.1 ..

;
,
" !
1562 Dziennik Ustaw. Poz. 760, 761, 762 i 763. N2 107.
760.
ą Rady Ministrów
z dnia 7 ź 1925 r.
O utworzeniu z obszaru dworskiego Poiska ś
w powiecie ń samoistnej gminy wiej -
skiej tej samej nazwy.
Na mocy § 2 p. 3 pruskiej ordynacji dla gmin
wiejskich siedmiu wschodnich prowincyj z dnia 3 lipca
1891 r.(Zbiór ustaw pruskich str. 233), oraz na mocy
art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wpro-
wadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i ą ń
ą oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa
na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. N275
poz. 511) postanawia ę co ę
§ 1. Obszar dworski Polska ś w powiecie
ń znosi ę i tworzy z jego terytorjum sa-
ą ę ą tej samej nazwy.
§ 2. Wykonanie niniejszego ą po-
wierza ę Ministrowi Spraw
§ 3. ą niniejsze uzyskuje moc
ą ą z dniem 1 stycznia 1926 r.
Prezes Rady Ministrów: W. Grabski
Minister Spraw ę W. Raczkiewicz
761.
ą Rady Ministrów
z dnia 7 ź 1925 r.
o utworzeniu z obszaru dworskiego Kierzkowo
w powiecie ż ń w województwie ń
skiem samoistnej gminy z ą ą
ą
Na mocy § 2 p. 3 pruskiej ordynacji dla gmin
wiejskich siedmiu wschodnich prowincyj z dnia
3 lipca 1891 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 233), oraz
' na mocy art. 14 lJstawy z dn. 23 czerwca 1921 r.
o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i roz-
ą ń ą oraz o dalszem uzgodnieniu usta-
wodawstwa na obs-zeril'e b. dzielnicy pruskiej (Oz.. U.
R. P. N2 75 poz. 511) postanawia nasb;:puje:
§ 1. ObszaT dworski ,Kierzkowo ł ż w po-
ź ń w województwie ń zoosi
sie:i tworzy w te-
rytorjalnych ą ą ę ą z ą ą
ą
§ 2. Wykonanie niniejszego ą .po-
wierza ę ,Ministrowi Spraw
§ 3. ą ł niniejsze uzyskuje
ą ą ą z dniem 1 stycznia 1926 r.
Prez;es Rady Ministrów: W. Grabski
Minister Spraw ę W. Raczkiewicz
762.
ą Rady Ministrów
z dnia 19 ź 1925 r.
O ustaleniu na ą listopad 1925 r. ż
dla ś ż funkcjonarjuszów
ń i wojska.
. Na mocy art. 5 ustawi z dnia 9 ź
1923 r. o ź funkcjonarjuszów ń
i wojska (Dz. R. P. N2 116 poz. 924) ą
ę co ę
§ 1. Na ą listopad 1925 r. ustanawia siE;
ż ą w ś 0,44 ł
§ 2. ą niniejsze wchodzi w ż
cie z dniem ł
Prezes Rady Ministrów
i Minister Skarbu: W. Gl'abski
Minister Spraw ę W. Raczkiewicz
763.
ą Ministra ł i Handlu
z dnia 6 ź 1925 r.
W sprawie prenumeraty za ś poczty
czasopism i wydawnictw perjodycznych, wycho-
ą w kraju.
Na mocy art. 17 ustawy z dn. 3 czerwca 1924 r.
o poczcie, teJegrafiei telefonie (Dz. U. R. P. N2 58
poz. 584) ą ę ę
§ 1. Czasopisma i wydawnictwa perjodyczne,
ą w kraju. mog.;a ć prenumerowane za
ś poczty.
.. § 2. Wydawcy, ż ą sobie, aby ichc:zaso-
pisma oraz wydawnictwa perjodyczne ł ć
prenumerowane na, poczcie. winni ł ż ć w miejsco-
wym ę pocztowym pisemne ś (de-
ę w przepisanej formie.
§ 3. Poczta przyjmuje ę (zamówie-
nia) na czasopisma i wydawnictwa perjodY$=zne na
ę ą okresy: ę ę i kwar-
talne-lub kwartadne, ł i fOGne. Wyde:wcy
Ł na Ć z t)'ch okresów lch czasopisma
ą ć prenumerowane na poczcie.
§ 4. Prenumerata na czasopisma oraz wydaw-
nictwa perjodyczne ż ć ł we wszyst-
kich "ia-gencjach pocztOWYCA,W terminach,
ustan'Owiol'lych przez: ą pocztowy.
§ 5. Przy ł prenumeraty musi ć
uiszczona zgóry ł ż ś ć czasopismo lub
wydawnictwo. ą zamówionyOkreioo l ' " , l,·
N2 107.
Dziennikdstaw. P·oz. 763 764. 1563
_ § 6. Zmiana warunków prenumeraty (ceny,
okresu ń sposobu wydawania, miejsca wy-
d:'lwania i ą nazwy JGzasopisma lubwydawnic.twa
perjodyczilego) winna ć ł przez wydawców
ą pocztowemu jedynie w terminach przez
ą ten oznaczonych.
§ 7. Obok prenumerClty za ś
poczty, wydawcy czasopism i wydawnictw perjodycz-
nych ą ż ś ć ś przyjmowania
na nie prenumeraty u siebie VI administracjach.
O ile te czasopisma i wydawnictwa ą ć ę
nie przekazane do ł i ę poczcie
ł taryfy dla czasopism, wówczas co do czaso-
kresu ich prenumeraty ą ć zachowane wa-
runki, ś w § 3 niniejszego ą
Czasopisma i wyda'v'mictwa sezonowe ą ć ł
szane do prenumeraty pocztowej oraz przekazywane
poczcie do ł i na okresy, ł
szone przez wydawców nawet ą po-
stanowieniom § 3. Okresy ż ą ę jed-
nak ś ć VI granicach kalendarzdwego roku.
§8. Przy ł przez ę w ę
pocztowym czasopism i wydawnictw, przeznaczonych
dla prenumerato'rów, którzy je zaprenumerowali bez-
ś w administracji, winien wydawca przy
ż takiem ł ś ć zgóry ż ą za-
ą pocztowemu ł ę za ł i ę
nie tych czasopism.
§ 9. Za ę ę ą w ę
pocztowych, odpowiada ą pocztowy materjalnie
w ś ł kwoty do czasu przeprowa-
dzenia i zrealizowania obrachunku z ą Po
tym terminie ś ć materjalna za prenu-
ę przechodzi na ę Za ę ź
ę i uszkodzenie czasopism tak prenumero-
wanych w ę pocztowych jako ż przekaza-
nych przez wydawców (§ 7 i 8) ą pocztowy nie
przyjmuje ś materjalnej.
§ 10. Wszystkie ż postanowienia sto-
ą ę ż do <:zasopism i wydawnictw ę
wy ch oraz do czasopism i wydawnictw z dodatkami.
§ 11. ą pocztowemu ł pra-
wo odmowy ę czasopisma lub wydawnictwa
perjodycznego do prenumeraty pocztowej, jako ż
ł ą ż ż ą do prenumeraty pocztowej,
bez podan,ia przyczyn
§ 12. Ż ą niniejsze wchodzi w ż
cie z dniem 15 grudnia 1925 r. na ł obszarze
Rzeczypospolitej, ś uchyla ę wszystkie
dotychczasowe przepisy, sprzeczne z niniejszem roz-
porzlldzeniem.
Minister ł Handlu: C. K/arner
/ '
764.
ą Ministra Spraw
ę
z dnia 10 ź 1925' r.
«
w sprawie statystyki ruchu naturalnego lud-
ś na obszarze województw: krakowskie"
go, lwowskiego, ł i tarno-
polskiego.
Na mocy § 10 ą Rady Ministrów
z dnia 1 kwietnia 1925 r. w sprawie organizacji sta-
tystyki ruchu naturalnego ś (Dz. U. R. P. NQ 40,
poz. 273) w brzmieniu ą
Rady Ministrów z dnia 29 lip'ca 1925 r. (Dz. U. R. P.
NQ 78, poz. 546) ą ę co ę
§ 1. Oznacza ę ń 1 stycznia 1926 roku ·
jako ń od którego ą o'soby ą
ce ę metrykalne na obszarze województw: kra-
kowskiego, lwowskiego, ł i tarno-
polskiego ą ą z faktów ruchu naturalne·
go ś w ę metrykal-
nych ł ć sprawozdania indywidualne ł
' formularzy Pt., B i C ł ą do ą
Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1925 r. w sprawie
organizacji statystyki ruchu naturalnego ś (Dz.
U. R. P. NQ 40, poz. 273).
§ 2. Sprawozdania z faktów zarejestrowanych
ą od 1 stycznia 1919 roku do 31 grudnia
1925 r. ł winny ć przesIane w formie wy-
ników sumarycznych ze wskazaniem tylko ogólnej
liczby ą aktów ł ż ń ń
i zgonów dla ż : roku oddzielnie, ł for- '
mularza E. ł ą do niniejszego ą
dzenia.
§ 3. Pierwsze sprawozdanie indywidualne, we-
ł formularzy Pt., B i C, ł faktów ruchu
naturalnego ś zarejestrowanych w ę
metrykalnych za pierwszy ł 1926 r. winny ć
przesiane przez osoby ą ę metrykal-
ne ł administracyjnym I instancji . do dnia
15 kwietnia 1926 r., ę ś w terminach po-
danych w § 3 ł ą Rady Mi-
nistrów.
Sprawozdanie sumaryczne ł formularza E
winno ć ł ą do pierwszego sprawozdania
indywidualnego.
§ 4. ą niniejsze wchodzi w ż
z dniem ł
Minister Spraw ę W.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful