Tu6AS wAwAtCARA ßAHASA lt00tFSlA

Þrofesl ť !asa LaundrvLka ť º Assalamualalkum WrŦWbŦ selamaL slana 8u! "
8u koesnl ť º Wa'alalkum sallam! Ada apa mbak? º
leblsLa ť º Þerkenalkan kaml slswl darl SMk AdhlkawacanaŦ Sava leblsLa dan lnl LkaŦ
kaml daLana keslnl unLuk mewawancaral lbuŦ Apakah lbu dapaL
meluanakan wakLu sebenLar unLuk klLa?"
8u koesnl ť º lva mbakŦ Sllahkan! "
Lka ť º Maaf 8u kalau boleh Lauţ lbu berprofesl sebaaal apa? º
8u koesnl ť º lbu membuka !asa Laundrv kecllŴkecllan! º
leblsLa ť º kapan lbu memulal usaha LersebuL? º
8u koesnl ť º SaLu Lahun vana laluţ seklLar bulan lebruarlŦ º
Lka ť º Slapakah vana mendukuna lbu dalam merlnLls usaha LersebuL? º
8u koesnl ť º 1enLunva keluaraa savaţ LeruLama suaml sava sanaaL mendukunanvaŦ º
leblsLa ť º Adakah vana membanLu lbu dalam melakukan peker[aan lnl? º
8u koesnl ť º Ada anakŴanak savaţ Lapl kalau mereka laal sekolah sava menaer[akannva
sendlrlŦ º
Lka ť º Menaapa lbu leblh memlllh usaha Laundrv darlpada usaha vana lalnnva? º
8u koesnl ť º karena usaha Laundrv sekarana laal berkembana pesaLţ semua orana banvak
vana memlllh [asa lŤaundrv darlpada mencucl sendlrlţ dan dl seklLar kampona
sava maslh [arana orana vana membuka LaundrvŦ º
leblsLa ť º ulmana lbu membuka usaha Laundrv ? º
8u koesnl ť º ul rumah sava mbakŦ º
Lka ť º 8aaalmana cara ker[a lbu aaar pelanaaan puas denaan hasll lbu? º
8u koesnl ť º Sava leblh menauLamakan keberslhan dan [uaa keharuman ba[unvaţ seperLl
cara memakal deLeraen dan pewanalţ sava harus sama kalau menaaslhŦ º
leblsLa ť º Apa lbu pernah merasa kesusahan dalam menaer[akan usaha lnl? º
8u koesnl ť º Þernahţ kalau cuclan laal numpuk ada kendala seperLl alr maLlţllsLrlk
maLlţapalaal pada saaL muslm hu[an karena pada muslm hu[an cuclan banvak
vana Lldak kerlnaŦ º
Lka ť º kalau bealLu seklan darl kamlţ aLas wakLunva kaml ucapkan Lerlma kaslh! º
8u koesnl ť º lvaţ samaŴsama mbakŦ ºnamať leblsLa uewl LesLarl (33)
Lka MavanLl (42)
kelas ť x Ak1

ff°%% f¾ O . °–f½f ¯ ¯¾fff° f½f f¾fff°–f°°f"# #f °f¾fff° ¾ ff°–f– ¯ f°–½ ¾f ¾ ¯ff°– f°f f°–¯ ¯©f¾f f° f½f f¯ °nn¾ °  f° ¾ ff¯½°– ¾ff¯f¾©ff°–f°–f°–¯ ¯ ff° # #¯f°f ¯ ¯ f¾fff° "# #¯f¾ff¯ f # # f–f¯f°fnff ©f f–f½ f°––f°½f¾ °–f°f¾ "# #ff ¯ °–f¯ff° ¾f° f°©–f f¯f° f©°f ¾ ½ nff¯ ¯ff – ° f°½ f°– ¾fff¾¾f¯fff¯ °–f¾ # #½f ½ °f¯ f¾f ¾¾ff° ff¯¯ °– ©ff°¾ff°"# #9 °f ffnnf°f–°¯½f f ° ff¾ ½ f¯f ¾ ¯f f½ff–½f f¾ff¯¾¯©f°f °f½f f¯¾¯©f°nnf° f°f f°– f °– # #ff –¾ f° ff¯ ff¾f°ff¯nf½f° ¯ff¾"# #f ¾f¯f ¾f¯f¯ f # ¾° ¾f ¾° f  ¾° ¾f ¾° f  ¾°  -f¯f ¾f ¾f%% f.f #.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful