.' .· · .

¯
..HHGGXXGX GXNNDDQQ
$$OO44XU XU¶¶DDQ Q''L L++DDWWL L00XXVVOOLLP P
OIeb
Mub.Mu'InudInIIIab BasrI, MA
Kcdudulan Al Our'an Di Haii Muslin
·
Ada lclcraµa µcrianyaan yang sclalu ncnggclayuii laii lciila nclilai londisi laun
nuslinin. Pcrianyaan iiu sclagai lcrilui .
HuIunIun AííoI ítu MuIu Pcnuuuung dun sungut mcnuuuungí umut Ic)ímun ¯.
HuIunIun AííoI ítu MuIu Ic)Iuusu dun mumpu mcn¡uuuIun Iuum musíímín ¯.
HuIunIun Aí Ou)`un uung Iítu Iucu duíum sIoíut Iítu uduíuI sumIc) IcIuIugíuun,
Ic¡uuuun, IcmuImu)un Iugí uung mcngumuíIunnuu ¯.
HuIunIuI Iuum musíímín ítu umut uung tc)IuíI uung díutus untuI mcmímpín IuIun
dípímpín umut íuín, mcndídíI IuIun dídídíI umut íuín ¯.
HuIunIuI umut Isíum dí¡udíIun AííoI scIuguí umut uung sutu ¯.
Tcrus lalau liia ingin ncnµroyclsilan lalclai di aias dcngan londisi laun
nuslinin µada nasa lini nala lasilnya alan ncnuniui liia uniul lclil ncrcnung,
dinana lcjayaan laun nuslinin P, dinana larga diri laun nuslinin, lallan dinana
larga daral scorang nuslin di naia laun nuslinin scndiri P, dinana lcµcninµinan,
lcjayaan laun nuslinin diaias laun yang lainnya P, dinana solidariias scsana laun
nuslinin P dalan slala nasional nauµun inicrnasional .
Kcnudian saya ncnlaca ayai ini .
i ¸`· ` ¸· . ´ .` ' ¸ ¯ .` . ´ . `, - ¸ · . · · ¯ `.` ,` . · ·`- .' .` ·¯ ¸ .' ` .'
.. · ` .` ,` · ` ·¯ ` .` ,` . · ` . · ` ·' ` .,` , · . = · , . - · ·· .
"HcíumIuI sumpuí uuItunuu o)ung-o)ung Ic)ímun IIusu` Iutí mc)cIu untuI
íngut AííoI dun Ic)dzíIí) dcngun IcIcnu)un uung AííoI tu)unIun dun ¡unguníuI mc)cIu
scpc)tí o)ung-o)ung uung díIc)í IítuI scIcíum mc)cIu dun ícuutíuI musu pun¡ung utus
mc)cIu (tíduI mcmIucu IítuI mc)cIu) muIu mcngc)usíuI Iutí mc)cIu dun IcIunuuIun
mc)cIu o)ung ]usíq¨.
Dan ncrcnungi riniilan Easulullal lcµada Eollnya dcngan ncngaialan .
i .` -`, · .¯` · -` ¸·`. · . ` . ..` ` . · , . .· · · .
"Hc)IutuíuI Husuí uuIuí HoIIIu sungguI IuumIu tcíuI mcn¡udíIun Aíqu)un íní
scsuutu uung dítíngguíIun¨.
Diiinggallan larcna ncrcla ial ncnlacanya, aiau iidal nau ncrcnungi na'nanya
aiau iidal nau ncnganallan isinya.
Yang µaling icµai uniul ncnjawal µcrianyaan diaias adalal liia lcrsana
ncrcnungi sanluian Easulullol dan µara salalai icrladaµ Al Our'an dan
lagainana lcdudulan Al Our'an dilaii ncrcla.
BagaImana AI Qur'an dIbatI RasuIaIIob dan para sababat ?
Per1omo : µara salalai ncnandang lclcsaran Al Ouran dari lclcsaran yang
ncnurunlannya, lcscnµurnaannya dari lcscnµurnaan yang ncnurunlannya, ncrcla
ncnandang lalwa Al Our'an iurun dari Eaja, Pcnclilara, Scscnlalan yang Mala
Pcrlasa, Mala Mcngciaui, Mala Kasil Sayang, sclagainana diiclanlan olcl Allol
dalan lcrlagai µcrnulaan surai .
Kcdudulan Al Our'an Di Haii Muslin
·
` . .,´- · = ¸· .´ ¸ ^ .-. .·,- .· ·. ` . ¸· .´ ¸
.,· · = ^ . .¸·.' · ` . .,- ¸~ ¸· ¸ ^ ..· ·. ` :, ¸-. :¯
.,´- · = :· ¸· ¸ .,=· ¸· .· ¸. · · .. · · ·. ^ ·..
..
Dari µandangan ini ncrcla ncncrina Al Our'an dcngan µcrasaan lalagia canµur
µcrasaan lornai siaµ nclalsanalan µcrinial dan µcrasaan ccnas dan laraµan, scria
µcrasaan lcrinduan yang anai dalan, lagainana iidal P, larcna orang yang ncnlaca
Al Our'an lcrarii scalan ncndaµai lclornaian lcrnunajai dcngan Allol sclaligus
scµcrii scorang µrajurii ncncrina µcrinial dari aiasan dan scorang yang ncncari
µcnlinling ncndaµai µcngaralan dari Dzai yang nala ncngcialui. Dan µcrasaan
inilal yang diganlarlan olcl Allol dalan Firnannya .
` ¸.· ¸,. .,· ·· ¸· -. ·· ~ ¸· ··¯ ·· ¸· , ¸· .,,· = .·' ¸ :·'
.¯ .,,· ¸ · ,- · ,´ - - ¸~ ^ , ·. <· ·. · ~· .
"Mc)cIu o)ung-o)ung uung AííoI Ic)íIun IcníImutun Icpudu mc)cIu du)í pu)u
nuIí du)í Ictu)unun Adum dun du)í o)ung uung Iumí Iuuu Ic)sumu HuI dun du)í
Ictu)unun II)oIím dun Is)ucí (Yu`quI) dun du)í o)ung uung uung Iumí Ic)í pctun¡uI dun
Iumí píííI ¡íIu díIucuIun Icpudu mc)cIu uuut-uuut uung MuIu Pcnuuuung mc)cIu
Ic))sungIu) duíum Iondísí su¡ud dun mcnungís¨.
` . .· .¯ . .- ... - .··· .- .,,· ¸ · ·· ¸· .· .' ¸ .
·.- .· .··· .- ..·' ^ .. ·. ·· ·-
"ScsungguInuu o)ung-o)ung uung díIc)í íímu scIcíumnuu ¡íIu díIucuIun utus
mc)cIu (uuut-uuut AííoI) mc)cIu tc)sungIu) dcngun dugu-dugu mc)cIu duíum Iondísí
su¡ud, mc)cIu Ic)Iutu muIu sucí HoII Iumí sungguI ¡un¡í HoII Iumí pustí tc)íuIsunu
mc)cIu tc)sungIu) dcngun dugu-dugu mc)cIu duíum Iondísí mcnungís dun mcnumIuIí
mc)cIu IcIIIusu`un".
Dari µcrasaan diaias ncnyclallan Unu Ainan ncnangis lciila icringai
alan wafainya Easulullol. Suaiu saai Alu Dalar dan Unar lcrlunjung lcµada ilu
asul Easulallol Unnu Ainan dan lciila ncrcla dudul, ncnagislal Unnu Ainan
larcna icringai wafainya Easulallol nala lcrlaialal Alu Dalar dan Unar, °Kcnupu
undu mcnungís scmcntu)u HusuíuííoI mcnduputIun tcmput uung muííu¨ ¯ Unnu Ainan
ncnjawal, "Suuu mcnungís IuIun Iu)cnu mcníngguínuu Icííuu mcíuínIun Iu)cnu
tc)putusnuu uuIuu AííoI uung dutung Icpudu Icííuu pudu pugí dun pctung Iu)í", nala
saai iiu µula nclcdallal iangisan ncrcla lcriiga .
Dari µcrasaan diaias µara salalai ncnlaca dan ncncrina Al Our'an uniul
dilalsanalan sccara sµonian ianµa ncnunggu-nunggu dan ianµa scdilii µroics walau-
µun lal iiu lcricniangan dcngan lcliasaan ncrcla, iaµi ncrcla lisa ncnundullan
µcrasaan ncrcla dcngan cinia ncrcla lcµada Allol.
Kciila iurun µcrinial uniul ncnalai jillal µada surai Al Alzal . 59, nalan
lari Easulallol ncnyanµailan ayai iiu lcµada µara salalai, µagi larinya µara isiri
salalai sudal ncnalai jillal scnua, lallan `Aisyal ncngaialan, "ScIuíI-IuíI uunítu
Kcdudulan Al Our'an Di Haii Muslin
.
uduíuI uunítu AnsIo) mc)cIu dípc)íntuI puIuí Ií¡uI pudu muíum Iu)í scmcntu)u pudu
pugínuu mc)cIu suduI mcmuIuínuu IuIIun udu uung mc)oIcI o)dcng / IcíumIu mc)cIu
untuI dípuIuí ¡ííIuI".
Kciila dilaranlannya lloncr dan ayai iiu sanµai lcµada ncrcla, saai iiu
juga langsung ncrcla ncnluang sinµanan lloncrnya dan ncnuang aµa yang nasil
di iangannya.
Salal saiu ralasia lcajailan µara salalai dalan lcrinicralsi dcngan Al Our'an
adalal lcinanan ncrcla lcµada Allol, surga dan ncrala-Nya, lcµada janji-Nya
sclingga ncrcla nclalulan scsuaiu yang aµalila dililai olcl orang yang ial
ncnalani laiar lclalang ini alan sulii ncnafsirlannya.
Scµcrii lciila ncrcla ncnlaca icniang janji Allal luai orang-orang yang
lcrjilad larcna cinia Allal, scorang salalai yang lcrnana Unair lin Hanan scdang
nalan lorna lcrianya walai Easulullol, ºDinana saya lalau saya naii dalan µcrang
ini P Easulullol ncnjawal "Ð1 sorgo", lcrlaialal Unair . "SungguI mcnunggu uuItu
musuI su)gu sumpuí mcngIuIísIun muIun Iu)mu tu¡uI Ií¡í íní uduíuI sungut íumu¨,
dan alirnya diluanglal sisa lurna yang lclun dinalan dan langsung naju µcrang
sanµai ncncnui syalidnya.
Kondisi lcinanan yang iinggi ini ncnjadi cµisodc lcliduµan ncrcla ncnjadi
lagian dari yang diccriialan olcl Allal dalan Al Our'an, Hal iiu scµcrii µcrlaiian orang-
orang Anslor icrladaµ orang-orang nulajirin aiau µcrlaiian ncrcla icrladaµ orang-
orang yang lcnal, scµcrii yang Allal ccriialan dalan surai Al Hasyr dinana Easulullal
lcdaiangan ianu dan lcliau iidal ncnilili scsuaiu uniul ncnjanunya, allirnya
lcliau iawarlan lal iiu lcµada salalainya siaµa yang lcrscdia ncnlawa ianu lcliau,
dcngan scµonian salal saiu salalai lcrscdia, iciaµi lciila sanµai runal icrnyaia
isirinya lilang lalwa iidal ada µcrscdiaan nalanan lccuali nalan nalan analnya,
nala salalai iadi ncncriniallan isirinya uniul ncngcluarlan nalanan iadi uniul
ianunya dan ncngcluarlan dua µiring dan scgcra ncnaiilan lanµu lciila ianunya
scdang nalan, ianunya nalan dan iuan runal ncnanµallan scalan-alan nalan
agar dia lisa nalan dcngan cnal, lciila sanµai µagi lari salalai iadi lcricnu
dcngan rasul dan lcliau lilang lalau Allal lcran dcngan aµa dia lalulan nala
iurunlal firnan Allol ayai scnlilan surai al Hasyr.
Reduo : Easulullol dan µara salalai ncnandang Al Our'an sclagai olai lagi
scgala µcnyalii laii dan lciila ncrcla ncnlaca Al Ouran yang lcrlicara icniang
scgala lclcnalan laii, µcnyalii laii, ncrcla iidallal ncrasa icrsinggung lallan
ncrcla lcrusala ncngorclsi laii ncrcla dan ncnlcrsillan scgala sifai yang diccla
olcl Al Our'an dan lcrusala lcriaulai dari aµa yang dilaialan lurul olcl Al Our'an .
Mala sudal µaniaslal lciila Al Our'an lanyal ncnccriialan sifai-sifai nunafiqin
nulai dari nalas slolai, dzilir scdilii, µcngccui, ncnganlil orang lafir sclagai
µcninµin dan lain-lainnya, µara salalai scgcra ncnglorclsi laii ncrcla dan ncncari
olainya walauµun ncrcla iidal dilinggaµi µcnyalii iiu, lcrlaialal Aldullol ilnu
Mulailal .
- .-.' ¸· · .¯·' H · ¸· ..·- .,¯ .
°AIu mcnduputIun tu¡uI puíuI du)í suIuIut nuIí, mc)cIu scmuu tuIut Iuíuu tc)Icnu
pcnuuIít ní]uq¨.
Kciila salalai Handlolal ncrasa adanya ]íuItuusí inannya scgcralal ia daiang
lcµada Easulallol dcngan ncngaialan °Yu HusuíuííoI ní]uqíuI HundIoíuI¨, lcrlaialal
Easul Allol . Kcnupu ¯ Handlolal ncnjawal. °VuIuí Husuí AííoI Iuíuu suuu dísumpíng
cngIuu dun cngIuu íngutIun Iumí dcngun so)gu dun nc)uIu, ¡udííuI so)gu dun nc)uIu
scuIun-uIun ¡cíus dímutu Iumí, tupí ¡íIu Iumí puíung dun Ic)guuí dcngun unuI íst)í sc)tu
síIuI dcngun Iu)tu Iumí, Iumí IunuuI íupu, lcrsaldalal Easulallol, °VuIuí HundIoíuI
Kcdudulan Al Our'an Di Haii Muslin
~
Iuíuu Iuííun Ic)udu duíum Iondísí scpc)tí ítu (scuIun mcííIut so)gu dun nc)uIu) tc)us
mcnc)us pustííuI pu)u muíuíIut mcnuuíumí Iuííun dí¡uíun-¡uíun Iuííun¨.
Dari scnsiiifiias µcrasaan Handlolal dalan lcrinicralsi dcngan Al Our'an, ia
lisa ncngalallan µc-rasaan ingin dclai dcngan isirinya µada nalan µcriana dan
diiinggallannya uniul lcrjilad sanµai syalid µadalal ia lclun scnµai nandi junul,
sclingga Easulullol lcr-salda lalwa ia dinandilan olcl µara nalailai .
Re11go : Para salalai ncnandang lalwa Al Our'an adalal nasclai dari Dzai yang
anai sayang dcngan ncrcla yang sangai µcrlu didcngar yang lcrarii ncrcla sangai
ncnyadari lalau ncrcla lisa salal, iaµi alan scgcra lcnlali lcµada lclcnaran
nanalala ada icguran dari Al Our'an.
Ma'qil lin Yasar µcrnal ncnilallan adil µcrcnµuannya dcngan salal
scorang salalai, iaµi lcnudian di ccrainya sanµai lalis nasa iddalnya, lcnudian
lclas suani iadi nclanar lagi dan larcna Ma'qil scdang naral lcliau iolal
lanarannya dan lcriclai iidal alan ncngawinlannya, µadalal adilnya juga nasil
cinia dcngan lclas suaninya scria ingin lcnlali lcµadanya. Dcngan lcjadianini Allal
ncnurunlan ayai .
i ` ` · ` .`, `, `. . · `¸`, -` ' ¸` -´` . ' `¸` ·. ` .` · · · `¸`, - ' ¸` · · . ` ` .` ~ ·
-¯ ·`., · ` ¸·` .` ` . ´` · . ¯ ` ¸ · · = ·.` : · . ` .` ` ' ` . ` · ` · ` , ~ ' ` . ´ ¸ ¯` ' ` . ´ ·
..` ` · . , · · ··· .
Sciclal iurun ayai ini Ma'qil langsung ncnilallan adilnya lagi dcngan salalai
nanian suaniya .
Salalai liduµ dcngan nisi, °HísuíuI mcnucíumut-Iun scíu)uI munusíu du)í
pc)IuduIun munusíu untuI munusíu mcnu¡u pcngIumIuun AííuI uung Esu dun
mcngcíuu)Iun mc)cIu du)í IcdIuíímun sístím munusíu mcnu¡u Icudííun Isíum du)í
Icscmpítun duníu mcnu¡u Icíuusun duníu dun uIIc)ut", dan µasiilal laun yang
ncnlawa nisi dcnilian ada µcndulung dan nusulnya, nala ncrcla ncnjadilan Al
Our'an sclagai µcnlinling uniul ncngcialui nusul-nusul Allol, dan nusul
ncrcla, siaµa wali-wali ncrcla dan wali-wali Allol dan ncrcla ncnµcrlalulan
nanusia scsuai dcngan aµa yang dilaialan olcl Allol, ncrcla cinia icrladaµ ayal,
anal, isiri, scria lcralai ncrcla. Tciaµi jila yang diciniai iiu ncnusuli Allol dan
Easul-Nya scria ncnlcnci Islan, nala ncrcla scgcra ncrulal silaµnya dcngan lanya
ncnilal Allol dan ncncalui µcrasaan cinianya lcµadasclain Allal, Allal lcrfirnan .
` ` .` , .` - `' `.` ·.`' `' `.` ·.¯ .` ¯ `. ` ·.` · `·- `¸ · .'· .` -¯ ·`., · ..` ·`.` ·` . · ` - .
· -` `.` · ` ' .· ' `., . · ¸ · . ¯ : · ' `.` , · ` ' ,, · ¸ - ` ,` ' , `- `¸ · . `- .` - `.` , -`` ` ·`
..` - ` ` .`· · .` - . . ' · ` .` - : · ' `·`· .` . ` .` ,` · ` · ¸ . . , ··- · ·· .
°TíduIíuI cngIuu duputIun Iuum uung Ic)ímun Icpudu AííoI dun Iu)í uIIí)
mcncíntuí o)ung-o)ung uung mcmIungIung Icpudu AííoI dun )usuí-Huu, uuíuupun
mc)cIu ítu uuuI-uuuI mc)cIu utuu unuI-unuI mc)cIu utuu suudu)u÷suudu)u mc)cIu
utuu Ic)uIut-Ic)uIut mc)cIu, mc)cIu ítuíuI o)ung uung AííoI tctupIun díIutí mc)cIu
Icímunun¨.
Kcdudulan Al Our'an Di Haii Muslin
·
Ayai ini iurun lcrlcnaan lciila Alu Ulidal lin Jarol lciila ncnlunul
ayalnya di µcrang Dadar larcna ayalnya lcrsana µasulan luffar Ouraisy .
Reempo1 : Para salalai ncnandang lalwa sclurul alan scncsia dan diri
ncrcla adalal ciµiaan Allol dan iidal nunglin ncnludidayalan alan scncsia scria
ncngaiur ncrcla lccuali Dzai yang ncnciµialannya sclingga ncrcla ncyalini lalwa
lcinannya ncnuniui uniul ncnjadilan Al Our'an sclagai saiu lcsaiuan yang uiul
yang iidal diµisallan aniara saiu sana lainnya, ncrcla ncn-jadilan Al Ouran sclagai
uuu O] ííuc ÷µcdonan liduµ- ncrcla dan ncrcla sangai scnsiiif icrladaµ usala-usala
yang alan ncnisallan saiu lagian sisiin Islan dcngan lagian yang lainnya.
Paniaslal lalau Klolifal Alu Dalar lcrµidaio lciila lanyal orang yang
nuriad dan iidal nau ncnlayar zalai, dcngan ncngaialan .
¸- ' ¸ ¸' :: = .. ··. .¯ .· .·· . = H ·.·· ¸· .,
.· · .
°ApuIuI ugumu íní uIun díIu)ungí puduIuí suuu musíI Iídup, dcmí AííoI Iuíuu
mc)cIu mcngIuíungí tuíí uung mc)cIu sc)uIIun Icpudu HusuíuííoI pustííuI uIu pc)ungí
mc)cIu utus Iccnggununnuu¨.
Mcrcla ncnyadari lciul adanya µcrlcdaan aniara orang yang lclun nanµu
nclalsanalan, dcngan orang yang scngaja ncnilil-nilil aµa yang nau dilalulan dan
aµa yang diiolal.
Yang µcriana nasil dalan ruang lingluµ inan scµcrii Eaja Halsyi yang dislolaii
gloil olcl Easulallol, µadalal ia lclun nclalsanalan lulun Islan, larcna lclun
nanµu. Adaµun yang scngaja µilil-µilil scµcrii ncnilil lcras, ncrcla ncncaµ orang
icrsclui sudal lcluar dari Islan aiau nunafiqin sclagainana yang Allol firnanlan .
` · ,- ¸ · `.` - `. ´` · : · ¸· ` ¸ · .- · ¸` · .` ´ . ´ ¸` · ..` ·`.` ·' ·`.. ,` '.
.. `· ` · ¸ ·· `· · .· ` ' ¸ .'·` ·· , ^ , · · ·. ¸· ·~ .
°ApuIuI Iuííun Ic)ímun dcngun scIugíun IítuI dun Iu]í) tc)Iudup scIugíun uung
íuín¯ TíduIíuI Iuíusun o)ung uung mcíuIuIun dcmíIíun Iccuuíí IcIínuun díduníu dun
díIu)í qíumut mc)cIu díIcmIuííIun Ic udzuI uung sungut Ic)us. AííuI tíduI ícnguI du)í
upu uung Iumu pc)Iuut.¨
Reun1uersoTon dan Ke1n1egroTon Al Our'an ini diganlarlan olcl salalai Ali lin
Ali Tlolil dalan ucaµannya .
.- ¸.· ·¯ ¸· .· ¸, ¸. .· .´, · .´- .¯· · -. .´· ¸· ' ·,· = .¯ .·
. .· .,' . .· .,´- ¯ .· ' = ¸- .· = ·.' ·· · .· ¸· ¸· = ·.·
· · . ·. · ¸ . ...·. · · . . .· ·-· ¸. . `· ··¯ ¸· ,- . .· ·
.· ¸- ··- · ¸- · · ` · ·¯· ., .-· ¯· ·- ^ · ¸· ¸· ·. · .· ¸·
.,· . .· ·, ·· ¸· .· · .´- ¸· -' .
ºDia adalal Kiialullol yang di dalannya ada lcriia orang sclclun lalian, lalar aµa
yang icrjadi sciclal lalian, lulun dianiara lalian, dia adalal lcµuiusan yang scrius
lulan nain-nain, larang siaµa ncninggallannya dcngan lcsonlongan µasii
Kcdudulan Al Our'an Di Haii Muslin
·
dilancurlan olcl Allol , larang siaµa ncncari µciunjul µasii discsailan olcl Allol,
dialal iali Allol yang lolol, dialal µcringaian yang lijalsana, dialal jalan yang lurus,
dialal yang dcngannya lawa nafsu iidal ncnyclcwcng, dan iidal alan rancu
dcngannya lcsan, dan iidal lcnyang-lcnyangnya dari (ncnlacanya, ncnµclajarinyai
µara ulana, ial alan usang larcna diulang-ulang, dan ial lalis-lalisnya
lcajailannya, dan dialal yang jin ial lcnii-lcniinya dari ncndcngarnya sclingga dia
ncngaialan; ºSunggul lani ncndcngar Al- Our'an yang µcnul lcajailan,
ncnunjullan lc jalan lurus, nala lani lcrinan dcngannya, larang siaµa yang
lcrlaia dcngannya µasii lcnar, larang siaµa lcranal dcngannya µasii dilcri µalala,
larang siaµa ncngluluni dcngannya µasiilal adil, larang siaµa ncngajal lcµadanya
µasii di iunjuli lcjalan yang lurus.
ReT1mo : Para salalai ncnandang lalwa Al Our`an adalal lasil sayang
dari Allol, nala ncrcla nclilai lalwa sclurul isi Al Ouran lail aqidalnya,
lulunnya, µcrinialnya, larangannya, lcriia÷lcriianya adalal uniul lclailan
nanusia, nala ncrcla ncncrinanya dcngan scnang laii, adaµun yang ncnolal
lulun Islan µada dasarnya adalal lclil ncnilal µara µcncras orang lcnal dari µada
ncnilal orang yang diµcras, lclil sayang dcngan µara µcnlunul dari µada yang
dilunul aiau lclil ncnilal µara µcnggarong dan µcncrlosa dari µada yang di garong
dan diµcrlosa, lclil ncnilal nusul Allol dari µada ncnilal Allol, dan sccara
ímpíísít ncnudul Allol lcras dan dlolin, orang yang scnacan ini µcrlu iniroµclsi alan
lalclai lcinanannya.
Scdanglan µara salalai ncnalani lal icrsclui di aias sclagainana
ncnalani wajilnya µuasa dari firnan Allol .
·,. .´,· .¯ .
Mcrcla juga ncnalani wajilnya jilad, ncncgallan qislos, ncnganallan
wasiyai dcngan firnan Allol .
` ¸. .´,· .¯ ^ ` ..' .¯-' .- · .´,· .¯ ^ ` .. .´,.· .¯ ^
· ·.
Para salalai ncnjadilan Al Our'an sclagai µcncrang lalclai liduµ, dari Al Our'an
ncrcla ncngcialui lalwa dunia ini lanya scµcrii iananan di ladang yang lijau
lcnudian ncnguning dan lancur, nala ncrcla sangai zulud dcngan dunia ncrcla
ncngcialui dari Al Our'an lalwa rizqi, unur sudal diicniulan olcl Allol, iidal alan
lcrlurang larcna µcrjuangan, nala ncrcla icrus lcrjuang dan lcrjilad ial ialui naii
dan ial ialui lclilangan laria, ncrcla ncngcialui lalwa ncrcla diciµialan dalan
londisi lcriinglai-iinglai dalan lal clononi, lcccrdasan dan lcluaian fisil uniul
ncnguji ncrcla alan iugas yang ncrcla µilul, nala lciila ncrcla ncnjadi µara
gulcrnur dan llolifal ncrcla nclilai iiu scnua sclagai iugas lulan suaiu
lclornaian, aµalagi lciila ncrcla ncndcngar Easulallol lcrsalda scµcrii yang
diriwayailan olcl Inan Dullori-Muslin .
·- ·- ·- · . ·-,. ,=- .· ·,· = ·,· · ¸· · , ·,· ,· .
°TíduIíuI udu sco)ung IumIu uung dí¡udíIun AííoI mcmímpín )uIuut Icmudíun tíduI
sc)íus duíum mcmíIí)Iun IcmusíuIutunnuu Iccuuíí tíduI uIun mcncíum Iuunuu so)gu¨.
Kcdudulan Al Our'an Di Haii Muslin
·
¸· · ·- ·,· = ·- . .· ¸· .· ..,· ' ¸· ·,· ¸ . , ·,· ,· .
°TíduIíuI udu sco)ung uuíí (pcmímpín) )uIuut du)í Iuum musíímín Icmudíun mutí
duíum Iondísí cu)ung tc)Iudup mc)cIu Iccuuíí AííoI Iu)umIun utus díu so)gu¨.
Para salalai lciila ncndcngar ladiis ini ncrcla lcrsunggul-sunggul dalan
ncnilirlan nasil ralyainya, sangai lcrlaii laii dalan ncngclola laria ralyai sanµai
Klolifal Unar ncngaialan, ºSaya ncncnµailan diri saya dcngan Iuítuí muí ini scµcrii
wali yaiin dcngan laria anal yaiin, lalau laya iidal nalan sana sclali darinya dan
lalau nislin nalan scculuµnya", dan µaniaslal Unar dalan nusin lclaµaran
ncrasalan dan ncndcngar lcroncongan µcruinya, lcliau ncngaialan lcµada µcruinya
.
..' · ¸- ¸· ¸ :,· .· . ' .·· .
°SííuIIun pc)utIu cngIuu Ic)oncongun utuu tíduI Ic)oncongun, cngIuu tuI uIun
Icnuung Iccuuíí Iuíuu scíu)uI Iuum musíímín suduI Icnuung¨.
Dan iiu scnua dilarcnalan µara salalai dilcri lcinanan sclclun ncncrina
Al Ouran sclingga ncrcla sclalu ncnlacanya siang dan nalan dan ncnilili waliu
µclanan dan lulanan dalan ncnglaianlan lacaan Al-Our'an ncrcla ial lcnyang-
lcnyangnya ncnlaca Al Our'an dan ncntuduIu)ínya sclagainana Allol ccriialan
londisi ncrcla .
· ..·. :·' ·· ,- ·. .´ .·,¯ ¸ .
°O)ung-o)ung uung Iumí Ic)íIun IítuI, mc)cIu mcmIucunuu dcngun scIcnu)-Icnu)
Iucuun mc)cIu ítuíuI o)ung uung Icnu)÷Icnu) Ic)ímun dcngunnuu¨.
·~ .- ·-. - · - ¸, .¯ .· .· ¸·' . ¸. ... ¸.· ¸· ·
.. . ' ¯ · ..· . ¸ ..· . · ·. · ·. · -
°ApuIuI o)ung uung Ic)íIuduI pudu muíum Iu)í duíum Iondísí su¡ud dun Ic)dí)í
tuIut uIun Iu)í uIIc)ut dun mcngIu)up )uImut HoIInuu IutuIuníuI . °ApuIuI sumu
o)ung uung mcngctuIuí dcngun o)ung uung tuI mcngctuIuí tíudu íuín uung mcngumIíí
pcíu¡u)un uduíuI o)ung-o)ung uung punduí¨.
Mcrcla iidal ncnculuµlan diri uniul ncnlaca iaµi ncrcla
mcntuduIIu)ínuu sclingga dianiara ncrcla ada yang ncngulang-ulang saiu ayai dalan
slolainya sanµai fajar.
Tcrallir, ncrcla nclilai Al Ouran sclagai scsuaiu yang ncngorlii lcµada
iaulid yang isinya lcrlisar .
' ,-. · ··· ¸· ·· .·~ .·=· .··- ·,-. = ···· .
A : Kc-iaulid-an Allol dan µcngcnalan icrladaµ nana dan sifai-sifainya sclingga
ncngcnal Allol dcngan dclai .
. = ·· ,-. .¯ .
B : Dulii-lulii lciaulid-an dan lcluasan Allol .
Kcdudulan Al Our'an Di Haii Muslin
-
- ...,-. ·....- · ··...· ¸·...- ¸·.... ...·. , ¸...·-
.- · .´- .
C : Hal iaulid yaiiu µcrinial uniul dijalanlan, larangan uniul diiinggallan,
iladal uniul diiunailan dan lulun uniul diicgallan, larcna Allol iclal
ncncgaslan lalwa lulun lanya nilil Allol dan lalau ncnycnlal Allol laruslal
ncnjadilan lulunnya sclagai aiuran liduµnya dan iiu sarai agar agana
scscorang ncnjadi agana yang lurus .
., ¸ :· · . · .' ·' = . .´- . .
°HuIum ítu míííI AííoI dun tíduIíuI Iuííun dípc)íntuI Iccuuíí untuI mcnucmIuI
Icpudunuu, dun ítuíuI ugumu uung íu)us¨.
· ,-. .- · .¸.·. .·.,- · ·¯ ´ , · ··· ¸· ¸-.' ..
· ..·. ¸· . .·- ..-· .·· , · ..· ¸· ·' ¸·´ ¯' ·.
·-. · . .· ·,- · ,. .
D : Dalasan iaulid yang lcruµa µalala luai alli iaulid dari lciinggian didunia
sialiliias lcdudulan, lclcrlalan liduµ, lcananan, lcjayaan, dan nasul sorga,
lcncnangan icrladaµ nusul. Dan lulunan icrladaµ orang nusyrilin dan lafirin,
nunafiqin dari lclinaan didunia, lcscnµiian dalan lcliduµan dan adzal yang
lclal di allcrai.
.· ¸-.' ...· · .·. ..,-. ··. .,- ¸- .,- ·.. ¸·
,· - ¸ ·.·· .´' ¸· ¸, ·' ·. .¸ = .
E : Kriicria muuuIIídín alli iaulid scµcrii iawadlu' icrladaµ lclcnaran,
alllaq yang lail, lcsiaµan lcrlorlan, sciia dcngan janji, anar na'ruf dan nali
nunglar, scria ncngajal nanusialcµada lclailan.
·- .· -· ·' , ·,- ., ¸· ··. ¸· ·,·' .,·' . .· ·
..' .´ ·.·. ... .
F : Pcnalanan-µcnalanan yang ncnlaniu muuuIIídín uniul lisa isiiqonal
dalan inan scµcrii lcicrangan alan lalclai dunia dan lalwasanya dia iiu
lcscnangan yang ncniµu, dan lalwa unur nanusia iiu sangai icrlaias, suliinya
suIu)otíí muut .
Tcralir lali, iiulal sifai dan inicralsi µara salalai dcngan Al Our'an dan
scnoga liia lisa ncnconiol ncrcla, ncrcla iclal lcrsusal µayal uniul lclalagiaan
Kcdudulan Al Our'an Di Haii Muslin
·
liia dan rasa lclal ncrcla sudal lilang dan ncrcla iclal lalagia uniul sclana-
lananya dan didunia scjal zanan ncrcla sanµai lari qianai sclalu dilcnang dan
didoalan orang yang daiang sciclal ncrcla, alanglal lalagianya ncrcla.
.' :· .¯' .·· . ·. ·. . . :´· · . ¸ :· :' .,
.' .· ·- ¸· ·¯' :· .- :- ¸· ·- .' ··· .· .· .' .·. .· ··
·~ ¸~ .' ·· · .' - ,- ., ¸. .· ·,- : ·- · .'
·~' ·-. ·¯ ¸· - , ¸· .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful