VISOKA ŠKOLA PRIMENJENIH SRUKOVNIH STUDIJA VRANJE

SEMINARSKI RAD
PREDMET: CAM TEMA: CNC MAŠINE

April 2010
NASTAVNIK: STUDENT:

Tasić Aleksandar 56/pi

Naknadno je osovina Vitnijeve mašine od horizontalne postala vertikalna i tako je bilo moguće pomerati i obrađivati materijal u X. kontrolisane putem kompjutera koji je čitao bušene kartice. Inovacija je korišćena za izradu pušaka za potrebe države. Današnje moderne mašine (glodalice. Programi se pišu manualnim ukucavanjem G-koda ili korišćenjem CAM softvera (Computer Aided Manufacturing). . Y i Z osama.Kratak istorijat CNC mašina Mašinska obrada metala postaje aktuelna u vreme industrijske revolucije i u Engleskoj se 1775. On je postavio servo motore na X i Y osu. godine 1818. obradni centri…) koriste tehnoligiju CNC (Computer Numeric Control) .. koji kreira korisnik i izvodi zadate operacije. Džon Parsons (John Parsons) prikazuje prvu NC (Numeric Control) glodalicu. Nešto kasnije. god. Eli Vitni (Eli Whitney) izrađuje glodalicu u Americi. Mikroprocesor u svakoj mašini čita program. Tako je rođena NC tehnologija odnosno prva NC glodalica. Godine 1952. pojavljuje prva mašina koja se koristla za obradu cilindara parnih mašina. napisan u Gkodu . strugovi. Personalni kompjuteri se koriste za dizajn delova i pisanje programa. Invetor je bio Džon Vilkinson (John Wlikinson).

. Proces pretvaranja 3D modela u kod razumljiv mašini vrši se odgovarajućim softwerima namenjenim za te svrhe.y. Tako da je ponekad potrebno model podeliti na više slojeva kako bi se u mogao u potpunosti mašinski izraditi. Pomoću softwera za pravljenje CNC programa.Oblast primene cnc mašina u današnje vreme je jako velika : • • • • • • • • obrada drveta obrada metala obrada plastike graviranje izrada alata modeliranje hobi nastavna sredstva Prilikom izrade modela i prototipa sa 3D CNC mašinama.z ) nije izvodljivo odraditi svaki model. Taj kod generiše kordinate svake tačke preko koje nož glodalice treba da pređe. pa je i sama obrada materijala na njima mnogo skuplja. model se prevodi u mašinski jezik razumljiv mašini. tako da po završenom glodanju površine dobijamo željeni 3D oblik koji smo ranije izmodelovali. CAD ) i prosleđuju ga majstorima koji rade na mašini. tako da se kod njih ovi nedostatci zanemaruju. Savremena mašime imaju mogućnost okretanja glodalice u mnogo osa. snimaju taj model u odgovarajućem formatu ( IGES. ipak ove mašine su dosta skuplje. Kod modelovanja i izrade prototoipa treba znati da postoje određena ograničenja. dizajneri izrađuju 3D model u nekom od programa za industrijsko 3D modelovanja. jer kod mašina sa 3 ose pokretljivosti ( x.

alata.. najprostije rečeno. .. tačnije ne možete imati pune površine. Šta je CNC CNC je skraćenica na engleskom jeziku (computer numerical control) koja je opšte prihvaćena u mašinstvu i označava mašine kontrolisane od strane računara odnosno kompjutera. dovoljno je da obratite pažnju na negativne uglove. modela. kamena. stakla. Računar kontroliše i upravlja radom mašine "čitajući" instrukcije u obliku kodova. Kod mašina sa tri ose pokretrljivosti.Svakako je dobro konsultovati se sa ljudima koji su zaduženi za programiranje mašine. odnosno obradi metala. da ne bi dolazili u situaciju da morate da ponovite modelovanje. iznad praznih površina. Najčešće se ova tehnologija koristi u proizvodnji mašina. pre nego što napravite konačni model predmeta. drveta. plastike.

CNC glodalica CNC ru CNC strug .

Moglo bi se reći da se CNC mašine danas koriste u svim proizvodnim delatnostima. Od samostalnih (Black box) komponenti do potpuno integrisanih. Danas se CNC sistemi sastoje od mašine (strug. drajvera.Oblast primene CNC mašina Tehnologija CNC mašina. ruter.15 godina.). PC vođenih. Od "HOBY" mašina pa do zahtevnih obradnih centara.. Najčešće oblasti primene CNC mašina: • • • • • • • • obrada drveta obrada metala obrada plastike graviranje izrada alata modeliranje hobi nastavna sredstva Od čega se sastoji CNC sistem CNC sistemi su se dramatično promenili u proteklih 10 . Ovo je crtež i objašnjenje osnovne šeme CNC sistema: . CNC tehnologija je postala standardna i nezamenljiva zbog svoje pouzdanosti i preciznosti. u današnjoj industriji. ujedno umreženih radnih ćelija. ima široku primenu. glodalica.. PC računara i softverskog paketa odnosno softvera. step-motora.

vrši se u odnosu na sledeće faktore: 1. za nabavku. imate tipske modele vrata sa aplikacijama. 2. U ovom slučaju nabavićete CNC ruter: . možete da radite po zahtevu kupca.. 4. Ovime stičete prednost u odnosu na konkurenciju jer: proizvodite više. Rešili ste da unapredite proizvodnju vrata i da je automatizujete. Primer: Bavite se stolarskim zanatom.Kako izabrati CNC mašinu Odabir vrste CNC mašina. 5. Finansijske sposobnosti organizacije. Planova proizvodnje i razvoja. Edukovanosti radne snage. smanjujete troškove proizvodnje. 3. Delatnost kojom se preduzeće bavi. Od banke možete računati na finansijku podršku u vidu kredita za razvoj malih i srednjih preduzeća. Prostora koji je na raspolaganju..

ponavlja zadato i zahteva minimalne intervencije čoveka. Proizvodnja mini CNC strugova . Pouzdanost rada. 7. 6. Široka primena odnosno zastupljenost u svim proizvodnim delatnostima. Ljudski faktor je prisutan ali je mogućnost greške daleko manja nego kod manuelnog sistema kontrole mašine. 4. 2. Koje su prednosti CNC sistema? Prednosti CNC sistema su sledeće: 1.Koliko su pouzdane CNC mašine? CNC tehnologija i mašine su izuzetno pouzdane jer su smanjene mogućnosti grešaka prilikom rada. Kada se mašina programira. U današnjim uslovima poslovanja. 5. Mali troškovi proizvodnje. Laka i brza edukacija zaposlenih. Konkurentska prednost zbog brzog i lakog opsluživanja kupaca. Velika preciznost izrade i obrade Kompatabilnost u okviru numeričkog programiranja (standardizovanost). 3. ovo je jako bitan faktor vaše konkurentske sposobnosti i diversifikacije. CNC mašine omogućuju da vaš "Sistem kontrole kvaliteta" podignete na najviši nivo.

Svi članovi jednog tima. proizvoda. To je "trenutak koji dizajneri najviše vole" je se tada po prvi put sreću sa modelom prateći njegovu metamorfozu (od nematerijalne ka materijalnoj dimenziji). Nekadašnja izrada modela i prototipova bila je mukotrpna a danas. Dakle. Dizjaneri modeluju u 3D softverskim rešenjima a potom ga prosleđuju operaterima ili majstorima na CNC mašinama.. ideje. ambalaža. Iz ovoga se zaključije da su dizajneri umešani u svaki deo porcesa projekta i da njihovo znanje ima veliki značaj zbog sinergije koju nose u sebi. Dobar dizajner neće moći da realizuje svoje ideje bez saradnje sa dobrim CNC operaterima a sa druge strane..) pored osnovnih X.. finalnog proizvoda (ovde smo nabrojali samo neke najvažnije momente kreiranja). skica pa tehnički crtež. 5.. ovaj proces se mnogo lakše i brže kontroliše i realizuje. koji je ključan. zahvaljujuću CNC tehnologiji i mašinama. pa sve do cilja.Y i Z. u tom momentu.. izrada modela i alata. CNC majstorima su potrebni dizajneri. Potom se modeli konvertuju u mašinski razumljiv kod. nekog novog proizvoda ili rešenja. Dizajneri su ključni deo lanca. jer oni vizualizuju i ovaploćuju ideje po koracima: snimanje potreba. posledinčno-uzročna veza. prototipova. . Ovaj momenat je ključan i kritičan. Sve nas ovo upućuje na saradnju odnosno timski rad. Ovo sve važi za ljde koji se bave industrijskim dizajnom. Savremene mašine imaju mogućnosti rada u nekoliko osa (4.Industrijski dizajn i CNC mašine Prilikom realizacije jednog projekta najvažnija stvar jeste: kako najefikasnije organizovati lanac i strukturu resursa koji će nas dovseti do zadatog cilja? Ukoliko krenemo u realizaciju projekta.. Nemoguće je biti dizajner a ne biti upućen i ne pratiti sve korake u gore navedenim procesima. razrada proizvodnje. Momenat gde se sreću CNC operateri i dizajneri je izrada protopita. prvi korak je dizajniranje i osmišljavanje upotrebne (funkcionalne) i estetske vrednosti.. Na kraju sledi zadata izrada modela. 6. mogu da ocene ideju i da je testiraju.

sve dok ne napravite proizvod u pravoj veličini i ne ocenite njegovu funkcionalnost.CNC Masine u industriskom dizajnu Izrada prototipa u procesu dizajna je jedan od ključnih koraka. jer je to trenutak stvaranja nečeg novog i opipljivog. kretanjem po 3 ose. Prelazak iz idejnog u materijalno stanje. estetsku i ergonomsku komponentu u stvarnom svetu. kompjuterski kontrolisanu glodalicu koja iseca modele iz tvrdih pločastih materijala. . je jedan od trenutaka koji industrijski dizajneri najviše vole. Ovaj put vam predstavljamo 3D CNC mašinu. sve do tog trenutka on je bio samo idejno rešenje i koncept.

FEATURECAM-a. VISUAL TURN-a. Razvojem hardware-a i software-a omogućen je dalji razvoj automatskog upravljanja i različitih izvedbi kompleksnih konstrukcija NC i CNC mašina. VX-CAD/CAM-a. CORELDRAW-a. UNIGRAPHIC NX-a. velika dužina programa. SOLIDWORKS-a.Automatsko programiranje CNC mašina primenom CAD/CAM koncepta Ovaj način programiranja se primenjuje za postupke tehnološke razrade složene geometrije poput složenih 2D kontura i zapreminskih modela predmeta. EDGECAM-a. postoji mogućnost verifikacije i simulacije programa na računaru. već je preuzima u elektronskoj formi od konstruktora). preporučenim režimima obrade. Prednosti ovoga vida programiranja su: • • • • skraćuje se vreme potrebno za izradu programa (pop. SOLIDCAM-a. pa samim tim je glavno vreme izrade delova duže. Danas se u ulozi nosioca ovog vida programiranja koriste CAD. omogućuje se korišćenje baza podataka o alatima. kao i preuzimanje karakteristika materijala sadržanih u bazama programskog paketa – oni se po potrebi mogu menjati. CAM i CAE (engl. NC koda). CAE – Computer Aided Engineering) programi poput AUTODESK INVENTOR-a. Na slici ispod su prikazane faze u postupku realizacije CAD/CAM programiranja CNC mašina alatki: . smanjuje se mogućnost pojave greške pri definisanju geometrije (tehnolog – programer ne definiše geometriju. i sl. SURFCAM-a. MASTERCAM-a. ARTCAM-a. CATIA-e. VISUAL MILL-a. PROENGINEER-a. program ne generiše uvek najkraću – optimalnu putanju alata. a sam program može da nam sugeriše njihov izbor. Nedostaci ovog vida programiranja su: • • • visoka cena hardware-a i software-a.

.

programske pauze i sl. naredbi promene smera obrtanja glavnog vretena sa precizno definisanim brojem obrtaja. vodeći računa o tehnološkim parametrima: obradivosti materijala obratka. Najčešće. optimalnosti režima obrade. Razlog leži u opredeljivanju proizvođača sopstvenom obliku zapisa programa. brojem obrtaja. Postupak ručnog programiranja zavisi od karakteristika upravljačke jedinice i karakteristika alatne mašine. . Tako se kod CNC mašina alatki istih karakteristika sa upravljačkom jedinicom i upravljačkim programom različitih proizvođača ne može očekivati isti oblik programa neophodnog za upravljanje tom mašinom. uz definisane pomoćne funkcije poput naredbi uključivanja (isključivanja) sredstva za hlađenje i podmazivanje. Primenjuje se u tehnološkoj razradi obrade delova jednostavne geometrije i u slučaju malog udela CNC mašina u mašinskom parku matičnog proizvodnog sistema. Program (pop. zaustavljanja programa. itd. Ručno programiranje je najstariji i tehnološki najniži nivo programiranja NC i CNC mašina. naredbi promene alata. karakteristikama reznih alata. koji ne mora da odgovara preporukama ISO/DIN standarda. NC koda) vodi alat od tačke do tačke po konturi obrade. proizvođači tih mašina ostavljaju mogućnost njihovog alternativnog programiranja po preporukama ISO/DIN standarda.Ručno programiranje CNC mašina alatki Program izrade dela na NC i CNC mašinama alatkama predstavlja zapis naredbi koje ona treba da izvede da bi se dobio radni predmet definisane geometrije. Šema postupka ručnog programiranja data je na slici ispod. Programer-tehnolog pisanjem izvornog programa izrade dela (pop. NC kod) u odgovarajućem obliku sadrži sve neophodne položaje pokretnih elemenata mašine sa pripadajućim brzinama kretanja.

.

prikazao je najnovije tredove. Potreba za ovakvim rešenjima. U pitanju su "alati" za značajno smanjenje potrošnje energije koji će pomoći proizvođačima da smanje troškove. Inženjeri su prikazali rešenja na mašinama gde servomotori daju skoro 100% a drajveri između 98% i 99% stepena iskorišćenosti. ukupnu potrošnju i ukupnu recikliranu energiju. rešenja su koncipirana tako da viškove energije mašine "skladište" pa samim time se vrši "energetksa reciklaža". što je i indeks efikasnosti. FANUC (GE CNC Europe). oktobra. Na poslednjem bijenalu "EMO" u Milanu. Na taj način se mogu vršiti korekcije i setovanja kako bi se mašina optimalizovala u smislu potrošnje energije.Novi trendovi . .oktobar 2009. gde se nalazi centrala pomenute kompanjije a i najveća koncentracja proizvođača koji koriste CNC obradne centre i mašine. Drajveri su kompaktni po gabaritima kako bi se smanjilo zagrevanje a time i potreba za hladnjacima. jer se na taj način gubi dragocena energija. do 10.god. koji se održao od 05. gde korisnik može svakog momenta da prati na ekranu CNC mašine. potrošnju energije pojedinačno po osama. poznati svetski proizvođač CNC obradnih centara i mašina. "Energy Monitoring Function" je novi alat u softverskom paketu. Milano . Na ovaj način se drastično smanjuju troškovi a ujedno se energetska efikasnost povećava.GE Fanuc CNC Europe EMO. Pored ovoga. potekla je iz globalnih zahteva za energetskom efikasnošću a pogotovu zbog velikih cena energije u Japanu.

Tim studenata na Univerzitetu Britanske Kolumbije. Takođe. realizovala je projekat "video igre" na osnovama CNC tehnologije.Video igra "Naučite CNC" Vankuver 2009. Aplikacija omogućava korisnicima da istražuju virtuelnu radnju mašina i da nauče sve što se tiče električnih i mehaničkih komponenti. video zapisa i 2D i 3D animacija.org . možete naučiti i sve o dizajnu alata. fotografija. studente. Ovakav pristup omogućava da se izbegnu poteškoće koje prate većinu sajtova i portala na internetu gde su tekstovi usko stručni i ponekad nerazumljivi i teški za đake. Igrica je na engleskom jeziku i ima dosta tekstova. radnike i amatere. početnike. u okviru centra za obradu drveta. Ova edukaciona igra je besplatna i kompatabilna sa "Windows"-om i možete je instalirati sa: http://www. fizici i metalurgiji a što je važno za početnike.learncnc. koje čine jednu CNC mašinu. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful