STABILITATE sI ECHILIBRU MONETAR SECŢIUNEA 3.1.

STABILITATEA MONETARÅ, PUNCT DE PLECARE PENTRU ÎNTÅRIREA MONEDEI NAŢIONALE

3.1.1 Puterea de cumpårare a banilor Banii pot fi definiti ca fiind un ansamblu de mijloace sub forma monedelor si a semnelor de valoare care, prin 22122g619w decizia autoritåtii suverane, circulå ca purtåtoare ale unei anumite puteri de cumpårare, în exercitarea anumitor functii care le sunt proprii, a unui numår de operatiuni specifice. Banii au un rol important în economie, participând în mod activ la toate procesele complexe ale realizårii produsului social, la distribuirea si redistribuirea venitului national. În ceea ce priveste continutul notiunii de putere de cumpårare a banilor, literatura de specialitate face distinctie între: puterea de cumpårare internå a unei unitåti monetare, puterea de cumpårare a populatiei si puterea de cumpårare a monedei nationale fatå de monedele stråine. Puterea de cumpårare a unei unitåti monetare exprimå volumul de mårfuri si servicii care pot fi achizitionate cu aceastå unitate, într-o perioadå si pe o arie geograficå determinatå, comparativ cu o altå perioadå luatå ca bazå de comparatie. Indicele puterii de cumpårare a unei sume exprimate în unitåti monetare evolueazå în sensul invers evolutiei indicelui preturilor. Pentru determinarea cât mai corectå a puterii de cumpårare interne a monedei sunt necesare douå conditii: a) alegerea indicelui preturilor care prezintå interes pentru analiza ce se efectueazå (indicele preturilor produselor alimentare, industriale, al serviciilor, etc., indicele general al preturilor); b) calcularea corectå a acestui indice, tinând cont de faptul cå diferitele categorii de preturi nu evolueazå uniform. Puterea de cumpårare a populatiei exprimå capacitatea realå de cumpårare a veniturilor bånesti ale populatiei într-o anumitå perioadå, fatå de o altå perioadå luatå ca bazå de referintå. Acest indice reflectå, pe de o parte, evolutia preturilor, iar pe de altå parte, evolutia veniturilor bånesti ale populatiei. Puterea de cumpårare a monedei nationale fatå de aceea a monedelor stråine (putere de cumpårare pe plan extern) reflectå raportul dintre puterile de cumpårare interne ale monedelor comparate. Raportul dintre preturile interne si cele externe este exprimat de cursul valutar (curs de schimb), adicå de raportul valoric dintre douå monede. Din cele aråtate mai sus rezultå cå în toate acceptiunile puterii de cumpårare a monedei, evolutia preturilor constituie barometrul, mai mult sau mai putin exact, al puterii de cumpårare a banilor.

3.1.2 Stabilitatea monetarå. Stabilitatea monetarå exprimå posibilitatea mentinerii puterii de cumpårare (indiferent de forma la care ne referim) la intervale de timp diferite. Pe plan intern, în conditiile economiei de piatå, o putere de cumpårare stabilå coincide cu echilibrul care trebuie så existe între cererea solvabilå si productia de bunuri si servicii oferite pe piatå. De aceea, preocuparea pentru asigurarea stabilitåtii puterii de cumpårare a banilor este nemijlocit legatå de aceea pentru asigurarea stabilitåtii preturilor. În cazul în care depåsirea de cåtre cererea solvabilå a productiei oferite pe piatå are o cauzå monetarå, fenomenul este cunoscut sub denumirea de inflatie, iar în cazul contrar, al insuficientei cererii solvabile provocate, de asemenea, de o cauzå monetarå, el este cunoscut sub denumirea de deflatie, probleme pe care le vom analiza în capitolul urmåtor al lucrårii. În economia planificatå s-a vorbit despre stabilitatea puterii de cumpårare a banilor ca o problemå de echilibru care si-ar fi gåsit rezolvarea prin realizarea sarcinilor de plan. Se afirma cå planul prevedea volumul de mårfuri si servicii destinate nevoilor populatiei, corelat cu veniturile bånesti ale acesteia pe o perioadå datå (lunå, trimestru, an). În realitate, sistemul centralizat din fostele tåri socialiste, elaborarea de planuri fårå o bazå realå, înregistrarea de dezechilibre structurale ale economiei, realizarea unor balante de plåti cu solduri pasive, exportul de produse necompetitive, precum si stabilirea arbitrarå a preturilor sau înghetarea lor pe perioade lungi au fåcut ca în aceste tåri så se instaleze, treptat, instabilitatea economicå si monetarå, respectiv inflatia, uneori vizibilå, alteori ascunså si så se degradeze continuu calitatea vietii. Stabilitatea si întårirea monedei nationale sunt procese care nu se realizeazå de la sine, ci sunt rezultatul unei politici economico - financiare deosebit de complexe. Se poate afirma cå, în vasta evolutie a economiei nationale si, mergând mai departe, a economiei internationale, aproape nu existå variabile care så nu se repercuteze, într-un fel sau altul, într-o måsurå sau alta, asupra echilibrului monetar, asupra stabilitåtii puterii de cumpårare a monedei nationale. Evolutia unei monede e determinatå nu numai de fenomenele economice, ci si de cele politice, militare, sociale, etc. Un exemplu recent, deosebit de edificator este criza Golfului care a avut si continuå så aibå implicatii si consecinte pe diferite planuri, inclusiv în domeniul monetar. Astfel, moneda celui bogat si puternic stat din lume, dolarul S.U.A., a înregistrat o scådere semnificativå fatå de marca germanå, yenul japonez si fatå de alte valute în urma conflictului militar din Golf. Pe de altå parte, cresterea pretului petrolului, de la 20 de dolari la 40 de dolari barilul, în numai douå luni de la izbucnirea conflictului, a creat mari probleme tårilor importatoare, cu consecinte asupra economiilor si valutelor lor, inclusiv pentru S.U.A. care importå mai mult de jumåtate din petrolul consumat. Asadar, fiecare dolar plåtit în plus sporeste presiunile inflationiste în economie si cu cât sporesc preturile interne, cu atât se depreciazå moneda. O problemå mult controversatå în teoria monetarå este aceea a bazelor stabilitåtii monetare. Diversitatea de opinii se referå la întrebarea dacå stabilitatea monetarå este

intrinsecå, adicå puterea de cumpårare a banilor derivå din esenta acestora, sau este extrinsecå. S-au conturat trei directii principale: a) stabilitatea puterii de cumpårare a banilor este legatå de o valoare realå (aurul), ceea ce presupune confectionarea acestora dintr-o cantitate corespunzåtoare de metal pretios sau acoperirea emisiunii prin fonduri de rezervå de metal pretios. Printre sustinåtorii teoriei metaliste se aflå si economistul român Anghel Ruginå. b) teoria nominalistå, conform cåreia baza materialå a banilor este puterea legii; deoarece banii sunt o creatie a legii, tot legea, deci statul, este forta care conferå si o anumitå valoare monedei nationale. c) puterea de cumpårare a banilor derivå din functionalitatea lor. Conform acestei teorii, puterea de cumpårare si, implicit, stabilitatea banilor depind de modul în care se desfåsoarå schimbul de activitåti economice, de proportionalitatea în desfåsurarea proceselor economice, de respectarea legilor obiective ale productiei, de adaptarea cât mai deplinå a volumului si structurii productiei la nevoile sociale, precum si de buna organizare a fluxurilor bånesti din economie, deci de un bun sistem monetar, bine aplicat. La noi, principalul rol revine Båncii Nationale a României care, potrivit legii, “stabileste si conduce politica monetarå si de credit, în cadrul politicii economice si financiare a statului, cu scopul de a mentine stabilitatea monedei nationale” (art.1 din Legea nr.34/1991 privind Statutul Båncii Nationale a României). 3.1.3 Devalorizarea monetarå. Devalorizarea monetarå, fenomen opus stabilitåtii monetare, se poate defini ca fiind reducerea legalå a valorii paritare a monedei internationale. Valoarea paritarå este datå de continutul valoric al unitåtii monetare a unei tåri sau al instrumentelor monetare internationale, continut determinat prin lege sau prin conventii internationale. Ea este exprimatå printr-un etalon (aur, o altå monedå de referintå sau un “cos de valute”) si serveste la stabilirea paritåtii monetare, adicå a raportului valoric între douå monede. ïn conditiile etalonului aur - devize, valoarea paritarå a unei monede poate fi exprimatå în aur, în dolari S.U.A., iar din 1976 si în D.S.T. Literatura de specialitate a delimitat mai multe tipuri de devalorizåri: a1) devalorizarea explicitå care este o måsurå luatå de stat în general la intervale mai mari de timp; a2) devalorizarea implicitå (depreciere monetarå), care este un proces economicofinanciar de regulå cu caracter de continuitate. b1) devalorizarea defensivå care este o operatiune de omologare oficialå a pierderii puterii de cumpårare a monedei în urma unei inflatii; b2) devalorizarea ofensivå care este o operatiune de stimulare, pe cale monetarå, a exportului.

O devalorizare efectuatå la sfârsitul unei inflatii prelungite poate stabiliza situatia. cerintele de realizare a acesteia dintre care amintim: desfåsurarea în conditii de proportionalitate si eficientå a proceselor din sfera productiei materiale. Modificarea masei Echilibru sau bånesti dezechilibru Consecinte 1.atunci când se reduce valoarea paritarå a unitåtii monetare nationale în raport cu alte monede de referintå (schimbarea semnelor monetare aflate în circulatie pentru satisfacerea cererii de maså monetarå). concordanta dintre veniturile si cheltuielile bånesti ale participantilor la procesul de reproductie. impulsionând activitatea de redresare economicå. premiså si totodatå consecintå a echilibrului resurselor materiale. se reflectå în circulatia banilor. Cererea si oferta de instrumente financiare . REALIZAREA ECHILIBRULUI MONETAR Echilibrul monetar este si el o parte componentå a echilibrului economic general. în stabilitatea lor. procesele economice se desfåsoarå fårå perturbåri si în conditii de eficientå. SECŢIUNEA 3.2. c2) devalorizarea partialå . precum si în domeniul comertului exterior. Se poate afirma cå în conditiile economiilor bazate pe productia de mårfuri. ajustând moneda la noul nivel al costurilor. Consecintele devalorizårii monetare au un caracter provizoriu si de aceea devalorizarea nu poate fi utilizatå ca mijloc în sine pentru redresarea economiei. respectarea echilibrului bugetar si evitarea folosirii emisiunii bånesti pentru acoperirea diferitelor cheltuieli ale statului. Efectele devalorizårii sunt multiple atât pe plan intern cât si pe plan extern. ci numai subjugatå unei politici monetare coerente si unor måsuri economice de ansamblu. de distribuirea si redistribuirea venitului national. de obicei. echilibrul investitiilor în raport cu mårimea acumulårilor bånesti destinate investitiilor. solutie de dorit în cazul unei balante de plåti externe deficitare.atunci când nivelul puterii de cumpårare a monedei a ajuns så fie atât de scåzut încât constituie o piedicå pentru îndeplinirea corectå a functiilor monetare. O monedå stabilå nu este de conceput decât în conditiile în care în toate sferele si sectoarele productiei si circulatiei mårfurilor. toate procesele legate de realizarea produsului social. financiare si valutare. precum si mecanismul de transmitere a consecintelor acestuia pot fi sintetizate în urmåtoarea schemå: Factori determinanti 1. Devalorizarea favorizeazå exportul si reduce importul.c1) devalorizarea totalå . preturilor si veniturilor. situatie în care singura solutie este înlocuirea vechii monede cu una nouå (reformå monetarå). Procesul de realizare a echilibrului monetar. În literatura de specialitate existå numeroase definitii ale echilibrului monetar care reflectå.

tot la modificarea cererii de mårfuri si servicii.3 CEREREA sI OFERTA MONETARÅ. cât si în aceea a banilor de cont.3. o variabilå esentialå a oricårui model monetar care este ecuatia de echilibru. împreunå cu masa båneascå. De obicei. Linia de actiune a dezechilibrului monetar asupra tranzactiilor financiare duce. 3. în cazul invers). cât si de amploarea si de felul dezechilibrului ( inflatie. va actiona asupra restului economiei. Pentru a se atinge o nouå situatie de echilibru trebuie. poate fi eliminat fie prin reducerea masei bånesti. fiind exprimat de egalitatea între cererea si oferta de monedå atât în sfera numerarului. de aceea mentinerea echilibrului mone-tar.1 Cererea de bani si factorii determinanti ai acesteia. cererea de bani apare ca un element al conceptului mai general de “alegere economicå”. în diverse combinatii. reprezintå un obiectiv principal al politicii monetare. Se poate spune. Modificarea cererii de bani monetar 2. în spetå alegerea întrebuintårii date venitului. De aceea. Din analiza acestui proces. se realizeazå în cadrul procesului circulatiei. o datå apårut. SECŢIUNEA 3. efecte temporare. Actiunea dezechilibrului monetar asupra cererii si ofertei de instrumente financiare are drept consecinte modificarea pretului si a ratei dobânzii instrumentelor respective. un dezechilibru monetar constând într-o cantitate de bani prea mare (inflatie). ele se resimt în domeniul tranzactiilor reale. Cererea de bani reprezintå. bani de cont. actionat printr-o modificare a masei bånesti sau a cererii de bani.2. Echilibrul monetar. respectiv a stabilitåtii monetare. Efectele asupra tranzactiilor financiare sunt.) Astfel definitå. . asadar. fie prin cresterea cererii de bani. deci scåderea sau cresterea volumului creditelor. Existenta echilibrului monetar si a unei monede stabile oferå conditiile necesare dezvoltårii economice. etc. pe termen lung. dacå masa båneascå devine mai mare decât cererea de bani si deflatie. pânå la urmå. A doua operatie pe care o implicå elaborarea schemei generale a procesului de realizare a echilibrului monetar este identificarea variabilelor si a fluxurilor prin care dezechilibrul monetar. folosindu-se metode specifice acestor sfere. fie pe ambele cåi. se au în vedere masa båneascå (volumul agregatelor monetare) si cererea de bani (cererea de agregate monetare). fie prin actiunea altor factori exogeni. deci. analiza procesului de formare a cererii de bani necesitå aceeasi atentie ca si analiza procesului de creare a banilor. asadar. Modificarea acestor variabile poate fi determinatå fie prin actiunea politicii monetare. asa cum am aråtat anterior. deoarece. Cererea de mårfuri si servicii Elaborarea acestei scheme are ca primå operatie stabilirea variabilelor definitorii pentru starea de echilibru. Cererea de bani reflectå necesitåtile agentilor economici de instrumente susceptibile så îndeplineascå în conditiile contemporane functiile monedei (numerar. au reiesit douå cåi principale prin care dezechilibrul monetar influenteazå celelalte domenii ale economiei: actiunea asupra cererii si ofertei de instrumente financiare si actiunea asupra cererii de mårfuri si servicii. cå modificårile variabilelor monetare (masa båneascå si cererea de bani) sunt responsabile atât de perturbarea echilibrului monetar. Astfel.

c) factori care tin de avantajele specifice pe care le conferå detinerea banilor. care impun asa numita “restrictie bugetarå” . în structura consumului. si care sunt de douå tipuri: factori ce tin de asigurarea unei capacitåti de platå permanente. Într-o economie de piatå. Se pot mentiona urmåtoarele elemente cu efecte contradictorii asupra cererii de bani: a) existenta în continuare a unui important sector de stat si cooperatist.Factorii care actioneazå asupra mårimii cererii de bani sunt numerosi. . Transpare deci o accentuatå diferentiere sectorialå a cererii de bani în perioada de tranzitie spre economia de piatå. c) recesiunea economicå. atât în ceea ce priveste continutul. iar cererea de bani a unitåtilor economice private si a populatiei este atât o cerere de bani în vederea tranzactiilor (cerere de monedå activå). înså ei pot fi clasificati în trei mari categorii: a) factori care tin de cåile de procurare a banilor. care se aflå într-o relatie de inverså proportionalitate cu cererea de bani. Aceasta este cererea care trebuie satisfåcutå prin aprovizionarea generalå cu monedå a economiei. rata dobânzii are rolul unui indicator al eficacitåtii minimale admise de colectivitatea respectivå. în structura socio-profesionalå etc. cererea de bani scade si invers. o cerere de bani în vederea efectuårii tranzactiilor (cerere de monedå activå). deoarece nu se pot între-prinde nici un fel de proiecte economice care ar avea o rentabilitate mai scåzutå decât rata dobânzii existentå pe piatå. dintre care cel mai important este rata dobânzii. a cårui activitate este reglatå partial prin decizii administrative si partial prin mecanismele pietei. dar aceasta nu înseamnå cå nu poate fi definitå o mårime care så reprezinte cererea de bani totalå. dintre care cei mai importanti sunt mårimea venitului si mårimea averii. în esentå. Având în vedere situatia economicå actualå a României. în sensul cå atunci când dobânda creste. si factori care tin de posibilitatea efectuårii la momentul oportun a anumitor achizitii avantajoase de bunuri reale sau financiare. cererea de bani în tara noastrå prezintå o serie de particularitåti. precum si faptul cå cererea de bani depinde de aceastå situatie concretå. b) factori care tin de preturile relative ale diverselor forme nemonetare de avere si de veniturile pe care le aduc formele de avere respective. deoarece ea este unul din principalii factori ai echilibrului monetar.2 Oferta monetarå. cererea de bani este destul de diferentiatå de la un sector economic la altul. astfel: cererea de bani a unitåtilor economice de stat si cooperatiste continuå så fie.3. b) existenta paralelå a sectorului de stat si cooperatist si a sectorului privat. 3. care determinå modificåri importante în structura economiei. cât si o cerere de bani ca mijloc de rezervå (cerere de monedå inactivå). În aceste conditii. cât si factorii såi determinanti.

de aceastå datå.Dupå o fazå de pasivitate în adaptarea mecanismului bancar.B. de obicei este practicatå o politicå monetarå relaxatå. ci trebuie så fie implicatå în atingerea unor obiective finale. In ansamblul pietelor. cresterea ratei dobânzilor. Piata monetara si echilibrul ei. Numai astfel corelatå. în ordinea importantei si urgentei lor fatå de o situatie economicå datå si så fixeze un calendar de actiune. Ca så se reducå inflatia. O politicå monetarå nu trebuie så se limiteze doar la determinarea cantitåtii optime de monedå sau a ratei de crestere a ofertei monetare. Astfel. ceea ce are aceleasi efecte. rezultatele obtinute sunt doar partial cele dorite. de crestere a produsului intern brut. Ca piata specifica. restrictivå). deci la inflatie. se identificå adesea cu indicele cresterii cererii de bani care va determina pe cale de consecintå mårirea ofertei monetare. de micsorare a ratei dobânzii. piata monetara difera atat de piata bunurilor de consum. Dacå politica monetarå foloseste ca pârghie oferta monetarå. Indicele cresterii P. pe aceastå cale. oricum ar fi politica monetarå. determinând. se depreciazå rata de schimb prin practicarea unei politici monetare relaxate. nu o poate face decât în douå sensuri: a) practicarea måririi ratei de crestere a ofertei monetare (politicå monetarå relaxatå sau expansionistå). de stimulare a investitiilor si. oferta monetarå este un obiectiv. Cu alte cuvinte. oferta monetarå poate supralicita pentru crearea unei economii sånåtoase. se practicå o politicå monetarå strânså. cat si de cea a factorilor de productie. Obiectul tranzactiei pe o asemenea piata il formeaza moneda – numerar si/sau banii de cont. amintite mai sus. Ca så se micsoreze deficitul balantei comerciale sau så se ajungå la echilibrul ei. în raport cu cresterea economicå. de influenare a variabilelor macroeconomice. ïn practicå. b) practicarea unei reduceri a ratei de crestere a ofertei monetare (politica monetarå strânså. piata monetara detine un rol tot mai important. aceasta decurgand din insemnatatea tot mai mare pe care o are moneda in economia 20220y2413u contemporana. Måsurile de politicå monetarå aplicate de Banca noastrå nationalå de aproape doi ani au rolul de a creste oferta monetarå ca mijloc de antrenare a ofertei de credite. . dobânzile mari micsorând lichiditatea si cererea de valutå. cu efectele negative de rigoare. a urmat la noi o perioadå de aplicare a teoriei clasice. Un lucru este cert: responsabilii politicii monetare trebuie så se decidå asupra unuia dintre obiective. ca så se reducå somajul. dar si un mijloc. ceea ce duce la cresterea preturilor.I.

Piata monetara se afla in stare de echilibru. Scaderea cererii are ca efect atat scaderea cantitatii de moneda. pretul tranzactiei cu moneda difera in functie de numerosi factori: termenul scadentei.Asa cum se poate observa in figura alaturata: d % Mo d`e Mc Mm/e Mm E In aceste situatii o crestere a cererii de moneda pe piata are ca efect sporirea atat a cantitatii de moneda pe piata cat si a ratei dobanzii. La un anumit nivel al ratei dobanzii – celelalte conditii fiind date -. astfel fiind egale cu Mm/e). la un anumit nivel al ratei dobanzii (d’e). Cu toate acestea. din confruntarea specifica dintre cererea si oferta de moneda. piata monetara fiind o piata de oligopol. cu un numar scazut de ofertanti si un numar mare de purtatori ai cererii. In plus ajustarea ei se face foarte greoi. cat si a ratei dobanzii. evolutiile cererii si ale ofertei de moneda converg spre realizarea echilibrului pe piata monetara. . pa baza pretului ei. cantitatea de moneda oferita (Mo) este egala cu cea ceruta(Mc. cand. sumele tranzactionate etc. gradul de risc asumat de creditor.Piata monetara consta in ansamblul tranzactiilor cu moneda. Marfa moneda este omogena. adica a ratei dobanzii.

2.Surplusul de moneda putand fi absorbit doar in cazul unei rate a dobanzii scazute. amprentele pietei monetare sunt prezente în permanenta.in întregul sistemului economic. Cererea de moneda este o cerere de incasari reale. Agentii economici pastreaza moneda pentru a o utiliza in efectuarea tranzactiilor si pentru a se proteja impotriva riscului. cererea de moneda pentru speculatie este o functie descrescatoare de rata dobanzii in piata. si nu de suma nominala a acestora.Cresterea ofertei de moneda pe piata monetara va duce la scaderea ratei dobanzii si la cresterea masei monetare tranzactionate pe piata.2. Prin acest referat am incercat sa realizez o prezentare a pietei monetare. Existenta unor costuri de transformare (in bani lichizi) este unul din motivele care explica detinerea de moneda. Pentru o caracterizare concreta a pietei monetare mai sunt necesare inca cateva precizari. agentii economici se intereseaza de puterea de cumparare a incasarilor lor. Scaderea ofertei de moneda conduce la o sporire a ratei dobanzii si la diminuarea cantitatii de moneda tranzactionata.2 Factorii de influienta . a modului in care concurenta dintre ofertanti si purtatorii cererii duce la echilibrarea acestei piete . neputând fi ignorate.1 1.1 Instrumentele politicii monetare 1. Pentru un nivel dat al ratei anticipate a dobanzii. Costul de oportunitate suportat de un agent economic ce detine moneda este egal cu dobanda pe care el ar fi putut sa o obtina plasand acesti bani. a institutiilor care actioneaza pe aceasta piata. Politica monetara 1.2 Politica monetara si evolutii in formularea obiectivelor Instrumentele si factorii de influienta 1. CUPRINS Capitolul 1.

2.2. Instrumentele indirecte de politica monetara 2. Instrumentele directe ale politicii monetare 3.Capitolul 2.2 Obiectivele intermediare ale politicii monetare 2.4.5 Operatiunile de open-market Capitolul 3.4 Operatiunile de swap valutar 2. Eficienta instrumentelor de politica monetara Instrumentele de poltica monetara ale BCE si eficienta acestora Capitolul 2 POLITICA MONETARA.1 Reforma institutionala in sprijinul politicii monetare 2.3 Creditul de licitatie 2. Politica monetara a BNR si instrumentele politicii monetare in Romania 4.1 Plafoanele de credit 3.1 Orientari ale politicii monetare in Romania in perioada de tranzitie 2.1 Instrumente directe de politica monetara 2.2 Cerintele de lichiditate a activelor Capitolul 4.2. NUCLEUL POLITICII DE MACROSTABILIZARE 2.2.1.4.1 Rezervele minime obligatorii 2.4 Instrumente de politica monetara 2. Politica monetara a BNR si instrumentele politicii monetare in Romania 5.1 Stabilitatea monedei in scopul asigurarii stabilitatii preturilor 2.1 Canalele de transmitere a politicii monetare Capitolul 5.2 Instrumentele de politica monetara utilizate de BNR Capitolul 6.2 Instrumente de refinantare 2.3 Obiectivele operationale ale politicii monetare 2.2 Obiectivele politicii monetare a Bancii Nationale a Romaniei 2.2.2 Instrumente indirecte de politica monetara .2.

2.2.Capitolul 5.4. Actiunile autoritatii monetare asupra ofertei de moneda centrala (politica de rescontare si politica de baza monetara) 5.7. Autoritatile monetare au la dispozite trei optiuni principale: suplimentarea ofertei de bani prin tiparire de bancnote (astazi aceasta optiune este rareori utilizata). autoritatile monetare responsabile avand convingerea ca astfel inflatia poate fi restransa. pe cand conceptia monetarista este total opusa acesteia.7. Actiunile autoritatii monetare asupra costului monedei centrale (rata de dobânda) 5.3.3. Politica monetara a BNR si instrumentele politicii monetare în România 5. Eficacitatea politicii monetare 5.3.2.2. Astazi. Rolul politicii monetare în anumite crize bancare recente 5. POLITICA MONETARĂ sI INSTRUMENTELE POLITICII MONETARE 5. Evolutia politicii monetare în România 5. Efectele politicii monetare 5. Aplicarea rezervei minime obligatorii în România INTRODUCERE CAPITOLUL 1.7.1.3.3. Limitarea creditului 5. Conceptia keynesiana traditionala considera politica monetara drept cel mai bun instrument (“banii nu conteaza”) de influientare a economiei.7. ansamblu masurilor si metodelor prin care autoritatile publice abilitate cauta sa influienteze conditiile macroeconomice prin cresterea sau reducerea ofertei de bani. Aceasta .1.1. nivel de activitate. Influenta politicii monetare asupra situatiei si valorii bancii 5.6. utilizare a fortei de munca. Din perspective noii macroeconomii clasice (ce utulizeaza teoria anticiparilor rationale) masurile de politica monetara sunt total ineficiente.5. POLITICA MONETARĂ Politica monetara . tendinta dominanta a politicii monetare este cea a politicilor restrictive. Actiunile autoritatii monetare asupra cererii de moneda (sistemul rezervelorobligatorii) 5.2. echilibru extern. controlul direct asupra detinerilor debani de catre sectorul monetar si operatiuni de open-market (vanzarea si cumpararea titlurilor de valoare de stat prin operatiuni pe piata libera). Politica monetara isi propune sa actioneze cu un caracter global asupra variabelelor economice: prêt. Instrumentele politicii monetare 5. Efectele politicii monetare asupra activitatii bancare 5.4.2.2. Instrumentele de politica monetara utilizata de BNR 5.2.1. Politica monetara 5. Canale de transmitere ale politicii monetare 5.

macroeconomica(mai ales p[rin volumul monedei create). [1] Dictionar Economic. sunt grupate astfel: • Teoriile economice. pg. bancile apar ca fiind dotate cu o putere considerabila. 338 Elementele ce definesc politica monetara. asa cum se descria in secolul al XIX-lea. deoarece supravegheaza alocarea unei resurse speciale: moneda. a acestor obiective: echilibrul monetar. ele insele imperfect controlabile. In plus. autoritatile monetare incearca sa regleze nivelul cererii aggregate din economie. vorba de un comert asemanator celorlalte. in acelasi timp. De indata ce au puterea de a creea cea mai mare parte a masei monetare. Autoritatile monetare dispun de instrumente de actiune asupra variabelelor monetare. Aceasta le confera noi responsabilitati de natura geopolitica. • Obiectivele politicii monetare. bancile au insotit si uneori au devansat internationalizarea economiei. Obiectivele intermediare sunt agregatele monetare si de credit. Aceste variabile sunt numite oibiective intermediare si reprezinta obiectivul politicii monetare. rata dobanzii si rata schimbului.actiune se exercita prin intermediul variabileleort monetare. Nu este deci. Obiectivele politicii monetare trebuie sa fie integrate in cadrul mai larg al politicii economice. de performantele fiecarui grup de politici depinzand succesul de ansamblu. Polirtica monetara este o coimponenta esentiala a politicii economice. conditiile de acordare si disponibilitatea creditului I economie. dar trebuie sa cedeze in fata mecaniasmelor mai indirecte lasand sa actuioneze legile pietei. Ele sunt uneori directe si coercitive (controlul creditului sau schimburilor). Puterea bancilor este. mezoeconomica(prin optiunile de orientare a creditelor. influientand nivelul lichiditatii. Prin masurile specifice pe care le promoveaza. in sinteza realizata recent de guvernatorul BNR. echilibrul . chir in lumea contemporana. care au creat cadrul interventiai statului prin intermediul banilor si mersul gandirii monetariste in diferite perioade istorice. in cursul ultimilor decenii. ele dirijeaza politica industriala) si microeconomica( in relatiile cu clientele). Editura Economica. capacitatea de adaptare a sistemului financiar. avand in vedere diversitatea remarcabila.

acestea constau in organizarea profesiunii bancare . instrumentele si m.). • integrarea politicii monetare in celelalte mari grupe ale politicii economice (politicile fiscal-bugetare. In primul rand.ecanismele de transmitere a politicii monetare. ansamblu de reguli pe care Banca Centrala le impune cewlorlalte banci siinstitutii financiare vizeaza atingerea unor obiective generale ale tarii. politica monetara este cea mai veche si deosebit de mobila.[3] In ansamblul politicilor economuice cvonjuncturale. supravegherea bancara etc. extern si international. Guvern. cum sunt stabilitatea. banca centrala). care pot fi grupate in domeniile cunoscute ale interventionismului monetar (controlul masei monetare. se remarca tendinta de a stabili obiectivele politicii monetare printr-un text neechivoc de lege. reserve minime obligatorii ale bancilor. politicile de control al veniturilor. stimularea activitatii economice etc. De fapt. cursul de schimb. stabilitatea preturilor. expansiunea.economic general.) si formularea mixului de politici economice. ceea ce reduce disputele in acest domeniu. Motivatiile si scopurile politicii promovate de agentii bancari si de credit pot fi grupate in doua categorii. deschiderea cu eficienta a economiei nationale spre exterior etc. • institutiile care stabilesc obiectivele politicii monetare( Parlament. Politica monetara poate fi definite ca un ansamblu de actuini exercitate de autoritatile monetare(Banca Nationala.. in vederea orientarii economiei pe termen scurt sau mediu. Trezoreria) asupra masei monetare si asupra activelor financiare. operatiuni pe piata. stabilitatea monedei nationale. politicile industriale si specifice ale statelor etc. • reglementarile. pentru realizarea echilibrului monetar intern. restructurarea.[2] • corelarea polirticii monetare a unui stat cu politicile altor state si formularea politicii monetare in planul organismelor regionale( Uniunea Europeana si Banca Centrala Europeana) si organismelor internationale (FMI). rezervele internationale de aur si valuta convertibila.

banci si politici monetare”. expansiunea economica etc. POLITICA MONETARA. politica monetara si miscarile externe de capitaluri sunt de natura dubla. Deci.Nicolae Dardac Politica monetara reprezinta unul din instrumentele politicii economice. la care se adauga limitarea inflatiei si m. In al doilea rand. Orientarile si obiectivele politicii monetare sunt concretizate in caseta 19. prin intermediul caruia se actioneaza asupra cererii si ofertei de moneda din economie. dar nici orientarea agentilor specializati in operatiuni banesti riscante. Pe plan extern.de asa maniera incat sa asigure protectia deponentilor. Ea nu trebuie sa favorizeze nici lipsa de bani.entinerea valorii interne si externe a monedei.3. Printr-o asemenea masura se urmaresc stabilitatea preturilor. “Moneda. Pe de o partee politica monetara poate sa caute incurajarea intrarilor sau iesirilor de capitaluri pentru reechilibrarea balantei de plati.in acelasi timp. Importanta politicii monetare rezulta din obiectivul fundamental al acesteia. prin prisma Statutului Bancii Nationale a Romaniei. o politica monetara sanatoasa trebuie sa-si propuna concilierea stabilitatii puterii de cumparare a monedei (nu rigiditatea masei monetare) cu expansiune economica. deplina ocupare a fortei de munca. sa se evite riscul care ar proveni dintr-o gestiune dezordonata a resurselor monetare si din masurile individuale c ear periclita sistemul monetary si de credit. Bineinteles. Pe de alta parte. alaturi de cresterea . prin politica monetara se urmareste ca prin modificarea masei monetare sa se contribuie la realizarea obiectivelor economice fundamentale. rolul politicii monetare se realizeaza prin reglarea cererii de moneda de scimb si de plata. Responsabilitatea indeplinirii acestoe obiective revine Bancii Centrale. se recurge la aceasta politica daca autoritatile monetare nationale nu au putere notabila de a evita astfel de presiuni. Pe plan intern. care detine monopolul in formularea si transpunerea in practica a obiectivelor politicii monetare. respective stabilitatea preturilor. Dar reglarea respective nu este un scop in sine. ea incearca sa gaseasca modalitati de a suporta presiunile valutare din exterior atunci cand miscarile de capital se deruleaza speculative. reprezinta un obiectiv central al politicii economice. Stabilitatea preturilor constituie obiectivul fundamental al politicii monetare dar.

sustenabilitatea balantei de plati. c) practicarea unui nivel optim al ratei de schimb. • • • . Obiectivele generale ale politicii monetare Obiectivele generale ale politicii monetare care alcatuiesc patratul magic sunt urmatoarele: • stabilitatea preturilor Stapanirea inflatiei este un deziderent major.economica durabila. politica veniturilor. care constau in urmatoarele: a) cresterea masei monetare pana la un nivel optim. Pentru atingerea acestor obiective. Politica monetara contribuie la realizarea politicii economice si prin obiectivele sale specifice. d) alocarea optima a resurselor financiare (fonduri pentru creditare) in cadrul economiei. b) mentinerea ratei dobanzii la un nivel corespunzator. • determina redistribuirea venitului si a avutiei in defavoarea creditorilor si a tuturor intreprinzatorilor care incaseaza profituri. politica monetara. deoarece. sunt identificate instrumentele care sa conduca la cele mai bine rezultate. redistribuie veniturile chiar si in cadrul fiecarei clase de venituri intre familiile care au solicitat imprumuturi defavorizate. deoarece inflatia: • impiedica alocarea eficienta a fondurilor de investitii intrucat taxarea profitului distorsioneaza nivelulu real alprofitului facand-l inapt pentru dimensionarea corecta a productivitatii reale a capitalului pe ramuri. produce un climat social economic nesigur si incert in care familiile nu mai pot sa discearna daca e bines au rau sa cheltuiasca sau sa fac economii. dintre care cele mai inseminate sunt: politica fiscala. la nivelul fiecarei tari. ocuparea deplina a fortei de minca. mareste veniturile guvernului fata de cheltuieli. poltica valutara si politica comerciala.

De altfel. Obiectivul reducerii ratei somajului porneste de la diferentierea somajului. O cale de crester a investitiilor easte mentinerea ratei reale a dobanzii la un nivel foarte scazut. .. adica de un surplus guvernamental blarg sau de mentinerea unui deficit mai mic. legat de acesta. de exemplu: • Fie rata somajul. se poate folosi. o astfel de poltica ar trebui sa fie insotita de o politica fiscalka restrictive. Dar acest lucru duce la extinderea inflatiei. ci si o cale impoertanta de introducere a progresului tehnologic. respective restrangerea sau disparitia unor profesii. a) somaj frictional determinat de numarul de personae aflate in cautare de locuri de munca intre doua ocupari. in locul utilizarii indicatorului ratei ocuparii fortei de munca. Solutia optimizarii ratei somajului depinde de criteriul adoptat. • Rata inalta a ocuparii fortei de munca Politica monetara se confrunta cu problema celui mai adecvat nivel al somajului. c )somaj cyclic aparut in perioada de criza a ciclurilor economice. b) guvernul este un debitor. rata somajului. b) somaj structural provocat de schimbarile intervenite in activitatile economicosociale destinate satisfacerii nevoilor sociale in care au intervenit unele schimbari. O rata mai inalta a investitiilor nu inseamna numai mai mult capital pe muncitor. datoriile si dobanzile pe care le plateste micsorandu-se. investitiile. • Fie NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemlooyment). meserii etc. Politica monetara poate cataliza procesul de economisire si. atat timp cat inovatiile se materializeaza adesea in echipamente noi. pentru a preveni marirea inflatei. adica rata somajului care nu accelereaza inflatia sau rata naturala a somajului.a) prin sistemul de taxe si impozite este impozitat castigul capitalului nominal sin u al celui real.ui care maximizeaza nivelul productiei prin echilibrarea marginala a pierderii directe datorita faptului ca exista muncitori neangajati concomitant cu castigul provenit din flexibilitatea crescuta a fortei de miunca neangajate. in definirea acestui obiectiv. Cresterea economica • Rata cresterii economice influienteaza nivelul de trai real al populatiei.

se impune masurarea cresterii economice in termini reali. Astfel. Prin politica sa economica. In cea mai mare masura. PIB pe lucrator reprezinta probabil o masura mai buna. in numeroase tari. dar. Luand in considerare dezideratul ridicarii nivelului de trai. Apropierea de esenta conceptului impune cautarea unor indicatori mai fideli. intrucat nu poate fi considerate satisfacatoare o cresere a PIB doar in aceeasi proportie cu sporirea populatiei. cand cererea este. intr-adevar. Ca urmare . starea balantei comerciale este cea care determina echilibrul sau dezechilibrul balantei de plati si chiar nivelul efectiv al rezervelor de mijloace de plata internationale. adoptarea unei politici expansioniste bva fi o politica adecvata pe termen scurt. • Contradictii si complementaritati intre obiectivele generale ale politicii monetare Astfel. Nici aceasta nu este insa sufficient de semnificativa. intrucat cresterea bunastarii poate fi masurata si prin extinderea timpului liber (scurtarea saptamanii de lucru). Cea mai obisnuita cuantificare a cresterii economice este cea a cresterii produsulkui brut real. care imbraca urmatoarele forme: • cand intentia de a micsora somajul se bazeaza pe ipoteza ca cerea globala va fi deficitara. insuficienta. pe termen lung. .Totusi. rata reala a dobanzii nu este obligatoriu sa fie mereu real positivea la toate creditele acordate de bancile comerciale. • Echilibrul balantei de plati si cresterea rezervelor mijloacelor de plata internationale Realizarea si mentinerea unei balante de plati echilibrate depinde in mare masura de politica cursului de schimb valutar al monedei nationale. productivitatea muncii pe omora este considerate o cuantificare mai buna a cresterii economice. cererea suplimentara provocata de politica expansionista va fi inflationista. nu numai in termini nominali. sunt cunoscute: a) contradictia dintre rata inalta a ocuparii fortei de munca si stabilitatea preturilor. ci poate fi realizata ca o medie a tuturor acestor imprumuturi. guvernul poate subventiona imprumuturile din domeniile de activitate considerate prioritare insprijinul relansarii acestora si a intregii economii.

dar aceasta politica este.• marirea preturilor datorita socului ofertei justifica crearea unor bani suplimentari care determina reducerea somajului. [4]complementaritatea dintre cresterea economica si inflatia moderata care face ca aceste doua obiective sa poata fi realizate simultan. in ultima instanta. inflationista. pe de alta parte. doar un curs de schimb valutar de echilibru al monedei nationale poate stapani concomitant somajul si inflatia. pe de alta parte. d) contradictia dintre cresterea economica si stabilitatea preturilor pe termen scurt se manifesta in momentul in care politica prea expansionista. impiedicand intrarea in conflict a cursului de schimb valutar cu celelalte doua obiective urmarite. eliminarea de pe piata a firmelor care nu rezista concurentei unor preturi mai mici decat cele la care ele . si rata inalta a ocuparii fortei de munca si stabilitatea preturilor. In aceste conditii. dar ridica si ami mult nivelul preturilor. se datoreaza faptului ca utilizarea echipamentelor si a tehnologiilor nepoluante mareste costurile de productie si deci preturile de vanzare. si conservarea mediului si evitarea poluarii. crescand nivelul ocuparii fortei de munca. pe de o parte. In aceste conditii. e) contradictia dintre stabilitatea preturilkor si nivelul ridicat al ocuparii fortei de munca. deprecierea monedei nationale diminueaza somajul. determinand amplificarea inflatiei: • • • reduce capacitatea investitionala a firmelor sau diminueaza temporar somajul sau sporeste gradul de ocupare a fortei de munca. • deprecierea monedei nationale stimuleaza exporturile (si dezvolta concurenta dintre importatori). Astfel. iar reprecierea monedei nationale diminueaza inflatia. c) complementaritatea dintre cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si cresterea economica se manifesta printr-o relatie de sustinere reciproca a celor doua obiective. b) contradictia dintre cursul adecvat de schimb valutar. pe de o parte.

o serie de tari (precum Noua Zeelanda. Asemenea orientare a condos la urmatoarea intrebare: de ce o Banca Centrala urmareste numai stabilitatea preturilor in conditiile. Mentinerea stabilitatii preturilor si tintirea inflatiei In prezent datorita dificultatii unor obiective multiple. . Efectele unei schimbari in rata dobanzii sunt mici in prima sau a doua luna. Un alt posibil raspuns este ca prin controlarea inflatiei pot fi vizate. in care si alte variabile prezinta aceeasi importanta? Un prim raspuns ar fi acela ca un obiectiv formulat numai in termini de inflatie face mult mai usoara sarcina evaluarii performantei autoritatilor in atingerea obiectivelor. gradual rata dobanzii pentru a controla inflatia pe un orizont mai larg. intrucat aceasta este imediat masurabila. ceea ce sugereaza ca sunt necesare schimbari importante pentru a stabiliza inflatia pe orizonturi scurte de timp. pe o perioada scurta de timp. sau “tintirea inflatiei”. simultan productia si inflatia. O banca Centrala poate schimba nivelul ratei dobanzii pentru a controla inflatia. Marea Britanie) au recurs la un singur obiectiv final. sau poate schimba.Suedia.pot vinde marfurile prin internalizarea costurilor antipolunte determina reducerea nivelului de ocupare a fortei de munca. Canada. si anume mentinerea stabilitatii preturilor.

De exemplu. cu toate ca ambele au in vedere si . in care viteza cu care Banca Centrala incearca sa ajunga la stabilitatea preturilor reflecta rolul atribuit variatiilor din productia finala. atat Sistemul European al Bancilor Centrale cat si Banca Angliei folosesc ca obiectiv primar mentinerea stabilitatii monedei. iar unii economisti vorbesc despre obiectivul inflatie ca despre un obiectiv flexibil (“flexibile inflation targeting”).Stabilitatea preturilor este un obiectiv de lunga durata.

colaboreaza cu Trezoreria in probleme de emisiune monetara. in Marea Britanie el este detinut de Stat. usor si rapid. . in mijloace de plata…”. FED se bucura de o independenta relativa. de bancile private comerciale. de actionarii private. SEBC vizeaza mentinerea stabilitatii preturilor pe un orizont mediu de timp Banca Centrala.se remarca unele deosebiri de continut. Dca ne referim la proprietatea asupra capitalului Bancii Centrale. in Statele Unite. Banca Centrala este pusa sub supravegherea Ministerului de Finante.de la o tara la alta. Banca Angliei. Asa se explica deosebirile existente. Agregatele monetare pun in evidenta acest lucru. iar in Japonoia. Deosebiri de la o tara la alta apar si in legatura ci undependenta Bancii Centrale fata de puterea olitica. Bundesbank beneficiaza de o independenta de invidiat. In SUA. ele include “in afara mijloacelorde plata toate plasamentele pe care agentii nefinanciari le considera drept ezerve imediat disponibile ale capacitatilor de cumparare si care pot fi convertite. Actiunea bancilor centrale asupra ofertei de lichiditati ridica problema alegerii agregatului monetar. Pentru a tine cont de stabilizarea productiei. In Japonia. • M (M + libretele bancare ordinare si cele de economii…).Evolutia lor poarta amprenta istoriei proprii fiecarei tari. In conceptia Bancii Frantei. Desi. La randul ei. Compozitia masei monetare este eterogena. gratie statutului cordat prin legea votata in 1957. in linii generale.consecintele politicii monetare asupra activitatii economice.principala autoritate monetara Rolul elaborarii si aplicarii politicii monetare revine Bancilor Centrale. ca institutie publica. pot fi retinute urmatoarele componente ale agregatelor monatere: • M (totalitatea monedelor metalice si a biletelor emise de banca Centrala + deepozitele la vedere in moneda nationala). totusi. In Germania .

).instrumentele indirecte sunt utilizate de catre Banca Centrala in relatiile cu celelalte banci si cu agentii nefinanciari. La modul traditional. . activele in devize straine care nu pot fi utilizate direct in tranzactii interne etc. Dinte acestea prezinta importanta: incadrarea creditului. inclusive institutiile financiare. rezulta ca instrumentele indirecte corespund actiunilor asupra pietei.• M (M + plasamentele la termen emise de institutii de credit si de tezaur care nu sunt negociabile. pe utilizatorii si detinatirii de moneda. intre care este posibila stabilireaurmatoarei distinctii: . CAPITOLUL 2 Instrumente indirecte ale politicii monetare Din categoria instrumentelor indirecte fac parte: taxa scontului. detinute de agentii nefinanciari rezidenti). aceasta categorie include instrumente care permit controlul asupra costului si asupra cantitatii de moneda centrala. politica de openmarket si sistemul rezervelor minime obligatorii. iar cele directe constituie masuri ale autoritatilor monetare. • M (M + bilete de trezorerie si bonurile de Tezaur negociabile.instrumente directe sunt reprezentate de masurile care ii afecteaza. INSTRUMENTELE POLITICII MONETARE Pentru indeplinirea obiectivelor de politica monetara pot fi utilizate instrumente directe si indirecte. Din distinctia prezentata. . in mod direct. fixarea administrative a unor rate ale dobanzii si controlul asupra ratei de schimb.

scade in importanta in favoarea celui de politica monetara. care consta in obligativitatea mentinerii unui numit procent al rezervelor de casa. si consta in obligatia bancilor . Rezervele minime obligatorii Sistemul rezervelor minime obligatorii este instituit pentru a asigura o lichiditate minima in sistemul bancar. in conturile lor deschise la Banca Centrala. Rolul sistemului rezervelor minime obligatorii rezida si in faptul ca acestea constituie sursa cde venituri pentru banca centrala. In cadrul sistemului bancar se admita o insolvabilitate temporara mai mare decat inj alte sectoare de activitate. Poliica normelor rezervelor obligatorii imbraca mai multe forme: a) norma rezervelor de casa. urmarit prin constituirea rezervelor minime obligatorii. iar scopul prudential se manifesta prin siguranta pe care o conferapublicului faptul ca bancile dispun oricand de lichiditati suficiente. de a consemna. se poate aprecia ca obiectivul de ordin prudential. reprezinta sursa de informatii statistice cu privire la bilanturile bancilor. bancile sunt obligate sa mentina reserve peste nivelul minim. . contribuie la stabilitatea financiara a cestora. iar aceste reserve sunt foarte slab remunerate in comparative cu plasarea lor pe piata monetara. Scopul principal (cel monetary) consta in limitarea potentialului de multiplicare a creditului in cadrul sistemului bancar. Cu toate acestea. contribuie la fluidizarea sistemului de plati. prin acest mechanism urmarindu-se atat un scop monetary precum si unul prudential. iar banca centrala poatae intervene pentru a redresa situatia unor banci aflate in pierdere de3 credibilitate. nu este strict egal cu totalul pasivelor. rezervele minime obligatorii nu sunt destinate asigurarii solvabilitatii bancilo comerciale in “vremuri de panica”. sime stabilite prin aplicarea unei cote procentuale asupra bazei de calcul. care colecteaza depozite. pentru a face fata solicitarilor de retragere a depunerilor. In general.2. mobilizare imediat de catre banci. perioade cand nu se poate vorbi de solvabilitate deplina atata timp cat totalul activelor. Astfel.

titluri comercilae si de stat pe termen scurt detinute de catre banci. Sursa de venituri pentru banca centrala 4.Contributie la fluidizarea sistemului de plati 5.b) norma lichiditatii. care are cea mai mare raspandire si utilizare si care consta in imobilizarea la banca centrala a unui procent din depoizitele bancare sau din volumul creditelor. Pot fi enumerate si alte aspecte: variatiile in nivelul ratei RMO pot fie le insele utilizate la implementarea politicii monetare.soldul contului current al bancii la banca centrala. pe de o parte. rezervele obligatorii permit determinarea . asfel. responsabilitatile de mentinere a stabilitatii monetare. De asemenea. Scopul prudential Caracteristici Limitarea potentialului de multiplicare a creditului de catre sistemul bancar Increderea publicului in ceea ce priveste capacitatea bancilor de a face fata solicitarilor de imprumuturi 3. pe de alta parte. Tabelul Scopul mecanismului RMO 1. Scopul monetar 2. Contribuie la stabilizarea financiara a bancilor In favoarea RMO s-au formulat o multime de argumente dintre care cel mai important este cel potrivit caruia acest instrument arata precizia cu care poate fi condusa politica monetara. Cel mai frecvent argument invocat este ca rezervele arata abilitatea autoritatilor monetare de a controla oferta de moneda. care vizeaza respectarea unui raport corespunzator intre numerar. si depozite bancare. care consta in obligativitatea detinerii in rezerva a unei anumite cantitati de titluri de valoare emise de stat. c) coeficientul de trezorerie. solicitarea bancilor de a-si constitui reserve slab remunerate poate fi inscrisa si in setul de instrumente fiscale. indeplinindu-si. d) norma rezervelor minime obligatorii. rezevele asigura lichiditatea si functionarea sistemului bancar.

in calitate de componenta a bazei monetare. Efectuarea de modificari in nivelul ratei rezervei in scopul influientarii ofertei de moneda este considerate o modalitate insuficienta de implementare a polirticii monatare. Banca Angliei. prin care se realizeaza un schimb de titluri. daca acestea sunt remunerate la un nuivel mai scazut decat costul de oportunitate. Chiar micile modificari in nivelul ratei pot antrena ajustari importante in portofoliul bancilor. Practica rezervelor obligatorii este extinsa acolo unde guvernul incearca sa le utilizeze ca pe o modalitate de crestere a veniturilor. modificarile in nivelul ratei rezervei reprezinta un act unilateral al bancii centrale. in functie de care se pot realize predictii despre lichiditatea bancilor comerciale si se poate stabiliza multiplicatorul monetar. motiv pentru care sunt necesare unele avertizari. Spre deosebire de operatiunile de openmarket. datorita intervalului de timp necesar constituirii bazei de calcul. Efectul antrenat de rezervele obligatorii consta si in reducerea prtofitului bancilor. Importanta rezervelorprovine si din faptul ca. In situatiile in care se produc modificari frecvente ale ratei rezervei. de exemplu admite ca singurul . care depinde de parametrii economiei. dintre care variatia si elasicitatea ratei de dobanda este cel mai importanrt nivel care trebuie sa ramana constant pe termen lung. fara suficienta avertizare. O serie de argumente in favoarea rezervelor obligatorii sugereaza ca acestea pot prezenta un nivel optim. Modificarile in nivelul rezervelor nu pot compensa imediat fluctuatiile monetare pe termen scurt. bancile vor vea o puternica tendinta de a detine reserve excedentare pe care sa le utilizeze ca tampon sis a creeze substitute pentru depozitele care nu intra in baza de calcul arezervelor. acestea contribuie la obtinerea venitului de seigneuriage generat de expansiunea monetara si poate produce un venit direct in conditiile in care banca centrala investeste in titluri si castiga dobanzile aferente acestora. ROLUL REZERVELOR OBLIGATORII Rezervele obligatorii pot spori precizia altor instrumente de politica monetara si pot regla nivelul lichiditatilor din economie prin absorbirea sau injectarea acestora. pretul acestora ajustandu-se automat pe piata.bazei monetare.

o crestere a ratei rezervei poate servi la compensarea efectelor asupra lichiditatii bancare. Din acest punct de vedere. Principalele caracteristici ale rezervlor minime obligatorii In sens strict. ca urmare a elasticitatilor diferite ale dobanzilor aferente depozitelor. pe care le exercita intrarea de devize sau credite obtinute direct de la banca centrala de catre trezoreria statului (dupa cum evidentiaza situatiile din Germania. Fraaaanta). La modul general.35% pentru depozite. • In al doilea rand. • In primul rand. iar in Germania intre 1970-1978. . iar in anumite circumstante. de numai 0. al conceperii acestui instrument. este finantarea operatiunilor. prezinta importanta definirea bazei de calcul a rezervelor. diferitele tipuri de depozite trebuie impozitate diferit. Spania.scop pe care trebuie sa-l indeplineasca rezervele situate la un nivel foarte scazut. Din punct de vedere al politicii fiscale. rezervele obligatorii pot fi o cale de taxare a serviciilor financiare si trebuie comparat rolul de instrument fiscal cu cel indeplinit de alte forme de impozitare din domeniul financiar. Pentru a atingerea acestei stari. rezervele obligatorii prezinta importanta tehnica in trei domenii. Portugalia. remunerarea si masurarea acesteia. rezervele obligatorii sunt considerate a fi masuri prudentiale adoptate cu scopul de amentine lichiditatea sistemului bancar. taxarea depozitelor reprezinta o impozitare a serviciilor bancare. In momentul initial. O astfel de utilizare a fost current utilizata in Franta anilor '70. Astfel. rezervele trebuie sa-si indeplineasca functiile sis a fie correct fundamentate. Astfel. prin influientarrea comportamentului bancilor in materie de credite. In anumite tari. comparative din care rezulta superioritatea xcelor din urma. neinsemnata.in timp ce costul rezervelor obligatorii este partajat intre debitori si deponenti. obiectivul principal a fost de a permite bancilor centrale sa actioneze asupra creatiei monetare. in general. rezervele sunt definite in functie de depozitele constituite de catre banci. sistemul poate fi utilizat pentru a putea fi utilizat pentru a lupta impotriva speculatiilor antrenate de revalorizarea monedei nationale. rezervele obligatorii reprezinta o obligatie de utilizare a monedei bancii centrale. avantajul rezervelor il constituie faptul ca rata de impozitare este. Dincolo de acest obiectiv principal.

sunt egale cu nivelul rezervelor neremunerate. se remarca faptul ca. la o rata situate sub nivelul dobanzii de piata. Remunerarea rezervelor obligatorii.• In al treile rand. rezervele cu rata de 25% remunerate cu 555 dobanda. ceea ce conduce la cresere puternica a ratei de dobanda. efectul acestui instrument se diminueaza. Dintre efecte. In ipoteza remunerarii la o rata de piata a dobanzii. rezervele nu sunt remunerate. dar in circumstante particulare. reducerolul specific al rezervelor ca instrument al politicii monetare. rezervele sunt remunerate. avand in vedere ca banca centrala are ea insasi o anume obligatie de utilizare a acestor reserve (finantarea Trezoreriei in Italia sau Spania). a costului creditului datorat interventiilor bancii centrale pe piata monetara si permite. . Remunerarea ramane uneori inferioara ratei de dobanda pe piata. rezrvele obligatorii antreneaza un cost care afecteaza cheltuielile de exploatare bancara. Astfel in Italia. in conditiile unei rate de piata a dobanzii de 12%. in toate tarile. de asemenea. Statistic. intrucat se produce majorarea rezervelor. in alte situatii. sa actioneze asupra cererii de credite. rata aplicata. fara ca banca centrala sa majoreze oferta de moneda centrala. Activitatea practica face sa apara doua tipuri de situatii: in mod frecvent. indiferent daca se aplica asupra rezervelor sau numai asupra unei parti din acestea. s-a evidentiat ca partea rezervelor remunerate este apropiata de ponderea pe care o detin depozitele fara dobanda ale bancilor comerciale la banca centrala. mentinerea rezervelor obligatorii permite disocierea intr-o animita masura. in functie de urmatoarele elemnte: asieta sau baza de calcul. Elemente tehnice Din punct de vedere ethnic apar diferentieri intre sistemele rezervelor obligatorii.

Canadei. franta. rezervele obligatorii se calculeaza pe o baza carte include si detinerile de moneda nationala ale nerezidentilor (Germania. Baza de calcul a rezervelor este. Trebuie remarcat si faptul ca in tarile in care nu exista un control al operatiunilor de schimb ci strainatatea. SUA. SUA). Situatia se intalneste in cazul Frantei. Germania.- modul de constituire. dupa cum este cazul incasarilor din tranzactii sau de cvasi moneda. manifestandu-se doua tendinte. unde cota variaza intre 10% si 2 % in functie de scadenta depozitelor. Rata de rezerva minima obligatorie cunoaste o diferentiere de la o legislatie la alta. in general constituita din exigibilitati (resurse atrase) si manifesta doua tendinte. rezervele instantanee sau actuale. si anume: rezervele decalate. pentru a se tine seama de gradul de lichiditate al ddisponibilitatilor se aplica rate diferite. Modul de constituire al rezervelor urmeaza o metodologie care permite ca acestea sa actioneze cel mai bine asupra creatiei monetare. caz in cvare se aplica o rata unica (Spania si Australia). Germania). pot fi identificate duoa modalitati. in tarile care prezinta importanta evolutia unor agregate largi. Japoniei. astfel: in anumite tari. cealalta tendunta se manifesta in tarile in care accentual se pune pe substituirea intre resurse. . Referitor la acest aspect. rezervele sunt bazate pe depozite atrase de la clienti (SUA. astfel: in tarile in care exista preferinta pentru atrgerea agregatelor restranse. rezervele obligatorii sunt calculate asupra totalitatii resurselor bancilor (Spania. Canada).

prin acest mechanism. la sfarsitul perioadei obligatia constituirii de reserve obligatorii massive. Enumeram cateva date: 1975 in Belgia. iar in SUA intre 1980 si 1990 (an in care au fost reduse). in Australia si Japonia. iar in Franta 30. respective dupa cum rezervele sunt constituite in aceeasi luna sau trimestru in care banca a acordat creditele. intre 1970 si 1975. fapt ce demonstreaza ca mecanismul nu a putut fi utulizat in scopuri conjuncturale. in 1980 in Marea Britanie. rata rezervelor a fost modificata in medie de 3 ori pe aqn pana in anul 1981. in present. ceea ce implica obligatia programarii exacte a distribuirii creditelor. Diminuarea rolului rezervelor obligatorii. In cazul Romaniei. dintre care importante sunt : inovatiile financiare si liberalizarea miscarilor de capital. care poate ajunge pana la 50 de zile fata de data de referinta. acestea trebuie sa cunoasca précis nivelul creditelor acordate. ponderea RMO in masa . ratele au ramas nemodificate din anul 1982. In unele tari. Astfel I Germania. in 1978 in Elvetia. Diferenta dintre cele doua modalitati evidentiaza ca. Apogeul rezervelor obligatorii s-a manifestat in anii `60-`70. Astfel. in 1988 in Norvegia. in Austri a fost revizuiri intre 1972 si 1976. precum si in celelalte tari.Distinctia dintre cele doua modalitati de constituire a rezervelor consta in momentil si perioada de formare. Rezervele decalate se diferentiaza prin aceea ca bancile isi pot constitui rezervele cu un decalaj. iar modificarile numeroase ale ratelor de rezerva obligatorie au demonstrate integrarea acestui instrument in strategiile conjuncturale. daca in anii 70 volumul rezervelor obligatorii reprezenta intre 10 si 15% din masa monetara in sens larg. 1977 in Danemarca. Astfel. In cazul unor greseli. care prcticau un control asupra expansiunii monetare. poate fi cuantificata si prin producerea relative a acestora in masa monetara. rata rezervelor obligatorii nu s-a modificat perioade indelungate de timp. in tarile care mentin un astfel de instrument. in 1987 in Canada s-a anuntat intentia de a abandona sistemul. Declinul relative al mecanismului rezervelor obligatorii s-a produs in anii 80. in calitate de instrument al politicii monetare. ceea ce antreneaza costuri sporite. ponderea este mai putin de 6 % din agregatul monetar cel mai larg. iar Australia a diminuat de la 7% la 1% rata unica a rezervei obligatorii. prin suprimarea “de facto” in tarile care traditional erau atasate de acest instrument. bancile vor avea. atunci cand bancile constituie rezervele instantanee. ceea ce evidentiaza ca declinul acestui instrument s-a datorat unor factori comuni tuturor tarilor.

precum delocalizarea operatiunilor sau accelerarea inovatiilor financiare. prin efectul de prêt. de asemenea. dezintermedierea sau creearea. Rezervele . prin diminuarea costului mediu al pasivelor bancare. cu conditia ca volumul sa fie relative scazut. In tarile fara control asupra pietei valutare si asupra schimburoilor.monetara M . Necesitatea de a dispune de un volum ridicat de reserve obligatorii. pe de o parte dezvoltarea operatiunilor acelor institutii financiare nesupuse mecanismului rezervelor obligatorii si. intr-un anumit numar de tari dezvoltate. ceea ce demonstreaza importanta acestui instrument monetary in infaptuirea politicii monetare. mai cu seama. desi in present rezervele obligatorii indeplinesc inca. dupa cim s-a aratat deja. pe care il antreneaza. de actre banci. pe de alta parte. fara a provoca distorsiuni in concurenta dintre suyrsele de finantare bancara si cele dezintermediate. Intr-o perioada de multiple inovatii financiare si de liberalizare a miscarilor de capital. ca rezervele obligatorii pot indeplini un rol structural. In toate tarile in care rezervele obligatorii au inregistrat valori semnificative. Se poate concluziona ca. sunt sensibile la variatia acesteia din urma. Motivele care au stat la baza unei asemenea evolutii. Datorita inovatiilor financiare. a sporit piata eurodolarilor si s-au dezvoltat operatiile bancilor germane in Luxemburg). interventiile bancii centrale asupra pietelor de capital permit obtinerea de efecte dorite. asupra cererii de credit. O asemenea schimbare de atitudine. in consecinta.50 % in anul 1996 la 12. o parte importnata a resurselor bancare sunt remunerate prin rata de piata a dobanzii si . din partea autoritatilor monetare. s-a fundamentat pe constientizarea faptului ca rezervele obligatorii afecteaza contul de exploatare bancara si actoneaza nu numai asupra ofertei de credit ci. si fara a genera efecte inverse. a unor instrumente nesupuse rezervelor.80 in anul 2002. unb rol important in cadrul lichiditatii bancare. Experienta tarilor care la practica demonstreaza. existenta unor rate sporiyte ale rezervelor obligatorii a provocat o delocalizare a operatiunilor de schimb (de exemplu. inregistreaza o tendinta de diminuare puternica. sau manifestat. pot fi formulate astfel: inovatiile financiare si liberalizarea miscarilor de capital. a evoluat de la 6. acestea nu reprezinta un instrument major al politicii monetare.65 in anul 2000 si 12.

o fractiune minima di .obligatorii mentin un anumkit interes conjunctural pentru a diminua costul creditului respective si rata dobanzii. fara a se modifica rata de dobanda pe piata monetara. o majorare a ratei de rezerva obligatorie permite influientarea cererii de credite. Acest instrument a fost subliniat inca de la instaurarea mecanismului rezervelor obligatorii. In pofida distorsiunilor concurentiale pe care le implica. rezervele constutuie o “taxa” asupra sistemului bancar.5% urmaresc. care nu se imprumuta direct pe piata. Principiul de actiune al rezervelor obligatorii Dupa cum s-a aratat deja. cu cat rolul de emisiune monetara al bancii centrale tinde sa se reduca”. in scopul de a determina bancile sa plateasca serviciile pe care banca centrala le ofera si de a compensa privilegiile de care beneficiaza: accesul la resurse centrale si dreptul de colectare a depozitelor de la public. furnizarea de lichiditati si asigurarea de venituri penytru Banca Angliei. politica rezervelor obligatorii oblige bancile sa constituie la banca centrala. ceea ce afecteaza costul de finantare al tuturor agentilor economici. are in agala masura ca justificare faptul ca face ca acestea sa participle la cheltuielile de gestiune ale sistemului monetary national. acelasi argument fiind present si in cazul Sistemului Federal de Rezerve din SUA. Din punct de vedere structural. Sistemul rezervelor obligatorii care asociaza banca centrala de avantajul creatiei monetare de care dispun bancile. in urmatoarea formulare: “Pentru a asigura o buna functionarte a circuitelor monetare si pentru a indeplini rolul sau de banca a bancilor. Atunci cand rata este relative stabile si nepenalizatoare. in anul 1966. in conturi neremunerate sau slab remunerate. remunerate la nivel redus. nesemnificativ. Acest argument este tot mai valabil. banca centrala asigura gratuit numeroase servicii (compensatii. Rezervele obligatorii care se mentin in Marea Britanie la un nivelk de 0. inregistrarea tranzactiilor pe piata monetara. ca obiectiv. atunci cand exista un conflict intre cursul de schimb si obiectivul monetary si atunci cand imperfectiunile pietei nu permit altor finantari sa substituie reducerea rapida a creditelor bancare. rezervele permit mentinerea echilibrului pe termen mediu pe piata de capital. potrivit sintagmei “to secure Bank`s resource and income”. gestionarea de conturi).

din creditele pe care la acorda. si inbvers. este puterniuc contestata. Daca institutia monetara centrala a determinat. In sens invers. Utilitatile rezervei obligatorii in cadrul actiunii asupra lichiditatii bancare se pot prezenta astfel: rezervele obligatorii permit a se actoina asupra costului creditului fara a se modifica rata dobanzii pe piata monetara. Prin urmare. intrucat ele trebuie sa majoreze sum. care rezulta din activitatea curenta. atunci si bancile vor suporta un cost de refinantare ridicat. intrucat rezervele obligatorii nu genereaza dobanzi importante. Astfel. Cu cat rezervele sunt mai mari. ambele fiid constrangatoare pentru banci. in masura in care bancile sunt indatorate la banca centrala. Daca se manifesta o crestere a ratei rezervelor obligatorii. Acst ultimo efct. daca scade rata de reserve minima obligatoirie. Aceasta analiza. . prin intermediul pietei monetare.exigibilitatile lor (resurse la vedere sau pe termen scurt) si uneori. atunci nevoile bancilor comerciale in moneda centrala se vor diminua. corelet co costul ridicat al refinantarii. cu atat sunt mai constrangatoare pentru banci. Astfel se reduce lichiditatea bancara (disponibilitatile bancilor detinute in moneda centrala). rate de lichiditate ridicate. Acestea recurg la finantari de la banca centrala. ceea ce permita bancilor sa faca fata nevoilor de moneda centrala. prin i8nterventiile sale. ceea ce antreneaza probleme de trezorerie ale bancilor respective. se majoreaza lichiditatea bancara.e rezervelor detinute in contul de la institutia centrala. politica rezervelor obligatorii apare ca o copmletare indispensabila a politicii de rata a dobanzii pe piata monetara. fundamentata theoretic pe idea multiplicatorului creditului. rezulta “o lipsa de acstig” importanta. Mai mult. atunci nevoile bancilor comerciale in moneda centrale se majoreaza. incita bancile sa limiteze aportul lor la creearea de moneda.

Coeficientul rezervei= Controlul sistemului rezervelor obligatorii este usor intrucat acestea sunt constituite in contui la Banca Centrala. In cazul rezervelor constituite asupra creditelor(utilizarilor). acordate de banca intreprinderilor sau persoanelor fizice. sunt supuse unei rate mai ridicate decat depozitele la termen. Rezervele asupra depozitelor (exigibilitatilor) pot fi cuantificate prin intermediul unui coeficient al rezervei. Intrucat depoaitele la vedere au caracterul de mijloace de plata. - rezervele obligatorii sunt utile atunci cand p[iata devine supralichida. la numitor. Din punt de vedere al modului de calcul pot fi stabilite reserve asupra depozitelor si reserve asupra creditelor. stabilit ca raport intre nivelul rezervelor constituite si depozite. ceea ce compenseaza neregulile altor factori care influienteaza trezoreria bancilor.- acestea confera actiunii asupra lichiditatii bancare un support previzionabil. . - rezervele influienteaza costul resurselor bancare. Nerespectarea regulilor poate fi sanctionata prin aplicarea unei rate openalizatoare. la numitor. coeficietul se determina prin luarea in calcul. datorita faptului ca se restrang posibilitatile de plasament pe piata interbancara. a sumei creditelor de orice natura. pot fi distinsi doi coeficienti care iau in considerare. Coeficient al rezervei= In practica. respective atunci cand deficitul bugetar este finantat prin creatie monetara. depozitele la vedere pentru primul si depozitele la termen pentru al doilea.

de natura sa duca la accelerarea cresterii maseiu monetare. bancvile vor trebui sa suporte un cost cde lichiditate ridicat. O crestere a coeficientului rezervei minime atrage dupa sine o scadere a posibilitatilor de creditate a economiei de catre bancile comerciale. cu efecte deflationiste asupra rezervelor lichide excedentare. p[rin intermediul piatei monetare. In sens invers. . Daca scade RMO. nevoile bancilor comerciale in moneda centrala se majoreaza. reprezinta o constrangere pentru banci. In aceste conditii. Astfel. ambele fiind constrangatoare pentru banci in masura in care bancile sunt indatorate la Banca centrala. Daca banca centrala. Astfel politica RMO apare ca o completare a politicii de refinantare pe piata monetara. Efectul cantitativ In masura in care o anumita fractiune din resursele banciilor de deposit este imobilizata sub forma constituirii rezervelor in moneda legala. Se recurge in acest caz la finantari de la banca centrala. bancile nu se mai pot angaja in operatiunile de creditare generatoare de moneda. Daca se manifesta o crestere a rateo RMO. Are loc o majorare a lichiditatilor bancare pentru a face fata nevoilor cde moneda centrala care rezulta din activitatea curenta. nevoile bancilor comerciale in moneda centrala se vor diminua. in timp ce scaderea coeficientului rtezervelor obligatorii apare ca o masura inflationista. modificarea coeficientului RMO implica modificarea in acelasi sens a multiplicatorului creditului. deoarece ele trebuie sa majoreze sume rezervelor detinute in contul de la banca centrala. o scadere a coeficientului rezervei minime obligatorii elibereaza si pune la dispozuitia bancilor comerciale resurse de creditate sporite. stabileste rate de lichiditate ridicate. in conturile neremunerate ori slab remunerate. cresterea coeficientului rezervei minime apare ca o masura deflationista care tinde sa duca la scaderea ritmului de crestere a masei monetare. prin interventiile sale.Efectele RMO Obligativitatea unitatilor bancare de a constitui la banca centrala o rezerva minima din exigibilitatile lor (resurse la vedere sau la termen scurt) si uneori din creditele pe care le acorda.

care. blocate in conturile aferente la banca centrala. constituie partea neremunerata sau slab remunerate a activului bancilor comerciale si corespunde unei parti a depozitelor clientelei care angajeaza u cost de gestiune. nivelul optim decremunerare al rezervelor trebuie. In situatia in care se doreste obtinerea unui effect cantitativ direct asupra lichiditatii bancare sau masei monetare. astfel ca majorarea ratei RMO nu scade numai lichiditatea ci si rentabilitatea bancilor. in general. constituie un instrument fiscal si garaaaanteaza lichiditatea bancilor. Efectul cost al politicii rezervelor minime obigatorii Politica rezervelor obligatorii afecteaza rezultatl de exploatare a bancilor comerciale. bazata pe manevrarea ratei dobanzii la creditul de refinantare.Desi modifica in mare masura starea lichiditatii bancare. politica rezervelor minime obligatorii nu afecteaza sensibil capacitatea de creatie monetara a bancilor comerciale. Situatia este inverse celei aferente politicii de refinantare. Drept concluzie cu privire la rezervele minime obligatorii se pot formula urmatoarele: acestea pot fi justificate ca un instrument care asigura aplicarea politicii monetare. afferent imprumuturilor. Aceste reserve. In continuare este exemplificat nivelul ratrelorcrezervelor obligatorii intr-un numar semnificativ de tari industrializate. are un effect prêt direct asupra lichiditatii bancare si masei monetare si un effect cantitativ indirect asupra acestora. Prin modificarea ratei rezervei minime obligatorii se influienteazapretul procurarii lichiditatilor. nivelul optim al rezervelor se stabileste in concordanta cu nevoile de politica monetara si antreneaza utilizarea altor instrumente. dezvoltate sau aflate in tranzitie. politicii rezervelor minime obloigatorii ii este preferata politica de refinantare. Efectul prêt al politicii rezervelor minime obligatorii Politica rezervelor minime obligatorii antreneaza un effect de prêt care se manifesta direct. sa fie egal cu rata riscului cel mai scazut. ceea ce permite formularea anumitor concluzii: .

c) in tarile aflate in tranzitie . K= este multiplicatorul creditului. in cele mai multe cazuri fiind neremunerate. rezervele indeplinesc un rol important in cotrolul monetary nivelul fiind. Sa presupunem ca bilantul consolidate al sistemului bancar commercial este: . institutiile financiare nebancare practica rate scazute ale RMO (sau chiar rate zero). poate fi practicata sub forma cotelor differentiate in functie de stricture masei monetare. sau coeficientul rezervelor obligatorii b = preferinta pentru moneda scripturala (gradul de ramanere a fonduriloir in sistemul bancar. b) in cazul acestor tari. In ce xconsta mecanismul de influientare a masei monetare pe aceasta cale? Variatia masei monetare este: ∆M=∆E۬۬× In care: ∆M= cantitatea de moneda nou create . percepute asupra activelor. ∆E = volumul rezervelor lichide excedentare (care pot fi acordate sub forma de credite) r = rata sau cota. cat si in cele care predomina moneda scripturala. Variatia cotei rezervelor minime obligatorii este foarte eficace deoarece afecteaza direct multiplicatorul credutului. in general. si se procedeaza la o reducere a diferentei intre ratele practicate de banci si cele ale institutiilor nebancare.a) majorotatea tarilor dezvoltate prezinta un nivel al ratelor rezervelor obligatorii asub 10%. constant si situate peste 10%. dand rezultate bune atat in aconomiila in care exista bilete de banca intr0-omproportie mare.

EX “Economie politica” . Ion Pohoata. Facilitatile permanente sunt instrumente oferite de bancile centrale pentru obtinerea de fonduri si se caracterizeaza prin urmatoarele: sunt utilizate din initiative bancilor comercila. Intrucat aceasta operatiune prezinta o rigiditate sporita in managementul zilnic al lichiditatii. In consecinta.…………………………………………………………………………. bancile centrale ofera facilitate permanente sub forma depozitelor(Belgia. dreptul de proprietate asupra colateralului(garantie) este transferat catre banca centrala pana la maturitate. prin scontare. Prin operatiunile de refinantare se modifica operatiunile de scontare. Ion Ignat. Managementul monetar in tarile dezvoltate s-a orientat. bancile centrale utilizeaza doua tipuri de instrumente de refinantare: facilitatile permanente si instrumentele pietei monetare. Astfel prin operatiunile de scontare s-au creat imprumuturi colaterale. se realizeaza la rate predeterminate ale dobanzii: in anumite cazuri. Gabriela Pascariu Instrumentele de refinantare Intr-o o serie de tari dezvoltate precum si in cele aflate in tranzitie. si catre operatiunile cu instrumente ale pietei monetare. refinantarea este garantata pe o perioada de timp corespunzatoare maturitatii colateralului implicat in tranzactie. majoritatea bancilor centrale au modificat procedeele de realizare a operatiunilor. . Principalele caracteristici ale acestor instrumente sunt urmatoarele: . La modul general.sunt initiate de banca centrala si sunt conduse in maniera competitive. find singura tara care utilizeaza acest instrument). respective operatiuni de rascumparare care asigura bancii centrale flexibilitate in alegerea maturitatii refinantarii. Gheorghe Lutac. in ultimii ani.

rolul ratei de dobanda fiind hotaqrator in managementul acestor operatiuni.in mai multe tari. . banca centrala manifesta flexibilitate in controlulk conditiilor in care se desfasoara operatiunile pe piata monetara. Operatiunea inverse este vanzarea de catre banca centrala si rascumpararea la un preyt si o scadenta specificate.e de dobanda la care se realizeaza operatiunile sunt incertte. • spre deosebire de vanzarile si rascumpararile directe de titluri. avand astfel efecte asupra ratei de dobanda.ratel. prin operatiunile de refinantare nu se pot produce un asemenea effect. constituie astfel un instrument flexibil pentru managementul rezervelor. intrucat stabileste nivelul si durata contractului si. aceste operatiuni imbraca forma tranzactiilor de rascumparare si revanzare(operatiuni REPO). reinnoirea sau nu la maturitate. de catre banca centrala. intrucat dreptul de proprietate asupra titlurilor este scimbat doar temporar. iar cea de-a adoua absoarbe xcesul de lichiditate. Prima operatiune afecteaza nivelul rezervelor din sistemul bancar. care pot duce la fragmentarea sistemului financiar. care prezinta o mare variabilitate.inlocuiesc operatiunile cash de pe piata.sporesc volumul titlurilor din collateral. de asemenea. . Necesitatea acestor operatiuni poate fi argumentata prin urmatoarele aspecte: • • nu au efecte semnificative asupra pretului activelor utilizate. darn u afecteazapiata secundara atitlurilor. la un prêt specificat si la o data viitoare. aceste tranzactii constau in cumparari de active. .. . cand titlurile ajung la maturitate. Concret. • sporirea rezervelor in cazul operatiunilor repo sau diminuarea acestora in cazul reverse-repo. printr-un contract care prevede revanzarea lor. O alta problema a tranzactiilor de rascumparare este eceea ca ele trebuie sa fie implimentate in concordanta cu procedurile valabile pentru toate bancile. deci operatiunile se realizeaza la rate variabile ale dobanzii. sip e aceleasi baze.

in avans a ratei de dobanda. Bundesbank si Banca Nationala a Belgiei au utilizat si rate variabile ale dobanzii. Importanta instrumentelor de refinantare rezida si din rolul pe care acestea il indeplinesc si anume: a) servesc ca indicatori ai starii politicii monetare. Belgia. b) regleaza nivelul global al ratelor de dobanda de pe piata. in unele tari se utilizeaza rata facilitatilor de finantare. a) Atunci cand se utilizeaza instrumente indirecte. . c) se utilizeaza pentru reglajul fin al ratei de dobanda pe piata monetara. in timp ce o anticipare in sens invers poate provoca o brelatie ampla. Franta si Germania au utilizat volume variabile ale operatiunilor cu anuntare sau u. bancile centrale primesc semnale care explica starea politicii monetare. iar diminuarea ei. oferite de catre banci. cat si volumul operatiunilor.rate uniforme. oslabire a politicii monetare. in functie de asteptaruile participantilor. in practica find utilizate doua forme de rate ale dobanzii: .Nivelul ratei de dobanda trebuie anuntat atunci cand operatiunile se adreseaza publicului. Din experienta bancilor tarilor dezvoltate se desprind practice diferite.rate multiple. Ca semnal al politicii monetare. Raspunsul imediat al ratei dee dobanda la modificarile politicii monetare depinde de anticiparile cu privire la scimbare. cel mai important dintre acestea fiind nivelul ratei de dobanda. Astfel. variabile. o scimbare pe deplin anticipate va avea un impact redus. In practica. . In plus. in care toate ofertele acceptate trbuie platite la rata marginala a dobanzii. ratele variabile ale dobanzii se utilizeaza atunci cand bancile centrale ajusteaza nivelul acestora. Cresterea ratei de dobanda evidentiaza o consolidare a politicii monetare. Astfel. iar in altele se utilizeaza atat rate de dobanda.

in Germania se asigura intre o . bancile tind sa sporeasca volumul imprumuturilor si invers. Prin lombardare s-au furnizat fonduri pentru a face fata penuriei de reserve. a carei rata de dobanda este sub nivelul ratei de piata. pe o parte. bancile centrale mentin o singura facilitate de finantare. rata de dobanda aplicata in acest caz fiind peste nivelul ratei de piata. Astfel. prin mecanismul rescontarii. o rata de piata pe termen scurt. In pofida rolului important indeplinit de facilitatile permanente in cadrul politicii monetare.b) Instrumentele de refinantare joaca un rol central im managementul ratei dobanzii pe piata monetara. ceea ce oinseamna ca modificarile ratei de dobanda nu sunt fundamentate pe termen lung. ca urmare a dezvoltarii unor alte instrumente ale pietei monetare. pentru multi ani. banca centrala a mentinut o singura facilitate permanenta. Banca Germaniei a utilizat doua instrumente (ca facilitate permanente): rescontarea si lombardarea. Astfel. totusi importanta cantitativa a acestor instrumente s-a diminuat. Refinantarea prin mecanismul rescontarii a fost. pe care o utilizeaza bancile centrale pentru indeplinirea obiectivelor. instrumental cel mai utilizat de catre bancile centrale. Acest rol cantitativ a intrat in decline in anii`80. In Franta. In Japonia Si SUA. al carei nivel s-a situate deasupra ratei de dobanda a pietei. Cand rata de dobanda creste. rata de dobanda se situa sub nivelul pietei iar functionarea mecanismului a condus la scaderea ratei pe termen scurt. si tarile europene pe de alta. Dupa momentul 1 ianuarie 1999. de exemplu. In tarile europene pana la integrarea monetara si infiintarea BCE. In anii `90. comparative cu rata scontului. rata interbancara a dobanzii in Germania era limitata de diferenta dintre rata scontului si rata facilitatilor permanente. In primul caz. c) Reglajul fin al ratei dobanzii pe piata monetara se realizeaza prin “Call money rate”. s-au remarcat practicile Germaniei si Frantei. unificarea politicilor monetare ale tarilor member ale UE a antrenat si o uniformizare in materie de instrumente ale politicii monetare. in functie de structura instrumentelor facandu-se distinctia neta intre Japonia si SUA.

In cadrul facilitatilor permanente se remarca facilitatile de finantare si de deposit ale caror caracteristici sunt redate in continuare.partime si o treime din refinantare. putand fi derulat doar pe baza unor active eligibile desemnate de banca centrala. FED acorda un credit extins in cadrul facilitatii “discount window”). Mai pot avea loc si achizitii de active eligibile. totusi au fost limitate de banca centrala in functie de marimea capitalului si a acivelor eligibile pentru fiecare banca. cu sistemul de plati utilizat si cu solidaritatea sistemului bancar. BNR realizeaza asemenea operatiuni prin tranzactii repo si achizitii de titluri de stat. In asemenea cazuri. sunt necesare limitarile de volum. Aceasta diminuare s-a produs intrucat. In tarile cu piete interbancare lichide si cu sisteme financiare sanatoase. Utilizarea facilitatilor permanente ca modalitate prin care se obtin fonduri trbuie corelata cu gradul de dezvoltare al pietelor. In asemenea cazuri. sau institutiile financiare sunt slabe. cand se furniza mai mult de jumatate. rezultate din compensarile interbancare. Acest tip de imprumut este colateralizat. Principalele operatiuni la care recurge banca centrala pentru a furniza lichiditate in cadrul facilitatilor de finantare marginala sunt tranzactiile repo si creditela integral colateralizate. comparative cu anul 1985. care sunt cu precadere titluri pe termen scurt. achilibrul globalal pietei se reflecta si in echilibrul individual al fiecarei institutii. bancile centrale acorda credite numai pentru finantari zilnice. pentru a preveni situatiile de expansiune monetara ca urmare a utilizarii facilitatilor de finantare. im modnormal ea fiind limita superioara a dobanzilor overnight de pe piata interbancara. Acolo unde pietele monetare si sistemele de plati si compensari sunt subdezvoltate. desi facilitatile de rescontare se aflau la initiative bancilor comerciale. se practica rate ale dobanzii penalizatoare pentru a descuraja bancile sa apeleze la facilitate de finantare. In majoritatea cazurilor sunt imprumjuturi overnight. Facilitatea de finantare marginala vizeaza satisfacerea nevoilor temporare de lichiditate ale bancilor comerciale. Dobanda care se plateste este prestabilita de catre banca centrala. . fiind posibila si acordarea lor pe termene mai lungi (de exemplu.

Cele doua facility pot opera simultan. Prin acordarea de credite speciale. Asimetria dintre facilitatea de finantare sic ea de deposit const ape de o parte in faptul ca majoritatea sistemelor bancare se afla in deficit de lichiditate. care constituie de regula. fara a transforma banca centrala intr-un broker interbancar. ar fi necesara prelungirea scadentei pentru a evita orientarea catre dezintermediere. poate suspenda facilitate in cazul in care se considera ca nu corespunde obiectivelor de politica monetara. Remunerarea depozitelor se face la o rata prestabilia de catre banca centrala. numai atunci cand dobanzile utilizate au character penalizator. care poate fi acordat bancilor comerciale pentru asigurarea lichiditatii pe parcursul zilei. in aceeasi zi0 preferand ca reglajul sa se faca pe piata monetara sis a intervina doar pentru a acoperi/atrage diferenta. Aceasta facilitate nu are o larga utilizare. limita minima a dobanzilor overnight pe piata monetara. in vederea evitarii unei situatii de criza care sa afecteze intrgul system. intrucat exercitatrea ei efectiva depinde de coordonatele politicii monetare. care se confrunta insa cu probleme de lichiditate. comparative cu participarea pe piata monetara interbancara. care presupune acceptarea conpromisului intre evitarea riscului systemic si controlul lichiditatii. Aceasta facilitate este acordata de catre banca centrala in conditiile existentei: . pentru depozite. in conformitate cu prevederile regulamentului propriu refritor ls instrumentele si procedurile utilizate. iar pe de alta parte in reticenta bancilor centrale de a opera in ambele directii (sa imprumute sis a accepte depozitele ale sistemului bancar. in cadrul operatiunilor de refinantare creditele speciale. Creditul special Un rol deosebit il detin. avand valori ridicatre pentru finantare si reduse. mai ales in cazul pietelor dezvoltate unde evaluarea contrapartidei poate fi dificil de realizat. inlocuind plasamentele interbancare prin recurgerea la aceasta facilitate. Acestea se acorda bancilor comerciale solvabile. Daca nivelul acestei dobanzi ar fi inferior celui al pietei. Acordarea acestui credit se face in baza unor norme clare de eligibilitate si limitatre cantitativa. bancile centrale isi indeplinesc functia de creditor de ultima instanta. Exista astfel riscul ca bancile sa prefere plasarea ezxcedentului de resurse la banca centrala(fara a-si asuma vreun risc). O facilitate speciala o constituie creditul intra-day.Facilitatea de depozit da bancilor posibilitatea de a plasa overnight depozitele la banca centrala. BCE.

sau negarantate. permit evitarea ineficientei pietei si a economiei. ci de corelarea platilor cu incasarile. datorita avantajelor pe care le prezinta si care constau in urmatroarele: ofera o flexibilitate sporita. operatiunile de open-market au devenit principalul instrument de control monetar. .. O situatie similara. oferit de catre banca centrala la solicitarea bancii comerciale si rambursat in aceeasi zi. de necorelare a fluxurilor de incasari si plati.unui regim al rezervelor minime obligatorii in care acestea sunt detinute pe o baza zilnica (integral sau partial). limite cantitativepentru fiecare banca. deci problema cu care se confrunta banca nu este generate de insuficienta lichiditatilor. desi urmeaza sa primeasca pe parcursul aceleasi zile fonduri suficiente pentru onorarea tuturor platilor. precum titluri de stat. Aceste tipuri de credite pot fi garantate cu active eligibile. ca urmare a controlului direct. permit stabilirea unor relatii impersonale intre participantii la piata. in care platile se efectueaza pe masura ce sunt validate si confirmate de operatorul sistemului si in masura in care exista disponibilitatile necesare in contul bancii respective. . din punct de vedere al volumului operatiilor de politica monetara initiate de banca centrala. poate cere si primi de la banca centrala un imprumut intra-day pentru fluidizarea fluxurilor sale financiare. Operatiunile de open-market Caracteristici ale operatiunilor de open-market In tarile dezvoltate. Daca banca se afla in situatia de a nu putea efectua o plata. si au. pe baze brute. 3. asigura derularea fluienta a platilor bancii respective si a sistemului bancar in ansamblu. poate sa apara in conditiile existentei unui sistemde decontare in timp real. de regula. Creditul intra-day. certificate de deposit emise de banca centrala.unui sistem de decontare in timp real pe baza bruta.

In conditiile globalizarii financiare, flexibilitatea operatiunilor de open-market au avut un effect favorabil si in tarile aflate in tranzitie, unde s-a manifestat evolutia pietelor si o crestere a competitivitatii acestora in scopul integrarii in piata mondiala. Cu cat pietele de capital devin mai dezvoltate si mai sophisticate, bancile centrale trebuie sa-si sporeasca abilitatea de a utilize instrumentele xde politica monetara, atat pe segmental primar cat sip e piata secundara a titlurilor guvernamentale. Daca operatiunile de open-market constituie principalul instrument de implementare a politicii monetare, rezulta ca celelate instrumente trebuie sa fie ajustate, asfel incat sa fie asigurata indeplinirea obiectivelor. Ajustarile depend, in mare parte de, strategiile adoptate in conducerea zilnica a operatiunilor de open-market, de structura pietei, de stabilitatea si predictibilitatea relatiei intre oferta de moneda si variabilele microeconomice. Pentru ca bancile centrale sa implemenyteze operatiuynile de open-market, este necesara o anumita arhitectura si performanta a pietrei. Astfel, autoritatea monetara prefera pietele cu tranzactionare continua si cu transparenta sporita, caracteristici care incurajeaza participarea unui numar mare de investitori. De asemenea, prezinta importanta piata interbancara, intrucat serveste ca barometru al frecventei si volumului operatiunilor cu titluri guvernamentale. Un numar insemnat de tari (India, Indonezia, Mexic, Rusia) sunt preocupate de sporirea competitivitatii interbancare ca sic ale de crestere a rolului operatiunilor de open0-market. Infrastructura pietei, respective gradul de dezvoltare al celor doua segmente si corelatia dintre acestea se afla in stransa legatura cu operatiunile de open-market. Maturitatea si alte caracteristici ale instrumentelor de datorie au rolul da a ajusta structura institutiilor pietei si de a spori numarul de participanti. In acest scop, banca centrala incurajeaza dezvoltarea pietei, prin stabilirea unui set de raguli pentru participantii la operatiunile de open-market, in special pe pietele de formare. Pe oietele mature, standardele si regulile sunt apkcate de catre dealeri. Particularitatile operatiunilor de open-market, ca urmare a numarului sporit de participanti, necesita o corecta colectare si desiminare a informatiilor referitoare la tranzactuiile cu titluri, volum, finantare pe tipuri de institutii, sarcina care revine bancii centrale. Publicarea acestora trebuie sa fie rapida si practica, asigurand astfel transparenta pietei si increderea publicului.

Transmiterea politicii monetare

Conducerea operatiunilor de “open market”se realizeaza in modalitati diferite, in functie de condituiile pietei, de strucura si rolul sistemului bancar, gradul de dezvoltare si reglementare al sistemului financiar, precum si de disponibilitatile de titluri guvernamentale sau de instrumente ale pietei monetare. Influientata de factorii enuntati, politica de open-market poate fi transmisa in doua moduri: la modul active, prin tintirea cantitatii de moneda centrala; la modul pasiv, prin tintirea ratei de dobanda pe piata monetara sau prin masurarea lichiditatii sistemului bancar; Pentru absorbirea excesuluoi de lichiditate, autoritatea monetara are la dispozitie realizarea de operatiuni cu doua tipuri de titluri, cele guvernamentale si cele emise de banca centrala, situatie care antreneaza o serie de dificultati. Atunci cand coexista cele doua tipuri de titluri, principa;la problema este a confuziei publice referitoare la relatia dintre ele. In Indonezia, care este o tara fara datorii guvernamentale, banc centrala emite propriile sale titluri, bilete de trezorerie, pentru absorbirea excesului de lichiditate si garanteaza aceste titluri pentru a asigura lichiditati sistemului bancar Daca banca centrala ofera noi titluri de trezorerie, aceasta operatie trebuie considerate monetara mai degraba decat operatiunile de management al datoriei publice, numai daca fondurile obtinute nu sunt utilizate pentru cheltuieli guvernamentale. • Emisiunea de titluri pe piata primara de catre banca centrala este in principal, utoilizata atunci cand excesul de lichiditate este un factor de influienta majora in sistemul bancar, in special asupra capitalului. Titlurile emise pot fi utilizate, astfel pentru ajustarea cresterilor si descresterilor de lichiditate necesare in decursul anului, prin ajustarea de catre banca centrala a volumului de titluri emise si rascumpararea acestora la masturitate. Insa, aceste titluri nu pot antrena aceeasi flexibilitate pe p[iata secundara, asupra lichiditatii si asupra cererii de reserve bancare, motiv pentru care, in absenta unei piete monetare si interbancare active, operatiunile cu titlurile bancii cenrale nu conduc la cele mai bune rezultate.

In tarile fara o piata secundara dezvoltata a titlurilor guvernamentale sau fara o piata interbancara corespunzatoare, si care nu este influientata de schimburile externe, principalul instrument de politica monetara este creditul de licitatie. Banca centrala poate utilize acest tip de credit pentru a controla nivelul rezervelor oferite de sistemul bancar, si confera bancii mai multa initiative in ceea ce priveste volumul, suma si pretul la care sunt oferite lichiditatile. De asemenea, banca centrala poate fi capabila sa revanda titlurile achizitionate in cadrul licitatiilor, actionand astfel pe piata secundara. Unul dintre rolurile pe care le indeplineste creditul de licitatie consta in faptul ca ca permite flexibilitatea pietelor si stimuleaza bancile sa participle ca si contrapartide ale bancii centrale la managementul lichiditatii. Cazul Malaeziei este relevant, inbtrucat banca centrala utilizeaza direct imprumuturile si depozitele bancilor din system, pe baze bolaterale, constituind principalul instrument de control monetar. • In mai multe tari cu economie in cresytere si piete secundare si mature, utilizarea instrumentelor de open-market prezinta o mare flexibilitate. Tranzactiile pe piata secundara, acordurile de rascumparare, operatiunile repo si reverse repo apar ca instrumente cheie ale controlului monetary in tari precum Mexic, Polonia, Rusia, Thailanda si Philipine. Alte tari au dezvoltat operatiuni pe piata private, cum este cazul Indoneziei, unde banca centrala absoarbe rezervele prin licitarea propriilor titluri emise si ofera moneda prin rascumpararea unei varietati de titluri emise de catre banci. De asemenea, Banca Indoneziei este fortata de gradul de dezvoltare a pietei, sa actioneze ca intermadiar intre creditori si debitori, pri n ajustari relative ale licitatiilor zilnice, ceea ce comlica imlementarea politicii monetare. In procesul de tranzitie catre operatiunile de open-market ca instrument major al politicii monetare, acordurile de rascumparare a titlurilor guvernamentale au constituit cea mai frecventa operatiune. Experienta tarilor in acest domeniu demonstreaza, ca se prefera operatiuni cu maturitati pe termen scurt (Mexic si Polonia) si mai purtin pe termen lung (Philipine). Deciziile guvernului referitoare la managementul datoriei publice si utilizarea depozitelor sale, antreneaza numeroase efecte asupra operatiunilor de politica monetara. In

Realizarea acestora se face prin contracte bilaterale. neexistand posibilitatea inversarii tranzactiei. In cadrul acestor tranzactii. atunci cand banca centrala detine controlul asupra factorilor care influenteaza nivelul rezervelor din sistemul bancar. este important ca banca centrala sa poata influienta sau controla operatiunile cash ale Trezoreriei. de asemenea. definitive transferata de la vanzator la comparator. . Ministerul Finantelor este responsabil de emisiunea obligatiunilor. Canada este o exceptie. In China. de cate ori exista nevoia desfasurarii lor. dar banca centrala preia responsabilitatile pentru plasarea acestora. In cazul unui management pur al datoriei publice. Din perspective operatiunilor zilnice de open-market. iar banca centrala ser4veste doar ca agent fiscal. dar se consulta cu banca centrala in ceea ce priveste valoarea care trebuie pastrata in portofoliul sau. valuta). prin intermediul carora banca centrala vinde sau cuympara pe piata active eligibile(titluri de stat. exceptie a fost si Bundesbank-ul. Trezoreria Statului si banca centrala lucreza impreuna si supravegheaza emisiunile de titluri. in final de catre Trezorerie. Aceste operatiuni pot fi derulate atat cu scopul absorbtiei. In Brazilia. decoiziile sunt adoptate. cat si al furnizarii de lichiditatoi in system. prin organizarea unui sindicat national dre subscriere. Operatiunile pe piata monetara se caracterizeaza prin precizie si flexibilitate. de exemplu.toate tarile. marimea. proprietatea saupra activelor rtespective este. in mod obisnuit aceasta detinand un control discretionar asupra depozitelor guvernamentale. intrucat banca centrala are dreptul de a transfera depozitele guvernamentalke din conturile sale catre bancile comerciale. Tranzactii definitive Tranzactiile definitive sunt reprezentate de operatiunile nereversibile. care detinea dreptul de veto asupra abilitatii guvernului de a-si pastra depozitele in afara bancii centrale. Trezoreria gestioneaza datoria publica si stabileste emisiunile de titluri. Natura relatiilor dintre cei doi factori de decizie difera infunctie de traditie si istoria financiara a tarii respective. forma si valoarea acestora. Rezultatele observatiilor effectuate asupra relatiei dintre Trezorerie si banca centrala. evidentiaza ca operatiunile de open-market sunt mai favorabile.

14 Tabelul 12. In tarile aflate in tranzitie. banca centrala exercita un control direct si précis asupra rezervelor bancilor comerciale si asupra bazei monetare(M).Precizia este o caracteristica esentiala a operatiunilor de open-market. O alta caracteristica a operatiunolor pe piata libera este flexibilitatea acestora. ceea ce ii cinfera posibilitatea de a reorienta rapid politica monetara. Prin intermediul operatiunbilor de open-market. operatiunile de oipen-market s-au desfasurat diferentiat. banca centrala exercita si operatiunile de “reglaj fin”. Aceste operatiuni pot fi effectuate zilnic de catre banca centrala. Tara Polonia Principalele forme sub care se realizeaza operatiunile de open-market a) reverse repo sau vanzari complete b) rascumparari sau cumparari complete de titluri Cehia c) emisiuni de titluri proprii a) licitatii repo b) licitatii repo la trei luni c) instrumentele de reglaj fin: -operatiunile valutare Croatia Slovenia -operatiunile cu titluri de stat a) licitatii repo b) operatiuni valutare a) emisiune de titluri proprii b) operatiuni cu titluri de stat Ungaria c) tranzactii valutare a) tranzactii definitive de active eligibile b) tranzactii repo Eficienta instrumentelor indirecte ale politicii monetare . dupa cum rezulta din tabelul 12.

• Deseori. • Utilizarea plafoanelor de credite are relevanta pentru caracterizarea pietelor foinanciare. costuri sporite ale tranzactiilor sau restrictii in miscarea capitalurilor. Motivele pentru care. cva urmare a efectelor negative antrenate. precum rate ale dobanzii administrate. o piata a titlurilor guvernamentale slab dezvoltata. inca din anii 80 tarile member ale OCDE au abndonat plafoanele de credit. tarile au adoptat. utilizarea plafoanelor de credit antreneaza efecte nefavorabile. constituie o modalitate prin care resursele sunt “reorientate” catre alte sectoare mai putin favorizate. Din acest motiv.CAPITOLUL 3. este cel mai efficient instrument de politivca monetara adoptata de pietele financiare nedezvoltate sau de cele cu capacitate tehnice limitate. initial. acest instrument pot fi enumerate astfel: reprezinta un instrument usor de implementat. este perceput ca un instrument care permite indeplinireqa obiectivelor de poloiticva monetara. sistemele bancare necompetitive se caracterizeaza prin costuri ridicate ale intermedierii si un spread considerabil intre rata de dobanda active sic ea pasiva. Plafoanele de credit Plafoanele de credit sunt utilizate ca instrumente directe de control monetar si se manifesta sub forma unor oinstructiuni prin care bancile sunt informate cu privire la nivelul maxim al creditelor si ponderea acestora in portofoliul de active. structuri necompetitive ale sistemelor bancare. Pe termen lung. care pot prezenta grade diferite de dezvoltare si complexitate. descurajarea mobilizarii economiilor si distorsionarea fluxurilor de fonduri catre imprumuturi profitabile.1. ceea ceimpoiedica transmiterea eficienta a politicii monetare catre .INSTRUMENTELE DIRECTE ALE POLITICII MONETARE 3.

creditele de licitatie (titlurile emise de banca centrala) si bioletele de trezorerie. reserve obligatorii neremunerate. Rolul acestora s-a manifestat in directionarea creditelor catre sectoarele cu productie de export. ca urmarii inelasticitatii cererii de credite in functie de nivelul ratei de dobanda pe termen scurt. Marea Britanie a introdus in anii 60 plafoanele de credit. iar in cazul Bulgariei sistemul de control monetary a constat in plafonari de crediyte. De asemenea. despre care retinem ca variaza in concordanta cu prioritatile specifice si cu mediul institutional al fuiecarei tari. In anii 90. Adoptarea limitarii creditului s-a realizat in combinatie cu alte instrumente indirecte. catre anumite sectoare sau pentru finantarrea deficitului balantei de plati externe. dpa ce s-a renuntat la plafoanele de credit. in diferite utilizari. fiind impiedicata functionatra pietei libere. catre intreprinderile de stat si datoria guvernamentala. refinantarea bancii centrale si operatiuni pe piata libera. prin care au fost directionate resursele cu prioritate. sistemul financiar prezinta o struictura de oligopol. Marea Breitanie(1960 si pana in anii 70) au utilizat plafoanele de credit ca principal instrument pe termen lung.economia reala. Franta(1969-1987). Italia si Portugalia au folosit plafoanele de crewdit ca instrument cvasi-fiscal. In mecanismul plafonarii creditelor prezinta importanta regulile de alocare. Portugalia(1977-1989). CEhia a schimbat creditele de licitatie si de refinantare cu mecanismul rezervelor minime obligatorii. si anume uytilizare de catre tarile dezvoltate a ploafoanelor de credit ca instrument emergent. Astfel. motivul a fost ineficienta utilizarii ratei de dobanda. . Italia(1970-1980). Totodata. Albania a utilizat si rata rezervei minime obligatorii. La aceste motive se mai pot adauga alte aspecte. in anumkite perioade. ca raspuns la deteriorarea balantei externe. plafoanele de credit au permis ca dinamica masei monetare si a creditelor sa fie in concordanta cu stabilizarea macroeconomica. In Franta. pana la inlocuirea acestui instrument cu cele de piata. Banca Poloniei a utilizat facilitate de refinantare. dupa care urmeaza renuntarea la folosirea acestuia. In plus in tarile cu un numar redus de banci comerciale. cateva economii in tranzitie si in special cele din Europa de Est au utilizat plafoanele de credit in scopul controlului asupra masei monetare si asupra creditului. situatie care limiteaza numarul de partiucipanti pe piata.

motiv pentru care procedau. Penalitatile sporite s-au aplicat acolo unde bancile centrale doreau un control asupra credit4elor acordate rezidentilor. penalitaile au imbracat doua forme. aceste institutii si-au majorat rapid depozitele care au devenit. al caror nivel era influientat de excedentul de credite si de nivelul ratei de dobânda.Practica bancilor centrale arata ca acestea stabilesc. Astfel. la vanzarea titlurilor inainte de datele stabilite si la rascumpararea acestora mai tarziu. in unele tari. in perioadele de crestere a capitalurilor nerezidentilor si demanifestare a atacurilor speculative. Pe de alta . ………………………………………………………………………………………………. In general. bancile isi vor majora aceste credite in totalul portofoliului de imprumuturi. subiect a numeroase restrictii impuse de catre Banca Angliei. Ca rezultat. Pentru nerespectarea plafoanelor de creditare. dependente de gradul de control monetar care se urmarea prin plafonarea creditelor. bancile isi “ascund” creditele in operatiuni extrabalantiere. motiv pentru care institutiile supiuse cauta modalitati de sustragere de la aplicare. Alteori. precum în Marea Britanie. autoritatile monetare au stabilit penalitati. astfel. Limitarea nivelului creditelor antreneaza o diminuare a veniturilor bancare. in concordanta cu nivelul inflatiei. cu scopul raportarii unei baze de calcul minime si al nedeclararii volumului real al creditelor restante.plafoane ale activelor nterne din intrgul sistem bancar si subplafoane pentru creditele guvernamentale. prin casele de scontare. se produc deplasari ale imprumuturilor si depozitelor catre institutii nebancare affiliate. bancile care vuindeau titluri guvernamentale catre institutii nebancare aveau permisiunea sa-si majoreze nivelul creditelor cu sume identice. al cresterii economice si al balantei de plati externe. In Bulgaria. tendinta de evaziune imbraca si alte forme. In majoritatea cazurilor. În alte cazuri. periodic. in practica. prezentând importante diferentieri de la o tara la alta. institutiile care refuzau creditele din partea bancilor comerciale aveau posibilitatea sa sconteze efectele comerciale pe care le detineau prin intermadiul brokerilor sau prin piata de capital. Acolo unde imprimuturile in moneda straina sunt exceptate din baza de calcul. ca urmare a diminuarii nivelului dobanzilor incasate.

daca politica este slaba Genereaza un “micromanagement” al alocarii creditelor de catre Banca Centrala Este dificil de monitorizat atunci cand creditul se prezinta sub forme nesupuse limitarii Creeaza dificultati administrative in tarile cu un numar sporit de banci Poate duce la multiplicarea controalelor directe si a presiunii financiare Dezavantaje Nu poate fi utilizat im managementul lichiditatii pe termen scurt.entarii sectorului financiar Limiteaza competitia intre banci si impiedica dezvoltarea pietei monetare • • • • • • • • • • Sursa: . Efectele antrenate de plafonarea creditelor In toate tarile in care s-a aplicat acest instrument. ceea ce apermis o flexibilitate sporita in volumul creditelor. sporirea nivelului rezervelor excedentare. s-au produs efecte precum: scaderea competitivitatii in sistemul bancar. se poate afuirma ca. combinat uneori cu alte instrumente de control. Astfelm. ca urmare afinantarii monetare a deficitului bugetar. intrucat o parte din imprumuturi erau profitabile chiar si in conditiile suportarii costului penalitatilor. In tabelul 12. penalitatile au fost si progressive. aplicabil in tarile cu piete financiare slab dezvoltate sau cu falimente importante in acest domeniu Este relativ usor de implementat atunci cand numarul bancilor este redus Nu este afectat de regimul cursului de schimb • Poate reprezenta o amenintare la adresa lichiditatii.parte. Avantaje si dezavantaje ale sistemului monetar “plafonarea creditului” Avantaje • Permite controlul asupra agregatelor monetare si asupra creditului total • Este unul din cele mai “usoare” instrumente. ceea ce a complicat aplicarea acestui instrument de politica monetara. ci numai prin aplicarea pe termen lung Tinde sa perpetueze un “credit” independent de competitivitatea bancilor Provoaca dezintermedierea in scopul reglem. limitarea credirtului a generat si o serie de avantaje. diminuarea rolului intermediarilor financiari. alaturi de vantajele antrenate.16 sunt relatate avantajele si dezavantajele aplicarii plafoanelor de credit.

prin calcularea creditului net total: C = Credite totale . . sau bin perioadele de tranzitie cand piata nu este sufficient dezvoltata pentru utuilizarea instrumentelor indirecte. nivelul prioiectat al creditului net intern la nivelul sistemului bancar. desi nprezinta o seruie de limkite. Atunci cand aplicarea este corecta. parte din arsenalul bancii centrale. Limitarea creditelor constituie un instrument util inh anumite circumstante. desi rolul acestui instrument este redus comparative cu al celor indirecte face. Metoda stocului permite determinare bazei de referinta C in perioada t . si capital si provizioane. In concluzie. principala problema este cea a determinarii bazei in perioada de referinta. g. in general le antreneaza. avand utilizare atunci cand metodel. pe de alta parte. Creditul net se stabileste ca difereta intre totalul creditelor( inclusive cele neperformante0. exista inca tari care il utilizeaza. cand piata este orientate catre controlulmonetar se utilizeaza instrumente indirecte iar masurile administrative se diminueaza.e indirecte isi diminueaza rolul datorita relatiilor monetare incerte.(Capital + provizioane). se poiate afirma ca. sau atunci cand acestea trebuie completate pentru a controla impactul creditului asupra flixurilor de capital. rolul de baza fiind indeplinit in creditul net. respective atunci cand relatiile monetare sunt instabile. PC .Experienta tarilor evidentiaza o varietate de practice si modalitati utilizate in aplicarea acestui instrument de politica monetara si. plafonarea creditelor poate reduce distorsiunile pe care. in perioada t-(t+1): PC = CT . In alte cazuri. pe de o parte. in functie de care se stabileste nivelul creditului in perioada viitoare. este stabilit în functie de rata de crestere a creditului. Pentru indeplinirea obiectivului urmarit. Ca procedura administrative in aplicarea plafonarii creditului se utilizeaza metoda stocului si metoda fluxului. totusi.

În cazul Danemarcei. la momentul de referinta. Din relatia de mai sus reyulta ca volumul maxim al creditelor. depinde de cota de piata a cesteia si rata de crestere a volumului de credite.2 Cerintele de lichiditate a activelor Printe instrumentele de politica monetara. În unele tari. 3. stabilita ca obiectiv monetar. = ponederea creditului institutiei i în creditul total. an unele tari se utulizaeza. ce poate fi acordat de o institutie. nivelul proiectat al creditelor s-a determinat. in anii ’80. în determinarea bazei de referinta s-a tinut seama si de nivelul depozitelor (D). .Alocarea creditului prioectat pentru fiecare nstitutie în parte se realizeaza dupa urmatoarea formula: PCi = În care notatiile au semnificatia urmatoare: PC = creditul proiectat institutiei i. ………………………………………………………………………………………. Raportul de lichiditate este definit ca reprezentând obligatia bancilor comerciale de a mentine sub forma de cative lichide un procent determinat din totalul depozitelor si a altor disponibilitati. în raport de lichiditate al activelor. în scopuri prudentiale si controlul monetar. potrivit relatiei: PC = C (1+g + 1/2 · - ).

cererea si oferta de moneda determina rata de dobânda pe termen scurt.În aceasta analiza se reduce împrumuturile acordate sectorului privat. respective activele cu grad sporit de lichiditate. . care sunt compensate. în prioadele de expansiune economica. O alta opinie exprimata în literature de specialitate este cea care sustine ca cerintele de lichiditate sunt utilizate ca supliment al unei poltici monetare restrictive. de la preferinta pentru credite catre preferinta pentru titluri. Importanta ofertei de moneda în transmiterea politicii monetare este evidentiata prin analiza impactului pe care îl are raportul de lichiditate asupra ofertei de moneda. Din punct de vedere monetar. în schimb de vânzarile de obligatiuni de catre sectorul privat catre banci. iar activele eligibile include numerarul. Ca rezultat. potrivit opiniei unui numar însemnat de autori. dar si un decline al ratei de dobânda aferenta titlurilor guvernamentale. în acest mod politica monetara actionând asupra depozitelor bancare si nu asupra împrumuturilor. fara a afecta stocul de moneda. precum si unul prudential. Cerintele de lichiditate îndeplinesc atât un rol monetar. Observatiile effectuate pe cazul Suediei (1993) au demonstrat ca un nivel ridicat al raportului de lichiditate produce o modificare în portofoliul bancilor. cerintele de lichiditate constituie un instrument inefficient. depozitele la banca centrala. Un asemenea effect poate fi obtinut atunci când modificarile în raportul de lichiditate. Potrivit acestora. se regasesc si abordari care sustin efectul maxim al lichiditatii asupra masei monetare. un astfel de raport este calculate în functie de disponibilitatile pe termen scurt. care influienteaza si alte niveluri ale ratei de dobânda. se produc prin ajustari în nivelul numerarului sau al depozitelor la banca centrala. conturi de correspondent si titluri guvernamentale. efectul global asupra cererii de moneda este ambiguu. cresterile raportului de lichiditate pot provoca sporiri ale ratei de dobânda la creditele private.În majoritatea tarilor. În conformitate cu acest punct de vedere. Ideea ineficientei raportului de lichiditate ca instrument de politica monetara este sustinuta si de catre monetaristi. Alaturi de opiniile care minimizeaya efectele antrenate de raportul de lichiditate.

bazata pe majorarea ratei dobânzii.1. Sistemul European al Baancilor Centrale trebuie sa sprijine politica economica generala a comunitatii.1 Consideratii cu privire la politica monetara a Bancii Nationale a României 5. Pe parcurs insa. Tentativa s-a dovedit nereusita. Politica monetara adusa de BNR in ultimul deceniu a fost destul de controversata. care treptat trebuie apropiata de politica monetara a Bancii centrale Europene. de reforma a intregului sistem bancar. In conditiile unui segment predominant al intreprinderilor si bancilor de stat. Reformarea politicii monetare a Bancii nationale a României trebuie inclusa in contextual mai larg. de asemenea. generand credite restante si.Eficienta instrumentelor directe ale politicii moneatare CAPITOLUL 4. adoptând-se cursul de schimb ca obiectiv intermediar (anii 1999. integrând (fara sa faca eforturi de reducere a . cu mentiunea ca fara a prejudicial acest obiectiv.2000). iar ca obiectiv operational baza monetara (M ). Regimul de politica monetara a fost cel de urmarire a agregatelor monetare (monetary target). In ciuda dobânzilor ridicate si prohibitive la credite. intreprinderile de stat. fiind contrare asteptarilor. având ca obiectiv intermediar masa monetara (M ). s-au inregistrat abateri de la aceasta ancora anti-antiinflationista. Politica monetara a BNR si instrumentele politicii monetare in România 5. o politica monetara restrictiva nu s-a dovedit a fi inspirata. au continuat sa se imprumute. Pentru Banca Centrala Europeana principalul obiectiv de politica monetara urmarit este mentinerea stabilitatii preturilor.1 Cadrul general al politicii monetare a Bancii Nationale a României Perspectiva integarii României in Uniunea Europeana cere o politica monetara adecvata. rezultatele folosirii unei politici monetare restrictive. insensibile la necesitatea imbunatatirii eficientei economice.

Se propune. nu ami corespunde criteriilor impuse de fenomenele invocate. . Politica monetara imprimata de Banca Centrala Europeana are in vedere agregatul M3 ca valoare de referinta si o rata a inflatiei care sa nu depaseasca pe termen mediu 2%. impus de conditiile de convergenta. Un asemenea regim isi poate gasi aplicabilitate. orientata cu precadere catre agregatul monetar M2. Sectorul privat a fost puternic afectat. urmând ca BNR sa-si assume doar obiectivul inflatiei. renuntarea la aranjamentul tintirii deprecierii nominale a cursului de schimb in scopul asigurarii competitivitatii internationale a productiei interne. o asemenea masura a fost considerata chiar de catre guvernatorul BNR ca fiind imperioasa. de asemenea. avându-se in vedere orientarea deyinflationista actuala a politicii noastre monetare. mai ales in preturile utilitatilor. Având in vedere tendintele internationale in domeniul modernizarii financiar-bancare. dar si obiectivul de aderare la Uniunea Europeana. Ca un scenariu previzibil de adoptare a monedei unice euro si de acomodare la politica monetara unica presupusa de aceasta. De altfel. Regimul de politica monetara adecvat situatiei de perspectiva a României in contextul fenomenului de catching-up. este cel al tintirii inflatiei. poltica monetara restrictiva a devenit unul dintre principalii factori de agravare si proliferare. In acest context. corelat si cu evolutiile din ultimii ani. Actuala strategie de politica monetara. care se regasesc intr-un regim de tintire a inflatiei. am putea avea in vedere urmatoarele etape: • Trecerea la euro ca moneda de referinta in locul dolarului american (3 martie 2003). in România se va impune reconsiderarea masei monetare si crearea agregatului M3. România trebuie sa realizeze anumite schimbari in ceea ce priveste orientarea strategiilor de poltica monetara. flexibilitatea cursului de shimb si rolul important al agregatelor monetare. dintr-o masura aplicata pentru incetinirea cresterii inflatiei.costurilor si ridicare a randamentelor) cheltuieli cu dobânzile mai mari in preturi. in conditiile in care alternativele la creditul bancar erau aproape inexistente la inceputul tranzitiei românesti. Astfel.

E. printer care reducerea ferma a inflatiei. armonizarea obiectivelor de politica interna si externa ale tutoror statelor member. stabil si eficient care sa asigure o intermedierte financiara pe criterii de eficienta si sa genereze incredere in randul publicului. reforma siastemului bancar si consolidarea acestuia. fara devalorizari sau tensiuni grave. impune si realizarea unuyi system bancar competitive. prin respectarea si aplicarea consecventa a unor principii fundamentale comu ne Dobandirea de catre Romania a statutului de stat membru al Uniunii Europene reprezinta o prioritate a autoritatilor guvernamentale si monetare ale tarii. ……………………………………………………………………………………………… [5] Evolutia politicii monetare in România Adaptarea sistemului bancar romanesc la cerintele integrarii europene Strategia de extindere a Uniunii Europene vizeaza integrarea de noi membri.• • • • • Liberalizarea contului de capital (aprilie 2005). Introducerea agregatului monetar M3 (inainte de anul 2007). Adoptarea regimului de tintire directa a inflatiei (iulie 2005). Incadrarea in Sistemul Monetar Eoropean II – trecerea la un sistem de cursuri fixe fata de euro care sa fie mentinut. Banca Nationala a României acorda . Abordarea procesului de integrare a Romaniei in Uniunea Europeana presupune realizarea obiectivelor si prioritatilor prevazute in cadrul Programului National de aderare Romaniei la U.E. Procesul de aderare a Romaniei la U. Denominarea monedei nationale (1 iulie 2005).. mentinerea sub control a deficitului bugetar. cel putin doi ani premergatori avaluarii in vederea trecerii la moneda unica (posibil 2009-2010). asigurarea unei pozitii externe sustenabile. Astfel.

amintim.atentie deosebita reformei sistemului bancar si accelerarii procesului de integrare financiara. armpnoizarea legislatiei nationale cu cea comminitara. Pe linia transpunerii in legislatia nationala a acqisuli comunitar aferent domeniului bancar. In aceasta directie. iar ope de alta parte. precum si pentru implementarea principiului supravegherii institutiilor de creidit de catre autoritatea compete4nta din statul de origine. BNR a elaboreat strategii financiar +bancare.unilor afferent sectorului bancar. moneda electronica.”Libera circulatie a serviciilor. modificarea limitei maxime a investitiilor in entitati nefinanciare (de la 10% la 15% din . capitolul 11 – “Uniunea economica si Monetara”. si anume: . pe principiul autorizatiei unice recunoscute in cadrul Comunitatii Eoropene. se remarca adoptarea Legii nr.E. definirea terminologieie necesare pentru implementarea prevederilor comunitare si relizarii unei supravegheri pe o baza consolidate (notiuni ca institutie financiara. Printre elementele de noutate aduse de legea nr. 485/2003 pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. state member. In vedrea preluarii si implementarea acquis-ului com. urmarind ca obiectiv essential respectarea angajamentelor asmjate fata de Uniunea Europeana. care corespund capitolelor acquis+ului comunitar specifice domeniului bancar. crearea cadrului legal pentru asigurarea dreptului la libera srtabilkire si libera prestare de aervicii de catre institurtiile de credit din statelemembre. iar pe de alta parte prin cresterea eficinnttei activitatii de supraveghere bancara. sociuetate de tip holding). in conformitate cu principiile care stau la baza politicilor europene. societate prestatoarea de serviii auxiliare sau conexe. stat membru gazda. 485/2003. stabilirea sferei notiunii de institutie de credit si limitarea formelor de cdonstituire a acestora ib contextual legislative actual. prin consolidarea cadrului legislativ si de reglementare pentru sectorul bancar. stat membru de origine. modificarea nivelului de date de la care o persoana devine actionar semnificativ ( de la 5% la 10% din capitalul social). capital initial. pe de o parte. societate mama. si intarirea capacitatii sale administrative. capitolul 4 – “Libera circulatie a capitalurilor”. institutie emitenta de moneda electronica. includerea in categoria institutiilor de credit a institutiilor emitente de mneda electronica si reglementarea regimului de constituire si functionare a acestora. introducerea de competente pentru Banca Nationala a Romanieie privind supravegherea pe o baza consolidate. Banca Nationala a României a urmarit simultan: armonuizarea legislatiei bancare românesti cu cea a U. pe de o parte. rezolvarea in spiritul lagislatiei si practicui europene a unoir aspecte care aanterior erau insuficient reglementate. 58/1998 care urmareste.

legea nr. introducerea de prevederi care asigura cadrul legal corespunzator pentru emiterea de catre banca Natinala a aaRomanieui a reglementaruilor privind controlul intern. printer care.58/1998 cuprinde masuri pentru rezolvarea unir probleme insufficient reglementate anterior. Operatiunile de creditare enumerate la art. in legoislatia bancara romaneasca. in concordamta cu principiile elaborate in acest domeniu de Comitelul de la Basel Restrucurarea sistemului bancart romanesc a predupus atat modificari bin ceea ce priveste legislatia bancara cat si miutatii strucurale care au condus lka o noua configuratie a sistwemului bancar .(1)) si continua cu enumerarea operatiunilor premise. reglementarea regimului bancilor a caror autorizatie a fost retrasa (in alte situatii decat la cerere. Art. iar alin. precum si mecanismul rezervelor minime obligatorii. fara autoroizarea BNR activitati de atrgere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public. in caz de faliment sau fuziune/doivizare) prin introducerea de prevedrei privind obligativitatea dizilvarii si lichidarii acestora si a unui capitol oprivind lichidarea/ introducerea de sanctiuni pentru persoanele juridice sau late entitati care desfasoara. 6 debuteaza. în conditiile stabilite prin propriile reglementari.5 enunta principiul conform caruia BNR ulilizeaza proceduri si instrumente specifice pe piata monetara si de creditare a institutiilor de credit. Politica monetara. în alineatul (3). copletarea dispozitiilor refritoare la secretul professional pentru asigurarea unei mai mari flexibiliatei.fondurile proprii ale bancii) si a limiteti globale pentru investitiile de aceasta batura ale unei banci (de la 50% La 60% din fondurile sale proprii) introducerea de prevederi referitoare la colaboirarea Bancii Nationale a Romaniei cu autoritati competente din statele membre. textul art. in tabelul nr.7 contine . În reglementarea operatiunilor pe piata monetara. cu interdictia achizitionarii de pe piata primara a anumitor creante (alin. De asemenea. ……………………………………………………………………………. în opinia noastra nefiresc. in concordanta cu cerintele Comitetului de la Basel. stabiliraea unor categorii de investoitti lalke bancilor care sunt supuse aprobarii prealabile a Bancii natuinale ale Roimaniei.7 se refera la creditele acordate institutiilor de credit eligibile. 485/2003 pentru modificarea si completarea legii bancare nr.(2) al art.

Editura Luminalex Bucuresti 2004 “Moneda. Banci si politici monetare”. au fost compromise de fragilitatea sistemului bancar. Efectul generat a . [6] TRATAT DE DREPT BANCAR [1] Ion Turcu. iar cursul de schimb a fost supraevaluat. 9 iar principiile regimului valutar sunt enumerate în art.Nicolae Dardac 4. politica monetara a avut ca obiectiv controlul privind cresterea masei monetare. cu cele în care masa monetara a sporit considerabil.1 Evolutia politicii monetare în România Înfaptuirea politicii monetare în România. in ultimii 10 ani. Conditiile specifice ale tranzitiei au impus BNR utilizarea unui echilibru intre obiectivele pe termen lung ale politicii monetare si restrictiile pe termen scurt. printr-o serie de masuri de limitare a creditului neguvernamental. volumul 1 . eliminarea supraevaluarii monedei nationale în vederea asigurarii sustenabilitatiii balantei de plati). Mijloacele prin care se realizeaza politica de curs de schimb sunt enuntate tn art. Regimul rezervelor minime obligatorii este enuntat ca principiu în art. de rigiditatea economiei reale precum si de constrângerile de natura sociala. a fost conditionata de gradul de independenta al bancii centrale si de transformarile institutionale si de comportament la nivel micro si macroeconomic. În anul 1991. Din acest motiv.10.. volumul 2. Exceptie fac institutiile de credit cu capital major de stat.interdictia creditarii pe descoperiri de cont sau de orice alt tip în favoarea statului si a altor entitati statale. s-au succedat perioade de control asupra masei monetare si de echilibrare a pietei monetare si valutare. Editia a V-a actualizata si comletata. Obiectivele politicii monetare (si anume: limitarea cresterii preturilor. date de evolutia conditiilor din economie. „Operatiuni si contracte bancare Tratat de drept bancar”. 8 si este reglementat în detaliu prin normele BNR.

astfel. Astfel. reducerea deficitului extern si reducerea lichiditatii disponibile pentru a limita procesul de multiplicare a bazei monetare. S-a urmarit. iar fenomenul inflationist s-a reinstalat. Rezultatele politicii monetare în perioda anilor 1994 si 1995 au evidentiat urmatoarele corelatii: . Anul 1994 prezinta importanta si prin aceea ca a marcat redobândirea încrederii în moneda nationala. În ultima parte a anului. economiile si creditul de asemenea. În anul 1992 politica monetara a fost ezitanta si marcata de fluctuatii. O pondere însemnata au detinut-o operatiunile de refinantare de la BNR prin linii de credit. politica monetara s-a caracterizat prin coerenta. iar viteza de circulatie a monedei s-a stabilizat. În ansamblu. . Anul 1995 poate fi definit ca anul în care obiectivul explicit al politicii monetare l-a constituit reducerea ratei inflatiei pâna la 30%. ceea ce a condus la reluarea procesului de economisire in moneda nationala. masa monetara a crescut rapid. respectiv a blocajul financiar. fenomen care a demonstrat si apogeul dificultatilor în economie. pentru perioada 1991-1993. inflatia masurata prin indicii preturilor de consum a depasit 250% (nivel mediu anual). prin care au putut fi influientate cantitatea de bani din economie si pretul acestora.cresterea mai rapida a economiilor populatiei decât a masei si a creditului neguvernamental a reprezentat ancora de baza pentru mentinerea încrederii în moneda nationala. rezultatele politicii monetare au fost partiale: în anul 1993. sincronizata a doua pârghii esentiale (controlul expansiunii monetare si cresterea ratelor de dobânda). din anul 1994 procesele respective au fost stopate. Daca pâna în acel moment se manifestau intens demonetizarea. dolarizarea si dezintermedierea financiara. la nivelul anului 1994.constat în amplificarea indisciplinei financiare si a fenomenului de neplata a datoriilor. iar politica monetara s-a centralizat pe utilizarea concomitenta. Anul 1994 a fost considerat un succes al politicii de macrostabilizare. s-a produs o deteriorare a balantei de plati si au reaparut presiunile inflationiste care au determinat BNR sa înaspresca politica rezervelor mininme obligatorii si sa revina la o politica de dobânzi mai restrictive. Masa monetara a crescut în termeni reali.

pe de o parte. prin acordarea licentei de dealer tuturor bancilor comerciale si asigurarea unui nivel de echilibru a cursului de schimb. au descurajat pastrarea valutei si au sporit încrederea în moneda nationala. si volumul si structura ofertei interne. influientarea cursului de schimb prin utilizarea instrumentelor indirecte.viteza de circulatie a banilor a crescut indicând preferinta publicului pentru alte activitati. • • liberalizarea pietei valutare. .economiile populatiei au mai crescut în termeni reali. Dezechilibrul structural dintre cererea agregata. • . Specificul anului 1996 l-a constituit manifestarea cu acuitate a dezichilibrelor în economia româneasca. atestata de urmatoarele evolutii: .mentinerea ratelor dobânzii la nivele real pozitive mai ridicate decât deprecierea monedei nationale. s-au introdus instrumente prin care sa se realizeze “sterilizarea” excesului de lichiditate. Asupra BNR s-au efectuat presiuni pentru finantarea deficitelor pe calea creditelor directionate. Anul 1997 a marcat o serie de modificari importante în cadrul politicii monetare: • s-a renuntat la refinantarea prin credite structurale si s-a trecut la refinantarea prin mecanisme si instrumente specifice pe piete monetare.remonetizarea a încetat (cresterea masei monetare a fost însotita de cresterea inflatiei). a dobânzilor subventionate si a aprecierii cursului de schimb.cresterea masei monetare în sens larg (M ) mai rapid dacât a celei în sens restrâns (M ) si decât al bazei monetare (M ) indica rolul important al intermedierii financiare.. . respectiv vânzarea titlurilor de stat din portofoliu si atragerea de depozite la banca centrala. s-a reflectat în cresterea inflatiei si a deficitului extern.dolarizarea economiei a tins sa creasca. Politica monetara s-a deteriorat vizibil în anul 1996 si s-a concretizat în pierderea încrederii în moneda nationala. . . pe de alta parte.

în timp ce creditul intern a sporit doar cu 25. în totalitate. În acelasi an politica monetara a temperat tendinta de depreciere mai accelerata a cursului de schimb si efectul acesteia asupra inflatiei.În anul 1998. titlurilor de stat emise pentru restructurarea bancara si prin care s-a preluat.mecanismul refinantarii a fost imbunatatit trecându-se la garantarea creditelor acordate cu titluri de stat. politica monetara resrictiva a condus la temperarea semnificativa a inflatiei. Acesta a înregistrat o crestere cu 105. treptat. . gradul de complexitate. Politica Bancii Centrale bazata pe ancora monetara a atenuat considerabil anticipatiile inflationiste precum si impactul asupra preturilor. dupa care. lombard si creditul special au devenit practice curente în activitea de refinantare. la datoria publica.3% si s-a datorat. . .mecanismul rezervelor obligatorii a fost introdus. inflatia înregistrând nivelul de 54. Restrictivitatea politicii monetare a dus la cresterea M cu 44.anul 1997 a marcat debutul operatiunilor pe piata monetara (operatiuni de openmarket). si a fost adaptat în permanenta. în anul 1992.2 Instrumentele de politica monetara utilizate de BNR Instrumentele folosite de autoritatea monetara si-au sporit. urmarindu-se alinierea la standardele si practicile din tarile Uniunii Europene si cele internationale: . generat de ajustarile fiscale. Pentru anul 1999. .în primul stadiu al reformei au fost utilizate plafoane de credit.9% în special pe seama activelor externe nete. exclusiv pe seama creditului guvernamental.facilitatile de creditare (creditul structural. 4. un volum însemnat de active neperformante bilantiere si extrabilantiere.9%. începând cu anul 1992. BNR a pregatit trecerea la utilizarea operatiunilor de “open market” ca principal instrument de politica monetara. au fost înlocuite cu mecanismul refinantarii bancilor comerciale.8%. creditul de licitatie. obiectivul de atenuare a cresterii preturilor a fost atins. în functie de structura pasivelor bancilor comerciale. Prin dezvoltarea instrumentelor de plasament financiar si dupa adoptarea noii legislatii bancare. .

pe care BNR poate sa intervina prin efectuarea de operatiuni de atragere si plasare de depozite la vedere si la termen.1Operatiunile pe piata monetara ale BNR În România. Acestea sunt tranzactii reversibile care se refera la cesiuni de creanta pe o baza contractuala. operatiunile BNR pe piata monetara constau în urmatoarele: • Tranzactii repo si reverse repo (pensiuni) cu titluri de stat. piata monetara interbancara a fost oficializata în aprilie 1995 si se defineste ca o piata continua. la rate ale dobânzii determinate liber de societatile bancare participante. Diferenta dintre valoarea mai mica la care sunt emise si valoarea nominala reprezinta dobânda aferenta . prin care institutia cedenta se angajeaza sa reprimeasca. aferenta sumei luate cu împrumut. sau titluri de stat din aceeasi serie la un pret si la o data stabilite prin contract. Pretul la care se rascumpara titlurile de stat se compune din pretul de vânzare si dobânda datorata la scadenta. • Credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare. iar institutia cesionara sa retrocedeze aceleasi titluri de stat. Potrivit reglementarilor. • Vânzari si cumparari definitive de titluri de stat (outright transactions) reprezinta tranzactii care implica transferul definitiv al proprietatii asupra acestora de la vânzator la cumparator si se realizeaza prin mecanismul livrare contra plata.5. Valoarea activelor eligibile aduse în garantie trebuie sa acopere 100% din creditul acordat si dobânda aferenta. • Emiterea de certificate de depozit de catre BNR se poate face în forma materializata sau dematerializata. Valoarea de piata a titlurilor de stat care fac obiectul tranzactiilor repo si reverse repo trebuie sa acopere în permanenta valoarea de rascumparare a acestora. Certificatele de depozit sunt emise cu discount si la scadenta la valoarea nominala. Acestea sunt tranzactii reversibile în cadrul carora debitorul pastreaza proprietatea asupra activelor eligibile respective aduse în garantie. în moneda nationala.3.

1Operatiunile pe piata monetara ale BNR .vinde la vedere lei contra valuta convertibila si cumpara la termen (forward) aceeasi suma în valuta convertibila in lei. la facilitatea de refinantare oferita de BNR. la o rata a dobânzii convenita între parti la scadenta tranzactiei.3. iar rolul acestuia a oscilat de la o etapa la alta. în scopul absorbtiei de lichiditate. • Swap-ul valutar consta în doua tranzactii simultane prin care BNR: . . în conformitate cu evolutia reformei.facilitatile de depozit sunt puse la dispozitia bancilor de catre BNR. în conformitate cu obiectivele de politica monetara. . • Atragerea de depozite de la banci reprezinta o tranzactie cu scadenta prestabilita. Nivelul ratei dobânzii pentru creditul de Lombard este stabilit de catre Consiliul de Administratie al BNR.cumpara la vedere lei contra valuta convertibila si vinde la termen (forward) aceeasi suma în valuta convertibila contra lei.facilitatile de refinantare: sunt puse la dispozitia bancilor prin intermediul creditului de Lombard (acordat pentru o zi-overnight). în orice moment al zilei bancare pâna la ora 14 .facilitatile de refinantare si de depozit acordate bancilor de catre BNR. iar remunerarea depozitelor se face la o rata fixa a dobânzii. regimul cursului de schimb prezinta o mare importanta.sumei platite de detinator. . 5. rata dobânzii aplicate asupra depozitului este rata dobânzii simple. iar dobânda se plateste la scadenta depozitului. În strategia politicii monetare a BNR. Printre masurile adoptate de banca centrala privind perfectionarea instrumentelor de politica monetara se numara si: . Bancile pot avea acces. Perioda de atragere a depozitelor de catre BNR în cadrul acestei facilitati este de o zi.

pe o perioada de 3 luni.D. la o rata a dobânzii agala cu BUBOR +2%. De pilda. Perspective ale politicii monetare a BNR Abordarea perspectivelor de evolutie a politicii monetare trebuie realizata pornind de la premisele integrarii europene. Prin urmare.R.B. Bancii Nationale îi revine rolul de a regla si a supraveghea societatile bancare participante si de a publica zilnic nivelul de referinta al ratei dobaânzii pentru depozitele atrase (B. respectiv îndeplinirea unor criterii de aderare referitoare la nivelul inflatiei.000 unitati monetare. Cele doua rate ale dobaânzii (BUBID si BUBOR) au o valoare informativa asupra evolutiei pietei monetare în ziua respectiva.000.U.În România. structura dobânzilor pe piata monetara. piata monetara interbancara a fost oficializata în aprilie 1995 si se defineste ca o piata continua. pentru politica monetara se impun cerinte de integrare monetara europeana. pe care BNR poate sa intervina prin efectuarea de operatiuni de atragere si plasare de depozite la vedere si la termen. se plaseaza fondurile de pe piata interbancara si se defineste ca fiind cel mai scazut pret pe care vânzatorul de resurse este dispus sa îl accepte în schimbul acestora. la rate ale dobânzii determinate liber de societatile bancare participante. În cadrul pietei monetrare interbancare.B. Din acest motiv. în conditiile în care ratele de dobânda variabile sunt baza de derulare a operatiunilor de credit. Rata dobanzii pentru depozitele atrase de banci – BUBID – (Bucharest Interbank Bid Rate) reprezinta pretul mediu la care se cumpara. o banca comerciala va aproba unui client acordarea unui credit de 1. în moneda nationala.I. dar o aplicabilitate practica în stabilirea unor dobânzi în contractele de credit. la fiecare scadenta rata din credit la care se agauga dobânda. se atrag fondurile pe piata interbancara de catre participanti si se defineste ca fiind cel mai ridicat prêt pe care cumparatorul de resurse esrte dis[us s ail plateasca. stabilitatea cursului de schimb.). calculate în ziua respectiva pe baza dobânzii de referinta BUBOR publicata plus cele doua procente. Rata dobânzii pentru depozitele plasate de banci – BUBOR – (Bucharest Interbank Oferred Rate) reprezinta pretul mediu la care se vând. Aceste doua rate de referinta ale dobânzii sunt calculate ca medii si sintetizeaza întreaga activitate derulata pe parcursul unei zile pe piata monetara interbancara.) si plasate (B. clientul va datora bancii.U. .O.

care este perceptia publicului fata de eficacitatea instrumentelor de interventie ale bancii centrale. autoritatea monetara trebuie sa urmareasca doua obiective majore. Desi. se apreciaza ca principalul obiectiv intermeiar al politicii monetare l-a constituit mentinerea agregatelor monetare ca ancora antiinflationista. Astfel pornind de la situatia înregistrata in anii 1999 si 2000. mentinerea ratei dobanzii reale pozitive. • Pe termen scurt. ci si de mentinerea deficitului public în limite reduse si finantarea neinflationista a acestuia. obiectivele intermediare ale politicii monetare se pot caracteriza astfel: mentinerea controlului asupra agregatelor monetare. predictibilitatea cursului de schimb. ceea ce poate asigura îndeplinirea obiectivului fundamental pe termen lung. care sunt restrictiile exogene induse de situatia balantei de plati.Potrivit statului BNR. precum agregatele monetare. Petru ca un obiectiv intermediar sa poata fi folosit ca “ancora monetara antiinflationista”. de reducere a inflatiei pâna la un nivel care sa se situeze sub 10% anual. astfel încât acestea sa conduca la atingerea obiectivului de limitare a inflatiei. se au in vedere urmatoarele elemente: care este idicatorul cu influienta mai mare asupra evolutiei preturilor. banca centrala poate stabili obiective intermediare. pe termen mediu stabilitatea relativa a preturilor poate fi înfaptuita prin mijloacele enuntate. ratele dobânzii si cursul de schimb. respectiv stabilitatea monedei si stabilitatea preturilor. • Pe termen lung . . totusi. pe termen lung limitarea inflatiei depinde nu numai de politica monetara.

existenta unui sistem financiar bine dezvoltat. aliniindu-se astfel tendintelor manifestate înca din anii 90 în tarile dezvoltate. Din punct de vedere institutional. De asemenea. stabilitatea explicita a unei tinte cantitative a intervalului de fluctuatie si a orizontului de timp în care se urmareste obiectivul. responsabilitatea bancii centrale. astfel încât tintirea directa a inflatiei a fost prima optiune de politica monetara a BNR. în timp util.Noua strategie de politica monetara a BNR: tintirea directa a inflatiei În anul 2002. dintre care se remarca: • • • • • • • • armonizarea politicii monetare cu cea fiscala. flexibilitatea cursului de schimb. O asemenea strategie se concretizeaza printr-o serie de elemente definitorii. furnizarea de informatii cu privire la variabilele macroeconomice. prioritate absoluta a obiectivului de inflatie. în care banca centrala a initiat demersurile pentru o noua strategie monetara “targeting inflation”. transparenta strategiei de politica monetara. corelata cu obtinerea unor câstiguri durabile. alegerea unui indice de preturi adecvat. cerintele enuntate pot fi argumentate astfel: . stadiul de dezvoltare al economiei si prognoza indicatorilor macroeconomici au creat contextual oportun. trecerea la aceasta strategie necesita îndeplinirea unui ansamblu de cerinte institutionale si tehnice. independenta instrumentala a bancii centrale. Analiza pe cazul României a cerintelor enuntate evidentiaza ca în perioda 2003-2004 au fost îndeplinite toate conditiile. si ulterior în cele emergente. în procesul dezinflatiei. pentru atingerea obiectivului. transparenta si responsabilitatea bancii centrale. astfel: • • • • urmarirea “stabilitatii preturilor” ca principal obiectiv de politica monetara. si cu o disciplina coerenta a politicii macroeconomice.

înregistreaza din anul 2001 o ameliorare continua din punct de vedere al capitalizarii si al performantelor. în anul 2004. datorita riscurilor de producere a unor crize financiare. prin prezentarea în fata Parlamentului a situatiilor lunare si a rapoartelor anuale. Desi titirea inflatiei se bazeaza pe modele econometrice si pe indicatori (precum rata de dobânda. testele efectuate pe cazul României evidentiaza ca legaturile dintre inflatie si variabelele macroeconomice ne sunt suficient de puternice pentru a permite constituirea unui model viabil de prognoza. banca centrala dispune de independenta în politica monetara si valutara. pâna la 4% în anul 2006. . la strategia de tip “targeting inflation”. 101/1998. precum si o reducere a riscului sistematic. componenta a sistemului financiar. Obiectivul central al politicilor macroeconomice în anul 2004 l-a constituit atingerea unei rate a inflatiei de 9% care sa faca posibila raducerea. preconditia esentiala a adoptarii de catre BNR a strategiei de tintire a inflatiei o constituie alegerea unui instrument adecvat de prognoza a inflatiei si de evaluare a impactului pe care politica monetara îl are asupra inflatiei. masa monetara. BNR a promovat o politica monetara prin care a pregatit trecerea de la strategia de tip “monetary targeting”. preturi ale productiei industriale. .. bazata pe utilizarea bazei monetare (M ) ca obiectiv operational si a masei monetare (M ) ca obiectiv intermediar. salarii). curs de schimb.potrivit Legii nr.flexibilitatea cursului de schimb reprezinta înca o problema pentru autoritatea monetara. în continuare. Din punct de vedere etnic.sistemul bancar românesc. .BNR manifesta transparenta în activitatea sa. privind statul BNR. . .volumul maxim al împrumuturilor ce pot fi acordate Trezoreriei de catre banca centrala este de 7% din veniturile bugetului de stat realizate în anul precedent. Luând în considerare aceste aspecte.

• • • nivelul calculat este produsul dintre baza de calcul si rata rezervelor minime obligatorii. nivelul prevazut reprezinta soldul mediu zilnic pe care banca trebuie sa-l înregistreze în contul în care se mentin rezervele. Aceasta perioada este cuprinsa între 24 ale lunii curente si 23 ale lunii urmatoare. Aplicarea rezervei minime obligatorii in România Bancile a caror activitate este reglementata prin Legea bancara nr. a elaborat proiectul de lege cu privire la denominarea monedei nationale si care a prevazut ca operatiunea sa aiba loc începând cu 1 iulie 2005. perioda de observare – este intervalul de timp pentru care se determina baza de calcul. prezinta importanta definirea urmatorilor termeni (conform Regulamentului 2/2002 al BNR si al circularei 416/2004): • baza de calcul – reprezinta nivelul mediu. deficit de rezerve reprezinta diferenta negativa dintre nivelul efectiv si cel prevazut. excedentul de rezerve constituie diferenta pozitiva dintre nivelul efectiv si nivelul prevazut al RMO.000. se determina în functie de numarul de zile calendaristice din perioada de aplicare. la o rata a conversiei de 1: 10.Anul 2004 a fost marcat si de preocuparile BNR care. nivelul maxim prevazut reprezinta soldul maxim al contului în care se mentin rezervele minime obligatorii. 58/1998 au obligatia constituirii rezervelor minime obligatorii în lei si în valuta pentru conturile deschise la BNR. respectiv între data de 24 ale lunii precedente si data de 23 ale lunii curente. Din punctul de vedere al metodologiei aplicate. nivelul efectiv – soldul mediu zilnic înregistrat de banca în contul în care se mentin rezervele obligatorii în perioada de aplicare. împreuna cu Ministerul Finantelor Publice. • • • . a elementelor de pasiv din bilantul bancilor asupra carora se aplica rata rezervelor minime obligatorii. pereioada de aplicare – consta în intervalul de timp în care trebuie mentinuta în contul de la BNR suma care reprezinta rezerva minima. pe perioda de observare. • • • nivelul minim prevazut – reprezinta soldul minim zilnic al contului în care se mentin rezervele minime obligatorii.

Mentinerea rezervelor minime obligatorii se realizeaza în conturi deferite. surse atrase de la institutii financiare externe daca au scadente mai mari de 12 luni.1Operatiunile pe piata monetara ale BNR (open-market) În România.3. Înregistrarea de catre o banca a unui deficit de rezerve nu antreneaza masuri de supraveghere prudentiala decât atunci când se constata pe o perioada de doua luni consecutiv. Îndeplinirea nivelului RMO se realizeaza atunci când nivelul efectiv al acestora este egal cu nivelul prevazut.Nicolae Dardac 5. care reprezinta obligatii ale bancii fata de persoanele fizice si juridice: surse atrase. pentru mijloacele banesti în lei si pentru cele în valuta. . “Moneda. pe care BNR poate sa intervina prin efectuarea de operatiuni de atragere si plasare de depozite la vedere si la termen. la rate ale dobânzii determinate liber de societatile bancare participante. în moneda nationala. Altfel. împrumutate. mediile soldurilor zilnice se determina pe fiecare tip de valuta în parte. Datorita mentinerii în conturi diferite. prin transformarea în $ sau în euro. Banci si politici monetare”. Pentru mijloacele banesti în valuta. datorii si alte obligatii.Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii o constituie mijloacele banesti în moneda nationala si valuta. piata monetara interbancara a fost oficializata în aprilie 1995 si se defineste ca o piata continua. deficitul înregistrat într-o luna se adauga la nivelul calculat al periodei urmatoare. Nu se i-au în considerare: • surse atrase de la BNR sau de la alte banci care au obligatia constituirii de rezerve minime obligatorii. • • Baza de calcul se determina ca medie a soldurilor zilnice ale elementelor de pasiv în perioada de observare. nu este permisa compensarea si neîndeplinirea rezervei obligatorii în lei si a celei în valuta. sume care intra în contul curent al Trezoreriei statului.

.. Rata dobânzii pentru depozitele plasate de banci – BUBOR – (Bucharest Interbank Oferred Rate) reprezinta pretul mediu la care se vând. Rata dobanzii pentru depozitele atrase de banci – BUBID – (Bucharest Interbank Bid Rate) reprezinta pretul mediu la care se cumpara.R.market de catre BNR in scopul reglarii masei monetare a fost conditionata de emisiunea titlurilor de stat. creandu-ser astfel premisele realiozarii operatiunilor de open-market. Aceste doua rate de referinta ale dobânzii sunt calculate ca medii si sintetizeaza întreaga activitate derulata pe parcursul unei zile pe piata monetara interbancara. utilizarea tranzactiilor cu titluri de stat …………………………………………………………………………………………………. la o rata a dobânzii agala cu BUBOR +2%. Prima emisiune de titluri de stat a fost efe ctuata in 1994.) si plasate (B..În cadrul pietei monetrare interbancare. dar o aplicabilitate practica în stabilirea unor dobânzi în contractele de credit.000. se atrag fondurile pe piata interbancara de catre participanti si se defineste ca fiind cel mai ridicat prêt pe care cumparatorul de resurse esrte dis[us s ail plateasca.D. O perioada de peste doi ani. clientul va datora bancii. Prin urmare.).I. în conditiile în care ratele de dobânda variabile sunt baza de derulare a operatiunilor de credit. o banca comerciala va aproba unui client acordarea unui credit de 1. pe o perioada de 3 luni.B. calculate în ziua respectiva pe baza dobânzii de referinta BUBOR publicata plus cele doua procente.B. Cele doua rate ale dobaânzii (BUBID si BUBOR) au o valoare informativa asupra evolutiei pietei monetare în ziua respectiva. Politica de open-market Utilizare politicii de open.O. De pilda.000 unitati monetare.U.U. Bancii Nationale îi revine rolul de a regla si a supraveghea societatile bancare participante si de a publica zilnic nivelul de referinta al ratei dobaânzii pentru depozitele atrase (B. la fiecare scadenta rata din credit la care se agauga dobânda. se plaseaza fondurile de pe piata interbancara si se defineste ca fiind cel mai scazut pret pe care vânzatorul de resurse este dispus sa îl accepte în schimbul acestora.

3. la rate de dobânzi rezultate din licitatie. De aici si evolutiile incoerente. nu este posibil in mod obiectiv. Principalele categorii de credite de refinantare practicate de BNR sunt: creditul structural. aflata in curs de formare. discrepante ale nivelului ratelor de dobânzi cu efecte perturbatoare pentru gestiunea bancara si activitatea financiara a intreprinderilor. se acorda in cadrul unui plafon. Creditele de refinantare sunt credite pe termen scurt (maximum 90 de zile) acordate in conditii stabilite de BNR si au rolul de a alimenta cu lichiditati bancile comerciale. Acest credit se acorda pentru maximum 15 zile. este garantat cu titluri de stat. bancile comerciale au obligatia constituirii de garantii. iar piata bursiera nu are capacitate efectiva de a le avalua. Creditul structural este creditul acordat de BNR in cadrul unui plafon stabilit pentru fiecare banca comerciala si pentru fiecare tip de garantii. desi creditul comercial si emiterea de inscrisuri cambiale au fost legal autorizate.3 Mecanismul de refinantare Mecanismul de refinantare reprezinta un instrument de politica monetara prin care banca centrala isi exercita functia de creditor de ultima instanta. creditul de licitatie. Pentru aceste credite. Creditul de licitatie reprezinta actualmente principala cale de refinantare a bancilor comerciale. care difera de la un tip de credit la altul. creditul special si creditul Lombard (overdraft). Totusi. . Creditul structural prefateaza creditul de reescont. Dar mecanismul operatiunilor pe piata libera nu poate functiona corespunzator intr-o economie in care titlurile se emit doar ocazional.4. comporta refinantarea bancilor comerciale de catre BNR. in structura actuala de proprietate si a prezentei blocajului financiar atât de extins. Principalele categorii de credite de refinantare a bancilor comerciale de catre BNR Piata monetara in România. iar dobânda perceputa anticipeaza taxa oficiala a scontului. recursul la acestea. El prefigureaza operatiunile de open market.Creditele sunt garantate cu efecte comerciale sau publice.

in conditiile garantarii cu anumite hârtii de valoare. Dobânzile practicate de catre banca centrala pentru refinantarea sistemului bancar si implicit a economiei nationale au devenit in absenta predominarii economiei de piata si in conditiile unui sistem bancar etatist. fiind prohibitive pentru majoritatea agentilor economici. Ea a variat de la nivelul de 71% si aceasta valoare s-a mentinut pâna în august 1994. când a scazut la 65%. Se acorda la nivelul soldului debitor al contului curent al bancii la BNR. cel putin in anumite perioade ale anilor 1994-1995 si cu deosebire la inceputul anului 1997. in ianuarie 1993 rata scontului era de 70% si aceasta valoare s-a mentinut pâna in august 1994. Impactul lor asupra gestiunii curente a intreprinderilor si mai ales asupra investitiilor a fost puternic resimtit. excesiv de pozitive daca nu chiar abuzive. Dobânda de licitatie a cunoscut cele mai ample variatii si cele mai frecvente modificari. Ratele de dobânda practicate de BNR au flexibilitate diferita. . pentru ca la sfârsitul anului 1995 sa ajunga la 35%. Categoriile de credit practicate de BNR pentru refinantarea bancilor comerciale a inregistrat variatii insemnate de la o perioada la alta. in conditiile unor garantii financiare si in active reale. pentru ca la sfârsitul anului 1995 sa ajunga la 35%. când a scazut la 65%.Creditul special se acorda bancilor comerciale aflate in criza de lichiditate pe o perioada de pâna la 30 de zile. iar rata dobânzii este stabilita de BNR si poate fi modificata fara preaviz. De exemplu. Creditul Lombard (overdraft) sau creditul “de pe o zi pe alta” (day-to-day) este menit sa sustina efectuarea platilor zilnice exigibile ale unei banci comerciale aflate in criza. depasind cu mult rata inflatiei.Creditul Lombard este garantat prin titluiri de stat si alte hârtii de valoare accepatate de BNR. Terapia prin mijloace monetare a inflatiei se impune a se asocia cu actiunea asupra cauzelor structurale ale dezechilibrului inflationist. Ratele dobânzilor la creditul structural (dobânda de referinta sau rata scontului) este modificata mai rar si la nivelul cel mai scazut. cu conditia prezentarii de programe eficiente de redresare. in limita de 75% din fondurile proprii ale bancii beneficiare.

În conditiile actuale pe piata interbancara se efectueaza mai ales operatiuni de refinantare si mai putin operatiuni de creditare între banci. a necesitatii unor masuri hotarâte de restructurare a economiei românesti. Fata de luna februarie 2006 aceasta s-a majorat cu 2.Ea a variat de la nivelul de 715 în ianuarie-iunie 1993. a variat.8 la suta în termeni reali). iar lichiditatile economiei vor creste. de la 785 în prima jumatate a anului 1993. BNR va dobândi posibilitati mai largi de interventie prin operatiuni de open market. dezvoltarea retelei bancare. ea distribuie moneda. În cadrul acestor operatiuni. la 185. lichiditati. . iar în primele luni ale anului 1997 sa urce si la niveluri de peste 400%. O data cu cresterea ponderii proprietatii private în economie. la 2505 în perioada noiembrie 1993-martie 1994. având o natura penalizatoare.2 la suta (1. pentru ca la sfârsitul anului 1995 sa coboare pâna la valoarea de 38.8 la suta (18. În situatia inversa. rar întâlnita în alte tari în asemenea proportii. Tranzitia la piata monetara deschisa presupune privatizarea bancilor comerciale. este expresia instabilitatii vietii noastre economice. înlaturarea dominatiei nete a unora dintre ele. are loc un reflux de moneda si astfel scad lichiditatile de pe piata. COMUNICAT DE PRESĂ Indicatori monetari . Variatia nivelurilor de dobanzi.5 în inuarie 1994.martie 2006 Masa monetara în sens larg (M2) a fost la sfârsitul lunii martie 2006 de 87 528 milioane RON. întarirea concurentei. cresterea numarului de banci.9 la suta în termeni reali). de exemplu. de a influienta volumul creditelor si evolutia generala a cursurilor titlurilor pe piata. iar în raport cu martie 2005 masa monetara a crescut cu 28. Dobânda overdraft. În masura în care banca centrala cumpara titluri de pe piata.1%. a lipsei de sensibilitate a întrepriderilor etatiste la terapia prin instrumente valorice. banca centrala cumpara si vinde pe piata titluri cu scopul de a largi sau a restrânge lichiditatile bancilor. criteriul eficientei va predomina.

0 Masa monetara (M2) Active externe nete Active interne nete Activele externe nete s-au diminuat în luna martie cu 0.3 martie 2006/ martie 2005 (%) 28.2 la suta (5.9 la suta în termeni reali) fata de 31 martie 2005. Creditul în lei a crescut cu 6. cresterea creditului în valuta a fost de 30.4 la suta în termeni reali). înregistrând 42 174 milioane RON.7 la suta).3 la suta a componentei "Valute convertibile" si al cresterii cu 4.2 - martie 2006/ martie 2005 (%) 47. pe seama reevaluarii stocului de aur. Masa monetara si contrapartida acesteia INDICATORI 31 martie 2006 (mil.6 la suta.8 22.2 -0.2 martie 2006/ martie 2005 (%) 51. Tabel 3. La 31 martie 2006.4 51. RON) 87 528 45 354 42 174 martie 2006/ februarie 2006 (%) 2. RON) 57 488 65 675 -8 187 martie 2006/ februarie 2006 (%) 5.7 - Credit intern Credit neguvernamental Credit guvernamental net Creditul neguvernamental a crescut în luna martie cu 5.7 Creditul neguvernamental (total) .7 la suta (39.8 la suta a componentei în valuta exprimata în lei (exprimata în euro. Tabel 2.6 5. Aceasta evolutie a fost rezultatul reducerii cu 1.1 la suta a componentei "Aur". creditul neguvernamental a înregistrat o crestere de 51. Creditul neguvernamental si componentele acestuia INDICATORI 31 martie 2006 (mil.7 la suta (6. RON) 65 675 martie 2006/ februarie 2006 (%) 5.8 la suta a componentei în lei ( 77. în timp ce creditul în valuta exprimat în lei s-a majorat cu 3.0 la suta în termeni reali).0 37.5 la suta).Tabel 1.8 la suta în termeni reali) si cu 24.3 la suta.9 la suta (pâna la 57 488 milioane RON). în conditiile în care creditul intern s-a majorat cu 5. Creditul intern si componentele acestuia INDICATORI 31 martie 2006 (mil. pe seama majorarii cu 92. pâna la nivelul de 65 675 milioane RON. Activele interne nete au crescut cu 5.9 5. înregistrând 45 354 milioane RON. creditul în valuta a crescut cu 2.8 la suta (exprimat în euro.

ponderea acestora în masa monetara reprezentând 20 la suta. pâna la 17 480 milioane RON.7 la suta (6.8 24.3 la suta (pâna la 15 596 milioane RON). depozitele pe termen au crescut cu 10. depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o crestere de 37.7 la suta. RON) martie 2006/ februarie 2006 (%) martie 2006/ martie 2005 (%) Credit neguvernamental în lei. ajungând la 63 685 milioane RON.4 la suta (pâna la 2 277 milioane RON).populatie . din care: . pâna la 23 843 milioane RON. pâna la 19 798 milioane RON. din care: .1 la suta în termeni reali) fata de 31 martie 2005.8 14 443 18 562 9.2 4. Creditul neguvernamental si componentele acestuia INDICATORI 31 martie 2006 (mil.7 la suta în termeni reali) fata de 31 martie 2005.2 47. Economiile în lei ale populatiei s-au majorat cu 0.Tabel 3.7 117.8 la suta a numerarului în circulatie si a majorarii cu 0.persoane juridice Credit neguvernamental în valuta. Masa monetara în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 1. iar certificatele de depozit s-au redus cu 10.4 77.1 32 670 3. depozitele conditionate s-au majorat cu 1. economiile populatiei au înregistrat o crestere de 15.populatie .4 la suta.4 la suta (cifrându-se la 1 925 milioane RON). În cadrul acestora.0 M1 Numerar în afara bancilor Disponibilitati la vedere Cvasibanii au înregistrat o crestere de 2.8 la suta (27.8 9 844 22 826 4.5 Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de -8 187 milioane RON (fata de un sold negativ de -8 101 milioane RON în luna februarie 2006).2 martie 2006/ martie 2005 (%) 54. Tabel 4.4 61. La 31 martie 2006. .8 0. Depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au majorat cu 6. pe seama cresterii cu 2. La 31 martie 2006.2 la suta a disponibilitatilor în conturi la vedere.4 2. Masa monetara în sens restrâns si componentele acesteia INDICATORI 31 martie 2006 (mil.4 la suta.7 92.6 15.4 53.5 la suta.8 3. RON) 23 843 11 480 12 363 martie 2006/ februarie 2006 (%) 1.persoane juridice 33 005 6.

RON) 63 685 17 480 19 798 martie 2006/ februarie 2006 (%) 2.7 6.7 37.8 Cvasibani Economii în lei ale populatiei Depozite în lei ale persoanelor juridice Depuneri în valuta ale rezidentilor.4 0.7 la suta.6 20.6 la suta fata de luna februarie 2006).2 174. Titluri de stat detinute de persoane fizice si juridice nebancare INDICATORI 31 martie 2006 martie 2006/ februarie 2006 (%) martie 2006/ martie 2005 (%) Titluri de stat în lei (mil.7 3. au crescut cu 0. iar depozitele în valuta ale persoanelor juridice s-au majorat cu 15. Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.3 15.5 -23. depunerile în valuta ale populatiei au crescut cu 26. Tabel 6.1 milioane EUR (în scadere cu 1. Cvasibanii si componentele acestora INDICATORI 31 martie 2006 (mil.6 Titlurile de stat detinute de sectorul nebancar însumau 4 052 milioane RON la sfârsitul lunii martie 2006 (în crestere cu 2.Depunerile în valuta ale rezidentilor persoane fizice si juridice. pâna la nivelul de 26 407 milioane RON (exprimate în euro.5 10. exprimate în lei.9 5.populatie .7 11 506 14 901 0.4 Aplicarea rezervei minime obligatorii in Romania Bancile a caror activitate este reglemntata prin Legea bancara nr. 58/1998 au obligatia constituirii rezervelor minime obligatorii in lei si in valuta pentru contuirile deschise la BNR.1 la suta.7 14.0 la suta. depunerile în valuta ale rezidentilor exprimate în euro au înregistrat o majorare de 20. depunerile în valuta au scazut cu 0. Tabel 5.5 martie 2006/ martie 2005 (%) 21. . În cadrul acestora. pâna la 7 500 milioane EUR). din care: . EUR) 3 438.7 0.8 la suta fata de luna februarie 2006).1 -1.6 la suta. titlurile în valuta reprezentau echivalentul a 174.3.persoane juridice 26 407 0.RON) Titluri de stat în valuta (mil.6 -23.5 la suta.

a elementelor de pasiv din bilantul bancilor asupra carora se aplica rata rezervelor monime obligatorii. perioda de observare – este intervalul de timp pentru care se determina baza de calcul. imprumutate. nivelul prevazut reprezinta soldul mediu zilnic pe care banca trebuie sa-l inregistreze in contul in care se mantin rezervel. Nu se i-au in considerare: • surse atrase de la BNR sau de la alte banci care au obligatia constituirii de reserve minime obligatorii. se determina in functie de numarul de zile calendaristice din perioada de aplicare. care reprezinta obligatii ale bancii fata de persoanele fizice si juridice: surse atrase. surse atrase de la institutii financiare externe daca au scadente mai mari de 12 luni. respective intre data de 24 ale lunii precedente si data de 23 ale lunii curente. pe perioda de observare. nivelul maxim prevazut reprezinta soldul maxim al contului in care se mentin rezervele minime obligatorii. nivelul efectiv – soldul mediu zilnic inregistrat de banca in contul in care se mantin rezervele obligatorii in perioada de aplicare. • • • nivelul minim prevazut – reprezinta soldul minim zilnic al contului in care se mentin rezervele minime obligatorii. sume care intra in contul current al Trezoreriei statului. • • . datorii si alte obligatii. pereioada de aplicare – consta in intervalul de timp in care trebuie mentinuta in contul de la BNR suma care reprezinta rezerva minima> Aceasta perioada este cuprinsa între 24 ale lunii curente si 23 ale lunii urmatoare • • • nivelul calculate este produsul dintre baza de calcul si rata rezervelor minime obligatorii. prezinta importanta definirea urmatorilor termeni (conform Regulamentului 2/2002 al BNR si al circularei 416/2004): • baza de calcul – reprezinta nivelul mediu. excedentul de rezerve constituie diferenta pozitiva dintre nivelul efectiv si nivelul prevazut al RMO.Din punctual de vedere al metodologiei aplicate. • • • Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii o constituie mijloacele banesti in moneda nationala si valuta. deficit de reserve reprezinta diferenta negative dintre nivelul efectiv sic el prevazut.

prin transformarea in $ sau in euro. care au avut drept caracteristica sfera restransa a pasivelor luata in calculul . [7] [8] Obligativitatea constituirii de reserve minime obligatorii de catre societatile bancare in conturi deschise la BNR a fost prevazuta in legislatia bancara adoptata in 1991 (Legea nr. precum si in legislatia bancara actuala (Legea nr. 485/2003 si Legea nr. 58 si Legea nr.Baza de calcul se determina ca medie a soldurilor zilnice ale elementelor de pasiv in perioada de observare. Datorita mentinerii in conturi diferite. Sistemul rezervelor obligatorii a fost instituit atat in scop prudential cat si pentru reglarea lichiditatii bancare. In ianuarie 1992. ca vechime. mediile soldurilor zilnice se determina pe fiecare tip de valuta in parte. Mentinerea rezervelor minime obligatorii se realizeraza in conturi deferite. Indeplinirea nivelului RMO se realizeaza atunci cand nivelul efecrtiv al acestora este egal cu nivelul prevazut. Pentru mijloacele banesti in valuta. Inregistrarea de catre o banca a unui deficit de reserve nu antreneaza masuri de supraveghere prudentiala decat atunci cand se constata pe o perioada de doua luni consecutiv. controlul creatiei monetare a bancoilor comerciale (finnd instrument de politica monetara). 312/2004). 101). nu este permisa compensarea si neindeplinirea rezervei obligatorii in lei si a celei in valuta. 33 si Legea nr. pentru ijloacele banesti in lei si pentru cele in valuta. al doilea instrument de politica monetara folosit de BNR. Altfel. deficitulinregistrat intr-o luna se adauga la nivelul calculate al periodei urmatoare Politica rezervelor minime obligatorii Rezervele bancare minime obligatorii reprerzinta. BNR a emis primul regulament privind rezervele minime obligatorii. 34) in legislatia adoptata in 1998 (Legea nr.

politica monetara promovata de BNR a urmarit sa sigure controlul masei monetare si. prin aceasta. [9]In anii urmatori. Mentinerea unei marje inseminate intre cele doua rate de rezerva are ca scop descurajarea creditarii in valuta In concluzie. “mijloacele banesti in moneda nationala si in valuta reprezentand obligatii fata de personae fizice si jurudice. si anume. in present.4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii) si 1999 (Circulara nr. BNR calculeraza si percepe dobanzi penalizatoare. ale persoanelor fizice si juridice. baza de calcul a rezervelor minbime obligatorii s-a extins treptat. depozitele la vedere sau la termen in lei. daca au scadenta mai mare de 12 luni. cresterea eficientei acestui instrument de politicva moinetara si de credit. care modifica si completeaza regulamentul din 1998) urmarindu-se alinierea la reglementarile Bancii Centrale Euriopene. In baza de calcul a rezervelor bancare minime obligatorii nu se oinclud mijloacele banesti atrase de la banca centrala si de la alte personae juridice care la randul lor sunt obligate sa constituie reserve minime obligatorii. . controlul inflatiei si al stabilitatii monedei nationalke. In perioada 1992-2003. percum si mijloacele banesti care intra in contul current general al Trezoreriei statului. imprumutate. Rezervele minime obligatorii sunr remunerate de BNR cu o rata a dobanzii situate cel putin la nivelkul ratei medii a dobanzii la depunerile la vedere practicate de institutiile de redit. 2/1999. ratele rezervelor minime obligatorii s-au situate la niveluri ridicate.datorii si alte obligatii”. astfel ca in componenta sa se include. In cazul neindep[linirii obligatiilor ce revin institutiilor de credit cu privire la nivelul rezervelor minime obligatorii. justificate de eficacitatea acestui instrument al controlului lichiditatii pe termen lung si evitarea fluctuatiilor mari ale lichiditatii bancare In present. ratele rezervelor minime obligatorii sunt de 18% la depozitele in lei soi de 305 la depozitele in valuta.rezervelor obligatorii. mijloacele banesti atrase de la institutiile financiare externe. Sistemul rezervelorminime obligatorii a inregistrat modificari esentiale in anul 1998 (aduse de Regulamentul nr. sub forma de surse atrase.

din acest an. 295.7% in 1994. 61. cresterea rolului dobanzilor in cadrul mecanismelor de politica mo9netaraw iar. Ca raspuns la politica • Producatorii din economia reala au ramas 1999. la tintirea directa inflatiei. BNR a luat decizia de a trece. Aceasta presupune in primul rand. urmarindu-se alinierea la standardele si precticile internationale. au fost previzionate patru etape in strategia BNR de conducere a politicii monetare . armonizarea cu stul de instrumente ale Bancii Centrale Europene. controlul asupra preturilore si ratei de scimb. pe de o parte. In vederea transpunerii cadrului legislative European privind politica monetara si de curs de schimb in legislatia romaneasca. sa evite o deteriorare mai accentuate a cererii de bani. cresterea competitivitatoii externe. doar prin accentuarea restrictitivitati sale. asumarea angajamentului fata de stabilitatea preturilor ca obiectiv primordial al politicii monetare si plasarea pe un plan secundar a celorlalte obiectuive traditionale (cresterea economica. politica monetara promovata de BNR a reusit.8 in 1995) acompaniata de o crestere a deficitului fiscal si cvasuifiscal.2% in 1991.Actiunile intreprinse de BNR in vederea reducerii inflatiei si insanatosirii monedei nationale a fost sustinute de celelalte domenii de politica economica. Politica monetara Prima etapa s-a desfasurat pana in cursului de schimb.5 in 1992. acop[eroirea deficitelor fiscale sau scaderea somajului). acumularu de datirie externa. care a limentata inflatia (acesata ajungand pe alocuri la proportii uriase. Politica monetara in perspective integrarii Romaniei in UE Sub incidenta crearii conditiilor de promovare a convergentei si integrarii in UE. pe de alta parte. Modificarile operate de BNR la nivelul instrumentelor sale au vizat. 27. S-a urmarit o depreciere reala a competitivi . A fost de 199. In aceste conditii.

banca centrala va conta pe contributia altor comonente ale mixului de politici macroeconomice. inflatia a atins 40. rezervele valutare la dispozitia BNR au fost reduse [10] [11] Concluzie: Principalul instrument de politica monetara utilizat va fi rata dobânzii. in special pe pârghia fiscala. acesta urmând sa fie utiliyat in continuare ca unul dintre instrumentele de ghidare a inflatiei.monertara restrictionosta si la deprecierea leului. cedand prerogativele nationale catre BCE si SEBC. subordonat tintei de inflatie si nu ca un scop în sine. stabilitatea preturilor a fost definite in 13 octombrie 1998 de catre Consiliul Guvernatorilor al BCE ca o crestere anuala a Indecelui Armonizat al Preturilor de Consum (IAPC) pentru zona euro mai mica de 2%. Conform Tratatului de la Mastricht. În aceste conditii. statele membre UEM au renuntat la controlul politicii monetare.fara sa precizeze in termini cantitativi sau temporal ce inseamna aceasta. In acest context. BNR nu va abndona cursul de schimb. 55% in mare parte datorita politicilor de crestere a veniturilor si acumularii. Obiectivele de politica monetara ale BCE In urma introducerii euro. Cadrul politicii monetare unice. obiectivul principal (final) al politicii monetare avut in vedere de BCE este stabilitatea preturilor.6% in 1998. . In consecinta. recunoscand faptul ca preturile pot fi distorsionate de factori actionand pe termen scurt. având un rol diminuat de instrument de ajustare a echilibrului axtern. iar in 1999. Consiliul Guvernatorilor a anuntat ca urmareste stabilitatea preturilor pe termen mediu.

deci deflatia. nefiind compatibila cu stabilitatea preturilor. IME a centralizat optiunile posibile (in primul rand tintirea inflatiei si agregatele monetare). 2. . Institutul Monetar European. ca un asucces. simetrica. ci cu una de tip banda (0-2%). care a desemnat procentul de 2 ca reprezentand rata maxima a inflatiei compatibila cu stabilitatea preturilor. si definitia este. a avut in vedere urmatoarele principii: 1. insa stabilitatea preturilor in zona euro exclude si inflatia. in acest sens. reducerea generalizata si prelungita a preturilor. • Autoritatile monetare nu au avut in vedere deflatia ca o alternative la inflatie. In acest sens.Aceasta definitie (alegerea valorii de 2%) a fost in accord atat cu practicile anterioare ale multor banci centrale. eficienta masurilor: masurile luate de SEBC trbuie sa vizeze obiectivul stabilitatii preturilor. a vut drept misiuyne conturarea viitoarei politici monetare commune. deflatia. lasand BCE sa decida asupra strategiei de urmat. Definirea stabilitatii preturilor placand de la o aparenta contradictie. orice rata a inflatiei sub 2% trebuie apreciata din punct de vedere al indeplinirii obiectivului final de politica monetara. ca precursor al BCE. o crestere “mai mica de 2 %” trebuie interpretata astfel: • Tinand cont de dificultatea masurarii precise a variatiilor preturilor in timp BCEa preferat sa opereze nu cu o tinta fixa. Trebuie insa subliniat faptul ca definitia data de BCE pentru stabilitatea preturilor nu trebuie onsiderata “asimetrica”: invocand o crestere a preturilor mai mica de 25 este exclusa scaderea preturilor. cat si cu Recomandarea Consiliului UE din 10 iulie 1995 privind liniile economice directoare ale politicilor economice ale statelor member si ale comunitatii. La momentul conturarii optiunilor pentru alegerea viitoarei strategii de poltica monetara. trebuie evitata la fel de mult ca si inflatia. transparenta obiectivelor: publicul trebuie sa fie informat in olegatura cu aplicarea politicii monetare. Institutul Monetar European.

utilizarea unui agregat monetara – determinare unei valori de referinta. • . responsabilitatea pentru politica monetara adoptata: publicul trebuie sa poata aprecia performantele SEBC im mentinerea stabilitatii preturilor. orientarea pe termen mediu: obiectivul stabilitatii preturilor trebuie urmarit pe termen mediu. fiecaruyia in parte putandu-i-se reprosa unel incoveniente: • cursul de schimb a fost considerat nepotrivit. pentru a evita rupturile. • rata dobanzii a fost considerate nepotrivita intrucat identificarea ratei reale de echilibru ce aasigura stabilitatea preturilor este dificil de determinat. desi clar definit si cu rol important in asigurarea stabilitatii preturilor. asa cum este prevazuta in Tratatul de la Maastricht. in termini cantitativi. pe baza mai multor indicatori. a fost apreciata ca dificil de controlat in cazul Eurosistemului. continuitatea actiunii: strategia de politica monetara adoptata trebuie sa place de la practicile (experienta) tarilor din zona euro. a preferat san u foloseasca. 6. BCE. penytru cresterea unui agregat monetary (M3) pe termen mediu. 1. sporind astfel gradul de incertitudine asupra inflatiei in economie. 2. au fost avute in vedere alte doua obiective intermediare. In schimb. In stabilirea unei strategii concrete de politica monetara. a perspectivelor inflatiei. cursul de schimb. 5. venitul nominal. o rata a inflatiei anticipate – evaluarea. tinand cont de dimensiunea zonei euro si de faptul ca in general pentru multe din bancile nationale evolutia cursului valutar nu reprezenta principala preocupare a politicii monetare. drept obiective intermediarel.3. iar in cazul unor abateri pe termen scurt nu trebuie aplicate masuri stricte si sistematice. corelarea cu independenta SEBC: trebuie respectata independenta politica a SEBC. rata dobanzii sau venitul nominal. 4.

.Astfel. in implementarea politicii monetare: I)patru categorii de operatiuni de open market: 1. operatiunile de open market. 3. s-a realizat de fapt un compromise intre practicile unor tari member UE. Spania sau altele apreciau ca oportuna urmarirea directa a obiectivului final. Pag 182 Integrare financiar monatara internationala …………………………………………………………………………………. operatiuni de reglaj fin. 2. . sistemul rezervelor minime obligatorii Operatiunile de open market Au un rol important in implementarea politicii monetare a BCE. Eurosistemul utilizeaza. facilitatile permanente. influientarea lichiditatii bancare si pot da semnale privind orientarile politicii monetare. operatiuni principale de refinantare. 4. operatiuni de refinantare pe termen mai lung. 3. in timp ce Marea Britanie. Instrumentele de politica monetara ale BCE Eurosistemul foloseste urmatoarele instrumente pentru atingerea obiectivelor sale de politica monetara: 1. 2. al stabilitatii preturilor. tari ca Franta sau Germania preferand agregatele monetare. intrucat permit controlul ratelor dobanzii. operatiuni structurale.

III) doua proceduri de realizare: 1. 1. 2. emisiunile de certificate de datorie ale Bancii Centrale Europene. in calitate de contrapartida.II) cinci tipuri de instrumente tehnice pentru pinerea in practica a operatiunilor de open market: 1. swap-urile valutare. prin BCN. cu rata a dobanzii fixa sau variabila). lichiditati. Procedura licitatilor se realizeaza in sase pasi. 3. proceduri bilaterale Toate operatiunile de open market sunt decise de BCE si executate centralizat. achizitii sau vanzari definitive de titluri). atragerea de depozite pe termen fix. cu rata a dobanzii fixa sau variabila). Procedura licitatiilor se adreseaza ansamblului institutiilor de credit din zona eoro. 4. insemnand dupa caz. 2. atat in cazul licitatiilor normale cat si al celor rapiude. Operatiunile de open market se pot face atat prin procedura licitatiilor (normale sau rapide. dupa caz. procedura licitatiilor normale sau rapide. insemnand. Prin aceasta procedura SEBC propune institutiilor de credit. operatiuni de cesiune temporara (reversibile/repo. tranzactiile ferme (definitive. Licitatiile normale sunt folosite in cazul operatiunilor principale de . primire sau dare in pensiune). 5. cat si prin proceduri bilaterale. Pentru operatiunile de refinantare pe termen mai lung in prima miercuri a fiecarei perioade de mentinere a rezervelor obligatorii – care incepe pe 24 ale lunii. pe baza unui calendar prestabilit: • • Pentru operatiunile principale de refinantare in fiecare zi de marti.

doar timpul in care incheie este mult mai scurt (in . In ziua T + 1 se realizeaza pasul 6. Pasul 1: a) BCE anunta prin serviciile sale de informare publica derularea unei liciatatii si tipul acesteia (cu rata dobanzii fixa sau variabila). In ziua T continua pasul 2 ( pana la ora 9:30). Licitatia normala se derul. in timp ce operatiunile de reglaj fin sunt executate de regula prin licitatii rapide. si daca este necesar informeaza direct contrapartidele. Licitatiile rapide se deruleaza doar pentru operatiunile de reglaj fin.eaza pe parcursul a trei zile: • • • In ziua T-1 se deruleaza atapa 1 (incepand cu ora 15:30) si incepe pasul 2. Pasul 3: Centralizarea vofertelor institutiilor de credit de catre Eorosistem. b) BCE anunta rezultatul licitatiei. tinand cont de corespondenta dintre suma ceruta si colateralul disponibil (activele de garantie). pe contrapartide. Pasul 4: a) BCE ia decizia de alocare in functie de tipul de licitatie (cu dobanda fixa sau variabila).refinantare pe termen mai lung. Pasul 2: Contrapartidele eligibile interesate isi prezinta ofertele. Pasul 6: Sunt incheiate tranzactiile. Pasii de parcurs sunt aceeasi ca si cazul unei licitatii normale. 3. Pasul 5: Sunt confirmate alocarile individuale. b) BCN anunta prin serviciile sale de informare publica derularea unei licitatii. 4si 5.

in functie de tipul de instrument folosit si de procedura Instrumentul de politica monetara Operatii reversibile Tranzactii ferme Swap-uri valutare Atragerea de depozite pe termen fix Emisiunea de certificate de datorie ale BCE Sursa: Petra. operatiuni structurale. Mateos-Aparicio.158. cat si rata dobanzii. fara o licitatie. T+1 sau T+2 T - Politica monetara a BCE Urmarirea oliticii monetare de catre sistemul euro (BCE. distict de tehnicile utilizate. frecventa. 3. pasii 2. A. pasii 5 si 6 o ora) si numarul contrapartidelor eigibile este mult mai redus. operatiuni de refinantare pe termen mai lung. Madrid. In Consiliul Guvernatorilor BCE. impreuna cu bancile centrale nationale) se confrunta cu un anumit numar de dificultati. 2. Finanzas Internacionales.total trei ore: pasul 1 o ora. In cazul licitatiilor cu dobanda fixa. in mod exceptional BCE). Operatiunile de open market.. Operatiuni realizate prin licitatii normale T+1 T+1 Operatiuni realizate prin licitatii rapide sau proceduri bilaterale T Functie de activul de garantie T. p. in functie de obiectiv. Procedurile bilaterale. in comparative cu cei . BCE anunta dinainte rata dobanzii. proceduri si pondere cuprind: 1. 3 si 4 o ora. operatiuni principale de refinantare. implica una sau mai multe contrapartide si SEBC (o BCN. 2. 2001. iar institutiile de credit depun oferte privind cantitatile solicitate. ……Data lichidarii in cadrul operatiunilor de open market. in timp ce in cazul licitatiilor cu dobanda variabila contrapartidele depun cereri atat in ceea ce priveste cantitatea de bani solicitata. Tabelul nr. Consiliul Director al BCE (alcatuit din 6 persoane) este in minoritate. este vorba de chestiunea procesului decisional. In primul rand. operatiuni de reglaj fin. Ediciones Academicas S. 4.

Excedentul de rezerve nu este remunerat de catre BNR. cei care in present au ramas “afara” introduce euro. Marimea acestei rate a dobânzii se situeaza cel putin la nivelul ratei dobânzii medii pentru depozitele la vedere practicate de banci. Actuala structura a BCE ar putea determina Consiliul sa cedeze prea mult intereselor nationale ale guvernatorilor. In SUA numai cinci dintre bancile sistemului Federal Reserve au un loc in Consiliul Guvernatorilor – tot o minoritate. la termenul stabilit. Atunci când bancile nu raporteaza. o rata mare a dobânzii pe termen scurt este echivalentul unei politici monetare restrictive Bancile pot plasa si împrumuta resurse între ele overnight pe piata monetara. dezechilibrul nu poate decat sa se inrautateasca. in cazul in care ciclurile de afecri sunt diferite sau socurile sunt asimetrice. In urmatorii 10-15 ani. Pentru nivelul efectiv al rezervelor. Probabil va dura destul de mult pana cand se va putea trece la o majoritate de membri ai Consiliului numiti pentru sistem in ansamblu. baza de calcul sau raporteaza în mod eronat nivelul acestora.12 (in present) guvernatori ai bancilor centrale nationale. la asa . care le comunica bancilor în cel putin 7 zile înainte de începerea perioadei de aplicare. Institutul European din România – Studii de impact (PAIS II) piata monetara (BCE 2001)14. eventual. Stabilirea nivelului ratelor rezervelor obligatorii se afla în sarcina Bancii Nationale.1 si 1% din capitalul social al bancii. fie sub forma unor amenzi cuprinsa între 0. fie sub forma majorarii nivelului rezervei obligatorii. BNR aplica sanctiuni. banca centrala plateste dobânda. pâna la nivelul maxim prevazut al rezervelor obligatorii. Considerând o curba a cererii stabila pentru baza monetara. din moment ce tarile candidate si.

Editia a V-a actualizata si comletata. EFICIENTA POLITICII MONETARE Eficienta politicilor monetare. ce exprima numai efectele politicii monetare in functie de intensitatea instrumentelor politice utilizate si eficienta relativa. „Operatiuni si contracte bancare Tratat de drept bancar”. Editura Luminalex Bucuresti 2004 .1). acesta rata a dobânzii este apropiata de rata minima de licitare si este marginita superior de rata marginala de plasare si de depozit overnight. poate fi analizata ca eficienta absoluta. Editura Luminalex Bucuresti 2004 [1] Ion Turcu. „Operatiuni si contracte bancare Tratat de drept bancar”. raportata la eficienta politicii fiscale. volumul 1 . exprima intensitatea cu care aceasta politica isi exercita efectele asupra scopurilor determinate.numita rata overnight EONIA. volumul 2. la care bancile comerciale pot plasa si împrumuta resurse overnight la BCE (Figura 2. Ambele tipuri de analiza sunt utile in alegerea politicii monetare celei mai adecvate sau in combinarea acesteia cu o politica fiscala care sa-i mareasca eficacitatea. dependenta de conditiile in care functioneaza economia. ca si in cazul politicilor fiscale. volumul 1 . Aceasta eficienta. Editia a V-a actualizata si comletata. volumul 2. POLITICI MACROECONOMICE EMIL SCARLAT CAPITOLUL 5 CONCLUZII SI PROPUNERI [1] Ion Turcu.

Editura Luminalex Bucuresti 2004 [7] [8] [9] 1 Regulamentul nr. Dictionar Economic. Teodora Barbu. Nicolae Dardac.BIBLIOGRAFIE 1. Editura Polirom 2002 4 Victor Stoica. pg. volumul 2. Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi-2005. „Efecte ale integrarii europene asupra sistemului bancar românesc”. Pg. Bucuresti 2004 [1] Dictionar Economic. Ion Turcu “Operatiuni si contracte bancare Tratat de drept bancar”. Banci si Politici monetare”. Petre Deaconu. R. „Bani si credit”. 1/1992 privind regimul rezervel. Editura Economica 5. Bogdan Capraru. Petre Deaconu. Volumul1. „Operatiuni si contracte bancare Tratat de drept bancar”. pg. Editura Economica. 521 [5] Ovidiu Stoica. 272/1998 .149/1992 2 Regulamentul nr.5960 [6] Ion Turcu. Dragos Filipescu.A.ominime obligatorii in MOnitorul Oficial nr. volumul 1 . “Moneda. Victor Stoica. Editura Economica 3. Editura Economica. „Bani si credit”. Editura Didactica si Pedagogica. Bucuresti 2. 338 [2] Vasile Turliuc. Volumul 2. Editia a V-a actualizata si comletata. Polirom 2002 4. 4/1998 privind regimul rezervelor obligatoriiin Monitorul Oficial nr. “Politici monetare”. Editia aVa actualizata si completata. Vasile Turliuc. Editura Luminalex. „Politici monetare”.

iar cererea de bani se îmbunatateste la rândul ei. cresterea masei monetare cu circa 71% nu a dus la o inflatie de aceeasi magnitudine. ci doar la o inflatie de circa 30 procente. când s-a luat decizia relansarii încrederii în moneda nationala. Acest proces este destul de complicat deoarece remonetizarea nu se transforma în inflatie suplimentara doar atâta timp cât PIB creste sensibil.1993. aratând practic. în timp ce.4. De exemplu. datorita practicarii unor dobânzi negative în termeni reali si datorita prabusirii productiei. care s-a produs în anii 1990 . în sensul cresterii mai accentuate a masei monetare decât a ratei inflatiei. Începând cu al doilea trimestru al anului 1994./an în noiembrie 1993. Este neîndoielnic faptul ca utilizarea activa a instrumentelor de politica monetara (cursul de schimb. Cu alte cuvinte.9 rotatii pe an). pâna când moneda va ajunge sa acopere din nou. (de la 5. ca fenomenul de demonetizare s-a încheiat si a început un proces invers. La sfârsitul anului 1993. cresterea masei monetare a devansat cresterea preturilor. care semnifica recâstigarea încrederea publicului în moneda nationala. 3. masa monetara. manifestata prin cresterea vitezei de rotatie a banilor pâna la 8. s-a pus concomitent si problema remonetizarii economiei. a avut loc o scadere dramatica a cererii de bani.6 rotatii pe an la 4. în 1995. tocmai datorita cresterii PIB cu circa 7% si a scaderii vitezei de rotatie cu aproape 20%. rata dobânzii) are un efect important asupra inflatiei.50% din PIB. circa 40 . datorita neîncrederii populatiei în moneda nationala. În acea perioada. acest raport nu scazuse sub 30%.5 rotatii pe an).[10] [11] POLITICA MONETARĂ sI CONTROLUL INFLAŢIEI Unul din obiectivele principale ale interventiei statului este mentinerea stabilitatii preturilor. În 1996 se constata o anumita stabilizare a vitezei de rotatie (4. aceasta ajunsese sa acopere mai putin de 12% din PIB. controlul inflatiei prin intermediul masei monetare este complicat de fenomenul de demonetizare acuta a economiei.1 MASA MONETARĂ În România. în nici una din tarile central-europene. .6 rot.

în contextul economic dominat de liberalizari de preturi si dezechilibre structurale. Adeptii mentinerii unui curs fix blameaza devalorizarea leului ca fiind cauza majora a inflatiei în tara noastra. sub semnul întrebarii de comportamentul populatiei.7% în luna martie la nivelul de 0. amenin# 343n1324d 5. Politica monetara trebuie sa aiba în vedere în ce maniera controlul sau reducerea cantitatii de bani din circulatie afecteaza viteza de rotatie a banilor si mai ales productia si oferta de bunuri pe piata. În 1998. În primul rând. . Mult mai veridica pare cealalta alternativa a ajustarilor la care a fost obligat cursul de schimb ca urmare a modificarilor preturilor din economie. 3.4%). De aceea. Concluzia cea mai importanta este aceea ca instrumentul monetar cel mai important pentru stoparea inflatiei este masa monetara si controlul acesteia. se distinge cu greu o relatie de cauzalitate puternica dinspre cursul de schimb înspre inflatie. Deteriorarea (în sensul cresterii) vitezei banilor si evolutia negativa a productiei (în sensul scaderii) pot însa diminua sau chiar compromite capacitatea politicii monetare de a controla inflatia.7% în luna iulie) si asumând continuarea refacerii cererii de bani. Fermitatea politicii monetare a fost inegala. ale carei economii în lei au crescut într-un ritm net inferior celor înregistrate de masa monetara ca urmare a tendintei descendente manifestate de rata dobânzii si a deprecierii în termeni reali a monedei nationale fata de dolarul american. mentinându-si un caracter puternic restrictiv pâna la începutul semestrului al doilea. Liberalizarea preturilor efectuata în prima parte a anului 1997 a reprezentat ultima etapa majora de liberalizare. în conditiile relaxarii generale a politicii macroeconomice. Constituind principala ancora a programului de stabilizare. totusi. interventiile pentru majorarea lichiditatii în circuitele economice trebuie realizate cu multa prudenta. procesul de remonetizare a economiei a continuat ritmul de crestere a masei monetare devansând cu mult rata inflatiei. Mizând pe calmarea inflatiei (rata inflatiei s-a redus de la 30. fluctuatiile de preturi sa fie sensibil mai mici si datorate tot mai mult factorilor structurali.4. Aceasta decizie s-a dovedit prematura. Semnalele favorabile care sugereaza refacerea încrederii în moneda nationala sunt puse. în conditiile în care rezervele valutare erau cu totul insuficiente. relatia dintre cursul de schimb valutar si rata inflatiei este biunivoca.2 CURSUL DE SCHIMB Relatia dintre cursul de schimb si rata inflatiei este unul dintre cele mai controversate subiecte economice în România. cifrele ofera foarte putin suport acestei idei. politica monetara s-a întarit chiar din primele luni ale anului 1997. ce a dus la stoparea recâstigarii încrederii în moneda nationala si chiar la deteriorarea acesteia. atât de-a lungul anului 1997.a sa dezvolte ritmuri periculoase (cresterea preturilor la consumator a fost de 151. politica monetara a cunoscut o anumita relaxare în a doua parte a anului. în realitate însa. în continuare. cele doua variabile influentându-se reciproc.Politica monetara a reusi în 1997 sa tempereze considerabil inflatia care. Cum pâna în luna mai 1993 procesul de liberalizare a preturilor a avut un caracter administrat. cât si pe orizonturi de timp mai scurte. fiind de asteptat ca.

care a echilibrat contul curent al balantei de plati timp de câteva luni.aprilie 1994. la niveluri suportabile.În al doilea rând. obiectivul urmarit a fost utilizarea cursului valutar drept ancora inflationista. chiar si relativa. cursul ancora pornea de la niveluri puternic supraevaluate. Semnalul transmis de preturile internationale era confuz. Pentru ca aceasta sa functioneze. . iar devalorizarile si deprecierile ulterioare au intervenit fie prea târziu. România avea o pozitie externa confortabila. În al treilea rând nu s-a putut forma uan din cele mai importante piete pentru o economie deschisa – piata valutara. supraevaluarea a stimulat importul si a descuraj exportul.25 lei/dolar.1989 excedentele contului curent al balantei de plati se obtineau prin mijloace pur administrative. ceea ce întretinea dezechilibre pe piata valutara si alimenta neîncrederea operatorilor în capacitatea autoritatilor de a sustine o astfel de politica. Dar în tara noastra nu au fost respectate nici una din cele doua conditii: pe de o parte. contribuind în buna masura la mentinerea deficitului cronic al balantei de plati. cursul de schimb al leului a fost din start puternic supraapreciat. la începutul reformei. restructurarea sectorului real a fost întârziata si distorsionata. Daca la începutul anului 1990. cursuri multiple ale monedei nationale. e nevoie de îndeplinirea a doua conditii: cursul initial sa nu fie supraevaluat. pe de alta parte excesul de lichiditati si/sau dobânzi negative în termeni reali descurajau suplimentar pe detinatorul de moneda nationala si reducea sustenabilitatea cursului ancora. practic.650 lei/dolar. sa fie sprijinita în permanenta de celelalte instrumente de politica monetara. cursul de schimb de echilibru situându-se în anul 1990. la un nivel de circa 1. În primul rând. nici un rol. În întreaga perioada. Împiedicata sa-si gaseasca echilibrul. la circa 33 . Fapt este ca echilibrul cursului real a fost atins din nou abia în martie . fie într-o proportie insuficienta pentru a corecta acest dezechilibru initial. practic. dupa unele calcule. În al doilea rând. cursul de schimb este determinat de evolutia inflatiei. într-o masura mai mare. dupa opt ani de tranzitie una din restrictiile cele mai severe este legata tocmai de finantarea deficitului balantei de plati – chiar daca datoria externa acumulata ramâne. cu atât mai mult cu cât s-au mentinut. Concluzia cea mai importanta este aceea ca. Aceasta a avut consecinte dintre cele mai grave pentru economie în ansamblu. Este bine cunoscut faptul ca în perioada 1983 . totusi. iar stabilitatea lui. pentru a induce credibilitatea si a limita cererea de valuta. cursul de schimb real nu s-a situat. în care nivelul cursului (14 lei/dolar) nu joaca. la un nivel de echilibru (care sa egalizeze exportul cu importul). Astfel. cu foarte putine momente de exceptie. decât invers.

caracterul limitat al resurselor. privind reducerea dramatica a ratei inflatiei. debitorii cei mai buni fiind nevoiti sa suporte. publicul va renunta la valuta doar daca depozitele în lei îi vor oferi o rata a dobânzii care sa-i compenseze nu numai aceasta depreciere. este de semnalizat ca marjele înalte ale dobânzilor stimuleaza fenomenul selectiei adverse. capitalul bancilor nu s-a mai depreciat sub presiunea acesteia. facând obligatorie o rata mai înalta a dobânzii pentru a le contracara. prin arierate fata de alte firme sau prin arierate . Pe de o parte. Din punctul de vedere al bancilor comerciale. semnalizând permanent. mentinând-o într-o permanenta stare de veghe. nefunctionarea pietei valutare a fost principala piedica pentru investitiile straine si a transmis un semnal confuz cu privire la orientarea autoritatilor române. este evident ca dobânda nu se formeaza numai functie de inflatia anticipata.3 NIVELUL DOBÂNZILOR Succesele majore ale anului 1994. Dobânzile real-pozitive au un rol important în economia de piata. Este evident ca la o depreciere asteptata a monedei nationale. prin costurile mai mari. ratele înalte în termeni reali ale dobânzilor au avut un anumit efect pozitiv. al bancilor comerciale. ci si dobânda calculata la depozitele în valuta. Din punctul de vedere al deponentilor. Fiind un fenomen foarte complex. desigur. Pe de alta parte.aceasta a ramas la un stadiu incipient de dezvoltare si. recapatarea încrederii publicului în moneda nationala. reluarea pe baze sanatoase a procesului de remonetizare a economiei sunt legate nemijlocit de politica unor dobânzi puternic pozitive. care este direct proportional cu deprecierea asteptata. În al patrulea rând. Se poate spune ca esecul politicii valutare este în strânsa legatura cu progresul lent al economiei românesti pe calea maturizarii structurilor de piata.4. în momentul în care cursul de schimb practicat pe piata interbancara este perceput de public ca fiind supraevaluat. a avut un impact negativ. 1. cresterea dobânzilor face pe orice potential solicitant de credit sa reconsidere celelalte alternative de finantare: din profitul propriu. în fond. deponentii includ costul de oportunitate al renuntarii la valuta. acceptarea de catre public a practicarii de dobânzi pozitive în conditiile unei inflatii înca înalte a dus la oprirea procesului de decapitalizare accentuata a bancilor. Din punctul de vedere al solicitantilor de credit. Totodata. asupra închegarii altor piete – în special cea monetara si cea de capital. anticipatiile deprecierii cresc. În plus. dobânda trebuie privita concomitent din mai multe unghiuri de vedere: al deponentilor. În calculele lor. al solicitantilor de credite si al economiei în ansamblu. lipsa de neperformanta a debitorilor rauplatnici. scazând inflatia.

79 27. Astfel. efectul general al politicii de dobânzi a Bancii Nationale poate fi apreciat drept favorabil: În primul rând. masa monetara reprezenta numai 13. Tabel III. nici chiar firmele mari nu-si pot permite sa sfideze la infinit obligatiile pe care le au fata de furnizori si fata de buget.5 45116. masei monetare si vitezei de rotatie Anul UM 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Masa monetara (medie) mld.82 Graficul nr.06 5.5.fata de buget.98 13. la sfîrsitul anului 1995 masa monetara reprezenta 18% din PIB. III. fiind nevoite sa înceapa procesul de restructurare.9 6029.9 Evolutia PIB.55 20.9 249750.79 7.06 4.8% din PIB ceea ce corespundea unei viteze de rotatie a banilor de 7.71 1.38 3.3 PIB mld.0 Ponderea masei Viteza de rotatie monetare în PIB (medie) % nr.7 4. pe de alta parte. În al doilea rând. pe de o parte si sectorul bancar.25 13.5 1209. masei monetare si vitezei de rotatie . s-a reusit remonetizarea economiei. Din punctul de vedere al economiei în ansamblu. rotatii 55. Exista un numar limitat de firme mari care au recurs la cresterea arieratelor ca raspuns la politica de înasprire a dobânzilor.36 7. fapt care.9 2203. dupa cum se pare.2 338670. 6 Evolutia PIB.7 49773.65 20. Nu este deloc întâmplator faptul ca cei mai mari 150 de datornici din economia româneasca au fost pusi sub supravegherea Agentiei Române de Restructurare.4 6652.7 22219.2 13107.50 20. se pune un zid de protectie între partile mai putin viabile din economia reala. a început sa aduca rezultate pozitive.1 70212. ceea ce corespundea unei viteze de rotatie de 5.90 18. pe seama sectorului bancar. În al treilea rând. lei 478. La sfârsitul anului 1993.48 18.25.5 108390.2 72135. chiar daca vor ramâne dependente de subventiile bugetare.6 2764.49 4.17 5.0 603. lei 857.2 20035. o serie de firme rau-platnice vor fi subventionate în mod transparent.

În al doilea rând, s-a putut realiza o crestere a nivelului real al creditelor acordate agentilor economici, fara ca aceasta sa reprezinte o presiune inflationista suplimentara. Fata de sfârsitul anului 1993, creditele acordate agentilor economici au fost mai mari cu 204% la sfârsitul anului 1995. Aceasta crestere devanseaza substantial evolutia din aceeasi perioada a preturilor din economie, ceea ce explica într-o anumita masura reluarea cresterii economice viguroase. Tabel III. 7 Creditul intern Anii Credit intern mld. lei Ponderea cresterii creditului fata de sfârsitul anului anterior % 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 674,6 1255,1 2640,2 5523,7 12350,8 22493,2 40959,3 62584,7 86 110 109 123 82 82 52,7 Indicele cresterii pretului fata de sfârsitul anului anterior % 299,2 395,5 161,7 127,8 156,9 251,4 140,6

În al treilea rând, analiza datelor la nivel macroeconomic arata îmbunatatirea comportamentului agentilor economici. Astfel, daca în 1993 ponderea stocurilor în PIB reprezenta 11%, în conditiile în care cresterea economica fusese abia 1%, în 1994 cresterea stocurilor reprezenta 7% din PIB, iar în 1995 numai 4% din PIB. În 1995, pentru prima data dupa 1989, cresterea stocurilor a fost inferioara cresterii productiei. Deci resursele din

economie nu au mai fost imobilizate în formarea de stocuri, ci au fost utilizate mai eficient pentru reluarea ciclului de productie.

Tabel III. 8 Ponderea stocurilor în PIB Anul Stocuri mld. lei 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 89,7 301,1 736,7 2212,2 2252,6 2085,1 1694,8 5800 PIB mld. lei 857,9 2203,9 6029,2 20035,7 49773,2 72135,5 108390,9 249750,2 Ponderea stocurilor în PIB % 10,5 13,6 12,2 11,1 4,5 2,9 1,6 2,3

Sursa: Banca Nationala a României, Rapoarte anuale 1991-1995, Raport anual 1997

Dar acest lucru nu înseamna ca dobânzile pot creste indefinit. Dincolo de un anumit nivel, efectele negative încep sa se faca simtite si chiar se pot rasfrânge asupra celor pozitive. Astfel, în primul rând, apare tot mai pregnant riscul selectiei adverse: potentialii debitori solvabili se abtin sa contracteze noi credite, care ajung sa fie directionate spre debitori cu o situatie precara. În aceste conditii, resursele reale sunt irosite în domenii neprofitabile. În al doilea rând, sunt stimulate actiunile speculative pe piata valutara, care tinde sa profite de pe urma diferentialului de dobânda. Este posibil sa se produca, prin mecanisme ale pietei, o supraapreciere nesustenabila a monedei nationale. Acest lucru nu s-a întâmplat la noi, în parte pentru ca bancile au trecut la acordarea de credite direct în valuta si au favorizat indirect, pe importatori.
Politica de dobânzi a Bancii Nationale a tinut cont de particularitatile economiei românesti si a fost astfel conceputa încât sa nu ramâna numai cu caracter teoretic. Astfel creditele de refinantare acordate de BNR au fost purtatoare ale unor dobânzi diferentiate. Rata de referinta a Bancii Nationale, cea practicata pentru creditele structurale, a ramas la 70% în 1994, ceea ce a reprezentat cu putin peste rata inflatiei înregistrate în acel an. La nivelul ratei de referinta au fost acordate credite pentru sprijinirea sectoarelor considerate de Guvern esentiale pentru politica sa economica generala.

O realitate asociata cu asteptarile inflationiste o constituie, în prezent, nivelul dobânzilor din economie, aflate sensibil peste cota prognozata oficial a inflatiei. Aceasta situatie reflecta faptul ca publicul (agentii economici, dar si populatia) percepe inflatia viitoare la niveluri mai mari decât cea proiectata si determina autoritatea monetara la maxima prudenta în reducerea dobânzilor. O scadere brusca a acestora sub nivelul real - pozitiv dorit de public, ar antrena consecinte deosebit de nefavorabile: (re)dolarizarea, scaderea încrederii în moneda nationala (si a cererii de bani), cresterea stocurilor de materii prime. Un rol esential în combaterea acestor tensiuni îl poate avea cresterea încrederii induse de autoritati, coordonarea politicilor macroeconomice si o transparenta sporita în privinta mix-ului de politici folosit.

CONCLUZII
Unul din obiectivele esentiale ale politicii economice este, în cazul majoritatii statelor contemporane, combaterea sau macar limitarea inflatiei. Fenomenul inflationist e considerat un semn al unui dezechilibru în economie, motiv pentru care se impune necesitatea controlarii inflatiei si evitarii procesului inflationist. Experienta mondiala ca si întregul spectru al teoriei economice releva ca o crestere economica de durata si sanatoasa nu se poate realiza decât într-un mediu neinflationist. Politica monetara si instrumentele acesteia au evoluat în functie de conditiile istorice din fiecare perioada dar obiectivul sau central a ramas în continuare stabilitatea preturilor. Echilibrul monetar reprezinta un proces care implica actionarea mai multor pârghii economice si monetare în asa fel încât în final sa duca la realizarea echilibrului între masa monetara si oferta de bunuri si servicii, între cererea solvabila si capacitatea economiei de a asigura stabilitatea relativa a preturilor. Pentru ilustrarea stabilitatii monetare este analizata experienta României în perioada consecutiva Revolutiei din Decembrie 1989. Evenimentele care au fost determinate la începutul tranzitiei de la economia centralizata, totalitara la economia de piata au provocat un dezechilibru monetar major asa cum s-a întâmplat si cu celelalte state din Europa Centrala si de Est, care au pornit pe acelasi drum. Dar si în anii premergatori lui 1989 dezechilibre grave si profunde începuse sa se manifeste alaturi de declinul economic iar inflatia luase forma cea mai periculoasa, cea reprimata, manifestata prin penurie generalizata de marfuri si economisire fortata. Ţara noastra s-a confruntat cu un proces inflationist de durata si amploare mai ridicata decât majoritatea celorlalte tari în tranzitie ca urmare a unor multitudini de cauze: sistemul rigid de preturi mostenit de la vechiul regim, preturile controlate administrativ, dezechilibre majore ale sectorului real al

asa cum s-a vazut mai târziu a dus la stabilitatea relativa a leului.economiei.8 Evolutia PIB-ului. Prudenta initiala a avut solide ratiuni de ordin politic si social si s-a dovedit o masura acceptabila pe termen scurt dar tot mai greu de suportat pe termen mediu. Se poate aprecia ca stapânirea inflatiei si reducerea ei la niveluri comparabile cu cele înregistrate în tarile cu economie de piata matura reprezinta nu numai un obiectiv . III. III. III.2 Tabelul nr. masei monetare si vitezei de rotatie Creditul intern Ponderea stocurilor în PIB .3 Tabelul nr.4 Tabelul nr. ANEXA LISTA TABELELOR sI GRAFICELOR DIN TEXT Tabelul nr. II. parte componenta a procesului de reforma initiata de tara noastra .1 Tabelul nr. III.cheie. II. Încercarea de a trata efectele si nu cauzele fenomenelor. socurile externe care au determinat autoritatile sa opteze pentru liberalizarea prudenta si graduala a preturilor.2 Tabelul nr.1 Tabelul nr.3 Tabelul nr. III.7 Tabelul nr.6 Tabelul nr.5 Ponderea refinantarii de la BNR în pasovul bilantului agregat al bancilor comerciale Tabelul nr. III. II. II. III.pozitia fata de sistemul bancar Tabelul nr. III.1%) a determinat Banca Nationala a României sa treaca la o politica antiinflationista care. Inflatia atinsa în 1993 (256. nu a facut decât sa amplifice presiunile inflationiste si sa majoreze costul masurilor inflationiste. dar si o unitate de masura a performantelor politicii economice a autoritatilor române.4 Cresterea preturilor de consum în tarile dezvoltate Gradele de îndatorare a administratiei publice Evolutia inflatiei într-o serie de tari în tranzitie Hiperinflatii în foste economii centralizate Deficitul fiscal Evolutia veniturilor reale în economie Active financiare ale populatiei Sectorul întreprinderi .

CONSTANTIN FLORICEL Moneda Credit Banci.5 Balanta de plati Graficul nr. III. Autor: Prof.3 Ponderea sectorului privat în PIB Graficul nr.1 Rata inflatiei (variatie trimestriala) Graficul nr. capitolul 14 2. EUGEN Politica monetara în procesul de dezvoltare a economiei românesti .A.8 Productia industriala.4 Comertul exterior pe grupe de produse Graficul nr. Nr."Inflatia (Repere pentru o sinteza)" . Iunie 1996 Teorii si politici monetare . R. 3.2 PIB real Graficul nr.6 Ponderea datoriei externe în PIB Graficul nr. Caiete de studii ale BNR. III. dr. III. ISĂRESCU.7 Bugetul de stat Graficul nr.Teza de doctorat.9 Evolutia PIB-ului. Editura Didactica si Pedagogica. III. III. CEZAR. masei monetare si vitezei de rotatie BIBLIOGRAFIE 1. productivitatea muncii si câstigurile salariale Graficul nr.Graficul nr. Silviu Cerna . III. III. Bucuresti. * * * BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Caiete de studii 1/1995. III. 1997 4. BASNO. 1997. RĂDULESCU. MUGUR Inflatia si echilibrele fundamentale ale economiei românesti.Note de curs 3. NICOLAE DARDAC. III.

se refera cu precadere la ajustarea dezechilibrelor macroeconomice interne . Politica fiscala 4.05. cel mai frecvent fiind cel de politica bugetara . 19 / 13. a ministerului finantelor publice) .este apanajul guvernului (prin intermediul.este relativ rigida: modificarea ei este dificila si lenta . prin intermediul bugetelor publice. în scopul realizarii si mentinerii echilibrului macroeconomic în economia reala  Trasaturile politicii fiscale .1. îndeosebi.Rapoarte anuale 1991 .este o forma de interventie indirecta a statului în economie (este o politica de ajustare) .este strict si total reglementata juridic OBS: Exista si alte concepte care interfereaza cu conceptul de politica fiscala.efectul aplicarii politicii fiscale este imediat .1998 pg.1. Conceptul de politica fiscala  Definitie: Prin politica fiscala se întelege ansamblul masurilor initiate si implementate de guvern.este relativ eficace: aplicarea ei este asigurata prin forta legii .1998 pg. 51-52 / 18-25.1.12.este aplicabila pe piata bunurilor si serviciilor (asupra economiei reale) .1995 Raport anual 1997 5.71 nr. 139 4. * * * TRIBUNA ECONOMICĂ nr.

definitie: sume prelevate din venitul sau averea subiectilor economici.obiectul impozitului: materia economica (venit. în acord cu politica de securitate sociala a guvernului a.destinatarul impozitului (suportatorul): subiectul de drept caruia i se diminueaza venitul sau averea cu marimea impozitului .financiar: mijlocul principal de procurare a resurselor fondurilor publice . la dispozitia statului.plata impozitului nu implica contraprestatie din partea statului a.2. caracteristici: .plata impozitului este definitiva .1.în continuare.economic: realizeaza cointeresari ale subiectilor economici (stimulari/inhibari) .3. avere etc.plata impozitului este nerambursabila .) supusa impozitarii .social: realizeaza redistribuirea venitului în societate.1.. pentru acoperirea cheltuielilor publice a.4. cele doua concepte vor fi utilizate în mod substituibil 4.2. elemente constitutive: . Instrum 656p1516g entele politicii fiscale  Exista patru instrumente principale ale politicii fiscale: a) impozite b) taxe c) alte prelevari obligatorii d) cheltuieli guvernamentale a) Impozitele a. rol: .plata impozitului este obligatorie .subiectul impozitului (platitorul): subiectul de drept care achita impozitul .

impozite indirecte: subiectul impozitului difera de destinatarul impozitului .) . impozitul pe profit .4.ex. rol: . tipologie: . cu titlu gratuit (bunuri publice) 2.de macrostabilizare: inducerea de efecte de cointeresare în sensul realizarii..) .definitie: prelevari realizate din rezultatele financiare nete ale societatilor comerciale cu capital integral de stat (proprietatea privata a statului) d) Cheltuielile guvernamentale 1. accizele b) Taxele . taxele vamale.termenul de plata: data pâna la care trebuie achitat impozitul a.unitatea de impozitare: detalierea.asieta: modul de stabilire a impozitului . definitie: sume monetare utilizate pentru satisfacerea nevoilor generale ale societatii. din punct de vedere tehnic.sursa impozitului: materia economica din care se achita impozitul (venitul curent. venitul adus de avere etc. pe suma etc.cota impozitului: marimea impozitului aferent unei unitati de impunere .definitie: sunt prelevari obligatorii care implica o contraprestatie subechivalenta din partea statului c) Alte prelevari obligatorii .: TVA. mentinerii sau restabilirii echilibrului macroeconomic în economia reala .ex: impozitul pe venitul global. a obiectului impozitului (pe m2.impozite directe: subiectul impozitului coincide cu destinatarul impozitului .curent: satisfacerea nevoilor curente ale functionarii societatii în ansamblu .

3. tipologie: - cumparari (achizitii) guvernamentale - investitii guvernamentale - subventii (ajutoare) guvernamentale - transferuri

4.1.3. Bugetul public
 Definitie: Bugetul public este un tablou comparativ, corelat si sintetic cu privire la veniturile si cheltuielile publice aferente unei perioade date, de regula un an - are putere de lege: este aprobat de Parlament - cuprinde ansamblul fluxurilor financiare care privesc veniturile si cheltuielile publice - constituie cadrul metodologic de exercitare a politicii fiscale  Structura bugetului public (bugetului general consolidat) - bugetul de stat: cuprinde veniturile si cheltuielile aferente administratiei publice centrale - bugetul asigurarilor sociale de stat: cuprinde veniturile si cheltuielile publice aferente securitatii sociale - bugetele locale: cuprind veniturile si cheltuielile publice administrativ-teritoriale care au personalitate juridica - fondurile speciale: cuprind venituri si cheltuieli publice cu destinatie prestabilita - bugetul trezoreriei statului: cuprinde veniturile si cheltuielile aferente activitatii trezoreriei statului - bugetele unor institutii publice cu caracter autonom: în conditii de echilibru financiar  Principiile bugetare: principiile care guverneaza procesul bugetar (elaborarea, aprobarea, executia si controlul): unitatilor

- principiul universalitatii: veniturile si cheltuielile sunt trecute cu sumele lor totale si nu doar cu soldurile - principiul unitatii: toate veniturile si cheltuielile publice sunt trecute într-un document unic (imagine sinoptica) - principiul anualitatii: Parlamentul autorizeaza încasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor doar pentru un an bugetar (financiar) - principiul neafectarii: veniturile nu sunt afectate unor anumite cheltuieli ci sunt depersonalizate - principiul specializarii: diferentierea veniturilor pe surse si a cheltuielilor pe destinatii - principiul echilibrului bugetar: veniturile si cheltuielile publice trebuie balansate (daca acest lucru nu este posibil, atunci balansarea se va face prin prevederea unui deficit bugetar – cheltuieli mai mari decât venituri – sau a unui excedent bugetar – venituri mai mari decât cheltuieli) - principiul publicitatii: aducerea la cunostinta opiniei publice a bugetului aprobat (în România, aceasta se realizeaza prin publicarea legii bugetului în Monitorul Oficial) OBS: Pe parcursul executiei bugetare (încasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor în cursul anului bugetar) pot fi aprobate legi rectificative ale bugetului, care modifica unele capitole de venituri sau/si de cheltuieli publice

4.1.4. Modelarea politicii fiscale
 Politica fiscala are drept obiectiv esential asigurarea si mentinerea echilibrului macroeconomic pe piata bunurilor si serviciilor (economia reala)  Conform ecuatiei de echilibru macroeconomic, oferta agregata pe piata bunurilor si serviciilor trebuie sa fie egala cu cererea agregata pe aceasta piata (consideram cazul unei economii închise):

 yd = y – t(y), unde t(y) este functia impozitul direct, avem:

cum

 diferentiem relatia anterioara, în raport de y si r. Obtinem:

Sa

Tema de seminar: Sa se constate ca, într-adevar, dy / dr < 0 Dar, dy / dr este tocmai panta unei drepte y = y(r) Notam functia y = y(r) ca: IS (investment-saving) Asadar, functia IS indica egalitatea dintre economisire si investitii pe piata bunurilor si serviciilor: I = S  Pentru reprezentarea grafica a curbei (dreptei) IS, vom extinde conditia de echilibru de la I = S la egalitatea dintre toate intrarile de moneda pe piata bunurilor si serviciilor si toate iesirile de moneda de pe piata bunurilor si serviciilor, adica: intrari : i(r) + g = s(y) + t(y) : iesiri, unde: - i(r) sunt investitiile sectorului privat - g sunt cheltuielile guvernamentale (autonome în raport cu r) - s(y) sunt economisirile sectorului privat - t(y) sunt impozitele directe  Vom folosi o reprezentare grafica pe patru cadrane ale axelor de coordonate simultan, pentru a pune în evidenta relatiile de echilibru macroeconomic - axa orizontala spre dreapta: venitul (productia): y - axa orizontala spre stânga: intrarile de moneda: i + g - axa verticala în sus: rata dobânzii: r

cadranul IV: functia iesirilor de moneda (s + t)  Curba IS poate fi derivata astfel: Figura 20..cadranul I: curba (dreapta) IS .axa verticala în jos: iesirile de moneda: s + t .cadranul III: conditia de echilibru macroeconomic pe piata bunurilor si serviciilor: i +g=s+t . Modelarea politicii fiscale cu ajutorul curbei IS  Sa facem câteva analize calitative: a) sa explicitam functia IS: dar .cadranul II: functia intrarilor de moneda (i + g) .

multiplicatorul investitiei autonome (m) si rata impozitarii directe (d). astfel: a) în raport de investitia marginala (im): direct proportional b) în raport de multiplicatorul investitiei autonome (m): direct proportional c) în raport de rata impozitarii directe (d): direct proportional . Panta curbei IS (b) depinde de trei factori: investitia marginala (i m) . rezulta: în relatia  putem sa tragem urmatoarele concluzii: 1.iar unde: Ia este investitia autonoma iar im este investitia marginala (im = i’r) atunci se poate scrie succesiv: sau:  Sa-l scriem pe în raport de multiplicatorul investitiei autonome: înlocuind anterioara.

. Termenul liber al curbei IS (A) depinde de trei factori: cererea autonoma (C).. a ratei de impozitare directa) .2. multiplicatorul investitiei autonome (m) si rata impozitarii directe (d). astfel: a) în raport de cererea autonoma (C): direct proportional b) în raport de multiplicatorul investitiei autonome (m): direct proportional c) impozitarii directe (d): direct proportional în raport de rata Te ma de seminar: Sa se reprezinte grafic deplasarea curbei IS la cresterea/scaderea cererii autonome (de ex. a cheltuielilor guvernamentale) Te ma de seminar: Sa se reprezinte grafic deplasarea curbei IS la cresterea/scaderea impozitarii directe (de ex.

scrie: dar pentru pf1 = pf2. de unde: Vf = pf .1. deci. rezulta adica o curba de gradul 2.Te ma de seminar: Sa se reprezinte grafic deplasarea curbei IS la cresterea/scaderea multiplicatorului investitiei autonome 4. Curba Laffer  Curba Laffer modeleaza dinamica veniturilor fiscale (Vf) ale bugetului de stat în functie de presiunea fiscala medie din economie (pf) Vf = f(pf)  Prin presiune fiscala se întelege raportul dintre veniturile fiscale si PIB pf = Vf / PIB . PIB  Se poate. curba Laffer se poate reprezenta astfel: . concava în pf  din punct de vedere grafic.5.

c’ dt. în raport cu y si în raport cu t: dy = c’ dy – c’ dt .Figura 21.6.1. Reprezentarea grafica a curbei Laffer 4. Multiplicatorii fiscali si bugetari 1. de unde: adica venitul (oferta) în economie scade odata cu cresterea ratei de impozitare directa si invers.sa reluam ecuatia echilibrului macroeconomic (tot în cazul economiei închise) y = c[y – t(y)] + i(r) + g . Multiplicatorul fiscal (mf) . Multiplicatorul cheltuielii guvernamentale (mg) . de unde: dy (1 – c’) = .sa reluam ecuatia echilibrului macroeconomic (tot în cazul economiei închise) y = c[y – t(y)] + i(r) + g . 2.sa diferentiem relatia anterioara.

Multiplicatorul bugetului echilibrat (mbe) . asa încât bugetul ramâne echilibrat . concomitent.se pune problema în care guvernul doreste sa sporeasca cheltuielile guvernamentale dar. contribuie la o crestere economica egala cu sporirea cheltuielilor guvernamentale. multiplicatorul bugetului echilibrat este egal cu 1. deci.vor actiona.sa diferentiem relatia anterioara. în raport cu y si în raport cu g: dy = c’ dy + dg . deci: deci.7. ceea ce înseamna ca cresterea cheltuielilor guvernamentale. daca bugetul ramâne echilibrat.1. statul minimal proiecteaza asa-numitii stabilizatori fiscali automati . de unde: dy (1 – c’) = dg. Stabilizatorii fiscali automati  Pentru a-si minimiza interventia în economie prin politica fiscala. chiar sustinuta exclusiv de retragerea de masa monetara prin cresterea fiscalitatii. sporeste si fiscalitatea.. pentru a finanta deficitul bugetar care apare. înseamna ca dt = dg. 4. ceea ce înseamna ca aceasta nu este decât o specie de cheltuiala guvernamentala 3. de unde: adica s-a regasit relatia cunoscuta a multiplicatorului investitiei autonome. atât multiplicatorul fiscal cât si multiplicatorul cheltuielilor: dar.

în cadrul mecanismului bugetar. realizeaza echilibrarea dinamica a bugetului. Mecanismul stabilizatorilor fiscali automati în cazul utilizarii depline a fortei de munca . fara interventia explicita a guvernului  Conditii: stabilizatorii fiscali automati sunt proiectati sa functioneze fie în conditii de ocupare deplina a factorilor de productie (PIB potential) fie în conditii de subocupare dar la buget echilibrat  Modul în care functioneaza stabilizatorii fiscali automati este sintetizat în tabelul urmator (notam cu V0 veniturile publice initiale si cu C0 cheltuielile publice initiale): Figura 22. Definitie: stabilizatorii fiscali automati sunt acele valori ale veniturilor si cheltuielilor publice care.

variatia cheltuielilor bugetare . dupa aparitia unei perturbatii în acest sens . Mecanismul stabilizatorilor fiscali automati în cazul subutilizarii fortei de munca 4.inflatia: PIB efectiv este mai mare decât PIB potential  Pentru restabilirea echilibrului macroeconomic. Macrostabilizarea prin politica fiscala  Definitie: Prin macrostabilizare se întelege restabilirea egalitatii dintre cererea agregata si oferta agregata.8.variatia veniturilor bugetare (prin intermediul impozitarii) .Figura 23.macrostabilizarea prin politica fiscala se obtine prin folosirea instrumentelor fiscale în scopul restabilirii egalitatii mentionate  Pot aparea doua perturbatii majore în economie . pot fi folosite: .1.somajul: PIB efectiv este mai mic decât PIB potential .

Figura 24. Eliminarea ecartului recesionist prin politica fiscala Figura 25. Eliminarea ecartului inflationist prin politica fiscala .

se refera cu precadere la ajustarea dezechilibrelor macroeconomice interne .este relativ flexibila: modificarea politicii monetare se realizeaza cu usurinta si în termen scurt .efectul politicii monetare nu este imediat 4.2.restrictionarea creditului bancar . Conceptul de politica monetara  Definitie: Prin politica monetara se întelege ansamblul masurilor initiate si implementate de banca centrala.este aplicabila pe piata monetara (asupra economiei simbolice) .2.eficacitatea politicii monetare este incerta . Politica monetara 4.este apanajul bancii centrale .2.rata de rescont . respectiv al ecartului inflationist 4.1. în scopul realizarii si mentinerii echilibrului macroeconomic în economia simbolica  Trasaturile politicii monetare: .2. Instrumentele politicii monetare  Principalele instrumente de politica monetara sunt: .este o forma de interventie indirecta a statului în economie (este o politica de ajustare) .Te ma de seminar: Pe baza diagramelor anterioare. sa se stabileasca formulele de calcul al ecartului recesionist.rata rezervelor legale minime obligatorii .

seniorajul . înainte de scadenta (este o forma de finantare directa a firmelor non-financiare) ..operatiunile open-market . catre banca centrala. într-un cont propriu.concept: rata de retentie.persuasiunea morala 1.concept: ponderea pe care. RLMO este rezerva legala minima obligatorie. de catre bancile comerciale. intangibil . de catre banca centrala. a titlurilor de credit detinute. Rata rezervelor legale minime obligatorii . D reprezinta totalul depozitelor bancare) . catre bancile comerciale. din valoarea titlurilor de credit pe care firmele non-financiare le sconteaza . la banca centrala. Rata de rescont – s .RLMO = . din totalul depozitelor detinute. în vederea gestionarii fenomenului inflationist 2.rata de scont: rata de retentie. bancile comerciale trebuie sa o depuna. D( este rata rezervelor legale minime obligatorii.scop: controlul masei monetare din economie. de catre firmele non-financiare.scop: exercitarea unei influente indirecte asupra marimii si dinamicii ratei dobânzii bancare . din valoarea titlurilor de credit pe care bancile comerciale le resconteaza la banca centrala .operatiunile cvasi-fiscale .rescontare: scontarea.sterilizarea . de catre bancile comerciale.scontare: vânzarea. a titlurilor de credit detinute prin scontare (este o forma de refinantare directa a bancilor comerciale) .

supraunitar: daca se doreste majorarea creditului) . a excedentului de rezerva care poate fi acordat sub forma de credite . prin masuri administrative.mecanism: Figura 26..concept: limitarea superioara (plafonarea). Scontarea si rescontarea titlurilor de credit unde: rezulta: rezulta: 3. Restrictionarea creditului bancar – .mecanism: banca centrala stabileste un coeficient care se va aplica la masa creditului bancar acordata în anul precedent (subunitar: daca se doreste micsorarea creditului acordat în anul curent.scop: controlul masei monetare injectate în economie prin credit bancar .

atunci trebuie sa cumpere titluri de stat pentru a reface baza monetara 6.scop: finantarea deficitului bugetar (prin monetizarea datoriei publice) . ceea ce înseamna creare de baza monetara suplimentara . de catre Trezorerie (casieria guvernului) de la banca centrala..ex. modificarea masei monetare injectate în economie prin credit .concept: vânzarea sau cumpararea.: banca centrala vinde valuta pe piata valutara pentru a sustine cursul de schimb. Seniorajul . Sterilizarea (contracararea) . Operatiunile open-market .. ca urmare.scop: modificarea excedentului de rezerva al bancilor comerciale si. ca urmare. prin intermediul multiplicatorului monetar. de la populatie – în final cecurile sunt onorate tot catre banci) 5.mecanism: acelasi ca si în cazul operatiunilor open-market . de catre banca centrala a titlurilor de stat existente la banci sau la populatie . populatiei – în final cecurile sunt onorate tot de catre banci) b) cumpararea titlurilor de stat mareste disponibilitatile bancilor (chiar daca se cumpara de la non-banci – ex. ca urmare scade rezerva valutara deci scade baza monetara.scop: mentinerea neschimbata a bazei monetare si. a masei monetare din economie .concept: separarea circuitelor monetare externe (valutare) de masa monetara interna .concept: cresterea bazei monetare reale .4.mecanism: a) vânzarea titlurilor de stat reduce disponibilitatile bancilor (chiar daca se vinde non-bancilor – ex.mecanism: împrumutul direct.

cheltuieli directe etc. subsidii. dublate de masuri fiscale explicite (taxe. Curba LM  Politica monetara are drept obiectiv esential asigurarea si mentinerea echilibrului macroeconomic pe piata monetara (economia monetara sau economia simbolica) . prin cumpararea de titluri de stat .interventii financiare la bancile aflate în dificultate . la politica monetara a bancii centrale 4.cursuri valutare multiple (paralele) .operatiuni de sterilizare 8.) .2.concept: diligente facute de catre banca centrala catre bancile comerciale.OBS.efect: edificarea unui comportament de conformare voluntara. a bancilor comerciale si a celorlalte institutii financiare.: în esenta.tipologie: . de catre banca centrala. Operatiunile cvasi-fiscale .concept: operatiuni de politica monetara ale caror efecte pot fi. Persuasiunea morala .3.credite subventionate . seniorajul nu se deosebeste de finantarea deficitului bugetar. prin deteriorarea valorii activelor financiare detinute de banci si non-banci 7.manipularea rezervelor legale . în forma orala sau scrisa. cu privire la comportamentul monetar al acestora . Modelarea politicii monetare.efect: apare fenomenul de impozitare a inflatiei.garantii împotriva riscului valutar . dar neimperative. în principiu.scop: determinarea bancilor comerciale de a actiona în directia de politica monetara prescrisa de banca centrala .

sub forma y = y(r). asadar. deci dreapta LM va fi una crescatoare Vom reprezenta grafic curba LM: . o vom numi curba LM (liquidity-money) . Se urmareste.curba LM exprima egalitatea dintre cererea de moneda (liquidity) si oferta de moneda (money)  Sa diferentiem ecuatia de echilibru a pietei monetare: L(y) + L(r) = M Obtinem: dar aceasta este tocmai panta dreptei LM. realizarea si mentinerea dinamica a egalitatii dintre cererea de moneda si oferta de moneda în economie  Sa punem aceasta conditie de egalitate: cererea de moneda: L(y) + L(r) = M : oferta de moneda  Relatia dintre y si r.

Curba LM Tema de seminar: Sa se reprezinte grafic deplasarea curbei LM la modificarea cererii de moneda pentru tranzactii Tema de seminar: Sa se reprezinte grafic deplasarea curbei LM la modificarea cererii de moneda pentru speculatie Tema de seminar: Sa se reprezinte grafic deplasarea curbei LM la modificarea multiplicatorului monetar la aceeasi baza monetara .Figura 27.

ymax = yef : echilibru de ocupare deplina . se va obtine un venit de echilibru macroeconomic intern (ye) si o rata a dobânzii de echilibru (re)  Echilibrul macroeconomic intern poate fi un echilibru de ocupare deplina (ymax) sau un echilibru de subocupare (yef) .3. respectiv pe piata monetara  Din punct de vedere formal. echilibrul economic intern se produce la intersectia dintre curba IS si curba LM . Analiza IS – LM  Definitie: Prin echilibru economic (macroeconomic) intern se întelege echilibrul simultan pe piata bunurilor si serviciilor.deci. Echilibrul economic intern.Tema de seminar: Sa se reprezinte grafic deplasarea curbei LM la modificarea bazei monetare la acelasi multiplicator monetar 4.ymax < yef : echilibru de supraocupare (inflatie) .ymax > yef : echilibru de subocupare (somaj) .

se pune problema alegerii între politic fiscala. pe baza analizei IS-LM.neoclasicismul: recomanda politica monetara (ca fiind.keynesismul: recomanda politica fiscala (ca fiind cea mai eficace – cu efectul cel mai mare asupra venitului) . diferitele scoli economice recomanda diferite solutii în acest sens: .Figura 28.4. Corelatiile dintre economia reala si cea monetara 4. cea mai eficace) OBS: se accepta forma în L întors (rasturnat) a curbei LM . Alegerea politicii guvernamentale “optime”  Aparitia unui dezechilibru macroeconomic intern (în afara punctului “E” din desenul anterior) pune problema restabilirii acestui echilibru  În context. de asemenea. respectiv politica monetara  Desi este de dorit realizarea unui mix între cele doua politici macroeconomice. Regiunile de inflatie si somaj.

Figura 29. Politica fiscala are eficienta maxima (variatia venitului este maxima) pe zona keynesiana a curbei ofertei agregate .

) cât si de pe piata monetara (modificarea bazei monetare sau a multiplicatorului monetar etc. aparitia socurilor si restabilirea lor se prezinta astfel: Figura 31. Ajustarea socurilor  În economia nationala pot exista socuri.)  Aceste socuri conduc la deplasari ale curbelor IS si LM de la pozitia lor initiala. fie printr-un mix de asemenea mijloace  Din punct de vedere grafic. fie prin mijloace fiscale.5. care corespunde echilibrului macroeconomic intern  Restabilirea echilibrului macroeconomic intern (ajustarea socurilor) se face fie prin mijloace monetare. Expresia grafica simplificata a ajustarii socurilor fiscale si monetare . a impozitelor etc. Politica monetara are eficienta maxima (variatia venitului este maxima) pe zona neoclasica a curbei ofertei agregate 4.Figura 30. atât de pe piata bunurilor si serviciilor (modificarea cheltuielilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful