MENGENAL PERALATAN MISA

Setiap kali kitakegerejadanmengikutimisa, adapemandanganrutin yang selalukitalihat, yaituaktivitas Imam di altar yang dibantuolehparamisdinar.DalammelakuakanaktivitasnnyaselamamemimpinEk aristi, begitubanyakperalatandanperlengkapan yang dilibatkan (perlatandanperlengkapanmisa). Bagikita yang pernahataumasihmenjadimisdinar, peralatanmisainitentunyasudahbegituakrabdan paling tidakkitatahunamanamanya.Namuntidaksedikitjugadiantarakita yang tidaktahubahkanmasihbingungdengannamasertakeguanaandariperalatanters ebut. Untukitudalam posting kali ini, saatnyakitaberbagisoalperalatanmisasatupersatusekaliandengangambar agar lebihjelas.

PERALATAN MISA PIALA (calix = cawan)

Pialaadalahcawan yang menjaditempatangguruntukdikonsekrasikan, dimanasesudahkonsekrasimenjaditempatuntukDarahMahasuciKristus. Meliha tfungsinya, makaPialaharusdibuatdarilogammulia.Pialamelambangkancawan yang dipergunakanTuhankitapadaPerjamuanMalamTerakhir di manaIauntukpertamakalinyamempersembahkanDarah-Nya. PialamelambangkancawanSengsaraKristus (³Ya Abba, yaBapa, tidakada yang mustahilbagi-Mu, ambillahcawaninidaripada-Ku,´ Mrk 14:36); dan yang terakhir, pialamelambangkanHatiYesus, darimanamengalirlahDarah-Nya demi penebusankita.

daribahan yang samadenganpiala. hendaknyadibuatserasidenganpialanya. Patenadiletakkan di ataspurifikatorium. PATENA berasaldaribahasa Latin yang artinya³piring´. yaitudariemasatausetidak-tidaknyadisepuhemas. di manaditampunghosti.Makabentuknyamenjadilebihkecil (Sejakabad 11). sebaiknyadigunakanpatena yang besar. maupununtukparapelayandanumat (No.PURIFIKATORIUM berasaldaribahasa Latin ³purificatorium´.datar. baikuntukimamdandiakon.Menurut PUMR 2000. Denganmunculnya roti-roti kecil yang dibuatkhususuntukumat yang biasanyadisimpandalamsibori. Patena. dandirancanguntuk roti pemimpinPerayaanEkaristi. "untukkonsekrasihosti. . yaitusehelaikainlenanberwarnaputihberbentuksegiempatuntukmembersihkan piala. Sesudahdipergunakan. siboridanpatena. fungsidaripatenasebagaipiringmenghilang. Patena. aslinyasungguhsebuahpiring. 331). yang sekarangberbentukbundar. purifikatoriumdilipattigamemanjanglaludiletakkan di ataspiala.

Seringkalipinggirankorporaledihiasidenganrenda. di DalamperayaanEkaristi. . dipergunakanuntukmenutuppiala.korporaledilipatmenjaditigamemanja ng.Palladiletakkan di atasPatena. pallacorporalis yang adalahkainlenanputih yang berbentukbujursangkar. Pallamelambangkanbatumakam yang digulingkanparaprajuritRomawiuntukmenutuppintumasukkemakamYesus .Setelahselesaidipergunakan. CORPORALE Sehelaikainlenanputihberbentukbujursangkardengangambarsalibkecil tengahnya. kerasdankakusepertipapan. laludilipatmenjaditigalagidarisampingdanditempatkan di atasPalla. imam membentangkankorporale di atas altar sebagai alas untukbejana-bejanasuci roti dananggur.PALLA berasaldaribahasa Latin berartikainuntukTubuhTuhan.

berarti atasnya.adalahbejanaserupapiala. bagiandalamnyabiasadibuatdariemasataudisepuhemas. yang PIKSIS berasaldaribahasa Latin ³pyx´ yang berarti ³kotak´.PiksisdipergunakanuntukmenyimpanSakramen . Piksisbiasanyadibuatdariemas.Urutanaturanmenyusunperalatan-peralatantersebut di atasadalahsebagaiberikut : Piala Purifikatorium+sendokkecil Patena (denganhostibesardiatasnya) Pala Corporal SIBORI berasaldaribahasa Latin ³cyborium´ yang ³pialadarilogam´. tetapidengantutup di Siboriadalahwadahuntuk roti-roti kecil akandibagikandalamKomunikepadaumatberiman. serupawadahjamkuno. Siboridibuatdarilogammulia. adalahsebuahwadahkecilberbentukbundardenganengselpenutup.

Selaluadaduaampul di atasmejakredensdalamsetiapMisa. akanditahtakandalamkebaktiankepadaSakramenMahakudus.Mahakudus. adalahbejanasucitempatSakramenMahakudusditahtakanataudibawadalampro sesi. yang akandihantarkankepadamerekayangsakit. monstrare´ yang berarti³mempertontonkan´. AMPUL adalahduabejana yang dibuatdarikacaataulogam. Ampuladalahbejanabejanadarimana imam ataudiakonmenuangkan air dananggurkedalampiala. bentuknyasepertibuyungkecildengantutup di atasnya. LAVABO . atau yang MONSTRANS berasaldaribahasa Latin ³monstrans.

lalu di atasnyaditaburkanserbukdupasehinggaasapdupamembubungdanmenyebarka nbauharum. berasaldaribahasa Latin ³thuris´ yang berarti ³dupa´.Dupaadalahharum-haruman yang dibakarpadakesempatankesempatanistimewa.berasaldaribahasa Latin ³lavare´ yang berarti ³membasuh´. Turibulumterdiridarisuatubadandarilogamdengantutupterpisah yang menudungisuatuwadahuntukarangdandupa.tempatmenampung air bersih yang dipergunakan imam untukmembasuhtangansesudahpersiapanpersembahan. ataudapatjugaberupamangkuk. . adalahbejanaberbentuksepertibuyungkecil. TURIBULUM (disebutjugaPedupaan/wiruk).Padaturibulumdipasangbaraapi. adalahbejana di manadupadibakaruntukpendupaanliturgis. sementararantaikeempatdigunakanuntukmenggerakgerakkantutupnya. sepertipadaMisa yang meriahdanPujiankepadaSakramenMahakudus. turibulumdibawadandiayunayunkandengantigarantai yang dipasangpadabadannya. Sebuah lap biasanyamenyertai lavabo untukdipergunakanmengeringkantangan imam.

SACRAMENTARIUM . di ujungnyaterdapatsebuah bola logamyangberlubang-lubang. adalahsebatangtongkatpendek. Dupaadalahgetah yang harumdanrempah-rempah yang diambildaritanamtanaman.NAVIKULA (disebutjugaWadahDupa) adalahbejanatempatmenyimpanserbukdupa. dipergunakanuntukmerecikkan air sucipadaorangataubendadalamAspergesdanpemberkatan. biasanyadibakardengancampurantambahangunamenjadikanasapnyalebihteb aldanaromanyalebihharum. harummewangikeutamaan-keutamaandannaiknyadoadoadanperbuatan-perbuatanbaikkepadaTuhan. ASPERGILUM berasaldaribahasa Latin ³aspergere´ yang berarti ³mereciki´. kedalamnyaaspergilumdicelupkan.SecarasimbolisdupamelambangkansemangatumatKristiani yang berkobar-kobar. Ada padakitacatatanmengenaipenggunaandupabahkansejakawalkisahPerjanjian Lama.Asapdupayangdibakarnaikkeatasmelambangkann aiknyadoa-doaumatberimankepadaTuhan. Bejana Air Suciadalahwadahyangdipergunakanuntukmenampung air suci.

imam berisidoa- . doadantataperayaanEkaristi.atauBukuMisaadalahbukupegangan padawaktumemimpinperayaanEkaristi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful