UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI Prof.dr.ing. Gh. Zecheru Conf. dr.ing. Gh.

Drăghici

ELEMENTE DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR Volumul 2

Editura ILEX şi Editura Universităţii din Ploiesti 2002

CUVÂNT ÎNAINTE
DESPRE GRANTUL C.N.F.I.S. 39691 “MODEL DE SOFTWARE INTEGRAT DE TIP MULTIMEDIA PENTRU ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ” GENERAT LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI
Obiectivul fundamental al grantului (C.N.F.I.S 39691) este crearea unui instrument software de tip multimedia care să ofere fiecărui cadru didactic un model de construire şi prezentare a cursurilor , seminariilor şi laboratoarelor într-o manieră modernă, utilizând facilităţile puse la dispoziţie de tehnica avansată. Grantul se adresează în egală măsură şi studenţilor care vor putea să “audieze” cursurile / seminariile / laboratoarele în condiţii comparabile cu cele din ţările dezvoltate. Grantul C.N.F.I.S 39691 este structurat pe trei componente: CURS, LABORATOR, EVALUARE (vezi figura 1 *). • Componenta CURS oferă utilizatorilor de tip CADRU DIDACTIC posibilitatea de a realiza conţinutul cursului într-o manieră flexibilă, putând folosi informaţii de tip text, imagine, animaţie, prezentare video, slide show. Utilizatorul de tip STUDENT va avea acces la toate aceste tipuri de prezentare. În urma activării acestei componente, se poate obţine cursul pe suport de hârtie, pe suport magnetic sau se poate realiza introducerea în pagina de WEB a conţinutului acestuia. • Componenta LABORATOR acoperă activitatea de seminar / laborator. Ea oferă posibilitatea cursantului (utilizatorul de tip STUDENT) de a avea acces la textul de prezentare a temei propuse, la instrumente de tip instructor (tutorial), în toate cele cinci tipuri de prezentare de la curs, precum şi la modele ale fenomenelor / conceptelor prezentate. De asemenea, se pot realiza conexiuni cu anumite cursuri sau seminarii / laboratoare. Utilizatorul de tip CADRU DIDACTIC va avea posibilitatea să-şi descrie tema propusă folosind facilităţi de tip text, imagine, animaţie, prezentare video, slide show şi aplicaţii software specializate. El poate uza de ele pentru a realiza instrumente de tip instructor, precum şi modele ale fenomenului / conceptului prezentat sau conexiuni cu noţiuni înrudite. Ca urmare a activării acestei componente, se pot obţine comparaţii între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute, exemple de rezolvare a problemelor propuse, date necesare efectuării lucrării, precum şi chestionare de tip şablon.
* Documentaţie Grant C.N.F.I.S. 39691 (1999,2000,2001), Runda a II-a, Director Grant – Liviu Dumitraşcu i

Figura 1. Structura generală a Grantului C.N.F.I.S 39691

• Componenta EVALUARE îşi propune să ofere posibilitatea evaluărilor efectuate de către utilizatorii de tip CADRU DIDACTIC asupra utilizatorilor de tip STUDENT, precum şi autoevaluărilor realizate de utilizatorul de tip student, la cerere. Evaluarea se poate realiza fie pe baza unor formulare de tip bilet de examen, fie de tip chestionar (generat de un software specializat). In cazul autoevaluării, utilizatorul STUDENT poate beneficia de acces direct la
ii

cursul aferent sau la un ciclu de tip întrebare – răspuns, posibilitate implementată cu ajutorul serviciului de poştă electronică. Serviciul de poştă electronică va fi susţinut de un server de WEB propriu programului.
REMARCI:

• Grantul «MODEL DE SOFTWARE INTEGRAT DE TIP MULTIMEDIA PENTRU ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ GENERAT LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI» se realizează în trei etape: ETAPA I (proiectul de iniţiere program) – Realizare prototip SALĂ DE CURS (anul 1999); ETAPA a II-a – Imbunătăţirea prototipului SALĂ DE CURS, realizare prototipuri SALĂ DE LABORATOR, SALĂ DE EVALUARE (anul 2000); ETAPA a III-a – Realizarea integrală a modelului de învăţare interactivă (anul 2001). • Domeniul de interes al acestui program se înscrie în aria preocupărilor specialiştilor din învăţământ şi din domenii conexe acestuia, din EUROPA şi din AMERICA. • Rezultatele obţinute în urma aplicării unui software integrat de tip multimedia pentru învăţare interactivă pentru disciplinele predate în cadrul unei universităţi (precum şi pentru planurile de învăţământ) pot fi folosite ca punct de plecare în vederea constituirii unui server de WEB, bază pentru învăţământul la distanţă, pentru cursuri intensive de scurtă durată, alternativă dinamică pentru studiul individual la bibliotecă. Implementarea unui astfel de mecanism creează premise pentru posibilitatea evaluării interactive a studenţilor, precum şi pentru realizarea unui ciclu de tip “întrebare-răspuns” (cu ajutorul serviciului de poştă electronică). • Un câştig important constă în posibilitatea de a face cunoscută UNIVERSITATEA, atât în ţară cât şi în lume, nu numai la nivelul unor informaţii generale, cât mai ales la nivelul a ceea ce constituie una din componentele sale esenţia : cea de ÎNVĂŢĂMÂNT. La baza generării cursurilor interactive de învăţare / instruire realizate integral / parţial în cadrul grantului a stat “ Metodologia de proiectare a cursurilor multimedia şi hipermedia” ce cuprinde următoarele etape: Analiza cerinţelor de instruire, Proiectarea preliminară a aplicaţiei (cursului), Dezvoltarea aplicaţiei (cursului), Implementarea aplicaţiei (cursului), Evaluarea şi întreţinerea aplicaţiei (cursului). Pentru prezentarea tuturor cursurilor realizate în cadrul grantului a fost generată seria “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691 “ în care apare lucrarea Elemente de ştiinţa şi ingineria materialelor, Editura ILEX şi Editura Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti.
iii

REMARCI: • Toate lucrările din seria “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691“ se află pe site-ul Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti şi sunt disponibile pe CD-ROM. • Autorii lucrărilor sunt cadre didactice ale Universităţii, de la catedrele: Informatică, Tehnologia Construcţiei de Utilaj Petrolier, Forajul Sondelor, Chimie, Filologie. Îmi exprim convingerea că prin realizarea acestui proiect se va reuşi o concordanţă a procesului de învăţământ din Universitatea PETROL – GAZE din Ploiesti cu tendinţele internaţionale. DESPRE CARTE Lucrarea “Elemente de ingineria şi ştiinţa materialelor” cuprinde informaţiile esenţiale privind structura şi proprietăţile principalelor categorii de materiale folosite în tehnică şi poate constitui un ghid valoros pentru alegerea raţională a materialelor necesare diferitelor aplicaţii industriale. Lucrarea este structurată în două volume. Primul volum conţine noţiunile fundamentale privind structura si proprietăţile mecanice ale metalelor şi aliajelor şi informaţiile principale privind structura, proprietăţile şi tratamentele termice ale materialelor metalice cu cea mai mare pondere de utilizare industrială: fontele şi oţelurile. Cel de-al doilea volum al lucrării cuprinde informaţiile principale privind structura, proprietăţile şi domeniile de utilizare ale altor categorii de materiale: metalele şi aliajele neferoase, sticlele şi materialele ceramice, plastomerii şi elastomerii, materialele compozite şi materialele sinterizate. Fiecare capitol al lucrării este prevăzut cu teste de autoevaluare şi aplicaţii, care permit utilizatorilor să-şi autoaprecieze nivelul de pregătire şi nivelul de competenţă în folosirea independentă şi corectă a cunoştinţelor dobândite la soluţionarea unor probleme concrete.

Prof.dr.ing. Liviu Dumitraşcu Prorector Director Grant C.N.F.I.S. 39691 Coordonatorul seriei “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691“

iv

CUVÂNTUL AUTORILOR
Lucrarea Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor a fost concepută astfel încât să constituie un instrument util şi eficient pentru pregătirea individuală la disciplina Studiul materialelor, prevăzută în planul de învăţământ al studenţilor anului I, specializările Utilaj Tehnologic Petrolier şi Utilaj Tehnologic pentru Transportul şi Depozitarea Hidrocarburilor, de la Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică din cadrul Universităţii Petrol – Gaze din Ploiesti. Ea poate fi utilizată cu bune rezultate şi de studenţii care se pregătesc în alte specializări inginereşti, precum şi de tehnicienii şi inginerii care doresc să-şi aprofundeze sau să-şi reactualizeze cunoştinţele în domeniul materialelor. Lucrarea are ca obiect prezentarea structurii si proprietăţilor materialelor folosite în tehnică, precizarea legăturilor (corelaţiilor) dintre compoziţia chimică, structura si proprietăţile acestor materiale şi evidenţierea modificărilor de structură şi proprietăţi care se produc ca urmare a prelucrării materialelor prin diverse procedee tehnologice, scopul principal urmărit fiind însuşirea principiilor, legităţilor şi mecanismelor care stau la baza obţinerii materialelor cu structura corespunzătoare asigurării proprietăţilor impuse de utilizarea lor în diverse aplicaţii tehnice. Deoarece principalele aplicaţii tehnice avute în vedere sunt cele din domeniul maşinilor, utilajelor şi echipamentelor petroliere, materialele care au în prezent şi în viitorul apropiat cea mai mare pondere de utilizare sunt materialele metalice (metalele şi aliajele) şi ca urmare partea din lucrare destinată studierii acestor materiale este cea mai consistentă. Sunt studiate însă în lucrare şi celelate categorii de materiale folosite în tehnică: sticlele şi materialele ceramice, materialele pe bază de substanţe macromoleculare (plastomerii şi elastomerii), materialele obţinute prin agregare de pulberi şi materiale compozite durificate cu fibre. Volumul de faţă, cel de-al doilea al lucrării, conţine capitolele: Oţelurile şi fontele aliate; Oţelurile şi fontele comerciale; Structurile şi proprietăţile aliajelor neferoase; Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor; Structurile şi proprietăţile polimerilor; Structurile şi proprietăţile materialelor compozite; Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi; Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice. Adresăm cele mai calde mulţumiri celui care a făcut posibilă publicarea acestei lucrări (prof. dr. ing. Liviu Dumitraşcu ) şi colegilor care au realizat recenzia stiinţifică a lucrării (prof.dr.ing. Vlad Ulmanu şi prof. dr. ing. Ioan Tudor). Urăm utilizatorilor succes în însuşirea cunoştinţelor privind structurile şi proprietăţile materialelor şi aşteptăm cu deosebit interes sugestiile lor pentru îmbunătăţirea ediţiei viitoare a lucrării.

Autorii Ploieşti 30 iulie 2002
v

Seria
Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S. 39691
Liviu Dumitraşcu şi colectiv

(Borland) PASCAL în 13 conversaţii
Stelian Guţu

Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiiilor. Mijloace multimedia
Gheorghe Zecheru şi Gheorghe Drăghici

Elemente de ştiinţa şi ingineria materialelor. Volumul 1
Ana Maria Burlan şi Andreea Negulescu

Compendiu de gramatică franceză cu exerciţii
Mihai Hotinceanu

Probleme şi lucrări de laborator de electromagnetism
Gabriel Marcu

Clase Java pentru metode numerice
Vlad Ulmanu

Tehnologia fabricării şi reparării utilajului petrolier
Mihai Pascu Coloja

Cercetarea sondelor în pompaj cu ajutorul metodelor acustice
Mihail Minesccu şi Ion Nae

Tehnologii şi utilaje în construcţia de maşini
Alexandra Şchiopescu, Maria Moraru, Anca Sterry, Ana Dincă, Ileana Cameniţă

Chimie generală. Aplicaţii numerice
Octav Pântea, Stelian Neagoe, Dorina Matei, Eva Trâmbiţaşu, Daniela Popovici

Bazele chimiei analitice calitative şi cantitative. Probleme şi întrebări
Şerban Vasilescu, Virgiliu Talle, Dorin Bădoiu

Rezistenţa materialelor. Tehnici de calcul şi proiectare
Constantin Ionescu , Liviu Băloiu şi colectiv

Introducere în problematica mediului înconjurător
vi

66 8.5.2. 5 7. 16 7..... 69 8.4.……….……….... 23 Cuvinte cheie …………………………………………………………………... Oţelurile carbon de calitate ……………………………………. Clasificarea oţelurilor comerciale ……………………………………… 55 8. OŢELURILE ŞI FONTELE ALIATE …………………………………. 65 8.4.…….3. Introducere ………………………………………………………….2..5.2.….…….……… 14 7. 53 8. 35 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. OŢELURILE ŞI FONTELE COMERCIALE ………………………………. Introducere ………………………………………………………….2.. Oţelurile pentru construcţii sudate …………………………………... STUDIUL ALIAJELOR DIN SISTEMUL FIER-CARBON 5. PROPRIETĂŢILE MECANICE ALE MATERIALELOR METALICE 4...3.3.……... Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini ……………………….1. TRANSFORMĂRILE STRUCTURALE ÎN STARE SOLIDĂ LA OŢELURI ŞI FONTE 6. Influenţele elementelor de aliere asupra trnsformărilor structurale în stare solidă ale oţelurilor şi fontelor……………………………………….. 34 Bibliografie ………………………………………………………………………...…….2. Interacţiunea elementelor de aliere cu carbonul …………………….5. 53 8. 35 Aplicaţii …………………………………………………………………... Interacţiunea elementelor de aliere cu fierul ……………………………….. Clasificarea şi simbolizarea oţelurilor comerciale ………………….1.. 38 8.....…….3.... Simbolizarea oţelurilor comerciale ……………………………...……… 5 7. 71 1 .. TRATAMENTELE TERMICE LA OŢELURI ŞI FONTE Volumul 2 Cuvânt înainte ……………………………………………………………………….5..……… 64 8. v 7..2.1..1. Clasele structurale de oţeluri şi fonte aliate ………………………. Formarea CUS la sudarea prin topire a oţelurilor ………………. Oţelurile carbon de uz general …………………………………. NOŢIUNI GENERALE DESPRE ALIAJE 3..……… 59 8. i Cuvântul autorilor …………………………………………………………………..... 55 8.…….CUPRINS Volumul 1 1.1. Particularităţile realizării construcţiilor sudate …………………... 7 7.. 64 8..2.. Oţelurile carbon cu destinaţie generală …………………………………….... 69 8... NOTIUNI GENERALE DESPRE METALE 2.……….

. 137 9.8.. 112 8. 142 9.2.1.5. Tratamentele termice la aliajele neferoase …………………….. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate …………………….3... Oţelurile pentru piese turnate …………………………………..………….... 170 9. 108 8... 98 8.6.3.....5..6. 136 9. 86 8. Modificarea aliajelor neferoase ……………………………………..8.2...1.5.7.1.……..……. Alte oţeluri cu destinaţii sau caracteristici speciale ……………………….1.5. Simbolizarea metalelor şi aliajelor neferoase comerciale …………………. Aliajele Al − Mg ……………………………………………….……. Oţelurile cu coeficient de dilatare termică controlat ………………….…….. Fontele cu destinaţie precizată ………………………………….. 102 8. 75 8...5......3. Cuprul şi aliajele pe bază de cupru …………………………………………. Fontele comerciale …………………………………………………..……..……. Oţelurile slab aliate cu rezistenţă mecanică ridicată ……………. Oţelurile pentru rulmenţi ………………………………………..…….8. Aliajele Al – Zn ……………………………………………….6.4.. Alamele ………………………………………………………….. 113 8.9.1... 107 8... 77 8....8.1.2.....5. Simbolizarea fontelor comerciale ……………………………….6. 148 9. Aliajele Al – Si …………………………………………………. 170 2 . 114 8. Oţelurile aliate pentru scule ……………………………………..... 168 9.…….………..... 118 Cuvinte cheie …………………………………………………………….4...5. 147 9...3.6..... 99 8.6..……. Oţelurile patinabile ……………………………………………………. Oţelurile cu granulaţie fină pentru construcţii sudate …………. 163 9.9.5.... 152 9.2.8....…….. 86 8. Aliajele Cu − Ni ……………………………………………………….4.. Oţelurile inoxidabile şi refractare ……………………………….……..2..………. 125 9.. 76 8..…….. Fontele cu destinaţie generală ………………………………….. 131 9.. 154 9.6.7...8. Oţelurile carbon pentru scule …………………………………. Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu ………………………. Oţelurile rezistente la coroziune ……………………………………... 105 8.………. Transformările structurale în ZIT la sudarea prin topire a oţelurilor ……..…….…….2. Introducere ………………………………………………………….....…….. Oţelurile pentru scule ………………………………………………..7. 131 9.6...8....……...9.6.5.. 113 8...5.1.……..……..……...3.……….... 80 8..…….. Oţelurile cu rezistenţă mecanică foarte ridicată ………………………..2. 110 8..3.. 162 9..4.6. Oţelurile pentru arcuri ………………………………………….... 122 Aplicaţii ………………………………………………………………….... STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE METALELOR ŞI ALIAJELOR NEFEROASE …………………………………….5.8. Aliajele Al – Cu ……………………………………………………….. Oţelurile rezistente la uzare şi tenace …………………………………... 73 8. 120 Bibliografie ……………………………………………………………………… 121 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….. Bronzurile ……………………………………………………………..7.... Oţelurile pentru aparate şi recipiente sub presiune …………….. 109 8. 105 8..9.……. 100 8.

4..2. Structura ceramicelor şi sticlelor …………………………………. 231 11.3. Aliajele cu memoria formei …………………………………………….. 187 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….. 210 10... Introducere ………………………………………………………………… 229 11. 186 Bibliografie ……………………………………………………………………….……. Materialele ceramice ………………………………………………. Materialele vitroceramice …………………………………………... 177 9...5.2.…….2. Proprietăţile mecanice ale polimerilor ……………………….2..8.. Principalele tipuri de materiale polimerice ……………………….9.. 211 10. 251 11.. Caracterizarea generală a polimerilor ………………………………....4..3.... Materialele refractare ………………………………………….3.…….1. Materialele ceramice silicatice ………………………………....…….3.……... Aliajele pentru lipire ……………………………………………..……. 180 9.. Introducere ………………………………………………………………….4. 197 10.………. 184 Cuvinte cheie ……………………………………………………………. 172 9.……. Materialele elastomerice (cauciucurile) …………………………….2.……..3... 202 10..………. 177 9.4..…….8.. 197 10...1... 225 11...4... 182 9....……...... Alte metale şi aliaje neferoase ………………………………………. Aditivii materialelor polimerice …………………………………….. Aliajele antifricţiune ……………………………………………....……. 207 10.4. 250 11.. Structura polimerilor ……………………………………………………….4...1. 254 11. Materialele ceramice neoxidice ……………………………………… 214 10..5.. 192 10. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE POLIMERILOR ……………….…….. 215 10...……….. 250 11.1. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR CERAMICE ŞI STICLELOR …………………………. 219 10.....4. Sticlele …………………………………………………………………….. 198 10... Reacţiile de sinteză a polimerilor …………………………………. Materialele ceramice oxidice …………………………………. Principalele proprietăţi ale ceramicelor şi sticlelor ……………….7. Aliajele superplastice ………………………………………………….4.8...4.…….…….. 238 11. Proprietăţile polimerilor …………………………………………………… 236 11... 222 Aplicaţii ………………………………………………………………….2. Materialele termorigide ………………………………………......8.5.. 257 3 .4...1.. Titanul şi aliajele pe bază de titan …………………………………………... 207 10.8.……... 229 11. 233 11... 236 11.6. 220 Bibliografie ……………………………………………………………………… 221 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. Cimentul …………………………………………………………………… 219 Cuvinte cheie …………………………………………………………….1.5.………...5. 187 Aplicaţii ………………………………………………………………….7. Materialele termoplaste ………………………………………...... 255 Cuvinte cheie …………………………………………………………….…….5..……....

Introducere ………………………………………………………………… 267 12.. Aplicaţii …………………………………………………………………..2...……......... 14.3... Cuvinte cheie ……………………………………………………………. 268 12.. 259 Aplicaţii ………………………………………………………………….……....... 292 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. 263 12.……... 14....…….1. Teste de autoevaluare …………………………………………………………....3. Transformările structurale la presarea şi sinterizarea pulberilor …………..... Criteriile şi metodele de selecţie a materialelor …………………….. 317 14..……….Bibliografie ……………………………………………………………………….……….. Introducere ………………………………………………………….. 295 13.……... Obţinerea şi caracterizarea pulberilor …………………………………….. 302 13.. Introducere …………………………………………………………. 274 12..... 353 Elements of materials science and engineering (Abstract) ……………….......2.... 301 13.…….………........………..……. Un studiu de caz privind alegerea materialelor …………………….4.. 314 Bibliografie ……………………………………………………………………….…….1.... Materiale compozite durificate cu fibre …………………………………… 284 Cuvinte cheie …………………………………………………………….………... 315 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………..2...3. 352 Index ……………………………………………………………………………. Bibliografie ……………………………………………………………………. Estimarea caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor compozite ... Structurile şi proprietăţile produselor sinterizate ………………….……..4.. 307 13... 321 321 322 334 341 341 342 343 Grila de verificare a testelor de autoevaluare …………………………….…….. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR REALIZATE PRIN AGREGARE DE PULBERI ……………. 301 13. 14.………. ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU APLICAŢIILE TEHNICE . STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR COMPOZITE ………………………………... 291 Bibliografie ……………………………………………………………………….. 312 Cuvinte cheie …………………………………………………………….. 267 12. 258 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. 357 4 ....1....……….. 315 Aplicaţii ………………………………………………………………….. Lemnul – material compozit natural ………………………………........ 292 Aplicaţii ………………………………………………………………….

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

Capitolul 7

OŢELURILE ŞI FONTELE ALIATE

7.1. Introducere
Oţelurile aliate sunt acele oţeluri care conţin, pe lângă componentele specifice (fierul – componentul de bază şi carbonul – componentul de aliere principal), elementele însoţitoare (manganul, siliciul etc.) şi impurităţile tipice (sulful, fosforul etc.) oţelurilor carbon, şi alte componente (denumite generic elemente de aliere EA), introduse în mod intenţionat şi în cantitate suficientă la elaborare, cu scopul de a conferi acestor aliaje anumite structuri şi proprietăţi. În contextul acestei definiţii, un component al unui oţel este considerat element de aliere, dacă concentraţia în care a fost introdus la elaborarea oţelului depăşeşte concentraţia până la care acest component se încadrează în categoria elementelor însoţitoare sau concentraţia maximă admisă când componentul are efectele unei impurităţi a oţelului. Astfel, având în vedere datele prezentate în scap. 4.3, oţelurile se consideră aliate cu mangan, dacă %Mnm > 0,8 %, cu siliciu, dacă %Sim > 0,5 %, cu fosfor, dacă %Pm > 0,06 % etc., în timp ce alte componente, cum ar fi cromul, nichelul, molibdenul, vanadiul, titanul, niobiul, wolframul, borul etc., care nu sunt specifice compoziţiei oţelurilor carbon industriale, capătă statutul de elemente de aliere oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse (intenţionat) la elaborarea oţelurilor. În practică, pentru a exprima gradul de aliere al unui oţel se utilizează ca indicator suma concentraţiilor masice ale elementelor de aliere (exceptând carbonul) conţinute de acesta Sa ( S a = ∑ % EAmj , EAj, j = 1 … n, fiind elementele
j =1 n

de aliere introduse la elaborarea oţelului, iar %EAmj - concentraţiile masice ale acestor elemente), iar oţelurile aliate se clasifică în: oţeluri slab aliate, având Sa< 5 %, oţeluri mediu aliate, având 5 % ≤ Sa < 10 % şi oţeluri înalt (bogat) aliate, având Sa ≥ 10 %.
5

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

În mod similar, fontele aliate (denumite şi fonte speciale) sunt acele fonte care conţin, pe lângă componentele specifice, elementele însoţitoare şi impurităţile tipice fontelor albe (fără grafit în structură), cenuşii sau modificate (cu grafit în structură), şi alte componente (numite generic elemente de aliere), introduse în mod intenţionat şi în cantitate suficientă la elaborare, cu scopul de a conferi acestor aliaje anumite structuri şi proprietăţi. În contextul acestei definiţii, printr-un raţionament similar celui utilizat în cazul oţelurilor, sulful, în concentraţii %Sm < 0,15 % şi fosforul, în concentraţii %Pm < 0,6 %, considerate impurităţi, manganul, în concentraţii %Mnm < 1,5 %, siliciul, în concentraţii %Sim < 0,5…1,0 % la fontele albe sau %Sim < 3,5…4,5 % la fontele cenuşii sau modificate şi componentele introduse (în concentraţii mici) în cursul operaţiilor de modificare şi postmodificare (magneziu, ceriu, calciu, bariu, titan, zirconiu, aluminiu), considerate elemente însoţitoare, nu reprezintă elemente de aliere ale fontelor; aceste componente, introduse la elaborarea fontelor în concentraţii mai mari decât cele până la care se consideră impurităţi sau elemente însoţitoare, constituie elemente de aliere ale fontelor, iar componentele care nu sunt specifice compoziţiei fontelor albe, cenuşii sau modificate industriale, cum ar fi cromul, nichelul, molibdenul, vanadiul etc., au statutul de elemente de aliere oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse (intenţionat) la elaborarea fontelor. Pentru a exprima gradul de aliere al unei fonte se poate utiliza, ca şi la oţeluri, indicatorul Sa, iar fontele aliate se clasifică în: fonte slab aliate, având Sa< 5 %, fonte mediu aliate, având 5 % ≤ Sa < 10 % şi fonte înalt (bogat) aliate, având Sa ≥ 10 %. Elementele de aliere se pot găsi în structurile oţelurilor şi fontelor, în funcţie de caracteristicile lor fizico – chimice (raza atomică, valenţa, electronegativitatea, tipul structurii cristaline, afinitatea chimică faţă de fier, carbon, elemente însoţitoare şi impurităţi) şi de concentraţiile în care sunt introduse la elaborarea acestor aliaje, în următoarele forme: a) dizolvate (prin substituţie sau interstiţial) în soluţiile solide specifice structurii aliajelor fier – carbon, soluţii denumite în acest caz ferită aliată şi austenită aliată; b) dizolvate în structura cristalină a cementitei, denumită în acest caz cementită aliată; c) legate sub formă de carburi proprii; d) combinate chimic cu fierul sub formă de compuşi intermetalici; e) legate sub formă de incluziuni nemetalice (oxizi, sulfuri, silicaţi) sau libere sub formă de cristale de metal pur. Primele trei forme de existenţă a elementelor de aliere sunt cele care corespund frecvent structurii oţelurilor şi fontelor aliate. Formele de existenţă d) şi e) sunt rar întâlnite, deoarece: * fierul formează compuşi intermetalici cu unele elemente de aliere numai dacă concentraţiile acestora sunt ridicate (de exemplu, fierul cu cromul formează compusul, de tip fază sigma, FeCr, caracterizat printr-o valoare de bază a concentraţiei cromului %Crm ≅ 45 %, cu vanadiul – compusul, de tip fază sigma,
6

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

FeV, având %Vm ≅ 48 %, cu molibdenul - compuşii Fe3Mo2, având %Mom ≅ 53 % şi FeMo, având %Mom ≅ 66 %, cu wolframul – compusul, de tip fază Laves, Fe2W, având %Wm ≅ 63 % şi compusul Fe3W2, având %Wm ≅ 68 %, cu titanul – compusul FeTi, având %Tim ≅ 52 %, iar cu niobiul – compusul, de tip fază Laves, Fe2Nb, având %Nbm ≅ 52 %); ca urmare, existenţa unor astfel de compuşi este caracteristică exclusiv oţelurilor şi fontelor înalt aliate cu astfel de elemente; * incluziunile nemetalice sunt (în mod obişnuit, datorită efectelor negative pe care le are prezenţa acestora - v. scap. 4.3.2 şi 4.3.3) faze nedorite ale structurii oţelurilor şi fontelor şi, ca urmare, legarea elementelor de aliere sub formă de incluziuni se realizează numai accidental, de obicei când nu se alege corect momentul introducerii acestor elemente în procesul tehnologic de elaborare; de exemplu, titanul, care are afinitatea chimică faţă de oxigen (puterea de dezoxidare) mai mare decât a siliciului şi aluminiului, introdus într-un oţel lichid înainte de finalizarea proceselor de dezoxidare (v. scap. 4.3.2) participă intens la realizarea acestor procese şi se va găsi în structura oţelului legat sub formă de incluziuni oxidice, diminuându-şi astfel activitatea ca element de aliere.

7.2. Interacţiunea elementelor de aliere cu fierul
Majoritatea elementelor de aliere sunt solubile în fier, formând cu acesta soluţii solide (în care, evident, fierul este solventul, iar elementele de aliere sunt componentele solut). Prezenţa elementelor de aliere dizolvate (împreună cu carbonul) în structura cristalină a fierului determină modificarea valorilor punctelor critice de transformare în stare solidă a acestuia. Unele elemente de aliere, cum ar fi cromul, siliciul, molibdenul, woframul, vanadiul, niobiul, având structura cristalină de tip CVC, sunt izomorfe cu Feα (şi Feδ), au o bună solubilitate în această modificaţie a fierului şi determină extinderea domeniilor de stabilitate a feritei (şi feritei delta) şi restrângerea domeniilor de stabilitate a austenitei, mărind temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feα ⇔ Feγ (punctul critic tc1 ≡ A3) şi micşorând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feγ ⇔ Feδ (punctul critic tc2 ≡ A4). Elementele având influenţele menţionate anterior sunt denumite elemente de aliere alfagene sau elemente de aliere feritizante (notate generic EAα). Aşa cum se observă în figura 7.1 a, care prezintă configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare Fe – EAα, prezenţa elementelor de aliere alfagene determină domenii de existenţă a fazei γ ≡ Feγ(EAα) foarte înguste şi domenii foarte extinse de stabilitate a fazei α ≡ Feα(EAα); la aliajele unui astfel de sistem, caracterizate
7

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

prin %EAα ≥ a%, structura la orice temperatură corespunzătoare stării solide este alcătuită numai din cristalele fazei α ≡ Feα(EAα), fiind suprimată posibilitatea realizării transformărilor alotropice de tipul Feα ⇔ Feγ şi eliminată astfel posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (de tipul α ⇔ γ).

Fig. 7.1. Configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare de tipul: a – Fe – EAα; b – Fe − EAγ

Efectele anterior menţionate ale elementelor de aliere alfagene se menţin şi în cazul aliajelor ternare Fe – C − EAα (oţeluri şi fonte aliate cu elemente alfagene), în structura cărora faza α ≡ Feα(C, EAα) este ferita aliată, iar faza γ ≡ Feγ(C, EAα) este austenita aliată; aşa cum se observă în figura 7.2, care prezintă diagramele pseudobinare corespunzătoare la trei concentraţii masice (constante) de Si ≡ EAα; în aliajele ternare Fe – C – Si ≡ EAα , creşterea concentraţiei Si ≡ EAα determină îngustarea progresivă a domeniilor cu austenită aliată, lărgirea substanţială a domeniilor cu ferită aliată şi, ca o consecinţă, ridicarea substanţială a punctului critic A1 (creşterea temperaturii la care se poate realiza, în condiţii de echilibru, transformarea eutectoidă γ ⇔ α + Fe3C). Evident, când concentraţia de elemente de aliere alfagene %EAα ≥ a%, la orice temperatură corespunzătoare stării solide, oţelurile aliate au o structură monofazică feritică (sau o structură alcătuită din ferită şi mici conţinuturi de carburi), iar fontele aliate au o structură alcătuită din ferită şi carburi primare sau grafit, fiind suprimată posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (care presupun existenţa posibilităţii de realizare a transformărilor
8

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

alotropice de tipul Feα ⇔ Feγ); oţelurile sau fontele aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate feritice sau fonte aliate feritice.

Fig.7.2. Diagramele de echilibru pseudobinare ale aliajelor sistemului ternar Fe – C – Si ≡ EAα cu %Sim = 2,5 %; %Sim = 5,0 % şi %Sim = 7,5 %

Unele elemente de aliere, cum ar fi nichelul şi manganul, având structura cristalină de tip CFC, sunt izomorfe cu Feγ , au o bună solubilitate în această modificaţie a fierului şi determină extinderea domeniilor de stabilitate a austenitei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a feritei (şi feritei delta), micşorând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feα ⇔ Feγ (punctul critic tc1 ≡ A3) şi ridicând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feγ ⇔ Feδ (punctul critic tc2 ≡ A4).
9

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Elementele având influenţele menţionate anterior sunt denumite elemente de aliere gamagene sau elemente de aliere austenitizante (notate generic EAγ). Aşa cum se observă în figura 7.1 b, care prezintă configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare Fe – EAγ, prezenţa elementelor de aliere gamagene determină domenii de existenţă a fazei α ≡ Feα(EAγ) foarte înguste şi domenii foarte extinse de stabilitate a fazei γ ≡ Feγ(EAγ); la aliajele unui astfel de sistem, caracterizate prin %EAγ ≥ b%, structura la orice temperatură corespunzătoare stării solide este alcătuită numai din cristalele fazei γ ≡ Feγ(EAγ), fiind suprimată posibilitatea realizării transformărilor alotropice de tipul Feγ ⇔ Feα şi eliminată astfel posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (de tipul γ ⇔ α). Efectele anterior menţionate ale elementelor de aliere alfagene se menţin şi în cazul aliajelor ternare Fe – C − EAγ (oţeluri şi fonte aliate cu elemente gamagene), în structura cărora faza α ≡ Feα(C, EAγ ) este ferita aliată, iar faza γ ≡ Feγ(C, EAγ) este austenita aliată; aşa cum se observă în figura 7.3, care prezintă diagramele pseudobinare corespunzătoare la trei concentraţii masice (constante) de Mn ≡ EAγ; în aliajele ternare Fe – C – Mn ≡ EAγ , creşterea concentraţiei Mn ≡ EAγ determină îngustarea progresivă a domeniilor cu ferită aliată, lărgirea substanţială a domeniilor cu austenită aliată şi, ca o consecinţă, coborârea substanţială a punctului critic A1 (micşorarea temperaturii la care se poate realiza, în condiţii de echilibru, transformarea eutectoidă γ ⇔ α + Fe3C). Evident, când concentraţia de elemente de aliere gamagene %EAγ ≥ b %, la orice temperatură corespunzătoare stării solide, oţelurile aliate au o structură monofazică austenitică, iar fontele aliate au o structură alcătuită din austenită şi grafit, fiind suprimată posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (care presupun existenţa posibilităţii de realizare a transformărilor alotropice de tipul Feγ ⇔ Feα); oţelurile sau fontele aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate austenitice sau fonte aliate austenitice. Considerând (în mod schematic, simplificat) că influenţele elementelor de aliere se manifestă prin modificarea poziţiilor liniilor şi punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Fe – Fe3C, aşa cum se prezintă în figura 7.4, aspectele anterior prezentatate se pot sintetiza astfel: • elementele de aliere alfagene (cromul, siliciul, molibdenul etc.) determină extinderea domeniilor de existenţă a feritei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a austenitei (v. fig. 7.4 a); la concentraţii mari de elemente alfagene posibilitatea realizării transformării alotropice Feα ⇔ Feγ este suprimată şi se obţin oţeluri sau fonte aliate feritice, care nu prezintă transformări de fază în stare solidă de tipul α ⇔ γ;
10

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

• elementele de aliere gamagene (manganul, nichelul etc.) determină extinderea domeniilor de existenţă a austenitei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a feritei (v. fig. 7.4 b); la concentraţii mari de elemente gamagene posibilitatea realizării transformării alotropice Feγ ⇔ Feα este anulată şi se obţin oţeluri sau fonte aliate austenitice, care nu prezintă transformări de fază în stare solidă de tipul γ ⇔ α;

Fig.7.3. Diagramele de echilibru pseudobinare ale aliajelor sistemului ternar Fe – C – Mn ≡ EAγ cu %Mnm = 3,0 %; %Mn m = 13,0 % şi %Mn m = 20,0 %

11

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • elementele de aliere modifică poziţia punctului critic de transformare în stare solidă tPSK ≡ A1 şi deplasează punctul S (având. 4. b – elementele de aliere gamagene Elementele de aliere dizolvate în ferită sau austenită influenţează proprietăţile fizico – mecanice ale acestor faze.) au şi elementele de aliere dizolvate în austenită. influenţe similare (creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii.6 sunt prezentate diagramele de variaţie a principalelor caracteristici mecanice ale feritei (rezistenţa la tracţiune Rm.11 %) spre concentraţii ale carbonului mai scăzute şi.5). menţinerea constantă sau diminuarea plasticităţii etc. la unele oţeluri aliate (aliaje caracterizate prin concentraţii masice de carbon %Cm ≤ 2.7. • elementele de aliere deplasează punctul E (având.2. aşa cum s-a specificat în scap.77 %.2. 7.4. abscisa %Cm = 0. alungirea procentuală după rupere A. abscisa %Cm = 2.4 şi 7.11 %) devine posibilă producerea transformării eutectice şi apariţia în structura lor de echilibru a unor mici cantităti de ledeburită (constituent specific structurii fontelor albe). Fig. ca urmare. 4. fig. În figura 7. oţelurile aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate ledeburitice. duritatea Brinell HBS şi energia de rupere la încercarea la încovoiere prin şoc KV) în funcţie de concentraţiile masice ale diverselor elemente de aliere dizolvate în aceasta. aşa cum s-a specificat în scap. 12 . Schema modificării liniilor şi punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Fe-Fe3C de către: a – elementele de aliere alfagene. corespunzătoare concentraţiei carbonului în perlită) spre concentraţii ale carbonului mai reduse (v.

7. c − HBS = f3(%EAm).6. Influenţele elementelor de aliere asupra: a – poziţiei punctului critic A1. 7. b − A = f2(%EAm).Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig.5. Influenţa elementelor de aliere asupra caracteristicilor mecanice ale feritei: a – Rm = f1(%EAm). d − KV = f4(%EAm) 13 . b – concentraţiei masice a carbonului în perlită Fig.

V. Ti Elementul de aliere cel mai carburigen CREŞTE AFINITATEA FAŢĂ DE CARBON În cazul elementelor de aliere carburigene. în această situaţie se pot afla elementele de aliere cu afinitate faţă de carbon apropiată de cea corespunzătoare fierului (manganul. Mo. Componentul de bază al oţelurilor şi fontelor Mn. din această categorie fac parte metalele de tranziţie situate în tabloul periodic al elementelor la stânga fierului (v. în funcţie de afinitatea lor faţă de carbon (crescătoare odată cu mărirea deficitului de electroni în substraturile atomice d. din această categorie fac parte. ce are caracteristicile unei faze bertholide. dar şi de concentraţiile în care se găsesc acestea în oţeluri şi fonte şi de solubilitatea lor în ferită şi austenită. aşa cum se poate observa în fig. wolframul). se pot defini următoarele tipuri de situaţii privind existenţa elementelor de aliere carburigene în structurile oţelurilor şi fontelor: a) elementele de aliere sunt dizolvate în cementită prin substituirea parţială a atomilor de fier din structura cristalină a acesteia. cromul.1). • elemente care reacţionează cu carbonul. Zr. aluminiul şi cuprul.4). • elemente carburigene. Ca urmare. ce pot exista ca faze distincte în structurile oţelurilor şi fontelor aliate. Co3C) nu apar în mod obişnuit în structurile oţelurilor sau fontelor aliate. nichelul şi cobaltul.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 7. 14 .EA)3C. elemente ce pot fi ierarhizate. de exemplu. 4. Cr. cementita aliată cu crom poate avea %Crat ≤ 25 %. Nb. scap. cementita aliată cu mangan poate avea %Mnat ≤ 100 %. dar carburile pe care le formează au stabilitate redusă. cu formula generală (Fe. care formează carburi stabile. iar cementita aliată cu wolfram poate avea %Wat ≤ 1 %). 7.7). tabelul 1. interacţiunea cu carbonul depinde nu numai de afinitatea lor faţa de acest element. astfel: Fe. în structura căreia atomii elementelor de aliere înlocuiesc în diverse proporţii atomii de fier (de exemplu. molibdenul. în funcţie de modul în care interacţionează cu carbonul. cementita aliată cu molibden poate avea %Moat ≤ 3 %. Ta. principalele elemente de aliere care fac parte din această categorie sunt siliciul. astfel: • elemente grafitizante. Interacţiunea elementelor de aliere cu carbonul Elementele de aliere introduse la elaborarea oţelurilor şi fontelor se pot clasifica.3. care formează cementită aliată. care împiedică formarea carburilor sau produc descompunerea carburilor existente şi asigură apariţia grafitului (carbonului liber) ca fază structurală a fontelor şi (uneori) a oţelurilor (v. W. nichelul. ale căror carburi (Ni3C.

vanadiul. zirconiul şi titanul). Carburile elementelor de aliere au duritatea mai mare şi fragilitatea mai redusă decât cele corespunzătoare cementitei. cu structură cristalină complexă. această situaţie este tipică elementelor puternic carburigene (tantalul. 3. care sunt insolubile în austenită. cu duritate şi stabilitate foarte ridicate. dar formează şi carburi proprii (mai ales când se află în cantităti ce depăsesc solubilitatea lor în cementită). Deoarece carburile sunt de obicei prezente ca faze minoritare (cu conţinuturi procentuale scăzute) în structura oţelurilor sau fontelor aliate. în timp ce carburile globulare fine. cu structura cristalină de tip hexagonal. 15 . molibdenul şi wolframul. Prezentarea schematică a corelaţiei dintre poziţia în tabloul periodic. care se dizolvă în cementită (în concentraţiile anterior precizate) şi pot forma şi carburi proprii de tipul EA7C3. EA23C6 sau EA6C. cu structura cristalină cubică sau EA2C. care se dizolvă relativ uşor în austenită (la încălzirea oţelurilor sau fontelor aliate) şi de tipul EAC. cu structura cristalină de tip hexagonal. cât şi ale caracteristicilor de plasticitate şi tenacitate).7. carburile primare (ca faze individuale sau în alcătuirea amestecului eutectic) dispuse sub formă de reţea la limitele cristalelor masei metalice de bază a structurii măresc rezistenţa mecanică şi duritatea. dar diminuează considerabil plasticitatea şi tenacitatea oţelurilor sau fontelor. 7. cu structura cristalină cubică sau EA2C. modul de distribuţie şi gradul lor de dispersie în structură (v. scap. configuraţia electronică şi afinitatea faţă de carbon ale principalelor elemente de aliere din oţeluri şi fonte b) elementele de aliere sunt dizolvate în cementită.11). în această situaţie se pot încadra cromul.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Ti [Ar]3d24s2 V [Ar]3d34s2 Cr [Ar]3d54s1 Mn [Ar]3d54s2 Fe [Ar]3d64s2 Co [Ar]3d74s2 [Ar] ≡ 1s22s22p63s23p6 [Kr] ≡ [Ar] 3d104s24p6 [Xe] ≡ [Kr] 4d105s25p6 Ni [Ar]3d84s2 Cu [Ar]3d104s1 Zr [Kr]4d25s2 Nb [Kr]4d45s1 Mo [Kr]4d55s1 Ta [Xe]5d36s2 W [Xe]5d46s2 elementul chimic configuraţia electronică Elemente carburigene ! Elemente care formează carburi instabile Fig. care formează carburi primare (insolubile în austenită) de tipul EAC. uniform distribuite în matricea structurală asigură oţelurilor şi fontelor o combinaţie favorabilă de caracteristici mecanice (cu valori ridicate atât ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi duritate. c) elementele de aliere nu se dizolvă în cementită şi formează (oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse în oţeluri sau fonte) carburi proprii greu fuzibile. niobiul. influenţelor pe care le au asupra proprietăţilor mecanice ale acestor aliaje depind în măsură importantă de forma.

scap. niobiul. 5.3. transforma la răcire a austenitei şi transformarea la încălzire a martensitei (v.1. reduc tendinţa de creştere a cristalelor de austenită la încălzire şi conferă oţelurilor şi fontelor ereditate granulară fină.2).1 %. obţinerea structurilor cu austenită omogenă presupune utilizarea unor valori ale parametrilor de regim ti.6) şi rezultă o structură cu austenită neomogenă şi carburi nedizolvate. vanadiul etc. A. vanadiul. zirconul. fig.4. improprie pentru obţinerea unor structuri şi proprietăţi mecanice convenabile după călirea martensitică. care blochează creşterea cristalelor de austenită până la temperaturi ridicate (v.) diminuează vitezele de desfăsurare a etapelor de dizolvare a cementitei şi/sau carburilor în austenită şi de omogenizare a austenitei.1).4. cap. • elementele de aliere carburigene (molibdenul. efecte similare având şi alierea cu aluminiu. distribuiţi sub formă de reţele peliculare intercristaline.1 % şi se asigură formarea unor reţele peliculare submicroscopice de nitruri sau oxizi. chiar şi în concentraţii foarte reduse (corespunzătoare unei microalieri). wolframul. molibdenul. deoarece la încălzirea lor prin inducţie cu curenţi de înaltă frecvenţă se produce transformarea perlitei în austenită prin mecanismul fără difuzie (v. τm mai mari decât cele corespunzătoare cazului când piesele sunt confecţionate din oţeluri carbon sau fonte nealiate. singurul element de aliere care favorizează creşterea granulaţiei 16 . scap. deoarece formează compuşi (carburi sau carbonitruri). 6.). Influenţele privind transformarea la încălzire a perlitei în austenită se pot sintetiza astfel: • elementele de aliere care sunt solubile în cementită şi/sau formează carburi stabile (cromul. iar la proiectarea pieselor care urmează a fi supuse călirii CIF nu se vor alege ca materiale astfel de oţeluri sau fonte aliate. Influenţele elementelor de aliere asupra transformărilor structurale în stare solidă ale oţelurilor şi fontelor Elementele de aliere prezente în compoziţia oţelurilor şi fontelor pot influenţa desfăşurarea şi efectele producerii transformărilor structurale în stare solidă tipice acestor aliaje: transformarea la încălzire a perlitei în austenită. datorită acestei influenţe. la încălzirea pieselor din oţeluri sau fonte aliate cu astfel de elemente în vederea aplicării de TT. nitrurile sau oxizii de aluminiu se distribuie în structură sub formă de particule izolate şi efectul de blocare a creşterii granulaţiei austenitei este anulat). care constituie “bariere” eficiente pentru creşterea granulaţiei austenitei până la temperaturi ridicate (dacă %Alm > 0. deplasând spre dreapta curbele c şi d ale diagramei TTT la încălzire (v. 5).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 7. titanul etc. dacă concentraţia masică a acestui element este %Alm ≤ 0. 5.

corespunzător transformării austenitei subrăcite în perlită şi tMC2 .10. Principalele influenţe ale elementelor de aliere asupra transformării la răcire a austenitei sunt următoarele: • elementele de aliere (cu excepţia cobaltului). acestea indicând existenţa a două puncte de maxim cinetic (tMC1 . 7. manganul. B.11 b) sau 17 .2. în compoziţia oţelurilor şi fontelor aliate cu acest element. v. fig. aceste influenţe importante ale prezenţei elementelor de aliere în oţeluri sau fonte sunt prezentate schematic de diagramele din figura 7.11 a) sau suprimarea posibilităţilor de transformare (deplasarea spre durate foarte lungi a transformărilor) prin mecanismele perlitic (v.9 şi 7.8 şi sunt ilustrate şi atestate de diagramele TTT din figurile 7. Fig.corespunzător transformării austenitei subrăcite în bainită. 7. 5. destinate confecţionării semifabricatelor şi pieselor care se supun prelucrării prin deformare plastică la cald sau aplicării unor TT. ca urmare.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate austenitei este manganul (element solubil în Feγ şi care nu formează carburi proprii) şi. vanadiul etc. în timp ce elementele de aliere care pot forma carburi (cromul. corespunzătoare unor oţeluri şi fonte industriale. scap. fiind (în marea lor majoritate) solubile în Feγ. molibdenul. 7. micşorând astfel viteza de răcire critică vrc (v. wolframul. fig. măresc stabilitatea austenitei în domeniul transformărilor la răcire prin mecanismele cu difuzie şi intermediar şi deplasează spre dreapta (spre durate mai lungi) curbele diagramelor de transformare izotermă şi termocinetică a austenitei. cuprul) au influenţele anterior prezentate fără a modifica configuraţia curbelor diagramelor de transformare izotermă a austenitei.) produc şi modificări ale formei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei. siliciul. trebuie introduse (în cantităţi convenabile) şi elemente de aliere (din gama precizată mai înainte) care să anihileze tendinţa spre obţinerea unei granulaţii grosolane indusă de prezenţa manganului.4).8 Prezentarea schematică a influenţei elementelor de aliere asupra poziţiei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei • elementele de aliere care nu formează carburi stabile (nichelul.

Prezentarea comparativă a diagramelor de transformare (izotermă şi termocinetică) a austenitei pentru două oţeluri industriale: a – oţel carbon (%Cm = 0.13 şi 7. b – oţel aliat cu Ni (%Cm = 0.44 %.11 c).12. aceste influenţe ale elementelor de aliere care formează carburi (sugerate schematic de diagramele din figura 7. 7. corespunzătoare unor oţeluri şi fonte aliate industriale. 7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR bainitic (v. ca urmare. 7.11) sunt ilustrate şi atestate convingător de diagramele TTT din figurile 7. aceste influenţe sunt ilustrate sintetic de diagramele din figura 7.9. Influenţele elementelor de aliere asupra transformării la răcire a austenitei (prezentate anterior) au câteva implicaţii practice foarte importante: 18 .15. Fig. fig.44 %). caracteristice pentru transformarea austenitei prin mecanismul fără difuzie (transformarea martensitică) şi.14. determină creşterea conţinuturilor procentuale de austenită reziduală din structurile la ta ale oţelurilor sau fontelor călite martensitic. %Nim = 5 %) • elementele de aliere (cu excepţia cobaltului şi aluminiului) coboară temperaturile punctelor Ms şi Mf.

10. ulei). 19 . ca urmare. 6. produsă de prezenţa elementelor de aliere. determină creşterea substanţială a călibilităţii oţelurilor (v.6 %). scap. c – diagramă cu transformarea baintică suprimată • micşorarea vrc. %Mom = 0. 7.11.4. b – diagramă cu transformarea perlitică suprimată.75 %) Fig. piesele confecţionate din oţeluri aliate se pot căli pe adâncimi mari şi/sau se pot supune călirii martensitice în medii care răcesc mai lent decât mediile de călire tradiţionale (apă. %Sim = 2.4 %.4 %.6 %. Prezentarea schematică a infleunţelor elementelor de aliere asupra configuraţiei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei: a – diagramă cu două puncte de maxim cinetic. Prezentarea comparativă a diagramelor de transformare (termocinetică) a austenitei pentru două fonte industriale: a – fontă nodulară nealiată (%Cm = 3.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig.2) şi. b – fontă nodulară aliată cu Mo (%Cm = 3. ceea ce asigură niveluri mai scăzute ale tensiunilor mecanice reziduale generate de călire şi reduce considerabil riscul deformării excesive sau fisurării acestor piese (chiar şi în cazul când acestea prezintă forme complicate sau detalii constructive cu puternice efecte de concentrare a tensiunilor). %Sim = 2. 7.

4 %. produsă de prezenţa elementelor de aliere. 7. %Nim = 1 %.2 %).14.13. 7. Diagramele de transformare (izotermă) a austenitei (cu două puncte de maxim cinetic) pentru: a – un oţel aliat (%Cm = 0. %Crm = 0.8 %) Fig. 12. %Crm = 12 %. %Crm = 2. %Sim = 2 %.5 %. permite ca la unele oţeluri şi fonte aliate să se realizeze transformarea austenitei în martensită chiar şi la răcirea (călirea) în aer. %Crm = 0. Diagrama de transformare (izotermă) a austenitei (cu transformarea perlitică suprimată) pentru un oţel aliat (%Cm = 0. %Nim = 0. • coborârea punctului martensitic superior Ms. b – o fontă aliată (%Cm = 3 %.3 %) Fig. oţelurile sau fontele aliate care prezintă acestă particularitate structurală sunt denumite oţeluri aliate martensitice (autocălibile) sau fonte aliate martensitice (autocălibile).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. 20 .35 %. produsă de prezenţa elementelor de aliere.1 %. %Nim = 0.6 %. Diagrama de transformare (izotermă) a austenitei (cu transformarea bainitică suprimată) pentru un oţel aliat (%Cm = 0. %Nim = 1. determină la unele oţeluri şi fonte aliate nerealizarea transformării martensitice prin călirea (răcirea austenitei cu o viteză vr ≥ vrc) până la ta şi menţinerea unor structuri cu masa de bază austenitică după o astfel de călire.2 %) • micşorarea vrc.5 %. 7. %Mom = 0.

se separă particule fine de carburi ale elementelor de aliere. b – conţinutului procentual de austenită reziduală din structurile la ta ale oţelurilor sau fontelor călite martensitic C. Influenţele elementelor de aliere asupra: a – temperaturii Ms. scap. • la oţelurile (cu conţinuturi ridicate de carbon) şi fontele aliate cu elemente care produc coborârea punctului Ms (la care. 6. aceasta se transformă în martensită cubică şi rezultă astfel o structură (alcătuită din 21 . duritatea structurilor realizate prin revenirea cu un anumit regim (ti. 5. τm – v. 7.3). se obţin prin călirea pâna la ta structuri cu masa de bază austenitică). 15. scap. stabilitatea austenitei se micşorează.5) a oţelurilor sau fontelor aliate fiind mai mare decât a structurilor care rezultă tratând în acelaşi fel (cu acelaşi regim) oţelurile carbon sau fontele nealiate echivalente (având aceleaşi conţinuturi de carbon. care se produce deoarece la încălzirea austenitei rezultate la călire (stabilă la ta datorită conţinutului mare de elemente de aliere dizolvate) procesele de difuzie a carbonului şi elementelor de aliere sunt activate. datorită acestui fenomen. elemente însoţitoare şi impurităti ca şi oţelurile sau fontele aliate). aşa cum s-a arătat anterior.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. Influenţele elementelor de aliere asupra transformării la încălzire a martensitei (transformării la revenire a structurilor obţinute prin călirea martensitică a oţelurilor sau fontelor) sunt următoarele: • elementelor de aliere prezente în oţeluri şi fonte produc fenomenul de stabilitate la revenire a structurilor obţinute prin călirea martensitică. efectul obţinut prin revenire este diminuat. revenirea poate determina apariţia unui fenomen numit durificare secundară.16 (curbele a şi b). fenomen ce constă în frânarea proceselor care au loc la revenire (datorită diminuării substanţiale a vitezei de difuzie a carbonului în fier în prezenţa elementelor de aliere) şi deplasarea acestora spre temperaturi mai ridicate şi/sau durate mai mari (v. aşa cum se poate observa din examinarea diagramei prezentate în figura 7.

7.17. într-o structură (de tip sorbită de revenire – v.5) cu duritatea mai scăzută. dacă se măresc ti şi/sau τm. dacă duratele de menţinere în intervalul de 22 . %Mom = 0. b − oţel aliat (%Cm = 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensită şi carburi) cu duritatea ridicată. fragilitatea produsă de revenirea la ti = 200…400 oC este denumită fragilitate ireversibilă. Duritatea structurilor obţinute prin revenirea unor oţeluri călite: a – oţel carbon (%Cm = 0.45 %. Fig. fenomen care se manifestă. aşa cum arată diagrama din figura 7. fenomen care dispare dacă se face o revenire la o temperatură mai mare de 400 oC şi nu mai apare dacă se repetă revenirea la o temperatură situată între 200 oC şi 400 oC (decât dacă revenirea se aplică după o nouă operaţie de călire martensitică). c – oţel aliat (%Cm = 1 %.%Crm = 1.45 %). iar apariţia ei este determinată de starea de tensiuni reziduale generată de producerea nesimultană în toată masa structurii a transformării martensitei de călire şi austenitei reziduale în martensită de revenire.16. apariţia a două anomalii privind nivelul tenacităţii (exprimat prin valoarea energiei de rupere KV) structurilor obţinute la revenire (care ar trebui să crească continuu o dată cu ridicarea temperaturii de revenire şi micşorarea durităţii): a) oţelurile revenite la ti = 200…400 oC prezintă un nivel scăzut al energiei de rupere KV (devin fragile). dar cu caracteristicile de tenacitate mai bune. se manifestă fenomenul numit fragilitate de revenire. scap.2 %. cu crom şi nichel. • la oţelurile aliate cu crom. care poate determina. efectele descrise mai înainte se pot observa examinând configuraţia curbei c din figura 7. 7.3 %) . Diagrama variaţiei tenacităţii în funcţie de temperatura de revenire la un oţel aliat care prezintă fenomenul de fragilitate la revenire b) oţelurile revenite timp îndelungat la ti = 450…550 oC şi/sau răcite lent la sfârşitul tratamentului prezintă un nivel scăzut al energiei de rupere KV (devin fragile). care se poate transforma. %Crm = 12 % ) Fig.17. 6.16. cu mangan etc.

durata τm este scurtă.0 %). elemente care au şi unele influenţe similare (măresc călibilitatea. ridică rezistenţa mecanică şi duritatea.). care a presupus împărţirea lor pe tipuri de influenţe şi gruparea elementelor de aliere pe clase sau categorii în funcţie de modul de acţiune şi de efectele prezenţei lor în oţeluri sau fonte. nitruri) şi crearea condiţiilor pentru apariţia unor microfisuri intercristaline (care generează comportarea fragilă a structurii de revenire). chiar dacă se face revenirea la ti > 550 oC. influenţa dominantă (rezultantă) nefiind întotdeauna în corelaţie directă cu valorile concentraţiilor acestora (de exemplu. Datele din acest tabel şi aspectele expuse mai înainte evidenţiază complexitatea influenţelor elementelor de aliere şi motivează modul anterior de prezentare şi comentare a acestora.5…1. se pot estima cu o bună precizie influenţele prezenţei acestui element de aliere (gamagen. care finisează granulaţia. 23 . dacă un oţel este aliat cu crom. măreşte călibilitatea. De exemplu. Clasele structurale de oţeluri şi fonte aliate Influenţele principalelor elemente de aliere asupra structurii şi proprietătilor oţelurilor şi fontelor sunt sintetizate în tabelul 7. îmbunătăţeşte tenacitatea etc. în timp ce nichelul nu formează carburi stabile şi poate avea efect grafitizant etc.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate temperaturi situat între 450 oC şi 550 oC sunt mari şi/sau viteza de răcire este mică. 7. ridică rezistenţa mecanică şi duritatea etc. acesta devine un oţel aliat austenitic). se pot preciza cu un grad mare de siguranţă influenţele prezenţei acestui element de aliere (alfagen. dacă se adaugă în compoziţia acestui oţel şi %Nim = 8 %. dar şi multe influenţe contradictorii (cromul este feritizant. iar răcirea la sfârşitul revenirii să face rapid (în apă sau ulei) şi/sau utilizarea unor oţeluri aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 0. care împiedică desfăşurarea proceselor (descrise mai înainte) responsabile de apariţia fenomenului. Dacă însă oţelul este aliat cu crom şi nichel.5.1 % şi %Crm = 18 % aparţine clasei oţelurilor aliate feritice. carburi. care măreşte călibilitatea. cromul este carburigen. carburigen. În mod similar. determinată de saturarea cu anumite elemente (în principal cu fosfor) a marginilor cristalelor structurii şi/sau separarea la marginea cristalelor a unor compuşi chimici ai acestor elemente (fosfuri.). creşte rezistenţa mecanică şi duritatea etc. fragilitatea produsă de revenirea la ti = 450…550 oC.3 %) sau wolfram (%Wm = 0. oţelul cu %Cm = 0. dacă oţelul este aliat cu nichel.2…0. este dificil de apreciat care sunt influenţele cumulate ale prezenţei celor două elemente de aliere în compoziţia oţelului.). este denumită fragilitate reversibilă şi poate fi contracarată prin aplicarea următoarelor soluţii: utilizarea unor regimuri de revenire la care temperatura ti > 550 oC.1.). în timp ce nichelul este austenitizant. în timp ce.

5 % 0. efect grafitizant Nulă.75 % (1% în oţeluri cu 0. efect antigrafitizant Mai mică decât a Fe. efect antigrafitizant Molibden oţeluri cu 0. efect grafitizant Cea mai mare (2% Ti face necălibil un oţel cu 0. cu cromul efect antigrafitizant Reduce vrc mai puternic decât cromul Reduce moderat vrc . producându-se totuşi o oarecare durificare secundară Impiedică înmuierea prin durificare secundară Durificare secundară maximă Wolfram oţeluri cu 0.5% (4%în oţeluri cu 0. reduce întrucâtva plasticitatea Produce durificarea prin precipitare în aliajele Mo-Fe Creşte rezistenţa şi tenacitatea Durifică puternic Durifică şi scade plasticitatea Produce durificarea prin precipitare în aliajele Ti-Fe Produce durificarea prin precipitare în aliajele W-Fe Durificare moderată prin soluţia solidă Influenţa asupra austenitei In stare dizolvată reduce viteza critică Reduce viteza de racire critică vrc în aceeaşi măsură cu manganul Creşte viteza critică Influenţa exercitată prin carburi Tendinţa de formare a carburilor Mică .1 % (creşte cu conţinutul de C) 12.5 % (nu depinde oţeluri cu 0. dar mai mică decât a W.Tabelul 7.3% C) Nichel Fosfor Siliciu Titan Nelimitată 2.2% C) Vanadiu 1. dar stabilizează austenita reziduală în oţelurile cu conţinut ridicat de carbon Reduce vrc în aceeaşi măsură cu manganul Reduce vrc mai mult decât nichelul Are tendinţă puternică de formare a carburilor şi măreşte viteza critică In cantităţi mici.2% C) 6 % (11 % în 6 % (se reduce cu scăderea temperaturii) 32 % (se reduce cu scăderea temperaturii) Nelimitată − Menţine duritatea prin dizolvare în soluţie Carburile stabile nu afectează revenirea. efect grafitizant Mai mare decât a Mn.8 % (20 % în oţeluri cu 0.5% C) Nelimitată Nelimitată 3 % (8% în în Feγ în Feα 30 % Nelimitată 80 % 15 … 18 % 32 % (se reduce cu scăderea temperaturii) 25 % (în funcţie de conţinutul de carbon) Influenţa asupra feritei Durifică considerabil Durifică puţin.1.2% C) . dar mai Reduce vrc în aceeaşi măsură mică decât a Cr.0 % (9 % în 18. efect grafitizant Mai mică decât a Fe.5 % (în funcţie de conţinutul de carbon) 2.3% C) mult de carbon) 0. Influenţele principalelor elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor Elementul de aliere Aluminiu Crom Cobalt Mangan Solubilitatea în stare solidă 1. în procentele uzuale Stabilitate la revenire Impiedică înmuierea prin durificare secundară Foarte redusă Mai mare decât a Fe. reduce foarte mult vrc Puternică .mai mare decât a cromului. creşte rezistenţa la coroziune Durifică considerabil Durifică apreciabil. efect antigrafitizant La fel cu a Fe Efectul în timpul revenirii − Rezistenţă moderată la înmuiere Menţine duritatea Foarte redusă. reduce vrc In stare dizolvată.5% C prin legarea carbonului în carburi stabile) Puternică Foarte puternică (mai mică decât a Ti sau Nb).

iar microstructurile acestor oţeluri sunt similare celor corespunzătoare oţelurilor carbon (v. după răcirea lentă sau în aer de la temperaturi înalte. categoriile şi tipurile de tratamente care se pot aplica fiind aceleaşi ca şi în cazul semifabricatelor şi pieselor realizate din oţeluri carbon (recoacerile fără schimbare de fază.0 %. producerea fenomenului de stabilitate la revenire etc.P. mărirea călibilităţii. s-a ajuns la concluzia că. Pentru oţelurile aliate perlitice.P)HVα.1. iar HVα. bainitice şi martensitice din structură. influenţează desfăşurarea transformărilor în stare solidă etc. tratamentele termochimice). Semifabricatele şi piesele confecţionate din oţeluri aliate perlitice pot fi tratate termic sau termochimic. constituentul omniprezent fiind perlita. reducerea concentraţiei carbonului în perlită. Ms (v. se pot separa din austenită sub formă de carburi secundare.). tabelul 4. utilizate în mod obişnuit la realizarea pieselor pentru maşini şi utilaje.P). dar structurile de echilibru la ta ale oţelurilor sunt similare celor corespunzătoare oţelurilor carbon. A3. reduc concentraţia carbonului în perlită.1) HVST = (%α. A.2). relaţiile (6.1) şi împărţirea lor în clase structurale. pentru a defini şi preciza cu o bună fidelitate efectele elementelor de aliere asupra oţelurilor. %Nim ≤ 3 %.5 % ≤ %Sim ≤ 2. HVB şi HVM sunt 25 . (%B) şi (%M) sunt conţinuturile procentuale de formaţiuni feritoperlitice. recoacerile cu schimbare de fază. se poate estima cu relaţia: (7. 0.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Ţinând seama de aceste observaţii. oţelurile aliate perlitice au structura de echilibru la ta alcătuită din ferită (aliată) şi perlită. pe lângă clasificarea oţelurilor în funcţie de gradul de aliere (prezentată în scap. %Crm ≤ 3 %. dacă sunt oţeluri eutectoide sau din perlită şi carburi (cementită aliată sau carburi secundare). evident. cu o anumită viteză vr (exprimată în oC/s).6 %. în funcţie de constituenţii din structura de echilibru stabil sau metastabil pe care o prezintă la ta. numai din perlită. la încălzire sau răcire.6)). astfel. %Mom ≤ 0.P + (%B)HVB + (%M)HVM . Principalele clase structurale de oţeluri aliate sunt prezentate în continuare. Oţelurile aliate perlitice sunt oţeluri slab sau mediu aliate la care se produc. 7.5 %. dacă sunt oţeluri hipereutectoide. având compoziţia chimică caracterizată prin %Cm ≤ 0. aceleaşi transformări structurale ca şi la oţelurile carbon. este necesară.0 %. duritatea structurii care se obţine la răcirea din domeniul austenitic (ti = A3 + 30…50 oC).4)…(6. finisarea granulaţiei. în care (%α. călirea martensitică şi revenirea. dacă sunt oţeluri hipoeutectoide. 0. modifică poziţiile punctelor critice A1 şi A3. la proiectarea regimurilor şi estimarea efectelor tratamentelor termice sau termochimice care se aplică semifabricatelor sau pieselor din oţeluri aliate perlitice se va ţine seama de influenţele specifice prezenţei elementelor de aliere: modificarea poziţiei punctelor critice A1. pot forma carburi proprii. austenită sau cementită.8 % ≤ %Mnm ≤ 2. Elementele de aliere prezente în compoziţia acestor oţeluri pot avea influenţe multiple (se dizolvă în ferită. %Vm ≤ 0.

0 0 bMo 0 -33.0 0 bV 130 0 0 α. bEA având valorile (stabilite experimental) precizate în tabelul 7. 300] şi PHJ = 17670 + 7950%C m − 21.P B M De asemenea.0 -20.5 72.2) HVST = a0 + ∑ a EA % EAm + [b0 + ∑ bEA %EAm ] lg v r .0 aCr 35. dacă HVrOC se situează în intervalul de valori [150 .0 21.9 16.0 aMo 19.2 − 13%C m ) HVrOC .6 134 27. având în vedere că: PHJ = 21900 + 4050%C m − (33. scap. dacă HVrOC > 300. cu Ti = ti + 273 în K şi τm în ore (v.2.4 8.8 11.5).0 -55. v.0 89.6 0 aV 462 0 0 α.P B M ST ≡ b0 10.2 29.5).5 202 aC 223 377 949 aSi -14. Astfel.0 0 bSi -19. coeficienţii a0.0 0 bCr 8.0 74.0 bC 0 54. există următoarea corelaţie între duritatea HVrOA . date de relaţii de forma: (7. aşa cum s-a constatat experimental. corespunzătoare structurii obţinute după revenirea unui oţel aliat şi duritatea HVrOC .5) .2 Valorile coeficienţilor din relaţiilede estimare a durităţii oţelurilor aliate perlitice Tipul structurii Ferită + perlită Bainită Martensită Tipul structurii Ferită + perlită Bainită Martensită ST ≡ a0 77. 26 (7. b0. Tabelul 7.0 0 bMn 0 -22. parametrii ti şi τm ai ciclului de revenire se stabilesc ţinând seama de intervenţia fenomenului de stabilitate la revenire. (7.0 aMn 30.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR durităţile celor trei tipuri de formaţiuni structurale. 6.8HVrOC . dacă oţelurilor aliate perlitice destinate realizării pieselor pentru maşini şi utilaje (având caracteristicile de compoziţie chimică în limitele anterior precizate) li se aplică TT de îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă. 6.0 -10.4) (7. aEA.6 -6.0 aNi 27.3) iar regimurile de revenire se pot proiecta fără dificultate. pentru un regim de revenire caracterizat printr-o valoare dată a parametrului PHJ = Ti[18 + lg(τm)].0 73.0 0 bNi 4. corespunzătoare structurii rezultate după revenirea oţelului carbon echivalent (care are aceeaşi concentraţie masică de carbon ca şi oţelul aliat): HVrOA = HVrOC +30(%Sim+%Mnm)+55%Crm+6%Nim+100%Mom+150%Vm. scap.

18. Fig. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate feritice: a – oţel feritic aliat cu crom (%Cm = 0. mici cantităţi de carburi ale elementelor de aliere). cu structura monofazică alcătuită din cristale de ferită aliată cu siliciu C. la orice temperatură corespunzătoare stării solide. eventual. cu structura alcătuită din ferită aliată cu crom (cromferită) şi carburi. urmate de recoaceri de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul ales corespunzător asigurării caracteristicilor dorite). Microstructurile tipice ale oţelurilor din această clasă structurală sunt prezentate în figura 7. la piesele şi semifabricatele confecţionate din astfel de oţeluri nu se pot aplica tratamentele termice cu schimbare de fază (recoacerile cu schimbare de fază.).Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate B. V etc.0 %).oţel feritic aliat cu siliciu (%Cm = 0. mici cantităţi de cementită aliată sau carburi ale elementelor de aliere). Cele mai utilizate tipuri de oţeluri din această clasa sunt oţelurile austenitice manganoase.18. eventual. o structură alcătuită din austenită aliată (şi.05 %.06 %. W. mediu sau înalt aliate cu elemente alfagene (Cr. care le conferă.%Sim = 3. Mn etc. Oţelurile aliate austenitice sunt oţeluri ce au în compoziţie concentraţii mari de elemente gamagene (Ni. Oţelurile aliate feritice sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon. 7. recoacerea de recristalizare fară schimbare de fază (pentru refacerea plasticităţii pieselor şi semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la rece) şi recoacerea de detensionare (pentru diminuarea nivelului tensiunilor reziduale din piesele şi semifabricatele prelucrate prin diverse procedee tehnologice). Si. b . la care structura austenitică este conferită de alierea cu 27 . fiind posibilă numai aplicarea tratamentelor termice fără schimbare de fază: recoacerea de omogenizare (pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritice primare ale pieselor şi semifabricatelor obţinute prin turnare). Deoarece aceste oţeluri nu prezintă transformări de fază în stare solidă (elementele de aliere elimină posibilitatea realizării transformărilor de tipul Feα ⇔ Feγ şi α ⇔ γ ). care le conferă. o structură alcătuită din ferită aliată (şi. Mo. călirea martensitică şi revenirea). ).%Crm = 12 %). singura modalitate de modificare (între anumite limite) a granulaţiei şi caracteristicilor mecanice ale pieselor şi semifabricatelor din oţeluri aliate feritice constă din aplicarea unor operaţii de deformare plastică la rece (ecruisare). la orice temperatură corespunzătoare stării solide.

aşa cum s-a precizat anterior. ca şi în cazul oţelurilor aliate feritice.19. fiind caracterizate printr-o mare fragilitate.20. D. la piesele şi semifabricatele confecţionate din astfel de oţeluri nu se pot aplica tratamentele termice cu schimbare de fază (recoacerile cu schimbare de fază. gama oţelurilor martensitice ar trebui să aibă o mare extindere. %Crm = 16…18 %.15 % şi %Crm = 12…14 %. Microstructurile tipice ale oţelurilor din această clasă structurală sunt prezentate în figura 7. se folosesc foarte rar şi singurele oţelurile martensitice cu o frecvenţă mai mare de utilizare sunt oţelurile înalt aliate cu crom. d) %Cm = 0.2…0. deoarece oţelurile martensitice aliate cu elemente gamagene (Ni sau Mn). cu diferite reţete de compoziţie: a) %Cm < 0. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate martensitice (autocălibile) sunt prezentate în figura 7. de alierea suplimentară cu mangan şi/sau azot. oţelurile austenitice cu nichel şi oţelurile austenitice crom – nichel. %Crm = 16…18 %. Deoarece. deoarece resursele mondiale de nichel sunt limitate şi acest element este scump) şi menţinerea acestei structuri până la temperaturi scăzute (stabilizarea structurii austenitice). gama oţelurilor aliate martensitice utilizate în aplicaţii tehnice este însă destul de restrânsă.4 % şi %Crm = 13…15 %. fiind posibilă numai aplicarea tratamentelor termice fără schimbare de fază: recoacerea de omogenizare (pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritice primare ale pieselor şi semifabricatelor obţinute prin turnare). Deoarece aceste oţeluri nu prezintă transformări de fază în stare solidă (elementele de aliere elimină posibilitatea realizării transformărilor de tipul Feγ ⇔ Feα şi γ ⇔ α ). care asigură formarea structurii austenitice la concentraţii mai mici ale nichelului (face oţelurile mai ieftine.2 %. recoacerea de recristalizare fară schimbare de fază (pentru refacerea plasticităţii pieselor şi semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la rece) şi recoacerea de detensionare (pentru diminuarea nivelului tensiunilor reziduale din piesele şi semifabricatele prelucrate prin diverse procedee tehnologice). %Nim = 2…4 %. b) %Cm = 0. c) %Cm = 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR mangan. urmate de recoaceri de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul ales corespunzător asigurării caracteristicilor dorite).1…0. singura modalitate de modificare (între anumite limite) a granulaţiei şi caracteristicilor mecanice ale pieselor şi semifabricatelor din oţeluri aliate austenitice constă din aplicarea unor operaţii de deformare plastică la rece (ecruisare).0 %. toate elementele de aliere (în afară de cobalt) au capacitatea de a micşora vrc. la care structura austenitică este conferită de alierea cu nichel şi. uneori. Oţelurile aliate martensitice (autocălibile) sunt oţeluri la care concentraţiile de carbon şi de elemente de aliere sunt alese astfel încât să nu suprime posibilităţile de realizare a transformărilor de fază în stare solidă şi să asigure o diminuarea a vitezei de răcire critice care să permită obţinerea unei structuri martensitice la răcirea în aer din domeniul austenitic.6…1. 28 . călirea martensitică şi revenirea).

Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate austenitice: a – oţel austenitic aliat cu mangan (%Cm = 1.4 %.22 %. %Mnm = 12 %). ).oţel austenitic aliat cu nichel (%Cm = 0. %Crm = 25 %.2 %. %Nim = 8 %. 7. %Nim = 30 %. %Crm = 14 %). d . b .08 %.05 %. 20.oţel austenitic aliat cu crom şi nichel (%Cm = 0. 29 . c . b . %Nim = 12 %). 19. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate martensitice: a – oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 0.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig.oţel austenitic aliat cu crom şi nichel (%Cm = 0.oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 0. ) Fig.4 %. %Crm = 14 %). 7. %Crm = 18 %.

Clasa structurală căreia aparţine un oţel aliat depinde de concentraţia carbonului. Mn etc. având în abscisă concentraţia de crom echivalent %Cre. ambele microstructuri corespunzând unor oţeluri aliate ledeburitice călite martensitic (formaţiunile ledeburitice sunt dispuse la marginea cristalelor de austenită. %Crm = 12 %).21 a.23.) sunt realizate în coordonate %Cm. Si. având în compoziţie atât elemente alfagene. astfel că la răcirea lor din stare lichidă este posibilă realizarea transformării eutectice şi apariţia în structură a unor mici cantităţi de ledeburită (constituent specific structurii fontelor albe).) şi din figura 7. Diagramele structurale din figura 7. %EAm. Pentru estimarea clasei structurale a oţelurilor aliate complex. construite experimental pentru cele mai utilizate categorii de astfel de oţeluri. precum şi de tipul şi concentraţiile elementelor de aliere conţinute de acesta.). sau coerente. W etc. corespunzătoare unor oţeluri aliate cu elemente gamagene (Ni.6 %) şi de elemente de aliere (Cr. se utilizează diagrama structurală A. cât şi elemente gamagene. Fiecare din cele două mărimi care definesc sistemul de coordonate al diagramei structurale A. %Crm = 12 %.35 %.22. b . aşa cum se observă pe microstructura prezentată în figura 7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR E.24. sub forma unei reţele ledeburitice intergranulare (denumită în tehnică schelet ledeburitic).85 %. 7. aşa cum evidenţiază microstructura din figura 7. Schaeffler. Schaeffler 30 . iar în ordonată concentraţia de nichel echivalent %Nie. %Cm > 0. În funcţie de concentraţiile de carbon şi de elemente de aliere ce le caracterizează compoziţia. formaţiunile ledeburitice din structura acestor oţeluri pot fi disperse. Pentru estimarea clasei structurale a oţelurilor aliate se folosesc diagramele structurale ale oţelurilor aliate. W. Mo etc. Oţelurile aliate ledeburitice sunt oţeluri care au în compoziţie concentraţii mari de carbon (de obicei.21 b. %Mom = 3 %).oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 1. V. prezentată în figura 7. Fig. corespunzătoare unor oţeluri aliate cu elemente alfagene (Cr. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate ledeburitice: a – oţel ledeburitic aliat cu crom şi molibden (%Cm = 0. 21. din care s-au separat carburi secundare şi care s-au transformat prin călire în martensită).

poziţionând pe diagrama structurală. Diagramele structurale ale oţelurilor aliate cu crom: a – structurile de echilibru.7) %Nie = %Nim + 0.23 şi 7. punctele acestora 31 . punctul caracteristic nominal PCN .5%Sim +0.6) %Cre = %Crm + %Mom +1. dacă %Crm ≥ 28 %) Pentru orice oţel aliat la care se cunoaşte compoziţia chimică (exprimată prin concentraţiile masice ale tuturor componentelor) se poate determina clasa structurală din care face parte. având coordonatele (%Cm. ci prin zone (domenii) de tranziţie.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate grupează câte o categorie de componente de aliere ale oţelurilor: concentraţiile masice ale elementelor de aliere alfagene (feritizante) sunt considerate (fiecare cu câte un factor de multiplicare stabilit experimental) pentru definirea mărimii %Cre.5%Mnm +30%Cm . 7.7.5%Com +30(%Nm – Xc) la determinarea Nie. Fig. aleasă corespunzător reţetei de aliere utilizate la elaborarea sa. care se completează uneori. dacă oţelul este aliat complex (şi cu elemente de aliere alfagene şi cu elemente de aliere gamagene). 7. Pentru definirea mărimilor %Cre şi %Nie se utilizează relaţiile: (7. iar concentraţiile masice ale elementelor de aliere gamagene (austenitizante) sunt considerate (fiecare cu câte un factor de multiplicare stabilit experimental) pentru definirea mărimii %Nie. dacă %Crm ≥ 18 % (Xc = 0.5%Nbm.5%Tam + %Wm + %Alm la determinarea %Cre şi 0. respectiv (%Cre. dacă oţelul este aliat cu elemente din aceeaşi categorie (alfagene sau gamagene). termenul de corecţie Xc luându-se nenul. (7.fig.22. dacă 18 ≤ %Crm <28 % şi Xc = 0. b – structurile la răcirea în aer de la temperaturi înalte La utilizarea diagramelor structurale ale oţelurilor aliate trebuie avute în vedere şi următoarele particularităţi (v.10. pe unele diagrame structurale limitele domeniilor corespunzătoare unor clase structurale nu sunt marcate prin linii.22. %Nie). %Eam).06.24): * datorită complexităţii influenţelor elementelor de aliere. adăugând 2%Tim + %Vm + 0.

pe diagrama structurală a oţelurilor aliate cu mangan este precizat subdomeniul oţelurilor austenitice recomandate pentru aplicaţii practice. * pe diagramele structurale sunt precizate şi unele informaţii conexe. Diagramele structurale (la răcirea în aer de la temperaturi înalte) ale: a – oţelurilor aliate cu nichel. dimensiunile. austenito – martensitice.. Fig. Criteriile care se utilizează în acest scop sunt: • forma de existenţă a carbonului.1) şi încadrarea fontelor în clase structurale. fonte cenuşii. pentru a defini şi preciza cu o bună fidelitate efectele elementelor de aliere asupra fontelor. conform acestui criteriu fontele aliate pot fi încadrate în categoria fontelor cu grafit (carbon liber) în structură (denumite. deosebit de utile la utilizarea diagramelor pentru soluţionarea unor probleme tehnice. domeniul IV – pericol maxim de fragilizare datorită creşterii intense a granulaţiei la încălzire. de exemplu. fonte maleabile. ca şi fontele nealiate. fonte nodulare etc. 7. 32 . 7. b – oţelurilor aliate cu mangan Ca şi în cazul oţelurilor. Schaeffler sunt marcate domeniile caracteristice din punctul de vedere al problemelor (pericolelor) care apar la utilizarea diverselor tipuri de oţeluri aliate: domeniul I – pericol maxim de fragilizare prin apariţia fazei sigma (compusul intermetalic FeCr). este utilă. pe lângă clasificarea lor în funcţie de gradul de aliere (prezentată în scap. 23. iar pe diagrama structurală A. domeniul II – pericol maxim de fragilizare (fisurare) la cald. iar structurile sunt asemănătoare celor corespunzătoare fontelor albe). ferito – martensitice etc. în funcţie de modul de asigurare a prezenţei grafitului şi de configuraţia.) sau în categoria fontelor fără grafit în structură (la care tot carbonul din compoziţia fontelor este dizolvat în soluţiile având ca solvent fierul sau este legat sub formă de carburi.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR corespunzând PCN ale unor oţeluri aliate cu caracterizare structurală complexă: austenito – feritice. domeniul III . modul de distribuţie şi gradul de dispersie ale formaţiunilor de grafit din structură: fonte pestriţe.pericol maxim de fragilizare (fisurare) la rece.

după răcirea sa lentă sau în aer de la temperaturi înalte. Diagrama structurală a fontelor aliate cu aluminiu 33 Fig. fonte aliate martensitice.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. Schaeffler • constituenţii din structura de echilibru stabil sau metastabil pe care o prezintă masa metalică de bază a fontei la ta. fonte aliate feritice. 7. Diagrama structurală a fontelor cu grafit nodular aliate cu nichel şi molibden . Fig. 26. fonte aliate austenitice. 25. Diagrama structurală A. 24. 7. 7. conform acestui criteriu fontele aliate pot fi încadrate (aplicând aceleaşi principii ca şi în cazul oţelurilor aliate) în următoarele clase structurale: fonte aliate perlitice.

6 ferită aliată.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR De exemplu. construcţia şi modalităţile de utilizare ale acestor diagrame fiind similare celor corespunzătoare diagramelor structurale ale oţelurilor aliate. în figura 7. 10 fontă aliată feritică. 6 fontă mediu aliată. 5 oţel slab aliat. 25 diagramă structurală. 20. 6 fragilitate de revenire ireversibilă. 31 stabilitate la revenire. 27 oţel aliat ledeburitic. 25 oţel aliat austenitic. 14 element de aliere. 5 oţel mediu aliat. eutectice şi secundare distribuite într-o masă de ferită aliată cu crom (la răcirea din stare lichidă a acestor fonte transformarea eutectică conduce la formarea unei structuri de tip ledeburitic. construite experimental pentru cele mai utilizate categorii de astfel de fonte. Schaeffler. 22 oţel aliat. alcătuită din austenită şi carburi. 5 element de aliere alfagen (feritizant).26 diagrama structurală a fontelor cu grafit nodular slab aliate cu nichel (element gamagen) şi molibden (element alfagen). carburigen şi antigrafitizant) se încadrează în categoria fontelor albe feritice. 14 fază sigma. constă din descompunerea austenitei în ferită şi carburi). 5 punct caracteristic nominal PCN. iar în figura 7. 6 carbură proprie. 9. 21 element carburigen. 7 element de aliere gamagen (austenitizant). 6 fontă aliată (specială). cu acţiune grafitizantă) sunt fonte feritice cu grafit (lamelar sau nodular). fontele înalt aliate cu siliciu (element alfagen. 21 34 . 28 oţel bogat aliat. Cuvinte cheie austenită aliată. 6 clasă structurală. fontele înalt aliate cu nichel (element gamagen. având structura de echilibru alcătuită din carburi primare. 10. 6 fontă slab aliată. ce are loc după separarea de carburi secundare din austenită. reversibilă. 30 diagramă structurală A. 10 element grafitizant. 9 fontă aliată martensitică. iar fontele înalt aliate cu crom (element alfagen. cu acţiune grafitizantă) aparţin clasei structurale a fontelor austenitice cu grafit (lamelar sau nodular). 30 oţel aliat martensitic (autocălibil). Pentru estimarea clasei structurale a fontelor aliate se pot folosi diagramele structurale ale fontelor aliate. 27 oţel aliat feritic.25 este prezentată diagrama structurală a fontelor aliate cu aluminiu (element alfagen). 32 durificare secundară. 6 fontă aliată austenitică. 6 cementită aliată. iar transformarea eutectoidă. 20 fontă înalt (bogat) aliată. 5 oţel aliat perlitic. De exemplu.

%Mnm = 0. Fonte speciale. %Sm = 0.. Bucureşto.02 %.. Greenwich. 1985 Teste de autoevaluare T. 1983 8.. Izotermiceskie i termodinamoceskie diagramî raspada pereohladjenovo austenita. Moscova. 1982 4.3 %. Geru N. Bucureşti..45 %.1 % este un oţel aliat cu sulf şi fosfor? T.0 %.5 %. d) oţelul cu %Cm = 0.A. %Crm = 1.3 %.02 %. Oţeluri inoxidabile şi refractare.a. Climax Molibdenum Company. II..0 %. Editura Tehnică. Petrescu M. Editura Tehnică. Editura Didactică şi Pedagogică. II – Cast Irons and Steels. Stefănescu D. Cias W.7.. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică.M.15 % şi %Pm = 0. Metalurgie fizică. Metallurghia. 1988 12.4 %.0 %. %Mn m = 0. %Sim = 1. 35 . Care dintre următoarele fonte se încadrează în categoria fontelor aliate: a) fonta cu %Cm = 3. Care dintre afirmaţile următoare sunt adevărate: a) oţelul cu %Cm = 0.. %Pm = 0. %Si m =0.. Métallographie et traitements thermiques des métaux. Lakhtine I.3 % este un oţel aliat numai cu crom. %Mnm = 0. Vacu S. %S m = 0. Editura Facla. Metalografie şi tratamente termice. vol. Austenite Transformation Kinetics of Ferrous Alloys. * * * Austenite Transformation Kinetics of Ferrous Alloys.E. Colan H. 1983 10. 1970 5.. Truşculescu M.5 % şi %Mom = 0.W. Editura Tehnică. Greenwich.a. Ieremia A. Metalurgie fizică.5 %.. %Mnm = 0.7. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. ş. 1974 9. c) oţelul cu %Cm = 1. şi Popova L.02 % este un oţel carbon. 1978 6. Elaborarea oţelurilor aliate.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Bibliografie 1. Editura Didactică şi Pedagogică.2. Bucureşti.3 %. ş. 1983 2. Bucuresti. b) fonta cu %C m = 3. ş. I. Protopopescu H. Climax Molibdenum Company.a. vol. %P m = 0.02 % şi %Cr m = 1. %Mn m = 0.0 % este un oţel aliat cu crom. 1981 3.15 %. %Mnm = 1. 1980 11. %Sm = 0. %Sim=0.1. %P m = 0..06 %. b) oţelul cu %C m = 0.3 %. %Sm = 0..7 %.06 %. Popov A.0 %. %Sim=0.9 %. Gâdea S.5 %..02 % .02 % şi %Pm = 0... %Si m = 2. Bucureşti. %Sim=0.. Timişoara.3 %. Sofroni I. Moscova. 1965 7. Editura Didactică şi Pedagogică.0 %. Studiul metalelor. Mir. %Sm = 0. Bucureşti. Mantea St.

7. Care dintre următoarele componente ale oţelurilor sau fontelor sunt elemente de aliere alfagene (feritizante): a) manganul. nedorite: a) soluţiile solide ale elementelor de aliere cu fierul: b) carburile elementelor de aliere. T.0 %.3.5 %. d) fonta cu %Cm = 3. d) siliciul? T.7.06 %.12.7.9. c) nichelul. d) nichelul ? T. Care dintre următoarele tipuri de tratamente se pot aplica la piesele sau semifabricatele din oţeluri aliate austenitice: a) recoacerea de detensionare. %Sm = 0. b) recoacerea de detensionare.6.13. %Alm = 20 %. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor determină reducerea concentraţiei carbonului în perlită: a) nichelul. %Pm = 0. %Mnm = 6. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor aparţin categoriei elementelor gamagene: a) wolframul. d) călirea martensitică? T. c) manganul.7.0 %. c) manganul.06 %. b) dizolvate în cementită. d) nichelul? T.0 %.5 %.7. c) cromul. b) siliciul. %Nim = 13 %? T.03 %. c) normalizarea. b) molibdenul. %Crm = 1. d) combinate cu fierul sub formă de compuşi intermetalici ? . d) vanadiul ? T.7.5.7. d) wolframul? T.06 %. Elementele de aliere se pot găsi în structurile oţelurilor şi fontelor: a) dizolvate în ferită sau austenită.7. d) siliciul? T. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor 36 .11.7. Care dintre următoarele elemente de aliere coboară temperatura corespunzătoare punctului critic A1 al oţelurilor şi fontelor: a) molibdenul. b) titanul.7. %Sim=1.7.5 %. b) siliciul.14. c) călirea martensitică. Care dintre următoarele componente ale oţelurilor sau fontelor sunt elemente de aliere gamagene (austenitizante): a) manganul.10.06 %.7. Care dintre următoarele elemente de aliere produc mărirea temperaturii corespunzătoare punctului critic A1 al oţelurilor şi fontelor: a) nichelul. d) vanadiul? T. c) cromul. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor aparţin categoriei elementelor alfagene: a) cromul. b) manganul.7. %Pm = 0. c) legate sub formă de carburi proprii. c) fonta cu %Cm = 2. b) recoacerea de omogenizare.8. c) cromul. c) cromul. %Mnm = 0. în general. d) compuşii intermetalici? T. b) manganul.4. d) recoacerea completă? T. %Sim=2.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Sm = 0. %Sm = 0. Care dintre următoarele forme de existenţă a elementelor de aliere în structurile oţelurilor şi fontelor sunt. %Pm = 0.8 %. Care dintre următoarele tipuri de tratamente se pot aplica la piesele sau semifabricatele din oţeluri aliate feritice: a) recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază. b) cromul.06 %. c) incluziunile nemetalice.

b) nichelul. b) oţelurile ledeburitice. c) oţelurile feritice. b) cromul. Pentru stabilirea clasei structurale a unui oţel aliat. b) cobaltul. c) oţelurile perlitice. %Crm = 17 % şi %Nim = 10 % se foloseşte diagrama structurală A.21. b) nichelul. o durată τm = 0. b) nichelul. d) vanadiul? T.16. Care dintre următoarele oţeluri aliate va avea duritatea mai mare după călirea martensitică şi revenirea la ti = 500 oC.7.7.2 %.7.7. 37 . d) manganul? T. d) prin alierea suplimentară cu mangan? T. c) cromul. d) cobaltul? T. c) oţelul aliat având %Cm = 0.2 % şi %Crm = 1.22.25. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor deplasează spre dreapta curbele diagramelor de transformare la răcire a austenitei: a) cromul. b) oţelurile martensitice. b) nichelul. b) cromul. Cum se poate diminua pericolul fragilităţii reversibile de revenire a unui oţel aliat: a) prin alierea suplimentară cu molibden în concentraţie de %Mom = 0.0 %.7. Pentru a finisa granulaţia oţelurilor se poate utiliza microalierea cu: a) niobiu.15.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate pot avea acţiune grafitizantă: a) siliciul. c) manganul. Care dintre următoarele elemente de aliere pot modifica configuraţia obişnuită (tipică oţelurilor carbon sau fontelor nealiate) a curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei: a) cromul.24. d) oţelurile autocălibile? T. b) prin revenirea la ti >500 oC. c) prin răcirea rapidă în apă sau ulei la revenire.7.45 %.7. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor are cea mai puternică acţiune carburigenă: a) manganul. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor are cea mai bună solubilitate în cementită: a) siliciul. Care dintre următoarele elemente de aliere determină micşorarea vitezei de răcire critice şi creşterea călibilităţii oţelurilor şi fontelor: a) cromul.17.7.7. d) titanul? T. c) zirconiu.8 %. d) manganul? T. c) manganul. d) molibdenul? T. %Mn = 2. Schaeffler.7.6 % şi %Crm = 1.19.23.20. b) oţelul carbon cu %Cm = 0. c) manganul. %Sim = 0.0 %? T.5 ore: a) oţelul carbon cu %Cm = 0.2…0.05 %. Care dintre următoarele elemente de aliere diminuează temperatura corespunzătoare punctului Ms al oţelurilor şi fontelor : a) cromul. d) aluminiul? T.7.0 %.7. d) oţelul aliat având %Cm = 0. Care dintre următoarele oţeluri aliate capătă o structură de călire la răcirea în aer din domeniul austenitic: a) oţelurile austenitice.6 %. b) vanadiu. d) aluminiu? T. c) nichelul.26. c) siliciul. Care sunt coordonatele PCN corespunzător acestui oţel: a) %Cre = 18. având compoziţia caracterizată prin %Cm = 0. Care dintre următoarele oţeluri aliate pot avea în structura lor la ta constituentul structural tipic fontelor albe: a) oţelurile martensitice.18.3 %. c) tantalul. d) oţelurile feritice? T.

6 %. având compoziţia chimică definită prin %Cm = 0.025 %). %Mnm = 0. c) clasa oţelurilor ledeburitice. c) %Cre = 12. pe fiecare din diagramele de transformare a austenitei sunt trasate câte n curbe de răcire.5 %.3. b) fontele înalt aliate cu crom. %Nim = 0. fiecărei curbe de răcire corespunzându-i o viteză de răcire vrj.030 %. %Sim = 0. aliat cu %Crm = 17 %: a) clasa oţelurilor feritice.44 %.28. %Mnm = 0. Conţinuturile procentuale de formaţiuni ferito-perlitice (%α.5 %. c) fontele aliate cu vanadiu.7.5 %? T. iar valorile vitezelor de răcire corespunzătoare acestor curbe se determină.03 %. %Sm = 0.7. %Pm = 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Nie = 11. b) %Cre = 18.01 % şi pentru oţelul carbon echivalent (cu compoziţa chimică definită prin %Cm = 0.5 % şi %Nim = 10 %: a) fragilizarea prin apariţia fazei sigma. d) clasa oţelurilor austenitice? T. %Mn = 1.1) şi (7. d) %Cre = 20.7.2 %.44 %. Cărei clase structurale aparţine oţelul cu %Cm = 0. %Mn = 1.08 %.2 %. %Nie = 18. folosind procedeul descris la rezolvarea aplicaţiei A. %Crm = 1.29. Cărei clase structurale aparţine oţelul cu %Cm = 0. Care dintre următoarele probleme poate să apară la utilizarea oţelului cu %Cm = 0. %Mom = 0. %Vm = 0. d) fragilizarea datorită creşterii intense a granulaţiei la încălzire? T.030 %.2 %.3. %Sm = 0. datele care se obţin pe această cale sunt prezentate în tabelul 7.22 %.7. din domeniul austenitic şi până la ta. %Pm = 0.2 %. %Nie = 12.26 %.27.5 %: a) clasa oţelurilor feritice. b) fragilizarea (fisurarea) la cald. c) clasa oţelurilor ledeburitice.7. b) clasa oţelurilor martensitice.5 %.7 %. %Nie = 12. 38 .30.04 %.7 %. %Sim = 0. Folosind datele din aceste diagrame şi aplicând relaţiile (7. Care din următoarele tipuri de fonte aliate au grafit în structură: a) fontele aliate cu siliciu.025 %. bainitice (%B)j şi martensitice (%M)j în structurile care rezultă prin răcirea austenitei după curbele de răcire j = 1…n sunt precizate pe diagramele din figura 7.6 %. %Crm = 20.05 %.27.1.5 %. d) fontele înalt aliate cu nichel? Aplicaţii A. %Crm = 25 % şi %Nim = 0. %Sim = 0.2) să se estimeze valorile durităţii structurilor care rezultă la răcirea celor două oţeluri. Rezolvare Aşa cum se poate observa examinând figura 7. c) fragilizarea (fisurarea) la rece. %Sim = 0. j = 1…n şi o anumită alcătuire a structurii care rezultă prin răcirea austenitei cu această viteză.5. cu diferite viteze vr. În figura 7.22 %.P)j.10). b) clasa oţelurilor martensitice. cu ajutorul relaţiei (5.02 %.27. d) clasa oţelurilor austenitice? T.27 se prezintă diagramele de transformare termocinetică a austenitei pentru un oţel slab aliat.

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate a.27.44 %: a – oţel slab aliat cu Cr.Mo şi V. Diagramele transformării termocinetice a austenitei pentru două oţeluri cu %Cm = 0. b – oţel carbon 39 . Ni. Fig 7. b.

reprezentate în figura 7. 40 .2) pentru datele din tabelul 7.5 721 1.1) şi (7.6⋅10-3 -2 1000 750 3500 650 100 4.5 750 2 650 66.5 693 0. Vitezele de răcire şi alcătuirea structurilor corespunzătoare curbelor de răcire din diagramele prezentate în figura 7. Graficele dependenţelor HVST = f(vr) pentru cele două oţeluri considerate în aplicaţia A.3 60 40 3 750 10 650 14. τ2j. t2j.0 100 25 750 100 650 1.2 650 80.7 90 5 5 0. Fig.27 Alcătuirea structurii t1j.5 100 OTEL CARBON 4150 750 16100 650 100 8.7.3 s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul 7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 7. o o o C C C/s (%B)j (%M)j s s (%α. τ1j.3 56 25 19 9 750 56 650 2.9 2 70 28 5 750 17 650 8.9⋅10 60 750 160 650 1.0⋅10 -1 150 750 500 650 100 2.3 3 97 0.9 750 5 650 24.7. cu ajutorul cărora s-au construit.1. pentru cele două oţeluri considerate.3 5 95 1 750 4 650 33.8 750 3 650 45.4 100 0.5 650 71.1 7 60 33 7 750 24 650 5.0 73 17 10 0.5 706 1.4⋅10-3 100 750 360 650 100 3.4. vrj.28. graficele dependenţelor HVST = f(vr).28.0 13 20 67 0.P)j OTEL ALIAT 12300 750 40000 650 100 3.3.8⋅10-1 3 750 20 650 5.9 100 0.7 650 215.0 2 98 Curba de răcire j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 Aplicând relaţiile (7.

27 Curba de răcire j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 o vrj. C/s Durităţileformaţiunilor structurale HVα.3 14.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Tabelul 7.0 1. • la aceste oţeluri.3 33. care conferă oţelurilor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi duritate.5 8.4⋅10-3 3.9 8.1 5.0 Observaţie Rezultatele aplicaţiei evidenţiază câteva aspecte practice importante privind oţelurile aliate hipoeutectoide din clasa perlitică.9 24.0⋅10-2 2.8⋅10-1 5.4 66.0 215.P 206 223 237 246 248 251 259 184 194 201 205 207 207 208 HVB OTEL ALIAT 342 354 380 389 402 424 OTEL CARBON 400 402 407 442 HVM 656 660 669 672 677 685 688 673 673 674 683 Duritatea structurii HVST 206 223 237 246 349 448 459 502 664 677 688 184 194 201 205 240 287 560 678 3.6⋅10-3 4.0 80. utilizate cu precădere la fabricarea pieselor pentru maşini şi utilaje: • structurile de echilibru (ferito – perlitice) ale acestor oţeluri au durităţi similare celor corespunzătoare structurilor de echilibru ale oţelurilor carbon echivalente. Durităţile structurilor obţinute la răcirea austenitei după curbele de răcire reprezentate pe diagramele din figura 7.9⋅10-1 1. structurile cu caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi duritate se pot obţine şi la răcirea austenitei cu viteze mult mai mici decât cele necesare pentru realizarea aceloraşi efecte la oţelurile carbon 41 . punerea în valoare a prezenţei elementelor de aliere conţinute de aceste oţeluri este posibilă numai prin aplicarea de TT capabile să asigure realizarea unor structuri cu conţinuturi procentuale mari de formaţiuni bainitice şi/sau martensitice.3 45.4.7 71. ca urmare.3 2.

vi < vad. HM ≅ 58 HRC (660 HV).5. %Sim = 0.3 %. duritatea pieselor confecţionate din cele două sortimente de oţel va fi aproximativ identică (deoarece duritatea martensitei depinde esenţial de concentraţia carbonului în oţel. 42 . 5.3 % şi b) oţel carbon. pentru oţelul aliat şi A3 ≅ 810 oC. %Sim = 0.2. %Mnm = 0.6 %. %Mnm = 0. de exemplu. pentru oţelul carbon şi. v. rezultă că pentru oţelurile cu compoziţiile chimice precizate în enunţ. v.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR echivalente. 5. ţinând seama de influenţele elementelor de aliere. regimurile TT de călire martensitică pentru piesele confecţionate din cele două sortimente de oţel vor fi asemănătoare: ti = 850…870 oC. apropiată de valoarea dată de relaţia (6.45 %. Rezolvare Aşa cum este cunoscut din scap.7. valorile punctului critic A3 sunt: A3 ≅ 823 oC. τm = 5 … 10 min şi răcirea în apă sau ulei.4. Pentru realizarea unor piese de tip arbore sunt disponibile semifabricate confecţionate din două sortimente de oţel: a) oţel aliat.8). v.5.2).3 %. ca urmare. cu compoziţia chimică definită prin %Cm = 0.45 %. fig. A. la realizarea TT de călire la piesele din oţel aliat se recomandă utilizarea unor valori ale ti şi τm către limitele superioare ale intervalelor de valori prescrise (deoarece prezenţa elementelor de aliere frânează procesele de obţinere a austenitei omogene) şi răcirea în ulei (deoarece elementele de aliere reduc vrc şi măresc călibilitatea oţelului).2 %. Aplicând relaţia (6. τm = 5…10 min şi răcirea în apă sau ulei. fig. cu compoziţia chimică definită prin %Cm = 0. Pentru proiectarea regimului de revenire înaltă a pieselor din oţel carbon. care determină creşterea însemnată a nivelului tensiunilor reziduale induse în piesele călite şi apariţia pericolului fisurării acestora. %Mom = 0. 6.28. în timp ce pentru realizarea aceleiaşi structuri la oţelul carbon echivalent trebuie folosite viteze de răcire vr > 200 oC/s (asigurate numai de răcirea în apă. Conform indicaţiilor din scap. se stabileşte valoarea necesară a parametrului PHJ = Ti[18 +lg(τm)]. scap.17). 6.17). Să se stabilească şi să se compare regimurile TT de îmbunătăţire care asigură pieselor de tip arbore confecţionate din cele două oţeluri un nivel al durităţii finale de 280 HV. iar la aplicarea TT de călire la piesele din oţel carbon se vor alege ti şi τm către limitele inferioare ale intervalelor de valori prescrise şi se va face răcirea în apă (pentru a se asigura formarea unei structuri martensitice). %Crm = 1. TT de îmbunătăţire constă dintr-un ciclu primar de călire martensitică şi un ciclu final de revenire înaltă. pentru obţinerea structurii complet martensitice la oţelul aliat sunt necesare viteze de răcire vr ≅ 45 oC/s (asigurate de călirea în ulei. aşa cum se poate observa examinând graficele din figura 7. După călire. călirea martensitică a oţelurilor (carbon sau aliate perlitice) hipoeutectoide trebuie realizată cu următorul regim: ti = A3 + 30 … 50 oC.2.4).6 %.

corespunzătoare unei durate de menţinere la revenire τm = ct. rezultă că temperatura la care trebuie efectuată revenirea pentru a se asigura nivelul calculat al PHJ este: Ti = 15255 18 + lg 5 ≅ 816 K sau ti ≅ 540 oC. un nivel al durităţii finale HVrOA = 280 + 55⋅1. coordonatele punctelor acestor grafice se obţin cu ajutorul relaţiilor (7.4). În figura 7. în care se consideră HVrOC = 280 şi %Cm = 0.45)280 = 15255. rezultă: PHJ = 21090 + 4050⋅0.45 – (33.2 − 100⋅0.45 %. Interpretând corespunzător relaţiile (7.45)184 = 17880.2 . Dacă se foloseşte acelaşi regim la revenirea pieselor din oţel aliat.4).4). un regim de revenire care conferă pieselor din oţel carbon nivelul impus al durităţii finale are paremetrii: ti ≅ 540 oC.45 – (33. Ca urmare. dacă se construiesc. indus de prezenţa elementelor de aliere dintr-un oţel. în conformitate cu relaţia (7. un regim de revenire care 18 + lg 5 conferă pieselor din oţel aliat nivelul impus al durităţii finale are parametrii: ti ≅ 680 oC. trebuie ca valoarea parametrului PHJ să fie: PHJ = 21090 + 4050⋅0.3 = 184. (7. Dacă se adoptă o durată de menţinere la revenire τm = 5 ore. τm = 5 ore şi răcirea în aer (deoarece oţelul este aliat cu Mo şi nu există pericolul de a se manifesta fragilitatea reversibilă la revenire). este necesar să se utilizeze un regim de revenire care asigură la piesele din oţel carbon un nivel al durităţii HVrOC = 280 − 55⋅1. va rezulta.2 − 13⋅0. pentru a realiza pe piesele din oţel aliat un nivel al durităţii după revenire HVrOA = 280.4) şi (7.29 sunt prezentate graficele construite pentru oţelurile precizate în enunţul aplicaţiei. graficele dependenţelor HVr = f(ti).3).13⋅0.2 + 100⋅0. rezultă că temperatura la care trebuie efectuată revenirea pentru a asigurarea acestui nivel al PHJ 17880 este: Ti = ≅ 956 K sau ti ≅ 680 oC. în general. Dacă se adoptă o durată de menţinere la revenire τm = 5 ore.5). Ca urmare. pentru satisfacerea acestei condiţii. τm = 5 ore şi răcirea în aer (răcirea nu influenţează calitatea pieselor din oţel carbon supuse revenirii). • Rezultatele aplicaţiei nu trebuie să conducă la concluzia că. considerând o durată de revenire τm = 5 ore. Aceste efecte pot fi mai sugestiv ilustrate. Observaţii • Rezolvarea aplicaţiei evidenţiază efectele fenomenului de stabilitate la revenire.3) şi (7.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate folosind relaţia (7. TT de revenire a pieselor din oţel aliat este mai costisitor decât cel aplicat pieselor diun oţel carbon (datorită necesităţii utilizării unor temperaturi de încălzire şi/sau unor durate de menţinere mai mari).3 = 376. utilizând relaţia (7.3). rezultă că. pentru oţelul aliat şi pentru oţelul carbon echivalent. rezultă că. În mod 43 .

deci. %Crm = 6 %.25 oC/s şi vr2 = 1 oC/s şi s-au trasat aceste curbe pe diagrama de transformare termocinetică a austenitei (v. regimurile TT de revenire. să se analizeze dacă oţelul aliat. s-au stabilit coordonatele punctelor ce descriu curbele de răcire cu vitezele vr1 = 0. poate fi încadrat în clasa structurală a oţelurilor aliate martensitice.30). %Sim = 0. Graficele dependenţelor HVr = f(ti) pentru un oţel aliat de tip Cr-Mo şi pentru oţelul carbon echivalent A. 44 . %Mnm = 0. având diagrama de transformare termocinetică a austenitei prezentată în figura 7. Rezolvare Folosind procedura descrisă la rezolvarea aplicaţiei A.29. Stiind că viteza asigurată la răcirea în aer liniştit a pieselor din oţeluri este vr = 0. pentru a valorifica corespunzător cheltuielile suplimentare datorită alierii şi se pot utiliza regimuri de revenire asemănătoare celor aplicabile la oţelurile carbon echivalente. atunci ând se utilizează oţeluri aliate se prescriu şi niveluri mai ridicate ale rezistenţei mecanice şi durităţii.7 %. %Mom = 1 %. iar la piesele din oţel aliat se prescrie ca duritatea după îmbunătăţire să fie HVrOA ≅ 370 (corespunzătoare unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 1200 N/mm 2 ).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR obişnuit.8 %. Se observă astfel că răcirea în aer a austenitei conduce la obţinerea unei structuri complet martensitice şi. Fig.3.30.4. oţelul având compoziţia chimică precizată în enunţul aplicaţiei aparţine clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice. dacă la piesele din oţel carbon se prescrie ca duritate după îmbunătăţire să fie HVrOC = 280 (corespunzătoare unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 900 N/mm 2 ).22 %. 7. 7. fig.5. impuse de realizarea acestor caracteristici vor fi identice.25 …1 oC/s. aşa cum a rezultat la rezolvarea aplicaţiei. De exemplu.7. cu compoziţia chimică definită prin: %Cm = 0.

6).30.n ( M = ∑ m j ) şi având compoziţiile chimice. în cantităţile mj. exprimate prin concentraţiile j =1 n 45 . modificările compoziţiei chimice a materiilor prime sunt neglijabile.4. j = 1. rezultă şi pe această cale că oţelul analizat aparţine clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice. se obţine %Cre = 7 %. 7. deşeuri de oţel.8 %. A. în concentraţiile %Crm = 6 %. cu compoziţiile chimice şi în cantităţile indicate în tabelul 7.8 %. Poziţionând pe diagrama structurală din figura 7.. Diagarma transformării termocinetice a austenitei la un oţel cu %Cm = 0. considerând că..22 b punctul caracteristic nominal al oţelului. Rezolvare Pentru a da caracter general algoritmului de soluţionare a problemei.5. la elaborarea oţelului în cuptorul electric cu inducţie.7. %Mom = 1 % Observaţie Otelul considerat în această aplicaţie este aliat numai cu elemente alfagene. Să se estimeze compoziţia chimică şi clasa structurală corespunzătoare oţelului elaborat. Dacă se foloseşte relaţia (7. într-un cuptor electric cu inducţie. se considră că sunt disponibile n sortimente de deşeuri de oţel. Pentru elaborarea unei şarje de 100 kg de oţel aliat se topesc. %Crm = 6 %.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. %Cre = 7 %). având coordonatele (%Cm = 0. %Mom = 1 %.

%Mnm = 1. Ni. Si.6 0.02 0. j = 1.2) şi (7.31 indică apartenenţa acestui oţel la clasa structurală a oţelurilor aliate austenito – feritice.n. Schaeffler la soluţionarea aplicaţiilor practice. kg 50 25 15 10 Aplicând procedura descrisă anterior pentru datele precizate în enunţ.5 1.. j =1 n în care EA se consideră.n şi ponderea fiecăruia din ele în încărcătura utilizată la elaborarea şarjei c j = M .n.0 0. %Nie). %Crm = 19. %Simj. a fi C. Observaţie Pentru rezolvarea problemei se poate utiliza şi o procedură grafică recursivă. pentru toate sortimentele de deşeuri (materii prime).8 %Mnm 2. Schaeffler punctul caracteristic nominal al şarjei de oţel aliat elaborate (O ≡ PCN). pe rând. cu relaţiile (7. poziţa sa permiţând precizarea clasei structurale a oţelului. %Nie) în diagrama din figura 7.8 %Crm 19. Mo.4). Utilizând relaţiile (7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR masice ale elementelor de aliere (inclusiv carbonul) %EAmj (%Cmj.0 18. Tabelul 7.20 0.6.6 0.30 %Mom 3. cunoscute. Cr.. j= 1 2 3 n=4 Concentraţiile masice ale componentelor de aliere %Cm 0.3).0 %Nim 12.3) şi (7. se obţin rezultatele redate în tabelul 7. valorile parametrilor %Crej şi %Niej.. %Nimj.03 0. %Momj).4 0. %Mnmj.470 %..0375 %. Evident. compoziţia chimică a oţelului elaborat se poate estima cu ajutorul unor relaţii de forma: % EAm = ∑ c j % EAmj .5 12.2 0. j =1 j =1 n n mj Punctul O.0 Cantitatea mj.5 10. %Mom = 1. Compoziţiile chimice ale materiilor prime disponibile pentru elaborarea unei şarje de oţel aliat Materia primă. Compoziţia chimică a şarjei de oţel aliat elaborate este: %Cm = 0. %Sim = 0.725 %. cu relaţiile: %Cre = ∑ c j %Crej . j = 1. reprezintă în diagrama structurală A.6 0.18 %Sim 0. pentru fiecare sortiment de deşeuri valorile parametrilor %Crej şi %Niej şi se reprezintă pe diagrama 46 .275 %. se calculează.5.02 0. Folosind rezultatele obţinute. care evidenţiază modalitatea uzuală de lucru pe diagrama structurală A. %Crmj. iar poziţia punctului caracteristic nominal O(%Cre..8 1. corespunzătoare şarjei de oţel aliat elaborate.0 25. j = 1.0 1. Mn. având coordonatele (%Cre. %Nim = 8.570 %. Această procedură conţine următoarea succesiune de etape: • se determină. se calculează valorile parametrilor %Cre şi %Nie.810 %.. % Niej = ∑ c j % Niej .

2 = c1%Nie1 + c2%Nie2.670 Austenito – feritic • se consideră că şarja de oţel aliat rezultă prin topirea succesivă a câte unei perechi de materii prime MP şi rezultă: * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1 şi m2 de deşeuri din primele două sortimente.1 Clasa structurală Austenitic Austenito – feritic Feritic Ferito − martensitic cj 0.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate structurală A.4 ∑mj j =1 2 ) şi are coordonatele %Cre1. Rezultatele aplicaţiei A.6.9 29.10 OTELUL ELABORAT 21. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1O2 în două părţi proporţionale cu ponderile participării acestor două sortimente de materie primă (c1 = 1 – c2.4 6. notat O1.50 0. Schaeffler punctele caracteristice nominale corespunzătoare acestora Oj(%Crej.2 %Nie 14. j = 1…n.9 14.2 = c1%Cre1 + c2%Cre2 şi %Nie1. 7.7. Tabelul 7. j = 1 2 3 n=4 %Cre 19. c2 = m2 Fig. %Niej). Schaeffler a rezultatelor aplicaţiei A.4 20. 47 . Reprezentarea pe diagrama structurală A.25 0.1 11.15 0. Materia primă.7.855 10.4.2.2 1. 31.

n-1) şi n. notat O.31): • punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat prin topirea a două 48 . • • • * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1.2) şi 3.3. • • • * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1. cn = mn ∑mj j =1 n = mn M ) şi are coordonatele %Cre = c1.k) şi k+1. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1.3 = c1.2O3 în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1.n-1 + cn%Cren şi %Nie = c1.n−1 = ∑ m j şi mn de deşeuri din sortimentele j =1 n −1 (1.n-1 = 1 – cn .2%Nie1.k = ∑ m j şi mk+1 de deşeuri din sortimentele (1. astfel. 7. ck +1 = m k +1 k +1 j =1 ) şi are coordonatele ∑mj %Cre1.k + ck+1%Niek+1. din reprezentările grafice corespunzătoare parcurgerii etapelor acestei proceduri.k%Cre1.7 şi pe diagrama din figura 7.2 + c3%Cre3 şi %Nie1. Rezolvarea aplicaţiei prin procedura grafică recursivă arată că (datorită sumării erorilor din întreaga succesiune de etape parcursă) aceasta asigură o precizie a rezultatelor mai mică decât procedura utilizată anterior.k%Nie1.2 = m1 + m2 şi m3 de deşeuri din sortimentele (1. Folosind această procedură în cazul precizat în enunţul aplicaţiei se obţin rezultatele redate în tabelul 7.k+1 = c1. rezultă (v.k = 1 – ck+1.n-1 + cn%Nien.k+1.2 = 1 – c3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1.n-1%Cre1.k+1 = c1. c3 = m3 ∑mj j =1 3 ) şi are coordonatele %Cre1. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1.3 = c1.k + ck+1%Crek+1 şi %Nie1.31. dar este mai sugestivă şi permite evidenţierea unor concluzii cu caracter general.2 + c3%Nie3.2%Cre1.n-1On în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1. j =1 k notat O1.n-1%Nie1. notat O1. fig.kOk+1 în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1.

1 % PCN ≡ O1 MP2 m2 = 25 kg c2 = 0.9 % %Nie2 = 11. necunoscutele problemei fiind participările (ponderile) materiilor prime folosite pentru elaborarea şarjei de oţel 49 .4 ≡ OTELUL ELABORAT m1. să se determine ce cantităţi (mase) din aceste materii prime trebuie utilizate pentru obţinerea unui oţel aliat austenito – feritic.4 prin procedeul grafic MP1 m1 = 50 kg c1 = 0. Rezolvare Se consideră notaţiile şi principiile utilizate în cele două proceduri concepute pentru rezolvarea aplicaţiei A.3 = 0.4 = 1.…. Datele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A. Tabelul 7. cu masa M = 100 kg.670 % PCN ≡ O MP4 m4 = 15 kg c4 = 0.9 % %Nie1 = 14. Considerând că. într-un cuptor electric cu inducţie.2 = 75 kg m3 = 15 kg c1.2 = 0.On ale celor n materii prime utilizate. la elaborarea oţelului în cuptorul electric cu inducţie.2 MP3 m1.Ok.2 MP1.4 = 21.900 %Cre1.4 % PCN ≡ O1.7. O2. modificările compoziţiei chimice a materiilor prime sunt neglijabile.2 = 23. Pentru elaborarea unei şarje de oţel aliat. se topesc.5.9 % %Nie1.2 = 13.4 = 10.3 = 22. cu un conţinut procentual de ferită în structura %α = 50 %. cu compoziţiile chimice indicate în tabelul 7.3 = 90 kg c1.7.167 %Cre4 = 14.2 = 11.3 m1.855 % %Nie1. • punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat prin topirea a n sortimente de deşeuri de oţel se află în interiorul poligonului O1O2…Ok…OnO1.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate sortimente de deşeuri de oţel se află pe segmentul O1O2.1 % PCN ≡ O4 A.…. care uneşte punctele caracteristice nominale O1 şi O2 ale celor două materii prime utilizate. având vârfurile în punctele caracteristice nominale O1.4 = M = 90 kg c1.167 %Cre1.5.174 % PCN ≡ O1. patru sortimente de deşeuri de oţel.833 c3 = 0.2 PCN ≡ O3 MP1.067 % %Cre3 = 20.4.133 % %Nie3 = 1.667 %Cre1 = 19.7.2 % %Nie4 = 6.705 % %Nie1.7.2 % PCN ≡ O2 MP1.000 %Cre1.333 %Cre2 = 19.

Schaeffler a rezultatelor aplicaţiei A. condiţiile anterior formulate se transcriu matematic sub forma următorului sistem: Fig. iar ecuaţia dreptei PQ. este %Nie = 0.175. 32.0 %. care conţine punctele cu coordoantele (19. care.0 %. care conţine punctele cu coordonatele (26. este %Nie = -0. ce delimitează pe diagramă domeniul bifazic α + γ. 4.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR aliat c1 = m1 M .305%Cre + 20.7. este %Nie = -0. trebuie să respecte 4 j =1 condiţiile 0≤c1≤1.1 %) şi (29. 0≤c4≤1 şi ∑ c j = 1. 14.5 50 .792%Cre + 25. Schaeffler.9 %.4 %.5 %) şi (26. 25. 0≤c3≤ 1. c2 = m2 M . Reprezentarea pe diagrama structurală A. aşa cum se observă pe diagrama din figura 7. este necesar ca punctul O(%Cre. pe dreapta corespunzătoare unui conţinut procentual %α = 50 %. în domeniul austenito – feritic al diagramei structurale A.5 şi. ecuaţia dreptei AB.0 %.5 %). evident. j =1 j =1 4 4 Pentru ca oţelul elaborat să corespundă clasei structurale a oţelurilor austenito – feritice (duplex) cu conţinuturile procentuale de faze din structura de echilibru %α = 50 % şi %γ = 50 %.32. coordonatele punctului O (punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat) sunt: %Cre = ∑ c j %Crej şi % Nie = ∑ c j % Niej . 13. În sistemul de coordonate al diagramei din figura 7. pe dreapta corespunzătoare conţinutului procentual %α = 50 %. %Nie) să fie situat. 7.32.6 %). 11. ca urmare. care conţine punctele cu coordonatele (0 %. c3 = m3 M .9 %) şi (32.2 %). de dreapta O1O2 şi dreapta PQ. În aceste circumstanţe.617%Cre – 6. ecuaţia dreptei O1O2.133. 0≤c2≤1. 9. c4 = m4 M . delimitat. respectarea acestor condiţii impune ca punctul O să se afle pe segmentul AB.

c1 + c2 + 0. %Nie + 0. 1. se procedează la descompunerea acestuia în două grupări de condiţii: a) c1 = 0.774 ∈ [0. 33. 0 ≤ c1 ≤ 1. sistemul devine: c1 – 0.323c2 + 2.744 ≤ 0 ⇒ c2 + 1.175 ≤ 0.500 ≥ 0. Pentru găsirea soluţiilor acestui sistem.369c2 + 0.617%Cre + 6. 0 ≤ c1 ≤ 1. c3 ale materiilor prime folosite la elaborarea unei şarje de oţel aliat În aceste circumstanţe.954c2 + 1.666].613 ≥ 0. 0 ≤ c3 ≤ 1.313c3 – 0.652 ≥ 0.971c3 + 1. 1]. b) 2. 0 ≤ c4 ≤ 1 şi c4 = 1 – c1 – c2 – c3.954c2 – 1. Fig. rezultă următoarea strategie de căutare a soluţiilor problemei: • se alege o valoare a ponderii c3 în intervalul [0.566c3 – 1. %Nie + 0.774 = 0.954c2 + 2. aşa cum se arată în figura 7.305%Cre + 20. c3) ale punctelor situate în domeniul haşurat pe această figură. c1 + 1.423 ≥ 0 ⇒ c2 +0.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate %Nie − 0. 0. 51 . 0 ≤ c2 ≤ 1.049c3 − 0. c4 = -1. 7.133 = 0. 1]. Determinarea grafică a ponderilor c2. Sistemul de inegalităţi din gruparea b) se poate rezolva uşor prin metoda grafică. înlocuind expresiile scrise anterior ale parametrilor %Cre şi %Nie.774 ∈ [0.595c3 − 1 ≤ 0.33 şi are ca soluţii coordonatele (c2. 0 ≤ c2 ≤ 1.971c3 − 0.020c3 – 1.870c3 – 0.908 ≤ 0.954c2 – 2.792%Cre − 25.971c3 + 0.

200 0.18.1 0.0 9. 52 .113 0.7 14.301 0.250 0.3 1.348 0.450 0.406 0.203 0.8.12] 0.100 0. kg m1 3.094 0.0 45.35.305 0.402 0.255 c1 -0.0 30. 0.600 0.5 9.400 0. 0.015 0.700 0.27.700 0 [0.300 0.05 0. 0.9 24.005 0.037 0.0 m3 0 0 10 10.500 0.750 0.450 0.0 70.193 0.650 [0.2 m2 85.800 0.64] 0. obţinute prin aplicarea acestei strategii de căutare.500 0. 0.050 c4 0.011 0.350 0.3 19.0 20.294 0. date de expresiile din gruparea de condiţii a) satisfac condiţiile 0 ≤ c1 ≤ 1.0 20.001 -0.7 8.200 [0. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.007 0.272 0.0 40.504 0.850 0.5 19.0 20.0 90.091 0.870c3 + 0.211 0. -1.109 0.44.78] 0.550 0.0 20.61.139 0.5 0.0 30.9 5.900 0. Câteva din soluţiile posibile ale problemei analizate.102 -0.555 Concluzia Incorect Incorect SOLUTIE SOLUTIE Incorect Incorect SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE Incorect SOLUTIE Incorect Incorect Incorect Incorect Incorect Incorect Masele materiilor prime.25] [0.3 5.53.058 -0.908]. • se stabileşte dacă ponderile c1 şi c4.100 [0.313c3 + 0.7 27.600 0.09.8.106 -0.51] 0.5 10.098 -0.0 27. 0.1 30.91] 0.0 50.097 0.5 c3 Domeniul ponderii c2 c2 0.500 0.0 40.011 0.8 - • se alege o valoare a ponderii c2 în intervalul [-0.400 [0.300 0.600 0.3 10.050 0.247 0.270 0.0 45.0.1 13.300 [0.003 -0.0 55.0 20.500 0.204 -0.0 60.450 0.9 1.0 m4 11.7 10.200 -0. sunt prezentate în tabelul 7.085 -0.199 0.613.101 0.500 0.105 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 7.7.0 75.145 0.100 -0. 0.38] 0. 0 ≤ c4 ≤ 1.

standarde pentru comerţ. facilitarea schimburilor de mărfuri şi de informaţii pe piaţa internă şi internaţională. simbolizări. ca şi în cazul altor produse. În funcţie de domeniul la care se referă. Introducere Oţelurile şi fontele utilizate în tehnică sunt produse industriale de mare importanţă. standarde privind protecţia vieţii. sortimentele. se transformă în semifabricate şi se utilizează în diverse aplicaţii conform unor reglementări stricte. Obiectivele generale ale standardizării sunt: asigurarea şi ridicarea calităţii produselor şi serviciilor. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatul acestora.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Capitolul 8 OŢELURILE ŞI FONTELE COMERCIALE 8. În funcţie de conţinutul lor. care pot fi complete sau parţiale. pentru probleme reale sau potenţiale. metodologii de prelevare a probelor şi de realizare a încercărilor sau determinărilor privind caracteristicile de calitate ale produselor etc. standardizarea acestora (cuprinderea lor în standarde). standardele pot fi: • standarde generale. B. • standarde de produs.1. urmărind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat. care cuprind generalităţi sau principii: terminologie. standardele pot fi standarde pentru industrie. clasele de calitate. condiţiile tehnice şi caracteristicile de 53 . Standardele se pot clasifica folosind trei criterii: A. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. clasificări. standarde pentru agricultură. standardele complete cuprind toate elementele care permit asigurarea calităţii unui produs: tipurile. tipizarea produselor (stabilirea unei game sortimentale raţionale şi economice de produse). care se elaborează. a căror cunoaştere şi respectare a impus. bunurilor şi mediului înconjurător etc. prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate. care stabileşte reguli. Standardul este un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. Standardizarea este activitatea specifică prin care se stabilesc.

standardele europene. subgrupa 77. de marcare. protecţia sănătăţii. elaborate de Comitetul European de Standardizare − CEN). urmat de un punct şi un grup de trei cifre.nivelul 3.140 corespunde produselor metalurgice realizate din oţeluri şi fonte. în care o parte a grupelor sunt împărţite în subgrupe. notarea acestora făcându-se cu simbolulu grupei. urmat de un punct şi un grup de două cifre. Notarea standardelor române se realizează prin folosirea unui indicativ format pe baza următoarelor reguli: • pentru standardele aprobate înainte de 28 august 1992 notarea se face cu sigla STAS. notate cu simbolul domeniului. de exemplu 77 corespunde domeniului metalurgie.140. de exemplu. care conţine 40 de sectoare (domenii) ale activităţilor standardizate. ICS cuprinde trei niveluri ierarhice de clasificare: . standardele elaborate de Organizaţia Internnaţională de Standardizare − ISO). în ţara noastră organismul de standardizare este Asociaţia de Standardizare din România. de livrare etc..10 cuprinde oţelurile pentru tratamente termice. au caracter obligatoriu numai standardele române referitoare la protecţia vieţii. C. aceste standarde putând fi standarde obligatorii (cu putere de lege cu caracter general). adoptatat de ASRO începând cu anul 2001. • standarde naţionale. societăţilor comerciale sau altor persoane juridice care le-au elaborat.nivelul 1. urmată de numărul standardului şi de ultimele două cifre ale anului ediţiei. facultativă). simbolizate prin două cifre. Standardele naţionale române sunt clasificate pe baza Sistemului Internaţional de Clasificare numerică a Standardelor (ICS). STAS 791-88. securităţii muncii şi protecţia mediului înconjurător.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR calitate. . În funcţie de nivelul de aplicare. cu aplicabilitate la nivelul regiilor autonome. standardele pot fi: • standarde de firmă. • pentru standardele aprobate după 28 august 1992 notarea se face cu 54 . de exemplu. care sunt adoptate de către o organizaţie regională cu activitate de standardizare şi care sunt puse la dispoziţia publicului (de exemplu. • standarde regionale. . sau standarde cu caracter de recomandare (a căror aplicare este voluntară. în timp ce standardele parţiale se referă numai la unele din elementele definitorii (enumerate mai înainte) pentru calitatea unui produs.nivelul 2. ASRO) şi puse la dispoziţia publicului. regulile şi metodele de verificare a calităţii. • standarde internaţionale care sunt adoptate de organisme sau organizaţii internaţionale cu activitate de standardizare şi care sunt puse la dispoziţia publicului (de exemplu. în care domeniile sunt împărţite în 389 de grupe. elaborate sau adoptate de un organism naţional de standardizare (de exemplu. de exemplu grupa 77. celelalte standarde fiind facultative.

considerând împărţirea oţelurilor în: oţeluri nealiate şi oţeluri aliate. a impus reglementarea producerii lor prin standarde naţionale (care pot fi şi de tipul SR ISO sau SR EN). fontele şi semifabricatele sau produsele realizate din aceste materiale. urmată de numărul acordat standardului de ASRO şi de anul ediţiei. metodele de obţinere a semifabricatelor. prin standardizarea căreia se realizează o uniformizare planificată a compoziţiei chimice şi/sau a caracteristicilor principale. în funcţie de compoziţia chimică determinată pe oţelul lichid. de exemplu. Clasificarea şi simbolizarea oţelurilor comerciale 8.2. • pentru standardele române identice cu cele internaţionale se foloseşte sigla SR ISO. de exemplu. iar oţelurile aliate sunt cele la care concentraţia masică (determinată pe oţelul lichid sau pe produsele realizate din acesta) a cel puţin unui element atinge sau 55 . fără a da însă vreo informaţie despre caracteristicile de calitate ale materialului. servind la identificarea mărcii. sau pot fi convenţionale. ceea ce înlătură barierele tehnice din calea comercializării produselor din aceste materiale şi face posibilă cooperarea tehnologică naţională şi internaţională. destinaţia.1.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale sigla SR (Standard Român). deoarece procesul de preluare a standardelor europene sau internaţionale ca standarde naţionale nu este finalizat. care conţin informaţii privind: caracteristicile mecanice principale. simbolizarea oţelurilor şi fontelor era reglementată pentru fiecare marcă prin standardul după care se producea materialul respectiv. compoziţia chimică.1. SR 13172:1993. SR EN 10207:1995. numerele acestor standarde fiind identice cu cele ale standardelor internaţionale sau europene adoptate. Simbolurile cu ajutorul cărora se notează mărcile şi clasele de calitate din cadrul unei mărci de oţel sau de fontă sunt şiruri de litere şi cifre (simbolizare alfanumerică) sau numai cifre (simbolizare numerică). Clasificarea oţelurilor comerciale Definirea şi clasificarea mărcilor de oţel este făcută conform SR EN 10020. oţelurile nealiate sunt cele la care concentraţiile masice ale elementelor determinate pe oţelul lichid sau pe produsele realizate din acesta nu depăşesc valoarile limită prezentate în tabelul 8.2. 8. în prezent. Diversitatea extrem de mare a oţelurilor şi fontelor şi complexitatea activităţilor de obţinere a produselor din aceste materiale. Conform standardului SR EN 10020. gradul de dezoxidare la elaborare etc. SR ISO 9477:1992. iar pentru cele identice cu standardele europene − sigla SR EN. Criteriul de identificare a unui oţel sau a unei fonte este marca. este operaţional şi vechiul sistem de simbolizare şi sunt valabile toate standardele (încă neînlocuite sau anulate) privind oţelurile. La noi în ţară..

% 0. aşa cum se arată în schema din figura 8. 8.30 Elementul Plumb Seleniu Siliciu Telur Titan * Vanadiu* Wolfram Zirconiu Altele Valoarea limită.10**) * În cazul în care aceste elemente sunt prescrise combinat.10 0.05 (0.30**) 0. Valorile limită (maxime) ale concentraţiilor componentelor oţelurilor nealiate Elementul Aluminiu Bor Bismut Cobalt Crom* Cupru* Mangan Molibden* Niobiu * Nichel* Valoarea limită. 56 .7 ∑ EAm .10 0.40 1. nu necesită aplicarea de tratamente termice pentru obţinerea acestor caracteristici.40 0. ** Valorile admise pentru analiza efectuată pe produse Fig.06 0.65 0.30 0. în funcţie de gradul de puritate. Atât oţelurile nealiate cât şi oţelurile aliate se împart în clase principale de calitate.1.10 (0.2. Schema de clasificare a oţelurilor comerciale Clasele principale de calitate sunt caracterizate în standardul SR EN 10020 astfel: A.0008 0. în cadrul fiecărei clase principale există subclase constituite în special după caracteristicile principale de utilizare ale oţelurilor.50 (0.05 0. de tehnologia de elaborare şi de nivelul prescripţiilor pentru anumite caracteristici.30**) 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR depăşeşte valoarea limită precizată în tabelul 8.08 0.lim.1. lim .10 (0. % 0. Oţelurile nealiate de uz general sunt oţeluri ale căror caracteristici corespund prescripţiilor prezentate în tabelul 8. nu au prescrisă nici o altă condiţie de calitate şi sunt obţinute prin procedee tehnologice de elaborare obişnuite.1.10 (0.60**) 0. Tabelul 8. nu au impuse condiţii speciale pentru nici un element component (cu excepţia manganului şi siliciului).lim. % EAm.05 0.30**) 0.1.10 0.10 0. % EAm. valoarea limită a sumei concentraţiilor lor se consideră 0.

% Sm ≤ 0. D. Tabelul 8. Oţelurile nealiate de calitate sunt oţeluri la care prescripţiile privind calitatea sunt mai severe decât la oţelurile nealiate de uz general. are %Cm ≥ 0. − este destinată durificării prin precipitare. − are prescrisă adâncimea de călire sau duritatea superficială în una din stările C. are structura ferito-perlitică. mm s ≤ 16 s ≤ 16 s ≤ 16 10 ≤ s ≤ 16 − − − Prescripţia Rm. în această categorie sunt incluse oţelurile nealiate care nu se încadrează în clasele A sau B.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale B. − are conţinuturile de impuriţăţi %Pm. purităţii. asigurate în special prin controlul riguros al compoziţiei chimice. proceselor tehnologice de elaborare şi prin aplicarea tratamentelor termice de călire şi revenire sau de durificare superficială. Prescripţiile privind caracteristicile oţelurilor nealiate de uz general Caracteristica prescrisă Rezistenţa la tracţiune minimă Limita de curgere minimă Alungirea procentuală după rupere minimă Energia de rupere minimă.25 % . la +20 oC.045 % %Sm. care nu sunt destinate aplicării de TT şi care.) în concentraţii care menţin oţelul în categoria oţelurilor nealiate. pentru a realiza caracteristicile prescrise.10 % %Pm.max ≥ 0.11 µΩm . − are conţinut scăzut de incluziuni nemetalice.max ≥ 0. fără să li se impună condiţii privind comportarea la TT sau gradul de puritate. − are prescrisă o energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din semifabricate sau produse) KV > 27 J la −50 oC.045 % C. V etc. pe epruvete prelevate longitudinal din produse Concentraţia masică de carbon maximă Concentraţia masică de fosfor maximă Concentraţia masică de sulf maximă Grosimea produsului s. iar durificarea prin precipitare se realizează prin răcire controlată de la temperatura de prelucrare prin deformare la cald.max ≥ 0. necesită adaosuri de elemente de aliere în concentraţii ce depăsesc nivelurile limită date în tabelul 57 .025 %.min ≤ 690 N/mm2 Re.. − are rezistivitatea electrică ρ < 0. Oţelurile nealiate speciale sunt oţeluri cu caracteristici superioare celor corespunzătoare oţelurilor de uz general. Oţelurile aliate de calitate sunt oţeluri destinate utilizării în aplicaţii similare celor corespunzătoare oţelurilor nealiate de calitate. C + r sau Cs (obţinută prin călire superficială).min ≤ 360 N/mm2 Amin ≤ 26 % KVmin ≤ 27 J %Cm.2. O marcă de oţel este inclusă în categoria oţelurilor nealiate speciale dacă îndeplineşte una sau mai multe dintre următoarele condiţii: − are prescrisă energia de rupere KV în starea C + r (obţinută prin călire martensitică şi revenire). conţine unul sau mai multe elemente de microaliere (Nb.

. % Crom* Cupru* Lantanide ( fiecare) Mangan Molibden* 0. 58 . care conţin ca elemente de aliere numai siliciul sau siliciul şi aluminiul. % Elementul Valoarea limită. E. d) oţelurile bifazice (dual−phase steel). prescrise cu abateri mici.7 ∑ EAm .lim. b) oţelurile pentru electrotehnică. Oţelurile aliate speciale sunt oţeluri la care se impun condiţii stricte privind compoziţia chimică. oţelurile pentru piesele destinate construcţiei de maşini.2 < 380 N/mm2. în această categorie se încadrează oţelurile speciale de construcţie.50 0. % EAm. introduse în scopul satisfacerii unor prescripţii referitoare la caracteristicile magnetice: c) oţelurile pentru produse la care se fac prelucrări severe (cu grade mari de deformare) prin deformare plastică la rece şi care conţin elemente ce asigură finisarea granulaţiei. Tabelul 8.au concentraţii ale elementelor de aliere mai mici decât valorile limită prezentate în tabelul 8.12 Dacă elementele marcate * şi ** sunt prescrise în combinaţie. oţelurile refractare. Limitele compoziţiei chimice a oţelurilor aliate de calitate cu granulaţie fină.1. care au (datorită TT aplicate) o structură alcătuită dintr-o matrice feritică şi 10…35 % formaţiuni martensitice fine.1. În funcţie de condiţiile specifice de utilizare. în categoria oţelurilor aliate de calitate se încadrează: a) oţelurile de construcţie cu granulaţie fină sudabile.3. pentru alte elemente se foloseşte tabelul 8.au energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din produse) KV ≤ 27 J la −50 oC. oţelurile pentru scule şi oţelurile cu proprietăţi fizice speciale.50 0. e) oţelurile la care singurul element de aliere prescris este cuprul. oţelurile pentru recipiente sub presiune şi oţelurile pentru ţevi.06 1. condiţiile de elaborare şi metodele de control al calităţii pentru a li se asigura caracteristici ridicate.08 0. .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8.10 Niobiu** Nichel* Titan** Vanadiu** Zirconiu** 0. sudabile Elementul Valoarea limită.12 0. valoarea limită a sumei concentraţiilor lor se consideră 0.lim. oţelurile inoxidabile. pentru acelaşi tip de aplicaţie tehnică pot fi utilizate oţeluri din mai multe clase (oţeluri nealiate şi/sau aliate).80 0. care îndeplinesc (simultan) condiţiile: .au limita de curgere minimă (determinată pe produse cu s ≤ 10 mm) Rp0.3. oţelurile pentru rulmenţi.12 0.50 0. % EAm. uniform dispersate în matrice. lim .

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale

8.2.2. Simbolizarea oţelurilor comerciale
Simbolizarea alfanumerică a oţelurilor este reglementată de standardul SR EN 10027-1, completat cu SR CR 10260, iar prescripţiile privind simbolizarea numerică sunt cuprinse în standardul SR EN 10027-2. Conform SR EN 10027-1 simbolizarea alfanumerică cuprinde trei grupe de simboluri (care se scriu fără spaţii între ele): simboluri principale, care constau din grupe de litere şi cifre, simboluri suplimentare pentru oţel, formate din caractere alfanumerice scrise după simbolurile principale şi simboluri suplimentare pentru produse, formate din caractere alfanumerice, separate de simbolurile oţelului prin semnul + şi care codifică condiţiile speciale impuse produselor, tipul de acoperire a produselor sau o anumită stare de tratament a acestora. În funcţie de semnificaţiile simbolurilor principale, oţelurile se împart în două categorii: oţeluri simbolizate în funcţie de utilizare şi caracteristici mecanice sau fizice şi oţeluri simbolizate după compoziţia chimică. Structura şi conţinutul simbolurilor în funcţie de utilizare şi caracteristici pentru cele mai folosite categorii de oţeluri sunt prezentate în tabelul 8.4; structura şi conţinutul simbolurilor după compoziţia chimică pentru cele mai utilizate categorii de oţeluri la care se foloseşte această modalitate de simbolizare sunt redate, de asemenea, în tabelul 8.4. Simbolizarea numerică a mărcilor de oţel este complementară simbolizării alfanumerice şi se utilizează numai pentru oţelurile care fac obiectul unor operaţii comerciale, acest tip de simbolizare fiind mai potrivit prelucrării automate a datelor; simbolul constă dintr-un număr fix de cifre şi se alocă de către autoritatea naţională sau europeană de standardizare, în urma unei cereri formulate de producătorul de oţeluri. Până la înlocuirea tuturor standardelor de oţeluri aprobate înainte de 1992 (standarde marcate cu sigla STAS) se menţine (împreună cu prescripţiile de simbolizare anterior prezentate) şi posibilitatea simbolizării oţelurilor conform acestor standarde, ce cuprind următoarele reguli: • oţelurile carbon (nealiate) pot fi (în funcţie de calitate în care sunt realizate): oţeluri de uz general, de calitate (cu compoziţia chimică mai precis delimitată şi conţinuturile de impurităti mai mici decât la oţelurile de uz general) sau superioare (cu compoziţia chimică mai precis delimitată şi conţinuturile de impurităti mai mici decât la oţelurile de calitate), iar oţelurile aliate pot fi obişnuite (de calitate) sau superioare; • oţelurile nealiate de uz general, oţelurile microaliate şi slab aliate cu
59

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

granulaţie fină şi rezistenţă mecanică ridicată, oţelurile nealiate pentru turnare în piese etc. se simbolizează în funcţie de utilizare şi caracteristici mecanice, simbolul fiind alcătuit din o literă sau un grup de litere (OL în cazul oţelurilor carbon pentru construcţii metalice şi mecanice, R în cazul oţelurilor pentru cazane şi recipiente sub presiune ce funcţionează la temperatură ambiantă sau scăzută, K în cazul oţelurilor pentru cazane şi recipiente sub presiune ce funcţionează la temperatură ambiantă sau ridicată, OCS în cazul oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate, OLT în cazul oţelurilor nealiate pentru ţevi etc.) şi un număr care arată valoarea minimă a Rm în N/mm2; de exemplu, OL 370 este un oţel carbon de uz general pentru construcţii metalice şi mecanice cu Rm ≥ 370 N/mm2 , iar OCS 510 este un oţel pentru construcţii sudate cu Rm ≥ 510 N/mm2; simbolurile acestor oţeluri pot fi completate cu litere sau cifre care indică gradul de dezoxidare, clasa de calitate sau varianta tehnologică de elaborare ale oţelului; • oţelurile nealiate şi aliate, de calitate sau superioare, se simbolizează după compoziţa chimică, simbolul fiind alcătuit astfel: − în cazul oţelurilor nealiate: un grup de litere (OLC în cazul oţelurilor prelucrate prin deformare plastică pentru construcţia de maşini, OSC în cazul oţelurilor carbon pentru scule, OSP în cazul oţelurilor pentru pile, AUT în cazul oţelurilor pentru prelucrarea pe maşini unelte automate etc.), un număr egal cu 100%Cm (sau cu 10%Cm în cazul oţelurilor carbon pentru scule), %Cm fiind concentraţia masică medie de carbon a mărcii de oţel (valoarea medie aritmetică a limitelor intervalului prescris de standard pentru concentraţia masică a carbonului) şi litera X, dacă oţelul este superior; de exemplu, OLC 45 este un oţel carbon de calitate cu %Cm = 0,45 %, OLC 15 X este un oţel carbon superior cu %Cm = 0,15 %, AUT 30 este un oţel pentru prelucrarea pe maşini unelte automate cu %Cm = 0,30 %, iar OSC 10 este un oţel carbon pentru scule cu %Cm = 1 %; − în cazul oţelurilor aliate: litera T, dacă oţelul este destinat realizării pieselor turnate, un număr egal cu 100%Cm (%Cm având aceeaşi semnificaţie ca la oţelurile nealiate), simbolurile chimice ale elementelor de aliere, scrise în ordinea crescătoare a importanţei lor (sau în ordinea crescătoare a concentraţiei lor masice), un număr egal cu 10%EAp, %EAp fiind concentraţia masică medie a elementului de aliere principal (scris ultimul în structura simbolului) şi de litera X, dacă otelul este superior; de exmplu, T 15MoNiCr180 este un oţel pentru turnare în piese cu %Cm = 0,15 %, aliat cu Mo, Ni şi Cr, elementul de aliere principal fiind cromul, aflat în concentraţia %Crm = 18 %, iar 42MoCr11 X este un oţel superior (destinat realizării de semifabricate prelucrate prin deformare plastică la cald pentru construcţia de maşini) cu %Cm = 0,42 %, aliat cu Mo şi Cr, elementul de aliere principal fiind cromul, aflat în concentraţia %Crm = 1,1 %.
60

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale

A. Oţeluri simbolizate în funcţie de caracteristici

Categoria oţelurilor

Exemplu

KV, J 27 40 60 Simbolizare JR KR LR J0 K0 L0 J2 K2 L2 J3 K3 L3 J4 K4 L4 J5 K5 L5 J6 K6 L6
o

T, C

Oţeluri pentru construcţii

S

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

20 0 −20 −30 −40 −50 −60

C ≡ formare la rece E ≡ emailare F ≡ forjare L ≡ temperat. scăzută N ≡ normalizat O ≡ platforme marine Q ≡ călit şi revenit S ≡ construcţii navale T ≡ ţevi W ≡ rezistent la coroziune atmosferică G ≡ alte caracteristici (grad de dezoxidare etc..) H ≡ temperat. ridicată L ≡ temperat. scăzută R ≡ temperat. ambiantă X ≡ temperatură ridicată şi temperatură scăzută

- oţel cu Re ≡235N/mm2, la care se garantează KV = 27 J la −20 oC, calmat complet (G3);

S235J2G3

- simbolizare veche:
OL 370.4.k

Oteluri pentru recipiente sub presiune Oţeluri pentru ţevi destinate conductelor

P

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

B ≡ recipiente de gaz M ≡ laminat termomec. N ≡ normalizat Q ≡ călit şi revenit S ≡ pentru recip. simple T ≡ pentru ţevi G ≡ alte caracteristici M ≡ laminat termomec. N ≡ normalizat Q ≡ călit şi revenit G ≡ alte caracteristici

P265GH - oţel pentru recipiente
sub presiune cu Re = 265 N/mm2 şi caracteristici specificate la temperaturi ridicate

- simbolizare veche :
K 410

L

nnn ≡Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

L360Q
- oţel pentru ţevi cu Rp02 ≥ 360 N/mm2, în stare călit şi revenit

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale − continuare

Oţeluri pentru piese destinate construcţiei de maşini Oţeluri pentru şine de cale ferată

E

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi nnn ≡ Rm min., în N/mm2 Cnn ≡ laminat la rece Dnn ≡ laminat la cald pentru formare directă la rece (cifrele desemnează calităţi diferite)

E335 G ≡ alte caracteristici (grad de dezoxidare etc.) Mn ≡ conţinut ridicat de mangan G ≡ alte caracteristici C ≡ destinat tragerii la rece
- oţel cu Re ≥ 335 N/mm2

R

Q ≡ călit şi revenit

- simbolizare veche OL 60 R0900Mn - oţel cu Rm ≥ 900
N/mm2, cu conţinut de mangan precizat

Oţeluri pentru produse plate D destinate ambutisării

EK ≡ pentru emailare la rece convenţională ED ≡ pentru emailare directă an ≡ simbolul chimic al elementului precizat urmat eventual de o cifră care reprezintă de 10 x media intervalului precizat al acestui element

DC04EK
- oţel laminat la rece pentru emailare convenţională

B. Oţeluri simbolizate în funcţie de compoziţia chimică B1. Oţeluri nealiate cu %Mnm < 1%

Categoria oţelurilor

Exemplu

Oţeluri nealiate cu %Mn m < 1% (cu excepţia celor pentru automate)

C

E ≡ cu un connţinut maxim de sulf precizat; D ≡ pentru trefilarea sârmei; C ≡ pentru formarea la rece; nnn ≡ 100· %Cm S ≡ pentru arcuri; U ≡ pentru scule; W ≡ pentru sârme electrozi; G ≡ alte caracteristici

C35E4 an ≡ EA[10·%EAm]
- oţel carbon cu %Cm = 0,35 % şi conţinut precizat de sulf; - simbolizare veche:

OLC 35 X

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale − continuare

B2. Oţeluri nealiate cu %Mnm ≥ 1% şi oţeluri aliate

Categoria oţelurilor

Exemplu

Oţeluri nealiate cu %Mn m ≥ 1%, oţeluri nealiate pentru automate şi oţeluri aliate cu %EAmj < 5 %, j = 1…n Oţeluri aliate cu %EAmj ≥ 5 %, j = 1...n (cu excepţia oţelurilor rapide)

nnn ≡ 100 %Cm a ≡ EA1…EAj…EAn concentraţia

n−n…≡ k1·%EAm1−…−kj·%EAmj−… − kn·%EAmn Factorul Element kj Cr,Co,Mn,Ni,Si,W 4 Al,Be,Cu, Mo, 10 Nb,Pb,Ta,Ti,V, Zr; Ce, N, P, S; 100 B 1000 n−n…≡ k1·%EAm1−…−kj·%EAmj… − kn·%EAmn

13CrMo4−5 - oţel cu %Cm ≡ 0,13%, %Crm ≡ 1,0%, %Mom ≡ 0,5% - simbolizare veche 14MoCr10 X6CrNiTi18−10

X

nnn ≡ 100 %Cm

a ≡ EA1…EAj…EAn concentraţia

- oţel cu %Cm = 0,06%, %Crm = 18%, %Nim = 10%, stabilizat cu Ti ;

Oţeluri rapide

HS

n−n−n−n ≡ %Wm−%Mom−%Vm−%Com

- simbolizare veche: 10TiNiCr180 HS2-9-1-8 - oţel rapid cu %Wm = 2%, %Mom = 9%, %Vm =1%, %Com = 8%

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

8.3. Oţelurile carbon cu destinaţie generală
8.3.1. Oţelurile carbon de uz general
În această categorie sunt incluse oţelurile (hipoeutectoide) livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică la cald (laminare, forjare), destinate realizării structurilor metalice (construcţii civile, poduri, instalaţii de ridicat şi transportat, construcţii metalice pentru utilajul petrolier, petrochimic şi de rafinării, stâlpi, piloni etc.) sau mecanice (piese pentru construcţia de maşini) cu solicitări mici sau moderate în exploatare. Produsele laminate din astfel de oţeluri se livrează de regulă netratate termic sau în starea obţinută după normalizare, iar produsele obţinute prin forjare se livrează în starea obţinută după TT de normalizare sau de recoacere completă. Aceste oţeluri nu sunt destinate aplicării tratamentelor termice sau termochimice, astfel că produsele realizate din astfel de materiale au caracteristicile mecanice ale semifabricatelor în stare de livrare. Caracteristicile impuse de o anumită aplicaţie se pot asigura alegând corespunzător concentraţia de carbon şi tehnologia de elaborare, în special, gradul de dezoxidare, din acest punct de vedere existând două tipuri de oţeluri: oţeluri calmate (dezoxidate complet la elaborare cu siliciu, mangan şi aluminiu) şi oţeluri necalmate (nedezoxidate complet la elaborare); oţelurile calmate au o structură omogenă, prezintă rezistenţă mecanică bună (datorită efectului de durificare pe care îl au incluziunile nemetalice uniform distribuite în structura oţelului), dar prelucrabilitatea lor prin deformare plastică la rece este relativ redusă, în timp ce oţelurile necalmate sunt mai ieftine, se prelucrează mai bine prin deformare plastică la rece, dar prezintă pericolul fragilizării prin îmbătrânire (v. scap. 4.3.2) şi de aceea nu se recomandă a fi utilizate pentru realizarea de construcţii sudate. Oţelurile carbon de uz general se produc conform STAS 500, care prevede împărţirea acestor oţeluri după garanţiile date la livrare în patru clase de calitate: clasa 1 − cu garanţii privind compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice la tracţiune şi îndoire la rece, clasa 2 − cu garanţii suplimentare (faţă de clasa 1) privind energia de rupere la 20 oC, clasa 3 − cu garanţii suplimentare privind energia de rupere la 0 oC şi clasa 4 − cu garanţii suplimentare privind energia de rupere la −20 oC. De exemplu, marca de oţel simbolizată (conform STAS 500) OL 370.4k, corespunde unui oţel nealiat cu Rm ≥ 370 N/mm2, elaborat în clasa de calitate 2 şi calmat (indicaţie dată de litera k din simbol); conform noului sistem de simbolizare, această marcă de oţel (care are limita de curgere Re ≥ 235 N/mm2) se simbolizează S235J2G3 (v. tabelul 8.4).
64

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale

8.3.2. Oţelurile carbon de calitate
Aceste oţeluri carbon sunt utilizate sub formă de semifabricate realizate prin deformare plastică, au tehnologiile de elaborare mai complexe decât cele folosite la oţelurile de uz general şi sunt destinate fabricării pieselor care se tratează termic şi/sau termochimic pentru obţinerea caracteristicilor mecanice impuse de condiţiile lor de utilizare. Oţelurile din această categorie sunt hipoeutectoide (cu structura de echilibru la ta alcătuită din ferită şi perlită) şi se pot clasifica, în funcţie de TT final care asigură cele mai bune caracteristici de utilizare produselor, în: oţeluri pentru carburare (cementare), care au %Cm ≤ 0,25 % şi oţeluri pentru îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă – v. scap. 6.5), care au concentraţia masică de carbon 0,25% < %Cm ≤ 0,6%. Conform STAS 880, care reglementează la noi în ţară producerea oţelurilor carbon de calitate, acestea pot fi elaborate şi ca oţeluri superioare (marcate cu litera X după simbolul recomandat de STAS 880), pentru care se prevăd condiţii suplimentare privind puritatea şi caracteristicile tehnologice sau ca oţeluri cu conţinut controlat de sulf (marcate cu litera S după simbolul recomandat de STAS 880), la care %Sm = 0,020…0,040 %. Oţelurile carbon de calitate se utilizează sub formă de produse plate şi profile laminate la cald, semifabricate pentru forjare, sârme laminate şi trase, produse tubulare, destinate fabricării pieselor cu solicitări mici şi moderate în exploatare; oţelurile pentru cementare se utilizează la confecţionarea pieselor supuse la uzare, oboseală şi/sau solicitări cu şoc, deoarece după tratamentul complet de cementare (v. scap. 6.6.2) se obţin piese cu stratul superficial îmbogăţit în carbon (cu structură martensitică) dur şi rezistent la uzare şi la fisurare prin oboseală şi cu miezul rezistent şi tenace (datorită conţinutului scăzut de carbon al oţelului), iar oţelurile pentru îmbunătăţire se folosesc pentru fabricarea pieselor supuse în exploatare la solicitări mecanice medii sau chiar ridicate. La alegerea oţelurilor din această categorie trebuie să se ţină seama că au călibilitatea redusă (v. scap. 6.4.2 şi 7.4.), ceea ce permite utilizarea lor în special la piesele cu secţiuni mici. Deoarece alegerea TT ce trebuie aplicat pieselor fabricate din aceste oţeluri este dependentă de conţinutul lor de carbon, oţelurile din această categorie se simbolizează după compoziţia chimică; de exemplu, marca simbolizată (conform STAS 880) OLC 15 sau (conform SR EN 10027−1) C15 corespunde unui oţel pentru cementare cu %Cm = 0,15 %, iar marca simbolizată (conform STAS 880) OLC 45 sau (conform SR EN 10027−1) C45 corespunde unui oţel pentru îmbunătăţire cu %Cm = 0,45 %.
65

limita de curgere. în: oţeluri pentru carburare (cementare) sau carbonitrurare. oţelurile aliate pentru construcţia de maşini se pot clasifica. Combinaţia optimă a caracteristicilor de utilizare (care asigură valori ridicate pentu rezistenţa la tracţiune. călibilitatea acestor oţeluri este mai mare decât cea corespunzătoare oţelurilor carbon şi este posibil (de exemplu) ca.5). pentru care se impune ca %Smax. care au concentraţia masică de carbon 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. rezistenţa la uzare etc. rezistenţa la oboseală.6%. scap. ca urmare. cât şi SR EN 10083 includ şi benzile de 66 .5). alungirea procentuală după rupere. scap. 7. energia de rupere.4. care conţine reglementări mai stricte (decât STAS 791) privind caracteristicile mecanice şi condiţiile de livrare. atât STAS 791. la care se prescrie un nivel mai scăzut al conţinuturilor de impurităţi (%Smax. 6.25 % şi oţeluri pentru îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă – v. care prevede elaborarea lor atât ca oţeluri aliate obişnuite. în cazul folosirii oţelurilor pentru cementare. cât şi ca oţeluri aliate superioare. cu conţinuturi reduse de carbon şi caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate). Datorită influenţei elementelor de aliere asupra vitezei de răcire critice vrc. Producerea oţelurilor aliate pentru semifabricatele prelucrate prin deformare plastică destinate realizării pieselor pentru construcţia de maşini este reglementată la noi în ţară de STAS 791. în funcţie de tratamentul final care trebuie aplicat (obligatoriu) produselor realizate din aceste materiale. ceea ce dă posibilitatea realizării unor produse cu caracteristici mecanice superioare celor asigurate la produsele confecţionate din oţeluri carbon. %Pmax ≤ 0. %Pmax ≤ 0.25% < %Cm ≤ 0. tratamentul de călire să aibă efect şi asupra miezului pieselor (determinând obţinerea unor structuri de tip martensitic sau bainitic. care au %Cm ≤ 0. realizând o valorificare maximă a prezenţei elementelor de aliere) se obţine la produsele confecţionate din astfel de oţeluri numai după aplicarea unor tratamentelor termice sau termochimice finale adecvate. Producerea şi comercializarea semifabricatelor deformate plastic la cald din oţeluri aliate superioare pentru îmbunătăţire este reglementată în prezent şi de standardul SR EN 10083−1:1997.025 %). Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini Oţelurile din această categorie sunt oţeluri slab şi mediu aliate. care fac parte (conform SR EN 10020) din categoria oţelurilor aliate speciale şi se utilizează pentru realizarea elementelor (pieselor) puternic solicitate în exploatare ale construcţiilor mecanice (maşini şi utilaje). Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini fac parte din clasa structurală a oţelurilor perlitice (v. pentru a valorifica corespunzător aceste proprietăti tehnologice ale oţelurilor aliate..035 %.

din care STAS 791 cuprinde mărcile 17CrNi16. datorită proprietăţilor lor tehnologice (nu prezintă fragilitate la revenire) şi efectelor favorabile pe care le are alierea cu Mo asupra proprietăţilor de utilizare ale acestora (creşterea rezistenţei mecanice. manganul favorizează însă creşterea excesivă a granulaţiei la încălzire. iar mărcile 40Cr10. Deoarece manganul are aproape aceleaşi efecte asupra călibilităţii. mărind rezistenţa mecanică şi tenacitatea şi îmbunătăţind călibilitatea oţelurilor.20 %). scap 6. Nichelul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) trece complet în masa lor structurală de bază (are solubilitate bună în Fe − v. nichelul micşorează sensibilitatea la supraîncălzire şi finisează granulaţia oţelurilor. 51VMnCr11 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 40Cr4. Cromul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea rezistenţei mecanice. De asemenea.10…0. astfel că oţelurile de tipul Cr − Mn se aliază suplimentar cu titan (%Tim = 0. a) Oţelurile având ca element de aliere principal cromul. 51CrMnV4−4−1) – unor oţeluri pentru îmbunătăţire.4 %). tabelul 7. 67 . 19MoCr11 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 15Cr3. 20MoNi35. atât în cazul oţelurilor pentru cementare sau carbonitrurare. 34CrMo4−2. 20TiMnCr12. %Mnm = 0. 17CrMn4−4. 34MoCr11.030…0. pentru piesele destinate construcţiei de maşini nu se folosesc de obicei oţeluri aliate numai cu nichel. în următoarele tipuri. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini pot fi grupate.30 %).5 %) şi măreşte călibilitatea. în practică se utilizează şi oţeluri Cr − Mn. oţelurile Cr − Mo sau Cr – Mn − Mo sunt preferate în multe aplicaţii tehnice.8…1. 42MoCr11. Ni − Mo. dar este mult mai ieftin.2). 42CrMo4−2. Deoarece este un metal scump. de tipul: Ni − Cr. în funcţie de elementul principal de aliere EAp. Cromul şi manganul favorizează apariţia fenomenului de fragilitate reversibilă la revenire (v. 20NiMo14−2. 17MoCrNi14 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 17NiCr6−4. b) Oţelurile având ca element de aliere principal nichelul. fără să afecteze substanţial tenacitatea (creşterea cu un procent a %Crm măreşte Rm cu 80…100 N/mm2 şi determină o scădere a A cu numai 1. recurgându-se la reţete de aliere complexe. fiind prescrisă încadrarea într-o banda normală (extinsă) a oţelurilor obişnuite şi încadrarea într-o banda îngustă a oţelurilor cu călibilitate garantată. a rezistenţei la uzare şi a rezistenţei la oboseală). 19CrMo4−2) corespund unor oţeluri pentru cementare. STAS 791 cuprinde mai multe mărci de oţeluri având cromul ca EAp.1).4).8…1. (%Crm = 0. din care mărcile 15Cr08. ce nu se produce dacă oţelurile sunt aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 0.15…0. 20CrMnTi4−4−1. Ni – Cr − Mo.3 %.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale călibilitate pentru cele mai utilizate oţeluri (v.4. scap 7.090 %) sau vanadiu (%Vm = 0. 17MnCr10.

. Oţelurile aliate cu mangan sunt sensibile la supraîncălzire (granulaţia acestora creşte mult dacă sunt încălzite la temperaturi ridicate sau sunt menţinute timp îndelungat în domeniul austenitic) şi prezintă fenomenul de fragilizare la revenire. V sau Ti.1 %.). 35MnMoV6−2−1). Siliciul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea limitei de elasticitate. 30NiCrMo8−8−2. 43MoMn16. Aceste oţeluri sunt destinate pieselor la care se aplică tratamentul termochimic de nitrurare în vederea obţinerii unei rezistenţe ridicate la uzare (v. Pentru a conferi pieselor pentru construcţia de maşini 68 .65 %. d) Oţelurile având ca element de aliere principal aluminiul. a rezistivităţii electrice şi a permeabilităţii magnetice şi micşorează sensibilitatea acestora la supraîncălzire. care conferă acestor piese o anizotropie avansată a proprietăţilor mecanice (raportul dintre energia de rupere determinată pe epruvete prelevate longitudinal şi cea determinată pe epruvete prelevate transversal pe direcţia de deformare poate ajunge la 4:1).35…1. c) Oţelurile având ca element de aliere principal manganul. 35Mn14. scap. 43MnMo6−2. Aşa cum s-a arătat anterior. 34CrNiMo6−6−2).6. %Alm = 0.40 %. micşorând numai puţin caracteristicile de plasticitate (A sau Z). 34MoCrNi16 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 40NiCr5−4.3). Evitarea fragilizării la revenire şi reducerea sensibilităţii la supraîncălzire se realizează la aceste oţeluri prin alierea suplimentară cu Mo.1 % şi %Mom = 0. STAS 791 cuprinde următoarele mărci de oţeluri din această categorie: 31VMn12. a rezistenţei la uzare.25 %. la care se adaugă %Alm = 0. %Crm = 1. 6.0. Manganul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică (Rm şi Rp0. din care STAS 791 cuprinde mărcile 40CrNi12. marca de oţel 38MoAlCr15 cuprinsă în STAS 791 (simbolizată conform SR EN 10027−1 38AlCrMo10−6−1) are compoziţia caracterizată de %Cm = 0.70…1. 35VMoMn14 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 35Mn6.2).6…1. iar la piesele realizate prin deformare plastică la cald din astfel de oţeluri se obţine o structură în benzi (alcătuită din şiruri alternante de ferită şi perlită.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 17NiCrMo6−4−2). e) Oţelurile având ca element de aliere principal siliciul. Compoziţia chimică de bază a unui astfel de oţel este cea corespunzătoare oţelurilor de îmbunătăţire Cr − Mo. tije pentru pompe etc. de exemplu.. această din urmă particularitate face ca oţelurile cu mangan să se utilizeze în special pentru realizarea de semifabricate turnate sau pentru obţinerea semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la cald destinate pieselor solicitate uniaxial în exploatare (bare de tracţiune. 30MoCrNi20.36. orientate în direcţia de deformare plastică). cât şi în cazul oţelurilor pentru îmbunătăţire. manganul măreşte călibilitatea oţelurilor în aceeaşi măsură ca şi cromul şi este un element de aliere ieftin.15…0.

lungimea L şi. folosite în aplicaţiile tehnice ca înlocuitoare (ieftine) ale oţelurilor Cr – Mo. 8. STAS 791 cuprinde ca mărci de oţeluri având Si ca EAp: 20MnCrSi11 şi 36MnCrSi13 (simbolizate conform SR EN 10027−1 20SiCrMn4−4−4 şi 36SiCrMn5−4−4). a unui material de adaos MA. prin topirea marginilor pieselor şi. se formează între piese o baie de material metalic topit BMT. Particularităţile realizării construcţiilor sudate Prin sintagma “construcţii sudate” se denumesc în cadrul acestui subcapitol structurile mecanice obţinute din mai multe elemente metalice îmbinate între ele cu ajutorul unui procedeu de sudare prin topire. Elemntele caracteristice realizării îmbinărilor sudate prin topire Realizarea îmbinărilor sudate prin topire presupune prelucrarea prealabilă a marginilor pieselor care trebuie îmbinate în scopul obţinerii unui rost de sudare. având. Sudarea printr-un astfel de procedeu este rezultatul unei activări termice importante.5.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale caracteristicile de tenacitate necesare. unghiul α. eventual.2. eventual.1. lăţimea 69 .5. 8. care se transformă prin solidificare într-o cusătură sudată CUS.2. Fig. Oţelurile pentru construcţii sudate 8. care determină încălzirea locală (cu ajutorul unei surse termice adecvate) a materialului pieselor supuse sudării (numit material de bază MB) la temperaturi superioare temperaturii lui ts. se practică alierea suplimentară a oţelurilor din această categorie cu mangan şi crom. configuraţia definită de următorii parametri geometrici: deschiderea b. rădăcina c. aşa cum se arată în figura 8.

motiv pentru care zona adiacentă CUS afectată de acţiunea ciclurilor termice este denumită zonă influenţată termic (sau zonă influenţată termomecanic) ZIT. de tipul celor prezentate în figura 8. un rând fiind partea din CUS realizată la o singură deplasare a sursei termice de sudare în lungul rostului de sudare. Ca urmare a acestui proces. cu relaţiile: S MB S MA .3. b − CUS realizată din mai multe straturi Pe baza celor prezentate rezultă că îmbinările sudate prin topire din alcătuirea construcţiilor sudate prezintă trei zone caracteristice: CUS. iar ansamblul tuturor ciclurilor termice din această zonă este denumit câmp termic de sudare. (8. lăţimea lc şi supraînălţarea h. ti < ts şi vr . 8. Imaginile macroscopice ale îmbinărilor sudate realizate între două piese din oţel: a − CUS realizată din două straturi. 70 . iar rândurile situate la acelaşi nivel alcătuiesc straturile CUS. Pentru a defini gradul de participare a MB şi MA la formarea unei CUS se definesc parametrii pMB (numit participarea MB) şi pMA (numit participarea MA). în funcţie de valorile parametrilor ce le caracterizează. care se pot evidenţia clar şi pe imaginile macrostructurilor îmbinărilor sudate. O parte din energia sursei termice utilizate la sudarea prin topire produce încălzirea (cu o viteză vi) la ti < ts a unei zone din MB adiacente locului de formare a CUS. În funcţie de grosimea pieselor care se îmbină prin sudare. ZIT şi MB.2. Fig.3. modificarea structurii şi proprietăţilor mecanice ale materialului pieselor supuse sudării şi generarea unui câmp de tensiuni mecanice reziduale. în timpul sudării orice punct situat în zona din MB adiacentă CUS este supus unui ciclu termic caracterizat de parametrii vi. CUS poate fi realizată din unul sau mai multe rânduri. Acţiunea ciclurilor termice care alcătuiesc câmpul termic la sudare determină. rândurile depuse prin sudare şi cusăturile sudate se caracterizează prin următorii parametrii geometrici: pătrundera p.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR l şi raza r.1) p MB = S MB + S MA S MB + S MA în care SMB şi SMA sunt ariile precizate în figura 8. p MA = . are loc şi răcirea acestei zone din MB cu o viteză medie vr. odată cu răcirea băii de metal topit formate în rostul dintre piese şi realizarea CUS. prin deplasarea sursei termice în direcţia de sudare.

au (în general) o compoziţie chimică diferită de ale MB şi MA. ce se realizează. cât şi CUS care se formează prin solidificarea acesteia. prin topirea marginilor pieselor şi a unui MA (sub formă de electrozi înveliţi. aflat sub acţiunea sursei termice concentrate şi materialul mai rece situat în zona de contact dintre BMT şi MB (care constituie suportul BMT) se crează gradienţi termici pe direcţia cărora se deplasează frontul de solidificare şi se dezvoltă cristalele CUS de formă columnară.5. iar concentraţia în BMT şi în CUS care se obţine prin solidificarea acesteia a oricărui component %EAm. %EAm. şi prin realizarea unor valori adecvate ale pMB şi pMA. (8. defosforare. iar ∆%EAm – pierderile (−) sau aporturile (+) de component datorită interaţiunii BMT cu zgura şi atmosfera din jurul sursei termice.MB este concentraţia masică a componentului în MB. în rostul dintre piesele care trebuie îmbinate. după fiecare secvenţă de cristalizare. a fluxurilor de sudare. datorită interacţiunii cu aceste două medii. a învelişului electrozilor. fig. BMT are compoziţia chimică omogenă. aliere etc.4): cristalizarea BMT este dirijată.CUS = p MB % EAm . MB + p MA % EAm . între materialul de la suprafaţa băii. Deoarece are volum redus şi este supraîncălzită şi agitată sub acţiunea concentrată a sursei termice. materialul metalic din BMT este încălzit şi cristalizarea sa este întreruptă până când transferul de căldură spre MB asigură 71 . MA ± ∆% EAm . dezoxidare. prin alegerea judicioasă a cuplului MB – MA .). BMT se află de obicei în contact cu un strat de zgură lichidă (realizat prin topirea învelişului electrozilor sau unui flux de sudare) şi cu atmosfera (protectoare) din jurul sursei termice utilizate la sudare. desulfurare. H2.2.2) în care %EAm. N2). datorită eliberării de energie termică.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. Structura CUS reflectă direct particularităţile cristalizării primare a BMT (v. 8. rezultă că asigurarea unei compoziţii chimice favorabile a BMT. Formarea CUS la sudarea prin topire a oţelurilor Aşa cum s-a precizat anterior.CUS se poate estima cu relaţia: % EAm . a gazelor de protecţie etc. este unul din mijloacele cele mai eficiente prin care se poate acţiona în vederea obţinerii unei CUS de calitate. vergele. sârme etc. cristalizarea este intermitentă.MA – concentraţia masică a componentului în MA. CUS se formează prin solidificarea BMT. deoarece structura şi proprietăţile mecanice ale materialelor metalice depind esenţial de compoziţia lor chimică. Aspectele prezentate conduc la concluzia că atât BMT. BMT suferă transformări de natură metalurgică (chimică): îmbogăţire în gaze (O2.

4. deoarece unele caracteristici ale acesteia (granulaţia. în mod obişnuit germinarea cristalelor CUS se produce pe cristalele MB aflate în contact cu BMT (pe linia de fuziune).4.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR realizarea subrăcirii necesare continuării solidificării. aşa cum se poate observa în figura 8. Particularităţile formării structurii CUS la sudarea prin topire a oţelurilor În morfologia CUS se evidenţiază efectele combinate ale cristalizării primare a BMT în condiţiile precizate mai înainte. iar forma acestor cristale este celular – dendritică (dendrite dezvoltate din cristalele MB pe care s-au format germenii cristalelor CUS). influenţa structurii primare asupra proprietăţilor CUS se menţine însă. 8. distribuţia incluziunilor nemetalice etc.) nu sunt eliminate ci numai estompate (mascate) de cristalizarea secundară. 72 . datorită creşterii dirijate a formaţiunilor cristaline pe direcţia gradientului maxim de temperatură (variabilă în timp). cristalizarea se realizează cu un număr redus de germeni cristalini. Structura primară (forma şi dimensiunile cristalelor. Dacă aliajul (oţelul) ce corespunde compoziţiei chimice a CUS prezintă transformări de fază în stare solidă. CUS prezintă. datorită solidificării intermitente. CUS va suferi şi un proces de cristalizare secundară şi în urma desfăşurării acestuia structura CUS se modifică. Fig. combinată cu o alcătuire columnară. viteza de creştere a cristalelor CUS este mare.) influenţează esenţial caracteristicile mecanice ale CUS. o alcătuire în straturi. modul de distribuire a incluziunilor nemetalice etc.

în această fâşie se produc modificări de structură numai dacă MB a fost ecruisat anterior prin deformare plastică la rece şi ciclurile termice de sudare produc recristalizarea primară a materialului (prin care se elimină ecruisarea şi textura de deformare) sau dacă MB a fost supus anterior unui TT de călire şi revenire.3. în structuri alcătuite din martensită şi ferită. se consideră cazul sudării oţelurilor cu conţinut scăzut de carbon. folosind diagramele prezentate în figura 8. − fâşia II (de normalizare) conţine punctele în care A3 ≤ ti < tcg. iar ts − temperatura de solidificare − topire a MB). caracterul acestor transformări depinzând de compoziţia chimică a MB şi de parametrii ciclurilor termice. ca urmare. în această fâşie se obţine la încălzire o structură bifazică formată din austenită şi ferită.5. cu grăunţi grosolani) din această fâşie este favorizată formarea structurilor în afară de echilibru (martensită.5 şi considerând că ti şi vr sunt parametrii principali ce caracterizează posibilităţile de transformare structurală a MB sub acţiunea unui ciclu termic. − fâşia III ( de austenitizare incompletă) conţine punctele în care A1 ≤ ti < A3. care se transformă la răcire. ZIT poate fi împărţită în următoarele zubzone (fâşii): − fâşia I (de supraîncălzire) conţine punctele în care tcg ≤ ti < ts (tcg − temperatura deasupra căreia se produce creşterea excesivă a cristalelor de austenită.fâşia IV (neaustenitizată ) conţine punctele în care tr ≤ ti < A1. la răcirea austenitei (supraîncălzite. Transformările structurale în ZIT la sudarea prin topire a oţelurilor Existenţa câmpului termic în ZIT poate determina desfăşurarea unor transformări structurale importante în această zonă. . asemănătoare celor obţinute prin aplicarea TT de normalizare sau în structuri de călire. cu temperatura de revenire inferioară ti şi ciclurile termice de sudare continuă transformările la revenire nefinalizate în timpul aplicării TT. care au însă proprietăţi de plasticitate mai bune decât cele corespunzătoare structurilor din fâşia de supraîncălzire. în structuri perlitice. bainită). structurile în ZIT pot fi modificate acţionând asupra regimului de sudare sau folosind preîncălzirea MB 73 .Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. care se transformă la răcire în structuri ferito−perlitice. dar cu tenacitate şi rezistenţă la fisurare scăzute. în funcţie de mărimea vitezei de răcire vr. Pentru a evidenţia principalele aspecte legate de transformările structurale în ZIT. cu rezistenţă mecanică şi duritate ridicate. Parametrii ciclurilor termice de sudare şi. dacă vr este mare. în această fâşie se obţine la încălzire austenită cu granulaţie fină. asemănătoare celor care se obţin prin aplicarea TT de recoacere incompletă sau. asemănătoare celor care se obţin prin călirea incompletă.

Deoarece se urmăreşte obţinerea în ZIT a unor structuri cât mai aproape de echilibru. aplicând construcţiilor sudate diverse TT postsudare: recoacerea de detensionare. de asemenea. ceea ce impune ca oţelurile destinate realizării construcţiilor sudate să aibă însuşirile tehnologice înglobate de noţiunea de sudabilitate. acţiune localizată în principal în ZIT. Definirea fâşiilor caracteristice ale ZIT la sudarea oţelurilor Factorul principal de apreciere a sudabilităţii este comportarea metalurgică la sudare. oţelurile destinate construcţiilor sudate trebuie să aibă compoziţia chimică stabilită astfel încât vrc să fie cât mai mare (pentru a fi 74 . cu caracteristici de tenacitate ridicate. Fig. recoacerea completă. Structurile ZIT şi CUS şi stările de tensiuni reziduale din îmbinările sudate pot fi modificate. îmbunătăţirea etc. definită ca fiind aptitudinea unui oţel ca printr-un anumit procedeu şi pentru un anumit scop să asigure în îmbinările sudate caracteristicile locale şi generale prescrise pentru o construcţie sudată. normalizarea. Din cele prezentate rezultă că sudarea influenţează complex structura şi caracteristicile materialului din ZIT. Aprecierea sudabilităţii unui oţel pe baza comportării metalurgice la sudare se face considerând drept criteriu principal compoziţia chimică a oţelului. care exprimă modul cum reacţionează un oţel faţă de acţiunea unui anumit proces de sudare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în zona de sudare (pentru micşorarea gradienţilor termici între CUS şi MB şi micşorarea vr a ciclurilor termice).5. 8.

) sunt oţelurile care îndeplinesc simultan criteriile: %Cm < 0.v. pentru S335 prevăzându-se şi posibilitatea livrării în clasa de calitate K2 (v. S275 şi S335 se pot livra în clasele de calitate JR. excepţie fac produsele realizate prin laminare normalizantă. valoarile maxime admise ale acestui parametru fiind date în standard. mărcile de oţel destinate construcţiilor sudate fiind: S185. Oţelurile din această categorie nu sunt destinate aplicării de TT pentru obţinerea caracteristicilor mecanice. pentru a aprecia comportarea metalurgică la sudare a oţelurilor (din clasa structurală a oţelurilor perlitice) s-a definit (pe baza rezultatelor unor cercetări experimentale riguroase) mărimea numită carbon echivalent %Ce: % Mnm %Crm + %Vm + % Mom %Cu m + % Nim %C e = %C m + (8. în funcţie de clasa de calitate şi de grosimea pieselor care se sudează. De asemenea.4).45 %. tabelul 8. pentru fiecare marcă de oţel sudabilitatea creşte de la clasa JR la clasa K2 şi se poate aprecia cu ajutorul %Ce.3) + + 6 5 15 şi s-a stabilit că oţelurile cu sudabilitate bună (care se pot suda uşor. valoarea maximă c0 fiind precizată în funcţie de marca oţelului şi de grosimea pieselor care se sudează.19 %. astfel încât la răcire se realizează în material structura corespunzătoare aplicării unui TT de normalizare. la care deformarea plastică finală se face într-un interval de temperaturi prescris. În funcţie de gradul de dezoxidare oţelurile pot fi necalmate sau calmate cu diferite grade de dezoxidare. deoarece sudarea este o metodă tehnologică care introduce tensiuni reziduale de valori ridicate. toate mărcile de oţel au concentraţia de carbon limitată %Cm ≤ c0 ∈ [0. J0. Producerea acestor oţeluri este reglementată la noi în ţară de standardul SR EN 10025+A1.50…1. determinat cu relaţia (8.70 %.22 % şi %Ce < 0. Pentru asigurarea sudabilităţii.27 %].3).20…0.4. mărcile S235. în stare necalmată putându-se livra numai produsele cu grosimi mai mici de 25 mm din oţelurile S185 sau S235. 8. 0.5. cu procedeele de sudare cele mai economice şi fără măsuri tehnologice speciale la sudare: preîncălzire. TT postsudare etc.2) destinate fabricării de elemente pentru construcţii sudate exploatate la ta. S275 şi S335. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate În această categorie sunt incluse oţeluri nealiate de uz general şi de calitate (conform SR EN 10020 . 75 . S235. iar obţinerea caracteristicilor mecanice prescrise fiind asigurată prin creşterea concentraţiei manganului la %Mnm = 1.40…0. condiţie ce este îndeplinită dacă se impune ca oţelurile să aibă conţinuturi reduse de carbon şi de elemente de aliere. scap 8. J2.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale favorizate transformările cu difuzie la răcirea austenitei).

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR construcţiile sudate realizate din astfel de oţeluri se pot supune (postsudare) unui TT de recoacere de detensionare. Cr. cu conţinut scăzut de carbon (%Cm = 0. V. cu grade de deformare judicios alese şi cu viteze de răcire bine stabilite.03…0. aceasta denumind procedeul de laminare la care se controlează riguros toţi parametrii de lucru.30…0. %Crm + %Mom + %Cum < 0. OL440. ecluze.5. 8. livrate în starea obţinută după aplicarea TT de normalizare sau după prelucrarea prin laminare termomecanică (sau laminare controlată). rezervoare de apă etc. Oţelurile cu granulaţie fină pentru construcţii sudate În această categorie sunt incluse oţelurile nealiate de calitate sau aliate speciale. astfel încât materialul prelucrat să prezinte caracteristici mecanice ridicate (ce nu pot fi obţinute numai prin aplicarea de TT). Compoziţia chimică a acestor oţeluri este complexă.7 %) şi cu nichel (%Nim = 0. destinate realizării elementelor puternic solicitate ale unor structuri sudate (poduri. cu limita de curgere Rp0.5…1.20 %).) care lucrează la temperatură ambiantă sau scăzută. rezervoare de stocare.60 %). Mo. deformarea plastică finală efectuându-se într-un interval de temperaturi riguros respectat.5. Nb. Ni.80 %) şi prin respectarea unor corelaţii între concentraţiilor diverselor elemente de aliere prezente în compoziţie (de exemplu. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate se regăsesc printre oţelurile produse conform STAS 500 (mărcile OL370. OL510).2 (în N/mm2). în concentraţii masice de 0. Cu. Producerea oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate este reglementată prin SR EN 10113. Pentru evitarea 76 . grupul de cifre xxx indicând nivelul minim garantat al limitei de curgere Rp0. în concentraţiile corespunzătoare unor oţeluri slab aliate). dar standardul SR EN 10025+A1 reglementează mai strict şi mai riguros condiţiile tehnice de producere şi livrare a acestor materiale.1 %) şi prezenţa unor elemente care să asigure obţinerea valorilor prescrise ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi tenacitate (Mn. Aceste oţeluri se utilizează sub formă de semifabricate sau produse laminate la cald. simbolizate cu SxxxM sau SxxxML . care împarte aceste materiale în: oţeluri normalizate. iar mărcile simbolizate SxxxNL şi SxxxML au tenacitatea garantată până la –50 oC.13…0.2 = 275…460 N/mm2. fiind utilizată microalierea cu elemente care să asigure granulaţia fină (Al. mărcile simbolizate SxxxN sau SxxxM au tenacitatea garantată (sub forma unei valori minime prescrise a KV) până la –20 oC. simbolizate SxxxN sau SxxxNL şi oţeluri laminate termomecanic. Tenacitatea la temperaturi scăzute este asigurată de alierea cu mangan (%Mnm = 1. Ti.

pentru aparatele şi recipientele sub presiune se impun exigenţe sporite privind calitatea şi la proiectarea.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale fragilizării la albastru (v. exploatarea. scap 8. 0.015…0. În funcţie de nivelul solicitărilor mecanice. instalarea.1). 77 .025 %) şi se impune ca %Alm ≥ 0. la realizarea lor trebuie să se utilizeze oţeluri livrate în clase de calitate diferite.34 %. de starea defectologică prognozată pentru MB şi îmbinările sudate. iar pentru recipientele care funcţionează la temperaturi scăzute se utilizează oţeluri la care se garantează caracteristicile de tenacitate (de obicei. distrugerea integrităţii sau pierderea etanşeităţii unui astfel de echipament putând avea urmări catastrofale. se limitează concentraţia de azot (%Nm ≤ 0. scap. de clasa de calitate şi de grosimea semifabricatelor livrate. corozivitate etc. Ca urmare.5. Oţelurile pentru aparate şi recipiente sub presiune Construcţiile sudate de tipul aparatelor şi recipientelor sub presiune trebuie să funcţioneze în condiţii de siguranţă maximă.52 %]. pentru recipientele care lucrează la temperaturi ridicate se folosesc oţeluri la care se garantează limita de curgere la temperatura maximă de exploatare sau caracteristicile de comportare la fluaj la această temperatură.6. Deoarece domeniul temperaturilor de lucru al recipientelor sub presiune este foarte extins (–200 oC la +650 oC).).020 % (pentru legarea azotului sub formă de nitruri de aluminiu stabile). pentru fiecare clasă garantându-se acele caracteristici mecanice care asigură funcţionarea acestora în deplină siguranţă la temperaturile de exploatare.3. inflamabilitate. Astfel. elaborate în convertizoare bazice cu oxigen sau în cuptoare electrice şi calmate. 4.2. energia de rupere KV) la o temperatură de referinţă. recipientele sub presiune se confecţionează din oţeluri carbon sau din oţeluri aliate de calitate sau speciale (v. valoarea maximă ce0 fiind precizată în funcţie de marca oţelului. care se stabileşte în funcţie de grosimea peretelui. de intensitatea şi caracterul solicitărilor mecanice şi de temperatura minimă de exploatare ale recipientelor sub presiune. care în ţara noastră este Inspecţia pentru Cazane. care poate să apară după aplicarea recoacerii de detensionare la structurile sudate realizate din aceste oţeluri. repararea şi verificarea lor trebuie riguros respectate prescripţiile tehnice elaborate de o autoritate naţională în domeniu. fabricarea. datorită nivelului ridicat al energiei totale de deformare ce se acumulează în peretele metalic al corpului sub presiune al aparatului sau recipientului. Recipiente sub Presiune şi Instalaţii de Ridicat − ISCIR.2). de temperaturile (minimă şi maximă) de exploatare şi de caracteristicile mediului de lucru (toxicitate. 8. Sudabilitatea acestor oţeluri se asigură prin prescrierea unor valori limitate ale carbonului echivalent %Ce ≤ ce0 ∈ [0.

...70 % şi mici adaosuri de Mo. simbolizate PxxxGH (grupul de cifre xxx indicând nivelul minim garantat al limitei de curgere Rp0. 8. comportarea bună la temperaturi ridicate este asigurată prin microalierea cu V..22 20.25 22.10 %. Tabelul 8. Oţelurile Cr − Mo au %Crm = 0. se livrează în starea obţinută prin aplicarea unui TT de normalizare + revenire sau de călire + revenire şi au limita de curgere garantată până la 500 oC. cu grosimi s ≤ 150 mm) din aceste oţeluri este reglementată prin standardul SR EN 10028.18 Oţelurile PxxxGH. se livrează în stare normalizată şi au limita de curgere garantată până la temperatura de 400 oC.. N/mm2 360…480 410…530 460…570 510…650 420…570 350…600 460…630 A5.. % 24.. Nb şi Ti. în N/mm 2 ).5. Oţelurile pentru recipiente sub presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate Simbolul oţelului SR EN 10028 STAS 2883 P235GH − P265GH K410 P295GH K460 P355GH K510 16Mo3 16Mo3 13CrMo4−5 14MoCr10 10CrMo9−10 12MoCr22 Limita de curgere. N/mm2 Rp02 la tmax Re.40…1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table.23 21.. simbolurile mărcilor echivalente din STAS 2883 şi limitele principalelor caracteristici mecanice (valorile maxime ale caracteristicilor corespund grosimilor minime ale semifabricatelor livrate). care grupează oţelurile pentru recipiente sub presiune după temperatura la care se garantează caracteristicile mecanice în: oţeluri aliate şi nealiate cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate.. În tabelul 8.5.. la 20 oC 185…235 100…110 200…265 120…130 235…295 135…155 295…355 155…180 220…275 140…230 185…275 155…165 250…310 180…195 tmax.70…. şi oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperaturi scăzute.24 19..2. Nb. iar alierea cu crom asigură o bună rezistenţă la oxidare şi împiedică precipitarea la încălzire a grafitului (favorizată de prezenţa molibdenului). Cu. Mo. fiind numite şi oţeluri termorezistente. oC 400 400 400 400 500 500 500 Rm.. granulaţie fină şi insensibilitate la supraîncălzire.70 %) şi oţelurile aliate Cr − Mo.1. până la prima revizuire a acestui standard se menţin în vigoare şi prevederile (similare) din STAS 2883. care conţin %Mnm = 0. Cr. oţeluri cu granulaţie fină normalizate.20 17.1 şi cu respectarea condiţiei %Cr m + %Cum + %Mom + %Nim < 0. Ni (sub valorile limită date în tabelul 8.5 se prezintă mărcile de oţeluri din aceeastă categorie conform SR EN 10028−2..21 19.2.. 78 . V.6. platbande etc. Ti. Alierea cu molibden asigură acestor oţeluri o bună rezitenţă la fluaj..40…1. care finisează granulaţia oţelurilor.50 % şi %Mom = 0. Oţelurile cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate (SR EN 10028−2) cuprind două grupe: oţelurile nealiate de calitate (conform criteriilor din SR EN 10020).

cu grosimi s ≤ 150 mm) din aceste oţeluri este reglementată prin SR EN 10028−3. Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table. iar cifra n (n = 2. Sudabilitatea acestor oţeluri este asigurată prin limitarea concentraţiei carbonului la %Cm ≤ 0.grupa de bază cuprinde oţelurile simbolizate PxxxN. valoarea maximă a0 fiind precizată în funcţie de nivelul minim prescris al limitei de curgere.grupa oţelurilor rezistente la temperaturi joase cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNL1. 0. Mărcile de oţeluri din această categorie au prescrisă limita de curgere minimă la ta.45 %. determinată pe produse în stare normalizată. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –20 oC şi +20 oC .….grupa oţelurilor rezistente la temperaturi ridicate cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNH. de exemplu. în condiţiile în care solicitările mecanice la temperaturi ridicate sunt de scurtă durată şi nu determină declanşarea fenomenului de fluaj.45 % şi %Nbm + %Tim + %Vm < a0 ∈ [0.5).6. 8. numărul xxx indicând valoarea minimă garantată a rezistenţei la rupere. nivelul minim garantat al energiei de rupere KV la –50 oC fiind mai mare decât la oţelurile din grupa precedentă. la diferite temperaturi din intervalul de utilizare garantat. a epruvetelor prelevate transversal şi longitudinal din produse. SR EN 10028−3 prescrie pentru toate oţelurile din aceeastă categorie valorile minime ale energiei de rupere KV. simbolizate Rxxx–n. 355 N/mm2. Oţelurile cu granulaţie fină normalizate sunt oţeluri nealiate de calitate sau speciale şi oţeluri aliate speciale. cu precizarea că trebuie respectate corelaţiile: %Crm + %Cum + %Mom < 0. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –20 oC şi +400 oC. marca de oţel 79 . care împarte aceste oţeluri în patru grupe: . platbande etc..7) − clasa de calitate în care se încadrează oţelul.16…0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. la oţelurile livrate în clasele de calitate 2 şi 3 se garantează aceleaşi caracteristici ca la oţelurile carbon de uz general (v. ce trebuie obţinute prin încercarea la încovoiere prin şoc. 400 oC. 6 şi 7 se garantează energia de rupere KV la temperatura minimă (în oC) t = (20 − 10n). Din punctul de vedere al compoziţiei chimice aceste oţeluri sunt asemănătoare oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate (v. cu grosimea s ≤16 mm.22 %].40…0. în N/mm2. . cu indicele convenţional al granulaţiei G ≥ 6.05 %. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –50 oC şi +20 oC.5.20 % şi garantarea unor valori ale carbonului echivalent %Ce = 0.3. xxx ∈ {275 N/mm2. Oţelurile PxxxNL sunt echivalente oţelurilor reglementate de STAS 2883. de asemenea. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –50 oC şi +20 oC. 5. care au caracteristicile mecanice garantate în domeniul de temperaturi (–50 oC .2. 3. scap.5. scap 8.grupa specială a oţelurilor rezistente la temperaturi joase cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNL2. iar la cele livrate în clasele 4.1). . 460 N/mm2}.

0…1.85…1. N/mm2 420…530 490…610 490…640 490…640 530…710 640…820 680…820 tmin.75…5.. o C −60 −60 −80 −100 −120 −196 −196 KV la tmin. J Long. numite şi oţeluri criogenice. Oţelurile aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperaturi scăzute. Tenacitatea la temperaturi scăzute este asigurată la aceste oţeluri prin limitarea concentraţiei carbonului la nivelul %Cm ≤ 0. mărcile de oţeluri fiind cele prezentate în tabelul 8.. sunt oţeluri aliate speciale..005.5. Oţelurile slab aliate cu rezistenţă mecanică ridicată Oţelurile slab aliate sau microaliate cu rezistenţă mecanică ridicată.0 8.015.7 %) şi cu mici cantităţi de alte elemente: Nb.70…1.30…0.18 %.2 %.7. limitării drastice a conţinuturilor de 80 . normalizare + revenire sau călire + revenire.30…1.6.6. Oţelurile cu tenacitate garantată la temperaturi scăzute Simbolul oţelului 12MnNi5−3 13MnNi6−3 15NiMn6 12Ni14 12Ni19 X8Ni9 X7Ni9 % Nim (%Mnm) 0.015 %) şi prin alierea cu nichel şi mangan (în cazul oţelurilor cu tenacitatea garantată la temperaturi cuprinse între –60 oC şi –80 oC) sau numai cu nichel (în cazul oţelurilor cu tenacitatea garantată la temperaturi cuprinse între –80 oC şi –200 oC).75 4. Mo etc. Tabelul 8.. cu grosimi s ≤ 50 mm) din aceste oţeluri este reglementată de SR EN 10028−4.3. 40 40 40 40 40 70 100 27 27 27 27 27 50 80 8. prin diminuarea drastică a conţinuturilor de impurităţi (concentraţiile maxime acceptate sunt %Pm = 0.10…0.25…3.50) 0.85…1. platbande etc.0 Rp0. Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table.70 (0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR simbolizată R510−5 are garantate rezistenţa la tracţiune Rm ≥ 510 N/mm2 şi tenacitatea la −30 °C. semifabricatele din astfel de oţeluri se realizează în mod obişnuit prin laminare termomecanică şi prezintă caracteristici mecanice ridicate şi o bună sudabilitate (datorită menţinerii concentraţiei carbonului la un nivel scăzut. semifabricatele din astfel de oţeluri se livrază în starea obţinută prin aplicarea unui TT de normalizare.6.50…10.70) 1.0.85 (0...70) 3.0.0. 8. Ti. V..03…0.025 % şi %Sm = 0.30. numite şi oţeluri HSLA (High−Strength Low Alloy) sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon %Cm = 0. destinate realizării aparatelor şi recipientelor sub presiune care lucrează în domeniul de temperaturi –60 oC…−200 oC.80 (0.5. aliate cu mangan (%Mnm = 1.25 8.2. Trans.50…10. N/mm2 235…275 345…355 345…355 345…365 380…390 480…575 575…585 R m.

10 nm) de carbonitrură de V (uniform distribuite în masa de ferită a oţelurilor) în timpul răcirii oţelurilor după laminare. Semifabricatele şi produsele din astfel de oţeluri se obţin prin laminare termomecanică. se practică laminarea controlată şi microalierea suplimentară cu Ti (care formează pelicule intercristaline de TiN ce constituie bariere pentru creşterea cristalelor de austenită). iar dacă viteza de răcire este mai mare..7. În funcţie de reţeta de microaliere utilizată oţelurile de acest tip pot fi: − Oţeluri microaliate cu vanadiu.0.. efectul de durificare este dependent de viteza de răcire după laminare.6). structură şi proprietăţi în următoarele tipuri (multe din reţetele privind compoziţia chimică şi prelucrarea tehnologică a acestor tipuri regăsindu-se printre cele corespunzătoare unora din oţelurile anterior prezentate: oţelurile pentru construcţii sudate. când se doreşte obţinerea unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică.04 %.01 % a %Vm.. rezultă precipitate grosolane. vanadiul contribuie la durificarea acestor oţeluri prin formarea unor precipitate fine (cu diametrul de 5.. efectele aplicării unor astfel de tehnologii fiind finisarea granulaţiei (determinată şi de microaliere.3 oC/s (dacă viteza de răcire este mai mică.1 %. rezultă o cantitate mică de precipitate şi efectul de durificare este scăzut). Caracteristicile oţelurilor microaliate cu vanadiu depind esenţial şi de mărimea granulaţiei oţelurilor..0. V şi/sau Ti. pentru obţinerea unui efect suplimentar de finisare a granulaţiei şi unui efect sporit de durificare (deoarece titanul măreşte eficienţa microalierii cu Nb. Semifabricatele din oţeluri microaliate cu Nb.1 %. combinată cu atingerea unor niveluri ridicate ale caracteristicilor de tenacitate.. cu %Nbm = 0. microaliate uneori şi cu Ti. obţinerea unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (determinată şi de posibilitatea durificării structurii acestor oţeluri prin precipitarea dispersă a unor compuşi chimici de tipul carburilor..02. Oţelurile microaliate ferito−perlitice au în compoziţie cantităti − mici de Nb.15 N/mm2 pentru fiecare creştere cu 0. combinată uneori cu TT postlaminare. oţelurile pentru recipiente sub presiune etc. − Oţeluri microaliate cu niobiu.1. viteza care asigură durificarea maximă fiind de aproximativ 3. nitrurilor şi/sau carbonitrurilor elementelor de microaliere) şi asigurarea unei bune sudabilităţi (datorită menţinerii la un nivel scăzut a concentraţiei carbonului).. cu %Vm ≤ 0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale impurităţi. efectul durificării putând fi cuantificat prin creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică (limita de curgere şi rezistenţa la rupere) cu 5. asigurării unor structuri cu granulaţie fină etc.1.). utilizate sub formă de produse obţinute prin laminare normalizantă sau prin laminare controlată. Oţelurile HSLA se pot clasifica în funcţie de compoziţie. aşa cum arată diagramele din fig.5. micşorând 81 .): 8. la care se obţin caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică datorită precipitării în structură a carburilor sau carbonitrurilor de Nb (cu diametrul de 1. cu efect minim de durificare. 8.5 nm). concentraţia masică a fiecăruia din aceste elemente nedepăşind 0.

acest efect de durificare nedatorându-se formării bainitei superioare în locul perlitei (deoarece oţelurile au conţinut scăzut de carbon şi. cu răcire accelerată la sfârşitul procesului (călire directă)..30 N/mm2 a rezistenţei la tracţiune şi limitei de curgere). dar au tenacitatea scăzută şi temperatura de tranziţie ductil-fragil ridicată).7. care se pot prelucra sub formă de semifabricate şi produse fie prin laminare obişnuită (caz în care acestea prezintă caracteristici de rezistenţă mecanică bune.27 %.20.0. care pot avea microstructura alcătuită din ferită şi perlită sau din ferită aciculară (bainită cu conţinut scăzut de carbon). V şi Ti asupra dimensiunilor grăunţilor de ferită − Oţeluri microaliate cu niobiu şi molibden. cu %Nbm < 0. dacă oţelurile sunt aliate suplimentar şi cu mici cantităţi de V sau Mo. oţelurile de acest fel au în structură un conţinut procentual de perlită foarte mic (sunt denumite şi oţeluri cu conţinut redus de perlită) şi se caracterizează printr-o bună sudabilitate. în acest caz. deoarece molibdenul determină formarea bainitei superioare în locul perlitei la răcirea austenitei. fie prin laminare controlată (care asigură creşterea tenacităţii şi micşorarea temperaturii de tranziţie ductil-fragil. semifabricatele obţinute prin laminare controlată pot avea caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (de exemplu.. datorită finisării intense a granulaţiei). cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0. Efectul microalierii cu Nb.6.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR solubilitatea acestuia în austenită şi creând astfel condiţiile măririi cantităţii de carburi sau carbonitruri de Nb care precipită în structură) sunt realizate prin laminare controlată. Rp0. ci creşterii cantităţii de carbonitruri de Nb care precipită în structură în prezenţa molibdenului (alierea cu Mo micşorează concentraţia carbonului în perlită şi asigură astfel un surplus de 82 Fig 8. bainita superioară şi perlita au caracteristici mecanice apropiate). 8.2 sau Rt0.. deoarece au conţinut scăzut de carbon. Configuraţia diagramelor TTT la oţelurile cu structură bainitică după laminarea controlată ..5 > 700 N/mm2).1 % a %Mom conduce la sporirea cu 20.05 % şi %Mom = 0. − Oţeluri microaliate cu vanadiu şi niobiu. Alierea cu Mo determină creşterea importantă a caracteristicilor mecanice ale acestor oţeluri (fiecare creştere cu 0.1 %). Fig.

asigură obţinerea de semifabricate cu caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (Rp0. împreună cu folosirea laminării controlate (pentru finisarea granulaţiei).8 %. care prezintă caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (de exemplu. cât şi o bună tenacitate. Oţelurile slab aliate cu structură feritică aciculară au conţinut scăzut de carbon (%Cm ≤ 0.5 > 500 N/mm2) şi de tenacitate (KV > 130 J la ta şi temperatura de tranziţie t50% < −20 oC). sudabilitatea acestor oţeluri nu este însă satisfăcătoare. 8. Datorită reţetei de aliere utilizate. Fig. diagramele TTT la răcirea austenitei acestor oţeluri au configuraţia prezentată în figura 8.022 %. datorită existenţei în structură a unor precipitate de nitrură de V.5. ceea ce permite ca prin răcirea controlată la sfârşitul laminării semifabricatelor (cu jeturi de apă sau de aer comprimat) să se obţină structură cu ferită aciculară (bainită cu conţinut scăzut de carbon).7. b − laminare controlată (structură cu ferită aciculară) 83 .2 sau Rt0.8. la care se adăugă uneori şi Nb.5 > 550 N/mm2).2 sau Rt0. Laminarea controlată şi menţinerea la un nivel scăzut a concentraţiei carbonului (%Cm < 0.06 %.04 % obţinute prin: a − laminare obişnuită (structură cu ferită poliedrică şi perlită dispuse în benzi).08 %) şi sunt aliate cu mici cantităţi de Mn. aceste influenţe. împreună cu efectele de finisare a granulaţiei şi de durificare prin precipitare induse de laminarea controlată şi de alegerea judicioasă a concentraţiilor elementelor de aliere. permit a se realiza din aceste oţeluri semifabricate laminate cu caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (de exemplu.5 > 500 N/mm2) şi tenacitate foarte bună. cu Rp0..0..1 %) permit a se obţine din aceste oţeluri semifabricate care prezintă atât rezistenţă mecanică ridicată.018.2 sau Rt0. aşa cum se poate observa pe micrografiile prezentate în figura 8.7. cu %Vm < 0. Microstructurile unui oţel cu %Cm = 0.1 % şi %Nm = 0. 8. care. Mo şi/sau B. diferă esenţial de structura ferito-perlitică (cu cristale poliedrice de ferită) ce rezultă dacă se aplică laminarea obişnuită. %Nbm = 0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale carbon pentru formarea precipitatelor de carbonitruri de Nb).8. − Oţeluri microaliate cu vanadiu şi azot. %Mnm =1.3 %.2. acest tip de structură. %Mom = 0. Rp0. deoarece au tendinţa spre formarea unor structuri fragile în ZIT.

800 N/mm2 şi A = 15.2 = 320. necesare la 84 . O altă metodă de obţinere a semifabricatelor cu structură bifazică ferito-martensitică constă din laminarea controlată intercritică a oţelurilor. Oţelurile cu forma incluziunilor nemetalice controlată se folosesc pentru obţinerea de semifabricate laminate cu anizotropie minimă a caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi (mai ales) de tenacitate. 8. se obţine o structură bifazică ferito-austenitică în care concentraţia carbonului în austenită este suficient de ridicată pentru a-i asigura o bună capacitate de călire. 8.1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Oţelurile microaliate ferito-perlitice şi oţelurile slab aliate cu ferită aciculară au fost concepute în vederea utilizării la realizarea semifabricatelor laminate (de tip platbandă) pentru ţevile sudate destinate conductelor petroliere (amplasate subteran sau submarin) şi pentru construcţiile sudate ale instalaţiilor marine de foraj şi exploatare petrolieră. 8.7.A3) şi menţinerea lor o durată τm la această temperatură. Oţelurile bifazice (dual − phase steel) sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0.420 N/mm2. 10.5 % O primă metodă de obţinere a structurii bifazice ferito−martensitice la semifabricatele laminate din astfel de oţeluri o reprezintă aplicarea unui TT intercritic constând din: a) încălzirea semifabricatelor la o temperatură ti ∈ (A1. condusă după una din diagramele prezentate în figura 8. Fig. Rm = 600..16 %). Microstructura unui oţel bifazic cu %Cm = 0.....10.3. aşa cum se poate observa pe micrografiile prezentate în fig.5.9. iar ponderea formaţiunilor de austenită este la nivelul dorit al ponderii formaţiunilor martensitice în structura finală.4.5.5. care se utilizează sub formă de semifabricate sau produse având structura alcătuită dintr-o matrice feritică în care se află dispersate uniform insule de martensită (care ocupă......20 % din structură).30 %). 8.12 % şi %Mnm = 1.7. b) răcirea rapidă (în apă) a semifabricatelor. pentru transformarea austenitei în martensită şi obţinerea structurii bifazice ferito−martensitice. alegând convenabil parametrii ti şi τm. Semifabricatele din astfel de oţeluri sunt ieftine şi prezintă caracteristici mecanice ridicate (Rp0. slab aliate cu mangan (%Mnm = 1. putând fi utilizate la confecţionarea construcţiilor metalice şi mecanice la care nu sunt impuse condiţii deosebite privind tenacitatea materialelor.8 %) şi microaliate cu elemente care să le confere granulaţie fină.9.

controlul formei incluziunilor are ca scop principal obţinerea unor incluziuni de sulf globulare. În prezent se aplică metoda introducerii la elaborarea oţelurilor a unor cantităţi mici de pământuri rare (lantanide). zirconiu sau titan. Diagrama pentru alegerea reţetei de microaliere la elaborarea oţelurilor cu forma incluziunilor nemetalice controlată 85 .11.) supuse în exploatare unor solicitări mecanice complexe. Ce etc. rezervoare sferice etc. Fig. Diagramele de laminare controlată intercritică pentru obţinerea semifabricatelor cu structură bifazică ferito−martensitică Fig.10. le asigură finisarea şi le dispersează uniform în masa structurală a oţelurilor. Zr. aşa cum sugerează diagrama (de principiu) redată în figura 8. fiind necesară realizarea unor semifabricate laminate cu o structură în care formaţiunile de perlită să fie uniform distribuite în masa de ferită. Pentru obţinerea unei astfel de structuri se impune ca oţelurile supuse laminării să nu conţină incluziuni nemetalice (sulfuri) plastice (care se dispun în timpul laminării sub formă de şiruri orientate în direcţia de deformare şi determină formarea structurii în benzi la răcirea semifabricatelor după laminare). 8. globulare şi nedeformabile). 8. Pentru astfel de aplicaţii nu este recomandată utilizarea semifabricatelor laminate din oţel cu structură (ferito-perlitică) în benzi (care se caracterizează printr-o mare anizotropie a caracteristicilor mecanice). lipsite de plasticitate şi uniform distribuite în structura oţelurilor. Metoda clasică de obţinere a incluziunilor de sulf cu formă controlată constau în tratarea oţelurilor la elaborare cu Ca şi Si. în consecinţă. care generează în acestea stări de tensiuni mecanice bi sau triaxiale. care modifică tipul incluziunilor (determină formarea unor incluziuni greu fuzibile.) şi concentraţia sulfului într-un astfel de oţel se alege astfel încât să rezulte efectul maxim de reducere a anizotropiei caracteristicilor de tenacitate.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale realizarea unor piese sau echipamente (funduri pentru recipiente sub presiune.11. raportul dintre concentraţiile elementelor adiţionale (Ti.

6. Oţelurile inoxidabile feritice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi au compoziţia caracterizată prin %Cm ≤ 0.5. conţinuturi foarte scăzute de impurităţi (%Sm ≤ 0. Oţelurile inoxidabile şi refractare Oţelurile capătă proprietatea de a fi inoxidabile (de a prezenta o rezistenţă ridicată la acţiunea mediilor agresive cu care vin în contact). dacă sunt înalt aliate cu crom.. care interacţionează cu mediile corosive şi se acoperă cu pelicule compacte. Oţelurile inoxidabile care.5 %.04 %) şi concentraţia 86 . conform acestor standarde oţelurile inoxidabile sunt împărţite în clasele structurale prezentate în continuare.1. în funcţie de principalul factor care le asigură rezistenţa la acţiunea mediilor de lucru agresive. iar simbolurile principalelor mărci standardizate din fiecare clasă sunt redate în tabelul 8. prezintă caracteristici bune de rezistenţă la oxidare şi la coroziune în gaze şi au capacitatea de a asigura caracteristici mecanice convenabile sunt denumite oţeluri refractare.12. În funcţie de reţeta de aliere utilizată la elaborare. 7. benzi.3).6. au caracteristicile de calitate reglementate prin standardele SR EN 10088 şi STAS 3583 (care este încă în vigoare). livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică (table. a căror rezistenţă la coroziune este determinată de compoziţia chimică şi de structura acestora şi oţelurile patinabile.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. bare. martensită) existente în structura acestuia. deoarece cromul este un element carburigen (v. în condiţii de temperatură ridicată.015 %. Oţelurile rezistente la coroziune Oţelurile rezistente la coroziune (oţelurile anticorosive) pot fi clasificate. sârme. ce întrerup contactul lor cu mediile agresive şi le protejează astfel de acţiunea distructivă a acestora. scap.6. la calificarea unui oţel ca oţel inoxidabil sau refractar se ia în considerare numai concentraţia cromului dizolvat în soluţiile solide pe bază de fier (ferită. 8.1. austenită. Oţelurile inoxidabile comerciale.).. 8. formate din produşi de coroziune.7. concentraţia masică minimă a cromului în astfel de oţeluri fiind %Crm = 10. profile pentru utilizări generale etc. care precizează că oţelurile inoxidabile trebuie să aibă %Cm < 1. oţelurile inoxidabile pot fi clasificate în: oţeluri aliate cu crom şi oţeluri aliate cu crom şi nichel. această prescripţie este cuprinsă şi în SR EN 10020. %Pm ≤ 0.08 %. în două categorii: oţelurile inoxidabile.0 %.1. Trebuie precizat că.20 % şi %Crm > 10.

8.30 %. X3CrTi17. reţetele cu concentraţii mari de crom prezentând şi bune proprietăţi de refractaritate..7.. Si. stabilizarea feritei şi mărirea rezistenţei la coroziune intercristalină (Nb..8 %) şi/sau zirconiu (%Zrm = 0. aluminiu (%Alm ≤ 2 %)..martensitic Martensitic Martensitic Martensitic Martensitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenito .5 %).5 %).. X2CrNi12.0. X2CrAlTi18−2..1 %). Ti. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral acestor prescripţii.. X6CrAl3. X6CrMoNb17−1.. X2CrMoTi17−1. pentru finisarea granulaţiei.0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale masică de crom încadrată în una din următoarele reţete: %Crm = 11.3.feritic 87 .3... pentru îmbunăţăţirea tenacităţii şi prelucrabilităţii prin deformare plastică (Ni).18 % sau %Crm = 25..3.1. Principalele mărci de oţeluri inoxidabile Marca de oţel conform: SR EN 10088 STAS 3583 X6Cr13 X6Cr17 X3CrTi17 X2CrMoTi18−2 X6CrAl13 X12Cr13 X20Cr13 X30Cr13 X39Cr13 X50CrMoV15 X2CrNi18−9 X5CrNi18−10 X6CrNiTi18−10 X2CrMnNi17−7−5 X2CrMnNiN18−9−5 X2CrNiMo17−13−3 X1NiCrMoCu25−20−5 X6CrNiMoTi17−12−2 X2CrNiMoCuN25−6−3 X2CrNiMoCuWN25−7−4 7Cr130 8Cr170 8TiCr170 2TiMoCr180 7AlCr130 10Cr130 20Cr130 30Cr130 40Cr130 45VMoCr145 2NiCr185 5NiCr180 10TiNiCr180 2MoNiCr175 2CuMoCrNi250 10TiMoNiCr175 - Clasa structurală Feritic Feritic Feritic Feritic Feritic Ferito .. titan (%Tim = 0. pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Al. Mo). nichel (%Nim = 0.. X6CrMo17−1..3.6 %). %Crm = 17. X2CrNbZr17. în compoziţia acestor oţeluri se pot adăuga în diverse concentraţii şi alte elemente: siliciu (%Sim ≤ 1 %). molibden (%Mom = 0.feritic Austenito . X2CrMoTi29−4.. Zr). aşa cum rezultă din următoarele exemple: X6Cr13.. X6CrNi17−1. Tabelul 8.4. X2CrTi12. X6Cr17.13 %. niobiu (%Nbm = 0.

08. X8CrNiMoAl15−7−2. Mărcile de oţeluri comerciale din aceste clase structurale corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte. pentru îmbunăţăţirea rezistenţei la coroziune în anumite medii (Al. conţinuturi foarte scăzute de impurităţi (%Sm ≤ 0. X70CrMo15. mărirea călibilităţii şi durificarea prin precipitare a acestor oţeluri (Ni. Oţelurile inoxidabile martensitice şi ferito-martensitice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi au compoziţia caracterizată prin %Cm = 0.2.850 oC (temperaturile mai mari fiind recomandate la construcţiile sudate din oţeluri feritice cu concentraţii ridicate de crom). %Crm = 17. X7CrNiAl17−7. pentru îmbunăţăţirea tenacităţii şi prelucrabilităţii prin deformare plastică (Ni).1. prin folosirea unor tehnologii de sudare adecvate şi prin aplicarea unor TT postsudare. cât şi datorită intervenţiei altor fenomene...5 %). aluminiu (%Alm ≤ 1.3. X46Cr13. V) sau pentru evitarea apariţiei fenomenelor de fragilitate la revenire (Mo)... X50CrMoV15. în compoziţia acestor oţeluri se pot adăuga în diverse concentraţii şi alte elemente: siliciu (%Sim ≤ 1 %). %Pm ≤ 0. la orice temperatură în stare solidă. X20Cr13. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X12Cr13.5 %).24) de sensibiltatea lor ridicată la supraîncălzire (creşterea pronunţată a granulaţie în cazul încălzirii şi menţinerii lor la temperaturi mai mari de 900 oC) şi de tendinţa acestora spre fragilizare şi fisurare (atât datorită creşterii granulaţiei. niobiu (%Nbm = 0.8 %). X90CrMoV18. cupru (%Cum = 1.. constând din încălzirea la ti = 750.. 7.3. cu foarte mici cantităţi de carburi globulare uniform distribuite în matricea feritică) şi. pentru finisarea granulaţiei.. Oţelurile inoxidabile feritice au o sudabilitate relativ bună....18 %. fig..0. 88 . Principalele probleme care pot să apară la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri sunt legate (v..04 %) şi concentraţia masică de crom încadrată în una din următoarele reţete: %Crm = 11. aceste probleme se pot rezolva prin alegerea corespunzătoare a MA pentru sudare. Si... X5CrNiMo13−4. Cu)... locale (la îmbinările sudate) sau globale (la întreaga construcţie sudată).0 %. 8. X5CrNiCuNb16−4. o structură monofazică feritică (eventual. cum ar fi apariţia fazei σ în cazul menţinerilor îndelungate în intervalul de temperaturi 550.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aceste oţeluri prezintă..0 %)..0. Nb.1. ca urmare.2 %) pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Al.700 oC). Cu..6. X4CrNiMo16−5−1.. caracteristicile de utilizare ale acestor oţeluri nu pot fi modificate prin aplicarea de TT cu schimbare de fază.1.6.40 min şi răcirea în aer. menţinerea la aceste temperaturi o durata τm = 30.13 %. X105CrMo17.. nichel (%Nim = 1..015 %. molibden (%Mom = 0. singura modalitate tehnologică de a le influenţa caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate constă în ecruisarea lor prin deformare plastică la rece. Mo).6 %) şi/sau vanadiu (%Vm = 0. urmată de aplicarea unui TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul adecvat obţinerii caracteristicilor dorite).

aliate suplimentar cu nichel (%Ni m = 3.8 % au Ms << ta şi prezintă (la ta) după călire (în aer de la ti = 950. în structura martensitică apar precipitate ale compuşilor intermetalici pe care îi formează elementele de aliere suplimentare (de tipul MoNi3.. căpătând o structură martensitică sau ferito – martensitică...1200 N/mm2 şi Rm = 1000. fără afectarea inadmisibilă a caracteristicilor de tenacitate (energia de rupere se menţine la niveluri KV = 40. de la ti = 1025.5 %). X8CrNiMoAl15−7−2) şi sunt denumite oţeluri cu durificare prin precipitare (oţeluri PH – preciptation hardening). scap. uneori.. NbNi3 etc. care măresc duritatea structurilor de revenire).4). cu cupru. Oţelurile PH cu %Nim = 6.0. Oţelurile cu conţinuturi scăzute de carbon (%C m < 0. Procesele care au loc la revenirea structurilor de călire ale acestor oţeluri (bogat aliate cu crom şi alte elemente de aliere) diferă de procesele care au loc la revenirea structurilor de călire ale oţelurilor nealiate (v... În majoritatea cazurilor oţelurile din aceste clase structurale se utilizează în starea metalurgică conferită prin aplicarea unui TT de călire + revenire.1050 oC) o structură austenitică.5 % au Ms > ta şi prezintă după călire (în aer sau ulei. prin aplicarea unui TT de revenire (la ti = 470.5 %)..0 %) şi/sau niobiu (%Nb m = 0. iar caracteristicile mecanice ale structurilor de revenire pot indica prezenţa fenomenelor de fragilitate la revenire (v.8 %). datorită intervenţiei fenomenelor de stabilitate la revenire şi de durificare secundară (separararea unor carburi de crom fin dispersate.6 %). X5CrNiCuNb16−4. având rezistenţă mecanică scăzută şi 89 .3).. caracteristicile de rezistenţă mecanică înregistrând creşteri semnificative (Rp0.. caracterizată prin rezistenţă mecanică redusă şi plasticitate ridicată.... scap. Oţelurile PH cu %Nim = 3.2 = 800. cupru (%Cu m = 1.. 7.1300 N/mm2)..3..60 J) şi de rezistenţă la coroziune.. care prezintă o capacitate particulară de creştere a caracteristicilor de rezistenţă mecanică prin aplicarea de TT.1..08 %) şi conţinuturi ridicate de crom (%Cr m = 15. molibden (%Mo m = 0.. alcătuiesc o subdiviziune specială a oţelurilor inoxidabile martensitice (având ca mărci reprezentative X4CrNiMo16−5−1.17 %).2 %) aceste condiţii sunt uşor de întrunit... 5.7.. care se poate transforma în martensită (cu conţinut redus de carbon. încât transformarea alotropică Feγ ⇔ Feα nu este suprimată şi aceste oţeluri prezintă transformări de fază în stare solidă (în condiţii de echilibru termodinamic sunt posibile transformările de tipul austenită ⇔ ferită) şi se călesc în aer (sunt oţeluri autocălibile). aluminiu (%Al m = 0.3. X7CrNiAl17−7..6. la oţelurile cu concentraţii mari de carbon (%Cm > 0..630 oC şi τm = 1.) şi se produce un efect de durificare (îmbătrânire) important.. în timp ce la oţelurile cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0..3 ore).1 %) pentru asigurarea structurilor martensitice la răcirea în aer se impune alierea lor suplimentară cu nichel şi.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Aceste oţeluri au concentraţia de crom suficient de scăzută în corelaţie cu concentraţia de carbon....1050 oC) o structură martensitică cu conţinut scăzut de carbon...

5 % călite şi îmbătrânite. aceste oţeluri ridică probleme tehnologice la prelucrarea prin aşchiere sau prin deformare plastică..−80 oC.04 %. 8..1. %Cm ≤ 0.. menţinerea la această temperatură o durată τm = 0. pentru micşorarea stabiltăţii austenitei prin separarea unor particule de carburi de crom şi alte elemente de aliere şi apoi răcirea în apă).. conform indicaţiilor diagramei din figura 7. motiv pentru care oţelurile sunt denumite şi oţeluri austenitice tip 18−8. BMT trebuie bine protejată în timpul sudării faţă de acţiunea nocivă a atmosferei înconjurătoare (prin utilizarea procedeelor de sudare în mediu de gaz inert)..20 % (corespunzătoare oţelurilor inoxidabile) şi concentraţii masice de nichel %Nim = 8.3. iar după sudare trebuie aplicate TT care să confere îmbinărilor sudate structuri asemănătoare cu cea corespunzătoare MB.0. această reţetă fiind modificată la oţelurile pentru − 90 .. deoarece.. ca urmare. la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri trebuie utilizate MA cu concentraţii scăzute de carbon şi conţinuturi minime de impurităţi (S.80 oC/oră.4 % sunt destinate confecţionării sculelor (cuţite. N şi. instrumente chirurgicale etc. aceste oţeluri au tendinţa de fragilizare la rece... mai ales H...520 oC şi τm = 1. Compoziţia chimică a acestor oţeluri poate fi caracterizată astfel: • concentraţia masică de carbon este scăzută.1. la tco = −70.. • reţeta de aliere de bază a acestor oţeluri prevede concentraţii masice de crom %Crm = 18. P. în mod obişnuit.6... Oţelurile inoxidabile austenitice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi nichel şi reprezint[ o clasă structurală de oţeluri cu proprietăţi deosebite: rezistenţă mare la coroziune în aer..750 oC sau.) şi instrumentelor de măsurare şi nu se utilizează la realizarea construcţiilor sudate.. cu vr = 70.. comportare paramagnetică şi o bună sudabilitate.1. menţinerea la tco o durată τm = 7. dar oţelurile moderne au %Cm ≤ 0. dacă este posibil. structura austenitică se ecruisează puternic prin deformare plastică la rece şi..8 ore şi apoi reîncălzirea la ta) sau prin aplicarea unui TT de destabilizare a austenitei (constând din reîncălzirea oţelurilor la ti = 750.. alcătuit din călire martensitică şi revenire.15 %.4 % sunt sudabile. prin aplicarea ulterioară a unui TT de revenire (la ti = 500. care au efecte negative majore asupra tenacităţii).850 oC.02.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR plasticitate ridicată) prin aplicarea unui TT de călire la temperaturi scăzute (constând din răcirea oţelurilor.5 ore) se obţin efecte de durificare prin precipitare similare celor tipice oţelurile PH cu %Nim = 3... tenacitate şi rezistenţă mecanică ridicate la temperaturi scăzute (până la –270 oC).5 ore.. Oţelurile inoxidabile martensitice cu %Cm > 0..10 %. în apă şi în foarte mulţi agenţi chimici.24. Oţelurile inoxidabile martensitice şi ferito – martensitice cu %Cm < 0.5. fiind recomandat TT de revenire la ti = 600. un TT complet.. plasticitate mare.

cuprul (%Cum = 0. Deoarece nu prezintă transformări în stare solidă. deoarece probabilitatea declanşării proceselor de corodare electrochimică a structurii monofazice austenitice (cu %Crm = 10. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X10CrNi18−8.. cromul este elementul de aliere care conferă acestor oţeluri rezistenţă la coroziune şi la oxidare.25 % şi %Nim = 15.0.5.0...7 %)..3 %). %Crm = 12.). Cu.7 %). caracteristicile de utilizare ale acestor oţeluri nu pot fi modificate prin aplicarea de TT cu schimbare de fază. Nb.4 %).10 %).. pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Si. 20−25.5.. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte. solubilitatea carbonului în austenită la această temperatură fiind mai mare decât concentraţia carbonului existent în aceste oţeluri şi. 91 .. N)... la temperaturi înalte.. Ti) sau pentru stabilizarea structurii austenitice şi înlocuirea parţială a nichelului (Mn.. azotul (%Nm = 0.). nichelul acţionează favorabil asupra rezistenţei la coroziune şi îmbunătăţeşte caracteristicile mecanice la temperaturi înalte ale oţelurilor. molibdenul (%Mom = 2. X6CrNiMoNb17−12−2..1 %) sau titanul (%Tim = 0. 45 % (şi sunt denumite oţeluri tip 15−35... X6CrNiTi18−10. 25−35 etc.8. temperaturi ridicate. manganul (%Mnm = 2.25 %).12. Oţelurile cu conţinuturi reduse de carbon (%Cm ≤ 0. X2CrNiMo17−12−2. medii foarte agresive etc. cromul şi nichelul (elementele reţetei de aliere de bază): siliciul (%Sim ≤ 1.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale aplicaţii speciale (caracterizate prin condiţii severe de lucru: solicitări mecanice cu intensităţi mari şi/sau aplicate dinamic. X12CrMnNiN18−9−5. X2CrNi18−9.. singura modalitate tehnologică de a le influenţa caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate constă în ecruisarea lor prin deformare plastică la rece. niobiul (%Nbm = 0.. care se realizează cu %Crm = 15.. X3CrNiCu18−9−4. • majoritatea oţelurilor austenitice crom-nichel au în compoziţie şi alte elemente de aliere decât carbonul.15 % asigurându-le o bună rezistenţă la oxidare în medii uscate. prezintă cea mai bună comportare în prezenţa mediilor agresive de lucru.. pentru îmbunăţăţirea rezistenţei la coroziune (Mo.1. Mo)...4. ca urmare. iar %Crm >15 % conferind oţelurilor rezistenţă la coroziunea (de tip elecrochimic) produsă de mediile active apoase.0 %) în astfel de medii este aproape nulă. efectele favorabile ale cromului se diminuează odată cu creşterea conţinutului de carbon al oţelurilor (care favorizează apariţia carburilor în structura acestora)..04 %) au structura de echilibru la ta complet austenitică.. urmată de aplicarea unui TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul adecvat obţinerii caracteristicilor dorite). fiind elementul de aliere care le conferă structura austenitică şi asigură (în cazul când %Nim > 8 %) menţinerea unei astfel de structuri până la temperatura ambiantă (prin modificarea substanţială a poziţiei punctelor critice de transformare în stare solidă A1 şi A3).

atunci când piesele realizate dintr-un astfel de oţel vin în contact cu un mediu agresiv de lucru.1100 oC.13. ca urmare. pentru dizolvarea carburilor în austenită şi răcirea lor rapidă (în apă).. pentru care intensitatea sensibilizării la coroziune intercristalină a oţelului este maximă. dacă durata menţinerii este sub limita inferioară a intervalului critic. se aplică TT de călire de punere în soluţie (a carburilor). se produce separarea din austenită a carbonului în exces sub formă de carburi de crom. pentru menţinerea structurii monofazice austenitice (până la ta).. instabilă termodinamic şi.. se produce uniformizarea prin difuzie a concentraţiei cromului în cristalele de austenită. iar dacă durata menţinerii este mai mare decât limita superioară a intervalului critic. sub 450 oC difuzia elementelor care formează carburile nefiind posibilă. Pentru a le conferi o structură monofazică austenitică rezistentă la coroziune.04. 0.. carbonul ajunge mai repede la marginile cristalelor de austenită şi formează carburile cu cromul din austenita situată în zonele adiacente acestor margini. 850 oC). marginile cristalelor de austenită îşi diminuează puţin concentraţia de crom şi diminuarea rezistenţei la coroziune a oţelului este mică. cantitatea de carburi precipitate este redusă. creşte concentraţia în crom a marginilor acestor cristale.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Oţelurile cu conţinuturi de carbon mai mari (%Cm = 0. proces care prezintă următoarele particularităţi: • separarea carburilor apare numai în cazul încălzirii într-un interval critic de temperaturi (450 oC. pentru fiecare temperatură situată în intervalul critic de temperaturi există un interval critic al duratei de menţinere. Aspectele prezentate sugerează şi principalele căi de acţiune pentru diminuarea susceptibilităţii oţelurilor inoxidabile austenitice faţă de coroziunea 92 .15 %) au structura de echilibru la ta alcătuită din austenită şi carburi de crom. structura monofazică astfel obţinută este alcătuită din austenită suprasaturată în carbon. dacă semifabricatele sau piesele confecţionate dintr-un oţel cu această structură sunt supuse încălzirii (în procesul de prelucrare sau în cursul utilizării). astfel că. după precipitarea intercristalină a carburilor de crom. fenomen numit coroziune intercristalină. separarea intercristalină a carburilor de crom şi scăderea concentraţiei de crom de la marginile cristalelor de austenită diminuează rezistenţa la coroziune a oţelului. această structură bifazică putând favoriza declanşarea proceselor de corodare a oţelurilor în prezenţa mediilor agresive. marginile (sărăcite în crom) ale cristalelor de austenită sunt atacate. sărăcirea în crom a acestor margini este parţial compensată şi rezistenţa la coroziune a oţelului este puţin afectată. • viteza de difuzie a carbonului în austenită este mai mare decât cea corespunzătoare cromului şi.12. constând în încălzirea oţelurilor la ti = 1000. • aşa cum se poate deduce examinând diagrama din figura 8. ca urmare. iar peste 850 oC austenita are capacitate ridicată de a dizolva carbon şi separarea carburilor nu mai este justificată termodinamic. aşa cum se poate observa în imaginile prezentate în figura 8.

niobiu sau tantal sunt denumite oţeluri stabilizate).Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale intercristalină: reducerea concentraţiei de carbon (%Cm ≤ 0. se observă că principalele probleme care pot afecta sudabilitatea oţelurilor austenitice crom-nichel sunt: fisurarea la cald şi fragilizarea indusă de formarea fazei σ . silicaţi) care sunt faze uşor fuzibile sau care formează cu fierul sau cu elementele de aliere eutectice uşor fuzibile.13. Microfotografia unei zone afectate de coroziunea intercristalină la o piesă din oţel inoxidabil austenitic X10CrNi18−8 Fig. 8. siliciul. • Fisurarea la cald a CUS realizate prin sudare se produce la temperaturi ridicate (peste 1200 oC). carbonul. niobiu) compuşi (sulfura de nichel. pentru ca separarea intercristalină a carburilor de crom să afecteze în mică măsură rezistenţa la coroziune a marginilor cristalelor de austenită şi/sau microalierea oţelurilor cu titan. deoarece formează cu elementele de aliere tipice oţelurilor inoxidabile austenitice (nichel. care. leagă carbonul în exces sub formă de carburi proprii şi asigură astfel menţinerea nealterată a concentraţiei cromului în cristalele de austenită (oţelurile inoxidabile austenitice microaliate cu titan. sulful şi fosforul favorizează apariţia fisurării la cald. Fig. 8. fisurile formate la cald având caracter interdendritic şi fiind cauzate de prezenţa unor faze uşor fuzibile în zonele intercristaline ale structurii primare a CUS. carburi de titan şi niobiu. Dacă se analizează diagrama structurală prezentată în figura 7.04 %). Diagrama timp – temperatură − sensibilizare la coroziunnea intercristalină (TTS) a oţelului inoxidabil X10CrNi18−8 Oţelurile inoxidabile austenitice au o bună sudabilitate.12. creşterea concentraţiei cromului. niobiu sau tantal. în 93 . apariţia fenomenului este influenţată de următorii factori: − compoziţia chimică a BMT din care rezultă prin solidificare CUS (dependentă de compoziţia şi puritatea MB şi MA). în timpul solidificării CUS.24. având afinitatea faţă de carbon mai mare decât cromul. pentru evitarea formării carburilor de crom în structura oţelurilor. titan.

fixând elementele nocive (sulful. apariţia fazei σ (sigmatarea) şi fragilizarea care o însoţeşte sunt favorizate de prezenţa unor elemente de aliere ca Mo. prin realizarea următoarelor etape: γ + α → γ + α + σ → γ + σ.5 %.4. 8.24.04 %. prezenţa în structură a feritei asigurându-le niveluri ridicate ale rezistenţei mecanice şi rezistenţei la coroziune. Primele oţeluri duplex realizate au avut compoziţia: %Cm ≤ 0.. dacă MB sau CUS au structura complet austenitică.6. siliciu) şi diminuarea pericolului de formare a eutecticelor uşor fuzibile. Oţelurile inoxidabile austenito – feritice sau ferito – austenitice..900 oC. Aceste oţeluri combină bunele proprietăţi ale oţelurilor inoxidabile feritice şi austenitice. iar dacă structurile sunt austenito − feritice.. wolframul.1. %Nim = 4. prin realizarea următoarelor efecte: finisarea structurii (ferita cristalizează înaintea austenitei şi împiedică formarea structurilor dendritice grosolane).4 ore şi răcirea în aer.. raportul preferat al conţinuturilor procentuale de ferită şi austenită în structura oţelurilor de acest tip este cel unitar (%α ≅ 50 % şi %γ ≅ 50 %). la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri s-a constatat că structurile realizate în CUS şi ZIT nu mai prezintă raportul unitar al conţinuturilor procentuale de ferită 94 . direct din austenită . vanadiul şi molibdenul împiedică fisurara la cald. menţinerea la această temperatură o durată τm = 2... Nb.. ferita este faza care se deformează uşor şi ajută la diminuarea nivelului energetic al câmpului de tensiuni care apare datorită sudării) şi dizolvarea elementelor nocive (sulf.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR timp ce manganul.. %Crm = 22. − prezenţa feritei în structura CUS (într-un conţinut procentual de 3. iar prezenţa austenitei conferindu-le o bună ductilitate şi tenacitate. denumite şi oţeluri duplex. fosfor. Ti şi de procesele de deformare plastică la rece şi pot fi înlăturate aplicând după sudare (sau după operaţiile de prelucrare prin deformare plastică la rece) un tratament termic constând din încălzirea zonei sigmatate la ti ≅ 1000 oC..) sub formă de compuşi greu fuzibili sau care formează cu fierul sau cu elementele de aliere eutectice greu fuzibile. relaxarea tensiunilor mecanice care apar în timpul cristalizării primare a CUS (la temperaturi înalte. în zonele încălzite la 600.. fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi nichel şi reprezintă o clasă structurală de oţeluri utilizată relativ recent (cu toate că primele oţeluri duplex au apărut încă din 1930) la fabricarea aparaturii tehnologice de presiune şi a construcţiilor sudate. faza σ apare (mai uşor) în aceleaşi zone.2 % şi %Cum ≤ 2 %. compus intermetalic FeCr caracterizat prin duritate ridicată şi fragilitate accentuată.. ca urmare. carbonul etc. prin realizarea următoarelor etape: γ → γ + α → γ + α + σ → γ + σ.4 %) împiedică fisurarea la cald. Fragilizarea prin faza σ se produce atunci când în îmbinările sudate apare faza σ. %Mom = 1. Si. faza σ apare (mai greu) după sudare.. ferita are rezistenţa la deformare mai mică decât austenita şi.

X2CrNiMoCuN25−6−3.. MA cu compoziţie apropiată de a MB se utilizează numai în cazul când se efectuează TT postsudare pentru rectificarea structurilor din CUS şi ZIT. Rezistenţa la coroziune a oţelurilor duplex din generaţia a doua este mai bună decât a oţelurilor inoxidabile austenitice.04 %. mai ales dacă nu este posibilă aplicarea de TT postsudare. spre deosebire de MB.5 %). azotul a fost utilizat pentru înlocuirea parţială a nichelului ca element austenitizant. care au în mod obişnuit %Nim = 5. iar sudarea fără MA sau cu pMA scăzute (valori mari ale pMB) nu este recomandată (trebuie evitată).30 % (unele conţinând şi %Wm = 0. A doua generaţie de oţeluri duplex a avut compoziţia chimică caracterizată prin %Cm ≤ 0...X3CrNiMoN27−5−2. X2CrNiMoN25−7−4. tenacitatea oţelurilor duplex are nivelul situat între nivelurile corespunzătoare oţelurilor inoxidabile austenitice şi feritice.26 %.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale şi austenită. asigurând menţinerea raportului unitar al conţinuturilor procentuale de ferită şi austenită în zonele caracteristice ale îmbinărilor sudate ale echipamentelor trehnologice sau construcţiilor realizate din astfel de materiale.4 % ..0 %). dar nefiind recomandate pentru echipamentele şi aparatele tehnologice destinate aplicaţiilor criogenice. Pentru realizarea unor îmbinări sudate de calitate la realizarea aparatelor tehnologice sau construcţiilor metalice din oţeluri duplex se recomandă a se avea în vedere următoarele aspecte: • pentru a obţine CUS cu caracteristici corespunzătoare.7.5 % şi %Nm = 0.. 95 .0.1. de tipul unor compuşi intermetalici cu conţinuturi ridicate de crom şi molibden sau nitruri de fier şi/sau de elemente de aliere) care fragilizează structura şi micşorează rezistenţa la coroziune a acesteia. respectarea acestei prescripţii asigurând formarea şi menţinerea cantităţii corespunzătoare de austenită în structura CUS.. constatându-se că el îmbunătăţeşte rezistenţa mecanică şi rezitenţa la coroziune şi contribuie la formarea austenitei din ferită la temperaturi ridicate.5.X2CrNiMoN22−5−3. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X2CrNiN23−4. X2CrNiMoCuWN25−7−4. iar rezistenţa la tracţiune şi limita de curgere sunt aproximativ de două ori mai mari decât ale oţelurilor inoxidabile austenitice.. %Nim = 6. este necesar ca MA utilizate la sudare să fie supraaliate cu nichel (MA trebuie să aibă %Nim ≅ 9 %.5.. %Mom = 3. oţelurile duplex putând fi utilizate pentru confecţionarea pieselor. construcţiilor şi echipamentelor care funcţionează la temperaturi superioare temperaturii de –50 oC (în condiţii de frig climatic sau industrial).15.. • în procesul de sudare se produc fenomene metalurgice de precipitare în CUS şi ZIT a unor faze dure (faze δ. %Crm = 24. %Cum ≤ 2. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte.8 %... iar caracteristicile de rezistenţă la coroziune ale îmbinărior sudate sunt nesatisfăcătoare..

principalele mărci de astfel de oţeluri (simbolizate în acelaşi mod ca şi oţelurile aliate pentru construcţia de maşini cuprinse în STAS 791) sunt: 10AlCr70. destinate fabricării produselor prin deformare plastică la cald. wolfram. nichel. 15SiNiCr200. 10AlCr240 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate feritice). iar precipitarea nitrurilor se produce mai intens dacă MB nu are un conţinut suficient de azot (care să determine formarea şi stabilizarea austenitei) sau dacă nu se folosesc MA supraaliate cu nichel. martensitică sau austenitică. O aplicaţie în care alegerea oţelurilor termorezistente ridică probleme interesante o constituie fabricare ţevilor pentru cuptoarele instalaţiilor de piroliză din combinatele petrochimice.1100 oC) se utilizează oţelurile refractare (termorezistente) speciale. sârme etc. table. ce protejează materialul împotriva oxidării în profunzime). peste care se manifestă cu intensitate mare fenomenul de fluaj). Pentru această aplicaţie singurele oţeluri care dau rezultate bune sunt oţelurile austenitice crom – nichel tip 15−35.. 15SiNiCr250. 20VNiMnCr120. 10AlCr180. 8. 12NiCr250. iar solubilitatea azotului în ferită este mai scăzută decât în austenită. Al2O3. în funcţie de compoziţia lor chimică.45 %. 96 . 40SiNiCr250. molibden. cu conţinuturile de carbon %Cm = 0. 20−25 sau 25−35. Pentru aplicaţiile tehnice la care temperaturile de lucru sunt foarte ridicate (550. ţevi prin care circulă hidrocarburi şi care au domeniul temperaturilor de lucru [700 oC. deoarece..6. 900 oC]. 12SiNiCr360 şi 10TiAlCrNi320 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate austenitice).) şi barelor forjate.5.. benzi.0. s-a constatat că apariţia fazelor δ este determinată de menţinerile îndelungate la temperaturi ridicate. vanadiu (care durifică oţelurile prin formarea de carburi stabile. în general sub 550 oC). aşa cum s-a arătat anterior. SiO2. de tipul Cr2O3. rezistenţa la oxidare este conferită oţelurilor de alierea cu crom şi este îmbunătăţită de alierea suplimentară cu siliciu şi aluminiu (elemente care asigură formarea pe suprafetele pieselor realizate din astfel de oţeluri şi exploatate la temperaturi ridicate a unui strat compact şi aderent de oxizi. deoarece elementele de aliere difuzează mai uşor în această fază.35. micşorează tendiţa de fragilizare la cald a acestora şi/sau le măresc temperatura de recristalizare primară. dacă aplicaţiile în care sunt utilizate se caracterizează prin temperaturi de lucru nu prea mari. Oţelurile refractare (termorezistente) pot aparţine..1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fenomenele de precipitare se produc în principal în zonele feritice ale structurii CUS şi ZIT. având calitatea reglementată de STAS 11523. semifabricatelor laminate finite (profile pline şi fasonate. oţelurile inoxidabile prezintă şi o bună refractaritate (mai ales. 20VNiWMoCr120 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice). uneia din clasele structurale anterior prezentate: feritică. 12TiNiCr180. iar rezistenţa mecanică la temperaturi ridicate se asigură oţelurilor prin alierea cu crom.

iar cromul. aceste oţeluri prezintă viteze de fluaj minime şi rezistenţe tehnice de durată (fluaj) maxime şi au tendinţă redusă de carburare în prezenţa mediilor de hidrocarburi (carburarea ţevilor şi.05 %) şi alte elemente de aliere: molibden (%Mom = 2…25 %.. zirconiu etc.45 % a fost adoptată ţinând seama că. ca urmare. Dependenţele dintre rezistenţa tehnică de durată şi concentraţia de carbon la oţelurile austenitice crom – nichel tip 15–35 şi 25–20 Pentru aplicaţiile în care mediul de lucru este foarte agresiv şi/sau temperaturile de lucru sunt ridicate. fier (%Fem = 2…12 %). aluminiu. Dependenţa dintre viteza de fluaj şi concentraţia de carbon la oţelurile austenitice crom – nichel tip 15–35 Fig. titan.15. impunând fabricarea ţevilor prin turnare centrifugală. celelalte componente contribuind la creşterea rezistenţei mecanice la cald şi asigurarea unei bune comportări la fluaj. Soluţia folosirii unor oţeluri cu %Cm = 0. le asigură o foarte bună rezistenţă la oxidare. wolfram (%Wm = 3…5 %). aşa cum arată diagramele din figurile 8. împreună cu siliciul şi aluminiul. siliciu (%Sim < 2 %). creşterea excesivă a cantităţii de carburi în structură fiind una din principalele cauze care produc degradarea ţevilor).14 şi 8. Fig.25 %). datorită numărului mare de componente aceste materiale sunt denumite superaliaje.. 8.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale având structura de echilibru la ta alcătuită din austenită şi carburi.35.14. 97 . conţinutul ridicat de carbon diminuează prelucrabilitatea prin deformare plastică a acestor oţeluri. se utilizează aliaje speciale Ni−Cr ( %Nim = 45…70 % şi %Crm = 12….0. care au în compoziţie şi mici cantităţi de carbon (%Cm = 0. nichelul asigură acestor aliaje o rezistenţă excepţională la coroziune în medii puternic reducătoare. 8. dar nu afectează inadmisibil sudabilitatea acestor oţeluri (cu anumite precauţii tehnologice ţevile pentru cuptoarele instalaţiilor de piroliză pot fi sudate). niobiu (%Nbm = 3…5 %).15.01…0.

060 %).Ti) sau (Ni.%Sim =1.%Tim = 2…3 % 10 %Wm = 4…5 %. 58 min. prin interacţiunea lor timp de 1. 12…15 %Tim = 2…3 %.. dacă oţelurile sunt complet dezoxidate (calmate) la elaborare. 70 55…65 45…50 50…55 42…43 50…55 %Crm 20…23 14…17 15…19 20…23 18…21 12…14 14…15 Compoziţia chimică. Superaliajele sunt cunoscute sub denumirile comerciale.%Tim = 2…3 1 2 % 4. care. %Fem = 30…33 %.0…2.04 %.0…1 1.5…1. vanadiul (%Vm = 0. 0 % 8. cupru (%Cum = 0. Oţelurile patinabile Oţelurile din această categorie prezintă rezistenţă ridicată la coroziunea atmosferică.10 %). %Alm = 4…5 5 % Superaliajele au structura alcătuită din soluţii solide ale componentelor.8…1. cele mai cunoscute tipuri de aliaje din această clasă fiind: Inconel.6…6.8. cu care firmele producătoare le-au lansat pe piaţă. molibden (Mom ≤ 0. a unor pelicule (patine) de oxizi şi sulfat complex de fier.25…0. rezistenţă determinată de formarea pe suprafaţa produselor realizate din astfel de oţeluri.015…. tenace şi aderente la suprafaţa produselor.55 %). %Pm ≤ 0.0.6…1. 0. Pentru a realiza o astfel de comportare. %Fem = 5…9 % . %Alm = 0 1 2 1 6% 5.25 %).16 %). % Alte elemente %Mom %Com max.2.3 ani cu atmosfera înconjurătoare. conţinuturile de impurităţi ale acestor oţeluri sunt limitate la nivelurile %Sm.035 %.. fineţea mare şi gradul lor de dispersie ridicat.02 %).12 %) şi titanul (%Tim = 0. 18…22 %Tim = 1…1. compacte.1. oţelurile aparţinând acestei categorii au concentraţiile de carbon scăzute (%Cm ≤ 0.65 %). Nimonic etc. 8. durificate prin precipitarea unor compuşi chimici.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabel 8.0. cu caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8.Fe)3Al.30 %).5 %. ce pasivează produsele (reduc viteza de coroziune uniformă la valori apropiate de 0 mm/an). %Pm ≤ 0.. Ni3(Al. Hastelloy. Compoziţiile chimice de bază ale unor superaliaje refractare Denumirea comercială INCONEL 625 INCONEL X 750 HASTELLOY C HASTELLOY X WASPALLOY NIMONIC 901 NIMONIC 105 %Nim min. %Fem = 17…20 %. 8.5…5. prin duritatea. nichel (%Nim ≤ 0.30…. contribuie la creşterea rezistenţei mecanice. cum ar fi aluminiul (%Alm ≥ 0. %Sm.02…. dacă oţelurile sunt livrate 98 .8.12…0.5…5.15 %) şi conţin mici cantităţi de elemente care fixează azotul sub formă de nitruri stabile. cum ar fi Ni3Nb.%Sim = 0 0 1 1 3% 3. care se comportă ca nişte straturi autoprotectoare. respectiv. niobiul (%Nbm = 0..02….6. sunt slab aliate cu crom (%Crm = 0. %Fem = 3…4 15…17 0. zirconiu (Zrm ≤ 0.8 0 10 % max. Incoloy.0.0…1 %Nbm = 3…4 %.

Semifabricatele din astfel de oţeluri se livrează fie în starea obţinută prin laminare normalizantă. oţelurile SxxxW se pot livra în clasele de calitate J0. matriţe pentru prelucrarea oţelurilor sau maselor plastice. 99 . benzi sau profile laminate din astfel de oţeluri sunt construcţiile metalice şi mecanice (supuse în exploatare la coroziune atmosferică la temperatura ambiantă). vagoanele de cale ferată. tarozi. freze. cum ar fi: stâlpii pentru reţelele electrice de înaltă tensiune. materiale plastice etc.2. macaralele. burghie.15 %).. prevede mărcile RCA 370 şi RCB 510. fonte. iar dacă condiţia nu este îndeplinită se recomandă sudarea cu preîncălzire şi. piatră. eventual. alezoare. structurile portante şi de închidere ale halelor industriale şi unele recipiente sub presiune. cu conţinut ridicat de fosfor (%Pm = 0. nefiind încă abrogat.44 %. Deoarece conţinuturile de carbon şi alte elemente de aliere sunt scăzute. Principalele aplicaţii tehnice în care se utilizează semifabricatele sub formă de table. concentraţia fosforului fiind mărită la unele oţeluri (la nivelul %Pm = 0. rabotare şi mortezare. cuţite pentru foarfeci. Caracteristicile fizico − mecanice şi tehnologice ale oţelurilor din această categorie sunt similare celor ale oţelurilor de uz general echivalente din punctul de vedere al mărcii şi clasei de calitate. J2 şi K2.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale în altă stare decât cea calmată. îndeplineşte condiţia %Ce ≤ 0..) destinate prelucrării prin aşchiere a semifabricatelor şi pieselor din diverse materiale (oţeluri. dacă carbonul echivalent.3).06. iar S355W se poate livra şi în varianta S355WP. iar produsele realizate din acestea nu se tratează termic. determinat cu relaţia (8. lemn.. nicovale pentru forjat.15 %). deoarece acesta poate participa ca element activ la formarea peliculelor de pasivare. 8. poansoane. filiere etc.2.7. 8. Oţelurile pentru scule Oţelurile din această clasă se utilizează pentru confecţionarea sculelor (cuţite pentru strunjire. dornuri. iar STAS 500/3 care reglementează acelaşi domeniu.06…0. iar conţinuturile de impurităţi sunt limitate. Standardul SR EN 10155 prevede mărcile S235W şi S355W. fie în starea realizată prin laminare obişnuită (cu sau fără TT de normalizare aplicat ulterior laminării). aplicarea recoacerii de detensionare ca TT postsudare.). oţelurile din această categorie prezintă o bună sudabilitate. semnificaţiile simbolurilor fiind cele precizate în scap. pentru confecţionarea sculelor de prelucrare prin deformare plastică la rece sau la cald a diferitelor materiale (dălţi.0. realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri nu ridică probleme tehnologice deosebite.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR punctatoare. scule de tragere la rece a materialelor metalice etc. 8.). chei fixe. structura lor de echilibru la ta este alcătuită din perlită şi 100 . pentru fabricarea unor unelte şi instrumente de lucru (şurubelniţe. ace de trasare. ţinând seama că duritatea martensitei creşte odată cu concentraţia de carbon a oţelului supus călirii (v. se impune ca oţelurile să prezinte o bună stabilitate la revenire şi/sau să fie aliate cu elemente care să le asigure durificarea secundară (v. Fiind în marea majoritate oţeluri hipereutectoide.2.65.4).2). Oţelurile carbon pentru scule Oţelurile din această categorie au concentraţia de carbon ridicată (%Cm = 0. astfel ca zona de la suprafaţa sculelor durificată prin călire să fie suficient de extinsă (adâncă) şi să permită ascuţirea repetată a acestora.2).1. pentru fabricarea unor piese rezistente la uzare (de la maşinile textile. 5.). • oţelurile trebuie să-şi menţină duritatea ridicată şi în urma încălzirii lor datorită frecărilor ce apar între scule şi semifabricatele sau piesele supuse prelucării. micrometre. scap. scap. instrumente chirurgicale etc. 7. oţelurile din această clasă trebuie să corespundă mai multor condiţii generale. ceea ce impune ca. scap. ferăstraie pentru lemn. vârfuri de centrare pentru maşini – unelte. • oţelurile trebuie să prezinte sensibilitate redusă la deformare şi/sau fisurare prin călire şi să aibă tendinţă mică de decarburare superficială în timpul prelucrărilor şi TT la care sunt supuse în procesul tehnologic de realizare a sculelor (deoarece micşorarea concentraţiei carbonului în stratul superficial diminuează călibilitatea şi capacitatea de călire – v.1..7.2. şublere.. • oţelurile trebuie să aibă o bună călibilitate. fără apariţia unor fenomene nedorite de fisurare sau rupere fragilă).). 5. maşinile agricole etc. duritatea ridicată se asigură prin aplicarea unui TT final de călire martensitică a sculelor. oţelurile pentru scule să fie (de obicei) hipereutectoide. deoarece încălzirile sculelor călite martensitic au efectele unor reveniri. care pot fi formulate astfel: • oţelurile trebuie să prezinte duritate ridicată (mai mare decât duritatea materialelor semifabricatelor sau pieselor care se se prelucrează cu sculele confecţionate din ele) şi tenacitate suficientă (pentru ca tăişurile şi corpul sculelor să poată prelua solicitările mecanice la care sunt supuse în timpul utilizării lor pentru prelucrarea semifabricatelor sau pieselor.25 %) şi conţinuturile de impurităţi limitate la nivelurile corespunzătoare oţelurilor de calitate.) şi pentru realizarea elementelor active (care trebuie să prezinte durabilitate ridicată) ale instrumentelor de măsurare şi verificare a dimensiunilor pieselor (rigle. În corelaţie cu destinaţia lor. fără ca duritatea tăişurilor să se micşoreze inadmisibil. calibre etc.

OSC11 şi OSC12.. Deoarece creşterea concentraţiei masice de carbon şi aplicarea de TT sunt singurele căi de acţiune pentru asigurarea caracteristicilor de utilizare ale acestor oţeluri. în procesul tehnologic de realizare a sculelor din astfel de oţeluri se pot include următoarele TT: • normalizarea (v. semnificaţia simbolurilor fiind cea precizată în scap.200 oC.2. 101 .2). pentru finisarea granulaţiei şi obţinerea unei structuri cvasieutectoide (fără reţea de cementită secundară). pentru obţinerea unei structuri cu perlită globulară. care se menţine numai dacă acestea nu se încălzesc (în timpul utilizării) la temperaturi mai mari de 150. • revenire joasă (la ti = 150. eventual. scap.3. sculele realizate din astfel de oţeluri se supun unui TT final alcătuit din: • călire martensitică. pentru obţinerea unei structuri martensitice cu conţinuturi minime de austenită reziduală. bine detensionată şi cu duritate ridicată (55.3.. OSC10. După aducerea la configuraţia dorită.5).. simbolul OSC10 corespunde unui oţel carbon pentru scule având concentraţia masică medie de carbon %Cm = 1. limitarea vitezelor de aşchiere şi/sau răcirea sculelor în cursul utilizării lor pentru diverse prelucrări).. OSC8. Semifabricatele din astfel de oţeluri se realizează prin deformare plastică la cald şi se livrează în starea structurală (cu perlită globulară) conferită de aplicarea unui TT de recoacere de globulizare a cementitei (numită şi recoacere de înmuiere).60 HRC.2 (de exemplu. încadrarea lor în condiţiile generale anterior formulate se prezintă astfel: • oţelurile prezintă sensibilitate ridicată la decarburarea superficială şi la fisurarea prin călire. 6.0 %). • sculele realizate din astfel de oţeluri au duritatea (după TT final) 55. pentru creşterea durităţii şi. Gradul moderat de îndeplinire a condiţiilor limitează utilizarea acestor oţeluri la fabricarea sculelor cu forme simple şi dimensiuni caracteristice nu prea mari şi impune o serie de restricţii privind regimurile tehnologice de lucru cu sculele confecţionate din astfel de oţeluri (de exemplu. • recoacerea de globulizare a cementitei (v. OSC9.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale cementită secundară (dispusă sub formă de reţea la marginea formaţiunilor perlitice – v.5).3). pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire (v. care conferă oţelurilor o bună prelucrabilitate prin deformare plastică şi prin aşchiere. călire la temperaturi scăzute. Oţelurile din această categorie au calitatea reglementată prin STAS 1700. 6.. • călibilitatea acestor oţeluri corespunde unui indice J 5 – 55/60.60 HRC). 6.200 oC). principalele mărci de oţeluri sunt: OSC7. scap. scap... Pentru îndeplinirea condiţiilor generale anterior formulate.. 8. tabelul 4.

molibdenul (%Mom = 0.5. calitatea şi simbolizarea acestor oţeluri sunt reglementate de STAS 3611..1..1.8 %)..1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8.1 %).0 %).1.. 36VSiWMnCr53....7. vanadiul (%Vm = 0.2 %). 165VWMoCr115 şi 200Cr115.2 %) şi manganul (%Mnm = 0..2. 105MnCrW11.. siliciul %Sim = 0.1.2.4..0 %).. vanadiul (%Vm = 0.1.2.. Oţelurile aliate pentru scule Oţelurile din această categorie au compoziţia chimică corelată cu destinaţia şi caracteristicile de utilizare ale sculelor care se confecţionează din ele.. scule (rezistente şi foarte rezistente la uzare) de prelucrare prin deformare plastică la rece şi instrumente de măsurare sau verificare au concentraţiile de carbon ridicate (%Cm = 0.2. Oţelurile aliate pentru scule rezistente la şoc. Calitatea acestor oţeluri este reglementată de STAS 3611.. Semifabricatele din aceste oţeluri sunt realizate prin deformare plastică la cald şi sunt livrate în starea structurală (cu perlită globulară) obţinută prin aplicarea unei recoaceri de înmuiere.. cromul (%Crm = 0. nichelul (%Nim = 1. 31VMoCr29..2.7.65 HRC).25. mediu sau înalt aliate cu diverse elemente.0. %Sm ≤ 0.... 8.8.2.. ce corespund unor oţeluri aliate din clasa structurală ledeburitică (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi carburi primare şi secundare).4.8.1.8.. wolframul (%Wm = 0.8 %). molibdenul (%Mom = 0. pentru diminuarea conţinutului de austenită reziduală din structură) şi revenire joasă (la ti = 150. cum ar fi cromul (%Crm = 1.2. 55MoCrNi10 şi 55VMoCrNi17... 100VMoCr52.200 oC).2.0 %). unelte de mână şi scule de prelucrare prin deformare plastică la cald au concentraţiile de carbon %Cm = 0.6.0 %). principalele mărci fiind: 90VMn20.2..2. TT final la care sunt supuse sculele confecţionate din astfel de oţeluri este alcătuit (ca şi în cazul sculelor din oţeluri carbon) din călire martensitică (urmată uneori de călire la temperaturi scăzute.7.1.2 %).15. putându-se distinge tipurile prezentate în continuare.4. 8..60 %.12. %Sm ≤ 0..2 %). oţelurile de acest 102 . pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire.03 % şi sunt slab sau mediu aliate cu elemente ca wolframul (%Wm = 1. care cuprinde ca principale mărci: 30VCrW85..8. care recomandă o simbolizare similară celei utilizate de STAS 791 pentru oţelurile aliate destinate pieselor pentru construcţia de maşini. Ca şi a oţelurile de tipul precedent.0.00 %). conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm.3 %) şi manganul (%Mnm = 0.. bine detensionată şi cu duritate ridicată (58. 31VCr8.. ce corespund unor oţeluri aliate (hipereutectoide) din clasa structurală perlitică (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi carburi secundare) şi 155MoVCr115.. Oţelurile aliate pentru scule aşchietoare... conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm. 105CrW20 şi 117VCr6.03 % şi sunt slab.2. 90VCrMn20.

5... deoarece se obţine o structură (cu martensită de revenire) instabilă. • oţelurile aliate suplimentar cu molibden (pentru a înlocui parţial wolframul..1..95.. 103 . Rp9.... iar încălzirile la care sunt supuse sculele în timpul utilizării (pentru deformarea plastică la cald a materialelor metalice) echivalează cu aplicarea unor reveniri înalte..70...5 % şi %Mom = 2..5 % şi %Vm = 1. cu următoarea compoziţie: %Cm = 0. %Wm = 17.4.05 %. la ti = 500. concentraţii minime de wolfram şi aliate suplimentar cu molibden (care suplineşte lipsa wolframului).5.05 %. cu compoziţia: %Cm = 0. cum ar fi nichelul şi manganul) este dictată la oţelurile de acest tip de necesitatea obţinerii unor scule cu tenacitate ridicată (rezistente la şocuri mecanice sau termice repetate) şi care să nu se decarbureze uşor în cazul utilizării lor (la temperaturi ridicate) pentru prelucrarea prin deformare plastică la cald a materialelor metalice. Rp3.2 %.2.78 %.5 %..50 HRC (menţinută la acest nivel ridicat.4...Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale tip aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate (hipoeutectoide) perlitice (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi ferită).. %Vm = 2.0..2..0.1.0. %Crm = 3.. Compoziţia chimică de bază a oţelurilor rapide corespunde mărcii Rp3: %Cm = 0. %Vm = 1.3.95. marca reprezentativă fiind Rp11.5 %.5.. %Wm = 2.7.2..2. Rp4. Sculele confecţionate din acest tip de oţeluri se supun unui TT final de îmbunătăţire (călire martensitică urmată de revenire înaltă... la sculele confecţionate din astfel de oţeluri nu se recomandă aplicarea TT de călire martensitică + revenire joasă. pentru obţinerea unei structuri (apropiată de echilibru) cu sorbită de revenire şi duritatea 40.. marca reprezentativă fiind Rp9. %Wm = 1.5 %.65 HRC) până la temperaturi de 600.5... %Crm = 3. ce produc transformări structurale (trecerea martensitei de revenire în sorbită de revenire) însoţite de modificări dimensionale (nepermise) şi de micşorarea durităţii.650 oC. deoarece la aceste oţeluri aliate se manifestă fenomenele de stabilitate la revenire şi de durificare secundară)..4..0. Pornind de la această reţetă s-au dezvoltat toate variantele de oţeluri rapide utilizate în tehnică: • oţelurile economice.3. deoarece structurile obţinute prin TT final aplicat acestor scule îşi menţin duritatea ridicată (60.5. Utilizarea unor concentraţii relativ mici de carbon (ca şi alierea cu unele elemente. 8. Rp5.9 %. cu concentraţii mai ridicate de carbon.18 %.. Rp2. urmat de un număr convenţional (fără semnificaţie privind compoziţia sau caracteristicile oţelurilor).2. element de aliere scump).....1.5 %.. principalele mărci fiind Rp1. %Crm = 3.550 oC).8.2 % şi %Mom = 8.0 %. Oţelurile rapide sunt destinate în principal confecţionării sculelor aşchietoare care permit prelucrarea cu viteze mari de aşchiere a materialelor metalice. Rp10 şi Rp11... Oţelurile de acest tip au calitatea reglementată de STAS 7382 şi se simbolizează folosind grupul de litere Rp.

.2.4. carburi secundare şi un schelet ledeburitic (v.1..5). carburi secundare şi un schelet ledeburitic. stabilitatea austenitei scade (Ms creşte) şi aceasta se transformă în martensită foarte fină.) pentru obţinerea sculelor cu configuraţia şi dimensiunile dorite.5. cu duritate ridicată (numită hardenită). Ms << ta şi în urma călirii se obţine o structură alcătuită din austenită şi carburi primare. • 2. %Crm = 3. semifabricatele cu această stare structurală se pot prelucra (prin deformare plastică la cald.17. scap. 8. 6. scap.. %Wm = 9. o parte din elementele de aliere se separă din austenită sub formă de carburi. structura de echilibru la ta a lingourilor turnate din astfel de oţeluri şi răcite foarte lent fiind alcătuită din perlită sorbitică.16.. cu compoziţia: %Cm = 0. Microstructura sculelor din oţeluri rapide după TT final . Lingourile obţinute în condiţii industriale (răcite rapid la solidificare) prezintă la ta. Lingourile cu această structură se supun forjării (la cald) pentru distrugerea scheletului ledeburitic şi sfărâmarea carburilor primare pe care acesta le conţine şi apoi unei recoaceri de înmuiere. Oţelurile rapide aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate ledeburitice. întreruptă sau în trepte – v..10 %. %Vm = 2.0.0 %..1300 oC. o structură alcătuită din austenită. Microstuctura oţelurilor rapide după călirea de la ti = 1200..1300 oC 104 Fig. aşa cum se poate observa pe micrografia prezentată în figura 8.3) de la ti = 1200..4 cicluri de revenire la ti = 530. de tipul celei prezentate în micrografia din figura 8. deoarece oţelurile rapide au temeratura Ms << ta.. repetarea revenirii conducând la diminuarea cantităţii de austenită netransformată şi obţinerea unei structuri finale..580 oC. 7. deoarece austenita din structura la ti conţine concentraţii mari de elemente de aliere dizolvate...ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • oţelurile aliate suplimentar cu cobalt (element care măreşte vrc şi temperaturile caracteristice Ms şi Mf ale oţelurilor şi permite simplificarea TT final al sculelor). Fig.5 %.. marca reprezentativă fiind Rp1.17. semifabricatele obţinute după aceste operaţii având structura alcătuită din perlită globulară şi carburi primare.6 %.4.. TT final la care sunt supuse sculele din oţeluri rapide este alcătuit din: • călire martensitică (într-un singur mediu... în cursul încălzirii şi menţinerii la ti.16.9.. aşchiere etc. cu martensită de revenire fină şi carburi globulare uniform distribuite în aceasta. 8.5 % şi %Com = 5..

8. Alte oţeluri cu destinaţii sau caracteristici speciale 8. Cu toate acestea. 8.).18. interval mare de solidificare.6. • tratamentul de revenire se face în mod frecvent prin încălzirea sculelor în băi de săruri topite. dacă. piese cu dimensiuni şi mase mari etc.19.) utilizarea semifabricatelor turnate din oţel rămâne soluţia agreată şi în prezent aproape 20 % din totalul semifabricatelor folosite pentru obţinerea diverselor produse sunt realizate prin turnare din diferite mărci de oţeluri. pentru durificarea superficială suplimentară a acestora. Oţelurile pentru piese turnate Piesele turnate din oţel se obţin mai greu decât cele din fontă. iar modul în care ti la revenire influenţează duritatea sculelor este descris de diagrama din figura 8.4. caz în care se poate realiza simultan şi un tratament termochimic de cianurare (v. Fig.8. 8.1. 8. pentru multe aplicaţii tehnice (piese cu configuraţii complicate.18 . 19. se face o călire la temperaturi scăzute (la tco < −70 oC). pentru transformarea austenitei în martensită şi se aplică apoi un singur ciclu de revenire. Influenţa temperaturii de revenire asupra durităţii sculelor din oţeluri rapide În legătură cu TT final al sculelor din oţeluri rapide trebuie evidenţiate şi următoarele aspecte: • tratamentul poate fi simplificat. deoarece oţelurile au proprietăţi de turnare mai slabe decât fontele (temperatură ts ridicată.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Diagrama TT final al sculelor din oţeluri rapide este prezentată în figura 8. Oţelurile destinate pieselor turnate trabuie să prezinte proprietăţi de 105 . Diagrama TT final al sculelor realizate din oţeluri rapide Fig. fluiditate scăzută etc.). mai ales la sculele realizate din oţeluri rapide aliate suplimentar cu cobalt. scap 6. după ciclul primar de călire.

Cr-Ni-Mo.. Pe lângă oţelurile de uz general.25 % şi adâugându-se litera W la simbolul mărcii (de exemplu. cu conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm.. Oţelurile de uz general pentru piese turnate sunt de două tipuri: • oţelurile nealiate pentru construcţii au calitatea reglementată de SR ISO 3775. Principala condiţie care se impune oţelurilor pentru piese turnate o constituie asigurarea caracteristicilor mecanice cerute de aplicaţia în care sunt utilizate şi. reprezentând valorile minime ale limitei de curgere Re şi rezistenţei la tracţiune Rm (de exemplu. • oţelurile de înaltă rezistenţă pentru construcţii mecanice şi metalice au calitatea reglementată de SR ISO 9477 şi sunt oţeluri carbon sau aliate destinate realizării semifabricatelor turnate care se supun TT de normalizare + revenire sau de călire + revenire înaltă (îmbunătăţire) în vederea asigurării unor caracteristici mecanice ridicate: Re sau Rp0..035 %). ca urmare. tabelele 8. caz în care simbolul mărcii are ataşată la început litera G (v. aceste oţeluri se simbolizează la fel ca şi oţelurile nealiate turnate şi au compoziţia chimică stabilită de producător astfel încât să fie satisfăcute cerinţele privind caracteristicile mecanice (de exemplu. cu calitatea reglementată de STAS 9277 şi simbolizate cu grupul de litere OTA.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR turnare acceptabile şi să asigure caracteristicile mecanice impuse de condiţiile de solicitare ale acestor piese.2 = 410…840 N/mm2 şi Rm = 620…1030 N/mm2.340 N/mm2 şi Rm = 400. se folosesc în practică şi oţeluri pentru piese (semifabricate) turnare cu destinaţie precisă: • oţelurile turnate pentru armături (robinete).25 %. se utilizează netratate termic şi pot fi elaborate cu sau fără asigurarea sudabilităţii. au plasticitatea şi tenacitatea garantate prin prescrierea unor valori minime pentru coeficientul de gâtuire Z sau energia de rupere KV. în prezent simbolizarea oţelurilor de uz general pentru piese turnate se face cu ajutorul a două numere. urmat de simbolul (alcătuit conform prescripţiilor din STAS 791) oţelului aliat respectiv (de exemplu. slab sau mediu aliate. ca urmare. aceste oţeluri au caracteristicile minime de rezistenţă mecanică încadrate în limitele Re = 200. sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. Cr-Mn-Si. În principiu. Cr-Mo. orice oţel poate fi utilizat şi pentru obţinerea pieselor turnate şi. la oţelurile sudabile prescriindu-se %Cm ≤ 0.. noul sistem de simbolizare reglementat prin SR EN 10027 prevede la fiecare marcă de oţel posibilitatea de a fi utilizat şi ca oţel pentru piese (semifabricate) turnate. OTA17MoCr13 106 . se utilizează oţeluri slab aliate cu Mn. Cr-Mn.550 N/mm2. %Sm ≤ 0. deoarece principala condiţie impusă se referă la asigurarea caracteristicilor mecanice. cu Re ≥ 200 N/mm2 şi Rm ≥ 400 N/mm2).4 şi 8. marca G 200−400W corespunde unui oţel nealiat sudabil.5). oţelul G 230−450 este un oţel pentru piese turnate cu Re ≥ 230 N/mm2 şi Rm ≥ 450 N/mm2).

dispozitive şi aparate. Pentru a corespunde destinaţiei oţelurile din această categorie trebuie să prezinte limită de elasticitate (curgere) ridicată (v.45 %. stabilitate în timp a caracteristicilor mecanice în condiţiile de temperatură şi mediu de lucru specifice aplicaţiilor în care sunt utilizate. slab aliate cu Mn. V (elemente care îmbunătăţesc comportarea la fluaj). cromul fiind elementul de aliere principal. T15NiCr180 este un oţel inoxidabil austenitic de tip 18−8 pentru piese turnate).4). uneori.17 %. cu menţiunea că în faţa simbolului se scrie litera T (de exemplu. Arcurile şi elementele elastice confecţionate din aceste oţeluri se supun unui TT final alcătuit din călire 107 .scap. adăugându-se la sfârşitul simbolului litera R (de exemplu. • oţelurile inoxidabile turnate în piese sunt oţeluri înalt aliate ferito−martensitice sau austenitice de tipul celor prezentate în scap 8. vanadiu. Oţelurile pentru arcuri Aceste oţeluri sunt destinate realizării arcurilor şi elementelor elastice utilizate în construcţia de maşini. 8. având concentraţia masică medie %Crm = 1.4 %).21 %. cu wolfram şi nichel. aliat cu Mo şi Cr. rezistenţă mare la oboseală şi sensibilitate redusă la fisurare în prezenţa concentratorilor de tensiuni şi o bună prelucrabilitate prin deformare plastică. nealiate sau aliate cu Cr. concentraţia masică medie a nichelului fiind %Nim = 3.2. fiind %Crm = 1. Mo. Ni. aliat cu V. • oţelurile turnate în piese rezistente la temperaturi scăzute sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. Mo şi Cr. Cele mai utilizate oţeluri din această categorie sunt oţelurile hipoeutectoide cu %Cm > 0.35 %. Mo.0 %). T9MoCrNi30R este un oţel pentru piese turnate destinate să lucreze la temperaturi scăzute.09 % şi aliat cu Mo. nealiate sau slab aliate cu siliciu. iar T17VMoCr14 este un oţel cu %Cm ≤ 0.6. elementul de aliere principal. Cr şi Ni.25 %. Cr. aceste oţeluri au calitatea reglemntată de STAS 12404.17 %.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale este un oţel turnat pentru armături. cu %Cm = 0. la care se garantează o anumită valoare a energiei de rupere KV la –60 oC. sunt destinate realizării semifabricatelor turnate pentru piesele care lucrează la temperaturi ridicate (sub 575 oC) şi se simbolizează similar oţelurilor de tipurile precedente (de exemplu. mangan şi. cu concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0. concentraţia masică medie a cromului. • oţelurile turnate în piese destinate să lucreze la temperaturi ridicate sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. aceste oţeluri au calitatea reglementată de STAS 10718 şi se simbolizează la fel ca oţelurile inoxidabile livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică. T21 este un oţel nealiat cu %Cm ≤ 0.8.3 %). crom. 3. aceste oţeluri au calitatea reglementată de STAS 12403 şi se simbolizează la fel ca oţelurile de tipul precedent.

80 %).. Pentru confecţionarea arcurilor şi elementelor elastice care lucrează în medii corosive se utilizează oţelurile inoxidabile (v.3. iar 60Si15A este un oţel aliat pentru arcuri.8.1. Oţelurile din această categorie au calitatea reglementată de STAS 1456/1 şi STAS 11250. o bună rezistenţă la uzare şi o bună rezistenţă la oboseala de contact (produsă de solicitările variabile datorate contactului intermitent al inelelor cu bilele sau rolele rulmenţilor).6. scap. OLC65A este un oţel nealiat de calitate pentru arcuri. iar pentru îmbunătăţirea purităţii se poate utiliza tratarea în vid a oţelurilor la elaborare.. 8.60 % şi %Sim = 1.65 %. pentru creştera călibilităţii (impusă de realizarea componentelor rulmenţilor de mari dimensiuni) se poate apela la alierea suplimentară cu mangan (%Mnm = 0. scap. 6. în prezent..5). urmat de un număr convenţional (fără semnificaţie precizată) şi. Oţelurile pentru rulmenţi utilizate curent au %Cm = 0. urmată de revenire medie (la ti = 370…500 oC – v..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensitică. motiv pentru care..45. oţelurile cu siliciu au însă tendinţă mare de decarburare şi de formare a unor defecte superficiale în timpul prelucrării prin deformare plastică la cald. au conţinuturile de impurităţi drastic limitate (%Sm ≤ 0. Oţelurile pentru rulmenţi Oţelurile din această categorie sunt utilizate la confecţionarea elementelor active (inele. dacă oţelurile sunt tratate în vid la elaborare.) ale rulmenţilor.90.027 %) şi sunt slab aliate cu crom (%Crm = 1. bile. eventual..10 %. a căror compoziţie chimică (încadrată în prescripţiile prezentate anterior) este diferenţiată pentru asigurarea următoarelor caracteristici de călibilitate (v. Datorită destinaţiei. principalele mărci de oţeluri pentru rulmenţi sunt RUL1.1. cu concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0.65 %). Influenţa cea mai puternică asupra elasticităţii acestor oţeluri o are siliciul (dizolvat în ferită). 8. de exemplu. simbolizarea lor cuprinzând grupul de litere RUL. iar dacă temperaturile de lucru sunt ridicate..020 % şi %Pm ≤ 0. RUL2V şi RUL3V. aceste oţeluri trebuie să asigure caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate. RUL2.1.35 %) şi molibden (%Mom = 0.95..2): J 6 – 61/62 la 108 . cu concentraţia masică medie a elementelor de aliere %Cm = 0.4.1). scap. 6. RUL1V. de litera V.5 %. există tendinţa înlocuirii acestora cu oţelurile slab aliate Cr−V sau Cr−Mn. role etc.20. Oţelurile pentru arcuri au calitatea reglementată de STAS 795. arcurile şi elementele elastice se confecţionează din oţeluri refractare sau din oţeluri rapide pentru scule.0. simbolul mărcilor de oţel utilizate pentru confecţionarea arcurilor sau elementelor elastice fiind urmat de litera A.

ca TT finale.5 – 61/62 la mărcile RUL2 şi RUL2V şi J19 – 61/62 sau J 31 – 61/62 la marca RUL3V. la aceste piese se asigură durificarea prin aplicarea unui TT final de călire superficială (călire CIF – v. dinţi pentru cupele excavatoarelor. în procesele tehnologice de fabricare a acestor componente incluzându-se aceleaşi TT ca şi la sculele din oţeluri carbon şi aliate (hipereutectoide): normalizarea (pentru finisarea granulaţiei şi obţinerea unei structuri cvasieutectoide) şi recoacerea de globulizare a cementitei (pentru asigurarea unei structuri cu perlită globulară). se utilizează în prezent oţelurile aliate Cr – Ni sau Cr – Mo pentru cementare. Pentru confecţionarea inelelor rulmenţilor de mari dimensiuni. Semifabricatele utilizate la confecţionarea elementelor (pieselor) componente ale rulmenţilor se realizează prin deformare plastică la cald. având structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi cementită secundară (dispusă sub formă de reţea la marginea formaţiunilor perlitice). cu capacităţi mari de încărcare. Oţelurile rezistente la uzare şi tenace Oţelurile din această categorie se utilizează la confecţionarea unor piese (lame pentru buldozere. elemente active pentru concasoare şi utilaje miniere etc. se utilizează în prezent oţelurile (nealiate sau slab aliate) pentru îmbunătăţire.3). Oţelurile pentru rulmenţi se încadrează în clasa structurală a oţelurilor aliate perlitice (hipereutectoide). şi călirea martensitică (pentru durificarea elementelor componente ale rulmenţilor). 8.) supuse în exploatare unor procese intense de uzare.6. cu capacităţi mari de încărcare şi supuse la şocuri mecanice în cursul exploatării.9…1. Oţelurile din această categorie. sunt oţeluri austenitice înalt aliate cu mangan.2). funcţionare intermitentă şi condiţii necorespunzătoare de ungere. bine detensionată şi cu duritate ridicată).Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale mărcile RUL1 şi RUL1V. pentru confecţionarea inelelor rulmenţilor de mari dimensiuni. scap.4. de mare intensitate şi repetate.4. De asemenea. la aceste piese se asigură durificarea superficială prin aplicarea unui TT final de carburare (v. urmată de călirea la temperaturi scăzute (pentru eliminarea austenitei reziduale şi asigurarea stabilităţii dimensionale a elementelor rulmenţilor) şi de revenirea joasă (pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire. 6. pentru astfel de aplicaţii folosirea oţelurilor durificate prin calire martensitică nu dă rezultate corespunzătoare. J 13. cu compoziţia chimică caracterizată de %Cm = 0. datorită lipsei de tenacitate ce le caracterizează. denumite şi oţeluri Hadfield (după numele metalurgului englez care le-a conceput în 1882). 6. şenile pentru tractoare.8.3 % şi 109 . produse prin acţiunea unor solicitări dinamice (şocuri) de contact. ca TT aplicate în cursul fabricării. scap.

pentru menţinerea structurii monofazice austenitice (cu plasticitate şi tenacitate ridicate) până la ta. constând din încălzirea şi menţinerea la ti = 1050.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Mnm = 11…14 %. simbolizarea lor făcându-se la fel ca la oţelurile aliate pentru piese turnate. principalele mărci de oţeluri din această categorie sunt: T105Mn120. Structura de echilibru la ta a acestor oţeluri este alcătuită din austenită aliată cu mangan şi carburi de tipul (Fe. însoţită de creşterea durităţii şi rezistenţei la uzare a pieselor (aceste oţeluri se comportă ca nişte materiale inteligente. datorită ecruisării superficiale puternice pe care le-o produce acţiunea unor astfel de scule. pentru îmbunătăţirea unor proprietăţi de utilizare. Piesele din astfel de oţeluri se obţin numai prin turnare şi se pot.8. molibden etc.1100 oC. crom. la care structura acestor oţeluri devine complet austenitică. 8.9. urmată de răcirea rapidă. Piesele confecţionate din astfel de oţeluri se supun unui TT de călire de punere în soluţie. datorită deformării plastice superficiale provocate de solicitările mecanice de contact la care sunt supuse. prelucrarea lor prin aşchiere cu scule metalice nefiind posibilă.2 şi oţelurile cu îmbătrânire martensitică (oţelurile maraging). la care se pot adăuga. Oţelurile cu rezistenţă mecanică foarte ridicată Aceste oţeluri aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice şi se caracterizează prin capacitatea de a realiza caracteristici mecanice ridicate. prelucra sau fasona cu scule abrazive. stabilitatea sa se micşorează şi se produce transformarea ei în martenstă. Starea structurală corespunzătoare realizării caracteristicilor mecanice precizate în tabelul 8. prezentate în scap. ca urmare a producerii unor fenomene de descompunere a soluţiilor solide suprasaturate prezente în structura acestora.. 110 .1. austenita este ecruisată.5. cu formarea unor precipitate disperse cu mare efect de durificare structurală. T120CrMn130 . T100MoMn130 şi T130MoMn135. În cursul utilizării pieselor confecţionate din aceste oţeluri. Mn)3C.6. care îşi autoadaptează proprietăţile în funcţie de condiţiile de utilizare). În această categorie se încadrează oţelurile inoxidabile martensitice cu durificare prin precipitare (oţelurile PH – preciptation hardening).9 se realizează la oţelurile maraging prin aplicarea următoarelor TT: • călirea de la o temperatură ti superioară temperaturii de 732 oC. T130Mn135. eventual. prin călire (răcire rapidă de la ti).. diverse cantităţi de nichel. pentru dizolvarea carburilor în austenită. având caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. T100NiMn130. 8. Calitatea oţelurilor din această categorie este reglementată de STAS 3718.

%Nim %Com %Mom %Tim %Alm N/mm2 N/mm2 % % 18Ni200 18. transformări locale ale martensitei în austenită şi micşorarea durităţii şi caracteristicilor de rezistenţă mecanică ale oţelurilor (înmuierea oţelurilor prin supraîmbătrânire). martensita ⇒ austenită la depăşirea temperaturii Ms ≡ Msi ≅ 600 oC. piesele şi componentele de aparatură tehnologică realizate din astfel de oţeluri pot fi supuse prelucrărilor prin deformare plastică. • durificarea prin precipitare (îmbătrânire).5 3. o durată de menţinere aleasă convenabil pentru precipitarea în structura martensitică a fazelor durificatoare dorite.. austenita se transformă în martensită plastică..Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale austenita suferă o transformare fără difuzie (transformare martensitică). suprasaturată în elemente de aliere.4 1340 1260 14 60 12.1 1700 1620 6 30 3. în mod obişnuit se activează precipitare compuşilor intermetalici MoNi3 şi TiNi3 (cu efect durificator maxim) şi se limitează duratele de îmbătrânire pentru a se evita apariţia precipitatelor de tip Fe2Mo (fără nichel).4 0.2 4.2 0. iar la încălzire.01 % * Conţinutul de Cr (care. %Sm . Z. deoarece în timpul răcirii CUS şi ZIT după sudare.5 12. transformarea martensitică a acestor oţeluri este reversibilă şi se caracterizează printr-un decalaj important între valorile temperaturii caracteristice Ms la realizarea transformării directe (la răcire) şi inverse (la încălzire): la răcire.0 5.5 3.1%. Compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice ale oţelurilor maraging Caracteristicile mecanice R m.0 8.7 0. se realizează în fâşiile în care ciclurile termice de sudare se caracterizează prin temperaturi care asigură apariţia în structură a austenitei 111 .0 11.6 0.1 1480 1410 12 55 18Ni250 18.0 0.1 1700 1620 6 35 18Ni300 18.1 2500 2460 5 25 18Ni350 18. aşchiere şi/sau sudare.8 0. Rp0.2 0.5 8. austenita ⇒ martensită la traversarea temperaturii Ms ≡ Msr ≅ 240 oC.6 1.1 2500 2460 5 25 17Ni 17. care prezintă caracteristici bune de plasticitate şi tenacitate. %Sim < 0. înlocuieşte Co). la o temperatură ti = 480. mai ales dacă operaţia de sudare este efectuată după realizarea TT de călire şi îmbătrânire la construcţia sudată.0 4. Tabelul 8.1%.7 5.3 0. cu tendinţă redusă de fisurare.0 0. %Pm < 0.2 0.8 1.0 10. care determină creşteri locale ale concentraţiei de Ni.0 8. semifabricatele. structura care rezultă fiind o martensită (soluţie solidă suprasaturată având ca solvent Feα) cu conţinut scăzut de carbon. %Mnm < 0. sunt: • înmuierea ZIT.0* 12−5−3 La toate oţelurile %Cm < 0.03 %.3 0. A. Marca oţelului Compoziţia chimică Sudabilitatea oţelurilor maraging este bună.6 0.2.1 1970 1930 6 30 18Ni350 17.9.485 oC.8 4. în starea structurală realizată prin călire. la această marcă de oţel. Principalele probleme care apar la sudare.

care are un coeficient de dilatare termică redus şi un modul de elasticitate ce rămâne aproximativ constant până la 100 oC. 8. iar impurificarea excesivă cu sulf determină formarea în structura CUS a sulfurii de titan (uşor fuzibilă. %Crm = 8. Aceste probleme se pot rezolva prin: verificarea atentă a calităţii MB ale construcţiilor sudate. • Platinitul este un aliaj cu %Cm ≤ 0. traductoare de precizie etc. este determinată de absorbţia de gaze (O2..).. 112 ...6..732 oC şi martensita se transformă parţial în austenită).4 %. tuburi electronice. %Nim = 42…48 % şi restul Fe. • formarea porilor în CUS. aparatură de laborator etc. %Nim = 35…37 %.).3. Principalele oţeluri (aliaje) comerciale din această categorie sunt: • Invarul este un oţel cu %Cm ≅ 0. • Elinvarul este un aliaj cu %Cm = 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (fâşiile din ZIT în care temperatura depăşeşte 732 oC şi se obţine o structură complet austenitică şi fâşiile din ZIT în care temperatura este situată în intervalul 480. intră în construcţia tuburilor catodice utilizate pentru monitoarele de mare rezoluţie ale calculatoarelor electronice etc.9) şi alegerii necorespunzătoare a MA.4 %.0. N2. care are coeficientul de dilatare egal cu al sticlei şi platinei. de exemplu.8.tabelul 8. care poate determina scăderea tenacităţii şi creşterea tendinţei de fisurare). excesul de carbon determină apariţia în structura CUS a carburilor de titan şi molibden. alegerea judicioasă a MA şi proiectarea corectă a regimurilor de sudare. austenita din aceste fâşii se transformă la răcirea îmbinărilor sudate în martensită moale şi plastică. • formarea în structura CUS a unor compuşi intermetalici. care are un coeficient de dilatare ce rămâne practic neschimbat până la 100 oC şi este de opt ori mai mic decât al fierului. se datorează neîncadrării MB în caracteristicile de compoziţie chimică recomandate (v. elemente de acţionare în automatizări. acest aliaj este recomandat pentru fabricarea elementelor elastice de precizie (orologerie mecanică. acest aliaj se utilizează pentru fabricarea etaloanelor de lungime.5 % şi restul Fe.0…12. Oţelurile cu coeficient de dilatare termică controlat Oţelurile din această categorie sunt înalt aliate cu nichel sau cu crom şi nichel şi se caracterizează prin valori ale coeficientului de dilatare termică reduse şi care variază foarte puţin cu temperatura. H2) din mediul înconjurător sau din materialele utilizate la sudare. care influenţează negativ caracteristicile de rezistenţă mecanică şi (mai ales) de tenacitate ale acestei zone a îmbinărilor sudate.3 % şi %Nim = 35…37 %. este utilizat ca aliaj înlocuitor al platinei în construcţia aparatelor la care există piese metalice înglobate în sticlă (lămpi electrice. nedurificată prin precipitare.

în cazul în care simbolul cuprinde valoarea KV. aplicând aceleaşi principii ca în cazul oţelurilor aliate. fie în funcţie de compoziţia chimică. în N/mm2 (şi eventual alungirea procentuală după rupere A. iar simbolizarea numerică se utilizează numai pentru fontele standardizate. simbolizarea alfanumerică se poate face fie în funcţie de caracteristici.9. Fontele comerciale 8. necesară pentu verificarea acestei caracteristici. Simbolizarea numerică a mărcilor de fonte conform SR EN 1560 este complementară simbolizării alfanumerice.9. se efectuează la temperatură ambiantă (literele RT) sau la temperatură scăzută (literele LT) şi se indică în simbol modul de obţinere a epruvetelor (v. − simbolul alfanumeric dă informaţii despre conformaţia grafitului şi despre structura sau starea de tratament termic a masei metalice de bază a fontei. cifra din poziţia 5 a simbolului este 1 pentru cazul în care simbolul alfanumeric al fontei indică rezistenţa la tracţiune. iar litera G − că aceasta se utilizează în stare turnată. Prin această simbolizare se atribuie fiecărei mărci de fontă câte un număr de două cifre înscris în pozitiile 7 şi 8. Structura şi conţinutul simbolurilor pentru cele două criterii de simbolizare sunt prezentate în tabelul 8. tabelul 8. Ca şi în cazul oţelurilor. − simbolizarea după caracteristici prevede posibilitatea de a indica fie rezitenţa la rupere Rm . în funcţie de condiţiile specifice impuse 113 . Vickers sau Rockwell. Se poate observa că simbolizarea fontelor prezintă următoarele particularităţi: − prezenţa sau absenţa simbolului EN arată că fonta este inclusă într-un standard european sau nu .Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8.1. 2 când se indică duritatea şi 3 când simbolizarea se face după compoziţia chimică.10. simbolizarea alfanumerică se poate utiliza pentru orice categorie de fontă (standardizată sau nu). în % sau caracteristica de înovoiere prin şoc KV. iar simbolurile au structura prezentată în figura 8. în J). litera J indicând că materialul simbolizat este o fontă.20.10). fie duritatea Brinell (în mod uzual). se specifică dacă încercarea de încovoiere prin şoc. − literele GJ sunt prezente în simbolul oricărei mărci de fontă. Simbolizarea fontelor comerciale Simbolizarea alfanumerică şi numerică a fontelor este reglementată de standardul SR EN 1560 conform căruia. iar la poziţia 9 se înscrie o cifră (0…9). − simbolizarea după compoziţia chimică se realizează cu sau fără indicarea conţinutului de carbon.

03…0. %Sim = 1. Aşa cum s-a prezentat în scap 4.5…3.8 %.1…0.20. 2 – pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe ataşate la piese.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fiecărei mărci. Structura simbolizării numerice a fontelor conform SR EN 1560 Până la înlocuirea tuturor standardelor de fonte aprobate înainte de 1992 (standarde marcate cu sigla STAS) se menţine (împreună cu prescripţiile de simbolizare anterior prezentate) şi posibilitatea simbolizării fontelor conform acestor standarde. 3 – pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe prelevate din piesele turnate. fontele maleabile şi fontele cu grafit nodular.5 %. obţinerea unor rezistenţe Rm > 250 N/mm2 se realizează prin aliere: %Crm = 0. 8. cuprinsă în mod obişnuit în intervalul [100 N/mm2 . %Cum = 0. Aceste aliaje au compoziţia chimică de bază caracterizată astfel: %Cm =2. 5 – pentru fontele la care se face încercarea la încovoiere prin şoc la temperatură scăzută. Caracteristica mecanică principală care se garantează la aceste materiale este rezistenţa la rupere Rm.2…2 %. 9 – pentru condiţii suplimentare specificate în comanda beneficiarului.5…2.5…1. reprezentând 70 % din totalul materialelor metalice turnate în piese. 8. după cum urmează: 0 − pentru fontele fără condiţii specifice. %Mom = 0.1…0.5 %.5 %.15 %. %Mnm = 0. Fig. Fontele cu grafit lamelar (fontele cenuşii) au utilizarea cea mai mare. %Nim = 0.15…0. 4 – pentru fontele la care se face încercarea la încovoiere prin şoc la temperatură ambiantă.0 %.9. 114 . Fontele cu destinaţie generală Din această categorie fac parte fontele cu grafit lamelar.4. 7 – pentru piesele în stare brută de turnare.65 % şi %Sm = 0. 8 – pentru piesele tratate termic.5 %.5…1. 1 − pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe turnate separat. structura acestor fonte este formată dint-o masă metalică de bază feritică (la fontele cu Rm < 200 N/mm2). 6 – pentru fontele cu sudabilitate specificată.2. 350 N/mm2]. %Pm = 0.

care caracterizează fontele pe baza rezistenţei la tracţiune sau pe baza durităţii Brinell. contracţie la solidificare redusă) şi de prelucrare prin aşchiere (lamelele de grafit fragmentează aşchiile). B. EN−GJL−300 este o fontă cenuşie cu Rm ≥ 300 N/mm2. formele de grafit D şi E apar în cazul fontelor hipoeutectice supraîncălzite. Formele separărilor de grafit lamelar Caracteristicile fontelor cu grafit lamelar sunt reglementate de standardul SR EN 1561. astfel că simbolurile utilizate sunt EN−GJL−xxx. Prezenţa grafitului conferă însă fontelor şi unele caracteristici favorabile. Se pot turna piese cu forme complicate şi de orice dimensiune (masa pieselor poate fi 0.4) HB = RH (100 + 0. principalele tipuri de separări de grafit fiind prezentate în figura 8. iar EN−GJL−HB235 este o fontă cenuşie cu duritatea HB ≥ 235 HBS Între duritatea Brinell şi rezistenţa la tracţiune a acestor materiale există următoarea corelaţie. Din punctul de vedere al influenţei asupra caracteristicilor mecanice de rezistenţă cea mai convenabilă formă a grafitului corespunde tipului A.44 Rm ) .Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale ferito-perlitică (la fontele cu Rm ∈ [200 N/mm2.21.1…10000 kg). xxx reprezentând rezistenţa minmă la tracţiune în N/mm2. D se pot forma la aceeaşi viteză de răcire. în funcţie de capacitatea de germinare a topiturii. proprietăţilor foarte bune de turnare (fluiditate ridicată. datorită efectelor de ungere produse de grafit. Grafitul lamelar întrerupe continuitatea masei metalice şi constituie concentratori puternici de tensiuni. cum ar fi capacitatea mare de amortizare a vibraţiilor mecanice şi o bună comportare la uzare. când lamelele de grafit se aşează între ramurile dendritelor sub formă neordonată (grafit D) sau sub formă ordonată (grafit E). precizată şi în standardul SR EN 1561: (8. Fig. Utilizarea lor deosebit de largă se datorează costului redus. care nu pot fi realizate prin alte procedee tehnologice. sau EN−GJL−HBxxx. de exemplu. ceea ce explică rezistenţa mecanică scăzută. 115 . 300 N/mm2]) sau perlitică (la fontele cu Rm > 300 N/mm2) şi formaţiuni de grafit lamelar izolate sau sub formă de aglomerări. 8. xxx fiind duritatea Brinell.21. lipsa de plasticitate şi rezistenţa la oboseală redusă a acestor materiale. Formele de grafit A.

Ti. Bi. ceea ce pentru o epruvetă circulară corespunde unei lungimi iniţiale a porţiunii calibrate L0 = 3d0). care este o încercare nedistructivă şi poate fi realizată cu aparate portabile.8 %). TT aplicat acestor epruvete trebuind să fie acelaşi cu al pieselor pe care le reprezintă.8…1. Fontele maleabile se caracterizează prin existenţa grafitului sub formă de aglomerări sau cuiburi de grafit. iar al doilea numărul x alungirea la rupere A3. numerele având aceleaşi semnificaţii ca mai înainte.2). Sn.4 ≥ 2 %. Sferoidizarea grafitului la modificare poate fi împiedicată de prezenţa unor impurităţi cum ar fi: As.4 ≥ 5 %. − fontele maleabile cu miez negru. Pb.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în care RH este un coeficient stabilit experimental pentru o anumită tehnologie de elaborare şi de turnare ai căror parametri pot fi menţinuţi constanţi (de obicei. utilizând valorile determinărilor de duritate Brinell.4 în % (încercarea la tracţiune se realizează utilizând o epruvetă cu L0 = 3. iar dimensiunile lor sunt relativ mici şi tratamentul de maleabilizare (a cărui durată depinde de masa pieselor supuse tratării) se poate aplica în condiţii economice.6. Fontele cu grafit nodular numite şi fonte ductile se obţin din fonte cenuşii prin procedeele de modificare prezentate în scap. deoarece acestea sunt piese cu pereţi subţiri şi se pot turna bine din fonte albe.5 %. RH = 0.8…1. valori mari ale tensiunii superficiale şi valori ridicate ale dilatării iniţiale (care impun utilizarea formelor de turnare cu maselote). %Sim = 0.3…0. EN−GJMW−400−5 este o fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A3.4) este importantă deoarece permite evaluarea rezistenţei la tracţiune pentru fiecare piesă în parte. de exemplu. numărul xxx reprezentând rezistenţa la tracţiune Rm. Relaţia (8. Calitatea fontelor maleabile este reglementată de standardul SR EN 1562 care prevede două tipuri de fonte: − fontele maleabile cu miez alb. simbolizate EN−GJMW−xxx−x. 116 .4.2 %. 4. încercarea la tracţiune se execută utilizând epruvete turnate separat şi neprelucrate mecanic. Comportarea la turnare a fontelor cu grafit nodular prezintă câteva particularităţi generate de compoziţia lor chimică apropiată de cea eutectică: fluiditate ridicată.4 S 0 .2…3. EN−GJMB−650−2 este o fontă maleabilă cu Rm ≥ 650 N/mm2 şi A3. simbolizate EN−GJMB−xxx−x. în N/mm2. %Mnm = 0. de exemplu.5. De menţionat că în cazul fontelor maleabile. aşa cum s-a prezentat în scap. produsele din astfel de materiale se obţin aplicând tratamentele termice de recoacere de maleabilizare a semifabricatelor turnate din fonte albe hipoeutectice (cu %Cm = 2. Al. ceea ce impune limitarea concentraţiilor acestor acestor componente la niveluri foarte scăzute. aceste materiale au rezistenţa la tracţiune Rm = 350…800 N/mm2 şi alungirea la rupere A = 1…12 % şi se utilizează în special pentru fabricarea pieselor de legătură pentru instalaţii (denumite fitinguri).

QT – calită şi 117 .Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Tabelul 8. negru**. determinată pe probă turnată separat. Structura grafitului Structura masei metalice L – lamelară. A. %Nim = 5 % şi %Sim = 2 %. în N/mm2. L – N− fără grafit. în cazurile în care Z – alte condiţii C – probă prelevată din specificate în concetraţia piesă comandă carbonului c) duritatea*: revenită. a) litera X pentru a D – stare brută indica de turnare. ledeburită. determinate pe probe ataşate piesei. tratată termic. HRnn – Rockwell. b) %Cm x 100.10 Structura simbolurilor pentru fonte conform SR EN 1560 Condiţii Caracteristici mecanice sau compozitie chimică suplimentare Caracteristici mecanice Compozitie chimică a) -nnn-nn – Rm minimă. ** Simboluri folosite numai la fonte maleabile Exemple de simbolizare: EN−GJL−150S − fontă standardizată cenuşie cu grafit lamelar cu Rm = 150 N/mm2. EN−GJS−350−22C – fontă standardizată cu grafit nodular cu Rm = 350 N/mm2 şi A = 22%. prin şoc: d) concentraţiile −RT – la temperatură masice ale ambiantă. aliată cu %Crm = 9 %. HBnnn – Brinell. W – sudabilitate probei: pentru îmbinare S − probă turnată separat. EN−GJL−XNiMn13−7 – fontă cenuşie aliată cu %Nim = 13% şi %Mnm = 7%. GJ−400C−Z – fontă cenuşie nestandardizată cu Rm = 400 N/mm2 la care se prevăd anumite condiţii în comandă. EN−GJMW−450−7U – fontă standardizată maleabilă cu miez alb cu Rm = 450 N/mm2 şi A = 7%. Q – călită. (sferoidală). simbolurilechimice W – miez ale elementelor d) încercarea la încovoiere alb **. martensită V− vermicular. EN−GJN−X320CrNiSi9−5−2 – fontă ledeburitică la care se impune %Cm = 3. este importantă. elementelor de −LT – la temepratură aliere %EAm scăzută separate prin cratimă * În cazul simbolizării în funcţie de duritate nu se mai indică Rm şi A. după comp. B – miez c) HVnnn – Vickers. numai U – probă ataşată piesei. determinate pe probe prelevate din piesă. prin sudare.2 %.austenită. P – perlită M – grafit în M – cuiburi. urmată după simbolizarea H – piesă cratimă de A în %. de aliere. S – nodulară F – ferită. b) modul de obţinere a chimică. EN−GJS−HB230 – fontă nodulară cu duritatea Brinell HBS = 230.

65 S 0 . EN−GJS−350−22−LT este o fontă nodulară cu Rm ≥ 350 N/mm2. Standardul SR EN 1563 prevede pentru fontele nodulare feritice şi posibilitatea garantării unei anumite energii de rupere KV. Forma rotunjită a grafitului diminuează efectul de concentrare a tensiunilor. adică epruvetă normală). 8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Caracteristicile mecanice ale acestor fonte depind în mare măsură de structura masei metalice de bază: fontele nodulare feritice au rezistenţă mecanică scăzută şi plasticitate bună. de exemplu. ceea ce pentru o epruvetă circulară corespunde la L0 = 5d0. EN−GJS−400−15 este o fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. cu precizarea că încercarea la tracţiune se efectuează pe epruvete prelucrate la care L0 = 5. raportul este mai mare în cazul fontelor nodulare Rm decât în cazul oţelurilor. fontele nodulare perlitice. Simbolul acestor fonte are structura EN−GJS−xxx−x. au rezistenţă mecanică ridicată Rm = 500…800 N/mm2. cum sunt cilindrii de laminor. Compoziţia chimică a fontelor cu destinaţie generală este lăsată la alegerea producătorului. fontele 118 . A ≥ 22 % la care se garantează KV ≥ 12 J la –40 oC. iar EN−GJS−22−RT aceeaşi fontă. dar plasticitatea lor este redusă. cu condiţia obţinerii caracteristicilor mecanice impuse. la fabricarea pieselor de dimensiuni mari. mărcile respective se recunosc după literele RT sau LT scrise la sfârşitul simbolului. la aceeaşi structură a R p 02 masei metalică de bază. Caracteristicile fontelor cu grafit nodular netratate termic sunt stabilite prin SR EN 1563. elaborate astfel încât au anumite caracteristici specifice aplicaţiilor cărora le sunt destinate. în urma căruia se pot obţine rezistenţe la tracţiune Rm = 800…1400 N/mm2. Din acest punct de vedere. principalele categorii sunt: fontele refractare. la care se garantează KV ≥ 17 J la 20 oC. fontele nodulare se supun TT de călire izotermă bainitică. Datorită acestor caracteristici. numerele având aceeaşi semnificaţie ca în cazul fontelor maleabile. alungirea la rupere fiind comparabilă cu a oţelurilor hipoeutectoide. fontele nodulare se utilizează cu precădere în construcţia de motoare. puternic solicitate în exploatare. tinzând să înlocuiască oţelurile la realizarea arborilor cotiţi şi în industria metalurgică. determinată fie la temperatură ambiantă fie la temperaturi scăzute (până la –40 oC). Fontele cu destinaţie precizată În această categorie sunt incluse fonte nealiate sau aliate. iar caracteristicile celor tratate termic − prin SR EN 1564.2. Pentru obţinerea unor caracteristici mecanice mai bune.9. de exemplu. astfel că se pot atinge valori ale rezistenţei la oboseală σO = 200…280 N/mm2.

fonte cu conţinut ridicat de siliciu... fenomen ce se produce (la temperaturi înalte) datorită descompunerii cementitei (cu formare de grafit) şi oxidării interne produse de gazele ce pătrund de-a lungul filamentelor de grafit şi are ca efecte creşterea volumului şi pierderea coeziunii materialui. Cromul. iar FrgnAl 22 este o fontă refractară cu grafit nodular. care se manifestă la temperaturi ridicate. cu %Alm = 22 %. şoc termic şi fluaj. de exemplu FrCr16 este o fontă refractară cu grafit lamelar.0. urmate de simbolul elementului principal de aliere şi de un număr care arată concentraţia masică medie a acestui element. Rezistenţa lor la coroziune este puternic influenţată de forma grafitului. %Sim = 4…6 %.4 %). nichel... în cantităţi mai mici. molibden sau stibiu. creştere de volum. Tipurile de fonte rezistente la coroziune mai frecvent utilizate sunt prezentate în continuare. au structura masei metalice feritică şi sunt rezistente 119 . Fontele rezistente la coroziune sunt fonte cu sau fără grafit în structură. Caracteristicile lor sunt stabilite prin STAS 6706.. în care se găsesc înglobate carburi şi grafit lamelar. aliate în principal cu crom. dacă grafitul este lamelar şi Frgn. siliciu. fonte cu conţinut ridicat de aluminiu şi fonte cu conţinut ridicat de crom şi siliciu.. În condiţiile asigurării structurii de echilibru (bine detensionată) aceste fonte au o bună rezistenţa la şocuri mecanice. cu %Crm = 16 %.3. Fontele rezistente la temperaturi scăzute sunt fonte nodulare aliate cu nichel (%Nim = 20. Fontele din această categorie sunt fie fonte cu masa de bază perlitică.5…4. Fontele refractare sunt fonte aliate care au o bună comportare la acţiunea fenomenelor de oxidare. care sunt fonte alite după una din reţetele Ni−Mn (%Nim = 10. dacă grafitul este nodular. energia lor de rupere KV rămânând practic neschimbată de la ta până la –150 oC. %Mnm = 5…8 %) sau Ni− Si−Mn−Cu (%Nim =10…20 %. se utilizează fonte austenitice cu grafit nodular. Fontele refractare se simbolizează cu literele Fr. %Mnm = 4…8 % . grafit lamelar sau grafit nodular. aluminiu.26 %) sau cu mangan ( %Mnm = 3. conform căruia se produc patru tipuri de fonte: fonte cu conţinut ridicat de crom. Fontele înalt aliate cu siliciu (%Sim = 12…18 %) au un conţinut scăzut de carbon (%Cm = 0. Aceste fonte prezintă rezistenţă la oxidare la t < 1100 °C şi au o bună rezistenţă la creştere. şi.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale rezistente la temperaturi scăzute. cea mai bună comportare având-o fontele cu grafit fin dispersat în masa metalică de bază a structurii. fontele rezistente la coroziune şi fontele rezistente la uzare. siliciul şi aluminiul conferă acestor fonte rezistenţă la oxidare prin acelaşi mecanism ca în cazul oţelurilor refractare (formarea unei pelicule compacte şi aderente de oxizi care protejează materialul faţă de oxidarea în profunzime). în care se găsesc carburi. fie cu masa de bază feritică.5 %). care le conferă structură austenitică. şi %Cum = 2…4 %). În cazul pieselor solicitate la şocuri termice.12 %.

35 %) au structura tipică fontelor albe (datorită efectului antigrafitizant al cromului). Cu. sunt rezistente la acţiunea acizilor şi apei de mare. În cazul pieselor supuse la solicitări severe se folosesc fontele cu %Nim = 3. îngustă. Fontele rezistente la uzare cuprind două tipuri: fontele antifricţiune şi fontele de fricţiune. straturi. siliciu şi/sau cupru. Fontele de fricţiune sunt fonte care trebuie să realizeze coeficienţi de frecare cât mai mari. 74 construcţie sudată. Cuvinte cheie bandă de călibilitate normală. 75 laminare termomecanică (controlată). 119 fontă rezistentă la uzare antifricţiune.5…12. Fontele înalt aliate cu crom (%Crm = 25. 69 . 67 câmp termic de sudare. P. 92 cusătură sudată (CUS) rânduri.5…6. Au structură perlito-sorbitică. cu structura masei metalice austenitică. devin rezistente şi la acţiunea acizilor oxidanţi sau organici. siliciu şi aluminiu au rezistenţă bună la acţiunea acizilor sulfuric şi acetic. Fontele antifricţiune sunt fonte care trebuie să asigure un coeficient de frecare cât mai mic. 76 material de adaos (MA). sau înalt aliate cu Mn (%Mnm = 7. care le îmbunătăţeşte rezistenţa la uzare. 70 carbon echivalent %Ce. 112 fâşii ZIT. 113 fontă refractară. dar toate conţin eutectic fosforos ternar (numit steadit). cupru. fiind fonte nealiate sau aliate cu %Nim = 1. iar prin adaosuri de crom.2…1. În structura acestor fonte nu se admite prezenţa cementitei libere. 94 hardenită. fiind utilizate pentru confecţionarea tamburilor de frână de la autovehicule. sunt rezistente la acţiunea mediilor alcaline. 120 fragilizare prin faza σ. Ti. 93 fontă comercială. 73 120 fisurare la cald a CUS. iar grafitul poate fi lamelar sau nodular.65 % sau %Mom ≅ 0.. 104 invar.0 %. Fonte complex aliate cu nichel. 119 fontă rezistentă la coroziune. Sunt fonte cenuşii. cu structura masei metalice perlitică. 75 clase de calitate.5 %). Fontele înalt aliate cu nichel (%Nim = 13…35 %) au structura masei metalice austenitică. slab aliate cu Cr. de fricţiune.25 %. 56 comportare metalurgică la sudare. 69 elinvar. 69 coroziune intercristalină. fiind folosite pentru confecţionarea componentelor lagărelor de alunecare. Ni..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR la acţiunea acizilor azotic şi sulfuric. maleabile şi nodulare.5 % şi %Crm = 0.. 112 laminare normalizantă. iar dacă sunt aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 2…4 %) devin rezistente şi la cloruri. Si. structura masei metalice de bază a acestora fiind martensitică.25…0. Pb.

65 oţel criogenic. 1983 7.. Bucuresti. Bucureşti. Metalografie şi tratamente termice.I. Mărci şi condiţii tehnice de calitate..I. Petrescu M. 89 oţel Hadfield. de produs. Colan H. Bucureşti. 1995 6.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale material de bază (MB). Truşculescu M.. numerică. * * * Culegere de standarde comentate – Fonte şi oţeluri turnate.I. ş.D. 64 oţel bifazic (dual-phase)..I.. 110 oţel pentru carburare. Stiinţa materialelor în construcţia de maşini.. 1982 4. 103 oţel refractar (termorezistent). Bucureşti. Elaborarea oţelurilor aliate. Bucureşti.. Editura Didactică şi Pedagogică.C. 96 oţel turnat. Ieremia A. Mitelea I. Vacu S.a. Editura Sudura. 75 oţel pentru îmbunătăţire..M. Studiul metalelor. 53 structură feritică aciculară.M.I.C. 98 oţeluri pentru recipiente. 93 oţel maraging. Oţeluri inoxidabile şi refractare... 76 oţel cu granulaţie fină. Bucureşti. Editura Tehnică. 1983 2. Gâdea S. 1994 10. 86 oţeluri patinabile. 84 oţel carbon de calitate. Editura Didactică şi Pedagogică. 1996 121 . 69 oţel necalmat. Timişoara. 70 Bibliografie 1. Timişoara 1999 5.M. Bucureşti. Geru N. 105 oţeli inoxidabil cu crom. 80 oţel cu granulatie fină. s. Protopopescu H. 1999 11. 1981 3. 97 temperatură de referinţă. Oţeluri.. 66 otel pentru construcţii sudate.. 78 oteluri pentru scule. Metalurgie fizică.a.. * * * Culegere de standarde comentate – Supliment.C. Metalurgie fizică şi studiul metalelor.D. 94 oţel durificabil prin precipitare (PH). * * * Culegere de standarde comentate – Oţeluri. vol. 109 oţel HSLA. 1983 8. 74 superaliaj. Studiul si ingineria materialelor.D. Lugsheider E. 66 oţel pentru rulmenţi.I. Editura Didactică şi Pedagogică. I. 77 zonă influenţată termic (ZIT). vol. O. II.. Editura Facla. Mărci. Saban R. ş.. cu crom şi nichel. calmat..a. 78 platinit. Bucuresti. 108 oţel rapid. Editura Didactică şi Pedagogică.. 69 simbolizare alfanumerică. O. Editura Didactică şi Pedagogică. 83 sudabilitate. 59 standard general. 80 oţel inoxidabil stabilizat. Tillmann W. 112 rost de sudare. 1980 9. Bucureşti. 100 oţeluri termorezistente. 79 oţel duplex. O.

d) oţelul este calmat? T.2. respectiv. b) oţelul are concentraţia masică medie de carbon %Cm = 15 %. Care dintre următoarele condiţii sunt respectate de marca de oţel nealiat simbolizată OL370. respectiv.k conform STAS 500 şi.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Teste de autoevaluare T. Clasele principale de calitate prevăzute în standardul SR EN 10020 pentru oţelurile nealiate sunt: a) oţeluri de uz general: b) oţeluri excepţionale.8. Activitatea specifică prin care se stabilesc. b) ordonare. d) clasificare? T.8. c) oţelul are prescrisă o energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din semifabricate sau produse) KV > 27 J la −50 oC. c) oţeluri de calitatea. este denumită: a) normalizare. standardele pot fi: a) standarde de firmă. Care dintre următoarele oţeluri aliate se încadrează în clasa oţelurilor de calitate: a) oţelurile pentru recipiente sub presiune care au limita de curgere Rp0. d) standarde de produs? T. d) oţelul nu necesită aplicarea de TT pentru obţinerea caracteristicilor prescrise? T.8.2 > 400 N/mm2. d) oţeluri speciale? T. În funcţie de nivelul de aplicare.1. Care dintre următoarele condiţii sunt respectate de marca de oţel nealiat simbolizată OLC15 conform STAS 880 şi. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatul acestora. c) oţelul se utilizează pentru piesele care se supun carburării. prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate. b) normativ. %Sm ≤ 0.4.8. c) oţelul are limita de curgere Re ≥ 370 N/mm2. pentru probleme reale sau potenţiale. b) oţelurile pentru electrotehnică.3. c) oţelurile bifazice. c) standarde regionale. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat este denumit: a) standard.4. b) standarde naţionale.6. c) lege.8.15 %. d) oţelul este destinat fabricării pieselor la care TT final este îmbunătăţirea? T. C15 conform SR EN 10027−1: a) oţelul are concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0. d) oţelurile la care singurul element de aliere (în fară de carbon) este niobiul? T.8. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de 122 .025 %.9. Documentul stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. b) oţelul are concentraţiile de impurităţi %Pm.8.5. oţelul are limita de curgere Re ≥ 235 N/mm2. c) standardizare. urmărind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat.8.7.8. care stabileşte reguli. d) convenţie? T. Respectarea cărora dintre următoarele condiţii determină încadrarea unui oţel nealiat în clasa oţelurilor speciale: a) oţelul are prescrisă energia de rupere KV în starea C + r.8. S235J2G3 conform SR EN 10027-1: a) otelul are rezistenţa la tracţiune Rm ≥ 370 N/mm2.

c) 34CrNiMo6−6−2. b) fâşia de normalizare. d) 17CrMn4−4? T. b) 38AlCrMo10−6−1.2 %.13. b) plasticitate. c) sudabilitate.0 %. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile 123 . c) ferită şi insule de martensită.8.8. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri cu granulaţie fină pentru construcţii sudate: a) S335K2.8. c) materialul de adaos MA. Prezenţa cărui element de aliere conferă oţelurilor calitatea de a fi inoxidabile: a) nichelul. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform SR EN 10027−1) aparţin categoriei oţelurilor pentru carburare (cementare): a) 34CrMo4−2.8. dacă %Nim > 8 %. d) 34MoCrNi16? T.8. dacă %Mnm ≥ 12 %? T.21.19.18. Aptitudinea unui oţel ca printr-un anumit procedeu şi pentru un anumit scop să asigure în îmbinările sudate caracteristicile locale şi generale prescrise pentru o construcţie sudată este denumită: a) călibilitate.8. d) elasticitate? T. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform SR EN 10027−1) aparţin categoriei oţelurilor pentru îmbunătăţire: a) 43MnMo6−2. b) S235NL. c) P355NH. c) 15Cr3. dacă %Cm < 0. b) zona influenţată termic ZIT. Care sunt zonele caracteristice ale unei îmbinări sudate: a) materialul de bază MB. c) X6CrNi17−1. Ce structură prezintă semifabricatele realizate din oţeluri bifazice (dual−phase steel): a) ferită şi perlită.12.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale maşini (simbolizate conform STAS 791) aparţin categoriei oţelurilor pentru îmbunătăţire: a) 15Cr08. c) carbonul. c) 17CrNi16. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform STAS 791) aparţin categoriei oţelurilor pentru carburare (cementare): a) 15Cr08. d) 34MoCrNi16? T. dacă %Crm ≥ 12. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri cu caracteristici de tenacitate garantate la temperaturi scăzute (sub −60 oC): a) P235NL1.8. b) 51CrMnV4−4-1. b) cromul. d) cusătura sudată CUS? T.8. b) X2CrMoTi17−1. c) P460NL2. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile feritice: a) X50CrMoV15.10. b) 42MoCr11. b) ferită aciculară. d) bainită cu conţinut scăzut e carbon? T. d) 17CrMn4−4? T. Care dintre fâşiile ZIT a unei îmbinări sudate dintre două piese din oţel (nealiat) cu conţinut scăzut de carbon are cele mai slabe caracteristici de tenacitate: a) fâşia de supraîncălzire.8. d) fâşia neaustenitizată? T. d) X6CrMoNb17−1? T.11. b) 12MnNi15−3.8. c) 17CrNi16.16.8. d) P235NL1? T.15. b) 42MoCr11.17.20. d) manganul. c) fâşia de austenitizare incompletă. d) X8Ni9? T.8.14.

8. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri patinabile: a) S235W. d) X7CrNiAl17−7? T. d) X2CrNiMo17−12−2? T. d) călire de punere în soluţie + îmbătrânire? T. c) OLC45. d) S335K2? T. Care dintre următoarele elemente conferă oţelurilor rezistenţă la oxidare la temperaturi ridicate.29.32.8.33. b) S235NL.8. b) 10AlCr240.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensitice: a) X50CrMoV15. b) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. b) nichelul.8. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri refractare: a) 10AlCr180. c) siliciul.8.8. fiind elemente de aliere tipice pentru oţelurile refractare: a) cromul. c) X70CrMo15. b) 12MnNi15−3. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile martensitice cu durificare prin precipitare: a) 12MnNi15−3. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri Hadfield: 124 . d) 31VCr8? T. Care dintre următoarele mărci de oţeluri pot fi utilizate pentru confecţionarea matriţelor de deformare plastică la cald a oţelurilor: a) 105CrW20. d) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. d) X50CrMoV15 T.26. d) apariţia fazei σ? T. d) aluminiul? T. b) X2CrMoTi17−1.22. b) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. c) X3CrNiMoN27−5−2. c) 30VCrW85. c) 10AlCr240. c) X2CrNi18−9.8.8. d) X90CrMoV18? T. b) 117VCr6.23. d) 15SiNiCr200? T.8.31. c) călire martensitică + revenire înaltă (îmbunătăţire). b) S355W. c) călire martensitică + revenire înaltă (îmbunătăţire). Care este TT final ce se aplică matriţelor confecţionate din oţelul 30VCrW85: a) călire martensitică + revenire joasă. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile austenitice: a) X50CrMoV15.8. b) îmbunătăţire.8. d) călire martensitică + revenire medie? T.28.24. Care este TT final ce se aplică sculelor confecţionate din oţelul OSC10: a) călire martensitică + revenire joasă.8. c) creşterea excesivă a granulaţiei. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor inoxidabile austenitice: a) fisurarea la cald a CUS. c) RCA 370. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor inoxidabile feritice: a) fisurarea la cald a CUS. b) transformarea perlitei în austenită.8.34. d) călire de punere în soluţie + îmbătrânire? T.30.25. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile de tip duplex: a) X2CrNiMoN22−5−3. c) apariţia fazei σ. b) X6CrMoNb17−1.27. Care este TT final ce se aplică arcurilor confecţionate din oţelul 60Si15A: a) călire martensitică + revenire joasă. b) creşterea excesivă a granulaţiei. d) transformarea perlitei în austenită? T.

aşa cum se poate observa pe diagrama din 125 . Semifabricatele confecţionate dintr-un oţel carbon cu %Cm = 0.8.8.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale a) 105CrW20. b) Ştiind că duritatea feritei este Hα = 80 HV. constând din încălzirea la ti ∈ (A1. Care din următoarele variante corespunde mărcii de fontă cu simbolul EN−GJMW−400−5: a) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %. A3).1 % sunt supuse unui TT intercritic. Care din următoarele variante corespunde mărcii de fontă cu simbolul EN−GJS−400−15: a) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %.1. d) fontele de fricţiune? T. b) T100NiMn130. Ce semnificaţie are grupul de litere EN din simbolul unei mărci de fontă: a) fonta este cenuşie.40.8. d) formarea porilor în CUS? T. d) fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %? Aplicaţii A.8.8. menţinerea o durată scurtă la această temperatură şi răcirea în apă. c) fontele refractare. b) formarea în structura CUS a unor compuşi intermetalici care influenţează negativ caracteristicile de tenacitate. Care dintre următoarele tipuri de fonte aparţin categoriei fontelor aliate rezistente la uzare: a) fontele rezistente la temperaturi scăzute.8. c) G 200−400W.38.8. Care dintre următoarele mărci de oţeluri sunt destinate realizării de semifabricate sau piese turnate: a) G 230−450. d) T9MoCrNi30R? T.39. c) fonta nu are grafit în structură. c) fontă cu grafit lamelar cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. c) fisurarea la cald a CUS. b) fontele antifricţiune. b) fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor maraging: a) înmuierea ZIT. iar duritatea martensitei este HM = 305 + 802%Cm.37. c) fontă cu grafit lamelar cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %. b) T120CrMn130. b) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. d) fonta este netratată termic? T. să se stabilească la ce temperatură ti trebuie efectuat TT pentru ca semifabricatele să prezinte la ta o structură ferito – martensitică cu un conţinut procentual de martensită %M ≅ 15 %. A3) se obţine o structură alcătuită din ferită şi austenită.35. b) fonta corespunde unui standard european. d) T120CrMn130? T.36. a) Ştiind că pentru oţelurile carbon hipoeutectoide punctele critice de transformare în stare solidă sunt A1 = 727 oC şi A3 = 910 − 208 %C m . să se determine care este duritatea semifabricatelor după aplicarea TT intercritic. c) 117VCr6. Rezolvare a) Prin încălzirea semifabricatelor la ti ∈ (A1. d) fontă albă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %? T. pentru a le conferi structura corespunzătoare unui oţel bifazic.

0175 % şi (%Cm)γ = 0. rezultă: %M = %γ. scap.22. 208 Înlocuind expresiile (%Cm)α şi (%Cm)γ în condiţia pusă în enunţul aplicaţiei. 8.22 Aplicând regula izotermei (v.59 %. Fig. şi (%C m ) γ − (%C m )α (%C m ) γ − (%C m )α (%Cm)α fiind abscisa punctului X. iar austenita are concentraţia de carbon corespunzătoare abscisei punctului Y. rezultă că abscisa punctului X este (%Cm)α = 0. Diagrama de selectare a soluţiilor în cazul aplicaţiei A.1 – 1. ca urmare. 126 . scrisă sub forma %γ = %M ≅ 15 %.1⋅10-4ti. Abscisa punctului Y corespunde concentrţiei 910 − t i 2 masice de carbon a oţelului care are A3 ≡ ti şi este (%C m ) γ = ( ) . A3) ferita existentă în structura oţelului din care sunt confecţionate semifabricatele are concentraţia de carbon corespunzătoare abscisei punctului X. care are soluţia ti ≅ 750 oC.1). conţinuturile procentuale ale celor două faze în structura semifabricatelor fiind date de relaţiile (care se obţin aplicând regula segmentelor inverse – v. iar (%Cm)γ – abscisa punctului Y. Deoarece linia GP a diagramei de echilibru Fe – Fe3C este o dreaptă. scap. 2. rezultă că la ti ∈ (A1. b) După aplicarea TT intercritic cu ti ≅ 750 oC. 2. semifabricatele vor avea structura alcătuită dintr-o matrice feritică cu duritatea Hα = 80 HV şi insule de martensită (uniform distribuite în aceasta) cu duritatea HM = 305 + 802(%Cm)γ ≅ 778 HV.5.23.4 Considerând că austenita obţinută la ti se transformă integral în martensită la răcirea în apă a semifabricatelor.5.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR figura 8. aceastei valori a temperaturii ti îi corespund valorile (%Cm)α = 0. 8. se obţine o ecuaţie cu necunoscuta ti.8. Diagrama de stabilire a regimurilor TT pentru obţinerea oţelurilor bifazice Fig.2): (%C m ) γ − %C m %C m − (%C m )α %α = 100 %γ = 100 = 100 − %α .

iar duritatea martensitei este HM = 305 + 802%Cm. A. duritatea 12. 208 0.STAS 791 (34NiCrMo6-6-2 . 910 − 760 2 0. Să se determine şi să se compare intensităţile forţei de tracţiune F la care rezistă bara în următoarele circumstanţe: a) bara este confecţionată din oţelul carbon în stare recoaptă (de echilibru).0164 (%C m ) γ = ( ) = 0.1.08 % sunt supuse unui TT intercritic. d) bara este confecţionată din oţelul aliat în stare îmbunătăţită (călire + revenire la ti = 650 oC şi τm = 5 ore). A3). se obţin următoarele rezultate: (%Cm)α = 0.52 ≅ 722 HV. Semifabricatele confecţionate dintr-un oţel carbon cu %Cm = 0.0164 b) După aplicarea TT intercritic cu ti = 760 oC. să se determine conţinut procentual de martensită %M din structura semifabricatelor tratate termic.STAS 880 (C35 .6 semifabricatelor tratate termic va fi H s = 722 + 80 ≅160 HV (care 100 100 corespunde unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 560 N/mm2). să se determine care este duritatea semifabricatelor după aplicarea TT intercritic.52 % şi %γ = %M = 100 = 12. există posibilitatea utilizării oţelului carbon de calitate OLC35 .11.SR EN 10027-1) sau a oţelului aliat 34MoCrNi16 .2. Rezolvare Intensitatea forţei F la care rezistă bara de tracţiune este dată de relaţia πd 2 F= Rm .1 – 1.1⋅10-4⋅760 = 0.52 − 0.08 − 0. menţinerea o durată scurtă la această temperatură şi răcirea în apă. pentru a le conferi structura corespunzătoare unui oţel bifazic. cu carateristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. ca urmare. b) bara este confecţionată din oţelul aliat în stare recoaptă (de echilibru).8. Rezolvare a) Folosind notaţiile şi raţionamentul prezentate la rezolvarea aplicaţiei A.0164 %.8.8. A.6 %.SR EN 10027-1). c) bara este confecţionată din oţelul carbon în stare îmbunătăţită (călire + revenire la ti = 650 o C şi τm = 5 ore). 4 duritatea semifabricatelor tratate termic va fi H s = H M 127 . semifabricatele vor avea structura alcătuită dintr-o matrice feritică cu duritatea Hα = 80 HV şi insule de martensită (uniform distribuite în aceasta) cu duritatea HM = 305 + 802⋅0.6 100 − 12. Pentru realizarea unei bare de tracţiune cilindrice cu diametrul d = 15 mm. b) Ştiind că duritatea feritei este Hα = 80 HV.3.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale %M %α + Hα ≅ 180 HV 100 100 (care corespunde unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 630 N/mm2). constând din încălzirea la ti = 760 oC ∈ (A1. a) Ştiind că pentru oţelurile carbon hipoeutectoide punctele critice de transformare în stare solidă sunt A1 = 727 oC şi A3 = 910 − 208 %C m .

5⋅211 ≅ 740 N/mm2 33. A. Rm = 3.6 %Mom 0. cu structura ferito-perlitică. cu structura ferito-perlitică. adoptând vr = 0. Rm = 3. rezultă: HVrOA = HVrOC + 30(% Si m + % Mnm ) + 55%Crm + 6% Nim + 100% Mom ≅ 361 HV.3 0.2 şi o viteză de răcire din domeniul austenitic care să conducă la o astfel de structură.35 0.5⋅361 ≅ 1265 N/mm2 şi F = 2.4 oC/s (v.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10 + [ − 19.10 ⋅ 10 5 N.2 − 13%C m şi F = 1.23⋅105 N.P b) Dacă bara este confecţionată din oţelul slab aliat 34MoCrNi16 în stare recoaptă.5HB (v. duritatea sa se poate estima cu relaţia (7.3 Concentraţiile masice ale componentelor de aliere.0% Si m = 8%Crm + 4% Ni m ]lg v r ≅ 179 HV. în care PHJ = Ti(18+lgτm) = (650 +273)(18 + lg5) ≅ 17259.10).11.6% Sim + 30% Mnm + 35. rezultă: HVαOC = 77.5%Crm + 27. duritatea sa se poate estima în acelaşi mod ca în cazul precedent şi rezultă HVαOA ≅ 265HV .3). scap. Rm = 3.2 1.5⋅265 ≅ 927 N/mm2 şi . d) Dacă bara este confecţionată din oţelul slab aliat 34MoCrNi16 călit şi revenit la ti = 650 oC şi τm = 5 ore. Rm = 3. Deoarece HV ≅ HB şi considerând relaţia Rm = 3. Se poate observa că forţa de tracţiune la care rezistă bara este cu aproximativ 19 % mai mare ca cea corespunzătoare situaţiei în care bara este confecţionată din acelaşi oţel în stare recoaptă.2).2) considerând coeficienţii adecvaţi din tabelul 7. 128 .31⋅105 N.2 1.6 0. duritatea structurii cu sorbită de revenire pe care o prezintă bara poate fi estimată cu relaţia (7. Se poate observa că forţa de tracţiune la care rezistă bara este cu aproximativ 36 % mai mare decât cea corespunzătoare situaţiei în care bara este confecţionată din acelaşi oţel în stare recoaptă. rezultă că bara are π 15 2 ⋅ 626 = 1.25 Marca oţelului OLC35 34MoCrNi16 a) Dacă bara este confecţionată din oţelul OLC35 în stare recoaptă.64 ⋅ 10 5 N.3) în care HVrOC = 211 HV. aşa cum s-a obţinut în cazul precedent (pentru oţelul cu %Cm = 0.3 %Crm 0. % %Cm 0.6 %Nim 0.35 %Mnm 0. duritatea structurii de revenire pe care o prezintă bara poate fi estimată cu relaţia (7.35 %).7. Compoziţiile chimice ale oţelurilor considerate în aplicaţia A.5⋅179 ≅ 626 N/mm2 şi F = 4 Tabelul 8. pe această cale 21900 + 4050%C m − PHJ se obţine HVrOC = ≅ 211HV .6 %Sim 0.P F= π 15 2 4 ⋅ 927 = 1.8.6 + 223%C m − 14. c) Dacă bara este confecţionată din oţelul OLC35 călit şi revenit la ti = 650 oC şi τm = 5 ore.2% Nim + . 3.

se determină coordonatele (%Cre.10 2.8 17 13 2.03 2. A.10 1.5 şi fig. Compoziţiile chimice ale MB şi MA considerate în aplicaţia A.6) şi (7.08 1.3.11.11.00 MA – D316L 0.0 23 14 0. înţelegerea şi utilizarea prescripţiilor standardelor în vigoare. Procedând în acelaşi mod.9 20 10 0.12 2.8Mn6 0.50 MA – D19.8 24 12 0.%Nie).0 0.30 MA – D309 0.03 2.9 19 13 2. Schaeffler (v. în timp ce pentru oţelurile aliate valorificarea prezenţei elementelor de aliere impune utilizarea lor numai în stare tratată termic (s-a observat din rezolvarea aplicaţiei că oţelul 34MoCrNi16 în stare îmbunătăţită are rezistenţa mecanică cu aproape 36 % mai mare decât atunci când este utilizat în starea structurală de echilibru). % %Cm %Mnm %Sim %Crm %Nim %Nbm %Mom MB – 10TiNiCr180 0.8. 3.5 0. scap.9Nb 0.08 2.9 20 10 0.80 MA – D18.0 27 20 0.8 18 10 MA – D308 0. pentru oţelurile carbon de calitate utilizarea în stare tratată termic este facultativă (s-a observat din rezolvarea aplicaţiei că oţelul OLC35 are caracteristici de rezistenţă mecanică comparabile în stare recoaptă şi în stare îmbunătăţită).7) se calculează valorile mărimilor %Cre şi %Nie. corespunzătoare punctelor caracteristice nominale ale materialelor depuse prin 129 . pentru evitarea fisurării la cald.2 20 11 * Toate mărcile de MA sunt realizate în România Materialul Rezolvare Considerând caracteristicile de compoziţie chimică ale MB şi folosind relaţiile (7.04 2.8.0 0.4. Tabelul 8.50 MA – D308L 0. O construcţie sudată trebuie realizată din semifabricate de tip tablă din oţel inoxidabil austenitic X2CrNi19−11.. care să le permită consultarea. 7. 7.50 MA – D309L 0.9 30 9 0.5 1.8 20 11 0. pe lângă austenită.10 6.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Observaţie Această aplicaţie are ca scop justificarea şi înţelegerea prescripţiilor privind utilizarea oţelurilor pentru construcţia de maşini.08 ..60 MA – D316 0. Procedeul de sudare care se utilizează şi configuraţia rosturile de sudare pregătite între piesele ce urmează a fi sudate asigură pMA = 70 %. Este evidenţiat faptul că.5 % ferită. care reprezintă coordonatele punctului caracteristic nominal al MB pe diagrama structurală A.8 0. Să se determine care dintre MA disponibile asigură realizarea unor CUS având în structură.5 1.08 1.50 MA – D310 0.0 0.0 0.75 MA – D312 0.0 0.24). Se recomandă cititorilor să conceapă şi alte aplicaţii similare.5 1. acest MB şi MA disponibile pentru sudarea lui având caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8.0 0. Concentraţiile masice ale principalelor componente.

5. aşa cum se observă în figura 8. 8.CUS). iar dreapta de izoferită %α = 5 % trece prin punctele de coordonate (%Cre = 28 %.15 14. % − 21.25 31. de a asigura realizarea unei CUS cu un conţinut procentual de ferită %α ∈ [3%.51 14. între dreptele corespunzătoare conţinuturilor de ferită %α = 3 % şi %α = 5 %.90 24. % 19.75 21. − 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reprezentând pe aceiaşi diagramă.11 21. %Nie. corespunzătoare punctelor caracteristice nominale ale CUS realizate cu MA disponibile pentru sudare.33 21.5 %) şi corespunde ecuaţiei %Nie = %Cre – 7. se poate aprecia că dreapta de izoferită %α = 3 % trece prin punctele de coordonate (%Cre = 28 %. % − 14.70 21. Tabelul 8.90 13.20 17.55 24.CUS .70 21. atât dreptele de izoferită %α = 3 % şi %α = 5 %.40 17.71 21.9Nb MA – D18.44 16.078 21.65 25.40 12.00 16.74 28.23 Punctul pe diagrama din fig.46 13. are ecuaţia %Nie = 1.25 %Cre.93 13. Folosind relaţia (8.00 25.75 13.04 23.56 20. dacă punctul caracteristic nominal al CUS realizate cu acesta este poziţionat în diagrama structurală A.5%]).34 16.%Nie = 20.5 %) şi (%Cre = 14 %.80 %Nie.25.05%Cre – 7.13.63 12. se determină coordonatele (%Cre.60 13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sudare cu MA disponibile.8Mn6 %Cre.30 14. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei 8.CUS. rezultă că MA capabile să asigure sudarea MB (precizat în enunţul aplicaţiei) fără apariţia fenomenului de fisurare la cald a CUS sunt D308 şi D309 (pentru care punctele caracteristice nominale ale CUS realizate se situează între cele două drepte de izoferită).5.15 Caracteristicile CUS %Nie. Schaeffler în domeniul α + γ.CUS. % 13.24.20 21. %Nie.35 20.%Nie = 6.70 29.%Nie = 21.04 15.%Nie = 6.2).08 26.4 Caracteristicile materialului Materialul MB MA – D308 MA – D308L MA – D309 MA – D309L MA – D310 MA – D312 MA – D316 MA – D316L MA – D19. 130 . analizând diagrama din figura 7.CUS . Un MA disponibil este apt pentru sudarea MB (îndeplineşte condiţia pusă în enunţul aplicaţiei.CUS).5 %) şi (%Cre = 14 %.85 13. în condiţiile neglijării termenului ∆%EAm.12.95 22.8 %) şi. cât şi punctele cu coordonatele (%Cre. Rezultatele parcurgerii etapelor descrise anterior sunt prezentate în tabelul 8.76 21. ca urmare.

Motivele utilizării preponderente în tehnică a fontelor şi oţelurilor sunt numeroase: resursele de materii prime necesare elaborării acestor aliaje sunt uşor accesibile şi destul de uniform distribuite pe glob. capacitate bună de prelucrare prin turnare. metalele şi aliajele neferoase reprezintă şi vor reprezenta şi în viitor o categorie de materiale de mare importanţă tehnică. costurile implicate de elaborarea unor astfel de aliaje şi de transformarea lor în produse se corelează favorabil cu performanţele tehnice pe care aceste produse le asigură etc. tenacitate bună la temperaturi scăzute. capacitate foarte bună de a conferi produselor caracteristici estetice deosebite etc.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Capitolul 9 STRUCTURA ŞI PROPRIETĂŢILE METALELOR ŞI ALIAJELOR NEFEROASE 9. datorită unor proprietăţi pe care acestea le prezintă (şi care nu sunt asigurate de aliajele feroase sau se obţin mai greu la aceste materiale. cu cheltuieli inadmisibil de mari): rezistenţă ridicată la coroziune (în prezenţa mediilor de lucru chimic active). conductibilitate termică şi electrică mare. Introducere Metalele şi aliajele neferoase deţin în prezent în aplicaţiile tehnice o pondere de aproape 20 de ori mai mică decât cea corespunzătoare aliajelor feroase (fonte şi oţeluri). tehnologiile de elaborare şi de realizare a semifabricatelor şi pieselor din astfel de aliaje sunt bine fundamentate ştiinţific şi asigurate logistic. produsele confecţionate din aceste materiale sunt reciclabile şi ecologice. 131 . proprietăţile (caracteristicile) lor mecanice sunt ridicate şi pot fi relativ uşor modificate şi adaptate condiţiilor de utilizare prin aplicarea de tratamente termice şi termochimice.1. valori ridicate (mai mari decât cele asigurate de fonte şi oţeluri) ale raportului dintre rezistenţa mecanică şi masa specifică (densitate). deformare plastică sau aşchiere. Cu toate acestea.

Caracteristicile fizice ale principalelor componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Aluminiu Cupru (Aramă) Titan Nichel Staniu (Cositor) Stibiu (Antimoniu) Zinc Plumb Cadmiu Beriliu Magneziu Aur Argint Platină Simbolul chimic Temperatura de solidificare – topire ts.0 39. µm/(m⋅K) Coeficientul de conductivitate termică λ la ta.6 25.3 21.4 13. la ta. nΩ⋅m Al Cu Ti Ni Sn Sb Zn Pb Cd Be Mg Au Ag Pt 660 1083 1660 1453 232 631 420 327 321 1278 649 1064 962 1772 2700 8930 4510 8910 7290 6690 7130 11340 8650 1850 1740 19280 10500 21440 900 386 512 471 222 207 382 129 230 1886 1025 128 235 132 397 205 440 309 59 163 101 23.3 31.5 16.1 247 401 19 83 63 26 113 34 97 210 163 317 428 72 26.0 44. 0 C Densitatea ρ la ta.1.5 14.5 23.0 9. W/(m⋅K) Rezistivitatea electrică ρΩ.5 110 370 59.7 29.2 19. kg/m3 Căldura specifică Cs la ta.5 8.5 11. J/(kg⋅K) Căldura latentă de topire qs.3 11. kJ/kg Coeficientul de dilatare termică liniară αt (între ta şi 100 0C).2 14.6 16.Tabelul 9.2 55 1300 368 63 104 113 23.2 206 72.6 106 .7 40.7 420 68.

Sb 99. S. Zn Ag-Cd.3 STAS 10502: Ni 99. Fe. în tabelul 9. Cu-Sn. Al. P Pb.6 STAS 7386: Cr 99. Cu.As.C.5. Al 99. Sn 96. Pb Pb-Ag. Bi. Ti 99. Zn-Mn Pb-Sb.9. Cu 99. Sn 99. Pb 99.7. Fe. Ni. Al-Si.9. Cu-Be Ti-Al. Cd Cd-Sn Mg-Si. Tabelul 9.4. Cd 99.6. Si. Sn Ag. Ni-Fe Cr-Ni. Al 99. P.Al 99.85 STAS 8615: Cd 99. Sb. Pt-W * cifrele de după simbolul chimic indică valoarea minimă a concentraţiei masice a metalului industrial (în %. Mg STAS 10273:Mg 99. Ti 99.95. Au-Cu. Cd 99. iar în tabelul 9. Cu. Bi. Bi Pb. Ni 99.99. Ti-Ni Ni-Cu. Pb.8. Ni 97.5. O.0) Au-Ni. Mg 99. Pt 99. Zn-Cu. Ag-Cu. Ni-Cr. Si.97. Mg-Mn. Cd. Mn Principalele clase de aliaje binare folosite în tehnică Al-Cu. Cu 99.9.98. As. Pb-Ca Cd-Ag. Au-Pt Pb. Al. pentru care concentraţia este în %o).95. Pb.5 STAS 646: Zn 99.6 Bi. Ag-Ni.1 sunt prezentate metalele folosite frecvent drept componente de bază ale acestor aliaje şi sunt precizate o serie de caracteristici care. Sb 97.95. Cu. P. Si Pt-Ni.5 STAS 663: Pb 99. Sn-Zn.93.985.99.6. Cr 97 STAS 10309: Sn 99.6.2 sunt precizate clasele de puritate industrială în care pot fi obţinute aceste metale. (Au 995.98.97. Sn. Ni 99.85. Sn 99. Zn 99. Cr 98. Zn 98.2. As. Pt-Ir. Cu. Pb 99.95. Zn-Cd. As. Fe. impurităţile ce au influenţe (negative) majore asupra proprietăţilor lor şi cele mai utilizate tipuri de aliaje binare în care fiecare din aceste metale este componentul de bază (principal). Fe S. Bi. Al 99.2.96. S. Cu 99. Fe. împreună cu cele redate în tabelul 1. S Pb. Sb Sn.5. Sn-Hg Sb-Sn. Mg-Zn Au-Ag. Bi.90.9. Ni 99. Zn Pb. Cu 99. în tabelul 9. Sn-Sb. Cd-Ni. Cr-W. Pb 99. Cu As. Pb-Sn. Clasele de puritate ale componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Al Cu Ti Ni Cr Sn Sb Zn Mărcile industriale * STAS 7607: Al 99.96. Al 99. Al-Mg.995. Cu-Al.8 Pb. Sb 99. Zn 98. Sb.5. Cu 99. Cu. Mg 99.35 STAS 10262: Sb 99.Bi. Fe Fe.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Deoarece proprietăţile aliajelor neferoase sunt determinate în măsură importantă de proprietăţile componentului lor principal (metalic).4. S. Sb-Pb Zn-Al. Zn 97.65 Principalele impurităţi Fe.6. Cu. Ni 98. Zn. Pt 99.565. Pb 99. definesc cantitativ proprietăţile lor fizice. Cr-Ti.3. Au STAS 4389: Au 999. Pb. Fe. Pb. Sb 98. Cr-Mo Sn-Pb. Al 99. Ag STAS 3321: Ag 999. Al 99 STAS 270/1:Cu 99.3 sunt expuse valorile celor mai importante caracteristici mecanice ale metalelor care constituie componentele de bază ale aliajelor neferoase.5 Ti 99. Al 99. Sn 98. Sb 99.Cd C. Ni-Mo.5. Fe. Al 99. Cr 98.98.Al 99.9 Mg-Al. Pt STAS 10560: Pt 99. Sb 99.94.99. Si. 133 .99.99: Pb 99.3. Ag-Hg Pt-Rh.75. Al-Zn Cu-Zn.99. Fe. Cd 99. cu excepţia Au şi Ag.95. Cu.6.5.8.

N/mm2 Alungirea procentuală după rupere 3) . N/mm2 Limita de curgere 2) .3. N/mm2 Modulul de elasticitate transversală. 2) creşte odată cu conţinutul de impurităţi al metalului.Tabelul 9. Caracteristicile mecanice la ta ale principalelor componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Starea Rezistenţa la rupere 2). . N/mm2 Duritatea 2) Al Cu Ti Ni Sn Sb Zn Pb Cd Be Mg Au Ag Pt 1) recopt (stare de echilibru) ecruisat ecruisat 1) 40 – 70 120 − 140 170 − 220 420 − 450 220 − 250 310 − 330 12 − 14 10 − 13 70 − 100 11− 13 69 − 83 380 − 480 160 − 195 180 − 220 100 − 120 120 − 145 15 – 30 100 − 120 50 − 70 320 − 330 130 − 150 50 − 60 10 − 11 − 50 − 55 4−5 − 260 − 310 90 − 105 115 − 140 − − 50 – 70 8 − 12 45 − 60 10 − 15 50 − 60 30 − 40 80 − 90 − 40 − 50 60 − 70 17 − 25 − 3 − 15 2 − 10 40 − 50 48 − 50 62000 115000 105000 207000 44000 77800 105000 55000 300000 43000 78000 76000 25000 42800 79000 16500 19000 38000 20600 140000 − − 27500 140 − 220 HV − 35 – 40 HBS 95 – 110 HBS 90 – 120 HBS 60 – 65 HV 5 – 6 HBS 30 – 60 HBS 20 – 35 HBS 3 – 5 HBS 16 – 24 HBS 75 – 85 HRB 37 – 39 HRE 48 – 54 HRE 18 – 20 HBS 25 – 30 HV recopt (stare de echilibru) 1) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) sinterizat (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) ecruisat 1) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) 170000 38 – 45 HV 150 − 165 − − deformat plastic la rece cu GD = 70 … 90 %. % Modulul de elasticitate longitudinală. 3) scade odată cu conţinutul de impurităţi.

la orice temperatură. în diverse concentraţii şi alte elemente de aliere decât zincul: Si. în care sunt introduse suplimentar. aliajele denumite în tehnică duraluminuri au ca bază aliaje Al – Cu. Sn. alcătuită din cristale de soluţie solidă având ca solvent componentul de bază. care prezintă în stare solidă. pentru a facilita studierea structurii şi proprietăţilor fiecărui tip de astfel de aliaje. aliajele neferoase pot fi: binare. ternare sau complexe. aliajele nichelului (aliaje pe bază de nichel). în diverse concentraţii şi alte elemente de aliere decât cuprul: Mg. Pb.). astfel: • în funcţie de numărul componentelor. se ia ca bază câte un aliaj binar reprezentativ şi se consideră că restul componentelor sunt elemente suplimentare de aliere (de exemplu. Au.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Aliajele neferoase se pot clasifica folosind o multitudine de criterii. aliajele metalelor preţioase (aliaje pe bază de metale preţioase: Ag. compuşi intermetalici). − aliaje cu structură monofazică după solidificare. dar. aliajele neferoase se încadrează în următoarele categorii: − aliaje monofazice. aliajele neferoase pot fi: aliaje de turnare şi aliaje deformabile plastic. aliaje anticorosive (cu rezistenţă ridicată la acţiunea mediilor agresive de lucru). Aliajele neferoase (ca şi fontele şi oţelurile) se pot clasifica şi pe baza denumirii proprietăţii sau caracteristicii care le defineşte primordial utilitatea tehnică. de exemplu. Fe.. cele mai multe tipuri de aliaje utilizate în prezent în tehnică sunt complexe. aliaje criogenice (cu tenacitate ridicată la temperaturi scăzute). aliajele neferoase se clasifică în: aliaje durificabile structural prin tratamente termice şi aliaje nedurificabile prin tratamente termice. • în funcţie de constituţia structurală de echilibru (la ta). Toate criteriile de clasificare anterior precizate se folosesc însă drept criterii secundare. aliajele aluminiului (aliaje pe bază de aluminiu). preferându-se clasificarea acestora în funcţie de componentul de bază şi încadrarea lor în categorii de tipul: aliajele cuprului (aliaje pe bază de cupru). aliajele titanului (aliaje pe bază de titan). în care precipită la răcirea ulterioară particule de faze secundare (de obicei. Ni etc. iar aliajele denumite în tehnică alame au ca bază aliaje Cu – Zn. în care sunt introduse frecvent. o structură monofazică. − aliaje care conţin în structură constituenţi eterogeni (de tipul amestecurilor mecanice eutectice sau eutectoide). Mn etc. Al. Mn. aliaje cu rezistenţa mecanică ridicată (dure). Pt etc. aliaje uşor fuzibile (cu temperaturi ts coborâte) etc. se practică încadrarea aliajelor neferoase în categorii ca: aliaje uşoare (caracterizate prin densităţi ρ ≤ 4000 kg/m3). iar în funcţie de aptitudinile de a-şi mări rezistenţa mecanică în urma aplicării de TT. • în funcţie de posibilităţile tehnologice de transpunere în produse şi de prelucrare a acestora.) etc. pentru denumirea diverselor aliaje neferoase şi sistematizarea studierii structurii şi proprietăţilor lor. aliaje antifricţiune. 135 .

în decursul răcirii după solidificare. fenomene de cristalizare secundară (recristalizare în stare solidă. care are ca efect îmbunătăţirea fineţei şi gradului de dispersie a fazelor componente ale amestecurile mecanice eutectice care se formează la solidificarea unor aliaje neferoase. scap. modificatorii care acţionează în acest mod (borul şi unele metale de tranziţie cu reactivitate chimică mare: Ti.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. care.6). care pot schimba mecanismele obişnuite ale germinării şi/sau creşterii cristalelor la solidificare. la aceste aliaje nu se produc. 1. constând din inocularea în aliajele lichide a unor cantităţi mici de substanţe chimice (numite modificatori. constituie baze pentru germinarea eterogenă la solidificarea aliajelor (v.2). modificarea poate fi: • modificare de tipul I.4. Ta. v. care să determine transformarea structurii dendritice primare într-o structură secundară favorabilă (din punctul de vedere al mărimii granulaţiei şi gradului de dispersie a fazelor) obţinerii unor caracteristici mecanice ridicate şi/sau asigurării unei bune comportări la prelucrarea prin deformare plastică sau la aplicarea de TT.2. care determină accentuarea ramificării şi subţierea ramurilor (axelor) cristalelor dendritice primare şi influenţează favorabil distribuţia fazelor secundare la aliajele în care (în timpul răcirii după solidificare) precipită particule ale unor astfel de faze. scap. distribuite sub formă de suspensie fină. care are ca efect principal finisarea (micşorarea dimensiunilor) cristalelor dendritice primare. Modalitatea actuală cea mai eficientă de influenţare a caracteristicilor structurii primare a aliajelor neferoase o reprezintă modificarea. În funcţie de efectele pe care le produce asupra structurii primare a aliajelor neferoase. se utilizează cu predilecţie pentru realizarea modificărilor de tipurile I şi III. Zr. 1. La alegerea modificatorilor şi realizarea modificării aliajelor neferoase trebuie avute în vedere următoarele aspecte esenţiale: • modificatorii introduşi în aliajele neferoase lichide acţionează în unul din următoarele moduri: − formează (individual sau prin combinare cu componentele aliajelor) particule greu fuzibile şi insolubile în aliajele topite. asigurând solidificarea cu un număr mare de germeni cristalini şi formarea unor structuri primare fine. 136 . Mo). v. Modificarea aliajelor neferoase La marea majoritate a aliajelor neferoase folosite în tehnică componentele de bază nu prezintă transformări alotropice şi. 4. scap. acest tip de modificare este eficient la aliajele neferoase care prezintă după cristalizarea primară o structură monofazică (cu cristale de soluţie solidă). ca urmare.6). • modificare de tipul III. • modificarea de tipul II.

particulele nu se formează sau se formează în număr insuficient asigurării unei structuri primare fine.3. Pb) se folosesc mai ales pentru asigurarea modificărilor de tipul II. efectele pozitive ale modificării se micşorează. de exemplu. • modificatorii trebuie introduşi în aliajele neferoase într-o cantitate (concentraţie) optimă (care asigură nivelul maxim al efectelor pozitive produse de modificare). iar coeficientul kO se ia. ti corespunzătoare acestui TT se alege cât mai ridicată (ti + 273 = Ti = kOTs. kO = 0.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase − formează pelicule de adsorbţie pe suprafeţele germenilor cristalini. în mod obişnuit. Principalele tipuri de recoaceri fără schimbare de fază care se pot aplica semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase sunt: • Recoacerea de omogenizare (RO) este recomandată pentru diminuarea neomogenităţilor chimice ale structurilor dendritice primare ale semifabricatelor şi pieselor turnate. scap. Tratamentele termice la aliajele neferoase Tratamentele termice (TT) care se aplică semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase se definesc şi se clasifică la fel ca şi tratamentele destinate semifabricatelor şi pieselor din oţeluri şi fonte (v. iar τm trebuie să fie mari (de obicei. deoarece omogenizarea se realizează prin difuzie. 6. dar poate avea şi valori kO = 0. modificatorii care acţionează în acest mod (metalele uşor fuzibile: Li. Ca.1).95…0. deoarece particulele care se formează sunt grosolane şi în număr insuficient realizării unei structuri primare fine. în unele cazuri (de exemplu la semifabricatele şi piesele turnate din aliaje pe bază de Cu) impunându-se 137 . în cazul modificatorilor care au rolul de a forma particule greu fuzibile şi insolubile în aliajele topite. pe bază de Al sau Mg. cu un număr mare de particule care activează germinarea eterogenă şi rezultă structura primară cu granulaţia cea mai fină. definită ca fiind temperatura la care verticala aliajului intersectează linia sau suprafaţa solidus a diagramei de echilibru fazic a sistemului de aliaje căruia aparţine acesta. care micşorează viteza de creştere a germenilor şi limitează dezvoltarea în grosime a ramurilor cristalelor dendritice primare. în care Ts. dacă concentraţia acestora este la nivelul optim se formează o suspensie fină. având ts = 500…600 oC). pentru omogenizarea pieselor turnate din aliaje în care procesele de difuzie se defăşoară foarte lent. dacă concentraţia acestora este mică.8…0. în K. Sb.9. cum sunt aliajele uşoare. iar dacă concentraţia acestora depăşeşte nivelul optim. 9. este temperatura de solidificare – topire a aliajului din care sunt confecţionate piesele supuse RO.98. τm = 2…24 ore). Na.

la piesele din astfel de aliaje. aliajele Cu – Al. finisarea granulaţiei. ca şi în cazul aplicării la piesele din aliaje feroase. pentru finisarea granulaţiei structurii grosolane rezultate după RO. îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin deformare plastică sau prin aşchiere etc. în mod obişnuit. de producerea transformărilor alotropice ale unor componente. • Recoacerea de detensionare (RD) se aplică semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase în scopul diminuării intensităţii şi redistribuirii tensiunilor mecanice reziduale existente în acestea. se menţin la ti o durată τm (pentru uniformizarea temperaturii în masa pieslor şi pentru omogenizarea structurii) şi se răcesc lent (o dată cu cuptorul. în cazul recoacerii sau în aer liniştit. trp + 273 = Trp ≅ 0. soluţia solidă (denumită.). în cazul normalizării).2).5 şi 6.3) se pot aplica semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase care prezintă transformări fazice în stare solidă (determinate de variaţiile cu temperatura ale solubilităţii componentelor în fazele din structura aliajelor. de realizarea unor transformări eutectoide etc. 6. de obicei.2. RRN a semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase se realizează cu ti = trp + 100…200 oC (trp fiind temperatura de recristalizare primară a aliajului din care sunt confecţionate piesele supuse TT. scap. mecanismele detensionării termice şi principiile stabilirii regimului RD sunt cele prezentate în scap.4Ts). Regimul RRN se alege astfel încât să se producă în piesele supuse tratamentului procesele de restaurare şi recristalizare primară şi să nu apară efectele defavorabile ale desfăşurării fenomenelor de creştere a granulaţiei şi de recristalizare secundară (v.2. Modul de conducere a unui astfel de TT este simplu: piesele se încălzesc la o temperatură ti situată desupra unuia din punctele de transformare în stare solidă ale aliajului neferos din care sunt confecţionate. pentru obţinerea la ta a unei stări de echilibru structural.3. La semifabricatele şi piesele confecţionate din aliaje neferoase se pot efectua două tipuri (principial diferite) de călire: • Călirea martensitică se poate aplica pieselor din aliaje neferoase care racire α + δ . austenită. 3. τi + τm = 1…4 ore şi răcirea în aer liniştit. TT de călire 138 . • Recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază (RRN) este utilizată pentru refacerea plasticităţii semifabricatelor şi pieselor ecruisate prin deformare plastică la rece.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR aplicarea de TT ulterioare. 6. scap. Recoacerile cu schimbare de fază (de tipul recoacerii complete sau normalizării. unele aliaje pe bază de Ti) pentru obţinerea stărilor structurale de echilibru. v. recoacerile cu schimbare de fază se efectuează la produsele confecţionate din astfel de aliaje neferoase (cum sunt aliajele Cu – Zn. ca şi faza corespondentă a aliajelor Fe – C) care se transformă (la răcirea sub o temperatură caracteristică) în amestecul eutectoid (α + δ). γ fiind suferă transformări eutectoide (la fel ca oţelurile şi fontele): γ incal.

Analizând modul de efectuare a acestui TT (v. ts). M (denumită martensită.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase martensitică constă din încălzirea lor la o temperatură ti situată în domeniul de stabilitate al fazei γ (domeniul austenitic). cu cristale de soluţie solidă) obţinute prin călirea de punere în soluţie a aliajelor neferoase prezintă o bună comportare la prelucrarea prin deformare plastică. cu structura cristalină diferită de cea corespunzătoare fazei γ (austenitei) din care s-a format. fig. pentru ca transformarea (printrun mecanism bazat pe difuzia componentelor) γ ⇒ α + δ să nu fie posibilă şi să se realizeze o transformare de tip martensitic (printr-un mecanism care nu presupune difuzia componentelor) γ ⇒ M. Cu – Be. în apă) pentru menţinerea structurii monofazice α până la ta. La piesele din astfel de aliaje. alcătuită din cristale de soluţie solidă α suprasaturată în elemente de aliere (fază metastabilă). Revenirea structurilor (metastabile) obţinute prin călirea martensitică a aliajelor neferoase poate conduce la efecte similare celor care se produc prin revenirea oţelurilor sau fontelor călite martensitic şi care constau în obţinerea (prin transformări structurale bazate pe difuzie) unor structuri apropiate de echilibru şi bine detensionate. urmată de răcirea rapidă (de obicei. care îndeplinesc criteriile structurale menţionate mai înainte. ca şi faza corespondentă din structura aliajelor Fe – C călite) fiind o soluţie solidă suprasaturată în elemente de aliere. deoarece realizează punerea (dizolvarea la încălzire şi menţinerea la răcire) în soluţia solidă α a fazei θ. TT de călire de punere în soluţie constă din încălzirea şi menţinerea o scurtă durată la o temperatură tic ∈ (tso. care aparţin unor sisteme ale căror diagrame de echilibru sunt de tipul celei prezentate în figura 9. menţinerea la această temperatură o durată τm (pentru obţinerea unei structuri cu austenită omogenă) şi răcirea rapidă (cu o viteză vr mai mare decât o viteză critică vrc).1). 139 . Cu − Ti. pentru obţinerea unei structuri monofazice. acest TT a fost denumit călire de punere în soluţie (a fazei θ). structurile (monofazice.1. Ti – Ni. Ti – Mo. alcătuită din cristale de soluţie solidă α ≡ B(A) omogenă. • Călirea de punere în soluţie se poate aplica la piesele din aliaje neferoase în a căror structură apare ca fază principală o soluţie solidă care are ca solvent componentul de bază al aliajelor şi prezintă o variaţie importantă cu temperatura a capacităţii de a dizolva componentele de aliere (solubilitatea componentelor de aliere în această fază scade puternic când se micşorează temperatura). rezultă că prin răcirea rapidă de la tic a structurii monofazice α se împiedică separarea din aceasta (prin procese bazate pe difuzie) a fazei θ (bogată în elemente de aliere) şi se obţine la ta o structură monofazică. Spre deosebire de structurile (dure şi fragile) realizate prin călirea martensitică.. 9. Ti – Al etc. Călirea martensitică se poate aplica la produsele realizate din unele aliaje ale sistemelor Cu – Al.

.0 nm).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Revenirea structurilor obţinute prin călirea de punere în soluţie a aliajelor neferoase.. • precipitatele θ” sunt faze metastabile care se formează la durate mai lungi şi/sau la temperaturi mai înalte de îmbătrânire decât cele corespunzătoare formării zonelor GP şi sunt faze distincte (cu structuri cristaline diferite de structura fazei stabile θ). având la bază mecanisme ce presupun difuzia componentelor aliajului supus TT.6 nm şi se formează uniform în matruicea α. TT de revenire aplicat structurilor obţinute prin călirea de punere în soluţie este denumit îmbătrânire şi poate fi îmbătrânire naturală. zonele GP au forma unor discuri cu diametrul de 5... în structura matricei α se pot forma următoarele tipuri de precipitate: • zonele GP (notate în acest mod după numele cercetătorilor Guinier şi Preston care le-au detectat pentru prima oară prin tehnici de difracţie cu raze X) apar la temperaturi şi durate mici ale procesului de îmbătrânire şi sunt asocieri preferenţiale de atomi ai componentelor de aliere din aliajul tratat.5. pe dislocaţiile elicoidale) şi sunt semicoerente cu structura cristalină a acestei matrice. prin procese de germinare omogenă. în mod obişnuit. putând fi uşor evidenţiate în structură prin examinarea la microscopul optic. cu configuraţie platiformă (cu diametrul de 25. ajungând la frecvenţe de 1013…1015 zone/mm3. constând din încălzirea şi menţinerea acestora la o temperatură tii ∈ [ta. deoarece aceste precipitate se formează prin procese de germinare şi creştere.0. precipitatele θ’ se formează prin germinare eterogenă pe anumite defecte ale structurii cristaline a matricei α (de exemplu. 140 . • precipitatele θ sunt faze stabile (de echilibru).. cu dimensiuni suficient de mari pentru a putea fi observate prin examinarea structurilor la microscopul optic şi care apar dacă duratele şi/sau temperaturile de îmbătrânire sunt mai mari decât cele corespunzătoare formării precipitatelor θ”..2. precipitatele θ” germinează relativ uniform în matricea α şi sunt legate prin interfeţe coerente cu structura cristalină a acestei matrice.8 nm şi grosimea de 0.30 nm şi grosimea de 1. • precipitatele θ’ sunt tot faze metastabile.3. dacă ta < tii < tso.. care germinează eterogen pe limitele grăunţilor cristalini ai matricei α şi sunt necoerente cu această matrice. Natura fazică şi caracteristicile structurale ale precipitatelor care se formează la îmbătrânire depind de mărimile parametrilor ti şi τm. care pot fi evidenţiate în structură numai prin examinarea la microscopul electronic.. Cercetările întreprinse până în prezent au evidenţiat că. în funcţie de temperatura şi durata îmbătrânirii aliajelor neferoase călite. determină separarea din soluţia solidă suprasaturată (metastabilă) a unor precipitate care durifică structura. dacă tii = ta sau îmbătrânire artificială. datorită efectelor de durificare pe care le produce. tso).

Aşa cum se poate observa analizând curba de îmbătrânire HVr = f(ti = 130 oC. 9. prezentată în 141 .. Curba de îmbătrânire la ti = 130 oC a unui aliaj Al – Cu. pentru orice aliaj călit şi îmbătrânit. τm) sau HVr = g(ti.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase În privinţa filiaţiei diverselor tipuri de precipitate.2. 9. Aceste particularităţi ale formării precipitatelor în timpul îmbătrânirii aliajelor neferoase călite sunt valorificate practic la realizarea procesului de reversiune. Fig. efectul de durificare al îmbătrânirii se poate evidenţia cu ajutorul unor curbe de îmbătrânire.). corespunzător temperaturii t / > ti. cercetările experimentale întreprinse până în prezent au arătat că orice precipitat se formează direct din matricea α şi nu prin transformarea precipitatelor existente anterior în structura aliajului supus îmbătrânirii. astfel. τm) a unui aliaj Al – Cu (cu %Cum = 3 %). dar nu oferă timpul necesar separării precipitatelor specifice temperaturii la care s-a supraîncălzit aliajul). τm = ct. Configuraţia diagramei de echilibru a sistemelor cărora aparţin aliajele neferoase la care se pot aplica TT de călire de punere în soluţie Fig. pentru reconstituirea stării structurale monofazice pe care aliajele o aveau după călirea de punere în soluţie (supraîncălzirea de scurtă durată asigură dizolvarea în matricea α a precipitatelor formate prin îmbătrânire.1. care constă din supraîncălzirea de scurtă durată a aliajelor îmbătrânite. la ridicarea temperaturii de îmbătrânire de la ti la t i/ > ti. reprezentând dependenţele experimentale dintre duritatea aliajului îmbătrânit şi parametrii de regim ai îmătrânirii: HVr = f(ti = ct. în principal de creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii acestora. precipitatul specific temperaturii ti se dizolvă în matricea α şi apoi din matricea α se separă un nou precipitat. cu %Cum = 3 % Transformările structurale produse prin îmbătrânire sunt însoţite de modificări ale proprietăţilor aliajelor călite.

regionale sau internaţionale). AA (Aluminum Association).2. principalele variante ale acestui sistem. aplicată la aluminiu şi aliajele pe bază de aluminiu şi recomandată de standardele elaborate de ISO şi CEN pentru mărcile de aluminiu şi aliaje de aluminiu deformabile. acest efect diminuându-şi intensitatea odată cu distrugerea coerenţei dintre matricea structurală a aliajului şi precipitatele formate la îmbătrânire. la aliajele magneziului. între călirea de punere în soluţie şi îmbătrânire. regional sau internaţional) care gestionează sistemul. Simbolizarea metalelor şi aliajelor neferoase comerciale În prezent nu există un sistem de simbolizare a mărcilor de metale şi aliajele neferoase unanim recunoscut şi aplicat la întocmirea documentelor tehnice aferente conceperii. fabricării. recomandate de diverse asociaţii profesionale şi/sau organisme de standardizare (naţionale. semifabricatele sau piesele din aliaje neferoase se supun unor operaţii de deformare plastică la rece. se ajunge astfel la ideea (confirmată prin cercetări experimentale) că efectul de durificare este o consecinţă a interacţiunii dintre dislocaţiile matricei aliajului îmbătrânit şi precipitatele coerente. 142 .4 şi 9. aplicată la aliajele aluminiului. cupru şi aliaje pe bază de cupru etc.4.. efectul de durificare al îmbătrânirii creşte în cursul formării precipitatelor semicoerente (zonele GP şi precipitatele θ”) şi scade odată cu apariţia precipitatelor semicoerente (θ’) şi necoerente (θ). având la bază principiile prezentate în tabelele 9. verificării şi comercializării semifabricatelor şi pieselor din astfel de materiale. 9.5.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR figura 9. fără nici o semnificaţie legată de compoziţia şi proprietăţile mărcii) acordat de asociaţia sau de organismul (naţional. proiectării. la aliajele cuprului. Desfăşurarea proceselor de precipitare la îmbătrânire şi efectele de durificare produse de acestea pot fi influenţate substanţial dacă. şi varianta propusă de AA (Aluminum Association). la aliajele titanului.) sunt simbolizate printr-un număr (în mod obişnuit. sunt: varianta UNS (Unified Numbering System). cum ar fi ASM (American Society for Metals). Cele mai utilizate sisteme de simbolizare a mărcilor de metale şi aliaje neferoase. conform căruia mărcile de metale şi aliaje neferoase din diverse categorii (aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu. CEN (Comité European de Normalisation) sau ISO (International Organization for Standardization). sunt: • sistemul de simbolizare numerică. la aliajele zincului etc.

Aliaje având Sn ca EAP 8 A08510 / 851. Aliaje având Cu ca EAP 2 A92001 / 2001 AlCu5. Aliaje având Zn ca EAP 7 A07120 / 712. Aliaje având Si ca EAP + Cu şi Mn 3 A13190 / A319. Aliaje având Mg ca EAP 5 A05200 / 520.5 6.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • sistemul de simbolizare alfanumerică (sistemul de simbolizare după compoziţie). ** EAP ≡ element de aliere principal 143 .8 1. Date privind simbolizarea mărcilor de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu Mărcile de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu pentru turnare Structura simbolului în varianta UNS: AX0X1X2X3X4* Structura simbolului în varianta AA: αX1X2X3.1 G Al 99. litera M pentru turnarea în forme metalice. Aliaje având Zn ca EAP 7 A97149 / 7149 AlZn8MgCu 8. simbolurile chimice ale elementelor de aliere pentru care %EAm este în jur de 1 % sau mai mare fiind însoţite de numere (de preferinţă întregi) care indică concentraţiiile masice nominale (medii) ale acestor componente.. urmată (eventual) de o literă care codifică procedeul tehnologic de turnare recomandat la realizarea semifabricatelor sau pieselor din aceste aliaje (litera S pentru turnarea în forme din nisip.. X0 = 2 ⇒ α ≡ B.0 G AlZn6MgCr 8.5MgMn 3. Aliaje având alte EAP 8 A98016 / 8016 AlFe1Mn * X0 = 0 pentru aliajele corespunzătoare unei reţete originale . Aliaje având Cu ca EAP** 2 A02040 / 204. dacă X0 = 0.0 G AlSi5Cu3 4.4. simbolul nu conţine litera α. Aluminiu şi aliaje cu %Alm ≥ 99 % 2. X0 = 1.. X0 = 6 ⇒ α ≡ F. Aliaje având Mg ca EAP 5 A95052 / 5052 AlMg2.). litera P pentru turnarea sub presiune etc.X4* Seria (grupa) de aliaje Exemple de mărci X1 1 A01001 / 100.0 1.1 G AlSi5 5. Aliaje având alte EAP 9 − − Mărcile de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu deformabile Structura simbolului în varianta UNS: A9X1X2X3X4 Structura simbolului în varianta AA: X1X2X3X4 Seria (grupa) de aliaje Exemple de mărci X1 1 A91080 / 1080 Al 99. Aliaje având Si ca EAP 4 A24430 / B443. X4 = 0 la aliajele pentru turnare în piese şi X4 = 1 sau 2 la aliajele pentru turnare în lingouri. dacă X0 = 1⇒ α ≡ A.. litera Z pentru turnarea centrifugală.2. 6 pentru aliajele rezultate prin modificări aduse unei reţete originale.1 G AlSn6Cu1Ni1 9. conform căruia mărcile de metale neferoase se simbolizează aşa cum se arată în tabelul 9. scrise în ordinea descrescătoare a importanţei lor.2 . Aliaje având Si ca EAP 4 A94343 / 4343 AlSi7. Aliaje având Si şi Mg ca EAP 6 A96106 / 6106 AlMgSiMn 7. Grupă de aliaje neutilizată 6 − − 7. urmat de simbolurile chimice ale elementelor de aliere. Tabelul 9.0 G AlCu4MgTi 3. Aluminiu şi aliaje cu %Alm ≥ 99 % 2. litera C pentru turnarea continuă. simbolurile aliajelor de turnare sunt precedate de litera G.0 G AlMg10 6. . iar simbolurile mărcilor de aliaje neferoase sunt alcătuite din simbolul chimic al componentului de bază.5 5. Aliaje având Mn ca EAP 3 A93003 / 3003 AlMn1Cu 4.

.... Cupru şi aliaje cu %EAm < 8 % C10000 . C91700 C90700 G CuSn10Pb2 Bronzuri aliate cu Pb C92200 . C66100 C65500 CuSi3 6.. C51100 CuSn4P 4..5Pb C33500 C30000 . C84800 C84500 G CuZn12Pb7Sn2 Alame galbene (simple/cu Pb) C85200 .. iar M10100 – aliajului MgAl10Mn) etc.. (de exemplu. Bronzuri cu Al (%Alm< 19 %) C60600 . Aliaje cu %EAm < 5 % C81300 .. C76200 CuZn29Ni12 * varianta UNS se utilizează şi la alte tipuri de aliaje: la aliajele pe bază de Ti UNS = RX1X2X3X4. Aliaje Cu – Ni şi Cu – Ni − Zn C70000 . Alame roşii (simple sau cu Pb) C83300 . (de exemplu.. Aliaje Cu – Ni şi Cu – Ni ..... Bronzuri cu Al (%Alm <19 %) C95200 . C83800 C83400 G CuZn10 Alame semiroşii (simple/cu Pb) C84200 . Z35530 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric ZnCu1Al4).. la aliajele pe bază de Mg UNS = MX1X2X3X4. iar sistemul de simbolizare alfanumerică este util îndeosebi în activităţile de cercetare...... Aliaje pe bază de Cu speciale C99300 .95 1.. Bronzuri obişnuite (Cu – Sn) C90200 .. la aliajele pe bază de Zn UNS = ZX1X2X3X4 (de exemplu... fabricare şi verificare a metalelor şi aliajelor neferoase sau a produselor ce se confecţionează din astfel de materiale. C85800 C85400 G CuZn29Pb3Sn Alame speciale C86100 ... Alame cu Sn CuZn36Al1Mn3Sn C67400 C66400 . C86800 C86300 G CuZn25Al6Mn 4. C69800 Alame speciale 3.9 CuZn12.. Sistemul de simbolizare numerică se recomandă a fi utilzat mai ales în activităţile comerciale.. Alame cu %Znm < 37 % CuZn34. Alame cu Pb CuZn28Sn1 C44300 C40000 . C87900 C87200 G CuSi4 C87500 G CuZn14Si4 G CuSn11 5.C9 X1X2X3X4 Seria (grupa) de aliaje UNS Exemple de mărci C80100 . la aliajele pe bază de Ni UNS = NX1X2X3X4 (de exemplu. Cupru cu %Cum ≥ 99. Bronzuri cu Pb C98200 ......ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 9....5 C22600 C20000 .Zn C96200 . Simbolurile mărcilor de metale sau aliaje neferoase sunt însoţite de 144 . N04400 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric NiCu32). Date privind simbolizarea mărcilor de cupru şi aliaje pe bază de cupru Mărcile de cupru şi aliaje pe bază de cupru pentru turnare Structura simbolului în varianta UNS: C8X1X2X3X4 . proiectare.5Ni 3..5 2.... R54520 corespunde aliajului cu simbolul alfanumeric TiAl5Sn2. Bronzuri cu Si (%Sim < 8 %) C64700 ..5.9 1. C17300 CuBe1.. C98800 C98600 G CuPb35Ag1.. C95800 C95600 G CuAl7Si2 7... M11311 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric MgAl3Zn1.. Bronzuri şi alame cu Si C87200 .. C94900 6.. Bronzuri fosforoase cu %Sn < 9 % C50000 . C64200 C61000 CuAl8 5.5). C81100 C80100 G Cu 99. 2.5 9. C94500 C92700 G CuSn5Pb25 C94300 G CuSn5Ni5 C94800 Bronzuri aliate cu Ni C94700 . C99800 C99600 G CuMn40Al2 Mărcile de cupru şi aliaje pe bază de cupru deformabile Structura simbolului în varianta UNS: C1X1X2X3X4 . C97800 C96400 G CuNi30Fe C97600 G CuNi20Zn8Sn4Pb 8.. C82800 C82100 G CuBe0... C7X1X2X3X4* Seria (grupa) de aliaje UNS Exemple de mărci C11100 Cu 99.

6. iar în tabelul 9. în cursul cărora nu se efectuează nici o verificare privind regimul termic sau gradul de deformare) 2. adică particularităţile privind succesiunea şi conţinutul operaţiilor tehnologice ce trebuie aplicate pentru atingerea stării de livrare a produselor) şi/sau valorile anumitor caracteristici definitorii ale calităţii produselor care se livrează. Recopt (starea obţinută la produsele deformate plastic în urma aplicării unei recoaceri complete în scopul asigurării valorilor minime ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică sau starea obţinută la produsele turnate după o recoacere destinată reducerii segregaţiilor dendritice. ** cifrele care urmează acestui simbol indică durata (în ore) a procesului de îmbătrânire naturală spontană. îmbunătăţirii ductilităţii sau stabilizării caracteristicilor mecanice) 3. urmată.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase simbolurile stărilor de livrare ale semifabricatelor sau produselor realizate din aceste materiale. cu sau fără ecruisare suplimentară. 2 sau 3 * Simbolul stării pentru Al şi pentru Cu şi aliajele pe aliajele pe bază de Al bază de Cu F M O O H* W ** T H* − T cifrele sau literele care urmează acestui simbol codifică succesiunea de operaţii tehnologice care se aplică pentru atingerea stării. Ecruisat (starea obţinută la produsele care.7 sunt definite subdiviziunile stării TRATAT TERMIC corespunzătoare produselor realizate din aceste materiale. eventual. sunt supuse unor operaţii de deformare plastică la rece sau unor combinaţii de operaţii de deformare plastică la rece şi RRN. Brut de fabricaţie (starea obţinută din operaţiile de prelucrare la cald.6. 145 . de litere sau cifre care indică subdiviziunea corespunzătoare stării de bază (modul particular în care se realizează starea de livrare a materialului. Simbolul stării unui metal sau aliaj neferos este alcătuit dintr-o literă de codificare a stării de bază (care defineşte modul principial de atingere a stării în care se află materialul). gradul de ecruisare realizat etc. pentru obţinerea unor stări stabile diferite de stările 1. după recoacere sau deformare plastică la cald. în scopul obţinerii unor caracteristici mecanice prescrise) 4. Definirea şi simbolizarea stărilor de bază ale produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale Definirea stării de bază 1. finisării granulaţiei. Pus în soluţie (starea instabilă obţinută la produsele supuse unei căliri de punere în suluţie şi îmbătrânite spontan la ta) 5. Tabelul 9. Tratat termic. Principalele date (cuprinse în standardele SR EN 515 şi SR ISO 1190/2) privind simbolizarea stărilor de bază ale produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale sunt prezentate în tabelul 9.

după prelucrarea la temperaturi ridicate. după atingerea stării definite la 5. după prelucrarea la temperaturi ridicate. urmată de ecruisarea prin deformare plastică la rece şi îmbătrânirea artificială) 5. cum ar fi.1. Pus în soluţie. Răcit după prelucrare la cald. Pus în soluţie şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie.5. ci realizarea unor caracteristici speciale.3.6. sunt răcite la ta. Răcit după prelucrare la cald.6. deformat plastic la rece şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care. sunt îmbătrânite artificial) 5.2. Pus în soluţie şi supraîmbătrânit/stabilizat (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie.11. Definirea şi simbolizarea subdiviziunilor stării TRATAT TERMIC a produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale Definirea subdiviziunii stării de bază 5. după atingerea stării definite la 5. urmată de o îmbătrânire artificială) 5. după prelucrarea la temperaturi ridicate. Pus în soluţie. după prelucrarea la temperaturi ridicate şi răcirea la ta . Răcit după prelucrare la cald şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care. îmbătrânit artificial şi deformat plastic la rece (starea obţinută la produsele care. sunt răcite la ta. îmbătrânit artificial şi deformat plastic la rece (starea obţinută la produsele care. Răcit după prelucrare la cald. urmată de o îmbătrânire artificială al cărei scop principal nu este obţinerea unui efect de durificare prescris.4. de exemplu. Răcit după prelucrare la cald şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece) 5. deformat plastic la rece şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie.7. urmată de ecruisarea prin deformare plastică la rece şi îmbătrânirea naturală) 5.5.10. deformat plastic la rece şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care. sunt răcite la ta şi îmbătrânite natural) 5. rezistenţa maximă la acţiunea unor medii corosive) 5. deformat plastic la rece şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie.8. Pus în soluţie. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece) 146 Simbolul stării pentru Al şi pentru Cu şi aliajele pe aliajele pe bază de Al bază de Cu T1 T2 TA TC T3 T4 T5 T6 TD TB TE TF T7 − − TG T8 TH − T9 TK TL . urmată de o îmbătrânire naturală) 5. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece şi îmbătrânite natural) 5. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece şi îmbătrânite artificial) 5.9. Pus în soluţie şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 9.7.

principalele aliaje pe bază de cupru folosite în tehnică fiind prezentate în continuare. cuprul este utilizat din timpuri străvechi pentru realizarea de produse. producând fisurarea intercristalină a produselor din cupru. 9. Bi). Cuprul are o bună rezistenţă la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate. P.. Mg. Sb). Principalele proprietăţi fizico – chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale cuprului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1. diminuându-i substanţial plasticitatea şi tenacitatea şi micşorându-i considerabil conductibilitatea termică şi electrică. As. azotic). anilină şi acid acetic etc.3. amoniac. Cd. prezenţa incluziunilor intercristaline de CuO2 în structura cuprului (nedezoxidat corespunzător la elaborare) poate determina şi fenomenul numit “boala de hidrogen”. sulf. soluţii slabe. soluţii concentrate de acizi anorganici. Sn.2 şi 9. care se declanşează prin reacţia Cu2O + H2 ⇒ 2Cu + H2O şi conduce la formarea de vapori de apă a căror presiune creşte (deoarece nu se pot elimina). vapori de apă supraîncălziţi. iar Bi şi Cu formează un eutectic care conţine %Cum = 0. substanţe organice (benzină. care se dispun la limitele cristalelor de cupru şi îi influenţează negativ prelucrabilitatea prin deformare plastică la cald (generează fenomene de fragilitate sau fisurare la cald). glicerină etc. azotaţi. 9.5 %) a acestor impurităţi (care formează soluţii solide de substituţie cu cuprul). Se. Cuprul este atacat (se corodează) în medii care conţin hidrogen. micşorarea plasticităţii şi tenacităţii. Pt.2. hidrogen sulfurat. Zn. reducerea conductibilităţii termice şi electrice etc. Mn. de obicei. clorhidric.). Te). Cr. benzol. sunt. constând în creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii. compuşii (cu topire congruentă) pe care îi formează cu cuprul aceste impurităţi se dispun intercristalin în structura cuprului. Au.1.2 % şi are ts ≅ 270 oC). • impurităţi care formează cu cuprul compuşi chimici fragili (O. ape reziduale şi ape sărate. Ni. neaerate de sulfaţi.5. • impurităţi insolubile în cuprul solid (Pb. 147 . S. aceste impurităţi formează cu cuprul eutectice uşor fuzibile (Pb şi Cu formează un eutectic care conţine %Cum = 0. Principalele impurităţi ale cuprului tehnic se pot clasifica în următoarele categorii: • impurităţi solubile în cuprul solid (Ag. Cuprul şi aliajele pe bază de cupru Sub formă de metal pur sau sub formă de component de bază al unor aliaje.06 % şi are ts ≅ 320 oC. acceptabile. sub formă de incluziuni nemetalice. efectele prezenţei în concentraţii masice mici (sub 0. motorină.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase 9. Fe. cloruri şi acizi anorganici (sulfuric. Cuprul formează un număr impresionant de aliaje.

cât şi la rece. având drept component de aliere principal zincul sunt denumite în tehnică alame. iar sub temperatura tCK ≅ 450 oC (temperatura Curie – Kurnakov a fazei β. Variaţia caracteristicilor mecanice ale alamelor în funcţie de %Znm 148 . Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu . Alamele Aliajel pe bază de cupru. atât la cald. putând fi deformată plastic uşor. 9. deoarece prezintă.1) suferă un proces de ordonare (atomii de Cu se distribuie în nodurile situate în vârfurile celulelor elementare.1. scap.8. capătă caracteristicile tipice compuşilor intermetalici (duritate ridicată şi fragilitate accentuată). la temperaturi ridicate. Structura alamelor se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic a sistemului Cu – Zn. β are caracteristicile unei soluţii solide neordonate.4. 2. soluţia solidă α se caracterizează printr-o bună plasticitate. prezentată în figura 9. v. prezentând tenacitate şi plasticitate bune.5.3. iar atomii de Zn se poziţionează în nodurile aflate în centrele celulelor elementare) şi soluţia solidă ordonată (faza Kurnakov).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. notată β’.Zn Fig. Fig. • β este o soluţie solidă pe bază de compus chimic (fază bertholidă). structură cristalină de tip CFC. 9.3.2. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Zn. • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent cuprul şi ca solut zincul (α ≡ Cu(Zn)). care prezintă structură cristalină de tip CVC. ca şi solventul său.

9) şi. fig. la care aceste alame prezintă o structură monofazică β. 850 oC. dacă semifabricatele sau lingourile turnate sunt supuse unei recoaceri de omogenizare (la ti = 800 .. 50 %] şi se pot utiliza atât ca alame de turnare. oC 1083 905 905 905 450 450 ta ta În funcţie de structura de echilibru şi de caracteristicile mecanice pe care le prezintă în această stare (v. cu plasticitate bună). 9.. aşa cum se observă în figura 9. pentru obţinerea structurii prezentate în fig. cât şi prin deformare plastică la rece). alcătuită din cristale dendritice de soluţie solidă α neomogenă.. 9. cât şi ca alame deformabile la cald (la o temperatură de deformare situată deasupra punctului tCK ≅ 450 oC. duritatea şi fragilitatea acestora crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul procentual al fazei β’ în structură. C.7. alamele se pot clasifica astfel: A.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Tabelul 9.8. au %Znm ∈ (46 %. Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Cu − Zn Punctul A B C D M N P Q Abscisa. cu structura la ta alcătuită din cristalele fazelor α şi β’.. piesele din alame bifazice cu conţinut ridicat de zinc se supun unui TT de călire în apă (de la o temperatură ti la care materialul prezintă o structură monofazică β.5 ore) sau sunt deformate plastic şi supuse apoi recoacerii. care definesc procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor. aşa cum se observă în figura 9. structura lor la ta va fi alcătuită din cristale poliedrice de soluţie solida α omogenă. Bi) care determină apariţia unor fenomene de fragilitate sau fisurare la cald. cu structura la ta alcătuită numai din cristale de fază β’ (v. 46 %) şi sunt utilizate de obicei ca alame de turnare. B. la o temperatură ti < tCK. mai ales în prezenta impurităţilor insolubile în cupru (Pb. 10). În unele cazuri. Alamele bifazice.6.5. alamele monofazice α. unei reveniri. structura la ta a semifabricatelor şi pieselor turnate din astfel de alame are aspectul prezentat în figura 9. cristalele acestei structuri devenind poliedrice (echiaxiale). eventual. Alamele monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Znm ≤ 39 % şi sunt alame deformabile (care se prelucrează bine atât prin deformare plastică la cald. fig. pentru ca în structură să apară cristale de fază α. %Znm 0 41 32 38 39 46 46 32 Ordonata. semifabricatele sau lingourile din astfel de alame prezintă o structură monofazică. τm = 2. aşa cum se poate observa în figura 9. 149 . Alamele monofazice α se comportă foarte bine la deformarea plastică la rece şi au o comportare mai slabă la deformarea plastică la cald. 9. în cantitatea şi cu dispunerea corespunzătoare obţinerii unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate. Alamele monofazice β’. dacă se aplică un TT de recoacere. cu %Znm ≤ 25 % sunt denumite în tehnică tombacuri.4).8. După turnare şi răcire la ta. au %Znm ∈ (39 %.

iar la concentraţii masice mai 150 . finisează granulaţia şi mareşte tenacitatea alamelor. Structura la ta. introdus în concentraţii %Alm ≤ 3. Fierul are keFe = 0. 9. n. din punctul de vedere al efectelor asupra structurii. Deoarece are keAl = 6. j = 1. iar k eEA j . n.5 %.9. Structura la ta a alamelor monofazice α turnate Fig.6. adică concentraţia masică a cuprului în alama binară echivalentă din punctul de vedere al microstructurii.. determină creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii alamelor.5 %. cu suplimentarea cu %k eEA j % EAmj a concentraţie de zinc a alamei).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. j = 1. • Fierul. introdus în concentraţii %Fem ≤ 1.. după recoacerea de omogenizare. cu relaţa: %Cu me = %Cu m %Cu m + % Znm + ∑ k eEAj % EAmj j =1 n 100 . a alamelor monofazice α În tehnică se utilizează nu numai alamele binare (aliajele Cu – Zn) ci şi alamele complexe (speciale). (9. Principalele elemente de aliere folosite la elaborarea alamelor speciale au următoarele efecte asupra structurii şi proprietăţilor acestor aliaje: • Aluminiul. care au în compoziţie (pe lângă zinc) şi alte elemente de aliere. orice alamă specială poate fi încadrată în categoriile structurale anterior precizate pentru alamele binare. aluminiul determină micşorarea sensibilă a conţinutului procentual de fază α al structurii alamelor.1) în care %EAmj. sunt concentraţiile masice ale elementelor suplimentare de aliere existente în compoziţia alamei speciale.5. fără a le diminua caracteristicile de plasticitate şi tenacitate şi îmbunătăţeşte rezistenţa lor la acţiunea mediilor corosive.. dacă se calculează titlul fictiv al alamei %Cume. 9.. sunt coeficienţii de echivalare în zinc a elementelor de aliere suplimentare (introducerea unui element de aliere suplimentar în concentraţia %EAmj este echivalentă.

măreşte rezistenţa la coroziune a alamelor în apa de mare. 9. • Plumbul (care.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase mari de 0. fiind considerat o impuritate a acestuia) se foloseşte ca element de aliere al 151 . datorită efectelor fierului asupra microstructurii. 9. Fig. este insolubil în cupru. care determină o creştere cu 30 . introdus în concentraţii %Snm ≤ 1 %. Structura la ta a alamelor bifazice recoapte după turnare Fig.. măreşte rezistenţa mecanică şi plasticitatea alamelor şi îmbunătăţeşte comportarea alamelor în medii corosive cum sunt apa de mare. piesele şi semifabricatele din alame aliate suplimentar cu acest element se pot supune TT de călire de punere în soluţie (răcire în apă de la ti = 800 . iar efectele sale asupra microstructurii se pot aprecia considerând keMn = 0. 820 oC) şi îmbătrânire (revenire la ti = 400 . • Staniul. 9. 40 % a caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi duritate..5. 420 oC). 10.7.. manganul este un bun dezoxidant. efectele staniului asupra microstructurii alamelor se pot estima cu uşurinţă.4 % determină apariţia în structură a compusului FeZn7. care induce un efect suplimentar de finisare a granulaţiei şi asigură sfărâmarea aşchiilor la prelucrarea prin aşchiere a alamelor. aburul supraîncălzit şi soluţiile de cloruri. 9. având în vedere că keSn = 2.. introdus în concentraţii %Mnm ≤ 5 %.8.9.. Structura la ta a alamelor bifazice turnate Fig. Structura la ta a alamelor monofazice β’ • Manganul.. aşa cum s-a precizat anterior. Structura la ta a alamelor bifazice călite si revenite Fig.

deoarece poate determina apariţia fenomenelor de fragilitate sau fisuare la cald. CuZn15. evidenţiază faptul că toate aliajele acestui sistem au la ta o structură monofazică. efectele sale asupra microstructurii alamelor sunt importante. Aliajele Cu − Ni Cuprul şi nichelul. coeficientul său de echivalare este keNi = −1. • Siliciul. 45 %) şi coeficientului de gâtuire (cu ordonata la 152 .27. fiind metale izomorfe (cu structură cristalină de tip CFC) şi prezentând dimensiuni atomice apropiate. de exemplu. CuZn36Pb1.800 N/mm2) şi punctele de minim local ale curbelor alungirii procentuale după rupere (cu ordonata la A = 40 .5.2. CuZn20. introdus în concentraţii %Nim ≤ 3 %. G CuZn40Pb. deoarece particulele de plumb uniform distribuite în structura alamelor asigură sfărâmarea aşchiilor şi îmbunătăţesc prelucrabilitatea prin aşchire a acestor aliaje. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu – Ni.12. 9. prezenţa plumbului înrăutăţeşte comportarea la prelucrarea prin deformare plastică a alamelor. prezentată în figura 9. CuZn31Si. CuZn36 sunt mărci de alame monofazice α (alame binare deformabile). aşa cum se poate observa în figura 9. G CuZn38Pb2Mn2.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR alamelor din care se confecţionează produse destinate prelucrării prin aşchiere. • Nichelul. Plumbul se introduce în concentraţii %Pbm ≤ 3 %. G CuZn40PbSn.3. au solubilitate totală în stare solidă. CuZn10. introdus în concentraţii %Sim ≤ 1 %. este un bun dezoxidant.. determină creşterea plasticităţii şi tenacităţii alamelor. CuZn39Ni3 sunt mărci de alame speciale monofazice α (alame speciale deformabile). curbele ce descriu dependenţele dintre caracteristicile fizico – mecanice ale aliajelor Cu − Ni şi compoziţia lor chimică corespund configuraţiei redate în diagrama din figura 3. deoarece are keSi = 10. iar CuZn42Mn3Al2 şi G CuZn30Al5Fe3Mn2 sunt mărci de alame monofazice β. alcătuită din cristale de soluţie solidă de substituţie α ≡ Cu(Ni) ≡ Ni(Cu). mărirea rezistenţei mecanice şi durităţii (mai ales ale fazei β) şi îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune (mai ales în prezenţa mediilor active calde). punctul de maxim local al curbei rezistenţei mecanice (cu ordonata la Rm = 600.11.. iar influenţa sa asupra microstructurii alamelor se poate estima considerând kePb = 1. Deoarece nichelul înlocuieşte în structura alamelor atomii de cupru (are asupra microstructurii alamelor efectul corespunzător scăderii concentraţiei de zinc).. măreşte fluiditatea şi proprietăţile de turnare ale alamelor topite şi determină îmbunătăţirea comportării în medii corosive a produselor confecţionate din alame speciale. CuZn30. Ca urmare. G CuZn30Al5Fe3Mn2 sunt mărci de alame bifazice (alame pentru turnare).. Mărcile de alame comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate.

• aliajele Alpaca (Neusilber.. cu %Nim = 15 ... 1. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu − Ni Fig.. 12. Fig. 153 .. folosite (ca aliaje deformabile sau pentru turnare) pentru confecţionarea pieselor rezistente la coroziune.. CuNi18Zn27 sau CuNi15Zn21).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Z = 55. Microstructura la ta a aliajului Cu – Ni.. folosite (ca aliaje deformabile.6 .. tacâmurilor şi obiectelor de artă sau podoabă etc. folosite în aplicaţiile care impun materiale anticorosive. • aliaje Melchior (Maillechort).. pieselor de mecanică fină.35 % şi adaosuri de Mn (%Mnm = 3.. cu %Nim = 20 % Datorită structurii monofazice şi proprietăţilor fizico – mecanice pe care le prezintă.... cu %Nim = 30...8 .. 20 % şi %Znm = 20.. 3%). Mn şi Si.30 % (corespunzător mărcilor comerciale CuNi18Zn20..0 %) şi Mn (%Mnm = 0..3 %). în acizi organici. folosite pentru a confecţiona (prin deformare plastică la rece sau la cald) elemente elastice (arcuri sau lamele) şi piese rezistente la coroziune. • aliaje Monel.15% şi adaosuri de Al (%Alm = 1 .. Principalele reţete de aliaje Cu – Ni utilizate în tehnică sunt: • aliajele Kunial. cu %Nim = 65. rezistorilor electrici..60 %) având abscisa situată la %Nim ≅ 65 %.70 % şi adaosuri de Fe.4 %). folosite ca materiale electrotehnice (în special pentru confecţionarea rezistorilor). prezintă o bună rezistenţă la coroziune (în apă de mare şi în soluţii saline. Argentan). aliajele Cu – Ni se prelucrează bine prin deformare plastică (la rece sau la cald) sau prin aşchiere. instrumentelor de măsurare. dar şi ca aliaje pentru turnare) în aplicaţiile care necesită materiale rezistente la coroziune. 1. • aliajele Constantan. cu %Nim = 40. 9... 11.. cu %Nim = 5. iar curba care redă dependenţa dintre rezistivitatea electrică şi compoziţia acestor aliaje prezentând un punct de maxim local cu abscisa %Nim ≅ 50 %. 20 % şi adaosuri de Fe (%Fem = 0.. 9.50 % şi aliajele Nichelină.) şi se pot utiliza la fabricarea rezistorilor electrici. în vapori de apă etc. cu %Nim = 18 .

ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. În funcţie de structura pe care o prezintă (la ta) în starea M. faza α se caracterizează printr-o bună plasticitate. β este stabilă numai până la temperatura t = 586 oC. • β este o soluţie solidă pa baza compusului chimic Cu5Sn (fază bertholidă). 9.5. punctele caracteristice ale acestor diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. care apara (la răcirea bronzurilor topite) prin defăşurarea transformării peritectice (la t ≅ 800 oC): L + α ⇒ β. structură cristalină de tip CFC. la care. • ε este compusul intermetalic Cu3Sn. deoarece prezintă. Bronzurile cu staniu folosite în tehnică au %Cum ≤ 20 % şi prezintă. structurile indicate de diagramele de echilibru (stabil sau metastabil) redate în figura 9.3. în condiţii de echilibru (care presupun menţineri îndelungate). Bronzurile Aliajele pe bază de cupru al căror component de aliere principal este un alt element decât zincul sau nichelul sunt denumite bronzuri. atât la cald. ca şi solventul său. aşa cum rezultă examinând diagramele din figura 9.13.1. în funcţie de concentraţia masică a staniului. faza ε nu apare în structura semifabricatelor şi pieselor din bronzuri industriale livrate în stările M sau O. cât şi la rece. cu structură cristalină complexă. bronzurile cu aluminiu.3. bronzurile cu beriliu şi bronzurile cu plumb. faza γ este stabilă numai până temperatura la t = 520 oC. cu structură cristalină de tip CVC.13 au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Sn.9. faza δ este stabilă numai până la temperatura t = 320 oC. cu structură cristalină de tip CVC.13. în funcţie de concentraţia 154 . Principalele tipuri de bronzuri folosite pentru realizarea pieselor din construcţia de maşini şi pentru fabricare construcţiilor mecanice sunt: bronzurile cu staniu (denumite şi bronzuri clasice). datorită vitezei extrem de reduse cu care se realizează transformarea δ ⇒ α + ε. bronzurile cu siliciu. Fazele care apar pe diagramele de echilibru din figura 9. de caracteristicile mecanice asigurate (redate sintetic. • γ este (ca şi β) o soluţie solidă pe baza compusului chimic Cu5Sn (fază bertholidă). putând fi deformată plastic uşor. • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent cuprul şi ca solut sataniul (α ≡ Cu(Sn)). la care se descompune eutectoid: β ⇒ α + γ. la care se descompune eutectoid: γ ⇒ α + δ.5. • δ este o soluţie solidă pe baza compusului chimic Cu31Sn8 (fază bertholidă). se descompune eutectoid: δ ⇒ α + ε.

starea metastabilă obţinută prin turnare (strarea F) Tabelul 9.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase masică a staniului.17) fazele α şi δ şi. cât şi prin deformare plastică la rece).0 8. oC A 0 1083 B 25.16. 9.0 800 D 22.0 800 E E’ 16..9. aşa cum se observă pe micrografia din figura 9. 9. alcătuită din cristale dendritice de soluţie solidă α neomogenă. structura de turnare a acestor bronzuri. Bronzurile monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Snm ≤ 8 . c.2 ta A.14) şi de procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor..20 % şi se folosesc ca bronzuri de turnare.13. aşa cum se poate vedea pe migrografia prezentată în figura 9. starea de echilibru stabil. în starea M. Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramelor de echilibru Cu − Sn Punctul Abscisa.. Bronzurile hipoeutectoide (bronzurile bifazice) au %Snm = 10..0 586 F 24.0 586 G 26. în diagramele din fig.15.0 8.5 800 C C’ 13. 9. bronzurile cu staniu se pot clasifica astfel: Fig. b.0 586 H H’ 16.0 350 Q 0.5 9. Diagramele de echilibru ale sistemului de aliaje Cu – Sn pentru diferite stări: a. respectiv. se poate transforma prin recoacere (precedată sau nu de o operaţie de prelucrare prin deformare plastică) într-o structură cu cristale poliedrice de soluţie solidă α omogenă.0 520 K 11.%Snm Ordonata. structurile la ta ale semifabricatelor şi pieselor realizate din astfel de bronzuri conţin (aşa cum se poate observa în fig. starea metastabilă obţinută prin recoacere (starea O). B. 9 % şi sunt bronzuri deformabile (care se pot prelucra atât prin deformare plastică la cald.0 520 J 27. constituenţii α (preeutectoid) 155 .

9. Structura la ta a bronzurilor monofazice α turnate Fig. Fig.6 % determină formarea în structură a unor mici cantităţi de compus Cu3P. îmbunătăţeşte prelucrabilitatea prin aşchiere a bronzurilor (deoarece particulele de Pb. introdus în concentraţii %Pbm ≤ 2 %. introdus în concentraţii %Pm < 0. separate intercristalin în structură.16.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR şi amestecul eutectoid (α + δ).3 %. 9. Variaţia caracteristicilor mecanice ale bronzurilor cu staniu în funcţie de %Snm Fig.0. • plumbul.15.3.. care produc următoarele efecte asupra structurii şi proprietăţilor acestor aliaje: • fosforul. asigură o bună dezoxidare (împiedică apariţia incluziunilor dure şi fragile de SnO2) şi măreşte fluiditatea bronzurilor topite (conferă bune proprietăţi de turnare). 9. iar în concentraţii %Pm = 0.. favorizează sfărâmarea aşchiilor) şi rezistenţa lor la 156 .17. duritatea şi fragilitatea acestor structuri crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul lor procentual de eutectoid (α + δ).14. 9. ce influenţează pozitiv caracteristicile de antifricţiune şi rezistenţa la uzare a bronzurilor. Structura la ta a bronzurilor monofazice α recoapte Fig. Structura la ta a bronzurilor hipoeutectoide turnate Bronzurile cu staniu se pot alia suplimentar la elaborare şi cu alte elemente.

15 oC). aşa cum se poate observa pe diagrama de echilibru. atât la cald. separate intercristalin în structura bronzurilor.. stabilă deasupra temperaturii t = 785 oC. CuSn6.18. Aşa cum se poate observa examinând diagrama de echilibru din figura 9.. γ prezintă două modificaţii (forme alotropice): γ1.12 %) le asigură proprietăţi bune de antifricţiune (deoarece particulele de plumb.3.3 %) şi/sau ca fază separată la transformarea eutectică (la t ≅ 1035 oC) L ⇒ α + β şi este stabilă numai până la temperatura t = 565 oC. corespunzătoare compusului Cu9Al4. în concentraţii %Znm = 5..18. în funcţie de concentraţia aluminiului în aceste aliaje. iar în concentraţii mai mari (%Pbm = 4. • zincul.. la care se descompune eutectoid: β ⇒ α + γ2. bronzurile cu aluminiu (spre deosebire de bronzurile clasice) au un interval de solidificare restrâns (10. duritate ridicată şi fragilitate accentuată. aceste aliaje au proprietăţi de turnare foarte bune (fluiditate ridicată. • β este o fază bertholidă pe baza compusului chimic Cu3Al. faza β poate să apară în structura bronzurilor cu aluminiu. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. stabilă sub temperatura t = 785 oC. de exemplu. ca fază separată preeutectoid (la cristalizarea primară a bronzurilor cu %Alm > 8. CuSn8 şi CuSn4Pb4Zn4 sunt mărci de bronzuri monofazice α (bronzuri deformabile). micşorează intervalul temperaturilor de solidificare. cu structură cubică complexă. Bronzurile cu aluminiu prezintă însă. cu structură cristalină de tip CFC.2.18 au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Al. Fazele care apar pe diagrama de echilibru din figura 9. în funcţie de concentraţia masică a aluminiului. care poate fi deformată plastic uşor. 9. GCuSn12Ni2 şi GCuSn10Zn2 sunt mărci de bronzuri bifazice (bronzuri de turnare).10. structurile indicate de diagrama de echilibru redată în figura 9. iar GCuSn14. • α este soluţia solidă de substituţie α ≡ Cu(Al). Mărcile de bronzuri cu staniu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. cu retasura de contracţie concentrată).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase coroziune. corespunzătoare compusului Cu32Al19. • γ este (ca şi β) o fază bertholidă. tendinţa de a forma cristale dendritice lungi (columnare)..10 %.. evită apariţia incluziunilor de gaze în lingourile şi piesele turnate) şi nu produce modificări structurale (deoarece se dizolvă integral în soluţia solidă α). cu structură cristalină cubică şi γ2. la solidificarea după turnare. ca urmare.5. cu structură cristalină de tip CVC. care înrăutăţesc comportarea la deformare plastică (măresc înclinaţia spre fisurare) a 157 . influenţează pozitiv proprietăţile de turnare ale bronzurilor (măreşte fluiditatea. au un substanţial efect lubrifiant). aptitudine de a realiza piese turnate compacte. Bronzurile cu aluminiu folosite în tehnică au %Alm ≤ 15 % şi prezintă. cât şi la rece.

18. dacă se aplică un TT de 158 .19) şi de procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor. în diagramele din fig. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu − Al Fig. Bronzurile monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Alm < 9 % şi sunt bronzuri deformabile.4 565 M 12. B şi li se aplică o bună dezoxidare (pentru evitarea apariţiei în structură a incluziunilor fragile de Al2O3).0 1035 K 9. dacă temperatura la care se face deformarea este situată în domeniul în care aceste aliaje prezintă structură monofazică β (structură care se poate menţine şi la ta. oC A 0 1083 B 8. Bronzurile bifazice cu %Alm = 9.. B. Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Cu − Al Punctul Abscisa.10.10. Fig. 9.5. în funcţie de concentraţia masică a aluminiului. 9. dacă la elaborare se face modificarea lor cu V. de caracteristicile mecanice asigurate (redate sintetic. 19 Variaţia caracteristicilor mecanice ale bronzurilor cu aluminiu în funcţie de %Alm Tabelul 9. Ti.5 % se pot prelucra şi prin deformare plastică la cald.3 1035 C 11.4 1035 G 9.. structura la ta a semifabricatelor şi pieselor realizate din astfel de bronzuri conţine fazele α şi γ2 şi.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR pieslor şi semifabricatelor turnate. constituenţii α (preeutectoid) şi amestecul eutectoid (α + γ2). Bronzurile hipoeutectoide (bronzurile bifazice) au %Alm ≥ 9 % şi se folosesc în mod obişnuit ca bronzuri de turnare. duritatea şi fragilitatea acestei structuri crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul procentual de eutectoid (α + γ2). acest dezavantaj poate fi eliminat.0 565 P 13. 9.4 ta În funcţie de structura pe care o prezintă (la ta) în stările M sau O.6 785 Q 9. bronzurile cu aluminiu se pot clasifica astfel: A. %Snm Ordonata. respectiv.2 1048 F 7.

3 % şi %Mnm = 1.. în plus.2 = 450. Rp0. 9. în concentraţii masice %Nim ≤ 5 %. are efecte similare cu ale fierului. petrolului şi produselor petroliere).5 %.2 = 140. rezistenţă mare la coroziune şi o bună prelucrabilitate prin aşchiere. G CuAl10Mn şi G CuAl9Fe5Ni5 sunt mărci de bronzuri bifazice (bronzuri de turnare).3. iar G CuAl10Fe3... dar micşorează fluiditatea acestora (înrăutăţeşte proprietăţile de turnare).. are efecte asemănătoare fierului şi manganului şi. • nichelul. produse rezistente la acţiunea apei de mare. Rp0. • manganul. îmbunătăţeşte comportarea bronzurilor la temperaturi ridicate.. Pentru îmbunăţăţirea unor caracteristici de utilizare. 159 . Bronzurile cu siliciu folosite în tehnică au %Sim ≤ 3 % şi prezintă (în mod obişnuit) în stare solidă o structură monofazică α ≡ Cu(Si). de exemplu: • bronzurile cu siliciu şi mangan (cu %Sim = 2.. prezentând şi avantajul de a fi mai ieftine decât celelalte tipuri de bronzuri. acestea se pot utiliza atât ca bronzuri deformabile. bronzurile cu aluminiu se pot alia suplimentar şi cu alte elemente. apelor reziduale. Bronzurile binare cu siliciu se utilizează mai rar în aplicaţiile tehnice.. amplificând efectele acestui element de aliere. soluţiile de acid carbonic.3...500 N/mm2 şi A = 3.900 N/mm2.... cât şi ca bronzuri de turnare şi au caracteristici mecanice ridicate (Rm = 200.. caracteristici de antifricţiune şi rezistenţa la uzare mai scăzute şi caracteristici mecanice asemănătoare. în comparaţie cu bronzurile clasice..300 N/mm2.. soluţiile unor acizi organici). îmbunătăţeşte caracteristicile de antifricţiune ale bronzurilor şi măreşte refractaritatea acestora (rezistenţa la oxidare/coroziune la temperaturi înalte).8 % la bronzurile ecruisate prin deformare plastică la rece). măreşte rezistenţa mecanică şi duritatea. se pot prelucra prin deformare plastică la cald (la t = 800 . de exemplu. 850 oC) şi sunt indicate pentru realizarea unor piese pentru construcţia de maşini sau pentru industria chimică (elemente elastice. piese cu proprietăţi bune antifricţiune.200 N/mm2 şi A = 15. densitate mai mică. în concentraţii %Fem = 3. în concentraţii masice %Mnm ≤ 2 %. Bronzurile cu aluminiu au.5. care să determine sporirea anumitor proprietăţi de utilizare ale acestora)... Mărcile de bronzuri cu aluminiu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. finisează granulaţia.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase călire... corespunzător obţinerii stărilor TA sau TB). CuAl10Fe3 şi CuAl9Mn2 sunt mărci de bronzuri monofazice α (bronzuri deformabile).2 %) au proprietăţi bune de turnare. cum ar fi: • fierul. rezistenţă la coroziune mult mai bună (în medii ca: apa de mare şi soluţiile saline. de obicei fiind preferată folosirea bronzurilor ternare sau complexe (bronzuri cu siliciu aliate suplimentar şi cu alte elemente.25 % la bronzurile deformate plastic la cald sau de turnare şi Rm = 750..

.5 % şi prezintă.. • bronzurile cu siliciu şi plumb (%Sim = 2.5. Fazele care apar pe diagrama de echilibru Cu – Be au următoarele semnificaţii: 160 .500 oC). permiţând obţinerea la aceste aliaje a unor efecte de durificare substanţiale.. prin aplicarea unui TT alcătuit din călire de punere în soluţie (de la ti = 900. cele mai utilizate mărci de bronzuri cu siliciu sunt: CuSi1. 900 oC) şi la rece şi prezintă bune proprietăţi antifricţiune şi rezistenţă la uzare (mai ales. în structura de echilibru la ta a acestor bronzuri apare faza Ni2Si..4 %) se caracterizează printr-o bună prelucrabilitate prin aşchiere şi bune proprietăţi antifricţiune.3 %) se prelucrează bine prin deformare plastică la cald (la t = 850 .20. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. urmată de îmbătrânire artificială (la ti = 450......5.. Mărcile de bronzuri cu siliciu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate.. structurile indicate de diagrama de echilibru redată în figura 9. CuSi3 şi G CuSi4..3.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • bronzurile cu siliciu şi nichel (cu %Sim = 1. dacă solicitările mecanice sunt intense.11. în funcţie de concentraţia masică a beriliului.4. care prezintă o mare variaţie cu temperatura a solubilităţii în faza α.2 % şi %Nim = 1. ungerea este insuficientă şi temperaturile de lucru sunt ridicate)..950 oC). datorită particulelor intercristaline de plumb pe care le prezintă în structură. Bronzurile cu beriliu folosite în tehnică au %Bem ≤ 2. 9..3 % şi %Nim = 1.

5 %).. Rp0. care poate fi deformată plastic uşor. • γ este o fază bertholidă pe baza compusului CuBe.. o structură alcătuită din fazele α şi γ şi..... cu structură cristalină de tip CVC.. Bronzurile cu beriliu utilizate în mod obişnuit au %Bem = 1.2. CuBe1. caracteristicile mecanice la tracţiune ale bronzurilor cu beriliu ating nivelurile Rm = 1100 .. care rezultă prin transformarea eutectoidă (la t = 620 oC) β ⇒ α + γ. 40 %. faza β poate să apară în structura bronzurilor industriale ca urmare a desfăşurării transformării peritectice (la t = 865 oC) L + α ⇒ β sau ca urmare a diminuării solubilităţii beriliului în cupru o dată cu scăderea temperaturii. 500 N/mm2.. urmată de îmbătrânire artificială (la ti = 300 .).. iar pentru îmbunătăţirea tenacităţii acestor bronzuri se foloseşte alierea suplimentară cu Ni (%Nim = 0. a cărui contribuţie la durificarea structurii produselor din astfel de materiale este datorată formării compusului MnBe2.2 = 300 . iar duritatea lor este 350 . 161 ... sculelor antiscântei (care nu produc scântei prin lovire) şi pieselor care trebuie să prezinte bune proprietăţi antifricţiune sau care sunt puternic solicitate mecanic în medii de lucru active (apă de mare..6Mn.. aşa cum se poate observa pe diagrama de echilibru..5. respectiv. Pentru micşorarea concentraţiei beriliului (care este un element de aliere scump) în bronzurile industriale şi creşterea efectelor de durificare ale îmbătrânirii se practică alierea suplimentară a acestora cu mangan (%Mnm = 0. lamele elastice etc. • β este o fază bertholidă...2. pentru obţinerea unei structuri monofazice α (cu cristale de α suprasaturate cu beriliu).. în aceste stări structurale caracteristicile mecanice nu sunt foarte ridicate (caracteristicile la tracţiune sunt: Rm = 450 . Rp0.9 şi CuBe0.0. 1500 N/mm2. 350 N/mm2 şi A = 30 ... 400 HB. 820 oC).). 1050 N/mm2 şi A = 2 .Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Be. aceste materiale se folosesc la realizarea elementelor elastice (arcuri. • α este soluţia solidă de substituţie α ≡ Cu(Be). semifabricatele şi piesele confecţionate din aceste aliaje se pot trata termic prin călire de punere în soluţie (de la ti = 800 . efectele de durificare ale acestui TT se pot mări substanţial. 5 %.. Principalele mărci de bronzuri cu beriliu comerciale sunt: CuBe1. În stările de livrare TF sau TH (care se obţin aplicând operaţiile tehnologice precizate mai înainte).. 350 oC).2.. iar duritatea este 90 . abur etc.7. cu structură cristalină de tip CVC.5 %).. Datorită variaţiei mari cu temperatura a solubilităţii beriliului în cupru. 110 HB).5.. cu structură cristalină de tip CFC. dacă (după călire) se face ecruisarea controlată a acestor bronzuri prin deformare plastică la rece.. din constituenţii α şi amestecul eutectoid (α + γ).2 = 1000 .0 % şi prezintă la ta. în stările M sau O.

150 N/mm2. realizate dintr-o bucată sau din două semiinele. G CuPb15Sn8 şi G CuPb7Sn7Zn3. stibiu (%Sbm = 1.2.. Pentru a anihila această tendinţă şi a asigura o distribuţie uniformă a formaţiunilor intercristaline de plumb (cu rol lubrifiant) în matricea de cupru a structurii se practică alierea lor suplimentară cu nichel (%Nim = 1. eoliană). structura la ta a bronzurilor cu plumb este alcătuită din cristale de cupru şi separări intergranulare de plumb.6. 9. chimie şi petrochimie.. pe care se sprijină arborii maşinilor şi utilajelor) lagărelor de alunecare (organe de maşini alcătuite din cuzineţi şi elementele de poziţionare şi susţinere a acestora).10 %). Datorită insolubilităţii în stare solidă a cuprului şi plumbului şi diferenţelor mari între temperaturile lor de solidificare – topire şi între densităţile acestora.50 HB). construcţii civile şi industriale.2. iar duritatea 30. cele mai utilizate mărci sunt: G CuPb25. Mărcile de bronzuri cu plumb comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. Bronzurile cu plumb se folosesc în tehnică (datorită proprietăţilor antifricţiune pe care le prezintă) ca materiale pentru confecţionarea cuzineţilor (piese inelare. deoarece bronzurile cu plumb au rezistenţă mecanică scăzută (rezistenţa la rupere este Rm = 50..3 %) sau zinc (%Znm = 1. plasticitatea bună şi conductibilitatea termică şi electrică ridicată.5.2 %).. Deoarece cuprul şi plumbul sunt insolubile în stare solidă.3 %). deoarece au determinat opţiunile pentru utilizarea acestui metal în cele mai multe aplicaţii. forajul sondelor de petrol..1. sunt: densitatea scăzută. se practică turnarea cuzineţilor pe suporţi din oţel şi/sau se face alierea suplimentară a bronzurilor cu elemente care măresc duritatea matricei lor structurale: staniu (%Snm = 5. G CuPb20Sn5.5 %) şi răcirea forţată la solidificare a acestor bronzuri.3.. electrotehnică şi telecomunicaţii. 9. Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu Sub formă de metal pur sau sub formă de component de bază al unor aliaje. Principalele proprietăţi fizico – chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale aluminiului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1. bronzurile cu plumb manifestă o mare tendinţă de segregare (separare) a componentelor în structură. Principalele impurităţi ale aluminiului tehnic se pot clasifica în următoarele categorii: 162 .. fosfor (%Pm < 0. caracteristicile care trebuie remarcate. 9.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9...5.0.2 şi 9. aluminiul este utilizat în prezent pentru realizarea de semifabricate şi produse pentru multe ramuri economice importante: aeronautică.3.... energetică neconvenţională (solară. Cuzineţii din bronzuri cu plumb se realizează prin turnare. fabricarea ambalajelor.

mărirea rezistenţei la coroziune (Si. vapori de apă. Zn. AlSb) pe care îi formează aluminiul cu aceste impurităţi are ca efect principal diminuarea plasticităţii şi tenacităţii semifabricatelor sau produselor din aluminiu. prezenţa compuşilor (Al3Fe. Sb). Zn. As. aeronautică. Structura acestor aliaje se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic Al − Cu. Cu. Ta.6. Aluminiul are o bună capacitate de a forma aliaje. Mo). Si. etc. Mg.). Zr). Mg. îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin aşchiere (Cu. Mn) sau îmbunătăţirea acestora (Si şi. Zn. Rezistenţa la coroziune a produselor din aluminiu se datorează acoperirii lor (pe cale naturală sau prin aplicarea unor procedee tehnologice de tratare chimică sau electrochimică) cu o peliculă de Al2O3. 9. efectele prezenţei acestor impurităţi în concentraţii masice mici. creşterea refractarităţii (Ni. amoniacul) pot determina declanşarea unor procese de corodare intensă a produselor din aluminiu. Aliajele Al − Cu Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal cuprul au o largă utilizare în tehnică (construcţia de maşini. care împiedică atacarea produselor de către mediilor active de lucru. creşterea rezistenţei mecanice şi scăderea plasticităţii (Si. constând în diminuarea proprietăţilor de turnare (Cu. Zn. medii apoase care conţin dioxid de carbon. • impurităţi insolubile în aluminiul solid (Sn.) sau unele medii active (soluţiile de acid azotic. Ti. Al12Fe3Si. Ta. Mo). Pb. Aluminiul are o bună rezistenţă la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate. Ni) sau diminuarea acesteia (Cu).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • impurităţi solubile în aluminiul solid (Si. ape reziduale. soluţiile de acid fosforic. reducerea conductibilităţii electrice (Mn) etc. petrol. aderentă. chimie şi petrochimie etc. Mn.. Cr. soluţii de acid sulfuric etc. Ti. mai ales.21. Zn). aceste impurităţi uşor fuzibile se separă la limitele cristalelor de aluminiu şi influenţează negativ prelucrabilitatea prin deformare plastică la cald (generează fenomene de fragilitate sau fisurare la cald). Mn. care fiind greu fuzibile se comportă ca modificatori şi determină obţinerea unor structuri primare cu granulaţie fină). prezentată în figura 9. Prezenţa impurităţilor (Fe. Cr. compactă şi foarte rezistentă la coroziune. Cr. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Cu. Mg. principalele aliaje pe bază de aluminiu folosite în tehnică fiind prezentate în continuare. AlAs. Mn. sunt de obicei acceptabile. Mg. Ni. 163 . • impurităţi care formează cu aluminiul compuşi chimici (Fe. Cu.1. Bi).

putând fi deformată plastic uşor.21) şi au structura de echilibru la ta alcătuită dintr-o matrice de soluţie solidă α. 9. b) aliaje pentru turnare.. fiind susceptibile de a fi durificate prin călire şi îmbătrânire naturală sau artificială (v.21. aşa cum se poate observa în figura 9. atât la cald cât şi la rece. subcap. • θ este un compus intermetalic de tip geometric. 9. cu formula chimică Al2Cu şi concentraţia masică de cupru %Cum = 54.3).21 corepunde cele prezentate în figura 9. deoarece prezintă. în care sunt distribuite uniform particule de fază secundară θ. Fig.1. din categoria fazelor Laves. aliajele Al − Cu se pot supune TT de călire de punere în soluţie. soluţia solidă α se caracterizează printr-o bună plasticitate. Aliajele industriale Al – Cu deformabile şi durificabile structural prin TT se caracterizează printr-o concentraţie masică de cupru %Cum = 2. Structura de echilibru la ta a aliajelor Al − Cu cu %Cum = 4 % 9.6. Procesul tehnologic prin care se realizează prelucrarea prin deformare plastică şi durificarea structurală a unui semifabricat confecţionat dintr-un astfel de aliaj are următoarele etape: 164 . 9.1%. Deoarece configuraţia diagramei de echilibru din figura 9. ca şi solventul sau. Pornind de la această observaţie. care prezintă o structură cristalină de tip tetragonal..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent aluminiul şi ca solut cuprul ( α ≡ Al(Cu)). aliajele Al − Cu se pot clasifica în două categorii: a) aliaje deformabile şi durificabile structural prin TT.1.1.5 % (situată în intervalul delimitat de abscisele punctelor C şi B ale diagramei de echilibru din figura 9.22. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Cu Fig. structură cristalină de tip CFC.22.

* capacitatea de durificare prin TT este diminuată la creşterea concentraţiei fierului.2. %Mgm = 0. ts). %Mgm = 0. Si): * rezistenţa mecanică. %Mgm = 1. constând din menţinerea produsului prelucrat prin deformare plastică la o temperatură tii ∈ [ta. • prelucrarea prin deformare plastică a semifabricatului cu structură monofazică α.. cunoscute sub denumirea de duraluminiu. Proprietăţile acestor aliaje sunt influenţate de ponderea elementelor de aliere. în timp ce plasticitatea cea %Cu m % Mg m mai mare (dar rezistenţa mecanică cea mai scăzută) o au aliajele cu %Cum = 4. Aliajele industriale aparţinând acestei categorii au compoziţie complexă.3).5 %. alierea aluminiului cu mai multe elemente fiind determinată de necesităţi privind îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin deformare plastică. îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune etc.5 %. anihilarea influenţelor negative ale unor impurităţi greu de eliminat la elaborare.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • călirea de punere în soluţie.19 ...3 % şi = 18..4 %.6 %).. alcătuită din cristale de soluţie solidă α suprasaturată în cupru.0. aceste influenţe negative fiind diminuate dacă raportul % Fe m % Si m este menţinut la o valoare subunitară.1. • îmbătrânirea (naturală sau artificială).3. scap.. θ’ sau θ) capabile să producă durificarea la nivelul dorit a structurii (v..5 %.. θ”..4. 9.2 % şi % Cu m % Mg m = 1. de raportul concentraţiilor acestora şi de prezenţa impurităţilor (Fe. cea mai mare rezistenţă mecanică se poate obţine la aliajele cu %Cum = 4. %Mnm = 0.2.... plasticitatea şi capacitatea de durificare prin TT sunt influenţate substanţial de concentraţiile cuprului şi magneziului şi de raportul acestora.. Cele mai folosite sunt aliajele Al – Cu – Mg cu adaosuri de Mn. * prelucrabilitatea prin deformare plastică şi rezistenţa la coroziune se înrăutăţesc când concentraţiile impurităţilor (Fe şi Si) cresc.2.5.0. în vederea separării din soluţia solidă α suprasaturată a precipitatelor (zone GP.5 %..2. compoziţia chimică a acestor aliaje se caracterizează prin: %Cum = 2... deoarece acesta fixează o parte din cupru sub forma compusului Al7FeCu2 (fază insolubilă în matricea α) şi diminuează astfel cantitatea de cupru disponibilă pentru formarea la îmbătrânire a precipitatelor ce asigură durificarea structurală a aliajelor. pentru obţinerea la ta a unei structuri monofazice.. iar impurităţile permanent prezente sunt Fe şi Si (concentraţiile masice maxime uzual acceptate pentru fiecare din aceste elemente fiind de 0.. constând din răcirea în apă a semifabricatului încălzit la o temperatură tic situată în intervalul (tso.2. 165 .0.. sporirea capacităţii de durificare prin călire şi îmbătrânire.. dacă %Mgm ≥ 1 %.7 . ts0). efectul negativ al fierului este eliminat.

instalaţii de forare a sondelor. autovehicule.). în timp ce compuşii conţinând Fe şi Mn rămân nedizolvaţi şi se menţin în structura aliajelor călite (cu efecte negative asupra plasticităţii acestei structuri). platbande. Mg2Si. Bi. cu Mg. β etc.5Mn şi AlCu4MgMnSi. iar în cazul unei îmbătrâniri avansate – precipitate stabile necoerente cu matricea α (θ. (Mn. S. Acest fenomen este sugestiv ilustrat de diagramele prezentate în figura 9. 400 oC].8 %.2.. Structura de echilibru la ta este alcătuită din soluţie solidă α şi formaţiuni de fază secundară θ. Ni. ţevi.8. Cu. S.1. 9. AlCu4Mg1. Mg2Al3 (faza β). Al2CuMg (faza S).. pentru acelaşi aliaj. Al6CuMg4. %Fem ≤ 0. menţinerile ulterioare ale acestor aliaje la temperaturi t > ta pot produce modificări structurale cu efecte substanţiale asupra caracteristicilor mecanice. la temperaturi t ∈ [ta.23. Aliajele industriale Al – Cu pentru turnare se caracterizează printr-o concentraţie masică de cupru %Cum = 3.. Mărcile de aliaje uşoare de tip duraluminiu.9 %. În procesul de îmbătrânire se formează mai întâi zone GP (de forma unor bastonaşe sau sfere).6. variaţiile caracteristicilor mecanice la tracţiune determinate prin încercări la temperaturi t ∈ [ta. pentru un aliaj %Cum = 3. 400 oC] şi de diagramele prezentate în figura 9.5 % (corespunzător mărcii 2024 − T8 sau AlCu4Mg1.24 care redau.. β’ etc.3. corespund simbolurilor: AlCu4MgMn. ca şi aliajele deformabile.4..5Mn − T8). Produsele realizate prin turnare din astfel de aliaje se pot sau nu supune 166 . care redau. Mg (θ. diferite durate.10 %. instalaţii petrochimice. eutectic (α+θ) şi separări de fază secundară θ. %Mnm = 0. în cazul aliajelor %Cu > 5.Fe)Al6 şi Al7Cu2Fe. apoi precipitate metastabile semicoerente cu matricea α (θ’.9 %. aşa cum s-a arătat în scap. 9. în cazul aliajelor cu %Cum ≤ 5.) se dizolvă în matricea α. β etc.5 %.7 % sau din soluţie solidă α.7 %. S’.2.3. tratamentele de durificare structurală aplicate aliajelor de tip duraluminiu nu conduc la stări structurale de echilibru stabil. Durificarea prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire a aliajelor de tip duraluminiu se realizează prin mecanismele prezentate în cazul aliajelor Al – Cu. Mn. efectuate după diferite durate de menţinere a aliajului la temperatura de încercare... La încălzirea în vederea călirii compuşii intermetalici pe bază de Al.) din care se realizează piese şi echipamente pentru aeronave.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Structura de echilibru la ta a aliajelor de tip duraluminiu este alcătuită din matricea α şi diverşi compuşi chimici (cu prezenţa şi ponderea dependente de compoziţia aliajului): Al2Cu (faza θ). profile extrudate etc. variaţiile caracteristicilor mecanice la tracţiune determinate la ta după menţinerea aliajului.. Si. %Sim = ≤ 0.0.1. %Mgm = 1. etc. Aliajele din această categorie se pot alia suplimentar. folosite la confecţionarea semifabricatelor (table..). Deoarece.

prin atingerea stărilor T4 sau T6. Fig. G AlCu4Ni2Mg. GAlCu10Mg. la care durificarea structurală se asigura în mod obişnuit prin atingerea stărilor T3. mai rar. durificarea structurală a aliajelor pentru turnare se obţine de obicei prin atingerea stărilor T1 sau T5 (răcirea rapidă după turnare. la solidificarea cărora se produce transformarea eutectică L ⇒ α + θ şi principalul efect durificator îl aduce prezenţa în structură a eutecticului (α+θ).23. T4. 167 . la temperaturi t ∈ [ta.9. efectuate după diferite durate de menţinere a aliajului la temperatura de încercare. determinate la ta după menţinerea aliajului. G AlCu4MgTi. GAlCu4Si1. pentru obţinerea unei structuri cu soluţie solidă α suprasaturată în elemente de aliere. 400 oC] Fig.9.7 %. Caracteristicile mecanice la tracţiune ale unui aliaj 2024 – T8. Spre deosebire de aliajele deformabile. G AlCu6Si5Mg. Mărcile de aliaje industriale de acest tip (folosite pentru confecţionarea de semifabricate turnate cu destinaţii similare celor prezentate în cazul aliajelor deformabile) sunt: G AlCu10.7 %. 400 oC].24. Durificarea structurală prin TT poate fi substanţială la aliajele cu %Cum ≤ 5. Caracteristicile mecanice la tracţiune ale unui aliaj 2024 – T8. diferite durate. T6 sau T8. G AlCu4Si4MnSi. determinate prin încercări la temperaturi t ∈ [ta. G AlCu8.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase durificării structurale printr-un TT alcătuit din călire de punere în soluţie şi îmbătrânire naturală sau artificială. la care nu apare în structura de echilibru eutecticul (α+θ) şi este puţin importantă la aliajele cu %Cum > 5. urmată de îmbătrânire naturală sau artificială) şi.

care se pot durifica structural prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire (la fel ca şi aliajele Al − Cu sau de tip duraluminiu).. de exemplu.2. Aliajele industriale Al – Mg deformabile sunt de două tipuri: • aliajele monofazice α.2 %). Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Mg este prezentată în figura 9.0 %).2 %). la finisarea granulaţiei şi la sporirea caracteristicilor mecanice şi rezistenţei la coroziune. la aliajele cu %Mgm = 8.2.. Cr (%Crm = 0. cu menţinerea alungirii procentuale după rupere la niveluri A ≥ 8. efectele de durificare structurală prin TT sunt importante. AlMg9MnSi. creşterea rezistenţei mecanice la Rm = 500. Aliajele Al − Mg se pot clasifica în două categorii.15 %. Ti (%Tim ≤ 0. care se pot durifica numai datorită ecruisării produse de prelucrarea lor prin deformare plastică la rece.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.2..5...5... • β este o fază bertholidă..12 % (sub limita solubilităţii magneziului în aluminiu la t = 450 oC).5.25 şi are aceeaşi configuraţie ca şi diagrama sistemului de aliaje Al − Cu. AlMg5. 37.8 % (sub limita solubilităţii magneziului în aluminiu la ta). cu formula chimică Al3Mg2 şi cu concentraţia masică de Mg variabilă în intervalul [35.21.520 N/mm2. • aliaje bifazice α + β. AlMg5Ti şi AlMg5SiV. AlMg3.7 %]. a) aliaje deformabile. redată în figura 9.5 %). care în stare recoaptă au Rm = 300.1..3 % . Aliajele din această categorie (cunoscute în tehnică sub denumirea de magnaliu sau alumag) se aliază suplimentar cu Mn (%Mnm = 0..6.. 9. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Mg. AlMg7. AlMg2. cu %Mgm = 4. AlMg1Mn1... T4.2 %) şi V (%Vm ≤ 0.10 %.10 %.. T6 sau T8. determinând.0.1.. b) aliaje pentru turnare. 168 .. cu %Mgm = 0.. cu structură cristalină de tip CFC şi cu bună plasticitate. care se poate prelucra prin deformare plastică la rece sau la cald.. Cele mai folosite aliaje din această categorie corespund mărcilor: AlMg1.. care contribuie la creşterea efectelor de durificare structurală prin TT. AlMg1SiCr.250 N/mm2 şi A = 14.1. Si (%Sim = 1..6. • α ≡ Al(Mg) este o soluţie solidă de substituţie. Aliajele Al − Mg Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal magneziul se utilizează în tehnică (la fel ca şi aliajele Al − Cu şi Al – Cu − Mg) în aplicaţiile care impun materiale uşoare (cu densitate scăzută). aplicându-se succesiunea de operaţii corespunzătoare atingerii stărilor T3.

. produsele turnate cu această structură suferă în exploatare un proces de coroziune intercristalină (atacarea preferenţială a reţelei intercristaline de Al3 Mg2 )..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Fig. determină precipitarea parţială a fazei β (care are efecte de durificare a structurii) sub forma unor şiruri intercristaline alcătuite din particule globulare (care nu mai formează o reţea continuă şi nu mai determină producerea fenomenului de coroziune intercristalină). Pentru a preveni apariţia acestui fenomen nedorit..26... G AlMg10 şi G AlMg9MnSiTi.2...60 ore) este alcătuită din cristale de soluţie solidă α şi o reţea celulară intercristalină de fază β. Deoarece faza β (compusul Al 3 Mg2 ) are rezistenţă scăzută la acţiunea mediilor active de lucru. Aliajele industriale Al – Mg pentru turnare au %Mgm = 2. cu menţineri τm = 48.6... 169 . care constă din încălzirea şi menţinerea lor îndelungată la t i = 500..12 %. cu τm = 30. Cele mai utilizate aliaje din această categorie corespund mărcilor: G AlMg3. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Mg Fig..530 oC (pentru dizolvarea fazei β în matricea α) urmată de o răcire (călire) în apă (pentru menţinerea la ta a structurii monofazice α). Structura de echilibru a semifabricatelor turnate din astfel de aliaje (obţinută după aplicarea unei recoaceri de omogenizare la ti = 450.500 oC..50 ore. G AlMg5. produsele turnate din astfel de aliaje se supun unui TT. revenirea produselor călite la ti = 80.100 oC. 9. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Si 9.25.2. 9.

cartere şi pistoane pentru motoare cu ardere internă şi compresoare de aer... Structura de echilibru la ta a aliajelor din această categorie este similară celei corespunzătoare aliajelor tip duraluminiu. având ca element principal de aliere zincul (%Znm = 5. Caracteristicile de rezistenţă mecanică prezentate anterior corespund în mod obişnuit produselor livrate în starea T6.3 %). Zr. conţinând în plus compuşii intermetalici: MgZn2.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9...).) Aliajele din această categorie folosite cu cea mai mare pondere în aplicaţiile tehnice corespund mărcii AlZn6Mg2.2 %). Ti.Si. sub denumirea silumin. introduse fiecare în concentraţii masice care nu depăşesc 0.5Cu1. ca aliaje deformabile cu rezistenţă mecanică ridicată (Rm = 550.. α are structură cristalină de tip CFC şi prezintă o bună palsticitate. • β este soluţia solidă având ca solvent siliciul şi ca solut aluminiul (β ≡ Si(Al)). Structura acestor aliaje se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic Al .6. 9. se folosesc în tehnică.3.4. la t = 577 oC şi %Alm ≅ 0 % la ta) se poate considera că β ≡ Si.) şi apoi precipitate stabile necoerente (de tip M. iar în stadiile avansate – precipitate metastabile semicoerente cu matricea α (de tip M’. în procesul de îmbătrânire artificială al aliajelor călite se formează în stadiile iniţiale zone GP.750 N/mm2 şi A ≥ 8 %). Aliajele Al – Si Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal siliciul se utilizează în tehnică.5 %. prezentată în figura 9.6.. armături şi piese industriale rezistente la uzură şi coroziune la temperaturi ridicate în prezenţa gazelor oxidante. ca aliaje uşoare pentru turnare (corpuri de maşini.2 %) şi alte elemente (Mn.). deoarece solubilitatea aluminiului în siliciu este foarte redusă (concentraţia masică de Al care se poate dizolva în Si este %Alm = 0.T etc. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Si. • α este soluţia solidă având ca solvent aluminiul şi ca solut siliciul (α ≡ Al(Si)).8 %) şi adaosuri de Mg (%Mgm = 2. sunt 170 .. Cu (%Cum = 1.5. (faza M) sau Al2Mg3Zn3 (faza T).26. datorită proprietăţilor lor bune de turnare (temperatura de solidificare-topire scăzută. T’ etc. Cr.. Si. Aliajele Al − Zn Aliajele aluminiului. fluiditate ridicată etc. sub denumirea de zincral sau alzimac. Aliajele folosite cu precădere în tehnică. corpuri de carburatoare pentru autovehicule etc.

peste aliajele topite).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase aliajele eutectice sau uşor hipereutectice (cu %Sim = 11.14 % ) a căror structură de echilibru la ta este alcătuită din cristale de Si (formate preeutectic) şi eutectic (α+β).10 %). care formează compuşi intemetalici cu componentele existente în aceste aliaje (Mg2Si.0 %).. sub formă de cloruri sau fluoruri. Al2Cu. astfel că structura de echilibru a aliajelor la ta va fi alcătuită din cristale de soluţie solidă α (separate preeutectic) şi eutectic (α+β).260 N/mm2 şi A = 6..... 9.4 %) sau Ni (%Nim = 0.. în acelaşi timp. cu τm = 3..540 oC.3.12 ore) a produselor turnate realizate din astfel de aliaje. 9.2 %) şi prezintă rezistenţă scăzută la acţiunea mediilor corosive.3. Structura de echilibru la ta a siluminului nemodificat (%Sim = 13 %) Fig.. Al3Ni) şi crează astfel posibilitatea durificării structurale prin TT (călire de punere în soluţie de la ti = 350. Cu (%Cum = 1.. GAlSi9Cu3Mg. urmată de îmbătrânire artificială la ti = 150.28. caracterizată prin niveluri ridicate ale rezistenţei mecanice şi plasticităţii (Rm = 200.160 oC....150 N/mm2 şi A = 1. GAlSi12CuMgni.. Prezenţa sodiului determină micşorarea temperaturii eutectice de la 577 oC la 565 oC şi deplasarea concentraţiei eutectice de la %Sim = 11..0. Pentru îmbunătăţirea caracteristicilor mecanice şi tehnologice ale acestor aliaje se practică modificarea cu sodiu (care se adaugă înainte de turnare.10 %).7 % la %Sim = 14 %. aşa cum se poate observa pe micrografia prezentată în figura 9. GAlSi8cu3Ni şi GAlSi9Mg. Aliajele din această categorie folosite de obicei în aplicaţii tehnice corespund mărcilor: GAlSi12Mn...27.. aşa cum se poate observa pe micrografia din figura 9.8 %).27..3.. Aliajele cu o astfel de structură nu au caracteristici mecanice convenabile (Rm = 130... aliate suplimentar cu Mg (%Mgm = 0.28.. Fig. Structura de echilibru la ta a siluminului modificat cu Na (%Sim = 13 %) În tehnică se utilizează şi aliaje de tip silumin cu conţinuturi scăzute de Si (%Sim = 5. 171 ... modificarea cu sodiu determină formarea unor particule de adsorbţie pe suprafeţele germenilor cristalini şi asigură astfel o structură primară cu granulaţie fină.

2).1 %. stabil sub temperatura tc = 882 oC şi Tiβ. deoarece la depăşirea acesteia oxigenul pătruns în interstiţiile structurii cristaline a titanului produce fragilizarea acestuia). cu structură cristalină de tip HC.. a cărei plasticitate se îmbunătăţeşte 172 ..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. • impurităţile cu grad major de nocivitate (în afară de cele menţionate în tabelul 9. iar răcirea lentă după deformare conduce la obţinerea unei structuri cu cristale poliedrice de Tiα ≡ α.06 %.. titanul tehnic (cu conţinuturile de impurităţi sub limitele admisibile precizate anterior) are Rm = 550.. sunt impurităţile gazoase: oxigenul (a cărei concentraţie trebuie limitată la 0. deoarece la concentraţii mai mari se formează o reţea intercristalină de hidruri de titan care determină comportarea fragilă la rupere a titanului). 9. Pentru înţelegerea corespunzătoare a principalelor aspecte referitoare la titan şi aliajele acestuia trebuie subliniate următoarele aspecte particulare: • titanul prezintă două stări alotropice (modificaţii): Tiα.. Principalele proprietăţi fizico-chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale titanului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1. cu structură cristalină de tip CVC.7.25 %. azotul (a cărei concentraţie maximă admisă este de 0. deoarece la concentraţii mai mari se formează precipitate de carbură de titan care durifică şi fragilizează titanul). aşa cum se observă pe micrografia prezentată în figura 9.3. aşa cum se poate observa în figura 9. stabil deasupra temperaturii tc = 882 oC şi până la temperatura ts = 1660 oC.70 %. Titanul şi aliajele pe bază de titan Titanul şi aliajele sale constituie materiale deosebit de importante pentru tehnica modernă.. densităţii scăzute ( ρ Ti ≅ 4500 kg/m3)..650 N/mm2 şi A = 20. datorită caracteristicilor mecanice ridicate (mai ales la temperaturi înalte).2 %. hidrogenul (a cărei concentraţie trebuie limitată la 0. răcirea rapidă (călirea) de la temperaturi ti > tc determină formarea unei structuri cu cristale aciculare (numită martensită M ≡ α’).260 N/mm2 şi A = 60.1. 9. iar titanul impurificat peste limitele anterior precizate este extrem de fragil şi nu poate fi prelucrat prin deformare plastică. titanul foarte pur are Rm = 220.2 şi 9.01 %. • deformarea plastică a titanului se realizează la temperaturi situate deasupra punctului critic tc = 882 oC. deoarece la depăşirea acesteia azotul dizolvat interstiţial în titan produce fragilizarea acestuia) şi carbonul (a carei concentraţie masică trebuie limitată la 0.29. măresc rezistenţa mecanică şi micşorează drastic plasticitatea şi tenacitatea titanului făcându-l inapt pentru prelucrarea prin deformare plastică. comportării foarte bune în prezenţa mediilor active de lucru şi posibilităţilor de prelucrare prin deformare plastică şi de influenţare a proprietăţilor lor prin aplicarea de tratamente termice.30. care modifică valoarea punctului critic tc..2.

au solubilitate ridicată în Tiβ şi determină creşterea stabilităţii acestuia. Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare pe care le formează titanul cu astfel de EA au configuraţia prezentată în figura 9.31.32. Cr care formează cu titanul sisteme de aliaje având diagramele de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. Cu. Elementele stabilizante α sau elementele alfagene (Al. β – soluţia solidă β ≡ Tiβ(EA) şi γ – faza intermediară care se poate forma la răcirea aliajelor sistemului prin cristalizare din faza lichidă sau prin transformarea peritectică (la t = tp) L + β ⇒ γ şi care se poate descompune prin transformarea peritectoidă (la t = tpe) β + γ ⇒ α.33 (foarte asemănătoare cu diagrama de echilibru metastabil Fe − Fe3C). C. Ti2Ni etc. aliajele titanului având concentraţii reduse de elemente de aliere (%EAm ≤ 10 %). la care se produce transformarea alotropică Tiα ⇔ Tiβ. În categoria elementelor betagene se încadrează şi Mn. V. 9.29. semnificaţiile fazelor care apar pe aceste diagrame fiind identice celor precizate în cazul diagramei din figura 9. Titanul formează aliaje cu diverse elemente. α – soluţia solidă α ≡ Tiα(EA). semnificaţiile fazelor care apar pe această diagramă fiind: L este soluţia lichidă a componentelor Ti şi EA. Fe. O) determină creşterea stabilităţii Tiα şi măresc temperatura punctului critic tc. Sn. Nb) sunt izomorfe cu Tiβ (au. ca şi Tiβ. faza γ corespunzând unui compus intermetalic TimEAn (Ti2Cu. în general. Structura titanului deformat plastic la cald la tDP > tc şi răcit rapid (călit) B. micşorând temperatura punctului critic tc.31. A ≥ 18 % şi Z ≥ 40%). structură cristalină de tip CVC). N. Elementele stabilizante β sau elementele betagene (Mo. în aceste cazuri faza β ≡ Tiβ(EA) ar trebui să se descompună eutectoid 173 . Elementele care formează aliaje cu titanul se pot clasifica aşa cum se prezintă în continuare.30.). A. Fig. Structura titanului deformat plastic la cald la tDP > tc şi răcit lent Fig. 9.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase considerabil dacă se aplică un TT de revenire la o temperatură imediat inferioară punctului tc (în această stare titanul are Rm ≥ 700 N/mm2. Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare pe care le formează titanul cu astfel de EA au configuraţia prezentată în figura 9.

Cu. 9.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (β ⇒ α + γ). 9. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere betagene (Mo. N. Fe. la vitezele de răcire uzuale pentru aliajele tehnice nu se poate produce şi faza β rămâne stabilă până la ta. V. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere alfagene (Al. dar.31. O) Fig. C.32.33. 9. Cr) care formează cu Ti compuşi chimici γ ≡ ΤimΕΑn 174 . Fig. deoarece transformarea se desfăşoară foarte lent. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere betagene (Mn. Nb) care nu formează compuşi chimici cu Ti Fig. Sn.

.2 %) şi sunt bogat aliate cu elemente betagene (%Crm = 3.. Semifabricatele şi produsele realizate din aliaje pe bază de titan se pot supune unor tratamente termice sau termochimice (carburare.. TiAl6Sn2V6 şi TiAl5Sn2Zr4Mo6Cr4.5 şi TiAl6Sn2Zr2Mo. Călirea martensitică se realizează de la o temperatură ti la care aliajul supus TT are o structură monofazică β sau bifazică α + β.. etc.. în care se încadrează aliajele tehnice care conţin atât elemente alfagene.. cele mai folosite aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiAl6V4.600 oC.8 %) şi Sn (%Snm = 1. ca aluminiul (%Alm = 2.5.).2 %). TiAl3Mn1. dar să nu se producă transformarea α ⇒ β.. în care se încadrează aliajele pe bază de Ti având ca element de aliere principal aluminiul (%Alm = 5. C. ca şi la oţeluri. Recoacerea de detensionare se aplică la produsele din aliaje pe bază de titan în scopul diminuării nivelului tensiunilor reziduale produse de prelucrările utilizate pentru obţinerea acestora.8 %) şi mici adaosuri de alte elemente (alfagene sau betagene): Sn. Fe. • aliaje bifazice α + β.. Cr. %Mom = 3. Mo.. Mo..) capabile să le modifice structura şi să le confere proprietăţile fizico-mecanice impuse de condiţiile lor de utilizare.14 %.13 %). ti = 750. cele mai utilizate aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiAl5.. se aplică la produsele realizate din aliaje monofazice α şi bifazice în scopul refacerii plasticităţii după prelucrările prin deformare plastică la rece. urmată de revenire (îmbătrânire).... Ms şi Mf 175 . rezultă că aliajele titaniului se pot clasifica în funcţie de structura pe care o prezintă la ta în: • aliaje monofazice α.. se aplică la produsele realizate din aliaje bifazice în scopul creşterii caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi menţinerii unor niveluri ridicate ale caracteristicilor de plasticitate şi tenacitate. TiAl5Sn2. Cr.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Ţinând seama de cele prezentate anterior.800 oC). în mod obişnuit se realizează la ti = 550. care este însoţită de o creştere importantă a granulaţiei (de obicei. • aliaje monofazice β. TiMo8V8Fe2Al3 şi TiV10Fe2Al3... %Snm = 1. B. Cele mai utilizate TT sunt prezentate în continuare..3 %. cele mai folosite aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiV13Cr11Al3. Mn.4 ore. Recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază. temperatura ti alegându-se astfel încât să fie depăşită temperatura de recristalizare primară (trp = 650.700 oC)..10 %. în care se încadrează aliajele tehnice care conţin în concentraţii mici de elemente alfagene (%Alm = 2. transformarea fazei β în martensită (β ⇒ M) se realizează la răcirea acesteia sub o temperatură Ms (numită punct martensitic superior) şi se finalizează când se atinge o temperatură Mf (numită punct martensitic inferior).... nitrurare. cu τm = 1. %Vm = 12... cât şi elemente betagene (V. Călirea martensitică. A. etc.

Dacă aliajele pe bază de titan din care sunt confecţionate produsele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. cu structură hexagonală deformată (datorită suprasaturării în EA). cu aspect metalografic acicular şi cu duritatea şi rezistenţa mecanică crescătoare odată cu concentraţia EA în aceste aliaje.34.9. comportarea la călire martensitică se poate analiza pe baza diagramelor redate în figura 9.32. comportarea la călire martensitică se poate analiza folosind diagramele din figura 9. • aliajele având %EAm ≥ b % nu se călesc. menţinându-şi la ta structura monofazică β.33.35.9.35. Descrierea comportării la călire a aliajelor titanului cu elemente betagene care nu formează compuşi chimici cu Ti Dacă aliajele pe bază de titan din care sunt confecţionate produsele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. • aliajele având a % < %EAm < b % capătă o structură alcătuită din martensită M ≡ α’ şi fază β reziduală.34.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR depinzând de concentraţia EA conţinute în aliajul din care sunt confecţionate produsele supuse tratamentului. M ≡ α’ fiind o soluţie solidă suprasaturată de EA în Tiα. Descrierea comportării la călire a aliajelor titanului cu elemente betagene care formează compuşi chimici γ ≡ ΤimΕΑn Fig. Dacă la temperatura ti de la care se face călirea aliajul supus TT are 176 . astfel: • aliajele având %EAm ≤ a % capătă o structură complet martensitică. Fig.

970 N/mm2) şi prezintă în acelaşi timp şi bune caracteristici de plasticitate şi tenacitate (A = 10. în mod obişnuit revenirea aliajelor pe bază de titan călite se face la ti = 450. care trece apoi (la temperaturi de revenire ti > 425 oC) în faza stabilă α.. alcătuite din fazele α şi γ. faza β stabilă la această temperatură are (în conformitate cu regula izotermiei – v. Dacă temperatura ti se alege însă astfel încât structura aliajului să fie bifazică..8..60 ore. Rp0.. Tratamentele termochimice se aplică la produsele confecţionate din aliaje pe bază de titan în scopul creşterii rezistenţei la uzare a acestora.. De obicei se utilizează tratamentul termochimic de nitrurare (la ti = 850.0. În procesul de revenire faza metastabilă β se transformă mai întâi (la temperaturi sub 425 oC) într-o fază intermediară ω.. KV = 30..900 HV.33.2 = 820...1) compoziţia corespunzătoare abscisei punctului B şi.. scap. 9. aşa cum se poate constata pe diagrama din figura 9. Alte metale şi aliaje neferoase În tehnică se utilizează.24 ore. care conduce la obţinerea unor straturi superficiale bogate în azot (în structura cărora apare nitrura de titan TiN).05.1. Deoarece fragilitatea conferită de prezenţa în structură a fazei ω este inacceptabilă.. Aliajele pe bază de titan călite şi revenite au caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (Rm = 900. 9.. Z = 20.1300 N/mm2.8.950 oC...15 %.32.650 oC > 425 oC. dacă aliajele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru (cu transformare eutectoidă) de tipul prezentat în figura 9. dacă aliajele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei din figure 9. cu τm = 30.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase structura monofazică β. comportarea sa la călire este similară (în funcţie de concentraţia EA) celei descrise anterior. 2.5. Aliajele antifricţiune Aliajele destinate realizării cuzineţilor lagărelor de alunecare utilizate ca organe de rezemare a arborilor maşinilor şi utilajelor trebuie să prezinte o rezistenţă mare la uzare atât în condiţiile normale de ungere. La revenirea aliajelor călite se produce transformarea structurilor alcătuite din martensită şi/sau fază β în structuri apropiate de echilibru.25 %. cu durate de menţinere τm = 2.. sau din fazele α şi β.35 J). cât şi în situaţiile 177 . nu se produce (sau se produce parţial) transformarea ei în martensită. cu fragilitate accentuată... în atmosferă de azot).35.... pe lângă clasele de metale şi aliaje neferoase anterior prezentate şi alte metale şi aliaje neferose.. D. În continuare sunt tratate succint câteva clase de metale şi aliaje neferoase cu proprietăţi speciale.15 mm şi duritatea 750. cu grosimea x = 0..

deoarece procesele de uzare a cuzineţilor se produc datorită frecării cu zonele de rezemare ale arborilor (numite fusuri). au structura alcătuită dintr-o 178 . Aliajele cu bune proprietăţi antifricţiune trebuie să aibă o structură eterogenă.. de compuşi intermetalici SnSb (sub formă de cristale poliedrice mari) şi Cu3Sn (sub formă de cristale aciculare fine) şi se utilizează pentru cuzineţii lagărelor de la turbocompresoare. în clasele şi categoriile prezentate în continuare. denumite compoziţii pe bază de Sn sau aliaje Babbit.. rezultă că aliajele pentru cuzineţi trebuie să aibă proprietăţi antifricţiune. Structura la ta a unei compoziţii pe bază de staniu Fig. uniform distribuite în masa matricei α. motoare Diesel etc.36... Aliajele antifricţiune cu ts joasă reprezintă o clasă de materiale ale cărei categorii reprezentative sunt: • aliajele pe bază de staniu cu stibiu (%Sbm = 10. caracterizate prin încărcări mecanice reduse şi turaţii mari ale arborilor.15 %...ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (accidentale) când ungerea este insuficientă sau chiar absentă..75 %) cu stibiu (%Sbm = 10. au. Aliajele antifricţiune utilizate în tehnică se pot împărţi.. cât şi faze dure sau semidure. în plus.. adică să asigure valori cât mai scăzute ale coeficienţilor de frecare de alunecare µ la contactele fus – cuzinet.12 %) şi cupru (%Cum = 5. aşa cum se poate observa în figura 9.6 %).12 %) şi cupru (%Cum = 2.1.. Cu) şi formaţiuni dure.. %Pbm = 70. aceste aliaje trebuie să aibă capacitatea de a forma pe suprafeţele active ale cuzineţilor reţele de canale capilare.. Structura la ta a unei compoziţii pe bază de plumb • aliajele pe bază de staniu şi plumb (%Snm = 10. pentru a asigura regimuri termice staţionare de funcţionare a lagărelor.3 %). denumite compoziţii pe bază de Sn şi Pb sau aliaje Babbit cu Sn şi Pb.9. electromotoare.. în funcţie de mărimea temperaturii lor ts. structura alcătuită dintr-o matrice moale de soluţie solidă α ≡ Sn(Sb.37. capabile să asigure conformarea (acomodarea) cuzineţilor după configuraţia geometrică a fusurilor arborilor. care să conţină atât faze moi(cu duritate scăzută şi plasticitate ridicată). care să înmagazineze substanţele de ungere (lubrifianţii) şi să poată disipa cu uşurinţă căldura produsă datorită frecării. Fig. capabile să preia solicitările mecanice la care sunt supuşi arborii pe care îi susţin.1. 9.8.36.9.

• aliajele pe bază de plumb cu calciu (%Cam = 0. în această clasă sunt incluse şi fontele antifricţiune. aliate cu elemente (Cr..8. denumite compoziţii pe bază de Pb sau aliaje Bahnmetall. cupru (%Cum = 4. au structura alcătuită din cristale de soluţie solidă β ≡ Zn(Al) şi amestecuri eutectice (binare sau ternare) ce conţin fazele bertholide dure formate de zinc cu elementele de aliere şi se utilizează la confecţionarea cuzineţilor pentru lagărele cu funcţionare intermitentă. Cu..1.5. 179 . • aliajele pe bază de aluminiu cu staniu (%Snm = 19. în care sunt înglobate particule dure de compuşi intermetalici SnSb şi Cu3Sn. de exemplu..8.1.8..2 %) sau cu cupru (%Cum = 1. bronzurile cu beriliu şi bronzurile cu plumb. Mg şi Al) şi formaţiuni cristaline dure de compus definit Pb3Ca şi se utilizează la realizarea cuzineţilor lagărelor cu încărcări mecanice ridicate şi cu turaţii relativ reduse ale arborilor (de exemplu.. au.5..5.2. care sunt fonte (cenuşii.5 %) şi magneziu (%Mgm = 0. Si) care să confere duritatea dorită masei lor structurale de bază şi cu adaosuri de P şi Pb.1.. aşa cum se prezintă în figura 9.3. principale categorii de aliaje ale acestei clase au fost prezentate anterior (v. cupru (%Cum = 0.24 %) şi cupru (%Cum = 0.2 %) sau cu staniu (%Snm = 6. bronzurile cu siliciu şi nichel.1. au structura alcătuită dintr-o matrice moale de soluţie solidă α ≡ Al(EA).3 %) şi plumb (%Pbm = 1.. lagărele de la locomotive).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase masă semidură de eutectic ternar (Sn + SnSb + Pb). Ti..) şi se folosesc la realizarea cuzineţilor pentru lagărele care funcţionează cu încărcări mecanice moderate şi turaţii medii ale arborilor. 9. bronzurile cu siliciu şi plumb... structura alcătuită dintr-o matrice moale de plumb (uşor durificată prin dizolvarea adaosurilor de Na.NiAl3 etc..3): bronzurile bifazice cu staniu (bronzurile hipoeutectoide)..1. Aliajele antifricţiune cu ts moderată reprezintă o clasă de materiale ale cărei categorii reprezentative sunt: • aliajele pe bază de zinc cu aluminiu (%Alm = 8.. sunt mai ieftine decât compoziţiile pe bază de Sn (deoarece staniul este înlocuit parţial cu plumb) şi se pot folosi la realizarea cuzineţilor pentru lagăre cu încărcări mecanice ridicate (de exemplu.2 %) şi nichel (%Nim = 0.10 %).. În afară de bronzuri. cuzineţii lagărelor pentru locomotive şi vagoane de marfă). cuzineţii lagărelor de la macarale şi poduri rulante).37.3. 9...0 %) şi mici adaosuri de Na... care le îmbunătăţesc comportarea la uzare... Aliajele antifricţiune cu ts ridicată reprezintă o clasă de materiale destinată confecţionării cuzineţilor lagărelor de alunecare cu încărcări mecanice mari şi turaţii moderate sau reduse ale arborilor..2.1.0.1.3 %).8. 9. Ni. bronzurile cu aluminiu. turaţii mici şi solicitări mecanice ridicate (cum sunt. scap. Mg şi Al. maleabile sau nodulare) cu grafit în structură.8 %). în care sunt înglobate particule dure de compuşi intermetalici (CuAl2.0 %).

evident. topitură etc. au loc şi procese de difuzie reciprocă între MA (în stare lichidă) şi MB (în stare solidă). Principiul de lucru la lipire este simplu: • MA se topeşte cu ajutorul unei surse termice şi se introduce în interstiţiul (rostul) dintre piesele care trebuie îmbinate. din care sunt confecţionate piesele ce se îmbină. MB rămâne în stare solidă.8.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.MA mai înaltă.MB).MA inferioară temperaturii de topire – solidificare ts.) care să realizeze îndepărtarea oxizilor şi aerului adsorbit de pe suprafeţele rostului. pastă. trebuie respectate următoarele condiţii: • suprafeţele rostului dintre piesele de lipit trebuie să fie curăţite perfect. deoarece ts.MB. înveliş pe vergelele din MA.2. această clasificare convenţională având la bază constatarea (facută experimental) că rezistenţa mecanică a LIP realizată între două piese confecţionate dintr-un anumit MB este cu atât mai mare cu cât MA folosit are ts. caracterizată prin: eterogenitate (deoarece MA este diferit de MB). dacă ts. • prin solidificarea MA se obţine LIP. în funcţie de ts. pentru a fi asigurate condiţiile de desfăşurării proceselor de realizare a contactului nemijlocit între MA şi MB. Aliajele pentru lipire Lipirea este o metodă tehnologică de realizare pe cale metalurgică a unor îmbinări nedemontabile eterogene. pentru realizarea unei LIP de bună calitate. trebuie să prezinte o bună capacitate de umectare a MB şi (în cazul lipirii tari) trebuie să fie compatibil cu MB din punctul 180 . • MA în stare topită trebuie să aibă fluiditate suficientă (pentru a pătrunde uşor în rostul dintre piesele de lipit). între piesele metalice. desfăşurarea proceselor de umectare – difuzie este esenţială.MA ≤ 450 oC sau lipire tare (brazare).MA a MA folosit şi de rezistenţa îmbinărilor realizate. folosind materiale de adaos (MA) cu temperatura de topire – solidificare ts. deoarece asigură realizarea legăturilor coezionale între MA şi MB.MB a materialului de bază (MB). iar dacă ts.MA < ts. lipirea poate fi: lipire moale. numite lipituri (LIP). dacă ts. • MA topit umectează suprafeţele rostului şi se stabileşte un contact nemijlocit între MA şi MB (o parte din atomii MA ajung în câmpul de atracţie al atomilor MB aflaţi pe suprafeţele rostului).MA > 450 oC. continuitate metalică (datorită legăturilor coezionale asigurate între MA şi MB) şi rezistenţă mecanică mai mică decât a MB (deoarece ts. rezultă că. îndeplinirea acestei condiţii impune curăţirea (mecanică sau chimică) atentă a suprafeţelor pieselor înainte de lipire şi/sau folosirea la lipire a unor fluxuri (sub formă de pudră.MA este mare (la lipirea tare). Analizând principiul de lucru expus.MA < ts.

2.8. acidul clorhidric.3.8.8...15 %... fără apariţia de faze (soluţii solide. alame. cupru.... aliajele Cd – Zn – Pb (%Znm = 28..0 %. compuşi chimici) fragile.. %Pm = 5..8 %) au ts. aliaje pe bază de aluminiu etc..MA = 190 . Aliajele pentru lipire utilizate în tehnică se pot împărţi în clasele şi tipurile prezentate în continuare..40 %..1. • aliajele Cu – Ag – Zn (%Agm = 20.98 %) şi Sn – Pb – Sb (%Pbm = 40. • aliajele Cu – P (%Pm = 5. %Znm = 25..3.. %Sbm = 0.. %Cdm = 17.8.. care măresc plasticitatea LIP)...20 %) au ts.2.. %Agm = 2.270 oC şi se folosesc la lipirea pieselor din oţeluri. nichel şi aliaje pe bază de nichel.30 %) şi aliajele Cu – Ag – Zn – Cd (%Agm = 40.7 %) au ts. • aliajele Cd – Zn (%Znm = 35.. 181 .MA ≅ 900 oC şi se folosesc pentru lipirea pieselor din cupru. argint.40 %).6 %) au ts.1.. fonte. cutii de conserve etc.. circuite imprimate. Aliajele pentru lipire tare au ca tipuri reprezentative: • aliajele Cu – Zn (alamele speciale cu %Znm = 58.4 %) şi aliajele Pb – Sn – Ag (%Snm = 1... %Snm = 0. îndeplinirea unora dintre aceste condiţii poate fi asigurată (în cazul multor MA) folosind la lipire fluxuri adecvate (pentru micşorarea tensiunii superficiale a MA şi creşterea capacităţii sale de umectare a MB).62 %. Aliajele pentru lipire moale au ca tipuri reprezentative: • aliajele Sn – Pb (%Pbm = 10...2.. manşoane pentru cabluri...2 %) au ts. a conductelor de presiune din oţeluri inoxidabile şi a produselor realizate din metale preţioase sau aliaje ale acestora (cele cu conţinut ridicat de argint şi adaosuri de cadmiu. 9.90 %..MA = 700 .....2..MA = 700 .2 %). aparate sanitare.5 %). nesupuse (în timpul utilizării) la solicitări mecanice importante (tinichigerie ordinară...2. nichel... %Agm = 1.. %Pbm = 10..1. aliajele Pb – Ag (%Agm = 3.2 % şi %Sim = 0.0 %)..8.300 oC şi se folosesc la lipirea pieselor pentru electrotehnică (ce trebuie să aibă conductibilitate electrică ridicată) din cupru.. Principalele fluxuri care se folosesc cu aceste aliaje sunt: colofoniul (flux de natură organică). bronzuri..20 %. alame etc.900 oC şi se utilizează la lipirea pieselor din cupru şi aliaje pe bază de cupru. aliaje de tip monel etc.. %Agm = 1. • aliajele Sn – Ag (%Agm = 4.2....36 %. alame etc.. clorura de zinc şi clorura de amoniu (fluxuri de natură anorganică).8.. aliajele Zn – Cd (%Cdm = 24.MA = 200 ...5.800 oC şi se utilizează la lipirea pieselor din cupru şi aliaje pe bază de cupru.).50 %.2. conductori electrici.25%) şi aliajele Zn – Al (%Alm = 4.. %Znm = 10. radiatoare auto.11 %).1..17 %.30 %.. 9. nefiind recomandate (datorită conţinutului ridicat de fosfor) la lipirea pieselor din oţeluri..... aliajele Cd – Zn – Ag (%Znm = 15.400 oC şi se folosesc la lipirea pieselor rezistente la coroziune din aluminiu....MA = 230 .Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase de vedere al desfăşurării (în condiţiile termice de realizare a lipirii) unor procese cât mai intense de difuzie reciprocă. aliajele Sn – Pb – Ag (%Pbm = 35...4 %) au ts..7 %) şi aliajele Cu – Ag – P (%Agm = 5..

3. fie alcătuite dintr-o matrice structurală de bază şi o fază secundară (cu un conţinut procentual suficient de mare....5000 %. aşa cum este cunoscut (v. fără apariţia riscului de fisurare sau rupere datorită apariţiei fenomenului de gâtuire (v. 9. Gradul de deformare al aliajelor superplastice (definit de relaţia (3.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • aliajele Ni – Cr (%Crm = 10...20 %.5 şi 6. Viteza de deformare (viteza de creştere a deformaţiilor specifice ε în materialele supuse deformării) trebuie să fie foarte mică (10−4.9)) atinge valori GD = 400.30 %) şi aliajele Ni – Cr − Si (%Crm = 18. ceea ce corespunde unor procese foarte lente de deformare plastică. Aliajele superplastice Superplasticitatea este proprietatea unor aliaje de a se deforma plastic cu grade mari de deformare. scap.MA = 1000. clorura de zinc şi fluorurile alcaline.4).2).. deoarece. ridicarea temperaturii peste temperatura de recristalizare Trp ≅ 0.2.12 corespund în totalitate acestei condiţii privind structura.. Mecanismul de producere a procesului de deformare superplastică este redat schematic în figura 9.8.10 %) au ts.1100 oC şi sunt recomandate la lipirea pieselor din metale greu fuzibile sau din aliaje refractare. 3. Fluxurile care se folosesc cu aceste aliaje au drept component de bază boraxul. Pentru materiale metalice cu structură monofazică (metal pur sau soluţie solidă) cele două condiţii sunt contradictorii şi incompatibile. scap.5Ts. iar ca adaosuri (pentru mărirea fluidităţii şi creşterea capacităţii de decapare) acidul boric.3. În consecinţă. Materialele metalice trebuie să prezinte o structură cu granulaţie fină şi stabilă (dimensiunile grăunţilor cristalelor care alcătuiesc structura trebuie să fie mai mici ca 10 µm) şi să fie supuse deformării plastice la o temperatură Tdp ≥ 0..4Ts conduce la aparitia fenomenului de creştere a granulaţiei. materialele metalice apte a fi deformate superplastic sunt aliajele cu structură bifazică.. prezentate în tabelul 9. cu granulaţia de acelaşi ordin de marime ca şi a matricei şi distribuită astfel încât să blocheze creşterea granulaţiei matricei).. Cercetările teoretice şi experimentale efectuate până în prezent au evidenţiat condiţiile şi aspectele prezentate în continuare privind deformarea superplastică a materialelor metalice.10−2 s−1). %Sim = 8. C. principalele aliaje superplastice cunoscute şi utilizate până în prezent. fie eutectice sau eutectoide (la care creşterea granulaţiei este limitată de interacţiunea fazelor care alcătuiesc amestecurile mecanice)..37 şi prezinta următoarele particularităţi: * procesul este bazat pe producerea unor secvenţe multiple de alunecare 182 . A. B.. la care se manifestă cu intensitate ridicată procesele de difuzie ale atomilor componentelor materialelor.

9. % 1300 2000 1500 1900 800 2100 1700 1500 4800 1000 2900 Fig. 9. fig.38) din modificarea poziţiei grăunţilor prin deplasare liniară şi rotire. Mg) + fază secundară (ZrAl3) aliaj eutectic α ≡ Cu(Al) + faze secundare aliaj eutectic α ≡ Mg(Zn) + faze secundare eutectic eutectic α+β v.7 eutectoid GDmax la deformarea superplastică la tracţiune. constând (aşa cum se observă în figura 9. 9.21 α ≡ Al(Cu) + fază secundară (ZrAl3) β ≡ Al(Zn. generarea de noi dislocaţii etc. scap.39.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase între grăunţii cristalini ai materialului supus deformării.38. cu asigurarea permanentă a contactului dintre aceştia prin contribuţia unor fenomene de acomodare. %Mgm=0.12.7 %. Schema realizării proceslor de deformare superplastică a aliajelor 183 Fig 9. în desfăşurarea cărora dufuzia componentelor materialului supus deformării joacă un rol important. Ciclul histerezis al transformărilor in aliajele cu memoria formei . Compoziţia chimică şi caracteristicile principalelor tipuri de aliaje superplastice Tipul aliajului Al – Cu Al – Cu – Zr Al – Zn – Mg – Zr Bi – Sn Cu – Al – Fe Mg – Al Mg – Zn – Zr Pb – Cd Sn – Pb Ti – Al – V Zn – Al Compoziţia chimică %Cum=33 % %Cum=6 %.4 % %Snm=44 % %Cum=9. Tabelul 9. %Zrm=0. %Fem=4 % %Alm=33 % %Znm=6 %. %Vm=4 % %Alm=22 % Caracteristicile structurale aliaj eutectic v. deplasarea dislocaţiilor prin alunecare şi căţărare. %Zrm=0.5 % %Znm=10.5 %..9 %. %Zrm=0.6 % %Cdm=18 % %Pbm=38 % %Alm=6 %.

scap. bare profile. sârme. adică transformarea γ ⇒ M începe la răcirea rapidă a austenitei sub o temperatură Ms şi se finalizează la o temperatură Mf < Ms. impuse de desfăşurarea transformării. procesele ulterioare de deformare îi produc alungiri pe alte directii şi. ambutisare. în final.) la cald cu grade mari de deformare şi consumuri energetice reduse. iar la încălzirea martensitei se produce transformarea inversă M ⇒ γ. • prin răcirea rapidă a austenitei sub Ms se formează o martensită termoelastică.Af).) prin deformare plastică (curbare.8. Aliajele cu memoria formei Fenomenul de memorie a formei s-a constatat experimental la aliajele care prezintă transformări martensitice de tip special. 9.38) pe grupe de grăunţi adiacenţi.4. Aliajele superplastice au mari perspective de utilizare la realizarea unor produse industriale (piese pentru construcţia de maşini.2. caracterizate de o serie de particularităţi. 184 . D. ci de formarea de microgoluri intercristaline.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR * alunecările între grăunţii cristalini la producerea deformării superplastice şi fenomenele de acomodare care le însoţesc se realizează (aşa cum se observă în figura 9. diferite de cele prezentate pentru transformarea martensitică (transformarea la răcire a austenitei prin mecanismul fără difuzie la aliajele Fe – C (v. extrudere.2). prezentată în figura 9. etc. motiv pentru care este denumită rupere prin cavitaţie. 5. ruperea nu este precedată de apariţia unei gâtuiri locale. sunt reduse). în procesul de deformare neproducându-se modificarea formei grăunţilor prin alungirea lor în direcţia deformării (deoarece orice cristal care a suferit într-o primă secvenţă o alungire pe o anumită direcţie. corpuri de recipiente. laminare. Considerând că la aceste aliaje (prin analogie cu cazul aliajelor sistemului Fe – C) faza care se transformă în martensită (M) la răcirea cu viteză mare este denumită austenită (γ). trefilare etc. într-un interval de temperaturi (As. ci numai deformarea elastică a austenitei netransformate din vecinătatea acestor cristale (deformaţiile structurii cristaline a austenitei. 39. se constată că toate cristalele îşi menţin forma echiaxială avută înainte de deformare). adică la apariţia cristalelor platiforme de martensită nu se produce deformarea plastică . având o lăţime ∆tHIS relativ redusă. tragere. Dacă procesul de deformare superplastică a unui material metalic se conduce până la depăşirea capacităţii lui de deformare. suferă în secvenţele următoare deplasări liniare si rotiri care îi modifică poziţia. funduri. aceste particularităţi pot fi descrise succint astfel: • transformarea este reversibilă. bucla de histerezis al transformării.

Tabelul 9.9 % %Alm = 11 . La piesele realizate din aliaje care prezintă transformări martensitice caracterizate prin aceste particularităţi... singurele imperfecţiuni prezente în această structură fiind maclele (v. pentru realizarea transformării martensitice γ ⇒ M. −40 − 240 .450 240 .Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • structura cristalină a martensitei se caracterizează printr-o distribuţie ordonată a atomilor componentelor aliajului.. 1. 41 % Ms. −44 −50 . scap. realizarea cuplajelor termocomandate... refacerea maclelor şi restabilirea în acest fel a formei iniţiale a pieselor (pe care au avut-o înainte de deformarea lor plastică în stare martensitică).13. realizarea antenelor pentru spaţiul cosmic. aliajul marmem denumit nitinol (%Niat = 50 %.. 13 % %Alat = 39 . fabricarea maşinilor termice neconvenţionale. pentru a 185 ..5. fenomenul de memorie a formei se poate evidenţia efectuând următoarele operaţii: • răcirea rapidă a pieselor din domeniul austenitic. confecţionarea de filtre sau proteze pentru medicină.. Compoziţia chimică şi caracteristicile principalelor tipuri de aliaje marmem Tipul aliajului Cu –Al − Ni Au – Cd Ag – Cd Ni – Ti Au – Cu − Zn Cu – Al Ni – Al Compoziţia chimică %Alm = 14 %.. • deformarea plastică a pieselor cu structură de martensită termoelastică..5 % %Cdat = 44 . 60 −137 ... pentru producerea transformării M ⇒ γ.3). De exemplu.. %Nim = 4 % %Cdat = 47.. care se implantează în vena cavă a bolnavilor. • încălzirea pieselor deformate plastic. deformarea plastică nu se poate realiza prin mecanismul clasic de alunecare (v. în timpul desfăşurării acestei transformări tensiunile reziduale generate în procesul de deformare plastică bazat pe mecanismul de demaclare acţionează şi produc deformarea în sens invers.7 %. %Tiat = 50 %) se utilizează în prezent la fabricarea filtrelor de prevenire a emboliilor.3) şi nu dislocaţiile (care crează posibilitatea distrugerii distribuţiei ordonate a atomilor prin procese de deformare plastică realizate cu deplasarea lor prin alunecare). 870 Domeniile în care se pot utiliza astfel de aliaje sunt multiple: asamblarea pieselor pentru mecanică fină. oC −15 ... deoarece structura martensitei termoelastice este lipsită de dislocaţii şi se produce printr-un mecanism ce constă din demaclarea maclelor prezente în structura martensitei.13. Principalele aliaje la care s-a evidenţiat fenomenul de memorie a formei (numite aliaje Marmem) sunt prezentate în tabelul 9. −10 30 . scap. 47 % %Tiat = 50 % %Cum = 20. 3. fabricarea pieselor pentru servomecanisme programate... %Znm = 20.

.............. tipul II...............................6 Monel ...40 aliaje Al − Mg....................................................44 flux ...............39 aliaje Al − Cu...........................46 Alpaca (Neusilber........................ .............................................. Cuvinte cheie acomodare ...............10 rupere prin cavitaţie...................... tare (brazare) .......51 magnaliu (alumag)........................................Zn .....................................................................54 alame ...31 bronzuri cu plumb ....................30 bronzuri cu staniu. iar după implantare................13 simbolizare numerică....24 bronzuri hipoeutectoide (bifazice)...............19 zone GP (Guinier ............................................................................33 bronz .............................20 alame complexe (speciale) ..................................10 îmbătrânire naturală.50 constantan.................34 aliaje antifricţiune...12 stări de bază ...57 precipitate θ ............................ se supune îndreptării în această stare (pentru a căpăta o formă convenabilă implantării în vena cavă)................................................................................................................................................20 alame monofazice β’.....20 alame de turnare .............................................32 bronzuri cu siliciu...44 elemente betagene ...........................24 bronzuri cu aluminiu .....41 aliaje Al – Mg pentru turnare .37 aliaje Al ......................24 modificare tipul I......24 lipire moale.............................................................. tipul III .............. de forma unei spirale realizate din sârmă de nitinol..15 superplasticitate ....................................................................................................53 titan...52 îmbătrânire artificială ........................................................................................................9 compoziţii pe bază de Pb (Bahnmetall)......23 aliaje cu memoria formei (Marmem) .......24 aluminiu tehnic............................ suferă transformarea inversă........20 alame monofazice α ................17 curbe de îmbătrânire ......................................26 călire de punere în solutie....... se aduce prin răcire în stare martensitică.............. Argentan)........................................10 186 .20 tombac .................... recăpătând structura austenitică şi forma spirală care îi asigură funcţionarea ca filtru.................................26 bronzuri monofazice α ....................................................................................................24 Nitinol.............................. un astfel de filtru................... .................................ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR împiedica accesul spre inima acestora al cheagurilor de sânge formate datorită maladiilor de care suferă sau datorită intervenţiilor chirurgicale la care sunt supuşi....36 elemente alfagene ....................56 Melchior (Maillechort) .............................................................56 aliaje pentru lipire .........................................................24 cupru tehnic ..Preston ........... datorită încălzirii la temperatura corpului uman.........................19 aliaje Al – Cu pentru turnare ................................................27 bronzuri cu beriliu ...10 Kunial ...............................................................................................................12 duraluminiu .........41 simbolizare alfanumerică........ 18 alame bifazice.43 titlu fictiv .................................................52 aliajele titanului monofazice bifazice.....................................................................................................................49 aliaje Cu – Ni..........................56 silumin..........50 compoziţii pe bază de Sn şi Pb .............50 compoziţii pe bază de Sn (Babbit) .......................................39 martensită termoelastică ...................................

Gâdea S. Traducere din limba germană. Smithells C. Reference book. Introduction to materials science for engineers. Metalurgie fizică şi studiul metalelor... c) modificarea de tipul II determină accentuarea ramificării şi subţierea ramurilor cristalelor dendritice primare şi influenţează favorabil distribuţia fazelor secundare la aliajele în structura cărora precipită particule ale unor astfel de faze. 1962 6. vol.. Studiul metalelor.. 1981 3. Colan H. Bucureşti. Métallographie et traitements thermiques des métaux.9. Metalografie şi tratamente termice. vol. Schumann H. Editura Tehnică. Ohio. Metalurgie fizică. ş. Lakhtine I. Mir. 1965 7. b) pentru refacerea 187 ..a. Editura Tehnică. I. Protopopescu M.. Gâdea S..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase Bibliografie 1. Moscova.2. J. 1955 8.9. London & New York. Butterworths Publications Ltd. American Society for Metals. Bucureşti. Petrescu M. Bucureşti. II. vol. Shackelford F. 1983 5. Metals. Protopopescu H..9. T.1.. * * * Metals Handbook Ninth Edition. Macmillan Publishing Company. 1978 4. & Interscience Publishers Inc.. New York. În ce scop se aplică TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază la semifabricatele şi piesele din aliaje neferoase: a) pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritrice primare. Bucuresti. Care dintre afirmaţiile următoare privind efectele modificării aliajelor neferoase sunt adevărate: a) modificarea de tipul I are ca efect principal micşorarea dimensiunilor cristalelor dendritice primare ale aliajelor. d) modificarea de tipul III are ca efect finisarea granulaţiei si creşterea gradului de dispersie a fazelor componente ale eutecticelor care se formează la solidificarea aliajelor. Editura Didactică şi Pedagogică. b) modificarea de tipul III determină amplasarea intercristalină a eutecticelor care se formează la solidificarea aliajelor. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 1983 2... 1986 Teste de autoevaluare T. Editura Didactică şi Pedagogică. 1991 9. Aliaje neferoase.

d) pentru obţinerea stării de echilibru structural? T. d) TG? T. c) alamele monofazice β’. b) aliaje Kunial. Semifabrcatele realizate dintr-un aliaj pe bază de cupru sunt prelucrate prin deformare plastică la cald. c) oxigenul.8. răcire rapidă la ta şi îmbătrânire artificială. cum s-a realizat această stare: a) prin călire de punere în soluţie. Procesul de supraîncălzire de scurtă durată a aliajelor neferoase îmbătrânite pentru reconstituirea stării structurale pe care aliajele au avut-o după călirea de punere în soluţie este denumit: a) reversiune. c) pentru diminuarea intensităţii şi redistribuirea tensiunilor mecanice reziduale. îmbătrânire artificială şi deformare plastică la rece. c) aliaje Alpaca. îmbătrânire artificială şi deformare plastică la rece. Care dintre următoarele aliaje pe bază de cupru au ca element de aliere principal zincul: a) bronzurile.9. c) prin prelucrare la cald. Care dintre următoarele tipuri de alame se pot prelucra prin deformare plastică: a) alamele monofazice α.9. d) prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire artificială? T. b) prin călire de punere în soluţie. c) recoacere izotermă. sunt supuse unui tratament de îmbătrânire artificială. d) o structură monofazică alcătuită din cristale de soluţie solidă suprasaturată în elemente de aliere? T. b) bismutul.11. c) prin prelucrare la cald. b) revenire. sunt răcite rapid la ta şi sunt apoi supuse unei îmbătrâniri artificiale. b) alamele bifazice.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR plasticităţii după ecruisarea prin deformare plastică la rece. d) normalizare? T. Produsele realizate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu sunt livrate în starea T6. în final.9. b) T4. b) prin călire de punere în soluţie şi deformare palstică la rece. d) tombacurile? 188 .9.3.9. Ce structură rezultă prin aplicarea călirii de punere în soluţie la o piesă din aliaj neferos: a) o structură martensitică. Semifabrcatele realizate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu sunt prelucrate prin deformare plastică la cald. care este simbolul stării de bază a produselor obţinute în acest fel: a) F. d) sulful? T. deformare plastică la rece şi îmbătrânire naturală. cum s-a realizat această stare: a) prin călire de punere în soluţie. c) T8. care este simbolul stării de bază a produselor obţinute in acest fel: a) M. sunt apoi ecruisate prin deformare plastică la rece şi.6.9. b) TK. Produsele realizate dintr-un aliaj pe bază de cupru sunt livrate în starea TD. d) prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire artificială? T.4.10.5.9. Care dintre următoarele impurităţi prezente în cuprul tehnic determină apariţia fenomenului numit „boala de hidrogen”: a) plumbul.7. b) o structură bifazică alcătuită dintr-o soluţie solidă şi un compus intermetalic. sunt răcite rapid la ta. d) TE? T.9.9. c) T5. răcire rapidă la ta şi îmbătrânire artificială. d) alamele? T.9. c) o structură alcătuită dintr-o soluţie solidă şi un amestec mecanic.

La care dintre următoarele mărci de aliaje Al − Mg se poate aplica durificarea structurală prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire: a) AlMg1. b) starea TH.9. b) produsele fabricate din aliajul G AlMg5.21. d) este o alamă pentru turnare? T. d) structură alcătuită din constituienţi a (preeutectoid) şi eutectoidul (α+γ)? T. c) AlMg7.9. b) aliajele de turnare cu %Cum ≤ 5.9.9.9. d) starea T6? T. Care este structura la ta a semifabricatelor şi pieselor turnate realizate din bronzul G CuAl10Mn: a) structură monofazică α ≡ Cu(Al). b) structură monofazică γ (fază bertholidă pe baza compusului CuBe. Care este semnificaţia fazei δ. b) AlCu4MgMn. Care dintre următoarele caracteristici corespund alamei CuZn30: a) este o alamă monofazică α.12.. alcătuită din α şi γ. Care dintre următoarele aliaje este cunoscut sub denumirea de 189 . Care dintre următoarele tipuri de aliaje Cu − Νi prezintă la ta o structură monofazocă: a) aliajele Kunial.22. b) este o alamă binară deformabilă.13.9. d) Al Mg9MnSi? T.9. c) structură alcătuită din constituenţii α (preeutectoid) şi eutectoid (α+γ2). b) AlMg3.17. b) aliajele Melchior.14. c) aliajele Konstantan.7 %. d) AlMg7? T. c) nichelul. c) este o alamă specială deformabilă..5 %.9.16. c) starea TC. c) aliajele de turnare cu %Cum < 5.23. Care dintre următoarele categorii de aliaje industriale Al − Cu se pot supune durificării structurale prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire naturală sau artificială: a) aliajele deformabile.18.19. d) toate categoriile de aliaje industriale? T. Care stare de bază asigură produselor realizate din bronzuri cu beriliu cele mai ridicate caracteristici de rezistenţă mecanică şi duritate: a) starea TA. b) staniul. Care dintre următoarele elemente de aliere determină micşorarea conţinutului procentual de fază α al structurii alamelor speciale: a) aluminiul. d) aliajele Monel? T. având %Cum = 2.9. Care dintre următoarele categorii de produse realizate din aliajele industriale Al − Mg se livrează de obicei în starea H: a) produsele din aliajul AlMg1.9. d) structură monofazică γ2? T. d) produsele realizate din aliajul AlMg2? T.15. Care dintre următoarele aliaje are densitatea mai scăzută: a) CuAl10Fe3. c) produsele realizate din aliajul AlMg7.20. b) fază bertholidă Cu5Sn. Care este structura de echilibru la ta a bronzurilor cu beriliu folosite în tehnică: a) structură monofazică α ≡ Cu(Be). c) structură bifazică. d) siliciul? T. c) compus intermetalic Cu3Sn.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase T.9. d) fază bertholoidă Cu31Sn8? T.7 %. c) AlMg5.9. b) structură alcătuită din fazele α ≡ CuAl şi γ2 (fază bertholidă corespunzătoare compusului Cu32Al10). prezentă în structura bronzurilor cu staniu pentru turnare: a) soluţie solidă Cu(Sn).

5 %.29. b) TiAl5Sn2. b) staniul. c) impurităţile care reduc plasticitatea titanului şi îl fac inapt pentru prelucrări prin deformare plastică sunt oxigenul. azotul şi carbonul. Care dintre următoarele caracteristici corespund aliajelor antifricţiune folosite la confecţionarea cuzineţilor pentru lagărele de alunecare: a) structura lor conţine faze cu duritate scăzută şi plasticitate ridicată.9. în starea Tiα? T.5%. d) silicizarea? T.24. c) molibdenul.5.9. d) TiV13Cr11Al3? T.27. c) o structură alcătuită din constituienţii α (preeutectic) şi eutecticul (α+β). Care dintre următoarele elemente de aliere este prezent în toate aliajele industriale pe bază de titan: a) fierul.28. d) deformarea plastică a titanului se face de obicei la rece. d) vanadiul? T. c) carbonitrurarea. Care este structura de echilibru la ta a unui silumin industrial cu %Sim = 12. b) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectoid) şi eutectoidul (α+β).9.9. b) nitrurarea. Care dintre următoarele elemente de aliere ale aliajelor industriale pe bază de titan sunt stabilizante α (alfagene): a) aluminiul. c) au capacitatea de a disipa căldura produsă datorită frecărilor din lagărele de alunecare. d) o structură monofazică α? T. b) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectoid) şi eutectoidul (α+β).5.26. hidrogenul. c) molibdenul. Care dintre următoarele afirmaţii privind titanul sunt adevărate: a) titanul prezintă două modificaţii: Tiα cu structură cristalină HC şi Tiβ cu structură cristalină CVC. c) TiAl6SnV6.25.30. d) sunt mai dure decât materialele folosite la realizarea arborilor care se reazemă pe cuzineţi? 190 .31. d) aliajul G AlMg9MnSiTi? T. b) structura lor conţine faze dure sau semidure. Ce tratament termochimic se poate aplica pentru durificarea superficială a produselor realizate din aliaje pe bază de titan: a) carburarea. d) o structură monofazică α? T.9.5Cu1. c) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectic) şi eutecticul (α+β). b) titanul prezintă două modificaţii: Tiα cu structură cristalină CVC şi Tiβ cu structură cristalină HC. d) aluminiul? T.9. La care dintre următoarele mărci de aliaje pe bază de titan se poate realiza creşterea rezistenţei mecanice prin aplicarea TT de călire martensitică şi revenire: a) TiAl6V4. modificat cu sodiu la elaborare: a) o structură bifazică alcătuită din soluţie solidă α ≡ Al(Si) şi soluţie solidă β ≡ Si(Al).9.9. c) aliajul CuZn39Ni3. care asigură conformarea cuzineţilor cu zonele de rezemare ale arborilor pe care îi susţin.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR zincral sau alzimac: a) aliajul G CuZn40PbSn. care asigură conformarea cuzineţilor cu zonele de rezemare ale arborilor pe care îi susţin. nemodificat la elaborare: a) o structură bifazică alcătuită din soluţie solidă α ≡ Al(Si) şi soluţie solidă β ≡ Si(Al). b) aliajul AlZn6Mg2. Care este structura de echilibru la ta a unui silumin industrial cu %Sim = 12. b) cuprul.

Structura aliajelor superplastice este alcătuită din: a) un amestec mecanic eutectic. Care dintre următoarele clase de aliaje se folosesc ca materiale antifricţiune cu ts ridicată: a) oţelurile carbon eutectoide.9. d) SnPb37Ag? T.Cu). b) au structură bifazică.9.9. c) aliajul AlCu4. c) aliajul eutectic Al – Cu (cu %Cum = 33 %). b) CuAg10P5.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase T. Care dintre următoarele caracteristici corespund aliajelor neferoase superplastice: a) au structură monofazică. c) CuZn20. b) aliajele Pb – Sn – Sb – Cu.9. Care pot fi fazele dure din structurile aliajelor antifricţiune de tip Babbit: a) compusul intermetalic SnSb. c) bronzurile cu Pb.43.9.9. Care dintre următoarele aliaje de lipit se folosesc pentru lipirea tare (brazare): a) CuZn42.41.39. b) transformarea este reversibilă. Care dintre următoarele aliaje fac parte din categoria aliajelor care prezintă fenomenul de memorie a formei: a) aliajul bifazic TiAl6V4. d) un compus intermetalic? T. c) martensita formată este termoelastică. Care dintre următoarele clase de aliaje se folosesc ca materiale antifricţiune cu ts joasă: a) aliajele Sn – Sb − Cu.9. c) să fie dure şi fragile. d) bronzurile hipoeutectoide? T. d) să aibă temperatura ts mai mare decât cea corespunzătoare MB? T. Care dintre următoarele aliaje prezintă fenomenul de deformare superplastică: a) alama monofazică CuZn20. d) aliajul CuSn8? T. c) SnAg5. b) să fie compatibile cu MB (materialul din care sunt confecţionate piesele care trebuie îmbinate prin lipire). c) soluţia solidă α ≡ Sn(Sb.34. b) aliajul eutectic Pb – Cd (cu %Cdm = 18 %). c) fontele albe. b) aliajul TiAl6V4.5 %? 191 . Care dintre următoarele caracteristici corespund transformării martensitice ce se produce la călirea aliajelor marmem: a) transformarea este ireversibilă.9. b) compusul intermetalic Cu3Sn.40. d) au granulaţie grosolană şi sunt sensibile la supraîncălzire? T. d) SnPb10? T.35.32. Care dintre următoarele aliaje prezintă fenomenul de deformare superplastică: a) aliajul eutectic Al – Cu (cu %Cum = 33 %). d) aliajul eutectoid Zn – Al (cu %Alm = 22 %)? T.9. b) aliajul Ni – Ti cu %Tiat = 50 %. b) SnAg5.9.9.38.33.37. c) aliajul Au – Cd cu %Cdat = 47.42. b) fontele cenuşii feritoperlitice. c) au granulaţie foarte fină. d) cristalele de Pb? T.9.5 %. c) o matrice structurală de bază şi o fază secundară (distribuită astfel încât să poată bloca creşterea grăunţilor matricei). d) martensita formată conţine un număr mare de dislocaţii în structură? T.36. b) un amestec mecanic eutectoid. d) aliajele Bahnmetall? T. Care dintre următoarele aliaje de lipit se folosesc pentru lipirea moale: a) SnPb10. d) aliajul Au – Cd cu %Cdat = 47. Care dintre următoarele caracteristici trebuie asigurate de aliajele de lipit: a) să prezinte o bună fluiditate în stare topită.

192 .0 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 34.55 În mod similar. ştiind că faza γ are CEγ = 3 .5. rezultă pentru faza δ: %Snatδ = 20.0 %.14 şi rezultă: • alama specială Cu Zn32Pb2 are titlul fictiv %Cume = 66. Din tabelele 1. folosind relaţia (9.2. iar cuprul are valenţa vCu = 1 şi masa atomică maCu = 63.4) şi (2. cu coeficienţii de echivalare în zinc a elementelor de aliere precizaţi în scap. fiind o alamă monofazică β’.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aplicaţii A. 4 Rezolvare Se notează %Snmγ.7. faza δ are CEδ = 13 . iar pentru faza ε: %Snatε = 25. 9. iar faza ε are 2 CEε = 7 .4 %.2 %.1). Să se stabilească clasele structurale tipice alamelor speciale CuZn32Pb2.6 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 41.5 %. %Snatδ şi %Snatε concentraţiile atomice ale staniului în aceste faze. fiind o alamă bifazică.4 %.1. • alama specială Cu Zn30Al5Fe3Mn2 are titlul fictiv %Cume = 48.51 % şi %Snmδ = 32.00 % şi %Snmε = 38. se obţine pentru faza γ: % Snatγ = % Snmγ = 100(CEγ − vCu ) v Sn − vCu = 100( 3 1) − 2 4 −1 = 16. • alama specială Cu Zn38Pb2Mn2 are titlul fictiv %Cume = 58.1 şi 1.5 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 48.3).55. Rezolvare Pentru încadrarea în clase structurale a mărcilor de alame speciale precizate în enunţul aplicaţiei se calculează titlul fictiv al acestora. fiind o alamă monofazică α. Să se determine valorile de bază ale concentraţiilor masice ale componentelor în fazele bertholide tipice structurilor de echilibru ale bronzurilor 21 cu staniu. CuZn38Pb2Mn2 şi CuZn30Al5Fe3Mn2. A.67 % şi = 27. %Snmδ şi %Snmε concentraţiile masice ale staniului în cele fazele bertholide γ.33⋅ 63.7 + 83.67 ⋅118. % Snatγ maSn % Snatγ maSn + %Cu atγ maCu 100 = 16. pe această cale se obţin datele prezentate în tabelul 9.5 %.9.1.7 100 16. δ şi ε şi %Snatγ. Folosind relaţiile (2.67 ⋅118.2 rezultă că staniul are valenţa vSn = 4 şi masa atomică maSn = 118.9.

din relaţiile scrise mai înainte: m1 = −7.9) %Cume. caracteristicile mecanice Rm (N/mm2).5 % (care defineşte.2δ ≅ 15 N/mm2 şi HBδ = 5⋅32. în funţie de compoziţia lor chimică..2 (N/mm2) şi HB ale bronzurilor bifazice turnate se pot estima analitic. Rezolvare Examinând diagrama de echilibru din figura 9. se determină valorile coeficienţilor mj şi nj. rezultă că. cu relaţii de forma: Rm = m1%Snm + n1. în cazul bronzurilor în stare de turnare.55⋅32.11). m3 = 5 şi n3 = 50. iar bronzul G Cu Sn14 are după turnare Rm = 360 N/mm2.2 şi HB ale fazei bertholide δ. Rmδ – Rp0. Rp0. Aplicând legea lui Kurnacov.14. ca urmare.2 = m2%Snm + n2. % (keAl = 6.2 = 120 N/mm2 şi duritaea 100 HB. Rp0. Bronzul G CuSn10 are după turnare rezistenţa la tracţiune Rm = 390 N/mm2.2δ = 3. între caracteristicile corespunzătoare celor două faze care le alcătuiesc structura.75 şi n2 = 82.3.5..0 CuZn38Pb2Mn2 58 38 2 2 − − 58. limita de curgere Rp0. % %Znm. m2 = 3. cu %Snm = 10 % şi G CuSn14.13 c. aşa cum s-a demonstrat la rezolvarea aplicaţiei A.5 ≅ 205 N/mm2. Rp0. HB = m3%Snm + n3.3.0) %Fem. scap.0) %Mnm.2 = 135 N/mm2 şi duritatea 120 HB. ca urmare. domeniul bifazic α + δ al acesteia corespunde unor concentraţii masice de cupru cuprinse între %Snm = 8 % (care defineşte limita domeniului monofazic α) şi %Snm = 32. să se estimeze valorile caracteristicilor mecanice Rm.55 şi n1 = 465. 3.5 + 82. Rp0.5) %Alm . în domeniile bifazice ale diagramelor de echilibru binare caracteristicile mecanice ale aliajelor variază liniar. compoziţia de bază a fazei δ).5 A.5. Rp0. % %Pbm. % CuZn32Pb2 66 32 2 − − − 66. % (keFe = 0.75⋅32.5 %.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase Tabelul 9. Compoziţiile chimice şi titlurile fictive pentru trei mărci de alame speciale Marca de alamă %Cum. 193 .9. în funcţie de concentraţia lor masică de staniu %Snm. cu %Snm = 14 %). j = 1.9. Conform legii lui Kurnacov (v. % (keMn = 0.5 + 50 = 212. Cunoscând valorile caracteristicilor mecanice (determinate experimental) ale celor două bronzuri bifazice (G CuSn10.5 + 465 ≅ 220 N/mm2.6 CuZn30Al5Fe3Mn2 60 30 2 5 2 48. aliajele G CuSn10 şi G Cu Sn14 sunt bronzuri bifazice (hipoeutectoide). Ţinând seama că faza bertholidă δ are concentraţia masică de staniu %Snm = 32. aceste rezultate indicând că prezenţa fazei δ durifică şi fragilizează structurile bronzurilor cu staniu. % (kePb = 1.1. se obţine: Rmδ = −7.

100 %).308%Nim + 45. pentru GD = 0: Rm = 270 N/mm2. Care sunt caracteristicile mecanice ale produsului astfel obţinut? Rezolvare Semifabricatul aflat în stare recoaptă (starea O) are caracteristicile mecanice date de relaţiile din enunţul aplicaţiei. relaţiile din enunţul aplicaţiei conduc la următoarele valori ale caracteristicilor mecanice: Rm ≅ 444 N/mm2. Caracteristicile mecanice Rm (în N/mm2). soluţia acestei inegalităţi este %Nim ∈ (0 %.6GD + 50. un semifabricat cilindric (aflat în starea O) cu diametrul Ds = 10 mm. A (în %) şi HR (în HRB) ale alamei CuZn15 se modifică prin deformare plastică la rece. A.9). 50 %).06GD2 + 7GD + 270. Un produs de forma unei bare cilindrice cu diametrul Dp = 8 mm este obţinut trăgând la rece.06GD şi HR = 0.4. cu diferite grade de deformare GD ∈ (5 %.07 % Nim +8. rezultă astfel 2 2 2 2 D p − D0 8 − 10 S − S0 100 = 100 = 100 = 36 %.0024 % Nim − 0.9 %. Rezolvare Condiţia Rm ≥ 320 N/mm2 este respectată de aliajele Cu – Ni a căror 2 concentraţie masică de nichel satisface inegalitatea −0. Cele două condiţii precizate în enunţul aplicaţiei sunt respectate simultan de aliajele cu %Nim ∈ [13.9%Nim – 110 ≥ 0.9 %.07 % Nim +8. 19. Caracteristicile mecanice la tracţiune Rm (în N/mm2) şi A (în %) ale aliajelor Cu – Ni în stare de echilibru se află în următoarele dependenţe (stabilite pe baza datelor experimentale) cu concentraţia lor masică de nichel %Nim: 2 2 Rm = −0. A = 45 e−0. 194 aria secţiunii .0 %]. Pentru GD = 36 % GD = D 2 2 S0 D0 10 (gradul de deformare plastică la rece al materialului produsului). 19. A ≅ 5 % şi HR ≅ 72 HRB.5.9%Nim + 210 şi A = 0. 100 %) ∩ (0 %. să se determine compoziţia chimică a aliajelor Cu – Ni care îndeplinesc simultan condiţiile: Rm ≥ 320 N/mm2 şi A ≥ 40 %. în care 2 Dp D2 S 0 = π s este aria secţiunii transversale a semifabricatului.9. soluţia acestei inegalităţi este %Nim ∈ [13. A = 45 % şi duritatea HR ≅ 50 HRB. Condiţia A ≥ 40 % este respectată de aliajele Cu – Ni a căror concentraţie 2 masică de nichel satisface inegalitatea 0.308%Nim + 5 ≥ 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A. Gradul de deformare plastică al materialului produsului obţinut prin tragere la rece se determină aplicând relaţia (3. iar S D = π − 4 4 transversale a produsului.0 %].9. 19.0 %] ⇒ %Nim ∈ [13. prin orificiul calibrat al unei scule (matriţe). care evidenţiază efectele ecruisării prin deformare plastică la rece asupra caracteristicilor mecanice ale alamei din care este realizat produsul. în conformitate cu următoarele relaţii: Rm = −0.024 % Nim − 0.9 %.

ρSi = 2330 kg/m3 şi ρCu= 8930 kg/m3.15.8 % şi %Sim = 0. Să se stabilească compoziţia masică a încărcăturii cuptorului pentru realizarea unei şarje.4.0 2653 %EAmj. aplicând această relaţie pentru aliajele ρ Al cu compoziţia chimică precizată în enunţul aplicaţiei se obţin rezultatele prezentate în tabelul 9. kg/m3 A.7 %). cu masa m = 100 kg.6 Aliajul Concentraţiile masice ale elementelor de aliere AlCu4MgMn %Mgm %Mnm %Znm %Sim %Cum 0.2 se extrag următoarele valori ale densităţilor componentelor aliajelor pe bază de aluminiu precizate în enunţul aplicaţiei: ρAl = 2700 kg/m3. ρMg = 1740 kg/m3.0 1.9.5Cu1.0 2784 AlMg9MnSi 9.7 89. rezultă că concentraţiile componentelor acestuia sunt: %Pbm = 4 %.5 % şi %Mgm = 0. aliajul AlMg9MnSi (cu %Mgm = 9.5 %.6. ρMn = 7470 kg/m3.6 4.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase A. Rezolvare Din tabelul 1. 195 .5 (cu cu %Znm = 6.0 2799 G AlSi9Mg 0. ρZn = 7130 kg/m3. Să se determine care dintre următoarele aliaje are densitatea cea mai mică: duraluminiul AlCu4MgMn (cu %Cum = 4.5 %.5 %). Prin particularizarea relaţiei generale stabilite la rezolvarea aplicaţiei A. %Mgm = 0. dacă materiile prime disponibile pentru formarea încărcăturii sunt metalele pure componente ale aliajului. % Concentraţia masică a aluminiului %Alm. Tabelul 9.5 %). din aliajul CuSn6Zn4Pb4.7.9 0. 15.8 0.5 9. siluminul G AlSi9Mg (cu %Sim = 9. La elaborarea aliajelor pe bază de cupru în cuptoare cu inducţie pierderile procentuale masice prin oxidare ale componentelor încărcăturii sunt: pCu = 1 %.7 % şi %Cum = 1.75 %.5 0.2.8 %).5 90. %Mgm = 2.4 6. alzimacul AlZn6Mg2.5 2.6 90. Densităţile aliajelor de aluminiu din aplicaţia A.9.9 % şi %Mnm = 0.0 2575 AlZn6Mg2.5Cu1.9. pZn = 2 %. şi pPb = 0.5 94. Rezolvare Ţinând seama de semnificaţia simbolului mărcii aliajului care se elaborează. se obţine următoarea relaţie pentru determinarea densităţii aliajelor pe bază de aluminiu: ρ = ∑ n 100 % EAmj j =1 ρ EA j + 100 − ∑ EAmj j =1 n . %Mnm = 0. % Densitatea aliajului ρ. pSn = 1 %.0 %.

j = 1. masele care se introduc în încărcătură din cele patru materii prime 4 4 % Pbm % Zn m disponibile. rezultă relaţiile: m = ∑ % Pbmj m j .04 kg. Rezolvare Ţinând seama de semnificaţiile simbolurilor aliajului care trebuie elaborat şi aliajelor folosite ca materii prime şi notând %Pbm. 196 .4): ..995.165 kg. notând mPb. concentraţiile masice ale componentelor în mateiile prime MP1 ≡ CuZn10. şi pPb = 0. masele materiilor prime care trebuie introduse în încărcătura cuptorului pentru elaborarea aliajului şi ţinând seama de condiţiile din enunţul aplicaţiei. %Snmj şi %Cumj.75 %. mZn = 4.082 kg. pZn = 2 %. din aliajul CuSn6Zn4Pb4..613 kg.4. pSn = 1 %. Să se stabilească compoziţia masică a încărcăturii cuptorului pentru realizarea unei şarje. % Znm. mSn = 4. în 100 100 100 − 0.938 kg şi m4 = 0. m = ∑ %Cu mj m j . m2 = 30. având soluţiile m3 0 10 5 0 606 90 88 75 0 8687 m4 m1 = 19.. mZn. %Snm şi %Cum concentraţiile componentelor în aliajul care se elaborează şi %Pbmj.4. %Znmj.869 kg.04 kg. m = ∑ % Zn mj m j . j = 1. cu masa m = 100 kg. m3 = 50. A. Masa totală a încărcăturii este mi = mPb + mZn + mSn + mCu ≅ 101.75 100 − p Pb mod similar. MP3 ≡ G CuPb20Sn5 şi MP4 ≡ Pb 99. se obţine următorul sistem de ecuaţii (cu 0 0 20 100 m1 403 m2 10 2 0 0 408 × = necunoscutele mj. bronzuri G CuSn10Zn2 şi G CuPb20Sn5 şi plumb marca Pb 99..325 kg. Masa totală a încărcăturii este mi = m1 + m2 + m3 + m4 ≅ 101. %Snm = 6 % şi %Cum = 100 – [%Pbm + %Znm + %Snm] = 86 %. mSn şi mCu. j = 1.. p p j =1 j =1 1 − Pb 1 − Zn 100 100 % Snm %Cu m m = ∑ % Snmj m j .9. La elaborarea aliajelor pe bază de cupru în cuptoare cu inducţie pierderile procentuale masice prin oxidare ale componentelor încărcăturii sunt: pCu = 1 %.995 şi mj. Introducând în aceste relaţii p Sn p Cu j =1 j =1 1− 1− 4 4 100 100 datele din enunţul aplicaţiei.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Znm = 4 %.030 kg şi mCu = 86.030 kg şi. rezultă: % Pbm % Pbm p 4 m = m Pb (1 − Pb ) ⇒ m Pb = m = 100 = 4.8. MP2 ≡ G CuSn10Zn2.. dacă materiile prime disponibile pentru formarea încărcăturii sunt deşeuri de alamă binară CuZn10.

păstrându-se doar ordinea apropiată. Legăturile ionice şi covalente implică toţi electronii de valenţă ai componentelor.1. referitoare la câteva 197 . industria chimică. În prezent termenul de ceramică include o gamă de materiale mult mai largă. utilizate în cele mai diverse domenii cum ar fi electrotehnica. astfel că nu există electroni liberi. obţinute din materii prime sub formă de pulberi prin sinterizare. care este un proces de încălzire cu sau fără presare simultană. cu legături şi structură complexe. dintre care cel puţin unul are rolul de vitrifiant. Introducere Materialele ceramice sunt materiale anorganice nemetalice. Sticlele sunt materiale anorganice cu structură amorfă (corpuri vitroase) obţinute prin solidificarea unor topituri constituite din amestecuri de oxizi în stare topită.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Capitolul 10 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR CERAMICE ŞI STICLELOR 10. Cele mai multe ceramice sunt compuşi între metale şi nemetale. electronica. starea amorfă (vitroasă) este caracterizată de lipsa ordonării atomice la distanţă. industria metalurgică etc. astfel că se bazeză în special pe legături ionice şi covalente. în timpul căruia se formează legăturile dintre particule prin difuzie sau topire parţială a unui component. adică formează unităţi structurale prin coordinarea atomilor de oxigen în jurul ionului metalic prin legături ionice sau covalente. ceea ce face ca materialele ceramice să aibă conductibilitate termică şi conductibilitate electrică foarte scăzute fiind materiale electroizolante sau termoizolante în marea majoritate a cazurilor. Reprezintă o categorie de materiale care au fost utilizate din cele mai vechi timpuri sub formă de vase din lut (însăşi termenul de ceramică provine de la grecescul “keramon” care însemna “lut ars”) şi de materiale de construcţie datorită capacităţii de prelucrare în cele mai diverse forme şi abundenţei materiilor prime.

generând structuri cristaline de tip CFC sau HC ca şi în cazul metalelor (v.2.2). figura 10. ceea ce face ca sticlele să fie considerate ca lichide vâscoase subrăcite.1).1 în care se prezintă razele ionice ale componentelor uzuale din ceramice) astfel că structurile stabile ale fazelor cristaline din ceramice se formează atunci când fiecare cation metalic este înconjurat de anioni nemetalici cu care se află în contact direct. rA Deoarece anionii au raza mai mare se pot aranja în plane compacte dispuse succesiv.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR distanţe interatomice corespunzătoare unităţilor structurale. Întradevăr. 10. înconjurat de anioni cărora anionul le-a cedat electronii de valenţă. întrucât cationii metalici se plasează în aceste interstiţii. rezultă astfel fie o succesiune de plane ABABAB… care corespunde unei structuri de tip hexagonală compactă (HC) a anionilor. tabelul 10. cationii au de obicei raze mai mici decât anionii (v. care corespunde unei structuri de tip cub cu feţe centrate (CFC) a anionilor. considerând un plan de anioni care au centrele în punctele notate cu A în figura 10. fie o succesiune ABCABC…. 1. Structura ceramicelor şi sticlelor Elementele componente ale materialelor ceramice sunt legate între ele prin legături ionice şi covalente formând reţele de ioni metalici şi nemetalici (cationi şi anioni) a căror celulă elementară este constituită dintr-un cation.scap 1.1 în care se prezintă limitele r raportului C şi geometria posibilă pentru fiecare număr de coordinaţie. aşa cum 198 . În funcţie de poziţia anionilor din două plane compacte succesive se formază două tipuri de interstiţii: interstiţii tetraedrale (câte trei într-un plan compact şi unul în planul învecinat) aşezaţi astfel încât unind centrele lor de masă se formează un tetraedru regulat şi interstiţii octaedrale mărginite de şase anioni (câte trei în fiecare plan compact aşezaţi astfel încât unind centrele lor de masă se formează un octaedru regulat (v. sau pot avea centrele în punctele marcate cu C. ceea ce înseamnă că numărul anionilor din unitatea structurală reprezintă chiar numărul de coordinaţie al structurii cristaline respective (v scap. aşa cum se constată din tabelul 10. În acest capitol se vor prezenta caracteristicile structurale ale principalelor tipuri de materiale ceramice şi sticle şi proprietăţile generale ale acestora. înseamnă că numărul de coordinaţie poate fi 4 sau 6.1 şi planul următor de anioni cu centrele în punctele notate cu B.2). anionii celui de-al treilea plan compact pot avea centrele pe aceeaşi verticală cu punctele A. numărul de coordinaţie şi implicit geometria unităţii structurale depinde de valoarea raportului dintre raza cationului rC şi raza anionului rA . deoarece metalele prin ionizare pierd electronii de valenţă.

138 0. nm 0.077 0.225 0.136 0.132 0. de coordinaţie Geometria coordinării rC .196 0.1.414 0.732 ≤ Si4+ Ti4+ 8 1.102 0. Rezultă că structurile fazelor cristaline ale ceramicelor depind atât de tipul reţelei compacte pe car o formează anionii.064 Anion Br − rA . Razele ionice ale unor componente ale ceramicelor şi geometria coordinărilor Raze ionice Raze cationi rC Raze anioni rA Cation Al3+ Ba2+ B3+ Ca Fe K 2+ 2+ + 2+ 2+ Tip de coordinare rC rA 0.000 Fig.181 0.039 0. cât şi de modul în care sunt ocupate interstiţiile cu cationi metalici.1 Reprezentarea prin sfere rigide a dispunerii anionilor în structura ceramicelor 199 . nm 0.184 rC < rA rC < rA rC < rA rC < rA 3 Cl− F− I− O2− S 2− 0.106 0.155 ≤ Nr.225 ≤ 4 Mg Mn Ni 0. Tabel 10.133 0.1.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor rezultă şi din tabelul 10. 10.067 0.414 ≤ 6 Na+ 2+ 0.732 0.220 0.069 0.078 0.057 0.020 0.

temperatura Tv de pe această curbă este numită temperatură de tranziţie sticloasă sau temperatură de vitrifiere şi nu are o valoare bine definită. reprezentând variaţia volumului specific (inversul densităţii ρ) în funcţie de temperatură (curba 1 în figura 10. Din punct de vedere chimic cel mai simplu silicat este dioxidul de siliciu SiO2 (silice) care structural este constituit dintr-o reţea spaţială de [SiO4]4. În cazul răcirii relativ rapide a topiturii ce conţine unităţile [SiO4]4dependenţa de temperatură a volumului specific este cea corespunzătoare curbei 2 din figura 10. Structura vitroasă corespunde unei stări metastabile cu energie liberă mai mare decât cea corespunzătoare structurii cristaline. sub acţiunea temperaturii. Cea mai mare parte a ceramicelor şi sticlelor sunt constituite din silicaţi a căror bază structurală o constituie tetraedrul [SiO4]4-care are în centru ionul Si4+ iar în vârfuri ionii O2.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Interstiţiile pot fi ocupate de cationi de acelaşi tip. fiind exclusă existenţa liberă a unităţii tetraedrale.care formează aranjamente complexe de tip HC sau CFC. astfel că la o temperatură Tc are loc cristalizarea la fel ca în cazul materialelor metalice. apoi. treptat cele mai puternice. fiind dependentă de viteza de răcire. o reprezentare plană simplificată a stării vitroase a SiO2 care reprezintă baza structurii sticlelor silicatice este redată în figura 10. Această structură se obţine dacă răcirea topiturii se face foarte lent. La încălzire.3. proces 200 . ceea ce are ca efect reducerea vâscozităţii şi trecerea treptată de la starea solidă la starea lichidă pe măsură ce temperatura creşte deasupra temperaturii Tv. Silicea cristalină prezintă trei forme alotropice: cuarţ.cu dispunere ordonată (structură cristalină) sau aleatoare (structură amorfă) a unităţilor structurale. Pe baza celor arătate se poate stabili că în structura dezordonată a solidelor vitroase distanţele dintre particulele constitutive şi intensitatea legăturilor nu sunt uniforme. bidimensionale sau spaţiale cu un grad înalt de stabilitate. ceea ce a făcut ca solidele cu o astfel de structură să fie numite corpuri vitroase. tridimit şi cristobalit diferenţiate prin poziţiile relative ale tetraedrilor [SiO4]4.3) se constată că în condiţiile solidificării prin cristalizare. ceea ce conduce la existenţa unei diversităţi foarte mari de structuri a fazelor cristaline din materialele ceramice. a cărui vâscozitate creşte pe măsură ce scade temperatura.cărora le rămâne câte o valenţă liberă cu care se pot lega de alte unităţi structurale formând aranjamente unidimensionale.2a. structura este constituită din lanţuri spaţiale în care poziţia relativă a unităţilor structurale este aleatoare ca în starea lichidă. astfel că există tendinţa ca în timp. sau de cationi diferiţi. să se treacă la starea de echilbru stabil. pe măsura creşterii energiei interne a sistemului se desfac mai întâi legăturile mai slabe. Continuitatea curbei 2 cu cea de la temperaturi mai ridicate (T > Tc) arată că materialul este de fapt un lichid subrăcit. o reprezentare plană simplificată a structurii cristaline tridimit a SiO2 este redată în figura 10.2 b. la temperatura Tc volumul specific are un salt brusc.

Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor numit devitrifiere şi poate avea loc controlat sau în mod natural.4 a care prezintă structura unei ceramice refractare.1). Variaţia volumului specific cu temperatura în cazul SiO2 Fig 10. tehnologiile moderne permiţând obţinerea unor ceramice cu structură cristalină aşa cum se obsevă în figura 10 4 b în care se prezintă structura aluminei (Al2O3) cristaline. substituirea este posibilă datorită diferenţelor mici între dimensiunile celor doi ioni (v. 10.4. b – ceramică cristalină (Al2O3) Silicaţii naturali care constituie baza materialelor ceramice sunt aluminosilicaţi care au rezultat prin substituirea unor ioni Si4+ cu ioni Al3+.2. Fig. Devitrifierea necontrolată a sticlelor are consecinţe negative asupra proprietăţilor mecanice şi optice (sticla devine fragilă şi pierde transparenţa datorită refracţiei razelor de lumină pe limitele grăunţilor). b – structură vitroasă Fig. Structurile unor ceramice: a – ceramică refractară cu faze cristaline şi masă vitroasă. În mod obişnuit materialele ceramice au structura alcătuită din faze cristaline însoţite de o fază vitroasă aşa cum se observă în figura 10. tabelul 10.există şi tetraedrii [AlO4]5-. 201 .Schema structurilor silicei: a − structura cristalină.3. 10. cantitatea de fază vitroasă depinde de compoziţia chimică şi de procesul tehnologic de fabricare. astfel că pe lângă tetraedrii [SiO4]4.

5 în care se prezintă CCCT (v. se prezintă valorile rezitenţei la încovoiere Ri şi ale modulului de elasticitate E pentru câteva ceramice şi sticle uzuale. K+) şi ioni divalenţi (Ca2+. scap 3. pentru fiecare ion Al3+ din reţea apare o sarcină electrică negativă. Deoarece încercarea la tracţiune este mai greu de aplicat (dificultăţile sunt legate de prinderea epruvetei).3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Deoarece numărul ionilor de oxigen rămâne acelaşi ca în cazul unităţilor structurale [SiO4]4-.6. Curbe CCCT tipice pentru materiale metalice şi materiale ceramice Fig. În tabelul 10. pentru caracterizarea rezistenţei mecanice la întindere a materialelor ceramice se foloseşte adesea încercarea de încovoiere statică realizată conform schemei prezentată în figura 10. Li+. Principalele proprietăţi ale ceramicelor şi sticlelor Proprietăţile mecanice ale materialelor ceramice şi sticlelor prezintă particularităţi în raport cele ale materialelor metalice datorită legăturilor ionice şi covalente care stau la baza formării structurii acestora. Aceste materiale se caracterizează în primul rând prin duritate şi fragilitate foarte ridicate determinate de caracterul puternic al legăturilor ionice şi covalente. Trebuie precizat că în cazul materialelor ceramice şi sticlelor se constată o împrăştiere foarte mare a valorilor caracteristicilor mecanice deoarece fragilitatea intrinsecă le face foarte sensibile la prezenţa concentratorilor de tensiuni. Comportarea la rupere. Mg2+. Comportarea la rupere a acestor 202 . Ba2+ etc. A. 10. Schema încercării la încovoiere statică Rezistenţa la compresiune a materialelor ceramice şi sticlelor este însă mult mai mare (poate ajunge la valori de 10 ori mai mari decât rezistenţa la tracţiune).) 10. Ruperea se produce fără deformare plastică aşa cum se constată din figura 10.4) a unui material ceramic şi CCCT a unui material metalic. restabilirea neutralităţii electrice se obţine prin introducerea în structură a unor ioni monovalenţi (Na+.6.5. deşi ruperea are tot caracter fragil. Fig 10.2. tensiunea maximă în fibra întinsă a epruvetei încovoiate (corespunzătoare forţei Fmax) reprezintă rezistenţa la încovoiere Ri a cărei valoare este apropiată de rezistenţa la tracţiune Rm.

5 − − C. Comportarea la şoc termic a materialelor depinde în special de coeficientul de dilatare liniară α şi de conductivitatea termică λ.3·10-6 8.2.2 λ. mm/mmoC 5. cele mai bune rezistenţe la fluaj le au materialele ceramice complet cristaline sau în a căror structură faza vitroasă se află în cantitate mai mică.2 se prezintă valorile acestor caracteristici pentru câteva ceramice şi sticle uzuale.6·10-6 4. deoarece tensiunile de compresiune tind să închidă microfisurile.9 1.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor materiale se explică prin existenţa unui număr mare de defecte de structură şi chiar microfisuri a căror extindere se produce în avalanşă în momentul în care tensiunile depăşesc valoarea critică. Fenomenul se desfăşoară la fel ca în cazul metalelor. Tabelul 10.0 219 15 − − 2. Caracteristicile fizico-mecanice principale ale unor ceramice şi sticle Tipul materialului ceramic sau sticlei Mulit (3Al2O3·2SiO2) Alumina cristalizată (Al2O3) Magnezită sinterizată (MgO) Zirconie stabilizată (ZrO2) Berilie sinterizată (BeO) Spinel (MgAl2O4) Carbura de siliciu (SiC) Carbura de bor (B4C) Sticla de cuarţ (silice) (SiO2 ) Sticla calco-sodică Sticla boro-silicatică Ri. din acest motiv. starea critică se atinge la valori mai ridicate ale solicitărilor. W/moC la 1000 o C 3. contracţii sau dilatări neuniforme şi deci tensiuni care produc fisurarea sau ruperea.1 38.8·10-6 13. Problema comportării la fluaj (v.5 7. Fluajul.1 2. dacă materialul are conductivitate termică scăzută (cum este cazul materialelor ceramice şi sticlelor). Deformaţiile plastice specifice fenomenului de fluaj se produc la limitele dintre grăunţii fazelor cristaline şi sunt influenţate de prezenţa masei vitroase a cărei vâscozitate scade odată cu creşterea temperaturii. Din această cauză.8 1.0 2. în tabelul 10.7 1. α şi λ reprezintă caracteristici care capătă importanţă mai mare la alegerea materialelor ceramice pentru o anumită aplicaţie decât în cazul utilizării materialelor metalice.8) apare în special în cazul ceramicelor utilizate ca materiale refractare.0·10-6 9.0·10-6 α pe la 100 o C 5. Este fenomenul de fisurare sau chiar rupere a materialului la modificarea relativ rapidă a temperaturii şi se datorează fragilităţii intrinseci a materialelor ceramice şi a sticlelor corelată cu exploatarea la temperaturi ridicate.0·10-6 8. la variaţia rapidă a temperaturii mediului se creează diferenţe de temperatură pe secţiune.5·10-6 9. cu deosebirea că procesele de difuzie sunt mult mai complexe fiind implicaţi ioni cu sarcini electrice diferite.9 − − 2. kN/mm2 60…80 350…380 150…170 130…150 290…310 200…240 430…470 250…290 60…90 40…60 50…70 0−1000oC.scap 3. Un factor la fel de important pentru comportarea la şoc termic îl 203 .0 1. B.3 20 5.5·10-6 10.0·10-6 7. N/mm2 60…80 380…1000 90…110 70…100 140…280 80…100 140…200 45…100 80…110 40…150 40…150 E.5·10-6 0. Şocul termic.7·10-6 4.

7 se prezintă variaţia rezistenţei la şoc termic a unor materiale ceramice şi sticle în funcţie de condiţiile de răcire. În figura 10.8 aceste curbe sunt asemănătoare curbelor Wöhler ale materialelor metalice. Fisurarea sub tensiune într-un mediu dat. (10. Similar curbelor de durabilitate la oboseală din cazul materialelor metalice (v. Ea − energia de activare a procesului de curgere. Rezistenţa la şoc termic se defineşte ca fiind diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se fisureze. unitatea de măsură pentru vâscozitate este N·s/m2 ceea ce înseamnă Pa·s (Pascal secundă). deoarece schimbările bruşte de secţiune acţionează şi în cazul materialelor ceramice ca nişte concentratori de tensiuni. în urma reacţiei chimice se produce ruperea lanţului –O−Si−O−. scap 3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR constituie geometria piesei. Comportarea sticlelor în stare vâscoasă. fiecare moleculă de apă conducând la formarea a două unităţi Si−OH care nu mai sunt legate una de alta. aşa cum se constată din figura 10. E. şi pe de altă parte datorită reacţiei chimice a apei cu silicaţii componente ai sticlelor sau ceramicelor. Mecanismul fisurării sub tensiune (numit uneori impropriu şi “oboseală statică”) se bazează pe adsorbţia moleculelor de apă în microfisurile superficiale şi extinderea acestora sub acţiunea tensiunilor mecanice constante datorită pe de o parte efectului de “pană” pe care îl au moleculele adsobite la vârful fisurii. D. sticla se comportă ca un lichid. 204 Ea RT .9) există curbe de durabilitate la fisurare sub tensiune sub forma dependenţei σ = f(τ). iar la temperaturi scăzute este blocată reacţia chimică a apei cu silicaţii. a cărui vâscozitate scade cu creşterea temperaturii. În cazul sticlelor vâscozitatea în stare vitroasă (sub temperatura Tv) se consideră η = 1018 Pa·s iar starea fluidă se consideră atinsă dacă vâscozitatea scade sub 103 Pa·s. Vâscozitatea η este o mărime ce caracterizează proprietăţile de curgere ale fluidelor şi reprezintă factorul de proporţionalitate dintre tensiunile tangenţiale şi variaţia vitezei de alunecare pe grosimea stratului fluidului. τ fiind timpul de expunere la mediul umed a piesei solicitate la tensiunea σ. fenomenul se produce cu viteză maximă la temperatura camerei deoarece la temperaturi mai ridicate creşte mobilitatea ionilor hidroxil care nu se mai ataşează lanţului –O−Si−O−.2) în care η0 este o constantă experimentală. Deasupra temperaturii Tv vâscozitatea depinde de temperatură după o relaţie de forma: η = η0 e . Este un fenomen de rupere întârziată a materialelor ceramice şi a sticlelor care se produce în cazul solicitării pieselor la tensiuni constante în medii apoase. Aşa cum a fost arătat anterior. R – constanta gazelor. iar T − temperatura absolută. deasupra temperaturii Tv.

iar t este temperatura în oC.3) t − t0 în care A. utilizate la stabilirea parametrilor operaţiilor tehnologice de fabricare a obiectelor din sticlă: * temperatura inferioară de recoacere tir corespunde la η = 1013. * temperatura de prelucrare tp corespunde la η = 103 Pa·s. Rezistenţele la şoc termic ale unor ceramice şi sticle Fig. B şi t0 sunt constante ce se pot determina experimental prin măsurarea vâscozităţii la trei temperaturi diferite. * temperatura superioară de recoacere tsr corespunde la η = 1012 Pa·s.6 Pa·s. la sfârşitul prelucrării vâscozitatea să fie suficient de ridicată pentru evitarea deformării necontrolate sub greutatea proprie a obiectului fasonat. 10.8. În figura 10.9 Fig.7. de exmplu. 10. iar pe de altă parte. Comportarea sticlei în stare vâscoasă prezintă importanţă deosebită pentru prelucrare deoarece aceasta trebuie să se desfăşoare intr-un interval de temperaturi astfel ales încât pe de o parte vâscozitatea să fie suficient de mică pentru ca prin fasonare să se obţină forma corespunzătoare a obiectului.3.5 Pa·s. 205 . t0 = 210 cu ajutorul cărora s-a trasat curba η = f(t) prezentată în figura 10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Pentru scopuri practice se utilizează relaţii de forma: B log η = A + . B = 4800. * temperatura de curgere tc corespunde la η = 104 Pa·s. (10. pentru o sticlă calco-sodică s-au determinat valorile: A= −3. Curbele de durabilitate la fisurarea sub tensiune ale unor sticle În funcţie de valoarea vâscozităţii (deasupra temperaturii Tv) s-au stabilit următoarele temperaturi numite puncte fixe de vâscozitate ale sticlelor. * temperatura de înmuiere tm corespunde la η = 106.9 se ilustrează pe curba η = f(t) stabilirea punctelor fixe ale sticlei şi se prezintă valorile acestor puncte pentru câteva tipuri de sticle uzuale.

10. în continuare se face răcirea completă lent. aceste tensiuni de compresiune au valori ridicate şi contribuie la creşterea rezistenţei materialului. 206 . tsr) şi răcirea rapidă cu jet de aer sau în ulei. datorită conductibilităţii termice reduse în urma răcirii la suprafaţa sticlei temperatura scade sub Tv.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. faţadele şi uşile clădirilor etc. variaţia vâscozităţii sticlei cu temperatura în maniera arătată permite aplicarea unui tratament termic de tip călire. Punctele fixe de vâscozitate ale sticlelor De asemenea. 9. astfel că în strat vor lua naştere tensiuni reziduale de compresiune datorită contracţiei de răcire a miezului. iar în miez temperatura este suficient de ridicată pentru ca materialul să preia prin deformare plastică contracţia suprafeţei rigide. O fisură care apare în stratul superficial eliberează brusc tensiunile de compresiune şi produce spargerea sticlei cu formarea unui număr mare de granule mici. motiv pentru care aceste sticle sunt cunoscute sub denumirea curentă de sticle “securit” şi se folosesec pentru mijloacele de transport. ceea ce reduce riscul rănirii persoanelor din jur. O altă consecinţă a comportării vâscoase a sticlelor este deformarea (înmuierea) sub sarcină la temperaturi ridicate a materialelor ceramice care conţin şi masă vitroasă. Rezistenţa la deformare sub sarcină este una din caracteristicile importante ale materialelor refractare şi se apreciază în mod uzual prin temperatura care determină un anumit grad de deformare sub acţiunea unei tensiuni de compresiune date. acesta constă din încălzirea la o tempertură ti din domeniul (tir .

Mg. unde X poate fi K2O. Materialele ceramice silicatice Materialele ceramice silicatice aparţin sistemului ternar SiO2−Al2O3−X.nisipul de cuarţ (silice) modifică plasticitatea argilelor la uscare şi ardere în timpul căreia suferă transformările cristalografice cuarţ→ tridimit→ cristobalit. în funcţie de compoziţia chimică şi scopul urmărit. In funcţie de concentraţiile componentelor şi de condiţiile tehnologice se obţin următoarele tipuri de materiale ceramice: teracotă. CaO sau MgO. din care se realizează piesele ce apoi se usucă şi se calcinează prin încălzire la temperaturi de 900…1500 oC. 14) nu se tratează şi problemele proprietăţilor electrice. gresie ceramică. porţelan moale. Materialele ceramice 10. faianţă. materiile prime utilizate au următoarele caracterisitici: .1. varietatea de argilă cea mai utilizată este caolinul (Al2O3 ·2SiO2·2H2O) care are o structură lamelară şi este constituit din granule.argilele sunt silicaţi de aluminiu hidrataţi însoţiţi de impurităţi (oxizi metalici ) care influenţează culoarea finală a materialului ceramic. au rol de fondanţi deoarece în timpul arderii formează cu argila şi silicea compuşi cu temperatură mică de topire fiind la originea masei vitroase care leagă particulele de silice şi de argilă şi reduce porozitatea. Na. amestecului pulverulent de materii prime i se adaugă o cantitate determinată de apă obţinându-se o pastă (numită şi “barbotină”). 207 . In timpul arderii rezultă o anumită cantitate de fază lichidă care prin răcire formează o reţea sticloasă în jurul granulelor pe care le leagă sub forma unui material solid şi dens. iar în tabelul 10. Procesul de vitrifiere este însoţit întodeauna de contracţie şi stă la baza obţinerii majorităţii materialelor ceramice.4. În cele ce urmează se vor prezenta câteva dintre cele mai importante tipuri de materiale ceramice şi sticle.feldspatul este denumirea generică pentru compuşii complecşi de tipul alumino-silicaţilor de K. Pentru obţinerea ceramicelor silicatice.3 câteva caracteristici ale acestora. . 10.10 se prezintă în triunghiul concentraţiilor componentelor de bază domeniile corespunzătoare acestor ceramice.4. magnetice şi optice ale acestor materiale. tare sau tehnic. formând în prezenţa apei o suspensie coloidală ce conferă amestecului plasticitate. Na2O.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Scopul acestui capitol fiind prezentarea materialelor ceramice şi a sticlelor ca materiale structurale ( vezi cap. în figura 10. . Ca.

Materialele ceramice pe bază de argile Denumirea materialului Teracotă Faianţă Gresie ceramică Porţelan Caracteristici Porozitate: 15…30 % Suprafaţa: glazurată sau nu Temperatura de ardere: 950…1050 oC Porozitate: 10…15 % Suprafaţa: glazurată.3. In acest sistem SiO2 cristalizează sub formă de cristobalit. vase. Tabelul 10. ceea ce îi conferă duritate ridicată. acest compus se numeşte mulit. transformare peritectică şi formează un compus cu topire incongruentă. opacă Temperatura de ardere: 950…1200 oC Porozitate: 0. echipamente sanitare. ţevi ceramice echipamente sanitare. placaje etc. în care baza o constituie tetraedrii [SiO4]. pardoseli. duritate ridicată şi este baza majorităţii constituenţilor materialelor ceramice silicatice. aparatură pentru laboratoare de chimie etc izolatoare elctrice. ţigle. Analiza transformărilor la răcire a ceramicelor care au la bază acest sistem se face la fel ca în cazul diagramelor de echilibru ale sistemelor de aliaje. placaje.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Structura ceramicelor fiind neomogenă. proprietăţile lor sunt influenţate puternic de raportul dintre cantitatea de fază cristalină şi cantitatea de fază vitroasă.11. condensatori electrici.5…3 % Suprafaţa: glazurată sticloasă Temperatura de ardere: 1100…1300 oC Porozitate: 0…2 % Suprafaţa: glazurată sticloasă Temperatura de ardere: 1100…1400 oC Domenii de utilizare cărămizi. vase etc Dintre materialele ceramice silicatice în tehnică răspândirea cea mai mare o au porţelanurile care sunt mase ceramice vitrifiate albe (translucide în strat subţire) ale căror faze cristaline se pot stabili cu ajutorul diagramei binare de echilibru SiO2−Al2O3 prezentată în figura 10. aparatură pentru laboratoare de chimie. Creşterea conţinutului de feldspat (deci a masei vitroase) determină reducerea rezistenţei mecanice şi a rezistivităţii electrice. Analizând această diagramă se constată că sistemul SiO2−Al2O3 prezintă transformare eutectică. Deoarece în condiţii industriale vitezele de răcire sunt mai mari decât cele 208 . care este un compus cu reţea CFC. corespunde formulei chimice 3Al2O3·2SiO2. creşterea conţinutului de caolin şi de silice. (faze cristaline) determină creşterea rezistenţei mecanice şi a temperaturii de utilizare. iar celălalt component Al2O3 cristalizează sub formă de corindon. care este un compus cu reţea hexagonală compactă de ioni de oxigen în care ionii de Al ocupă 2 din 3 golurile octaedrice. are formă aciculară.

4.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor corespunzătoare echilibrului.11 Diagrama de echilibru a sistemului SiO2Al2O3 Componentul de bază al porţelanurilor tehnice este mulitul care asigură acestuia rezistenţă mecanică şi rezistenţă la şoc termic ridicate. piesele din ceramică se acoperă cu glazuri. solidificându-se sub formă de fază sticloasă. Pe lângă faptul că prin glazurare se reduce higroscopicitatea. Tabelul 10. datorită coeficientului de dilatare mai mic al glazurii iau naştere tensiuni de compresiune în strat care contribuie la îmbunătăţirea rezistenţei mecanice a pieselor. oC 300…400 200…650 400…780 440…1100 Pentru reducerea (sau chiar eliminarea) absorbţiei de apă în pori. Domeniile ceramicelor silicatice în sistemul argilă – cuarţ feldspat Fig 10. Fig. Caracteristicile câtorva tipuri de porţelanuri utilizate în tehnică sunt prezentate în tabelul 10. o parte din topitură nu va reuşi să cristalizeze. acestea sunt straturi compacte sticloase obţinute în timpul procesului de ardere din stratul de vopsea pe bază de boraţi. kg/m3 2200…2400 2350…2500 2100…2650 2800…2950 Rezistenţa la tracţiune N/mm2 20…35 20…55 35…65 52…107 Rezistenţa la compresiune. rezistenţă la agresiunea acizilor şi alcaliilor.4 Porţelanuri tehnice – caracteristici principale Denumirea comercială a materialului Porţelan pentru izolatori de joasă tensiune Porţelan pentru izolatori de înaltă tensiune Cordierit (compus de bază 2MgO·2Al2O3·5SiO2) Steatit (compus de bază 3MgO·4SiO2·H2O) Densitatea. carbonaţi alcalini şi oxizi metalici aplicat pieselor înainte de calcinare. 209 . N/mm2 173…345 173…550 138…620 414…2970 Temperatura maximă de utilizare.10. 10.

4. care este o fază bertholidă cu topire congruentă (v. pentru evitarea acestor neajunsuri se adaugă CaO şi/sau MgO care în concentraţii mai mici de 10…15% se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura cubică ce se menţine de la temperatura de cristalizare până la temperatura ambiantă. Existenţa transformărilor alotropice care se produc cu creştere de volum înrăutăţeşte comportarea materialului.7 % rezistenţa la compresiune creşte de la 1800 N/mm2 la 2500 N/mm2 iar temperatura de utilizare de la 1300 oC. tipul de structură spinelică este frecvent întâlnită. TiO2 şi BeO). Caracteristicile de exploatare ale pieselor pe bază de alumină depind în mare măsură de concentraţia masică a acesteea. refractarele bazice pot conţine şi alţi oxizi dintre care mai des întâlniţi sunt CaO. materiale izolante. de exemplu. abrazivi. Oxidul de zirconiu (ZrO2) are temperatura de topire-solidificare 2690 oC şi prezintă mai multe forme alotropice: reţea monoclinică de la ta până la 1000 oC. 210 . Datorită energiei mari de legătură a oxizilor. la 1700 oC Reprezintă cea mai importantă ceramică oxidică şi are utilizări multiple.2). se obţine alumina transparentă utilizată în optica tehnică.scap.13 se prezintă diagrama de echilibru a sistemului MgO − Al2O3. Componentei mai importanţi ai acestor ceramice sunt: oxizi (Al2O3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10. 2. din care rezultă formarea compusului MgAl2O4 (sau MgOAl2O3) numit şi spinel.2. aşa cum rezultă din figura 10. In condiţii tehnologice deosebite şi cu materii prime de puritate înaltă. Al2O3 şi Cr2O3.12 în care se prezintă diagrama de echilibru a sistemului ZrO2 – CaO. locul ionilor Mg2+ şi Al3+ fiind luat de alte metale. Pentru exemplificare. spinelul are o reţea cristalină cubică complexă în care ionii Mg2+ ocupă interstiţiile tetraedrice. Oxidul de magneziu (MgO – magnezită) are temperatura de topire 2800 oC şi constituie baza materialelor refractare pentru căptuşelile cu caracter bazic a cuptoarelor. cum ar fi materialele refractare. compuşii sunt foarte stabili la acţiunea agenţilor chimici şi au duritate şi rezistenţă la compresiune ridicate. prin creşterea % Al2O3 de la 85 % la 99. Pe lângă MgO. cu creşterea conţinutului de Al2O3 creşte rezistenţa la compresiune. MgO. temperatura de utilizare şi rezistivitatea electrică. Materialele ceramice oxidice Materialele ceramice oxidice sunt materiale policristaline formate din oxizi sau compuşi oxidici şi lipsite de faze sticloase. iar ionii Al3+ ocupă interstiţii octaedrice. alumina) are temperatura de topire 2054 oC şi cristalizează sub formă de corindon aşa cum s-a arătat mai sus. tetragonală pe intervalul 1200…2370 oC şi cubică peste 2370 oC. unelte de tăiat. implanturi medicale. ZrO2. titanaţi şi ferite. Oxidul de aluminiu (Al2O3. în figura 10.

211 . unde M este un metal bivalent (Ba.5 % sub acţiunea unei sarcini de compresiune de 0. Feritele sunt compuşi ai oxidului de fier (Fe2O3) şi ai altor metale (Ba. Li etc) având formula generală nkMkO·qFe2O3 unde nk este numărul de molecule al oxidului metalului Mk. k=1.3. fiind încadrate în această categorie cele care îşi menţin caracteristicile până la temperatura de minimum 1500 oC.rezistenţa piroscopică numită frecvent şi refractaritate este temperatura la care o epruvetă conică din materialul considerat se tasează cu o valoare dată. Sr.rezistenţa la deformare (înmuiere) sub sarcină care se apreciază prin temperatura la care se produce o deformare specifică de 0.10. Comportarea la temperaturi înalte a materialelor refractare se apreciază în principal cu ajutorul a două mărimi: .12. 10.13. Ca. Diagrama de echilibru a sistemului MgO − Al2O3 Titanaţii sunt compuşi cu formula MTiO3.3 E). se utilizează pentru proprietăţile feroelectrice (se polarizează în câmp electric) la realizarea generatoarelor şi traductoarelor pentru ultrasunete. Mn.2 N/mm2 (vezi şi scap. 10. Ni. Sr).3. Diagrama de echilibru a sistemului ZrO2 – CaO Fig. Materialele refractare Sunt produse ceramice rezistente la temperaturi înalte. Mg. se utilizează ca materiale feromagnetice datorită rezistivităţii electrice ridicate (ceea ce reduce pierderile prin curenţi turbionari) şi costului mai redus decât al aliajelor metalice. .4. Zn. Mg. Cu. în condiţii determinate de expunere la temepratură.2. 10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Fig.

timp de mai multe zile pentru a da posibilitatea cristalizării cvasitotalităţii fazei lichide. rezistenţă la şoc termic şi conferă căptuşelilor cuptoarelor caracter acid.2) şi vâscozităţii ridicate a sticlei silicioase prezentă ca fază vitroasă în aceste ceramici. Diversitatea materialelor refractare este foarte mare. prezenţa unei cantităţi mai mari de fază sticloasă face ca diferenţa dintre refractaritate şi temperatura de înmuiere sub sarcină să fie mai mare.14. figura 10. • şamota (%SiO2 = 60…70%.11. aceeastă comportare se explică prin proprietatea cuarţului de a forma la recristalizare în fază solidă reţele complexe de tip tridimit (v. oxizii care stau la baza compoziţiei lor chimice putându-se grupa în trei categorii: a) SiO2 şi ZrO2.11) şi pot fi utilizate până la cca 1800 oC în cazul încălzirilor de scurtă durată şi până la temperaturi de 1650 oC în cazul solicitărilor şi/sau încălzirilor de lungă durată. scap.15 din care rezultă următoarele: • refractarele silica (% SiO2> 93%) au refractaritatea şi temperatura de înmuiere foarte apropiate putând fi utilizate până la temperaturi de 1650 oC. Restul de fază lichidă care nu cristalizează va constitui fază vitroasă şi prezenţa sa limitează proprietăţile de utilizare ale materialelor refractare prin micşorarea temperaturii de înmuiere sub sarcină. • refractarele silimanitice (superaluminoase) cu %SiO2 = 36…20%. În aceste condiţii. a cărui diagramă de echilibru a fost prezentată în figura 10. b) MgO şi CaO. insolubile în topitură şi faze cristaline secundare. Din diagrama de echilibru se constată că trebuie evitate compoziţiile cu concentraţia de Al2O3 apropiată de cea eutectică (5. Principalele tipuri de materiale refractare în funcţie de componentele preponderente sunt prezentate pe schema din figura 10. În industria petrolieră şi petrochimică se utilizează în mod frecvent refractarele din sistemul SiO2–Al2O3. 10. Ele se caracterizează prin temperaturi de înmuiere ridicate.5 % Al2O3) deoarece au temperatura de topire cea mai scăzută. iar răcirea se face foarte lent. c) Al2O3 şi Cr2O3. Domeniile principalelor tipuri de refractare silicatice din sistemul SiO2–Al2O3 şi domeniile temperaturilor caracteristice (refractaritatea şi temperatura de înmuiere sub sarcină) sunt prezentate în figura 10. şi %Al2O3 = 40…30%) are caracteristici mai reduse decât refractarele silicatice. care provin din cristalizarea topiturii în perioada de răcire şi se prezintă sub formă de cristale mici. şi %Al2O3 = 63…80% au structură mulitică (v.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR În procesul de fabricaţie refractarele se ard la temperaturi ridicate şi se menţin mai multe ore la temperatura maximă până la apariţia fazei lichide. • refractarele corindonice sau mulito-corindonice sunt fabricate din 212 . vor exista două tipuri de faze cristaline: faze cristaline primare sub formă de cristale mari.

În tabelul 10. Domeniile temperaturilor limită pentru refractaritate şi deformare sub sarcină în sistemul SiO2 – Al2O3 Tabelul 10. fig.13). Proprietăţile celorlalte tipuri de materiale refractare nominalizate în figura 10. Caracteristicile unor materiale refractare utilizate frecvent Temperatura Rezistenţa Rezistenţa la Densitatea de înmuiere piroscopică. ele pot fi utilizate până la temperaturi de 1900 oC.14.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor alumină pură topită şi eventual mici cantităţi de argilă ca liant.5. 10. rezistenţa mecanică este dependentă de conţinutul de alumină aşa cum a fost arătat anterior. o C N/mm2 kg/m3 o C A. sub sarcină.40 25…35 40…50 45…75 35…55 65…85 B. Materialul refractar aparentă. 15…25% Al2O3) Cromit (% Cr2O3 > 85%) 1700…1900 1800…2000 1800…2000 2100….15.. Fig.2300 2900…3100 3400…3600 1700 1680 1700 1740 1830 1950 1650 1250 1275 1350 1350 1400 1500 1500 1450 18…22 15…25 15…25 30. Refractare acide (SiO2 + Al2O3) Refractare silica (%SiO2 > 95%) Samotă inferioară (20…25% Al2O3) Samotă standard (30…35% Al2O3) Samotă densă (40…45% Al2O3) Refractare mulitice (75…80%Al2O3) Refractare mulito-corindonice (80…85% Al2O3) Magnezită (%MgO > 92%) Crom –magnezită (25…50% MgO. compresiune.14 pot fi apreciate pe baza diagramelor binare de echilibru ale sistemelor corespunzătoare aşa cum s-a arătat anterior pentru ceramicele pe bază de MgO (v.5 se prezintă câteva materiale refractare utilizate mai des şi proprietăţile lor principale. Principalele tipuri de materiale refractare Fig 10. 12…28% Cr2O3.. 10. Refractare bazice 2900…3100 2200 2900…3100 3200…3400 213 2000 1950 .

cap 12). Câteva ceramice neoxidice şi proprietăţile lor mai importante sunt prezentate în tabelul 10. obţinându-se o clasă nouă de materiale ceramice denumite sialon (de la Si−Al−O−N) ale căror unităţi structurale sunt tetraedrii (SixAl1−x)(OyN1−y)4−. Aceste caracteristici le-a impus ca materiale destinate unor categorii largi de aplicaţii pentru obţinerea de piese prin sinterizare sau sub formă de fibre pentru obţinerea materialelor compozite (v. boruri sau siliciuri ale căror unităţi structurale au la bază de obicei legături covalente care le conferă temperaturi înalte de topire sau de descompunere modul de elasticitate şi duritate ridicate. cristalizată în sistemul cubic (nitrura cubică de bor sau CBN) are duritatea apropiată de a diamntului. romboedric sau cubic. Materialele ceramice neoxidice Materialele ceramice neoxidice sunt compuşi de tipul carburi. prin variaţia legăturilor atomice şi ionice se obţin structuri noi şi deci proprietăţi noi.4. iar ponderea legăturilor covalente este de cca 70 %. este un material din categoria ceramicelor tehnice de performanţă din care se pot obţine piese complicate. Cele mai comune utilizări sunt ca materiale abrazive şi ca materiale pentru rezistenţe de încălzire electrică a cuptoarelor (cunoscute sub denumirea comercială de “bare de silită”). menţinându-şi practic nemodificate caracteristicile până la 1400 oC.4. Prin procedee tehnologice moderne s-a reuşit înlocuirea unor atomi de siliciu şi de azot cu atomi de aluminiu şi oxigen. Nitrura de siliciu cristalizează în sitemul hexagonal. conductibilitate electrică şi rezistenţă la oxidare (la temperaturi de peste 1500 oC se acoperă cu un strat de SiO2). nitruri.6. Nitrura de bor poate cristaliza în sistemul cubic şi în sistemul hexagonal. printre care cea mai importantă o reprezintă stabilitatea până la 1800 oC. Carbura de siliciu cristalizează într-un număr mare de forme alotropice cu densităţi aproape egale şi structuri de tip hexagonal. bazate preponderent pe legătura covalentă. Aceste structuri îi conferă duritatea mare stabilitate termică. cristalizată în sistemul hexagonal (ca şi grafitul) este utlizată pentru fabricarea unor piese prin sinterizare şi pentru electrozi de sudură. În practică se utilizează de obicei produse sinterizate împreună cu un liant care este tot un material ceramic refractar. ceea ce a făcut ca sialonurile să fie utilizate pe scară din ce înce mai mare la fabricarea unor piese puternic solicitate. se caracterizează prin rezistenţă mecanică ridicată şi comportare bună la fluaj.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10. cu stabilitate dimensională bună la variaţii de temperatură. fiind materialul sintetic cu cea mai mare duritate. 214 .

cationii respectivi se înconjoară (coordinează) cu 3−4 ioni de oxigen formând tetraedri sau piramide 215 . Utilizarea sticlei de silice cu această structură este limitată la aplicaţii speciale unde se cere refractaritate ridicată. care modifică structura prin apariţia unor ioni metalici ce se pot plasa între tetraedrii [SiO]4−.. aşa cum se observă din figura 10. o C 2400 1898 2700…290 2425 0 Nitrura cubică de bor 3480 5000 840…870 6500…700 1540 (BN) 0 Carbura de wolfram (WC) 15500 2700 580…620 4500. Pentru majoritatea aplicaţiilor însă este necesar ca temperatura de curgere Tc (v. etc. N/mm2 900…1100 250…700 Temperatura de topire sau de descomp. sau pot lega tetraedrii între ei. Acest lucru se realizează prin adăugarea altor componente. fig. Carburile de W. tabelul 10. Ta se utilizează ca materiale dure pentru scule sub formă de plăcuţe sinterizate cu un liant metalic (de obicei Co). 10. P5+.. baza structurii sticlelor silicatice o constituie reţeaua spaţială de unităţi [SiO]4− legate în poziţii aleatoare (v.2 b). 10. Carbura de bor are duritatea imediat mai mică decât CBN fiind utilizată la realizarea sculelor aşchietoare sau în construcţii aerospaţiale datorită modulului de elasticitate ridicat şi densităţii reduse (v. În acest context.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Tabelul 10.500 2780 0 4800…494 Carbura de titan (TiC) 3100 330…350 2500…280 3100 0 0 * Metoda Knoop de determinare a durităţii se bazează pe aceleaşi principii ca şi microduritatea Vickers. kN/mm2 380…420 160…320 3500 440…460 Rezistenţa la compresiun e.9) să fie mai redusă pentru prelucrarea sticlei în condiţii economice corespunzătoare..16 b.5. Caracteristicile unor materiale ceramice neoxidice Denumirea şi formula chimică a materialului Carbura de siliciu (SiC) Nitrura de siliciu (Si3N4) Carbura de bor (B4C) Densitatea . Ti. aşa cum se observă în figura 10.6.6). cu deosebirea că baza piramidei de diamant (care constituie penetratorul ) este un romb. fig.2. 10. kg/m3 2700…320 0 1900…320 0 2510 Duritatea Knoop* 3000 Modulul de elasticitate.).16 a. B3+. Sticlele Aşa cum s-a arătat în scap 10. componentele sticlelor se pot grupa după cum urmează: a) Formatorii de reţea (vitrifianţi) sunt oxizi ai elementelor cu cationi de rază mică şi sarcină relativ mare (Si4+.

oxidul de bariu BaO şi oxidul de zinc ZnO). oxidul de magneziu MgO. Structura sticlelor: a – sticla silico – sodică. 216 . în figura 10. rezistenţă mecanică şi rezistenţă la şoc termic reduse. fig.10. Sticlele formate numai din silice şi oxizi alcalini au rezistenţă scăzută la acţiunea substanţelor chimice. formatorul de reţea cel mai utilizat este silicea (SiO2) însoţit în unele cazuri de oxidul boric B2O3 şi/sau pentaoxidul de fosfor (P2O5).16b). pe care se observă existenţa unei transformări de tip eutectic la temperatura de 800 oC şi formarea compusului Na2O·2SiO2 cu temperatură de topire mai mică decât a silicei. pentru exemplificarea influenţei fondanţilor. dând naştere reţelei spaţiale dezordonate.16 a). 10. Temperatura de topire a silicei se reduce în prezenţa fondanţilor prin distrugerea continuităţii reţelei datorită ruperii lanţurilor Si−O−Si de către ionii metalelor alcaline (v. aşa cum a fost arătat. 10. fig. Ba. în această categorie intră Al2O3.17 se prezintă diagrama de echilibru a sistemului SiO2−Na2O. Fig. oxidul de potasiu K2O şi oxidul de litiu Li2O) sau de stabilizatori (de exemplu: oxidul de calciu CaO. oxizi care acţionează prin înlocuirea în reţea a ionului Si4+ cu ionii metalelor respective.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR care se leagă între ei prin vârfuri. c− sticla calco-sodică b) Modificatorii de reţea sunt componentele cu rol de fondanţi (de exemplu: oxidul de sodiu Na2O. Mg) ai căror ioni contribuie la realizarea legăturilor între unităţile structurale (v. c) Intermediarii sunt componente care contribuie atât la formarea reţelei cât şi la modificarea unor caracteristici. Imbunătăţirea caracteristicilor se realizează prin acţiunea stabilizatorilor care sunt oxizi ai metalelor bivalente alcalino-pământoase (Ca.16. PbO şi ZrO2.

fără să afecteze stabilitatea chimică şi fără să modifice proprietăţile de solidificare ale silicei. remarcându-se influenţa deosebit de puternică a concentratorilor de tensiuni..2). care se pot grupa în funcţie de tipul oxizilor care imprimă sticlei anumite proprietăţi. ceea ce ar însemna concentraţii de CaO mai mari. Na2O şi CaO) rezultă pe de o parte din condiţia reducerii temperaturii de topire ceea ce ar însemna cantităţi mai mari de Na2O. Diagrama de echilibru a Răspândirea lor extrem de mare se sistemului SiO2 − Na2O datorează costului redus al materiilor prime. Sticlele calco-sodice sunt cele mai uzuale. atât cele discontinui (vata de sticlă). fiind utilizate ca sticle speciale pentru aparatura de laborator care lucrează la temperaturi ridicate. ceea ce conduce şi la o dispersie mare a caracteristicilor mecanice (v.7.2. Sticlele alumino-silicatice au temperaturile punctelor fixe de vâscozitate ridicate (v.11 % CaO. ambalajelor. pentru reducerea tendinţei de cristalizare se introduce 3…4 % MgO. Sunt utilizate la fabricarea materialelor electroizolante. 13. Utilizarea oxidului B2O3 alături de SiO2 ca formator de reţea are ca efect reducerea temperaturii de topire. tabelul 10. Sticlele calcosodice conţin 70…75 % SiO2. obiectelor de menaj şi anumitor aparate de laborator. 10.17.. fiind utilizate pentru fabricarea geamurilor (sticla plană). fig. 8)..Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Există o varietate foarte mare de tipuri de sticle. Sticlele boro-silicatice se caracterizează prin coeficienţi de dilatare mici. Limitele concentraţiilor pentru oxizii de bază (SiO2. Conţinutul redus de oxizi alcalini le conferă o rezistivitate electrică foarte mare şi rezistenţă chimică bună. Principalele particularităţi ale comportării sticlelor la solicitări mecanice au fost prezentate anterior.. fig. Fig. iar pe de altă parte asigurarea unei rezistenţe chimice mai bune. precum şi influenţa prezenţei apei asupra rezistenţei la solicitări de durată (v. sunt prezentate în tabelul 10. în scap. dar acesta are influenţă negativă asupra solidificării (favorizează cristalizarea). 10. Denumirea comună de “cristal de plumb” se folseşte pentru sticlele care conţin peste 20 % PbO. Sticlele cu plumb au rezistenţă chimică scăzută.9) putând fi utilizate şi la temperaturi înalte.19 % Na2O şi 8. dar proprietăţi optice şi electrice deosebite. cât şi cele continui 217 . Cea mai importantă utilizare a sticlelor ca materiale structurale o constituie fără îndoială fibrele.10. compoziţiile chimice ale câtorva tipuri de sticle utilizate mai frecvent. 10.

Compoziţiile chimice ale unor sticle uzuale Tipul sticlei Sticle calco-sodice (sticlă plană) Sticla boro-silicatică (“Pyrex”) Sticla alumino-silicatică Sticla cu plumb (‘cristal”) Sticla Vycor Sticle pentru fibre: .12). Pentru obţinerea unor straturi de acoperire uniforme. se constată că sunt sticle alumino-silicatice şi boro-silicatice. Tabelul 10. cap.2 < 0. (formator şi modificator de reţea) conduce la creşterea stabilităţii chimice.tip C – rezistente la coroziune . prezenţa Al2O3 ca intermediar.2 70 62 65 54 65 1.5 2 58% ZrO2 4 0. Emailarea este o metodă relativ ieftină de obţinere a unor piese metalice cu rezistenţă ridicată la coroziune.5 0. la fibrele din silice pură se obţin şi rezistenţe de 8000 N/mm2). Rezistenţa la tracţiune a fibrelor de sticlă este mult mai mare decât cea determinată pe epruvete deoarece structura are un grad de anizotropie cu atât mai pronunţat cu cât diametrul fibrei este mai redus.tip S − rezistenţă mecanică mare * Concentratia masică în % pentru: Formatori de Modificatori şi stabilizatori Intermediari reţea de reţea SiO2 B2O3 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Alţii * 72 14 1 8 4 1 80.5 8 4 14 17 3 16 3 5 10 1. 218 . în care %SiO2 = 45…55 % iar %Na2O sau %Li2O = 15…20 %. restul fiind adaosuri ce contribuie la îmbunătăţirea proprietăţilor şi aspectului.5 14.5 35 7 . care capătă importanţă mai mare în cazul fibrelor datorită secţiunii reduse şi suprafeţei mare de expunere la mediu.2 54 7. unele sticle conţin şi cantităţi mici de alţi oxizi metalici pentru îmbunătăţirea proprietăţilor optice sau pentru colorare.5 <0.3 Fe2O3 25 - Pe lângă componentele de bază.5 12. tabelul 10. Analizând compoziţiile chimice ale sticlelor utilizate pentru fibre (v.4 2.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR folosite în principal la obţinerea materialelor compozite (v.5 Fe2O3 15 0. iar prin procesul de fabricaţie se realizează obţinerea de fibre cu suprafeţele lipsite de defecte. deoarece prezenţa acestora conduce la micşorarea rezistivităţii electrice (ionii Na+.tipa A – calco-sodică normală .58% PbO 96 3 < 0.5 22 0.tip AR – rezistente la alcalii .7). se ating astfel rezistenţe la tracţiune de 2000…5000 N/mm2 în funcţie de conţinutul de SiO2 şi de diametrul fibrei (de exemplu. K+ sunt purtători de sarcină electrică).9 4 0. aderente şi continui emailurile trebuie să aibă capacitate de umectare a suprafeţei metalice şi capacitate de întindere.tip E – rezistivitate elctrică mare .7. O categorie aparte de mase sticloase o constituie emailurile aplicate pe suprafaţa pieselor metalice în unul sau mai multe straturi.5 5 8 16 14 8. În cazul fibrelor tip E utilizate în electrotehnică se remarcă limitarea drastică a conţinutului de oxizi alcalini.5 <0. Se utilizează sticle silicatice cu compoziţii complexe.

Reacţia de hidratare este exotermă şi în urma desfăşurării complete se obţine o masă rezistentă cu rol de liant pentru particulele altor materiale înglobate (nisip şi pietriş). amestecaţi cu apa ei formează compuşi hidrataţi. de la scuturile termice pentru vehicule spaţiale.. placajele rezistente la coroziune în industria chimică. fluoruri sau chiar metale (Ag. Materialele vitroceramice Materialele vitroceramice sunt materiale policristaline de tipul aluminosilicaţilor obţinute printr-o tehnologie asemănătoare cu cea a sticlei. instabili în prezenţa apei. Au.80 %.15 % şi are întărire rapidă la început. fiind utilizate în cele mai diverse domenii. de obicei pe bază de aluminosilicat de litiu în care se adaugă germeni de cristalizare ce pot fi: oxizi cu temperaturi înalte de topire (TiO2. Materialele vitroceramice au rezistenţă mecanică ridicată. cantitatea de structură cristalină depinzând de condiţiile în care se face răcirea.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor 10. Baza topiturii o constituie o sticlă simplă. coeficient de dilatare foarte mic (deci rezistenţă la şoc termic). dar sunt supuse unui proces de cristalizare controlată.7. Compoziţia topiturii şi tipul germenilor de cristalizare se aleg astfel încât proprietăţile cristalelor şi ale sticlei intercristaline să fie corespunzătoare scopului urmărit. Cr2O3). Principalele componente ale cimentului şi concentraţiile masice ale acestora sunt: • silicatul dicalcic 2CaO·SiO2 (simbol C2S) se află în proporţie de 0…30 %. Cimentul Este un material pulverulent constituit din silicaţi şi aluminaţi de calciu care sunt compuşi anhidri. proprietăţi optice şi electrice deosebite.. restul fiind masă vitroasă ce leagă între ele aceste cristale. ZrO2.. Calitatea vitroceramului depinde esenţial de uniformitatea germinării în toată masa topiturii şi de posibilitatea de a controla numărul germenilor de cristalizare. • aluminatul tricalcic 3CaO·Al2O3 (simbol C3A) se află în proporţie de 7. Pt. 219 . are întărire lentă cu degajare redusă de căldură. stabili şi cristalizaţi. până la vasele de bucătărie termorezistente. la răcirea topiturii germinarea se produce rapid în toată masa. în materialele vitroceramice uzuale cristalele pot reprezenta 50…95 % din volumul total. • silicatul tricalcic 3CaO·SiO2 (simbol C3S) se află în proporţie de 40. 10. are întărire rapidă cu degajare mare de căldură. Cu). P2O5..6.

12) numit beton .. 215 carbura de siliciu.5…50 µm). ceea ce conduce la o structură poroasă a betonului. nu umple bine forma şi va conţine aer.5 Aşa cum a fost arătat mai sus. N/mm2 după 3 după 28 zile zile 12. 214 ceramice. rezultând o masă pulverulentă (dimensiuni de particule 0.8. de asemenea. Aceste substanţe modifică proprietăţile cimentului prin formarea unor hidrosilicaţi sau hidroaluminaţi mult mai stabili. formând astfel amestecul (agregatul compozit. aceasta rămâne în masa betonului şi după evaporare va rezulta. cenuşă de termocentrale. amestecul nu are palsticitate suficientă.5 10. gips.5 26. Dacă se introduce apă în exces. 219 alumino-silicaţi. % Tipul cimentului C2S Tip 10 – normal (standard) Tip20 – cu întărire lentă şi căldură redusă Tip 30 – cu întărire rapidă Tip 40 – cu degajare mică de căldură Tip 50 – rezistent la sulfaţi 25 31 14 46 38 C3S 49 44 58 28 41 C3A 11 5 11 5 4 C3A F 8 13 8 13 10 Rezistenţa la compresiune . Compoziţiile nominale ale cimenturilor portland şi rezistenţa la compresiune după întărire sunt prezentate în tabelul 10. 210 aluminat feric tetracalcic (C3AF).8 . cimentul se foloseşte împreună cu nisip şi pietriş (care se află în proporţia cea mai mare). Compoziţiile şi proprietăţile cimenturilor portland Concentraţiile masice. cap. 219 aluminat tricalcic (C3A).. Există şi alte varietăţi de cimenturi care pe lângă componentei cimentului portland conţin şi alte substanţe cum ar fi: zgură de furnal. v. diatomite etc. Tabelul 10.5 22 25.15 % şi are întărire lentă. Dacă se introduce apă mai puţină. 207 carbură de bor. Pentru obţinerea rezistenţei mecanice corespunzătoare trebuie să se asigure un raport optim apă/ciment. Cuvinte cheie alumina. cu rezistenţă mecanică redusă. 201 220 argile.5 26.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • aluminatul feric tetracalcic 4CaO·Al2O3·Fe2O3 (simbol C3AF)se află în proporţie de 4.5 10 22 8. o structură poroasă.5 26. 197 . Cel mai utilizat tip de ciment este cimentul “Portland” (după numele insulei britanice unde s-a fabricat pentru prima dată) care se obţine prin calcinarea calcarului cu argilă şi măcinarea produsului sinterizat.

Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor ceramice neoxidice. 1981 5. 216 glazură. 202 intermediari. 210 stabilizator. 208 cromit. Editura Tehnică. Printice Hall. 205 temperatură de vitrifiere. 217 sticle boro-silcatice.. Nölle G. Saban R. Bucureşti. Constantinescu D. 207 ferite. Editura Tehnică. 212 sialon. 1986 221 . 1988 4.. 215 emailuri. 212 refractare silimanitice. 211 rezistenţa piroscopică (refractaritate). New Jersey. 206 sticle. Noţingher P. Studiul si ingineria materialelor. 212 refractare silica. 207 încovoiere statică. 213 devitrifiere.S. 218 temperatură de curgere. 207 ciment. O. 211 fisurare sub tensiune. 1992 3. New York. 208 nitrura de bor. 210 porţelan. Editura Didactică şi Pedagogică. The Science of Engineering Materials.. 207 feldspat. 214 ceramice oxidice. 1988 7. 205 temperatură de prelucrare. 203 spinel. 200 teracotă. 209 gresie ceramică. 200 şoc termic.. Editura Didactică şi Pedagogică. Introduction to Materials Science for Engineers. 205 temperatură de recoacere. Materiale electrotehnice. Bucuresti. 211 vâscozitate. 219 corindon. 216 magnezită. Ifrim A. 204 vitrifiant. 212 rezistenţa la înmuiere sub sarcină. 207 titanaţi. 197 sticlă “securit”. 219 silice. 219 silicat tricalcic (C3S). Ceramica tehnică. Nica Al. Macmillan Publishing Company. 1983 2. 208 cristobalit. 210 ceramice silicatice. Editura Didactică şi Pedagogică. Stiinţa materialelor. 218 faianţă. 214 oxidul de zirconiu. 215 Bibliografie 1. 1995 6. Bucuresti. 214 silicat dicalcic (C2S). Vasilescu D. 210 materiale vitroceramice. Tehnologia sticlei. 216 mulit. 197. 219 modificatori de reţea. 214 nitrura de siliciu.. Bucureşti. Shackelford J. 201 duritate Knoop.a. 197 sticle alumino-silicatice. Bucuresti. 205 refractare corindonice. 207 punct fix de vâscozitate. s. 205 temperatură de înmuiere. 217 sticle pentru fibre. 204 fondant. 217 sticle calco-sodice. 211 şamotă. şi Ciocea N. Smith Ch. Inc. 217 sticle cu plumb. 216 starea amorfă (vitroasă).

* * * Hütte. Editura Tehnică. b) numărul de anioni ai unităţii respective. c) este fenomenul de fisurare sau 222 . Manualul inginerului. b) se topesc şi se solidifică la temperatură constantă. Ce se poate spune despre corpurile vitroase (amorfe): a) structura este constituită din lanţuri spaţiale în care poziţia relativă a unităţilor structurale este aleatoare ca în starea lichidă. 1989 10. b) caracteristica de încovoiere prin şoc. Bucuresti 1986 11. Ursu D.5..10.10. Sixt Edition. 1995 Teste de autoevaluare T10.10. b) structura este complet cristalină. Elements of Materials Science and Engineering. Care dintre afirmaţiile următoare despre şocul termic sunt adevărate: a) este fenomenul de reducere bruscă a vâscozităţii la reducerea temperaturii sub o anumită valoare. c) rezistenţa la compresiune. b) legături ionice şi legături covalente. Tenţulescu D.10. c) numărul de cationi din unitatea de volum. Care dintre mărimile enumerate se utilizează pentru caracterizarea rezistenţei mecanice a materialelor ceramice şi a sticlelor: a) rezistenţa la încovoiere statică. Van Vlack L. Ce reprezintă devitrifierea sticlelor: a) trecerea în stare fluidă prin reducerea treptată a vâscozităţii.1. c) distanţele dintre particulele constitutive şi intensitatea legăturilor nu sunt uniforme. Bucureşti.2. Addison-Wesley Reading. Massachusetts. d) trecerea spre starea de echilibru stabil prin creşterea gradului de ordine din structură? T. c) structura este complet amorfă. Bucureşti.7. d) alungirea procentuală după rupere? T.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. Fibre de sticlă. d) numărul electronilor de valenţă ai componenţilor? T. d) structura corespunde unei stări stabile cu energia liberă minimă? T. formată din faze metalice şi faze nemetalice? T. b) este fenomenul de creştere necontrolată a dimensiunilor la o variaţie bruscă a temperaturii. c) pierderea componenţilor cu rol de vitrifianţi din structură. c) legături metalice şi legături covalente.4. Zet Gh. b) modificarea numărului de coordinaţie al unităţii structurale. Care tipuri de legături se întâlnesc în cazul materialelor ceramice: a) legături metalice. Fizica stării solide – aplicaţii în inginerie Editura Tehnică. Editura Tehnică.10. Fundamente.. Care dintre afirmaţiile următoare depre structura materialelor ceramice sunt adevărate: a) este o structură complexă ce conţine faze cristaline şi faze amorfe. Care dintre mărimile următoare reprezintă numărul de coordinaţie al unităţii structurale a materialelor ceramice: a) numărul de cationi din interstiţiile tetraedrale.6. d) structura este complexă.3.10. d) legături ionice şi legături moleculare? T.L. 1994 9. H.

K.10.15. d) prezenţei fazelor cristaline? T. Mg. Care dintre afirmaţiile următoare despre feldspaţi sunt adevărate: a) sunt compuşi alumino-silicatici de Na. Rezistenţa la deformare (înmuiere) sub sarcină este apreciată în mod uzual prin: a) tensiunea de compresiune care provoacă o deformare plastică dată. c) măresc rezistenţa la deformare sub sarcină a ceramicelor. Ca. Ce este mulitul: a) un mineral natural care însoţeşte argila şi este baza majorităţii constituenţilor materialelor ceramice silicatice. d) diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se deformeze? T. b) tensiunea de întindere care provoacă o deformarea elastică dată. Ce este rezistenţa la şoc termic: a) tensiunea mecanică la care se deformează un corp supus unei diferenţe mari de temperatură. c) compus chimic definit pe bază de calciu cu formula 2CaO·SiO2. b) silice (SiO2) în 223 . c) conductivităţii termice reduse. b) temperatura sub care vâscozitatea este mai mare de 104 Pa·s. d) alumino-silicat hidratat cu formula Al2O3 ·2SiO2·2H2O? T. c) temperatura sub care vâscozitatea este mai mare de 1018 Pa·s. d) au rolul de fondanţi fiind la originea masei vitroase care leagă particulele de silice şi de argilă în structura ceramicelor? T.10.10. b) o varietate de argilă cu structură lamelară.13. au rolul de a forma fazele cristaline ale ceramicelor. c) temperatura la care se determină limita de curgere prin încercarea la tracţiune. Ce este caolinul: a) o varietate de silice cu granule foarte fine.10.9. Ce reprezintă temperatura de curgere Tc a sticlelor:a) temperatura deasupra căreia vâscozitatea este mai mică de 104 Pa·s. b) structurii amorfe. Cui se datorează sensibilitatea materialelor ceramice şi a sticlelor la şoc termic: a) coeficientului de dilatare liniară mai redus al acestor materiale.8.10.14. d) se produce ca urmare a apariţiei unei neuniformităţi pronunţate a temperaturii pe secţiunea piesei? T.10. d) temperatura de prelucrare a sticlei? T.10. b) temperatura la care apar deformaţii plastice mai mari decât o anumită valoare.12.10. b) temperatura maximă la care apare deformarea plastică a unui corp supus unei solicitări constante. c) temperatura la care se produce o deformare elasto-plastică dată sub acţiunea unei solicitări de întindere. Ce reprezintă temperatura de vitrifiere Tv a sticlelor: a) temperatura sub care corpul se comportă ca un solid cristalin.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor rupere la o variaţie bruscă a temperaturii. c) diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se fisureze. d) temperatura care determină un anumit grad de deformare sub acţiunea unei tensiuni de compresiune date? T.10. d) temperatura de modificare a transparenţei sticlei? T.11.

b) prin adăugarea de Al2O3 care în concentraţii mai mici de 5 % se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura tetragonală.20.10.10.10. Care dintre următoarele substanţe au rol de formatori de reţea în structura sticlelor: a) silicea (SiO2). c) oxidul de sodiu (Na2O).10. Care dintre afirmaţiile următoare despre sticlele calco-sodice sunt 224 . c) are tenacitate ridicată şi constituie baza lianţilor materialelor ceramice. silice şi apă.21. b) are temperatura de topire 1716 oC şi cristalizează sub formă de cristobalit. c) prin adăugarea de CaO şi/sau MgO care în concentraţii mai mici de 10…15 % se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura cubică. d) are duritate ridicată şi este utilizată pentru realizarea implanturilor medicale de os? T. c) oxidul de sodiu (Na2O).16.22. c) amestecul plastic de argilă. Care dintre afirmaţiile următoare despre alumină sunt adevărate: a) are temperatura de topire 2054 oC şi cristalizează sub formă de corindon. c) oxidul de sodiu (Na2O). b) oxidul boric (B2O3).17. d) oxidul de plumb (PbO)? T. feldspat.18. Care dintre următoarele substanţe au rol de modificatori de reţea (fondanţi) în structura sticlelor: a) alumina (Al2O3). b) oxidul de magneziu (MgO). în condiţii determinate de expunere la temperatură? T.19. d) oxidul de zinc (ZnO)? T.2 N/mm2. c)este o fază bertholidă cu topire congruentă cu formula MgO·Al2O3. c) de a mări rezistenţa mecanică prin crearea unor tensiuni reziduale de compresiune? T.10.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR stare amorfă. Cum se realizează îmbunătăţirea comportării la temperaturi ridicate a oxidului de zirconiu (ZrO2): a) prin calcinare la temperaturi de 1200…1300 oC. Care dintre următoarele substanţe au rol de stabilizatori în structura sticlelor: a) alumina (Al2O3). Care dintre afirmaţiile următoare despre spinel sunt adevărate: a) este un compus care se formează pe baza schimbului de electroni de acelaşi spin: b) este o fază daltonidă cu topire congruentă cu formula Al2O3 ·2SiO2. b) de a micşora higroscopicitatea prin formarea unui strat compact cu structură vitroasă. d) prin tratament termic de călire de punere în soluţie? T. d) un compus definit cu topire incongruentă care apare în sistemul SiO2-Al2O3 şi corespunde formulei chimice 3Al2O3·2SiO2? T.10.10.10.24. b) oxidul de litiu (Li2O). d) are o reţea cristalină cubică complexă în care ionii Mg2+ ocupă interstiţiile tetraedrice iar ionii Al3+ ocupă interstiţii octaedrice? T. c) temperatura la care o epruvetă conică din materialul considerat se tasează cu o valoare dată. Ce reprezintă rezistenţa piroscopică a materialelor ceramice refractare: a) temperatura la care vâscozitatea scade sub 103 Pa·s. Ce rol are glazurarea pieselor confecţionate din ceramică: a) de a mări rezistenţa la deformare sub sarcină.23.10. b) temperatura la care o epruvetă cubică capătă o deformare specifică de 0.5 % sub acţiunea unei sarcini de compresiune de 0. d) oxidul de zinc (ZnO)? T.

. c) este la fel cu cea determinată pe epruvete.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor adevărate: a) toate sticlele calco-sodice conţin 70…75 % SiO2.26. d) ciment Tip 50.10. şi supuse unui proces de cristalizare controlată. în cazul dat O2-). deoarece sticla este un material fragil.10. Să se determine numărul de coordinaţie şi geometria coordinării pentru următorii oxizi componenţi ai ceramicelor şi sticlelor: SiO2. d) în topitură se adaugă germeni de cristalizare ce pot fi oxizi cu temperaturi înalte de topire. b) ciment Tip 10. rA pentru rezolvarea aplicaţiei se utilizează datele prezentate în tabelul 10. b) concetraţia de CaO în compoziţia lor chimică este limitată de influenţa negativă asupra stabilităţii chimice. c) ciment Tip 20. Na2O.1. În care dintre următoarele enumerări cimenturile sunt prezentate în ordinea crescătoare a conţinutului de silicat tricalcic (C3S): a) ciment Tip 40. Ce se poate spune despre rezistenţa la tracţiune a fibrelor de sticlă: a) este mai redusă datorită secţiunii mici. ciment Tip 50. Rezolvare Aşa cum s-a arătat în scap. fluoruri sau chiar metale? T.10. Care dintre afirmaţiile următoare despre materialele vitroceramice sunt adevărate: a) sunt materiale ceramice cu structura complet vitroasă. Ti2O. ciment Tip 30.28. MgO şi CaO.. d) obţinerea sticlelor cu rezistenţă piroscopică se realizează prin creşterea concentraţiei de Na2O? T.2. b) sunt sticle speciale supuse unui tratament de călire în urma căruia iau naştere tensiuni reziduale de compresiune în strat şi de întindere în miez.11 % CaO.19 % Na2O şi 8. Al2O3.10. 13.25. c) concetraţia de CaO în compoziţia lor chimică este limitată de influenţa negativă asupra solidificării prin favorizarea cristalizării. ciment Tip 20. ciment Tip 10. c) sticlele alumino-silicatice. 10.1 cu 225 . c) sunt materiale policristaline de tipul alumino-silicaţilor obţinute printr-o tehnologie asemănătoare cu cea a sticlei.27. numărul de coordinaţie depinde de r raportul C (rC – raza cationului metalic şi rA – raza anionului. b) sticlele cu plumb.10. d) sticlele calco-sodice? T. Care dintre următoarele tipuri de sticle se utilizează pentru fabricarea fibrelor continui: a) sticlele boro-silicatice. ciment Tip 20. d) este mai ridicată datorită utilizării sticlelor cu conţinut ridicat de silice? T. b) este mai mare datorită lipsei de defecte superficiale şi anizotropiei structurii. ciment Tip 10? Aplicaţii A. ciment Tip 20. ciment Tip 30.

061 0. Tabelul 10. Pe aceaastă cale pentru SiO2. în care singura necunoscută este Ea şi a η2 e RT2 RT1T2 η1 8.295 0. Cationul Si4+ Al3+ Ti3+ Na+ Mg2+ Ca2+ rC .772 0. temperaturile absolute corespunzătoare temperaturii de înmuiere tm şi temperaturii de curgere tc.039 0.590 0. Să se calculeze energia de activare Ea pentru curgerea vâscoasă deasupra temperaturii de înmuiere a sticlei alumino-silicatice ale căror puncte fixe sunt prezentate în tabelul ce însoţeşte figura 10. adică de vâscozitatea η a materialului care depinde de temperatură conform relaţiei (10.732 0.10.T1) = (106.732 0.6.732…1. 0.295 . se stabileşte numărul de coordinaţie.tab.2).414…0.225.039 rezultă: Si = = 0.9.314 ⋅ 1213 ⋅ 1383 10 6.132 rO 2− deci numărul de coordinaţie este 4 iar geometria coordinării este tetraedrală (v.1.431 0. deci E a = = 1383 − 1213 T2 − T1 η 2 10 Ea  T2 −T1  226 .1213) şi (η2. 6 ln ln 4 ≅ 491170 J/mol.132 nm).2.225…0.732…1.000 0.803 Intervalul căruia aparţine 0. rezultat cunoscut deja din cele prezentate anterior. nm 0. pentru sticla alumino-silicatică dată rezultă: T1 = 940 + 273 = 1213 K şi T2 = 1110+273 = 1383 K.057 0.000 Numărul de coordinaţie 4 6 6 8 6 8 Geometria coordinaţiei tetraedru octaedru octaedru cub octaedru cub A.102 0. Pentru ceilalţi oxizi se procedează identic. 10. fie T1 şi T2. r 4+ 0.414) şi 0. rezultatele aplicaţiei fiind prezentate în tabelul 10. valoare care aparţine intervalului [0.732 0.2) pentru cele două puncte de pe curbă şi făcând Ea     η e RT1 raportul lor rezultă: 1 = E = e R  T1T2  .9. Pe baza definirii punctelor tm şi tc se obţin două perechi de valori: (η1. şi geometria coordinării.414 0.106 rC rO 2 − 0.462 0.9.T2) = (104.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ajutorul cărora se calculează raportul rC rO 2 − (cu rO 2 − = 0. Rezolvare Energia de activare pentru curgerea vâscoasă este legată de rezistenţa opusă deplasării atomilor la o temperatură dată. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A10.414…0.1383) ce aparţin curbei η = f(T). scriind relaţia (10.414…0.078 0.1).

5.3. tc = 1067 − 273 = 794 oC Tc = 8.314 ln 10 4 − ln 1. Rezultă: RT1T2 η1 8. O cărămidă refractară este realizată din şamota densă ale cărei caracteristici sunt prezentate în tabelul 10.2.9) şi rezultă: 547400 = 1067 K. 10.11 din care rezultă că la %Al2O3m = 5.5 − e 547400 8. 6 ≅ 547400 J/mol. din figura 10. Rezolvare Temperaturile cerute se pot determina pe baza relaţiei (10. rezultă η 0 = η1e − Ea RT1 = 10 13. Pentru o sticlă destinată prelucrării prin fasonare se cunoaşte că temperatura inferioară de recoacere tir = 515 oC iar temperatura de înmuiere este tm = 700 oC.4. T1 = 515+273 = 788 K şi T2 = 700 + 273 = 973 K. Să se determine temperatura de curgere tc şi temperatura de prelucrare tp ale acestui tip de sticlă. Pentru temperatura de curgere tc. Din tabelul 10.9 rezultă că vâscozitatea corespunzătoare temperaturii tir este η1 = 1013. tp = 1109 − 273 = 836 oC Tp = 3 − 23 8. Aplicând pincipile de analiză a diagramelor de echilibru şi a diagramelor structurale prezentate în cap.2) scriind această relaţie pentru T1. temperaturile absolute corespunzătoare vor fi.6 Pa·s. iar mulitul (3Al2O3·2 SiO2) se formează la concentraţia de %Al2O3m = 72 %.2) din care Ea rezultă: T = R(ln η − ln η 0 ) Energia de activare Ea pentru curgerea vâscoasă se determină procedând la fel ca la rezolvarea aplicaţiei A10. Să se determine limitele între care se încadrează cantitatea de mulit din structura acestui material refractar.6·10-23. ηp = 103 Pa·s (v.5 rezultă că materialul analizat (şamotă densă) are %Al2O3m = 40…45 % .Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor A. Ea = 973 − 788 T2 − T1 η 2 10 Cu această valoare se poate determina constanta η0 din relaţia (10.314 ⋅ 788 ⋅ 973 1013.10.5 Pa·s iar cea corespunzătoare temperaturii tm este η2 = 106. fig.314 ln 10 − ln 1.5 ln = ln 6.10.5 % are loc o transformare eutectică.6 ⋅ 10 ( ) ( ) A. Rezolvare Refractarele de tip şamotă sunt materiale ce aparţin sistemului SiO2−Al2O3 a cărui diagramă de echilibru este prezentată în figura 10. rezultă : 227 .2.6 ⋅ 10 − 23 547400 = 1109 K. ηc = 104 Pa·s iar pentru temperatura de prelucrare tp. 314⋅788 = 1.

Rezolvare Dilatarea liberă a blocului fiind împiedicată. %mulitmax = 100 = 59.88% .5 A. pentru calcule se utilizează valorile medii ale intervalelor de variaţie ale acestor mărimi şi rezultă: 60 ∆t max ≤ ≅ 28 oC 3 −6 13.5 ⋅ 10 160 ⋅ 10 Tinând seama că temperaturile de lucru ale cuptoarelor sunt de ordinul sutelor de grade. 3. Un bloc refractar de magnezită este montat în căptuşeala unui cuptor astfel încât dilatarea sa liberă este împiedicată. pe baza observaţiei că materialul se deformează elastic până la rupere (este fragil) rezultă că este valabilă legea lui Hooke (v. scap. 72 − 5. unde α este coeficientul de dilatare.se dă rezistenţa la compresiune Rmc = 45.75 N/mm2. αE În tabelul 10. de unde rezultă deformaţia specifică maximă εmax pe care o poate R suporta blocul este ε max = mc . Să se determine diferenţa maximă dintre temperatura blocului şi temperatura căptuşelii în care este încastrat. %mulitmin = 228 .10.pentru %Al2O3m = 45%. iar E E − modulul de elasticitate. ∆t max ≤ mc .. .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 40 − 5. 72 − 5. înseamnă că în material se vor dezvolta tensiuni de compresiune corespunzătoare deformaţiei specifice egale cu dilatarea specifică împiedicată.5.4). iar în tabelul 10. unde Rmc este rezistenţa la compresiune. Dilatarea specifică (dilatarea unităţii de lungime) la o încălzire a materialului cu ∆t este α∆t.5 100 = 51. acest rezultat arată cât de importantă este încălzirea uniformă a întregii căptuşeli refractare a cuptorului şi construirea acesteia astfel încât să se asigure şi dilatarea liberă a componentelor sale.2.5·10-6 mm/mm oC şi E = 150…170 kN/mm2. astfel încât blocul refractar să nu se fisureze..5 45 − 5. se găsesc următoarele caracteristici ale materialului analizat: α = 13.40% .5.5 .pentru %Al2O3m = 40%. pe baza celor R arătate trebuie ca α∆tmax ≤ εmax şi de aici.

cei doi tetraedri fiind poziţionaţi astfel încât forţele de respingere dintre ionii H+ să fie minime.109. atomul de carbon se află în centrul tetraedrului format de ceilalţi atomi. caz în care moleculele devin planare şi pot reacţiona între ele sau cu alţi compuşi dând naştere moleculelor gigant ale polimerilor. Spre deosebire de acestea.1. în cazul etilenei C2H4 legăturile duble se pot desface permiţând unităţilor structurale să se lege şi să formeze polietilena conform schemei : 229 . astfel că unghiul dintre două legături este de aprox. După modul cum sunt ocupate cele patru valenţe ale carbonului. se obţin molecule din ce în ce mai complexe. Aşa cum se cunoaşte. pornind de la cea mai simplă hidrocarbură saturată care este metanul CH4. de exemplu. prin înlocuirea unui atom de hidrogen cu grupul CH3 se obţine etanul C2H5. Prin înlocuirea unui atom din vârful tetraedrului cu o unitate structurală de acelaşi tip sau diferită. În cazul celor patru legături simple.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Capitolul 11 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE POLIMERILOR 11.unităţi structurale de obicei identice. două legături simple şi una dublă.5o. de exemplu. Introducere Polimerii sunt compuşi chimici (în marea majoritate a cazurilor organici) cu molecule de dimensiuni mari (macromolecule) obţinute din unirea într-un lanţ molecular (catenă) a unui număr mare de monomeri . moleculele organice se formează prin legarea covalentă a atomilor de carbon cu alţi atomi sau unităţi structurale. o legătură simplă şi una triplă. două legături duble. hidrocarburile nesaturate au legături duble sau chiar triple. pot exista următoarele situaţii: patru legături simple.

şi alţi atomi de H pot fi înlocuiţi cu atomi sau radicali liberi ( grupuri structurale de atomi care au legături nesatisfăcute) rezultând practic un număr nelimitat de monomeri ce pot polimeriza.1) se consideră Mpolimer = M n . Polimerii sintetici sunt amestecuri de macromolecule cu grade de polimerizare diferite. (11. distribuţia fracţiilor reprezentând lanţurile cu un anumit grad de polimerizare n având caracter probabilistic pentru caracterizarea masică a unui polimer se fosesc două mărimi medii: − masa moleculară medie M m determinată în funcţie de fracţia masică a macromoleculelor şi definită prin relaţia: ∑ N i M i2 . pentru calculul gradului de polimerizare n cu relaţia (11. − masa moleculară medie M n determinată în funcţie de fracţia numerică a lanţurilor şi definită prin relaţia: ∑ Ni M i . 230 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR care poate fi reprezentată şi astfel: unde n reprezintă numărul de unităţi structurale (monomeri) din lanţul macromolecular şi se numeşte grad de polimerizare. iar Ni numărul lanţurilor cu masa Mi. (11. caracteristică ce se numeşte polidispersie de masă moleculară. care pentru polimerii utilizaţi în tehnică are valori n = 103…106.3) M n = ∑ xi M i = ∑ Ni unde xi este fracţia numerică a lanţurilor cu masa Mi. In acelaşi mod. Gradul de polimerizare se determină cu relaţia: M polimer . (11.2) M m = ∑ mi M i = ∑ Ni M i unde mi este fracţia masică a lanţurilor cu masa Mi.1) n= M monomer unde Mpolimer este masa moleculară a polimerului iar Mmonomer masa moleculară a monomerului.

Polimerizarea este o reacţie în lanţ ce decurge în trei etape: • iniţierea în decursul căreia are loc prin procese termice sau fotochimice scindarea moleculelor unei substanţe introduse special ca iniţiator. ajungând în unele cazuri să aibă şi valori peste 10. cu trei legături trifuncţional şi cu mai mult de trei legături polifuncţional. acţiunea iniţiatorului se bazează pe captarea unui electron al legăturii duble C═C astfel că unul din atomii de carbon rămâne cu un electron fără perechea sa de spin şi este capabil să adiţioneze la o altă unitate structurală pentru a reface perechea.1a. − prin disproporţionare. Rezultă că pentru realizarea reacţiei de polimerizare este suficientă activarea energetică pentru iniţiere. atunci când capetele libere a două lanţuri moleculare se întâlnesc şi se unesc (v. Gradul de polimerizare şi masa moleculară medie influenţează în mod deosebit proprietăţile fizice şi mecanice ale unui polimer. atunci când un atom de hidrogen este transferat de la un lanţ la altul şi se favorizează refacerea unei legături duble C═C. adică a căpătat o legătură liberă. această primă etapă este ilustrată pentru un monomer oarecare (X fiind un atom sau o unitate structurală) în figura 11. procesul continuă astfel cu ataşarea unor noi unităţi structurale lanţului molecular care are la unul din capete radicalul primar. • propagarea (creşterea) în decursul căreia radicalii liberi formaţi în etapa anterioară participă la reacţii de transfer în care se extrage un atom dintr-o moleculă legându-se la radical care devine stabil şi se generează un nou radical din molecula care a furnizat atomul.5…3. şi formarea unor radicali liberi primari care adiţionează la legătura dublă a monomerului şi formează un radical mai mare. aceeastă etapă este ilustrată în figura 11. procesul de întrerupere este aleator şi se produce prin două mecanisme: − prin combinare.1b. 11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Mm descrie mărimea intervalului de distribuţie a maselor Mn moleculare sau polidispersitatea care pentru polimerii uzuali are valori 1.1 c). astfel că un monomer cu două legături este bifuncţional. • întreruperea în decursul căreia radicalii reacţionează în perechi pierzându-şi reactivitatea şi creşterea lanţului molecular se opreşte. numărul de legături libere ale unui monomer reprezintă funcţionalitatea acestuia.1 d. fig. iar celălat capăt este liber şi poate primi noi unităţi. aşa cum se poate observa în figura 11.2. Reacţiile de sinteză a polimerilor A. Raportul 11. în continuare reacţia desfăşurându-se de la 231 .

d − întreruperea prin disproporţionare B. 232 . c − intreruperea prin combinare. Fig. b – propagarea. Reacţia de policondensare este o reacţie în trepte (sau pas cu pas) deoarece creşterea lanţului macromolecular se realizează prin formarea de noi legături în urma reacţiilor de condensare. fapt pentru care este numită reacţie în lanţ. Polimerii astfel obţinuţi au compoziţia chimică a merilor din care provin. ceea ce înseamnă că polimerii obţinuţi prin policondensare au compoziţie chimică diferită de a monomerilor din care provin. obţinerea unor grade de polimerizare corespunzătoare presupune controlul desfăşurării reacţiilor astfel încât să nu se atingă prematur echilibrul. astfel că polimerul obţinut are compoziţia chimică a merilor din care provine (la fel ca la polimerizare). C.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sine.1 Etapele reacţiei de polimerizare: a – iniţierea. Policondensarea este procesul prin care două molecule organice diferite reacţionează pentru formarea unei molecule complexe ce se unesc în lanţul macromolecular. polimerii care se formează prin poliadiţie au de obicei în lanţurile principale şi alţi atomi decât carbonul. Poliadiţia este o reacţie în trepte (la fel ca policondensarea) care decurge fără eliminarea unei substanţe cu molecula mică. deoarece prin polimerizare nu se elimină produse secundare de reacţie. 11. reacţia are loc cu eliminarea unor substanţe cu molecula mică (cel mai frecvent apa).

aceştia pot fi identici. Structura polimerilor Proprietăţile fizico-mecanice ale polimerilor sunt influenţate de compoziţia chimică şi de structură care se apreciază cu ajutorul a două caracteristici: configuraţia şi conformaţia. Din punct de vedere al tipului monomerilor ce alcătuiesc lanţul. ilustrate în figura 11. 11. deşi 233 . Conformaţia se referă la poziţia relativă a doi monomeri vecini. − aranjamentul sindiotactic – acela în care unităţile structurale X sunt dispuse alternant de o parte şi de alta a lanţului (v. fig. după un număr anumit de monomeri (implicit şi legături) poziţia monomerului următor este practic independentă de cea a primului monomer.2: − aranjamentul isotactic – acela în care toate unităţile structurale X (atomii sau radicalii care caracterizează monomerul) sunt dispuse de aceeaşi parte a lanţului (v. Configuraţia se referă la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular dată de legăturile chimice. iar dacă lanţul are ramificaţii lungi este un polimer ramificat sau dendrimer. ceea ce înseamnă că modificarea configuraţiei se poate face numai prin ruperea legăturilor chimice. fig. porţiunea respectivă a macromoleculei numindu-se segment de lanţ. Polimerii care au aceeaşi compoziţie chimică dar aranjament diferit al monomerilor se numesc steroizomeri. dacă lanţul macromolecular nu are ramificaţii sau acestea sunt scurte polimerul respectiv este un polimer liniar.2a).2c). fig. Considerând dispunerea grupelor laterale ale monomerilor care alcătuiesc catena (lanţul macromolecular) faţă de lanţul principal pot exista trei tipuri de aranjamente distincte.3.2b). posibilitatea de rotire permite modificarea poziţiei monomerului vecin fără ruperea legăturii chimice. Reacţiile de sinteză a polimerilor au la bază mecanisme complexe a căror prezentare în detaliu depăşeşte cu mult cadrul acestei lucrări. − aranjamentul atactic – acela în care unităţile structurale X sunt dispuse aleator faţă de lanţul principal (v. 11. 11. realizată prin rotirea în jurul legăturii simple dintre atomii de carbon. Din punct de vedere al utilizării materialelor pe bază de polimeri sunt mult mai importante aspectele privind structura şi proprietăţile acestora.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor În timpul desfăşurării reacţiilor de sinteză pot avea loc ramificări ale lanţului molecular. În acest mod. caz în care rezultatul sintezei este un homopolimer sau pot fi diferiţi şi în acest caz rezultatul sintezei este un copolimer. 11. chiar şi în cazul în care monomerii participanţi sun bifuncţionali (au doar două legături active).

5o) macromolecula rezultă sub forma unui lanţ flexibil încolăcit. obţinându-se o texturare a zonelor cristaline. care exprimă procentual volumul zonelor cu structură cristalină. prin anumite procedee tehnologice se poate realiza şi o orientare a cristalitelor. În cazul polimerilor liniari se poate realiza şi o ordonare la distanţă pe anumite zone prin alinierea unor segmente de lanţ. Aceasta înseamnă că distanţele dintre atomi sunt diferite în funcţie de conformaţia lanţului (şi implicit interacţiunile dintre ei).2 Dispunerea grupelor laterale la stereoizomeri: a − aranjament isotactic. obţinându-se o structură parţial cristalină apreciată prin gradul de cristalinitate. b – aranjament sindiotactic. Porţiunile de catene aranjate ordonat sunt numite cristalite şi au o dispunere aleatoare în masa polimerului.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fiecare legătură are un unghi fix (aprox. b – structură cristalină. Fig. c − aranjament atactic Fig 11.3. Poziţia relativă a lanţurilor macromoleculare încolăcite este aleatoare ceeea ce conferă structură amorfă polimerilor. cristaline şi texturate. Structurile polimerilor liniari: a – structură amorfă. în figura 11. c – texturare cristalină 234 . 11.3 se prezintă schematic poziţiile lanţurilor moleculare în cazul structurilor amorfe. ceea ce influenţează proprietăţile fizico-mecanice ale polimerului.109.

În cazul structurii copolimerilor apare suplimentar problema distribuţiei monomerilor diferiţi în cadrul lanţului macromolecular. Reticularea se poate realiza fie în timpul reacţiilor de sinteză. b – bloc. o sferulită cuprinde atât fibrile cât şi cristalite orientate aleator. Fibrilele rezultă prin orientarea cristalitelor pe o singură direcţie. rezultând o reţea tridimensională dezordonată numită structură reticulară – respectiv polimer reticulat. cu secvenţe succesive de monomeri de acelaşi tip în cadrul lanţului (v. 11. Reprezentarea schematică a componentelor unei sferulite Lanţurile moleculare ale polimerilor liniari şi ramificaţi se pot lega între ele prin punţi formate dintr-o singură unitate structurală (atom sau radical liber) sau printr-un lanţ scurt. fie ulterior prin amestecarea polimerului cu un agent de reticulare (element sau compus chimic). copolimer bloc. fig. iar sferulitele prin unire mai multor fibrile în jurul unui nucleu aşa cum se observă în figura 11. Fig. 11.grefat de copolimeri: copolimer statistic cu distribuţia monomerilor aleatoare (v. fig. 4. c . 11. lanţuri moleculare de legătură şi zone cu structură amorfă. care are un lanţ principal constituit din monomeri de acelaşi tip şi ramificaţii ale acestuia din polimeri de alt tip (v. 235 .Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Cristalizarea poate conduce şi la realizarea unor structuri supramoleculare de tip fibrile şi/sau sferulite. 11. fig. în cazul polimerilor reticulaţi noţiunea de macromoleculă îşi pierde sensul deoarece se formează un complex de legături în care catenele nu mai pot fi individualizate.5 c).5 Tipurile structurale de copolimeri: vedere existând următoarele tipuri a – statistic. 11.5 b) şi copolimer grefat.5 a).4.din acest punct de Fig.

10. (v. Temperaturile Tv şi Tc ale căror valori depind în principal de compoziţia chimică şi de masa moleculară. şi variază liniar cu temperatura.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 11.4. După comportarea la încălzire. după caracterul deformaţiilor. substanţele macromoleculare se grupează în 236 . în figura 11. se determină şi o temperatură considerată temperatură de sfârşit de topire de la care polimerul este în stare lichidă. scap 10. sunt caracteristici importante ale polimerilor deoarece permit stabilirea temperaturilor de lucru şi temperaturilor de prelucrare. La temperaturi T ≤ Tv. Proprietăţile polimerilor 11. iar Tv rămâne practic constantă la valori mai ridicate ale masei moleculare. În cazul polimerilor caracterizarea poate fi făcută mai sugestiv cu ajutorul curbei termo-mecanice care arată dependenţa deformaţiei specifice în funcţie de temperatură (la solicitare constantă) aşa cum se observă în figura 11. fig. şi în cazul polimerilor ca şi în cazul sticlelor există o temperatură Tv de tranziţie sticloasă (vitroasă) sub care se comportă din punct de vedere mecanic ca solidele cristaline şi o temperatură de curgere Tc deasupra căreia materialul se comportă ca un lichid vâscos. dacă temperatura depăşeşte o anumită valoare se produce degradarea termică a polimerului prin ruperea legăturilor dintre monomeri şi oxidarea exotermă (arderea) acestora.7 arată că temepratura Tc este puternic dependentă de masa moleculară a polimerului. La temperaturi T > Tc. la temperaturi Tv < T ≤ Tc.6.1. în acest interval de temperaturi polimerul se poate afla într-o stare înalt elastică (deformaţiile sunt preponderent elastice) sau într-o stare elasto-plastică (deformaţiile sunt preponderent plastice). transformările producându-se de fapt în intervale de temperaturi a căror mărime şi configuraţie prezentate în figura 11. Este cunoscut că principala consecinţă a structurii amorfe este faptul că materialele respective nu au o temperatură definită de topire solidificare. deformaţiile sunt mici. în practică. materialul comportându-se ca un solid rigid (stare vitroasă).4.6 valorile lor au fost marcate în mod convenţional.3). deformaţia specifică are valori foarte ridicate (corespunzătoare uneori unor alungiri de peste 10 ori lungimea iniţială). trecerea către starea lichidă la încălzire făcându-se treptat într-un interval de temperatură (v.3). materialul se comportă ca un fluid a cărui vâscozitate scade pe măsură ce creşte temperatura. Caracterizarea generală a polimerilor Caracteristicile generale ale polimerilor şi materialelor pe bază de polimeri rezultă din particularităţile naturii chimice (compoziţie şi tip de legături) şi structurii lor.

11. ce pot fi încălzite în vederea prelucrării la temperaturi T > Tc de un număr nelimitat de ori (cu condiţia evitării temperaturilor de degradare). • Elastomerii sunt substnţe macromoleculare cu catene lungi. termoplaste (plastomeri).6 Curba termo-mecanică a unui polimer cu structură amorfă Fig. care formează ochiuri elastice. astfel că fragilizarea se produce la temperaturi scăzute. 11. polimerii au câteva caracteristici generale prezentate în continuare. caracteristice structurii reticulare le conferă proprietăţile de rezistenţă corespunzătoare stării vitroase. astfel că sub acţiunea solicitărilor mecanice se pot deforma uşor şi reversibil. Legăturile puternice. complet amorfă sau parţial cristalină. ele menţinându-şi starea înalt elastică până la temperatura de descompunere. Fig. Reticularea se produce prin activare termică (întărire la cald) sau prin activare chimică la introducerea în masa polimerului de bază a unui agent de reticulare (întărire la rece).7 Dependenţa temeperaturilor Tv şi tc de masa moleculară • Termorigidele sunt substanţe macromoleculare cu grad mare de reticulare care se prelucrează într-o stare de polimerizare incompletă în care nu s-a format reţeaua spaţială a structurii.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor trei categorii. a) Sunt substanţe cu densitate mică (ρ = 900…2200 kg/m3) datorită faptului că elementele componente (în principal H şi C) au masa atomică redusă. Se utilizează în stare elasto-plastică în domeniul de temperaturi (Tv . iar la încălzire nu trec prin faza de înmuiere datorită reticulării slabe. • Termoplastele sunt substanţe macromoleculare cu structura liniară sau ramificată. Temperatura Tv a elastomerilor este sub temperatura ambiantă. Tc) sau în stare vitroasă (T < Tv). b) Au coeficient de dilatare specifică mare datorită legăturilor Van der 237 . termorigide şi elastomeri. iar la o reîncălzire ulterioară mişcările moleculelor fiind limitate nu se mai atinge starea vâscoasă. Indiferent de categoria în care se încadrează. încolăcite. materialul descompunându-se fără să mai treacă prin faza de înmuiere (în cazul lor temperatura Tv este ridicată şi nu mai există temperatura Tc).

înrăutăţirea proprietăţilor dielectrice (scad valorile rezistivităţii şi permitivităţii electrice). − modificarea distanţelor dintre monomeri. de plasticitate şi de elasticitate. 3). reducerea proprietăţilor de rezistenţă mecanică. Primele două mecanisme se pot realiza la valori scăzute ale solicitărilor. umiditatea etc. d) Au conductibilitate termică mică şi rezistivitate electrică foarte mare datorită legăturilor covalente din interiorul lanţului macromolecular. ce se manifestă la nivel macroscopic prin apariţia unor fisuri. − alunecarea relativă a catenelor. Proprietăţile mecanice ale polimerilor Datorită caracteristicilor structurale polimerii prezintă particularităţi şi în comportarea la solicitări mecanice generate în special de mecanismele prin care se realizează deformarea acestora sub acţiunea solicitărilor exterioare.8. cap. ruperea legăturilor interatomice şi refacerea lor în alte poziţii (v.4. radiaţii. c) Sunt inflamabile (în marea majoritate a cazurilor) şi au stabilitate termică redusă datorită faptului că sunt substanţe organice. în cele ce urmează se vor prezenta mai detaliat aspectele legate de comportarea mecanică a polimerilor.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Waals (legături slabe) dintre catene şi conformaţiei acestora (v. scap 11. schimbări de culoare. Spre deosebire de solidele cristaline a căror deformare elastică se bazează pe modificarea reversibilă a distanţelor interatomice (ce se poate realiza în limite restrânse) iar deformarea plastică presupune alunecarea pe planele atomice.) acţionează conjugat. f) Factorii fizico-chimici (temperatură. − ruperea legăturilor intermoleculare. ceea ce explică deformabilitatea ridicată a termoplastelor şi elastomerilor care au structuri liniare şi ramificate. ceea ce are ca efect îmbătrânirea materialului. de ultraviolete şi de radiaţiile ionizante care pot rupe legăturile dintre catene şi/sau dintre monomeri modificând astfel structura iniţială prin reducerea gradului de polimerizare. din acelaşi motiv pot fi degradate de microorganisme (biodegradabilitate). e) Proprietăţile lor sunt afectate de radiaţiile din spectrul vizibil. 11. ultimele două mecanisme necesită solicitări mai ridicate şi se întâlnesc în cazul duroplastelor cu structură reticulară sau în cazul 238 . desfăşurarea şi decuplarea catenelor aşa cum sugerează schema din figura 11.3). Ca şi în cazul celorlalte tipuri de materiale.2. prezenţa oxigenului şi ozonului. în cazul polimerilor deformările se pot realiza prin mai multe mecanisme după cum urmează: − îndreptarea.

aceste particularităţi sunt ilustrate şi de curbele CCCT schematizate în figura 11. 11. • Vâscoelasticitatea reprezintă capacitatea polimerilor de a căpăta deformaţii elastice variabile în timp sub acţiunea solicitărilor constante şi este caracterizată de următoarele aspecte ilustrate schematic în figura 11. se produce o deformare elastică iniţială la valoarea ε0 în conformitate cu legea lui Hooke (v. E − modulul de elasticitate. (11.8. E τ (11. 11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor polimerilor liniari cu grade ridicate de cristalinitate la care s-a realizat o orientare preferenţială a lanţurilor moleculare. iar τr − constanta de relaxare se defineşte prin relaţia.4) . η τr = . a cărei variaţie cu timpul se determină cu relaţia: în care σ0 este tensiunea constantă corespunzătoare solicitării.5) E în care η este vâscozitatea. − menţinând încărcarea constantă materialul continuă să se deformeze cu viteze din ce în ce mai mici până la atingerea unei stări staţionare (similar fluajului primar al materialelor metalice). iar ulterior deformaţia se reduce treptat în timp până la valoarea εp.10). cap3). care care rămâne permanentă (v. Mecanismele complexe prin care se produce deformarea polimerilor generează comportări particulare ale acestora sub acţiunea solicitărilor. Mecanismul deformării polimerilor liniari prin îndreptarea şi desfăşurarea catenelor Caracteristica esenţială a comportării vâscoelastice este existenţa deformaţiei elastice reversibile εr. Fig.10: − la solicitarea corespunzătoare unei tensiuni σ0. 239 σ τ ε r = 0 (1 − e r ) . în mod obişnuit. fig. deformaţia corespunzătoare acestei etape are o componentă elastică εr şi o componentă plastică εp − imediat după încetarea solicitării dispare deformaţia iniţială ε0. existenţa deformaţieie elastice reversibile a polimerilor se evidenţiază pe cale experimentală.9 din care rezultă că domeniul dependenţei liniare dintre tensiuni şi deformaţii (porţiunea liniară a curbelor) este redus chiar şi în cazul polimerilor cu rezistenţă mecanică mai ridicată.

11.11d). c – termoplaste cristaline.b. Analizând aceste reprezentări se constată că variaţia cea mai mare o au polimerii cu structură liniară (termpoplastele). prin reticulare (duroplastele) sau prin texturare cristalină. fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. Fig. 11. fig. variaţiile devin din ce în mai mici (v.11 a.11. Variaţia modulului de elasticitate E cu temperatura pentru: a − termoplaste amorfe. datorită limitelor largi în care variază modulul de elasticitate pentru reprezentările respective se utilizează coordonatele logaritmice.10. în cazul elastomerilor a căror temperatură Tv se află sub temperatura ambiantă. Curbele caracteristice convenţionale la tracţiune (CCCT ale unor polimeri Fig.9.c). b – polimeri reticulari (duroplaste). se constată că aceştia îşi menţin modulul de elasticitate aproape nemodificat până aproape de temperatura de curgere(v. 11. Variaţia deformaţiei în timp a polimerilor cu comportare vâscoelastică În legătură cu comportarea vâscoelastică a polimerilor este şi variaţia cu temperatura a modulului de elasticitate E aşa cum se observă din figura 11.11 în care se prezintă calitativ această dependenţă pentru principalele tipuri de polimeri. d – elastomeri 240 . 11. 11.

(11. tipul şi dimensiunile dispozitivelor de fixare şi de solicitare a epruvetelor. Variaţia tensiunilor σ în timp este dată de relaţia: . tensiunile reziduale. din studiul variaţiei acestuia cu temperatura rezultă informaţii necesare atât la stabilirea condiţiilor în care pot fi exploatate piesele din polimeri cât şi pentru proiectarea proceselor tehnologice de fabricaţie ale acestora. gradul de orientare a macromoleculelor gradul de reticulare. ceea ce a impus elaborarea unor standarde specifice dedicate acestor încercări. (11. pentru definirea τrt se consideră una din condiţiile: σ = σ 0 e −1 sau τ = τ rt ln 2 . • Relaxarea tensiunilor este fenomenul de reducere treptată a tensiunilor în timp. mijloacele şi metodele de măsurare utilizate. La efectuarea încercărilor mecanice ale polimerilor trebuie să se ţină seama şi de faptul că proprietăţile lor sunt mult mai puternic afectate de factorii de mediu. Încercările mecanice şi caracteristicile prin care se apreciază proprietăţile polimerilor se definesc şi se determină prin metode similare celor aplicate în cazul materialelor metalice. astfel că se reglementează prin norme condiţionarea epruvetelor – adică menţinerea lor în condiţii standard de temperatură şi umiditate relativă o durată suficientă pentru atingerea echilibrului higrometric. în mod uzual. de exemplu STAS 5794 prevede pentru condiţionare şi încercare două atmosfere standard: atmosfera standard normală 23/50 adică temperatura de 23 oC şi umiditatea relativă de 50 % şi atmosfera standard pentru zone tropicale 27/65 (27 oC şi 65 %). rt σ = σ 0e τ −τ 241 . Mecanismul relaxării tensiunilor în cazul polimerilor este curgerea plastică ce are loc ca urmare a modificării poziţiei relative a moleculelor lanţurilor prin alunecări succesive în urma cărora componenta elastică a deformaţiei totale (ce rămâne constantă) se micşorează şi creşte componenta plastică.7) caracteristica τrt rezultând pe curba de relaxare σ =f(τ) determinată experimental pentru un tip de material analizat. Particularităţile structurale şi de comportare mecanică (starea amorfă sau parţial cristalină.1 se prezintă principalele tipuri de încercări mecanice şi termomecanice şi standardele după care se execută. iar τrt este constanta de relaxare a tensiunilor.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Deoarece modulul de elasticitate este o caracteristică ce arată rezistenţa opusă de corpuri la deformare. influenţa puternică a “istoriei termomecanice”) fac ca încercările polimerilor să difere totuşi prin geometria şi dimensiunile epruvetelor.6) în care σ0 este tensiunea iniţială. în tabelul 11. care reprezintă durata necesară atingerii unei anumite tensiuni prin relaxare. în cazul solicitărilor la care deformaţiile rămân constante.

STAS 6765 STAS 9182 SR EN ISO 8067. STAS 9594 Încercări de scurtă durată (instantanee) Compresiune Forfecare Sfâşiere Incovoiere statică.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR duratele de condiţionare diferă de la o încercare la alta şi sunt cuprinse în majoritatea cazurilor între 24 şi 96 de ore.1 Principalele încercări ale polimerilor Tipul încercării Denumirea încercării Tracţiune Standardele după care se execută SR EN ISO 527. se admite condiţionarea accelerată la temperaturi de 50…95 oC şi umiditatea relativă 50 %. prin presare sau prin turnare. STAS 6127 SR ISO 178. SR ISO 6602. a) Încercarea la tracţiune se realizează conform SR EN ISO 527 pe 242 . se reglementează prin standarde formarea epruvetelor prin injecţie. Câteva aspecte privind încercările uzuale şi caracteristicile determinate vor fi prezentate în continuare. În cazul materialelor care ating echilibrul higrometric după durate lungi. STAS 6642 SR EN ISO 604. SR EN ISO 8256. STAS 5871. STAS 7310 SR EN ISO 2039. Incovoiere prin şoc Duritate Fluaj Relaxare Tensofisurare într-un mediu dat Oboseală Temperatura de încovoiere sub sarcină Încercări Stabilitatea termică termomecanice Temeperatura de înmuiere Temperatura de fragilizare * Nu există standarde echivalente SR sau STAS Încercări de lungă durată De asemenea. Epruvetele din semifabricate sau piese se obţin prin prelucrări mecanice ai căror parametri tehnologici sunt riguros prescrişi şi controlaţi astfel încât să se evite abaterile dimensionale şi prezenţa concentratorilor de tensiuni care pot apare mult mai uşor datorită durităţii scăzute a polimerilor şi au influenţă mult mai mare asupra comportării la rupere a acestora decât în cazul materialelor metalice. SR ISO 868. Tabelul 11. STAS 5874. În aceste situaţii. obţinerea epruvetelor pentru încercările mecanice ale polimerilor poate fi diferită de cazul materialelor metalice deoarece polimerii se livrează şi sub formă de material granular sau în stare lichidă nu numai sub formă de semifabricate sau piese finite. ASTM D 671 SR ISO 75 STAS 6174 SR ISO 306 ISO 974. ISO 8570. ISO 12244* SR EN ISO 4599 NF T 51-120*. STAS 9775 STAS 5801. cu condiţia ca la temperatura respectivă materialul să nu sufere transformări ireversibile. STAS 6175. STAS 8826 SR EN ISO 899. STAS 9046 ISO 2285*.

13 b sunt caracteristice materialelor polimerice cu tenacitate bună.13 a se constată că pentru solicitări mici. curbe de tipul celei prezentate în figura 11. cel mai frecvent întâlnindu-se curbe de tipul celor prezentate în figura 11. dar care nu prezintă o limită de curgere aparentă.12 a pentru materiale termoplaste cu alungire redusă. Analizând CCCT din fig. b − epruveta tip 2. cele din figura 11. 9). iar pentru solicitările corespunzătoare porţiunii AB comportarea elastică devine neliniară. corespunzătoare porţiunii OA a curbei. deoarece. Curba caracteristică convenţională la tractiune CCCT se defineşte la fel ca în cazul materialelor metalice şi prezintă aspecte diferite în funcţie de tipul materialului (v. Reducerea tensiunii pe porţiunea BC este aparentă. d – epruveta tip 5 .11.c pentru materiale termorigide.12 b. secţiunea reală fiind mult mai mică decât cea convenţională. conform SR EN ISO 527: a − epruveta tip 1.13 a.12 în funcţie de tipul materialului după cum urmează: cele din figura 11. materialul prezintă elasticitate liniară (este valabilă legea lui Hooke).2…600 mm/min.unde s-au figurat şi aspectele pe care le capătă epruveta pe parcursul încercării. 11.. să aibă cursa mare (până la 1000 mm) şi mijloace de măsurare a deplasărilor atât de mari.12. Epruvetele pentru încercarea la tracţiune a polimerilor. c − epruveta tip 4.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor epruvete plate de forma celor prezentate în figura 11. fig. deoarece zona gâtuită se extinde pe aproape toată 243 Fig 11. Maşina pe care se execută încercarea trebuie să fie capabilă să realizeze încărcarea cu viteze de 0. această comportare este specifică materialelor termoplaste încercate la temperatura ambiantă. În continuare se produc deformaţii fără creşterea tensiunii (porţiunea CD a curbei).12 d pentru folii şi materiale termoplaste cu alungirea mare. pe epruvetă apare o gâtuire pronunţată. iar cele din figura 11. începând de la solicitarea corespunzătoare puctului B.

modulul lui Young se determină conform SR EN ISO 527 ca pantă a dreptei care trece prin punctele de pe CCCT corespunzătoare deformaţiei totale de εt = 0.13 b şi este definită de 244 . Fig 11. fig. Prin încercarea la tracţiune a polimerilor se determină în mod uzual următoarele caracteristici: − modulul de elasticitate E (modulul lui Young) este panta porţiunii liniare a CCCT .4).13.13 a. distingându-se limita de curgere aparentă superioară ReH (tensiunea corespunzătoare punctului B de pe CCCT) şi limita de curgere inferioară aparentă ReL (tensiunea corespunzătoare punctului C de pe CCCT). CCCT tipice pentru polimeri: a – cu limită de curgere aparentă.25 % şi εt = 0.5 %. în cazul elastomerilor se determină modulul de elasticitate secant definit ca fiind panta dreptei ce uneşte originea cu un punct de pe CCCT care corespunde unei deformaţii totale date (uzual 100 %.la fel ca în cazul materialelor metalice (v. 11. La epuizarea capacităţii de deformare prin acest mecanism tensiunea începe să crească. b – fără limită de curgere aparentă − limita de curgere aparentă se determină pentru materiale a căror CCCT este de tipul celei din figura 11. − limita de curgere convenţională Rp se determină pentru materiale a căror curbă caracteristică este de tipul celei din figura 11. fenomenul se explică prin faptul că la aceste solicitări are loc descolăcirea. deoarece continuarea deformării presupune mărirea distanţelor dintre monomerii lanţului (realizată cu consum de energie mai mare) până în momentul ruperii (porţiunea DE a curbei CCCT).13 a). scap 3. deoarece porţiunea liniară a CCCT în cazul polimerilor este foarte redusă.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR lungimea calibrată a epruvetei (v. iar uneori chiar poate lipsi. 200 % sau 300 % în funcţie de standardul după care se execută încercarea). îndreptarea şi orientarea catenelor după direcţia de solicitare.

rezistenţa la rupere Rm. − alungirea procentuală la limita de curgere Ac este deformaţia specifică totală corespunzătoare limitei de curgere aparente ReH. b) Încercările de duritate ale polimerilor se bazează pe aceleaşi principii ca şi în cazul determinării durităţii metalelor. S0 unde Fr este forţa de tracţiune în momentul ruperii. 11. această caracteristică împreună cu limita de curgere sunt importante pentru stabilirea comportării pieselor din materiale polimerice deoarece arată care sunt deformaţiile maxime pe care le poate suferi materialul fără modificarea secţiunii (peste această solicitare apare gâtuirea). adică: F (11.9) H= m πDh − determinarea durităţii prin metoda Rockwell este la fel ca la materialele metalice. prin încercarea la tracţiune se pot determina numai modulul de elasticitate E.1…1 %. care au curba CCCT de tipul celei prezentat în figura 11. forţa de apăsare Fm = 49 N. E sau 245 . fenomenul de curgere plastică fiind practic inexistent. alte standarde definesc limita de curgere convenţională ca fiind tensiunea corespunzătoare unei deformaţii remanente de 0. cu deosebirea că aria urmei se calculează pe baza adâncimii de pătrundere a penetratorului: F (11. − rezistenţa la rupere Rm este tensiunea corespunzătoare punctului E de pe CCCT. iar S0 este secţiunea iniţială a epruvetei. cu particularităţi impuse de valorile mai scăzute ale durităţii şi de comportarea vâscoelastică a polimerilor. În cazul materialelor polimerice reticulate sau cristalinizate. cu menţiunea că se folosesc scările Rockwell R. 490 N sau 961 N fiind aplicată o durată τ = 30 s. caz în care se determină ducând o paralelă la porţiunea liniară a CCCT prin punctul corespunzător deformaţiei remanente date (v. 358 N. ţinând seama de modul în care este definită Rm în cazul polimerilor şi de faptul că până la rupere materialul suferă deformaţii ce pot depăşi 1000 % această caracteristică nu poate fi utilizată la dimensionarea pieselor.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor SR EN ISO 527 ca fiind tensiunea corespunzătoare unei deformaţii totale εt = x % convenţional alese. 138 N. fig. − alungirea procentuală după rupere Ar se defineşte şi se determină la fel ca în cazul materialelor metalice. şi alungirea după rupere Ar. L.13 b). Cele mai utilizate metode sunt. M.8) Rm = r . duritatea H (în N/mm2) se defineşte ca şi duritatea Brinell a materialelor metalice. − determinarea durităţii prin penetrare cu bilă – STAS 5871 se realizează folosind ca penetrator o bilă de oţel cu diametrul D = 5 mm.9. după care se măsoară adâncimea de pătrundere a penetratorului h.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

K, ce diferă prin diametrul D al pentratorului (de tip bilă de oţel) şi mărimea forţei suplimentare F1 (v. scap 3.10), forţa iniţială F0 fiind aceeaşi (98,1 N); în tabelul 11.2 se prezintă valorile diametrelor penetratoarelor şi valorile forţei totale de apăsare (ce se menţine o durată de 10 s); se precizează că dintre aceste scări, cele mai utilizate sunt scările R şi M.
Tabelul 11.2. Caracteristicile scărilor de duritate Rockwell conform STAS 8826 Caracteristici Diametrul bilei D, mm Forţa totală F0+F1, N (kgf) R 12,7 588,4 (60) Scara durităţii Rockwell L M E 6,35 6,35 3,175 588,4 981 981 (60) (100) (100) K 3,175 1471 (150)

− determinarea durităţii prin metoda Shore se bazează pe utilizarea unui penetrator tronconic sau conic, ce este apăsat de un resort calibrat pe suprafaţa probei şi măsurarea adâncimii lui de pătrundere; durimetrul Shore este un dispozitiv portativ astfel construit încât penetratorul (de forma şi dimensiunile prezentate în figura 11.14) acţionează prin presarea plăcii de bază a dispozitivului pe suprafaţa probei şi este prevăzut cu un aparat indicator gradat de la 0 la 100, 0 corespunzând situaţiei în care penetratorul ar pătrunde complet în material, iar 100 − situaţiei când nu ar pătrunde deloc în material (prin presare, faţa frontală a penetratorului ajunge în planul feţei frontale a plăcii de bază (v. fig. 11.14); duritatea Shore astfel definită este o mărime convenţională, ce poate fi utilizată numai ca un criteriu de recepţie a materialelor; datorită comportării vâscoelastice a polimerilor, standardul SR ISO 868 prevede determinarea fie a unei durităţi instantanee, caz în care citirea trebuie să se facă în cel mult 1 s de la apăsare, fie a unei durităţi ce corespunde unei durate de 15 s de la apăsare; duritatea determinată cu aparatele prevăzute cu penetratorul din figura 11.14 a se numeşte duritate Shore A şi se utilizează în cazul termoplastelor moi şi elastomerilor, iar duritatea determinată cu penetratorul prezentat în figura 11.14 b se numeşte duritate Shore D şi se utilizează în cazul materialelor polimerice dure;

Fig. 11.14. Penetratoarele durimetrelor Shore: a – penetrator Shore A; b – penetrator Shore D 246

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

− determinarea durităţii prin metoda Barcol − STAS 11333 se bazează pe acelaşi principiu ca şi metoda Shore, cu diferenţa că diametrul şi lungimea penetratorului sunt mai mici (D = 0,157 mm, H = 0,76 mm), astfel că unei unităţi de duritate Barcol îi corespunde o adâncime de pătrundere de 0,0076 mm; condiţiile privind starea suprafeţei probei (lipsa craterelor, impurităţilor, zgârieturilor) sunt din acest motiv mai severe în cazul metodei Barcol. O corespondenţă aproximativă între durităţile determinate prin metodele Rockwell şi Shore (metodele care au cea mai largă utilizare) este prezentată în figura 11.15.

Fig. 11.15. Comparaţie între scările de duritate definite prin diferite metode

c) Încercările la rupere prin şoc se aplică în special materialelor termoplaste dure, materialelor termorigide şi materialelor compozite (v. cap 12) şi se diferenţiază în principal după tipul solicitării (încovoiere sau tracţiune) şi dispozitivului utilizat pentru încercare. − metoda Charpy - STAS 5871, utilizează ciocanul pendul Charpy de tipul celui folosit şi la metale (v. fig. 3.18.), cu precizarea că energia maximă este de până la 50 J; epruveta uzuală este epruveta tip 1, cu forma şi dimensiunile prezentate în figura 11.16 a, dar se poate efectua şi pe epruveta cu crestătură dublă (fig. 11.16 b), caz în care lovitura se aplică pe faţa perpendiculară pe crestătură; caracteristica mecanică determinată este rezilienţa (v. scap. 3.7), exprimată în J/m2;
247

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

− metoda Izod – STAS 7310 constă din ruperea unei epruvete cu crestătură, încastrată la unul din capete, printr-o lovitură aplicată cu un ciocan pendul la capătul liber, fie pe faţa cu crestătură, după schema prezentată în figura 11.17 a (încercare normală), fie pe faţa opusă crestăturii (încercare cu crestătura inversată); epruveta uzuală este epruveta de tip 1 utilizată la metoda Charpy (v. fig. 11.16), fiind acceptate numai două tipuri de crestături: cu r = 0,25 mm sau cu r =1 mm, ce se practică pe lăţimea b a epruvetei; caracteristica mecanică determinată este rezistenţa la şoc Izod , definită la fel ca rezilienţa în cazul metodei Charpy şi exprimată tot în J/m2;

− metoda Dynstat – STAS 6175 are la bază aceeaşi schemă de încercare ca metoda Izod, cu diferenţa că epruvetele utilizate au dimensiuni mult mai mici (Lxbxh = 15x10x3 mm), iar energia maximă de lovire este de până la 2 J; d) Încercările la fluaj ale polimerilor constau din solicitarea pe durate îndelungate cu sarcini constante în condiţii de temperatură şi umiditate controlate; aceste încercări sunt mai frecvente în cazul polimerilor decât în cazul materialelor metalice deoarece fluajul are loc la temperaturi apropiate de temperatura ambiantă, astfel că şi încercările se efectuează de cele mai multe ori în condiţii de atmosferă standard normală 23/50; solicitările pot fi la tracţiune, (STAS 9046) sau la încovoiere (SR ISO 6602), rezultatele fiind prezentate sub forma curbelor de fluaj ε = f(τ), (timpul la scară logaritmică) pentru diferite valori ale tensiunilor (v. fig. 11.18); cu ajutorul curbelor de fluaj se pot determina, folosind metodele sugerate în figura 11.18, următoarele dependenţe:
248

Fig. 11. 16. Epruvetele pentru încercările la încovoiere prin şoc ale polimerilor; a − normală; b – cu crestătură dublă

Fig 11.17 Schemele încercării la încovoiere prin şoc Izod; a – normală; b – cu crestătura inversată

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

− curbele izocronice tensiune – deformaţie, care permit stabilirea deformaţiei după o anumită durată de expunere la o solicitare dată; − curbele izometrice tensiune – timp, care permit stabilirea timpului după care deformaţia atinge o anumită valoare la o solicitare dată; − curbele modulului de fluaj Ef(τ), care, pentru o tensiune σ constantă, se determină cu relaţia: (11.10) E f (τ ) = σ , ε (τ ) în care ε(τ) este valoare deformaţiei epruvetei solicitate cu tensiunea σ, după o durată τ de solicitare.

Fig. 11.18. Curbele de fluaj ε = f(τ) şi curbele derivate din acestea: a – curbe de fluaj; b – curba izometrică; c – curba izocronică; d – curba modulului de fluaj

Criteriile după care se apreciază scoaterea din uz a pieselor din materiale polimerice depind de tipul materalului şi de rolul funcţional al piesei. Aceste criterii pot fi: − ruperea, în cazul materialelor fragile; − creşterea pronunţată a deformaţiilor (fluajul accelerat);
249

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

− atingerea unei deformaţii critice (a cărei valoare este uzual sub 1%); − apariţia unor microfisuri sau modifcarea culorii (albirea suprafeţei). Duratele încercărilor de laborator sunt rareori apropiate de cele reale deoarece duratele de serviciu în unele cazuri depăşesc 50 de ani (de exemplu reţelele de conducte). În aceste situaţii se aplică metode speciale de extrapolare a rezultatelor obţinute prin încercări la durate mai mici (de obicei 6 luni sau 1 an).

11.5. Principalele tipuri de materiale polimerice
11.5.1. Aditivii materialelor polimerice
În practică se utilizează materiale pe bază de polimeri care conţin şi alte substanţe introduse în scopul îmbunătăţirii anumitor proprietăţi şi/sau al reducerii costului; materialele care au la bază polimeri termoplastici sau polimeri termorigizi sunt cunoscute sub denumirea generică de materiale ( mase) plastice. Principalele tipuri de substanţe introduse în polimerii de bază sunt următoarele: − plastifianţii, care micşorează interacţiunea dintre catene, astfel că segmentele de lanţuri moleculare devin mai mobile şi comportarea vâscoelastică se îmbunătăţeşte; − agenţii de reticulare, care crează punţi de legătură între catene şi astfel se îmbunătăţesc proprietăţile de elasticitate şi de rezistenţă; pornind de la acelaşi polimer în funcţie de gradul de reticulare se pot modifica proprietăţile în limite foarte largi; − materialele de umplutură, care nu reacţionează de obicei cu polimerul de bază, ci se distribuie uniform prin amestecare mecanică în masa de bază şi contribuie astfel la creşterea rezistenţei mecanice; se utilizează în mod curent ca materiale de umplutură talcul, praful de cretă, caolinul, rumeguşul de lemn, fibre textile sau celulozice etc.; negrul de fum (particule sferice de carbon cu structură hexagonală) utilizat şi el ca material de umplutură are şi rol activ înfluenţând gradul de reticulare; − coloranţii, care introduşi în materialele polimerice le colorează în masă prin amestecare mecanică. Pe lângă aceste categorii de substanţe care nu lipsesc din nici un material plastic, se mai introduc în funcţie de scop şi alte categorii de substanţe cum ar fi: antistaticele, pentru reducerea electrizării prin frecare, ignifuganţii, pentru reducerea inflamabilităţii, lubrifianţii, pentru uşurarea prelucrării, fungicidele, pentru creşterea rezistenţei la atacul ciupercilor, antioxidanţii, pentru creşterea
250

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

rezistenţei la îmbătrânire a materialelor polimerice etc. Pe baza celor arătate se poate explica diversitatea extrem de mare a maselor plastice utilizate în prezent de societatea omenească. O încercare de grupare a celor mai utilizate tipuri după criteriul costului şi al proprietăţilor este prezentată în figura 11.19, în care pentru costul relativ s-a luat ca bază (Cr = 1) costul polietilenei, unul dintre cei mai utilizaţi polimeri.

Fig. 11.19. Principalele categorii de mase plastice

11.5.2. Materialele termoplaste
În această categorie sunt incluse materialele plastice la care polimerul de bază este un termoplast; principalele termoplaste şi caracteristicile lor mai importante sunt prezentate în tabelul 11.3. După structura lanţului molecular, termoplastele pot fi grupate în două categorii: − polimeri la care linia principală a lanţului molecular este formată numai din atomi de carbon, atomii diferiţi sau radicalii ataşându-se prin legături laterale; din această categorie fac parte: poliolefinele (PE, PP), polimerii vinilici (PVC, PS), polimerii acrilici (PAN, PMMA) şi fluoroplastele (PTFE); − polimeri care au în componenţa liniei principale a lanţului şi alţi atomi (de obicei N, O, Si) sau cicluri benzenice; din această categorie fac parte poliesterii (PET, PBT), poliamidele (PA), policarbonaţii (PC), acetalii (POM) etc.
251

Tabelul 11.3. Principalele caracteristici ale unor materiale termoplaste Denumirea materialului Polietilenă de joasă densitate Polietilenă de mare densitate Polipropilenă Polistiren Policlorură de vinil rigid Policlorură de vinil plastifiat Polimetacrilat de metil (plexiglas) Policarbonat Poliamida 66 (Nylon 66) Polioximetilena (acetal) Polietilen teraftalat (răşină poliesterică) Politetrafluor etilena (teflon) Poliacrilonitril (răşină acrilică) Acrilonitril/butadien /stiren Acetat de celuloză (celuloid) Simbol PE−LD PE−HD PP PS ρ, kg/m3 910…940 950…965 900…910 E, N/mm2 120…500 420…1400 500…1900 R m, N/mm2 5…16 Ar, % 200…600 Tv, o C −75 −75 −10 85…100 Tc, o C 115 130 170 Observaţii cristalinizată 40…55 % elastic, rezistentă cristalinizată. 60…80 % elastic rezistentă cristalinizată. 60…70 % mai rigidă decât PE amorf; dur şi fragil amorf; rigid, sensibil la zgârieturi compus vinilic amorf; flexibil, elastic amorf; rigid dur şi rezistent la zgârieturi amorf; rigid şi rezistent la şoc cristalinizată < 60 %; dură, rezistentă şi rigidă cristalinizată < 75 %; rigidă, elastică, rezistentă amorfă sau cristalinizată 30…40%; stabil dimensional cristalinizat < 70 %; coeficient de frecare redus compus acrilic; se trage uşor în fibre amestec de butadien-stiren (elastomer) şi stiren-acrilonitril (termoplast) modificaţie chimică a celulozei (polimer natural)

20…40 700…1300 30…50 200…1000 5…75 10…50 200…500 4…10 80…120 40…60 35…75

1040…1100 2800…3500 20…50

PVC dur 1360...1400 1500…3500 40…60 PVC−P 1150...1250 moale PC PA 66 POM PET PTFE PAN ABS CA − 10…30

125 175… 75…105 212 −40 150 225 230 250 170 255 330 320 − −

PMMA 1180…1220 2700…3500 60…80 1150...1250 2350...2450 1120...1180 900…2800 50…70 50…80

90…105 150 55 −50 73

1370...1430 3000…3500 60…70

1320…1390 2000…2500 40…60 100…2300 2100…2250 350…800 20…40

250…500 85...125 3…5 10…140 5…100 107 125 120

1100...1200 3500…4000 50…60 1040…1700 900…2800 1250...1350 800…2400 20…60 25…50

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Comportarea termoplastelor deasupra temperaturii Tv depinde de starea structurală a acestora. Proprietatea lor de a putea suferi reîncălziri în domeniul de curgere de un număr nelimitat de ori în vederea prelucrării contribuie. tabelul 11. vâscozitatea scade pe măsură ce creşte temperatura atingând la un moment dat valorile corespunzătoare lichidelor. În figura 11. Principalele dezavantaje sunt legate de temperaturile relativ scăzute până la care pot fi utilizate (v. PA) au proprietăţi de rezistenţă – elasticitate care le permit menţinerea formei până la temperatura Tc (v. 11.6). PC) se comportă vâscoelastic imediat deasupra lui Tv. în funcţie de temperatură. de asemenea. ceea ce face ca piesele realizate să fie rezistente la şocuri. la extinderea utilizării lor. peste această temperatură masa cristalină trece în stare amorfă şi materialul curge plastic (stare vâscoasă). 11. ale unor termoplaste. PS. PP. termoplastele cu cristalinitate parţială (PE. Domeniile de stare ale unor materiale termoplaste Termoplastele se utilizează ca materiale structurale în tehnică datorită caracteristicilor mecanice de rezistenţă relativ bune şi caracteristicilor de tenacitate care în unele cazuri sunt foarte bune. termoplastele amorfe ( PVC. iar la o încălzire mai mare curg plastic. Fig.20.20 se prezintă simplificat domeniile de stare. fig.3) Excepţie 253 .

cu catene ramificate. A. utilizate ca materialele de acoperire * dure şi fragile până la elastice în 40…90 6. kg/m3 1250 R m. materiale electroizolante etc. N/mm2 E.3). * proprietăţi asemănătoare cu ale UF. fragile.5. piese cu solicitări moderate şi supuse la şocuri. utilizate ca răşini pentru presare şi 35…70 7…10 0.aldehidice Melamine (MF) − răşini melamin-formaldehidice Răşini poliesterice nesaturate (UP) ρ. deoarece proprietăţile lor de curgere sunt slabe.5…7. au stabilitate pe un interval mare de temperaturi (v. datorită structurii lanţului (atomii de H din lanţul polietilenei sunt înlocuiţi de atomi de F). higroscopice şi nerezistente la apă 35…55 5. lagăre.75 laminare. fragile.5 − dimensional. angrenaje.3. matrice pentru compozite 254 . în timpul fabricării obiectelor se produce reticularea spaţială prin intermediul legăturilor principale ale lanţurilor moleculare prin activare termică sau prin activare chimică (introducerea unui agent de întărire). stabile 50…70 6.3 3 funcţie de gradul de reticulare. ca matrice pentru materiale compozite * dure. astfel că după prelucrare materialul capătă proprietăţi de rezistenţă şi duritate ce se menţin la o reîncălzire ulterioară până la temperatura de descompunere. utilizate ca răşini de turnare. dar mai puţin sensibile la 35…65 6…7 − zgâriere.% kN/mm2 r Caracterizare 1550 1700 1250 Răşini epoxidice (EP) 1200 * dure. utilizate ca răşini de presare * dure şi fragile până la elastice. Principalele caracteristici ale unor polimeri termorigizi Polimerul Fenoplaste ( PF) − răşini fenol − formaldehidice (bachelitice) Aminoplaste (UF) răşini ureo. Starea iniţială a acestor polimeri obţinuţi prin policondensare este de polimerizare incompletă.4.13). care.2…7. utilizate pentru piese presate sau turnate. Principalele tipuri de materiale polimerizate termorigide şi câteva caracteristici ale lor sunt prezentate în tabelul 11. 11. se prelucrează prin metodele metalurgiei pulberilor (v.4.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fac fluoroplastele (teflonul). culoare deschisă. adezivi. Materialele termorigide Proprietăţile caracteristice maselor plastice termorigide (numite şi duroplaste) sunt date de structura reticulară a polimerului de bază care intră în compoziţia lor. culoare închisă. Termoplastele se utilizează în tehnică pentru conducte. Tabelul 11. tabelul 11. cap.25 fierbinte. rezistente la şoc.2…8. forme de turnare etc.0 1. adezivi.

caz în care se folosesc răşini fluide (lichid vâscos) obţinute prin policondensarea ureei cu formaldehidă şi alcool furfurulic (răşini furanice).5 se prezintă elastomerii utilizati mai frecvent şi câteva din caracteristicile acestora. împreună cu alţi aditivi. gradul de reticulare şi implicit caracteristicile de rezistenţă şi elasticitate sunt dependente de cantitatea de sulf. fapt ce se datorează în special caracteristicilor de rezistenţă mecanică ale acestor materiale. cauciuc nitrilic. cauciuc acrilic. deoarece oxigenul şi ozonul acţionează în timp la fel ca agenţi de reticulare. 255 . În tabelul 11. În figura 11.1 şi fig. Aditivii cei mai importanţi introduşi împreună cu materialele de umplere în cazul elastomerilor sunt antioxidanţii.8). ceea ce provoacă desfacerea a cca 10…30 % din legăturile duble şi legarea lanţurilor prin punţi de sulf. obţinându-se un material dur şi fragil cunoscut sub numele comercial de ebonită.4. talcul şi praful de cretă etc.4.scap. 11. 11.21 se prezintă reacţia de vulcanizare cu sulf a cauciucului natural. răşinile destinate acestui scop pot fi cu întărire la cald (răşini aminoplaste termoreactive) şi răşini cu întărire la rece. Reticularea slabă a elastomerilor (aşa numita vulcanizare) este un proces activat termic (ti = 120…150 oC). ce constă din ruperea unor legături duble din linia principală a lanţului şi realizarea unor legături între lanţurile macromoleculare prin punţi constituite din atomi sau grupuri de atomi ai agenţilor de reticulare (în mod uzual sulf. Materialele elastomerice (cauciucurile) Sunt substanţe macromoleculare a căror capacitate de deformare elastică se bazează pe structura constituită din lanţuri moleculare lungi. încolăcite şi slab reticulate aşa cum a fost arătat anterior (v. iar dacă se introduce 45 % sulf. 11. introduşi în masa elastomerului. reticularea este completă. a căror întărire se realizează prin adăugarea unui agent de reticulare . gama întrebuinţărilor fiind mult mai extinsă.). Materialele de umplere (negrul de fum. peroxizi sau amine).5. cauciuc butilic etc. în timpul proceselor tehnologice de fabricare a produselor. pulberea de silice (SiO2).) au rolul de a îmbunătăţi rezistenţa mecanică şi de a ieftini produsele. Proprietatea de termorigiditate este esenţială în utilizarea răşinilor din această categorie ca lianţi pentru amestecurile de formare din care se realizează formele pentru turnarea pieselor din materiale metalice.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor În tabelul 11.4 sunt indicate numai câteva utilizări specifice ale unor răşini termorigide. ceea ce are ca efect scăderea elasticităţii şi fragilizarea materialului. pentru cauciucurile uzuale se adaugă 4…5 % sulf. Elasticitatea lor asemănătoare cauciucului natural (poliizopren) a făcut ca denumirea de “cauciuc” să devină generică şi să fie alăturată denumirii elastomerului de bază (de exemplu.

N/mm2 4…25 4…25 4…15 4…18 4…20 4…12 7…15 15…30 3…10 Ar.22 b) sau reticulaţi (v. 11. oC tmin. valenţele libere ale lanţului siloxanic pot fi completate cu radicali organici. − grupa Q cuprinde cauciucurile siliconice.22 a. 11. 11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. fig. Exemple de elastomeri din fiecare grupă sunt date în tabelul 11.5. Acestea sunt materiale polimerice la care linia principală a lanţului molecular este lanţul siloxanic. numite generic polisiloxani. oC t max . − grupa M cuprinde polimerii cu lanţ saturat. După tipul lanţului macromolecular elastomerii se împart în patru grupe: − grupa R cuprinde polimerii cu lanţ nesaturat ale căror proprietăţi se modifică prin reticulare. % 100…600 100…500 100…800 100…400 100…500 100…500 100…200 100…800 100…400 Temperaturi de exploatare c i t max . oC −30…−60 −20…−50 −10…−40 −10…−50 −20…−50 −20…−40 −20…−40 0…−20 −50…−80 R 60 70 80 70 70 80 175 60 200 100 100 140 130 130 150 250 80 275 M U Q c t max − temperatura maximă de serviciu la expunere continuă.5. Schema procesului de vulcanizare a cauciucului natural cu sulf Tabelul 11. din care rezultă că particularităţi deosebite din punct de vedere al temperaturilor de serviciu prezintă siliconii. 256 . Caracteristicile principale ale unor elastomeri Elastomerul Cauciuc natural (NR) Butadien – stiren (SBR) Cauciuc butilic (IIR) Cauciuc nitrilic (NBR) Cloropren (CR) Polietilenă clorosulfonată (CSM) Elastomeri polifluorurati (FPM) Cauciuc poliuretanic (EU) Cauciuc siliconic (Q) Grupa R m.21. i t max − temperatura maximă de serviciu la expunere inermitentă. fig. − grupa U cuprinde poliuretanii. a cărui structură este prezentată în figura 11. obţinându-se diferite tipuri de materiale polimerice. care pot fi liniari (v.22 c).

254 fibrilă. elastomeri (cauciuc siliconic). bloc. 231 duritate Barcol.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Fig. 249 curbe izometrice. nu dezvoltă gaze toxice prin ardere şi aderă la suprafeţele metalice. 235 cristalite. 235 formare epruvete. 233 disproporţionare. 233 constantă de relaxare. 250 material elastomeric (cauciuc). pot fi utilizate şi la temperaturi de 800 oC). de gradul de polimerizare şi de gradul de reticulare. 241 configuraţie. 237 fenoplaste. 239 copolimer. 249 curbă termo-mecanică. 256 masă moleculară. 233 conformaţie. 254 antioxidant. 241 condiţionarea epruvetelor. 235. Cuvinte cheie agent de reticulare. 234 grad de polimerizare. fig. 255 . 233 atmosferă standard. 250 antistatic. 245 aminoplaste. 250 alungire la limita de curgere. c − polisiloxan reticulat Materialele pe bază de siliconi fac parte din categoria materialelor plastice de înaltă performanţă (v. 242 funcţionalitate. 11. lacuri sau uleiuri siliconice. 233 izotactic. la realizarea echipamentelor pentru zonele arctice etc. 236 curbe izocronice. geluri. În funcţie de tipul radicalilor ataşaţi lanţului siloxanic. 249 257 dendrimer. fiind utilizate în industria aerospaţială.22. siliconii se pot prezenta sub formă de materiale rigide. 11. din acelaşi motiv îşi menţin proprietăţile de elasticitate într-un interval mare de temperaturi. b – polisiloxan cu molecule liniare. 250 atactic. deoarece îmbină proprietăţile de elasticitate ale materialelor organice cu stabilitatea termică şi chimică a materialelor anorganice (de exemplu. 247 duritate Shore. grefat. 230 homopolimer. pentru durate scurte. 233 lanţ molecular (catenă). 233 statistic. nehigroscopice. sunt neinflamabile. 229 lanţ siloxanic.19). 246 elastomeri. 230 material de umplutură. 234 curba modulului de fluaj. Structura chimică a siliconilor: a – lanţul siloxanic. 231 grad de cristalinitate.

Timişoara 1999 4. Terminologie şi metode de analiză şi încercări. H. 1986 7. O.S. 229 polimer. 241 rezilienţa.. 236 termoplaste. Addison-Wesley Reading. 1999 3. 254 răşini poliesterice. OIDCM. partea a doua. 232 relaxarea tensiunilor. 231 răşini epoxidice.a.. Studiul si ingineria materialelor. 1995 10. Materiale plastice. 232 polidispersie.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR melamine. 247 rezistenţă Dynstat la şoc.. New Jersey. Tillmann W. 1995 5.. Editura Didactică şi Pedagogică. 1985 9. OIDCM. 254 monomer. 233 sferulită. New York. şi Ciocea N. 255 Bibliografie 1. Paris. s. Techinques de l’Ingenieur. 248 rezistenţă Izod la şoc. Bucuresti. Krawczak P.. 1998 11. Macmillan Publishing Company. Bucureşti. Lugsheider E. 250 poliadiţie. Materiale termoplastice şi materiale termorigide. Inc. Vasilescu D. Stiinţa materialelor. Van Vlack L. Editura Sudura. Saban R. 1983 2. 248 segment de lanţ molecular. 254 reacţie în lanţ. 233 structură amorfă. 231 polietilenă. Massachusetts. Shackelford J. 237 termorigide (duroplaste). 236 vâscoelasticitate. * * * Culegere de standarde române comentate CSCM – Mp4. 1988 6. Materiale plastice. 233 steroizomer. Bucureşti. Printice Hall. 1998 258 . Introduction to Materials Science for Engineers. AM 3510. * * * Culegere de standarde române comentate CSCM – Mp5. 235 silicon. Essais mecaniques des plastiques. The Science of Engineering Materials. Stiinţa materialelor în construcţia de maşini. Tehnologia materialelor. Bucureşti. 235 polimerizare. Sixt Edition. 229 polimer reticulat. Editura Tehnică. Elements of Materials Science and Engineering. 239 vulcanizare. Bucuresti. 232 policondensare. Zecheru Gh. Mitelea I. 232 reacţie în trepte. 229 plastifiant. 237 tranziţie sticloasă (vitroasă). 230 polidispersitate. 234 temperatură de curgere. * * * Hütte. IPG Ploiesti. 256 sindiotactic. Constantinescu D. 1989 8. Fundamente.. Editura Didactică şi Pedagogică. Manualul inginerului. Smith Ch.

4. b) prin unirea capetelor libere a două catene.5. c)după dispunerea monomerilor pot fi copolimeri statistici. c) prin polimerizare se obţin substanţe a căror compoziţie chimică diferă de a monomerilor din care provin. d) numărul de unităţi structurale din lanţul macromolecular reprezintă gradul de polimerizare? T. Care dintre următoarele afirmaţii despre polimeri sunt adevărate: a) sunt substanţe organice micromoleculare care conţin mai multe componente. d) prin transferul de la un lanţ la altul a unui unui atom de H care reface legătura dublă C = C a monomerului? T. b) sunt compuşi chimici (în marea majoritate a cazurilor organici) cu molecule de dimensiuni mari. Prin ce se caracterizează reacţia de policondensare: a) este procesul prin care două molecule organice diferite reacţionează pentru formarea unei molecule complexe. Care dintre afirmaţiile următoare despre reacţia de polimerizare sunt advărate: a) este o reacţie în trepete care necesită activare energetică la fiecare secvenţă. c) este o reacţie în trepte care decurge fără eliminarea unei substanţe cu molecula mică. c) numărul de monomeri din lanţul macromolecular reprezintă gradul de polidispersie moleculară. b) sunt rezultatul unirii în lanţul macromolecular a unor monomeri diferiţi. b) este o reacţie în lanţ la fel ca polimerizarea.3.11.1.2. d) în timpul procesului de creştere a catenelor ambele capete ale lanţului sunt libere? T.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Teste de autoevaluare T.6.11.11. b) este o reacţie în lanţ ce se iniţiază în prezenţa unei substanţe introduse special în acest scop.11. d) după 259 . Prin ce se caracterizează reacţia de poliadiţie: a) este procesul prin care două molecule organice identice reacţionează pentru formarea unei molecule complexe.11. c) prin răcirea bruscă a amestecului de reacţie. d) polimerii care se formează prin poliadiţie au de obicei în lanţurile principale şi alţi atomi decât carbonul? T11. Care dintre afirmaţiile următoare despre copolimeri sunt adevărate: a) sunt rezultatul unirii unor monomeri de acelaşi tip. b) este procesul prin care două molecule organice identice reacţionează pentru formarea unei molecule complexe. c) polimerii obţinuţi prin policondensare au compoziţie chimică diferită de a monomerilor din care provin. d) creşterea lanţului macromolecular se realizează prin formarea de noi legături în urma reacţiilor de condensare (reacţie în trepte)? T. Cum se realizează întreruperea reacţiei de polimerizare: a) prin introducerea unui radical care reacţionează cu monomerii liberi şi consumă energia necesară continuării reacţiei de polimerizare. copolimeri grefaţi şi copolimeri bloc.

La ce se referă noţiunea de configuraţie în cazul structurii polimerilor: a) la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular dată de legăturile chimice. Care dintre afirmaţiile următoare despre termoplaste sunt adevărate: a) sunt substanţe macromoleculare cu structura liniară sau ramificată.11.11. la o reîncălzire ulterioară nu se mai atinge starea vâscoasă? T.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR dispunerea monomerilor pot fi: steroizomeri.11. b) la forma moleculelor monomerilor din componenţa catenelor. c)desfăşurarea şi decuplarea 260 . b) polimeri isotactici. b) pot fi încălzite în vederea prelucrării o singură dată. d) la distribuţia monomerilor diferiţi în cadrul lanţului macromolecular? T. b) ruperea legăturilor intermoleculare. d) pot fi încălzite în vederea prelucrării de un număr nelimitat de ori ? T. La ce se referă noţiunea de sferulită în cazul structurii polimerilor: a) la formaţiunile structurale constituite prin încolăcirea unui lanţ molecular. b) la ordonarea pe anumite zone prin alinierea unor segmente de lanţ. polimeri reticulaţi şi polimeri cristalini? T.8. polimeri atactici şi polimeri sindiotactici.7. Care dintre afirmaţiile următoare despre termorigide sunt adevărate: a) sunt substanţe macromoleculare cu structura ramificată. Care dintre mecanismele prin care se produce deformarea polimerilor sunt caracteristice termoplastelor şi elastomerilor: a) îndreptarea. copolimeri atactici sau copolimeri isotactici? T. Care sunt tipurile de polimeri după modul de dispunere a grupelor laterale faţă de lanţul principal: a) polimeri isotactici.10. c) se prelucrează într-o stare de polimerizare incompletă.14.11. d) la zonele cu structură complexă ce ce rezultă prin prin unirea mai multor fibrile în jurul unui nucleu? T. d) se durifică pe măsură ce creşte temperatura prin creşterea gradului de reticulare? T. c) se utilizează numai în stare vitroasă.11. polimeri statistici şi polimeri grefaţi. c) la forma cristalitelor rezultate prin presare.12.11. b) la forma pe care o capătă lanţurile macromoleculare. b) sunt substanţe macromoleculare cu grad mare de reticulare. catenelor. La ce se referă noţiunea de conformaţie în cazul structurii polimerilor: a) la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular.9. c) îşi menţin proprietăţile înalt elastice până aproape de descompunere.11.11.11. d) la numărul şi radicalilor liberi din unitatea structurală? T.13. Cum se comportă elastomerii la încălzire: a) odată cu creşterea temperaturii deformarea elastică se produce la solicitări mai mici. b) are loc înmuierea prin reducerea pronunţată a vâscozităţii. complet amorfă sau parţial cristalină. c) la poziţia relativă a doi monomeri vecini realizată prin rotirea în jurul legăturii simple dintre atomii de carbon. c) la gradul de ramificare a catenelor. c) polimeri liniari.

În ce condiţii are loc relaxarea tensiunilor în cazul polimerilor: a) în cazul solicitărilor la care deformaţiile şi temperatura se menţin constante. d) materialul cu comportare vâscoelastică se deformează la solicitare constantă până la rupere? T. La care tip de polimeri se înregistrează variaţia cea mai mare a modulului de elasticitate E cu temperatura: a) la polimerii cu grad mare de cristalinitate. b) la realizarea epruvetelor prin presare în condiţii standardizate. La ce se referă noţiunea de condiţionare a epruvetelor pentru încercări mecanice: a) la prelucrarea mecanică în condiţii care să asigure o anumită precizie şi rugozitate a suprafeţelor.18.20. b) reprezintă capacitatea polimerilor de a căpăta deformaţii elastice variabile în timp sub acţiunea solicitărilor constante. d) la polimerii cu structură complet amorfă? T.16. d) la temperaturi Tv < T >Tc? T.11. Care sunt caracteristicile mecanice determinate prin încercarea la tracţiune ce prezintă importanţă pentru proiectarea pieselor din materiale polimerice: a) rezistenţa la tracţiune Rm. c) decuplarea catenelor. c) la polimerii nereticulaţi.11. Care dintre afirmaţiile următoare despre metoda Shore de determinare a durităţii polimerilor sunt adevărate: a) metoda se bazează pe utilizarea unui penetrator tronconic sau conic ce este apăsat de un resort calibrat pe suprafaţa probei. b) la polimerii puternic reticulaţi.11. c) alungirea procentuală la rupere Ar. d) ruperea legăturilor intermoleculare? T. d) alunecarea relativă a catenelor? T. d) în cazul creşterii temperaturii şi menţinerii constante a forţelor exterioare? T. b) în cazul solicitărilor la temperatură variabilă. Care dintre afirmaţiile următoare despre vâscoelasticitate sunt adevărate: a) este capacitatea polimerilor de a-şi menţine deformaţia elastică la reducerea vâscozităţii. În ce domeniu de temperaturi variază puternic modulul de elasticitate E: a) la temperaturi T < Tv.18. c) în cazul menţinerii constante a temperaturii şi a forţelor exterioare. c) la temperaturi t < ta.11.15.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor catenelor. b) modificarea distanţelor dintre monomeri. b) la temperaturi T > Tc.17. b) alungirea procentuală la curgere Ac.11.22. Care dintre mecanismele prin care se produce deformarea polimerilor sunt caracteristice termorigidelor: a) alunecarea relativă a catenelor. c) la menţinerea epruvetelor într-o atmosferă standard o durată suficientă pentru atingerea echilibrului termic şi higrometric? T.11.19. d) limita de curgere aparentă Re? T.21.11. b) se măsoară diametrul urmei lăsate de penetrator pe suprafaţa probei şi se calculează duritatea ca raport dintre forţa de apăsare şi aria urmei. c) materialul cu comportare vâscoelastică se deformează la solicitare constantă până la atingerea unei stări staţionare. c) se măsoară adâncimea de pătrundere iar scala de duritate Shore are 100 261 .

b) constă din ruperea unei epruvete cu crestătură încastrată la unul din capete printr-o lovitură cu un ciocan pendul aplicată la capătul liber fie pe faţa cu crestătură fie pe faţa opusă crestăturii. PA66. FPM. FPM. d) polistirenul? T. b) PP. PF. PTFE.? T. c) răşinile alchidice.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR de unităţi. CR. NR. b) poliamidele. c) încercările se efectuează prin solicitarea la tracţiune sau la încovoiere. PET.30. MF. valoarea 0 corespunâznd pătrunderii totale a penetratorului. CSM.11. PMMA. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termoplastelor: a) polietilena. c) PE−HD. PET. PAN. d) siliconii? T. d) UP.29. MF. PAN. PET.11. PE-LD. EP. În care dintre enumerările următoare materialele elastomerice sunt în ordinea crescătoare a temperaturii maxime de serviciu la expunere continuă: a) CR.24. În care dintre enumerările următoare polimerii sunt în ordinea crescătoare a modulului de elasticitate (valoarea medie a intervalului de variaţie): a) PE-LD. ABS. EP. b) NR.11. UP. MF. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termorigidelor: a) fenoplastele. definită ca fiind energia absorbită prin ruperea epruvetei şi exprimată în J. ABS. b) UP. c) POM. d) PTFE.EP. ABS . b) încercările se efectuează numai prin solicitarea la tracţiune la temperaturi ridicate. d) siliconii? T. definită la fel ca rezilienţa în cazul metodei Charpy şi exprimată în J/m2? T. PE-LD. Care dintre afirmaţiile următoare despre metoda Izod de încercare la încovoiere prin şoc sunt adevărate.27. CR. PAN. PP. MF? T. Q? 262 . PC. c)policarbonaţii. c) EU. IIR. c) aminoplastele. PP. UF. d) caracteristica mecanică determinată este rezistenţa Izod la şoc. PVC−P.11. d) încercările se efectuează de cele mai multe ori în condiţii de atmosferă standard normală 23/50? T. c) PE-LD. PAN.31. UF. PVC−P. d) EU. ABS. PET. b)fenoplastele. d) duritatea Shore este o mărime convenţională ce poate fi utilizată numai ca un criteriu de recepţie a materialelor? T. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termoplastelor: a) răşinile acrilice. În care dintre enumerările următoare materialele termoplaste sunt în ordinea crescătoare temperaturii de vitrifiere: a) PE−HD. PP. b) PE−HD. epruvetele fiind diferite. ABS. c) caracteristica mecanică determinată este rezistenţa Izod la şoc.11.26.23. Q. UP. În care dintre enumerările următoare materialele plastice termorigide sunt în ordinea descrescătoare a rezistenţei la rupere Rm: a) UF. NBR. d) UP. b)poliuretanii liniari.11.25.11. IIR. MF. PET. PTFE.11. PP. UF.11.28. PTFE. CSM. PC. ABS. a) se utilizează aceeaşi schemă de solicitare ca la încercarea Charpy. PVC−P. Care dintre afirmaţiile următoare despre încercările la fluaj ale polimerilor sunt adevărate: a) încercările sunt mai frecvente în cazul polimerilor decât în cazul materialelor metalice. PC. PET. PP? T. PET.

2 Intervalul maselor moleculare. să se calculeze masa moleculară medie în funcţie de fracţia masică ( M m ) şi masa moleculară medie în funcţie de fracţia numerică ( M n ). 5180 .6. ∑ N i M i = 12020 ⋅ 10 4 . utilizând aceste date.3) rezultă : ∑ Ni ∑ N i M i2 ≅ 303 ⋅ 1010 . g/mol Numărul de lanţuri Ni Masa moleculară medie pe interval Mi. 20000] (20000 .1 (v. 40000] 700 35000 245·105 85. Să se calculeze gradul de polimerizare a unui lot de polietilenă de mare densitate PE−HD pentru care s-a determinat experimental o masă moleculară medie de 90000 g/mol Rezolvare Gradul de polimerizare n se determină cu relaţia (11.11. cap.2. se obţine: 90000 ≅ 3207 .375·1010 (40000 . 50000] Rezolvare Pentru calculul celor două mărimi prin care se poate caracteriza masa moleculară medie a polimerului se utilizează relaţiile (11. produsele NiMi şi N i M i2 şi se completează coloanele corespunzătoare din tabelul 11.3).11. Mm = ≅ 25208 g/mol şi M n = 12020 ⋅ 10 4 263 303 ⋅ 1010 12020 ⋅ 10 4 ≅ 23205 g/mol.2) şi (11.06 A. Datele iniţiale şi rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.01 + 4·1. 10000] 330 5000 495·104 0. aplicând relaţia (10. 28. g/mol Ni M i N i M i2 (0 . n= Tabelul 11.2) şi (11.1. Aplicând relaţiile (11.1): M C 2 H 4 = 2·12.6 Cu valorile astfel determinate.75·1010 150 45000 675·104 30.825·1010 1600 15000 240·105 36·1010 (10000 . rezultă: = 5180 . se calculează mai întâi masa moleculară medie Mi pentru fiecare interval.6.01 = 28.1). calculând mai întâi masa monomerului etilenă (C2H4) cu datele din tabelul 1.11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Aplicaţii A.06 g/mol .1). 30000] 2400 25000 600·105 150·1010 (30000 . Determinările experimentale de masă moleculară asupra unei probe de polimer au condus la datele prezentate în coloanele 1 şi 2 ale tabelului 11.

ţinând seama de datele din τ enunţul aplicaţiei.5e ≅ 2.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A. (11. la t2 = 25 oC şi la t3 = 30 oC pentru o bandă de cauciuc.11.6 zile.6 − ≅ 2. Relaţia dintre viteza de relaxare a tensiunilor din materialele polimerice şi temperatură este de tip Arrhenius: T .5 N/mm2. a) Să se determine valorile constantei de relaxare a tensiunilor la t1 = 20 oC.6 . iar T – temperatura materialului (în K).6). sub forma: τ rt = 0 . b) Să se determine nivelul tensiunilor din bară. Rezolvare a) Aplicând relaţia (11. prelucrată. Să se determine constanta de relaxare a tensiunilor pentru această bandă şi intensitatea tensiunilor din banda de cauciuc după menţinerea în poziţia întinsă o durată τ1 = 90 zile.11.3. După menţinerea benzii în poziţie întinsă o durată τ1 = 90 zile.5 tensiunile se relaxează la nivelul σ = σ 0 e τ − 1 τ rt = 11e − 90 60. după acest timp tensiunile din bandă atingând nivelul σ1 = 5. 11 ln 5. Ea – energia de activare a procesului de relaxare. pentru datele din enunţ.4. după menţinerea barei o durată τ1 = 60 zile la t1=20 oC sau o durată τ2 = 50 zile la t2 = 25 oC.5 N/mm2. ştiind că în aceasta s-a generat o tensiune de întindere σ0 = 12 N/mm2. ca la rezolvarea aplicaţiei A. O bandă de cauciuc cu (secţiunea dreptunghiulară) este supusă la tracţiune.11 ) v rσ = v rσ o e în care vrσ 0 este o valoare de referinţă a vitezei de relaxare. rezultă: 264 − Ea k BT τ −τ − 1 0 τ rt 90 − 42 60. dependentă de tipul materialului.5 N/mm2.3. kB = 13.10−24 J/K.11.81. după care capetele benzii se fixează. Banda se menţine în această stare la ta o durată τ0 = 2 zile. astfel încât în bandă se generează tensiuni normale de întindere σ0 = 11 N/mm2. înlocuind datele din enunţ se obţine σ ln 0 σ1 42 τ rt = = 60. acelaşi rezultat putând fi obţinut şi astfel: σ = σ 1e = 5. care s-a relaxat la nivelul σ1 = 6 N/mm2. A. după menţinerea ei (în stare întinsă) o durată τ3 = 40 zile la t3 = 30 oC. Rezolvare Constanta de relaxare a tensiunilor pentru banda de cauciuc se poate determina cu ajutorul relaţiei (11.6).

6 zile.1 − 293 298 =e 298 ln 72 . τ0 pentru aplicaţia considerată.4 N/mm2.00156 zile Constanta de relaxare a tensiunilor la t3 = 30 oC (T3 = 303 K) are valoarea: E − 24 = τ 0 e a = 0.7 ≅ 5. şi 1 1 72. 3⋅10 −20 σ 3 = σ 0e τ − 3 T τ rt3 = 12e − 40 49.8 ⋅ 10 −24 86. 6 5 T2 ln τ rt2 − T1 ln τ rt2 T τ0 = e T2 − T1 = 0.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor τ1 τ 60 50 T T T = = 86.6 zile k B T3 b) Tensiunile din banda de cauciuc menţinută o durată τ3 = 40 zile la o t3 = 30 C (T3 = 303 K) vor fi: T τ rt3 4 .1− 293 ln 86 . 265 . acest sistem are soluţia: Ea = 1 1 − T1 T2 T T T kB ln T τ rt1 τ T2 rt = 13. corespunzătoare relaxării tensiunilor la temperaturile t1 = 20 oC şi t2 = 25 oC. se pot scrie 1 1 T T T relaţiile: vrσ = C . Viteza de relaxare a tensiunilor este invers proporţională cu durata menţinerii materialului la o temepratură T şi.11) devine: E T τ rt = τ 0 e a . iar τ rt constanta de T 0 τ0 τ rt τ rt1 = T relaxare la temperatura T. τ rt1 şi τ rt2 fiind σ 12 σ 12 ln 0 ln ln 0 ln 6 6 σ1 σ1 o constantele de relaxare a tensiunilor la t1 = 20 C (T1 = 293 K) şi t2 = 25 oC (T2 = 298 K).2 ln = 4. ca urmare.3 ⋅ 10 − 20 J. se obţine sistemul de ecuaţii (cu necunoscutele τ0 şi Ea): τ 1 E a = k B T1 ln rt τ0 τ 2 E a = k B T2 ln rt . relaţia (11.8⋅10 ⋅303 = 45.12) k BT Considerând datele din enunţul aplicaţiei. În aceste circumstanţe. v rσ = C .00156e 13. (11. C şi τ0 fiind constante. τ rt2 = 2 = = 72.1 zile.

Să se estimeze gradele de cristalinitate ale PE-LD şi PE-HD. polietilena comercială de înaltă densitate PE−HD are densitatea ρPE-HD = 960 kg/m3.13) X = 100 X ρ100 − ρ 0 Aplicând această relaţie se obţine pentru cazurile considerate în enunţul aplicaţiei: 920 − 900 960 − 900 X PE −LD = 100 = 18% şi X PE −HD = 100 ≅ 55% 1010 − 900 1010 − 900 266 . Rezolvare Considerând că densitatea polietilenei creşte liniar cu gradul de cristalinitate X.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A.11. polietilena comercială de joasă densitate PE−LD are densitatea ρPE-LD = 920 kg/m3.5. Cristalele moleculare de polietilenă (polietilena cu gradul de cristalinitate 100%) au densitatea ρ100 = 1010 kg/m3. densitatea polietilenei necristalizate este ρ0 = 900 kg/m3. rezultă: ρ − ρ0 (11.

având structura alcătuită din particule fine de carburi metalice (WC. răşină 267 . într-o matrice metalică (Co.) şi liant (răşină fenolică. Materialele compozite stratificate au structura alcătuită dintr-un material suport dispus în straturi solidarizate cu un material de legătură (liant). Cr.) înglobată. carton. având structura alcătuită dintr-un material macromolecular de bază − duroplast (răşină fenolică. care sunt puternic legate între ele şi conlucrează eficient pentru a conferi ansamblului structural caracteristici superioare celor proprii componentelor solitare. B. având structura alcătuită dintr-o fază oxidică − ceramică (Al2O3. Ni. poliamidă. cermeturile. acid salicilic fin dispersat. TiC. Te etc.) înglobate.) şi masele plastice aglomerate. ZrO2 etc. într-o matrice metalică (Fe. În această categorie sunt incluse materialele organice stratificate. având structura alcătuită din starturi multiple de material organic (hârtie. Co. bile de sticlă.1. Introducere Materialele compozite reprezintă o clasă modernă de materiale cu structura eterogenă. Mo etc.) – în care sunt înglobate particulele unui material de umplutură (rumeguş de lemn. în concentraţii volumice de până la 95 %. polipropilenă.). TaC etc. Materialele compozite cu granule (agregatele compozite) au structura alcătuită dintr-un material matrice în care sunt înglobate granule (particule) din unul sau mai multe materiale. materiale textile etc. alcătuită din două sau mai multe materiale componente. materialele dure. politetrafluoroetilenă etc. în concentraţii volumice de până la 80 %.) sau termoplast (polimetacrilat de metil. Ni. răşină epoxidică etc. pulberi metalice etc. materialele compozite pot fi împărţite în mai multe categorii: A. În această categorie sunt incluse: betonul. lemn.). În funcţie de caracteristicile structurale.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Capitolul 12 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR COMPOZITE 12.

Structurile unor materiale compozite uzuale: a − beton. Ni.1. un material duroplast. având structura alcătuită din unul sau mai multe straturi de material oxido-silicatic depuse pe un suport metalic (de obicei. b − lemn.) şi materialele metalice emailate (materialele anorganico − metalice). din oţel sau fontă). lemnul. de carbon (grafit) sau metalice (W. Mo. betonul armat şi. carbură de siliciu.2. Materialele compozite cu fibre au structura alcătuită dintr-un material de bază (matrice) în care sunt înglobate fibre individuale (scurte sau lungi. fier sau grafit.). carbură de siliciu. nitrură de siliciu). care asigură conlucrarea (cooperarea) acestor 268 . carbură de B. 12. împletituri de fibre sau straturi de fibre din diferite materiale. Cu.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR melaminformaldehidică. iar fibrele sunt polimerice (poliamide de tip Kevlar. de tipul răşinilor poliesterice nesaturate sau răşinilor epoxidice). ceramice (alumină. Fe etc. Cr. oxid de Be. c − poliester armat cu fibre de sticlă Cele mai utilizate materiale din această categorie sunt compozitele polimerice armate cu fibre de sticlă. Imaginile structurilor câtorva materiale compozite folosite în tehnică sunt prezentate în figura 12. whiskers) cu structură de monocristale perfecte din alumină. în prezent fiind folosite frecvent fibrele fine (trihite. Estimarea caracteristicilor fizico − mecanice ale materialelor compozite Caracteristicile de utilizare ale materialelor compozite sunt determinate esenţial de natura şi intesitatea legăturilor ce se realizează între materialele componente ale structurii acestora. răşină ureoaldehidică etc. orientate sau neorientate). ca material compozit natural. Ta. Nylon sau Aramid). Pentru majoritatea materialelor din această categorie matricea este un material organic macromolecular (de obicei. ciment sau beton) sau metalice (diverse metale sau aliaje). Fig. de sticlă. anorganic (ceramică pe bază de Al2O3. C.1. 12.

aşa cum se arată în schema prezentă în figura 12. Dacă un material compozit alcătuit dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) dispuse paralel este solicitat la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor de o forţă Fc. materialul este un agregat compozit solicitat la tracţiune monoaxială. b − cu legături puternice între matrice şi fibre Pentru a prezenta modul în care se pot estima caracteristicile fizico − mecanice ale unui material compozit. 269 . B.12. trei cazuri distincte: A. fapt care se poate deduce cu uşurinţă comparând imaginile microstructurilor prezentate în figura 12. A. cât şi structurile zonelor de legătură (interfaciale) dintre materialele componente. se consideră. care evidenţiază dependenţa dintre comportarea la rupere a unui material compozit de tip poliester armat cu fibre de sticlă şi calitatea legăturilor realizate între matrice şi fibre.2.2. Imaginile microscopice ale suprafeţelor de rupere la tracţiune ale unui material compozit de tip poliester armat cu fibre de sticlă: a − cu legături insuficiente între matrice şi fibre. care produce deformarea elastică a compozitului şi a materialelor sale componente. un material compozit este bine realizat. Fig. comportarea sa poate fi descrisă astfel: • deformaţiile (alungirile) specificie (de natură elastică) ale matricei εM. C. materialul compozit are structura alcătuită dintr-o matrice în care sunt înglobate fibre dispuse paralel şi este solicitat la tracţiune axială pe o direcţie perpendiculară pe direcţia de dispunere a fibrelor. Ca urmare. în funcţie de caracteristicile materialelor componente şi de raportul concentraţiilor acestora în structura compozitului. când se analizează structura unui material compozit se iau în considerare atât structurile materialelor componente. caracteristicile distribuţiei (dispunerii) acestor componente şi raportul concentraţiilor lor (masice sau volumice).3.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite componente. materialul compozit are structura alcătuită dintr-o matrice în care sunt înglobate fibre dispuse paralel şi este solicitat mecanic la tracţiune axială în lungul fibrelor. dacă structura zonelor de legătură asigură conlucrarea perfectă a materialelor componente ale acestuia.

12. iar σM.3. 12.2) εM = M . se poate aplica legea lui Hooke şi rezultă relaţiile: σf σ σ şi ε C = C . (12.4. Ef şi EC sunt modulele de elasticitate longitudinală ale matricei. (12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fibrelor εf şi compozitului εC pe direcţia de aplicare a forţei Fc sunt egale: (12. determinată de existenţa legăturilor intime dintre ele.5) EC = EM(1 − vf) + Efvf. iar fracţia volumică a fibrelor în aceasta este vf. Schema conlucrării componentelor M şi f ale unui material compozit supus la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor Relaţia (12.4) σCSC = σMSM + σfSf ⇒ σC = σM(1 − vf) + σfvf. • dacă EM. iar porţiunea din SC ocupată de matrice are aria SM = SC(1 − vf) şi se pot scrie relaţiile: (12. cunoscând valorile modulelor de elasticitate longitudinală ale materialele componente M şi f. Schema comportării unui material compozit cu fibre dispuse paralel la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor Fig. în fibre şi în compozit. σf şi σC sunt tensiunile normale (pe direcţia de acţiune a forţei Fc) generate de solicitarea mecanică în matrice.1) εM = εf = εC . Fig.3) Fc = FM + Ff. o parte FM fiind preluată de matrice şi o parte Ff − de fibre: (12. Această relaţie este valabilă dacă fracţia 270 . ε f = EM Ef EC • forţa Fc se distribuie pe M şi f existente în structura compozitului. fibrelor şi compozitului. porţiunea din SC ocupată de fibre are aria Sf = SCvf.5) permite estimarea modulului de elasticitate longitudinală al unui material compozit. • dacă secţiunea (transversală) portantă a compozitului are aria SC. această condiţie (numită condiţia de izodeformaţie) fiind respectată datorită conlucrării componentelor M şi f.

1). cum ar fi: coeficientul de difuzie D. Dacă materialul compozit este alcătuit dintr-o matrice moale şi plastică şi fibre cu rezistenţă mecanică ridicată şi plasticitate scăzută (care se comportă elastic până la rupere). compozitul trebuie să se caracterizeze printr-o densitate suficient de mare a fibrelor (fracţia volumică a fibrelor trebuie să fie suficient de mare).4) şi (12. legăturile dintre M şi f asigură respectarea condiţiei de izodeformaţie numai într-o zonă din jurul fiecărei fibre înscrisă într-un cilindru cu diametrul dm (numită zona de acţiune a fibrei). RmM fiind definită prin tensiunea care produce matricei o deformare specifică egală cu cea la care survine ruperea fibrelor. relaţia (12. dată de relaţia: R * − RmM .5). B. Aşa cum sugerează schema din figura 12. comportarea sa poate fi descrisă astfel: 271 . (12. iar prezenţa fibrelor este echivalentă cu existenţa în material a unor goluri (defecte) care îi diminuează secţiunea portantă.6) RmC = RmM(1 – vf) + Rmfvf . deoarece o mare parte din materialul matricei se află în afara zonelor de acţiune ale fibrelor şi se deformează liber. • efectul durificator al fibrelor se manifestă dacă fracţia volumică a fibrelor depăşeşte valoarea critică vfcr.7) v fcr = mM Rmf − RmM Relaţiile de forma (12.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite volumică a fibrelor în materialul compozit este suficient de mare pentru a fi respectată condiţia de izodeformaţie (12. coeficientul de conductibilitate termică λ sau coeficientul contracţiei transversale (Poisson) µ. • dacă compozitul are vf mică.4. rezistenţa la rupere * * corespunde rezistenţei la rupere a matricei RmM ( RmM > RmM. materialul M din afara acestei zone putându-se deforma liber.6) este valabilă dacă vf este suficient de mare.6. aşa cum se arată în schema prezentată în figura 12. în consecinţă. Diagrama prezentată în figura 12. rezistenţa sa la rupere scade pe măsură ce creşte vf.5) sunt valabile şi pentru estimarea altor caracteristici fizico − mecanice ale materialelor compozite. Ca şi relaţia (12. evidenţiind următoarele aspecte: • dacă materialul este lipsit de fibre (vf = 0). care produce deformarea elastică a compozitului şi componentelor sale.5 justifică această afirmaţie. deoarece matricea este plastică şi se deformează înainte de rupere mai mult decât fibrele). Dacă un material compozit alcătuit dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) dispuse paralel este solicitat la tracţiune monoaxială de o forţă Fc normală la fibre.4) se poate adapta pentru estimarea rezistenţei la rupere a compozitului RmC în funcţie de rezistenţa la rupere a fibrelor Rmf şi de rezistenţa convenţională a matricei RmM: (12. pentru ca orice porţiune din M să aparţină unei zone de acţiune a unei fibre. relaţia (12.

8) σM = σf = σC.9) se transformă într-o relaţie de aceiaşi formă cu (12. în fibre σf şi în compozit σC sunt egale: (12.10) εC = εM(1 − vf) + εfvf. ţinând seama de îndeplinirea 272 .2) şi. Fig.4) şi (12.9) ∆LC = ∆LM + ∆Lf. 12. • deoarece deformaţiile produse compozitului de solicitarea mecanică sunt de natură elastică. deoarece lungimea iniţială a elementului de volum a fost LC = LM + Lf. iar porţiunea ocupată de materialul matricei – LM = LC(1 − vf).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • tensiunile normale (pe direcţia de aplicare a forţei Fc) generate de solicitarea mecanică în matrice σM.5. Diagrama dependenţei dintre rezistenţa la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor a unui compozit şi mărimea fracţiei volumice a fibrelor • orice element de volum din materialul compozit se deformează elastic pe direcţia tensiunilor σC. iar deformaţiile specifice (pe aceeaşi direcţie) ale celor două materiale LC ∆L ∆LM (M şi f) ce compun elementul de volum sunt: ε M = M = şi LM LC (1 − V f ) Lf LCV f (12. alungirea ∆LC produsă pe această direcţie obţinându-se prin sumarea alungirii matricei ∆LM şi alungirii fibrelor ∆Lf: (12. porţiunea ocupată de fibre fiind Lf = LCvf. deformaţia specifică corespunzătoare acestui element este ∆L ε C = C . rămân valabile relaţiile (12.5): εM = ∆L f = ∆L f şi relaţia (12. această condiţie (numită condiţia de izotensiune) fiind respectată datorită legăturilor intime existente între matrice şi fibrele compozitului.

10) devine: − − (12.8).11) EC 1 = EM1 (1 − V f ) + E −1V f .7. Cercetările întreprinse până în prezent au evidenţiat însă că astfel de materiale au caracteristicile elastice intermediare celor corespunzătoare compozitelor cu fibre (cu aceleaşi materiale M şi f) care îndeplinesc condiţiile de izodeformaţie şi de izotensiune.12) EC = Em (1 − V f ) + E nV f . care produce deformarea elastică a compozitului şi componentelor sale. 12. cum ar fi coeficientul de difuzie D sau coeficientul de conductibilitate termică λ.1] \{0}.11) permite estimarea modulului de elasticitate longitudinală al unui material compozit.11) sunt valabile şi pentru estimarea altor caracteristici fizico − mecanice al materialelor compozite pe direcţia normală la fibre. pentru alte caracteristici. relaţia (12. 12. comportarea sa este dificil de descris.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite condiţiei de izotensiune (12. astfel: • dacă n = −1. f Pentru condiţiile de solicitare considerate. ca urmare. relaţia (12.7. Dacă un material de tip agregat compozit este solicitat la tracţiune monoaxială de o forţă Fc. f exponentul n aparţinând mulţimii n ∈ [−1. cunoscând valorile moduleleor de elasticitate longitudinală ale materialelor componente M şi f. Schema comportării unui agregat compozit la tracţiune monoaxială Relaţiile de forma (12.11) şi agregatul compozit se 273 . Schema comportării la tracţiune monoaxială pe direcţia normală la fibre a unui material compozit cu fibre dispuse paralel Fig. aşa cum se arată în schema prezentată în figura 12. de exemplu. rezistivitatea electrică ρ (inversul conductibilităţii electrice) se pot utiliza relaţii de tipul (12. C. relaţia (12.6.10). Fig. Valoarea exponentului n depinde de caracteristicile materialelor M şi f care alcătuiesc compozitul. cum sunt. se poate presupune că modulul de elasticitate lungitudinală al agregatelor compozite este dat de relaţii de forma: n n (12.12) devine (12.

un astfel de agregat compozit poate fi alcătuit dintr-o matrice cu EM foarte scăzut (de exemplu. relaţiile de forma (12.3. ci şi pentru alte caracteristici fizico-mecanice (coeficientul de difuzie D. pentru studierea structurii lemnului se procedează la secţionarea trunchiului arborilor.12) cu n ∈ (0. SUA sau Rusia) cantitatea de lemn utilizată anual pentru diverse construcţii industriale sau civile şi în alte aplicaţii (din industria mobilei. din cauciuc). aşa cum se arată în figura 12. Sursa din care se obţine acest material este în mod obişnuit trunchiul arborilor. brăzdat sau desprins în 274 . agricultură etc. • agregatele compozite industriale având EM scăzut şi Ef ridicat au comportarea elestică descrisă de (12.1). industria chimică. Ca şi în cazul celorlalte tipuri de materiale compozite.12) devine (12. • dacă n = 1. relaţia (12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR comportă ca un material compozit (cu fibre) care îndeplineşte condiţia de izotensiune. din oţel) în care sunt înglobate particule sferice cu Ef foarte scăzut (de exemplu. numită ritidom (partea moartă.8. Lemnul – material compozit natural Lemnul este unul din materialele compozite naturale cu fibre folosite pe scară largă în aplicaţiile tehnice. aşa cum se poate observa în figura 12. care are o parte exterioară. din oţel). un astfel de agregat compozit poate fi alcătuit dintr-o matrice cu EM foarte ridicat (de exemplu. sugerând eterogenitatea structurală şi anizotropia acestui material.0). din cauciuc) în care sunt înglobate particule sferice cu Ef foarte ridicat (de exemplu. ca urmare.12) sunt valabile nu numai pentru estimarea caracteristicilor elastice ale agregatelor compozite. în multe ţări (de exemplu. cu aspect crăpat. iar agregatele compozite cu EM ridicat şi Ef scăzut au comportarea elastică descrisă de (12.9. coeficientul contracţiei transversale µ etc. coeficientul de conductibilitate termică λ.12) cu n ∈ (−1. Secţiunea transversală făcută prin trunchiul unui arbore evidenţiază (la scară macroscopică). aspectul secţiunilor transversală (secţiunea făcută cu un plan perpendicular pe axa longitudinală a trunchiului).5) şi agregatul compozit se comportă ca un material compozit (cu fibre) care îndeplineşte condiţiile de izodeformaţie. radială (secţiunea făcută cu un plan care conţine axa trunchiului) şi tangenţială (secţiunea făcută cu un plan paralel cu axa trunchiului şi normal unei raze a acestuia) obţinute. următoarele zone structurale ale acestuia: • zona exterioară a trunchiului reprezintă scoarţa (coaja).) depăşind suma cantităţilor de oţel şi beton întrebuinţate în aplicaţiiile tehnice din toate ramurile economiei lor naţionale.) 12.

în fâşii sau în placi) şi o parte interioară. numită măduvă (formată din ţesuturi de parenchim rare.8. Schema secţionării trunchiului arborilor pentru studierea structurii lemnului Fig. care se dezvoltă anual şi este alcătuită din vase. 12. • zona intermediară. cu pereţii lignificaţi. permiţând stabilirea vârstei arborelui. numită alburn (de culoare deschisă. următoarele elemente: • vasele lemnoase sunt şiruri de celule alungite. straturile lemnoase care se formează anual datorită activităţii cambiului şi care determină creşterea în grosime a lemnului sunt numite inele anuale şi pot fi observate clar în secţiunea transversală. la cele mai multe specii de arbori.9. fibre liberiene şi ţesuturi de parenchim). celulele care alcătuiesc acest ţesut au propietatea de a se multiplica în mod continuu în timpul perioadei de vegetaţie a arborelui şi de a da naştere anual (spre interior) ţesuturilor care formează lemnul şi (spre exterior) ţesuturilor care formează liberul. numită duramen (format din ţesuturi moarte. situată între coajă şi lemn formată dintr-un singur strat de celule care determină creşterea în grosime a trunchiului reprezintă cambiul. 12. 275 . care se distinge uşor la tulpinile tinere şi este mult diminuată la tulpinile arborilor maturi) şi o parte intermediară. care alcătuiesc ţesutul conductor al sevei brute. numită liber (partea vie. afânate şi rezistente. aşa cum se observă în figura 12. culoarea mai închisă decât alburnul). Zonele structurale ale trunchiului unui arbore Structura la scară microscopică (constituţia anatomică) a lemnului are. care are o parte exterioară. o parte centrală. golite de conţinutul lor celular. şi care are. • zona interioară a trunchiului reprezintă lemnul. prin care se face circulaţia ascendentă a sevei brute).10.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite solzi. Fig.

). fibrele lemnoase sunt elementele de bază ale ţesutului mecanic (de rezistenţă) al lemnului.50 %).. lemnul poate fi privit ca un material compozit având în structură fibrele lemnoase alcătuite din celuloză şi o matrice (liant) alcătuită din hemiceluloză (celuloză cu grad relativ redus de polimerizare n < 200 ) şi lignină (polimer cu reţea de fenol − propan).. Structura la scară microscopică (constituţia anatomică) a lemnului Datorită acestei constituţii anatomice.45 %) şi hidrogenul (5. • canalele rezinifere sunt canale căptuşite cu celule secretoare de răşină. Fig. astfel că circulaţia sevei prin acestea se face ca prin nişte tuburi. la care pereţii transversali (care despart celulele componente ale vaselor) au dispărut complet sau parţial. care apar în structura masei lemnoase a unor specii de arbori (molid. cu pereţii groşi. 12. • razele medulare sunt şiruri de celule de parenchim aşezate radial. ele constituind 40. • fibrele lemnoase sunt şiruri de celule moarte. pin etc.6 %). strâns legate între ele (fără spaţii inter celulare). lignificaţi şi cu spaţiul interior (golit de conţinutul celular) foarte îngust...ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR vasele lemnoase sunt de două feluri: − traheele (vasele perfecte sau vasele propriu-zise).10. pe pereţii lor laterali existând multiple punctuaţii (mici porţiuni circulare nelignificate şi permeabile care permit comunicarea cu ţesuturile sau vasele vecine. alungite.. oxigenul (44.. Elementele chimice care compun matricea şi fibrele acestui material sunt: carbonul (49... la care pereţii transversali se păstrează intacţi sau ciuruiţi. 276 .70 % din masa lemnului. − traheidele (vasele imperfecte).

ţinând seama de anizotropia proprietăţilor lemnului. având structura unui material compozit cu fibre dispuse paralel. alungirea procentuală după rupere A etc. pin etc. iar în figurile 12. densitatea absolută ρ0 este masa unităţii de volum de lemn anhidru (uscat artificial la 105 oC). • proprietăţile fizico-mecanice ale lemnului (şi produselor confecţionate din lemn) sunt influenţate sunstanţial de umiditatea acestuia. Densitatea lemnului se defineşte în trei moduri distincte: densitatea lemnului verde ρu este masa unităţii de volum de lemn verde (cu umiditatea maximă).12 sunt prezentate (pentru exemplificare) curbele caracteristice convenţionale la tracţiune şi compresiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag. lemnul de esenţă moale (având. iar 277 . prezintă o mare anizotropie a proprietăţilor fizico-mecanice. iar densitatea convenţională ρc este raportul dintre masa de lemn anhidru şi volumul de lemn verde (cu fibrele saturate de umiditate) din care aceasta sa obţinut prin uscarea artificială a lemnului la 105 oC. A.2 şi 3. Elasticitatea.). criteriul principal care stă la baza acestei calsificări fiind natura sezonieră a arborilor din care provine lemnul. scap.) se folosesc (ca încercări de referinţă) încercarea la tracţiune şi încercarea la compresiune. Pentru determinarea caracteristicilor care pot exprima cantitativ aceste proprietăţi (modulul de elasticitate E. STAS 86 şi STAS 1348 (pentru încercarea la compresiune).3). plasticitatea şi rezistenţa la rupere a lemnului se definesc la fel ca în cazul materialelor metalice (v.3).13 şi 12.15.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite La stabilirea proprietăţilor de utilizare ale lemnului trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • lemnul. în general. standardele care regelmentează modul de efectuare a încercărilor fiind: STAS 336 şi STAS 6291 (pentru încercarea la tracţiune).14 sunt redate aspectele specifice ale ruperii lemnului la astfel de solicitări.11 şi 12. Influenţele prezenţei concentratorilor de tensiuni mecanice asupra comportării la rupere a lemnului (la tracţiune pe direcţia fibrelor) sunt sugerate de imaginile prezentate în figura 12. aceste încercări se efectuează prin solicitarea monoaxială (la întindere sau la compresiune). în lungul fibrelor sau perpendicular pe direcţia fibrelor. rezistenţă mecanică relativ scăzută) provenind din arborii alor căror frunze rămân verzi tot timpul anului (brad. a unor epruvete prelucrate din lemn. Trebuie precizat că împărţirea tradiţională a diverselor specii de lemn în categoriile: lemn de esenţă moale şi lemn de esenţă tare foloseşte rezistenţa mecanică numai ca un criteriu secundar. cap. În figurile 12. Principalele proprietăţi fizico-mecanice ale lemnului şi caracteristicile care se folosesc pentru exprimarea cantitativă a acestora se definesc în moduri similare şi se determină prin încercări asemănătoare celor utilizate în cazul materialelor metalice (v. rezistenţa la rupere Rm. 3. B.

fag etc.13. Aspectul ruperilor lemnului la compresiune pe direcţia fibrelor .11. 12.scap.16. Fig.7) cu ajutorul încercării de încovoiere prin şoc cu ciocanul pendul (reglementată de STAS 338). 12. în N/mm2.). v. Curbe caracteristice convenţionale la compresiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag Fig.3. al cărei rezultat este (de obicei) rezilienţa (indicele de rezilienţă) KCV în J/cm2 sau (uneori) rezistenţa la rupere la încovoiere dinamică normală pe fibre Rmid.14.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR lemnul de esenţă tare (având.12. Aspectele specifice ale ruperii la încovoiere (statică sau dinamică) a lemnului sunt sugerate de imaginile prezentate în figura 12. Curbe caracteristice convenţionale la tracţiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag Fig. 12. Comportarea la rupere a lemnului se poate caracteriza cu ajutorul încercării la încovoiere statică (reglementată de STAS 337/2) al cărei rezultat este rezistenţa al rupere la încovoiere statică normală pe fibre Rmis sau (ca şi în cazul materialelor metalice. C. 12. în general. rezistenţă mecanică ridicată) fiind obţinut din arborii ale căror frunze se schimbă anual (stejar. Aspectul ruperilor lemnului la tracţiune pe direcţia fibrelor 278 Fig.

Duritatea lemnului se determină folosind mai multe metode: • Metoda Brinell (reglementată de STAS 2417/2) utilizează ca penetrator o sferă (bilă) din oţel..Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Fig. cu o forţă F. 12. pe un 279 . 25 s). pentru determinarea durităţii prin această metodă se apasă penetratorul sferic cu diametrul D. Comportarea la rupere a lemnului în prezenţa concentratorilor de tensiuni: a − de tipul crestăturilor laterale.15. b − de tipul orificiilor Fig. 12. b − în cazul solicitării la încovoiere dinamică D.16.. un timp τd (τd = 10 . Aspectul ruperilor lemnului la încovoiere normală pe fibre: a − în cazul solicitării la încovoiere statică.

24).80665 N) şi aria suprafeţei urmei lăsate de acesta pe lemnul analizat Sp. piesă) din lemnul care se analizează.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR eşantion (probă. calculată cu relaţia (3. iar după încetarea acţiunii forţei.12. Comportarea la solicitări variabile a lemnului se poate analiza construind (ca şi în cazul materialelor metalice. cu o forţă crescătoare. 12. pe un eşantion (probă. 18. Modificarea rezistenţei la oboseală a lemnului de brad în funcţie de: a − temperatură . Curba de durabilitate la oboseală (Wöhler) a lemnului de molid 280 Fig. Aspectul acestei curbe (v. fig.17) arată că în cazul lemnului (la fel ca la unele materiale metalice) se poate defini caracteristica numită rezistenţă la oboseală RO.17) şi exprimată în mm2.9) curba de durabilitate la obseală (curba Wöhler). pentru determinarea durităţii prin această metodă se apasă penetratorul sferic. epruvetă.3. Duritatea Brinell (simbolizată HB) este o caracteristică mecanică definită (convenţional) ca fiind raportul dintre forţa F. E. b − umiditate . epruvetă. 3. piesă) din lemnul care se analizează şi se stabileşte intensitatea forţei F (în kgf) care produce pătrunderea penetratorului în lemn pe o adâncime h = D . fig. Duritatea Janca (simbolizată HJ) este o caracteristică mecanică definită 2 (convenţional) prin relaţia HJ = F. scap. acestă caracteristică se modifică în funcţie de temperatura şi umiditatea lemnului aşa cum sugerează diagramele prezentate în figura 12.18. se îndepărtează penetratorul şi se măsoară diametrul d al urmei lăsate de acesta pe lemn (v. Fig.17. exprimată în kgf (1 kgf = 9. • Metoda Janka (reglementată de STAS 2417/1) utilizează ca penetrator o sferă (bilă) din oţel cu diametrul D = 11. 12.28 mm (având aria secţiunii ecuatoriale Se = 100 mm2 = 1 cm2). v.

ambalaje etc.0 * caracteristicile se determină pe lemnul cu umiditatea de 12 % Lemnul brut se prelucrează sub formă de semifabricate destinate utilizării în diverse aplicaţii tehnice (construcţii civile sau industriale.0…4. pin Mesteacăn Ulm de câmp Carpen.0 Lemn cu rezilienţă slabă KCV = 3. Principalele categorii de semifabricate realizate din lemn brut 281 . pin Mahon Mesteacăn Fag. fag Guaiac Balsa Mahon Brad. Tabelul 12. salcie albă Mahon. fag Măslin Guaiac Brad.1. nuc Guaiac Plop tremurător Brad.0 Lemn cu rezilienţă mare KCV = 6.). J/cm2 Lemn cu rezilienţă foarte slabă KCV < 3.5…6. nuc Balsa Brad. N/mm2 Rezistenţa la tracţiune paralelă cu fibrele Rmt *. mobilier. Clasificarea lemnului în funcţie de caracteristicile fizico − mecanice Caracteristica Categoriile de lemn Lemn foarte uşor Lemn uşor Lemn moderat de greu Lemn greu Lemn foarte greu Lemn extrem de greu Lemn foarte moale Lemn moale Lemn mijlociu Lemn foarte dur Lemn extrem de dur Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Valorile caracteristicii ρu < 400 ρu = 400…500 ρu = 500…650 ρu = 650…800 ρu = 800…1000 ρu > 1000 HJ < 350 HJ = 350…500 HJ = 500…650 HJ = 650…1000 HJ > 1000 Rmc < 30 Rmc = 30…45 Rmc = 45…60 Rmc = 60…80 Rmc > 80 Rmt < 75 Rmt = 75…90 Rmt = 90…125 Rmt = 125…150 Rmt > 150 Rmis < 65 Rmis = 65…85 Rmis = 85…110 Rmis = 110…140 Rmis > 140 Exemple de specii de lemn Balsa.1. ulm Nuc. fag Carpen Plop alb Brad Pin Carpen. N/mm2 Rezilienţa KCV *. fag Mesteacăn.5 Lemn cu rezilienţă bună KCV = 4. kg/m3 Duritatea HJ * Rezistenţa la compresiune paralelă cu fibrele Rmc *. nuc Densitatea ρu. balsa.0…9. mesteacăn Fag.0 Lemn cu rezilienţă foarte mare KCV > 9. N/mm2 Rezistenţa la încovoiere statică normală pe fibre Rmis *. pin Mesteacăn.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Caracteristicile fizico-mecanice anterior definite permit clasificarea speciilor de lemn în categoriile precizate în tabelul 12. pin Mesteacăn Carpen.

plăci emailate din aşchii de lemn PAL. scânduri.D finisate aplicând.. placajul (semifabricat stratificat din furnire tehnice). cherestea şi/sau aşchii de lemn se realizează şi alte tipuri de semifabricate. plăcile din aşchii de lemn – PAL. şi plăcile din fibre de lemn – PFL. încleierea fiind rezistentă la fiereberea în apă.M (plăci din aşchii de lemn acoperite pe ambele feţe. plăci extrudate din aşchii de lemn – PAL.D). plăcile celulare (semifabricate de tip panou.2). de asemenea.. Din lemn brut. la atacul ciupercilor şi insectelor xilofage). realizate în diverse sortimente: plăci de interior presate perpendicular pe feţe (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină ureoformaldehidică şi presate perpendicular pe feţe).D având aplicat pe una din feţe un strat subţire de pastă mecanică albă sau colorată în diverse nuanţe). 282 . insectelor xilofage şi focului). plăci melaminate (plăci din PFL. emailuri şi lacuri. plăci decorative (plăci din PFL. plăci emailate (plăci din PFL.800 kg/m3.0 mm. plăci melaminate din aşchii de lemn – PAL. cu grosimea de 0. aceste sortimente se pot supune unor tratamente termice. plăci de interior presate perpendicular pe feţe – PAL. acoperite pe ambele feţe cu placaj). folie de hârtie impregnată cu răşină melaminică). datorită structurii şi proprietăţilor pe care le prezintă. dulapi. cu unul sau mai multe pelicule de răşină sintetică. cu sau fără adaosuri de lianţi. prin presare la cald.DM (PFL cu densitatea ρ = 500. chimice sau termochimice (de tipul celor prezentate în tabelul 12. care se obţine prin derulare centrică sau tăiere plană din buşteni sau cherestea). lemnul stratificat. plăci dure – PFL. destinate fabricării mobilierului sau utilizării în lucrările interioare de construcţii). plăci de exterior presate perpendicular pe feţe – PAL.D. clasei materialelor compozite: principalele tipuri de astfel de semifabricate sunt: furnirul (semifabricat plan. panelul (semifabricat alcătuit dintr-un miez de şipci şi feţe din furnir cu fibrele perpendiculare pe direcţia fibrelor miezului). destinate fabricării mobilierului sau utilizării în lucrările interioare de construcţii). buşteni. realizate în diverse sortimente: plăci cu densitate medie – PFL. care.5…3.Ex (obţinute din aşchii de lemn presate la cald prin extrudare şi placate pe ambele feţe cu furnir tehnic) etc. obţinute prin lipirea mai multor straturi de PFL.CON (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină fenolică. grunduri. imprimări. plăci stratificate din PFL.SET (plăci din aşchii de lemn înobilate pe ambele feţe cu masă de şpaclu.D (obţinute prin împâslirea şi presarea fibrelor de lemn. plăci fonoabsorbante (obţinute prin perforarea sau înţeparea suprafeţelor unor PFL moi şi poroase şi destinate utilizării la finisajele interioare şi tratamentele fonoabsorbanete ale construcţiilor) etc.D (plăci cu grosimea s > 12 mm. şipci.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sunt buştenii şi cheresteaua de diverese sortimente: grinzi. prin presare la cald. pe una sau ambele feţe. alcătuite dintr-o ramă de lemn şi un miez din lamele sau hârtie. în scopul obţinerii unor caracteristici de utilizare convenabile. finisate prin acoperirea uneia din feţe cu o peliculă de email sau lac pe bază de răşini sintetice uscată la cald).AI (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină ureoformaldehidică şi care au înglobate substanţe de protecţie contra ciupercilor. rigle. aparţin. peliculele de suprafaţă fiind din răsină melaminică). având densitatea ρ > 800 kg/m3).

cu peioade de menţinere în vid • Conservarea buştenilor împotriva răscoacerii şi crăpării în timpul verii prin imersare sau stropire cu apă. • încălzirea camerei la • Reducerea tensiunilor reziduale din lemn şi evitarea defectelor cauzate 99…100 oC în 4…12 ore. saturaţie în apă al fibrelor. cu aer cald şi umed.2. 99…100 oC. de acestea (deformaţii.5 m/s. la • Reducerea umidităţii lemnului cu 20…30 % în primele ore după aburire. PREZERVAREA • Antiseptizarea lemnului înainte de uscare (cu paste antiseptice aplicate − LEMNULUI upeficial). prin aburire obţinându-se o nuanţă uniformă roşie – cărămizie. . ca urmare a evaporării mai intense a apei din lemnul încălzit. timp de 24 ore. • Protecţia cherestelei împotriva crăpării.Tabelul 12. asemănătoare lemnului de mahon. cu viteza de INSTALAŢII circulaţie a aerului 3…6. • Creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică Cheresteaua cu grosimea sub 25 mm se menţine 22…60 zile.). prin tratarea capetelor cu aracet produs pe bază de poliacetat de vinil) sau folosind elemente mecanice de protecţie. atmosferică. (75…80 mm) se menţine 70…250 zile USCAREA ÎN • Micşorarea umidităţii prin menţinerea lemnului în instalaţii de tip tunel Uscarea la 70…100 oC. Se folosesc camere speciale de • Distrugerea agenţilor biologici existenţi în lemn (ciuperci şi insecte aburire şi se parcurg trei etape: xilofage) si blocarea fenomenelor de încingere şi răscoacere. INDUSTRIALE Uscarea se realizează printr-o succesiune alternantă de perioade USCAREA • Micşorarea umidităţii prin menţinerea lemnului în instslaţii speciale de de încălzire la presiune ÎN VID tratare în vid. • aburirea propriuzisă. iar • Micşorarea umidităţii prin menţinerea îndelungată a lemnului în depozite cheresteaua cu grosime mare de uscare (cu lungimea de 50…100 m şi lăţimea de 30…50 m). • încălzirea completă a • Reducerea contragerii şi umflării specifice prin modificarea punctului de lemnului la 99…100 oC în 8…18 ore. Principalele date privind tratamentele aplicate semifabricatelor din lemn Denumirea tratamentului Scopurile aplicării tratamentului Principalele date privind regimul tratamentului ABURIREA USCAREA ÎN AER • Înlăturarea diferenţelor de culoare între alburn şi duramen. crăpături etc.

12. • Rezistenţa mecanică ridicată a unui astfel de compozit se obţine dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mare. 284 . care permite preluarea de către acestea a unor tensiuni cu intensitatea σf.19 şi se scrie condiţia de echilibru a fibrelor (cu diametrul df şi lungimea Lf). rezultă: πd 2 4L f σ f = πd f Lτ M ⇒ σ f = τM . (12. numit raport de formă al fibrelor. care sunt maxime în vecinătatea interfeţei M – f (unde matricea este constrânsă să respecte condiţia de izodeformaţie) şi se micşorează în intensitate pe măsură ce creşte distanţa faţă de fibre (datorită diminuării constrângerilor impuse materialului matricei).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 12. iar prin reacţiune se dezvoltă în matrice (pe direcţia paralelă cu fibrele) tensiuni de forfecare τM. este mai mare şi cu mari. astfel că orice porţiune din materialul matricei se află integral într-o zonă de acţiune a unei fibre.3. cu cât raportul df cât tensiunile de forfecare τm ce pot fi preluate de matrice au intensităţi mai ridicate. 12. Dacă se utilizează schema din figura 12. unele din acestea fiind prezentate în scap. aşa cum arată schema din fig. • lungimea minimă a fibrelor compozitului.2 – cazul A: • Comportarea solidară a componentelor la solicitarea mecanică la tracţiune în lungul fibrelor a unui astfel de compozit este determinată de legăturile interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea materialului.13) permite următoarele interpretări: • tensiunile σf preluate de fibrele unui material compozit pot fi cu atât mai L . matricea (care. Datorită comportării solidare a ansamblului M – f.4. Materialele compozite durificate cu fibre Compozitele durificate cu fibre (având structura alcătuită dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) cu rezistenţă mecanică ridicată. cât şi în M. are tendinţa de a se deforma mai mult) induce în fibre tensiuni de întindere σf.13) 4 df relaţia finală (12. numită lungime critică a fibrelor Lc. orientate unidirecţional) reprezintă clasa de materiale compozite cu cele mai mari perspective de dezvoltare şi de utilizare în aplicaţiile tehnice. la solicitarea la tracţiune în lungul fibrelor a materialului compozit se generează tensiuni mecanice atât în f. Pentru a justifica această afirmaţie este necesar să se cunoască mai în detaliu aspectele principale ale mecanismului durificării cu fibre a materialelor.

mM ) RmC . principalele caracteristici fizico – mecanice ale unor astfel de fibre sunt redate în tabelul 12. Schema solicitării mecanice a M şi f la în cazul compozitelor durificate cu fibre Lc . cos 2 θ cosθ sin θ sin 2 θ RmC = RmM (1 − v f ) + Rmf (1 − 285 .14) Lc = d f τ rM 4 τrM fiind rezistenţa la rupere la forfecare a materialului ce constituie matricea compozitului. numit raport de transfer al sarcinilor. L cu atât materialul compozit are o comportare mai eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f şi poate prelua solicitări mecanice de intensitate mai ridicată. scap.. Pentru compozitele durificate cu fibre discontinui.12.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite este dată de relaţia: . rezistenţa la rupere a materialului compozit este: R R* τ rM (12. (12. relaţia (12. (12. 1.19. dacă unghiul dintre direcţia orientării fibrelor şi direcţia de aplicare a solicitărilor mecanice are măsura θ. care permite estimarea rezistenţei lor mecanice se modifică astfel: • cu cât raportul Lc )v f .3.6).2 ). numite trihite sau fibre whiskers. este mai mic. Aspectele prezentate mai înainte au condus la ideea realizării materialelor compozite durificate cu fibre discontinui ultrarezistente.15) L Comportarea la solicitări mecanice a compozitelor durificate cu fibre prezintă şi următoarele particularităţi: • Rezistenţa lor mecanică este influenţată în măsură importantă de precizia orientării fibrelor pe direcţia aplicării solicitărilor mecanice. de genul unor filamente L (cu df = 1.5.30 µm şi > 100) monocristaline cvasiperfecte (fără defecte ale df structurii cristaline de tipul dislocaţiilor – v.16) ..θ = min( mC . 1 σf Fig.

53 480.grafit Cr Cu Fe Ni la care sunt solicitate compozitele durificate cu fibre afectează în mod diferit caracteristicile mecanice ale componentelor lor structurale.80 Rezistenţa la tracţiune Rmf. În mod obişnuit.5). dată de relaţia: τ θ cr = arctg ( rM ).17) RmC rezistenţa mecanică a materialului compozit se diminuează considerabil. Realizarea semifabricatelor şi pieselor din materiale compozite durificate cu fibre cu respectarea condiţiei θ < θcr.53 377. Caracteristicile fizico−mecanice ale principalelor tipuri de trihite utilizate la realizarea materialelor compozite Materialul trihitelor Temperatura de topire sau de înmuiere tsf. compozitele destinate realizării pieselor solicitate la temperaturi ridicate au structura alcătuită dintr-o matrice. Având în vedere această particularitate. atunci când este 286 . complică de cele mai multe ori tehnologiile de fabricare şi măreşte considerabil costurile unor astfel de produse. care. Tabelul 12.56 199. pentru materialele compozite cu fibre de sticlă şi matrice din materiale plastice se recomandă determinarea caracteristicilor mecanice prin încercarea la tracţiune efectuată conform SR EN ISO 527 şi STAS 11268 sau prin încercarea la încovoiere efectuată conform SR EN 63 şi SR EN ISO 14125.23 480.07 212. rezultă că estimarea caracteristicilor mecanice ale materialelor compozite durificate cu fibre cu ajutorul relaţiilor (12. kg/m3 3960 2850 2520 3180 3180 2500 TRIHITE METALICE 7190 8930 7870 8910 425.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR şi se poate deduce că.19 240. (12. dacă măsura unghiului θ depăşeşte o valoare critică θcr. (12.6) sau (12.61 343.3. o C 2040 2570 2450 2690 1900 3650 1857 1083 1538 1453 • Temperatura Modulul de elasticitate longitudinală Ef.26 123. impunând determinarea experimentală a acestor caracteristici prin încercări mecanice pe epruvete prelevate din aceste materiale.15) poate fi de multe ori imprecisă. kN/mm2 TRIHITE CERAMICE Densitatea ρf.56 700. de exemplu. N/mm2 20600 13050 14000 20500 13700 19500 8800 2900 13050 3850 Al2O3 .alumină BeO B4C SiC Si3N4 C .

8) au valori ridicate. mm W – 1%ThO2 W – 5%Re Mo−0. datorită următoarelor argumente: − fisurile se iniţiază de obicei în fibre. în acest fel. Tabelul 12.15%Zr Mo−1.20 1.20 1. iar caracteristicile de comportare la fluaj ( rezistenţa tehnică de durată RrT/ τ şi limita tehnică de fluaj RεT/ τ − v.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite încălzită.0 0. turbinele cu gaze şi alte componente pentru aeronautică) sunt prezentate în tabelul 12.3. dar cu tendinţă accentuată către comportarea fragilă la rupere.scap. dar îşi micşorează considerabil rezistenţa mecanică şi fibre din material refractar. N/mm2 2400 2250 1140 2100 1600 1700 Af.20 0. M fiind un material cu rezistenţă mecanică scăzută. deoarece solicitările se redistribuie pe fibrele nefisurate şi sunt preluate parţial de acele 287 .4. iar f – un material cu rezistenţă mecanică foarte ridicată.5%Ti−0. 1200 oC 360 310 140 - N/mm2 la temperatura T: 1100 oC 510 470 590 270 420 440 • Comportarea la rupere a compozitelor durificate cu fibre este determinată de caracteristicile de rezistentă mecanică şi tenacitate ale componentelor M şi f care le alcătuiesc structura şi de conlucrarea favorabilă a acestora. care prezintă fragilitate accentuată.00 Caracteristicile mecanice la ta Rmf. Câteva dintre cele mai utilizate tipuri de fibre refractare pentru realizarea compozitelor destinate aplicaţiilor care presupun temperaturi ridicate de lucru (de exemplu. Caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate ale componentelor M şi f sunt în mod obişnuit complementare.9 2. diferenţele dintre caracteristicile de rezistenţă mecanică ale materialelor componente ale compozitului solicitat la temperaturi ridicate sunt considerabile şi efectul de durificare produs de fibre este foarte important (mult mai mare decât cel produs în cazul solicitării compozitului la temperatura ambiantă).00 1. îşi menţine rezistenţa la oxidare.4.5.3 Rezistenţa tehnică de durată (fluaj) 1000 oC 830 600 - Materialul fibrelor RrT/ 100000 .5 0.15%Zr 0. la care diminuarea rezistenţei mecanice odată cu creşterea temperaturii este neînsemnată. datorită legăturilor interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea acestor materiale. Caracteristicile mecanice ale celor mai utilizate fibre refractare df. această afirmaţie este validată de datele prezentate în tabelul 12.25%Ti−0.8 1. privind caracteristicile mecanice ale principalelor tipuri de materiale compozite durificate cu fibre folosite în tehnică. Riscul producerii intempestive a fenomenului de rupere a unui astfel de compozit supus solicitărilor mecanice (în lungul fibrelor) este minim. dar foarte plastic (ductil). % 3.25 0. dar acest proces nu determină degradarea inadmisibilă a compozitului.1 1.

0 18. disipează prin deformare plastică cea mai mare parte a energiei disponibile pentru extinderea fisurilor şi crează la vârful fisurilor enclave plastice ce micşorează drastic efectul de concentrare a tensiunilor mecanice produs de prezenţa fisurilor.0 11. particularităţile metodelor şi procedeelor tehnologice de fabricare sunt factori foarte importanţi de influenţă ai calităţii unor astfel de materiale.6 5.73 0. Tabelul 12. 5.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fragmente ale fibrelor fisurate (sparte) care prezintă o lungime superioară lungimii critice.29 0.0 10.36 0.0 Aşa cum a rezultat din cele prezentate anterior.7 4. datorită capacităţii substanţiale de deformare plastică înainte de rupere.30 0. Date privind caracteristicile principalelor compozite durificate cu fibre Componentele materialului Matricea Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Nichel Nichel Nichel Fier Aliaj Ni-Cr Aliaj Ni-Cr Argint Argint Titan Cupru Tantal Cobalt Cobalt Oţel inoxidabil Fibrele Sticlă Whiskers Al2O3 Carbon Kevlar Filamente B SiO2 Al2O3 Oţel Filamente B Whiskers B4C Filamente B Filamente W Whiskers Al2O3 Whiskers Al2O3 Al2O3 Filamente W Oţel Al2O3 Filamente W Filamente W Filamente Ta2C Filamente W Filamente Mo Filamente W Fracţia volumică a fibrelor vf 0.67 0. care.40 0.7 8.10 0.2 48.0 6.35 0.3 7. În mod obişnuit materialele 288 . − propagarea fisurilor iniţiate în fibre este blocată (frânată) de matricea compozitului.44 0.19 0.0 7.8 76.70 0.08 0.2 11.09 0.22 0.5 30. N/mm2 1640 780 1200 1520 2100 890 1110 1190 300 200 2640 1110 1170 1630 1750 500 450 1590 660 1750 1060 730 360 400 Rezistenţa mecanică R specifică KR = mC .25 0.0 4.24 0. deoarece aceste legături se crează la elaborarea compozitelor. structura şi proprietăţile compozitelor durificate cu fibre sunt influenţate esenţial de natura şi intensitatea legăturilor interfaciale produse între componentele M şi f ale acestor materiale.18 Rezistenţa la tracţiune RmC.17 0.47 0.0 4.10 0.6 15.6 36.0 2. ρg km 77.9 112.6 21.5 35.14 0.0 − 37.20 0.77 0.82 0.

topit sub formă de picături fine cu ajutorul unui jet de plasmă. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. această metodă fiind utilizată frecvent pentru realizarea compozitelor cu fibre de sticlă sau de carbon şi matricea din răşini sintetice − infiltrarea. iar matricea se depune pe fibre prin cementarea acestora în băi de săruri sau în mediu gazos. cum ar fi: − simpla lipire.care se poate supune ulterior şi unor operaţii de prelucrare prin deformare plastică la cald pentru mărirea fracţiei volumice a fibrelor în materialul compozit. de exemplu. se infiltrează între fibre (sub vid sau sub presiunea unui gaz inert) şi prin solidificare determină formarea compozitului. după care se supun unui proces de agregare prin lipire (realizat în mod obişnuit prin încălzirea şi întărirea prin polimerizare a matricei).12.20. deoarece nichelul topit atacă şi deteriorează fibrele de carbon) şi compozitele cu fibre de oţel şi matrice de nichel. b − fibre de oţel . această metodă permiţând fabricarea materialelor compozite cu matrice metalică şi trihite ceramice (de exemplu. materialul matricei este adus în stare topită.20. prin această metodă fiind realizate. compozitele cu fibre de carbon şi matrice de nichel (la care metoda infiltrării nu dă rezultate bune. cu această tehnologie fiind realizate (la temperaturi apropiate de ta). − depunerea chimică a matricei în jurul fibrelor. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite compozite durificate cu fibre se realizează prin metode şi procedee tehnologice indirecte (fibrele şi matricea se fabrică independent şi se supun apoi agregării sub formă de material compozit). de 289 Fig. având structurile prezentate în figura 12. după care se depune electrolitic între ele materialul matricei. o variantă a acestei metode o reprezintă depunerea pe fibrele aliniate în direcţia de armare dorită a materialului matricei. Microstructura compozitelor cu matrice de nichel durificată cu: a − fibre de carbon. − depunerea electrolitică a matricei în jurul fibrelor. fibrele se aliniază şi se dispun în straturi alternante cu matricea. compozitele cu trihite de safir în matrice de argint). fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită.

Pentru obţinerea unor materiale compozite durificate cu fibre se utilizează în prezent şi metode şi procedee tehnologice directe (fibrele şi matricea se realizează împreună şi sunt supuse unor prelucrări menite să asigure realizarea compozitului cu caracteristicile de utilizare dorite). iar faza care are rolul fibrelor durificatoare capătă dispunerea şi orientarea necesare prin solidificarea dirijată unidirecţional a aliajelor turnate în forme. având structura celui prezentat în figura 12. un pachet realizat din straturi alternante de fibre şi matrice (sub formă de folie).12. această tehnologie fiind utilizată. a compozitelor cu fibre de compus Al3Ni şi matrice de aluminiu. a compozitelor cu fibre de carbură de tantal şi matrice de soluţie solidă Co(Ta. 12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR exemplu. cum ar fi: Fig. pentru realizarea compozitelor cu fibre de wolfram şi matrice de soluţie solidă Ni(W). metoda asigură legături interfaciale foarte puternice între matricea şi fibrele materialului compozit. fazele din structura unor aliaje eutectice reprezintă materialele componente ale compozitului.21. de exemplu. fiind impusă de raportul cantitativ al fazelor componente ale structurii aliajelor eutectice. Structura compozitului cu fibre de W şi matrice de soluţie solidă Ni(W) obţinut prin solidificarea dirijată a aliajului eutectic Ni − W − solidificarea unidirecţională a eutecticelor. dar prezintă dezavantajul că fracţia volumică a fibrelor nu se poate regla. această tehnologie permiţând obţinerea compozitelor cu fibre de bor şi matrice de aluminiu şi a celor cu fibre de wolfram şi matrice de oţel inoxidabil.22.21. având structura prezentată în figura 12. se supune deformării plastice la cald (prin laminare. 290 .22. compozitele cu trihite de oxid de aluminiu şi matrice de titan şi compozitele cu fibre de carbură de siliciu şi matrice de molibden.Nb). tragere sau extrudare) pentru obţinerea materialului compozit.C) şi a celor cu fibre de compus Nb8Fe7Cr2 şi matrice de soluţie solidă Fe(Cr. Structura semifabricatului utilizat pentru obţinrea prin deformare plastică a compozitului cu fibre de W şi matrice din oţel inoxidabil Fig. − încorporarea fibrelor prin deformarea plastică a matricei.

Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite

− formarea fibrelor prin deformarea plastică a aliajelor bifazice; materialele bifazice, având în structură o fază f cu modul de elasticitate ridicat şi rezistenţă mecanică la cald mare şi o fază M cu plasticitate ridicată şi rezistenţă mare la oxidare la temperaturi înalte, se supun prelucrării prin deformare plastică la rece, iar tendinţa naturală de formare a structurii fibroase (de alungire a grăunţilor cristalini în direcţia deformării) determină distribuirea fazei f sub formă de fibre în faza M ce capătă rolul de matrice; această tehnologie permite obţinerea unor materiale compozite cu foarte bune proprietăţi de refractaritate ( de exemplu, prin deformarea plastică la rece, cu un grad de deformare GD ≅ 90 %, a agragatului compozit obţinut prin infiltrarea în pulbere de wolfram a aliajului lichid Ni−Cr rezultă un compozit cu fibre aliniate care are rezistenţa la rupere, la t t = 870 oC, RmC = 430...450 N/mm2 (în timp ce matricea din aliaj Ni − Cr are
t RmC = 48...50 N/mm2). Toate aspectele anterior prezentate conduc la concluzia că utilizarea materialelor compozite durificate cu fibre trebuie extinsă în viitor; singurul argument care (în prezent) limitează folosirea acestor materiale în diverse aplicaţii tehnice îl constituie costul lor de elaborare ridicat.

Cuvinte cheie
agregare prin lipire, 289 alburn, 275 cambiu, 275 canal rezinifer, 276 compozit durificat cu fibre, 284 densitate lemn absolută, convenţională, 277 depunere chimică, 289 depunere electrolitică, 289 duramen, 275 duritate Janca, 280 enclavă plastică, 288 fibră lemnoasă, 276 fracţie volumică, 270 furnir, 282 hemiceluloză, 276 încorporare, 290 inel anual, 275 infiltrare, 289 izodeformaţie, 270 izotensiune, 272 liber, 275 lignină, 276 lungime critică a fibrelor, 284 matrice, 269 panel, 282 plăci celulare, 282 plăci din aşchii de lemn – PAL, 282 plăci din fibre de lemn – PFL, 282 procedee tehnologice directe, 290 procedee tehnologice indirecte, 289 raport de formă al fibrelor, 284 raport de transfer al sarcinilor, 285 rază medulară, 276 ritidom, 274 solidificare unidirecţională, 290 trahee, 276 traheidă, 276 trihite (fibre whiskers), 285 vas lemnos, 275 zona de acţiune a fibrei, 271

291

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Bibliografie
1. Shakelford J. Introduction to Materials Science for Engineers, Macmillan Publishing Commpany, New York, 1988 2. Gâdea S., Petrescu M., Metalurgie fizică şi studiul metalelor, vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981 3. Van Vlack L., Elements of Materials Science and Engineering, Addison – Wesley Publishing Company, Massachusetts, 1985 4. Pavel A., Surse şi riscuri de avarie în petrol − petrochimie – chimie, vol. I, Universitatea din Ploieşti, Ploieşti, 1993 5. * * * Hütte – Manualul inginerului. Fundamente. Traducere din limba germană după ediţia a 29 – a, Editura Tehnică, Bucureşti, 1995 6. Broutman L.J., Composite materials. Fracture and fatigue, Academic Press, New York, 1994 7. Suciu P. Lemnul – structură, proprietăţi, tehnologie, Editura Ceres, Bucureşti, 1985

Teste de autoevaluare
T.12.1. Care din următoarele materiale aparţin categoriei agregatelor compozite: a) betonul; b) oţelul carbon hipoeutectoid; c) cermetul cu particule de Al2O3 înglobate într-o matrice de fier; d) lemnul? T.12.2. Care din următoarele materiale aparţin categoriei compozitelor stratificate: a) fonta emailată; b) panelul; c) placajul; d) polistirenul expandat? T.12.3. Care din următoarele materiale aparţin categoriei compozitelor cu fibre: a) cimentul; b) betonul armat; c) fonta albă hipoeutectică; d) compozitul cu filamente de carbură de bor orientate unidirecţional într-o matrice de aluminiu? T.12.4. Care din următorii factori influenţează proprietăţile materialelor compozite: a) proprietătile materialelor componente; b) concentraţiile (masice sau volumice) ale materialelor componente; c) structura şi proprietăţile zonelor de legătură (interfaciale) dintre materialele componente; d) distribuţia materialelor componente în structura compozitului? T.12.5. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul unui compozit cu fibre orientate unidirecţional, solicitat la tracţiune în lungul fibrelor: a) este respectată condiţia de izodeformaţie; b) este respectată condiţia de izotensiune; c) efectul durificator al fibrelor se manifestă numai dacă fracţia
292

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

volumică a fibrelor depăşeşte o valoare critică; d) efectul durificator al fibrelor se manifestă numai dacă fracţia volumică a fibrelor este mai mică decât o valoare critică? T.12.6. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul unui compozit cu fibre orientate unidirecţional, solicitat la tracţiune pe o direcţie normală la fibre: a) este respectată condiţia de izodeformaţie; b) este respectată condiţia de izotensiune; c) fracţia volumică a fibrelor nu influenţează comportarea la tracţiune a materialului compozit; d) tensiunile generate în fibre, în matrice şi în materialul compozit de solicitarea la tracţiune sunt egale? T.12.7. Care dintre următoarele afirmaţii privind structura la scară macroscopică a trunchiului unui arbore sunt adevărate: a) zona exterioară a trunchiului este denumită coajă sau scoarţă; b) partea exteriaoră a scoarţei este denumită alburn; c) partea interioară a scoarţei este denumită liber; d) liberul este partea interioară a scoarţei, care se dezvoltă anual şi este alcătuită din vase, fibre liberiene şi ţesuturi de parenchim? T.12.8. Care dintre următoarele afirmaţii privind structura la scară macroscopică a trunchiului unui arbore sunt adevărate: a) zona interioară a trunchiului este denumită lemn; b) partea exterioară a lemnului este denumită alburn; c) partea centrală a lemnului este denumită duramen; d) duramenul este partea lemnului situată între alburn şi măduvă? T.12.9. Care dintre următoarele elemente aparţin constituţiei anatomice (structurii la scară microscopică) a lemnului: a) traheele; b) fibrele lemnoase; c) razele medulare; d) canalele rezinifere? T.12.10. Care element din constituţia anatomică a lemnului este alcătuit din şiruri de celule moarte, alungite, cu pereţii lignificaţi şi cu spaţiul interior (golit de conţinutul celular) foarte îngust, strâns legate între ele: a) traheele; b) fibrele lemnoase; c) razele medulare; d) canalele rezinifere? T.12.11. Care dintre următoarele elemente chimice intră în alcătuirea fibrelor lemnoase (celulozice) şi matricei din hemiceluloză şi lignină, care definesc structura de material compozit a lemnului: a) magneziul; b) carbonul; c) oxigenul; d) hidrogenul? T.12.12. Care dintre următoarele definiţii privind densitatea lemnului sunt corecte: a) densitatea lemnului verde reprezintă masa unităţii de volum a lemnului saturat în apă; b) densitatea absolută a lemnului reprezintă masa unităţii de volum a lemnului uscat artificial la 105 oC; c) densitatea convenţională este raportul dintre masa de lemn verde şi volumul de lemn anhidru care se obţine din aceasta; d) densitatea convenţională este raportul dintre masa de lemn anhidru şi volumul de lemn verde din care aceasta s-a obţinut? T.12.13. Care din următoarele afirmaţii privind caracteristicile mecanice ale lemnului sunt adevărate: a) pentru lemn şi produsele din lemn se poate defini
293

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

(ca şi la unele materiale metalice) o caracteristică mecanică numită rezistenţă la oboseală; b) duritatea Brinell a lemnului se defineşte la fel ca în cazul materialelor metalice; c) prezenţa concenratorilor de tensiuni de tipul crestăturilor marginale sau orificiilor nu influenţează comportarea la rupere a lemnului; d) caracteristicile mecanice ale lemnului nu depind de direcţia pe care sunt măsurate, lemnul fiind un material compozit izotrop? T.12.14. Care dintre următoarele semifabricate realizate din lemn se pot considera materiale compozite stratificate: a) grinzile; b) panelul; c) plăcile melaminate din aşchii de lemn; d) plăci extrudate din aşchii de lemn? T.12.15. Care dintre următorii factori influenţează caracteristicile mecanice ale compozitelor durificate cu fibre: a) lungimea fibrelor; b) raportul de formă al fibrelor; c) măsura unghiului dintre direcţia orientării fibrelor şi direcţia de aplicare a solicitărilor mecanice; d) fracţia volumică a fibrelor? T.12.16. Care dintre următoarele afirmaţii privind comportarea la solicitări mecanice a compozitelor durificate cu fibre sunt adevărate: a) comportarea solidară a componentelor la solicitarea mecanică la tracţiune în lungul fibrelor a unui astfel de compozit este determinată de legăturile interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea materialului; b) rezistenţa mecanică a unui astfel de compozit este ridicată, dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mare, astfel că orice porţiune din materialul matricei se află integral într-o zonă de acţiune a unei fibre; c) cu cât raportul de transfer al sarcinilor este mai mic, cu atât materialul compozit are o comportare mai eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f şi poate prelua solicitări mecanice de intensitate mai ridicată; d) rezistenţa mecanică a unui astfel de compozit este ridicată, dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mică şi o parte din materialul matricei se află în afara zonelor de acţiune ale fibrelor? T.12.17. Care dintre următoarele afirmaţii privind elaborarea materialelor compozite durificate cu fibre sunt adevărate: a) la elaborarea prin infiltrare, fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită, materialul matricei este adus în stare topită, se infiltrează între fibre (sub vid sau sub presiunea unui gaz inert) şi prin solidificare determină formarea compozitului; b) la elaborarea prin depunerea chimică a matricei în jurul fibrelor, fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită, iar matricea se depune pe fibre prin cementarea acestora în băi de săruri sau în mediu gazos; c) la elaborarea prin încorporarea fibrelor prin deformarea plastică a matricei, un pachet realizat din straturi alternante de fibre şi matrice (sub formă de folie) se supune deformării plastice la cald prin laminare, tragere sau extrudare; d) la elaborarea prin solidificarea unidirecţională a eutecticelor, fazele din structura unui aliaj eutectic reprezintă materialele componente ale compozitului, iar faza care are rolul fibrelor durificatoare capătă dispunerea şi orientarea necesare prin solidificarea dirijată unidirecţional a aliajului turnat?
294

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

Aplicaţii
A.12.1. Un material compozit cu fibre de sticlă înglobate într-o matrice de răşină epoxidică are fracţia volumică a fibrelor vf = 0,70. Ştiind că fibrele de sticlă au densitatea ρf = 2540 kg/m3, iar matricea din răşină epoxidică are densitatea ρM = 1210 kg/m3, să se determine concentraţia masică a fibrelor în materialul compozit %fm şi densitatea compozitului ρC. Rezolvare Considerând că materialul compozit are volumul VC, iar volumele fibrelor şi matricei sunt Vf , VM, se obţin relaţiile: Vf = VCvf , VM = VC(1 – vf) şi VC = Vf + VM . Masele corespunzătoare volumelor Vf , VM şi VC sunt Mf = VCvfρf, MM = VC(1 – vf)ρM şi MC = Mf + MM, iar densitatea compozitului este dată de o relaţie de forma (12.5): ρC = ρM(1 – vf) + ρfvf; pentru datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: ρC = 1210(1 – 0,70) + 2540⋅0,70 = 2141 kg/m3. Concentraţia volumică a fibrelor în materialul compozit este %fV = 100vf, iar concentraţia masică a acestora este dată de relaţia (stabilită utilizând ρf raţionamentul prezentat la rezolvarea aplicaţiei A.2.4): % f m = 100v f ; pentru ρ datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: % f m = 100 ⋅ 0,7
2540 2141

≅ 83 %.

A.12.2. Un material compozit cu fibre continui de sticlă înglobate în matrice de răşină epoxidică se consideră ca material de referinţă la proiectarea unui nou material compozit (cu aceleaşi componente). Ştiind că matricea are * EM = 6900 N/mm2 şi RmM = 69 N/mm2, fibrele au Ef = 72500 N/mm2 şi Rmf = 3400 N/mm2, iar materialul de referinţă supus încercării la tracţiune în / lungul fibrelor are modulul de elasticitate EC = 46260 N/mm2 şi rezistenţa la
/ rupere RmC = 2050 N/mm2, să se stabilească ce valoare trebuie să aibă fracţia volumica a fibrelor în noul material, pentru ca acesta să prezinte (pe direcţia de orientare a fibrelor) modulul de elasticitate EC ≥ 50000 N/mm2 şi rezistenţa la rupere RmC ≥ 2200 N/mm2. Rezolvare Pentru compozitul de referinţă se pot scrie relaţiile (12.5) şi (12.6) din care rezultă valoarea fracţiei volumice a fibrelor în acest material vf şi mărimea / E − EM 46260 − 6900 rezistenţei conventionale a matricei RmM: v /f = C = = 0, 6 ; 72500 − 6900 E f − EM

295

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR R mC
/

RmM =

− R mf v /f
/ f

1− v

=

2050 − 3400 ⋅ 0,6 1− 0,6

= 25 N/mm 2 . Deoarece pentru noul compozit

sunt, de asemenea, valabile relaţiile (12.5) şi (12.6), se poate determina valoarea fracţiei volumice a fibrelor în acest material vf pentru respectarea condiţiilor impuse în enunţul aplicaţiei, astfel:. Cu datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: vf ≥ max(0,66; 0,64) Vf ≥ 0,66. De exemplu, adoptând vf = 0,70, rezultă EC = 52820 N/mm2 > 50000 N/mm2 şi Rmc = 2387,5 N/mm2 > 2200 N/mm2. Observaţie Atât pentru materialul compozit de referinţă, cât şi pentru noul material proiectat, fracţiile volumice ale fibrelor depăşesc valaorea critică dată de relaţia R * − RmM 69 − 25 = (12.7): v fcr = mM = 0,013 ; ca urmare, efectul de durificare 3400 − 25 Rmf − RmM datorită înglobării fibrelor în matrice este asigurat la ambele materiale. A.12.3. Un compozit cu fibre continui, este realizat înglobând fibre dintr-un material cu Ef = 80000 N/mm2 într-un material matrice cu EM = 8000 N/mm2. Să se analizeze cum se modifică, în funcţie de fracţia volumică a fibrelor vf, valorile modulului de elasticitate al compozitului EC pe direcţia fibrelor şi pe direcţia normală la fibre. Rezolvare Folosind relaţiile (12.5) şi (12.11) în condiţiile precizate în enunţul aplicaţiei se pot trasa graficele EC = f(vf) prezentate în figura 12.23. Analizând aceste grafice, rezultă că modulul de elasticitate al compozitului pe direcţia de orientare a fibrelor creşte liniar odată cu vf, în timp ce efectul de creştere odată cu vf a modulului de elasticitate al compozitului pe direcţia normală la fibre se manifestă pregnant numai la valori ridicate ale vf .

Fig. 12.23. Diagramele de variaţie, în funcţie de fracţia volumică a fibelor, a modulului de elasticitate determinat în lungul fibrelor şi pe direcţia normală la fibre la un compozit cu fibre de sticlă si matrice de răşină epoxidică 296

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

A12.4. Să se determine valoarea exponentului n din relaţia (12.12) pentru un agregat compozit alcătuit dintr-o matrice de cobalt în care sunt înglobate particule dure de carbură de wolfram, cunoscând că modulul de elasticitate al matricei este EM = 207000 N/mm2, modulul de elasticitate al particulelor este Ef = 705000 N/mm2, iar modulul de elasticitate al materialului cu vf = 0,5 este EC = 382000 N/mm2. Rezolvare Înlocuind datele din enunţul aplicaţiei în relaţia (12.12), se obtine ecuaţia exponenţială (transcendentă), cu necunoscuta n: 2 ⋅ 382 n = 207 n + 705 n .Această ecuaţie se poate rezolva pe cale numerică, considerând diverse valori ale necunoscutei n∈[−1;1]\{0}, calculând (pentru fiecare valoare a exponentului n) A = 2 ⋅ 382 n şi B = 207 n + 705 n şi declarând ca soluţie valoarea n pentru care se obţine A = B. Rezultatele utilizării aceastei proceduri de rezolvare sunt diagrafiate în figura 12.24, iar soluţia care se obţine astfel este n → 0 (aceeaşi soluţie rezultând şi prin utilizarea programului de rezolvare numerică a ecuaţiilor al produsului informatic MathCad).

Fig. 12. 24. Determinarea exponentului n din relaţia (12.12) pentru un agregat compozit cu particule de WC înglobate în matrice de Co

Fig.12.25. Diagrama de variaţie, în funcţie de vf, a modulului de elasticitate al agregatului compozit cu particule de WC şi matrice de Co

Observaţie În cazul agregatului compozit analizat, exponentul n din relaţia (12.12) tinde către valoarea zero şi, ca urmare, în această situaţie se poate considera că
297

astfel: EC = lim [ E (1 − v f ) + E v f ] = E M f E f f n→0 n M n f v 1 n 1− v (12. iar soluţia (nebanală) care rezultă prin rezolvarea numerică a acesteia este.5).7 ⋅ 220000 − 0.3 ⋅ 70000 −0.12.4⋅220n. n = − 0. 12. Rezolvare Procedând ca la rezolvarea aplicaţiei A. Folosind relaţia (12. se poate determina modulul de elasticitate al agregatului compozit cu = 0. se determină valoarea exponentului n din relaţia (12. în care: curba CLF redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate determinat în lungul fibrelor la compozitul cu fibre de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt.18). expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12.12). aşa cum se observă în figura 12. pe baza relaţiei (12. curba CNF redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate determinat pe direcţia normală la fibre la compozitul cu fibre de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt.12.6945. . curba AC redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate al agregatului compozit (cvasiizotrop) cu particule de carbură de wolfram uniform distribuite într-o matrice de cobalt. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12.12) (cu n = − 0.12) pentru estimarea modulului de elasticitate al agregatelor compozite la care n → 0.4. rezultă vf EC = [0.7. ecuaţia exponenţială care trebuie rezolvată este: 100n = 0.25. fracţia volumică a particulelor fiind vf = 0. iar variaţia EC. 6945 + 0. care se poate considera în locul relaţiei (12. modulul de elasticitate al materialului f este Ef = 220000 N/mm2. Se cunoaşte că modulul de elasticitate al materialului M este EM = 70000 N/mm2.11). iar modulul de elasticitate al agregatului compozit (cu aceleaşi componente) având vf = 0. Să se determine valoarea modulului de elasticitate EC al unui agregat compozit alcătuit dintr-o matrice M în care sunt distribuite uniform particule dintr-un material f.18) Datele din enunţul aplicaţie satisfac această egalitate.7. 6945 ] 298 − 1 0 .4 este EC = 100000 N/mm2. A. Respectarea acestei reguli de către agregatul compozit cu particule de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt este ilustrată în figura 12.12).6⋅70n + 0. care modelează analitic variaţia modulului de easticitate al agregatului compozit. Aşa cum s-a precizat în scap.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR modulul de elasticitate al materialului este definit.5. caracteristicile agregatelor compozite cu structura alcătuită din particulele unui material f distribuite într-o matrice dintr-un material M sunt intermediare celor care se pot determina în lungul fibrelor şi pe direcţia normală la fibre la compozitele cu fibre din material f înglobate în matricea M. 6945 = 140625 N/mm2.26. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12.6945).2.

O bară de tracţiune cu diametrul D = 25 mm este realizată dintr-un material compozit durificat cu fibre discontinui de sticlă. Rmf 1 1 3000 = 0.5⋅105 N produce tensiuni normale (în 5 4F 4 ⋅ 7. pentru agregatele compozite cu componentele M şi f precizate în enunţul aplicaţiei este redată în figura 12. se obţine: LC = d f = 0.12) pentru agregatul compozit considerat în aplicaţia A. iar matricea din răşină epoxidică are RmM = 25 N/mm2 şi τrM = 40 N/mm2. Să se stabilească dacă bara de tracţiune rezistă la solicitarea dată de o forţă cu intensitatea F = 7.14).12. 26.5⋅105 N. 2 2 πD π 25 Fig.27.05 4 40 τ rM 4 299 .5 Rezistenţa la rupere a materialului compozit se poate determina cu relaţia (12.12. 12. Rezolvare Solicitarea la tracţiune cu forţa F = 7. în funcţie de vf.94 mm << L Procedând astfel. Determinarea exponentului n din relaţia (12.5 Fig. Fracţia volumică a fibrelor materialului compozit este vf = 0.4.12.12. componentele materialului fiind caracterizate astfel: fibrele de sticlă au Rmf = 3000 N/mm2. în care notaţiile au semnificaţii similare celor precizate la rezolvarea aplicaţiei A. A.Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite în funcţie de vf. orientate pe direcţia axei longitudinale a barei şi având diametrul df = 0. Diagrama de variaţie.7.27.12.15).5 ⋅ 10 lungul fibrelor) cu intensitatea σ = = = 1528 N/mm2. a modulului de elasticitate al agregatului compozit considerat în aplicaţia A. considerând valoarea lungimii critice a fibrelor Lc dată de relaţia (12.6.05 mm şi lungimea L = 50 mm.

7.02)0. LC raportul de transfer al sarcinilor fiind foarte redus. Diminuarea considerabilă a rezistenţei mecanice a 4 barei în acest caz este datorată faptului că măsura unghiului θ este mai mare decât valoarea critică dată de relaţia (12. L Deoarece σ < RmC.461. ca urmare.12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (materialul are o comportare eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f. A.16). 4 a) Dacă fibrele materialului compozit din care este confecţionată bara sunt perfect paralele cu axa longitudinală a barei ( pe direcţia căreia se aplică forţa F). rezistenţa la rupere a compozitului este dată de relaţia (12. 40 cos 5 sin 5 o o . orientate pe direcţia axei longitudinale a barei.10532) = 461 N/mm2 π 15 2 461 ≅ 8. iar fibrele au Rmf = 2500 N/mm2. fracţia volumică a fibrelor fiind vf = 0. forţa de πD 2 tracţiune monoaxială care produce ruperea barei are intensitatea dată de relaţia: πD 2 F= RmC . să se estimeze intensitatea forţei de tracţiune F la care se produce ruperea barei în următoarele circumstanţe: a) fibrele materialului sunt perfect paralele cu axa longitudinală a barei.73.73) + 2500⋅0. . rezultând: π 15 2 1833 ≅ 3. rezistenţa la rupere a compozitului RmC este dată de relaţia (12. rezultând: RmC .5⋅105 N. RmC = 30(1 − 0.7) + 3000(1 − 0.6). iar ≅ L L RmC = RmM (1 − v f ) + Rmf (1 − C )v f = 25(1 − 0.73 ≅ 1833 N/mm2 şi F = 4 b) Dacă fibrele materialului compozit din care este realizată bara sunt orientate sub un unghi θ = 5 o faţa de direcţia axei longitudinale a barei. bara rezistă la solicitarea la tracţiune cu forţa F = 7. Rezolvare Ruperea barei se produce când tensiunile normale generate de solicitarea la 4F tracţiune cu forţa F au intensitatea σ = = RmC şi. 80 sin 2 5 o ) = min(1847. O bară de tracţiune cu diametrul D = 15 mm este realizată dintr-un material compozit cu fibre continui.7 ≅ 2065 N/mm2.θ = min( şi F = 1833 cos 5 2 o .02). RmM = 80 N/mm2 şi τrM = 40 N/mm2. 0.17): θ cr = arctg 300 40 1833 = 1o15’.1⋅104 N. b) unghiul dintre axa longitudinală a barei şi direcţia orientării fibrelor este θ = 5 o. Ştiind că matricea compozitului * are RmM = 30 N/mm2.24⋅105 N.

uneori amestecate şi cu pulberi nemetalice.) cu dimensiunile cuprinse între 0. sulfuri etc. numit sinterizare. duze pentru ejectarea 301 . uneori.1. plăcuţe pentru tuburi electronice. oxizi metalici. nemetalice) utilizate în metalurgia pulberilor sunt materiale formate din granule (particule) de metale pure. cu sau fără presare. La fabricarea produselor prin metoda agregării pulberilor. metodelor şi procedeelor tehnologice de obţinere a pulberilor (preponderent metalice) şi de utilizare a lor pentru realizarea de produse cu diverse destinaţii fac obiectul unei ramuri a metalurgiei numită metalurgia pulberilor . amestecul de pulberi este adus apoi la forma dorită (corespunzătoare produselor). aliaje sau compuşi chimici (intermetalici. cu perspective mari de extindere în viitor. Tehnologiile de realizare a produselor prin metoda agregării pulberilor sunt aplicate de obicei în două scopuri: A.1 µm şi 1 mm. Introducere În tehnica actuală se utilizează. Pulberile (metalice şi. Studiul şi aplicarea industrială a proceselor. Realizarea de produse din materiale metalice care nu pot fi elaborate şi prelucrate primar prin tehnologiile clasice de topire – turnare: • piese (filamente. materiile prime sub formă de pulberi (de diverse sortimente compoziţionale şi/sau granulometrice) sunt amestecate în proporţiile necesare produselor care trebuie realizate. iar comprimatele de pulberi astfel obţinute se supun unui tratament termic. tehnologiile de realizare a semifabricatelor şi pieselor pentru diverse aplicaţii din pulberi metalice.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Capitolul 13 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR REALIZATE PRIN AGREGARE DE PULBERI 13. care conferă produselor compactitatea şi caracteristicile de utilizare dictate de aplicaţia căreia sunt destinate produsele.

. se obţin foarte greu în stare topită). garnituri. care. Sb. diamant – metale etc. pârghii. Co. Realizarea de produse cu dimensiuni mici şi forme complicate.) se folosesc pe scară largă astfel de piese sinterizate (roţi dinţate. ce impune aplicarea unor operaţii tehnologice de finisare laborioase şi costisitoare. elemente de fricţiune. pistoane.. reacţionând puternic cu căptuşeala ceramică a agregatelor de elaborare – turnare.2. echipamente de calcul automat etc.) înglobate într-o matrice metalică tenace (Co.) înglobată într-o matrice metalică (Fe. 13. deoarece implică consumuri exagerate de materiale şi conduce la obţinerea de semifabricate cu precizia necorespunzătoare a formei şi dimensiunilor. care. Cr.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR gazelor fierbinţi electrozi nefuzibili pentru sudare etc. Obţinerea şi caracterizarea pulberilor Pentru obţinerea pulberilor se utilizează două categorii de metode tehnologice: metodele mecanice şi metodele fizico – chimice. • piese poroase cu diverse destinaţii: cuzineţi poroşi autoungători din bronzuri cu staniu sau din aliaje Fe – Cu. Fe – mase plastice. Co. Ta.) sau pseudoaliajelor (aliajele W – Ag.) din metale greu fuzibile (W. cu mărimea particulelor între 20 µm şi 1 mm şi forma predominant lamelară. având ts ridicate. Mo – Ag. echipamente electrocasnice. segmenţi.. la aplicarea acestei metode. materia primă sub formă de material metalic turnat. aliaje Fe – Al. Nb etc. contacte electrice. W – Cu. • piese (plăcuţe şi scule pentru prelucrarea prin aşchiere a materialelor metalice) din materiale dure.). ZrO2 etc. TaC etc. realizate mai ales din pulberi feroase. Ni – Fe etc. tacheţi. • piese (scule aşchietoare. având structura alcătuită dintr-o fază oxidică − ceramică (Al2O3. din materiale care pot fi elaborate în stare topită. Principalele metode mecanice folosite în practica industrială pentru obţinerea pulberilor sunt: • Metoda măcinării. burete de 302 . B. Al. cuzineţi. magneţi etc. dar a căror fabricare prin turnare nu este eficientă.). care este folosită în prezent pentru realizarea pulberilor de Mn. Ni. în construcţia de maşini (automobile. Mo etc. oţeluri inoxidabile sau aliaje Monel. Mo. filtre metalice din bronzuri. Ni etc. came. Cr. Fe. compozitelor cu metale şi nemetale (Cu – grafit. TiC. de tipul unor agregate compozite. se obţin greu în stare lichidă şi se impurifică uşor. având structura alcătuită din particule de carburi metalice dure (WC. inele. Mo – Cu etc.). având componentele cu ts foarte diferite şi/sau cu solubilităţi foarte reduse în stare lichidă.). Mo2C. magneţi etc. Fe – Cr. electrozi poroşi din nichel sau argint pentru echipamentele utilizate în electrochimie etc.) din materiale de tipul cermeturilor.

Ni – Mo. Cu. V. Au. Al. Pt. rezultă precipitate granulare de plumb acoperite cu cupru. 303 . metoda permite şi obţinerea pulberilor cu particule bimetalice. vapori. folosită în prezent pentru obţinerea pulberilor de Fe.1 µm şi 100 µm şi forma aciculară (dendritică). Ni.. la folosirea acestei tehnologii. specifice fiecărui metal) în carbonil metalic Men(CO)m (condensat sub formă de lichid vâscos). este transformată în pulbere prin măcinare în mori cu bile sau în mori cu vârtej. care se transformă în particule de pulbere prin solidificarea într-o baie de răcire. aliaje Fe – Ni. alame. materia primă sub formă de minereu oxidic de fier sau arsură de fier. Ni. cu mărimea particulelor între 0. folosind ca materie primă soluţia de acetat de cupru. Cd.1 µm şi 10 µm şi forma sferoidală. Al etc. Fe.. spongioase sau pulverulente. aplicată pentru realizarea pulberilor de Fe. la utilizarea acestei metode. • Metoda electrolitică. este supusă acţiunii unui curent de oxid de carbon. Ni – Co etc. la folosirea acestei metode. care. Ta. la aplicarea acestei metode. oţeluri etc.. aplicată actual pentru fabricarea pulberilor de Ag. cu mărimea particulelor între 20 µm şi 400 µm şi forma predominant sferoidală. Fe – Ni – Mo etc. sârme etc. Ni. Pt etc. suferă impactul cu mai multe jeturi (de aer. precipitate obţinute prin electoliză. Cu. • Metoda carbonil. bronzuri. Fe – Cr. Au. iar ca agent chimic pulberea fină de Pb. cu mărimea particulelor între 0.) care produce precipitarea metalului (Me) sub formă de pulbere. Cu. aşchii. Cr. • Metoda pulverizării din fază lichidă. în stare măcinată este supusă acţiunii unui agent chimic (pulbere de cocs sau gaz metan). Cr. Zn. W. apă etc. Principalele metode fizico – chimice de elaborare a puberilor metalice sunt: • Metoda reducerii oxizilor. care se pot transforma uşor în pulberi prin măcinare. Fe – Mo.. obţinându-se depozite catodice compacte − fragile. Co. o transformă în pulbere de fier pur. materia primă sub formă de soluţii apoase sau topituri de săruri metalice este descompusă prin electroliză. Co. de exemplu. utilizată în prezent pentru obţinerea pulberilor de Ni.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi minereu. aplicată actual pentru realizarea pulberilor de Fe. materia primă sub formă de soluţie apoasă a sărurilor metalului (Me) care trebuie obţinut sub formă de pulbere este supusă unui agent chimic (pulbere de Zn. Fe.) şi este pulverizată în picături fine. la aplicarea acestei tehnologii. iar descompunerea prin volatilizare a acestuia determină formarea oxidului de carbon (care se reutilizează în proces) şi pulberii metalului Me. aliaje Fe – Ni. Sn. materia primă sub formă de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un creuzet (printr-o duză calibrată). • Metoda precipitării din soluţii apoase. producând reducerea oxizilor. materia primă sub formă de aşchii ale metalului (Me) care trebuie adus în formă de pulbere este introdusă într-un cuptor tubular. se transformă (în anumite condiţii de temperatură şi presiune.

particulele pulberilor metalice uzuale au structura internă spongioasă (cu macropori deschişi). existând însă şi pulberi ale căror particule au suprafeţe netede şi regulate. mărimea particulelor acestora încadrându-se într-un domeniu mai mult sau mai puţin extins.1.5). aşa cum se poate observa în figura 13. • volumul specific de umplere Vu. 13. pulberile cu particule lamelare (platiforme) şi pulberile cu particule echiaxiale (sferoidale. aplicaţia A. o caracteristică derivată a acesteia fiind densitatea de umplere ρu = 304 1 Vu Fig.1. b − particule lamelare. inclusiv a macroporilor deschişi conţinuţi de acestea.6. pentru exprimarea acestei caracteristici se folosesc două mărimi: diametrul echivalent al particulelor sau mărimea celui mai mic ochi de sită prin care acestea pot trece. pulberile metalice uzuale au particulele cu suprafeţe neregulate şi rugoase. • suprafaţa specifică a particulelor.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Pulberile metalice prezintă o serie de caracteristici fizico – chimice şi tehnologice care influenţează esenţial calitatea produselor obţinute prin agregarea lor. distingându-se din acest punct de vedere. definite. cu ajutorul histogramelor granulometrice ale pulberii şi modelate analitic cu ajutorul unei funcţii de distribuţie a granulaţiei pulberii (de obicei. această caracteristică se defineşte ca fiind volumul ocupat de unitatea de masă de pulbere vărsată liber (netasată) într-un vas de măsurare. . c − particule sferoidale . trei grupe de pulberi: pulberile cu particule fibroase (aciculare). • mărimea particulelor. funcţia erorilor – v. Principalele forme ale particulelor pulberilor utilizate în metalurgia pulberilor: a − particule aciculare. această caracteristică se exprimă de obicei prin mărimea suprafeţei totale a particulelor. compoziţia granulometrică a unei pulberi metalice putându-se exprima prin fracţiile granulometrice ale particulelor de diferite mărimi ce intră în alcătuirea pulberii. poliedrice ). • calitatea suprafeţei particulelor. • structura internă a particulelor. această caracteristică se apreciază pe baza raportului dintre cele trei dimensiuni caracteristice ale particulelor. raportată la masa sau volumul lor efectiv. poroasă (cu macropori închişi) sau compactă (fără macroporozităţi). Principalele caracteristici fizice ale pulberilor metalice sunt: • forma particulelor. aşa cum se poate observa în figura 13. pulberile metalice uzuale au granulaţia eterogenă.2.

C u = Ve Vu 100 = ρu ρe 100 .Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi • compactitatea de umplere Cu. Definirea granulaţiei cu ajutorul histogramei granulometrice pentru pulberile cu: a − gamă largă de dimensiuni ale particulelor. o caracteristică derivată este porozitatea de umplere Pu = 100 − Cu. se poate defini caracteristica numită grad de V − Vsc . această caracteristică reprezintă volumul ocupat de unitatea de masă de pulbere după tasarea ei prin scuturare intensă. Si. ρe fiind densitatea materialului particulelor pulberii. îndesare (prin scuturare) I s = u Vu Fig. cunoaşterea ei fiind deosebit de importantă pentru reglarea corectă a dispozitivelor de dozare a pulberilor folosite la realizarea unui anumit produs. ρpr reprezentând masa unităţii de volum a unei pulberi supuse unei presiuni de compactizare p. această caracteristică se defineşte ca fiind cantitatea (masa) de pulbere ce se scurge în unitatea de timp prin orificiul calibrat al unei pâlnii şi este dependentă în special de calitatea suprafeţei particulelor şi de compoziţia granulometrică a pulberilor.30 % mai mic decât Vu. aceste caracteristici depinzând de natura materialului particulelor şi de metoda folosită pentru obţinerea pulberilor.. Principalele caracteristici tehnologice ale pulberilor metalice sunt: • fluiditatea. O. aceste caracteristici exprimă presabilitatea pulberilor.2. b − gamă îngustă de dimensiuni ale particulelor Principalele caracteristici chimice ale pulberilor metalice sunt conţinutul de impurităţi (C. • densitatea de presare ρpr şi compactitatea de presare Cpr. această caracteristică este definită ca fiind raportul procentual dintre volumul efectiv al particulelor pulberii Ve şi volumul de umplere Vu. P etc. iar Cpr fiind C pr = 305 ρp ρe 100 . 13.) al particulelor şi rezistenţa la oxidare a particulelor. pentru pulberile metalice uzuale Vsc fiind cu 20.. cunoscând (pentru o pulbere metalică dată) Vsc şi Vu. S. • volumul specific de scuturare Vsc. .

care definesc interacţiunea complexă dintre particulele pulberilor şi dintre particule şi mediul (gazos sau lichid) cu care acestea vin în contact în cursul operaţiilor de realizare a produselor sinterizate. datorită multiplelor imperfecţiuni cristaline (de tipul vacanţelor. dislocaţiilor sau defectelor de împachetare) pe care le conţin. b − cu gamă îngustă de dimensiuni ale particulelor 306 . corodare. denumirea ei fiind determinată de faptul că rezistenţa mecanică a oricărui semifabricat obţinut prin presarea unei pulberi depinde în principal de comportarea zonelor sale cu sensibilitate maximă la degradare: muchiile ascuţite şi pereţii foarte subţiri. Vs şi Pu) depinde esenţial de fluiditatea pulberilor. în funcţie de compoziţia granulometrică. contribuind la intensificarea proceselor de adsorbţie. să aibă o mobilitate accentuată şi o mare capacitate de a atrage electroni. Compactitatea de umplere. 13. iar suprafeţele să prezinte aspect rugos. care să-şi păstreze forma şi să nu sufere pierderi masice în timpul manipulărilor la care este supus în procesul de fabricare a produselor. Fig.3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • rezistenţa muchiilor.3. ci şi de rugozitatea suprafeţelor particulelor care alcătuiesc pulberile (care poate determina modificări esenţiale ale mobilităţii reciproce a particulelor pulberilor la vărsarea şi/sau presarea lor în matriţele utilizate la obţinerea produselor sinterizate). această caracteristică exprimă capacitatea unei pulberi de a da prin presare un semifabricat suficient de rezistent. care este influenţată nu numai de forma particulelor pulberilor şi. pentru pulberile: a − cu gamă largă de dimensiuni ale particulelor. cu orbitalele electronice incomplete. de compoziţia granulometrică a pulberilor. oxidare. difuzie etc.. • realizarea unei împachetări compacte a particulelor pulberilor (micşorarea valorilor caracteristicilor Vu. La obţinerea produselor prin agregare de pulberi trebuie să se ţină seama de următoarele particularităţi privind caracteristicile şi comportarea pulberilor: • terminarea bruscă a structurii cristaline pe suprafeţele libere ale particulelor pulberilor metalice face ca atomii aflaţi pe aceste suprafeţe. aşa cum sugerează schemele din figura 13. caracterul rugos al suprafeţelor libere şi starea de nesaturare electronică a atomilor de pe aceste suprafeţe determină o reactivitate accentuată a acestora.

• creşterea legăturilor punctiforme şi formarea suprafeţelor de 307 . diminuează compactitatea de umplere. astfel de legături apar între particulele pulberilor metalice la simpla lor vărsare sau tasare în matriţele folosite la realizarea produselor şi sunt (în general) instabile.4.5: • crearea legăturilor punctiforme între particule. suprafaţa lor specifică se măreşte.3. Schema micşorării compactităţii pulberilor la formarea aglomeratelor şi agregatelor de particule • pe măsură ce dimensiunile particulelor pulberilor se micşorează.13. iar influenţele rugozităţii suprafeţelor libere ale particulelor şi reactivităţii acestor suprafeţe devin mai importante. schematizate în figura 13. aşa cum s-a arătat anterior. 13.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Fig. deoarece. Aceste procese.4. Transformările structurale la presarea şi sinterizarea pulberilor Procesele esenţiale ce trebuie realizate pentru obţinerea produselor prin metoda agregării pulberilor constau în formarea legăturilor de consolidare a particulelor pulberii sau amestecului de pulberi utilizate ca materie primă. se desfăşoară în mai multe etape. formarea aglomeratelor şi agregatelor trebuie împedicată. gradul de îndesare şi compactitatea de presare a pulberilor şi determină obţinerea de produse cu porozitate excesivă (inacceptabilă). care conduc la formarea în masa pulberilor a unor aglomerate (grupări de particule ferm legate între ele prin forţe superficiale de adeziune) şi a unor agregate (grupări de aglomerate slab legate între ele şi uşor de dezintegrat prin acţiuni mecanice). neputând asigura gradul de consolidare necesar pentru ca produsele să-şi păstreze configuraţia la extragerea din matriţe. determinând apariţia unor fenomene de frecare şi adeziune între particule. soluţia tehnologică cea mai indicată în acest scop constând în utilizarea unor substanţe lubrifiante (depuse pe particulele pulberilor sau adăugate la dozarea şi amestecarea pulberilor în vederea realizării produselor sinterizate). aşa cum se poate observa în figura 13.

.5. De obicei cele două operaţii se realizează succesiv. se desfăşoară mai ales în cursul operaţiilor tehnologice de presare a pulberilor în matriţe şi de sinterizare a comprimatelor obţinute prin presare. sferoidizarea şi diminuarea dimensiunilor porilor. prin creşterea germenilor formaţi în etapa anterioară. între particulele pulberilor supuse prelucrării se formează suprafeţe de contact (punţi de legătură). La operaţia de presare. b − formarea suprafeţelor de contact. asigurând consolidarea acestora şi micşorarea. care asigură amestecului de pulberi împachetarea 308 . deformarea plastică şi sudarea între ele a particulelor) şi sunt finalizate.2000 MPa) şi se transformă într-un comprimat cu forma produsului ce urmează a fi realizat.. • creşterea cristalelor noi. prin încălzirea pulberilor presate. alunecarea lor reciprocă şi umplerea golurilor. sferoidizarea şi chiar dispariţia porilor. d − diminuarea şi sferoidizarea porilor Procesele descrise succint mai înainte. amestecul de pulberi este presat în cavitatea unei matriţe (la presiuni p = 100. în urma desfăşurării acestei etape. mai ales a celor aflaţi pe suprafeţele libere ale acestora şi desfăşurarea intensă a unor procese de difuzie. aceste procese sunt declanşate prin presarea pulberilor în matriţe (care determină compactizarea pulberilor prin redistribuirea particulelor. Principalelor etape de formare a legăturilor de consolidare la realizarea produselor prin agregare de pulberi: a − formarea legăturilor punctiforme. c − formarea şi creşterea cristalelor noi. dar există şi procedee tehnologice care prevăd executarea lor simultană (presarea la cald sau sinterizarea sub presiune).13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR contact (punţilor de legătură) între particule. Procesele care se desfăşoară în timpul operaţiei de presare pot fi descrise astfel: • la începutul presării se produce reorientarea particulelor. prin care amestecurile neconsolidate de pulberi se transformă în produse compacte şi rezistente. care au tendinţa de a se dezvolta independent sub forma unor noi cristale şi de a declanşa astfel un proces general de recristalizare în masa pulberilor. în cursul tratamentului termic de sinterizare. care determină creşterea mobilităţii atomilor particulelor pulberilor. de tipul unor germeni cristalini. ale cărei cristale sunt dezvoltate între (peste) particulele pulberilor. Fig. agregatele de pulberi capătă o structură cristalină nouă.

309 . care determină dislocarea straturilor eterogene (ce conţin oxizi.) şi aplatizarea micronereguarităţilor din aceste zone. sudarea prin presiune a particulelor pulberii se realizează prin următorul mecanism: − sub acţiunea presiunii exercitate asupra pulberii. ca urmare. procesele de deformare sunt transferate în afara zonelor de contact ale particulelor (spre materialul neecruisat din interiorul particulelor pulberii) înainte de aplatizarea completă a microneregularităţilor şi dizlocarea suficientă a straturilor eterogene de pe suprafeţele în contact ale particulelor.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi cea mai densă posibilă la dimensiunile şi forma pe care le prezintă particulele componente. iar punţile de legătură realizate prin sudare au (datorită extinderii reduse şi conţinutului mare de impurităţi) rezistenţă mecanică relativ scăzută. ca urmare a desfăşurării acestor procese. Pentru conducerea corectă a operaţiei de presare şi aprecierea corespunzătoare a eficienţei proceselor care se desfăşoară în cursul acesteia trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • deformarea plastică locală a zonelor de contact ale particulelor se realizează (în mod obişnuit) la rece. care se constituie într-o sursă de activare mecanică. molecule de apă şi grăsimi. particule de praf ionizate etc. ca urmare. la fabricarea produselor din pulberi metalice sau nemetalice nedeformabile consolidarea prin presare a particulelor pulberilor şi obţinerea unor comprimate cu rezistenţă mecanică acceptabilă se realizează numai dacă particulele sunt amestecate cu un liant metalic (care rămâne în compunerea produsului) sau organic (care se elimină în cursul sinterizării). sudarea prin presiune a particulelor nu se poate realiza. determinată şi de intensitatea scăzută cu care se desfăşoară procesele de difuzie la temperatura de presare. atomii marginali ai particulelor se apropie la distanţe având ordinul de mărime al parametrilor stucturii cristaline a materialului particulelor şi interacţionează dând naştere unor germeni cristalini comuni în zonele de contact ale particulelor. • odată cu creştera presiunii se produce deformarea elasto – plastică a particulelor pulberii şi se crează condiţiile necesare sudării lor prin presiune. • dacă particulele pulberii supuse presării au plasticitate scăzută. în plus. fiind însoţită de ecruisarea materialului (creşterea rezistenţei la deformare a materialului) din aceste zone şi. molecule de aer adsorbit. se produce deformarea plastică locală a particulelor în zonele lor de contact reciproc. − o parte din energia acumulată în materialul deformat plastic din zonele de conact ale particulelor pulberii constituie energia de activare necesară creşterii şi transformării în cristale a germenilor cristalini comuni. extinderea redusă a punţilor de legătură realizate prin sudare este. în acest fel realizându-se sudarea între particulele pulberii.

numit efect postelastic.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • la extragerea comprimatelor din matriţele în care s-a realizat presarea se produce relaxarea elastică a materialului particulelor pulberii şi. • creşterea temperaturii determină desfăşurarea unor procese chimice. în cazul amestecurilor de pulberi (cu particule din materiale diferite) se produce şi alierea particulelor cu componentele transportate prin difuzie din particulele vecine. accelerată de ridicarea temperaturii. care au ca efecte consolidarea legăturilor dintre particulele pulberii. care produc consolidarea şi creşterea punţilor de legătură dintre particule. evitarea acestui fenomen nedorit fiind asigurată de utilizarea lianţilor. Sinterizarea este tratamentul termic prin care se realizează activarea termică a comprimatelor de pulberi în vederea desfăşurării proceselor. aşa cum sugerează imaginile prezentate în figura 13. îndepărtarea produselor rezultate din reducerea. bazate pe difuzie. De 2 4 obicei. Pri ncipalii parametri de regim ai tratamentului de sinterizare se aleg astfel: • Temperatura de sinterizare Tsi se stabileşte având în vedere că sinterizarea trebuie să asigure formarea de noi cristale între particulele pulberilor din care sunt realizate comprimatele supuse acestui tratament. se 310 . determină consolidarea şi creşterea germenilor cristalini formaţi în zonele de contact dintre particule. eliminarea gazelor şi lichidelor adsorbite pe suprafeţele particulelor pulberii. descompunerea şi vaporizarea substanţelor introduse la presare ca lianţi sau lubrifianţi. Ts fiind 3 5 temperatura de solidificare – topire (în K) a componentului principal al pulberii sau amestecului de pulberi din care se confecţionează produsele. se manifestă un fenomen de creştere bruscă a volumului acestor comprimate. temperatura de sinterizare se adoptă Tsi = ( ⋅ ⋅ ⋅ )Ts .6. accelerată de ridicarea temperaturii. Desfăşurarea acestor procese şi calitatea produselor obţinute prin agregare de pulberi sunt influenţate esenţial de regimul tehnologic al tratamentului de sinterizare. densificarea (micşorarea porozităţii) şi recristalizarea structurii produselor realizate prin agregare de pulberi. dacă plasticitatea particulelor pulberilor este redusă. ca urmare. în plus. efectul postelastic este important (comprimatele îşi măresc volumul cu câteva procente la scoaterea lor din matriţe) şi poate produce distrugerea comprimatelor. difuzia atomilor. sferoidizarea şi micşorarea porilor şi finisarea granulaţiei produselor. Procesele care se desfăşoară în timpul sinterizării pot fi descrise astfel: • difuzia atomilor. care constau în reducerea peliculelor de oxizi de pe suprafeţele particulelor. determină • declanşarea unor procese de recristalizare a materialului (ecruisat prin deformarea plastică la rece produsă de presare) din zonele de contact ale particulelor şi din interiorul acestora.

) se utilizează atunci când pulberile din care se realizează produsele se oxidează uşor sau prezintă conţinuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare. mediu ieftin. la desfăşurarea proceselor de sinterizare în prezenţa unei anumite cantităţi de fază lichidă. • Mediul de sinterizare se alege în mod obişnuit neutru sau reducător. 1. Trp fiind temperatura de recristalizare primară a componentului principal al pulberii sau amestecului de pulberi (T rp ≅ 0. Efectele presării şi sinterizării pulberii de argint cu incluziuni de Al2O3: a − pulberea vărsată în matriţa de presare. Acest mod de alegere a temperaturii T si conduce în anumite cazuri. 3. c − pulberea presată şi sinterizată 240 ore la 900 oC • Durata sinterizării τsi se stabileşte experimental. b − pulberea presată şi sinterizată o oră la 900 oC. la stabilirea mărimii τsi se ţine seama că aceasta este direct proporţională cu volumul particulelor pulberii din care se realizează produsele şi invers proporţională cu coeficientul de difuzie D al componentului principal al pulberii (care se corelează cu Tsi conform (1. manipulare sau depozitare. pentru a asigura condiţiile termice necesare desfăşurării proceselor de recristalizare care stau la baza formării legăturilor de consolidare între particule.5).15) – v. hidrocarburi etc. 311 . Mediile reducătoare (atmosferele de hidrogen. Mediile neutre (atmosferele de argon) se folosesc la sinterizarea produselor din pulberi metalice lipsite de oxizi. uşor de obţinut şi cu activitatea chimică (reducătoare sau neutră) reglabilă (prin nivelul vidului şi temperatura Tsi utilizate la sinterizare).7). În prezent se practică pe scară largă sinterizarea în vid. deoarece prezenţa oxizilor în masa sau pe suprafeţele particulelor pulberilor folosite la realizarea produselor influenţează negativ desfăşurarea proceselor de difuzie care au loc în cursul sinterizării. 13. Fig. în corelaţie cu gradul de sinterizare necesar realizării proprietăţilor de utilizare dorite ale produselor. scap.4T s – v. când pulberile sau amestecurile de pulberi conţin componente secundare cu temperatura de solidificare – topire inferioară T si. fapt ce are ca efecte accelerarea proceselor şi obţinerea unor produse cu compactitate ridicată.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi observă că tratamentul se efectuează la Tsi > Trp. amoniac. scap.6.

cât şi de mărimea porozităţii. c − timp de 22 ore Produsele fără porozitate. definite prin constituţia acesteia (natura. cu structura alcătuită din particulele unui material înglobate într-un material suport (liant.7.4.5 ore.9. b − material cu 85 % WC şi 15 % Co Fig. Produsele sinterizate prezentând o porozitate Pp au caracteristicile fizico − mecanice determinate atât de caracteristicile structurii realizate prin sinterizare.2. 13. Microstructurile produselor sinterizate din WC cu liant de Co: a − material cu 94 % WC şi 6 % Co.8. Microstructurile produselor din pulbere de Fe sinterizată la 800 oC: a − timp de 0. Structurile şi proprietăţile produselor sinterizate Produsele care se obţin prin metoda agregării pulberilor au caracteristicile structurale (influenţate de compoziţia chimică şi de regimul tehnologic folosit la sinterizare) sugerate de micrografiile prezentate în figurile 13. forma şi dimensiunile porilor.8 şi 13.5 ore. modul de distribuţie şi gradul de dispersie al fazelor componente ale structurii. 13. 13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 13. b − timp de 6. 12. numărul şi proporţia fazelor care alcătuiesc structura) şi prin forma. se comportă ca niste agregate compozite.7. 312 . Fig. matrice). caracteristicile lor putând fi determinate aplicând principiile prezentate în scap. dimensiunile.

caracteristicile mecanice ale acestor produse pot fi influenţate în măsură importantă de mărimea porozităţii Pp (în %). densitatea produsului sinterizat. definită prin relaţiile: V − Vs ρ 100 = (1 − )100 . Prima dintre relaţiile (13. K s/ şi m sunt constante cu valorile dependente de natura materialului sinterizat şi. în timp ce a doua relaţie permite modelarea numerică a modulului de elasticitate longitudinală (Y ≡ E. 313 . respectiv. de caracteristica mecanică considerată. iar Ks. Ys ≡ HBs). Microstructurile unor produe industriale sinterizate: a − filtru din pulbere de bronz.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Fig. respectiv. Ys ≡ As) ale materialelor sinterizate. respectiv. în cazul produselor realizate din pulberi de fier sinterizate. de exemplu.1) Pp = V ρs în care V şi ρ reprezintă volumul şi. c − piesă din pseudoaliaj W−Ni−Fe obţinută prin sinterizare Deoarece porii prezenţi în produsele sinterizate diminuează secţiunile portante şi au efectele unor concentratori de tensiuni. 13. prima dintre relaţiile (13.2) este potrivită pentru a estima duritatea Brinell (Y ≡ HB.9. Ys ≡ Rms) şi alungirea procentuală după rupere (Y ≡ A. Ys ≡ µs) ale unor astfel de materiale. rezistenţa la tracţiune (Y ≡ Rm. Ys ≡ Es) şi coeficientului contracţiei transversale (Y ≡ µ. dacă se consideră Ys ≡ HBs = 75 HBS şi Ks = 0.2) permite a se estima duritatea Brinell HB. b − electrod din pulbere de wolfram. iar Vs şi ρs – volumul şi. densitatea masei structurale (lipsită de pori) a produsului.049. Cercetările experimentale întreprinse asupra diverselor materiale obţinute prin metoda agregării de pulberi au evidenţiat faptul că dependeţele dintre principalele caracteristici mecanice ale acestor materiale şi porozitatea lor pot fi exprimate analitic prin relaţii de forma: Y = Ys e − K s Pp sau Y = Ys (1 − K s/ Ppm ) (13. (13.2) în care Y şi Ys reprezintă valorile unei caracteristici mecanice determinate pe materialul sinterizat şi. pe materialul (lipsit de pori) care alcătuieşte masa structurală a produsului sinterizat. evident.

304 sinterizare. sferoidale. 305 mediu de sinterizare. carbonil. 311 metalurgia pulberilor. dacă se utilizează Ys ≡ As = 40 % şi Ks = 0.058. porozitatea influenţează şi alte caracteristici ale produselor sinterizate: conductibilitatea termică şi electrică. K s/ = 0. 304 durată de sinterizare. precipitare. dacă se ia Ys ≡ Rms = 250 N/mm2 şi Ks = 0. 307 agregare pulberi. Cuvinte cheie aglomerate.67 şi coeficientului lui Poisson. 302 porozitate de umplere. 310 fluiditate. 310 temperatură de sinterizare. 305 grad de îndesare. iar cea de-a doua relaţie din grupul (13. rezistenţa la coroziune etc.05⋅105 N/mm2. K s/ = 0. 301 fibroase. 311 efect postelastic. aşa cum rezultă examinând curbele de durabilitate (Wöhler) ale pieselor din fier sinterizat prezentate în figura 13.10. 305 densitate de umplere. dacă se consideră Ys ≡ Es = 2. electrolitică. pulverizare.01 şi m = 1.03 şi m = 0. Fig.35.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR rezistenţa la tracţiune Rm.10. 13. 301 agregate. 303 metode mecanice măcinare. Curbele Wöhler ale fierului sinterizat cu diferite valori ale porozităţii Pp Porozitatea produselor sinterizate influenţează negativ rezistenţa la oboselă a acestora. 305 314 . 305 compactitate de umplere. caracteristicile magnetice. 310 volum specific de scuturare.043 şi alungirea procentuală după rupere A. 301 metode fizico-chimice reducere oxizi. lamelare.2) permite a se determina cu o bună precizie valorile modulului de elasticitate longitudinală E. 305 densitate de presare. De asemenea. 305 pulberi. dacă se ia Ys ≡ µs = 0. 307 compactitate de presare.

Editura Didactică şi Pedagogică. American Society for Metals. apă etc. c) spargerea comprimatelor realizate prin presare.13. 1986 Teste de autoevaluare T. II. Petrescu M. Perneş M.2. d) sinterizarea comprimatelor obţinute prin presare? T. Drăgulănescu E. Metalografie. b) metoda carbonil.. vol. 1988 2. Bucureşti.13. Editura Tehnică. este: a) metoda electolitică. care se transformă în particule de pulbere prin solidificarea într-o baie de răcire. 1985 6. 1985 5. 1984 4. Metoda de producere a pulberilor la a cărei aplicare materia primă sub formă de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un creuzet (printr-o duză calibrată). b) presarea pulberilor. Editura didactică şi Pedagogică..a. Care dintre următoarele etape se parcurg la fabricarea unui produs prin metoda agregării de pulberi: a) obţinerea pulberilor. Partea a doua. Piese sinterizate din pulberi metalice.. Introduction to Materials Science for Engineers.3.4. Shakelford J.13. Macmillan Publishing Commpany. Zecheru Gh. Ploieşti. vol.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi Bibliografie 1. Tehnologia materialelor. 1986 7. Bucureşti. Gâdea S... Universitatea din Ploieşti. * * * Metals Handbook Ninth Edition. Surdeanu T... New York. ş. Aliaje dure sinterizate din carburi metalice.) şi este pulverizată în picături fine. Editura Tehnică. Ciocârdia C.. Care dintre următoarele produse se pot obţine prin metoda agregării de pulberi: a) cuzineţii din bronz grafitat.9. Gâdea S. b) plăcuţele din materiale dure pentru sculele aşchietoare. c) arborii cotiţi ai motoarelor Diesel pentru camioanele de mare tonaj. c) filtrele din aliaje Monel.1. Drăgulănescu I. b) plăcuţele dure din cermeturi pentru sculele aşchietoare. c) metoda pulverizării din fază lichidă. d) grinzile metalice pentru poduri? T. Ohio. Care dintre următoarele produse se pot obţine prin metoda agregării de pulberi: a) electrozii nefuzibili din wolfram pentru sudare. suferă impactul cu mai multe jeturi (de aer. 1981 3. d) metoda precipitării din soluţie apoasă? 315 . Bucureşti. Metalurgie fizică şi studiul metalelor.13. Bucureşti.. vapori. d) barele de tracţiune din răşină poliesterică armată cu fibre de sticlă? T.

13. b) volumul specific de scuturare. d) rugozitatea suprafeţelor particulelor? T.13. d) amestecare a pulberilor? T.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR T.13. Mărimea suprafeţei totale a particulelor unei pulberi. c) creşterea legăturilor punctiforme şi formarea suprafeţelor de contact (punţilor de legătură) între particule. care se pot transforma uşor în pulberi prin măcinare.13. c) rezistenţa muchiilor (comprimatelor obţinute prin presarea pulberii). Care dintre următorii factori influenţează fluiditatea unei pulberi: a) forma particulelor. c) sinterizare. d) fluiditatea pulberii? T. sferoidizarea şi diminuarea dimensiunilor porilor? T.13. c) mărimea particulelor pulberii. care să-şi păstreze forma şi să nu sufere pierderi masice în timpul manipulărilor la care este supus în procesul de fabricare a produselor defineşte: a) densitatea de umplere a pulberii. c) metoda carbonil. b) compoziţia granulometrică a pulberii.13. b) suprafaţa specifică a particulelor. Procesele prin care amestecurile neconsolidate de pulberi se transformă în produse compacte şi rezistente se desfăşoară mai ales în cursul operaţiilor tehnologice de: a) dozare a pulberilor. d) porozitatea de umplere a pulberii? T. b) rezistenţa la oxidare a particulelor pulberii. b) suprafaţa specifică a particulelor pulberii. c) fluiditatea: d) densitatea de presare? T.6. Metoda de producere a pulberilor la a cărei aplicare materia primă sub formă de soluţii apoase sau topituri de săruri metalice este descompusă prin electroliză.13.11. d) fluiditatea pulberii? T.5. b) dezintegrarea particulelor.14. Capacitatea unei pulberi de a da prin presare un semifabricat suficient de rezistent.10. Care dintre următoarele caracteristici ale pulberilor metalice se încadrează în categoria caracteristicilor fizice: a) mărimea particulelor.13. d) creşterea cristalelor noi. d) compactitatea de presare? T. c) compactitatea de umplere a pulberii. d) metoda electrolitică? T. obţinându-se depozite catodice compacte fragile.9. Care dintre următoarele caracteristici ale pulberilor metalice se încadrează în categoria caracteristicilor tehnologice: a) densitatea de umplere. b) metoda precipitării din soluţie apoasă. raportată la masa sau volumul lor efectiv defineşte: a) volumul specific al pulberii. c) conţinutul de impurităţi al particulelor pulberii.13.12. b) suprafaţa specifică a particulelor pulberii. Cantitatea (masa) de pulbere ce se scurge în unitatea de timp prin orificiul calibrat al unei pâlnii defineşte: a) densitatea de presare a pulberii. Grupările de particule ferm legate între ele prin forţe superficiale de 316 . spongioase sau pulverulente. Care dintre următoarele procese se produc la formarea legăturilor de consolidare a particulelor pulberii utilizate ca materie primă pentru obţinerea unui produs: a) crearea legăturilor punctiforme între particule.13. inclusiv a macroporilor deschişi conţinuţi de acestea.7. b) presare a pulberilor în matriţe.8. este: a) metoda măcinării.13. c) densitatea de presare.

d) atmosferele de argon se folosesc la sinterizarea produselor din pulberi metalice lipsite de oxizi? T. b) durata sinterizării este direct proporţională cu volumul particulelor pulberii din care se realizează produsele şi invers proporţională cu coeficientul de difuzie D al componentului principal al pulberii.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi adeziune sunt denumite: a) agregate de particule.13.13. însoţită de creşterea bruscă a volumului comprimatelor de pulberi la scoaterea lor din matriţele în care au fost realizate prin presare. bazate pe difuzie. să se stabilească relaţia de determinare a suprafeţei specifice a pulberilor alcătuite din particule cubice (cu latura dp) sau sferice (cu diametrul dp) realizate dintr-un material cu densitatea ρe.16. considerând că o masă M de pulbere conţine np particule cu volumul (total) efectiv 317 . c) efect postelastic. manipulare sau depozitare sinterizarea se face în atmosferă reducătoare (hidrogen.18. 13. Care dintre următoarele afirmaţii privind alegerea regimului tehnologic la sinterizarea comprimatelor de pulberi sunt adevărate: a) temperatura de sinterizare trebuie să fie mai mică decât temperatura de recristalizare primară a materialului componentului principal al pulberii. c) când pulberile din care se realizează produsele se oxidează uşor sau prezintă conţinuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare. Relaxarea elastică a materialului particulelor pulberii. b) dilatare termică. suprafaţa specifică a particulelor unei pulberi este raportul dintre suprafaţa totală a particulelor şi suprafaţa lor efectivă (numit suprafaţă specifică Sv) sau raportul dintre suprafaţa totală a particulelor şi masa lor efectivă (numit suprafaţă specifică Sm). densificarea (micşorarea porozităţii) şi recristalizarea structurii produselor realizate prin agregare de pulberi este denumit: a) recoacere completă. d) sinterizare? T.13. b) normalizare.13. amoniac.13. d) micşorează modulul de elasticitate? Aplicaţii A. d) dislocaţii.). Care dintre următoarele efecte corespund prezenţei porilor în produsele realizate prin metoda agregării de pulberi: a) diminuează rezistenţa la tracţiune. b) aglomerate de particule. Tratamentul termic prin care se realizează activarea termică a comprimatelor de pulberi în vederea desfăşurării proceselor.2.1. d) lipituri? T. este denumită: a) sinterizare. d) expansiune? T. care produc consolidarea şi creşterea punţilor de legătură dintre particule. hidrocarburi etc. b) măresc duritatea.17. Ca urmare. c) măresc rezistenţa la oboseală. c) călire martensitică. Rezolvare Conform definiţiei date în scap.15.

(13.2. rezultă pentru pulberea precizată în enunţul aplicaţiei: compactitatea ρ 3500 de umplere a pulberii este C u = u 100 = 100 ≅ 44.4) Sv = ρe d p dp αf fiind un factor de corecţie supraunitar. În cazul pulberilor cu particule de formă neregulată (cu macropori deschişi.13. Pulberea metalică utilizată ca materie primă pentru realizarea unui produs sinterizat are următoarele caracteristici: densitatea materialului particulelor pulberii ρe = 7850 kg/m3.7 %.6 %. care ţine seama de abaterile de la forma regulată (poliedrică sau sferică) ale particulelor pulberii.7 = 8. dacă particulele au forma sferică). Să se determine pentru această pulbere compactitatea de umplere Cu. se obţin relaţiile: 6 6 . porozitatea pulberii presate este este C pr = ρe 7850 Ppr = 100 – Cpr = 100 – 91. rezultă: S v = . A. Rezolvare Utilizând relaţiile de definire a caracteristicilor pulberilor (date în scap. se poate aprecia că produsele realizate vor avea Pp < 8. fiecare particulă având volumul Vp ( V p = d 3 . 13.4 % . iar compactitatea de presare ρp 7200 100 = 100 ≅ 91.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Ve. densitatea de umplere ρu = 3500 kg/m3 şi densitatea de presare ρp = 7200 kg/m3. dacă particulele au forma cubică p 4 dp 2 sau V p = π ( ) 3 . ţinând seama că tratamentul termic de sinterizare reduce porozitatea comprimatelor de pulbere obţinute prin presare. porozitatea de umplere Pu şi compactitatea de presare Cpr şi să se stabilească dacă produsul obţinut prin sinterizare poate avea porozitatea Pp ≤ 10 %. dacă particulele au forma 2 npS p S p npS p Sp sferică) şi masa M p = ρ eV p .3 % şi.2). 3 2 dp dacă particulele au forma cubică sau S p = 4π ( ) 2 . Evident. suprafaţa Sp ( S p = 6d p .3) sugerează că suprafaţa specifică a pulberilor cu particule de formă regulată este independentă de forma particulelor. 318 .3 % < 10 %. cu aspect dendritic etc. şi S m = = = n pV p V p n p ρ eV p ρ eV p înlocuind în aceste relaţii expresiile mărimilor Sp şi Vp. (13.3) şi S m = Sv = ρe d p dp Observaţie Relaţiile (13. porozitatea de ρe 7850 umplere este Pu = 100 – Cu = 100 – 44.) suprafaţa specifică se stabileşte cu relaţii de forma: 6 6 α f şi S m = αf.6 ≅ 55.

% Ni m %Cu m 70 30 + + 8910 8930 ρ Ni ρ Cu Densitatea filtrului obţinut prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel este: Pp 38 ρ p = ρ e (1 − ) = 8916(1 − ) ≅ 5528 kg/m3. iar densitatea bronzului cu staniu se determină folosind relaţia generală stabilită la rezolvarea aplicaţiei A. 100 100 A.13.2): ρNi = 8910 kg/m3 şi ρCu = 8930 kg/m3. se poate determina densitatea materialului particulelor 100 100 pulberii: ρ e = = ≅ 8916 kg/m3. iar VBz. 4. ştiind că (aşa cum se precizează în tabelul 1.scap.10 ≅ 7674 kg/m3.4. ştiind că la realizarea lui s-a folosit un amestec alcătuit din pulbere de grafit şi pulbere de bronz cu staniu cu %Snm = 10 %.2.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi A. grafit şi pori în această structură. 100 100 Observaţie Dacă produsul ar avea porozitatea Pu = 0 %. Să se determine densitatea acestui produs. Rezolvare Particulele pulberii din aliaj Monel au (aşa cum s-a precizat în scap. MBz şi MC fiind masele bronzului şi grafitului exisistente în structura produsului. Rezolvare Densitatea grafitului este (v.2) concentraţiile masice ale componentelor: %Nim = 70 % şi %Cum = 30 %.3. VC şi Vpori – volumele ocupate de bronz. Un filtru realizat prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel cu %Nim = 70 % are porozitatea Pp = 38 %. ρSn = 7290 kg/m3: ρ Bz = %Cu m % Snm 90 10 + + 8930 7290 ρ Cu ρ Sn Considerând că produsul precizat în enunţul aplicaţiei are masa Mp şi volumul Vp.1) ρC = 2500 kg/m3. 9. conţinuturile procentuale 319 .13.4. Microstructura unui produs din bronz grafitat realizat prin metoda agregării de pulberi evidenţiază un conţinut procentual (volumic) de bronz %Bzv = 85 % şi un conţinut procentual (volumic) de grafit %Cv = 85 %.2) ρCu = 8930 kg/m3 şi 100 100 = ≅ 8734 kg/m3. rezultă Mp = MBz + MC = ρBz VBz + ρC VC şi Vp = VBz + VC + Vpori.85 + 2500⋅0.4.2.5. Să se determine densitatea aceestui produs. % Bz v %C v Deoarece VBz = V p şi VC = V p se obţine că densitatea produsului este 100 100 % Bz v %C v ρ p = ρ Bz + ρC = 8734⋅0. Particularizând relaţia generală stabilită la rezolvarea aplicaţiei A. densităţile acestor componentelor având valorile (precizate în tabelul 1. restul fiind pori.

cu valorile precizate în scap. 30 %).895 + 2500⋅0.2).4 pentru constantele care intervin în aceste relaţii. 320 . prezentate în figura 13.5 = 10. 13.4. 100 100 A. alungirea procentuală după rupere A şi modulul de elasticitate longitudinală E). în funcţie de porozitatea acestora Pp .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (volumice) ale constituenţilor structurali ar fi: % Bz v/ = % Bz v 85 100 = 100 ≅ % Bz v + %C v 95 89.5 % şi %C v/ = 100 − % Bz v/ = 100 – 89. Utilizănd datele prezentate în scap.5 % şi densitatea produsului creşte % Bz v/ %C v/ la valoarea ρ = ρ Bz + ρC = 8734⋅0.105 ≅ 8080 kg/m3.13.11. în funcţie de porozitatea acestora Pu ∈ (0 %.11. rezistenţa la tracţiune Rm. 13. Diagramele de variaţie în funcţie de porozitatea Pp ale principalelor caracteristici mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate Rezolvare Utilizând relaţiile potrivite din grupul (13. / p Fig.5. 13. se obţin diagramele de variaţie ale principalelor caracteristici mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate (duritatea Brinell HB. să se studieze variaţiile caracteristicilor mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate.

etc. în lucrarea de faţă. chimică. componentelor) supuse la solicitări mecanice. mecanice şi tehnologice corespunzătoare cerinţelor impuse de aplicaţia în care sunt utilizate. automatică şi informatică. materiale ceramice şi sticlele. optică. ele trebuind să asigure îndeplinirea rolului funcţional al unor elemente (piese.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Capitolul 14 ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU APLICAŢIILE TEHNICE 14.1.. componente) pentru electrotehnică. fonte şi aliaje neferoase). tehnica măsurării. lemnul şi materialele compozite. electronică. Introducere La alegerea materialelor pentru o aplicaţie tehnică trebuie avute în vedere două principii: * materialele selectate trebuie să posede proprietăţile fizico-chimice. s-a recurs la împărţirea materialelor în două mari clase: • materialele structurale (materialele de construcţie) sunt cele la care caracteristicile de rezistenţă mecanică sunt cele mai importante. În scopul facilitării alegerii lor pentru diverse aplicaţii tehnice. magnetică. ele fiind destinate confecţionării elementelor (pieselor. obţinerea semifabricatelor şi realizarea produselor impuse de aplicaţie. materialele pe bază de substanţe macromoleculare. * materialele alese trebuie să conducă la soluţii tehnice de rezolvare a aplicaţiei care să fie convenabile economic. sunt tratate cu precădere materialele din această clasă: materialele metalice (oţeluri. adresată în principal celor care se pregătesc sau care lucrează în domeniul ingineriei mecanice. • materialele funcţionale sunt cele la care caracteristicile cele mai importante sunt de natură electrică. adică să poată fi transpuse în practică cu cheltuieli acceptabile privind elaborarea materialelor. 321 .

intesitatea solicitărilor. conductibilitatea termică. întreţinut şi reparat într-o anumită perioadă de timp.. fuzibilitatea. posibilitatea ca solicitările să genereze fenomene de pierdere a stabilităţii unor componente ale produsului (a căror evitare impune asigurarea unor anumite rigidităţi ale componentelor). polimerii pentru cristale lichide. rezistivitatea electrică. În prezent.) nu au făcut obiectul acestei lucrări. condiţiile termice în care se aplică solicitările (solicitări la temperaturi scăzute. condiţiile de mediu în care se aplică solicitările (mediu de lucru neutru. etc. materialele magnetice. 14..2. • condiţiile privind caracteristicile fizice ale materialului produsului. materialele conductoare şi superconducoare. Criteriile şi metodele de selecţie a materialelor Prima etapă care trebuie parcursă la alegerea materialelor adecvate realizării unui produs constă în cunoaşterea tuturor condiţiilor tehnice ce definesc funcţionalitatea lui şi comportarea sa în exploatare: • condiţiile privind solicitările mecanice la care este supus produsul: complexitatea sistemului de solicitare (solicitări simple. materialele din această clasă (materialele semiconductoare. etc. mediu corosiv sau abraziv) etc. ceramicele electrooptice. de tip întindere compresiune. în gama condiţiilor tehnice ale produselor industriale se includ 322 . în acest capitol sunt tratate în principal aspectele privind alegerea materialelor structurale pentru aplicaţiile tehnice. în cursul unei perioade de timp date. solicitări în condiţii de temperatură normală sau solicitări în condiţii termice care determină manifestarea fenomenului de fluaj). dilativitatea termică etc. materialele ceramice cu proprietăţi piezoelectrice. care determină sau influenţează îndeplinirea funcţiilor pentru care acesta este realizat: densitatea. • condiţiile privind fiabilitatea şi mentenabilitatea produsului.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR detecţia şi înregistrarea semnalelor de diverse naturi fizice. caracterul static sau dinamic al aplicării acestora. caracterul variabil în timp sau constant al solicitărilor (care implică apariţia sau nu a fenomenului de degradare prin oboseală).. sau solicitări compuse). încovoiere simplă sau forfecare pură. iar mentenabilitatea fiind proprietatea produsului exprimată prin probabilitatea ca acesta să poată fi supravegheat. • condiţiile privind precizia dimensională a produsului şi calitatea suprafeţelor acestuia. fiabilitatea fiind proprietatea produsului exprimată prin probabilitatea ca acesta să-şi îndeplinească funcţiile în condiţii prescrise. Tinând de cele expuse mai înainte.

rezistenţa la rupere.1) CAM ≥ CAP sau CAM ≤ CAP. criteriul de selecţie a materialelor va fi Rm > 300 N/mm2. conductibilitatea termică. calitatea suprafeţelor semifabricatelor. criteriul de selecţie a materialelor se poiate scrie ρ ≤ 4000 kg/m3. rezistenţa la oboseală. rezistivitatea electrică.. rezistenţa la fluaj. dacă se notează cu CAP nivelul limită (minim sau maxim) acceptabil (din punctul de vedere al aplicaţiei pentru care trebuie ales materialul) al unei caracteristici de material şi cu CAM nivelul (aceleiaşi caracteristici) asigurat de materialele din gama considerată la selecţie. modulul de elasticitate. în această categorie sunt incluse: − criteriile privind caracteristicile mecanice care trebuie asigurate (în condiţiile de temperatură şi mediu de lucru corespunzătoare produsului ce trebuie realizat): duritatea. grupate în categoriile prezentate în continuare: A. rezistenţa la coroziune (în mediul de lucru şi în condiţiile de solicitare corespunzătoare produsului ce trebuie realizat). Astfel. etc. − criteriile privind caracteristicile fizice care trebuie asigurate: densitatea. Criteriile privind proprietăţile materialelor sunt principalele criterii folosite pentru alegerea acestora. − criteriile privind caracteristiciele chimice şi structurale impuse: compoziţia chimică. temperatura de topire-solidificare. energia de rupere. dacă într-o aplicaţie este necesar să se utilzeze materiale având rezistenţa la rupere mai mare decât 300 N/mm2. etc. stabilindu-se pentru fiecare criteriu dacă este principal (de bază) sau secundar (auxiliar) şi dacă este obligatorie sau facultativă respectarea sa.. Criteriile din această categorie pot fi ierarhizate în funcţie de importanţă. structura. alungirea procentuală după rupere. În mod obişnuit criteriile privind alegerea materialelor în funcţie de proprietăţi se formulează considerând diversele caracteristici care exprimă cantitativ proprietăţile acestora. După analiza detaliată a condiţiilor tehnice impuse produsului care trebuie obţinut se formulează criteriile de selecţie a materialelor necesare pentru fabricarea acestuia.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice şi cele privind protecţia oamenilor şi mediului înconjurător (condiţiile ecologice) şi condiţiile privind reciclabilitatea (proprietatea produsului scos din uz de a putea fi transformat în deşeuri reintegrabile în natură sau valorificabile prin procese tehnologice de realizare a unor noi produse). de exemplu. coeficientul de dilatare termică. limita de curgere. − criteriile privind caracteristicile semifabricatelor necesare pentru obţinerea produsului: forma. iar dacă aplicaţia impune ca materialele să aibă densitatea mai mică decât 4000 kg/m3. conţinutul de impurităţi. criteriul se poate exprima analitic în una din următoarele forme: (14. Pentru ierarhizarea criteriilor şi stabilirea ponderii (coeficientului de importanţă) cu care fiecare 323 . dimensiunile şi masa semifabricatelor.

Kj. respectarea criteriului K1 asigură în proporţie de 70% luarea unei decizii bune la alegera materialului). Pentru ca numărul criteriilor utilizate la selecţia materialelor în funcţie de proprietăţi să fie cât mai mic (în scopul facilitării alegerii) se apelează la formularea unor criterii bazate pe caracteristici sintetice (care înglobează mai multe caracteristici ale materialului). De exemplu. ρ fiind densitatea materialului. • echipa de proiectare stabileşte valorile ponderilor parţiale aij... K3) şi apreciind că. i ≠ j şi. iar g acceleraţia R gravitaţională) K R = m . j = 1. se estimează coeficientul de importanţă al fiecărui criteriu (de exemplu. dacă pentru o aplicaţie trebuie ales un material care să asigure un nivel ridicat al rezistenţei mecanice a pieselor şi un nivel scăzut al masei acestora. dacă pentru o aplicaţia trebuie ales un γ material care să asigure un nivel ridicat al rigidităţii pieselor (deformaţii elastice mici ale pieselor în prezenţa solicitărilor mecanice) şi un nivel scăzut al masei acestora.K2.3 rezultă considerând perechea de criterii (K1.. Kn. definită prin raportul dintre rezistenţa la rupere a materialului Rm şi greutatea specifică γ (γ = ρg.1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR criteriu trebuie considerat la luarea deciziilor privind alegerea materialelor se poate folosi metoda prezentată în figura 14.n ( ∑ a j = 1) şi pe această baza se poate j =1 Sp face ierarhizarea după importanţă a criteriilor. .7 şi a13 = 0. • se calculează ponderea cu care trebuie considerat fiecare criteriu la n Spj alegerea materialelor aj = .. . Kj). . i ≠ j şi aij +aji = 1 şi întocmeşte un tablou numit matricea preferinţelor. presupunând că numai criteriile Ki şi Kj intervin în alegerea materialului. pentru stabilirea valorilor ponderilor aij se consideră pe rând perechile de criterii (Ki. criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând E caracteristica (sintetică) numită modul de elesticitate specific KE = . a31 = 0.. iar dacă γ trebuie ales un material care să asigure în mod eficient o bună comportare a 324 . în cazul când numai aceste două criterii se iau în considerare. .Ki. la aplicarea căreia se parcurg următoarele etape: • se precizează criteriile care se iau în considerare K1. De asemenea.. criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând caracteristica (sintetică) denumită rezistenţă mecanică specifică KR. • se calculează suma ponderilor parţiale corespunzătoare fiecărui criteriu (suma pondrilor înscrise pe fiecare coloană a matricei preferinţelor) Spj = ∑ aij şi suma tuturor ponderilor parţiale înscrise în matrice S p = n(n − 1) 2 = i1 n .

Spn S p = ∑ S pj j =1 aj = Spj Sp a1 . în cazul materialelor metalice există standarde pentru oţelurile. . ÎNTOCMIREA MATRICEI PREFERINŢELOR DETERMINAREA SUMEI PONDERILOR PARTIALE ALE CRITERIILOR DETERMINAREA SUMEI TOTALE A PONDERILOR DETERMINAREA COEFICIENTILOR DE IMPORTANTA AI CRITERIILOR ... .. .. .. .. deoarece. . Etapele metodei de stabilire a coeficienţilor de importanţă ai criteriilor privind alegerea materialelor în funcţie de proprietăţi După stabilirea şi ierarhizarea în funcţie de importanţă a criteriilor de alegere a materialelor pe baza proprietăţilor pe care trebuie să le asigure în aplicaţia considerată.. aji .... DEFINIREA CRITERIILOR CRITERIUL K1... aij .. .. ... Kn Spj = ∑ aij = i1 n .. fontele şi aliajele neferoase recomandate pentru diferite utilizări)... Ki a1i .. Kj .... .... Ki. ....... .. an1 Sp1 K1 .privind caracteristicile diverselor materiale comerciale... Ki .. documentele cele mai utilizate fiind standardele. aşa cum s-a putut constata în capitolele anterioare. 3. .. Kj.. K1 .. aj .. manuale etc.... În acest scop se folosesc datele existente în standarde.. . ajn ..9).. . aj1 . RO fiind rezistenţa la oboseală a materialului (v. 325 ... an Fig.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice pieselor la solicitări variabile. normative. .....1. ..... Kn Kn a1n . Rm Valorile unor astfel de caracteristici sintetice asigurate de diversele materiale comerciale sunt prezentate în tabelul 14.... ......... cuprind date concrete privind caracteristicile asigurate de fiecare marcă de material şi indicaţii precise privind prelucrările tehnologice ce conduc la stările structurale corespunzătoare obţinerii acestor caracteristici şi facilitează astfel alegerea lor pentru o anumită aplicaţie. .. ani Spi n . ai .... ain . ... ..1. se poate face o primă selecţie a materialelor...... 14. Kj a1j ... anj Spj . acestea grupează materialele după destinaţie (de exemplu.. scap.. . . . ai1 . .... .. ...... . criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând caracteristica (sintetică) numită rezistenţă relativă la oboseală R KO = O . .... cataloage...

.00 0.9 7.00 1.5....6.0.9 7.8.4.17....... k = 1..8.0 7.8.6 8.m....750 520...7..8..950 1800..4.8..14...8...3.4 4... CAP.7.6...10..9.91 2..210 200...7.4.900 400.50 60.1.1200 300.800 450.0. j = 1.110 140..6...210 K R...1000 200.3.7 1....8.11 9.40 70..8.200 200...210 210..5.. având coeficienţii de importanţă aj.. uscat Compozite poliesteri + fibre de sticlă ρ.7 4... t/m3 7. nivelurile caracteristicilor asiguarete CAM.3.2 6.2 8...1..9 2..8 8...... metoda prezentată anterior) şi nivelele limită acceptabile ale caracteristicilor de material.1300 110..47 0..7.....5 2...80 3000.....7 7.9 7.220 90.9 8.n (stabiliţi folosind..210 200.n).7.8 7.10.2.1......1.1 8...3 6...210 180..180 28.5......n..7.550 700.5...520 500.8 0.. N/mm2 350.....1.jk..2 3..1..5...6 12.3 6.1..7.. uscat Lemn esenţă moale... care îndeplinesc integral cele n criterii de selecţie (notate j = 1.90 km 4.8..7..2.2 8.90...25 1.n...8 5.60 20..5 0.8.....3 24.210 140...100 40.0.0..5 2.95 0.14.220 190.9..20......2 1..33 7.. kN/mm2 200....32 40.8.2.7..4 8.. Materialele care respectă toate criteriile privind proprietăţile impuse de aplicaţia în care urmează a fi utilizate alcătuiesc gama materialelor cu proprietăţi adecvate.1.......4.2 170...70.10...... care respectă toate criteriile 326 ..11......135 68.20 11. notată GMP.500 400....75.1 2.6...2.8.7 1.....9..8.9.6 4.16...8..0 10..3..... Pentru alegerea celui mai potrivit material din această gamă se poate utiliza următoare metodologie: • se consideră că gama materialelor cu proprietăţi adecvate. de exemplu....1 4.0.1300 450.8 6.2500 600.... j = 1.0.8.4 0.1..10..60 2.0.50...28 6.7.1..1 9.1200 1000..210 200.650 200.190 115.6....3 1.2 Rm.92..110 43. pentru toate materialele Mk..8...12.1 8..9. cuprinde m materiale (marcate Mk...2.4 8... j = 1.220 200.1.9 7.10.4500 E.1.1..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 14......8...8. Principalele caracteristici tehnice ale unor materiale comerciale Materialul Oţeluri carbon de uz general Oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (tratate termic) Oteluri pentru conducte şi recipiente sub presiune (laminate termomecanic) Oţeluri inoxidabile feritice Oţeluri inoxidabile austenitice Oţeluri inoxidabile duplex Oţeluri maraging Superaliaje tip Inconel Superaliaje tip Nimonic superaliaje tip Hastelloy Alame Bronzuri cu Sn sau cu Al Aliaje Cu – Ni Bronzuri cu beriliu Aliaje pa bază de Al deformabile (călite şi îmbătrânite) Aliaje pe bază de Ti Aliaje pe bază de Mg Polietilenă Polipropilenă Politetrafluoretilenă (teflon) Poliamide (nylon) Policlorură de vinil Lemn esenţă tare. k = 1.1...5..100 50..1400 650.. • din analiza care a condus la constituirea gamei materialelor cu proprietăţi adecvate se cunosc.3.7..9.m)...m..1..j. k = 1.850 600...9..5.7.5 3...10 70..115 85.4.4 12.72 107.

jk analitic în forma „max”. k = 1. folosind relaţia: I .jk ≤ CAP...j .n.m. j = 1.m. j = 1. k = 1. respectă toate criteriile de selecţie Kj.2) • se ierarhizează materialele Mk.m se stabilesc indicatorii parţiali Ijk.j (14.jk ≥ CAP..m. dispozitive sau maşini universale (prelucrarea semifabricatelor nu necesită utilizarea de scule.n. j = 1..m. astfel încât îndeplinirea fiecărui criteriu de către un material (notată cu 1) să constituie un argument în favoarea alegerii acestuia pentru o anumită aplicaţie.. scrise analitic în forma „min” CAM. k = 1.n.. dacă criteriul de selecţie Kj este formulat CA M ... j = 1. • pentru fiecare din materialele Mk.. * obţinerea caracteristicilor materialului impuse de condiţiile tehnice ale 327 . CT = j1 n „min”. materialul cu cea mai mare valoare a acestui indicator fiind (din punctul de vedere al caracteristicilor asigurate) cel mai potrivit pentru aplicaţia avută în vedre. k = 1. evident.jk . k = 1. Criteriile privind procesarea tehnologică a materialelor în vederea obţinerii semifabricatelor sau produselor se formulează în mod obişnuit într-o formă calitativă (atributivă). dacă criteriul de selecţie Kj este formulat analitic în forma Ijk = CA P . dacă fiecare din materialele Mk. * prelucrarea semifabricatelor la forma.k = ∑ ajIjk .j sau în forma „max” CAM.. următoarea alcătuire: * materialul este disponibil pe piaţă în cantităţile şi sub forma semifabricatelor necesare pentru realizarea produselor (materialul nu trebuie elaborat şi transformat în semifabricate pe baza unor comenzi speciale lansate către producător).n..n.. Ijk ≥ 1. de exemplu. j = 1.. • pentru fiecare din materialele Mk. care exprimă măsura în care materialul satisface criteriile de selecţie Kj.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Kj... j = 1. fără a fi necesară aplicarea unor procedee sau operaţii operaţii tehnologice speciale. în ordinea descrescătoare a valorilor indicatorului ICT.n.. B. dispozitive sau maşini speciale).j. se calculează indicatorul global al proprietăţilor (caracteristicilor tehnice) ICT.. sau Ijk = CA P ..m. indicatorii parţiali se calculează cu relaţii de forma: CA M ...k..k. Un set de criterii de acest tip poate avea. k = 1.. dimensiunile şi caliatea suprafeţelor impuse de realizarea produselor se face cu scule. iar neîndeplinirea fiecărui criteriu (notată cu 0) să diminueze şansele de alegere a acestui material. dimensiunile şi calitatea suprafeţelor impuse de realizarea produselor se face cu tehnologii obişnuite. * prelucarerea semifabricatelor la forma.

. ′ adică pentru fiecare din criteriile K 1 .. materialul cu cea mai mare valoare a acestui indicator fiind cel mai avantajos din punctul de vedere al comodităţii achiziţionării şi comportării la prelucrarile tehnologice necesare transformării sale în produse. numite indicatorii parţiali ai performanţelor tehnologice I ′jk . Criteriile privind costurile (cheltuielile) aferente elaborării materialelor. k = ∑ a ′j I ′jk . în care elementele matricei.. M2. Mm} respectă aceste criterii. respectarea acestora determinând alegerea materialelor şi tehnologiilor de fabricaţie care asigură realizarea în condiţii economice (cu cheltuieli cât mai mici) a produselor necesare într-o aplicaţie tehnică. numit matricea performanţelor tehnologice (de forma celui prezentat în fig.. …. chimice sau termochimice. k = 1…m j =1 n (14. K ′2 . ( ∑ a /j = 1 ) şi se face apoi ierarhizarea criteriilor după valoarea coeficienţilor j =1 q a ′j ..2). din GMP îndeplinesc criteriile K ′j . întocmind un tablou.k. se calculează indicatorul global al performanţelor tehnologice IPT. folosind relaţia: I PT . aplicând aceiaşi metodă ca şi în cazul criteriilor privind proprietăţile.. Mk. a q .3) I ′jk =  0. k = 1…q : 1. se stabilesc coeficienţii de importanţă a1 .. În mod obişnuit. daca materialul M k respecta criteriul K ′j  (14. k = 1…m. * posibilităţile apariţiei defectelor de material sau de rebutare a produselor în timpul prelucrărilor tehnologice sunt minime.4) şi se poate face ierarhizarea materialelor din GMP în ordinea descrescătoare a valorilor indicatorului IPT. a ′j . Criteriile privind procesarea materialelor se pot ierarhiza în funcţie de importanţă. daca materialul M k nu respecta criteriul K ′j  Pentru fiecare din materialele Mk. aceste criterii se formulează în funcţie de costul total al 328 .ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR produsului care se realizează nu necesită aplicarea unor tratamente termice. transformării lor în semifabricate şi prelucrării acestora pentru obţinerea produselor sunt deosebit de importante.. ….. După stabilirea şi ierarhizarea în funcţie de importanţă a criteriilor privind procesarea tehnologică.k. se trece la analiza măsurii în care materialele din gama GMP ≡ {M1. k = 1…m. exprimă măsura în care fiecare din materialele Mk.. k = 1…m.. a 2 . K ′q incluse în setul de criterii privind ′ ′ ′ procesarea materialelor. j = 1…q. 14.. C.

. / q2 ..k 329 ....k = .. . k = CT CT k C r .2. calculând pentru fiecare material Mk ∈ GMP indicatorul global al performanţelor tehnico-economice (numit şi meritul global) IPTE.. IPT.k . I I / j2 . . iar CTref este costul total al realizării aceluiaşi tip de semifabricate şi/sau al obţinerii aceluiaşi tip de produse dintr-un material de referinţă (din GMP sau din afara acestei game)....k . ..6) I PTE . / q ... K K / j ...5) CTref în care CT...... / I 1k / I 2k . .. .. a a I PT .. Câteva date cu caracter informativ privind costurile relative ale unor materiale (metalice şi nemetalice) utilizate frecvent în aplicaţiile tehnice sunt prezentate în tabelul 14. k = ∑ a ′j I ′jk j =1 n / j .k reprezintă costul total al realizării semifabricatelor dintr-un material Mk ∈ GMP şi/sau al obţinerii produselor necesare unei anumite aplicaţii.. + a PT I PT ..... Mk . k = 1. Mm / I 12 / I 22 K 1/ / K2 a1/ / a2 / I 11 / I 21 ...... IPT.... Pentru a compara materialele din GMP prin prisma costurilor totale implicate de obţinerea semifabricatelor şi/sau de utilizarea acestora la realizarea produselor necesare unei aplicaţii se pot utiliza costurile relative Cr.2.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice realizării produselor cu performanţele tehnice impuse de aplicaţia în care sunt utilizate.k C r ...k. I I / j1 . . . / I 1m / I 2m ... k = 1.m Fig..... (14... (14.1 IPT.. .. 14.m.. I I / jk . / qk .m. I /jm . CRITERIUL PONDEREA CRITERIULUI M1 INDICATRII PARTIALI I /jk PENTRU MATERIALUL Mk ⊂ GMP M2 . Configuraţia matricei performanţelor tehnologice ale materialelor Criteriul realizării cu costuri minime a produselor necesare unei aplicaţii tehnice se consideră la luarea deciziei finale privind alegerea materialelor. definite prin relaţia: CT . / q1 .... cu formula: a I .. . ... / q .2 .... / I qm IPT...

1. Tabelul 14.7.7) .4.. Bronzuri.4.3. ţinând seama de acest principiu.... k = 1.14 36....400 Dacă valorile indicatorului IPT.8.5 270.2.5 2.k O metodă modernă ce poate fi utilizată la luarea deciziei finale privind selecţia materialelor pentru o aplicaţie tehnică este analiza valorii (analiza tehnico−economică a utilităţii).3.2.0 1.k.8 5.4. Polistyren Policlorură de vinil. analiza oricărui produs trebuie realizată pornind de la sistemul de 330 * Costurile CT şi CTref sunt calculate în lei/kg de semifabricat .45 5.4.5.k şi costurile aferente prelucrării tehnologice pentru materialele din GMP sunt apropiate. indicatorul global al performanţelor tehnico – economice IPTE.1. se poate stabili cu formula: I CT ... benzi. Valorile informative ale costurilor relative ale unor materiale utilizate în tehnică MATERIALUL Oteluri de uz general (bare laminate) Oteluri de uz general (table.9. Bronzuri.120 25.9 1. Polipropilenă..m. iar aPT – coeficientul de importanţă global al criteriilor privind performanţele tehnologice ale materialelor (aCT + aPT = 1)..1.0 10....m..9 6. Alame (produse obţinute prin DP) Cupru. Inconel.0.. Incoloy. k = 1..6 2...40 3.21 100.. profile) Oţeluri carbon pentru construcţia de maşini (produse laminate) Oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (produse laminate) Oteluri carbon şi slab aliate pentru scule Oţeluri inoxidabile şi refractare (produse laminate) Fonte albe şi cenuşii (produse obţinute prin turnare) Fonte modificate (produse obţinute prin turnare) Aluminiu şi aliaje de Al (produse oţinute prin DP + TT) Aluminiu şi aliaje de Al (produse obţinute prin turnare) C= r C T C ref T * MATERIALUL Cupru. Udimet Titan şi aliaje de Ti (produse obţinute prin DP + TT) Polietilenă..5.9..5 8.......13 6.2.8.k (14...1...2.5 7.. evident.. materialele Mk ∈ GMP care au meritul global cel mai ridicat trebuie să fie cele preferate pentru aplicaţia tehnică considerată.. Alame (produse obţinute prin turnare) Aliaje Cu – Ni (produse laminate sau turnate) Superaliaje de tip Nimonic. ci ca un ansamblu de utilităţi).8 2.. care are la bază următoarele principii: − • orice produs este purtătorul material al unor funcţii capabile să satisfacă anumite necesităţi ale utilizatorilor (un produs nu trebuie privit ca un ansamblu de părţi materiale.1.. I PTE ..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în care aCT este coeficientul de importanţă global al criteriilor privind caracteristicile tehnice ale materialelor.. Poliamide (Nylon) Fibre de sticlă Compozite polimerice cu fibre de sticlă sau de carbon Cr = CT CTref * 1. Răşini acrilice şi fenolice Politetrafluoretilenă (Teflon).18 19. k = C r .8 2.. ABS.5.9...

Încercarea de a recomanda unele metode cantitative. care să constituie suportul luării deciziilor pertinente privind rezolvarea unor astfel de probleme.3. Aspectele anterior prezentate evidenţiază cu claritate complexitatea problemelor privind alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice. • pentru orice produs trebuie să existe o corelaţie optimă între funcţiile asigurate şi resursele alocate pentru realizarea acestora.. pentru ca produsul obţinut să se caracterizeze printr-un raport maxim utilitate/cost). i = 1. directe) ale celor care utilizează produsul şi funcţii auxiliare (secundare). în cadrul căruia funcţiile sunt împărţite în categorii de importanţă: funcţii de bază (principale). ingineri specializaţi în domeniul materialelor. care contribuie la îndeplinirea normală a funcţiilor de bază sau care fac produsul mai uşor de vândut şi cresc reputaţia pe piaţă a acestuia.. Ci fiind costul aferent realizării funcţiei.). diminuează responsabilitatea membrilor echipei de proiectare şi micşorează cerinţele privind competenţa acestora. acest principiu fiind denumit principiul raportului maxim între utilitate sau valoare de întrebuinţare şi cost.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice funcţii al acestuia.f. ţinând seama de următoarele recomandări: • în prima etapă de rezolvare a problemei se analizează cu atenţie 331 . Considerând că produsul analizat are f funcţii şi că la fiecare funcţie corespunde un coeficient importanţa αi. i = 1.. ingineri specializaţi în domeniul tehnologiilor de fabricaţie. ci = i . iar CT CT – costul total al produsului ( ∑ ci = 1). economişti specailizaţi în domeniul costurilor etc. se poate construi un grafic de corelare i =1 f utilitate – cost de tipul celui prezentat în figura 14. Aplicarea acestor metode este utilă şi conduce la rezultate bune.f ( ∑ α i = 1 ) şi o pondere a costului i =1 f C de realizare ci. la analiza oricărui produs trebuie calculată ponderea costurilor implicate de realizarea fiecărei funcţii şi trebuie examinată corelaţia ce există între aceasta şi ponderea funcţiei (coeficientul de importanţă al funcţiei) în asigurarea utilităţii (calităţii) globale a produsului. Din analiza unor astfel de grafice rezultă care sunt funcţiile produsului pentru care costurile sunt disproporţionate în raport cu contribuţiile lor la utilitate şi se pot găsi modalităţile de eliminare a neconcordanţelor cu efecte negative asupra costurilor (eliminarea funcţiilor inutile sau operarea unor modificări tehnologice privind realizarea funcţiilor care implică costuri ridicate). de către o echipă de proiectare bine structurată (care cuprinde ingineri cunoscători ai aplicaţiei ce se analizează. nu trebuie să conducă la ideea că aceste metode simplifică problemele.. dacă problema alegerii materialelor pentru o aplicaţie tehnică se tratează etapizat. care corespund unor necesităţi reale (efective. ţinând seama de acest principiu.

condiţii care. cât şi de materialele compozite durificate cu fibre. Configuraţia unui grafic de corelare utilitate – cost obţinut prin aplicarea analizei valorii la un produs industrial • dacă în prima etapă de rezolvare a problemei criteriile privind proprietăţile nu sunt suficiente pentru selectarea familiei de materiale adecvate aplicatiei avute în vedere. de exemplu. materialul din care acesta urmează să fie confecţionat trebuie să se caracterizeze prin rezistenţă mecanică ridicată. pe această bază. la soluţia alegerii unui material din familia compozitelor durificate cu fibre. se stabilesc categoriile. tenacitate mare şi densitate cât mai mică. se stabilesc principalele proprietăţi (caracteristici) pe care trebuie să le posede materialul din care acesta urmează să fie confecţionat şi. aşa cum se arată în schema din figura 14.6 şi 14. 332 . dacă produsul care trebuie realizat este un recipient sub presiune care urmează a fi amplasat pe o aeronavă. materialul din care acesta urmează să fie confecţionat trebuie să prezinte caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate. pentru cele două aplicaţii descrise anterior alegerea tipurilor de materiale se realizează aşa cum sugerează schemele prezentate în figurile 14. se poate încerca selectarea clasei (familiei) de materiale potrivite pentru fabricarea produsului.5. dacă produsul care trebuie realizat este un recipient de stocare a unui gaz combustibil (pentru utilizare casnică) sub presiune. • după selectarea familiei din care trebuie să facă parte materialul ce va fi utilizat la confecţionarea produsului. menţinând în prim plan cerinţele privind proprietăţile şi adăugând eventual acestora şi criterii privind caracteristicile tehnologice sau costurile.4. pot fi îndeplinite atât de materialele metalice.7. Fig. aşa cum se arată în schema din figura 14.3. de exemplu. decizia utilizării unui material metalic fiind justificată de compararea celor două familii de materiale prin prisma costurilor.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR condiţiile tehnice ce caracterizează produsul care trebuie realizat. 14. ceea ce conduce. de exemplu. tipurile sau mărcile de materiale adecvate din această familie. se pot adăuga acestora şi criterii din celelalte categorii (criterii privind procesarea tehnologică sau criterii privind costurile).

14. 14. pentru ca eficienţa aplicării acestor metode să fie corespunzătoare este necesar ca numărul materialelor Mk din GMP să fie cât mai 333 Fig. Schema alegerii tipurilor de materiale compozite pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă Fig.4. Shema alegerii tipurilor de materiale metalice pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă . aşa cum s-a arătat mai înainte.5.7.6. Shema alegerii familiei de materiale pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă Fig. 14. pentru a decide care dintre tipurile de materiale selectate în etapele precedente (care alcătuiesc gama materialelor cu proprietăţi adecvate GMP) corespunde cel mai bine cerinţelor tehnico-economice ce definesc aplicaţia avută în vedere.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Fig. 14. Shema alegerii familiei de materiale pentru un recipient de stocare sub presiune a unui gaz combustibil • metodele prezentate anterior se pot utiliza în etapa finală.

această cerinţă putând fi uşor respectată dacă se face o selecţie a tipurilor de meteriale pe baza informaţiilor cuprinse în standarde. Ca 2 2 2 2 urmare. tensiunea medie σ + σ min σ max (1 + R) σ − σ min σ max (1 − R) σ m = max = > 0 şi σ v = max = σv. pentru aplicaţia constând în realizarea recipientului de stocare a gazului gombustibil (anterior discutată).0.85% din sondele aflate în producţie.. dată de relaţia: 334 . de exemplu. În ţara noastră şi în multe alte ţări de pe glob.4 < R < 0) şi au ca tensiuni caracteristice: tensiunea maximă..3.8. tensiunea minimă σmin = Rσmax.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR mic. având rolul de a transmite mişcarea rectilinie alternativă de la instalaţia de suprafaţă la pistonul (cilindrul) pompei de adâncime cu care se realizează extracţia ţiţeiului din zăcământ. ciclurile de solicitare având perioada aproximativ egală cu durata unui ciclu de lucru al pompei de adâncime. 14. mărcile de oţel adecvate (care alcătuiesc GMP pentru această aplicaţie) se pot alege folosind prescripţiile din standardul SR EN 10028.7 ) sau (mai rar. σmax > 0. normative sau prescripţii tehnice.. Ciclurile de solicitare ale prăjinilor din compunerea garniturii de prăjini de la o sondă sunt (în mod obişnuit) ondulant-pozitive (cu coefcientul de asimetrie σ R = min = 0. în condiţii de funcţionare defectuoasă a σ max instalaţiei de pompare) alternante (cu –0.. se poate aprecia că durabilitatea unei prăjini de pompare este în directă dependenţă cu mărimea coeficientului de siguranţă c. Acest fapt este ilustrat în figura 14. pe baza interpretării dinamogramelor înregistrate la sonda respectivă. garnitura de prăjini (alcătuită din prăjini de pompare asamblate cap la cap) este una din componentele principale ale echipamentului de lucru. În timpul utilizării într-o sondă aflată în exploatare. La aplicarea acestei metode tehnologice de exploatare a sondelor.3. prajinile de pompare sunt supuse unor solicitări axiale variabile.9. pompajul de adâncime cu prăjini se utilizează ca metodă de extracţie a petrolului (ţiţeiului) la 65. Un studiu de caz privind alegerea materialelor Pentru a evidenţia complexitatea problemei alegerii materialelor pentru aplicaţiile tehnice se prezintă un studiu de caz privind materialele selectate şi utilizate de diverşi producători pentru realizarea prăjinilor de pompare a petrolului din zăcăminte. Configuraţia constructivă a prajinilor de pompare este dictată de rolul lor funcţional şi de tipul materialului utilizat la confecţionarea acestora şi este prezentată în figura 14. cataloage. care prezintă o modalitate de estimare a caracteristicilor ciclurilor de solicitare ale prăjinilor de pompare din diferite zone ale garniturii de prăjini ce echipează o sondă.

Tensiunea maximă (σmax) a ciclurilor solicitării de lucru a unei prăjini are mărimea dată de raportul dintre forţa maximă de solicitare axială a prăjinii. greutatea coloanei de lichid pompat F1. forţele de frecare (între prăjini şi ţevile de extracţie. Fd. între pistonul şi cămaşa pompei de adâncime. creşterea valorii modulului de elasticitate specific al E materialului prăjinilor K E = . produc ruperea prin oboseală a prăjinii considerate. determină micşorarea deformaţiilor axiale şi γ curburilor locale ale garniturii de prăjini ce echipează o sondă aflată în exploatare şi asigură astfel o funcţionare mai eficientă a instalaţiei de pompare. Analizând relaţia (14. ca urmare.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Rm σ max. Rm Comportarea în exploatare a prăjinilor de pompare are ca factor de influenţă şi modulul de elasticitate longitudinal al materialului acestora E. cu corozivitatea determinată de salinitate şi de conţinuturile de CO2 şi H2S dizolvate).1 este tensiunea maximă a ciclurilor limită care.1 σ max . Ff1. Fmax este rezultanta unui Fmax şi aria secţiunii transversale a prăjinii S p = 2 4 grup de sarcini axiale ce are ca principale componente: greutatea proprie a prăjinilor de pompare Fg. sarcinile (dinamice) datorate inerţiei şi fenomenelor oscilatorii ale garniturii de prăjini Fd. K R = m şi cu γ σ mărimea rezistenţei la oboseală relative K O = −1 . forţa de flotabilitate a garniturii de prăjini Ff1.8) în contextul argumentelor anterior prezentate. energia consumată la exploatarea unei sonde prin pompaj de adâncime) sunt în dependenţă liniară cu caracteristica γ. πd 2 . cu R = −1) a prăjinii de pompare în mediul de lucru din sondă (amestec ţiţei−ape de sondă. Intensităţile majorităţii acestor componente (Fg. intensităţile forţei Fmax şi tensiunii σmax (şi. rigidităţile la tracţiune şi încovoiere ale prăjinilor fiind în directă proporţionalitate cu această caracteristică. etc.8) = c= Rm σ max (1 − R) + (1 + R ) σ −1 în care σmax. Ff) sunt direct proporţionale cu greutatea specifică a materialului prăjinilor γ = ρg şi. implicit. (14. iar σ−1 – rezistenţa la oboseală (prin solicitare alternant-simetrică. Rm este rezistenţa la rupere a materialului prăjinii. având acelaşi coeficient de asimetrie ca şi ciclurile solicitării de lucru.) Ff. 335 . se poate aprecia că durabilitatea prăjinilor de pompare creşte o dată cu rezistenţa R mecanică specifică a materialului din care sunt confecţionate.

A. Standardele şi normele existente clasifică oţelurile pentru prăjini de pompare în următoarele clase de rezistenţă: a) oţeluri grad C. în medii de lucru slab corozive.. Determinarea caracteristicilor ciclurilor de solicitare ale prăjinilor de pompare Caracteristicile precizate anterior (KR.790 N/mm2) sunt realizate de oţelurile 336 .ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.9..14. caracteristicile de rezistenţă mecanică prescrise (Rm = 630. KE) pot servi la efectuarea unei analize comparative a diverselor materiale utilizate sau cu perspective de utilizare la confecţionarea prăjinilor de pompare.8. Oţelurile sunt materialele tradiţionale pentru prăjinile de pompare. KO. recomandate pentru prăjinile supuse în exploatare la sarcini mici sau mijlocii. 14. Configuraţia constructivă şi dimensiunile produsului prăjină de pompare Fig.

17.. destinate prăjinilor solicitate moderat în timpul pompajului...4 % şi %Mnm = 1.55 % mai scăzută decât rezistenţa la oboseală a materialului din care sunt confecţionate (determinată pe epruvete polizate).. un exemplu tipic de oţel aparţinând acestei clase este cel cu %Cm = 0. în locul tratamentelor de normalizare sau normalizare + revenire. în medii de lucru saline (fără H2S)...0..10000 Hz) şi răcirea cu jeturi de apă.11 se prezintă sintetic modul în care starea suprafeţelor prăjinilor şi mediul de lucru influenţează rezistenţa la oboseală a acestora.. În cazul mediilor corozive.. %Crm = 0.0. %Nim = 1 % şi %Mom = 1%.. %Nim = 1.. %Crm = 1.4..4 %.. c) oţeluri grad K....10. în stările structurale conferite prin aplicarea unor TT finale de normalizare + revenire sau îmbunătăţire. ce asigură (după calire+ revenire) caracteristici de rezistenţă mecanică la nivelul oţelurilor grad D şi rezistenţe la oboseală (în aer şi în mediul coroziv de sondă) superioare celor prezentate de celelalte oţeluri pentru prăjini.1. recomandate pentru prăjinile supuse în timpul pompajului la sarcini mari sau foarte mari.3.0.35.2.8... aşa cum indică datele prezentate în tabelul 14...45 %.3 %).7 % şi %Mom = 0. în figura 14..0.965 N/mm2) sunt realizate de oţeluri slab aliate de tip Cr−Mo (%Cm = 0.2. caracteristicile de rezistenţă mecanică impuse (Rm = 790.1... în medii de lucru cu corozivitate scăzută. %Nim = 1.. asigură rezistenţe mecanice superioare ale prăjinilor şi ameliorează comportarea lor la oboseală în aer şi în mediile corozive saline. cu TT final de normalizare + revenire înaltă. dificultăţile tehnice ridicate de aplicarea călirii martensitice clasice (cu încălzirea pieselor în cuptor şi răcirea ulterioară în băi de ulei sau apă) la prăjinile de pompare pot fi depăşite dacă se utilizează încălzirea prin inducţie cu curenţi de medie frecvenţă (8000.0.3 %).12. rezistenţa la oboseală este influenţată substanţial şi de frecvenţa ciclurilor de solicitare variabilă.15.2.0.. Cercetările întreprinse pentru creşterea caracteristicilor de exploatare ale prăjinilor de pompare din oţel au condus la concluziile următoare: • Aplicarea TT final de îmbunătăţire. b) oţeluri grad D..3 %) sau Cr−Ni−Mo (%Cm = 0.. aşa cum arată diagramele din figura 14.0 % şi %Mom = 0..6 %) în stare normalizată... recomandate pentru prăjinile de pompare cu condiţii grele de lucru: sarcini mari de pompare şi medii saline contaminate cu CO2 (fără H2S) sau sarcini de pompare moderate şi medii de lucru puternic corozive (medii saline cu CO2 şi H2S). %Crm = 16.7 %. 337 .15.17 %.1. se recomandă utilizarea unui oţel Ni−Mo (%Cm = 0..3.3.0. d) oţeluri speciale.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice carbon sau slab aliate de tip C−Mn (cu %Cm = 0.0.42 %.2 % şi %Mom = 0.65.... aşa cum indică diagramele prezentate în figura 14. • Rezistenţa la oboseală (în aer sau în mediu coroziv) a prăjinilor de pompare este cu 40.3.23 %.4.1.

Cercetările au arătat că aliajele pe bază de Al potrivite pentru această aplicaţie sunt aliajele deformabile şi durificabile structural prin TT. %Cum = 1. S-a constatat că rezistenţa la oboseală a prăjinilor σ−1 este în dependenţă liniară cu rezistenţa la rupere a oţelului din care sunt realizate Rm. 338 .6⋅106 m (puţin mai mică decât a oţelurilor) şi KR = (1. La utilizarea acestor aliaje pentru confecţionarea prăjinilor de pompare trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • Aliajele asigură prăjinilor rezistenţa la tracţiune Rm = 475.10.. tabelul14. din clasa 7000 (de exemplu. B. Ti. etc.. Al2CuMg (faze S’ sau S) etc.2.2. Cr.3). 14.75. Zr).. prin aplicarea unor TT de tipul T7. cu %Znm = 5. călire superficială.0 % şi adaosuri de Mn. Al2Mg3Zn3 (faze T’ sau T)..11.1.1...2.14. Aliajele pe bază de aluminiu reprezintăo altă categorie de materiale a cărei utilizare la confecţionarea prăjinilor de pompare a fost cercetată.9 %..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.1 %.600 N/mm2 şi caracteristici KE = 2. aceste aliaje capătă structuri alcătuite dintr-o matrice de soluţie solidă a componentelor şi faze durificatoare (semicoerente sau necoerente cu matricea) uniform distribuite în matrice. %Mgm = 2. cu rugozitatea suprafeţelor acestora Rz. de tip MgZn2 (faze M’ sau M).6. aliajul 7075. care induc tensiuni reziduale de compresiune în stratul superficial al pieselor. Rezistenţa la oboseală în aer a oţelurilor pentru prăjinile de pompare Fig.20) ⋅104 m (mai mari ca la oţeluri.2. Influenţele stării suprafeţei şi mediului de lucru asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel • Creşterea rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel se poate realiza dacă se aplică acestora operaţii finale de durificare superficială (ecruisare prin rulare sau prin sablare cu jet de alice. şi cu mărimea tensiunilor reziduale de compresiune din stratul superficial al prăjinilor (introduse în cursul procesului tehnologic de fabricare sau prin operaţiile de durificare superficială practicate) σr.).. v...

pentru viitor (când costurile de fabricare vor înregistra scăderi datorită progresului tehnic şi tehnologic) se întrevede şi utilizarea compozitelor cu fibre de C.. de refacerea structurii printr-un nou TT de călire de punere în soluţie + îmbătrânire).13.60 % a Rm.14. caracteristica KO înregistrând valori 0. scap.6.. Fig.13. • Prezenţa mediilor corozive de lucru afectează rezistenţa la oboseală a aliajelor pe bază de aluminiu în măsură mult mai mică decât în cazul oţelurilor.. Compozitele cu fibre de sticlă folosite pentru realizarea prăjinilor de pompare (conform soluţiei constructive sugerate de fig.31.14.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice • Caracteristicile de rezistenţă mecanică se degradează în timp.200 oC (de exemplu.1).. C. aşa cum sugerează diagramele din figura 14. la nivelul celor tipice oţelurilor înalt aliate cu Cr. aliajele au o bună rezistenţă la oboseală în mediile saline. existenţa acestui fenomen (datorat trecerii în stare stabilă a structuriilor metastabile realizate prin TT aplicate) impune limitarea adâncimilor la care pot fi utilizate prăjinile din aliaje de Al şi verificarea periodică a caracteristicilor lor mecanice (însoţită. B sau whiskers (trihite) metalice sau ceramice. v..33. Compozitele cu fibre de sticlă reprezintă o altă categorie de materiale aplicabile la confecţionarea prăjinilor de pompare.14. chiar şi în cazul contaminării acestora cu H2S şi CO2. dacă piesele din astfel de aliaje sunt menţinute la temperaturi mai mari ca 150.8) au 339 . Influenţele mediului de lucru şi frecvenţei ciclurilor de solicitare asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel grad D Fig. eventual.0.12. menţineri de 1000 ore la 200 oC pot determina diminuarea cu 50. 9.. Influenţele asimetriei ciclurilor de solicitare şi prezenţei concentratorilor asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din aliaje pe bază de aluminiu • Rezistenţa la oboseală (în aer) a aliajelor pe bază de aluminiu este influenţată în măsură importantă de asimetria ciclurilor de solicitare şi de prezenţa concntratorilor de tensiuni.

. deoarece compozitele realizate industrial nu asigură întotdeauna legături interfaciale perfecte între fibre şi matrice (condiţie ce stă la baza stabilirii acestor relaţii).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR matricea de răşină poliesterică sau epoxidică (cu Rmm = 30. La utilizarea acestor materiale pentru confecţionarea prăjinilor de pompare trebuie avute în vedere următoarele aspecte tehnice: • Caracteristicile KE şi KR ale compozitelor cu fibre de sticlă sunt superioare celor prezentate de oţeluri. Rm = Rmf [fv + (1 – fv) Fig. întărirea şi maturarea la cald a răşinii în prezenţa unor catalizatori).55⋅103 N/mm2).. E.9⋅103.1⋅103 N/mm2) şi fibre din sticlă E (cu Rmf = 3400 N/mm2 şi ≅ 7. 14. Prăjinile de pompare din astfel de materiale se realizează printr-un proces de pultruziune (tragerea răşinii..3 şi în diagramele din figura 14.9) E = fv Ef + (1 – fv)Em Em ] (14. Modificarea rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din materiale compozite în funcţie de abaterile de la aranjamentul axial al fibrelor de sticlă 340 . şi Rm (la tracţiune) ale prăjinilor realizate din materiale compozite putându-se estima cu relaţii de forma (v. valorile experimentale ale caracteristicilor E şi Rm ale materialelor compozite diferă de cele calculate cu relaţiile (14. concomitent cu gelifierea.10). aceste caracteristici sunt dependente de fracţia volumică a fibrelor în structura compozitului fv. aşa cum rezultă analizând datele prezentate în tabelul 14.15.60 N/mm2 şi Em = 6.3.10) Ef Aşa cum rezultă comparând datele prezentate în tabelul 14.12): (14.14. armată cu fire paralele din rovrig de fibre de sticlă. printr-o matriţă. Dependenţa dintre rezistenţa la rupere şi fracţia volumică a fibrelor la compozitele pentru prăjini de pompare Fig. cap.9) şi (14.14.24⋅103 N/mm2) sau din sticlă S (cu Rmf = 4800 N/mm2 şi Ef Em = 8.. 14.7.

5). 7750 pentru oţelurile speciale înalt aliate cu Cr.6 Oţel Grad K Oţel Special (aliat cu Cr) Aliaj de Al tip 7075 Compozit cu fibre de sticlă E 2.26 (0. ...0. 1800 pentru compozitul cu fibre de sticlă..6 3. 2760 pentru aliajul de Al tip 7075 (AlZn6Mg2.1.. *** KO calculate cu σ-1 determinat pe epruvete polizate.9 4..5)..640 750.31 (0.05⋅105 Starea N C+r N+r C+r Rm.06.7 2.7 2.0.04..7 2.1030 690..1.52 0. considerând factorii CT şi CTref exprimaţi în lei/(m de prăjină).** km 0.790 790. în paranteze sunt valorile lui KO obţinute cu σ-1 determinat pe baza rezultatelor unor încercări efectuate pe prăjini reale.7 2.11 1. în kg/m3: 7820 pentru oţelurile slab aliate (Grad C.48..20.81.03.5Cu1..25) KO *** în apă salină 0..15⋅105 7.9..1700 KE.. Grad E şi Grad K).930 470.Tabelul 14...34 0..24..53 0....31) 0..62 1.8 2.14 9.** Mm 2.35) 0.1...06.1.22 1.93 0. Principalele caracteristici tehnico-economice ale materialelor folosite la realizarea prăjinilor de pompare Materialul Oţel Grad C Oţel Grad E Cr* 1..60⋅104 C+r T7 80 % fibre * Costurile relative Cr calculate cu relaţia (14..22.73. calculate cu următoarele densităţi ρ.....07) 0.49...24 (0.8 5..98.22..0.33.51 (0...0.50 0..03 1.2 KR. N/mm2 630. N/mm2 2.56 0.0..10⋅105 N N+r C+R KO *** în aer 0.1..50 (0...26 (0.7 2..49...2.3.35) 0.1.965 860.0.2 2.7 2.0.580 1600.51...0.0.. ** KR şi KE.05) 0..03⋅104 5.26 1.50.....22.13 1.52 (0..27 0..12.27) 0..0..7 2.0..11) 0.0 E.83 0..850 790.0.710 620.35 (0.82.52 0..870 810...0.47.90..24) 5...0..27 (0.32 0.26 0.

329 criterii de cost. 323 coeficient de siguranţă. 327 materiale funcţionale. 328. 324 mentenabilitate. 323 rezistenţă mecanică specifică. KO calculat cu σ0. Cuvinte cheie analiza valorii.ca urmare prăjinile de pompare realizate din materiale compozite cu fibre de sticlă nu pot fi utilizate la temperaturi mai mari de 200 oC. 321 matricea preferinţelor. 324 prajini de pompare.1 în loc de σ−1 are valori KO = 0. 334 costuri relative.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice • Rezistenţa la oboseală în aer a prăjinilor de pompare din compozite cu fibre de sticlă este caracterizată prin valori KO = 0. • Caracteristicile mecanice ale materialelor compozite sunt influenţate negativ de creşterea temperaturii (ce produce degradarea matricei şi legăturilor interfaciale dintre fibre şi matrice). 330 cicluri de solicitare. 327 fiabilitate. 322 modul de elasticitate specific.. 328 criterii privind proprietăţile. 326 pultruziune. temperaturile şi mediile de lucru) se pot realiza în mai multe variante. 329 indicator parţial. 324 rezistenţă relativă la oboseală. 325 341 . 340 reciclabilitate. pentru fiecare variantă selectându-se materialul adecvat funcţionării în deplină siguranţă a produsului şi care asigură raportul maxim utilitate/cost. • Aşa cum arată diagramele din figura 14. 327.30.. 322 grafic de corelare utilitate-cost. Rezistenţa la oboseală nu este practic afectată de prezenţa mediilor corozive.. 331 indicator global. rezistenţa la oboseală a compozitelor cu fibre de sticlă pentru prăjinile de pompare este substanţial influenţată de abaterile de la aranjamentul axial al armăturii (unidirecţionale) din fibre şi (la fel ca E şi Rm) de caracteristicile legăturilor realizate în procesul de fabricare la interfeţele dintre fibre şi matrice. compozitele cu fibre de sticlă având o foarte bună comportare în mediile apoase saline.0. rezistenţa la oboseală este mai ridicată dacă solicitările variabile se caracterizează numai prin eforturi de întindere (de exemplu. Studiul de caz prezentat evidenţiază un aspect important privind alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice: produsele destinate utilizării în diverse condiţii (privind solicitările mecanice. 334 coeficient de importanţă.37. 321 materiale structurale..0.25.42). 334 coefcient de asimetrie. compozitele cu fibre unidirecţionale având tendinţa de degradare rapidă când sunt solicitate la compresiune. 334 proprietăţi adecvate.15. 323 criterii tehnologice. în soluţiile de acizi sau baze şi în prezenţa solvenţilor organici.

. 1995 5.14. Bucureşti. Care dintre următoarele aplicaţii tehnice impun alegerea unui material din gama materialelor funcţionale: a) realizarea conductorilor electrici.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Bibliografie 1. Academic Press.4.M. b) fabricarea unui magnet permanent. Zecheru Gh. 1974 3. Care dintre următoarele materiale asigură un modul de elasticitate specific KE ≅ 2. Ingineria calităţii.3. Bucureşti.. 1992 2. d) fabricarea corpului unui rezervor sferic de depozitare a gazelor lichefiate? T.5. MacMillan Publishing Company.14.4 km. Editura Tehnică. Ohio. c) realizarea ţevilor pentru tubulatura unei conducte care transportă gaze naturale sub presiune. Metals Park. Editura Chiminform Data.7⋅106 m: a) oţelul cu E = 2. „Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrare la cald”.J. * * * Hütte − Manualul inginerului. A. Broutman L. Editura Economică.S. Fracture and fatigue. c) polietilena.2 km? T. 1994 7.2. d) fabricarea elementului activ al unui aprinzător piezolelectric? T.14.M. Moţoiu R. Care este rezistenţa mecanică specifică a unui material metalic cu Rm = 800 N/mm2 şi ρ = 4000 kg/m3: a) KR ≅ 20....1. Drăghici Gh. New York. b) fabricarea catalizatorului pentru un reactor dintr-o instalaţie petrochimică.. d) KR ≅ 40.4 km. Care dintre următoarele materiale pot fi încadrate în gama materialelor reciclabile: a) oţelurile. 1992 6. Analiza comparativă a caracteristicilor de exploatare ale materialelor pentru prăjinile de pompare.14. Managementul calităţii totale. Desk Edition. 342 . * * * Metals Handbook. Traducere din limba germană după ediţia a 29-a. Drăgulănescu N. Pentru care dintre următoarele aplicaţii trebuie ales un material din gama materialelor structurale: a) realizarea arborelui cotit al unui motor de autoturism. d) sticla? T.. 1985 4. Introduction to materials science for engineers. Braşov. Shackelford J. Composite materials.. Bucureşti. în vol.14.. New York – London. c) KR ≅ 10. Ciurea S. Ulmanu V. b) fontele. c) fabricarea unui tranzistor. 1995 Teste de autoevaluare T.4 m.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 7850 kg/m3. b) KR ≅ 20.

d) IPTE. c) Rm = 500 N/mm2. Materialul din care se confecţionează un produs trebuie să satisfacă criteriul Rm ≥ 600 N/mm2. c) condiţiile privind reciclabilitatea.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 4150 kg/m3. d) orice produs trebuie privit ca un ansamblu de părţi materiale şi nu ca un ansamblu de utilităţi? T.12. IPT.8 şi Cr. La alegerea materialului pentru un produs sunt impuse patru criterii (calitative) privind procesarea sa tehnologică.2. d) condiţiile privind preţul de desfacere? T.k = 3. d) IPT = 0. Care dintre următoarele principii se aplică la utilizarea analizei valorii la un produs industrial: a) orice produs este purtătorul material al unor funcţii capabile să satisfacă necesităţile exprimate sau implicite ale utilizatorilor.14.8. d) alama cu E = 1.1⋅104 N/mm2 şi ρ = 2750 kg/m3. Care dintre criterii nu a fost îndeplinit de un material. Care dintre următoarele condiţii pot fi incluse în gama condiţiilor tehnice care definesc funcţionalitatea şi comportarea în exploatare ale unui produs: a) condiţiile privind solicitările mecanice. dacă indicatorul global al performanţelor sale tehnologice are valoarea / I PT = a1/ + a3/ + a 4 : a) primul criteriu. a 3 .14. a 2 . a 4 . toate criteriile având acelaşi coeficient de importanţă.11.455. b) IPT = 0.733.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice b) aliajul de aluminiu cu E = 7. Un material Mk din gama materialelor cu proprietăti adecvate unei anumite aplicaţii are ICT. b) ρ = 7600 kg/m3.k = 0.222? 343 .0.14.14. c) IPTE.373. c) IPT = 0.7. b) al doilea criteriu.8. b) Rm = 600 N/mm2. c) aliajul pe bază de titan cu E = 1. Materialul din care se confecţionează un produs trebuie să satisfacă criteriul ρ ≤ 4000 kg/m3.9. c) orice produs trebuie să asigure un raport maxim între utilitate sau valoare de întrebuinţare şi cost.4: a) ρ = 900 kg/m3. d) ρ = 5600 kg/m3? T.6. să se precizeze care este valoarea indicatorului global al performanţelor tehnicoeconomice pentru acest material: a) IPTE.k = 1. b) orice produs trebuie privit ca un ansamblu de utilităţi. d) Rm = 840 N/mm2? T.14. d) al patrulea criteriu? T.14.k = 0. La alegerea materialului pentru un produs sunt impuse cinci criterii (calitative) privind procesarea sa tehnologică. b) condiţiile privind fiabilitatea.4: a) Rm = 900 N/mm2.k = 1.14.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 8550 kg/m3? T.k = 0. Care este indicatorul global al performanţelor tehnologice pentru un material care respectă numai trei din criteriile impuse: a) IPT = 1.8. Care este densitatea unui material al cărui indicator parţial privind respectarea acestui criteriu este I = 1. Stiind că act = 0. coeficienţii de importanţă ai / / / criteriilor fiind a1/ .k = 0.4? T. b) IPTE. Care este rezistenţa la tracţiune a unui material al cărui indicator parţial privind respectarea acestui criteriu este I = 1.6. c) ρ = 2860 kg/m3. c) al treilea criteriu.10.

14. Rp0. c) deformaţia axială a barei nu trebuie să depăşească valoarea ∆L0 = 1. asigurată dacă materialul acesteia îndeplineşte simultan criteriile: 344 . b) bara trebuie să prezinte o bună tenacitate.8Rp0. Să se stabilească ce criterii privind proprietăţile trebuie impuse la alegerea materialului pentru această bară.2 ≥ 177 N/mm2.5 kg.14.4.5 mm.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aplicaţii A.2.2. b) masa barei trebuie să fie m ≤ m0 = 0. Rezolvare 4F Tensiunile de întindere din bară au intensitatea maximă σ = şi πd 2 trebuie să corespundă criteriului σ ≤ 0. E fiind modulul E πd ∆L0 de elasticitate longitudinal al materialului barei şi trebuie să respecte criteriul ∆L 4 FL ε ≤ 0 . L πd ∆L0 Înlocuind datele din enunţul aplicaţiei rezultă următoarele criterii de alegere a materialului barei de tracţiune: Rp0.2. A.2.8Rp0. R p 0.8Rp0. 2 ≥ 0.1. Pentru funcţionarea în siguranţă a maşinii trebuie respectate următoarele condiţii tehnice: a) tensiunile generate în bară de aplicarea forţei de întindere F trebuie să respecte condiţia σ ≤ 0. se obţine astfel condiţia E ≥ 2 . ρ ≤ 5660 kg/m3 şi E ≥ 47160 N/mm2.2 fiind limita de curgere a materialului barei. ρ fiind densitatea materialului barei şi 4 4m trebuie să îndeplinească criteriul m ≤ m0. Forţa axială maximă care solicită bara în timpul funcţionării maşinii este F = 25000 N. având caracteristicile precizate în tabelul 14. dacă funcţionarea în siguranţă a maşinii impune respectarea următoarelor condiţii tehnice: a) tensiunile din bară trebuie să respecte condiţia σ ≤ 0. se obţine astfel condiţia 4F .8πd 2 πd 2 Masa barei este m = Lρ . Pentru realizarea unei maşini trebuie confecţionată o bară de tracţiune cu lungimea L = 0.5 m şi diametrul d ≅ 15 mm. Pentru realizarea unei bare de tracţiune cilindrice din compunerea unei maşini s-a selectat o GMP cu cinci oţeluri. se obţine astfel condiţia: ρ ≤ 2 0 . πd L σ 4F Deformaţia specifică axială a barei este ε = = 2 .

iar masa unei 4 unităţi de lungime din bară (de exemplu. 2.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice K1: R p 0.4 1.5. rezultă: 4F 4F σ = 2 ≤ 0. 2 . 2 N/mm % J ≤ 0. 2. 2 şi bara trebuie să aibă diametrul (minim) d k = .0 1. se obţine d k = d1 . având coeficienţii de R p 0. deoarece barele realizate din diversele materiale incluse în GMP au diametre dk diferite şi aceeaşi lungime..2 1. pentru 345 .640 0. Rm.5.8πR p 0.2 k Marca oţelului * Rp0. considerând CT.k de referinţă. A k. 2. N/mm2 Caracteristicile mecanice minime KVk la –20 oC. Caracteristicile oţelurilor ce alcătuiesc GMP pentru aplicaţia A. notând dk diametrul barei în cazul realizării ei din materialul Mk ∈ GMP.2.k şi CTref exprimate în lei/(m de semifabricat). Dacă se consideră m1 (corespunzătoare barei 4 R p 0.. 0. a2 = 0.4.8R p 0..8 2.5. se obţine: mk = m1 . k 0. compararea acestor materiale prin prisma costurilor trebuie făcută cu ajutorul costurilor relative Cr. 2.k. Evident..2 Rm importanţă a1 = 0.5.1 k = 1. Să se decidă care dintre materialele din GMP corespunde cel mai bine aplicaţiei. k = 1.461 0.554 C r/ .k calculate cu relaţia (14.k πd k Dacă se consideră d1 (corespunzător barei realizate din materialul M1) ca diametru R p 0. k realizate din materialul M1) ca masă de referinţă.2 şi a3 = 0. k = 1. k = 1. L = 1 m) are valoarea (în kg/m) dată de πd 2 formula mk = k ρ .1 Tabelul 14.k Rm . ** costurile relative calculate cu CT şi CTref în lei/(kg de semifabricat) πd k2 Masa barei de tracţiune cu lungimea L este mT . K2: A ≥ 15 % şi K3: KV ≥ 27 J la – 20 oC.5). R p 0.3.k.742 0..14.9.k ** 1. R p 0. 2 ...573 0.5.k = Lρ .7 1 2 3 4 5 S235J2 S275J2 S355K2 P460NL1 12Ni14 235 175 355 460 355 510 430 620 620 640 3 24 20 16 17 22 27 27 40 47 55 * toate oţelurile au ρ = 7850 kg/m . Rezolvare Prima dinte condiţiile tehnice impuse de aplicaţie se utilizează pentru dimensionarea barei de tracţiune (determinarea diametrului barei)..

. kg/m m1 0. j = 1. materialul recomandat pentru confecţionarea barei este oţelul 12Ni14..14.k (care ţine seama şi de costurile implicate de realizarea barei de tracţiune) materialul ce trebuie ales pentru realizarea barei este oţelul P460NL1.13 1.60 1.07 1.1 Pentru fiecare dintre materialele Mk ∈ GMP se determină indicatorii parţiali Ijk.662m1 0. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.9 are forma „max” şi CAP..k m .5.5.. k • criteriile K2: A ≥ 15 % şi K3: KV ≥ 27 J la – 20 oC sunt formulate analitic A în forma „min” şi au CAP.k k = C r/ .k = C r/.188 1.9 şi.2 k 1 2 3 4 5 dk.3.814d1 0. ca urmare: I 2 k = k şi 15 KVk . F5).00 1.3) privind asigurarea tenacităţii barei: R p 0. coeficienţii de importanţă αi.47 I3k 1. k = 1.k urmare: I 1k = 0.2 • criteriul K1: ≤ 0.7) se pot determina valorile indicatorilor globali ai performanţelor tehnico−economice IPTE.026 0.787 I1k 1. iar cu ajutorul relaţiei (14.715d1 0.406 1.14. A. F3) şi două funcţii auxiliare (notate F4.k 1..5.5.802 IPTE.814d1 mk. F2.924d1 0. iar dacă se utilizează indicatorul IPTE.3.1 = 0..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR a determina costurile relative Cr. I 3k = 27 Utilizând valorile coeficienţilor aj.2 = 15 % şi CAP.04 ICT. Rm .5. k = 1.k m1 R p 0. ca Rm R p 0.952 1. i = 1.3 = 27 J şi. Pentru un produs industrial s-a aplicat analiza valorii şi s-a constatat că acesta are trei funcţii de bază (notate F1. corespunzători celor trei criterii (j = 1. Tabelul 14.5. k = 1.k.625 I2k 1.74 2.406 1.48 1.4 şi relaţia R p 0.587 1. atribuiţi fiecărei 346 . mm d1 0.662m1 Cr * 1.k.k se folosesc datele din tabelul 14.2) se obţin valorile indicatorilor globali ai proprietăţilor ICT.9 ..5.406 1.920 1..k 1. date în enunţul aplicaţiei şi folosind relaţia (14. 2 . 2.. Se observă că. 2 .008 * Cr calculate considerând CT şi CTref în lei/(m de semifabricat) Rezultatele care se obţin parcurgând toate etapele de lucru descrise anterior sunt redate în tabelul 14.511m1 0. C r ..000 1.460 1.855m1 0.425 1.33 1.571 1. k =1.213 1.00 1..k.537 1. dacă se consideră pentru luarea deciziei valorile indicatorului ICT..927 0.158 1...

6. iar CT = ∑ C i . i = 1. cheltuielile 100 100 5 totale pentru obţinerea produsului au valoarea CT/ = ∑ C i/ = CT ∑ (1 − i =1 i =1 5 ri 100 )ci . i = 1.. i = 1. astfel încăt costurile implicate de realizarea funcţiilor pentru care ci > αi să se diminueze cu ri = 20 % . b) Conform datelor din enunţul aplicaţiei.5.5.. i =1 5 după prima etapă de modernizare (M1) cheltuielile aferente realizării fiecărei r r funcţii au atins nivelurile C i/ = (1 − i )C i = CT (1 − i )ci ..6.5. se observă că funcţiile care se realizează cu cheltuieli prea mari în raport cu contribuţiile pe care le aduc la realizarea utilităţii produsului (sau calităţii produsului. iar 347 . Coeficienţii de importanţă si ponderile costurilor de realizare ale funcţiilor ce definesc utilitatea produsului considerat în aplicaţia A.16.3 Funcţia F1 F2 F3 F4 F5 0.30 0. corespunzătoare costurilor de realizare a fiecărei funcţii având valorile prezentate în tabelul 14. dacă se are în vedere că standardele ISO din seria 9000. în care Ci reprezintă costul aferent realizării funcţiei Fi.14.10 ci a) Să se construiască graficul de corelare utilitate – cost şi să se precizeze funcţiile pentru care costurile sunt mai mari decât contribuţiile pe care le aduc aceste funcţii la realizarea utilităţii globale a produsului. în prima etapă de modernizare a produsului. Examinând acest grafic şi/sau datele prezentate în tabelul 14.. să se determine cum s-au modificat ponderile ci. prin modificări privind alegerea materialelor şi tehnologiilor folosite la fabricarea lui s-au diminuat cheltuielile de realizare a funcţiilor F2.40 0.10 0.30 0.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice funcţii şi ponderile ci.35 0. CT i = 1. în fiecare etapă modificându-se materialele şi tehnologiile folosite la fabricarea acestuia.. F3 şi F5.5.05 0.. după fiecare etapă de modernizare şi să se construiască graficul de corelare utilitate – cost la finele programului de modernizare a produsului.05 αi 0..20 0. definesc calitatea unui produs ca fiind ansamblul caracteristicilor care conferă acestuia aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite ale utilizatorilor) sunt F2. F3 şi F5 cu C r2 = r3 = r5 = 20 %. Tabelul 14. Deoarece ponderile ci sunt definite de relaţia ci = i . b) Ştiind că s-au parcurs trei etape succesive de modernizare a produsului. rezultă că graficul de corelare utilitate – cost are aspectul prezentat în figura 14. Rezolvare a) Considerând că valorile coeficienţilor de importanţă ai funcţiilor sunt în directă proporţionalitate cu contribuţiile acestora la realizarea utilităţii globale a produsului.6.15 0..

345 0 0.766CT c // i ri.150 0.300 0.050 0.050 0.5.065 0 0.350 20 0.300 0.308 0. % M2 αi 0.14.870CT c / i ri.300 0.150 0.400 0.050 0 0.413 0..293 0 0.167 20 0.141 348 0.057 0 0. i = 1.100 0. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.7.100 0. % αi 0.092 20 0.050 0.083 20 0.400 0. Graficele de corelare utilitate – cost ale produsului analizat în aplicaţia A.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ponderile cheltuielilor corespunzătoare r (1 − i )ci C i/ 100 .300 0.727CT c /// i .392 0 0.184 20 0. % M3 αi 0.300 0 0..322 20 0.3 Etapa Funcţia F1 F2 F3 F4 F5 Costul total 0 αi ci ri.400 0. ci/ = / = 5 ri CT )c i ∑ (1 − i =1 realizării fiecărei funcţii sunt 100 Fig.150 0.068 0.200 20 0.14.100 0.400 0.100 0.100 20 0.150 0.16.050 0.14.3 Tabelul 14.070 CT M1 0.

1.. Rezolvare Varianta de produs care trebuie adoptată este cea caracterizată prin valoarea maximă a indicatorului global ICT.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice În mod similar se pot determina modificările aduse ponderilor ci de următoarele etape de modernizare a produsului (M2 şi M3).. s-au stabilit următoarele valori ale coeficienţilor de importanţă ai criteriilor: a1 = 0. V formulate astfel: K1: volumul util al produsului Vu = ic 100 ≥ 85 %. Ks. ţinând seama de caracteristicile fizico − mecanice ale fiecărui material. se poate observa că modernizările aduse produsului au condus la reducerea cu aproximativ 27 % a costului total de α realizare a acestuia şi la obţinerea unor rapoarte i apropiate de unitate pentru ci toate funcţiile care-i definesc utilitatea.4. k = 1. iar asigurarea unui volum util maxim al cuvei este un obiectiv minor.. j = 1. A..16.14.7 şi în graficele din figura 14.4..2).. calculat cu relaţia (14. k = 1.4. considerănd valorile coeficienţilor de iportanţă ai criteriilor aj. rezultatele care se obţin considerând datele din enunţul aplicaţiei fiind cele prezentate în tabelul 14. Msc Mc fiind masa semifabricatului necesar pentru confecţionarea cuvei şi K4: costul util C al produsului C u = T ≤ 100 mii lei/kg.4. Qac considerând că realizarea cuvei cu valori minime ale consumului specific de material şi costului util sunt obiective principale. Mr fiind masa cuvei. Pentru selectarea celei mai bune variante de produs s-au stabilit patru criterii Kj.k. Vic fiind V gc volumul interior al cuvei.4.4. precizate în enunţul aplicaţiei şi valorile indicatorilor parţiali Ijk determinate. corespunzătoare celor patru variante ale produsului.k.4 şi. să se stabilească varianta care trebuie adoptată pentru realizarea acestuia. a2 = 0. K3: consumul specific de material K s = sc 100 ≤ 140 %. Mr.. obţinerea cuvei cu o masă relativă cât mai mare este un obiectiv secundar. rezultănd astfel patru variante ale produsului. k = 1. a3 = a4 = 0. j = 1.. K2: masa relativă a M produsului M r = c 100 ≤ 75 %.2.k şi Cu.. iar Vgc – volumul de gabarit al cuvei. Pentru realizarea cuvei de stocare a materiei prime a unei maşini destinate prelucrării maselor plastice s-a selectat o GMP alcătuită din patru materiale Mk.8. folosind datele 349 . iar Qac – capacitatea de Qac M încărcare a cuvei. CT fiind costul total al realizării cuvei. s-a elaborat câte un proiect constructiv – tehnologic de obţinere a cuvei. Ştiind că valorile Vu. sunt cele redate în tabelul 14. notate Vk. k = 1..k.k.35...

250 1..k şi CAP.10 Vu.8 (denumit şi matricea utilităţilor) şi se marchează pe acesta variantele cele mai bune ale produsului (denumite variante optime). dacă respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv secundar şi gj = 1 dacă 350 . redate în tabelul 14.9.000 1.1784 1.8.2204 0.875 1.20 0.4.10 I1k 1. pentru criteriul K2. iar pentru criteriul K4.3k ≡ Ks.1k ≡ Vu. j = 1.14.273 1.2k ≡ Mr.. considerând pe rând fiecare din criteriile Kj.059 1. recomandată de STAS 6401.4266 1.111 1.4 Criteriul Kj Forma aj Varianta Vk V1 V2 V3 V4 K1 „min” 0.4k ≡ Cu.429 1.167 Indicatorul global ICT.35 Valorile indicatorilor parţiali Ijk I2k 1.35 I4k 1. gj = 2. astfel: pentru criteriul K1.000 I3k 1. CAM.. CAM.118 K2 „max” K3 „max” K4 „max” 0.9. CAM.2 ≡ 75 %.20 0.14.k Observaţie Pentru rezolvarea unor aplicaţii de tipul celei anterior discutate se pot utiliza şi alte metode. dacă respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv principal.333 1.118 1. j = 1.429 1.jk Mr. Tabelul 14. una dintre acestea fiind metoda de estimare a utilităţii consecinţelor.35 Valorile caracteristicilor CAM. Caracteristicile variantelor produsului analizat în aplicaţia A.k Ks.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR din tabelul 14.35 Cu.8 şi din enunţul aplicaţiei.k 90 70 100 70 Tabelul 14.k 85 90 95 95 K2 K3 0.000 1.4 un grad de importanţă gj ∈{1.k 40 105 40 110 60 105 75 120 K4 0.4 ≡ 100 mii lei/kg.3304 1.3}.875 1.3 ≡ 140 %.. • se acordă caracteristicilor corespunzătoare fiecărui criteriu Kj. La folosirea acestei metode se parcurg următoarele etape (prezentate considerând condiţiile din enunţul aplicaţiei anterior discutate): • se analizează datele din tabelul 14.333 1.k şi CAP.1 ≡ 85 %. Valorile indicatorilor parţiali şi globali de caracterizare a variantelor produsului analizat în aplicaţia A.2.k şi CAP.k şi CAP. CAM. pentru criteriul K3. conduc la concluzia că varianta de produs care trebuie adoptată (cu cea mai mare valoare a indicatorului global) este V2.4 Criteriul Kj aj Varianta Vk V1 V2 V3 V4 K1 0. atribuindu-se gj = 3. Rezultatele obţinute pe această cale.

811 7. aşa cum a rezultat şi prin metoda indicatorului global. considerând datele precizate în enunţ. calculaţi considerând că aceste valori reprezintă CAM. Ijk fiind nişte indicatori parţiali.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv minor.433 7. Matricea modificată a utilităţilor pentru produsul analizat în aplicaţia A.625 120 3 70 = 2.947 95 1 1 2 2 40 2 60 = 1.864 110 3 3 105 = 2.. k = 1.jk ale produsului analizat.14. în cazul aplicaţiei analizate. rezultă: g1 = 1.4 Criteriul Kj Forma gj Varianta Vk K1 „min” g1 = 1 g1I1k K2 „max” K3 „max” K4 „max” g4 = 3 g4I4k g2 = 2 g3 = 3 Matricea modificată a utilităţilor g2I2k g3I2k Usk V1 V2 V3 V4 1 85 = 0. numită utilitatea sinteză a variantei Vk.j sunt valorile (aceloraşi caracteristici) corespunzătoare variantelor optime.692 2 40 = 1..10. rezultatele parcurgerii acestei etape în cazul aplicaţiei analizate sunt prezentate în tabelul 14.333 3 3 105 = 2.4. Tabelul 14. varianta de produs care are cea mai mare valoare a Usk (numită varianta optimă de produs) fiind cea care trebuie adoptată. se observă că.10. varianta de produs care trebuie adoptată este V2. g2 = 2 şi g3 = g4 = 3.895 95 1 90 = 0. înlocuind valorile caracteristicilor din matricea utilităţilor cu gjIjk.10.100 8. iar nivelurile limită acceptabile CAP.228 8.333 90 3 70 3 100 = 2. în cazul aplicaţiei analizate. analizănd rezultatele redate în tabelul 14.067 75 3 • se calculează suma valorilor înscrise pe fiecare linie a matricei modificate a utilităţilor Usk. 351 . • se întocmeşte un tablou (numit matricea modificată a utilităţilor).

25.11. d T.12.8.8.7. T.25. a.10. a T.8.8.9. a.7. b.13.13.12. b.9. a.2. c. c. a.8.d T. a.11. c. b.8.8.9. a T.23.c.c T.12.b.10.13. a.1.9.10. b T. d T.c.12.11.b.d T.1. b T. T.d T.b. c T.b.4.11.18.35.12. c T.8.13.7.d T.d T.b.3.13.23.12.9.1. b. c T.7.b. T.d T. d Capitolul 12 T. c d a. b.Grila de verificare a testelor de autoevaluare Capitolul 7 T.39. d T.b.9. b.8.c.10.8. b. d T.10. b.11. a.b.c.13.16.11. b T. d T. c c. a. c T.d T.7.8.13.8. a T.b. b.14.9.12. b T. T.b T.2.d T.9.27.b. d T.15.16. a.11.10.c T.9.d T. c T.3. a T.b. a.b. d T.28.8. a.c T. b T.c. a.43.15.d T. d T.7.41.11.1.18.14.12.d Capitolul 8 T.11. a.28.7.7. c T.18. c. b. a. c.10.36. a T.14.11.32.4. a. d T.b.10.d T. d T.14.b.c T.d T. c.9. b.27.13.c T.22.d 352 .13.12.8. c T.20.9.9. c T.c T.7.26.24. b T. a.b.12.9.d T. a.d T.b.b.21.11. b.b.7. a.11.13.11.2.8. c.10. a.4.5.26.c. a. a.9.b T.20. c T. c.13.8.b.15.14.c. c.17.8. a.13.8.d T.b.10.c T.11.c T.29.d T.7.13. b T. b.7. c T.10.c. a. c T.9.c T. b T.b.22.8.17.9. b.9.12.c.d T.40.d T.30. b.35.24.c.c T.7.8.2.b T. d T.9.11. a.10.28.19.d T. a.13.9. b.d T.10.6. d T. d T.b.27. a.7.7. c T.c T.8. a. a.2.d T.b.7.9.8.b.9. a.9.10.14.6. a. b T.17.26. a. a. c T.b.c T.22.3. c.14.3.d T. b.9. b.9. b.21. a. d T.21. a T.36. a. a. c T. c T.11.28.29. T.b. c.d T.b. b T.d T.d T.8.8.d T. a.10.9.34.13.19.1. b. a T.3. d T.8. a. c T. a.8.10.12. c T. b.c. a.8.16.b.23.30.9.21. c T. c T. b T.7.37. a. a.14.c T. a. a.9.33.11.d T.c T.7.12. d T.10.16.7.14.b.d T.8.10.c T.7.22. a.c.42.14.5.13.27.d T.7. a T. c T.7.12.d T. b T.5.12.4. a.7.d T. d T.24.5.19.14.b T. a.c T. d T. d T.24. c.c T.d T.16.c T. a.d T. c T.b.c.11.13.d T.b T.d T. 9. a. a.c.26.9.4.21.5.d T. a T. a.d T. b T.27.19.3.10.40. a.24. a.18. a T.9.7.8.8.c T. b T.d T.c.c.d T. c.17.12. b.9.9.5.2.13.c T. d T.c.1. a.14. c. a.33.c.10.15.d T.8.12.6. d T. c.11.14.d T.9.10.7.10.8.15.2. c T.d T.25. b. d T.12.6.12.31. b T. a.7.11.8.34.5. a. b. a. d T. T. b.c.d T.39.c.11.7.c. d T.c. a.d T.9. a.9. a.11.7.9.12.b.23.c T.3. a.b.7.13. b.9.17.15.13. a.31.13.d T.38.13.d T. c T. a T. a. 9.14.4.d T.12. d T.8.10.8. a. d T.13. d T. d T.7.10.c.6. b. b.10.16.7.d T. a T. a.d T. c. b.c T.8.b. c.d T.11. a.9.d T.3.d T. a. b T.c.d T.9.18.22.b T.9.9. a.25.b.b. c T.15.10. d T.6. d T.16.c.d T.7. c.9.11.32.d T. c T.11.5. a. b.18. c T. d Capitolul 11 T. a. b.c T. a.7.c.8.b T.8.1.29. b.11. a.c. a.d Capitolul 10 T.c T.2.b T.11.11.11.19.c T. a.14.38. c T. a T.14. a T.13.8.10.8.11.8.9.12.11.14. b T.10. a.d T. b T. a.8. d T. b.11.d Capitolul 13 T. b b a a. a. a. a.4.d Capitolul 14 T.23.37.d T. a.8.d T.b T. b.11. c. a.d T.c T.c T.6. c T.10.8. b.9.b.10. a T.d T.30.14. c.12. b.1. d T.c. c T.9.17.8.8.10.10.20.10.20.10.11.9.8.9.9.d T. b T. b. c T. a Capitolul 9 T.11. a. b.7.20.11.10.4.12. d T.13.9.25.17. c T.d T.c T. b T.9.7.b.d T.7. d T. d T.26.28.10. a.7.14.12.8. a.7.6.b. d T.

275 câmp termic de sudare. 139 ceramice neoxidice. 177 aliaje Cu – Ni. 183 agent de reticulare. 235. 323 coeficient de siguranţă. 208 coroziune intercristalină. 327 cromit. 75 carbură de siliciu. 147 curbă termo−mecanică. 304 depunere chimică. 154 C cambiu. 197 ciment. 141 curbe izocronice. 330 antioxidant. 214 D dendrimer. îngustă. 254 analiza valorii. 233 constantan. 215 călire de punere în solutie. 208 criterii de cost. 323 criterii tehnologice. 207 ceramice. 233 densitate de presare. 241 configuraţie. 153 alumina. 219 clasă structurală. 305 densitate de umplere. 170 aliaje Al − Mg. 307 agregare prin lipire. 184 aliaje pentru lipire. 236 curbe de îmbătrânire. normală. 210 ceramice silicatice. 56 coefcient de asimetrie. Argentan). 276 carbon echivalent. 69 B bandă de călibilitate. 153 constantă de relaxare. 250 argile. 25 clase de calitate. 210 alumino−silicaţi. 275 aliaje Al − Zn. 67 bronz. 233 corindon. 213 cupru tehnic. 329 cristalite. 250 aglomerate. 233 conformaţie. 181 aliajele titanului. 201 aminoplaste. 301 alame. 207 atmosferă standard. 92 costuri relative. 148 alburn. 249 cusătură sudată (CUS). 305 comportare metalurgică la sudare. 289 agregare pulberi. 163 aliaje antifricţiune. 175 Alpaca (Neusilber. 284 compoziţii. 74 compozit durificat cu fibre. 239 construcţie sudată. 305 compactitate de umplere. 241 ceramice oxidice. 249 curbe izometrice. 328 criterii privind proprietăţile.. 168 aliaje Al − Cu. 234 cristobalit. 334 coeficient de importanţă. 289 353 . 179 condiţionarea epruvetelor.INDEX A acomodare. 334 compactitate de presare. 152 aliaje cu memoria formei (Marmem). 69 copolimer. 70 canal rezinifer. 214 carbură de bor.

209 grad de cristalinitate. 104 hemiceluloză. 305 grad de polimerizare. 247 duritate Janca. 289 devitrifiere. 94 funcţionalitate. 235 fisurare la cald a CUS. 230 grafic de corelare utilitate-cost. 289 intermediari. 327 inel anual. 204 fluiditate. 272 F faianţă. 140 încorporare. 165 duramen. 288 H hardenită. 7 element de aliere gamagen (austenitizant). 242 fracţie volumică. 327. 328. 282 G glazură. 254 fiabilitate. 22 fragilizare prin faza σ. 201 diagramă structurală A. 275 infiltrare. 329 indicator parţial. 32 disproporţionare. 276 homopolimer. 280 duritate Knoop. 207 E efect postelastic. 153 354 .depunere electrolitică. Schaeffler. 14 element betagen. 270 izotactic. 73 fază sigma. 21 duritate Barcol. 20 fontă comercială. 5 element grafitizant. 216 invar. 275 durată de sinterizare. 113 formare epruvete. 216 fontă aliată. 233 izotensiune. 93 fisurare sub tensiune. 237 element carburigen. 215 duritate Shore. 234 grad de îndesare. 218 enclavă plastică. 276 fibrilă. 14 element de aliere alfagen (feritizant). 202 K Kunial. 270 Î îmbătrânire artificială. 112 emailuri. 331 gresie ceramică. 207 fâşii ZIT. 140 îmbătrânire naturală. 207 fenoplaste. 231 furnir. 112 izodeformaţie. 305 fondant. 310 elastomeri. 6 feldspat. 246 fragilitate de revenire. 231 duraluminiu. 10 element de aliere. 173 elinvar. 311 durificare secundară. 6 fontă aliată martensitică. 233 I indicator global. 290 încovoiere statică. 322 fibră lemnoasă.

105 oţel inoxidabil. 205 N Nitinol. 269 matrice a preferinţelor. 282 plastifiant. 282 plăci din aşchii de lemn – PAL. 232 policondensare. 321 materiale structurale. 282 poliadiţie. 75 oţel pentru scule. 334 precipitate θ. 185 nitrură de bor. 112 plăci celulare. 66 oţel pentru îmbunătăţire. 326 pulberi. 214 O oţel pentru construcţii sudate. 86 oţel patinabil. 321 materiale vitroceramice. 229 polimer reticulat. 93 oţel maraging. 311 melamine. 5 355 . cu crom şi nichel. 304 pultruziune. 284 M magnaliu (alumag). 153 monomer. 78 oţel termorezistente. 66 oţel pentru rulmenţi. 100 oţel aliat. 80 oţel inoxidabil stabilizat. 231 porozitate de umplere. 216 Monel. 254 Melchior (Maillechort). 89 oţel Hadfield. 301 modificare. 229 polimerizare. 84 oţel carbon de calitate. 275 lignină. 78 oxid de zirconiu. 255 materiale funcţionale. 136 modificatori de reţea. 94 oţel durificabil prin precipitare (PH). 324 mediu de sinterizare. 256 liber. 109 oţel HSLA. 207 prajini de pompare. 180 lungime critică a fibrelor. 322 metalurgia pulberilor. 168 magnezită. 103 oţel refractar (termorezistent). 305 porţelan. 232 polidispersie. 214 nitrură de siliciu. 250 platinit. 282 plăci din fibre de lemn – PFL. 230 material elastomeric (cauciuc). 230 polietilenă. 65 oţel criogenic.cu crom. 98 oţel pentru recipiente. 229 mulit. 75 laminare termomecanică (controlată). 208 oţel bifazic (dual-phase). 76 oţel duplex.L laminare normalizantă. 153 mentenabilitate. 210 P panel. 96 oţel turnat. 210 martensită termoelastică. 140 proprietăţi adecvate. 276 lipire. 219 matrice. 184 masă moleculară. 108 oţel rapid. 340 punct caracteristic nominal. 235 polimer. 110 oţel pentru carburare. 76 lanţ molecular (catenă). 229 lanţ siloxanic. 80 oţel cu granulatie fină. 31 punct fix de vâscozitate.

184 structură amorfă. 248 rezistenţă mecanică specifică. 200 teracotă. 210 stabilitate la revenire.. 234 sudabilitate. 211 rezistenţă piroscopică (refractaritate). 207 termoplaste. 232 reciclabilitate. 232 reacţie în trepte. 274 rost de sudare. 211 titlu fictiv. 140 356 . 200 silicon. 276 traheidă.. 74 superaliaj. 212 refractare silimanitice. 170 simbolizare 59 sindiotactic. 285 S segment de lanţ molecular. 256 silumin. 271 zonă influenţată termic (ZIT). 212 relaxarea tensiunilor. 276 tranziţie sticloasă (vitroasă). 21 stabilizator. 324 rezistenţă relativă la oboseală. 77 temperatură de sinterizare. 236 trihite (fibre whiskers). 204 vitrifiant. 206 sticle. 215 volum specific de scuturare. 214 silice. 285 rază medulară. 305 vulcanizare. 237 titan. 248 rezistenţă la şoc Izod. 197. 182 Ş şamotă. 197 stereoizomer. 172 titanaţi. 212 refractare silica. 233 sinterizare. 254 reacţie în lanţ. 237 termorigide (duroplaste). 325 ritidom. 150 tombac. 233 sferulită. 197 structură feritică aciculară. 247 rezistenţă la înmuiere sub sarcină.R raport de formă al fibrelor. 241 rezilienţă. 233 sticlă “securit”. 212 şoc termic. 290 spinel. 211 rezistenţă Dynstat la şoc. 284 raport de transfer al sarcinilor.Preston (GP). 83 V vas lemnos. 276 răşini epoxidice. 323 refractare corindonice. 310 solidificare unidirecţională. 149 trahee.. 254 răşini poliesterice. 310 temperatură de vitrifiere. 239 vâscozitate. 216 standard. 53 starea amorfă (vitroasă). 203 T temperatură de referinţă. 70 zone Guinier. 69 rupere prin cavitaţie. 255 Z zonă de acţiune a fibrei. 275 vâscoelasticitate. 97 superplasticitate. 235 sialon.

Iron-carbon alloys. However. Structure and properties of polymeric materials. therefore the discussion of these materials is more comprehensive. The first volume includes the following chapters: Metals – general concepts. To enhance the utility of the book. Phase transformations of solid steels and cast irons. it points out the correlation between their chemical composition. Heat treatment of steels and cast irons. sintering materials and fibre-reinforced composites. However. polymeric materials (plastomers and elastomers). structure and properties and emphasises the structural and property changes due to various processing technologies. Structure and properties of nonferrous alloys. Structure and properties of glasses and ceramic materials. as well as technicians and engineers who wish to enhance or update their material science knowledge. Its main purpose is to understand the principles. Since the main applications analysed belong to the field of oil equipment. Alloys – general concepts. the metallic materials (metals and alloys) are and will be used more frequently. Petrochemical and Refinery Equipment and Equipment for Gas and Petroleum Transportation and Storage at the Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Petroleum-Gas University of Ploiesti with a useful and effective tool for individual study. this book can prove useful for other students.ELEMENTS OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING The book Elements of Materials Science and Engineering presents the structure and properties of materials used for technical applications. The second volume includes the chapters: Alloyed steels and cast irons. Choosing the appropriate material for an application. This book is meant to provide the students that read Oil-Field Equipment. Mechanical properties of metallic materials. Structure and properties of composites. each chapter includes exercises and self-assessment tests. in order to allow the reader to estimate the knowledge acquired and their level of competence (the ability to use knowledge independently and correctly to solve practical problems). the paper also deals with other types of materials for technical applications: glasses and ceramic materials. Structure and properties of sintering materials. The work consists of two volumes. 357 . Types of commercial steels and cast irons. rules and mechanisms for obtaining materials compliant with the structural specifications of each particular application.

Gheorghe Drăghici de la catedra Tehnologia Construcţiei Utilajului Petrolier a Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti. Lucrarea este structurată în două volume şi cuprinde informaţiile esenţiale privind structura şi proprietăţile principalelor categorii de materiale folosite în tehnică.I.S.N. şi poate constitui un ghid valoros pentru alegerea raţională a materialelor necesare diferitelor aplicaţii industriale. dr.“Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” este realizată în cadrul grant-ului C.upg-ploiesti. ceramicele ultrarezistente. materialele superplastice etc. materialele inteligente.F.htm “Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” este disponibilă pe CD-ROM ISBN 973-99015-8-1 ISBN 973-85511-8-3 . Gheorghe Zecheru şi conf. care permit utilizatorilor să-şi autoaprecieze nivelul de pregătire şi nivelul de competenţă în folosirea independentă şi corectă a cunoştinţelor dobândite la soluţionarea unor probleme concrete. Fiecare capitol este prevăzut cu teste de autoevaluare şi aplicaţii. 39691. “Model de software integrat de tip multimedia pentru învăţare interactivă generat la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti” Lucrarea este elaborată de prof.ing.ing. “Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” se află pe site-ul cu adresa: www.ro/curs_esim.dr.inclusiv materialele descoperite şi utilizate recent: compozitele durificate cu fibre.