PERMAINAN BAHASA

Nama permainan : Kotak Misteri

Kemahiran Jenis aktiviti Prosedur permainan

: Membina kosa kata : Individu (di kelas) :

Guru memberikan arahan kepada murid -murid untuk duduk dalam satu bulatan besar. Seorang murid akan diberikan untuk memegang µKotak Misteri¶ yang berisi lipatan kertas pelbagai warna sebagai titik permulaan permainan. Setiap kertas tersebut ditulis perkataan -perkataan umum seperti sekolah, dapur dan sebagainya. Guru akan menerangkan arahan permainan dan mengingatkan murid -murid bahawa perkataan yang dikemukakan hendaklah mempunyai kaitan dengan perkataan yang terdapat pada lipatan kertas pelbagai warna tersebut . Apabila muzik dimulakan, maka murid yang menjadi titik permulaan tadi akan menyerahkan kepada rakan disebelah kirinya. Proses ini akan berterusan sehinggalah muzik berhenti. Murid yang memegang µKotak Misteri¶ pada waktu itu akan membuka kotak tersebut dan mengambil salah satu lipatan kertas mengikut warna pilihannya. Murid tersebut akan diberikan masa seminit untuk menyebut perkataan perkataan yang mempunyai kaitan dengan perkataan yang terdapat pada kertas tersebut. Guru akan mencatat nama murid tersebut dan bilangan perkataan yang berjaya disebut mengikut masa yang ditetapkan . Permainan ini diteruskan apabila muzik dimainkan lagi. Titik permulaan akan berganti kepada murid yang menjadi titik perhentian sebelumnya. Murid yang gagal menyebut sebarang perkataan yang berkaitan akan didenda dengan mencabut kertas dendaan yang terdapat dalam µKotak Hukuman¶. Murid tersebut diminta untuk melaksanakan arahan yang terdapat ada kertas dendaan tersebut. Setelah tamatnya aktiviti ini, guru akan mengumumkan pemenang yang berjaya menyebut perkataan yang paling banyak.

Kelebihan dan kelemahan teknik :

Memupuk semangat daya saing dalam diri murid. Dapat membina keyakinan dalam diri murid. Membina pemikiran murid supaya bersedia untuk menghadapi cabaran. Memberikan peluang kepada murid-murid untuk memperlihatkan secara langsung kreativiti. Melatih murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif. . Memerlukan tempoh masa yang panjang.PERMAINAN BAHASA KELEBIHAN KELEMAHAN Dapat menarik perhatian murid murid untuk mengambil bahagian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (p&p). bakat dan poten si diri. CARA MENGATASI KELEMAHAN Guru perlu merancang dengan teliti aktiviti yang ingin dijalankan mengikut masa yang telah ditetapkan. Suasana proses p&p menjadi lebih seronok dan berkesan. Memberi peringatan kepada murid -murid apabila mereka membuat bising tetapi tidak sehingga menggangu keseronokan permainan. Guru melaksanakan aktiviti mengikut masa perancangan yang telah dibuat. Kawalan kelas dari sedi kawalan suara murid-murid agak goyah (kebisingan). Kanak-kanak yang lemah akan berasa rendah diri. Memberi penghargaan kepada murid yang didenda berdasarkan cabutan kertas hukuman dengan memberi kata-kata pujian dan semangat. Memerlukan masa yang panjang untuk dirancang dan dikendalikan oleh guru.

PERMAINAN BAHASA Terdapat banyak kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada permainan bahasa ini sepertimana permainan bahasa yang lain yang tidak boleh dimainkan pada semua situasi dan peringkat umur murid -murid. Hal ini terpulang kepada kreativiti seorang guru tersebut dalam mengubahsuai seseuatu permainan bahasa itu untuk disesuaikan dengan murid-murid mereka. dapat membina keyakinan dalam diri murid dan sterusnya dapat memberikan peluan kepada murid untuk memperlihatkan secara langsung kreativiti. Pertama sekali ial ah guru perlu merancang dengan teliti aktiviti yang ingin dijalankan mengikut masa yang telah ditetapkan. guru juga memerlukan masa yang panjang untuk merancang dan mengenda likan permainan ini dan seterusnya kanak -kanak yang lemah akan berasa rendah diri apabila mereka tidak dapat memberikan sebarang jawapan. Kemudian memberi peringatan kepada murid -murid apabila mereka membuat bising tetapi tidaklah sehingga menggangu keseronokan permainan. . Selain itu. kelancaran sesuatu proses p&p juga bergantung kepada kerjasama yang diberikan oleh murid murid. Aktiviti ini lebih berfokuskan latiha n murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif khasnya apabila memikirkan jawapan. Akhir sekali ialah guru perlu memberi penghargaan kepada murid yang didenda berdasarkan cabutan kertas hukuman dengan memberi kata -kata pujian dan semangat.Perkara ketiga ia lahguru melaksanakan aktiviti mengikut masa perancangan yang telah dibuat. Terdapat beberapa perkara yang dapat dilakukan oleh guru khasnya dalam membaiki kelemahan yang ada. secara tidak langsung permainan bahasa ini dapat memupuk semangat daya saing mereka. Apabila mereka dapat memberikan perkataan yang berkaitan. Kedua ialah suasana proses p&p menjadi lebih seronok dan berkesan dengan kerjasama murid-murid dengan guru mereka. bakat dan potensi diri menerusi dendaan. Walau bagaimanapun. Kelebihan yang pertama ialah permainan µKotak Misteri¶ ini dapat menarik perhatian murid-murid untuk mengambil perhatian murid -muridnya untuk mengambil bahagian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (p&p). Kawalan kelas dari segi kebisingan suara muridmurid akan berlaku setiapkali pusingan dan dendaan tersebut berlaku. permainan baha sa ini berlangsung dalam tempoh masa yang panjang dalam p&p. membina pemikiran murid supaya bersedia untuk menghadapi caparan. Hal ini kerana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful