BOCEMb 3TIO,l(OB - KAPTHH

COq, 33 (1911)

1

C, PAXMAHliHOB ( 1873-1943)

J

Piano

"l L motto marcato ------ L
( .
.
,
) ~ ~rrr~~ i ~i ~ i ~ i ~ if;f.1'i f 7f r r' V
I
'" dim. ~ r'l dim.
.
\
• -4 .... .. ~r ~ - ~ ~- ~ • .... -.r- =i ~ ~:="~
.... : .... ~ Allegro non troppo

.6.- I. _ - !..~ L.J~ _J
I '_ L
·
.f_r r mf r r r
~- ......
·
·
... ~ , "':" , \.....:_ ... ~~ .. v\......~ ~ 4- .. l-----l-----J--l

~J: ~.-= sempre marcato
t- ~" - ----------- I'
·
t . ,
'Vi ~ i~ ~ i ~i ~i ~i ~ i ~i~i~i ~
f' ~
)
- .., .... ~ ..,
f
\
~ ::; ~ -= • ... ~ ~ =,r- ~ :; ...... :::cii ~ -
... . ,
" 9070

dim.

_}---

-L. _. . ' • • r _ . • I. •
-
·
P dim. r ppl( r' r mf" " V
-
I
~ ~ !'~ • ., ~ \.._!' ~ .... tt ~# ~ ::;~~ ~ :!I'
~ ... ~ :; -.- r. • r .-a -I. --;1..
/ ·
·
t
, r rpPr' r r mp'r' V ~ dim. r r
j dim.
::I~ ~fJ - ~ ~~~J - =:~ ~ :!" :::I:J .if-' • "i
::: ... ... ~.'~~ - .....;;.
.. ~ ~ ~ :; ~-- --=-=--=--=-=-=-=-=-=-=.::_-=-=-=-:------:::========:::~

-& ~. L. ~. ,._'" ~ 1:--..

/ •
I
) II r r II r ,- ,.. ~ V V v"1 I I
perd endo P
I
~ ~M~~ ~ ~ ~=:I-' =fl =fI -I-' =1" v
....... • - = =
-. '4 "11 I'} 1 Pj~1 .J~I ];1, I -
/
I , ~7"t7 ~7 ~ ~ .:! ~~
t i
- ---,.. ~
I ,... I"""' -
I'} I. ,,-.,.. ~ --
. ..:. .
.
. .
\ .
f. "1:t '1:1 :t y. I.....: ~ .... ~4~ = ::
...... ::j .... >- J 1 - -
fI 1 I I .1 '[ I ~ ~ t\ U-
~ -
, 7 ~ 7 - ~ 7 ~ 11/' 7~ 7 ~7 P 7 P VCr··'11 }.J
1 ff
}
cresco
r-: ~, r--:: r-- r--:: r--. ~r""'- .... •
~ • ..
.
.
\
t: ~ ~ i >- ~~~ ::::,.. '-~ t! .........:: ."11! ~L,! • . ~-4! ~ D • -. --
- --
I -'--- ~ f:. Il--_J) 11 1'\ 1'\
j
\ , '----' r I ~ r.r- i rJJ <: I----' .. ~- ""! '!' "q:l ~ ~ "'~

)
f • --= t""'"oo r-:: ......... -
\
~ ~ 41! "": -f- '':;;; lII'~ •• ~-i! ... ~~ - -. ~ti = ~ - - ~
>- ~ .. ~
~ .. '---.:. ...._. .... . :::i ~ 1 ~ '"== ~ .. ~ ,b .. r • I.
I .
; .
~ f. ~ ~!?I l?i~ WI ~ ~~ V V
I If molto marcato dim.

.. ... ... 11 ~ ::; ~ . - ~"!-~ - ~~ -"~
. "1! ~ ~. '=4i ~ . 'I r .....-----....r..- --
t m. d. P
- - I-- - .-
~ t r r
- 1!.-_ ~o - .. -Q.
,
; trr~ '"!' . ~ ~ .r., .lI!! 4JI ~ I i 1
=_/
~ • .. - ~ m d

f\ r - I
-
@ I I ,_.-
~
·
r
..!l b. ~ ...
'" - ,. - • • •
· . :
·
_
~.-'~ ~ I r I ~~ U f- ~ ~ t:7 v f- I i I
-7 . ~_/ :;I 'I L ~ - r-;. ~-:;;:. .:.
.
.
@ == == -. j --''''_ . ~~O:!- ~
~ ppp
p perd endo
rI I .;._. ~ ,._, I~ ~"" __ . ;.. I ..
.
. - .
.
• ~ ~ ..j !_'-._./ •. ti ~ b1it ~ ~=i~ 2

All

molto espressioo ~

~~~ii~~

rJ egro ~. ~ ~. - -~ ..
/ .
\ ~ ;r-U~ I
f
)
~ i ~ ~ I- r """ r
~ .r-l i-I r-1 r-t ,
\ ~ .........._ ~-4 ~~ <:» --
..=::... tJ ........._~
-&. - rly ~ ]. ~I
~ •• <, I r "...--.._
/ .
I -
t I T I - . _..."J
t . - .
-
0 -
0 -
00 0
I - 0 ~ f
o.
r'! , r I r i r r 1":: I r r1 I i r r ,.....
, :
\
t <:« <:» <:» ~ <z:» ~ ............. - ..... '" "- ...
- a tempo ~

~ ~r- 1.-.~ ~
fi t-i ~~_!~ -
/
~ @_, ..... ur I
, f
pp
I F=
~ ,.... I- ~ to- I-' ,.... I-'
A ~ t-i R ~ r. If
.
.
\
. U ~ ,_ .... "-- .~ <c:« ~-.l..:~ ----- -: ]. 1--- ~I
'}/ .. ~ II. l. ..-...
I . .
-
, 4 mf I b· 1- - - - _ -_ r F .. -id
1m. - -_ --
) -_
r'l r i i r r r r r- r- r.i r r r I"-
~ .

t <:» ~ ~ <, -=-~ '-~ '---:!! <, :"'- ~ ~ ~~
r-. - l-! "..- --....,. rit.
/'
~ -i .. =:Lr- w- ~- ~ * ~
r:-
) pp ;=: mf I sdim.
" H H ~ 1'-1 l"- I-' l- I- I- ~ ~ to-
~ .
\ '-t!J'"
~ u ~ <, .... <, '~ '<, -iI! , .~
~. - - ....... ~
~ .. l- t- I""" meno mosso
/
~ q-e' ... ... =It= ~~~ ~~ J!
I
) P
~ ~ ,... I"':'" r- .. f"'" 1- r- ,... ,... P- t-
\ .
~ <:»: 'U ~ ,........._ .... , ........ , .... <i:» '-~
- - - Tempo I ....-..

r} ~ ~I l~ •
/
\ ~ f~1: ~_I;it ~ J =z:»
mf -
) mf
f ~ A ~ l- I-- I- r- r- P- I""" I""- i""!1"'1 1"'1,... 1""""1
.
\
~'V ~- <, __.. ....._ . . ........_ I'.! '_,/ ~ ____ -
~, ~ 1 ~ '& 1.:- • ." I"' I"'" ~ ~
-.;;:"v
/
\ ~ r~r: ""!!: t'~ vr~r-_~, •
f
) Cresc. '--_J)
:J s,
f ~ r- ,.... I""" I-- r- ~ I -
· :
· .
\
r'" tJ ~. ....._ • ......._ • '- ~ ....._ accelerando ....--.

-

Tempo I

-- - ~:J~ ~ t~ ~ '~
~. ~ !'- ......,_ 1""'1 ~ •
t
• J~vi f: r-_ " fi1~'-.::t
f~ A~~~ 'feSC~ _ - ~~' If f
~ i h= ~ .... ~ .... ....
. .
• .

~:;f' v !111. ~ '" "'-.. . ~ ~ .. ~
- ~~ ~JJ,. ~
n - ~~~
_j_ £-- #--.. ~~ ~~
I
• - -
<
fl ,_. ,_. ,_. - ,_. - l- I-- ,.... .... I-- r--
t
· "-..:_. ... ""- . ~ ~ ~ ..._ --41! ~ .. ~ appassionato e sempre pin mosso

fj~ ~-~ ~ IJ~ ~~F ~~ -!~ ~~ ~
/ • .----.__ f:..
~
@. f -
cresc.
I-- I"- ~ - - I--
~ n ,.... ,.... r- I- r- r-"" I

@. <s:» ""'-- --"1. ~ ""'- ..... ...__ ~ ~_..,~ -......::_ ~ .....__ ~' ~ ~& Q!!. ~~ ~ -~ ~ e
~i--""" ~ ~ = = r --r
~ t- • - - h -.::.,-1>-- ~
I
~
)
,.... l"- I""'- r- ~ ,.... I"- ,.... r .r ,.... ~
~ L J
f
\ ~ ,-" ---- _ .. "'-- ~ ........_ ~ ........._~ .. ......._ ~ -- ~ ~ ~ ~ ~_;-rF ~E~ ~
'l_ ~ = = r-~ ~~~ .,.. ~
- - -
t ~
If
'I r _r I"- r- .r- ,.... ,.... r ,I r - l""'-
t
.. ",--- .. .....____ .. ---- _ .. ......._ -=- ........_ .. '- ........_ _ .. --- rit.

'Ii: ~ ! ~~~ ~J1.--.
r- -------
~
dim.
,.... - r- I l"- I"'- l"- I--
'J [ , !""- ~ ~ ...
~ ",--," ---- ~ ........._ ~ ........._ ~ ...__ _ ... -c:.:» <z. meno mosso J-:- I ~I
r.I .' -.... l [ "..-...
,
t ,
~ P I I I . , d
" ,
- , ,
- '- - - -
I"'- f
L r- r- r r -
n ~ r- r- ~ ~ r- ~ l-
t ,
"
~ - .. "" ~'- <, -~ '--"' "-. ",'- =<:» ........... "-4!!'" "'_:jI
~ - - - f} a tempo - ~
/ .
.
t ~ WiU~ ~ #_ _.. ·f· /t· e:::
, ~r~'

I ~ r- ~/''''_
~ 1"""'1 !-"t ~ r- l- I- ~ ....
:
\ .
.
-e' ~ ~ <, .... <c:» ,_:__~ ~ <, .'~ 8-- -

.--...... . - e:--...... A~ ~ .. .. !: ~ .
\ -- I - ~ \ u

I p ]\_J~ ~
P"""""I~
!"'-1 P"""""I P"""""I
\ .
it· ~ ~ ... ......____ ... ~- .. oeloce

8- - - - - - - - - - - - - - ~

8- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - -:

'I ~ .. .. ~ .. .. ~ .. .. ~ .. .. ~ . .. i!= .. .. ~., FAir ir
/ .
I • 1 I
, f p
I b~ ·b,.. 1·
~---- ~ ,,_ ~~ .. ---
.
.
\
~ I " meno mosso

a!

't

fr

Ir

I't n. - •
J .
\ • nif n 1 r m. s.
-
11 :-----..... m. s. pp
) ~l -~. ~1~. j_. ~: -
I
- - r1. ~"--=----:. : ~ 1:: J. f.\
~ - -
. ,
. :
>
~. "":"'_-'" •• •• ~.
I -G. 3

Crave

-

poco cresco

D-~ ! _d - ~ f 'I _l_ -f
r'l I n- I __t; ....... r.
-
\ '~ - .
~
~ I~ P ~ r' r fu===- t" tr f~
- = <::> V· !_' ~,~ rr,
mf dim. - - l -
I ..... ') p p
~~. ..--. -
~
. - . ,
. . .
--'
\ .s: ~ D'-' • !.. ~. 1: ~' #~ ?"J, I r=.

~~: [,!: '=

y, oeo a poco .u 1f

Meno mosso

------J ~

r

r r

Poco pill mosso

r

poco a p~co agitate

--

J

to

i

r

tr~lquillo

4

Moderato

~

/ r'.I -- ~ ,. ..,.--..._
-.,;;:. - -..;;: _.
~ -
4! - -
) p ~~~ ~~~ ~~
a .. ~ .-o!l .- .- p:JCO cresco
~ ~ '" .
.
e ~ . ....__.--' . •• ~- ... •• ~ -/~

, I

- ! ~i

~.

/ fl -- +-; /" -.._, r--1 I
I"
j,
4! i..--""'" ~ ~I .
l,.:: - ~ '!'~ ..
'!'~. !~
poco resc. dim. p
'} ~ poco cresco
I - - -- .-""I ~
:
• ~ ~-* "~--._/~::: .~:
'~ poco rlt.

.

~

..

-

"ff

. ...._-

p

1C

----r

/ t\ jfq.i: e:i; e-M~ e~~ e ~Qa_#J.~ ~ i tf::
lOr:;-
I . .
t
<
~ ~
--=-=- - =I 1= I L I j£i.~":r-~A ~
, e
. /" "
\
"T i J tJ ~lfI J: ~'! .-
- ~~~ ~! s: - - -------- --------------
~ ~ ~e: ~ ~ e_~
/ b ~ i __ ~~~ ~ ~ .. --.
j ,
~ ......::::;; IIiiiiiiiii:::
- - -
.,,---------... /I
........--....
t\ -. -
I liiiiO • I ~~1i .. ~ .- ~~1' .. ~ ..
\ t '1 r I • •
~ 8-------- -

8 - - - - - - - - _ - - - - -- _ - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --- _.

-
~
t\ J~J;_\.LJ~ J b~ J ..L J ..LL ,J- h ..:.. . . . . ~ .
. .
~ I J I ....... ~ --.;;;;: -
-
( I
) ~
Jrl;.L_bJ ~ ~ .. ~.-b--~~~~
I ~ I r i:1 ~ ~ ~ ~
@ _...,. ~
......_ 8- - - _ - - - - - - - - - __ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

• I

_J ) 1- -
i ~ l .J l ---.:
~ -. - - . .- .. i"\ • -t- j:' ...:.. .
/
I t ~I .... ~__I r
\ .. r!. 1-1 ~r -.:.....- .
....... .
. ~ ~ .
"" .-.
f ~ ~ '"' ~ 1~
t- • ~
" : :
t p • • ,... tJ. ,." . ~ .
-
::::.. 9370

~ .. .;. -
. ~ - -
.
/ .
t - ~ . .
.
. . . ~ . . .. "!'
.
dim. .
~ ...... -
l ~ & ) J ---....... ~J _,j'::' J~I
..L
.. •

!"""""" . ~ . ':'" .
. r I t...--- .
. 8 __ - -- ---- __ ----------------

-- ----- -------- -----

.
f} ,., ,." ... - I
-- ... ... .- ... .- ~f':\. I
/ .
.
I 41 ~~
, ~ -...........:: -........:: -........::
~ i' pp
~, -
~ .. .. - ~
~ ~ ~ -
. """""!'! ~ f':\.
. .
, ............ "IT t.I ~. ~. ~ • •• • .. _. • •
-..._..,.. ___.,u 5

Non allegro

~ r A.
( . ,.,
.
.
t. ~!:
t p ~~~. 'U
~
fI I
. --
.
t. I
I 9070

p

_-

----

QIl7n

~ ~14~ ~~ ~. e- ~= =. -- ~~ ~.
._
f ~
(
-, lIt"
, ,
'~; p L.~t. -
, A¥: .. I,i- • .. .:. ..

. .
~ - L....- 10-- -
- ,

8---'

8- -. - - - - _. -

~

~---.-------------

- - • • - - - - - - - - - _ .. -- - - - - .. - .. - - - .. -- - ..... I

~;

I

leggiero

) ----------------~

,., I .~ ~c- ~. ~~_ b~_ h.. ".1 r

-

........

I

_.

~ I

.. --.:-..

I

1

i

I

l.-
~ 7 i
.
~ ~ ~
f -
I"""--
: - -
,.. r -- - b .. , I.. .~ .... ~~ ~.
l I • -.,. ·~T .~. ''_'_'" -
-
) cresco -=: - -......
:::... --.........
(r I f,. l ~_.
fl r. r rl..J ~ J
~ .
\
~ "1 . f.. I r'I I • ~ 1.._ ~ hJ L l r ..
I t ~ :::.---- '.---1
- - ---
- -
~ Jim.
I ~. ~~ ,~~ b~ I 11,.... _____
\
L/ I

nn.,n

I
___ aJ ~ ~ ~M .. ~ .. be. _ ~~ _l.. ~ I
I
/ rI I ~ • fit ~. ~ .... b~
\ ~ '----" ~ ~
~ PP.
t r.. I ~ _,- ~I .. -- I ~----.._,_
. .
\ , i- ~ ~ ~ .
..b 8 - - ... - - - - - - . - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - . - - . - -. -'.' - - - ..... -- -

~~~!":~n .. b. ~~ .. _ b~_ ~_ ~~ »:
~ L .. ~ /b~ b~ b. ~
1 ~
-~
) -
...--.... l..j) ~J ..h~ ~~ *--
(

'1 I 1

r

fa <, b~ •. !IIb., c~ b~ ~ -
b. bJ -
~ r r I ,._ ~ - :::::----_
/
I, ~ 1.01.... ~. VtI ~~ ~ ~
-
) ,_ I
~ ... ~ ~ ~ ~
~ -- ",-r- . = - . r-. =. "- . I I 1 I I
. . .
.
'U - .... -
rJ r r ~ ~ b ~~.~~ b _h_h- .:,. q~ b~ ~e
• 1-+-
~ T r: ~~~~~ - -- _-
-- . I-
- .... "'" i""'-
;;:e:==== =====:: - =:::-
~==- .. I~ I ~b~ . b~
,..._
~ I J I ............ I «; ItH -i: r-- -
.
t .... u ... . .

8------·---··-

8--··.. .

fj r ~: l rit. ~ I":'.
- I:!!I!!!!!
. .
I .
.
~ pp~ P'J - ......._ _...

) t.bJ 11ft dim. pp
'" L I":'.
~ . . .
\ ~ . .
~.~ - ~. -~.
1- - i. -
. "0"' H'__.----

6

~. ---- .. • --....... .. ---=- .. • -. ~
'" r ... •
.
t . .
41 } ---===
pp -
~.
.
. r

ur

~ - ~ ...
~A ..... ,.... I ._
/
~ -7' _v ~ --=. ~ ~
_____... U_ j 1 -
) =t,,-
cresco
~ .
I .~ ::! ~ /I .......
- ,...... ri.
ef ~
, 'V-o -.r
-& ~ ~ ---- 5 2

5 2

~ - 3 pOCO rit. a tempo
> > >
17 A .~"_~ .A .~ t-.~_~~ ~. i-i- i- i- -&- - ~ -i-:
'\ r Q_
/
I :'S!17 ....... .......
t :?. -
m'2s. i 2
, ~ 3 ~ H H
5
~
, :::::..
. > > no. I I
\ ,~
. ~
.
, tP~1
, ..» 5

q ~~ It,' •
~ I ~ t~~~~ •
I ..I. t
,....
~ 1. I I
( sf "" t-. I ~ .. ~ r r "r I
=-- J o '~ I~
P ~
f1 I . - ~l <, dim.
i ; ~ p
• - t i
t . ,J -
~ ,. r 1 'I I ~ -r- ~ "

,.,~. ~ ~ -: ! ~~ 9070

:::- .~-==
~ ~ I!!!!I!!!!!!!!! - r"'1 T r J
l~r:~ ~~~~ • _~
" L ~ ,,:;= ~:= ~i- _. ..- ~
~ ... ~. -
\ =iIii=
e
~ I
~ ~ ;eo .- . .
! ... •
r
j '". ~ ~ -¥
. -
\~ I ~ I -
f.. 7

. .

mf~-----==~~~--

-e-, _

::::>

poco rit. ~ ......
- ---- - ,... 1. J
-
'\ r
\ --'~-j ,..~:..:___ ~p1=i --=i~ .. cpo ~ft--r
~~. m. s . .__
@ ~~t~ ------ -
:::::- .....
-----..... 1..--
) pp
-- ....... _ I.
j ·
· Y~
\ = --~ =
-
= =i
~ =i _veloce ---..._
r.1~1 - ~ == 1= 1=.
\ ~ ~ l.-~ /
4 -,.: ;:
cresco m. S.
m s.
~.p.- a
~
·
·
\ ..
= ;--jf
=
:;jjj .7 iIi1 -f C -, Of ~ -f ... :;r i
'1 I
( l [ .. r 1
t "I __, "Ir---
, =---- ~
::..::.:-- -::::: -- -;;; :-
:::,.. :::,..
f.f::m. s. ~
l
\ A1 ----~~
~ ,
( Ie ~ .. ../ (_ ... U( .... L.d ~
, - ...
-

l ~ ~ ~ ~
>---- M..~ ,.....
\ ~- L I
- ::-:". ~ ::-:". ::-:". ~~ . .._. rit.
~~b._" .. -- <, --
.
\ L. ( ( 1_ ~
I \ 1,.00lIo ~
- ~I""..o
- - -

~ - ==,..-
l ,..... - I..
~
.
, 1 -
ftr ~r ~ m.1========---

33

8- ----- -----1

0 A ~.~~: fL L~J~· r •
/ ' · .
, V'ii I #~
-
) pp ,...-:::::::;:: J]~~ f p f~
..., T I IJ A jPP
~ ·
· :
\
~~ ~# ... I-~' ;" ___ :9" . 1!
- Tempo I

poco accelerando .'J

-~ ~ ~-
~
I I I 1.1 J J 11 jj# ~ f.\
'J L n 0
.
t ~ 7t :; ~ .. • • :::::. sff
,
~ -- pp
< <,
I H ~ I I I I J jJ]~ ~
f.\
·
~. ::::; = .:; :; -.). -4 ;t. ;j -
-
.. .. U >~ 3.PaXMaH~

8

Grave ] _

.u +! ~ . ~ ~ ~ ~
., .... .
~ t. ~
~ - ~&
..__,_ 1""": 5 &1 5 ~& """-- a ~ e
.u ., :t: 5 5 I
I ~. .
• .
~ :;jj'} ~.= I =iC= I .= Vi ~:= =i~=
~V - V .J~
= ~
.... mf

eresc.

sf!

Tempo I

~ u 4+ ~

.,

Q07n

-

'j ~ ft.
t ~
e:
~1=rJ ,J 1 J~ J I ! 1 J J \ I I ~ -\-~~J Ff- ~
I J.l
·
·
~L r ~1'"~i ~i r ~ r~#r l.Li #cr#-q=
~
--- (j iJ! l± I
I
\ t .z:r-. III tI !_ T
II ~~ ~ ::-,_
t ~ -~ ~
~ 1 I""' I r- RJI """~ ~! r-~lr ,_ 14 I ,....R~I r- Iiiii
.,.
·
·
= :: - ~V~~/ ~V~/
- :;
u- ti II
~ ~.~~~,.~-~ ~~~~~~~~~§!

9070

Tempo I

Poco meno mosso

fl '" l! ~-~--'~ L ....----:-----
.. .. ..
I -. ;::,... :;::,.. :1
:::::,..
) HI m d. -_.~ )
_.. ~ ~
f LL ~.~ =. • ~ - ....
·
·
\
- - I .- ~= ~=
r~ I
- ~
r- r
~ - - -- -- '-.__.,- r. '" ff /-::,. :----....
~ _Ii -:;::,..
( .. ..
@ --...r
m. d.
:::::,.. :;::,.. :::::,..
) -J J ~~
1 ~ ,-
.... ~L ._ -- s: ~
I · .
·
.,. 1 -- - I ~-'I
fr ...... -
1 -I 1"7' I I I ~I
,--. 'L
......__ 1- -
- --- ---- \ ~ l! ::I I ------ ~
~
) , .. .. ..
~
m. d.
~ ~
~'- ~
~ ;;7 --~~ .... 1- ~.~
LL - -

r ,. ~ ji== ,.. ~-- ,. ~ -~ ,.
! ~ - -
v: r r
~ ~ . - = ........_....
-
f'l ~ ii
~ .. :;:"..ff~
@ ~::> "--- ~..___ - ~~
i m. d.
) ~ m~t ~
LJ. I _, m.~~
f
\ 0,
x ,.-- ,. ~~ !I' • ,. ~ ,. ~= ~ •
,...=
r- - - r-
r '1'" 100-

A - '_ --- --- - Il

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful