Proses Pemerolehan Bahasa Pertama Pemerolehan bahasa atau pengambilalihan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak

kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibezakan dengan pembelajaran

bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran Bahasa berkenaan dengan bahasa kedua (Chaer, 2003:167). Selama pemerolehan bahasa pertama, Chomsky menyebutkan bahawa ada dua proses yang terjadi apabila seorang kanak-kanak memperoleh bahasa pertamanya. Proses yang dimaksudkan adalah proses kecekapan dan proses performansi. Kedua-dua proses ini merupakan dua proses yang berlainan. Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik) secara tidak disedari. Kompetensi ini dibawa oleh setiap anak sejak lahir. Walaupun dibawa sejak lahir, kecekapan memerlukan pembinaan sehingga anak-anak memiliki performansi dalam berbahasa. Performansi adalah kemampuan anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi.Performansi terdiri dari dua proses, iaitu proses pemahaman dan proses penerbitan kalimat-kalimat.Proses pemahaman melibatkan kemampuan mengamati atau mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar, sedangkan proses penerbitan melibatkan kemampuan menghasilkan kalimat-kalimat sendiri (Chaer 2003:167). Selanjutnya, Chomsky juga beranggapan bahawa pengguna Bahasa memahami struktur dari bahasanya yang membuat dia dapat mengkreasi kalimat-kalimat baru yang tidak terhitung jumlahnya dan membuat dia mengerti kalimat-kalimat tersebut. Jadi, kecekapan adalah pengetahuan intuitif yang dipunyai seorang individu mengenai bahasa ibunya (native languange). Intuisi linguistik ini tidak begitu saja ada, tetapi dikembangkan pada anak selaras dengan pertumbuhannya, sedangkan performansi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh kecekapan. Hal yang patut dipertanyakan adalah bagaimana strategi si anak dalam memperoleh bahasa pertamanya dan apakah setiap anak memiliki strategi yang sama dalam memperoleh bahsa pertamanya? Berkaitan dengan hal ini, Dardjowidjojo, (2005:243244) menyebutkan bahawa pada umumnya kebanyakan ahli kini berpandangan

B1 diperolehnya dalam beberapa tahap dan setiap tahap berikutnya lebih mendekati tatabahasa dari bahasa orang dewasa.bahawa anak di mana pun juga memperoleh bahasa pertamanya dengan memakai strategi yang sama. tetapi juga oleh pandangan mentalistik yang menyatakan bahawa anak telah dibekalkan dengan bekal takdir pada saat dilahirkan. Kesamaan ini tidak hanya dilandasi oleh biologi dan neurologi manusia yang sama. dan perasaan senang. (2) tahap satu kata (holofrastis). (3) tahap dua kata. 2. Tahap-tahap Pemerolehan Bahasa Pertama Perlu untuk diketahui adalah seorang anak tidak dengan tiba-tiba memiliki tatabahasa B1 dalam otaknya dan lengkap dengan semua kaedahnya. Bahasa mana dan wujudnya seperti apa ditentukan oleh input sekitarnya. iaitu (1) tahap pengocehan (babbling). Dalam kajian-kajian yang lebih mutakhir.1 vokalisasi Bunyi . iaitu respons automatik anak pada rangsangan lapar. Menurut para ahli. Akan tetapi. dan eksperimeneksperimen yang dirancang. Chomsky mengibaratkan anak sebagai entiti yang seluruh tubuhnya telah dipasang butang dan kabel elektrik: mana yang dipicit. keinginan untuk didukung. rakaman video. Ada sementara ahli bahasa yang membahagi tahap pemerolehan bahasa ke dalam tahap pralinguistik dan linguistik. tahap-tahap pemerolehan bahasa yang dibahas dalam makalah ini adalah tahap linguistik yang terdiri atas beberapa peringkat. tahap-tahap ini sedikit banyaknya ada ciri kesemestaan dalam pelbagai bahasa di dunia. Di samping itu. dalam bahasa juga terdapat konsep universal sehingga anak secara mental telah mengetahui kudrat-kudrat yang universal ini. itulah yang akan menyebabkan bola lampu tertentu menyala. 2. Pengetahuan mengenai pemerolehan bahasa dan tahapnya yang paling pertama di dapat dari buku-buku harian yang disimpan oleh orang tua yang juga penyelidik ilmu psikolinguistik. pengetahuan ini diperolehi melalui rakaman-rakaman dalam pita rakaman. Jadi. Oleh kerana itu. sakit. (4) tahap menyerupai telegram (telegraphic speech). pendirian ini disanggah oleh banyak orang yang berkata bahawa tahap pralinguistik itu tidak boleh dianggap bahasa yang permulaan kerana bunyi-bunyi seperti tangisan dan rengekan dikendalikan oleh rangsangan (stimulus) semata-mata.

Tidak hanya itu. Perbezaan pendapat seperti ini boleh saja. Adapun umur si bayi mengoceh tak dapat ditentukan dengan pasti. Konsonan yang keluar pertama adalah konsonan. Mereka belajar bagaimana mengucapkan sequence of segmen. stuktur silabel KV ini kemudian diulang sehingga muncullah struktur seperti: K1 V1 K1 V1 K1 V1 . bayi mulai mengoceh (babling).Pada umur sekitar 6 minggu. anak sudah menghasilkan vokal dan konsonan yang berbeza.Yang menjadi pertanyaan adalah apakah bunyibunyi yang dihasilkan tadi merupakan bahasa?Fromkin dan Rodman (1993:395) menyebutkan bahawa bunyi tersebut tidak boleh dianggap sebagai bahasa. rengekan. bunyi-bunyi ini belum dapat dipastikan bentuknya kerana memang belum terdengar dengan jelas. dengan demikian. Begitu anak melewati tempoh mengoceh. Tidak mustahil celotehan itu hanyalah sekadar artikulatori belaka (Djardjowidjojo. strukturnya adalah KV. Ciri lain dari celotehan adalah pada usia sekitar 8 bulan. 2005:245). mereka mula menguasai segmensegmen fonetik yang merupakan angka bangunan yang dipergunakan untuk mengucapkan perkataan. Dardjowidjojo (2005: 244) menyebutkan bahawa tahap celoteh berlaku sekitar umur 6 bulan. Mar'at (2005:43) menyebutkan bahawa tahap ocehan ini terjadi pada usia antara 5 dan 6 bulan. papapa Mamama bababa . Vokalnya adalah / a /. Bunyi yang dikeluarkan oleh bayi mirip dengan bunyi konsonan atau vokal. Celoteh merupakan ujaran yang mengandungi suku kata tunggal seperti mu dan da. Pada tahap celoteh ini. Orang tua mengaitkan kata papa dengan ayah dan mama dengan ibu walaupun apa yang ada di benak tidaklah kita ketahui. bayi mulai mengeluarkan bunyi-bunyi dalam bentuk teriakan.. Setelah tahap vokalisasi. Cara anak-anak cuba menguasai segmen fonetik ini adalah dengan . ada juga sebahagian ahli menyebutkan bahawa celoteh berlaku pada umur 8 sampai dengan 10 bulan.. Yang perlu diingat bahawa kemampuan anak berceloteh bergantung pada perkembangan neurologi seorang anak. Akan tetapi. Sebahagian ahli menyebutkan bahawa bunyi yang dihasilkan oleh bayi ini adalah bunyi-bunyi prabahasa / dekur / vokalisasi Bahasa / tahap cooing. Celotehan bermula dengan konsonan dan diikuti dengan vokal.. Mereka juga mulai mencampur konsonan dengan vokal..

2 Tahap Satu-Kata atau Holofrastis Tahap ini berlangsung ketika anak berusia antara 12 dan 18 bulan. yang bermaksud bahawa satu kata yang diucapkan anak itu merupakan satu . kemampuan perwakilan yang terhad.pada usia ini pula.menggunakan teori hypothesis-testing (Clark & Clark dalam Mar'at 2005:43). Jawapannya tentu saja penting. sang anak sudah memahami bahawa bunyi ujar berkaitan dengan makna dan mula mengucapkan katakata yang pertama. Menurut teori ini anak-anak mencuba berbagai hipotesis tentang bagaimana cuba menghasilkan bunyi yang betul. biasanya anak-anak menghasilkan perkataan orang dewasa yang dimudahkan sebagai berikut: (1) menghilangkan konsonan akhir Blumen bu boot bu (2) mengurangkan kumpulan konsonan menjadi segmen tunggal: bring bin (3) menghilangkan silabel yang tidak diberi tekanan kunci ti semut emut (4) reduplikasi silabel yang sederhana pergi gigi nakal kakal Menurut beberapa hipotesis. Itulah sebabnya tahap ini disebut tahap satu kata satu frasa atau kalimat. Apakah tahap celoteh ini penting bagi si anak. Ujaran-ujaran yang mengandungi kata-kata tunggal diucapkan anak untuk merujuk pada benda-benda yang dijumpai sehari-hari. Pada tahap ini pula seorang anak mula menggunakan siri bunyi berulang-ulang untuk makna yang sama. Pada tahap-tahap permulaan pemerolehan bahasa. kepandaian artikulasi yang terhad (Mar'at 2005:46-47). Dalam tahap ini anak mulai meniru pola-pola intonasi kalimat yang diucapkan oleh orang dewasa. penyederhanaan ini disebabkan oleh memory span yang terhad. Tahap celoteh ini penting artinya karena anak mulai belajar menggunakan bunyi-bunyi ujaran yang benar dan membuang bunyi ujaran yang salah. 2.

2. "He play little tune " (dia memainkan lagu pendek). "pa" bererti juga "Di mana papa?" Dan "Ma" boleh juga bermaksud "Gambar seorang wanita di majalah itu adalah mama ". tetapi sesudah lebih dari satu tahun. Kosa kata anak berkembang dengan pesat mencapai beratus-ratus kata dan cara pengucapan kata-kata semakin serupa dengan bahasa orang dewasa. misalnya "mam" (Saya minta makan). Contoh dalam tahap ini diberikan oleh Fromkin dan Rodman. kata-kata dalam tahap ini mempunyai tiga fungsi. k dan vokalvokal seperti a.Dalam bentuknya. p. "Ma" (Saya mau mama ada di sini). e. Menurut pendapat beberapa penyelidik bahasa anak. i. "Cat stand up table " (Kucing berdiri di atas meja). Mula-mula. untuk memberi nama kepada suatu benda. . "What that? " (Apa itu?). kata-kata itu diucapkan kanak-kanak itu kalau rangsangan ada di situ. Satu frasa Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 18-20 bulan. Kalau pada tahap holofrastis ujaran yang diucapkan si anak belum tentu dapat ditentukan makna. Dalam fikiran kanak-kanak itu. anak mulai menghasilkan ujaran kata-ganda (multiple-word utterances) atau disebut juga ujaran telegrafis. Pada tahap ini pula anak sudah mula berfikir secara "subjek + predikat" meskipun hubungan-hubungan seperti infleksi. kata ganti orang dan jamak belum dapat digunakan. subjek + predikat boleh terdiri atas kata benda + kata benda.3 Tahap Dua-Kata.konsep yang lengkap. kata-kata yang diucapkan itu terdiri dari konsonan-konsonan yang mudah disebut seperti m. Anak juga sudah mampu membentuk kalimat dan menyusun bentuk-bentuk itu dengan betul. 2. iaitu kata-kata itu dihubungkan dengan perilaku anak itu sendiri atau suatu keinginan untuk suatu perilaku. Ujaran-ujaran yang terdiri atas dua kata mulai muncul seperti mama mam dan papa ikut. ujaran si anak harus ditafsirkan sesuai dengan konteksnya. u. s. seperti "Ani mainan" yang bererti "Ani sedang bermain dengan mainan" atau kata sifat + kata benda. untuk mengungkapkan suatu perasaan. pada tahap dua kata ini. seperti "kotor asut" yang bermaksud "Kasut ini kotor" dan sebagainya.4 Ujaran Telegrafis Pada usia 2 dan 3 tahun. "pa" (Saya mau papa ada di sini).

"No sit here " (Jangan duduk di sini!) Pada usia awal dan seterusnya. jika ujaran-ujarannya salah. Akan tetapi. ia mendapat penguatan dalam bentuk pujian. Tahap meraban merupakan latihan bagi alat-alat ucap. Pandangan ini berasumsi bahawa anak itu harus terus menerus diperbaiki bahasanya kalau salah dan dipuji jika ujarannya itu benar. Ada teori yang mengatakan bahawa seorang kanak-kanak dari usia awal belajar bahasa dengan cara menirukan. Teori ini nampaknya belum dapat diterima seratus peratus oleh para ahli psikologi dan ahli psikolinguistik. Jika orang dewasa meminta sang anak untuk menyebutkan "He's going out". Tidak semua kanak-kanak menunjukkan kemajuankemajuan yang sama meskipun semuanya menunjukkan kemajuan-kemajuan yang biasa. menginginkan itu). Vokal dan konsonan dihasilkan secara serentak. tidak baik. Yang benar ialah seorang anak membentuk peraturan-peraturan dan menyusun tata bahasa sendiri. ada juga para ahli bahasa seperti Aitchison mengemukakan beberapa tahap pemerolehan bahasa anak. yang bernama Andrew. contohnya bagus. Fromkin dan Rodman (1993:403) menyebutkan keputusan peniruan yang dilakukan oleh si anak tidak akan sama seperti yang dikehendaki oleh orang dewasa. pandai. Tahap 2: Meraban Tahap ini berlangsung ketika usia anak mendekati enam bulan. si anak akan melafazkan dengan "He go out ". Tahap 3: Pola intonasi Anak mulai menirukan pola-pola intonasi. Bunyi yang dihasilkan mirip dengan vokal tetapi tidak sama dengan bunyi vokal orang dewasa. Namun. ia mendapat "penguatan negatif". ertinya kalau seorang anak belajar ujaran-ujaran yang benar. misalnya lagi. Selain tahap pemerolehan bahasa yang disebutkan di atas."Andrew want that " (Saya. Ada lagi teori yang mengatakan bahawa seorang anak belajar dengan cara penguatan(reinforcement). Tuturan yang dihasilkan mirip dengan yang diucapkan ibunya. salah. Tahap 1: Mendengkur Tahap ini mulai berlangsung pada anak usia sekitar enam minggu. dll. Tahap 4: Tuturan satu kata . seorang anak belajar B1-nya secara berperingkat dengan caranya sendiri.

Tahap 9: tuturan yang matang Pada tahap ini anak sudah dapat menghasilkan kalimat-kalimat seperti orang dewasa. . dan sebagainya. binatang. Anak terus memperbaiki bahasanya sampai usia sepuluh tahun. Tahap 7: Bentuk Soalan Anak mulai memperoleh kalimat tanya dengan kata tanya seperti apa.Pada akhir tempoh berceloteh. 2.Pada umur satu tahun hingga lapan belas bulan anak mulai mengucapkan tuturan satu kata. bila. Morfologi Pada usia 3 tahun anak sudah membentuk beberapa morfem yang menunjukkan fungsi gramatikal nomina dan verba yang digunakan. Kesalahan gramatikal sering terjadi pada tahap ini kerana anak masih berusaha mengatakan apa yang ingin dia sampaikan. modulasi nada. Tahap 5: tuturan dua kata Umumnya pada usia dua setengah tahun anak sudah menguasai beberapa ratus kata. anak sudah mampu mengendalikan intonasi. dan kontur bahasa yang dipelajarinya. Tahap 8: Pembinaan yang jarang atau kompleks Anak sudah mulai berusaha menafsirkan walaupun penafsirannya dilakukan secara keliru. Tahap 6: infleksi kata Kata-kata yang dianggap remeh dan infleksi mula digunakan. siapa. Pada usia ini anak mendapatkan sekitar lima belas kata meliputi nama orang. misalnya kata kerja yang mengandungi awalan atau akhiran. misalnya menggantikan bunyi / l / yang sudah dipelajari dengan bunyi / r / yang belum dipelajari. Proses Perkembangan Bahasa Anak 1. seperti pemerolehan kalimat majmuk. Tuturan hanya terdiri atas dua kata. Fonologi Anak menggunakan bunyi-bunyi yang telah dipelajarinya dengan bunyi-bunyi yang belum dipelajari. Anak juga mendapatkan kalimat dengan struktur yang rumit. mungkin berwujud pemerolehan bentuk-bentuk terbitan. Dalam bahasa Indonesia yang tidak mengenal istilah infleksi. dan lain-lain.

Menurut Skinner. Apabila suatu usaha menyenangkan. tetapi kemudian dia memakai kata tersebut untuk semua jenis jam. Menurut aliran ini. dia tidak mendapat kritikan kerana sebutannya sudah benar.Ringkasnya. Semantik Anak menggunakan kata-kata tertentu berdasarkan kesamaan gerak.1 Teori Behaviorisme Teori behaviorisme menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan (stimulus) dan reaksi (response). BF Skinner adalah tokoh aliran behaviorisme. Sebaliknya. ditinggalkan. dikawal oleh konsekuensinya. Dia menulis buku Verbal Behavior (1957) yang digunakan sebagai rujukan bagi pengikut aliran ini. seorang anak mengucapkan bilangkali untuk barangkali. apabila apabila tidak menguntungkan. belajar merupakan hasil faktor luaran yang dikenakan kepada suatu organisma.3. Apabila sutu ketika si anak mengucapkan barangkali dengan tepat. anak sudah mengetahui makna kata jam. Awalnya anak hanya merujuk pada tangan orang tuanya. saiz. Sudah pasti si anak akan dikritik oleh ibunya atau siapa saja yang mendengar perkataan tersebut. perilaku itu akan terus dikerjakan. 4. iaitu melalui peniruan. Perilaku bahasa yang berkesan adalah untuk membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan.Situasi seperti inilah yang dinamakan membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan dan merupakan hal yang pokok bagi pemerolehan bahasa pertama. anak belajar bahasa pertamanya. Misalnya. Teori-teori tentang Pemerolehan Bahasa Pertama 4. perilaku sesuai. Dengan demikian. . Sintaksis Alamsyah (2007:21) menyebutkan bahawa anak-anak mengembangkan tahap gramatikal kalimat yang dihasilkan melalui beberapa peringkat. dan melalui penyusunan dengan cara meletakkan katakata secara bersama-sama untuk membentuk kalimat. melalui pengelasan morfem. 4. dan bentuk. perilaku kebahasaan sama dengan perilaku yang lain. Sebagai contoh. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. itu akan akan ada reinforcement yang perilaku berubah dan inilah yang disebut belajar.

binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Sebagai contoh. Tentang Bahasa apa yang akan diperolehi anak bergantung pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat sekitar. . dan persekitaran mempunyai peranan kecil di dalam proses pematangan Bahasa. banyak kritikan terhadap genre ini. Bower dan Hilgard juga menentang aliran ini dengan mengatakan bahawa kajian terkini tidak menyokong aliran ini. Pertama. seorang anak yang dibesarkan dalam persekitaran Amerika sudah pasti Bahasa Inggeris menjadi bahasa pertamanya. Semua kanak-kanak yang normal dapat belajar bahasa apa saja yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Chomsky mengatakan bahawa teori yang berlandaskan conditioning dan reinforcement tidak bisa menjelaskan kalimat-kalimat baru yang diucapkan untuk pertama kali dan inilah yang kita lakukan tiap hari. perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan (genetik). Ketiga.2 Teori Nativisme Chomsky merupakan penganut nativisme.Namun demikian. Dengan kata lain. 4. Menurutnya. LAD tidak mendapat "makanan" sebagaimana biasanya sehingga alat ini tidak boleh mendapat bahasa pertama sebagaimana lazimnya seperti anak yang dipelihara oleh serigala (Baradja. Kedua. bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Apabila diasingkan sejak lahir. bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit sehingga mustahil dapat dikuasai dalam masa yang singkat melalui "peniruan". setiap bahasa mempunyai pola perkembangan yang sama (merupakan sesuatu yang universal). Menurut aliran ini. Nativisme juga percaya bahawa setiap manusia yang lahir sudah dibekali dengan suatu alat untuk memperoleh bahasa (language acquisition device. bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Aliran behaviorisme mengatakan bahawa semua ilmu dapat dimudahkan menjadi hubungan stimulus-response. anak ini tidak memperoleh bahasa. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa andaian. Hal tersebut tidaklah benar kerana tidak semua perilaku berasal dari stimulus-response. singkatan LAD). 1990:33). persekitaran bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa.

yang paling utama harus semua adalah perkembangan kognitif. Sebenarnya.Perkembangan bahasa harus berlandaskan pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. 2003:223). bahasa bukanlah suatu ciri semulajadi yang berasingan. Bahasa distrukturi oleh nalar. Bahasa harus diperolehi secara semulajadi. Pemerolehan bahasa itu berkaitan dengan adanya interaksi antara masukkan "input" dan kemampuan dalaman yang dimiliki pembelajar. Anak hanya mengenal benda yang dilihat secara terus. melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. abstrak. Setiap anak sudah memiliki LAD sejak lahir. barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk kemahiran berbahasa.Tanpa LAD. Anak hanya memahami dunia melalui indranya. Benar jika ada teori yang mengatakan bahawa kemampuan berbahasa si anak telah ada sejak lahir (telah ada . Menurut teori Kognitivisme. bahasa dianggap belum ada. Dari lahir hingga 18 bulan. dan khas. Jadi. Hal ini tentu saja berbeza dengan pendapat Chomsky yang menyatakan bahawa mekanisme umum dari perkembangan kognitif tidak dapat menjelaskan struktur bahasa yang kompleks. menurut hemat penulis. tanpa ada masukkan yang sesuai tidak mungkin anak dapat menguasai bahasa tertentu secara automatik. 4. faktor dalaman dan luaran dalam pemerolehan bahasa pertama oleh sang anak sangat mempengaruhi. Namun. Begitu juga dengan persekitaran berbahasa.3 Teori Kognitivisme Menurut teori ini.4 Teori Interaksionisme Teori interaksionisme beranggapan bahawa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan persekitaran bahasa. LAD juga membolehkan seorang anak dapat membezakan bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa. Pada akhir usia satu tahun. tidak mungkin seorang anak dapat menguasai bahasa dalam masa yang singkat dan boleh menguasai sistem bahasa yang rumit. 4. Cinta ini kemudian berkembang menjadi kata-kata awal yang diucapkan anak. susunansusunan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa (Chaer. anak sudah dapat mengerti bahawa benda memiliki sifat kekal sehingga anak mula menggunakan simbol untuk mempresentasikan benda yang tidak hadir dihadapannya.

Banyak penemuan yang telah membuktikan hal ini. interaksionisme. pembinaan yang jarang atau kompleks. pragmatik. Salah satu kecerdasan yang dimaksudkan adalah kecerdasan berbahasa (Campbel. tahap satu-kata atau holofrastis. sintaksis.Keempat teori ini mempunyai sudut pandangan yang berbeza dalam menjelaskan perihal cara kanak-kanak memperoleh bahasa pertamanya. infleksi kata. nativisme. tahap dua-kata. seperti Aitchison mengemukakan beberapa tahap pemerolehan bahasa anak. Kesimpulan Pemerolehan bahasa pertama adalah proses penguasaan bahasa pertama oleh si anak. Akan tetapi. morfologi. ada juga para ahli bahasa. ujaran telegrafis. tuturan satu kata. Kognitivisme.LAD). tahap dua-kata. semantik. jika dilihat secara cermat. tuturan dua kata. Selain tahap pemerolehan bahsa seperti yang telah disebutkan ini. . dkk.. Selama penguasaan bahasa pertama ini. iaitu teori behaviorisme. iaitu proses kecekapan dan proses performansi. bentuk tanya dan bentuk ingkar. terdapat dua proses yang terlibat. Tahap yang dimaksudkan adalah vokalisasi bunyi. Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai penemuan seperti yang telah dilakukan oleh Howard Gardner. tuturan yang matang. Walaupun berlaku perbezaan dalam hal pembahagian tahap-tahap yang dilalui oleh anak saat memperoleh bahasa pertamanya. Dia mengatakan bahawa sejak lahir anak telah dibekali berbagai kecerdasan. meraban. 5. iaitu adanya proses fonologi. 2006: 2-3). yang tidak dapat dilupakan adalah persekitaran juga faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa si anak. Bagaimana sebenarnya proses pemerolehan bahasa pertama ini? Ada beberapa teori pemerolehan bahasa yang menjelaskan hal ini. Kedua-dua proses ini tentu saja diperolehi oleh anak secara tidak sedar. Ada beberapa tahap yang dilalui oleh anak selama memperoleh bahasa pertama. pola intonasi.Tahap-tahap yang dia maksud adalah mendengkur. pembahasan dalam setiap tahap pemerolehan bahasa pertama anak memiliki kesamaan.

Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala. dkk. Dardjowidjojo. Abdul. Kaedah Praktis Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences. Malang: IKIP Campbel. Soenjono. Jakarta: Rineka Cipta. Fromkin Victoria dan Robert Rodman. Jakarta: Yayasan Obor. 2005. Psikolinguistik Suatu Pengantar. 1997. 1993. Depok: Intuisi Press. 2003. An Introduction to Language. Teori Pembelajaran Bahasa: Materi Kuliah Program Setara D-3. Psikolinguistik: Kajian Teoretik. 2006. MF 1990. Samsunuwiyati. Saifuddin dan Sa'adiah. Mahmud. 1997. Pemerolehan Bahasa Kedua (Second Language Acqusition).Daftar Pustaka Alamsyah. Chaer. Diktat Kuliah Program S-2. Baradja. Mar'at. Kapita Selekta Pengajaran Bahasa. Florida: Harcourt Brace Jovanovich Collage. .Banda Aceh: FKIP Unsyiah. Bandung: PT Refika Aditama. Teuku. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful