LUCRARE DE DISERTAȚIE

Structura organizatorică în instituțiile publice. Organigrama

Profesor coordonator:

Absolvent:

- Ianuarie 2011 -

București

CUPRINS
Introducere Capitolul I Instituția publică 1. Caracterizare generală 2. Autorități publice central în România 3. Managementul instituției publice Capitolul II Structura organizatorică 1. Postul 2. Funcția publică 3. Funcția politică 4. Comparitmentele 5. Relații organizatorice 6. Relații administrative 7. Nivelul ierarhic 8. Ponderea ierarhică Capitolul III Tipuri de structure organizatorice în instituțiile publice 1. Structura ierarhic-funcțională 2. Structura teritorială 3. Structura mixtă Capitolul IV Capitolul V Organigrama Studiu de caz: Structura organizatorică în cadrul Primăriei Municipiului București 1. Prezentarea instituției 2. Structura organizatorică și relațiile cu alte instituții 3. Organigrama Primăriei Municipiului București Concluzii Bibliografie 3 4 4 7 9 13 13 16 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 32 32 33 50 51 52

INTRODUCERE
Organizarea structurală constă în reprezentarea şi dispunerea elementelor organizării procesuale într-o structură organizatorică adecvată fiecărui tip de instituţie sau autoritate publică integrată în sectorul public. Adesea se fac confuzii între două noţiuni fundamental diferite, respectiv organizare structurală şi structură organizatorică. Deşi la prima vedere pare doar o deosebire de poziţionare a cuvintelor, sensul este unul diferit. Prin structură organizatorică se înţelege configuraţia internă a unei instituţii sau autorităţi publice formată din persoane, subdiviziuni organizatorice şi relaţii, astfel determinate încât să asigure premisele organizatorice adecvate realizării obiectivelor managementului public. În orice instituţie sau autoritate publică, structura organizatorică reuneşte două segmente, aflate într-o interdependenţă permanentă: structura de conducere a instituţiei/autorităţii publice şi structura de execuţie a instituţiei/autorităţii publice. Din perspectiva managementului public, instituțiile și autoritățile publice se constituie ca un subsistem al sistemului social global și funcționează pentru a contribui la satisfacerea intereselor publice generale și specifice. Administrația publică reprezintă, din punct de vedere organizatoric, un sistem integrat format din organe și instituții a căror funcționare se întrepătrunde și se intercondiționează. La rândul său, structura administrației desemnează, pe de o parte, componentele instituționale ale sistemului administrativ, iar pe de altă parte, compartimentele funcționale ale fiecărei instituții. Organizarea în managementul public reprezintă un ansamblu de procese prin care, potrivit cadrului legislativ, se delimitează elementele componente ale sistemului administrativ în ansamblu și ale fiecărei instituții publice în parte, se precizează atribuțiile, sarcinile și competențele care revin componentelor acestuia, precum și relațiile care se stabilesc între ele în cadrul și în afara sistemului în vederea satisfacerii eficiente a interesului public. Alegerea temei s-a conturat în contextul noilor realități politice și economice la care instituțiile publice trebuie să se adapteze nevoii sociale, nevoie înțeleasă ca fiind ansamblul cerințelor considerate indispensabile în conformitate cu valorile socio-culturale ale unei comunități. Pentru satisfacerea acestor cerințe, instituțiile publice furnizează un sistem coerent de satisfactori sub forma unor servicii publice, în condiții de eficeință socială, care se bazează pe o problematică de organizare structurală specifică. Lucrarea de față reprezintă o sinteză a informațiilor despre conceptul de organizare structurală a instituțiilor și autorităților publice puse la dispoziție de experți și cercetători, coroborate cu experiența practică pe care o impune organizarea structurală în cadrul Primăriei Municipiului București. Lucrarea este structurată pe patru capitole. Primul nu se vrea a fi decât prezentare generală a conceptului de instituție publică. Cel de-al doilea capitol face o trecere în revistă asupra componentelor structurii organizatorice în cadrul instituției publice în timp ce în cel de-al treilea capitol sunt prezentate cele trei tipologii e structuri organizatorice. Capitiolul al patrulea trateaza problematica relaționată de organigramă și prezintă diferite modalități de aplicare a acesteia. Lucrarea conține de asemenea un studiu de caz care reflectă noțiunile teoretice discutate în primele patru capitole cu aplicabilitate în cadrul Primăriei Municipiului București.

CAPITOLUL I: INSTITUŢIA PUBLICĂ
1. Caracterizarea generală a instituţiilor publice Instituţiile publice au un rol important în cadrul statului deoarece prin intermediul acestora statul îşi îndeplineşte funcţiile şi rolul. De asemenea, procesele economice în economia de piaţă, precum şi în alte tipuri de economii, sunt influenţate de stat prin intermediul sectorului public. Sfera de cuprindere a instituţiilor publice este vârsta, statul acţionând practic în toate domeniile vieţii economice sau sociale. De asemenea, una din caracteristicile cele mai importante ale economiilor secolului XX, care se continuă şi în secolul XXI, este expansiunea sectorului public. Statul, prin intermediul instituţiilor de care dispune sau prin intermediul întreprinderilor a acţionat, în funcţie de politica urmată în diferite perioade, asupra redistribuirii produsului intern brut în economie, a influenţat pozitiv sau negativ desfăşurarea anumitor activităţi. O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea privind finanţele publice nr. 500/2002 potrivit căreia "instituţii publice" reprezintă denumirea generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare al lor. Instituţiile publice în sensul Legii 273/2006 privind finanţele publice cuprind „autorităţile unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiile publice şi serviciile publice de interes local, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora”.[ Instituţiile publice au deţinut pentru multă vreme un rol important în majoritatea ţărilor dezvoltate, dar, odată cu privatizarea unor servicii publice, unele instituţii au trecut într-un plan secundar. Aceste instituţii sunt importante pentru că: • activitatea lor este dependentă de sectorul guvernamental; • managementul sectorului public controlează activitatea organizaţiilor cu scop lucrativ. În cadrul acestor instituţii avem în vedere şi politicile sociale, industriale şi de investiţii. În cazul în care controlul guvernamental este prea rigid, instituţiile publice îşi pierd statutul de entităţi independente, astfel că nu mai sunt rentabile pentru public. Sunt situaţii în care instituţiile publice nu pot fi controlate eficient iar randamentul lor este inferior companiilor private. Este oportun ca atunci să se pună problema privatizării unor servicii publice. Dacă managerii din organizaţiile private au în vedere, în primul rând, profitul, scopul managementului public este satisfacerea interesului general. Succesul instituţiilor publice depinde şi de modul în care Guvernele vor găsi mecanismele de motivare şi control adecvate fără a implementa proceduri rigide la nivelul fiecărei entităţi publice. Serviciile publice: • satisfac o nevoie socială; • se creează / desfiinţează prin decizie administrativă de management; • regimul lor juridic este reglementat de reguli ale dreptului public; • se realizează prin stabilimente publice; etc. Serviciile publice pot asigura servicii precum aprovizionarea cu apă, electricitate, gaz, telecomunicaţii, considerate esenţiale pentru economie, în ansamblu. Sunt situaţii în care activităţile de interes nu aparţin serviciului public. Sunt considerate servicii publice numai activităţile care satisfac nevoi sociale apreciate de puterea

politică ca fiind de interes public (furnizate ca servicii în reţea). De multe ori, guvernele acordă facilităţi grupurilor dezavantajate. Aceste servicii impun investiţii iniţiale mari conducând la tendinţe monopoliste. Prin natura lor, aceste servicii pot avea un impact politic. Controlul susţinut prin reglementări asigură coordonarea instituţiilor publice. Există riscul, din cauza gestionării defectuoase a resurselor financiare, ca bugetele să aibă de suferit. Companiile publice se află în competiţie directă cu companiile private: bănci, companii de asigurare, aeriene, petroliere. Pentru a stimula competiţia şi pentru a menţine controlul unor ramuri strategice, guvernele controlează aceste companii. Sunt ţări, în care statul deţine monopolul asupra companiilor: producătoare de maşini şi de alcool şi tutun. Apar astfel diferenţieri în dezvoltarea sistemelor fiscale de la ţară la ţară. Există patru motive care determină existenţa companiilor publice : • minimalizarea erorilor de pe piaţă; • creşterea rentabilităţii economice; • facilitarea planificării centralizate a economiei; • schimbarea naturii economiei. Sectorul public a avut întotdeauna şi alte scopuri decât cele financiare. Orice guvern are autoritatea de a se implica în toate sectoarele economiei, ceea ce presupune şi crearea de companii proprii. Interesul public a fost întotdeauna o prioritate care presupunea angajarea celor mai competente persoane pentru a forma o elită administrativă care să acţioneze în conformitate cu legea şi precedentele existente. O altă modalitate de a defini instituţiile publice este aceea legată de caracteristicile bunurilor produse de către acestea şi modul de verificare sau, altfel spus, de modul de distribuire a acestora către beneficiari. Din acest punct de vedere, se poate spune că instituţiile publice produc bunuri publice care se distribuie, de regulă, în mod gratuit, urmărind satisfacerea la un nivel maxim posibil a cerinţelor consumatorilor, sau la preţuri accesibile consumatorilor. Producerea de bunuri publice este, de regulă, obiectul de activitate al unei instituţii publice. De aceea, fiind legate, din punct de vedere financiar, de bugetul public, instituţiile publice sunt organizate după principiul "non profit". Există şi excepţia potrivit căreia o instituţie este publică, în funcţie de caracteristicile prestaţiilor acesteia, adresându-se publicului larg. Delimitarea unor asemenea instituţii nu ţine seama în primul rând de caracteristicile finanţării, de dependenţa lor de bugetul statului, ele putând fi chiar private sau să funcţioneze după principiile finanţelor private. Instituţiile publice pot fi clasificate după mai multe criterii, astfel: a) După importanţa activităţii, instituţiile publice pot fi grupate în : • Instituţiile administraţiei publice centrale ce cuprind: Parlamentul, Preşedinţia României, Guvernul, ministerele şi celelalte autorităţi centrale de specialitate ale administratiei publice şi instituţiile din subordinea lor directă; • Instituţii ale administraţiei publice locale ce cuprind: consiliile comunale, orăşeneşti, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, şi primării, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti, ca autorităţi executive. b) După statutul juridic, instituţiile publice se clasifică în: • Instituţii publice cu personalitate juridică, unităţi ai căror conducători au calitate de ordonatori de credite. Aceste instituţii au patrimoniu propriu, cont curent deschis la trezorerie, buget propriu de venituri şi cheltuieli, întreţin relaţii cu terţii, conduc contabilitate proprie;

Majoritatea instituţiilor publice se încadrează în această categorie.) c) După nivelul ierarhic. Ordonatorul de credite superior stabileşte cuantumul subvenţiei. etc. • Instituţii publice finanţate din credite externe sau fonduri nerambursabile. În cazul în care aceste instituţii încasează venituri.) Conducătorul instituţiei face defalcarea tuturor veniturilor (venituri proprii plus subvenţii) pe categorii de cheltuieli. cheltuieli de personal. . • Instituţii publice finanţate integral din venituri proprii (autofinanţate). şcoli generale. cel mai adesea. Sunt instituţii care funcţionează ca entităţi distincte în subordinea sau pe lânga instituţii cu personalitate juridică. e) Un alt criteriu de clasificare a instituţiilor publice este domeniul în care îşi manifestă autoritatea. după caz. cu diferenţa că acestea nu beneficiază de nici o subvenţie de la ordonatorul superior de credite. d) După regimul de finanţare. dar nu şi destinaţia acesteia (cheltuieli materiale.consiliile judeţene. urmând ca bugetul să fie vizat de ordonatorul superior. iar la cheltuieli sumele alocate sunt defalcate după criteriul economic al clasificaţiei bugetare. sau din bugetele locale. La partea de venituri întâlnim "alocaţii de la bugetul X". consiliile locale.Guvernul. bugetul asigurărilor sociale de stat. iar bugetul propriu trebuie vizat de ordonatorul superior. • . instituţiile publice pot fi: • Instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat. nu au cont curent la trezorerie şi nu conduc contabilitate proprie (gradiniţe. dispensare medicale etc. instituţiile publice se grupează în: • Instituţii publice superioare reprezintă unităţile ai căror conducători au calitate de ordonatori principali de credite (miniştrii şi conducătorii celorlalte organe centrale de stat) care primesc mijloacele băneşti direct de la bugetul de stat şi repartizează credite bugetare aprobate unităţilor ierarhic inferioare. Creditele bugetare ale acestor instituţii publice şi a celor din subordine sunt stabilite de ordonatorul de credite ierarhic superior şi de comun acord cu Ministerul Finanţelor Publice în corpul ordonatorilor principali de credite. în completarea alocaţiilor de la bugetul de stat şi a veniturilor proprii ale instituţiilor respective. bugetele locale. . Distingem. bugetul fondurilor speciale. unităţi ai căror conducatori nu au calitate de ordonatori de credite. Sunt similare instituţiilor publice prezentate anterior. Instituţia nu este autonomă câtă vreme este în subordinea unui ordonator de credite superior. • Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subventii acordate din bugetul de stat din bugetele fondurilor speciale. astfel: • instituţii publice care acţionează în domeniul legislativ: .Instituţii publice fără personalitate juridică. • Instituţii publice subordonate reprezintă unităţile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari şi terţiari de credite şi primesc prin repartizare de la instituţiile ierarhic superioare mijloacele bugetare pentru acoperirea nevoilor proprii.ministerele. . acestea vor fi virate integral la bugetul de la care sunt finanţate. Subvenţiile primite (care apar la partea de venituri) vin în completarea veniturilor proprii obţinute din activităţile specifice desfăşurate.Parlamentul (Camera Deputaţilor şi Senatul). • instituţii care acţionează în domeniul executiv: . Fondurile externe rambursabile sau nerambursabile de care beneficiază instiţutiile publice din ţara noastră vin.Banca Naţională a României.

• organizarea şi funcţionarea serviciului public ale respectivului minister. instituţiile juridice şi alte instituţii şi servicii publice organizate la nivel central. Ministerele sunt instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale care se organizează şi funcţionează potrivit legii în subordinea Guvernului. preşedinţia. La scară naţională. Constituţia României consacră rolul Parlamentului de unică autoritate legislativă a ţării. fiind în final instituţia care stabileşte politică internă şi externă a ţării. prefectură. • autorităţi ale administraţiei publice locale: consiliile judeţene. . . 2.• . astfel încât apare atât ca şef al puterii executive cât şi ca autoritate a administraţiei publice. având prerogativă de stabilire de norme cu caracter primar. pe de altă parte. • gestiunea financiară a fondurilor stabilite prin buget. sistemul autorităţilor din administraţia publică din România este structurat astfel: • autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale: Parlamentul. . la şedinţele Guvernului şi încheie tratate internaţionale negociate în prealabil de guvern. . îl constituie competenţa teritorială.parchetele. Preşedintele.prefecturile.tribunalele. Guvernul. Prin legea organică se pot constitui autorităţi administrative autonome pentru managementul acestor sectoare de activitate. nu înseamnă decât acordarea dreptului de a emite acte administrative (ordonante) şi norme cu putere de lege numit în limitele şi condiţiile stabilite prin lege.Consiliul Superior al Magistraturii. din punct de vedere administrativ. pe de o parte. Executivul şi administraţia publică nu poate fi decât „secundum legem” şi „practer legem” chiar dacă uneori adoptă şi acte normative. . Între aceste instituţii şi Guvern se stabilesc raporturi de subordonare. Delegarea legislativă. serviciile publice cuprind în sfera sa de competenţă asigurând următoarele: • legătura politic .primăriile. Autonomia acestor instituţii se manifestă atât faţa de guvern cât şi faţă de ministere. şi Guvernul.administrativ.instanţele judecătoreşti. Sistemul nostru constituţional consacră un executiv bicefal şi anume Preşedintele României. instituţii şi servicii publice organizate la nivel local şi primăria. Autorităţile administrative autonome. poate lua parte. poate consulta Guvernul cu privire la problemele urgente şi de importanţă deosebită. ca şef executiv. Autorităţi publice centrale în România Potrivit criteriului de competenţă teritorială. elementul determinant în stabilirea grupării autorităţilor şi instituţiilor administrative publice centrale şi locale. În raportul cu Parlamentul atât şeful statului cât şi Guvernul se comportă preponderent ca autoritate publică. ce i se acordă Guvernului. Ministerele conduc. din propria iniţiativă. instituţii publice care acţionează în domeniul judecătoresc: . ministerele. Guvernul reprezintă un organism rezultat din jocul politic fiind prin definiţie o autoritate publică. în acest caz fiind imposibil să se facă departajare a atribuţiilor preponderent politice de cele preponderent administrative. consiliile comunale şi oraşeneşti.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. .

autorităţi ale administraţiei publice locale din subdiviziunile municipiilor. primarii. instituţiile şi serviciile locale. servicii publice ale administraţiei teritoriale.org . organizează instituţii publice şi regii autonome prin care asigură realizarea serviciilor publice care să satisfacă interesele publice la acest nivel. se organizează instituţii şi servicii publice la nivel naţional. al căror management se realizează în forma specifică de către autorităţile publice centrale. Pentru satisfacerea corespunzătoare a intereselor care vizează societatea în ansamblu. în vederea satisfacerii unor interese locale. reprezentanţii autorităţii centrale ale administraţiei publice în unităţile administrativ teritoriale (prefecţi şi subprefecţi).Instituţiile şi serviciile publice. Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale sunt reprezentate prin consilii judeţene.institutii-publice. Managerii din administraţia publică locală. consilii comunale şi orăşeneşti. Figura 1: Tabloul instituţiilor care reprezintă Autorităţile Executive Sursa: www.

Condițiile tehnologice care reflectă nivelul de cunoștințe și de capacități științifice. organizare. Față de funcțiile managementului generalȘ planificare. Președinția. care ocupă în jur de o cincime din timp. 2 Comunicarea managerială eficientă este unul dintre instrumentele strategiilor de schimbare a organizaţiei. ceea ce face ca de multe ori managerul public să fie mult mai inventiv decât managerul privat pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă.3. • corelarea (interacţiunea. Unii specialişti au ajuns la concluzia că elementele manageriale importante sunt: • comunicarea (schimb de informaţii de naturi diferite pe cale orală şi scrisă). tot prin comunicare. p. organizare. Parlamentul. contractarea unor servicii către sectorul privat. ca urmare a restructurării întregii vieți economico-sociale din România. În multe dintre organizaţiile din economiile performante se constată în prezent tendinţa de descentralizare a structurii organizaţionale şi trecerea de la cea desfăşurată pe verticală la cea desfăşurată pe orizontală. introducerea tehnicilor moderne de management etc. pag. cum sunt: stabilirea priorităților și obiectivelor pentru organizație și producerea planurilor operaționale pentru realizarea acestor obiective. coordonare. managementul public are și funcții specifice. introducerea și dezvoltarea managementului strategic. Fayol: planificare. 2 . control. Managementul instituţiei publice a) Evoluții în managementul instituțiilor publice Managementul instituțiilor publice a cunoscut noi dimensiuni date de evoluția de ansamblu a cercetărilor în domeniu. • managementul resurselor umane (motivare/încurajare. condițiile politice care se referă la instituțiile politice. Guvernul. „Gestiunea instituțiilor publice”. conducere. Marinescu Paul. luare de decizii şi control). managementul conflictului. • managementul tradiţional (planificare.33. maturizarea actorilor politici și-au pus amprenta asupra managementului public. Se știe că instituțiile publice au anumite particularități. Corbu Ion. . coordonare şi control. recunoașterea responsabilităților.1 b) Comunicarea în instituţiile publice Managerul este persoana cu autoritate asupra unei organizaţii sau a unei subunităţi a acesteia şi care trebuie să îşi asume una sau mai multe dintre funcţiunile manageriale identificate de H. iar pe de altă parte. Evoluții deosebite a cunoscut managementul instituțiilor democratice fundamentale ale statului. Ministerele etc. „Managementul instituţiilor publice”. 58-59. există tendinţa de adoptare a principiilor TQM 1 1. din interior şi exteriorul organizaţiei). pe de o parte. mobilizare. conducere. cu cei din jur. Dintre achizițiile recente ale managementului public modern menționăm: utilizarea și căutarea eficacității. Comunicarea este vitală în fiecare dintre ele. sfătuire/disciplinare. gradul de stabilitate politică. astfel încât acestea influențează tipul de management aplicat lor. angajare de personal). care ocupă aproximativ tot o treime din timpul de lucru. care ocupă aproximativ o treime din timpul de lucru.

timpul necesar. În teoriile manageriale apar în general patru funcţii ale unui manager: • Funcţia de planificare (pe termen scurt sau pe termen lung). • nevoia parteneriatului cu sindicatele. ci şi în comunicarea externă. • tehnici de redare a mesajelor. Fundamentarea deciziilor raţionale înseamnă: • permanenta raţionalizare. a resurselor naturale. Comunicarea managerială include aspecte complexe corelate cu procesul de schimbare nu numai în comunicarea internă. • nevoia de transparenţă a sistemului de decizii. În elaborarea deciziei trebuie să avem în vedere: • acţiunea. de stres şi presiune. responsabilitatea organizaţiei faţă de mediu). • un rezultat unic cuantificabil. Pentru fiecare variantă sunt analizate punctele tari şi punctele slabe. financiare şi umane de care dispune unitatea. Decizia este un proces de schimbare a realităţii.(Total Quality Management). Funcţiile enumerate mai sus se exercită în condiţii de timp limitat. Comunicarea externă. dezvoltată şi perfecţionată. comportamente şi tehnici specifice. Tehnicile fundamentale de comunicare. pot fi grupate în: • tehnici de recepţionare a mesajelor. • Luarea deciziilor. • un interval de timp • investiţia maximă pentru atingerea scopului. • nevoia de a comunica totul şi imediat. Se observă schimbări fundamentale în comportarea presei şi a auditoriului organizaţiei: • apariţia unor probleme extrem de complexe (Ex. Managerul trebuie să-şi însuşească anumite deprinderi. • nevoia schimbării percepţiei investitorilor faţă de organizaţie. • comunicarea trebuie să funcţioneze la nivel emoţional mai degrabă decât intelectual. investitori. • Funcţia de control a activităţii depuse pentru atingerea obiectivelor fixate. Caracteristicile esenţiale ale acesteia devin astfel: • comunicarea trebuie să aibă loc fără încetare şi prin orice mijloace. impune efortul spre dezvoltarea deprinderilor de comunicare managerială între culturi organizaţionale şi naţionale diferite. cu furnizorii. riscurile. etc. de alegeri raţionale dintre alternative. Comunicarea internă eficace devine un element cheie al strategiei organizaţiei. resursele alocate. . a ideii împuternicirii şi implicării angajaţilor şi a lucrului în echipe. Suntem în situaţia de luare a unei decizii. Alegerea unei variante dintre multele opţiuni posibile în urma combinării factorilor de mai sus înseamnă luarea unei decizii. Există diferenţe între deprindere şi aptitudini: deprinderea poate fi formată. • tehnici de interpretare a mesajului. • Funcţia de organizare şi conducere efectivă. cu angajaţii. c) Elaborarea deciziei în instituţiile publice Atunci când apare o problemă este necesar să fie analizate toate variantele de rezolvare ale acesteia. aptitudinea este o abilitate înnăscută. • credibilitatea internă şi externă a conducerilor organizaţiilor.

moravuri. este necesar să verificaţi dacă ideile dvs. alternative decizionale reduse. sunt limitate de specializarea instituţiilor publice. mituri. Idem 2. organizaţie publică. formare cultură. este obligatoriu să înţelegeţi cultura organizaţiei în care lucraţi. respectiv de ierarhia acestora. întro lume în care serviciile publice se internaţionalizează prin sursele de finanţare şi resursele 3 • • • • • . Modelul culturii organizaţionale. valori. proceduri. de sex. valori. Cultura organizaţională poată fi definită în mai multe feluri. Îndeplinirea sarcinilor şi realizarea obiectivelor impun creşterea competenţei funcţionarilor publici. Limitele de competenţă ale funcţionarilor publici sunt dependente de poziţia în ierarhie. considerarea ierarhiei. reprezentând o microsocietate.3 Am considerat că este util un capitol de management al diversităţii pentru că la nivelul unei instituţii publice putem vorbi de diversitatea culturală. • simbolurile de profunzime oferă un indiciu cu privire la felul în care se lucrează în organizaţia respectivă. legi. Cultura organizaţională poate fi exprimată prin simboluri de profunzime şi simboluri de suprafaţă: • simbolurile de suprafaţă sunt acele instrumente concepute special pentru a crea organizaţiei o anumită imagine. Clasificarea culturilor se face în funcţie de două dimensiuni – promptitudinea feedback-ului şi gradul de risc. despre viaţa organizaţională. Autoritatea jurisdicţională şi autoritatea managerială.eficienţă şi eficacitate – ca reguli. sistem coerent de corelaţii. Termenul de “cultură organizaţională” ar putea crea o impresie deformată. în paralel cu diversitatea culturală de la nivelul comunităţii locale. rasială. • stimulare. Definiţiile de mai jos v-ar putea fi destul de utile pentru a înţelege mai bine acest termen: • cultura organizaţională este “personalitatea” organizaţiei. concepţii şi atitudini care creează contextul a tot ceea ce facem şi gândim în cadrul organizaţiei. Cele patru tipuri de cultură organizaţională sunt: • cultura “macho” a tipului dur. Toate acestea formează un stil care defineşte într-o manieră aparte fiecare organizaţie. conceput de Deal şi Kennedy. • cultura “muncă şi certitudine”. ne ajută să determinăm natura culturilor şi subculturilor întâlnite la nivel organizaţional. cultura reprezintă ansamblul de definiţii pe care oamenii le deţin la un anumit moment despre tot ceea ce există şi se petrece în jurul lor – reprezentarea acestora despre lume. atragerea unor persoane cu anumite calităţi şi aptitudini. ritualuri. la nivel de organizaţie. • cultura organizaţională este un ansamblu de tradiţii. la rândul ei. d) Cultura organizaţională La modul general. etc. p. În sfera culturii se găsesc simboluri. • cultura “pariază pe companie”. aceasta este angrenată. .158-159. Pentru a putea acţiona adecvat şi pentru a elabora decizii corecte. norme. • cultura procedurilor. despre cultură corespund cu ale celorlalţi.

În ţările cu o distanţă mică faţă de putere. Pentru a evita discriminările în cadrul grupurilor minoritare se impune asigurarea egalităţii şanselor la locul de muncă. Organizaţiile sunt destul de descentralizate cu număr scăzut de nivele ierarhice şi număr limitat de personal de supraveghere. • principiul flexibilității. sistemul ierarhic are doar un rol de inegalitate a rolurilor stabilit convenţional şi cum rolurile se pot schimba. În ţările cu distanţă faţă de putere mare chiar dacă elevii ating un nivel educaţional înalt ei vor deveni dependenţi de profesori. reacţionează indivizii în raporturile cu sistemul. p. Aici privilegiile şi simbolurile de statut nu sunt bine venite. e) Management instituțional administrativ Principiile generale ale managementului instituțional și administrative cristalizate ca urmare a experienței și cunoștințelor accumulate în domeniu sunt: • principiul legalității. Sursele unor programe mentale individuale provin din mediile sociale în care cineva a crescut şi a câştigat experienţa. Fiecare individ este purtătorul unor modele de gândire‚ simţire şi manifestări potenţiale dobândite de-a lungul vieţii sale. 58. iar şeful ideal este un autocrat binevoitor.umane utilizate. Organizaţia centralizează puterea în cât mai puţine mâini.4 4 . la locul de muncă şi în comunitatea de viaţă. cineva care astăzi îmi este subordonat mâine îmi poate fi şef. Subordonaţilor în general este de aşteptat ca să li se spună ce să facă. Distanţa impusă de putere este măsura în care salariaţii cu putere mai mică din instituţiile şi organizaţiile dintr-o ţară aşteaptă şi acceptă ca puterea să fie inegal distribuită. În ţările în care se obţine un punctaj relativ mic al distanţei faţă de putere şi datorita nivelului educaţiei mai înalt. Muncitorii au un nivel înalt de calificare şi activităţile lor sunt mult mai preţuite decât cele de birou. Sistemul ierarhic într-o astfel de situaţie se pare că se bazează pe această inegalitate existenţială. Există diferenţe mici de salariu. o organizaţie trebuie să aibă reguli şi proceduri clare. managerii şi subordonaţii se consideră inegali. Managerilor li se acordă privilegii. O analiză a realităţii româneşti ar sugera concluzii interesante legate de modul în care se poziţionează. Hofstede va numi aceste moduri de gândire simţire sau acţiune drept “programe mental” (un termen obişnuit pentru un asemenea program mental este cultură). Pentru a funcţiona cu eficacitate şi pentru a-i trata pe angajaţi cu corectitudine. la scoală. care trebuie comunicate tuturor. elevii vor deveni mai independenţi faţă de profesori pe măsură ce avansează în studii. subordonaţii şi managerii se consideră unii pe alţii ca egali existenţiali. în grupurile de tineri. Programarea începe în sânul familiei. Managerii trebuie să fie accesibili subordonaţilor şi un sef ideal este un democrat plin de resurse. continua în anturaj. • principiul restructurării. Popescu Leonica. În ţările cu distanţă mare faţă de putere. • principiul conducerii autonome. În aceste ţări muncitorii au un nivel redus de educaţie şi relaţiile lor cu managerii sunt frecvent încărcate emoţional. De asemenea există un grup de persoane ce supraveghează şi raportează conducerii despre activitatea subordonaţilor. . • principiul conducerii unitare. „Management instituțional și administrativ”. • principiul perfecționării continue.

Deoarece postul reprezintă „celula” de bază a structurii unei instituţii şi/sau autorităţi publice. Doar procedura legală este cea prin care pot fi aduse modificări structurilor organizatorice din instituţiile şi autorităţile publice integrate în sistemul administrativ din ţara noastră. sarcinile. „Noutăţi în managementul public”. acela al autonomiei. • relaţiile organizatorice. „Management”. p. putând fi adaptate în funcţie de intensitatea şi amploarea cererilor de diferite servicii ce apar în sistem. 32 . totuşi în practică acest lucru nu este posibil. Deşi aceste structuri ar trebui să servească drept cadru de desfăşurare a activităţilor prin care se realizează şi furnizează serviciile publice. respectiv: obiectivele postului. competenţele şi responsabilităţile ce revin fiecărui post. Idem 5. • nivelul ierarhic. • relaţiile administrative. 34 6 7 . sarcinilor. Acest mod depăşit de înţelegere a rolului unei structuri organizatorice atrage foarte multe disfuncţionalităţi cu consecinţe directe asupra proceselor de management şi de execuţie din instituţiile şi autorităţile publice limitând semnificativ capacitatea administrativă a acestora de a-şi realiza misiunea socială pentru care au fost constituite. Popescu Ianuarie Doru. 5 . • funcţia politică. competenţelor şi responsabilităţilor7 desemnate pe anumite perioade fiecărui funcţionar public.CAPITOLUL II: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Structura organizatorică se definește ca ansamblul persoanelor. sunt prezentate toate elementele componente ale acestuia. • compartimentul. 51 . Acesta este unul din multele exemple de încălcare a unui principiu fundamental declarat în lege. • ponderea ierarhică. Apare astfel un paradox care explică multe din blocajele sistemului administrativ şi care este o consecinţă a gradului ridicat de centralizare a sistemului administrativ din România. ea nu poate fi adaptată sau modificată prin altă procedură decât cea prin care a fost stabilită iniţial. care devine astfel obligatorie. p. p. Androniceanu Armenia. Postul Postul este componenta structurală de bază alcătuită din ansamblul obiectivelor. al subdiviziunilor organizatorice și al relațiilor dintre acestea astfel constituite și reglementate încât să asigure premisele organizatorice necesare obținerii performanțelor dorite. • funcţia publică. În cele două componente ale structurii organizatorice există următoarele componente primare: • postul.6 1.5 În instituţiile şi autorităţile publice din sistemul administrativ din ţara noastră prin cadrul legislativ de la nivel central se stabileşte structura organizatorică.

Aceste obiective se regăsesc în sistemul piramidal de obiective al instituţiei/autorităţii ca obiective ale funcţionarilor publici şi titularilor de funcţii publice de conducere şi de execuţie. responsabilităţi. atunci se poate uşor deduce cât de greşită este concepţia managerială în cele mai multe instituţii/autorităţi publice din ţara noastră. în relaţie directă de conţinut cu celelalte elemente ale postului dar. fie reprezentanţi ai politicului. în primul rând. limitează semnificativ. Deoarece obiectivele postului arată practic rolul titularului de post în realizarea obiectivelor de ansamblu ale instituţiei/autorităţii publice. Sarcinile trebuie să fie clar formulate şi delimitate. ca şi componente prin care fiecare instituţie în parte trebuie să-şi exercite propriul rol în sistemul din care face parte şi pe o piaţă distinctă a serviciilor. ci doar clare delimitări şi o compatibilitate corespunzătoare de conţinut. cu obiectivele acestuia. Obiectivele postului care devin obiective individuale ale titularului de post pot fi realizate de acesta prin intermediul celorlalte componente ale structurii postului. dar şi de reprezentanţii politici. dar şi unor titulari de funcţii publice şi politice de conducere direct prin intermediul cadrului legislativ din ţara noastră. dacă nu sunt determinate obiective clare. care sunt fie funcţionari publici. gradul de flexibilitate al unor astfel de structuri. Nu trebuie să existe suprapuneri.Obiectivele postului reprezintă scopurile determinate în timp şi chiar cuantificate pe care le are de realizat titularul postului. Obiectivele posturilor asigură prin realizarea şi agregarea lor succesivă şi ascendentă realizarea obiectivului fundamental al managementului public. atunci când determină configuraţia structurii organizatorice într-o instituţie/autoritate publică. concise. Competenţa organizaţională reprezintă dreptul pe care îl au titularii de posturi să acţioneze în vederea realizării sarcinilor şi evident a obiectivelor postului pe care îl ocupă. Un act normativ. titularului de post îi sunt conferite atribuţii. oricât de bine fundamentat ar fi el rămâne la un grad destul de ridicat de generalitate. respectiv: sarcini. . Conţinutul sarcinilor derivă în mod obligatoriu din conţinutul obiectivelor postului şi. ele justifică existenţa. practic nu se justifică existenţa în structura organizatorică a respectivelor poziţii. Acesta ar trebui să reprezinte doar baza de raportare a managerilor publici. dar şi specifice. îngreunând exercitarea controlului asupra gradului de realizare a obiectivelor managementului public. Un mod general de formulare a conţinutului unor sarcini şi atribuţii pentru titularii de funcţii publice de conducere şi de execuţie. Competenţa organizaţională sau autoritatea formală se acordă unor instituţii şi/sau autorităţi publice. cuantificabile şi determinate în timp pentru fiecare dintre posturile din structura organizatorică. Tot prin intermediul postului. există sarcini distincte în structura fiecărui post. respectiv un ansamblu de sarcini desfăşurate de funcţionari publici de carieră specializaţi într-un domeniu prin care se realizează obiectivele postului. formalizând excesiv structura. dar dacă abordăm subiectul dintr-o perspectivă practică. Sarcinile. competenţe. Competenţa organizaţională sau autoritatea formală reprezintă o altă componentă a postului care precizează limitele în cadrul cărora titularii de posturi au dreptul de a acţiona în vederea realizării obiectivelor individuale şi respectiv a sarcinilor şi atribuţiilor determinate. Deci . menţinerea sau eliminarea postului din structura organizatorică a instituţiei publice. Din punct de vedere teoretic s-ar putea deduce că un astfel de mod de determinare a unor componente ale structurii organizatorice pare un aspect pozitiv. sunt componente ale proceselor de muncă desfăşurate în instituţia publică. cu nevoi sociale generale. De regulă. asigurându-se astfel o particularizare a acestui cadru la situaţii şi contexte specifice identificate în aceleaşi domenii sau în unităţi administrativ-teritoriale distincte. cu scopul de a realiza un obiectiv individual. precizează practic ce trebuie să facă funcţionarul public sau reprezentantul politic pentru a putea realiza obiectivele postului pe care îl ocupă.

aceasta se numeşte autoritate formală conferită de structura postului. decizii politice. cunoştinţele. autorităţile care reprezintă guvernul în unitatea administrativ teritorială. Responsabilitatea este obligaţia titularului de post de a îndeplini sarcinile din postul pe care îl ocupă şi de a realiza obiectivele acestuia. până la ce nivel are dreptul să acţioneze titularul postului pentru a realiza obiectivele postului.Competenţa organizaţională conferă titularului de post un anumit grad de autoritate formală. Aceasta poate fi numită autoritate formală de sistem. ca urmare a exercitării competenţei profesionale de către titularul de post. Ultimul. dar nu cel mai puţin important element al structurii postului este responsabilitatea. aptitudinile şi deprinderile acestuia care îl susţin în procesul de realizare a obiectivelor postului. Autoritatea funcţională se materializează în proceduri. proiecte de acte normative care exprimă cum trebuie executate diferite activităţi sau implementate anumite decizii administrative. talentul. Prin urmare. de modificările în componentele unităţilor administrativ-teritoriale. abilităţile titularului de post. flexibilă. acesta trebuie adaptat în funcţie de schimbările care intervin în sistemul de nevoi sociale generale şi specifice. Alături de autoritatea formală. Autoritatea funcţională a postului arată practic cum trebuie executate sarcinile. Între cele două laturi ale competenţei este necesar să existe o strânsă concordanţă. Există însă şi o a doua formă de autoritate formală care se manifestă la nivelul componentei structurale post. fiecare titular de post din structura organizatorică a instituţiei şi/sau autorităţii publice răspunde de gradul de realizare a obiectivelor postului pe care îl ocupă. de schimbările în contextul intern şi internaţional. Conţinutul postului trebuie abordat într-o perspectivă dinamică. 59 . • competenţa managerială pentru posturile integrate în structura de conducere a instituţiei/sau autorităţii publice. titularii de posturi trebuie să aibă un grad corespunzător de competenţă pentru a realiza obiectivele postului. şi funcţionari publici situaţi pe niveluri ierarhice superioare în structura sistemului administrativ. Există două forme de competenţă: • competenţa profesională exprimată de nivelul de pregătire. programe de acţiuni iniţiate de reprezentanţii formaţiunilor politice. de regulă exercitată de către instituţii/autorităţi publice.8 8 . experienţa. de regulă exercitată asupra unor funcţionari publici din compartimente funcţionale implicaţi în diferite activităţi. metodologii. contribuind astfel la realizarea obiectivului fundamental al managementului public. calităţile. Idem 6. Şi această formă de autoritate se exprimă la nivelul postului. Astfel. p. • funcţională. decizii administrative etc. Autoritatea formală ierarhică se concretizează în acte normative. În instituţiile şi autorităţile publice se disting două forme ale autorităţii formale: • ierarhică. autoritatea formală atribuită trebuie însoţită de prestigiul profesional dobândit. Între toate elementele postului trebuie să existe un echilibru permanent. Autoritate formală pot avea guvernul.

• selectarea sau promovarea unui examen organizat pentru ocuparea postului sau funcţiei publice vacante. În accepţiunea juriştilor. • cunoaşterea limbii române. • starea de sănătate corespunzătoare funcţiei publice. 9 9. p. Principiile care stau la baza exercitării funcţiilor publice sunt: • asigurarea tuturor activităţilor efectuate de funcţionarii publici să fie promptă. aşa cum sunt poliţiştii. 44 10 . Legea privind statutul funcţionarului public. funcția constituie factorul de generalizare al unor posturi asemănătoare din punct de vedere al ariei de cuprindere a autorității și responsabilității. • absenţa condamnărilor penale. fiecare categorie se structurează în: funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie. liberă de prejudecăţi. • stabilitatea funcţionarilor publici. • egalitatea şanselor la intrarea şi la promovarea în corpul funcţionarilor publici. scris şi vorbit.2. dacă nu este menţionată expres în lege. • condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică respectivă. • selectarea funcţionarilor publici exclusiv după criteriul competenţei. Acestea sunt: • cetăţenia română şi domiciliul stabil în România. lucrătorii vamali etc. în sistemul administrativ din România există patru mari categorii de funcţii publice. Potrivit legii statutului funcţionarilor publici. inclusiv celor care au statute proprii aprobate prin legi speciale.”9 Funcția este constituită din totalitatea posturilor care prezintă aceleași caracteristici principale. Funcția publică „Funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite de autoritatea sau instituția publică în temeiul legii. în funcţie de nivelul ierarhic din structura sistemului pe care acestea se situează.10 A doua componentă importantă a structurii organizatorice este funcţia publică. • vârsta minimă 18 ani. eficientă. Important de semnalat este faptul că dispoziţiile Legii statutului funcţionarilor publici se aplică tuturor funcţionarilor publici. există o serie de diferenţe în perceperea conceptului de către jurişti şi de către specialiştii în domeniul managementului public. Deşi cele două nu se elimină. abuz de putere şi presiuni politice. Altfel spus. dimpotrivă sunt ca şi conţinut perfect compatibile. Legea 188/1999. Din punctul de vedere al specialiştilor în drept administrativ. • capacitatea de exerciţiu deplină. Cadrul legislativ integrează în structura sa toate funcţiile publice pe care le pot ocupa funcţionarii publici din autorităţile şi instituţiile publice din ţara noastră. Idem 5. Nici o altă funcţie publică nu este acceptată în sistem. de altfel. în temeiul legii. defineşte funcţionarul public ca „persoana numită într-o funcţie publică” iar totalitatea funcţio-narilor publici din autorităţile şi instituţiile publice constituie corpul funcţionarilor publici. Funcţia publică ca şi concept poate fi abordată din două perspective: cea legislativă şi cea managerială. . în scopul realizării competențelor sale. corupţie. Aceeaşi lege integrează în conţinutul ei condiţiile care trebuie îndeplinite de un individ pentru a ocupa o funcţie publică în autorităţile şi instituţiile publice. în scopul realizării competenţelor sale. funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia publică.

şef sector. • Funcţiile publice de execuţie. o Director. o Secretar general al Camerei Deputaţilor. director adjunct. o Secretarul judeţului. o Consilier. o Secretar general adjunct al Guvernului. • Funcţii publice de execuţie. d) Aparatul de lucru al prefectului şi al autorităţilor administraţiei publice locale • Funcţii publice de conducere. . o Secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor. o Referent. o Inspector. referent de specialitate. o Director general adjunct. director adjunct. inspector de stat şef. o Secretar general adjunct al Senatului. o Şef serviciu. • Funcţii publice de conducere. consultant. • Funcţii publice de conducere. • Funcţii publice de execuţie. cu acordul autorităţilor ierarhic superioare şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. • Funcţii publice de conducere. o Director general. Potrivit anexei la Legea privind statutul funcţionarilor publici funcţiile publice în sistemul administrativ din România sunt următoarele: a) Aparatul Guvernului şi al Parlamentului. o Director adjunct. o Director general. expert. b) Aparatul propriu al ministerelor şi al celorlalte organe centrale. secretarul municipiului Bucureşti. o Inspector. o Director general adjunct. şef birou. o Şef departament. consultant. referent de specialitate. o Director general. o Consultant. inspector şef adjunct. şef birou. o Secretar general. o Consilier. şef sector. o Inspector de specialitate. o Secretar general al Senatului. o Consilier. inspector-şef adjunct. inspector şef.Legea menţionează că există şi o categorie de funcţii publice specifice unor autorităţi sau instituţii publice centrale ori unor instituţii subordonate acestora care se stabilesc de către conducătorii autorităţilor sau instituţiilor respective. inspector şef. secretar general adjunct. secretarul general al prefecturii. c) Servicii descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale. o Director. inspector de stat adjunct. expert. o Inspector de specialitate. o Secretar general al Guvernului. o Expert. o Director. o Şef serviciu.

Dacă am restrânge conţinutul funcţiei publice la scopul prezentat de lege. concis şi riguros determinate derivate din sistemul de nevoi generale şi specifice de interes public sau administrativ. Din perspectiva specialiştilor în domeniul managementului public. Inginer agronom. arhitect-şef adjunct. are un accentuat caracter limitativ. îngrădind semnificativ flexibilitatea unei structuri şi gradul de autonomie al acesteia. Funcţia publică reprezintă.Secretarul municipiului. în funcţie de dimensiunile şi caracteristicile activităţii. funcţia publică aşa cum aceasta este prezentată de jurişti. expert. gradul II şi III. oraşului. Inspector de specialitate. Medic veterinar. Câteva argumente pot fi formulate în acest sens: • funcţia publică nu poate să reprezinte doar un ansamblu de atribuţii şi responsabilităţi stabilite de autoritatea sau instituţia publică în temeiul legii. 4-6 sau chiar mai mult. Agent agricol. Director general. şef birou. atribuţii. sarcini. Prin urmare. Autoritatea formală corespunzătoare funcţiei publice îi conferă titularului acesteia dreptul de a lua anumite decizii administrative şi de management sau de a acţiona în calitatea sa de funcţionar public de execuţie. Specialiştii în domeniul managementului public consideră că într-o instituţie publică sau autoritate trebuie să existe atâtea funcţii publice câte sunt necesare pentru a servi o o o o o o • o o o o o o o 11 . Consilier. atunci am deduce că titularul funcţiei publice are drept scop exercitarea puterii şi nu preocuparea pentru satisfacerea intereselor publice generale şi specifice aferente funcţiei publice de conducere sau de execuţie pe care o ocupă. Şef serviciu. ci în cel mai bun caz realizarea unor obiective clar. Conţinutul funcţiei publice este unul mult mai complet şi mai clar. Funcţia publică fiind un element de generalizare a posturilor asemănătoare din punctul de vedere al ariei de cuprindere a autorităţii şi responsabilităţii. întinderea autorităţii şi responsabilităţii unui director în general. funcţiei publice de director îi corespunde în cadrul instituţiei sau autorităţii publice un număr variabil de posturi. Inspector. Statutul funcţionarului public . director general adjunct. posturile se individualizează la nivelul fiecărui loc de muncă prin intermediul elementelor specifice prezentate deja: obiective. Arhitect-şef. ceea ce contravine principiilor fundamentale ale managementului public. comunei. local şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. De exemplu. consultant. referent de specialitate. Perceptor. factorul de generalizare al unor posturi asemănătoare din punctul de vedere al ariei de cuprindere a autorităţii şi responsabilităţii. 11 Funcţiile specifice din aparatul de lucru al autorităţilor administraţiei publice locale se stabilesc. • scopul funcţiei publice nu poate să fie realizarea competenţelor acesteia. funcţia publică reprezintă factorul de generalizare a posturilor din instituţia sau autoritatea publică. Dacă funcţia publică exprimă. în acest caz. respectiv realizarea competenţelor. Şef departament. Director. la propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau după caz a primarului. referent. şef sector. Funcţii publice de execuţie. prin hotărâre a consiliului judeţean sau după caz. director adjunct.

juriştii consideră că funcţiile publice se clasifică după două criterii: • natura competenţelor. • cerinţele privind nivelul studiilor absolvite. practic să stabilească o configuraţie internă de care sunt răspunzători. criteriul după care se delimitează cele două categorii de funcţii publice. funcţii publice de conducere. sarcini şi responsabilităţi a căror desfăşurare implică transpunerea în viaţă a deciziilor emise de titularii posturilor. dar şi calitativ. în ceea ce priveşte structurarea funcţiilor publice şi a posturilor în două categorii: • posturi. Mai mult decât atât. • funcţii publice. Idem 6. concise şi necontradictorii. respectiv posturi. Astfel. este natura competenţelor. în sensul integrării sau eliminării lor din structură. ca număr de posturi şi funcţii publice. • posturi. dar şi a unui tip de post sau funcţie publică face ca instituţiile şi autorităţile publice să se transforme în instituţii şi autorităţi comandate. criteriu după care se disting două categorii de funcţii publice: de conducere şi de execuţie. cărora niciodată atâta vreme cât li se limitează autonomia managerială în conceperea structurii. care au competenţa profesională şi managerială ca. Funcţiile publice nu trebuie să existe în structură dacă nu există nevoi identificate şi obiective determinate.satisfacerii interesului public. funcţii publice de categoria B şi funcţii publice de categoria C. Aceasta poate în cel mai bun caz doar să avizeze acest număr după o analiză managerială complexă. În accepţiunea specialiştilor în domeniul managementului public.12 3. Funcția politică 12 . Dincolo de terminologia folosită. numărul maxim de posturi aferente funcţiilor publice. însă. funcţii publice de execuţie. să determine elementele organizării procesuale şi structurale şi. un punct de vedere comun între jurişti şi specialiştii în domeniul managementului public. de competenţă managerială şi de funcţionari publici corespunzători din punct de vedere cantitativ. ci raţionamentul logic este următorul: o funcţie publică se constituie. există: • funcţii publice de conducere. respectiv posturi de execuţie în a căror competenţă se regăsesc competenţe. În accepţiunea specialiştilor în domeniul managementului public. se menţine sau se desfiinţează doar dacă situaţiile concrete specifice determină astfel de modificări. nu li se poate invoca lipsa de capacitate administrativă. numărul de funcţii publice şi de posturi în structura organizatorică a autorităţii şi instituţiei publice sunt şi ele determinate de nevoi obiective şi nu poate fi stabilit de o autoritate sau instituţie publică situată pe un nivel ierarhic superior. Practic nu legea trebuie să precizeze care sunt funcţiile publice ce se pot constitui într-o instituţie sau autoritate. sarcinilor şi responsabilităţilor ce implică exercitarea atribuţiilor conducerii. ca pregătire. în condiţiile cadrului legislativ existent. funcţiile publice trebuie să fie determinate de nevoi interne şi externe sesizate de managerii publici. respectând principiile fundamentale ale managementului public. 63 . p. există deosebiri importante de conţinut în accepţiunea celor două categorii de specialişti. respectiv posturi de conducere caracterizate printr-o pondere ridicată a competenţelor. Există. Impunerea unui număr de posturi şi funcţii publice. pe o perioadă determinată pe care au fost stabilite obiective manageriale clare. Prin actul de înfiinţare al unei autorităţi sau instituţii publice se stabileşte. consideră juriştii. responsabilităţilor şi sarcinilor. funcţiilor publice de conducere. potrivit căruia există următoarele categorii de funcţii publice: funcţii publice de categoria A. Potrivit acestui criteriu.

neexistând altă bază de raportare pentru evaluare decât promisiunile sau angajamentele scrise lansate de fiecare în campaniile electorale. De menţionat că această categorie de funcţii reuneşte: secretari de stat. Exemple de astfel de funcţii publice de conducere ocupate de reprezentanţi ai politicului: preşedintele României. Pentru această categorie de funcţii de demnitate publică nu se determină în mod clar competenţele. O altă categorie distinctă de funcţie publică este cea ocupată de reprezentanţii politici. prin care ei urmăresc punerea în aplicare a programului politic al partidului agreat înainte de lansarea în cursa electorală. deoarece în sistemul administrativ din ţara noastră. ele rămân la latitudinea fiecăruia. cele care au un grad mai redus de competenţe manageriale. responsabilităţile şi sarcinile titularilor. consilierul local. miniştri. preşedintele consiliului judeţean. Există doar o categorie de funcţii publice ocupate de reprezentanţi politici. Funcţia publică ocupată de reprezentanţii politici este acea funcţie ce revine în mod direct politicienilor care au candidat în procesul electoral la ocuparea unor astfel de funcţii. însă în ceea ce priveşte sarcinile. a cărui doctrină o agreează. preşedinţi de agenţii. astfel încât funcţionalitatea mecanismelor manageriale necesare realizării misiunii . primarul. structurile organizatorice ale instituţiilor şi autorităţilor publice de la nivel central şi chiar local pot fi dotate cu un număr determinat de reprezentanţii politici de astfel de funcţii de demnitate publică. fie direct. subsecretari de stat.O categorie aparte de funcţii publice identificate în sistemul administrativ o reprezintă funcţiile de demnitate publică. competenţele şi responsabilităţile aferente. Baza de raportare a acestora o reprezintă cadrul legislativ general şi specific elaborat şi publicat special pentru instituţia sau autoritatea pentru care a fost înfiinţată funcţia de demnitate publică respectivă. dominând conţinutul funcţiilor publice ocupate de funcţionarii de carieră. toate categoriile de funcţii prezentate sunt funcţii publice a căror existenţă în structura organizatorică este finanţată din bugetele publice. dar şi o delimitare clară a rolului şi limitelor de penetrare a fiecărei categorii în sistem. care cel mai adesea se află sub incidenţă politică. fie pe listele unui partid politic. a căror autonomie managerială şi responsabilitate sunt serios afectate. responsabilităţile şi sarcinile titularilor. Prin urmare. fie pentru a susţine punerea în aplicare a programelor politice ale partidelor care obţin majoritatea în alegeri şi formează împreună cu unele partide minoritare echipa de guvernare pe o perioadă determinată. preşedinţi ai autorităţilor judecătoreşti etc. Acestea sunt constituite pe nivelurile superioare ale structurilor sistemului administrativ şi sunt ocupate prin numire de către reprezentanţi ai politicului. cunoscute sub numele de funcţii politice. Nici pentru această categorie de funcţii publice nu sunt definite clar competenţele. ultimele două categorii îşi alocă o serie de competenţe manageriale sporite. Aşa cum se poate constata. ci şi persoanelor agreate în mediul politic fie pentru performanţele profesionale deosebite obţinute în cariera proprie. miniştri adjuncţi. dar sunt accesibile nu numai politicienilor. respectiv funcţii de conducere. Din păcate. Titularii acestor funcţii politice răspund în primul rând în faţa liderilor politici şi a organismelor colective ale partidelor politice pe care le reprezintă şi nu faţă de obiectivul fundamental al managementului public. În toate statele democratice există o separaţie clară a acestor categorii de funcţii publice. acestea din urmă nu sunt limitate ca număr de cadrul legislativ. ele rămân la latitudinea reprezentanţilor politicului. Politicienilor câştigători în alegeri li se conferă astfel de funcţii publice. acestea sunt determinate doar pentru câteva. Spre deosebire de celelalte categorii de funcţii publice. Aceste funcţii de demnitate publică nu pot fi ocupate de funcţionari publici de carieră.

devin absolut necesare corecţii importante în ceea ce priveşte aria de cuprindere a autorităţii şi responsabilităţii de către funcţiile de demnitate publică şi de către cele ocupate de reprezentanţii politici. pe măsură ce se coboară la baza piramidei organizaţionale. care au o pregătire specială în domeniul tehnic. Compartimentele Compartimentele sunt componente rezultate din agregarea unor posturi şi funcţii publice cu conţinut similar şi/sau complementar.sociale a instituţiilor şi autorităţilor publice să nu fie afectate. Idem 6. administrativ etc. agenţiilor. • compartimente funcţionale. iar sistemul să-şi păstreze integritatea şi gradul de flexibilizare a structurii absolut necesare. servicii. în general. În contextul actual. Ele predomină pe nivelurile superioare ale structurilor organizatorice din instituţiile şi autorităţile publice. desfăşoară activitatea în acelaşi spaţiu şi sunt subordonate nemijlocit unui titular de funcţie publică de conducere. p.13 4. în cadrul cărora se determină obiective. există chiar o specializare a fiecărei categorii. se fundamentează analize. administraţiilor prezidenţiale etc. Ca în orice organizaţie. parlamentului. care sunt implicate direct în procesul de realizare şi furnizare de servicii publice.. economic. se acordă asistenţă de specialitate funcţionarilor publici din compartimentele operaţionale. departamente. direcţii. ceea ce în practică alimentează un dezechilibru între cel care fundamentează şi ia decizia administrativă – compartimentul funcţional şi cel care execută conţinutul deciziei 13 . Nu trebuie uitat că sistemul administrativ dintr-o ţară reprezintă coloana vertebrală a acestuia. pentru a se constitui astfel de componente structurale trebuie să existe înainte de toate obiective specifice definite şi celelalte condiţii respectate. Compartimentul într-o instituţie sau autoritate publică reuneşte un grup de funcţionari publici sau de angajaţi cu contract de muncă implicaţi în desfăşurarea unor activităţi relativ omogene. se iau decizii. şi în instituţiile şi autorităţile publice există compartimente care. altfel există deja pericolul evident al politizării şi destabilizării unui sistem tocmai datorită deficienţelor majore existente în modul de concepere şi funcţionare a structurilor organizatorice din instituţiile şi autorităţile publice din ţara noastră. iar modul de constituire şi funcţionare a fiecărei componente organizatorice. şi. Numărul acestora se combină cu cel al compartimentelor operaţionale. corespunzător profilului instituţiei sau autorităţii publice. Această primă categorie de compartimente există în toate instituţiile şi autorităţile publice. 68 . În sistemele administrative centralizate se observă o delimitare clară între cele două categorii de compartimente. sănătăţii. direcţiilor generale. după numărul persoanelor care desfăşoară activitate în cadrul lor şi după amploarea atribuţiilor determinate pot fi numite: birouri. influenţează decisiv starea de sănătate a sistemului în ansamblul lui şi a sectorului public. Indiferent de titulatura lor. numărul lor scade. care utilizează metode şi proceduri adecvate pentru realizarea unor obiective. Compartimentele funcţionale predomină în structurile organizatorice ale ministerelor. Există însă o pondere ridicată a compartimentelor funcţionale în interiorul structurii unui sistem administrativ. După modul în care diversele compartimente contribuie la realizarea interesului public general se identifică două categorii de compartimente: • compartimente operaţionale. social. însă au o pondere mai mare pe nivelurile inferioare ale structurii unui sistem administrativ pe măsură ce se coboară la baza piramidei organizaţionale.

relaţiile organizatorice se pot divide în funcţie de conţinutul lor în patru categorii: a) Relaţii de autoritate sunt legăturile instituite prin intermediul unor reglementări oficiale. Relaţiile organizatorice asigură legătura între toate componentele structurii organizatorice prezentate. Relații Organizatorice Relaţiile organizatorice reprezintă legăturile care se stabilesc prin reglementări oficiale între componentele structurii organizatorice din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice. Este necesară determinarea numărului optim de compartimente funcţionale şi operaţionale pentru a se menţine un grad acceptabil de birocratizare a structurii şi implicit a serviciilor publice oferite de autorităţi şi instituţii publice. p. Aceste relaţii apar şi între titularii de posturi. respectiv funcţiilor publice de execuţie. acte normative sau regulamente interne obligatorii. Astfel de relaţii apar ca urmare a dezvoltării în comun a unor lucrări sau servicii publice complexe. reflectând complexitatea raporturilor ce se stabilesc între componentele primare şi cele agregate ale structurii. Relații administrative 14 . situaţie deosebit de delicată care contribuie la întărirea caracterului birocratic al activităţii desfăşurate în compartimentele funcţionale. c) Relaţiile de control se stabilesc şi se dezvoltă între compartimente specializate în efectuarea controlului şi celelalte compartimente din cadrul autorităţii sau instituţiei publice. funcţie şi cele agregate. • Relaţii de stat major. astfel ca să existe un grad ridicat de funcţionalitate şi o orientare a conţinutului activităţii desfăşurate în cadrul lor către ceea ce piaţa serviciilor şi ceilalţi stakeholderi ai instituţiei şi autorităţii publice aşteaptă. În cadrul acestei categorii de relaţii există trei tipuri de relaţii: • relaţii ierarhice.administrative – compartimentul funcţional. care apar atunci când se deleagă sarcini. care exprimă raporturile stabilite între titularii de posturi şi funcţii publice de conducere şi cei ai posturilor.14 5. În accepţiunea specialiştilor în domeniul managementului public respectarea principiilor fundamentale ale managementului public necesită o riguroasă determinare a numărului şi structurii compartimentelor operaţionale şi funcţionale. către colective special constituite în instituţia publică pentru a participa la elaborarea sau implementarea unor proiecte importante de interes public. respectiv funcţionari publici din compartimente diferite sau din acelaşi compartiment. autoritatea şi responsabilitatea aferentă de către titulari de funcţii publice de conducere de nivel superior. se stabilesc legături între componentele primare: post. Prin urmare. 71 15 . Idem 6. 68-69 . funcţii publice de conducere şi funcţionarii cu funcţii publice de execuţie subordonaţi direct unor manageri publici. în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice. Astfel. p. Există un grad destul de ridicat de diferenţiere a relaţiilor organizatorice. care se stabilesc în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. compartimente. Idem 6.15 6. b) Relaţiile de cooperare se stabilesc între posturile situate pe acelaşi nivel ierarhic dar în compartimente diferite. d) Relaţii de reprezentare se stabilesc între managerii publici de nivel superior din instituţia sau autoritatea publică şi diverşii stakeholderi ai acestora. • relaţiile funcţionale rezultate din exercitarea autorităţii funcţionale de care dispun anumite compartimente din cadrul instituţiei sau autorităţii publice.

La acestea se adaugă însă legăturile între instituţia publică. pe care le întâlnim şi în alte tipuri de organizaţii din sectorul privat. Existenţa sistemului determină în mod evident şi existenţa relaţiilor. b) După competenţă relaţiile administrative sunt: • relaţiile administrative de autoritate sunt instituite prin legi. relaţiile de autoritate şi de reprezentare. respectiv autoritatea publică cu celelalte componente ale sistemului administrativ. Instituţiile şi autorităţile publice fac parte dintr-un sistem socialadministrativ. dacă legea a prevăzut în mod expres acest tip de relaţie. între administraţiile financiare şi agenţii economici. În acest context se identifică un alt concept şi un alt criteriu de clasificare a relaţiilor în sectorul public: relaţiile administrative. persoanele fizice. între furnizorii de utilităţi publice şi cetăţeni. Prin urmare. fiecare tip de relaţie de autoritate îşi găseşte corespondentul în această categorie a relaţiilor administrative de autoritate. o relaţii administrative funcţionale. hotărâri de guvern. dacă ar fi să considerăm precedenta clasificare. respectiv autorităţile prin care se realizează serviciile descentralizate în unitatea administrativ-teritorială. Exemple de astfel de relaţii administrative externe se stabilesc între primării şi organizaţii neguvernamentale. dar şi între instituţii. În această categorie pot fi integrate. a) După apartenenţă. în managementul public apar o serie de particularităţi şi evident şi alte tipuri de relaţii. respectiv instituţii. o relaţii administrative de stat major. care se stabilesc între instituţii şi autorităţi din administraţia publică aflate pe niveluri ierarhice superioare şi cele de pe nivelurile ierarhice inferioare în faţa cărora acestea din urmă răspund necondiţionat. De exemplu. ordine şi exercitarea lor este obligatorie de către toate instituţiile şi autorităţile publice la care se face referire în cadrul legislativ aferent. Relaţiile administrative sunt legăturile care se stabilesc între toate componentele sistemului socio-administrativ care asigură integritatea şi coeziunea acestuia în procesul de realizare a obiectivului fundamental al managementului public. toate relaţiile organizatorice sunt relaţii interne. • relaţii administrative externe sunt legăturile care se stabilesc între instituţiile şi autorităţile publice componente ale sistemului administrativ şi alţi stakeholderi. între acestea şi Direcţiile de Sănătate Publică. relaţiile administrative pot fi: • relaţii administrative interne. Astfel există: o relaţii administrative ierarhice.În afara acestor tipuri de relaţii organizatorice. Aceste relaţii condiţionează integrarea pe orizontală a proceselor prin care se realizează şi furnizează servicii publice de interes general. Exemple de relaţii administrative interne sunt cele între un minister şi instituţiile. care se stabilesc între componentele interne dintr-o instituţie sau autoritate publică şi între componentele sistemului socioadministrativ din care fac parte acestea. care descriu legăturile dintre instituţii sau autorităţi publice aflate pe aceleaşi niveluri ierarhice în structura sistemului administrativ. respectiv autorităţi reprezentative din administraţia centrală şi instituţii similare din alte state. care constau în legăturile care se stabilesc între instituţii şi autorităţi publice şi terţe persoane fizice sau juridice cu ocazia derulării unor proiecte complexe de interes social. a legăturilor între toate elementele acestuia. Relaţiile administrative de . Alte exemple: Ministerul Muncii şi direcţiile judeţene de specialitate etc. autorităţi reprezentative ale autorităţii executive şi ale autorităţii puterii legislative. Exemplu: între Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate. respectiv. pentru a exista o coeziune şi o coerenţă absolut necesare îndeplinirii misiunii sociale pe care o au majoritatea instituţiilor şi autorităţilor publice.

în timp ajungându-se chiar la identificarea unui prototip de structură cu număr identic de niveluri ierarhice şi configuraţie aproape identică. între instituţiile publice din administraţie şi autorităţi reprezentative la nivel local. Un alt factor care influenţează numărul de niveluri ierarhice este cadrul legislativ. • dificultăţi în implementarea deciziilor de management şi administrative etc. în special. în general. dar şi între acestea şi unitatea contractantă. care pentru multe instituţii şi autorităţi publice precizează chiar configuraţia structurii organizatorice în organigramă. Exemplu: între prefectură şi serviciile publice descentralizate din unitatea administrativ-teritorială. între o echipă de implementare proiecte cu finanţare Phare într-o instituţie publică sau autoritate şi organizaţia furnizoare de consultanţă. la aceeaşi distanţă faţă de managementul de vârf al instituţiei sau autorităţii publice. filtrajelor şi redundanţelor. de obicei.16 7. cât şi la nivel local care sunt specializate în efectuarea controlului asupra modului în care funcţionează instituţiile şi autorităţile publice. dar şi supraîncărcări ale canalelor sistemului informaţional. numărul de niveluri ierarhice în acelaşi tip de instituţie sau autoritate este acelaşi. principalele probleme care apar sunt: • dificultăţi în procesul de comunicare. În instituţiile şi autorităţile publice cu număr mare de niveluri ierarhice pe care le întâlnim în special în administraţia publică centrală din ţara noastră. Astfel sunt numeroase instituţii şi autorităţi administrative în ţara noastră care au structuri similare. În instituţiile şi autorităţile publice din România. Nivelul ierarhic se defineşte ca ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii orizontale. • creşterea duratelor proceselor de fundamentare a deciziilor de management şi a deciziilor administrative. numărul de niveluri ierarhice poate fi influenţat în mod direct de legislaţie. ceea ce determină frecvenţa mare a distorsiunilor. Numărul de niveluri ierarhice este influenţat de dimensiunea instituţiei sau autorităţii publice şi de tipurile de relaţii organizatorice existente între diferite compartimente. Nivelul ierarhic În sistemul administrativ din România există instituţii şi autorităţi atât la nivel naţional. deoarece sistemul se orientează în primul rând după conţinutul cadrului legislativ şi abia în ultimul rând după nevoile interne. • consum mare de timp şi resurse materiale şi financiare. cu un grad corespunzător de autonomie. Aceasta demonstrează gradul redus de înţelegere a rolului structurii organizatorice. organigrama unei instituţii publice sau autorităţi publice devine obligatorie pentru a fi implementată şi respectată. Prin urmare. chiar până la eliminare. asupra gradului în care acestea răspund unor nevoi sociale generale şi specifice. 16 . o relaţiile administrative de control se stabilesc între autorităţi cu competenţe mai ample şi cele cu competenţe mai restrânse. exemplu autorităţi judecătoreşti cu diferite ocazii. p. implicaţiile majore pe care acestea le au asupra funcţionalităţii structurii şi viabilităţii manageriale a instituţiei sau autorităţii publice. Odată publicată în Monitorul Oficial ca parte a unui act normativ. 75 . Idem 6. fapt ce limitează semnificativ.stat major apar. a numărului de niveluri ierarhice. posibilitatea dezvoltării unei structuri organizatorice flexibile. • fluxuri şi circuite informaţionale lungi. respectiv Oficiul pentru Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

18 . 76-77. deoarece acestea facilitează buna comunicare şi integrare a componentelor structurale în sistemul de management al instituţiei sau autorităţii publice. Ponderea ierarhică este componenta structurală care conferă ordine în cadrul structurii organizatorice a instituţiei sau autorităţii publice.Se recomandă structurile organizatorice plate cu număr mic de niveluri ierarhice şi cu dezvoltare corespunzătoare pe orizontală. o supradimensionare a ponderii ierarhice îngreunează semnificativ coordonarea şi controlul activităţilor desfăşurate în instituţiile publice. În instituţiile şi autorităţile publice. . p. ponderea ierarhică creşte pe verticala structurilor organizatorice către nivelurile inferioare. Idem 6.17 8. Astfel. Idem 6.18 17 . Mărimea ponderii ierarhice este influenţată de numărul de niveluri ierarhice cu care se află în raport invers proporţional. în timp ce o subdimensionare determină amplificarea nejustificată a costului structurii organizatorice. Dimensiunea ponderii ierarhice alături de numărul de niveluri ierarhice şi tipul de relaţii organizatorice reprezintă principalii parametri de caracterizare a tipului de structură organizatorică şi a implicaţiilor pe care aceasta le are asupra celorlalte componente ale sistemului de management din instituţiile şi autorităţile publice. Ponderea ierarhică Ponderea ierarhică reprezintă numărul persoanelor conduse nemijlocit de un titular de funcţie publică sau de un reprezentant politic ales într-o funcţie publică. 79. p.

deoarece şi în aceste instituţii există diferenţieri în ceea ce priveşte volumul şi natura atribuţiilor. Totuşi la o analiză atentă se constată că predomină trei tipuri de structuri organizatorice cu ponderi diferite în diferitele domenii ale sectorului public. • şefii compartimentelor exercită toate atribuţiile conducerii şi au în subordine toţi funcţionarii publici de execuţie din structura compartimentelor pe care le conduc. O serie de particularităţi ale acestui tip de structură ierarhic funcţională există în domeniul administraţiei publice din ţara noastră. şi pe domenii. La nivel central mai există şi alte instituţii purtând altă denumire decât ministere. fiind dublu sau chiar multiplu subordonaţi. de asemenea. ordonanţă de guvern. • funcţionarii publici de execuţie primesc ordine atât de la şefii lor ierarhici. clar determinate în configuraţia structurii. oficii naţionale etc. publicate în monitorul oficial şi întrunesc trăsăturile menţionate pentru acest tip de structură. Principalele trăsături ale acestui tip de structură organizatorică sunt: • existenţa unor compartimente operaţionale şi funcţionale distincte. • structura mixtă. La trăsăturile mai sus menţionate se adaugă următoarele aspecte. La nivel central funcţionează ministerele. Structura ierarhic-funcțională Structura ierarhic funcţională constă în organizarea instituţiei sau autorităţii publice pe niveluri ierarhice. ordin al ministrului etc. 1. • număr mare de niveluri ierarhice. • structura teritorială. • funcţionarii publici de execuţie răspund faţă de şeful ierarhic şi faţă de şeful acestuia din urmă. Acestea se diferenţiază doar prin numărul compartimentelor şi prin numărul de funcţionari publici prevăzut de legiuitor. în funcţie de nivelul ocupat în sistemul administrativ. autorităţi naţionale. Cele mai frecvent întâlnite structuri organizatorice în instituţiile şi autorităţile publice din ţara noastră sunt următoarele: • structura ierarhic funcţională. în raport cu rolul instituţiei respective în cadrul sistemului instituţiilor administraţiei de stat. Deşi au competenţă materială generală instituţiile administraţiei publice locale nu sunt competente într-un număr de domenii de activitate asemănătoare. funcţionează instituţiile de specialitate care îşi desfăşoară activitatea numai în domenii distincte. Principial. cât şi de la conducătorii compartimentelor funcţionale.CAPITOLUL III: TIPURI DE STRUCTURI ORGANIZATORICE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE În funcţie de particularităţile pe care le are fiecare domeniu de activitate.. în sectorul public se identifică mai multe tipuri de structuri organizatorice. respectiv agenţii naţionale. în funcţie de tipurile de servicii publice pe care le realizează şi furnizează. care desfăşoară activitatea. Ele se diferenţiază ca titulatură şi mod de reprezentare a structurii. dar frecvent subordonate lor. ale căror structuri de tip ierarhic funcţional sunt. alte organe centrale ale administraţiei de stat care au structuri ierarhic funcţionale orientate după o machetă standard. . principial în toate sferele vieţii sociale. Alături de aceste instituţii. publicată în legislaţie: hotărâre de guvern. În domeniul administraţiei publice au fost create instituţii cu competenţă materială generală.

aceste tipuri de structuri fiind de tip plat. • instituţii cu competenţă teritorială limitată. extinse pe orizontală. funcţionalitatea structurilor organizatorice ale instituţiilor şi autorităţilor cu competenţe materiale generale este puternic afectată şi tinde să aibă un grad ridicat de formalism cu influenţe negative asupra celorlalte componente ale sistemului de management din instituţia publică. Astfel de instituţii sunt prefecturile. Deşi primăriile au un grad acceptabil de autonomie în conceperea structurilor organizatorice. • gradul mare de flexibilitate al acestui tip de structură. dar cu un grad ridicat de formalism şi rigiditate excesivă. Structurile organizatorice aferente unor astfel de instituţii publice sunt în principal elaborate şi avizate de instituţiile şi autorităţile publice în subordinea cărora funcţionează şi orice modificare în configuraţia structurii organizatorice se face doar de către autorităţile ierarhice. reprezentative pentru autoritatea executivă în unitatea administrativ teritorială. agenţii regionale etc. inspectorate. • numărul redus de niveluri ierarhice.Există o serie de astfel de structuri de instituţii publice şi la nivel local. care reprezintă Guvernul în unitatea administrativ-teritorială. Idem 6. care. În sectorul public din ţara noastră se identifică două categorii de instituţii cu două forme ale aceluiaşi tip de structură. Din aceste motive. prefectura ca instituţie are competenţe teritoriale largi. Structura Teritorială Structura teritorială desemnează organizarea instituţiei sau autorităţii publice în raport cu unitatea administrativ-teritorială pe care îşi exercită competenţa. • numărul de compartimente este determinat de nivelul şi de intensitatea nevoilor sociale identificate în unitatea administrativ-teritorială pe care o are în administrare instituţia sau autoritatea publică cu o astfel de structură. dar un grad de autonomie redus în conceperea structurii organizatorice. Structura organizatorică a prefecturii este determinată după un model standard public prin hotărâre de guvern. Principalele trăsături ale structurii teritoriale sunt: • sfera de exercitare a autorităţii de către componentele structurii este determinată de unitatea administrativ teritorială alocată de instituţia sau autoritatea ierarhic funcţională. Acestea se identifică în cadrul unor direcţii. 92 . • ponderea mare a relaţiilor funcţionale între compartimentele structurii. • existenţa în structură a unui număr destul de mare de compartimente operaţionale în care se realizează şi se furnizează servicii publice de interes general şi specific pentru unitatea administrativ-teritorială pe care îşi exercită competenţa respectiva instituţie sau autoritate.19 2. administraţii. Componentele structurii teritoriale într-o primărie trebuie să se schimbe în funcţie de 19 . care ar trebui să respecte toate trăsăturile menţionate pentru acest tip de structură. în ţara noastră sunt primăriile. Acestea au competenţă generală în unitatea administrativ-teritorială judeţ. care dispun de structuri teritoriale. Astfel există: • instituţii cu competenţă teritorială generală. totuşi inerţia sistemului şi profesionalismul limitat al managerilor publici din aceste autorităţi îngreunează şi în multe situaţii limitează flexibilitatea structurii organizatorice. de asemenea. dispun de structuri teritoriale bine determinate în unitatea administrativ teritorială: oraş-municipiu. p. care poate fi adaptată funcţie de nevoile teritoriale identificate şi obiectivele manageriale urmărite. Prin urmare. În această categorie. comună.

93 . Idem 6.21 20 . 94-95 21 . Tipul de structură mixtă este cel mai frecvent întâlnit în instituţiile şi autorităţile publice din statele democratice. De modul în care managerii publici ştiu să combine avantajele fiecărui tip şi să limiteze dezavantajele celuilalt tip se poate ajunge la un nivel corespunzător de performanţă a instituţiei publice.mutaţiile şi priorităţile intervenite în unitatea administrativ-teritorială administrată de primărie şi nu să funcţioneze după un model standard. p. care formalizează excesiv rolul acesteia şi minimizează funcţionalitatea ei. unde elementele structurii ierarhic-funcţionale se combină cu cele ale structurii teritoriale. Structura mixtă Structura mixtă reuneşte caracteristici ale primelor două tipuri de structuri pe care le integrează în mecanismul intern de organizare al instituţiei sau autorităţii. de aceea. De altfel. structurile mixte sunt considerate ca generatoarele unui optim în funcţionalitatea unei structuri organizatorice dintr-o instituţie publică. se impune a se generaliza şi în instituţiile şi autorităţile publice din ţara noastră. Acest tip de structură se identifică în fiecare domeniu de activitate din sectorul public. p. prin avantajele pe care le presupune un astfel de mod de organizare.20 3. Idem 6.

cuprinde elementele componente ale structurii distribuite pe nivele şi linii ierarhice existente. tipuri de structuri. mărimea profitulului. compartimentelor şi relaţiilor organizatorice dintre acestea. Organizarea structurală constă în gruparea funcţiunilor.CAPITOLUL IV: ORGANIGRAMA Desfăşurarea activităţii unei unităţi economice sub multiplele ei aspecte (tehnice. Importanţa deosebită a organizării în desfăşurarea activităţilor din unităţile economice a generat. condiţiilor de vânzare a produselor şi implicit volumul cheltuielilor. Structura organizatorică asigură osatura sistemului managerial. de fapt. economice. întrucât este o componentă de bază a sistemului de management.) care. Organigrama este reprezentarea vizuala a structurii organizatorice. financiare şi informaţionale încorporate. Importanţa structurii organizatorice rezidă în condiţionarea obţinerii unei profitabilităţi ridicate în firme. configuraţia şi funcţionalitatea sistemului informaţional şi decizional. Birouri. acţiunilor. coincide cu exercitarea funcţiunilor sale.toate acestea determinând modul de folosire a resurselor. care are rolul de a asigura desfăşurarea în condiţii normale a activităţilor specifice funcţiunilor acesteia şi ale funcţiilor managementului. elemente componente ale unei structuri organizatorice etc. sociale etc. presupune conceperea şi realizarea unei structuri organizaţionale care să favorizeze atingerea obiectivelor pe care şi le-a fixat şi. posturilor de conducere. gama metodelor şi tehnicilor de management utilizate. Este vorba de constituirea unor elemente structurale ale unităţii economice cu character de execuţie (de producţie şi de servire) şi funcţionale care să contribuie. în vederea asigurării unor condiţii cât mai bune pentru îndeplinirea obiectivelor unităţii economice. păreri diverse în legătură cu conceptul de organizare structurală. atribuţiilor şi sarcinilor în funcţie de anumite criterii şi repartizarea acestora în subdiviziuni organizatorice. Departamente. cât şi în activitatea de cercetare şi proiectare a acesteia. distribuite pe niveluri ierarhice.) definite cu această ocazie. Rezultatul organizării structurale îl reprezintă structura organizatorică. Din manifestarea funcţiei de organizare în toată complexitatea activităţilor circumscrise. Ea poate fi apreciată ca un instrument deosebit de important pentru informare şi analiză a organizării conducerii. în scopul realizării lor. Structura unei organizaţii reprezintă formalizarea şi repartizarea misiunilor şi funcţiilor între diferite subansamble (Direcţii. precum şi relaţiile stabilite între subansamblele în cauză.de raţionalitatea sa depinzând într-o proporţie considerabilă conţinutul şi îmbinarea sistemului de obiective. care evidenţiază modul de grupare a organismelor. redate prin semne distincte. a scopurilor urmărite de componenţii săi. Structura organizatorică a firmei este o expresie atât a resurselor umane. la obţinerea producţiei. Structura funcţională poate fi reprezentată grafic prin organigramă. materiale. pe grupuri de persoane. . după caz. servirea acesteia şi la exercitarea funcţiilor managementului.etc.Servicii. implicit. rezultă întregul sistem de organizare al unităţii economice. cât şi a caracteristicilor mediului în care aceasta îsi desfăşoară activităţile. a cărui funcţionalitate o determină în bună măsură. după cum era şi firesc.

Cel de-al doilea aspect evidenţiază dificultăţi sporite pentru nespecialişti în formarea unei viziuni de ansamblu asupra modului de structurare a activităţilor în unitatea economică. Organigramele ordonate rectangular au scara ierarhică pe verticală. acestea pot fi detaliate până la elementele primare ale structurii. În consecinţă se impune o analiză judicioasă a elementelor componente ce urmează a fi cuprinse într-o organigramă de ansamblu astfel încât ea să-şi îndeplinească funcţiile pentru care a fost elaborată. Primul se referă la faptul că o organigramă cu cât este mai completă cu atât va furniza informaţii mai multe despre componentele pe care le reprezintă. Organigramele pot fi grupate astfel: după caracteristici constructive. O astfel de organigramă generală care cuprinde întreaga activitate devine greoaie şi inoperantă pentru cei care nu sunt specialişti în domeniu. Pentru acest motiv se încearcă o simplificare prin eliminarea elementelor de detaliu şi sunt prezentate grafic numai acele elemente structurale care sunt strict necesare. • organigramele pe funcţii în care se precizează funcţiile ocupate de personalul unităţii. • Organigramele de ansamblu reprezintă grafic principalele componente structurate pe niveluri ierarhice şi asigură o viziune general asupra organizării.Prin intermediul organigramei se pot evidenţia erori de subordonare a diferitelor posturi sau compartimente. Pentru instituțiile care au un număr mare de subdiviziuni organizatorice se recomandă alcătuirea unei organigrame cu “axe rabatabile”. asemenea organigrame întocmite la nivelul unităţii economice se specifică numai conducătorul compartimentului şi se precizează numărul subordonaţilor din fiecare . • Organigramele de detaliu reprezintă numai anumite activităţi din organigrama de ansamblu. După sfera de cuprindere a activităţilor. devine mai utilă pentru specialiştiî. indiferent de funcţiunile unităţii la îndeplinirea cărora participă. Se elaborează pe compartimente şi prin asamblarea lor se ajunge la o organigramă generală care cuprinde întreaga activitate. după conţinut. În organigramele pe funcţii se poate indica şi numele conducătorului. după situaţia pe care o reprezintă. În elaborarea organigramelor trebuie avute în vedere două aspect contradictorii. După caracteristicile lor constructive. în acest caz ele poartă denumirea de organigrame nominale. a gradului de încărcare a cadrelor de conducere. În acest caz organigramele şi posturile de conducere aflate la nivelul unităţii sunt distribuite pe niveluri ierarhice în sens descendent iar compartimentele pe axe rabotate. subordonării şi distribuirii activităţilor pe linii ierarhice. se pot face aprecieri asupra respectării unor principii generale de elaborare a structurii. iar posturile şi compartimentele sunt amplasate pe diferite niveluri ierarhice şi poartă denumirea de “rectangular verticală” sau “piramidală”. organigramele pot fi organigrame ordonate rectangular şi organigrame ordonate circular. organigramele pot fi grupate în: generale sau de ansamblu şi de detaliu sau parţiale. Organigramele mai pot fi grupate după conţinutul lor în: • organigrame de structură care definesc poziţia compartimentelor şi posturilor de conducere unele în raport cu altele. după sfera de cuprindere. De regulă. Aceste organigrame sunt cele mai frecvente datorită uşurinţei în construcţie şi expresivităţii lor.

autorităţii şi responsabilităţii postului sau compartimentului. Dacă în organigramă sunt prefigurate toate tipurile de relaţii organizatorice. aceasta devine mai completă dar. iar celelalte tipuri prin linii distincte precizate în legenda amplasată într-o anumită parte a planşei. cele de subordonare funcţională prin linii întrerupte. Aceste dreptunghiuri trebuie să conţină anumite informaţii şi se precizează caracteristicile acestora. organigrama formală nu corespunde întotdeauna exercitării concrete a puterii pe teren. • Posturile şi compartimentele ce alcătuiesc un nivel ierarhic sunt distribuite pe acelaşi nivel indiferent de importanţa lor în realizarea obiectivelor generale ale unităţii economice. iar în cele de detaliu sunt precizate totalitatea acestor relaţii. În organigramele de ansamblu. se redau relaţiile cele mai caracteristice. Pentru a putea îndeplini funcţia de instrument de informare. fiecare având originea într-un post superior iar săgeata într-un post subordonat. .subdiviziune organizatorică. Evident. o organigramă reală fiind uneori necesar de elaborat pentru a inţelege modul de funcţionare a unei administraţii publice. mai greu de urmărit. în acelaşi timp. de analiză şi cercetare. Se recomandă ca relaţiile organizatorice de subordonare ierarhică să fie prezentate prin linii continue. organigrama trebuie să respecte anumite reguli printre care : • compartimentele şi posturile de conducere se reprezintă grafic prin dreptunghiuri a căror mărime şi grosime a liniilor trebuie corelată cu importanţa obiectivelor. Interesul suscitat de organigramă pentru managerii publici se poate explica prin natura funcţională a acesteia (cine ce face? care sunt limitele? care sunt legăturile existente între diferitele subansamble?). • relaţiile organizatorice apar pe suprafaţa organigramei ca o reţea de vectori.prin natura sa “politică” (care este partajul puterii? cine depinde de cine?).

privind constituirea de noi resurse. instituirea de impozite și taxe locale. • face propuneri și fundamentează. 215/2001 și în conformitate cu hotărârile Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea organigramei și numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. soluționând problemele curente ale colectivității locale. • întocmește lucrările de fundamentare a propunerilor pentru bugetul anului următor în etapele prevazute de lege. împreună cu direcțiile de specialitate. precum și taxe speciale. • întocmește proiectul bugetului Consiliului General al Municipiului București și propunerile de rectificare sau modificare a acestuia. constituirea și utilizarea fondurilor publice. Secretarul General al municipiului București. Direcția buget exercită următoarele atribuții specifice: • colaborează cu compartimentele de specialitate organizate la nivelul sectoarelor în legătura cu elaborarea și execuția bugetului local pe ansamblul municipiului București. Primarul General. denumită Primăria Municipiului București care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului General al Municipiului București și dispozițiile Primarului General. pe care îl conduce și controlează. împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o structură funcțională cu activitate permanentă. • fundamentează și face propuneri pentru repartizarea surselor (veniturilor) și cheltuielilor pe bugetele ce compun bugetul local al municipiului București (bugetul CGMB și bugetele sectoarelor). 66(1) din Legea 215/2001. contractarea de împrumuturi.CAPITOLUL V: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 1. în condițiile legii. în colaborare cu compartimentele de specialitate. în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. • întocmește documentațiile pentru deschiderea creditelor bugetare și repartizarea acestora. • participă la elaborarea analizelor privind dezvoltarea resurselor financiare ale municipiului București: face propuneri. Prezentarea instituției a) Baza legală de înfințare și legile pe baza cărora își desfășoară activitatea Primăria Municipiului București este organizată și funcționează potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. în condițiile legii. . • urmărește primirea alocațiilor de la bugetul de stat și de la alte bugete și încasarea veniturilor proprii aprobate pentru bugetul Consiliului General al Municipiului București. conform art. Viceprimarii. b) Profil – obiect de activitate Direcția buget are ca obiect de activitate coordonarea. precum și îndeplinirea. cererile de alocații pentru municipiul București de la bugetul de stat și/sau alte bugete. a activităților de elaborare a bugetului local și asigurarea derulării în bune condiții a execuției bugetare. Primarul General este șeful administrației publice locale a municipiului București și al aparatului propriu de specialitate. a atribuțiilor ce revin organelor de specialitate ale autorităților locale în legătura cu întocmirea și execuția bugetului local.

analizează și face propuneri pentru soluționarea contestațiilor. o transmite mesaje interne prin sistemul computerizat. trimestru. . în legătură cu proiectele bugetelor regiilor subordonate Consiliului General al Municipiului București. Cabinetul Primarului General are ca principale atribuții specifice: o reprezentarea instituției Primarului General în relația cu cetățeanul. Structura organizatorică și relațiile cu alte instituții Structura organizatorică a Primăriei Municipiului București cuprinde următoarele compartimente: • Cabinetul Primarului General este un compartiment funcțional din cadrul structurii organizatorice a Primăriei Municipiului București. o asigurarea colaborării dintre compartimentele PMB. o redactează documente. o organizează întâlnirile. persoane fizice și juridice din țară și străinatate. • Cabinetul Viceprimar 1 îndeplinește următoarele atribuții principale: o răspunde de buna desfășurare a activității în cadrul cabinetului Viceprimarului 1. în baza competențelor stabilite de Primarul General. întocmește dările de seamă contabile (bilanț și contul de execuție) precum și contul de încheiere a exercițiului bugetar anual pentru bugetul Consiliului General al Municipiului București. organizează și conduce evidența sintetică și analitică a veniturilor bugetului Consiliului General al Municipiului București. alte instituții și organizații. obiecțiunilor. asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru operațiunile în atribuțiile ordonatorului principal de credite privind execuția bugetului Consiliului General al Municipiului București ce se supun controlului. o înregistrează și clasează scrisorile și cererile. o primește. regii autonome. condus de un director general și în limita competențelor de doi directori generali adjuncți. cât și dintre acestea și alte autorități și instituții ale administrației publice. societăți culturale. împreună cu compartimentele de specialitate. împreună cu compartimentele de specialitate. privind stabilirea/modificarea tarifelor pentru serviciile pentru care autoritățile locale au competența de aprobare/avizare. administrația centrală și locală. reclamațiilor contribuabililor cu privire la taxele.• • • • • • • • • • efectuează (propune) operațiunile de alocare a creditelor bugetare pe ordonatori în conformitate cu prevederile bugetului aprobat. Întocmește alte lucrări dispuse de Primarul general și/sau rezultate ca urmare a unor Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau alte acte normative specifice. an) cu privire la execuția bugetului Consiliului General al Municipiului București. impozitele și alte venituri ce se constituie ca surse ale bugetului Consiliului General al Municipiului București și/ale sectoarelor care nu sunt în competența altor compartimente. întocmește lucrările de raportare periodică (lună. asistă Viceprimarul în alcătuirea programului zilnic. analizează și face propuneri. pregatește și expediază corespondența. întocmește documentele de raportare corespunzătoare. 2. după caz. analizează și face propuneri.

Cabinet Viceprimar 2. o sistematizează documentațiile primite la Cabinet Viceprimar și le prezintă în termen util Viceprimarului. o colectează și prelucrează date în vederea informării eficiente a Viceprimarului. CGMB. o transmite documentațiile vizate de Viceprimar către compartimentele și unitățile coordonate. cărți de referință. asistă Viceprimarul în alcătuirea programului zilnic. cărți de referință. o analizează și sintetizează informațiile referitoare la activitatea compartimentelor și unităților coordonate de Viceprimar. în conformitate cu prevederile legale și cu dispozițiile Primarului General.• furnizează informații folosind bazele de date. o urmărește și controlează stadiul rezolvării lucrărilor și răspunsurilor. instituții sau persoane juridice. instituții sau persoane juridice. o asigură activitățile de protocol. o indeplinește și alte sarcini dispuse de conducerea instituției. o acordă informațiile solicitate de cetățeni. cât și cu alte instituții din administrația publică. o sistematizează documentațiile primite la Cabinet Viceprimar și le prezintă în termen util Viceprimarului. o menține legătura cu aparatul executiv al PMB. o colectează și prelucrează date în vederea informării eficiente a Viceprimarului. o redactează documente. o . asigură circulația informațiilor cerute de Viceprimar. în conformitate cu prevederile legale și cu dispozițiile Primarului General. o înregistrează și clasează scrisorile și cererile. cât și cu alte instituții din administrația publică. o analizează și sintetizează informațiile referitoare la activitatea compartimentelor și unităților coordonate de Viceprimar. referitoare la activitatea specifică. către petenți. o menține legătura cu aparatul executiv al PMB. în scopul realizării de rapoarte și statistici. o primește. o acordă informațiile solicitate de cetățeni. o organizează întâlnirile. referitoare la activitatea specifică. către petenți. o indeplinește și alte sarcini dispuse de conducerea instituției. în termenul legal. în scopul realizării de rapoarte și statistici. o asigură activitățile de protocol. o urmărește și controlează stadiul rezolvării lucrărilor și răspunsurilor. o răspunde de buna desfășurare a activității în cadrul cabinetului Viceprimarului 2. în termenul legal. pregatește și expediază corespondența. CGMB. o transmite documentațiile vizate de Viceprimar către compartimentele și unitățile coordonate. asigură circulația informațiilor cerute de Viceprimar. o furnizează informații folosind bazele de date. o transmite mesaje interne prin sistemul computerizat.

condus de un director executiv. • Direcția inspecție și control general este un compartiment funcțional organizat ca direcție în structura organizatorică a Primăriei Municipiului București. o analizează și face propuneri în legatură cu proiectele bugetelor unităților autofinanțate și ale regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București. o întocmirea de programe proprii de control pe care le supune spre aprobare Primarului General. . o controlul calității serviciilor prestate de către regiile aflate sub autoritatea C. modificarea sau rectificarea acestuia. cu celelalte compartimente din cadrul structurii organizatorice a Primăriei Municipiului București. o colaborare cu instituțiile publice locale și centrale pentru soluționarea problemelor de interes public. condus de un director executiv și în limita competențelor de 3 directori executivi adjuncti și răspunde pentru activitatea din următoarele domenii: o coordonarea inspecției în domeniul atribuirii spațiilor de locuit sau cu altă destinație și al respectării contractelor în derulare. o centralizarea și evidențierea rezultatelor acțiunilor de control effectuate.• Cabinetul Secretarului face parte din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București și este coordonat de către Secretarul General al Municipiului București. cu alte autorități și instituții. o verificarea și sancționarea faptelor ce prezintă riscuri pentru mediu și sănătatea cetățenilor. Direcția Buget este împărțită în mai multe compartimente. o întocmește lucrările pentru proiectul bugetului Consiliului General al Municipiului București. cu unitățile din subordinea Consiliului General al Municipiului București sau finanțate din bugetul acestuia. o analizează și face propuneri de repartizare a surselor totale ale bugetului local al municipiului București pe bugete componente. o respectarea normelor de disciplină în construcții în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată. a activității desfășurate de prestatorii de servicii de salubritate autorizați. ca autoritate deliberativă și Primarul General ca autoritate executivă. enumerate mai jos împreună cu principalele lor atribuții: a) Serviciul elaborare și execuție buget: o organizează și coordonează direct lucrările de întocmire a proiectului bugetului Consiliului General al Municipiului București. • Direcția buget este un compartiment de specialitate. precum și cu cetățenii și administrația publică locală și centrală. În exercitarea atribuțiilor sale. o participarea în controale tematice privind activitățile desfășurate de agenții economici pe raza municipiului București.B. Cabinetul Secretarului are ca principală atribuție specifică asigurarea legăturii dintre Consiliul General al Municipiului București. o soluționarea petițiilor și sesizărilor specifice activității direcției. compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu ale Consiliilor Locale ale Sectoarelor municipiului București.M.G. o controlul stării de salubritate și ecologie urbană. Din punct de vedere al structurii organizatorice. o verificarea respectării prevederilor Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și a Dispozițiilor Primarului General.. Direcția buget colaborează cu Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației și Internelor.

și bugetele consiliilor sectoarelor . o elaborează sau. o fundamentează și face propuneri pentru repartizarea pe bugete componente bugetul C.B. o analizează evaluările transmise de organele de specialitate pentru veniturile proprii ale bugetului local și face propuneri în legătură cu nivelul acestora.a sumelor/alocațiilor de la bugetul de stat și/sau din alte fonduri publice. o întocmește documentațiile pentru deschiderea creditelor bugetare și repartizarea acestora. impozite si taxe: o fundamentează și face propuneri pentru repartizarea pe bugete componente bugetul C. o fundamentează și face propuneri pentru actualizarea nivelului impozitelor și taxelor locale. și bugetele consiliilor sectoarelor . o centralizează și analizează cererile de alocare. o verifică și urmărește încasarea veniturilor bugetului Consiliului General al Municipiului București ce se realizează prin compartimentele de specialitate organizate la sectoare și prin unitățile din subordinea Consiliului General al Municipiului București și compartimentele de specialitate din aparatul propriu. o analizează propuneri pentru surse alternative de finanțare a unor programe de investiții și alte categorii de cheltuieli. pentru bugetul local pe ansamblu și pe bugete componente. după caz. bilanțului și contului de încheiere a exercițiului.efectuează (propune) operațiunile de alocare a creditelor bugetare pe ordonatori în conformitate cu prevederile bugetului aprobat. o elaborează lucrările aferente pentru întocmirea raportărilor periodice. o întocmește documentațiile pentru alocarea fondurilor aprobate pentru bugetul Consiliului General al Municipiului București de la bugetul de stat sau din alte fonduri publice. o . o întocmește alte lucrări dispuse de conducerea Primăriei Municipiului București sau conducerea directiei. o analizează și face propuneri în legătură cu modificarea sau rectificarea cheltuielilor aprobate.G.G. întocmește listele de investiții anexe la proiectul bugetului. pe categorii. b) Serviciul venituri. pe surse. o analizează necesarul de surse.B.M.M. inclusiv taxe speciale.a surselor reprezentând veniturile proprii ale municipiului București. o face propuneri pentru cuprinderea în proiectul bugetului a cheltuielilor pentru investițiile instituțiilor publice. o analizează fundamentările și îndeplinirea condițiilor legale pentru cererile de cheltuieli de capital cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul Consiliului General al Municipiului București. analizează și avizează propuneri pentru constituirea de noi surse de venituri și/sau suplimentarea celor existente. regiilor autonome și societăților comerciale ce se finanțează de la bugetul Consiliului General al Municipiului București în limita surselor cu această destinație posibil de asigurat. o asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru operațiunile în legătură cu alocarea creditelor bugetare aprobate. o face propuneri și/sau după caz avizează propuneri pentru impozite și taxe locale. a fondurilor pentru investitțiile aprobate.

precum și cu Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Venituri are ca obiect de activitate stabilirea veniturilor bugetului local și urmărirea realizării acestora. unitățile subordonate C. c) Biroul raportare executie buget: o organizează și conduce evidența sintetică și analitică a veniturilor bugetului Consiliului General al Municipiului București. obiecțiunilor. o întocmește documentele de raportare corespunzătoare. organizat ca direcție în structura organizatorică a Primăriei Municipiului București. Direcția financiar. cu privire la stabilirea tarifelor pentru care autoritatea locală are competența de avizare/aprobare. contabilitate colaboreză cu celelalte compartimente din cadrul structurii Primăriei Municipiului București. coordonarea și execuția activităților financiare și contabile aferente cheltuielilor Primăriei Municipiului București și a celor specifice execuției bugetului de cheltuieli a PMB.. o întocmește alte lucrări în sarcina direcției dispuse de conducerea Primăriei Municipiului București și/sau de conducerea direcției. în conformitate cu prevederile legale și normele interne ale PMB. În exercitarea atribuțiilor sale. activitate funcțional independentă și obiectivă. • Direcția financiar. compartimentele similare din cadrul primăriilor sectoarelor municipiului București.analizează și face propuneri. unități din sistemul bancar etc. Direcția audit public intern răspunde pentru activitatea de audit intern.M. În exercitarea atribuțiilor sale. verifică și centralizează raportările operative cu privire la execuția cheltuielilor bugetului Consiliului General al Municipiului București și a bugetului local pe ansamblu. Direcția financiar. Direcția venituri este un compartiment de specialitate. precum și organizarea și conducerea contabilității veniturilor. contabilitate este un compartiment de specialitate. o verifică dările de seamă contabile de la unitățile finanțate de la bugetul Consiliului General al Municipiului București ce depun bilanț și/sau cont de execuție. o analizează și face propuneri pentru soluționarea contestațiilor. • Direcția audit public intern este o structură de specialitate organizată ca direcție în structura organizatorică a Primăriei Municipiului București.G. împreună cu compartimentele de specialitate. Asigură certificarea proiectelor inițiate în privința realității. condusă de un director executiv și subordonată direct Primarului General. reclamațiilor și cererilor privind acordarea de înlesniri la plata impozitelor și taxelor locale precum și a altor venituri ale bugetelor locale ce nu sunt în competența de solutionare a altor compartimente. Ministerul Finanțelor Publice etc. o Primește. o întocmește alte lucrări în sarcina direcției dispuse de conducerea Primăriei Municipiului București și/sau de conducerea direcției. potrivit legii. Direcția venituri colaborează cu celelalte compartimente din cadrul structurii Primăriei Municipiului București. condusă de un director executiv. o întocmește darea de seamă centralizată a bugetului Consiliului General al Municipiului București și contul de încheiere a exercițiului. perfecționând activitățile la nivelul Primăriei o . organizat ca direcție în structura organizatorică a Primăriei Municipiului București. contabilitate are ca obiect de activitate organizarea.B. compartimentele similare din unitățile subordonate Consiliului General al Municipiului București sau finanțate din bugetul acestuia. regularității și legalității și lichidarea cheltuielilor. care dă asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice. Direcția de Trezorerie a Municipiului București. condus de un director executiv și în limita competențelor de un director executiv adjunct.

recomandări. pentru educarea persoanelor și societății civile cu privire la cunoasterea și aplicarea normelor Uniunii Europene. condus de un director executiv. cu scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite de Primarul General în “Declarația și angajamentul Primarului General al MB în domeniul calității”. menține și îmbunătățește activitatea de management a calității serviciilor din cadrul tuturor compartimentelor PMB. a controlului și a proceselor de administrare. o promovează programele cu propuneri în vederea realizării integrării europene la nivel local. o în exercitarea activităților menționate. având o raportare echidistantă față de aceste entități.) care lasă la latitudinea autorităților publice locale elaborarea setului de măsuri pentru aplicarea acestora. Fondurilor de Preaderare (Phare. analiza și întocmirea bazei de date privind actele normative ale Uniunii Europene în domeniile de interes ale administrației publice locale. o utilizează corespunzator sistemul informatic integrat și cunoaște. o inițiază programe și proiecte în parteneriat cu instituții de învaățământ și cu ONG-uri. precum și furnizarea acestor informații compartimentelor de specialitate și instituțiilor din subordinea Consiliului General al Municipiului București eligibile pentru aceste programe și proiecte. Directia integrare europeană are ca principale atribuții specifice următoarele: o asigură documentarea și elaborarea unor materiale specifice activității de integrare europeană la nivel locală. o analizează și sintetizează materialele obținute. • Direcția integrare europeană este un compartiment de specialitate din cadrul structurii organizatorice a Primăriei Municipiului București. ISPA) și Fondurilor Structurale destinate administratiei publice locale. o asigură documentarea și monitorizarea componentelor programelor de finanțare ale Uniunii Europene. respectă și aplică prevederile sistemelor de management aprobate în cadrul Primăriei Municipiului București. o întocmește chestionare tip care să permită ordonarea datelor și implementarea pe calculator în vederea prelucrării lor. Direcția integrare europeană colaborează și cu entitățile și autoritățile care au atribuții în domeniul integrării europene (Ministerul Integrarii Europene. care evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului.. Ajută direcțiile din cadrul Primăriei Municipiului București și entitățile publice subordonate CGMB să-și îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică. • Direcția managementul calității coordonează.Municipiului București. o asigură documentarea. direcțiile de specialitate ale altor . o asigură documentarea și pregătirea cadrului juridic și instituțional pentru descentralizarea unor servicii publice la nivelul Municipalității. o elaborează norme de aplicare pentru acele documente ale Uniunii Europene (directive. etc. o întocmește proiecte de hotărâri CGMB și de dispoziții ale Primarului General în domeniul de activitate. o asigură traducerea materialelor și documentațiilor primite. o asigură activitatea necesară armonizării și modernizării structurii și atribuțiilor administrației publice locale.

tratative. o promovează imaginea municipiului București pe plan extern prin diverse activități și programe care se desfașoară în țarp și în străinătate. saloane internaționale. infrastructură rutieră. Direcția Relații Internaționale colaborează cu direcțiile similare din Ministerul Afacerilor Externe. respectiv urbanism. o desfășoară operațiunile necesare atragerii investitorilor străini în vederea realizării obiectivelor prioritare în domenii de interes municipal. • Direcția relații internaționale are ca principale atribuții specifice următoarele: o asigură desfășurarea corespunzătoare a acțiunilor Primăriei Municipiului București pe plan extern. . Ministerul Administrației și Internelor.ministere și instituții centrale. cooperările internaționale. Ministerul Integrării Europene. expoziții. parafarea și modul de aplicare a prevederilor Acordurilor de asistență financiară externă nerambursabilă și alte instituții financiare. • Direcția managementul creditelor externe are ca principale atributii specifice: o coordonează proiectele finanțate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat. negocieri ale executivului Primăriei Municipiului București. analiza și sinteza materialelor privind reforma instituțională și legislativă a administrației publice locale. o desfășoară și asigură activitățile legate de prezența Primăriei Municipiului București la întâlnirile bilaterale și reuniunile internaționale. transport urban și alte servicii publice de interes local. o utilizează corespunzător sistemul informatic integrat și cunoaște. instituții de învățământ și ONG-uri în problematica administrației publice locale). o organizează acțiunile de cooperare cu administrațiile publice locale din străinătate. salubritate. inclusiv sistemul de Management al Calității. ministerelor și Parlamentului. precum și la desfășurarea acțiunilor de protocol extern. o propune compartimentelor PMB și primește de la acestea ofertele privind stagiile de formare. o coordonează managementul integrat de proiect în conformitate cu prevederile acordului de finanțare. cu serviciile de protocol ale Guvernului. rambursabile sau nerambursabile. precum și la protocoalele externe ale compartimentelor din cadrul structurii organizatorice ale Primăriei Municipiului București. parafarea și implementarea Memorandum-urilor de finanțare nerambursabilă oferite de Uniunea Europenă. cooperarea cu primăriile capitalelor și orașelor mari ale lumii. construcții. o urmărește elaborarea și realizarea politicii de finanțare externă. cursurile de specializare. târguri. termoficare. având drept scop realizarea obiectivelor proiectului cu maximă diligență și eficiență. precum și a altor credite sau împrumuturi similare. o pregătește și participă la protocolul extern al conducerii Primăriei Municipiului București. în cadrul organismelor internaționale și a asociațiilor internaționale. o asigură documentarea. convenirea. cu organismele și instituțiile interne și externe de interes pentru administrația publică locală. în vederea îmbunaătățirii performanțelor instituției. Agenția de Dezvoltare Regională. o în exercitarea activităților menționate. canalizare. convenirea. simpozioane internaționale. respectă și aplică prevederile sistemelor de management aprobate.

în conformitate cu prevederile acordurilor de finanțare.B. pentru care rambursarea se asigură din bugetul municipalității. urmărește.M. economicitatea. consultând compartimentele de specialitate din cadrul municipalității. propunerile de decizii care urmează a fi luate în relațiile cu instituțiile financiare internaționale. oportunitatea și realitatea operațiunilor consemnate în documentele prezentate.M. precum și a plăților de dobânzi și comisioane în contul acestora. asigură relațiile funcționale cu instituțiile financiare internaționale finanțatoare. în calitate de compartiment emitent. certifică documentele și actele justificative ce se prezintă pentru obținerea vizei de control financiar preventiv propriu și răspunde de legalitatea.G. coordonează procesul de elaborare a propunerilor de proiecte finanțabile prin asistența financiară rambursabilă și nerambursabilă și propune Primarului General promovarea lor. asigură asistența în implementarea proiectelor. asigură relațiile funcționale cu instituțiile financiare internaționale și cu beneficiarii finali ai împrumutului. prin semnătura celui care le-a întocmit și a directorului. stadiul avizării proiectelor sau actelor aflate la alte organisme ale administrației de stat. precum și cu alți finanțatori externi. din faza de lansare și până la finalizarea proiectelor finanțate și rambursarea în totalitate a creditelor contractate. regiile autonome și societățile de sub autoritatea C. propune Direcției Buget includerea în proiectul de buget a fondurilor în valută sau în lei pentru rambursarea creditelor externe contractate sau garantate de stat. având drept scop realizarea cu maximă operativitate și eficiență a obiectivelor acestora. coordonează managementul programelor. elaborează. compartimentele de specialitate din cadrul municipalității și prezintă Primarului General un punct de vedere privind oportunitatea. cu băncile românești cu care se încheie aranjamente bancare pentru derularea operațiunilor și cu beneficiarii finali ai finanțării externe.. prezintă Primarului General rapoarte privind unele constatări și eventuale nereguli rezultate în urma derulării acordurilor de finanțare externă rambursabilă și nerambursabilă. pe baza strategiei de dezvoltare a municipiului București. cu instituțile românești care participă la realizarea programului. urmărește și controlează derularea acordurilor de împrumut și a acordurilor de asistență financiară nerambursabilă. necesitatea. în funcție de prioritățile strategice. cu aducerea imediată la cunoștința conducerii P. asigură împreună cu Direcția de Integrare Europeană și Direcția Relații Internaționale corelarea pozițiilor delegațiilor române care participă la reuniunile internaționale unde se abordează subiecte din domeniu. pentru instituțiile publice din subordine.. urmărește realizarea unei politici unitare de finanțare externă. analizează oportunitățile de obținere a creditelor împreună cu beneficiarii finali. cu participarea beneficiarilor finali. programul de finanțare externă a proiectelor specifice municipalității. asigură negocierea acordurilor de împrumut sau a celor de finanțare externă nerambursabilă. .o o o o o o o o o o o o o o o o prezintă spre aprobare Primarului General. în colaborare cu factorii interesați. necesitatea negocierii unor asemenea credite.B.

o . după caz. Direcția Sisteme Informatice exercită următoarele atribuții specifice: o stabilește strategia de informatizare a administrației publice locale a municipiului București. urmărind încadrarea în termenele convenite cu finanțatorul extern. o asigură monitorizarea proiectelor. organizarea în condiții de legalitate a structurilor aparatului executiv. coordonarea derulării acestuia. • Direcția sisteme informatice are ca obiect de activitate elaborarea strategiei de informatizare a administrației publice locale a Municipiului București și implementarea acesteia. regiile. evaluarea. întocmirea rapoartelor de evaluare. • Direcția resurse umane are ca obiect de activitate aplicarea legislației privind angajarea. transmiterea documentației la finanțatorul extern pentru aprobarea contractului). respectiv de pregătire a documentelor de achiziții (invitația la licitație. o revizuie periodic strategia de informatizare în funcție de realități. Totodată. precum și regulamentul de organizare și funcționare al acestuia. precum și a serviciilor publice și instituțiilor publice din subordinea Consiliului General al Municipiului București. termenii de referință. o monitorizează și evaluează măsurile de implementare a strategiei de informatizare și stadiul de realizare a acestora. întocmește rapoarte periodice și anuale. asigură monitorizarea contractelor a căror finanțare este asigurată și din credite externe. propunerea câștigătorului pentru adjudecarea contractului. documentația standard pentru organizarea licitației. la propunerea acestora. În vederea îndeplinirii obiectului de activitate. asigură informarea personalului din aparatul propriu de specialitate al Consiliului General al Municipiului București cu privire la normele de sănătate și securitate în muncă și exercită controlul asupra respectării acestora. realizarea sistemului informatic integrat și extinderea acestuia la nivelul administrației publice locale a Municipiului București în vederea integrării în sistemul informatic național. o organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie întruniri cu echipele Unităților de Implementare a Proiectelor responsabile de realizarea proiectelor specifice. încheierea contractului. o avizează programele anuale de activitate ale Centrului de Calcul al CGMB.acordă asistență Unităților de Implementare a proiectelor constituite pentru pregătirea termenilor de referință corespunzători temelor prevăzute a se realiza în cadrul finanțării externe. obținerea la timp a aprobării acestora. în contextul dezvoltării societății informaționale. o coordonează programele cu specific de informatică pentru primăriile de sector. în vederea realizării unui sistem informatic unitar la nivelul administrației publice locale a Municipiului București. naționale și tendințele mondiale în domeniu. conform prevederilor acordurilor de finanțare și a legislației naționale în vigoare. o coordonează activitatea Centrului de Calcul al PMB. stabilirea comisiilor de evaluare a ofertelor. motivarea. pentru analiza stadiului realizării obiectivelor din acordurile de finanțare și luarea măsurilor. pe care le transmite finanțatorului extern și instituțiilor centrale implicate în evaluarea acestor rapoarte. o stabileăte măsurile pentru implementarea acesteia. schimbări organizaționale și orientările curente în tehnologia informației în conformitate cu prioritățile locale. serviciile și instituțiile publice aflate sub autoritatea CGMB. o supervizează activitatea de procurare. formarea și perfecționarea profesională a resurselor umane din cadrul aparatului propriu de specialitate.

conform Legii nr. în scopul prelucrării unitare a acestora cu sistemul de management al documentelor. o reglementează cadrul de desfășurare a activității informatice și participă la elaborarea procedurilor informaționale și operaționale la nivelul PMB. o propune întocmirea de proceduri pentru optimizarea activităților și a circuitelor/fluxurilor de date. cetățeni etc. o asigură protecția datelor din Sistemul Informatic Integrat. administrației publice locale. o avizează formatul documentelor produse cu mijloace electronice în cadrul Primăriei Municipiului București. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. o asigură și coordonează instruirea utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat.G. o asigură perfecționarea personalului direcției prin participarea la cursuri de specialitate. administrează. nr. precum și cu furnizorii de produse și servicii IT (tehnologia informației). • Direcția relații publice și informare are ca obiect de activitate asigurarea legăturii între Primarul General. o comunică cu celelalte structuri ale administrației publice locale și centrale. o coordonează și îndrumă. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică și răspunde de relația cu societatea civilă. expoziții și târguri în domeniu IT (tehnologia informației). simpozioane. pentru informarea și soluționarea problemelor ce sunt de competența Primăriei Municipiului București. compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București și instituțiile administrației publice centrale. o prezintă propuneri privind distribuirea și redistribuirea echipamentelor informatice în funcție de necesitățile concrete și de priorități. o o . coordonează și gestionează Planul de Amenajare a Teritoriului și Planul Urbanistic General al Municipiului București.G.asigură dezvoltarea și exploatarea Sistemului Informatic Integrat al PMB. proiecte de dispoziții și hotărâri în domeniul său de activitate. serviciile mass. Instituția avocatul poporului. din punct de vedere informatic. precum și cu instituții ale administrației publice centrale și locale. nr. În vederea îndeplinirii obiectului de activitate Direcția relații publice și informare colaborează cu toate compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București. Presedinție. resursele umane implicate în realizarea obiectivelor informatice din orice compartiment al Primăriei Municipiului București (personalul care deține echipamente de tehnică de calcul sau exploatează aplicații informatice). • Direcția urbanism și amenajarea teritoriului coordonează activitatea Centrului de Planificare Urbană și Metropolitană Bucuresști. Secretarul general al municipiului București. alte unități. software și comunicații). agenți economici. Guvernul României.media etc. referate de specialitate. Principalele atribuții ale direcției sunt: o elaborează strategia de dezvoltare urbană a orașului.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Viceprimari. pe domeniul său de activitate. gestionează și menține resursele implicate în realizarea obiectivelor informatice (hardware. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. o inițiază și promovează teme de studiu. aplicarea H. note de fundamentare. aplicarea Legii nr. Îndeplinește atribuțiile ce decurg din aplicarea O.

precum și situația certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire eliberate.A. rețele de TV prin cablu pentru investiții care se realizează pe terenuri care depășesc limita administrativteritorială a unui sector și cele care se realizează în extravilan. • Direcția evidență imobiliară și cadastrală are ca obiect de activitate constituirea și gestionarea evidențelor privind imobilele situate pe raza administrativ teritorială a municipiului București. o organizează și asigură cadrul desfășurării Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului. o furnizează informații privind monumentele și zonele protejate. verifică în teren solicitările de avize. 1:25000. certificate de urbanism și autorizații de construire.elaborează. Primăriile Sectoarelor 1-6.M. 1:10000.834/1991 dosarele înaintate de societăți comerciale și păstrează dosarele societăților comerciale avizate conform HGR nr. o Cooperează cu primăriile de sector din Municipiul București și cu instituțiile care au atribuții în domeniile urbanismului și amenajării teritoriului. o gestionează lista monumentelor istorice. a celor cu valoare arhitecturală sau ambientală. 1:2000. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Coordonează activitatea de actualizare și întocmire a planurilor topografice sc.. elaborează și propune spre aprobare Consiliului General al Municipiului București proiecte de hotărâri și documentații de urbanism. 1:15000. o emite avize referitoare la prevederile documentațiilor de urbanism privind căile de comunicații și implicațiile pe care acestea le au pentru viitoarea dezvoltare urbană sau edilitară.U. coordonează și gestionează regulamentul de urbanism pentru Municipiul București. Direcția Evidență Imobiliară și Cadastrală stabilește relații de colaborare cu direcțiile P. o inițiază și coordonează organizarea de concursuri de urbanism și amenajarea teritoriului pe domeniul public și privat al Municipiului București. o emite. Direcțiile sau serviciile de impozite și taxe locale ale primăriilor sectoarelor 1 – 6 și direcțiile/serviciile de cadastru fond funciar. în baza documentațiilor de urbanism aprobate. o . rețele de distribuție orășenești. conform domeniului său de activitate..834/1991. o inițiază. o conduce si participă la comisii de specialitate. Pune la dispoziția Direcției Sisteme Informatice date grafice și alfanumerice necesare constituirii Bazei de Date Urbane (în continuare notată BDU). Arhivele Guvernului României. Asigură secretariatul și prezintă Comisiei de aplicare a HGR nr.B. o emite avize pentru zonele construite protejate și monumente.1:500. Arhivele naționale. certificate de urbanism și autorizații de construire în conformitate cu prevederile legii. Guvernul României. o inițiază. terenuri și echipamente publice. o emite avize privind situația urbanistică pentru construcții. Prefectura Municipiului București și alte instituții administrative centrale/locale. o participă la rezolvarea reclamațiilor și sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul sau de activitate. o participă la activitatea publică a Primăriei Municipiului București în domeniul său de activitate. o redactează și emite certificate de urbanism pentru: rețele ce alimentează diverși consumatori. elaborează și propune planul anual de cercetare-proiectare și bugetul de cheltuieli ale D. În îndeplinirea obiectului de activitate.T.

a actelor adiționale și formelor de reziliere a acestora (după caz). respectarea și aplicarea prevederilor Sistemului de Management al Calității implementat și aplicat în Primăria Municipiului București. contractarea.M. consolidărilor.B nr. • Direcția învățământ are ca obiect de activitate monitorizarea asigurării condițiilor necesare bunei funcționari a instituțiilor și activităților din sfera sa de acțiune.G. 60/2001 privind achizițiile publice. o utilizarea corespunzătoare a sistemului informatic integrat. exploatarea si utilizarea spațiilor de parcare publică de pe teritoriul Municipiului București . birouri etc.U. întocmirea contractelor de achiziție publică. construcției. 219/1998 privind regimul concesiunilor. a contractelor întocmite conform H. spațiilor cu altă destinație. finanțării. monitorizarea acțiunilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic (expertizarea tehnică și proiectarea lucrărilor de consolidare). redactează și propune spre avizare proiecte de hotărâri Consiliului General al Municipiului București și proiecte de dispoziții Primarului General. Colaborează la întocmirea inventarului patrimoniului municipalității. compus din clădiri (spații comerciale. aprobată de Legea nr. a actelor adiționale și a rezilierilor acestora (după caz). o organizarea procedurilor de concesionare terenuri conform Legii nr. a contractelor de asociere/colaborare pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință. obiectivelor social . activitatea de elaborare a programelor de acțiuni pentru punerea în siguranță din punct de vedere seismic al construcțiilor existente în municipiul București.G. În vederea îndeplinirii obiectului de activitate Direcția Invaățământ exercita următoarele atribuții specifice: . 32/1994 privind organizarea. precum și notele de reziliere ale acestora (după caz). 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale. precum și cunoașterea. pregătirea. respectarea și aplicarea prevederilor sistemului de management al calității implementat și aplicat în Primăria Municipiului București. cu completările și modificările ulterioare. o cunoașterea. lucrărilor tehnico-edilitare. decontarea și receptia lucrărilor de investiții. nr.culturale.D. precum și întocmirea actelor adiționale și a notelor de reziliere la acestea (după caz). aferente constructiilor de locuințe.C.A. • Direcția de achiziții și concesionări contracte are ca obiect de activitate: o organizarea procedurilor de achizitii publice pentru toate compartimentele Primăriei Municipiului București conform O. locuințe. precum și activitatea de contractare a proiectării. întocmirea contractelor de concesiune.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat. elaborează.) cu terenurile aferente și terenurile libere care fac parte atât din domeniul public cât și din domeniul privat al municipiului. urmărirea executării.1:50000 necesare activității municipalității. exploatării.G. o organizarea procedurilor de vânzare a spațiilor cu altă destinație conform Legii nr. o urmărirea clauzelor contractuale pentru contractele de concesiune în primul an de derulare. intreținerii și transferului oricărui bun public pe baza parteneriatului public-privat. o întocmirea fișelor de calcul pentru încasarea contravalorii dreptului de folosință a S. • Direcția de investiții are ca obiectiv programarea.R nr. și H. 212/2002. Identifică noi proprietăți care ar putea intra în patrimoniul Primăriei Municipiului București și întocmește documentația pentru obținerea numărului cadastral în vederea înscrierii în cartea funciară. Inițiază. intocmirea contractelor de vanzare SAD si a actelor aditionale (dupa caz).

S.. Administrația Lacuri.L.A. o răspunde de organizarea și urmărirea implementării proiectelor care vor fi derulate în cadrul direcției. direcțiile și programele elaborate la nivel local și național. direcțiile de specialitate din cadrul primăriilor de sector. o dezvoltă și menține relații de colaborare cu organizații neguvernamentale (ONG – uri) care derulează programe educative în domeniu..L.A. S.L (societățile care administrează depozitele ecologice de deșeuri).A. o stabilește și menține relații de cooperare/colaborare cu: Ministerul Educației Cercetării și Tineretului.A. în special a Proiectului privind Reabilitarea Infrastructurii Școlare în București.. S. S. sistem conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001 – 2001. o răspunde de implementarea și menținerea Sistemului de Management al Calității în cadrul direcției. Parcuri și Agrement București. Direcția Cultură colaborează cu celelalte direcții și servicii din cadrul Primăriei Municipiului București și coordonează activitatea instituțiilor publice de cultură din subordinea C. strategia și programele de reabilitare. în baza strategiei naționale corespunzătoare. • Direcția cultură are ca obiect de activitate monitorizarea asigurării condițiilor necesare bunei funcționări a instituțiilor și activităților din sfera sa de acțiune. S. EUROTIN – Agenția pentru cooperare europeană în domeniul tineretului. în cadrul direcției. REBU S. o . Direcția Utilități Publice. S. • Direcția utilități publice are ca obiect de activitate coordonarea activității societăților și regiilor prestatoare a serviciilor publice după cum urmează: RADET.C SYSTEMA ECOLOGIC S. SUPERCOM S. S. ROSAL GRUP S. o sesizează conducerii municipalității aspectele negative din activitatea instituțiilor care fac parte din sfera sa de activitate și face propuneri pentru eliminarea operativă a disfunctionalităților constatate.C.L.C. Ministerul Finanțelor Publice.C.G.C 3D România S.M..fundamentează măsurile care se propun Primarului General privind asigurarea condițiilor necesare bunei funcționări a instituțiilor și activităților din sfera de acțiune a direcției. o colaborează cu compartimente de specialitate din cadrul PMB în scopul integrării propunerilor de angajamente față de instituțiile din domeniu sau de competență. COMEXROM S. proiect cofinanțat de Banca Europeană de Investiții. exercită următoarele atribuții specifice: o elaborează. (sau alte societăți agreate care efectuează prestația de salubritate).A.R. UNICEF.B. Ministerul Sănătății. împreună cu instituțiile sau autoritățile implicate.R. în vederea îndeplinirii obiectului de activitate. URBAN S. S. o fundamentează măsurile care se propun spre aprobare Consiliului General al Municipiului București. modernizare și dezvoltare a utilităților publice coordonate de Direcția Utilități Publice. LUXTEN LYGHTING (sau altă societate care prestează activitatea de iluminat public). instituții descentralizate ale administrației centrale la nivelul Municipiului București.. o răspunde. respectiv Primarului General al Capitalei. CNR – UNESCO.C.R. de buna cunoaștere și folosire eficientă a sistemului informatic integrat al PMB.C IRIDEX GROUP IMPORT – EXPORT S. în vederea corelării programelor și inițiativelor în domeniu ale municipalității cu prioritățile. În exercitarea atribuțiilor sale.C. în ansamblul programelor susținute de CGMB sau de către Primarul General..C. APA NOVA S. etc.R. S.

elaborează proiectul propriu de buget anual și rectificarea acestuia. Prefectură. planificare. precum și alte instituții etc. exercită urmatoarele atributii specifice: o coordonarea activităților referitoare la executarea și implementarea "Proiectului privind infrastructura urbană în București". o colaborează cu compartimentele P.  participarea la avizarea studiilor. o Urmărește introducerea sistemului de Asigurarea Calității (AQ) în cadrul direcției. o verifică documentația și elaborează Avizul favorabil în vederea obținerii Autorizației de colectare a deșeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice.M. transportul integrat. documentațiilor și caietelor de sarcini în colaborare cu instituțiile de specialitate și reprezentanții beneficiarilor.M. o analizează cu regiile de specialitate și societățile comerciale disfunctionalitățile sistemelor.. o întocmește și reactualizează baza de date privind gestionarea deșeurilor solide în municipiul București. o întocmește Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București. propune măsuri pentru eliminarea efectelor negative.. • Direcția transporturi. o asigură urmărirea situației tehnico-economice pentru utilitățile publice coordinate. o transportul public urban de suprafață . o . o asigură preluarea. studiilor de prefezabilitate.B.M. coordonare și urmărire a calității și siguranței procesului de transport.P. regională.  participarea la licitarea și negocierea contractelor pentru realizarea documentațiilor și investițiilor. o întocmește Planul de gestionare al deșeurilor din municipiul București.  participarea împreună cu direcțiile de specialitate la derularea contractelor de proiectare. C. Departamentele de Specialitate și Direcțiile din Ministere.T. Inspectoratul de Protecție a Mediului București.E. Primăriile de Sector. studiilor de soluție. studiilor de fundamentare.. respectarea și aplicarea prevederilor sistemelor de management aprobate.B. o răspunde de utilizarea corespunzătoare a sistemului informatic integrat. o coordonează activitatea C. execuție și consultanță. pentru probleme specifice.B.G. . drumuri și siguranța circulației – în vederea îndeplinirii obiectului de activitate. o promovarea relațiilor cu partenerii externi privind dezvoltarea metropolitană. studiilor de fezabilitate și altor documentații necesare promovării. o promovează și derulează investițiile prin:  asigurarea realizării temelor. verificarea și prelucrarea informațiilor primite privind asigurarea calității utilităților publice.strategie. o răspunde de cunoașterea. urmărește și verifică bugetul regiei sau societăților coordonate și transmite propunerile la direcția economică de specialitate. o verifică documentația necesară în vederea autorizării /licențierii societăților de salubritate și igienizare.

maxi-taxi și autobuze. • Direcția coordonare reglementare infrastructură – în vederea îndeplinirii obiectului de activitate. termoficare. secretariatul comisiei. o strategia de dezvoltare a rețelei stradale – planificare. o avizarea propunerilor instituțiilor și serviciilor publice coordonate referitoare la modificarea tarifelor practicate de către acestea. o asigură organizarea coordonării execuției lucrărilor de infrastructură (tehnicoedilitare și stradale). o asigură organizarea ședințelor Comisiei de coordonare a proiectării. situații și sinteze lunare. o asigură întocmirea de documente curente de evidență. o asigură emiterea avizelor și acordurilor pentru respectarea actelor normative locale în vigoare. în vederea supunerii spre aprobare organelor competente. prin fibră optică. a condițiilor impuse prin autorizația de construire și/sau intervenție în domeniul public. coordonare și urmărire a calității. în scopul realizării rețelelor edilitare în cadrul unui program unitar de execuție. linii de transport în comun cu tracțiune electrică.promovarea Master Plan-ului JICA 2000. precum și rețele stradale) necesare pentru lucrările de pe teritoriul Municipiului București în condițiile legii. o asigură întocmirea și actualizarea Planului cadru investițional al lucrărilor de infrastructură pe o perioadă de 3 ani. cu societățile comerciale și regiile și instituțiile publice deținătoare de rețele. distribuție energie electrică. urmărirea și recepția lucrărilor de infrastructură. o sistematizarea circulației rutiere. transmisii de date – imagine – voce. o asigurarea managementului calității serviciilor în transportul public urban. distribuție gaze naturale. pentru execuția. o colaborează cu compartimentele specializate din Primăria Municipiului București. trimestriale și anuale. o verifică stadiul fizic al lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) autorizate pe teritoriul Municipiului București. o asigură întocmirea autorizațiilor de construire. o promovarea master planului privind arterele de circulație. promovarea investițiilor și a lucrărilor de modernizare și întreținere a rețelei stradale. extindere sau reparare privind lucrările de infrastructură (rețelele tehnicoedilitare subterane. modificare. o asigură activitatea de regularizare a taxei de autorizare pentru lucrările de infrastructură autorizate de direcție. o monitorizarea parcajelor la nivelul municipiului București. a condițiilor înscrise în avizele și expertizele de specialitate și a prevederilor avizelor eliberate de autoritățile administrației publice locale și ia măsurile stabilite de lege. respectarea termenelor de execuție a acestora. documente operative. la sol și aeriene de apă și canal. poduri și pasaje rutiere. elaborarea metodologiei și licențierea transportului public urban cu taximetre. reconstruire. o promovarea Master Planului privind circulația generală. o monitorizarea rețelei stradale. telecomunicații. privind transportul integrat. o o . exercită urmatoarele atribuții specifice: o organizează activitatea de coordonare a proiectării și execuției lucrărilor de infrastructură (rețele tehnico-edilitare și stradale) din Municipiul București.

calamități ori alte evenimente extraordinare. o . Managementul documentelor și a fluxurilor de lucru. telefonie.M. precum și contracte de prestări – servicii și de întreținere specializată.B. a hotărârilor Consiliului general al Municipiului București și a dispozițiilor Primarului General. a Arhivei Electronice a Primăriei Municipiului București. integral și la timp. respectarea termenelor de execuție a acestora. o culege informațiile. aflate în administrarea directă a Primăriei Municipiului București. o asigură activitatea de implementare a sistemului informatic integrat pentru managementul activităților din Primăria Municipiului București asigurând date pentru realizarea Băncii de Date Urbane a Bucureștiului. monitorizează și distribuie funcție de cerințele celorlalte compartimente bunuri materiale. o asigură creșterea gradului de profesionalism al personalului prin alinierea tuturor activităților la cerințele legislatiei specifice. asigură prelucrarea acestora și alcătuirea bazei de date. aplicând legislația aferentă. o asigură buna funcționare a Sistemului de Management al Calității în conformitate cu standardele: ISO 9001:2001 EN ISO 9001:2000 BS EN ISO 9001 :2000 SR EN ISO 9001 :2001 în cadrul direcției. • Direcția protecția mediului și educație eco-civică are în principal ca obiect de activitate punerea în aplicare a politicii de mediu la nivelul Municipiului București. În exercitarea atribuțiilor sale Direcția Administrativ Transport. o face propuneri pentru încheierea de contracte cu furnizorii de utilități (dacă este cazul) și urmărește derularea acestora în ceea ce privește furnizarea de: energie electrică. o propune măsuri pentru îmbunătățirea activității în domeniul rețelelor de infrastructură (tehnico-edilitare și de străzi). Direcția Administrativ Transport exercită următoarele atribuții: o gestionează. • Direcția administrativ transport are ca obiect de activitate asigurarea efectuării activităților de gospodărire. creșterea capacității efective de a rezolva cu responsabilitate. tuturor administratorilor și/sau deținătorilor de rețele tehnico-edilitare și stradale potrivit competențelor stabilite prin lege. întreținere-reparații și de deservire. o asigură consolidarea organizării și funcționării tuturor activităților grupate după criteriile omogenității și ierarhiei în cadrul ei. urmărește și verifică permanent stadiul fizic al lucrărilor de intervenție pentru remedierea avariilor de pe teritoriul municipiului București. Managementul relațiilor cu clienții. o asigură întocmirea și promovarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și a dispozițiilor Primarului General cu privire la reglementarea activităților specifice. în cadrul Primăriei Municipiului București. gaze naturale. Pagina de Internet/Intranet a P. apă-canal. Mesagerie electronică. mijloace fixe și obiecte de inventar. a condițiilor impuse prin Autorizația de Intervenție în domeniul public.asigură întocmirea Autorizațiilor pentru lucrările de Intervenție urgentă în cazuri de avarie. ce revin tuturor funcționarilor publici din compartimentele sale funcționale în interesul colectivității locale. colaborează cu celelalte compartimente din cadrul structurii Primăriei Municipiului București. obligațiile de serviciu stabilite prin norme cu caracter general-obligatoriu.

lichidarea. o evaluează eficiența derulării contractelor cu furnizorii de materiale și prestări de servicii. omologate și sigilate. spații comune (săli conferințe. o stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor privind securitatea și protecția muncii pentru personalul din cadrul direcției. o asigură cu personal specializat întreținerea aparaturii de comunicații în sistemul radio "Bucur". urmărind conform registrului de intervenții planificate ca la termenele scadente să se execute reparațiile și întreținerea acestora. ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice. în conformitate cu prevederile legale.birouri. conform legislației specifice. etc). Concesionări și Contracte. o urmărește rulajul echivalent pentru a putea schimba anvelope și lubrifianți conform normativelor. o respectă declarația și angajamentul Primarului General în domeniul calității. o urmărește încadrarea în consumurile specifice de carburanți și lubrifianți a autoturismelor din parcul auto propriu. hidrofoare. dotarea cu mijloace de măsurare (corespunzătoare normelor tehnice în vigoare) a consumului.prin personal de specialitate nominalizat prin dispozitii de Primar General face parte din componența comisiilor de evaluare. în vederea achiziționării de bunuri și servicii. o coordonează activitatea de pază cu personal specializat (gardieni publici). o supraveghează efectuarea curațeniei în spații cu destinația: . o păstrează și răspunde de cărțile tehnice ale instalațiilor (ascensoare. respectând codurile CPSA. propuneri de achiziții. cazane de presiune. o solicită compartimentelor din structura Primăriei Municipiului București. contencios și legislație are ca principale atribuții specifice avizarea actelor de autoritate emise de Primarul General și a actelor o . holuri) în grupurile sanitare și curtea interioară. o întocmește planul de prevenire și stingere a incendiilor. evaluare ce va fi transmisă Direcției de Achiziții. o realizează grafice de reparații și întreținere curente pentru autoturisme în funcție de kilometri efectuați. o răspunde de activitatea de curierat și distribuție a corespondenței. de starea lor tehnică. o completează zilnic registrul de intervenții neplanificate și dă curs rezolvării cât mai urgente a intervențiilor. în conformitate cu normele sanitare și de protecția muncii. • Direcția juridic. atât în interiorul primăriei cât și în exteriorul acesteia. o programează autoturismele la verificările tehnice obligatorii. o asigură cu personal specializat și avizat de organele MAI activitatea de prevenire și stingere a incendiilor. o își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001. o urmărește gestionarea bazei de date în vederea achiziționării de bunuri și servicii în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. răspunde de: echiparea autoturismelor. întocmește "Fișa activității zilnice" la sfârșitul fiecărei luni și o predă la Direcția Financiar Contabilitate. centralizând cerințele în vederea întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe care-l transmite Direcției Buget. o realizează activități specifice privind angajarea.

ro . www1.B. o asigură selecționarea documentelor din Arhiva P.M.M. are ca principale atribuții specifice: o asigură legătura dintre Consiliul General al Municipiului București. în baza competențelor stabilite de Secretarul General al Municipiului București. datele și informațiile de interes public primite de la institutiile publice din Municipiul București. persoane fizice și juridice din țară și din străinătate. rapoartele semestriale și lunare în domeniul managementului calității. negociază și avizează toate proiectele de contracte transmise de către direcțiile de specialitate din cadrul PMB. la cerere.M. Organigrama Primăriei Municipiului București Figura 3: Organigrama Primăriei Municipiului București 22 22. contencios și legislație este condusă de un director executiv. o asigură aducerea la cunostința publică (prin afișare.B. potrivit legii. și Dispozițiilor Primarului General cu caracter normativ.B. copii conforme cu originalul de pe documentele din arhivă.22 3.pmb. o întocmește planificarea anuală. • Direcția administrație publică – principalele atribuții ale direcției sunt următoarele: o asigură înregistrarea în registre speciale a Dispozițiilor Primarului General. Activitatea serviciilor și birourilor din cadrul direcției va fi coordonată de către trei directori executivi adjuncți. Direcția de redactare și editare a Monitorului Oficial al Municipiului București – principalele atribuții ale direcției sunt următoarele: Selectează. ca autoritate deliberativă. ori de câte ori Primăria Municipiului București.M. o coordonează desfacerea către clienți a Monitorului Oficial al Municipiului București. și eliberează. reprezentarea instituției în fața instanțelor judecătorești și a altor organe jurisdicționale. Direcția asistență tehnică a C. o asigură cercetarea în arhiva P. de interes general pentru cetățenii municipalității. analizează. site-ul PMB și în Monitorul Oficial al Municipiului București. o reprezintă instituția Consiliul General al Municipiului București în relația cu cetățeanul.) a Hotărârilor C. o asigură difuzarea actelor administrative. Direcția juridic.B. documentele. și autoritatea executivă. alte instituții și organizații. în limita competențelor stabilite prin fișa postului. o asigură redactarea sintezelor statistice cerute de conducerea P. instituțiilor competente.G. o redactează și editează Monitorul Oficial al Municipiului București. rapoartele semestriale și lunare în domeniul managementului calitătii. Primarul General sau Consiliul General al Municipiului București figurează ca parte.M. și predarea acestora la arhivele statului.B. în diverse dosare date spre soluționare.G. o întocmește Planificarea anuală.• • administrative elaborate în cadrul compartimentelor din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București și totodată.. administrația publică locală și centrală.

pmb. Structura administrației publice – reprezintă configurația internă și relațiile care se stabilesc între componentele sistemului în procesul de realizare a obiectivelor sistemului administrativ. Un sistem administrativ se poate organiza sub forma următoarelor tipuri de structuri: structura ierarhic-funcțională. funcțiuni). inființarea/desființarea/comasarea de posturi). precum si relațiile care se stabilesc între ele în cadrul și în afara sistemului. Alte componente ale structurii organizatorice a sistemului administrativ sunt : nivelul ierarhic. . Poate fi abordată sub două forme: funcțional și teritorial. • determinarea necesarului de personal. • determinarea necesarului de posturi și funcții (și. structura teritorială. per total și structura socioprofesională. funcție de natura și caracteristicile posturilor de management și execuție • echilibrarea ponderilor ierarhice ale managerilor amplasați pe același nivel ierarhic. structura de tip mixt. ponderea ierarhică. compartimentul. activități. în acest context. în funcție de volumul. Modalități de perfecționare a sistemului organizatoric: • delimitarea și dimensionarea corespunzătoare. complexitatea și dificultatea obiectivelor. postul.Sursa: www1. • înființarea/desființarea/comasarea de compartimente funcționale și operaționale. funcția publică. a componentelor procesuale implicate nemijlocit în realizarea acestora (sarcini.ro CONCLUZII Organizarea în managementul public reprezintă un ansamblu de procese prin care se delimitează elementele componente ale sistemului. se precizează sarcinile și competențele care revin componentelor acestuia. atribuții.

formalizarea funcționării. se impun anumite restricții. Un element fundamental al structurii organizaționale este autoritatea. structura matricială. stabilitatea structurală. Pentru a putea studia sistemul organizatoric trebuie avute în vedere mai multe aspecte. organizații plate.aplatizarea structurii organizatorice prin reducerea. structurile și rețelele în cadrul organizației publice. asemănarea structurilor. Datorită faptului că organizația publică reprezintă un “un segment special” din tiparul organizațiilor. structura divizională. a numarului de niveluri ierarhice. În ceea ce privește forma generată de această tipologie organizațiile publice se pot împărții în organizații înalte. structura funcțională. Organizarea este o funcție a managementului public. pe cât posibil. și nivelurile ierarhice din cadrul organizației publice. cât și compexitatea structurală. Organizația publică ca obiect al managementului public există două tipologii de scopuri și anume: organizația de tip birou și organizația de tip firmă. Din punct de vedere al tipologiei structurale o clasificație uzuală ar cuprinde: structura simplă. care este definită ca fiind puterea creată a organizației. • . și anume: tipologia structurală. autoritatea în cadrul organizației publice. structura tip holding. Deoarece organizația publică are drept obiectiv fundamental interesul public și organizarea ei are anumite caracteristici definitori precum acoperirea întregului teritoriu. vocabularul structurii organizaționale.

ro. Ed. A. Legea 188/1999. OROVEANU. POPESCU. A. Bucureşti. www. POPESCU. Bucureşti. Editura ASE. C. Bucureşti . P. M.EDP. Ed. mecanisme şi instituţii administrative. Bucureşti. Economică. Structuri. Analize organizaţionale. I. Ed. 1999. 1977. ALEXANDRU. Economică. Academică. Bucureşti. www. MANDA. Al. CORBU. 1998. 1996. MANOLESCU. 1975. MOLDOVEANU. CORBEANU. București. Ed.org. G. Managementul instituțional și administrativ. 1999. Comunicarea managerială. Managementul instituțiilor publice. R. CÂNDEA. Lumina Lex. I. Sylvi. 2003. Management public. JOHNS. Expert. Ed. NEGOITĂ. I. Ed. A. București. . Ed. Ştiinţa administraţiei. 1998. Introducere în ştiinţa administrativă de stat. București.BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] Statutul funcționarului public. Bucureşti. 2003. 2003. 1999. București. București. G. Ed. Ed. L. Management Public. Fundației „Danubius”. Managementul resurselor umane. I. Bucureşti. 2003. MARINESCU. 2007. 1996. Comportament organizaţional. PROFIROIU. ANDRONICEANU. Galați. Economică. Editura ASE. Fundației „România de Mâine”. Administraţia publică locală din România. Ed.institutii-publice. București. 2002 D. București. Management. Introducere în Știința Administrativă. Gestiunea instituțiilor publice. POPESCU IANUARIE. Enciclopedică.pmb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful