LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

Cepat Baca Didikku Sayang: Meningkatkan Kemahiran Membaca Suku Kata (KV)

Amir Shahrizal Bin Md. Sharif Sekolah Kebangsaan Ladang Bukit Sidim

1. ABSTRAK Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk meninjau masalah kelemahan penguasaan membaca Suku Kata KV dalam kalangan murid Kelas Pemulihan Khas. Kajian ini juga meliputi aspek-aspek seperti menentu atau memilih masalah, merancang langkah, melaksana langkah dan membuat refleksi. Dengan menggunakan kaedah pemerhatian, temubual, soal selidik dan Ujian Saringan KIA2M (Bahagian Lisan) secara tidak langsung dapat membantu melancarkan lagi kajian ini. Bagi memastikan kajian ini berjalan lancar, seramai 18 orang murid daripada Kelas Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Ladang Bukit Sidim telah dipilih bagi mendapatkan data yang berkaitan dengan kajian ini. Daripada analisis data yang diperolehi menunjukkan bahawa kebanyakkan murid-murid Kelas Pemulihan Khas ini tidak boleh menguasai sepenuhnya kemahiran membaca Suku Kata KV tetapi sekiranya mereka diberikan bimbingan dan didikan yang sewajarnya, mereka mampu menguasai kemahiran membaca Suku Kata KV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

Masalah yang dihadapi oleh murid-murid ini pasti akan berpanjangan sekiranya tindakan sewajarnya tidak diambil oleh pihak sekolah terutamanya Guru Kelas Pemulihan Khas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 . 2. saya dapati kebanyakan mereka tidak dapat menyebut huruf vokal dan konsonan dengan betul. Guru Kelas Pemulihan Khas perlu mengambil langkah-langkah yang sewajarnya bagi memastikan masalah ini benar-benar dapat diatasi dengan berkesan terutamanya ketika melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (p & p) di dalam kelas. Melalui keputusan ujian ini juga. Selain itu. Untuk itu. menulis dan mengira dalam kalangan murid-murid Tahun 2 hingga Tahun 6 dapat diatasi atau dikurangkan. saya dapati kegagalan mereka menguasai kemahiran asas ini telah menjadi penyebab utama mereka tidak boleh membaca. Kebanyakan murid yang tidak boleh membaca di Kelas Pemulihan Khas ini biasanya mereka tidak dapat menguasai kemahiran Suku Kata KV dengan baik terutamanya dari segi ejaan dan sebutan Suku Kata KV.1 Latar Belakang Kajian Kelas Pemulihan Khas yang telah diwujudkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Kedah di Sekolah Kebangsaan Ladang Bukit Sidim merupakan suatu program yang dilaksanakan bagi memastikan masalah membaca.2 Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Lalu Berdasarkan Ujian Saringan (Lisan) yang telah dijalankan ke atas muridmurid yang telah dicalonkan oleh guru kelas masing-masing ke Kelas Pemulihan Khas.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 2. mereka juga gagal menyebut dengan betul Suku Kata KV apabila huruf vokal dan konsonan digabungkan. PENGENALAN 2. Kegagalan murid-murid tersebut dalam menguasai kemahiran asas ini secara tidak langsung telah menyebabkan mereka tidak boleh membaca.

iii) Meningkatkan kebolehan murid-murid Pemulihan Khas menyebut huruf dengan betul. ii) Meningkatkan kebolehan murid-murid Pemulihan Khas mengenal huruf vokal. 3.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 3. iv) Meningkatkan kebolehan murid-murid Pemulihan Khas menyebut suku kata kv apabila huruf konsonan dan huruf vokal digabungkan. OBJEKTIF KAJIAN 3. v) Meningkatkan kebolehan murid-murid Pemulihan Khas menyebut suku kata kv dengan betul.2 Objektif Khusus i) Meningkatkan kebolehan murid-murid Pemulihan Khas mengenal huruf konsonan.1 Objektif Am i) Membantu murid-murid Pemulihan Khas menguasai kemahiran membaca suku kata kv. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 .

Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada teknik penyampaian dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid Pemulihan Khas untuk berkomunikasi dan berfikir. RESPONDEN KAJIAN Kajian ini memfokuskan sasaran kepada 17 orang murid yang terlibat dengan Kelas Pemulihan Khas iaitu terdiri daripada 10 orang murid lelaki dan 7 orang murid perempuan dari Tahun 2 hingga Tahun 6. pemulihan. Hal ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan kebangsaan. penyerapan.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 4. SOROTAN KAJIAN Kaedah atau strategi pengajaran dan pembelajaran bagi murid-murid Pemulihan Khas terutamanya pada peringkat sekolah rendah lebih menekankan penggabungjalinan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 . saya sebagai guru Pemulihan Khas akan menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid-murid tersebut. Oleh itu. dan penilaian. 5. pengayaan.

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 6. c) Temubual Melalui teknik ini saya dapat mengumpul data mengenai murid-murid tersebut terhadap proses pengajaran dan pembelajaran telah dijalankan dengan berpandukan instrumen yang telah disediakan. Kaedah ini saya jalankan untuk mendapatkan data berkaitan dengan tingkahlaku murid ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 . Kaedah ini saya gunakan bagi mendapatkan gambaran secara jelas tentang tahap penguasaan murid-murid Pemulihan Khas tersebut terhadap kemahiran suku kata kv. b) Soal Selidik Sepanjang kajian ini dijalankan. saya telah menggunakan borang soal selidik yang mempunyai skala likert. Diantaranya ialah: a) Pemerhatian. KAEDAH KAJIAN Sepanjang kajian ini dijalankan saya telah menggunakan beberapa kaedah dalam mendapatkan dapat data-data yang berkaitan dengan kajian.

2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 . 3 Amat Baik ) Tujuan Borang Soal Selidik ini digunakan ialah untuk mendapatkan maklumat dan maklum balas berkaitan dengan tingkahlaku murid-murid ketika berada di dalam kelas Pemulihan Khas.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 7. Selain itu saya juga telah menggunakan Borang Soal Selidik untuk mendapatkan maklumat dan maklum balas daripada murid-murid. 3. 2 Baik . INSTRUMEN KAJIAN 7.2 Temubual Bersemuka Temubual ini dilaksanakan ke atas murid dengan tujuan untuk mendapatkan maklum balas berkaitan teknik pengajaran dan bahan bantu mengajar yang telah digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran.1 Borang Soal Selidik (Pemerhatian) Skala Likert : 1. ( 1 Kurang Baik. 7.

8. Apabila keadaan ini wujud sudah pasti murid-murid tersebut terpaksa bergantung harap kepada keupayaan diri sendiri (kebolehan sedia ada yang terhad) dan guru di sekolah semata-mata untuk memajukan diri dalam pelajaran (menguasai kemahiran suku kata kv). murid-murid yang tidak boleh menguasai kemahiran suku kata kv mungkin disebabkan oleh teknik pengajaran dan pembelajaran (p&p) yang digunakan oleh guru tidak sesuai dengan tahap kebolehan murid. 8.1 Murid-murid yang masuk Kelas Pemulihan Khas kebanyakkannya terdiri daripada murid-murid yang tidak dapat menguasai kemahiran asas membaca iaitu kemahiran mengenal dan mengecam huruf-huruf vokal dan huruf konsonan. DAPATAN KAJIAN Hasil daripada kajian yang dijalankan saya dapati bahawa: 8.3 Alat atau bahan bantu mengajar yang tidak sesuai digunakan oleh guru ketika proses pengajaran dan pembelajaran (p&p) dengan tahap kebolehan murid-murid tersebut boleh menyebabkan murid-murid gagal menguasai kemahiran tersebut iaitu kemahiran suku kata kv.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 8.5 Murid mudah jemu terhadap pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kaedah lama. 8. Oleh kerana mereka belum menguasai dengan baik kemahiran tersebut secara tidak langsung menyebabkan mereka tidak dapat menguasai kemahiran suku kata kv dengan baik.4 Ibu bapa murid-murid Pemulihan Khas kebanyakkannya tidak mengambil berat tentang pelajaran mereka. 8.2 Selain itu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 .

Contoh : a) Murid menyebut berulang kali huruf vokal dan konsonan dengan betul berdasarkan pada kad imbasan yang dipamerkan oleh guru. Penggunaan bahan-bahan tersebut telah menarik minat murid-murid tersebut untuk belajar dan sekaligus memberikan impak yang sangat baik terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik atau kaedah ini dilaksanakan bagi memudahkan murid-murid Pemulihan Khas mengenal dan mengecam huruf-huruf vokal dan konsonan tersebut dan menyebutnya dengan betul. b) Murid-murid menyebut dengan betul sambil memegang dan merasai sendiri bentuk huruf vokal dan konsonan yang disebut berdasarkan huruf yang diperbuat daripada plastik tersebut. PELAKSANAAN TINDAKAN 9. Fungsi kad imbasan dan huruf-huruf yang diperbuat daripada plastik ini digunakan bagi membolehkan murid-murid mengenal.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 9. mengecam dan merasai sendiri mengenai bentuk huruf-huruf tersebut dengan lebih terperinci.1 Penggunaan Kad Imbasan Dan Huruf-huruf Yang Diperbuat Daripada Plastik Bagi Huruf-huruf Vokal Dan Konsonan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 .

a) Murid-murid menyebut suku kata awalan iaitu suku kata kv berdasarkan gambar yang dipamerkan oleh guru menerusi Perisian MS Power Point. b) Murid-murid menyebut huruf konsonan dan vokal yang sedang dipamerkan oleh guru Perisian MS Power Point. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 . c) Murid-murid menyebut huruf-huruf konsonan dan vokal yang telah digabungkan sehingga menjadi suku kata kv yang dipamerkan oleh guru menerusi Perisian MS Power Point. Contoh. Bagi memastikan kajian ini berjalan lancar saya telah menggunakan Perisian MS Power Point dalam pengajaran dan pembelajaran (p&p) ketika kelas dijalankan. Kaedah ini dijalankan bagi menarik minat dan perhatian murid-murid terhadap objektif yang hendak disampaikan dan mudahkan murid-murid tersebut memahaminya.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 9.2 Perisian MS Power Point.

Guru menyebut bunyi suku kata kv dan murid-murid mencari huruf konsonan dan vokal untuk digabungkan. Guru megarahkan murid-murid supaya menyusun suku kata awalan (suku kata kv ) berdasarkan gambar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 . Contoh: a) b) c) d) Guru mengarahkan murid-murid supaya menyusun huruf-huruf kecil dan besar mengikut urutan. berdasarkan masa yang telah ditetapkan dengan baik dan sempurna akan diberi hadiah. Sepanjang kajian ini dijalankan. saya juga telah mengadakan beberapa aktiviti-aktiviti yang bertenaga dan merangsang minda murid-murid tersebut. Maksud bertenaga yang saya maksudkan ialah aktiviti-aktiviti yang boleh mewujudkan persaingan atau pertandingan dalam kalangan murid-murid tersebut iaitu murid-murid yang berjaya menyiapkan kerja atau menang dalam latihan yang telah diberikan. Guru mengarahkan murid-murid supaya meletakkan suku kata awalan (suku kata kv ) pada gambar yang telah disediakan.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 9.3 Mengadakan Aktiviti-aktiviti Bertenaga Berkaitan Kemahiran Suku Kata KV.

Ujian ini perlu bagi memastikan kajian ini dapat berjalan lancar dan pengajaran dan pembelajaran (p & p) dapat disampaikan dengan berkesan. Ujian Lisan ini dilaksanakan oleh saya kerana melalui ujian inilah saya dapat menilai sejauhmanakah keberkesanan teknik pengajaran dan pembelajaran (p&p) yang telah saya jalankan ketika mengajar. Dengan adanya ujian ini secara tidak langsung dapat memudahkan saya untuk mengajar mereka. Melalui ujian ini juga saya dapat menilai sejauhmanakah tahap keberkesanan teknik pengajaran dan pembelajaran (p&p) saya ketika mengajar. Manakala ujian ini pula dilaksanakan untuk mengukur tahap pencapaian murid sepanjang kajian ini dilaksanakan.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 9. Contoh: a) Ujian Pengamatan. Selain itu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 .4 Mengadakan Ujian Lisan. Tujuan utama ujian ini dilaksanakan ialah untuk mengesan dan mengenalpasti murid-murid yang mempunyai masalah penglihatan. melalui cara ini juga saya menilai tahap pencapaian dan daerah kelemahan mereka terutamanya dalam kemahiran membaca. b) Ujian Diagnostik Bacaan. c) Ujian Lisan Penanda Aras Pencapaian Murid. Objektif utama ujian ini dilaksanakan ialah untuk mengesan daerah kelemahan murid dalam sesuatu kemahiran.

memberi perhatian ketika belajar. guru juga boleh menggunakan pendekatan memberi ganjaran atau hadiah kepada murid-murid tersebut sekiranya mereka berjaya menyiapkan atau melengkapkan sesuatu arahan atau kerja yang telah diberikan oleh guru dengan baik. Diharapkan kajian ini juga sedikit sebanyak dapat memberi input yang berguna kepada kita terutamanya guru yang mengajar Kelas Pemulihan Khas supaya menggunakan kaedah-kaedah yang telah digunakan oleh saya ketika ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 . saya sebagai seorang guru Kelas Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Ladang Bukit Sidim dan juga sebagai pengkaji yang menjalankan kajian tindakan ini. REFLEKSI TINDAKAN Melalui kajian yang saya jalankan ini. saya dapati murid-murid Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Ladang Bukit Sidim ini sebenarnya boleh dipulihkan sekiranya mereka diberikan perhatian. berdasarkan kajian ini juga saya dapati pelbagai tindakan boleh diambil oleh guru yang terlibat bagi membantu murid-murid tersebut . sentiasa memberi kerjasama kepada guru ketika kelas djalankan dan sentiasa berdisiplin ketika di dalam kelas. Selain itu. Diantara tindakan-tindakan tersebut ialah: a) b) c) Guru menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran (p&p) yang sistematik sebelum mengajar. guru juga boleh mengadakan sesuatu permainan atau aktiviti-aktiviti yang boleh menarik minat dan merangsang minda mereka ketika pengajaran dan pembelajaran (p&p) dijalankkan . d) Seterusnya. Guru perlu kreatif dalam menggunakan bahan-bahan bantu mengajar ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Akhir sekali.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 10. bimbingan dan dorongan yang sewajarnya oleh guru yang terlibat. Selain itu. saya harap saya dapat terus membantu. membimbing dan memulihkan murid-murid tersebut dari semasa ke semasa.

saya telah berjaya membantu mereka untuk menguasai kemahiran suku kata kv terutamanya dari segi ejaan suku kata kv. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 . Melalui kaedah yang saya jalankan ini.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN menjalankan atau melaksanakan Program Cepat Baca Didikku Sayang. sebutan bunyi suku kata kv.

20/8/2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 .Selangor:IBS Buku Sdn.Bhd.2005. Jurnal. 10/8/2007 Temubual dengan Murid Pemulihan Khas . Kepimpinan Pendidikan:Cabaran masa kini.Ramaiah.2002. Kamus Dewan.Huraian Sukatan Pelajaran Pemulihan Khas:Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Sumber Pendidikan Negeri Sabah. Temubual dengan Guru Pemulihan Khas .1996.1999.Kamus Dewan.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN RUJUKAN AL.Kota Kinabalu :Bahagian Teknologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Pusat Perkembangan Kurikulum.

Ladang Bukit Sidim Guru Adakah kamu suka dengan guru yang mengajar kamu? Adakah kamu suka dengan penampilan / gaya guru kamu? Pengajaran Dan Pembelajaran Di dalam Kelas Adakah kamu suka / berminat untuk belajar di kelas pemulihan? Adakah kamu suka / berminat dengan cara guru kamu mengajar kamu? Adakah kamu melakukan aktiviti-aktiviti ketika belajar? Adakah kamu suka melakukan kerja rumah yang diberikan oleh guru? Adakah kamu berminat untuk melakukan lembaran kerja yang diberi oleh guru? Adakah kamu suka dengan bahan-bahan yang digunakan oleh guru ketika mengajar? Adakah kamu suka dengan cara guru kamu mengajar? Bilik Kelas Pemulihan Adakah kamu suka dengan Kelas Pemulihan Khas? LAMPIRAN 2: BORANG KAJI SELIDIK TINGKAH LAKU ( PEMERHATIAN ).LAPORAN KAJIAN TINDAKAN LAMPIRAN 1: BORANG KAJI SELIDIK (TEMUBUAL) Arahan : Sila baca pernyataan-pernyataan di bawah ini dan tandakan ( / ) pada nombor yang paling sesuai bagi menandakan tahap persetujuan anda mengikut skala berikut pada borang jawapan soal selidik murid yang dilampirkan. 6. Kurang Baik 2. c) 1. 3. a) 1. Baik 3. Tandakan ( √ ) pada ruangan yang disediakan. b) 1. 4. 2. 1. 2. 7. Amat Baik ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 . 5. 2 = Sederhana 3 = Berminat 4 = Amat Berminat 1 2 3 4 Soalan Soal Selidik Bersama Murid Kelas Pemulihan Khas SK. Skala: 1 = Tidak Minat Bil.

4. c. Sebutan huruf konsonan. 6. 3. 2. 1. Penyertaan murid. Adakah kamu suka ke sekolah? Kenapa (jelaskan)? 2. 7. 2. Sebutan suku kata kv. Adakah kamu suka ke kelas pemulihan? Kenapa (jelaskan)? 3. Apakah pekerjaan ibu bapa kamu? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 . Tahap penguasaan sebutan huruf vokal. Murid menjawab soalan yang diajukan oleh guru. 1. Kefahaman Pemahaman murid terhadap arahan. 3. Tingkah Laku Murid Ketika Aktiviti Sedang Dijalankan Minat Tumpuan murid pada aktiviti. 2. Penguasaan Tahap pengecaman huruf yang telah dipaparkan. Kerjasama murid ketika aktiviti dijalankan. 8. Pengamatan murid terhadap huruf yang dipaparkan. 1 2 3 LAMPIRAN 3: INSTRUMEN TEMURAMAH Temuramah Murid Kelas Pemulihan Khas Soalan-soalan yang dikemukakan ketika temuramah dijalankan: 1. Sebutan huruf vokal. a. Tahap daya ingatan murid terhadap huruf. Adakah ibu bapa kamu mengambil berat tentang pelajaran kamu? 4. 1. 5.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN Bil. b. Tahap penguasaan sebutan huruf konsonan.

Bagaimanakah kamu datang ke sekolah? 6. Adakah kamu mengulangkaji pelajaran di rumah? 7.LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 5. Bagaimanakah keadaan kamu sebelum masuk ke kelas pemulihan? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful