Poslovne kombinacije

Vrednovanje poduzeća

Struka ili umjetnost?

Poslovne kombinacije

Vrednovanje poduzeća

2

Tri komponente vrijednosti poduzeća
∗ ∗ ∗

Što poduzeće posjeduje Što poduzeće zarađuje Što čini poduzeće jedinstvenim

Poslovne kombinacije

Vrednovanje poduzeća

3

Što poduzeće posjeduje ∗ Imovina poduzeća Bilanca Inventar ∗ Vrijednost glavnice Imovina Obveze -----------Glavnica Vrednovanje poduzeća 4 = Poslovne kombinacije .

Što poduzeće zarađuje ∗ Zarade Izvještaj o dobiti (Račun dobiti ili gubitka) ∗ Novčani tokovi + = Zarade Amortizacija ----------------Novčani tok Vrednovanje poduzeća 5 Poslovne kombinacije .

Što čini poduzeće jedinstvenim ∗ Rizici po imovinu po zarade ∗ Poželjnost po imovinu po zarade Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 6 .

Vrijednost poduzeća ∗ Vrijednost imovine ili obveza i glavnice jednaka na savršenom tržištu vrijednost opipljive i neopipljive imovine ∗ Bruto vrijednost ukupna vrijednost imovine (obveza i glavnice) ∗ Neto vrijednost bruto vrijednost umanjena za vrijednost obveza Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 7 .

njegova dijela ili imovine odnosno vlasničke glavnice Spajanja i pripajanja Razgolićenje Restrukturiranje Legalne potrebe Osiguranja Ostale potrebe Vrednovanje poduzeća 8 Poslovne kombinacije .Pobude za vrednovanje poduzeća ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Kupoprodaja poduzeća.

Varijable koje utječu na vrednovanje ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Vrijednost imovine Reputacija poduzeća Projektirani rast Novčani tok Kompetentnost managementa Proizvodnja Tehnologija Legalna situacija ili prepreke Lakoća pokretanja Lokacija Rizik profitabilnosti investicije Mogućnost utjecaja na mušterije Poslovne performanse i pokazatelji Fizički izgled Ekonomski izgledi Tržišni udjel Alternativni oportuniteti Potencijali Odnos nekretnina i najma Goodwill ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Povijest poduzeća Rast Kapacitet posuđivanja Projektirani novčani tok Kompetentnost zaposlenih Troškovna konkurentnost Komparabilna poduzeća Kvaliteta i konkurentnost proizvoda Poželjnost industrije Rizik povrata investicije Mogućnost utjecaja na cijene Ograničenje za ulaz Specijalne licence. patenti i franšize Stanje poslovnih knjiga i izvještaja Politički izgledi Porezna razmatranja Sposobnost plaćanja Radni uvjeti Neopipljivost Ranjivost 9 Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća .

Metode temeljene na imovini Metode temeljenje na profitnoj snazi Metode vrednovanja poduzeća Kombinirane metode Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 10 .

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 11 .

Klasifikacija metoda Polazeći od koncepata vrijednosti ∗ Metode vrednovanja imovine ∗ Knjigovodstvena vrijednost Neto unovčiva vrijednost tržišna Likvidacijska Reprodukcijska vrijednost Ekonomska vrijednost ∗ Kombinirano korištenje Vrednovanje poduzeća 12 Poslovne kombinacije .

Knjigovodstvena vrijednost ∗ Bruto vrijednost = Vrijednost imovine po bilanci Vrijednost glavnice po bilanci vrijednost imovine vrijednost obveza ∗ Neto vrijednost = ------------------------- Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 13 .

Prilagođavanje bilance Tretman neopipljive imovine ∗ Tretman vremenskih razgraničenja ∗ Tretman imovine nepotrebne za poslovanje ∗ Druga prilagođavanja ∗ Detaljizirani pristup Promatranje rezervi Računovodstvene metode Skriveni dobici i gubici Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 14 .

DUGOVI

∗ ∗

UKUPNA AKTIVA

UKUPNA PASIVA GLAVNICA

∗ ∗

Prilagođavanja Umanjenje aktive tvrtke Eksplicitna jednadžba bilance G=A–D Prilagođavanja
Utjecaj na glavnicu Umanjenje glavnice Uvećanja

prilagođavanja

Poslovne kombinacije

Vrednovanje poduzeća

15

UKUPNA AKTIVA

knjigovodstvena bruto vrijednost

knjigovodstvena neto vrijednost

ukupne obveze neopipljiva imovina
Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 16

Neto unovčiva vrijednost
∗ ∗

Vrijednost dobivena prodajom imovine Pristupi utemeljenja
Nastavljanje s držanjem Likvidacija imovine

Koncepti vrijednosti
Tržišna vrijednost Likvidacijska vrijednost

Poslovne kombinacije

Vrednovanje poduzeća

17

Tržišna vrijednost ∗ ∗ ∗ ∗ Neto unovčiva vrijednost imovine na principu nastavljanja poslovanja Problem pronalaženja fer tržišne cijene Korištenje komparacija Korištenje koncepta ekonomske vrijednosti Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 18 .

Novac i utrživi vrijednosni papiri ∗ Novac Nema problema vrednovanja Savršena likvidnost ∗ Utrživi vrijednosni papiri Prema realiziranim tržišnim cijenama Mogući problemi kod značajnijih fluktuacija cijena Analiza kretanja tečajeva kroz vrijeme Izbor instrumenata Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 19 .

Potraživanja Prema kriteriju sadašnje vrijednosti očekivanih novčanih tokova ∗ Tekuća potraživanja ∗ Naplativa tekuća potraživanja moguće uzeti prema nominalnoj vrijednosti Procjena izvjesnosti naplate sumnjivih i spornih potraživanja ∗ Osigurana potraživanja prema vrijednosti instrumenta osiguranja Vrednovanje poduzeća 20 Poslovne kombinacije .

Zalihe ∗ Materijala i drugih inputa Prema tržišnoj vrijednosti Moguće korištenje zadnjih nabavnih cijena ∗ Proizvodnje u toku Prema prodajnim cijenama proizvoda umanjiti za troškove dovršavanja i kompletiranja ∗ Gotovi proizvodi i trgovačka roba prema tržišnoj cijeni moguće korištenje zadnjih prodajnih cijena Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 21 .

Fiksna imovina ∗ ∗ Metodom komparacije s realiziranim tržišnim cijenama slične imovine Mogućnost procjene ovisi o stupnju specijaliziranosti Univerzalna fiksna imovina ima tržište iz “druge ruke” Nekretnine rezidencijalnog karaktera imaju aktivno sekundarno tržište Specijalizirana imovina Nema sekundarnog tržišta Diskont zbog nedostataka kupaca Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 22 .

Prognoza obveza ∗ ∗ ∗ Formirane utrživim instrumentima prema realiziranim tržišnim cijenama Ostale obveze prema kriteriju sadašnje vrijednosti Tekuće obveze prema kriteriju sadašnje vrijednosti prema vrijednosti instrumenta osiguranja prema nominalnoj vrijednosti Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 23 .

Likvidacijska vrijednost ∗ ∗ ∗ Neto unovčiva vrijednost imovine na principu likvidacije poslovanja Problem pronalaženja tržišnih cijena Problem pronalaženja troškova likvidacije Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 24 .

Likvidacijska vrijednost ∗ Imovine Manja vrijednost od tržišne Tržišna vrijednost umanjena za troškove likvidacije Problem određenja tržišnih cijena Problem prognoze troškova likvidacije ∗ Imovine u prisilnoj likvidaciji Procjena diskonta prema tržišnoj vrijednosti zbog prisilne prodaje imovine Procjena troškova stečaja i likvidacije poduzeća Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 25 .

Reprodukcijska vrijednost ∗ ∗ Metoda procjene fiksne imovine Karakteristike Zasniva se na procjeni zamjenske vrijednosti Predmet inženjerskih procjena Moguća primjena metode revalorizacije Drugo najbolje rješenje kad nije moguća procjena tržišne vrijednosti Temelji se na knjigovodstvenom algoritmu vrednovanja Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 26 .

Računovodstveni algoritam reprodukcijske vrijednosti Te − t s Aj 0 = N j 0 Te Aj0 Nj0 Te ts j Poslovne kombinacije sadašnja vrijednost fiksne imovine j novo-nabavna vrijednost fiksne imovine j vijek efektuiranja fiksne imovine j starost fiksne imovine j konkretna jedinica fiksne imovine Vrednovanje poduzeća 27 .

Novo-nabavna vrijednost ∗ Inženjerska procjena Zgrade Razvoj građevinskog projekta Utvrđivanje normativa utrošaka i nabavnih cijena Oprema Definiranje novo-nabavnih cijena Kalkulacija zavisnih troškova nabave Zemljište ∗ Revalorizacija Vrednovanje poduzeća 28 Poslovne kombinacije .

Ispravak vrijednosti ∗ Prognoza predvidivog vijeka korištenja Prema konvencijama Prema specifikacijama proizvođača ∗ Ocjena starosti Godine korištenja Ocjena stupnja potrošenosti Ispravnost korištenja Rad u više smjena Ispravnost održavanja Prema komponentama ukupne vrijednosti Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 29 .

Ekonomska vrijednost ∗ ∗ ∗ Vrijednost ekonomski iskoristive fiksne imovine Imovina koja generira novčane tokove njenom držatelju Sadašnja vrijednost očekivanih novčanih tokova Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 30 .

patenata.Utvrđivanje ekonomske vrijednosti ∗ Procjena rizično profitnih obilježja imovine Prognoza veličine i dinamike novčanih tokova Prognoza riziku prilagođene diskontne stope ∗ Može se koristiti za procjenu vrijednosti potraživanja i obveza imovinskih oblika koji donose prinos sličan financijskoj imovini nekretnine. licenci drugi slični oblici imovine Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 31 .

00 Godišnji priljev od najamnine 12 x 437. 375 . 00 10 % Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 32 . 00 o (1 − 25 % ) = 39 .250.000.500. 250 . 000 .∗ = ∗ = ∗ ∗ ∗ Mjesečni priljev od najamnine 125.500 = 437.00 = 5.00 kn mjesečno Porez na dobit poduzeća koje drži poslovnu zgradu iznosi 25% 5 .00 Riziku prilagođena stopa? mali rizik 10% Vrijeme iskorištavanja? gotovo neograničeno PROCJENA Primjer Tvrtka posjeduje poslovnoupravnu zgradu s poslovnim prostorom cca 3.00 x 3.500.500 m2 čija je starost 20 godina na relativno atraktivnoj lokaciji u centru grada U zgradi slične starosti i kvalitete u neposrednoj blizini analizirane poslovne zgrade realizira se najam poslovnog prostora u vrijednosti 125.

Kombinirana procjena vrijednosti imovine ∗ ∗ ∗ Mnoštvo pristupa vrednovanju Nemogućnost primjene samo jedne metode Nužnost kombiniranja metoda vrednovanja imovine 33 Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća .

Kombinirana procjena Jedini mogući pristup procjeni ∗ Osnovna metoda neto unovčiva vrijednost ∗ tržišna za nastavljanje s poslovanjem likvidacija za prestanak poslovanja ∗ Druge metode procjene vrijednosti imovine koriste se kao dopunske kada nije moguće procijeniti tržišnu vrijednost Vrednovanje poduzeća 34 Poslovne kombinacije .

Neki problemi procjene ∗ Računovodstvo može skrivati kreditne odnose vlasnika i poduzeća Mjenice i kreditni zapisi u aktivi i pasivi Prilagodbe bilance za izuzete kreditne stavke ∗ U računovodstvu ne mora biti popisana sva imovina Problem unajmljene imovine Ocjena korištenja u budućnosti ∗ Neopipljiva imovina Vrednovanje poduzeća 35 Poslovne kombinacije .

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 36 .

Metode temeljene na profitnoj snazi Metode ocjene ekonomske vrijednosti ∗ Kapitalizacija profitne snage ∗ Utemeljenje struje budućih profita Novčani tokovi Zarade Ocjena rizika ostvarivanja profita Utemeljenje riziku prilagođene diskontne stope ili faktora multiplikacije Izračun ekonomske vrijednosti Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 37 .

Klasifikacija metoda Metoda toka zarada ∗ Metoda sadašnje vrijednosti očekivanih novčanih tokova ∗ Metode vrednovanja glavnice dioničkih društava – metode vrednovanja običnih dionica ∗ Metode sadašnje vrijednosti dividendi Metode tržišne kapitalizacije Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 38 .

Metoda toka zarada ∗ Polazište metode: Izvještaj o dobiti ∗ ∗ Prilagođavanje izvještaja o dobiti radi pronalaženja konstantnih zarada Kapitalizacija konstantnih zarada Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 39 .

Utemeljenje konstantnih zarada ∗ Analiza proteklih izvještajnih zarada Isključiti sve neuobičajene stavke Prosudbe za normalnu razinu zaposlenosti Pravilno vrednovanje ostalih rashoda Pronaći zarade koje bi poduzeće moglo ostvarivati bez značajnijih investicija uz normalnu razinu zaposlenosti ∗ Zarade vs novčani tok ∗ Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 40 .

Pravilno vrednovanje ostalih rashoda ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Osobna primanja i osobne koristi vlasnika Najamnina Putni troškovi i troškovi reprezentacije Troškovi usluga domaćinstva Najam automobila Donacije Vrednovanje poduzeća 41 Poslovne kombinacije .

Utemeljenje rizika ∗ Distribucija vjerojatnosti Moguća samo za velike javno držane tvrtke Upitna za mala privatno držana poduzeća ∗ Komparacije Sa sličnim javno držanim tvrtkama Pitanje rizika likvidnosti ∗ Bodovanje čimbenika rizika Metoda ocjene rizika Izolacija čimbenika rizika Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 42 .

Mogući čimbenici rizika ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Povijest poduzeća ugled poduzeća industrijska grupa specijalne vještine lokacija (uvjeti najma) specijalni odnosi radna situacija managerska situacija profitabilnost investicije ∗ ∗ ∗ ∗ povrat investicije vanjska ovisnost proizvodi ili usluge Posebni zahtjevi franšize. licence i slično osiguranja i drugi zahtjevi prema dugovima ∗ ∗ konkurencija tehnologija 43 Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća .

Utemeljenje diskontne stope ∗ ∗ Međuovisnost rizika i nagrade Komparacija sa sličnim društvima Likvidnost vlasništva Transparentnost poslovnih operacija ∗ ∗ Standardi profitabilnosti Bodovanje čimbenika rizika Utemeljenje riziku prilagođene stope Utemeljenje faktora multiplikacija 44 Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća .

Bodovanje čimbenika rizika ∗ Bodovima od 1 do 6 6 – najmanji rizik 1 – najveći rizik ∗ Zbrajanje bodova i dijeljenje zbroja s brojem činitelja rizika daje prosječnu rizičnost tvrtke Ocjena diskontne stope Prikladni multiplikator zarada Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 45 .

Vrednovanje poduzeća F V= k V vrijednost poduzeća F konstantne zarade k diskontna stopa V =F f f multiplikator zarada rezultanta bodovanja čimbenika rizika Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 46 .

Metoda sadašnje vrijednosti očekivanih novčanih tokova ∗ ∗ ∗ ∗ Utemeljena na ekonomskoj vrijednosti Uvažava i razvojne ambicije poduzeća Uobičajeno razdoblje prognoze novčanih tokova 5 godina Uvažava rezidualnu odnosno konačnu vrijednost poduzeća Vrednovanje poduzeća 47 Poslovne kombinacije .

Novčani tokovi ∗ Novčani tokovi od poslovanja Postojeće poslovanje Nove investicije Eventualna restrukturiranja ∗ Investicijski troškovi Nove investicije Investicije u restrukturiranja ∗ Rezidualna vrijednost Vrednovanje poduzeća 48 Poslovne kombinacije .

Algoritam procjene T Ft It AT V0 = ∑ +∑ + t t T (1 + k ) 1 1 t =0 ( + k ) t =0 ( + k ) T V0 Ft It AT k T Poslovne kombinacije sadašnja vrijednost novčanih tokova novčani tokovi od poslovanja po godinama t potrebne investicije po godinama t rezidualna vrijednost diskontna stopa broj godina projekcije Vrednovanje poduzeća 49 .

Postupak procjene ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Prilagođavanje izvještaja poduzeća Utemeljenje razvojnih planova Projekcija petogodišnjeg razvojnog plana Proračun profita i novčanih tokova te potrebnih investicija kroz pet godina Projekcija rezidualne vrijednosti poduzeća Određivanje diskontne stope Izračunavanje sadašnje vrijednosti Vrednovanje poduzeća 50 Poslovne kombinacije .

Karakteristike metode ∗ Primjena ekonomske vrijednosti Fina procjene ekonomske vrijednosti Svojevrsno budžetiranje kapitala Moguće uključivanje stvarnih opcija ∗ Zahtijeva dokumentiranu prošlost i predvidivu budućnost Primjenjiva za vrednovanje javnih dioničkih društava u poslovnim kombinacijama Ključna metoda vrednovanja izlaženja u javnost Diskutabilna primjena za procjenu vrijednosti privatno držanih tvrtki ∗ Spekulativnost prognoza Vrednovanje poduzeća 51 Poslovne kombinacije .

Problem prognoza ∗ Projekcije su uvijek spekulativne prognoza poslovnih novčanih tokova prognoza potrebnih investicija prognoza rezidualne vrijednosti ∗ Subjektivno određivanje diskontne stope određivanje standarda profitabilnosti problemi komparabilnosti ∗ Metoda se oslanja na dvije prognoze Vrednovanje poduzeća 52 Poslovne kombinacije .

Standardi profitabilnosti ∗ Trošak kapitala Problemi izračuna Prosudbe budućeg rizika Komparacije ∗ Manja privatno držana poduzeća Konvencionalno: 50% iznad primarne kamatne stope Komparacija samo za javna poduzeća odnosno za izlaženje u javnost Komparacija za privatno držana poduzeća uz prosudbu rizika likvidnosti Testiranje vrijednosti kroz različite diskontne stope Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 53 .

Tretman rezidualne vrijednosti ∗ Vrijednost imovine istekom planskog razdoblja Fer tržišna vrijednost Likvidacijska vrijednost Knjigovodstvena vrijednost ∗ Vrijednost zarada Pristup vječne rente Pristup rastućih zarada Pristup padajućih zarada Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 54 .

Metode tržišne kapitalizacije ∗ ∗ ∗ Vrednovanje zarada ili dividendi primjenom određenih tržišnih pokazatelja Značajno korištenje komparacija Testovi za utemeljenje konačnih vrijednosti Vrednovanje poduzeća 55 Poslovne kombinacije .

Metode sadašnje vrijednosti dividendi ∗ ∗ ∗ Modeli vrednovanja običnih dionica Pogodni za vrednovanje javnih dioničkih tvrtki Moguće korištenje teorija tržišta kapitala za određenje diskontne stope Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 56 .

imovine Pristup knjigovodstvene vrijednosti Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 57 .Klasifikacija metoda Kapitalizacija zarada P/E model ∗ Kapitalizacija dividendi P/D model ∗ Varijacija kapitalizacije zarada Kapitalizacija zarada i dividendi ∗ P0 = P P0 = P E D E0 D0 P/E model standardne politike dividendi Kapitalizacija stope rasta P/E model stopa rasta zarada ili prodaje ∗ Drugi multiplikatori Kapitalizacija prodaje.

D1 D2 DT P0 = + +L+ +L 2 T 1 + k S (1 + k S ) (1 + k S ) Dt P0 = kS Konstantne dividende D0 (1 + g ) P0 = kS − g T Konstantan rast dividendi Dt Pt P0 = ∑ + t T (1 + k S ) 1 t =1 ( + k S ) Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća Varijabilne dividende više stopa rasta 58 .

r z model D0 (1 + rz ) P0 = k S − rz E0 (1 − z )(1 + rz ) P0 = k S − rz Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 59 .

Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 60 .

Razlozi korištenja ∗ Vrednovanje poduzeća nije objektivan proces Nema jednoznačne mjere vrijednosti Nema dominantne metode vrednovanja ∗ Potrebe struke procjenitelja Subjektivnost procesa Povećanje vjerodostojnosti profesije ∗ ∗ Potreba argumentacije procjene Vrijednost imovine kao donja granica vrijednosti poduzeća Vrednovanje poduzeća 61 Poslovne kombinacije .

Klasifikacija metoda ∗ Mogućnosti kombiniranja kombiniranje vrijednosti imovine i profitne snage mogu se kombinirati samo vrijednosti orijentirane prema istom vremenu praktički kombiniranje vrijednosti dobivene metodom toka zarada i tržišne vrijednosti imovine ∗ Logika kombiniranja polazi se od vrijednosti imovine ako vrijednost zarada premašuje vrijednost imovine potrebno je povećati vrijednost poduzeća Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 62 .

KOMBINIRANE METODE METODE SREDNJE VRIJEDNOSTI jednostavna sredina vagana sredina INTEGRATIVNE METODE kapitalizacija ekstra zarada kapitalizacija goodwilla izravni otpis imovine stuttgartska metoda Vrednovanje poduzeća METODE NEIZRAVNOG KOMBINIRANJA metoda kopirnih troškova Poslovne kombinacije 63 .

Metode srednje vrijednosti ∗ ∗ Primjenjuju se kada vrijednost zarada premašuje vrijednost imovine Metode Metoda obične sredine Metode vagane sredine Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 64 .

Metoda jednostavne sredine AP + FP VP = 2 Vp vrijednost poduzeća ∗ Ap vrijednost imovine ∗ Fp vrijednost zarada ∗ FP AP FP FP − AP VP = AP + 2 Vrednovanje poduzeća 65 Poslovne kombinacije .

Metoda vagane sredine FP − AP VP = AP + w Vp vrijednost poduzeća ∗ Ap vrijednost imovine ∗ Fp vrijednost zarada ∗ w ponder ∗ wf2 Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 66 .

Integrativne metode ∗ ∗ Pronalaze logičnu spojnicu između vrijednosti imovine i vrijednosti zarada Spojnicu predstavljaju neke standardne veličine profitabilnost druge veličine Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 67 .

Klasifikacija metoda Integrativne metode Metoda kapitalizacije ekstra-zarada Metoda kapitalizacije goodwilla Metoda izravnog otpisa vrijednosti imovine Stuttgartska metoda Američka praksa Europska praksa Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 68 .

Kapitalizacija ekstra zarada ∗ ∗ ∗ Držanje imovine izaziva određene troškove Poduzeće ostvaruje ekstra zarade ako veličina zarada premašuje troškove držanja imovine Ekstrazarade treba kapitalizirati i pridodati vrijednosti imovine Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 69 .

Ekstrazarade ∗ Troškovi držanja imovine Oportunitetni troškovi Pretvaranje imovine u novac i njegovo sigurno ulaganje ∗ Ekstrazarade Kada zarade premašuju troškove držanja imovine Višak zarada nad troškovima držanja zarade troškovi držanja ekstrazarade 70 Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća .

Utvrđivanje ekstrazarada ∗ Trošak držanja imovine Stopa troška držanja Sigurno ulaganje Rizik pretvaranja imovine u novac Td = AP k D Td troškovi držanja imovine Ap vrijednost imovine kD stopa troška držanja FK konstante zarade EK ekstrazarade Kamatna stopa na dobro rangirane obveznice ∗ Ekstrazarade Razlika zarada i troška držanja EK = FK − Td 71 Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća .

Kapitalizacija ekstra zarada ∗ ∗ Na principu vječne rente Stopa kapitalizacije Riziku prilagođena diskontna stopa Stopa koja odgovara riziku ostvarivanja zarada EK EP = kS VP = AP + EP FK − AP k D VP = AP + kS 72 ∗ Vrijednost poduzeća Vrijednost imovine plus vrijednost ekstrazarada Konačni model vrednovanja poduzeća Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća .

Postupak procjene ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Prilagođavanje bilance i određivanje tržišne vrijednosti imovine Određivanje stope troškova držanja imovine Izračun troškova držanja imovine Prilagođavanje izvještaja o dobiti i utemeljenje konstantnih zarada Izračun ekstrazarada Utemeljenje diskontne stope ili faktora kapitalizacije Izračun sadašnje vrijednosti ekstrazarada Izračun vrijednosti poduzeća Vrednovanje poduzeća 73 Poslovne kombinacije .

Kapitalizacija goodwilla ∗ Goodwill u ekonomskom smislu sposobnost iznadprosječnog zarađivanja ∗ ∗ Tvrtka ostvaruje goodwill ako zarade premašuje prosječan prinos industrije Goodwill treba kapitalizirati i pridodati vrijednosti imovine Vrednovanje poduzeća 74 Poslovne kombinacije .

Ekstrazarade Kada zarade premašuju prosječne u industriji Višak zarada nad zaradama industrije ∗ Goodwill Vrijednost vječne rente od ekstrazarada Diskontna stopa Riziku prilagođena stopa Stopa kapitalizacije zarade zarade industrije ekstrazarade Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 75 .

Utvrđivanje ekstrazarada ∗ Prosječne zarade Prosječna stopa profitabilnosti industrije Vrijednost imovine EP = AP k P EP prosječne zarade Ap vrijednost imovine kP prosječna profitabilnost FK konstante zarade EK ekstrazarade ∗ Ekstrazarade Razlika zarada i prosječnih zarada Zarade koje daju vrijednost goodwilla EK = FK − EP 76 Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća .

Kapitalizacija goodwilla ∗ ∗ Na principu vječne rente Stopa kapitalizacije Riziku prilagođena diskontna stopa Stopa koja odgovara riziku ostvarivanja zarada EK EP = kS VP = AP + EP FK − AP k P VP = AP + kS 77 ∗ Vrijednost poduzeća Vrijednost imovine plus vrijednost ekstrazarada Konačni model vrednovanja poduzeća Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća .

Izravni otpis vrijednosti imovine ∗ ∗ Polazi se od konstantnih godišnjih zarada Poduzeće ima ograničeni poslovni vijek Neograničeno poslovanje ostvaruje se novim investicijama Ne kupuju se nove investicije već poslovanje poduzeća utemeljeno prošlim investicijama Prošle investicije transformiraju se u novac ∗ Godišnju transformaciju imovine treba pribrojiti konstantnim zaradama Vrednovanje poduzeća 78 Poslovne kombinacije .

Polazne pretpostavke Ograničeni poslovni vijek poduzeća ∗ Poduzeće se kupuje kako bi se njegova imovina transformirala u novac kroz vijek upotrebe ∗ Kroz to vrijeme ostvaruju se novčani tokovi od zarada poduzeća kao i od postepenog otpisa vrijednosti imovine ∗ Ove ukupne novčane tokove treba kapitalizirati u vrijednost poduzeća ∗ Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 79 .

Postupak procjene ∗ Prognoza stope otpisa Preostali poslovni vijek Stopa otpisa imovine 1 fO = T fO T stopa otpisa preostali vijek ∗ Kapitalizacija ukupnog novčanog toka Prognoza konstantnih zarada Izračun godišnje otpisa imovine Stopa kapitalizacije FK + f O AP VP = kS + fO 80 Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća .

Karakteristike metode ∗ Favorizira vrijednost imovine Dvostruko diskontiranje ukupnog novčanog toka riziku prilagođena diskontna stopa uvećana za stopu godišnjeg otpisa imovine Upitna logika ukupne stope kapitalizacije ∗ Kapitalizacija vječne rente Problematična upotreba uz ograničeni poslovni vijek Djelomično se ispravlja upotreba dvije stope ∗ Metoda nastala u europskoj praksi Princip opreznosti Umanjenje viška vrijednosti Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 81 .

Stuttgartska metoda ∗ Varijanta metode otpisa vrijednosti imovine Metode razvijane u okviru bivšeg europskog udruženja ekonomista Problematičnost određenja preostalog poslovnog vijeka ∗ ∗ Razvili je stručnjaci iz Berlina Varijanta metode otpisa uz preostali vijek 5 godina Vrednovanje poduzeća 82 Poslovne kombinacije .

Stuttgartska metoda AP + 5 FK VP = 1 + 5k S Dijeljenje s 5 AP + FK 5 VP = 1 + kS 5 FK + f O AP VP = kS + fO 83 Ako je 5 preostali vijek Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća .

Metoda kopirnih troškova ∗ ∗ ∗ ∗ Polazi od alternativnih troškova Kupac može kupiti imovinu kao i onu kod analiziranog poduzeća Potrebno je određeno vrijeme da se dostigne (kopira) razina poslovnih aktivnosti poduzeća Kopirni troškovi Razlika zarada poduzeća i manjih zarada za vrijeme kopiranja Za njih treba uvećati vrijednost imovine analiziranog poduzeća Moguće imputirati i druge troškove Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 84 .

Poslovne kombinacije

Vrednovanje poduzeća

85

Mogući testovi

Komparativna analiza financijskim pokazateljima
Usporedba s drugim tvrtkama

∗ ∗

Alternativni investicijski test
Usporedba s alternativnim investicijama

Testiranje opravdanosti kupnje
Analiza oportunosti novčanog toka sa stajališta stjecanja poduzeća

Poslovne kombinacije

Vrednovanje poduzeća

86

Komparativna analiza financijskim pokazateljima
Odabir seta standardnih pokazatelja ∗ Odabir sličnih poduzeća za usporedbu ∗ Komparacija

Visine pokazatelja Vrijednosti tvrtke
Relativni izraz vrijednosti Korištenje pokazatelja investiranja

Modifikacija utemeljenih cijena
Vrednovanje poduzeća 87

Poslovne kombinacije

Analiza profitabilnosti ∗ Prinos na investicije (ROI – return on investment) Prinos koji tvrtka ostvaruje za svoje investitore Računovodstveni izraz zadovoljstva investitora Profitabilnost računovodstvene imovine ∗ Ključne vrste profitabilnosti (prinosa) Prinos imovine (ROA – return on assets) Prrinos glavnice (ROE – return on equity) ∗ Analiza Komparativna analiza Analiza izvora prinosa Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 88 .

Odnos profita i bilance Kamate Ukupne zarade Tekuće obveze Ukupna imovina 89 Porez ROA Dugoročni dugovi Za vlasnike Vlasnička glavnica Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća .

Alternativno Kamate Ukupne zarade Tekuće obveze Ukupna imovina 90 Porez ROA Dugoročni dugovi Za vlasnike Vlasnička glavnica Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća .

Odnos profita i glavnice Kamate Ukupne zarade Tekuće obveze Ukupna imovina Porez ROA ROE Dugoročni dugovi Za vlasnike Vlasnička glavnica Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 91 .

Utjecaj poluge na prinos za vlasnike Π RA = A E RG = G ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ E = (Π − K )(1 − s p ) G = A− L RA RE Π E sp A L G ROA ROE zarade prije kamata i poreza zarade nakon kamata i poreza stopa poreza na dobit ukupna imovina ukupne obveze glavnica L⎤ ⎡ RG = ⎢ RA + (RA − k ) ⎥ (1 − s p ) G⎦ ⎣ Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 92 .

Utjecaj poluge na prinos za vlasnike RA > k L (1 − s p ) RG = RA + (R A − k ) G RA < k Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 93 .

Komponente prinosa ∗ Π S RA = + S A Bruto profitna marža Koeficijent obrtaja ukupne imovine ∗ Du Pont sustav pokazatelja Profitabilnost imovine Profitabilnost prodaje Koeficijent obrtaja imovine ∗ Analiza ukupnog prinosa Analiza prodaje Asortiman i prodajne cijene Troškovi ∗ S ukupna prodaja Analiza korištenja imovine Vrednovanje poduzeća 94 Poslovne kombinacije .

Analiza ukupnog prinosa T Π S −Tuu Π = 1− = S S SS ∗ Π S + RA = S A ∗ S S S S = = A Acc + Ad A L + Lf ∗ Bruto profitna marža Izraz troškova prema prodaji Troškovi Materijala Rada Energije Režije Uprave i prodaje ∗ Koeficijenti obrtaja dijelova ukupne imovine Fiksne imovine Zaliha Potraživanja Novca Korištenje obveza Tekuće obveze Dugoročno financiranje 95 Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća .

Prinos kao komponenta vrijednosti tvrtke ∗ Profitabilnost glavnice Ključni računovodstveni nositelj vrijednosti Alternativna mjera vrijednosti zarade po dionici ∗ Profitabilnost imovine Ključni nositelj formiranja profitabilnosti glavnice Analiza komponenti ukupnog prinosa Analiza likvidnosti Analiza utjecaja poluge Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 96 .

Tržišne vrijednosti ∗ Ukupan prinos od dionice Prinos od dividendi + stopa promjene cijene Tržišna profitabilnost glavnice ∗ Snaga zarađivanja SWOT analiza Analiza tržišnih prilika Analiza poluge Poželjnosti i Rizici Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 97 .

Alternativni investicijski test ∗ Sigurne alternativne investicije Ulaganja u državne obveznice i slične investicije Zanemarivi kapitalni dobici Testiranje vrijednosti Profitabilnost ulaganja u poduzeće mora nadmašiti profitabilnost alternativnih investicija Višak profita = poduzetnička dobit ∗ Alternativne zarade Plaće i druge koristi Što kupac gubi od postojeće aktivnosti Što kupac dobiva u poduzeću Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 98 .

ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI TEST Ukupne alternativne koristi x = – = Utemeljena cijena Kamatna stopa na sigurna ulaganja Kamate od sigurnih ulaganja Plaće i druge koristi od zaposlenja Ukupne alternativne koristi Procijenjeni novčani tok Plaće i druge koristi iz poduzeća Ukupne koristi od poduzeća Ukupne alternativne koristi Utemeljena cijena Ukupna alternativna profitabilnost Ukupne koristi od poduzeća Utemeljena cijena Ukupna profitabilnost od poduzeća Vrednovanje poduzeća ________ ______% ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ______% ________ ________ ______% 99 Ukupne koristi od poduzeća + = Ukupna alternativna profitabilnost / = Ukupna profitabilnost od poduzeća / = Poslovne kombinacije .

Testiranje opravdanosti kupnje ∗ Ispitivanje novčanog toka sa stajališta njegove podrške utemeljenim vrijednostima Ispitivanje mogućnosti kupnje Sposobnost servisiranja obveza za kupnju poduzeća ∗ Testiranje ovisno o uvjetima stjecanja poduzeća Kreditiranje kupnje poduzeća Nužno provođenje dodatnih investicija Nadoknada plaća i drugih koristi Prinosi od alternativnih sigurnih investicija Poslovne kombinacije Vrednovanje poduzeća 100 .

TEST OPRAVDANOSTI KUPNJE – = POTREBNI IZDACI 1 2 = 1 2 = 1 2 = 1 2 = Utemeljena vrijednost Kreditirano od prodavatelja Ukupni novčani izdatak kupnje ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ____% ______ ______ NOVČANI TOK PODUZEĆA UKUPNI IZDACI RAZLIKA Poslovne kombinacije Osigurava li novčani tok povrat dugova Preuzete godišnje otplate dugova poduzeća Godišnji anuiteti prodavatelju UKUPNO POVRAT DUGOVA Osigurava li novčani tok poslovne operacije poduzeća Dodatne investicije u fiksnu imovinu Potrebno povećanje neto obrtnog kapitala UKUPNI IZDACI ZA POSLOVNE OPERACIJE Osigurava li novčani tok plaće kupca Plaće kupca Druge koristi od zaposlenja UKUPNA OSOBNA PRIMANJA KUPCA Osigurava li novčani tok razumne alternativne prinose Kamatna stopa na sigurna ulaganja Ukupni novčani izdatak za kupnju UKUPNI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI PRIHOD ______ ______ ______ 101 Vrednovanje poduzeća .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful