Buhay Ko'y Isang Iglap Lang

E.P. Hontiveros, SJ
G D/A A7 D

mapayapa
1

Voice

r3 o r 4 M MB

MF M B
Koro:
6

2

MF M M

3

MB

MF M M

4

OB

5

Vo

o

rr

O
B7 Emin

Bu

M

M
hay

7

8

MB
ko'y

MF M M
i - sang ig -

M
lap
A7

lang

M

M M
na sag-

9

Vo

r or M M M M M
lit na du - ma - ra

10

O
an.
D

Bu - hay

M

M

11

MB
ko

MF M M
ay i - sang

12

M
Amin

a - raw

M

na

M

dag-

M

13

Vo

r or M M M M
ling na - pa - pa
B7

14

15

M
ram.
Emin

d

At

M M

M
tid
G

MB
Mo,

MF
O

16

M
Diyos
D/A

M
ko,

M
ang

ba

17

Vo

r o r rM M M M
ma - ha - lin
A7

18

M M
sa
D

M

19

d

Ka

mun - do.

Ta - nging

M

MB

20

MF
nga -

MB
yon,

MF M M
ta - nging nga-

21

Vo

r o r MB
yon
G

MF M
may-ro'n

A)
22 23 24

a

M

OB
D

O
A7

e
A)
D

MF
Ha -

ko._____________________

25

Vo

r orM

M

M M

26

M
-

27

28

MB
on,

MF
sa

M M M
ka - lul - wa

M M
kong u -

MB
haw

e M M
ma - na-

li - na,

Pa - ngi - no

http://christianlyrics4u.blogspot.com

G

D

E7

A

29

Vo

r or M
A7

MB

MF
ha

30

M
ya -

M
ang

M
ang

31

rM M M
'Yong ngi - ti'y

M
su -

32

M

M

O
lay

ti - li't

-

mi______

33

Vo

r orM
G

B)

MB

MF
nga

34

M
yon
D

O

35

M
A7

36

d
(Koro) B)
D

M
Kung

ta - nging

-

lang____________

37

Vo

r or M M M M M
ang ma - ba - na - ag
G

38

M
man
D

39

40

M
ay

M
pa -

M
wang
E7

M M M
ka - di - li A

O
man

M
di

41

Vo

r orM M M M M
A7

42

M

M
a -

M
king

43

rM M
ki_____

M

M
-

44

M M M e MF
ka____ san bag-

ka - yang i - pag - da - sal

na - bu

45

Vo

r o r MB
kus
D

Koro 2:

nga - yon

M T

M

46

OB

47

M
B7

48

d

lang___________________

At
Emin

M

M
sa

49

Vo

r o r MB

50

51

MF M M
-

O M
wid
A7

M
ma -

M

M

52

M

M

O
gat
D

a - king pag - ta

sa

a - long

da_____

ni - tong

M

M

53

Vo

r o r MB

MF M M

54

55

O
hay,
Emin

a - king bu____

I

M

M
a -

M
bot
G

M
Mo

MB
ang

MF
ka

56

O
may
D/A

at

M

M
sa

57

Vo

r or M

MB

MF
i -

58

59

M
ga -

M
wad,

M
ka -

rM

M

M

M

60

M
ang

M

O

pu - so'y

pa - ya - pa______

ha - ngad.

http://christianlyrics4u.blogspot.com

A7

D

Gmin

D

61

Vo

r or

Kung ang
Gmin

M

MB

62

MF

O
-

63

M
ay
D

M
di

MB
na

MF M M
mag - wa - wa

64

O
kas

d

nga - yon

-

65

Vo

r o r vM
Di

tM
na

M
mag -

M
wa -

tM
wa

66

| OB
kas.

-

http://christianlyrics4u.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful