ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.

h&
wka;¾cd, ixialrKh

uyfuõkdfõ fndaê{dk ;%smsgl .%ka: ud,d 08

iQ;% msglhg wh;a

wdYap¾hj;a Y%S ioaO¾uh
ixhq;a; ksldfha
y;rfjks fldgi

i<dh;k j¾.h
mßj¾;kh

lsßn;af.dv [dKdkkao iajdóka jykafia
m%ldYkh
fndaê{dk iNdj
uyfuõkdj Ndjkd wimqj
jvqjdj" fmd,a.yfj,
ÿr $ *elaia ( 037 2244602
B fï,a ( mahamevnawa@mahamevna.org
fjí wvú : www.mahamevna.org
Y%S' nq'j' 2550
web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

jHjydr j¾I ( 2007
(I)

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

m%:u uqøKh (

Y%S nqoaO j¾I
2550
jHjydßl j¾I 2007
mQcH lsßn;af.dv [dKdkkao ysñ
ISBN :
ish¨u ysñlï weúßKs'

mß.Kl msgq ieliqu (
uyfuõkdj Ndjkd wimqj"
há.,aT¨j" jvqjdj"
fmd,a.yfj,'

uqøKh (
bf,aIka ´*afiÜ ^mqoa& iud.u
lgqkdhl .=jka f;dgqm,"
ñkqjkaf.dv mdr"
wdçwïn,u'
ÿr ( 011 2254490 $ 2254638

ÀÓÔå É°Ì¿¸¯²Â±½ ü±ç±¶¶¯ª §°†.
²¨¨ É⸰²´§° ©ÉÁºÛ §°†Éˆ ɸ⠧°†¶¨ ©¸¡´. ²¨§° £¶¯¸W¸´ ɵ¥ É¥¤çɯ
¨¸ ²§±¯ ¶¤µ¸ RÇç´ É°¬¨ ɸ⠧°† ¶¨ ²Â¯ £µ©¥´É°¶¯ ²¸±¥µ ©°Î É°¬¨ ©À¢¥±
¸§¶ˆ ´.

(II)

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

Mahamevnawa Bodhiñäna Tripitaka Series, Volume 08

The Wonderful Dhamma in the Suttantapièaka

SAMYUTTA NIKÄYA
(THE GROUPED DISCOURES OF THE
TATHÄGATA SAMMÄ SAMBUDDHA)
Part 04

SALÄYATANA VAGGA
With the Sinhala Translation
By

VEN. KIRIBATHGODA ÑÄÊÄNANDA BHIKKHU
PUBLISHEDBY
Bodhiñäêa Society
Mahamevnawa Meditation Center
Waduwawa, Polgahawela, Sri Lanka.
Tel / Fax : 037-2244602

E-mail : mahamevnawa@mahamevna.org
Web Site:

www.mahamevna.org
B. E. 2550

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

C.E. 2006

(III)

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

—;:d.;mamfõÈf;da NslaLfõ Oïuúkfhda újfgda úfrdap;s
fkda máÉPkafkda˜
—mskaj;a uyfKks"
;:d.;hka jykafia úiska foaYkd lrk ,o
O¾uh;a úkh;a
nn<kafka újD; jQ úg h'
ieÕ ù ;sfnk úg fkd fõ'˜
^wx.=;a;r ksldh - ;sl ksmd;h NrKavq j¾.h" 9 iQ;%h&

(IV)

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

fmrjok'''
©»´¢¸¸
¯ ¶°É±²´§° ©¸¥ µ¶ ²É±³© µ¶ ©ò±´¸¶ µW´ ª¤¶¯ ׿ ©¢¥¸
¨¸ µ¤½ ©°š. ¨§±É±ØåÀ ¨§¥§¸¶¯ µ§¶¯²©¯ ²Â¯ Ø°Ú屶¢Ø°Úå À¥ˆÀ¥±²µ¶¯
£À £¸³ À¸¯ g ²¨¨ À±WØ¡ª¯Û F ©ª¯ÛW¨´ ¸¡ò°¶¯ ª¤É ¸ §¤É° µ¶¯²¶¯ ª £À ²Â¯
©¯µ±‡ g ð±Â嵸¯ kÎ ¥Ô±ç¶¯ µ§¶¯²©¯ ²Â¯ £±Ø¯«W´µ¸¯ ÀË@µ´°.
ÿº¸±µ²¿±¯Û´ À°>© ²É²¶É¯ Éò ´¢¸²¯ ¸¯ ¸¨± ¸¡ò ¨ ÀË@µ ¼Àªµ± ¤¶á¨
´°. E ©ß§± ººÛ±É±¥ ¼À¨± ¼À²ˆ´ £¤©¢¥¤ É¥†¶¯ ²Á±•¸¡¥± kÎ µ¥´¶¯ µ§¶¯²©¯
¶¨É³ À¨çɯ §°† µ¶ £©±¨±¶å g ²ª¯Ø¶± É¡©Á¸± ºª§±À±†¶¯ ¸¨ Ø˱µÉ
Ô¶´± ²µ¸ ÀË@µ Á¿±²ª¶ £´¢¥¤ ׿³ ©»´¢¸¯¸ ¶°É±´ ¸¡ò°¶¯ À¤§¤~Á° µ ª¤É¯É
§¤É°´. ¼¸¡ˆ kª¯Û ²ª¯Ø¶± ²ªª§©¯ ²ª©á´ £©Ó§´É°¶¯ (2286) ©¨¶¯º¸ f ²¨¨
©ò±´¸¶ µW´ ©»´¢¸¸
¯ oy´É°¶¯ À˸¨
° ç¯ö¸´°. ¦¶ˆ ²¨¨ µW´ ¸¡ò i<dh;k
ixhq ; a ; h" ²•ª¶± ©»´¢¸¯¸´, ¨±¸¡Â±¨ ©»´¢¸¯¸´, Ôˆkè±ªÉ ©»´¢¸¯¸´,
©±¨ç¯½É±> ©»´¢¸¯¸´, ²¨±Â¯ÂÁ¯Á±¶ ©»´¢¸¯¸´, Ƹ¯¸ ©»´¢¸¯¸´, ±¨<
©»´¢¸¸
¯ ´, £©»è¸ ©»´¢¸¸
¯ ´, §± £¿å±É¸ ©»´¢¸¸
¯ ´ µØ²´¶°.
º²Ø¯Ú²´¶¯ ¨ ²¨§° £¤¸¡ò¸¯ ²ª¯Ø¶± µ½±¸¯ ¾µ§Á¯ µ¶¯²¶¯ ÀË@µ ~´¢ç¢ Œ¨
À°>© ´. £¤©, Éç, ¶±©´, ~µ, É´, ¨¶© ´¶ £±´¸¶ §´³ RÁ± g ©¸¯µ´± ¦´
£µ²¿±¯Û ɥ¸ ²¶± §¤É°µ À¥É¯ ²¸¥É¯ ²¶± ¨¤¸° ¾À²ª¶ ¨¤²¥¶ ©¯µð±µ´
¾É¯¨ ´± ¸ ²¶± §¤É° µ À¨ç ²¶± Éò §¤É° Îɯ ²ª±ˆ¶©¯ µò߶± £´¢¥¤ ²ˆ
²ª©¢ˆ ¸¡ò°¶¯ ¾¸± À¤§¤~Á°µ ²¸¯¥¤ˆÂ¸ §¤É° ´. kÎ ¥Ô±ç¶¯ µ§¶¯²©¯ º©°¶¯ ¦ª±
´±²• £¤©¸¡ ²¿±¯ ¥¤É¯ ²©µ²ç¯ } £µ²¿±¯Û ²É±³ µª±²ò¯ ɵ¥ ÛW¨´É¯ ª ´¶¯¶
£À³ ²¸¯¥¤ˆÂ¸ §¤É¯²É¯ kª¯Û ²ª¯Ø¶±µÁ°¶¯ À¨>. ¼¶¯µ§¶¯²©¯ ÎÉ¯è £±W´
©¸å´¸¯, ÎÉ¯è ©Rª´ £±W´ ©¸å´¸¯, ÎÉ¯è ¶°²¥±¯Û £±W´ ©¸å´¸¯, ÎÉ¯è ¶°²¥±¯Û
±†¶á À™Àª± £±W´ ©¸å´¸¯ £À˨±ç µ«¶µÁ°¶,¯ £À˨±ç ÀËɱضµÁ°¶¯ À§ª±
²ª¶¯¶³ ²µ²§²©¶ £´¢¥¤ £À³ ª¤É°´ §¤É¯²É¯ ²ˆ ²ª©¢ˆ ¾²Â¶á²¨¶¯ À¨>. ¦ÉÁ
ªÙ~• ¸Á´ ©°©±¥± ˆ¶°´ˆÂˆ É¥± «±Ìɱ²• µö¶ ¼¶¯µ§¶¯²©¯ º©°¶¯ É¥¶
Áª¯²ª¯ ɵ¥ £¶¯ª²ˆ ÛW¨ÀË«±¥´É¯ ª¤ ´° £À³ ²¸¯¥¤ˆÂ¸ §¤É¯²É¯ ²¨¨ ²ª©¢ˆ ¸¡ò¶
° ¯
ˬ>.
web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

(V)

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

²¿±²§±¯ º³ £À³ £©¶¯¶³ Á¤²¿¶¯²¶¯ kÎ ¥Ô±ç¶¯ µ§¶¯²©¯ ²Â¯ ²ª¯Ø¶±
¾¸± ¤q¥¤ ¿µ¸¯ Eµ± £µ²¿±¯Û É°¬¨ À°>© £À³ À°¶¯ ¨ß ¿µ¸¯, E ©ß§± £À
À±¥‡ À°Ì´ ´¢¸¿
¡ µ¸¯ ´. ¦µ¶¯ ¨¸°¨¸±¶¯¸¥ À²©ÉÁ± £À º©°¶¯ ÀòRµ Éò ´¢¸²¯ ¸¯
E ð±Â嵸¯ kÎ ¥Ô±ç¶¯ µ§¶¯²©¯ ¨¶¢²Á±µ †¶°©¢¶¯ §³ ɵ¥ £¶¯ª²ˆ ÛW¨´É¯
²ª¯Ø¶± Éò ²©¯É¯ ª¤ ´° £À º©°¶¯ ¨ ²©±´± ¿¤Áᨠ´°. £À ²Â¯ ð±Âå´ ¶°©± ¨ ¸µ¨¸¯
E À±ÌØ¡ªÛ
¯ ²ª¯Ø¶± ¾¸±¨¸¯ ¨ ²¶± ɤò¤Á¯µ ÿµ¨±¶µ µ¤½©°š. ¦¶°©± £À E ²ª©¢ˆ
¦É°²¶É ¨¤¶¤º¶¯ ¾²Â¶ ¸ ´¢¸¡ ²µ´°. ¦§° £¥¤¸¯ º¨©± ¿¤Á°´ ´¢¸¡ ´. ¦´ £µ²¿±¯Û
É¥ ¤¶á¨ À°>© ©°§°¶¢µç À°§°bµ±Â¸ ´¢¸¡ ´. E ²ª©¢¨³ £¶¢ÉÒÁµ ¶¢µ>¶¯
²¨²¶§° Éò ´¢¸¡ ´. ¦º³ ¾¸± ¤q¥¤ ´¤ ´° £¸¯À©°¶¯ ¿¤§¤¥ É¥¶ Áª E ¸é±Â¸ F
©ª¯ÛW¨´ ׿³ ™²É¶¯ ™É À©É¯ ²µ¶¯¶³ À³¶¯Â¶¢ £¤¸. ײ› †¶°©¯ ~º²´¯ £¥¤¸
©¤¿Õ ²Á© ²À²¶¶¯¶³ À³¶¯ ¶¯²¶¯ ¦º³ ´. ²ÂŸ¨ kÎ ¥Ô±ç¶¯ µ§¶¯²©¯ ²Â¯
ÛW¨´ Ô¶¸±µ ¼²ª©± ºµâ¸µ ²¶± ¸°œ¨ †¶°©¯ ÀË@µ³ ¦Á¯Á g ¿Áµ¸¯ ¨ À˧±¥´
´°. ²¿±²§±¯ †¶°©¢¶¯ †´ ´¶¯²¶¯ kÎ ¥Ô±ç¶¯ µ§¶¯²©¯ ²Â¯ ÛW¨´ ¾²Â¶ ¤¶á²ˆ
ð±Âå²´¶¯ ²¸±¥µ ´. ×f¶¯ ²¿±²§±¯ º³ kª¯Š¨¸¯ †¶°©¶
¢ ¯ º´ §¤É° ´. ¶R¸¯ ÛW¨´
ºµâ¸ ²¶± Œ¨ ¶°©± ¨ ×f¶¯ ²Â¯ kª¯Š´ £f¥± £¤¸° µ¤³É²½±Í ©°ß Þß ºÉ©°¸
É¥ ¤¶á¨³ £¤¸° £µ©¯é±µ ²¶± Á¿± ¨ ×f§¢ À¥²Á±µ ´¸°. ©°´µ©¯ Â綱µÉ¯
RÍÁ¯²Á¯ ¨ £À ²Â¯ ‡R¸¯¸¶¯³ ¼¥¤¨ g²´¯ ¦¨ ²©±¯«¶á´ ¼¥¤¨´ ´°. ¦µ¶¯ ²©±¯«¶á´
¼¥¤¨´É¯ ²¶±Á¿± ¼ª±¥ g †¶°©¯ ÿº¸´É ñÁ ²¶Á± ¤¶á¨³ ¶ˆ, ²ÂŸ¨ kÎ
¥Ô±ç¶¯ µ§¶¯²©¯ ²Â¯ ÀË@µ £À ²Â¯ ƶ¯¸¶´ §± ¿ª¯Û º´ ´¢¸¡ ¨ ´. ¦´ Éò §¤É¯²É¯
kÎ ¥Ô±ç¶¯ µ§¶¯²©¯ ²Â¯ ÛW¨´³ À¨>.
kÎ ¥Ô±ç¶¯ µ§¶¯²©¯ ²Â¯ ÛW¨²´¶¯ Á¤²¿¶ ¥©´³ ©¨±¶ Éò §¤É° ¥©´É¯
²Á±¯É²´§° ²µ¶ ²É±²§¶¯ ª? E ÀË@µ³ ©¨±¶ Éò §¤É° £±²Á±¯É´É¯ ²É±²§¶¯
¶ˆ ²©±´¶¯³ ª? E ºRɯ¸°´³ ©¨±¶ Éò §¤É° ©¤¶©á¨É¯ ²¨²Á±µ À¥²Á±µ
²É±²§¯µ¸¯ ¶¤¸. ¦¶°©± §¤¨ ¥© À¥ªµ± ©ª§ˆ ¥© º{¶¢ ɤ¨¤¸°´¶¯, §¤¨ ¦ò°
À¥ªµ± ÀË@²Á±¯É´ Á¿¶¢ ɤ¨¤¸°´¶¯, §¤¨ ©¤¶©á¨ À¥ªµ± ºRɯ¸°²´¯ ©¤¶©á¨
Á¿¶¢ ɤ¨¤¸°´¶¯ Éò ´¢¸¯²¸¯ E F ©ª¯ÛW¨´ ²©¯µ¶´ É°¬¨ ´. ÀË¡ç É°¬¨ ´.
¿§¢Á µØ²´¶¯ ÀË¡ç É°¬¨ ´. ¦º³ ²ÂŸ¨ kÎ ¥Ô±ç¶¯ µ§¶¯²©¯ ²Â¯ ÿµ¨±¶
ÛW¨É±´ ªÉ°†¶¯ ©¤¿Õ Ãɵ¥ç´ Á¿†¶¯ ɲ´¶¯ µ«¶²´¶¯ À¨çɯ ²¶±µ
§ªµ¸°¶¯ ª À±ÌØ¡ª¯Û g ¼ª±¥ ¨¶¢Ú帯µ´É¯ £À³ À©É¯ ɥ¸ §¤É° µ¶¢ £¤¸.
²¨¨ ¼¸¡ˆ ¸°ËÀ°³É ²À±¸¯ µ§¶¯²©¯ ²Â¯ À̵W¸¶ ɱWå²´§° Á± XÁ°É
µØ²´¶¯ ©§±´ É¥ ¸¯²¸¯ kª¯Û Ô´¶¯¸° ¸Ë°À°³É ²À±¸¯ µ§¶¯²©¯ ´. ²¨¨
À̵W¸¶²´§° Á± ÀÌóçÉ £É¡¥¤ ©¤É¤©á²ˆ } ¨§²¨•¶± 𱵶± £©À¢²•
ÉçˆÀ¤Á¯²Á¯ £¥º¶¯ª ©¯µ±‡¶¯ µ§¶¯²©¯ £¤¸¡Í ©¯µ±‡¶¯ µ§¶¯²©¯Á±²Â¶¯ Áª
©§²´±¯Â´ ²µ¶¢²µ¶¯ ¨± ¨§¸¯ ²©±ˆ¶©°¶¯ À¢ç屶¢²¨±¯ª¶± É¥¶ £¸¥
¼¶¯µ§¶¯²©¯Á±³ ¾¸± ¾É¯¨>¶¯ ¨ «¸¡¥±W´ ©¸å´ £µ²¿±¯Û ²•µ±! ¦²¨¶¯ ¨ ¨±

(VI)

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

²µ¶¢²µ¶¯ £©á†¸ ɤÀ Œ¨É¯ É¥¶ ¸¡©°¸ ~¶°ë ¿ç¯½±¥ À¢¸ç¢µ¶¯³ ª «¸¡¥±W´
©¸å´ £µ²¿±¯Û ²•µ±!
²ˆ ¼¸¡ˆ ²À±¸¯ µ§¶¯²©¯ ²Â¯ ÀÌó¶É £É¡¥¤ ©¤É©á¨ ©ß§± ¸°Ëð±Ú± R©¢µ
©°»§Á £É¡¥¤ ÀÌó¶É ¨âÎɱ»Â´ £À ²µ¸ ¨§¸¯ ©ª¯Û±²µ¶¯ Á¿± ζ¯²¶¯
²¶¯RÁ¯²Á¯ ²À˱²©©¯ ÀÌó¶É ©¨±Â²ˆ ½›Á°•. Àá. ÷. Œ¥©°»§ ¨§¸± ´°. ²ˆ ¼¸¡ˆ
²À±¸¯ µ§¶¯²©¯ RÇ窯µ±¥²´¶¯ ¦ò°ª¤É¯Œ¨ À°>© ¾¸±¨¸¯ ©ª¯Û±²µ¶¯ £À³ ¼Àɱ¥
É¥¶¯²¶¯ £±Ê£ˆ¿Á²ˆ ¾²Á¯Ú¶¯ À˶
° ³
¯ W©¯ £ŠÀ¸° ¦©¯. E. ÀË©±ª¯ ©°Áµ
¯ ± ¨§¸± £¤¸¡Í
¦¨ ɱW´ ¨ç¯½Á´ ´°. ²¨§° RÇç ɳ´¢¸¡ À°ò¿
° ß µ ÀÓWç £‹É¯Úç´ ²É²¥¶¯²¶¯
£²À¯ ¥ç©°»§ £´¯´± £¸°¶°. ¥ç©°»§ £´¯´±²Â¶¯ £À ²µ¸ Á¤²¿¶ £±Û±¥´¸¯
¼Àɱ¥´¸¯ ©§²´±¯Â´¸¯ ¤¶ ÀËØ»©± ²É±³ £µ©¶¯ Éò ²¶± §¤É° ¸¥ˆ ¨ E
²©¯µ±µ £¸å¢ª±¥´. E ©°´Í ²ª¶±³ ª µ§ µ§± «¸¡¥±W´ ©¸å ÛW¨´ ¨ £µ²¿±¯Û
²•µ±!
¾¸±¨¸¯ Ø˪¯Û± ²ÂÅ¥µ²´¶¯ ´¢¸¡ µ ²¨¨ ²À±¸¯ µ§¶¯²©¯ ´ò° ´ò°¸¯ É°´fµ
¨¤¶¤µ. ¦¨ É¥¤ç¢ ¨¸É²´¯ ¥ßµ± ¸ ¨¤¶¤µ. ¦§° £¥¤¸¯ µ¤³²§¶ À̪¯²ª¶¯
¶¢µ>¶¯ ²¨²¶§° Éò ¨¤¶¤µ. £µ²¿±¯Û É¥ ¤¶á¨ À°>© ©°§° ¶¢µç À°§°bµ± ¸
¨¤¶¤µ. ´ò° ´ò° ¾À²ª¶ ²Á±¯É²´¯ ©¯µð±µ´ §ë¶± ²Â¶ ¦§° £¤¸° ð´±¶É É¨
²¸¯¥¤ˆ ¸ ¨¤¶¤µ. ©©Ì¶¯ ¶°ª§©¯ º´ §¤É° ¦É¨ ¨±W´ ¶ˆ «¸¡¥±W´ ©¸å
ÛW¨´ £µ²¿±¯Û É°¬¨ À¨>. ¦¨ ¶°©± ׿³¸¯ £À³¸¯ ²ˆ ¼¸¡ˆ F ©ª¯ÛW¨´
À°ò°©¥ç É¥ ¶°†¶¯ ²ˆ ²ÂŸ¨ kÎ ©©¢²¶¯ } ¨ ¼¸¡ˆ «¸¡¥±W´ ©¸å £µ²¿±¯Û
É¥ ¶¯¶³ ¼¸¡ˆ F ©ª¯ÛW¨´ À̵W¸¶´ É°¬²¨¶¯ Á¸¯ ²ˆ É¡©Á ÛW¨´
Eɱ¶¯¸²´¶¯ ¨ ²§¯¸¡ µ±©¶± ²•µ±!
©±Î ! ©±Î !! ©±Î !!!
²¨´³
²ÂŸ¨ kÎ ©©¢¶ ¸¡ò
²¨¸¯ ©°¸¶
° ¯
É°Ì¿¸¯²Â±½ ü±ç±¶¶¯ª ©¯µ±‡¶¯ µ§¶¯²©¯.
¨§²¨•¶± 𱵶± £©À¢µ
µhµ±µ, ´™ÂÁ¯×͵.
F kª¯Û µWÚ 2550

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

(VII)

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

©Ó¸Ë À°³É²´¯
©Ó¸Ë À°³É²´§° ©»´¢¸¸
¯ ¶°É±²´§°
§¸¥ ²µ¶° ²É±³©³ £´¸¯
©Ó¸Ë ²ª¯Ø¶± À°ò²° µÁ
«¸¡¸¯²é±¯ð±²Â±¯ - §¸¥ ²µ¶° ²É±³©
©ò±´¸¶©»´¢¸¯¸» - ©ò±´¸¶ ©»´¢¸¯¸´
À䲨±¯ Àç¯ç±©²É±¯ - ÀòR ²µ¶° Àç¯ç±©É´ (1 - 89)
1. £¶°-«µÂ¯²Â±¯ - £¶°K« µW´ (1 - 16)
1.

£CíÛ¸¯¸±¶°-«©¢¸¯¸»
¸¨± ¸¡ò £¤¸° £¶°¸å¸±µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................. 1 - 4
2. £CíÛ¸¯¸Îɯ詢¸¯¸»
¸¨± ¸¡ò £¤¸° ÎÉ Â¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................................ 4 - 5
3. £CíÛ¸¯¸±¶¸¯¸©¢¸¯¸»
¸¨± ¸¡ò £¤¸° £¶±¸¯¨ ¿µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................... 5 - 6
4. ¿±§°¥±¶°-«©¢¸¯¸»
¿±§°¥ ²ª¯ ¸¡ò £¤¸° £¶°¸å¸±µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...................................... 6 - 8
5. ¿±§°¥Îɯ詢¸¯¸»
¿±§°¥ ²ª¯ ¸¡ò £¤¸° ÎÉ Â¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................. 8 - 9
6. ¿±§°¥±¶¸¯¸©¢¸¯¸»
¿±§°¥ ²ª¯ ¸¡ò £¤¸° £¶±¸¯¨ ¿µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................... 9 - 10
7. θ°´£CíÛ¸¯¸±¶°-«©¢¸¯¸»
¸¨± ¸¡ò £¤¸° £¶°¸å¸±µ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ............................ 10 - 11
8. θ°´ £CíÛ¸¯¸Îɯ詢¸¯¸»
¸¨± ¸¡ò £¤¸° ÎÉ Â¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ............................................... 12
9. θ°´ £CíÛ¸¯¸±¶¸¯¸ ©¢¸¯¸»
¸¨± ¸¡ò £¤¸° £¶±¸¯¨ ¿µ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ........................... 13 - 14
10. θ°´ ¿±§°¥±¶°-«©¢¸¯¸»
¿±§°¥ ²ª¯ ¸¡ò £¤¸° £¶°¸å¸±µ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ...................... 14 - 15
11. θ°´ ¿±§°¥Îɯ詢¸¯¸»
¿±§°¥ ²ª¯ ¸¡ò £¤¸° ÎÉ Â¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ................................. 15 - 16
12. θ°´ ¿±§°¥¶¸¯¸©¢¸¯¸»
¿±§°¥ ²ª¯ ¸¡ò £¤¸° £¶±¸¯¨ ¿µ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ .................... 16 - 17

(VIII)

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

2. ´¨ÉµÂ¯²Â±¯ - ´¨É µW´ (18 - 38)
1.

©ˆ²¿±¯Û©¢¸¯¸»
©ˆkª¯Û¸¯µ´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...........................................................
2. θ°´ ©ˆ²¿±¯Û©¢¸¯¸»
©ˆkª¯Û¸¯µ´ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ...............................................
3. £©¯©±ªÀ̲´¯©¶©¢¸¯¸»
£±Ø¯µ±ª´ À°ò°¿ß µ ÀW²´¯Úç É°¬¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .........................
4. θ°´ £©¯©±ªÀ̲´¯©¶©¢¸¯¸»
£±Ø¯µ±ª´ À°ò°¿ß µ ÀW²´¯Úç É°¬¨ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ............
5. ²¶± ²- £©¯©±ª©¢¸¯¸»
“¾~¶¯ £±Ø¯µ±ª´É¯ ²¶± ¸°kç± ¶ˆ” ´¶¯¶ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..............
6. θ°´ ²¶± ²- £©¯©±ª©¢¸¯¸»
“¾~¶¯ £±Ø¯µ±ª´É¯ ²¶± ¸°kç± ¶ˆ” ´¶¯¶ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ..
7. £ð°¶¶¯ª©¢¸¯¸»
©¸¡™¶¯ À°ò°Â¤¶á¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ....................................................
8. θ°´ £ð°¶¶¯ª©¢¸¯¸»
©¸¡™¶¯ À°ò°Â¤¶á¨ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ........................................
9. ¼À¯À±ª©¢¸¯¸»
¾À}¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................................................
10. θ°´ ¼À¯À±ª©¢¸¯¸»
¾À}¨ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ..........................................................

18 - 20
20 - 22
22 - 24
25 - 26
27 - 29
30 - 32
32 - 34
34 - 35
36 - 37
37 - 38

3. ©›¿µÂ¯²Â±¯ - ©›¿ µW´ 39 - 72)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

©›¿©¢¸¯¸»
©°´Á¯Á ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .....................................................................
À§±¶©¢¸¯¸»
À˧±ç´ É°¬¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .........................................................
θ°´ À§±¶©¢¸¯¸»
À˧±ç´ É°¬¨ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ .............................................
£ÀÌÔ±¶©¢¸¯¸»
À°Ì©°ß ²¶± ª¤¶á¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ....................................................
θ°´£ÀÌÔ±¶©¢¸¯¸»
À°Ì©°ß ²¶± ª¤¶á¨ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ........................................
£±~¸¯¸ÀÌ´±´©¢¸¯¸»
°¶° £¤º•¶¢ ²ª¯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................................
£¶¯ÛðÒ¸©¢¸¯¸»
RÁ±²µ¶¯ RÁ±µ³ À¸¯ Œ¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

39 - 40
40 - 41
41 - 43
44 - 47
48 - 50
50 - 54
55 - 57

(IX)

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

8.

©±¥¤À¯ÀÀ™Àª±©¢¸¯¸»
²É²Á©¯ ¶¤©á¨ À°>© ¤Á²À¶ À˸°Àª±µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................ 58 - 61
9. ©À¯À±´À™Àª±©¢¸¯¸»
²É²Á©¯ ¶¤©á¨³ ¤Á²À¶ À˸°Àª±µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................ 62 - 65
10. θ°´ ©À¯À±´À™Àª±©¢¸¯¸»
²É²Á©¯ ¶¤©á¨³ ¤Á²À¶ À˸°Àª±µ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ........... 65 - 72

4. Ô±¸°Ûˆ¨µÂ¯²Â±¯ - Ô±¸°Ûˆ¨ µW´ (73 - 80)
1.

Ô±¸°Ûˆ¨©¢¸¯¸»
¾À}¨ ©¯µð±µ ²É±³ £¤¸° ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................. 73 - 75
2. Ô¥±Ûˆ¨©¢¸¯¸»
Ô¥±µ³ À¸¯ Œ¨ ©¯µð±µ ²É±³ £¤¸° ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .......................... 75
3. µå±ŠÛˆ¨©¢¸¯¸»
²¥±¯Îɯ µ¤ò|¨ ©¯µð±µ ²É±³ £¤¸° ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .......................... 76
4. ¨¥çÛˆ¨©¢¸¯¸»
¨¥ç´ ©¯µð±µ ²É±³ £¤¸° ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...................................... 76
5. ²©±¯ÉÛˆ¨©¢¸¯¸»
²Ø±¯É Œ¨ ©¯µð±µ ²É±³ £¤¸° ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................. 76
6. ©»É°²Á¯©Ûˆ¨©¢¸¯¸»
²É²Á©¯µÁ°¶¯ É°Á°™ Œ¨ ©¯µð±µ ²É±³ £¤¸° ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............. 77
7. è´Ûˆ¨©¢¸¯¸»
ɯڴ Œ¨ ©¯µð±µ ²É±³ £¤¸° ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................... 77
8. µ´ Ûˆ¨©¢¸¯¸»
µ¤¶©á¨ ©¯µð±µ ²É±³ £¤¸° ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................... 77
9. ©Rª´Ûˆ¨©¢¸¯¸»
§³ ¤¶á¨ ©¯µð±µ ²É±³ £¤¸° ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................. 78
10. ¶°²¥±¯ÛÛˆ¨©¢¸¯¸»
¶°¥¤ª¯Û Œ¨ ©¯µð±µ ²É±³ £¤¸° ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................... 78 - 79

5. ©›¿±¶°-«µÂ¯²Â±¯ - ©›¿±¶°K« µW´ (81 - 87)
1.
2.
3.
4.

(X)

£¶° - «©¢ ¸ ¯ ¸ »
£¶°¸å´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................... 81 - 82
Îɯ詢¸¯¸»
ÎÉ Â¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................................. 83
£¶¸¯¸©¢¸¯¸»
£¶±¸¯¨´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ....................................................................... 83
£ð°ü¯²ü´å©¢¸¯¸»
º²Ø¯Ú ¶¢µçÉ°¶¯ £µ²¿±¯Û Éò ´¢¸¡ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................... 83
web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

5.

ÀÌü¯²ü´å©¢¸¯¸»
¶¢µ>¶¯ À°Ì©°ß ª¸ ´¢¸¡ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................... 83
6. À§±¸›¿©¢¸¯¸»
À˧±ç´ Éò ´¢¸¡ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................... 84
7. ©-ûɱ¸›¿©¢ ¸ ¯ ¸ »
¶¢µ>¶¯ ©±É¯Ú±¸¯ Éò ´¢¸¡ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...................................... 84
8. £ð°ü¯²ü´åÀÌü¯²ü´å©¢¸¯¸»
º²Ø¯Ú ¶¢µ>¶¯ £µ²¿±¯Û Éò ´¢¸¡ À°Ì©°ß ª¸ ´¢¸¡ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..... 84
9. ¼Àª¯Î¸©¢¸¯¸»
¼µÎ¥ ©§°¸ ¿µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .............................................................. 84
10. ¼À©¯©˜ä©¢¸¯¸»
£¶¸¡¥¤ ©§°¸ ¿µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................................... 85 - 86

ÀòR ²µ¶° Àç¯ç±©É´ ¶°¨± º´.
θ°²´±¯ Àç¯ç±©²É±¯ - ²ª²µ¶° Àç¯ç±©É´ (88 - 233)
6. £ºCÔ±µÂ¯²Â±¯ - £ºCÔ± µW´ (88 - 107)
1.

£ºCÔ±À§±¶©¢¸¯¸»
£ºªå±µ À˧±ç´ Œ¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .............................................. 88 - 90
2. ©ü¯²ü±¯Ô¶À§±¶©¢¸¯¸»
²É²Á©¯µÁ³ ¿¤| ´Õ¨ À˧±ç´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................... 90 - 91
3. ©ü¯²ü±¯Ô¶©R¯󱸩¢¸¯¸»
²É²Á©¯µÁ³ ¿¤| ´Õ¨ RÁ°¶¯ ¨ µ¤¶©á¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................... 92 - 93
4. £±©µÀ¯À§±¶©¢¸¯¸»
£±Ø˵´¶¯ À˧±ç´ Œ¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................ 93 - 94
5. £±©µ©R¯󱸩¢¸¯¸»
£±Ø˵´¶¯ RÁ°¶¯ ¨ µ¤¶©á¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ....................................... 94 - 95
6. £¶¢©´À¯À§±¶©¢¸¯¸»
£ð嶯¸¥ ²É²Á©¯ À˧±ç´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................... 95 - 96
7. £¶¢©´©R¯󱸩¢¸¯¸»
£ð嶯¸¥ ²É²Á©¯ RÁ°¶¯ ¨ µ¤¶©á¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................... 96 - 97
8. ©›lÀ±ª±¶ÀÌü¯ü±©¢¸¯¸»
©°´Í ¼À±ª±¶ À°Ì©°ß ª¤¶á¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................... 98 - 101
9. ©›lÀ±ª±¶ÀÌ´±ª±¶©¢¸¯¸»
©°´Í ¼À±ª±¶ £µ©¶¯ É°¬¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................. 102 - 104
10. θ°´ ©›lÀ±ª±¶ÀÌ´±ª±¶©¢¸¯¸»
©°´Í ¼À±ª±¶ £µ©¶¯ É°¬¨ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ..................... 104 - 107
web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

(XI)

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

7. †ÂÔ±ÁµÂ¯²Â±¯ - †ÂÔ±Á µW´ (108 - 134)
1.

†ÂÔ±Á©¢¸¯¸»
†ÂÔ±Á ²¸¥¤¶¯³ µª±ò ²ª©¢¨ .........................................................
2. θ°´ †ÂÔ±Á©¢¸¯¸»
†ÂÔ±Á ²¸¥¤¶¯³ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ .............................................
3. ©†ª¯Š - ¨±¥Àü¯§©¢¸¯¸»
©†ª¯Š ²¸¥¤¶¯ ¨±¥´± ¤¶ £¤©Ó ÀËد¶´³ µª±ò ²ª©¢¨ ....................
4. ©†ª¯Š - ©¸¯¸Àü¯§©¢¸¯¸»
©†ª¯Š ²¸¥¤¶¯ ©¸¯µ´± ¤¶ £¤©Ó ÀËد¶´³ µª±ò ²ª©¢¨ ...................
5. ©†ª¯Š - ÎɯèÀü¯§©¢¸¯¸»
©†ª¯Š ²¸¥¤¶¯ ÎÉ Â¤¶ £¤©Ó ÀËد¶´³ µª±ò ²ª©¢¨ .........................
6. ©†ª¯Š - ²Á±¯ÉÀü¯§©¢¸¯¸»
©†ª¯Š ²¸¥¤¶¯ ²Á±¯É´ ¤¶ £¤©Ó ÀËد¶´³ µª±ò ²ª©¢¨ ...................
7. ¼À²©¯¶©¢¸¯¸»
¼À²©¯¶ ²¸¥¤¶¯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................................
8. ¼Àµ±ç©¢¸¯¸»
¼Àµ±ç ²¸¥¤¶¯³ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................................
9. Àä¨ Üñ©¯©±´¸¶©¢¸¯¸»
©¯ÀWØ £±´¸¶ §´ ¤¶ µª±ò ÀòR ²ª©¢¨ .....................................
10. θ°´ Üñ©¯©±´¸¶©¢¸¯¸»
©¯ÀWØ £±´¸¶ §´ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ .................................
11. ¸¸°´ Üñ©¯©±´¸¶©¢¸¯¸»
©¯ÀWØ £±´¸¶ §´ ¤¶ µª±ò ¸¡¶¯²µ¶° ²ª©¢¨ ...............................

108 - 112
112 - 115
115 - 117
117 - 118
119 - 120
120 - 121
121 - 124
124 - 128
128 - 130
130 - 132
132 - 134

8. °Á±¶µÂ¯²Â±¯ - °Á±¶ µW´ (135 - 159)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

°Á±¶©¢¸¯¸»
°Á¶¯ ð°É¯Ú¢µÉ³ µª±ò ²ª©¢¨ ..........................................................
θ°´ °Á±¶©¢¸¯¸»
°Á¶¯ ð°É¯Ú¢µÉ³ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ .............................................
£¶° - «©¢ ¸ ¯ ¸ »
£¶°¸å ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................................
Îɯ詢¸¯¸»
ÎÉ Â¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................................................
£¶¸¯¸©¢¸¯¸»
£¶±¸¯¨´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................
£ºCÔ±©¢¸¯¸»
£ºªå±µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...............................................................
θ°´ £ºCÔ±©¢¸¯¸»
£ºªå±µ ¤¶ µª±ò ²ªµ¶ ²ª©¢¨ .....................................................

(XII)

135 - 139
139 - 144
144 - 148
146 - 147
147 - 148
148 - 151
151 - 153

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

8.

©ˆ¿§¢Áð°É¯u©¢¸¯¸»
²¿±²§±¯ ð°É¯ÚÓ¶¯³ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................................... 153 - 155
9. ²Á±¯É©¢¸¯¸»
²Á±¯É´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................................................... 156
10. ñ¯¡¶©¢¸¯¸»
ñ¯¡¶ ²¸¥¤¶¯³ µª±ò ²ª©¢¨ .......................................................... 157 - 158

9. ܶ¯¶µÂ¯²Â±¯ - ܶ¯¶ µW´ (160 - 197)
1.

À²Á±¯ÉÛˆ¨©¢¸¯¸»
Þ|´¶ ©¯µð±µ´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................................
2. ©¢ü¯ü²Á±¯É©¢¸¯¸»
§°©¯ ²Á±¯É´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .........................................................
3. ©»ù¸¯¸Ûˆ¨©¢¸¯¸»
²É™²´¶¯ ÛW¨´É¯ À¤µ©á¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................
4. ܶ¯¶©¢¸¯¸»
ܶ¯¶ ²¸¥¤¶¯³ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................
5. À¢ç¯ç©¢¸¯¸»
À¢ç¯ç ²¸¥¤¶¯³ µª±ò ²ª©¢¨ ...........................................................
6. ¿±§°´©¢¸¯¸»
¿±§°´ ²¸¥¤¶¯³ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................
7. EÔ±©¢¸¯¸»
¸ç¯§±µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..............................................................
8. θ°´EÔ±©¢¸¯¸»
¸ç¯§±µ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ..................................................
9. ª¯µ´©¢¸¯¸»
²ªÉɯ RÁ¯ ²É±³ µª±ò ²ª©¢¨ .........................................................
10. θ°´ª¯µ´©¢¸¯¸»
²ªÉ RÁ¯ ²É±³ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ................................................

160 - 161
162 - 163
163 - 165
166 - 175
175 - 182
182 - 185
185 - 188
188 - 191
191 - 192
192 - 196

10. ÜÁµÂ¯²Â±¯ - ÜÁµW´ (198 - 233)
1.
2.
3.
4.

Üñ©¯©±´¸¶©¢¸¯¸»
©¯ÀWØ £±´¸¶ §´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..............................................
¨±•»ÉåÀ¢¸¯¸©¢¸¯¸»
¨±•»ÉåÀ¢¸¯¸ ²¸¥¤¶¯³ µª±ò ²ª©¢¨ ...............................................
À̧±¶Ûˆ¨©¢¸¯¸»
À°Ì§á ´¶ ²ª´ RÁ¯ ²É±³ µª±ò ²ª©¢¨ ..............................................
À¨±ªº§±Ì©¢¸¯¸»
¶°µ¶¯ ¨²Â§° À˨±}µ µ±©´ É°¬¨ RÁ¯ ²É±³ µª±ò ²ª©¢¨ .................

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

198 - 202
202 - 212
213 - 216
216 - 219

(XIII)

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

5.

©»µ¥©¢¸¯¸»
©»µ¥Œ¨ RÁ¯ ²É±³ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................................
6. ©¨±Š©¢¸¯¸»
©¨±Š´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...............................................................
7. À™©Á¯Á±¶©¢¸¯¸»
§¢²ªÉò± 𱵶±²µ§° ²´}¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................
8. ¶¸¡ˆ§±É©¢¸¯¸»
“ײ› ²¶±²•” ´¶ É¥¤ç ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...................................
9. θ°´¶¸¡ˆ§±É©¢¸¯¸»
“ײ› ²¶±²•” ´¶ É¥¤ç ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ .......................
10. ¼ª¯ªÉ©¢¸¯¸»
¼ª¯ªÉ¥±¨À¢¸¯¸ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...................................................

219 - 221
222 - 223
223 - 224
225 - 227
228 - 229
229 - 232

²ª²µ¶° Àç¯ç±©É´ ¶°¨± º´.
¸¸°²´±¯ Àç¯ç±©²É±¯ - ¸¡¶¯ ²µ¶° Àç¯ç±©É´ (234 - 373)
11. ²´±¯Âɯ²ø†µÂ¯²Â±¯ - ²´±¯Âɯ²ø†´ µW´ (234 - 252)
1.

²´±¯Âɯ²ø†©¢¸¯¸»
²É²Á©¯ ¿¶¯Û¶´¶¯ ²Â¶¯ ¶°ª§©¯ Œ¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................. 234 - 235
2. ¼À±ª±´©¢¸¯¸»
“²§¯¸¡²µ¶¯” ´¶¯¶ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................... 236 - 238
3. Îɯè©Rª´©¢¸¯¸»
βɯ §³ ¤¶á¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................... 238 - 240
4. ²Á±¯É©Rª´©¢¸¯¸»
²Á±¯É²´¯ §³ ¤¶á¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................. 241 - 243
5. ²©´å©¢¸¯¸»
“¼©©¯” ´¶¯¶ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...................................................... 243 - 245
6. ©ü¯²ü±¯Ô¶©¢¸¯¸»
²É²Á©¯ ¿¶¯Û¶´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................................... 246
7. ¼À±ª±¶©¢¸¯¸»
²É²Á©¢¶¯³ ¿¤| ´Õ¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................... 247
8. ÀÌÔ±¶¶©¢¸¯¸»
À°Ì©°ß ª¤¶á¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................. 248
9. θ°´ÀÌÔ±¶¶©¢¸¯¸»
À°Ì©°ß ª¤¶á¨ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ..................................................... 249
10. ¼À©¯©¢¸°©¢¸¯¸»
òì ©°³ ©µ¶¯ }¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................. 250 - 252

(XIV)

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

12. ²Á±¯Éɱ¨Â¡çµÂ¯²Â±¯ - ²Á±¯Éɱ¨Â¡ç µW´ (253 - 294)
1.

¨±¥À±©©¢¸¯¸»
¨±¥ ²¸±ç¯hµ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................................... 253 - 255
2. θ°´¨±¥À±©©¢¸¯¸»
¨±¥ ²¸±ç¯hµ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ......................................... 255 - 257
3. ²Á±¯É¶¯¸Â¨¶©¢¸¯¸»
²Á±¯É²´§° ²Éòµ¥³ ¨¶¯ É°¬¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................... 257 - 266
4. ɱ¨Â¡ç©¢¸¯¸»
ɱ¨Â¡ç ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................. 266 - 277
5. ©É¯ÉÀü¯§©¢¸¯¸»
©É¯²ªºë ²Â¯ ÀËد¶´É³ µª±ò ²ª©¢¨ .............................................. 277 - 280
6. Àü¯«©°èÀü¯§©¢¸¯¸»
Àü¯«©°è ²Â¯ ÀËد¶´³ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................. 280 - 282
7. ©±ÌÀ¢¸¯¸©ª¯Šº§±ÌÉ©¢¸¯¸»
©¤Ì´¢¸¯ ²¸¥¤¶¯ òì º©Ó ð°É¯Ú¢µÉ¯ £¥ð´± µª±ò ²ª©¢¨ .................... 282 - 285
8. ¥±§¢²ò±¯µ±ª©¢¸¯¸»
¥±§¢Á ²¸¥¤¶¯³ £µµ±ª µØ²´¶¯ µª±ò ²ª©¢¨ ................................... 286 - 291
9. ©ü¯²ü±¯Ô¶©¢¸¯¸»
²É²Á©¯ ¿¶¯Û¶´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................ 291 - 292
10. ¼À±ª±¶©¢¸¯¸»
²É²Á©¢¶¯³ ¿¤| ´Õ¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................................... 293

13. §À¸°µÂ¯²Â±¯ - §À¸° µW´ (295 - 329)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

²•©±Á°´©¢¸¯¸»
ºØ±Á± ¶¢µ¥ } µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................. 295 - 297
µCþ©¢¸¯¸»
µCþ Ô¶Àª²´¯ } µª±ò ²ª©¢¨ .................................................................... 298
¶±Á¶¯ª±©¢¸¯¸»
¶±Á¶¯ª±²• } µª±ò ²ª©¢¨ ........................................................................ 299
𱥪¯µ±Ô©¢¸¯¸»
𱥪¯µ±Ô ²¸¥¤¶¯ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................................... 300 - 305
²©±¯ç©¢¸¯¸»
²©±¯ç Ââ§À¸°´± £¥ð´± µª±ò ²ª©¢¨ ............................................ 305 - 308
²ó±¯©°¸©¢¸¯¸»
²ó±¯©°¸ Ââ§À¸°´± £¥ð´ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................ 308 - 310
§±Á°ª¯~ɱ¶°©¢¸¯¸»
§±Á°ª¯~ɱ¶° Ââ§À¸°¸¡¨±³ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................... 311 - 313

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

(XV)

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

8.

¶É¡ÁÀ°¸¡©¢¸¯¸»
¶É¡ÁÀ°¸¡ Ââ§À¸°¸¡¨± §³ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................... 313 - 316
9. ²Á±¯§°-«©¢¸¯¸»
²Á±¯§°K« ¿Ë±§¯¨ç´±³ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................. 316 - 323
10. ²•¥§•µ±¶°©¢¸¯¸»
²•¥§K«±¶° Ââ§À¸°¶°´³ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................... 324 - 329

14. ²ª¯µª§µÂ¯²Â±¯ - ²ª¯µª§ µW´ (330 - 349)
1.

²ª¯µª§©¢¸¯¸»
²ª•ª§ ¶¢µ¥ } µª±ò ²ª©¢¨ .............................................................
2. èç©¢¸¯¸»
ɯÚç´ Â¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...............................................................
3. ©Â´¯§©¢¸¯¸»
¨¤¶¤º¶¯ ¤¶á¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...................................................
4. ´¯§©¢¸¯¸»
¤¶á¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................................................
5. ÀÁ±©©¢¸¯¸»
ªÍ ²É±ò ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .............................................................
6. θ°´ÀÁ±©©¢¸¯¸»
ªÍ ²É±ò ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ .................................................
7. £CíÛ¸¯¸£¶°-«©¢¸¯¸»
¸¨± ¸¡ò £¤¸° £¶°¸å ¿µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................
8. £CíÛ¸¯¸Îɯ詢¸¯¸»
¸¨± ¸¡ò £¤¸° ÎÉ Â¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................
9. £CíÛ¸¯¸£¶¸¯¸©¢¸¯¸»
¸¨± ¸¡ò £¤¸° £¶±¸¯¨´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .......................................
10. ¿±§°¥£¶°-«©¢¸¯¸»
¿±§°¥ ²ª¯ ¸¡ò £¤¸° £¶°¸å ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .....................................
11. ¿±§°¥Îɯ詢¸¯¸»
¿±§°¥ ²ª¯ ¸¡ò £¤¸° ÎÉ Â¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..........................................
12. ¿±§°¥£¶¸¯¸©¢¸¯¸»
¿±§°¥ ²ª¯ ¸¡ò £¤¸° £¶±¸¯¨´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................

330 - 332
333 - 334
335 - 338
338 - 339
340 - 341
341 - 342
343 - 344
344 - 345
345 - 346
346 - 347
347 - 348
348 - 349

15. ¶µÀ¢¥±çµÂ¯²Â±¯ - ¶µÀ¢¥±ç µW´ (350 - 373)
1.
2.

Ɉ¨©¢¸¯¸»
ÉW¨´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................. 350 - 352
©À¯À±´©¢¸¯¸»
¼Àɱ¬ µ¶ ²ª¯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................... 352 - 354

(XVI)

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

3.

θ°´©À¯À±´©¢¸¯¸»
¼Àɱ¬ µ¶ ²ª¯ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ........................................
4. ¸¸°´©À¯À±´©¢¸¯¸»
¼Àɱ¬ µ¶ ²ª¯ ¤¶ µª±ò ¸¡¶¯ ²µ¶° ²ª©¢¨ .....................................
5. «¸¡¸¯é©À¯À±´©¢¸¯¸»
¼Àɱ¬ µ¶ ²ª¯ ¤¶ µª±ò §¸¥ ²µ¶° ²ª©¢¨ ...................................
6. £¶¯²¸¯µ±©°É©¢¸¯¸»
²Â±¯Á´± ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..............................................................
7. É°¨¸¯#´©¢¸¯¸»
“É¡¨É¯ À°>© ª” ´¶¯¶ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................
8. £¸¯#¶¢²è±¯ÀÌ´±´©¢¸¯¸»
“¦µ¤¶° É˨´É¯ ¸°²¿¶µ± ª?” ´¶¯¶ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ....................
9. ¾¶¯G´©ˆÀ¶¯¶©¢¸¯¸»
¾¶¯G´ ©ˆÀ¶¯¶ ð°É¯Ú¢µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .......................................
10. Ûˆ¨É#É©¢¸¯¸»
ÛW¨É#É ð°É¯Ú¢µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...............................................

354 - 355
356 - 357
357 - 360
360 - 363
364 - 365
366 - 369
370 - 371
371 - 372

¸¸°´ Àç¯ç±©É´ ¶°¨± º´.
«¸¡¸¯²é±¯ Àç¯ç±©²É±¯ - §¸¥²µ¶° Àç¯ç±©É´ (374 - 518)
16. ¶¶¯~ɯ贵¯²Â±¯ - ¶¶¯~É¯è´ µW´ (374 - 392)
1.

2.

3.

4.

5.
6.

£CíÛ¸¯¸¶¶¯~ɯ责¶°-«©¢¸¯¸»
¸¨± ¸¡ò £¤¸° ¸ç¯§±µ ɯڴ Œ¨ À°>©
£¶°¸å ª¤Éᨠ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..........................
¿§°ª¯Û±¶¶¯~ɯ责¶°-«©¢¸¯¸»
¿±§°¥ ²ª¯ ²É²¥§° £¤¸° ¸ç¯§±µ ɯڴ Œ¨ À°>©
£¶°¸å ª¤Éᨠ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..........................
£CíÛ¸¯¸¶¶¯~ɯ贲´±¯¶°²©±¯©¢¸¯¸»
¸¨± ¸¡ò £¤¸° ¸ç¯§±µ ɯڴ Œ¨ À°>©
¶¢µ>¶¯ ª¤Éᨠ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................
¿§°ª¯Û±¶¶¯~ɯ贲´±¯¶°²©±¯©¢¸¯¸»
¿±§°¥ ²ª¯ ²É²¥§° £¤¸° ¸ç¯§±µ ɯڴ Œ¨ À°>©
¶¢µ>¶¯ ª¤Éᨠ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................
©¨±Š©¢¸¯¸»
©¨±Š´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...............................................................
À™©Á¯Á±¶©¢¸¯¸»
𱵶±²µ¶¯ µ±©´ É°¬¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

374 - 375

375 - 376

376 - 377

378 - 379
379 - 380
380 - 381

(XVII)

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

7.

²É±˜[¸£¶°-«©¢¸¯¸»
²É±˜[¸ ²¸¥¤¶¯³ £¶°¸å ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...................................
8. ²É±˜[¸ ÎÉ¯è ©¢¸¯¸»
²É±˜[¸ ²¸¥¤¶¯³ ÎÉ Â¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................
9. ²É±˜[¸£¶¸¯¸©¢¸¯¸»
²É±˜[¸ ²¸¥¤¶¯³ £¶±¸¯¨´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..............................
10. †-ܱ~˜[À¯À§±¶©¢¸¯¸»
†¸å± ªâÚ¯™´ À˧±ç´ Œ¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................
11. ©É¯É±´~˜[À§±¶©¢¸¯¸»
©É¯É±´ ªâÚ¯™´ À˧±ç´ Œ¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..............................
12. £¸¯¸±¶¢~˜[À¯À§±¶©¢¸¯¸»
£±¸¯¨ ªâÚ¯™´ À˧±ç´ Œ¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................

382 - 383
384 - 385
385 - 386
387 - 388
388 - 390
390 - 391

17. ©˜[²À´å±²Á±¯ - ©˜[²À´å±Á´ (393 - 419)
1.

£¶°-«Ü¶¯ª©¢¸¯¸»
£¶°¸å ²ª¯ ²É²¥§° £¤¸° ܶ¯ª´ Î¥¤ É°¬¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................ 393
2. £¶°-«¥±Â©¢¸¯¸»
£¶°¸å ²ª¯ ²É²¥§° £¤¸° ¥±Â´ Î¥¤ É°¬¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................... 394
3. £¶°-« ܶ¯ª¥±Â©¢¸¯¸»
£¶°¸å ²ª¯ ²É²¥§° £¤¸° ܶ¯ª¥±Â´ Î¥¤ É°¬¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........ 394 - 395
4 - 6. Îɯèܶ¯ª - Îɯ襱 - Îɯèܶ¯ª¥±Â©¢¸¯¸±¶
Îɯ ²ª¯ ²É²¥§° £¤¸° ܶ¯ª´¸¯, ¥±Â´¸¯, ܶ¯ª¥±Â´¸¯
Î¥¤ É°¬¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ...................... 395 - 396
7 - 9. £¶¸¯¸Ü¶¯ª - £¶¸¯¸¥±Â - £¶¸¯¸Ü¶¯ª¥±Â©¢¸¯¸±¶°
£¶±¸¯¨ ²ª¯ ²É²¥§° £¤¸° ܶ¯ª´¸¯, ¥±Â´¸¯, ܶ¯ª¥±Â´¸¯
Î¥¤ É°¬¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ...................... 396 - 397
10 - 12. ¿±§°¥±¶°-«Ü¶¯ª, ¿±§°¥±¶°-«¥±Â, ¿±§°¥±¶°-« ܶ¯ª¥±Â©¢¸¯¸±¶°
¿±§°¥ £¶°¸å ²ª¯ ²É²¥§° £¤¸° ܶ¯ª´¸¯, ¥±Â´¸¯, ܶ¯ª¥±Â´¸¯
Î¥¤ É°¬¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ...................... 397 - 398
13 - 15. ¿±§°¥ Îɯèܶ¯ª, ¿±§°¥± Îɯ襱Â, ¿±§°¥±Îɯè ܶ¯ª¥±Â©¢¸¯¸±¶°
¿±§°¥ Îɯ ²ª¯ ²É²¥§° £¤¸° ܶ¯ª´¸¯, ¥±Â´¸¯, ܶ¯ª¥±Â´¸¯
Î¥¤ É°¬¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ................................ 398
16 - 18. ¿±§°¥±¶¸¯¸Ü¶¯ª - ¿±§°¥±¶¸¯¸¥±Â - ¿±§°¥±¶¸¯¸ ܶ¯ª¥±Â©¢¸¯¸±¶°
¿±§°¥ £¶±¸¯¨ ²ª¯ ²É²¥§° £¤¸° ܶ¯ª´¸¯, ¥±Â´¸¯, ܶ¯ª¥±Â´¸¯
Î¥¤ É°¬¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ................................ 399
19. £¸á¸±¶°-«©¢¸¯¸»
£¸á¸´³ °´ £¶°¸å ²ª¯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................. 400
20. £¶±Â¸±¶°-«©¢¸¯¸»
£¶±Â¸²´¯ À§ò µ¶ £¶°¸å ²ª¯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................... 401

(XVIII)

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

21. À-YÀ¯ À ¶¯ ¶ ±¶° - «©¢ ¸ ¯ ¸ »
µW¸¨±¶²´¯ §³ ²Â¶ ¸°²¿¶ £¶°¸å ²ª¯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............... 401 - 402
22 - 24. £¸á¸ Îɯè, £¶±Â¸Îɯè, À-YÀ¯À¶¯¶ Îɯ詢¸¯¸±¶°
£¸á¸ g¸¯, £¶±Â¸ g¸¯, µW¸¨±¶ g¸¯ Îɯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ..................... 402
25 - 27. £¸á¸±¶¸¯¸, £¶±Â¸±¶¸¯¸, À-YÀ¯À¶¯¶±¸¯¸©¢¸¯¸±¶°
£¸á¸ g¸¯, £¶±Â¸ g¸¯, µW¸¨±¶ g¸¯ £¶±¸¯¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ .............. 403
28 - 30. ¿±§°¥ £¸á¸±¶°-«, ¿±§°¥
£¶±Â¸±¶°-«, ¿±§°¥ À-YÀ¯À¶¯¶±¶°-«©¢¸¯¸±¶°
£¸á¸ g¸¯, £¶±Â¸ g¸¯, µW¸¨±¶ g¸¯
¿±§°¥ £¶°¸å ²ª¯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ............ 403 - 404
31 - 33. ¿±§°¥±¸á¸ Îɯè, ¿±§°¥±¶±Â¸ Îɯè, ¿±§°¥ À-YÀ¯À¶¯¶Îɯ詢¸¯¸±¶°
£¸á¸ g¸¯, £¶±Â¸ g¸¯, µW¸¨±¶ g¸¯
¿±§°¥ Îɯ ²ª¯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ........................... 405
34 - 36. ¿±§°¥± £¸á¸±¶¸¯¸, ¿±§°¥
£¶±Â¸±¶¸¯¸, ¿±§°¥ À-YÀ¯À¶¯¶±¶¸¯¸©¢¸¯¸±¶°
£¸á¸ g¸¯, £¶±Â¸ g¸¯, µW¸¨±¶ g¸¯
¿±§°¥ £¶±¸¯¨ ²ª¯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ .................... 406
37. £¸á ¸ ´ª¶° - «©¢ ¸ ¯ ¸ »
“£¸á¸´³ °´ ´¨É¯ £¤ª¯ª ¦´ £¶°¸å ´°” ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................ 407
38. £¶±Â¸´ª¶°-«©¢¸¯¸»
“£¶±Â¸²´¯ §³ ¶¯¶± ´¨É¯ £¤ª¯ª ¦´ £¶°¸å ´°” ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......... 408
39. À-YÀ¯ À ¶¯ ¶ ´ª¶° - «©¢ ¸ ¯ ¸ »
“µW¸¨±¶²´¯ §³ ²Â¶ ¸°²¿¶ ´¨É¯ £¤ª¯ª
¦´ £¶°¸å ´°” ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................... 409
40 - 42. £¸á¸ ´» Îɯè, £¶±Â¸ ´» Îɯè, À-YÀ¯À¶¯¶ ´» Îɯ詢¸¯¸±¶°
£¸á¸ g¸¯, £¶±Â¸ g¸¯, µW¸¨±¶ g¸¯
´¨É¯ £¤ª¯ª, ¦´ Îɯ ¿µ µª±ò ²ª©¢ˆ ................... 410
43 - 45. £¸á¸ ´ª¶¸¯¸, £¶±Â¸ ´ª¶¸¯¸, À-YÀ¯À¶¯¶ ´ª¶¸¯¸©¢¸¯¸±¶°
£¸á¸ g¸¯, £¶±Â¸ g¸¯, µW¸¨±¶ g¸¯
´¨É¯ £¤ª¯ª, ¦´ £¶±¸¯¨ ¿µ µª±ò ²ª©¢ˆ ............ 411
46 - 48. ¿±§°¥±¸á¸ ´ª¶°-«, ¿±§°¥±¶±Â¸ ´ª¶°-«,
¿±§°¥ À-YÀ¯À¶¯¶ ´ª¶°-«©¢¸¯¸±¶°
£¸á¸ g¸¯, £¶±Â¸ g¸¯, µW¸¨±¶ g¸¯ ¿±§°¥
´¨É¯ £¤ª¯ª, ¦´ £¶°¸å ¿µ µª±ò ²ª©¢ˆ .............. 412
49 - 51. ¿±§°¥±¸á¸ ´» Îɯè - ¿±§°¥±¶±Â¸
´» Îɯè - ¿±§°¥ À-YÀ¯À¶¯¶ ´» ÎÉ¯è ©¢¸¯¸±¶°
£¸á¸ g¸¯, £¶±Â¸ g¸¯, µW¸¨±¶ g¸¯ ¿±§°¥
´¨É¯ £¤ª¯ª, ¦´ Îɯ ¿µ µª±ò ²ª©¢ˆ ................... 413

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

(XIX)

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

52 - 54. ¿±§°¥±¸á¸ ´ª¶¸¯¸ - ¿±§°¥±¶±Â¸
´ª¶¸¯¸ - ¿±§°¥ À-YÀ¯À¶¯¶ ´ª¶¸¯¸ ©¢¸¯¸±¶°
£¸á¸ g¸¯, £¶±Â¸ g¸¯, µW¸¨±¶ g¸¯ ¿±§°¥ ´¨É¯ £¤ª¯ª,
¦´ £¶±¸¯¨ ¿µ µª±ò ²ª©¢ˆ ................................ 414
55. £CíÛ¸¯¸±´¸¶ £¶°-«©¢¸¯¸»
¸¨± ¸¡ò £¤¸° £±´¸¶µÁ £¶°¸å ¿µ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................... 415
56. £CíÛ¸¯¸±´¸¶ Îɯ詢¸¯¸»
¸¨± ¸¡ò £¤¸° £±´¸¶µÁ Îɯ ¿µ µª±ò ²ª©¢¨ ................................ 415 - 416
57. £CíÛ¸¯¸±´¸¶ £¶¸¯¸©¢¸¯¸»
¸¨± ¸¡ò £¤¸° £±´¸¶µÁ £¶±¸¯¨ ¿µ µª±ò ²ª©¢¨ ................................... 416
58. ¿±§°¥±´¸¶ £¶°-«©¢¸¯¸»
¿±§°¥ £±´¸¶µÁ £¶°¸å ¿µ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................. 417
59. ¿±§°¥±´¸¶ Îɯ詢¸¯¸»
¿±§°¥ £±´¸¶µÁ Îɯ ¿µ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................ 417 - 418
60. ¿±§°¥±´¸¶ £¶¸¯¸©¢¸¯¸»
¿±§°¥ £±´¸¶µÁ £¶±¸¯¨ ¿µ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................... 418

18. ©Rª¯ªµÂ¯²Â±¯ - ©Rª¯ª µW´ (420 - 454)
1.

©Rª¯ª©¢¸¯¸»
¨§± ©´¢¥ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................
2. θ°´©Rª¯ª©¢¸¯¸»
¨§± ©´¢¥ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ................................................
3. ¿±ò°©°²É±¯À¨©¢¸¯¸»
¨±Í ÞÁá ¿±¶ ²É¶± ¼À¨± ²É±³ µª±ò ²ª©¢¨ ................................
4. ú¥¥¤É¯²è±¯À¨©¢¸¯¸»
É°Ì Â© ¼À¨± ²É±³ µª±ò ²ª©¢¨ ....................................................
5. ²É±˜[¸©¢¸¯¸»
²É±˜[¸ ²¸¥¤¶¯³ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................................
6. ɱ¨ðÒ©¢¸¯¸»
ɱ¨ðÒ ²¸¥¤¶¯³ µª±ò ²ª©¢¨ ...........................................................
7. ¼ª±´á©¢¸¯¸»
¼ª±´° ²¸¥¤¶¯³ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................
8. £±~¸¯¸ÀÌ´±´©¢¸¯¸»
°¶° £¤ºÁ ¸¯ É˨´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................
9. §¸¯éÀ±ÏÀ¨©¢¸¯¸»
£¸¯ À± ¼À¨± ²É±³ µª±ò ²ª©¢¨ .....................................................
10. θ°´ §¸¯éÀ±ÏÀ¨©¢¸¯¸»
£¸¯ À± ¼À¨± ²É±³ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ .........................................

(XX)

420 - 421
422 - 424
424 - 426
427 - 433
433 - 438
439 - 441
441 - 444
445 - 451
451 - 453
453 - 454

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

19. £±©°º©µÂ¯²Â±¯ - £±©°º© µW´ (455 - 518)
1.

£±©°º²©±¯À¨©¢¸¯¸»
ºÚ ²ó±¯¥ ©WÀ´¶¯ ¼À¨± ²É±³ µª±ò ²ª©¢¨ ................................... 455 - 461
2. ¥éÓÀ¨©¢¸¯¸»
¥é ¼À¨± ²É±³ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................................... 461 - 465
3. É¡ˆ²¨±¯À¨©¢¸¯¸»
¾~kµ± ¼À¨± ²É±³ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................................... 466 - 468
4. ª±¥¤É¯è¶¯²Û±¯À¨©¢¸¯¸»
ª¥ Éß ¼À¨± ²É±³ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................................... 469 - 473
5. θ°´ ª±¥¤É¯è¶¯²Û±¯À¨©¢¸¯¸»
ª¥ Éß ¼À¨± ²É±³ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ .................................................. 474
6. £µ©¯©¢¸ÀÌ´±´©¢¸¯¸»
²É²Á©¯ µ¤Â°¬²ˆ É˨´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................ 475 - 485
7. ÎɯèÛˆ¨©¢¸¯¸»
Îɯ ©§°¸ ²ª¯µÁ¯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................... 485 - 492
8. É°»©¢²É±¯À¨©¢¸¯¸»
ÉÕÁ © ¼À¨± ²É±³ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................. 493 - 500
9. Œ²ç±¯À¨©¢¸¯¸»
Œç±µ ¼À¨± ²É±³ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................................... 500 - 505
10. ÜÀ¯À±çÉ©¢¸¯¸»
À˱<¶¯ ©´ ²ª¶± RÁ¯ ²É±³ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................... 505 - 511
11. ´µÉÁ±Àá©¢¸¯¸»
´µ É¥Á¯ †™´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................................... 511 - 518

©Á±´¸¶ ©»´¢¸¯¸´ ¶°¨± º´.
2. ²•ª¶± ©»´¢¸¯¸» - ²•ª¶± ©»´¢¸¯¸´ (519 - 598)
1. ©Â±éµÂ¯²Â±¯ - ©Â±é µW´ (519 - 547)
1.
2.
3.
4.

©¨±Š©¢¸¯¸»
©¨±Š´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...............................................................
©¢è©¢¸¯¸»
©¤À ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .....................................................................
À§±¶©¢¸¯¸»
À˧±ç´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..............................................................
À±¸±Á©¢¸¯¸»
À±¸±Á´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..............................................................

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

519 - 520
520 - 521
521 - 523
523 - 525

(XXI)

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

5.

ª˜ä›¿©¢¸¯¸»
“ª¤É¯É ´¢¸¡ ´” ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................................... 525 - 526
6. ©Á¯Á©¢¸¯¸»
§¢Á ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...................................................................... 527 - 532
7. ²Â¯Áü¯ü©¢¸¯¸»
°Á¶¯ §²ò¯ } µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................ 532 - 538
8. θ°´ ²Â¯Áü¯ü©¢¸¯¸»
°Á¶¯ §²ò¯ } µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ .................................................... 539 - 545
9. £¶° - «©¢ ¸ ¯ ¸ »
£¶°¸å ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .......................................................................... 545
10. ñ©¯©XÁÉ©¢¸¯¸»
©¯ÀWØ´ RÁ¯ g ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................. 546 - 547

2. ¥²§±¯Â¸µÂ¯²Â±¯ - ¥²§±¯Â¸ µW´ (548 - 579)
1.

¥²§±¯Â¸©¢¸¯¸»
£ÀËɳ ¸¤¶É ¿f¶¯ µ¤j ð°É¯Ú¢µ³ µª±ò ²ª©¢¨ ............................... 548 - 551
2. £±É±©©¢¸¯¸»
£§© ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................................... 552 - 553
3. θ°´ £±É±©©¢¸¯¸»
£§© ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ........................................................ 553 - 554
4. £Â±¥©¢¸¯¸»
¶°µ© ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................... 554 - 555
5. ©¶¯¸É©¢¸¯¸»
£´¸¯ ²ª¯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................... 555 - 558
6. θ°´©¶¯¸É©¢¸¯¸»
£´¸¯ ²ª¯ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ................................................... 558 - 561
7. £˜äÉ©¢¸¯¸»
²•ª¶±µ À°ò°¿ß £³ É¥¤çÉ°¶¯ µª±ò ²ª©¢¨ .................................... 561 - 563
8. θ°´£˜äÉ©¢¸¯¸»
²•ª¶±µ À°ò°¿ß £³ É¥¤çÉ°¶¯ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ................................. 564
9. Àü¯«É»Â©¢¸¯¸»
Àü¯«É»Â³ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................. 565 - 575
10. ð°É¯u©¢¸¯¸»
ð°É¯ÚÓ¶¯³ µª±ò ²ª©¢¨ ...................................................................... 575 - 579

3. £˜ä©¸ÀÌ´±´µÂ¯²Â±¯ - £˜ä©¸ÀÌ´±´ µW´ (580 - 598)
1.

²¨±¯ò°´©áµÉ©¢¸¯¸»
²¨±¯ò°´©áµÉ À°Ìµ¤þ´±³ µª±ò ²ª©¢¨ .............................................. 580 - 583

(XXII)

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

2

£˜ä©¸ÀÌ´±´©¢¸¯¸»
¦É©°´ £³ µ¤ªÕ¥¤ˆ ª§ˆ É˨´É¯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................... 583 - 585
3. ð°É¯u©¢¸¯¸»
ð°É¯Ú¢µ³ µª±ò ²ª©¢¨ ....................................................................... 585 - 586
4. À¢›²›©¢¸¯¸»
“©ˆkª¯Û¸¯µ´³ ²À¥” ´¶¯¶ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................ 586 - 587
5. ü±ç©¢¸¯¸»
Ðç´ Â¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................. 588 - 589
6. ©ˆ¿§¢Áð°É¯u©¢¸¯¸»
²¿±²§±¯ ð°É¯ÚÓ¶¯³ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................................... 589 - 590
7. ©¨ç¿Ë±§¯¨ç©¢¸¯¸»
Ø˨ç¿Ë±§¯¨ç´°¶¯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................... 590 - 591
8. θ°´ ©¨ç¿Ë±§¯¨ç©¢¸¯¸»
Ø˨ç¿Ë±§¯¨ç´°¶¯ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ............................................ 591
9. ¸¸°¸ ©¨ç¿Ë±§¯¨ç©¢¸¯¸»
Ø˨ç¿Ë±§¯¨ç´°¶¯ ¤¶ µª±ò ¸¡¶¯ ²µ¶° ²ª©¢¨ ......................................... 592
10. ©¢ª¯ŠÉ²•ª¶±©¢¸¯¸»
À°Ì©°Î ²Á© ²•ª¶±µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................... 592 - 593
11. ¶°¥±†©©¢¸¯¸»
¶°¥±†© ²•ª¶±µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................. 593 - 598

²•ª¶±©»´¢¸¯¸´ ¶°¨± º´.
3. ¨±¸¡Â±¨©»´¢¸¯¸» - ¨¸¡Â±¨ ©»´¢¸¯¸´ (599 - 634)
1. ¨±¸¡Â±¨µÂ¯²Â±¯ - ¨±¸¡Â±¨ µW´ (599 - 612)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¨±¸¡Â±¨©¢¸¯¸»
©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................... 599 - 600
À¢Ì©©¢¸¯¸»
À¢¥¤Ú´± ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................... 600 - 601
£±²•>ÉÎɯ詢¸¯¸»
©¯¸á˶¯³ £±²•>É g ÎÉ Â¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ....................................... 601 - 602
¸á§°Ûˆ²ˆ§°©¢¸¯¸»
É¥¤ç¢ ¸¡¶É°¶¯ ´¢¸¡ ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................... 602 - 603
£¶¢¥¤ª¯Û©¢¸¯¸»
£¶¢¥¤ª¯Û ²¸¥¤¶¯³ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................................ 603 - 604
²É±¯Û¶©¢¸¯¸»
²É˱¯Û É¥¶ ©¯¸Ë°´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................................... 605

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

(XXIII)

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

¼À¶±§°©¢¸¯¸»
¿ª¯Û ²²µ¥ ¿{¶ ©¯¸Ë°´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................... 605 - 606
¾©¯©¢Éá©¢¸¯¸»
ïWÚå±É±¥ ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................. 606 - 607
¨-ܬ©¢ ¸ ¯ ¸ »
¨©¢¥¤É†¶¯ ©°™¶ ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................. 607
£¸°«±¬©¢¸¯¸»
©¤†´± ¾É¯¨µ± ²§±¥ ©¤†´¶¯ É¥± ´¶ ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................ 608
Ω¯©áÁ©¢¸¯¸»
Ω¯©áÁ ©¯¸Ë°´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................................ 608 - 609
£À¯À©¯©¢¸©¢¸¯¸»
ª§ˆ ª¤¶¢²¨¶¯ ²¸±¥ ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................... 609 - 610
É¡©á¸©¢¸¯¸»
Ɉ¨¤Á° ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................... 610
R˜ä©¯©¸°©¢¸¯¸»
©°§° RÁ±Œ ¾¶¯¶ ©¯¸Ë°´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................. 611
Àü¯«²•¥©¢¸¯¸»
²²µ¥´ £¤¸° É¥µ¶ É¥¤ç¢ À²§¶¯ ´¢¸¡ ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ....... 611 - 612

2. £¶¢¥¤ª¯ÛµÂ¯²Â±¯ - £¶¢¥¤ª¯Û µW´ (613 - 622)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

£¶¢¥¤ª¯Û©¢¸¯¸»
£¶¢¥¤ª¯Û ²¸¥¤¶¯³ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................................ 613 - 614
£É¯²É±¯Û¶©¢¸¯¸»
²É˱¯Û ²¶± É¥¶ ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................ 614 - 615
£¶¢À¶±§á©¢¸¯¸»
¿ª¯Û ²²µ¥ ¶¤¸° ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................. 615
£¶¢©¯©¢Éá©¢¸¯¸»
ïWÚ± ²¶± É¥¶ ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................. 616
£¨-ܬ©¢ ¸ ¯ ¸ »
¨©¢¥¤É†¶¯ ²¶± ©°™¶ ©¯¸Ë°´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................ 616 - 617
£¶¸°«±¬©¢¸¯¸»
©¤†´± ¾É¯¨µ± ²§±¥ ©¤†´¶¯ É¥± ²¶± ´¶ ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ 617 - 618
©áÁµ¶¯¸©¢¸¯¸»
©°Á¯µ¸¯ ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................. 618
¿§¢©¯©¢¸©¢¸¯¸»
ª§ˆ ª¤¶¢²¨¶¯ ´¢¸¡ ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................... 619
£±¥ª¯ÛºÌ´©¢¸¯¸»
À³¶¯ ¸¯ ŒÌ´ £¤¸° ©¯¸Ë°´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................... 619 - 620

(XXIV)

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

10. ¼À˜[¸©¸°©¢¸¯¸»
©°§°´ À°§°bµ± ²Â¶ ¾¶¯¶ ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .......................... 620 - 621
11. Àü¯«©áÁ©¢¸¯¸»
À¶¯©°Á¯ ¥É°¶ ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................................ 621

3. ¿ÁµÂ¯²Â±¯ - ¿Á µW´ (623 - 637)
1.

©¢ª¯Û©¢¸¯¸»
À°Ì©°Î ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................................. 623
2. º©±¥ª©¢¸¯¸»
ºØ±¥ª ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................ 624
3. À©´¯§©¢¸¯¸»
©¤†´±µ À±Á¶´ É¥¶ ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .............................. 624 - 625
4. £ð°ðÒ´¯§©¢¸¯¸»
©¤†´± ¨¤Ä²Â¶ ©°™¶ ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................... 625 - 626
5. £»Â©¢¸¯¸»
²É±³© ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................ 626 - 627
6. ¶±©°¸›¿©¢¸¯¸»
²¶± µ©µ¶ ©¯¸°Ë´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................ 628 - 629
7. ²§¯¸¡©¢¸¯¸»
²§¯¸¡ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................................... 629 - 630
8. 䱶©¢¸¯¸»
¸¤¶¯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................................... 630 - 632
9. º©±¥ªµ±©©¢¸¯¸»
ºØ±¥ªµ µ±©´ É°¬¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................... 632 - 633
10. µõ&©¢¸¯¸»
~´¢ç¢ Œ¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................. 633 - 634

¨±¸¡Â±¨©»´¢¸¯¸» ©¨¸¯¸»
4. Ôˆk豪ɩ»´¢¸¯¸» - ÔRkè±ªÉ ©»´¢¸¯¸´ (635 - 655)
1.
2.
3.

¶°›¿±¶©¢¸¯¸»
¶°µ¶ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................... 635 - 636
£¥§¸¯¸©¢¸¯¸»
£¥§¸¯µ´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................ 636 - 637
Ûˆ¨µ±}©¢¸¯¸»
ÛW¨µ±}¶¯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................................... 638 - 639

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

(XXV)

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

É°¨¸¯#´©¢¸¯¸»
“É¡¨É¯ À°>©ª” ´¶¯¶ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................. 640
£©¯©±©©¢¸¯¸»
£©¯µ¤©°Á¯Á³ À¸¯ Œ¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................ 641 - 642
À¥¨©¯©±©©¢¸¯¸»
¼¸¡ˆ £©¯µ¤©°Á¯Á ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................. 642 - 643
²•ª¶±©¢¸¯¸»
²•ª¶±µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .............................................................. 643 - 644
£±©µ©¢¸¯¸»
£±Ø˵ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................... 644 - 645
£ºCÔ±©¢¸¯¸»
£ºªå±µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................... 645 - 646
¸ç¯§±©¢¸¯¸»
¸ç¯§±µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ....................................................................... 647
•ó©¢¸¯¸»
²É²Á©¯ ©¤½À§¥ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................ 648 - 649
¼À±ª±¶©¢¸¯¸»
¿¤|´±¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................... 649 - 650
𵩢¸¯¸»
ºÀ±É º|¨³ ÉW¨ ©É©¯ Œ¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .............................. 650 - 651
Îɯ詢¸¯¸»
ÎÉ Â¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...................................................................... 651 - 652
©É¯É±´©¢¸¯¸»
©É¯É±´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .............................................................. 653 - 654
Îɯɥ©¢¸¯¸»
Îگɥ ²ª¯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...................................................................... 654

Ôˆkè±ªÉ ©»´¢¸¯¸´ ¶°¨± º´.
5. ©±¨ç¯½É±¶° ©»´¢¸¯¸» - ©±¨ç¯½É±¶° ©»´¢¸¯¸´ (656 - 658)
1.

¶°›¿±¶©¢¸¯¸»
¶°µ¶ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................... 656 - 657
16. Îɯɥ©¢¸¯¸»
Îگɥ ²ª¯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ....................................................................... 658

©±¨ç¯½É±¶° ©»´¢¸¯¸´ ¶°¨± º´.

(XXVI)

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

6. ²¨±Â¯ÂÁ¯Á±¶©»´¢¸¯¸» - ²¨±Â¯ÂÁ¯Á±¶ ©»´¢¸¯¸´ (659 - 701)
1.

©º¸É¯É©¢¸¯¸»
º¸É¯É ©§°¸ ©¨±Š´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................... 659 - 660
2. £º¸É¯É©¢¸¯¸»
º¸É¯É ¥§°¸ ©¨±Š´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .......................................... 661 - 662
3. ©¢è©¢¸¯¸»
©¤À ©§Â¸ ©¨±Š´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................ 662 - 664
4. ¼²À¯è±©¢¸¯¸»
¼²À¯É¯Ú± ©§Â¸ ©¨±Š´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................... 664 - 665
5. £±É±©±¶ü¯«±´¸¶©¢¸¯¸»
£±É±©±¶ü¯«±´¸¶´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................... 666 - 667
6. ºü¯ü±¶ü¯«±´¸¶©¢¸¯¸»
ºü¯Ðçü¯«±´¸¶´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................... 667 - 668
7. £±É°ü¯«ü¯ü±´¸¶©¢¸¯¸»
£±É°ü¯«ü¯Ð´¸¶´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................... 669 - 670
8. ²¶¯µ©ü¯ü±¶±©ü¯ü±´¸¶©¢¸¯¸»
²¶¯µ©ü¯Ð¶±©ü¯Ð´¸¶´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .............................. 670 - 671
9. £¶°†¸¯¸©¢¸¯¸»
£¶°†¸¯¸ ©¨±Š´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................. 672 - 673
10. ©É¯É©¢¸¯¸»
©É¯ ²ªºë³ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................................. 673 - 675
11. θ°´©É¯É©¢¸¯¸»
©É¯²ªºë³ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ...................................................... 675 - 677
12. ¸¸°´©É¯É©¢¸¯¸»
©É¯²ªºë³ µª±ò ¸¡¶¯²µ¶° ²ª©¢¨ .................................................... 677 - 681
13. «¸¡¸¯é©É¯É©¢¸¯¸»
©É¯²ªºë³ µª±ò §¸¥²µ¶° ²ª©¢¨ ................................................... 681 - 684
14. Àü¯«¨©É¯É©¢¸¯¸»
©É¯²ªºë³ µª±ò À©¯ ²µ¶° ²ª©¢¨ .................................................... 684 - 687
14. ܘä©É¯É©¢¸¯¸»
©É¯²ªºë³ µª±ò ©´²µ¶° ²ª©¢¨ ..................................................... 687 - 689
16. ©¸¯¸¨©É¯É©¢¸¯¸»
©É¯²ªºë³ µª±ò ©¸¯²µ¶° ²ª©¢¨ ..................................................... 689 - 693
17. £˜ä¨ ©É¯É©¢¸¯¸»
©É¯²ªºë³ µª±ò £³²µ¶° ²ª©¢¨ ...................................................... 693 - 698
18 - 25. ¶¶¯ª¶©¢¸¯¸±¶°
¶¶¯ª¶ ²ª•À¢¸¡³ µª±ò ²ª©¢ˆ .................................................................. 699
26 - 33. ©¢´±¨©¢¸¯¸±¶°
©¢´±¨ ²ª•À¢¸¡³ µª±ò ²ª©¢ˆ .................................................................... 699
web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

(XXVII)

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

34 - 41 . ©¶¯¸¡©°¸©¢¸¯¸±¶°
©¶¯¸¡©°¸ ²ª•À¢¸¡³ µª±ò ²ª©¢ˆ ...................................................... 699 - 700
42 - 49. ©¢¶°ˆ†¸©¢¸¯¸±¶°
©¢¶°ˆ†¸ ²ª•À¢¸¡³ µª±ò ²ª©¢ˆ ................................................................ 700
50 - 57. µ©µ¸¯¸°©¢¸¯¸±¶°
µ©µ¸¯¸° ²ª•À¢¸¡³ µª±ò ²ª©¢ˆ ................................................................ 700

²¨±Â¯ÂÁ¯Á±¶ ©»´¢¸¯¸´ ¶°¨±º´.
7. Ƹ¯¸©»´¢¸¯¸» - Ƹ¯¸ ©»´¢¸¯¸´ (702 - 747)
1. Ƹ¯¸µÂ¯²Â±¯ - Ƹ¯¸ µW´ (702 - 747)
1.

©»²´±¯Ô¶©¢¸¯¸»
²É²Á©¯ ¿¶¯Û¶ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...................................................
2. ¾©°ª¸¯¸©¢¸¯¸»
¾©°ª¸¯¸ ²¸¥¤¶¯ µª±ò ²ª©¢¨ ...........................................................
3. θ°´¾©°ª¸¯¸©¢¸¯¸»
¾©°ª¸¯¸ ²¸¥¤¶¯ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ..............................................
4. ¨§É©¢¸¯¸»
¨§É ²¸¥¤¶¯ ²Â¯ Öª¯Š¿Á´ ¤¶ º©¯¸¥ µ¶ ²ª©¢¨ .......................
5. ɱ¨ðÒ©¢¸¯¸»
ɱ¨ðÒ ²¸¥¤¶¯ ¶¤ÂÒ ÀËد¶ À°ò°¿ß ²ª©¢¨ ..........................................
6. θ°´É±¨ðÒ©¢¸¯¸»
ɱ¨ðÒ ²¸¥¤¶¯ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ .................................................
7. ²Â±¯ª¸¯¸©¢¸¯¸»
²Â±¯ª¸¯¸ ²¸¥¤¶¯ ¶¤ÂÒ ÀËد¶ À°ò°¿ß ²ª©¢¨ ......................................
8. ¶°Âç¯ä©¢¸¯¸»
¶°Âç¯ä¶±¸À¢¸¯¸ ©¨Â £¤¸° g ©±ÉKܱµÉ¯ ¤¶ ²ª©¢¨ ................
9. £²-Á©¢ ¸ ¯ ¸ »
£²KÁÉ©¯©À ©¨Â £¤¸° g ©±ÉKܱµ ¤¶ ²ª©¢¨ ............................
10. °Á±¶©¢¸¯¸»
°Á¶¯ g Ƹ¯¸ Ââ§À¸° À°ò°¿ß ²ª©¢¨ ...............................................

702 - 707
707 - 710
711 - 717
718 - 721
722 - 724
725 - 730
730 - 735
735 - 739
739 - 743
743 - 747

Ƹ¯¸ ©»´¢¸¯¸´ ¶°¨± º´.

(XXVIII)

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

8. ±¨<©»´¢¸¯¸» - ±¨< ©»´¢¸¯¸´ (748 - 845)
1. ±¨<µÂ¯²Â±¯ - ±†< µW´ (748 - 845)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

«ç¯½Â±¨<©¢¸¯¸»
«ç¯½ ±¨<³ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................
¸±ÁÀ¢³©¢¸¯¸»
¸±ÁÀ¢³ ¶³Â±¨<³ µª±ò ²ª©¢¨ ....................................................
²´±¯Û±ÿµ©¢¸¯¸»
²´±¯Û±ÿµ (´¢ª ²©¿ò) ±¨<³ µª±ò ²ª©¢¨ ...................................
§¸¯é±²¥±¯§©¢¸¯¸»
§¸¯é±²¥±¯§ ±¨<³ µª±ò ²ª©¢¨ ....................................................
£©¯©±²¥±¯§©¢¸¯¸»
£©¯©±²¥±¯§ (´¢ª¯Û²´¯} £Ø¯µ´¶¯ ²¨²§´µ¶)
±¨<³ µª±ò ²ª©¢¨ .............................
£©°¿¶¯ÛÉ©¢¸¯¸»
£©°¿¶¯ÛÉ Â±¨<³ µª±ò ²ª©¢¨ .....................................................
²è¸¯¸ÒÀ¨©¢¸¯¸»
É¡q¥É¯ ¼À¨± ²É±³ µª±ò ²ª©¢¨ .....................................................
©»èÛ¨©¢¸¯¸»
©É¯À°„¶¯¶± ¼À¨± ²É±³ µª±ò ²ª©¢¨ .............................................
É¡Á©¢¸¯¸»
ª±´É ÀfÁ¯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..........................................................
¨>ZòÉ©¢¸¯¸»
¨>ZòÉ Â±¨<³ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................................
ðÇÉ©¢¸¯¸»
ðÇÉ Â±¨<³ µª±ò ²ª©¢¨ ..............................................................
¥±©°´©¢¸¯¸»
¥±©°´ ±¨<³ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................
À±³Á°´©¢¸¯¸»
À±³Á°´ ±¨<³ µª±ò ²ª©¢¨ ..........................................................

748 - 750
751 - 755
755 - 758
758 - 759

759 - 762
762 - 767
767 - 772
773 - 784
784 - 788
789 - 792
792 - 797
797 - 814
814 - 845

±¨>©»´¢¸¯¸´ ¶°¨± º´.

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

(XXIX)

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

9. £©»è¸©»´¢¸¯¸» - £©»è¸ ©»´¢¸¯¸´ (846 - 897)
1. £©»è¸µÂ¯²Â±¯ - £©»è¸ µW´ (846 - 853)
1.

ɱ´Â¸±©¸°©¢¸¯¸»
ɱ´Â¸±©¸°´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................................... 846 - 847
2. ©¨éºÀ©¯©¶±©¢¸¯¸»
©¨é ºÀ©¯©¶± 𱵶± ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ....................................... 847 - 848
3. ©º¸É¯É©º«±¥»©¢¸¯¸»
º¸É¯É ©§°¸, º«±¥ ©§°¸ ©¨±Š´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................... 848 - 849
4. ©¢ü¯ü¸©¨±Š©¢¸¯¸»
©¢ü¯ü¸ ©¨±Š´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................................... 849
5. ©¸°À˜ä±¶©¢¸¯¸»
©¸°À˜ä±¶´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ....................................................... 849 - 850
6. ©ˆ¨À¯ÀÛ±¶©¢¸¯¸»
©¨åɯÀËÛ±¶ ŒÌ´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................................... 850
7. ¾ª¯ŠÀ±ª©¢¸¯¸»
Öª¯ŠÀ±ª ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................. 850 - 851
8. ¾¶¯G´©¢¸¯¸»
¾¶¯G´ ÛW¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................... 851
9. ¿Á©¢¸¯¸»
¿Á ÛW¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .............................................................. 851 - 852
10. ²¿±Cíۻ©¢¸¯¸»
²¿±Cíۻ ÛW¨´¶¯ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...................................................... 852
11. ¨Â¯Â»Â©¢¸¯¸»
¨±W £»Â ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................................... 852 - 853

2. θ°´ £©»è¸ µÂ¯²Â±¯ - θ°´ £©»è¸ µW´ (854 - 899)
1.
2.
3.
4.
5.

£©»è¸©¢¸¯¸»
£©»è¸´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................. 854 - 855
ºÀ©¯©¶±©¢¸¯¸»
ºÀ©¯©¶± 𱵶±µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ....................................................... 855
©º¸É¯É©º«±¥©¢¸¯¸»
©º¸É¯É ©º«±¥ ©¨±Š´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................ 856
£º¸É¯É±º«±¥¨¸¯¸©¢¸¯¸»
£º¸É¯É £º«±¥ ¨±¸Ë ©¨±Š´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................... 856
£º¸É¯É£º«±¥©¢¸¯¸»
£º¸É¯É £º«±¥ ©¨±Š´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................. 857

(XXX)

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

©¢ü¯ü¸©¨±Š©¢¸¯¸»
©¢ü¯ü¸ ©¨±Š´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .......................................................... 857
£¶°†¸¯¸©¨±Š©¢¸¯¸»
£¶°†¸¯¸ ©¨±Š´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .......................................................... 858
£À¯À>§°¸©¨±Š©¢¸¯¸»
£À¯À>§°¸ ©¨±Š´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...................................................... 858
ɱ´±¶¢À©¯©¶±©¢¸¯¸»
ɱ´±¶¢À©¯©¶±µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .......................................................... 859
²•ª¶±¶¢À©¯©¶±©¢¸¯¸»
²•ª¶±¶¢À©¯©¶±µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .............................................. 859 - 860
Ƹ¯¸±¶¢À©¯©¶±©¢¸¯¸»
Ƹ¯¸±¶¢À©¯©¶±µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................................ 860
Ûˆ¨±¶¢À©¯©¶±©¢¸¯¸»
Ûˆ¨±¶¢À©¯©¶±µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ......................................................... 861
À䨩ˆ¨À¯ÀÛ±¶©¢¸¯¸»
©¨åɯÀÛ±¶ ŒÌ´ ¤¶ µª±ò ÀòR ²ª©¢¨ ...................................... 861 - 862
θ°´©ˆ¨À¯ÀÛ±¶©¢¸¯¸»
©¨åɯÀÛ±¶ ŒÌ´ ¤¶ µª±ò ²ª²µ¶° ²ª©¢¨ ........................................... 862
¸¸°´©ˆ¨À¯ÀÛ±¶©¢¸¯¸»
©¨åɯÀÛ±¶ ŒÌ´ ¤¶ µª±ò ¸¡¶¯²µ¶° ²ª©¢¨ ......................................... 863
«¸¡¸¯é©ˆ¨À¯ÀÛ±¶©¢¸¯¸»
©¨åɯÀÛ±¶ ŒÌ´ ¤¶ µª±ò §¸¥ ²µ¶° ²ª©¢¨ .............................. 863 - 864
ܶ¯~ª¯ŠÀ±ª©¢¸¯¸»
ܶ¯ª Öª¯ŠÀ±ª ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .............................................................. 864
ºÌ´°ª¯ŠÀ±ª©¢¸¯¸»
ºÌ´ Öª¯ŠÀ±ª ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .............................................................. 865
Ƹ¯¸°ª¯ŠÀ±ª©¢¸¯¸»
Ƹ¯¸ Öª¯ŠÀ±ª ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................... 865 - 866
Œ¨»©°ª¯ŠÀ±ª©¢¸¯¸»
Œ¨»©± Öª¯ŠÀ±ª ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................................... 866
©ª¯Š¶¯G´©¢¸¯¸»
©ª¯Û± ¾¶¯G´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................................ 866 - 867
ºÌ´°¶¯G´©¢¸¯¸»
ºÌ´ ¾¶¯G´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................................. 867
©¸°¶¯G´©¢¸¯¸»
©¸° ¾¶¯G´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................................... 868
©¨±Š¶¯G´©¢¸¯¸»
©¨±Š ¾¶¯G´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................ 868
Àü¯ü°¶¯G´©¢¸¯¸»
ÀË@ ¾¶¯G´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................................... 869

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

(XXXI)

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

26. ©ª¯Û¿Á©¢¸¯¸»
Ø˪¯Û± ¿Á´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................... 869
27. ºÌ´¿Á©¢¸¯¸»
ºÌ´ ¿Á´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................................... 870
28. ©¸°¿Á©¢¸¯¸»
©¸° ¿Á´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ...................................................................... 870
29. ©¨±Š¿Á©¢¸¯¸»
©¨±Š ¿Á´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................................. 871
30. Àü¯ü±¿Á©¢¸¯¸»
ÀË@ ¿Á´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................................................... 871
31. ©¸°©ˆ²¿±Cíۻ©¢¸¯¸»
©¸° ©ˆ²¿±Cíۻ´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................................... 872
32. Ûˆ¨º«´©ˆ²¿±Cíۻ©¢¸¯¸»
Ûˆ¨º«´ ©ˆ²¿±Cíۻ´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................... 872
33. ºÌ´©ˆ²¿±Cíۻ©¢¸¯¸»
ºÌ´ ©ˆ²¿±Cíۻ´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................... 873
34. ÀḰ©ˆ²¿±Cíۻ©¢¸¯¸»
ÀËḰ ©ˆ²¿±Cíۻ´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................................... 873
35. À©¯©ª¯Š©ˆ²¿±Cíۻ©¢¸¯¸»
À©¯©ª¯Š ©ˆ²¿±Cíۻ´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .............................................. 874
36. ©¨±Š©ˆ²¿±Cíۻ©¢¸¯¸»
©¨±Š ©ˆ²¿±Cíۻ´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................. 874
37. ¼²À¯è±©ˆ²¿±Cíۻ©¢¸¯¸»
¼²À¯É¯Ú± ©ˆ²¿±Cíۻ´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................. 875
38. ©ˆ¨±~˜[©¢¸¯¸»
©ˆ¨± ~˜[´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................. 875
39. ©ˆ¨±©»ÉÀ¯À©¢¸¯¸»
©ˆ¨± ©»ÉÁ¯À ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .............................................................. 876
40. ©ˆ¨±µ±«±©¢¸¯¸»
©ˆ¨± µ±«± ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................................. 876
41. ©ˆ¨±Éˆ¨¶¯¸©¢¸¯¸»
©ˆ¨± Ɉ¨¶¯¸ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................ 877
42. ©ˆ¨±£±ÿµ©¢¸¯¸»
©ˆ¨± £±ÿµ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .................................................................. 877
43. ©ˆ¨±µ±´±¨©¢¸¯¸»
©ˆ¨± µ±´±¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................ 878
44. ©ˆ¨±©¸°©¢¸¯¸»
©ˆ¨± ©¸° ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................................................... 878
45. ©ˆ¨±©¨±Š©¢¸¯¸»
©ˆ¨± ©¨±Š ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ........................................................ 879 - 880

(XXXII)

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

46 - 101. £¶¯¸©¢¸¯¸±¶°
βɧ° ¶°¨±µ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ................................................................ 880
102 - 157. £¶±©µ©¢¸¯¸±¶°
£±Ø˵ ¥§°¸ Œ¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ .................................................... 880 - 881
158 - 213. ©-«©¢¸¯¸±¶°
©¸å´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ........................................................................... 881
214 - 269. À±¥©¢¸¯¸±¶°
©©Ì¶¯ ¦²¸¥ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ................................................................ 881
270 - 325. ¶°À¢ç©¢¸¯¸±¶°
£¸°Ø´°¶¯ ©°´¢ˆ g ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ .................................................... 882
326 - 381. ©¢Îª¯ª©©¢¸¯¸±¶°
ª¤Éᨳ ¾¸± Îگɥ g ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ............................................ 882
382 - 437. £Ô¥©¢¸¯¸±¶°
Ô¥±µ³ §©¢ ²¶±µ¶ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ............................................... 883
438 - 493. sµ©¢¸¯¸±¶°
©¯#¥ g ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ .................................................................. 883
494 - 549. £À²Á±¯É°¸©¢¸¯¸±¶°
²¶± ¶¤²©¶ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ .......................................................... 884
550 - 605. £¶°ª©¯©¶©¢¸¯¸±¶°
¶°ªWض ¥§°¸ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ....................................................... 884
606 - 661. ¶°À¯ÀÀü¯«©¢¸¯¸±¶°
ÀËÀü¯« ¥§°¸ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ......................................................... 885
662 - 717. ©¶¯¸©¢¸¯¸±¶°
ر¶¯¸ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ................................................................... 885
718 - 773. £¨¸©¢¸¯¸±¶°
£¨â¸´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ......................................................................... 886
774 - 829. À<¸©¢¸¯¸±¶°
¾¸± ¼¸¡ˆ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ .............................................................. 886
830 - 885. ©°µ©¢¸¯¸±¶°
©¢¶¯ª¥ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ................................................................... 887
886 - 941. ²ø¨©¢¸¯¸±¶°
ð´ ¥§°¸ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ............................................................... 887
942 - 997. ¸ç¯§É¯è´©¢¸¯¸±¶°
¸ç¯§±µ ɯڴ Œ¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ........................................................ 888
998 - 1053. £-ÜÌ´©¢¸¯¸±¶°
£±Ø¯«W´µ¸¯ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ .......................................................... 888
1054 - 1109. £›ðÒ¸©¢¸¯¸±¶°
À¢Î¨ ©§Â¸ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ .......................................................... 889
1110 - 1165. £¶á¸°É©¢¸¯¸±¶°
Îɯ ¥§°¸ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ............................................................... 889
web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

(XXXIII)

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

1166 - 1221. £¶á¸°ÉÛˆ¨©¢¸¯¸±¶°
Îɯ ¶¤¸° ©¯µð±µ´³ £´¸¯ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ..................................... 890
1222 - 1277. ¶°›¿±¶©¢¸¯¸±¶°
£¨± ¨§ ¶°µ¶ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ .............................................................. 890
1278 - 1333. £¿å±ÀCíÛ©¢¸¯¸±¶°
Àá½± ¥§°¸ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ .............................................................. 891
1334 - 1389. º¥±Â©¢¸¯¸±¶°
º¥±Âá ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ .................................................................... 891
1390 - 1445. ©¢ª¯Š©¢¸¯¸±¶°
À°Ì©°Î ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ .................................................................... 892
1446 - 1501. R¸¯¸°©¢¸¯¸±¶°
ÎÉ°¶¯ ¶°ª§©¯ g ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ...................................................... 892
1502 - 1557. £¶±Á´©¢¸¯¸±¶°
£±Á ¥§°¸ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ .............................................................. 893
1558 - 1613. }À©¢¸¯¸±¶°
À°§°³ ©ò©¶ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ......................................................... 893
1614 - 1669. ²Á¯ç©¢¸¯¸±¶°
£±¥É¯Ú±µ ©ò©¶ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ .................................................. 894
1670 - 1725. ¸±ç©¢¸¯¸±¶°
Ãɵ¥ç´ ©ò©¶ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ................................................ 894
1726 - 1781. ©¥ç©¢¸¯¸±¶°
À°ò°©¥ç µ¶ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ......................................................... 895
1782 - 1837. À¥±´ç©¢¸¯¸±¶°
À°§°³ µ¶ ²ª´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢ˆ ...................................................... 895 - 896

£©»è¸©»´¢¸¯¸´ ¶°¨± º´.
10. £¿å±É¸ ©»´¢¸¯¸» - £¿å±É¸ ©»´¢¸¯¸´ (898 - 953)
1. £¿å±É¸ µÂ¯²Â±¯ - £¿å±É¸ µW´ (898 - 953)
1.
2.
3.
4.

²ø¨±©¢¸¯¸»
²ø¨± ð°É¯Ú¢>´ º©°¶¯ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................................
£¶¢¥±Û©¢¸¯¸»
£¶¢¥±Û ²¸¥¤¶¯³ µª±ò ²ª©¢¨ .........................................................
¼À¸©¢¸¯¸»
£´¸¯ Œ¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .............................................................
©Rª´©¢¸¯¸»
§³ ¤¶á¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................

(XXXIV)

898 - 908
909 - 916
917 - 920
920 - 923

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

5.

²À¯¨©¢¸¯¸»
²À˯¨´ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ..................................................................
6. £±¥±¨©¢¸¯¸»
¸¡ò ©°š¨ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ .............................................................
7. £±´¸¶©¢¸¯¸»
£±´¸¶ À°ò°¿ß µª±ò ²ª©¢¨ ............................................................
8. 趯۩¢¸¯¸»
©¯É¶¯Û ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................................................
9. É¡¸Ò§Á©±Á±©¢¸¯¸»
É¡¸Ò§Á رÁ±²• } g Éé±µ £¥ð´± µª±ò ²ª©¢¨ ..............................
10. £¸¯é¸¯¸©¢¸¯¸»
£±¸¯¨´É¯ ¸°²¿¶µ± ª ´¶¯¶ ¤¶ µª±ò ²ª©¢¨ ................................
11. ©ð°´©¢¸¯¸»
©ð°´ ²¸¥¤¶¯ µª±ò ²ª©¢¨ ...............................................................

923 - 925
925 - 930
931 - 937
937 - 943
944 - 947
948 - 949
950 - 952

£¿å±É¸©»´¢¸¯¸´ ¶°¨± º´.
©»´¢¸¯¸ ¶°É±²´¯ ©ò±´¸¶ µW´ ¶°¨± º´

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org

(XXXV)

ixhq;a; ksldh - 4 ^i<dh;k j¾.h&
wka;¾cd, ixialrKh

oin,fia,mamNjd ksíndkuydiuqoaomßhka;d
wÜGx. u.a.i,s,d ðkjpkk§ Ñrx jy;+;s
oin,hka jykafia kue;s ffY,uh m¾j;fhka mek ke.S
wud uyd ksjk kï jQ uyd id.rh wjika fldg we;s
wd¾h wIaGdx.sl ud¾.h kï jQ isys,a Èh oyßka fyì
W;=ï Y%S uqL nqoaO jpk .x.dj ^f,da i;=kaf.a iir ÿl ksjd,ñka&
fndfyda l,a .,dniakd fialajd æ
^i<dh;k ixhq;a;h - Woaodk .d:d&

(XXXVI)

web: www.mahamevna.org | e-mail : mahamevnawa@mahamevna.org