You are on page 1of 3

,1

~3gii cYJn}t~h/ lądoWyćh I wodnyth . mal w!!!elkitnurltą"


di~ń użyteC?f.lo~ci pUbJi.cznej (Dz. P. 'pl P. ~ 1919 J.
J ' . IElfląd!ertle
. .,
:' N2 14 poz. 162) i zgódfile z uchwałą Reidy Mirlisti'@W
':',,';:', ~rezfaefih:t Rt~(ć'~YBos~óHtel z dnia ',4 śieqmla: .1926 t i tJarządza się co-l"1ist~puje:
:i dnia ;6Q sierpnia 1~a r. § 1. Przymusowemu wywłasitienlu . nil rl~CZ
o'.,·tąWłastĆ:Z.i1iugtunt~W'" pod i'ijzbudo,wc;' staeji Skarbu Państwa podlegają nast~pulące obszary gnjft-
"n' ,': ', ilraniczRej : Stołpceó . ' tów, będące wła9iftiŚclf\ ,ósoD tiizej wymieilibriy(jn lub
~' ,1 4 ,", , : ", t ~ . ': ~ , ) .! " . .; też qsób" które je dd tłom o~isu l lajęcia ' ne!ibądi:h
",(" " .:~,J:'łii,fripcy ~,tt.l i, 2, Qi'a~ . ust~l:l ,.2 ,a H: 20 de- potrzebne wedługplafiU wyWł,aSI~~ertia, iatWięfdza­
1§i'~lU itl,nla 7 )utegg l~W~. w przeclmlbEle prze- nego prtez MinIstra K(jlel dnia 2l €zerWca 1~6 f.
W!ś~o/ tYjJltżasówyc.h , o, wyw.łaszczefiiu przymusowam do rozbudo~y s~acji 5tółpce mi Szlaku kolei pań­
n}~,)Jiytek dróg ~elatnycJti, ) nńy<.:h drógkemunika- stwowej Brześć
. n/B --- SSri:ui6Wlete ..... StGłpt:~: ,

...
"

, •.:oI;a "". . ... - , - . " ... ... , ' ". '

J'Ą ' j:!ofzl\tikawy


" 'l'łaz'wisko i imię' Nazw.a w.sl, miasta, Nazwa hi oteicUiIb . l.ioś.ć 9..funtU. pOd:l·
dililk( fia plil- gtnihy ' j powiEl{\i . ' ~ Łabl!K llk\llidai. legajątes?wy,
właszcZenlu ,';
tll!Htyw iu:tcite-
nia
.. " " ' WraśdĆiela gruntu " 'ił których gnmt jesf i;yJneJ ' .. ~ ~

P9łożony
ha~.r.1 ~.~2' ,

~Surow~e~'\ i . Przetwory" Sp: ż ogt'. m. Stołpce, pow. NI hip~ietzl'ly 21 1


. odp. W Warszawie Stołpecki .w StQlp€li!cb

~ahdy~ow1cz" Julfan Ił nIema 15 43,80.


Chmielowski On'ufr}' ił '." iJ 4 79
ZdaJiówići f\nastaijii : " . iii · 42 19;20:
KózakiewkZMarja "ił · 43 " 4002

~onkołowlcz Wincehty \ li 2.1 64'
Zybuttowkz Konstanty ". lo 13 21 , ./
~ybl:lrtówl'd Marja lo li 27 ' .a2 '
Bandyrowićz Jan , tli .; 16 71,5d
Kasperowićz Kónstani
~asperowkz Józef ,
Szydlówski Szymon
iii

"
,• I
43
6
21 ~.3G
14,20;
83,69
li
Monciwoąa , Mikblaj " iI 21 41,40 :
MonciWoda . Stefan
F\wdzlejl'awel, - Kohstanty i ,Teodor] l •" '.'
• 21 !S7
:21 49 ·
/\~dztej., Mi~ołaj .' . '.' . J "f ..~.. ' 21 47
~odbiełto ;, Kqnstanty .. ,
"
21 . . 158 4
ri
Podbi~łło .. Michał
W()łowktDominik
~
"li ~g ~"ł~
HundziłóWfcz f\leks. " . "
40 "la
Sobdlewski Mikołaj
~romyko 'Jekóq .
". II

·lI
20
940,84
20,:,
"
"..B 20 · 44 "" ,
Gromyko Bazyl
5ztzots Ja'n , . ",. 20
40
42: ~:;, :
57
5ZCZbrs. Luba ,; II
Szczors Konstanty Ił
20. 41
Ułasik tirzegorz. . "

19 36 ' i
~obryn MarJa " 19 ' 04,5d
.."
ot
Woł.owkz GrZ,egt>tz · .. ;, .
.19 00,70
Podbiełłb' F\leksander " 9 63,30
Klimowitz Jan ·
ftwdziej Mięłanja
"
". . ""Ił
9
19
5.3
11,40
" 30 "
Janczt1r Paweł
Michniewki:: Teodor " ,,' 19
19 57,25
It
luclk t\ieł}sander " n • 19 39
Ułaśik F\tina i Mierzyński Jan
tiwok DOmiilik
"" " . 18
19 t~,50
gg
UłasikJafti Zuzanna " "
d 19 10;70
Kołbaska Mat ja 3S@/6G
I\losżko Konstanty , " 1~' jg,
. fyrko Jan i wdowa

" "'
"
,
I
~~
1008
______ ~~
·· ~w~~cr-
~~~~' _·
DzIennik Ostaw.
Poz.
______________________ ~
539.
____________ ~~ ____ ------~ __ ~~~

r'
Nazwa wsi. miasta, Ilość g[untu p~d­
Imię i nazwiśko gminy i powiatu Nazwa hipoteki lub legającego wy-
w których grunt jest
M tabeli likwida-· właszczeniu '
właściciela gruntu !1yjnej _
położony

, 51 a, b Monciwoda Pmdrzej m. 5tołpce, pOW. - nlęma


52 Mieżyńska Marja Stołpecki n
5321, b f\loszko Natalja II Ił

5421, b Konkołowicz Jan syn Tomasza


55'21, b Bacher Stefan ' " ""
5621, b Bacher Olga "t "• ','

57 a, b Klimowitz Konstanty II
" "
58 a, b Klimowicz Teodor .. ""
" _,I ' 59 a,
6021,
b
b
Konkołowicz Mitrofan
Konkołowicz Jan syn Pawła
" . ,,-
61 a, b Ostrowski Onufry " "
6221,b f\wdziej f\leksander "
63'21, b Bartoszewicz Konst. "
II
"
' 64 a, b Markiewicz Jan _ 11 -
65 a, b Bartoszewicz Wincenty . ,.
6621, b Kiełbasko Hilary , , " ""
6721, b Kiełbasko Onufry " "

68 Smirnow f\ndrzej "


69' 21, b Bobrowska Eugenja "
"!'
< .

7021, b Konkołowicz Jan syn ,'Ludwika ."


71 a, b Olszewski - Bazyl syn Józefa ' '
7;'l!.a, b Hunqziłowicz Jan i' Konstanty " "
lO

13 Kozakiewicz Szymon " II


7421, b Szwajkowski Józef _, ,- "
7521, b Pawłowski: Mikołaj i f\leksander " "
7621, b OienckiewiczWincenty -,' " '"
" n Łyczkowski ' Konstanty ,, " _, Y" -!J,"
78 Miżnik Mikołaj i f\leksander' " li.
79 Konkołowicz Marja ' " "
ao Bandutewicz Grzegorż '"
81 Swistun Mikołaj ' - "
82 Stukało Piotr "
II, , ;II , :
83 Ułasik f\ntonl
"
, . · ,.l

~
Gromyko (Hntonl

86
Ułasik f\leksander
Klimowict Jan, Piotr, f\leks~nder
"
" ""
i Mitrqfan .,
ą
" , ',1 :

87 Janczur F\wduła l. OJ
10 47<~
,:.'88 t Korenko Malwina "
10 32;20
,89 -- Kołbasko 'f\nnCl " 21· 23.
-l
.
I
, I: ił

90 Ciwak Botys, Piotr,Bazyrf\le!~sander " 10 60,25


91 Ciwak Leon ' , -- " li 10 ' 59 ;
92 Chmielewski Onufry " " 20 84,4()
93 Ciwak MaJ wina ' " "
20 , 77 '\ '
94 Bartoszewicz Konst. syn -,S zymon,a "li ..". 10 35,20
5 37, "
·95a Bartoszewicz Mikołaj '-- ,.
95 !v\artoszeWicz Marja ,' " ",; 10 28
96 Zdanowicz ~ljasz i Ma,ciej
"
"
,; 2'0 ' 46- '
9 76,50
97 Bartoszewicz Mikołaj i , ei
9821 Bartoszewicz Konstantysyn Szymona ".. Ił ',' " ' ..- , 7 , 16 .-
98 Szydło~~ti Mikołaj i Helem2t .. 9 75
" 19 , 15,40
I

i
99 a, ,b , Lewonowicz Mikołaj
99<: ,', Konkołowlcz Jan syn Jan,a " 1 60 I
lad Niinik Helena i Olga , ,," ' " • ' . g. .67
101 Świstun Stefan ' " 9 61,14 ;
102 a, b Olszewski ' JaKób " ,,, ,o,.
; ; 18 32
103
ł 1.()I ,(
Monciwoda Onufry i Konstanty
Mierzyński Dominik
." '~, ,j \<: 9 :39,30 :
9 40 :
(i - -;~ .
: ~ - _ .

.]\f!! 'porządkowy Nazwa wsi, 'm iasta, Ilość gruńtll .p~-


"

.dzialki 'na pl a- tiazwlsko i imią gminy I powiatu Nazwa hipoteki lub legająceEo wy.-
N'2 ' tabeli Iikwida- wlaszczenlu ';
, nie ~yw!aszcze' właściciela gruntu w których grunt jest
cyjnej
ma polożony
.'
r
.. ' >- - - ha I ar. I ,m~
i , ;~
.:l05 Gurowska. Rnna m. Stołpce, pow. niema 8 74;20
,
':l06 Kozakiewicz Katarzyna Stołpecki 7 44 ~
Wołowic:z Jan " 7 43,20
I J07 " pow. "
1" 108 . Nowicki- Jan syn J?lna w Zadworcy, 3 83,50
, · 109 .' Nowicki J .a n syn Marcina Stołpecki
" 19 -76'
I .no "
Nowicki ·· Paweł syn Jerzego 39 .30. ';
:72 .40 '
""
lO
l ·'ltl Dubowik Rozalja II
I 112 Sprysuło Mikołaj 25 88 ;:

;r~J13
H4
.
' Dubowik, Jul~n
Ułasik Dyonizy
,
.' "
"
"
"

"
13 66
12 32 "
, ;~ ,
ł
.
• podlegają na-
§ 2. Grunty wymienione w § 1 Natychmiastowe całkowite opróżnienie mieszka"
l"""!'

~ tychl1Jiastowemu fajęciu po dokonan.iu opisu. nia służbowego rria miejsce w razie dobrowolnego '
wystąpienia funkcjonarjusza państwowego, względnie
li, , . §3. Wykonanie niniejszego zarządzenia po-
:~ w.ierza się Ministrowi Kolei. wojskowego ze służby państwowej, zaś w innych wy-
padkach winien zajmujący mieszkanie służbowe
••.• § 4. Zarżądzenie niniejsZe uzyskuje moc obo' opróżnić na żądanie przełożonej władzy mieszkanie
r wiązującą z dniem ogłoszenia. częściowo do dni 28 od dnia doręczenia mu dd-
'. .
;;'
';
Prezes
. .~

~.: tlinister Kolei: ' Romocki


.
~r~zydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
Rady · Ministrów: ' K. Bartel
nośnego :~ezwania przełożonej władzy, zaś w tern;ii- '
nie do trźech miesięcy od dnia doręczenia tego we-
zwania winie'n. zajmujący mieszkanie opróżnić je cał­
kowicie . •W razie .niewykonania dobrowolnie żądania
""'..~'.-., -~--
właściwej p,rzełożonej władzy w oznaczonym terminie,
~~

' 540. władna będzie '. właściwa prze)ożona władza zarządż,ić


eksmisję z przydzielonego mieszkania służbowego
~ Rozporządzenie w drodze adlllinistracyjnej ' za pośrednictwem : org!l-
;;: ' Prezydenta Rzeczypospolitej nÓw bezpiecźeńśtwa publicznegd, względnie w odnfe-
~. z dnia 3 w' ;ześnia 1926 r. sieniu do wojskOWych zawodowych za pośrednictwem
właściwych organów wojskowych",
:"zmieniające niektóre; postanowienia ' ustawy
,z :dnia 9 paidziernika 1923 r. o uposażeniu Hrt,' 2. Wykonanie niniejszego rozporządzeri;ia
funkcjonarjuszów państwowych i wojska. porucza się Prezesowi , Rady Ministrów oraz wszyst-
i~ ~-; ~; kim ministrom we właściwym każdemu z nici:l' zte._
. Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy kresie działania. . },
. z 4nia 2 sierpnia 1926 r. .,o upoważnieniu Preiydenta
~. Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą
, ustawy (Dz. U. R. P. N~ 78 poz. 443) postanawiam
. I\r~. · '3~ Ro~porz.ądzenie
Cle z dmem ogłoszema. '.
niniejsze wchodzi w
' . ;.-,
+-
:., ~onastępuje: $ , Z dniem tym tracą moc obowiązującą wszy§};-
, " Hrt, 1. Wart. 8 ustawy z dnia 9 października kie przepisy, wydane w przedmiocie objętym nini~-
:, 1923 r. o upbsażeniu fu li kc'jo n i:nj uszów państwowych
wojska (Dz. U. R. P. N2 116 poż. 924), dodaje się
szem fQzporządzeniem. , ' ' I.·., ·.
j ,Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mo~cicki
:i .Jako ustęp drugi, trzeci 1: czwarty następujące posta·
, nowienie: - . Prezes Rady Minist~ów: , K. Bal,tel IT
"Funkcjonarjusze p1liństwowi i wojskowi zawo- Minister Spraw: Wewnętrznych: MlodziCmowski - ~;
dowi, zajmujący mieszka.nia służbowe, winni na żą­ Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski .;.~ ~
, danie przełożonej władzy z chwilą rozwiązania sto- Minister Sp~aw Wojskowych: J. Pil.sudski .; 1
sunku 5łuzbowego, przeniesienia w stan spoczynku,
, lub zmiany stanowiska służbowego, z powodu któ-
Minister Skarbu: C. 'Klarnel' l
. rego przydział mieszkania n,astąpił, opróżnić . odnośne Minister. Sprawiealiwośd: W. Makowski 'i

. mieszkanie. . Minister Wyznań Religijnych f


l. Za mieszkania służbowe uważać należy miesz- i Oświecenia Publicznego: A. Sujkowski . j{f
' . kania przydzielone przez" władze przełożone funkcjo- Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Dr. A. Racz-yńs!łt
", narjuszom państwowym ,j wojskowym zawodowym: Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski "
" . ' 'a ) dla wykonywania , czynności służbowy,ch,·zwią· 'Minister Kolei: Romocki' f
; zariych z danym ,gmachem;
'b)zewzględu na szczególny , charakter czyn· Minister. Rpbót Publicznych:. W. Br:oniewski ,i)
. ności służbowych, wY!11agających zajmowania Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dl'. JUl'kiewicz
mieszkania' w ściśle określonym gmachu, Minister Reform Rolnych: W. Stalliewicz

.1 I