NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCTIILOR

Indicativ:
Inlocuieste: P118-99

CONSTRUCTII şi ARHITECTURA
CAPITOLUL I DISPOZIT GENERALE DISPOZITII GENERALE SECłIUNEA I OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE Scop - domeniu de aplicare Art. 1. Prezentul normativ stabileşte performanŃele şi nivelurile de performanŃă minimale privind “securitatea la incendiu” a construcŃiilor. Normativul este destinat proiectantilor, executantilor, verificatorilor de proiecte, expertilor tehnici şi responsabililor tehnici cu executia, proprietarilor sub orice titlu şi utilizatorilor construcŃiilor, precum şi organelor administraŃiei publice potrivit obligatiilor şi raspunderilor ce le revin in conformitate cu Legea privind calitatea in construcŃii nr.10/1995. Art. 2 (1) Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii la proiectarea şi realizarea construcŃiilor noi de orice fel şi a instalaŃiilor utilitare aferente acestora - denumite in continuare construcŃii sau clădiri, precum şi la executarea lucrărilor de modificare sau schimbarea de destinaŃie pentru cele existente, indiferent de forma de proprietate sau de destinaŃia acestora. La lucrările de modificare sau schimbare de destinaŃie a construcŃiilor existente, atunci când in mod justificat nu pot fi indeplinite unele prevederi ale normativului, prin proiect se asigura măsuri alternative de securitate la incendiu, stabilite de un expert tehnic atestat pentru cerinŃa esenŃială securitate la incendiu potrivit legii; Elaborat de: Aprobat prin Ordin comun de: S.C. ŞIGUR CONSTRUCł – INISTERUL MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI
BUCURESTI LOCUIN INłELOR LOCUINłELOR Cu Ordinul nr. din INISTERUL INTERNELOR ADMINISTRAłIVE MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRAłIVE

NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a

1

(2), Este obligatorie constituirea serviciilor private pentru situatii de urgenŃă, in termen de 180 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului normativ, la construcŃiile existente la care se cere acest lucru prin reglementările specifice. Art. 3. Nu fac obiectul prezentului normativ instalatiile şi echipamentele tehnologice de productie (sisteme, utilaje, agregate, dispozitive, etc.) incluşiv proiectele de montaj aferente acestora şi construcŃiile destinate fabricarii, manipularii şi depozitarii explozibililor, instalatiile tehnologice in aer liber, construcŃiile destinate producerii, transportului şi distribuŃiei energiei electrice, construcŃiile subterane hidroenergetice şi ale metroului, etc. precum şi cele specifice organizarii de şantier. Art. 4. (1) Pentru construcŃiile monumente istorice sau de arhitectura, prevederile prezentului normativ au caracter de recomandare, urmând a fi luate, de la caz la caz, numai măsuri propuse de expert şi aprobate de Comişia monumentelor, de îmbunatăŃire a securităŃii la incendiu posibil de realizat, fara afectarea monumentului . (2) Pentru teatre dramatice şi muzicale ce sunt clasate în grupa A şi B de monumente istorice, muzee cu exponate combustibile din categoria sălilor aglomerate de tip S1, biblioteci şi clădiri administrative încadrate în grupa A de monumente istorice este necesară obŃinerea acordului Inspectoratului General pentru SituaŃii de UrgenŃă asupra măsurilor de securitate la incendiu propuse de expert şi aprobate de Comisia monumentelor Art. 5. Pentru construcŃii şi obiective ale structurilor de aparare nationala, ordine publica şi siguranŃă nationala nominalizate prin ordine ale conducatorilor structurilor respective in care nu are acces publicul, prevederile normativului nu sunt obligatorii. La acestea se asigura masurile de securitate la incendiu stabilite de organele proprii de specialitate ale acestora, aprobate de conducatorii structurilor respective. Art.6. Măsurile de securitate la incendiu ale construcŃiilor trebuie să îndeplinească criteriile şi nivelele de performanŃă prevăzute in normativ şi reglementările specifice. In caz de divergenŃ , se respect cele mai recente Art.7. Pentru îndeplinirea criteriilor şi nivelelor de performanŃă prevăzute în normativ, se vor utiliza materiale, elemente de construcŃii şi instalaŃii pentru care sunt efectuate încercări funcŃionale şi de comportare la foc conform standardelor precizate de Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcŃii pe baza performanŃelor de comportare la foc sau a căror performanŃă la foc, standardelor române care transpun standarde europene armonizate, sau a căror performanŃă la foc a fost stabilită pe baza unor programe de calcul validate potrivit reglementărilor.

NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a

2

Art.8. Prevederile prezentului normativ, stabilesc condiŃiile şi nivelele de performanŃă specifice securităŃii la incendiu a construcŃiilor civile, de producŃie şi/sau depozitare încadrate în categoriile „C” şi "D" de importanŃă. Pentru clădirile încadrate în categoriile “A” şi “B” de importanŃă este necesară asigurarea unor măsuri suplimentare de securitate la incendiu. Materialele şi elementele de construcŃii şi instalaŃii, produse în Ńară sau importate se folosesc în condiŃiile tehnice de utilizare a acestora, stabilite potrivit legii

SECłIUNEA II TERMINOLOGIE, CLASIFICĂRI Art. 9. In normativ se utilizează următoarea terminologie şi următoarele clasificări, in concordanŃă cu SR EN ISO 13943 şi seria SR EN 13501 a) Ardere – reacŃie exotermă a unei substanŃe, cu un comburant
NOTÀ – Arderea emite in general efluenŃi insoŃiŃi de flăcări

b) Aria construita (Ac) este suprafaŃa orizontală a nivelului suprateran cu aria cea mai mare delimitată de feŃele exterioare ale pereŃilor de închidere perimetrali, iar aria desfăşurată (Ad) a unei construcŃii reprezintă suma ariilor construite a tuturor nivelurilor acesteia, supraterane sau/şi subterane, delimitate de feŃele exterioare ale pereŃilor de închidere perimetrali ai fiecărui nivel/suprafaŃa orizontală a construcŃiei c) Atrium (patio,) - spaŃiu închis perimetral din interiorul unei construcŃii, sau mai multe construcŃii adiacente, delimitat pe una sau mai multe laturi de cel puŃin două niveluri ale construcŃiei şi care nu este necesar să fie aliniat pe verticală, Atriumurile pot fi acoperite sau neacoperite. Atriumurile care au cel puŃin 30% din suprafaŃa acoperişului deschisă permanent, sau care se deschide automat in caz de incendiu, este considerat atrium descoperit sau deschis. Atriumurile deschise pe cel puŃin 90% din acestă suprafaŃă sunt considerate curŃi interioare. d) Clapetă antifoc - dispozitiv de inchidere (obturare) rezistent la foc, montat pe tubulatura de ventilare care străpunge un element de construcŃie antifoc sau rezistent la foc (in pozitie normal deschisă şi prevăzută cu acŃionare automată şi manuală in caz de incendiu). e). Clădire înaltă sau foarte înaltă e1). Clădire înaltă- clădire supraterană, la care pardoseala ultimului nivel foloşibil (in afară de un singur nivel tehnic de maximum 70 % din aria construită) este situată la peste 28 m faŃă de terenul carosabilul adiacent cel mai inalt accesibil autovehiculelor de intervenŃie ale pompierilor pe latura cu vitraje ale clădirii, prevăzute cu spaŃii de calare care asigură ridicarea şi manevrarea scării de intervenŃie.
NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 3

Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 4 .4 şi X = B..FFL) L – sufix la clasele de rezistenŃă la foc a termoizolaŃiilor pentru tubulatură liniară (A1L. este prezentat în Tabelul 7 din . Clasa de reacŃie la foc – (1) expreşie cantitativă. Produsele şi elementele de construcŃii se claşifică in clase de reacŃie la foc: A1 – (incombustibile). Structurarea in niveluri de performanŃă a claselor de reacŃie la foc este stabilită prin SR EN 13501-1: Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcŃii pe baza performanŃelor de comportare la foc a acestora In functie de reacŃia lor la foc. şi cu precizările de la art.e1. constituind doar o corespondenŃă ajutătoare cu vechile clase de combustibilitate (2) Clasificare suplimentară: s – emisie de fum (s1.e1. D – (mediu inflamabile) E – (uşor inflamabile) F – (foarte uşor inflamabile) – fără peformanŃă determinată. calificativele din paranteze nu au relevanŃă de clasificare.. sau mai mult. D.. 9. 9.Atunci când ultimele niveluri sunt de tip duplex sau triplex se ia in considerăre numai nivelul de acces din circulatiile comune orizontale ale clădirii.s3) d – picături/particule arzânde (d0.. C – (dificil inflamabile). unde i = 1.d2) conform SR EN 13823 şi SR EN ISO 11925-2 FL – sufix la clasele de rezistenŃă la foc a pardoselilor pentru construcŃii (A1FL. pentru modul de comportare a unui produs in condiŃii de utilizare finală (pus in operă) care prin propria sa descompunere alimentează un foc la care este expus.clase de performanŃă la foc exterior pentru acoperişuri/învelitori de acoperiş. produsele de construcŃii in condiŃii de utilizare finală (puse in operă) pot fi incombustibile sau combustibile.2.. (4) Sistemul de clasificare pentru performanŃa la foc exterior a acoperişurilor şi învelitorilor de acoperiş.3. pentru clasificarea performanŃei la foc exterior a acoperişurilor şi învelitorilor de acoperişuri. masurată conform art. C. E. e2).. f). F.. determinaŃi in urma unor incercări standardizate. formulată in termeni de performanŃă.clădire supraterană a carei pardoseală a ultimului nivel folosibil este situată la inalŃimea de 45 m. Nu sunt considerate clădiri înalte construcŃiile care nu sunt destinate să adăpostească oameni.. Clădire foarte înaltă. Notă.. corespunzător metodei de încercare 3. A2 – (practic incombustibile) B – (practic neinflamabile).FL) (3) X_ROOF(ti). În România se utilizează metoda de încercare 3: Corpuri arzânde + vânt + radiaŃie (căldură radiantă suplimentară) şi clasificarea corespunzătoare X_ROOF(t3) din ENV 1187:2002 şi SR EN 13501-5. exprimată prin nivelul parametrilor specifici.

produselor pentru construcŃii pe baza performanŃelor de comportare la foc”, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcŃiilor şi turismului nr.1822 din 7 octombrie 2004 şi la Ordinul ministrului administraŃiei şi internelor nr.394 din 26 octombrie 2004 , respectiv clasele de performanŃă la foc exterior BROOF(t3), CROOF(t3), DROOF(t3), FROOF(t3). (5) Produsele utilizate pentru învelirea acoperişurilor vor corespunde caracteristicilo clasei BROOF (t1) sau sunt conforme Deciziei 2000/553/CE din 6 septembrie 2000 de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului privind performanŃa învelitorilor de acoperiş în cazul expunerii la un incendiu exterior. (g). Combustibil g1 (adjectiv) - capabil să ardă, g2 (substantiv) - produs care poate arde g3 combustibilitatea materialelor de construcŃii - Capacitatea acestora de a se aprinde şi arde, contribuind la creşerea caldurII dezvoltată de incendiu g4 incombustibil.- incapabil de a arde in condiŃii specificate g5 neinflamabil – incapabil de a arde cu flacără in condiŃii specificate h). Compartiment de incendiu – conform SR EN 1991-1-2 - spaŃiu in interiorul unei construcŃii, extins pe unul sau mai multe niveluri şi delimitat prin astfel de elemente de separăre încât propagarea focului in afara compartimentului să fie împiedicată pe o perioadă de timp dată. Compartimentul de incendiu poate fi constituit şi din construcŃii independente, comasate sau grupate, amplasate la distanŃele normate faŃă de vecinătăŃi, sau volum construit compartimentat prin pereŃi şi planşee antifoc faŃă de construcŃiile adiacente. In clădirile înalte şi foarte înalte compartimentul de incendiu este un volum închis, constituit din unul sau mai multe niveluri succeşive, delimitate de elemente antifoc conform normativului şi cu aria desfasurată totală conform compartimentului de incendiu admis pentru construcŃiile civile în nivelul I de stabilitate la foc. Compartimentul de incendiu poate fi constituit de unul sau mai multe niveluri subterane, indiferent de înălŃimea clădirii supraterane şi de nivelul de stabilitate al acesteia, delimitate de elemente antifoc conform normativului, cu excepŃia parcajelor subterane cărora li se aplică prevederile reglementărilor specifice i). Comportare la foc – schimbarera sau menŃinerea proprietăŃilor fizice şi/sau chimice ale unui produs expus la foc (standard). j). Component – Material care intră in componenŃa unui produs neomogen. Componentul este substanŃial sau nesubstanŃial dacă grosimea
NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 5

stratului este peste sau sub 1 mm, precum şi dacă are peste sau sau sub 1 kg/m2. k). CondiŃii de performanŃă - exprimarea performanŃelor produsului prin criterii şi niveluri de performanŃă ale acestuia, corespunzatoare exigentelor de securitate la incendiu a utilizatorilor pentru nivelul de siguranŃă acceptat. l). CondiŃii de utilizare finală – condiŃii de exploatare prevăzute, la care un produe va fi supus pe timpul de utilizare normală, dacă este foloşit conform recomandărilor producătorului (pus in operă). m). ConstrucŃii (compartiment de incendiu): obiective construite supraterane (cu sau fară subsoluri ori demisoluri) sau subterane, având următoarele destinaŃii şi funcŃiuni (in totalitate sau preponderentă): m1). civile - pentru locuit, administraŃie, comert, sănătate, cultură, cult, invătământ, sport, turism, etc; m2). de productie şi/sau depozitare - pentru activităti specifice de baza sau auxiliare, (hale, ateliere, depozite, etc.); m3). mixte – pentru diferite activităti civile şi/sau de productie şi/sau depozitare, echilibrate ca pondere, inglobate in acelaşi volum construit.
NOTA : ConstrucŃiile agroindustriale şi agrozootehnice se trateaza, dupa caz, prin asimilare cu construcŃiile civile sau de productie ori depozitare, in functie de destinatiile acestora.

ContrucŃiile pot fi de mai multe feluri: m4). construcŃie (clădire) deschisă - construcŃie descoperita cu minimum două niveluri sau acoperita indiferent de numarul de niveluri, deschisa pe minimum 30 % din suprafaŃa perimetrală ori delimitata de plasă, trafor, bolŃi, etc.). m5). construcŃie (clădire) închisă - clădire acoperită şi închisă cu pereŃi pe mai mult de 70 % din suprafaŃa perimetrală m6). construcŃie subterană - construcŃie realizată in intregime sub nivelul terenului inconjurator (natural sau amenajat). m7). construcŃie (clădire) supraterană - construcŃie realizată peste cota terenului inconjurator (natural sau amenajat) şi care poate avea sau nu niveluri subterane. n). Cortina antifoc - element mobil de protectie antifoc sau rezistent la foc, de compartimentare antifoc sau de separăre din cadrul compartimentului de incendiu. o). Coridor, culoar – spaŃiu dintre incăperi pe ambele laturi lungi, sau mărginit de Inchiderea exterioară, a cărui lungime este cel puŃin de două ori mai mare decât lăŃimea; In caz contrar se numeşte hol; In ambele situatii, poate constitui sau nu, cale de evacuare p). Criterii de performanŃă - condiŃii in raport de care se evaluează indeplinirea unei cerinŃe de performanŃă.
NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 6

q). Degajament protejat - spatiu construit închis destinat securităŃii şi circulatiei/evacuării utilizatorilor, alcătuit şi separăt de restul construcŃiei cu elemente de construcŃie orizontale şi verticale incombustibile A1, A2-s1,d0 şi rezistente la foc EI 180 pereŃii şi REI 120 planşeele, pus in suprapresiune, astfel realizat şi echipat încât să nu fie inundat cu fum un timp determinat ; degajamentul protejat are două goluri protejate la cele două capete (unul de intrare şi unul de ieşire) şi maximum două goluri laterale de acces deasemeni protejate, toate EI 90c; degajamentul protejat nu intră in calculul lungimii căii de evacuare r). Demisol – (1) nivel construit al clădirii având pardoseala situata sub nivelul terenului (carosabilului) inconjurator cu maximum jumatate din înălŃimea libera a acestuia şi prevăzut cu ferestre in pereŃii de inchidere perimetrala. Demisolul se consideră nivel suprateran al construcŃiei. Atunci când pardoseala este situată sub nivelul terenului (carosabilului) inconjurator cu mai mult de jumatate din inălŃimea liberă, sau nu are ferestre, se consideră subsol şi se include in numărul de niveluri subterane ale construcŃiei. (2) La terenurile in pantă demisolul este suprateran dacă are pe cel puŃin 50% din perimetru indeplinită condiŃia de suprateran şi are acces direct din exterior pe o latură sau ferestre in pereŃii acestei laturi Dacă aceste condiŃii nu sunt îndeplinite atunci se consideră subsol si se include in numărul de niveluri subterane ale construcŃiei s). Deschideri pentru evacuarea fumului (desfumare) - goluri practicate in treimea superioara a inchiderilor perimetrale sau in acoperisul unei construcŃii, astfel încât sa permită evacuarea naturală a fumului produs in caz de incendiu (permanent libere sau închise cu dispozitive care se deschid automat in caz de incendiu). t). Element de construcŃie – parte de construcŃie bine definită din punct de vedere al rolului, compoziŃiei, alcătuirii şi caracteristicilor sale rezistent la foc (R, REI, EI, E, S, W) – Elementul rezistent la foc poate fi: t1). Element de construcŃie rezistent la foc (R) - produs - parte sau element de construcŃie portant - cu rol structural (cu capacitate portantă)– stâlpi, grinzi, contravântuiri, tiranŃi etc., – care are aptitudinea de a-şi păstra pe o durată de timp determinată, stabilitatea la foc determinată prin incercări standardizate sau/şi prin calcul efectuat conform eurocodurilor, cel putin egală cu nivelul stabilit in normativ, in functie de nivelul de stabilitate la foc al construcŃiei. t2). Element de construcŃie rezistent la foc (REI) –produs - parte sau element de construcŃie portant - cu rol structural (cu capacitate portantă)– stâlpi, pereŃi, planşee, grinzi etc., – care are aptitudinea de a-şi păstra pe o durată de timp determinată, stabilitatea la foc, etanşeitatea la foc şi izolarea termică, cel putin egale cu nivelul stabilit in normativ, in functie de nivelul de stabilitate la foc al construcŃiei.
NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 7

uşi. DeflagraŃie – undă de ardere insoŃită de expolzie. pereŃi.parte sau element de construcŃie neportant – fără rol structural (fără cu capacitate portantă)–. t5). NOTÀ : Elementele pot satisface simultan mai multe din criteriile enunŃate. etanş la fum S. pereŃi.parte sau element de construcŃie neportant . Element de construcŃie rezistent la foc (EI) – produs . etanşeitatea la foc şi izolarea termică. etanşarea trecerilor etc. etanşarea trecerilor.element cu funcŃie suplimentară impusă. – care are aptitudinea de a-şi păstra pe o durată de timp determinată. rezistenŃa la foc pe criteriul suplimentar respectiv.foc standard ai căror parametri de evoluŃie sunt stabiliŃi prin relaŃia matematică: T= 345 log10(8 t+1)+20 NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 8 . S0) cu inchidere automată C. IS etc u) Explozie – (volumetrică) expanşiune bruscă a unui gaz care poate rezulta dintr-o reacŃie rapidă de oxidare sau de descompunere. etc. EI C. Element de construcŃie rezistent la foc (W. uşi. produs . care se propagă cu viteză supersonică şi este caracterizată de o undă de şocv). – care are aptitudinea de a-şi păstra pe durata de timp determinată pe criteriul principal. in functie de nivelul de stabilitate la foc al construcŃiei. fiind de exemplu.)– produs . cel putin egale cu nivelul stabilit in normativ.(C0…C5) sau cu capacitatea de protecŃie la foc a acoperirilor K. t4). in functie de nivelul de stabilitate la foc al construcŃiei... K.(S200. cu sau fără creştere de temperatură u1).t3). care se propagă cu viteză subsonică u2). – care are aptitudinea de a-şi păstra pe o durată de timp determinată etanşeitatea la foc.. Element de construcŃie rezistent la foc (E) – (Etanş la foc).fără rol structural (fără capacitate portantă)–. Foc – ardere autointreŃinută care este deliberat organizată pentru a produce efecte utile şi a cărei propagare in timp şi spaŃiu este controlată w1). cel putin egală cu nivelul stabilit. Flash-over (Inflamare generalizată) – momentul trecerii bruşte la starea de ardere generalizata pe intreaga suprafaŃă a materialelor combustibile dintr-o incintă închisă (EN ISO 13943). S. foc standard (curbă temperatură-timp standardizată) variaŃia in funcŃie de timp a temperaturii prescrise conform unei metode specificate. cel putin egală cu nivelul stabilit in normativ. pe durata unei incercări standardizate de rezistenŃă la foc w2). de rezistenŃă la radiaŃii W. in functie de rolul special de protecŃie la foc din normativ. plafoane. foc standard postflahover . Este vorba de aprinderea gazelor de piroliza in combinatie cu oxigenul din incintă aflate in concentratie dintre limita inferioara şi superioara de aprindere w). definite EW. DetonaŃie – undă de ardere insoŃită de expolzie. C.

în care se admit separăŃii cu mobilier sau din sticlă normală.8 t) + 20 . situatie in care trebuie să asigure performanŃele de securitate la incendiu specifice pentru asigurarea nivelului de stabilitate la foc impus clădirii/compartimentului de incendiu in care este dispusă. Limitarea propagării incendiilor .w3). aa).a acoperisurilor de tip terasă sau cu şarpantă. (2) Se consideră nivel şi situatiile de „casă in casă” (de exemplu intr-o hală înaltă) situatie in care trebuie deasemenea să i se asigure performanŃele de securitate la incendiu specifice pentru asigurarea nivelului de stabilitate la foc impus clădirii/compartimentului de incendiu in care este dispusă. care impiedica pentru durate normate de timp.izolare hidrofugă peste ultimul nivel construit. y). Y bis). delimitat de planşee. astfel conformata.313 e-3. extinderea incendiului in interiorul compartimentului de incendiu sau in afara acestuia.687 e-0. Nivel – (niveluri) (1) spatiu construit suprateran sau subteran al construcŃiilor închise sau deschise. x). Încăpere tampon . cu rol de asigurare a etanşeităŃii faŃă de intemperii. bb' (se va renumerota) Open space – spaŃiu liber – spaŃiu nedelimitat de compartimentări interioare cu rol de protecŃie la foc. sau de la un foc care arde liber in exterior. Se include in numarul de niveluri supraterane. etc. potrivit rolului pe care il are in caz de incendiu. parametri săi de evoluŃie sunt stabiliŃi prin relaŃia matematică: T= 660 (1-0.32 t – 0. Constituie nivel supanta a carei arie este mai mare decât 40% din cea a incăperii/spaŃiului in care se află. autointreŃinută care se desfăşoară fără control in timp şi spaŃiu. Mansardă . pagube materiale. şi care impune intervenŃia organizata/automată pentru stingere. Invelitoare .ansamblul masurilor construcŃive şi de instalatii. alcătuita şi realizată încât sa corespunda prevederilor normativului. Incendiu – ardere necontrolată.încăpere (sas) de protectie a golurilor din pereŃi. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 9 . bb). z).spatiu functional amenajat in volumul podului construcŃiei. foc standard exterior – foc standard care reprezintă expunerea feŃei exterioare a unui perete la un foc care poate ieşi de la o fereastră a clădirii. PerformanŃele de comportare la foc se raportează la evoluŃia focului după una din curbele standard. a carui aparitie şi dezvoltare poate avea efecte negative prin producerea de pierderi de vieti.

deschise spre exterior şi care indeplineşte simultan următoarele condiŃii : • pe fiecare nivel de parcare. pot fi utilizate şi combinatii ale celor doua sisteme de inchidere perimetrala cu perete cortina. Nivel de stabilitate la foc – (nivele) capacitatea globală normată a unei construcŃii sau a unui compartiment de incendiu de a răspunde la acŃiunea focului. Perete . Dupa caz.element de construcŃie vertical. etanşeitate şi izolare termică. inălŃimea luată in considerăre fiind distanŃa liberă dintre pardoseala finită şi plafon. suprafeŃele libere din pereŃii laterali deschişi spre exterior sunt amplasate pe cel puŃin două faŃade opuse şi fiecare reprezintă minimum 50% din suprafaŃa totală a faŃadei deschise. ee). realizată cu structura proprie de rezistenŃa (independenta de cea a construcŃiei de care se ancoreaza).cc). realizat din materiale fara goluri interioare. Perete cortină . ff3). Panouri de invelitoare . deschise spre exterior. incombustibile A1. la fiecare nivel de parcare reprezintă cel puŃin 5% din aria planşeului nivelului respectiv. Parcare supraterană puternic ventilată : parcare cu unul sau mai multe niveluri libere perimetral. E. trebuie să îndeplinească şi condiŃiile stabilite pentru elemente antifoc AF. iar când separă spaŃii din cadrul compartimentului de incendiu. alcătuit şi dimenşionat prin calcul astfel încât să reziste la preşiunea exploziei volumetrice respective. deschise spre exterior. pentru separărea dintre compartimente de incendiu. şi I) cel putin egala cu nivelul stabilit in functie de denşitatea cea mai mare a sarcinii termice din compartimentele de incendiu pe care le separă. Nivelul de stabilitate la foc al construcŃiei este determinat de elementul său cu cea mai defavorabilă incadrare in valorile normate dd).inchidere perimetrala a construcŃiei. Perete AF (REI). NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 10 . Atunci când separă compartimente de incendiu. cu rol de izolare hidrofuga şi dupa caz termica. • spaŃiul exterior deschis are aria orizontală cel puŃin egală cu suma suprafeŃelor libere perimetrale verticale adiacente “ ff).elemente autoportante montate pe sarpante ale construcŃiilor.element de construcŃie vertical. caracterizate prin rezistenŃa la foc.element de construcŃie vertical care delimiteaza două spaŃii consecutive ale construcŃiei. Perete rezistent la explozie REX . este de cel mult 75. pentru stabilirea nivelului de stabilitate la foc al clădirii sau compartimentului de incendiu. având rezistenŃa la foc satisfăcută după toate cele trei criterii (R. ff2). trebuia să îndeplinească şi condiŃiile de perete rezistent la foc REI.elemente de construcŃie verticale portante ale construcŃiei. sau o inchide perimetral ff1).00 m . PereŃi portanŃi (REI). sau panouri de faŃăda fixate de structura construcŃiei (fara structura proprie). ff4). • distanŃa maximă dintre faŃadele libere opuse. • suprafeŃele libere perimetrale.

incombustibile A1.element de construcŃie orizontal. kk). iar când separă spaŃii din cadrul compartimentului de incendiu. PereŃi neportanŃi (autoportanŃi)(EI) . In functie de reacŃia lor la foc. Planşeele parŃiale (supante). Nou) Plafon fals (plafon suspendat) – De definit: propuneri ii). E.element de construcŃie orizontal sau inclinat care delimiteaza două niveluri consecutive ale construcŃiei. Platformă . fără loc permanent de activităte şi destinat vizitării periodice (maxim 8 ori pe schimb).ff5). trebuia să îndeplinească şi condiŃiile de planşeu rezistent la foc REI jj). care ocupa mai mult de 40% din aria incăperii in care sunt dispuse. dar fără indeplinirea unui rol structural. alcătuit şi dimenşionat prin calcul astfel încât să reziste la preşiunea exploziei volumetrice respective. Planşeu rezistent la explozie (REX) . Atunci când separă compartimente de incendiu. având rezistenŃa la foc satisfăcută după toate cele trei criterii (R. gg). realizat din materiale fara goluri interioare. alimentează un foc la care este expus. trebuie să îndeplinească şi condiŃiile stabilite pentru elemente antifoc AF.element de construcŃie orizontal cu goluri neprotejate in procent de minimum 30% din arie. ii1). se iau in calcul la determinarea nivelului de stabilitate la foc. şi I) cel putin egala cu nivelul stabilit in functie de denşitatea cea mai mare a sarcinii termice din compartimentele de incendiu pe care le separă ii2). Platformele nu se iau in calcul la determinarea nivelului de stabilitate la foc şi a numărului de niveluri admis conform normativului.Comportare a unui produs care. PerformanŃă la foc exterior – Expreşie convenŃională a modului de comportare a unui acoperiş sau a unei invelitori care in condiŃii de utilizare finală este expus(ă) la un foc standard exterior (incendiu din afara construcŃiei). produsele de construcŃii in condiŃii de utilizare finală (puse in operă) pot fi incombustibile sau combustibile. (incluşiv tip “grătar”).idem pereŃi portanŃi. luat in calcul pentru determinarea nivelului de stabilitate la foc. Planşeu AF (REI). pentru separărea dintre compartimente de incendiu. in condiŃii specificate Structurarea in niveluri de performanŃă a claselor de reacŃie la foc este stabilită prin SR EN 13501-1 şi Ordinul 1822/394/2004: Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcŃii pe baza performanŃelor de comportare la foc a acestora kk1). ReacŃia la foc . Planşeu (REI) .element de construcŃie orizontal. prin propria sa descompunere. PerformanŃă la foc –comportarea unui produs atunci când este expus unui foc specific hh). Produsele şi elementele de construcŃii se claşifică in clase de reacŃie la foc: NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 11 .

. izolarea termică şi/sau orice altă funcŃie impusă.. stabilitatea la foc. kk2) produsele claşificate pe criteriile de bază A1…E pot fi claşificate. A2 – (practic incombustibile) B – (practic neinflamabile). specificate intr-o incercare standardizată de rezistenŃă la foc.R 90 sau EI 45 C2 (2) RezistenŃa la foc se determină prin încercări conform standardelor specifice. etanşeitatea la foc.suplimentar pe criteriile de: emisie de fum: s1…s3 picături/particule arzânde: d0…d2 Exemplu de notare: A2-s1d0..s3) d – picături/particule arzânde (d0.. C – (dificil inflamabile). D – (mediu inflamabile) E – (uşor inflamabile) F – (foarte uşor inflamabile) . Calculul poate utiliza softuri agreate de Uniunea Europeană NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 12 .. D-s2d0 kk3 Sufixuri suplimentare: : s – emisie de fum (s1. şimbolizate P1 la P5. Criteriile de performanŃă pentru rezistenŃa la foc sunt: R stabilitatea la foc (capacitatea portantă) E etanşeitatea la foc I izolarea termică la foc W radiaŃie termică C Inchidere automată (C0…C5) de ex. LL).FL) Kk4 Materialele şi substantele ce se depoziteaza.FFL) L – sufix la clasele de reacŃie la foc a termoizolaŃiilor pentru tubulature liniară (A1L...SR EN 1991-1-2.A1 – (incombustibile).de a-şi păstra. la uşi S etanşeitate la fum (S200 sau Sa) K capacitatea de protecŃie la foc a acoperirilor Durata de timp se notează după criteriu Ex.SR EN 1996-1-2 şi SR EN 1999-12.. RezistenŃa la foc (1)– aptitudinea unui produs – părŃi sau element de construcŃie .d2) conform SR EN 13823 şi SR EN ISO 11925-2 FL – sufix la clasele de reacŃie la foc a pardoselilor pentru construcŃii (A1FL.. conform Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcŃii pe baza performanŃelor de comportare la foc... pe o durată de timp determinată. sau se calculează conform seriei de standarde de calcul la foc a structurilor (Eurocoduri) . se claşifica şi in clase de periculozitate...fără performanŃă determinată.

ansamblul structural al acoperisului unei construcŃii. pe care se dispune suportul invelitorii sau panourile de invelitoare. Când sunt situate la parter. Scară cu trepte balansate – scară la care forma in plan a unor trepte este diferita de celelalte. in scopul realizarii unui nivel de protecŃie raŃional acceptabil pentru utilizatori. Scena amenajata . sali de intruniri. öö). încăperi pentru expozitii. prevazut cu turn de scenă cu sau fără trape in pardoseală şi echipată cu dispozitive de manevrare a decorurilor. etc. comert. cu aria minima de 150 m2 (incluşiv buzunarele şi depozitele acesteia). oo1 .circulatie verticală corespunzator dispusa. Şarpantă . in care suprafaŃă ce-i revine unei persoane este mai mica de 4 m2 şi in care se pot intruni simultan cel putin 150 de persoane (sali de spectacole.(categorie distincta a încăperilor cu aglomerari de persoane) . Sală aglomerată . Sistem de evacuare a fumului – sistem constituit din elemente şi dispozitive de evacuare naturală sau mecanică a fumului produs de incendiu (partea vizibilă a efluenŃilor focului) şi/sau ecrane verticale coborate sub acoperis sau tavan in scopul limitarii propagarii incendiilor in construcŃiile închise cu arii libere foarte mari (fără pereŃi interiori despărtitori). discoteci. cazinouri. Risc de incendiu – Produsul dintre probabilitatea P de iniŃiere a unui incendiu int-un proces tehnologic sau intr-o situatie tehnică dată şi importanŃa G estimată a gravităŃii consecinŃelor incendiului R=P×G Nivelul riscului poate fi acceptabil sau inacceptabil.). pp). ori a intregii scări. Scară de evacuare .Riscului de incendiu i se poate asocia un anumit nivel de securitate la incendiu. cinematografe. muzee.încăpere sau grup de încăperi care comunica direct intre ele prin goluri (protejate sau neprotejate). pe înălŃimea uneia sau mai multor rampe.mm). conformata.denşitatea sarcinii termice – raportul dintre sarcina termică şi aria pardoselii luată in considerăre (MJ/m2). rr). Scenariu de securitate la incendiu – totalitatea măsurilor aplicate unei situatii de risc asociat unei construcŃii. Sarcină termică – energie termică ce poate fi produsă prin arderea completă a tuturor materialelor combustibile conŃinute intr-un spaŃiu. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 13 . unui compartiment de incendiu. sau spatiu din cadrul compartimentului. ss). se consideră sali aglomerate cele cu mai mult de 200 persoane. cluburi. dimenşionata şi protejata pentru a asigura condiŃii de evacuare a utilizatorilor in caz de incendiu. şş). oo). nn).spatiu de joc aferent salii. qq).

Unitate de trecere de evacuare (flux) – valoare cantitativă care cuprinde un număr de persoane care se evacuează in şir.. din pereŃii care delimiteaza diferite spaŃii construite.4. normal închis sau deschis in pozitie de asteptare şi prevazut cu actionare automată şi manuală in caz de incendiu. uu) Temperatură de aprindere spontană (de autoaprindere) aprindere care rezultă dintr-o creştere a temperaturii fără aportul unei surse exterioare de aprindere vv).. Tunel de evacuare – tunel cu lungimea maxima de 200 m. fara a fi insa mai mici de REI (EI) 120 pentru pereŃi şi REI 60 pentru planşee. xx1) Uşi de evacuare – elemente mobile de inchidere a golurilor de circulatie cu rol de evacuare. 9 al.40 % fara acest procent.6 şi tab 6. montat pe tubulaturi (ghene) de evacuare a fumului..7 din Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcŃii pe baza performanŃelor de comportare la foc şi standardelor europene specifice. Volet . conform tab.planşeu intermediar plin. 50 %). Uşile din pereŃii tunelului vor fi rezistente la foc EI 60c spre încăperi cu sarcina termica peste 420 MJ/m2. atentie ! art. xx2).elemente mobile de protectie a golurilor de circulatie funcŃională din pereŃi cu rol de limitare a propagarii incendiilor.. Utilizatori . Uşi. cand se poate considera supanta. Tunelul nu intra in calculul lungimii de evacuare ww). Nu se admite luarea in considerăre de unităŃi de trecere succeşive (una după alta) xx). este necesar a se preciza procentul din planseul inferior (ex. Două sau mai multe unităŃi de trecere (fluxuri) se pot evacua in paralel.persoane. yy).tt). animale sau obiecte care folosesc sau exploateaza construcŃia. fara a fi obligatorii unele masuri de limitare a focului ` ŃŃ). cortine şi obloane rezistente la foc şi/sau etanşe la fum . NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 14 .4. bb) nivel . alcătuite şi echipate corespunzător funcŃiunii de protecŃie la foc. Supantă .6. in funcŃie de lăŃimea normată a căii de evacuare.dispozitiv de inchidere (obturare) rezistent la foc. una in spatele celeilalte dintr-un spaŃiu. zz). poate fi un nivel intermediar cu suprafata de 90 % din aria nivelului inferior. Tambur deschis – sistem de protectie fără elemente de obturare a golurilor de circulatie functională din pereŃii antifoc sau rezistenti la foc. cu acces in exterior şi care este alcătuit din elemente A1 rezistente la foc corespunzator desităŃii sarcinii termice a încăperilor adiacente. deschis pe una sau mai multe laturi faŃă de incăperea in care este dispus. Uşi – elemente mobile de inchidere a golurilor de circulatie din pereŃi. persoanele deplasându-se una lângă alta.

.surse de aprindere cu flacăra deschisă.Riscului de incendiu i se poate asocia un anumit nivel de securitate la incendiu. . de denşitatea sarcinii termice (q) stabilita prin calcul şi de destinatia respectiva.surse de aprindere de natură electrică (arcuri şi scântei electrice. (1) Riscul de incendiu este determinat.CAPITOLUL II CONDIłII GENERALE DE PERFORMANłĂ LA FOC A CONSTRUCłIILOR CONSTRUCłIILOR SECłIUNEA I RISC DE INCENDIU ŞI NIVEL DE STABILITATE LA FOC Risc de incendiu Art.surse de aprindere de natura termică (obiecte supraincălzite. scurtcircuite). inundaŃii). obiect incândescente sau cu ardere mocnită. efect termic al curentului electric).surse de aprindere naturale (caldura solară. Riscul de incendiu este produsul dintre probabilitatea P de iniŃiere a unui incendiu intr-un proces tehnologic sau intr-o situatie tehnică dată şi gravitatea G estimată a consecinŃelor incendiului R=P×G Nivelul riscului poate fi acceptabil sau inacceptabil. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 15 . trasnet. caldură degajată de aparate termice. 10. . Notă: termenul « clasa de risc » este definit şi utilizat numai in domeniul protecŃiei cu sprinklere (2) Probabilitatea de iniŃiere a incendiului depinde de o serie de factori intre care (enumerarea nu este excluşivistă): a) Sursa de aprindere .

scurtcircuit). este cuprinsă intre 421 şi 840 MJ/ m². . . cu incapacitate temporară.fum. fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice prevenirii şi stingerii incendiilor . FuncŃie de denşitatea sarcinii termice.foarte mic: atunci când se află.fumatul in locuri interzise.existenŃei de victime număr de morŃi. subst.lăsarea in funcŃiune sau cu cordonul in priză.nereguli organizatorice. a echipamentelor electrice şi electronice.utilizarea şi exploatarea instalaŃiilor şi echipamentelor cu defecŃiuni sau improvizatii de către personal necalificat. 11. e) Denşitatea sarcinii termice (q) f) DestinaŃia spaŃiului respectiv. utilizează. . documente. prelucrează sau depozitează materiale ori substanŃe incombustibile sau combustibile şi denşitatea sarcinii termice este mai mică de 105 Mj/m². care in principiu se referă la: .defecŃiuni tehnice de exploatare. . . conducte) împotriva supracurentilor (suprasarcină.pierderea sau deteriorarea unor valori de patrimoniu. . de destinaŃia şi/sau natura activităŃilor desfăşurate. utilizează.neasigurarea dispozitivelor de protecŃie a circuitelor electrice (cabluri. rămaşi cu handicap . NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 16 . nesupravegheate. utilizate. b – mic: atunci când se află. (3) Gravitatea estimată a consecinŃelor incendiului depinde in general de: .idem pierderi prin afectarea mediului. manuscrise etc Art. d) AcŃiune intenŃionată (arson) .valoarea bunurilor distruse şi/sau depreciate .executarea de lucrări cu foc deschis. c -mediu: atunci când se utilizează foc deschis sub orice formă ori densitatea sarcinii termice a substanŃelor aflate. . subst chim periculoase. . prelucrate sau depozitate. incăperi. riscul de incendiu in spaŃii. de arhitectură. răniŃi. compartimente de incendiu şi clădiri pot fi: a . radioactive etc. monumente istorice.pierderi prin intreruperea activitătii. prelucrează sau depozitează materiale ori substanŃe incombustibile sau combustibile şi când denşitatea sarcinii termice este cuprinsă intre 106 şi 420 MJ/m².b) Situatii determinate de nerespectarea măsurilor PŞI stabilite in regulamentele de functionare şi instrucŃiunile de lucru specifice.suplimentarea receptorilor electrici care să conducă la suprasolicitarea instalaŃiilor electrice. .

). prelucrează ori depozitează materiale ori substanŃe combustibile şi când densitatea sarcinii termice este cuprinsă intre 841 şi 1680 MJ/ m². e . (1) In functie de destinaŃie (funcŃiune). riscurile foarte mari de incendiu sunt considerate mari. in cantitati ce pot forma cu aerul amestecuri explozive. etc. spaŃii sau clădiri. prafuri in vrac sau in ambalaje vulnerabile. atunci când acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive). 12. iar riscurile mijlocii sunt considerate mici. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 17 . riscul de incendiu considerat va fi cel mai periculos dacă reprezintă minimum 30% din volumul spaŃiului considerat. praf sau pulberi. gaze sau vapori cu limita inferioara de explozie mai mare de 10%. sau depoziteaza materiale ori substante combustibile (arhive. cu apa sau cu alte substante ori materiale. lichide sau gazoase combustibile a căror aprindere spontană (autoaprinere) şi/sau explozie poate să aibă loc in amestec cu aerul. biblioteci. lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor pana la 28oC. unele spaŃii şi încăperi din clădirile civile (publice). precum şi in toate cazurile in care denşitatea sarcinii termice este mai mare de 1680 MJ/ m². se încadrează in urmatoarele riscuri de incendiu: a) foarte mare: Clădiri sau incăperi in care se utilizeaza. Art. produse ori substante cu pericol de explozie volumetrica (substante a caror aprindere sau explozie poate sa aiba loc in urma contactului cu oxigenul din aer. atunci când acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive. riscurile mari de incendiu sunt considerate mijlocii. (3) Pentru intregul compartiment de incendiu sau clădire. servere. gaze lichefiate. gaze sau vapori cu limita inferioara de explozie pana la 10%. anexe la multiplicare. spaŃii comerciale cu produse incombustibile. sau depoziteaza materiale. parcaje autoturisme.foarte mare: atunci când se află.mare: atunci când se află. lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor cuprinsa intre 28-100oC. etc. (2) In incăperile şi spaŃiile echipate cu instalaŃii automate de stingere a incendiilor. oficii cu preparări calde. c) mediu: in care se utilizeaza foc deschis (bucătării. utilizează ori depozitează materiale sau substanŃe solide.).d . utilizează. d) mic: celelalte incăperi. spaŃii comerciale cu mărfuri combustibile. cu apa sau cu alte materiale ori substanŃe şi sunt in cantităŃi care pot iniŃia incendiu sau explozie volumetrică. incăperi cu pubele de gunoi. fibre. centrale termice. exceptând pe cele cu incălzire electrică . incăperi in care denşitatea sarcinii termice este peste 1680 Mj/m2 b) mare: in care se utilizeaza. care se degaja in stare de suspenşie.

Risc mare de incendiu: spaŃii cu posibilitati de incendiu/ardere. oricare din urmatoarele situatii: • foloşirea de solide. precum şi a fluxurilor de cabluri cu mai putin de 3. gaze sau vapori cu limita inferioara de explozie mai mare de 10%. in cantitati de max. Nu determina încadrarea la risc mare de incendiu. caracterişicile de ardere ale materialelor şi substantelor utilizate. in functie de denşitatea sarcinii termice şi pericolul de incendiu in ansamblu. • materialele şi substantele combustibile din spatiul respectiv. încadrarea se face in risc mare. • foloşirea echipamentului electric. in cantitati ce pot forma cu aerul amestecuri explozive. lichide sau gaze drept combustibil pentru ardere. atunci când acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive). 13. Lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor mai mare de 100oC. (1). filtre şi tratamente termice. • scaparile şi degajarile de gaze. prelucrate. incluşiv cele din utilaje care nu se încadrează la aliniatul 2 sau cele utilizate la transportul ori depozitarea materialelor combustibile. La construcŃii de productie şi/sau depozitare. • utilizarea lichidelor combustibile cu temperatura de inflamabilitate peste 100oC la comenzi hidraulice. Substante şi materiale combustibile solide. Nu determină încadrarea la risc foarte mare de incendiu: • foloşirea de solide. racire. Fibre. b). In asemenea situatii. atunci când acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive. praf sau pulberi. manipulate sau depozitate. Lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor pana la 28oC. cu conditia luarii unor masuri locale pentru limitarea propagarii incendiului. care contine pana la 60 kg ulei pe unitatea de echipament. lichide sau gaze drept combustibil pentru ardere. şi denşitatea sarcinii termice: a) Risc foarte mare de incendiu: spaŃii cu posibilităŃi atât de incendiu cât şi de explozie volumetrica ( substante a caror aprindere sau explozie poate sa aiba loc in urma contactului cu oxigenul din aer. gaze sau vapori cu limita inferioara de explozie pana la 10I. a NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 18 . riscul de incendiu are in vedere natura activitătilor desfasurate. mediu sau mic. ungere.Art. care sunt in cantitati ce nu pot forma cu aerul amestecuri explozive • lichidele combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor cuprinsă intre 28-1000c in recipiente metalice etanşe. care se degaja in stare de suspenşie. 2 m3.5 kg material combustibil/ml pe flux. Lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor cuprinsa intre 28-100oC. cu apa sau cu alte substante ori materiale. vapori sau praf.

cu un volum aferent mai mic de 10% din volumul încăperii/ compartimentului. situate in puncte distincte ale incăperii sau ale compartimentului. in absenta substantelor combustibile. compartiment de incendiu sau construcŃie. daca nu depăşesc in totalitate 105 MJ/m2 Art. după caz ). compartimentele şi construcŃiile de productie şi/sau depozitare. palete sau rafturi combustibile. ambalajele. peste 60% astfel încât posibilitatea aprinderii lor este exclusă. substante sau materiale incombustibile in stare fierbinte. (3) In cazurile exceptate se iau masuri care sa reduca posibilitatile formarii concentratiei locale cu pericol de explozie şi a propagarii incendiului spre spaŃiile invecinate din cadrul încăperii sau a compartimentului respectiv (ventilaŃii. incăperile. atunci când reprezintă mai mult de 30% din volumul construit al compartimentului sau construcŃiei.unor ambalaje... (2) Cel mai periculs risc de incendiu intr-un spaŃiu necompartimentat. (1) Zonele din incăperi. manipulate sau depozitate . d). (4) In cazul existentei mai multor riscuri de incendiu necompartimentate. cu urmatoarele exceptii:: . al carui volum aferent este mai mic de 5% din volumul încăperii sau al compartimentului respectiv. Pentru compartimente de incendiu sau construcŃii. Pentru riscul mare şi mediu de incendiu insumarea se aplică numai dacă distanŃa dintre spaŃiile respective este mai mică de 40 m (masurată pe orizontală). se iau in consideratie sumele volumelor aferente şi respectiv ale ariilor efective ale fiecarui risc in parte. prelucrate.incluşiv utilajele. flăcări sau scântei . etc. grile metalice. palete sau rafturi combustibile. substante solide. riscul de incendiu cel mai periculos. fără a depăşi insă o arie de 400 m2. ambalaje.risc foarte mare de incendiu. etc. daca nu depasesc in totalitate 105 MJ/m2 In situatiile de mai sus. cu degajări de caldură radiantă. mentionandu-se obligatoriu in documentaŃie. Risc mediu de incendiu: existenta focului deschis sub orice formă. lichide sau gazoase ce se ard in calitate de combustibil. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 19 . topite sau incândescente. . 14. Risc mic de incendiu: existenta unor materiale sau substante incombustibile in stare rece sau a substanŃelor combustibile in stare de umiditate inaintată. se extinde la intregul volum al acestora.risc mare şi mediu de incendiu. vor avea definit riscul de incendiu (fiecare in parte) in functie de pericolul de incendiu determinat de proprietatile fizicochimice ale materialelor şi substantelor utilizate. încadrarea se face in functie de pericolul de incendiu in ansamblu. rafturile. senzori cu oprire automată a gazelor. la risc mediu sau mic de incendiu c). paletele. determina riscul de incendiu a acestora.

15. CondiŃiile minimale pe care trebuie sa le îîndeplineasca elementele principale ale construcŃiei (compartimentului de incendiu) astfel încât intreaga construcŃie sau compartiment sa poata fi incadrat intr-un anumit nivel de stabilitate la foc. 17. diafragme PereŃi interiori neportanŃi cu rol de separare a focului PereŃi exteriori neportanŃi. contravântuiri verticale Pane. Tabel 1. Tipul elementelor crt. Pentru determinarea concentratiei amestecului exploziv se tine seama de scăpările şi degajările de gaze. functie de rolul acestora. Art. 16. ferme. 18. Elementele principale ale construcŃiei. CondiŃii minime pentru încadrarea construcŃiilor in niveluri de stabilitate la foc Nr. şarpanta acoperişurilor fără pod Panouri de invelitoare şi suportul continuu al invelitorii combustibile (in afară de tablă Nivelul de stabilitate la foc II III IV R 120 R 60 R 30 REI 120 EI 30 REI 60 EI 15 REI 30 EI 15 I R 240 REI 240 EI 45 V R 15 REI 15 – 4 EI 15 EI 15 EI 30 la foc exterior R 120 R 60 (R 30) EI 15 E 15 – 5 R 45 (R 30) R 30 R 15 6 7 R 45 (R 30) REI 15 R 30 (R 15) – R 15 – R15 – – – NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 20 . Nivelul de stabilitate la foc al construcŃiei sau al unui compartiment de incendiu este determinat de elementul sau cu cea mai defavorabila incadrare şi se precizeaza obligatoriu in documentatie. de construcŃie 1 Stâlpi 2 3 PereŃi portanŃi. Niveluri de stabilitate la foc Art. cât şi in cazurile accidentale de avarie stabilite prin proiect la instalaŃiile de utilităŃi aferente. trebuie sa îîndeplineasca condiŃiile minime de rezistenŃa la foc pentru încadrarea in nivelul respectiv de stabilitate la foc conform tabelului 1.Art. Art. contravântuiri orizontale. sunt precizate in tabelul 1. atât in timpul desfăşurării normale a activităŃii. acoperişuri terasă. planşee.. vapori sau praf. pereŃi cortină Grinzi.

Notă: invelitoarea din tablă peste care se montează termo şi hiroizolaŃia are rezistenŃa la foc mai mică de REI 15. care sunt separăte de spaŃiile cu densităŃi ale sarcinii termice mai mari de 420 Mj-mp cu elemente rezistente la foc. e) Finisajele interioare şi plafoanele suspendate f) Platformele metalice şi elementele metalice care nu fac parte din structura de rezistenŃa a construcŃiei. cu pod. a celor care adăpostesc persoane care nu se pot evacua singure. invelitoarea din tablă peste termoizolaŃie are rezistenŃa la foc determinată prin incercări şi inscrisă in agremenlele respective c) luminatoarele şi cupolele dispuse pe acoperiş. montate deasupra unui suport A1 sau A2-s1. dacă nu sunt separăte.d0. iar golurile acestuia sunt protejate prin elemente de inchidere rezistente la foc minimum EI 30 . 19. La încadrarea in nivelul de stabilitate la foc a construcŃiei. structura de rezistenŃă trebuie termoprotejată iar invelitoarea va respecta condiŃiile din tab 1. dacă sunt realizate cu structuri din materiale clasa de reacŃie la foc A1 sau A2s1. precum şi luminatoarele indiferent de arie. a se vedea SR EN 13501:2005. foarte înalte. rezistenŃe mai mari de REI 180. NOTA 3 – Atunci când pereŃii. trebuie să aibă din condiŃii de separăre. cu excepŃia clădirilor înalte. nu se iau in considerăre următoarele: a) Sarpanta şi suportul invelitorii construcŃiilor de nivelul II sau III. daca planseul spre pod nu este suspendat de sarpanta acoperisului. nu depăşeşte 25% din aria spaŃiului închis in care sunt dispuse. b) Invelitoarea acoperisurilor de orice fel. etc. stâlpii şi diafragmele vor avea cel puŃin aceiaşi rezistenŃă la foc cu pereŃii Art. REI. in caz contrar se evaluează conform şarpantelor d) Panourile despărŃitoare fără rol de limitare a propagarii incendiilor. a căror arie insumată (in proiecŃie orizontală). verandelor. rezistent la foc conform condiŃiilor din tabelul 1.d0 continuu. EI. incombustibile sau din produse B-s1d0.goală) NOTA 1 – Pentru şimbolurile R. pridvoarelor. Bs1d0. bowindourilor. a celor cu săli aglomerate. incluşiv termoizolatia şi hidroizolatia. serelor. windfangurilor. g) Elementele construcŃive ale marchizelor. şi/sau vitrări din materiale clasa de reacŃie la foc A1. REI – sunt satisfăcute toate criteriile (capacitate portantă. B-s2d0. incluşiv cele prevăzute cu geam ori cu plasă de sârmă. C-s1d0 sau C-s2d0. etanşeitate la foc. A2-s1d0. B-s2d0. izolare termică) R – este satisfăcut numai criteriul de capacitate portantă EI – sunt satisfăcute numai criteriile de etanşeitate la foc şi cel de izolare termică NOTA 2 _ Cifrele din paranteză corespund clădirilor şi compartimentelor in care sarcina termică nu depăşeşte 840 Mj/m2. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 21 .

22.de la lit. se amplaseaza comasate sau grupate. de productie şi/sau depozitare. cu arii maxime construite (Ac) admise in functie de destinaŃie. cel mult până la 15 minute. categoria de importanŃă a clădirii. a temperaturii critice care rezultă din încărcare şi rol în structură. (1) In construcŃiile parter precum şi a celor cu înălŃimea sub 8 m. pereŃilor. Art. se amplaseaza astfel încât sa nu permită propagarea incendiilor dela una la alta o perioada de timp normata sau. planşeelor şi scărilor. g) Art. 21. de nivelul de stabilitate la foc cel mai dezavantajos dintre cele ale construcŃiilor comasate. conşiderându-se că structura indeplineste condiŃiile pentru nivelul II de stabilitate la foc. 22. 20.c). (2) La clădiri cu săli aglomerate. in cazul prabuşirii. se vor avea in vedere rolul fiecărui element in asigurarea stabilităŃii construcŃiei. luând in calcul suma ariilor construite la sol). f) şi . se admite utilizarea structurilor metalice neprotejate sau partial protejate şi reducerea diferenŃiată a rezistentei la foc a stalpilor. sa nu afecteze obiectele invecinate. prin respectarea distanŃelor NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 22 . precum şi urmările posibile ale prăbuşirii construcŃiei datorită acŃiunii focului. Art. a numărului de feŃe care pot fi expuse la foc. 23. în care densitatea sarcinii termice nu depăşeşte 420 MJ/m2 şi materialele combustibile sunt astfel distribuite încât să nu pericliteze stabilitatea construcŃiei prin încălzirea locală a unor elemente de construcŃie in timpul incendiului. a rezistenŃei la foc necesară. in conformitate cu prevederile Eurocodului 3 – foc (SR EN 1993-1-2) SECłIUNEA II AMPLASAREA CONSTRUCłIILOR ŞI CONFORMAREA LOR LA FOC Amplasare Art.. de riscul de incendiu. (2) ProtecŃia fiecărui element metalic se va calcula cu luarea in considerăre a nivelului de incărcare a elementului. ConstrucŃiile independente precum şi gruparile sau comasarile de construcŃii conform art. ConstrucŃiile supraterane civile. a factorului de secŃiune (masivitate). (1) La utilizarea structurilor metalice neprotejate sau protejate partial diferenŃiat.NOTA: la stabilirea sarcinii termice se iau in considerăre toate elementele portante sau neportante combustibile. nu se aplică prevederile paragrafului (1). numărul de persoane. in limitele unor compartimente de incendiu specifice. de inălŃimea clădirii celei mai înalte. d). e).

Pentru construcŃiile de productie sau depozitare de risc foarte mare de incendiu. NOTA 2. ConstrucŃiile in ansamblu şi elementele de construcŃii ale acestora vor fi astfel alcătuite şi conformate încât sa nu favorizeze propagarea focului şi a fumului. se majoreaza cu 50%. fără a fi mai mici de 12. dar minimum REI 180 şi după caz.V 5 6 8 7 8 10 9 10 12 Nivelul de stabilitate la foc I . se separă intre ele cu pereŃi şi planşee corespunzatoare destinatiilor. 25. se prevad elemente despartitoare antifoc din produse A1. rezistente la explozie (cu exceptările Art. se admite ca in locul pereŃilor antifoc să se prevadă pereŃi rezistenŃi la foc REI 60 cu ferestre EW 30 pe maximum 10% din suprafaŃa peretelui.II III IV .V NOTA: 1. ConstrucŃiile cu destinaŃii sau funcŃiuni diferite. 23 ). rezistente la foc corespunzator desităŃii sarcinii termice. (incluşiv desităŃii sarcinii termice).II III IV . iar cele cu pericol de explozie la ultimul nivel. Conformare la foc Art. iar intre compartimentele de incendiu. ActivităŃile cu riscuri mari de incendiu se dispun in zone distincte ale construcŃiei.minime de siguranŃă din tabelul 2. DistanŃe de siguranŃă DistanŃe minime de siguranŃă (m) faŃă de construcŃii având nivelul de stabilitate la foc I . 24. riscurilor de incendiu. Art. Tabel 2. La clădirile la care s-au aplicat prevederile art. 26. distanŃele dintre clădiri nu se normează Art.00 m. daca nu sunt asigurate distanŃele de siguranŃă. In cazuri justificate tehnic. distanŃele de siguranŃă se menŃin pentru nivelul IV – V de stabilitate la foc NOTA 4. ori compartimentandu-se prin pereŃi antifoc alcătuiti corespunzator desităŃii sarcinii termice celei mai mari. când distanŃele posibile a fi realizate sunt cu cel mult 25% mai mici. NOTA 3. 20(1) de reducere a condiŃiilor de rezistenŃă la foc. In cadrul unui compartiment de incendiu. Atunci când aceasta NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 23 . distanŃele de siguranŃă faŃă de clădiri cu alte riscuri de incendiu. grupate sau comasate in cadrul unui compartiment de incendiu.

00 m pe orizontala. prin pereŃi şi planşee rezistente la foc. Art.dispunere nu este posibilă tehnic sau funcŃional se iau măsurile de protectie şi compartimentare necesare. vor avea functiunile dispuse in zone distincte şi prevăzute cu elemente de separăre corespunzatoare riscurilor de incendiu. FuncŃiunile diferite dintr-o construcŃie.00 m pe verticala şi 6. 30. se alcătuiesc şi realizeaza astfel încât sa nu favorizeze aparitia şi propagarea incendiilor. Prin dispunerea raŃională a functiunilor in construcŃie şi asigurarea masurilor de protectie corespunzatoare. 31. SECłIUNEA III ALCĂTUIRI CONSTRUCłIVE Dispozitii generale Art. Intreruperile se pot executa din acelaşi material/produs ca şi elementul. Art. se separă cu elemente de construcŃii verticale şi orizontale rezistente la foc. Art. ConstrucŃiile cu functiuni mixte (civile. 33.). se va urmari eliminarea posibilitatilor de propagare usoara a fumului şi a focului in interiorul şi in afara compartimentelor in care s-a produs incendiul. ale căror goluri funional necesare vor fi protejate corespunzător. 27. Art. astfel alcătuite şi dimenşionate încât să nu pună in pericol viaŃa utilizatorilor şi a echipelor de intervenŃie pe un timp determinat de cea mai mică rezistenŃă la foc a elementelor căilor de evacuare. precum şi protejarea faŃă de actiunea unui incendiu din vecinatate. se realizeaza compartimente de incendiu. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 24 . eventualele goluri interioare ale acestora vor fi intrerupte. Pentru limitarea propagarii fumului şi focului in construcŃii. 28. de productie şi/sau depozitare). (2) Golurile din elementele combustibile verticale nu trebuie sa comunice cu cele din elementele combustibile orizontale. Art. şi 5. Art. ConstrucŃiile şi elementele de construcŃii in general.4. (1) Se recomandă ca elementele de construcŃie combustibile sa nu aiba goluri interioare. 29. 32. Ariile construite admise pentru compartimente de incendiu ale construcŃiilor civile. iar in interiorul acestor compartimente se recomanda prevederea elementelor de separăre rezistente la foc. sunt precizate diferentiat in normativ corespunzator nivelului de stabilitate la foc şi destinaŃiei construcŃiei respective (Tabelele . la cel mult 3.

EI 30 (b→a) ori EI 30 (a↔b). conform SR EN 13501-2 şi → → EN 1364-2.d0 etanşe la foc E 30.(3) Intreruperea continuitatii golurilor orizontale se realizeaza obligatoriu in dreptul pereŃilor despărŃitori iar a celor verticale in dreptul planşeelor. Intreruperea continuitatii golurilor interioare este obligatorie şi la placarile combustibile ale pereŃilor şi tavanelor. prin perdele de apă. prin sisteme cu produse incombustibile de minimum 1 m lăŃime . B-s1. prin diafragme din produse A1. Art. 35. trebuie sa aibe continuitatea intreruptă. dispuse la maximum 25 m pe doua directii perpendiculare. plafoanele suspendate trebuie să aibă rezistenŃa la foc mai bună sau cel puŃin EI 30 (a→b). gratar sau altele similare) precum şi in cazul protejării cu instalaŃii de tip sprinkler a spaŃiului dintre plafon şi planşeu (2) Elemente de sustinere ale plafoanelor suspendate vor fi rezistente la foc R 30 (incluşiv prin incărcarea acestora sub 30% din capacitatea portantă). (3) Pe căile de evacuare. dilatare sau seismice ale construcŃiilor. Produsele utilizate pentru învelirea acoperişurilor vor fi corespunzătoare caracteristicilor clasei BROOF (t1) sau vor fi conforme Deciziei 2000/553/CE din 6 septembrie 2000 de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului privind performanŃa învelitorilor de acoperiş în cazul expunerii la un incendiu exterior Plafoane suspendate Art. dar nu se refera la canalele de ventilare. cel putin la limita pereŃilor încăperii şi in dreptul rosturilor de tasare-dilatare ale construcŃiei. trebuie sa se intrerupa cel putin in dreptul rosturilor de tasare. (1) La plafoanele combustibile sau incombustibile suspendate de planşee.d0. continuitatea golului dintre plafon şi planseu se intrerupe. Galerii. fagure. canale NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 25 .60 m. lamelar. la spatiul de deasupra tavanelor suspendate cu rol de ventilare precum şi la spaŃiile din podul clădirilor. 36. 34. Sunt exceptate plafoanele suspendate care nu sunt pline (de tip perforat. Continuitatea componentelor combustibile ale acoperisurilor fara pod. incăperi cu public (colective) şi bucătării colective. sau. A2-s1.34 bis. Plafoanele suspendate combustibile (care un se incadrează in produse A1. A2 sau B). Intreruperile se realizeaza prin fâşii incombustibile sau spaŃii libere in planul plafonului. Art. de minimum 0. Invelitorile acoperişurilor Art. care să limiteze propagarea arderii.

al caror amestec poate produce explozie sau incendiu. iar trapele şi uşile de vizitare vor fi cel puŃin A1. 279.d0. 42. Art.d0). vor fi executate din produse A1 cu rezistenŃa la foc corespunzătoare nivelului de stabilitate la foc a construcŃiei (compartimentului) respectiv.d0 minimum EI 30 iar. 37.Art. Art. 41. precum şi trapele şi uşile de vizitare practicate in pereŃii acestora. Articol eliminat (se va renumerota) Coşuri. Art. sau A2-s1. la trecerea lor prin pereŃi şi planşee. Galeriile şi canalele închise. pereŃii tuturor ghenelor verticale şi orizontale pentru conducte şi cabluri. tuburi NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 26 . golurile se pot proteja cu perdele de apă. trapele şi uşile de vizitare sunt cel puŃin A1. care trec pe deasupra construcŃiilor.d0. A2-s1. La trecerea canalelor. ghenele vor avea închise spaŃiile dintre conducte sau cabluri. (1) La intrarea in construcŃii a galeriilor. (2) Fac exceptie estacadele. 39. golurile din jurul acestora se vor etanşa cu alcătuiri din produse A1.) Art. iar in cazuri justificate in care condiŃiile tehnice sau functionale nu permit montarea acestora. A2. Galeriile. nu este admisă. cu aceiaşi rezistenŃă la foc cu cea a peretelui/planşeului traversat. canal sau estacada a unor conducte ori sisteme de transport pentru lichide sau gaze. conductelor sau cablurilor prin pereŃi şi planşee antifoc sau cu rol de limitare a propagătii focului. se vor lua masuri de protectie a golurilor in functie de natura materialelor din care sunt executate. vor avea asigurate posibilitati de evacuare a fumului. A2s1. 40.d0. precum şi cele destinate transportarii substantelor combustibile. (1) In construcŃiile de nivelul IV-V de stabilitate la foc. 43. galeriile şi canalele deschise realizate din elemente A1. prin care se transporta materiale incombustibile.d0 rezistenŃi la foc EI 30. de destinatia spaŃiilor spre care acced şi de rolul de protectie la foc al peretelui traversat. canalele şi estacadele care constituie cai de evacuare a persoanelor. Montarea in aceeaşi galerie. Art. Bs1. A2-s1. cu elemente şi produse A1. prin care se transporta materialele combustibile sau contin materiale ori elemente combustibile. A2. rezistenŃi la foc minim EI 15 La construcŃiile de nivelul de stabilitate la foc I…III. pereŃii ghenelor vor fi cel puŃin A1. EI-1 30C. (2) La clădirile înalte sau foarte înalte se vor respecta prevederile specifice (art. Atunci când normativul nu impune masuri de protectie speciale. trebuie să fie A1. EI-1 30C. estacadelor şi a canalelor de orice fel. Art. A2-s1. 38. şi a celor transportate. vor fi prevăzute uşi E 15. la care protejarea golurilor este obligatorie numai când traversează pereŃi antifoc.

se separă de restul construcŃiei prin elemente A1. 46. Coşurile de fum (sau de ventilare) şi sobele. aparate. sau pin incăpere separăta de restul construcŃiei şi de casa scarii prin pereŃi A1. etc. Art. 48. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 27 . 48 (1) (4) Pentru ascensoarele la care echipamentele sunt amplasate intr-o incăpere separătă de puŃul ascensorului.Art. (3) Pentru ascensoarele de persoane inglobate in case de scari sau amplasate in atriumuri ori dispuse in exteriorul construcŃiilor. 45. 47. sau prin sistem mecanic. 44.289) (2) Sunt exceptate ascensoarele panoramice. incluşiv încăperile pentru masinile aferente acestora. dispozitive.. In cazuri justificate functional. galerii sau pasarele deschise. La clădirile înalte şi foarte înalte se respectă prevederile specifice (art. B. executa şi izoleaza faŃă de elementele combustibile ale construcŃiei conform reglementarilor tehnice in acest domeniu. rezistenti la foc minimum EI 60 şi uşi E 30 C. precum şi cele pentru acces la platforme. B) şi izolate faŃă de elementele şi materialele combustibile alaturate. A2. Accesul la acestă incăpere se asigură cu chei sau card amplasate in apropierea incăperii. astfel încât sa nu conduca la incendii datorita transmiterii caldurii sau a scaparilor de gaze fierbinti.284. A2. A2. iar accesul din construcŃie la acestea se asigura. balcoane). (1) Puturile ascensoarelor şi in general ale sistemelor de transport pe verticală. prin exterior (logii. dar nu mai putin de EI 60 pentru pereŃi şi planşee. se alcătuiesc. Hotele de captare a degajarilor de caldura ale unor echipamente. Art. Elementele de construcŃie care separă de restul construcŃiei camereled de pubele şi crematoriile pentru gunoi. nu este obligatorie separărea de restul construcŃiei prin elemente rezistente la foc conform prevederilor art. de regula. Tuburile pentru gunoi vor fi realizate din materiale A1. vor fi realizate din materiale A1.. minimum 1% din arie. şi tubulatura acestora. acestea pot fi C). Art. scântei. tipului de clădire şi destinaŃiei. A2.. cu rezistenŃa la foc corespunzatoare nivelului de stabilitate la foc. etc. Ascensoare Art. flăcări. vor fi realizate din materiale A1 rezistente la foc minimum EI 60 şi uşi rezistente la foc minimum EI 30. pereŃii incăperii trebuie să fie EI 60 iar uşa de comunicare cu restul construcŃiei trebuie să fie EI1 30. Camerele şi crematoriile vor avea asigurata evacuarea fumului in exterior prin tiraj naturalorganizat. (5) Ansamblul puŃului liftului şi incăperii echipamentelor trebuie prevăzut cu ventilare naturală cu introducere de aer din exteriorul ansamblului lift/incăpere.

Dispozitivele pentru deschiderea uşilor vor rămâne active.Asensoarele mici de materiale. Uşile vor rămâne deschise cel puŃin 15 secunde pentru evacuarea utilizatorilor. electrice sau hidraulice (de tip monte charge) se separă cu pereŃi rezistenŃi la foc EI 60 iar uşile de serviciu vor fi EI 30. (7) Dacă imobilul este prevăzut cu sisteme de detectare a incendiului ascensoarele vor fi comandate pentru a ajunge la nivelurile de evacuare in cazul detectării incendiului in exteriorul liftului. cu modificările şi completările ulterioare. Incăperea tampon va avea minimum 6 m2 NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 28 . astfel de manevre fiind prioritare faŃă de alte comenzi. (6) Pentru ascensoarele la care echipamentele sunt in puŃul liftului. se admite separărea ascensorului de pompieri de celelalte cu un perete rezistent la foc EI 120 In casele de scari de evacuare nu este admisă amplasarea ascensoarelor pentru materiale. (8). 49. In acest caz. iar dacă se amplasează in acelaşi puŃ cu alte ascensoare. care vor comanda aducerea liftului la primul nivel practic posibil şi să nu mai primească alte comenzi. (1) In conformitate cu Directiva 95/16/CE. ascensoarele pentru pompieri vor îndeplini cerinŃele minime de performanŃă prevăzute in aliniatele următoare. respectiv incăperii echipamentelor Dacă puŃul liftului şi incăperea echipamentelor sunt ventilate prin deschideri amplasate la partea superioară a puŃului liftului. transpusă în legislaŃia naŃională prin Hotărârea Guvernului nr. precum şi a oricarui sistem de transport de materiale pe verticala (3) Se admite includerea lifturilor panoramice exterioare clădirii in categoria ascensoarelor de intervenŃie in caz de incendiu. separăre şi funcŃionare a lifturilor panoramice respective 5 CerinŃe de securitate şi/sau măsuri de prevenire (4) –Ascensoarele de pompieri la clădirile înalte şi foarte înalte se protejează cu uşi rezistente la foc minimum EI 120-C şi prin incăpere tampon in suprapreşiune in faŃa uşii de palier. Uşile vor rămâne deschise pentru cel puŃin 15 secunde pentru evacuarea utilizatorilor. suprafeŃele deschiderilor de ventilare trebuie să fie pentru fiecare de minimum 1% din suprafaŃă orizontală a puŃului liftului.439/2003 privind stabilirea condiŃiilor de introducere pe piaŃă a ascensoarelor. deschiderile de ventilare trebuie să fie de minimum 4% din suprafaŃă orizontală a puŃului liftului. o alarmă acustică va alarma utilizatorii liftului că trebuie să se evacueze la oprirea liftului. astfel de manevre fiind prioritare faŃă de alte comenzi. Ascensoare de de interventie in caz de incendiu ( de pompieri) Art. este obligatorie prevederea sistemelor de detectare a incendiului. in cazul asigurării condiŃiilor corespunzătoare de alcătuire. Dispozitivele pentru deschiderea uşilor vor rămâne active.PereŃii puŃurilor ascensoarelor de pompieri vor fi REI 120 când acestea sunt amplasate singure in puŃ. pe care trebuie să le îndeplinească ascensoarele de pompieri cu care se echipează construcŃiile: (2).Dacă puŃul liftului şi incăperea echipamentelor sunt ventilate independent. Ascensoarele vor putea fi repuse in funcŃiune numai de persoane autorizate pentru această activităte. prevăzută cu uşi EI 60-C.

nesituate în spaŃiul tampon. pentru a transporta tărgi sau paturi sau este un ascensor care are o cabină cu două accese. (5) Ascensoarele de pompieri panoramice vor fi protejate la incendiu exterior. atunci puŃul comun trebuie să îndeplinească cerinŃele de rezistenŃă la foc ale puŃurilor ascensoarelor de pompieri. lăŃimea minimă a pasajului liber al uşii de cabină trebuie să fie de 800 mm cu o sarcină nominală de 630 kg. Acest nivel de rezistenŃă la foc se aplică de asemenea uşilor spaŃiilor tampon şi camerei maşinilor (pereŃi şi uşi). PorŃiunile de perete adiacente acestor ascensoare vor fi EI 120 pe o lăŃime de 3 m de fiecare parte a ascensorului panoramic de pompieri. astfel încât pompierii să poată determina localizarea cabinei pentru acordarea ajutorului. Dacă nu există un perete intermediar care să împiedice propagarea focului pentru a separa ascensorul de pompieri de celelalte ascensoare într-un puŃ comun atunci toate ascensoarele şi echipamentele lor electrice trebuie să aibă aceeaşi protecŃie împotriva incendiului ca ascensorul de pompieri pentru a exista siguranŃa unei funcŃionări corecte a acestuia din urmă. Dacă ascensorul de pompieri este destinat a fi utilizat pentru evacuare . b) toate celelalte componente electrice sau electronice ale unui ascensor de pompieri. inclusiv uşile de acces şi spaŃiile tampon. Ascensoarele de pompieri panoramice vor avea o autonomie de funcŃionare pe timp de 120 min în condiŃii de incendiu. ( 7) Ascensorul trebuie proiectat astfel încât pentru a funcŃiona corect în următoarele condiŃii: a) dispozitivele electrice/electronice de comandă la paliere şi semnalizările acestora trebuie să funcŃioneze într-un domeniu de temperaturi ambiante cuprinse între 0 ºC la 65 ºC pentru o perioadă de timp egală cu cea cerută de stâlpilor structurii (de exemplu 3 h). toate uşile de palier care nu sunt destinate să fie utilizate de pompieri trebuie protejate EI pentru o durată egală cu cea a pereŃilor puŃului. atunci sarcina nominală minimă trebuie să fie de 1000 kg şi dimensiunile NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 29 . d} Dacă un ascensor de pompieri are o cabină cu două accese. ascensorul de pompieri este utilizat sub controlul direct al pompierilor. pe o perioadă de timp egală cu cea cerută pentru stâlpii structurii. PuŃurile ascensoarelor panoramice vor îndeplini pe porŃiunea adiacentă sau semiînglobată în clădire condiŃiile pentru puŃurile ascensoarelor de pompieri. g) Dimensiunile cabinei ascensorului de pompieri trebuie să fie de minimum 1100 mm lăŃime şi 1400 mm adâncime. e) Cablurile de alimentare electrică primare şi secundare ale ascensorului de pompieri trebuie protejate împotriva incendiului şi separate unele de altele şi de f) Un ascensor de pompieri trebuie să deservească toate nivelurile clădirii. c) funcŃionarea corectă a comenzii ascensorului trebuie de asemenea asigurată în situaŃia în care camera maşinilor şi puŃul sunt pline de fum. Dacă mai sunt şi alte ascensoare în acelaşi puŃ de ascensor. de exemplu acolo unde este blocată cabina. trebuie proiectate pentru a funcŃiona corect într-un domeniu de temperaturi ambiante cuprinse între 0 ºC şi 40 ºC. (6) În caz de incendiu..

exceptând ascensorul de 630 kg la care trapa poate să măsoare cel puŃin 0.4 m. scări de frânghie.7 m. b) Echipamentul situat în spaŃiul maşinilor din exteriorul puŃului şi din fundul puŃului trebuie protejat împotriva disfuncŃionalităŃilor provocate de apă. Fiecare treaptă sau bridă trebuie să poată suporta o sarcină de 1200 N. sisteme de funii de securitate. de asemenea 0. Art 50 (1) ProtecŃia echipamentului electric al ascensorului de pompieri împotriva apei. trebuie protejat împotriva picăturilor şi stropilor de apă sau trebuie echipat cu carcase cu o protecŃie de cel puŃin IP X3 conform SR EN 60529:1991.5. Se vor respecta următoarele prevederi: a) Echipamentul electric din puŃul ascensorului de pompieri şi de pe cabină situat până la 1.5 m x 0. aşa cum este definit în ISO 4190-1 A se vedea. Mijloacele de salvare trebuie să permită accesul în deplină securitate la tavanul cabinei. DistanŃa minimă dintre bride şi peretele vertical trebuie să fie de cel puŃin 0. CombinaŃia dintre scara portabilă şi mărimea şi amplasarea trapei de salvare trebuie să permită ieşirea pompierilor. Punctele de deschidere ale trapei trebuie să poată fi identificate în mod clar din interiorul cabinei.5.0 m de un perete care în care se află o uşă de palier. . acestea trebuie să fie conform SR EN 131 şi astfel dispuse încât să poată fi desfăşurate în deplină securitate.0 m de planşeul dela baza puŃului trebuie să aibă un grad de protecŃie de IP 67. Accesul din interiorul cabinei prin trapă nu trebuie obstrucŃionat de un obstacol permanent.5 m deasupra nivelului admisibil de apă din fundul puŃului. Dacă sunt utilizate scări portabile.(15) (8) Ascensorul de pompieri trebuie să ajungă la nivelul cel mai îndepărtat de nivelul de acces al pompierilor în maximum 60 s după închiderea uşilor. aceasta trebuie echipată cu mijloace de acces care să permită deschiderea completă a trapei de salvare dinspre interior. scări portabile.cabinei de 1100 mm lăŃime şi 2100 mm adâncime. situate la mai mult de 0.75 m de pragul uşii de palier superior. Soclurile prizelor de curent şi lampa cea mai de jos pentru iluminatul puŃului trebuie să se afle la cel puŃin 0. Întregul echipament electric situat la mai puŃin de 1. A se vedea de asemenea 0. acesta trebuie să se deschidă uşor sau desface fără a utiliza scule speciale.5 m. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 30 . c) Pentru salvarea din interiorul cabinei. b) Pentru salvare dinspre exteriorul cabinei se vor prevedea mijloace de salvare cum ar fi: scări fixe. (2) Salvarea pompierilor blocaŃi în cabina ascensorului a) In acoperişul cabinei se va prevedea o trapă de salvare cu dimensiunile minime de 0. d) Trebuie prevăzute mijloace pentru a împiedica ca nivelul apei din fundul puŃului să ajungă la orice echipament care ar putea crea o disfuncŃionalitate ascensorului de pompieri. ca de exemplu trepte sau bride corespunzătoare cu o înălŃime maximă între ele de 0. indiferent de distanŃa dintre acesta şi pragul uşii de palier cel mai apropiat.4 m x 0. Dacă există un plafon suspendat. c) PuŃul trebuie echipat cu mijloace corespunzătoare pentru ca nivelul apei să nu urce deasupra nivelului tampoanelor complet comprimate ale cabinei. Trebuie asigurate puncte de fixare sigure în apropierea fiecărui palier pentru mijloacele de salvare.1 m.

Dacă nu se poate instala o astfel de scară pe cabină. aceasta trebuie ataşată în exteriorul cabinei. Scara portabilă. conducte hidraulice) dintre spaŃiul în care este amplasată maşina ascensorului şi puŃ trebuie de asemenea protejatela foc (5) Sistemul de comandă. Oricare spaŃiu în care se află maşina ascensorului şi echipamentul asociat trebuie să fie executat cu cel puŃin cu acelaşi grad de protecŃie împotriva incendiului ca şi puŃul ascensorului.1. Comanda comutatorului pentru pompieri trebuie să se facă cu ajutorul cheii de deszăvorâre de urgenŃă. a) Un comutator pentru pompieri trebuie amplasat la palierul prevăzut ca nivel de acces pentru pompieri.2 din SR EN 81-1:1998 şi SR EN 81-2:1998 trebuie să asigure că ascensorul nu se poate deplasa atunci când scara a fost scoasă din locul ei de păstrare. spaŃiul respectiv trebuie protejat pentru a avea cel puŃin aceeaşi rezistenŃă la foc cu a puŃului. Trebuie să se utilizeze uşi de cabină şi uşi de paliere cuplate cu manevrare automată.O diagramă simplă sau un simbol trebuie să fie în puŃ la fiecare acces în apropierea dispozitivului de zăvorâre care să indice clar cum se deszăvorăşte uşa de palier. O comandă exterioară suplimentară sau o intrare nu poate fi utilizată decât pentru aducerea în mod automat a ascensorului de pompieri la nivelul de acces al acestora şi staŃionarea la acest nivel cu uşile deschise. Atunci când amplasarea maşinii este în exteriorul puŃului. dispozitivul de zăvorâre al uşii de palier de la nivelul imediat superior să poată fi atins. locul de amplasare a acesteia trebuie astfel ales încât să se evite pericolul de dezechilibrare datorat unei împiedicări de aceasta în timpul operaŃiilor normale de mentenanŃă. Llungimea minimă a scării portabile trebuie să fie astfel încât atunci când ascensorul este oprit în faŃa unei uşi de palier. (3) U i de cabin i de palier. Comutatorul pentru pompieri trebuie comutat pe poziŃia "1" pentru a completa comanda fazei 1 de chemare prioritară pentru ascensorul de pompieri b) Pe timpul funcŃionării comutatorului pentru pompieri toate dispozitivele de securitate (electrice şi mecanice) ale ascensorului trebuie să rămână în funcŃiune în afară de dispozitivele de deschidere a uşilor menŃionate în fazele 1 (de chemare prioritară pentru ascensorul de pompieri) şi 2 (de utilizare a ascensorului sub controlul pompierilor) c) Comutatorul pentru pompieri nu trebuie să aibă prioritate faŃă de comanda pentru operaŃia de inspecŃie fată de dispozitivele de oprire şi de comanda pentru aducerea la rampă NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 31 . Un dispozitiv electric de securitate conform 14. atunci trebuie instalată o scară fixă pe puŃ. d) Dacă este prevăzută o scară portabilă rigidă pentru salvare. Comutatorul trebuie să fie montat la o distanŃă orizontală de cel mult 2 m de ascensorul de pompieri şi la o înălŃime cuprinsă între 1. Toate instalaŃiile (cabluri. În poziŃia 1 este activată funcŃionarea pentru pompieri.1 m de la nivelul palierului.8 m şi 2. (4) Maşina ascensorului şi aparatură asociată. Acesta trebuie marcat cu pictograma "ascensor de pompieri" . Comutatorul trebuie să fie bistabil şi poziŃiile trebuie marcate clar "1" şi "0".

trebuie scoase din funcŃiune.6 trebuie să sune la acŃionarea fazei 1.(de chemare prioritară pentru ascensorul de pompieri) f) Faza 1 . • un ascensor de pompieri care trece de nivelul de acces al pompierilor trebuie să facă o oprire normală la cel mai apropiat palier. iar semnalul sonor încetează atunci când uşile sunt complet închise. descris la 5. • după sosirea la nivelul de acces al pompierilor. rereglat la 55 dB(A) şi trebuie să fie distinct de celelalte avertizoare sonore ale ascensorului. O avarie electrică la un ascensor care este în acelaşi grup cu ascensorul de pompieri nu trebuie să afecteze funcŃionarea ascensorului de pompieri. e) Pentru a se asigura că pompierii nu întârzie în mod nejustificat la luarea sub control a ascensorului acesta trebuie echipat cu un semnal sonor care trebuie să se audă în cabină atunci când uşile rămân deschise mai mult de 2 min. funcŃionarea ascensorului nu trebuie să fie afectată de o disfuncŃionare electrică de apel de la paliere sau de alte elemente ale sistemului de comandă situate în exteriorul puŃului scensorului. acesta trebuie pus în funcŃiune. • butoanele de deschidere a uşilor şi de alarmă trebuie să rămână în stare de funcŃionare. fără să deschidă uşile apoi să se întoarcă la nivelul de acces al pompierilor. dacă ascensorul este activat pentru comanda pentru operaŃia de inspecŃie. După acest timp uşile încep să se închidă cu o forŃă redusă. ascensorul de pompieri trebuie rămână oprit cu uşile de palier şi cabină deschise. • iluminatul puŃului şi al camerei maşinilor trebuie să se aprindă automat la acŃionarea comutatorului pentru pompieri. Acest dispozitiv trebuie să funcŃioneze doar în faza 1. semnalul trebuie • anulat atunci când ascensorul de pompieri nu este pe comanda pentru operaŃia de inspecŃie. • ascensorul de pompieri trebuie să funcŃioneze independent de celelalte ascensoare din grup. Această iniŃiere trebuie să asigure următoarele: • butoanele de comandă de la paliere şi din cabina ascensorului de pompieri trebuie scoase din funcŃiune iar comenzile înregistrate trebuie anulate. • dispozitivele de redeschidere a uşilor ascensoarelor de pompieri care ar putea fi afectate de fum şi căldură şi care pot împiedica închiderea uşilor.8. • sistemul de comunicare pentru pompieri.Chemare prioritară pentru ascensorul de pompieri Această fază poate fi iniŃiată manual sau automat. • dacă există interfon.12 trebuie să fie în funcŃiune. g) Faza 2 . • semnalul sonor de la 5.d) În regimul de funcŃionare pentru pompieri. Avertizorul sonor trebuie să aibă un nivel acustic reglabil între 35 dB(A) şi 65 dB(A).Utilizarea ascensorului sub controlul pompierilor NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 32 .

dacă butonul "deschidere uşi" din cabină este eliberat înainte ca uşile să se deschidă complet. comanda precedentă trebuie anulată.A2 rezistenti la foc.5 cm grosime Cs1. 52. Finisaje Art. • dispozitivele de redeschidere a uşilor şi butonul de redeschidere a uşilor (cu excepŃia celor definite la Faza 1 alin 3) trebuie să rămână în funcŃiune ca în faza 1. nu trebuie să fie posibilă o comandă de deschidere a uşilor decât prin apăsarea continuă a butonului "deschidere uşi" din cabină. • dacă cabina este echipată cu un comutator pentru pompieri cu cheie suplimentară.d0. • înregistrarea unei comenzi de trimitere din cabină trebuie să provoace deplasarea cabinei ascensorului. Se admit pardoseli din lemn CFLs1. A1. • în timpul deplasării cabinei trebuie să fie posibil să se înregistreze o nouă comandă din cabină. se vor lua masurile corespunzatoare de protectie. acesta trebuie marcat cu o pictogramă.d0 care vor fi lipite pe suport A1. comenzile trebuie să se facă doar de la cutia de comandă a pompierilor amplasată în cabină şi trebuie să asigure următoarele: • dacă faza 1 a fost acŃionată de un semnal exterior.l cabina trebuie să se îndrepte în timpul cel mai scurt spre noul nivel înregistrat. aceasta nu se aplică dacă cabina este echipată cu un comutator pentru pompieri aşa cum este definit la punctul h) de mai jos. iar oprirea la nivelul ales trebuie să se facă cu uşile închise. iar poziŃiile "0" şi "1" trebuie indicate clar.După ce ascensorul de pompieri s-a oprit la nivelul de acces al pompierilor cu uşile deschise. • dacă cabina staŃionează la un nivel.d0. A2s1d0) sau B-s1. cum sunt: tratare cu substante ignifuge. ascensorul de pompieri nu trebuie să funcŃioneze până când comutatorul pentru pompieri nu este acŃionat. intreruperi locale ale continuitatii materialelor combustibile. • nu trebuie să fie posibil să se înregistreze decât câte o singură comandă. Art. 51. A2-s1. cheia nu trebuie să poată fi scoasă decât în poziŃia "0". DFL-s1 şi mochete de maximum 2 cm grosime CFL-s1. uşile trebuie să se • reînchidă automat. când uşile sunt complet deschise. prevederea NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 33 . La placarea cu materiale combustibile a pereŃilor A1. Se admit şi finisajele din folii de max. acestea trebuie să rămână astfel până ce se înregistrează o nouă comandă din cabină. Finisajul pe caile de evacuare a persoanelor trebuie să fie. 0. • ascensorul de pompieri trebuie retrimis la nivelul de acces al pompierilor prin trecerea comutatorul pentru pompieri de pe poziŃia 1 pe poziŃia 0 (timp de maximum 5 sec) şi apoi înapoi pe poziŃia 1 pentru a repeta faza 1.

(4) pentru termoizolaŃiile termoizolaŃiile combustibile cu grosimea mai mare de 10 cm. A2-s1. PereŃii cortina vor fi astfel proiectati. atat prin exteriorul construcŃiei (pe faŃăda). conform prevederilor reglementarilor tehnice. Art. precum şi finisajele combustibile. Art.d0 (5) pentru clădiri cu mai puŃin de 5 niveluri supraterane şi maximum 20 m inălŃime totală (până la coamă). nu vor crea goluri cu adancimea mai mare de 20 cm faŃă de acestia (2) tratamentele termice sau fonice montate pe pereŃi la exterior vor fi executate din produse din clasa de reacŃie la foc A1. Se exceptează cablurile electrice şi cablurile de date PereŃi cortină Art. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 34 .d0. corpuri de iluminat şi in general de orice sursă de incălzire.la clădirile cu mai mult de 20 m inălŃime totală (până la coamă) măsurată faŃă de terenul carosabil adiacent accesibil autospecialelor de interventie ale pompierilor.d0. tratamentele fonice şi termice. termoizolaŃii cu clasa de reacŃie la foc A1 sau A2-s1.. cat şi prin interiorul construcŃiei. inlocuirea acestora cu fâşie continuă (brâu) in dreptul planşeelor de termoizolaŃie cu clasa de reacŃie la foc A1 sau A2-s1.. pardoselile înalte. sau care au mai mult de 5 niveluri supraterane.d2 sau mai bună.d0 .C şi cel mult s2. (2) Pe căile de căile de evacuare. PereŃii cortina utilizati la inchiderile perimetrale ale construcŃiilor. spaŃiul de sub pardoseală trebuie să conŃină produse din cel mult clasa C-s1. iar in incintele/incăperile care nu sunt căi de evacuare. alcătuiti şi realizati încât sa intarzie propagarea incendiilor de la un nivel la altul. respectiv cel mult s2. montate pe pereŃi exteriori şi protejate cu tencuieli multistrat.instalatiilor automate de stingere.d0 rezistenti la foc. se vor prevedea deasupra golurilor (ferestre. Art.d0 asigurand rezistenŃa la foc corespunzatoare condiŃiilor de incadrare in nivelul de stabilitate la foc al construcŃiei pentru pereŃi exteriori. d2.. (1) Plafoanele false. vor fi astfel montate sau protejate faŃă de aparate electrice.. termoizolaŃiile combustibile trebuie să fie din clasa de reacŃie la foc cel mult B. 53. 54. măsurată conform alineatului anterior clasa de reacŃie la foc a sistemelor compozite pentru izolarea termică exterioară trebuie să fie cel mult C . (3). respectiv cel mult s2.d0 pe o inălŃime de minim 20 cm şi care sa depăşească golurile cu minim 30 cm de o parte şi de alta. spaŃiile de sub pardoselile suprainălŃate trebuie să se incadreze in clasa de reacŃie la foc B-s1. (1) Finisajele şi tratamentele termice sau fonice combustibile montate pe pereŃi A1 sau A2-s1.. încât să nu fie posibilă aprinderea lor. uşi). 55. 56. se realizeaza din produse şi elemente de construcŃie A1. placările. etc. Se admite ca variantă.

prin care fumul să patrundă in spatele ecranului. structura peretelui cortină poate fi R 15. In cazul soluŃiilor combinate. A2-s1. Atunci când plafoanele false sunt dispuse la limita inferioara a ecranelor.20 m Art. bowindouri). 61. 59. Casele de scări şi ieşirile lor spre exterior se separă faŃă de restul construcŃiei prin pereŃi şi planşee minimum REI 60 la clădirile de nivelul I … III NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 35 . 60.d0. 62. (2) Zona perforată va avea cel puŃin 60 cm adâncime şi va fi delimitată spre interior cu o placă verticală E 30. 57. Art.d0. (1) Pentru intarzierea propagarii fumului şi a focului. in plafoane se vor asigura spaŃii libere (traforuri) cu suprafaŃa de cel puŃin 20% din aria planşeului incăperii. rezistenti la foc minimm REI 90 iar in clădirile de nivelul IV şi respectiv V de stabilitate la foc. pot fi inlocuite de planşee orizontale continui (copertine. rezistenti la explozie. Art. E 30 in dreptul planşeelor. Art. A2. in clădirile de nivelul III de stabilitate la foc sa fie A1. etanse la foc minimum E 30.Art. pentru a conta pe eficienŃa ecranelor. Pentru intarzierea propagarii incendiilor prin exteriorul construcŃiei (pe faŃăda) vitrarile pereŃilor cortina se prevăd cu zone cu înălŃimea de cel putin 1. Ecranele pot fi inlocuite cu instalatie automată cu perdea de apă. din produse A1. sub planşeele de rezistenŃa ale construcŃiei se dispun ecrane continui de cel putin 0. cu rezistenŃa la foc de minimum EI 30 şi respectiv EI 15.50 m înălŃime. balcoane. cât şi alternarea neuniformă de parapeŃi cu copertine de dimenşiunu diferite. PereŃii caselor de scari închise din construcŃiile de nivelul I şi II de stabilitate la foc. 58. PereŃii cortina se ancorează cu elemente din otel cu aceiaşi rezistenŃă la foc cu cea a peretelui cortină. zonele E 30 dintre vitrari. Materialele sau produsele termoizolante utilizate la pereŃii cortina vor fi A1…C-s2d0. sau B. astfel ca lungimea lor insumată la fiecare etaj să fie de minimum 1. Art. ParapeŃii se pot dispune la maximum 35 cm ce peretele cortină. 63. astfel încât sa se intarzie propagarea incendiilor prin interior. rezistenti la foc minimm REI 180 şi dupa caz. Se admite atât cumularea lăŃimii copertinei cu inalŃimea zonei E 30.20 m masurata pe orizontala. de structura de rezistenŃa a construcŃiei pe care o inchide perimetral. In dreptul planşeelor construcŃiei. rezistente la foc RE 30 şi lăŃimea cel putin de 1. care sa asigure protecŃia pe timpul normat.20 m. A2-s1. perforaŃia fiind de cel puŃin 25% din aria zonei perforate a plafonului. In cazul soluŃiei cu ecran. ei pot fi C sau D. la pereŃii cortina care nu au zone pline E 30. trebuie sa fie A1. spatiul liber dintre peretele cortina şi planseu se etanseaza cu produse/sisteme care asigură minimum E30 etanşeitate la foc. Case de scari Art.

La clădirile de nivelul IV . (2) Zonele E 60 dintre vitrari. acestea pot fi cel mult B-s1. Atriumurile care nu se incadrează in condiŃiile de mai sus. rezistente la foc minimum EI 15. ori nivelelele IV şi V de stabilitate la foc.. 68. respectiv REI 30 in construcŃii de nivelul III de stabilitate la foc. acestea pot fi B-s1.d0. B-s1d0. respectiv EI 15.171. Pentru inchiderile perimetrale ale atriumurilor. Se admite cumularea lăŃimii copertinei cu inalŃimea zonei E 60 Art. cu înălŃimea de cel putin 0. vor indeplini condiŃiile prevăzute la art.d0. Ecranele se pot dispune la maximum 30 cm de limita NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 36 . 65. rampele şi treptele scarilor interioare închise sau deschise in clădirile de nivelul I sau II de stabilitate la foc. cu rezistenŃa la foc EI 45.50 m. 65. cu rezistenŃa la foc EI 45. prin cu zone cu inălŃimea de cel putin 1..de stabilitate la foc. (1) Atunci când atriumurile acoperite se inchid perimetral cu panouri vitrate faŃă de restul construcŃiei.20 m masurata pe orizontala. 66. E 60 in dreptul planşeelor. 64. care au proiecŃia la sol a lăŃimii celei mai mari de cel putin √ 7 H (in care H este cea mai mică inălŃime a atriumului şi care au cel puŃin patru niveluri pe una sau mai multe laturi ale construcŃiilor adiacente atriumului. (Tabelul 9). Tabelul 9). respectiv D-s2. 166. Art. la 171.. Elementele de protectie a golurilor de acces la casele de scari de evacuare. 69. Prevederile art. realizate şimilar prevederilor art. se utilizeaza produse şi elemente de construcŃie A1. Circulatiile comune orizontale care sunt deschise spre atrium. respectiv REI 45 in construcŃii de nivelul III.d0. 166.. vor indeplini condiŃiile prevăzute (art.d0. rezistente la foc REI 60 şi lăŃimea cel putin de 1. respectiv EI 15. podestele.20 m. A2. Art. se prevad la limita lor spre atrium (sub planşee) cu ecrane continui din produse A1. 67. pot fi inlocuite de planşee orizontale continui (copertine). aceste inchideri se realizeaza astfel încât să limteze propagarea incendiilor de la un nivel la altul: Vitrările se separă pe verticală intre etaje. 66 … 74 din normativ se refera la acele atriumuri acoperite.d0. Atrium Art.. Elementele de protectie a golurilor de acces la casele de scări de evacuare.. Grinzile. trebuie sa fie A1. etanse la foc minimum E 60. respectiv D-s2.V se vor respecta condiŃiile de incadrare in nivelul de stabilitate la foc. Art. A2s1. fara a fi admisă inlocuirea lor cu instalatie automată tip sprinkler sau drencer. iar la nivelelele IV şi V de stabilitate la foc. vor respecta in plus prevederile art. 59. cu rezistenŃa la foc minimum de REI 60.d0.. A2s1. Art. 75 dar minimum patru niveluri ale construcŃiei Art.

acestia trebuie sa fie A1. care nu se iau in consideratie la determinarea nivelului de stabilitate la foc al construcŃiei. C.d0 şi vitrari A1 … C-s2d0. 75. la fiecare nivel. 68 pot fi E 30. La determinarea desităŃii sarcinii termice se ia in considerăre cel mai mare nivel al atriumului delimitat de pereŃi. Dacă pentru separărea atriumurilor de restul construcŃiei se prevăd pereŃi. 66. 69 la 90 cm. vitrările din pereŃi nu vor depaşi 30% din suprafaŃă peretelui şi vor fi A1.atriumului. A2-s1. 74. incluşiv prin combinaŃii cu copertine şi balcoane. Art. Dacă nu se asigură zona E 60 de 1. 72. cu intrarea in funcŃiune automată şi manuală şi cu durata de funcŃionare cel puŃin NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 37 . A2-s1. Luminatoarele şi cupolele care acopera atriumurile se pot realiza cu structura A1. in plafoane se vor asigura spaŃii libere (traforuri) prin care fumul sa patrunda in spatele ecranului. Zona perforată va avea cel puŃin 60 cm adancime şi va fi delimitată spre interior cu o placă verticală E 30. 70. 70 pentru cazul separării cu pereŃi ai atriumului vor fi EI 60 . expozitii permanente cu exponate combustibile şi altele similare. neseparăta de atrium. a unor spaŃii cu risc mare de incendiu. Art. Atunci când totuşi se prevad. A2-s1. 66 efectul de coş in caz de incendiu se măreşte şi este necesar să se ia una din următoarele măsuri suplimentare de protecŃie faŃă de cele pentru atriumurile care au lăŃimea cea mai mică egală sau peste cea de la art.20 m inălŃime. Art. (in afara celui de la parter). (1) Realizarea unor atriumuri. patio sau curŃi de lumină pe mai puŃin de 4 niveluri şi acoperite.mărirea zonei E 60 prevăzută la art.prevederea de perdea de apă la nivelul limitei atriumului. 71.: . D iar denşitatea sarcinii termice nu va depaşi 420 MJ/m2. In atriumuri se pot utiliza mobilări (fixe sau mobile) din produse A1. pentru a conta pe eficienŃa ecranelor. SpaŃiile de depozitare. Atunci când plafoanele false sunt dispuse la limita inferioara a ecranelor. vor fi separăte faŃă de atriumuri prin elemente rezistente la foc corespunzătoare denşităŃii sarcinii termice. etanşe la foc cel putin E 15. B. (2) La realizarea unor atriumuri acoperite mai inguste decât cele de la art. .pereŃii prevăzuŃi la art. Art. A2. incluşiv anexele spaŃiilor comerciale de produse combustibile. perforaŃia fiind de cel puŃin 25% din aria zonei perforate a plafonului. vitrarile prevăzute la art. aceste spaŃii se echipeaza obligatoriu cu instalatii automate de semnalizare şi stingere a incendiilor.d0. (pentru activităti comerciale.d0 cu rezistenŃa la foc de minimum EI 30. magaziile. nu se recomanda dispunerea adiacentă. In construcŃiile cu atrium. Art.d0 Art. La clădirile înalte sau foarte înalte vitrările vor fi cel mult B respectiv cel mult s1. 73.

prin uşă cu rezistenŃa la foc de minimum EI 90 C sau incăperi tampon cu uşi EI 45 C.). adiacente obiectelor construite pe care le deservesc. distribuite şi dimenşionate.identică cu rezistenŃa pereŃilor inlocuitori de la art. vane de incendiu şi altele similare. 2 (considerând NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 38 . având asigurat acces din exterior. 78.d0. Încăperi de depozitare Art. A2-s1. la distanŃe minime de siguranŃă precizate în tabelul nr.direct prin scările ce deservesc construcŃia subterană sau printr-o incăpere tampon de protecŃie a casei de scară. Evacuarea fumului in caz de incendiu la aceste depozite este obligatorie şi se asigura prin dispozitive cu deschiderea automată in caz de incendiu.acces direct dacă staŃiile de pompare sunt la parter . ConstrucŃiile pentru depozite se realizeaza conform prevederilor specifice (cap. 77. (1) Statiile de pompare a apei pentru incendiu. se separă faŃă de restul construcŃiei prin pereŃi şi planşee A1. respectiv 60 minute) (3) La atriumurile deschise. in cazul amplasării la mai jos de două niveluri subterane (3) Grupurile electrogene care constituie surse electrice de rezervă ce alimentează dispozitive de protecŃie la foc se pot amplasa în construcŃii deschise (şoproane) sau pe platforme deschise. 70 (adică 30. Încăperile de depozitare a produselor şi substantelor combustibile solide cu aria mai mare de 36 m2 situate in construcŃii cu alte destinatii. se aplică prevederile pentru faŃade. grupurile electrogene care constituie surse electrice de rezerva ce alimentează dispozitive de protecŃie la foc. A2-s1. având rezistenŃa la foc corespunzatoare desităŃii sarcinii termice (tabel 3. Golurile de comunicatie functională din elementele de compartimentare ale depozitelor precizate la art. se separă de restul construcŃiei. prin pereŃi A1. neacoperite (conform art.d0. 76.5 şi 6). Incăperi pentru instalaŃii utilitare Art. Se admite şi comunicarea cu restul construcŃiei a acestor functiuni numai dintr-un coridor comun. fara goluri şi cu rezistenŃa la foc de REI 180 (EI 180) şi planşee REI 90. corespunzator alcătuite. (2) Prin acces uşor din exterior se inŃelege: . se protejeaza cu elemente corespunzatoare prevederilor din capitolele specifice depozitelor.prin curte de lumină sau scară de intervenŃie închisă când sunt amplasate la maximum două niveluri subterane . având aria libera de minimum 1% din suprafaŃă pardoselii sau cu sisteme mecanice de desfumare. 9c). Art. . 76.

Art. Practicarea unor goluri in pereŃii rezistenti la explozie nu este admisă decat in cazuri exceptionale. dar minimum REI 90 (EI 90). protejate cu uşi A1. EI 15 . vapori. (2) Planşeele şi elementele lor de sustinere vor fi astfel calculate. (1) Salile de cazane aferente sistemului de incalzire centrala se separă de restul construcŃiei prin pereŃi şi planşee A1. prin uşi din produse A1. trebuie sa fie din exterior sau din încăperi fără riscuri sau pericole de incendiu (cu denşitatea sarcinii termice sub 105 MJ/m2). Art. 84. filtre. 79. trebuie sa îîndeplineasca aceleaşi condiŃii ca şi pereŃii rezistenti la explozie ai spatiului respectiv. rezistente la explozie şi. corespunzator alcătuite şi dimenşionate in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice de specialitate. este admisă numai in cazuri de stricta neceşitate şi in condiŃiile luarii masurilor de protectie care sa asigure impiedicarea trecerii vaporilor. 80. Încăperile pentru ventilatoare. conductoare sau cabluri electrice. (1) Se recomandă ca încăperile şi spaŃiile cu pericol de explozie. Art. iar acoperisul acestor construcŃii trebuie sa fie fara pod. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 39 . proiectate şi executate încât sa nu fie deplasate de suflul exploziei. praf sau deseuri combustibile se separă functional faŃă de restul clădirii prin elemente despartitoare A1. Strapungerea pereŃilor rezistenti la explozie de catre conducte. A2-s1. In cazul in care se dispun totuşi in spaŃiul clădirii. cu rezistenŃa la foc corespunzatoare. la foc. SpaŃii cu pericol de explozie (risc foarte mare) Art. (1) ConstrucŃiile care adapostesc functiuni cu pericol de explozie se realizeaza din produse şi elemente de construcŃie A1. Accesul la aceste încăperi. (2) La construcŃiile independente cu pericol de explozie se recomanda utilizarea elementelor de construcŃie usoare A1. camere de desprafuire şi cicloane.d0 cu rezistenŃa la foc. 83.grupul electrogen în nivelul de stabilitate la foc IV-V). (2) In pereŃii de separăre se admit goluri de comunicare cu restul construcŃiei. 85. acestea se separă de restul construcŃiei prin elemente A1. prin care se vehiculeaza gaze. dupa caz. Planşeele rezistente la explozie. 81. sau se prevăd elemente verticale antifoc Art. Art. dar cel putin REI 60 şi după caz rezistente la explozie. impuse de neceşitati tehnologice sau functionale şi numai daca sunt protejate corespunzator prevederilor din prezentul normativ. gazelor şi prafului combustibil pe lângă acestea. să fie dispuse in afara construcŃiilor cu alte destinatii. Art. 82. rezistente la foc minimum EI 15.

goluri pentru decomprimare in caz de explozie. in timpul functionarii normale şi in caz de avarie a instalatiilor utilitare aferente. neliniar. prin manevrare. Art.Art. In încăperile cu degajari de praf combustibil. avându-se in vedere ca efectul suflului exploziei in exteriorul construcŃiei sa nu afecteze obiecte invecinate sau căi publice de circulatie. 88. cu aria totala de minimum 0. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 40 . sa nu produca scantei capabile sa initieze aprinderea amestecurilor explozive. 89. (1) Încăperile şi spaŃiile închise cu pericol de explozie ca urmare a utilizării gazelor naturale. (2) Golurile pentru decomprimare se amplaseaza in vecinatatea surselor de explozie. In încăperi şi spaŃii cu pericol de explozie. (3) In cazul echipării incăperii cu detector de gaze. care in caz de sesizare a pierderilor de gaze opreşte automat vana conductei de alimentare. in concentratii care sa prezinte pericol de explozie. ferestre şi/sau luminatoare cu geam şimplu nearmat care sa cedeze la preşiunea de cel mult 118 daN/m2. deoarece preşiunea exploziei scade foarte rapid. se face având in vedere posibilitatea prezentei amestecurilor de aer cu gaze. Încăperile şi spaŃiile cu pericol de explozie nu vor avea tavane false şi zone neventilate care sa faciliteze producerea concentratiilor periculoase de aer cu gaze. Art. golul de decomprimare poate fi redus la 0. Elementele de inchidere. 90. stratul de uzura al pardoselilor trebuie sa fie executat din materiale care la lovire sa nu produca scantei capabile sa initieze aprinderea respectivelor amestecuri explozive. pot fi constituite din: panouri sau portiuni de perete sau acoperis de tip usor (dislocabile sau rabatabile). vapori sau praf combustibil. tamplaria şi sistemele de actionare a acesteia se vor realiza sau proteja astfel încât.02 m2 pentru 1 m3 din volumul incăperii respective (4) In situaŃia în care portivit destinaŃiei şi tehnologiei utilizate pot apărea atmosfere explozive ca urmare a acumulării altor tipuri de gaze sau vapori dimensiunile golurilore de decomprimare vor fi stabilite în conformitate cu reglementările specifice. proiectate şi realizate astfel încât sa cedeze la preşiunea datorata exploziei. 86. Golurile ce se prevad pentru decomprimare in caz de explozie pot fi închise sau deschise. vapori sau praf.05 m2 pentru 1 m3 din volumul incăperii respective. vapori sau praf. 91. In spaŃiile in care se pot produce amestecuri explozive de aer cu gaze. Art. 87. trebuie sa aiba asigurate in pereŃii exteriori sau in acoperis. Delimitarea zonelor din construcŃii pana la care se extind masurile de protectie impuse de spaŃiile incadrate in categoria de risc foarte mare de incendiu cu pericol de explozie. odată cu mărirea ariei de decomprimare. Se recomandă foloşirea unei arii mai mari de decomprimare. Art. Art. finisajul va permite curatirea usoara a suprafetelor.

se recomandă pereŃi despărŃitori REI 300 sau REI 360 in funcŃie de denşitatea sarcinii termice şi de valoarea bunurilor adăpostite. pereŃi şi planşee utilizate pentru limitarea propagarii incendiilor şi a efectelor acestora. 93. minute) EI 30 EI 60 (REI 30)* EI 120 (REI 60)* EI 180 (REI 120)* REI 240 (REI 180)* NOTA1: *) Valoarea din paranteze se aplica in cazurile in care se prevad instalatii automate de stingere a incendiilor. dupa caz. precum şi a exploziilor. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 41 . cu uşi. d) etanse la foc (E). 91 bis şi următoare : Firme şi reclame amplasate pe faŃada clădirilor. alcătuite şi dimenşionate conform normativului. c) rezistente la explozie REX . (1) Elementele de construcŃii. sunt de tipul: a) antifoc AF (REI). b) rezistente la foc (REI sau EI) . încăperi tampon sau tamburi deschişi. Tabel 3. Propunere de text pentru redactarea 2-aa. RezistenŃa la foc a pereŃilor in funcŃie de denşitatea sarcinii termice Denşitatea sarcinii termice (q) (MJ/m2) < 420 421 ÷ 840 841 ÷ 1680 1681 ÷ 2940 > 2940 RezistenŃa la foc minima admisă (ore. 92. SECłIUNEA IV LIMITAREA PROPAGARII FOCULUI ŞI A FUMULUI Dispozitii generale Art. cortine. obloane. In functie de denşitatea cea mai mare a sarcinii termice din spaŃiile pe care le despart. (2) Protectia golurilor functionale din aceste elemente de construcŃii. pereŃii trebuie sa reziste la foc conform tabel 3.Art. NOTA2: La clădirile cu denşitate a sarcinii termice de peste 2940 MJ/m2 şi la care nu se prevăd instalaŃii automate de stingere. Art. se realizeaza.

. acoperisuri şi pereŃii exteriori ai construcŃiei. in functie de denşitatea sarcinii termice conform tabelului 3..60 m la acoperişurile cu suport din tablă şi termoizolaŃie şi/sau hidroizolatie incombustibile. pe anumite portiuni ale lor. PereŃii antifoc trebuie să depaşească planul exterior al acoperişurilor. (2) In cazul riscului mic al spaŃiului adiacent peretelui antifoc. luminatoarelor şi pereŃilor din clasele de reacŃie la foc C. Art. 97. in funcŃie de denşitatea sarcinii termice. PereŃii antifoc se executa din materiale A1. Rosturile dintre pereŃii antifoc şi planşee. E sau F pe care ii intersecteaza (fig. alcătuiti şi dimenşionati încât sa reziste la efectele incendiilor din compartimentele de incendiu pe care le separă. permitânduse numai rezemarea acestora (libera sau articulata).). PereŃii antifoc care separă. 95.d0. pereŃii antifoc pot fi inglobati direct in aceste structuri. Art. Art. 100. 98. Rezemarea grinzilor metalice pe pereŃi antifoc se realizeaza astfel încât grinda dilatata sa nu dea impingeri laterale in peretele antifoc. 103 Art. stalpi. 93. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 42 .60 m (măsurat pe verticală). D. 1.00 m distanta de peretele antifoc b) 0. Art. faŃă de orice element combustibil al acoperisurilor şi luminatoarelor aflate la mai putin de 4. dar cel REI 180 (EI 180). Art. pastrandu-şi stabilitatea. şi sunt astfel amplasati. compartimentarea antifoc se poate realiza prin pereŃi care asigura numai rezistenŃa la foc prevazuta la art. 94. In construcŃiile cu structuri din beton armat sau metalice.Elemente antifoc şi protectia golurilor din acestea (AF) PereŃi antifoc Art. sa aiba rezistenŃa la foc cel putin egala cu cea necesară pentru pereŃii antifoc respectivi. 96. trebuie sa îîndeplineasca pe aceste portiuni şi condiŃiile prevăzute pentru pereŃii rezistenti la explozie. 99. se etanseaza cu materiale care sa asigure o etanşeitate la foc de cel putin E 90. astfel: a) 0. 101. (1) Nu se admite incastrarea in pereŃii antifoc a planşeelor sau a elementelor construcŃive care au rezistenŃa la foc mai mica de 2 ore. spaŃii cu pericol de explozie. rezistenŃa mecanica şi capacitatea de izolare termica pe timpul normat. cu respectarea prevederilor din art. planşeul in care se face incastrarea poate fi REI 60 Art. care vor fi astfel executate sau protejate încât pe prima travee adicentăperetelui antifoc. PereŃii antifoc trebuie sa îîndeplineasca in caz de incendiu functia de compartimentare. In clădirile parter. A2-s1.

etc. precum şi a acoperisurilor executate in intregime din materiale A1. Art. combustibili pe care ii intersecteaza. 96. 103.30 m (masurat pe orizontala) faŃă de pereŃii exteriori şi streasini din clasele de reacŃie la foc C. E. luminatoarele trebuie sa fie A1.d0 . 2 . luminatoarelor. pe o distanta de cel putin 4. 102. 1 1 . Art. Pe acoperisuri. D. 4 .perete antifoc .c) 0. pereŃilor. A2. fixe şi cu geam armat (fara ochiuri mobile). PereŃii rezistenti la foc cu rol de pereŃi antifoc prevazuti la art. 104.luminator . trebuie sa depaseasca planul exterior al acoperisurilor.acoperis combustibil. Depaşirea de catre pereŃii antifoc a planului acoperisurilor cu invelitoare şi termoizolatie executate din materiale combustibile montate pe placa din beton armat. conform prevederilor stabilite pentru pereŃii antifoc.00 m in ambele parti ale peretelui antifoc sau rezistent la foc. A2-s1. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 43 . sau F Fig. 3 .inchidere perimetrala combustibila (pereŃi exteriori) Art. nu este obligatorie.

d0. (1) In cazul clădirilor cu înălŃimi diferite.00 m. mortar de perlit.PereŃii antifoc se amplaseaza astfel încât sa se evite posibilitatile de propagare a incendiului dintr-un compartiment de incendiu in altul. poate fi inlocuita prin fâşii A1. dale. E sau F. Art.00 m înălŃime faŃă de construcŃia mai joasa. (2) Se admite prevederea pereŃilor antifoc la construcŃia mai joasa daca aceasta este astfel alcătuita încât incendiul sa nu se poata propaga prin depaşirea peretelui antifoc (fig. prin golurile neprotejate din pereŃii exteriori. indiferent de unghiul dintre pereŃi. Art. cu lăŃimea de cel putin 4. . ori cu elemente de inchidere EI 45 C. In cazurile in care pereŃii antifoc sunt amplasati la colŃurile intrânde ale clădirilor in forma de L sau U (fig. sau prin incendierea unor construcŃii combustibile amplasate in vecinatate . 107. cu rezistenŃa la foc de minimum R 60 şi invelitoare A1. se dispun astfel încât distanta dintre ele sa fie cel putin cea din tabelul 2. 3. portiunea de clădire mai joasa trebuie sa aibă acoperisul (terasa) fara goluri. 108. A2s1. Art. dispuse la colturile intrande ale construcŃiilor. pereŃii antifoc se prevad la construcŃia cea mai inalta (fig. de regula. A2 de acoperis. Depaşirea planului acoperisurilor. In acest sens. Se permite practicarea de goluri functionale in aceasta porŃiune şi se consideră protejate daca sunt cu tâmplărie fixa A1. A2s1. golurile din pereŃii exteriori adiacenti. ). al streasinilor sau a pereŃilor combustibili C. 106. etc). incluşiv prin protecŃie incombustibilă (şapa de ciment slab armată. zgură. D. pe distanta de 6. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 44 .00 m de la construcŃia mai inalta.Art.d0 sau B-s1. 105. streasina sau respectiv de perete.d0 şi geam armat . 2.). 2) pe toata înălŃimea acesteia sau pe cel putin 6. pietriş.

construcŃie joasa. 3 . 2. SE VA CORECTA FIGURA LA REDACTAREA II-a 1 .construcŃie inalta.acoperis /planseu (≥REI 60) NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 45 .Fig. 4 . 2 .perete antifoc .

Strapungerea pereŃilor antifoc cu elemente metalice este admisă. daca se iau masuri impotriva transmiterii caldurii prin conductibilitate (alegerea unor NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 46 . 2. 1. Perete antifoc . 109. 3. Ferestre Art.Fig.

care sa asigure o etanşeitate la foc de minimum E 90. 112. e) se asigura evitarea aprinderii materialelor combustibile din vecinatatea canalelor de ventilare şi a conductelor metalice.trasee judicioase. dupa caz. (2) Lungimea totala admisă a golurilor la fiecare nivel al construcŃiei. cablurilor şi conductoarelor electrice. indepartarea materialelor combustibile. (incluşiv cele pozate in canale). cortine. Practicarea unor goluri in acesti pereŃi se admite numai atunci când activitătea sau functionalitatea impun prevederea lor (pentru circulatie. etc. etc). care pot fi: uşi. cu inchidere automată in caz de incendiu (clapete antifoc cu rezistenŃa la foc min. incăperi tampon sau tamburi deschişi antifoc. 111. Golurile de circulatie. nu trebuie să fie mai mare de 40% din lungimea peretelui antifoc in care sunt practicate. Protectia golurilor din pereŃii antifoc Art. etc.d0. iar suprafaŃa totală de goluri nu trebuie să fie mai mare de 25% din cea a peretelui antifoc. datorita caldurii transmise prin conductibilitate (trasee corespunzatoare. termoizolare. supraveghere. A2-s1. A2-s1. de regula.d0 asigurandu-se rezistenŃa la foc egala cu cea a peretelui.. Art. canale de ventilare. care să confere trecerii o rezistenŃă la foc cel putin 90 minute. Art. Traversarea pereŃilor antifoc de catre conducte. b) canalele de ventilare ce trec prin perete vor fi incombustibile. d) la trecerea prin peretele antifoc. transport. planşee antifoc. protejarea locala a elementelor metalice. supraveghere. obloane. iar golul dintre perete şi acestea se etansează cu produse A1. (1). 110. PereŃii antifoc. din pereŃii antifoc şi. canalele de ventilare se prevad cu sisteme de obturare. transport. se realizeaza fara goluri. este admisă numai daca sunt indeplinite urmatoarele condiŃii: a) spaŃiile libere in jurul conductelor. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 47 . Golurile din jurul elementelor metalice se vor realiza astfel încât sa permită dilatarea libera a acestora şi se etanseaza cu materiale A1 … C. realizate conform normativului (la planşee se utilizează numai obloane sau chepenguri). se inchid cu materiale A1. etc. se protejeaza obligatoriu cu elemente corespunzatoare.) şi sunt protejate corespunzator prevederilor normativului. EI-S 90 ho i↔o ). c) trecerea conductelor şi a canalelor de ventilare se realizeaza astfel încât sa nu produca dislocari ale unor portiuni de perete datorita dilatarii lor sub efectul cresterilor de temperatura. conductoare şi cabluri electrice.). etc.

trebuie sa îîndeplineasca condiŃiile din reglementarile tehnice specifice. obloane. Fig.perete antifoc. (2) Incăperile tampon se realizează conform schemei din fig. (1) In cazul in care. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 48 . 116.planseul încăperii tampon. Uşile antifoc şi sistemele lor de inchidere. in functie de cerinŃele functionale. protectia golurilor din pereŃii antifoc nu este suficientă prin uşi. 114. 2 .uşi rezistente la foc. 113. 4. 4. 4 . golurile se vor proteja prin incăperi tampon. se alcătuiesc şi realizeaza conform standardelor de produs şi agrementelor tehnice.pereŃii încăperii tampon. 115. Incăperi tampon Art. Art.Uşi. obloane sau cortine antifoc. cortine antifoc Art. 117 la 119.Golurile functionale din pereŃii antifoc trebuie protejate cu uşi antifoc EI 90 şi echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automată in caz de incendiu. conform normativului. 1 . şi a condiŃiilor de la art. Art. Incăperi tampon se prevăd şi pe căile de evacuare prevăzute in normativ. 3 . . Obloanele antifoc şi cortinele de siguranŃă antifoc..

NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 49 . Tamburi deschişi antifoc Art. 120. protectia golurilor din pereŃii antifoc nu se poate realiza cu uşi. Art. se protejează cu uşi rezistente la foc cel puŃin EI 1 45C. 4 . (1) PereŃii şi planşeele încăperilor tampon din pereŃii antifoc trebuie sa fie A1. obloane. (3) La încăperile tampon din clădirile înalte şi foarte înalte distanŃa dintre uşa casei scării şi uşa încăperii tampon trebuie să fie mai mare de 3m. (2) Se recomandă ca amplasarea incăperilor tampon să se facă alipit peretelui antifoc şi să fie dispuse spre spaŃiile cu denşitatea sarcinii termice mai mică. când datorita neceşitatilor functionale. cu excepŃia golurilor pentru realizarea ventilării. 2 . 118. Golurile pentru circulaŃie practicate in pereŃii incăperilor tampon antifoc. Fig.Art. Art.pereŃii tamburului deschis.d0 şi rezistenti la foc cel putin 1 ora. 3 . pot fi prevazuti tamburi deschişi antifoc. A2-s1. 1 . In cazuri exceptionale.sprinklere.perete antifoc. In pereŃii încăperilor tampon se admite practicarea numai a golurilor strict necesare pentru circulatie. cortine sau încăperi tampon antifoc. 117. 119.planseul tamburului deschis. 5.

cu rezistenŃa la foc minimum REI 120 şi fără goluri sau cu goluri strict funcŃionale. PereŃii şi planşeele tamburului deschis antifoc trebuie sa fie realizati din materiale A1 fara goluri şi cu rezistenŃa la foc de minimum EI 180 pentru pereŃi şi EI 120 pentru planşeu. amplasate cate unul la fiecare 1 m2 de suprafaŃa orizontală a tamburului. Intre două compartimente de incendiu separăte prin planşeu antifoc. InălŃimea de 3 m poate fi redusă prin combinarea cu o copertină REI 120 astfel ca împreună cuperetele să se realizeze cei 3 m. sau separă funcŃiuni cu riscuri mari de incendiu. iar lungimea totala de minimum 4. 121. In tamburii deschişi trebuie sa se prevadă sprinklere cu actionare automată in caz de incendiu. 123. debitul total de apă fiind de minimum 0. 5). sunt stabilite in prezentul normativ. precum şi in reglementarile tehnice de specialitate.00 m. 125.5 l/s. protejate conform prevederilor normativului (art 112). denşitatea sarcinii termice a încăperilor şi rolul de separăre al pereŃilor. faŃada care include planşeul antifoc trebuie să fie EI 60 pe o inălŃime care totalizează minimum 3 m. Tamburii deschişi antifoc trebuie sa aiba lăŃimea egala cu cea a golului protejat. REI) şi protectia golurilor PereŃi şi protectia golurilor Art. de o parte şi de alta a planşeului antifoc. Planşeele antifoc se realizează din elemente A1. 122. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 50 . Art. Amplasarea lor poate fi facuta alipit peretelui antifoc sau in ambele parti ale acestuia (conform fig. se stabileste prin documentatia tehnico-economica in functie de nivelul de stabilitate la foc al construcŃiei. (2) Pentru cazurile in care reglementarile nu prevad condiŃii speciale. 124. (1) CondiŃiile minime şi de rezistenŃa la foc pentru pereŃii rezistenti la foc. PereŃi şi planşee rezistente la foc (EI. Se exceptează separăŃia antifoc dintre compartimente subsol şi cel suprateran Art.Art. Planşeele antifoc sunt elemente de construcŃie orizontale sau inclinate care delimiteaza volume închise din construcŃii (compartimente de incendiu constituite din unul sau mai multe niveluri succeşive). rezistenŃa la foc a acestor pereŃi precum şi reacŃia la foc a produselor componente.m2 Planşee antifoc Art.

d0. sunt prevăzute in normativ şi in reglementari de specialitate. Separărea încăperilor sau spaŃiilor cu pericol de explozie faŃă de alte încăperi cu riscuri. a încăperilor cu pericol de explozie (risc foarte mare). 128. 126.Art. Planşeele pot constitui elemente de intarziere a propagarii incendiilor in interiorul unui compartiment de incendiu. (1) Golurile functionale din planşeele intermediare rezistente la foc. sau daca golurile practicate in ele sunt protejate cu elemente de inchidere corespunzatoare. de nivelul I…III de stabilitate la foc. (2) Separărea portiunilor mansardate ale construcŃiei. care constituie elemente de intarziere a propagarii focului. Art. CondiŃiile privind rezistenŃa la foc a planşeelor foloşite pentru a separă intre ele spaŃii cu functiuni importante şi încăperi cu risc mare de incendiu. A2-s1. cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automată in caz de incendiu. vor fi A1. (1) In clădirile cu pod. 130. cu sprinklere deschise. Art. protecŃia golurilor poate fi asigurata numai prin prevederea pe conturul golului (sub planseu). A2-s1d0 rezistenti la foc minimum EI 90. fie alte sisteme de protecŃie agrementate tehnic. Art. Golurile de circulatie funcŃională practicate in pereŃii rezistenti la foc se protejeaza corespunzator destinaŃiilor. incluşiv faŃă de încăperile tampon. 132. 131. nivelului de stabilitate la foc şi denşităŃii sarcinii termice precizate in normativ şi in reglementarile tehnice de specialitate. rezistente la explozie. faŃă de podurile acesteia se realizeaza cu pereŃi A1. Elementele de separăre faŃă de restul construcŃiei.C. prevăzute dupa caz. Art. trebuie sa se faca prin pereŃi şi planşee rezistente la explozie. Art. Alcătuirea şi dimenşionarea pereŃilor rezistenti la explozie se determina prin calcul astfel încât acestia sa nu se prabuseasca sub efectul suprapreşiunii NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 51 . iar golurile de comunicare funcŃională din acestia se protejeaza cu uşi rezistente la foc minimum EI 45. numai atunci când sunt rezistente la foc conform prevederilor normativului şi nu au goluri. (2) In cazuri justificate când nu se pot realiza elemente rezistente la foc. 127. precum şi ale planşeelor care delimiteaza cai de evacuare. golurile prevăzute in planşeele spre pod se protejeaza cu elemente de inchidere rezistente la foc minimum 30 minute (EI 30). Planşee şi protectia golurilor Art. se protejeaza prin elemente rezistente la foc. 129. a unor ecrane A1. 133. sau perdele de apa cu intrare in funcŃiune automată in caz de incendiu. categorii de pericol sau destinatii din clădire. Elemente rezistente la explozie şi protectia golurilor (REX) Art.

cu conditia respectarii prevederilor normativului. rezistenŃa lor la foc fiind stabilita in functie de denşitatea sarcinii termice a încăperilor respective.119 şi masuri specifice de protectie astfel incit prin manevrare sa nu produca scantei capabile sa initieze aprinderea amestecurilor explozive respective. se vor respecta prevederile referitoare la alcătuire. Art. Art.). 138. Golurile de comunicare funcŃională prevăzute in pereŃii rezistenti la explozie. acoperisuri zburatoare. Elemente etanse la foc (E) NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 52 . 137. Strapungerea pereŃilor rezistenti la explozie de catre conducte. panouri. vapori sau praf cu pericol de explozie. se realizeaza şimilar celor de la pereŃii antifoc. 140. etc. dimenşionare şi celelalte condiŃii stabilite pentru pereŃii rezistenti la explozie (art. recomandandu-se ca pereŃii şi planşeele acestor încăperi sa fie amplasate spre spaŃiile mai putin periculoase. Planşeele şi elementele lor de sustinere vor fi astfel dimenşionate şi realizate încât sa nu fie dislocate de suflul exploziei. trebuie sa se ia masuri pentru ca in timpul exploatarii normale sa se impiedice trecerea acestora dintr-o parte in cealalta. Art. 141. 139. Art. trape. Art. 136. Uşile încăperii tampon antiex vor avea asigurate in afara de cerinŃele prevăzute la art. 134. impuse de neceşitati functionale şi numai daca sunt protejate cu spaŃii tampon tratate antiscântei. functie de suprafetele de decomprimare asigurate (ferestre. Art. 133…136). PereŃii rezistenti la explozie trebuie sa impiedice şi propagarea incendiului din spaŃiile invecinate spre încăperile cu pericol de explozie. se protejeaza prin încăperi tampon antiex. Art. 135.care se produce in încăperile respective. Încăperile tampon şi tamburii deschişi antiex prevăzuti în pereŃii rezistenti la explozie. in cazurile in care comunicarea directa ar prejudicia siguranŃă sau atunci când încăperile sunt situate in compartimente de incendiu diferite. se admite numai in cazuri de stricta neceşitate funcŃională. Pentru planşeele rezistente la explozie. cu uşi EI 45 antiscântei şi numai in cazuri exceptionale justificate tehnic prin tamburi deschişi antiex. Aceeaşi prevedere se aplica şi pentru comunicarea intre încăperi cu pericol de explozie. Art. Practicarea unor goluri in pereŃii rezistenti la explozie nu este admisă decat in cazuri exceptionale. conductori sau cabluri electrice. luminatoare. La încăperile tampon şi tamburii deschişi antiex ce separă spaŃii in care se produc degajari de gaze.

SECłIUNEA IV CAI DE EVACUARE IN CAZ DE INCENDIU Dispozitii generale Art. Pentru ca un element sa fie considerat etanş la foc. precum şi al încăperilor pentru fumat sau ale grupurilor sanitare. metal. Căi special destinate evacuării se prevad numai atunci când cele functionale sunt insuficiente sau nu pot satisface condiŃiile de securitate la incendiu. 146. 144. trebuie sa îîndeplineasca condiŃiile normate de etanseitate la foc stabilite in reglementarile tehnice. in timpul cel mai scurt şi in condiŃii de deplină siguranŃă. încăperi şi alte spaŃii construite vor fi asigurate cai de evacuare prin care. Pentru circulatiile functionale aferente locurilor in care prezenta oamenilor apare intâmplator . (1) Prevederile din norma constituie condiŃii obligatorii la proiectarea şi realizarea căilor de evacuare a persoanelor din construcŃiile al caror finisaj interior este executat din materiale traditionale: piatra. 142. Art. sau al unor suprafete carosabile. Art. persoanele sa poata ajunge in exterior la nivelul terenului. 145. compartimente de incendiu. Caile de circulatie prevăzute pentru functionarea normala a construcŃiilor trebuie sa asigure şi evacuarea persoanelor in caz de incendiu. Elementele etanse la foc (E) se prevad in cazurile. 143. condiŃiile prevăzute pentru căile de evacuare nu sunt obligatorii. in caz de incendiu. In construcŃii.5. EVACUARE FUM (DESFUMARE) ŞI GAZE FIERBINTI LUCRARE SEPARĂTĂ Face parte din Partea III a a normativului. ceramica. 2. Art.Art. condiŃiile şi in conformitate cu normativul şi reglementarile de specialitate. sticla. in alt compartiment de incendiu. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 53 .sunt vizitate de cel mult 8 ori pe schimb pentru verificari.

degajamente. La aceste încăperi se admit şi trape NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 54 . coridoare. Uşile incuiate in timpul functionarii normale.d0.00 m înălŃime libera).. logii. explozie. incluşiv lânga uşi. prin terase.40 m. trecerile destinate garniturilor de tren care transporta incarcaturi periculoase. având parapetul la cel mult 1. tuneluri.20 m. tunelurile etc. Art. (1) Cea de a doua cale de evacuare poate fi constituita şi din una sau mai multe ferestre (cu ochiuri mobile de min. indeplinind condiŃiile stabilite prin prezentul normativ. pot constitui a doua cale de evacuare a unei portiuni din construcŃie sau a intregii construcŃii. marcate corespunzator şi astfel dispuse încât sa fie usor de recunoscut. in conformitate cu specificatiile tehnice ale produselor respective. se vor prevedea mijloace de spargere şi indicatoare corespunzatoare. dacă: a) alcătuirea şi dimenşionarea lor corespund prevederilor din prezentul normativ. 151. sau sunt prevăzute cu panouri din sticla securizata cu dimenşiuni care sa permită trecerea fluxurilor de evacuare şi cu parapete de maximum 0. prin case de scari de evacuare.d0 sau C-s1. holuri sau vestibuluri la nivelul terenului sau al unor suprafete carosabile astfel: direct. acestea vor fi B-s1. Cai de evacuare in caz de incendiu sunt considerate circulatiile libere care.50 m deasupra nivelului terenului sau al unei terase prin care se poate face evacuarea la nivelul terenului. balcoane. cu exceptia sălilor aglomerate şi a clădirilor înalte/foarte înalte. 150. daca pe intreg nivelul exista cel mult 30 de persoane şi se asigura in interior scari fixe de acces la parapetele mai înalte de 1. prin pasaje de evacuare. asigura evacuarea prin uşi. prin care se transporta sau vehiculeaza substante cu pericol de incendiu. in conformitate şi cu respectarea condiŃiilor din normativ. iar prin proiect se vor lua masuri suplimentare de protectie. panourile de evacuare din sticla securizata astfel realizate pot fi amplasate şi independent. pentru: a) încăperile supraterane cu cel mult 50 de persoane. Art. trecerile prin uşi antifoc care se pot bloca in pozitia închisa sau prin uşi incuiate in timpul functionarii normale a clădirii. galeriile. afixiere sau abur cu presiune mai mare de 1 bar. b) încăperile situate la subsol sau demisol. intoxicare.75 m latime şi 1. 147. Art. 148 Cai de evacuare pot fi considerate şi cele care trec prin încăperi sau spaŃii din clădiri civile (publice) sau de productie.(2) In cazul produselor de finisaj combustibile. 149 Nu constituie cai de evacuare in caz de incendiu: ascensoarele.. Art. b) sunt dotate cu sisteme de inchidere-deschidere usor manevrabile fara cheie. Art. 0. In cazul panourilor din sticla securizată. ce pot fi actionate din zona ce se evacueaza.

(2) La incăperile supraterane a clădirilor înalte.La clădirile înalte. compartimente de incendiu sau portiuni de construcŃii independente din punctul de vedere al circulatiei.de min. precum şi in cazurile in care numarul persoanelor este mai mare dar timpul (lungimea) traseului de evacuare se inscrie in valoarea admisă pentru coridoare infundate. Art. 155. Tabelul 19 Art. la fiecare nivel deservit de această cale se pot afla simultan maximum 20 de persoane – indiferent de timpul (lungimea) de evacuare realizat. precum şi numarul de fluxuri de evacuare (unităŃi de trecere). Alcătuirea elementelor de construcŃie şi a finisajelor utilizate pe caile de evacuare. să ducă in direcŃii opuse.. Alcătuirea şi gabaritele căilor de evacuare. 152. precum şi circulatia lesnicioasa. 154. (2) La clădirile înalte. foarte înalte şi la săile aglomerate.9. Traseele căilor de evacuare trebuie sa fie distincte şi independente. nivel de risc. este indicat ca persoanele să aibă acces la cel puŃin două căi de evacuare.80 m prevăzute in interior cu scari fixe de acces care asigura evacuarea direct din exterior. conform prevederilor art. se vor stabili in conformitate cu prevederile prezentului normativ (Tabelul 6. 156. trebuie sa asigure circulatia lesnicioasa şi fără obstacole. in funcŃie de nivelul de stabilitate la foc. care pe cât posibil. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 55 . traseele. 153. foarte înalte sau cu săli aglomerate nu se admite ca a doua cale de evacuare să fie constituita din ferestre sau trape exterioare.. posibilitatea ca persoanele sa recunoasca cu usurinta traseul spre exterior. Art. Tabelul . nu trebuie sa conduca spre exterior prin locuri in care circulatia poate fi blocata in caz de incendiu datorita flacarilor. tip de clădire şi destinaŃie. astfel stabilite încât sa asigure distributia lor judicioasa. (1) In construcŃii. (2) A doua cale de evacuare poate fi constituita din ferestre sau trape exterioare daca prin acestea se asigura evacuarea in condiŃii corespunzatoare de siguranŃă a persoanelor. (1) Asigurarea unei singure cai de evacuare este admisă atunci când conform proiectului. radiatiei termice etc. 0. 151 al normativului. foarte înalte şi la sali aglomerate nu este admisă asigurarea prin ferestre a celei de a doua cai de evacuare. timpul (lungimea) de evacuare. conform prevederilor normativului. Art. fumului. Numar căi de evacuare Art.. sunt obligatorii minimum două cai de evacuare. Caile de evacuare.80 x 0.

5 cm. Prin deschidere. de la ultimul nivel pentru care asigura evacuarea. se vor racorda la pardoseala prin pante. Art. trebuie sa poata ajunge fara a o mai paraşi. (1) Pe caile de evacuare nu se admite utilizarea uşilor care se pot bloca datorita functionarii defectuoase a mecanismelor lor auxiliare.) potrivit prevederilor normativului. (2) Scarile de evacuare. pe balamale sau pivoti. Uşile foloşite pe caile de evacuare trebuie sa fie cu deschidere de tip obisnuit. 160.40 m. pe aceeaşi verticală. basculant. 158. 150.Alcătuirea căilor de evacuare Uşi Art. Fac exceptie uşile care se deschid automat in caz de incendiu chiar in lipsa curentului electric. Daca acestea sunt necesare. sau pe o terasa de pe care evacuarea poate fi continuata pâna la nivelul terenului. 162. 157. sau in imediata lor apropiere sunt prevăzute uşi pietonale obisnuite (pe balamale) sau panouri din sticla securizata conform art. trebuie sa se faca in sensul deplasarii oamenilor spre exterior. pâna la nivelul ieşirii exterior. trebuie sa ducă. Fac exceptie NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 56 . In situatiile admise de normativ uşile pietonale de evacuare practicate in alte uşi cu dimenşiuni mari. in sensul paragrafului precedent. (2) Uşile glisante. etc. cu exceptia uşilor prin care se evacueaza cel mult 20 persoane valide. 159. pâna la nivelul ieşirii in exterior la nivelul terenului ori al unor suprafete exterioare carosabile. Art. Persoanele intrate in casa scarii. Art. atriumuri etc. pot avea praguri cu înălŃimea cât mai mică şi nu mai mult de 0. ghilotina. In dreptul uşilor de evacuare nu se admit praguri cu înălŃimea mai mare de 2. pliante şi cele turnante (cu foi care pot fi usor pliate) pot fi foloşite pe caile de evacuare şi daca acestea au vitrajul din sticlă securizată şi sunt prevăzute cu mijloace de spargere şi indicatoare corespunzatoare. 161. precum şi uşile de tip glisant. (1) Scarile interioare pot fi închise (amplasate in case proprii de scări) sau deschise (amplasate in holuri. uşile de evacuare nu trebuie sa se împiedice una de alta sau sa stânjeneasca evacuarea din culoarele sau spaŃiile prin care se face evacuarea. vestibuluri. Deschiderea uşilor de pe traseul de evacuare. Scari interioare Art. Art.

Legatura directa intre doua scari interioare intrerupte. conform prevederilor pentru casele de scari respective. se separă de restul clădirii prin pereŃi şi planşee alcătuite conform prezentului normativ. se protejeaza conform prevederilor normativului. 165. se prevad cu sisteme de autoinchidere sau inchidere automată. indiferent daca sunt luate sau nu in calcul la evacuare. sa fie posibil fara a se trece prin casa vreuneia din ele. sau încăperi tampon. dupa caz. Atunci când in subsolurile respective sunt numai încăperi cu risc mic de incendiu şi au denşitatea sarcinii termice rezultata din mobilier. In toate situatiile.177). a vestibulurilor de etaj şi a coridoarelor. (1) (Golurile de acces la casele de scari de evacuare. (2) Golurile de acces la casele de scări de evacuare din volumul podului. 164. Casele de scari de evacuare ale nivelurilor supraterane se recomanda sa nu fie continuate in subsolul clădirilor. se admite numai in condiŃiile stabilite la art.. ori uşi etanse şi rezistente la foc. 168. se protejează cu uşi EI 45c . Acolo unde accesul la scări se face prin incăpere tampon. 163. prin: uşi normale sau cu geam şimplu sau armat. trebuie sa se realizeze printr-un palier comun. La clădiri de nivel IV şi V de stabilitate la incendiu acestea vor fi E30 Art. uşile de acces la casele de scari. din clădiri de nivel I. finisaje şi materiale adapostite de maximum 420 MJ/m2. cu pereŃi ca la casa scării. Inchiderea casei scarilor trebuie sa se faca astfel încât accesul persoanelor la cel putin doua scari de evacuare. iar când aceasta nu este posibil sau justificat.. cu exceptia celor de la clădirile de locuit care nu sunt clădiri înalte sau foarte înalte. Art. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 57 . Art. in funcŃie de situatiile prevăzute in normativ şi corespunzator realizate şi echipate. aceasta poate servi la două scări Art.. se separă ca şi cum ar fi supraterane. acolo unde acestea sunt obligatorii. 167. se pot prevedea goluri numai in condiŃiile admise de normativ şi protejate corespunzator. In pereŃii interiori ai caselor de scari se pot practica numai goluri de acces la nivelurile construcŃiei. daca sunt destinate numai pentru circulatie sau asteptare şi daca sunt separăte faŃă de restul construcŃiei. Scari interioare deschise sunt admise numai in cazurile şi condiŃiile mentionate in normativ (art. 168 la 170. pot fi aşimilate cu casele de scari. Pentru a împiedica patrunderea fumului pe caile de evacuare şi propagarea incendiilor de la un nivel la altul. Holurile etajelor in care debuseaza liber scari de evacuare. Art. scarile. Pentru iluminarea casei de scari. Art.III de stabilitate la incendiu. scarile de evacuare continuate la subsol. 166.scarile din interiorul apartamentelor de locuit şi scarile intrerupte la care evacuarea din punctul de intrerupere pâna la nivelul terenului poate fi continuata in siguranŃă prin terase sau prin alte case de scari sau holuri cu acces direct in exterior.

recomandându-se ca evacuarea subsolului sa se realizeze independent de nivelurile supraterane ale clădirii. (3) In cazul amplasarii tuburilor colectoare de gunoi sau alte materiale. 172.Art. rezistenti la foc minimum REI 180 şi uşi etanse la foc E 60 (E 90 pentru încăperi cu denşitatea sarcinii termice de 840 MJ/m2 sau mai mare) şi dacă eventualele circulaŃii comune orizontale din subsol au asigurată evacuarea fumului produs in caz de incendiu in exterior. in încăperi adiacente separăte. printr-o usa etansa la foc E 60 dispusa la cota parterului. daca este separăta de rampele aferente nivelurilor supraterane prin pereŃi rezistenti la foc minim EI 120. (1) In casele de scari de evacuare nu vor fi fi amenajate spaŃii de lucru.. 173. 171. daca nu reduc gabaritul necesar pentru evacuare. 170. camere de depozitare sub 10 m2. şi planşee rezistente la foc minim REI 60. Art. (1) Rampa de acces la subsol poate fi dispusa in continuarea casei de scari supraterane. (2) Se admite amplasarea in casa scarilor a instalatiilor care nu prezinta pericol de incendiu sau explozie. casele de scari continuate la subsol se pot separă de nivelurile subterane la fel ca la cele supraterane. 169. Art. se vor lua masuri corespunzatoare pentru a se împiedica patrunderea fumului şi a focului in casa scarii. Subsolul poate comunica functional cu casa de scară a nivelurilor supraterane. (2) dacă se prevede un sistem de presurizare a casei de scări pentru controlul fumului. separărea rampelor supraterane de cele subterane se poate face cu uşă normală prevăzută cu autoinchidere şi cu sensul de deschidere din subsol spre parter Art. Casele de scari se recomanda sa fie iluminate natural. de depozitare ori cu alte destinatii (in afara de circulatie) şi nu vor fi introduse conducte de gaze naturale pentru utilizari tehnologice. A2-s1. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 58 .d0. dar care comunica cu casele scarilor de evacuare. ori ateliere de întreŃinere ocupând cel mult 1/4 din aria construita a nivelului subteran. Scarile supraterane de evacuare a persoanelor pot avea rampe directe (neseparăte) spre subsol atunci când asigura accesul la încăperi şi spaŃii legate functional de cele supraterane daca aceste functionalitati sunt separăte de restul subsolului cu alte destinatii prin pereŃi A1. direct din exterior. independent de celelalte niveluri Art. cu deschiderea in sensul de evacuare. conducte pentru lichide combustibile sau tuburi colectoare de gunoi sau alte materiale. iar golurile de acces se protejeaza prin uşi etanşe foc minimum E 45C. In cazurile in care încăperile subterane au ferestre cu suprafaŃă totala de minim 1/100 din suprafaŃă pardoselii şi adapostesc destinatii (functiuni) similare celor de la nivelurile supraterane sau spaŃii tehnice.

prin goluri protejate cu elemente rezistente la foc minimum EI 30. 174.. dar minimum 1 m2 amplasate in acoperişul casei scării sau in treimea superioară a ultimului nivel şi se asigura functionarea in orice moment a unui sistem de iluminat artificial. precum şi atunci cind asigură evacuarea a cel mult doua niveluri succeşive. Dacă nu este posibilă realizarea unor trape sau ferestre in treimea superioară. in functie de destinaŃie. Scari de evacuare interioare deschise se admit in cazurile şi condiŃiile prevederilor normativului. 178. Iluminatul natural al caselor de scari se poate face indirect. Golurile pentru iluminare naturală practicate in pereŃii exteriori ai caselor de scari vor fi protejate contra radiatiei termice ce rezulta in timpul eventualelor incendii produse in construcŃii. In clădiri din nivelul I … III de stabilitate la foc. fara a fi insa mai mici de REI 120 pentru pereŃi şi REI 60 pentru planşee. instalatii sau depozite din vecinatatea lor. 176. Se asigură admişia de aer la nivelul parterului. 175. prin coridor de maximum 10 m lungime. trebuie sa aiba ieşiri la nivelul terenului sau al unor suprafete exterioare carosabile.d0 rezistenti la foc minimum EI 60. prin intermediul unui degajament protejat prin tunel de evacuare cu lungimea maxima de 200 m. trebuie sa fie separăt de încăperile şi coridoarele interioare invecinate de la parter prin pereŃi A1-s1. din coridoare sau încăperi cu denşitatea sarcinii termice sub 105 MJ/m2. cu exceptia holurilor de tip atrium la care se asigura măsurile de protectie specifice acestora. astfel: • • • • • direct in exterior.. casa de scară se va pune in suprapreşiune (20. Art. prin hol sau vestibul. sau chiar in portiuni ale aceleiaşi construcŃii... situate la distanŃe mai mici decât cele admise conform art. având sectiunea de cel putin 5% din suprafaŃă orizontala construita a acestora.80 Pa). Art. Uşile din pereŃii tunelului vor fi rezistente la foc EI 60 ora spre încăperi cu sarcina termica peste 420 MJ/m2 şi echipate cu dispozitive de autoinchidere automată in caz de incendiu. (2) Holul. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 59 .Art. 23. Art. vestibulul sau coridorul prin care se asigura accesul spre exterior. cu acces in exterior şi care este alcătuit din elemente A1 rezistente la foc corespunzator desităŃii sarcinii termice a încăperilor adiacente. 177. Art. (1) Casele de scari de evacuare. evacuarea fumului din casele de scari se va face prin dispozitive automate şi cu comanda manuală.. cu acces in exterior direct sau printr-un hol ori vestibul.

64. Grinzile şi podestele scarilor interioare de evacuare trebuie sa îîndeplineasca condiŃiile de comportare la foc prevăzute pentru nivelul de stabilitate la foc. etc. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 60 . suprafaŃă şi forma treptelor şi a podestelor. conform art. conform art. 181. Atunci când casele de scari nu au ferestre. încăperi de receptie pentru public şi spaŃii de comerŃ. respectându-se prevederile reglementarilor specifice. 183. 179. (3) Uşile caselor de scari prevăzute pentru asigurarea evacuării in caz de incendiu la nivelul terenului sau al unei suprafete carosabile. Art. daca indeplinesc condiŃiile de lăŃime necesare şi dimenşionare conform art. prin ferestrele caselor de scari plasate pe faŃădele accesibile (cu conditia ca sub aceste ferestre sa nu se prevada copertine sau elemente construcŃive proeminente care sa împiedice ridicarea furtunurilor). 150. (2) Scările deschise. iar lăŃimea maxima de 40 cm.. pot avea accesul spre exterior printr-un hol comun. pot avea acces spre exterior prin spaŃiile (holurile) in care sunt amplasate. Art. Art. daca treptele au aceeaşi forma şi dimenşiune pe toata desfasurarea scarii. Art. se va asigura posibilitatea de ridicare a furtunurilor pâna la locul in care urmeaza a fi foloşite.. in situatiile admise in normativ. (2) Fac exceptie casele de scari prevăzute cu coloane (conducte) uscate fixe. Toate scările de evacuare a nivelurilor supraterane. (1) Holurile de la parter. 182 Scarile cu rampe curbe (helicoidale) sunt considerate cai de evacuare numai in portiunea de rampa in care lăŃimea minima a treptei este de 18 cm. numai pentru o singură unitate de trecere (flux) de evacuare a utilizatorilor. prin care se asigura ieşirea spre exterior al scarilor de evacuare. se prevad goluri cu lăŃimea de cel putin 20 cm situate pe aceeaşi verticala. dar neutilizate in circulatia funcŃională curenta. 182 precum şi in alte reglementări de specialitate. destinate alimentarii cu apa in caz de incendiu. (1) Scarile cu trepte balansate pot fi considerate cai de evacuare. intruniri.. (1) In construcŃiile cu trei sau mai multe niveluri.. 184. Inclinarea rampelor scarilor de evacuare. 180. trebuie sa permită o circulatie lesnicioasa şi şigura a persoanelor. (2) Atunci când din motive construcŃive nu se poate respecta lăŃimea minimă şi/sau maximă normată a treptelor. iar lăŃimea utilă rămâne de cel puŃin 80 cm. care se pot evacua prin acelaşi hol comun. practicate in podeste ori intre vanguri. pot comunica liber cu garderobe supravegheate. se prevăd balustrade care să permită utilizarea numai in porŃiunea pentru care se respectă valorile normate şi dacă se asigură lăŃimea/gabaritul pentru un flux (o unitate de trecere) Art. se prevad cu panouri de geam securizat. alimentaŃie.Art. in limita fluxurilor disponibile ale ieşirilor.

Art. 185. Scarile de evacuare pot fi inlocuite in toate cazurile prin planuri inclinate, daca satisfac prevederile din prezentul normativ şi reglementarile tehnice referitoare la scari (inchidere, rezistenŃa la foc, dimenşionare, etc.). Pantele planurilor inclinate vor fi de maximum 1:10 (1:8 in dreptul ieşirilor din clădire) şi prevăzute cu strat de uzura care sa împiedice alunecarea persoanelor. Scari exterioare deschise Art. 186. Scarile de evacuare exterioare deschise pot fi amplasate independent, in exteriorul construcŃiei sau alipite acesteia pe maximum trei laturi. Ele pot inlocui scarile interioare de evacuare necesare sau pot constitui o continuare a acestora, daca sunt executate din materiale A1, cu rezistenŃa la foc de minimum R 15 şi daca: • • respecta prevederile referitoare la dimenşioarea scarilor de evacuare; sunt protejate conform art. 187.

Art. 187. (1) Scarile exterioare deschise de evacuare trebuie sa fie astfel amplasate sau protejate, încât circulatia sa nu poata fi blocata de flacarile sau fumul produs - in caz de incendiu - in construcŃia pentru care ele asigura evacuarea, ori datorita avarierii unor conducte de aburi, lichide sau gaze combustibile, acizi sau substante toxice, etc. amplasate la mai putin de 3,00 m de gabaritul scarii pe verticală şi orizontală. (2) Se consideră satisfăcătoare protejarea scarilor prin amplasarea lor in dreptul unor portiuni pline de perete A1, A2-s1,d0 cu minimum EI 30 rezistenŃa la foc, care in proiectie orizontala depasesc cu minimum 3,00 m gabaritul scarii, sau prin ecranarea scarii cu elemente rezistente la foc minim EI 30-C faŃă de golurile din perete (cu exceptia celor de acces la scari) şi faŃă de conductele mentionate mai sus, care se afla la distanta mai mica de 3,00 m. Nu se admit goluri sub rampa scării (3) Golurile de acces la scarile exterioare deschise se protejeaza prin uşi etanse la foc E15, echipate cu sisteme de autoinchidere sau prin treceri şicanate, corespunzator neceşităŃilor funcŃionale. Se exceptează situatia in care scară deserveşte un singur nivel. Terase şi curti interioare Art. 188. (1) Terasele circulabile, balcoanele şi logiile care constituie cai de evacuare trebuie sa fie A1, A2-s1,d0 (cu exceptia izolatiilor combustibile montate pe placa de beton) - rezistente la foc de cel putin REI 45 şi protejate împotriva blocarii circulatiei prin caderea unor elemente aprinse ale construcŃiei. (2) Terasele cu latime mai mica de 6,00 m şi balcoanele utilizate la evacuare, trebuie sa fie protejate cu parapete pline de 1,20 m, împotriva efectelor incendiilor de la nivelurile inferioare sau din vecinatate.
NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 61

(3) Pot servi la evacuare şi portiuni ale teraselor necirculabile, daca indeplinesc condiŃiile de mai sus şi se iau masuri de dirijare, organizare şi protectie a traseelor stabilite pentru evacuare. Art. 189. Curtile interioare şi spaŃiile libere dintre construcŃii pot fi luate in consideratie pentru evacuarea persoanelor in caz de incendiu daca au lăŃimea suficientă pentru trecerea numarului de unităŃi de tercere (fluxuri) rezultate din calcul, fara a fi insă mai mica de 3,00 m. Art. 190. Evacuarea prin terase, balcoane, logii, curti interioare sau prin spaŃiile dintre clădiri se poate face numai dacă circulaŃia nu poate fi blocată datorită flacărilor sau a fumului, in functie de conformaŃie.

Dimensionarea căilor de evacuare Criterii de calcul Art. 191. Calculul căilor de evacuare (pentru mai mult de cinci persoane) consta in determinarea gabaritelor necesare şi stabilirea lungimii traseelor, astfel încât sa se asigure evacuarea rapida din construcŃie, in timpul normat. Art. 192. Evacuarea persoanelor din construcŃie se consideră ca se face ordonat, sub forma de unităŃi de trecere - fluxuri (şiruri de persoane asezate una in spatele celeilalte), care circula prin caile de evacuare spre exteriorul construcŃiei (art. 9 vv.). Art. 193. Numarul de unităŃi de trecere (fluxuri) ce trebuie asigurat pentru evacuarea persoanelor şi gabaritele necesare trecerii fluxurilor de evacuare se calculeaza conform prevederilor art. 199 … 202 Art. 194. LăŃimea rampelor scarilor de evacuare, se determină după nivelul din care provine cel mai mare numar de unităŃi de trecere, fara a se cumula fluxurile care vin de la niveluri diferite, cu exceptiile prevăzute in normativ pentru parter (art. 198.) Art. 195. Dacă deasupra nivelului care determină dimenşionarea rampelor scarii se afla un nivel care prin construcŃie nu poate adăposti decât un numar mai mic de persoane, ( mansardă, nivel retras, etc), lăŃimea portiunii de scară situata deasupra sa poate fi mai mică, fiind dimenşionată corespunzator numarului de persoane din nivelul respectiv. Art. 196. La scările cu rampe ramificate, calculul latimii se face pentru rampa principala. LăŃimea fiecarei rampe ramificate trebuie sa fie de cel putin 60% din lăŃimea rampei principale.
NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 62

Art. 197. (1) LăŃimea fiecarui podest al scarilor de evacuare nu trebuie sa fie mai mica decât cea a celei mai late rampe pe care o intersecteaza. (2)La scarile cu rampe ramificate lăŃimea podestului central va fi cel putin egala cu a celei mai late rampe ramificate. Art. 198. Atunci când caile de evacuare in exterior ale celorlalte niveluri sunt comune cu cele ale parterului, lăŃimea ieşirilor spre exterior (uşi de la nivelul parterului) trebuie sa asigure trecerea numarului total de persoane determinat prin insumarea: • numarului de persoane care vin prin scari interioare de la nivelul cel mai populat al clădirii; • 60 % din numarul de persoane aflat la parterul clădirii; • 60 % din numarul de persoane care vin prin scarile interioare de la subsol. Determinarea numărului unităŃilor de trecere (fluxurilor) de evacuare Art. 199. Numarul de unităŃi de trecere ce trebuie asigurate pentru evacuarea persoanelor se determina cu relatia: Ut = N/C in care: Ut = numarul unităŃi de trecere de (fluxuri); N = numarul de persoane care trebuie sa treaca prin calea de evacuare; C = capacitatea normata, de evacuare a unei unităŃi de trecere; Rezultatele din relatie se rotunjesc la numarul intreg imediat superior. Art. 200.. Numarul de persoane (N) pentru care se calculeaza caile de evacuare este constituit din capacitatea maxima simultana de persoane, stabilita prin proiect pentru nivelul cel mai aglomerat, cu excepŃia parterului (art. 198.). Art. 201. Capacitatea de evacuare a unei unităŃi de trecere ─ flux ─ (C) se determina in functie de tipul, destinatia şi riscul de incendiu a construcŃiei. Art. 202. Pentru construcŃiile in care se pot afla simultan un numar mare de persoane, numarul de fluxuri de evacuare rezultat din calcul pentru uşile exterioare ale construcŃiei poate fi redus procentual, cu acordul beneficiarului, astfel: • • • cu 10% pentru cele care neceşita 10-20 unităŃi de trecere de evacuare; cu 20% pentru 21-30 unităŃi de trecere; cu 25% pentru mai mult de 30 unităŃi de trecere.
63 Redactarea I-a

NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR

207. 3. 1.00 m pentru cinci fluxuri (unităŃi de trecere).80 m pentru trei fluxuri (unităŃi de trecere). LăŃimea liberă necesară pentru trecerea unităŃilor de trecere (fluxurilor) de evacuare. 5 cm (in fiecare parte). canaturilor de uşi sau ferestre in pozitie deschisa. Art.. etc.90 m pentru un flux (o unitate de trecere).10 m de la cota pardoselii (prin proeminente ale pereŃilor. de regula.60 m. in raport cu numarul acestora. instalatiilor. In pereŃii coridoarelor şi scarilor pentru evacuarea a mai mult de 50 de persoane sunt admise nise cu parapetul (limita inferioara) la mai mult de 1.00 m faŃă de nivelul pardoselii sau al treptelor din dreptul lor. In faŃă uşilor ascensoarelor pentru persoane.10 m pe înălŃimea de maximum 2. 208. determinat prin calcul.40 m pentru patru fluxuri (unităŃi de trecere).. chiar daca este mai mare decât cea rezultata din calcul. (2) Fac exceptie ferestrele al caror parapet este de cel putin 2. Art. LăŃimile intermediare se consideră valabile pentru trecerea numarului inferior de fluxuri. 205.20 m deasupra pardoselii sau cu marginea lor superioara la maximum 0. Se admite reducerea lăŃimii libere minime a rampelor şi podestelor pentru scări cu max. LăŃimea căilor de evacuare pentru mai mult de 50 de persoane.Gabaritele căilor de evacuare Art. 2. nu va fi micsorata in sensul de circulatie spre exterior. (care nu trebuie sa micsoreze gabaritul liber al circulatiei). (1) LăŃimea coridoarelor. lăŃimea podestelor scarilor trebuie sa fie de cel putin 1. 203.). Uşile deschise spre podestele scarilor de evacuare nu trebuie sa reduca gabaritul acestora. se stabilesc astfel încât spatiul liber necesar pentru trecerea numarului de unităŃi de trecere sa nu fie redus cu mai mult de 0. finisajelor interioare. reprezentând grosimea mâinii curente a balustradelor scărilor Art. Dimenşiunile brute (nefinisate) ale coridoarelor şi ale scarilor precum şi cele ale golurilor de comunicatie practicate in pereŃii acestora (uşi). 1.40 m pentru doua fluxuri (unităŃi de trecere). tocurilor. este de minimum: 0. Art.90 m de pardoseala. 206. 204. Fac exceptie cazurile in care uşile de NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 64 . Art. rampelor şi podestelor scarilor ce sunt utlizate pentru evacuarea a peste 50 de persoane nu trebuie sa fie redusa de uşi sau ferestre care se deschid spre acestea şi pot fi blocate in pozitie deschisa de persoanele care se deplaseaza pentru a ieşi din construcŃie. LăŃimea rampelor scarilor se masoara pâna la balustrade. captuselilor.

20 m. 213.00 m intre pereŃi şi balustrada sau intre doua balustrade ale aceleiaşi rampe. H = min. Art. ea se împarte cu montanti solid incastrati in spaŃii de trecere cu lăŃimea de maximum 3. sau până la un alt compartiment de incendiu care are capacitatea necesară de evacuare. la scări ce merg la subsol sau la pod. 1. nu trebuie sa fie mai mare de 3. la scări cu acces ocazional şi care nu constituie căi de evacuare. b) cu lăŃimea cel putin de doua ori mai mare decât cea necesară unităŃilor de trecere de evacuare. 210. mansardă. 212. respectându-se nivelurile de performanŃă admise in normativ. se ia in considerare traseul parcurs in axa căii de evacuare. Atunci când lăŃimea rampei este mai mare. până la o scară de evacuare închisa sau deschisa. (1) De regulă lăŃimea libera de trecere a unei uşi de evacuare nu trebuie sa depasesca 3.90 m la scări secundare.palier ale ascensoarelor sunt glisante sau se inchid rotindu-se in acelaşi sens cu cel in care se deplaseaza fluxul de evacuare spre exterior.10 m la scări principale clădiri civile (publice) cu spaŃii aglomerate. Daca lăŃimea uşii este mai mare. holuri etc.00 m latime. Art. (2) La clădirile cu mai mult de 2 niveluri cu excepŃia locuinŃelor.00 m la scări principale caz general. (1) ÎnălŃimea libera pe caile de evacuare trebuie sa fie de minimum 2. pentru a ajunge la ieşire. 1. respectiv a lungimii caii de evacuare.00 m. tinând seama de pozitia diferitelor echipamente sau obiecte cu amplasament fix care trebuie ocolite. 2. cazuri in care lăŃimea podestului se poate reduce la 1. H = min. podestele trebuie să fie independente de spaŃiile destinate circulaŃiei funcŃionale (coridoare. precum şi cele monumentale. La stabilirea timpului de evacuare (lungimii caii de evacuare) nu se iau in consideratie distanŃele parcurse: NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 65 . Art. (1) LăŃimea rampei scarilor de evacuare. se împarte prin balustrade intermediare in spaŃii de maxim 3. La determinarea timpului de evacuare. de la punctul de plecare pâna la o ieşire in exterior. 209. sau sunt scari monumentale. Art.00 m fiecare.) situate in faŃă scărilor Timpul de evacuare (lungimea căilor de evacuare) Art. 211. (2) Fac exceptie uşile a caror latime este de cel putin doua ori mai mare decât cea necesară trecerii unităŃilor de trecere de evacuare. ori până la degajament protejat. (2) Nu este obligatorie prevederea balustradelor intermediare la rampele: a) folosite urcând.95 m la scări principale locuinŃe şi care nu constituie căi de evacuare: H = min.

7. Traseele căilor de evacuare trebuie marcate cu indicatoare conform reglementarilor tehnice. Art. Marcarea căilor de evacuare Art.a a normativului. dupa caz. INSTALATII DE SEMNALIZARE ŞI STINGERE A INCENDIILOR LUCRARE SEPARĂTĂ Face parte din Partea IV. vor cuprinde. 215. 217. Art. In spaŃiile echipate cu instalaŃii automate de stingere şi de desfumare (ambele condiŃii) exceptând sălile aglomerate. precum şi prin existenŃa unei uşi la nivelul parterului cu sensul de deschidere spre nivelul suprateran. in condiŃiile mentionate la art. Planurile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu cuprind elemente diferenŃiate in funcŃie de tipul şi destinaŃia construcŃiei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan in aceasta şi se intocmesc astfel: a) pe nivel. planuri de evacuare. ale construcŃiilor.E. astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele. dacă se află simultan mai mult de 20 de persoane. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 66 . pe partea interioară a uşilor 2.4 m/sec. 167 se vor lua masuri pentru indrumarea semnalizată a circulatiei de evacuare spre ieşirea in exterior. (1) Documentatiile tehnico-economice in faza D. La clădirile cu peste doua niveluri supraterane. (2) Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel. in cazul coborârii scarilor de evacuare sub nivelul terenului. pe orizontală). Art.a) pe scarile de evacuare şi de la baza acestora spre exterior precum şi in interiorul degajamentelor protejate şi al tunelurilor de evacuare. considerata 0. pe căile de acces şi in locurile vizibile. lungimea maximă a căii de evacuare normată se poate majora cu 15%. dacă in ele se află cel puŃin 50 de persoane. cu indicarea şi marcarea căilor de urmat in caz de incendiu. 216. b) pe incăperi. b) in interiorul încăperilor in care nu se depaseste timpul (lungimea) de evacuare admisă pentru coridoare infundate. iar in incăperi. indiferent de numărul de locuri. 214. c) pentru incăperile destinate cazării. Determinarea perioadei teoretice de timp necesare evacuării utilizatorilor se efectueaza prin raportarea lungimilor de evacuare admise la viteza medie de deplasare.

nu se recomanda. pe care pot stationa vagoane. precum şi la construcŃii incadrate in categoria de importanta D (redusa). fie un spaŃiu in care autospecialele să poată trece una pe lângă cealaltă. masa in tone pe care trebuie să o suporte carosabilul pe o punte 15 tone. INTERVENłIE ŞI SALVARE Art.. 218. Pe cât posibil se va asigura ieşirea autospecialei prin capătul opus intrării sau posibilitatea de a intoarce.8. Caile de circulatie (drumurile) prevăzute. Pentru asigurarea condiŃiilor de acces . raze minimă de viraj 11 m. INTERVENłIE ŞI SALVARE 2. 219.80 m inălŃime 4. lăŃimea minimă a locului de calare 8.f. puncte de stationare şi alimentare ale autospecialelor şi surse de apă. (2) Nu este obligatorie asigurarea unor circulatii carosabile (drumuri) la cabane. interventie şi salvare in caz de incendiu la construcŃii şi instalatii se prevad cai de circulatie (drumuri) necesare functional sau fâşii libere de teren.9. refugii turistice.2. etc. vor fi asigurate cu a doua posibilitate de traversare.00 m. INSTALATII UTILITARE AFERENTE CONSTRUCłIILOR LUCRARE SEPARĂTĂ Face parte din Partea II. corespunzator amenajate pentru accesul utilajelor şi autospecialelor de interventie ale pompierilor. Art.20 m. Caracteristicile carosabilului necesar pentru autoscări şi autospeciale de intervenŃie: lăŃime 3. (1). pantă maximă 12 %. anexe gospodaresti. 220. vor asigura accesul fara obstacole şi pe distanŃe cât mai scurte la construcŃii. In cazurile in care se prevad totuşi asemenea curti.a a normativului. 221. SECłIUNEA V CAI DE ACCES. masa totală pe care trebuie să o suporte planşeul carosabil de lângă clădire (peste subsol) sau podul de acces 34 tone. in care NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 67 . CAI DE ACCES. Art. Art. construcŃii la altitudine (montane). Realizarea de curti închise pe toate laturile de construcŃii etajate. care au incrucisari de nivel cu linii c. forŃa totală de apăsare a calei pe carosabil 600 kN. inălŃimea liberă deasupra punctului de calare 35 m. Caile de circulatie şi de acces (drumuri) la construcŃii şi incinte construite. depozite de substante combustibile. astfel încât accesul autospecialelor de interventie in caz de incendiu sa fie posibil permanent.

pe toate faŃadele accesibile autospecialelor de intervenŃie ale pompierilor. 223. 225. Pentru curtile interioare mentionate. cu lăŃimea de minim 1. Curtile interioare neacoperite cu aria mai mare de 600 m2 şi închise pe toate laturile de construcŃii. astfel încât sa fie usor de recunoscut in caz de incendiu.50 m şi înălŃimea de 1.) sau in încăperi cu acces permanent in circulatiile comune. 222. de pompieri.50 m faŃă de aceste circulatii. Art.20 m înălŃime. dispeceratul privat pentru situatii de urgenŃă.50 m (fara acces carosabil). (2) Marcarea vizibila din exterior a cel putin unui acces pe fiecare etaj al construcŃiei este obligatorie. 224. 226. cu gabarite de minim 3. Art. La construcŃiile închise perimetral cu pereŃi cortina se vor asigura circulatii carosabile in dreptul panourilor de faŃăda marcate pentru accesul echipelor de intervenŃie ale pompierilor. inchiderile perimetrale ale construcŃiilor cu pereŃi cortina vor avea marcate panourile de vitrare prin care se poate accede in circulatiile comune orizontale (holuri. Art. In interiorul construcŃiilor. Pentru asigurarea verificarii. se asigura numai acces pentru personalul de interventie (treceri pietonale). In condiŃiile dificultăŃilor de trafic. are o importanŃă deosebită in localizarea unui inceput de incendiu.80 m latime şi 4. prin proiect se va stabili categoria serviciului serviciului privat pentru NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 68 .90 m. SECłIUNEA V DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENłIE ŞI SERVICUL PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENłĂ Art. supravegherii şi interventiei in caz de incendiu. coridoare. situate la diferente de nivel mai mari de 0. etc. este necesară asigurarea posibilitatilor de salvare a persoanelor din clădire prin ferestre sau goluri ale faŃădelor construcŃiei accesibile pentru intervenŃia serviciilor şi unitatilor de pompieri. Art. situate la nivelul terenului sau al circulatiilor carosabile adiacente ori la o diferenta de nivel mai mica de 0. caile de interventie ale personalului serviciilor şi unitatilor de pompieri vor fi stabilite. vestibuluri. (1) Pentru intervenŃia personalului pompierilor direct din exterior. amenajate şi marcate corespunzator.autospecialele de interventie ale pompierilor nu au acces. se prevad obligatoriu cu accese carosabile pentru autospecialele de interventie in caz de incendiu. marcându-se corespunzator. astfel încât sa fie usor de recunoscut in caz de incendiu.

Art. Numerotarea articolelor se va reface după avizare. 227. volum. Art. ariilor. Clădirile se echipează cu instalaŃii de stingere şi cu instalaŃii de detectare. asigurându-se rezervele necesare. corespunzator riscurilor de incendiu şi tipului de construcŃie. Art. precum şi destinaŃiei. Art. numărului de niveluri ale clădirilor. SECłIUNEA VI ECHIPARE CU INSTALAłII DE STINGERE ŞI INSTALAłII DE DETECTARE. la redactarea II-a DispoziŃii generale Art. marimea. Serviciul privat pentru situatii de urgenŃă va fi dotat cu mijloace de iluminat şi comunicatii.situatii de urgenŃă. Echiparea şi dotarea serviciului privat pentru situatii de urgenŃă trebuie să corespundă neceşitatilor practice asigurarii securitatea la incendiu a construcŃiei. Se recomandă ca echipările minimale prevăzute să fie suplimentate în cazul unor clădiri deosebite ca importanŃă. Art. aparatura specifică de intervenŃie şi echipament de protectie. 1003. 228. inclusiv rezervele pentru inlocuirea lor imediata. dispus la parterul sau nivelurile supraterane inferioare ale construcŃiei. in functie de categoria de importanta. 1002. conform reglementărilor specifice. precizându-se in documentatie tipul acestora şi cantitatea necesară. In documentaŃia tehnică serviciul privat pentru situatii de urgenŃă va avea stabilit spatiul necesar functionării permanente a acestuia. 229. tipul instalaŃiilor. 1001. detalierea acestora urmând a se face în documentaŃiile de specialitate. performanŃele acestora şi cantităŃile necesare se vor înscrie obligatoriu în documentaŃiile de arhitectură ale clădirilor. ConstrucŃiile se doteaza cu mijloace tehnice de stingere corespunzatoare riscurilor de incendiu specifice. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 69 . semnalizare şi avertizare incendiu corespunzător nivelurilor de stabilitate la incendiu. corespunzător nivelurilor de risc de incendiu. Art. destinaŃie. in funcŃie de riscurile de incendiu şi de scenariile de securitate la foc. destinatia şi vulnerabilitatea la incendiu a construcŃiei. 230. Sistemele de instalaŃii. SEMNALIZARE ŞI AVERTIZARE INCENDIU.

1004. clădiri înalte şi foarte înalte. la care intervenŃia în caz de incendiu se realizează de la hidranŃii de incendiu exteriori. modul de echipare cu hidranŃi de incendiu interiori se stabileşte pentru fiecare compartiment de incendiu în parte. 1006. pot constitui măsuri compensatorii in sensul prevederilor art. Echiparea cu instalaŃii de stingere şi/sau cu instalaŃii de detectare. pentru produse combustibile (peste 6 m înălŃime) şi densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/m2 inclusiv ambalajele. construcŃii de producŃie sau depozitare din categoriile A. spumă. caz în care stingerea incendiului se asigură cu substanŃe speciale (gaze inerte. definite conform normelor în vigoare. Art. cu excepŃia imobilelor de locuit.Art. În cazul clădirilor cu mai multe compartimente de incendiu. precum şi construcŃii cu săli aglomerate. cu mai mult de 2 niveluri. depozite cu stive înalte. parcaje sau garaje subterane pentru mai mult de 20 de autoturisme şi cele supraterane închise. iar gospodăria de apă se dimensionează pentru compartimentul de incendiu cel mai mare şi mai defavorabil din punct de vedere hidraulic (cel mai depărtat pe orizontală de punctul de alimentare cu apă şi situat la cota geodezică cea mai mare). cu hidranŃi de incendiu interiori. de ariile construite şi numărul de niveluri. 1008. Nu se prevăd hidranŃi de incendiu interiori atunci când apa nu este indicată ca substanŃă de stingere. indiferent de aria construită. cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2. Art. investitorii putând stabili necesitatea echipării cu hidranŃi interiori de incendiu şi pentru alte tipuri şi categorii de clădiri. Echipare cu instalaŃii de stingere HidranŃi de incendiu interiori Art. cu aria construită de peste 600 m2 şi mai mult de 4 niveluri supraterane. compartimentelor de incendiu. nu este limitativă. pulberi. semnalizare şi avertizare incendiu la clădirile existente la care acestea nu sunt necesare. înlocuitori de haloni etc. 1005. Enumerarea de la art. abur. 1005. a spaŃiilor. cu arii construite de minimum 750 m2 şi densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/m2. 1007. precum şi la construcŃiile având numai parter. Art. B sau C de pericol de incendiu. Echiparea clădirilor.). NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 70 . clădiri sau spaŃii publice (cu excepŃia locuinŃelor) şi de producŃie sau depozitare subterane. cu furtun având lungimea de maximum 40 m. indiferent de destinaŃie. este obligatorie în următoarele cazuri: clădirile din categoriile de importanŃă excepŃională sau deosebită (A şi B) încadrate ca atare in legislaŃia în vigoare construcŃii civile (publice).

rigide. potrivit prevederilor prezentului normativ sau ale Normativului P66. Când se montează mascat în grosimea peretelui. 1011. Coloana uscată poate fi aparentă sau îngropată. Este necesar să existe spaŃiu suficient pentru racordarea furtunurilor şi manevrarea robinetelor. Clădirile echipate cu coloane uscate se echipează şi cu instalaŃii de stingere cu apă a incendiilor. la loc vizibil. Art. Art. Art. Racordul de alimentare cu apă al coloanei uscate se amplasează pe peretele exterior al clădirii. Traseul coloanei uscate este vertical. 1009. mm. Art. Pentru alimentarea cu apă.5 m faŃă de sol şi o înclinare de 45° fa Ńă de verticală. 1014. acesta trebuie să aibă o rezistenŃă la foc conform reglementărilor specifice. 1008. după caz. Art. admiŃându-se.Coloane uscate Coloanele uscate sunt instalaŃii fixe. dimensionată conform NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 71 . montate în interiorul construcŃiilor şi utilizate numai de serviciile de pompieri. se prevede rezervă de apă pentru incendiu. în casa scării sau în ghene adiacente acesteia.1015. 1016. Art. care trebuie să asigure condiŃiile de debit şi presiune necesare stingerii incendiilor. 1010. Coloana uscată se montează în zona de acces a scării. Ńevi cu diametrul de 75 Art. astfel ca să poată servi la fiecare nivel. distanŃa de la calea de acces cea mai apropiată până la racordul de alimentare cu apă nu trebuie să depăşească 40 m. separat de orice alt racord. HidranŃi de incendiu exteriori Art. în situaŃii justificate tehnic. (1) ReŃelele de distribuŃie a apei din centrele populate (localităŃi) vor fi echipate cu hidranŃi exteriori. deviaŃii locale. (2) În cazurile în care. Se instalează coloană uscată independentă pentru fiecare compartiment de incendiu al clădirii Art. 1013. la o înălŃime de maximum 1. se asigură accesul maşinilor de pompieri în orice anotimp. conform avizului regiei/societăŃii furnizoare de apă din centre populate (localităŃi). Se prevăd coloane uscate la toate clădirile înalte şi foarte înalte. 1012. reŃelele nu asigură satisfacerea condiŃiilor de debit şi presiune.

din categoriile A. cultură sau de ocrotirea sănătăŃii. din reŃelele de distribuŃie şi din rezerva proprie sau numai din rezerva proprie. Pentru categoriile de construcŃii precizate la art. parcaje subterane cu mai mult de 20 autoturisme sau supraterane închise cu mai mult de două niveluri.(2). fântâni). clădiri de turism cu mai mult de patru niveluri. B sau C de pericol de incendiu. cu aria mai mare de 2000 m2. 1017. compartimentelor de incendiu şi a încăperilor. Necesarul de apă pentru stingerea incendiilor la construcŃiile precizate la alin. clădiri închise de comerŃ sau sport. InstalaŃii cu sprinklere Art. depozite cu stive înalte (peste 6. clădiri de învăŃământ. HidranŃii de incendiu exteriori nu sunt obligatorii pentru protecŃia construcŃiilor amplasate izolat (la mai mult de 500 m de zone construite) şi care nu sunt echipate cu instalaŃii de alimentare cu apă. cu volum mai mare de 5000 m3.prevederilor art. precum şi la construcŃii izolate de producŃie sau depozitare cu arii construite sub 2000 m2 şi maximum două niveluri. stingerea din exterior a incendiilor se asigură din gospodării proprii de apă şi reŃele de distribuŃie prevăzute cu hidranŃi. clădiri înalte.(2) poate fi asigurat prin extinderea reŃelei de distribuŃie din centrul populat (localitate). lacuri. Echiparea tehnică a clădirilor. cu aria mai mare de 750 m2. pentru următoarele categorii de clădiri: clădiri de importanŃă excepŃională şi deosebită (categoriile A şi B de importanŃă). cu mai mult de două niveluri. clădiri subterane (cu excepŃia parcajelor) cu aria mai mare de 750 m2. 1022 din prezentului normativ. 1022 din prezentului normativ. cu capacitate de primire mai mare de 500 de persoane.00m înălŃime). amplasate în intravilanul sau extravilanul centrelor populate (localităŃilor) care nu sunt echipate cu reŃele de alimentare cu apă. foarte înalte sau cu săli aglomerate. clădiri de producŃie şi/sau depozitare din categoriile A. În asemenea situaŃii se vor asigura posibilităŃi de alimentare cu apă a pompelor mobile de intervenŃie din rezervoare (bazine) proprii sau din surse naturale învecinate (râuri. depozite deschise pentru materiale sau substanŃe combustibile. 1018. B sau C de pericol de incendiu. cu instalaŃii automate de stingere a incendiilor de tip sprinkler se prevede în mod obligatoriu la: clădirile din categoriile de importanŃă excepŃională sau deosebită (A sau B) încadrate ca atare conform legislaŃiei în vigoare clădirile înalte cu excepŃia locuinŃelor şi toate cladirile foarte înalte NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 72 . 1016 alin. Art. alcătuite şi dimensionate corespunzător prevederilor art.

clădirile publice cu aria construită mai mare de 1250 m2 având densitatea sarcinii temice mai mare de 840 MJ/m2 NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 73 .

nu este limitativă. iar gospodăria de apă se dimensionează pentru compartimentul de incendiu cel mai mare şi mai defavorabil din punct de vedere hidraulic (cel mai depărtat pe orizontală de punctul de alimentare cu apă şi situat la cota geodezică cea mai mare). 1020. abur. cu aria construită mai mare de 750 m2. clădirile monobloc şi clădirile înalte şi foarte înalte. cu arii mai mari de 150 m2. având densitatea sarcinii termice peste 1680 MJ/m2 depozitele cu stive înalte (peste 6 m) având densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/m2 garaje şi parcaje supraterane închise cu mai mult de trei niveluri Art. La clădirile cu săli aglomerate. studiouri de televiziune şi scene amenajate. iar a celor exteriori în următoarele 3h. caz în care stingerea incendiului se asigură cu substanŃe speciale (gaze inerte. de producŃie sau depozitare. în prima oră se asigură funcŃionarea. 1022. în care densitatea sarcinii termice. pulberi. pentru construcŃiile civile. instalaŃia dimensionându-se la debitul cel mai mare. În cazul clădirilor cu mai multe compartimente de incendiu. modul de echipare cu instalaŃii de tip sprinkler se stabileşte pentru fiecare compartiment de incendiu în parte. precum şi cele NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 74 . este mai mică de 210 MJ/m2. cu aria construită de peste 2000 m2 şi totodată cu densitatea sarcinii termice peste 420 MJ/m2 clădiri sau încăperi destinate depozitării materialelor. 1021. depozitele şi atelierele anexă ale acestora clădiri de producŃie şi depozitare încadrate în categoriile A. se au în vedere următoarele: dacă instalaŃia are hidranŃi interiori şi hidranŃi exteriori de incendiu. determinată prin calcul. 1018. înlocuitori de haloni etc. plus buzunarele. Art.platouri de filmare amenajate şi închise. funcŃionarea numai a hidranŃilor de incendiu exteriori. fie a celor exteriori. spumă. Nu se prevăd instalaŃii cu sprinklere atunci când apa nu este indicată ca substanŃă de stingere. hidranŃi exteriori şi sprinklere a incendiilor. investitorii putând stabili necesitatea echipării cu sprinklere şi pentru alte tipuri şi categorii de clădiri. se consideră – la construcŃiile obişnuite (civile. La stabilirea simultaneităŃilor şi duratelor de funcŃionare ale diferitelor sisteme automate de stingere cu hidranŃi interiori. gradul I sau II de rezistenŃă la foc. fie a hidranŃilor de incendiu interiori. categoria de importanŃă normală) – funcŃionarea hidranŃilor de incendiu interiori timp de 10 min. Art. 1019 Enumerarea de la art. B sau C de pericol de incendiu. iar în următoarele două ore. de producŃie şi depozitare obişnuite.). Simultaneitatea şi automate de stingere cu apă durata de funcŃionare a instalaŃiilor Art.

InstalaŃiile de stingere cu apă pulverizată. pentru construcŃiile civile de gradul III. se prevăd în conformitate cu prevederile specifice din partea II-a a Normativului. Echipare cu instalaŃii de detectare. Tipurile echipamentelor şi instalaŃiilor ce vor fi prevăzute. înlocuitori de haloni etc. cu ceaŃă de apă. cu excepŃia clădirilor cu săli aglomerate. semnalizare şi avertizare a incendiilor se asigură la următoarele clădiri. Echiparea cu instalaŃii de detectare. 1024. înalte şi foarte înalte. 1026. abur. precum şi tipurile de acoperire a zonelor de detectare sunt detaliate în partea IV a Normativului şi în reglementările de specialitate Art. IV şi V de rezistenŃă la foc. compartimente de incendiu şi încăperi: • clădirile de importanŃă excepŃională sau deosebită (A sau B) încadrate ca atare conform legislaŃiei specifice • toate categoriile de clădiri. compartimente sau încăperi la care s-au prevăzut instalaŃii automate de stingere • clădirile înalte (cu excepŃia locuinŃelor) şi cele foarte înalte • clădirile administrative cu peste 600 persoane • clădirile de turism – hoteluri. gaze inerte. 1023. spumă. Art. 1025. funcŃionarea instalaŃiilor cu hidranŃi exteriori se asigură timp de 2 h. cu excepŃia clădirilor cu săli aglomerate. pulberi. In toate clădirile şi spaŃiile în care există pericol de scăpări şi acumulări de gaze sau vapori inflamabili se vor prevedea şi/sau detectoare de concentraŃie de gaze sau vapori care in anumite concentraŃii pot deveni NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 75 . timpul teoretic de funcŃionare al hidranŃilor exteriori este de 2h. semnalizare şi avertizare incendiu Art.echipate cu instalaŃii automate de stingere. care pot adăposti mai mult de 100 persoane • clădiri de comerŃ sau de sport cu peste 1500 persoane • clădirile de cult cu peste 600 persoane • clădirile cu săli aglomerate • clădiri şi construcŃii de producŃie şi/sau depozitare cu risc foarte mare sau mare de incendiu cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2 (inclusiv încăperi ori spaŃii de depozitare incluse în alte tipuri de clădiri) • depozite cu stive înalte – peste 6 m înălŃime Art. pensiuni – care au mai mult de trei niveluri sau în care pot fi în situaŃiile maxime pot fi simultan mai mult de 150 persoane • clădiri de cultură sau învăŃământ cu mai mult de 4 niveluri sau în care pot fi mai mult de 600 persoane • clădiri de sănătate cu paturi staŃionare.

231. Aceste detectoare trebuie să avertizeze optic şi acustic atingerea pragului de 20% din limita inferioară de explozie.explozive sau toxice. Pentru încăperile. 10.. pentru încadrarea intr-un anumit nivel de stabilitate la foc. întreruperea sistemului de alimentare cu gazul/substanŃa respectivă CAPITOLUL III PERFOMANłE COMUNE CLĂDIRILOR CIVILE PUBLICE SECłIUNEA I RISCURI DE INCENDIU ŞI NIVELURI DE STABILITATE LA INCENDIU Riscuri de incendiu Art. (1) In functie de riscurile de incendiu determinate. conform prevederilor art. Clădirile civile (publice) vor avea stabilit nivelul de stabilitate la foc. Art.Riscurile de incendiu se precizeazã obligatoriu in documentatia tehnica. şi precizat obligatoriu in documentatiile de proiectare. SECłIUNEA II AMPLASARE ŞI CONFORMARE LA FOC Amplasare NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 76 . zone. se vor preveda nivelurile riscurilor de incendiu pentru care s-au stabilit măsurile de securitate la incendiu. spaŃiile şi clãdirile civile. 17. pe incăperi. CondiŃiile minime pe care trebuie sa le îîndeplineasca clădirea. se asigurã condiŃiile de şigurantã la foc performanŃele şi nivelurile de performanŃă admise in capitolele I şi II la “Prevederi comune tuturor construcŃiilor” din normativ şi in cele din capitolul III. din prezentul normativ. 232. . sunt cele stabilite in art. Aceste detectoare trebuie să acŃioneze automat în momentul depăşirii pragului de 20%. compartimente de incendiu şi total construcŃie Niveluri de stabilitate la foc Art. Art. 21. 233. 234.. … 12. respectiv din limita nocivă de toxicitate. in situatii justificate pot fi adoptate masuri de protectie compensatorii care asigura condiŃiile de securitate la incendiu şi performanŃele admise conform normativului. (2) Prin scenarii de securitate la incendiu elaborate conform reglementarilor de specialitate. .

532. se amplaseaza in zone ferite de riscuri de incendiu existente in vecinatate. 238.).II III IV V Cifrele din paranteze se aplică la clădirile montane (art.d0 rezistente la foc conform destinaŃiilor şi denşităŃii sarcinii termice. 237. 25. şi tabelul 2. nivelul de stabilitate la foc şi capacitatea lor (numar de persoane).. prin pereŃi şi planşee A1. a unui compartiment de incendiu (in m2) Clădiri cu un nivel Clădiri cu mai multe niveluri 4. la distanŃele de siguranŃă admise (art. 236. 22. Art. cele pentru obiecte sau aparataj de importantã deosebitã. ariile se pot majora cu 25%. sau se compartimenteaza antifoc. ariile se pot majora cu 100%. Intre numarul de niveluri al clădirilor supraterane.2.000 2000 1400 (800) 1000 (600) 1000 (600) 800 (500) Nivelul de stabilitate la foc I . Ariile construite maxime admise ale compartimentelor de incendiu pentru construcŃii civile supraterane. precum şi clãdirile înalte şi foarte înalte. …29 şi cele specifice fiecărui tip de clădire civilă detaliate in cap IV secŃiunile 1 şi 2. Clãdirile pentru persoane ce nu se pot evacua singure. Clădirile civile. Art.534) NOTA: 1 Atunci când se prevãd instalatii automate de semnalizare a incendiilor. … 24. Art. se vor respecta urmatoarele corelatii : NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 77 . Pentru sali aglomerate conformarea la foc se asigura potrivit tabelelor 11 şi 12 Tabel 4. In cazul comasãrii mai multor functiuni intr-o clãdire civilã acestea se vor separă corespunzãtor. 239. Arii construite maxime admise pentru compartimente de incendiu ale clădirilor civile supraterane Aria maxima construita (la sol) admisă. A2-s1. Conformare la foc Art.. independente. Majorãrile mentionate nu se cumuleazã. nu se recomandă a fi comasate cu construcŃii care au altă destinaŃie. destinatia.Art. 235. Conformarea la foc a clădirilor civile se va face conform prevederilor art. comasate sau grupate in conformitate cu recomandarile generale. sunt cele precizate in tabelul 4. Pentru clădirile echipate cu instalatii automate de stingere a incendiilor şi desfumare.

Numar de niveluri supraterane maxim admis şi capacitatea clădirilor civile de gradul III … V de rezistenŃa la foc Capacitate (număr maxim de persoane) şi Numar maxim de niveluri pentru clãdiri având nivelul de stabilitate la foc : III IV V Pers. numarul de niveluri supraterane nu se limiteaza (cu exceptia celor cu sali aglomerate de nivelul II de stabilitate la foc conform tabelul 13 b) In clădirile de nivelul III … V de stabilitate la foc.do şi incăperile din mansardă sunt separăte de restul podului cu pereŃi rezistenŃi la foc EI 120 şi uşi rezistente la foc minimum EI 60c In clãdiri de nivelul III … V de stabilitate la foc. 240. 241. 5. nu este admisã decat in cazurile mentionate şi cu respectarea prevederilor normativului. este admisã in condiŃiile respectãrii prevederilor tabelului 5. Niveluri Pers Niveluri Pers Niveluri . Tabel. Art. indiferent de capacitatea lor. A2-s1.. Depozitarea mãrfurilor şi substantelor cu pericol de explozie in clãdirile civile (publice). dacă elementele din structura portantă a acoperişului şi a incăperilor amenajate sunt protejate cu materiale din clasa de reacŃie la foc A1. precum şi amplasarea atelierelor in care se utilizeazã astfel de materiale. conform prevederilor tabelului 5. numarul de niveluri supraterane se limiteaza in functie de destinaŃie şi de numarul de persoane adapostit.a) In clădirile de nivelul I şi II de stabilitate la foc. mansardarea (niveluri construite in volumul podului). crt Destinatia clădirilor 1 2 Clădiri care adapostesc persoane ce nu se pot evacua singure Clădiri pentru muzee sau expozitii care nu adapostesc valori deosebite*) şi nu sunt sãli aglomerate Clădiri pentru cazare temporarã Clădiri de învăŃământ: culturã generala şi licee 300 3 220 2 180 1 250 400 4 3 150 200 2 2 150 150 1 1 NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 78 . In clădirile civile cu nivelul de stabilitate la incendiu I şi II este admisă mansardarea (realizarea unui sau mai multor niveluri construite in volumul podului inalt). 200 3 150 1 100 1 Nr. Art.

şi rezistenti la foc minimum EI 120 sectionând clădirea. Art. D. (1) PereŃii despãrtitori prevãzuti pentru limitarea propagãrii incendiului in interiorul unui compartiment de incendiu. 246. B şi C Art. precum şi de rolul pe care il au in caz de incendiu. precum şi in cazul includerii de spaŃii comerciale. 243. A2. realizind masurile de protectie necesare conform prevederilor art. A2-s1. poate fi suplimentat cu 50 persoane pentru săli de mese. Alcătuiri construcŃive Art. asociatii profeşionale. Prin conformarea construcŃiilor civile se va asigura. 245. potrivit normativului. I secŃiunea III a normativului. Limitarea propagãrii focului şi a fumului Art. ministerul culturii. Art. Atunci când conform prevederilor din normativ se pot utiliza produse şi elemente din clasele de reacŃie la foc C. se asigură măsurile de protectie corespunzãtoare securităŃii la incendiu. ConstrucŃiile civile se alcătuiesc corespunzator prevederilor cap. etc NOTA: Numărul persoanelor de la parter din clădirile de nivelurile III şi IV de stabilitate la foc. 242. in functie de condiŃiile specifice şi scenariile de securitate la foc elaborate. elementele şi produsele de construcŃie utilizate trebuie limiteze şi să intârzie propagarea focul. fara sali aglomerate 250 300 5 3 100 200 3 2 60 100 2 1 *) Stabilite dela caz la caz de investitor. Prin modul de alcãtuire şi realizare. se amplaseazã la cel mult: • 150 m distanta in interiorul clãdirilor de nivelul I de stabilitate la foc • 110 m distanta in interiorul clãdirilor de nivelul II de stabilitate la foc • 80 m distanta in interiorul clãdirilor de nivelul III de stabilitate la foc. 244. E. de intruniri. PereŃii pot avea traseu sinuos şi pot fi decalati in plan vertical. 248.3 4 Clădiri de locuit Clădiri cu alte destinatii. pe cat posibil. Se recomanda utilizarea de produse şi elementelor de construcŃie A1.d0. Acesti pereŃi. indeplinind performanŃele comune şi specifice ale acestora. • 70 m distanta in interiorul clãdirilor de nivelul IV şi V de stabilitate la foc NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 79 . dispunerea separăta a spaŃiilor cu risc mare de incendiu faŃă de zonele accesibile publicului. se recomandã sã fie A1.

d0.). etc. EI 60 REI 45 80 Redactarea I-a 1. A2-s1. 2. camere pubele. copiatoare. vor fi etanse la foc minimum E 30. servere. planşee observatii 1 2 3 Uşi EI 90-C. uşile prevãzute pe coridoare care intersecteazã pereŃii despãrtitori prevãzuti la art. iar golurile de comunicatie protejate corespunzãtor. In clãdirile de nivelul IV şi V de stabilitate la foc. A2-s1. având dispozitive de autoinchidere sau inchidere automatã in caz de incendiu. Nr. rezistente la foc EI (REI) 30.d0. (2) PereŃii şi planşeele de separăre a diferitelor functiuni cu risc mediu de incendiu. Bs1. etc.246.d0 toate cazurile. in functie de denşitatea sarcinii termice. cu rezistenŃa la foc de cel putin EI 90 pentru pereŃi.planşee EI 180 REI 120 Elementele de separăre faŃă de restul clădirii a incãperilor cu riscuri medii de incendiu (oficii. Tabelul 6.pereŃi. comasate intr-o clãdire civilã (publicã) trebuie sa fie A1. având rezistenŃa la foc conform destinaŃiei şi denşităŃii sarcinii termice. dar nu mai putin de: . parcaje autoturisme. pereŃii şi planşeele pot fi A. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR . A2.. In construcŃii civile (publice). (1) . Elementele de separăre a functiunilor cu risc mic. 247.): B-s1. iar planşeele REI 90. Uşi EI 30 tablouri electrice. 248. conform cerinŃelor functionale şi de evacuare in caz de incendiu. A2-s1.d0. pereŃii pot fi EI 180 in 36 m2. crt CondiŃii minime pentru pereŃi şi planşee şi uşi CondiŃii minime de reacŃie la foc şi de rezistenŃa la foc Destinatia elementului PereŃi Uşi. cu aria mai mare de A1. Art. centrale termice.d0 ..pereŃi .planşee.. vor respecta condiŃiile nivelului de stabilitate la foc. A1.C.(2) La clãdirile cu pod. incendiu (depozite de materiale combustibile. Art. bucătării. pereŃii respectivi trebuie sã separe şi volumul podului. Dacã sunt Elementele separăre faŃă de restul clădirii a încăperilor cu riscuri mari de instalatii automate de stingere a incendiilor. respectiv REI 45 pentru planşee. . depozite cu obiecte de valoare. arhive. Functiunile cu risc mare de incendiu se separã intre ele cu pereŃi şi planşee A1. laboratoare.

Separări funcŃionale fără rol de protecŃie la foc in cadrul unor spaŃii libere (open space). B-s1. dusuri. 4.) din cadrul unor grupãri cu o arie construitã de maxim 500 m2 PereŃii despãrtitori dintre grupãrile executate conform nr. etc. sunt precizate in tabelul 6. 250. PereŃii despãrtitori ai incãperilor cu risc mic de incendiu (sociale. crt. precum şi intre acestea şi cãile de evacuare comune. W. a căror inălŃime nu depăşeşte nivelul plafonului suspendat A. holuri. foarte înalte sau cu sãli aglomerate. 3. au aceeaşi rezistentã la foc cu cele ale caselor de scãri. Clădirile civile vor avea asigurat numãrul necesar de cãi de evacuare a utilizatorilor in caz de incendiu. dacã se indeplinesc urmãtoarele condiŃii: a) pereŃii şi planşeele acestora (coridoare. de locuit. vestibuluri de etaj şi holuri. discuŃii.E E 30 A1.d0. potrivit prevederilor normativului (art. 249. 144 la 217).d0 EI 60 Uşi normale. corespunzãtor dispuse. se poate realiza conform condiŃiilor normate pentru încadrarea in nivelul de stabilitate la foc.. (1) CondiŃiile minime pe care trebuie sã le îîndeplineascã anumiti pereŃi şi planşee din clãdirile civile (publice) care nu sunt înalte. – – Art. golurile de acces la casele de scãri pot avea uşi normale.C. separărea coridoarelor de evacuare faŃă de grupurile sanitare adiacente (băi. alcãtuite şi dimenşionate. incluşiv vitrate.3. administraŃive. Evacuare fum (desfumare) şi gaze fierbinŃi LUCRARE SEPARĂTĂ Face parte din Partea III a a normativului. vestibuluri. fixe sau amovibile.3.5. vitrate sau din mobilier. (2) Indiferent de tipul şi destinatia clădirii. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 81 . saună). holuri.. săli de mese. A2 -s1. In clãdirile civile (publice) care nu sunt înalte sau foarte înalte. spre coridoare. SECłIUNEA III CĂI DE EVACUARE IN CAZ DE INCENDIU Amplasare Art. incluşiv vitrate Uşi E 30 5. cazare..

practicate in pereŃii ce le separã de incãperile adiacente. dacã servesc la evacuarea utilizatorilor a cel mult douã niveluri consecutive. Art. de lecturã. se poate asigura trecerea unei singure unităŃi de trecere. Art. alimentatie publicã. persoane handicapate. Capacitati de evacuare Nr. iar pentru atriumuri conform tabelului 8. laboratoare. sociale. 50 70 NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 82 . 253. etc. Art. unde se conşiderã cã pe scară deschisã din atrium. incluşiv alte case de scãri. studiouri cinematografice şi de radio. clădiri de cult. asteptare. vestibuluri sau holuri şi incãperile adiacente. Clădirile care adãpostesc persoane incapabile de a se evacua singure: maternitãti. Clădirile pentru invãtãmant de toate gradele (in afară de cel preşcolar). 22. 20. Tabel 7. penşiuni. se prevãd uşi. expozitii. c) eventualele ferestre pentru iluminarea indirectã a coridoarelor de etaj sau a holurilor ori vestibulurilor. sunt protejate conform art. 35. magazine. hoteluri. sãli de adunãri. (1) Scãrile amplasate in volumul atriumului şi neînchise in case de scãri proprii. etc. UnităŃi spitaliceşti. auditorii. 32. sunt precizate in tabelul 7. 33. cazinouri. 174. Timpii de evacuare. cabane. cãmine pentru bãtrani şi infirimi. 252. Sunt admise scãri de evacuare interioare deschise in construcŃiile publice (civile). 29. 26. ospicii pentru alienati mintali. clãdiri pentru copii de varstã prescolarã. 16. (2) Fac exceptie „atriumurile” cu inãltimea de maximum patru niveluri ale construcŃiei. 251. chiar daca lãtimea rampelor asigura mai multe unităŃi de trecere. sunt cei prevazuti in prevederile specifice pe tipuri de clădiri civile (publice). stationare medicale. conform tabelelor 10.. nu constituie cãi de evacuare in caz de incendiu. 25. 2.b) Intre coridoare. 31. clădiri înalte. sport. Capacitatile de evacuare luate in considerăre la clădiri civile (publice). respectiv lungimile maximum admise ale cãilor de evacuare din clãdirile civile (publice). crt Destinatia clădirii sau a portiunii de clădire pentru care se calculeazã evacuarea Capacitatea de evacuare (C) a unei unităŃi de tercere (flux) numãr de persoane 1. care nu includ sali aglomerate.

spitalelor. locuintelor şi altele similare dispuse adiacent atriumurilor. 4. 6. pot constitui cãi de evacuare pentru persoanele aflate in incãperile adiacente. 254 Tabel 8. valorile maxime admise ale cãilor de evacuare pe circulatiile comune orizontale deschise spre atrium. etc). 256. in functie de nivelul de stabilitate la foc al construcŃiei. Deschiderea uşilor de pe traseul de evacuare a mai mult de 20 de persoane valide trebuie sa se faca in sensul deplasarii spre exterior. de la usa acestora panã la o casã de scãri de evacuare (masurata in axul căilor). Clãdiri de locuit.3. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 83 . respectiv distanta ce o au de parcurs. Pentru incãperile de dormit ale hotelurilor. nu depãseste valorile maxime admise in tabelul 8. cãminelor. 7. Clădiri foarte înalte SpaŃii de productie şi/sau depozitare cu nivel de risc mediu sau mic de incendiu SpaŃii de productie şi/sau depozitare cu nivel de risc mare sau foarte mare de incendiu Amenajari in aer liber 80 60 90 70 150 Art. 5. Timp (lungime) de evacuare pe circulatii deschise spre atrium Timp de evacuare (lungime cale de evacuare) in douã directii diferite intr-o singurã directie (coridor infundat) secunde metri secunde metri 88 35 50 20 63 25 38 15 40 16 30 12 25 10 25 10 Nivelul de stabilitate la foc al construcŃiei in care se aflã atriumul I şi II III IV V . administraŃive. Circulatiile comune orizontale deschise spre atrium (platforme. Uşile incãperilor care debuseazã in circulatiile comune orizontale deschise spre atrium. Art. 257. se alcãtuiesc şi echipeazã conform prevederilor normativului referitoare la comunicarea intre spaŃii cu destinatii diferite şi cãi de evacuare. Art. Art. etc care nu sunt clădiri înalte sau foarte înalte. supante. cãmine. atunci cãnd timpul de evacuare. 255. se reduc cu 50% fatã de prevederile art. 254.

489. INSTALATII (PUBLICE) UTILITARE AFERENTE CLĂDIRILOR CIVILE LUCRARE SEPARĂTĂ Face parte din Partea IV a a normativului. 259. vor asigura intervenŃia cel putin la o faŃăda a clădirii.. SECłIUNEA V DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENTIE. SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENłÀ. SECłIUNEA IV CĂI DE ACCES.330. 828) Art. 260. 258. precum şi la spaŃiile cu risc sau pericol de incendiu. 462. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 84 . INTERVENTIE ŞI SALVARE Art. 261.. INSTALATII DE SEMNALIZARE ŞI STINGERE A INCENDIILOR LUCRARE SEPARĂTĂ Face parte din Partea IV a a normativului 3. (1) Clădirile civile (publice) se doteazã cu stingãtoare.7. astfel încât sã poatã fi utilizate de personalul care intervine in caz de incendiu.. 808. 474. corespunzãtor alcãtuite. dar minimum douã stingãtoare pe fiecare nivel al clădirii. ConstrucŃiile civile (publice) vor avea asigurate cãi de acces interventie şi salvare.8. 411. Art. Cãile de interventie exterioare vor permite accesul usor al autospecialelor de interventie ale pompierilor.. Art. 736 787. In interiorul construcŃiilor civile (publice) cãile de interventie ale pompierilor. fiind marcate şi mentinute permanent libere.3. De regula. vor permite accesul usor la principalele circulatii functionale (orizontale şi verticale). 293. 638. dimenşionate şi marcate.. 613. in care se va asigura intervenŃia la cel puŃin două faŃade (art. asigurand un stingãtor portativ cu pulbere de 6 kg sau echivalentul acestuia pentru o arie construitã de maximum 250 m2. marcate corespunzãtor. cu exceptia situatiilor precizate in normativ.

sau ansamblurile de construcŃii. efectele incendiului. sau aria desfăşurată a construcŃiei depăşeşte 5.). Art. 267. Organizarea serviciului privat pentru situatii de urgenŃă de pompieri civili. functie de destinaŃie.000 m2. etc. Atunci când cele înalte au şi portiuni cu înălŃimea mai mica de 28 m. Art. importanta şi vulnerabilitatea construcŃiei. se prevad şi stingatoare transportabile. Clădirile civile echipate in intrega clădire cu instalatii automate de semnalizare şi stingere a incendiilor. 265.(2) Stingãtoarele portative trebuie sã contina produsul de stingere şi cantitatea corespunzãtoare clasei de periculozitate previzibile in spatiul respectiv. In spaŃiile şi încăperile cu risc mare de incendiu sau in care se afla substante periculoase (parcaje. vor avea constituite servicii private pentru situatii de urgenŃă care sã poată supravegherea şi actiona instalatiilor specifice. Art. Art. 262. dupa caz.. Clădirile înalte şi foarte înalte vor fi de nivelul I de stabilitate la foc. potrivit reglementarilor specifice. potrivit reglementarilor tehnice şi scenariilor de securitate la incendiu. Art. 263. Art. Toate mijloacele de interventie cu care se echipeazã şi doteazã clãdirile civile (publice) vor fi usor accesibile personalului şi mentinute in stare de functionare. etc. 264. riscul de incendiu. 268 (1). se stabilesc potrivit reglementãrilor. acestea vor NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 85 . nu sunt cu actionare automată. 266. vulnerabilitate şi nivelul de echipare al clădirii. Categoria serviciului privat pentru situatii de urgenŃă se stabileste in functie de activitãtile operative necesare.. CAPITOLUL IV PERFORMANłE CLĂDIRILOR PERFORMANłE SPECIFICE CLĂDIRILOR CIVILE SECłIUNEA I PERFORMANłE ALE UNOR TIPURI DE CLĂDIRI CIVILE Clădiri înalte şi foarte înalte Art. precum şi atunci când mijloacele de stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcŃiile.. ConstrucŃiile civile.. comert. echiparea şi dotarea acestuia.. vor avea constituite servicii private pentru situatii de urgenŃă atunci când capacitatea maximã simultanã depãseste 500 persoane.

portiuni ale acestora cu arii construite la sol admise in tabelul 4. In clădirile înalte şi foarte înalte compartimentele de incendiu pot fi constituite din clădiri independente. finisaje. obloane sau cortine rezistente la foc minimum EI 90-C. precum şi in cele înalte cu excepŃia locuinŃelor din clădire. se recomanda sa nu depaseasca 840 MJ/m2. 271. (2). prin tamburi deschişi. iar.20 m înălŃime între nivelurile a două compartimente. cu rezistenŃa la foc a pereŃilor de minimum REI 180. (1) In clădirile foarte înalte indiferent de destinaŃie.. 270. A2-s1. puŃurile şi canalele de instalaŃii. afară de cazul în care sunt separate prin pereŃi EI 180 şi uşi EI 90. delimitate de elemente de compartimentare verticale şi orizontale (pereŃi şi planşee) A1. Incăperile tampon ale ascensoarelor de pompieri trebuie să fie echipate cu un interfon care să permită comunicarea cu echipamentul de control şi semnalizare. A2-s1. Densitatea sarcinii termice totale rezultata din materiale şi elemente de construcŃie. golurile de comunicatie cu caile de evacuare practicate in acesti pereŃi trebuie sa fie protejate prin încăperi tampon şi uşi cu rezistenŃa la foc de minimum EI 45-C.d0. Acoperisurile sau terasele acestor tipuri de clădiri. golurile corespunzătoare pardoselilor suprainălŃate şi golurile corespunzătoare tavanelor false. (2) In clădirile înalte şi foarte înalte indiferent de destinaŃie este obligatorie prevederea instalaŃiilor de detecŃie şi semnalizare a incendiilor. Art.care să monitorizeze integral toate incăperile. iar. mobilier şi alte produse adapostite. Art. (3) Clădirile înalte şi foarte înalte trebuie să fie prevăzute cu instalaŃii de alarmare şi de difuzoare care să permită alarmarea persoanelor in caz de pericol şi transmiterea de instrucŃiuni. încăperile In care denşitatea sarcinii termice este peste 840 MJ/m2 se separă de restul clădirii prin pereŃi cu rezistenŃa la foc corespunzatoare desităŃii sarcinii termice (tabel 3. SeparaŃia va include o porŃiune EI 90 pe faŃadă îde minimum 1. 269. se realizeaza integral din produse A1. In clădiri înalte şi foarte înalte. golurile de comunicatie cu caile de evacuare pot fi protejate cu uşi. iar a planşeelor de minimum REI 120. 272. nu va fi mai mare de 275 MJ/m2. este obligatorie echiparea intregii clădiri cu instalaŃie de stingere a incendiilor tip sprinkler (sau analoage omologate). NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 86 . supraterane şi/sau subterane).d0. denşitatea sarcinii termice rezultata din materiale şi elemente de construcŃie şi finisaje utilizate (cu exceptia pardoselilor lipite). La clădirile înalte. Art.). sau din volume închise ale acestora (portiuni volumetrice cuprinzand unul sau mai multe niveluri construite succesive. Art. Încăperile cu denşitatea sarcinii termice peste 840 MJ/m2 din clădirile foarte înalte se separă de restul clădirii prin pereŃi cu rezistenŃa la foc corespunzatoare desităŃii sarcinii termice (tabel 3).fi tot de nivelul I de stabilitate la foc. Fac excepŃie grupurile sanitare. sau in cazuri justificate tehnic..

iar planşeele sa fie A1. A2 rezistente la foc cel putin REI 60. in functie de destinaŃie şi de denşitatea sarcinii termice (tabel 3) (2) Elementele de construcŃie portante ale clădirii înalte sau foarte înalte. (2) In clădiri înalte şi foarte înalte.d0 -s1. A2.d0 60 EI 60 EI 120 Pe culuare de A1. intre portiunile de clădiri cu destinatii diferite. precum şi intre caile de evacuare şi încăperile adiacente acestora. Art.d0 -s1. (1) Pentru limitarea propagarii incendiilor. A2 REI REI 60 E 30 E 60 evacuare -s1.d0 60 EI 60 EI 120 Case de scări A1. care strabat încăperi cu destinatii diferite.d0 -s1. utilizarea pereŃilor despărŃitori din clasele de reacŃie la foc C … F este interzisa. A2 A1. A2 rezistenti la foc minimum EI 120 in clădirile foarte înalte şi respectiv EI 60 in clădirile înalte. A2 A1.A2 A1. Pentru limitarea propagarii incendiilor in interiorul compartimentelor de incendiu.d0 -s1. 275 (1). crt 1 2 3 4 5 NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR . A2 REI REI 60 E 30 E 60 risc diferit -s1. comunicarea se face prin încăperi tampon ale caror uşi sunt EI 60-C in clădiri foarte înalte (ce depasesc 45 m) şi respectiv prin incăperi tampon cu uşi EI 30-C la cele înalte (intre 28 şi 45 m). vor fi alcătuite şi protejate astfel încât stabilitatea clădirii sa nu fie afectata in caz de incendiu. pereŃii despărŃitori dintre portiunile de clădire cu risc diferit de incendiu.Art. Niveluri minime de performanŃă la separăŃii in clădiri înalte şi foarte înalte Elemente → pereŃi plaşee uşi Clădiri → Înalte foarte înalte foarte înalte foarte Separări ↓ înalte înalte înalte Intre incăperi de E 30 E 30 REI REI 60 – – acelaşi risc 60 Intre incăperi de A1. se prevad pereŃi şi planşee A1. trebuie sa fie A1. 274. precum şi cei dintre circulatiile comune de evacuare şi încăperile adiacente.d0 E 30* E 60* REI REI REI REI 60 180 180 60 Incăperi cu Conform tabel REI REI 60 EI 90 2x 87 Redactarea I-a Nr. Art. 273. In pereŃii dintre compartimentele de incendiu dintre clădirile înalte şi foarte înalte precum şi cele dintre acestea şi clădiri sub 28 m . A2 A1.A2 2x 2x închise * -s1. Tabel 9. A2 A1.d0 -s1.

A2 -s1. Art. 120.122. ale caror uşi trebuie sa fie minimum 2 x EI1 60-C la clădirileînalte şi 2 x EI1 60-C la clădirile foarte înalte. Art. A2-s1. golurile de acces la scarile de evacuare se protejaza cu încăperi tampon. accesul la casele de scări este admis numai prin incăperi tampon cu uşi EI 60C de minute in suprapreşiune.d0 REI REI 180 180 A1. realizati conform art. uşi A1.. 279.d0 cu rezistenŃa NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 88 .d0 REI 60 2x EI 60* 2x EI 60* * cu spaŃii tampon Art. A2 A1.d0 -s1. trebuie sa fie EI 240 pentru pereŃi şi REI 180 pentru planşee. 276.. A2 -s1.. A2.6 q > 840 Mj/ m2 Intre compartimente de incendiu Case de scări la niveluri subterane* 7 2.4. In acesti pereŃi se admite practicarea unor goluri de comunicatie funcŃională protejate prin încăperi tampon in suprapreşiune. A2-s1. golul de ieşire in holul dela parter al rampei subterane. Elementele de compartimentare dintre spaŃiile de parcare a autovehiculelor şi clădirile înalte şi foarte înalte de care se alipesc sau in care se inglobeaza.d0 rezistente la foc minimum EI 15 minute şi EI 30 la foc exterior. La nivelurile subterane ale clădirilor înalte şi foarte înalte. C etanşe la foc E 30C şi respectiv. sau in cazuri justificate tehnic cu tamburi deschişi. realizate cu pereŃi şi planseu A1. A2 A1. Inchiderile perimetrale exterioare se realizeaza din elemente A1. C-s2d0.2 A1. se protejează cu uşă rezistentă la foc EI 30C Art. . A2 -s1. 277. Comunicarea intre rampele subterane şi cele supraterane este admisă numai printr-o uşă cu rezistenŃa la foc EI 90C Dacă nu există comunicare intre rampa din subterană şi cea supraterană. 278.d0 REI REI 180 180 60 REI 120 REI 120 2x EI 45* EI 45* 2x EI 60* A1.d0 -s1. A2 -s1.20 m. A2 etanse la foc E 60C in clădiri foarte înalte. (1) . E 30 intre vitrari şi se utilizeaza numai tâmplărie exterioară A1.Inchiderile perimetrale exterioare ale clădirilor înalte şi foarte înalte vor fi astfel proiectate şi realizate încât sa limiteze transmiterea incendiilor de la un nivel la altul. Ghenele verticale pentru instalatii din cadrul unui compartiment de incendiu..d0 REI 60 A1. se separă de restul construcŃiei prin pereŃi A1. Pentru limitarea transmiterii incendiilor pe faŃăde se prevad separări cu zone de minimum 1... La nivelurile supraterane ale clădirilor înalte. B. A2 rezistente la foc minim REI 60 şi prevăzute cu uşi A1. Rampele scărilor aferente nivelurilor subterane se separă de cele supraterane prin pereŃi şi planşee rezistente la foc.

Când ascensoarele clădirilor înalte sau foarte înalte debuşează in subsolurile clădirii. ghenele (canalele) orizontale se inchid cu diafragme incombustibile asigurand o rezistenŃa la foc egala cu a elementului străpuns. A2 cu exceptia finisajelor din folii de maximum 5 mm grosime care pot fi B-s1d0. 282. C-s1d0 şi a pardoselilor din mochete de maximum 20 mm grosime. iar atunci când separărea la trecerea dintr-un compartiment intr-altul nu este posibilă sau justificată tehnic. 286. Liber Art. (2) La trecerea prin planşee care delimiteaza compartimente de incendiu. 283. cu elemente de sustinere A1 rezistente la foc R 30 minute (incluşiv prin incărcarea acestora sub 30% din capacitatea portantă). 285. cu produse/elemente. 280. uşi de balcon. Art. Art. golurile de comunicare cu nivelurile subterane se protejaza NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 89 . incluşiv de izolare termică sau de placare a inchiderilor perimetrale (faŃade ventilate şi pereŃi exteriori. rezistente la foc EI 30 (A↔B). cu suprafaŃa minimă de 1/3 din secŃiunea curentă a circulaŃiei constituite din ferestre cu ochiuri mobile. se echipează cu dispozitive sau sisteme de evacuare a acestuia (desfumare) conform SR EN 12101.. situate la maximum 25 m pe două directii perpendiculare. Plafoanele suspendate vor fi din clasa A1. Evacuarea fumului (desfumarea) spaŃiilor şi incăperilor subterane (subsol). care pot fi şi BFL-s1 sau CFL-s1. care vor asigura aceeaşi rezistenŃa la foc cu a planseului strapuns. Finisajul pe caile de evacuare trebuie sa fie A1. A2-s1d0.. (3) La trecerea prin pereŃii care delimiteaza compartimentele de incendiu. pereŃi cortină) ai clădirilor înalte şi foarte înalte trebuie să fie cel mult din clasa de reacŃie la foc A1 sau A2-s1. etc (2) Circulatiile comune orizontale şi casele de scări care nu au goluri directe in exterior prin care să se poata evacua fumul in caz de incendiu. se realizează conform prevederilor părŃii a III-a a normativului. 281 Produsele de construcŃii utilizate pentru finisajul exterior. Se admit lifturi panoramice Art.la foc minimum 1 oră.d0 Art. acestea nu se vor deschide in casa scarii. Art. sau. ghenele verticale se separă. 284. pereŃii ghenelor vor fi pe toată inălŃimea de minimum EI 180 cu uşile (trapele) lor de vizitare EI 90.. trape de fum. Art. (1) Pe cât posibil circulatiile comune orizontale vor avea goluri directe in exterior cu deschidere automată in caz de incendiu. cu uşi sau trapele de vizitare practicate in acestia EI 30. Spatiul dintre plafonul suspendat şi planseul de rezistenŃa se va intrerupe prin diafragme cu aceeaşi rezistenŃa la foc. se asigură independent de cel al nivelurilor supraterane.

ascensoarele vor fi astfel realizate încât sa permită aducerea cabinelor la un palier de acces apropiat (2) Aceste prevederi sunt obligatorii şi la alte sisteme de transport sau circulatie pe verticala ce se prevad in clădirile înalte şi foarte înalte (montecharge. este obligatorie prevederea cel puŃin a unui ascensor de pompieri şi pentru aceste niveluri. Inchiderea automată a uşilor de protectie a golurilor de acces la ascensoare (la toate nivelurile clădirii) trebuie asigurata centralizat la darea alarmei şi local. care se separă la fel cu nivelurile supraterane. Art. iar de pe scară către uşile puŃului de ascensor. având prevăzute şi actionari manuale.). vor fi presurizate şi vor asigura capacitatea de transport a cel puŃin 5 servanŃi cu echipamentul respectiv (minimum 630 kg) şi vor fi astfel realizate şi separăte de restul construcŃiei. Timp (lungime) de evacuare la clădiri înalte şi foarte înalte Clădiri înalte NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a Clădiri foarte înalte 90 . atunci când temperatura atinge 90oC la partea lor superioara. elevatoare. Aceste ascensoare vor asigura accesul pompierilor la toate nivelurile clădirii. Art. (1). Art. Fac exceptie subsolurile cu risc mic de incendiu.obligatoriu cu încăperi tampon In suprapreşiune sau cu desfumare.. 288. (1) Ascensoarele de pompieri. 287. 289. care poate fi amplasat in acelaşi puŃ cu ascensorul/ascensoarele de pompieri aferent(e) nivelurilor supraterane. prevăzute cu uşi rezistente la foc minimum EI 90-C. (1) In clădirile înalte. etc. se va realiza corespunzator cerinŃelor asigurarii operatiunilor de interventie in caz de incendiu. este obligatorie realizarea a cel putin două asemenea ascensoare de pompieri (2) La clădirile înalte şi foarte înalte cu 4 niveluri subterane şi mai mult. (2): In puŃul de ascensor este necesară montarea unor scări fixe astfel încât să fie posibilă trecerea din cabina de ascensor către scară. usor accesibil. In caz de incendiu toate cabinele vor fi aduse automat la parter. (3) Pentru echiparea cu ascensoare de pompieri a parcajelor subterane pentru autoturisme se respectă reglementarea tehnică specifică Art. Uşile puŃului de ascensor trebuie să permită deschiderea de la nivelul puŃului fără utilizarea de instrumente auxiliare Tabel 10. cel putin unul din ascensoare. 290. In cazul defectarii sau opririi. fiind echipate cu dispozitive de apel prioritar al acestora in caz de incendiu. încât sa functioneze cel putin 2 ore de la izbucnirea incendiului. In clădirile sau porŃiunile de clădiri foarte înalte.

dispuse pe cât posibil in apropierea unui acces de la nivelul terenului (2) Serviciile private cu activităte permanentă pentru situatii de urgenŃă din clădirile înalte şi foarte înalte. sănătate 88 35 50 20 63 25 38 15 88 35 38 15 63 25 30 12 Notă: Se pot aplica prevederile art. constituită din personal permanent cu minimum un servant pompier angajat pe schimb de supraveghere şi punere in funcŃiune a instalaŃiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor in clădirile NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 91 . Art. corespunzător echipate şi dotate (conform Ord.6. vor respecta prevederile tabelului 10. cel putin pe două laturi. 291. 202…204).. . 293. conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice. 2. la toate nivelurile. 294. 2007 al MAI). in functie de destinatia clădirii.. etc. (2) La clădirile înalte şi foarte înalte se asigura cai de acces exterioare pentru autospecialele de interventie.71. In clădirile înalte şi foarte înalte. respectiv lungimea maxima admisă a traseului parcurs pe caile de evacuare. 4. 158 din 22 feb. trebuie sa aiba acces pe terasa (sau podul) de peste ultimul nivel. administraŃiv. Art. Art. (1) Clădirile înalte şi foarte înalte cu orice destinaŃie vor avea constituite servicii private pentru situatii de urgenŃă. iar cel putin una dintre scarile de evacuare.. In clădirile înalte şi foarte înalte este obligatorie asigurarea a cel putin doua cai de evacuare distincte şi independente.Destinatia clădirii Timp de evacuare (lungimea maxima a caii de evacuare ) in doua directii intr-o singura in doua directii intr-o singura diferite directie diferite directie secunde metri secunde metri secunde metri secunde metri Publica. 292. afară de destinaŃiile la care sunt stabilite capacitati mai mici (tabel 7) Timpul de evacuare. Art.1. vor fi cel puŃin de categoria II-a (vor avea in compunere cel puŃin o grupă de intervenŃie. instalatii şi sisteme de detecŃie şi stingere a incendiilor. Nr. Locuinte. hoteluri. învăŃământ birouri. (1) Clădirile înalte şi foarte înalte se echipeaza şi doteaza cu mijloace. de la usa încăperii pana la cea mai apropiata usa a încăperii tampon de acces in casa scarii de evacuare sau degajamentul protejat (masurata conform art. fiecare dintre scarile de evacuare trebuie sa fie usor accesibile prin trasee independente. Capacitatea de evacuare (C) a unei unităŃi de trecere de evacuare luată in calcul la clădirile înalte şi foarte înalte este de 70 persoane.54. La utilizarea scarilor rulante se respecta prevederile art.. pe cât posibil cu directii diferite de deplasare.

295. cu indeplinirea cerinŃelor de la alin (2) in termen de 180 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului normativ. de dans. numărul de locuri şi nivelul de stabulitate la foc al clădirilor cu săli aglomerate NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 92 . de sport. este obligatorie constituirea serviciilor private pentru situatii de urgenŃă. de cult. expozitii comerciale. Art.. Tabel 12. CorelaŃia admisă intre amplasarea şi categoria sălilor. de asteptare.. Art. respectiv categoria salii şi nivelul de stabilitate al clădirii. Categorii de sali aglomerate Sali aglomerate Destinatia salii aglomerate Teatre dramatice şi muzicale. discoteca. magazine cu marfuri combustibile.înalte şi minimum doi servanŃi pompieri angajaŃi pe schimb de supraveghere şi punere in funcŃiune a instalaŃiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor in clădirile foarte înalte). circuri. Tabelul 11. de concert.. salile aglomerate pot fi de categoria S1 sau S2. conform tabelului 11. auditorii. etc. cantine şi restaurante. etc. expozitii permanente de arta. sali de lectura. 298. conform normativului. Art.. muzee cu exponate incombustibile. Dupa destinaŃie.. Sali pentru proiectii cinematografice. numarul de niveluri şi gradul de rezistenŃa la foc al clădirilor cu sali aglomerate se asigura conform prevederilor din tabelele 12 şi 13. Pentru salile cu mai multe functiuni. numarul de locuri. sali de spectacole. Corelatia intre categoria sălilor. se încadrează prin asimilare. muzee cu exponate combustibile. S1 S2 NOTA: Salile aglomerate a caror destinaŃie nu este cuprinsă in tabel. vestiare. 296. (3) La clădirile existente înalte şi foarte înalte. masurile de securitate la incendiu se stabilesc in functie de capacitate. La salile aglomerate.. destinaŃie. sali de intruniri. 297. Clădiri cu săli aglomerate Art. masurile de protectie se asigura in functie de categoria cea mai defavorabila a salii.

200 1.000 3.000 6. incluşiv casa de bilete şi spaŃiul de aşteptare. CirculaŃia in interiorul NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 93 . trebuie sa fie separăte de restul construcŃiei prin elemente de construcŃii cu rezistenŃa la foc EI 180 pentru pereŃi. o cluburi şi discoteci. la care se asigura evacuarea rapida a spectatorilor direct in exterior prin căi de evacuare multiple dispuse radial. Art.000 Nelimitat 3.000 1.000 1.000 5.500 1. 299. Numarul de niveluri supraterane admis in clădiri cu sali aglomerate (portiunea in care publicul are acces)..V de stabilitate la foc se admite numai pentru: o circuri mobile.000 Nelimitat 2.Amplasarea sălilor aglomerate Independentă sau compartiment de incendiu separăt Alipita la clădiri cu alte destinatii sau sali aglomerate comasate Inglobata in construcŃii cu alte destinatii Categoria salii S1 S2 S1 S2 S1 S2 Capacitatea(numarul maxim de locuri) in functie de nivelul de stabilitate la foc al clădirii I II III 5. 300. teatre de vară deschise perimetral Art. Numarul maxim de niveluri supraterane admis in clădiri cu săli aglomerate având nivelul de stabilitate la foc I II III Nelimitat 5 2 Nelimitat 6 3 Categoria salii S1 S2 .. precum şi cinematografe cu functionare sezoniera având maximum 300 de locuri. PorŃiunile de clădire aferente sălilor aglomerate. o expozitii provizorii de importanta locala care nu adapostesc exponate de valoare.000 3. potrivit declaratiei proprietarului (investitorului). săli pentru intruniri. bazine de inot. inglobate in clădiri cu alte destinatii. REI 90 pentru planşee şi uşi EI 90. Amenajarea sau realizarea sălilor aglomerate in clădiri independente parter. o patinoare acoperite.500 Nelimitat Nelimitat 2.200 Tabel 13.000 1. de nivelul IV .

protejate cu uşi E 15. Vestiarele. pot avea goluri pentru circulatie intre portiunile comune de clădire aferenta . comasate intr-o clădire. Cabinele tehnice necesare funcŃional. salile de sport. • La cluburi. saloanele de dans. de importanŃa bunurilor şi de nivelul riscului de incendiu.spaŃiilor din porŃiunea aferentă sălilor aglomerate se poate face după cum urmează: . In acesti pereŃi se admit numai goluri de acces necesare circulatiei. birourile. Art. PereŃii şi planşeele de separăre a spaŃiilor închise pentru parcarea autovehiculelor faŃă de clădirile cu sali aglomerate trebuie sa fie A1. Salile de concerte. portiunile aferente diferitelor activităti de club pot comunica liber cu sectorul de receptie al salii de spectacole. salile de intruniri. precum şi cu celelalte sali aglomerate (de reuniuni. de învăŃământ şi alte clădiri civile cu activităti similare.. pot avea spre sala aglomerată geamuri rezistente la foc sau protejate cu obloane rezistente la foc sau cu perdele de drencere. pot avea goluri in pereŃii ce le separă. muzeele şi expozitiile cu exponate incombustibile care se incadrează ca săli aglomerate din clădiri publice. protejate cu încăperi tampon prevăzute cu uşi rezistente la foc 2 x EI 45C. Salile aglomerate.. Elementele de separăre trebuie sa îîndeplineasca pe lângă cerinŃele de mai sus şi condiŃiile din tabelul 14. Elemente de separăre NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 94 . dacă aceste cabine se separă de restul clădirii in aceleaşi condiŃii ca şi sala aglomerată. pot avea cai de evacuare comune cu cele ale clădirii in care sunt situate. rezistente la foc REI 240 pentru pereŃi şi respectiv REI 120 pentru planşee. discotecile. In interiorul compartimentelor de incendiu in care se află săli aglomerate. A2. din clădiri administraŃive. discoteci şi camine culturale. Tabelul 14. etc). salile de alimentatie publica. 301. conferinte. se separă de restul construcŃiei prin pereŃi şi planşee a caror rezistenŃa la foc se stabileşte in funcŃie de denşitatea sarcinii termice. salile de asteptare. 302. • • • Art. încăperile cu risc mare de incendiu sau cele care adăpostesc obiecte de importanŃă sau valoare deosebită (la solicitarea deŃinătorului) . protejate cu uşi E 15. auditoriile. amfiteatrele şi salile de sedinte şi alte săli incadrate ca aglomerate. salile de lectura.

III In funcŃie de nivelul de stabilitate la foc al clădirii. bibliotecilor şi restul construcŃiei. Dispozitivele de evacuare a fumului. Destinatia elementului Planşeele nivelurilor intermediare din interiorul sălilor aglomerate (logii.A2s1. A2– s1. la ateliere. se prevad dispozitive de evacuare a fumului amplasate judicios. A2 cu rezistenŃa la foc de minimum EI 30. Nivelul de stabilitate la foc al clădirii I II III I . muzee.II CondiŃii minime de reacŃie şi de rezistenŃa la foc pereŃi planşee A1. fie direct. s1.. crt . arhi-velor. cu capacitate mai mica de 300 de locuri 3. A2s1. A2. EI 60 A1. Pentru evacuarea fumului degajat in caz de incendiu (desfumare). pot fi REI 60 cu exceptia celor peste depozite de produse combustibile Uşile depozitelor A1. A2s1. A2s1. expozitii şî cinematografe. Planşeele peste subsol sau demisol atat la încăperile accesibile publicului. la partea superioara a sălilor aglomerate in care are acces publicul. (2) Acestea pot comunica cu exteriorul. 1.vor fi EI 90C. incluşiv caile de evacuare ale acestora cu exceptia planşeelor peste subsol.d0. având pereŃi din produse A1.d0 REI 60 A1. expozitii. 303. elementele pot fi Bs1d0 la cluburi. balcoane.d0 EI 120 Art. (1) . fie prin cosuri de evacuare cu secŃiune echivalentă.d0 EI 90 A1. Dispozitivele pentru evacuarea fumului in caz de incendiu ce se prevad la partea superioara a sălilor accesibile publicului vor fi repartizate cat mai uniform. etc. Art. A1.d0 REI 45 A1. trebuie să fie NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 95 .d0 REI 90 Observatii 2.d0 EI 180 Planşeele sub sali de alimentatie publica. a caror suprafaŃă totala va fi cel putin 1/100 din suprafaŃă salii sau se asigura desfumarea prin sistem mecanic. 304.d0 REI 60 REI 45 REI 30 A1. In clădiri de nivelul III de stabilitate la foc. cât şi la caile lor de evacuare. Elemente de sepa-rare intre depozitele de obiecte de valoare ale muzeelor. platforme) Elemente ce separă de restul construcŃiei încăperile anexe in care are acces publicul din sali polivalente.A2s1.Nr. A2s1. I … III – 4.

Art. Art. fâşii incombustibile de cel puŃin 1. Art. Art. finisajele precum şi tratamentele termice şi acustice ale sălilor aglomerate. Golurile astfel realizate vor fi impartite prin diafragme. astfel încât să se evite formarea de curenŃi favorabili dezvoltării incendiilor. (care pot fi din lemn ignifugat). (2) Gabaritele culoarelor de evacuare din interiorul sălilor vor corespunde prevederilor art. (1) La salile aglomerate cu scene sau podiumuri. Se recomandă ca elementele decorative interioare. b) foaiere. precum şi pentru nivelurile de loji şi balcoane cu mai mult de 100 persoane. circulatia de evacuare va fi astfel organizată încât. Nu se admite evacuarea prin scena sau podium a publicului din sala aglomerată.acŃionate automat. uşor accesibile de la nivelul sălii. pentru: a) fiecare nivel al sălilor aglomerate. (2) In toate cazurile plafoanele suspendate vor avea elemente de sustinere A1 rezistente la foc minimum R 30 (incluşiv prin incărcarea acestora sub 30% din capacitatea portantă). Se pot utiliza şi zone de plafoane suspendate executate din B-s1d0. (1). Capacitatile de evacuare “C” a unei unităŃi de trecere de evacuare luat in calcul la salile aglomerate sunt stabilite in tabel 15. publicul sa nu se deplaseze in directia scenei. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 96 . 309. Cs1d0 sau executate din lemn ignifugate cel putin pe partea neaparenta.. garderobe şi alte încăperi de servire a publicului. In salile aglomerate şi anexele lor in care publicul are acces.. dacă se asigură măsuri corespunzatoare de impiedicare a transmiterii incendiilor de la o porŃiune la alta (prin distanŃe. să fie A1 sau A2. A2. Acestea pot fi şi Bs-1d0. C-s1d0 sau din lemn D-s2d0 ignifugat cel puŃin pe partea neaparentă. conform prevederilor normativului. cu diafragme A1. 308. A2. Elemente decorative interioare. plafoanele suspendate vor fi A1. 308. iar spatiul dintre plafonul suspendat şi planseul de rezistenŃa va fi intrerupt la maximum 25 m (pe doua directii perpendiculare). in celule cu dimenşiuni maxime de 3. 305. Este obligatoriu sa se asigure cel putin doua ieşiri de evacuare. Art. distincte şi judicios distribuite. 306. 307. cu aria de peste 100 m2.00 x 3.. Art.. 203.00 m). dar să poată fi actionate şi prin comenzi manuale. finisajele. incluşiv scheletul de montare. Se recomanda ca distanŃele dintre finisaje sau tratamente acustice şi pereŃii suport sa nu fie mai mare de 15 cm.00 m. tratamentele termice şi acustice ale sălilor aglomerate vor fi astfel alcătuite şi realizate încât sa nu propage incendiul cu usurinta. bufete.

Tipul salii aglomeate şi nivelul de stabilitate la foc al clădirii Sala aglomerata tip S1 şi grad de rezistenŃa la foc Sala aglomerata tip S2 şi grad de rezistenŃa la foc I . cu conditia solidarizarii intre ele pe pachete de minimum trei randuri . (3) La salile polivalente se recomanda ca scaunele sa fie legate rigid intre ele pe şiruri şi rinduri. barele de fixare perpendiculare pe randuri şi aplicate la nivelul pardoselii. de pardoseala ori pereŃi. 312. bancile şi in general mobilierul. NOTA: *) Valorile din paranteze se refera la circulatiile (trecerile) de evacuare din interiorul sălilor aglomerate (pana la uşile de evacuare ale salii). scaunele. Amplasarea mobilierului in salile aglomerate se face astfel încât sa se realizeze culoare de trecere cu latimi corespunzatoare. 2. se fixeaza de pardoseala. Art. in care se admit maximum 12 scaune mobile.. 311. Capacitatea de evacuare din sălile aglomerate Capacitate de evacuare “C” a unei unităŃi de trecere de evacuare (numar de persoane) 50 (70) * 35 (50) * 25 65 (100) * 50 (75) * 35 25 Nr. in care se recomanda solidarizarea lor pe pachete (fara fixare de pardoseala). (4) Fiecare şir sau rand trebuie fixat solid la cele doua capete.. vor avea cel mult 20 mm grosime.V I . crt.. Fac exceptie lojile. iar profilul rotunjit.II III IV .II III IV V 1. sunt stabiliti in tabelul 16 Art. (2)La salile aglomerate de intruniri cu o capacitate de maximum 200 de locuri. 310. in salile aglomerate. Art. care sa asigure accesul publicului la ieşirile din sala NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 97 . (1). Pentru asigurarea evacuării rapide şi fara accidente a publicului. scaunele şi bancile pot fi nefixate de pardoseala.Tabel 15. astfel încât sa nu fie rasturnate in caz de panica. (5) In toate situatiile. sau prins solidar de celelalte randuri astfel încât sa devina un pachet. Timpii de evacuare (lungimile maxime admise pe traseul parcurs pe caile de evacuare). precum şi expozitiile şi saloanele de dans.

. Art. precum şi la spaŃiile pentru care sint admise. nu reduc (in pozitie ridicata sau coborata) lăŃimea spatiului de circulatie pentru evacuare. Art. Foaierele şi holurile vor avea asigurate condiŃiile de evacuare stabilite pentru sala aglomerata respectiva. determinat prin calcul. lasand libera lăŃimea culoarului rezultata din calcul. Timpul (lungimea) coridorului infundat se refera la portiuni de trasee prin care se accede la doua cai de evacuare. când evacuarea se face: in doua directii intr-o singura diferite directie (coridor infundat) secunde metri secunde metri 88 35 50 20 63 25 38 15 37 15 25 10 88 35 50 20 63 25 38 15 40 16 30 12 25 10 20 8 Gradul de rezistenŃa la foc al clădirii Sala S1 Sala S2 I şi II III IV şi V I şi II III IV V secunde 80 60 30 100 80 60 30 metri 32 24 12 40 32 24 12 NOTA: 1. in culoarele dintre pachetele de locuri se pot prevede strapontine. Pe culoarele de evacuare din sali aglomerate. până la o scară sau degajament protejat. 313. dupa caz.Tabel 16. intre pachetele de scaune. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 98 . atunci când nu sunt foloşite. Traseele prin foaiere şi holuri ale salii aglomerate. 3. daca: • • • se ridica automat şi se mentin in aceasta pozitie. 2.90 m. . ramane liber un culoar de minimum 0. 314. nu se admit trepte in lungul spaŃiilor libere de trecere dintre randurile de scaune. fiind coborate. La salile cu locuri pe scaune sau banci. 214. nu se iau in considerăre la stabilirea timpului (lungimii) de evacuare normat. Timpi de evacuare din sălile aglomerate Timpi de evacuare (lungime maxima a caii de evacuare) Categoria salii aglomerate In interiorul sălii pana la o usa a salii aglomerate De la usa salii aglomerate in exterior. Se pot aplica prevederile art.

La capetele acestor mese nu se prevad scaune in culoarele de evacuare. 317.20 m. conform tabelului 17. (1) La salile de spectacole. 8 locuri se amplaseaza cu cel putin o parte a lor. lângă un culoar. 315. având o latime libera de cel putin 0. o dacă numarul de locuri de pe o latura este mai mare de trei (intre un culuar de evacuare şi perete) sau de sase (intre doua culuare) se prevad treceri de acces la culuarele de evacuare. evacuarea randurilor se asigura obligatoriu pe la ambele capete. auditorii. Spatiul liber de trecere dintre randurile de scaune trebuie sa fie de minimum 0. astfel încât la fiecare capat al unui grup de patru randuri de scaune sa existe cate o usa cu lăŃimea de min. o lăŃimea libera a culuarelor de evacuare trebuie sa asigure trecerea numarului de fluxuri determinat prin calcul. sali de concerte. Tabel 17. La amplasarea mobilierului in sali cu locuri la mese.15 m de marginea mesei. daca se prevad uşi amplasate in pereŃii lateriali ai salii.1. amplasate cu latura lungă perpendiculară pe culoarele de evacuare. retrase la o distanta de 0. Art. vor avea pe fiecare latura cel mult 8 locuri.. trebuie sa se asigure culuare de evacuare in caz de incendiu tinind seama şi de urmatoarele recomandari: o mesele de max. Art. sau 14 locuri dacă au acces la doua culuare de evacuare. o mese dreptunghiulare.Art.45 m. dacă au acces la un singur culoar.45 m. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 99 . 316. o la determinarea latimilor libere de trecere se au in vedere şi dimenşiunile scaunelor. polivalente şi altele similare. numarul maxim de locuri dintr-un rand se stabileste in functie de nivelul de stabilitate la foc al clădirii şi de modul in care se face evacuarea persoanelor din rand. (2) Numarul de locuri dintr-un rand nu se limiteaza in clădiri de nivelul I sau II de stabilitate la foc. Numarul de locuri dintr-un rând de scaune Modul de evacuare al persoanelor aflate pe un rand ↓ Pe la un capat Pe la ambele capete Nivelul de stabilitate la foc al clădirii III IV şi V Numarul de locuri dintr-un rând 10 *) 14 25 20 I şi II 25 40 NOTA: *) In cazurile când este admisă amenajarea sălilor aglomerate in construcŃii de nivelul IV şi V de stabilitate la foc şi nu au instalatie interioara de stingere.

La uşile exterioare sau care separă alte functiuni din clădiri. A2. Art. cortinelor. Pe căile de evacuare ale sălilor aglomerate nu se admit uşi false sau placari cu oglinzi. usor de actionat in condiŃiile aglomerarii persoanelor in faŃă lor. Art. excepŃia finisajului treptelor precum şi a balustradelor şi roŃilor de antrenare. la care se adauga pentru fiecare din celelalte niveluri. chiar atunci când sunt incombustibile. LăŃimea scărilor de evacuare in condiŃiile in care publicul aflat la diferite niveluri poate observa incendiul in acelaşi timp. indiferent de numărul de fluxuri necesar. Art. se permit sisteme de zavorâre fara incuiere. 321. (1). sau protejarea lui cu perdele de apa cu intrarea in funcŃiune automată. 319. 320. 323. este interzisă. Uşile de pe traseul evacuării publicului din salile aglomerate trebuie sa se deschida in sensul evacuării la şimpla apasare a sistemelor de inchidere (bara de siguranŃă) şi sa nu aiba proeminente care ar putea ingreuna trecerea persoanelor. 69. 322. şi manuală. realizate conform normativului. adâncimea treptelor este de cel puŃin 25 cm. sub plafoane se vor lua măsuri de ecranare a golului scării rulante conform art. etc.. lăŃimea necesară pentru evacuarea a 25% din persoanele aflate la nivelul respectiv. de la fiecare nivel.00 m lateral. Mobilierul care delimiteaza cai de evacuare comune interioare va asigura condiŃii corespunzatoare de evacuare a utilizatorilor. Utilizarea draperiilor. se determina dupa numarul de fluxuri ce provin din nivelul cel mai populat... Art. Pentru impiedicarea pătrunderii fumului de la un nivel la altul. perdelelor.Art. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 100 . este executată din materiale A1. (2) Indiferent de lăŃimea rampei. Amplasate in aşa fel încât să poată intrerupe căile de evacuare ale sălilor aglomerate. printr-o comanda manuală usor accesibila...60 m in faŃă uşilor şi de 1.. In clădirile cu aglomerari de persoane sau cu sali aglomerate cu scări rulante. 318. La fiecare nivel se va indica cea mai apropiata cale de evacuare. trebuie sa fie de minimum 1. este obligatorie asigurea de căi suplimentare de evacuare distincte şi independente prin scări normale. Art. scară rulantă poate fi considerată ca asigură trecerea unei singure unităŃi de trecere de evacuare dacă: • • • • • este oprită prin comanda atomată în caz de incendiu poate fi oprită. distanta dintre tocul uşii şi prima treapta a unei rampe care coboara. intreptandu-se simultan spre scări. in caz de incendiu. In salile aglomerate.

80 m. Uşile de acces la casele scărilor de evacuare închise vor fi E 15. 329. LăŃimea ieşirilor (uşilor) de evacuare de la nivelul terenului a sălilor aglomerate. circulatiile comune orizontale ce nu au goluri prin care in caz de incendiu fumul să se poata evacua direct in exterior. sau o scară metalică verticală având lăŃimea de minimum 0. 324. (1) Clădirile cu sali aglomerate vor fi usor accesibile din drumuri publice... 331. Scările de evacuare a persoanelor din salile aglomerate pot avea rampe directe spre subsol. 326. Proiectia de filme şi diapozitive trebuie sa se faca din cabine special amenajate. poate fi o scară spirală ori cu trepte balansate. Art. trebuie amplasate in afara gabaritului liber necesar pentru evacuarea publicului din clădiri şi a căilor de acces a autospecialelor pompierilor la cel puŃin 50% din faŃadele clădirii şi la sursele de alimentare cu apă. Art. este admis numai prin încăperi tampon. atunci cind asigura accesul la spaŃii destinate publicului. In faŃă ieşirilor din clădiri cu sali aglomerate trebuie asigurat un spatiu liber pentru persoanele ce se evacuează. Art.. 198. trebuie sa asigure trecerea numărului total de unităŃi de trecere de evacuare care vin prin scări cât şi a tuturor persoanelor de la parter. trebuie prevăzute cu evacuarea mecanică a acestuia (desfumare). NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 101 . (2) Accesul din cabinele de proiectie şi anexele acestora la căile de evacuare ale publicului. Cabina de proiectie pentru pelicula de siguranŃă (clasa B de reacŃie la foc) şi anexele sale trebuie sa aiba acces la o cale de evacuare. iar acestea sunt separăte corespunzator nivelurilor supraterane faŃă de alte functiuni dispuse in subsol. dimenşionat la 1/5 din capacittea sălii şi 1 m2 de persoană. incluşiv pe podestele caselor de scări respective. care poate fi comuna cu cele ale publicului.. prin derogare dela prevederile art. precum şi la eventuala proiectie de filme pe baza de nitroceluloza. atunci când se utilizeaza mai mult de un aparat de proiectie.. (3) A doua cale de evacuare a cabinelor de proiectie. (incluşiv vitrate cu geam armat) Se admite ca aceste uşi să fie şimplu vitrate. fara a se trece prin sala. dacă in clădire.Art. In clădirile cu săli aglomerate. Art. (1) . sunt prevăzute instalatii automate de stingere. 325. 330. Art. (2)Platformele exterioare pentru parcarea autovehiculelor situate in vecinatatea clădirilor cu sali aglomerate. 328. independenta de cele ale publicului. Art.. asigurandu-se condiŃii de desfasurare corespunzatoare a operatiunilor de stingere şi salvare a persoanelor in caz de incendiu. 327. Art.

conform prevederilor prezentului normativ. Art.. Portiunile subterane (subsolurile) ale clădirilor civile (publice) supraterane. iar încăperile respective vor avea stabilite şi precizate riscurile de incendiu. Produsele şi elemente de construcŃie utilizate in subsoluri vor indeplini condiŃiile de combustibilitate şi rezistenŃa la foc stabilite in normativ.. se va asigura limitarea propagarii fumului şi a focului la nivelurile supraterane ale clădirii şi la vecinatati. dar nu mai putin de 10. ori gaze lichefiate.00 m. Prin modul de dispunere a functiunilor şi asigurarea măsurilor de protectie corespunzatoare in subsolurile clădirilor civile (publice) supraterane. in cantitatile şi condiŃiile stabilite. Clădirile civile (publice) subterane pot fi amplasate independent functional de alte clădiri civile sau alipite ori comasate unor clădiri (publice) supraterane. Planurile inclinate acoperite sunt admise ca ieşiri de evacuare dacă indeplinesc condiŃiile specifice acestora. Încăperile din subsol cu risc mare de incendiu vor fi separăte de restul clădirii prin pereŃi şi planşee A1. 335. 332. 340.. dacă au lăŃimea suficientă pentru trecerea numarului de unităŃi de trecere rezultat din calcul. Clădirile civile (publice) subterane independente se proiecteaza şi realizeza conform normativului specifIc (Normativ de proiectare a construcŃiilor publice subterane -.. Clădiri subterane Art. 333. 338. cu substante sau produse explozive.. cu rezistenŃa la foc stabilita de normativ NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 102 . iar cele comasate in clădiri civile supraterane (subsoluri ale acestora). Art. Scările exterioare folosite pentru evacuarea sălilor aglomerate trebuie sa aibe o inclinare de maximum 1/2. 336.. se recomandă ca rampele şi podestele să fie de minimum 1. De asemenea. vor respecta condiŃiile de incadrare in nivelul de stabilitate la foc al clădirii supraterane. nu sunt admise lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate sub 550C in alte locuri decat in cele special amenajate şi marcate. Art.. Art. A2. 334. Art. 337. 339.60 m latime şi sa fie acoperite. In subsolurile clădirilor civile (publice) supraterane nu este admisă dispunerea unor spaŃii sau încăperi cu pericol de explozie. Curtile interioare şi spaŃiile dintre clădirile cu sali aglomerate pot fi luate in considerare pentru evacuarea persoanelor in caz de incendiu. Art. Art..Art.. fiind astfel alcătuite şi realizate încât să nu constituie cai de propagare usoara a fumului şi focului.

tratamentele termice şi acustice vor respecta prevederile specifice stabilite in normativ şi in reglementarile tehnice specifice. vor fi alcătuite şi dimenşionate astfel încât sa îîndeplineasca şi condiŃiile necesare asigurarii evacuării in caz de incendiu. 344. 341.. 346. 343. sunt cei precizati pentru clădirea supraterană... Art. pe niveluri ale subsolului.incluşiv încăperile pentru masinile aferente acestora..vor fi separăte de restul clădirii prin elemente A1. astfel încât in caz de incendiu utilizatorii sa poata ajunge in exterior. precum şi circulatia lesnicioasa a utilizatorilor.pentru spaŃiile subterane. iar golurile de circulatie funcŃională din acestea. vor avea asigurate cai de evacuare conform prevederilor normativului. conform prevederilor prezentului normativ. 348. Casele de scări şi puturile pentru ascensoare sau alte sisteme de transport pe verticala . dispuse in subsol . 347. Scările de evacuare a utilizatorilor spaŃiilor subterane (subsoluri) din clădirile înalte şi foarte înalte vor fi închise in case de scări şi vor avea separăte rampele subterane de rampele scărilor supraterane.171. aplicabile clădirii supraterane. Traseele căilor de evacuare din spaŃiile publice subterane (subsoluri) trebuie astfel stabilite încât printr-o distributie judicioasa a acestora şi dimenşionare sa se asigure recunoasterea cu usurinta a directiei spre exterior. Căile prevăzute pentru circulatia funcŃională in subsolurile clădirilor civile supraterane. la nivelul terenului.. Art. Art. independent de evacuarea fumului (desfumarea) nivelurilor supraterane ale clădirii. iar golurile de acces protejate corespunzator cerinŃelor specifice clădirii supraterane. Art. A2. Subsolurile clădirilor civile (publice) supraterane. Pe cât posibil evacuarea subsolului se va realiza independent de nivelurile supraterane ale clădirii. Art. 345. Finisajele. . Art. Art. in functie de nivelul de stabilitate la foc al clădirii supraterane. rezistente la foc EI 180. Art. protejate corespunzator. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 103 . 342. pentru portiunile subterane. conform prevederilor art. in timp ct mai scurt şi in condiŃii de siguranŃă... Evacuarea fumului (desfumarea) din încăperile şi spaŃiile subterane se asigura in cazurile şi condiŃiile precizate in normativ. Se pot asigura numai legaturi functionale intre rampele subterane şi cele supraterane prin goluri de circulatie protejate cu uşi EI 60 cu autoinchirere. de tipul acesteia şi de destinaŃie. 168. Capacitatile unităŃilor de trecere de evacuare şi timpii de evacuare (lungimile maxime ale căilor de evacuare) ce trebuie asigurati.

354. Art. clădiri administrative. Art. se proiecteaza şi executa astfel încât sa evite producerea şi propagarea incendiilor.. Clădirile de locuit se realizeaza din produse şi elemente de construcŃie care asigura indeplinirea prevederilor generale şi specifice ale normativului şi NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 104 . vor fi cele determinate pentru compartimentul de incendiu din care face parte subsolul. 350. 351. protejate şi marcate.. de sport. se amplaseaza la distanŃe de siguranŃă form tabelului 2. 353. Pentru asigurarea condiŃiilor corespunzatoare de interventie şi salvare in caz de incendiu. ventilareconditionare. Art. corespunzator prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate (sanitare. Echiparea şi dotarea spaŃiilor din subsolul clădirilor supraterane cu mijloace şi instalatii de semnalizare şi stingere a incendiilor. vor fi considerate corespunzător destinaŃiei celei mai dezavantajoase.Art. sau se compartimenteaza corespunzator. Clădiri de locuit Art. caz în care fiecare funcŃiune este considerată şi tratată ca atare. Ńinând seama de următoarea ordine dela avantajos la dezavantajos: clădiri de locuit. SECłIUNEA II PERFORMANłE ALE UNOR FUNCTIUNI (DESTINATII) Art.. etc.). 352. 349. cele de sănătate (2) Fac excepŃie dela prevederile paragrafului (1) situaŃiile în care funcŃiunile respective se află la niveluri diferite sau sunt separate corespunzător normativului. clădiri de cultură. Art. termice. se realizeaza conform prevederilor normativuluicoului şi reglementarilor tehnice de specialitate având in vedere ansamblul clădirii supraterane. de comerŃ. 352 bis. independente sau comasate ori grupate in limitele compartimentelor de incendiu admise pentru clădiri civile. Debitele instalatiilor de stingere cu care se echipeaza. clădiri de cult. individuale (familiale) sau colective.. clădiri de învăŃământ. se prevad accese din exterior şi circulatii interioare corespunzator alcătuite. Instalatiile utilitare aferente spaŃiilor şi încăperilor din subsolurile clădirilor civile (publice) supraterane. electrice. Clădirile de locuit. (1) Clădirile civile care includ zone cu funcŃiuni (destinaŃii) diferite.

d0 EI 60 D-s2d0 EI 15 E 15 Redactarea I-a Denumire element PereŃi despărŃitori intre tronsoane şi apartamente clădiri. Crt 1. iar pentru elementele nenominalizate se vor respecta condiŃiile stabilite in art. B-s1. PereŃi despărŃitori intre boxele gospodaresti sau de depozitare din subsol sau demisol.d0 − EI 15 A1. 17. 357. A2-s1. Art.d0 EI 15 A1. 355.d0.. Elementele de construcŃie ale clădirilor de locuit grupate sau comasate in cadrul unui compartiment de incendiu vor indeplini condiŃiile stabilite in tabelul 18. PereŃi despărŃitori intre gruparile de boxe gospodaresti mentionate la pct. iar in cele de nivelul V pot fi D-s2. 5. in condiŃiile indeplinirii corelatiei stabilite in Tabelul. 356. CondiŃii pentru elementele de construcŃie la clădiri de locuit Nr.. al normativului Art. conform prevederilor art. 3. in cadrul unor grupari de maxim 300 m. (2) In subsolul sau demisolul clădirilor de locuit se pot realiza boxe gospodaresti. Observatii In clădiri de nivelul IV pot fi C-s1. A2-s1. cu conditia utilizarii acestora numai pentru materialele şi substantele admise (fara risc mare de incendiu) şi a asigurarii măsurilor de protectie corespunzatoare Art. se recomanda utilizarea finisajelor din materiale A1.d0. faŃă de celelalte încăperi ale apartamentului in clădiri de nivelul I – II de stabilitate la foc. − 2.condiŃiile de corelatie intre nivelul de stabilitate la foc. B-s1. pot fi realizate din produse şi elemente de construcŃie A1.d0 Ei 60 A1. A2-s1. PereŃi despărŃitori intre bai şi bucatarii. A2 in bucatarii şi alte spaŃii cu foc deschis Tabel 18. şi 239. corespunzatoare nivelului de stabilitate la foc asigurat. precum şi intre acestea şi spaŃiile tehnice ale clădirii Uşile apartamentelor spre casele de scări in clădiri de nivelul I-II de stab. 238.d0. E.. 5. in clădiri de nivelul III-IV de stabilit. − 105 NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR . (1). 3.. 4. numarul de niveluri şi aria compartimentului de incendiu. In clădirile de locuit individuale (familiale) realizate din materiale combustibile (in condiŃiile admise de normativ). Uşile spre coridoare vor fi rezistente la foc minimum E15.d0. Clădirile individuale (familiale) parter sau parter-etaj şi eventual mansarda. A2-s1. CondiŃii minime A1.

.Art. 358.. Garajele auto alipite sau inglobate clădirilor de locuit individuale se separă de acestea prin elemente despartitoare A1, A2-s1,d0, cu rezistenŃa la foc de cel putin EI 60. Art. 359, Blocurile de locuinte colective cu apartamente şi/sau garsoniere, se realizeaza din produse şi elemente de construcŃie corespunzatoare condiŃiilor de corelatie intre nivelul de stabilitate la foc, numarul de niveluri şi aria compartimentului de incendiu, stabilite in art. 239. Blocurile de locuit care se încadrează in categoria clădirilor înalte sau foarte înalte, vor respecta prevederile specifice acestora. Art. 360. Clădirile de locuit colective noi cu înălŃimea de peste 28 m - masurata conform prevederilor art. 9.e, sunt considerate clădiri înalte, iar dacă au peste 45 m conform prevederilor art. 9.e sunt considerate clădiri foarte înalte. Deasupra nivelului limită este admis un singur nivel care ocupa maximum 70% din aria construita a clădirii şi cuprinde numai încăperi pentru masini ale ascensoarelor, spalatorii şi calcatorii comune, precum şi spaŃii tehnice. Art. 361.. In clădirile foarte înalte, pereŃii şi planşeele de separăre a apartamentelor de locuit faŃă de spaŃiile invecinate şi căile comune de circulatie, trebuie sa fie A1, A2-s1,d0, rezistente la foc cel putin EI (REI) 60, iar golurile de comunicare funcŃională a apartamentelor cu circulatiile comune orizontale se protejeaza cu uşi EI 30S, fiind prevăzute cu dispozitive de autoinchidere. Art. 362.. CondiŃiile de combustibilitate şi de rezistenŃa la foc admise pentru pereŃii care delimiteaza căile de evacuare din clădirile de locuit, sunt precizate in tabelul 4.2.10 (dacă nu sunt clădiri înalte sau foarte înalte). Art. 363. Scările de evacuare a persoanelor de la etajul 1 şi mansarda locuintelor individuale cu maximum 3 niveluri precum şi din cadrul apartamentelor duplex sau triplex (indiferent de tipul clădirii de locuit), pot fi scări deschise, realizate din produse clasa D-s2d0. Tabel 19. PereŃii de separăre a căilor de evacuare Nivel de stabilitate la foc Niveluri de comportare la foc admise PereŃi la coridoare şi holuri PereŃi la case de scări I II III A1, A2-s1,d0 - EI 30 A1, A2-s1,d0 - EI 30 A1, A2-s1,d0, B - EI 30 A1 - EI 180 A1 - EI 120 A1, A2-s1,d0 - EI 90
106 Redactarea I-a

NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR

IV V

A......D A......E

A1...C - EI 15 A......D – EI 15

Art. 364.. Deschiderea uşilor de la intrarea in clădirile de locuit care nu sunt înalte sau foarte înalte, se poate face spre interior, dacă numărul ocupanŃilor de pe un nivel este de maximum 20. Art. 365.. Uşile apartamentelor spre casele de scări vor fi conform tabelului 18., fara a fi obligatorie prevederea dispozitivelor de autoinchidere la clădirile de locuit care nu se încadrează in categoria clădirilor înalte sau foarte înalte. Art. 366.. Capacitatea de evacuare (C) a unei unităŃi de trecere (numarul de persoane) la clădiri de locuit, este de 90 persoane (in afară de clădirile înalte sau foarte înalte la care este de 70, respectiv 60 persoane). Art. 367.. Timpul de evacuare, respectiv lungimea maxima admisă a traseului de parcurs pe căile de evacuare in clădiri de locuit, care nu se încadrează in categoria clădirilor înalte sau foarte înalte, este precizata in tabelul 20. Tabel 20. Timpi de evacuare la clădiri de locuit Timpul de evacuare (lungime maxima de evacuare) In doua directii Intr-o singura diferite directie (coridor infundat) secunde metri secunde metri 63 42 30 20 25 17 12 8

Clădiri de locuit

Nivelul de stabilitate la foc

Observatii

Clădiri care I şi II 125 50 nu sunt înalte III 87 35 sau foarte înalte, cu IV 63 25 apartamente sau garsoV 30 12 niere, Notă: Se pot aplica prevederile art. 214.

DistanŃele in nteriorul apartamentelor de locuit nu se limiteaza

Art. 368.. Scări cu trepte balansate sunt admise pentru evacuarea persoanelor din clădiri de locuit atunci cind este necesară asigurarea unei singure unităŃi de trecere de evacuare; se admite şi balansarea treptelor la prima rampa a scărilor (cea pentru a ajunge de la cota terenului la parter). Clădiri administraŃive

NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a

107

Art. 369.. Clădirile administraŃive (sedii pentru administraŃiile centrale şi locale, prefecturi, primarii, notariale, financiar-bancare, sindicate, birouri de orice fel, etc.), se proiecteaza şi realizeaza conform prevederilor cu carácter general pentru clădiri cu nivel normal de inălŃime, avindu-se in vedere şi condiŃiile specifice din acest subcapitol . Art. 370.. In functie de destinaŃie şi tip de construcŃie, clădirile administraŃive se alcătuiesc astfel încât sa asigure indeplinirea condiŃiilor de corelatie dintre nivelul de stabilitate la foc, aria compartimentului de incendiu şi numarul de niveluri, conform prevederilor art. 238 şi 239. Art. 371.. In cazul inglobarii unor spaŃii/încăperi administraŃive in clădiri publice/civile cu alte functiuni (de locuit, învăŃământ, turism, comerŃ, s.a.) se respecta prevederile generale de securitate la incendiu precum şi dispozitiile specifice funcŃiunii respective . Art. 372.. Nivelurile subterane (subsoluri) vor fi separăte de restul construcŃiei prin planşee A1, A2 cu rezistenŃa la foc de minimum REI 120 Art. 373.. Scările monumentale pot fi deschise pe toata înălŃimea clădirii administraŃive dacă se asigura măsuri de limitare a propagarii focului şi a fumului şi se prevăd scări închise corespunzatoare asigurarii evacuării. Scara monumentală nu se ia în considerare la calculul evacuării Art. 374.. Se recomanda asigurarea iluminatului natural direct al caselor de scări de evacuare. Art. 375.. In functie de nivelul de stabilitate la foc al clădirii administraŃive (care nu este inalta sau foarte inalta), pereŃii care separă căile comune de circulatie şi evacuare a persoanelor faŃă de restul construcŃiei, vor indeplinii şi condiŃiile de comportare la foc din tabelul 21.

Tabel 21 PereŃi şi uşi de separăre a căilor de evacuare la clădiri administraŃive

Nivel de stabilitate la foc I II

Nivelurile de comportare la foc admise pentru pereŃi: la coridoare şi la holuri A1, A2 – EI 60 A1, A2 – EI 30 la case de scări închise A1, A2 – REI 180 A1, A2 – REI 180 uşi C-s1d0 D-s2d0
108 Redactarea I-a

EI 15 EI 15

NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR

III IV V

A1, A2, B – EI 15 C – EI 15 D-s2d0 – EI 15

A1, A2 – REI 60 A1, A2, B – EI 30 C-s1d0 – EI 15

D-s2d0 D-s2d0 D-s2d0

EI 15 EI 15 ─

Art. 376.. Rampele şi podestele scărilor sau ale planurilor inclinate, vor respecta condiŃiile de la art. 63 şi 64. Art. 377.. Capacitatea de evacuare (C) a unei unităŃi de trecere de evacuare, este de maximum 80 persoane, cu exceptia sălilor aglomerate şi a clădirilor înalte şi foarte înalte la care se respecta măsurile specifice acestor clădiri. Art. 378. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise la căile de evacuare ale clădirilor administraŃive (cu exceptia sălilor aglomerate şi clădirilor înalte şi foarte înalte) sunt precizate in tabelul 22. Tabel 22. Timpi de evacuare la clădiri administraŃive Timp de evacuare (lungimea maxima a caii de evacuare), atunci când evacuarea se face : Nivelul de stabilitate la foc in doua directii diferite intr-o singura directie (coridor infundat) secunde metri secunde metri I şi II 113 45 58 23 III 75 30 40 16 IV 40 16 25 10 V 25 10 15 6 Notă: Se pot aplica prevederile art. 214.

Clădiri pentru comerŃ Art. 379.. Clădirile pentru comerŃ, in afara măsurilor comune prevăzute, vor respecta şi prevederile specifice. Dupa destinaŃie şi mărime, clădirile pentru comerŃ (independente sau inglobate in clădiri cu alte destinaŃii) pot fi de categoria Com 1, Com 2 sau Com 3, conform tabelului 23. Tabelul 23. Categorii de clădiri comerciale

Tipul clădirii sau spaŃiului

Destinatia şi mărimea clădirii sau spaŃiului comercial
109 Redactarea I-a

NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR

Articol suprimat şi inlocuit prin extinderea art. Depozitele de nivel ale magazinelor comerciale vor fi separăte de spaŃiile de vanzare accesibile publicului. Clădiri comerciale ≤ 2000 m2. Com 2 Com 3 Art. restaurante insumând o arie desfăşurată egală cu. incluşiv a căilor de evacuare închise aferente acestora. Art. 384. restaurante. Art. dar nu vor avea aria mai mare de 10% din cea a spaŃiului de vânzare de pe nivel. prin pereŃi A1. prezentare-vânzare şi service auto. Depozitele de mână pentru maximum 20% din produsele expuse spre vanzare. sau peste 400 m2. prevăzute la art. vor indeplini condiŃiile de corelatie dintre nivelul de stabilitate la foc. 381. SpaŃiile comerciale subterane. pieŃe închise. respectiv pereŃi EI 120 cu uşi EI 30 şi planşee REI 45 la unităŃi Com 2. La unităŃile comerciale NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 110 . aferente spaŃiilor comerciale Com 3. 2) precum şi dispozitiile specifice clădirilor cu acele funcŃiuni. buticuri. bilete spectacole etc). Art. centre comerciale compuse din aglomerări de unităŃi comerciale insumând sub 1500 m2. cazinouri pentru jocuri de noroc şi similare. internet. 380. A2 cu rezistenŃa la foc de minimum REI 120 Art. vor fi proiectate şi realizate conform reglementarilor tehnice specifice pentru clădiri subterane. SpaŃiile comerciale subterane închise cu aria mai mare de 300 m2. independente sau inglobate in clădiri cu alte destinatii. unităti de tip fast-food. vor avea asigurata evacuarea fumului (desfumarea) conform prevederilor normativului. Art.. iar in cazul inglobarii unor spaŃii sau încăperi comerciale in clădiri civile (publice) cu alte functiuni. 238 şi 239.. 382.. 385. sau peste 1500 m2 desfăşurat şi similare. cafenele..comercial Com 1 Clădiri tip Mall. se vor respecta prevederile generale ale normativului (Cap. 372: Nivelurile subterane (subsoluri) vor fi separăte de restul construcŃiei prin planşee A1. centre comerciale compuse din aglomerări de unităŃi comerciale insumând o arie desfăşurată egală cu. centre de prestări servicii. independente sau inglobate in clădiri cu altă destinaŃie (magazine. agenŃii de vânzare servicii turistice. Clădirile pentru comerŃ. UnităŃi comerciale sub 400 m2. dispuse in clădiri proprii sau in subsolurile construcŃiilor supraterane cu alte functiuni. numarul de niveluri şi aria compartimentului de incendiu. 383. alimentaŃie cu autoservire. supermarketuri cu aria desfăşurată > 2000 m2. A2. pot fi separăte prin mobilier sau paravane de spaŃiile accesibile publicului. B rezistenti la foc minimum EI 180 cu uşi EI 45 şi planşee REI 60 la unităŃi Com 1.

PereŃi de separăre a căilor de evacuare din clădirile comerciale Nivel de stabilitate la foc I Niveluri de comportare la foc admise pentru pereŃii căilor de evacuare şi uşile aferente echipate cu autoinchidere sau inchidere automată in caz de incendiu la coridoare şi la holuri la case de scări închise PereŃi uşi pereŃi uşi 2 x E 30-C* A1. Art. In functie de gradul de rezistenŃa la foc al clădirilor pentru comerŃ. planşee REI 30. B.. Atunci când in aceste clădiri sunt săli aglomerate sau clădirile pentru comerŃ sunt clădiri înalte ori foarte înalte sau sunt subterane. Rampele şi podestele scărilor sau planurilor inclinate vor respecta condiŃiile de la art.93. Art. Depozitele de nivel ale magazinelor comerciale inglobate in construcŃii cu alte destinatii. Depozitele principale pentru produse combustibile aferente clădirilor sau spaŃiilor comerciale inglobate in construcŃii cu alte destinatii. conform art. corespunzator desităŃii sarcinii termice.d0 EI 90 EI 45 A1. La clădirile pentru comerŃ comerŃ. Art.A2-s1. scările deschise se consideră a fi toate împreună o singura cale de evacuare şi o singură unitate de trecere de evacuare. scări închise) vor indeplinii condiŃiile din tabelul 24. holuri. 63 şi 64.. se vor respecta măsurile specifice acestora. se compartimenteaza cu elemente rezistente la foc faŃă de restul construcŃiei. 390. 387.. 389. se compartimenteaza faŃă de restul construcŃiei (cu alta destinaŃie) cu elemente de construcŃie verticale şi orizontale A1.. cu conditia asigurarii cel puŃin şi a unei scări de evacuare închise. 388.d0 EI 180 111 Redactarea I-a NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR . A2. se admit scări interioare deschise intre maximum trei niveluri succesive. 391. 386. Indiferent de numarul lor. Art. este de maxim 70 persoane cu exceptia sălilor aglomerate (Tabel 15). rezistenŃi EI 30 cu uşi E 15. A2 având rezistenŃa la foc corespunzatoare desităŃii sarcinii termice. Tabel 24. a doua cale de evacuare trebuind să fie pe o scară închisă.A2-s1. Capacitatea de evacuare (C) a unei unităŃi de trecere de evacuare. pereŃii căilor de evacuare ale persoanelor (coridoare.). In toate cazurile uşile vor fi prevăzute cu autoinchidere sau inchidere automată in caz de incendiu. Art. valorile performanŃelor nuun pot fi mai mici decât cele corespunzătoare nivelului de stabilitate la foc al clădirii respective (tabel 1. Art.Com 3 pereŃii pot fi A1.

la parter. 393. EI 30 2 x E 30-C* E 30 E 15 ─ Art.II A1..EI 45 IV C. indiferent de nivel. 3 m2.EI 15 * cu incăpere tampon EI 30 E 15 E 15 ─ A1. Pentru estimarea numarului de persoane ce au acces in spaŃiile destinate publicului şi care se poate consideră că reprezinta 2/3 din aria utilă a magazinului (centrului comercial).. Art.d0 EI 60 III B. . .d0 EI 90 B. la subsolurile şi etajele 1 şi 2 (faŃă de teren).A2-s1. se vor lua in consideratie urmatoarele desităŃi ale ocupanŃilor: a) Pentru magazine se consideră o persoana pe: 1. la celelalte niveluri ale subsolului şi etajelor.. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 112 . 392. . 5 m2. Timpii de evacuare. respectiv lungimile maxime admise ale căilor de evacuare in spaŃiile comerciale (cu exceptia sălilor aglomerate şi a clădirilor înalte şi foarte înalte). 214.A2-s1. b) Pentru centre comerciale (cu arie desfasurata de minimum 1000 m2) se consideră o persoana la 5 m2.d0 EI 120 A1. Timpi de evacuare a spaŃiilor comerciale Timp de evacuare (lungimea maxima a caii de evacuare).EI 30 V D. sunt precizate in tabelul 25.5 m2.A2-s1. Tabel 25. atunci când evacuarea se face: Nivel de stabilitate la foc şi tip in doua directii diferite intr-o singura directie de spaŃiu comercial (coridor infundat) secunde metri secunde metri I Com 1 125 50 63 25 Com 2 şi 3 100 40 50 20 II Com 1 şi 2 105 42 53 21 Com 3 80 32 40 16 III Com 1 şi 2 53 21 38 15 Com 3 45 18 22 9 IV Com 2 şi 3 38 15 20 8 V Com 3 25 10 15 6 Notă: Se aplică prevederile art. EI 45 B. .

. azile de bătrâni. (b) ÎnălŃimile de trecere pe căile de evacuare nu vor fi mai mici de 2. etc. vor indeplini condiŃiile comune prevăzute in normativ. 399. etc. Casele de scări ale clădirilor pentru sănătate vor fi. A2 cu rezistenŃa la foc de minimum REI 120 Art.20 m. se interzic scări cu rampe curbe sau cu trepte balansate.. Clădirile pentru sănătate (spitale. Clădirile pentru sănătate vor indeplini condiŃiile de corelare intre nivelul de stabilitate la foc. 398...coridoare şi rampe de scări sau planuri inclinate.). minimum 2. 400. iar scări deschise se admit doar intre doua niveluri succeşive. sa fie iluminate natural. handicapaŃi. Art. gaze inflamabile lichefiate şi lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 280C. iar atunci când sunt prevăzute cu instalatii automate de stingere cu apa. cu asigurarea căilor de evacuare pe scări închise Art. 397. iluminate natural. Art.Art. vor fi urmatoarele: (a) Latimi de trecere pentru 2 unităŃi de trecere: . SpaŃiile comerciale sunt considerate cu risc mare de incendiu. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 113 . SpaŃiile comerciale care se încadrează in categoria sălilor aglomerate.10 m.. precum şi cele din reglementarile specifice. şi 239. 402. case de copii. minimum 2.. recomandandu-se utilizarea elementelor de construcŃii rezistente la foc.podeste/paliere de scară sau planuri inclinate.. Nivelurile subterane (subsoluri) vor fi separăte de restul construcŃiei prin planşee A1. 396. sunt considerate cu risc mediu de incendiu. artificii. Art. In clădirile pentru sănătate in care sunt spitalizate persoane care nu se pot deplasa singure. Art.. Fac exceptie produsele cosmetice şi farmaceutice ambalate in flacoane.lifturi şi paliere in faŃă lifturilor de persoane pentru bolnavi transportati cu targa. 394.). 238. minimum 2. policlinici. In spaŃiile comerciale nu sunt admise produse explozive sau cu ardere violenta (munitie. 395. Se recomanda ca scările interioare de evacuare ale construcŃiilor pentru comerŃ. arie construita şi numar de niveluri. dispensare. pe cat posibil. gabaritele minime libere ale căilor de evacuare. Clădiri pentru sănătate Art. 401.50 m. precum şi magazinele special realizate pentru comercializarea unor produse periculoase. ambulatorii. vor respecta şi condiŃiile specifice acestora. . Art. conform prevederilor art. . In situatiile in care evacuarea persoanelor din clădire se poate efectua numai cu insotitori (cu targa sau cu caruciorul).60 m.

Se recomanda ca ascensoarele pentru bolnavii transportabili cu targa sau căruciorul sa fie astfel alcătuite construcŃiv şi alimentate cu energie electrica (şimilar celor de intervenŃie). cu pereŃi din materiale A1. 403. 406. Timpii de evacuare. încât sa poata fi utilizate şi pentru evacuarea bolnavilor in caz de incendiu. va respecta condiŃiile din tabelul 27 (dacă nu sunt clădiri înalte sau foarte înalte).. 404. care nu sunt înalte sau foarte înalte. Art.A2-EI 90 EI 45 A1.A2-EI 180 114 Redactarea I-a I NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR . Timpi de evacuare din clădirile pentru sănătate Timp de evacuare cu targa (lungimea maxima admisă a căilor de evacuare) atunci când evacuarea se face: Nivel de stabilitate la foc in doua directii diferite intr-o singura directie secunde metri secunde metri I şi II 95 38 45 18 III 45 18 30 12 IV Numai clădiri 30 12 20 8 parter V 20 8 15 6 Notă: Nu se admite aplicarea prevederior art. rezistenti la foc minimum REI 120... 214.403). Tabel 26.. Comportarea la foc a pereŃilor de pe căile de evacuare. respectiv lungimile maxime ale căilor de evacuare in clădirile pentru sănătate. PereŃi de separăre a căilor de evacuare Nivel de stabilitate la foc Niveluri de comportare la foc admise pentru pereŃii căilor de evacuare şi uşile aferente echipate cu autoinchidere sau inchidere automată in caz de incendiu la clădirile pentru sănătate la coridoare şi la la case de scări închise holuri pereŃi uşi pereŃi uşi 2 x E 30* A1.Art. Art. vor fi amplasate in puturi proprii. Art. se asigura tinand seama şi de neceşitatea transportarii bolnavilor cu targa sau caruciorul. Tabel 27. conform tabel 26. 405. Ascensoarele utilizate şi pentru evacuarea persoanelor in caz de incendiu (mentionate la art.

muzee. 410. cluburi.EI 45 IV C. Clădirile pentru cultura vor indeplini condiŃiile de corelare intre nivelul de stabilitate la foc. centre şi complexe culturale.A2-EI 90 B.EI 30 V D. sali polivalente. dispunerea încăperilor pentru bolnavi transportabili cu targa sau caruciorul. Art.EI 15 *cu incăpere tampon EI 30 EI 15 E 15 – A1. in functie de importanta şi valorile de patrimoniu adapostite. aria construita şi numarul de niveluri. Clădirile pentru cultura (expozitii. Clădirile pentru sănătate cu locuri de spitalizare. 411. Căile de evacuare ale clădirilor pentru sănătate vor respecta prevederile şi nivelurile de performanŃă corespunzatoare destinaŃiei şi nivelului de stabilitate la foc al clădirii. 414. 413. Art. Art. Pentru evacuarea bolnavilor transportabili cu targa sau caruciorul. 63. Se recomandă ca in clădirile pentru sănătate etajate. conform prevederilor normativului. . şi 64. CondiŃiile şi nivelurile de performanŃă se refera la clădiri pentru cultura care nu sunt înalte şi foarte înalte şi nu se încadrează in categoria sălilor aglomerate.. vor avea asigurate condiŃii de acces ale autospecialelor pompierilor cel putin la doua faŃade. 416. Se recomanda ca prin alcătuirea clădirilor pentru cultura sa se asigure nivelurile I. . Art. vor respecta şi pe cele specifice. (1) . acest lucru este specificat in mod expres. Art. biblioteci. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 115 . etc. 415. Art. teatre. 412. 409.EI 60 – 2 x E 30* E 30 E 15 – Art. dar se interzic scările cu trepte balansate. Pentru căile de evacuare a bolnavilor care se pot deplasa singuri..) in afara de măsurile comune stabilite in normativ. 408. II sau III de stabilitate la foc.A2-EI 120 A1. .II A1. sali. precum şi de numarul de persoane. să se facă la primele niveluri supraterane. se respecta condiŃiile generale. se consideră capacitatea de evacuare (C) a unei unităŃi de trecere de 50 persoane. Unde unele articole conŃin totuşi prevederi pentru săli aglomerate. iar atunci când includ sali aglomerate şi pe cele specifice acestora. .A2-EI 90 III B.. Clădiri pentru cultura Art. 407. Art. Art.... Alcătuirea şi realizarea rampelor şi podestelor scărilor sau a planurilor inclinate vor respecta condiŃiile de la art. cinematografe.

A2-EI 90 EI 45 A1. Art. etc. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 116 .A2-EI 120 B. PereŃi de separăre a căilor de evacuare din clădirile pentru cultură Nivel de stabilitate la foc Niveluri de comportare la foc admise pentru pereŃii căilor de evacuare şi uşile aferente echipate cu autoinchidere sau inchidere automată in caz de incendiu la clădirile pentru cultură la coridoare şi la holuri la case de scări închise pereŃi uşi pereŃi uşi 2 x E 30* A1.(2) Pentru clădirile care nu sunt înalte. la fiecare nivel al clădirii. încăperile pentru artisti pot avea uşi de comunicare directa cu sala sau scena. ateliere. astfel încât sa nu conduca direct din scena sau din anexele acesteia in sala aglomerata sau căile de evacuare ale publicului iar golurile trebuie protejate prin uşi rezistente la foc EI 90.EI 30 E 15 B. depozite.EI 45 EI 15 A1. Dacă scenele au o suprafaŃă de maxim 50 m2. 417. .EI 15 – – – I II III IV V . Art. aceste goluri se amplaseaza in afara portiunii de perete din dreptul salii. In pereŃii antifoc ce separă sectorul salii aglomerate de scena amenajata. prin pereŃi antifoc şi cortine de siguranŃă.) se separă de sala aglomerata. . protejate cu încăperi tampon avind uşi rezistente la foc EI 45. .A2-EI 180 2 x E 30* A1. Tabel 28. . SpaŃiile accesibile publicului din construcŃiile pentru cultura vor fi separăte de încăperile anexe şi tehnice prin pereŃi şi planşee).... In salile prevăzute cu cortina de siguranŃă. 418. 419.A2-EI 90 EI 30 A1. va respecta condiŃiile din tabelul 28.EI 60 E 15 D. 420. foarte înalte sau includ sali aglomerate. foarte înalte sau cu sali aglomerate. Art.A2-EI 90 E 30 C. vor indeplini nivelurile de performanŃă specifice acestora. corespunzator prevederilor specifice Art. Clădirile pentru cultura care sunt înalte. separărea se face prin pereŃi EI 180 şi planşee REI 90. FaŃă de alte spaŃii accesibile publicului. comportarea la foc a pereŃilor de pe căile de evacuare. In salile de teatru care au mai mult de 600 locuri şi scena amenajata. in afara golului portal se admite practicarea a câte două goluri de circulatie (cate unul de fiecare parte a scenei). rezistente la foc conform specificaŃiilor din prezentul subcapitol. scena şi anexele sale (buzunare.

echipate cu dispozitive de autoinchidere. in caz de incendiu. Art. 422. Golurile dintre casa scenei şi anexele sale (ateliere. Planşeele cabinelor pentru artisti şi ale depozitelor de materiale combustibile amplasate sub scena.. birouri etc) inclusiv spre căile de circulatie aferente.000 W. Art. B. Golurile de acces la pasarele se protejeaza cu uşi rezistente la foc EI 90.. in cazuri de strictă necesitate. trebuie sa fie rezistente la foc cel putin REI 90 pentru cabine şi REI 180 pentru depozite. Aceste goluri se protejeaza cu uşi rezistente la foc EI 90.. (2) Dacă pentru proiectia peliculelor de siguranŃă se folosesc becuri incândescente sau becuri cu descarcari in gaze. regie. 424. să se acŃioneze aprinderea automată a luminii din sală. cabine. închise etanş contra fumului cu geamuri E 30. PereŃii şi planşeele cabinei de proiectie cu mai mult de un aparat de proiectie a filmelor. trebuie sa fie A1. prevăzute cu dispozitive de autoinchidere. trebuie sa fie minimum REI 120. La salile prevăzute cu cortine de siguranŃă. (1) Cabina de proiectie nu trebuie sa comunice direct cu sala in care se afla publicul decât prin vizete de proiectie şi observare. Gratarele pot fi realizate din materiale A1. cabina poate comunica prin uşi de EI 15 cu sala in care se afla publicul. 427. PereŃii şi planşeele care separă scena şi buzunarele scenei de anexele ei trebuie sa fie cu rezistenŃa la foc de cel putin EI (REI) 90. echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automată in caz de incendiu.A2 cu rezistenŃa la foc de minim EI 120 pentru pereŃi şi respectiv REI 60 pentru planşee. care comunica liber cu sala. Art. Acoperisul casei scenei şi structurile de rezistenŃa a pasarelelor şi gratarelor scenei se executa din materiale A1. 426. precum şi ale depozitelor şi anexelor sale. Art. Planşeele care separă scena sau buzunarele scenei de alte încăperi situate deasupra lor. etc. 421... 423. 428. legatura dintre scena şi încăperile pentru reflectoare. se protejeaza prin uşi sau alte elemente de protectie. Art. echipate cu dispozitive de autoinchidere. Art.Art. cu rezistenŃa la foc de minim EI 45 minute. A2. A2. Art. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 117 . 425. PereŃii care separă depozitele cu materiale şi produse combustibile şi atelierele anexe cu risc mare de incendiu faŃă de restul construcŃiei trebuie sa fie REI 240 şi fara alte goluri decat cele strict necesare circulatiei.. având uşi rezistente la foc EI 60. se face prin încăperi tampon cu pereŃi EI 120 şi planşee REI 90.. având o putere mai mică de 2..

încăperii pentru aparatajul electric şi cele ale încăperii tampon prin care comunica cu restul clădirii. respectiv lungimile maxime ale căilor de evacuare in clădirile pentru cultură. Încăperea destinata serviciului de pompieri. Art. trebuie sa aiba rezistenŃa la foc de minimum EI 15 C Art. care nu sunt înalte sau foarte înalte.. Comanda cortinei trebuie asigurată din minimum 3 puncte: incăperea superioară. Timpii de evacuare. Uşile de acces vor fi EI 45c. Art. Cortina de siguranŃă va fi EI 30 şi trebuie sa poată fi coborâtă. Se recomanda ca deasupra scenei amenajate sa nu se amenajeze încăperi cu alte destinatii. la nivelul podiumului de joc. (1). (2) Uşile cabinei de proiectie. Comunicarea cabinei de proiectie pentru pelicule de siguranŃă şi a anexelor sale cu căile de evacuare ale publicului se face numai prin încăperi tampon. 433. precum şi cu scările de evacuare care servesc şi alte încăperi. va avea o buna vizibilitate către scenă şi acces direct din exterior şi la încăperile unde sunt necesare manevre sau interventii in caz de incendiu Art. 430. comunicarea dintre cabina de proiectie pentru şi anexele sale.Art.. (2) Cabina de proiectie nu trebuie sa comunice direct cu sala in care se afla publicul decat prin vizete de proiectie şi observare. Pentru intervenŃia in caz de incendiu la partile superioare ale scenei. (1). aferenta scenelor amenajate ale sălilor cu peste 600 locuri. iar sub scena nu se vor amplasa depozite de materiale combustibile şi nici ateliere cu risc mare de incendiu. Art. se face numai prin încăperi tampon.. Tabelul 29. şi la subsolul acesteia. Timpi de evacuare din clădirile pentru cultură Timp de evacuare a clădirilor pentru cultură (lungimea maxima a caii de evacuare). se asigura conform tabel 29. atunci când evacuarea se face : NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 118 . automat şi prin comanda de la distanta şi manual. se va asigura accesul prin case de scări închise sau prin scări exterioare. 431. ale anexelor sale şi ale incăperii tampon. 429. 435.. in cel mult 40 de secunde.. 434. casa scenei şi camera troliului Art. 432. la reconstituirea de filme vechi). trebuie sa fie rezistente la foc EI 45 şi să fie prevăzute cu dispozitive de autoinchidere. închise etans contra fumului cu geamuri E 30 (3) Uşile cabinei de proiectie.. In cazul excepŃional ca se foloseşte peliculă pe baza de nitroceluloza (de ex.

cele ale încăperilor de servire a publicului. se proiecteaza şi realizeaza conform prevederilor cu carácter general pentru clădiri NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 119 .Nivelul de stabilitate la foc I şi II III IV V in doua directii diferite secunde 100 63 35 23 Metri 40 25 14 9 intr-o singura directie (coridor infundat) secunde metri 50 20 33 13 20 8 15 6 Art. Scenele cu suprafaŃă mai mare de 150 m2 şi buzunarele cu înălŃimea mai mare de 10 m vor avea asigurata evacuarea fumului in caz de incendiu (desfumare) prin dispozitive cu suprafaŃă libera totala de minimum 5 % din aria pardoselii. NOTA: Ieşirile din încăperile mentionate la art. din locuri accesibile. buzunarele scenelor cu o arie mai mare de 100 m2 şi fosele pentru orchestra cu peste 50 persoane se prevăd obligatoriu cu doua ieşiri de evacuare. Art. Clădirile de învăŃământ (prescolar... pentru scenele fara cortina de siguranŃă şi fosele cu mai putin de 50 de persoane.. 436. cel putin la două laturi ale clădirii pentru cultură. (1). Art. conform normei tehnice. 437. Scenele prevăzute cu cortina de siguranŃă. nu trebuie sa aiba traseul prin sala aglomerata. învăŃământ superior. prevazându-se şi posibilitatea acŃionării lor manuale.. Se admite inlocuirea până la 40% din suprafaŃă trapelor de evacuare a fumului necesare. Căile de evacuare ale balcoanelor şi lojelor din sali cu scene de teatru. sau sistem mecanic corespunzator alcătuit şi dimenşionat. vor fi actionate automat sub efectul sistemelor de semnalizare a incendiilor. precum şi cel putin una dintre cele ale platformelor deschise cu mai mult de 100 persoane din alte categorii de sali. trebuie sa aiba traseul separăt de scena. Pentru interventie in caz de incendiu se va asigura accesul autospecialelor pompierilor. 436. la scene şi buzunarele acestora. Art. una din căile de evacuare poate trece prin sala aglomerata. Art.. 441. Clădiri de invatamint Art. etc. cu ferestre cu deschidere automată amplasate la partea superioara a scenei (deasupra grătarelor). (2) Cel putin una din căile de evacuare din buzunarele scenei şi depozite.. Trapele de evacuarea fumului in caz de incendiu.). trebuie sa fie distincte de cele ale salii. 438. scolar. 439. 440.

. de regula. grupuri electrogene. Art... Clădirile de învăŃământ se realizeaza de preferinŃă din materiale şi elemente de construcŃie A1. etc. vor fi dispuse. Art. se dispun independent sau atunci când se comaseaza sau grupeaza cu construcŃia de învăŃământ se separă prin pereŃi şi planşee rezistente la foc conform reglementarilor tehnice.. precum şi cele admise in reglementarile specifice pentru unităŃile de invăŃământ. 443. Se recomanda distanŃe majorate cu cel putin 50% faŃă de cele din tabel 2. se compartimenteaza corespunzator. In condiŃiile asigurarii functionalitatii specifice. izolat faŃă de spaŃiile cu aglomerari de persoane. sunt strict interzise. având accese total separăte de cele ale utilizatorilor copii. Art. comune şi specifice de securitate la incendiu. se vor lua măsuri de limitare a surselor potentiale de izbucnire a incendiilor şi reducerea materialelor şi a substantelor combustibile din spaŃiile şi zonele accesibile utilizatorilor. Încăperile cu risc mediu de incendiu (laboratoare. nu este admisă. 442. 449. 445. precum şi fara indeplinirea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora. In spaŃiile auxiliare şi anexe ale clădirii de învăŃământ se vor respecta regulile şi măsurile specifice de protectie. ateliere scoala. 446. asigurandu-se corelaŃia intre nivelul de stabilitate. Art. Art. 448. diferentiate in functie de varsta utilizatorilor şi programele functionale de învăŃământ. 450.) aferente clădirilor de învăŃământ.. in functie de destinatia şi riscul de incendiu al acestora. Art. pe cat posibil. gospodarii de combustibil. avindu-se in vedere şi condiŃiile specifice din acest subcapitol. SpaŃiile auxiliare anexe (centrale termice.cu nivel normal de inălŃime. statii tehnice. 447. Art. asigurandu-se indeplinirea condiŃiilor şi nivelurilor de performanŃă admise. se realizeaza independent. Clădirile de învăŃământ se proiecteaza şi realizeaza in conformitate cu prevederile generale. la distanta faŃă de clădirile invecinate cu alta destinaŃie. Amplasarea clădirilor pentru învăŃământ la mai puŃin de 25 m de clădiri sau instalatii cu pericol mare incendiu sau explozie. 444.. Foloşirea sau depozitarea lichidelor ori a gazelor combustibile in alte locuri decat cele special amenajate şi in cantitatile stabilite. Art.. Atunci cind se alipesc sau comaseaza cu alte destinatii. Amplasarea clădirilor.. etc). sau separăte prin elemente rezistente la foc. A2 cu rezistenŃe la foc corespunzătoare. Art. . aria construita şi numarul de NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 120 . alcătuite şi realizate corespunzator desităŃii sarcinii termice şi a riscului de incendiu. potrivit reglementarilor tehnice de specialitate.

astfel dispuse şi alcătuite încât sa poata fi usor accesibile tuturor utilizatorilor. Fac exceptie situatiile prevăzute in reglementarile specifice. A2-s1. va respecta condiŃiile din tabelul 30 Tabel 30.A2-s1. 456. Art. 238. In spaŃiile accesibile copiilor nu este admisă utilizarea produselor de construcŃii şi a finisajelor (B…E) s2.. 453. Art.). precum şi prin realizarea unor posibilitati de evacuare usoara a fumului produs in caz de incendiu. 452. Art. distincte şi independente.90 m.d0 EI 120 2 x E 30-C* 121 Redactarea I-a I II NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR . conform normativului. şi 239. prin prevederea unor elemente despartitoare verticale şi orizontale (pereŃi. Clădirile de învăŃământ vor avea asigurate doua cai de evacuare. 454. încăperi. Clădirile de învăŃământ etajate vor avea casele de scări de evacure închise. 455. produselor şi a elementelor de construcŃie combustibile este admisă numai in limitele normativului şi ale reglementarilor tehnice specifice.niveluri stabilite in normativ (art. Alcătuirea şi dimenşionarea căilor de evacuare vor corespunde normativului. In clădirile de învăŃământ se vor utiliza materiale şi finisaje care nu propaga usor focul. corespunzator alcătuite şi dimenşionate.d0 EI 180 2 x E 30-C* A1. 451. iar in celelalte construcŃii de invatamint de maximum 70 de persoane. dar indiferent de latimile rezultate din calcul.d0 EI 90 EI 45-C A1.A2-s1.. uşile dispuse pe căile de evacuare ale persoanelor vor avea lăŃimea de minimum 0. iar rampele scărilor şi coridoarele de cel putin 1.A2-EI 90 EI 30-C A1. Art. (1). Art. coridoare şi scări de evacuare se asigura in clădirile de învăŃământ. (2) In clădirile pentru copii de virsta prescolara capacitatea de evacuare a unui flux (unităŃi de trecere) (C) va fi de maximum 50 de persoane.. Comportarea la foc a pereŃilor căilor de evacuare.. Art.20 m latime. indiferent de numarul nivelurilor supraterane ale acestora.. planşee). PereŃi de separăre a căilor de evacuare Nivel de stabilitate la foc Niveluri de comportare la foc minime pentru pereŃii căilor de evacuare şi uşile aferente echipate cu autoinchidere sau inchidere automată in caz de incendiu la clădirile pentru invăŃământ la coridoare şi la holuri la case de scări închise pereŃi uşi pereŃi uşi A1. s3 sau d3 in caz de incendiu. Limitarea propagarii fumului in spaŃii. Utilizarea materialelor. corespunzator reglementarilor specifice.

scoli. La dimenşionarea căilor de evacuare se recomanda majorarea cu 50% a latimilor prevăzute in partea generala a normativului. dintre care. Timpii de evacuare. Casele de copii şi gradinitele realizate in construcŃii etajate. cu exceptia clădirilor înalte. Nivel de stabilitate la atunci când evacuare se face: foc in doua directii diferite intr-o singura directie secunde Metri secunde metri I şi II 75 (50) 30 (20) 50 20 III 63 (38) 25 (15) 38 15 IV 50 20 30 12 V 38 15 25 10 NOTA: 1.d0 EI 90 B. licee. fără majorarea timpului (lungimii) de evacuare. Art. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 122 . foarte înalte şi cu sali aglomerate. internate).. 457. se recomanda asigurarea cel putin a unui acces direct din exterior (usa exterioară) la nivelul terenului sau o scară exterioară de evacuare. Art. EI 30 E 30-C E 15-C E 15-C Art. 458. Art. Pentru salile polivalente din clădirile de învăŃământ se asigură două căi de evacuare. 460. sunt precizate in tabelul 31 Tabel 31.III B.. se prevăd şi cu scară exterioară de evacuare (a etajelor). IV C. indiferent de numarul scărilor interioare.. 459. Timpi de evacuare Timp de evacuare (lungimea maxima a caii de evacuare). * Cu incăpere tampon EI 45 EI 30 EI 15 EI 15–C E 15-C – A1. V D. respectiv lungimile maxime admise ale căilor de evacuare in clădiri pentru învăŃământ in care evacuarea utilizatorilor trebuie dirijata (in învăŃământ prescolar.A2-s1. Valorile din paranteza sunt valabile pentru evacuarea copiilor de varsta prescolara. EI 60 C.

. (indiferent dacă lăŃimea rampei este mai mare) şi dacă sunt realizate conform art. cortine etc. 466. Clădiri pentru turism Art. atunci când evacuare se face: Grad de rezistenŃa la foc in doua directii diferite intr-o singura directie (coridor infundat) secunde metri secunde metri I şi II 125 50 63 25 III 75 30 38 15 IV 63 25 30 12 V 38 15 25 10 Notă: Se pot aplica prevederile art. penşiuni. se vor respecta performanŃele specifice ale acestora. perdele de apă. respectiv lungimile maxime admise ale căilor de evacuare in clădiri pentru învăŃământ superior. Tabelul 32 Timpi de evacuare Timp de evacuare (lungimea maxima a caii de evacuare). vile. cabane. Art. 214. bungalouri. 238. Clădirile pentru turism (hoteluri. Art. se va asigura corelatia intre gradele de nivelurile de stabilitate la foc. numarul de niveluri şi aria compartimentului de incendiu. 464. foarte înalte sau cu sali aglomerate.). 463. la cel putin doua faŃăde. vor indeplini nivelurile de performanŃă admise in normativ şi vor respecta şi pe cele specifice. Art.. şi sunt prevăzute şi alte scări închise necesare evacuării. Timpii de evacuare. Pentru clădirile turistice care sunt înalte.2. Art. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 123 . Pentru clădirile cu destinaŃie turistica având maxim 3 niveluri supraterane şi cel mult 50 persoane cumulate la ambele etaje. foarte înalte sau cu sali aglomerate. 183. se admit scări de evacuare cu trepte balansate dacă se consideră că acestea asigura o singură unitate de trecere de evacuare. 462. moteluri. sunt precizate in tabelul 32. In functie de destinaŃie şi tip de construcŃie. Clădirile de învăŃământ vor avea asigurat accesul autospecialelor de interventie in caz de incendiu. clădiri cu camere de cazare.. cu exceptia clădirilor înalte. şi 239. conform prevederilor art. etc. Art. 465. 461. Notă: Nu se admite aplicarea prevederilor art 214. Scările monumentale pot fi deschise pe toata înălŃimea clădirii dacă asigura limitarea propagarii focului şi a fumului in clădire prin ecrane.

cu exceptia clădirilor înalte. 63. este de maximum 70 de persoane. Art. Art.. rezistente la foc minimum REI 120. PereŃi de separăre a căilor de evacuare Nivel de stabilitate la foc Niveluri de comportare la foc minime pentru pereŃii căilor de evacuare şi uşile aferente echipate cu autoinchidere sau inchidere automată in caz de incendiu la clădirile pentru sănătate la coridoare şi la holuri la case de scări închise pereŃi uşi pereŃi uşi 124 Redactarea I-a NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR . Capacitatea (C) a unei unităŃi de trecere de evacuare.. In construcŃii pentru turism. pentru care se respecta prevederile specifice. 469. şi 64 Art.. 214 Art. Tabel 33. 473. Art. atunci când evacuarea se face: in doua directii diferite intr-o singura directie secunde metri secunde metri 100 40 50 20 75 30 40 16 38 (28) 15 (11) 25 (18) 10 (7) 25 (18) 10 (7) 15 (11) 6 (4) Nivel de stabilitate la foc I şi II III IV V Cifrele din paranteze se aplică la clădirile montane (art.Art. foarte înalte sau cu sali aglomerate. Se recomanda asigurarea iluminatului natural direct al caselor de scări de evacuare. PereŃii căilor de evacuare a persoanelor (dacă nu sunt clădiri înalte sau foarte înalte). foarte înalte sau cu sali aglomerate). nivelurile de comportare la foc ale elementelor care compun căile de evacuare vor fi conforme cu cele stabilite in articolul şi tabel 21. 467. Art. 470. Rampele şi podestele scărilor sau planurilor inclinate. 532. vor respecta condiŃiile de la art. 471.534) Notă: Se pot aplica prevederile art. Timpi de evacuare Timp de evacuare (lungimi maxime ale căilor de evacuare). vor respecta condiŃiile din tabelul 34 Tabel 34.. 468. 472. respectiv lungimile maxime ale căilor de evacuare in clădiri pentru turism sunt conform tabel 33 (cu exceptia clădirilor înalte. In cazurile in care construcŃiile au şi niveluri subterane (subsoluri. Timpii de evacuare. (pentru locuinŃe).) acestea vor fi separăte de nivelurile supraterane prin planşee.

474. .B -EI 90 B. lacasuri.. 475. Art. Clădirile de cult parter.2. iar pentru cele cu capacitati simultane mai mari. case de rugaciuni.65. . 478. La clădirile parter şi la cele care adăpostesc in total maximum 15 persoane. Amplasarea clădirilor de cult.A2. se realizeaza independent. Art 474 bis. 23. temple. biserici. iar clădirile noi au impunerea Regulamentului de a se construi numai cu materiale tradiŃionale – stuf. produse şi elemente de construcŃie D-s2d0 ignifugate şi asigurate numai cu stingatoare in caz de incendiu.A2-EI 180 A1.. se respecta prevederile specifice sălilor aglomerate indiferent de aria ocupată de o persoană.A2-EI 90 B. in cadrul compartimentelor de incendiu normate. etc. cu capacitatea maxima simultana de 200 persoane pot fi realizate din materiale. fără a se elimina dotarea proprie. Clădirile de cult (catedrale. Fac excepŃie dela prevederile capitolului clădirilor pentru turism. conform prevederilor art.EI 30 D. .A2-EI 180 A1.EI 15 EI 45 EI 30 EI 15 E 15 – A1. sau compartimentate faŃă de acestea. moschei. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 125 . clădirile amplasate in RezervaŃia Biosfera Delta Dunării unde accesul se poate face numai pe calea apei. vor indeplini performanŃele corespunzatoare stabilite in normativ. Art. Clădiri de cult Art. clădirile de cult pot fi comasate sau grupate cu alte construcŃii ale manastirii..I II III IV V A1. Rezerva se va putea reface cu apa din Dunăre.EI 30 2 x E 30* E 45 E 30 E 15 E 15 Art. Art.EI 45 C. la cel putin doua faŃăde. Aceste clădiri vor fi încadrate în nivelul de stabilitate la foc corespunzător modului de realizare a clădirii.EI 60 C. . 477. completate cu cele specifice acestora. la distanta faŃă de clădiri invecinate. 479 PereŃi de separăre a căilor de evacuare vor respecta prevederile specifice clădirilor pentru cultură din tabelul 4. In cadrul ansamblurilor manastiresti. etc. IntervenŃia se poate face şi pe calea apei cu ambarcaŃiuni specifice stingerii incendiilor fluviale.). detecŃie-alarmare şi stigătoare. se admite accesul pe o singură faŃadă. precum şi ansamblurile manastiresti. sinagogi. chirpici. iar echiparea clădirii va include în mod obligatoriu mijloace proprii de intervenŃie indiferent de aria construită şi de numărul de niveluri: cel puŃin hidranŃi exteriori alimentaŃi din rezervă proprie.A2-EI 90 A1. Clădirile pentru turism vor avea asigurat accesul autospecialelor pentru interventie in caz de incendiu.. .

312. balcoane. sau solidarizat pe pachete de scaune (banci). se pot realiza şi circulatii interioare deschise intre subsol şi parter. respectiv lungimile maxime admise ale căilor de evacuare in clădiri de cult cu săli de maximum 200 persoane.. Clădirile de cult cu subsol. indiferent de capacitatea maxima simultana. Exceptie fac cele cu capacitatea maxima de 30 persoane.. 485. Clădirile de cult cu capacitatea de peste 20 de persoane. Art. se aplică prevederile sălilor aglomerate. 482. Clădirile de cult. galerii cele in care se pot afla simultan peste 200 persoane. conform prevederilor art. Art. Timpii de evacuare...Art. 480. La clădirile de cult la care in sală . Art. sunt precizate in tabelul 4. independente şi in direcŃii difeite. strane). Tabel 35. vor avea acest mobilier fixat de pardoseala ori pereŃi. 486. pot avea supanta (balcon) pentru maximum 30 de persoane şi a caror evacuare se poate realiza printr-o scară deschisa in parterul clădirii: se recomandă asigurarea unei ieşiri suplimentare a scării direct afară. incluşiv supante. 70 şi 59 şi să aibă căile de evacuare luate in calcul pe scări închise Art. etc. banci. vor avea asigurat accesul separăt al subsolului şi in cazul in care acesta cuprinde spaŃii functionale necesare cultului. dupa caz. Art.) in clădirile de cult este admisă numai in condiŃiile asigurarii măsurilor specifice de prevenire a incendiilor şi. cu deschiderea in exterior. numai in locurile stabilite şi amenajate corespunzator. logii. cu conditia ca acestea sa fie protejate împotriva propagării fumului cu ecrane E 60 conform art. 481. 483. vor avea uşile de evacuare luate in calcul. Clădirile de cult de gradul III … V de rezistenŃa la foc..134. indiferent de aria care-i revine fiecărei persoane.. 484. Art.2. Utilizarea focului deschis (lumânări. cândele. vor avea asigurate cel putin doua cai de evacuare a persoanelor. Clădirile de cult prevăzute cu locuri fixe (scaune. Timpi de evacuare Timp de evacuare (lungime maxima admisă a căilor de evacuare) atunci când evacuarea se face: in doua directii diferite intr-o singura directie (coridor infundat) secunde metri secunde metri 100 40 50 20 75 30 38 15 63 25 30 12 38 15 25 10 126 Redactarea I-a Grad de rezistenŃa la foc I şi II III IV V NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR . distincte.

Art. Clădirile de sport vor avea asigurate condiŃii de interventie a autospecialelor. inclusiv cele pentru săli aglomerate. iar atunci când sunt sali aglomerate... Art. Băncile. Clădirile de cult sau cele in care sunt inglobate. incalzire. din unităŃi de invăŃământ. bazine. 491. Amenajarile şi construcŃiile de sport in aer liber (terenuri. Art. se realizeaza conform reglementarilor tehnice specifice. gradenele. asigurând performanŃele de comportare la foc corespunzătoare. potrivit reglementarilor de specialitate. 494. C-s2d0. la minimum doua faŃăde. D-s2 iar copertinele acestora vor fi executate din produse B-s2d0.. 489. SECłIUNEA III PERFORMANłE PROPRII UNOR AMENAJARI ŞI CLĂDIRI Amenajari in aer liber NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 127 . vor respecta reglementarile de specialitate ale acestora. Art. cel putin la două faŃăde. se echipeaza şi doteaza cu instalatii şi mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor. Art. ventilare. etc. Art. etc. 488.. se proiecteaza şi realizeaza conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice acestora. Instalatiile utilitare aferente clădirilor de cult (sanitare. vor avea asigurat accesul autospecialelor de interventie in caz de incendiu. Pentru clădirile de sport care se încadrează in categoria sălilor aglomerate. la cel putin o faŃăda a acestora. 493. Echiparea şi dotarea clădirilor de cult cu instalatii şi mijloace de semnalizare şi stingere a incendiilor. electrice. 487. etc. Clădiri de sport Art. Sunt considerate clădiri de sport închise cele acoperite pe cel puŃin 70% din aria construită la sol. scaunele.). dacă este cazul.Notă: Se pot aplica prevederile art. de sănătate).214. vor fi realizate din produse B-s2. 490 Clădirile de sport se proiecteaza şi realizeaza in conformitate cu prevederile generale ale normativului şi ale reglementarilor specifice categoriilor in care se incadrează (de ex. D-s2d0 Art. vor fi respectate prevederile normativului referitoare la aceste sali. 492.. Clădirile de sport (închise).). C-s2.

00 m asigurandu-se. 500. sau se compartimenteaza corespunzator. Art.. va fi de maximum 125 secunde (50 m). 502.35 m.00 m faŃă de scenele amenajate. Amenajarile in aer liber vor avea asigurate cel puŃin două cai de evacuare a utilizatorilor. Pentru capacitati mai mari de 1. 496. Art. respectiv distanta maxima de parcurs de la cel mai indepartat loc. Art. Amenajarile in aer liber se dispun faŃă de vecinatati la distanŃele de siguranŃă prevăzute la art. Art. va fi minimum 0. asigurandu-se minimum 5 l/sec timp de 60 minute. considerănd capacitatea unei unităŃi de trecere de evacuare (C). concerte. la cel putin 6. corespunzator dimenşionate. de maximum 150 de persoane. prin care acestia sa ajunga la nivelul terenului inconjurator sau al circulatiilor carosabile adiacente. . 497. 311. Art. cum sunt cele pentru intruniri. etc. Zonele destinate publicului vor avea structuri de rezistenŃa din materiale şi elemente de construcŃie cu rezistenŃa la foc de minimum EI 15.. se determina prin calcul conform normativului. 495 La proiectarea şi realizarea amenajarilor in aer liber. pot foloşi produse din clasa de reacŃie la foc D-s2d0. spectacole. Scaunele utilizate pot fi din clasa D-s2d0.Art. iar atunci când sunt din mase plastice vor corespunde clasei C-s1d0 de reacŃie la foc. 501. Pentru capacitati mai mari de 400 persoane simultan. amenajarile in aer liber se prevăd cu instalatie de stingere cu hidranti exteriori.. 498. Art. iar la amenajarile provizorii in aer liber sunt admise şi cele din clasa D-s2d0.000 de persoane. se recomanda majorarea distanŃelor de siguranŃă cu 100%. Scaunele prevăzute la amenajarile in aer liber se solidarizeaza de platforma (podina) amenajata sau pe pachete. 503. circulatii funtionale şi de evacuare ale publicului. Distanta libera de circulatie intre randurile de scaune. Timpul de evacuare. 499. Latimile circulatiilor de evacuare la amenajarile in aer liber. se asigura respectarea măsurilor de securitate la incendiu stabilite pentru acestea (proprii). NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 128 . cinematografe. conform art. pana la un acces la nivelul terenului sau in afara incintei amenajate (cu legătură la o circulatie carosabilă). Art. 504. (fara pereŃi şi acoperis). Platformele (podinele). Art. Prin conformarea amenajarilor in aer liber spaŃiile pentru public vor fi distantate de scene la minimum 3. 23. Art.

Pentru limitarea propagării focului.. 515.2. Amenajarile in aer liber se doteaza cu mijloace de prima interventie.F. 505. rulotelor. casutelor provizorii...000 m2 se prevăd cu mijloace de alarmare in caz de incendiu şi posibilitati de alertare a pompierilor. se realizeaza conform prevederilor proprii de securitate la incendiu a acestora. delimitate de circulatii carosabile care sa permită intervenŃia de stingere cel putin pe o latura.. Clădirile utilitare şi anexa definitive se amplaseaza la distanŃele de siguranŃă stabilite la art. Art. Art. vor fi respectate atât prevederile generale cât şi cele specifice cuprinse in normativ. etc. cu sau fara clădiri utilitare. Art. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 129 .. sate de vacanta Art. precum şi de linii de C. 516. asigurandu-se un pichet exterior de incendiu la maximum 1. Prin organizarea interioara a campingurilor se va asigura realizarea unor platforme de campare cu aria de maximum 800 m2. discoteci.). intre platformele de campare (fiecare având maximum 800 m2).. Pentru clădirile utilitare şi anexele campingurilor (pentru comerŃ. 510. etc. Instalatiile utilitare aferente amenajarilor in aer liber. Campinguri. la mai mult de 50 m.2. considerănd platformele de campare drept construcŃii de gradul V de rezistenŃa la foc.. Incintele campingurilor cu aria totala mai mare de 3. centrale şi spaŃii tehnice. se prevăd şi realizeaza potrivit reglementarilor de specialitate..Art.000 m2 şi cate un stingator portativ de cel putin 6 kg la fiecare 250 m2. grupuri sociale. Art.. Art. Art.. Pe căile de evacuare se asigura iluminat de siguranŃă potrivit reglementarilor in vigoare şi indicatoare de evacuare corespunzatoare. incluşiv faŃă de drumuri internationale şi nationale. 512. pe cel putin 40 % din perimetru. se asigura cel putin distanta de siguranŃă dintre construcŃii de gradul V de rezistenŃa la foc. 507.. 2. alimentatie publica. 513. 506. cluburi. Art.. 514. 508. 511. Amenajarile in aer liber vor avea asigurate posibilitati de acces pentru interventie a autospecialelor in caz de incendiu. Art.). Art. Campingurile se amplaseaza la distanŃe corespunzatoare faŃă de vecinatati cu riscuri de incendiu. Art. 509. Platformele amenajate pentru campare vor fi delimitate şi marcate corespunzator... Proiectarea şi executarea campingurilor (amenajari pentru amplasarea corturilor.

etc.Art. prin elemente rezistente la foc minimum EI (REI) 60. prin distanŃe de siguranŃă recomandate de cel putin cinci ori înălŃimea clădirii. Prevederea şi realizarea instalatiilor utilitare aferente.). etc. se asigura stingerea din exterior a incendiilor. Campingurile se doteaza cu mijloace de prima interventie. vor avea spaŃiile de cazare separăte de celelalte functiuni (restaurante. cum sunt cabanele. se prevăd cu instalatii de semnalizare şi stingere a incendiilor potrivit reglementarilor specifice.. asiguranduse cel putin un pichet exterior de incendiu la fiecare platforma de campare. 524. Art. Art. potrivit reglementarilor tehnice de specialitate. La incintele campingurilor cu aria de 5.. 522. ConstrucŃiile definitive se doteaza cu mijloace de stingere. se constituie şi organizeaza serviciul de pompieri de categoria III. Art.. instalatii. se asigura respectarea prevederilor normativului. bucatarii.. (clădiri. Art.. pentru o perioada de functionare de 60 minute. la înălŃime şi in afara localitatilor.000 m2 şi mai mult.. Pentru sanatorii se respecta şi dispozitiile specifice clădirilor de sănătate.000 m2 şi mai mult. 518. prin conformare. maşive împadurite. dacă se asigura un sistem automat de semnalizare şi alarmare imediata a utilizatorilor. La campingurile cu aria incintei de 10. Ariile maxime admise sunt cele din tabelul 4 (art. Art. Prin alcătuirea elementelor de construcŃie se vor limita posibilitatile de transmitere usoara a incendiilor (pe verticala şi orizontala). 525.. 520. etc. Debitul de stingere va fi de minimum 5 l/s. se asigura potrivit reglementarilor tehnice de specialitate. sanatoriile. iar capacitatea maxima simultana este de maximum 100 persoane. 521. 238). prin retele cu hidranti exteriori de incendiu sau din bazine de apa şi pompe mobile. completate cu cele specifice acestora. Art. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 130 . Prin amplasare se va asigura limitarea propagarii usoare a incendiilor la vecinatati.). 519. 527. Art.. 523. Art.. (denumite montane). Clădirile utilitare şi anexe definitive.. Clădiri montane Art. La proiectarea şi realizarea clădirilor amplasate izolat. Clădirile montane pot fi de nivelul V de stabilitate la foc şi maximum trei niveluri. dar minimum cele normate. hotelurile. 517.. Clădirile montane. 526. Art. in zone montane.

532. corespunzator condiŃiilor specifice. Se vor asigura două căi de acces pentru intervenŃie Parcaje supraterane pentru autoturisme Art. 535. se asigura măsurile genelale de protecŃie la foc prevăzute in normativ şi in reglementarea specifica. A2. La clădirile montane cu capacitati mai mari de 300 locuri. Art.. (1). cu rezistenŃa la foc de minimum EI 60. iar scările se inchid in case de scări separăte de restul clădirii prin perete A1. vor fi organizate servicii de pompieri de categoria II constituite din personal special instruit.. 531. să fie asigurată o rezervă apa intangibilă de minimum 18 m3 ingropată sau termoizolată şi incălzită la cel puŃin + 30C... Lungimea maximă admisă (timpii) sunt cele din tabelul 4 (art. SpaŃiile tehnice anexe (centrala termica. 530. Art. se vor fie realiza pe cât posibil in construcŃie independenta.. Atunci când acestea se dispun alipit sau inglobat in clădire. incluşiv depozite de materiale. . conform reglementarilor tehnice de specialitate. etc. Clădirile montane se doteaza cu mijloace de prima interventie (stingatoare portative. atunci când asigura evacuarea a mai mult de un nivel. Căile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu vor fi şigure. cu sobe cu acumulare de caldura. statie pompare. cu conditia indeplinirii măsurilor de protectie locale corespunzatoare. se separă cu elemente de construcŃie rezistente la foc minimum EI 120 pentru pereŃi şi REI 90 pentru planşee. este admisă in clădiri cu maximum trei niveluri. (3) Se recomandă ca indiferent de capacitatea şi numărul de persoane. transportabile şi pichete de incendiu). (2) Clădirile cu capacitati maxime simultane mai mari de 100 persoane şi P+3 etaje se echipeaza şi cu instalatii de stingere. Art. Clădirile montane vor avea instalatiile utilitare aferente proiectate şi realizate in conformitate cu prevederile reglementarilor de specialitate ale acestora. Incalzirea locala. 529. la proiectarea şi realizarea parcajelor supraterane pentru autoturisme. Art. separăte de restul construcŃiei prin elemente rezistente la foc minimum EI 30 de minute.. 472. respectiv lungimile traseelor de evacuare a persoanelor la construcŃii de gradul IV şi V de rezistenŃa la foc sa fie reduse cu cel putin 25% faŃă de cele mentionate in art.Art. 528.. Art. La parcajele subterane se aplică prevederile normativului de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 131 . 472 recomanda ca timpii de evacuare. 533. 534. grup electrogen. Art. produse combustibile).

sau compartimentate corespunzator normativului şi reglementării specifice. Art. pentru mai mult de 5 autoturisme.Art.00 m. sunt considerate spaŃii sau. 9. 539. 544. sunt considerate că asigură evacuarea natural-organizată a fumului. cu risc mare de incendiu. Art. Art. Parcajele închise vor avea asigurate posibilitati de evacuare a utilizatorilor in caz de incendiu.II de stabilitate la foc şi respectiv 75 şi 45 secunde (30 m şi 16 m) la cele de nivelul III de stabilitate la foc. cu capacitatea mai mare de 5 locuri de parcare. In construcŃii de nivelul IV sau V.. Art. Art. se asigura cu dispozitive de evacuare a fumului produs in caz de incendiu (desfumare). pentru fiecare nivel de parcare. Art. Art. Art.. 543. din materiale şi elemente de construcŃie corespunzatoare cel puŃin nivelului III de stabilitate la foc. timpul de evacuare pana la o usa in exterior. Parcajele închise se separă de clădirea civilă in care sunt inglobate. 540. 538. cu timp de evacuare care sa nu depaseasca 100 de secunde (40 m) in doua directii şi respectiv 63 de secunde (25 m) intr-o directie (coridor infundat). SpaŃiile închise pentru parcarea autoturismelor aferente clădirilor civile sau destinate publicului..... 542. 537. prin planşee REI 180 şi pereŃi REI 240.ee. DistanŃa dintre gurile de admişie a aerului şi cele de evacuare a fumului poate fi de maximum 75. sau independente la distanŃele admise. pot fi separăte de acestea prin perete desparŃitor cu rezistenŃa la foc de minimum EI 60. deschiderile de admişie a aerului şi cele de evacuare a fumului vor asigura suprafaŃa minima de 12 dm2 pentru fiecare autoturism. Parcajele închise alipite clădirilor de locuit şi având capacitatea de maximum 3 autoturisme. in construcŃii de nivelul I . dupa caz.. Parcajele închise vor fi conformate la foc astfel încât sa asigure functionalitatea şi totodata limitarea propagarii incendiilor in clădirile civile.. Parcajele închise pentru autoturisme. Parcajele închise pentru maximum 5 autoturisme.. 541. Amplasarea acestor parcaje închise pentru autoturisme. nu va depaşi 30 de secunde (12 m). 536. Parcajele închise. pot fi de nivelului IV sau V de stabilitate la foc. clădiri civile. 545. definite conform art. Art. indiferent de sistemul de sistemul de aranjare a autoturismelor (incluşiv mecanizată) poate fi realizată inglobat in clădiri civile. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 132 . vor fi realizate. alipit acestora. Parcările puternic ventilate.

548. Intrarea in funcŃiune a sistemului cu tiraj mecanic de evacuare a fumului in caz de incendiu dintr-un compartiment de incendiu al parcajului. separăte cu pereŃi rezistenŃi la foc EI 120 la trecerea prin alte niveluri ale parcării subterane sau prin alte destinaŃii. cu aria egală cu a gurilor aferente. iar gurile de evacuare a fumului se dispun la partea superioară a nivelului de parcare. Art. Art. 547. ToŃi voleŃii vor avea acŃionare automată in caz de incendiu.. (2)Tubulaturile de admişie a aerului şi de evacuare a fumului din interiorul compartimentului de parcare la care asigură evacuarea fumului in caz de incendiu. la mai mult de 1. amplasate alternat.00 m de pardoseală. 549. 550. (1). cu aria dimenşionată să preia necesarul de evacuare şi respectiv de admişie a celor două niveluri de parcare. prin una din următoarele soluŃii: • canale verticale distincte fiecarui nivel de parcare. Admişia de aer şi evacuarea fumului in sistem natural-organizat se realizează prin goluri dispuse alternat. Art. 551.75% din debitul de fum evacuat. (2) Pentru parcajele şi compartimentele care nu sint echipate cu instalaŃii automate de stingere a incendiului. va intrerupe automat ventilarea mecanică normală a parcajului. (1). La trecerea acestor tubulaturi prin alte compartimente ale parcajului sau alte destinaŃii trebuie să fie rezistente la foc EI 60 ve sau ho. Art. Gurile de evacuare a fumului şi de admişie a aerului aferente sistemului cu tiraj mecanic se racordează prin tubulaturi separăte la canale colectoare verticale realizate cu pereŃi rezistenŃi la foc EI 180 atunci când străbat alte niveluri de parcare sau alte destinaŃii. Evacuarea fumului in caz de incendiu prin tiraj mecanic se asigură pentru parcaje şi compartimente ale acestora. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 133 . canale separăte cu pereŃi EI 180 la trecerea prin celălalt nivel de parcare sau prin alte destinaŃii. Debitul admişiei mecanice a aerului trebuie să fie 0. prin guri de evacuare a fumului şi guri de admişie a aerului.80 m faŃă de pardoseală. având gurile de evacuare a fumului protejate cu voleŃi rezistenŃi la foc EI 60 şi respectiv etanşi la foc E 60 la gurile de admişie a aerului. ve sau ho. Gurile de admişie a aerului se dispun la partea inferioară a nivelului de parcare. care comunică direct sau prin tubulaturi cu exteriorul. debitul de extracŃie a fumului va fi de minimum 900 m³/oră/autoturism. Admişia aerului in caz de incendiu poate fi naturală sau mecanică. trebuie să fie din materiale clasa de reacŃie la foc minim A2-s2. • canale verticale colectoare.. Art. d0 şi etanşe la foc E 15-o-i..Art. asigurându-se un debit de extracŃie a fumului de minimum 600 m3/oră/autoturism. cu o toleranŃă de plus sau minus 10%. cu partea lor superioară la maximum 1. 546.

in aşa fel încât să asigure acoperirea satisfăcătoare a spaŃiului ce se desfumează şi debitele necesare stabilte in normativ.(3) La intrarea tubulaturilor din fiecare nivel de parcare in canalele verticale de evacuare a fumului sau de admişie a aerului. dacă indeplinesc condiŃiile specifice ambelor funcŃiuni. la sistemul de evacuare a fumului prin tiraj mecanic. 554. Uşile directe spre exterior sunt considerate admişii de aer. Art.00 m de pardoseală. racordându-se direct sau prin tubulaturi la deschideri in exterior sau ventilatoare. cu partea lor superioară la maximum 1. Art. Tubulaturile sistemului de evacuare natural-organizată a fumului in caz de incendiu trebuie să respecte urmatoarele : • secŃiunea lor va fi egală cu cea a gurilor la care sunt racordate .. in interiorul spaŃiului care se desfumează. Art. ToŃi voleŃii vor fi cu acŃionare automată in caz de incendiu. vor avea suprafaŃa minimă de 6 dm2 pentru fiecare autoturism in condiŃiile in care debitul necesar de evacuare a fumului prin tiraj mecanic este de 600 m2/h şi de 9 dm2 NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 134 . Art. Deschiderile de admişie naturală a aerului. (2) Gurile de admişie a aerului se montează la partea inferioară a spaŃiului care se desfumează. se prevăd voleŃi rezistenŃi la foc EI 60 la cele de evacuare şi voleŃi etanşi la foc E 60 la cele de admişie a aerului. 552. fără ventilatoare. InstalaŃiile de ventilare normală a parcajului pot fi utilizate şi pentru evacuarea fumului in caz de incendiu. 557. lungimea racordurilor orizontale ale tubulaturii de evacuare a fumului nu va depăşi doi metri . Art. iar unghiul acestora faŃă de verticală nu va depăşi 20º . raportul dintre laturile secŃiunii tubulaturilor nu va fi mai mic de 2 . • raportul dintre laturile secŃiunii tubulaturilor nu va fi mai mic de 2 . (1). Tubulaturile sistemului de evacuare a fumului prin tiraj mecanic trebuie să respecte următoarele: secŃiunea lor va fi egală cu cea a gurilor la care sunt racordate . 555. conductele verticale de evacuare nu vor avea mai mult de două deviaŃii. tubulaturile trebuie să fie etanşe la foc E 15. 556. (3) Se interzice montarea gurilor de evacuare a fumului in rampele interioare de circulaŃie auto ale parcajelor Art.. atunci când se adoptă.. tubulaturile trebuie să fie etanşe la foc E 15. Gurile de evacuare a fumului in sistem natural-organizat sau tiraj mecanic se dispun alternat. 553.. in interiorul spaŃiului care se desfumează.. la serviciul permanent de supraveghere al parcajului. InstalaŃiile de evacuare a fumului prin tiraj mecanic se prevăd cu acŃionare automată in caz de incendiu şi comenzi manuale dispuse lângă intrări şi in dispeceratele de securitate sau atunci când nu sunt obligatorii dispeceratele.

cât şi pe fiecare compartiment. vor avea capetele prin care se evacuează fumul amplasate la partea superioară a clădirilor şi dispuse in afara zonelor care pot fi incendiate. vor avea constituite servicii private pentru situatii de urgenŃă. trebuie să fie independente şi separăte atât pe fiecare nivel de parcare. Art.. Canalele verticale de evacuare a fumului in caz de incendiu prin tiraj natural-organizat sau tiraj mecanic.. 560. Intre prizele de aer proaspăt şi capetele canalelor de evacuare a fumului. 562. 564.. Tubulaturile aferente sistemelor de evacuare a fumului naturalorganizat (admişii şi evacuări). NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 135 . 558. 563. precum şi stingatoare transportabile. cu condiŃia ca inălŃimea dintre racordurile la canalul colector să fie de cel puŃin un nivel al parcajului. Art. 561. In spaŃiile parcajele publice închise pentru autoturisme pentru parcarea autovehiculelor se recomanda asigurarea a minimum un stingator portativ la fiecare 10 locuri de parcare. Proiectarea şi realizarea instalatiilor utilitare aferente parcajelor publice pentru autoturisme se asigura in conformitate cu prevederile reglementarilor de specialitate. 565.00 m. Trecerea tubulaturilor de admişie a aerului şi de evacuare a fumului prin alte spaŃii sau compartimente ale parcajului este admisă in condiŃiile protejării tubulaturilor cu materiale rezistente la foc EI 60. Art. Art. Art.pentru fiecare autoturism in condiŃiile in care debitul necesar de evacuare a fumului prin tiraj mecanic este de 900 m3/h. Art. Tubulaturile sistemelor de evacuare a fumului prin tiraj mecanic se pot racorda la canale colectoare verticale. cu capacitatea mai mare de 500 locuri de parcare. Parcajele publice închise pentru autoturisme. Capetele de evacuare a fumului se amplasează astfel încât vântul dominant să nu conducă fumul evacuat spre admişiile de aer. Art. trebuie asigurată distanŃa minimă de 8. recomandandu-se un stingator de minimum 50 kg la fiecare 500 m2. 559. Art.

compartimentele de incendiu şi construcŃiile independente de productie şi/sau depozitare.a amestecurilor de aer cu gaze.. 12..15.21.in timpul functionarii normale şi in caz de avarie .. stabilind şi dupa caz asigurand măsurile de protecŃie la foc şi nivelurile de performanŃă necesare precizand obligatoriu zonele pana la care se aplica măsurile de protectie stabilite. Delimitarea zonelor până la care se extind măsurile de protecŃie la foc impuse de existenŃa pericolului de explozie volumetrică sau de amestecuri explozibile de praf. riscul de incendiu se determina de tehnolog. 16. independent pentru fiecare instalatie care prezinta caracteristici diferite din acest punct de vedere. nivelul de stabilitate la foc. încăperile. in concentratii cu pericol de explozie. (1) Zonele. 566. 569. ConstrucŃiile şi dupa caz. vapori sau praf. CondiŃiile minime pe care trebuie sa le îîndeplineasca construcŃia pentru încadrarea intr-un anumit nivel de stabilitate la foc. compartimentele de incendiu destinate productiei şi/sau depozitarii vor avea determinat şi precizat in documentatie. vor avea determinate riscuri de incendiu. se respecta şi măsurile specifice acestora.. se face având in vedere posibilitatea prezenŃei .. 568. Art. conform prevederilor art. 570. Niveluri de stabilitate la foc Art. Art. din prezentul normativ. sunt cele precizate in art... prevăzute in normativ. Art. se asigura măsurile de protecŃie şi nivelurile de performanŃă comune şi specifice prevăzute in normativ. in zonele expuse direct radiatiei termice pot fi utilizate la construcŃii de productie NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 136 .CAPITOLUL V PERFORMANłE CONSTRUCłIILOR PERFORMANłE COMUNE CONSTRUCłIILOR DE PRODUCTIE ŞI/SAU ŞI/SAU DEPOZITARE SECłIUNEA I NIVELURI DE STABILITATE LA FOC Risc de incendiu Art.. (2) Atunci când in construcŃiile respective sunt utilizate sau depozitate lichide combustibile. Art. In functie de nivelul de risc de incendiu determinat şi precizat obligatoriu in documentatie. 567. 571.. Structurile metalice neprotejate sau partial protejate diferenŃiat la foc. La instalatiile tehnologice de productie amplasate in aer liber.

. 572. protejate cu instalatii automate de stingere cu apa. ProtecŃia elementelor metalice se va face cu luarea in considerăre a nivelului de incarcare a elementului. categoria de importanta a acesteia. dacă se asigura limitarea propagarii usoare a incendiilor de la un nivel la altul. • • NOTA: La reducerea diferenŃiată a rezistentei la foc a structurilor metalice. construcŃii (compartimente de incendiu). in urmatoarele situatii: • • construcŃii (compartimente de incendiu). numarul utilizatorilor. se amplaseaza la distanŃele de siguranŃă stabilite in art. vor fi amplasate independent. spaŃii ori încăperi cu pericol de explozie – risc foarte mare de incendiu – se vor preciza şi delimita obligatoriu zonele de protectie până la care trebuie asigurate măsurile specifice acestora. in conformitate cu prevederile Eurocodului 3-foc SECłIUNEA II AMPLASAREA ŞI CONFORMAREA LA FOC Amplasare Art. conform art.24. construcŃii parter pentru depozite cu stive înalte (peste 6. se va avea in vedere rolul fiecarui element in asigurarea stabilitatii construcŃiei. indiferent de denşitatea sarcinii termice. La construcŃii independente. sau se compartimenteaza corespunzator.. de productie şi/sau depozitare incadrate cu risc mediu de incendiu.ee.000 m2 şi cel mult trei niveluri supraterane. de productie şi/sau depozitare incadrate ca având risc mic de incendiu. iar portiunile de construcŃie alipite ori inglobate vor fi separăte de restul construcŃiei. comasate sau grupate in conformitate cu recomandarile generale.... NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 137 . la distanŃe normate. 22. ConstrucŃiile de productie şi/sau depozitare independente.. cu aria construita de maximum 2. 14.. şi 15. 574. sau compartimentate faŃă de alte construcŃii sau instalatii. 9. 573. având in vedere şi prevederile art.00 m înălŃime a stivelor). Art.. ConstrucŃiile de productie şi/sau depozitare cu risc foarte mare de incendiu. Art. valoarea bunurilor adapostite şi urmarile posibile ale prabuşirii construcŃiei. prin elemente de compartimentare corespunzatoare. portiuni.şi/sau depozitare de nivelul II de stabilitate la foc. construcŃii pentru parcarea autovehiculelor acoperite dar deschise perimetral (puternic ventilate).

600 nu se admit V 2 2. sunt cele precizate in tabel 36.II nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat de III 3 6..Conformare la foc Art.600 1. nivelul de stabilitate la foc.800 6.II Numar de niveluri admise 2 3 Aria maxima construita (la sol) admisă pentru construcŃii sau un compartiment de incendiu (m2) Clădire parter Clădire cu doua Clădire cu peste niveluri două niveluri 3 4 5 nelimitat 3.500 incendiu IV 2 3.600 I nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat II 6 nelimitat 11.800 III 3 5. dacă planseul de deasupra parterului este rezistent la foc NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 138 . 2.000 nu se admit V 1 1.600 nu se admit V 1 1.500 3.. Ariile construite se pot majora cu 100% pentru construcŃiile şi compartimentele de incendiu echipate cu instalatii automate de stingere.. 576. respectiv cu 25% pentru cele echipate cu instalatii automate de semnalizare a incendiilor. Ariile construite ale construcŃiilor şi compartimentelor de incendiu şi numarul de niveluri admise pentru construcŃii de productie şi/sau depozitare.200 3.500 incendiu IV 2 3.500 2.500 nu se admit NOTA: 1.500 nu se admit nu se admit Risc mic I .200 3. 575.500 2. Art.500 2.II nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat de III 3 7. numarul de niveluri şi aria construita. sau cu 50% pentru cele prevăzute cu sisteme corespunzatoare pentru evacuarea fumului şi a gazelor fierbinti produse in timpul incendiului. La construcŃii şi compartimente de incendiu cu doua sau mai multe niveluri. Arii construite la sol şi numar de niveluri admise pentru construcŃii şi compartimente de incendiu ale construcŃiilor de productie şi/sau depozitare Categoria de risc de incendiu 0 Risc foarte mare Risc mare de incendiu Nivelul de stabilitate la foc 1 I .500 5.200 nu se admit nu se admit Risc mediu I . Conformarea la foc a construcŃiilor şi compartimentelor de incendiu destinate productiei şi/sau depozitarii.600 IV 2 2.700 7. Majorarile mentionate nu se cumuleaza.. asigurand indeplinirea condiŃiilor de corelatie dintre riscul de incendiu.. Tabel 36.800 2.500 2. va avea in vedere prevederile art. se poate mari aria parterului acestora in limitele admise numai pentru construcŃii parter.31 şi cele specifice acestora. 26.

Art. Plafoanele suspendate de orice fel nu sunt admise la încăperi şi spaŃii închise cu risc foarte mare de incendiu cu pericol de explozie.. Golurile interioare construcŃive ale elementelor de construcŃie vor avea continuitatea intrerupta. In cazuri justificate tehnic. A2-s1. asigurandu-se dispunerea celor periculoase in zone distincte şi cu luarea măsurilor de protectie necesare. pe zona cu mai multe niveluri şi incă 6 m de jur împrejurul acesteia. SECłIUNEA III ALCĂTUIRI CONSTRUCłIVE Art. elementele de construcŃie utilizate nu trebuie sa propage focul cu usurinta. Prin conformarea spaŃiilor de productie şi/sau depozitare se va urmari limitarea posibilitatilor de propagare a focului şi a fumului. Art.minimum REI 180 (şi are golurile de scari protejate conform normelor.d0. 581.. iar atunci când această soluŃie este impusă din punct de vedere tehnic şi tehnmologic. la construcŃii de nivelul II de stabilitate la foc se poate mări numarul de niveluri dacă procesul tehnologic o impune. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 139 . indeplinind performanŃele admise. Art. 580. astfel încât sa nu favorizeze propagarea fumului şi a focului in construcŃie.. 584. Încăperile şi spaŃiile închise cu risc mediu de incendiu. sau produse (combustibile sau incombustibile). Art.1. 578.. Art. al normativului. Nu se recomanda dispunerea încăperilor şi spaŃiilor cu pericol de explozie incadrate la risc foarte mare. trebuie sa aibe pereŃi şi planşee EI 60 A1. Prin modul de alcătuire şi realizare. 583. Art. In spaŃiile de productie nu se vor depozita liber materiale.. se va face numai in condiŃiile separării nivelurilor prin planşee rezistente la explozie. in subsolurile construcŃiilor supraterane. Art.. decat in cantitatile şi sorturile strict necesare fluxului tehnologic pentru un schimb de lucru. 577. cu conditia luarii unor măsuri speciale de protectie care sa reduca posibilitatile de propagare a incendiilor de la un nivel la altul. 582. ConstrucŃiile de productie şi/sau depozitare se alcătuiesc corespunzator prevederilor capitolului I secŃiunea III. 3. 579.

Compartimentele de incendiu de productie şi/sau depozitare constituite conform prevederilor normativului. atunci când din motive functionale se prevăd pereŃi interiori cu rezistenŃa la foc de minimum REI NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 140 . 590 In interiorul compartimentelor de incendiu. prin pereŃi rezistenti la foc minimum REI (EI) 180 atunci când separă spaŃii cu risc mare faŃă de spaŃii cu risc mediu sau mic de incendiu şi respectiv REI (EI) 120 când separă spaŃii cu risc mediu de spaŃii cu risc mic de incendiu (ca inlocuitori ai pereŃilor antifoc). 592. Încăperile de depozitare cu aria mai mare de 36 m2. Art. Art. mediu sau mic de incendiu se admite separărea spaŃiilor cu risc mai mare (mare sau mediu). 588. cu aria mai mare de 400 m2 sau cu un volum mai mare de 10% din cel al compartimentului de incendiu. A2. 593.Art.. Art. 81... din prezentul normativ şi a reglementarilor tehnice specifice. 589. se alcătuiesc şi realizeaza conform prevederilor art. se alcătuiesc potrivit prevederilor art.fara locuri permanente de munca .II secŃiunea IV şi Art. Grinzile. care sa împiedice propagarea focului şi a fumului. încăperile şi construcŃiile cu pericol de explozie incadrate la risc foarte mare de incendiu... In acelaşi mod vor fi separăte intre ele şi portiuni ale construcŃiei incadrate in categorii de risc de incendiu diferite. rampele. 586. 76.pot fi alcătuite şi realizate din produse A1. SECłIUNEA IV LIMITAREA PROPAGARII FOCULUI ŞI A FUMULUI Art. precum şi a prevederilor specifice acestora. se separă de restul construcŃiei prin elemente corespunzatoare categoriei de risc de incendiu şi desităŃii sarcinii termice asigurand nivelul de performanŃă normat. 587. Elementele de construcŃie utilizate pentru împiedicarea propagarii focului şi a fumului vor fi de tipul celor stabilite in cap. Art.. (1) In cadrul compartimentelor de incendiu ale construcŃiilor de productie şi/sau depozitare de nivelul I … III de stabilitate la foc. se prevăd elemente despartitoare orizontale şi/sau verticale. 591. Art.. Art.. In construcŃiile parter. cu risc mare. Elementele de construcŃie care delimiteaza spaŃii cu pericol de explozie. vor fi A1..91. 585. iar atunci când le separă de restul construcŃiei. şi 77.. Art. podestele şi treptele scărilor interioare de circulatie funcŃională la platforme de lucru . şi neînchise in case de scări proprii. SpaŃiile. 59 din normativ. vor fi şi rezistente la explozie.

Art. care separă intre ele încăperi de acelaşi risc de incendiu (foarte mare sau mare). supraveghetori. cu elemente A1.91.. A2. care prin insumarea ariilor au mai putin de 400 m2. iar golurile de comunicare strict functionale din acestea trebuie sa fie protejate corespunzator prevederilor art. este admisă realizarea birourilor destinate personalului care conduce nemijlocit productia (maistri. trebuie sa fie cu rezistenŃa la foc de minimum REI (EI) 120.400 m2. (1). golurile de circulatie funcŃională se protejeaza corespunzator prevederilor art. golurile de circulatie se protejeaza cu uşi rezistente la foc EI 45. (1). echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automată in caz de incendiu. Golurile de comunicare din acesti pereŃi se protejeaza cu uşi rezistente la foc cel putin EI 45. 594. In pereŃii de separăre a caselor de scări şi a ascensoarelor.. (2) Planşeele de separăre vor fi rezistente la foc minimum REI 45. In spaŃiile închise (încăperile) pentru productie de risc mare. faŃă de încăperi sau grupuri de încăperi de risc mare de incendiu cu aria mai mare de 400 m2. de risc mare sau foarte mare de incendiu. echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automată in caz de incendiu. 597. PereŃii despărŃitori dintre spaŃiile cu risc mare de incendiu şi anexele tehnico-sociale. etc). (3) In spaŃiile închise (incăperile) pentru producŃie risc mare de incendiu. B. sub tavanul (intradosul planseului) acestora se NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 141 . Art. laboratoarele şi atelierele anexa ale acestora (cu exceptia grupurilor sanitare).. A2.. 595... 81. golurile de circulatie din acesti pereŃi se protejeaza cu uşi rezistente la foc EI 30. (2) Atunci când pereŃii de separăre a caselor de scări şi ai ascensoarelor sunt rezistenti la explozie corespunzator spaŃiilor cu risc foarte mare de incendiu.. 598.139.. Pentru limitarea propagarii focului şi a fumului in spaŃiile închise (camerele) cu arii libere (fara pereŃi interiori) mai mari de 10. B şi care pot avea ferestre cu geamuri spre spaŃiul de producŃie dacă se asigură aceleaşi măsuri de securitate la incendiu ca la incăperile de producŃie aferente Art. mediu sau mic de incendiu. este admisă realizarea anexelor tehnico-sociale cu elemente A1. laboratoarelor şi atelierelor anexa faŃă de spaŃiile cu pericol de explozie.60. (2) Aceasta prevedere nu este obligatorie pentru golurile de circulatie dintre grupuri de încăperi din aceeaşi categorie de risc de incendiu. iar eventualele goluri din acestea protejate cu elemente de inchidere de minimum E 45 minute. PereŃii şi planşeele de separăre a anexelor tehnico-sociale. conducere. 137.. Art. indiferent de aria acestora. Art. 596.. echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automată in caz de incendiu. şi care pot avea ferestre cu geamuri spre spatiul de productie. trebuie sa fie rezistente la explozie.

ConstrucŃiile de productie şi/sau depozitare vor avea asigurate cai de evacuare in caz de incendiu in numar suficient. dacă servesc la evacuarea persoanelor din spaŃiile de productie invecinate sau din anexele tehnico-sociale ale acestora. dacă servesc la evacuarea persoanelor din spaŃiile de productie invecinate... c) încăperi sau spaŃii cu pericol de explozie (risc foarte mare). La depozitele fara personal permanent de lucru. .45.prevăd sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinti. dacă servesc la evacuarea persoanelor din spaŃii de productie sau depozitare de acelaşi risc de incendiu şi nu constituie singura lor posibilitate de evacuare. pot fi considerate cai de evacuare şi cele care trec prin: a) încăperi sau spaŃii cu risc mediu sau mic de incendiu. 5. 2. echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automată in caz de incendiu. potrivit prevederilor cap II secŃiunea VI şi ale celor specifice. a doua cale de evacuare poate fi constituita tot de un spatiu cu risc mare de incendiu. nu este obligatorie asigurarea căilor de evacuare in caz de incendiu. corespunzator dispuse. SECłIUNEA IV CAI DE EVACUARE IN CAZ DE INCENDIU Art. Art. dacă traseele sunt distincte şi separăte intre ele prin pereŃi rezistenti la foc minimum EI 60.. b) încăperi sau spaŃii cu risc mare de incendiu. 2. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 142 . alcătuite din dispozitive pentru evacuarea produselor arderii şi ecrane conform prevederilor art.36.5.5. EVACUARE FUM (DESFUMARE) LUCRARE SEPARĂTĂ Face parte din Partea III a a normativului. alcătuite şi dimenşionate. atunci când nu constituie singura lor cale de evacuare. iar golurile de circulatie din acestia sunt protejate cu elemente de inchidere corespunzatoare. 601 şi 604. precum şi in cazurile stabilite la art. 600 In construcŃiile de productie şi/sau depozitare.5. 599.

(2) In toate situatiile. Art.. cu inchidere automată in caz de incendiu. conducere. din construcŃiile de productie şi/sau depozitare se protejeaza cu: a) uşi normale. (1). supraveghetori. atunci când accesul la scară se face din spaŃii de productie sau depozitare închise (încăperi) cu pericol de explozie (cu risc foarte mare de incendiu). 602. să se poată asigura numai prin spatiul respectiv. atunci când accesul la scară se face din spaŃii de productie închise (încăperi) cu risc mare de incendiu. (2) Uşile de protectie a golurilor de acces la ascensoare de palier se echipeaza cu dispozitive de autoinchidere sau dupa caz. atunci când accesul se realizeaza din spaŃii de productie şi/sau depozitare închise (camere) cu risc mediu sau mic de incendiu. c) încăperi tampon ventilate in suprapreşiune şi prevăzute cu 2 uşi EI 45. c) încăperi tampon ventilate in suprapreşiune având uşi rezistente la foc minimum 2 x EI 45. Art. b) uşi rezistente la foc minimum EI 45. b) uşi rezistente la foc minimum EI 45. etc. atunci când accesul la scară se face din spaŃii închise (încăperi) cu risc mediu sau mic de incendiu. atunci când accesul se realizeaza din spaŃii de productie sau depozitare închise (camere) cu pericol de explozie. Golurile de acces la ascensoare sau alte mijloace de transport pe verticala (palier). d) uşi rezistente la foc minimum EI 90 sau încăperi tampon cu 2 uşi EI 45. 603. 601. d) uşi rezistente la foc EI 90 sau încăperi tampon prevăzute cu uşi rezistente la foc EI 45. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 143 . (1). Se admite ca evacuarea persoanelor din birourile destinate celor care conduc nemijlocit productia (maistri. atunci când accesul se realizeaza din spaŃii de productie închise (camere) cu risc mare de incendiu.) amplasate in spatiul de productie sau depozitare.Art. atunci când spaŃiile închise (încăperile) sunt de depozitare a materialelor sau substantelor combustibile. Golurile de acces la scările de evacuare închise din construcŃiile de productie şi/sau depozitare. se protejeaza prin: a) uşi normale sau cu geam armat. uşile de protectie a golurilor de acces la casele de scări se echipeaza cu dispozitive de autoinchidere. atunci când accesul se realizeaza din spaŃii închise (camere) de depozitare a materialelor sau substantelor combustibile.

dacă servesc la evacuarea unui singur nivel. 605. se vor asigura .scări închise sau deschise de evacuare. (1). In construcŃiile de productie şi/sau depozitare. sau la obiecte situate in vecinatate.Art. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 144 . 607. planşee cu goluri neprotejate. 604. precum şi cazurile in care subsolul nu este separăt de construcŃia supraterană prin planseu plin. rampele şi podestele scărilor interioare deschise de evacuare mentionate la art. (2) In construcŃii de productie de nivelul I … V de stabilitate la foc indiferent de categoria de risc de incendiu. alcătuite şi realizate conform prevederilor normativului. prin elemente de construcŃie A1. platforme deschise. sunt admise in construcŃiile de productie şi/sau depozitare. in urmatoarele cazuri: a) construcŃii de nivelul de stabilitate la foc I … III. se protejeaza cu elemente de inchidere rezistente la foc EI 90 echipate cu dispozitive de autoinchidere. Scările exterioare deschise de evacuare. b) construcŃii de nivelul I – II de stabilitate la foc. cu risc mediu de incendiu. incluşiv de parterul construcŃiei. A2. Art. (1).indiferent de numarul de niveluri şi categoria de risc de incendiu . Grinzile. 608. atunci când scările deschise sunt prevăzute numai pentru accesul personalului la masini.. Art. dacă servesc la evacuarea persoanelor de la cel mult doua niveluri şi in total. Art. A2. 606. incluşiv a încăperilor de lucru amenajate pe acestea. trebuie sa îîndeplineasca condiŃiile de comportare la foc stabilite la art. Art. iar numarul total de persoane este de maximum 30.care nu constituie locuri permanente (fixe) de lucru. 604.. pasarele. 64. cu risc mare de incendiu. utilaje. . de regula. amplasate. cu rezistenŃa la foc de minimum EI 15. asigurandu-se accesul la rampele subterane direct din exterior. cu risc mic de incendiu. Scări de evacuare interioare deschise. rezistent la foc. (2) Eventualele goluri de acces functional intre rampele subsolului şi cele supraterane la nivelul parterului.. rampele scărilor aferente subsolului vor fi separăte de rampele scărilor supraterane. Pentru evacuarea persoanelor din locurile permanente de lucru ale platformelor supraterane de productie şi/sau depozitare deschise (fara inchideri perimetrale). (3) Fac exceptie accesele strict functionale la subsolurile tehnice. grinzile şi podestele acestor scări deschise de acces pot fi A1. numarul acestora nu depaseste 50 de persoane. etc. se amplaseaza şi realizeaza astfel încât circulatia utilizatorilor sa nu poata fi blocata de flacarile sau fumul produs in caz de incendiu la construcŃia (platformele) pentru care se prevăd. dacă servesc la evacuarea persoanelor de la cel mult doua niveluri şi in total numarul acestora nu depaseste 100 de persoane.. cu rezistenŃa la foc stabilita in functie de denşitatea sarcinii termice. c) construcŃii de nivelul I – II de stabilitate la foc.

Capacitatea de evacuare a unei unităŃi de trecere de evacuare (C) se determina conform tabel 37. Art. stabilit prin proiect. 609. (2) Pentru vestiare se iau in considerăre 1½ schimburi (3) Pentru depozite se ia in considerăre personalul cu activităte permanenta. (1).II 63 25 I . Timpii de evacuare. la contructiile de productie se ia in considerăre totalul personalului permanent din cel mai numeros schimb. condiŃiile de evacuare nu sunt obligatorii. La determinarea unităŃilor de trecere de evacuare ce trebuie asigurate in caz de incendiu. sunt conform tabel 38.II nu se limiteaza Mediu III 250 100 188 75 63 sau mic IV 150 60 125 50 63 V 125 50 100 40 63 NOTA: Timpul de evacuare (lungimea maxima a caii de evacuare. 611. stabilit prin proiect. Capacitati de evacuare ConstrucŃii de productie şi/sau depozitare cu nivel de risc de incendiu: Foarte mare (pericol de explozie) Mare Mediu sau mic Capacitatea de evacuare (C) a unei unităŃi de trecere (numar de persoane) 65 75 90 Art. Tabel 37.. Atunci când nu este necesar permanent in depozit.) nu se normeaza in toate situatiile in care la fiecare nivel al construcŃiei se pot afla Redactarea I-a NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR 145 . Tabel 38. etaje şi subsoluri secunde metri 50 20 63 25 63 25 63 25 63 25 25 25 25 Pentru etaje sau subsoluri secunde metri Explozie I .II 188 75 Mare III 150 60 IV 75 30 V 63 25 I . 610. respectiv lungimile maximum admise ale căilor de evacuare din construcŃiile de productie şi/sau depozitare. Timp (lungime) de evacuare ConstrucŃii de productie şi/sau depozitare Riscul de Nivelul de incendiu stabilitate la foc Timp de evacuare (lungime cai de evacuare) In doua directii diferite Pentru parterul construcŃiei secunde metri 75 30 250 100 200 80 125 50 113 45 O singura directie (coridor infundat) Pentru parter.Art.

astfel încât sa fie usor de recunoscut de catre personalul de interventie.7. la care accesul de interventie poate fi pe o singură latura. Art. INTERVENTIE ŞI SALVARE Art. ConstrucŃiile de productie şi/sau depozitare vor avea asigurate cai de acces. trebuie sa permită intervenŃia in special la zonele mai periculoase ale construcŃiei. Art. INSTALATII UTILITARE AFERENTE CONSTRUCłIILOR LUCRARE SEPARĂTĂ Face parte din Partea II-a şi din Partea a II-a a normativului.. 614. Căile exterioare de acces pentru autospeciale. echipate şi marcate corespunzator. ConstrucŃiile de productie şi/sau de depozitare trebuie sa fie accesibile autospecialelor de interventie pe cel putin doua laturi. 612. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 146 . precum şi la sursele de alimentare cu apa. Fac exceptie construcŃiile cu aria desfasurata de maximum de 500 m2 . Art. indiferent de riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la foc al construcŃiei.8.simultan maximum 10 persoane. Căile de circulatie interioara stabilite pentru interventie in caz de incendiu vor fi alcătuite. astfel dispuse şi realizate încât fortele de interventie sa poata actiona in timp cat mai scurt şi in condiŃii de siguranŃă. SECłIUNEA IX CAI DE ACCES.. 613. interventie şi salvare in caz de incendiu. realizate conform prevederilor normativului. INSTALATII DE SEMNALIZARE ŞI STINGERE A INCENDIILOR LUCRARE SEPARĂTĂ Face parte din Partea II-a şi din Partea a IV-a a normativului 5. 5. la deschiderile (protejate sau neprotejate) din pereŃii exteriori. 615.

spaŃiile. prevazandu-se. precum şi nivelul de echipare cu instalatii de semnalizare şi stingere al construcŃiei..619. dupa caz. construcŃiile sau grupurile de construcŃii de productie şi/sau depozitare vor avea constituite servicii de pompieri atunci când aria desfasurata totala este mai mare de 5. Organizarea serviciului de pompieri. sau cu risc mare şi respectiv 200 m2 la spaŃiile cu risc mediu sau mic. Art. De regula. Art. Art. 619. in functie de substantele utilizate şi condiŃiile specifice. 623. 620... compartimentele şi construcŃiile de productie şi/sau depozitare se doteaza. etc. ConstrucŃiile de productie şi/sau depozitare se doteaza cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor corespunzatoare riscurilor de incendiu din încăperile şi spaŃiile respective. vulnerabilitatea la incendiu şi NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 147 . Art. 621. Mijloacele tehnice de stingere cu care se echipeaza şi doteaza construcŃiile de productie şi/sau depozitare vor fi astfel dispuse încât sa fie usor accesibile personalului in caz de incendiu. 618. 617.. 622. Art. Art. 616. precum şi stingatoare transportabile recomandandu-se un stingator de minimum 50 kg la fiecare 500 m2. Nivelul de dotare şi incadrare cu personal al serviciului de pompieri se stabileste in functie de periculozitate. 624. Beneficiarii pot stabili constituirea serviciului de pompieri şi la arii desfasurate mai mici. mare şi foarte mare de incendiu reprezinta peste 50% din aria totală. In afara de mijloacele tehnice de stingere precizate la art. se stabilesc potrivit reglementarilor tehnice in functie de riscul de incendiu şi vulnerabilitate. Se prevăd stingatoare portative (de tip corespunzator). dar minimum doua stingatoare pe fiecare nivel al construcŃiei. panouri pentru incendiu.000 m2 şi spaŃiile cu risc mediu.. echiparea şi dotarea acestuia. un stingator de minimum 6 kg la maximum 150 m2 arie desfasurata la spaŃiile cu risc foarte mare (pericol de explozie). In încăperile şi spaŃiile cu aria desfasurata mai mare de 500 m2 şi in care se pot afla lichide combustibile se prevăd şi stingatoare transportabile. Art. Art.. încăperile. 617….SECłIUNEA X DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE STINGERE A INCENDIILOR ŞI SERVICIUL DE POMPIERI Art.. amplasare. In spaŃiile şi încăperile închise pentru parcarea autovehiculelor se recomanda asigurarea a minimum un stingator portativ la fiecare 10 locuri de parcare. recomandandu-se un stingator de minimum 50 kg la fiecare 500 m2. cu lazi cu nişip.

categoria de risc de incendiu.. 628. 625. (2) In cazurile in care se utilizeaza lichide combustibile in cantitati mai mari decât cele prevăzute in normativ.efectele unui eventual incendiu. Art. conform articol 576 şi tabel 36. Art. (3) Fac exceptie construcŃiille cu functiuni mixte. sau se compartimenteaza prin pereŃi antifoc şi. La cele de depozitare vor fi precizate categoriile de pericol de incendiu şi clasele de periculozitate. (1). corespunzator reglementarilor specifice acestora. (2) ConstrucŃiile de productie şi/sau depozitare. 626. ConstrucŃiile obisnuite pot fi amplasate independent. in zone distincte şi asigurarea de măsuri de protectie la foc corespunzatoare. spaŃiile şi încăperile de productie vor avea stabilite şi precizate categoriile de riscuri de incendiu. precum şi a condiŃiilor de protectie corespunzatoare. nu se grupeaza sau comaseaza cu clădiri civile (publice). Art. ConstrucŃiile de productie şi/sau depozitare obisnuite. grupate ori comasate cu alte construcŃii de productie şi/sau depozitare in limitele compartimentelor de incendiu admise şi in condiŃiile stabilite in normativ. astfel NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 148 . se amplaseaza faŃă de alte construcŃii invecinate la distanŃele de siguranŃă prevăzute in art. fiind obligatorie compartimentarea lor potrivit prevederilor normativului. 627. numarul de niveluri şi aria compartimentului de incendiu... in condiŃiile respectarii corelatiei dintre nivelul de stabilitate. dupa caz. (1).. ConstrucŃiile de productie şi/sau depozitare pot fi de nivelul I … V de stabilitate la foc. ConstrucŃiile. 629. CAPITOLUL VI PERFORMANłE CONSTRUCłIILOR PERFORMANłE SPECIFICE CONSTRUCłIILOR DE PRODUCTIE ŞI/SAU DEPOZITARE PERFORMANłE ALE TIPURILOR DE CONSTRUCłII DE PRODUCTIE ŞI/SAU DEPOZITARE Art. 23. la care se asigura măsurile de protectie corespunzatoare acestora. Art. având in vedere şi scenariile de securitate la incendiu conform reglementarilor tehnice specifice. se iau măsuri tehnice suplimentare. Prin conformarea construcŃiilor de productie şi/sau depozitare se va urmari dispunerea spaŃiilor cu mare sau foarte mare de incendiu pe cat posibil. rezistenti la foc sau la explozie. stabilite conform normativului.

este obligatorie asigurarea evacuării fumului (desfumarea). 636.la 2.5.5. alcătuite. potrivit prevederilor reglementarilor de specialitate..21 astfel alcătuite încât sa nu conduca la propagarea usoara a focului . In interiorul compartimentelor de incendiu. ventilare etc. Intre portiunile de construcŃii independente functional dar comasate in cadrul unui compartiment de incendiu. realizate şi dimenşionate. Art. 77 şi 587. conform prevederilor art. conform prevederilor normativului.. ConstrucŃiile de productie şi/sau depozitare obisnuite se echipeaza cu instalatii de semnalizare şi stingere a incendiilor. se prevăd elemente despartitoare (pereŃi. Art. nu este obligatorie asigurarea căilor de evacuare in caz de incediu. La aceste încăperi de depozitare.încât in caz de incendiu sa nu fie afectate arii mari construite ori sa puna in pericol obiecte invecinate sau ele sa fie periclitate de vecinatati. 634.. 16.. 631. Art. Instalatiile utilitare aferente construcŃiilor (electrice. şi art.. .) se asigura şi realizeaza conform prevederilor reglementarilor de specialitate.5. In construcŃiile de productie şi/sau depozitare obisnuite vor fi asigurate cai de evacuare a persoanelor corespunzator distribuite. 635. 611. conform art. Încăperile de depozitare a materialelor şi substantelor combustibile cu aria mai mare de 36 m2. 76. (1).400 m2 cu risc mare sau foarte mare de incendiu. beneficiarii pot stabili prevederea unor astfel de instalatii şi in alte cazuri. 633. in conformitate cu prevederile cap. 632. 599 .36. A2 cu rezistenŃa la foc determinata in functie de denşitatea sarcinii termice cea mai mare a spaŃiilor adiacente. la 2. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 149 . 1 secŃiunea VI. sanitare. In afara de domeniul obligatoriu de echipare. pereŃii şi planşeele prevăzute functional.45. ConstrucŃiile de productie şi/sau depozitare se realizeaza din materiale şi elemente de construcŃie corespunzatoare nivelului de stabilitate la foc asigurat.35. se compartimenteaza faŃă de restul construcŃiei conform art. 2. şi la casele de scări de evacuare închise (fara ferestre). fara a fi mai mica de EI 90. din partea III-a Art. La depozitele fără locuri permanente de lucru. Art..1. 637. termice.5. realizate conform prevederilor art. vor asigura şi limitarea propagarii focului şi a fumului. 2. pentru limitarea propagarii incendiilor se asigura sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinti. 630. Art. Atunci când construcŃiile de depozitare au spaŃii fara pereŃi despărŃitori interiori cu arii mai mari de 10. planşee) A1. Art. (2) Atunci când separă încăperi sau spaŃii cu pericol de explozie – elementele despartitoare respective vor fi şi rezistente la explozie. din partea III-a Art..

642. vor fi corespunzator alcătuite şi realizate. 645 (1). 644. in general. se asigura conform prevederilor art. Art. Depozitele de materiale şi substante pot fi amplasate independent. 23. conform art. iar in caz de incendiu se pot utiliza aceleaşi produse de stingere. (2) Căile interioare destinate personalului de interventie in caz de incendiu. 643. ConstrucŃiile de depozitare şi. Art. construcŃiile obisnuite de productie şi/sau depozitare. La realizarea depozitelor aferente clădirilor civile (publice). Art. 639. ConstrucŃiile independente de depozitare se amplaseaza faŃă de obiecte invecinate la distanŃele de siguranŃă stabilite in art. dacă sunt asigurate condiŃiile şi măsurile de protectie stabilite in normativ. (1) Pentru interventie in caz de incendiu. potrivit tabelului 38 şI art. şi in reglementari NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 150 . 616. dacă amestecul lor sau al vaporilor respectivi nu prezinta pericol de autoaprindere sau explozie. constituite din circulatiile functionale ale construcŃiei. SECłIUNEA II PERFORMANłE ALE CONSTRUCłIILOR DE DEPOZITARE Prevederi comune Art. care pot fi accesibile pe o latura.. 638. pe cel putin doua laturi. 641. Inglobarea încăperilor de depozitare a materialelor şi substantelor combustibile in construcŃii de productie şi in clădiri civile (publice) este admisă atunci când conşiderente functionale o impun. Este admisă depozitarea diferitelor materiale şi substante in aceeaşi încăpere. 658 Art. Art. Fac exceptie construcŃiile cu aria desfasurata de maximum 500 m2. grupate sau comasate atunci când sunt in construcŃii închise şi amplasate numai independent atunci când sunt depozite deschise.. 624. se respecta şi prevederile specifice acestor clădiri.. Dotarea construcŃiilor şi instalatiilor cu mijloace tehnice de stingere in caz de incendiu şi constituirea serviciului de pompieri. şi clase de periculozitate a materialelor şi substantelor respective. Căile interioare de interventie vor asigura accesul usor in zonele şi încăperile stabilite cu pericol de incendiu.Art. de regula.. depozitele de materiale şi substante vor avea stabilite riscuri de incendiu. marcându-se corespunzator.. precum şi la instalatiile şi dispozitivele de protecŃie la foc prevăzute. 20 şi 21. 640. vor avea asigurate cai exterioare de acces şi circulatie pentru autospeciale de interventie. Art.

prin amplasarea acestor depozite se vor asigura distanŃe şi măsuri de protectie faŃă de cursuri de apa.. 653. se separă conform prevederilor normativului.) (2) De asemenea. 647. baltI. Art. se iau măsuri de protectie corespunzatoare. nu este admisă. se amplaseaza in zone situate mai jos decât construcŃiile invecinate astfel încât sa nu fie posibila deversarea sau scurgerea lichidelor şi propagarea incendiului la vecinatati. La amplasarea depozitelor se are in vedere limitarea posibilitatilor ca un incendiu produs in depozit sa puna in pericol construcŃii sau instalatii invecinate importante sau centre populate.tehnice de specialitate. Art. este obligatorie stabilirea duratei de depozitare a acestora şi luarea măsurilor necesare verificarii cresterii temperaturii lor. cu pereŃi şi planşee A1. se recomanda sa fie amplasate independent. cu rezistenŃa la foc corespunzatoare condiŃiilor de separăre impuse de depozit. 646. de regula. Depozitele de materiale şi substante combustibile se amplaseaza in zone astfel situate încât.. directia vântului dominant sa nu fie spre construcŃiile vecine. ConstrucŃiile depozitelor pe care beneficiarul le consideră importante sau de mare valoare. Depozitarea materialelor şi substantelor combustibile se realizeaza in functie de caracteristicile fizico-chimice ale acestora astfel încât sa nu genereze incendiu şi sa poata fi stinse cu aceleaşi produse de stingere. Art. (3) ConstrucŃiile închise de depozitare grupate sau comasate intre ele sau cu alte construcŃii. etc. a conductelor care transporta fluide combustibile (gaze lichide). Atunci când se depoziteaza materiale sau substante care prezinta pericol de autoprindere. Art. de regula. Art. (1). situate in vecinatate. (2) Depozitele deschise se amplaseaza faŃă de vecinatati la distanŃele normate in prezentul normativ şi in reglementari specifice acestora. 649. Nu este admisă trecerea prin depozite sau încăperi de depozitare. pe cât posibil. ziduri de protectie. iazuri. 651. 652. etc. lacuri. Atunci când nu este posibil sau justificat tehnic trecerile respective vor fi realizate in canalizatii proprii închise. Depozitarea materialelor combustibile solide împreuna cu lichide sau gaze combustibile. Depozitele de lichide combustibile. sau se asigura măsuri de protectie corespunzatoare (diguri. Art. Fac exceptie situatiile precizate in normativ. Art. 650.. a celor de incalzire şi ale retelelor electrice aferente altor consumatori. Art. iar când aceasta nu este posibil sau justificat tehnic. precum şi aprinderea depozitului datorita unui incendiu produs la un obiect invecinat. 648. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 151 . sau se compartimenteaza conform prevederilor normativului.

Materialele şi substantele combustibile se pot pastra in spaŃiile şi încăperile de productie. Art. este interzisă. ConstrucŃiile şi încăperile de depozitare a produselor şi materialelor. Art. in depozite pentru materiale sau substante care reactioneaza periculos cu apa . nu este obligatorie asigurarea căilor de evacuare in caz de incendiu. circulatii functionale şi de evacuare astfel dimenşionate şi realizate încât sa asigure limitarea posibilitatilor de propagare a focului şi totodata sa permită intervenŃia de stingere.. (2) Pentru depozitele fara locuri permanente de lucru (vizitabile de maximum 8 ori pe schimb). Depozitele de materiale sau produse combustibile se echipeaza cu instalatii de semnalizare şi stingere a incendiilor corespunzatoare materialelor şi substantelor depozitate. Pozarea conductelor pentru apa sau pentru produse care contin apa ori pe care poate condensa apa. Art.Art. determinata in functie de aportul pe care-l pot aduce la aparitia şi dezvoltarea incendiilor. 654. 655. potrivit prevederilor normativului şi a reglementarilor tehnice de specialitate. 658. Depozitele vor avea asigurate cai de acces. având in vedere categoria de risc de incendiu şi clasa de periculozitate a acestora. precum şi a cantitatii şi importantei acestora. Art. alcătuite. se realizeza corespunzator prevederilor art. (1) . 640. conform tabel 39... numai in cantitatile minime necesare fluxului tehnologic. precizate prin tema de proiectare. 657. precum şi de senşibilitatea lor la efectele incendiilor. 656. realizate şi protejate conform prevederilor normativului. Depozitarea materialelor şi produselor combustibile in cantitati mai mari se realizeaza in încăperi proprii. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 152 .

cutii carton. azbociment. ambalaje legume. etc. lichide incombustibile sau conserve in ambalaje incombustibile in navete sau ladite combustibile ori pe palete de lemn. lichide tibile incombustibile (inerte) îmbuteliate. produse de panificatie. obiecte executate in ambalaje din bachelita şi rasini fenolice. beton. elemente din beton. Clasificarea materialelor şi produselor depozitate (dupa clasa de periculozitate) 0 1 Caracteristiciale materialelor şi produselor 2 Felul ambalajului 3 Exemple Clasa de periculozitate P. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 153 . Neambalate Aparate electrice. zahar brut şi cereale in vrac sau in saci.incombustibi-le tate care nu pot da nastere la reactii periculoase Fara Minereuri. pe palete din lemn. inerte Minereuri şi alte materiale inerte in saci sau butoaie combustibile. apa minerala in butelii din incombustibile combustibile plastic. au o viteza redusa de ardere şi nu au o putere calorica mare C. nişip. azbest. etc. Materiale periculozi. baloti de lana coloana 3 (spalata şi uscata). In ambalaje cu combustibiA. Lichide In ambalaje Lapte. piei brute. Cu B. Materiale din litate redusa clasa P1 mentionate in coloana 3 P. piese metalice.1. mentionate in melamina. produse şi piese metalice ambalaje (in (inerte) ciment. tutun in butoaie. Fara Materiale periculozi. carne. materiale vrac) sau in de construcŃii refractare. etc. conserve in cutii incombusmetalice sau borcane.2. fructe.care se aprind tate redusa greu. piese metalice in folii sau prelate greu combustibile.Tabel 39.

. Cu periculozitate medie C. sau sticle etc P. matase naturala. Vopsele de ulei in cutii. negru de fum (ambalat in saci sau granulat). sticle etc. etc. articole din piele. poliesterice.0 1 2 A. bambus. poliacrilice şi polivinilice).3 MJ/kg In orice fel de ambalaje. faina de cereale. butoaie din lemn goale (fara) reziduuri periculoase). par. zahar cristalizat. amidon. etc. panouri din fibre de lemn. paste fainoase şi alte articole de bacanie ambalate in pungi. fibre animale (lana. tesaturi şi confectii executate din asemenea fibre. produse din ebonita. Materiale din Ambalate in clasele P1 şi P2 cutii de carton B. cu exceptia celor din materiale plastice spongioase 3 ─ Mobila (fara) garnituri din buret de cauciuc sau plastic) şi obiecte maşive din lemn. Lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate mai mare de 1000C In ambalaje incombustibile care pot fi introduse in cutii de carton NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 154 . lubrefianti şi glicoli in butoaie sau bidoane. bidoane. graşimi. butoaie şi similare. fibre vegetale toarse gros. damigene. produse farmaceutice combustibile in cutii.) şi fibre artificiale cu combustibilitate redusa (poliamidice.3. saltele şi perne (fara) buret de cauciuc sau materiale plastice). Materiale cu combustibilitate medie (care nu se încadrează in clasele P4 şi P5) şi cu putere calorifica cel mult 27. ceai. borcane. uleiuri vegetale in butoaie. tutun. legume uscate.

combustibile cu forma de fibre vegetale (in. urma actiunii temperaturilor înalte. bijuterii. hartie. vata. spongioase. zegras. cauciuc brut sau prelucrat. tuburi electronice. Materiale şi In ambalaje produse din din materiale clasele P1 -P3 plastice spongioase 3 ─ B. materiale plastice şi obiecte connfectionate din acestea (alt fel carton. cauciuc P.0 1 2 A. cauciuc sau materiale plastice de 27. a apei sau gazelor corozive. hârtie. teflon şi rasini epoxidice. Materiale şi Indiferent de Aparatura electrica şi electronica produse natura având relee şi contacte senşibile incombustibile ambalajelor necapsulate. bumbac). importante in etc.300 KJ/kg. Materiale Indiferent de Lemn in forma de tocatura şi talaş. deteriorari medicamente şi produse cosmetice. viteza mare de ambalare fibre artificiale cu Pc ≥ 27. Cu brut sau prelucrat. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 155 . utilaje care pot suferi şi aparate de inalta precizie. celuloza. împletituri din nuiele. etc. ardere sau cu o confectii executate din asemenea fibre. Materiale şi produse care sub efectul temperaturii degaja cantitatI importante de gaze corozive Indiferent de natura ambalajelor Policlorura de vinil. etc. D.carton. fibre textile. putere calorisaltele şi plapumi cu umpluturi din fica mai mare buret. carti. materiale plastice şi periculoziobiecte confectionate din acestea (alt tate mare fel decât sub forma de fibre) care nu sunt mentionate la clasa P3 C. acid clorhidric. papetarie. paie. clorura de var.4.3 MJ/kg. cânepa.

pacura. etc. de mare Obiecte pirotehnice. cu incalzirii. Acetona. Lichide In ambalaje Lichide ambalate in bidoane din periculozi. bioxid de clor.P. loviturii sau fosfor alb. etilendiamina. motorina. nitroceluloza uscata. acid acetic. freca(de acetil. etc. exploziv. chibrituri de periculozi. uleiuri introduse in minerale. benoil. rachete. uleiuri pentru actionari care pot fi hidraulice şi de ungere. acid percloric anhidru. bicromat de amoniu sau care pot explopotaşiu. Cu E. tul cu alte ambalare peroxizi de potaşiu sau sodiu. Materiale Indiferent de amoniac. corpuri pentru tate al socurilor de deosebit detonatie.) anhidra naturala. apa pot descom. incombustibile smoala. pune exploziv la temperatura acetiluri (de argint. acetilena. cromica. materiale pot da nastere la reactii explozi-ve sau se pot aprinde NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 156 . cerneala tipografica. clorat de amoniu. A. peroxizi P. munitie exploziva sau incendiara. da sub efectul nitroetan. Materiale azoturi. artificii.combustibile din combustibile carton sau in bidoane sau canistre din tate mare clasa P3 materiale plastice F. cupru etc. Materiale Indiferent de Acid acrilic. hiroxilamina. etc. hidrazina anhidra. zinc). care la contac. cutii de carton. azotat de amoniu sau potaşiu.4. acid cianhidric instabile care se modul de nestabilizat.5.modul de anhidru.rii. Lichide combustibile cu temperaturi de imflamabilitate intre 50 -1000C In ambalaje Carburanti Diesel. acid fluorhidric B.ambalare oxigenata concentrata.

P. carbune susceptibile sa modul de bituminos. fosfor. amestecuri modul de aluminotromice. Materiale care in contact cu apa se aprind. clorhidric. 1 F.C.aprinda matetate rialele combusdeosebit tibile din imede mare diata vecina-tate sau degaja gaze combus-tibile G. zinc pulverulent. ierbicide. Substante oxidante capabile sa initieze aprinderea materialelor combustibile la contactul cu acestea Indiferent de Acid azotic. brom. titan. Indiferent de Recipienti ficşi sau transporabili cu modul de gaze sub preşiune.5.5. alcaloizi. acetat de plumb. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 157 . seminte de in. mari de gaze butadiena. acetona. piridina. deseuri de cauciuc sau lana. etc. potaşiu metalic. sulfat de metil. plutoniu. calciu.ambalare esteri. etc. degaja temperaturi P. etc. Materiale Indiferent de Acrilonitril. se autoaprinda ambalare faina de lucerna. combustibile sau toxice. hidrura de aluminiu. cu periculozitate deosebit de mare E. iod. D. recipienti de tip ambalare “Spray”etc. Materiale Indiferent de Carton asfaltat in roluri. calciu etc. hidroxid de calciu (var nestins). iod. cu capabile sa periculozi. care sub efec. mangal. magneziu metalic sau aliaje cu continut mai mare de 30I (masa de magneziu). iodati. bariu. ingrasaminte organice umede. sulfuric. gaja cantitatI tetrabrommetan. fosfor alb.modul de anilina. carbura ambalare de calciu (carbid). clorura de metil. amine. salpetru (azotat de ambalare potaşiu). de peste. uraniu. cloroform. modul de clor. sodiu metalic. tul caldurii de. Recipienti cu gaze comprimate 2 3 Indiferent de Amida alcalina.

acetona.6 MJ/kg lampant. plumb. categoriile depozitelor de lichide combustibile. sulfura de carbon. benzina.Indiferent de Celuloid şi obiecte din celuloid. sau caracteritoluen. in functie de temperatura de inflamabilitate a vaporilor acestora. Substante de pelicula pe baza de nitroceluloza. Tabel 40 Clase de combustibilitate a lichidelor combustibile Temperatura de inflamabilitate a vaporilor tI (0C) Calsa de combustibilitate a lichidelor ≤ 280C LI 280C ÷ 550C L II 550C ÷ 1000C L III > 1000C LIV Art.. bicromat de sodiu. etc. gazolina. titei. se stabilesc conform tabel 41. sodiu. rifica mai mare proxizi de potaşiu. putere calopermanganat de sodiu. conform tabel 40. butadiena. cu zate printr-o etilic. H.5. sau materiale modul peroxilina. gaz de furnal. propan. Lichidele combustibile se încadrează in clase de combustibilitate. 660 In functie de capacitatea de depozitare şi clasa de periculozitate a lichidelor combustibile stocate. periculozi. alcool P. calciu sau zinc. combustibile Art. propilena.). clorati solide care au o ambalare (de calciu. metan. 659. petrol de 33. tate de intensa. potaşiu. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 158 . deosebit Lichide comde mare bustibile cu temperatura de inflamabilitate mai mica de Gaze 550C. bariu etc. etc.ardere deosebit hidrogen. butan.

L IV.501-12. Depozitele de lichide in rezervoare.L IV peste 100.L II Lichide din clasa L III .501-30.000 2.000 501-2.000 30. Art. pot fi: a) supraterane.500 51-500 251-2. dupa modul lor de executie. când fundul rezervoarelor se afla deasupra terenului inconjurator. şi asigurarea măsurilor de protectie specifice prevăzute in normativ şi reglementarile tehnice specifice. cu minim 2. lichidele combustibile se pot depozita in rezervoare sau recipiente (ambalaje). conform art. când partea superioara a rezervoarelor este cu cel putin 0. precum şi in cazurile când nivelul lichidului este mai sus de cota terenului inconjurator.LII cu lichide combustibile din clasele L III .L II se echivaleaza cu 5 m3 de lichid combustibil din clasele L III . astfel încât sa se asigure limitarea propagarii incendiilor şi condiŃiile stingerii cu operativitate.LIV.501-150. fiecare 1 m3 de lichid combustibil din clasele L I . Indiferent de modul de stocare a lichidelor combustibile.000 peste 500.500 11-50 51-250 pâna la 10 pâna la 50 NOTA: In cazul in care se pastreaza împreuna lichide combustibile din clasele L I .001-500.000 150. 660.00 m faŃă de cota terenului inconjurator.Tabel 41 Categorii de depozite de lichide combustibile Categoria depozitului D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Capacitatea depozitata (m3) Lichide din clasa L I . In construcŃii sau încăperi ale construcŃiilor. la acelaşi nivel cu el sau la o adâncime mai mica decât jumatate din înălŃimea rezervoarelor. când fundul rezervoarelor se afla ingropat mai mult de jumatate din înălŃimea acestora.00 m. 661.000 12.. iar nivelul maximum posibil al lichidului combustibil nu se gaseste mai sus de 2. c) ingropate.00 m de la mantaua rezervoarelor. b)semiingropate. Art.20 m mai jos decât cota terenului inconjurator.500 2.001-100. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 159 . in cazurile şi condiŃiile admise de normativ. 662. NOTA: Cota terenului inconjurator se va consideră nivelul minim al terenului pe o distanta de 6. este obligatorie precizarea categoriei depozitului.

cu conditia respectarii corelatiei admise in tabelul 36. 664. in functie de tipul elementului strapuns (perete. Depozitele cu stive înalte trebuie echipate cu instalatii automate de stingere a incendiilor. (2) Eventualele goluri functionale din planşee se protejeaza cu elemente de inchidere corespunzatoare. Art. astfel realizate încât sa împiedice propagarea incendiilor intre nivelurile construcŃiei. se separă şi prin planşee A1.Art. Depozitarea lichidelor cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 280C. 93. 659. in care sunt depozitate materiale.. 663. numarul de niveluri şi aria construita a compartimentului de incendiu. se recomanda sa se realizeze in construcŃii supraterane. sau cu risc mare de incendiu. ConstrucŃiile închise stabilite de beneficiar. planseu). la care platformele (totale sau partiale) pot fi din produse şi elemente A1. Atunci când sunt amplasate in clădiri cu mai multe niveluri. dacă sunt prevăzute instalatii automate de stingere a incendiului la fiecare nivel. din elementele de separăre (pereŃi. ConstrucŃiile închise pentru depozite de materiale şi produse. se protejeaza cu elemente corespunzatoare. ConstrucŃiile depozitelor cu stive mai înalte de 6. rezistente la foc minimum EI 15. 667.. 666. in cantitati mai mari de 2. intre nivelul de stabilitate la foc. Art. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 160 ... rezistente la foc conform prevederilor normativului. planşee). trebuie realizate cu planşee rezistente la foc REI conform nivelului de srtabilitate la foc. Depozite închise Art. 665. pot fi de nivelul I … V de stabilitate in functie de categoria de risc şi clasa de periculozitate stabilita conform art.00 m trebuie sa îîndeplineasca condiŃiile şi nivelurile de performanŃă stabilite in reglementarile tehnice de specialitate corespunzator desităŃii sarcinii termice şi pericolului de propagare a focului. 668.00m3 şi stocate in recipiente şi ambalaje. rezistente la foc minimum REI 90 Golurile de circulatie sau functional necesare. potrivit art. Art. (1). cu aria desfasurata mai mare de 36 m2 se separă de restul construcŃiei cu elemente verticale (pereŃi) A1. având rezistenŃa la foc corespunzatoare desităŃii sarcinii termice. produse. substante. fara locuri permanente de lucru. obiecte de valoare. se recomanda sa fie compartimentate cu elemente rezistente la foc in arii construite de maximum 750 m2 şi echipate cu instalatii de semnalizare şi stingere a incendiilor. (depozite închise). (3) Fac exceptie depozitele cu platforme de stocare mecanizate. precum şi a prevederilor specifice lichidelor combustibile. Art. Încăperile de depozitare a materialelor şi/sau substantelor combustibile din clasa P4 şi P5 de periculozitate. ConstrucŃiile închise de depozitare etajate.

birouri. se separă de restul construcŃiei cu pereŃi şi dupa caz planşee A1. in afara celor din fluxul tehnologic. Art. incercarea sau repararea produselor depozitate. Art. separăte faŃă de cele de depozitare prin pereŃi şi dupa caz. Golurile de circulatie sau functional necesare din elementele de separăre. echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automată in caz de incendiu. planşee. (3) SpaŃiile de receptie-expeditie se separă in acelaşi mod. finisarea sau repararea produselor depozitate. protejate cu elemente de inchidere rezistente la foc EI 30. pentru finisarea. SpaŃiile pentru receptie-expeditie. pentru incarcarea. 670. precum şi pentru distribuirea lichidelor combustibile. P4 şi respectiv P5. se separă faŃă de încăperile de depozitare a materialelor şi substantelor combustibile din clasele de periculozitate P3. 673. planşee A1 cu rezistenŃa la foc minimum EI 60. iar golurile de circulatie sau functional necesare. (2) Asemenea spaŃii se amenajeaza in încăperi proprii. Art. iar golurile de comunicare din acestea protejându-se cu elemente de inchidere incombustibile. A2 cu rezistenŃa la foc EI 60. 93.Art. echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automată in caz de incendiu. se protejeaza cu elemente de inchidere rezistente la foc EI 60 echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automată in caz de incendiu. Încăperile de depozitare a materialelor şi/sau substantelor din clasa P1 de periculozitate. iar golurile de circulatie sau functionale din acestia se protejeaza cu elemente de inchidere incombustibile. precum şi pentru distribuirea lichidelor combustibile. In încăperile de depozitare a materialelor combustibile din clasele de periculozitate P3. (1). NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 161 . separărea se poate realiza cu pereŃi şi planşee A1. rezistente la foc conform prevederilor art. (1). se separă de restul construcŃiei prin pereŃi şi dupa caz planşee cu rezistenŃa la foc de minimum REI 180 pentru pereŃi şi REI 90 pentru planşee. 669 Încăperile de depozitare a materialelor şi/sau substantelor combustibile din clasele P2 şi P3 de periculozitate. Stocurile tampon de materiale şi produse combustibile din clasele de periculozitate de P4 şi P5. prin pereŃi şi planşee respectiv rezistenti la foc minumum EI 120 pentru pereŃi şi REI 60 pentru planşee. pereŃii şi planşee de separăre pot fi A1. (3) Pentru materialele şi substante combustibile din clasele de periculozitate P2 şi P3. cu aria desfasurata mai mare de 36 m2 se separă de restul construcŃiei prin pereŃi A1 cu rezistenŃa la foc minimum REI 90 şi dupa caz. nu sunt admise spaŃii libere pentru birouri. 671. (2) Golurile de circulatie sau functional necesare din elementele de separăre. P4 şi P5. 672. se protejeaza cu elemente rezistente la foc minimum EI 45. A2. Art. (4) Pentru clasa de periculozitate P1.

675. conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice. Fac exceptie de la prevederile art. asigurându-se compartimentarea antifoc şi dupa caz antiex a încăperilor de depozitare cu capacitatea de maximum 50 m3 lichide din clasele L I sau L II (respectiv echivalentul acestora pentru L III şi L IV). spaŃiile de receptieexpeditie ale depozitelor din clasele de periculozitate P3. Art. protejat cu element de inchidere rezistent la foc minimum 45 de minute şi prevazut cu parapet (prag) cu înălŃimea astfel stabilita încât sa nu fie posibila scurgerea lichidului in afara încăperii in caz de avarie. 679. 677. P4 şi P5. in pereŃii de separăre a birourilor şi spaŃiilor de receptie-expeditie faŃă de depozite P3. Art. 676 ConstrucŃiile supraterane închise pentru depozitarea lichidelor combustibile se realizeaza din materiale şi elemente de construcŃie A1. platforme.677. iar dacă se prevede iluminat acesta va corespunde categoriei de risc de incendiu. la care se asigura aceleaşi măsuri de securitate la incendiu ca la încăperile de depozitare aferente.00 m3 lichid combustibil amplasat in centrala termica şi a celui admis la art.) se separă de restul construcŃiei prin pereŃi şi planşee A1 cu rezistenŃa la foc de minimum REI 120. la depozitele cu clasa P1 şi P2 de periculozitate a materialelor şi substantelor depozitate. situatiile in care nu mai este obligatorie separărea de depozit. Încăperile pentru depozitarea a maximum 20 m3 lichide combustibile necesare consumului functional al instalatiilor utilitare aferente construcŃiei (centrala termica. (1) Încăperile prevăzute la art. 677. (2) Rezervoarele se prevăd cu preaplin şi conducta de aerişire cu opritor de flacari dispus in exterior. P4 sau P5. echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automată in caz de incendiu. rezistente la foc corespunzator normativului şi a reglementarilor de specialitate. se protejeaza cu uşi rezistente la foc EI 45. 678. se admit ferestre fixe rezistente la foc minimum E 30 minute sau ferestre obisnuite. (3) La aceste încăperi nu este obligatorie prevederea panourilor de decomprimare şi a dispozitivelor de evacuare a fumului (desfumare). nu este obligatorie separărea spaŃiilor de receptieexpeditie şi a birourilor. etc. grup electrogen centrale de incalzire cu aer cald etc. precum şi a celor aferente functionarii unor echipamente (ascensoare. Art.). De asemenea. Art. rezerva de combustibil lichid necesară se prevede in afara construcŃiei. In afara rezervorului de zi cu capacitatea de maximum 2. 674. Art. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 162 . 673.Golurile de circulatie din pereŃii de separăre faŃă de depozit. Art. şi 674. dacă sunt protejate cu obloane rezistente la foc minimum E 30-C. In cazuri bine justificate tehnic. pot avea un gol de acces pentru vizitare practicat in elementele de separăre faŃă de restul construcŃiei.

686. Art.36. . asigurând limitarea pierderilor in caz de incendiu şi condiŃii de interventie corespunzatoare. se iau măsuri care sa împiedice patrunderea lichidelor combustibile şi transmiterea incendiului la obiectele invecinate. la care se respecta prevederile reglementarilor tehnice specifice. (2) Fac exceptie centralele termice cu capacitati mari. se amplaseaza in zone situate mai jos de obiectele invecinate. din partea III-a . 2. cu capacitatea maxima de 2. asigurându-se şi dotarea corespunzatoare cu mijloace tehnice de stingere in caz de incendiu.00 m3 se realizeaza in condiŃiile stabilite la art. depozitele respective se prevăd cu sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinti. P4 sau P5 au aria libera (fara pereŃi interiori) mai mare de 10. Art.. (1). 582 la 588. 682. 684. conform art. trebuie sa fie A1.45. Art.00 m3. se va asigura dispunerea organizata a acestora astfel încât sa nu favorizeze propagarea incendiilor pe suprafete mari. lichide sau gazoase se realizeaza potrivit prevederilor normativului şi ale reglementarilor tehnice specifice. 683. atunci când încăperile de depozitare cu risc foarte mare. cu rezistenŃa la foc de minimum EI (REI) 120. conform art. Depozitele închise (construcŃii sau încăperi cu aria mai mare de 36 m2) pentru material sau substante combustibile se prevăd cu dispozitive de evacuare a fumului realizate. asigurându-se 1% din aria pardoselii..la 2. (1).5. fiind admisă comunicarea cu sala cazenelor prin uşi rezistente la foc EI 30. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 163 . Atunci când amplasarea se face la o cota mai ridicata. Art. Depozitele deschise de lichide combustibile. 685 In cazul depozitarii pe aceeaşi platforma a materialelor şi substantelor combustibile din sorturi diferite. se separă de restul construcŃiei prin pereŃi şi planşee A1. Buncarele pentru combustibili solizi şi pâlniile de alimentare a instalatiilor de ardere aferente centralelor termice. Depozite deschise Art. asigurânduse măsuri de protectie şi de stingere corespunzatoare.5. 680.400 m2.Art. Art. 677. Depozitarea combustibilului solid aferent centralelor termice. 681. Depozitele închise pentru materiale şi substante combustibile se echipeaza cu instalatii de semnalizare şi stingere a incendiilor conform reglementarilor tehnice de specialitate. mare sau mediu de incendiu şi clasele de periculozitate P3. (2) Atunci când buncarele sunt cu capacitate mai mare de 3. Amplasarea şi realizarea depozitelor deschise de materiale şi substante combustibile solide.

Art. Art. se iau măsuri pentru evitarea inundarii depozitelor şi totodata pentru împiedicarea scurgerii lichidelor combustibile spre acestea. Art. A2 situate deasupra nivelului terenului inconjurator şi prevăzute cu rigole de scurgere. 691 Zonele. care reprezinta cel putin 30% din aria desfasurata a acesteia. (2) Cuvele de retentie se dimenşioneaza şi realizeaza in asa fel încât sa nu permită deversarea lichidelor in afara lor. conform prevederilor art.. 689.7. din prezentul normativ. Art. 692.In cazul amplasarii in vecinatatea unor ape.. 10. depozitele deschise vor avea asigurat accesul pe toate laturile. compartimentele de incendiu şi construcŃiile independente cu functiuni mixte. separăte corespunzator normativului de cele cu activităti de productie şi/sau depozitare. Art. Pentru accesul şi intervenŃia operativa in caz de incendiu. încăperile. care sa reziste la solicitarile mecanice şi tehnice produse in timpul avariilor şi incendiilor. Depozitarea lichidelor combustibile in ambalaje sau recipiente. 690. portiunile de clădiri civile. CAP. A2 incombustibili continui. aria desfasurata a portiunilor cu functiuni civile reprezinta mai mult de 60% din aria desfasurata NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 164 . se poate face pe platforme deschise executate din materiale A1. PERFORMANłE CONSTRUCłIILOR PERFORMANłE COMUNE CONSTRUCłIILOR CU FUNCTIUNI MIXTE RISCURI DE INCENDIU. (2) Atunci când in construcŃia cu functiuni mixte. Depozitele deschise de materiale şi substante combustibile se doteaza cu mijloace de prima interventie şi se echipeaza cu instalatii de semnalizare şi stingere a incendiilor conform reglementarilor tehnice de specialitate. NIVELURI DE STABILITATE LA FOC Riscuri de incendiu Art. Rezervoarele fara pereŃi dubli sau grupurile de astfel de rezervoare supraterane sau semiingropate se prevăd cu cuva de retentie marginita de diguri sau pereŃi A1. (1) Intr-o construcŃie cu functiuni mixte (civile şi cu activităŃi de producŃie şi/sau depozitare). 688. vor avea determinate şi precizate riscurile. 16. 687. sunt considerate cu riscul de incendiu cel mai mare din portiunea de clădire civilă respectiva. (1).

SECłIUNEA II AMPLASARE ŞI CONFORMARE LA FOC Amplasare Art.. aria desfasurata a activitătilor de productie şi/sau depozitare reprezinta mai mult de 60% din aria desfasurata totala a construcŃiei. (1) ConstrucŃiile cu functiuni mixte vor avea determinat nivelul de stabilitate la foc asigurat. Art. independente. având in vedere ansamblul constituit. Portiunile de construcŃii cu activităti de productie şi/sau depozitare dintr-o construcŃie cu functiuni mixte. separăte corespunzator normativului de cele cu functiuni civile sunt considerate cu riscul de incendiu cel mai periculos care reprezinta peste 30% din aria desfasurata a acestora. conform normativului. (3) Atunci când aria desfasurata a portiunilor cu functiuni civile şi respectiv a celor cu activităŃi de producŃie şi depozitare reprezinta intre 30 şi 60% din aria desfăşurată a construcŃiei. iar in ansamblu trebuie sa îîndeplineasca performanŃele comune şi specifice acesteia. 696. condiŃiile specifice tipului de construcŃie... şi dupa caz. se recomanda sa fie amplasate independent. ConstrucŃiile cu functiuni mixte care cuprind activităti cu risc mare de incendiu sau un numar mare de persoane. 695. conform normativului. Atunci când nu se pot asigura distanŃele de siguranŃă normate.21. Niveluri de stabilitate la foc Art. 22.. precizându-se in documentatie.totala a construcŃiei. 24. Atunci când in construcŃia cu functiuni mixte. precum şi riscurile de incendiu ale portiunilor de construcŃie faŃă de care se asigură distanŃele.. se compartimentează corespunzator normativului. 16.. 693. se amplaseaza la distanŃele de siguranŃă stabilite in art. (2) La determinarea nivelului de stabilitate la foc se au in vedere prevederile art. aceasta se consideră „construcŃie cu funcŃiuni mixte” şi fiecare dintre cele doua porŃiuni trebuie să îndeplinească performanŃele specifice acesteia. Cele două porŃiuni vor trebui să fie separăte intre ele corespunzător prvederilor normativului Art. clădirea respectiva este considerata civila şi cu riscul stabilit conform primului alineat. la distanŃele de siguranŃă normate faŃă de vecinatati.. iar in ansamblu trebuie sa îndeplineasca performanŃele comune şi specifice acesteia. 694. ConstrucŃiile cu functiuni mixte. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 165 . aceasta este considerata de productie şi/sau depozitare având riscul de incendiu stabilit conform primului alineat. comasate sau grupate in conformitate cu prevederile generale ale normativului..

Art. se asigura indeplinirea condiŃiilor de peformanta corespunzatoare cele mai severe prevăzute de normativ pentru respectivele functiuni civile (publice). 699. 700. Prin conformarea la foc a construcŃiilor cu functiuni mixte. la 693. 691. având in vedere precizarile art. se va asigura limitarea posibilitatilor de propagare a focului şi fumului atât in portiunile incendiate. (1) Atunci când o clădire civila (publica) cuprinde activităti civile publice diferite şi independente functional. Art. de productie şi/sau depozitare. nu este admisă dispunerea unor spaŃii sau încăperi cu pericol de explozie. 701. In construcŃiile etajate cu functiuni mixte. vor fi indeplinite şi condiŃiile de performanŃă specifice acestora. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 166 . să se facă la ultimul nivel suprateran şi cu luarea măsurilor de protectie corespunzatoare. pe cât posibil. in construcŃiile cu functiuni mixte civile (publice). (2) Dacă aceste functiuni sunt dispuse intr-o clădire inalta. de productie şi/sau depozitare. ConstrucŃiile cu functiuni mixte se realizeaza din materiale şi elemente de construcŃie corespunzatoare nivelului de stabilitate la foc necesar indeplinirii condiŃiilor de corelatie normate.. 697. se va urmari dispunerea distincta a functiunilor şi luarea măsurilor de protectie specifice acestora. SECłIUNEA III ALCĂTUIRI CONSTRUCłIVE Art. conform prevederilor normativului.. cât şi la portiunile de construcŃie cu alte functiuni. numarul de niveluri şi aria construita.Conformare la foc Art. 702. Art. Prin conformarea construcŃiilor cu functiuni mixte. Se recomandă ca dispunerea spaŃiilor şi a încăperilor cu pericol de explozie.. (publice) de orice fel. civile (publice). 703. asigurându-se indeplinirea condiŃiilor de corelatie intre riscul de pericol de incendiu. Art. in construcŃiile cu functiuni mixte de productie şi/sau depozitare. la nivelurile lor inferioare (supraterane sau subterane). Art. nivelul de stabilitate la foc. in asa fel alcătuite încât sa nu propage focul cu usurinta. luandu-se măsurile de protectie corespunzatoare. 698. foarte inalta sau cu sali aglomerate. in fiecare portiune se asigura indeplinirea condiŃiilor de performanŃă cele mai severe prevăzute in normativ pentru respectivele functiuni având in vedere şi implicatiile acestora asupra intregii construcŃii. civile.

Art. la care nu se impun măsuri de protectie deosebite. orizontale. 710. Portiunile subterane ale construcŃiilor cu functiuni mixte. separăndu-se de alte functiuni ale construcŃiei prin elemente de construcŃie verticale şi dupa caz. Portiunile de clădire care cuprind sau se încadrează in categoria sălilor aglomerate vor fi alcătuite corespunzator prevederilor specifice acestora. de productie sau depozitare. 711. realizate şi asigurate cu măsurile de protectie necesare. 705. iar intreaga construcŃie trebuie sa asigure indeplinirea condiŃiilor de performanŃă corespunzatoare ansamblului considerat. (2) Fac exceptie încăperile de depozitare cu aria de maximum 36 m2. cu rezistenŃa la foc determinate conform normativului. risc foarte mare de incendiu. Art. in functie de nivelul riscului de incendiu cel mai mare. 32. se alcătuiesc. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 167 .. de la art. 704. In situatiile admise de normativ. realizeaza şi separă de restul construcŃiei cu functiuni mixte. in care se dispun functiuni distincte vor indeplini şi condiŃiile specifice acestora. 691.Art. Art. Eventualele goluri interioare ale elementelor de construcŃie vor avea continuitatea intrerupta conform normativului. Art.. trebuie alcătuite. din clasa de reacŃie la foc.. conform prevederilor art. La alcătuirea şi realizarea portiunilor de construcŃie cu functiuni distincte civile (publice). La alcătuirea construcŃiilor şi a elementelor de construcŃie se respecta condiŃiile de performanŃă comune stabilite..91. Art.693 Art. Functiunile diferite din construcŃie se separă cu elemente verticale şi dupa caz. corespunzator normativului. a desităŃii sarcinii termice şi condiŃiile performanŃe specifice functiunii (destinaŃiei) şi tipului de clădire. astfel încât sa nu favorizeze propagarea focului şi a fumului pe arii mari construite şi intre functiuni sau destinatii diferite.... corespunzator prevederilor generale şi specifice acestora. 707. (1) Încăperile de depozitare a materialelor şi substantelor combustibile. Art. potrivit prevederilor normativului. orizontale. 706. 708. precum şi cele specifice functiunilor respective... încăperile cu pericol de explozie. conform prevederilor normativului.. dispuse astfel încât sa nu puna in pericol construcŃia. 709. se vor indeplini condiŃiile de performanŃă specifice fiecarei functiuni.

Separărea functiunilor diferite in clădiri etajate se asigura prin elemente verticale şi orizontale (pereŃi şi planşee) alcătuite şi realizate corespunzator spatiului adiacent cel mai periculos. 714. Art. corespunzator riscului sau categoriei de pericol de incendiu a acestora. alcătuire şi realizare a elementelor de construcŃie despartitoare se va asigura limitarea propagarii focului şi a fumului la functiunile alaturate. se va asigura şi pe faŃăde (prin exteriorul inchiderilor perimetrale). etc. trebuie sa îîndeplineasca condiŃiile de peformanta generale şi specifice precizate in normativ. (2) Golurile de circulatie din aceste elemente de separăre. Elementele de construcŃie utilizate pentru limitarea propagarii focului şi a fumului. se separă de diferitele functiuni adiacente. se protejeaza corespunzator. prin realizarea unor portiuni pline intre golurile succeşive din faŃăde (care se suprapun). 717. a propagarii usoare a focului şi fumului pe arii mari. Art. cu conditia separării lor de restul construcŃiei. Prin modul de dispunere.. Limitarea propagarii focului intre functiuni diferite dispuse intr-o clădire etajata. alcătuite şi realizate conform art. 713. protejate corespunzator. corespunzator functiunilor respective. 719 SpaŃiile publice pentru parcarea autoturismelor se pot dispune in construcŃii cu functiuni mixte. 92. dupa caz.. sunt cele stabilite in normativ. 715.SECłIUNEA IV LIMITAREA PROPAGARII FOCULUI ŞI A FUMULUI Art. Art. 718. Art. separărea acestora se realizeaza... CondiŃiile de peformanta ale elementelor de construcŃie cu rol de limitare a propagarii focului şi a fumului. prin elemente de construcŃie rezistente la foc conform prevederilor normativului. 716. pe timpul normat.. prin pereŃi şi planşee conform normativului. Art. in functie de rolul pe care-l au. 712. (1) Căile comune de circulatie şi evacuare (orizontale şi dupa caz.). Functiunile independente dispuse in construcŃie se separă intre ele şi faŃă de căile comune de circulatie şi evacuare. Art. iar in cadrul aceleaşi functiuni. verticale) ale construcŃiei cu functiuni mixte. ecrane.. sau prin alte măsuri de protectie corespunzatoare (copertine. iar eventualele goluri de circulatie sau functionale din elementele de separăre vor fi protejate conform normativului. In cazul in care functiunile respective constituie compartimente de incendiu distincte. Art..143. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 168 . cu pereŃi de compartimentare rezistenti la foc antifoc sau antiex. In elementele de separăre sunt admise numai goluri strict necesare de acces şi circulatie.

(1). Art. Golurile de acces la căile de evacuare practicate in pereŃii despărŃitori ai acestora. 725. 724. se pot prevedea numai in cazurile şi condiŃiile stabilite de normativ (maximum două niveluri succeşive). se realizeaza corespunzator condiŃiilor stabilite pentru functiunile respective şi tipului de clădire. incluşiv de parterul construcŃiei. etc. ori comune tuturor functiunilor din construcŃie. 722. Scări interioare deschise (neînchise in case de scări). Art.. 726. (1). (1). care indeplinesc condiŃiile de performanŃă stabilite. (2) In portiuni sau zone construcŃia in care functiunile respective determina dimenşiuni mai mici ale căilor de evacuare. Art. monte-charge. Art. 721. Rampele scărilor aferente subsolurilor se separă faŃă de rampele scărilor supraterane. Art. 723. 720. potrivit prevederilor normativului. Scările de evacuare comune ale construcŃiilor cu functiuni mixte.. alcătuite şi dimenşionate. (2) Fac exceptie situatiile mentionate in normativ. ascensoare. Atunci când căile de evacuare sunt comune mai multor functiuni sau tuturor functiunilor din construcŃie. 727.5. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 169 . la dimenşionare şi alcătuire se indeplinesc condiŃiile de performanŃă cele mai severe ale functiunilor respective pentru care se asigura evacuarea. se pot reduce corespunzator latimile acestora. la 217 şi ale prevederilor specifice functiunilor respective.). se separă de restul construcŃiei prin pereŃi şi dupa caz planşee. 144. SECłIUNEA VI CAI DE EVACUARE IN CAZ DE INCENDIU Art. In construcŃiile cu functiuni mixte se prevăd cai de evacuare in caz de incendiu in numar corespunzator dispuse. Separărea căilor de evacuare faŃă de functiunile (destinatiile) adiacente. Art. potrivit art. EVACUARE FUM (DESFUMARE) LUCRARE SEPARĂTĂ Face parte din Partea III a a normativului. se inchid in case de scări. Căile de circulatie şi transport pe verticala (scări. se protejeaza cu elemente de inchidere corespunzatoare riscului de incendiu şi destinaŃiei fiecarei functiuni şi tip de clădire. corespunzator alcătuite şi separăte de restul construcŃiei. Art.7. Căile de evacuare ale construcŃiei cu functiuni mixte pot fi proprii unei functiuni sau grup de functiuni.

Atunci când se prevăd scări exterioare de evacuare. 692. se are in vedere construcŃia in ansamblu. 732. acestea se amplaseaza şi realizeaza astfel încât circulatia utilizatorilor sa nu fie blocata de flacarile sau fumul produs in caz de incendiu in construcŃie sau obiecte amplasate in vecinatate. Alcătuirea şi dimenşionarea căilor de evacuare in caz de incendiu. şi 693 (civila.dimenşiuni mai mici.. conform prevederilor normativului. in functie de destinatia şi dispunerea acestora in construcŃie. Capacitatea de evacuare a unei unităŃi de trecere (C) se determina corespunzator fiecarei functiuni luata in considerăre.). Stabilirea numarului de persoane pentru care se asigura condiŃiile de evacuare in caz de incendiu. Scările de evacuare comune ale construcŃiilor cu functiuni mixte. se protejeaza obligatoriu cu elemente de inchidere corespunzatoare. Atunci când căile de evacuare sunt comune. (3) In nici o situatie. iar pentru căile comune de evacuare a construcŃiei. corespunzator modului in care construcŃia este considerata conform prevederilor art. se respecta timpii (lungimile) prevăzute pentru construcŃia considerata (art. Art. are in vedere nivelul de ocupare şi capacitatile maxime simultane luate in calcul. Timpii de evacuare. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 170 . respectiv lungimile maxime admise ale căilor de evacuare. 732. iar pentru intreaga construcŃie căile comune de evacuare vor asigura condiŃiile normate cele mai severe. (2) Dacă deasupra nivelului construcŃiei supraterane care asigura dimenşionarea rampelor scărilor de evacuare se afla functiuni care neceşita conform normativului . Art. 728. foarte înalte sau cu sali aglomerate.. nu este admisă reducerea dimenşiunilor căilor de evacuare pe traseul pâna la exterior al nivelului cel mai aglomerat luat in considerăre. la determinarea unităŃilor de trecere de evacuare se respecta condiŃiile stabilite pentru funcŃiunea sau functiunile respective.(2) Golurile de acces practicate in pereŃii de separăre. 692. atunci când sunt înalte. Art. Art. La determinarea unităŃilor de trecere de evacuare in caz de incendiu. când este cazul.. Art. se asigura cele mai severe măsuri de protectie specifice functiunilor. 729. vor indeplini condiŃiile stabilite in normativ pentru functiunile respective. in portiunile respective se pot reduce corespunzator aceste dimenşiuni. In cazul in care se prevăd cai de evacuare distincte (proprii) unei functiuni sau grup de functiuni. 734. publica de productie şi/sau depozitare). 730. vor corespunde condiŃiilor stabilite in normativ. Art. vor avea acces şi pe terasele clădirilor respective. şi 693. Art. protejându-se conform normativului. 731 (1).

7. Căile exterioare de acces pentru autospecialele de interventie (drumuri. Art. trebuie sa fie accesibile autospecialelor de interventie in caz de incendiu. Art. la cele cu aglomerari de persoane. vor corespunde prevederilor normativului şi ale reglementarilor tehnice. INSTALATII UTILITARE AFERENTE LUCRARE SEPARĂTĂ Face parte din Partea II a a normativului. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 171 . precum şi la sursele de alimentare cu apa. INSTALATII DE SEMNALIZARE ŞI STINGERE A INCENDIILOR LUCRARE SEPARĂTĂ Face parte din Partea IV a a normativului. alcătuite şi realizate încât fortele de interventie sa poata actiona in timp scurt şi in condiŃii de siguranŃă.) trebuie sa permită accesul şi intervenŃia in special la zonele şi functiunile mai periculoase ale construcŃiei.. conformarea şi realizarea căilor exterioare de circulatie a autospecialelor de interventie. astfel dispuse. interventie şi salvare in caz de incendiu. cel putin pe doua laturi. SECłIUNEA IX CAI DE ACCES.. de regula. 7..7. la deschiderile (protejate sau neprotejate) din pereŃii exteriori perimetrali. 735.8. 738. ConstrucŃiile cu functiuni mixte. Art. platforme etc. INTERVENTIE ŞI SALVARE Art. Alcătuirea. trebuie sa aiba asigurate cai de acces. 737. 736 ConstrucŃiile supraterane cu functiuni mixte.

).. astfel încât sa fie usor de recunoscut şi utilizat in condiŃiile incendiului. 744. SECłIUNEA X 7. conform prevederilor normativului şi reglementarilor tehnice specifice acestora. transportabile etc. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 172 . vulnerabilitate. 740. handicapati etc. Art. Pentru functiuni ale construcŃiei care neceşita condiŃii speciale de salvare a utilizatorilor in caz de incendiu (bolnavi.10. potrivit normativului şi reglementarilor de specialitate. se dispun astfel încât sa poata fi usor accesibile şi utiilizate in caz de nevoie. 741.7. Art. 743. Art. circulatie şi salvare corespunzator dimenşionate. care asigura şi intervenŃia in caz de incendiu a personalului pompierilor. 739. 745. Nivelul de dotare şi incadrare cu personal a serviciului de pompieri al construcŃiei cu functiuni mixte se stabilesc in functie de marimea construcŃiei. Art. atunci când aria desfasurata totala este de 10. se echipeaza şi marcheaza corespunzator. 742.Art.. sau chiar pentru diferitele functiuni dispuse in construcŃie. ConstrucŃiile cu functiuni mixte vor avea constituite servicii de pompieri (pentru intreaga construcŃie). Mijloacele tehnice de stingere cu care se doteaza construcŃia şi diferitele functiuni ale acesteia..000 m2 sau mai mare. şi 693. Beneficiarii pot constitui servicii de pompieri şi la arii mai mici.. ConstrucŃiile cu functiuni mixte se doteaza cu mijloace tehnice de stingere corespunzatoare riscului de incendiu din spaŃiile şi încăperile respective. alcătuite şi echipate. iar pentru ansamblul construcŃiei se asigura dotarea conform prevederilor normativului in functie de încadrarea acesteia in clădire civila (publica) sau de productie şi/sau depozitare conform art. Art. nivelul echiparii cu instalatii fixe de prevenire şi stingere etc.) necesare.. Pentru fiecare funcŃiune se prevăd mijloacele tehnice de stingere (stingatoare portative. Căile de acces şi circulatiile interioare ale construcŃiei. CAP. potrivit prevederilor normativului şi reglementarilor tehnice specifice acestora. DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENTIE ŞI SERVICIUL DE POMPIERI Art. se asigura cai de acces. riscuri (categorii de pericol) de incendiu. 692. tip de construcŃie.

in functie de încadrarea ansamblului construcŃiei in clădire civila (publica) ori de productie şi/sau depozitare.pentru fiecare destinaŃie sau funcŃiune pe care o cuprinde. alcătuite şi realizate. va cu fie sa Art. 746. 751. 753. ConstrucŃiile de tip obisnuit pot fi amplasate fie independent.. Art.23. ConstrucŃiile obisnuite cu functiuni mixte vor avea asigurate cai de evacuare in caz de incendiu corespunzator dimenşionate. 750. (1) Echiparea şi dotarea cu instalatii şi mijloace de semnalizare şi stingere a incendiilor se realizeaza conform prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate.. Art. ConstrucŃiile de tip obisnuit cu functiuni mixte. sau se compartimenteaza prin pereŃi antifoc. rezistenti la foc conform notei 2 de la tabelul 2. 752. 749. 748. Art. 692 şi 693 Art. fie grupate sau comasate cu alte construcŃii.. ConstrucŃiile de vor avea stabilite şi precizate riscurile . riscul de incendiu şi aria compartimentului de incendiu. Art. Art. potrivit prevederilor normativului. având in vedere ansamblul construcŃiei.PERFORMANłE CONSTRUCłIILOR PERFORMANłE SPECIFICE CONSTRUCłIILOR CU FUNCTIUNI MIXTE PERFORMANłE ALE TIPURILOR DE CONSTRUCłII CU FUNCTIUNI MIXTE Art. pot fi de nivelul I … V de stabilitate la foc. se separă intre ele prin elemente de construcŃie verticale şi dupa caz. in condiŃiile respectarii corelatiei admise intre nivelul de stabilitate. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 173 . 747. Destinatiile şi functiunile distincte şi independente dispuse in construcŃie. ori sa puna in pericol obiecte invecinate sau ele fie puse in pericol de vecinatati...respectiv clasele de periculozitate la depozite . orizontale (pereŃi. se urmari dispunerea spaŃiilor cu riscuri mai periculoase in zone distincte şi măsurile de protectie corespunzatoare astfel încât in caz de incendiu sa nu afectate arii mari construite. conform prevederilor art. Prin conformarea construcŃiilor obisnuite cu functiuni mixte. planşee). corespunzatoare riscurilor de incendiu respective. Amplasarea faŃă de vecinatati se realizeaza la distanŃele de siguranŃă stabilite in art. in condiŃiile stabilite in normativ şi incadrarii in limitele admise ale compartimentelor de incendiu. ori dupa caz.

Pentru fiecare din acestea trebuie indeplinite condiŃiile de performanŃă specifice. 754. b) functiuni civile (publice) şi unele activităti de productie şi/sau depozitare. In clădirile civile (publice) înalte.). ConstrucŃii înalte. Tipurile de construcŃii cu functiuni mixte. Art. (de ex. construcŃiile vor avea prevăzute cai de acces. Pentru asigurarea condiŃiilor de interventie in caz de incendiu. sau hotel şi birouri. cu conditia separării acestora in compartimente de incendiu distincte. stabilite in normativ. Art. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 174 . Art. Fac exceptie activitătile aferente functiunilor civile (publice) ce se încadrează in niveluri de risc (ateliere întreŃinere. Art.. 760..8. Diferitele functiuni independente din aceiaşi clădire civilă (publică) înaltă. foarte înaltă sau cu sali aglomerate. In construcŃiile cu functiuni mixte.(2) Beneficiarii pot stabili echipari şi dotari cu astfel de instalatii şi mijloace. sau prin pereŃi REI 180 şi planşee REI 90. 759. este strict interzisă. CAP. Art. interventie şi salvare conform prevederilor normativului. editie. c) diferite activităti de productie şi/sau depozitare. In construcŃiile de productie şi/sau depozitare. Art. foarte înalte. spaŃii comerciale şi locuinŃe. astfel încât sa fie posibil accesul autospecialelor de interventie cel putin pe o latura a construcŃiei. Art. pot fi dispuse şi functiuni civile (publice).. iar pentru diferitele functiuni se respecta condiŃiile şi performanŃele specifice acestora.. etc) se separă cu pereŃi şi planşee rezistente la foc conform normativului. dupa caz şi in afara de domeniile obligatorii. Pentru fiecare tip de construcŃie se vor asigura peformantele specifice stabilite in normativ. clădiri cu sali aglomerate. depozitare. se pot dispune numai: a) diferite functiuni civile (publice) independente sau nu functional. 757. 761. 756. Dispunerea in acestea a unor functiuni distincte de productie şi/sau depozitare. 758. 755. foarte înalte sau cu sali aglomerate. pot fi clădiri înalte şi foarte înalte. etc. cu sali aglomerate Art. este admisă dispunerea numai a functiunilor civile (publice).

turism. Functiunile civile (publice) şi de productie şi/sau depozitare admise intr-o construcŃie cu functiuni mixte. 765. 762. pot fi dispuse functiuni civile (publice). De regula. sport. Art. sport. Art. 768. cult şi parcaje.. impreuna cu activităti de productie şi/sau depozitare care se încadrează la nivelul de risc mare. invăŃământ. separându-se cu elemente de construcŃie rezistente la foc corespunzatoare desităŃii sarcinii termice din spaŃiile respective.. de productie şi/sau depozitare. la 14. functiunile civile (publice) cu risc mare de incendiu nu trebuie dispuse sub spaŃii cu aglomerari de persoane sau. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 175 . vor avea stabilit şi precizat riscul de incendiu specific. administraŃive. comerŃ. Art. Art.. spaŃiile şi functiunile civile (publice) dispuse in construcŃia cu functiuni mixte. pot fi combinaŃii intre cele pentru locuinte. comerŃ şi parcaje. in cazul in care aceasta nu este posibila sau justificata tehnic. 10. 767. Functiuni mixte civile (publice) Art.. determinat conform prevederilor art. in cazurile şi condiŃiile admise de normativ. este interzisă.PERFORMANłE CONSTRUCłIILOR PERFORMANłE SPECIFICE CONSTRUCłIILOR CU FUNCTIUNI MIXTE PERFORMANłE ALE UNOR DESTINATII DIN CONSTRUCłIILE CU FUNCTIUNI MIXTE Art. sunt cele cu destinatii de locuinte. Dispunerea intr-o construcŃie cu functiuni mixte a activitătilor de productie şi/sau depozitare cu pericol de explozie (risc foarte mare). astfel încât sa nu puna in pericol alte functiuni civile (publice) adiacente sau construcŃia. administraŃive. Încăperile. 766. sănătate. 764. 763. 769.. Art.. se asigura măsuri de protectie corespunzatoare. In construcŃiile cu functiuni mixte. fiecare funcŃiune civila (publica) distincta se separă de restul construcŃiei prin pereŃi şi planşee corespunzator alcătuite şi realizate. Functiuni civile (publice) distincte care se pot dispune intr-o construcŃie cu functiuni mixte. Prin conformarea construcŃiei se va urmari dispunerea distincta a functiunilor cu risc mare şi foarte mare de incendiu.. In functie de riscul de incendiu şi denşitatea sarcinii termice. Art. mediu şi mic de incendiu.

771. 777. la 143) Art. Evacuarea fumului (desfumarea) in caz de incendiu din spaŃiile cu sali aglomerate şi căile lor de evacuare. se asigura natural-organizat sau mecanic. 770. 780. potrivit prevederilor normativului. iar in cadrul functiunii se va împiedica propagarea usoara a focului şi fumului pe arii mari. planşee rezistente la foc. Art. Separărea functiunilor diferite se realizeaza prin pereŃi şi dupa caz. Prin modul de dispunere şi protectie se vor limita posibilitatile de propagare a focului pe faŃădele construcŃiei.. Sistemele de evacuare a fumului (desfumare) vor fi independente pentru spaŃiile stabilite in normativ. alcătuirea şi realizarea elementelor de construcŃie despartitoare se va asigura limitarea propagarii focului şi a fumului la spaŃiile adiacente pe timpul normat. Art. IV al normativului. 32. 774. ConstrucŃia cu functiuni mixte va avea asigurat nivelul de stabilitate la foc corespunzator indeplinirii condiŃiilor de corelatie dintre acesta şi numarul de niveluri. se respecta condiŃiile de performanŃă stabilite in prezenta parte şi art.. SpaŃiile publice pentru parcarea autoturismelor se separă faŃă de restul construcŃiei cu functiuni mixte. 772. Prin dispunerea. aria construita şi capacitatea maxima simultana.20 m intre golurile succeşive din pereŃii perimetrali de inchidere. planşee).. precum şi din depozitele de materiale sau substante combustibile. 776. Functiunile civile (publice) dispuse in construcŃie se separă intre ele şi faŃă de căile comune de circulatie şi evacuare prin elemente rezistente la foc (pereŃi. 778. precum şi cele specifice din cap. CondiŃiile de performanŃă ale elementelor de limitare a propagarii focului şi a fumului sunt cele stabilite in normativ (art. la 91. 773. Art. Art. iar eventualele goluri de circulatie sau functionale din acestea se protejeaza cu elemente de inchidere corespunzatoare. iar canalele şi ghenele acestora nu vor constitui cai de propagare a focului şi fumului in construcŃie. La alcătuirea construcŃiei şi a elementelor de construcŃie a acesteia. 775.. 92. corespunzator destinatiilor şi tipului de clădire. Art. Art.0. Art. Realizarea unor sisteme comune de evacuare a fumului (desfumare) este admisă numai in cazurile şi condiŃiile stabilite. prin pereŃi REI 240 şi planşee REI 180 şi in care nu sunt admise decât golurile strict necesare circulatiei functionale. protejate corespunzator cu elemente de inchidere.Art. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 176 . in situatiile stabilite in normativ. Art. circulatiile comune orizontale. Art. asigurându-se plinuri de minimum 1. 779.

.000 m2 sau adăpostesc peste 500 persoane. interventie şi salvare aferente functiunilor civile (publice) destinate persoanelor care trebuie transportate cu targa. Art. 783.. corespunzator destinatiilor şi riscurilor de incendiu.. marcate. echipate şi realizate. Căile de acces. alcătuite. sau separăte pentru una sau mai multe functiuni civile (publice) din clădire. conform prevederilor normativului. 789. etc. Art. 790. La dimenşionarea căilor de evacuare ale construcŃiilor cu functiuni mixte civile (publice) se respecta prevederile specifice acestora. 782. ConstrucŃiile şi functiunile civile (publice) din acestea. Art. Functiuni mixte civile (publice) cu unele activităti de productie şi/sau depozitare NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 177 .. Art. Art.Art.. Art. interventie şi salvare. . iar golurile functionale de acces la acestea se protejeaza corespunzator. Pe cât posibil. dispuse. ConstrucŃiile cu functiuni mixte civile (publice) vor avea asigurate cai de acces.. Art. 785. 784. 788. Art. Instalatiile utilitare aferente vor respecta prevederile reglementarilor tehnice de specialitate. dar cel putin la doua. vor fi dimenşionate corespunzator. Art. Căile de evacuare vor fi dimenşionate. precum şi la functiunile distincte ale acestora. 781. astfel distribuite. se realizeaza potrivit prevederilor normativului şi ale reglementarilor tehnice de specialitate. 787. ConstrucŃiile cu functiuni mixte civile (publice) pot avea cai de evacuare comune tuturor functiunilor civile. caruciorul. construcŃiile cu functiuni mixte civile (publice) trebuie sa fie accesibile autospecialelor de interventie la toate faŃădele. se doteaza cu mijloace de prima interventie corespunzatoare destinaŃiei şi clasei de incendiu a acestora. alcătuite şi realizate. încât sa permită intervenŃia usoara in caz de incendiu. Prevederea instalatiilor de semnalizare şi stingere a incendiilor la construcŃiile cu functiuni mixte civile (publice).ConstrucŃiile cu functiuni mixte civile (publice) vor avea constituite servicii de pompieri atunci când aria desfasurata a acestora este de peste 5. 786.

Art. Corespunzator riscurilor stabilite. vor avea stabilite şi precizate riscurile. protectie cu copertine deasupra ferestrelor. 796.. Art. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 178 .Art. şi 693. prin elemente de construcŃie (pereŃi. planşee) corespunzatoare. încăperile şi spaŃiile acestora. 793. ConstrucŃia cu functiuni mixte va avea asigurat gradul de rezistenŃa la foc corespunzator indeplinirii condiŃiilor de corelatie dintre acesta şi aria construita. Art. Prin conformarea construcŃiei se asigura dispunerea distincta a functiunilor periculoase sau cu risc mare de incendiu. fiecare funcŃiune distincta se separă de restul construcŃiei prin pereŃi şi planşee corespunzator amplasate. 798. se protejeaza cu elemente de inchidere.. capacitatea maxima şi riscul (categoria) de incendiu.. dupa caz. Art.). Atunci când nu este posibil sau justificat tehnic. vor fi astfel dispuse. alcătuite şi dimenşionate. Elementele despartitoare ale functiunilor. iar in cadrul fiecarei functiuni sa împiedice propagarea focului şi a fumului pe arii mari.. determinate conform prevederilor art. 10. Art. Functiunile distincte. având in vedere modul in care este considerata construcŃia potrivit art. 692. pe timpul normat. 792. Art.. 794. numarul de niveluri. 791. astfel încât sa nu puna in pericol alte functiuni sau construcŃia. 795. potrivit normativului. admise in construcŃia cu functiuni mixte conform prevederilor normativului. in functie de rolul acestora pentru securitate la incendiu. Se recomanda ca functiunile civile (publice) sa fie dispuse in zone distincte ale nivelurilor construcŃiei faŃă de cele de productie sau depozitare. (1). 797. Art. separându-se cu elemente de construcŃie corespunzator alcătuite şi dimenşionate. numai cu luarea măsurilor care sa împiedice propagarea focului şi fumului (separări. Golurile de circulatie sau functionale din elementele de separăre. echipare cu instalatii automate de semnalizare şi stingere etc. Diferitele functiuni distincte din construcŃie se separă intre ele şi faŃă de căile comune de circulatie şi evacuare. alcătuite şi realizate încât sa asigure limitarea propagarii focului şi a fumului in spaŃiile alaturate. se vor asigura separări corespunzatoare. Art.. 799. iar atunci când nu este posibil. (2) Nu se recomanda dispunerea functiunilor civile (publice) direct peste depozite de materiale sau substante combustibile cu clasa de periculozitate P4 sau P5 şi denşitatea sarcinii termice mai mare de 840 MJ/m2. la 15. ConstrucŃia şi elementele de construcŃie aferente acesteia se alcătuiesc astfel încât sa îîndeplineasca condiŃiile de performanŃă comune şi specifice.

. Art. 803. Elementele de construcŃie prevăzute pentru limitarea propagarii focului şi a fumului. Art. potrivit functiunilor din construcŃie astfel încât sa îîndeplineasca nivelurile de performanŃă specifice. riscurilor şi pericolelor de incendiu..Art. fost 2. Art. Art. 800. Art. sau separăte pentru diferite functiuni. 2. marcate. 807. precum şi tipului construcŃiei.. dimenşioneaza şi realizeaza conform prevederilor normativului. 92. Functiunile distincte şi construcŃiile se doteaza cu mijloace tehnice de stingere corespunzatoare destinaŃiei şi clasei de incendiu a acestora. echipate şi realizate. ConstrucŃiile pot avea cai de evacuare comune tuturor functiunilor distincte din acestea. alcătuite... 809. Art. 804. 808. se respecta prevederile reglementarilor tehnice de specialitate. De regula construcŃiile trebuie sa fie accesibile autospecialelor de interventie ale pompierilor la cel putin doua faŃăde. . Prevederea şi realizarea instalatiilor de semnalizare şi stingere a incendiilor. Atunci când aria desfasurata a construcŃiilor se încadrează in limitele stabilite in normativ pentru functiunile civile (publice) sau de productie şi depozitare vor avea constituite servicii de pompieri. Evacuarea fumului (desfumarea) in caz de incendiu se asigura corespunzator condiŃiilor şi functiunilor dispuse in construcŃie. pe cai de circulatie corespunzatoare.1. 806. III şi IV ale normativului. alcătuiesc. Căile de evacuare se dispun. Evacuarea fumului (desfumarea) se realizeaza conform prevederilor referitoare la aceasta in partea III-a a normativului (art. 802. vor corespunde functiunilor respective şi claselor de incendiu stabilite.. astfel distribuite.5. încât sa permită intervenŃia usoara in caz de incendiu. corespunzator destinaŃiei. interventie şi salvare. (natural-organizat sau mecanic).35. Art... La proiectarea şi realizarea instalatiilor utilitare aferente. Functiuni mixte de productie şi/sau depozitare NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 179 . Art.. ConstrucŃiile vor avea asigurate cai de acces. se alcătuiesc şi realizeaza potrivit prevederilor art. 810.5. 801. Art. Art.) fiind obligatorie prevederea unor sisteme independente pentru functiunile civile (publice) faŃă de cele de productie şi depozitare.143 precum şi a precizarilor din cap II. 805.

Art. desităŃii sarcinii termice şi a condiŃiilor de incadrare in nivelul de stabilitate la foc. in functie de categoria de pericol şi rolul elementului despartitor. pe cât posibil vor fi dispuse la partea superioara a construcŃiei. (2). 818. 814. Elementele de construcŃie şi construcŃia in ansamblu. Functiunile distincte dispuse in construcŃie. 10 . Prin conformarea construcŃiei se asigura dispunerea distincta a functiunilor periculoase şi separărea acestora cu pereŃi şi dupa caz planşee. Functiunile distincte de productie şi/sau depozitare din construcŃiile cu functiuni mixte. conform prevederilor art. 817. 819. se va asigura limitarea propagarii incendiilor la functiuni adiacente. Art. vor fi astfel alcătuite încât sa îîndeplineasca condiŃiile de comportare la foc specifice acestora. se separă intre ele şi faŃă de căile comune de circulatie şi evacuare. Art. Prin dispunerea şi alcătuirea elementelor de construcŃie despartitoare. Elementele de construcŃie prevăzute pentru limitarea propagarii focului şi a fumului.14 Art.. 92. se protejeaza cu elemente corespunzatoare. Art... incluşiv încăperi ale acesteia. (1). precum şi pe arii mari ale functiunii respective.Art.. categoria de pericol de incendiu şi numarul de niveluri. 813. prin pereŃi şi planşee corespunzatoare nivelurilor riscurilor de incendiu. a destinaŃiei şi desităŃii sarcinii termice.).. 143.. Art. alcătuite şi dimenşionate.. Corespunzator nivelurilor de risc de incendiu stabilite. fiecare funcŃiune. potrivit prevedrilor specifice. Art. se alcătuiesc şi realizeaza conform prevederilor normativului referitoare la construcŃii de productie şi/sau depozitare (art. Art. 811. Art. Este obligatorie asigurarea evacuării fumului (desfumare) din încăperile şi functiunile prevăzute in normativ. 815. 812. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 180 . vor avea determinate şi precizate nivelurile de risc de incendiu specifice. 816. astfel încât sa nu puna in pericol alte functiuni sau construcŃia. SpaŃiile. 820. Atunci când nu este posibil sau justificat tehnic. ConstrucŃia va avea asigurat nivelul de stabiliate la foc corespunzator indeplinirii condiŃiilor de corelatie cu aria construita. Golurile de circulatie sau functional necesare din elementele de separăre. încăperile şi functiunile cu pericol de explozie. se iau măsuri de protectie şi separăre corespunzatoare. se separă de restul construcŃiei prin pereŃi şi planşee corespunzator amplasate.

Art. aceasta se poate realiza natural-organizat sau mecanic. astfel încât intervenŃia sa fie posibila pe cel putin doua laturi ale construcŃiei. Art.. Instalatiile utilitare aferente se proiecteaza şi realizeaza conform reglementarilor specifice. se asigura independent. NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCłIILOR Redactarea I-a 181 . Art. ConstrucŃiile cu functiuni mixte de productie şi/sau depozitare. vor avea constituite servicii de pompieri conform prevederilor normativului şi ale reglementarilor de specialitate. ConstrucŃiile se echipeaza cu instalatii de semnalizare şi stingere a incendiilor conform reglementarilor tehnice de specialitate. Art. Art. potrivit prevederilor din normativ referitoare la construcŃii de productie şi/sau depozitare. 830. interventie şi salvare in caz de incendiu.. Art. ConstrucŃiile pot avea cai de evacuare comune tuturor functiunilor sau distincte pentru una sau mai multe functiuni. 829.. Pentru accesul autospecialelor de interventie se asigura cai de circulatie conform normativului. In situatiile in care este obligatorie evacuarea fumului conform normativului.. asigurându-se separărea lor prin elemente de construcŃie corespunzatoare. 825. astfel încât sa permită intervenŃia usoara.Art. 821. in special la functiunile cu risc mare şi foarte mare de incendiu. in functie de nivelurile de risc stabilite şi destinatii. alcătuiesc şi dimenşioneaza corespunzator nivelurilor de risc de incendiu şi destinatiilor respective. Art. 827. Se asigura cai de acces. Art. 822. Evacuarea fumului (desfumarea) din încăperile de depozitare cu aria mai mare de 36 m2. ConstrucŃiile şi functiunile distincte se doteaza cu mijloace tehnice de stingere. 828. in functie de pericol şi clasele de incendiu ale acestora. Art. Căile de evacuare se dispun. 823. pentru materiale şi substante combustibile. 824. 826.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful