćete poglavlju saznati kako vježbenička tvrtka razvija marketinški plan te kako poduzima konkretne mjere. posebice vezano uz sudjelovanje na sajmovima/smotrama i sve ostale kontakte s klijentima. osim ako to kupac sam ne uoči i ne pita Vas. 174 Naša je zadaća strukovno obrazovanje učiniti izvorom znanja koji će stvarati nova znanja 175 . Što biste učinili? 6. tvr t ka Vam vjeruje na riječ. MARKETING VJEŽBENIČKE TVRTKE Marketing je u poslovanju svake tvrtke jedna od najvažnijih tema. Koliki biste zahtjev Vi osobno podnijeli? 2. Učenicima se postavljaju sljedeće problemske situacije koje bi trebali riješiti temeljem prethodno navedenih pitanja.

Primjer Upitnika za vrjednovanje Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki s gledišta organizatora 3. 10 – Ocjenjivanje promidžbenih sredstava 11. Kalkulaciju troškova Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki 2. međunarodne Smotre/sajma VB-a Zagreb . Radni list br.Tretman i odgovori na prigovore kupca u prodajnom razgovoru 9. Radni list br. 5.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1. simuliranjem Trgovačkoga suda. 8 – Oblikovanje štanda 9. Radni list br.Otkrivanje potreba u prodajnom razgovoru 3. Radni list br. Radni list br. 14 – Bilješke razgovora 15.Pitanja koja ne treba postavljati u prodajnom razgovoru 5. 13 – Lista svih kontakata 14. Primjer INFO-kataloga Smotre/sajma u organizaciji VB-a Zagreb.Metode argumentacije za kupca u prodajnom razgovoru 8. Radni list 1 . Radni list br.4 PRODAJNI RAZGOVOR U ovom se poglavlju. 4 – Prodajni razgovor II. 6. 6. Zavoda za miro vinsko i zdravstveno osiguranje itd. Ovi su poslovi posebno važni pri strukturiranju rada vježbeničke tvr tke. opreme i ostalih usluga sajmova 17. Radni list br. Radni list br. Kratki film s 9. Uz poglavlje 6. Radni list br. U ovom se poglavlju predstavljaju priprema. Radni list 4 . Radni list br. korak po korak. 7 – Planiranje vremena sudjelovanja na Smotri/sajmu 8. 11 – Podjela zadataka radnicima 12. Radni list 2 . 2 – Prodajni razgovor 3. Radni list br.3 na pratećem CD-u naći ćete: 1. Radni list br. 5 – Ocjena štanda 6. koji prije sudjelovanja dobivaju izlagači. 20 – Usporedba planiranih i ostvarenih rezultata Smotre/sajma 6. 17 – Anketni listić za posjetitelje štanda 176 18.EUROPEN 2008. 18 – Kalkulacija troškova Smotre/sajma 19. Uz poglavlje 6. 6 – Ocjena prodajnog razgovora 7. 19 – Procjena uspješnosti prema broju kontakata 20. s nizom korisnih informacija radi što bolje pripreme 4. Radni list 5 . Radni list 9 .Vi stajalište u prodajnom razgovoru 4. Radni list br. Radni list br. Poslovne banke.Priprema za prodajni razgovor na Smotri/sajmu 6.2 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA ORGANIZATORA Središnji ured je pružatelj usluga koji omogućava poslovanje vježbeničkih tvr tki.Pozdrav u prodajnom razgovoru 2. omogućiti zadovoljenje njihovih potreba i dugoročno zadržati njihovo povjerenje. Radni list 7 . 16 – Cjenik prostora. sudjelovanje i raščlamba rada na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki. 3 – Prosudbeni listić 4. 15 – Upitnik osoblja štanda 16. 1 – Opis proizvoda 2. U međunarodnom prometu posebno je bitna funkcija Banke.Metode argumentacije cijene za prodajni razgovor 7. Uz poglavlje 6. 12 – Lista kontakata 13. Radni list 6 . Radni list br. Radni list br. simulira gospodarska stvarnost glede osnivanja i poslovanja vježbeničke tvr tke.Zaključak prodajnog razgovora 177 . Radni list 8 . Radni list 3 .3 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA SUDIONIKA Sudjelovanje na Sajmu/smotri jedan je od glavnih ciljeva svake vježbeničke tvr tke. 9 – Pravila izradbe promidžbenih sredstava 10. Radni list br.6. Porezne uprave. Radni list br. Radni list br.1 MARKETINŠKI PLAN U ovom poglavlju ćete saznati na koji ćete se način usmjeriti prema ciljnom tržištu (klijentima).4 na pratećem CD-u naći ćete: 1. npr. Radni list br.

). Time se povećava i sposobnost preuzimanja većih rizika.postavljaju ciljevi. Stoga je nužno pomnjivo pratiti i usklađivati provedbu plana. prihvatljivi i vremenski određeni. tko i kada će se nešto učiniti te koliko će to stajati? Predstavlja mjere s pomoću kojih poslovna organizacija može vidjeti odvija li se sve po planu. Kako bi bio siguran da će upravo njegov proizvod biti prihvaćen na tržištu. Bez obzira na svoju veličinu i složenost neke organizacije. odnosno smjernice kretanja poslovne organizacije u predstojećem duljem vre menskom razdoblju. marketinški su planovi osnovni.6. odgovarajući na pitanja: što. U tu je svrhu potrebno u proces planiranja uključiti i članove uprave.) Predstavlja viziju budućeg poslovanja. obavlja planiranje i razrađuju potrebne aktivnosti za njihovu provedbu. ljudskih potencijala. s tim da njegov sadržaj. 179 178 . koji obuhvaća i planove financiranja. preporučuju da plan ne bude duži od 20-ak stranica. Plan neke male tvr tke koja proizvodi i prodaje samo jedan proizvod na dobro uhodanu tržištu može biti ispisan i na samo jednoj ili nekoliko stranica. U njemu se navode sve planirane marketinške aktivnosti. realni. Predstavlja utvrđivanje konkretnih aktivnosti. (Izradba SWOT-analize. Razlog je tome u činjenici da je ponašanje poslovne organizacije određeno kretanjima na tržištu. što znači da mora biti sasvim usklađen s cjelovitim planom organizacije. planove dijelimo: na kratkoročne na srednjoročne na dugoročne planove do godine dana od 1 do 5 godina od 5 i više godina Marketinška analiza Prognoza Određivanje ciljeva Strategija marketinga Tvr tka može istodobno imati sve tri vrste planiranja. Marketinški plan je dio ukupnog plana poslovne organizacije. formalni izgled i duljina ovise o potrebama organizacije. pouzdane i valjane informacije. pruža i povratne informacije potrebne za modifikaciju marketinške strategije (pritom se služimo elektro ničkom obradbom podataka. potrebno je koristiti se marketinškim informacijskim sustavom i sustavom istraživanja tržišta.. puteva i načina ostvarivanja strategije u praksi. istraživa njem tržišta i sl. stoga je osnovni zadatak voditelja Odje la marketinga da zadovolji potrebe ciljne skupine potrošača (ciljnoga tržišta) određe nim proizvodima. Odgovara na pitanje: Kako postići prethodno postavljene ciljeve? Stoga se njome usmjeravaju i usklađuju sve aktivnosti u pravcu ostvarenja postavljenih ciljeva. Osnovna je svrha kon trole da utvrdi u kojoj se mjeri ostvaruju očekivanja. Glede vremenskog razdoblja.1. dok će slože niji marketinški plan zahtijevati znatno dulju razradbu. U naprednim tržišnim gospodarstvima. odnosno da upozori na odstupanja od predviđenih kretanja i aktivnosti i. Plan mora biti u pisanom obliku. Primjerice. voditelj zajedno sa svojim stručnim timom izrađuje marketinški plan kao osnovu za formuliranje i oživotvorenje marketinške strategije. što znači da je i uvjet da ti ciljevi budu razumljivi. U skladu s tim se . Taktika Kontrola U stvarnosti se često dogodi da i najpomnjivije razvijani planovi ne budu provedeni onako kako je to prvotno zamišljeno. tehnološkog razvoja i sl. u skladu s tim. U nekim je slučajevima potrebno prilagoditi plan novonastalim promjenama u okružju. zbog preglednosti i lakšeg snalaženja u tom dokumentu. i njima su podređeni svi drugi planovi. konkurencija je uvela na tržište novi proizvod. Marketinška koncepcija polazi od potrošača.zajedničkim aktivnim djelovanjem voditelja Odjela i podređenih mu . gdje je marketing temeljna poslovna koncepcija. MARKETINŠKI PLAN U procesu marketinškog planiranja uočavamo sljedeće faze: Obuhvaća analizu vlastitoga stanja i analizu tržišta. pruži osnovu za korektivne mjere. što se upravo preko marketinga i ostvaruje. Konkretizira se željeno stanje koje će se nastojati ostvariti. Pritom je važno ostvariti sklad između ciljeva na razini cijele organizacije i ciljeva marketinškog odjela. Kako bi na vrijeme osigurali aktualne.

odnosno unutarnjih snaga (prednosti) i slabosti (nedostatci) . što bi ga trebali.1.. Marketinšku analizu moguće je izvesti putem istraživanja. a u kontekstu odabrane marketinške strategije) d) pozicioniranje proizvoda (nakon uvođenja komercijalizacije). utvrđuju činjenice.istraživanje zapažanjem koje se provodi pažljivim promatranjem onoga što se događa u stvarnom životu. FORMULACIJA GLAVNIH MARKETINŠKIH CILJEVA TVRTKE 6. STVARANJE OSNOVE ZA INFORMACIJE (prikupljanje informacija) Ona obuhvaća pregled postojećih potrebnih podataka (sekundarni izvori). 180 S ispitanicima se može kontaktirati: a) telefonom: brzi odgovor na kratka pitanja kad nije potrebno identificirati sugovornika b) poštom: ispitanicima se šalje kratki upitnik (najviše 5 pitanja s ponuđenim odgovorima za izbor). ali ipak rentabilan (isplativ).ali i zaposlene u ostalim poslovnim odjelima.je dio praćenja tržišta kroz niz neformalnih razgovora s potrošačima i prodavačima . ANALIZA TRŽIŠTA (istraživanje tržišta) ANALIZA VLASTITOG STANJA (sposobnosti) Razlikujemo: Neformalno istraživanje tržišta . IZBOR MARKETINŠKE STRATEGIJE SEGMENTACIJA TRŽIŠTA RAZMATRANJE MARKETINŠKOG SPLETA ODREĐIVANJE CILJNOGA TRŽIŠTA POZICIONIRANJE PROIZVODA S obzirom na činjenicu da je segmentacija tržišta jedna od osnovnih tržišnih strate gija.vlastitih sposobnosti. vrlo je bitno da se držimo redoslijeda sljedećih aktivnosti koje se poduzimaju unutar te strategije: a) segmentacija tržišta b) određivanje ciljnoga tržišta (ciljanih segmenata) c) razradba marketinškoga spleta (prilagođeno ciljanim segmentima.prilika i opasnosti na tržištu i u okruženju. Njihova pravodobna informiranost i potpora mogu biti vrlo bitne za uspješnu provedbu plana. pri čemu se ne razgovara sa subjektima istraživanja. Formalno istraživanje tržišta – koje se temelji na izradbi formalnoga istraživačkog projekta kako bi se prikupili primarni podatci. Pritom se bilježe samo podatci. I najbolji plan može biti loše ostvaren. Stoga je nužno izvršiti analizu: . Eksperimentalna metoda Eksperimenti u istraživanju tržišta se sastoje u mjerenju reakcija ili ponašanja potrošača u situacijama. stajališta i namjere! Prednost: objektivnost prikupljenih podataka. vratiti poštom (10% ih to i učini) c) osobnim intervjuom: ispitivač osobnim kontaktom dublje ulazi u problematiku i mišljenje ispitanika.bez formalnog upitnika. a ne mišljenja. odnosno biti nerentabilan. npr.1 Marketinška analiza Planiranje omogućuje procjenu budućih i pravodobnu pripremu za predviđena do gađanja.predstavlja primjenu različitih tehnika kojima se prikupljaju informacije izravno od ispitanika s pomoću upitnika. premda dobro izveden. obradbu i prezentaciju tih podataka (koji sa tako prevode u informacije). dok loš plan. uvođenja novog proizvoda na tržište. može prouzročiti gubitke. potrebnih za donošenje racionalnih poslovnih odluka. analiziranje. Osnovne metode formalnog istraživanja tržišta su: Metoda promatranja . prikupljanje novih podataka (primarni izvori).. popunjenoga. promjene cijena. Metoda ispitivanja . Eksperimenti se provode nad odgovarajućom skupinom – uzorkom ispitanika uz pri181 .

.)........................ 3.............. 2...... sendviča) 7....... buhtla..... To.....mjenu upitnika i promatranjem reakcija..... PRIMJER UPITNIKA (ANKETE) za otvaranje internet-caféa u školi: 1............ materijal.......................................................... Znači........... Koja Vam prva riječ padne na pamet kada čujete: internet-café ............................................... Koje bi Vam dodatne usluge u njemu bile zanimljive? a) Konzumacija bezalkoholnih pića b) Slušanje glazbe c) Konzumacija pekarskih proizvoda (slanaca.. međutim......................00-25................... Ovdje se radi isključivo o „uče nju od najboljih“.. jer ispitanici nisu ograničeni pri odgovaranju.......................... niti se ne slažem d) Ne slažem se e) Uopće se ne slažem 2.................. kifla... uspoređujemo stanje u vlastitome sa stanjem u konkurentskom poduzeću (vježbeničkoj tvr tki) i utvrđujemo mogućnosti za primjenu i oplemenjivanje tuđih iskustava (npr........................ u kojoj mjeri mala tvr tka koja se bavi prodajom namještaja u Hrvatskoj može koristiti iskustva velikih............................. Ako je odgovor DA......... 5. Koliko ste spremni platiti za boravak u školskom internet-caféu za 60 minuta? a) 15.. Najčešći instrument istraživanja je UPITNIK UPITNIK mogu činiti otvorena i zatvorena pitanja... OTVORENA PITANJA: ➢ omogućuju ispitaniku odgovor vlastitim riječima ➢ često daju više informacija.................................... neposredne i nesugestivne formulacije................. Kada posjećujem internet-café najvažnije mi je ........... FORMULIRANJE PITANJA 1... glazba .................00-35...................... Posvetiti pozornost redoslijedu ispitivanja: ➢ vodeće pitanje treba izazvati što veći interes ➢ teška i osobna pitanja ostaviti za kraj intervjua ➢ postaviti logički red pitanja...... poznatih poduzeća koja se bave proizvodnjom i prodajom namještaja iz inozemstva. Istraživač treba koristiti jednostavne.................. Mogu prikupljati podatke o uspješnim pojedincima ili tvr tkama te njihovim znanjima koje će kasnije prilagoditi i poboljšati za potrebe vlastitog poslovanja................00 kuna b) 25.. 8......... ambijent prodavaonice i sl..........00 kuna 6.................. a ispitanik izabire svoj odgovor ➢ pružaju odgovore koje je lakše protumačiti i predati na tablice radi statističkih pokazatelja................... kada bi postojao? a) Da b) Ne c) Možda 182 183 ... ZATVORENA PITANJA: ➢ prikazuju sve moguće odgovore.. Iskustva se mogu odnositi na izvrstan dizajn..... a ne o neovlaštenu prisvajanu tuđeg intelektualnoga ili nekog drugog zaštićenoga vlasništva.. dopisivanje ................... .......................... Posjećujete li internet-café? a) Da b) Ne 3................. Imate li interesa posjetiti internet-café u školi. surfanje..... Prethodno treba testirati pitanja prije široke primjene...... Tvr tke se u procesu prikupljanja podataka potrebnih za analizu unutarnjih i vanjskih čimbenika mogu koristiti benchmarking metodom........ koliko vremena tjedno provodite u internet-caféu? a) Do 1 sata b) 2-4 sata c) Više od 4 sata 4.. ne znači da je nešto što je uspješno kod drugih nužno dobro i preporučljivo i za nas. Slažete li se s idejom o otvaranju internet-caféa u našoj školi? a) Slažem se u potpunosti b) Slažem se c) Niti se slažem...

obiteljski odnos . Svojom jednostavnošću i usmjerenošću na potrebe ciljnih skupina osigurava očekivanu djelotvornost.mjesečna primanja i zanimanje . trend povratka u prirodu.gradovi . odnosno tržišnim principima.članstvo u različitim organizacijama .regije .prigradska naselja . knjiga . koje nazivamo i homogenim tržištima.zaseoci .obiteljski status . odnosno segmente. načina i sredstava za njihovo ostvarenje. odnosno podjeli tržišta na manja ciljna tržišta su: ➢ Analizu prilika (opor tunities) i prijetnji (threats): Vanjski čimbenici tržište: položaj proizvoda i očekivanja te potrebe kupaca konkurencija tehnologija: promjene i razvoj gospodarstvo: monetarno-kreditna politika. Kriteriji koji nam pomažu u segmentaciji.1. a koja čine skupinu potrošača koji su vezani određenim zajedničkim značajkama. .2 Marketinška strategija i taktika Kao što znamo. . sastav i kvaliteta promocija organizacijsko ustrojstvo financijske mogućnosti imidž tvr tke Prednosti Slabosti 6. Osnovna svrha marketinške strategije je isključivo postizanje konkurentske prednosti.političke sklonosti .nacionalna i vjerska pripadnost . magazina.način ljetovanja i zimovanja . Zemljopisni Demografski Psihografski 184 185 . a odgovara na pitanje »Kako stići do cilja?« Marketinška strategija je strategija koja je koncipirana na principima marketinga. Stoga najčešće obuhvaća: a) Određivanje ciljnoga tržišta i odgovarajućih ciljeva Prije određivanja ciljnoga tržišta treba znati da se heterogeno tržište dijeli na svoje manje dijelove. špor t.sela . rekreacija.materijalno-imovinski status.životna dob i spol . rast.Na temelju informacija spoznanih iz prikupljenih podataka moguće je provesti SWOT-analizu koja podrazumijeva: ➢ Analizu prednosti (strainghts) i slabosti (weaknesses): Unutarnji čimbenici ljudski potencijali: menadžment i ključne sposobnosti tehnološka osposobljenost razvoj proizvoda: cijena. čitanje novina. općenito pod strategijom podrazumijevamo planiranje dugoročnih ciljeva i zadataka tvr tke.hobiji.vrsta automobila i sl. trend zdravlja i psihofizičke stabilnosti Prilike Prijetnje Kriteriji: Obilježja: .kućanstva.zemlje . smjerova akcije.uporaba interneta . inflacija. pravni propisi društvena zbivanja: trend uvažavanja obrazovanja i znanosti.gledanje TV programa .stupanj obrazovanja .

kupovna moć . plinski hladnjaci i sl.ostvareni prihodi . izrađuje se tržišna mreža koja se sastoji od niza kvadrata poput šahovske ploče.). . Time svjesno djeluju na pronalaženju vlastitih pravaca i načina poslovanja. Taj napor treba usmjeriti na kupce koji pokazuju veći interes za kupnju.distribucijskih kanala.Tvr tke (poslovne organizacije): Segmentaciju vršimo jer želimo saznati: • tko su potrošači. Kriteriji: Obilježja: . b) Odabir najbolje kombinacije elemenata marketinškoga spleta za podmirenje potreba toga ciljnog tržišta Nakon što je izvršen izbor ciljnoga tržišta. standardizacija i sl. Skupine potrošača predstavljene su u pojedinim segmentima.način distribucije.djelatnost . a tko ne -potrošači? • koje kategorije troše više. Opis tvr tke Zemljopisni smještaj Zatim slijedi postupak procjene odabira jednog ili više segmenata. električni. plasman i promidžba.proizvodnih pogona . a u svrhu odabira najpovoljnijega ciljnog segmenta. maloprodaja.). koji potražuju različite tipove proizvoda (veliki.broj zaposlenih . diferencijacija.pravni oblik . odnosno tržišne segmente. a koje manje? • koje konkretne proizvode kupuju.vrsta (veleprodaja. pakiranje. vrlo često ostvaruju veću prodaju. Stručno znanje o proizvodu obuhvaća: Informacije vezane uz proizvod Proizvođač Marka Sastav Osnovna korist Dodatna korist (diferencijalna prednost) Cijena Primjer Primjer mreže potreba za sredstvima za hlađenje.lokacija . odnosno koju im korist pružaju? (Svaki potencijalni kupac postavlja pitanje: »Što dobivam ako kupim ovaj proizvod ili uslugu?«) Na taj se način omogućuje da proizvođači pozicioniraju. proizvodnja) . U procesu analize tržišnih segmenata. Svaki kvadrat predstavlja homogenu skupinu kupaca s posebnim potrebama. sor tiranje. TRŽIŠNA MREŽA područje Gorski Kotar Istra Dalmacija Uvjeti plaćanja Uvjeti dostave/isporuke Uvjeti jamstva Mogućnost reklamacije Servis Dodatne usluge Mogućnosti uporabe mjesto uporabe kućanstva bolnice hoteli 186 187 . Tvr tke koje vrše izbor ciljnog tržišta sa svrhom preciznijeg zadovoljavanja potreba potrošača. za nj je potrebno konkretizirati ciljeve i aktivnosti primjenjive u okviru elemenata marketinškoga spleta: proizvod. Proizvod – razvoj pravog proizvoda za ciljni segment (izbor odgovarajućih karakteristika proizvoda. cijena. odnosno razviju pravi proizvod za svako pojedino ciljno tržište umjesto da se napor rasipa na masovno tržište. Svaka homogena skupina može biti izabrana kao ciljna skupina ili ciljno tržište prema kojemu se usmje rava tržišna politika. prema zemljopisnom području. mali. po mjestima uporabe. veći udio na tržištu i veće profite.životni vijek .

Nijedna strategija nije najbolja baš za sve tvr tke u određenoj industriji. Stoga izbor odgovarajuće marketinške strategije bitno može utjecati na poslovanje neke tvr tke i osposobiti je za sudjelovanje na tržištu. Razinu kanala predstavlja svaki posrednik koji obavlja neki posao u približavanju proizvoda i njegova vlasništva krajnjem kupcu. Prodaja novih proizvoda postojećim ciljnim tržištima. kada i tko će ponuditi proizvod na prodaju. odnosi s javnošću). Pritom se nastoji postići izbor najbolje kombinacije promidžbenih aktivnosti (oglašavanje. Budući da je planiranje marketinške strategije prikazano u okviru marketinškoga plana. popuste. osobna prodaja. ali i o prednostima kojima možemo steći željenu tržišnu poziciju. Na taj način dolazimo do saznanja o mogućnostima ulaska na neka nova tržišta. Strategija – promjena asor timana boja i veličina omota. Prodaja postojećih proizvoda novim ciljnim tržištima. publicitet. Prodaja novih proizvoda novim ciljnim tržištima (najviše riskantno). 2. Ad 2) Politika cijena Cijena – pogodnom cijenom nastojimo privući kupce. Ad 3) Politika plasmana (distribucije) Strategija – nastojat će se prodavati u svakoj malotrgovinskoj prodavaonici koja je spremna plasirati naše proizvode na području gdje žive potencijalni kupci zainteresirani za tu vrstu proizvoda. 3. 2)KANAL U JEDNOJ RAZINI PROIZVOĐAČ TRGOVAC NA MALO POTROŠAČ Marketinška strategija u tijeku svoga izvođenja zahtijeva donošenje mnogih odluka. uvjete prodaje i sl. 2)KANAL U DVIJE RAZINE PROIZVOĐAČ TRGOVAC NA VELIKO TRGOVAC NA MALO POTROŠAČ Primjer: Tvr tka koja se bavi proizvodnjom i prodajom ukrasnih omota. unaprjeđenje prodaje. 2)KANAL U TRI RAZINE PROIZVOĐAČ TRGOVAC NA VELIKO POSREDNIK TRGOVAC NA MALO POTROŠAČ Ad 1) Politika proizvoda Potrebno je naglasiti da vježbenička tvr tka primjenjuje treću i četvr tu razinu kanala. odnosno informiranje ciljnih segmenata gotovo je nezaobilazno da bi se nudio pravi proizvod. Kanal distribucije karakterizira broj razina kanala. Distribucija – gdje. Strategija – održavanje politike povoljnih cijena bez davanja bilo kakvih povlastica. ne slijediti njihov primjer. 189 188 . Komunikacija – pravovaljana tržišna komunikacija.Dobro je prikazati i ukupan asor timan proizvoda koji tvr tka nudi: • uski ili širok asor timan (širina asor timana) • plitak ili dubok asor timan (dubina asor timana). 4. odnosno zauzima poziciju ili trgovca na veliko ili posrednika. npr. odnosno marketinškoga plana. održiva. izbor mjesta prodaje. Taktika – ako konkurentni proizvođači na drugim tržištima smanje cijenu. prodajnih kanala i sl. a u skladu s novonastalim rezultatima istraživanja ciljnoga tržišta. 4. Stoga se i taktičke odluke donose gotovo svakodnevno na područjima politike pojedinih elemenata marketinškoga spleta: 1. Politika proizvoda Politika cijena Politika plasmana (distribucije) Politika komunikacije. ili odbaciti konkretne uzorke boja ili veličina omota ovisno o ukusu i preferenciji potrošača. odnosno kupaca. Postoje četiri osnovna marketinška pristupa na tržištu: 1. pritom bismo trebali uzeti u obzir uvjete konkurencije. na pravome mjestu. jaka. slaba ili neodrživa?). može se očekivati da i taktičke odluke budu usklađene s osnovnim načelima marketinške strategije. 2. povoljna. Taktika – dodati. 3. Prodaja postojećih proizvoda postojećim ciljnim tržištima (najmanje riskantno). a to su najčešće taktičke odluke. u pravo vrijeme i po pravoj cijeni. Primjeri različitih razina kanala: 1) KANAL NULTE RAZINE PROIZVOĐAČ POTROŠAČ Pri izboru odgovarajuće strategije u obzir se uzimaju i rezultati istraživanja naše dosadašnje pozicije na tržištu u odnosu na konkurenciju ( je li dominantna. njihove marže.

određuje strategiju i taktiku za svaki element marketinškoga spleta.blizina tržišta prodaje . Praćenje rezultata može se obavljati na temelju unutarnjih izvora informacija.vrši segmentaciju i određuje ciljno tržište. Ad 4) Politika komunikacije Primjer SWOT-analize tvr tke koja se bavi prodajom namještaja na veliko: PREDNOSTI . 190 PRIJETNJE (ZAPREKE) .1. koristiti integriranu marketinšku komunikaciju (oglašavanje na radiopostajama i u tjednim časopisima) i.nedovoljno poznavanje boniteta kupaca . Neovisno o uzroku. sve u skladu sa zahtjevima našega tržišnog segmenta. entuzijazam . Za proces upravljanja marketingom nužno je praćenje rezultata ostvarivanja plana kako bi se.dobra lokacija trgovine na veliko (dostupnost potencijalnim kupcima) . Vježba: Nastavnik u ovoj vježbi može učenike podijeliti u nekoliko skupina i podijeliti im zadatke: Prva skupina .rastući trend potrošnje namještaja . testiranjem upoznatosti potrošača ciljnoga tržišta s novim proizvodom tvr tke i sl.mogućnost nastupa na smotrama/sajmovima SLABOSTI Strategija – putem integrirane marketinške komunikacije promovirat ćemo povoljne cijene i zadovoljavajuću kvalitetu. ulagati u motivaciju i stručno osposobljavanje prodavača. Četvr ta skupina .lokacija .razvijeno tržište dobavljača . bit ćemo spremni i tamo ponuditi naš proizvod na prodaju.velika konkurencija (domaća i inozemna. tvr tka mora utvrditi metode kojima će kontrolirati ostvarenje zacr tanih ciljeva i imenovati odgovorne osobe za ta mjerenja. Taktika – redovito mijenjati raspored na policama. Uzroci mogu biti unutar tvr tke ili u okružju.snažna početna motivacija.Taktika – ako se na području gdje smo već dosad plasirali naše proizvode otvori nova veletrgovina.zadovoljavajući iznos početnoga kapitala . Treća skupina .proširenje tržišta VT-a.izrađuje SWOT-analizu.nepovoljni krediti .nepoznatost na tržištu . Druga skupina . ne daju očekivane rezultate ili da neki dijelovi marketinškoga spleta ne djeluju kako je predviđeno. primjerice.uzimajući u obzir zagušenost prometnica (poslovna zona Zagreb) .dobar protok informacija unutar tvr tke PRILIKE .mogućnost pokretanja vlastite proizvodnje . u tom je slučaju nužno razmotriti izvor problema i prilagoditi marketinški splet novonastaloj situaciji. VT-ovi komercijalisti) .sposobnost i stručnost radnika .kvalitetan i bogat asor timan .politička previranja . u slučaju potrebe. kao što su različita izvješća i prikupljanjem vanjskih podataka putem terenskog istraživanja. u skladu s tim. za koje smo se opredijelili.početno nepovjerenje par tnera 6. povezivanje s novim tvr tkama .jasno postavljeni ciljevi . u kratkom vremenu mogle obaviti potrebne prilagodbe plana. Moguće je da marketinške strategije. na primjer djelovanje konkurencije.siva ekonomija 191 .3 Kontrola Kako ćemo znati da smo stigli tamo kamo smo željeli? Prije negoli se pristupi provedbi plana. inovirati promidžbene poruke radi stvaranja pozitivnog imidža tvr tke .određuje marketinški splet.

• pripremiti konferansu. • obaviti proglašenje pobjednika. • po zaključenju prijava izvršiti konačnu narudžbu prostora i opreme. Za ulaz u VETIS potrebno je pokrenuti internetski pretraživač (Mozilla Firefox ili Internet Explorer) te u adresnu traku upisati adresu https://vetis. i to zajedno s aplikacijom za prijavu sudionika izlagača. • odrediti voditelja projekta i izvršitelje.1 Priprema za Smotru/sajam s gledišta organizatora Shematski prikaz planiranja i pripreme sudjelovanja na Smotri/sajmu VT-a 1. • osigurati nagrade. gostima. 192 193 . Planiranje i priprema sudjelovanja na Smotri/sajmu Smotra/sajam vježbeničkih tvr tki • izraditi info-katalog Smotre/sajma i proslijediti ga putem e -pošte izlagačima. uvjete koje mora ispuniti vježbenička tvr tka da bi stekla pravo sudjelovanja na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki. zahvalnice. unijeti korisničko ime i zaporku (dodijeljenu za pristup vaše škole upitnicima na internetskim stranicama Agencije) u za to predviđena polja i odabrati ULAZ. fotografijama. Kako treba započeti organizaciju Međunarodne smotre/sajma? Organizaciju Smotre/sajma treba postaviti i kao svaki projekt. • odrediti maksimalan broj izlagača i pristupiti izradbi kalkulacije. • izraditi bilten Smotre/sajma s pratećom dokumentacijom. medijima. Agencija za strukovno obrazovanje koristi vlastiti informacijski sustav VETIS. • osigurati sredstva s maksimalnim uključenjem sponzora. • pratiti protokol da se sve odvija po planu. tako i Smotra/sajam podrazumijeva planiranje kao jedan od uvjeta nužnih za uspješnu realizaciju Smotre/sajma. • izvršiti načelnu rezervaciju prostora i opreme. filmom. Planiranje obuhvaća sve faze projekta . dodijeliti nagrade i svim sudionicima uručiti potvrde o sudjelovanju te obaviti ceremoniju zatvaranja Smotre/sajma i razduživanje opre me. akreditacije. • postaviti bilten na mrežne stranice. • zaprimiti izgrađene štandove. Provedba Smotre/sajma Kako treba započeti organizaciju Međunarodne smotre/sajma? Niz inozemnih kontakata u svijetu vježbeničkih tvr tki nudi i velik izazov kao krunu međunarodnog poslovanja. Događaj je to koji svakoga veseli. preko provedbe te poslova što ih moramo provesti nakon završetka Smotre/sajma. natjecanja. plan i program događanja. • po završetku Smotre/sajma prikupiti ankete o zadovoljstvu izlagača. • nakon Smotre/sajma izvršiti analizu zadovoljstva izlagača i uspješnost čitavog projekta. • planirati vrijeme i mjesto održavanja Smotre/sajma. Ministarstvo znanosti.2. PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA ORGANIZATORA 6. • obaviti generalnu probu ceremonije otvorenja Smotre/sajma uz provjeru sve potrebne tehnike za to. • objaviti događanje na mrežnoj stranici i glavnoj stranici EUROPEN-a. a to je organizacija Međunarodne smotre/sajma. 3.6.2. obrazovanja i špor ta i Agencija za strukovno obrazovanje organiziraju i provode Smotru/sajam vježbeničkih tvr tki jednom godišnje. Ništa ljepše nego nakon vir tualnih kontakata susresti se s poslovnim par tnerima uživo. Kao i svako natjecanje. Trebamo: • sebi postaviti zadatak s jasnim ciljem što želimo postići. upoznati kriterije odabira sudionika Smotre/sajma. • izvršiti prihvat izlagača sa zaduženjem opreme.hr:8443. gdje možete dobiti sve potrebne informacije o prijavama za sudjelovanje te podatke s točnim terminima za održavanje Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki.od planiranja i pripreme. Rad nakon Smotre/sajma 2. uzvanicima.aso. Pravo sudjelovanja imaju sve strukovne škole u Republici Hrvatskoj koje provode program Vježbenička tvr tka i koje su provele registraciju vježbeničke tvr tke kroz institucije uklju čene u rad Središnjeg ureda vježbeničkih tvr tki. • poslati pozive sponzorima. U Središnjem uredu vježbeničkih tvr tki dobit ćete precizne informacije kako se prijaviti za sudjelovanje na Smotri/sajmu VT-a.

5. 9. Zaduženja do 31. sačekati odobrenje Financijskoga plana… 19. Isplanirati organizaciju prostora (broj i raspored štandova i ukupna organizacija prostora): pronajkasnije 3 tjedna stora za izlaganje. 12. Odobreni Financijski plan dostaviti u Računovodstvo. Napisati Operativni plan (tijek) provedbe Smotre/sajma (vrijeme početka. veljače do 10. prezentaciju. 4. Odgovorne osobe 194 6. mjesec dana prije početka Smotre/sajma . mjesec dana prije početka Smotre/sajma mjesec dana prije početka Smotre/sajma 16. Pripremiti podloge za unos svih podataka o prostoru. veljače trajno Rokovi 1. usporediti njihovu ukupnu vrijednost. Pripremiti sve procedure o načinu i pravima korištenja prostora planirana za održavanje Smotre/sajma: 7.Aktivnosti organizatora vezane uz organizaciju Smotre/sajma vježbeničkih tvrtki R. mjesec dana prije početka Smotre/sajma 13. Objedinjene podatke o potrebama za Smotru/sajam proslijediti odgovornim osobama. Osmisliti i osigurati zahvalnice. mjesec dana prije početka Smotre/sajma 14. ostali uključeni u organizaciju i realizaciju. siječnja do 31. veljače mjesec dana prije početka Smotre/sajma 20. 18. Pripremiti podatke za izradbu financijskog plana po strukturi i mjestu troška i dostaviti ih odgovornim osobama. duljina trajanja svake aktivnosti za trajanja Smotre/sajma). 10. br. Dostaviti objedinjeni Financijski plan odgovornim osobama na odobrenje. garderobu. Pripremiti tehnička rješenja organizacije i provedbe Smotre/sajma (organizacija prostora. veljače 20. Osigurati prehranu za održavanja Smotre/sajma. oprema prostora…). mjesec dana prije početka Smotre/sajma 17. 10. pohvalnice za svakog sudionika Smotre/sajma te osmisliti i osigurati akreditacije za svakog sudionika Smotre/sajma. infrastrukturi… potrebnih za provedbu Smotre/sajma i s time upoznati odgovorne osobe. 15. veljače cijama. ➢ definirati prostor za slobodno kretanje posjetitelja ➢ predložiti način označivanja svakog prostora ➢ odrediti osobe koje će voditi posjetitelje 10 dana prije poče ➢ odrediti potrebnu opremu za ozvučenje i predložiti ustanovu koja iznajmljuje i postavlja tu tka Smotre/sajma opremu ➢ odrediti potrebnu opremu za glavnu pozornicu i način njezina opremanja ➢ jasno definirati obveze svih sudionika Smotre/sajma ➢ odrediti obveze škola domaćina glede pripreme Smotre/sajma. 3. organizacijska potpora. dužina trajanja svake aktivnosti opremanja i raspremanja izložbenoga prostora). Završiti promidžbeni materijal. Dogovoriti prijevoz opreme te opremanje prije i raspremanje prostora nakon zatvaranja Smotre/sajma Napisati Operativni plan (tijek) opremanja i raspremanja prostora (vrijeme početka. 10. objed. prije Smotre/sajma Okrugli stol Smotre/sajma VT-a itd. svečano otvorenje i zatvaranje Smotre/sajma. opremi. Dogovoriti i organizirati prihvat sudionika Smotre/sajma u hotelima. Koordinacija svih aktivnosti i vođenje računa o pravodobnom izvršenju određenih aktivnosti (s definiranim nositeljima i točno definiranu roku izvršenja dogovorenom na sastancima s odgovornim osobama). Odrediti koncepciju i okvir Smotre/sajma. siječnja do 10. 2. Izraditi Financijski plan po strukturi i mjestu troška i dostaviti ga mjerodavnim osobama i institu10. 195 Osigurati smještaj/polupansion. informirati javnost o tijeku aktivnosti. opreme i infrastrukture izložbenoga prostora. Objediniti sve financijske planove po strukturi i mjestu troška. Odgovornoj osobi dostaviti sve podatke o potrebama glede prostora. Formirati organizacijski odbor Smotre/sajma i organizirati sastanak (popis članova s prijedlogom njihovih zadaća). veljače 11. tri tjedna prije poče tka Smotre/sajma tjedan dana prije početka Smotre/sajma 8. uskladiti planove kako bi ih sveli u proračunske okvire. opremanja i raspremanja prostora.

napraviti raspored njihova dolaska i odlaska do mjesta održavanja Smotre/sajma. nastavnika/mentora. odnosno korigirati. Ovdje analiziramo planirane i ostvarene troškove u odnosu na one odobrene troškovnikom kojega su donijele mjerodavne institucije i osobe. podjeli zahvalnica. Troškovi izložbenog prostora. pregrade. Vrlo je važno da organizator zna prepoznati očekivanja sudionika od Smotre/sajma. tjedan dana prije početka Smotre/sajma tjedan dana prije početka Smotre/sajma mjesec dana prije početka Smotre/sajma 14 dana do početka Smotre/sajma 10-14 dana prije početka Smotre/sajma 6. Troškovi sudionika Smotre/sajma. organizatore…). tri tjedna prije popohvalnica. 26. Smotre/sajma vrjednovanje i analizu Smotre/sajma…). Vrjednovanje organizacije Smotre/sajma možemo izvršiti uz pomoć evaluacijskog upitnika predviđena za sve sudionike Smotre/sajma. 22. 24. Njime ćemo dobiti uvid u jake i slabe strane organizacije. 27. tj. internet… ➢ prijavna pristojba izlagača ➢ osiguranje ➢ naknada za vrijeme pripremnog/raspremanog razdoblja Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki. sadržaj događanja… . realizaciju. a potom i povratka… Objaviti prijave za Smotru/sajam VT-a. 29. 2. pohvalnice. popis učenika/sudionika. MINGORP. akreditacijske kar tice (za natjecatelje. ostvarene prednosti ili nedostatke koje na budućim smotrama/sajmovima moramo zadržati. zahvalnice ➢ eksponati ➢ katalozi. Pri planiranju se uzimaju u obzir sljedeći troškovi: 1. 196 21. 25. Dati u izradbu Vremenik događanja koji će sadržavati podatke (o otvorenju. Proslijediti pozive za dolazak na otvorenje/posjet. popis smještenih osoba. 3. 30. 23.2. zatvaranju Smotre/sajma i najavi buduće smotre/sajma). brošure. Promidžbeni troškovi. uz: . točan raspored događanja. pod kojim se podrazumijevaju: ➢ uređenje -najamnina štanda ➢ oprema štanda (stol. Smotra/sajam nije završila nakon zatvaranja.2 Raščlamba nakon Smotre/sajma s gledišta organizatora Aktivnosti što ih poduzimamo po svršetku Smotre/sajma zahtijevaju isti opseg posla kao i sama realizacija Smotre/sajma. kao i kvaliteti usluge koju smo im osigurali prilikom organizacije Smotre/sajma. Na taj način dolazi do saznanja o konkretnim mjerama koje mora poduzeti kako bi se ostvarili njezin cilj i strategije. logo. pod kojim se podrazumijevaju: ➢ sajamski oglas ➢ pozivnice. HGK…) i pozvamjesec dana prije ti ih na sastanak te ih upoznati s koncepcijom Smotre/sajma. Pritom je važno voditi računa dokad sudionici moraju doći. Obavijestiti VT-ove iz inozemstva o mogućnostima i uvjetima sudjelovanja na Smotri/sajmu 20. letci ➢ plakati 197 Organizirati smještaj učenika/mentora. Osmisliti slogan Smotre/sajma. Smotra/sajam se isplati samo onda kada se postignu zadani ciljevi. pod kojim se podrazumijevaju: ➢ sudionici na štandu (tri učenika i jedan nastavnik) ➢ putni troškovi ➢ smještaj ➢ prehrana. o dosad učinjenom. Po svršetka Smotre/sajma potrebno je napraviti analizu njezinih troškova. jer tada slijedi obradba onoga što smo uspjeli njome i ostvariti. To je samo jedan od načina kako doći do povratne informacije o potrebama sudionika. problemima početka s kojima smo suočeni. potrebama za njihovo uključivanje za što uspješniju pripremu. Ispisati zahvalnice i pohvalnice.kratak opis četka Smotre/sajSmotre/sajma. Rezultati evaluacije ujedno predstavljaju i izazov za organizatora nezaobilazan pri planiranju Smotre/sajma u narednoj poslovnoj godini. .dva tjedna prije početka Smotre/sajma do mjesec dana prije početka Smotre/sajma Kontaktirati sa svim već dosad informiranim institucijama (npr. obveze sudionika… Osmisliti program otvorenja i zatvaranja Smotre/sajma (tko i do kada.popis sponma zora. podatke o prihvatu u dolasku i odlasku. raspored sudionika po hotelima i sobama. mentore. veljače Svim sudionicima dostaviti sljedeće podatke: naziv hotela. stolci. podne obloge…) ➢ priključak za struju. Odnijeti pohvalnice i zahvalnice na potpis ministru MZOŠ-a. telefon. Analiza se mora podudarati s planiranim troškovima donesenim prije same realizacije Smotre/sajma. Ciljna skupina za popunjavanje upitnika su nam svi sudionici. 28. HOK. što je za to potrebno).

konkurencija.➢ akreditacije za sudionike Smotre/sajma ➢ dodatne akreditacije (pomagači pri organizaciji Smotre/sajma.ovjerena propusnica za Smotru/sajam . Planiranje i priprema za sudjelovanje na Smotri/sajmu 2. • Potražiti najmanje dvije vježbeničke tvr tke iz sljedećih kategorija: kupac. Uspjeh vježbeničke tvr tke na Smotri/sajmu ovisi o sposobnostima njezina vodite lja da raspoložive resurse iskoristi na najbolji mogući način. godine Pripreme za posjet Smotri/sajmu vježbeničkih tvrtki kao posjetitelj: . inozemna vježbenička tvr tka i vježbenička tvr tka iz vlastite škole. sposobnostima i kreativnošću) i vrijeme.fotografije po slobodnom izboru. štand i prodajnu dokumentaciju konkurentskih i dobavljačkih tvr tki nalaze kao prilozi na CD-u: Radni list br. veličina slova 11. dobavljača.saznati listu izlagača . 4 . • Sastaviti pisano izvješće o posjetu Smotri/sajmu ( jedna A4 stranica na osobnom računalu. štand i prodajnu dokumentaciju konkurentskih i dobavljačkih tvr tki vježbeničke tvr tke .propusnica za Smotru/sajam .Opis proizvoda i usluge Radni list br. Održavanje Smotre/sajma 3. 5 .Ocjena prodajnog razgovora Faze sudjelovanja na Smotri/sajmu vježbeničkih tvrtki: 1. tko su dobavljači. Na raspolaganju su nam točno određena financijska sredstva. konkurencije) • Popuniti Upitnik za oblikovanje štanda konkurencije ili dodijeljene vježbeničke tvr tke • Obaviti vrjednovanje prodajne dokumentacije konkurencije ili dodijeljene vježbeničke tvr tke • Evidentirati posjet prisutnih dobavljačkih tvr tki vježbeničke tvr tke • Radnicima VT-a omogućiti kupnju proizvoda ponuđenih na Smotri/sajmu • Napisati izvješće o posjetu Smotri/sajmu. 3 . Radni list br. Smotra/sajam vježbeničkih tvr tki u Jastrebarskom 2008. dobavljač. Vježbenička tvr tka na Smotri/sajmu može sudjelovati kao izlagač ili kao posjetitelj. U oba su slučaja potrebne temeljite pripreme.mogućnost plaćanja na Smotri/sajmu 198 Upitnici se za prodajni razgovor.pripremiti posjetnice i prospekte naše vježbeničke tvr tke.Prosudbeni listić za prodajni razgovor Radni list br. • Analizirati sredinu Smotre/sajma (u smislu prisutnih kupaca. ljudi (radnici vježbeničke tvr tke sa svojim znanjima. vježbeničke tvr tke koje nude proizvode za osobnu kupnju suradnika.dokumentacija o zaključenoj kupnji na Smotri/sajmu . font Arial) sa sljedećim prilozima do____________(odrediti nadnevak do kojega izvješće treba donijeti): .Ocjena posjeta štandu (informacije o izlagaču) Radni list br. nastavniciposjetitelji) ➢ uredski materijal ➢ prezentacija.Prosudbeni listić za prodajni razgovor II. a tko su konkurenti . 1 .saznati kada i gdje se održava Smotra/sajam vježbeničkih tvr tki . 199 . 6 .po dva ispunjena upitnika za prodajni razgovor.znati tko su naši kupci. 2 . Što svaka skupina planira za posjet Smotri/sajmu? 6. Zadatci za posjet Smotri/sajmu: • Podijeliti radnike vježbeničke tvr tke u skupine od 2 (3) učenika/ce • Razmotriti materijale za posjet Smotre/sajma: . Zaključak: Smatrat će se da je Smotra/sajam uspješno realizirana ako su zadovoljeni svi zadani kriteriji za provedbu Smotre/sajma i ako troškovi ne prelaze okvire onih planiranih.analiza sredine Smotre/sajma . Rad nakon Smotre/sajma. umijećima.3 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA SUDIONIKA Organizaciju i sudjelovanje na Smo tri/sajmu vježbeničkih tvr tki treba prihvatiti kao jedan projekt u tijeku rada u vježbeničkoj tvr tki tijekom školske godine.Radni list za prodajni razgovor Radni list br.

koji se sastoji od 3 proizvoda.posredno (trgovac uredski set „POLO“). a ne par tnerske tvr tke.3. . istraživanje situacije konkurencije. . .sajamska ponuda .o.primjer vježbeničke tvrtke Tiko d.ako nešto može poći krivo. Cilj Smotre/sajma: Cilj Smotre/sajma: Cilj Smotre/sajma: Cilj Smotre/sajma: . svjetiljke “SUN” po Smotre/sajma i do . .o. i to u najnepovoljnijem trenutku (parafraza prema Murphyju)..promjene/varija.obavljanje prodajnih razgovora.sajamski paket. . Planiranje je jako važno za uspješno sudjelovanje na Smotri/sajmu. jamskom paketu od 3 proizvoda: .uredska stolica “TEA”. Ciljevi poduzeća: .svje par tnera.uvjeti plaćanja: 30 dana nakon isporuke. .obrazovanje kvalificiranih suradnika .6.posebna ponuda cijene za uvođenje novoga proizvoda na tržište.oblikovanje štanda usklađeno s promidžbenom porukom. Na sljedećoj stranici je plan ciljeva Smotre/sajma na primjeru vježbeničke tvr tke Tiko d. . ravnatelj škole i sami radnici vježbeničke tvr tke. slijedi izradba podrobnoga plana sudjelovanja na Smotri/sajmu.postizanje dobiti . kad tražite obećane materijale. ali nije nužno .ponuda novoga proizvoda . pan asor timan tiljke „SUN“.1 Planiranje i priprema Smotre/sajma Ovo je faza u kojoj odluku o sudjelovanju na Smotri/sajmu donose voditelj vježbeničke tvr tke. Kad ona već započne teško da ćete imati vremena i sredstava za dobavljanje dokumenta i materijala koje ste zaboravili – osim toga.o.sajamska ponuda za paket proizvoda.prezentacija novoga . .davanje sajamskih . osobito za sudjelovanje na Smotri/sajmu vrijedi ona .izravno za trajanja “SUN”). Ako radnici vježbeničke tvr tke u nekom trenutku izgube motivaciju za rad.istraživanje tržišta: anketiranje kupaca. Korisno je da odluku o sudjelovanju na Smotri/sajmu imate u pisanom obliku i koju je potpisala odgovorna osoba. I vaša par tnerska tvr tka može zaboraviti na svoja obećanja pa je. Po donošenju odluke o sudjelovanju. Nadređeni ciljevi Smotre/sajma i istraživanja tržišta: .inovacija proizvoda određivanja uvjeta: prodaje: (uredska svjetiljka . .dostava je bespla skih zaliha.uredski set “SENATOR”.svjetiljka “SUN”. Bilo bi dobro (ako je moguće) s par tnerskom tvr tkom dogovoriti sponzorstvo reklamnim materijalima. 200 201 .o.obavijest potencijalnim par tnerima o sudjelovanju na Smotri/sajmu. proizvoda. po posebnoj sajamskoj cijeni.naći poslovnog popusta za cjelokuproizvoda .svjetilj ke „SUN“. onda će to sigurno i poći krivo.povećanje prometa Marketinški ciljevi i sredstva Politika proizvoda: Politika cijena i Organizacija Politika komunikacije: .100%-tno povećanje prometa u mjesecu održavanja Smotre/sajma u usporedbi s istim mjesecom prošle godine. ski set „SENATOR“ i tna u krugu od 100 . Faza planiranja obuhvaća: • • • • • • Utvrđivanje ciljeva Smotre/sajma Vremenik sudjelovanja na Smotri/sajmu Planiranje oblikovanja štanda Planiranje promidžbenih sredstava Plan i organizaciju rada radnika Plan troškova Smotre/sajma. korisno imati nešto što će je podsjetiti na obveze.jer bi Smotru/sajam vježbeničkih tvr tki trebalo iskoristiti za promociju vježbe ničke. Utvrđivanje ciljeva Smotra/sajma .na veliko).orijentacija na kupca .cipromotivnoj cijeni. . . iscrpljenja sajamje proizvoda (ured. km ako se kupi u sa. možete ih podsjetiti na njihove obveze.

zadaće.. Br. Prijava sudjelovanja na Smotri/sajmu 17. 1. letci...jer ima e nešto karakteristično. Smotre/sajma Provedba promidžbenih aktivnosti: poslati pozivnice. korisno je u prostoru vježbeničke tvr tke simulirati izgled štanda te ga. Aktivnost 1. Priprema sudionika za Smotru/sajam: izbor. nabava promidžbenih darova i sl.čelni štand (tri otvorene strane) . oblikovanje promidžbenih sredsta. podjela održavanja zadataka (određivanje odgovornih) Smotre/sajma 2 h / dan prije 11. . dekoracija) Smotre/sajma otvorenje Smotre/sajma dani održavanja Smotre/sajma večer zadnjega dana održavanja Smotre/sajma večer zadnjega dana održavanja Smotre/sajma i idući dan do 1 mjeseca od održavanja Smotre/sajma 14. Ako imate informacije o veličini i izgledu štanda prije same Smotre/sajma.. 7. boja (ne koristiti više od tri boje. Oblikovanje štanda za investicijska dobra znatno se razlikuje od oblikovanja štanda za robu široke potrošnje ili za uslužne djelatnosti. podjela zadataka) prije održavanja Smotre/sajma 1 h / oko 2 mjeseca Izradba proračuna troškova sudjelovanja na prije održavanja Smotri/sajmu Smotre/sajma do 4 tjedna prije Plan uređenja štanda: najam opreme. 2.ako je moguće: trodimenzionalno predstavljanje promidžbenih sredstava .) Smotre/sajma 1 h / oko 2 mjeseca Planiranje suradnika (izbor. nabava izložaka. školovanje. urediti po planu za Smotru/sajam i tako redom složiti materijale kako idu na štand da biste dobili na vremenu. održavanja nabava proizvoda za demonstraciju i dr. analiza bilježaka sa Smotre/sajma. Oblikovanje štanda: .prilagođavanje štanda slici o vježbeničkoj tvr tki (poslovni identitet. Utvrđivanje ciljeva Obradba dokumenata nakon održavanja Smotre/saj18. po mogućnosti... Demontaža štanda 2. 1 h / oko 2 mjeseca katalozi. 9. Rad na Smotri/sajmu 16. 8. Ako menadžment vježbeničke tvr tke na početku školske godine zna za vremenik održavanja Smotre/sajma. Odluka za sudjelovanje na Smotri/sajmu Trajanje/ kad: 3 – 4 mjeseca prije održavanja Smotre/sajma 1 mjesec prije održavanja Smotre/sajma 1 h/oko 3 mjeseca prije održavanja Smotre/sajma 2 h / oko 2 mjeseca prije održavanja Smotre/sajma 13. 7 Plan oblikovanja štanda Oblikovanje štanda u prvome redu ovisi o proizvodu koji neko poduzeće nudi. poticajni promidžbeni ar.prije održavanja tikli/postupci .Planiranje vremena sudjelovanja na Smotri/sajmu Planiranje vremena sudjelovanja na Smotri/sajmu trebalo bi izvesti zajedno s podje lom zadataka suradnicima vježbeničke tvr tke. ponašanje. promidžbeni darovi. nastup. Vraćanje posuđenih i iznajmljenih objekata i predmeta 3.održavanja Smotre/sajma va. Postavljanje štanda – otvorenje Smotre/sajma je APSOLU. 6. in. izradba izvješća sa Smotre/sajma . Štand je „veliki trodimenzionalni promidž b ni plakat“ poduzeća koji mora motivirati da ga se pogleda i posjeti . obrazovanje do 3 tjedna prije 10. a te boje moraju biti 203 5. (prodajni razgovor.prije otvorenja TAN KRAJNJI ROK! (uređenje. Planiranje oblikovanja Smotre/sajma RADNI LIST br. Prijevoz izložaka (postavljanje. Zadatke dodijeliti prema sposobnostima radnika vježbeničke tvr tke.) 4. što pobuđuje pozornost promatrača i zaokuplja njegovo zanimanje.kutni štand (dvije otvorene strane) . ma (obradba želja kupaca. Tipovi štanda: .). Službeno putovanje suradnika 202 dani održavanja Smotre/sajma .do 4 tjedna prije formacije o proizvodima. s pripremama treba početi što ranije. Otvorenje štanda 15.blok-štand ili štand-otok (moguć pristup sa svih strana). demontaža) održavanja Smotre/sajma 12.štand u nizu ( jedna otvorena strana) .utvrđivanje stila. očuvanje uobičajene slike o vježbeničkoj tvr tki među stalnim kupcima) . Planiranje promidžbenih aktivnosti (pozivnice kupcima.

ako je moguće.računalo .izlošci. koristiti sve moguće promidžbene aktivnosti.produžni kabel . Uredski materijal i uređaji (vidi još radni list o oblikovanju štanda): .Zona gledanja: probuditi zanimanje. 5.koristiti kreativne tehnike.oblikovati poslovni izgled (odjeća. modni dodatci radnika VT-a…) .pribor za prvu pomoć . gošćenje posjetitelja. Slijedi lista nekih promidžbenih aktivnosti vezanih za sudjelovanje na Smotri/sajmu. Zone komunikacije na štandu: .poslovna dokumentacija .materijali za nagradnu igru .projekcijski uređaji .mapa s materijalima za novinare (po mogućnosti unaprijed napisati članak o svojoj vježbeničkoj tvr tki i pripremiti fotografije).registratori. pribor za pisanje.podijeliti promidžbene darove poslovnim par tnerima . predstaviti postignuća/uspjehe.održati prezentacije kupcima (PowerPoint. prezentacija proizvoda na štandu i sl.oblikovanje štanda mora biti orijentirano na kupca. Za ovo radno područje osobito je prikladna uporaba kreativnih tehnika.materijal za pisanje.odnosi s javnošću) . mape. pobuđuju pozornost i izazivaju asocijacije.alat . koje može provoditi Odjel za marketing. džepni kalkulator .poslovno komunicirati (korespondencija) .potrepštine za Smotru/sajam . dekoracija .izvršiti ugovorene poslove Prije Smotre/sajma Tijekom Smotre/sajma Nakon Smotre/sajma Osnovna pravila za izradbu promidžbenih sredstava: • • • • uskladiti sva promidžbena sredstva – dio su poslovnog identiteta logo koristiti u svakom promidžbenom sredstvu prednost za kupca mora biti vidljiva iz svakoga promidžbenog sredstva kontrolirati učinkovitost promidžbenih sredstava.katalozi .različiti uredski materijali .pribor za šivanje . vrećice . Planiranje promidžbenih aktivnosti Na Smotri/sajmu bi trebalo. Oprema štanda (vidi još radni list o oblikovanju štanda): .prodavati proizvode VT-a .pripremiti informacije za tisak (odnosi s javnošću) .sredstva za čišćenje (lopatica. olakšavajuća = prirodna = ugodna = moćna.uputiti zahvalu svim posjetiteljima štanda . Uporaba boja: Boje imaju emocionalni učinak. snažna 205 .informacije o gradu u kojemu se održava Smotra/sajam . 3. svjetla i uređenja u skladu sa slikom koju javnost ima o tvr tki . Mislite još i na mogućnosti predstavljanja vaše promidžbene poruke i u trodimenzionalnom obliku.dogovoriti oblikovanje štanda . a ne na proizvod .održati konferenciju za tisak (pripremiti kratki esej o VT-u . metlica. prezentirati korist .poslati pozivnice .) . svaki medij.promidžbena sredstva . 204 Smotra/sajam VT-a . vreće za smeće i sl.Zona opskrbe: skladištenje materijala.usklađene).uređenje . Žuta Zelena Plava Crvena = poticajna.pripremiti promidžbene materijale .tabla s natpisom i rasvjeta . tim suradnika sastavljen samo za Smotru/sajam ili svi suradnici vježbeničke tvr tke.Zona za (prodajni) razgovor: priprema i provedba razgovora .) 4.

4. Na CD-u naći ćete: Radni list br. Plan i organizacija rada radnika Kao pripremu za sudjelovanje na Smotri/sajmu korisno je posjetiti jedan pravi sajam i promatrati. Nakon posjeta sajmu napravite njegovu ocjenu (evaluaciju) (što je bilo dobro.izobrazba radnika iz pojedinih područja za koje je potrebno dodatno znanje (npr.Podjela zadataka radnicima Radni list br.Bilješke razgovora Radni list br. postupak narudžbe.3. • jasna.. 1. 13 . faks. a što loše. Podjela zadataka: .Upitnik za osoblje štanda 6. adresu. Provedba Smotre/sajma rezultat je planiranja i temeljitih priprema. 15 . kako bismo točno odredili vrijeme potrebno za izvršavanje ove zadaće. Na sljedećoj ćete stranici naći primjer podjele zadataka što ju treba izraditi zajedno s planiranjem vremena. Četiri su vrste distancije: 207 206 . ponašanje. u kojim su se situacijama učenici osjećali ugodno na sajmu. e -adresu. ako treba.osoblje štanda (broj ljudi..organizirati i provesti izobrazbu radnika (npr. 3. a nj e g o vu us pjehu pridonosi i stručna priprema učenika. seminar u okviru vježbeničke tvr tke neka planira i organizira kadrovska služba). Izbor osoblja/podjela uloga: .Osnovna pravila za izradbu promidžbenih sredstava: • karakteristična naslovna stranica koju se ne može zamijeniti s nekom drugom • na naslovnici treba stajati ime/naziv tvr tke i logo • ime/naziv i logo par tnerske tvr tke (ne smiju biti upečatljivi da se ne bi „prekrili“ ime/naziv i logo vježbeničke tvr tke) Katalozi i prospekti. 14 . 11 . nedvojbena nadleštva . Uspjeh na Smotr i /s aj mu o vi s i o ang ažmanu i p o naš anj u r ad ni k a vj e žb e ni čk e tvr tk e . pločice s imenima i logom tvr tke) . 12 .organizirati smještaj i putovanje (izradba putnih troškova i računa). Izobrazba osoblja štanda: . a kad su se osjećali potjerani sa štanda). pregledno i plakatno oblikovanje • izražajan glavni naslov • jasna i pregledna struktura teksta • korištenje slikovnih elemenata • ime tvr tke i logo smjestiti na upadljivo mjesto • koristiti riječi kao: novo. Korisno je sve aktivnosti što ih učenici moraju obaviti pri postavljanju štanda nepo sredno prije Smotre/sajma i uvježbati.Radna lista svih kontakata Radni list br. znanje stranih jezika.područja izobrazbe: prodajni razgovor. Primjena pravila poslovnog bontona na Smotri/sajmu vježbeničke tvrtke Više o poslovnom bontonu pogledajte u poglavlju broj 5.odjeća osoblja štanda trebala bi biti jedinstvena (npr. 10). zadatci. broj telefona.provjeriti mogućnosti prehrane . tj. gratis.Radna lista kontakata Radni list br. osobu koja je prekoputa nas. izdati i potvrdu o pohađanju seminara . uvjete i prava kupca • maksimalni format je A4 • brzo prenošenje poruke • veliku ulogu igra nesvjesno zamjećivanje • može se prenijeti samo jedna poruka • promidžbena poruka mora biti jasno i kratko formulirana • mora imati nešto što će privući pogled • tekst neka bude vrlo kratak • ne zaboraviti na logo! • jednostavno. sada • ne zaboraviti navesti vezano trajanje ponude! 2. slike i ilustracije • ako možete. testom o tehnikama prodaje) . znanje o proizvodu.dodijeliti jasna.5 – Poslovni bonton.koordinator/ica cijele Smotre/sajma . pregledna struktura • možebitno napisati indeks natuknica brošure • za katalog izaberite najbolje fotografije • radije koristite velike fotografije. menadžment može. planiranje vremena) . Općenito: . tekst smjestite odmah uz proizvod • navedite ime tvr tke.dekorater/ka (osoba zadužena za estetski izgled i uređenje štanda) .2 Sudjelovanje na Smotri/sajmu Plakati i posteri Letci Na CD-u ćete naći radnu listu za ocjenu promidžbenih sredstava (Radni list br.imenovati zamjenika/cu.arhitekt/ica štanda (osoba zadužena za razmještaj opreme na štandu) . nastup.točna dodjela polja odgovornosti. Zona distancije Zona distancije je prostorna udaljenost u odnosu na sugovornika.

3.odlučujući su poruka i odabir trenutka predaje dara.one se obično oslovljavaju samo imenom i prezimenom. poslovna distancija: čini je udaljenost od jednoga do dva metra. čak ako to možda i jesu. Ako to ne znate/ne možete: . f) Kako ću najbrže (sa)znati koga imam pred sobom? . 208 209 .više od 60 % posjetitelja na štand dolaze namjerno .konkurencija se nalazi na uskom prostoru .obratit ćete mu/joj se s pitanjem „što Vas najviše zanima?“ ili .kupci očekuju promidžbene darove – njihova vrijednost ovisi o vrsti proizvoda i prije svega o ciljnoj skupini . Novopridošloga pojedinca treba predstaviti skupini osoba.aktivno slušati .neverbalnom komunikacijom pokazujete nezainteresiranost.oslobodite svoje interesente/posjetitelje opterećenja da naokolo nose na tone budućeg otpada .posjetitelj vašega štanda mora vas se jasno sjećati .ostati ljubazan .. a ne nužno njegova vrijednost .unatoč mnogim drugim štandovima .posjetitelja smjestite za stol za razgovore (ponudite mu upitnik.koristite otvorena pitanja (zašto.posjetiteljeve podatke odmah zabilježite u obrazac Sajamske bilješke ..ga oslovite s „mogu li Vam pomoći?“ .darove treba predati na kraju razgovora kako biste zadržali pozornost posjetitelja . a sada ga morate kompetentno savjetovati. javna distancija: čini je najmanje nekoliko metara udaljenosti. .proslijedite ga svome kolegi .predat ćete mu/joj svoju posjetnicu.najodlučniji kupci najčešće imaju malo vremena .odlučite: A: treba li s kupcem uspostaviti kontakt odmah ili nešto kasnije B: kupac je važan..prospekte dajte samo onda kada ste ispitali želje kupca i kada one odgovaraju našem proizvodu i usluzi te kada ste mu označili najvažnija mjesta u prospektu. pri prvom kontaktu sa strankama ta je zona tabu! 2.vi ste domaćin . trebate aktivno postupati C: ne pokazuje odmah potrebu.1. a to ne pomaže uvijek u kontaktu sa strankama. stoga se s njime može razgovarati i kasnije.svaki je posjetitelj štanda i potencijalni kupac .. ako sami ne nosimo titulu..paziti na pravila prodajnoga razgovora .). e) Za razgovora s posjetiteljem/icom: . Posjetnica Posjetnica je sastavni dio organizacijske kulture. c) Posjetitelj će vam izmaći.pozdraviti .ostavite štand praznim . U poslovnom je životu OBVEZA! (Poglavlje 5. osobna distancija: udaljenost u odnosu na sugovornika je od 50 centimetara do jednoga metra. Upoznavanje Pri upoznavanju je odlučujući stupanj hijerarhije. intimna distancija: razmak od sugovornika je do 50 centimetara.postupa najčešće po planu . Negativne osjećaje kod sugovornika može intenzivirati povećatelji distancije.5 – Poslovni bonton. Ovakva udaljenost dopušta rukovanje. To ne vrijedi za nositelje titula međusobno .i prema „zamornim“ se posjetiteljima morate odnositi ljubazno. uzorke proizvoda…).„Jeste li već upoznati s našim proizvodima i uslugama?“ . zovem se.razgovori se odvijaju u javnosti . prodajni pult i sl. g) Darovi: . Osoba se može i sama predstaviti ( ja sam…. i) Prospekti: .stojite zajedno u skupini i međusobno se zapričate . kao što su pisaći stolovi.pogledati poglavlje br. b) Najzanimljiviji posjetitelj štanda: . 5.2 – Poslovno-promidžbena sredstva) Odjeća i obuća. BONTON SMOTRE/SAJMA ZA OSOBLJE ŠTANDA a) Posebnosti sajamske situacije: .najčešće ima malo vremena . što. 4. modni dodatci i njega tijela .. Uvijek se onome koji na ljestvici hi jerarhije stoji stupanj više predstavljaju druge osobe. U ovoj je zoni nemoguće uspostaviti osobni kontakt u obliku pozdrava.promidžbeni darovi ne smiju djelovati jeftino. ako: . Akademske titule treba iz ljubaznosti pri predstavljanja izgovoriti. d) Uspješno ste se obratili posjetitelju.). h) Kako ću se riješiti neugodnih kupaca? Dogovorite se unaprijed s kolegom – nakon riječi-lozinke za tri minute pojavit će se novi kupac.

Priključak za struju. Katalozi.novinare uputite na vodstvo štanda . Na štandu nije dopušteno: . Podatke o realnim cijenama sajmova mogu svi pronaći na internetu.o. Najamnina za štand + uređenje (NEUREĐEN ŠTAND = prostor + uređenje. faks.primite sve posjetitelje . Smještaj 4. Naknada za pripremnoga/raspremnog razdoblja Smotre/sajma ❑ OPREMA Dodatno potrebni stolovi i stolci.okretanje leđima prema van . ❑ BUDUĆA SURADNJA Procjena prihoda koji će se ostvariti u budućnosti. Posjetnice 6. UREĐENI ŠTAND = prostor + osnovna oprema (stol. Nagradna igra ❑ PRIJEVOZ Troškove prijevoza u pravilu podmiruje škola. vitrine. katalozi 1.3.3 RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU 1. roba kao izlošci 4. obratite se vodstvu štanda .obratite se voditelju štanda.izložbene prostore na prijav ljene vježbeničke tvr tke. Troškove nastupa (osim materijala koje tvr tke donose kao propagandne materijale) snosi Agencija za strukovno obrazovanje. ali ih treba obračunati u planu i analizi vježbeničke tvr tke te ih knjižiti u poslovne knjige.od svakog posjetitelja tražite posjetnicu i predajte mu svoju . Prehrana ❑ REPREZENTACIJA – uzorci robe. prostora i svih sajamskih usluga.obvezno koristite pločice s imenima .j) Timski rad na štandu: .posjetitelje koji moraju čekati smjestite i ugostite . 210 211 . Roba – pokretač prometa kao dar.neprimjereno odijevanje. Putni troškovi 3. Unos u katalog 4. police.vježbeničke tvrtke TIKO d. itd. ❑ VRIJEME Predviđene troškove obračunati za trajanja Smotre/sajma od dva dana.pomnjiva podjela prospekata i ostalih promidžbenih materijala zainteresiranim posjetiteljima (nemojte razdijeliti prospekte u jednom prijepodnevu. (na) javite odlazak sa štanda. Pozivnice 3.informirajte se o temama drugih izlagača. k) Primanje/informacije: . stolci. Iz perspektive sudionika . Oprema štanda 3. Prijavna pristojba izlagača 6. PRIHODI KOJE ŽELIMO OSTVARITI (u kunama) ❑ PLAN SKLOPLJENIH UGOVORA O PRODAJI Ugovori koji će se zaključiti na Smotri/sajmu. rasvjetna ti jela… ❑ RADNICI Osoblje na štandu . . 2. brošure. police) 2. rasvjeta.pomoćno osoblje 1. mislite i na ostale članove svoga tima!) . PLAN – PREDVIĐANJA – OČEKIVANJA Sve poslove oko organizacije Smotre/sajma obavlja Agencija za strukovno obrazovanje koja ujedno i ugovara te raspoređuje sve poslovne . gdje organizatori objavljuju popise i cjenike opreme. ali voditelji/ce vježbeničkih tvr tki moraju upoznati svoje radnike sa svim stvarnim troškovima Smotre/sajma koji se u stvarnome gospodarskom svijetu pojavljuju. plakati 5. Dnevnice 2. TROŠKOVI KOJE TREBA PLANIRATI (u kunama) ❑ IZLOŽBENI PROSTOR 1.stvaranje buke .posebice je važan simpatičan i vedar nastup.o.štand nije spremište za privatne stvari. 6. kratku odsutnost i povratak na štand kako kupci ne bi nepotrebno čekali.ako imate problem. Sajamski oglasi 2. U kalkulacijama troškova Smotre/sajma upravo te stvarne troškove radnici moraju planirati i analizirati u rezultatima. letci. a na temelju razgovora i poslovnih kontakata ostvarenih na Smotri/sajmu. baš kao da ih tvr tke podmiruju same. rashladni uređaji. dostupnosti kolega. internet. a vas se posvuda tražilo . telefon 5.korištenje mobitela .

c) Kupce treba pozdraviti čak i kad u to vrijeme razgovaramo s drugima.USPOREDBA PLANIRANIH I OSTVARENIH REZULTATA SMOTRE/SAJMA 6. Prvi je obično i najvažniji . pozorno i aktivno sluša. a) Otvorena pitanja (uglavnom na početku prodajnog razgovora): .okrenuti se prema kupcu i pokazati najvažniji među mnogim izrazima lica: osmijeh. očekivanja. Jednom je jedan prodavač rekao: Ja sam prodavač koji je prodao hrpe proizvoda vrijednih milijune dolara. dok prodavač upoznaje njegove potrebe.izrađuje fakture. Računovodstvo obavlja kontrolu troškova i prihoda . evidencije sklopljenih ugovora i potpisanih narudžbe nica. ali dobrim prodajnim razgovorom smatramo onaj u ko jemu je kupac u središtu interesa.KALKULACIJA TROŠKOVA SMOTRE/SAJMA .4 PRODAJNI RAZGOVOR Prodajni razgovor je dvosmjerni proces komunikacije u kojemu i pošiljatelj i primatelj poruke međusobno djeluju. kontrolira naplatu i priprema podatke o realizaciji. Zadaće radnika prodajnog odjela: pridobiti kupca. još pri izradbi Projekta nastupa na Smotri/sajmu u fazi planiranja definiraju se zaduženja: kako će obradba nakon Smotre/sajma izgledati i tko će obaviti koje aktivnosti obradbe . Marketing kontrolira uspjeh na Smotri/sajmu (ostvarenje ciljeva.postoji samo jedna prilika da se ostavi dobar prvi dojam. glasno i razumljivo. Prepoz navanje potreba drugih ljudi i vještina ophođenja s drugim ljudima vještine su koje se mogu naučiti i steći s vremenom i odgovarajućom podukom. Ako ispadne loš. na sve kasnije informacije ne će obraćati pozornost ili im ne će pridavati veću važnost. izgraditi krug stalnih kupaca i osigurati krug stalnih kupaca . kao kontrolno pitanje ili pitanje potvrde . analizira podatke istraživanja tržišta). Održite obećanje! Primjeri na CD-u: Radni list 16 Radni list 17 Radni list 18 Radni list 19 Radni list 20 . Ako pri prvom kontaktu prodavač postane odbojan kupcu.planiranih i ostvarenih . izbjegavanje kontakta očima znak je nesigurnog ponašanja. c) Pitanja alternative (kada je kupac već pokazao spremnost na kupnju. skrivanja i nepoštenja. kako biste doznali pristaje li kupac ili odbija.Što? Kako? Kada? Koji? Čemu? S kojom svrhom? b) Zatvorena pitanja (na kraju prodajnog razgovora.kod kupaca koji naginju tome da puno pričaju): .zato treba uvježbati sljedeća pravila: a) Kupce odmah pozdraviti ljubaznim tonom. BROJ KONTAKATA (POSLOVNIH RAZGOVORA) ŠTO IH ŽELIMO OSTVARITI Dodatnu procjenu uspješnosti poslovanja na Smotri/sajmu provest ćemo i usporedbom broja ostvarenih poslovnih razgovora i broja sklopljenih ugovora. OPREME I OSTALIH USLUGA SAJMOVA . za vrijeme.PROCJENA USPJEŠNOSTI PREMA BROJU KONTAKATA . Dobro poznavanje i vjera u proizvod koji nudi te pokazivanje interesa za probleme kupca osnovna su pravila ponašanja uspješnog prodavača. za trening i stjecanje vještine pregovaranja u svijetu vježbeničkih tvr tki važniji je broj kontakata nego sam ugovoreni iznos prodaje/nabave. a još učim o prodaji. S druge pak strane.i pripre ma podatke o naplati i plaćanju za završni izvještaj. Radnici koji su radili na štandu dužni su sastaviti vlastita izvješća o radu na Smotri/sajmu. Ne predugo „buljiti“ u oči kupca da se ne stvori osjećaj napetosti ili čak prijetnje.jer najdulje ostaje u pamćenju. izrađuje statistike i šalje pisane zahvale kupcima i sponzorima te priprema prezentaciju nastupa na Smotri/sajmu za par tnersku tvr tku.CJENIK PROSTORA. OTKRIVANJE POTREBA – primjenom odgovarajućih tehnika pitanja otkriti zahtjeve.očekujemo DA ili NE odgovor. To je rečenica koja poziva voditelje/ice vježbeničkih tvr tki da treningu prodajnoga razgovora posvete dužnu pozornost i za njega u godišnjim planovima rezerviraju više različitih termina. FAZE PRODAJNOGA RAZGOVORA 1. ali i nakon održane Smotre/sajma voditi računa o sljedećim naputcima: Nemojte obećati ništa što ne možete održati. Za praćenje poslovanja na Smotri/sajmu Odjel prodaje i marketinga treba kreirati različite obrasce – liste kontakata. izgubit ćete priliku koja se možda više nikada ne će pojaviti . POZDRAV – USPOSTAVLJANJE ODNOSA .ANKETNI LISTIĆ ZA POSJETITELJE ŠTANDA . probleme i ciljeve kupaca – prodavač postavlja pitanja i dobro. 2. 213 212 .pitanje ostavlja izbor između dvije ili više mogućnosti. a ne samo za pripreme pri odlasku na Smotru/sajam. ali još nije čvrsto odlučio hoće li kupiti ili ne): . vodstvo škole i ostale učenike. b) Uspostaviti kontakt očima . u okviru kojih moraju analizirati svoje sajamske bilješke te formulirati želje kupaca i proslijediti ih Odjelu prodaje. Nabava kontrolira provedbu ugovorenih nabava i sama ugovara narudžbe ar tikala kojih nema dovoljno na skladištu Kao što je već navedeno.mogu se ostvariti samo neprekidnim vježbanjem. Prije.3. Prodaja obrađuje narudžbe . d) Pitanja sugestije (potvrda/ pohvala kupcu).

cijenu navesti u kombinaciji s korisnošću robe .metoda oduzimanja – kada se stari uređaji uključe u cijenu .metoda analiziranja – ukupna se cijena dijeli na pojedinačne dijelove.bitno je istaknuti uvjete i rokove plaćanja. koristi i vrijednost koju proizvod ima za kupca. a ne one uobičajene u trgovanju . tj. Metoda analogije Na prigovor se često može bolje odgovoriti tako da kupcu ponudimo neku usporedbu nego da izravno odgovaramo na prigovor. Metoda prevencije Osobito je prikladna za prigovore za koje se može unaprijed predvidjeti da će ih kupac izreći. 215 . tj. tj. Dodatna je prednost i to što prodavač sam bira trenutak kada će odgovoriti na prigovor. . zamjenu robe. a ne braniti i ne koristiti pojmove „skup/o“ i „jeftin/o“ . tj. Metoda preporuka (metoda izjava svjedoka) Kod ove metode prodavač se poziva na pozitivne ocjene drugih kupaca i/ili osoba koje kupac cijeni ili im se divi. održavanje. povećati njegov osjećaj vlastite vrijednosti. Ovu se metodu može uspješno koristiti uvijek kada prigovor suprotno očekivanjima kupca zapravo izravno ili posredno govori u prilog proizvodu.metoda bagateliziranja – u ovom se slučaju razlika u cijeni prikazuje manje važnom nego što ona to jest – to smijemo napraviti samo kada je razlika mala i beznačajna.Nakon postavljenog pitanja odlučujuća točka otkrivanja potrebe i želje je: . uvjete dostave i plaćanja.navodi se cijena manje količinske jedinice. cijenu.pustiti kupca da i on izvede demonstraciju. da bi zatim taj prigovor pretvorio u argument pozitivan za kupnju. Prodavač će puno više dobiti ako kupcu dâ za pravo. d) Tretman i odgovori na prigovore kupca – metode: Da.metoda optičkog umanjivanja . . jer to uništava potrebno povjerenje kupca u prodavača. Bumerang metoda I kod ove se metode prodavač isprva slaže s mišljenjem kupca. osjeti i iskuša proizvod – povezuje se s proizvodom i prihvaća ga kao vlastiti. dodatne usluge. pri čemu se ona po mogućnosti i ne spominje . c) Argumentacija: PRO-argumentacija Sadrži pozitivne izjave o proizvodima i uslužnim djelatnostima i trebale bi kod slušatelja izazvati pozitivne osjećaje. .vrjednovanje svih dobivenih informacija (i pravilno reagiranje na njih). jamstva. osnovnu (glavnu) i dodatnu korist. PRODAJNI RAZGOVOR U UŽEM SMISLU a) Demonstracija: . Metode argumentacije cijene: . protivnika želimo namjerno ili nenamjerno omalovažiti i ovakav način argumentacije u našem slučaju dugoročno gledano ne vodi cilju! Argumentacija cijene – pravila: . inzistiranje na tome da ste vi u pravu i po svaku cijenu izbjeći sukobe i svađu). pokušati razumjeti ŠTO je rečeno i pokazati sugovorniku da ga se sluša). a uspjeh će mu biti veći ako tehničke podatke predstavi razumljivim i jednostavnim jezikom. prednosti.promatranje kupca (govor tijela). Slaganje i izjednačivanje (metoda kompenzacije) Od male je koristi poricati potpuno opravdane prigovore.metoda parabole – cijenu uspoređujemo s uobičajenim malim izdatcima 214 . što se s tim smije/može. Ova se metoda često koristi u reklamama (nogome tni as XY rekao je sljedeće o našem proizvodu…). b) Opis robe: Prodavač ističe obilježja. servis. Koristimo je ako npr. primijenit će protuargumente kako bi uklonio prigovor. marku.cijenu navesti uvjerljivim i sigurnim tonom (prodavač mora i sam biti uvjeren u vrijednost i korisnost proizvoda te u prikladnost cijene) . oduzima oštrina.aktivno slušanje (paziti na ono ŠTO se kaže. sirovinski sastav. ali – metoda (metoda uvjetnoga slaganja) Kod ove će se metode prodavač isprva načelno složiti s kupcem kako bi ga udobrovoljio. mogućnosti uporabe. KONTRA-argumentacija Ima negativan utjecaj na slušatelja ili izaziva negativne i neugodne osjećaje. Važno je međutim da prodavač za svakog kupca nađe pravi. Ni izdaleka nije dovoljno samo tvrditi da je ponuđeni proizvod vrhunske kvalitete i da cijena odgovara kvaliteti – kupac želi puno više saznati o proizvodu: ime proizvođača. bez obzira na potrebe i troškove tvr tke. prigovora može ograničiti ili se tom nedostatku mogu suprotstaviti kompenzacijske prednosti proizvoda. 3. ako se praktično značenje nedostatka.cijene treba objasniti. a što se s tim ne smije raditi).pozitivno obraditi prigovore kupca (izbjegavati poučavanje. što ga se ne može osporiti. Ako je to uspjelo. Preformuliranjem se takvom prigovoru.metoda usporedbe – uspoređuje se cijena jedne varijante sa znatno skupljom varijantom . Metoda preformuliranja (taktika ponavljanja i ublaživanja) Kod ove metode prodavač ponavlja nestručan ili prenaglašen prigovor kupca u ublaženu obliku. a potom prodavač odgovara na tako ublaženi prigovor. odgovarajući primjer. Mogu se koristiti usporedbe iz područja poznatih kupcu ili pak koristiti slične slučajeve iz iskustvenog polja sa moga kupca. Snaga prigovora je znatno smanjena budući da prodavač sam spominje prigovor. Vrlo je važno provjeravati sluša li kupac pozorno objašnjenja i je li mu jasno to što ste mu priopćili – posebice što učenici-radnici vježbeničke tvr tke misle da mogu kupiti bilo što.

Tih nekoliko minuta opraštanja od kupca odlučujuće je hoće li kupac osjetiti žaljenje zbog kupnje ili zadovoljstvo i pozitivno sjećanje na tvr tku. djeluje dugotrajno i odlučuje hoće li kupac doći ponovno ili ne.okrenite tijelo prema sugovorniku POGLED . PRODAJNI RAZGOVOR U UŽEM SMISLU (isticanje pogodnosti za kupca) Opis robe Argumentacija PROKONTRACIJENE Tretman i odgovori na prigovore kupca kupnju žurno izvršiti 4. Posljednji dojam što ga kupac ima o nama. znače kupnju. u slučaju ODLUKE . a obje su povoljne za prodavača. u slučaju problema. “Vaša će se unuka sigurno dobro zabavljati igrajući se ovom igračkom.tehnika alternative RA (prepoznati tehnika sugestije kupovne signale) pohvala odluke kupca 5. PREGLED FAZA PRODAJNOGA RAZGOVORA OTVORENOST . u svako doba može obratiti NJE OD KUPCA pozitivne izjave o proizvodima negativan utjecaj na slušatelja cijene treba objasniti. skije) odmah kupite.tehnike zaključivanja ”Kupnju žurno izvršiti” “Ako robu (npr. sugerira odluku na kupnju.prezentacija obilježja proizvoda i kupčeva proba 3. USPOSTAVLJANJE OSMIJEH – koji odaje želju za komunikacijom (ali ne pretjera ODNOSA (kupac je na i nametljiva srdačnost) očekivan i drag gost) POZDRAV NAKLON RUKOVANJE Otvorena pitanja 2. a time i o našoj tvr tki. itd. tj. ali još nije čvrsto odlučio hoće li kupiti ili ne potvrda/pohvala kupca Demonstracija . par tnerom.OPRAŠTAproblema. OTKRIVANJE Zatvorena POTREBA = aktivno pitanja slušanje (zadobivaPitanja mo naklonost kupca) alternative Pitanja sugestije . tj. ZAKLJUČAK PRODAJNOGA RAZGOVORA .” 5.” Tehnika alternative Kupcu se u ovom slučaju nude dvije mogućnosti na izbor. a ne braniti Primjeri na CD-u: RADNI LIST 1 RADNI LIST 2 RADNI LIST 3 RADNI LIST 4 RADNI LIST 5 RADNI LIST 6 RADNI LIST 7 RADNI LIST 8 RADNI LIST 9 – POZDRAV U PRODAJNOM RAZGOVORU – OTKRIVANJE POTREBA U PRODAJNOM RAZGOVORU – VI-STAJALIŠTE U PRODAJNOM RAZGOVORU – PITANJA KOJA NE TREBA POSTAVLJATI U PRODAJNOM RAZGOVORU – PRIPREMA ZA PRODAJNI RAZGOVOR NA SMOTRI/SAJMU – METODE ARGUMENTACIJE CIJENE ZA PRODAJNI RAZGOVOR – METODE ARGUMENTACIJE ZA KUPCA U PRODAJNOM RAZGOVORU – TRETMAN I ODGOVORI NA PRIGOVORE KUPCA U PRODAJNOM RAZGOVORU – ZAKLJUČAK PRODAJNOGA RAZGOVORA 217 216 .Tko? Što? Kako? Kada? Koji? Čemu? S kojom svrhom? Gdje? – navodimo kupca na suradnju kao kontrolno pitanje DA ili NE odgovor ili pitanje potvrde spremnost na kupnju. ZAKLJUČAK PRODAJNOGA RAZGOVO.kontakt očima 1. “Želite li radije pulover s visokim ovratnikom ili na V-izrez?” Tehnika sugestije U slučaju tehnike sugestije prodavač ponovno traži od kupca da potvrdi najbolje prihvaćene argumente za kupnju i time mu olakšava.4. u svako doba može obratiti. POJAČAVANJE opraštanje kojim ćemo kupcu dati osjećaj da nam se. moći ćete je isprobati već ovog vikenda. “Sigurno ste odmah ustanovili kako stolnjak dobro upotpunjuje ovaj servis za jelo? Zar ne?” Pohvala kupca Ovom će tehnikom vješt prodavač kupca osloboditi straha od reakcije njegove okoline nakon što se odlučio na kupnju i ujedno mu navesti razloge kojima će moći opravdati svoju odluku pred rodbinom. POJAČAVANJE ODLUKE – POZDRAV S KUPCEM “Dobro ste izabrali!” “Dugo ćete uživati u ovom proizvodu!” Pohvala kupca vodi nas izravno u fazu opraštanja kojom ćemo mu pojačati osjećaj da nam se.

219 . Naša je misija strukovno obrazovanje učiniti korijenom koji će mladim ljudima pružati sve što im je potrebno da bi uspjeli u poslu i dosegli najviše visine. Najviša stabla rastu iz najsnažnijih korijena. na pratećem CD-u naći ćete: 1. engleskom i njemačkom jeziku. Primjeri poslovnih pisama na talijanskome. STRANI JEZICI I VJEŽBENIČKE TVRTKE Preduvjet međunarodnog trgovanja je poznavanje zajedničkoga jezika. Uz poglavlje 7.7. U ovom se poglavlju prikazuje primjena stranoga jezika u VT-u i korelacija nastave tog jezika i vježbeničke tvrtke.

moguća je 24 sata na dan.8. zaokružujući tako svoje znanje i vještine potrebne za suvremeno poslovanje. naručiti robu ili uslugu. 7 dana u tjednu. platiti račun. Upravo je stoga primjena informacijskih tehnologija u obrazovanju ključna za razvitak i napredak kako društva tako i države. KORIŠTENJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U VJEŽBENIČKIM TVRTKAMA Svako suvremeno poduzeće u svom trgovačkom poslovanju koristi računala. Korištenjem IT-a u nastavi Vježbeničke tvrtke jača se i svijest učenika o potrebi i nužnosti cjeloživotnog obrazovanja. U vježbeničkoj se tvrtki učenici-radnici uče "poslovanju" od početka (osnivanja) do zatvaranja tvrtke. voditi računovodstvo. a kojega karakterizira informacijska i komunikacijska povezanost. izračunati koliki porez platiti državi – svakodnevni je posao učenika-radnika vježbeničkih tvrtki. Primjena informacijskih tehnologija u svakodnevnom radu vježbeničkih tvrtki ključna je za razvitak i napredak te tvrtke. a učenici ujedno uče o važnosti informacijskih tehnologija u suvremenim uvjetima poslovanja. Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost 221 . prijaviti radnike. Kako registrirati tvrtku. Suradnja i komunikacija u globalnom svijetu u kojemu danas živimo. U središtu ovog poglavlja je praktična primjena različitih softverskih paketa.

1 UPORABA IT-a U IZRADBI DOKUMENTACIJE I POSLOVNO-PROMIDŽBENIH SREDSTAVA Suradnja i komunikacija u svijetu u kojemu danas živimo (a čija je značajka globalnost i povezanost) moguća je 24 sata na dan.3 na pratećem CD-u naći ćete: 1.. i Koja je korist što ju imamo od informacijskih tehnologija u vježbeničkim tvr tkama.. jednako kao i obrazovanje. publika gleda u slajdove i ujedno sluša predavača kako čita sa slajdova. glazbe. fotografija do filma. Da bismo to izbjegli. Najrašireniji programski paket koji možemo koristiti za rad u vježbeničkim tvr tkama je Microsoft Office. ime autora.e -maila i interneta .2. 7 dana u tjednu. 8. V j e žb e ni čk a tvr tk a s vak ak o j e mj e s to s tj e canj a p r ak ti čni h znanj a i s i g ur no s ti u obavljanju rutinskih poslovnih zadataka te na taj način ujedno omogućava učeniku i lakše uključivanje na tržište rada.pps) 8. da učenik sam spozna koja znanja treba steći i koja je važnosti cjeloživotnog obrazovanj a.1 na pratećem CD-u naći ćete: 1. internet. mjesto i nadnevak održavanja prezentacije i slično ❏ prezentacija ❏ zaključak – podsjetiti na osnovni cilj prezentacije. Zbog toga je nužno da učenik-radnik u vježbeničkoj tvr t k koristi računalo za obavljanje „svakodnevnih“ poslovnih aktivnosti.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1. Naravno da takve promjene u gospodarstvu nužno utječu i na promjene u obrazovnome sustavu i načinu poučavanja učenika. 222 Prezentacija je prezentacija i samo je to . lakše pretraživanje goleme količine podataka te lakša razmjena znanja i iskustva. IZRADBA PREZENTACIJE U POWERPOINTU 8. Upravo je stoga primjena informacijskih tehnologija u obrazovanju ključna za razvitak i napredak kako društva tako i države.doc) ali i u stvarnome poslovanju? Svakako . Danas nema suvremenoga poslovnog ureda tvr tke (bez obzira na njezinu veli činu i djelatnost kojom se bavi) bez računala. Osobno računalo korisniku omogućava pohranu velike količine podataka. Internet. Svaka bi se prezentacija trebala sastojati od nekoliko dijelova: ❏ početni slajd – najčešće stavljamo naslov prezentacije.pps) 8. Ona se razmjerno jednostavno može izraditi s pomoću programa Frontpage. Što je moja poruka? 2. preko govora. Mladi ljudi veoma su svjesni novih alata koji su im na raspolaganju. Excela i Publishera. Ako učenici intenzivno koriste računalo za svladavanje gradiva.). ime institucije iz koje autor dolazi. Prije same tehničke izradbe prezentacije moramo znati odgovoriti na tri pitanja: 1. probleme na koje nailaze i rješenja koja im se nameću – dakle jedan potpuno nov (ili bitno drugačiji) oblik učenja. a primjenjuju ih u nastavi Vježbeničke tvr tke. njihovu obradbu jako velikom brzinom te prikaz svih vrsta podataka: od teksta i cr teža.3 WEB-SHOP U današnje se vrijeme trgovina više ne može zamisliti bez suvremenih komunikacijskih medija .2 IZRADBA PREZENTACIJE U POWERPOINTU U središtu ovog poglavlja je izradba profesionalne PowerPoint prezentacije. Uz poglavlje 8. Tko je moja publika? 3. zahtijeva poznavanje rada na računalu (Microsoft Office. Microsoft Publisher – web (. To znači da predavači prije prezentacije podijele materijal s prezentacije koji publika čita za njezina trajanja. odnosno izradba vlastite web-trgovine poduzeća.1 UPORABA IT-a U IZRADBI DOKUMENTACIJE I POSLOVNO-PROMIDŽBENIH SREDSTAVA Ovdje se prikazuju konkretni primjeri (npr. Nazivamo ga problemom „trostrukog predavanja“1.nikad dokument. omogućava komunikaciju između bilo koja dva korisnika na svijetu te prijenos svih vrsta podataka. Informacijske su tehnologije.pps) 2. na naša radna mjesta i u škole.izradba prezentacije u PowerPointu (. Računala su danas velikim koracima ušla u naše domove. Razvitak web -trgovina. brošure) korištenje Worda. Poduzeća koriste tehnologiju i softver kako bi u takvim uvjetima poslovanja postali što učinkovitiji. ali i podučavanja. odgovor na možebitno postavljena pitanja ❏ posljednji slajd – podatci za kontakt. izradba posjetnice. Prezentacije se najčešće izrađuju u programu MS PowerPoint. u ovom je poglavlju prikazano nekoliko osnovnih tehničkih uputa vezanih uz izradbu prezentacije. Kontrolna lista za mrežne (web) stranice (.stoga su važne podrške u poslovanju. Često se u natječajima za posao.pps) 2. Internetska stranica je izlog gospodarskoga svijeta. omogućuje komunikaciju i s najudaljenijim kupcima. Uz poglavlje 8. pokretač razvoja društva. Microsoft Word – predlošci i skupno pismo (. Microsoft Publisher – izradba poslovno-promidžbenih sredstava (. kao "mreža svih mreža". osim stručne spreme. Računalo uvelike olakšava rad i ubrzava poslovne procese te na taj način skraćuje put donošenja poslovnih odluka. Želja nam je da kroz vjež beničku tvr tku uloga škole i samog nastavnika polako postane savjetodavna. Što bih želio/željela da ti ljudi učine ili osjećaju kad prezentacija završi? 223 . nastavnici mogu imati potpuni uvid u materijale koje učenici koriste. Najčešći problem i pogrješka kod prezentacija je da osoba koja izvodi prezentaciju često ne pravi nikakvu razliku između dokumenata (koji joj služe kao temelj izradbe prezentacije) i same pre zentacije.8. U ovom ćemo priručniku ukazati na nekoliko stvari koje su učenici radili kroz predmet Informatika. tj. Microsoft PowerPoint .pristup informacijama bez velikih troškova. Za poglavlje 8.

❏ ANIMACIJA: • previše animacije zbunjuje i usporava tijek prezentacije • previše animacije zaokuplja te odvlači pozornost slušatelja • pri oblikovanju animacijskih efekata na umu je potrebno imati psihologiju percepcije (u zapadnim se zemljama čita s lijeva na desno pa je puno lakše i pratiti natuknice koje dolaze na taj način). MATE i Zagrebačka škola ekonomije i managementa. 2. četiri riječi uz njih na slajdu) • pisati tekst u natuknicama – središte prezentacije je predavač • k o r i s ti ti FO NT s l o va k o j i s i g ur no p o s to j i na r ačunal u i k o j i j e l ag an za či tanj e . PROSTOR – ako ste u mogućnosti. video. 110. publika nesvjesno počinje čitati („problem trostrukog predavanja“)1 • ne stavljati puno teksta (najbolje je koristiti formulu 4 x 4. a najbolja je veličina 32 pt • koristiti dva. str. ❏ SLIKA: • često kažemo da „jedna slika govori više od tisuću riječi“. metalne šipke . projektor. 2006. Želimo Vam uspješnu premijeru prezentacije! 1 Weissman. Zagreb. shema. Sva tehnička pravila koja slijede vezana su uz izradbu dobre i uspješne prezentacije te se mogu kratko sažeti u slogan MANJE JE VIŠE. tj. ali je pri izradbi prezen tacija jako važno koju sliku upotrijebiti • dobar vizualni prikaz govori umjesto Vas. Times New Roman... pogledajte prostor prije prezentacije i provjerite koliko je prezentacija vidljiva onima kojima je predočavate. različita izgleda slajda za prezentaciju (prezentacija ne treba izgledati kao ucjenjivačka poruka) • kurzivom treba pisati samo dijelove koje ističemo. ili najviše tri. 3.Ako imamo odgovor na ta tri pitanja možemo početi izrađivati prezentaciju. Verdana. Tehnička pravila vezana uz izradbu dobre i uspješne prezentacije: ❏ TEKST: • ako napravimo slajd prepun teksta. kao pokazivače za održavanja prezentacije. grafikona. zvučnike.. npr. Jerry: Prezentacijom do uspjeha: uspješno predstavljanje.... Stoga pokušajte izbjeći ove zamke: 1. ❏ POZADINA: • slajdovi se u prezentaciji koriste da bi potpomogli predavaču • pri izradbi prezentacije (u većini slučaja) ne znate kakav Vas prostor čeka na samoj prezentaciji pa je odabir pozadine (SLIDE DESIGN) jako važan • najbolje je koristiti plavu pozadinu na kojoj su slova žute ili bijele boje • pozadine tijekom prezentacije ne treba mijenjati. četiri cr tice prema dolje. OPREMA – provjerite svaki dio opreme koji ćete koristiti tijekom prezentacije: računalo. projekcijsko platno .. na nekom točno određenu mjestu. Arial. a ne cijelu prezentaciju • tekst za cijelu prezentaciju treba pisati jednom bojom te istim formatom i veli činom slova • neki se tekstualni dijelovi mogu pretvoriti u strukturalne prikaze. u točno određeno vrijeme. Prezentacija je „predstava“ koja će se odigrati kao i zakazana premijera kazališne predstave. pred (u pravilu) poznatim auditorijem. 224 225 . OSVJETLJIVANJE – pokušajte što više izbjeći lasere.

oec.. provodi projekt ECO NET (k-education.com). Branka. predavač na trgovačkoj akademiji „Schumpeter“ u Beču. Ingrid Weger * Titulu Mag. trenerica za NCEE program. umjetnosti i kulture Republike Austrije (www. Peter Schönthal.www. Blaženka.com Čižmek Vujnović. Zoretić.hr. profesorica savjetnica u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek.. mr.zoretic@zg.eesi-impulszentrum. Mladen. Hans Philipp.. članica tima autora programa za nastavni predmet Vježbenička tvr tka. **Titulu MMag. Voditeljica je radne skupine učitelja/ica predmeta Vježbenička tvr tka u saveznoj pokrajini Beč. e -adresa: dubravka.. e -adresa: s. Luka. multiplikator vježbeničkih tvr tki./2009.. Urh. Autorica je udžbenika i multiplikatorica vježbeničkih tvr tki.**. Anita. Dubravka. nosi osoba koja je diplomirala na dva fakulteta. po nalogu Ministarstva znanosti. Peter Krauskopf. 226 Spangl. multiplikatorica za rad u Vježbeničkoj tvr tki. S prilozima: Herber t Kolinsky. autorica natjecanja Prodavač. multiplikatorica vježbeničkih tvr tki. Beate.for tunato@aso. nastavnik gospodarske skupine predmeta u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek.spangl@aon.com. Voditeljica je vježbeničkih tvr tki u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar od 2000.hrzica@kr. Vibiral. e -adresa: marina.. i Povjerenstva za izradbu obrazovnih standarda 2007.at) i impulsnog centra za podučavanje poduzetništva Ministarstva nastave.econet-see.hr.entrepreneurship. dipl.hr. Mag. multiplikatorica za program Vježbenička tvr tka. Autorica je i stručnjakinja u projektu ECO NET (www.gimneks-benediktkotruljevic. predavačica na Trgovačkoj akademiji „Schumpeter“ u Beču. Michael Pöll. Pašalić. Gordana. članica povjerenstva za nastavni plan za ekonomske škole te autorica i stručnjakinja u projektu ECO NET (www. e -adresa: sarambasic@yahoo. voditelj Odjela kvalitete. Autor je niza udžbe nika od kojih navodimo „Razumjeti gospodarstvo – oblikovati budućnost“ te različitih didaktičnih publikacija.at). soc. Fortunato.t-com. dipl.vibiral@skole. Elisabetta. autorica udžbenika. voditelj VB-a Zagreb . dipl. umjetnosti i kulture Republike Austrije. članica radne skupine za modernizaciju Okvirnoga plana i programa Vježbenička tvr tka. oec.rezek. austrijska koordinatorica za prosvjetnu suradnju s Republikom Hrvatskom.hr). dipl. dipl. e -adresa: entrepreneurship@gmx. Marić.hr. oec. Lindner.at). ravnateljica je Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar i profesorica mentorica.eesi-impulszentrum.. dugogodišnja nastavnica ekonomskih predmeta i voditeljica vježbeničke tvr tke. e -adresa: lurupcic@gmail. 227 . Koautorica je udžbenika za poduzetništvo te multiplikatorica za rad vježbeničkih tvr tki u okviru ECO NET II projekta. dugogodišnja nastavnica ekonomskih predmeta.com.hr. profesorica savjetnica u Srednjoj školi Zabok u Zaboku. Mag. oec. ing.POPIS AUTORA Skupina hrvatskih i austrijskih stručnjaka/voditelja vježbeničkih tvr tki: Režek Cvetko. i sl.*. viša stručna savjetnica u Agenciji za strukovno obrazovanje i u Središ njem državnom uredu za upravu. Članica je skupine za izradbu Okvirnoga  nastavnog plana i programa vježbeničke tvr tke.cvetko@aso. dipl.com. Johannes. U Predsjedništvu je radne zajednice za vježbeničke tvr tke u saveznoj pokrajini Beč. e -adresa: natasa. Predsjedatelj radne zajednice nastavnika ekonomske skupine predmeta u saveznoj pokrajini Beč.at) Tötterström. viša stručna savjetnica u Agenciji za strukovno obrazovanje. dipl. Nataša. oec. Začetnik inicijative o podučavanju poduzetništva (www. Stručnjak za provedbu projekta ECO NET (www. umjetnosti i kulture Republike Austrije . Arambašić Sanja. autorica udžbenika. multiplikatorica za rad u vježbeničkim tvr tkama.htnet. Ondina. multiplikatorica za rad u vježbeničkim tvr tkama u okviru ECO NET projekta.econet-see. predavačica na Trgovačkoj akademiji u Beču. oec. nastavnica Knjigovodstva s bilanciranjem i Vježbeničke tvr tke u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek.zagreb@kulturkontakt. e -adresa: elisabetta. oecc. Susanne.*. Hržica. e -adresa:gordana.*. do 2007. Članica Povjerenstva za izradbu nastavnoga plana za predmet Vježbenička tvr tka. Osnivačica je Impulsnog centra za podučavanje poduzetništva Ministarstva nastave.or. u Austriji su dobivali diplomirani studenti četverogodišnjih studija prije bolonjske reforme visokoga školstva i ona nije znanstvena titula nego je ekvivalent titulama poput dipl. voditeljica k-education projektnog ureda Zagreb koji. radnik.at).. e -adresa: branka_maric@net. koordinatorica u Središnjem uredu vježbeničkih tvr tki u Agenciji za strukovno obrazovanje. Mag. član Povjerenstva za izradbu nastavnoga plana 2003. oec.Središnjeg ureda EUROPEN-a za Hrvatsku u Gimnaziji i ekonomskoj školi Benedikta Kotruljevića u Zagrebu (www.at.econet-see. profesorica u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar./04. MMag.hr. Morić. dugogodišnja nastavnica ekonomske skupine predmeta u Drugoj ekonomskoj školi. Marina. Rupčić. g. obrazovanja i špor ta te Ministarstva nastave. autorica udžbenika i vježbenica Knjigovodstva s bilanciranjem.

M. 2001. Miljković. Mađerić. Zagreb. Čižmek Vujnović. 2003. W. 34/2003.. Đurković. G. g. Kuvačić. O.a. Pula. Novak-Ištok. Initiative für Teaching Entre preneurship. S.H. tadašnjoj višoj stručnoj savjetnici za ekonomiju. Pavičić. Split. 2001. Poslovni magazin RRIF. in: Schneider.: Agieren auf globalen Märkten – welche Anforderungen stellt dies an die 229 228 . Varaždin. gospođi Dori Ulaga. 2000. Wien. L. Masme dia. Beretin d. umjetnosti i kulture i voditeljica k-education projektnog ureda Zagreb Popis literature Aff. Cingula. 1995. ECO NET materijali Kaiser.društvena odgovornost kompanija.. tadašnjem višem stručnom savjetniku za ekonomiju. M. Cingula. Zagreb. Vadea. (Hrsg. 2003. Georg H.: Netradicionalne me to d e u o b r azo vanj u o d r as l i h .. Zagreb.: Erfolgreich und zukunftso rientier t: Übungsfirma. – 243. S. razrede ekonomskih škola. 1993.. g. razred ekonomske škole. Zagreb.na njihovu angažmanu tijekom pionirske faze Vjež beničke tvr tke. E. Lindner. O. razrede ekonomskih škola. Pride. act – die Servicestelle österreichischer Übungsfirmen (Hrsg. S. 1999. obrazovanja i špor ta (MZOŠ).: Bedeutung und Stellenwer t der Lernbüroarbeit im Rahmen der wir tschaftsbe ruflichen Bildung. AGM. Wien. Zagreb.: Poduzetništvo 1. S. M.-271. Mate. Zagreb. Wiegmann. N. (urednici): Marketing.:Biznis plan ili poduzetnički projekt. Petar. Đurđević. Dibb.: Poduzetništvo 4. Veleučilište u Splitu. J. W. N. C . 2008. (Hrsg. 2003. Školska knjiga d. trgovinu i poslovnu administraciju. 2008.o. gospodinu Peteru Krauskopfu.. udžbenik za 1. Kotler. J. Rocco. Meler.a. Ferrell. Split. 2008.d.. razrede eko nomskih škola. udžbenik za 4. Varaždin. 2008. Alfirević. J.g Neuweg.. 1998. višoj stručnoj savjetnici za ekonomiju.: Marketing..: Poslovno komuniciranje & poslovni bonton. Vibiral. 2005. udžbenik za 3. vodeći stručnjak projekta ECO NET Anita Pašalić. M. udžbenik za 2. 1996. Cingula. dipl.. Samobor.: Psiho logija prodaje.: Poduzetni štvo 2.o.: Govor tijela. (Band I bis III). str 14. povjerenici za obrazovanje austrijskoga Ministarstva obrazovanja i voditeljici k-education projektnog ureda Zagreb. S. G.): Komplexe Methoden im betriebswir tschaftlichen Unterricht. gospođi Beate Tötterström. S. Lj.: Održiv razvoj .Zahvale Izdavači. gospodinu Michaeu Pöllu. Cingula. Zagreb.. Zagreb. Nr. Mate. Zoretić. udžbenik za 3. F. Wien.. Kargačin.): Komplexe Methoden im betriebswir tschaftlichen Unterricht.. žele zahvaliti svim nastavnicima/cama i ravnateljima/cama te austrijskim stručnjacima – gospođi Inge Koch.: Poduzetništvo 2. Vadea. Brajković.A. u. gospodinu Jörgu Treytlu .. S. Müller. Pease. Školska knjiga. Ivan Šutalo. Gitomer Jeffrey: Mala crvena knjiga prodaje. Gintenstorfer.: Kako se uspješno prodati. S. Vrbanec: Poduzetništvo 3. povjerenica za obrazovanje austrijskoga Saveznog ministarstva nastave.. udžbenik za 4. I. Uroić.d. Bratko. Zagreb.. razred srednje strukovne škole.: Marketing. zanimanje ko mercijalist. g. 2003.: Wir tschaft verstehen – Zukunft gestalten. Zagreb. J.: Entrepreneur: Menschen. 2002. Simkin. Varaždin. Cvitanić. Kuvačić. L. 2005. W. pa tako i u obrazovnom sustavu. višoj stručnoj savjetnici – dizajnerici programa izobrazbe pri Središnjem državnom uredu za upravu. F. gospođi Susanne Spangl. Školska knjiga.: Kako (se) dobro pre zentirati. Zoretić. na kraju. Rijavec. ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje Johannes Lindner. D.S. Želimo poimence zahvaliti kolegama/icama koji su bili koordinatori/ce projekta ECO NET: gospođi Dietlinde Kastelitz.. E. M. ing. Posebice želimo zahvaliti i timu multiplikatora/ica iz Hrvatske koji će svoje znanje i žar prenijeti mnogim drugim kolegama/icama i time postati stjegonoše suvremenoga ekonomskog strukovnog obrazovanja.: Umijeće razgovora. Čižmek Vujnović. g. 1993. 2006. 2004. siječanj 2004.: Poduzetnički projekt. – 329.: Poduzetništvo 3.: Poslovni bonton.: O Handlungsorientierung – Mythos oder (wir tschafts)didaktische Innovation? In: Schneider. Alka script.. M. te gospođi Gordani Zoretić. J. Mozaik knjiga. S. M.). Wien. Vadea. Philipp. N. Zagreb.: Die Übungsfirma im kaufmännischen Vollzeitschulwesen Österreichs – ein Lernor t eigener Prägung? In: Wir tschaft und Erziehung 53/2001. 323. D. gospodinu Herber tu Kolinskom. Horvat. g. O. W. Osijek. die Ideen umsetzen. P. Hr vats k a zajednica pučkih otvorenih učilišta. 2001. Varaždin.. G.. O.: Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti. Nr. J. Kuvačić. Edo.. H. Urh. 7-8.. B. savjetniku za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. C. Riebenbauer. In: Erziehung und Unterricht 153. A. 238. Viljetić B. upravu i trgovinu Zavoda za školstvo (Agencije za odgoj i obrazovanje) pri Ministarstvu znanosti. Školska knjiga d. 2008.. Sinergija. A. Zagreb.: Upravljanje marketingom. pri vremenoj voditeljici k-education projektnog ureda Zagreb.: Marketing. 2002. 195. gospođi Magdaleni Anić. G.. Ekonomski fakultet Osijek. P. eine Idee macht Schule. Đurđević. Zagreb. Aleksić. 2007. Čižmek Vujnović. gospodinu Željku Štefancu. Brajša. 2000... 2005. Vadea. H. g.. Ljudi koji ostvaruju nove ideje važni su u svim segmentima društva i znanosti. razrede ekonomskih škola.: Die Idee der Übungsfirma. M. Lindner. u. g. Previšić. Nadamo se da će vam ovaj priručnik biti potpora na putu k uspostavi nove kulture podučavanja i učenja uz pomoć Vježbeničke tvr tke.. trgovinu i poslovnu administraciju u Agenciji za strukovno obrazovanje. Mate. Osredečki. Wien. Kako misli drugih ljudi pročitati iz njihovih kretnji. IEP. Zagreb. A. Zoretić.

Online in Internet: URL: http://www./Gramlingner.moj-posao.hr) Skupina autora: Želim biti poduzetnik. In: wissenplus. Online in Internet: URL: http://www. 11.fso.pdf [Stand: 28./2003. seminarski rad. F. B. Masmedia.: Prezentacija prezentacije.poslovni-forum. i suradnici: Rječnik marketinga. godina 2002.aso. Zagreb. Ausgabe Nr. Seminari: „Projekt za projekt čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ u organizaciji Foruma za slobodu odgoja. Zagreb. Juli 2006. I – V Tramm. šk. 10.: Lernfirmenarbeit als Instrument zur Förderung beruflicher und personaler Selbständigkeit. T.de/ausgabe10/riebenbauer_bwpat10. 2008. (www. Zagreb Internet. Predstavljanje i upoznavanje. Skupina učenika četvrtog razreda ekonomske škole: Poslovni bonton.CEPOR. www. Masmedia.. VETIS – Informacijski sustav Agencije za strukovno obrazovanje (2008. S. Zagreb. Eine Methode fur kompetenzorientiertes Lehren und Lernen. 2008. F. V.de/ausgabe10/tramm_gra mlinger_bwpat10. Rocco.) Žanić. In: BWP@./Riebenbauer. 1993. 2001.unizg. pretraga 12. 2007. 2007. M.: Übungsfirma.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/akademski_ured/EU-CV-Hr-Eng. 7.hr Agencija za strukovno obrazovanje Lastovska 23 10000 Zagreb T +385 1 62 74 666 F +385 1 62 74 606 www.hr Fotografije Sve fotografije i ilustracije su vlastite i umjetnički obrađene 230 .doc www. 2006/07. Centar za žene Rosa.: Poslovni plan poduzetnika. Zagreb. S.: Sudjelovanje na sajmu VT Stock.net www. Juli 2006. E. Vlajo. Ausgabe Nr. R. Tőtterstrőm.pdf [Stand: 28. i 18.bwpat.bwpat. 2008]. 7.Übungsfirma? In: BWP@. 2008]. Spangl. 10. Heft 2. 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful