Eina d’avaluació de materials didàctics multimèdia

Aquest formulari està destinat per a dur a terme una avaluació "universalitzada" de materials hipermèdia, per la qual cosa intenta ser el més general possible i, assolir al màxim les especificitats del mateix i les seves potencialitats com a material per a ser utilitzat en la docència. Aquesta avaluació té com a finalitat millorar els materials multimèdia acadèmics emprat mitjançant el seu desenvolupament o adequació, i servirà com a base per a la presa de decisions amb la finalitat d'optimitzar i obtenir un producte de qualitat.

IDENTIFICACIÓ I CATALOGACIÓ
En aquest punt és on es procedirà a identificar i catalogar el material, per encabir-lo en un determinat ús educatiu (matèria i/o curs) i, poder fer una descripció del mateix per poder procedir a realitzar una primera classificació. Títol del material: Autor: Matèria i àmbit: Breu introducció al mateix

 

Format: Aplicació / Imatge / Text / Altre (especificar) Mida (en MB): Idioma: Català / Castellà / Anglès / Francès / Altre (especificar) Destinataris: Orientació didàctica

 

Paraules clau (tags): Materials relacionats

 

Llicència: Copyright / Creative Commons (especificar)

OBJECTIUS
Abans de procedir a l’anàlisi a fons del material (incloent les dimensions que s’han d’incloure en qualsevol eina d’avaluació), convé conèixer els objectius del material, entenent com a tals el seu ús i les competències conceptuals, procedimentals i actitudinals que intenta ajudar a assolir. Per tant, els mateixos estaran dividits en els objectius generals de resposta simple (Sí/No) i en la delimitació dels objectius específics que promourà la utilització d’aquest element d’aprenentatge. Objectius generals Marcar amb una X l’ús general del material
SÍ NO

Destinat a l’aprenentatge de nous conceptes Destinat a reforçar conceptes Destinat a millorar estratègies d’aprenentatge Destinat a assolir noves destreses (procediments) Destinat a motivar a l’alumne Destinat a que l’alumne reforci la comunicació Destinat a entretenir Destinat a la millora de les habilitats digitals (TIC) Sense ús general definit

Objectius específics En aquest cas convé exposar tots els objectius “específics” que promourà la utilització d’aquest material.

 

ANÀLISI DEL MATERIAL
Per a fer una correcta anàlisi del material, ens veiem obligats a incloure totes les dimensions necessàries per a que sigui així (tècnica-estètica, pedagògicafuncional i d’anàlisi de continguts). En les valoracions dels diferents aspectes es seguirà la gradació de considerar el valor 1 com el menys satisfactori i, el valor 5 com el més satisfà a l’usuari (es marcaran amb una X). Aspectes tècnics i de disseny a) Aparença   1 La interfície és visualment agradable El material presenta algun tret innovador Hi ha bona relació entre text/multimèdia Els elements visuals presenten qualitat Existeix un bon contrast entre els diferents elements multimèdia del material La llegibilitat del text que incorpora el material és adequada Valoració 2 3 4 5

b) Elements multimèdia (so, imatge i vídeo) Valoració 2 3 4

1 Els elements multimèdia us motiven S’ha incorporat vídeo/s És adequat el contingut del/s vídeo/s S’ha incorporat àudio És pertinent la seva incorporació Les imatges utilitzades són les adequades Quina és la qualitat tècnica dels elements multimèdia utilitzats c) Interactivitat  

5

1 El material permet una mobilitat entre els diferents apartats de manera fàcil Existeixen botons i menús que facilitin la navegació Existeixen opcions per a continuar o finalitzar Els enllaços es distingeixen de la resta en base al color o a alguna altra característica Els enllaços estan actius i no són orfes   Comentaris o suggerències sobre els aspectes tècnics i de disseny  

Valoració 2 3 4

5

 

                     

 

Aspectes pedagògics i funcionals En aquest cas parlarem dels aspectes pedagògics i funcionals (sense incloure la interactivitat –inclosa en l’apartat anterior tanmateix haver nombroses fitxes d’anàlisi que l’inclouen com a part funcional-) i, aplicarem el mateix sistema de valoració que en el cas anterior.   a)  Aspectes  funcionals     1 El material fomenta la participació Afavoreix el control de l’aprenentatge És tracta d’un recurs adaptatiu És tracta d’un recurs flexible Es tracta d’un recurs “usable” Existeix possibilitat de feedbacks i retroalimentacions Permet ser actualitzat de manera fàcil i ràpida Proposa exercicis d’aprenentatge Proposa exercicis d’avaluació Incorpora material complementari Delimita clarament els rols de treball És un material obert   Comentaris o suggerències sobre els aspectes funcionals Valoració 2 3 4 5

 

       

b) Aspectes pedagògics i/o socials   1 5 Incita a l’autoaprenentatge Segueix la taxonomia de Bloom Estimula processos creatius Possibilita que els alumnes prenguin la iniciativa en les discussions Utilitza terminologia adequada, lliure de paraules malsonants i no sexista Planteja tasques “obertes” i “guiades” És original i planteja dubtes a resoldre Ajuda a l’aprenentatge per error Existeix ajuda constant en el material per fer un aprenentatge coherent M’agrada que s’incorpori la “sociabilització” en els materials Fomenta l’aprenentatge “en funció de les capacitats de l’alumne” Està metodològica i argumentalment ben embastit   Per acabar d’avaluar els aspectes pedagògics s’ha de donar resposta a la classificació del material en funció de les etapes de la taxonomia de Bloom (modificada per Anders el 2001). Enumereu les activitats del material que permetin assolir cada etapa de la taxonomia de Bloom (completar el quadre): Recordar Comprendre Aplicar Analitzar Avaluar Crear Valoració 2 3 4

c) Anàlisi de continguts 1 El tipus de material i a qui va dirigit queda clar des del primer moment Els objectius estan redactats de forma adequada i queden clars des de l’inici Les instruccions d’ús i els mecanismes d’ajuda són fàcils d’entendre La informació és pertinent, rellevant i actualitzada L’organització és l’adequada S’incorporen exercicis que promouen l’après en el lloc necessari No hi ha errors ortogràfics No hi ha errors semàntics El vocabulari que s’utilitza és fàcil d’entendre Les activitats tenen relació directa amb els objectius i continguts S’afavoreix la transferència de coneixements L’usuari es sent còmode amb el guiatge dels continguts Existeixen materials complementaris Entre els materials complementaris (o enllaçables des del propi material) es destaquen: Valoració 2 3 4 5

 

RECOMANACIONS I/O SUGGERÈNCIES
Per fer front a l’exposició de les recomanacions i/o suggerències que es tinguin sobre el material (en qualsevol dels aspectes anteriors o en la millora de l’eina d’avaluació) podeu contestar en el següent requadre:

 

PAUTES DE COM UTILITZAR L’EINA
En cadascun dels apartats s’especifica com s’utilitza l’eina i, quines característiques ha de reunir la resposta de les mateixes. A més, en el darrer apartat s’especifica la possibilitat de realitzar “recomanacions i/o suggerències” per tal de millorar la pròpia eina (en forma i fons). NOM DE LA PERSONA AVALUADORA: DATA:

BIBLIOGRAFIA
Grup de treball de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i Abacus. (2001). Fitxa de catalogació i avaluació multimèdia. Recuperat, 21 d’abril de 2011 des de http://peremarques.pangea.org/samfiev.htm Kryprocesamiento (pseudónimo). (2009). Características de un buen material didactico multimèdia. Recuperat, 21 d’abril de 2011 des de http://kryprocesamiento.blogspot.com/2009/06/caracteristicas-de-un-buenmaterial.html Marqués, P. (2005). Entornos formatives multimèdia: elementos, plantilles de evaluación y criterios de calidad. Recuperat, 25 d’abril de 2011 des de cete.dgtve.sep.gob.mx/snovo/pdf_investigaciones/entornos_formativos_multim edia.pdf Martínez, F. i altres. (2000). Herramienta de evaluación de multimèdia didactico. Recuperat, 21 d’abril de 2011 des de http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/n18/n18art/art187.htm Martínez Bonafé, J. (1992). Cómo analizar los materiales. Cuadernos de Pedagogía, 203. pp 14-18. Editorial Wolters Kluwer:  B