MEGATREND UNIVERZITET BEOGRAD FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE - POŽAREVAC ŠKOLSKA 2009/10

SEMINARSKI RAD IZ MATEMATIKE

AMORTIZACIJA KREDITA

MENTOR doc. dr VOJISLAV ANDRIĆ

STUDENT MILIVOJ BOSNIĆ F/86/2009

POŽAREVAC 2010.

.................................... 2.................7-9 LITERATURA.............................................. SADRŽAJ UVOD....................................................4-7 KREDIT SA JEDNAKIM ANUITITETIMA............................1...................3 KREDIT SA JEDNAKIM OTPLATAMA.................................................................................................................... 3..... 4.......10 ....... .

iznos rate se sastoji od . Bankama su prihodi od kamate osnovni izvor prihoda. Banke su dužne da utvrde plan otplate odnosno amortizacije kredita i da ga dostave dužniku u trenutku odobravanja kredita. pored godine i meseca. . Tokom vremena otplate kredita. UVOD Pod pojmom amortizacija kredita podrazumevamo vraćanje kredita (zajma) koga je dužnik uzeo od poverioca pod određenim uslovima. pod određenim ugovornim uslovima. Vremenski interval jednog otplatnog perioda. ali različitim anuitetima. onda su oni najčešće rastući.Standardni krediti. obično se naziva amortizacijom zajma. Vraćanje zajma-kredita. u njima. Njima nije od koristi da klijenti vrše prevremene otplate kredita zato što tada gube prihode od kamata na koje su računale. To su krediti koji imaju ugovoreni rok za potpunu otplatu kredita i fiksnu mesečnu ratu. Anuiteti mogu biti opadajući i zbog. ovaj odnos se menja u korist otplate glavnice. kod kojeg se za sva izračunavanja koristi samo aparatura prostog interesa. a nastaju kada dužnik. od poverioca uzme određenu sumu novca na zajam. onda se svaki anuitet sastoji od dela otplate i date kamate.Kreditni odnosi se uspostavljaju između dužnika i poverioca. smanjuje zbog smanjenja ostatka duga i pored toga što je u svakom od njih otplata ista. može biti i bilo koji vremenski interval. udela kamate koja se . U ovoj glavi prvo će biti obrađen kredit koji se realizuje jednakim otplatama. Uobičajeno je da se ugovara vraćanje kredita kroz određeni broj godišnjih ili mesečnih rata čije iznose nazivamo anuitetom. Amortizovane kredite. datumu dospeća svake rate kao i stanju glavnice posle otplate svake rate. Zbog toga se glavnica kredita smanjuje sporije tokom početnog perioda otplate kredita a zatim sve brže pa možete biti iznenađeni preostalim iznosom duga kada poželite da prevremeno otplatite kredit! Ovakav plan otplate kredita upravo i ima za cilj da zaštiti banke od rizika da ćete rešiti da prevremeno otplatite dug. odnosno geometrijsku progresiju. kao što su stambeni ili potrošački krediti predstavljaju tzv.1. Ovu sumu sa pripadajućom kamatom dužnik poveriocu vraća u ugovorenom roku kroz određeni broj rata. Ukupnu sumu koju dužnik duguje poveriocu (glavnica sa pripadajućom kamatom) . Plan otplate sadrži podatke o iznosu mesečne rate. U početku otplate kredita. može se realizovati na više načina. odnosno opadajući po aritmetičkoj ili geometrijskoj progresiji. Uplatama mesečnih rata tokom trajanja kredita. Zbog toga. ali može se ugovarati i drugačije vraćanje kredita.dela koji se koristi za otplatu glavnice i dela kojim se otplaćuje kamata. Banke se štite tako što naplaćuju veći deo kamate ranije. iz anuiteta u anuitet. Ako se kamata vraća zajedno sa glavnicom. Kamata se najčešće otplaćuje zajedno sa glavnicom. Dogovorom između dužnika i poverioca određuje se ne samo broj već i vrsta anuiteta. dužnik otplaćuje celokupan iznos kredita kao i pripadajuću kamatu. kredit sa jednakim anuitetima i na kraju krediti po kojima otplate obrazuju aritmetičku. Ako se kredit vraća pomoću nejednakih anuiteta. deo koji se koristi za otplatu glavnice je znatno niži od dela za otplatu kamate. Anuiteti mogu ali ne moraju biti isti u svim otplatnim periodima. dužnik vraća u ugovorenom roku kroz određeni broj rata. Kredit se može amortizovati jednakim ili nejednakim anuitetima. Zatim.

. 24 Anuiteti za ovaj kredit. Rešenje.j. sa godišnjom kamatnom stopom od 8%. a) Prema (2) ukupna kamata za 5 godina iznosi 100 ⋅ 0. b) mesečna rata. I = . iznosi k −1   I k = K 1 −  p. n tom periodu izračunava na dug umanjen za (k – 1) otplatu i tako sve do vraćanja poslednjeg n-tog anuiteta. u prvom K . u kotplatnom periodu na izračunava na ceo dug. odnosno ukupna kamata je n 1 n    k −1 I = ∑ K 1 +  p =  n + ∑ (k − 1)  . to je ukupna kamata 1 n   Kp (n + 1) I = Kp  n + ⋅ ( n − 1)  = . izračunati ovim matematičkim modelom. . nisu jednaki i oni se dobijaju k sabiranjem kamate dobijene formulom (1). 2 b) Prema (2´) ukupna kamata za 5 godina iznosi I = n 100 ⋅ 0. (2) 2 a sa n-mesečnim anuitetima iznosi Kp ( n +1) I = .j. onda se za kamatnu stopu p uzima .j. n 2 2   p Ako su anuiteti mesečni. (1´) n  12  Teorema 2.j. na osnovu formule za zbir n prvih članova aritmetičke progresije ∑(k −1) = 2 (n −1) . iznosi Kp ( n +1) I = .. uzetog na pet: a) godišnjih.2. onda se kamata za ovu vrstu kredita izračunava tako što se. n  n k =1  k =1   Kako n k =1 je.08 ⋅ 6 = 24 n. realizuje sa n nejednakih anuiteta u kojima su otplate jednake i sa godišnjom kamatnom stopom p. Za ovaj kredit iz same definicije kamate sledi tvrđenje Teorema 1. u drugom na dug umanjen za jednu otplatu. KREDITI SA JEDNAKIM OTPLATAMA Ako se kredit od K n. Ukupna kamata koju dužnik daje poveriocu sa vraćanjem celog duga. Izračunati ukupnu kamatu na kredit od 100 n. Pripadajući interes (kamata) k-tom anuitetu. . sa n-godišnjih anuiteta. odnosno (1´). 1 2 Primer. (1) n   a za slučaj da su anuiteti mesečni.08 ⋅ 6 = 2 n. Ukupna kamata je zbir svih pripadajućih kamata svakog od anuiteta. iznosi k −1  p  I k = K 1 −  .. (2´) 24 Dokaz. i otplate koja je za svaki anuitet ista i iznosi n . 1 ≤ k ≤ n. u slučaju da su anuiteti godišnji. 1 ≤ k ≤ n.

j. Teorema 4. godina 1 2 3 4 5 ∑ Tabela 1´ godina otplata kamata anuitet stanje duga otplata 20 20 20 20 20 100 kamata 8.0 6. a da se drugi sabirci smanjuju iz n anuiteta u anuitet i da oni predstavljaju tom anuitetu odgovarajuću kamatu. Iznos anuiteta.. (3) n n   a sa n-mesečnih rata K Kp  k −1  ak = + 1 −  . Tabela 1.2 21.2. U tabeli 1.. tada su iznosi anuiteta ak . Ovo ćemo ilustrovati amortizacionim planom kredita od 100 n.8 3. Kako je za svako k = 1. prikazan je plan kredita koji se realizuje za 5 godina. realizuje sa n-rata uz godišnju kamatnu stopu p. Vidimo da su kod anuiteta ove n k vrste kredita prvi sabirci uvek isti i da oni predstavljaju otplate. Ako se kredit od K n. 1 ≤ k ≤ n. k =1. anuiteta na otplatu i kamatu.6 124 stanje duga 100 80 60 40 20 0 .. n razlika dva uzastopna člana K k K k −1  Kp   a k +1 − a k = + Kp 1 −  −  + Kp 1 − . kao i da je poslednje stanje duga jednako nuli. n ove vrste kredita obrazuju opadajuui aritmetičku progresiju Kp razlike d = .2. Anuiteti ak .0 anuitet 28.2.. .6 24. kamate i otplate za jedan kredit i njihovi međusobni odnosi najbolje se sagledavaju na konkretnom primeru.Kod ove vrste kredita formule za izračunavanje anuiteta daje: Teorema 3. Na ovakav način izračunati i napisati anuiteti daju jasan postupak načina razbijanja. (3´) n 12  n  Tačnost ove teoreme sledi direktno iz definicija anuiteta i kamate.  = − n  n n  n  n   Kp stalna veličina − .0 26..j. na njegovom amortizacionom planu. razdvajanja.8 23.. uzetog na 5 godina (5 meseci) sa godišnjom kamatnom stopom od 8%.4 4. to članovi obrazuju aritmetičku progresiju.2 1. 1 ≤ k ≤ n. . tj. n toga kredita sa n-godišnjih rata K k −1   ak = + Kp 1 −  .4 24. onda je u amortizacionom planu zbir svih kamata jednak ukupnoj kamati i zbir svih otplata jednak pozajmljenom kapitalu. Ako je izračunati anuitet u saglasnosti sa vrstom kredita.. . n Dokaz. a u tabeli 1´ plan kredita koji se realizuje za 5 meseci.. k = 1..

6 16. a i tabeli 1´.53 0..27 20..2 n.2 21. 7 24. koloni.. Problem ovakvog kredita sa ovakvim anuitetima je u tome što je u formuli za izračunavanje ukupne kamate poštovan jedan princip u stvaranju anuiteta. 3 20 20 20 20 20 100 an. koloni i oni su svi jednaki 24. to su iznosi odlaganja duga od 3. Ako bi dužnik vratio ceo kredit sa anuitetima izračunatim po formuli (4).64 1.13 2.8 124 s. Odavde vidimo da je dužniku ovim načinom izračunavanja anuiteta. Sada ćemo ukazati na neke nelogičnosti koje nastaju kada se dužniku ukupni interes izračuna po formulama (1) ili (1´). a n broj otplata. 24.14 19. formiranju tabele 2. za kasnije periode. u prvoj rati odloženo vraćenje duga. istovremeno i iznosi u procentima odloženog duga.6 124 kam.66 5. i banka koristi.8 3.60 21.. 1 1 2 3 4 5 ∑ kam. zbir kamata jednak je ukupnoj kamati. I ukupni interes izračunat formulom (1) ili (1´).20 3.56 an.40 20. Ako bi se anuiteti izračunali po problematičnoj formuli (4) onda su oni prikazani u 7.j. 8 100 83. dodatno beskamatno kreditira dužnika i drugo.8 23.80.44 otp.30 1.4 24.20.13 102.8 24.00 6.8 24. što nije beznačajno.00.j. Sve druge metode koje bi anuitete ujednačavale ili ih još više izdeferencirali. prvo.94 25.. Anuiteti mogu biti i jednaki i još više izdiferencirani ali se za takve anuitete kamata izračunava na sasvim drugi način.44 0 .67 0.j. a ako se oni izračunavaju po formuli (3) onda oni treba redom da iznose 28.53 20. Ovaj problem zaslužuje veću pažnju s obzirom da se ovaj način izračunavanja anuiteta nalazi u skoro svim udžbenicima u kojima se obrađuje ova materija. Tabela 2. Ovaj raspored ne samo da je u skladu sa definicijom otplate i kamate. što je ustvari dodatno beskamatno kreditiranje. Ovaj način određivanja anuiteta ne bi trebao da odgovara kreditoru jer. a anuitet a mu se odredi uprosečenjem duga i ukupnog interesa po formuli K +I a= (4) .20 65. on pravi poremećaje u odnosu na otplatu i kamatu na štetu otplate. što bi mu olakšalo vraćanje kredita.6 n. verovatno. .21. već je ugrađen i u sam matematički model izračunavanja ovih veličina.46 24.d.0 6.40.00 100 80 60 40 20 0 0 U tabeli 1. 4 28. O kakvim se problemima radi najbolje se može ilustrovati na ranijem primeru kredita..6 24 otp.6 n.67 20.40 0.8 24. n gde je K kapital.86 98. praktično dodatnim beskamatnim kreditiranjem. očigledno je da su ispunjeni svi ranije pomenuti uslovi: zbir anuiteta jednak je dugu. što nikako nije zanemarljivo.8 24. g. pa su tako njime jednoznačno određeni i otplata i kamata. zbir otplata jednak je pozajmljenom kpitalu.. u drugoj 1.06 45. 23.80 n.2 1. a u formuli (4) se koristi drugi princip za razbijanje anuiteta na kamatu i otplatu. 26.00 20.1 2 3 4 5 ∑ 20 20 20 20 20 100 0.80 18. 2 8. Kako je ovo bio primer kredita od 100 n. što znači da ga.16 22.4 4.27 0. u kolonama koje predstavljaju anuitete. ne bi bile u skladu sa ovim načinom izračunate kamate. i 1. otplatu i kamatu.j.j.60 dunara i prikazani su u 4. od 3.2. a i poslednje stanje duga jednako je nuli.0 26. 5 8. onda bi njemu deo obaveze iz prvih otplatnih perioda bio pomeren za kasnije.

j. što je za 1..j.Ovde postoji još jedan važan problem koji se lepo vidi iz prethodnog amortizacionog plana. manje.j. više.44 n. a sa metodologijom uprosečenja pomoću formule (4) od ukupno vraćenog duga za kamatu se izdvaja 25.44 n.56 n. Kod ovoga kredita ukupna kamata je 24 n..44 n. .j.j. dok se za sve otplate izdvaja 98.j.44 n. Znači ovde je 1. iz otplate prešlo u kamatu! Ovo je očigledan nesklad sa definicijom pomenutog kredita. znači 1.

Kako se amortizacija kredita završava sa poslednjim n-tim anuitetom. p.2. tj. i a. u kojoj figurišu samo veličine K. sa godišnjom stopom p i sa n-godišnjih i jednakih anuiteta..Sn-1..3.. Na ovaj način se dobija jednakost ( ( ( K (1 + p) − a) (1 + p) − a ) ) (1 + p) − a = 0.. p što. Izraz u zagradi kod ove jednačine predstavlja geometrijsku progresiju. Ako označimo sa a anuitet koji realizuje vraćanje glavnice K zajedno sa kamatom kroz n istih iznosa. dobija oblik K (1 + p ) n − a (1 + p ) n −1 − a (1 + p ) n −2 − − a (1 + p ) − a = 0.KREDIT SA JEDNAKIM ANUITETIMA Amortizacija kredita (zajam) metodom jednakih anuiteta je način da dužnik poveriocu vrati dug (pozajmljeni iznos) kroz dogovoreni broj jednakih anuiteta.. (1 + p ) n − 1 ili Kp a= (5´) −n . zamenjeno u (7).. vrednost S1 iz prve jednačine zameni u drugoj.S2.. Ako se realizuje kredit od K n. . Prvi problem koji se ovde javlja je kako izračunati taj anuitet kojim će se amortizovati (vratiti) zajam zajedno sa pripadajućom kamatom kroz ugovoreni broj otplatnih perioda. eliminišu. onda je stanje duga Sk . Ako se u sistemu jednačina (6) veličine S1. n iz perioda u period jednako S1 = K (1 + p ) − a. p odakle je . k= 1. onosno (7) K (1 + p ) n = a ( (1 + p ) n −1 + (1 + p) n −2 +  + (1 + p ) + 1) .j. zatim iz izmenjene druge vrednosti S2 zameni u trećoj i tako redom do pretposlednje iz koje se vrednosti Sn-1 zamenjuje u poslednjoj jednačini. Ako se radi o kreditu sa jednakim anuitetima onda važi: Teorema 5. to je stanje duga posle vraćanja poslednjeg anuiteta S n = 0 . čiji je zbir (1 + p ) n −1 + (1 + p ) n −2 + + (1 + p ) +1 = (1 + p ) n −1 . daje K (1 + p ) n = a (1 + p ) n −1 .    (6) S n −1=S n −2 (1 + p ) = −a.. S 2 = S1 (1 + p ) − a. onda se anuitet izračunava po formuli n Kp (1 + p ) a= (5) . 1 − (1 + p ) Dokaz. Ova jednakost posle sređivanja. S n = S n −1 (1 + p ) − a = 0.

uzetog na 5 godišnjih rata i godišnjom kamatom od 8%. n. n) jednaka Kp (1 + p ) k −1 bk = . 2. Napraviti amortizacioni olan. n. k = 1. Ovo je moguće jer se u sastavu anuiteta nalazi kamata plus otplata.Kp (1 + p ) n .  . na osnovu veličina: kapitala K. (1 + p ) n − 1 a u funkciji anuiteta iznosi S k = a 1 − (1 + p) k −n . Ako se u k-tom anuitetu označi otplata sa bk. tada je interes koji odgovara k-tom anuitetu ik k =1. (1 + p ) n −1 Što predstavlja dokaz formule (5). Znači ako se kredit realizuje sa n-jednakih godišnjih anuiteta. k = 1.. to je sada za izradu amortizacionog plana kredita potrebno još izračunati odgovarajuće veličine: kamate. . 2. Rešenje.2. n. 2.  . n. (12´) p (1 + p ) n Specijalno ako se želi iznos stanja duga Sk onda on iznosi: (1 + p ) n − (1 + p ) k .  . a kamata sa ik. sa anuitetima koji se računaju po formulama (5) ili (5´). n. interesnom stopom p. realizuje sa n-godišnjih i jednakih anuiteta sa godišnjom kamatnom stopom p. (8) Kako je svaka vrsta kredita jednoznačno definisana načinom izračunavanja njegovih anuiteta. (11´) Teorema 8. k = 1. izračunatim po formuli (5) ili (5´). Formula (5´) je pogodnija za kompjutersko računanje. otplate i stanja duga svakom od n anuiteta. p. k = 1.j.  . kredita jednakih anuiteta os 100 n. Teorema 6. Ako se kredit od K n. Kod kredita jednakih anuiteta. (12) (1 + p ) n − 1 a u funkciji anuiteta je (1 + p ) k −1 J Sk = a . i n važe sledeće teoreme. n jednak (1 + p ) n − (1 + p ) k −1 ik = Kp . 2. . k = 1. koje dajemo bez dokaza. tada je otplata bk (k =1. za veličine K. (9) (1 + p ) n −1 a u funkciji anuiteta a ona je bk = a (1 + p ) k −n −1 . tada se anuitet može napisati u obliku a= a = bk + ik . n. onda se isplatom svih n-anuiteta poveriocu obezbeđuje vraćanje celog duga zajedno sa pripadajućom kamatom. 2. Ako se kredit od K n. realizuje sa n jednakih anuiteta i sa kamatnom stopom p. 2. Prema (5´) anuitet je (13) Sk = K ( ) . (11) (1 + p ) n − 1 a u funkciji anuiteta je i k = a (1 − (1 + p ) k −n −1 ). Ako se u formuli (5) i brojilac i imenilac podele sa (1+p)n. realizuje sa n jednakih anuiteta. 2..2. k = 1. n. onda vraćeni dug sa k-tim anuitetom JSk iznosi (1 + p ) k − 1 J Sk = K . k = 1.  . dobija se formula (5´). (13´) Primer. broja rata n sa kojima se kredit realizuje.  . (9´) Teorema 7. n.  .j.  . Ako se kredit od K n. interesne stope p.j.j. 2. k = 1.

0456 125.0000 6.8820 21. (11´).00 82. 1 −1.1904 100. otplate.4726 23.5450 44.6363 5.0456 25.9543 64.0456 25.228 otplata 17. i (12´) izračunavaju sve kamate.0456 n.08 −5 Ako se sada sa formulama (9´).0456 25.00 anuitet 25.100 ⋅ 0.0457 18. može se formirati amortizacioni plan koji prikazujemo na tabeli 3.0456 25. u kojoj se vidi sve karakteristike ovog kredita. j.1635 3. godina 1 2 3 4 5 ∑ stanje duga 100.6030 23.228 Literatura: .4093 19.08 = 25 . kao i redom sva stanja duga. a= Tabela 3.1904 0 kamata 8.5730 1.8552 25.

www. 2004 2. Branislav Boričić. MATEMATIKA ZA EKONOMISTE.1. Beograd 1997. Nenadović R. Ivović M. 3.net .. Simić K..b92. zavod za udžbenike i nastavna sredstva.. MATEMATIKA SA ZBIRKOM ZADATAKA. Milošević V.. Miodrag Ivović. Bijeljina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful