UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Str. Gării, nr. 63-65, et.

1, Galaţi, 800003, tel. 0336/130164 www.ugal.ro, www.dppd.ugal.ro, depepede2003 @yahoo.com

COLOCVIUL DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I seria 2011 – 2013

Specializarea: INSTITUTORI-EDUCATORI, EDUCATORI

I.

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

II. TITLURI ORIENTATIVE PENTRU LUCRĂRILE METODICO-ŞTIINŢIFICE DE GRADUL DIDACTIC I III. COORDONATORI ŞTIINŢIFICI

1

7.. Barna A. 14. Tipomur. c) Finalizarea. Ed Litera. cercetări integrative. Fundaţiei Univ. G. 15. documentarea. Bibliografie: 1. 1997 10. elaborarea proiectului de cercetare. „Cercetarea pedagogică” în „Curs de Pedagogie. 2. ancheta prin chestionar şi prin interviu . “Chestionarul in investigaţia sociologică”. Radu.. De Singly. Tabelul de rezultate. 1993. EDP. Bucureşti.. testele psihopedagogice. Alecu. „Dunărea de Jos” Galaţi. „Metodologia cercetării în educaţie si învăţământ”. Delimitări conceptuale. interpretare şi prezentare a datelor cercetării. King. cercetări teoretico-fundamentale si cercetări practic-aplicative. “Metodologia cercetării sociologice”. Iluţ. Polirom. 1999.a. b) Etapa desfăşurării cercetării: aplicarea proiectului anterior conceput. Tribuna Invăţământului. L. metoda scărilor de opinii si atitudini.. Bocoş. metoda analizei produselor activităţii şcolare. 2003 4. METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE. Francois.. Nicola. înregistrarea şi acumularea datelor cercetării. Buc. TEHNICA ELABORĂRII UNEI LUCRĂRI METODICOŞTIINŢIFICE Tematică:  Cercetarea educaţională. Ed. L. Iaşi. elaborarea concluziilor cercetării. cercetări observaţionale şi cercetări experimentale. „Etapele unei cercetări ştiinţifico . Ed. metoda interevaluării elevilor. 1975. ş. T. P. Planchard. 1982 2 ..al. Iaşi. 2/1989. S. Buc. 2005. ş. „Cercetarea în pedagogie”. et. Ed. 1985. S.... 12.I.a „Ancheta şi metodele ei”. M. E. Buc. Chelcea. Rotariu. Sincron. D. S. 6.a. stabilirea metodologiei. Interdependenţa tipurilor de cercetări. Iaşi. E. valorificarea cercetării prin elaborarea unor lucrări ştiinţificometodice şi prin implementarea inovaţiilor în şcoală. Galaţi... scopul şi specificul cercetării educaţionale. G. 1998. formularea ipotezei si a obiectivelor cercetării.. Tipuri de cercetări educaţionale: cercetări calitative şi cantitative . Iaşi.. Vlăsceanu. „Fundamentele cercetării sociale” Polirom. tehnici sociometrice.). Ed. în Revista de pedagogie nr. „Metodologia psihologică şi analiza datelor”. TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. ş. Ed.P. I. valorificarea rezultatelor: prelucrarea si interpretarea datelor. 1980.. Cerghit. „Un secol de cercetări psihosociologice”.. Antohe. Polirom. 5. “Metodologia cercetării educaţionale”. Drăgan. Muşata . 2003. Indici statistici. Polirom. c) Metode de prelucrare. Chelcea. Iaşi.D. Ed. Polirom. Cluj – Napoca. studiul de caz. 13.. experimentul pedagogic. Ştiinţifică şi Enciclopedică.” Editura Istru. obiectivele. Ionescu. (coord..pedagogice”. 9. I. b) Metode acţionale sau de intervenţie : experimentul pedagogic.Teoria şi practica cercetării pedagogice. 3. L. “Abordarea calitativă a socioumanului”.  Etapele cercetării educaţionale. Ed. eşantionarea şi sistemul metodelor de cercetare educaţională: a) Metode de colectare a datelor: observaţia. 2000. Teoria instruirii şi evaluării. 8. 2002. „Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale”. Specificul măsurării in cercetarea pedagogica. 1993. Ed. a) Etapa pregătitoare: definirea problemei. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Muster. „Cercetarea psihopedagogică”. metoda analizei documentelor şcolare.1998 11. PSIHOPEDAGOGICE ŞI METODICE. 16. elaborarea concluziilor..  Ipoteza. Reprezentări grafice.(coord) “Educaţia si dinamica ei”.

c) Tipuri de curriculum. componentă a excelenţei aptitudinale”. Concepţii şi strategii.D. semestriale. 3 . Particularităţile evaluării predictive şi formative a nivelului de pregătire a preşcolarilor. Antone. M. (1980) .. Cerghit. Barna. (2002) – „Creativitatea. Particularităţi ale proiectării. Barna A.Activităţile matematice în grădiniţă. săptămânale. Operaţionalizarea obiectivelor pentru activităţi de învăţare pe discipline sau integrate. G. (1998) . a II-a...Strategii didactice interactive. Barna.P. Cuza”.Teoria şi metodologia evaluării. 3. Bucureşti:Compania Dumitrana. Bucureşti:V&I Integral Dumitrana. (2008) . Comunicarea scrisă. (2005) . d) Strategii. 12. 16. Polirom. Polirom. 15. Ed. C. 4. Psihomotric. Iaşi. Bibliografie: 1.. (2001) . C. 10. 6. I. E. 14. Editura Istru. Creţu. (2000) . Iaşi. J. Problematica curriculum-ului preşcolar. Tipologia obiectivelor pentru domeniile de conţinut: Limbă şi comunicare.I. Introducere în pedagogie.. (2007) .. (2005) . Bucureşti:Compania Dumitrana.Învăţarea bazată pe cooperare. instrumente de evaluare. c) Specificul strategiilor didactice specifice domeniilor de conţinut. DOMENIUL DE SPECIALITATE ŞI DIDACTICA ACESTUIA Tematică de specialitate: 1. 13.. A. mijloace şi forme ale instruirii pe tipuri de activităţi.Dezvoltarea psihică umană. în Psihopedagogie. (2001) – Teoria curriculum-ului şi conţinuturile educaţionale. I. C-tin. (2005) . metode. g) Specificul evaluării progreselor înregistrate în dezvoltarea psihofizică a copiilor. obiective. criterii. (2002) .Pedagogie.2. indicatori de progres). EDP. Ştiinţe.Curs de pedagogie.Curs de pedagogie. 2. Bucureşti. 11. 8. 17.Dunărea de Jos”. Cucoş. Piaget.D. Creţu. Bucureşti:V&I Integral Oprea. Estetic şi creativ. M. Om şi societate. e) Modalităţi de individualizare şi diferenţiere a instruirii în activitatea instructiv-educativă din grădiniţă.D.Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. Editura Sinteze. Galaţi. Iaşi. Antohe G. Proiectarea activităţii: modele alternative (anuale. 2.P. ediţia a II-a. (2005) .Psihologia copilului. Galaţi. activităţi de învăţare pe discipline sau integrate şi activităţi liber alese. b) Forme şi moduri de organizare a activităţilor. Bucureşti. Editura Universităţii „Al. M.Cuza”. I.Metode de învăţământ. Bucureşti:Compania Dumitrana.L. d) Analiza conţinuturilor specifice activităţii în grădiniţă pe domenii de conţinut. (1978) – Învăţământul diferenţiat. Ed. (2007) . Antohe. M. metode. Evaluarea achiziţiilor de învăţare la preşcolari (bune practici. M. Chişinău: Cartier Piaget. teoria educaţiei şi teoria curriculumului.. Iaşi: Ed. (2008) . f) Stimularea creativităţii preşcolarilor. a) Finalităţile activităţilor instructiv-educative din grădiniţă b) Obiectivele educaţionale. Teoria instruirii şi evaluării..Universităţii “Al.T. 7. Editura Fundaţiei Universitare. 9. C. I. J. tehnici. C-tin. 5. ed.P.B.. a II-a. Corelaţia domeniilor dezvoltării copilului cu domeniile de conţinut.Psihopedagogia jocului. desfăşurării şi evaluării activităţii educaţionale din grădiniţă a) Noi repere în proiectarea didactică a activităţilor din grădiniţă. Bucueşti:E.Jocuri şi jucării pentru preşcolari. Inhelder. zilnice) pe domenii sau integrate. Cucoş.Judecata morală la copil. organizării. Bucureşti:E. (2005) . Dumitrana. Ghid metodic. G. Radu. ed.

19. G. Editura Aramis. Metode şi tehnici de evaluare a progreselor copilului preşcolar. 15.Specificul activităţii de proiectare. Interacţiunea obiective-conţinuturi-strategii în activităţile din grădiniţă. *** Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar 24. 8. 5. Alternativa educationala "Step by step" in invatamantul prescolar 13.Tehnici de stimulare a creativităţii copilului preşcolar. Particularităţile metodelor activ-participative în învăţământul preşcolar. (1998) . V&I Integral 21. Rolul activităţilor liber alese în dezvoltarea imaginaţiei la vârsta preşcolară. Bucureşti:. 23. 4. 20. MEC. Noi orientări în curriculum-ul învăţământului preşcolar. Ed. Rolul interdisciplinarităţii în realizarea obiectivelor „noilor educaţii” în învăţământul preşcolar. Bucureşti:E. 11. 16.Aspecte metodice privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de povestire a educatoarei. Verza.18.Gramatica fanteziei.Psihologia vârstelor. E. Relaţia joc-învăţare-creaţie în activităţile comune şi activităţile la alegere din învăţământul preşcolar. Modalităţi de diferenţiere şi individualizare a activităţii instructiv-educative din grădiniţă. 10. Bucureşti.Kolumbus. Rodari. Bucureşti.P. 21. Modalităţi de valorificare optimă a formelor de organizare a procesului de învăţământ din grădiniţă. (1980) . 3. (2001) – Pedagogie preşcolară. 2. 22. Bucureşti. E. 20. *** (2008) – Ghid de bune practice pentru educaţia timpurie a copiilor între 3 la 6/7 ani. Metodologia proiectării şi elaborării probelor de evaluare la preşcolari. II. 24.Didactica preşcolară.Modalităţi de valorificare a elementelor de reformă a procesului instructiv-educativ din grădiniţă.Creativitate şi inteligenţă emoţională. 12. *** (2008) – Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani. Schulman. MEC. Roco. Iaşi:Polirom 19.Aspecte metodice privind proiectarea şi desfăşurarea lecturii după imagini în învăţământul preşcolar. desfăşurarea şi evaluarea activităţilor practice din grădiniţă.Introducere în arta de a inventa poveşti. Factori perturbatori în aprecierea rezultatelor copilului preşcolar. Informativ-formativ în procesul instructiv-educativ din grădiniţă. 9. Voiculescu. 14. M. Valorificarea relaţiei şcoală-familie în socializarea copilului preşcolar. E.Rolul activităţilor pe arii de stimulare în creşterea valenţelor informativ-formative ale procesului instructiv-educativ din grădiniţă. Bucureşti.D. Prohumanitate.Organizarea. Particularităţi ale stilului didactic eficient în educaţia timpurie. 22. TITLURI ORIENTATIVE PENTRU LUCRĂRILE METODICO-ŞTIINŢIFICE DE GRADUL DIDACTIC I a) Pedagogie-psihologia educaţiei 1. (2001) . (2000) . 18. Modalităţi de formare şi dezvoltare a independenţei şi creativităţii copiilor prin jocurile şi activităţile la alegere din grădiniţă. 6. Metodologia organizării şi desfăşurării convorbirii în activităţile de educare a limbajului din grădiniţă. 25. 23. organizare şi desfăşurare a activităţilor comune din grădiniţă. 4 . 7. 17.

Optimizarea rezultatelor prin diferenţierea şi individualizarea activităţii instructiv-educative 28. 41. Modalităţi de dezvoltare a vocabularului la vârsta preşcolară. dezvoltare a capacitatilor creatoare ale prescolarului Modalitati de valorificare a parteneriatului gradinita-familie-comunitate in formara personalitatii prescolarului Dezvoltarea capacitatilor senzoriale ale copilului prescolar prin activitatile integrate din gradinita Modalitati de pregatire si integrare a prescolarilor in activitatile scolare Dezvoltarea capacitatii prescolarului prin valorificarea teoriei inteligentelor multiple b) Limba şi literatura romănă pentru învăţământul preşcolar 1. Valorificarea procesului de învăţământ în vederea eficientizării capacităţii senzorialperceptive a preşcolarilor. Valorificarea literaturii pentru copii în scopul educaţiei moral-civice a preşcolarului. 47. 39. Rolul strategiilor complementare de evaluare în perfecţionarea actului evaluativ în învăţământul preşcolar. grădiniţă. Dezvoltarea capacităţii de comunicare verbală a copilului preşcolar prin activităţi liber alese. 49. 4. Modalităţi de valorificare a lecturii în activitatea de dezvoltare a vocabularului copilului preşcolar. Modalitati de stimulare a creativitatii preşcolarilor prin strategii activ-participative. Modalităţi de dezvoltare a capacităţii de orientare spaţială a preşcolarilor. 44. 34. 40. 50. stimulare. Modalităţi de eficientizare a strategiilor didactice în învăţământul preşcolar.25. Modalităţi de eficientizare a actului evaluativ în ciclul preşcolar. repovestire. preşcolar. 43. 42. 32. din învăţământul preşcolar. 37. copilului preşcolar. 26. Formarea conduitei moral-civice la vârsta preşcolară prin procesul instructiv-educativ. 53. Modalităţi de creştere a rolului formativ al activităţilor de povestire. Problemele specifice realizării reformei curriculare în învăţământul preşcolar. Strategii de realizare a educaţiei ecologice în învăţământul preşcolar. 35. Dezvoltarea creativitatii prescolarilor prin activitatile integrate Modalitati de valorificare a jocului didactic in procesul instructiv-educativ din gradinita Modalitati de cunoastere. 52. Învăţarea prin dramatizare – strategie de formare şi dezvoltare a capacităţii de comunicare a 3. Parteneriatul educaţional – modalitate de eficientizare a procesului instructiv-educativ din 30. 48. Modalităţi de stimulare şi dezvoltare a creativităţii la vârsta preşcolară. Rolul metodelor bazate pe acţiune în eficientizarea activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar. Diferenţierea şi individualizarea procesului formativ în cadrul jocurilor şi activităţilor la alegere. 27. 38. Aspecte psihopedagogice şi metodice ale însuşirii citit-scrisului ca instrument al cunoaşterii. Particularităţi ale educaţiei morale la vârsta preşcolară. Modalităţi de eficientizare a comunicării didactice în învăţământul preşcolar. Rolul jocului didactic în procesul de socializare a preşcolarilor. 36. 5 . Direcţii de valorificare a particularităţilor psihologice ale aspectelor procesuale şi motivationale ale învăţării la copilul preşcolar. povestiri 2. 6. 45. Formal şi nonformal la nivelul procesului instructiv-educativ din grădiniţă. 46. 33. 51. 29. Metode şi mijloace de eficientizare a aspectelor de natură relaţională din grădiniţa de copii. 5. Rolul jocului didactic în optimizarea comunicării verbale şi nonverbale a elevilor din ciclul create de copii în procesul instructiv -educativ din grădiniţă. 31.

Strategii evaluative utilizate în activităţile matematice din grădiniţă. îmbogăţire.7. 10.Modalităţi de eficientizare a evaluării didactice a activităţilor de educaţie pentru societate din învăţământul preşcolar. 7. Rolul activităţilor de cunoaştere a mediului în formarea noţiunilor ştiinţifice despre mediu şi viaţă în învăţământul preşcolar. societate din grădiniţă. 4. Valorificarea activităţilor matematice în stimularea creativităţii copilului preşcolar. 2. Valorificarea literaturii pentru copii in scopul educatiei moral-civice a prescolarului 12. 9. 5. 7. Modalităţi de valorificare a exerciţiului în activităţile matematice din grădiniţă. 4. 3. Metode şi procedee folosite în activităţile comune pentru formarea reprezentărilor matematice la vârsta preşcolară 5. Rolul metodelor de explorare a realităţii în activitatea activităţile de cunoaştere a mediului din ciclul preşcolar. 2. conţinutul şi metodologia activităţilor de educaţie pentru societate. 3. 9.Modalităţi de valorificare a valenţelor formativ-educative ale activităţilor de educaţie pentru „Educaţie civică”. de scris-citit. 4. Modalitati de valorificare a jocului didactic in dezvoltarea limbajului la prescolari 11.Specificul strategiilor didactice în realizarea educaţiei moral-civice la vârsta preşcolară. Modalitati de realizare a educatiei ecologice in invatamantul prescolar 8. Modalităţi de formare a priceperilor şi deprinderilor de calcul mintal la vârsta preşcolară. 6 . nuanţare a vocabularului copilului preşcolar.Modalităţi de realizare a educaţiei pentru drepturile copilului în învăţământul preşcolar.Însuşirea normelor şi valorilor morale prin activităţile la alegere din grădiniţă. 9. 7. 5. 10. Modalităţi de stimulare a creativităţii preşcolarilor prin activităţile de cunoaştere a mediului din grădiniţă. Modalităţi de valorificare a jocului didactic în cadrul activităţilor de cunoaştere a mediului din grădiniţă. Valente interdisciplinare ale jocurilor logico-matematice la vârsta preşcolară 6.Obiectivele. Strategii de evaluare a activităţilor cu conţinut matematic utilizate în ciclul preşcolar. d) Ştiinţe pentru învăţământul preşcolar 1. Tradiţional şi modern în evaluarea activităţilor din învăţământul preşcolar. 13.Operaţionalizarea obiectivelor şi evaluarea schimbarilor comportamentale la disciplina 6. 6. Rolul jocurilor logico-matematice în dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale preşcolarilor. Rolul activităţilor de educare a limbajului în pregătirea elevilor pentru însuşirea deprinderilor 8. 8. Strategii de evaluare a rezultatelor activităţilor de educare a limbajului din grădiniţă. Eficientizarea demersului evaluativ la activităţile de cunoaştere a mediului din ciclul preşcolar. Rolul. c) Matematică pentru învăţământul preşcolar 1. e) Istorie şi educaţie civică pentru învăţământul preşcolar 1. Rolul activitatilor de cunoastere a mediului în formarea imaginii despre lumea înconjurătoare la copilul prescolar. 3. Modalităţi de stimulare a activităţii independente a preşcolarului prin activităţile matematice. 2. Modalităţi de realizare a educaţiei pentru şi prin valori literare la vârsta preşcolară. Strategii didactice de activizare. Optimizarea actului evaluativ la activităţile de cunoaştere a mediului din ciclul preşcolar. locul şi metodologia jocului didactic matematic în învăţământul preşcolar. Specificul strategiilor didactice utilizate în activităţile de cunoaştere a mediului din grădiniţă.

3. Rolul exerciţiilor fizice în dezvoltarea percepţiilor spaţiale ale preşcolarilor. Modalităţi de realizare a educaţiei pentru şi prin valori plastic – picturale la vârsta preşcolară.Valorificarea activităţilor de educaţie muzicală în educarea estetică a copilului preşcolar Rolul 5. 8.Rolul jocului didactic în dezvoltarea calităţilor fizice de bază ale preşcolarilor.Modalităţi de eficientizare a evaluării la activităţile de educaţie muzicală din ciclul preşcolar.Valoarea formativă a jocurilor motrice folosite la activităţile de educaţie fizică din învăţământul preşcolar.componente efectorii ale activităţii motrice. 7 .Jocul muzical – strategie didactică de bază în realizarea obiectivelor educaţiei muzicale în 4.Rolul interdisciplinarităţii în procesul instructiv-educativ la activităţile de educaţie muzicală. 9. Mijloace. 4. 8.Cultivarea calităţilor motrice specifice ale preşcolarilor prin activităţile de educaţie fizică. 6.Valorificarea activităţilor de educaţie fizică pentru formarea deprinderilor şi obişnuinţelor igienico-sanitare ale copilului preşcolar. Noi abordari in realizarea educatiei estetice in invatamantul prescolar 10. 6. 6. Modalităţi de individualizare şi diferenţiere a instruirii în activităţile de educaţie fizică din grădiniţă. 2.Priceperile şi deprinderile motrice .Modalităţi de educare a auzului muzical dificil. g) Educaţie muzicală pentru învăţământul preşcolar 1. 7. Modalităţi de individualizare şi diferenţiere a instruirii în cadrul activităţilor de educaţie plastică din grădiniţă.f) Educaţie plastică pentru învăţământul preşcolar 1. Specificul strategiilor didactice utilizate în activităţile de educaţie plastică din grădiniţă. 9.Modalităţi de sporire a efectelor formative ale activităţilor de educaţie fizică. exerciţiilor muzicale în formarea şi dezvoltarea deprinderilor melodice ale preşcolarului. copilului preşcolar. 8. instrumente şi tehnici de lucru specifice educaţiei plastice folosite în ciclul preşcolar. 11. h) Educaţie fizică pentru învăţământul preşcolar 1. 7. ciclul preşcolar. Modalităţi de eficientizare a evaluării activităţilor de educaţie plastică prin strategii didactice complementare. Rolul desenului liber în valorificarea elementelor de limbaj plastic în ciclul preşcolar.Rolul mijloacelor de învăţământ în activităţile de educaţie muzicală din grădiniţă. Modalităţi de realizare a principiului intuiţiei în cadrul activităţilor de educaţie plastică din ciclul preşcolar. Tehnici creative de realizare a educatiei plastice in gradinita 9.Rolul strategiilor didactice în formarea şi dezvoltarea simţului melodic al preşcolarului.Eficientizarea demersului de proiectare didactică a activităţilor de educaţie fizică din ciclul preşcolar.Eficientizarea actului evaluativ la activităţile de educaţie muzicală în ciclul preşcolar. 5. 2. 5.Modalităţi de eficientizare a activităţilor de educaţie fizică din ciclul preprimar prin strategii didactice activ-participative. 4. 2. 7.Metodologia formării deprinderilor motrice de bază din grădiniţă. 3. Modalitati creative de realizare a educatiei plastice in invatamantul prescolar 11. 10. Stimularea creativităţii preşcolarilor în cadrul activităţilor de educaţie plastică.Strategii didactice folosite pentru dezvoltarea memoriei muzicale şi a simţului ritmic a 3.

Lect. Modalităţi de adaptare a curriculumului în condiţiile educaţiei incluzive. dr. dr. Modalităţi de integrare socială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. III. did. Particularităţi ale procesului instructiv-educativ din şcoala pentru copiii cu cerinţe 2. crt. şi gr. prenume Alecu Marin Simona Benţea Corina Anghelache Valerica Mindu Sandrina Androne Mihai Gr. Specificul evaluării performanţelor şcolare a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. Domeniul de licenţă/domeniul de doctorat Pedagogie / Ştiinţele educaţiei Psihologie / Psihologie Pedagogie / Ştiinţele educaţiei Psihologie / Psihologie Filosofie-Teologie / Filosofie Domenii de competenţă Ştiinţele educaţiei Psihologia educaţiei Ştiinţele educaţiei Psihologia educaţiei Filosofia educaţiei / Sociologia educaţiei / Didactica specialităţii 8 . dr. 8. COORDONATORI ŞTIINŢIFICI Nr. 5. dr. Lect. Modalităţi de valorificare a metodelor activ-participative în predarea noţiunilor matematice la 3. Lect. 2. 4. 5. Nume. Metode de stimulare a comunicării verbale la copiii cu cerinţe educaţionale speciale .i) Psihopedagogie specială pentru învăţământul preşcolar 1. 6. 3. Specificul activităţilor didactice desfăşurate cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale. Specificul educaţiei nonformale în contextul învăţământului integrat. ştiinţific Conf. Lect. copiii cu cerinţe educaţionale speciale. dr. educaţionale speciale. 1. 7. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful