Precizare – variantele subliniate sunt cele corecte. 1.

În materia răspunderii patrimoniale, reglementată de Codul muncii: a)este posibilă punerea în întârzâiere, prin aplicarea normelor de drept comun; b) recuperarea prejudiciului se realizează prin emiterea unei decizii de imputare; c)urmărirea silită, în condiţiile Codului de procedură civilă, este admisibilă cu titlu de excepţie. 2. Răspunderea patrimonială a salariaţilor: a)este o varietate a răspunderii civile delictuale, având anumite particularităţi legale care izvorăsc din specifiul raporturilor juridice de muncă; b)poate avea ca obiect, de regulă, repararea atât a prejudiciilor materiale, cât a celor morale; c)se stabileşte, în absenţa acordului părţilor, prin procedura soluţionării conflictelor de drepturi, în condiţiile Legii nr.168/1999; d)presupune, de regulă, repararea prejudiciului prin echivalent bănesc. 3. Conflictele de drepturi: a)pot avea caracter individual sau colectiv; b)au ca obiect drepturi şi obligaţii ce decurg exclusiv din contractul individual sau colectiv de muncă; c)nu pot interveni pe parcursul sau în legătură cu negocierea contractului colectiv de muncă; d)pot fi soluţionate, dacă părţile convin, prin arbitraj. 4. Greva propriu-zisă: a)se poate declanşa exclusiv pe parcursul unui conflict colectiv de muncă (de drepturi sau de interese); b)este exclusă dacă părţile conflictului de muncă au recurs la procedura arbitajului; c)are întotdeauna caracter ilegal dacă este declanşată spontan; d)se poate declanşa chiar dacă în prealabil nu a avut loc o grevă de avertisment. 5. Cererea prin care se solicită constatarea nulităţii contractului individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestora poate fi introdusă: a)în termen de 3 ani de al data naşterii dreptului la acţiune; b)pe întreaga perioadă de timp în care contractul respectiv este în fiinţă; c)nici un răspuns nu este corect. 6. Răspunderea disciplinară reglementată de Codul muncii: a) nu are caracter exclusiv personal; b)se referă exclusiv la salariaţi; c)presupune întotdeauna vinovăţia salariatului; d)intervine dacă salariatul săvârşeşte abateri disciplinare cel puţin repetate. 7. În cazul răspunderii patrimoniale reglementată de Codul muncii: a)creditorului i se cuvin deosebit de creanţa propriu-zisă şi dobânzi; b)angajatorul nu-şi va putea recupera prejudiciul produs de salariat decât în momentul în care hotărârea instanţei este definitivă; c)salariatul, dacă doreşte, îşi poate asuma un angajament scris de plată care constituie titlu executoriu ex lege.

greva politică. b)arbitrajul. de regulă. c) conflicte colective de interese şi conflicte individuale de interese. caracter colectiv. Conflictele de muncă se împart în: a) conflicte colective şi conflicte individuale. b) greva constituie un caz de forţă majoră numai dacă s-a prevăzut expres în contractele comerciale (sau civile) încheiate cu terţii respectivi. greva de solidaritate. un caz de forţă majoră. 10. exclusiv. c)au. b) conflicte colective de drepturi şi conflicte colective de interese. nu pot fi declanşate pe durata valabilităţii unui contract colectiv de muncă. Conflictele de interese: a)pot interveni. c)medierea.8. b)de regulă. potrivit legii. 11. c) pot fi considerate ca situaţii de forţă majoră: greva spontană. 9. Pentru angajator. pe parcursul negocierii contractului colectiv de muncă. întotdeauna. în raporturile cu terţii: a) greva constituie. . Care dintre următoarele forme posibile de soluţionare a unui conflict de interese se soldează întotdeauna şi obligatoriu cu încetarea conflictului respectiv: a)concilierea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful