00$$11$$66,,..

++$$--, ,''$$1 1880055$$++

%HEHUDSD.HVDODKDQ
<DQJ'LODNXNDQ6HEDJLDQ-DPD¶DK
ROHK
6\DLNK0XKDPPDG6KDOLK$O¶8WVDLPLQ
3HQHUMHPDK
$PDQ1DGLU6DOHK
(GLWRU
0XKDPPDG<XVXI+DUXQ0$
0XQLU)XDGL/F
0XK0XLQXGGLQ%DVUL
Manasik Haii dan Umroh
3
%$*$,0$1$6(25$1*086/,0
0(/$.8.$10$1$6,.+$-,'$1805$+
Caia vang leilaik lagi seoiang nuslin unluk nelakukan nanasik laji
dan unial adalal dengan nelaksanakan laji dan unial leiselul sesuai
dengan vang dilakukan olel Rasulullal - slallallalu alaili vasallan - agai
dengan denikian nendapalkan kecinlaan dan anpunan daii Allal. Allal
Ta´ala leifiinan :
@@ .,- ,«- =·, .´·,·. .´| ,«-·, =· .´,,- _,-,··· =· .,,- .··· .· ¸| >>
¨Kalakanlal : 'Iika kanu (lenai-lenai) nencinlai Allal ikulilal aku,
niscava Allal nencinlai dan nenganpuni dosa-dosanu. Allal Mala
Ienganpun lagi Mala penvavang.¨ (Ali Inion:31)
Sedang lenluk laji vang paling senpuina adalal laji Tanallu´ lagi
oiang-oiang vang selelunnva lidak nenlava linalang kuilan, kaiena
Nali - sallalu alaili vasallan - lelal neneiinlalkan (unluk leilalallul
selelal selesai unial) dan nenegaskan kepada paia salalal leliau dengan
saldanva :
·- ;,-| ¸- .·,«·=· ,| .´-- .··-v, ;=»· .«= ·- =,·=·=· .
Andaikala aku nengladapi uiusanku (dalan laji) lenlu aku lidak
akan leipaling. Aku lidak akan nenlava linalang kuilan, dan lenlu aku
akan leilalallul leisana kalian.¨
Haji lanallu´: adalal nelaksanakan iladal unial secaia senpuina
pada lulan-lulan laji, dan leilalallul daii unial leiselul, lalu leiilian
unluk laji pada lalun ilu juga.
805$+
1. Iika anda leiilian unluk unial, naka nandilal selagainana kelika
nandi lesai -lila lal ilu nenungkinkan- lalu pakailal pakaian ilian
leiupa kain dan selendang (lagi kaun vanila nenakai pakaian apa
saja vang lanpa leilias), kenudian lacalal :
.| -«-·|·, =«-· .· ..,,| .| .·,= v .,,| ..,,| ..·|· .,,| .·,«- .,,| .·,= v .·'·, .| .
'Aku sambut panggilanMu untuk menunaikan ibadah umrah. Aku sambut
panggilannu, va Allal, aku sanlul panggilanMu. Aku sanlul
panggilanMu, liada sekulu lagiMu, aku sanlul panggilanMu.
Sesunggulnva segala puji, keniknalan dan keiajaan adalal nilikMu,
liada sekulu lagiMu.¨
Iallaik ailinva : aku sanlul panggilanMu unluk nenunaikan iladal
Haji dan Unial.
Manasik Haii dan Umroh
4
2. Iika sudal sanpai di Makkal, lakukanlal lavaf unial nengelilingi
Ka´lal lujul kali pulaian, dinulai daii Hajai Asvad dan leiaklii di
Hajai Asvad. Ialu slalallal dua iaka´al di lelakang Maqan Ilialin,
dekal dengan Maqan ( kalau nungkin) alau jaul daiinva.
3. Selelal selesai slalal dua iaka´al, peigilal ke ßukil Slafa unluk
nelakukan sa´i unial lujul kali pulaian, dinulai daii ßukil Slafa dan
leiaklii di ßukil Maiva.
4. Selelal selesai sa´i, pendekkanlal ianlul kepala.
Dengan denikian, selesailal palaksanaan iladal Unial, dan lukalal
pakaian ilian anda lalu ganlilal dengan pakaian liasa.
+$-,
1. Iada pagi laii langgal 8 zullijjal, leiilianlal unluk laji daii lenpal
linggal anda dengan nandi leilelil dalulu jika nungkin, lalu pakailal
pakaian ilian kenudian ucapkanlal :
.| -«-·|·, =«-· .· ..,,| .·,= v .,,| ..,,| ..·|· .,,| ·¬- .,,| .| .·,= v .·'·, .
¨Aku sanlul panggilanMu unluk nenunaikan iladal Haji. Aku
sanlul panggilanMu, va Allal, aku sanlul panggilanMu, aku sanlul
panggilanMu, liada sekulu lagiMu, aku sanlul panggilanMu.
Sesunggulnva segala puji, keniknalan dan keiajaan adalal nilikMu,
liada sekulu lagiMu.¨
2. kenudian peigilal ke Mina. Slalal Zului, Aslai, Magliil, Isva dan
Sulul di sana dengan nengqaslai slalal-slalal vang enpal iaka´al
(nasing-nasing dilakukan pada vaklunva lanpa jana´ la´klii dan
jana´ laqdin).
3. Iika nalalaii lelal leilil pada langgal 9 Zullijjal peigilal nenuju
Aiafal, slalallal Zului dan Asai di Aiafal dengan jana´ laqdin dan
qaslai (dua iaka´al, dua iaka´al). ßeidianlal di Aiafal sanpai
nalalaii leilenan dengan nenpeilanvak zikii dan do´a sanlil
nengladap Killal.
4. jika nalalaii leilenan, linggalkanlal Aiafal nenuju Muzdalifal.
Slalal Magliil, Isva dan Slulul di Muzdalifal, lalu leidianlal di
Muzdalifal unluk leido´a dan zikii sanpai nendekali leililnva
nalalaii. (Iika keadaan anda lenal, lidak nungkin leidesak-desakan
saal nelanpai junial, naka dipeilolelkan lagi anda unluk leiangkal
nenuju Mina selelal peilengalan malam lalu melempar Jumrah Aqabah
sebelum rombongan iemaah datang).
5. Iika lelal dekal leililnva nalalaii, leijalanlal nenuju Mina. Selelal
sanpai di Mina, lakukanlal lal-lal leiikul :
Manasik Haii dan Umroh
5
a. nelenpai Iunial Aqalal (vailu junial vang paling dekal
dengan Makkal) selanvak lujul kali lenpaian lalu keiikil secaia
leiunlun salu peisalu, dan leilakliilal pada seliap kali
lenpaian.
l. Menvenlelil linalang kuilan. Makanlal selagian dagingnva
dan lagikanlal kepada kaun fakii (nenvenlelil linalang
kuilan ini vajil lagi oiang vang nelakukan Haji Tanallu´ alau
Haji Oiian).
c. Cukuilal dengan leisil ianlul kepala anda alau pendekkanlal.
Dan nencukui leisil lelil ulana daiipada sekedai
nenendekkannva (lagi kaun vanila cukup nenolong selagian
ianlul kepalanva sepanjang ujung jaii).
Tiga lal leiselul di alas -jika nungkin- dilakuan secaia leiuiulan:
dinulai daii Melenpai Iunial Aqalal, lalu Menvenlelil ßinalang
Kuilan, kenudian nencukui ianlul. Tapi jika dilakukan lidak
leiuiulan juga lidak ada nasalal.
Selelal nelenpai dan nencukui ianlul, anda leilalallul avval
dan pakailal pakaian liasa. Iada saal ini anda dipeilolelkan
nelakukan laiangan-laiangan ilian kecuali nasalal vanila (vailu
jina´ dengan isleii).
6. Ieigilal ke Makkal dan lakukanlal Tlavaf Ifadal (Tlavaf Haji)
kenudian lakukan Sa´i Haji anlaia Slafa dan Maiva.
Dengan denikian anda lelal leilalallul lsani. Iada saal ini anda
dipeilolelkan nelakukan segala laiangan ilian sanpai nasalal
vanila.
7. selelal Tlavaf dan Sa´i kenlalilal ke Mina unluk leinalan di Mina
pada nalan 11 dan 12 zullijjal.
8. kenudian lenpailal keliga junial pada laii keselelas dan kedua
lelas Zullijjal selelal nalalaii leigelincii ke laial (la´da zaval)
(1)
,
dinulai daii Iunial Ula (Iunial vang leijaul daii Makkal), lalu
Iunial Wuslla kenudian Iunial Aqalal. Seliap Iunial dilenpai
dengan lujul kali lenpaian lalu keiikil secaia leiuiulan dengan
leilaklii pada seliap kali lenpaian lalu. Selelal nelenpai Iunial Ula
legilu juga selelal nelenpai Iunial Wuslla, leido´a kepada Allal
sanlil nengladap Killal. Melenpai keliga Iunial pada dua laii ini
lidak sal jika dilakukan selelun nalalaii leigelincii (qalla zaval).
1 ba`da zawal tidak berarti harus tepat setelah zhuhur. bisa iuga pada sore hari di mana kerumunan dan desak
desakan manusia sudah berkurang.
Manasik Haii dan Umroh
6
9. Selelal selesai nelenpai keliga Iunial pada laii kedua lelas
zullijjal, jika ingin leigesa-gesa neninggalkan Mina naka
linggakanlal Mina selelun nalalaii leilenan. Telapi jika ingin lelap
lingal -dan ilu lelil ulana- leinalanlal sekali lagi di Mina pada
nalan keliga lelas zullijjal, lalu lenpailal keliga Iunial pada siang
laii langgal keliga lelas leiselul selelal nalalaii leigelincii (la´da
zaval) sepeili vang anda lakukan pada langgal kedua lelas.
1O.jika ingin kenlali pulang ke negeii anda, lakukanlal Tlavaf Wada´
nengelilingi Ka´lal lujul kali pulaian nenjelang peijalanan pulang
anda. ßagi vanila vang sedang laid dan nifas lidak nenppunvai
kevajilan llavaf vada´.
=,$5$+0$6-,'1$%$:,
',0$',1$+081$::$5$+
1. Ieigilal ke Madinal selelun iladal laji alau sesudalnva dengan nial
ziaial Masjid Nalavi dan nelakukan slalal di dalannva, kaiena
slalal di Masjid Nalavi lelil laik seiilu kali daii slalal di lenpal lain
kecuali di Masjidil Haian.
2. Iika sudal sanpai di Masjid Nalavi, lakukanlal slalal Talivvalul
nasjid dua iakaal alau slalal faidlu jika sudal qanal.
3. Ialu peigilal ke kuluian Nali -slalalllalu alaili vasallan-, leidiiilal
di depan kuluian leliau dan sanpaikanlal salan dengan
nengucapkan :
.-···,·, =· -r, _·|· ·.·| .,·- -:.|· ·~- .·-| ¸- =·,-, ..,·- =· ¸·=
¨Senoga salan sejaleia, ialnal dan leikal Allal selalu dilinpalkan
kepadanu, valai Nali. Senoga Allal selalu nelinpalkan slalaval
dan nenleiikan palala kelaikan kepadanu.¨
Ialu nelangkallal ke selelal kanan selangkal alau dua langkal
unluk leidiii di depan kuluian Alu ßakai 9 dan sanpaikanlal salan
kepadanva dengan nengucapkan :
=· .,= -«,·- ,´· ··| ·· .,·- -:.|· UU ·~- =«= --| ¸- =·,-, .·- =· ¸= .-···,·, =· -r, .
¨Senoga salan sejalleia, ialnal dan leikal Allal selalu dilinpalkan
kepadanu, valai Alu ßakai Klalifal Rasulullal. Senogga Allal
nenleii keiidlaan dan palala kelaikan kepadanu.¨
Manasik Haii dan Umroh
7
Kenudian nelangkallal ke selelal kanan lagi selangkal alau
dua langkal unluk leidiii di depan kuluian Unai dan sanpaikanlal
salan kepadanva dengan nengucapkan :
·~- =«= --| ¸- =·,...-, .·- =· ¸= -···,·, =· -r, ;·-,'· ~-| ,«- ·· .,·- -:.|· .
¨Senoga salan sejalleiia, ialnal dan leikal Allal selalu dilinpalkan
kepadanu, valai Unai Aniiul nukninin. Senoga Allal nenleii
keiidlaan dan palala kelaikan kepadanu.¨
4. Ieigilal ke Masjid Oula´ dalan keadaan suci dan lakukanlal slalal di
dalannva.
5. Ieigilal ke ßaqi´ da ziaiallal ke kuluian Uslnan 9, leidiiilal di
depan kuluian leliau dan sanpaikanlal salan kepadanva dengan
nengucapkan:
'· ~-| .·«·- ·· .´,·- -:.|· ¸- =·,-, .·- =· ¸= -···,·, =· -r, ;·-, ·~- =«= --| .
¨Senoga salan sejalleia, ialnal dan leikal Allal selalu dilinpalkan
kepadanu, valai Uslnan Aniiul nukninin. Senoga Allal selalu
nenleii keiidlaan dan palala kelaikan kepadanu.¨
Iuga sanpaikanlal salan kepada Muslinin lainnva vang
dikuluikan di ßaqi´.
6. Ieigilal ke Ulud dan ziaiallal ke kuluian Hnzal 9 dan kuluian
paia svulada´ vang lain, seila sanpaikanlal salan kepada neieka dan
leido´alal kepada Allal unluk selalu nenleiikan anpunan, ialnal
dan keiidlaan kepada neieka.
/$,1/$,1
Wajil lagi oiang vang dalan keadaan leiilian laji alau unial lal-
lal leiikul:
1. Konsislen nelaksanakan segala vang divajilkan olel Allal leiupa
svaii´al aganaNva, sepeili nendiiikan slalal pada vaklunva dengan
leijanaal.
2. Menjaulkan diii daii segala vang dilaiang Allal sepeili iafasl
(peikalaan calul), peilualan fasik dan naksival, selagainana fiinan
Allal :
@@ ¬-· J .·=- v, 3,.· v, .· :· ¬-· ¸.,· ¸,· ¸«· >>
¨Maka laiangsiapa vang WHODK nenelapkan nialnva dalan lulan ilu
unluk nengeijakan laji, naka lidak lolel iafals, leilual fasik, dan
leilanlal-lanlalan di dalan (nasa nengeijakan) laji.¨ (Al-ßaqaial
197).
Manasik Haii dan Umroh
8
3. Menjaulkan diii daii peilualan alau ucapan vang lisa nenvakili
sesana oiang Islan di lenpal-lenpal suci naupun di lenpal lain.
4. Menjaulkan diii daii segala laiangan ilian :
a. Tidak nencalul sesualupun daii ianlul alau kuku. Adapun
nencalul duii alau senisalnva naka lidak apa-apa, sekalipun
keluai daial.
l. Tidak nenakai vangi-vangian di ladan, pakaian, nakanan dan
ninunannva selelal leiilian. Tidak pula nenakai salun vang
leipaifun. Sedang vangi-vangian vang dipakai sesaal selelun
leiilian naka lal ilu lidak apa-apa.
c. Tidak nenlunul linalang luiuan, vailu linalang daial vang
lalal dan pada dasainva liai.
d. Tidak leilulungan dengan vanila kaiena nafsu svalval, laik
dengan senlulan, ciunan alau vang lain alau vang lelil daii ilu,
vailu leiselulul.
e. Tidak nelakukan akad nikal unluk diiinva sendiii alau unluk
oiang lain. Tidak pula neninang seoiang vanila unluk diiinva
sendiii alau unluk oiang lain.
f. Tidak nenakai kaos langan. Kalau sekedai nenlalul langan
dengan selelai kain naka lal ilu lidak apa-apa.
Hal-lal leiselul adalal laiangan-laiangan ilian vang leilaku lagi
kaun laki-laki dan kaun peienpuan.
Adapun laiangan ilian vang klusus unluk kaun laki-laki adalal :
a. Tidak nenulupi kepalanva dengan laiang vang nenenpel di
kepala. Kalau sekedai nenavungi kepalanva dengan pavung, alap
nolil, kenal, dan nenlava laiang di kepalanva, lal ilu lidak apa-
apa.
l. Tidak nenakai laju, suilan, lopi, celana, dan sepalu, kecuali jika
nenang lenai-lenai lidak nendapalkan sandal lalu nenakai
sepalu.
c. Tidak nenakai lal-lal vang senakna dengan lal-lal leiselul di
alas, lidak nanakai nanlel dan sejenisnva, kopial, kaos dalan dan
sejenisnva.
Dipeilolelkan lagi kaun laki-laki unluk nenakai sandal, cicin,
kaca nala, alal lanlu pendengaian, jan langan alau jan vang
dikalungkan di leleinva, dan saluk lesai unluk nenvinpan lekalnva.
Dipeilolelkan pula unluk nenleisilkan diii dengan lidak
nenakai vangi-vangian juga dipeilolelkan nencuci dan nenggaiuk
kepala dan ladannva. Iika kenudian, kaiena lal ilu, ianlul leijalul
lanpa disengaja naka lal ilu lidak apa-apa.
Manasik Haii dan Umroh
9
Adapun lagi kaun vanila dilaiang nenakai niqal dan luiqu´
(sejenis lulup nuka). Sesuai dengan sunnal, seoiang vanila
lendaknva nenluka nukanva, kecuali nenang dililal oiang laki-laki
vang lukan naliannva naka vajil laginva unluk nenulup nukanva
di saal ilian naupun di luai ilian.
Alal vang nenleii laufiq, senoga slalaval dan salan selalu
dilinpalkan kepada Nali kila Mulannad, kepada keluaiga dan paia
salalalnva.
%(%(5$3$.(6$/$+$1
<$1*',/$.8.$12/(+6(%$*,$1-$0$$++$-,
Segala puji lagi Allal Tulan senesla alan. Slalaval dan salan
senoga dilinpalkan kepada Nali Mulannad (Nali leialii), paia keluaiga
dan salalal leliau, seila kepada oiang-oiang vang nengikuli pelunjuk
leliau sanpai laii penlalasan (laii kianal).
Selanjulnva Allal Ta´ala leifiinan :
@@ ,-v· -,,|·, =· ·,-,· .·· ¸' -·.- ·,=| =· .,= J .´| .·· =«| ·~·· =· ,·., >> .
¨Sesunggulnva lelal ada pada (diii) Rasulullal ilu suii lauladan vang
laik laginu (vailu) lagi oiang vang nenglaiap ialnal Allal dan
(kedalangan) laii kianal dan dia lanvak nenvelul Allal.¨ (Al-Alzal:
21)
@@ .,=·¹ .´·-| ·,-,··, -··«··, =·· ¸-,· ;=|· ¸-v· _·|· -|,=, =·· ·,·-\· >>
¨Maka leiinanlal kanu kepada Allal dan RasulNva, Nali vang
unni, vang leiinan kepada Allal dan kepada kalinal-kalinalNva
(kilal-kilalNva) dan ikulilal Dia, supava kanu nendapal pelunjuk.¨
(Al-A´iaf : 158)
@@ .,- ,«- =·, .´·,·. .´| ,«-·, =· .´,,- _,-,··· =· .,,- .··· .· ¸| >>
'Katakanlah : Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. ikutilah aku. niscaya
Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.¨ (Ali Imran : 31)
@@ ;,'· _-· ¸·- .·· =· ¸·- ¸·,·· >>
¨Selal ilu leilavakkallal kepada Allal, sesunggulnva kanu leiada
di alas kelenaian vang nvala.¨ (An Nanl : 79)
@@ .,·,=· _|· .:=|· v· _-· =-· ·.·«· >>
Manasik Haii dan Umroh
10
¨Maka lidak ada sesudal kelenaian ilu kecuali kesesalan. Maka
lagainanakal kanu lisa dipalingkan (daii kelenaian) ilu`¨ (Yunus :
32)
Ê ÊAval-aval leiselul di alas nenunjukkan, lalva segala sesualu vang
nenvinpang daii pelunjuk dan caia Nali 7 adalal lalal, sesal dan dilolak.
Selagainana salda Nali 7 :
] . ,.· ··,-| -,·- ¸,| :«- ¸«- ¸- .[
¨ßaiang siapa nelakukan peilualan vang nengada-ada pada uiusan
kani naka ia dilolak.¨ (Hadisl nullafaq alail)
Selagian oiang Islan -senoga Allal nenleii pelunjuk dan laufiq
kepada neieka- nelakukan leleiapa lal dalan nasalal iladal, lidak
leidasaikan pada Kilal Allal (Al-Oui´an) dan sunnal Rasulullal 7,
leiulana dalan nasalal iladal Haji, vang seiing kali nuncul oiang-oiang
vang leiani dan leigesa-gesa nenleiikan falva lanpa ilnu pengelaluan,
selingga kedudukan falva nenjadi ladang lisnis selagian oiang unluk
kepenlingan naleii dan populaiilas, seila leijadilal kesesalan dan
penvesalan sepeili vang lelal leijadi.
Selaiusnva seoiang nuslin lidak dengan nudal dan leiani
nenleiikan falva lanpa ilnu pengelaluan, kaiena kedudukannva lanva
selagai penvanpai ajaian daii Allal, dan seneslinva saal nenleiikan falva
ingal kepada fiinan Allal Ta´ala lenlang Nalinva 7 :
( ··-=«| . .;«,|·· -·- ··=-v . ¸·,·|v· ¸-· ··,·- . ,«· ,|, ¸·,-·- -·- =-| ¸- .´·- ·«· .;·,|· -·- >> .
¨Seandainva dia (Mulannad) nengada-adakan selagian peikalaan
alas (nana) kani, niscava lenai-lenai Kani pegang dia pada langan
kanannva kenudian lenai-lenai Kani polong uial lali janlungnva.
Maka sekali-kali lak ada seoiangpun daii kanu vang dapal
nenglalangi (Kani) daii penolongan uial leiselul.¨ (Al-Haqqal : 44-
47)
@@ .,.·· . ·- =·· ·,·,=· .|, _-· ~-· ¸-,|·, .v·, ¸=· ·-, ·.·- ,.| ·- ¸-·,«|· _ -,- ·s· ¸|
.,«·-· v ·- =· ¸·- ·,|,«· .|, ···=·= -· >>
¨Kalakanlal : Tulanku lanva nenglaiankan peilualan keji laik vang
lanpak alaupun vang leisenlunvi, peilualan dosa, nelanggai lak oiang
lanpa alasan vang lenai, nenpeisekulukan Allal dengan sesualu vang
Allal lidak nenuiunkan lujjal unluk ilu, dan nengada-adakan leiladap
Allal apa vang lidak kanu kelalui,¨ (Al-A´iaf : 33)
Manasik Haii dan Umroh
11
Dan kesalalan vang seiing dilakukan olel selagian janaal laji adalal
kaiena lal leiselul di alas, vailu akilal falva lanpa ilnu pengelaluan dan
ikul-ikulan di anlaia neieka lanpa dalil dan dasai.
Insvaallal akan kani leiangkan -dengan peilolongan Allal- Sunnal
Nali 7 lenlang nanasik laji vang seiing dilakukan secaia salal olel paia
janaal laji, dengan nenleii panekanan pada kesalalan-kesalalan leiselul.
Senoga Allal Ta´ala nenleii laufiq kepada kila dan nenleii nanfaal
dengan iisalal ini kepada saudaia-saudaia kila kaun nuslinin senuanva.
Sesungulnva Allal Ienleii Kaiunia dan Mala Mulia.
,+5$0'$1%(%(5$3$.(6$/$+$1<$1*7(5-$',
Telal leiselul dalan Hadisl Slalil ßuklaii-Muslin dan vang lain-lain
daii Ilnu Allas 9 lalva Nali lelal nenenlukan niqal unluk penduduk
Madinal di Zul Hulaifal, penduduk Svan di Iulfal, penduduk najed di
Oain, dan penduduk Yanan di Yalanlan. Dan salda leliau vang ailinva :
¨Tenpal-lenpal leiselul adalal niqal unluk penduduk nasing-
nasing lenpal leiselul, dan juga unluk oiang-oiang (lukan penduduk
lenpal leiselul) vang dalang ke lenpal leiselul, vang ingin
nenunaikan iladal laji dan unial.¨
Daii Aisval i,a, lalva Nali 7 lelal nenelapkan niqal penduduk Iiaq
di Zdalu Iiq (iivaval Alu Daud dan Nasa´I).
Miqal-niqal vang lelal dilelapkan olel Rasulullal 7 ini neiupakan
lalasan-lalasan agana vang lelal dilelapkan secaia tauqlfµ. vang
divaiiskan daii Ienlual Svaii´al, vang lak seoiangpun dilolelkan neiolal,
nelanggai, alau nelanpauinva lanpa ilian lagi vang lendak nenunaikan
iladal laji alau unial, kaiena lal ilu leiaili pelanggaian leiladap lalasan-
lalasan (lukun-lukun) Allal, dan Allal Ta´ala lelal leifiinan :
@@ .,'·=|· .· .·|,|· =· .,=- =-·· ¸-, >>
¨Dan laiangsiapa nelanggai lukun-lukun Allal, neieka ilulal
oiang-oiang vang zlalin.¨ (Al-ßaqaial : 229)
Dan kaiena Nali Mulannad 7 juga lelal leisalda dalan ladils Ilnu
Unai 9
] ¸.·, .-«,·-· ;. ¸- -··='· ¸·| ¸.· .,| ¸- =- ¸·| ¸.·, .-«¬-· ¸- -·=|· ¸·| .[
¨Ienduduk Madinal leilallial daii Zul Hulaifal, penduduk Svan
leilallial daii Iulfal, dan penduduk Najed daii Oain.¨
Manasik Haii dan Umroh
12
Hadils ini lenluknva leiila lapi nenpunvai nakna peiinlal.
ßeilallial ailinva : leisuaia keias dengan lallial, dan ini dilakukan selelal
ilian. Maka ilian daii niqal-niqal leiselul lukunnva vajil lagi vang
lendak laji dan unial, jika nelevalinva alau nelevali lenpal vang sejajai
dengannva, laik vang dalang nelalui daial, laul, alau udaia.
Iika dalang nelalui daial, lendaknva luiun di niqal leiselul jika
nelevalinva, alau luiun di lenpal vang sejajai dengan niqal leiselul jika
lidak nelevalinva, kenudian nelakukan lal-lal vang laius di keijakan
pada saal ilian, sepeili : nandi, nenakai vangi-vangian di ladannva,
nenakai pakaian ilian, dan kenudian nial ilian selelun leiangkal.
Iika nelalui laul, lendaknva nandi, nenakai vangi-vangian di
ladannva, dan nenakai pakaian ilian pada saal kapalnva leilenli di
lenpal vang sejajai dengan niqal, lalu nial ilian selelun kapal leiangkal.
Tapi jika kapalnva lidak leilenli di lenpal vang sejajai dengan niqal, naka
pekeijaan-pekeijaan leiselul (nandi, nenakai vangi-vangian di ladannva,
dan nenakai pakaian ilian) lendaknva dilakukan selelun kapal nelevali
lenpal vang sejajai dengan niqal, sedang nial ilian, laiu dilakukan saal
kapal nelevali lenpal leiselul.
Iika nelalui udaia, lendaknva nandi leilelil dalulu kelika akan naik
kapal, lalu nenakai vangi-vangian di ladannva, dan nenakai pakaian
ilian selelun kapal nelevali lenpal vang sejajai dengan niqal, dan laiu
nelakukan nial ilian leleiapa saal selelun kapal nelevali lenpal
leiselul, lanpa laius nenunggu kapal nelevalinva, kaiena kapal leilang
akan leval dengan cepal lanpa nenleii kesenpalan unluk nial. Iika nial
ilian dilakukan selelun kapal nelevali lenpal leiselul unluk sualu
kelali-lalian, naka lal ilu lidak apa-apa kaiena lidak leilalava.
Kesa|ahan µang blasa dl|akukan o|eh sebaglan janaah hajl ada|ah.
lalva neieka lidak ilian kelika kapal neieka leval di alas niqal alau
leval di alas lenpal vang sejajai dengan niqal, dan laiu nelaksanakan
ilian saal sudal luiun di Aiipoil Ieddal. Hal ini leilenlangan dengan
peiinlal Nali 7 dan nelanggai lukun-lukun Allal -sullanalu vala´ala.
Di dalan Slalil ßuklaii daii Aldullal lin Unai 9, leikala : kelika
dua kola ini di luka, vakni laslial dan kufal, oiang-oiang dalang kepada
Unai 9 sanlil leikala : ¨Walai Aniiul nukninin, sesungulnva Nali 7
lelal nenenlukan lalas niqal lagi penduduk Najed dan Oain, lapi lenpal
ilu di luai jalan vang kila lalui, dan kalau kila ingin dalang ke lenpal
leiselul sangal sulil lagi kila.¨ Unai nenjaval : ¨Maka caiilal lenpal
vang sejajai dengan lenpal leiselul daii jalan vang kalian levali.¨ Dengan
denikian Aniiul nukninin, salal seoiang klulafauiiasvidin, lelal
nenenlukan niqal unluk oiang vang lidak nelevali niqal-niqal vang lelal
Manasik Haii dan Umroh
13
dilenlukan di lenpal vang sejajai dengan niqal-niqal leiselul. Maka
laiangsiapa nelevali lenpal vang sejajai dengan niqal (di alas udaia) sana
lukunva dengan oiang vang nelevali lenpal vang sejajai dengan niqal
leiselul leval daial, keduanva lidak ada ledanva.
Iika seseoiang nelakukan kesalalan ini lalu luiun di Ieddal lanpa
ilian, naka dia vajil kenlali ke niqal vang di levalinva di alas udaia lalu
nelakukan ilian daii lenpal leiselul. Iika lidak kenlali dan lanva
nelakukan ilian daii Ieddal, naka nenuiul kelanvakan ulana vajil
laginva nenlavai fidval dengan linalang vang di senlelil di Makkal,
dan seluiul dagingnva dilagikan kepada fuqaia´ Makkal, lidak lolel
nakan daiinva alau nengladialkan selagian kepada oiang kava, kaiena
fidval (linalang leiselul) leifungsi selagai kaffaial (penglapus dosa).
7+$:$)
'$1%(%(5$3$.(6$/$+$1),·/,<$+<$1*7(5-$',
Telal leiselul dalan ladils slalil daii Nali 7 lalva leliau nenulai
llavaf daii Hajai Asvad pada iukun Yanani selelal linui Ka´lal,
nengelilingi seluiul Ka´lal di luai Hiji Isna´il. ßeliau nelakukan llavaf
dengan ram| (jalan cepal) nanua pada |iga pu|aran pcr|ama saa| |nauaf uudum
(llaavaf peilana kali sanpai di Makkal). Dalan llavaf, leliau peinal
nenegang Hajai Asvad dan nenciunnva, peinal pula nenegang Hajai
Asvad dengan langannva lalu nenciun langannva, peinal pula nenegang
Hajai Asvad dengan longkalnva, kenudian nenciun longkal leiselul
sedang leliau di alas onlanva. ßeliau nelakukan llavaf di alas onlanva dan
nenleii isvaial pada Hajai asvad seliap kali nelevalinva. Iuga lelal
leiselul dalan ladis slalil daii leliau, lalva leliau peinal nenegang
Rukun Yanani.
Ieiledaan caia nenegang Hajai Asvad leiselul di alas dilakukan -
valalu a´lan- sesuai dengan kenungkinan dan kenudalan vang ada, jika
nudal dan nungkin, leliau nenegangnva, dan jika lidak nungkin, leliau
lidak nenegangnva. Dan pekeijaan nenegang, nenciun dan nenleii
isvaial leiselul lanva neiupakan lenluk iladal dan lukan kevakinan
lalva Hajai Asvad ilu sendiii dapal nenleii nanfaal alau nudlaial.
Diselulkan dalan slalil ßuklaii-Muslin lalva Unai 9 peinal leikala :
¨scsungunnua a|u |anu pas|i |anua cng|au nanua sc|cdar |a|u |iasa. uang |ida|
|isa mcnda|ang|an madnara| dan manfaa|. Scandainua saja a|u |ida| pcrnan mc|ina|
Na|i 7 mcnciummu. |cn|u a|u |a| a|an mcnciummu.¨
ßeleiapa kesalalan van liasa dilakukan selagian janaal laji :
Manasik Haii dan Umroh
14
1. Menulai llavaf daii selelun Hajai Asvad dan Rukun Yanai. Ini
neiupakan peilualan vang leilelil-lelilan dalan agana, vang
dilaiang olel Nali 7. Ieilualan ini, dalan leleiapa segi, niiip sepeili
nenulai puasa Ranadlan selaii alau dua laii selelun nasuk lulan
Ranadlan vang jelas-jelas dilaiang olel Nali 7.
Adapun pengakuan selagian janaal laji lalva lal ilu
dilakukan selagai upava kelali-lalian (illivall), naka lal ilu lidak
lisa dileiina, kaiena kelali-lalian vang selenainva dan leinanfaal
adalal nengikuli svaii´al dan lidak nendalului Allal dan Rasulnva.
2. Melakukan llaavaf dalan keadan ianai dan leidesak-desakan, lanva
nengelilingi langunan Ka´lal vang leisegi enpal saja dan lidak
nengelilingi Hijii Isnail, dinana neieka nasuk daii pinlu Hijii Isnail
dan keluai nelalui pinlu di seleiangnva. Hal ini neiupakan kesalalan
vang lesai, dan lidak sal llavaf vang denikian, kaiena leiaili lelun
nengelilingi seluiul Ka´lal lapi laiu nengelilingi selagian saja.
3. Tlavaf dengan ianl (jalan cepal) pada seluiul pulaian.
4. ßeidesak-desakan unluk nencapai Hajai Asvad agai dapal
nenciunva, selingga kadang-kadang lisa nenvelalkan saling lunul,
saling caci naki, dan leijadilal pukul-nenukul dan ucapan-ucapan
nungkai vang lak lavak dilakukan, juga lak lavak dilakukan di lenpal
vang suci ini, Masjidil Haian, di laval lindungan Ka´lal, vang
nenlalalkan llavaf, lalkan lisa nenlalalkan iladal laji secaia
keseluiulan, selagainana fiinan Allal Ta´ala :
@@ ¬-· J .·=..- v, 3,.· v, .· :· ¬-· ¸.,· ¸,· ¸«· =·-,·-- ,.=| ¬-· >>
¨(Musin) Haji adalal leleiapa lulan vang dinakluni, naka
laiangsiapa vang nenelapkan nialnva dalan lulan-lulan ilu unluk
nengeijakan laji, naka lidak lolel iafals, leilual fasiq dan
leilanlal-lanlalan dalan nelaksanakan laji.¨ Al-ßaqaial : 197)
ßeidesak-desakan ini lisa nenglilangkan keklusvu´an dan
nelupakan zikii pada Allal, padalal keduanva neiupakan lujuan
vang paling agung daii iladal llavaf ini.
5. kevakinan selagian janaal, lalva Hajai Asvad ilu nenleiikan
nanfaal. Maka lisa anda lilal, selelal neieka nenegangnva, ada vang
nengusapkan langannva ke seluiul anggola ladannva alau
nengusapkan langannva kepada anak-anaknva vang leisana neieka.
Senua ini adalal sualu kelodolan dan kesesalan. Kaiena nanfaal dan
nadlaial lanva daii Allal Ta´ala senala, selaginana lelal di
selulkan dalan ucapan Aniiul Mukninin Unai 9 :
@ Sü󡪗ÁH—ó Þèü«ÂÔ« ´·îû—öôß H› 7 î¬ô¦ë¢÷îô¦ì >
Manasik Haii dan Umroh
15
¨Sesunggulva aku lalu pasli lalva engkau lanva sekedai lalu liasa
vang lidak nendalangkan nadlaial dan nanfaal. Seandainva saja aku
lidak nelilal Nali 7 nenciunnu lenlu aku lak akan nenciunnu.¨
6. Selagian janaal laji nenegang seluiul iukun Ka´lal, lalkan
nungkin nenegang seluiul lenlok Ka´lal dan nengusapnva. Hal ini
neiupakan kelodolan dan kesesalan, kaiena pekeijaan nenegang ini
adalal sualu lenluk iladal dan pengagungan kepada Allal Azza Wa
Ialla. Maka dalan lal ini vajil nelakukan leidasaikan pada apa vang
lelal diajaikan olel Rasulullal 7 dan lidak nenegang Ka´lal kecuali
dua iukun vanani (Hajai Asvad vang leilelak pada iukun vanani
linui) dan iukun Yanani laial.
Diselulkan dalan Musnad Inan Alnad daii Mujalid daii Ilnu
Allas 9. lalva dia peinal nelakukan llavaf leisana Muavival 9.
dan Muavival nenegang seluiul Rukun Ka´lal, naka Ilnu Allas 9.
leilanva : ¨Kenapa anda nenegang dua iukun ini (selain iukun
vanani) padalal Rasulullal 7 lidak peinal nenegangnva¨ Muavival
nenjaval: ¨lidak ada sesualupun daii Ka´lal ini vang laius dijauli.¨
Kenudian Ilnu Allas 9 neninpali dengan nenvelul fiinan Alal
sullanalu valaala vang ailinva:
´Scsunggunnua |c|an ada pada (diri) Rasu|u||an i|u suri |au|adan uang
|ai| |agimu.¨
Iaval Mu´avival : engkau lenai.¨
7+$:$)'$1%(%(5$3$.(6$/$+$1
4$8/,<$+<$1*7(5-$',
Teiselul dalan ladils slalil daii Nali 7 lalva leliau leilaklii seliap
kali sanpai pada Hajai Asvad. dan pada anlaia iukun Yananai dan Hajai
Asvad leliau nenlaca do´a :
`` ··|· =·=- ··|, -·.- ·,-v· J, -·.- ·,·=|· J ···¹ ··· ^^ .
´Ya Tunan |ami. |cri|an |ami |c|ai|an di dunia dan |c|ai|an di a|nira|. dan
jaun|an |ami dari si|saan api ncra|a.¨
Dan leliau leisalda vang ailinva :
´Scsunggunnua |nauaf di Ka´|an. di Snafa dan Marua. dan mc|cmpar ]umran
di|c|ap|an un|u| mcndiri|an zi|ir |cpada A||an.¨
Kesa|ahan µang dl|akukan o|eh sebaglan janaah hajl da|an ha| lnl
ada|ah nenglususkan do´a-do´a leilenlu pada seliap pulaian dan lidak
nenlaca do´a vang lain. Selingga seiing leijadi penenggalan alau
penolongan do´a neskipun linggal salu kala kaiena salu pulaian lelal
senpuina selelun do´anva selesai lalu leipindal kepada lacaan do´a lain
Manasik Haii dan Umroh
16
vang klusus unluk pulaian leiikulnva. ßegilu juga jika lacaan do´anva
selesai selelun pulaian lalis, ia lanva dian saja dan lidak nenlaca apa-
apa.
Tidak peinal diselulkan daii Rasulullal 7 lalva dalan llavaf ada
do´a klusus unluk seliap pulaian. Svekl Islan Ilnu Tainival -
ialinalullal- peinal nengalakan : ¨|ida| ada di da|amnua(ua|ni |nauaf) zi|ir
|cr|cn|u dari Rasu|u||an7 |ai| dcngan pcrin|an. ucapan. a|au ajarannua. 8an|an
|c|iau mcm|aca dc´a da|am |nauaf dcngan scmua dc´a-dc´a uang masuru´. Dan apa
uang di|aca c|cn |c|anua|an crang |crupa dc´a |cr|cn|u di |auan miza| dan uang
scrupa |ida| mcmpunuai dasar dan a|asan.¨
Unluk ilu, seoiang vang sedang llavaf lendaknva leido´a dengan
do´a apa saja vang disenanginva daii kelaikan dunia dan akliial, dan
nenvelul Allal dengan zikii-zikii vang nasviu´ leiupa : laslil, lalnid,
lallil, laklii, alau nenlaca Al-Oui´an.
Dlantara kesa|ahan µang dl|akukan sebaglan janaah ada|ah
nenganlil do´a daii kunpulan do´a-do´a (vang sudal leilukukan),
kenudian leido´a dengan do´a-do´a leiselul lanpa lalu naknanva. padalal
do´a-do´a leiselul nungkin saja ada vang salal celak alau salal lulis vang
nengakilalkan naknanva leilolak lelakang, selingga do´a leiselul lukan
unluk kelaikan diiinva lapi jusliu unluk kejelekan diiinva lanpa disadaii.
Kani peinal nenvaksikan keanelan vang unik ini.
Andaikala oiang vang sedang llavaf leiselul leido´a kepada
Tulannva dengan do´a-do´a vang ia kelendaki, vang ia kelalui, dan ia
laiapkan naksud do´a leiselul leilaksana, lenlu lalil laik dan lenlu lelil
leinanfaal laginva, dan leiaili lelil nengikuli Rasulullal 7.
Dl antar kesa|ahan µang dl|akukan o|eh sebaglan janaah hajl ada|ah
llavaf leionlongan dilaval pinpinan seoiang konando vang
nenlacakan do´a unluk neieka dengan suaia keias dan diikuli olel
ionlongannva dangan salu suaia, selinga suaia-suaia keias leinunculan
dan leijadilal suaia iilul, oiang lain vang sedang llavaf leiganggu, dan
lidak lalu apa vang sedang dilaca. Hal ini lisa nenglilangkan keklusvu´an
dan nengganggu saudaia-saudaia kila lanla-lanla Allal Ta´ala di lenpal
vang anan ini. Iadalal Rasulullal 7 peinal nendalangi oiang-oiang vang
slalal dan leisuaia keias dalan lacaan neieka, dan leliau leisalda :
] .¹,«|· J ¸-· ¸·- .´=-· ,.- :· .-· ¸-··· .´·· .[
´Masing-masing anda scdang |crmunaja| |cpada Tunannua. ma|a ncnda|nua
masing-masing jangan sa|ing |crsuara |cras da|am |acaan A|-Qur´an.¨
(Riuaua| Ma|i| da|am Muua||a´. dan ||nu A|di| 8arr mcnga|a|an. nadi|s
|crsc|u| snanin).
Manasik Haii dan Umroh
17
Alangkal laiknva, jika sang konando kelika sanpai di Ka´lal
leisana ionlongannva leilenli leilelil dalulu dan neninla kepada
neieka unluk nelakukan ini dan ilu, dan leido´a dengan do´a apa saja vang
neieka sukai, selingga dia dapal llavaf dengan neieka lanpa leijadi
kesalalan dan dapal llavaf dengan klusvu´ dan lluna´ninal (lenang),
sanlil leido´a kepada Tulan neieka (dengan penul laiap dan iasa lakul)
dengan do´a-do´a vang neieka sukai, neieka kelalui naknanva, neieka
inginkan leikalulkan naknanva, dan oiang lain dapal leiselanalkan.
6+$/$76811$+7+$:$)'$1.(6$/$+$1<$1*
7(5-$',
Teiselul dalan ladils slalil daii Rasulullal 7 lalva selelal selesaai
llavaf leliau nenuju ke Maqan Ilialin lalu nengucapkan:
@@ ¸·=- .,··,·· -·«- ¸- ·,=-·, >>
¨Dan jadikanlal selagian Maqan Ilialin lenpal slalal.¨ (Al-ßaqaial:
125)
Kenudian leliau slalal dua iaka´al, senenlaia posisi naqan Ilialin
leiada di anlaia leliau dan Ka´lal. Iada iakaal peilana nenlaca suial Al-
Ililal dan Al-Kafiiun, dan pada iakaal kedua nenlaca suial Al-Ialilal
dan Al-Ikllas.
Kesa|ahan µang dl|akukan o|eh sebaglan janaah hajl dl slnl ada|ah
angapan neieka, lalva slalal dua iakaal laius dilakukan dekal dengan
Maqan Ilialin, selingga leijadilal desak-desakan, nenvakili oiang lain
vang sedang llavaaf, dan nengganggu jalannva llavaf neieka. Anggapan
sepeili ini adalal anggapan vang salal, kaiena slalal dua iakaal selelal
llavaf sal dilakukan dinana saja di Masjidil Haian: lisa di lelakang
Maqan Ilialin selingga posisi naqan Ilialin leilelak anlaia dia dan
Ka´lal neskipun agak jaul, lisa juga slalal di lalanan (lingkaian) nasjid,
alau lisa pula di seianli nasjid, selingga dapal leilindai daii aniava oiang
lain: lidak nenvakili oiang lain dan lidak disakili, dan dapal slalal dengan
klusvu´ seila lenang.
Alangkal laiknva, jika paia pelugas di Masjidil Haian nelaiang
oiang-oiang vang nenvakili dan nengganggu oiang vang sedang llavaf
dengan nelakukan slalal dekal dengan naqan leiselul, dan nenleii
peneiangan kepada neieka lalva slalal di dekal Maqan lukan svaial
salnva slalal dua iaka´al selelal llavaf.
Kesa|ahan µang |aln: lalva selagian janaal, selelal selesai
nelakukan slalal dua iakaal, leidiii dan leido´a leisana-sana dengan
Manasik Haii dan Umroh
18
suaia keias di laval pinpinan konando neieka, selinga nenggangu oiang
lain vang sedang slalal di lelakang Maqan. Iadalal Allal Ta´ala lelal
leifiinan:
@@ ¸·=·-'· .- v -·· -,«-, ·-,=· .´· ·,-.· >>
¨ßeido´alal kepada Tulannu dengan leiendal diii dan suaia lenlul,
sesunggulnva Allal lidak nenvukai oiang-oiang vang nelanpaui
lalas.¨ (Al-A´iaf:55)
1$,.%8.,76+$)$'$10$5:$'2·$',$7$6
'8$%8.,7%(5/$5,.(&,/ $17$5$'8$7$1'$
'$1.(6$/$+$1<$1*7(5-$',
Teiselul dalan ladils slalil daii Rasulullal 7 lalva kelika
nendekali lukil slafa leliau nenlaca:
@@ =· ,··-= ¸- ·,,'·, ·«=|· .· >>
¨Sesungulnva Slafa dan Maiva adalal selagian daii svi´ai Allal.¨
(Al-ßaqaial : 158)
Kenudian naik ke alas sanpai dapal nelilal Ka´lal, lalu nengladap
Ka´lal, nengangkal kedua langannva, nenlaca lalnid, dan leido´a apa
saja vang di ingini. Mengesakan dan nenlesaikan Allal, dan nengucapkan
:
v ` ·=- , =· v · -| · v ` ·= - , ,-| .·=-, =· v· -|· v .,· =| ·¸ = ¸· ¸ ·- ,` · , `=« -· `-|, ` . ·'· `-| .`-| . · ,=
·=- , =·,- v· -,·, ·=,- ,=· , .
´Tiada |unan (uang nau un|u| discm|an) |ccua|i A||an scma|a. uang |iada
sc|u|u |agiNua. Hanua |agiNua scga|a |crajaan. dan nanua |agiNua scga|a
puji. dan Dia Mana Kuasa a|as scga|a scsua|u. Tiada Tunan (uang nau un|u|
discm|an) sc|ain A||an scma|a. uang mcncpa|i janjiNua. dan mcmcnang|an
nam|aNua scr|a mcngnancur|an gc|cngan |afir. dcngan |anpa di|an|u
siapapun.¨
ßeido´a selelal ilu, lalu nenlaca lacaan sepeili di alas liga kali.
Kenudian luiun sanlil leijalan liasa. Saal kedua lelapak kakinva
nenginjak lengal lenlal (anlaia dua landa lijau), leliau leilaii kecil
sanpai nelevalinva, lalu leijalan liasa sanpai ke lukil Maiva, dan
nelakukan sepeili vang leliau lakukan di alas lukil Slafa.
Kesa|ahan µang blasa dl|akukan o|eh sebaglan orang µang sedang
ne|akukan sa´l dl slnl ada|ah lalva kelika naik ke lukil Slafa dan Maiva
Manasik Haii dan Umroh
19
neieka nengladap Ka´lal, leilaklii liga kali dan nengangkal langan
sanlil nengisvaialkan dengan langan neieka selagainana neieka lakukan
dalan slalal, kenudian luiun daii lukil. Hal ini leilenlangan dengan
sunnal Rasulullal 7. Unluk ilu, lendaknva neieka nelakukan sesuai
dengan sunnal jika nungkin, alau neninggalkan kesalalan leiselul dan
lidak negada-ada sesualu peilualan vang lelun peinal dilakukan olen
Nali 7.
Kesa|ahan µang |aln: neieka leilaii kecil nulai daii slafa sanpai
Maiva dan daii Maiva ke Slafa. Hal ini leilenlangan dengan sunnal
Rasulullal. Kaiena laii kecil (nenuiul sunnal) lanva dilakukan pada dua
landa lijau saja, sedang sisanva lanva dilakukan jalan liasa. Hal ini seiing
leijdi nungkin kaiena kelidaknengeilian alau kaiena leigesa-gesa ingin
segeia selesai sa´i. Ia||anu| Mus|a´an.
:848)',$5$)$+
'$1.(6$/$+$1<$1*7(5-$',
Teiselul dalan ladis slalil daii Rasulullal 7 lalva leliau leidian
di Naniial pada laii aiafal sanpai nalalaii leigelincii, kenudian naik
kendaiaannva lalu luiun unluk slalal Zlului dan Aslai nasing-nasing dua
iakaal dijana´ laqdin dengan salu azan dan dua qanal. Kenudian naik
kendaiaannva lagi sanpai ke lenpal penleilenliannva ( vuquf) dan
leilenli lalu leikala :
] .|,- ·.·· -·,-, .··.· .«|, [.
¨Aku vuquf di sini, dan Aiafal seluiulnva adalal lenpal vuquf .¨
Dan leliau lelap vuquf di Aiafal sanlil nengladap qillal,
nengangkal kedua langannva, leizikii dan leido´a kepada Allal sanpai
nalalaii leilenan dan lilang lulalannva, lalu leiangkal ke Muzdalifal.
Beberaµa kesa|ahan µang dl|akukan sebaglan janaah hajl :
1. Meieka luiun di luai lalas daeial Aiafal dan leidian (leilenli) di
lenpal nasing-nasing (di luai daeial aiafal) sanpai nalalaii
leilenan, kenudian nenuju ke Muzdalifal lanpa vuquf di Aiafal, ini
neiupakan kesalalan vang lesai, kaiena vuquf di Aiafal neiupakan
salal salu iukun Haji vang lak sal Haji seseoiang lanpa vuquf di
Aiafal. Maka laiang siapa lidak vuquf di Aiafal pada saal vuquf,
lajinva lidak sal, selagainana salda Rasulullal 7 :
] =.| =«· ,¬«|· -,·| ¸,| -< -·,| ··- ¸- .-·,- ¬-· .[
Manasik Haii dan Umroh
20
¨Haji ilu adalal vuquf di Aiafal. ßaiang siapa dalang pada nalan
peilenuan leiselul selelun fajai leiaili vuqufnva sal.¨
Kesalalan vang falal leijadi kaiena neieka leilipu olel selagian
janaal. Selagian janaal ada vang luiun selelun sanpai daeial
Aiafal lanpa nenpeilalikan landa-landa lalas daeial Aiafal,
selinga laji neieka lidak sal dan oiang lain vang dalang kenudian
leilipu nengikulinva dan lidak sal pula lajinva.
Alangkal laiknva, paia pelugas laji nenleii pengununan
kepada oiang-oiang dangan caia vang lisa nenjangkau neieka senua
dengan leilagai lalasa, selinga neieka dapal nengeili secaia jelas
nasalal neieka dan dapal nelaksanakan laji secaia senpuina.
Dengan denikian lelaslal langgung javal.
2. Meieka neninggalkan Aiafal selelun nalalaii leilenan. Ieilualan
ini adalal laian, kaiena leilenlangan dengan sunnal Rasulullal 7
vang leivuquf sanpai nalalaii leilenan dan lilang lulalannva. Di
sanping ilu, neningalkan Aiafal selelun nalalaii leilenan adalal
peilualan oiang-oiang jalilival.
3. Meieka nenladap ke jalal Aiafal saal leido´a senenlaia Killal
leiada di lelakang, kiii, alau kanan neieka. Hal ini leilenlangan
dengan sunnal Rasulullal 7 vang leido´a sanlil nengladap Killal.
0(/(03$5-805$+
'$1.(6$/$+$1<$1*7(5-$',
Teiselul dalan ladils slolil daii Nali 7 lalva leliau nelenpai
junial vang leijaul daii Makkal, dengan lujul lalu keiikil pada pagi laii
iava kuilan sanlil leilaklii pada seliap lenpaian salu keiikil. Seliap keiikil
lesainva sepeili keiikil unluk pelenling sejenis kelepil alau lelil lesai
sedikil daii liji kacang linsl. Dalan sunan Nasa´i daii ladils Iadll lin
Allas 9. vang leiloncengan dengan Rasulullal daii Muzdalifal ke Mina
nengalakan : naka leliau, vakni Nali 7 luiun di lenlal Mulassii dan
leisalda :
´Hcnda||an |a|ian mcngam|i| |a|u |cri|i| |c|apc| uang a|an dipa|ai mc|cmpar
]umran.¨
Dan Nali 7 nenleii isvaial dengan langannva sepeili oiang sedang
nelenpai.
Dalan Musnad Inan Alnad daii Ilnu Allas i.a. Yalva leikala
lalva Auf lidak jelas Aldullal alau al-Iadl nengalakan : Rasulullal 7
leikala padaku pada pagi laii lenpai junial Aqalal sedang leliau
Manasik Haii dan Umroh
21
leilenli di alas kendaiaanva: ¨ anbl|kan untukku". Maka aku anlilkan
unluk leliau leleiapa lalu keiikil selesai keiikil unluk kelapel, kenudian
leliau nlelakkannva si langannva, dan leisalda dua kali dengan langannva
: ´ua scpcr|i |cri|i|-|cri|i| |adi.¨ Kenudian saldanva @ .·· ¸- .·· ·s·· .,·-|·, .····
¸·=|· J ,·-|·· .´·,| [
´Auas jangan |cr|c|in-|c|inan. Karcna scsunggunnua umma| sc|c|um |amu
nancur |arcna |cr|c|in-|c|inan da|am agama.¨
Daii Unnu Sulainan lin Al-Alvasl i.a. leikala: aku peinal nelilal
Nali 7 nelenpai Iunial Aqalal daii lengal lenlal pada laii iava kuilan
dan leliau leisalda :
] v .¸··|· ·.·| ·· ==-· ·=- ¸·s ··,-·· ·,«-· .·,- ·.· ·=-· .´=-· ¸·«· .[
¨Hai nanusia, janganlal selagian kalian nenlunul selagian vang
lain. Dan jika kalian nlenpai Iunial, lenpailal dengan vang senisal
dengan keiikil unluk kelepil.¨ (iivaval Alnad).
Dalan slalil ßuklaii daii Ilnu Unai ia, lalva ia peinal nelenpai
Iunial Slugia selanvak lujul lalu keiikil dengan leilaklii pada seliap
lenpaian, kenudian nenuju ke lanal dalai lalu leidiii dan nengladap
Killal, leidiii lana dan leido´a sanlil nengangkal kedua langannva. Ialu
nelenpai Iunial vuslla dengan lujul lalu keiikil dengan leilaklii pada
seliap lenpaian, kenudian naju ke lanal dalai lalu leidiii dan nengladap
killal, leidiii lana dan leido´a sanlil nengangkal kedua langannva.
Kenudian nelenpai Iunial Aqalal daii lengal lenlal lanpa leidiii lagi
(unluk leidoa) di lenpal leiselul, lapi leius peigi seila leikala:
¨denikianlal aku nelilal Nali 7 nalakukannva.¨
Alnad dan Alu Daud neiivavalkan daii Aisval i.a. lalva Nali 7
peinal leisalda:
] =|··, .,,|·· =·,=|· ¸-- ·s· =· ,·. --·|v ·«-· ¸-, ·,,'·, ·« .[
´Scsunggunnua |nauaf di 8ai|u||an. di snafa dan Marua. scr|a mc|cmpar
jumran di|c|ap|an un|u| mcndiri|an zi|ir |cpada A||an.¨
Beberaµa kesa|ahan µang dl|akukan o|eh sebaglan janaah hajl ada|ah
:
1. Kevakinan neieka, lalva lalu keiikil laius dianlil daii Muzdalifal,
selingga nenpeisulil neieka sendiii dengan laius nencaiinva di
lengal nalan dan nenlavanva pada laii-laii Mina. Ieinal leijadi,
seseoiang kelilangan salu lalu keiikilnva dan sedilnva lukan
kepalang. Dia ninla lolong kavannva unluk dapal nenleiikan
kepadanva keiikil vang dianlil daii Muzdalifal. Iadalal sudal jelas
Manasik Haii dan Umroh
22
lal ilu lidak ada dasainva daii Nali 7 dan leliau peinal
neneiinlalkan Ilnu Allas ia unluk nenganlilkan keiikil senenlaia
lelliau leiada di alas kendaiaan. Tanpaknva vaklu ilu leliau sedang
leiada di Iunial, dan kaiena saal ilulal vaklu neneilukannva: naka
leliau lidak peinal neneiinlalkan unluk nenganlil keiikil selelun
di Iunial, kaiena lal ilu lidak peilu dan neiepolkan dalan
nenlavanva.
2. Kevakinan neieka, lalva dengan nelenpai Iunial, leiaili
nelenpai selan. Unluk ini, neieka nenvelul selan unluk nasing-
nasing junial, selinga neieka kalakan: ¨Kani lelal nelenpai selan
lesai dan selan kecil, alau kani lelal nelenpai lapaknva selan, vakni
Iunial Kulia dan Iunial aqalal.¨ ßegilulal neieka nelakukan
leleiapa lal vang lidak lavak dilakukan di lenpal-lenpal sviai iladal
ini. Anda lisa nelilal neieka nelenpai lalu keiikil dengan keias,
leiiakan, caci naki pada selan-selan leiselul selagainana anggapan
neieka. Kani peinal nenvaksikan seoiang naik ke alas Iunial
dengan penul kedongkolan, nenukulnva dengan sandal dan lalu-
lalu lesai dengan kenaialan dan enosi, senenlaia leleiapa lalu
keiikil daii oiang lain neninpanva, vang nenvelalkan senakin
naial dan dongkol dalan nenukul Iunial, dan oiang-oiang di
sekelilingnva leilava leilalak-lalak seakan-akan nenvaksikan
penandangan sandivaia vang lucu. Hal ilu peinal kani saksikan
selelun jenlalan dan liang-liang junial dilangun.
Hal ini senua leijadi kaiena kevakinan, lalva neieka nelenpai
selan, vang selenainva lidak ada dalil vang lenai vang dapal dijadikan
dasai. Dan selagainana anda lelal kelalui selelunva lalva liknal
disvaii´alkan nelenpai junial adalal unluk nendiiikan zikii kepada
Allal Azza vajalla, dan unluk ilulal nengapa Nali 7 leilaklii pada
seliap lenpaian lalu keiikil.
3. Meieka nelenpai dengan keiikil-keiikil lesai, sepalu alau sandal,
sepeili panlopel (sepalu lool), dan kavu. Hal ini adalal sualu
kesalalan vang lesai dan leilenlangan dengan apa vang disvaii´alkan
olel Nali 7 kepada unnalnva dengan peilualan dan peiinlalnva,
dinana leliau nelenpai lanva dengan lalu keiikil selesai keiikil
unluk pelenling kelepil dan neneiinlalkan unnalnva nelenpai
junial dengan keiikil selesai ilu, seila nengingalkan neieka unluk
lidak leilelil-lelilan dalan leiagana. Kesalalan lesai ini leijadi
kaiena kevakinan neieka, lalva neieka sedang nelenpai selan.
4. Meieka naju nendekali junial dengan paksa dan kekeiasan lanpa
iasa klusvu´ kepada Alal dan lanpa iasa kasil savang kepada sesana
lanla Allal vang lain, selingga dengan peilakuan kasai leiselul
Manasik Haii dan Umroh
23
leijadilal penganiavaan dan gangguan leiladap oiang lain, dan leijadi
pula saling caci naki dan saling pukul. Hal ini dapal neiulal suasana
iladal dan lenpal iladal ini nenjadi penandangan saling caci dan
saling lunul, nenvelalkan neieka keluai daii lujuan disvaii´alkan
iladal ini dan keluai daii apa vang dilakukan olel nali 7.
Di dalan Musnad daii Oudanal lin Aldullal lin Annai leikala:
] _·|· .·| UU - -,«-|· ·,< ¸-,· ,¬·|· -,· v, =,= v ··,.= -|·· ¸· .,|· .,|· v, .,| .[
´A|u mc|ina| Na|i 7 pada nari raua |ur|an mc|cmpar ]umran Aua|an di a|as
cn|a ||cndc. |anpa pu|u|an. |anpa dcrcngan. |anpa si|u| sin|ung (|anpa
|i|ang: |amu minggir. |amu minggir).¨ (riuaua| Tirmizi dan |a|anua: nadi|s
ini nasan snanin).
5. Meieka lidak leido´a selelal nelenpai Iunial Ieeilana (Iunial
sluglia dan kedua (Iunial vuslla) pada laii-laii lasviiq. Iadalal
Nali 7 selelal nelenpai keduanva leidian diii, nengladap Killal
sanlil nengangkal kedua langannva dan leido´a dengan do´a vang
panjang.
Oiang-oiang lidak leido´a selelal nelenpai junial peilana
dan lidak pula leido´a selelal nelenpai junial kedua, nungkin
kaiena kelidaklaluan neieka lenlang sunnal Rasulullal dalan lal ini
alau nungkin kaiena ingin cepal selesai daii iladal laji.
Alangkal laiknva, jika paia janaal laji lelal lelajai leilelil
dalulu lukun-lukun vang leikenaan dengan iladal laji selelun
nelakukan laji agai dapal leiiladal kepada Allal dengan penul
pengelaluan dan ilnu, seila dapal nengikuli sunnal Rasulullal.
Oiang vang akan lepeigian ke sualu negaia saja leilanva-lanva
lenlang jalan vang akan dilevali selingga dapal sanpai ke negaia
leiselul dengan pengelaluan vang cukup, lagainana lalnva dengan
oiang vang ingin nelevali jalan nenuju kepada Allal sullanalu
vala´ala dan suigaNva``, lenlu laginva lelil peilu dan lelil laius
leilanva leilelil dalulu selelun nelevali jalan leiselul selingga
sanpai ke lujuan.
6. Meieka nelenpai seluiul keiikil (lujul lalu keiikil) sekali gus dengan
salu kepalan Selaiusnva, neieka nelenpai lalu keiikil salu deni salu
selagainana vang dilakukan olel Nali 7.
7. Meieka nenanlal leleiapa ucapan do´a vang lidak peinal diucapkan
olel Nali 7 pada saal nelenpaai, sepeili lacaan neieka:
.·=,=·| ·,=-, ¸r,·| ·= ·.·--· ..·|·
´Ya A||an. jadi|an|an ia sc|agai |cridnaan |agi A||an dan |cmaranan |agi
sc|an.¨
Manasik Haii dan Umroh
24
ßalkan lisa jadi, neieka nengucapkan lal ilu saal nelenpai
Iunial lapi jusliu lidak nengucapkan laklii selagainana vang
diucapkan olel Nali 7.
Yang paling ulana, lendaknva cukup dengan nenlaca laklii,
selagainana vang diajaikan olel Nali 7 lanpa di lanlal dan
dikuiangi.
8. Meieka neienelkan alau seenaknva nelenpai Iunial dengan
nevakilkan kepada oiang lain, padalal neieka nanpu
nelakukannva sendiii. Meieka nelakukan lal ilu (nevakilkan kepada
oiang lain) agai leilelas daii iepolnva leidesak-desakan dan kesulilan
nelenpai. Hal ini leilenlangan dengan peiinlal Allal Ta´ala unluk
nenvenpuinakan Haji, selagainana fiinannva:
`` = ·,«-|·, ¬-· ·,s|, ^^
¨Dan senpuinakan iladal laji dan unial kaiena Allal.¨ (Al-ßaqaial:
196).
Selaiusnva oiang vang nanpu nelenpai junial lendaknva
nelakukannva sendiii dan dapal leisalai leiladap kesulilan dan
kelelilan, kaiena iladal laji nenang neiupakan jilad vang
nengandung kesulilan dan pengoilanan.
Unluk ilu, janaal lendaknva leilaqva kepada Tulannva dan
nenvenpuinakan iladalnva, selagainana lelal dipeiinlalkan olel Allal
kepadanva unluk nelakukan iladal leiselul nanakala nanpu
nelaksanakannva.
7+$:$):$'$·
'$1.(6$/$+$1<$1*7(5-$',
Teiselul dalan ladils slalil ßuklaii Muslin daii Ilnu Allas ia
leikala : ¨ßeliau (Nali 7) neneiinlalkan oiang-oiang agai saal-saal aklii
neieka adalal (llavaf) di Ka´lal, lanva leliau neiingankan unluk vanila
vang sedang laid.¨ Dalan lafazl Muslin daii Ilnu Allas i.a. juga
nengalakan : oiang-oiang peinal peigi (neninggalkan Makkal) disegala
penjuiu, naka Nali 7 leisalda vang ailinva:
´Hcnda|nua |a| sccrangpun pcrgi mcningga||an Ma||an. |ccua|i saa|-saa|
a|nirnua ada|an di Ka´|an.¨
Diiivavalkan jug olel Alu Daud dengan lafazl:
´Kccua|i saa|-saa| a|nirnua ada|an |nauaf di Ka´|an.¨
Manasik Haii dan Umroh
25
Dalan slalil ßuklaii-Muslin daii Unnu salanal ia leikala: ¨Aku
nelapoi kepada Nali 7 lalva aku sakil. Maka leliau leisalda:
¨ßeillavaflal kanu di alas kendaiaan daii lelakang oiang-oiang¨,
kenudian aku llavaf senenlaia Rasulullal 7 slalal di sanping Ka´lal
sanlil nenlaca suial All-llui.¨
Dalan Nasa´i daii Unu Salanal i.a. juga leikala: ¨Walai Rasulullal,
deni Allal aku lidak keluai (llavaf vada´). ßeliau nengalakan: Iika qonal
unluk slalal lelal leilunvi, leillavaflal kanu di alas onlanu daii
lelakang oiang-oiang.¨
Dalan slalil ßuklaii - Muslin daii Aisval i.a. lalva Slofival i.a.
laidl selelal llavaf Ifadal, Nali 7 leilanva : apa|an ia mcnanan |i|a? Meieka
nenuaval : Ia lelal nelakukan llovaf Ifadal. Maka Nali leisalda : ´|a|au
|cgi|u |iar|an ia pcrgi¨.
Dalan Muvalla´ daii Aldullal lin Unai lin klallal i.a. lalva Unai
i.a. leikala : ¨Tak seoiangpun daii janaal laji neninggalkan laji sanpai ia
llavaf di Ka´lal, kaiana iladal vang leialii daii laji adalal llavaf di
Ka´lal.¨
Dalan Muvalla´ daii Yalva lin Said lalva Unai 9 peinal
nengenlalikan seoiang daii Maiiuzl-zlalian vang lelun llavaf vada´ di
Ka´lal unluk nelakukan llavaf vada´.
Beberaµa kesa|ahan µang dl|akukan o|eh sebaglan janaah hajl ada|ah:
1. neieka luiun daii Mina, pada laii Nafai, selelun nelenpai junial,
unluk llavaf vada´, kenudian kenlali lagi ke nina unluk nelenpai
junial lalu lengsung pulang ke negaia neieka daii silu. Ini lidak
lolel, kaiena leilenlangan dengan peiinlal Nali 7 lalva saal leialii
paia janaal laji adalal di Ka´lal. Oiang vang nelenpai junial
selelal llavaf vada´ leiaili lelal nenjadikan saal-saal aliinva adalal
di Iunial dan lidak di Ka´lal. Nali 7 sendiii juga lidak peinal llavaf
vada´ kecuali kelika akan neninggalkan Makkal, selelal seluiul
iladal Haji leliau selesai. ßeliau juga leisalda :
] .´´=··- ¸- ·,=- .[
´Am|i||an dari|u |a|a cara i|adan (naji) |a|ian.¨
Hadils-ladils Unai lin Klallal i.a. cukup jelas dan legas, lalva
llavaf vada di Ka´lal adalal alii pelaksanaan iladal laji. Maka,
laiangsiapa llavavf vada´ kenudian nelenpai junial selelal ilu,
llavafnva lidak sal dan vajil nengulangi llavafnva selelal
Manasik Haii dan Umroh
26
nelenpai, jika lidak, lukunnva sepeili oiang vang neninggalkan
llavaf vada´.
2. Meieka lelap leiada di Makkal selelal llavaf vada´, selingga saal-
saal aliinva lidak di Ka´lal. Hal ini leilenlangan dengan apa vang
dipeiinlalkan dan dileiangkan olel Nali 7 kepada unnalnva dengan
peilualannva. Nali 7 lelal neneiinlalkan agai saal-saal alii janaal
laji adalal di Ka´lal dan leliau sendiii lidak llavaf vada´ kecuali
kelika akan neninggalkan Makkal, legilu juga paia salalal leliau
nelakukan. Hanva paia ulana´ nenleiikan keiinganan
(nenlolelkan) unluk lelap leidian di Makkal selelal llavaf vada´
kepada oiang vang nenang lenai-lenai nenpunvai kepenlingan
vang lesai, sepeili: laius slalal leilelil dalulu kaiena qanal unluk
slalal lelal leilunvi, dalang jenazal dan laius ikul nenslalalkannva,
alau ada kepeiluan vang leikenaan dengan peijalanannva sepeili
nenleli laiang, nenunggu lenan dan lain selagainva.
Adapun jika leidian di Makkal, selelal llavaf vada´, lanpa
alasan-alasan vang dipeilolelkan, naka vajil laginva nengulangi
llavaf vada´nva kenlali.
3. Meieka keluai daii nasjid selelal llavaf vada´ dengan leijalan
nundui, dengan anggapan lal ilu neiupakan pengloinalan leiladap
Ka´lal. Hal ini leilenlangan dengan sunnal, lalkan leinasuk
peilualan lid´al vang dipeiingalkan olel Rasulullal 7 dan salda
leliau :
] -|:= --=· ¸· .[
´sc|iap |id´an ada|an scsa|.¨
ßid´al adalal lal laiu vang diada-adakan, leiupa akidal alau iladal,
vang leilenlangan dengan vang ada pada nasa Rasulullal 7 dan
klulafaui Rasvidin.
Apakal oiang vang neninggalkan Ka´lal dengan leijalan
nundui unluk nengloinali Ka´lal -selagainana anggapan neieka-
lelil nengloinali Ka´lal daiipada Rasulullal 7 dan paia Klulafaui
Rasvidin` Alau nenganggap lalva Nali 7 legilu juga Klulafaui
Rasvidin lelun lalu lalva lal ilu (leijalan nundui) neiupakan
pegloinalan leiladap Ka´lal`.
4. Meieka nenolel ke Ka´lal saal sanpai di pinlu nasjid, selelal selesai
llavaf vada., dan leido´a di sana sepeili sedang nengucapkan
selanal linggal dan selanal leipisal kepada Ka´lal. Hal ini juga
leinasuk lid´al, kaiena lelun peinal leiselul dalan ladils slalil
daii Nali 7 naupun daii Klulafaui iasvidin. Dan seliap lal vang
dinaksudkan selagai iladal kepada Allal Ta´ala vang lidak peinal
Manasik Haii dan Umroh
27
diajaikan olel svaia´ adalal lalal dan dilolak, selagainana salda Nali
7 :
] ·- ·=· ··,-| J ==-| ¸- . ,.· -·- ¸,| .[
¨ßaiangsiapa nengada-adakan dalan uiusan kani (ajaian kani) lanpa
dasai daiinva naka ia dilolak.¨
Selaiusnva lagi oiang vang leiinan kepada Allal dan Rasulnva
nengikuli apa vang dalang daii Rasulullal 7 dalan iladalnva, agai
dengan denikian nendapalkan kecinlaan dan anpunan daii Allal,
selagainana fiinanNva :
@@ .´·,·. .´| ,«-·, =· .´,,- _,-,··· =· .,,- .··· .· ¸| >>
¨Kalakanlal: Iika kanu (lenai-lenai) nencinlai Allal naka ikulilal
aku, niscava Allal nencinlai kanu dan nenganpuni dosa-dosanu,
Allal Mala Ienganpun lagi Malala Ienvavang.¨ (Ali Inian:31).
Mengikuli Nali 7 dalan apa vang dikeijakan leiaili juga
nengikuli dalan apa vang dilinggalkanva. Maka nanakala ada
sesualu vang peilu dikeijakan pada nasa Nali, padalal leliau lidak
nengeijakannva, leiaili lukli lalva sunnal dan svaiial nenang
neninggalkannva dan lidak lolel dikeijakan dan lidak lolel diada-
adakan dalan agana Allal, neski lal leiselul disenangi olel oiang
dan lava nafsunva. Allal Ta´ala leifiinan :
`` .·,·=· .···,·| ¸· ¸.,· ¸-, ¸v·, =·,·«.|· ==.«| .···,·| _-· -,·· ,|, .·,·. ¸- ..·
.,=,-- ^^
´Andai|a|a |c|cnaran i|u mcngi|u|i naua nafsu mcrc|a. pas|i |inasa|an |angi|
dan |umi dan scmua uang ada di da|amnua. Sc|cnarnua |ami |c|an
mcnda|ang|an |cpada mcrc|a |c|anggaan mcrc|a. |c|api mcrc|a |crpa|ing dari
|c|anggaan i|u.¨ (A|-Mu´minun.71).
Nali 7 leisalda :
] -· .·- ·' ·-,· ··,· .,´· ¸- .·=-| ¸-,· v .[
´|ida| |criman scsccrang di an|ara |amu scningga naua nafsunua mcngi|u|i
apa uang |c|an saua |aua.¨
Kila leido´a kepada Allal sullanalu vala´ala senoga nenunjukkan
kila pada jalanNva vang luius, lidak nenjadikan kila condong pada
kesesalan selelal nenleii kila pelunjuk, dan senoga nelinpalkan kepada
kila ialnal dan kasil savangNva. Sesungulnva Allal Mala Ienleii
Kaiunia.
Manasik Haii dan Umroh
28
Segala puji lagi Allal Tulan senesla alan, slalaval dan salan
senoga dilinpalkan kepada Nali kila Mulannad, paia keluaiga dan paia
salalal leliau.
Isi ßuku
ßagainana seoiang nuslin nelakukan nanasik laji dan uniol
............3
Uniol...............................3
Manasik Haii dan Umroh
29
Haji..................................4
Ziaiol Masjid Nalavi..........................6
ßeleiapa kesalalan vang dilakukan olel jan´al laji
............8
Ilion dan leleiapa kesalalan vang leijadi
.................1O
Tlovaf dan leleiapa kesalalan Ii´lival vang
leijadi.............14
Slolal Sunnal Tlovaf dan kesalalan vang
leijadi............15
Sa´I dan kesalalan vang
leijadi....................16
Wukuf di Aiofal dan Kesalalan vang
leijadi...............17
Melenpai Iuniol dan kesalalan vang
leijadi................18
Tlovaf Wada´ dan kesalalan vang
leijadi................22