1

PRODUKTIVITI DI MALAYSIA

1.0

Pengenalan

Kemajuan sesebuah firma pada dasarnya dilihat pada keuntungan yang dicatat melalui operasinya. Dari dahulu lagi, ukuran daripada segi kewangan digunakan bagi menilai prestasi firma. Ukuran kewangan seperti jualan, keuntungan, perbelanjaan, aset, pulangan atas pelaburan dan perolehan sesaham yang mewakili pengukuran wang sebenarnya hanya memberikan pandangan satu dimensi tentang aktiviti syarikat. Penggunaan petunjuk kewangan bertujuan memenuhi keperluan peraturan dan undang-undang syarikat. Walau bagaimanapun, penilaian prestasi yang dilihat dari sudut kewangan semata-mata kepada pembuat keputusan syarikat boleh diibaratkan seperti memberikan mereka satu set alat pengurusan yang tidak lengkap (Shaw, 1999).

Namun demikian, setelah kajian demi kajian dilakukan, penilaian prestasi menggunakan pengukuran produktiviti adalah satu ukuran tepat yang menunjukkan tahap pencapaian atau kecekapan sesebuah firma. Pengukuran produktiviti adalah berbeza-beza mengikut jenis firma.Menurut lhaami dan Wan Suryati (2008), dan produktiviti adalah satu istilah yang sukar untuk diiktiraf dan diukur khususnya dalam firma yang begitu beranika ragam Menurut asward (2008), produktiviti telah menjadi satu isu yang sering diketengahkan dan industri pembinaan tidak terlepas daripada merasai

Dengan itu produktiviti menggambarkan dua konsep utama iaitu keberkesanan dan kecekapan. “in analyzing productivity changes. Menurut Noorasiah Sulaiman dan Zakariah Abdul Rashid. Sesebuah industri dianggap produktif sekiranya ia mencapai matlamatnya melalui penukaran input kepada output pada kos yang rendah.Secara tradisinya produktiviti industry barangan dinilai dengan cara menisbahkan unit output kepada unit input. Wan Suryati.0 Definisi Produktiviti . Produktiviti adalah satu ukuran kecekapan dan menurut Taylor & Davis (1997). The concept of Total Factor Productivity is defined as the ratio of unit output per unit input of labor and capital”. Produktiviti merupakan ukuran peringkat dalam proses. “good productivity measurement can provide accurate estimation toward overall efficiency. mereka mendefinisikan produktiviti adalah nisbah penghasilan output kepada penggunaan input. the more essential aspect is to identify the sources of growth in TFP”. 2008).2 Menurut Company manual Productivity Assestment (COMPASS). Secara kesimpulannya semakin produktif sesebuah organisasi. 2. Traditionally productivity is measured using the ratio of unit output per unit input. apart from estimating growth. If more than one input has been utilize. productivity is known as Total Factor Productivity. Pengukuran produktiviti yang dijelaskan oleh Taylor dan Davis adalah mengkhusus kepada produktiviti industri barangan. semakin baiklah kedudukaan persaingannya kerana kos unitnya adalah lebih rendah (Ilhaamie.

Pengukuran produktiviti perkhidmatan harus diterjemahkan dengan lebih meluas berbanding dengan yang tradisional. we also increase productivity”. Shaw dan Capoor. Pandangan mereka seiring dengan pandangan Quenay (2005) yang menyatakan produktiviti adalah sesuatu yang sukar diukur dan ia dikatakan perkataan multi dimensi kerana takrifan produktiviti adalah berbeza mengikut situasi yang berlainan. If produce more from the better goods from the same resources. 1990. 1998). Walau bagaimanapun menurut Molseng dan Rostada (2001). produktiviti perindustrian ialah “how much and how well we produce the resourses used. we increase productivity. . 1979). produktiviti merupakan satu keupayaan untuk memenuhi keperluan masyarakat dengan menggunakan bilangan input yang minimum. 1996). Menurut Bernolak (1997). Or if we produce the same from the lesser resources. Aspek kuantiti dan kualiti mesti dipertimbangkan dalam pengukuran produktiviti perkhidmatan (Vuorinen. 2008). Wan Suryati. khususnya dalam firma yang beranika ragam (Ilhaami. Kebanyakan kajian berkenaan produktiviti adalah mengenai produktiviti barangan atau produk kilang. Berbeza pula dengan produktiviti dalam konteks perkhidmatan. Produktiviti perkhidmatan menggunakan inputnya untuk menyediakan perkhidmatan dengan kualiti yang sepadan dengan jangkaan pelanggan (Jarvinen. Kualiti dimasukkan dalam analisis produktiviti operasi perkhidmatan (Gronross.3 Produktiviti adalah satu istilah yang sukar diukur dan ditakrifkan.

Ghani dan Wan Suryati Wan Ahmad. 3. Menurut kajian Ilhaamie Abd. Ia merupakan aset paling penting berbandingkan dengan modal. jabatan dan individu pekerja. Walaubagaimanapun. taraf perkahwinan dan tempoh perkhidmatan adalah mempunyai hubungan signifikan dengan produktiviti kerja. Kadar galakan upah ini ditentukan berdasarkan kepada formula perkongsian keuntungan.0 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktiviti 1 Menurut kajian Illhaami Abd. . (2) Model Produktiviti. individu merupakan salah satu aset yang diperlukan bagi menghasilkan produktiviti kerja. galakan upah hanya diberikan jika keuntungan firma mencecah paras yang telah ditetapkan. sikap dan demografi seorang individu boleh melahirkan gelagat yang boleh mempengaruhi produktiviti kerja. upah adalah faktor yang berhubung secara langsung dengan produktiviti. umur. faktor jantina. dan (3) Model Gabungan Keuntungan-Produktiviti. kajian tentang produktiviti firma-firma lain turut mula mendapat perhatian.4 Selain digunakan bagi mengukur kecekapan kilang dan kualiti perkhidmatan. Dalam Model Produktiviti. bangunan dan sebagainya. firma mewujudkan sistem pengukuran produktiviti yang boleh digunapakai pada semua peringkat keseluruhan firma. Zulkifly Osman dan Ishak Yussof yang mana telah membuktikan bahawa Terdapat tiga model umum Sistem Upah Berkait Produktiviti : (1) Model Keuntungan. antaranya kajian terhadap produktiviti Institut Pengajian Tinggi (IPT) dan produktiviti hospital. Ghani dan Suryati Wan Ahmad (2008). tanah. Justeru. Dalam Model Keuntungan. Ia seperti mana kajian Mohd Shukri.

Pekerja yang sihat dan tidak mempunyai masalah kesihatan lebih menjamin keproduktifan sesebuah firma berbanding dengan pekerja yang mempunyai masalah kesihatan. because it is a signalling or screening device that is necessary to enable promotion or career development. The more advanced their education. The significance of education can be recognised by considering that workers’ ability to absorb new instructions or to understand advanced technology is determined by their education. though less directly. serta kelewatan pekerja hadir ke tempat kerja. Kesihatan pekerja dan produktivitiadalah berhubung secara positif (Md Safian . bagi pembinaan pula. maka semakin tidak produktif pekerja tersebut.5 Berkaitan dengan sikap dan demografi individu. Danny Lee (2007) dalam kajiannya menyatakan bahawa faktor kelewatan pekerja hadir ke tempat kerja turut mempengaruhi produktiviti sesebuah firma. Menurut kajian Endang dan Zamroni (2009). Individual ability to innovate and produce is much more possible for educated workers”. the more responsive they will be. Selain upah. Others confirm that their productivity is principally related to education. Pendidikan mempunyai hubungan signifikan kepada sesetengah kumpulan pekerja. is a significant determinant in boosting productivity. for some sets of workers. Pelbagai faktor yang mampu mempengaruhi produktiviti. 2007). Semakin lewat pekerja tiba di tempat kerja. sikap dan demografi. Menurut mereka “Education. daripada kajian Mohd Hanizun (2003) telah merumuskan beberapa faktor utama . Kesihatan fizikal dan mental juga adalah penting dalam memastikan pekerja menjadi produktif. tahap pendidikan juga berhubungkait dengan tahap produktiviti seseorang pekerja.

6 yang mempengaruhi produktiviti sector pembinaan.Keperluan reka bentuk B. iaitu: A.Penjadualan kerja d.Kecekapan penyelia tapak .Jalan masuk ke tapak bina d.Ciri-ciri pengurusan a.Pasukan projek b.Keadaan tapak bina b.Di tapak bina : a.Saiz projek c.Pengawalan pelaksanaan aktiviti pembinaan e.Kelewatan pemeriksaan kerja-kerja sempurna yang telah dilaksanakan f.Perancangan kerja c.

Kerosakan jentera c.Ketersediaan bahan-bahan binaan b.Pendidikan secara formal d.Urutan kerja e.Penyelarasan kerja sub-sub kontraktor g.Latihan yang telah dihadiri c.Pihak kontraktor tidak membuat pembayaran kredit kepada pembekal D.Kecukupan maklumat berkaitan d.7 g.Ketidakhadiran pekerja .Ciri-ciri pengurusan tapak bina dan sumber a.Kesukaran pengambilan penyelia tapak C.Cirri-ciri tenaga kerja a.Kesesakan f.Pengalaman bekerja b.

Ketidakseragaman kadar upah i.Kekerapan perubahan bilangan pekerja h.Masalah moral para pekerja E.Gangguan dalam melaksanakan sesuatu kerja j.Ciri-ciri persekitaran luaran a- Keadaan suhu diluar jangkaan b.8 e.Pemberhatian bekerja mengikut kehendak sendiri f.Keadaan kelembapan diluar jangkaan c- Arahan perubahan d.Krisis ekonomi semasa e- Aspek penyelidikan dan pembangunan 4.Masalah komunikukasi g.0 Pengukuran Produktiviti .

Strum dan Huang (1987) pula telah mencadangkan produktiviti diukur menggunakan indikator yang lebih meluas iaitu .1 Produktiviti Kilang Barangan Produktiviti kilang barangan dikira dengan mengikut takrifan asal produktiviti iaitu nisbah output kepada input.2 Produktiviti Hospital Kerajaan i) Menurut Dean (1987). ii) Serway. 4. Beliau mendefinisikan output bagi hospital ialah kuantiti dan kualiti ouput yang dikeluarkan hospital. pengukuran produktiviti adalah berbeza mengikut bidang yang diukur. produktiviti hospital diukur melalui nisbah output per input. Walau bagaimanapun. 4. manakala input pula merujuk kepada jumlah keseluruhan sumber hospital yang mana merupakan pelaburan langsung mahupun tidak langsung.9 Secara tradisinya produktiviti diukur dengan menisbahkan unit output dengan unit input.

jumlah jumlah waktu bekerja kepada adjusted patient days. .10 fulltime equilavent (FTE) per adjusted occupied bed. total operational expenses per nettotal income from patient days and productive FTE expenses per number of adjusted patiend days. iii) Mencipta satu ukuran untuk mengukur kecekapan dan keberkesanan sistem pengajian tinggi. iii) Sear (1992) yang mencadangakn tiga penisbahan perlu didaperolehi dalam mengukur produktiviti hospital iaitu staff FTE kepada jumlah katil.3 Produktiviti Institut Pengajian Tinggi Menurut Gates dan Stones (1997). jabatan akademik yang tertentu dan sebagainya). terdapat 4 langkah penting untuk mengukur produktiviti dalam Institut Pendidikan Tinggi : i) Mengenal pasti unit-unit yang dianalisis (universiti. 4. ii) Memastikan objektif bagi kajian. serta staff FTE kepada salary to adjusted patient days.

Susan G. pelaburan pelajar dengan jawatan staf pentadbiran. 4. Menurut Narin and Hamilton(1996). produktiviti penerbitan bagi penulisan sesebuah institusi di Malaysia diukur melalui jumlah penulisan yang diterbitkan. nisbah kecekapan pentadbiran adalah kos operasi. M Cecil Smith. produktiviti pengajian tinggi dibahagi kepada dua bahagian iaitu kecekapan dalam aktiviti pentadbiran dan kecekapan dalam aktiviti pengajaran. melalui kajiannya turut menyatakan bahawa produktiviti ilmiah adalah diukur melalui jumlah penulisan yang diterbitkan. Zainab.” . Manakala pemboleh ubah yang digunakan untuk mengukur kecekapan pengajaran pula ialah perbelanjaan bahan bacaan.N. Locke. Boisse. “Publication count is an indicator of research Productivity and is used to rank faculties and academic institutions”. nisbah pelajar dengan PhD dan nisbah pelajar dengan jawatan staf akademik. Peggy A. Pemboleh ubah yang akan digunakan untuk mengukur aset tetap. Menurut mereka “the scholarly productivity of educational psychologists. Stephen J.4 Produktiviti Penyelidikan Menurut kajian Norhazwani Yazit dan A.11 iv) Menghubungkait matlamat dengan cara pengukuran yang telah dikenal pasti. Gallagher. Menurut Chan dan Norehan (2007). indexed in terms of the number of papers published in professional journals in the field was the focus of this investigation. Maka jumlah yang banyak dalam penyelidikan dan kajian adalah penting dalam sesebuah institusi pendidikan bagi meningkatkan produktiviti penyelidikan masing-masing.

0 Rumusan Persekitaran ekonomi dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu pasca krisis kewangan global 2008 menjadikan persaingan antara negara dan juga firma mempunyai daya saing menjadi semakin sengit. walaubagaimanapun. produktiviti sektor kewangan diukur dengan cara menilai tahap kecekapan teknikal. dan produktiviti dikalangan syarikat kewangan di Malaysia menggunakan indeks Malmquist dan "Data Envelopment Analysis”. perubahan kecekapan. (Hazlina. 6. Keadaan ini menjadikan produktiviti antara firma yang berlainan tidak praktikal untuk dibandingkan. pengukuran produktiviti firma adalah berbeza-beza mengikut jenis firma.0 Perbincangan Secara umumya setiap firma boleh diukur produktivitinya.5 Produktiviti Sektor Kewangan Bagi sektor kewangan pula.12 4. keadaan ini menuntut firma-firmanya . perubahan teknikal. 5. 2001). Bagi negara Malaysia yang ekonominya sangat bergantung kepada eksport.

Ketika ekonomi meleset pengekalan dayasaing dengan pengurangan pekerja akan mencetuskan ketidakstabilan sosio ekonomi yang akhirnya merugikan negara dan seterusnya firma sendiri. Mengikut Dasar Pembangunan Negara Kedua. Persaingan. produktiviti.13 yang tinggi berbanding firma-firma negara lain. Kajian mengenainya bukan sahaja menekankan kepada teknik-teknik pengukuran tetapi juga menumpukan kepada komposisi produktiviti. Kajian mengenai produktiviti terus menarik minat para penyelidik memandangkan kepentingan sumbangan produktiviti ke atas pertumbuhan ekonomi. Oleh itu perlu dijalankan di tempat kerja program-program untuk peningkatan kualiti termasuklah program yang dapat meningkatkan produktiviti pekerja. negara harus memberi tumpuan kepada sumber tenaga manusia. . perkembangan sumber tenaga manusia mesti mempunyai polisi dan program yang dibentuk bagi meningkatkan atau memperbaiki kualiti masyarakat. Daya saing yang tinggi ini antara lain terletak kepada bagaimana produk dapat dikeluarkan pada kos yang kompetitif bersertakan kualiti yang tinggi. inovasi dan kebolehan serta keupayaan dalam pengurusan teknologi baru akan ditentukan oleh kualiti sumber tenaga manusia itu sendiri. Pemahaman mengenai komponenkomponen yang terkandung dalam produktiviti dapat membantu penggubal dasar mengenal pasti punca ketidakcekapan sesebuah industri. Untuk mencapai matlamat wawasan 2020. Tiada yang baru dengan syarat tersebut tetapi dalam konteks ekonomi yang tidak menentu ini kaedah pencapaiannya mestilah yang berdaya tahan terhadap perubahan pusingan ekonomi dari yang mengembang kepada yang meleset dan sebaliknya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful