FALSAFAH DAN LOGIKAL MELAYU JXEA 1104

TAJUK: SYAIR NASIHAT, SYAIR KELEBIHAN ILMU: ILMU ITU BEKALAN HIDUP SHAH NORAISA BINTI SUHAIMI JEA 080124

PENSYARAH: DR.AMRAN MUHAMMAD

SEMESTER 1 SESI 2008/ 2009

AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA

PENGENALAN

Istilah syair dikatakan berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud puisi secara umum. Dalam bahasa Melayu istilah syair sudah menjadi satu istilah yang khusus. Mengikut Harun Mat Piah, 1989 syair Melayu dikatakan tidak beracunkan syair daripada tradisi Arab atau mana-mana puisi Arab-Parsi tetapi syair Melayu sudah mempunyai bentuk dan acuan melayu asli masyarakat Melayu sendiri. Namun begitu,terdapat juga pendapat yang menyatakan syair melayu menerima pengaruh puisi Arab. Orang melayu mula mengenali syair sejak zaman bertapaknya Islam di alam melayu melalui pengkajian kitab yang terdapat bentuk syair seperti kitab Al-Luma; Fusus al-Hikam, Al-Insan al-kamil yang dibawa oleh pengembang Islam ke Melaka.

Karya klasik yang dipilih untuk tugasan ini adalah syair nasihat iaitu syair kelebihan ilmu: ilmu itu bekalan hidup. Syair ini dituturkan oleh Haji Abdul Rahim Shafie kepada

wahyunan Haji Abd.Gani dan Mohamad Shaidan ini mengutarakan tema ilmu sebagai hidup. Dalam syair ini diceritakan tentang peranan ilmu sebagai pedoman hidup, harga ilmu yang tidak ternilai, ilmu sebagai panduan hidup, ilmu menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat serta kuasa ilmu yang tidak dapat disekat.

Dalam syair kelebihan ilmu sebagai bekalan hidup ini, falsafah yang ingin diutarakan oleh penyair adalah mengenai kepentingan ilmu sebagai bekalan hidup. Dalam rangkap pertama syair ini,penyair ada menyebut tentang peranan ilmu yang sangat penting kerana ilmu pengetahuan yang luas membolehkan seseorang menguasai dunia dan tanpa ilmu seseorang mudah untuk menjadi jahil dan sesat. Ilmu dikatakan sangat berharga kerana ilmu yang digunakan sebaik mungkin akan mendatangkan kebaikan sehingga ke akhir hayat.Ilmu juga dikatakan tidak ternilai harganya dan tidak dapat disamakan dengan benda lain di dunia ini. Seseorang yang mempunyai ilmu mampu untuk menerokai dunia kerana kuasa ilmu itu tidak dapat disekat.

Dalam syair ini,penyair menyatakan peranan ilmu sebagai penyuluh hidup. Martabat seseorang individu akan meningkat dalam masyarakat dengan adanya ilmu pengetahuan dalam diri. Ilmu pengetahuan mampu menjadi penghibur kepada hati yang. Hal ini dijelaskan oleh penyair dalam rangkap kelima syair. Selain itu, dalam syair ini ilmu duka dan menjelaskan keadaan di akhirat. Ilmu juga boleh dijadikan pelindung diri diutarakan sebagai suatu yang penting untuk kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat serta ilmu mempunyai kegunaan yang sangat luas. Dalam rangkap terakhir, penyair ada menyebut tentang kegunaan ilmu pengetahuan yang sangat penting dan boleh menjadi

cita-cita bagi orang yang bijak. Dalam rangkap ini juga, penyair menerangkan tentang cabang ilmu yang sangat luas dan menyeru masyarakat supaya menuntut ilmu hingga ke akhir. Keseluruhan syair ini membincangkan tentang kepentingan dan kelebihan ilmu sebagai bekalan hidup. pendidikan. Ilmu pengetahuan seringkali dikaitkan dengan bidang

Ramai tokoh menggunakan dan mengaitkan ilmu dengan mengeluarkan pelbagai falsafah dan pandangan mereka. Dalam falsafah islam,ilmu dianggap sebagai suatu sumber yang kekal dan mapan sifatnya serta ilmu pengetahuan dikatakan mampu melahirkan insane yang baik [al-Attas,1991: vi dan 23]. Hal ini sesuai dengan syair nasihat iniyang mana penyair menekankan tentang ilmu iti suatu yang kekal dan tidak akan terpisah daripada manusia sehingga ke akhir hayat. Keadaan ini dapat dilihat dalam rangkap kedua syair nasihat ini. [Ilmu berfungsi sebagai himpunan prinsip, kepercayaan, konsep, andaian dan premis yang ada hubungan erat dengan amalan pendidikan yang ditentukan dalam bentuk yang lengkap melengkapi, bertalian dan selaras yang berfungsi sebagai teladan dan pembimbing [Hassan Langgulung,1991; 43-44]. Pandangan ini jelas mengaitkan ilmu pengetahuan dengan bidang falsafah iaitu falsafah pendidikan, Situasi ini yang ingin disampaikan oleh penyair dalam karyanya.

Keadaan ini dapat dilihat dalam rangkap kedua syair nasihat ini, yang mana penyair menyatakan mengenai ilmu pengetahuan yang sukar dipisahkan daripada

seseorang atau manusia sehingga ke akhir hayat dan ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan atau digunakan sebaik mungkin boleh mendatangkan kebaikan sehingga ke akhir hayat.

Dalam rangkap keempat syair ini pula, penyair menekankan fungsi ilmu sebagai penyuluh hidup yang boleh dikaitkan dengan falsafah pendidikan yang dikeluarkan oleh Hassan Langgulung. Falsafah sering dikatakan berkait rapat dengan ilmu pengetahuan. Defisi falsafah dari sudut bahasa sendiri yang membawa maksud cinta akan hikmah atau cinta akan kebijaksana memperlihatkan hubungan yang rapat antara ilmu pengetahuan dengan bidang falsafah. Malah falsafah itu sendiri dikatakan salah satu daripada cabang ilmu pengetahuan. Hal ini disokong oleh Immanuel Kent iaitu seorang ahli falsafah barat moden yang menganggap bidang falsafah sebagai ilmu yang menjadi pokok atau pangkal segala ilmu

PENUTUP

Kesimpulan, melalui karya klasik iaitu syair nasihat kelebihan ilmu; ilmu itu bekalan hidup yang dituturkan oleh Haji Abd Rahim Shafie ini dapat disimpulkan bahawa penyair menekankan isu kepentingan ilmu sebagai bekalan hidup.penyair menekankan kelebihan ilmu pengetahuan adalah asas atau focus utama syair ini. Secara rumus bidang falsafah memeng berkait rapat dengan ilmu pengetahuan.Immanuel Kant [1724-1804m] yang merupakan ahli falsafah moden mengutarakan pandangan yang menganggap bidang falsafah sebagai ilmu yang menjadi pokok atau pangkal segala ilmu.

Syair Nasihat Syair Kelebihan Ilmu:Ilmu Itu Bekalan Hidup Berkata ilmu akulah sultan Kerajaan aku darat dan lautan Jahil berseru akulah syaitan Ikutlah aku merata hutan Ilmu itu gemala sakti Sinarnya cerah cahaya sejati Asal puncanya lamun didapati Sukar bercerai sehingga mati Harganya tidak dapat ternilaikan Sebuah dunia belinya bukan Kuasanya bersukar digunakan Di laut, di darat, di rimba, dan pekan

Jasa seorang ialah taulan Teman berbeka suluh berjalan Jasa berhimpun ialah pengenalan Hiasan penyata polan si polan Bagi yang duka ia perghibur Ia penerang bagi yang kabur Ialah kandil di dalam kubur Lamun dengannya beramal subur Ialah penarang ke jalan syurga Ia pemuas tekak dan dahaga Ialah sungai ialah telaga Laut yang luas ialah juga Ialah alat sangat berguna Idaman orang yang bijaksana Hampirnya luas pandang sejuta Tepinya ajal sempadan fana

BIBLIOGRAFI Awang Sariyan. 2007. Falsafah dan Logika Melayu. Selangor Darul Ehsan: Synergymate Sdn. Bhd Hashim Bin Haji Musa.2001. Falsafah, Logik, Teori Nilai dan Etika Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Penyelenggaraan Majlis Peperiksaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful