รายละเอียดการรายงานตั


ดการรายงานตัวขึน
ทะเบียนเปนนักศึกษา
ก. เอกสารทีใ
่ ชประกอบในการขึน
้ ทะเบียนเปนนักศึกษา จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย
แผน

ชุด

1. ใบนําสงเอกสารการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

จํานวน 1

2. เอกสารหมายเลข 1 ระเบียนประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
จํานวน 1 แผน
3. หนังสือมอบตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน (มข.24) จํานวน 2

ข. กําหนดการรายงานตัวขึน
้ ทะเบียนเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาตน
ผาน website

ผูไดรับคัดเลือก โครงการ พสวท., โครงการทุนเรียนดีฯ, โดยวิธีพิเศษ
( สั ป ด า ห วิ ท ย า ศ า ส ต ร ) แ ล ะ โ ด ย วิ ธี อื่ น ๆ ข อ ง ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยขอนแกน รายงานตัวระหวางวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2554
ที่ website : http://reg.kku.ac.th

ค. กําหนดการจองหอพัก (จองดวยตนเอง)

ผูไดรับคัดเลือก โครงการ พสวท., โครงการทุนเรียนดีฯ, โดยวิธีพิเศษ
(สัปดาหวท
ิ ยาศาสตร) และโดยวิธี อื่น ๆ ของคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถจองไดดวยตนเอง ณ งานหอพักนักศึกษา
(ชัน
้ ลางอาคารหอพักนักศึกษาหญิง ที่ 26) ในเวลา 09.00-16.30 น.
ระหวางวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2554
โทรศัพท 043-202841 ในเวลาราชการเทานัน
้ (ทัง้ นี้ นักศึกษาสามารถแจง
ชื่อเพื่อจองหอพักไดเลย โดยยังไมตองใชรหัสประจําตัวนักศึกษา เนื่องจาก
แจงชื่อไปยังงานหอพักแลว)

ง. กําหนดการสงเอกสารการขึน
้ ทะเบียนเปนนักศึกษา ภาคการศึกษา
ตน ปการศึกษา 2554

ผูไดรับคัดเลือก โครงการ พสวท., โครงการทุนเรียนดีฯ, โดยวิธีพิเศษ
(สัปดาหวท
ิ ยาศาสตร) และโดยวิธี อื่น ๆ ของคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามกําหนดเวลาในตารางดังนี้
วัน : วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2554
สถานที่ : ณ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารศูนยวช
ิ าการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สงเอกสารขึน

นักศึกษา คณะ / สาขาวิชา
ทะเบียนฯ
เวลา
สงเอกสารขึน
้ ทะเบียนเปน
นักศึกษา
ภาคเชา
เวลา 08.30-12.00 น. 08.30-09.30
คณะวิศวกรรมศาสตร ทุก
(รับบัตรคิว เวลา 08.00 น.
สาขาวิชา
น.)
09.30-10.30
คณะทันตแพทยศาสตร
น.
10.30-11.30
คณะศึกษาศาสตร ทุกสาขาวิชา
น.

ภาคบาย
เวลา 13.00-16.00 น.
(รับบัตรคิว เวลา 12.30
น.)

13.00-14.00
น.
14.00-15.00
น.

15.00-16.00
น.

คณะวิทยาศาสตร ทุกสาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชา
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร ทุก
สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร ทุกสาขาวิชา

จ. เอกสารทีจ
่ ะตองนําไปเพือ
่ ใชขน
ึ้ ทะเบียนเปนนักศึกษา ในวันเสารที่
28 พฤษภาคม 2554
ที่
เอกสาร
1 ใบนําสงเอกสาร

รายการ

1. เขียนชื่อ-สกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา คณะ/สาขา ลง
ชื่อนักศึกษาในใบนําสงเอกสารใหเรียบรอย
2. เรียงเอกสารการขึ้นทะเบียนฯ ตามลําดับรายการที่

2

รูปถายชนิดสี

3

ระเบียนประวัตินักศึกษา
เอกสารหมายเลข 1

4

หนังสือมอบตัวเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน มข. 24

แสดงในใบนําสงเอกสาร
1. แตงเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน
4 รูป ขนาด 3x4 ซม. ถายหนาตรงไมสวมหมวก ไม
ใสแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 2 เดือน กอนวันขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษา
1. ติดรูปถาย 1 รูป ในเอกสารหมายเลข 1 ระเบียนประวัติ
นักศึกษา
2. กอนกรอกขอมูลใหอานคําแนะนําในการกรอก ซึ่งอยู
งอยู
ดานหนาของเอกสารหมายเลข 1
1. นักศึกษากรอกขอความใหครบถวน ลงชื่อ และวันที่
ของนักศึกษาผูมามอบตัว ทั้ง 2 หนา
2. ติดรูปถายนักศึกษา ทั้ง 2 แผน ๆ ละ 1 รูป
3. มีผูรับรองความประพฤติ และค้ําประกัน กรอกขอความ
ครบถวน ลงวันที่ และลงชื่อ ซึ่งเปนบุคคลเดียวกันทั้ง
2 แผน
4. มีพยาน 2 คน ลงชื่อทั้ง 2 แผน
5. กรณีนักศึกษาทํางานแลว ใหบุคคลอื่นเปนผูรับรอง
ความประพฤติ หามนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระดับปริญญาตรี เปนผูรับรองความประพฤติทั้งตัวเอง

และบุคคลอื่น
ที่
เอกสาร
5 บัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ

1. ภาพถายสําเนาทั้งดานหนาและดานหลังใหอยูแผน

6

1. ภาพถายสําเนา ปพ.1:4 หรือใบแสดงผลการศึกษา

7

ปพ.1:4 หรือใบแสดงผล
การศึกษา

สําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14)

รายการ
เดียวกัน 1 แผน ใชกระดาษ A4
2. ใหรับรองสําเนาถูกตอง และเขียนรหัสประจําตัว
นักศึกษา มุมขวาดานบนของภาพถายสําเนา
(Transcript) ทีแ
่ สดงวาสําเร็จการศึกษา จํานวน 2
แผน ใชกระดาษ A4
2. ใหรับรองสําเนาถูกตอง และเขียนรหัสประจําตัว
นักศึกษา มุมขวาดานบนของภาพถายสําเนา
กอนที่จะแจงยายเขามหาวิทยาลัย
1. สําเนาทะเบียนบานชนิดเปนเลม ใหถายเอกสารเฉพาะ
หนาแรกที่มีบานเลขที่ และหนาที่มีชื่อนักศึกษาในหนา
เดียวกัน จํานวน 1 แผน ใชกระดาษ A4
2. สําเนาทะเบียนบานชนิดแผนใหญ ใหถายเฉพาะหนาที่
มีชื่อนักศึกษา จํานวน 1 แผน ใชกระดาษ A4

ที่

8

เอกสาร

รายการ

3. ใหรับรองสําเนาถูกตอง และเขียนรหัสประจําตัว
นักศึกษามุมขวาดานบน ของภาพถายสําเนา
กรณีเปลี่ยนคํานําหนา ชื่อตัว- กรณีคํานําหนา ชื่อตัว-ชื่อสกุล ในหลักฐานประกอบการ
ชื่อสกุล
ขึ้นทะเบียนฯ ไมตรงกันใหถายสําเนาหลักฐานที่เกี่ยวของ
มาแสดง เชน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียน
สมรส เปนตน
1. ใหเขียนคํารองขอเปลี่ยนคํานําหนา เปลี่ยนชื่อตัวเปลี่ยนชื่อ สกุล แนบสําเนาหลักฐานใบเปลี่ยนฯ สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
อยางละ 2 ชุด
2. ยื่นหลักฐานในวันที่สงเอกสารการขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษา หรือหลังจากวันที
นที่สงเอกสารการขึ้นทะเบียน
ใหยื่นที่กลุมภารกิจรับเขาศึกษา สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ (ภายในสัปดาหแรกของการเปดภาค
การศึกษา)

ฉ. ปฏิทน
ิ การศึกษาสําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รหัสขึน
้ ตนดวย
54

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2554
สามารถเขาดูไดที่ website :
http://reg4.kku.ac.th/Baad/section/Registration/calenda2011un
dergraduate.pdf

นักศึกษาทุกคน จะตองรายงานตัว/ขึน
้ ทะเบียนเปนนักศึกษา
ลงทะเบียนวิชาเรียน
พิมพใบแจงยอดการชําระเงิน และชําระเงิน ภายในวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
มิฉะนัน
้ จะถือวาสละสิทธิก
์ ารเขาเปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
นักศึกษาที่มีความประสงคจะรับใบเสร็จรับเงิน เพื่อสงเบิกคาเลาเรียน
(โครงการ พสวท.) สามารถติดตอรับใบเสร็จรับเงินไดที่...
... งานการเงิน
ชั้น 1 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ หลังจากการชําระเงินที่
ธนาคาร
3 วันทําการ ระหวางวันจันทร-ศุกร เวลา 09.00-15.30 น. และวันเสาร

เวลา 09.00-16.00 น.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful