You are on page 1of 3

en spiÍitualiteit. laargang 28, losse verkoop € z,5o nr.

285

Hanny Lynch
over dromen en
trauma's
"Dromen zijn boodschappen uit je
onderbewuste die je iets proberen te
verteilen. Dat zie je bij herhalingsdro-
men misschien nog wel het duide-
liikst. Je onderbewuste klopt aan je
deur en zegt: luister, ik heb je iets te
vertellenl íolangje niet luistêrt. blijft
die droom terugkomen. AIs je ermee
gaat werken, verdwijnen ze. Een
vroulv die bij mrj op droomcursus
was, vertelde dat ze drie keer in de
weelr droomde dat ze haar moeder
zoc.ht cn dat rlic er niet was. f)irn wcrt'l
zt' lttrilt trrl w,tlilit'r. I litrtt tttot'tlt'l' wlts
,rl vrll i,,rr i.r,rt ulllrli'tt ovlr L'rlltt. ltlr'l
ru%
Je gCIed voelen kun jr
Probeer de 'gevoelsomd raaitechniek' eens

Een rotgevoel? Niet lekker in je vel? Wil je het liever niet? Moet je patroon kwijtraken. Tegelijkertijd maar in onze r-eii:.ge- r
de gevoelsomdraaitechniek eens proberen; het is even verwarrend ontstaat er in de verwarring ook een schappij is dit ràa"a
maar daarna ga je fluitend de rest van de dag in. kleine paniekaanval. Het brein denkt: denkbeeldig. tn iedÊÍ
"Wat moet ik nu dan?" Door op dat brein op zoek naar eq
Ioost van der Leij moment het brein een nieuwe en po- te waarschurt-en d.aï
sitieve richting aan te bieden, grijpt Hiervoor gebruikt hd
het brein deze kans met twee handen in de hoop dat je je q ir
De meeste mensen zijn dankzij hun seerd. Ten slotte wordt door het her- aan en besluit het brein voortaan het en ervoor gaat zo:ger i
opvoeding veel beter in zich slecht beleven van een plezierig moment uit positieve patroon te volgen. Is dat Omdat onze màa:\jr,4
voelen dan in zich goed voelen. Toch je verleden, het brein een nieuwe posi- eenmaal gebeurd, dan merken men- overleef je ook er tc
kunnen zij met de gevoelsomdraai- tieve kant opgestuurd. sen die de gevoelsomdraaitechniek "Bingol Ik'wist niei n'd
techniek die de laatste jaren zijn op- Sommige mensen vinden het moei- gedaan hebbàn dat zelfs als zij probe- Ik verzon een emofire
rvachiing maakt in Nederland, hun lijk voorstelbaar dat je in een korte tijd ren het oude, negatieve gevoel terug te overleefd. Deze ernorr
brein trainen om zich goed te voelen. problemen kan oplossen waar iemand halen dit mislukt. Waar zlj eerst nog aan maar gebruiker,rn
Zelfs mensen die al jaren kiinisch misschien wel jaren mee gezeten zo goed in waren, blijkt binnen mum Het gei.olg is da: het
depressief zijn, blijken over het alge- heeft. En dan ook nog zonder dat er van tijd onmogelijk vo or ze te zljn ge- gaat trainen el zr-, Ètr I
meen zich binnen enkele uren weer gekeken wordt naar de oorzaak van worden. Vraag je hun terug te gaan het hebben r-an p:r,bh
goed te gaan voelen. Voor mensen het probleem. De reden is evenwel ge- naar het nieuwe goede gevoel, dan dat de oorsprolk:-:r.ha
met minder ernstige ldachten maar makkelijk te begrijpen. Een negatieve kunnen ze dal opeens razendsnel. weer goed en rce- ,-*rl
die zich ook afen toe slecht voelen, is emotie komt uiteindelijkvoort uit een Kortom, zíj zíjn slechter geworden in het brein vastho:der a
het een kwestie van minuten. keten van hersencellen die eikaar in- zich slecht voelen en beter geworden emotie. Hierdoc'r :. r,r
De techniek werkt kinderlijk een- formatie doorspelen. Elke keer dat inzichgoed voelen. noch eenl-aars;:uni
voudig. |e kan zelfs stellen dat het de betrokken hersencellen dat doen, een les. En is her rnnÀ
moeilijker gezegd is dan gedaan. Met worden zij getraind om dat zo te blij- Denkbeeldig oude negatier-e pa:ranr
de gevoelsomdraaitechniek wordt ven doen. farenlang een probleem Dit betekent niet dat je je alleen tr l. ,,'::q
en effectie:
eerst de emotie in het lichaam geloka- hebben betekent dus jarenlang je maar goed hoeft te voelen. Wanneer somdraa::;:i:-'--
liseerd om het gevoelspatroon van brein trainen om zich slelht te voáeí. je je brein de gevoelsomdraaitechniek
deze emotie te ontdekken. Dit gevoel- De oorzaak heeft niets meer te maken aangeleerd hebt, dan ben je in staat Expert
spatroon wordt in een negatieve kleur met het in stand houden van het nare om de juiste emotie te selecteren die Door zeh r.-a:=fs,{o
buiten het lijf gevisualiseerd. Ver- gevoel. Het is een gewoonte geworden. het beste bij de situatie past. Soms zijn nemen r-oor i-oe i. ie I
volgens wordt het tegenovergestelde Door de gevoelsomdraaitechniek te dat bijvoorbeeld droevige of verdrie- elke dag te tra::a: ac
patroon in tegengestelde richting in gebruiken, breng je de hersencellen in tige gevoelens. Maar iemand die de voelen, zorg ie er;t-'or r
een positieve kleur gevisualiseerd. de war. Het gevoel een andere kleur techniek goed beheerst die kiest er iii rtrl- Te b
doen rvat
Dit nieuwe patroon wordt vervolgens en een andere bewegingsrichting ge- toch over het algemeen voor om het sinpeLF;br& ahd
terue in het lkhaam gr=toÍÉ waardoor
nei ncga: rcr c gct oci rr orcii genÉiji ra--i-
yen- yreÍlrt zo rerruarrtnd roa de be-
ffif**eadct*r'i*mr
mensen die nnrjcn .ia: e:
Nu zijn er
T,*,F*ffi
==-,:-1_':-
- t -*-

ook ruimte moet zijn voor negatieve steeds r-ahe: gce,r ga


gevoelens, voor pijn of problemen. Zij merk je al snel iat ,,e b
Zien dat als een les die je in het leven beter wordt il ie gcretrr
teeenkomt en waar ie doorheen moet clusie kan dan ook r
ga"an. Niemand diê de gevoelsom- dan: je goed r-oe1er kar
áraaitechniek gebruikt, houdt hen De ger-oelsomcraaiÍ
daarin tegen. AIs iemand de techniek kort:
niet wil gebruiken, dan gebruikt hij Stap 1: Tracee: e*'s
hem niet. Voorstanders van de ge- tieve ger-oel door ie
voelsomdraaitechniek zien in nare en Vind het pu:t r'-a.ar h
negatieve emoties echter geen les, voel beg:int er -;cei x
máar een door de evolutie vormgege- gensheen gaa: ts:ild
ven neurologisch proces. fe kan een totdat hei of het.:::::a
emotie vergelijken met pijn. Pijn is beginpun: irce: berel
goed als je in glas trapt omdat het_je je het patroor -.-;: r t
waarschuwt dàt er een gat in je li- gel-onden he:,. ;ro,nr
chaam zit.Op diemanierkan jerege- ten ie Llchaa:r c:,:-i lx
len dat de wond goed verzorgd lvordt tier e k-leur te r-;:a'--Jdt
en er geen gevaar oP ontsteking is. dit patrooc :i: :- È: €i:r
Een naar gevoel *'erk precies het- i-n ie rer:nce,d.hE om i
zelfde maar niet voor $.sieke proble- br' i-e: e::ioe r è::,Cry
men, maar voor psychosociale pro- Stap -l: Pr;::s ;: c
blemen. Op een moment in ons ler-en troon \\-e€: :r:-:: il
dat lve voor het eerst in de problemen ixg-n Cr ::::";-ê p,o
komen zoals biivoorbeeld bii de mees- steedi s:r' :: Àl:r
te mensen i:r-de pubertiiá gebeurt, .iírrÉ'fc - rrrL: ,r- I
heei Let brei,o noq qeel oplossing
;,'int,i fl:-.k ge-*-az:- h gei-a.rr r.-as :n de Sta: :: GE i: rr lek
et liever niet? Moet je patroon kwijtraken. Tegelijkertijd maar in onze veilige, moderne maat-
tgt is even terwarrend ontstaat er in de verwarring ook een schappij is dit gevaar alleen maar
g in. kleine paniekaanval. Het brein denkt: denkbeeldig. In ieder geval gaat het
"Wat moet ik nu dan?" Door op dat brein op zoek naar een manier om je
moment het brein een nieuwe en po- te waarschuwen dat er iets mis is.
sitieve richting aan te bieden, grijpt Hiervoor gebruikt het brein emoties
het brein deze kans met twee handen in de hoopdat je je er iets van aantrekt
s-.'tte ir ordt door het her-
-;:, aan en besluit het brein voortaan het en ervoor gaat zorgen dat je overleeft .
: ï3: tri piezieri-e moment uit positieve patroon te volgen. Is dat Omdat onze maatschappij zo veilig is,
ri{-. rca brein een nieurve posi- eenmaal gebeurd, dan merken men- overleef je ook en het brein denkt:
_--
: -
--_------i
,!'gÊ-uuu. sen die de gevoelsomdraaitechniek "Bingo! Ik wist niet wat ik moest doen.
-'rÊ ::eïs€:',inden het moei- gedaan hebben dat zelfs als zij probe- Ik verzon een emotie en ik heb het
:"rs:i-:,;;.: lal ie n eenkorte tiid ren het oude, negatieve gevoel terug te overleefd. Deze emotie blljf ik voort-
-cl .tjil -:---;=en rtaaf iemand halen dit mislukt. Waar zij eerst nog aan maar gebruiken om te overleven."
:;: .i\iÊ- :.ar-l ilf ee gezeten zo goed in waren, blijki binnen mum Het gevolg is dat het brein zichzelf
:- ,i:.. ,:,ai ::LtrE zonder dat er van tijd onmogelijk vo or ze le zljn ge- gaat trainen en zo een expert wordt in
::- -6i:É: -a-:: ie oorzaali r.an worden. Yraag je hun terug te gaan het hebben van problemen. Lang na-
:u-rc: lr:+:e:: is eremr-ei ge- naar het nieuwe goede gevoel, dan dat de oorspronkehjke aanleiding al-
-irr:: :e.::.:ei:-. Een negatieve kunnen ze dat opeens razendsnel. weer goed en wel verdwenen is, blijft
: i:r-,:.*:;i:deljkr-oort uit een Kortom, zij zijn slechter geworden in het brein vasthouden aan de negatieve
.'-: :-=r;::.-e e : die elkaar in- zich slecht voelen en beter geworden emotie. Hierdoor is zoh naar gevoel
*: ::':,:sreleg ElJie keer dat inzích goed voelen. noch een waarschuwing meer, noch
:....r:-: ::.rsetCeilen dat doen, een les. En is het prima om al dat soort
-; getrajrd om dat zo te blij- Denkbeeldig oude negatieve patronen gemakkeiijk
tEa- lareniang een probleem Dit betekent niet dat je je alleen en effectief op te lossen met de gevoel-
: --"=:e<ent dus iarenJang je maar goed hoeft te voelen. Wanneer somdraaitechniek.
::::*r o:n zich slecht te voèlen. je je brein de gevoelsomdraaitechniek
:;;i< : eeit niets meer te maken aangeleerd hebt, dan ben je in staat Expert
- ir stan,i. houden van het nare om de juiste emotie te selecteren die Door zelf verantwoordelijkheid te
- n* rs Èen ge\\-oonte gen'orden. het beste bij de situatie past. Soms zijn nemen voor hoe je je voelt en je brein
,: ,ie qe-' oel-<omdraaitechniek te dat bijvoorbeeld droevige of verdrie- elke dag te trainen zich beter te gaan
ier.'breng ie de hErsencellen in tige gevoelens. Maar iemand die de voeien, zorg je ervoor dat je brein gaat
:. l'{m eemoel em **,4.se }deur techniek goed beheerst die kiest er doen wat jij wil. Je brein trainen is
I emusre I toà orer k aleemeerl r-ocr on het simpel ie rvordt altijd beter in n'at je
ffi iÊ kdn dod- ÀlÉ iêír:á'd "i'+
ltf ïldr,'Ilitftui.:ilulillm lDJd ;n ïrdI lllulla ffif*mdet'Ètdàgned i.-.
1:i:-:"---
-:- t:--
-.:

-' - --l- ;: -=.s:.:c:l


--.- dlC \1nOÉn dai ef cen c-\pen in. IÍaar h'annecr je Je
ook ruimte moet zijn voor negatieve steeds vaker goed gaat voelen, dan
gevoelens, voor pijn of problemen. Zij merk je al snel dat je brein ook steeds
zíen dal als een les die je in het leven beter wordt in je goed voelen. De con- Voel in je lijfwaar dat gevoelbegint
tegenkomt en waar je doorheen moet clusie kan dan ook niet anders zijn hoe het door je lichaam beweegt.
gaan. Niemand die de gevoelsom- dan: je goed voelen kan je leren. Stap 6: Traceer opnieuw het
draaitechniek gebruikt, houdt hen De gevoelsomdraaitechniek in het troon van het goede gevoel en
daarin tegen. Als iemand de techniek kort: nu dit positieve gevoel te verste
vers
niet wil gebruiken, dan gebruikt hij Stap 1: Traceer eerst hoe een nega- door het in dezelfde richting sl
hem niet. Voorstanders van de ge- tieve gevoel door je lichaam loopt. sneller te bewegen.
voelsomdraaitechniek zien in nare en Vind het punt waar het negatieve ge-
negatieve emoties echter geen les, voel begint en voel waar het vervol-
maar een door de evolutie vormgege- gens heen gaat. Bhjfhet gevoel volgen
ven neurologisch proces. |e kan een totdat het ofhet lichaam verlaat ofhet
emotie vergelijken met pijn. Pijn is beginpunt weer bereikt. Stap 2: Zodra
goed als je in glas trapt omdat het je je het patroon van je negatieve gevoel der "Breintraining handbaek yr
rvaarschu*t dat er een gat in je li- gevonden hebt, projecteer je dit bui- moderne NLP", "Het Neurogram:
chaam zit. Op die manier kan je rege- ten je Lichaam door het met een nega- e r s o onlijkheid
pp er onlijkh ei d nneeurolo gi sch
urol ogi rkl aa rarÁ
vierkl
s ch v

len dat de rr'ond goed verzorgd rvordt tiere kleur te verbeelden. Stap 3: Draai met het Enneagram" en "Word wie f,
en er geen gevaar op ontsteking is. dit patroon nu met een positieve kleur bent: zelfontwikkeling met Neuros+.
Een naar gevoel llerkt precies het- in je verbeeiding om zodat het begint fie", www.tiouw.com. Oorspronkeli$:
zeLfte maar niet voor flsieke proble- bij het einde en eindigt bij het begin. i s d e gev oel so m draa itechn i ek o nt wik-
men, maar voor psychosociale pro- Stap 4: Plaats dit omgekeerde pa- keld door dr.Richard Bandler mede-t
blemen. Op een moment in ons leven troon weer terug in je lichaam en bedenker van Neuro-Lingui'stis&t.
dat lve voor het eerst in de problemen begin dit nieuwe positieve patroon Programmeren (NLP} In het bo*"
komen zoals bijvoorbeeld bij de mees- steeds sneller door je lichaam te 'Onb ep erkt lezelf: gelukkig worden md.,
te mensen in de pubertijd gebeurt, bewegen zodat het negatieve gevoel NLP en het Enneagram' (Andromefu,
heeft het brein nog geen oplossing verdwijnt. 2A07) wordt de gevoelsomdraaitech-'
voor zulk gevaar. Dit gevaar was in de Stap 5: Ga in je beleving terug naar niekbelícht.
oertijd misschien echt gevaar$k, een moment dat je je plezier voelde.

woor*,Daitser,=te?-.s, ake kwam, ver- men, weré&ee.u- .ge glimlach op hun Nederlanders waren oo1< dlep gerroF
krampte ze. gezicht no$$1ê?;.Trots qpraken ze de fén in de Jappenkampen- Ziicom-
ik rvil de bezetting van lndonesië abso- paar Nederlandsé woordies die ze ken- passie raakte mrj diep Dat is pae
luut niet vergel-ijken met de Tweede den. |eist de oudere men:sen die de Ne- echte wijheid.
\\rereldoorlog maar besefte rvel dai derlandse onderdrukk{ng hádden Zondel schuld oí schaamteger.oelar
r.ele lndonsische gezinnen getekend meegemaakt, grngen graag met ons in zag & talkrze wandelmarsen,
ziin docrr de Nederlandse kolonisatie- gespreii Ikwoeg een meneer of hij ons des, r'ollelbal*-edstrijiáen en hoc
aill Xet zoals rniin oma en de men- nils ku.alijk nare Hlj zei dat er inder- een ellenlange toespraal< aarr 3Js
ria*d rcd p .iin is aangeriàt. ooli in zrrn
seo orn haal treen- Het voelde daaÍdoor 'Je enrye blanken- ergn: hirulen-ir
:r.striE::-{i Lnrn als \edslandse n aar,le h:BaÈ. ma:-r Catter:dciiÀim r-e! 7rr