UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI Prof.dr.ing. Gh. Zecheru Conf. dr.ing. Gh.

Drăghici

ELEMENTE DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR Volumul 2

Editura ILEX şi Editura Universităţii din Ploiesti 2002

CUVÂNT ÎNAINTE
DESPRE GRANTUL C.N.F.I.S. 39691 “MODEL DE SOFTWARE INTEGRAT DE TIP MULTIMEDIA PENTRU ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ” GENERAT LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI
Obiectivul fundamental al grantului (C.N.F.I.S 39691) este crearea unui instrument software de tip multimedia care să ofere fiecărui cadru didactic un model de construire şi prezentare a cursurilor , seminariilor şi laboratoarelor într-o manieră modernă, utilizând facilităţile puse la dispoziţie de tehnica avansată. Grantul se adresează în egală măsură şi studenţilor care vor putea să “audieze” cursurile / seminariile / laboratoarele în condiţii comparabile cu cele din ţările dezvoltate. Grantul C.N.F.I.S 39691 este structurat pe trei componente: CURS, LABORATOR, EVALUARE (vezi figura 1 *). • Componenta CURS oferă utilizatorilor de tip CADRU DIDACTIC posibilitatea de a realiza conţinutul cursului într-o manieră flexibilă, putând folosi informaţii de tip text, imagine, animaţie, prezentare video, slide show. Utilizatorul de tip STUDENT va avea acces la toate aceste tipuri de prezentare. În urma activării acestei componente, se poate obţine cursul pe suport de hârtie, pe suport magnetic sau se poate realiza introducerea în pagina de WEB a conţinutului acestuia. • Componenta LABORATOR acoperă activitatea de seminar / laborator. Ea oferă posibilitatea cursantului (utilizatorul de tip STUDENT) de a avea acces la textul de prezentare a temei propuse, la instrumente de tip instructor (tutorial), în toate cele cinci tipuri de prezentare de la curs, precum şi la modele ale fenomenelor / conceptelor prezentate. De asemenea, se pot realiza conexiuni cu anumite cursuri sau seminarii / laboratoare. Utilizatorul de tip CADRU DIDACTIC va avea posibilitatea să-şi descrie tema propusă folosind facilităţi de tip text, imagine, animaţie, prezentare video, slide show şi aplicaţii software specializate. El poate uza de ele pentru a realiza instrumente de tip instructor, precum şi modele ale fenomenului / conceptului prezentat sau conexiuni cu noţiuni înrudite. Ca urmare a activării acestei componente, se pot obţine comparaţii între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute, exemple de rezolvare a problemelor propuse, date necesare efectuării lucrării, precum şi chestionare de tip şablon.
* Documentaţie Grant C.N.F.I.S. 39691 (1999,2000,2001), Runda a II-a, Director Grant – Liviu Dumitraşcu i

Figura 1. Structura generală a Grantului C.N.F.I.S 39691

• Componenta EVALUARE îşi propune să ofere posibilitatea evaluărilor efectuate de către utilizatorii de tip CADRU DIDACTIC asupra utilizatorilor de tip STUDENT, precum şi autoevaluărilor realizate de utilizatorul de tip student, la cerere. Evaluarea se poate realiza fie pe baza unor formulare de tip bilet de examen, fie de tip chestionar (generat de un software specializat). In cazul autoevaluării, utilizatorul STUDENT poate beneficia de acces direct la
ii

cursul aferent sau la un ciclu de tip întrebare – răspuns, posibilitate implementată cu ajutorul serviciului de poştă electronică. Serviciul de poştă electronică va fi susţinut de un server de WEB propriu programului.
REMARCI:

• Grantul «MODEL DE SOFTWARE INTEGRAT DE TIP MULTIMEDIA PENTRU ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ GENERAT LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI» se realizează în trei etape: ETAPA I (proiectul de iniţiere program) – Realizare prototip SALĂ DE CURS (anul 1999); ETAPA a II-a – Imbunătăţirea prototipului SALĂ DE CURS, realizare prototipuri SALĂ DE LABORATOR, SALĂ DE EVALUARE (anul 2000); ETAPA a III-a – Realizarea integrală a modelului de învăţare interactivă (anul 2001). • Domeniul de interes al acestui program se înscrie în aria preocupărilor specialiştilor din învăţământ şi din domenii conexe acestuia, din EUROPA şi din AMERICA. • Rezultatele obţinute în urma aplicării unui software integrat de tip multimedia pentru învăţare interactivă pentru disciplinele predate în cadrul unei universităţi (precum şi pentru planurile de învăţământ) pot fi folosite ca punct de plecare în vederea constituirii unui server de WEB, bază pentru învăţământul la distanţă, pentru cursuri intensive de scurtă durată, alternativă dinamică pentru studiul individual la bibliotecă. Implementarea unui astfel de mecanism creează premise pentru posibilitatea evaluării interactive a studenţilor, precum şi pentru realizarea unui ciclu de tip “întrebare-răspuns” (cu ajutorul serviciului de poştă electronică). • Un câştig important constă în posibilitatea de a face cunoscută UNIVERSITATEA, atât în ţară cât şi în lume, nu numai la nivelul unor informaţii generale, cât mai ales la nivelul a ceea ce constituie una din componentele sale esenţia : cea de ÎNVĂŢĂMÂNT. La baza generării cursurilor interactive de învăţare / instruire realizate integral / parţial în cadrul grantului a stat “ Metodologia de proiectare a cursurilor multimedia şi hipermedia” ce cuprinde următoarele etape: Analiza cerinţelor de instruire, Proiectarea preliminară a aplicaţiei (cursului), Dezvoltarea aplicaţiei (cursului), Implementarea aplicaţiei (cursului), Evaluarea şi întreţinerea aplicaţiei (cursului). Pentru prezentarea tuturor cursurilor realizate în cadrul grantului a fost generată seria “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691 “ în care apare lucrarea Elemente de ştiinţa şi ingineria materialelor, Editura ILEX şi Editura Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti.
iii

REMARCI: • Toate lucrările din seria “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691“ se află pe site-ul Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti şi sunt disponibile pe CD-ROM. • Autorii lucrărilor sunt cadre didactice ale Universităţii, de la catedrele: Informatică, Tehnologia Construcţiei de Utilaj Petrolier, Forajul Sondelor, Chimie, Filologie. Îmi exprim convingerea că prin realizarea acestui proiect se va reuşi o concordanţă a procesului de învăţământ din Universitatea PETROL – GAZE din Ploiesti cu tendinţele internaţionale. DESPRE CARTE Lucrarea “Elemente de ingineria şi ştiinţa materialelor” cuprinde informaţiile esenţiale privind structura şi proprietăţile principalelor categorii de materiale folosite în tehnică şi poate constitui un ghid valoros pentru alegerea raţională a materialelor necesare diferitelor aplicaţii industriale. Lucrarea este structurată în două volume. Primul volum conţine noţiunile fundamentale privind structura si proprietăţile mecanice ale metalelor şi aliajelor şi informaţiile principale privind structura, proprietăţile şi tratamentele termice ale materialelor metalice cu cea mai mare pondere de utilizare industrială: fontele şi oţelurile. Cel de-al doilea volum al lucrării cuprinde informaţiile principale privind structura, proprietăţile şi domeniile de utilizare ale altor categorii de materiale: metalele şi aliajele neferoase, sticlele şi materialele ceramice, plastomerii şi elastomerii, materialele compozite şi materialele sinterizate. Fiecare capitol al lucrării este prevăzut cu teste de autoevaluare şi aplicaţii, care permit utilizatorilor să-şi autoaprecieze nivelul de pregătire şi nivelul de competenţă în folosirea independentă şi corectă a cunoştinţelor dobândite la soluţionarea unor probleme concrete.

Prof.dr.ing. Liviu Dumitraşcu Prorector Director Grant C.N.F.I.S. 39691 Coordonatorul seriei “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691“

iv

CUVÂNTUL AUTORILOR
Lucrarea Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor a fost concepută astfel încât să constituie un instrument util şi eficient pentru pregătirea individuală la disciplina Studiul materialelor, prevăzută în planul de învăţământ al studenţilor anului I, specializările Utilaj Tehnologic Petrolier şi Utilaj Tehnologic pentru Transportul şi Depozitarea Hidrocarburilor, de la Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică din cadrul Universităţii Petrol – Gaze din Ploiesti. Ea poate fi utilizată cu bune rezultate şi de studenţii care se pregătesc în alte specializări inginereşti, precum şi de tehnicienii şi inginerii care doresc să-şi aprofundeze sau să-şi reactualizeze cunoştinţele în domeniul materialelor. Lucrarea are ca obiect prezentarea structurii si proprietăţilor materialelor folosite în tehnică, precizarea legăturilor (corelaţiilor) dintre compoziţia chimică, structura si proprietăţile acestor materiale şi evidenţierea modificărilor de structură şi proprietăţi care se produc ca urmare a prelucrării materialelor prin diverse procedee tehnologice, scopul principal urmărit fiind însuşirea principiilor, legităţilor şi mecanismelor care stau la baza obţinerii materialelor cu structura corespunzătoare asigurării proprietăţilor impuse de utilizarea lor în diverse aplicaţii tehnice. Deoarece principalele aplicaţii tehnice avute în vedere sunt cele din domeniul maşinilor, utilajelor şi echipamentelor petroliere, materialele care au în prezent şi în viitorul apropiat cea mai mare pondere de utilizare sunt materialele metalice (metalele şi aliajele) şi ca urmare partea din lucrare destinată studierii acestor materiale este cea mai consistentă. Sunt studiate însă în lucrare şi celelate categorii de materiale folosite în tehnică: sticlele şi materialele ceramice, materialele pe bază de substanţe macromoleculare (plastomerii şi elastomerii), materialele obţinute prin agregare de pulberi şi materiale compozite durificate cu fibre. Volumul de faţă, cel de-al doilea al lucrării, conţine capitolele: Oţelurile şi fontele aliate; Oţelurile şi fontele comerciale; Structurile şi proprietăţile aliajelor neferoase; Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor; Structurile şi proprietăţile polimerilor; Structurile şi proprietăţile materialelor compozite; Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi; Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice. Adresăm cele mai calde mulţumiri celui care a făcut posibilă publicarea acestei lucrări (prof. dr. ing. Liviu Dumitraşcu ) şi colegilor care au realizat recenzia stiinţifică a lucrării (prof.dr.ing. Vlad Ulmanu şi prof. dr. ing. Ioan Tudor). Urăm utilizatorilor succes în însuşirea cunoştinţelor privind structurile şi proprietăţile materialelor şi aşteptăm cu deosebit interes sugestiile lor pentru îmbunătăţirea ediţiei viitoare a lucrării.

Autorii Ploieşti 30 iulie 2002
v

Seria
Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S. 39691
Liviu Dumitraşcu şi colectiv

(Borland) PASCAL în 13 conversaţii
Stelian Guţu

Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiiilor. Mijloace multimedia
Gheorghe Zecheru şi Gheorghe Drăghici

Elemente de ştiinţa şi ingineria materialelor. Volumul 1
Ana Maria Burlan şi Andreea Negulescu

Compendiu de gramatică franceză cu exerciţii
Mihai Hotinceanu

Probleme şi lucrări de laborator de electromagnetism
Gabriel Marcu

Clase Java pentru metode numerice
Vlad Ulmanu

Tehnologia fabricării şi reparării utilajului petrolier
Mihai Pascu Coloja

Cercetarea sondelor în pompaj cu ajutorul metodelor acustice
Mihail Minesccu şi Ion Nae

Tehnologii şi utilaje în construcţia de maşini
Alexandra Şchiopescu, Maria Moraru, Anca Sterry, Ana Dincă, Ileana Cameniţă

Chimie generală. Aplicaţii numerice
Octav Pântea, Stelian Neagoe, Dorina Matei, Eva Trâmbiţaşu, Daniela Popovici

Bazele chimiei analitice calitative şi cantitative. Probleme şi întrebări
Şerban Vasilescu, Virgiliu Talle, Dorin Bădoiu

Rezistenţa materialelor. Tehnici de calcul şi proiectare
Constantin Ionescu , Liviu Băloiu şi colectiv

Introducere în problematica mediului înconjurător
vi

... Interacţiunea elementelor de aliere cu carbonul ……………………..……..2..5.. 34 Bibliografie ……………………………………………………………………….. Interacţiunea elementelor de aliere cu fierul ……………………………….……... 71 1 ..4.1. 69 8...……. 64 8....……… 14 7. OŢELURILE ŞI FONTELE COMERCIALE ………………………………..…….1. 53 8.3...3..….1..…….. Formarea CUS la sudarea prin topire a oţelurilor ………………. 65 8. OŢELURILE ŞI FONTELE ALIATE …………………………………..5.4.……… 64 8.2.2. i Cuvântul autorilor ………………………………………………………………….2.……… 5 7.. Oţelurile carbon de uz general …………………………………..……….5.. 38 8.. 5 7.. NOTIUNI GENERALE DESPRE METALE 2... Particularităţile realizării construcţiilor sudate …………………..CUPRINS Volumul 1 1..2... 35 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………..2.……….………. Oţelurile pentru construcţii sudate ………………………………….5. Clasificarea şi simbolizarea oţelurilor comerciale …………………. 55 8. 16 7.. Clasele structurale de oţeluri şi fonte aliate ………………………. Introducere ………………………………………………………….3... STUDIUL ALIAJELOR DIN SISTEMUL FIER-CARBON 5..2. TRANSFORMĂRILE STRUCTURALE ÎN STARE SOLIDĂ LA OŢELURI ŞI FONTE 6. 7 7. Oţelurile carbon cu destinaţie generală …………………………………….. Oţelurile carbon de calitate …………………………………….... Clasificarea oţelurilor comerciale ……………………………………… 55 8.. 53 8. 23 Cuvinte cheie …………………………………………………………………..1. Influenţele elementelor de aliere asupra trnsformărilor structurale în stare solidă ale oţelurilor şi fontelor……………………………………….……… 59 8.……. 66 8. 69 8.. Simbolizarea oţelurilor comerciale …………………………….3. v 7. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini ………………………. NOŢIUNI GENERALE DESPRE ALIAJE 3. 35 Aplicaţii …………………………………………………………………...1.. Introducere …………………………………………………………. PROPRIETĂŢILE MECANICE ALE MATERIALELOR METALICE 4... TRATAMENTELE TERMICE LA OŢELURI ŞI FONTE Volumul 2 Cuvânt înainte ………………………………………………………………………..

..…….. 152 9.9..……. 137 9...1. 114 8.…….…………. 107 8... Oţelurile pentru piese turnate …………………………………..……..1... 102 8.8. Tratamentele termice la aliajele neferoase ……………………... Alte oţeluri cu destinaţii sau caracteristici speciale ………………………..6....3.5..……... 131 9....2... Oţelurile carbon pentru scule …………………………………. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE METALELOR ŞI ALIAJELOR NEFEROASE ……………………………………..……….…….2.…….1. Transformările structurale în ZIT la sudarea prin topire a oţelurilor ……. 122 Aplicaţii ………………………………………………………………….…….8... Bronzurile …………………………………………………………….7.8.1..6..………. 75 8.5. Oţelurile patinabile …………………………………………………….…….4. Introducere …………………………………………………………... 154 9.3.……....6..5.. Modificarea aliajelor neferoase ……………………………………........5. 118 Cuvinte cheie …………………………………………………………….8. 131 9. 73 8. 105 8.4.7.……... 77 8. Aliajele Al − Mg ………………………………………………. 113 8. 125 9. Oţelurile cu rezistenţă mecanică foarte ridicată ………………………. 113 8.5. 147 9. Fontele comerciale …………………………………………………...………. Simbolizarea metalelor şi aliajelor neferoase comerciale …………………. Cuprul şi aliajele pe bază de cupru …………………………………………. Oţelurile pentru scule ……………………………………………….2.6..……..... 142 9.... Alamele ………………………………………………………….....7.. Aliajele Al – Zn ………………………………………………. Oţelurile cu coeficient de dilatare termică controlat ………………….5. Oţelurile pentru aparate şi recipiente sub presiune ……………. Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu ……………………….. 120 Bibliografie ……………………………………………………………………… 121 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….4. Aliajele Al – Si …………………………………………………. Oţelurile aliate pentru scule ……………………………………. 163 9. 86 8.……….. 80 8.. Oţelurile pentru arcuri ………………………………………….. 112 8.3. 136 9.2..9....……. 86 8.…….4.…….3..6. 170 2 ...9.2.……... Oţelurile slab aliate cu rezistenţă mecanică ridicată ……………. 148 9.9..……. Oţelurile rezistente la uzare şi tenace ………………………………….…….8.6. 162 9.. 170 9...... 108 8. 109 8.. Aliajele Al – Cu ……………………………………………………….... Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate …………………….6.. 100 8.1..2. 168 9..5.3.1..…….8.7. 110 8..5...5. 99 8.2.. Oţelurile rezistente la coroziune …………………………………….3... Oţelurile cu granulaţie fină pentru construcţii sudate …………...8... Simbolizarea fontelor comerciale ………………………………........6.6.. 76 8. Oţelurile pentru rulmenţi ………………………………………..1.5..……. 98 8....8.. Fontele cu destinaţie generală ………………………………….... Aliajele Cu − Ni ……………………………………………………….……..5....... Oţelurile inoxidabile şi refractare ………………………………. 105 8....6. Fontele cu destinaţie precizată ………………………………….

255 Cuvinte cheie …………………………………………………………….4. 182 9.5.4...…….……. Principalele proprietăţi ale ceramicelor şi sticlelor ………………..... 198 10.……. Materialele termoplaste ………………………………………. Materialele ceramice neoxidice ……………………………………… 214 10. Principalele tipuri de materiale polimerice ……………………….. Reacţiile de sinteză a polimerilor …………………………………. 184 Cuvinte cheie ……………………………………………………………. 250 11..8. 220 Bibliografie ……………………………………………………………………… 221 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. Structura ceramicelor şi sticlelor …………………………………. 231 11...3. 225 11. 177 9. Materialele vitroceramice ………………………………………….. Aliajele pentru lipire ……………………………………………...1. 251 11..2..………. 257 3 . 187 Aplicaţii ………………………………………………………………….. Sticlele ……………………………………………………………………. Proprietăţile mecanice ale polimerilor ………………………. Materialele refractare …………………………………………..……. Materialele elastomerice (cauciucurile) ……………………………..... 233 11.....1.5. 219 10.. Titanul şi aliajele pe bază de titan ………………………………………….. 172 9... 202 10.. Materialele ceramice ………………………………………………....2. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE POLIMERILOR ……………….8..……. 236 11... 250 11.………. Aliajele cu memoria formei ……………………………………………... 207 10. 197 10.1....…….……. Caracterizarea generală a polimerilor ……………………………….5...6..……..2. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR CERAMICE ŞI STICLELOR …………………………. Aliajele superplastice ………………………………………………….... Cimentul …………………………………………………………………… 219 Cuvinte cheie ……………………………………………………………..5.8.…….4. Proprietăţile polimerilor …………………………………………………… 236 11.....4... 187 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….. Alte metale şi aliaje neferoase ……………………………………….1.. Introducere …………………………………………………………………. 211 10.... 192 10..... Materialele termorigide ……………………………………….5.. 254 11.1...…….5. 222 Aplicaţii …………………………………………………………………..3..……...2. Aditivii materialelor polimerice ……………………………………. 207 10.3. 229 11.8. 210 10.3.7. Structura polimerilor ……………………………………………………….…….2. Aliajele antifricţiune …………………………………………….... 215 10....8.4.... Introducere ………………………………………………………………… 229 11. 238 11.……….......4..3.…….4. Materialele ceramice silicatice ………………………………..9. 197 10.1.... 186 Bibliografie ……………………………………………………………………….……. 180 9...4....……….4.4.……. Materialele ceramice oxidice …………………………………...2.4. 177 9.…….…….7...

………... STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR COMPOZITE ………………………………. 357 4 .………... 312 Cuvinte cheie ……………………………………………………………..... Transformările structurale la presarea şi sinterizarea pulberilor ………….. 14.......3. Materiale compozite durificate cu fibre …………………………………… 284 Cuvinte cheie ……………………………………………………………..... Estimarea caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor compozite . 315 Aplicaţii …………………………………………………………………..3.2... 258 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. 259 Aplicaţii ………………………………………………………………….. 317 14..…….. Aplicaţii …………………………………………………………………... Criteriile şi metodele de selecţie a materialelor …………………….. 292 Aplicaţii …………………………………………………………………. Cuvinte cheie ……………………………………………………………. Structurile şi proprietăţile produselor sinterizate …………………...2..1.....4.. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR REALIZATE PRIN AGREGARE DE PULBERI ……………... 263 12... 274 12.……….... Obţinerea şi caracterizarea pulberilor ……………………………………. 301 13....……...……...…….. 295 13.……..........3.1.Bibliografie ………………………………………………………………………. 291 Bibliografie ………………………………………………………………………. 321 321 322 334 341 341 342 343 Grila de verificare a testelor de autoevaluare …………………………….……. Teste de autoevaluare ………………………………………………………….. Introducere ………………………………………………………………… 267 12... Introducere …………………………………………………………..…….…….……...1....... 302 13.………...... Un studiu de caz privind alegerea materialelor …………………….... 315 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. 353 Elements of materials science and engineering (Abstract) ……………….. ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU APLICAŢIILE TEHNICE .. 314 Bibliografie ………………………………………………………………………. 292 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. 14.………... Bibliografie ……………………………………………………………………. 268 12.. 352 Index ……………………………………………………………………………. Lemnul – material compozit natural ……………………………….. 307 13.……….... 301 13.. 267 12.. 14.……….4... Introducere …………………………………………………………....2..…….

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

Capitolul 7

OŢELURILE ŞI FONTELE ALIATE

7.1. Introducere
Oţelurile aliate sunt acele oţeluri care conţin, pe lângă componentele specifice (fierul – componentul de bază şi carbonul – componentul de aliere principal), elementele însoţitoare (manganul, siliciul etc.) şi impurităţile tipice (sulful, fosforul etc.) oţelurilor carbon, şi alte componente (denumite generic elemente de aliere EA), introduse în mod intenţionat şi în cantitate suficientă la elaborare, cu scopul de a conferi acestor aliaje anumite structuri şi proprietăţi. În contextul acestei definiţii, un component al unui oţel este considerat element de aliere, dacă concentraţia în care a fost introdus la elaborarea oţelului depăşeşte concentraţia până la care acest component se încadrează în categoria elementelor însoţitoare sau concentraţia maximă admisă când componentul are efectele unei impurităţi a oţelului. Astfel, având în vedere datele prezentate în scap. 4.3, oţelurile se consideră aliate cu mangan, dacă %Mnm > 0,8 %, cu siliciu, dacă %Sim > 0,5 %, cu fosfor, dacă %Pm > 0,06 % etc., în timp ce alte componente, cum ar fi cromul, nichelul, molibdenul, vanadiul, titanul, niobiul, wolframul, borul etc., care nu sunt specifice compoziţiei oţelurilor carbon industriale, capătă statutul de elemente de aliere oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse (intenţionat) la elaborarea oţelurilor. În practică, pentru a exprima gradul de aliere al unui oţel se utilizează ca indicator suma concentraţiilor masice ale elementelor de aliere (exceptând carbonul) conţinute de acesta Sa ( S a = ∑ % EAmj , EAj, j = 1 … n, fiind elementele
j =1 n

de aliere introduse la elaborarea oţelului, iar %EAmj - concentraţiile masice ale acestor elemente), iar oţelurile aliate se clasifică în: oţeluri slab aliate, având Sa< 5 %, oţeluri mediu aliate, având 5 % ≤ Sa < 10 % şi oţeluri înalt (bogat) aliate, având Sa ≥ 10 %.
5

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

În mod similar, fontele aliate (denumite şi fonte speciale) sunt acele fonte care conţin, pe lângă componentele specifice, elementele însoţitoare şi impurităţile tipice fontelor albe (fără grafit în structură), cenuşii sau modificate (cu grafit în structură), şi alte componente (numite generic elemente de aliere), introduse în mod intenţionat şi în cantitate suficientă la elaborare, cu scopul de a conferi acestor aliaje anumite structuri şi proprietăţi. În contextul acestei definiţii, printr-un raţionament similar celui utilizat în cazul oţelurilor, sulful, în concentraţii %Sm < 0,15 % şi fosforul, în concentraţii %Pm < 0,6 %, considerate impurităţi, manganul, în concentraţii %Mnm < 1,5 %, siliciul, în concentraţii %Sim < 0,5…1,0 % la fontele albe sau %Sim < 3,5…4,5 % la fontele cenuşii sau modificate şi componentele introduse (în concentraţii mici) în cursul operaţiilor de modificare şi postmodificare (magneziu, ceriu, calciu, bariu, titan, zirconiu, aluminiu), considerate elemente însoţitoare, nu reprezintă elemente de aliere ale fontelor; aceste componente, introduse la elaborarea fontelor în concentraţii mai mari decât cele până la care se consideră impurităţi sau elemente însoţitoare, constituie elemente de aliere ale fontelor, iar componentele care nu sunt specifice compoziţiei fontelor albe, cenuşii sau modificate industriale, cum ar fi cromul, nichelul, molibdenul, vanadiul etc., au statutul de elemente de aliere oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse (intenţionat) la elaborarea fontelor. Pentru a exprima gradul de aliere al unei fonte se poate utiliza, ca şi la oţeluri, indicatorul Sa, iar fontele aliate se clasifică în: fonte slab aliate, având Sa< 5 %, fonte mediu aliate, având 5 % ≤ Sa < 10 % şi fonte înalt (bogat) aliate, având Sa ≥ 10 %. Elementele de aliere se pot găsi în structurile oţelurilor şi fontelor, în funcţie de caracteristicile lor fizico – chimice (raza atomică, valenţa, electronegativitatea, tipul structurii cristaline, afinitatea chimică faţă de fier, carbon, elemente însoţitoare şi impurităţi) şi de concentraţiile în care sunt introduse la elaborarea acestor aliaje, în următoarele forme: a) dizolvate (prin substituţie sau interstiţial) în soluţiile solide specifice structurii aliajelor fier – carbon, soluţii denumite în acest caz ferită aliată şi austenită aliată; b) dizolvate în structura cristalină a cementitei, denumită în acest caz cementită aliată; c) legate sub formă de carburi proprii; d) combinate chimic cu fierul sub formă de compuşi intermetalici; e) legate sub formă de incluziuni nemetalice (oxizi, sulfuri, silicaţi) sau libere sub formă de cristale de metal pur. Primele trei forme de existenţă a elementelor de aliere sunt cele care corespund frecvent structurii oţelurilor şi fontelor aliate. Formele de existenţă d) şi e) sunt rar întâlnite, deoarece: * fierul formează compuşi intermetalici cu unele elemente de aliere numai dacă concentraţiile acestora sunt ridicate (de exemplu, fierul cu cromul formează compusul, de tip fază sigma, FeCr, caracterizat printr-o valoare de bază a concentraţiei cromului %Crm ≅ 45 %, cu vanadiul – compusul, de tip fază sigma,
6

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

FeV, având %Vm ≅ 48 %, cu molibdenul - compuşii Fe3Mo2, având %Mom ≅ 53 % şi FeMo, având %Mom ≅ 66 %, cu wolframul – compusul, de tip fază Laves, Fe2W, având %Wm ≅ 63 % şi compusul Fe3W2, având %Wm ≅ 68 %, cu titanul – compusul FeTi, având %Tim ≅ 52 %, iar cu niobiul – compusul, de tip fază Laves, Fe2Nb, având %Nbm ≅ 52 %); ca urmare, existenţa unor astfel de compuşi este caracteristică exclusiv oţelurilor şi fontelor înalt aliate cu astfel de elemente; * incluziunile nemetalice sunt (în mod obişnuit, datorită efectelor negative pe care le are prezenţa acestora - v. scap. 4.3.2 şi 4.3.3) faze nedorite ale structurii oţelurilor şi fontelor şi, ca urmare, legarea elementelor de aliere sub formă de incluziuni se realizează numai accidental, de obicei când nu se alege corect momentul introducerii acestor elemente în procesul tehnologic de elaborare; de exemplu, titanul, care are afinitatea chimică faţă de oxigen (puterea de dezoxidare) mai mare decât a siliciului şi aluminiului, introdus într-un oţel lichid înainte de finalizarea proceselor de dezoxidare (v. scap. 4.3.2) participă intens la realizarea acestor procese şi se va găsi în structura oţelului legat sub formă de incluziuni oxidice, diminuându-şi astfel activitatea ca element de aliere.

7.2. Interacţiunea elementelor de aliere cu fierul
Majoritatea elementelor de aliere sunt solubile în fier, formând cu acesta soluţii solide (în care, evident, fierul este solventul, iar elementele de aliere sunt componentele solut). Prezenţa elementelor de aliere dizolvate (împreună cu carbonul) în structura cristalină a fierului determină modificarea valorilor punctelor critice de transformare în stare solidă a acestuia. Unele elemente de aliere, cum ar fi cromul, siliciul, molibdenul, woframul, vanadiul, niobiul, având structura cristalină de tip CVC, sunt izomorfe cu Feα (şi Feδ), au o bună solubilitate în această modificaţie a fierului şi determină extinderea domeniilor de stabilitate a feritei (şi feritei delta) şi restrângerea domeniilor de stabilitate a austenitei, mărind temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feα ⇔ Feγ (punctul critic tc1 ≡ A3) şi micşorând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feγ ⇔ Feδ (punctul critic tc2 ≡ A4). Elementele având influenţele menţionate anterior sunt denumite elemente de aliere alfagene sau elemente de aliere feritizante (notate generic EAα). Aşa cum se observă în figura 7.1 a, care prezintă configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare Fe – EAα, prezenţa elementelor de aliere alfagene determină domenii de existenţă a fazei γ ≡ Feγ(EAα) foarte înguste şi domenii foarte extinse de stabilitate a fazei α ≡ Feα(EAα); la aliajele unui astfel de sistem, caracterizate
7

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

prin %EAα ≥ a%, structura la orice temperatură corespunzătoare stării solide este alcătuită numai din cristalele fazei α ≡ Feα(EAα), fiind suprimată posibilitatea realizării transformărilor alotropice de tipul Feα ⇔ Feγ şi eliminată astfel posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (de tipul α ⇔ γ).

Fig. 7.1. Configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare de tipul: a – Fe – EAα; b – Fe − EAγ

Efectele anterior menţionate ale elementelor de aliere alfagene se menţin şi în cazul aliajelor ternare Fe – C − EAα (oţeluri şi fonte aliate cu elemente alfagene), în structura cărora faza α ≡ Feα(C, EAα) este ferita aliată, iar faza γ ≡ Feγ(C, EAα) este austenita aliată; aşa cum se observă în figura 7.2, care prezintă diagramele pseudobinare corespunzătoare la trei concentraţii masice (constante) de Si ≡ EAα; în aliajele ternare Fe – C – Si ≡ EAα , creşterea concentraţiei Si ≡ EAα determină îngustarea progresivă a domeniilor cu austenită aliată, lărgirea substanţială a domeniilor cu ferită aliată şi, ca o consecinţă, ridicarea substanţială a punctului critic A1 (creşterea temperaturii la care se poate realiza, în condiţii de echilibru, transformarea eutectoidă γ ⇔ α + Fe3C). Evident, când concentraţia de elemente de aliere alfagene %EAα ≥ a%, la orice temperatură corespunzătoare stării solide, oţelurile aliate au o structură monofazică feritică (sau o structură alcătuită din ferită şi mici conţinuturi de carburi), iar fontele aliate au o structură alcătuită din ferită şi carburi primare sau grafit, fiind suprimată posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (care presupun existenţa posibilităţii de realizare a transformărilor
8

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

alotropice de tipul Feα ⇔ Feγ); oţelurile sau fontele aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate feritice sau fonte aliate feritice.

Fig.7.2. Diagramele de echilibru pseudobinare ale aliajelor sistemului ternar Fe – C – Si ≡ EAα cu %Sim = 2,5 %; %Sim = 5,0 % şi %Sim = 7,5 %

Unele elemente de aliere, cum ar fi nichelul şi manganul, având structura cristalină de tip CFC, sunt izomorfe cu Feγ , au o bună solubilitate în această modificaţie a fierului şi determină extinderea domeniilor de stabilitate a austenitei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a feritei (şi feritei delta), micşorând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feα ⇔ Feγ (punctul critic tc1 ≡ A3) şi ridicând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feγ ⇔ Feδ (punctul critic tc2 ≡ A4).
9

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Elementele având influenţele menţionate anterior sunt denumite elemente de aliere gamagene sau elemente de aliere austenitizante (notate generic EAγ). Aşa cum se observă în figura 7.1 b, care prezintă configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare Fe – EAγ, prezenţa elementelor de aliere gamagene determină domenii de existenţă a fazei α ≡ Feα(EAγ) foarte înguste şi domenii foarte extinse de stabilitate a fazei γ ≡ Feγ(EAγ); la aliajele unui astfel de sistem, caracterizate prin %EAγ ≥ b%, structura la orice temperatură corespunzătoare stării solide este alcătuită numai din cristalele fazei γ ≡ Feγ(EAγ), fiind suprimată posibilitatea realizării transformărilor alotropice de tipul Feγ ⇔ Feα şi eliminată astfel posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (de tipul γ ⇔ α). Efectele anterior menţionate ale elementelor de aliere alfagene se menţin şi în cazul aliajelor ternare Fe – C − EAγ (oţeluri şi fonte aliate cu elemente gamagene), în structura cărora faza α ≡ Feα(C, EAγ ) este ferita aliată, iar faza γ ≡ Feγ(C, EAγ) este austenita aliată; aşa cum se observă în figura 7.3, care prezintă diagramele pseudobinare corespunzătoare la trei concentraţii masice (constante) de Mn ≡ EAγ; în aliajele ternare Fe – C – Mn ≡ EAγ , creşterea concentraţiei Mn ≡ EAγ determină îngustarea progresivă a domeniilor cu ferită aliată, lărgirea substanţială a domeniilor cu austenită aliată şi, ca o consecinţă, coborârea substanţială a punctului critic A1 (micşorarea temperaturii la care se poate realiza, în condiţii de echilibru, transformarea eutectoidă γ ⇔ α + Fe3C). Evident, când concentraţia de elemente de aliere gamagene %EAγ ≥ b %, la orice temperatură corespunzătoare stării solide, oţelurile aliate au o structură monofazică austenitică, iar fontele aliate au o structură alcătuită din austenită şi grafit, fiind suprimată posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (care presupun existenţa posibilităţii de realizare a transformărilor alotropice de tipul Feγ ⇔ Feα); oţelurile sau fontele aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate austenitice sau fonte aliate austenitice. Considerând (în mod schematic, simplificat) că influenţele elementelor de aliere se manifestă prin modificarea poziţiilor liniilor şi punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Fe – Fe3C, aşa cum se prezintă în figura 7.4, aspectele anterior prezentatate se pot sintetiza astfel: • elementele de aliere alfagene (cromul, siliciul, molibdenul etc.) determină extinderea domeniilor de existenţă a feritei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a austenitei (v. fig. 7.4 a); la concentraţii mari de elemente alfagene posibilitatea realizării transformării alotropice Feα ⇔ Feγ este suprimată şi se obţin oţeluri sau fonte aliate feritice, care nu prezintă transformări de fază în stare solidă de tipul α ⇔ γ;
10

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

• elementele de aliere gamagene (manganul, nichelul etc.) determină extinderea domeniilor de existenţă a austenitei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a feritei (v. fig. 7.4 b); la concentraţii mari de elemente gamagene posibilitatea realizării transformării alotropice Feγ ⇔ Feα este anulată şi se obţin oţeluri sau fonte aliate austenitice, care nu prezintă transformări de fază în stare solidă de tipul γ ⇔ α;

Fig.7.3. Diagramele de echilibru pseudobinare ale aliajelor sistemului ternar Fe – C – Mn ≡ EAγ cu %Mnm = 3,0 %; %Mn m = 13,0 % şi %Mn m = 20,0 %

11

b – elementele de aliere gamagene Elementele de aliere dizolvate în ferită sau austenită influenţează proprietăţile fizico – mecanice ale acestor faze. corespunzătoare concentraţiei carbonului în perlită) spre concentraţii ale carbonului mai reduse (v. menţinerea constantă sau diminuarea plasticităţii etc. Schema modificării liniilor şi punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Fe-Fe3C de către: a – elementele de aliere alfagene.11 %) spre concentraţii ale carbonului mai scăzute şi. 4. 4.7.2. influenţe similare (creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii. abscisa %Cm = 2. la unele oţeluri aliate (aliaje caracterizate prin concentraţii masice de carbon %Cm ≤ 2. fig. oţelurile aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate ledeburitice.6 sunt prezentate diagramele de variaţie a principalelor caracteristici mecanice ale feritei (rezistenţa la tracţiune Rm. ca urmare. • elementele de aliere deplasează punctul E (având.4.4 şi 7.77 %. alungirea procentuală după rupere A. abscisa %Cm = 0. aşa cum s-a specificat în scap.11 %) devine posibilă producerea transformării eutectice şi apariţia în structura lor de echilibru a unor mici cantităti de ledeburită (constituent specific structurii fontelor albe). 7. aşa cum s-a specificat în scap. duritatea Brinell HBS şi energia de rupere la încercarea la încovoiere prin şoc KV) în funcţie de concentraţiile masice ale diverselor elemente de aliere dizolvate în aceasta.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • elementele de aliere modifică poziţia punctului critic de transformare în stare solidă tPSK ≡ A1 şi deplasează punctul S (având.2. 12 .) au şi elementele de aliere dizolvate în austenită. Fig. În figura 7.5).

7.6. c − HBS = f3(%EAm). b – concentraţiei masice a carbonului în perlită Fig.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. d − KV = f4(%EAm) 13 . b − A = f2(%EAm). Influenţa elementelor de aliere asupra caracteristicilor mecanice ale feritei: a – Rm = f1(%EAm).5. Influenţele elementelor de aliere asupra: a – poziţiei punctului critic A1. 7.

elemente ce pot fi ierarhizate. nichelul şi cobaltul. cu formula generală (Fe. scap. din această categorie fac parte metalele de tranziţie situate în tabloul periodic al elementelor la stânga fierului (v. ce are caracteristicile unei faze bertholide. molibdenul.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 7. cromul. astfel: Fe.3. se pot defini următoarele tipuri de situaţii privind existenţa elementelor de aliere carburigene în structurile oţelurilor şi fontelor: a) elementele de aliere sunt dizolvate în cementită prin substituirea parţială a atomilor de fier din structura cristalină a acesteia. care împiedică formarea carburilor sau produc descompunerea carburilor existente şi asigură apariţia grafitului (carbonului liber) ca fază structurală a fontelor şi (uneori) a oţelurilor (v. cementita aliată cu crom poate avea %Crat ≤ 25 %. nichelul. care formează cementită aliată. ale căror carburi (Ni3C. V. ce pot exista ca faze distincte în structurile oţelurilor şi fontelor aliate. W.1). Ti Elementul de aliere cel mai carburigen CREŞTE AFINITATEA FAŢĂ DE CARBON În cazul elementelor de aliere carburigene. de exemplu. Nb. Interacţiunea elementelor de aliere cu carbonul Elementele de aliere introduse la elaborarea oţelurilor şi fontelor se pot clasifica.7). 7. Zr. Ca urmare. interacţiunea cu carbonul depinde nu numai de afinitatea lor faţa de acest element. aşa cum se poate observa în fig. 4. principalele elemente de aliere care fac parte din această categorie sunt siliciul. dar şi de concentraţiile în care se găsesc acestea în oţeluri şi fonte şi de solubilitatea lor în ferită şi austenită. din această categorie fac parte. tabelul 1. iar cementita aliată cu wolfram poate avea %Wat ≤ 1 %). astfel: • elemente grafitizante. Cr. cementita aliată cu molibden poate avea %Moat ≤ 3 %. Mo. în această situaţie se pot afla elementele de aliere cu afinitate faţă de carbon apropiată de cea corespunzătoare fierului (manganul.4). în funcţie de modul în care interacţionează cu carbonul. dar carburile pe care le formează au stabilitate redusă. wolframul). Componentul de bază al oţelurilor şi fontelor Mn. în funcţie de afinitatea lor faţă de carbon (crescătoare odată cu mărirea deficitului de electroni în substraturile atomice d. aluminiul şi cuprul. în structura căreia atomii elementelor de aliere înlocuiesc în diverse proporţii atomii de fier (de exemplu. Co3C) nu apar în mod obişnuit în structurile oţelurilor sau fontelor aliate. cementita aliată cu mangan poate avea %Mnat ≤ 100 %. • elemente care reacţionează cu carbonul. 14 .EA)3C. • elemente carburigene. Ta. care formează carburi stabile.

dar diminuează considerabil plasticitatea şi tenacitatea oţelurilor sau fontelor. c) elementele de aliere nu se dizolvă în cementită şi formează (oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse în oţeluri sau fonte) carburi proprii greu fuzibile. Prezentarea schematică a corelaţiei dintre poziţia în tabloul periodic. cu structura cristalină cubică sau EA2C. 3. cu structura cristalină de tip hexagonal. Deoarece carburile sunt de obicei prezente ca faze minoritare (cu conţinuturi procentuale scăzute) în structura oţelurilor sau fontelor aliate. EA23C6 sau EA6C. carburile primare (ca faze individuale sau în alcătuirea amestecului eutectic) dispuse sub formă de reţea la limitele cristalelor masei metalice de bază a structurii măresc rezistenţa mecanică şi duritatea.7. care se dizolvă în cementită (în concentraţiile anterior precizate) şi pot forma şi carburi proprii de tipul EA7C3. această situaţie este tipică elementelor puternic carburigene (tantalul. modul de distribuţie şi gradul lor de dispersie în structură (v.11). cu structură cristalină complexă. molibdenul şi wolframul. care sunt insolubile în austenită. 7. influenţelor pe care le au asupra proprietăţilor mecanice ale acestor aliaje depind în măsură importantă de forma. în această situaţie se pot încadra cromul. care se dizolvă relativ uşor în austenită (la încălzirea oţelurilor sau fontelor aliate) şi de tipul EAC. cu structura cristalină cubică sau EA2C. configuraţia electronică şi afinitatea faţă de carbon ale principalelor elemente de aliere din oţeluri şi fonte b) elementele de aliere sunt dizolvate în cementită. uniform distribuite în matricea structurală asigură oţelurilor şi fontelor o combinaţie favorabilă de caracteristici mecanice (cu valori ridicate atât ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi duritate. dar formează şi carburi proprii (mai ales când se află în cantităti ce depăsesc solubilitatea lor în cementită). cu duritate şi stabilitate foarte ridicate. în timp ce carburile globulare fine. vanadiul. 15 . Carburile elementelor de aliere au duritatea mai mare şi fragilitatea mai redusă decât cele corespunzătoare cementitei. zirconiul şi titanul). care formează carburi primare (insolubile în austenită) de tipul EAC. cât şi ale caracteristicilor de plasticitate şi tenacitate).Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Ti [Ar]3d24s2 V [Ar]3d34s2 Cr [Ar]3d54s1 Mn [Ar]3d54s2 Fe [Ar]3d64s2 Co [Ar]3d74s2 [Ar] ≡ 1s22s22p63s23p6 [Kr] ≡ [Ar] 3d104s24p6 [Xe] ≡ [Kr] 4d105s25p6 Ni [Ar]3d84s2 Cu [Ar]3d104s1 Zr [Kr]4d25s2 Nb [Kr]4d45s1 Mo [Kr]4d55s1 Ta [Xe]5d36s2 W [Xe]5d46s2 elementul chimic configuraţia electronică Elemente carburigene ! Elemente care formează carburi instabile Fig. niobiul. cu structura cristalină de tip hexagonal. scap.

6) şi rezultă o structură cu austenită neomogenă şi carburi nedizolvate. Influenţele elementelor de aliere asupra transformărilor structurale în stare solidă ale oţelurilor şi fontelor Elementele de aliere prezente în compoziţia oţelurilor şi fontelor pot influenţa desfăşurarea şi efectele producerii transformărilor structurale în stare solidă tipice acestor aliaje: transformarea la încălzire a perlitei în austenită. deoarece la încălzirea lor prin inducţie cu curenţi de înaltă frecvenţă se produce transformarea perlitei în austenită prin mecanismul fără difuzie (v. vanadiul.1 % şi se asigură formarea unor reţele peliculare submicroscopice de nitruri sau oxizi. 5). iar la proiectarea pieselor care urmează a fi supuse călirii CIF nu se vor alege ca materiale astfel de oţeluri sau fonte aliate. datorită acestei influenţe. nitrurile sau oxizii de aluminiu se distribuie în structură sub formă de particule izolate şi efectul de blocare a creşterii granulaţiei austenitei este anulat). scap. fig. A.4. distribuiţi sub formă de reţele peliculare intercristaline. reduc tendinţa de creştere a cristalelor de austenită la încălzire şi conferă oţelurilor şi fontelor ereditate granulară fină. τm mai mari decât cele corespunzătoare cazului când piesele sunt confecţionate din oţeluri carbon sau fonte nealiate. deplasând spre dreapta curbele c şi d ale diagramei TTT la încălzire (v. molibdenul. wolframul. scap. improprie pentru obţinerea unor structuri şi proprietăţi mecanice convenabile după călirea martensitică. dacă concentraţia masică a acestui element este %Alm ≤ 0. 6. niobiul.2). Influenţele privind transformarea la încălzire a perlitei în austenită se pot sintetiza astfel: • elementele de aliere care sunt solubile în cementită şi/sau formează carburi stabile (cromul. 5. 5.1.) diminuează vitezele de desfăsurare a etapelor de dizolvare a cementitei şi/sau carburilor în austenită şi de omogenizare a austenitei. la încălzirea pieselor din oţeluri sau fonte aliate cu astfel de elemente în vederea aplicării de TT.4. zirconul. obţinerea structurilor cu austenită omogenă presupune utilizarea unor valori ale parametrilor de regim ti.3.1). vanadiul etc. efecte similare având şi alierea cu aluminiu. deoarece formează compuşi (carburi sau carbonitruri).1 %. cap. transforma la răcire a austenitei şi transformarea la încălzire a martensitei (v. care constituie “bariere” eficiente pentru creşterea granulaţiei austenitei până la temperaturi ridicate (dacă %Alm > 0. chiar şi în concentraţii foarte reduse (corespunzătoare unei microalieri). care blochează creşterea cristalelor de austenită până la temperaturi ridicate (v. titanul etc. • elementele de aliere carburigene (molibdenul.).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 7. singurul element de aliere care favorizează creşterea granulaţiei 16 .

11 b) sau 17 . wolframul.11 a) sau suprimarea posibilităţilor de transformare (deplasarea spre durate foarte lungi a transformărilor) prin mecanismele perlitic (v. Principalele influenţe ale elementelor de aliere asupra transformării la răcire a austenitei sunt următoarele: • elementele de aliere (cu excepţia cobaltului).corespunzător transformării austenitei subrăcite în perlită şi tMC2 .4).) produc şi modificări ale formei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei.10. molibdenul. micşorând astfel viteza de răcire critică vrc (v. aceste influenţe importante ale prezenţei elementelor de aliere în oţeluri sau fonte sunt prezentate schematic de diagramele din figura 7.8 şi sunt ilustrate şi atestate de diagramele TTT din figurile 7. siliciul. 7. v. ca urmare. scap. fiind (în marea lor majoritate) solubile în Feγ. în timp ce elementele de aliere care pot forma carburi (cromul. vanadiul etc. 5. acestea indicând existenţa a două puncte de maxim cinetic (tMC1 . trebuie introduse (în cantităţi convenabile) şi elemente de aliere (din gama precizată mai înainte) care să anihileze tendinţa spre obţinerea unei granulaţii grosolane indusă de prezenţa manganului.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate austenitei este manganul (element solubil în Feγ şi care nu formează carburi proprii) şi. 7. B. cuprul) au influenţele anterior prezentate fără a modifica configuraţia curbelor diagramelor de transformare izotermă a austenitei. manganul. corespunzătoare unor oţeluri şi fonte industriale. măresc stabilitatea austenitei în domeniul transformărilor la răcire prin mecanismele cu difuzie şi intermediar şi deplasează spre dreapta (spre durate mai lungi) curbele diagramelor de transformare izotermă şi termocinetică a austenitei. fig.9 şi 7.8 Prezentarea schematică a influenţei elementelor de aliere asupra poziţiei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei • elementele de aliere care nu formează carburi stabile (nichelul. fig. în compoziţia oţelurilor şi fontelor aliate cu acest element. destinate confecţionării semifabricatelor şi pieselor care se supun prelucrării prin deformare plastică la cald sau aplicării unor TT.corespunzător transformării austenitei subrăcite în bainită. Fig. 7.2.

44 %.15.11) sunt ilustrate şi atestate convingător de diagramele TTT din figurile 7. aceste influenţe sunt ilustrate sintetic de diagramele din figura 7. %Nim = 5 %) • elementele de aliere (cu excepţia cobaltului şi aluminiului) coboară temperaturile punctelor Ms şi Mf. fig. Fig. corespunzătoare unor oţeluri şi fonte aliate industriale. Prezentarea comparativă a diagramelor de transformare (izotermă şi termocinetică) a austenitei pentru două oţeluri industriale: a – oţel carbon (%Cm = 0.14. 7.11 c).12. b – oţel aliat cu Ni (%Cm = 0. 7.13 şi 7. 7. determină creşterea conţinuturilor procentuale de austenită reziduală din structurile la ta ale oţelurilor sau fontelor călite martensitic. Influenţele elementelor de aliere asupra transformării la răcire a austenitei (prezentate anterior) au câteva implicaţii practice foarte importante: 18 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR bainitic (v. ca urmare. aceste influenţe ale elementelor de aliere care formează carburi (sugerate schematic de diagramele din figura 7.44 %).9. caracteristice pentru transformarea austenitei prin mecanismul fără difuzie (transformarea martensitică) şi.

ulei).10.2) şi. 7. ca urmare. produsă de prezenţa elementelor de aliere.4 %.4. 19 . ceea ce asigură niveluri mai scăzute ale tensiunilor mecanice reziduale generate de călire şi reduce considerabil riscul deformării excesive sau fisurării acestor piese (chiar şi în cazul când acestea prezintă forme complicate sau detalii constructive cu puternice efecte de concentrare a tensiunilor). Prezentarea comparativă a diagramelor de transformare (termocinetică) a austenitei pentru două fonte industriale: a – fontă nodulară nealiată (%Cm = 3. 6. c – diagramă cu transformarea baintică suprimată • micşorarea vrc. b – fontă nodulară aliată cu Mo (%Cm = 3.6 %). Prezentarea schematică a infleunţelor elementelor de aliere asupra configuraţiei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei: a – diagramă cu două puncte de maxim cinetic. determină creşterea substanţială a călibilităţii oţelurilor (v. %Sim = 2. piesele confecţionate din oţeluri aliate se pot căli pe adâncimi mari şi/sau se pot supune călirii martensitice în medii care răcesc mai lent decât mediile de călire tradiţionale (apă.6 %. %Sim = 2.11.75 %) Fig. scap. %Mom = 0.4 %. b – diagramă cu transformarea perlitică suprimată. 7.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig.

%Crm = 2.6 %. produsă de prezenţa elementelor de aliere. 20 .5 %.5 %. 12.3 %) Fig. Diagramele de transformare (izotermă) a austenitei (cu două puncte de maxim cinetic) pentru: a – un oţel aliat (%Cm = 0. %Nim = 0. oţelurile sau fontele aliate care prezintă acestă particularitate structurală sunt denumite oţeluri aliate martensitice (autocălibile) sau fonte aliate martensitice (autocălibile).4 %. • coborârea punctului martensitic superior Ms. %Sim = 2 %. Diagrama de transformare (izotermă) a austenitei (cu transformarea bainitică suprimată) pentru un oţel aliat (%Cm = 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.2 %) • micşorarea vrc. 7. %Nim = 1. %Mom = 0. 7. %Crm = 0. permite ca la unele oţeluri şi fonte aliate să se realizeze transformarea austenitei în martensită chiar şi la răcirea (călirea) în aer. %Crm = 0.14. produsă de prezenţa elementelor de aliere.2 %). %Nim = 0. 7.1 %.8 %) Fig.35 %. Diagrama de transformare (izotermă) a austenitei (cu transformarea perlitică suprimată) pentru un oţel aliat (%Cm = 0. %Crm = 12 %. b – o fontă aliată (%Cm = 3 %. determină la unele oţeluri şi fonte aliate nerealizarea transformării martensitice prin călirea (răcirea austenitei cu o viteză vr ≥ vrc) până la ta şi menţinerea unor structuri cu masa de bază austenitică după o astfel de călire. %Nim = 1 %.13.

elemente însoţitoare şi impurităti ca şi oţelurile sau fontele aliate). 15.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. se obţin prin călirea pâna la ta structuri cu masa de bază austenitică). τm – v. Influenţele elementelor de aliere asupra: a – temperaturii Ms. scap. 7. stabilitatea austenitei se micşorează. scap. datorită acestui fenomen. • la oţelurile (cu conţinuturi ridicate de carbon) şi fontele aliate cu elemente care produc coborârea punctului Ms (la care. Influenţele elementelor de aliere asupra transformării la încălzire a martensitei (transformării la revenire a structurilor obţinute prin călirea martensitică a oţelurilor sau fontelor) sunt următoarele: • elementelor de aliere prezente în oţeluri şi fonte produc fenomenul de stabilitate la revenire a structurilor obţinute prin călirea martensitică. revenirea poate determina apariţia unui fenomen numit durificare secundară.3). aceasta se transformă în martensită cubică şi rezultă astfel o structură (alcătuită din 21 . 5. 6. aşa cum se poate observa din examinarea diagramei prezentate în figura 7. duritatea structurilor realizate prin revenirea cu un anumit regim (ti. care se produce deoarece la încălzirea austenitei rezultate la călire (stabilă la ta datorită conţinutului mare de elemente de aliere dizolvate) procesele de difuzie a carbonului şi elementelor de aliere sunt activate. se separă particule fine de carburi ale elementelor de aliere. aşa cum s-a arătat anterior. b – conţinutului procentual de austenită reziduală din structurile la ta ale oţelurilor sau fontelor călite martensitic C. efectul obţinut prin revenire este diminuat. fenomen ce constă în frânarea proceselor care au loc la revenire (datorită diminuării substanţiale a vitezei de difuzie a carbonului în fier în prezenţa elementelor de aliere) şi deplasarea acestora spre temperaturi mai ridicate şi/sau durate mai mari (v.16 (curbele a şi b).5) a oţelurilor sau fontelor aliate fiind mai mare decât a structurilor care rezultă tratând în acelaşi fel (cu acelaşi regim) oţelurile carbon sau fontele nealiate echivalente (având aceleaşi conţinuturi de carbon.

dar cu caracteristicile de tenacitate mai bune. 7. care se poate transforma. care poate determina. se manifestă fenomenul numit fragilitate de revenire. 6. fenomen care se manifestă. fragilitatea produsă de revenirea la ti = 200…400 oC este denumită fragilitate ireversibilă. într-o structură (de tip sorbită de revenire – v. efectele descrise mai înainte se pot observa examinând configuraţia curbei c din figura 7.45 %. %Crm = 12 % ) Fig. apariţia a două anomalii privind nivelul tenacităţii (exprimat prin valoarea energiei de rupere KV) structurilor obţinute la revenire (care ar trebui să crească continuu o dată cu ridicarea temperaturii de revenire şi micşorarea durităţii): a) oţelurile revenite la ti = 200…400 oC prezintă un nivel scăzut al energiei de rupere KV (devin fragile).45 %). Duritatea structurilor obţinute prin revenirea unor oţeluri călite: a – oţel carbon (%Cm = 0.2 %. c – oţel aliat (%Cm = 1 %. b − oţel aliat (%Cm = 0. • la oţelurile aliate cu crom. %Mom = 0.3 %) . cu mangan etc. aşa cum arată diagrama din figura 7. Fig. cu crom şi nichel.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensită şi carburi) cu duritatea ridicată. iar apariţia ei este determinată de starea de tensiuni reziduale generată de producerea nesimultană în toată masa structurii a transformării martensitei de călire şi austenitei reziduale în martensită de revenire. dacă se măresc ti şi/sau τm. dacă duratele de menţinere în intervalul de 22 . scap.5) cu duritatea mai scăzută. 7.16.16. Diagrama variaţiei tenacităţii în funcţie de temperatura de revenire la un oţel aliat care prezintă fenomenul de fragilitate la revenire b) oţelurile revenite timp îndelungat la ti = 450…550 oC şi/sau răcite lent la sfârşitul tratamentului prezintă un nivel scăzut al energiei de rupere KV (devin fragile).17.17. fenomen care dispare dacă se face o revenire la o temperatură mai mare de 400 oC şi nu mai apare dacă se repetă revenirea la o temperatură situată între 200 oC şi 400 oC (decât dacă revenirea se aplică după o nouă operaţie de călire martensitică).%Crm = 1.

chiar dacă se face revenirea la ti > 550 oC. carburigen. ridică rezistenţa mecanică şi duritatea. în timp ce nichelul nu formează carburi stabile şi poate avea efect grafitizant etc. măreşte călibilitatea. este dificil de apreciat care sunt influenţele cumulate ale prezenţei celor două elemente de aliere în compoziţia oţelului. care finisează granulaţia. oţelul cu %Cm = 0. care măreşte călibilitatea. care a presupus împărţirea lor pe tipuri de influenţe şi gruparea elementelor de aliere pe clase sau categorii în funcţie de modul de acţiune şi de efectele prezenţei lor în oţeluri sau fonte.). dacă un oţel este aliat cu crom.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate temperaturi situat între 450 oC şi 550 oC sunt mari şi/sau viteza de răcire este mică. este denumită fragilitate reversibilă şi poate fi contracarată prin aplicarea următoarelor soluţii: utilizarea unor regimuri de revenire la care temperatura ti > 550 oC. influenţa dominantă (rezultantă) nefiind întotdeauna în corelaţie directă cu valorile concentraţiilor acestora (de exemplu. nitruri) şi crearea condiţiilor pentru apariţia unor microfisuri intercristaline (care generează comportarea fragilă a structurii de revenire). în timp ce.5.0 %). se pot estima cu o bună precizie influenţele prezenţei acestui element de aliere (gamagen. care împiedică desfăşurarea proceselor (descrise mai înainte) responsabile de apariţia fenomenului. dacă se adaugă în compoziţia acestui oţel şi %Nim = 8 %.3 %) sau wolfram (%Wm = 0. acesta devine un oţel aliat austenitic). dar şi multe influenţe contradictorii (cromul este feritizant. carburi. cromul este carburigen. Dacă însă oţelul este aliat cu crom şi nichel.5…1.2…0. În mod similar.1 % şi %Crm = 18 % aparţine clasei oţelurilor aliate feritice. Datele din acest tabel şi aspectele expuse mai înainte evidenţiază complexitatea influenţelor elementelor de aliere şi motivează modul anterior de prezentare şi comentare a acestora.). 7. creşte rezistenţa mecanică şi duritatea etc. îmbunătăţeşte tenacitatea etc. dacă oţelul este aliat cu nichel. ridică rezistenţa mecanică şi duritatea etc. în timp ce nichelul este austenitizant. elemente care au şi unele influenţe similare (măresc călibilitatea. fragilitatea produsă de revenirea la ti = 450…550 oC. durata τm este scurtă.1. De exemplu. 23 . Clasele structurale de oţeluri şi fonte aliate Influenţele principalelor elemente de aliere asupra structurii şi proprietătilor oţelurilor şi fontelor sunt sintetizate în tabelul 7.). se pot preciza cu un grad mare de siguranţă influenţele prezenţei acestui element de aliere (alfagen.). determinată de saturarea cu anumite elemente (în principal cu fosfor) a marginilor cristalelor structurii şi/sau separarea la marginea cristalelor a unor compuşi chimici ai acestor elemente (fosfuri. iar răcirea la sfârşitul revenirii să face rapid (în apă sau ulei) şi/sau utilizarea unor oţeluri aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 0.

5% (4%în oţeluri cu 0.2% C) 6 % (11 % în 6 % (se reduce cu scăderea temperaturii) 32 % (se reduce cu scăderea temperaturii) Nelimitată − Menţine duritatea prin dizolvare în soluţie Carburile stabile nu afectează revenirea. în procentele uzuale Stabilitate la revenire Impiedică înmuierea prin durificare secundară Foarte redusă Mai mare decât a Fe.3% C) Nichel Fosfor Siliciu Titan Nelimitată 2. efect antigrafitizant Mai mică decât a Fe.75 % (1% în oţeluri cu 0. efect grafitizant Nulă. efect grafitizant Mai mare decât a Mn.5% C) Nelimitată Nelimitată 3 % (8% în în Feγ în Feα 30 % Nelimitată 80 % 15 … 18 % 32 % (se reduce cu scăderea temperaturii) 25 % (în funcţie de conţinutul de carbon) Influenţa asupra feritei Durifică considerabil Durifică puţin.5 % 0. efect grafitizant Mai mică decât a Fe.1 % (creşte cu conţinutul de C) 12. reduce vrc In stare dizolvată.2% C) Vanadiu 1.3% C) mult de carbon) 0. efect antigrafitizant Molibden oţeluri cu 0.5% C prin legarea carbonului în carburi stabile) Puternică Foarte puternică (mai mică decât a Ti sau Nb). creşte rezistenţa la coroziune Durifică considerabil Durifică apreciabil.1.5 % (nu depinde oţeluri cu 0.5 % (în funcţie de conţinutul de carbon) 2.8 % (20 % în oţeluri cu 0. reduce întrucâtva plasticitatea Produce durificarea prin precipitare în aliajele Mo-Fe Creşte rezistenţa şi tenacitatea Durifică puternic Durifică şi scade plasticitatea Produce durificarea prin precipitare în aliajele Ti-Fe Produce durificarea prin precipitare în aliajele W-Fe Durificare moderată prin soluţia solidă Influenţa asupra austenitei In stare dizolvată reduce viteza critică Reduce viteza de racire critică vrc în aceeaşi măsură cu manganul Creşte viteza critică Influenţa exercitată prin carburi Tendinţa de formare a carburilor Mică .0 % (9 % în 18. dar mai Reduce vrc în aceeaşi măsură mică decât a Cr. cu cromul efect antigrafitizant Reduce vrc mai puternic decât cromul Reduce moderat vrc . Influenţele principalelor elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor Elementul de aliere Aluminiu Crom Cobalt Mangan Solubilitatea în stare solidă 1. efect grafitizant Cea mai mare (2% Ti face necălibil un oţel cu 0. dar stabilizează austenita reziduală în oţelurile cu conţinut ridicat de carbon Reduce vrc în aceeaşi măsură cu manganul Reduce vrc mai mult decât nichelul Are tendinţă puternică de formare a carburilor şi măreşte viteza critică In cantităţi mici. reduce foarte mult vrc Puternică . dar mai mică decât a W.2% C) . producându-se totuşi o oarecare durificare secundară Impiedică înmuierea prin durificare secundară Durificare secundară maximă Wolfram oţeluri cu 0. efect antigrafitizant La fel cu a Fe Efectul în timpul revenirii − Rezistenţă moderată la înmuiere Menţine duritatea Foarte redusă.mai mare decât a cromului.Tabelul 7.

dacă sunt oţeluri eutectoide sau din perlită şi carburi (cementită aliată sau carburi secundare). %Vm ≤ 0. Principalele clase structurale de oţeluri aliate sunt prezentate în continuare.4)…(6. dacă sunt oţeluri hipoeutectoide. reduc concentraţia carbonului în perlită.P + (%B)HVB + (%M)HVM . călirea martensitică şi revenirea. Semifabricatele şi piesele confecţionate din oţeluri aliate perlitice pot fi tratate termic sau termochimic. Oţelurile aliate perlitice sunt oţeluri slab sau mediu aliate la care se produc. duritatea structurii care se obţine la răcirea din domeniul austenitic (ti = A3 + 30…50 oC). se poate estima cu relaţia: (7. dar structurile de echilibru la ta ale oţelurilor sunt similare celor corespunzătoare oţelurilor carbon. cu o anumită viteză vr (exprimată în oC/s). este necesară. categoriile şi tipurile de tratamente care se pot aplica fiind aceleaşi ca şi în cazul semifabricatelor şi pieselor realizate din oţeluri carbon (recoacerile fără schimbare de fază. în care (%α.P.6)). utilizate în mod obişnuit la realizarea pieselor pentru maşini şi utilaje.1) HVST = (%α. A. 0. A3. iar microstructurile acestor oţeluri sunt similare celor corespunzătoare oţelurilor carbon (v. %Crm ≤ 3 %. oţelurile aliate perlitice au structura de echilibru la ta alcătuită din ferită (aliată) şi perlită.P)HVα. s-a ajuns la concluzia că. reducerea concentraţiei carbonului în perlită. producerea fenomenului de stabilitate la revenire etc. austenită sau cementită. Pentru oţelurile aliate perlitice. tabelul 4. relaţiile (6. aceleaşi transformări structurale ca şi la oţelurile carbon. la încălzire sau răcire. după răcirea lentă sau în aer de la temperaturi înalte.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Ţinând seama de aceste observaţii. recoacerile cu schimbare de fază.8 % ≤ %Mnm ≤ 2.6 %.P). (%B) şi (%M) sunt conţinuturile procentuale de formaţiuni feritoperlitice.1) şi împărţirea lor în clase structurale. Ms (v. 7. bainitice şi martensitice din structură. 0.5 % ≤ %Sim ≤ 2. se pot separa din austenită sub formă de carburi secundare. pot forma carburi proprii. %Nim ≤ 3 %.5 %. astfel. HVB şi HVM sunt 25 . în funcţie de constituenţii din structura de echilibru stabil sau metastabil pe care o prezintă la ta. Elementele de aliere prezente în compoziţia acestor oţeluri pot avea influenţe multiple (se dizolvă în ferită.0 %. pe lângă clasificarea oţelurilor în funcţie de gradul de aliere (prezentată în scap. având compoziţia chimică caracterizată prin %Cm ≤ 0.). evident. %Mom ≤ 0.2). constituentul omniprezent fiind perlita. iar HVα. influenţează desfăşurarea transformărilor în stare solidă etc. tratamentele termochimice).1. finisarea granulaţiei. modifică poziţiile punctelor critice A1 şi A3. pentru a defini şi preciza cu o bună fidelitate efectele elementelor de aliere asupra oţelurilor. numai din perlită. mărirea călibilităţii.0 %. dacă sunt oţeluri hipereutectoide. la proiectarea regimurilor şi estimarea efectelor tratamentelor termice sau termochimice care se aplică semifabricatelor sau pieselor din oţeluri aliate perlitice se va ţine seama de influenţele specifice prezenţei elementelor de aliere: modificarea poziţiei punctelor critice A1.

0 0 bSi -19.5) .0 -20.0 -10. Tabelul 7.8 11.0 -55. scap.0 73. Astfel. pentru un regim de revenire caracterizat printr-o valoare dată a parametrului PHJ = Ti[18 + lg(τm)].2 − 13%C m ) HVrOC .P B M De asemenea.0 0 bNi 4.6 -6. există următoarea corelaţie între duritatea HVrOA .0 0 bV 130 0 0 α.0 21. b0.0 74. corespunzătoare structurii obţinute după revenirea unui oţel aliat şi duritatea HVrOC . cu Ti = ti + 273 în K şi τm în ore (v.6 0 aV 462 0 0 α.2 Valorile coeficienţilor din relaţiilede estimare a durităţii oţelurilor aliate perlitice Tipul structurii Ferită + perlită Bainită Martensită Tipul structurii Ferită + perlită Bainită Martensită ST ≡ a0 77. corespunzătoare structurii rezultate după revenirea oţelului carbon echivalent (care are aceeaşi concentraţie masică de carbon ca şi oţelul aliat): HVrOA = HVrOC +30(%Sim+%Mnm)+55%Crm+6%Nim+100%Mom+150%Vm. bEA având valorile (stabilite experimental) precizate în tabelul 7. 300] şi PHJ = 17670 + 7950%C m − 21.5 72.4) (7.0 0 bCr 8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR durităţile celor trei tipuri de formaţiuni structurale.2) HVST = a0 + ∑ a EA % EAm + [b0 + ∑ bEA %EAm ] lg v r .9 16. date de relaţii de forma: (7. aEA.0 aMo 19.0 aMn 30.0 0 bMn 0 -22.5 202 aC 223 377 949 aSi -14.0 89.2.P B M ST ≡ b0 10. 6. v. coeficienţii a0.4 8.0 aNi 27.0 aCr 35. (7. parametrii ti şi τm ai ciclului de revenire se stabilesc ţinând seama de intervenţia fenomenului de stabilitate la revenire.5).5).6 134 27. scap. 6.2 29.3) iar regimurile de revenire se pot proiecta fără dificultate. aşa cum s-a constatat experimental. dacă HVrOC > 300.8HVrOC . având în vedere că: PHJ = 21900 + 4050%C m − (33.0 bC 0 54. dacă HVrOC se situează în intervalul de valori [150 . 26 (7.0 0 bMo 0 -33. dacă oţelurilor aliate perlitice destinate realizării pieselor pentru maşini şi utilaje (având caracteristicile de compoziţie chimică în limitele anterior precizate) li se aplică TT de îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă.

b . Fig. care le conferă. Oţelurile aliate feritice sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon. 7. călirea martensitică şi revenirea).06 %. recoacerea de recristalizare fară schimbare de fază (pentru refacerea plasticităţii pieselor şi semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la rece) şi recoacerea de detensionare (pentru diminuarea nivelului tensiunilor reziduale din piesele şi semifabricatele prelucrate prin diverse procedee tehnologice). la care structura austenitică este conferită de alierea cu 27 . mici cantităţi de cementită aliată sau carburi ale elementelor de aliere). singura modalitate de modificare (între anumite limite) a granulaţiei şi caracteristicilor mecanice ale pieselor şi semifabricatelor din oţeluri aliate feritice constă din aplicarea unor operaţii de deformare plastică la rece (ecruisare).%Sim = 3. ). Microstructurile tipice ale oţelurilor din această clasă structurală sunt prezentate în figura 7.0 %). o structură alcătuită din ferită aliată (şi. Oţelurile aliate austenitice sunt oţeluri ce au în compoziţie concentraţii mari de elemente gamagene (Ni.05 %. V etc.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate B. Cele mai utilizate tipuri de oţeluri din această clasa sunt oţelurile austenitice manganoase. Mo. o structură alcătuită din austenită aliată (şi.%Crm = 12 %). cu structura monofazică alcătuită din cristale de ferită aliată cu siliciu C. eventual.oţel feritic aliat cu siliciu (%Cm = 0. Si. Deoarece aceste oţeluri nu prezintă transformări de fază în stare solidă (elementele de aliere elimină posibilitatea realizării transformărilor de tipul Feα ⇔ Feγ şi α ⇔ γ ). Mn etc. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate feritice: a – oţel feritic aliat cu crom (%Cm = 0. urmate de recoaceri de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul ales corespunzător asigurării caracteristicilor dorite). la orice temperatură corespunzătoare stării solide. mediu sau înalt aliate cu elemente alfagene (Cr.18.). care le conferă. 18. mici cantităţi de carburi ale elementelor de aliere). W. eventual. la orice temperatură corespunzătoare stării solide. cu structura alcătuită din ferită aliată cu crom (cromferită) şi carburi. la piesele şi semifabricatele confecţionate din astfel de oţeluri nu se pot aplica tratamentele termice cu schimbare de fază (recoacerile cu schimbare de fază. fiind posibilă numai aplicarea tratamentelor termice fără schimbare de fază: recoacerea de omogenizare (pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritice primare ale pieselor şi semifabricatelor obţinute prin turnare).

%Crm = 16…18 %.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR mangan.2 %. se folosesc foarte rar şi singurele oţelurile martensitice cu o frecvenţă mai mare de utilizare sunt oţelurile înalt aliate cu crom. toate elementele de aliere (în afară de cobalt) au capacitatea de a micşora vrc. oţelurile austenitice cu nichel şi oţelurile austenitice crom – nichel. Oţelurile aliate martensitice (autocălibile) sunt oţeluri la care concentraţiile de carbon şi de elemente de aliere sunt alese astfel încât să nu suprime posibilităţile de realizare a transformărilor de fază în stare solidă şi să asigure o diminuarea a vitezei de răcire critice care să permită obţinerea unei structuri martensitice la răcirea în aer din domeniul austenitic.0 %. Deoarece aceste oţeluri nu prezintă transformări de fază în stare solidă (elementele de aliere elimină posibilitatea realizării transformărilor de tipul Feγ ⇔ Feα şi γ ⇔ α ). recoacerea de recristalizare fară schimbare de fază (pentru refacerea plasticităţii pieselor şi semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la rece) şi recoacerea de detensionare (pentru diminuarea nivelului tensiunilor reziduale din piesele şi semifabricatele prelucrate prin diverse procedee tehnologice).1…0. gama oţelurilor aliate martensitice utilizate în aplicaţii tehnice este însă destul de restrânsă. la care structura austenitică este conferită de alierea cu nichel şi. cu diferite reţete de compoziţie: a) %Cm < 0. fiind posibilă numai aplicarea tratamentelor termice fără schimbare de fază: recoacerea de omogenizare (pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritice primare ale pieselor şi semifabricatelor obţinute prin turnare). d) %Cm = 0.15 % şi %Crm = 12…14 %. Microstructurile tipice ale oţelurilor din această clasă structurală sunt prezentate în figura 7. urmate de recoaceri de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul ales corespunzător asigurării caracteristicilor dorite). deoarece oţelurile martensitice aliate cu elemente gamagene (Ni sau Mn).6…1. de alierea suplimentară cu mangan şi/sau azot. Deoarece. deoarece resursele mondiale de nichel sunt limitate şi acest element este scump) şi menţinerea acestei structuri până la temperaturi scăzute (stabilizarea structurii austenitice). b) %Cm = 0.2…0. gama oţelurilor martensitice ar trebui să aibă o mare extindere. singura modalitate de modificare (între anumite limite) a granulaţiei şi caracteristicilor mecanice ale pieselor şi semifabricatelor din oţeluri aliate austenitice constă din aplicarea unor operaţii de deformare plastică la rece (ecruisare). călirea martensitică şi revenirea). Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate martensitice (autocălibile) sunt prezentate în figura 7. %Crm = 16…18 %. uneori. %Nim = 2…4 %. D. 28 .4 % şi %Crm = 13…15 %.19. aşa cum s-a precizat anterior. ca şi în cazul oţelurilor aliate feritice. fiind caracterizate printr-o mare fragilitate. care asigură formarea structurii austenitice la concentraţii mai mici ale nichelului (face oţelurile mai ieftine. la piesele şi semifabricatele confecţionate din astfel de oţeluri nu se pot aplica tratamentele termice cu schimbare de fază (recoacerile cu schimbare de fază.20. c) %Cm = 0.

%Nim = 12 %).4 %. 29 .4 %. 7.2 %. b .Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. ). d .22 %. %Nim = 8 %. %Crm = 14 %). %Crm = 14 %).oţel austenitic aliat cu nichel (%Cm = 0. %Mnm = 12 %). %Crm = 18 %. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate austenitice: a – oţel austenitic aliat cu mangan (%Cm = 1. ) Fig. %Crm = 25 %.oţel austenitic aliat cu crom şi nichel (%Cm = 0. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate martensitice: a – oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 0.08 %.oţel austenitic aliat cu crom şi nichel (%Cm = 0. 7.05 %. 20. b . c . %Nim = 30 %.oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 0. 19.

Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate ledeburitice: a – oţel ledeburitic aliat cu crom şi molibden (%Cm = 0.85 %. Mn etc.21 b. corespunzătoare unor oţeluri aliate cu elemente gamagene (Ni.) şi din figura 7. Pentru estimarea clasei structurale a oţelurilor aliate complex.). astfel că la răcirea lor din stare lichidă este posibilă realizarea transformării eutectice şi apariţia în structură a unor mici cantităţi de ledeburită (constituent specific structurii fontelor albe). Fig. se utilizează diagrama structurală A. sub forma unei reţele ledeburitice intergranulare (denumită în tehnică schelet ledeburitic). W. aşa cum evidenţiază microstructura din figura 7.23.6 %) şi de elemente de aliere (Cr. prezentată în figura 7. Clasa structurală căreia aparţine un oţel aliat depinde de concentraţia carbonului. %Cm > 0. %Mom = 3 %).35 %. iar în ordonată concentraţia de nichel echivalent %Nie. %Crm = 12 %). formaţiunile ledeburitice din structura acestor oţeluri pot fi disperse. W etc. cât şi elemente gamagene.) sunt realizate în coordonate %Cm. Mo etc. corespunzătoare unor oţeluri aliate cu elemente alfagene (Cr.24. %Crm = 12 %. din care s-au separat carburi secundare şi care s-au transformat prin călire în martensită). având în compoziţie atât elemente alfagene. Diagramele structurale din figura 7. Schaeffler 30 . Si. Schaeffler. În funcţie de concentraţiile de carbon şi de elemente de aliere ce le caracterizează compoziţia. V. Pentru estimarea clasei structurale a oţelurilor aliate se folosesc diagramele structurale ale oţelurilor aliate. Oţelurile aliate ledeburitice sunt oţeluri care au în compoziţie concentraţii mari de carbon (de obicei. având în abscisă concentraţia de crom echivalent %Cre. aşa cum se observă pe microstructura prezentată în figura 7.21 a. Fiecare din cele două mărimi care definesc sistemul de coordonate al diagramei structurale A. sau coerente. ambele microstructuri corespunzând unor oţeluri aliate ledeburitice călite martensitic (formaţiunile ledeburitice sunt dispuse la marginea cristalelor de austenită.22. construite experimental pentru cele mai utilizate categorii de astfel de oţeluri. 21.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR E.oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 1. 7. precum şi de tipul şi concentraţiile elementelor de aliere conţinute de acesta. %EAm. b .

5%Com +30(%Nm – Xc) la determinarea Nie.22.5%Mnm +30%Cm . punctele acestora 31 .Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate grupează câte o categorie de componente de aliere ale oţelurilor: concentraţiile masice ale elementelor de aliere alfagene (feritizante) sunt considerate (fiecare cu câte un factor de multiplicare stabilit experimental) pentru definirea mărimii %Cre.7. pe unele diagrame structurale limitele domeniilor corespunzătoare unor clase structurale nu sunt marcate prin linii. 7.5%Sim +0. dacă %Crm ≥ 28 %) Pentru orice oţel aliat la care se cunoaşte compoziţia chimică (exprimată prin concentraţiile masice ale tuturor componentelor) se poate determina clasa structurală din care face parte. dacă %Crm ≥ 18 % (Xc = 0.6) %Cre = %Crm + %Mom +1.23 şi 7. Fig. Diagramele structurale ale oţelurilor aliate cu crom: a – structurile de echilibru. dacă oţelul este aliat complex (şi cu elemente de aliere alfagene şi cu elemente de aliere gamagene).10.7) %Nie = %Nim + 0.fig. adăugând 2%Tim + %Vm + 0. Pentru definirea mărimilor %Cre şi %Nie se utilizează relaţiile: (7. respectiv (%Cre. termenul de corecţie Xc luându-se nenul. care se completează uneori. poziţionând pe diagrama structurală. aleasă corespunzător reţetei de aliere utilizate la elaborarea sa.5%Tam + %Wm + %Alm la determinarea %Cre şi 0. dacă 18 ≤ %Crm <28 % şi Xc = 0.06.24): * datorită complexităţii influenţelor elementelor de aliere. punctul caracteristic nominal PCN .22. ci prin zone (domenii) de tranziţie. %Nie). 7. dacă oţelul este aliat cu elemente din aceeaşi categorie (alfagene sau gamagene). %Eam). b – structurile la răcirea în aer de la temperaturi înalte La utilizarea diagramelor structurale ale oţelurilor aliate trebuie avute în vedere şi următoarele particularităţi (v. (7. având coordonatele (%Cm. iar concentraţiile masice ale elementelor de aliere gamagene (austenitizante) sunt considerate (fiecare cu câte un factor de multiplicare stabilit experimental) pentru definirea mărimii %Nie.5%Nbm.

* pe diagramele structurale sunt precizate şi unele informaţii conexe. Fig. ca şi fontele nealiate. Diagramele structurale (la răcirea în aer de la temperaturi înalte) ale: a – oţelurilor aliate cu nichel.. de exemplu. 7. Schaeffler sunt marcate domeniile caracteristice din punctul de vedere al problemelor (pericolelor) care apar la utilizarea diverselor tipuri de oţeluri aliate: domeniul I – pericol maxim de fragilizare prin apariţia fazei sigma (compusul intermetalic FeCr). 7. iar pe diagrama structurală A. b – oţelurilor aliate cu mangan Ca şi în cazul oţelurilor. deosebit de utile la utilizarea diagramelor pentru soluţionarea unor probleme tehnice. conform acestui criteriu fontele aliate pot fi încadrate în categoria fontelor cu grafit (carbon liber) în structură (denumite. iar structurile sunt asemănătoare celor corespunzătoare fontelor albe).) sau în categoria fontelor fără grafit în structură (la care tot carbonul din compoziţia fontelor este dizolvat în soluţiile având ca solvent fierul sau este legat sub formă de carburi. ferito – martensitice etc. austenito – martensitice.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR corespunzând PCN ale unor oţeluri aliate cu caracterizare structurală complexă: austenito – feritice. fonte cenuşii. dimensiunile. domeniul III . 32 . pe diagrama structurală a oţelurilor aliate cu mangan este precizat subdomeniul oţelurilor austenitice recomandate pentru aplicaţii practice. pe lângă clasificarea lor în funcţie de gradul de aliere (prezentată în scap. fonte maleabile.pericol maxim de fragilizare (fisurare) la rece. 23. fonte nodulare etc. domeniul II – pericol maxim de fragilizare (fisurare) la cald. este utilă. în funcţie de modul de asigurare a prezenţei grafitului şi de configuraţia.1) şi încadrarea fontelor în clase structurale. pentru a defini şi preciza cu o bună fidelitate efectele elementelor de aliere asupra fontelor. modul de distribuţie şi gradul de dispersie ale formaţiunilor de grafit din structură: fonte pestriţe. domeniul IV – pericol maxim de fragilizare datorită creşterii intense a granulaţiei la încălzire. Criteriile care se utilizează în acest scop sunt: • forma de existenţă a carbonului.

Diagrama structurală A. 7. fonte aliate feritice. Diagrama structurală a fontelor aliate cu aluminiu 33 Fig.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. Schaeffler • constituenţii din structura de echilibru stabil sau metastabil pe care o prezintă masa metalică de bază a fontei la ta. fonte aliate austenitice. după răcirea sa lentă sau în aer de la temperaturi înalte. Fig. 26. 7. fonte aliate martensitice. 25. 7. conform acestui criteriu fontele aliate pot fi încadrate (aplicând aceleaşi principii ca şi în cazul oţelurilor aliate) în următoarele clase structurale: fonte aliate perlitice. Diagrama structurală a fontelor cu grafit nodular aliate cu nichel şi molibden . 24.

6 fragilitate de revenire ireversibilă. 9.25 este prezentată diagrama structurală a fontelor aliate cu aluminiu (element alfagen). 6 fontă slab aliată. carburigen şi antigrafitizant) se încadrează în categoria fontelor albe feritice.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR De exemplu. construcţia şi modalităţile de utilizare ale acestor diagrame fiind similare celor corespunzătoare diagramelor structurale ale oţelurilor aliate. 7 element de aliere gamagen (austenitizant). 31 stabilitate la revenire.26 diagrama structurală a fontelor cu grafit nodular slab aliate cu nichel (element gamagen) şi molibden (element alfagen). De exemplu. 5 oţel slab aliat. 21 34 . 6 fontă mediu aliată. 14 element de aliere. 10 element grafitizant. cu acţiune grafitizantă) sunt fonte feritice cu grafit (lamelar sau nodular). 22 oţel aliat. 6 ferită aliată. 6 fontă aliată (specială). 6 cementită aliată. 21 element carburigen. 25 oţel aliat austenitic. Pentru estimarea clasei structurale a fontelor aliate se pot folosi diagramele structurale ale fontelor aliate. Schaeffler. 32 durificare secundară. Cuvinte cheie austenită aliată. 6 fontă aliată austenitică. fontele înalt aliate cu siliciu (element alfagen. 9 fontă aliată martensitică. iar transformarea eutectoidă. 5 element de aliere alfagen (feritizant). constă din descompunerea austenitei în ferită şi carburi). ce are loc după separarea de carburi secundare din austenită. cu acţiune grafitizantă) aparţin clasei structurale a fontelor austenitice cu grafit (lamelar sau nodular). în figura 7. 6 clasă structurală. 30 oţel aliat martensitic (autocălibil). alcătuită din austenită şi carburi. 10 fontă aliată feritică. eutectice şi secundare distribuite într-o masă de ferită aliată cu crom (la răcirea din stare lichidă a acestor fonte transformarea eutectică conduce la formarea unei structuri de tip ledeburitic. 27 oţel aliat ledeburitic. fontele înalt aliate cu nichel (element gamagen. reversibilă. având structura de echilibru alcătuită din carburi primare. 5 punct caracteristic nominal PCN. 30 diagramă structurală A. iar în figura 7. 25 diagramă structurală. 6 carbură proprie. iar fontele înalt aliate cu crom (element alfagen. 14 fază sigma. 5 oţel aliat perlitic. 5 oţel mediu aliat. 20 fontă înalt (bogat) aliată. 10. 20. 28 oţel bogat aliat. 27 oţel aliat feritic. construite experimental pentru cele mai utilizate categorii de astfel de fonte.

.0 %. Gâdea S. Greenwich.3 %. c) oţelul cu %Cm = 1. Editura Didactică şi Pedagogică. %Mnm = 0. %Mn m = 0. Izotermiceskie i termodinamoceskie diagramî raspada pereohladjenovo austenita.15 % şi %Pm = 0.3 %.. %Sm = 0.5 %.. Geru N...45 %.a. %Sim = 1.M..0 %. Studiul metalelor. Sofroni I. ş. Care dintre afirmaţile următoare sunt adevărate: a) oţelul cu %Cm = 0. %Mn m = 0.3 %. %Pm = 0. %Si m = 2. Lakhtine I. 1985 Teste de autoevaluare T. Cias W. Mantea St.9 %. Bucuresti.. Oţeluri inoxidabile şi refractare. Stefănescu D. Fonte speciale. Editura Didactică şi Pedagogică.2.. %Si m =0. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. %P m = 0. Metalurgie fizică.0 %. %Sim=0.a.02 % şi %Cr m = 1.. Editura Tehnică. Bucureşti.3 %. Timişoara. Climax Molibdenum Company. Bucureşti. II.5 % şi %Mom = 0. Editura Tehnică. %Crm = 1...15 %. Elaborarea oţelurilor aliate. 1983 2.4 %. %Sm = 0. b) oţelul cu %C m = 0. Mir. %Sm = 0. Metalurgie fizică.02 % este un oţel carbon.3 %. 1974 9.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Bibliografie 1. %S m = 0..7 %. Moscova. Popov A. şi Popova L. Colan H. Bucureşti. Care dintre următoarele fonte se încadrează în categoria fontelor aliate: a) fonta cu %Cm = 3. Moscova. Protopopescu H. Austenite Transformation Kinetics of Ferrous Alloys. 1983 8. 1981 3.02 %. Editura Facla. vol.. %Sim=0.0 % este un oţel aliat cu crom. d) oţelul cu %Cm = 0. ş.5 %. %Mnm = 0. 1988 12.W. Editura Tehnică.06 %. I. 1982 4. * * * Austenite Transformation Kinetics of Ferrous Alloys.02 %. %P m = 0. Metalografie şi tratamente termice.1 % este un oţel aliat cu sulf şi fosfor? T. 1980 11. b) fonta cu %C m = 3..7. Bucureşti. Metallurghia. Truşculescu M..02 % . Bucureşto. Métallographie et traitements thermiques des métaux. 1970 5.5 %.. 1978 6.0 %. Bucureşti. 35 . ş. II – Cast Irons and Steels. 1983 10. vol. Climax Molibdenum Company.1.A. Greenwich. %Mnm = 1. %Sm = 0. Ieremia A. Petrescu M.E.a.3 % este un oţel aliat numai cu crom. %Sim=0.02 % şi %Pm = 0. Vacu S.7.06 %.0 %. Editura Didactică şi Pedagogică. %Mnm = 0. 1965 7. Editura Didactică şi Pedagogică.

d) siliciul? T. Care dintre următoarele tipuri de tratamente se pot aplica la piesele sau semifabricatele din oţeluri aliate austenitice: a) recoacerea de detensionare. c) manganul. Elementele de aliere se pot găsi în structurile oţelurilor şi fontelor: a) dizolvate în ferită sau austenită. b) molibdenul.5 %.7. %Sm = 0.5 %. d) călirea martensitică? T.03 %. T. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor 36 . d) nichelul ? T. %Crm = 1. Care dintre următoarele componente ale oţelurilor sau fontelor sunt elemente de aliere gamagene (austenitizante): a) manganul.06 %.7.7. nedorite: a) soluţiile solide ale elementelor de aliere cu fierul: b) carburile elementelor de aliere. în general. d) combinate cu fierul sub formă de compuşi intermetalici ? .7.06 %. b) dizolvate în cementită.10. %Pm = 0. b) titanul.0 %. c) normalizarea. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor aparţin categoriei elementelor alfagene: a) cromul. %Nim = 13 %? T.6.7. c) incluziunile nemetalice. c) manganul. c) călirea martensitică. d) nichelul? T. c) cromul. d) siliciul? T.7. %Pm = 0. d) recoacerea completă? T. d) vanadiul ? T. Care dintre următoarele elemente de aliere produc mărirea temperaturii corespunzătoare punctului critic A1 al oţelurilor şi fontelor: a) nichelul.4.7. %Sm = 0.11. b) manganul. %Alm = 20 %. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor determină reducerea concentraţiei carbonului în perlită: a) nichelul.14. b) cromul. Care dintre următoarele forme de existenţă a elementelor de aliere în structurile oţelurilor şi fontelor sunt.7.0 %.0 %. Care dintre următoarele elemente de aliere coboară temperatura corespunzătoare punctului critic A1 al oţelurilor şi fontelor: a) molibdenul. b) siliciul. d) vanadiul? T. d) wolframul? T. %Sim=2. c) cromul.3. d) fonta cu %Cm = 3. c) legate sub formă de carburi proprii. b) siliciul. b) recoacerea de omogenizare. c) fonta cu %Cm = 2. Care dintre următoarele componente ale oţelurilor sau fontelor sunt elemente de aliere alfagene (feritizante): a) manganul.13. c) nichelul. c) cromul. %Pm = 0. d) compuşii intermetalici? T. %Mnm = 0. b) recoacerea de detensionare.7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Sm = 0.7.7.06 %.7. Care dintre următoarele tipuri de tratamente se pot aplica la piesele sau semifabricatele din oţeluri aliate feritice: a) recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază.7.9.8 %. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor aparţin categoriei elementelor gamagene: a) wolframul.12.8. %Sim=1. c) cromul.06 %. %Mnm = 6. b) manganul.5.5 %.06 %.

c) cromul. având compoziţia caracterizată prin %Cm = 0. b) cromul.25.16. d) oţelurile autocălibile? T. Care dintre următoarele elemente de aliere determină micşorarea vitezei de răcire critice şi creşterea călibilităţii oţelurilor şi fontelor: a) cromul. c) siliciul. Care dintre următoarele elemente de aliere pot modifica configuraţia obişnuită (tipică oţelurilor carbon sau fontelor nealiate) a curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei: a) cromul.7.22. b) oţelurile martensitice. c) zirconiu. d) oţelurile feritice? T. %Mn = 2. b) nichelul.18.7.17. d) manganul? T.7. b) nichelul. Pentru a finisa granulaţia oţelurilor se poate utiliza microalierea cu: a) niobiu. Pentru stabilirea clasei structurale a unui oţel aliat. c) oţelurile feritice.7. c) tantalul.2 %. o durată τm = 0.3 %. b) vanadiu.6 %. Care sunt coordonatele PCN corespunzător acestui oţel: a) %Cre = 18. d) manganul? T. b) oţelul carbon cu %Cm = 0.2 % şi %Crm = 1.2…0.26.0 %.7. %Sim = 0.15.7. d) prin alierea suplimentară cu mangan? T. %Crm = 17 % şi %Nim = 10 % se foloseşte diagrama structurală A. d) oţelul aliat având %Cm = 0. Cum se poate diminua pericolul fragilităţii reversibile de revenire a unui oţel aliat: a) prin alierea suplimentară cu molibden în concentraţie de %Mom = 0.7. d) molibdenul? T. c) oţelurile perlitice.45 %. b) cobaltul. Care dintre următoarele oţeluri aliate capătă o structură de călire la răcirea în aer din domeniul austenitic: a) oţelurile austenitice. c) nichelul. b) nichelul.05 %. Schaeffler. Care dintre următoarele elemente de aliere diminuează temperatura corespunzătoare punctului Ms al oţelurilor şi fontelor : a) cromul. c) manganul.24. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor are cea mai bună solubilitate în cementită: a) siliciul.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate pot avea acţiune grafitizantă: a) siliciul. d) cobaltul? T. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor deplasează spre dreapta curbele diagramelor de transformare la răcire a austenitei: a) cromul. d) titanul? T. c) oţelul aliat având %Cm = 0.23.20.19. c) manganul.7. Care dintre următoarele oţeluri aliate va avea duritatea mai mare după călirea martensitică şi revenirea la ti = 500 oC.0 %? T. c) prin răcirea rapidă în apă sau ulei la revenire.7. b) cromul. Care dintre următoarele oţeluri aliate pot avea în structura lor la ta constituentul structural tipic fontelor albe: a) oţelurile martensitice.0 %. d) aluminiul? T.5 ore: a) oţelul carbon cu %Cm = 0.21. b) nichelul. c) manganul. d) aluminiu? T. b) oţelurile ledeburitice.6 % şi %Crm = 1.7. b) prin revenirea la ti >500 oC.7. 37 . Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor are cea mai puternică acţiune carburigenă: a) manganul.7.8 %. d) vanadiul? T.

6 %. %Crm = 25 % şi %Nim = 0. pe fiecare din diagramele de transformare a austenitei sunt trasate câte n curbe de răcire.27. %Mnm = 0.P)j. b) %Cre = 18.5 %. %Nie = 18.05 %. %Sim = 0.10).3.22 %. cu diferite viteze vr.27.5 % şi %Nim = 10 %: a) fragilizarea prin apariţia fazei sigma.5 %.2 %.2 %.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Nie = 11.030 %.04 %.7. %Mn = 1. Folosind datele din aceste diagrame şi aplicând relaţiile (7. folosind procedeul descris la rezolvarea aplicaţiei A.44 %.26 %. b) fragilizarea (fisurarea) la cald. %Mnm = 0.02 %.7. %Crm = 20. Care dintre următoarele probleme poate să apară la utilizarea oţelului cu %Cm = 0.44 %. d) fragilizarea datorită creşterii intense a granulaţiei la încălzire? T. bainitice (%B)j şi martensitice (%M)j în structurile care rezultă prin răcirea austenitei după curbele de răcire j = 1…n sunt precizate pe diagramele din figura 7.5 %? T.5 %. d) fontele înalt aliate cu nichel? Aplicaţii A. c) clasa oţelurilor ledeburitice.01 % şi pentru oţelul carbon echivalent (cu compoziţa chimică definită prin %Cm = 0. d) %Cre = 20.5 %. %Sim = 0. %Vm = 0. %Sim = 0.28. din domeniul austenitic şi până la ta.03 %. %Nim = 0.2 %. %Nie = 12. %Mn = 1.7 %. c) fragilizarea (fisurarea) la rece. Cărei clase structurale aparţine oţelul cu %Cm = 0. Cărei clase structurale aparţine oţelul cu %Cm = 0.1.025 %).5. b) clasa oţelurilor martensitice. d) clasa oţelurilor austenitice? T. având compoziţia chimică definită prin %Cm = 0.1) şi (7. aliat cu %Crm = 17 %: a) clasa oţelurilor feritice.30. c) clasa oţelurilor ledeburitice. datele care se obţin pe această cale sunt prezentate în tabelul 7. %Pm = 0. d) clasa oţelurilor austenitice? T.2) să se estimeze valorile durităţii structurilor care rezultă la răcirea celor două oţeluri.08 %. cu ajutorul relaţiei (5.27 se prezintă diagramele de transformare termocinetică a austenitei pentru un oţel slab aliat. %Nie = 12. j = 1…n şi o anumită alcătuire a structurii care rezultă prin răcirea austenitei cu această viteză.7 %.3. %Mom = 0.030 %. %Sm = 0.7. Rezolvare Aşa cum se poate observa examinând figura 7. %Sim = 0. %Sm = 0. c) fontele aliate cu vanadiu. c) %Cre = 12.7. iar valorile vitezelor de răcire corespunzătoare acestor curbe se determină. fiecărei curbe de răcire corespunzându-i o viteză de răcire vrj. %Crm = 1. Conţinuturile procentuale de formaţiuni ferito-perlitice (%α. b) clasa oţelurilor martensitice.5 %: a) clasa oţelurilor feritice.025 %.2 %.27.7. 38 .29.22 %. b) fontele înalt aliate cu crom. În figura 7. %Pm = 0. Care din următoarele tipuri de fonte aliate au grafit în structură: a) fontele aliate cu siliciu.6 %.

27. Ni.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate a.44 %: a – oţel slab aliat cu Cr. Diagramele transformării termocinetice a austenitei pentru două oţeluri cu %Cm = 0. b – oţel carbon 39 . b. Fig 7.Mo şi V.

27 Alcătuirea structurii t1j. pentru cele două oţeluri considerate.7.3 3 97 0.3. Graficele dependenţelor HVST = f(vr) pentru cele două oţeluri considerate în aplicaţia A.9 2 70 28 5 750 17 650 8.4.0 73 17 10 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 7.5 706 1.5 750 2 650 66.0 13 20 67 0.3 56 25 19 9 750 56 650 2. t2j.P)j OTEL ALIAT 12300 750 40000 650 100 3.5 721 1.5 693 0.0 100 25 750 100 650 1.3 5 95 1 750 4 650 33.9⋅10 60 750 160 650 1.3 60 40 3 750 10 650 14.3 s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul 7.7. o o o C C C/s (%B)j (%M)j s s (%α.0 2 98 Curba de răcire j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 Aplicând relaţiile (7.9 100 0.2 650 80.9 750 5 650 24. 40 .2) pentru datele din tabelul 7.28.28.8 750 3 650 45.1 7 60 33 7 750 24 650 5.1) şi (7. vrj. cu ajutorul cărora s-au construit.8⋅10-1 3 750 20 650 5. τ2j. reprezentate în figura 7.4 100 0.7 650 215.6⋅10-3 -2 1000 750 3500 650 100 4. τ1j.5 100 OTEL CARBON 4150 750 16100 650 100 8.0⋅10 -1 150 750 500 650 100 2. graficele dependenţelor HVST = f(vr). Vitezele de răcire şi alcătuirea structurilor corespunzătoare curbelor de răcire din diagramele prezentate în figura 7.7 90 5 5 0.1.4⋅10-3 100 750 360 650 100 3.5 650 71. Fig.

0 1.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Tabelul 7.8⋅10-1 5. • la aceste oţeluri.4 66.0⋅10-2 2.4. C/s Durităţileformaţiunilor structurale HVα.3 45. structurile cu caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi duritate se pot obţine şi la răcirea austenitei cu viteze mult mai mici decât cele necesare pentru realizarea aceloraşi efecte la oţelurile carbon 41 . utilizate cu precădere la fabricarea pieselor pentru maşini şi utilaje: • structurile de echilibru (ferito – perlitice) ale acestor oţeluri au durităţi similare celor corespunzătoare structurilor de echilibru ale oţelurilor carbon echivalente.3 14.9 24.5 8. Durităţile structurilor obţinute la răcirea austenitei după curbele de răcire reprezentate pe diagramele din figura 7.4⋅10-3 3.9 8.27 Curba de răcire j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 o vrj. care conferă oţelurilor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi duritate.6⋅10-3 4.7 71.P 206 223 237 246 248 251 259 184 194 201 205 207 207 208 HVB OTEL ALIAT 342 354 380 389 402 424 OTEL CARBON 400 402 407 442 HVM 656 660 669 672 677 685 688 673 673 674 683 Duritatea structurii HVST 206 223 237 246 349 448 459 502 664 677 688 184 194 201 205 240 287 560 678 3. punerea în valoare a prezenţei elementelor de aliere conţinute de aceste oţeluri este posibilă numai prin aplicarea de TT capabile să asigure realizarea unor structuri cu conţinuturi procentuale mari de formaţiuni bainitice şi/sau martensitice.3 33.0 80. ca urmare.0 215.0 Observaţie Rezultatele aplicaţiei evidenţiază câteva aspecte practice importante privind oţelurile aliate hipoeutectoide din clasa perlitică.1 5.3 2.9⋅10-1 1.

6 %. se stabileşte valoarea necesară a parametrului PHJ = Ti[18 +lg(τm)]. vi < vad.3 %.5. fig. 5. După călire.6 %. cu compoziţia chimică definită prin %Cm = 0.7. %Mnm = 0. călirea martensitică a oţelurilor (carbon sau aliate perlitice) hipoeutectoide trebuie realizată cu următorul regim: ti = A3 + 30 … 50 oC. Rezolvare Aşa cum este cunoscut din scap.45 %. valorile punctului critic A3 sunt: A3 ≅ 823 oC. HM ≅ 58 HRC (660 HV). iar la aplicarea TT de călire la piesele din oţel carbon se vor alege ti şi τm către limitele inferioare ale intervalelor de valori prescrise şi se va face răcirea în apă (pentru a se asigura formarea unei structuri martensitice). %Sim = 0.3 % şi b) oţel carbon.28.17). ca urmare. 6. Pentru realizarea unor piese de tip arbore sunt disponibile semifabricate confecţionate din două sortimente de oţel: a) oţel aliat. pentru obţinerea structurii complet martensitice la oţelul aliat sunt necesare viteze de răcire vr ≅ 45 oC/s (asigurate de călirea în ulei. Conform indicaţiilor din scap. τm = 5…10 min şi răcirea în apă sau ulei.3 %.2).4).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR echivalente.2. Aplicând relaţia (6. v. v. A. %Mom = 0. %Sim = 0.5. duritatea pieselor confecţionate din cele două sortimente de oţel va fi aproximativ identică (deoarece duritatea martensitei depinde esenţial de concentraţia carbonului în oţel. τm = 5 … 10 min şi răcirea în apă sau ulei. în timp ce pentru realizarea aceleiaşi structuri la oţelul carbon echivalent trebuie folosite viteze de răcire vr > 200 oC/s (asigurate numai de răcirea în apă. Să se stabilească şi să se compare regimurile TT de îmbunătăţire care asigură pieselor de tip arbore confecţionate din cele două oţeluri un nivel al durităţii finale de 280 HV. TT de îmbunătăţire constă dintr-un ciclu primar de călire martensitică şi un ciclu final de revenire înaltă. Pentru proiectarea regimului de revenire înaltă a pieselor din oţel carbon. la realizarea TT de călire la piesele din oţel aliat se recomandă utilizarea unor valori ale ti şi τm către limitele superioare ale intervalelor de valori prescrise (deoarece prezenţa elementelor de aliere frânează procesele de obţinere a austenitei omogene) şi răcirea în ulei (deoarece elementele de aliere reduc vrc şi măresc călibilitatea oţelului). ţinând seama de influenţele elementelor de aliere. %Crm = 1. scap. 42 . 6. regimurile TT de călire martensitică pentru piesele confecţionate din cele două sortimente de oţel vor fi asemănătoare: ti = 850…870 oC.4. %Mnm = 0.17). apropiată de valoarea dată de relaţia (6. fig. de exemplu. v. pentru oţelul aliat şi A3 ≅ 810 oC. rezultă că pentru oţelurile cu compoziţiile chimice precizate în enunţ. care determină creşterea însemnată a nivelului tensiunilor reziduale induse în piesele călite şi apariţia pericolului fisurării acestora. pentru oţelul carbon şi. cu compoziţia chimică definită prin %Cm = 0. aşa cum se poate observa examinând graficele din figura 7.45 %.2.8).2 %. 5.

corespunzătoare unei durate de menţinere la revenire τm = ct. graficele dependenţelor HVr = f(ti).5). (7. τm = 5 ore şi răcirea în aer (răcirea nu influenţează calitatea pieselor din oţel carbon supuse revenirii).2 + 100⋅0. Ca urmare. pentru satisfacerea acestei condiţii. Aceste efecte pot fi mai sugestiv ilustrate. un nivel al durităţii finale HVrOA = 280 + 55⋅1.2 − 100⋅0. considerând o durată de revenire τm = 5 ore. În mod 43 .2 .3 = 184.3 = 376.45)280 = 15255.4). Dacă se foloseşte acelaşi regim la revenirea pieselor din oţel aliat. trebuie ca valoarea parametrului PHJ să fie: PHJ = 21090 + 4050⋅0.29 sunt prezentate graficele construite pentru oţelurile precizate în enunţul aplicaţiei. rezultă că temperatura la care trebuie efectuată revenirea pentru a asigurarea acestui nivel al PHJ 17880 este: Ti = ≅ 956 K sau ti ≅ 680 oC. τm = 5 ore şi răcirea în aer (deoarece oţelul este aliat cu Mo şi nu există pericolul de a se manifesta fragilitatea reversibilă la revenire).3) şi (7.3). coordonatele punctelor acestor grafice se obţin cu ajutorul relaţiilor (7. Interpretând corespunzător relaţiile (7. în care se consideră HVrOC = 280 şi %Cm = 0. rezultă că. Dacă se adoptă o durată de menţinere la revenire τm = 5 ore.45)184 = 17880. va rezulta. În figura 7. în conformitate cu relaţia (7. rezultă: PHJ = 21090 + 4050⋅0. rezultă că temperatura la care trebuie efectuată revenirea pentru a se asigura nivelul calculat al PHJ este: Ti = 15255 18 + lg 5 ≅ 816 K sau ti ≅ 540 oC. pentru oţelul aliat şi pentru oţelul carbon echivalent. Observaţii • Rezolvarea aplicaţiei evidenţiază efectele fenomenului de stabilitate la revenire.4) şi (7.4). • Rezultatele aplicaţiei nu trebuie să conducă la concluzia că.4).2 − 13⋅0. Dacă se adoptă o durată de menţinere la revenire τm = 5 ore. Ca urmare. în general. dacă se construiesc. rezultă că. indus de prezenţa elementelor de aliere dintr-un oţel. un regim de revenire care conferă pieselor din oţel carbon nivelul impus al durităţii finale are paremetrii: ti ≅ 540 oC.13⋅0.3).45 – (33. utilizând relaţia (7. un regim de revenire care 18 + lg 5 conferă pieselor din oţel aliat nivelul impus al durităţii finale are parametrii: ti ≅ 680 oC. este necesar să se utilizeze un regim de revenire care asigură la piesele din oţel carbon un nivel al durităţii HVrOC = 280 − 55⋅1.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate folosind relaţia (7. pentru a realiza pe piesele din oţel aliat un nivel al durităţii după revenire HVrOA = 280.45 %. TT de revenire a pieselor din oţel aliat este mai costisitor decât cel aplicat pieselor diun oţel carbon (datorită necesităţii utilizării unor temperaturi de încălzire şi/sau unor durate de menţinere mai mari).45 – (33.

Fig. Stiind că viteza asigurată la răcirea în aer liniştit a pieselor din oţeluri este vr = 0.8 %.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR obişnuit. cu compoziţia chimică definită prin: %Cm = 0. Se observă astfel că răcirea în aer a austenitei conduce la obţinerea unei structuri complet martensitice şi. să se analizeze dacă oţelul aliat.3.7 %. impuse de realizarea acestor caracteristici vor fi identice. %Sim = 0. %Mnm = 0.25 …1 oC/s. dacă la piesele din oţel carbon se prescrie ca duritate după îmbunătăţire să fie HVrOC = 280 (corespunzătoare unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 900 N/mm 2 ). s-au stabilit coordonatele punctelor ce descriu curbele de răcire cu vitezele vr1 = 0. poate fi încadrat în clasa structurală a oţelurilor aliate martensitice. atunci ând se utilizează oţeluri aliate se prescriu şi niveluri mai ridicate ale rezistenţei mecanice şi durităţii. regimurile TT de revenire.7. 7.25 oC/s şi vr2 = 1 oC/s şi s-au trasat aceste curbe pe diagrama de transformare termocinetică a austenitei (v. oţelul având compoziţia chimică precizată în enunţul aplicaţiei aparţine clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice.30. aşa cum a rezultat la rezolvarea aplicaţiei.4.5. pentru a valorifica corespunzător cheltuielile suplimentare datorită alierii şi se pot utiliza regimuri de revenire asemănătoare celor aplicabile la oţelurile carbon echivalente. 7. fig. deci. iar la piesele din oţel aliat se prescrie ca duritatea după îmbunătăţire să fie HVrOA ≅ 370 (corespunzătoare unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 1200 N/mm 2 ).30). Graficele dependenţelor HVr = f(ti) pentru un oţel aliat de tip Cr-Mo şi pentru oţelul carbon echivalent A. Rezolvare Folosind procedura descrisă la rezolvarea aplicaţiei A.22 %. %Mom = 1 %. având diagrama de transformare termocinetică a austenitei prezentată în figura 7. %Crm = 6 %. De exemplu. 44 .29.

la elaborarea oţelului în cuptorul electric cu inducţie.n ( M = ∑ m j ) şi având compoziţiile chimice. Diagarma transformării termocinetice a austenitei la un oţel cu %Cm = 0. în concentraţiile %Crm = 6 %. deşeuri de oţel.5. A.7. se obţine %Cre = 7 %.22 b punctul caracteristic nominal al oţelului. se considră că sunt disponibile n sortimente de deşeuri de oţel.. Să se estimeze compoziţia chimică şi clasa structurală corespunzătoare oţelului elaborat. având coordonatele (%Cm = 0. modificările compoziţiei chimice a materiilor prime sunt neglijabile. 7. Dacă se foloseşte relaţia (7. %Mom = 1 %. într-un cuptor electric cu inducţie. considerând că.. Pentru elaborarea unei şarje de 100 kg de oţel aliat se topesc.8 %. Rezolvare Pentru a da caracter general algoritmului de soluţionare a problemei.4.8 %. %Crm = 6 %. %Mom = 1 % Observaţie Otelul considerat în această aplicaţie este aliat numai cu elemente alfagene.6). %Cre = 7 %).Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. Poziţionând pe diagrama structurală din figura 7. j = 1. exprimate prin concentraţiile j =1 n 45 . cu compoziţiile chimice şi în cantităţile indicate în tabelul 7.30. în cantităţile mj. rezultă şi pe această cale că oţelul analizat aparţine clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice.

470 %. %Mnm = 1. iar poziţia punctului caracteristic nominal O(%Cre. cunoscute. având coordonatele (%Cre.4 0.8 %Crm 19.18 %Sim 0.275 %. Schaeffler la soluţionarea aplicaţiilor practice. Mo. poziţa sa permiţând precizarea clasei structurale a oţelului. reprezintă în diagrama structurală A. %Mnmj.0 1. se calculează valorile parametrilor %Cre şi %Nie. j= 1 2 3 n=4 Concentraţiile masice ale componentelor de aliere %Cm 0.4).2) şi (7.30 %Mom 3. care evidenţiază modalitatea uzuală de lucru pe diagrama structurală A. %Momj). Tabelul 7. cu relaţiile (7. Folosind rezultatele obţinute.0 0. %Mom = 1. %Nie). %Nimj. % Niej = ∑ c j % Niej . %Nim = 8. %Sim = 0. pe rând.0 %Nim 12.20 0..3).0 Cantitatea mj. %Crm = 19. cu relaţiile: %Cre = ∑ c j %Crej .n.. %Simj.. %Crmj.n şi ponderea fiecăruia din ele în încărcătura utilizată la elaborarea şarjei c j = M . Mn.6.810 %. Si. j =1 j =1 n n mj Punctul O.03 0. corespunzătoare şarjei de oţel aliat elaborate. se calculează.5.570 %. Această procedură conţine următoarea succesiune de etape: • se determină. se obţin rezultatele redate în tabelul 7.0 18.0 25. Cr. Ni. pentru toate sortimentele de deşeuri (materii prime). Utilizând relaţiile (7. kg 50 25 15 10 Aplicând procedura descrisă anterior pentru datele precizate în enunţ.8 1.725 %.n. j = 1.2 0.6 0. %Nie) în diagrama din figura 7. j = 1.5 10. Observaţie Pentru rezolvarea problemei se poate utiliza şi o procedură grafică recursivă.3) şi (7. Schaeffler punctul caracteristic nominal al şarjei de oţel aliat elaborate (O ≡ PCN).31 indică apartenenţa acestui oţel la clasa structurală a oţelurilor aliate austenito – feritice..6 0. Evident. a fi C.02 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR masice ale elementelor de aliere (inclusiv carbonul) %EAmj (%Cmj.02 0.6 0. Compoziţiile chimice ale materiilor prime disponibile pentru elaborarea unei şarje de oţel aliat Materia primă.0375 %.. Compoziţia chimică a şarjei de oţel aliat elaborate este: %Cm = 0.5 1.5 12.. valorile parametrilor %Crej şi %Niej. pentru fiecare sortiment de deşeuri valorile parametrilor %Crej şi %Niej şi se reprezintă pe diagrama 46 . j = 1.8 %Mnm 2. j =1 n în care EA se consideră. compoziţia chimică a oţelului elaborat se poate estima cu ajutorul unor relaţii de forma: % EAm = ∑ c j % EAmj .

7. j = 1 2 3 n=4 %Cre 19. %Niej).4 20.855 10.9 29. Rezultatele aplicaţiei A. notat O1. c2 = m2 Fig.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate structurală A.2 = c1%Cre1 + c2%Cre2 şi %Nie1. j = 1…n.2 = c1%Nie1 + c2%Nie2.4.9 14.2 1.2 %Nie 14.670 Austenito – feritic • se consideră că şarja de oţel aliat rezultă prin topirea succesivă a câte unei perechi de materii prime MP şi rezultă: * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1 şi m2 de deşeuri din primele două sortimente.2.4 6.7.1 Clasa structurală Austenitic Austenito – feritic Feritic Ferito − martensitic cj 0.1 11. 47 .6. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1O2 în două părţi proporţionale cu ponderile participării acestor două sortimente de materie primă (c1 = 1 – c2. Schaeffler a rezultatelor aplicaţiei A.10 OTELUL ELABORAT 21.25 0. Schaeffler punctele caracteristice nominale corespunzătoare acestora Oj(%Crej. Materia primă.15 0.4 ∑mj j =1 2 ) şi are coordonatele %Cre1. 31.50 0. Reprezentarea pe diagrama structurală A. Tabelul 7. 7.

2%Nie1.n-1) şi n. 7. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1.k%Nie1.n-1On în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1. • • • * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1. ck +1 = m k +1 k +1 j =1 ) şi are coordonatele ∑mj %Cre1.3.k+1 = c1.kOk+1 în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1. rezultă (v. Folosind această procedură în cazul precizat în enunţul aplicaţiei se obţin rezultatele redate în tabelul 7.n-1 + cn%Nien.2O3 în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1.k) şi k+1.3 = c1.2 = 1 – c3.k + ck+1%Niek+1.7 şi pe diagrama din figura 7.k+1 = c1. • • • * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1.n-1%Cre1. c3 = m3 ∑mj j =1 3 ) şi are coordonatele %Cre1. notat O1.k = 1 – ck+1. notat O. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1.n-1%Nie1. dar este mai sugestivă şi permite evidenţierea unor concluzii cu caracter general. fig.k = ∑ m j şi mk+1 de deşeuri din sortimentele (1.k+1.2%Cre1.k + ck+1%Crek+1 şi %Nie1. cn = mn ∑mj j =1 n = mn M ) şi are coordonatele %Cre = c1.31): • punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat prin topirea a două 48 . din reprezentările grafice corespunzătoare parcurgerii etapelor acestei proceduri.3 = c1.2) şi 3. Rezolvarea aplicaţiei prin procedura grafică recursivă arată că (datorită sumării erorilor din întreaga succesiune de etape parcursă) aceasta asigură o precizie a rezultatelor mai mică decât procedura utilizată anterior. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1.2 + c3%Cre3 şi %Nie1.2 + c3%Nie3.n−1 = ∑ m j şi mn de deşeuri din sortimentele j =1 n −1 (1. astfel.31. j =1 k notat O1.k%Cre1.2 = m1 + m2 şi m3 de deşeuri din sortimentele (1.n-1 = 1 – cn .n-1 + cn%Cren şi %Nie = c1.

necunoscutele problemei fiind participările (ponderile) materiilor prime folosite pentru elaborarea şarjei de oţel 49 .….133 % %Nie3 = 1.900 %Cre1.4 % PCN ≡ O1.174 % PCN ≡ O1. Datele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.2 % PCN ≡ O2 MP1.855 % %Nie1.3 = 90 kg c1.4 = 1.7.3 = 22.2 % %Nie4 = 6.4 = M = 90 kg c1.2 = 13. modificările compoziţiei chimice a materiilor prime sunt neglijabile.7. la elaborarea oţelului în cuptorul electric cu inducţie.9 % %Nie2 = 11.4 = 21.3 = 0.1 % PCN ≡ O4 A.On ale celor n materii prime utilizate.000 %Cre1.Ok.167 %Cre1.2 = 75 kg m3 = 15 kg c1.3 m1.2 MP3 m1.5.5. cu un conţinut procentual de ferită în structura %α = 50 %. având vârfurile în punctele caracteristice nominale O1.067 % %Cre3 = 20.7.667 %Cre1 = 19.2 = 0.670 % PCN ≡ O MP4 m4 = 15 kg c4 = 0.7.4 ≡ OTELUL ELABORAT m1.2 MP1. O2. într-un cuptor electric cu inducţie.2 = 23. care uneşte punctele caracteristice nominale O1 şi O2 ale celor două materii prime utilizate. cu masa M = 100 kg. Pentru elaborarea unei şarje de oţel aliat. patru sortimente de deşeuri de oţel. Tabelul 7.4 prin procedeul grafic MP1 m1 = 50 kg c1 = 0.….Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate sortimente de deşeuri de oţel se află pe segmentul O1O2.4 = 10. Rezolvare Se consideră notaţiile şi principiile utilizate în cele două proceduri concepute pentru rezolvarea aplicaţiei A.9 % %Nie1 = 14.2 PCN ≡ O3 MP1. Considerând că. • punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat prin topirea a n sortimente de deşeuri de oţel se află în interiorul poligonului O1O2…Ok…OnO1. cu compoziţiile chimice indicate în tabelul 7. să se determine ce cantităţi (mase) din aceste materii prime trebuie utilizate pentru obţinerea unui oţel aliat austenito – feritic.4.167 %Cre4 = 14.9 % %Nie1.2 = 11.705 % %Nie1.333 %Cre2 = 19.833 c3 = 0. se topesc.1 % PCN ≡ O1 MP2 m2 = 25 kg c2 = 0.

coordonatele punctului O (punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat) sunt: %Cre = ∑ c j %Crej şi % Nie = ∑ c j % Niej . c4 = m4 M .133.5 %). Reprezentarea pe diagrama structurală A. respectarea acestor condiţii impune ca punctul O să se afle pe segmentul AB. aşa cum se observă pe diagrama din figura 7. care conţine punctele cu coordoantele (19. trebuie să respecte 4 j =1 condiţiile 0≤c1≤1. este %Nie = -0.5 %) şi (26. 4.32. pe dreapta corespunzătoare unui conţinut procentual %α = 50 %. 25. ca urmare.0 %. În sistemul de coordonate al diagramei din figura 7.9 %) şi (32.5 50 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR aliat c1 = m1 M . c3 = m3 M . este necesar ca punctul O(%Cre. 0≤c3≤ 1. ecuaţia dreptei AB. condiţiile anterior formulate se transcriu matematic sub forma următorului sistem: Fig. 13. 14. Schaeffler. c2 = m2 M . de dreapta O1O2 şi dreapta PQ.175. 32.0 %.1 %) şi (29.792%Cre + 25. care.7. 7. este %Nie = 0.617%Cre – 6.5 şi. pe dreapta corespunzătoare conţinutului procentual %α = 50 %. În aceste circumstanţe. %Nie) să fie situat. care conţine punctele cu coordonatele (26. 0≤c2≤1. ce delimitează pe diagramă domeniul bifazic α + γ.32. delimitat. j =1 j =1 4 4 Pentru ca oţelul elaborat să corespundă clasei structurale a oţelurilor austenito – feritice (duplex) cu conţinuturile procentuale de faze din structura de echilibru %α = 50 % şi %γ = 50 %. 9.305%Cre + 20.0 %. este %Nie = -0. iar ecuaţia dreptei PQ.6 %). 11. evident.4 %.9 %. în domeniul austenito – feritic al diagramei structurale A. care conţine punctele cu coordonatele (0 %.2 %). ecuaţia dreptei O1O2. 0≤c4≤1 şi ∑ c j = 1. Schaeffler a rezultatelor aplicaţiei A.

b) 2.774 ∈ [0. 0 ≤ c2 ≤ 1. 0 ≤ c4 ≤ 1 şi c4 = 1 – c1 – c2 – c3. Determinarea grafică a ponderilor c2.595c3 − 1 ≤ 0. înlocuind expresiile scrise anterior ale parametrilor %Cre şi %Nie.954c2 + 2.613 ≥ 0. 0 ≤ c1 ≤ 1.870c3 – 0.744 ≤ 0 ⇒ c2 + 1. 1]. c3) ale punctelor situate în domeniul haşurat pe această figură.566c3 – 1. Pentru găsirea soluţiilor acestui sistem.652 ≥ 0. c1 + c2 + 0.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate %Nie − 0. %Nie + 0.908 ≤ 0.33 şi are ca soluţii coordonatele (c2.049c3 − 0. %Nie + 0.774 = 0. se procedează la descompunerea acestuia în două grupări de condiţii: a) c1 = 0. 0 ≤ c2 ≤ 1.954c2 – 1. 7.971c3 + 0. sistemul devine: c1 – 0. 0 ≤ c3 ≤ 1.954c2 + 1. 51 .133 = 0.369c2 + 0.666]. c4 = -1.305%Cre + 20.774 ∈ [0.792%Cre − 25.971c3 − 0. 0 ≤ c1 ≤ 1. c1 + 1.020c3 – 1. aşa cum se arată în figura 7. Fig. c3 ale materiilor prime folosite la elaborarea unei şarje de oţel aliat În aceste circumstanţe. Sistemul de inegalităţi din gruparea b) se poate rezolva uşor prin metoda grafică. 1.323c2 + 2. 1].954c2 – 2.971c3 + 1. 0.617%Cre + 6.175 ≤ 0.313c3 – 0. 33. rezultă următoarea strategie de căutare a soluţiilor problemei: • se alege o valoare a ponderii c3 în intervalul [0.500 ≥ 0.423 ≥ 0 ⇒ c2 +0.

085 -0.550 0.400 0.44. kg m1 3.003 -0.700 0.555 Concluzia Incorect Incorect SOLUTIE SOLUTIE Incorect Incorect SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE Incorect SOLUTIE Incorect Incorect Incorect Incorect Incorect Incorect Masele materiilor prime.750 0.200 -0.272 0.91] 0.500 0.3 10.450 0.255 c1 -0.05 0.113 0.2 m2 85.0 55.011 0.908].613.1 0.100 0.870c3 + 0.091 0.203 0.0 30. • se stabileşte dacă ponderile c1 şi c4.094 0.51] 0.3 5.64] 0.300 0.0 50.500 0.600 0.900 0.058 -0.098 -0.0 70.400 [0.0 20.139 0.1 13.53.7 27.5 0.406 0.0 20.0 60. obţinute prin aplicarea acestei strategii de căutare. sunt prezentate în tabelul 7. Câteva din soluţiile posibile ale problemei analizate.500 0.106 -0.38] 0.294 0.600 0.1 30.0 45.0 75.850 0.100 -0.097 0. 0.9 24.5 10. 0.3 1.8 - • se alege o valoare a ponderii c2 în intervalul [-0.09.700 0 [0.101 0.650 [0.050 c4 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 7. 52 .5 9.301 0. 0.3 19.015 0.001 -0.247 0.145 0.8.200 0.402 0.250 0. 0 ≤ c4 ≤ 1.0 90.199 0.211 0.450 0.8.105 0.300 0.350 0.037 0.0 30.011 0.12] 0.313c3 + 0.27.0 m4 11.0 20.7 14.270 0.450 0.78] 0.500 0.300 [0.005 0.100 [0.0 m3 0 0 10 10.102 -0.5 c3 Domeniul ponderii c2 c2 0.0 40.504 0.5 19.0.305 0. 0.9 5.200 [0.109 0.0 27.25] [0.050 0.0 40.800 0. date de expresiile din gruparea de condiţii a) satisfac condiţiile 0 ≤ c1 ≤ 1.348 0.7 10.61. 0.193 0.7 8.007 0.600 0.18. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.500 0.0 20.9 1. 0.0 9.35.204 -0.0 45.7. -1.0 20.

Obiectivele generale ale standardizării sunt: asigurarea şi ridicarea calităţii produselor şi serviciilor. urmărind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat. clasificări. În funcţie de domeniul la care se referă. se transformă în semifabricate şi se utilizează în diverse aplicaţii conform unor reglementări stricte. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. simbolizări. Standardul este un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. a căror cunoaştere şi respectare a impus.1. prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate. standardele pot fi: • standarde generale. care pot fi complete sau parţiale. Introducere Oţelurile şi fontele utilizate în tehnică sunt produse industriale de mare importanţă. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatul acestora. standarde pentru agricultură. pentru probleme reale sau potenţiale. ca şi în cazul altor produse. condiţiile tehnice şi caracteristicile de 53 . standarde privind protecţia vieţii.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Capitolul 8 OŢELURILE ŞI FONTELE COMERCIALE 8. standardele complete cuprind toate elementele care permit asigurarea calităţii unui produs: tipurile. În funcţie de conţinutul lor. tipizarea produselor (stabilirea unei game sortimentale raţionale şi economice de produse). standardizarea acestora (cuprinderea lor în standarde). care cuprind generalităţi sau principii: terminologie. B. care stabileşte reguli. • standarde de produs. standarde pentru comerţ. sortimentele. care se elaborează. standardele pot fi standarde pentru industrie. clasele de calitate. bunurilor şi mediului înconjurător etc. metodologii de prelevare a probelor şi de realizare a încercărilor sau determinărilor privind caracteristicile de calitate ale produselor etc. facilitarea schimburilor de mărfuri şi de informaţii pe piaţa internă şi internaţională. Standardizarea este activitatea specifică prin care se stabilesc. Standardele se pot clasifica folosind trei criterii: A.

urmată de numărul standardului şi de ultimele două cifre ale anului ediţiei. regulile şi metodele de verificare a calităţii.. standardele europene. standardele pot fi: • standarde de firmă. cu aplicabilitate la nivelul regiilor autonome. • standarde internaţionale care sunt adoptate de organisme sau organizaţii internaţionale cu activitate de standardizare şi care sunt puse la dispoziţia publicului (de exemplu. notarea acestora făcându-se cu simbolulu grupei. în timp ce standardele parţiale se referă numai la unele din elementele definitorii (enumerate mai înainte) pentru calitatea unui produs. care sunt adoptate de către o organizaţie regională cu activitate de standardizare şi care sunt puse la dispoziţia publicului (de exemplu. • standarde naţionale. societăţilor comerciale sau altor persoane juridice care le-au elaborat.140. au caracter obligatoriu numai standardele române referitoare la protecţia vieţii. adoptatat de ASRO începând cu anul 2001. de livrare etc. securităţii muncii şi protecţia mediului înconjurător. STAS 791-88. în care domeniile sunt împărţite în 389 de grupe. simbolizate prin două cifre. sau standarde cu caracter de recomandare (a căror aplicare este voluntară. C. Standardele naţionale române sunt clasificate pe baza Sistemului Internaţional de Clasificare numerică a Standardelor (ICS).nivelul 3. facultativă). de exemplu 77 corespunde domeniului metalurgie. standardele elaborate de Organizaţia Internnaţională de Standardizare − ISO).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR calitate. care conţine 40 de sectoare (domenii) ale activităţilor standardizate. de exemplu grupa 77. • pentru standardele aprobate după 28 august 1992 notarea se face cu 54 . protecţia sănătăţii. ICS cuprinde trei niveluri ierarhice de clasificare: . subgrupa 77. • standarde regionale. Notarea standardelor române se realizează prin folosirea unui indicativ format pe baza următoarelor reguli: • pentru standardele aprobate înainte de 28 august 1992 notarea se face cu sigla STAS. elaborate de Comitetul European de Standardizare − CEN). urmat de un punct şi un grup de două cifre. notate cu simbolul domeniului. celelalte standarde fiind facultative. aceste standarde putând fi standarde obligatorii (cu putere de lege cu caracter general).10 cuprinde oţelurile pentru tratamente termice. . urmat de un punct şi un grup de trei cifre. elaborate sau adoptate de un organism naţional de standardizare (de exemplu. de exemplu. de exemplu. . În funcţie de nivelul de aplicare.nivelul 2. ASRO) şi puse la dispoziţia publicului.nivelul 1. de marcare. în care o parte a grupelor sunt împărţite în subgrupe. în ţara noastră organismul de standardizare este Asociaţia de Standardizare din România.140 corespunde produselor metalurgice realizate din oţeluri şi fonte.

destinaţia. numerele acestor standarde fiind identice cu cele ale standardelor internaţionale sau europene adoptate. Clasificarea oţelurilor comerciale Definirea şi clasificarea mărcilor de oţel este făcută conform SR EN 10020. 8. gradul de dezoxidare la elaborare etc. La noi în ţară. Diversitatea extrem de mare a oţelurilor şi fontelor şi complexitatea activităţilor de obţinere a produselor din aceste materiale.2.1. simbolizarea oţelurilor şi fontelor era reglementată pentru fiecare marcă prin standardul după care se producea materialul respectiv. servind la identificarea mărcii. în prezent.2. deoarece procesul de preluare a standardelor europene sau internaţionale ca standarde naţionale nu este finalizat. urmată de numărul acordat standardului de ASRO şi de anul ediţiei. compoziţia chimică. este operaţional şi vechiul sistem de simbolizare şi sunt valabile toate standardele (încă neînlocuite sau anulate) privind oţelurile. SR EN 10207:1995. sau pot fi convenţionale. de exemplu.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale sigla SR (Standard Român). iar oţelurile aliate sunt cele la care concentraţia masică (determinată pe oţelul lichid sau pe produsele realizate din acesta) a cel puţin unui element atinge sau 55 . Conform standardului SR EN 10020. metodele de obţinere a semifabricatelor. considerând împărţirea oţelurilor în: oţeluri nealiate şi oţeluri aliate. care conţin informaţii privind: caracteristicile mecanice principale. în funcţie de compoziţia chimică determinată pe oţelul lichid. de exemplu. ceea ce înlătură barierele tehnice din calea comercializării produselor din aceste materiale şi face posibilă cooperarea tehnologică naţională şi internaţională. Criteriul de identificare a unui oţel sau a unei fonte este marca. Simbolurile cu ajutorul cărora se notează mărcile şi clasele de calitate din cadrul unei mărci de oţel sau de fontă sunt şiruri de litere şi cifre (simbolizare alfanumerică) sau numai cifre (simbolizare numerică). fără a da însă vreo informaţie despre caracteristicile de calitate ale materialului.1. fontele şi semifabricatele sau produsele realizate din aceste materiale. SR 13172:1993. Clasificarea şi simbolizarea oţelurilor comerciale 8. • pentru standardele române identice cu cele internaţionale se foloseşte sigla SR ISO. SR ISO 9477:1992. prin standardizarea căreia se realizează o uniformizare planificată a compoziţiei chimice şi/sau a caracteristicilor principale. a impus reglementarea producerii lor prin standarde naţionale (care pot fi şi de tipul SR ISO sau SR EN). iar pentru cele identice cu standardele europene − sigla SR EN. oţelurile nealiate sunt cele la care concentraţiile masice ale elementelor determinate pe oţelul lichid sau pe produsele realizate din acesta nu depăşesc valoarile limită prezentate în tabelul 8..

nu necesită aplicarea de tratamente termice pentru obţinerea acestor caracteristici.30**) 0. % EAm.1.10 (0.06 0.30**) 0. % EAm.30 0.10 0. Valorile limită (maxime) ale concentraţiilor componentelor oţelurilor nealiate Elementul Aluminiu Bor Bismut Cobalt Crom* Cupru* Mangan Molibden* Niobiu * Nichel* Valoarea limită.1.05 0.10 0.0008 0. Atât oţelurile nealiate cât şi oţelurile aliate se împart în clase principale de calitate.30**) 0.2. % 0. 8. Schema de clasificare a oţelurilor comerciale Clasele principale de calitate sunt caracterizate în standardul SR EN 10020 astfel: A. ** Valorile admise pentru analiza efectuată pe produse Fig. valoarea limită a sumei concentraţiilor lor se consideră 0. Oţelurile nealiate de uz general sunt oţeluri ale căror caracteristici corespund prescripţiilor prezentate în tabelul 8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR depăşeşte valoarea limită precizată în tabelul 8.60**) 0.lim. în funcţie de gradul de puritate.1.65 0.40 1.10 (0.05 0. % 0.10 0.30 Elementul Plumb Seleniu Siliciu Telur Titan * Vanadiu* Wolfram Zirconiu Altele Valoarea limită. de tehnologia de elaborare şi de nivelul prescripţiilor pentru anumite caracteristici.40 0.10**) * În cazul în care aceste elemente sunt prescrise combinat. nu au prescrisă nici o altă condiţie de calitate şi sunt obţinute prin procedee tehnologice de elaborare obişnuite. în cadrul fiecărei clase principale există subclase constituite în special după caracteristicile principale de utilizare ale oţelurilor. Tabelul 8.08 0.1. aşa cum se arată în schema din figura 8.7 ∑ EAm .05 (0. nu au impuse condiţii speciale pentru nici un element component (cu excepţia manganului şi siliciului).lim.50 (0.10 0.10 (0. 56 . lim .

purităţii. iar durificarea prin precipitare se realizează prin răcire controlată de la temperatura de prelucrare prin deformare la cald. − are conţinut scăzut de incluziuni nemetalice. are %Cm ≥ 0.025 %. la +20 oC. asigurate în special prin controlul riguros al compoziţiei chimice. în această categorie sunt incluse oţelurile nealiate care nu se încadrează în clasele A sau B. pentru a realiza caracteristicile prescrise. V etc.25 % .10 % %Pm.max ≥ 0. conţine unul sau mai multe elemente de microaliere (Nb. O marcă de oţel este inclusă în categoria oţelurilor nealiate speciale dacă îndeplineşte una sau mai multe dintre următoarele condiţii: − are prescrisă energia de rupere KV în starea C + r (obţinută prin călire martensitică şi revenire). Tabelul 8.11 µΩm . % Sm ≤ 0. Oţelurile aliate de calitate sunt oţeluri destinate utilizării în aplicaţii similare celor corespunzătoare oţelurilor nealiate de calitate. − este destinată durificării prin precipitare.2. proceselor tehnologice de elaborare şi prin aplicarea tratamentelor termice de călire şi revenire sau de durificare superficială. − are conţinuturile de impuriţăţi %Pm. care nu sunt destinate aplicării de TT şi care. mm s ≤ 16 s ≤ 16 s ≤ 16 10 ≤ s ≤ 16 − − − Prescripţia Rm. − are rezistivitatea electrică ρ < 0. D. necesită adaosuri de elemente de aliere în concentraţii ce depăsesc nivelurile limită date în tabelul 57 .045 % C. Oţelurile nealiate speciale sunt oţeluri cu caracteristici superioare celor corespunzătoare oţelurilor de uz general.min ≤ 360 N/mm2 Amin ≤ 26 % KVmin ≤ 27 J %Cm. are structura ferito-perlitică. − are prescrisă adâncimea de călire sau duritatea superficială în una din stările C.045 % %Sm. fără să li se impună condiţii privind comportarea la TT sau gradul de puritate.max ≥ 0.max ≥ 0. pe epruvete prelevate longitudinal din produse Concentraţia masică de carbon maximă Concentraţia masică de fosfor maximă Concentraţia masică de sulf maximă Grosimea produsului s.min ≤ 690 N/mm2 Re. C + r sau Cs (obţinută prin călire superficială). − are prescrisă o energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din semifabricate sau produse) KV > 27 J la −50 oC. Oţelurile nealiate de calitate sunt oţeluri la care prescripţiile privind calitatea sunt mai severe decât la oţelurile nealiate de uz general..Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale B. Prescripţiile privind caracteristicile oţelurilor nealiate de uz general Caracteristica prescrisă Rezistenţa la tracţiune minimă Limita de curgere minimă Alungirea procentuală după rupere minimă Energia de rupere minimă.) în concentraţii care menţin oţelul în categoria oţelurilor nealiate.

12 0. lim .80 0.50 0. sudabile Elementul Valoarea limită. valoarea limită a sumei concentraţiilor lor se consideră 0.50 0. oţelurile inoxidabile.au energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din produse) KV ≤ 27 J la −50 oC. în această categorie se încadrează oţelurile speciale de construcţie. pentru alte elemente se foloseşte tabelul 8. % Crom* Cupru* Lantanide ( fiecare) Mangan Molibden* 0.au concentraţii ale elementelor de aliere mai mici decât valorile limită prezentate în tabelul 8. În funcţie de condiţiile specifice de utilizare. oţelurile pentru recipiente sub presiune şi oţelurile pentru ţevi.50 0. Limitele compoziţiei chimice a oţelurilor aliate de calitate cu granulaţie fină. oţelurile refractare. care au (datorită TT aplicate) o structură alcătuită dintr-o matrice feritică şi 10…35 % formaţiuni martensitice fine. e) oţelurile la care singurul element de aliere prescris este cuprul. condiţiile de elaborare şi metodele de control al calităţii pentru a li se asigura caracteristici ridicate. 58 . oţelurile pentru piesele destinate construcţiei de maşini.2 < 380 N/mm2. pentru acelaşi tip de aplicaţie tehnică pot fi utilizate oţeluri din mai multe clase (oţeluri nealiate şi/sau aliate).3.lim.08 0. care îndeplinesc (simultan) condiţiile: .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8.12 0. prescrise cu abateri mici. E.lim. b) oţelurile pentru electrotehnică.1.au limita de curgere minimă (determinată pe produse cu s ≤ 10 mm) Rp0. .10 Niobiu** Nichel* Titan** Vanadiu** Zirconiu** 0.1.7 ∑ EAm . % Elementul Valoarea limită. uniform dispersate în matrice. % EAm. oţelurile pentru scule şi oţelurile cu proprietăţi fizice speciale.12 Dacă elementele marcate * şi ** sunt prescrise în combinaţie. . Oţelurile aliate speciale sunt oţeluri la care se impun condiţii stricte privind compoziţia chimică.06 1.3. în categoria oţelurilor aliate de calitate se încadrează: a) oţelurile de construcţie cu granulaţie fină sudabile. d) oţelurile bifazice (dual−phase steel). % EAm. introduse în scopul satisfacerii unor prescripţii referitoare la caracteristicile magnetice: c) oţelurile pentru produse la care se fac prelucrări severe (cu grade mari de deformare) prin deformare plastică la rece şi care conţin elemente ce asigură finisarea granulaţiei. care conţin ca elemente de aliere numai siliciul sau siliciul şi aluminiul. Tabelul 8. oţelurile pentru rulmenţi.

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale

8.2.2. Simbolizarea oţelurilor comerciale
Simbolizarea alfanumerică a oţelurilor este reglementată de standardul SR EN 10027-1, completat cu SR CR 10260, iar prescripţiile privind simbolizarea numerică sunt cuprinse în standardul SR EN 10027-2. Conform SR EN 10027-1 simbolizarea alfanumerică cuprinde trei grupe de simboluri (care se scriu fără spaţii între ele): simboluri principale, care constau din grupe de litere şi cifre, simboluri suplimentare pentru oţel, formate din caractere alfanumerice scrise după simbolurile principale şi simboluri suplimentare pentru produse, formate din caractere alfanumerice, separate de simbolurile oţelului prin semnul + şi care codifică condiţiile speciale impuse produselor, tipul de acoperire a produselor sau o anumită stare de tratament a acestora. În funcţie de semnificaţiile simbolurilor principale, oţelurile se împart în două categorii: oţeluri simbolizate în funcţie de utilizare şi caracteristici mecanice sau fizice şi oţeluri simbolizate după compoziţia chimică. Structura şi conţinutul simbolurilor în funcţie de utilizare şi caracteristici pentru cele mai folosite categorii de oţeluri sunt prezentate în tabelul 8.4; structura şi conţinutul simbolurilor după compoziţia chimică pentru cele mai utilizate categorii de oţeluri la care se foloseşte această modalitate de simbolizare sunt redate, de asemenea, în tabelul 8.4. Simbolizarea numerică a mărcilor de oţel este complementară simbolizării alfanumerice şi se utilizează numai pentru oţelurile care fac obiectul unor operaţii comerciale, acest tip de simbolizare fiind mai potrivit prelucrării automate a datelor; simbolul constă dintr-un număr fix de cifre şi se alocă de către autoritatea naţională sau europeană de standardizare, în urma unei cereri formulate de producătorul de oţeluri. Până la înlocuirea tuturor standardelor de oţeluri aprobate înainte de 1992 (standarde marcate cu sigla STAS) se menţine (împreună cu prescripţiile de simbolizare anterior prezentate) şi posibilitatea simbolizării oţelurilor conform acestor standarde, ce cuprind următoarele reguli: • oţelurile carbon (nealiate) pot fi (în funcţie de calitate în care sunt realizate): oţeluri de uz general, de calitate (cu compoziţia chimică mai precis delimitată şi conţinuturile de impurităti mai mici decât la oţelurile de uz general) sau superioare (cu compoziţia chimică mai precis delimitată şi conţinuturile de impurităti mai mici decât la oţelurile de calitate), iar oţelurile aliate pot fi obişnuite (de calitate) sau superioare; • oţelurile nealiate de uz general, oţelurile microaliate şi slab aliate cu
59

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

granulaţie fină şi rezistenţă mecanică ridicată, oţelurile nealiate pentru turnare în piese etc. se simbolizează în funcţie de utilizare şi caracteristici mecanice, simbolul fiind alcătuit din o literă sau un grup de litere (OL în cazul oţelurilor carbon pentru construcţii metalice şi mecanice, R în cazul oţelurilor pentru cazane şi recipiente sub presiune ce funcţionează la temperatură ambiantă sau scăzută, K în cazul oţelurilor pentru cazane şi recipiente sub presiune ce funcţionează la temperatură ambiantă sau ridicată, OCS în cazul oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate, OLT în cazul oţelurilor nealiate pentru ţevi etc.) şi un număr care arată valoarea minimă a Rm în N/mm2; de exemplu, OL 370 este un oţel carbon de uz general pentru construcţii metalice şi mecanice cu Rm ≥ 370 N/mm2 , iar OCS 510 este un oţel pentru construcţii sudate cu Rm ≥ 510 N/mm2; simbolurile acestor oţeluri pot fi completate cu litere sau cifre care indică gradul de dezoxidare, clasa de calitate sau varianta tehnologică de elaborare ale oţelului; • oţelurile nealiate şi aliate, de calitate sau superioare, se simbolizează după compoziţa chimică, simbolul fiind alcătuit astfel: − în cazul oţelurilor nealiate: un grup de litere (OLC în cazul oţelurilor prelucrate prin deformare plastică pentru construcţia de maşini, OSC în cazul oţelurilor carbon pentru scule, OSP în cazul oţelurilor pentru pile, AUT în cazul oţelurilor pentru prelucrarea pe maşini unelte automate etc.), un număr egal cu 100%Cm (sau cu 10%Cm în cazul oţelurilor carbon pentru scule), %Cm fiind concentraţia masică medie de carbon a mărcii de oţel (valoarea medie aritmetică a limitelor intervalului prescris de standard pentru concentraţia masică a carbonului) şi litera X, dacă oţelul este superior; de exemplu, OLC 45 este un oţel carbon de calitate cu %Cm = 0,45 %, OLC 15 X este un oţel carbon superior cu %Cm = 0,15 %, AUT 30 este un oţel pentru prelucrarea pe maşini unelte automate cu %Cm = 0,30 %, iar OSC 10 este un oţel carbon pentru scule cu %Cm = 1 %; − în cazul oţelurilor aliate: litera T, dacă oţelul este destinat realizării pieselor turnate, un număr egal cu 100%Cm (%Cm având aceeaşi semnificaţie ca la oţelurile nealiate), simbolurile chimice ale elementelor de aliere, scrise în ordinea crescătoare a importanţei lor (sau în ordinea crescătoare a concentraţiei lor masice), un număr egal cu 10%EAp, %EAp fiind concentraţia masică medie a elementului de aliere principal (scris ultimul în structura simbolului) şi de litera X, dacă otelul este superior; de exmplu, T 15MoNiCr180 este un oţel pentru turnare în piese cu %Cm = 0,15 %, aliat cu Mo, Ni şi Cr, elementul de aliere principal fiind cromul, aflat în concentraţia %Crm = 18 %, iar 42MoCr11 X este un oţel superior (destinat realizării de semifabricate prelucrate prin deformare plastică la cald pentru construcţia de maşini) cu %Cm = 0,42 %, aliat cu Mo şi Cr, elementul de aliere principal fiind cromul, aflat în concentraţia %Crm = 1,1 %.
60

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale

A. Oţeluri simbolizate în funcţie de caracteristici

Categoria oţelurilor

Exemplu

KV, J 27 40 60 Simbolizare JR KR LR J0 K0 L0 J2 K2 L2 J3 K3 L3 J4 K4 L4 J5 K5 L5 J6 K6 L6
o

T, C

Oţeluri pentru construcţii

S

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

20 0 −20 −30 −40 −50 −60

C ≡ formare la rece E ≡ emailare F ≡ forjare L ≡ temperat. scăzută N ≡ normalizat O ≡ platforme marine Q ≡ călit şi revenit S ≡ construcţii navale T ≡ ţevi W ≡ rezistent la coroziune atmosferică G ≡ alte caracteristici (grad de dezoxidare etc..) H ≡ temperat. ridicată L ≡ temperat. scăzută R ≡ temperat. ambiantă X ≡ temperatură ridicată şi temperatură scăzută

- oţel cu Re ≡235N/mm2, la care se garantează KV = 27 J la −20 oC, calmat complet (G3);

S235J2G3

- simbolizare veche:
OL 370.4.k

Oteluri pentru recipiente sub presiune Oţeluri pentru ţevi destinate conductelor

P

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

B ≡ recipiente de gaz M ≡ laminat termomec. N ≡ normalizat Q ≡ călit şi revenit S ≡ pentru recip. simple T ≡ pentru ţevi G ≡ alte caracteristici M ≡ laminat termomec. N ≡ normalizat Q ≡ călit şi revenit G ≡ alte caracteristici

P265GH - oţel pentru recipiente
sub presiune cu Re = 265 N/mm2 şi caracteristici specificate la temperaturi ridicate

- simbolizare veche :
K 410

L

nnn ≡Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

L360Q
- oţel pentru ţevi cu Rp02 ≥ 360 N/mm2, în stare călit şi revenit

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale − continuare

Oţeluri pentru piese destinate construcţiei de maşini Oţeluri pentru şine de cale ferată

E

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi nnn ≡ Rm min., în N/mm2 Cnn ≡ laminat la rece Dnn ≡ laminat la cald pentru formare directă la rece (cifrele desemnează calităţi diferite)

E335 G ≡ alte caracteristici (grad de dezoxidare etc.) Mn ≡ conţinut ridicat de mangan G ≡ alte caracteristici C ≡ destinat tragerii la rece
- oţel cu Re ≥ 335 N/mm2

R

Q ≡ călit şi revenit

- simbolizare veche OL 60 R0900Mn - oţel cu Rm ≥ 900
N/mm2, cu conţinut de mangan precizat

Oţeluri pentru produse plate D destinate ambutisării

EK ≡ pentru emailare la rece convenţională ED ≡ pentru emailare directă an ≡ simbolul chimic al elementului precizat urmat eventual de o cifră care reprezintă de 10 x media intervalului precizat al acestui element

DC04EK
- oţel laminat la rece pentru emailare convenţională

B. Oţeluri simbolizate în funcţie de compoziţia chimică B1. Oţeluri nealiate cu %Mnm < 1%

Categoria oţelurilor

Exemplu

Oţeluri nealiate cu %Mn m < 1% (cu excepţia celor pentru automate)

C

E ≡ cu un connţinut maxim de sulf precizat; D ≡ pentru trefilarea sârmei; C ≡ pentru formarea la rece; nnn ≡ 100· %Cm S ≡ pentru arcuri; U ≡ pentru scule; W ≡ pentru sârme electrozi; G ≡ alte caracteristici

C35E4 an ≡ EA[10·%EAm]
- oţel carbon cu %Cm = 0,35 % şi conţinut precizat de sulf; - simbolizare veche:

OLC 35 X

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale − continuare

B2. Oţeluri nealiate cu %Mnm ≥ 1% şi oţeluri aliate

Categoria oţelurilor

Exemplu

Oţeluri nealiate cu %Mn m ≥ 1%, oţeluri nealiate pentru automate şi oţeluri aliate cu %EAmj < 5 %, j = 1…n Oţeluri aliate cu %EAmj ≥ 5 %, j = 1...n (cu excepţia oţelurilor rapide)

nnn ≡ 100 %Cm a ≡ EA1…EAj…EAn concentraţia

n−n…≡ k1·%EAm1−…−kj·%EAmj−… − kn·%EAmn Factorul Element kj Cr,Co,Mn,Ni,Si,W 4 Al,Be,Cu, Mo, 10 Nb,Pb,Ta,Ti,V, Zr; Ce, N, P, S; 100 B 1000 n−n…≡ k1·%EAm1−…−kj·%EAmj… − kn·%EAmn

13CrMo4−5 - oţel cu %Cm ≡ 0,13%, %Crm ≡ 1,0%, %Mom ≡ 0,5% - simbolizare veche 14MoCr10 X6CrNiTi18−10

X

nnn ≡ 100 %Cm

a ≡ EA1…EAj…EAn concentraţia

- oţel cu %Cm = 0,06%, %Crm = 18%, %Nim = 10%, stabilizat cu Ti ;

Oţeluri rapide

HS

n−n−n−n ≡ %Wm−%Mom−%Vm−%Com

- simbolizare veche: 10TiNiCr180 HS2-9-1-8 - oţel rapid cu %Wm = 2%, %Mom = 9%, %Vm =1%, %Com = 8%

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

8.3. Oţelurile carbon cu destinaţie generală
8.3.1. Oţelurile carbon de uz general
În această categorie sunt incluse oţelurile (hipoeutectoide) livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică la cald (laminare, forjare), destinate realizării structurilor metalice (construcţii civile, poduri, instalaţii de ridicat şi transportat, construcţii metalice pentru utilajul petrolier, petrochimic şi de rafinării, stâlpi, piloni etc.) sau mecanice (piese pentru construcţia de maşini) cu solicitări mici sau moderate în exploatare. Produsele laminate din astfel de oţeluri se livrează de regulă netratate termic sau în starea obţinută după normalizare, iar produsele obţinute prin forjare se livrează în starea obţinută după TT de normalizare sau de recoacere completă. Aceste oţeluri nu sunt destinate aplicării tratamentelor termice sau termochimice, astfel că produsele realizate din astfel de materiale au caracteristicile mecanice ale semifabricatelor în stare de livrare. Caracteristicile impuse de o anumită aplicaţie se pot asigura alegând corespunzător concentraţia de carbon şi tehnologia de elaborare, în special, gradul de dezoxidare, din acest punct de vedere existând două tipuri de oţeluri: oţeluri calmate (dezoxidate complet la elaborare cu siliciu, mangan şi aluminiu) şi oţeluri necalmate (nedezoxidate complet la elaborare); oţelurile calmate au o structură omogenă, prezintă rezistenţă mecanică bună (datorită efectului de durificare pe care îl au incluziunile nemetalice uniform distribuite în structura oţelului), dar prelucrabilitatea lor prin deformare plastică la rece este relativ redusă, în timp ce oţelurile necalmate sunt mai ieftine, se prelucrează mai bine prin deformare plastică la rece, dar prezintă pericolul fragilizării prin îmbătrânire (v. scap. 4.3.2) şi de aceea nu se recomandă a fi utilizate pentru realizarea de construcţii sudate. Oţelurile carbon de uz general se produc conform STAS 500, care prevede împărţirea acestor oţeluri după garanţiile date la livrare în patru clase de calitate: clasa 1 − cu garanţii privind compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice la tracţiune şi îndoire la rece, clasa 2 − cu garanţii suplimentare (faţă de clasa 1) privind energia de rupere la 20 oC, clasa 3 − cu garanţii suplimentare privind energia de rupere la 0 oC şi clasa 4 − cu garanţii suplimentare privind energia de rupere la −20 oC. De exemplu, marca de oţel simbolizată (conform STAS 500) OL 370.4k, corespunde unui oţel nealiat cu Rm ≥ 370 N/mm2, elaborat în clasa de calitate 2 şi calmat (indicaţie dată de litera k din simbol); conform noului sistem de simbolizare, această marcă de oţel (care are limita de curgere Re ≥ 235 N/mm2) se simbolizează S235J2G3 (v. tabelul 8.4).
64

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale

8.3.2. Oţelurile carbon de calitate
Aceste oţeluri carbon sunt utilizate sub formă de semifabricate realizate prin deformare plastică, au tehnologiile de elaborare mai complexe decât cele folosite la oţelurile de uz general şi sunt destinate fabricării pieselor care se tratează termic şi/sau termochimic pentru obţinerea caracteristicilor mecanice impuse de condiţiile lor de utilizare. Oţelurile din această categorie sunt hipoeutectoide (cu structura de echilibru la ta alcătuită din ferită şi perlită) şi se pot clasifica, în funcţie de TT final care asigură cele mai bune caracteristici de utilizare produselor, în: oţeluri pentru carburare (cementare), care au %Cm ≤ 0,25 % şi oţeluri pentru îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă – v. scap. 6.5), care au concentraţia masică de carbon 0,25% < %Cm ≤ 0,6%. Conform STAS 880, care reglementează la noi în ţară producerea oţelurilor carbon de calitate, acestea pot fi elaborate şi ca oţeluri superioare (marcate cu litera X după simbolul recomandat de STAS 880), pentru care se prevăd condiţii suplimentare privind puritatea şi caracteristicile tehnologice sau ca oţeluri cu conţinut controlat de sulf (marcate cu litera S după simbolul recomandat de STAS 880), la care %Sm = 0,020…0,040 %. Oţelurile carbon de calitate se utilizează sub formă de produse plate şi profile laminate la cald, semifabricate pentru forjare, sârme laminate şi trase, produse tubulare, destinate fabricării pieselor cu solicitări mici şi moderate în exploatare; oţelurile pentru cementare se utilizează la confecţionarea pieselor supuse la uzare, oboseală şi/sau solicitări cu şoc, deoarece după tratamentul complet de cementare (v. scap. 6.6.2) se obţin piese cu stratul superficial îmbogăţit în carbon (cu structură martensitică) dur şi rezistent la uzare şi la fisurare prin oboseală şi cu miezul rezistent şi tenace (datorită conţinutului scăzut de carbon al oţelului), iar oţelurile pentru îmbunătăţire se folosesc pentru fabricarea pieselor supuse în exploatare la solicitări mecanice medii sau chiar ridicate. La alegerea oţelurilor din această categorie trebuie să se ţină seama că au călibilitatea redusă (v. scap. 6.4.2 şi 7.4.), ceea ce permite utilizarea lor în special la piesele cu secţiuni mici. Deoarece alegerea TT ce trebuie aplicat pieselor fabricate din aceste oţeluri este dependentă de conţinutul lor de carbon, oţelurile din această categorie se simbolizează după compoziţia chimică; de exemplu, marca simbolizată (conform STAS 880) OLC 15 sau (conform SR EN 10027−1) C15 corespunde unui oţel pentru cementare cu %Cm = 0,15 %, iar marca simbolizată (conform STAS 880) OLC 45 sau (conform SR EN 10027−1) C45 corespunde unui oţel pentru îmbunătăţire cu %Cm = 0,45 %.
65

5).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8.025 %). %Pmax ≤ 0. călibilitatea acestor oţeluri este mai mare decât cea corespunzătoare oţelurilor carbon şi este posibil (de exemplu) ca. %Pmax ≤ 0.. pentru a valorifica corespunzător aceste proprietăti tehnologice ale oţelurilor aliate. la care se prescrie un nivel mai scăzut al conţinuturilor de impurităţi (%Smax. oţelurile aliate pentru construcţia de maşini se pot clasifica. limita de curgere. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini fac parte din clasa structurală a oţelurilor perlitice (v. cât şi ca oţeluri aliate superioare. cu conţinuturi reduse de carbon şi caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate). care fac parte (conform SR EN 10020) din categoria oţelurilor aliate speciale şi se utilizează pentru realizarea elementelor (pieselor) puternic solicitate în exploatare ale construcţiilor mecanice (maşini şi utilaje). 6. cât şi SR EN 10083 includ şi benzile de 66 .25% < %Cm ≤ 0. care conţine reglementări mai stricte (decât STAS 791) privind caracteristicile mecanice şi condiţiile de livrare.4. care au concentraţia masică de carbon 0. în funcţie de tratamentul final care trebuie aplicat (obligatoriu) produselor realizate din aceste materiale. care au %Cm ≤ 0. care prevede elaborarea lor atât ca oţeluri aliate obişnuite.035 %. pentru care se impune ca %Smax. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini Oţelurile din această categorie sunt oţeluri slab şi mediu aliate. rezistenţa la uzare etc. atât STAS 791. scap. Producerea şi comercializarea semifabricatelor deformate plastic la cald din oţeluri aliate superioare pentru îmbunătăţire este reglementată în prezent şi de standardul SR EN 10083−1:1997.5). Producerea oţelurilor aliate pentru semifabricatele prelucrate prin deformare plastică destinate realizării pieselor pentru construcţia de maşini este reglementată la noi în ţară de STAS 791. în: oţeluri pentru carburare (cementare) sau carbonitrurare. tratamentul de călire să aibă efect şi asupra miezului pieselor (determinând obţinerea unor structuri de tip martensitic sau bainitic.25 % şi oţeluri pentru îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă – v. ceea ce dă posibilitatea realizării unor produse cu caracteristici mecanice superioare celor asigurate la produsele confecţionate din oţeluri carbon. realizând o valorificare maximă a prezenţei elementelor de aliere) se obţine la produsele confecţionate din astfel de oţeluri numai după aplicarea unor tratamentelor termice sau termochimice finale adecvate. 7. energia de rupere. ca urmare. rezistenţa la oboseală. alungirea procentuală după rupere. Combinaţia optimă a caracteristicilor de utilizare (care asigură valori ridicate pentu rezistenţa la tracţiune.6%. în cazul folosirii oţelurilor pentru cementare. scap. Datorită influenţei elementelor de aliere asupra vitezei de răcire critice vrc.

20NiMo14−2. din care mărcile 15Cr08. 17CrMn4−4. scap 6. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini pot fi grupate. pentru piesele destinate construcţiei de maşini nu se folosesc de obicei oţeluri aliate numai cu nichel. iar mărcile 40Cr10. a) Oţelurile având ca element de aliere principal cromul. Cromul şi manganul favorizează apariţia fenomenului de fragilitate reversibilă la revenire (v.30 %). astfel că oţelurile de tipul Cr − Mn se aliază suplimentar cu titan (%Tim = 0. atât în cazul oţelurilor pentru cementare sau carbonitrurare. b) Oţelurile având ca element de aliere principal nichelul. 67 .030…0. recurgându-se la reţete de aliere complexe. Ni – Cr − Mo.4. (%Crm = 0. Nichelul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) trece complet în masa lor structurală de bază (are solubilitate bună în Fe − v. Deoarece este un metal scump. dar este mult mai ieftin.20 %). 34CrMo4−2. Cromul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea rezistenţei mecanice. scap 7. 51CrMnV4−4−1) – unor oţeluri pentru îmbunătăţire. 17MnCr10.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale călibilitate pentru cele mai utilizate oţeluri (v. a rezistenţei la uzare şi a rezistenţei la oboseală). %Mnm = 0.1).4).4 %). 34MoCr11. De asemenea. ce nu se produce dacă oţelurile sunt aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 0. mărind rezistenţa mecanică şi tenacitatea şi îmbunătăţind călibilitatea oţelurilor. 17MoCrNi14 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 17NiCr6−4. în următoarele tipuri. în funcţie de elementul principal de aliere EAp. 20MoNi35. fără să afecteze substanţial tenacitatea (creşterea cu un procent a %Crm măreşte Rm cu 80…100 N/mm2 şi determină o scădere a A cu numai 1. 20TiMnCr12. fiind prescrisă încadrarea într-o banda normală (extinsă) a oţelurilor obişnuite şi încadrarea într-o banda îngustă a oţelurilor cu călibilitate garantată. de tipul: Ni − Cr. 20CrMnTi4−4−1. Deoarece manganul are aproape aceleaşi efecte asupra călibilităţii.15…0. oţelurile Cr − Mo sau Cr – Mn − Mo sunt preferate în multe aplicaţii tehnice. 42CrMo4−2. datorită proprietăţilor lor tehnologice (nu prezintă fragilitate la revenire) şi efectelor favorabile pe care le are alierea cu Mo asupra proprietăţilor de utilizare ale acestora (creşterea rezistenţei mecanice.2). 42MoCr11. nichelul micşorează sensibilitatea la supraîncălzire şi finisează granulaţia oţelurilor.10…0. 51VMnCr11 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 40Cr4. 19MoCr11 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 15Cr3.090 %) sau vanadiu (%Vm = 0. manganul favorizează însă creşterea excesivă a granulaţiei la încălzire. STAS 791 cuprinde mai multe mărci de oţeluri având cromul ca EAp. în practică se utilizează şi oţeluri Cr − Mn.8…1.8…1. din care STAS 791 cuprinde mărcile 17CrNi16.5 %) şi măreşte călibilitatea. Ni − Mo. tabelul 7.3 %. 19CrMo4−2) corespund unor oţeluri pentru cementare.

care conferă acestor piese o anizotropie avansată a proprietăţilor mecanice (raportul dintre energia de rupere determinată pe epruvete prelevate longitudinal şi cea determinată pe epruvete prelevate transversal pe direcţia de deformare poate ajunge la 4:1).). Oţelurile aliate cu mangan sunt sensibile la supraîncălzire (granulaţia acestora creşte mult dacă sunt încălzite la temperaturi ridicate sau sunt menţinute timp îndelungat în domeniul austenitic) şi prezintă fenomenul de fragilizare la revenire. de exemplu. c) Oţelurile având ca element de aliere principal manganul.36. marca de oţel 38MoAlCr15 cuprinsă în STAS 791 (simbolizată conform SR EN 10027−1 38AlCrMo10−6−1) are compoziţia caracterizată de %Cm = 0. manganul măreşte călibilitatea oţelurilor în aceeaşi măsură ca şi cromul şi este un element de aliere ieftin.25 %. 34MoCrNi16 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 40NiCr5−4.65 %. a rezistenţei la uzare.6…1. 34CrNiMo6−6−2). Siliciul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea limitei de elasticitate. Manganul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică (Rm şi Rp0.6. tije pentru pompe etc. 35VMoMn14 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 35Mn6. %Alm = 0. 35MnMoV6−2−1).2). Evitarea fragilizării la revenire şi reducerea sensibilităţii la supraîncălzire se realizează la aceste oţeluri prin alierea suplimentară cu Mo. din care STAS 791 cuprinde mărcile 40CrNi12. 30MoCrNi20.0. Aceste oţeluri sunt destinate pieselor la care se aplică tratamentul termochimic de nitrurare în vederea obţinerii unei rezistenţe ridicate la uzare (v.70…1. scap. V sau Ti. 6.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 17NiCrMo6−4−2). cât şi în cazul oţelurilor pentru îmbunătăţire. %Crm = 1. d) Oţelurile având ca element de aliere principal aluminiul. 30NiCrMo8−8−2. Pentru a conferi pieselor pentru construcţia de maşini 68 . Compoziţia chimică de bază a unui astfel de oţel este cea corespunzătoare oţelurilor de îmbunătăţire Cr − Mo. 35Mn14.3). la care se adaugă %Alm = 0. Aşa cum s-a arătat anterior. orientate în direcţia de deformare plastică).1 % şi %Mom = 0. iar la piesele realizate prin deformare plastică la cald din astfel de oţeluri se obţine o structură în benzi (alcătuită din şiruri alternante de ferită şi perlită.1 %. micşorând numai puţin caracteristicile de plasticitate (A sau Z). a rezistivităţii electrice şi a permeabilităţii magnetice şi micşorează sensibilitatea acestora la supraîncălzire. STAS 791 cuprinde următoarele mărci de oţeluri din această categorie: 31VMn12.40 %.. 43MoMn16.35…1. e) Oţelurile având ca element de aliere principal siliciul.15…0. această din urmă particularitate face ca oţelurile cu mangan să se utilizeze în special pentru realizarea de semifabricate turnate sau pentru obţinerea semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la cald destinate pieselor solicitate uniaxial în exploatare (bare de tracţiune.. 43MnMo6−2.

se formează între piese o baie de material metalic topit BMT. Particularităţile realizării construcţiilor sudate Prin sintagma “construcţii sudate” se denumesc în cadrul acestui subcapitol structurile mecanice obţinute din mai multe elemente metalice îmbinate între ele cu ajutorul unui procedeu de sudare prin topire. 8. STAS 791 cuprinde ca mărci de oţeluri având Si ca EAp: 20MnCrSi11 şi 36MnCrSi13 (simbolizate conform SR EN 10027−1 20SiCrMn4−4−4 şi 36SiCrMn5−4−4).2. Elemntele caracteristice realizării îmbinărilor sudate prin topire Realizarea îmbinărilor sudate prin topire presupune prelucrarea prealabilă a marginilor pieselor care trebuie îmbinate în scopul obţinerii unui rost de sudare. care determină încălzirea locală (cu ajutorul unei surse termice adecvate) a materialului pieselor supuse sudării (numit material de bază MB) la temperaturi superioare temperaturii lui ts. folosite în aplicaţiile tehnice ca înlocuitoare (ieftine) ale oţelurilor Cr – Mo. aşa cum se arată în figura 8.5. având. 8. rădăcina c. care se transformă prin solidificare într-o cusătură sudată CUS. se practică alierea suplimentară a oţelurilor din această categorie cu mangan şi crom.5. eventual.1. eventual. lungimea L şi. configuraţia definită de următorii parametri geometrici: deschiderea b. unghiul α. lăţimea 69 . a unui material de adaos MA. Sudarea printr-un astfel de procedeu este rezultatul unei activări termice importante. prin topirea marginilor pieselor şi.2.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale caracteristicile de tenacitate necesare. Fig. Oţelurile pentru construcţii sudate 8.

Pentru a defini gradul de participare a MB şi MA la formarea unei CUS se definesc parametrii pMB (numit participarea MB) şi pMA (numit participarea MA). odată cu răcirea băii de metal topit formate în rostul dintre piese şi realizarea CUS.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR l şi raza r. prin deplasarea sursei termice în direcţia de sudare. iar rândurile situate la acelaşi nivel alcătuiesc straturile CUS. ZIT şi MB. de tipul celor prezentate în figura 8. Acţiunea ciclurilor termice care alcătuiesc câmpul termic la sudare determină. Ca urmare a acestui proces. în funcţie de valorile parametrilor ce le caracterizează. un rând fiind partea din CUS realizată la o singură deplasare a sursei termice de sudare în lungul rostului de sudare. modificarea structurii şi proprietăţilor mecanice ale materialului pieselor supuse sudării şi generarea unui câmp de tensiuni mecanice reziduale. ti < ts şi vr . iar ansamblul tuturor ciclurilor termice din această zonă este denumit câmp termic de sudare. are loc şi răcirea acestei zone din MB cu o viteză medie vr. lăţimea lc şi supraînălţarea h.3. b − CUS realizată din mai multe straturi Pe baza celor prezentate rezultă că îmbinările sudate prin topire din alcătuirea construcţiilor sudate prezintă trei zone caracteristice: CUS. rândurile depuse prin sudare şi cusăturile sudate se caracterizează prin următorii parametrii geometrici: pătrundera p. 8. Imaginile macroscopice ale îmbinărilor sudate realizate între două piese din oţel: a − CUS realizată din două straturi.2. în timpul sudării orice punct situat în zona din MB adiacentă CUS este supus unui ciclu termic caracterizat de parametrii vi. 70 . p MA = . O parte din energia sursei termice utilizate la sudarea prin topire produce încălzirea (cu o viteză vi) la ti < ts a unei zone din MB adiacente locului de formare a CUS. care se pot evidenţia clar şi pe imaginile macrostructurilor îmbinărilor sudate.3. Fig. motiv pentru care zona adiacentă CUS afectată de acţiunea ciclurilor termice este denumită zonă influenţată termic (sau zonă influenţată termomecanic) ZIT. (8.1) p MB = S MB + S MA S MB + S MA în care SMB şi SMA sunt ariile precizate în figura 8. cu relaţiile: S MB S MA . CUS poate fi realizată din unul sau mai multe rânduri. În funcţie de grosimea pieselor care se îmbină prin sudare.

). şi prin realizarea unor valori adecvate ale pMB şi pMA. aflat sub acţiunea sursei termice concentrate şi materialul mai rece situat în zona de contact dintre BMT şi MB (care constituie suportul BMT) se crează gradienţi termici pe direcţia cărora se deplasează frontul de solidificare şi se dezvoltă cristalele CUS de formă columnară. Aspectele prezentate conduc la concluzia că atât BMT. H2. iar ∆%EAm – pierderile (−) sau aporturile (+) de component datorită interaţiunii BMT cu zgura şi atmosfera din jurul sursei termice. Structura CUS reflectă direct particularităţile cristalizării primare a BMT (v. 8. N2). a fluxurilor de sudare. ce se realizează. în rostul dintre piesele care trebuie îmbinate.MA – concentraţia masică a componentului în MA.4): cristalizarea BMT este dirijată. datorită interacţiunii cu aceste două medii. fig. rezultă că asigurarea unei compoziţii chimice favorabile a BMT. deoarece structura şi proprietăţile mecanice ale materialelor metalice depind esenţial de compoziţia lor chimică. sârme etc. Deoarece are volum redus şi este supraîncălzită şi agitată sub acţiunea concentrată a sursei termice. Formarea CUS la sudarea prin topire a oţelurilor Aşa cum s-a precizat anterior. iar concentraţia în BMT şi în CUS care se obţine prin solidificarea acesteia a oricărui component %EAm. defosforare.5. cristalizarea este intermitentă. datorită eliberării de energie termică. desulfurare. între materialul de la suprafaţa băii.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. după fiecare secvenţă de cristalizare.2) în care %EAm. au (în general) o compoziţie chimică diferită de ale MB şi MA.CUS se poate estima cu relaţia: % EAm . BMT se află de obicei în contact cu un strat de zgură lichidă (realizat prin topirea învelişului electrozilor sau unui flux de sudare) şi cu atmosfera (protectoare) din jurul sursei termice utilizate la sudare. a gazelor de protecţie etc. (8. CUS se formează prin solidificarea BMT.2. MA ± ∆% EAm .CUS = p MB % EAm . prin alegerea judicioasă a cuplului MB – MA . %EAm. aliere etc. dezoxidare. a învelişului electrozilor. prin topirea marginilor pieselor şi a unui MA (sub formă de electrozi înveliţi. BMT are compoziţia chimică omogenă. MB + p MA % EAm . materialul metalic din BMT este încălzit şi cristalizarea sa este întreruptă până când transferul de căldură spre MB asigură 71 . BMT suferă transformări de natură metalurgică (chimică): îmbogăţire în gaze (O2. cât şi CUS care se formează prin solidificarea acesteia.MB este concentraţia masică a componentului în MB. este unul din mijloacele cele mai eficiente prin care se poate acţiona în vederea obţinerii unei CUS de calitate. vergele.

în mod obişnuit germinarea cristalelor CUS se produce pe cristalele MB aflate în contact cu BMT (pe linia de fuziune). datorită creşterii dirijate a formaţiunilor cristaline pe direcţia gradientului maxim de temperatură (variabilă în timp). Particularităţile formării structurii CUS la sudarea prin topire a oţelurilor În morfologia CUS se evidenţiază efectele combinate ale cristalizării primare a BMT în condiţiile precizate mai înainte. Fig. modul de distribuire a incluziunilor nemetalice etc. deoarece unele caracteristici ale acesteia (granulaţia.4.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR realizarea subrăcirii necesare continuării solidificării.4. cristalizarea se realizează cu un număr redus de germeni cristalini. CUS va suferi şi un proces de cristalizare secundară şi în urma desfăşurării acestuia structura CUS se modifică. influenţa structurii primare asupra proprietăţilor CUS se menţine însă.) influenţează esenţial caracteristicile mecanice ale CUS.) nu sunt eliminate ci numai estompate (mascate) de cristalizarea secundară. Structura primară (forma şi dimensiunile cristalelor. iar forma acestor cristale este celular – dendritică (dendrite dezvoltate din cristalele MB pe care s-au format germenii cristalelor CUS). datorită solidificării intermitente. o alcătuire în straturi. distribuţia incluziunilor nemetalice etc. combinată cu o alcătuire columnară. viteza de creştere a cristalelor CUS este mare. 8. CUS prezintă. 72 . Dacă aliajul (oţelul) ce corespunde compoziţiei chimice a CUS prezintă transformări de fază în stare solidă. aşa cum se poate observa în figura 8.

ZIT poate fi împărţită în următoarele zubzone (fâşii): − fâşia I (de supraîncălzire) conţine punctele în care tcg ≤ ti < ts (tcg − temperatura deasupra căreia se produce creşterea excesivă a cristalelor de austenită.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. Transformările structurale în ZIT la sudarea prin topire a oţelurilor Existenţa câmpului termic în ZIT poate determina desfăşurarea unor transformări structurale importante în această zonă. în structuri perlitice. folosind diagramele prezentate în figura 8. în funcţie de mărimea vitezei de răcire vr. − fâşia III ( de austenitizare incompletă) conţine punctele în care A1 ≤ ti < A3. caracterul acestor transformări depinzând de compoziţia chimică a MB şi de parametrii ciclurilor termice. în această fâşie se produc modificări de structură numai dacă MB a fost ecruisat anterior prin deformare plastică la rece şi ciclurile termice de sudare produc recristalizarea primară a materialului (prin care se elimină ecruisarea şi textura de deformare) sau dacă MB a fost supus anterior unui TT de călire şi revenire. la răcirea austenitei (supraîncălzite. Pentru a evidenţia principalele aspecte legate de transformările structurale în ZIT.fâşia IV (neaustenitizată ) conţine punctele în care tr ≤ ti < A1. Parametrii ciclurilor termice de sudare şi. structurile în ZIT pot fi modificate acţionând asupra regimului de sudare sau folosind preîncălzirea MB 73 . − fâşia II (de normalizare) conţine punctele în care A3 ≤ ti < tcg. în această fâşie se obţine la încălzire austenită cu granulaţie fină. care au însă proprietăţi de plasticitate mai bune decât cele corespunzătoare structurilor din fâşia de supraîncălzire. bainită). dar cu tenacitate şi rezistenţă la fisurare scăzute. în structuri alcătuite din martensită şi ferită. . asemănătoare celor obţinute prin aplicarea TT de normalizare sau în structuri de călire.5. asemănătoare celor care se obţin prin călirea incompletă.5 şi considerând că ti şi vr sunt parametrii principali ce caracterizează posibilităţile de transformare structurală a MB sub acţiunea unui ciclu termic. cu temperatura de revenire inferioară ti şi ciclurile termice de sudare continuă transformările la revenire nefinalizate în timpul aplicării TT. asemănătoare celor care se obţin prin aplicarea TT de recoacere incompletă sau. ca urmare. cu grăunţi grosolani) din această fâşie este favorizată formarea structurilor în afară de echilibru (martensită. iar ts − temperatura de solidificare − topire a MB). cu rezistenţă mecanică şi duritate ridicate. care se transformă la răcire. în această fâşie se obţine la încălzire o structură bifazică formată din austenită şi ferită.3. dacă vr este mare. care se transformă la răcire în structuri ferito−perlitice. se consideră cazul sudării oţelurilor cu conţinut scăzut de carbon.

5. normalizarea. de asemenea. 8. care exprimă modul cum reacţionează un oţel faţă de acţiunea unui anumit proces de sudare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în zona de sudare (pentru micşorarea gradienţilor termici între CUS şi MB şi micşorarea vr a ciclurilor termice). Deoarece se urmăreşte obţinerea în ZIT a unor structuri cât mai aproape de echilibru. aplicând construcţiilor sudate diverse TT postsudare: recoacerea de detensionare. Aprecierea sudabilităţii unui oţel pe baza comportării metalurgice la sudare se face considerând drept criteriu principal compoziţia chimică a oţelului. Structurile ZIT şi CUS şi stările de tensiuni reziduale din îmbinările sudate pot fi modificate. Din cele prezentate rezultă că sudarea influenţează complex structura şi caracteristicile materialului din ZIT. îmbunătăţirea etc. oţelurile destinate construcţiilor sudate trebuie să aibă compoziţia chimică stabilită astfel încât vrc să fie cât mai mare (pentru a fi 74 . Definirea fâşiilor caracteristice ale ZIT la sudarea oţelurilor Factorul principal de apreciere a sudabilităţii este comportarea metalurgică la sudare. ceea ce impune ca oţelurile destinate realizării construcţiilor sudate să aibă însuşirile tehnologice înglobate de noţiunea de sudabilitate. acţiune localizată în principal în ZIT. recoacerea completă. definită ca fiind aptitudinea unui oţel ca printr-un anumit procedeu şi pentru un anumit scop să asigure în îmbinările sudate caracteristicile locale şi generale prescrise pentru o construcţie sudată. Fig. cu caracteristici de tenacitate ridicate.

în funcţie de clasa de calitate şi de grosimea pieselor care se sudează.v. valoarile maxime admise ale acestui parametru fiind date în standard. astfel încât la răcire se realizează în material structura corespunzătoare aplicării unui TT de normalizare. S275 şi S335 se pot livra în clasele de calitate JR. pentru a aprecia comportarea metalurgică la sudare a oţelurilor (din clasa structurală a oţelurilor perlitice) s-a definit (pe baza rezultatelor unor cercetări experimentale riguroase) mărimea numită carbon echivalent %Ce: % Mnm %Crm + %Vm + % Mom %Cu m + % Nim %C e = %C m + (8. deoarece sudarea este o metodă tehnologică care introduce tensiuni reziduale de valori ridicate.22 % şi %Ce < 0. tabelul 8. În funcţie de gradul de dezoxidare oţelurile pot fi necalmate sau calmate cu diferite grade de dezoxidare. scap 8. J2.4). în stare necalmată putându-se livra numai produsele cu grosimi mai mici de 25 mm din oţelurile S185 sau S235.) sunt oţelurile care îndeplinesc simultan criteriile: %Cm < 0. mărcile de oţel destinate construcţiilor sudate fiind: S185.50…1. iar obţinerea caracteristicilor mecanice prescrise fiind asigurată prin creşterea concentraţiei manganului la %Mnm = 1.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale favorizate transformările cu difuzie la răcirea austenitei).2) destinate fabricării de elemente pentru construcţii sudate exploatate la ta.70 %. Producerea acestor oţeluri este reglementată la noi în ţară de standardul SR EN 10025+A1. 0. Oţelurile din această categorie nu sunt destinate aplicării de TT pentru obţinerea caracteristicilor mecanice.20…0. cu procedeele de sudare cele mai economice şi fără măsuri tehnologice speciale la sudare: preîncălzire. toate mărcile de oţel au concentraţia de carbon limitată %Cm ≤ c0 ∈ [0.5.27 %]. excepţie fac produsele realizate prin laminare normalizantă. Pentru asigurarea sudabilităţii. De asemenea. TT postsudare etc. condiţie ce este îndeplinită dacă se impune ca oţelurile să aibă conţinuturi reduse de carbon şi de elemente de aliere. J0.45 %.4. mărcile S235.3) + + 6 5 15 şi s-a stabilit că oţelurile cu sudabilitate bună (care se pot suda uşor. determinat cu relaţia (8. pentru S335 prevăzându-se şi posibilitatea livrării în clasa de calitate K2 (v.19 %.40…0. valoarea maximă c0 fiind precizată în funcţie de marca oţelului şi de grosimea pieselor care se sudează. pentru fiecare marcă de oţel sudabilitatea creşte de la clasa JR la clasa K2 şi se poate aprecia cu ajutorul %Ce. 75 .3). Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate În această categorie sunt incluse oţeluri nealiate de uz general şi de calitate (conform SR EN 10020 . S235. 8. S275 şi S335. la care deformarea plastică finală se face într-un interval de temperaturi prescris.

5…1. livrate în starea obţinută după aplicarea TT de normalizare sau după prelucrarea prin laminare termomecanică (sau laminare controlată). cu limita de curgere Rp0. Aceste oţeluri se utilizează sub formă de semifabricate sau produse laminate la cald. simbolizate SxxxN sau SxxxNL şi oţeluri laminate termomecanic. V. rezervoare de apă etc. Nb. %Crm + %Mom + %Cum < 0. cu conţinut scăzut de carbon (%Cm = 0. deformarea plastică finală efectuându-se într-un interval de temperaturi riguros respectat. Cr. în concentraţii masice de 0. cu grade de deformare judicios alese şi cu viteze de răcire bine stabilite. dar standardul SR EN 10025+A1 reglementează mai strict şi mai riguros condiţiile tehnice de producere şi livrare a acestor materiale. fiind utilizată microalierea cu elemente care să asigure granulaţia fină (Al.13…0. ecluze. care împarte aceste materiale în: oţeluri normalizate.30…0. Mo.80 %) şi prin respectarea unor corelaţii între concentraţiilor diverselor elemente de aliere prezente în compoziţie (de exemplu. Cu. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate se regăsesc printre oţelurile produse conform STAS 500 (mărcile OL370.5. OL440. OL510).03…0. mărcile simbolizate SxxxN sau SxxxM au tenacitatea garantată (sub forma unei valori minime prescrise a KV) până la –20 oC. Pentru evitarea 76 .1 %) şi prezenţa unor elemente care să asigure obţinerea valorilor prescrise ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi tenacitate (Mn.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR construcţiile sudate realizate din astfel de oţeluri se pot supune (postsudare) unui TT de recoacere de detensionare. Ni.2 = 275…460 N/mm2.60 %). Ti. destinate realizării elementelor puternic solicitate ale unor structuri sudate (poduri.7 %) şi cu nichel (%Nim = 0. simbolizate cu SxxxM sau SxxxML .2 (în N/mm2). iar mărcile simbolizate SxxxNL şi SxxxML au tenacitatea garantată până la –50 oC. grupul de cifre xxx indicând nivelul minim garantat al limitei de curgere Rp0.20 %). rezervoare de stocare. 8. Compoziţia chimică a acestor oţeluri este complexă. Oţelurile cu granulaţie fină pentru construcţii sudate În această categorie sunt incluse oţelurile nealiate de calitate sau aliate speciale. Producerea oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate este reglementată prin SR EN 10113. Tenacitatea la temperaturi scăzute este asigurată de alierea cu mangan (%Mnm = 1. astfel încât materialul prelucrat să prezinte caracteristici mecanice ridicate (ce nu pot fi obţinute numai prin aplicarea de TT). aceasta denumind procedeul de laminare la care se controlează riguros toţi parametrii de lucru.) care lucrează la temperatură ambiantă sau scăzută. în concentraţiile corespunzătoare unor oţeluri slab aliate).5.

Recipiente sub Presiune şi Instalaţii de Ridicat − ISCIR. pentru recipientele care lucrează la temperaturi ridicate se folosesc oţeluri la care se garantează limita de curgere la temperatura maximă de exploatare sau caracteristicile de comportare la fluaj la această temperatură. Sudabilitatea acestor oţeluri se asigură prin prescrierea unor valori limitate ale carbonului echivalent %Ce ≤ ce0 ∈ [0.6. instalarea. care poate să apară după aplicarea recoacerii de detensionare la structurile sudate realizate din aceste oţeluri. repararea şi verificarea lor trebuie riguros respectate prescripţiile tehnice elaborate de o autoritate naţională în domeniu.025 %) şi se impune ca %Alm ≥ 0.2).5. de intensitatea şi caracterul solicitărilor mecanice şi de temperatura minimă de exploatare ale recipientelor sub presiune. scap. Ca urmare. scap 8.3. Deoarece domeniul temperaturilor de lucru al recipientelor sub presiune este foarte extins (–200 oC la +650 oC). exploatarea. 8.). valoarea maximă ce0 fiind precizată în funcţie de marca oţelului.015…0. care în ţara noastră este Inspecţia pentru Cazane. fabricarea. datorită nivelului ridicat al energiei totale de deformare ce se acumulează în peretele metalic al corpului sub presiune al aparatului sau recipientului. de temperaturile (minimă şi maximă) de exploatare şi de caracteristicile mediului de lucru (toxicitate.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale fragilizării la albastru (v. iar pentru recipientele care funcţionează la temperaturi scăzute se utilizează oţeluri la care se garantează caracteristicile de tenacitate (de obicei. de clasa de calitate şi de grosimea semifabricatelor livrate. Oţelurile pentru aparate şi recipiente sub presiune Construcţiile sudate de tipul aparatelor şi recipientelor sub presiune trebuie să funcţioneze în condiţii de siguranţă maximă.1). pentru fiecare clasă garantându-se acele caracteristici mecanice care asigură funcţionarea acestora în deplină siguranţă la temperaturile de exploatare.020 % (pentru legarea azotului sub formă de nitruri de aluminiu stabile). se limitează concentraţia de azot (%Nm ≤ 0. de starea defectologică prognozată pentru MB şi îmbinările sudate. În funcţie de nivelul solicitărilor mecanice. inflamabilitate. 0.2. distrugerea integrităţii sau pierderea etanşeităţii unui astfel de echipament putând avea urmări catastrofale.34 %. pentru aparatele şi recipientele sub presiune se impun exigenţe sporite privind calitatea şi la proiectarea. elaborate în convertizoare bazice cu oxigen sau în cuptoare electrice şi calmate. care se stabileşte în funcţie de grosimea peretelui. recipientele sub presiune se confecţionează din oţeluri carbon sau din oţeluri aliate de calitate sau speciale (v. energia de rupere KV) la o temperatură de referinţă.52 %]. 4. corozivitate etc. 77 . la realizarea lor trebuie să se utilizeze oţeluri livrate în clase de calitate diferite. Astfel.

fiind numite şi oţeluri termorezistente..1 şi cu respectarea condiţiei %Cr m + %Cum + %Mom + %Nim < 0. oţeluri cu granulaţie fină normalizate.21 19. care finisează granulaţia oţelurilor. simbolizate PxxxGH (grupul de cifre xxx indicând nivelul minim garantat al limitei de curgere Rp0. oC 400 400 400 400 500 500 500 Rm.. N/mm2 Rp02 la tmax Re. Ni (sub valorile limită date în tabelul 8.23 21. la 20 oC 185…235 100…110 200…265 120…130 235…295 135…155 295…355 155…180 220…275 140…230 185…275 155…165 250…310 180…195 tmax. Nb şi Ti. care grupează oţelurile pentru recipiente sub presiune după temperatura la care se garantează caracteristicile mecanice în: oţeluri aliate şi nealiate cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate... Oţelurile pentru recipiente sub presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate Simbolul oţelului SR EN 10028 STAS 2883 P235GH − P265GH K410 P295GH K460 P355GH K510 16Mo3 16Mo3 13CrMo4−5 14MoCr10 10CrMo9−10 12MoCr22 Limita de curgere.6. Tabelul 8. Alierea cu molibden asigură acestor oţeluri o bună rezitenţă la fluaj. V.. granulaţie fină şi insensibilitate la supraîncălzire..24 19. În tabelul 8. se livrează în stare normalizată şi au limita de curgere garantată până la temperatura de 400 oC...5. până la prima revizuire a acestui standard se menţin în vigoare şi prevederile (similare) din STAS 2883.25 22. în N/mm 2 ). Cr.50 % şi %Mom = 0.. Ti.10 %..70…. Cu.70 %) şi oţelurile aliate Cr − Mo.. 78 .22 20. se livrează în starea obţinută prin aplicarea unui TT de normalizare + revenire sau de călire + revenire şi au limita de curgere garantată până la 500 oC.70 % şi mici adaosuri de Mo. platbande etc.. % 24.1. N/mm2 360…480 410…530 460…570 510…650 420…570 350…600 460…630 A5..18 Oţelurile PxxxGH.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table. 8. comportarea bună la temperaturi ridicate este asigurată prin microalierea cu V. şi oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperaturi scăzute.40…1. Oţelurile Cr − Mo au %Crm = 0. Oţelurile cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate (SR EN 10028−2) cuprind două grupe: oţelurile nealiate de calitate (conform criteriilor din SR EN 10020)... Nb.5. cu grosimi s ≤ 150 mm) din aceste oţeluri este reglementată prin standardul SR EN 10028.2. iar alierea cu crom asigură o bună rezistenţă la oxidare şi împiedică precipitarea la încălzire a grafitului (favorizată de prezenţa molibdenului). care conţin %Mnm = 0. simbolurile mărcilor echivalente din STAS 2883 şi limitele principalelor caracteristici mecanice (valorile maxime ale caracteristicilor corespund grosimilor minime ale semifabricatelor livrate).20 17. Mo.40…1.2.5 se prezintă mărcile de oţeluri din aceeastă categorie conform SR EN 10028−2.

nivelul minim garantat al energiei de rupere KV la –50 oC fiind mai mare decât la oţelurile din grupa precedentă.22 %]. iar la cele livrate în clasele 4. .grupa oţelurilor rezistente la temperaturi joase cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNL1. Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table. 460 N/mm2}. la oţelurile livrate în clasele de calitate 2 şi 3 se garantează aceleaşi caracteristici ca la oţelurile carbon de uz general (v.45 %. ce trebuie obţinute prin încercarea la încovoiere prin şoc.grupa specială a oţelurilor rezistente la temperaturi joase cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNL2. marca de oţel 79 . 0. 5. Oţelurile PxxxNL sunt echivalente oţelurilor reglementate de STAS 2883. determinată pe produse în stare normalizată. Din punctul de vedere al compoziţiei chimice aceste oţeluri sunt asemănătoare oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate (v.2. a epruvetelor prelevate transversal şi longitudinal din produse. scap 8.6. valoarea maximă a0 fiind precizată în funcţie de nivelul minim prescris al limitei de curgere.16…0. 8. Sudabilitatea acestor oţeluri este asigurată prin limitarea concentraţiei carbonului la %Cm ≤ 0. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –20 oC şi +400 oC. Oţelurile cu granulaţie fină normalizate sunt oţeluri nealiate de calitate sau speciale şi oţeluri aliate speciale. Mărcile de oţeluri din această categorie au prescrisă limita de curgere minimă la ta. iar cifra n (n = 2. 355 N/mm2.…. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –20 oC şi +20 oC . la diferite temperaturi din intervalul de utilizare garantat. care au caracteristicile mecanice garantate în domeniul de temperaturi (–50 oC . cu indicele convenţional al granulaţiei G ≥ 6. cu precizarea că trebuie respectate corelaţiile: %Crm + %Cum + %Mom < 0. de exemplu. în N/mm2. cu grosimea s ≤16 mm.5.grupa de bază cuprinde oţelurile simbolizate PxxxN.5).20 % şi garantarea unor valori ale carbonului echivalent %Ce = 0.05 %. în condiţiile în care solicitările mecanice la temperaturi ridicate sunt de scurtă durată şi nu determină declanşarea fenomenului de fluaj.40…0. SR EN 10028−3 prescrie pentru toate oţelurile din aceeastă categorie valorile minime ale energiei de rupere KV. 400 oC. numărul xxx indicând valoarea minimă garantată a rezistenţei la rupere.7) − clasa de calitate în care se încadrează oţelul. . cu grosimi s ≤ 150 mm) din aceste oţeluri este reglementată prin SR EN 10028−3.45 % şi %Nbm + %Tim + %Vm < a0 ∈ [0. care împarte aceste oţeluri în patru grupe: . scap.. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –50 oC şi +20 oC.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. 3.5. simbolizate Rxxx–n. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –50 oC şi +20 oC.1). xxx ∈ {275 N/mm2.grupa oţelurilor rezistente la temperaturi ridicate cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNH. de asemenea. 6 şi 7 se garantează energia de rupere KV la temperatura minimă (în oC) t = (20 − 10n).3. platbande etc.

sunt oţeluri aliate speciale.50…10. Oţelurile aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperaturi scăzute. Oţelurile slab aliate cu rezistenţă mecanică ridicată Oţelurile slab aliate sau microaliate cu rezistenţă mecanică ridicată.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR simbolizată R510−5 are garantate rezistenţa la tracţiune Rm ≥ 510 N/mm2 şi tenacitatea la −30 °C. cu grosimi s ≤ 50 mm) din aceste oţeluri este reglementată de SR EN 10028−4. J Long. semifabricatele din astfel de oţeluri se realizează în mod obişnuit prin laminare termomecanică şi prezintă caracteristici mecanice ridicate şi o bună sudabilitate (datorită menţinerii concentraţiei carbonului la un nivel scăzut. N/mm2 420…530 490…610 490…640 490…640 530…710 640…820 680…820 tmin.2.015.10…0. platbande etc.70 (0. Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table.80 (0.6.5. N/mm2 235…275 345…355 345…355 345…365 380…390 480…575 575…585 R m.70) 1.50) 0.03…0.25…3. numite şi oţeluri criogenice. numite şi oţeluri HSLA (High−Strength Low Alloy) sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon %Cm = 0.0…1. semifabricatele din astfel de oţeluri se livrază în starea obţinută prin aplicarea unui TT de normalizare.18 %.0.70…1.025 % şi %Sm = 0. Trans.005.2 %. Oţelurile cu tenacitate garantată la temperaturi scăzute Simbolul oţelului 12MnNi5−3 13MnNi6−3 15NiMn6 12Ni14 12Ni19 X8Ni9 X7Ni9 % Nim (%Mnm) 0.5. Tabelul 8. 8.3.0.85…1.. aliate cu mangan (%Mnm = 1. mărcile de oţeluri fiind cele prezentate în tabelul 8. Ti.. V. Tenacitatea la temperaturi scăzute este asigurată la aceste oţeluri prin limitarea concentraţiei carbonului la nivelul %Cm ≤ 0.75 4.50…10.85…1.75…5..25 8.70) 3.30…0.30.6.7. normalizare + revenire sau călire + revenire..0.85 (0.015 %) şi prin alierea cu nichel şi mangan (în cazul oţelurilor cu tenacitatea garantată la temperaturi cuprinse între –60 oC şi –80 oC) sau numai cu nichel (în cazul oţelurilor cu tenacitatea garantată la temperaturi cuprinse între –80 oC şi –200 oC). 40 40 40 40 40 70 100 27 27 27 27 27 50 80 8. Mo etc. o C −60 −60 −80 −100 −120 −196 −196 KV la tmin..0 Rp0.0 8. destinate realizării aparatelor şi recipientelor sub presiune care lucrează în domeniul de temperaturi –60 oC…−200 oC..7 %) şi cu mici cantităţi de alte elemente: Nb. limitării drastice a conţinuturilor de 80 .6. prin diminuarea drastică a conţinuturilor de impurităţi (concentraţiile maxime acceptate sunt %Pm = 0..30…1.

02. efectul de durificare este dependent de viteza de răcire după laminare. cu %Vm ≤ 0. utilizate sub formă de produse obţinute prin laminare normalizantă sau prin laminare controlată. În funcţie de reţeta de microaliere utilizată oţelurile de acest tip pot fi: − Oţeluri microaliate cu vanadiu.01 % a %Vm. se practică laminarea controlată şi microalierea suplimentară cu Ti (care formează pelicule intercristaline de TiN ce constituie bariere pentru creşterea cristalelor de austenită). efectele aplicării unor astfel de tehnologii fiind finisarea granulaţiei (determinată şi de microaliere.1 %. Semifabricatele şi produsele din astfel de oţeluri se obţin prin laminare termomecanică.6). efectul durificării putând fi cuantificat prin creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică (limita de curgere şi rezistenţa la rupere) cu 5. asigurării unor structuri cu granulaţie fină etc. viteza care asigură durificarea maximă fiind de aproximativ 3. pentru obţinerea unui efect suplimentar de finisare a granulaţiei şi unui efect sporit de durificare (deoarece titanul măreşte eficienţa microalierii cu Nb.0. obţinerea unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (determinată şi de posibilitatea durificării structurii acestor oţeluri prin precipitarea dispersă a unor compuşi chimici de tipul carburilor. 8. vanadiul contribuie la durificarea acestor oţeluri prin formarea unor precipitate fine (cu diametrul de 5. iar dacă viteza de răcire este mai mare. V şi/sau Ti. Oţelurile HSLA se pot clasifica în funcţie de compoziţie. − Oţeluri microaliate cu niobiu...). Semifabricatele din oţeluri microaliate cu Nb. Caracteristicile oţelurilor microaliate cu vanadiu depind esenţial şi de mărimea granulaţiei oţelurilor.3 oC/s (dacă viteza de răcire este mai mică..1 %. combinată uneori cu TT postlaminare. micşorând 81 . când se doreşte obţinerea unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică. rezultă o cantitate mică de precipitate şi efectul de durificare este scăzut).. nitrurilor şi/sau carbonitrurilor elementelor de microaliere) şi asigurarea unei bune sudabilităţi (datorită menţinerii la un nivel scăzut a concentraţiei carbonului)..5 nm). combinată cu atingerea unor niveluri ridicate ale caracteristicilor de tenacitate. aşa cum arată diagramele din fig.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale impurităţi.5.1.1. microaliate uneori şi cu Ti.. concentraţia masică a fiecăruia din aceste elemente nedepăşind 0. cu %Nbm = 0. Oţelurile microaliate ferito−perlitice au în compoziţie cantităti − mici de Nb.7. oţelurile pentru recipiente sub presiune etc.. rezultă precipitate grosolane.0. cu efect minim de durificare. la care se obţin caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică datorită precipitării în structură a carburilor sau carbonitrurilor de Nb (cu diametrul de 1.10 nm) de carbonitrură de V (uniform distribuite în masa de ferită a oţelurilor) în timpul răcirii oţelurilor după laminare..15 N/mm2 pentru fiecare creştere cu 0. structură şi proprietăţi în următoarele tipuri (multe din reţetele privind compoziţia chimică şi prelucrarea tehnologică a acestor tipuri regăsindu-se printre cele corespunzătoare unora din oţelurile anterior prezentate: oţelurile pentru construcţii sudate.): 8.04 %.

6.7.2 sau Rt0. acest efect de durificare nedatorându-se formării bainitei superioare în locul perlitei (deoarece oţelurile au conţinut scăzut de carbon şi. care pot avea microstructura alcătuită din ferită şi perlită sau din ferită aciculară (bainită cu conţinut scăzut de carbon). dacă oţelurile sunt aliate suplimentar şi cu mici cantităţi de V sau Mo..27 %. cu %Nbm < 0. deoarece molibdenul determină formarea bainitei superioare în locul perlitei la răcirea austenitei. în acest caz. Rp0.30 N/mm2 a rezistenţei la tracţiune şi limitei de curgere). oţelurile de acest fel au în structură un conţinut procentual de perlită foarte mic (sunt denumite şi oţeluri cu conţinut redus de perlită) şi se caracterizează printr-o bună sudabilitate. datorită finisării intense a granulaţiei). ci creşterii cantităţii de carbonitruri de Nb care precipită în structură în prezenţa molibdenului (alierea cu Mo micşorează concentraţia carbonului în perlită şi asigură astfel un surplus de 82 Fig 8. V şi Ti asupra dimensiunilor grăunţilor de ferită − Oţeluri microaliate cu niobiu şi molibden. 8. bainita superioară şi perlita au caracteristici mecanice apropiate)...20. Fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR solubilitatea acestuia în austenită şi creând astfel condiţiile măririi cantităţii de carburi sau carbonitruri de Nb care precipită în structură) sunt realizate prin laminare controlată.1 % a %Mom conduce la sporirea cu 20. Efectul microalierii cu Nb.5 > 700 N/mm2). care se pot prelucra sub formă de semifabricate şi produse fie prin laminare obişnuită (caz în care acestea prezintă caracteristici de rezistenţă mecanică bune. − Oţeluri microaliate cu vanadiu şi niobiu. Configuraţia diagramelor TTT la oţelurile cu structură bainitică după laminarea controlată .. dar au tenacitatea scăzută şi temperatura de tranziţie ductil-fragil ridicată). fie prin laminare controlată (care asigură creşterea tenacităţii şi micşorarea temperaturii de tranziţie ductil-fragil. deoarece au conţinut scăzut de carbon. cu răcire accelerată la sfârşitul procesului (călire directă). cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0. Alierea cu Mo determină creşterea importantă a caracteristicilor mecanice ale acestor oţeluri (fiecare creştere cu 0.1 %).0.05 % şi %Mom = 0. semifabricatele obţinute prin laminare controlată pot avea caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (de exemplu.

permit a se realiza din aceste oţeluri semifabricate laminate cu caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (de exemplu.. deoarece au tendinţa spre formarea unor structuri fragile în ZIT. − Oţeluri microaliate cu vanadiu şi azot. sudabilitatea acestor oţeluri nu este însă satisfăcătoare. împreună cu folosirea laminării controlate (pentru finisarea granulaţiei).8 %. Microstructurile unui oţel cu %Cm = 0.7. care prezintă caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (de exemplu. asigură obţinerea de semifabricate cu caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (Rp0. împreună cu efectele de finisare a granulaţiei şi de durificare prin precipitare induse de laminarea controlată şi de alegerea judicioasă a concentraţiilor elementelor de aliere. Oţelurile slab aliate cu structură feritică aciculară au conţinut scăzut de carbon (%Cm ≤ 0. aşa cum se poate observa pe micrografiile prezentate în figura 8.2.8.5 > 550 N/mm2).018. %Mom = 0. acest tip de structură.04 % obţinute prin: a − laminare obişnuită (structură cu ferită poliedrică şi perlită dispuse în benzi). %Mnm =1.8.2 sau Rt0. cu %Vm < 0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale carbon pentru formarea precipitatelor de carbonitruri de Nb).08 %) şi sunt aliate cu mici cantităţi de Mn. Datorită reţetei de aliere utilizate. care. Mo şi/sau B.0.1 % şi %Nm = 0. b − laminare controlată (structură cu ferită aciculară) 83 .7.5.2 sau Rt0.2 sau Rt0. 8. Laminarea controlată şi menţinerea la un nivel scăzut a concentraţiei carbonului (%Cm < 0.1 %) permit a se obţine din aceste oţeluri semifabricate care prezintă atât rezistenţă mecanică ridicată.022 %. Rp0. aceste influenţe. la care se adăugă uneori şi Nb.5 > 500 N/mm2) şi tenacitate foarte bună. cât şi o bună tenacitate. ceea ce permite ca prin răcirea controlată la sfârşitul laminării semifabricatelor (cu jeturi de apă sau de aer comprimat) să se obţină structură cu ferită aciculară (bainită cu conţinut scăzut de carbon). Fig. %Nbm = 0..3 %.5 > 500 N/mm2) şi de tenacitate (KV > 130 J la ta şi temperatura de tranziţie t50% < −20 oC). datorită existenţei în structură a unor precipitate de nitrură de V. cu Rp0. diferă esenţial de structura ferito-perlitică (cu cristale poliedrice de ferită) ce rezultă dacă se aplică laminarea obişnuită.06 %. 8. diagramele TTT la răcirea austenitei acestor oţeluri au configuraţia prezentată în figura 8.

20 % din structură).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Oţelurile microaliate ferito-perlitice şi oţelurile slab aliate cu ferită aciculară au fost concepute în vederea utilizării la realizarea semifabricatelor laminate (de tip platbandă) pentru ţevile sudate destinate conductelor petroliere (amplasate subteran sau submarin) şi pentru construcţiile sudate ale instalaţiilor marine de foraj şi exploatare petrolieră. O altă metodă de obţinere a semifabricatelor cu structură bifazică ferito-martensitică constă din laminarea controlată intercritică a oţelurilor. iar ponderea formaţiunilor de austenită este la nivelul dorit al ponderii formaţiunilor martensitice în structura finală..7. necesare la 84 . Semifabricatele din astfel de oţeluri sunt ieftine şi prezintă caracteristici mecanice ridicate (Rp0.. 8.1.5. Oţelurile bifazice (dual − phase steel) sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0. Microstructura unui oţel bifazic cu %Cm = 0.420 N/mm2.9. se obţine o structură bifazică ferito-austenitică în care concentraţia carbonului în austenită este suficient de ridicată pentru a-i asigura o bună capacitate de călire.30 %).A3) şi menţinerea lor o durată τm la această temperatură..800 N/mm2 şi A = 15.8 %) şi microaliate cu elemente care să le confere granulaţie fină. 8.. 8. Oţelurile cu forma incluziunilor nemetalice controlată se folosesc pentru obţinerea de semifabricate laminate cu anizotropie minimă a caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi (mai ales) de tenacitate.2 = 320.9. alegând convenabil parametrii ti şi τm. Fig.3.. pentru transformarea austenitei în martensită şi obţinerea structurii bifazice ferito−martensitice. slab aliate cu mangan (%Mnm = 1.5... condusă după una din diagramele prezentate în figura 8.7.10. b) răcirea rapidă (în apă) a semifabricatelor.5. putând fi utilizate la confecţionarea construcţiilor metalice şi mecanice la care nu sunt impuse condiţii deosebite privind tenacitatea materialelor. 8.4.. Rm = 600.16 %).. 10.5 % O primă metodă de obţinere a structurii bifazice ferito−martensitice la semifabricatele laminate din astfel de oţeluri o reprezintă aplicarea unui TT intercritic constând din: a) încălzirea semifabricatelor la o temperatură ti ∈ (A1. aşa cum se poate observa pe micrografiile prezentate în fig.12 % şi %Mnm = 1. care se utilizează sub formă de semifabricate sau produse având structura alcătuită dintr-o matrice feritică în care se află dispersate uniform insule de martensită (care ocupă..

zirconiu sau titan. în consecinţă. Pentru obţinerea unei astfel de structuri se impune ca oţelurile supuse laminării să nu conţină incluziuni nemetalice (sulfuri) plastice (care se dispun în timpul laminării sub formă de şiruri orientate în direcţia de deformare şi determină formarea structurii în benzi la răcirea semifabricatelor după laminare). Zr. care generează în acestea stări de tensiuni mecanice bi sau triaxiale. 8. Pentru astfel de aplicaţii nu este recomandată utilizarea semifabricatelor laminate din oţel cu structură (ferito-perlitică) în benzi (care se caracterizează printr-o mare anizotropie a caracteristicilor mecanice). aşa cum sugerează diagrama (de principiu) redată în figura 8. globulare şi nedeformabile). În prezent se aplică metoda introducerii la elaborarea oţelurilor a unor cantităţi mici de pământuri rare (lantanide). Diagrama pentru alegerea reţetei de microaliere la elaborarea oţelurilor cu forma incluziunilor nemetalice controlată 85 . Fig. raportul dintre concentraţiile elementelor adiţionale (Ti. Ce etc. Metoda clasică de obţinere a incluziunilor de sulf cu formă controlată constau în tratarea oţelurilor la elaborare cu Ca şi Si.11.10.) şi concentraţia sulfului într-un astfel de oţel se alege astfel încât să rezulte efectul maxim de reducere a anizotropiei caracteristicilor de tenacitate. le asigură finisarea şi le dispersează uniform în masa structurală a oţelurilor.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale realizarea unor piese sau echipamente (funduri pentru recipiente sub presiune. controlul formei incluziunilor are ca scop principal obţinerea unor incluziuni de sulf globulare.11. lipsite de plasticitate şi uniform distribuite în structura oţelurilor. Diagramele de laminare controlată intercritică pentru obţinerea semifabricatelor cu structură bifazică ferito−martensitică Fig. care modifică tipul incluziunilor (determină formarea unor incluziuni greu fuzibile. rezervoare sferice etc.) supuse în exploatare unor solicitări mecanice complexe. fiind necesară realizarea unor semifabricate laminate cu o structură în care formaţiunile de perlită să fie uniform distribuite în masa de ferită. 8.

Oţelurile inoxidabile şi refractare Oţelurile capătă proprietatea de a fi inoxidabile (de a prezenta o rezistenţă ridicată la acţiunea mediilor agresive cu care vin în contact). deoarece cromul este un element carburigen (v. în funcţie de principalul factor care le asigură rezistenţa la acţiunea mediilor de lucru agresive. bare. %Pm ≤ 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8.5.04 %) şi concentraţia 86 . Trebuie precizat că. dacă sunt înalt aliate cu crom. oţelurile inoxidabile pot fi clasificate în: oţeluri aliate cu crom şi oţeluri aliate cu crom şi nichel. În funcţie de reţeta de aliere utilizată la elaborare.08 %. Oţelurile rezistente la coroziune Oţelurile rezistente la coroziune (oţelurile anticorosive) pot fi clasificate.12.6. scap. au caracteristicile de calitate reglementate prin standardele SR EN 10088 şi STAS 3583 (care este încă în vigoare). care interacţionează cu mediile corosive şi se acoperă cu pelicule compacte. conţinuturi foarte scăzute de impurităţi (%Sm ≤ 0.3). concentraţia masică minimă a cromului în astfel de oţeluri fiind %Crm = 10. conform acestor standarde oţelurile inoxidabile sunt împărţite în clasele structurale prezentate în continuare. Oţelurile inoxidabile feritice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi au compoziţia caracterizată prin %Cm ≤ 0.1. Oţelurile inoxidabile comerciale. 7.015 %. sârme.1.. această prescripţie este cuprinsă şi în SR EN 10020. austenită.20 % şi %Crm > 10. 8.6. 8.). formate din produşi de coroziune.6. profile pentru utilizări generale etc. iar simbolurile principalelor mărci standardizate din fiecare clasă sunt redate în tabelul 8. martensită) existente în structura acestuia.1. benzi. care precizează că oţelurile inoxidabile trebuie să aibă %Cm < 1. în condiţii de temperatură ridicată.5 %. ce întrerup contactul lor cu mediile agresive şi le protejează astfel de acţiunea distructivă a acestora. prezintă caracteristici bune de rezistenţă la oxidare şi la coroziune în gaze şi au capacitatea de a asigura caracteristici mecanice convenabile sunt denumite oţeluri refractare. a căror rezistenţă la coroziune este determinată de compoziţia chimică şi de structura acestora şi oţelurile patinabile.0 %..7. la calificarea unui oţel ca oţel inoxidabil sau refractar se ia în considerare numai concentraţia cromului dizolvat în soluţiile solide pe bază de fier (ferită. livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică (table. Oţelurile inoxidabile care. în două categorii: oţelurile inoxidabile.

X2CrTi12.1. niobiu (%Nbm = 0.18 % sau %Crm = 25. X2CrNi12. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral acestor prescripţii.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale masică de crom încadrată în una din următoarele reţete: %Crm = 11.3. pentru finisarea granulaţiei. Mo)...6 %).4. reţetele cu concentraţii mari de crom prezentând şi bune proprietăţi de refractaritate..8. X6CrMo17−1. Ti. X6CrNi17−1.1 %). X2CrMoTi17−1.feritic 87 .0. în compoziţia acestor oţeluri se pot adăuga în diverse concentraţii şi alte elemente: siliciu (%Sim ≤ 1 %).3.. molibden (%Mom = 0.0. X6Cr17. stabilizarea feritei şi mărirea rezistenţei la coroziune intercristalină (Nb... Si. X6CrMoNb17−1.. X2CrNbZr17.. titan (%Tim = 0. X6CrAl3... %Crm = 17. Principalele mărci de oţeluri inoxidabile Marca de oţel conform: SR EN 10088 STAS 3583 X6Cr13 X6Cr17 X3CrTi17 X2CrMoTi18−2 X6CrAl13 X12Cr13 X20Cr13 X30Cr13 X39Cr13 X50CrMoV15 X2CrNi18−9 X5CrNi18−10 X6CrNiTi18−10 X2CrMnNi17−7−5 X2CrMnNiN18−9−5 X2CrNiMo17−13−3 X1NiCrMoCu25−20−5 X6CrNiMoTi17−12−2 X2CrNiMoCuN25−6−3 X2CrNiMoCuWN25−7−4 7Cr130 8Cr170 8TiCr170 2TiMoCr180 7AlCr130 10Cr130 20Cr130 30Cr130 40Cr130 45VMoCr145 2NiCr185 5NiCr180 10TiNiCr180 2MoNiCr175 2CuMoCrNi250 10TiMoNiCr175 - Clasa structurală Feritic Feritic Feritic Feritic Feritic Ferito . X3CrTi17.8 %) şi/sau zirconiu (%Zrm = 0.martensitic Martensitic Martensitic Martensitic Martensitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenito .. Tabelul 8. X2CrMoTi29−4.30 %.. nichel (%Nim = 0.7. pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Al. Zr).13 %. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X6Cr13. X2CrAlTi18−2... pentru îmbunăţăţirea tenacităţii şi prelucrabilităţii prin deformare plastică (Ni). aluminiu (%Alm ≤ 2 %).5 %).5 %).3..feritic Austenito ..3.

. caracteristicile de utilizare ale acestor oţeluri nu pot fi modificate prin aplicarea de TT cu schimbare de fază.0 %). mărirea călibilităţii şi durificarea prin precipitare a acestor oţeluri (Ni.18 %. cupru (%Cum = 1. Mărcile de oţeluri comerciale din aceste clase structurale corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte. nichel (%Nim = 1. pentru îmbunăţăţirea tenacităţii şi prelucrabilităţii prin deformare plastică (Ni).1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aceste oţeluri prezintă.40 min şi răcirea în aer. %Pm ≤ 0..... X70CrMo15. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X12Cr13... X5CrNiMo13−4... Cu. aluminiu (%Alm ≤ 1. 88 .. Nb. Mo). pentru îmbunăţăţirea rezistenţei la coroziune în anumite medii (Al. X8CrNiMoAl15−7−2. locale (la îmbinările sudate) sau globale (la întreaga construcţie sudată).04 %) şi concentraţia masică de crom încadrată în una din următoarele reţete: %Crm = 11.08.2 %) pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Al. X20Cr13. aceste probleme se pot rezolva prin alegerea corespunzătoare a MA pentru sudare.6 %) şi/sau vanadiu (%Vm = 0. X4CrNiMo16−5−1.3. 8.6. cât şi datorită intervenţiei altor fenomene.2. X7CrNiAl17−7. X5CrNiCuNb16−4. Oţelurile inoxidabile martensitice şi ferito-martensitice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi au compoziţia caracterizată prin %Cm = 0.0. la orice temperatură în stare solidă. fig.850 oC (temperaturile mai mari fiind recomandate la construcţiile sudate din oţeluri feritice cu concentraţii ridicate de crom)..5 %).1. urmată de aplicarea unui TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul adecvat obţinerii caracteristicilor dorite)... menţinerea la aceste temperaturi o durata τm = 30.3..5 %).015 %. ca urmare. Cu).1. constând din încălzirea la ti = 750. în compoziţia acestor oţeluri se pot adăuga în diverse concentraţii şi alte elemente: siliciu (%Sim ≤ 1 %).. singura modalitate tehnologică de a le influenţa caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate constă în ecruisarea lor prin deformare plastică la rece.0. conţinuturi foarte scăzute de impurităţi (%Sm ≤ 0. cum ar fi apariţia fazei σ în cazul menţinerilor îndelungate în intervalul de temperaturi 550. niobiu (%Nbm = 0... 7. Oţelurile inoxidabile feritice au o sudabilitate relativ bună. X50CrMoV15. %Crm = 17.6. Si. o structură monofazică feritică (eventual... prin folosirea unor tehnologii de sudare adecvate şi prin aplicarea unor TT postsudare. cu foarte mici cantităţi de carburi globulare uniform distribuite în matricea feritică) şi.. molibden (%Mom = 0.. pentru finisarea granulaţiei. X105CrMo17. X46Cr13.13 %.0 %. Principalele probleme care pot să apară la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri sunt legate (v.700 oC).24) de sensibiltatea lor ridicată la supraîncălzire (creşterea pronunţată a granulaţie în cazul încălzirii şi menţinerii lor la temperaturi mai mari de 900 oC) şi de tendinţa acestora spre fragilizare şi fisurare (atât datorită creşterii granulaţiei. V) sau pentru evitarea apariţiei fenomenelor de fragilitate la revenire (Mo).8 %).. X90CrMoV18.

Oţelurile PH cu %Nim = 6..) şi se produce un efect de durificare (îmbătrânire) important.08 %) şi conţinuturi ridicate de crom (%Cr m = 15.6.. Procesele care au loc la revenirea structurilor de călire ale acestor oţeluri (bogat aliate cu crom şi alte elemente de aliere) diferă de procesele care au loc la revenirea structurilor de călire ale oţelurilor nealiate (v.0 %) şi/sau niobiu (%Nb m = 0.. aliate suplimentar cu nichel (%Ni m = 3. 5. NbNi3 etc. fără afectarea inadmisibilă a caracteristicilor de tenacitate (energia de rupere se menţine la niveluri KV = 40.1300 N/mm2). care se poate transforma în martensită (cu conţinut redus de carbon.1050 oC) o structură martensitică cu conţinut scăzut de carbon.3.8 %). uneori.60 J) şi de rezistenţă la coroziune.1200 N/mm2 şi Rm = 1000.. Oţelurile cu conţinuturi scăzute de carbon (%C m < 0. cupru (%Cu m = 1..4).5 %).7... 7.6 %).. datorită intervenţiei fenomenelor de stabilitate la revenire şi de durificare secundară (separararea unor carburi de crom fin dispersate. încât transformarea alotropică Feγ ⇔ Feα nu este suprimată şi aceste oţeluri prezintă transformări de fază în stare solidă (în condiţii de echilibru termodinamic sunt posibile transformările de tipul austenită ⇔ ferită) şi se călesc în aer (sunt oţeluri autocălibile).Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Aceste oţeluri au concentraţia de crom suficient de scăzută în corelaţie cu concentraţia de carbon.630 oC şi τm = 1.17 %).3. X5CrNiCuNb16−4. căpătând o structură martensitică sau ferito – martensitică.. alcătuiesc o subdiviziune specială a oţelurilor inoxidabile martensitice (având ca mărci reprezentative X4CrNiMo16−5−1..3 ore).. X7CrNiAl17−7. molibden (%Mo m = 0. care prezintă o capacitate particulară de creştere a caracteristicilor de rezistenţă mecanică prin aplicarea de TT.. X8CrNiMoAl15−7−2) şi sunt denumite oţeluri cu durificare prin precipitare (oţeluri PH – preciptation hardening).. la oţelurile cu concentraţii mari de carbon (%Cm > 0.. în structura martensitică apar precipitate ale compuşilor intermetalici pe care îi formează elementele de aliere suplimentare (de tipul MoNi3.. având rezistenţă mecanică scăzută şi 89 ... cu cupru. care măresc duritatea structurilor de revenire).. de la ti = 1025.... scap.3).2 = 800. În majoritatea cazurilor oţelurile din aceste clase structurale se utilizează în starea metalurgică conferită prin aplicarea unui TT de călire + revenire.0... Oţelurile PH cu %Nim = 3..1..2 %) aceste condiţii sunt uşor de întrunit..5 % au Ms > ta şi prezintă după călire (în aer sau ulei. caracterizată prin rezistenţă mecanică redusă şi plasticitate ridicată...1050 oC) o structură austenitică. iar caracteristicile mecanice ale structurilor de revenire pot indica prezenţa fenomenelor de fragilitate la revenire (v.8 % au Ms << ta şi prezintă (la ta) după călire (în aer de la ti = 950. prin aplicarea unui TT de revenire (la ti = 470. caracteristicile de rezistenţă mecanică înregistrând creşteri semnificative (Rp0. aluminiu (%Al m = 0.5 %).1 %) pentru asigurarea structurilor martensitice la răcirea în aer se impune alierea lor suplimentară cu nichel şi.. scap.. în timp ce la oţelurile cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0.

în apă şi în foarte mulţi agenţi chimici. Compoziţia chimică a acestor oţeluri poate fi caracterizată astfel: • concentraţia masică de carbon este scăzută.3... pentru micşorarea stabiltăţii austenitei prin separarea unor particule de carburi de crom şi alte elemente de aliere şi apoi răcirea în apă).5 ore) se obţin efecte de durificare prin precipitare similare celor tipice oţelurile PH cu %Nim = 3. dacă este posibil. structura austenitică se ecruisează puternic prin deformare plastică la rece şi. dar oţelurile moderne au %Cm ≤ 0..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR plasticitate ridicată) prin aplicarea unui TT de călire la temperaturi scăzute (constând din răcirea oţelurilor. plasticitate mare. motiv pentru care oţelurile sunt denumite şi oţeluri austenitice tip 18−8. care au efecte negative majore asupra tenacităţii). cu vr = 70.750 oC sau.520 oC şi τm = 1. menţinerea la această temperatură o durată τm = 0.. P. ca urmare.850 oC.. aceste oţeluri au tendinţa de fragilizare la rece.80 oC/oră.4 % sunt destinate confecţionării sculelor (cuţite. comportare paramagnetică şi o bună sudabilitate. la tco = −70..15 %.0..5. instrumente chirurgicale etc..04 %..8 ore şi apoi reîncălzirea la ta) sau prin aplicarea unui TT de destabilizare a austenitei (constând din reîncălzirea oţelurilor la ti = 750. Oţelurile inoxidabile martensitice şi ferito – martensitice cu %Cm < 0. conform indicaţiilor diagramei din figura 7. fiind recomandat TT de revenire la ti = 600.. mai ales H. prin aplicarea ulterioară a unui TT de revenire (la ti = 500. • reţeta de aliere de bază a acestor oţeluri prevede concentraţii masice de crom %Crm = 18.. în mod obişnuit. la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri trebuie utilizate MA cu concentraţii scăzute de carbon şi conţinuturi minime de impurităţi (S. iar după sudare trebuie aplicate TT care să confere îmbinărilor sudate structuri asemănătoare cu cea corespunzătoare MB.5 ore.4 % sunt sudabile.1. un TT complet.... alcătuit din călire martensitică şi revenire. N şi. Oţelurile inoxidabile austenitice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi nichel şi reprezint[ o clasă structurală de oţeluri cu proprietăţi deosebite: rezistenţă mare la coroziune în aer.1... tenacitate şi rezistenţă mecanică ridicate la temperaturi scăzute (până la –270 oC).20 % (corespunzătoare oţelurilor inoxidabile) şi concentraţii masice de nichel %Nim = 8....1. BMT trebuie bine protejată în timpul sudării faţă de acţiunea nocivă a atmosferei înconjurătoare (prin utilizarea procedeelor de sudare în mediu de gaz inert). Oţelurile inoxidabile martensitice cu %Cm > 0.. deoarece. 8. menţinerea la tco o durată τm = 7..24.) şi instrumentelor de măsurare şi nu se utilizează la realizarea construcţiilor sudate... această reţetă fiind modificată la oţelurile pentru − 90 .02. %Cm ≤ 0.. aceste oţeluri ridică probleme tehnologice la prelucrarea prin aşchiere sau prin deformare plastică.6.5 % călite şi îmbătrânite.−80 oC.10 %.

Ti) sau pentru stabilizarea structurii austenitice şi înlocuirea parţială a nichelului (Mn. singura modalitate tehnologică de a le influenţa caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate constă în ecruisarea lor prin deformare plastică la rece..0. medii foarte agresive etc. 25−35 etc. iar %Crm >15 % conferind oţelurilor rezistenţă la coroziunea (de tip elecrochimic) produsă de mediile active apoase..5. pentru îmbunăţăţirea rezistenţei la coroziune (Mo.5.). Nb.7 %). niobiul (%Nbm = 0. 45 % (şi sunt denumite oţeluri tip 15−35.. Cu. caracteristicile de utilizare ale acestor oţeluri nu pot fi modificate prin aplicarea de TT cu schimbare de fază. prezintă cea mai bună comportare în prezenţa mediilor agresive de lucru.... X3CrNiCu18−9−4.0 %) în astfel de medii este aproape nulă. X6CrNiTi18−10.)... manganul (%Mnm = 2. X2CrNiMo17−12−2.12.. %Crm = 12.4. solubilitatea carbonului în austenită la această temperatură fiind mai mare decât concentraţia carbonului existent în aceste oţeluri şi. • majoritatea oţelurilor austenitice crom-nichel au în compoziţie şi alte elemente de aliere decât carbonul. Oţelurile cu conţinuturi reduse de carbon (%Cm ≤ 0.25 % şi %Nim = 15..3 %).Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale aplicaţii speciale (caracterizate prin condiţii severe de lucru: solicitări mecanice cu intensităţi mari şi/sau aplicate dinamic. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X10CrNi18−8. cuprul (%Cum = 0.10 %). fiind elementul de aliere care le conferă structura austenitică şi asigură (în cazul când %Nim > 8 %) menţinerea unei astfel de structuri până la temperatura ambiantă (prin modificarea substanţială a poziţiei punctelor critice de transformare în stare solidă A1 şi A3).. X2CrNi18−9. pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Si. molibdenul (%Mom = 2.. la temperaturi înalte...25 %). N). cromul este elementul de aliere care conferă acestor oţeluri rezistenţă la coroziune şi la oxidare..1 %) sau titanul (%Tim = 0.8. Mo).7 %). ca urmare. temperaturi ridicate. care se realizează cu %Crm = 15... urmată de aplicarea unui TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul adecvat obţinerii caracteristicilor dorite).. efectele favorabile ale cromului se diminuează odată cu creşterea conţinutului de carbon al oţelurilor (care favorizează apariţia carburilor în structura acestora).15 % asigurându-le o bună rezistenţă la oxidare în medii uscate. X6CrNiMoNb17−12−2.1. 91 .. 20−25.. cromul şi nichelul (elementele reţetei de aliere de bază): siliciul (%Sim ≤ 1. Deoarece nu prezintă transformări în stare solidă.4 %). deoarece probabilitatea declanşării proceselor de corodare electrochimică a structurii monofazice austenitice (cu %Crm = 10.04 %) au structura de echilibru la ta complet austenitică. nichelul acţionează favorabil asupra rezistenţei la coroziune şi îmbunătăţeşte caracteristicile mecanice la temperaturi înalte ale oţelurilor.0. azotul (%Nm = 0... X12CrMnNiN18−9−5. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte.

. sărăcirea în crom a acestor margini este parţial compensată şi rezistenţa la coroziune a oţelului este puţin afectată. constând în încălzirea oţelurilor la ti = 1000. carbonul ajunge mai repede la marginile cristalelor de austenită şi formează carburile cu cromul din austenita situată în zonele adiacente acestor margini. instabilă termodinamic şi. Aspectele prezentate sugerează şi principalele căi de acţiune pentru diminuarea susceptibilităţii oţelurilor inoxidabile austenitice faţă de coroziunea 92 . după precipitarea intercristalină a carburilor de crom.. cantitatea de carburi precipitate este redusă. marginile cristalelor de austenită îşi diminuează puţin concentraţia de crom şi diminuarea rezistenţei la coroziune a oţelului este mică. aşa cum se poate observa în imaginile prezentate în figura 8. creşte concentraţia în crom a marginilor acestor cristale. • viteza de difuzie a carbonului în austenită este mai mare decât cea corespunzătoare cromului şi.13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Oţelurile cu conţinuturi de carbon mai mari (%Cm = 0. se produce separarea din austenită a carbonului în exces sub formă de carburi de crom. dacă semifabricatele sau piesele confecţionate dintr-un oţel cu această structură sunt supuse încălzirii (în procesul de prelucrare sau în cursul utilizării).. marginile (sărăcite în crom) ale cristalelor de austenită sunt atacate.04. fenomen numit coroziune intercristalină. pentru fiecare temperatură situată în intervalul critic de temperaturi există un interval critic al duratei de menţinere. 850 oC). Pentru a le conferi o structură monofazică austenitică rezistentă la coroziune. pentru care intensitatea sensibilizării la coroziune intercristalină a oţelului este maximă. structura monofazică astfel obţinută este alcătuită din austenită suprasaturată în carbon. ca urmare. separarea intercristalină a carburilor de crom şi scăderea concentraţiei de crom de la marginile cristalelor de austenită diminuează rezistenţa la coroziune a oţelului.1100 oC. astfel că. se produce uniformizarea prin difuzie a concentraţiei cromului în cristalele de austenită. se aplică TT de călire de punere în soluţie (a carburilor).. iar peste 850 oC austenita are capacitate ridicată de a dizolva carbon şi separarea carburilor nu mai este justificată termodinamic.15 %) au structura de echilibru la ta alcătuită din austenită şi carburi de crom. 0.12. ca urmare. pentru menţinerea structurii monofazice austenitice (până la ta). iar dacă durata menţinerii este mai mare decât limita superioară a intervalului critic. proces care prezintă următoarele particularităţi: • separarea carburilor apare numai în cazul încălzirii într-un interval critic de temperaturi (450 oC. atunci când piesele realizate dintr-un astfel de oţel vin în contact cu un mediu agresiv de lucru. pentru dizolvarea carburilor în austenită şi răcirea lor rapidă (în apă). dacă durata menţinerii este sub limita inferioară a intervalului critic. sub 450 oC difuzia elementelor care formează carburile nefiind posibilă. • aşa cum se poate deduce examinând diagrama din figura 8. această structură bifazică putând favoriza declanşarea proceselor de corodare a oţelurilor în prezenţa mediilor agresive.

carbonul. Dacă se analizează diagrama structurală prezentată în figura 7. niobiu sau tantal. titan. pentru evitarea formării carburilor de crom în structura oţelurilor. silicaţi) care sunt faze uşor fuzibile sau care formează cu fierul sau cu elementele de aliere eutectice uşor fuzibile. • Fisurarea la cald a CUS realizate prin sudare se produce la temperaturi ridicate (peste 1200 oC). leagă carbonul în exces sub formă de carburi proprii şi asigură astfel menţinerea nealterată a concentraţiei cromului în cristalele de austenită (oţelurile inoxidabile austenitice microaliate cu titan. 8.13. sulful şi fosforul favorizează apariţia fisurării la cald.04 %). Diagrama timp – temperatură − sensibilizare la coroziunnea intercristalină (TTS) a oţelului inoxidabil X10CrNi18−8 Oţelurile inoxidabile austenitice au o bună sudabilitate.24. care. 8. apariţia fenomenului este influenţată de următorii factori: − compoziţia chimică a BMT din care rezultă prin solidificare CUS (dependentă de compoziţia şi puritatea MB şi MA). pentru ca separarea intercristalină a carburilor de crom să afecteze în mică măsură rezistenţa la coroziune a marginilor cristalelor de austenită şi/sau microalierea oţelurilor cu titan. fisurile formate la cald având caracter interdendritic şi fiind cauzate de prezenţa unor faze uşor fuzibile în zonele intercristaline ale structurii primare a CUS. siliciul. niobiu sau tantal sunt denumite oţeluri stabilizate).Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale intercristalină: reducerea concentraţiei de carbon (%Cm ≤ 0. carburi de titan şi niobiu. în timpul solidificării CUS. se observă că principalele probleme care pot afecta sudabilitatea oţelurilor austenitice crom-nichel sunt: fisurarea la cald şi fragilizarea indusă de formarea fazei σ . niobiu) compuşi (sulfura de nichel. creşterea concentraţiei cromului. Fig. deoarece formează cu elementele de aliere tipice oţelurilor inoxidabile austenitice (nichel. având afinitatea faţă de carbon mai mare decât cromul. în 93 .12. Microfotografia unei zone afectate de coroziunea intercristalină la o piesă din oţel inoxidabil austenitic X10CrNi18−8 Fig.

Nb. faza σ apare (mai greu) după sudare. prin realizarea următoarelor etape: γ → γ + α → γ + α + σ → γ + σ..2 % şi %Cum ≤ 2 %.5 %. ca urmare. Fragilizarea prin faza σ se produce atunci când în îmbinările sudate apare faza σ.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR timp ce manganul. prin realizarea următoarelor efecte: finisarea structurii (ferita cristalizează înaintea austenitei şi împiedică formarea structurilor dendritice grosolane).. relaxarea tensiunilor mecanice care apar în timpul cristalizării primare a CUS (la temperaturi înalte....4 ore şi răcirea în aer. faza σ apare (mai uşor) în aceleaşi zone.. iar prezenţa austenitei conferindu-le o bună ductilitate şi tenacitate. carbonul etc. apariţia fazei σ (sigmatarea) şi fragilizarea care o însoţeşte sunt favorizate de prezenţa unor elemente de aliere ca Mo. direct din austenită .1. fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi nichel şi reprezintă o clasă structurală de oţeluri utilizată relativ recent (cu toate că primele oţeluri duplex au apărut încă din 1930) la fabricarea aparaturii tehnologice de presiune şi a construcţiilor sudate. Aceste oţeluri combină bunele proprietăţi ale oţelurilor inoxidabile feritice şi austenitice.. Primele oţeluri duplex realizate au avut compoziţia: %Cm ≤ 0. menţinerea la această temperatură o durată τm = 2. Ti şi de procesele de deformare plastică la rece şi pot fi înlăturate aplicând după sudare (sau după operaţiile de prelucrare prin deformare plastică la rece) un tratament termic constând din încălzirea zonei sigmatate la ti ≅ 1000 oC. vanadiul şi molibdenul împiedică fisurara la cald.04 %.900 oC. − prezenţa feritei în structura CUS (într-un conţinut procentual de 3. prezenţa în structură a feritei asigurându-le niveluri ridicate ale rezistenţei mecanice şi rezistenţei la coroziune. ferita este faza care se deformează uşor şi ajută la diminuarea nivelului energetic al câmpului de tensiuni care apare datorită sudării) şi dizolvarea elementelor nocive (sulf. denumite şi oţeluri duplex.4. dacă MB sau CUS au structura complet austenitică.. la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri s-a constatat că structurile realizate în CUS şi ZIT nu mai prezintă raportul unitar al conţinuturilor procentuale de ferită 94 . în zonele încălzite la 600. fosfor. raportul preferat al conţinuturilor procentuale de ferită şi austenită în structura oţelurilor de acest tip este cel unitar (%α ≅ 50 % şi %γ ≅ 50 %).24. prin realizarea următoarelor etape: γ + α → γ + α + σ → γ + σ. siliciu) şi diminuarea pericolului de formare a eutecticelor uşor fuzibile.. iar dacă structurile sunt austenito − feritice. compus intermetalic FeCr caracterizat prin duritate ridicată şi fragilitate accentuată.. %Mom = 1.) sub formă de compuşi greu fuzibili sau care formează cu fierul sau cu elementele de aliere eutectice greu fuzibile.4 %) împiedică fisurarea la cald. wolframul. ferita are rezistenţa la deformare mai mică decât austenita şi. Oţelurile inoxidabile austenito – feritice sau ferito – austenitice. Si..6. %Nim = 4.. 8. fixând elementele nocive (sulful. %Crm = 22.

azotul a fost utilizat pentru înlocuirea parţială a nichelului ca element austenitizant.X2CrNiMoCuN25−6−3.. iar caracteristicile de rezistenţă la coroziune ale îmbinărior sudate sunt nesatisfăcătoare.4 % .04 %.8 %.5 % şi %Nm = 0.. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X2CrNiN23−4.X3CrNiMoN27−5−2. respectarea acestei prescripţii asigurând formarea şi menţinerea cantităţii corespunzătoare de austenită în structura CUS. X2CrNiMoCuWN25−7−4. X2CrNiMoN25−7−4.. Rezistenţa la coroziune a oţelurilor duplex din generaţia a doua este mai bună decât a oţelurilor inoxidabile austenitice. %Crm = 24. este necesar ca MA utilizate la sudare să fie supraaliate cu nichel (MA trebuie să aibă %Nim ≅ 9 %. %Cum ≤ 2. spre deosebire de MB.7.15.5. A doua generaţie de oţeluri duplex a avut compoziţia chimică caracterizată prin %Cm ≤ 0. 95 .Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale şi austenită. mai ales dacă nu este posibilă aplicarea de TT postsudare.26 %. constatându-se că el îmbunătăţeşte rezistenţa mecanică şi rezitenţa la coroziune şi contribuie la formarea austenitei din ferită la temperaturi ridicate..5. tenacitatea oţelurilor duplex are nivelul situat între nivelurile corespunzătoare oţelurilor inoxidabile austenitice şi feritice.1. %Mom = 3.0 %). Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte. dar nefiind recomandate pentru echipamentele şi aparatele tehnologice destinate aplicaţiilor criogenice.0..X2CrNiMoN22−5−3.30 % (unele conţinând şi %Wm = 0.. Pentru realizarea unor îmbinări sudate de calitate la realizarea aparatelor tehnologice sau construcţiilor metalice din oţeluri duplex se recomandă a se avea în vedere următoarele aspecte: • pentru a obţine CUS cu caracteristici corespunzătoare. iar sudarea fără MA sau cu pMA scăzute (valori mari ale pMB) nu este recomandată (trebuie evitată)..5 %). %Nim = 6.. de tipul unor compuşi intermetalici cu conţinuturi ridicate de crom şi molibden sau nitruri de fier şi/sau de elemente de aliere) care fragilizează structura şi micşorează rezistenţa la coroziune a acesteia.. oţelurile duplex putând fi utilizate pentru confecţionarea pieselor. asigurând menţinerea raportului unitar al conţinuturilor procentuale de ferită şi austenită în zonele caracteristice ale îmbinărilor sudate ale echipamentelor trehnologice sau construcţiilor realizate din astfel de materiale. construcţiilor şi echipamentelor care funcţionează la temperaturi superioare temperaturii de –50 oC (în condiţii de frig climatic sau industrial). iar rezistenţa la tracţiune şi limita de curgere sunt aproximativ de două ori mai mari decât ale oţelurilor inoxidabile austenitice. care au în mod obişnuit %Nim = 5. MA cu compoziţie apropiată de a MB se utilizează numai în cazul când se efectuează TT postsudare pentru rectificarea structurilor din CUS şi ZIT... • în procesul de sudare se produc fenomene metalurgice de precipitare în CUS şi ZIT a unor faze dure (faze δ..

martensitică sau austenitică. s-a constatat că apariţia fazelor δ este determinată de menţinerile îndelungate la temperaturi ridicate.6. ce protejează materialul împotriva oxidării în profunzime).0.45 %. 10AlCr240 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate feritice).35.5. 10AlCr180. 15SiNiCr250.1. 40SiNiCr250... deoarece elementele de aliere difuzează mai uşor în această fază. oţelurile inoxidabile prezintă şi o bună refractaritate (mai ales. iar rezistenţa mecanică la temperaturi ridicate se asigură oţelurilor prin alierea cu crom. deoarece. benzi. de tipul Cr2O3. molibden.. cu conţinuturile de carbon %Cm = 0. O aplicaţie în care alegerea oţelurilor termorezistente ridică probleme interesante o constituie fabricare ţevilor pentru cuptoarele instalaţiilor de piroliză din combinatele petrochimice. table. iar solubilitatea azotului în ferită este mai scăzută decât în austenită. 96 . în funcţie de compoziţia lor chimică. wolfram. 12SiNiCr360 şi 10TiAlCrNi320 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate austenitice). SiO2. 12NiCr250. 15SiNiCr200.) şi barelor forjate. aşa cum s-a arătat anterior. 8. 900 oC]. Oţelurile refractare (termorezistente) pot aparţine. 20VNiMnCr120. în general sub 550 oC). semifabricatelor laminate finite (profile pline şi fasonate. principalele mărci de astfel de oţeluri (simbolizate în acelaşi mod ca şi oţelurile aliate pentru construcţia de maşini cuprinse în STAS 791) sunt: 10AlCr70. vanadiu (care durifică oţelurile prin formarea de carburi stabile.. ţevi prin care circulă hidrocarburi şi care au domeniul temperaturilor de lucru [700 oC. având calitatea reglementată de STAS 11523. nichel. 20VNiWMoCr120 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice). Al2O3. peste care se manifestă cu intensitate mare fenomenul de fluaj). sârme etc. micşorează tendiţa de fragilizare la cald a acestora şi/sau le măresc temperatura de recristalizare primară. iar precipitarea nitrurilor se produce mai intens dacă MB nu are un conţinut suficient de azot (care să determine formarea şi stabilizarea austenitei) sau dacă nu se folosesc MA supraaliate cu nichel. rezistenţa la oxidare este conferită oţelurilor de alierea cu crom şi este îmbunătăţită de alierea suplimentară cu siliciu şi aluminiu (elemente care asigură formarea pe suprafetele pieselor realizate din astfel de oţeluri şi exploatate la temperaturi ridicate a unui strat compact şi aderent de oxizi.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fenomenele de precipitare se produc în principal în zonele feritice ale structurii CUS şi ZIT. dacă aplicaţiile în care sunt utilizate se caracterizează prin temperaturi de lucru nu prea mari. destinate fabricării produselor prin deformare plastică la cald. Pentru această aplicaţie singurele oţeluri care dau rezultate bune sunt oţelurile austenitice crom – nichel tip 15−35. 12TiNiCr180.1100 oC) se utilizează oţelurile refractare (termorezistente) speciale. uneia din clasele structurale anterior prezentate: feritică. Pentru aplicaţiile tehnice la care temperaturile de lucru sunt foarte ridicate (550. 20−25 sau 25−35.

impunând fabricarea ţevilor prin turnare centrifugală. se utilizează aliaje speciale Ni−Cr ( %Nim = 45…70 % şi %Crm = 12…. datorită numărului mare de componente aceste materiale sunt denumite superaliaje. Fig. Dependenţa dintre viteza de fluaj şi concentraţia de carbon la oţelurile austenitice crom – nichel tip 15–35 Fig.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale având structura de echilibru la ta alcătuită din austenită şi carburi. wolfram (%Wm = 3…5 %). aşa cum arată diagramele din figurile 8. 8. fier (%Fem = 2…12 %).15. Dependenţele dintre rezistenţa tehnică de durată şi concentraţia de carbon la oţelurile austenitice crom – nichel tip 15–35 şi 25–20 Pentru aplicaţiile în care mediul de lucru este foarte agresiv şi/sau temperaturile de lucru sunt ridicate. împreună cu siliciul şi aluminiul.. zirconiu etc. ca urmare. creşterea excesivă a cantităţii de carburi în structură fiind una din principalele cauze care produc degradarea ţevilor).35. 97 .0. 8. iar cromul. celelalte componente contribuind la creşterea rezistenţei mecanice la cald şi asigurarea unei bune comportări la fluaj. le asigură o foarte bună rezistenţă la oxidare. titan.05 %) şi alte elemente de aliere: molibden (%Mom = 2…25 %. siliciu (%Sim < 2 %). nichelul asigură acestor aliaje o rezistenţă excepţională la coroziune în medii puternic reducătoare. aceste oţeluri prezintă viteze de fluaj minime şi rezistenţe tehnice de durată (fluaj) maxime şi au tendinţă redusă de carburare în prezenţa mediilor de hidrocarburi (carburarea ţevilor şi.15. aluminiu. niobiu (%Nbm = 3…5 %).. Soluţia folosirii unor oţeluri cu %Cm = 0.45 % a fost adoptată ţinând seama că. conţinutul ridicat de carbon diminuează prelucrabilitatea prin deformare plastică a acestor oţeluri. care au în compoziţie şi mici cantităţi de carbon (%Cm = 0.01…0.25 %).14.14 şi 8. dar nu afectează inadmisibil sudabilitatea acestor oţeluri (cu anumite precauţii tehnologice ţevile pentru cuptoarele instalaţiilor de piroliză pot fi sudate).

02 %).5…5.%Sim = 0 0 1 1 3% 3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabel 8. %Fem = 3…4 15…17 0. %Fem = 30…33 %. %Alm = 4…5 5 % Superaliajele au structura alcătuită din soluţii solide ale componentelor.Fe)3Al. cu care firmele producătoare le-au lansat pe piaţă. oţelurile aparţinând acestei categorii au concentraţiile de carbon scăzute (%Cm ≤ 0.%Sim =1. 58 min. %Alm = 0 1 2 1 6% 5.. fineţea mare şi gradul lor de dispersie ridicat. sunt slab aliate cu crom (%Crm = 0. zirconiu (Zrm ≤ 0.25 %).6…1.0. Pentru a realiza o astfel de comportare.1.65 %).8 0 10 % max.0…2.3 ani cu atmosfera înconjurătoare. % Alte elemente %Mom %Com max. cupru (%Cum = 0.6. Oţelurile patinabile Oţelurile din această categorie prezintă rezistenţă ridicată la coroziunea atmosferică. conţinuturile de impurităţi ale acestor oţeluri sunt limitate la nivelurile %Sm.035 %.5 %.0.0…1 %Nbm = 3…4 %. Incoloy. nichel (%Nim ≤ 0.2.30….02….15 %) şi conţin mici cantităţi de elemente care fixează azotul sub formă de nitruri stabile. %Fem = 5…9 % .015….12…0. 8. %Pm ≤ 0. compacte.8…1.6…6. tenace şi aderente la suprafaţa produselor. 8. cum ar fi aluminiul (%Alm ≥ 0. molibden (Mom ≤ 0. 70 55…65 45…50 50…55 42…43 50…55 %Crm 20…23 14…17 15…19 20…23 18…21 12…14 14…15 Compoziţia chimică. care se comportă ca nişte straturi autoprotectoare.060 %). rezistenţă determinată de formarea pe suprafaţa produselor realizate din astfel de oţeluri. durificate prin precipitarea unor compuşi chimici.0…1 1. care. contribuie la creşterea rezistenţei mecanice. respectiv.5…1. ce pasivează produsele (reduc viteza de coroziune uniformă la valori apropiate de 0 mm/an).16 %). 18…22 %Tim = 1…1.8.0. Ni3(Al. cu caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8.8. Nimonic etc.Ti) sau (Ni. 0 % 8.55 %).%Tim = 2…3 1 2 % 4.10 %). %Fem = 17…20 %. Superaliajele sunt cunoscute sub denumirile comerciale.30 %). dacă oţelurile sunt complet dezoxidate (calmate) la elaborare. 12…15 %Tim = 2…3 %.02…. prin interacţiunea lor timp de 1. Compoziţiile chimice de bază ale unor superaliaje refractare Denumirea comercială INCONEL 625 INCONEL X 750 HASTELLOY C HASTELLOY X WASPALLOY NIMONIC 901 NIMONIC 105 %Nim min. prin duritatea.. Hastelloy. a unor pelicule (patine) de oxizi şi sulfat complex de fier.04 %.25…0. cele mai cunoscute tipuri de aliaje din această clasă fiind: Inconel. %Sm.%Tim = 2…3 % 10 %Wm = 4…5 %. dacă oţelurile sunt livrate 98 . %Pm ≤ 0.. niobiul (%Nbm = 0. vanadiul (%Vm = 0. 0. cum ar fi Ni3Nb.5…5.12 %) şi titanul (%Tim = 0..

realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri nu ridică probleme tehnologice deosebite. piatră.2.15 %)..Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale în altă stare decât cea calmată.). fonte. lemn. dacă carbonul echivalent. cu conţinut ridicat de fosfor (%Pm = 0. burghie.7. Standardul SR EN 10155 prevede mărcile S235W şi S355W.15 %). tarozi. benzi sau profile laminate din astfel de oţeluri sunt construcţiile metalice şi mecanice (supuse în exploatare la coroziune atmosferică la temperatura ambiantă). determinat cu relaţia (8. iar STAS 500/3 care reglementează acelaşi domeniu. macaralele. fie în starea realizată prin laminare obişnuită (cu sau fără TT de normalizare aplicat ulterior laminării). rabotare şi mortezare.06…0. cuţite pentru foarfeci. oţelurile SxxxW se pot livra în clasele de calitate J0. cum ar fi: stâlpii pentru reţelele electrice de înaltă tensiune. 8. structurile portante şi de închidere ale halelor industriale şi unele recipiente sub presiune. nicovale pentru forjat. vagoanele de cale ferată. Principalele aplicaţii tehnice în care se utilizează semifabricatele sub formă de table. matriţe pentru prelucrarea oţelurilor sau maselor plastice. Oţelurile pentru scule Oţelurile din această clasă se utilizează pentru confecţionarea sculelor (cuţite pentru strunjire. 99 . concentraţia fosforului fiind mărită la unele oţeluri (la nivelul %Pm = 0. aplicarea recoacerii de detensionare ca TT postsudare.2. iar produsele realizate din acestea nu se tratează termic. deoarece acesta poate participa ca element activ la formarea peliculelor de pasivare. materiale plastice etc. dornuri. filiere etc. iar conţinuturile de impurităţi sunt limitate. prevede mărcile RCA 370 şi RCB 510.3). nefiind încă abrogat. semnificaţiile simbolurilor fiind cele precizate în scap. 8. oţelurile din această categorie prezintă o bună sudabilitate. Deoarece conţinuturile de carbon şi alte elemente de aliere sunt scăzute. poansoane..) destinate prelucrării prin aşchiere a semifabricatelor şi pieselor din diverse materiale (oţeluri. iar S355W se poate livra şi în varianta S355WP. alezoare. Caracteristicile fizico − mecanice şi tehnologice ale oţelurilor din această categorie sunt similare celor ale oţelurilor de uz general echivalente din punctul de vedere al mărcii şi clasei de calitate. freze. Semifabricatele din astfel de oţeluri se livrează fie în starea obţinută prin laminare normalizantă.0. eventual. iar dacă condiţia nu este îndeplinită se recomandă sudarea cu preîncălzire şi.44 %. J2 şi K2.06.. îndeplineşte condiţia %Ce ≤ 0. pentru confecţionarea sculelor de prelucrare prin deformare plastică la rece sau la cald a diferitelor materiale (dălţi.

pentru fabricarea unor piese rezistente la uzare (de la maşinile textile.2). scap.2). se impune ca oţelurile să prezinte o bună stabilitate la revenire şi/sau să fie aliate cu elemente care să le asigure durificarea secundară (v. chei fixe. scule de tragere la rece a materialelor metalice etc. astfel ca zona de la suprafaţa sculelor durificată prin călire să fie suficient de extinsă (adâncă) şi să permită ascuţirea repetată a acestora.7. În corelaţie cu destinaţia lor. 7. duritatea ridicată se asigură prin aplicarea unui TT final de călire martensitică a sculelor. Fiind în marea majoritate oţeluri hipereutectoide. fără apariţia unor fenomene nedorite de fisurare sau rupere fragilă). Oţelurile carbon pentru scule Oţelurile din această categorie au concentraţia de carbon ridicată (%Cm = 0. calibre etc. • oţelurile trebuie să aibă o bună călibilitate. ace de trasare. 5. • oţelurile trebuie să prezinte sensibilitate redusă la deformare şi/sau fisurare prin călire şi să aibă tendinţă mică de decarburare superficială în timpul prelucrărilor şi TT la care sunt supuse în procesul tehnologic de realizare a sculelor (deoarece micşorarea concentraţiei carbonului în stratul superficial diminuează călibilitatea şi capacitatea de călire – v.).) şi pentru realizarea elementelor active (care trebuie să prezinte durabilitate ridicată) ale instrumentelor de măsurare şi verificare a dimensiunilor pieselor (rigle.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR punctatoare. ţinând seama că duritatea martensitei creşte odată cu concentraţia de carbon a oţelului supus călirii (v. vârfuri de centrare pentru maşini – unelte. care pot fi formulate astfel: • oţelurile trebuie să prezinte duritate ridicată (mai mare decât duritatea materialelor semifabricatelor sau pieselor care se se prelucrează cu sculele confecţionate din ele) şi tenacitate suficientă (pentru ca tăişurile şi corpul sculelor să poată prelua solicitările mecanice la care sunt supuse în timpul utilizării lor pentru prelucrarea semifabricatelor sau pieselor. pentru fabricarea unor unelte şi instrumente de lucru (şurubelniţe. oţelurile din această clasă trebuie să corespundă mai multor condiţii generale.2.1. 5. şublere.). 8.25 %) şi conţinuturile de impurităţi limitate la nivelurile corespunzătoare oţelurilor de calitate. oţelurile pentru scule să fie (de obicei) hipereutectoide. instrumente chirurgicale etc. ferăstraie pentru lemn. scap. • oţelurile trebuie să-şi menţină duritatea ridicată şi în urma încălzirii lor datorită frecărilor ce apar între scule şi semifabricatele sau piesele supuse prelucării.1. deoarece încălzirile sculelor călite martensitic au efectele unor reveniri. ceea ce impune ca.. scap. structura lor de echilibru la ta este alcătuită din perlită şi 100 . maşinile agricole etc.2.4). micrometre.)..65. fără ca duritatea tăişurilor să se micşoreze inadmisibil.

semnificaţia simbolurilor fiind cea precizată în scap.5).2. După aducerea la configuraţia dorită.200 oC. OSC9. simbolul OSC10 corespunde unui oţel carbon pentru scule având concentraţia masică medie de carbon %Cm = 1. eventual.. sculele realizate din astfel de oţeluri se supun unui TT final alcătuit din: • călire martensitică.2). pentru creşterea durităţii şi. • călibilitatea acestor oţeluri corespunde unui indice J 5 – 55/60. • recoacerea de globulizare a cementitei (v.3). 6. pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire (v. în procesul tehnologic de realizare a sculelor din astfel de oţeluri se pot include următoarele TT: • normalizarea (v. pentru finisarea granulaţiei şi obţinerea unei structuri cvasieutectoide (fără reţea de cementită secundară).60 HRC. tabelul 4.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale cementită secundară (dispusă sub formă de reţea la marginea formaţiunilor perlitice – v. limitarea vitezelor de aşchiere şi/sau răcirea sculelor în cursul utilizării lor pentru diverse prelucrări). scap. care conferă oţelurilor o bună prelucrabilitate prin deformare plastică şi prin aşchiere. 8. scap. Deoarece creşterea concentraţiei masice de carbon şi aplicarea de TT sunt singurele căi de acţiune pentru asigurarea caracteristicilor de utilizare ale acestor oţeluri.5). 101 . pentru obţinerea unei structuri martensitice cu conţinuturi minime de austenită reziduală. principalele mărci de oţeluri sunt: OSC7. Pentru îndeplinirea condiţiilor generale anterior formulate.. călire la temperaturi scăzute.0 %). OSC10. Oţelurile din această categorie au calitatea reglementată prin STAS 1700.200 oC).. • sculele realizate din astfel de oţeluri au duritatea (după TT final) 55.. scap. 6.3. • revenire joasă (la ti = 150. bine detensionată şi cu duritate ridicată (55..2 (de exemplu.60 HRC)... Semifabricatele din astfel de oţeluri se realizează prin deformare plastică la cald şi se livrează în starea structurală (cu perlită globulară) conferită de aplicarea unui TT de recoacere de globulizare a cementitei (numită şi recoacere de înmuiere). OSC8. pentru obţinerea unei structuri cu perlită globulară.3. OSC11 şi OSC12.. 6. care se menţine numai dacă acestea nu se încălzesc (în timpul utilizării) la temperaturi mai mari de 150. încadrarea lor în condiţiile generale anterior formulate se prezintă astfel: • oţelurile prezintă sensibilitate ridicată la decarburarea superficială şi la fisurarea prin călire. Gradul moderat de îndeplinire a condiţiilor limitează utilizarea acestor oţeluri la fabricarea sculelor cu forme simple şi dimensiuni caracteristice nu prea mari şi impune o serie de restricţii privind regimurile tehnologice de lucru cu sculele confecţionate din astfel de oţeluri (de exemplu.

0.1.2 %) şi manganul (%Mnm = 0. %Sm ≤ 0.0 %)..8 %)..8 %)..1. Ca şi a oţelurile de tipul precedent. 105CrW20 şi 117VCr6. molibdenul (%Mom = 0..2 %). 36VSiWMnCr53..15.2.25.2.. oţelurile de acest 102 ..1 %)...00 %).. conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm... cromul (%Crm = 0. 31VCr8. vanadiul (%Vm = 0..4. calitatea şi simbolizarea acestor oţeluri sunt reglementate de STAS 3611.7.03 % şi sunt slab...2...03 % şi sunt slab sau mediu aliate cu elemente ca wolframul (%Wm = 1. mediu sau înalt aliate cu diverse elemente.60 %. %Sm ≤ 0. conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm.2.2.65 HRC). siliciul %Sim = 0.. nichelul (%Nim = 1...7.0 %).2 %).4. unelte de mână şi scule de prelucrare prin deformare plastică la cald au concentraţiile de carbon %Cm = 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8.1.. bine detensionată şi cu duritate ridicată (58.2.. scule (rezistente şi foarte rezistente la uzare) de prelucrare prin deformare plastică la rece şi instrumente de măsurare sau verificare au concentraţiile de carbon ridicate (%Cm = 0. 105MnCrW11. Semifabricatele din aceste oţeluri sunt realizate prin deformare plastică la cald şi sunt livrate în starea structurală (cu perlită globulară) obţinută prin aplicarea unei recoaceri de înmuiere... care cuprinde ca principale mărci: 30VCrW85.5. principalele mărci fiind: 90VMn20.1.2.1.8.1.. vanadiul (%Vm = 0. Calitatea acestor oţeluri este reglementată de STAS 3611.8. 31VMoCr29..0 %)..2 %)... 8.8. Oţelurile aliate pentru scule rezistente la şoc.8. care recomandă o simbolizare similară celei utilizate de STAS 791 pentru oţelurile aliate destinate pieselor pentru construcţia de maşini. Oţelurile aliate pentru scule aşchietoare. molibdenul (%Mom = 0. TT final la care sunt supuse sculele confecţionate din astfel de oţeluri este alcătuit (ca şi în cazul sculelor din oţeluri carbon) din călire martensitică (urmată uneori de călire la temperaturi scăzute. 100VMoCr52.6. wolframul (%Wm = 0.12.1.200 oC).4.3 %) şi manganul (%Mnm = 0..2. putându-se distinge tipurile prezentate în continuare. 55MoCrNi10 şi 55VMoCrNi17. 8. cum ar fi cromul (%Crm = 1. ce corespund unor oţeluri aliate (hipereutectoide) din clasa structurală perlitică (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi carburi secundare) şi 155MoVCr115. pentru diminuarea conţinutului de austenită reziduală din structură) şi revenire joasă (la ti = 150.1.2.0 %)..0. 90VCrMn20.2. 165VWMoCr115 şi 200Cr115. pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire.7.2. ce corespund unor oţeluri aliate din clasa structurală ledeburitică (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi carburi primare şi secundare).. Oţelurile aliate pentru scule Oţelurile din această categorie au compoziţia chimică corelată cu destinaţia şi caracteristicile de utilizare ale sculelor care se confecţionează din ele.

4.5.650 oC.5... marca reprezentativă fiind Rp11. 8.50 HRC (menţinută la acest nivel ridicat..5 %.. marca reprezentativă fiind Rp9.5 %. • oţelurile aliate suplimentar cu molibden (pentru a înlocui parţial wolframul....2 %. Rp10 şi Rp11. iar încălzirile la care sunt supuse sculele în timpul utilizării (pentru deformarea plastică la cald a materialelor metalice) echivalează cu aplicarea unor reveniri înalte.. %Crm = 3.70. cum ar fi nichelul şi manganul) este dictată la oţelurile de acest tip de necesitatea obţinerii unor scule cu tenacitate ridicată (rezistente la şocuri mecanice sau termice repetate) şi care să nu se decarbureze uşor în cazul utilizării lor (la temperaturi ridicate) pentru prelucrarea prin deformare plastică la cald a materialelor metalice..5 % şi %Mom = 2. Compoziţia chimică de bază a oţelurilor rapide corespunde mărcii Rp3: %Cm = 0. urmat de un număr convenţional (fără semnificaţie privind compoziţia sau caracteristicile oţelurilor). la sculele confecţionate din astfel de oţeluri nu se recomandă aplicarea TT de călire martensitică + revenire joasă. %Vm = 2.... Rp9.2. deoarece se obţine o structură (cu martensită de revenire) instabilă. %Crm = 3. concentraţii minime de wolfram şi aliate suplimentar cu molibden (care suplineşte lipsa wolframului).0.550 oC).2. la ti = 500.2. deoarece la aceste oţeluri aliate se manifestă fenomenele de stabilitate la revenire şi de durificare secundară).1.. ce produc transformări structurale (trecerea martensitei de revenire în sorbită de revenire) însoţite de modificări dimensionale (nepermise) şi de micşorarea durităţii.4.18 %..0..5. element de aliere scump).8...2.... %Vm = 1.9 %.05 %.1.3..0...3.0.4. Oţelurile de acest tip au calitatea reglementată de STAS 7382 şi se simbolizează folosind grupul de litere Rp. Sculele confecţionate din acest tip de oţeluri se supun unui TT final de îmbunătăţire (călire martensitică urmată de revenire înaltă..5 % şi %Vm = 1. cu compoziţia: %Cm = 0. Oţelurile rapide sunt destinate în principal confecţionării sculelor aşchietoare care permit prelucrarea cu viteze mari de aşchiere a materialelor metalice. 103 .. Rp2. Rp3. cu concentraţii mai ridicate de carbon.7..65 HRC) până la temperaturi de 600. %Wm = 17..5.2. Utilizarea unor concentraţii relativ mici de carbon (ca şi alierea cu unele elemente. cu următoarea compoziţie: %Cm = 0. Pornind de la această reţetă s-au dezvoltat toate variantele de oţeluri rapide utilizate în tehnică: • oţelurile economice.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale tip aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate (hipoeutectoide) perlitice (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi ferită). Rp5.78 %. deoarece structurile obţinute prin TT final aplicat acestor scule îşi menţin duritatea ridicată (60.1.. Rp4... principalele mărci fiind Rp1. pentru obţinerea unei structuri (apropiată de echilibru) cu sorbită de revenire şi duritatea 40.5. %Wm = 1.5 %.5 %.05 %.. %Crm = 3.95. %Wm = 2......95.2 % şi %Mom = 8.0 %.

deoarece oţelurile rapide au temeratura Ms << ta. TT final la care sunt supuse sculele din oţeluri rapide este alcătuit din: • călire martensitică (într-un singur mediu. cu duritate ridicată (numită hardenită). Ms << ta şi în urma călirii se obţine o structură alcătuită din austenită şi carburi primare.6 %. 6. stabilitatea austenitei scade (Ms creşte) şi aceasta se transformă în martensită foarte fină.16. semifabricatele cu această stare structurală se pot prelucra (prin deformare plastică la cald.5).9. de tipul celei prezentate în micrografia din figura 8..4. %Crm = 3.. Microstructura sculelor din oţeluri rapide după TT final . o parte din elementele de aliere se separă din austenită sub formă de carburi.17..0 %.. aşchiere etc.. carburi secundare şi un schelet ledeburitic (v. cu martensită de revenire fină şi carburi globulare uniform distribuite în aceasta.1.1300 oC.. scap.5 %.. 7..17. deoarece austenita din structura la ti conţine concentraţii mari de elemente de aliere dizolvate. Oţelurile rapide aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate ledeburitice. 8.16. marca reprezentativă fiind Rp1.5..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • oţelurile aliate suplimentar cu cobalt (element care măreşte vrc şi temperaturile caracteristice Ms şi Mf ale oţelurilor şi permite simplificarea TT final al sculelor).) pentru obţinerea sculelor cu configuraţia şi dimensiunile dorite. %Vm = 2.4 cicluri de revenire la ti = 530. carburi secundare şi un schelet ledeburitic..5 % şi %Com = 5. aşa cum se poate observa pe micrografia prezentată în figura 8. Lingourile obţinute în condiţii industriale (răcite rapid la solidificare) prezintă la ta.1300 oC 104 Fig.580 oC. cu compoziţia: %Cm = 0. semifabricatele obţinute după aceste operaţii având structura alcătuită din perlită globulară şi carburi primare. Lingourile cu această structură se supun forjării (la cald) pentru distrugerea scheletului ledeburitic şi sfărâmarea carburilor primare pe care acesta le conţine şi apoi unei recoaceri de înmuiere.. structura de echilibru la ta a lingourilor turnate din astfel de oţeluri şi răcite foarte lent fiind alcătuită din perlită sorbitică.4.10 %.. o structură alcătuită din austenită. 8.. întreruptă sau în trepte – v. %Wm = 9.. • 2.3) de la ti = 1200.. în cursul încălzirii şi menţinerii la ti. Fig. scap.2..0. repetarea revenirii conducând la diminuarea cantităţii de austenită netransformată şi obţinerea unei structuri finale. Microstuctura oţelurilor rapide după călirea de la ti = 1200...

interval mare de solidificare.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Diagrama TT final al sculelor din oţeluri rapide este prezentată în figura 8. se face o călire la temperaturi scăzute (la tco < −70 oC). Alte oţeluri cu destinaţii sau caracteristici speciale 8.1. caz în care se poate realiza simultan şi un tratament termochimic de cianurare (v.). scap 6. 8.8. Diagrama TT final al sculelor realizate din oţeluri rapide Fig. piese cu dimensiuni şi mase mari etc. pentru transformarea austenitei în martensită şi se aplică apoi un singur ciclu de revenire. Oţelurile destinate pieselor turnate trabuie să prezinte proprietăţi de 105 .8.18 . deoarece oţelurile au proprietăţi de turnare mai slabe decât fontele (temperatură ts ridicată. • tratamentul de revenire se face în mod frecvent prin încălzirea sculelor în băi de săruri topite. după ciclul primar de călire. 8. dacă.) utilizarea semifabricatelor turnate din oţel rămâne soluţia agreată şi în prezent aproape 20 % din totalul semifabricatelor folosite pentru obţinerea diverselor produse sunt realizate prin turnare din diferite mărci de oţeluri.). pentru multe aplicaţii tehnice (piese cu configuraţii complicate. 8. pentru durificarea superficială suplimentară a acestora.4.18.19. 19. fluiditate scăzută etc. Oţelurile pentru piese turnate Piesele turnate din oţel se obţin mai greu decât cele din fontă. mai ales la sculele realizate din oţeluri rapide aliate suplimentar cu cobalt. Fig.6. Cu toate acestea. iar modul în care ti la revenire influenţează duritatea sculelor este descris de diagrama din figura 8. Influenţa temperaturii de revenire asupra durităţii sculelor din oţeluri rapide În legătură cu TT final al sculelor din oţeluri rapide trebuie evidenţiate şi următoarele aspecte: • tratamentul poate fi simplificat.

Pe lângă oţelurile de uz general. cu calitatea reglementată de STAS 9277 şi simbolizate cu grupul de litere OTA. cu Re ≥ 200 N/mm2 şi Rm ≥ 400 N/mm2). se folosesc în practică şi oţeluri pentru piese (semifabricate) turnare cu destinaţie precisă: • oţelurile turnate pentru armături (robinete). Oţelurile de uz general pentru piese turnate sunt de două tipuri: • oţelurile nealiate pentru construcţii au calitatea reglementată de SR ISO 3775.. caz în care simbolul mărcii are ataşată la început litera G (v. aceste oţeluri se simbolizează la fel ca şi oţelurile nealiate turnate şi au compoziţia chimică stabilită de producător astfel încât să fie satisfăcute cerinţele privind caracteristicile mecanice (de exemplu. ca urmare. Principala condiţie care se impune oţelurilor pentru piese turnate o constituie asigurarea caracteristicilor mecanice cerute de aplicaţia în care sunt utilizate şi. sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. oţelul G 230−450 este un oţel pentru piese turnate cu Re ≥ 230 N/mm2 şi Rm ≥ 450 N/mm2). Cr-Mn-Si. în prezent simbolizarea oţelurilor de uz general pentru piese turnate se face cu ajutorul a două numere.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR turnare acceptabile şi să asigure caracteristicile mecanice impuse de condiţiile de solicitare ale acestor piese. se utilizează oţeluri slab aliate cu Mn. Cr-Mn. %Sm ≤ 0.2 = 410…840 N/mm2 şi Rm = 620…1030 N/mm2. deoarece principala condiţie impusă se referă la asigurarea caracteristicilor mecanice. Cr-Ni-Mo.550 N/mm2. slab sau mediu aliate.. aceste oţeluri au caracteristicile minime de rezistenţă mecanică încadrate în limitele Re = 200. tabelele 8. Cr-Mo. la oţelurile sudabile prescriindu-se %Cm ≤ 0.25 %.340 N/mm2 şi Rm = 400.. se utilizează netratate termic şi pot fi elaborate cu sau fără asigurarea sudabilităţii.5). reprezentând valorile minime ale limitei de curgere Re şi rezistenţei la tracţiune Rm (de exemplu.035 %).25 % şi adâugându-se litera W la simbolul mărcii (de exemplu.4 şi 8. marca G 200−400W corespunde unui oţel nealiat sudabil. noul sistem de simbolizare reglementat prin SR EN 10027 prevede la fiecare marcă de oţel posibilitatea de a fi utilizat şi ca oţel pentru piese (semifabricate) turnate. orice oţel poate fi utilizat şi pentru obţinerea pieselor turnate şi. ca urmare. au plasticitatea şi tenacitatea garantate prin prescrierea unor valori minime pentru coeficientul de gâtuire Z sau energia de rupere KV.. În principiu. cu conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm. OTA17MoCr13 106 . • oţelurile de înaltă rezistenţă pentru construcţii mecanice şi metalice au calitatea reglementată de SR ISO 9477 şi sunt oţeluri carbon sau aliate destinate realizării semifabricatelor turnate care se supun TT de normalizare + revenire sau de călire + revenire înaltă (îmbunătăţire) în vederea asigurării unor caracteristici mecanice ridicate: Re sau Rp0. urmat de simbolul (alcătuit conform prescripţiilor din STAS 791) oţelului aliat respectiv (de exemplu.

rezistenţă mare la oboseală şi sensibilitate redusă la fisurare în prezenţa concentratorilor de tensiuni şi o bună prelucrabilitate prin deformare plastică.scap.09 % şi aliat cu Mo. nealiate sau aliate cu Cr. 3.4 %). la care se garantează o anumită valoare a energiei de rupere KV la –60 oC. aceste oţeluri au calitatea reglementată de STAS 10718 şi se simbolizează la fel ca oţelurile inoxidabile livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică.4). Arcurile şi elementele elastice confecţionate din aceste oţeluri se supun unui TT final alcătuit din călire 107 . concentraţia masică medie a nichelului fiind %Nim = 3. vanadiu. elementul de aliere principal. • oţelurile inoxidabile turnate în piese sunt oţeluri înalt aliate ferito−martensitice sau austenitice de tipul celor prezentate în scap 8. Oţelurile pentru arcuri Aceste oţeluri sunt destinate realizării arcurilor şi elementelor elastice utilizate în construcţia de maşini. cromul fiind elementul de aliere principal.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale este un oţel turnat pentru armături. • oţelurile turnate în piese destinate să lucreze la temperaturi ridicate sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. nealiate sau slab aliate cu siliciu. Pentru a corespunde destinaţiei oţelurile din această categorie trebuie să prezinte limită de elasticitate (curgere) ridicată (v. cu %Cm = 0. iar T17VMoCr14 este un oţel cu %Cm ≤ 0. T9MoCrNi30R este un oţel pentru piese turnate destinate să lucreze la temperaturi scăzute. fiind %Crm = 1. slab aliate cu Mn. adăugându-se la sfârşitul simbolului litera R (de exemplu.45 %. T21 este un oţel nealiat cu %Cm ≤ 0. sunt destinate realizării semifabricatelor turnate pentru piesele care lucrează la temperaturi ridicate (sub 575 oC) şi se simbolizează similar oţelurilor de tipurile precedente (de exemplu. Ni. aceste oţeluri au calitatea reglemntată de STAS 12404. Cr şi Ni. Cr. concentraţia masică medie a cromului. având concentraţia masică medie %Crm = 1.2.17 %.8.25 %. aceste oţeluri au calitatea reglementată de STAS 12403 şi se simbolizează la fel ca oţelurile de tipul precedent. crom. V (elemente care îmbunătăţesc comportarea la fluaj). • oţelurile turnate în piese rezistente la temperaturi scăzute sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. aliat cu Mo şi Cr. aliat cu V. mangan şi.3 %). stabilitate în timp a caracteristicilor mecanice în condiţiile de temperatură şi mediu de lucru specifice aplicaţiilor în care sunt utilizate. cu menţiunea că în faţa simbolului se scrie litera T (de exemplu. 8. Mo. Mo şi Cr. cu wolfram şi nichel. cu concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0. T15NiCr180 este un oţel inoxidabil austenitic de tip 18−8 pentru piese turnate). uneori. dispozitive şi aparate. Mo.0 %).6. Cele mai utilizate oţeluri din această categorie sunt oţelurile hipoeutectoide cu %Cm > 0.35 %.21 %.17 %.

dacă oţelurile sunt tratate în vid la elaborare. iar dacă temperaturile de lucru sunt ridicate. Oţelurile din această categorie au calitatea reglementată de STAS 1456/1 şi STAS 11250.) ale rulmenţilor..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensitică.90.45. cu concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0.1..65 %. Pentru confecţionarea arcurilor şi elementelor elastice care lucrează în medii corosive se utilizează oţelurile inoxidabile (v.1. scap. cu concentraţia masică medie a elementelor de aliere %Cm = 0. simbolizarea lor cuprinzând grupul de litere RUL.. urmată de revenire medie (la ti = 370…500 oC – v. iar 60Si15A este un oţel aliat pentru arcuri. pentru creştera călibilităţii (impusă de realizarea componentelor rulmenţilor de mari dimensiuni) se poate apela la alierea suplimentară cu mangan (%Mnm = 0. 8.2): J 6 – 61/62 la 108 . urmat de un număr convenţional (fără semnificaţie precizată) şi.95..10 %.027 %) şi sunt slab aliate cu crom (%Crm = 1.. aceste oţeluri trebuie să asigure caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate. RUL2V şi RUL3V. Oţelurile pentru arcuri au calitatea reglementată de STAS 795. Datorită destinaţiei. 8.. Oţelurile pentru rulmenţi utilizate curent au %Cm = 0. a căror compoziţie chimică (încadrată în prescripţiile prezentate anterior) este diferenţiată pentru asigurarea următoarelor caracteristici de călibilitate (v. o bună rezistenţă la uzare şi o bună rezistenţă la oboseala de contact (produsă de solicitările variabile datorate contactului intermitent al inelelor cu bilele sau rolele rulmenţilor). bile. au conţinuturile de impurităţi drastic limitate (%Sm ≤ 0.20. principalele mărci de oţeluri pentru rulmenţi sunt RUL1. în prezent. arcurile şi elementele elastice se confecţionează din oţeluri refractare sau din oţeluri rapide pentru scule.0. role etc. simbolul mărcilor de oţel utilizate pentru confecţionarea arcurilor sau elementelor elastice fiind urmat de litera A. de exemplu.6.3. există tendinţa înlocuirii acestora cu oţelurile slab aliate Cr−V sau Cr−Mn.1).65 %). 6.5).35 %) şi molibden (%Mom = 0.8. motiv pentru care. OLC65A este un oţel nealiat de calitate pentru arcuri. scap. oţelurile cu siliciu au însă tendinţă mare de decarburare şi de formare a unor defecte superficiale în timpul prelucrării prin deformare plastică la cald. RUL2. scap. de litera V. Influenţa cea mai puternică asupra elasticităţii acestor oţeluri o are siliciul (dizolvat în ferită). Oţelurile pentru rulmenţi Oţelurile din această categorie sunt utilizate la confecţionarea elementelor active (inele. RUL1V..5 %.1.020 % şi %Pm ≤ 0. 6.4.. eventual.80 %). iar pentru îmbunătăţirea purităţii se poate utiliza tratarea în vid a oţelurilor la elaborare.60 % şi %Sim = 1.

pentru astfel de aplicaţii folosirea oţelurilor durificate prin calire martensitică nu dă rezultate corespunzătoare.6. şenile pentru tractoare. pentru confecţionarea inelelor rulmenţilor de mari dimensiuni.3 % şi 109 . cu compoziţia chimică caracterizată de %Cm = 0. 6. scap. J 13. Oţelurile din această categorie.4.2). cu capacităţi mari de încărcare. 6. având structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi cementită secundară (dispusă sub formă de reţea la marginea formaţiunilor perlitice). şi călirea martensitică (pentru durificarea elementelor componente ale rulmenţilor). scap. Semifabricatele utilizate la confecţionarea elementelor (pieselor) componente ale rulmenţilor se realizează prin deformare plastică la cald. la aceste piese se asigură durificarea superficială prin aplicarea unui TT final de carburare (v. Oţelurile pentru rulmenţi se încadrează în clasa structurală a oţelurilor aliate perlitice (hipereutectoide). dinţi pentru cupele excavatoarelor. elemente active pentru concasoare şi utilaje miniere etc. funcţionare intermitentă şi condiţii necorespunzătoare de ungere.9…1. în procesele tehnologice de fabricare a acestor componente incluzându-se aceleaşi TT ca şi la sculele din oţeluri carbon şi aliate (hipereutectoide): normalizarea (pentru finisarea granulaţiei şi obţinerea unei structuri cvasieutectoide) şi recoacerea de globulizare a cementitei (pentru asigurarea unei structuri cu perlită globulară).8.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale mărcile RUL1 şi RUL1V. De asemenea.3). la aceste piese se asigură durificarea prin aplicarea unui TT final de călire superficială (călire CIF – v. 8. Pentru confecţionarea inelelor rulmenţilor de mari dimensiuni. urmată de călirea la temperaturi scăzute (pentru eliminarea austenitei reziduale şi asigurarea stabilităţii dimensionale a elementelor rulmenţilor) şi de revenirea joasă (pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire. produse prin acţiunea unor solicitări dinamice (şocuri) de contact. sunt oţeluri austenitice înalt aliate cu mangan. ca TT aplicate în cursul fabricării. de mare intensitate şi repetate. bine detensionată şi cu duritate ridicată). Oţelurile rezistente la uzare şi tenace Oţelurile din această categorie se utilizează la confecţionarea unor piese (lame pentru buldozere. ca TT finale.5 – 61/62 la mărcile RUL2 şi RUL2V şi J19 – 61/62 sau J 31 – 61/62 la marca RUL3V. se utilizează în prezent oţelurile (nealiate sau slab aliate) pentru îmbunătăţire. cu capacităţi mari de încărcare şi supuse la şocuri mecanice în cursul exploatării. datorită lipsei de tenacitate ce le caracterizează. se utilizează în prezent oţelurile aliate Cr – Ni sau Cr – Mo pentru cementare.4. denumite şi oţeluri Hadfield (după numele metalurgului englez care le-a conceput în 1882).) supuse în exploatare unor procese intense de uzare.

care îşi autoadaptează proprietăţile în funcţie de condiţiile de utilizare). ca urmare a producerii unor fenomene de descompunere a soluţiilor solide suprasaturate prezente în structura acestora. pentru menţinerea structurii monofazice austenitice (cu plasticitate şi tenacitate ridicate) până la ta. urmată de răcirea rapidă. la care se pot adăuga. 8.9. În cursul utilizării pieselor confecţionate din aceste oţeluri. austenita este ecruisată. diverse cantităţi de nichel. T130Mn135. Oţelurile cu rezistenţă mecanică foarte ridicată Aceste oţeluri aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice şi se caracterizează prin capacitatea de a realiza caracteristici mecanice ridicate.8. T120CrMn130 . Calitatea oţelurilor din această categorie este reglementată de STAS 3718.. În această categorie se încadrează oţelurile inoxidabile martensitice cu durificare prin precipitare (oţelurile PH – preciptation hardening). prin călire (răcire rapidă de la ti).2 şi oţelurile cu îmbătrânire martensitică (oţelurile maraging). stabilitatea sa se micşorează şi se produce transformarea ei în martenstă. pentru îmbunătăţirea unor proprietăţi de utilizare. prelucra sau fasona cu scule abrazive.1. datorită deformării plastice superficiale provocate de solicitările mecanice de contact la care sunt supuse. însoţită de creşterea durităţii şi rezistenţei la uzare a pieselor (aceste oţeluri se comportă ca nişte materiale inteligente.9 se realizează la oţelurile maraging prin aplicarea următoarelor TT: • călirea de la o temperatură ti superioară temperaturii de 732 oC. pentru dizolvarea carburilor în austenită. T100NiMn130.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Mnm = 11…14 %. crom. molibden etc. constând din încălzirea şi menţinerea la ti = 1050. Mn)3C. prelucrarea lor prin aşchiere cu scule metalice nefiind posibilă. eventual. Starea structurală corespunzătoare realizării caracteristicilor mecanice precizate în tabelul 8. 110 . prezentate în scap. T100MoMn130 şi T130MoMn135.. simbolizarea lor făcându-se la fel ca la oţelurile aliate pentru piese turnate. datorită ecruisării superficiale puternice pe care le-o produce acţiunea unor astfel de scule.1100 oC.5. Piesele din astfel de oţeluri se obţin numai prin turnare şi se pot. cu formarea unor precipitate disperse cu mare efect de durificare structurală. principalele mărci de oţeluri din această categorie sunt: T105Mn120. Structura de echilibru la ta a acestor oţeluri este alcătuită din austenită aliată cu mangan şi carburi de tipul (Fe. la care structura acestor oţeluri devine complet austenitică. 8. Piesele confecţionate din astfel de oţeluri se supun unui TT de călire de punere în soluţie.6. având caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8.

înlocuieşte Co). în mod obişnuit se activează precipitare compuşilor intermetalici MoNi3 şi TiNi3 (cu efect durificator maxim) şi se limitează duratele de îmbătrânire pentru a se evita apariţia precipitatelor de tip Fe2Mo (fără nichel).0 10. transformarea martensitică a acestor oţeluri este reversibilă şi se caracterizează printr-un decalaj important între valorile temperaturii caracteristice Ms la realizarea transformării directe (la răcire) şi inverse (la încălzire): la răcire.5 3.7 5. austenita ⇒ martensită la traversarea temperaturii Ms ≡ Msr ≅ 240 oC.7 0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale austenita suferă o transformare fără difuzie (transformare martensitică). semifabricatele.3 0. aşchiere şi/sau sudare. structura care rezultă fiind o martensită (soluţie solidă suprasaturată având ca solvent Feα) cu conţinut scăzut de carbon.5 12.2 0. austenita se transformă în martensită plastică. A.485 oC.8 4. Compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice ale oţelurilor maraging Caracteristicile mecanice R m.0 4.0 8.8 0.0 0. la o temperatură ti = 480.1 2500 2460 5 25 17Ni 17.5 8. sunt: • înmuierea ZIT.2 0. %Sim < 0.2. %Pm < 0.0 11.1 1970 1930 6 30 18Ni350 17. piesele şi componentele de aparatură tehnologică realizate din astfel de oţeluri pot fi supuse prelucrărilor prin deformare plastică.9. %Nim %Com %Mom %Tim %Alm N/mm2 N/mm2 % % 18Ni200 18.1 2500 2460 5 25 18Ni350 18.6 0. Tabelul 8. care prezintă caracteristici bune de plasticitate şi tenacitate. la această marcă de oţel.1%. în starea structurală realizată prin călire. suprasaturată în elemente de aliere. Principalele probleme care apar la sudare. %Mnm < 0.2 0. se realizează în fâşiile în care ciclurile termice de sudare se caracterizează prin temperaturi care asigură apariţia în structură a austenitei 111 .1 1700 1620 6 30 3.8 1.1 1480 1410 12 55 18Ni250 18.03 %.3 0.0* 12−5−3 La toate oţelurile %Cm < 0. deoarece în timpul răcirii CUS şi ZIT după sudare. iar la încălzire. Z. Marca oţelului Compoziţia chimică Sudabilitatea oţelurilor maraging este bună.01 % * Conţinutul de Cr (care.6 1. care determină creşteri locale ale concentraţiei de Ni..5 3.4 0.0 5.. • durificarea prin precipitare (îmbătrânire). mai ales dacă operaţia de sudare este efectuată după realizarea TT de călire şi îmbătrânire la construcţia sudată.0 8. transformări locale ale martensitei în austenită şi micşorarea durităţii şi caracteristicilor de rezistenţă mecanică ale oţelurilor (înmuierea oţelurilor prin supraîmbătrânire).2 4. %Sm .1 1700 1620 6 35 18Ni300 18. o durată de menţinere aleasă convenabil pentru precipitarea în structura martensitică a fazelor durificatoare dorite.1%. martensita ⇒ austenită la depăşirea temperaturii Ms ≡ Msi ≅ 600 oC. Rp0.0 0.6 0.4 1340 1260 14 60 12. cu tendinţă redusă de fisurare.

• Platinitul este un aliaj cu %Cm ≤ 0.4 %. elemente de acţionare în automatizări. Oţelurile cu coeficient de dilatare termică controlat Oţelurile din această categorie sunt înalt aliate cu nichel sau cu crom şi nichel şi se caracterizează prin valori ale coeficientului de dilatare termică reduse şi care variază foarte puţin cu temperatura. care poate determina scăderea tenacităţii şi creşterea tendinţei de fisurare).. tuburi electronice.6. traductoare de precizie etc. %Crm = 8. %Nim = 35…37 %.tabelul 8.8. iar impurificarea excesivă cu sulf determină formarea în structura CUS a sulfurii de titan (uşor fuzibilă. care influenţează negativ caracteristicile de rezistenţă mecanică şi (mai ales) de tenacitate ale acestei zone a îmbinărilor sudate.3 % şi %Nim = 35…37 %. de exemplu.. • formarea în structura CUS a unor compuşi intermetalici..3. intră în construcţia tuburilor catodice utilizate pentru monitoarele de mare rezoluţie ale calculatoarelor electronice etc. • Elinvarul este un aliaj cu %Cm = 0. care are un coeficient de dilatare termică redus şi un modul de elasticitate ce rămâne aproximativ constant până la 100 oC. este determinată de absorbţia de gaze (O2.).4 %. acest aliaj se utilizează pentru fabricarea etaloanelor de lungime.0…12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (fâşiile din ZIT în care temperatura depăşeşte 732 oC şi se obţine o structură complet austenitică şi fâşiile din ZIT în care temperatura este situată în intervalul 480.9) şi alegerii necorespunzătoare a MA. aparatură de laborator etc. Principalele oţeluri (aliaje) comerciale din această categorie sunt: • Invarul este un oţel cu %Cm ≅ 0. %Nim = 42…48 % şi restul Fe. • formarea porilor în CUS. nedurificată prin precipitare. Aceste probleme se pot rezolva prin: verificarea atentă a calităţii MB ale construcţiilor sudate. N2. care are un coeficient de dilatare ce rămâne practic neschimbat până la 100 oC şi este de opt ori mai mic decât al fierului.732 oC şi martensita se transformă parţial în austenită). acest aliaj este recomandat pentru fabricarea elementelor elastice de precizie (orologerie mecanică.5 % şi restul Fe.0.. este utilizat ca aliaj înlocuitor al platinei în construcţia aparatelor la care există piese metalice înglobate în sticlă (lămpi electrice.). alegerea judicioasă a MA şi proiectarea corectă a regimurilor de sudare. austenita din aceste fâşii se transformă la răcirea îmbinărilor sudate în martensită moale şi plastică. care are coeficientul de dilatare egal cu al sticlei şi platinei. 8. se datorează neîncadrării MB în caracteristicile de compoziţie chimică recomandate (v. 112 . excesul de carbon determină apariţia în structura CUS a carburilor de titan şi molibden. H2) din mediul înconjurător sau din materialele utilizate la sudare..

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. se efectuează la temperatură ambiantă (literele RT) sau la temperatură scăzută (literele LT) şi se indică în simbol modul de obţinere a epruvetelor (v. − simbolizarea după caracteristici prevede posibilitatea de a indica fie rezitenţa la rupere Rm .1. iar litera G − că aceasta se utilizează în stare turnată. Prin această simbolizare se atribuie fiecărei mărci de fontă câte un număr de două cifre înscris în pozitiile 7 şi 8. simbolizarea alfanumerică se poate face fie în funcţie de caracteristici. aplicând aceleaşi principii ca în cazul oţelurilor aliate. în N/mm2 (şi eventual alungirea procentuală după rupere A. Simbolizarea fontelor comerciale Simbolizarea alfanumerică şi numerică a fontelor este reglementată de standardul SR EN 1560 conform căruia. − simbolul alfanumeric dă informaţii despre conformaţia grafitului şi despre structura sau starea de tratament termic a masei metalice de bază a fontei. fie duritatea Brinell (în mod uzual).10). iar la poziţia 9 se înscrie o cifră (0…9). Fontele comerciale 8. simbolizarea alfanumerică se poate utiliza pentru orice categorie de fontă (standardizată sau nu). Structura şi conţinutul simbolurilor pentru cele două criterii de simbolizare sunt prezentate în tabelul 8. Ca şi în cazul oţelurilor. litera J indicând că materialul simbolizat este o fontă. Vickers sau Rockwell. Simbolizarea numerică a mărcilor de fonte conform SR EN 1560 este complementară simbolizării alfanumerice. iar simbolurile au structura prezentată în figura 8.20. 2 când se indică duritatea şi 3 când simbolizarea se face după compoziţia chimică.9. tabelul 8. se specifică dacă încercarea de încovoiere prin şoc. − simbolizarea după compoziţia chimică se realizează cu sau fără indicarea conţinutului de carbon. necesară pentu verificarea acestei caracteristici. în cazul în care simbolul cuprinde valoarea KV. cifra din poziţia 5 a simbolului este 1 pentru cazul în care simbolul alfanumeric al fontei indică rezistenţa la tracţiune. fie în funcţie de compoziţia chimică. în % sau caracteristica de înovoiere prin şoc KV. în J).10. Se poate observa că simbolizarea fontelor prezintă următoarele particularităţi: − prezenţa sau absenţa simbolului EN arată că fonta este inclusă într-un standard european sau nu . în funcţie de condiţiile specifice impuse 113 . iar simbolizarea numerică se utilizează numai pentru fontele standardizate.9. − literele GJ sunt prezente în simbolul oricărei mărci de fontă.

15 %. Structura simbolizării numerice a fontelor conform SR EN 1560 Până la înlocuirea tuturor standardelor de fonte aprobate înainte de 1992 (standarde marcate cu sigla STAS) se menţine (împreună cu prescripţiile de simbolizare anterior prezentate) şi posibilitatea simbolizării fontelor conform acestor standarde. 4 – pentru fontele la care se face încercarea la încovoiere prin şoc la temperatură ambiantă.5…1. %Mnm = 0.5…1. 1 − pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe turnate separat. 3 – pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe prelevate din piesele turnate.5 %. 6 – pentru fontele cu sudabilitate specificată. Fontele cu destinaţie generală Din această categorie fac parte fontele cu grafit lamelar.20.65 % şi %Sm = 0. 114 . 8. după cum urmează: 0 − pentru fontele fără condiţii specifice. 5 – pentru fontele la care se face încercarea la încovoiere prin şoc la temperatură scăzută. reprezentând 70 % din totalul materialelor metalice turnate în piese. Fontele cu grafit lamelar (fontele cenuşii) au utilizarea cea mai mare.5…2. cuprinsă în mod obişnuit în intervalul [100 N/mm2 . Aşa cum s-a prezentat în scap 4.1…0. 8.9. 2 – pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe ataşate la piese. %Pm = 0. structura acestor fonte este formată dint-o masă metalică de bază feritică (la fontele cu Rm < 200 N/mm2).5…3. %Cum = 0. %Mom = 0.5 %.2…2 %.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fiecărei mărci. Fig. 7 – pentru piesele în stare brută de turnare.5 %.03…0.1…0. fontele maleabile şi fontele cu grafit nodular. 8 – pentru piesele tratate termic.0 %. 350 N/mm2]. Caracteristica mecanică principală care se garantează la aceste materiale este rezistenţa la rupere Rm. obţinerea unor rezistenţe Rm > 250 N/mm2 se realizează prin aliere: %Crm = 0.4.5 %. Aceste aliaje au compoziţia chimică de bază caracterizată astfel: %Cm =2.2. %Nim = 0. 9 – pentru condiţii suplimentare specificate în comanda beneficiarului.8 %. %Sim = 1.15…0.

în funcţie de capacitatea de germinare a topiturii. astfel că simbolurile utilizate sunt EN−GJL−xxx.4) HB = RH (100 + 0.21. B. iar EN−GJL−HB235 este o fontă cenuşie cu duritatea HB ≥ 235 HBS Între duritatea Brinell şi rezistenţa la tracţiune a acestor materiale există următoarea corelaţie. Din punctul de vedere al influenţei asupra caracteristicilor mecanice de rezistenţă cea mai convenabilă formă a grafitului corespunde tipului A. Prezenţa grafitului conferă însă fontelor şi unele caracteristici favorabile. sau EN−GJL−HBxxx. 115 . Formele de grafit A. contracţie la solidificare redusă) şi de prelucrare prin aşchiere (lamelele de grafit fragmentează aşchiile). Fig. când lamelele de grafit se aşează între ramurile dendritelor sub formă neordonată (grafit D) sau sub formă ordonată (grafit E). 300 N/mm2]) sau perlitică (la fontele cu Rm > 300 N/mm2) şi formaţiuni de grafit lamelar izolate sau sub formă de aglomerări. care caracterizează fontele pe baza rezistenţei la tracţiune sau pe baza durităţii Brinell. cum ar fi capacitatea mare de amortizare a vibraţiilor mecanice şi o bună comportare la uzare.1…10000 kg). Grafitul lamelar întrerupe continuitatea masei metalice şi constituie concentratori puternici de tensiuni. proprietăţilor foarte bune de turnare (fluiditate ridicată. de exemplu. Se pot turna piese cu forme complicate şi de orice dimensiune (masa pieselor poate fi 0. D se pot forma la aceeaşi viteză de răcire.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale ferito-perlitică (la fontele cu Rm ∈ [200 N/mm2. principalele tipuri de separări de grafit fiind prezentate în figura 8. lipsa de plasticitate şi rezistenţa la oboseală redusă a acestor materiale. precizată şi în standardul SR EN 1561: (8. EN−GJL−300 este o fontă cenuşie cu Rm ≥ 300 N/mm2.44 Rm ) . Utilizarea lor deosebit de largă se datorează costului redus. care nu pot fi realizate prin alte procedee tehnologice. datorită efectelor de ungere produse de grafit. ceea ce explică rezistenţa mecanică scăzută. xxx reprezentând rezistenţa minmă la tracţiune în N/mm2.21. 8. Formele separărilor de grafit lamelar Caracteristicile fontelor cu grafit lamelar sunt reglementate de standardul SR EN 1561. xxx fiind duritatea Brinell. formele de grafit D şi E apar în cazul fontelor hipoeutectice supraîncălzite.

4.2 %. numărul xxx reprezentând rezistenţa la tracţiune Rm. de exemplu.2).8…1. EN−GJMW−400−5 este o fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A3. ceea ce pentru o epruvetă circulară corespunde unei lungimi iniţiale a porţiunii calibrate L0 = 3d0).4 ≥ 5 %. de exemplu. simbolizate EN−GJMW−xxx−x. Sferoidizarea grafitului la modificare poate fi împiedicată de prezenţa unor impurităţi cum ar fi: As. Comportarea la turnare a fontelor cu grafit nodular prezintă câteva particularităţi generate de compoziţia lor chimică apropiată de cea eutectică: fluiditate ridicată.4 în % (încercarea la tracţiune se realizează utilizând o epruvetă cu L0 = 3.2…3.4. − fontele maleabile cu miez negru. încercarea la tracţiune se execută utilizând epruvete turnate separat şi neprelucrate mecanic. %Mnm = 0. TT aplicat acestor epruvete trebuind să fie acelaşi cu al pieselor pe care le reprezintă. aşa cum s-a prezentat în scap. Bi. %Sim = 0. Ti. produsele din astfel de materiale se obţin aplicând tratamentele termice de recoacere de maleabilizare a semifabricatelor turnate din fonte albe hipoeutectice (cu %Cm = 2.8…1.4 S 0 . în N/mm2. Al.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în care RH este un coeficient stabilit experimental pentru o anumită tehnologie de elaborare şi de turnare ai căror parametri pot fi menţinuţi constanţi (de obicei.8 %). simbolizate EN−GJMB−xxx−x.3…0. Sn.4) este importantă deoarece permite evaluarea rezistenţei la tracţiune pentru fiecare piesă în parte. iar al doilea numărul x alungirea la rupere A3. De menţionat că în cazul fontelor maleabile.5. iar dimensiunile lor sunt relativ mici şi tratamentul de maleabilizare (a cărui durată depinde de masa pieselor supuse tratării) se poate aplica în condiţii economice.4 ≥ 2 %.6. deoarece acestea sunt piese cu pereţi subţiri şi se pot turna bine din fonte albe. aceste materiale au rezistenţa la tracţiune Rm = 350…800 N/mm2 şi alungirea la rupere A = 1…12 % şi se utilizează în special pentru fabricarea pieselor de legătură pentru instalaţii (denumite fitinguri). valori mari ale tensiunii superficiale şi valori ridicate ale dilatării iniţiale (care impun utilizarea formelor de turnare cu maselote). Pb. care este o încercare nedistructivă şi poate fi realizată cu aparate portabile. Relaţia (8. numerele având aceleaşi semnificaţii ca mai înainte.5 %. utilizând valorile determinărilor de duritate Brinell. RH = 0. EN−GJMB−650−2 este o fontă maleabilă cu Rm ≥ 650 N/mm2 şi A3. Fontele cu grafit nodular numite şi fonte ductile se obţin din fonte cenuşii prin procedeele de modificare prezentate în scap. ceea ce impune limitarea concentraţiilor acestor acestor componente la niveluri foarte scăzute. Fontele maleabile se caracterizează prin existenţa grafitului sub formă de aglomerări sau cuiburi de grafit. Calitatea fontelor maleabile este reglementată de standardul SR EN 1562 care prevede două tipuri de fonte: − fontele maleabile cu miez alb. 116 .

elementelor de −LT – la temepratură aliere %EAm scăzută separate prin cratimă * În cazul simbolizării în funcţie de duritate nu se mai indică Rm şi A. B – miez c) HVnnn – Vickers. A. a) litera X pentru a D – stare brută indica de turnare. ** Simboluri folosite numai la fonte maleabile Exemple de simbolizare: EN−GJL−150S − fontă standardizată cenuşie cu grafit lamelar cu Rm = 150 N/mm2. negru**. S – nodulară F – ferită. QT – calită şi 117 . EN−GJL−XNiMn13−7 – fontă cenuşie aliată cu %Nim = 13% şi %Mnm = 7%. P – perlită M – grafit în M – cuiburi.austenită. b) modul de obţinere a chimică. W – sudabilitate probei: pentru îmbinare S − probă turnată separat. Structura grafitului Structura masei metalice L – lamelară. tratată termic. prin şoc: d) concentraţiile −RT – la temperatură masice ale ambiantă.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Tabelul 8. determinată pe probă turnată separat. determinate pe probe prelevate din piesă. Q – călită. numai U – probă ataşată piesei. L – N− fără grafit. (sferoidală). HBnnn – Brinell. simbolurilechimice W – miez ale elementelor d) încercarea la încovoiere alb **.10 Structura simbolurilor pentru fonte conform SR EN 1560 Condiţii Caracteristici mecanice sau compozitie chimică suplimentare Caracteristici mecanice Compozitie chimică a) -nnn-nn – Rm minimă. GJ−400C−Z – fontă cenuşie nestandardizată cu Rm = 400 N/mm2 la care se prevăd anumite condiţii în comandă.2 %. EN−GJS−350−22C – fontă standardizată cu grafit nodular cu Rm = 350 N/mm2 şi A = 22%. prin sudare. în N/mm2. determinate pe probe ataşate piesei. EN−GJS−HB230 – fontă nodulară cu duritatea Brinell HBS = 230. martensită V− vermicular. în cazurile în care Z – alte condiţii C – probă prelevată din specificate în concetraţia piesă comandă carbonului c) duritatea*: revenită. după comp. ledeburită. EN−GJN−X320CrNiSi9−5−2 – fontă ledeburitică la care se impune %Cm = 3. urmată după simbolizarea H – piesă cratimă de A în %. HRnn – Rockwell. b) %Cm x 100. %Nim = 5 % şi %Sim = 2 %. EN−GJMW−450−7U – fontă standardizată maleabilă cu miez alb cu Rm = 450 N/mm2 şi A = 7%. de aliere. aliată cu %Crm = 9 %. este importantă.

alungirea la rupere fiind comparabilă cu a oţelurilor hipoeutectoide. de exemplu. mărcile respective se recunosc după literele RT sau LT scrise la sfârşitul simbolului. de exemplu. fontele nodulare perlitice. EN−GJS−350−22−LT este o fontă nodulară cu Rm ≥ 350 N/mm2. numerele având aceeaşi semnificaţie ca în cazul fontelor maleabile. cu condiţia obţinerii caracteristicilor mecanice impuse. la fabricarea pieselor de dimensiuni mari. iar caracteristicile celor tratate termic − prin SR EN 1564. 8. raportul este mai mare în cazul fontelor nodulare Rm decât în cazul oţelurilor. elaborate astfel încât au anumite caracteristici specifice aplicaţiilor cărora le sunt destinate. Pentru obţinerea unor caracteristici mecanice mai bune. determinată fie la temperatură ambiantă fie la temperaturi scăzute (până la –40 oC). adică epruvetă normală). cu precizarea că încercarea la tracţiune se efectuează pe epruvete prelucrate la care L0 = 5. Datorită acestor caracteristici. Caracteristicile fontelor cu grafit nodular netratate termic sunt stabilite prin SR EN 1563. Simbolul acestor fonte are structura EN−GJS−xxx−x. la care se garantează KV ≥ 17 J la 20 oC. principalele categorii sunt: fontele refractare. dar plasticitatea lor este redusă.9. fontele 118 . Fontele cu destinaţie precizată În această categorie sunt incluse fonte nealiate sau aliate. ceea ce pentru o epruvetă circulară corespunde la L0 = 5d0. EN−GJS−400−15 este o fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. la aceeaşi structură a R p 02 masei metalică de bază. Forma rotunjită a grafitului diminuează efectul de concentrare a tensiunilor. au rezistenţă mecanică ridicată Rm = 500…800 N/mm2. cum sunt cilindrii de laminor. A ≥ 22 % la care se garantează KV ≥ 12 J la –40 oC.2. fontele nodulare se utilizează cu precădere în construcţia de motoare.65 S 0 . Standardul SR EN 1563 prevede pentru fontele nodulare feritice şi posibilitatea garantării unei anumite energii de rupere KV.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Caracteristicile mecanice ale acestor fonte depind în mare măsură de structura masei metalice de bază: fontele nodulare feritice au rezistenţă mecanică scăzută şi plasticitate bună. Compoziţia chimică a fontelor cu destinaţie generală este lăsată la alegerea producătorului. în urma căruia se pot obţine rezistenţe la tracţiune Rm = 800…1400 N/mm2. Din acest punct de vedere. fontele nodulare se supun TT de călire izotermă bainitică. tinzând să înlocuiască oţelurile la realizarea arborilor cotiţi şi în industria metalurgică. astfel că se pot atinge valori ale rezistenţei la oboseală σO = 200…280 N/mm2. iar EN−GJS−22−RT aceeaşi fontă. puternic solicitate în exploatare.

%Mnm = 5…8 %) sau Ni− Si−Mn−Cu (%Nim =10…20 %. nichel.3. care le conferă structură austenitică... dacă grafitul este nodular. Fontele rezistente la coroziune sunt fonte cu sau fără grafit în structură. în care se găsesc înglobate carburi şi grafit lamelar. Fontele rezistente la temperaturi scăzute sunt fonte nodulare aliate cu nichel (%Nim = 20. molibden sau stibiu.. şi %Cum = 2…4 %). În condiţiile asigurării structurii de echilibru (bine detensionată) aceste fonte au o bună rezistenţa la şocuri mecanice. creştere de volum. cu %Crm = 16 %. %Sim = 4…6 %. În cazul pieselor solicitate la şocuri termice. în care se găsesc carburi. Rezistenţa lor la coroziune este puternic influenţată de forma grafitului. Tipurile de fonte rezistente la coroziune mai frecvent utilizate sunt prezentate în continuare. Fontele refractare sunt fonte aliate care au o bună comportare la acţiunea fenomenelor de oxidare. Aceste fonte prezintă rezistenţă la oxidare la t < 1100 °C şi au o bună rezistenţă la creştere.0. grafit lamelar sau grafit nodular. au structura masei metalice feritică şi sunt rezistente 119 . urmate de simbolul elementului principal de aliere şi de un număr care arată concentraţia masică medie a acestui element. şoc termic şi fluaj. cu %Alm = 22 %. de exemplu FrCr16 este o fontă refractară cu grafit lamelar.26 %) sau cu mangan ( %Mnm = 3. dacă grafitul este lamelar şi Frgn.5…4. aluminiu.4 %). siliciul şi aluminiul conferă acestor fonte rezistenţă la oxidare prin acelaşi mecanism ca în cazul oţelurilor refractare (formarea unei pelicule compacte şi aderente de oxizi care protejează materialul faţă de oxidarea în profunzime).. aliate în principal cu crom.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale rezistente la temperaturi scăzute. iar FrgnAl 22 este o fontă refractară cu grafit nodular. în cantităţi mai mici. fie cu masa de bază feritică. fenomen ce se produce (la temperaturi înalte) datorită descompunerii cementitei (cu formare de grafit) şi oxidării interne produse de gazele ce pătrund de-a lungul filamentelor de grafit şi are ca efecte creşterea volumului şi pierderea coeziunii materialui. şi. care se manifestă la temperaturi ridicate. fonte cu conţinut ridicat de aluminiu şi fonte cu conţinut ridicat de crom şi siliciu. se utilizează fonte austenitice cu grafit nodular. cea mai bună comportare având-o fontele cu grafit fin dispersat în masa metalică de bază a structurii. energia lor de rupere KV rămânând practic neschimbată de la ta până la –150 oC. %Mnm = 4…8 % . fontele rezistente la coroziune şi fontele rezistente la uzare. conform căruia se produc patru tipuri de fonte: fonte cu conţinut ridicat de crom. Fontele refractare se simbolizează cu literele Fr. fonte cu conţinut ridicat de siliciu. Caracteristicile lor sunt stabilite prin STAS 6706. Fontele din această categorie sunt fie fonte cu masa de bază perlitică. siliciu. Fontele înalt aliate cu siliciu (%Sim = 12…18 %) au un conţinut scăzut de carbon (%Cm = 0.12 %.5 %).. Cromul.. care sunt fonte alite după una din reţetele Ni−Mn (%Nim = 10.

siliciu şi aluminiu au rezistenţă bună la acţiunea acizilor sulfuric şi acetic.25…0. Fontele înalt aliate cu nichel (%Nim = 13…35 %) au structura masei metalice austenitică. 119 fontă rezistentă la coroziune. maleabile şi nodulare.25 %. sunt rezistente la acţiunea acizilor şi apei de mare. Sunt fonte cenuşii. Fontele de fricţiune sunt fonte care trebuie să realizeze coeficienţi de frecare cât mai mari. fiind fonte nealiate sau aliate cu %Nim = 1. 69 coroziune intercristalină. Fontele antifricţiune sunt fonte care trebuie să asigure un coeficient de frecare cât mai mic.0 %. cupru. 56 comportare metalurgică la sudare. Cu.. 69 . 112 fâşii ZIT. fiind utilizate pentru confecţionarea tamburilor de frână de la autovehicule. sau înalt aliate cu Mn (%Mnm = 7. Pb. cu structura masei metalice austenitică. devin rezistente şi la acţiunea acizilor oxidanţi sau organici.. iar grafitul poate fi lamelar sau nodular. Si. 75 clase de calitate. sunt rezistente la acţiunea mediilor alcaline. 112 laminare normalizantă. 70 carbon echivalent %Ce. 119 fontă rezistentă la uzare antifricţiune.5 % şi %Crm = 0. 74 construcţie sudată.65 % sau %Mom ≅ 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR la acţiunea acizilor azotic şi sulfuric. P. iar prin adaosuri de crom. 75 laminare termomecanică (controlată). slab aliate cu Cr. 104 invar. În structura acestor fonte nu se admite prezenţa cementitei libere. îngustă. iar dacă sunt aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 2…4 %) devin rezistente şi la cloruri.5 %). Fontele rezistente la uzare cuprind două tipuri: fontele antifricţiune şi fontele de fricţiune. Au structură perlito-sorbitică. 73 120 fisurare la cald a CUS.. siliciu şi/sau cupru.5…6. Cuvinte cheie bandă de călibilitate normală.5…12. 113 fontă refractară. care le îmbunătăţeşte rezistenţa la uzare. 93 fontă comercială. dar toate conţin eutectic fosforos ternar (numit steadit). Ni.35 %) au structura tipică fontelor albe (datorită efectului antigrafitizant al cromului). 92 cusătură sudată (CUS) rânduri. structura masei metalice de bază a acestora fiind martensitică. Fontele înalt aliate cu crom (%Crm = 25. 67 câmp termic de sudare. 76 material de adaos (MA). 69 elinvar. 94 hardenită. Fonte complex aliate cu nichel. 120 fragilizare prin faza σ. În cazul pieselor supuse la solicitări severe se folosesc fontele cu %Nim = 3. straturi. cu structura masei metalice perlitică. fiind folosite pentru confecţionarea componentelor lagărelor de alunecare.2…1. de fricţiune. Ti.

D. Lugsheider E.I. Geru N. * * * Culegere de standarde comentate – Fonte şi oţeluri turnate. Editura Sudura. 1983 7. I. 53 structură feritică aciculară. vol. 84 oţel carbon de calitate. Ieremia A.a... 1982 4. Editura Didactică şi Pedagogică.D. * * * Culegere de standarde comentate – Supliment..Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale material de bază (MB)... vol. Mărci şi condiţii tehnice de calitate. Oţeluri inoxidabile şi refractare..M. 96 oţel turnat. Bucureşti. cu crom şi nichel. 64 oţel bifazic (dual-phase). Timişoara.C. 100 oţeluri termorezistente. Truşculescu M. ş. Bucuresti. Editura Didactică şi Pedagogică.C. Editura Didactică şi Pedagogică. 69 oţel necalmat. Metalografie şi tratamente termice. Metalurgie fizică.. Vacu S. 78 platinit. Bucureşti. de produs. 112 rost de sudare. Stiinţa materialelor în construcţia de maşini. 105 oţeli inoxidabil cu crom. Bucureşti.C. O.I. 98 oţeluri pentru recipiente. Editura Didactică şi Pedagogică..M. 76 oţel cu granulaţie fină.I.I. 1981 3. Mitelea I.a. 66 otel pentru construcţii sudate. 69 simbolizare alfanumerică. Petrescu M. Bucuresti. 77 zonă influenţată termic (ZIT). Editura Tehnică.I. Tillmann W.I. 74 superaliaj. calmat. 65 oţel criogenic. 108 oţel rapid. Mărci. Editura Didactică şi Pedagogică. 83 sudabilitate. Oţeluri. 109 oţel HSLA. 86 oţeluri patinabile. 1980 9. Saban R. 1983 2.. ş. 94 oţel durificabil prin precipitare (PH). Studiul si ingineria materialelor. O. numerică. 1995 6. 1996 121 . 79 oţel duplex.. 1994 10. 80 oţel cu granulatie fină. 110 oţel pentru carburare. Colan H... 1999 11. Protopopescu H. 93 oţel maraging. O. Bucureşti. 78 oteluri pentru scule. Bucureşti..D...M. 103 oţel refractar (termorezistent). 1983 8. Gâdea S. 59 standard general. 89 oţel Hadfield. 66 oţel pentru rulmenţi. 70 Bibliografie 1. Studiul metalelor. * * * Culegere de standarde comentate – Oţeluri. Timişoara 1999 5. Editura Facla. 97 temperatură de referinţă. 80 oţel inoxidabil stabilizat. 75 oţel pentru îmbunătăţire. Bucureşti. Elaborarea oţelurilor aliate. Bucureşti.. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. II.a. s..

b) standarde naţionale. b) normativ.6. C15 conform SR EN 10027−1: a) oţelul are concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0. Care dintre următoarele condiţii sunt respectate de marca de oţel nealiat simbolizată OLC15 conform STAS 880 şi. c) oţelul are limita de curgere Re ≥ 370 N/mm2. S235J2G3 conform SR EN 10027-1: a) otelul are rezistenţa la tracţiune Rm ≥ 370 N/mm2. pentru probleme reale sau potenţiale. b) ordonare.8. c) oţelurile bifazice.4. Care dintre următoarele condiţii sunt respectate de marca de oţel nealiat simbolizată OL370. respectiv. c) lege.4. d) oţelul este calmat? T. care stabileşte reguli. prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate. %Sm ≤ 0. d) oţeluri speciale? T.9. oţelul are limita de curgere Re ≥ 235 N/mm2.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Teste de autoevaluare T.3. c) standarde regionale. c) oţelul are prescrisă o energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din semifabricate sau produse) KV > 27 J la −50 oC. Care dintre următoarele oţeluri aliate se încadrează în clasa oţelurilor de calitate: a) oţelurile pentru recipiente sub presiune care au limita de curgere Rp0. c) oţeluri de calitatea. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatul acestora.k conform STAS 500 şi.7. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de 122 . standardele pot fi: a) standarde de firmă.8.5. d) standarde de produs? T. Activitatea specifică prin care se stabilesc. d) oţelurile la care singurul element de aliere (în fară de carbon) este niobiul? T. d) oţelul nu necesită aplicarea de TT pentru obţinerea caracteristicilor prescrise? T. c) oţelul se utilizează pentru piesele care se supun carburării.8. Respectarea cărora dintre următoarele condiţii determină încadrarea unui oţel nealiat în clasa oţelurilor speciale: a) oţelul are prescrisă energia de rupere KV în starea C + r.8. d) convenţie? T.2. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat este denumit: a) standard.1. Clasele principale de calitate prevăzute în standardul SR EN 10020 pentru oţelurile nealiate sunt: a) oţeluri de uz general: b) oţeluri excepţionale. respectiv. este denumită: a) normalizare.8.8. b) oţelurile pentru electrotehnică.2 > 400 N/mm2. b) oţelul are concentraţiile de impurităţi %Pm. urmărind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat.8. c) standardizare. Documentul stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. d) clasificare? T.8.8. b) oţelul are concentraţia masică medie de carbon %Cm = 15 %. d) oţelul este destinat fabricării pieselor la care TT final este îmbunătăţirea? T.025 %. În funcţie de nivelul de aplicare.8.15 %.

d) P235NL1? T. d) cusătura sudată CUS? T. b) zona influenţată termic ZIT.14.20.21. c) 17CrNi16. dacă %Nim > 8 %. c) X6CrNi17−1. c) P460NL2. c) carbonul. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile 123 . d) elasticitate? T.8. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri cu caracteristici de tenacitate garantate la temperaturi scăzute (sub −60 oC): a) P235NL1. b) 42MoCr11. b) plasticitate.10.15. dacă %Crm ≥ 12.8.0 %.2 %. Care dintre fâşiile ZIT a unei îmbinări sudate dintre două piese din oţel (nealiat) cu conţinut scăzut de carbon are cele mai slabe caracteristici de tenacitate: a) fâşia de supraîncălzire. d) X8Ni9? T. c) P355NH.8. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform SR EN 10027−1) aparţin categoriei oţelurilor pentru carburare (cementare): a) 34CrMo4−2.13. c) 34CrNiMo6−6−2. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform SR EN 10027−1) aparţin categoriei oţelurilor pentru îmbunătăţire: a) 43MnMo6−2. d) 34MoCrNi16? T. d) 17CrMn4−4? T.8. d) fâşia neaustenitizată? T.11.8. b) 38AlCrMo10−6−1. b) cromul.8.12. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile feritice: a) X50CrMoV15. b) X2CrMoTi17−1. b) fâşia de normalizare. Care sunt zonele caracteristice ale unei îmbinări sudate: a) materialul de bază MB. Aptitudinea unui oţel ca printr-un anumit procedeu şi pentru un anumit scop să asigure în îmbinările sudate caracteristicile locale şi generale prescrise pentru o construcţie sudată este denumită: a) călibilitate. b) 12MnNi15−3. dacă %Cm < 0.16.18.8. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform STAS 791) aparţin categoriei oţelurilor pentru carburare (cementare): a) 15Cr08. d) 34MoCrNi16? T. b) 42MoCr11. d) 17CrMn4−4? T. c) 17CrNi16. c) 15Cr3.8.8. c) materialul de adaos MA.8.8. Ce structură prezintă semifabricatele realizate din oţeluri bifazice (dual−phase steel): a) ferită şi perlită.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale maşini (simbolizate conform STAS 791) aparţin categoriei oţelurilor pentru îmbunătăţire: a) 15Cr08. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri cu granulaţie fină pentru construcţii sudate: a) S335K2.17. d) X6CrMoNb17−1? T.19. d) manganul. c) ferită şi insule de martensită. d) bainită cu conţinut scăzut e carbon? T. c) fâşia de austenitizare incompletă.8. b) ferită aciculară. b) 51CrMnV4−4-1. Prezenţa cărui element de aliere conferă oţelurilor calitatea de a fi inoxidabile: a) nichelul. dacă %Mnm ≥ 12 %? T. c) sudabilitate. b) S235NL.

8. d) apariţia fazei σ? T.28. b) X2CrMoTi17−1. d) călire de punere în soluţie + îmbătrânire? T. Care dintre următoarele elemente conferă oţelurilor rezistenţă la oxidare la temperaturi ridicate.8. d) transformarea perlitei în austenită? T. d) X90CrMoV18? T.8.29. d) călire de punere în soluţie + îmbătrânire? T. d) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. d) 15SiNiCr200? T. b) S235NL.25. b) X6CrMoNb17−1. d) X7CrNiAl17−7? T. d) călire martensitică + revenire medie? T. b) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. c) X70CrMo15. d) S335K2? T. c) 10AlCr240.23.34. c) călire martensitică + revenire înaltă (îmbunătăţire). b) îmbunătăţire.8. c) X3CrNiMoN27−5−2.8. d) 31VCr8? T. c) călire martensitică + revenire înaltă (îmbunătăţire). Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile de tip duplex: a) X2CrNiMoN22−5−3. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor inoxidabile austenitice: a) fisurarea la cald a CUS. b) 117VCr6. c) 30VCrW85. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor inoxidabile feritice: a) fisurarea la cald a CUS.8. b) 12MnNi15−3.31.8. c) X2CrNi18−9. d) X50CrMoV15 T. b) 10AlCr240. c) siliciul. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri Hadfield: 124 .32. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri patinabile: a) S235W.24.33.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensitice: a) X50CrMoV15. b) creşterea excesivă a granulaţiei.8. b) nichelul. Care este TT final ce se aplică arcurilor confecţionate din oţelul 60Si15A: a) călire martensitică + revenire joasă. Care este TT final ce se aplică sculelor confecţionate din oţelul OSC10: a) călire martensitică + revenire joasă.8. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile austenitice: a) X50CrMoV15. b) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei.27.8. Care este TT final ce se aplică matriţelor confecţionate din oţelul 30VCrW85: a) călire martensitică + revenire joasă.26. fiind elemente de aliere tipice pentru oţelurile refractare: a) cromul. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile martensitice cu durificare prin precipitare: a) 12MnNi15−3. c) apariţia fazei σ. d) X2CrNiMo17−12−2? T.8. c) RCA 370. c) OLC45. b) transformarea perlitei în austenită. b) S355W.30.22. c) creşterea excesivă a granulaţiei.8. Care dintre următoarele mărci de oţeluri pot fi utilizate pentru confecţionarea matriţelor de deformare plastică la cald a oţelurilor: a) 105CrW20. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri refractare: a) 10AlCr180.8. d) aluminiul? T.

a) Ştiind că pentru oţelurile carbon hipoeutectoide punctele critice de transformare în stare solidă sunt A1 = 727 oC şi A3 = 910 − 208 %C m . aşa cum se poate observa pe diagrama din 125 .8. d) T120CrMn130? T.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale a) 105CrW20.36. A3) se obţine o structură alcătuită din ferită şi austenită. c) 117VCr6. b) fonta corespunde unui standard european. constând din încălzirea la ti ∈ (A1. d) formarea porilor în CUS? T.8.35. d) fontele de fricţiune? T. d) fontă albă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %? T. pentru a le conferi structura corespunzătoare unui oţel bifazic.37.8. c) fontă cu grafit lamelar cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. b) fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. d) T9MoCrNi30R? T.1 % sunt supuse unui TT intercritic. Care din următoarele variante corespunde mărcii de fontă cu simbolul EN−GJS−400−15: a) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %.8. c) G 200−400W. b) formarea în structura CUS a unor compuşi intermetalici care influenţează negativ caracteristicile de tenacitate. Care dintre următoarele mărci de oţeluri sunt destinate realizării de semifabricate sau piese turnate: a) G 230−450. d) fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %? Aplicaţii A. să se determine care este duritatea semifabricatelor după aplicarea TT intercritic.38.40.8. d) fonta este netratată termic? T.8. b) T100NiMn130. menţinerea o durată scurtă la această temperatură şi răcirea în apă. c) fontă cu grafit lamelar cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %. Care din următoarele variante corespunde mărcii de fontă cu simbolul EN−GJMW−400−5: a) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %. Care dintre următoarele tipuri de fonte aparţin categoriei fontelor aliate rezistente la uzare: a) fontele rezistente la temperaturi scăzute. Semifabricatele confecţionate dintr-un oţel carbon cu %Cm = 0.1. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor maraging: a) înmuierea ZIT. c) fisurarea la cald a CUS. c) fonta nu are grafit în structură. Ce semnificaţie are grupul de litere EN din simbolul unei mărci de fontă: a) fonta este cenuşie.8. să se stabilească la ce temperatură ti trebuie efectuat TT pentru ca semifabricatele să prezinte la ta o structură ferito – martensitică cu un conţinut procentual de martensită %M ≅ 15 %. c) fontele refractare. iar duritatea martensitei este HM = 305 + 802%Cm. b) T120CrMn130. b) Ştiind că duritatea feritei este Hα = 80 HV. A3). Rezolvare a) Prin încălzirea semifabricatelor la ti ∈ (A1.39. b) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. b) fontele antifricţiune.

208 Înlocuind expresiile (%Cm)α şi (%Cm)γ în condiţia pusă în enunţul aplicaţiei. rezultă că la ti ∈ (A1.0175 % şi (%Cm)γ = 0.59 %.4 Considerând că austenita obţinută la ti se transformă integral în martensită la răcirea în apă a semifabricatelor. A3) ferita existentă în structura oţelului din care sunt confecţionate semifabricatele are concentraţia de carbon corespunzătoare abscisei punctului X. Diagrama de selectare a soluţiilor în cazul aplicaţiei A. care are soluţia ti ≅ 750 oC.5.5. rezultă că abscisa punctului X este (%Cm)α = 0. semifabricatele vor avea structura alcătuită dintr-o matrice feritică cu duritatea Hα = 80 HV şi insule de martensită (uniform distribuite în aceasta) cu duritatea HM = 305 + 802(%Cm)γ ≅ 778 HV. conţinuturile procentuale ale celor două faze în structura semifabricatelor fiind date de relaţiile (care se obţin aplicând regula segmentelor inverse – v.1 – 1. b) După aplicarea TT intercritic cu ti ≅ 750 oC. şi (%C m ) γ − (%C m )α (%C m ) γ − (%C m )α (%Cm)α fiind abscisa punctului X. 126 . Abscisa punctului Y corespunde concentrţiei 910 − t i 2 masice de carbon a oţelului care are A3 ≡ ti şi este (%C m ) γ = ( ) . 8. 8. scap. rezultă: %M = %γ. iar austenita are concentraţia de carbon corespunzătoare abscisei punctului Y.1).22 Aplicând regula izotermei (v. Fig. Diagrama de stabilire a regimurilor TT pentru obţinerea oţelurilor bifazice Fig. se obţine o ecuaţie cu necunoscuta ti. 2. ca urmare.1⋅10-4ti. Deoarece linia GP a diagramei de echilibru Fe – Fe3C este o dreaptă. aceastei valori a temperaturii ti îi corespund valorile (%Cm)α = 0.8. scap. scrisă sub forma %γ = %M ≅ 15 %.2): (%C m ) γ − %C m %C m − (%C m )α %α = 100 %γ = 100 = 100 − %α . iar (%Cm)γ – abscisa punctului Y. 2.22.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR figura 8.23.

2. menţinerea o durată scurtă la această temperatură şi răcirea în apă.3.1⋅10-4⋅760 = 0. 208 0.0164 (%C m ) γ = ( ) = 0. semifabricatele vor avea structura alcătuită dintr-o matrice feritică cu duritatea Hα = 80 HV şi insule de martensită (uniform distribuite în aceasta) cu duritatea HM = 305 + 802⋅0.SR EN 10027-1) sau a oţelului aliat 34MoCrNi16 . Rezolvare a) Folosind notaţiile şi raţionamentul prezentate la rezolvarea aplicaţiei A.6 %. A3).52 − 0.8.1 – 1. Semifabricatele confecţionate dintr-un oţel carbon cu %Cm = 0.0164 %.11. c) bara este confecţionată din oţelul carbon în stare îmbunătăţită (călire + revenire la ti = 650 o C şi τm = 5 ore). b) bara este confecţionată din oţelul aliat în stare recoaptă (de echilibru). există posibilitatea utilizării oţelului carbon de calitate OLC35 .STAS 880 (C35 . 910 − 760 2 0.08 − 0. 4 duritatea semifabricatelor tratate termic va fi H s = H M 127 .08 % sunt supuse unui TT intercritic.52 % şi %γ = %M = 100 = 12. să se determine conţinut procentual de martensită %M din structura semifabricatelor tratate termic. Să se determine şi să se compare intensităţile forţei de tracţiune F la care rezistă bara în următoarele circumstanţe: a) bara este confecţionată din oţelul carbon în stare recoaptă (de echilibru). Rezolvare Intensitatea forţei F la care rezistă bara de tracţiune este dată de relaţia πd 2 F= Rm . d) bara este confecţionată din oţelul aliat în stare îmbunătăţită (călire + revenire la ti = 650 oC şi τm = 5 ore). ca urmare. A.SR EN 10027-1).8.52 ≅ 722 HV.8. cu carateristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. se obţin următoarele rezultate: (%Cm)α = 0.6 semifabricatelor tratate termic va fi H s = 722 + 80 ≅160 HV (care 100 100 corespunde unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 560 N/mm2).1. A.0164 b) După aplicarea TT intercritic cu ti = 760 oC. duritatea 12. a) Ştiind că pentru oţelurile carbon hipoeutectoide punctele critice de transformare în stare solidă sunt A1 = 727 oC şi A3 = 910 − 208 %C m . să se determine care este duritatea semifabricatelor după aplicarea TT intercritic. b) Ştiind că duritatea feritei este Hα = 80 HV.6 100 − 12.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale %M %α + Hα ≅ 180 HV 100 100 (care corespunde unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 630 N/mm2). pentru a le conferi structura corespunzătoare unui oţel bifazic. iar duritatea martensitei este HM = 305 + 802%Cm. Pentru realizarea unei bare de tracţiune cilindrice cu diametrul d = 15 mm.STAS 791 (34NiCrMo6-6-2 . constând din încălzirea la ti = 760 oC ∈ (A1.

6 %Mom 0.3 0.6% Sim + 30% Mnm + 35.3). pe această cale 21900 + 4050%C m − PHJ se obţine HVrOC = ≅ 211HV . aşa cum s-a obţinut în cazul precedent (pentru oţelul cu %Cm = 0. Rm = 3.5%Crm + 27. Se poate observa că forţa de tracţiune la care rezistă bara este cu aproximativ 36 % mai mare decât cea corespunzătoare situaţiei în care bara este confecţionată din acelaşi oţel în stare recoaptă.6 %Nim 0.P b) Dacă bara este confecţionată din oţelul slab aliat 34MoCrNi16 în stare recoaptă.4 oC/s (v.25 Marca oţelului OLC35 34MoCrNi16 a) Dacă bara este confecţionată din oţelul OLC35 în stare recoaptă.10). 128 . rezultă: HVrOA = HVrOC + 30(% Si m + % Mnm ) + 55%Crm + 6% Nim + 100% Mom ≅ 361 HV. rezultă: HVαOC = 77.31⋅105 N.7.5⋅211 ≅ 740 N/mm2 33. A. Rm = 3. cu structura ferito-perlitică.11.2 − 13%C m şi F = 1. Compoziţiile chimice ale oţelurilor considerate în aplicaţia A.35 %). duritatea sa se poate estima cu relaţia (7.8.2). Rm = 3. duritatea structurii cu sorbită de revenire pe care o prezintă bara poate fi estimată cu relaţia (7.64 ⋅ 10 5 N. c) Dacă bara este confecţionată din oţelul OLC35 călit şi revenit la ti = 650 oC şi τm = 5 ore. duritatea structurii de revenire pe care o prezintă bara poate fi estimată cu relaţia (7. % %Cm 0.5⋅361 ≅ 1265 N/mm2 şi F = 2. rezultă că bara are π 15 2 ⋅ 626 = 1.5⋅179 ≅ 626 N/mm2 şi F = 4 Tabelul 8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10 + [ − 19.5HB (v.35 0.23⋅105 N. Se poate observa că forţa de tracţiune la care rezistă bara este cu aproximativ 19 % mai mare ca cea corespunzătoare situaţiei în care bara este confecţionată din acelaşi oţel în stare recoaptă. în care PHJ = Ti(18+lgτm) = (650 +273)(18 + lg5) ≅ 17259.3 Concentraţiile masice ale componentelor de aliere. adoptând vr = 0.2 şi o viteză de răcire din domeniul austenitic care să conducă la o astfel de structură.6 0. scap. Deoarece HV ≅ HB şi considerând relaţia Rm = 3.2) considerând coeficienţii adecvaţi din tabelul 7. 3.6 %Sim 0.10 ⋅ 10 5 N.5⋅265 ≅ 927 N/mm2 şi .0% Si m = 8%Crm + 4% Ni m ]lg v r ≅ 179 HV. Rm = 3. d) Dacă bara este confecţionată din oţelul slab aliat 34MoCrNi16 călit şi revenit la ti = 650 oC şi τm = 5 ore.3 %Crm 0.2 1.2 1.2% Nim + .6 + 223%C m − 14.35 %Mnm 0. cu structura ferito-perlitică. duritatea sa se poate estima în acelaşi mod ca în cazul precedent şi rezultă HVαOA ≅ 265HV .3) în care HVrOC = 211 HV.P F= π 15 2 4 ⋅ 927 = 1.

.8 24 12 0.9 30 9 0. scap.80 MA – D18. Concentraţiile masice ale principalelor componente.9Nb 0.5 şi fig.08 1. 7.8.8 18 10 MA – D308 0.0 23 14 0..%Nie). înţelegerea şi utilizarea prescripţiilor standardelor în vigoare. 3.0 0.5 1. O construcţie sudată trebuie realizată din semifabricate de tip tablă din oţel inoxidabil austenitic X2CrNi19−11. pe lângă austenită.10 6.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Observaţie Această aplicaţie are ca scop justificarea şi înţelegerea prescripţiilor privind utilizarea oţelurilor pentru construcţia de maşini. Schaeffler (v.0 0. Să se determine care dintre MA disponibile asigură realizarea unor CUS având în structură.30 MA – D309 0. 7.8Mn6 0.75 MA – D312 0.5 1.12 2.0 0.10 2.6) şi (7.11.50 MA – D309L 0. pentru evitarea fisurării la cald. Procedând în acelaşi mod. Procedeul de sudare care se utilizează şi configuraţia rosturile de sudare pregătite între piesele ce urmează a fi sudate asigură pMA = 70 %.08 2.50 MA – D19. care să le permită consultarea.24). A. Compoziţiile chimice ale MB şi MA considerate în aplicaţia A.0 0.5 % ferită.10 1. se determină coordonatele (%Cre.0 0.2 20 11 * Toate mărcile de MA sunt realizate în România Materialul Rezolvare Considerând caracteristicile de compoziţie chimică ale MB şi folosind relaţiile (7.08 1.9 19 13 2.9 20 10 0.8 17 13 2. Este evidenţiat faptul că. Se recomandă cititorilor să conceapă şi alte aplicaţii similare.3.8 0.8 20 11 0.00 MA – D316L 0.03 2. % %Cm %Mnm %Sim %Crm %Nim %Nbm %Mom MB – 10TiNiCr180 0.60 MA – D316 0.0 0.03 2.08 .5 0.04 2.50 MA – D310 0. corespunzătoare punctelor caracteristice nominale ale materialelor depuse prin 129 .4.5 1. Tabelul 8. în timp ce pentru oţelurile aliate valorificarea prezenţei elementelor de aliere impune utilizarea lor numai în stare tratată termic (s-a observat din rezolvarea aplicaţiei că oţelul 34MoCrNi16 în stare îmbunătăţită are rezistenţa mecanică cu aproape 36 % mai mare decât atunci când este utilizat în starea structurală de echilibru).11.0 27 20 0. acest MB şi MA disponibile pentru sudarea lui având caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8.9 20 10 0.7) se calculează valorile mărimilor %Cre şi %Nie. care reprezintă coordonatele punctului caracteristic nominal al MB pe diagrama structurală A.8. pentru oţelurile carbon de calitate utilizarea în stare tratată termic este facultativă (s-a observat din rezolvarea aplicaţiei că oţelul OLC35 are caracteristici de rezistenţă mecanică comparabile în stare recoaptă şi în stare îmbunătăţită).50 MA – D308L 0.

8Mn6 %Cre.25 %Cre.CUS.078 21.34 16. %Nie.33 21.CUS.15 14. % − 14.23 Punctul pe diagrama din fig.9Nb MA – D18.12. 130 .95 22.70 21. se poate aprecia că dreapta de izoferită %α = 3 % trece prin punctele de coordonate (%Cre = 28 %.56 20. dacă punctul caracteristic nominal al CUS realizate cu acesta este poziţionat în diagrama structurală A. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei 8. 8.63 12.46 13.5%]).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sudare cu MA disponibile. în condiţiile neglijării termenului ∆%EAm. Tabelul 8.24.15 Caracteristicile CUS %Nie.76 21.00 16.13. analizând diagrama din figura 7. de a asigura realizarea unei CUS cu un conţinut procentual de ferită %α ∈ [3%. are ecuaţia %Nie = 1. Rezultatele parcurgerii etapelor descrise anterior sunt prezentate în tabelul 8.11 21. iar dreapta de izoferită %α = 5 % trece prin punctele de coordonate (%Cre = 28 %.5 %) şi corespunde ecuaţiei %Nie = %Cre – 7.CUS).65 25. Folosind relaţia (8.20 21.60 13. ca urmare.70 21.90 13. între dreptele corespunzătoare conţinuturilor de ferită %α = 3 % şi %α = 5 %.25. se determină coordonatele (%Cre. % − 21.51 14.%Nie = 6.5 %) şi (%Cre = 14 %.%Nie = 20.4 Caracteristicile materialului Materialul MB MA – D308 MA – D308L MA – D309 MA – D309L MA – D310 MA – D312 MA – D316 MA – D316L MA – D19.55 24.20 17.CUS). aşa cum se observă în figura 8.%Nie = 21.30 14.85 13.40 17. − 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reprezentând pe aceiaşi diagramă.04 15. % 13. Schaeffler în domeniul α + γ.CUS .08 26. %Nie. corespunzătoare punctelor caracteristice nominale ale CUS realizate cu MA disponibile pentru sudare.00 25.04 23. Un MA disponibil este apt pentru sudarea MB (îndeplineşte condiţia pusă în enunţul aplicaţiei.40 12.5.5.70 29.75 13.74 28.05%Cre – 7.25 31.CUS .75 21.5 %) şi (%Cre = 14 %.2).35 20.90 24.%Nie = 6.71 21. % 19. rezultă că MA capabile să asigure sudarea MB (precizat în enunţul aplicaţiei) fără apariţia fenomenului de fisurare la cald a CUS sunt D308 şi D309 (pentru care punctele caracteristice nominale ale CUS realizate se situează între cele două drepte de izoferită). cât şi punctele cu coordonatele (%Cre.44 16.93 13.80 %Nie.8 %) şi. atât dreptele de izoferită %α = 3 % şi %α = 5 %.

datorită unor proprietăţi pe care acestea le prezintă (şi care nu sunt asigurate de aliajele feroase sau se obţin mai greu la aceste materiale. cu cheltuieli inadmisibil de mari): rezistenţă ridicată la coroziune (în prezenţa mediilor de lucru chimic active). tenacitate bună la temperaturi scăzute. metalele şi aliajele neferoase reprezintă şi vor reprezenta şi în viitor o categorie de materiale de mare importanţă tehnică.1. tehnologiile de elaborare şi de realizare a semifabricatelor şi pieselor din astfel de aliaje sunt bine fundamentate ştiinţific şi asigurate logistic. proprietăţile (caracteristicile) lor mecanice sunt ridicate şi pot fi relativ uşor modificate şi adaptate condiţiilor de utilizare prin aplicarea de tratamente termice şi termochimice. capacitate foarte bună de a conferi produselor caracteristici estetice deosebite etc. Introducere Metalele şi aliajele neferoase deţin în prezent în aplicaţiile tehnice o pondere de aproape 20 de ori mai mică decât cea corespunzătoare aliajelor feroase (fonte şi oţeluri).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Capitolul 9 STRUCTURA ŞI PROPRIETĂŢILE METALELOR ŞI ALIAJELOR NEFEROASE 9. conductibilitate termică şi electrică mare. produsele confecţionate din aceste materiale sunt reciclabile şi ecologice. valori ridicate (mai mari decât cele asigurate de fonte şi oţeluri) ale raportului dintre rezistenţa mecanică şi masa specifică (densitate). deformare plastică sau aşchiere. Motivele utilizării preponderente în tehnică a fontelor şi oţelurilor sunt numeroase: resursele de materii prime necesare elaborării acestor aliaje sunt uşor accesibile şi destul de uniform distribuite pe glob. capacitate bună de prelucrare prin turnare. 131 . costurile implicate de elaborarea unor astfel de aliaje şi de transformarea lor în produse se corelează favorabil cu performanţele tehnice pe care aceste produse le asigură etc. Cu toate acestea.

5 23. Caracteristicile fizice ale principalelor componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Aluminiu Cupru (Aramă) Titan Nichel Staniu (Cositor) Stibiu (Antimoniu) Zinc Plumb Cadmiu Beriliu Magneziu Aur Argint Platină Simbolul chimic Temperatura de solidificare – topire ts.6 16. la ta. J/(kg⋅K) Căldura latentă de topire qs.2 55 1300 368 63 104 113 23.5 16. kg/m3 Căldura specifică Cs la ta.5 8.0 39. nΩ⋅m Al Cu Ti Ni Sn Sb Zn Pb Cd Be Mg Au Ag Pt 660 1083 1660 1453 232 631 420 327 321 1278 649 1064 962 1772 2700 8930 4510 8910 7290 6690 7130 11340 8650 1850 1740 19280 10500 21440 900 386 512 471 222 207 382 129 230 1886 1025 128 235 132 397 205 440 309 59 163 101 23.0 44.1 247 401 19 83 63 26 113 34 97 210 163 317 428 72 26. kJ/kg Coeficientul de dilatare termică liniară αt (între ta şi 100 0C).7 420 68.6 25.3 31.2 19.2 206 72. µm/(m⋅K) Coeficientul de conductivitate termică λ la ta.3 21.6 106 .7 29.7 40.5 110 370 59.5 14.0 9. W/(m⋅K) Rezistivitatea electrică ρΩ.2 14.5 11.Tabelul 9. 0 C Densitatea ρ la ta.1.3 11.4 13.

Fe. O.Al 99.85 STAS 8615: Cd 99.9. Cu-Be Ti-Al. Zn-Cd. Sb 98. Cu As. Sn 99.95. Zn Pb. Si Pt-Ni.6. As. Sn-Sb. Cu 99. Pt 99. Cd Cd-Sn Mg-Si. Cu. Al-Si.5 Ti 99.3 STAS 10502: Ni 99.6 STAS 7386: Cr 99. P.99.97. Si.99. Pb. Pb 99.8. Cu-Sn. Sn 99.7.C. Fe. Sb 99. Mg-Mn. Sb-Pb Zn-Al.1 sunt prezentate metalele folosite frecvent drept componente de bază ale acestor aliaje şi sunt precizate o serie de caracteristici care.8 Pb. Bi. As.98. Al 99 STAS 270/1:Cu 99. Cr-Mo Sn-Pb.65 Principalele impurităţi Fe. Ag-Hg Pt-Rh.6 Bi. Pb-Sn. Sn Ag. Pb. Cd 99. iar în tabelul 9. S. Pb. Au STAS 4389: Au 999.90. Sn 96.5 STAS 663: Pb 99. Au-Pt Pb. 133 .99: Pb 99. Al-Mg. Zn 97.75. Zn-Cu. Mn Principalele clase de aliaje binare folosite în tehnică Al-Cu.985.9. Cu. Ni-Mo.94. Sb 99. Cu 99. Ni 99. Ni-Cr.Cd C.96. Pt STAS 10560: Pt 99. Al 99. Fe S.85. Fe. Cu 99. Cr 97 STAS 10309: Sn 99. Ni. Bi Pb. Fe. Ni 97. Pt 99.9. Zn 98. Sb 97.5. Zn 99. Bi. pentru care concentraţia este în %o).0) Au-Ni. Pb 99. Fe.4. Zn 98. S. Cd 99.9. Cr 98. S Pb. Ni 98. Pb 99. P Pb. Si. Sb 99.Al 99. impurităţile ce au influenţe (negative) majore asupra proprietăţilor lor şi cele mai utilizate tipuri de aliaje binare în care fiecare din aceste metale este componentul de bază (principal). Cr 98. Cd-Ni.3. Cu 99. P. Mg 99. Sb 99. Sn-Zn. Clasele de puritate ale componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Al Cu Ti Ni Cr Sn Sb Zn Mărcile industriale * STAS 7607: Al 99. Ni 99. Sn. As.96. în tabelul 9. Ni-Fe Cr-Ni.5. cu excepţia Au şi Ag. Cu. Al 99. Bi.99. Ti-Ni Ni-Cu.95.93.99.2. Mg STAS 10273:Mg 99.9 Mg-Al. Cr-Ti. Sn-Hg Sb-Sn. Cu. Al 99.Bi. Sb. Pb-Ca Cd-Ag.95.6. Sb. Ag STAS 3321: Ag 999. Si.4. Al 99.2 sunt precizate clasele de puritate industrială în care pot fi obţinute aceste metale.97.5.5. Zn. Al. Al-Zn Cu-Zn. Cu.6. Pt-Ir.2.3.3 sunt expuse valorile celor mai importante caracteristici mecanice ale metalelor care constituie componentele de bază ale aliajelor neferoase. Cr-W. Fe.565. Cd 99. în tabelul 9.6.995. (Au 995. Pb.99. Zn Ag-Cd. Mg 99.95.95. Al 99. Cu-Al. Zn-Mn Pb-Sb. Sb Sn. Al 99.35 STAS 10262: Sb 99. Pb 99. Pt-W * cifrele de după simbolul chimic indică valoarea minimă a concentraţiei masice a metalului industrial (în %. Cu 99. Fe Fe.5. Pb Pb-Ag.5 STAS 646: Zn 99. Al. Cu. Bi. Cu. Fe. Ni 99. Cd. Au-Cu. Al 99.98. Sn 98.5. împreună cu cele redate în tabelul 1. definesc cantitativ proprietăţile lor fizice. S.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Deoarece proprietăţile aliajelor neferoase sunt determinate în măsură importantă de proprietăţile componentului lor principal (metalic). Ti 99. Tabelul 9. Ag-Cu.8.As.98. Mg-Zn Au-Ag. Ti 99.6. Ag-Ni.

N/mm2 Alungirea procentuală după rupere 3) . N/mm2 Duritatea 2) Al Cu Ti Ni Sn Sb Zn Pb Cd Be Mg Au Ag Pt 1) recopt (stare de echilibru) ecruisat ecruisat 1) 40 – 70 120 − 140 170 − 220 420 − 450 220 − 250 310 − 330 12 − 14 10 − 13 70 − 100 11− 13 69 − 83 380 − 480 160 − 195 180 − 220 100 − 120 120 − 145 15 – 30 100 − 120 50 − 70 320 − 330 130 − 150 50 − 60 10 − 11 − 50 − 55 4−5 − 260 − 310 90 − 105 115 − 140 − − 50 – 70 8 − 12 45 − 60 10 − 15 50 − 60 30 − 40 80 − 90 − 40 − 50 60 − 70 17 − 25 − 3 − 15 2 − 10 40 − 50 48 − 50 62000 115000 105000 207000 44000 77800 105000 55000 300000 43000 78000 76000 25000 42800 79000 16500 19000 38000 20600 140000 − − 27500 140 − 220 HV − 35 – 40 HBS 95 – 110 HBS 90 – 120 HBS 60 – 65 HV 5 – 6 HBS 30 – 60 HBS 20 – 35 HBS 3 – 5 HBS 16 – 24 HBS 75 – 85 HRB 37 – 39 HRE 48 – 54 HRE 18 – 20 HBS 25 – 30 HV recopt (stare de echilibru) 1) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) sinterizat (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) ecruisat 1) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) 170000 38 – 45 HV 150 − 165 − − deformat plastic la rece cu GD = 70 … 90 %. .Tabelul 9. Caracteristicile mecanice la ta ale principalelor componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Starea Rezistenţa la rupere 2). 2) creşte odată cu conţinutul de impurităţi al metalului. 3) scade odată cu conţinutul de impurităţi. % Modulul de elasticitate longitudinală. N/mm2 Modulul de elasticitate transversală. N/mm2 Limita de curgere 2) .3.

aliajele titanului (aliaje pe bază de titan). dar. la orice temperatură. se practică încadrarea aliajelor neferoase în categorii ca: aliaje uşoare (caracterizate prin densităţi ρ ≤ 4000 kg/m3). aliajele neferoase se încadrează în următoarele categorii: − aliaje monofazice. preferându-se clasificarea acestora în funcţie de componentul de bază şi încadrarea lor în categorii de tipul: aliajele cuprului (aliaje pe bază de cupru). aliajele aluminiului (aliaje pe bază de aluminiu). • în funcţie de posibilităţile tehnologice de transpunere în produse şi de prelucrare a acestora. în care precipită la răcirea ulterioară particule de faze secundare (de obicei.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Aliajele neferoase se pot clasifica folosind o multitudine de criterii. aliaje anticorosive (cu rezistenţă ridicată la acţiunea mediilor agresive de lucru). aliajele neferoase pot fi: aliaje de turnare şi aliaje deformabile plastic. alcătuită din cristale de soluţie solidă având ca solvent componentul de bază. Pt etc. Ni etc. aliaje criogenice (cu tenacitate ridicată la temperaturi scăzute).) etc. cele mai multe tipuri de aliaje utilizate în prezent în tehnică sunt complexe. aliajele denumite în tehnică duraluminuri au ca bază aliaje Al – Cu. care prezintă în stare solidă. pentru denumirea diverselor aliaje neferoase şi sistematizarea studierii structurii şi proprietăţilor lor. aliajele neferoase pot fi: binare. Au. iar în funcţie de aptitudinile de a-şi mări rezistenţa mecanică în urma aplicării de TT. în diverse concentraţii şi alte elemente de aliere decât cuprul: Mg.). ternare sau complexe. se ia ca bază câte un aliaj binar reprezentativ şi se consideră că restul componentelor sunt elemente suplimentare de aliere (de exemplu. pentru a facilita studierea structurii şi proprietăţilor fiecărui tip de astfel de aliaje. aliaje cu rezistenţa mecanică ridicată (dure). Mn etc. aliajele neferoase se clasifică în: aliaje durificabile structural prin tratamente termice şi aliaje nedurificabile prin tratamente termice. Sn. Toate criteriile de clasificare anterior precizate se folosesc însă drept criterii secundare. aliaje uşor fuzibile (cu temperaturi ts coborâte) etc. 135 . Aliajele neferoase (ca şi fontele şi oţelurile) se pot clasifica şi pe baza denumirii proprietăţii sau caracteristicii care le defineşte primordial utilitatea tehnică. o structură monofazică. Fe. aliajele metalelor preţioase (aliaje pe bază de metale preţioase: Ag. compuşi intermetalici). astfel: • în funcţie de numărul componentelor.. Pb. în diverse concentraţii şi alte elemente de aliere decât zincul: Si. • în funcţie de constituţia structurală de echilibru (la ta). în care sunt introduse suplimentar. iar aliajele denumite în tehnică alame au ca bază aliaje Cu – Zn. aliaje antifricţiune. în care sunt introduse frecvent. − aliaje cu structură monofazică după solidificare. − aliaje care conţin în structură constituenţi eterogeni (de tipul amestecurilor mecanice eutectice sau eutectoide). Mn. aliajele nichelului (aliaje pe bază de nichel). de exemplu. Al.

Mo). care. în decursul răcirii după solidificare. care determină accentuarea ramificării şi subţierea ramurilor (axelor) cristalelor dendritice primare şi influenţează favorabil distribuţia fazelor secundare la aliajele în care (în timpul răcirii după solidificare) precipită particule ale unor astfel de faze.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. La alegerea modificatorilor şi realizarea modificării aliajelor neferoase trebuie avute în vedere următoarele aspecte esenţiale: • modificatorii introduşi în aliajele neferoase lichide acţionează în unul din următoarele moduri: − formează (individual sau prin combinare cu componentele aliajelor) particule greu fuzibile şi insolubile în aliajele topite. modificatorii care acţionează în acest mod (borul şi unele metale de tranziţie cu reactivitate chimică mare: Ti. constând din inocularea în aliajele lichide a unor cantităţi mici de substanţe chimice (numite modificatori.2). • modificare de tipul III. v. la aceste aliaje nu se produc. constituie baze pentru germinarea eterogenă la solidificarea aliajelor (v. 4.6). acest tip de modificare este eficient la aliajele neferoase care prezintă după cristalizarea primară o structură monofazică (cu cristale de soluţie solidă). care are ca efect principal finisarea (micşorarea dimensiunilor) cristalelor dendritice primare. În funcţie de efectele pe care le produce asupra structurii primare a aliajelor neferoase. Ta. scap. Zr. care să determine transformarea structurii dendritice primare într-o structură secundară favorabilă (din punctul de vedere al mărimii granulaţiei şi gradului de dispersie a fazelor) obţinerii unor caracteristici mecanice ridicate şi/sau asigurării unei bune comportări la prelucrarea prin deformare plastică sau la aplicarea de TT. care pot schimba mecanismele obişnuite ale germinării şi/sau creşterii cristalelor la solidificare. • modificarea de tipul II. 1. Modalitatea actuală cea mai eficientă de influenţare a caracteristicilor structurii primare a aliajelor neferoase o reprezintă modificarea. 136 . asigurând solidificarea cu un număr mare de germeni cristalini şi formarea unor structuri primare fine. Modificarea aliajelor neferoase La marea majoritate a aliajelor neferoase folosite în tehnică componentele de bază nu prezintă transformări alotropice şi. v. care are ca efect îmbunătăţirea fineţei şi gradului de dispersie a fazelor componente ale amestecurile mecanice eutectice care se formează la solidificarea unor aliaje neferoase. 1.4. ca urmare. scap. fenomene de cristalizare secundară (recristalizare în stare solidă.6).2. modificarea poate fi: • modificare de tipul I. distribuite sub formă de suspensie fină. se utilizează cu predilecţie pentru realizarea modificărilor de tipurile I şi III. scap.

în cazul modificatorilor care au rolul de a forma particule greu fuzibile şi insolubile în aliajele topite. dacă concentraţia acestora este mică. având ts = 500…600 oC). 6. iar dacă concentraţia acestora depăşeşte nivelul optim. pentru omogenizarea pieselor turnate din aliaje în care procesele de difuzie se defăşoară foarte lent. efectele pozitive ale modificării se micşorează. iar coeficientul kO se ia. Sb. în K. 9. dacă concentraţia acestora este la nivelul optim se formează o suspensie fină. deoarece omogenizarea se realizează prin difuzie. este temperatura de solidificare – topire a aliajului din care sunt confecţionate piesele supuse RO. deoarece particulele care se formează sunt grosolane şi în număr insuficient realizării unei structuri primare fine. cu un număr mare de particule care activează germinarea eterogenă şi rezultă structura primară cu granulaţia cea mai fină.98. kO = 0.9. τm = 2…24 ore). dar poate avea şi valori kO = 0. pe bază de Al sau Mg. ti corespunzătoare acestui TT se alege cât mai ridicată (ti + 273 = Ti = kOTs. modificatorii care acţionează în acest mod (metalele uşor fuzibile: Li.3. în unele cazuri (de exemplu la semifabricatele şi piesele turnate din aliaje pe bază de Cu) impunându-se 137 . cum sunt aliajele uşoare. Ca. particulele nu se formează sau se formează în număr insuficient asigurării unei structuri primare fine. Na.1). care micşorează viteza de creştere a germenilor şi limitează dezvoltarea în grosime a ramurilor cristalelor dendritice primare.8…0. în mod obişnuit. iar τm trebuie să fie mari (de obicei. în care Ts.95…0. Principalele tipuri de recoaceri fără schimbare de fază care se pot aplica semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase sunt: • Recoacerea de omogenizare (RO) este recomandată pentru diminuarea neomogenităţilor chimice ale structurilor dendritice primare ale semifabricatelor şi pieselor turnate. • modificatorii trebuie introduşi în aliajele neferoase într-o cantitate (concentraţie) optimă (care asigură nivelul maxim al efectelor pozitive produse de modificare).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase − formează pelicule de adsorbţie pe suprafeţele germenilor cristalini. Tratamentele termice la aliajele neferoase Tratamentele termice (TT) care se aplică semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase se definesc şi se clasifică la fel ca şi tratamentele destinate semifabricatelor şi pieselor din oţeluri şi fonte (v. de exemplu. scap. definită ca fiind temperatura la care verticala aliajului intersectează linia sau suprafaţa solidus a diagramei de echilibru fazic a sistemului de aliaje căruia aparţine acesta. Pb) se folosesc mai ales pentru asigurarea modificărilor de tipul II.

Regimul RRN se alege astfel încât să se producă în piesele supuse tratamentului procesele de restaurare şi recristalizare primară şi să nu apară efectele defavorabile ale desfăşurării fenomenelor de creştere a granulaţiei şi de recristalizare secundară (v.2.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR aplicarea de TT ulterioare. 6. La semifabricatele şi piesele confecţionate din aliaje neferoase se pot efectua două tipuri (principial diferite) de călire: • Călirea martensitică se poate aplica pieselor din aliaje neferoase care racire α + δ . v. soluţia solidă (denumită. se menţin la ti o durată τm (pentru uniformizarea temperaturii în masa pieslor şi pentru omogenizarea structurii) şi se răcesc lent (o dată cu cuptorul. la piesele din astfel de aliaje.4Ts). finisarea granulaţiei. pentru obţinerea la ta a unei stări de echilibru structural. TT de călire 138 . ca şi în cazul aplicării la piesele din aliaje feroase. austenită. scap.3) se pot aplica semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase care prezintă transformări fazice în stare solidă (determinate de variaţiile cu temperatura ale solubilităţii componentelor în fazele din structura aliajelor. recoacerile cu schimbare de fază se efectuează la produsele confecţionate din astfel de aliaje neferoase (cum sunt aliajele Cu – Zn. de realizarea unor transformări eutectoide etc. pentru finisarea granulaţiei structurii grosolane rezultate după RO. mecanismele detensionării termice şi principiile stabilirii regimului RD sunt cele prezentate în scap. Modul de conducere a unui astfel de TT este simplu: piesele se încălzesc la o temperatură ti situată desupra unuia din punctele de transformare în stare solidă ale aliajului neferos din care sunt confecţionate. • Recoacerea de detensionare (RD) se aplică semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase în scopul diminuării intensităţii şi redistribuirii tensiunilor mecanice reziduale existente în acestea. γ fiind suferă transformări eutectoide (la fel ca oţelurile şi fontele): γ incal.2. 6.3. trp + 273 = Trp ≅ 0. în mod obişnuit. de producerea transformărilor alotropice ale unor componente. îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin deformare plastică sau prin aşchiere etc. RRN a semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase se realizează cu ti = trp + 100…200 oC (trp fiind temperatura de recristalizare primară a aliajului din care sunt confecţionate piesele supuse TT. aliajele Cu – Al. scap.). în cazul normalizării). • Recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază (RRN) este utilizată pentru refacerea plasticităţii semifabricatelor şi pieselor ecruisate prin deformare plastică la rece. Recoacerile cu schimbare de fază (de tipul recoacerii complete sau normalizării. de obicei.2). τi + τm = 1…4 ore şi răcirea în aer liniştit. în cazul recoacerii sau în aer liniştit. 3. unele aliaje pe bază de Ti) pentru obţinerea stărilor structurale de echilibru.5 şi 6. ca şi faza corespondentă a aliajelor Fe – C) care se transformă (la răcirea sub o temperatură caracteristică) în amestecul eutectoid (α + δ).

La piesele din astfel de aliaje. ts). M (denumită martensită. alcătuită din cristale de soluţie solidă α ≡ B(A) omogenă. cu structura cristalină diferită de cea corespunzătoare fazei γ (austenitei) din care s-a format. Ti – Al etc. rezultă că prin răcirea rapidă de la tic a structurii monofazice α se împiedică separarea din aceasta (prin procese bazate pe difuzie) a fazei θ (bogată în elemente de aliere) şi se obţine la ta o structură monofazică. Spre deosebire de structurile (dure şi fragile) realizate prin călirea martensitică. Călirea martensitică se poate aplica la produsele realizate din unele aliaje ale sistemelor Cu – Al. Ti – Ni. Analizând modul de efectuare a acestui TT (v. deoarece realizează punerea (dizolvarea la încălzire şi menţinerea la răcire) în soluţia solidă α a fazei θ. structurile (monofazice. Ti – Mo.1. alcătuită din cristale de soluţie solidă α suprasaturată în elemente de aliere (fază metastabilă). Revenirea structurilor (metastabile) obţinute prin călirea martensitică a aliajelor neferoase poate conduce la efecte similare celor care se produc prin revenirea oţelurilor sau fontelor călite martensitic şi care constau în obţinerea (prin transformări structurale bazate pe difuzie) unor structuri apropiate de echilibru şi bine detensionate. 139 .1).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase martensitică constă din încălzirea lor la o temperatură ti situată în domeniul de stabilitate al fazei γ (domeniul austenitic). care aparţin unor sisteme ale căror diagrame de echilibru sunt de tipul celei prezentate în figura 9. urmată de răcirea rapidă (de obicei. 9. cu cristale de soluţie solidă) obţinute prin călirea de punere în soluţie a aliajelor neferoase prezintă o bună comportare la prelucrarea prin deformare plastică. ca şi faza corespondentă din structura aliajelor Fe – C călite) fiind o soluţie solidă suprasaturată în elemente de aliere. acest TT a fost denumit călire de punere în soluţie (a fazei θ). TT de călire de punere în soluţie constă din încălzirea şi menţinerea o scurtă durată la o temperatură tic ∈ (tso. pentru obţinerea unei structuri monofazice. • Călirea de punere în soluţie se poate aplica la piesele din aliaje neferoase în a căror structură apare ca fază principală o soluţie solidă care are ca solvent componentul de bază al aliajelor şi prezintă o variaţie importantă cu temperatura a capacităţii de a dizolva componentele de aliere (solubilitatea componentelor de aliere în această fază scade puternic când se micşorează temperatura). în apă) pentru menţinerea structurii monofazice α până la ta. fig.. care îndeplinesc criteriile structurale menţionate mai înainte. Cu – Be. pentru ca transformarea (printrun mecanism bazat pe difuzia componentelor) γ ⇒ α + δ să nu fie posibilă şi să se realizeze o transformare de tip martensitic (printr-un mecanism care nu presupune difuzia componentelor) γ ⇒ M. Cu − Ti. menţinerea la această temperatură o durată τm (pentru obţinerea unei structuri cu austenită omogenă) şi răcirea rapidă (cu o viteză vr mai mare decât o viteză critică vrc).

care germinează eterogen pe limitele grăunţilor cristalini ai matricei α şi sunt necoerente cu această matrice... pe dislocaţiile elicoidale) şi sunt semicoerente cu structura cristalină a acestei matrice. TT de revenire aplicat structurilor obţinute prin călirea de punere în soluţie este denumit îmbătrânire şi poate fi îmbătrânire naturală..6 nm şi se formează uniform în matruicea α. în structura matricei α se pot forma următoarele tipuri de precipitate: • zonele GP (notate în acest mod după numele cercetătorilor Guinier şi Preston care le-au detectat pentru prima oară prin tehnici de difracţie cu raze X) apar la temperaturi şi durate mici ale procesului de îmbătrânire şi sunt asocieri preferenţiale de atomi ai componentelor de aliere din aliajul tratat. Cercetările întreprinse până în prezent au evidenţiat că. în funcţie de temperatura şi durata îmbătrânirii aliajelor neferoase călite.. Natura fazică şi caracteristicile structurale ale precipitatelor care se formează la îmbătrânire depind de mărimile parametrilor ti şi τm. • precipitatele θ” sunt faze metastabile care se formează la durate mai lungi şi/sau la temperaturi mai înalte de îmbătrânire decât cele corespunzătoare formării zonelor GP şi sunt faze distincte (cu structuri cristaline diferite de structura fazei stabile θ). tso).. zonele GP au forma unor discuri cu diametrul de 5.0 nm). constând din încălzirea şi menţinerea acestora la o temperatură tii ∈ [ta.30 nm şi grosimea de 1. determină separarea din soluţia solidă suprasaturată (metastabilă) a unor precipitate care durifică structura.. prin procese de germinare omogenă. precipitatele θ” germinează relativ uniform în matricea α şi sunt legate prin interfeţe coerente cu structura cristalină a acestei matrice.8 nm şi grosimea de 0.0. cu dimensiuni suficient de mari pentru a putea fi observate prin examinarea structurilor la microscopul optic şi care apar dacă duratele şi/sau temperaturile de îmbătrânire sunt mai mari decât cele corespunzătoare formării precipitatelor θ”. în mod obişnuit. putând fi uşor evidenţiate în structură prin examinarea la microscopul optic.3.2. cu configuraţie platiformă (cu diametrul de 25. deoarece aceste precipitate se formează prin procese de germinare şi creştere. având la bază mecanisme ce presupun difuzia componentelor aliajului supus TT. 140 . care pot fi evidenţiate în structură numai prin examinarea la microscopul electronic..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Revenirea structurilor obţinute prin călirea de punere în soluţie a aliajelor neferoase.. • precipitatele θ sunt faze stabile (de echilibru). precipitatele θ’ se formează prin germinare eterogenă pe anumite defecte ale structurii cristaline a matricei α (de exemplu. datorită efectelor de durificare pe care le produce. ajungând la frecvenţe de 1013…1015 zone/mm3. dacă ta < tii < tso. dacă tii = ta sau îmbătrânire artificială. • precipitatele θ’ sunt tot faze metastabile.5.

efectul de durificare al îmbătrânirii se poate evidenţia cu ajutorul unor curbe de îmbătrânire.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase În privinţa filiaţiei diverselor tipuri de precipitate. dar nu oferă timpul necesar separării precipitatelor specifice temperaturii la care s-a supraîncălzit aliajul). cercetările experimentale întreprinse până în prezent au arătat că orice precipitat se formează direct din matricea α şi nu prin transformarea precipitatelor existente anterior în structura aliajului supus îmbătrânirii. Curba de îmbătrânire la ti = 130 oC a unui aliaj Al – Cu. 9. pentru orice aliaj călit şi îmbătrânit. în principal de creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii acestora. care constă din supraîncălzirea de scurtă durată a aliajelor îmbătrânite. cu %Cum = 3 % Transformările structurale produse prin îmbătrânire sunt însoţite de modificări ale proprietăţilor aliajelor călite.1. corespunzător temperaturii t / > ti. reprezentând dependenţele experimentale dintre duritatea aliajului îmbătrânit şi parametrii de regim ai îmătrânirii: HVr = f(ti = ct. τm) sau HVr = g(ti.2.). astfel. Aceste particularităţi ale formării precipitatelor în timpul îmbătrânirii aliajelor neferoase călite sunt valorificate practic la realizarea procesului de reversiune.. Configuraţia diagramei de echilibru a sistemelor cărora aparţin aliajele neferoase la care se pot aplica TT de călire de punere în soluţie Fig. Aşa cum se poate observa analizând curba de îmbătrânire HVr = f(ti = 130 oC. prezentată în 141 . precipitatul specific temperaturii ti se dizolvă în matricea α şi apoi din matricea α se separă un nou precipitat. τm) a unui aliaj Al – Cu (cu %Cum = 3 %). Fig. 9. τm = ct. pentru reconstituirea stării structurale monofazice pe care aliajele o aveau după călirea de punere în soluţie (supraîncălzirea de scurtă durată asigură dizolvarea în matricea α a precipitatelor formate prin îmbătrânire. la ridicarea temperaturii de îmbătrânire de la ti la t i/ > ti.

. 142 . CEN (Comité European de Normalisation) sau ISO (International Organization for Standardization). se ajunge astfel la ideea (confirmată prin cercetări experimentale) că efectul de durificare este o consecinţă a interacţiunii dintre dislocaţiile matricei aliajului îmbătrânit şi precipitatele coerente. şi varianta propusă de AA (Aluminum Association).2. principalele variante ale acestui sistem. sunt: • sistemul de simbolizare numerică. verificării şi comercializării semifabricatelor şi pieselor din astfel de materiale. fabricării.4. conform căruia mărcile de metale şi aliaje neferoase din diverse categorii (aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu.5. recomandate de diverse asociaţii profesionale şi/sau organisme de standardizare (naţionale. la aliajele magneziului. Desfăşurarea proceselor de precipitare la îmbătrânire şi efectele de durificare produse de acestea pot fi influenţate substanţial dacă. la aliajele zincului etc. la aliajele cuprului. 9. proiectării. acest efect diminuându-şi intensitatea odată cu distrugerea coerenţei dintre matricea structurală a aliajului şi precipitatele formate la îmbătrânire. aplicată la aluminiu şi aliajele pe bază de aluminiu şi recomandată de standardele elaborate de ISO şi CEN pentru mărcile de aluminiu şi aliaje de aluminiu deformabile. efectul de durificare al îmbătrânirii creşte în cursul formării precipitatelor semicoerente (zonele GP şi precipitatele θ”) şi scade odată cu apariţia precipitatelor semicoerente (θ’) şi necoerente (θ). cum ar fi ASM (American Society for Metals). la aliajele titanului. aplicată la aliajele aluminiului. între călirea de punere în soluţie şi îmbătrânire. semifabricatele sau piesele din aliaje neferoase se supun unor operaţii de deformare plastică la rece. regional sau internaţional) care gestionează sistemul. Cele mai utilizate sisteme de simbolizare a mărcilor de metale şi aliaje neferoase. Simbolizarea metalelor şi aliajelor neferoase comerciale În prezent nu există un sistem de simbolizare a mărcilor de metale şi aliajele neferoase unanim recunoscut şi aplicat la întocmirea documentelor tehnice aferente conceperii. sunt: varianta UNS (Unified Numbering System). regionale sau internaţionale). cupru şi aliaje pe bază de cupru etc.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR figura 9.) sunt simbolizate printr-un număr (în mod obişnuit.4 şi 9. fără nici o semnificaţie legată de compoziţia şi proprietăţile mărcii) acordat de asociaţia sau de organismul (naţional. AA (Aluminum Association). având la bază principiile prezentate în tabelele 9.

Date privind simbolizarea mărcilor de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu Mărcile de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu pentru turnare Structura simbolului în varianta UNS: AX0X1X2X3X4* Structura simbolului în varianta AA: αX1X2X3.1 G Al 99. urmată (eventual) de o literă care codifică procedeul tehnologic de turnare recomandat la realizarea semifabricatelor sau pieselor din aceste aliaje (litera S pentru turnarea în forme din nisip. Aliaje având Mg ca EAP 5 A95052 / 5052 AlMg2.. urmat de simbolurile chimice ale elementelor de aliere. Aliaje având Sn ca EAP 8 A08510 / 851..0 G AlZn6MgCr 8. ** EAP ≡ element de aliere principal 143 .1 G AlSn6Cu1Ni1 9. X0 = 2 ⇒ α ≡ B. iar simbolurile mărcilor de aliaje neferoase sunt alcătuite din simbolul chimic al componentului de bază. Aliaje având Si ca EAP 4 A94343 / 4343 AlSi7.2. Aliaje având Si ca EAP 4 A24430 / B443. Aliaje având Zn ca EAP 7 A97149 / 7149 AlZn8MgCu 8. simbolurile aliajelor de turnare sunt precedate de litera G. litera P pentru turnarea sub presiune etc. Aliaje având Cu ca EAP** 2 A02040 / 204. 6 pentru aliajele rezultate prin modificări aduse unei reţete originale. litera Z pentru turnarea centrifugală.0 G AlMg10 6.. dacă X0 = 1⇒ α ≡ A.5MgMn 3. Aliaje având Si şi Mg ca EAP 6 A96106 / 6106 AlMgSiMn 7. conform căruia mărcile de metale neferoase se simbolizează aşa cum se arată în tabelul 9. Grupă de aliaje neutilizată 6 − − 7. Aliaje având alte EAP 8 A98016 / 8016 AlFe1Mn * X0 = 0 pentru aliajele corespunzătoare unei reţete originale . .5 6. simbolul nu conţine litera α. Aliaje având Mg ca EAP 5 A05200 / 520.0 G AlCu4MgTi 3. Aliaje având Si ca EAP + Cu şi Mn 3 A13190 / A319. simbolurile chimice ale elementelor de aliere pentru care %EAm este în jur de 1 % sau mai mare fiind însoţite de numere (de preferinţă întregi) care indică concentraţiiile masice nominale (medii) ale acestor componente. Aliaje având alte EAP 9 − − Mărcile de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu deformabile Structura simbolului în varianta UNS: A9X1X2X3X4 Structura simbolului în varianta AA: X1X2X3X4 Seria (grupa) de aliaje Exemple de mărci X1 1 A91080 / 1080 Al 99. Aliaje având Cu ca EAP 2 A92001 / 2001 AlCu5.2 .8 1.4. litera M pentru turnarea în forme metalice. Tabelul 9. Aliaje având Zn ca EAP 7 A07120 / 712. litera C pentru turnarea continuă. Aliaje având Mn ca EAP 3 A93003 / 3003 AlMn1Cu 4. X0 = 1.X4* Seria (grupa) de aliaje Exemple de mărci X1 1 A01001 / 100.). X0 = 6 ⇒ α ≡ F.0 G AlSi5Cu3 4.0 1. Aluminiu şi aliaje cu %Alm ≥ 99 % 2.1 G AlSi5 5. Aluminiu şi aliaje cu %Alm ≥ 99 % 2. dacă X0 = 0.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • sistemul de simbolizare alfanumerică (sistemul de simbolizare după compoziţie). scrise în ordinea descrescătoare a importanţei lor. X4 = 0 la aliajele pentru turnare în piese şi X4 = 1 sau 2 la aliajele pentru turnare în lingouri.5 5..

.5Ni 3. Bronzuri cu Si (%Sim < 8 %) C64700 . Alame cu %Znm < 37 % CuZn34..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 9.. Alame cu Pb CuZn28Sn1 C44300 C40000 . Bronzuri obişnuite (Cu – Sn) C90200 ... iar sistemul de simbolizare alfanumerică este util îndeosebi în activităţile de cercetare. N04400 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric NiCu32)..5 C22600 C20000 . Sistemul de simbolizare numerică se recomandă a fi utilzat mai ales în activităţile comerciale. Z35530 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric ZnCu1Al4). la aliajele pe bază de Ni UNS = NX1X2X3X4 (de exemplu... la aliajele pe bază de Zn UNS = ZX1X2X3X4 (de exemplu.... Date privind simbolizarea mărcilor de cupru şi aliaje pe bază de cupru Mărcile de cupru şi aliaje pe bază de cupru pentru turnare Structura simbolului în varianta UNS: C8X1X2X3X4 . C94500 C92700 G CuSn5Pb25 C94300 G CuSn5Ni5 C94800 Bronzuri aliate cu Ni C94700 .... C66100 C65500 CuSi3 6.. (de exemplu.. Aliaje cu %EAm < 5 % C81300 .5 9. (de exemplu..C9 X1X2X3X4 Seria (grupa) de aliaje UNS Exemple de mărci C80100 ..9 1. C7X1X2X3X4* Seria (grupa) de aliaje UNS Exemple de mărci C11100 Cu 99.. Cupru cu %Cum ≥ 99.. Aliaje Cu – Ni şi Cu – Ni − Zn C70000 . C86800 C86300 G CuZn25Al6Mn 4. C84800 C84500 G CuZn12Pb7Sn2 Alame galbene (simple/cu Pb) C85200 . C85800 C85400 G CuZn29Pb3Sn Alame speciale C86100 . Bronzuri şi alame cu Si C87200 .. Aliaje Cu – Ni şi Cu – Ni ..9 CuZn12... C76200 CuZn29Ni12 * varianta UNS se utilizează şi la alte tipuri de aliaje: la aliajele pe bază de Ti UNS = RX1X2X3X4.... Cupru şi aliaje cu %EAm < 8 % C10000 .5. Bronzuri cu Al (%Alm <19 %) C95200 . proiectare... Bronzuri cu Al (%Alm< 19 %) C60600 . 2.. C91700 C90700 G CuSn10Pb2 Bronzuri aliate cu Pb C92200 .. C17300 CuBe1. C81100 C80100 G Cu 99.5). C51100 CuSn4P 4.5Pb C33500 C30000 . C64200 C61000 CuAl8 5.. la aliajele pe bază de Mg UNS = MX1X2X3X4.. C98800 C98600 G CuPb35Ag1. C82800 C82100 G CuBe0. C94900 6. C83800 C83400 G CuZn10 Alame semiroşii (simple/cu Pb) C84200 . Simbolurile mărcilor de metale sau aliaje neferoase sunt însoţite de 144 . M11311 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric MgAl3Zn1.. C99800 C99600 G CuMn40Al2 Mărcile de cupru şi aliaje pe bază de cupru deformabile Structura simbolului în varianta UNS: C1X1X2X3X4 .95 1.5 2. Bronzuri cu Pb C98200 . R54520 corespunde aliajului cu simbolul alfanumeric TiAl5Sn2. iar M10100 – aliajului MgAl10Mn) etc.Zn C96200 . Alame cu Sn CuZn36Al1Mn3Sn C67400 C66400 ... C87900 C87200 G CuSi4 C87500 G CuZn14Si4 G CuSn11 5. C69800 Alame speciale 3.. Bronzuri fosforoase cu %Sn < 9 % C50000 .... Alame roşii (simple sau cu Pb) C83300 . Aliaje pe bază de Cu speciale C99300 ... C95800 C95600 G CuAl7Si2 7. C97800 C96400 G CuNi30Fe C97600 G CuNi20Zn8Sn4Pb 8...... fabricare şi verificare a metalelor şi aliajelor neferoase sau a produselor ce se confecţionează din astfel de materiale.....

Ecruisat (starea obţinută la produsele care. Definirea şi simbolizarea stărilor de bază ale produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale Definirea stării de bază 1. în scopul obţinerii unor caracteristici mecanice prescrise) 4.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase simbolurile stărilor de livrare ale semifabricatelor sau produselor realizate din aceste materiale. pentru obţinerea unor stări stabile diferite de stările 1. Recopt (starea obţinută la produsele deformate plastic în urma aplicării unei recoaceri complete în scopul asigurării valorilor minime ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică sau starea obţinută la produsele turnate după o recoacere destinată reducerii segregaţiilor dendritice.6. Pus în soluţie (starea instabilă obţinută la produsele supuse unei căliri de punere în suluţie şi îmbătrânite spontan la ta) 5. de litere sau cifre care indică subdiviziunea corespunzătoare stării de bază (modul particular în care se realizează starea de livrare a materialului. urmată. Tabelul 9. finisării granulaţiei.7 sunt definite subdiviziunile stării TRATAT TERMIC corespunzătoare produselor realizate din aceste materiale. gradul de ecruisare realizat etc. 145 . sunt supuse unor operaţii de deformare plastică la rece sau unor combinaţii de operaţii de deformare plastică la rece şi RRN. Tratat termic. în cursul cărora nu se efectuează nici o verificare privind regimul termic sau gradul de deformare) 2. după recoacere sau deformare plastică la cald. îmbunătăţirii ductilităţii sau stabilizării caracteristicilor mecanice) 3. Simbolul stării unui metal sau aliaj neferos este alcătuit dintr-o literă de codificare a stării de bază (care defineşte modul principial de atingere a stării în care se află materialul). cu sau fără ecruisare suplimentară. eventual. adică particularităţile privind succesiunea şi conţinutul operaţiilor tehnologice ce trebuie aplicate pentru atingerea stării de livrare a produselor) şi/sau valorile anumitor caracteristici definitorii ale calităţii produselor care se livrează. 2 sau 3 * Simbolul stării pentru Al şi pentru Cu şi aliajele pe aliajele pe bază de Al bază de Cu F M O O H* W ** T H* − T cifrele sau literele care urmează acestui simbol codifică succesiunea de operaţii tehnologice care se aplică pentru atingerea stării.6. Brut de fabricaţie (starea obţinută din operaţiile de prelucrare la cald. Principalele date (cuprinse în standardele SR EN 515 şi SR ISO 1190/2) privind simbolizarea stărilor de bază ale produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale sunt prezentate în tabelul 9. ** cifrele care urmează acestui simbol indică durata (în ore) a procesului de îmbătrânire naturală spontană. iar în tabelul 9.

7. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece şi îmbătrânite artificial) 5. ci realizarea unor caracteristici speciale. îmbătrânit artificial şi deformat plastic la rece (starea obţinută la produsele care. Pus în soluţie. Răcit după prelucrare la cald şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care. după atingerea stării definite la 5. deformat plastic la rece şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. rezistenţa maximă la acţiunea unor medii corosive) 5.10. Răcit după prelucrare la cald. după atingerea stării definite la 5. urmată de o îmbătrânire naturală) 5. urmată de ecruisarea prin deformare plastică la rece şi îmbătrânirea naturală) 5. Definirea şi simbolizarea subdiviziunilor stării TRATAT TERMIC a produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale Definirea subdiviziunii stării de bază 5.4.5. sunt răcite la ta.2. urmată de o îmbătrânire artificială al cărei scop principal nu este obţinerea unui efect de durificare prescris. după prelucrarea la temperaturi ridicate. Pus în soluţie şi supraîmbătrânit/stabilizat (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. deformat plastic la rece şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie.5. de exemplu.9. deformat plastic la rece şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care. Pus în soluţie şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece) 146 Simbolul stării pentru Al şi pentru Cu şi aliajele pe aliajele pe bază de Al bază de Cu T1 T2 TA TC T3 T4 T5 T6 TD TB TE TF T7 − − TG T8 TH − T9 TK TL .1. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece) 5. cum ar fi.7. Răcit după prelucrare la cald şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care.8. sunt îmbătrânite artificial) 5.11. după prelucrarea la temperaturi ridicate. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece şi îmbătrânite natural) 5. Pus în soluţie. Pus în soluţie şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie.6. îmbătrânit artificial şi deformat plastic la rece (starea obţinută la produsele care. după prelucrarea la temperaturi ridicate şi răcirea la ta .6. sunt răcite la ta. sunt răcite la ta şi îmbătrânite natural) 5. Răcit după prelucrare la cald. urmată de ecruisarea prin deformare plastică la rece şi îmbătrânirea artificială) 5. Răcit după prelucrare la cald. deformat plastic la rece şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 9. după prelucrarea la temperaturi ridicate.3. Pus în soluţie. urmată de o îmbătrânire artificială) 5.

2 % şi are ts ≅ 270 oC). compuşii (cu topire congruentă) pe care îi formează cu cuprul aceste impurităţi se dispun intercristalin în structura cuprului. care se declanşează prin reacţia Cu2O + H2 ⇒ 2Cu + H2O şi conduce la formarea de vapori de apă a căror presiune creşte (deoarece nu se pot elimina). constând în creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii. Te). Cd. producând fisurarea intercristalină a produselor din cupru. neaerate de sulfaţi. Se.2 şi 9. Cuprul formează un număr impresionant de aliaje. • impurităţi care formează cu cuprul compuşi chimici fragili (O. 147 . Sb). clorhidric.5. diminuându-i substanţial plasticitatea şi tenacitatea şi micşorându-i considerabil conductibilitatea termică şi electrică. prezenţa incluziunilor intercristaline de CuO2 în structura cuprului (nedezoxidat corespunzător la elaborare) poate determina şi fenomenul numit “boala de hidrogen”. Au.06 % şi are ts ≅ 320 oC. Cuprul este atacat (se corodează) în medii care conţin hidrogen. As. Mn. Mg. de obicei. Cuprul şi aliajele pe bază de cupru Sub formă de metal pur sau sub formă de component de bază al unor aliaje.2. Principalele impurităţi ale cuprului tehnic se pot clasifica în următoarele categorii: • impurităţi solubile în cuprul solid (Ag. efectele prezenţei în concentraţii masice mici (sub 0. • impurităţi insolubile în cuprul solid (Pb.1. P. sub formă de incluziuni nemetalice. anilină şi acid acetic etc. Pt. amoniac. micşorarea plasticităţii şi tenacităţii. sulf. soluţii concentrate de acizi anorganici.5 %) a acestor impurităţi (care formează soluţii solide de substituţie cu cuprul). Principalele proprietăţi fizico – chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale cuprului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1. Cuprul are o bună rezistenţă la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate. principalele aliaje pe bază de cupru folosite în tehnică fiind prezentate în continuare. Zn. 9. iar Bi şi Cu formează un eutectic care conţine %Cum = 0. reducerea conductibilităţii termice şi electrice etc. ape reziduale şi ape sărate. azotic). benzol. substanţe organice (benzină.3. glicerină etc. Sn. soluţii slabe. 9. cuprul este utilizat din timpuri străvechi pentru realizarea de produse. Bi). care se dispun la limitele cristalelor de cupru şi îi influenţează negativ prelucrabilitatea prin deformare plastică la cald (generează fenomene de fragilitate sau fisurare la cald).. cloruri şi acizi anorganici (sulfuric. Ni. aceste impurităţi formează cu cuprul eutectice uşor fuzibile (Pb şi Cu formează un eutectic care conţine %Cum = 0. vapori de apă supraîncălziţi. hidrogen sulfurat.). azotaţi.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase 9. acceptabile. sunt. Fe. Cr. motorină. S.

9.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. care prezintă structură cristalină de tip CVC. având drept component de aliere principal zincul sunt denumite în tehnică alame. la temperaturi ridicate.3. soluţia solidă α se caracterizează printr-o bună plasticitate. Variaţia caracteristicilor mecanice ale alamelor în funcţie de %Znm 148 . ca şi solventul său. iar atomii de Zn se poziţionează în nodurile aflate în centrele celulelor elementare) şi soluţia solidă ordonată (faza Kurnakov). prezentată în figura 9. structură cristalină de tip CFC. iar sub temperatura tCK ≅ 450 oC (temperatura Curie – Kurnakov a fazei β. capătă caracteristicile tipice compuşilor intermetalici (duritate ridicată şi fragilitate accentuată). 2. scap.2. β are caracteristicile unei soluţii solide neordonate. • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent cuprul şi ca solut zincul (α ≡ Cu(Zn)).5. cât şi la rece. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. v. atât la cald. Alamele Aliajel pe bază de cupru. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Zn. Structura alamelor se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic a sistemului Cu – Zn.8. notată β’. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu . deoarece prezintă. • β este o soluţie solidă pe bază de compus chimic (fază bertholidă).1) suferă un proces de ordonare (atomii de Cu se distribuie în nodurile situate în vârfurile celulelor elementare. Fig. prezentând tenacitate şi plasticitate bune. putând fi deformată plastic uşor.4.Zn Fig.3.1. 9.

dacă semifabricatele sau lingourile turnate sunt supuse unei recoaceri de omogenizare (la ti = 800 . τm = 2. 850 oC. 9. cu structura la ta alcătuită numai din cristale de fază β’ (v. 149 . Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Cu − Zn Punctul A B C D M N P Q Abscisa.. alcătuită din cristale dendritice de soluţie solidă α neomogenă.6. fig.. aşa cum se observă în figura 9. cât şi prin deformare plastică la rece). 50 %] şi se pot utiliza atât ca alame de turnare. alamele monofazice α. au %Znm ∈ (46 %. După turnare şi răcire la ta.5. cât şi ca alame deformabile la cald (la o temperatură de deformare situată deasupra punctului tCK ≅ 450 oC. în cantitatea şi cu dispunerea corespunzătoare obţinerii unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate. Alamele monofazice β’.9) şi. Alamele monofazice α se comportă foarte bine la deformarea plastică la rece şi au o comportare mai slabă la deformarea plastică la cald.4). unei reveniri. structura lor la ta va fi alcătuită din cristale poliedrice de soluţie solida α omogenă. eventual.. 10). pentru obţinerea structurii prezentate în fig. 46 %) şi sunt utilizate de obicei ca alame de turnare. dacă se aplică un TT de recoacere. pentru ca în structură să apară cristale de fază α. mai ales în prezenta impurităţilor insolubile în cupru (Pb. la care aceste alame prezintă o structură monofazică β. semifabricatele sau lingourile din astfel de alame prezintă o structură monofazică. 9. au %Znm ∈ (39 %. duritatea şi fragilitatea acestora crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul procentual al fazei β’ în structură. 9. aşa cum se observă în figura 9. Bi) care determină apariţia unor fenomene de fragilitate sau fisurare la cald. cristalele acestei structuri devenind poliedrice (echiaxiale).5 ore) sau sunt deformate plastic şi supuse apoi recoacerii. alamele se pot clasifica astfel: A. %Znm 0 41 32 38 39 46 46 32 Ordonata. În unele cazuri. care definesc procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor. fig. cu %Znm ≤ 25 % sunt denumite în tehnică tombacuri. Alamele monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Znm ≤ 39 % şi sunt alame deformabile (care se prelucrează bine atât prin deformare plastică la cald. cu plasticitate bună).8. B. piesele din alame bifazice cu conţinut ridicat de zinc se supun unui TT de călire în apă (de la o temperatură ti la care materialul prezintă o structură monofazică β.8.7.. Alamele bifazice. aşa cum se poate observa în figura 9. C. oC 1083 905 905 905 450 450 ta ta În funcţie de structura de echilibru şi de caracteristicile mecanice pe care le prezintă în această stare (v. structura la ta a semifabricatelor şi pieselor turnate din astfel de alame are aspectul prezentat în figura 9.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Tabelul 9. la o temperatură ti < tCK. cu structura la ta alcătuită din cristalele fazelor α şi β’.

introdus în concentraţii %Alm ≤ 3. din punctul de vedere al efectelor asupra structurii. j = 1. Principalele elemente de aliere folosite la elaborarea alamelor speciale au următoarele efecte asupra structurii şi proprietăţilor acestor aliaje: • Aluminiul.. n.6. 9. iar k eEA j . sunt coeficienţii de echivalare în zinc a elementelor de aliere suplimentare (introducerea unui element de aliere suplimentar în concentraţia %EAmj este echivalentă.. Structura la ta. Deoarece are keAl = 6. orice alamă specială poate fi încadrată în categoriile structurale anterior precizate pentru alamele binare.1) în care %EAmj. care au în compoziţie (pe lângă zinc) şi alte elemente de aliere. a alamelor monofazice α În tehnică se utilizează nu numai alamele binare (aliajele Cu – Zn) ci şi alamele complexe (speciale). cu suplimentarea cu %k eEA j % EAmj a concentraţie de zinc a alamei).5 %. sunt concentraţiile masice ale elementelor suplimentare de aliere existente în compoziţia alamei speciale.9.. 9. adică concentraţia masică a cuprului în alama binară echivalentă din punctul de vedere al microstructurii. cu relaţa: %Cu me = %Cu m %Cu m + % Znm + ∑ k eEAj % EAmj j =1 n 100 . introdus în concentraţii %Fem ≤ 1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. Structura la ta a alamelor monofazice α turnate Fig. n. iar la concentraţii masice mai 150 . (9.5. j = 1. determină creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii alamelor. finisează granulaţia şi mareşte tenacitatea alamelor. • Fierul. Fierul are keFe = 0.. aluminiul determină micşorarea sensibilă a conţinutului procentual de fază α al structurii alamelor. după recoacerea de omogenizare.5 %. dacă se calculează titlul fictiv al alamei %Cume. fără a le diminua caracteristicile de plasticitate şi tenacitate şi îmbunătăţeşte rezistenţa lor la acţiunea mediilor corosive.

fiind considerat o impuritate a acestuia) se foloseşte ca element de aliere al 151 . care determină o creştere cu 30 . piesele şi semifabricatele din alame aliate suplimentar cu acest element se pot supune TT de călire de punere în soluţie (răcire în apă de la ti = 800 ... Structura la ta a alamelor bifazice turnate Fig. 420 oC). efectele staniului asupra microstructurii alamelor se pot estima cu uşurinţă.8. având în vedere că keSn = 2. aşa cum s-a precizat anterior. introdus în concentraţii %Snm ≤ 1 %.. • Staniul. • Plumbul (care. 820 oC) şi îmbătrânire (revenire la ti = 400 . 9. Structura la ta a alamelor monofazice β’ • Manganul. 9. măreşte rezistenţa mecanică şi plasticitatea alamelor şi îmbunătăţeşte comportarea alamelor în medii corosive cum sunt apa de mare. Fig.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase mari de 0. măreşte rezistenţa la coroziune a alamelor în apa de mare. 9. datorită efectelor fierului asupra microstructurii. iar efectele sale asupra microstructurii se pot aprecia considerând keMn = 0.. manganul este un bun dezoxidant. Structura la ta a alamelor bifazice recoapte după turnare Fig.. Structura la ta a alamelor bifazice călite si revenite Fig. 10.9.7. aburul supraîncălzit şi soluţiile de cloruri. 40 % a caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi duritate.. introdus în concentraţii %Mnm ≤ 5 %. este insolubil în cupru. 9.4 % determină apariţia în structură a compusului FeZn7. care induce un efect suplimentar de finisare a granulaţiei şi asigură sfărâmarea aşchiilor la prelucrarea prin aşchiere a alamelor.5.

de exemplu.. • Siliciul. determină creşterea plasticităţii şi tenacităţii alamelor. Mărcile de alame comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. punctul de maxim local al curbei rezistenţei mecanice (cu ordonata la Rm = 600. 9. coeficientul său de echivalare este keNi = −1. CuZn39Ni3 sunt mărci de alame speciale monofazice α (alame speciale deformabile). fiind metale izomorfe (cu structură cristalină de tip CFC) şi prezentând dimensiuni atomice apropiate.27. curbele ce descriu dependenţele dintre caracteristicile fizico – mecanice ale aliajelor Cu − Ni şi compoziţia lor chimică corespund configuraţiei redate în diagrama din figura 3.12. Aliajele Cu − Ni Cuprul şi nichelul. G CuZn40PbSn. G CuZn30Al5Fe3Mn2 sunt mărci de alame bifazice (alame pentru turnare). CuZn20.3. CuZn15. CuZn10.. • Nichelul. CuZn30. iar CuZn42Mn3Al2 şi G CuZn30Al5Fe3Mn2 sunt mărci de alame monofazice β. introdus în concentraţii %Sim ≤ 1 %. 45 %) şi coeficientului de gâtuire (cu ordonata la 152 . iar influenţa sa asupra microstructurii alamelor se poate estima considerând kePb = 1.2. au solubilitate totală în stare solidă. CuZn36 sunt mărci de alame monofazice α (alame binare deformabile). CuZn36Pb1. este un bun dezoxidant. introdus în concentraţii %Nim ≤ 3 %.11.800 N/mm2) şi punctele de minim local ale curbelor alungirii procentuale după rupere (cu ordonata la A = 40 . Plumbul se introduce în concentraţii %Pbm ≤ 3 %.5. efectele sale asupra microstructurii alamelor sunt importante. deoarece poate determina apariţia fenomenelor de fragilitate sau fisuare la cald. deoarece particulele de plumb uniform distribuite în structura alamelor asigură sfărâmarea aşchiilor şi îmbunătăţesc prelucrabilitatea prin aşchire a acestor aliaje. evidenţiază faptul că toate aliajele acestui sistem au la ta o structură monofazică. G CuZn40Pb..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR alamelor din care se confecţionează produse destinate prelucrării prin aşchiere. prezentată în figura 9. prezenţa plumbului înrăutăţeşte comportarea la prelucrarea prin deformare plastică a alamelor. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu – Ni. CuZn31Si. Ca urmare. alcătuită din cristale de soluţie solidă de substituţie α ≡ Cu(Ni) ≡ Ni(Cu). măreşte fluiditatea şi proprietăţile de turnare ale alamelor topite şi determină îmbunătăţirea comportării în medii corosive a produselor confecţionate din alame speciale. aşa cum se poate observa în figura 9. Deoarece nichelul înlocuieşte în structura alamelor atomii de cupru (are asupra microstructurii alamelor efectul corespunzător scăderii concentraţiei de zinc).. G CuZn38Pb2Mn2. deoarece are keSi = 10. mărirea rezistenţei mecanice şi durităţii (mai ales ale fazei β) şi îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune (mai ales în prezenţa mediilor active calde).

. folosite (ca aliaje deformabile. 153 .. 20 % şi adaosuri de Fe (%Fem = 0. 20 % şi %Znm = 20.. • aliajele Alpaca (Neusilber. aliajele Cu – Ni se prelucrează bine prin deformare plastică (la rece sau la cald) sau prin aşchiere. Mn şi Si. rezistorilor electrici. folosite pentru a confecţiona (prin deformare plastică la rece sau la cald) elemente elastice (arcuri sau lamele) şi piese rezistente la coroziune... Principalele reţete de aliaje Cu – Ni utilizate în tehnică sunt: • aliajele Kunial.15% şi adaosuri de Al (%Alm = 1 ....6 .. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu − Ni Fig. prezintă o bună rezistenţă la coroziune (în apă de mare şi în soluţii saline.0 %) şi Mn (%Mnm = 0. • aliaje Melchior (Maillechort). tacâmurilor şi obiectelor de artă sau podoabă etc.70 % şi adaosuri de Fe. dar şi ca aliaje pentru turnare) în aplicaţiile care necesită materiale rezistente la coroziune. • aliajele Constantan.60 %) având abscisa situată la %Nim ≅ 65 %.50 % şi aliajele Nichelină. Fig. • aliaje Monel. folosite ca materiale electrotehnice (în special pentru confecţionarea rezistorilor).8 .30 % (corespunzător mărcilor comerciale CuNi18Zn20. în vapori de apă etc. CuNi18Zn27 sau CuNi15Zn21).. instrumentelor de măsurare.. Argentan)..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Z = 55. cu %Nim = 20 % Datorită structurii monofazice şi proprietăţilor fizico – mecanice pe care le prezintă. 1. folosite (ca aliaje deformabile sau pentru turnare) pentru confecţionarea pieselor rezistente la coroziune. 3%). cu %Nim = 30... cu %Nim = 15 . 12. cu %Nim = 40. cu %Nim = 65...3 %).) şi se pot utiliza la fabricarea rezistorilor electrici. pieselor de mecanică fină.35 % şi adaosuri de Mn (%Mnm = 3. iar curba care redă dependenţa dintre rezistivitatea electrică şi compoziţia acestor aliaje prezentând un punct de maxim local cu abscisa %Nim ≅ 50 %... cu %Nim = 18 .. Microstructura la ta a aliajului Cu – Ni.4 %).. 9.. 1. 9.. folosite în aplicaţiile care impun materiale anticorosive... 11. cu %Nim = 5. în acizi organici..

cu structură cristalină de tip CVC. Bronzurile Aliajele pe bază de cupru al căror component de aliere principal este un alt element decât zincul sau nichelul sunt denumite bronzuri. bronzurile cu aluminiu. faza ε nu apare în structura semifabricatelor şi pieselor din bronzuri industriale livrate în stările M sau O. ca şi solventul său. faza δ este stabilă numai până la temperatura t = 320 oC. cu structură cristalină de tip CVC.5. Fazele care apar pe diagramele de echilibru din figura 9. Principalele tipuri de bronzuri folosite pentru realizarea pieselor din construcţia de maşini şi pentru fabricare construcţiilor mecanice sunt: bronzurile cu staniu (denumite şi bronzuri clasice). atât la cald. structurile indicate de diagramele de echilibru (stabil sau metastabil) redate în figura 9. cu structură cristalină complexă. • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent cuprul şi ca solut sataniul (α ≡ Cu(Sn)).1. • δ este o soluţie solidă pe baza compusului chimic Cu31Sn8 (fază bertholidă).5. β este stabilă numai până la temperatura t = 586 oC. 9. în funcţie de concentraţia masică a staniului. punctele caracteristice ale acestor diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. la care se descompune eutectoid: β ⇒ α + γ. putând fi deformată plastic uşor. în funcţie de concentraţia 154 . deoarece prezintă. aşa cum rezultă examinând diagramele din figura 9. • β este o soluţie solidă pa baza compusului chimic Cu5Sn (fază bertholidă). bronzurile cu siliciu.13 au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Sn.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. faza α se caracterizează printr-o bună plasticitate.3. cât şi la rece. care apara (la răcirea bronzurilor topite) prin defăşurarea transformării peritectice (la t ≅ 800 oC): L + α ⇒ β. Bronzurile cu staniu folosite în tehnică au %Cum ≤ 20 % şi prezintă. la care. la care se descompune eutectoid: γ ⇒ α + δ. în condiţii de echilibru (care presupun menţineri îndelungate). de caracteristicile mecanice asigurate (redate sintetic.3.13. datorită vitezei extrem de reduse cu care se realizează transformarea δ ⇒ α + ε. structură cristalină de tip CFC. • γ este (ca şi β) o soluţie solidă pe baza compusului chimic Cu5Sn (fază bertholidă).13. bronzurile cu beriliu şi bronzurile cu plumb.9. • ε este compusul intermetalic Cu3Sn. În funcţie de structura pe care o prezintă (la ta) în starea M. se descompune eutectoid: δ ⇒ α + ε. faza γ este stabilă numai până temperatura la t = 520 oC.

. structurile la ta ale semifabricatelor şi pieselor realizate din astfel de bronzuri conţin (aşa cum se poate observa în fig.0 520 J 27. structura de turnare a acestor bronzuri.0 8.20 % şi se folosesc ca bronzuri de turnare. aşa cum se observă pe micrografia din figura 9.2 ta A. respectiv. 9. b.%Snm Ordonata.. în diagramele din fig.0 800 E E’ 16.5 9.0 800 D 22. Bronzurile hipoeutectoide (bronzurile bifazice) au %Snm = 10. se poate transforma prin recoacere (precedată sau nu de o operaţie de prelucrare prin deformare plastică) într-o structură cu cristale poliedrice de soluţie solidă α omogenă. 9. 9.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase masică a staniului. B. în starea M. cât şi prin deformare plastică la rece). starea metastabilă obţinută prin recoacere (starea O).15. aşa cum se poate vedea pe migrografia prezentată în figura 9.14) şi de procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor. c.17) fazele α şi δ şi.9.13. constituenţii α (preeutectoid) 155 . bronzurile cu staniu se pot clasifica astfel: Fig..5 800 C C’ 13.0 350 Q 0.0 586 H H’ 16. 9 % şi sunt bronzuri deformabile (care se pot prelucra atât prin deformare plastică la cald.0 520 K 11.. alcătuită din cristale dendritice de soluţie solidă α neomogenă.16. Diagramele de echilibru ale sistemului de aliaje Cu – Sn pentru diferite stări: a. Bronzurile monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Snm ≤ 8 . oC A 0 1083 B 25. Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramelor de echilibru Cu − Sn Punctul Abscisa. starea de echilibru stabil.0 586 G 26.0 8.0 586 F 24. starea metastabilă obţinută prin turnare (strarea F) Tabelul 9.

separate intercristalin în structură. 9. 9.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR şi amestecul eutectoid (α + δ). • plumbul. introdus în concentraţii %Pbm ≤ 2 %. introdus în concentraţii %Pm < 0. Structura la ta a bronzurilor monofazice α turnate Fig.17. ce influenţează pozitiv caracteristicile de antifricţiune şi rezistenţa la uzare a bronzurilor. îmbunătăţeşte prelucrabilitatea prin aşchiere a bronzurilor (deoarece particulele de Pb. care produc următoarele efecte asupra structurii şi proprietăţilor acestor aliaje: • fosforul. 9. Structura la ta a bronzurilor hipoeutectoide turnate Bronzurile cu staniu se pot alia suplimentar la elaborare şi cu alte elemente.6 % determină formarea în structură a unor mici cantităţi de compus Cu3P.16. 9.3 %. Variaţia caracteristicilor mecanice ale bronzurilor cu staniu în funcţie de %Snm Fig.15. iar în concentraţii %Pm = 0.. favorizează sfărâmarea aşchiilor) şi rezistenţa lor la 156 ..3. asigură o bună dezoxidare (împiedică apariţia incluziunilor dure şi fragile de SnO2) şi măreşte fluiditatea bronzurilor topite (conferă bune proprietăţi de turnare). duritatea şi fragilitatea acestor structuri crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul lor procentual de eutectoid (α + δ).14. Fig.0. Structura la ta a bronzurilor monofazice α recoapte Fig.

aceste aliaje au proprietăţi de turnare foarte bune (fluiditate ridicată.5. cu retasura de contracţie concentrată). Mărcile de bronzuri cu staniu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. faza β poate să apară în structura bronzurilor cu aluminiu. la care se descompune eutectoid: β ⇒ α + γ2. atât la cald.. • γ este (ca şi β) o fază bertholidă.. influenţează pozitiv proprietăţile de turnare ale bronzurilor (măreşte fluiditatea.12 %) le asigură proprietăţi bune de antifricţiune (deoarece particulele de plumb. cu structură cubică complexă. CuSn6. 9. separate intercristalin în structura bronzurilor..2. micşorează intervalul temperaturilor de solidificare. evită apariţia incluziunilor de gaze în lingourile şi piesele turnate) şi nu produce modificări structurale (deoarece se dizolvă integral în soluţia solidă α). corespunzătoare compusului Cu32Al19. structurile indicate de diagrama de echilibru redată în figura 9.15 oC). care poate fi deformată plastic uşor. CuSn8 şi CuSn4Pb4Zn4 sunt mărci de bronzuri monofazice α (bronzuri deformabile). stabilă deasupra temperaturii t = 785 oC. au un substanţial efect lubrifiant). Fazele care apar pe diagrama de echilibru din figura 9. cu structură cristalină cubică şi γ2. bronzurile cu aluminiu (spre deosebire de bronzurile clasice) au un interval de solidificare restrâns (10.18 au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Al. corespunzătoare compusului Cu9Al4.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase coroziune. cât şi la rece. Bronzurile cu aluminiu prezintă însă.3 %) şi/sau ca fază separată la transformarea eutectică (la t ≅ 1035 oC) L ⇒ α + β şi este stabilă numai până la temperatura t = 565 oC. • α este soluţia solidă de substituţie α ≡ Cu(Al).3.18. iar GCuSn14. aşa cum se poate observa pe diagrama de echilibru. • β este o fază bertholidă pe baza compusului chimic Cu3Al. ca fază separată preeutectoid (la cristalizarea primară a bronzurilor cu %Alm > 8. tendinţa de a forma cristale dendritice lungi (columnare). ca urmare. Bronzurile cu aluminiu folosite în tehnică au %Alm ≤ 15 % şi prezintă. de exemplu.. la solidificarea după turnare. care înrăutăţesc comportarea la deformare plastică (măresc înclinaţia spre fisurare) a 157 ..18. aptitudine de a realiza piese turnate compacte. Aşa cum se poate observa examinând diagrama de echilibru din figura 9. în funcţie de concentraţia aluminiului în aceste aliaje. cu structură cristalină de tip CVC. stabilă sub temperatura t = 785 oC. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9.10. în funcţie de concentraţia masică a aluminiului. cu structură cristalină de tip CFC. • zincul. GCuSn12Ni2 şi GCuSn10Zn2 sunt mărci de bronzuri bifazice (bronzuri de turnare).. duritate ridicată şi fragilitate accentuată. în concentraţii %Znm = 5. γ prezintă două modificaţii (forme alotropice): γ1. iar în concentraţii mai mari (%Pbm = 4.10 %.

B şi li se aplică o bună dezoxidare (pentru evitarea apariţiei în structură a incluziunilor fragile de Al2O3). structura la ta a semifabricatelor şi pieselor realizate din astfel de bronzuri conţine fazele α şi γ2 şi. 19 Variaţia caracteristicilor mecanice ale bronzurilor cu aluminiu în funcţie de %Alm Tabelul 9. 9.6 785 Q 9.10.4 1035 G 9. bronzurile cu aluminiu se pot clasifica astfel: A. acest dezavantaj poate fi eliminat. Bronzurile monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Alm < 9 % şi sunt bronzuri deformabile. %Snm Ordonata. în diagramele din fig.4 565 M 12.10. Fig..2 1048 F 7.3 1035 C 11. Bronzurile bifazice cu %Alm = 9. oC A 0 1083 B 8.5 % se pot prelucra şi prin deformare plastică la cald. Ti. respectiv.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR pieslor şi semifabricatelor turnate.. în funcţie de concentraţia masică a aluminiului. dacă la elaborare se face modificarea lor cu V. Bronzurile hipoeutectoide (bronzurile bifazice) au %Alm ≥ 9 % şi se folosesc în mod obişnuit ca bronzuri de turnare. B. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu − Al Fig. 9. constituenţii α (preeutectoid) şi amestecul eutectoid (α + γ2). Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Cu − Al Punctul Abscisa.4 ta În funcţie de structura pe care o prezintă (la ta) în stările M sau O. 18.0 1035 K 9. 9. de caracteristicile mecanice asigurate (redate sintetic. duritatea şi fragilitatea acestei structuri crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul procentual de eutectoid (α + γ2). dacă temperatura la care se face deformarea este situată în domeniul în care aceste aliaje prezintă structură monofazică β (structură care se poate menţine şi la ta.19) şi de procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor. dacă se aplică un TT de 158 .5.0 565 P 13.

finisează granulaţia. 9. Pentru îmbunăţăţirea unor caracteristici de utilizare..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase călire.25 % la bronzurile deformate plastic la cald sau de turnare şi Rm = 750.2 = 450. Mărcile de bronzuri cu aluminiu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. în concentraţii %Fem = 3. de exemplu: • bronzurile cu siliciu şi mangan (cu %Sim = 2. acestea se pot utiliza atât ca bronzuri deformabile.3. dar micşorează fluiditatea acestora (înrăutăţeşte proprietăţile de turnare). Rp0..... care să determine sporirea anumitor proprietăţi de utilizare ale acestora).. îmbunătăţeşte comportarea bronzurilor la temperaturi ridicate. rezistenţă mare la coroziune şi o bună prelucrabilitate prin aşchiere. G CuAl10Mn şi G CuAl9Fe5Ni5 sunt mărci de bronzuri bifazice (bronzuri de turnare). petrolului şi produselor petroliere). are efecte asemănătoare fierului şi manganului şi. în concentraţii masice %Mnm ≤ 2 %.2 %) au proprietăţi bune de turnare. în comparaţie cu bronzurile clasice. apelor reziduale. cât şi ca bronzuri de turnare şi au caracteristici mecanice ridicate (Rm = 200.... • manganul. CuAl10Fe3 şi CuAl9Mn2 sunt mărci de bronzuri monofazice α (bronzuri deformabile). cum ar fi: • fierul. corespunzător obţinerii stărilor TA sau TB). Bronzurile cu aluminiu au...900 N/mm2. Rp0. în plus. de obicei fiind preferată folosirea bronzurilor ternare sau complexe (bronzuri cu siliciu aliate suplimentar şi cu alte elemente. iar G CuAl10Fe3. densitate mai mică.. Bronzurile binare cu siliciu se utilizează mai rar în aplicaţiile tehnice. de exemplu. soluţiile de acid carbonic.500 N/mm2 şi A = 3. piese cu proprietăţi bune antifricţiune. bronzurile cu aluminiu se pot alia suplimentar şi cu alte elemente. 850 oC) şi sunt indicate pentru realizarea unor piese pentru construcţia de maşini sau pentru industria chimică (elemente elastice.3 % şi %Mnm = 1.. 159 .5. • nichelul. produse rezistente la acţiunea apei de mare... caracteristici de antifricţiune şi rezistenţa la uzare mai scăzute şi caracteristici mecanice asemănătoare. se pot prelucra prin deformare plastică la cald (la t = 800 . prezentând şi avantajul de a fi mai ieftine decât celelalte tipuri de bronzuri. măreşte rezistenţa mecanică şi duritatea.300 N/mm2. are efecte similare cu ale fierului. îmbunătăţeşte caracteristicile de antifricţiune ale bronzurilor şi măreşte refractaritatea acestora (rezistenţa la oxidare/coroziune la temperaturi înalte). amplificând efectele acestui element de aliere.3.. soluţiile unor acizi organici).200 N/mm2 şi A = 15. Bronzurile cu siliciu folosite în tehnică au %Sim ≤ 3 % şi prezintă (în mod obişnuit) în stare solidă o structură monofazică α ≡ Cu(Si)..2 = 140.5 %. rezistenţă la coroziune mult mai bună (în medii ca: apa de mare şi soluţiile saline..8 % la bronzurile ecruisate prin deformare plastică la rece). în concentraţii masice %Nim ≤ 5 %...

2 % şi %Nim = 1.. urmată de îmbătrânire artificială (la ti = 450..5.. 900 oC) şi la rece şi prezintă bune proprietăţi antifricţiune şi rezistenţă la uzare (mai ales. ungerea este insuficientă şi temperaturile de lucru sunt ridicate).. în structura de echilibru la ta a acestor bronzuri apare faza Ni2Si. care prezintă o mare variaţie cu temperatura a solubilităţii în faza α. cele mai utilizate mărci de bronzuri cu siliciu sunt: CuSi1. Mărcile de bronzuri cu siliciu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate.4.4 %) se caracterizează printr-o bună prelucrabilitate prin aşchiere şi bune proprietăţi antifricţiune..5 % şi prezintă..3.3 %) se prelucrează bine prin deformare plastică la cald (la t = 850 . dacă solicitările mecanice sunt intense.. CuSi3 şi G CuSi4.5.. structurile indicate de diagrama de echilibru redată în figura 9. datorită particulelor intercristaline de plumb pe care le prezintă în structură.20. Fazele care apar pe diagrama de echilibru Cu – Be au următoarele semnificaţii: 160 ... prin aplicarea unui TT alcătuit din călire de punere în soluţie (de la ti = 900. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9.11.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • bronzurile cu siliciu şi nichel (cu %Sim = 1. în funcţie de concentraţia masică a beriliului. • bronzurile cu siliciu şi plumb (%Sim = 2. Bronzurile cu beriliu folosite în tehnică au %Bem ≤ 2. permiţând obţinerea la aceste aliaje a unor efecte de durificare substanţiale.3 % şi %Nim = 1.. 9...500 oC).950 oC)..

. 820 oC).. Datorită variaţiei mari cu temperatura a solubilităţii beriliului în cupru. care poate fi deformată plastic uşor.)..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Be. a cărui contribuţie la durificarea structurii produselor din astfel de materiale este datorată formării compusului MnBe2.6Mn. o structură alcătuită din fazele α şi γ şi....5 %)...2.. 1500 N/mm2. aşa cum se poate observa pe diagrama de echilibru. care rezultă prin transformarea eutectoidă (la t = 620 oC) β ⇒ α + γ. 350 N/mm2 şi A = 30 . efectele de durificare ale acestui TT se pot mări substanţial.2 = 1000 ... În stările de livrare TF sau TH (care se obţin aplicând operaţiile tehnologice precizate mai înainte).5. pentru obţinerea unei structuri monofazice α (cu cristale de α suprasaturate cu beriliu).2 = 300 . Rp0. 40 %. lamele elastice etc.. din constituenţii α şi amestecul eutectoid (α + γ). 500 N/mm2.. urmată de îmbătrânire artificială (la ti = 300 . iar duritatea lor este 350 . • γ este o fază bertholidă pe baza compusului CuBe..0. 350 oC)... Rp0. în stările M sau O. abur etc.. cu structură cristalină de tip CVC. respectiv. cu structură cristalină de tip CFC.. Pentru micşorarea concentraţiei beriliului (care este un element de aliere scump) în bronzurile industriale şi creşterea efectelor de durificare ale îmbătrânirii se practică alierea suplimentară a acestora cu mangan (%Mnm = 0.2. CuBe1.).. în aceste stări structurale caracteristicile mecanice nu sunt foarte ridicate (caracteristicile la tracţiune sunt: Rm = 450 . • α este soluţia solidă de substituţie α ≡ Cu(Be). Principalele mărci de bronzuri cu beriliu comerciale sunt: CuBe1. 1050 N/mm2 şi A = 2 . 5 %. 400 HB... iar pentru îmbunătăţirea tenacităţii acestor bronzuri se foloseşte alierea suplimentară cu Ni (%Nim = 0.5 %)..0 % şi prezintă la ta.7.9 şi CuBe0. cu structură cristalină de tip CVC. • β este o fază bertholidă. semifabricatele şi piesele confecţionate din aceste aliaje se pot trata termic prin călire de punere în soluţie (de la ti = 800 ..2.. faza β poate să apară în structura bronzurilor industriale ca urmare a desfăşurării transformării peritectice (la t = 865 oC) L + α ⇒ β sau ca urmare a diminuării solubilităţii beriliului în cupru o dată cu scăderea temperaturii. Bronzurile cu beriliu utilizate în mod obişnuit au %Bem = 1. sculelor antiscântei (care nu produc scântei prin lovire) şi pieselor care trebuie să prezinte bune proprietăţi antifricţiune sau care sunt puternic solicitate mecanic în medii de lucru active (apă de mare. dacă (după călire) se face ecruisarea controlată a acestor bronzuri prin deformare plastică la rece. caracteristicile mecanice la tracţiune ale bronzurilor cu beriliu ating nivelurile Rm = 1100 . aceste materiale se folosesc la realizarea elementelor elastice (arcuri. 161 ..5. iar duritatea este 90 . 110 HB)..

. fosfor (%Pm < 0.3.. 9. Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu Sub formă de metal pur sau sub formă de component de bază al unor aliaje. G CuPb20Sn5.3 %) sau zinc (%Znm = 1.2 şi 9. Principalele impurităţi ale aluminiului tehnic se pot clasifica în următoarele categorii: 162 . Principalele proprietăţi fizico – chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale aluminiului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1.150 N/mm2. iar duritatea 30.5 %) şi răcirea forţată la solidificare a acestor bronzuri. caracteristicile care trebuie remarcate. chimie şi petrochimie..2.50 HB).2 %).6. 9.5.. G CuPb15Sn8 şi G CuPb7Sn7Zn3. aluminiul este utilizat în prezent pentru realizarea de semifabricate şi produse pentru multe ramuri economice importante: aeronautică.. realizate dintr-o bucată sau din două semiinele. pe care se sprijină arborii maşinilor şi utilajelor) lagărelor de alunecare (organe de maşini alcătuite din cuzineţi şi elementele de poziţionare şi susţinere a acestora).3.. cele mai utilizate mărci sunt: G CuPb25. energetică neconvenţională (solară.2. Bronzurile cu plumb se folosesc în tehnică (datorită proprietăţilor antifricţiune pe care le prezintă) ca materiale pentru confecţionarea cuzineţilor (piese inelare.3 %). 9. bronzurile cu plumb manifestă o mare tendinţă de segregare (separare) a componentelor în structură. fabricarea ambalajelor.0. plasticitatea bună şi conductibilitatea termică şi electrică ridicată. Datorită insolubilităţii în stare solidă a cuprului şi plumbului şi diferenţelor mari între temperaturile lor de solidificare – topire şi între densităţile acestora. Cuzineţii din bronzuri cu plumb se realizează prin turnare. eoliană). stibiu (%Sbm = 1. Pentru a anihila această tendinţă şi a asigura o distribuţie uniformă a formaţiunilor intercristaline de plumb (cu rol lubrifiant) în matricea de cupru a structurii se practică alierea lor suplimentară cu nichel (%Nim = 1. structura la ta a bronzurilor cu plumb este alcătuită din cristale de cupru şi separări intergranulare de plumb.10 %). forajul sondelor de petrol. Mărcile de bronzuri cu plumb comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. Deoarece cuprul şi plumbul sunt insolubile în stare solidă. deoarece au determinat opţiunile pentru utilizarea acestui metal în cele mai multe aplicaţii. deoarece bronzurile cu plumb au rezistenţă mecanică scăzută (rezistenţa la rupere este Rm = 50.5. se practică turnarea cuzineţilor pe suporţi din oţel şi/sau se face alierea suplimentară a bronzurilor cu elemente care măresc duritatea matricei lor structurale: staniu (%Snm = 5. construcţii civile şi industriale. electrotehnică şi telecomunicaţii. sunt: densitatea scăzută.1.......

. Mn. Sb). amoniacul) pot determina declanşarea unor procese de corodare intensă a produselor din aluminiu. Ta. care fiind greu fuzibile se comportă ca modificatori şi determină obţinerea unor structuri primare cu granulaţie fină). Cu. Si. Zn. Al12Fe3Si. principalele aliaje pe bază de aluminiu folosite în tehnică fiind prezentate în continuare. creşterea rezistenţei mecanice şi scăderea plasticităţii (Si. Bi). aceste impurităţi uşor fuzibile se separă la limitele cristalelor de aluminiu şi influenţează negativ prelucrabilitatea prin deformare plastică la cald (generează fenomene de fragilitate sau fisurare la cald).). As. care împiedică atacarea produselor de către mediilor active de lucru. Prezenţa impurităţilor (Fe.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • impurităţi solubile în aluminiul solid (Si. 163 .6. Zn. Cr. Ti. Mg. Ni. • impurităţi care formează cu aluminiul compuşi chimici (Fe. Mn. compactă şi foarte rezistentă la coroziune. Mg. aeronautică. chimie şi petrochimie etc. Zn.21. Rezistenţa la coroziune a produselor din aluminiu se datorează acoperirii lor (pe cale naturală sau prin aplicarea unor procedee tehnologice de tratare chimică sau electrochimică) cu o peliculă de Al2O3. Cu. petrol. Mg.1. mai ales. îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin aşchiere (Cu. ape reziduale. mărirea rezistenţei la coroziune (Si. soluţii de acid sulfuric etc. Mn) sau îmbunătăţirea acestora (Si şi. • impurităţi insolubile în aluminiul solid (Sn. Cr. prezenţa compuşilor (Al3Fe. creşterea refractarităţii (Ni. 9. Aliajele Al − Cu Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal cuprul au o largă utilizare în tehnică (construcţia de maşini. Zn). Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Cu. sunt de obicei acceptabile. reducerea conductibilităţii electrice (Mn) etc. AlSb) pe care îi formează aluminiul cu aceste impurităţi are ca efect principal diminuarea plasticităţii şi tenacităţii semifabricatelor sau produselor din aluminiu. prezentată în figura 9. Zn.) sau unele medii active (soluţiile de acid azotic. Mg. Ta. Aluminiul are o bună rezistenţă la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate. Structura acestor aliaje se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic Al − Cu. Mn. Aluminiul are o bună capacitate de a forma aliaje. Mo). aderentă. medii apoase care conţin dioxid de carbon. Mo). Ni) sau diminuarea acesteia (Cu). Zr). soluţiile de acid fosforic. constând în diminuarea proprietăţilor de turnare (Cu. etc. Cr. Pb. efectele prezenţei acestor impurităţi în concentraţii masice mici. vapori de apă. Ti. AlAs.

fiind susceptibile de a fi durificate prin călire şi îmbătrânire naturală sau artificială (v.. b) aliaje pentru turnare.1.21 corepunde cele prezentate în figura 9.21) şi au structura de echilibru la ta alcătuită dintr-o matrice de soluţie solidă α. Aliajele industriale Al – Cu deformabile şi durificabile structural prin TT se caracterizează printr-o concentraţie masică de cupru %Cum = 2. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Cu Fig. structură cristalină de tip CFC. 9. Pornind de la această observaţie. care prezintă o structură cristalină de tip tetragonal. subcap.21. • θ este un compus intermetalic de tip geometric.22. atât la cald cât şi la rece. Fig. în care sunt distribuite uniform particule de fază secundară θ.1. aşa cum se poate observa în figura 9.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent aluminiul şi ca solut cuprul ( α ≡ Al(Cu)). 9. Procesul tehnologic prin care se realizează prelucrarea prin deformare plastică şi durificarea structurală a unui semifabricat confecţionat dintr-un astfel de aliaj are următoarele etape: 164 .1%. Structura de echilibru la ta a aliajelor Al − Cu cu %Cum = 4 % 9. aliajele Al − Cu se pot supune TT de călire de punere în soluţie.5 % (situată în intervalul delimitat de abscisele punctelor C şi B ale diagramei de echilibru din figura 9..22. Deoarece configuraţia diagramei de echilibru din figura 9. 9. putând fi deformată plastic uşor.1. din categoria fazelor Laves.6. ca şi solventul sau.3). aliajele Al − Cu se pot clasifica în două categorii: a) aliaje deformabile şi durificabile structural prin TT. cu formula chimică Al2Cu şi concentraţia masică de cupru %Cum = 54. soluţia solidă α se caracterizează printr-o bună plasticitate. deoarece prezintă.

cea mai mare rezistenţă mecanică se poate obţine la aliajele cu %Cum = 4.. în timp ce plasticitatea cea %Cu m % Mg m mai mare (dar rezistenţa mecanică cea mai scăzută) o au aliajele cu %Cum = 4..5 %.. alcătuită din cristale de soluţie solidă α suprasaturată în cupru. îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune etc. Cele mai folosite sunt aliajele Al – Cu – Mg cu adaosuri de Mn.3).. ts0). deoarece acesta fixează o parte din cupru sub forma compusului Al7FeCu2 (fază insolubilă în matricea α) şi diminuează astfel cantitatea de cupru disponibilă pentru formarea la îmbătrânire a precipitatelor ce asigură durificarea structurală a aliajelor. efectul negativ al fierului este eliminat. scap. %Mgm = 0.0. sporirea capacităţii de durificare prin călire şi îmbătrânire.19 .. aceste influenţe negative fiind diminuate dacă raportul % Fe m % Si m este menţinut la o valoare subunitară. 9.2.1. pentru obţinerea la ta a unei structuri monofazice. dacă %Mgm ≥ 1 %. Aliajele industriale aparţinând acestei categorii au compoziţie complexă..3 % şi = 18.7 ..4 %. * capacitatea de durificare prin TT este diminuată la creşterea concentraţiei fierului.0. cunoscute sub denumirea de duraluminiu.5 %.2 % şi % Cu m % Mg m = 1.4.. θ’ sau θ) capabile să producă durificarea la nivelul dorit a structurii (v.5. 165 .6 %).5 %.3.5 %... anihilarea influenţelor negative ale unor impurităţi greu de eliminat la elaborare. • îmbătrânirea (naturală sau artificială).. iar impurităţile permanent prezente sunt Fe şi Si (concentraţiile masice maxime uzual acceptate pentru fiecare din aceste elemente fiind de 0. Si): * rezistenţa mecanică.2.2. alierea aluminiului cu mai multe elemente fiind determinată de necesităţi privind îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin deformare plastică. %Mgm = 0... plasticitatea şi capacitatea de durificare prin TT sunt influenţate substanţial de concentraţiile cuprului şi magneziului şi de raportul acestora.. compoziţia chimică a acestor aliaje se caracterizează prin: %Cum = 2. %Mnm = 0. constând din menţinerea produsului prelucrat prin deformare plastică la o temperatură tii ∈ [ta.2.. ts).. Proprietăţile acestor aliaje sunt influenţate de ponderea elementelor de aliere.. de raportul concentraţiilor acestora şi de prezenţa impurităţilor (Fe. • prelucrarea prin deformare plastică a semifabricatului cu structură monofazică α. constând din răcirea în apă a semifabricatului încălzit la o temperatură tic situată în intervalul (tso.. %Mgm = 1. * prelucrabilitatea prin deformare plastică şi rezistenţa la coroziune se înrăutăţesc când concentraţiile impurităţilor (Fe şi Si) cresc. θ”.0... în vederea separării din soluţia solidă α suprasaturată a precipitatelor (zone GP.2.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • călirea de punere în soluţie.

). menţinerile ulterioare ale acestor aliaje la temperaturi t > ta pot produce modificări structurale cu efecte substanţiale asupra caracteristicilor mecanice. efectuate după diferite durate de menţinere a aliajului la temperatura de încercare. β etc.2.Fe)Al6 şi Al7Cu2Fe.) din care se realizează piese şi echipamente pentru aeronave. Mg2Al3 (faza β).. ţevi. Deoarece. Produsele realizate prin turnare din astfel de aliaje se pot sau nu supune 166 .4.9 %. Structura de echilibru la ta este alcătuită din soluţie solidă α şi formaţiuni de fază secundară θ. Aliajele din această categorie se pot alia suplimentar. tratamentele de durificare structurală aplicate aliajelor de tip duraluminiu nu conduc la stări structurale de echilibru stabil.10 %.7 % sau din soluţie solidă α. În procesul de îmbătrânire se formează mai întâi zone GP (de forma unor bastonaşe sau sfere). eutectic (α+θ) şi separări de fază secundară θ.1. %Sim = ≤ 0. instalaţii de forare a sondelor. diferite durate. ca şi aliajele deformabile.0.3.8 %. Bi. Mn. Mărcile de aliaje uşoare de tip duraluminiu.5Mn şi AlCu4MgMnSi. Al2CuMg (faza S).. β etc. la temperaturi t ∈ [ta. aşa cum s-a arătat în scap. variaţiile caracteristicilor mecanice la tracţiune determinate la ta după menţinerea aliajului.23. instalaţii petrochimice. Durificarea prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire a aliajelor de tip duraluminiu se realizează prin mecanismele prezentate în cazul aliajelor Al – Cu. în cazul aliajelor %Cu > 5. în timp ce compuşii conţinând Fe şi Mn rămân nedizolvaţi şi se menţin în structura aliajelor călite (cu efecte negative asupra plasticităţii acestei structuri). AlCu4Mg1. profile extrudate etc. S’. La încălzirea în vederea călirii compuşii intermetalici pe bază de Al. Cu. corespund simbolurilor: AlCu4MgMn. Ni.5Mn − T8).1. Aliajele industriale Al – Cu pentru turnare se caracterizează printr-o concentraţie masică de cupru %Cum = 3. care redau.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Structura de echilibru la ta a aliajelor de tip duraluminiu este alcătuită din matricea α şi diverşi compuşi chimici (cu prezenţa şi ponderea dependente de compoziţia aliajului): Al2Cu (faza θ).8... Al6CuMg4. cu Mg.6. S. %Fem ≤ 0..).5 % (corespunzător mărcii 2024 − T8 sau AlCu4Mg1..24 care redau.5 %. variaţiile caracteristicilor mecanice la tracţiune determinate prin încercări la temperaturi t ∈ [ta. pentru acelaşi aliaj.9 %.. folosite la confecţionarea semifabricatelor (table.. autovehicule. β’ etc.) se dizolvă în matricea α.3. Si. %Mgm = 1. în cazul aliajelor cu %Cum ≤ 5. S. %Mnm = 0. Mg (θ.2. etc. pentru un aliaj %Cum = 3. 400 oC]. 400 oC] şi de diagramele prezentate în figura 9. platbande. Mg2Si. 9. iar în cazul unei îmbătrâniri avansate – precipitate stabile necoerente cu matricea α (θ.7 %. apoi precipitate metastabile semicoerente cu matricea α (θ’. (Mn. Acest fenomen este sugestiv ilustrat de diagramele prezentate în figura 9. 9..

Durificarea structurală prin TT poate fi substanţială la aliajele cu %Cum ≤ 5. Spre deosebire de aliajele deformabile. efectuate după diferite durate de menţinere a aliajului la temperatura de încercare. Caracteristicile mecanice la tracţiune ale unui aliaj 2024 – T8. pentru obţinerea unei structuri cu soluţie solidă α suprasaturată în elemente de aliere. GAlCu10Mg. prin atingerea stărilor T4 sau T6. la care nu apare în structura de echilibru eutecticul (α+θ) şi este puţin importantă la aliajele cu %Cum > 5.7 %.23.24. G AlCu6Si5Mg. Mărcile de aliaje industriale de acest tip (folosite pentru confecţionarea de semifabricate turnate cu destinaţii similare celor prezentate în cazul aliajelor deformabile) sunt: G AlCu10. 400 oC]. determinate la ta după menţinerea aliajului. 167 . G AlCu8. G AlCu4Ni2Mg. la temperaturi t ∈ [ta.9. mai rar.7 %. T6 sau T8. Fig.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase durificării structurale printr-un TT alcătuit din călire de punere în soluţie şi îmbătrânire naturală sau artificială. Caracteristicile mecanice la tracţiune ale unui aliaj 2024 – T8. G AlCu4MgTi. la solidificarea cărora se produce transformarea eutectică L ⇒ α + θ şi principalul efect durificator îl aduce prezenţa în structură a eutecticului (α+θ).9. determinate prin încercări la temperaturi t ∈ [ta. diferite durate. T4. urmată de îmbătrânire naturală sau artificială) şi. GAlCu4Si1. G AlCu4Si4MnSi. 400 oC] Fig. durificarea structurală a aliajelor pentru turnare se obţine de obicei prin atingerea stărilor T1 sau T5 (răcirea rapidă după turnare. la care durificarea structurală se asigura în mod obişnuit prin atingerea stărilor T3.

Cr (%Crm = 0..15 %.. cu structură cristalină de tip CFC şi cu bună plasticitate. cu %Mgm = 0. AlMg2.5 %). de exemplu. T6 sau T8.. AlMg5. care se poate prelucra prin deformare plastică la rece sau la cald.5. la aliajele cu %Mgm = 8. • β este o fază bertholidă..25 şi are aceeaşi configuraţie ca şi diagrama sistemului de aliaje Al − Cu.. Aliajele din această categorie (cunoscute în tehnică sub denumirea de magnaliu sau alumag) se aliază suplimentar cu Mn (%Mnm = 0. AlMg1SiCr.. Ti (%Tim ≤ 0..1.10 %.6. redată în figura 9. Si (%Sim = 1..250 N/mm2 şi A = 14. AlMg3.1.. creşterea rezistenţei mecanice la Rm = 500.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. aplicându-se succesiunea de operaţii corespunzătoare atingerii stărilor T3.520 N/mm2.0 %).2.2.5..21.10 %.1. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Mg. a) aliaje deformabile.8 % (sub limita solubilităţii magneziului în aluminiu la ta).5.0.2 %). Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Mg este prezentată în figura 9.2 %). Aliajele Al − Mg Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal magneziul se utilizează în tehnică (la fel ca şi aliajele Al − Cu şi Al – Cu − Mg) în aplicaţiile care impun materiale uşoare (cu densitate scăzută). T4. Aliajele Al − Mg se pot clasifica în două categorii. care contribuie la creşterea efectelor de durificare structurală prin TT.6.. determinând. la finisarea granulaţiei şi la sporirea caracteristicilor mecanice şi rezistenţei la coroziune. Aliajele industriale Al – Mg deformabile sunt de două tipuri: • aliajele monofazice α. cu %Mgm = 4.2...3 % .. • α ≡ Al(Mg) este o soluţie solidă de substituţie. • aliaje bifazice α + β. b) aliaje pentru turnare. care se pot durifica numai datorită ecruisării produse de prelucrarea lor prin deformare plastică la rece. AlMg5Ti şi AlMg5SiV.. AlMg9MnSi... care se pot durifica structural prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire (la fel ca şi aliajele Al − Cu sau de tip duraluminiu).2 %) şi V (%Vm ≤ 0. AlMg1Mn1.7 %].. AlMg7.. 168 . care în stare recoaptă au Rm = 300.12 % (sub limita solubilităţii magneziului în aluminiu la t = 450 oC). cu formula chimică Al3Mg2 şi cu concentraţia masică de Mg variabilă în intervalul [35. 9. 37. cu menţinerea alungirii procentuale după rupere la niveluri A ≥ 8. efectele de durificare structurală prin TT sunt importante. Cele mai folosite aliaje din această categorie corespund mărcilor: AlMg1..

Aliajele industriale Al – Mg pentru turnare au %Mgm = 2.12 %.26. 169 .. 9..500 oC.530 oC (pentru dizolvarea fazei β în matricea α) urmată de o răcire (călire) în apă (pentru menţinerea la ta a structurii monofazice α).25.100 oC.. 9.2. G AlMg5.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Fig. produsele turnate din astfel de aliaje se supun unui TT. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Mg Fig.. produsele turnate cu această structură suferă în exploatare un proces de coroziune intercristalină (atacarea preferenţială a reţelei intercristaline de Al3 Mg2 )... determină precipitarea parţială a fazei β (care are efecte de durificare a structurii) sub forma unor şiruri intercristaline alcătuite din particule globulare (care nu mai formează o reţea continuă şi nu mai determină producerea fenomenului de coroziune intercristalină). Cele mai utilizate aliaje din această categorie corespund mărcilor: G AlMg3. Structura de echilibru a semifabricatelor turnate din astfel de aliaje (obţinută după aplicarea unei recoaceri de omogenizare la ti = 450. Pentru a preveni apariţia acestui fenomen nedorit. Deoarece faza β (compusul Al 3 Mg2 ) are rezistenţă scăzută la acţiunea mediilor active de lucru..6. G AlMg10 şi G AlMg9MnSiTi. cu menţineri τm = 48. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Si 9. revenirea produselor călite la ti = 80..2..50 ore... care constă din încălzirea şi menţinerea lor îndelungată la t i = 500. cu τm = 30..60 ore) este alcătuită din cristale de soluţie solidă α şi o reţea celulară intercristalină de fază β.

.. T’ etc. ca aliaje deformabile cu rezistenţă mecanică ridicată (Rm = 550.. ca aliaje uşoare pentru turnare (corpuri de maşini. (faza M) sau Al2Mg3Zn3 (faza T). Aliajele Al – Si Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal siliciul se utilizează în tehnică.3 %). fluiditate ridicată etc. • β este soluţia solidă având ca solvent siliciul şi ca solut aluminiul (β ≡ Si(Al)).Si. cartere şi pistoane pentru motoare cu ardere internă şi compresoare de aer. • α este soluţia solidă având ca solvent aluminiul şi ca solut siliciul (α ≡ Al(Si)).6. având ca element principal de aliere zincul (%Znm = 5.. sub denumirea de zincral sau alzimac.3.5 %. corpuri de carburatoare pentru autovehicule etc.. datorită proprietăţilor lor bune de turnare (temperatura de solidificare-topire scăzută. Zr.4. Cr. Ti. prezentată în figura 9. conţinând în plus compuşii intermetalici: MgZn2. Si.).2 %)..5.2 %) şi alte elemente (Mn.750 N/mm2 şi A ≥ 8 %).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. sunt 170 .26.5Cu1. Aliajele Al − Zn Aliajele aluminiului. Cu (%Cum = 1.8 %) şi adaosuri de Mg (%Mgm = 2.6.) Aliajele din această categorie folosite cu cea mai mare pondere în aplicaţiile tehnice corespund mărcii AlZn6Mg2. 9.) şi apoi precipitate stabile necoerente (de tip M..).. sub denumirea silumin. Structura de echilibru la ta a aliajelor din această categorie este similară celei corespunzătoare aliajelor tip duraluminiu. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Si.T etc. Aliajele folosite cu precădere în tehnică. Structura acestor aliaje se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic Al . Caracteristicile de rezistenţă mecanică prezentate anterior corespund în mod obişnuit produselor livrate în starea T6. armături şi piese industriale rezistente la uzură şi coroziune la temperaturi ridicate în prezenţa gazelor oxidante. la t = 577 oC şi %Alm ≅ 0 % la ta) se poate considera că β ≡ Si. α are structură cristalină de tip CFC şi prezintă o bună palsticitate. iar în stadiile avansate – precipitate metastabile semicoerente cu matricea α (de tip M’. introduse fiecare în concentraţii masice care nu depăşesc 0. se folosesc în tehnică. în procesul de îmbătrânire artificială al aliajelor călite se formează în stadiile iniţiale zone GP. deoarece solubilitatea aluminiului în siliciu este foarte redusă (concentraţia masică de Al care se poate dizolva în Si este %Alm = 0.

. 9.14 % ) a căror structură de echilibru la ta este alcătuită din cristale de Si (formate preeutectic) şi eutectic (α+β). Al3Ni) şi crează astfel posibilitatea durificării structurale prin TT (călire de punere în soluţie de la ti = 350. cu τm = 3. modificarea cu sodiu determină formarea unor particule de adsorbţie pe suprafeţele germenilor cristalini şi asigură astfel o structură primară cu granulaţie fină.260 N/mm2 şi A = 6..10 %). în acelaşi timp.12 ore) a produselor turnate realizate din astfel de aliaje. aliate suplimentar cu Mg (%Mgm = 0. Cu (%Cum = 1. aşa cum se poate observa pe micrografia din figura 9....... 9.3. Aliajele cu o astfel de structură nu au caracteristici mecanice convenabile (Rm = 130.. Structura de echilibru la ta a siluminului nemodificat (%Sim = 13 %) Fig.. Aliajele din această categorie folosite de obicei în aplicaţii tehnice corespund mărcilor: GAlSi12Mn..160 oC. sub formă de cloruri sau fluoruri. GAlSi8cu3Ni şi GAlSi9Mg..10 %).540 oC.28. Structura de echilibru la ta a siluminului modificat cu Na (%Sim = 13 %) În tehnică se utilizează şi aliaje de tip silumin cu conţinuturi scăzute de Si (%Sim = 5..8 %). care formează compuşi intemetalici cu componentele existente în aceste aliaje (Mg2Si... astfel că structura de echilibru a aliajelor la ta va fi alcătuită din cristale de soluţie solidă α (separate preeutectic) şi eutectic (α+β). caracterizată prin niveluri ridicate ale rezistenţei mecanice şi plasticităţii (Rm = 200..28. Al2Cu. Pentru îmbunătăţirea caracteristicilor mecanice şi tehnologice ale acestor aliaje se practică modificarea cu sodiu (care se adaugă înainte de turnare..7 % la %Sim = 14 %. aşa cum se poate observa pe micrografia prezentată în figura 9... GAlSi9Cu3Mg.4 %) sau Ni (%Nim = 0..27.150 N/mm2 şi A = 1. urmată de îmbătrânire artificială la ti = 150.3.2 %) şi prezintă rezistenţă scăzută la acţiunea mediilor corosive. GAlSi12CuMgni... 171 . Fig. peste aliajele topite).27..0 %). Prezenţa sodiului determină micşorarea temperaturii eutectice de la 577 oC la 565 oC şi deplasarea concentraţiei eutectice de la %Sim = 11.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase aliajele eutectice sau uşor hipereutectice (cu %Sim = 11..3.0.

deoarece la depăşirea acesteia azotul dizolvat interstiţial în titan produce fragilizarea acestuia) şi carbonul (a carei concentraţie masică trebuie limitată la 0.06 %. deoarece la depăşirea acesteia oxigenul pătruns în interstiţiile structurii cristaline a titanului produce fragilizarea acestuia).25 %. 9.1. aşa cum se poate observa în figura 9.1 %. comportării foarte bune în prezenţa mediilor active de lucru şi posibilităţilor de prelucrare prin deformare plastică şi de influenţare a proprietăţilor lor prin aplicarea de tratamente termice.70 %. • deformarea plastică a titanului se realizează la temperaturi situate deasupra punctului critic tc = 882 oC..260 N/mm2 şi A = 60. densităţii scăzute ( ρ Ti ≅ 4500 kg/m3)...3.. iar răcirea lentă după deformare conduce la obţinerea unei structuri cu cristale poliedrice de Tiα ≡ α. titanul foarte pur are Rm = 220. stabil sub temperatura tc = 882 oC şi Tiβ. hidrogenul (a cărei concentraţie trebuie limitată la 0..2.2).650 N/mm2 şi A = 20. cu structură cristalină de tip CVC.2 şi 9.2 %. • impurităţile cu grad major de nocivitate (în afară de cele menţionate în tabelul 9. azotul (a cărei concentraţie maximă admisă este de 0.30. titanul tehnic (cu conţinuturile de impurităţi sub limitele admisibile precizate anterior) are Rm = 550. care modifică valoarea punctului critic tc. aşa cum se observă pe micrografia prezentată în figura 9. a cărei plasticitate se îmbunătăţeşte 172 .7.. măresc rezistenţa mecanică şi micşorează drastic plasticitatea şi tenacitatea titanului făcându-l inapt pentru prelucrarea prin deformare plastică. răcirea rapidă (călirea) de la temperaturi ti > tc determină formarea unei structuri cu cristale aciculare (numită martensită M ≡ α’).01 %. sunt impurităţile gazoase: oxigenul (a cărei concentraţie trebuie limitată la 0. deoarece la concentraţii mai mari se formează o reţea intercristalină de hidruri de titan care determină comportarea fragilă la rupere a titanului). stabil deasupra temperaturii tc = 882 oC şi până la temperatura ts = 1660 oC.29. 9. datorită caracteristicilor mecanice ridicate (mai ales la temperaturi înalte). Pentru înţelegerea corespunzătoare a principalelor aspecte referitoare la titan şi aliajele acestuia trebuie subliniate următoarele aspecte particulare: • titanul prezintă două stări alotropice (modificaţii): Tiα..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. Titanul şi aliajele pe bază de titan Titanul şi aliajele sale constituie materiale deosebit de importante pentru tehnica modernă. iar titanul impurificat peste limitele anterior precizate este extrem de fragil şi nu poate fi prelucrat prin deformare plastică. deoarece la concentraţii mai mari se formează precipitate de carbură de titan care durifică şi fragilizează titanul).. cu structură cristalină de tip HC. Principalele proprietăţi fizico-chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale titanului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1.

semnificaţiile fazelor care apar pe aceste diagrame fiind identice celor precizate în cazul diagramei din figura 9. Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare pe care le formează titanul cu astfel de EA au configuraţia prezentată în figura 9. Fe. Structura titanului deformat plastic la cald la tDP > tc şi răcit rapid (călit) B. la care se produce transformarea alotropică Tiα ⇔ Tiβ. Elementele care formează aliaje cu titanul se pot clasifica aşa cum se prezintă în continuare. O) determină creşterea stabilităţii Tiα şi măresc temperatura punctului critic tc. 9. semnificaţiile fazelor care apar pe această diagramă fiind: L este soluţia lichidă a componentelor Ti şi EA. În categoria elementelor betagene se încadrează şi Mn.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase considerabil dacă se aplică un TT de revenire la o temperatură imediat inferioară punctului tc (în această stare titanul are Rm ≥ 700 N/mm2. Nb) sunt izomorfe cu Tiβ (au. A ≥ 18 % şi Z ≥ 40%). 9. β – soluţia solidă β ≡ Tiβ(EA) şi γ – faza intermediară care se poate forma la răcirea aliajelor sistemului prin cristalizare din faza lichidă sau prin transformarea peritectică (la t = tp) L + β ⇒ γ şi care se poate descompune prin transformarea peritectoidă (la t = tpe) β + γ ⇒ α. Structura titanului deformat plastic la cald la tDP > tc şi răcit lent Fig. N.30. α – soluţia solidă α ≡ Tiα(EA). aliajele titanului având concentraţii reduse de elemente de aliere (%EAm ≤ 10 %). Elementele stabilizante β sau elementele betagene (Mo.31. micşorând temperatura punctului critic tc. Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare pe care le formează titanul cu astfel de EA au configuraţia prezentată în figura 9. C.33 (foarte asemănătoare cu diagrama de echilibru metastabil Fe − Fe3C). au solubilitate ridicată în Tiβ şi determină creşterea stabilităţii acestuia.29. Sn. Elementele stabilizante α sau elementele alfagene (Al. structură cristalină de tip CVC). V.31. Titanul formează aliaje cu diverse elemente.32. Fig. faza γ corespunzând unui compus intermetalic TimEAn (Ti2Cu. în aceste cazuri faza β ≡ Tiβ(EA) ar trebui să se descompună eutectoid 173 .). Cu. în general. A. ca şi Tiβ. Cr care formează cu titanul sisteme de aliaje având diagramele de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. Ti2Ni etc.

9. 9. la vitezele de răcire uzuale pentru aliajele tehnice nu se poate produce şi faza β rămâne stabilă până la ta.31. dar. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere alfagene (Al. Nb) care nu formează compuşi chimici cu Ti Fig. C.32. N. Sn. V. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere betagene (Mo. Fig.33. Cu. Cr) care formează cu Ti compuşi chimici γ ≡ ΤimΕΑn 174 . Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere betagene (Mn. O) Fig. 9. deoarece transformarea se desfăşoară foarte lent.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (β ⇒ α + γ). Fe.

etc.800 oC). Cele mai utilizate TT sunt prezentate în continuare.. etc.. în care se încadrează aliajele pe bază de Ti având ca element de aliere principal aluminiul (%Alm = 5.... Ms şi Mf 175 . Călirea martensitică. se aplică la produsele realizate din aliaje bifazice în scopul creşterii caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi menţinerii unor niveluri ridicate ale caracteristicilor de plasticitate şi tenacitate. Recoacerea de detensionare se aplică la produsele din aliaje pe bază de titan în scopul diminuării nivelului tensiunilor reziduale produse de prelucrările utilizate pentru obţinerea acestora. ca şi la oţeluri. B. Semifabricatele şi produsele realizate din aliaje pe bază de titan se pot supune unor tratamente termice sau termochimice (carburare. Cr.. Fe.. rezultă că aliajele titaniului se pot clasifica în funcţie de structura pe care o prezintă la ta în: • aliaje monofazice α.3 %. cele mai utilizate aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiAl5..4 ore..14 %. TiAl5Sn2.700 oC)... TiMo8V8Fe2Al3 şi TiV10Fe2Al3. dar să nu se producă transformarea α ⇒ β. Mo.. cu τm = 1.10 %. %Vm = 12. cele mai folosite aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiAl6V4. Recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază. transformarea fazei β în martensită (β ⇒ M) se realizează la răcirea acesteia sub o temperatură Ms (numită punct martensitic superior) şi se finalizează când se atinge o temperatură Mf (numită punct martensitic inferior). urmată de revenire (îmbătrânire). A.8 %) şi mici adaosuri de alte elemente (alfagene sau betagene): Sn. temperatura ti alegându-se astfel încât să fie depăşită temperatura de recristalizare primară (trp = 650.. TiAl3Mn1.. ti = 750. în care se încadrează aliajele tehnice care conţin în concentraţii mici de elemente alfagene (%Alm = 2.2 %). în care se încadrează aliajele tehnice care conţin atât elemente alfagene. ca aluminiul (%Alm = 2... Mn. %Mom = 3. cât şi elemente betagene (V. în mod obişnuit se realizează la ti = 550. Cr...13 %).5.5 şi TiAl6Sn2Zr2Mo.) capabile să le modifice structura şi să le confere proprietăţile fizico-mecanice impuse de condiţiile lor de utilizare.. %Snm = 1. se aplică la produsele realizate din aliaje monofazice α şi bifazice în scopul refacerii plasticităţii după prelucrările prin deformare plastică la rece. Călirea martensitică se realizează de la o temperatură ti la care aliajul supus TT are o structură monofazică β sau bifazică α + β.. • aliaje bifazice α + β. Mo. • aliaje monofazice β. TiAl6Sn2V6 şi TiAl5Sn2Zr4Mo6Cr4...2 %) şi sunt bogat aliate cu elemente betagene (%Crm = 3..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Ţinând seama de cele prezentate anterior..8 %) şi Sn (%Snm = 1. cele mai folosite aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiV13Cr11Al3. care este însoţită de o creştere importantă a granulaţiei (de obicei. C.). nitrurare.600 oC.

33. M ≡ α’ fiind o soluţie solidă suprasaturată de EA în Tiα. comportarea la călire martensitică se poate analiza folosind diagramele din figura 9. • aliajele având a % < %EAm < b % capătă o structură alcătuită din martensită M ≡ α’ şi fază β reziduală.9. menţinându-şi la ta structura monofazică β. astfel: • aliajele având %EAm ≤ a % capătă o structură complet martensitică. Descrierea comportării la călire a aliajelor titanului cu elemente betagene care nu formează compuşi chimici cu Ti Dacă aliajele pe bază de titan din care sunt confecţionate produsele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. Descrierea comportării la călire a aliajelor titanului cu elemente betagene care formează compuşi chimici γ ≡ ΤimΕΑn Fig.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR depinzând de concentraţia EA conţinute în aliajul din care sunt confecţionate produsele supuse tratamentului. Fig.34. • aliajele având %EAm ≥ b % nu se călesc.32.9. cu structură hexagonală deformată (datorită suprasaturării în EA). comportarea la călire martensitică se poate analiza pe baza diagramelor redate în figura 9.35. Dacă la temperatura ti de la care se face călirea aliajul supus TT are 176 .34. cu aspect metalografic acicular şi cu duritatea şi rezistenţa mecanică crescătoare odată cu concentraţia EA în aceste aliaje.35. Dacă aliajele pe bază de titan din care sunt confecţionate produsele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9.

cu durate de menţinere τm = 2.8..950 oC. De obicei se utilizează tratamentul termochimic de nitrurare (la ti = 850.970 N/mm2) şi prezintă în acelaşi timp şi bune caracteristici de plasticitate şi tenacitate (A = 10. D.8.. Tratamentele termochimice se aplică la produsele confecţionate din aliaje pe bază de titan în scopul creşterii rezistenţei la uzare a acestora.15 mm şi duritatea 750...1. dacă aliajele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru (cu transformare eutectoidă) de tipul prezentat în figura 9..35 J). Alte metale şi aliaje neferoase În tehnică se utilizează. care conduce la obţinerea unor straturi superficiale bogate în azot (în structura cărora apare nitrura de titan TiN)...33...60 ore. în atmosferă de azot). Deoarece fragilitatea conferită de prezenţa în structură a fazei ω este inacceptabilă.25 %. care trece apoi (la temperaturi de revenire ti > 425 oC) în faza stabilă α..35. cât şi în situaţiile 177 . cu τm = 30. în mod obişnuit revenirea aliajelor pe bază de titan călite se face la ti = 450.05.. Z = 20. Aliajele pe bază de titan călite şi revenite au caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (Rm = 900.. 2. KV = 30. aşa cum se poate constata pe diagrama din figura 9. nu se produce (sau se produce parţial) transformarea ei în martensită..24 ore. În continuare sunt tratate succint câteva clase de metale şi aliaje neferoase cu proprietăţi speciale.1) compoziţia corespunzătoare abscisei punctului B şi. dacă aliajele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei din figure 9.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase structura monofazică β..2 = 820. Aliajele antifricţiune Aliajele destinate realizării cuzineţilor lagărelor de alunecare utilizate ca organe de rezemare a arborilor maşinilor şi utilajelor trebuie să prezinte o rezistenţă mare la uzare atât în condiţiile normale de ungere... scap. La revenirea aliajelor călite se produce transformarea structurilor alcătuite din martensită şi/sau fază β în structuri apropiate de echilibru.900 HV. faza β stabilă la această temperatură are (în conformitate cu regula izotermiei – v. Rp0. cu fragilitate accentuată...650 oC > 425 oC.5. comportarea sa la călire este similară (în funcţie de concentraţia EA) celei descrise anterior.15 %. sau din fazele α şi β. 9.. pe lângă clasele de metale şi aliaje neferoase anterior prezentate şi alte metale şi aliaje neferose. cu grosimea x = 0. 9...32.0. alcătuite din fazele α şi γ.1300 N/mm2. În procesul de revenire faza metastabilă β se transformă mai întâi (la temperaturi sub 425 oC) într-o fază intermediară ω. Dacă temperatura ti se alege însă astfel încât structura aliajului să fie bifazică..

care să înmagazineze substanţele de ungere (lubrifianţii) şi să poată disipa cu uşurinţă căldura produsă datorită frecării. Aliajele antifricţiune cu ts joasă reprezintă o clasă de materiale ale cărei categorii reprezentative sunt: • aliajele pe bază de staniu cu stibiu (%Sbm = 10. Fig. electromotoare. Structura la ta a unei compoziţii pe bază de plumb • aliajele pe bază de staniu şi plumb (%Snm = 10. adică să asigure valori cât mai scăzute ale coeficienţilor de frecare de alunecare µ la contactele fus – cuzinet. Cu) şi formaţiuni dure.6 %). rezultă că aliajele pentru cuzineţi trebuie să aibă proprietăţi antifricţiune.1. capabile să asigure conformarea (acomodarea) cuzineţilor după configuraţia geometrică a fusurilor arborilor.37.. care să conţină atât faze moi(cu duritate scăzută şi plasticitate ridicată). au. în plus.. aşa cum se poate observa în figura 9. în clasele şi categoriile prezentate în continuare.. motoare Diesel etc.. în funcţie de mărimea temperaturii lor ts.9..12 %) şi cupru (%Cum = 5... %Pbm = 70.12 %) şi cupru (%Cum = 2. de compuşi intermetalici SnSb (sub formă de cristale poliedrice mari) şi Cu3Sn (sub formă de cristale aciculare fine) şi se utilizează pentru cuzineţii lagărelor de la turbocompresoare. aceste aliaje trebuie să aibă capacitatea de a forma pe suprafeţele active ale cuzineţilor reţele de canale capilare. 9..8. Structura la ta a unei compoziţii pe bază de staniu Fig.. cât şi faze dure sau semidure.36. Aliajele cu bune proprietăţi antifricţiune trebuie să aibă o structură eterogenă... denumite compoziţii pe bază de Sn şi Pb sau aliaje Babbit cu Sn şi Pb.75 %) cu stibiu (%Sbm = 10. structura alcătuită dintr-o matrice moale de soluţie solidă α ≡ Sn(Sb. pentru a asigura regimuri termice staţionare de funcţionare a lagărelor..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (accidentale) când ungerea este insuficientă sau chiar absentă. deoarece procesele de uzare a cuzineţilor se produc datorită frecării cu zonele de rezemare ale arborilor (numite fusuri).3 %).15 %. au structura alcătuită dintr-o 178 .9. capabile să preia solicitările mecanice la care sunt supuşi arborii pe care îi susţin.1. caracterizate prin încărcări mecanice reduse şi turaţii mari ale arborilor.36.. denumite compoziţii pe bază de Sn sau aliaje Babbit. Aliajele antifricţiune utilizate în tehnică se pot împărţi. uniform distribuite în masa matricei α.

8. turaţii mici şi solicitări mecanice ridicate (cum sunt.5.. sunt mai ieftine decât compoziţiile pe bază de Sn (deoarece staniul este înlocuit parţial cu plumb) şi se pot folosi la realizarea cuzineţilor pentru lagăre cu încărcări mecanice ridicate (de exemplu.) şi se folosesc la realizarea cuzineţilor pentru lagărele care funcţionează cu încărcări mecanice moderate şi turaţii medii ale arborilor.1.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase masă semidură de eutectic ternar (Sn + SnSb + Pb). bronzurile cu siliciu şi plumb. în care sunt înglobate particule dure de compuşi intermetalici (CuAl2.. Si) care să confere duritatea dorită masei lor structurale de bază şi cu adaosuri de P şi Pb. bronzurile cu aluminiu. cupru (%Cum = 0.1..24 %) şi cupru (%Cum = 0.5..5 %) şi magneziu (%Mgm = 0.8.2 %) şi nichel (%Nim = 0.. 9. scap. bronzurile cu siliciu şi nichel..8.0.8 %).. 9. de exemplu. în această clasă sunt incluse şi fontele antifricţiune.0 %) şi mici adaosuri de Na. cuzineţii lagărelor pentru locomotive şi vagoane de marfă).. 179 .1. maleabile sau nodulare) cu grafit în structură..37..5.3 %) şi plumb (%Pbm = 1. au structura alcătuită din cristale de soluţie solidă β ≡ Zn(Al) şi amestecuri eutectice (binare sau ternare) ce conţin fazele bertholide dure formate de zinc cu elementele de aliere şi se utilizează la confecţionarea cuzineţilor pentru lagărele cu funcţionare intermitentă.1. denumite compoziţii pe bază de Pb sau aliaje Bahnmetall. Ti. au. Ni.3.. Aliajele antifricţiune cu ts moderată reprezintă o clasă de materiale ale cărei categorii reprezentative sunt: • aliajele pe bază de zinc cu aluminiu (%Alm = 8.2 %) sau cu staniu (%Snm = 6. Cu.. cupru (%Cum = 4.3): bronzurile bifazice cu staniu (bronzurile hipoeutectoide).. 9... structura alcătuită dintr-o matrice moale de plumb (uşor durificată prin dizolvarea adaosurilor de Na.2. care sunt fonte (cenuşii.10 %).1. aliate cu elemente (Cr. lagărele de la locomotive). Mg şi Al) şi formaţiuni cristaline dure de compus definit Pb3Ca şi se utilizează la realizarea cuzineţilor lagărelor cu încărcări mecanice ridicate şi cu turaţii relativ reduse ale arborilor (de exemplu.1.3. aşa cum se prezintă în figura 9.3 %).1..NiAl3 etc. Mg şi Al. • aliajele pe bază de aluminiu cu staniu (%Snm = 19.8. bronzurile cu beriliu şi bronzurile cu plumb.. care le îmbunătăţesc comportarea la uzare. au structura alcătuită dintr-o matrice moale de soluţie solidă α ≡ Al(EA).. în care sunt înglobate particule dure de compuşi intermetalici SnSb şi Cu3Sn. principale categorii de aliaje ale acestei clase au fost prezentate anterior (v. Aliajele antifricţiune cu ts ridicată reprezintă o clasă de materiale destinată confecţionării cuzineţilor lagărelor de alunecare cu încărcări mecanice mari şi turaţii moderate sau reduse ale arborilor. • aliajele pe bază de plumb cu calciu (%Cam = 0.0 %)....2. În afară de bronzuri.2 %) sau cu cupru (%Cum = 1. cuzineţii lagărelor de la macarale şi poduri rulante)..

deoarece asigură realizarea legăturilor coezionale între MA şi MB. îndeplinirea acestei condiţii impune curăţirea (mecanică sau chimică) atentă a suprafeţelor pieselor înainte de lipire şi/sau folosirea la lipire a unor fluxuri (sub formă de pudră. între piesele metalice. Analizând principiul de lucru expus. topitură etc.MA a MA folosit şi de rezistenţa îmbinărilor realizate.MA < ts. dacă ts. în funcţie de ts. pentru realizarea unei LIP de bună calitate. • MA în stare topită trebuie să aibă fluiditate suficientă (pentru a pătrunde uşor în rostul dintre piesele de lipit). • MA topit umectează suprafeţele rostului şi se stabileşte un contact nemijlocit între MA şi MB (o parte din atomii MA ajung în câmpul de atracţie al atomilor MB aflaţi pe suprafeţele rostului). rezultă că. • prin solidificarea MA se obţine LIP. numite lipituri (LIP). au loc şi procese de difuzie reciprocă între MA (în stare lichidă) şi MB (în stare solidă). înveliş pe vergelele din MA. MB rămâne în stare solidă. evident. această clasificare convenţională având la bază constatarea (facută experimental) că rezistenţa mecanică a LIP realizată între două piese confecţionate dintr-un anumit MB este cu atât mai mare cu cât MA folosit are ts. trebuie respectate următoarele condiţii: • suprafeţele rostului dintre piesele de lipit trebuie să fie curăţite perfect. Aliajele pentru lipire Lipirea este o metodă tehnologică de realizare pe cale metalurgică a unor îmbinări nedemontabile eterogene. pastă. lipirea poate fi: lipire moale. iar dacă ts.MA > 450 oC.MB).8.MB.MA mai înaltă. din care sunt confecţionate piesele ce se îmbină.MA < ts. pentru a fi asigurate condiţiile de desfăşurării proceselor de realizare a contactului nemijlocit între MA şi MB.MB a materialului de bază (MB).MA este mare (la lipirea tare).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.MA ≤ 450 oC sau lipire tare (brazare). desfăşurarea proceselor de umectare – difuzie este esenţială. trebuie să prezinte o bună capacitate de umectare a MB şi (în cazul lipirii tari) trebuie să fie compatibil cu MB din punctul 180 . dacă ts.MA inferioară temperaturii de topire – solidificare ts. folosind materiale de adaos (MA) cu temperatura de topire – solidificare ts.) care să realizeze îndepărtarea oxizilor şi aerului adsorbit de pe suprafeţele rostului. deoarece ts.2. continuitate metalică (datorită legăturilor coezionale asigurate între MA şi MB) şi rezistenţă mecanică mai mică decât a MB (deoarece ts. caracterizată prin: eterogenitate (deoarece MA este diferit de MB). Principiul de lucru la lipire este simplu: • MA se topeşte cu ajutorul unei surse termice şi se introduce în interstiţiul (rostul) dintre piesele care trebuie îmbinate.

• aliajele Cu – P (%Pm = 5. nichel şi aliaje pe bază de nichel.. %Znm = 10..)....2. aliajele Cd – Zn – Ag (%Znm = 15..2 %).11 %). 9.5.62 %.. îndeplinirea unora dintre aceste condiţii poate fi asigurată (în cazul multor MA) folosind la lipire fluxuri adecvate (pentru micşorarea tensiunii superficiale a MA şi creşterea capacităţii sale de umectare a MB).50 %.400 oC şi se folosesc la lipirea pieselor rezistente la coroziune din aluminiu..2.0 %).8...30 %.7 %) au ts. aliaje pe bază de aluminiu etc.. aliajele Sn – Pb – Ag (%Pbm = 35..2 % şi %Sim = 0.. • aliajele Cu – Ag – Zn (%Agm = 20....98 %) şi Sn – Pb – Sb (%Pbm = 40... nichel.6 %) au ts..17 %...5 %).3.2. nesupuse (în timpul utilizării) la solicitări mecanice importante (tinichigerie ordinară. Aliajele pentru lipire moale au ca tipuri reprezentative: • aliajele Sn – Pb (%Pbm = 10. Aliajele pentru lipire utilizate în tehnică se pot împărţi în clasele şi tipurile prezentate în continuare. cupru.2..20 %) au ts. %Pbm = 10. • aliajele Sn – Ag (%Agm = 4..300 oC şi se folosesc la lipirea pieselor pentru electrotehnică (ce trebuie să aibă conductibilitate electrică ridicată) din cupru. a conductelor de presiune din oţeluri inoxidabile şi a produselor realizate din metale preţioase sau aliaje ale acestora (cele cu conţinut ridicat de argint şi adaosuri de cadmiu. alame. %Agm = 1.4 %) şi aliajele Pb – Sn – Ag (%Snm = 1... compuşi chimici) fragile.15 %..MA = 700 ...2.. cutii de conserve etc.1. radiatoare auto.8.36 %.. %Cdm = 17.1.. manşoane pentru cabluri.8... %Snm = 0.900 oC şi se utilizează la lipirea pieselor din cupru şi aliaje pe bază de cupru.270 oC şi se folosesc la lipirea pieselor din oţeluri.3.2...0 %.20 %.MA = 230 .. conductori electrici.MA = 190 ..MA = 700 .. care măresc plasticitatea LIP).. aparate sanitare. circuite imprimate. 181 . argint.8..90 %.. %Agm = 2.40 %).. alame etc.8.. %Pm = 5.. %Znm = 25.8 %) au ts. aliaje de tip monel etc. 9. aliajele Cd – Zn – Pb (%Znm = 28... fonte. fără apariţia de faze (soluţii solide. Principalele fluxuri care se folosesc cu aceste aliaje sunt: colofoniul (flux de natură organică).30 %) şi aliajele Cu – Ag – Zn – Cd (%Agm = 40.. aliajele Pb – Ag (%Agm = 3...800 oC şi se utilizează la lipirea pieselor din cupru şi aliaje pe bază de cupru. aliajele Zn – Cd (%Cdm = 24.MA ≅ 900 oC şi se folosesc pentru lipirea pieselor din cupru.. %Sbm = 0...8.MA = 200 .. %Agm = 1...1.2 %) au ts. alame etc.. nefiind recomandate (datorită conţinutului ridicat de fosfor) la lipirea pieselor din oţeluri.... • aliajele Cd – Zn (%Znm = 35. Aliajele pentru lipire tare au ca tipuri reprezentative: • aliajele Cu – Zn (alamele speciale cu %Znm = 58..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase de vedere al desfăşurării (în condiţiile termice de realizare a lipirii) unor procese cât mai intense de difuzie reciprocă.7 %) şi aliajele Cu – Ag – P (%Agm = 5...1. clorura de zinc şi clorura de amoniu (fluxuri de natură anorganică)..40 %..4 %) au ts..25%) şi aliajele Zn – Al (%Alm = 4. acidul clorhidric..2.. bronzuri.

3. aşa cum este cunoscut (v.10 %) au ts. C.10−2 s−1).5Ts. ceea ce corespunde unor procese foarte lente de deformare plastică. fie alcătuite dintr-o matrice structurală de bază şi o fază secundară (cu un conţinut procentual suficient de mare. 3. fără apariţia riscului de fisurare sau rupere datorită apariţiei fenomenului de gâtuire (v. scap. Materialele metalice trebuie să prezinte o structură cu granulaţie fină şi stabilă (dimensiunile grăunţilor cristalelor care alcătuiesc structura trebuie să fie mai mici ca 10 µm) şi să fie supuse deformării plastice la o temperatură Tdp ≥ 0. 9. Pentru materiale metalice cu structură monofazică (metal pur sau soluţie solidă) cele două condiţii sunt contradictorii şi incompatibile.. fie eutectice sau eutectoide (la care creşterea granulaţiei este limitată de interacţiunea fazelor care alcătuiesc amestecurile mecanice).3. Cercetările teoretice şi experimentale efectuate până în prezent au evidenţiat condiţiile şi aspectele prezentate în continuare privind deformarea superplastică a materialelor metalice.12 corespund în totalitate acestei condiţii privind structura. scap.1100 oC şi sunt recomandate la lipirea pieselor din metale greu fuzibile sau din aliaje refractare. A. clorura de zinc şi fluorurile alcaline. B.8..20 %.. În consecinţă. Viteza de deformare (viteza de creştere a deformaţiilor specifice ε în materialele supuse deformării) trebuie să fie foarte mică (10−4.... %Sim = 8. prezentate în tabelul 9.9)) atinge valori GD = 400. Gradul de deformare al aliajelor superplastice (definit de relaţia (3..2). Aliajele superplastice Superplasticitatea este proprietatea unor aliaje de a se deforma plastic cu grade mari de deformare. principalele aliaje superplastice cunoscute şi utilizate până în prezent. Mecanismul de producere a procesului de deformare superplastică este redat schematic în figura 9.2. ridicarea temperaturii peste temperatura de recristalizare Trp ≅ 0.5000 %... la care se manifestă cu intensitate ridicată procesele de difuzie ale atomilor componentelor materialelor.4).37 şi prezinta următoarele particularităţi: * procesul este bazat pe producerea unor secvenţe multiple de alunecare 182 . Fluxurile care se folosesc cu aceste aliaje au drept component de bază boraxul..5 şi 6.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • aliajele Ni – Cr (%Crm = 10..4Ts conduce la aparitia fenomenului de creştere a granulaţiei.MA = 1000. deoarece. iar ca adaosuri (pentru mărirea fluidităţii şi creşterea capacităţii de decapare) acidul boric. materialele metalice apte a fi deformate superplastic sunt aliajele cu structură bifazică.30 %) şi aliajele Ni – Cr − Si (%Crm = 18.. cu granulaţia de acelaşi ordin de marime ca şi a matricei şi distribuită astfel încât să blocheze creşterea granulaţiei matricei).

7 %.38. 9. %Mgm=0.6 % %Cdm=18 % %Pbm=38 % %Alm=6 %.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase între grăunţii cristalini ai materialului supus deformării. 9..21 α ≡ Al(Cu) + fază secundară (ZrAl3) β ≡ Al(Zn.9 %. scap.4 % %Snm=44 % %Cum=9. generarea de noi dislocaţii etc. %Vm=4 % %Alm=22 % Caracteristicile structurale aliaj eutectic v.5 %. Schema realizării proceslor de deformare superplastică a aliajelor 183 Fig 9.7 eutectoid GDmax la deformarea superplastică la tracţiune. % 1300 2000 1500 1900 800 2100 1700 1500 4800 1000 2900 Fig.38) din modificarea poziţiei grăunţilor prin deplasare liniară şi rotire. 9. %Zrm=0. %Fem=4 % %Alm=33 % %Znm=6 %. %Zrm=0.5 % %Znm=10. Compoziţia chimică şi caracteristicile principalelor tipuri de aliaje superplastice Tipul aliajului Al – Cu Al – Cu – Zr Al – Zn – Mg – Zr Bi – Sn Cu – Al – Fe Mg – Al Mg – Zn – Zr Pb – Cd Sn – Pb Ti – Al – V Zn – Al Compoziţia chimică %Cum=33 % %Cum=6 %. Mg) + fază secundară (ZrAl3) aliaj eutectic α ≡ Cu(Al) + faze secundare aliaj eutectic α ≡ Mg(Zn) + faze secundare eutectic eutectic α+β v. %Zrm=0. fig. constând (aşa cum se observă în figura 9. în desfăşurarea cărora dufuzia componentelor materialului supus deformării joacă un rol important. Tabelul 9.12. deplasarea dislocaţiilor prin alunecare şi căţărare. cu asigurarea permanentă a contactului dintre aceştia prin contribuţia unor fenomene de acomodare.39. Ciclul histerezis al transformărilor in aliajele cu memoria formei .

9. adică transformarea γ ⇒ M începe la răcirea rapidă a austenitei sub o temperatură Ms şi se finalizează la o temperatură Mf < Ms.) prin deformare plastică (curbare. sunt reduse). prezentată în figura 9. D. trefilare etc.Af). sârme. Considerând că la aceste aliaje (prin analogie cu cazul aliajelor sistemului Fe – C) faza care se transformă în martensită (M) la răcirea cu viteză mare este denumită austenită (γ). 39. Dacă procesul de deformare superplastică a unui material metalic se conduce până la depăşirea capacităţii lui de deformare. 184 . • prin răcirea rapidă a austenitei sub Ms se formează o martensită termoelastică. ci de formarea de microgoluri intercristaline. adică la apariţia cristalelor platiforme de martensită nu se produce deformarea plastică . tragere.4.38) pe grupe de grăunţi adiacenţi. Aliajele superplastice au mari perspective de utilizare la realizarea unor produse industriale (piese pentru construcţia de maşini. impuse de desfăşurarea transformării. funduri. în procesul de deformare neproducându-se modificarea formei grăunţilor prin alungirea lor în direcţia deformării (deoarece orice cristal care a suferit într-o primă secvenţă o alungire pe o anumită direcţie.2). corpuri de recipiente. ruperea nu este precedată de apariţia unei gâtuiri locale. se constată că toate cristalele îşi menţin forma echiaxială avută înainte de deformare). caracterizate de o serie de particularităţi. Aliajele cu memoria formei Fenomenul de memorie a formei s-a constatat experimental la aliajele care prezintă transformări martensitice de tip special.8. diferite de cele prezentate pentru transformarea martensitică (transformarea la răcire a austenitei prin mecanismul fără difuzie la aliajele Fe – C (v. procesele ulterioare de deformare îi produc alungiri pe alte directii şi. laminare. având o lăţime ∆tHIS relativ redusă. ambutisare. suferă în secvenţele următoare deplasări liniare si rotiri care îi modifică poziţia. aceste particularităţi pot fi descrise succint astfel: • transformarea este reversibilă. bare profile. în final. 5. scap. extrudere.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR * alunecările între grăunţii cristalini la producerea deformării superplastice şi fenomenele de acomodare care le însoţesc se realizează (aşa cum se observă în figura 9. într-un interval de temperaturi (As. etc. bucla de histerezis al transformării. iar la încălzirea martensitei se produce transformarea inversă M ⇒ γ. ci numai deformarea elastică a austenitei netransformate din vecinătatea acestor cristale (deformaţiile structurii cristaline a austenitei.) la cald cu grade mari de deformare şi consumuri energetice reduse.2. motiv pentru care este denumită rupere prin cavitaţie.

scap. • deformarea plastică a pieselor cu structură de martensită termoelastică. confecţionarea de filtre sau proteze pentru medicină. Tabelul 9.5 % %Cdat = 44 .5.13..13.. realizarea cuplajelor termocomandate..3). %Nim = 4 % %Cdat = 47. 1.9 % %Alm = 11 . deformarea plastică nu se poate realiza prin mecanismul clasic de alunecare (v.. realizarea antenelor pentru spaţiul cosmic.. −10 30 . fabricarea pieselor pentru servomecanisme programate. 41 % Ms.. −44 −50 . oC −15 . scap. 47 % %Tiat = 50 % %Cum = 20. care se implantează în vena cavă a bolnavilor. aliajul marmem denumit nitinol (%Niat = 50 %. 3. 870 Domeniile în care se pot utiliza astfel de aliaje sunt multiple: asamblarea pieselor pentru mecanică fină.. 13 % %Alat = 39 ... De exemplu.450 240 ... pentru a 185 . %Tiat = 50 %) se utilizează în prezent la fabricarea filtrelor de prevenire a emboliilor. refacerea maclelor şi restabilirea în acest fel a formei iniţiale a pieselor (pe care au avut-o înainte de deformarea lor plastică în stare martensitică). deoarece structura martensitei termoelastice este lipsită de dislocaţii şi se produce printr-un mecanism ce constă din demaclarea maclelor prezente în structura martensitei. %Znm = 20. Compoziţia chimică şi caracteristicile principalelor tipuri de aliaje marmem Tipul aliajului Cu –Al − Ni Au – Cd Ag – Cd Ni – Ti Au – Cu − Zn Cu – Al Ni – Al Compoziţia chimică %Alm = 14 %. La piesele realizate din aliaje care prezintă transformări martensitice caracterizate prin aceste particularităţi.. fabricarea maşinilor termice neconvenţionale.. singurele imperfecţiuni prezente în această structură fiind maclele (v..3) şi nu dislocaţiile (care crează posibilitatea distrugerii distribuţiei ordonate a atomilor prin procese de deformare plastică realizate cu deplasarea lor prin alunecare). pentru producerea transformării M ⇒ γ. • încălzirea pieselor deformate plastic.. în timpul desfăşurării acestei transformări tensiunile reziduale generate în procesul de deformare plastică bazat pe mecanismul de demaclare acţionează şi produc deformarea în sens invers. 60 −137 .. fenomenul de memorie a formei se poate evidenţia efectuând următoarele operaţii: • răcirea rapidă a pieselor din domeniul austenitic.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • structura cristalină a martensitei se caracterizează printr-o distribuţie ordonată a atomilor componentelor aliajului.. −40 − 240 . Principalele aliaje la care s-a evidenţiat fenomenul de memorie a formei (numite aliaje Marmem) sunt prezentate în tabelul 9.7 %.. pentru realizarea transformării martensitice γ ⇒ M.

...................................................................................................................56 Melchior (Maillechort) .............................12 stări de bază .........................................50 compoziţii pe bază de Sn (Babbit) .........................................41 aliaje Al – Mg pentru turnare ...............................24 cupru tehnic .............................................Preston ...................30 bronzuri cu staniu.........................ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR împiedica accesul spre inima acestora al cheagurilor de sânge formate datorită maladiilor de care suferă sau datorită intervenţiilor chirurgicale la care sunt supuşi..................43 titlu fictiv .................................................19 aliaje Al – Cu pentru turnare .....57 precipitate θ .....12 duraluminiu ..........................................24 lipire moale....................................10 Kunial ...........40 aliaje Al − Mg...........46 Alpaca (Neusilber............39 martensită termoelastică ..............26 călire de punere în solutie.................................................................. 18 alame bifazice........................20 alame monofazice α .........56 silumin...........Zn ...................20 tombac ...................52 aliajele titanului monofazice bifazice...............................................................10 îmbătrânire naturală.........49 aliaje Cu – Ni...........41 simbolizare alfanumerică............................53 titan......10 rupere prin cavitaţie....... tipul III ....................................................................................................................39 aliaje Al − Cu...............................31 bronzuri cu plumb ..................................................................................................................19 zone GP (Guinier ...........44 elemente betagene ................ tipul II..............................................33 bronz ...... tare (brazare) .. se supune îndreptării în această stare (pentru a căpăta o formă convenabilă implantării în vena cavă).............................34 aliaje antifricţiune..................................................................10 186 .................27 bronzuri cu beriliu ............................................................................................................................................................. .......................................................................................................................37 aliaje Al ..50 constantan...........23 aliaje cu memoria formei (Marmem) .52 îmbătrânire artificială ....36 elemente alfagene ........... suferă transformarea inversă....24 modificare tipul I...50 compoziţii pe bază de Sn şi Pb ................................................... se aduce prin răcire în stare martensitică.................................................... datorită încălzirii la temperatura corpului uman............................................................... iar după implantare.. recăpătând structura austenitică şi forma spirală care îi asigură funcţionarea ca filtru...........17 curbe de îmbătrânire ......... Argentan).15 superplasticitate ..................26 bronzuri monofazice α ..44 flux ........................................................ un astfel de filtru.....6 Monel ............9 compoziţii pe bază de Pb (Bahnmetall).20 alame complexe (speciale) ...........32 bronzuri cu siliciu.56 aliaje pentru lipire ............................................................................20 alame de turnare ....................................................13 simbolizare numerică.. de forma unei spirale realizate din sârmă de nitinol..........20 alame monofazice β’...............24 Nitinol..51 magnaliu (alumag)..24 aluminiu tehnic...................................................................24 bronzuri cu aluminiu ............ ............................ Cuvinte cheie acomodare ..............................................54 alame ......24 bronzuri hipoeutectoide (bifazice).......

Gâdea S. Metalurgie fizică. & Interscience Publishers Inc. Editura Didactică şi Pedagogică.. 1955 8. 1991 9. c) modificarea de tipul II determină accentuarea ramificării şi subţierea ramurilor cristalelor dendritice primare şi influenţează favorabil distribuţia fazelor secundare la aliajele în structura cărora precipită particule ale unor astfel de faze. Shackelford F. Bucureşti. Studiul metalelor.. vol.. Protopopescu M.a. Editura Tehnică. Butterworths Publications Ltd. Ohio. Colan H. d) modificarea de tipul III are ca efect finisarea granulaţiei si creşterea gradului de dispersie a fazelor componente ale eutecticelor care se formează la solidificarea aliajelor. * * * Metals Handbook Ninth Edition.9. ş. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. Métallographie et traitements thermiques des métaux. 1983 2.. Bucureşti. Smithells C. Traducere din limba germană.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase Bibliografie 1. Metals.. I. Editura Didactică şi Pedagogică. Macmillan Publishing Company. Protopopescu H.. Aliaje neferoase.2. New York. Editura Didactică şi Pedagogică.. 1981 3. Bucureşti. 1983 5. Mir. 1962 6. 1986 Teste de autoevaluare T. Bucuresti. Introduction to materials science for engineers. Care dintre afirmaţiile următoare privind efectele modificării aliajelor neferoase sunt adevărate: a) modificarea de tipul I are ca efect principal micşorarea dimensiunilor cristalelor dendritice primare ale aliajelor. Metalografie şi tratamente termice. b) pentru refacerea 187 . American Society for Metals.1. Gâdea S. Lakhtine I. 1978 4.. J. 1965 7. În ce scop se aplică TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază la semifabricatele şi piesele din aliaje neferoase: a) pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritrice primare.9. Editura Tehnică. Bucureşti. vol. Schumann H. Moscova. vol. London & New York... T. Petrescu M. Reference book. b) modificarea de tipul III determină amplasarea intercristalină a eutecticelor care se formează la solidificarea aliajelor. II..9..

îmbătrânire artificială şi deformare plastică la rece.9. d) TE? T. deformare plastică la rece şi îmbătrânire naturală.9. cum s-a realizat această stare: a) prin călire de punere în soluţie. c) prin prelucrare la cald. c) aliaje Alpaca. d) pentru obţinerea stării de echilibru structural? T. Produsele realizate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu sunt livrate în starea T6. c) prin prelucrare la cald. b) prin călire de punere în soluţie. în final. d) TG? T. b) revenire. b) alamele bifazice.9. sunt răcite rapid la ta şi sunt apoi supuse unei îmbătrâniri artificiale. care este simbolul stării de bază a produselor obţinute în acest fel: a) F. b) o structură bifazică alcătuită dintr-o soluţie solidă şi un compus intermetalic. Produsele realizate dintr-un aliaj pe bază de cupru sunt livrate în starea TD. b) TK. Semifabrcatele realizate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu sunt prelucrate prin deformare plastică la cald.4.6.3. c) oxigenul.7. d) sulful? T. d) o structură monofazică alcătuită din cristale de soluţie solidă suprasaturată în elemente de aliere? T. Care dintre următoarele aliaje pe bază de cupru au ca element de aliere principal zincul: a) bronzurile. sunt răcite rapid la ta. b) bismutul.9.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR plasticităţii după ecruisarea prin deformare plastică la rece. c) pentru diminuarea intensităţii şi redistribuirea tensiunilor mecanice reziduale. c) alamele monofazice β’. b) T4. răcire rapidă la ta şi îmbătrânire artificială. d) prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire artificială? T. Care dintre următoarele tipuri de alame se pot prelucra prin deformare plastică: a) alamele monofazice α.9. d) normalizare? T. răcire rapidă la ta şi îmbătrânire artificială. c) T8. c) recoacere izotermă.10.9. c) o structură alcătuită dintr-o soluţie solidă şi un amestec mecanic. care este simbolul stării de bază a produselor obţinute in acest fel: a) M. cum s-a realizat această stare: a) prin călire de punere în soluţie.11.9.9.9. d) tombacurile? 188 .5. b) prin călire de punere în soluţie şi deformare palstică la rece. îmbătrânire artificială şi deformare plastică la rece. sunt apoi ecruisate prin deformare plastică la rece şi. Procesul de supraîncălzire de scurtă durată a aliajelor neferoase îmbătrânite pentru reconstituirea stării structurale pe care aliajele au avut-o după călirea de punere în soluţie este denumit: a) reversiune.8. sunt supuse unui tratament de îmbătrânire artificială. c) T5.9. Care dintre următoarele impurităţi prezente în cuprul tehnic determină apariţia fenomenului numit „boala de hidrogen”: a) plumbul. Semifabrcatele realizate dintr-un aliaj pe bază de cupru sunt prelucrate prin deformare plastică la cald. d) alamele? T. b) aliaje Kunial. Ce structură rezultă prin aplicarea călirii de punere în soluţie la o piesă din aliaj neferos: a) o structură martensitică. d) prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire artificială? T.

9. b) AlCu4MgMn. d) starea T6? T.14. Care este structura la ta a semifabricatelor şi pieselor turnate realizate din bronzul G CuAl10Mn: a) structură monofazică α ≡ Cu(Al).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase T.13.16. având %Cum = 2.. d) fază bertholoidă Cu31Sn8? T.9. La care dintre următoarele mărci de aliaje Al − Mg se poate aplica durificarea structurală prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire: a) AlMg1.7 %.9. c) structură alcătuită din constituenţii α (preeutectoid) şi eutectoid (α+γ2).12. c) nichelul.9.20. c) structură bifazică. b) produsele fabricate din aliajul G AlMg5.23. d) structură alcătuită din constituienţi a (preeutectoid) şi eutectoidul (α+γ)? T. Care este structura de echilibru la ta a bronzurilor cu beriliu folosite în tehnică: a) structură monofazică α ≡ Cu(Be). Care dintre următoarele tipuri de aliaje Cu − Νi prezintă la ta o structură monofazocă: a) aliajele Kunial. c) AlMg7. c) produsele realizate din aliajul AlMg7. prezentă în structura bronzurilor cu staniu pentru turnare: a) soluţie solidă Cu(Sn).21. d) aliajele Monel? T.9.9. Care dintre următoarele categorii de produse realizate din aliajele industriale Al − Mg se livrează de obicei în starea H: a) produsele din aliajul AlMg1. d) siliciul? T. b) structură alcătuită din fazele α ≡ CuAl şi γ2 (fază bertholidă corespunzătoare compusului Cu32Al10). b) structură monofazică γ (fază bertholidă pe baza compusului CuBe. c) aliajele Konstantan. c) aliajele de turnare cu %Cum < 5.9. Care dintre următoarele caracteristici corespund alamei CuZn30: a) este o alamă monofazică α. Care dintre următoarele elemente de aliere determină micşorarea conţinutului procentual de fază α al structurii alamelor speciale: a) aluminiul.9. c) starea TC. Care stare de bază asigură produselor realizate din bronzuri cu beriliu cele mai ridicate caracteristici de rezistenţă mecanică şi duritate: a) starea TA. d) produsele realizate din aliajul AlMg2? T.. c) AlMg5. b) staniul.22. b) AlMg3. b) starea TH. d) este o alamă pentru turnare? T. c) compus intermetalic Cu3Sn. Care este semnificaţia fazei δ. d) AlMg7? T. b) aliajele Melchior.9.18. c) este o alamă specială deformabilă. Care dintre următoarele aliaje este cunoscut sub denumirea de 189 .15.9. alcătuită din α şi γ. Care dintre următoarele aliaje are densitatea mai scăzută: a) CuAl10Fe3.19.5 %. d) Al Mg9MnSi? T. d) structură monofazică γ2? T.17.9.7 %. b) fază bertholidă Cu5Sn. b) este o alamă binară deformabilă. b) aliajele de turnare cu %Cum ≤ 5. d) toate categoriile de aliaje industriale? T. Care dintre următoarele categorii de aliaje industriale Al − Cu se pot supune durificării structurale prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire naturală sau artificială: a) aliajele deformabile.9.

c) o structură alcătuită din constituienţii α (preeutectic) şi eutecticul (α+β). Care este structura de echilibru la ta a unui silumin industrial cu %Sim = 12. b) aliajul AlZn6Mg2.5. d) aliajul G AlMg9MnSiTi? T. c) TiAl6SnV6.28. c) molibdenul.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR zincral sau alzimac: a) aliajul G CuZn40PbSn.9. c) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectic) şi eutecticul (α+β). b) structura lor conţine faze dure sau semidure. d) TiV13Cr11Al3? T. Care dintre următoarele caracteristici corespund aliajelor antifricţiune folosite la confecţionarea cuzineţilor pentru lagărele de alunecare: a) structura lor conţine faze cu duritate scăzută şi plasticitate ridicată. b) staniul. d) deformarea plastică a titanului se face de obicei la rece.29.27.9. La care dintre următoarele mărci de aliaje pe bază de titan se poate realiza creşterea rezistenţei mecanice prin aplicarea TT de călire martensitică şi revenire: a) TiAl6V4. hidrogenul.24. Care dintre următoarele elemente de aliere este prezent în toate aliajele industriale pe bază de titan: a) fierul. Care este structura de echilibru la ta a unui silumin industrial cu %Sim = 12. b) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectoid) şi eutectoidul (α+β).30.5%.31. b) titanul prezintă două modificaţii: Tiα cu structură cristalină CVC şi Tiβ cu structură cristalină HC.9. c) au capacitatea de a disipa căldura produsă datorită frecărilor din lagărele de alunecare.9. Care dintre următoarele elemente de aliere ale aliajelor industriale pe bază de titan sunt stabilizante α (alfagene): a) aluminiul.9. modificat cu sodiu la elaborare: a) o structură bifazică alcătuită din soluţie solidă α ≡ Al(Si) şi soluţie solidă β ≡ Si(Al).9. d) vanadiul? T. c) impurităţile care reduc plasticitatea titanului şi îl fac inapt pentru prelucrări prin deformare plastică sunt oxigenul.9. b) nitrurarea. care asigură conformarea cuzineţilor cu zonele de rezemare ale arborilor pe care îi susţin. Care dintre următoarele afirmaţii privind titanul sunt adevărate: a) titanul prezintă două modificaţii: Tiα cu structură cristalină HC şi Tiβ cu structură cristalină CVC. d) o structură monofazică α? T. b) cuprul.9. nemodificat la elaborare: a) o structură bifazică alcătuită din soluţie solidă α ≡ Al(Si) şi soluţie solidă β ≡ Si(Al). d) aluminiul? T. d) silicizarea? T.5 %. d) sunt mai dure decât materialele folosite la realizarea arborilor care se reazemă pe cuzineţi? 190 . c) molibdenul. în starea Tiα? T. b) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectoid) şi eutectoidul (α+β).5Cu1.25. azotul şi carbonul.26. Ce tratament termochimic se poate aplica pentru durificarea superficială a produselor realizate din aliaje pe bază de titan: a) carburarea. c) carbonitrurarea. b) TiAl5Sn2. care asigură conformarea cuzineţilor cu zonele de rezemare ale arborilor pe care îi susţin.5. c) aliajul CuZn39Ni3. d) o structură monofazică α? T.

b) fontele cenuşii feritoperlitice. b) să fie compatibile cu MB (materialul din care sunt confecţionate piesele care trebuie îmbinate prin lipire). c) aliajul AlCu4. Care dintre următoarele aliaje prezintă fenomenul de deformare superplastică: a) alama monofazică CuZn20.32. d) aliajul eutectoid Zn – Al (cu %Alm = 22 %)? T. d) bronzurile hipoeutectoide? T. c) CuZn20. c) soluţia solidă α ≡ Sn(Sb. Structura aliajelor superplastice este alcătuită din: a) un amestec mecanic eutectic. b) aliajul Ni – Ti cu %Tiat = 50 %. Care dintre următoarele caracteristici corespund transformării martensitice ce se produce la călirea aliajelor marmem: a) transformarea este ireversibilă. Care dintre următoarele aliaje de lipit se folosesc pentru lipirea moale: a) SnPb10. c) aliajul eutectic Al – Cu (cu %Cum = 33 %).9. Care dintre următoarele clase de aliaje se folosesc ca materiale antifricţiune cu ts ridicată: a) oţelurile carbon eutectoide. c) bronzurile cu Pb.9.41.9.37. d) SnPb10? T.9. c) fontele albe.5 %.38.9.9.33. Care dintre următoarele caracteristici trebuie asigurate de aliajele de lipit: a) să prezinte o bună fluiditate în stare topită. Care dintre următoarele clase de aliaje se folosesc ca materiale antifricţiune cu ts joasă: a) aliajele Sn – Sb − Cu.9. Care pot fi fazele dure din structurile aliajelor antifricţiune de tip Babbit: a) compusul intermetalic SnSb.36. c) au granulaţie foarte fină. Care dintre următoarele aliaje fac parte din categoria aliajelor care prezintă fenomenul de memorie a formei: a) aliajul bifazic TiAl6V4. c) aliajul Au – Cd cu %Cdat = 47. b) un amestec mecanic eutectoid.9. d) aliajul CuSn8? T.5 %? 191 . Care dintre următoarele aliaje prezintă fenomenul de deformare superplastică: a) aliajul eutectic Al – Cu (cu %Cum = 33 %).9. d) martensita formată conţine un număr mare de dislocaţii în structură? T. b) compusul intermetalic Cu3Sn. d) au granulaţie grosolană şi sunt sensibile la supraîncălzire? T.35.Cu).34.42. b) aliajul TiAl6V4. c) SnAg5. d) să aibă temperatura ts mai mare decât cea corespunzătoare MB? T. Care dintre următoarele caracteristici corespund aliajelor neferoase superplastice: a) au structură monofazică.40. c) să fie dure şi fragile.9.39.9. b) au structură bifazică. b) aliajul eutectic Pb – Cd (cu %Cdm = 18 %). d) aliajul Au – Cd cu %Cdat = 47. d) SnPb37Ag? T. d) aliajele Bahnmetall? T.43. b) CuAg10P5. b) SnAg5. c) o matrice structurală de bază şi o fază secundară (distribuită astfel încât să poată bloca creşterea grăunţilor matricei). c) martensita formată este termoelastică. d) cristalele de Pb? T.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase T. d) un compus intermetalic? T. Care dintre următoarele aliaje de lipit se folosesc pentru lipirea tare (brazare): a) CuZn42. b) transformarea este reversibilă.9. b) aliajele Pb – Sn – Sb – Cu.

33⋅ 63. • alama specială Cu Zn30Al5Fe3Mn2 are titlul fictiv %Cume = 48.1.7 + 83. faza δ are CEδ = 13 .55 În mod similar.0 %.5 %.5 %.0 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 34. fiind o alamă monofazică β’. δ şi ε şi %Snatγ.55.6 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 41.1).2 rezultă că staniul are valenţa vSn = 4 şi masa atomică maSn = 118.14 şi rezultă: • alama specială Cu Zn32Pb2 are titlul fictiv %Cume = 66. % Snatγ maSn % Snatγ maSn + %Cu atγ maCu 100 = 16. Din tabelele 1. se obţine pentru faza γ: % Snatγ = % Snmγ = 100(CEγ − vCu ) v Sn − vCu = 100( 3 1) − 2 4 −1 = 16.7. Rezolvare Pentru încadrarea în clase structurale a mărcilor de alame speciale precizate în enunţul aplicaţiei se calculează titlul fictiv al acestora. iar faza ε are 2 CEε = 7 . %Snatδ şi %Snatε concentraţiile atomice ale staniului în aceste faze.67 % şi = 27.1 şi 1. ştiind că faza γ are CEγ = 3 .4 %.5. 192 . fiind o alamă bifazică. Folosind relaţiile (2. iar cuprul are valenţa vCu = 1 şi masa atomică maCu = 63. CuZn38Pb2Mn2 şi CuZn30Al5Fe3Mn2.4) şi (2. 9. Să se stabilească clasele structurale tipice alamelor speciale CuZn32Pb2.51 % şi %Snmδ = 32.2. A.67 ⋅118. Să se determine valorile de bază ale concentraţiilor masice ale componentelor în fazele bertholide tipice structurilor de echilibru ale bronzurilor 21 cu staniu. iar pentru faza ε: %Snatε = 25.9. %Snmδ şi %Snmε concentraţiile masice ale staniului în cele fazele bertholide γ. pe această cale se obţin datele prezentate în tabelul 9.3).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aplicaţii A. folosind relaţia (9.7 100 16.9. fiind o alamă monofazică α.2 %. 4 Rezolvare Se notează %Snmγ.5 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 48. cu coeficienţii de echivalare în zinc a elementelor de aliere precizaţi în scap.4 %.1. • alama specială Cu Zn38Pb2Mn2 are titlul fictiv %Cume = 58.67 ⋅118.00 % şi %Snmε = 38. rezultă pentru faza δ: %Snatδ = 20.

2δ = 3. Cunoscând valorile caracteristicilor mecanice (determinate experimental) ale celor două bronzuri bifazice (G CuSn10. % (kePb = 1. aceste rezultate indicând că prezenţa fazei δ durifică şi fragilizează structurile bronzurilor cu staniu.0) %Mnm. Rezolvare Examinând diagrama de echilibru din figura 9. Rp0. % (keFe = 0. Rp0.13 c. cu %Snm = 14 %). se determină valorile coeficienţilor mj şi nj.55 şi n1 = 465.2 şi HB ale fazei bertholide δ. aşa cum s-a demonstrat la rezolvarea aplicaţiei A. m2 = 3.5 + 465 ≅ 220 N/mm2. % %Znm.2δ ≅ 15 N/mm2 şi HBδ = 5⋅32.2 = 120 N/mm2 şi duritaea 100 HB.3. % (keAl = 6. Rp0.0) %Fem. Bronzul G CuSn10 are după turnare rezistenţa la tracţiune Rm = 390 N/mm2.5 % (care defineşte. domeniul bifazic α + δ al acesteia corespunde unor concentraţii masice de cupru cuprinse între %Snm = 8 % (care defineşte limita domeniului monofazic α) şi %Snm = 32. Conform legii lui Kurnacov (v.9. compoziţia de bază a fazei δ). j = 1. Rp0.6 CuZn30Al5Fe3Mn2 60 30 2 5 2 48. să se estimeze valorile caracteristicilor mecanice Rm.11). Compoziţiile chimice şi titlurile fictive pentru trei mărci de alame speciale Marca de alamă %Cum.1. Aplicând legea lui Kurnacov. din relaţiile scrise mai înainte: m1 = −7. se obţine: Rmδ = −7. 3. % CuZn32Pb2 66 32 2 − − − 66. în domeniile bifazice ale diagramelor de echilibru binare caracteristicile mecanice ale aliajelor variază liniar.2 = m2%Snm + n2. caracteristicile mecanice Rm (N/mm2).14. rezultă că..5 ≅ 205 N/mm2.75⋅32. între caracteristicile corespunzătoare celor două faze care le alcătuiesc structura.5.5 + 50 = 212. 193 .55⋅32. aliajele G CuSn10 şi G Cu Sn14 sunt bronzuri bifazice (hipoeutectoide). Rmδ – Rp0.0 CuZn38Pb2Mn2 58 38 2 2 − − 58. în funcţie de concentraţia lor masică de staniu %Snm.2 (N/mm2) şi HB ale bronzurilor bifazice turnate se pot estima analitic.5 %. % (keMn = 0. limita de curgere Rp0.5) %Alm .2 = 135 N/mm2 şi duritatea 120 HB.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase Tabelul 9.. cu relaţii de forma: Rm = m1%Snm + n1. în cazul bronzurilor în stare de turnare. în funţie de compoziţia lor chimică. HB = m3%Snm + n3.3. ca urmare.5 A.75 şi n2 = 82.5 + 82.9. Ţinând seama că faza bertholidă δ are concentraţia masică de staniu %Snm = 32. scap. ca urmare. cu %Snm = 10 % şi G CuSn14. iar bronzul G Cu Sn14 are după turnare Rm = 360 N/mm2. m3 = 5 şi n3 = 50. % %Pbm.9) %Cume.5. Rp0.

024 % Nim − 0. Rezolvare Condiţia Rm ≥ 320 N/mm2 este respectată de aliajele Cu – Ni a căror 2 concentraţie masică de nichel satisface inegalitatea −0.0024 % Nim − 0. relaţiile din enunţul aplicaţiei conduc la următoarele valori ale caracteristicilor mecanice: Rm ≅ 444 N/mm2.0 %]. Cele două condiţii precizate în enunţul aplicaţiei sunt respectate simultan de aliajele cu %Nim ∈ [13.308%Nim + 5 ≥ 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A.9%Nim – 110 ≥ 0.0 %] ⇒ %Nim ∈ [13. 50 %). Care sunt caracteristicile mecanice ale produsului astfel obţinut? Rezolvare Semifabricatul aflat în stare recoaptă (starea O) are caracteristicile mecanice date de relaţiile din enunţul aplicaţiei.9 %. în care 2 Dp D2 S 0 = π s este aria secţiunii transversale a semifabricatului.07 % Nim +8.9%Nim + 210 şi A = 0.308%Nim + 45. Un produs de forma unei bare cilindrice cu diametrul Dp = 8 mm este obţinut trăgând la rece. să se determine compoziţia chimică a aliajelor Cu – Ni care îndeplinesc simultan condiţiile: Rm ≥ 320 N/mm2 şi A ≥ 40 %. soluţia acestei inegalităţi este %Nim ∈ [13.9.06GD2 + 7GD + 270. Caracteristicile mecanice la tracţiune Rm (în N/mm2) şi A (în %) ale aliajelor Cu – Ni în stare de echilibru se află în următoarele dependenţe (stabilite pe baza datelor experimentale) cu concentraţia lor masică de nichel %Nim: 2 2 Rm = −0. prin orificiul calibrat al unei scule (matriţe). iar S D = π − 4 4 transversale a produsului. soluţia acestei inegalităţi este %Nim ∈ (0 %. 19.9. 19.0 %].9 %.07 % Nim +8. A. care evidenţiază efectele ecruisării prin deformare plastică la rece asupra caracteristicilor mecanice ale alamei din care este realizat produsul.5. A (în %) şi HR (în HRB) ale alamei CuZn15 se modifică prin deformare plastică la rece. 100 %).9). Pentru GD = 36 % GD = D 2 2 S0 D0 10 (gradul de deformare plastică la rece al materialului produsului). în conformitate cu următoarele relaţii: Rm = −0.06GD şi HR = 0. A = 45 e−0. 19.4. A ≅ 5 % şi HR ≅ 72 HRB.6GD + 50. cu diferite grade de deformare GD ∈ (5 %. A = 45 % şi duritatea HR ≅ 50 HRB. Caracteristicile mecanice Rm (în N/mm2). un semifabricat cilindric (aflat în starea O) cu diametrul Ds = 10 mm.9 %. rezultă astfel 2 2 2 2 D p − D0 8 − 10 S − S0 100 = 100 = 100 = 36 %. pentru GD = 0: Rm = 270 N/mm2. 100 %) ∩ (0 %. Gradul de deformare plastică al materialului produsului obţinut prin tragere la rece se determină aplicând relaţia (3. 194 aria secţiunii . Condiţia A ≥ 40 % este respectată de aliajele Cu – Ni a căror concentraţie 2 masică de nichel satisface inegalitatea 0.

pZn = 2 %.0 2575 AlZn6Mg2.15. siluminul G AlSi9Mg (cu %Sim = 9.6 Aliajul Concentraţiile masice ale elementelor de aliere AlCu4MgMn %Mgm %Mnm %Znm %Sim %Cum 0.5 (cu cu %Znm = 6. rezultă că concentraţiile componentelor acestuia sunt: %Pbm = 4 %.6. %Mgm = 0.8 %).0 %. cu masa m = 100 kg.7 89. ρZn = 7130 kg/m3.0 2799 G AlSi9Mg 0. kg/m3 A.4. aliajul AlMg9MnSi (cu %Mgm = 9. Tabelul 9. ρMn = 7470 kg/m3.2 se extrag următoarele valori ale densităţilor componentelor aliajelor pe bază de aluminiu precizate în enunţul aplicaţiei: ρAl = 2700 kg/m3. Să se determine care dintre următoarele aliaje are densitatea cea mai mică: duraluminiul AlCu4MgMn (cu %Cum = 4.7 % şi %Cum = 1.75 %. La elaborarea aliajelor pe bază de cupru în cuptoare cu inducţie pierderile procentuale masice prin oxidare ale componentelor încărcăturii sunt: pCu = 1 %. 195 . aplicând această relaţie pentru aliajele ρ Al cu compoziţia chimică precizată în enunţul aplicaţiei se obţin rezultatele prezentate în tabelul 9.5 0.5Cu1.6 90.5 %).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase A. %Mnm = 0.5Cu1.0 2653 %EAmj.5 90.5 % şi %Mgm = 0.4 6. din aliajul CuSn6Zn4Pb4. pSn = 1 %.7 %). ρMg = 1740 kg/m3.2. Să se stabilească compoziţia masică a încărcăturii cuptorului pentru realizarea unei şarje.5 %.0 1.8 % şi %Sim = 0.7.5 2.9. Rezolvare Ţinând seama de semnificaţia simbolului mărcii aliajului care se elaborează.ρSi = 2330 kg/m3 şi ρCu= 8930 kg/m3. % Densitatea aliajului ρ. % Concentraţia masică a aluminiului %Alm.9 0.6 4. dacă materiile prime disponibile pentru formarea încărcăturii sunt metalele pure componente ale aliajului. 15.9.0 2784 AlMg9MnSi 9. %Mgm = 2.5 %. Prin particularizarea relaţiei generale stabilite la rezolvarea aplicaţiei A.9. se obţine următoarea relaţie pentru determinarea densităţii aliajelor pe bază de aluminiu: ρ = ∑ n 100 % EAmj j =1 ρ EA j + 100 − ∑ EAmj j =1 n .8 0.9 % şi %Mnm = 0. alzimacul AlZn6Mg2.5 94.5 %).5 9. Rezolvare Din tabelul 1. şi pPb = 0. Densităţile aliajelor de aluminiu din aplicaţia A.

995 şi mj. rezultă relaţiile: m = ∑ % Pbmj m j . m = ∑ % Zn mj m j . j = 1. rezultă: % Pbm % Pbm p 4 m = m Pb (1 − Pb ) ⇒ m Pb = m = 100 = 4.8. A. % Znm.9.938 kg şi m4 = 0. notând mPb. %Snmj şi %Cumj.4): . m = ∑ %Cu mj m j .030 kg şi.. MP2 ≡ G CuSn10Zn2..869 kg. cu masa m = 100 kg. La elaborarea aliajelor pe bază de cupru în cuptoare cu inducţie pierderile procentuale masice prin oxidare ale componentelor încărcăturii sunt: pCu = 1 %.75 100 − p Pb mod similar. în 100 100 100 − 0. mSn şi mCu. Introducând în aceste relaţii p Sn p Cu j =1 j =1 1− 1− 4 4 100 100 datele din enunţul aplicaţiei.613 kg. Să se stabilească compoziţia masică a încărcăturii cuptorului pentru realizarea unei şarje. MP3 ≡ G CuPb20Sn5 şi MP4 ≡ Pb 99. masele materiilor prime care trebuie introduse în încărcătura cuptorului pentru elaborarea aliajului şi ţinând seama de condiţiile din enunţul aplicaţiei. %Snm = 6 % şi %Cum = 100 – [%Pbm + %Znm + %Snm] = 86 %. din aliajul CuSn6Zn4Pb4.04 kg.4.. mZn = 4.325 kg. Rezolvare Ţinând seama de semnificaţiile simbolurilor aliajului care trebuie elaborat şi aliajelor folosite ca materii prime şi notând %Pbm.030 kg şi mCu = 86. mZn.4. pZn = 2 %. Masa totală a încărcăturii este mi = m1 + m2 + m3 + m4 ≅ 101.165 kg. j = 1..082 kg. j = 1. bronzuri G CuSn10Zn2 şi G CuPb20Sn5 şi plumb marca Pb 99. pSn = 1 %.04 kg.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Znm = 4 %. şi pPb = 0. 196 . m3 = 50. mSn = 4.. dacă materiile prime disponibile pentru formarea încărcăturii sunt deşeuri de alamă binară CuZn10. %Znmj. concentraţiile masice ale componentelor în mateiile prime MP1 ≡ CuZn10.75 %.. având soluţiile m3 0 10 5 0 606 90 88 75 0 8687 m4 m1 = 19.995. Masa totală a încărcăturii este mi = mPb + mZn + mSn + mCu ≅ 101. %Snm şi %Cum concentraţiile componentelor în aliajul care se elaborează şi %Pbmj. m2 = 30. p p j =1 j =1 1 − Pb 1 − Zn 100 100 % Snm %Cu m m = ∑ % Snmj m j . masele care se introduc în încărcătură din cele patru materii prime 4 4 % Pbm % Zn m disponibile. se obţine următorul sistem de ecuaţii (cu 0 0 20 100 m1 403 m2 10 2 0 0 408 × = necunoscutele mj.

Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Capitolul 10 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR CERAMICE ŞI STICLELOR 10. Legăturile ionice şi covalente implică toţi electronii de valenţă ai componentelor. astfel că se bazeză în special pe legături ionice şi covalente. industria metalurgică etc. Sticlele sunt materiale anorganice cu structură amorfă (corpuri vitroase) obţinute prin solidificarea unor topituri constituite din amestecuri de oxizi în stare topită. referitoare la câteva 197 . Introducere Materialele ceramice sunt materiale anorganice nemetalice. electronica. păstrându-se doar ordinea apropiată. obţinute din materii prime sub formă de pulberi prin sinterizare. dintre care cel puţin unul are rolul de vitrifiant. În prezent termenul de ceramică include o gamă de materiale mult mai largă. adică formează unităţi structurale prin coordinarea atomilor de oxigen în jurul ionului metalic prin legături ionice sau covalente.1. Cele mai multe ceramice sunt compuşi între metale şi nemetale. Reprezintă o categorie de materiale care au fost utilizate din cele mai vechi timpuri sub formă de vase din lut (însăşi termenul de ceramică provine de la grecescul “keramon” care însemna “lut ars”) şi de materiale de construcţie datorită capacităţii de prelucrare în cele mai diverse forme şi abundenţei materiilor prime. starea amorfă (vitroasă) este caracterizată de lipsa ordonării atomice la distanţă. industria chimică. astfel că nu există electroni liberi. utilizate în cele mai diverse domenii cum ar fi electrotehnica. ceea ce face ca materialele ceramice să aibă conductibilitate termică şi conductibilitate electrică foarte scăzute fiind materiale electroizolante sau termoizolante în marea majoritate a cazurilor. cu legături şi structură complexe. care este un proces de încălzire cu sau fără presare simultană. în timpul căruia se formează legăturile dintre particule prin difuzie sau topire parţială a unui component.

10. ceea ce face ca sticlele să fie considerate ca lichide vâscoase subrăcite. numărul de coordinaţie şi implicit geometria unităţii structurale depinde de valoarea raportului dintre raza cationului rC şi raza anionului rA .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR distanţe interatomice corespunzătoare unităţilor structurale. Întradevăr.1 în care se prezintă limitele r raportului C şi geometria posibilă pentru fiecare număr de coordinaţie. considerând un plan de anioni care au centrele în punctele notate cu A în figura 10. Structura ceramicelor şi sticlelor Elementele componente ale materialelor ceramice sunt legate între ele prin legături ionice şi covalente formând reţele de ioni metalici şi nemetalici (cationi şi anioni) a căror celulă elementară este constituită dintr-un cation. aşa cum se constată din tabelul 10. anionii celui de-al treilea plan compact pot avea centrele pe aceeaşi verticală cu punctele A. întrucât cationii metalici se plasează în aceste interstiţii.1 în care se prezintă razele ionice ale componentelor uzuale din ceramice) astfel că structurile stabile ale fazelor cristaline din ceramice se formează atunci când fiecare cation metalic este înconjurat de anioni nemetalici cu care se află în contact direct. rA Deoarece anionii au raza mai mare se pot aranja în plane compacte dispuse succesiv. tabelul 10.2). rezultă astfel fie o succesiune de plane ABABAB… care corespunde unei structuri de tip hexagonală compactă (HC) a anionilor. înconjurat de anioni cărora anionul le-a cedat electronii de valenţă. cationii au de obicei raze mai mici decât anionii (v.2). 1. înseamnă că numărul de coordinaţie poate fi 4 sau 6. sau pot avea centrele în punctele marcate cu C. ceea ce înseamnă că numărul anionilor din unitatea structurală reprezintă chiar numărul de coordinaţie al structurii cristaline respective (v scap. fie o succesiune ABCABC…. generând structuri cristaline de tip CFC sau HC ca şi în cazul metalelor (v. care corespunde unei structuri de tip cub cu feţe centrate (CFC) a anionilor. În acest capitol se vor prezenta caracteristicile structurale ale principalelor tipuri de materiale ceramice şi sticle şi proprietăţile generale ale acestora.2.scap 1. aşa cum 198 . deoarece metalele prin ionizare pierd electronii de valenţă.1).1 şi planul următor de anioni cu centrele în punctele notate cu B. În funcţie de poziţia anionilor din două plane compacte succesive se formază două tipuri de interstiţii: interstiţii tetraedrale (câte trei într-un plan compact şi unul în planul învecinat) aşezaţi astfel încât unind centrele lor de masă se formează un tetraedru regulat şi interstiţii octaedrale mărginite de şase anioni (câte trei în fiecare plan compact aşezaţi astfel încât unind centrele lor de masă se formează un octaedru regulat (v. figura 10.

184 rC < rA rC < rA rC < rA rC < rA 3 Cl− F− I− O2− S 2− 0.181 0.077 0.069 0.220 0.132 0. cât şi de modul în care sunt ocupate interstiţiile cu cationi metalici. de coordinaţie Geometria coordinării rC .064 Anion Br − rA .020 0. nm 0.225 ≤ 4 Mg Mn Ni 0.078 0.155 ≤ Nr.136 0.1 Reprezentarea prin sfere rigide a dispunerii anionilor în structura ceramicelor 199 . Razele ionice ale unor componente ale ceramicelor şi geometria coordinărilor Raze ionice Raze cationi rC Raze anioni rA Cation Al3+ Ba2+ B3+ Ca Fe K 2+ 2+ + 2+ 2+ Tip de coordinare rC rA 0. nm 0. 10.106 0.102 0.414 ≤ 6 Na+ 2+ 0.138 0.732 ≤ Si4+ Ti4+ 8 1.196 0.057 0.1. Rezultă că structurile fazelor cristaline ale ceramicelor depind atât de tipul reţelei compacte pe car o formează anionii.039 0.225 0.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor rezultă şi din tabelul 10.067 0.133 0.1.000 Fig. Tabel 10.732 0.414 0.

astfel că la o temperatură Tc are loc cristalizarea la fel ca în cazul materialelor metalice. În cazul răcirii relativ rapide a topiturii ce conţine unităţile [SiO4]4dependenţa de temperatură a volumului specific este cea corespunzătoare curbei 2 din figura 10. să se treacă la starea de echilbru stabil. temperatura Tv de pe această curbă este numită temperatură de tranziţie sticloasă sau temperatură de vitrifiere şi nu are o valoare bine definită.cu dispunere ordonată (structură cristalină) sau aleatoare (structură amorfă) a unităţilor structurale. fiind exclusă existenţa liberă a unităţii tetraedrale. Această structură se obţine dacă răcirea topiturii se face foarte lent. o reprezentare plană simplificată a stării vitroase a SiO2 care reprezintă baza structurii sticlelor silicatice este redată în figura 10. Continuitatea curbei 2 cu cea de la temperaturi mai ridicate (T > Tc) arată că materialul este de fapt un lichid subrăcit.3) se constată că în condiţiile solidificării prin cristalizare. la temperatura Tc volumul specific are un salt brusc.3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Interstiţiile pot fi ocupate de cationi de acelaşi tip. pe măsura creşterii energiei interne a sistemului se desfac mai întâi legăturile mai slabe. sub acţiunea temperaturii.2 b. Din punct de vedere chimic cel mai simplu silicat este dioxidul de siliciu SiO2 (silice) care structural este constituit dintr-o reţea spaţială de [SiO4]4. proces 200 . sau de cationi diferiţi.2a. o reprezentare plană simplificată a structurii cristaline tridimit a SiO2 este redată în figura 10. ceea ce a făcut ca solidele cu o astfel de structură să fie numite corpuri vitroase. Structura vitroasă corespunde unei stări metastabile cu energie liberă mai mare decât cea corespunzătoare structurii cristaline. Cea mai mare parte a ceramicelor şi sticlelor sunt constituite din silicaţi a căror bază structurală o constituie tetraedrul [SiO4]4-care are în centru ionul Si4+ iar în vârfuri ionii O2. treptat cele mai puternice.cărora le rămâne câte o valenţă liberă cu care se pot lega de alte unităţi structurale formând aranjamente unidimensionale. Silicea cristalină prezintă trei forme alotropice: cuarţ. Pe baza celor arătate se poate stabili că în structura dezordonată a solidelor vitroase distanţele dintre particulele constitutive şi intensitatea legăturilor nu sunt uniforme. La încălzire. structura este constituită din lanţuri spaţiale în care poziţia relativă a unităţilor structurale este aleatoare ca în starea lichidă. ceea ce are ca efect reducerea vâscozităţii şi trecerea treptată de la starea solidă la starea lichidă pe măsură ce temperatura creşte deasupra temperaturii Tv. a cărui vâscozitate creşte pe măsură ce scade temperatura. ceea ce conduce la existenţa unei diversităţi foarte mari de structuri a fazelor cristaline din materialele ceramice. apoi.care formează aranjamente complexe de tip HC sau CFC. tridimit şi cristobalit diferenţiate prin poziţiile relative ale tetraedrilor [SiO4]4. bidimensionale sau spaţiale cu un grad înalt de stabilitate. fiind dependentă de viteza de răcire. reprezentând variaţia volumului specific (inversul densităţii ρ) în funcţie de temperatură (curba 1 în figura 10. astfel că există tendinţa ca în timp.

201 .4 a care prezintă structura unei ceramice refractare. astfel că pe lângă tetraedrii [SiO4]4. substituirea este posibilă datorită diferenţelor mici între dimensiunile celor doi ioni (v. Variaţia volumului specific cu temperatura în cazul SiO2 Fig 10. tehnologiile moderne permiţând obţinerea unor ceramice cu structură cristalină aşa cum se obsevă în figura 10 4 b în care se prezintă structura aluminei (Al2O3) cristaline.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor numit devitrifiere şi poate avea loc controlat sau în mod natural. 10.există şi tetraedrii [AlO4]5-.3. Fig. b – structură vitroasă Fig. În mod obişnuit materialele ceramice au structura alcătuită din faze cristaline însoţite de o fază vitroasă aşa cum se observă în figura 10. b – ceramică cristalină (Al2O3) Silicaţii naturali care constituie baza materialelor ceramice sunt aluminosilicaţi care au rezultat prin substituirea unor ioni Si4+ cu ioni Al3+. tabelul 10.4.2.Schema structurilor silicei: a − structura cristalină. Devitrifierea necontrolată a sticlelor are consecinţe negative asupra proprietăţilor mecanice şi optice (sticla devine fragilă şi pierde transparenţa datorită refracţiei razelor de lumină pe limitele grăunţilor).1). cantitatea de fază vitroasă depinde de compoziţia chimică şi de procesul tehnologic de fabricare. 10. Structurile unor ceramice: a – ceramică refractară cu faze cristaline şi masă vitroasă.

tensiunea maximă în fibra întinsă a epruvetei încovoiate (corespunzătoare forţei Fmax) reprezintă rezistenţa la încovoiere Ri a cărei valoare este apropiată de rezistenţa la tracţiune Rm. Schema încercării la încovoiere statică Rezistenţa la compresiune a materialelor ceramice şi sticlelor este însă mult mai mare (poate ajunge la valori de 10 ori mai mari decât rezistenţa la tracţiune). deşi ruperea are tot caracter fragil. Curbe CCCT tipice pentru materiale metalice şi materiale ceramice Fig. Mg2+. se prezintă valorile rezitenţei la încovoiere Ri şi ale modulului de elasticitate E pentru câteva ceramice şi sticle uzuale. Li+. pentru fiecare ion Al3+ din reţea apare o sarcină electrică negativă. Comportarea la rupere. scap 3. restabilirea neutralităţii electrice se obţine prin introducerea în structură a unor ioni monovalenţi (Na+.6. Aceste materiale se caracterizează în primul rând prin duritate şi fragilitate foarte ridicate determinate de caracterul puternic al legăturilor ionice şi covalente. În tabelul 10. Trebuie precizat că în cazul materialelor ceramice şi sticlelor se constată o împrăştiere foarte mare a valorilor caracteristicilor mecanice deoarece fragilitatea intrinsecă le face foarte sensibile la prezenţa concentratorilor de tensiuni. 10. Deoarece încercarea la tracţiune este mai greu de aplicat (dificultăţile sunt legate de prinderea epruvetei).3. pentru caracterizarea rezistenţei mecanice la întindere a materialelor ceramice se foloseşte adesea încercarea de încovoiere statică realizată conform schemei prezentată în figura 10. Ruperea se produce fără deformare plastică aşa cum se constată din figura 10.4) a unui material ceramic şi CCCT a unui material metalic. Fig 10.5. Comportarea la rupere a acestor 202 .5 în care se prezintă CCCT (v. Ba2+ etc. Principalele proprietăţi ale ceramicelor şi sticlelor Proprietăţile mecanice ale materialelor ceramice şi sticlelor prezintă particularităţi în raport cele ale materialelor metalice datorită legăturilor ionice şi covalente care stau la baza formării structurii acestora.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Deoarece numărul ionilor de oxigen rămâne acelaşi ca în cazul unităţilor structurale [SiO4]4-.2.6. A.) 10. K+) şi ioni divalenţi (Ca2+.

5 − − C.7·10-6 4. la variaţia rapidă a temperaturii mediului se creează diferenţe de temperatură pe secţiune.2.5·10-6 9.8) apare în special în cazul ceramicelor utilizate ca materiale refractare.8·10-6 13.8 1.3·10-6 8. din acest motiv. W/moC la 1000 o C 3. B. Problema comportării la fluaj (v. contracţii sau dilatări neuniforme şi deci tensiuni care produc fisurarea sau ruperea.0·10-6 8.1 38.2 λ. Comportarea la şoc termic a materialelor depinde în special de coeficientul de dilatare liniară α şi de conductivitatea termică λ.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor materiale se explică prin existenţa unui număr mare de defecte de structură şi chiar microfisuri a căror extindere se produce în avalanşă în momentul în care tensiunile depăşesc valoarea critică. Fluajul.0·10-6 9. Este fenomenul de fisurare sau chiar rupere a materialului la modificarea relativ rapidă a temperaturii şi se datorează fragilităţii intrinseci a materialelor ceramice şi a sticlelor corelată cu exploatarea la temperaturi ridicate.0·10-6 7. α şi λ reprezintă caracteristici care capătă importanţă mai mare la alegerea materialelor ceramice pentru o anumită aplicaţie decât în cazul utilizării materialelor metalice.9 1.2 se prezintă valorile acestor caracteristici pentru câteva ceramice şi sticle uzuale.0 219 15 − − 2. cele mai bune rezistenţe la fluaj le au materialele ceramice complet cristaline sau în a căror structură faza vitroasă se află în cantitate mai mică. starea critică se atinge la valori mai ridicate ale solicitărilor. Un factor la fel de important pentru comportarea la şoc termic îl 203 . N/mm2 60…80 380…1000 90…110 70…100 140…280 80…100 140…200 45…100 80…110 40…150 40…150 E. Fenomenul se desfăşoară la fel ca în cazul metalelor. Din această cauză.6·10-6 4.0 1. cu deosebirea că procesele de difuzie sunt mult mai complexe fiind implicaţi ioni cu sarcini electrice diferite.5·10-6 10.9 − − 2. Tabelul 10. Şocul termic.0 2. dacă materialul are conductivitate termică scăzută (cum este cazul materialelor ceramice şi sticlelor). mm/mmoC 5.5 7. kN/mm2 60…80 350…380 150…170 130…150 290…310 200…240 430…470 250…290 60…90 40…60 50…70 0−1000oC.5·10-6 0.scap 3.1 2. deoarece tensiunile de compresiune tind să închidă microfisurile. Deformaţiile plastice specifice fenomenului de fluaj se produc la limitele dintre grăunţii fazelor cristaline şi sunt influenţate de prezenţa masei vitroase a cărei vâscozitate scade odată cu creşterea temperaturii. Caracteristicile fizico-mecanice principale ale unor ceramice şi sticle Tipul materialului ceramic sau sticlei Mulit (3Al2O3·2SiO2) Alumina cristalizată (Al2O3) Magnezită sinterizată (MgO) Zirconie stabilizată (ZrO2) Berilie sinterizată (BeO) Spinel (MgAl2O4) Carbura de siliciu (SiC) Carbura de bor (B4C) Sticla de cuarţ (silice) (SiO2 ) Sticla calco-sodică Sticla boro-silicatică Ri.3 20 5. în tabelul 10.0·10-6 α pe la 100 o C 5.7 1.

9) există curbe de durabilitate la fisurare sub tensiune sub forma dependenţei σ = f(τ). unitatea de măsură pentru vâscozitate este N·s/m2 ceea ce înseamnă Pa·s (Pascal secundă). (10. Similar curbelor de durabilitate la oboseală din cazul materialelor metalice (v. Fisurarea sub tensiune într-un mediu dat. fiecare moleculă de apă conducând la formarea a două unităţi Si−OH care nu mai sunt legate una de alta. 204 Ea RT .2) în care η0 este o constantă experimentală. Aşa cum a fost arătat anterior. deoarece schimbările bruşte de secţiune acţionează şi în cazul materialelor ceramice ca nişte concentratori de tensiuni. Este un fenomen de rupere întârziată a materialelor ceramice şi a sticlelor care se produce în cazul solicitării pieselor la tensiuni constante în medii apoase.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR constituie geometria piesei. iar T − temperatura absolută. τ fiind timpul de expunere la mediul umed a piesei solicitate la tensiunea σ. Comportarea sticlelor în stare vâscoasă. D. scap 3. În figura 10. În cazul sticlelor vâscozitatea în stare vitroasă (sub temperatura Tv) se consideră η = 1018 Pa·s iar starea fluidă se consideră atinsă dacă vâscozitatea scade sub 103 Pa·s. şi pe de altă parte datorită reacţiei chimice a apei cu silicaţii componente ai sticlelor sau ceramicelor. deasupra temperaturii Tv.7 se prezintă variaţia rezistenţei la şoc termic a unor materiale ceramice şi sticle în funcţie de condiţiile de răcire. Rezistenţa la şoc termic se defineşte ca fiind diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se fisureze.8 aceste curbe sunt asemănătoare curbelor Wöhler ale materialelor metalice. aşa cum se constată din figura 10. E. R – constanta gazelor. a cărui vâscozitate scade cu creşterea temperaturii. iar la temperaturi scăzute este blocată reacţia chimică a apei cu silicaţii. în urma reacţiei chimice se produce ruperea lanţului –O−Si−O−. Mecanismul fisurării sub tensiune (numit uneori impropriu şi “oboseală statică”) se bazează pe adsorbţia moleculelor de apă în microfisurile superficiale şi extinderea acestora sub acţiunea tensiunilor mecanice constante datorită pe de o parte efectului de “pană” pe care îl au moleculele adsobite la vârful fisurii. fenomenul se produce cu viteză maximă la temperatura camerei deoarece la temperaturi mai ridicate creşte mobilitatea ionilor hidroxil care nu se mai ataşează lanţului –O−Si−O−. sticla se comportă ca un lichid. Deasupra temperaturii Tv vâscozitatea depinde de temperatură după o relaţie de forma: η = η0 e . Ea − energia de activare a procesului de curgere. Vâscozitatea η este o mărime ce caracterizează proprietăţile de curgere ale fluidelor şi reprezintă factorul de proporţionalitate dintre tensiunile tangenţiale şi variaţia vitezei de alunecare pe grosimea stratului fluidului.

la sfârşitul prelucrării vâscozitatea să fie suficient de ridicată pentru evitarea deformării necontrolate sub greutatea proprie a obiectului fasonat.8.3) t − t0 în care A. * temperatura de prelucrare tp corespunde la η = 103 Pa·s. În figura 10. B şi t0 sunt constante ce se pot determina experimental prin măsurarea vâscozităţii la trei temperaturi diferite.9 Fig. Comportarea sticlei în stare vâscoasă prezintă importanţă deosebită pentru prelucrare deoarece aceasta trebuie să se desfăşoare intr-un interval de temperaturi astfel ales încât pe de o parte vâscozitatea să fie suficient de mică pentru ca prin fasonare să se obţină forma corespunzătoare a obiectului.5 Pa·s. * temperatura de curgere tc corespunde la η = 104 Pa·s. Curbele de durabilitate la fisurarea sub tensiune ale unor sticle În funcţie de valoarea vâscozităţii (deasupra temperaturii Tv) s-au stabilit următoarele temperaturi numite puncte fixe de vâscozitate ale sticlelor.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Pentru scopuri practice se utilizează relaţii de forma: B log η = A + . B = 4800.3. 10. * temperatura superioară de recoacere tsr corespunde la η = 1012 Pa·s.9 se ilustrează pe curba η = f(t) stabilirea punctelor fixe ale sticlei şi se prezintă valorile acestor puncte pentru câteva tipuri de sticle uzuale. pentru o sticlă calco-sodică s-au determinat valorile: A= −3. iar pe de altă parte. utilizate la stabilirea parametrilor operaţiilor tehnologice de fabricare a obiectelor din sticlă: * temperatura inferioară de recoacere tir corespunde la η = 1013. * temperatura de înmuiere tm corespunde la η = 106. Rezistenţele la şoc termic ale unor ceramice şi sticle Fig. de exmplu. 10. (10. t0 = 210 cu ajutorul cărora s-a trasat curba η = f(t) prezentată în figura 10.6 Pa·s.7. 205 . iar t este temperatura în oC.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. acesta constă din încălzirea la o tempertură ti din domeniul (tir . iar în miez temperatura este suficient de ridicată pentru ca materialul să preia prin deformare plastică contracţia suprafeţei rigide. variaţia vâscozităţii sticlei cu temperatura în maniera arătată permite aplicarea unui tratament termic de tip călire. tsr) şi răcirea rapidă cu jet de aer sau în ulei. în continuare se face răcirea completă lent. faţadele şi uşile clădirilor etc. O fisură care apare în stratul superficial eliberează brusc tensiunile de compresiune şi produce spargerea sticlei cu formarea unui număr mare de granule mici. datorită conductibilităţii termice reduse în urma răcirii la suprafaţa sticlei temperatura scade sub Tv. 206 . Punctele fixe de vâscozitate ale sticlelor De asemenea. Rezistenţa la deformare sub sarcină este una din caracteristicile importante ale materialelor refractare şi se apreciază în mod uzual prin temperatura care determină un anumit grad de deformare sub acţiunea unei tensiuni de compresiune date. aceste tensiuni de compresiune au valori ridicate şi contribuie la creşterea rezistenţei materialului. ceea ce reduce riscul rănirii persoanelor din jur. astfel că în strat vor lua naştere tensiuni reziduale de compresiune datorită contracţiei de răcire a miezului. motiv pentru care aceste sticle sunt cunoscute sub denumirea curentă de sticle “securit” şi se folosesec pentru mijloacele de transport. O altă consecinţă a comportării vâscoase a sticlelor este deformarea (înmuierea) sub sarcină la temperaturi ridicate a materialelor ceramice care conţin şi masă vitroasă. 9. 10.

formând în prezenţa apei o suspensie coloidală ce conferă amestecului plasticitate. iar în tabelul 10. tare sau tehnic. 14) nu se tratează şi problemele proprietăţilor electrice. magnetice şi optice ale acestor materiale. varietatea de argilă cea mai utilizată este caolinul (Al2O3 ·2SiO2·2H2O) care are o structură lamelară şi este constituit din granule.4. În cele ce urmează se vor prezenta câteva dintre cele mai importante tipuri de materiale ceramice şi sticle. Materialele ceramice silicatice Materialele ceramice silicatice aparţin sistemului ternar SiO2−Al2O3−X. faianţă. . 207 . . materiile prime utilizate au următoarele caracterisitici: .10 se prezintă în triunghiul concentraţiilor componentelor de bază domeniile corespunzătoare acestor ceramice. Procesul de vitrifiere este însoţit întodeauna de contracţie şi stă la baza obţinerii majorităţii materialelor ceramice. Mg.3 câteva caracteristici ale acestora. Materialele ceramice 10. din care se realizează piesele ce apoi se usucă şi se calcinează prin încălzire la temperaturi de 900…1500 oC. au rol de fondanţi deoarece în timpul arderii formează cu argila şi silicea compuşi cu temperatură mică de topire fiind la originea masei vitroase care leagă particulele de silice şi de argilă şi reduce porozitatea. în figura 10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Scopul acestui capitol fiind prezentarea materialelor ceramice şi a sticlelor ca materiale structurale ( vezi cap. CaO sau MgO.nisipul de cuarţ (silice) modifică plasticitatea argilelor la uscare şi ardere în timpul căreia suferă transformările cristalografice cuarţ→ tridimit→ cristobalit. In funcţie de concentraţiile componentelor şi de condiţiile tehnologice se obţin următoarele tipuri de materiale ceramice: teracotă. în funcţie de compoziţia chimică şi scopul urmărit. unde X poate fi K2O. porţelan moale. gresie ceramică. Na2O. amestecului pulverulent de materii prime i se adaugă o cantitate determinată de apă obţinându-se o pastă (numită şi “barbotină”).argilele sunt silicaţi de aluminiu hidrataţi însoţiţi de impurităţi (oxizi metalici ) care influenţează culoarea finală a materialului ceramic.feldspatul este denumirea generică pentru compuşii complecşi de tipul alumino-silicaţilor de K. Ca. 10. Pentru obţinerea ceramicelor silicatice.4.1. Na. In timpul arderii rezultă o anumită cantitate de fază lichidă care prin răcire formează o reţea sticloasă în jurul granulelor pe care le leagă sub forma unui material solid şi dens.

proprietăţile lor sunt influenţate puternic de raportul dintre cantitatea de fază cristalină şi cantitatea de fază vitroasă. aparatură pentru laboratoare de chimie etc izolatoare elctrice. corespunde formulei chimice 3Al2O3·2SiO2. opacă Temperatura de ardere: 950…1200 oC Porozitate: 0. ţigle. Analiza transformărilor la răcire a ceramicelor care au la bază acest sistem se face la fel ca în cazul diagramelor de echilibru ale sistemelor de aliaje. (faze cristaline) determină creşterea rezistenţei mecanice şi a temperaturii de utilizare. creşterea conţinutului de caolin şi de silice. Creşterea conţinutului de feldspat (deci a masei vitroase) determină reducerea rezistenţei mecanice şi a rezistivităţii electrice. în care baza o constituie tetraedrii [SiO4]. aparatură pentru laboratoare de chimie. pardoseli. acest compus se numeşte mulit. care este un compus cu reţea hexagonală compactă de ioni de oxigen în care ionii de Al ocupă 2 din 3 golurile octaedrice. iar celălalt component Al2O3 cristalizează sub formă de corindon. Deoarece în condiţii industriale vitezele de răcire sunt mai mari decât cele 208 . duritate ridicată şi este baza majorităţii constituenţilor materialelor ceramice silicatice.5…3 % Suprafaţa: glazurată sticloasă Temperatura de ardere: 1100…1300 oC Porozitate: 0…2 % Suprafaţa: glazurată sticloasă Temperatura de ardere: 1100…1400 oC Domenii de utilizare cărămizi. are formă aciculară. Materialele ceramice pe bază de argile Denumirea materialului Teracotă Faianţă Gresie ceramică Porţelan Caracteristici Porozitate: 15…30 % Suprafaţa: glazurată sau nu Temperatura de ardere: 950…1050 oC Porozitate: 10…15 % Suprafaţa: glazurată. condensatori electrici.11. echipamente sanitare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Structura ceramicelor fiind neomogenă. vase etc Dintre materialele ceramice silicatice în tehnică răspândirea cea mai mare o au porţelanurile care sunt mase ceramice vitrifiate albe (translucide în strat subţire) ale căror faze cristaline se pot stabili cu ajutorul diagramei binare de echilibru SiO2−Al2O3 prezentată în figura 10. ceea ce îi conferă duritate ridicată. placaje. In acest sistem SiO2 cristalizează sub formă de cristobalit. transformare peritectică şi formează un compus cu topire incongruentă. Analizând această diagramă se constată că sistemul SiO2−Al2O3 prezintă transformare eutectică.3. Tabelul 10. placaje etc. vase. ţevi ceramice echipamente sanitare. care este un compus cu reţea CFC.

Pe lângă faptul că prin glazurare se reduce higroscopicitatea. Tabelul 10. oC 300…400 200…650 400…780 440…1100 Pentru reducerea (sau chiar eliminarea) absorbţiei de apă în pori. carbonaţi alcalini şi oxizi metalici aplicat pieselor înainte de calcinare. 209 .11 Diagrama de echilibru a sistemului SiO2Al2O3 Componentul de bază al porţelanurilor tehnice este mulitul care asigură acestuia rezistenţă mecanică şi rezistenţă la şoc termic ridicate. acestea sunt straturi compacte sticloase obţinute în timpul procesului de ardere din stratul de vopsea pe bază de boraţi. N/mm2 173…345 173…550 138…620 414…2970 Temperatura maximă de utilizare. kg/m3 2200…2400 2350…2500 2100…2650 2800…2950 Rezistenţa la tracţiune N/mm2 20…35 20…55 35…65 52…107 Rezistenţa la compresiune.4 Porţelanuri tehnice – caracteristici principale Denumirea comercială a materialului Porţelan pentru izolatori de joasă tensiune Porţelan pentru izolatori de înaltă tensiune Cordierit (compus de bază 2MgO·2Al2O3·5SiO2) Steatit (compus de bază 3MgO·4SiO2·H2O) Densitatea. piesele din ceramică se acoperă cu glazuri. Domeniile ceramicelor silicatice în sistemul argilă – cuarţ feldspat Fig 10. 10. solidificându-se sub formă de fază sticloasă. Fig. datorită coeficientului de dilatare mai mic al glazurii iau naştere tensiuni de compresiune în strat care contribuie la îmbunătăţirea rezistenţei mecanice a pieselor.10. rezistenţă la agresiunea acizilor şi alcaliilor. o parte din topitură nu va reuşi să cristalizeze. Caracteristicile câtorva tipuri de porţelanuri utilizate în tehnică sunt prezentate în tabelul 10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor corespunzătoare echilibrului.4.

210 . alumina) are temperatura de topire 2054 oC şi cristalizează sub formă de corindon aşa cum s-a arătat mai sus. ZrO2. în figura 10.2. din care rezultă formarea compusului MgAl2O4 (sau MgOAl2O3) numit şi spinel. Existenţa transformărilor alotropice care se produc cu creştere de volum înrăutăţeşte comportarea materialului. aşa cum rezultă din figura 10. pentru evitarea acestor neajunsuri se adaugă CaO şi/sau MgO care în concentraţii mai mici de 10…15% se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura cubică ce se menţine de la temperatura de cristalizare până la temperatura ambiantă. materiale izolante. care este o fază bertholidă cu topire congruentă (v.4. cu creşterea conţinutului de Al2O3 creşte rezistenţa la compresiune. prin creşterea % Al2O3 de la 85 % la 99. Materialele ceramice oxidice Materialele ceramice oxidice sunt materiale policristaline formate din oxizi sau compuşi oxidici şi lipsite de faze sticloase.12 în care se prezintă diagrama de echilibru a sistemului ZrO2 – CaO. MgO. unelte de tăiat. tipul de structură spinelică este frecvent întâlnită. titanaţi şi ferite. Oxidul de magneziu (MgO – magnezită) are temperatura de topire 2800 oC şi constituie baza materialelor refractare pentru căptuşelile cu caracter bazic a cuptoarelor.scap. 2. Oxidul de aluminiu (Al2O3.2).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10. la 1700 oC Reprezintă cea mai importantă ceramică oxidică şi are utilizări multiple. cum ar fi materialele refractare. se obţine alumina transparentă utilizată în optica tehnică. abrazivi.7 % rezistenţa la compresiune creşte de la 1800 N/mm2 la 2500 N/mm2 iar temperatura de utilizare de la 1300 oC. TiO2 şi BeO). iar ionii Al3+ ocupă interstiţii octaedrice. spinelul are o reţea cristalină cubică complexă în care ionii Mg2+ ocupă interstiţiile tetraedrice. Pe lângă MgO. Al2O3 şi Cr2O3. refractarele bazice pot conţine şi alţi oxizi dintre care mai des întâlniţi sunt CaO. Componentei mai importanţi ai acestor ceramice sunt: oxizi (Al2O3. implanturi medicale. Oxidul de zirconiu (ZrO2) are temperatura de topire-solidificare 2690 oC şi prezintă mai multe forme alotropice: reţea monoclinică de la ta până la 1000 oC. compuşii sunt foarte stabili la acţiunea agenţilor chimici şi au duritate şi rezistenţă la compresiune ridicate. Caracteristicile de exploatare ale pieselor pe bază de alumină depind în mare măsură de concentraţia masică a acesteea. Datorită energiei mari de legătură a oxizilor.13 se prezintă diagrama de echilibru a sistemului MgO − Al2O3. tetragonală pe intervalul 1200…2370 oC şi cubică peste 2370 oC. de exemplu. In condiţii tehnologice deosebite şi cu materii prime de puritate înaltă. Pentru exemplificare. locul ionilor Mg2+ şi Al3+ fiind luat de alte metale. temperatura de utilizare şi rezistivitatea electrică.

4.12. Mg. Li etc) având formula generală nkMkO·qFe2O3 unde nk este numărul de molecule al oxidului metalului Mk. Mn. Mg. Diagrama de echilibru a sistemului MgO − Al2O3 Titanaţii sunt compuşi cu formula MTiO3. se utilizează ca materiale feromagnetice datorită rezistivităţii electrice ridicate (ceea ce reduce pierderile prin curenţi turbionari) şi costului mai redus decât al aliajelor metalice.rezistenţa la deformare (înmuiere) sub sarcină care se apreciază prin temperatura la care se produce o deformare specifică de 0. Zn.rezistenţa piroscopică numită frecvent şi refractaritate este temperatura la care o epruvetă conică din materialul considerat se tasează cu o valoare dată. unde M este un metal bivalent (Ba.10. în condiţii determinate de expunere la temepratură. .Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Fig.3.2. 211 . 10. Comportarea la temperaturi înalte a materialelor refractare se apreciază în principal cu ajutorul a două mărimi: . Sr). 10.13.3.5 % sub acţiunea unei sarcini de compresiune de 0. Materialele refractare Sunt produse ceramice rezistente la temperaturi înalte. Ca. Cu. fiind încadrate în această categorie cele care îşi menţin caracteristicile până la temperatura de minimum 1500 oC.3 E). Sr. Feritele sunt compuşi ai oxidului de fier (Fe2O3) şi ai altor metale (Ba. Diagrama de echilibru a sistemului ZrO2 – CaO Fig. k=1.2 N/mm2 (vezi şi scap. 10. Ni. se utilizează pentru proprietăţile feroelectrice (se polarizează în câmp electric) la realizarea generatoarelor şi traductoarelor pentru ultrasunete.

2) şi vâscozităţii ridicate a sticlei silicioase prezentă ca fază vitroasă în aceste ceramici. şi %Al2O3 = 40…30%) are caracteristici mai reduse decât refractarele silicatice.11) şi pot fi utilizate până la cca 1800 oC în cazul încălzirilor de scurtă durată şi până la temperaturi de 1650 oC în cazul solicitărilor şi/sau încălzirilor de lungă durată.14. • şamota (%SiO2 = 60…70%. care provin din cristalizarea topiturii în perioada de răcire şi se prezintă sub formă de cristale mici. prezenţa unei cantităţi mai mari de fază sticloasă face ca diferenţa dintre refractaritate şi temperatura de înmuiere sub sarcină să fie mai mare. insolubile în topitură şi faze cristaline secundare. vor exista două tipuri de faze cristaline: faze cristaline primare sub formă de cristale mari. aceeastă comportare se explică prin proprietatea cuarţului de a forma la recristalizare în fază solidă reţele complexe de tip tridimit (v. scap. Diversitatea materialelor refractare este foarte mare. a cărui diagramă de echilibru a fost prezentată în figura 10.11. 10. Din diagrama de echilibru se constată că trebuie evitate compoziţiile cu concentraţia de Al2O3 apropiată de cea eutectică (5. Principalele tipuri de materiale refractare în funcţie de componentele preponderente sunt prezentate pe schema din figura 10. timp de mai multe zile pentru a da posibilitatea cristalizării cvasitotalităţii fazei lichide. oxizii care stau la baza compoziţiei lor chimice putându-se grupa în trei categorii: a) SiO2 şi ZrO2. figura 10. Ele se caracterizează prin temperaturi de înmuiere ridicate.15 din care rezultă următoarele: • refractarele silica (% SiO2> 93%) au refractaritatea şi temperatura de înmuiere foarte apropiate putând fi utilizate până la temperaturi de 1650 oC. Restul de fază lichidă care nu cristalizează va constitui fază vitroasă şi prezenţa sa limitează proprietăţile de utilizare ale materialelor refractare prin micşorarea temperaturii de înmuiere sub sarcină.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR În procesul de fabricaţie refractarele se ard la temperaturi ridicate şi se menţin mai multe ore la temperatura maximă până la apariţia fazei lichide. rezistenţă la şoc termic şi conferă căptuşelilor cuptoarelor caracter acid. • refractarele silimanitice (superaluminoase) cu %SiO2 = 36…20%. • refractarele corindonice sau mulito-corindonice sunt fabricate din 212 . b) MgO şi CaO. În industria petrolieră şi petrochimică se utilizează în mod frecvent refractarele din sistemul SiO2–Al2O3. Domeniile principalelor tipuri de refractare silicatice din sistemul SiO2–Al2O3 şi domeniile temperaturilor caracteristice (refractaritatea şi temperatura de înmuiere sub sarcină) sunt prezentate în figura 10. şi %Al2O3 = 63…80% au structură mulitică (v. c) Al2O3 şi Cr2O3. iar răcirea se face foarte lent.5 % Al2O3) deoarece au temperatura de topire cea mai scăzută. În aceste condiţii.

15. 10. Domeniile temperaturilor limită pentru refractaritate şi deformare sub sarcină în sistemul SiO2 – Al2O3 Tabelul 10.2300 2900…3100 3400…3600 1700 1680 1700 1740 1830 1950 1650 1250 1275 1350 1350 1400 1500 1500 1450 18…22 15…25 15…25 30. rezistenţa mecanică este dependentă de conţinutul de alumină aşa cum a fost arătat anterior.5. 15…25% Al2O3) Cromit (% Cr2O3 > 85%) 1700…1900 1800…2000 1800…2000 2100….. ele pot fi utilizate până la temperaturi de 1900 oC.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor alumină pură topită şi eventual mici cantităţi de argilă ca liant.14 pot fi apreciate pe baza diagramelor binare de echilibru ale sistemelor corespunzătoare aşa cum s-a arătat anterior pentru ceramicele pe bază de MgO (v.13). o C N/mm2 kg/m3 o C A. Materialul refractar aparentă. Refractare acide (SiO2 + Al2O3) Refractare silica (%SiO2 > 95%) Samotă inferioară (20…25% Al2O3) Samotă standard (30…35% Al2O3) Samotă densă (40…45% Al2O3) Refractare mulitice (75…80%Al2O3) Refractare mulito-corindonice (80…85% Al2O3) Magnezită (%MgO > 92%) Crom –magnezită (25…50% MgO. fig. Caracteristicile unor materiale refractare utilizate frecvent Temperatura Rezistenţa Rezistenţa la Densitatea de înmuiere piroscopică. 12…28% Cr2O3. În tabelul 10. Principalele tipuri de materiale refractare Fig 10. Proprietăţile celorlalte tipuri de materiale refractare nominalizate în figura 10. Refractare bazice 2900…3100 2200 2900…3100 3200…3400 213 2000 1950 . 10. sub sarcină. compresiune.5 se prezintă câteva materiale refractare utilizate mai des şi proprietăţile lor principale..14.40 25…35 40…50 45…75 35…55 65…85 B. Fig.

Aceste structuri îi conferă duritatea mare stabilitate termică. Nitrura de siliciu cristalizează în sitemul hexagonal. În practică se utilizează de obicei produse sinterizate împreună cu un liant care este tot un material ceramic refractar. Cele mai comune utilizări sunt ca materiale abrazive şi ca materiale pentru rezistenţe de încălzire electrică a cuptoarelor (cunoscute sub denumirea comercială de “bare de silită”). bazate preponderent pe legătura covalentă. iar ponderea legăturilor covalente este de cca 70 %. printre care cea mai importantă o reprezintă stabilitatea până la 1800 oC. Prin procedee tehnologice moderne s-a reuşit înlocuirea unor atomi de siliciu şi de azot cu atomi de aluminiu şi oxigen. Aceste caracteristici le-a impus ca materiale destinate unor categorii largi de aplicaţii pentru obţinerea de piese prin sinterizare sau sub formă de fibre pentru obţinerea materialelor compozite (v. Câteva ceramice neoxidice şi proprietăţile lor mai importante sunt prezentate în tabelul 10.6. menţinându-şi practic nemodificate caracteristicile până la 1400 oC.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10. cristalizată în sistemul cubic (nitrura cubică de bor sau CBN) are duritatea apropiată de a diamntului. boruri sau siliciuri ale căror unităţi structurale au la bază de obicei legături covalente care le conferă temperaturi înalte de topire sau de descompunere modul de elasticitate şi duritate ridicate. Nitrura de bor poate cristaliza în sistemul cubic şi în sistemul hexagonal.4. Materialele ceramice neoxidice Materialele ceramice neoxidice sunt compuşi de tipul carburi. fiind materialul sintetic cu cea mai mare duritate. nitruri. 214 .4. Carbura de siliciu cristalizează într-un număr mare de forme alotropice cu densităţi aproape egale şi structuri de tip hexagonal. ceea ce a făcut ca sialonurile să fie utilizate pe scară din ce înce mai mare la fabricarea unor piese puternic solicitate. romboedric sau cubic. cristalizată în sistemul hexagonal (ca şi grafitul) este utlizată pentru fabricarea unor piese prin sinterizare şi pentru electrozi de sudură. cu stabilitate dimensională bună la variaţii de temperatură. prin variaţia legăturilor atomice şi ionice se obţin structuri noi şi deci proprietăţi noi. cap 12). obţinându-se o clasă nouă de materiale ceramice denumite sialon (de la Si−Al−O−N) ale căror unităţi structurale sunt tetraedrii (SixAl1−x)(OyN1−y)4−. conductibilitate electrică şi rezistenţă la oxidare (la temperaturi de peste 1500 oC se acoperă cu un strat de SiO2). este un material din categoria ceramicelor tehnice de performanţă din care se pot obţine piese complicate. se caracterizează prin rezistenţă mecanică ridicată şi comportare bună la fluaj.

componentele sticlelor se pot grupa după cum urmează: a) Formatorii de reţea (vitrifianţi) sunt oxizi ai elementelor cu cationi de rază mică şi sarcină relativ mare (Si4+. kN/mm2 380…420 160…320 3500 440…460 Rezistenţa la compresiun e. baza structurii sticlelor silicatice o constituie reţeaua spaţială de unităţi [SiO]4− legate în poziţii aleatoare (v. aşa cum se observă din figura 10..Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Tabelul 10. cu deosebirea că baza piramidei de diamant (care constituie penetratorul ) este un romb. În acest context.9) să fie mai redusă pentru prelucrarea sticlei în condiţii economice corespunzătoare.5. sau pot lega tetraedrii între ei. fig. Carburile de W. care modifică structura prin apariţia unor ioni metalici ce se pot plasa între tetraedrii [SiO]4−. 10. Pentru majoritatea aplicaţiilor însă este necesar ca temperatura de curgere Tc (v. P5+.6). 10.6.16 b. B3+.. cationii respectivi se înconjoară (coordinează) cu 3−4 ioni de oxigen formând tetraedri sau piramide 215 . kg/m3 2700…320 0 1900…320 0 2510 Duritatea Knoop* 3000 Modulul de elasticitate. tabelul 10. Sticlele Aşa cum s-a arătat în scap 10.2.16 a.). fig. Caracteristicile unor materiale ceramice neoxidice Denumirea şi formula chimică a materialului Carbura de siliciu (SiC) Nitrura de siliciu (Si3N4) Carbura de bor (B4C) Densitatea . o C 2400 1898 2700…290 2425 0 Nitrura cubică de bor 3480 5000 840…870 6500…700 1540 (BN) 0 Carbura de wolfram (WC) 15500 2700 580…620 4500. Utilizarea sticlei de silice cu această structură este limitată la aplicaţii speciale unde se cere refractaritate ridicată. Ta se utilizează ca materiale dure pentru scule sub formă de plăcuţe sinterizate cu un liant metalic (de obicei Co). Ti.500 2780 0 4800…494 Carbura de titan (TiC) 3100 330…350 2500…280 3100 0 0 * Metoda Knoop de determinare a durităţii se bazează pe aceleaşi principii ca şi microduritatea Vickers.2 b). etc.. 10. aşa cum se observă în figura 10. N/mm2 900…1100 250…700 Temperatura de topire sau de descomp. Acest lucru se realizează prin adăugarea altor componente. Carbura de bor are duritatea imediat mai mică decât CBN fiind utilizată la realizarea sculelor aşchietoare sau în construcţii aerospaţiale datorită modulului de elasticitate ridicat şi densităţii reduse (v.

fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR care se leagă între ei prin vârfuri. formatorul de reţea cel mai utilizat este silicea (SiO2) însoţit în unele cazuri de oxidul boric B2O3 şi/sau pentaoxidul de fosfor (P2O5). în figura 10. aşa cum a fost arătat. Imbunătăţirea caracteristicilor se realizează prin acţiunea stabilizatorilor care sunt oxizi ai metalelor bivalente alcalino-pământoase (Ca. în această categorie intră Al2O3. Fig. PbO şi ZrO2. Mg) ai căror ioni contribuie la realizarea legăturilor între unităţile structurale (v. Ba. Sticlele formate numai din silice şi oxizi alcalini au rezistenţă scăzută la acţiunea substanţelor chimice.16b).16 a).17 se prezintă diagrama de echilibru a sistemului SiO2−Na2O. Temperatura de topire a silicei se reduce în prezenţa fondanţilor prin distrugerea continuităţii reţelei datorită ruperii lanţurilor Si−O−Si de către ionii metalelor alcaline (v. oxizi care acţionează prin înlocuirea în reţea a ionului Si4+ cu ionii metalelor respective. oxidul de magneziu MgO. pe care se observă existenţa unei transformări de tip eutectic la temperatura de 800 oC şi formarea compusului Na2O·2SiO2 cu temperatură de topire mai mică decât a silicei. rezistenţă mecanică şi rezistenţă la şoc termic reduse. 10. oxidul de potasiu K2O şi oxidul de litiu Li2O) sau de stabilizatori (de exemplu: oxidul de calciu CaO. pentru exemplificarea influenţei fondanţilor. oxidul de bariu BaO şi oxidul de zinc ZnO). 10. fig. c) Intermediarii sunt componente care contribuie atât la formarea reţelei cât şi la modificarea unor caracteristici.16.10. 216 . c− sticla calco-sodică b) Modificatorii de reţea sunt componentele cu rol de fondanţi (de exemplu: oxidul de sodiu Na2O. dând naştere reţelei spaţiale dezordonate. Structura sticlelor: a – sticla silico – sodică.

8). Principalele particularităţi ale comportării sticlelor la solicitări mecanice au fost prezentate anterior. Utilizarea oxidului B2O3 alături de SiO2 ca formator de reţea are ca efect reducerea temperaturii de topire. Limitele concentraţiilor pentru oxizii de bază (SiO2. Sticlele boro-silicatice se caracterizează prin coeficienţi de dilatare mici. fiind utilizate ca sticle speciale pentru aparatura de laborator care lucrează la temperaturi ridicate. dar acesta are influenţă negativă asupra solidificării (favorizează cristalizarea).7. ambalajelor. remarcându-se influenţa deosebit de puternică a concentratorilor de tensiuni. obiectelor de menaj şi anumitor aparate de laborator. care se pot grupa în funcţie de tipul oxizilor care imprimă sticlei anumite proprietăţi. 10. ceea ce ar însemna concentraţii de CaO mai mari.11 % CaO.9) putând fi utilizate şi la temperaturi înalte. Fig. fără să afecteze stabilitatea chimică şi fără să modifice proprietăţile de solidificare ale silicei. fiind utilizate pentru fabricarea geamurilor (sticla plană). Sticlele calco-sodice sunt cele mai uzuale. compoziţiile chimice ale câtorva tipuri de sticle utilizate mai frecvent. Na2O şi CaO) rezultă pe de o parte din condiţia reducerii temperaturii de topire ceea ce ar însemna cantităţi mai mari de Na2O. tabelul 10.. fig. în scap. Denumirea comună de “cristal de plumb” se folseşte pentru sticlele care conţin peste 20 % PbO..2). dar proprietăţi optice şi electrice deosebite. Sunt utilizate la fabricarea materialelor electroizolante..19 % Na2O şi 8.17. sunt prezentate în tabelul 10. 13.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Există o varietate foarte mare de tipuri de sticle. ceea ce conduce şi la o dispersie mare a caracteristicilor mecanice (v. Sticlele alumino-silicatice au temperaturile punctelor fixe de vâscozitate ridicate (v. atât cele discontinui (vata de sticlă). Sticlele calcosodice conţin 70…75 % SiO2. iar pe de altă parte asigurarea unei rezistenţe chimice mai bune. 10. fig.. precum şi influenţa prezenţei apei asupra rezistenţei la solicitări de durată (v. Conţinutul redus de oxizi alcalini le conferă o rezistivitate electrică foarte mare şi rezistenţă chimică bună. pentru reducerea tendinţei de cristalizare se introduce 3…4 % MgO.10.2. Sticlele cu plumb au rezistenţă chimică scăzută. cât şi cele continui 217 . 10. Cea mai importantă utilizare a sticlelor ca materiale structurale o constituie fără îndoială fibrele. Diagrama de echilibru a Răspândirea lor extrem de mare se sistemului SiO2 − Na2O datorează costului redus al materiilor prime.

K+ sunt purtători de sarcină electrică).5 5 8 16 14 8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR folosite în principal la obţinerea materialelor compozite (v. în care %SiO2 = 45…55 % iar %Na2O sau %Li2O = 15…20 %.4 2. Analizând compoziţiile chimice ale sticlelor utilizate pentru fibre (v.2 70 62 65 54 65 1. Rezistenţa la tracţiune a fibrelor de sticlă este mult mai mare decât cea determinată pe epruvete deoarece structura are un grad de anizotropie cu atât mai pronunţat cu cât diametrul fibrei este mai redus.tip C – rezistente la coroziune . Se utilizează sticle silicatice cu compoziţii complexe.3 Fe2O3 25 - Pe lângă componentele de bază. O categorie aparte de mase sticloase o constituie emailurile aplicate pe suprafaţa pieselor metalice în unul sau mai multe straturi. unele sticle conţin şi cantităţi mici de alţi oxizi metalici pentru îmbunătăţirea proprietăţilor optice sau pentru colorare. tabelul 10. se constată că sunt sticle alumino-silicatice şi boro-silicatice. Compoziţiile chimice ale unor sticle uzuale Tipul sticlei Sticle calco-sodice (sticlă plană) Sticla boro-silicatică (“Pyrex”) Sticla alumino-silicatică Sticla cu plumb (‘cristal”) Sticla Vycor Sticle pentru fibre: . Tabelul 10.9 4 0.5 2 58% ZrO2 4 0.tipa A – calco-sodică normală . prezenţa Al2O3 ca intermediar.5 <0. În cazul fibrelor tip E utilizate în electrotehnică se remarcă limitarea drastică a conţinutului de oxizi alcalini.7.tip AR – rezistente la alcalii . cap. Pentru obţinerea unor straturi de acoperire uniforme.tip S − rezistenţă mecanică mare * Concentratia masică în % pentru: Formatori de Modificatori şi stabilizatori Intermediari reţea de reţea SiO2 B2O3 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Alţii * 72 14 1 8 4 1 80. care capătă importanţă mai mare în cazul fibrelor datorită secţiunii reduse şi suprafeţei mare de expunere la mediu.5 8 4 14 17 3 16 3 5 10 1. restul fiind adaosuri ce contribuie la îmbunătăţirea proprietăţilor şi aspectului.5 14.12). la fibrele din silice pură se obţin şi rezistenţe de 8000 N/mm2). aderente şi continui emailurile trebuie să aibă capacitate de umectare a suprafeţei metalice şi capacitate de întindere. Emailarea este o metodă relativ ieftină de obţinere a unor piese metalice cu rezistenţă ridicată la coroziune.5 Fe2O3 15 0. 218 .2 < 0.5 22 0. se ating astfel rezistenţe la tracţiune de 2000…5000 N/mm2 în funcţie de conţinutul de SiO2 şi de diametrul fibrei (de exemplu.5 <0.tip E – rezistivitate elctrică mare .2 54 7. (formator şi modificator de reţea) conduce la creşterea stabilităţii chimice.58% PbO 96 3 < 0.7). iar prin procesul de fabricaţie se realizează obţinerea de fibre cu suprafeţele lipsite de defecte.5 12.5 35 7 .5 0. deoarece prezenţa acestora conduce la micşorarea rezistivităţii electrice (ionii Na+.

Compoziţia topiturii şi tipul germenilor de cristalizare se aleg astfel încât proprietăţile cristalelor şi ale sticlei intercristaline să fie corespunzătoare scopului urmărit. Cu). Principalele componente ale cimentului şi concentraţiile masice ale acestora sunt: • silicatul dicalcic 2CaO·SiO2 (simbol C2S) se află în proporţie de 0…30 %. ZrO2. 10.. • aluminatul tricalcic 3CaO·Al2O3 (simbol C3A) se află în proporţie de 7. proprietăţi optice şi electrice deosebite.15 % şi are întărire rapidă la început. Calitatea vitroceramului depinde esenţial de uniformitatea germinării în toată masa topiturii şi de posibilitatea de a controla numărul germenilor de cristalizare. fiind utilizate în cele mai diverse domenii.6. în materialele vitroceramice uzuale cristalele pot reprezenta 50…95 % din volumul total. Baza topiturii o constituie o sticlă simplă. Materialele vitroceramice au rezistenţă mecanică ridicată. fluoruri sau chiar metale (Ag. Reacţia de hidratare este exotermă şi în urma desfăşurării complete se obţine o masă rezistentă cu rol de liant pentru particulele altor materiale înglobate (nisip şi pietriş).Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor 10. coeficient de dilatare foarte mic (deci rezistenţă la şoc termic). de obicei pe bază de aluminosilicat de litiu în care se adaugă germeni de cristalizare ce pot fi: oxizi cu temperaturi înalte de topire (TiO2.. Cr2O3). stabili şi cristalizaţi. placajele rezistente la coroziune în industria chimică. de la scuturile termice pentru vehicule spaţiale.80 %. amestecaţi cu apa ei formează compuşi hidrataţi. are întărire lentă cu degajare redusă de căldură. până la vasele de bucătărie termorezistente. cantitatea de structură cristalină depinzând de condiţiile în care se face răcirea. Cimentul Este un material pulverulent constituit din silicaţi şi aluminaţi de calciu care sunt compuşi anhidri. dar sunt supuse unui proces de cristalizare controlată. • silicatul tricalcic 3CaO·SiO2 (simbol C3S) se află în proporţie de 40. restul fiind masă vitroasă ce leagă între ele aceste cristale.. instabili în prezenţa apei. 219 . P2O5. la răcirea topiturii germinarea se produce rapid în toată masa. Au. Materialele vitroceramice Materialele vitroceramice sunt materiale policristaline de tipul aluminosilicaţilor obţinute printr-o tehnologie asemănătoare cu cea a sticlei.7. are întărire rapidă cu degajare mare de căldură. Pt..

o structură poroasă. 210 aluminat feric tetracalcic (C3AF). 201 220 argile.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • aluminatul feric tetracalcic 4CaO·Al2O3·Fe2O3 (simbol C3AF)se află în proporţie de 4. formând astfel amestecul (agregatul compozit. Dacă se introduce apă mai puţină.. Cel mai utilizat tip de ciment este cimentul “Portland” (după numele insulei britanice unde s-a fabricat pentru prima dată) care se obţine prin calcinarea calcarului cu argilă şi măcinarea produsului sinterizat.5 10 22 8. amestecul nu are palsticitate suficientă. 215 carbura de siliciu. 219 alumino-silicaţi. 219 aluminat tricalcic (C3A).5 26. nu umple bine forma şi va conţine aer. cimentul se foloseşte împreună cu nisip şi pietriş (care se află în proporţia cea mai mare). 214 ceramice.5 22 25. Există şi alte varietăţi de cimenturi care pe lângă componentei cimentului portland conţin şi alte substanţe cum ar fi: zgură de furnal.5…50 µm). cu rezistenţă mecanică redusă.15 % şi are întărire lentă. gips. ceea ce conduce la o structură poroasă a betonului. v. cap.5 26. diatomite etc. Aceste substanţe modifică proprietăţile cimentului prin formarea unor hidrosilicaţi sau hidroaluminaţi mult mai stabili. Compoziţiile şi proprietăţile cimenturilor portland Concentraţiile masice.5 26.8. rezultând o masă pulverulentă (dimensiuni de particule 0. 12) numit beton . de asemenea. Pentru obţinerea rezistenţei mecanice corespunzătoare trebuie să se asigure un raport optim apă/ciment.8 .5 10. Dacă se introduce apă în exces. 207 carbură de bor. % Tipul cimentului C2S Tip 10 – normal (standard) Tip20 – cu întărire lentă şi căldură redusă Tip 30 – cu întărire rapidă Tip 40 – cu degajare mică de căldură Tip 50 – rezistent la sulfaţi 25 31 14 46 38 C3S 49 44 58 28 41 C3A 11 5 11 5 4 C3A F 8 13 8 13 10 Rezistenţa la compresiune . Cuvinte cheie alumina. Tabelul 10. cenuşă de termocentrale. 197 . aceasta rămâne în masa betonului şi după evaporare va rezulta. Compoziţiile nominale ale cimenturilor portland şi rezistenţa la compresiune după întărire sunt prezentate în tabelul 10. N/mm2 după 3 după 28 zile zile 12..5 Aşa cum a fost arătat mai sus.

Bucureşti. 1986 221 . Shackelford J. 217 sticle cu plumb. 216 glazură.. Materiale electrotehnice. 216 mulit. 210 ceramice silicatice. 217 sticle pentru fibre. 200 teracotă. Inc. 210 materiale vitroceramice. Noţingher P. Nölle G. 207 titanaţi. Bucuresti. 211 şamotă. 211 rezistenţa piroscopică (refractaritate).S. 1995 6. Vasilescu D. 1988 4. 1992 3. 205 temperatură de prelucrare. 219 corindon. Tehnologia sticlei. 197. 212 refractare silica. 214 ceramice oxidice. 211 vâscozitate. 204 fondant. Constantinescu D. Ifrim A. 208 cristobalit. Macmillan Publishing Company. Editura Didactică şi Pedagogică. 218 temperatură de curgere. Bucuresti. 207 punct fix de vâscozitate. Introduction to Materials Science for Engineers.a. şi Ciocea N. 214 oxidul de zirconiu. Smith Ch. 218 faianţă. 1981 5. 210 stabilizator. Printice Hall. 207 ciment. 214 nitrura de siliciu. Editura Tehnică. 209 gresie ceramică. Nica Al. 211 fisurare sub tensiune. 219 silicat tricalcic (C3S). 217 sticle boro-silcatice. New Jersey.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor ceramice neoxidice. Bucuresti. 215 Bibliografie 1. 202 intermediari. 219 silice. 212 refractare silimanitice. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. 212 sialon. 205 refractare corindonice. 1988 7. Stiinţa materialelor. 214 silicat dicalcic (C2S). s. 197 sticle alumino-silicatice. 201 duritate Knoop. 1983 2. Editura Tehnică. 204 vitrifiant. 208 nitrura de bor. 207 feldspat. Ceramica tehnică.. 210 porţelan. 206 sticle. New York. 213 devitrifiere.. 219 modificatori de reţea. O. 200 şoc termic.. 205 temperatură de recoacere. 205 temperatură de vitrifiere. 208 cromit. Saban R.. Studiul si ingineria materialelor. The Science of Engineering Materials. 207 încovoiere statică. 215 emailuri. 217 sticle calco-sodice. Bucureşti. 203 spinel. 207 ferite. 216 starea amorfă (vitroasă). 197 sticlă “securit”. 212 rezistenţa la înmuiere sub sarcină. 216 magnezită. 205 temperatură de înmuiere.

6. formată din faze metalice şi faze nemetalice? T. Zet Gh. d) alungirea procentuală după rupere? T. Bucureşti. Bucuresti 1986 11. Care dintre afirmaţiile următoare depre structura materialelor ceramice sunt adevărate: a) este o structură complexă ce conţine faze cristaline şi faze amorfe.3. Care dintre afirmaţiile următoare despre şocul termic sunt adevărate: a) este fenomenul de reducere bruscă a vâscozităţii la reducerea temperaturii sub o anumită valoare. Ursu D. d) trecerea spre starea de echilibru stabil prin creşterea gradului de ordine din structură? T.10. H. * * * Hütte. b) este fenomenul de creştere necontrolată a dimensiunilor la o variaţie bruscă a temperaturii. Editura Tehnică. Fundamente. 1995 Teste de autoevaluare T10. d) structura este complexă. Manualul inginerului. 1994 9. d) legături ionice şi legături moleculare? T. Fibre de sticlă. Ce se poate spune despre corpurile vitroase (amorfe): a) structura este constituită din lanţuri spaţiale în care poziţia relativă a unităţilor structurale este aleatoare ca în starea lichidă. b) legături ionice şi legături covalente. d) numărul electronilor de valenţă ai componenţilor? T. b) structura este complet cristalină. b) modificarea numărului de coordinaţie al unităţii structurale.5. c) legături metalice şi legături covalente.10.2.10. c) numărul de cationi din unitatea de volum. d) structura corespunde unei stări stabile cu energia liberă minimă? T. Sixt Edition. Elements of Materials Science and Engineering. Editura Tehnică. Massachusetts. b) caracteristica de încovoiere prin şoc. c) structura este complet amorfă. Fizica stării solide – aplicaţii în inginerie Editura Tehnică.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. Care tipuri de legături se întâlnesc în cazul materialelor ceramice: a) legături metalice.7.4. c) pierderea componenţilor cu rol de vitrifianţi din structură.1.10.10. Van Vlack L. b) se topesc şi se solidifică la temperatură constantă. c) rezistenţa la compresiune. b) numărul de anioni ai unităţii respective.. c) este fenomenul de fisurare sau 222 . Ce reprezintă devitrifierea sticlelor: a) trecerea în stare fluidă prin reducerea treptată a vâscozităţii. Care dintre mărimile următoare reprezintă numărul de coordinaţie al unităţii structurale a materialelor ceramice: a) numărul de cationi din interstiţiile tetraedrale. Addison-Wesley Reading. Care dintre mărimile enumerate se utilizează pentru caracterizarea rezistenţei mecanice a materialelor ceramice şi a sticlelor: a) rezistenţa la încovoiere statică. c) distanţele dintre particulele constitutive şi intensitatea legăturilor nu sunt uniforme. Tenţulescu D.. 1989 10.L. Bucureşti.10.

10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor rupere la o variaţie bruscă a temperaturii.10.12. K. Cui se datorează sensibilitatea materialelor ceramice şi a sticlelor la şoc termic: a) coeficientului de dilatare liniară mai redus al acestor materiale. d) temperatura care determină un anumit grad de deformare sub acţiunea unei tensiuni de compresiune date? T. Ce este mulitul: a) un mineral natural care însoţeşte argila şi este baza majorităţii constituenţilor materialelor ceramice silicatice. d) prezenţei fazelor cristaline? T. b) o varietate de argilă cu structură lamelară. b) temperatura sub care vâscozitatea este mai mare de 104 Pa·s.10. Ce reprezintă temperatura de vitrifiere Tv a sticlelor: a) temperatura sub care corpul se comportă ca un solid cristalin. d) au rolul de fondanţi fiind la originea masei vitroase care leagă particulele de silice şi de argilă în structura ceramicelor? T. c) temperatura sub care vâscozitatea este mai mare de 1018 Pa·s. d) se produce ca urmare a apariţiei unei neuniformităţi pronunţate a temperaturii pe secţiunea piesei? T. au rolul de a forma fazele cristaline ale ceramicelor.10. c) temperatura la care se determină limita de curgere prin încercarea la tracţiune. c) temperatura la care se produce o deformare elasto-plastică dată sub acţiunea unei solicitări de întindere. Mg.11. Rezistenţa la deformare (înmuiere) sub sarcină este apreciată în mod uzual prin: a) tensiunea de compresiune care provoacă o deformare plastică dată. d) diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se deformeze? T. b) temperatura la care apar deformaţii plastice mai mari decât o anumită valoare. Ce reprezintă temperatura de curgere Tc a sticlelor:a) temperatura deasupra căreia vâscozitatea este mai mică de 104 Pa·s. b) silice (SiO2) în 223 . d) temperatura de modificare a transparenţei sticlei? T. d) alumino-silicat hidratat cu formula Al2O3 ·2SiO2·2H2O? T. c) diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se fisureze.10. c) conductivităţii termice reduse. Ce este rezistenţa la şoc termic: a) tensiunea mecanică la care se deformează un corp supus unei diferenţe mari de temperatură.9.10. b) temperatura maximă la care apare deformarea plastică a unui corp supus unei solicitări constante.14. Ce este caolinul: a) o varietate de silice cu granule foarte fine. Care dintre afirmaţiile următoare despre feldspaţi sunt adevărate: a) sunt compuşi alumino-silicatici de Na. c) măresc rezistenţa la deformare sub sarcină a ceramicelor.10. Ca. b) structurii amorfe.10.10. c) compus chimic definit pe bază de calciu cu formula 2CaO·SiO2. b) tensiunea de întindere care provoacă o deformarea elastică dată.8. d) temperatura de prelucrare a sticlei? T.13.15.

24.10.10. Cum se realizează îmbunătăţirea comportării la temperaturi ridicate a oxidului de zirconiu (ZrO2): a) prin calcinare la temperaturi de 1200…1300 oC.2 N/mm2. Care dintre următoarele substanţe au rol de modificatori de reţea (fondanţi) în structura sticlelor: a) alumina (Al2O3). Care dintre afirmaţiile următoare despre sticlele calco-sodice sunt 224 . Care dintre următoarele substanţe au rol de stabilizatori în structura sticlelor: a) alumina (Al2O3).17.23. Care dintre următoarele substanţe au rol de formatori de reţea în structura sticlelor: a) silicea (SiO2).10.10. silice şi apă.5 % sub acţiunea unei sarcini de compresiune de 0. c) temperatura la care o epruvetă conică din materialul considerat se tasează cu o valoare dată. b) oxidul de litiu (Li2O). d) oxidul de zinc (ZnO)? T. b) are temperatura de topire 1716 oC şi cristalizează sub formă de cristobalit. d) oxidul de zinc (ZnO)? T.19.10. d) are o reţea cristalină cubică complexă în care ionii Mg2+ ocupă interstiţiile tetraedrice iar ionii Al3+ ocupă interstiţii octaedrice? T. feldspat. Care dintre afirmaţiile următoare despre alumină sunt adevărate: a) are temperatura de topire 2054 oC şi cristalizează sub formă de corindon. b) oxidul de magneziu (MgO). c)este o fază bertholidă cu topire congruentă cu formula MgO·Al2O3. c) oxidul de sodiu (Na2O). d) prin tratament termic de călire de punere în soluţie? T.16.10. Ce rol are glazurarea pieselor confecţionate din ceramică: a) de a mări rezistenţa la deformare sub sarcină. c) de a mări rezistenţa mecanică prin crearea unor tensiuni reziduale de compresiune? T.10.10. d) are duritate ridicată şi este utilizată pentru realizarea implanturilor medicale de os? T. c) oxidul de sodiu (Na2O). d) un compus definit cu topire incongruentă care apare în sistemul SiO2-Al2O3 şi corespunde formulei chimice 3Al2O3·2SiO2? T.20. b) oxidul boric (B2O3).10.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR stare amorfă. d) oxidul de plumb (PbO)? T. Ce reprezintă rezistenţa piroscopică a materialelor ceramice refractare: a) temperatura la care vâscozitatea scade sub 103 Pa·s. c) are tenacitate ridicată şi constituie baza lianţilor materialelor ceramice. c) amestecul plastic de argilă. c) prin adăugarea de CaO şi/sau MgO care în concentraţii mai mici de 10…15 % se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura cubică.21. b) prin adăugarea de Al2O3 care în concentraţii mai mici de 5 % se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura tetragonală.22. b) de a micşora higroscopicitatea prin formarea unui strat compact cu structură vitroasă. în condiţii determinate de expunere la temperatură? T. Care dintre afirmaţiile următoare despre spinel sunt adevărate: a) este un compus care se formează pe baza schimbului de electroni de acelaşi spin: b) este o fază daltonidă cu topire congruentă cu formula Al2O3 ·2SiO2. b) temperatura la care o epruvetă cubică capătă o deformare specifică de 0. c) oxidul de sodiu (Na2O).18.

10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor adevărate: a) toate sticlele calco-sodice conţin 70…75 % SiO2. b) ciment Tip 10. Rezolvare Aşa cum s-a arătat în scap. rA pentru rezolvarea aplicaţiei se utilizează datele prezentate în tabelul 10. ciment Tip 10. c) sticlele alumino-silicatice. Care dintre afirmaţiile următoare despre materialele vitroceramice sunt adevărate: a) sunt materiale ceramice cu structura complet vitroasă. d) este mai ridicată datorită utilizării sticlelor cu conţinut ridicat de silice? T. d) obţinerea sticlelor cu rezistenţă piroscopică se realizează prin creşterea concentraţiei de Na2O? T.11 % CaO.10.28. Na2O. c) ciment Tip 20. d) ciment Tip 50. Ti2O. şi supuse unui proces de cristalizare controlată.27. MgO şi CaO. ciment Tip 20. În care dintre următoarele enumerări cimenturile sunt prezentate în ordinea crescătoare a conţinutului de silicat tricalcic (C3S): a) ciment Tip 40. fluoruri sau chiar metale? T. Al2O3. c) este la fel cu cea determinată pe epruvete. Ce se poate spune despre rezistenţa la tracţiune a fibrelor de sticlă: a) este mai redusă datorită secţiunii mici. deoarece sticla este un material fragil. d) în topitură se adaugă germeni de cristalizare ce pot fi oxizi cu temperaturi înalte de topire.10. ciment Tip 20. ciment Tip 20. ciment Tip 10? Aplicaţii A. d) sticlele calco-sodice? T. ciment Tip 50. c) sunt materiale policristaline de tipul alumino-silicaţilor obţinute printr-o tehnologie asemănătoare cu cea a sticlei. 13. Să se determine numărul de coordinaţie şi geometria coordinării pentru următorii oxizi componenţi ai ceramicelor şi sticlelor: SiO2.19 % Na2O şi 8. ciment Tip 30.1 cu 225 . b) sticlele cu plumb. în cazul dat O2-). ciment Tip 30.10.2. c) concetraţia de CaO în compoziţia lor chimică este limitată de influenţa negativă asupra solidificării prin favorizarea cristalizării.1.25.. numărul de coordinaţie depinde de r raportul C (rC – raza cationului metalic şi rA – raza anionului. Care dintre următoarele tipuri de sticle se utilizează pentru fabricarea fibrelor continui: a) sticlele boro-silicatice.10.26. b) concetraţia de CaO în compoziţia lor chimică este limitată de influenţa negativă asupra stabilităţii chimice. b) sunt sticle speciale supuse unui tratament de călire în urma căruia iau naştere tensiuni reziduale de compresiune în strat şi de întindere în miez.10. b) este mai mare datorită lipsei de defecte superficiale şi anizotropiei structurii..

adică de vâscozitatea η a materialului care depinde de temperatură conform relaţiei (10. rezultatele aplicaţiei fiind prezentate în tabelul 10. scriind relaţia (10.132 nm). Pe aceaastă cale pentru SiO2.803 Intervalul căruia aparţine 0.431 0.039 rezultă: Si = = 0. Tabelul 10.078 0.102 0. Să se calculeze energia de activare Ea pentru curgerea vâscoasă deasupra temperaturii de înmuiere a sticlei alumino-silicatice ale căror puncte fixe sunt prezentate în tabelul ce însoţeşte figura 10. se stabileşte numărul de coordinaţie.1.057 0.590 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ajutorul cărora se calculează raportul rC rO 2 − (cu rO 2 − = 0.732…1. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A10.295 0.000 Numărul de coordinaţie 4 6 6 8 6 8 Geometria coordinaţiei tetraedru octaedru octaedru cub octaedru cub A. temperaturile absolute corespunzătoare temperaturii de înmuiere tm şi temperaturii de curgere tc.2) pentru cele două puncte de pe curbă şi făcând Ea     η e RT1 raportul lor rezultă: 1 = E = e R  T1T2  . r 4+ 0.132 rO 2− deci numărul de coordinaţie este 4 iar geometria coordinării este tetraedrală (v. Cationul Si4+ Al3+ Ti3+ Na+ Mg2+ Ca2+ rC .772 0.732…1.225…0. 6 ln ln 4 ≅ 491170 J/mol.2.9.414…0. în care singura necunoscută este Ea şi a η2 e RT2 RT1T2 η1 8.9.732 0. nm 0.1213) şi (η2.1383) ce aparţin curbei η = f(T).000 0.1). 0.462 0. Rezolvare Energia de activare pentru curgerea vâscoasă este legată de rezistenţa opusă deplasării atomilor la o temperatură dată. fie T1 şi T2.414…0. Pentru ceilalţi oxizi se procedează identic.106 rC rO 2 − 0.6. Pe baza definirii punctelor tm şi tc se obţin două perechi de valori: (η1. şi geometria coordinării.2). rezultat cunoscut deja din cele prezentate anterior. deci E a = = 1383 − 1213 T2 − T1 η 2 10 Ea  T2 −T1  226 .732 0.225.314 ⋅ 1213 ⋅ 1383 10 6. 10.414…0.T1) = (106.tab.9. pentru sticla alumino-silicatică dată rezultă: T1 = 940 + 273 = 1213 K şi T2 = 1110+273 = 1383 K.10.414) şi 0.061 0.732 0.T2) = (104. valoare care aparţine intervalului [0.414 0.295 .039 0.

tc = 1067 − 273 = 794 oC Tc = 8. O cărămidă refractară este realizată din şamota densă ale cărei caracteristici sunt prezentate în tabelul 10.314 ln 10 − ln 1.314 ⋅ 788 ⋅ 973 1013.2) scriind această relaţie pentru T1. 6 ≅ 547400 J/mol.2) din care Ea rezultă: T = R(ln η − ln η 0 ) Energia de activare Ea pentru curgerea vâscoasă se determină procedând la fel ca la rezolvarea aplicaţiei A10.3.6 Pa·s. Rezolvare Temperaturile cerute se pot determina pe baza relaţiei (10. 314⋅788 = 1. rezultă : 227 .11 din care rezultă că la %Al2O3m = 5.314 ln 10 4 − ln 1.6·10-23. Aplicând pincipile de analiză a diagramelor de echilibru şi a diagramelor structurale prezentate în cap.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor A. Rezolvare Refractarele de tip şamotă sunt materiale ce aparţin sistemului SiO2−Al2O3 a cărui diagramă de echilibru este prezentată în figura 10. tp = 1109 − 273 = 836 oC Tp = 3 − 23 8.10. rezultă η 0 = η1e − Ea RT1 = 10 13.9 rezultă că vâscozitatea corespunzătoare temperaturii tir este η1 = 1013.6 ⋅ 10 ( ) ( ) A.4. Rezultă: RT1T2 η1 8. temperaturile absolute corespunzătoare vor fi.2.6 ⋅ 10 − 23 547400 = 1109 K.5 Pa·s iar cea corespunzătoare temperaturii tm este η2 = 106. 10. din figura 10. Ea = 973 − 788 T2 − T1 η 2 10 Cu această valoare se poate determina constanta η0 din relaţia (10. Să se determine temperatura de curgere tc şi temperatura de prelucrare tp ale acestui tip de sticlă.10.5 % are loc o transformare eutectică.5 − e 547400 8.5 ln = ln 6.5.9) şi rezultă: 547400 = 1067 K.2. Să se determine limitele între care se încadrează cantitatea de mulit din structura acestui material refractar.5 rezultă că materialul analizat (şamotă densă) are %Al2O3m = 40…45 % . Pentru o sticlă destinată prelucrării prin fasonare se cunoaşte că temperatura inferioară de recoacere tir = 515 oC iar temperatura de înmuiere este tm = 700 oC. ηc = 104 Pa·s iar pentru temperatura de prelucrare tp. fig. Din tabelul 10. T1 = 515+273 = 788 K şi T2 = 700 + 273 = 973 K. ηp = 103 Pa·s (v. Pentru temperatura de curgere tc. iar mulitul (3Al2O3·2 SiO2) se formează la concentraţia de %Al2O3m = 72 %.

se găsesc următoarele caracteristici ale materialului analizat: α = 13. pe baza observaţiei că materialul se deformează elastic până la rupere (este fragil) rezultă că este valabilă legea lui Hooke (v.88% . ∆t max ≤ mc . 3.5 .5 100 = 51.40% . iar în tabelul 10. pentru calcule se utilizează valorile medii ale intervalelor de variaţie ale acestor mărimi şi rezultă: 60 ∆t max ≤ ≅ 28 oC 3 −6 13. %mulitmin = 228 .2.4). iar E E − modulul de elasticitate.. scap. de unde rezultă deformaţia specifică maximă εmax pe care o poate R suporta blocul este ε max = mc . 72 − 5. acest rezultat arată cât de importantă este încălzirea uniformă a întregii căptuşeli refractare a cuptorului şi construirea acesteia astfel încât să se asigure şi dilatarea liberă a componentelor sale. Dilatarea specifică (dilatarea unităţii de lungime) la o încălzire a materialului cu ∆t este α∆t.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 40 − 5.5 45 − 5. pe baza celor R arătate trebuie ca α∆tmax ≤ εmax şi de aici.pentru %Al2O3m = 45%. %mulitmax = 100 = 59..5·10-6 mm/mm oC şi E = 150…170 kN/mm2.75 N/mm2. unde α este coeficientul de dilatare.se dă rezistenţa la compresiune Rmc = 45. 72 − 5. .5.5 A.5. Un bloc refractar de magnezită este montat în căptuşeala unui cuptor astfel încât dilatarea sa liberă este împiedicată. Rezolvare Dilatarea liberă a blocului fiind împiedicată. αE În tabelul 10.5 ⋅ 10 160 ⋅ 10 Tinând seama că temperaturile de lucru ale cuptoarelor sunt de ordinul sutelor de grade. astfel încât blocul refractar să nu se fisureze. înseamnă că în material se vor dezvolta tensiuni de compresiune corespunzătoare deformaţiei specifice egale cu dilatarea specifică împiedicată. Să se determine diferenţa maximă dintre temperatura blocului şi temperatura căptuşelii în care este încastrat. unde Rmc este rezistenţa la compresiune.10.pentru %Al2O3m = 40%.

în cazul etilenei C2H4 legăturile duble se pot desface permiţând unităţilor structurale să se lege şi să formeze polietilena conform schemei : 229 . În cazul celor patru legături simple. Aşa cum se cunoaşte. atomul de carbon se află în centrul tetraedrului format de ceilalţi atomi.unităţi structurale de obicei identice. pornind de la cea mai simplă hidrocarbură saturată care este metanul CH4. două legături simple şi una dublă. prin înlocuirea unui atom de hidrogen cu grupul CH3 se obţine etanul C2H5. de exemplu.1. După modul cum sunt ocupate cele patru valenţe ale carbonului. de exemplu. cei doi tetraedri fiind poziţionaţi astfel încât forţele de respingere dintre ionii H+ să fie minime. caz în care moleculele devin planare şi pot reacţiona între ele sau cu alţi compuşi dând naştere moleculelor gigant ale polimerilor. Introducere Polimerii sunt compuşi chimici (în marea majoritate a cazurilor organici) cu molecule de dimensiuni mari (macromolecule) obţinute din unirea într-un lanţ molecular (catenă) a unui număr mare de monomeri . pot exista următoarele situaţii: patru legături simple. Prin înlocuirea unui atom din vârful tetraedrului cu o unitate structurală de acelaşi tip sau diferită.5o. o legătură simplă şi una triplă. moleculele organice se formează prin legarea covalentă a atomilor de carbon cu alţi atomi sau unităţi structurale.109.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Capitolul 11 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE POLIMERILOR 11. Spre deosebire de acestea. se obţin molecule din ce în ce mai complexe. două legături duble. astfel că unghiul dintre două legături este de aprox. hidrocarburile nesaturate au legături duble sau chiar triple.

şi alţi atomi de H pot fi înlocuiţi cu atomi sau radicali liberi ( grupuri structurale de atomi care au legături nesatisfăcute) rezultând practic un număr nelimitat de monomeri ce pot polimeriza. pentru calculul gradului de polimerizare n cu relaţia (11.2) M m = ∑ mi M i = ∑ Ni M i unde mi este fracţia masică a lanţurilor cu masa Mi. (11. (11. (11. care pentru polimerii utilizaţi în tehnică are valori n = 103…106. In acelaşi mod.3) M n = ∑ xi M i = ∑ Ni unde xi este fracţia numerică a lanţurilor cu masa Mi. − masa moleculară medie M n determinată în funcţie de fracţia numerică a lanţurilor şi definită prin relaţia: ∑ Ni M i .1) n= M monomer unde Mpolimer este masa moleculară a polimerului iar Mmonomer masa moleculară a monomerului.1) se consideră Mpolimer = M n . 230 . caracteristică ce se numeşte polidispersie de masă moleculară. distribuţia fracţiilor reprezentând lanţurile cu un anumit grad de polimerizare n având caracter probabilistic pentru caracterizarea masică a unui polimer se fosesc două mărimi medii: − masa moleculară medie M m determinată în funcţie de fracţia masică a macromoleculelor şi definită prin relaţia: ∑ N i M i2 . Gradul de polimerizare se determină cu relaţia: M polimer . Polimerii sintetici sunt amestecuri de macromolecule cu grade de polimerizare diferite.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR care poate fi reprezentată şi astfel: unde n reprezintă numărul de unităţi structurale (monomeri) din lanţul macromolecular şi se numeşte grad de polimerizare. iar Ni numărul lanţurilor cu masa Mi.

Reacţiile de sinteză a polimerilor A. Polimerizarea este o reacţie în lanţ ce decurge în trei etape: • iniţierea în decursul căreia are loc prin procese termice sau fotochimice scindarea moleculelor unei substanţe introduse special ca iniţiator. 11. fig. aceeastă etapă este ilustrată în figura 11.1b. atunci când un atom de hidrogen este transferat de la un lanţ la altul şi se favorizează refacerea unei legături duble C═C. în continuare reacţia desfăşurându-se de la 231 . şi formarea unor radicali liberi primari care adiţionează la legătura dublă a monomerului şi formează un radical mai mare. iar celălat capăt este liber şi poate primi noi unităţi. • întreruperea în decursul căreia radicalii reacţionează în perechi pierzându-şi reactivitatea şi creşterea lanţului molecular se opreşte.1 c).1 d. Raportul 11. această primă etapă este ilustrată pentru un monomer oarecare (X fiind un atom sau o unitate structurală) în figura 11. atunci când capetele libere a două lanţuri moleculare se întâlnesc şi se unesc (v. acţiunea iniţiatorului se bazează pe captarea unui electron al legăturii duble C═C astfel că unul din atomii de carbon rămâne cu un electron fără perechea sa de spin şi este capabil să adiţioneze la o altă unitate structurală pentru a reface perechea.1a. numărul de legături libere ale unui monomer reprezintă funcţionalitatea acestuia. cu trei legături trifuncţional şi cu mai mult de trei legături polifuncţional.2. Rezultă că pentru realizarea reacţiei de polimerizare este suficientă activarea energetică pentru iniţiere.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Mm descrie mărimea intervalului de distribuţie a maselor Mn moleculare sau polidispersitatea care pentru polimerii uzuali are valori 1. • propagarea (creşterea) în decursul căreia radicalii liberi formaţi în etapa anterioară participă la reacţii de transfer în care se extrage un atom dintr-o moleculă legându-se la radical care devine stabil şi se generează un nou radical din molecula care a furnizat atomul. adică a căpătat o legătură liberă. Gradul de polimerizare şi masa moleculară medie influenţează în mod deosebit proprietăţile fizice şi mecanice ale unui polimer.5…3. procesul continuă astfel cu ataşarea unor noi unităţi structurale lanţului molecular care are la unul din capete radicalul primar. − prin disproporţionare. aşa cum se poate observa în figura 11. procesul de întrerupere este aleator şi se produce prin două mecanisme: − prin combinare. ajungând în unele cazuri să aibă şi valori peste 10. astfel că un monomer cu două legături este bifuncţional.

c − intreruperea prin combinare. Reacţia de policondensare este o reacţie în trepte (sau pas cu pas) deoarece creşterea lanţului macromolecular se realizează prin formarea de noi legături în urma reacţiilor de condensare. deoarece prin polimerizare nu se elimină produse secundare de reacţie. b – propagarea. Fig. reacţia are loc cu eliminarea unor substanţe cu molecula mică (cel mai frecvent apa). polimerii care se formează prin poliadiţie au de obicei în lanţurile principale şi alţi atomi decât carbonul. Policondensarea este procesul prin care două molecule organice diferite reacţionează pentru formarea unei molecule complexe ce se unesc în lanţul macromolecular. Poliadiţia este o reacţie în trepte (la fel ca policondensarea) care decurge fără eliminarea unei substanţe cu molecula mică.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sine. d − întreruperea prin disproporţionare B. astfel că polimerul obţinut are compoziţia chimică a merilor din care provine (la fel ca la polimerizare). Polimerii astfel obţinuţi au compoziţia chimică a merilor din care provin. fapt pentru care este numită reacţie în lanţ. 11.1 Etapele reacţiei de polimerizare: a – iniţierea. ceea ce înseamnă că polimerii obţinuţi prin policondensare au compoziţie chimică diferită de a monomerilor din care provin. 232 . C. obţinerea unor grade de polimerizare corespunzătoare presupune controlul desfăşurării reacţiilor astfel încât să nu se atingă prematur echilibrul.

Din punct de vedere al tipului monomerilor ce alcătuiesc lanţul. − aranjamentul sindiotactic – acela în care unităţile structurale X sunt dispuse alternant de o parte şi de alta a lanţului (v.2: − aranjamentul isotactic – acela în care toate unităţile structurale X (atomii sau radicalii care caracterizează monomerul) sunt dispuse de aceeaşi parte a lanţului (v. aceştia pot fi identici. − aranjamentul atactic – acela în care unităţile structurale X sunt dispuse aleator faţă de lanţul principal (v. 11. 11. 11. iar dacă lanţul are ramificaţii lungi este un polimer ramificat sau dendrimer. porţiunea respectivă a macromoleculei numindu-se segment de lanţ. realizată prin rotirea în jurul legăturii simple dintre atomii de carbon. ceea ce înseamnă că modificarea configuraţiei se poate face numai prin ruperea legăturilor chimice. Conformaţia se referă la poziţia relativă a doi monomeri vecini.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor În timpul desfăşurării reacţiilor de sinteză pot avea loc ramificări ale lanţului molecular. Reacţiile de sinteză a polimerilor au la bază mecanisme complexe a căror prezentare în detaliu depăşeşte cu mult cadrul acestei lucrări.2a). Din punct de vedere al utilizării materialelor pe bază de polimeri sunt mult mai importante aspectele privind structura şi proprietăţile acestora. Polimerii care au aceeaşi compoziţie chimică dar aranjament diferit al monomerilor se numesc steroizomeri. Structura polimerilor Proprietăţile fizico-mecanice ale polimerilor sunt influenţate de compoziţia chimică şi de structură care se apreciază cu ajutorul a două caracteristici: configuraţia şi conformaţia.2c). deşi 233 . fig. Configuraţia se referă la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular dată de legăturile chimice. posibilitatea de rotire permite modificarea poziţiei monomerului vecin fără ruperea legăturii chimice. după un număr anumit de monomeri (implicit şi legături) poziţia monomerului următor este practic independentă de cea a primului monomer. chiar şi în cazul în care monomerii participanţi sun bifuncţionali (au doar două legături active). fig.2b). caz în care rezultatul sintezei este un homopolimer sau pot fi diferiţi şi în acest caz rezultatul sintezei este un copolimer. În acest mod. 11. Considerând dispunerea grupelor laterale ale monomerilor care alcătuiesc catena (lanţul macromolecular) faţă de lanţul principal pot exista trei tipuri de aranjamente distincte. dacă lanţul macromolecular nu are ramificaţii sau acestea sunt scurte polimerul respectiv este un polimer liniar. fig. ilustrate în figura 11.3.

109.3 se prezintă schematic poziţiile lanţurilor moleculare în cazul structurilor amorfe. c − aranjament atactic Fig 11. Porţiunile de catene aranjate ordonat sunt numite cristalite şi au o dispunere aleatoare în masa polimerului. c – texturare cristalină 234 . În cazul polimerilor liniari se poate realiza şi o ordonare la distanţă pe anumite zone prin alinierea unor segmente de lanţ. obţinându-se o texturare a zonelor cristaline. Aceasta înseamnă că distanţele dintre atomi sunt diferite în funcţie de conformaţia lanţului (şi implicit interacţiunile dintre ei). Fig. în figura 11. prin anumite procedee tehnologice se poate realiza şi o orientare a cristalitelor.2 Dispunerea grupelor laterale la stereoizomeri: a − aranjament isotactic. 11. care exprimă procentual volumul zonelor cu structură cristalină. Poziţia relativă a lanţurilor macromoleculare încolăcite este aleatoare ceeea ce conferă structură amorfă polimerilor.3. b – structură cristalină. Structurile polimerilor liniari: a – structură amorfă. ceea ce influenţează proprietăţile fizico-mecanice ale polimerului. b – aranjament sindiotactic.5o) macromolecula rezultă sub forma unui lanţ flexibil încolăcit.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fiecare legătură are un unghi fix (aprox. cristaline şi texturate. obţinându-se o structură parţial cristalină apreciată prin gradul de cristalinitate.

fie ulterior prin amestecarea polimerului cu un agent de reticulare (element sau compus chimic).5 a). lanţuri moleculare de legătură şi zone cu structură amorfă. Reprezentarea schematică a componentelor unei sferulite Lanţurile moleculare ale polimerilor liniari şi ramificaţi se pot lega între ele prin punţi formate dintr-o singură unitate structurală (atom sau radical liber) sau printr-un lanţ scurt.grefat de copolimeri: copolimer statistic cu distribuţia monomerilor aleatoare (v. 11. în cazul polimerilor reticulaţi noţiunea de macromoleculă îşi pierde sensul deoarece se formează un complex de legături în care catenele nu mai pot fi individualizate. 11. care are un lanţ principal constituit din monomeri de acelaşi tip şi ramificaţii ale acestuia din polimeri de alt tip (v. o sferulită cuprinde atât fibrile cât şi cristalite orientate aleator.5 c). fig. iar sferulitele prin unire mai multor fibrile în jurul unui nucleu aşa cum se observă în figura 11. În cazul structurii copolimerilor apare suplimentar problema distribuţiei monomerilor diferiţi în cadrul lanţului macromolecular. fig. 11. rezultând o reţea tridimensională dezordonată numită structură reticulară – respectiv polimer reticulat. Fig. 11. cu secvenţe succesive de monomeri de acelaşi tip în cadrul lanţului (v.4. b – bloc. fig. 11. Fibrilele rezultă prin orientarea cristalitelor pe o singură direcţie. Reticularea se poate realiza fie în timpul reacţiilor de sinteză. copolimer bloc. 4.din acest punct de Fig.5 b) şi copolimer grefat. 235 .Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Cristalizarea poate conduce şi la realizarea unor structuri supramoleculare de tip fibrile şi/sau sferulite.5 Tipurile structurale de copolimeri: vedere existând următoarele tipuri a – statistic. c .

substanţele macromoleculare se grupează în 236 . la temperaturi Tv < T ≤ Tc. scap 10. materialul comportându-se ca un solid rigid (stare vitroasă).6 valorile lor au fost marcate în mod convenţional. deformaţiile sunt mici. 10. şi variază liniar cu temperatura. La temperaturi T ≤ Tv. dacă temperatura depăşeşte o anumită valoare se produce degradarea termică a polimerului prin ruperea legăturilor dintre monomeri şi oxidarea exotermă (arderea) acestora.7 arată că temepratura Tc este puternic dependentă de masa moleculară a polimerului.3). şi în cazul polimerilor ca şi în cazul sticlelor există o temperatură Tv de tranziţie sticloasă (vitroasă) sub care se comportă din punct de vedere mecanic ca solidele cristaline şi o temperatură de curgere Tc deasupra căreia materialul se comportă ca un lichid vâscos. în practică. se determină şi o temperatură considerată temperatură de sfârşit de topire de la care polimerul este în stare lichidă. trecerea către starea lichidă la încălzire făcându-se treptat într-un interval de temperatură (v. în figura 11. iar Tv rămâne practic constantă la valori mai ridicate ale masei moleculare.4.3). în acest interval de temperaturi polimerul se poate afla într-o stare înalt elastică (deformaţiile sunt preponderent elastice) sau într-o stare elasto-plastică (deformaţiile sunt preponderent plastice). fig. deformaţia specifică are valori foarte ridicate (corespunzătoare uneori unor alungiri de peste 10 ori lungimea iniţială).4. La temperaturi T > Tc. Caracterizarea generală a polimerilor Caracteristicile generale ale polimerilor şi materialelor pe bază de polimeri rezultă din particularităţile naturii chimice (compoziţie şi tip de legături) şi structurii lor. Este cunoscut că principala consecinţă a structurii amorfe este faptul că materialele respective nu au o temperatură definită de topire solidificare. după caracterul deformaţiilor. Proprietăţile polimerilor 11. (v.6.1. În cazul polimerilor caracterizarea poate fi făcută mai sugestiv cu ajutorul curbei termo-mecanice care arată dependenţa deformaţiei specifice în funcţie de temperatură (la solicitare constantă) aşa cum se observă în figura 11. materialul se comportă ca un fluid a cărui vâscozitate scade pe măsură ce creşte temperatura.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 11. După comportarea la încălzire. transformările producându-se de fapt în intervale de temperaturi a căror mărime şi configuraţie prezentate în figura 11. Temperaturile Tv şi Tc ale căror valori depind în principal de compoziţia chimică şi de masa moleculară. sunt caracteristici importante ale polimerilor deoarece permit stabilirea temperaturilor de lucru şi temperaturilor de prelucrare.

11. b) Au coeficient de dilatare specifică mare datorită legăturilor Van der 237 . Fig.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor trei categorii. Se utilizează în stare elasto-plastică în domeniul de temperaturi (Tv . iar la o reîncălzire ulterioară mişcările moleculelor fiind limitate nu se mai atinge starea vâscoasă. Tc) sau în stare vitroasă (T < Tv). astfel că sub acţiunea solicitărilor mecanice se pot deforma uşor şi reversibil. caracteristice structurii reticulare le conferă proprietăţile de rezistenţă corespunzătoare stării vitroase. a) Sunt substanţe cu densitate mică (ρ = 900…2200 kg/m3) datorită faptului că elementele componente (în principal H şi C) au masa atomică redusă. astfel că fragilizarea se produce la temperaturi scăzute. termoplaste (plastomeri). polimerii au câteva caracteristici generale prezentate în continuare. ele menţinându-şi starea înalt elastică până la temperatura de descompunere. care formează ochiuri elastice. complet amorfă sau parţial cristalină. • Termoplastele sunt substanţe macromoleculare cu structura liniară sau ramificată. 11. Indiferent de categoria în care se încadrează.6 Curba termo-mecanică a unui polimer cu structură amorfă Fig.7 Dependenţa temeperaturilor Tv şi tc de masa moleculară • Termorigidele sunt substanţe macromoleculare cu grad mare de reticulare care se prelucrează într-o stare de polimerizare incompletă în care nu s-a format reţeaua spaţială a structurii. ce pot fi încălzite în vederea prelucrării la temperaturi T > Tc de un număr nelimitat de ori (cu condiţia evitării temperaturilor de degradare). • Elastomerii sunt substnţe macromoleculare cu catene lungi. iar la încălzire nu trec prin faza de înmuiere datorită reticulării slabe. materialul descompunându-se fără să mai treacă prin faza de înmuiere (în cazul lor temperatura Tv este ridicată şi nu mai există temperatura Tc). termorigide şi elastomeri. Legăturile puternice. încolăcite. Temperatura Tv a elastomerilor este sub temperatura ambiantă. Reticularea se produce prin activare termică (întărire la cald) sau prin activare chimică la introducerea în masa polimerului de bază a unui agent de reticulare (întărire la rece).

f) Factorii fizico-chimici (temperatură. c) Sunt inflamabile (în marea majoritate a cazurilor) şi au stabilitate termică redusă datorită faptului că sunt substanţe organice. ultimele două mecanisme necesită solicitări mai ridicate şi se întâlnesc în cazul duroplastelor cu structură reticulară sau în cazul 238 . în cazul polimerilor deformările se pot realiza prin mai multe mecanisme după cum urmează: − îndreptarea. desfăşurarea şi decuplarea catenelor aşa cum sugerează schema din figura 11. Primele două mecanisme se pot realiza la valori scăzute ale solicitărilor. ceea ce explică deformabilitatea ridicată a termoplastelor şi elastomerilor care au structuri liniare şi ramificate.4. Ca şi în cazul celorlalte tipuri de materiale. ruperea legăturilor interatomice şi refacerea lor în alte poziţii (v. reducerea proprietăţilor de rezistenţă mecanică. e) Proprietăţile lor sunt afectate de radiaţiile din spectrul vizibil. ce se manifestă la nivel macroscopic prin apariţia unor fisuri. − ruperea legăturilor intermoleculare. radiaţii. 3). înrăutăţirea proprietăţilor dielectrice (scad valorile rezistivităţii şi permitivităţii electrice). în cele ce urmează se vor prezenta mai detaliat aspectele legate de comportarea mecanică a polimerilor. Proprietăţile mecanice ale polimerilor Datorită caracteristicilor structurale polimerii prezintă particularităţi şi în comportarea la solicitări mecanice generate în special de mecanismele prin care se realizează deformarea acestora sub acţiunea solicitărilor exterioare. prezenţa oxigenului şi ozonului. cap.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Waals (legături slabe) dintre catene şi conformaţiei acestora (v. schimbări de culoare. d) Au conductibilitate termică mică şi rezistivitate electrică foarte mare datorită legăturilor covalente din interiorul lanţului macromolecular. 11. scap 11. Spre deosebire de solidele cristaline a căror deformare elastică se bazează pe modificarea reversibilă a distanţelor interatomice (ce se poate realiza în limite restrânse) iar deformarea plastică presupune alunecarea pe planele atomice.8. − alunecarea relativă a catenelor.2. din acelaşi motiv pot fi degradate de microorganisme (biodegradabilitate). de ultraviolete şi de radiaţiile ionizante care pot rupe legăturile dintre catene şi/sau dintre monomeri modificând astfel structura iniţială prin reducerea gradului de polimerizare. − modificarea distanţelor dintre monomeri. umiditatea etc.) acţionează conjugat. de plasticitate şi de elasticitate.3). ceea ce are ca efect îmbătrânirea materialului.

E τ (11. − menţinând încărcarea constantă materialul continuă să se deformeze cu viteze din ce în ce mai mici până la atingerea unei stări staţionare (similar fluajului primar al materialelor metalice).8. 11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor polimerilor liniari cu grade ridicate de cristalinitate la care s-a realizat o orientare preferenţială a lanţurilor moleculare. E − modulul de elasticitate. care care rămâne permanentă (v. deformaţia corespunzătoare acestei etape are o componentă elastică εr şi o componentă plastică εp − imediat după încetarea solicitării dispare deformaţia iniţială ε0.9 din care rezultă că domeniul dependenţei liniare dintre tensiuni şi deformaţii (porţiunea liniară a curbelor) este redus chiar şi în cazul polimerilor cu rezistenţă mecanică mai ridicată. existenţa deformaţieie elastice reversibile a polimerilor se evidenţiază pe cale experimentală. 239 σ τ ε r = 0 (1 − e r ) . • Vâscoelasticitatea reprezintă capacitatea polimerilor de a căpăta deformaţii elastice variabile în timp sub acţiunea solicitărilor constante şi este caracterizată de următoarele aspecte ilustrate schematic în figura 11. iar τr − constanta de relaxare se defineşte prin relaţia. η τr = . a cărei variaţie cu timpul se determină cu relaţia: în care σ0 este tensiunea constantă corespunzătoare solicitării. în mod obişnuit.5) E în care η este vâscozitatea. Mecanismul deformării polimerilor liniari prin îndreptarea şi desfăşurarea catenelor Caracteristica esenţială a comportării vâscoelastice este existenţa deformaţiei elastice reversibile εr. fig.10: − la solicitarea corespunzătoare unei tensiuni σ0.4) . (11. Mecanismele complexe prin care se produce deformarea polimerilor generează comportări particulare ale acestora sub acţiunea solicitărilor. iar ulterior deformaţia se reduce treptat în timp până la valoarea εp. se produce o deformare elastică iniţială la valoarea ε0 în conformitate cu legea lui Hooke (v. 11. cap3).10). Fig. aceste particularităţi sunt ilustrate şi de curbele CCCT schematizate în figura 11.

c – termoplaste cristaline. fig. 11. b – polimeri reticulari (duroplaste).b.11 a. Analizând aceste reprezentări se constată că variaţia cea mai mare o au polimerii cu structură liniară (termpoplastele). Variaţia modulului de elasticitate E cu temperatura pentru: a − termoplaste amorfe.11d). 11. prin reticulare (duroplastele) sau prin texturare cristalină. în cazul elastomerilor a căror temperatură Tv se află sub temperatura ambiantă. datorită limitelor largi în care variază modulul de elasticitate pentru reprezentările respective se utilizează coordonatele logaritmice. 11. Curbele caracteristice convenţionale la tracţiune (CCCT ale unor polimeri Fig.10.11. 11. Variaţia deformaţiei în timp a polimerilor cu comportare vâscoelastică În legătură cu comportarea vâscoelastică a polimerilor este şi variaţia cu temperatura a modulului de elasticitate E aşa cum se observă din figura 11.9. 11. Fig. d – elastomeri 240 . fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.c). variaţiile devin din ce în mai mici (v. se constată că aceştia îşi menţin modulul de elasticitate aproape nemodificat până aproape de temperatura de curgere(v.11 în care se prezintă calitativ această dependenţă pentru principalele tipuri de polimeri.

(11. • Relaxarea tensiunilor este fenomenul de reducere treptată a tensiunilor în timp. tensiunile reziduale.7) caracteristica τrt rezultând pe curba de relaxare σ =f(τ) determinată experimental pentru un tip de material analizat. în cazul solicitărilor la care deformaţiile rămân constante. care reprezintă durata necesară atingerii unei anumite tensiuni prin relaxare. La efectuarea încercărilor mecanice ale polimerilor trebuie să se ţină seama şi de faptul că proprietăţile lor sunt mult mai puternic afectate de factorii de mediu. în tabelul 11. tipul şi dimensiunile dispozitivelor de fixare şi de solicitare a epruvetelor. iar τrt este constanta de relaxare a tensiunilor. din studiul variaţiei acestuia cu temperatura rezultă informaţii necesare atât la stabilirea condiţiilor în care pot fi exploatate piesele din polimeri cât şi pentru proiectarea proceselor tehnologice de fabricaţie ale acestora. mijloacele şi metodele de măsurare utilizate.6) în care σ0 este tensiunea iniţială. Încercările mecanice şi caracteristicile prin care se apreciază proprietăţile polimerilor se definesc şi se determină prin metode similare celor aplicate în cazul materialelor metalice. astfel că se reglementează prin norme condiţionarea epruvetelor – adică menţinerea lor în condiţii standard de temperatură şi umiditate relativă o durată suficientă pentru atingerea echilibrului higrometric. de exemplu STAS 5794 prevede pentru condiţionare şi încercare două atmosfere standard: atmosfera standard normală 23/50 adică temperatura de 23 oC şi umiditatea relativă de 50 % şi atmosfera standard pentru zone tropicale 27/65 (27 oC şi 65 %). în mod uzual. Mecanismul relaxării tensiunilor în cazul polimerilor este curgerea plastică ce are loc ca urmare a modificării poziţiei relative a moleculelor lanţurilor prin alunecări succesive în urma cărora componenta elastică a deformaţiei totale (ce rămâne constantă) se micşorează şi creşte componenta plastică.1 se prezintă principalele tipuri de încercări mecanice şi termomecanice şi standardele după care se execută. influenţa puternică a “istoriei termomecanice”) fac ca încercările polimerilor să difere totuşi prin geometria şi dimensiunile epruvetelor. ceea ce a impus elaborarea unor standarde specifice dedicate acestor încercări. gradul de orientare a macromoleculelor gradul de reticulare. rt σ = σ 0e τ −τ 241 . pentru definirea τrt se consideră una din condiţiile: σ = σ 0 e −1 sau τ = τ rt ln 2 .Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Deoarece modulul de elasticitate este o caracteristică ce arată rezistenţa opusă de corpuri la deformare. Particularităţile structurale şi de comportare mecanică (starea amorfă sau parţial cristalină. (11. Variaţia tensiunilor σ în timp este dată de relaţia: .

STAS 6127 SR ISO 178. STAS 6765 STAS 9182 SR EN ISO 8067. ISO 8570. cu condiţia ca la temperatura respectivă materialul să nu sufere transformări ireversibile. se admite condiţionarea accelerată la temperaturi de 50…95 oC şi umiditatea relativă 50 %. SR EN ISO 8256. se reglementează prin standarde formarea epruvetelor prin injecţie. Incovoiere prin şoc Duritate Fluaj Relaxare Tensofisurare într-un mediu dat Oboseală Temperatura de încovoiere sub sarcină Încercări Stabilitatea termică termomecanice Temeperatura de înmuiere Temperatura de fragilizare * Nu există standarde echivalente SR sau STAS Încercări de lungă durată De asemenea. Epruvetele din semifabricate sau piese se obţin prin prelucrări mecanice ai căror parametri tehnologici sunt riguros prescrişi şi controlaţi astfel încât să se evite abaterile dimensionale şi prezenţa concentratorilor de tensiuni care pot apare mult mai uşor datorită durităţii scăzute a polimerilor şi au influenţă mult mai mare asupra comportării la rupere a acestora decât în cazul materialelor metalice. STAS 9775 STAS 5801. STAS 8826 SR EN ISO 899. a) Încercarea la tracţiune se realizează conform SR EN ISO 527 pe 242 . Câteva aspecte privind încercările uzuale şi caracteristicile determinate vor fi prezentate în continuare. prin presare sau prin turnare. În aceste situaţii. Tabelul 11. SR ISO 6602. STAS 5871. ISO 12244* SR EN ISO 4599 NF T 51-120*. SR ISO 868.1 Principalele încercări ale polimerilor Tipul încercării Denumirea încercării Tracţiune Standardele după care se execută SR EN ISO 527. ASTM D 671 SR ISO 75 STAS 6174 SR ISO 306 ISO 974. STAS 7310 SR EN ISO 2039. STAS 5874. STAS 6175. STAS 9046 ISO 2285*. STAS 9594 Încercări de scurtă durată (instantanee) Compresiune Forfecare Sfâşiere Incovoiere statică.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR duratele de condiţionare diferă de la o încercare la alta şi sunt cuprinse în majoritatea cazurilor între 24 şi 96 de ore. STAS 6642 SR EN ISO 604. În cazul materialelor care ating echilibrul higrometric după durate lungi. obţinerea epruvetelor pentru încercările mecanice ale polimerilor poate fi diferită de cazul materialelor metalice deoarece polimerii se livrează şi sub formă de material granular sau în stare lichidă nu numai sub formă de semifabricate sau piese finite.

pe epruvetă apare o gâtuire pronunţată. c − epruveta tip 4. iar cele din figura 11.12 în funcţie de tipul materialului după cum urmează: cele din figura 11.13 a. b − epruveta tip 2.2…600 mm/min. iar pentru solicitările corespunzătoare porţiunii AB comportarea elastică devine neliniară.c pentru materiale termorigide.13 b sunt caracteristice materialelor polimerice cu tenacitate bună. această comportare este specifică materialelor termoplaste încercate la temperatura ambiantă. conform SR EN ISO 527: a − epruveta tip 1. d – epruveta tip 5 . deoarece. cel mai frecvent întâlnindu-se curbe de tipul celor prezentate în figura 11. dar care nu prezintă o limită de curgere aparentă.12 d pentru folii şi materiale termoplaste cu alungirea mare. curbe de tipul celei prezentate în figura 11.12 b.12 a pentru materiale termoplaste cu alungire redusă. 9). începând de la solicitarea corespunzătoare puctului B. Reducerea tensiunii pe porţiunea BC este aparentă.11.13 a se constată că pentru solicitări mici. secţiunea reală fiind mult mai mică decât cea convenţională. cele din figura 11. fig. deoarece zona gâtuită se extinde pe aproape toată 243 Fig 11. Curba caracteristică convenţională la tractiune CCCT se defineşte la fel ca în cazul materialelor metalice şi prezintă aspecte diferite în funcţie de tipul materialului (v. Analizând CCCT din fig..12.unde s-au figurat şi aspectele pe care le capătă epruveta pe parcursul încercării. În continuare se produc deformaţii fără creşterea tensiunii (porţiunea CD a curbei).Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor epruvete plate de forma celor prezentate în figura 11. să aibă cursa mare (până la 1000 mm) şi mijloace de măsurare a deplasărilor atât de mari. Maşina pe care se execută încercarea trebuie să fie capabilă să realizeze încărcarea cu viteze de 0. Epruvetele pentru încercarea la tracţiune a polimerilor. corespunzătoare porţiunii OA a curbei. materialul prezintă elasticitate liniară (este valabilă legea lui Hooke). 11.

La epuizarea capacităţii de deformare prin acest mecanism tensiunea începe să crească. deoarece continuarea deformării presupune mărirea distanţelor dintre monomerii lanţului (realizată cu consum de energie mai mare) până în momentul ruperii (porţiunea DE a curbei CCCT). fig. în cazul elastomerilor se determină modulul de elasticitate secant definit ca fiind panta dreptei ce uneşte originea cu un punct de pe CCCT care corespunde unei deformaţii totale date (uzual 100 %. 11. 200 % sau 300 % în funcţie de standardul după care se execută încercarea). iar uneori chiar poate lipsi.13 b şi este definită de 244 . CCCT tipice pentru polimeri: a – cu limită de curgere aparentă. Prin încercarea la tracţiune a polimerilor se determină în mod uzual următoarele caracteristici: − modulul de elasticitate E (modulul lui Young) este panta porţiunii liniare a CCCT . fenomenul se explică prin faptul că la aceste solicitări are loc descolăcirea. îndreptarea şi orientarea catenelor după direcţia de solicitare. modulul lui Young se determină conform SR EN ISO 527 ca pantă a dreptei care trece prin punctele de pe CCCT corespunzătoare deformaţiei totale de εt = 0. scap 3.13 a.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR lungimea calibrată a epruvetei (v.5 %. Fig 11. distingându-se limita de curgere aparentă superioară ReH (tensiunea corespunzătoare punctului B de pe CCCT) şi limita de curgere inferioară aparentă ReL (tensiunea corespunzătoare punctului C de pe CCCT).la fel ca în cazul materialelor metalice (v.13. − limita de curgere convenţională Rp se determină pentru materiale a căror curbă caracteristică este de tipul celei din figura 11.13 a). deoarece porţiunea liniară a CCCT în cazul polimerilor este foarte redusă.25 % şi εt = 0.4). b – fără limită de curgere aparentă − limita de curgere aparentă se determină pentru materiale a căror CCCT este de tipul celei din figura 11.

alte standarde definesc limita de curgere convenţională ca fiind tensiunea corespunzătoare unei deformaţii remanente de 0. L.9) H= m πDh − determinarea durităţii prin metoda Rockwell este la fel ca la materialele metalice. fig. 358 N. − determinarea durităţii prin penetrare cu bilă – STAS 5871 se realizează folosind ca penetrator o bilă de oţel cu diametrul D = 5 mm. forţa de apăsare Fm = 49 N. 11.8) Rm = r . 138 N. M. care au curba CCCT de tipul celei prezentat în figura 11. prin încercarea la tracţiune se pot determina numai modulul de elasticitate E. − rezistenţa la rupere Rm este tensiunea corespunzătoare punctului E de pe CCCT. caz în care se determină ducând o paralelă la porţiunea liniară a CCCT prin punctul corespunzător deformaţiei remanente date (v. b) Încercările de duritate ale polimerilor se bazează pe aceleaşi principii ca şi în cazul determinării durităţii metalelor. cu particularităţi impuse de valorile mai scăzute ale durităţii şi de comportarea vâscoelastică a polimerilor. E sau 245 . rezistenţa la rupere Rm. − alungirea procentuală la limita de curgere Ac este deformaţia specifică totală corespunzătoare limitei de curgere aparente ReH. − alungirea procentuală după rupere Ar se defineşte şi se determină la fel ca în cazul materialelor metalice.13 b).9. S0 unde Fr este forţa de tracţiune în momentul ruperii. adică: F (11. Cele mai utilizate metode sunt. duritatea H (în N/mm2) se defineşte ca şi duritatea Brinell a materialelor metalice.1…1 %. iar S0 este secţiunea iniţială a epruvetei. această caracteristică împreună cu limita de curgere sunt importante pentru stabilirea comportării pieselor din materiale polimerice deoarece arată care sunt deformaţiile maxime pe care le poate suferi materialul fără modificarea secţiunii (peste această solicitare apare gâtuirea). după care se măsoară adâncimea de pătrundere a penetratorului h.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor SR EN ISO 527 ca fiind tensiunea corespunzătoare unei deformaţii totale εt = x % convenţional alese. fenomenul de curgere plastică fiind practic inexistent. ţinând seama de modul în care este definită Rm în cazul polimerilor şi de faptul că până la rupere materialul suferă deformaţii ce pot depăşi 1000 % această caracteristică nu poate fi utilizată la dimensionarea pieselor. cu deosebirea că aria urmei se calculează pe baza adâncimii de pătrundere a penetratorului: F (11. În cazul materialelor polimerice reticulate sau cristalinizate. şi alungirea după rupere Ar. cu menţiunea că se folosesc scările Rockwell R. 490 N sau 961 N fiind aplicată o durată τ = 30 s.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

K, ce diferă prin diametrul D al pentratorului (de tip bilă de oţel) şi mărimea forţei suplimentare F1 (v. scap 3.10), forţa iniţială F0 fiind aceeaşi (98,1 N); în tabelul 11.2 se prezintă valorile diametrelor penetratoarelor şi valorile forţei totale de apăsare (ce se menţine o durată de 10 s); se precizează că dintre aceste scări, cele mai utilizate sunt scările R şi M.
Tabelul 11.2. Caracteristicile scărilor de duritate Rockwell conform STAS 8826 Caracteristici Diametrul bilei D, mm Forţa totală F0+F1, N (kgf) R 12,7 588,4 (60) Scara durităţii Rockwell L M E 6,35 6,35 3,175 588,4 981 981 (60) (100) (100) K 3,175 1471 (150)

− determinarea durităţii prin metoda Shore se bazează pe utilizarea unui penetrator tronconic sau conic, ce este apăsat de un resort calibrat pe suprafaţa probei şi măsurarea adâncimii lui de pătrundere; durimetrul Shore este un dispozitiv portativ astfel construit încât penetratorul (de forma şi dimensiunile prezentate în figura 11.14) acţionează prin presarea plăcii de bază a dispozitivului pe suprafaţa probei şi este prevăzut cu un aparat indicator gradat de la 0 la 100, 0 corespunzând situaţiei în care penetratorul ar pătrunde complet în material, iar 100 − situaţiei când nu ar pătrunde deloc în material (prin presare, faţa frontală a penetratorului ajunge în planul feţei frontale a plăcii de bază (v. fig. 11.14); duritatea Shore astfel definită este o mărime convenţională, ce poate fi utilizată numai ca un criteriu de recepţie a materialelor; datorită comportării vâscoelastice a polimerilor, standardul SR ISO 868 prevede determinarea fie a unei durităţi instantanee, caz în care citirea trebuie să se facă în cel mult 1 s de la apăsare, fie a unei durităţi ce corespunde unei durate de 15 s de la apăsare; duritatea determinată cu aparatele prevăzute cu penetratorul din figura 11.14 a se numeşte duritate Shore A şi se utilizează în cazul termoplastelor moi şi elastomerilor, iar duritatea determinată cu penetratorul prezentat în figura 11.14 b se numeşte duritate Shore D şi se utilizează în cazul materialelor polimerice dure;

Fig. 11.14. Penetratoarele durimetrelor Shore: a – penetrator Shore A; b – penetrator Shore D 246

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

− determinarea durităţii prin metoda Barcol − STAS 11333 se bazează pe acelaşi principiu ca şi metoda Shore, cu diferenţa că diametrul şi lungimea penetratorului sunt mai mici (D = 0,157 mm, H = 0,76 mm), astfel că unei unităţi de duritate Barcol îi corespunde o adâncime de pătrundere de 0,0076 mm; condiţiile privind starea suprafeţei probei (lipsa craterelor, impurităţilor, zgârieturilor) sunt din acest motiv mai severe în cazul metodei Barcol. O corespondenţă aproximativă între durităţile determinate prin metodele Rockwell şi Shore (metodele care au cea mai largă utilizare) este prezentată în figura 11.15.

Fig. 11.15. Comparaţie între scările de duritate definite prin diferite metode

c) Încercările la rupere prin şoc se aplică în special materialelor termoplaste dure, materialelor termorigide şi materialelor compozite (v. cap 12) şi se diferenţiază în principal după tipul solicitării (încovoiere sau tracţiune) şi dispozitivului utilizat pentru încercare. − metoda Charpy - STAS 5871, utilizează ciocanul pendul Charpy de tipul celui folosit şi la metale (v. fig. 3.18.), cu precizarea că energia maximă este de până la 50 J; epruveta uzuală este epruveta tip 1, cu forma şi dimensiunile prezentate în figura 11.16 a, dar se poate efectua şi pe epruveta cu crestătură dublă (fig. 11.16 b), caz în care lovitura se aplică pe faţa perpendiculară pe crestătură; caracteristica mecanică determinată este rezilienţa (v. scap. 3.7), exprimată în J/m2;
247

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

− metoda Izod – STAS 7310 constă din ruperea unei epruvete cu crestătură, încastrată la unul din capete, printr-o lovitură aplicată cu un ciocan pendul la capătul liber, fie pe faţa cu crestătură, după schema prezentată în figura 11.17 a (încercare normală), fie pe faţa opusă crestăturii (încercare cu crestătura inversată); epruveta uzuală este epruveta de tip 1 utilizată la metoda Charpy (v. fig. 11.16), fiind acceptate numai două tipuri de crestături: cu r = 0,25 mm sau cu r =1 mm, ce se practică pe lăţimea b a epruvetei; caracteristica mecanică determinată este rezistenţa la şoc Izod , definită la fel ca rezilienţa în cazul metodei Charpy şi exprimată tot în J/m2;

− metoda Dynstat – STAS 6175 are la bază aceeaşi schemă de încercare ca metoda Izod, cu diferenţa că epruvetele utilizate au dimensiuni mult mai mici (Lxbxh = 15x10x3 mm), iar energia maximă de lovire este de până la 2 J; d) Încercările la fluaj ale polimerilor constau din solicitarea pe durate îndelungate cu sarcini constante în condiţii de temperatură şi umiditate controlate; aceste încercări sunt mai frecvente în cazul polimerilor decât în cazul materialelor metalice deoarece fluajul are loc la temperaturi apropiate de temperatura ambiantă, astfel că şi încercările se efectuează de cele mai multe ori în condiţii de atmosferă standard normală 23/50; solicitările pot fi la tracţiune, (STAS 9046) sau la încovoiere (SR ISO 6602), rezultatele fiind prezentate sub forma curbelor de fluaj ε = f(τ), (timpul la scară logaritmică) pentru diferite valori ale tensiunilor (v. fig. 11.18); cu ajutorul curbelor de fluaj se pot determina, folosind metodele sugerate în figura 11.18, următoarele dependenţe:
248

Fig. 11. 16. Epruvetele pentru încercările la încovoiere prin şoc ale polimerilor; a − normală; b – cu crestătură dublă

Fig 11.17 Schemele încercării la încovoiere prin şoc Izod; a – normală; b – cu crestătura inversată

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

− curbele izocronice tensiune – deformaţie, care permit stabilirea deformaţiei după o anumită durată de expunere la o solicitare dată; − curbele izometrice tensiune – timp, care permit stabilirea timpului după care deformaţia atinge o anumită valoare la o solicitare dată; − curbele modulului de fluaj Ef(τ), care, pentru o tensiune σ constantă, se determină cu relaţia: (11.10) E f (τ ) = σ , ε (τ ) în care ε(τ) este valoare deformaţiei epruvetei solicitate cu tensiunea σ, după o durată τ de solicitare.

Fig. 11.18. Curbele de fluaj ε = f(τ) şi curbele derivate din acestea: a – curbe de fluaj; b – curba izometrică; c – curba izocronică; d – curba modulului de fluaj

Criteriile după care se apreciază scoaterea din uz a pieselor din materiale polimerice depind de tipul materalului şi de rolul funcţional al piesei. Aceste criterii pot fi: − ruperea, în cazul materialelor fragile; − creşterea pronunţată a deformaţiilor (fluajul accelerat);
249

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

− atingerea unei deformaţii critice (a cărei valoare este uzual sub 1%); − apariţia unor microfisuri sau modifcarea culorii (albirea suprafeţei). Duratele încercărilor de laborator sunt rareori apropiate de cele reale deoarece duratele de serviciu în unele cazuri depăşesc 50 de ani (de exemplu reţelele de conducte). În aceste situaţii se aplică metode speciale de extrapolare a rezultatelor obţinute prin încercări la durate mai mici (de obicei 6 luni sau 1 an).

11.5. Principalele tipuri de materiale polimerice
11.5.1. Aditivii materialelor polimerice
În practică se utilizează materiale pe bază de polimeri care conţin şi alte substanţe introduse în scopul îmbunătăţirii anumitor proprietăţi şi/sau al reducerii costului; materialele care au la bază polimeri termoplastici sau polimeri termorigizi sunt cunoscute sub denumirea generică de materiale ( mase) plastice. Principalele tipuri de substanţe introduse în polimerii de bază sunt următoarele: − plastifianţii, care micşorează interacţiunea dintre catene, astfel că segmentele de lanţuri moleculare devin mai mobile şi comportarea vâscoelastică se îmbunătăţeşte; − agenţii de reticulare, care crează punţi de legătură între catene şi astfel se îmbunătăţesc proprietăţile de elasticitate şi de rezistenţă; pornind de la acelaşi polimer în funcţie de gradul de reticulare se pot modifica proprietăţile în limite foarte largi; − materialele de umplutură, care nu reacţionează de obicei cu polimerul de bază, ci se distribuie uniform prin amestecare mecanică în masa de bază şi contribuie astfel la creşterea rezistenţei mecanice; se utilizează în mod curent ca materiale de umplutură talcul, praful de cretă, caolinul, rumeguşul de lemn, fibre textile sau celulozice etc.; negrul de fum (particule sferice de carbon cu structură hexagonală) utilizat şi el ca material de umplutură are şi rol activ înfluenţând gradul de reticulare; − coloranţii, care introduşi în materialele polimerice le colorează în masă prin amestecare mecanică. Pe lângă aceste categorii de substanţe care nu lipsesc din nici un material plastic, se mai introduc în funcţie de scop şi alte categorii de substanţe cum ar fi: antistaticele, pentru reducerea electrizării prin frecare, ignifuganţii, pentru reducerea inflamabilităţii, lubrifianţii, pentru uşurarea prelucrării, fungicidele, pentru creşterea rezistenţei la atacul ciupercilor, antioxidanţii, pentru creşterea
250

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

rezistenţei la îmbătrânire a materialelor polimerice etc. Pe baza celor arătate se poate explica diversitatea extrem de mare a maselor plastice utilizate în prezent de societatea omenească. O încercare de grupare a celor mai utilizate tipuri după criteriul costului şi al proprietăţilor este prezentată în figura 11.19, în care pentru costul relativ s-a luat ca bază (Cr = 1) costul polietilenei, unul dintre cei mai utilizaţi polimeri.

Fig. 11.19. Principalele categorii de mase plastice

11.5.2. Materialele termoplaste
În această categorie sunt incluse materialele plastice la care polimerul de bază este un termoplast; principalele termoplaste şi caracteristicile lor mai importante sunt prezentate în tabelul 11.3. După structura lanţului molecular, termoplastele pot fi grupate în două categorii: − polimeri la care linia principală a lanţului molecular este formată numai din atomi de carbon, atomii diferiţi sau radicalii ataşându-se prin legături laterale; din această categorie fac parte: poliolefinele (PE, PP), polimerii vinilici (PVC, PS), polimerii acrilici (PAN, PMMA) şi fluoroplastele (PTFE); − polimeri care au în componenţa liniei principale a lanţului şi alţi atomi (de obicei N, O, Si) sau cicluri benzenice; din această categorie fac parte poliesterii (PET, PBT), poliamidele (PA), policarbonaţii (PC), acetalii (POM) etc.
251

Tabelul 11.3. Principalele caracteristici ale unor materiale termoplaste Denumirea materialului Polietilenă de joasă densitate Polietilenă de mare densitate Polipropilenă Polistiren Policlorură de vinil rigid Policlorură de vinil plastifiat Polimetacrilat de metil (plexiglas) Policarbonat Poliamida 66 (Nylon 66) Polioximetilena (acetal) Polietilen teraftalat (răşină poliesterică) Politetrafluor etilena (teflon) Poliacrilonitril (răşină acrilică) Acrilonitril/butadien /stiren Acetat de celuloză (celuloid) Simbol PE−LD PE−HD PP PS ρ, kg/m3 910…940 950…965 900…910 E, N/mm2 120…500 420…1400 500…1900 R m, N/mm2 5…16 Ar, % 200…600 Tv, o C −75 −75 −10 85…100 Tc, o C 115 130 170 Observaţii cristalinizată 40…55 % elastic, rezistentă cristalinizată. 60…80 % elastic rezistentă cristalinizată. 60…70 % mai rigidă decât PE amorf; dur şi fragil amorf; rigid, sensibil la zgârieturi compus vinilic amorf; flexibil, elastic amorf; rigid dur şi rezistent la zgârieturi amorf; rigid şi rezistent la şoc cristalinizată < 60 %; dură, rezistentă şi rigidă cristalinizată < 75 %; rigidă, elastică, rezistentă amorfă sau cristalinizată 30…40%; stabil dimensional cristalinizat < 70 %; coeficient de frecare redus compus acrilic; se trage uşor în fibre amestec de butadien-stiren (elastomer) şi stiren-acrilonitril (termoplast) modificaţie chimică a celulozei (polimer natural)

20…40 700…1300 30…50 200…1000 5…75 10…50 200…500 4…10 80…120 40…60 35…75

1040…1100 2800…3500 20…50

PVC dur 1360...1400 1500…3500 40…60 PVC−P 1150...1250 moale PC PA 66 POM PET PTFE PAN ABS CA − 10…30

125 175… 75…105 212 −40 150 225 230 250 170 255 330 320 − −

PMMA 1180…1220 2700…3500 60…80 1150...1250 2350...2450 1120...1180 900…2800 50…70 50…80

90…105 150 55 −50 73

1370...1430 3000…3500 60…70

1320…1390 2000…2500 40…60 100…2300 2100…2250 350…800 20…40

250…500 85...125 3…5 10…140 5…100 107 125 120

1100...1200 3500…4000 50…60 1040…1700 900…2800 1250...1350 800…2400 20…60 25…50

termoplastele amorfe ( PVC. peste această temperatură masa cristalină trece în stare amorfă şi materialul curge plastic (stare vâscoasă). Principalele dezavantaje sunt legate de temperaturile relativ scăzute până la care pot fi utilizate (v.6). PP. fig. Domeniile de stare ale unor materiale termoplaste Termoplastele se utilizează ca materiale structurale în tehnică datorită caracteristicilor mecanice de rezistenţă relativ bune şi caracteristicilor de tenacitate care în unele cazuri sunt foarte bune. tabelul 11.20. ceea ce face ca piesele realizate să fie rezistente la şocuri. ale unor termoplaste. termoplastele cu cristalinitate parţială (PE. vâscozitatea scade pe măsură ce creşte temperatura atingând la un moment dat valorile corespunzătoare lichidelor. de asemenea. 11. PA) au proprietăţi de rezistenţă – elasticitate care le permit menţinerea formei până la temperatura Tc (v. în funcţie de temperatură. Fig. la extinderea utilizării lor.20 se prezintă simplificat domeniile de stare. În figura 11. iar la o încălzire mai mare curg plastic. 11. PC) se comportă vâscoelastic imediat deasupra lui Tv.3) Excepţie 253 . PS.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Comportarea termoplastelor deasupra temperaturii Tv depinde de starea structurală a acestora. Proprietatea lor de a putea suferi reîncălziri în domeniul de curgere de un număr nelimitat de ori în vederea prelucrării contribuie.

deoarece proprietăţile lor de curgere sunt slabe.aldehidice Melamine (MF) − răşini melamin-formaldehidice Răşini poliesterice nesaturate (UP) ρ. 11. ca matrice pentru materiale compozite * dure. Principalele tipuri de materiale polimerizate termorigide şi câteva caracteristici ale lor sunt prezentate în tabelul 11. stabile 50…70 6. Materialele termorigide Proprietăţile caracteristice maselor plastice termorigide (numite şi duroplaste) sunt date de structura reticulară a polimerului de bază care intră în compoziţia lor.5. forme de turnare etc. Principalele caracteristici ale unor polimeri termorigizi Polimerul Fenoplaste ( PF) − răşini fenol − formaldehidice (bachelitice) Aminoplaste (UF) răşini ureo. fragile.2…8.13). au stabilitate pe un interval mare de temperaturi (v. se prelucrează prin metodele metalurgiei pulberilor (v.4. rezistente la şoc. care.4. cu catene ramificate.3 3 funcţie de gradul de reticulare.5…7. piese cu solicitări moderate şi supuse la şocuri.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fac fluoroplastele (teflonul).% kN/mm2 r Caracterizare 1550 1700 1250 Răşini epoxidice (EP) 1200 * dure.2…7. culoare închisă. cap. angrenaje. utilizate pentru piese presate sau turnate. Termoplastele se utilizează în tehnică pentru conducte. lagăre. dar mai puţin sensibile la 35…65 6…7 − zgâriere. adezivi. utilizate ca răşini de presare * dure şi fragile până la elastice.0 1.3. adezivi. fragile. Starea iniţială a acestor polimeri obţinuţi prin policondensare este de polimerizare incompletă. higroscopice şi nerezistente la apă 35…55 5. Tabelul 11.25 fierbinte.3). tabelul 11. utilizate ca răşini de turnare. materiale electroizolante etc. utilizate ca materialele de acoperire * dure şi fragile până la elastice în 40…90 6.75 laminare. kg/m3 1250 R m. utilizate ca răşini pentru presare şi 35…70 7…10 0. datorită structurii lanţului (atomii de H din lanţul polietilenei sunt înlocuiţi de atomi de F). N/mm2 E. culoare deschisă. matrice pentru compozite 254 . în timpul fabricării obiectelor se produce reticularea spaţială prin intermediul legăturilor principale ale lanţurilor moleculare prin activare termică sau prin activare chimică (introducerea unui agent de întărire). * proprietăţi asemănătoare cu ale UF. A. astfel că după prelucrare materialul capătă proprietăţi de rezistenţă şi duritate ce se menţin la o reîncălzire ulterioară până la temperatura de descompunere.5 − dimensional.

4.) au rolul de a îmbunătăţi rezistenţa mecanică şi de a ieftini produsele.4 sunt indicate numai câteva utilizări specifice ale unor răşini termorigide. Materialele elastomerice (cauciucurile) Sunt substanţe macromoleculare a căror capacitate de deformare elastică se bazează pe structura constituită din lanţuri moleculare lungi. împreună cu alţi aditivi. Aditivii cei mai importanţi introduşi împreună cu materialele de umplere în cazul elastomerilor sunt antioxidanţii. cauciuc acrilic. În figura 11. în timpul proceselor tehnologice de fabricare a produselor. introduşi în masa elastomerului.1 şi fig. gama întrebuinţărilor fiind mult mai extinsă. caz în care se folosesc răşini fluide (lichid vâscos) obţinute prin policondensarea ureei cu formaldehidă şi alcool furfurulic (răşini furanice). cauciuc nitrilic.scap.).Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor În tabelul 11. 255 .5 se prezintă elastomerii utilizati mai frecvent şi câteva din caracteristicile acestora. talcul şi praful de cretă etc. 11. pulberea de silice (SiO2). a căror întărire se realizează prin adăugarea unui agent de reticulare . Proprietatea de termorigiditate este esenţială în utilizarea răşinilor din această categorie ca lianţi pentru amestecurile de formare din care se realizează formele pentru turnarea pieselor din materiale metalice. obţinându-se un material dur şi fragil cunoscut sub numele comercial de ebonită.5. ceea ce provoacă desfacerea a cca 10…30 % din legăturile duble şi legarea lanţurilor prin punţi de sulf. 11. pentru cauciucurile uzuale se adaugă 4…5 % sulf. încolăcite şi slab reticulate aşa cum a fost arătat anterior (v.21 se prezintă reacţia de vulcanizare cu sulf a cauciucului natural. 11. ce constă din ruperea unor legături duble din linia principală a lanţului şi realizarea unor legături între lanţurile macromoleculare prin punţi constituite din atomi sau grupuri de atomi ai agenţilor de reticulare (în mod uzual sulf. deoarece oxigenul şi ozonul acţionează în timp la fel ca agenţi de reticulare. Materialele de umplere (negrul de fum. iar dacă se introduce 45 % sulf.4. fapt ce se datorează în special caracteristicilor de rezistenţă mecanică ale acestor materiale. Reticularea slabă a elastomerilor (aşa numita vulcanizare) este un proces activat termic (ti = 120…150 oC). Elasticitatea lor asemănătoare cauciucului natural (poliizopren) a făcut ca denumirea de “cauciuc” să devină generică şi să fie alăturată denumirii elastomerului de bază (de exemplu. răşinile destinate acestui scop pot fi cu întărire la cald (răşini aminoplaste termoreactive) şi răşini cu întărire la rece.8). ceea ce are ca efect scăderea elasticităţii şi fragilizarea materialului. În tabelul 11. cauciuc butilic etc. reticularea este completă. gradul de reticulare şi implicit caracteristicile de rezistenţă şi elasticitate sunt dependente de cantitatea de sulf. peroxizi sau amine).

numite generic polisiloxani. Exemple de elastomeri din fiecare grupă sunt date în tabelul 11. i t max − temperatura maximă de serviciu la expunere inermitentă. Schema procesului de vulcanizare a cauciucului natural cu sulf Tabelul 11.22 b) sau reticulaţi (v. Acestea sunt materiale polimerice la care linia principală a lanţului molecular este lanţul siloxanic.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.22 c). obţinându-se diferite tipuri de materiale polimerice.5. oC tmin. 11.21. 11. N/mm2 4…25 4…25 4…15 4…18 4…20 4…12 7…15 15…30 3…10 Ar. a cărui structură este prezentată în figura 11. − grupa U cuprinde poliuretanii. din care rezultă că particularităţi deosebite din punct de vedere al temperaturilor de serviciu prezintă siliconii. fig. După tipul lanţului macromolecular elastomerii se împart în patru grupe: − grupa R cuprinde polimerii cu lanţ nesaturat ale căror proprietăţi se modifică prin reticulare. − grupa Q cuprinde cauciucurile siliconice. valenţele libere ale lanţului siloxanic pot fi completate cu radicali organici. oC −30…−60 −20…−50 −10…−40 −10…−50 −20…−50 −20…−40 −20…−40 0…−20 −50…−80 R 60 70 80 70 70 80 175 60 200 100 100 140 130 130 150 250 80 275 M U Q c t max − temperatura maximă de serviciu la expunere continuă. care pot fi liniari (v. fig. Caracteristicile principale ale unor elastomeri Elastomerul Cauciuc natural (NR) Butadien – stiren (SBR) Cauciuc butilic (IIR) Cauciuc nitrilic (NBR) Cloropren (CR) Polietilenă clorosulfonată (CSM) Elastomeri polifluorurati (FPM) Cauciuc poliuretanic (EU) Cauciuc siliconic (Q) Grupa R m. oC t max . % 100…600 100…500 100…800 100…400 100…500 100…500 100…200 100…800 100…400 Temperaturi de exploatare c i t max . − grupa M cuprinde polimerii cu lanţ saturat.5.22 a. 256 . 11.

22. siliconii se pot prezenta sub formă de materiale rigide. 234 curba modulului de fluaj. Structura chimică a siliconilor: a – lanţul siloxanic. b – polisiloxan cu molecule liniare. deoarece îmbină proprietăţile de elasticitate ale materialelor organice cu stabilitatea termică şi chimică a materialelor anorganice (de exemplu. lacuri sau uleiuri siliconice. 233 disproporţionare. 256 masă moleculară. 11. 233 statistic. 245 aminoplaste. 250 antistatic. 235 cristalite. la realizarea echipamentelor pentru zonele arctice etc. 254 fibrilă. de gradul de polimerizare şi de gradul de reticulare. În funcţie de tipul radicalilor ataşaţi lanţului siloxanic. geluri. 233 lanţ molecular (catenă).Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Fig. fig. 239 copolimer. 249 curbă termo-mecanică. 249 257 dendrimer. 235 formare epruvete. 255 . 233 conformaţie. pot fi utilizate şi la temperaturi de 800 oC). 230 homopolimer. fiind utilizate în industria aerospaţială. din acelaşi motiv îşi menţin proprietăţile de elasticitate într-un interval mare de temperaturi. 11. 246 elastomeri. sunt neinflamabile. 231 grad de cristalinitate. 242 funcţionalitate. 234 grad de polimerizare. bloc. 254 antioxidant. 233 constantă de relaxare. pentru durate scurte. 237 fenoplaste. elastomeri (cauciuc siliconic). 235. Cuvinte cheie agent de reticulare. 241 configuraţie. 229 lanţ siloxanic. nehigroscopice. 249 curbe izometrice. nu dezvoltă gaze toxice prin ardere şi aderă la suprafeţele metalice. 250 material elastomeric (cauciuc). c − polisiloxan reticulat Materialele pe bază de siliconi fac parte din categoria materialelor plastice de înaltă performanţă (v. 233 atmosferă standard. 231 duritate Barcol. 247 duritate Shore. 236 curbe izocronice. 250 atactic. 241 condiţionarea epruvetelor. 250 alungire la limita de curgere. 233 izotactic. grefat.19). 230 material de umplutură.

237 termorigide (duroplaste). Constantinescu D. Studiul si ingineria materialelor. partea a doua.. 230 polidispersitate. 233 structură amorfă. 1998 258 . 236 vâscoelasticitate. 231 răşini epoxidice. s. Materiale plastice. Editura Didactică şi Pedagogică. Lugsheider E. Materiale termoplastice şi materiale termorigide.S. 254 monomer. * * * Culegere de standarde române comentate CSCM – Mp5. Materiale plastice. Massachusetts. Paris. Editura Tehnică. H. Tillmann W. Stiinţa materialelor în construcţia de maşini. New York. New Jersey. 232 polidispersie. 1995 10. Vasilescu D. 239 vulcanizare. 1988 6. 248 segment de lanţ molecular. 255 Bibliografie 1. IPG Ploiesti. Shackelford J. Printice Hall. 235 polimerizare. 1986 7. şi Ciocea N. AM 3510. 1995 5. Bucureşti. Van Vlack L. 1983 2. Addison-Wesley Reading. Editura Didactică şi Pedagogică. 229 polimer reticulat.. Krawczak P. 250 poliadiţie. Essais mecaniques des plastiques. Mitelea I.. Techinques de l’Ingenieur. 234 temperatură de curgere. Introduction to Materials Science for Engineers. Terminologie şi metode de analiză şi încercări. Saban R. OIDCM.. Elements of Materials Science and Engineering.. 241 rezilienţa. 1985 9. 232 policondensare.. OIDCM. 233 sferulită. 256 sindiotactic.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR melamine. Stiinţa materialelor. 1989 8. Smith Ch.a. * * * Culegere de standarde române comentate CSCM – Mp4. 248 rezistenţă Izod la şoc. 235 silicon. 254 reacţie în lanţ. 233 steroizomer. Zecheru Gh. 229 plastifiant. * * * Hütte. 237 tranziţie sticloasă (vitroasă). 236 termoplaste. 1998 11. 247 rezistenţă Dynstat la şoc. Macmillan Publishing Company. The Science of Engineering Materials. Inc. 254 răşini poliesterice. 232 relaxarea tensiunilor. Tehnologia materialelor. Bucuresti. Bucureşti. 229 polimer. 1999 3. O. Editura Sudura. Bucureşti. Bucuresti. 231 polietilenă. Fundamente. Manualul inginerului. Sixt Edition. 232 reacţie în trepte. Timişoara 1999 4.

11. c) este o reacţie în trepte care decurge fără eliminarea unei substanţe cu molecula mică. c) numărul de monomeri din lanţul macromolecular reprezintă gradul de polidispersie moleculară.5. b) este procesul prin care două molecule organice identice reacţionează pentru formarea unei molecule complexe. d) după 259 . c) prin polimerizare se obţin substanţe a căror compoziţie chimică diferă de a monomerilor din care provin. b) prin unirea capetelor libere a două catene.2. d) numărul de unităţi structurale din lanţul macromolecular reprezintă gradul de polimerizare? T.11. b) este o reacţie în lanţ ce se iniţiază în prezenţa unei substanţe introduse special în acest scop.3. d) polimerii care se formează prin poliadiţie au de obicei în lanţurile principale şi alţi atomi decât carbonul? T11. d) creşterea lanţului macromolecular se realizează prin formarea de noi legături în urma reacţiilor de condensare (reacţie în trepte)? T. Prin ce se caracterizează reacţia de policondensare: a) este procesul prin care două molecule organice diferite reacţionează pentru formarea unei molecule complexe. c)după dispunerea monomerilor pot fi copolimeri statistici. b) este o reacţie în lanţ la fel ca polimerizarea.11. c) prin răcirea bruscă a amestecului de reacţie. Cum se realizează întreruperea reacţiei de polimerizare: a) prin introducerea unui radical care reacţionează cu monomerii liberi şi consumă energia necesară continuării reacţiei de polimerizare. Care dintre afirmaţiile următoare despre reacţia de polimerizare sunt advărate: a) este o reacţie în trepete care necesită activare energetică la fiecare secvenţă. copolimeri grefaţi şi copolimeri bloc. Care dintre următoarele afirmaţii despre polimeri sunt adevărate: a) sunt substanţe organice micromoleculare care conţin mai multe componente. d) prin transferul de la un lanţ la altul a unui unui atom de H care reface legătura dublă C = C a monomerului? T. Prin ce se caracterizează reacţia de poliadiţie: a) este procesul prin care două molecule organice identice reacţionează pentru formarea unei molecule complexe.4.6. Care dintre afirmaţiile următoare despre copolimeri sunt adevărate: a) sunt rezultatul unirii unor monomeri de acelaşi tip.11.11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Teste de autoevaluare T. c) polimerii obţinuţi prin policondensare au compoziţie chimică diferită de a monomerilor din care provin. d) în timpul procesului de creştere a catenelor ambele capete ale lanţului sunt libere? T. b) sunt rezultatul unirii în lanţul macromolecular a unor monomeri diferiţi.1. b) sunt compuşi chimici (în marea majoritate a cazurilor organici) cu molecule de dimensiuni mari.

10. La ce se referă noţiunea de configuraţie în cazul structurii polimerilor: a) la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular dată de legăturile chimice. b) polimeri isotactici.11. Care dintre mecanismele prin care se produce deformarea polimerilor sunt caracteristice termoplastelor şi elastomerilor: a) îndreptarea. b) pot fi încălzite în vederea prelucrării o singură dată. c) se utilizează numai în stare vitroasă. La ce se referă noţiunea de conformaţie în cazul structurii polimerilor: a) la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular. d) se durifică pe măsură ce creşte temperatura prin creşterea gradului de reticulare? T.11.11.11. d) pot fi încălzite în vederea prelucrării de un număr nelimitat de ori ? T. Care dintre afirmaţiile următoare despre termoplaste sunt adevărate: a) sunt substanţe macromoleculare cu structura liniară sau ramificată.11. complet amorfă sau parţial cristalină. polimeri atactici şi polimeri sindiotactici. c) îşi menţin proprietăţile înalt elastice până aproape de descompunere.8. Cum se comportă elastomerii la încălzire: a) odată cu creşterea temperaturii deformarea elastică se produce la solicitări mai mici. b) ruperea legăturilor intermoleculare. c) se prelucrează într-o stare de polimerizare incompletă. c) la gradul de ramificare a catenelor. c) la poziţia relativă a doi monomeri vecini realizată prin rotirea în jurul legăturii simple dintre atomii de carbon. polimeri statistici şi polimeri grefaţi.12.11.13.11.14. catenelor. c) la forma cristalitelor rezultate prin presare. b) la ordonarea pe anumite zone prin alinierea unor segmente de lanţ. b) sunt substanţe macromoleculare cu grad mare de reticulare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR dispunerea monomerilor pot fi: steroizomeri.11. b) la forma pe care o capătă lanţurile macromoleculare. d) la numărul şi radicalilor liberi din unitatea structurală? T.11. c) polimeri liniari.7. la o reîncălzire ulterioară nu se mai atinge starea vâscoasă? T. La ce se referă noţiunea de sferulită în cazul structurii polimerilor: a) la formaţiunile structurale constituite prin încolăcirea unui lanţ molecular.9. copolimeri atactici sau copolimeri isotactici? T. Care dintre afirmaţiile următoare despre termorigide sunt adevărate: a) sunt substanţe macromoleculare cu structura ramificată. Care sunt tipurile de polimeri după modul de dispunere a grupelor laterale faţă de lanţul principal: a) polimeri isotactici. b) are loc înmuierea prin reducerea pronunţată a vâscozităţii. d) la zonele cu structură complexă ce ce rezultă prin prin unirea mai multor fibrile în jurul unui nucleu? T. c)desfăşurarea şi decuplarea 260 . d) la distribuţia monomerilor diferiţi în cadrul lanţului macromolecular? T. b) la forma moleculelor monomerilor din componenţa catenelor. polimeri reticulaţi şi polimeri cristalini? T.

11. d) ruperea legăturilor intermoleculare? T. b) la polimerii puternic reticulaţi.19. Care dintre mecanismele prin care se produce deformarea polimerilor sunt caracteristice termorigidelor: a) alunecarea relativă a catenelor.20.21.11. d) la temperaturi Tv < T >Tc? T.11. b) la temperaturi T > Tc. c) se măsoară adâncimea de pătrundere iar scala de duritate Shore are 100 261 .18. d) materialul cu comportare vâscoelastică se deformează la solicitare constantă până la rupere? T. d) alunecarea relativă a catenelor? T. c) materialul cu comportare vâscoelastică se deformează la solicitare constantă până la atingerea unei stări staţionare. La care tip de polimeri se înregistrează variaţia cea mai mare a modulului de elasticitate E cu temperatura: a) la polimerii cu grad mare de cristalinitate.18.16. d) în cazul creşterii temperaturii şi menţinerii constante a forţelor exterioare? T. b) la realizarea epruvetelor prin presare în condiţii standardizate.11. c) în cazul menţinerii constante a temperaturii şi a forţelor exterioare.11. Care sunt caracteristicile mecanice determinate prin încercarea la tracţiune ce prezintă importanţă pentru proiectarea pieselor din materiale polimerice: a) rezistenţa la tracţiune Rm. d) la polimerii cu structură complet amorfă? T. c) decuplarea catenelor. La ce se referă noţiunea de condiţionare a epruvetelor pentru încercări mecanice: a) la prelucrarea mecanică în condiţii care să asigure o anumită precizie şi rugozitate a suprafeţelor.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor catenelor.17.11. c) la polimerii nereticulaţi. b) în cazul solicitărilor la temperatură variabilă.15. În ce condiţii are loc relaxarea tensiunilor în cazul polimerilor: a) în cazul solicitărilor la care deformaţiile şi temperatura se menţin constante. b) alungirea procentuală la curgere Ac. În ce domeniu de temperaturi variază puternic modulul de elasticitate E: a) la temperaturi T < Tv. c) alungirea procentuală la rupere Ar. Care dintre afirmaţiile următoare despre vâscoelasticitate sunt adevărate: a) este capacitatea polimerilor de a-şi menţine deformaţia elastică la reducerea vâscozităţii. b) se măsoară diametrul urmei lăsate de penetrator pe suprafaţa probei şi se calculează duritatea ca raport dintre forţa de apăsare şi aria urmei. c) la temperaturi t < ta.11. b) modificarea distanţelor dintre monomeri.22. Care dintre afirmaţiile următoare despre metoda Shore de determinare a durităţii polimerilor sunt adevărate: a) metoda se bazează pe utilizarea unui penetrator tronconic sau conic ce este apăsat de un resort calibrat pe suprafaţa probei. b) reprezintă capacitatea polimerilor de a căpăta deformaţii elastice variabile în timp sub acţiunea solicitărilor constante. d) limita de curgere aparentă Re? T. c) la menţinerea epruvetelor într-o atmosferă standard o durată suficientă pentru atingerea echilibrului termic şi higrometric? T.

d) EU. PET. UP. Care dintre afirmaţiile următoare despre încercările la fluaj ale polimerilor sunt adevărate: a) încercările sunt mai frecvente în cazul polimerilor decât în cazul materialelor metalice. definită la fel ca rezilienţa în cazul metodei Charpy şi exprimată în J/m2? T. c) PE-LD. epruvetele fiind diferite. c) răşinile alchidice. ABS. PTFE. CSM. valoarea 0 corespunâznd pătrunderii totale a penetratorului. c) EU. PP. Care dintre afirmaţiile următoare despre metoda Izod de încercare la încovoiere prin şoc sunt adevărate. PET. b) constă din ruperea unei epruvete cu crestătură încastrată la unul din capete printr-o lovitură cu un ciocan pendul aplicată la capătul liber fie pe faţa cu crestătură fie pe faţa opusă crestăturii. ABS. PVC−P. PMMA. NR. b) NR. În care dintre enumerările următoare polimerii sunt în ordinea crescătoare a modulului de elasticitate (valoarea medie a intervalului de variaţie): a) PE-LD. PAN. PA66. PC. PAN. d) încercările se efectuează de cele mai multe ori în condiţii de atmosferă standard normală 23/50? T. d) duritatea Shore este o mărime convenţională ce poate fi utilizată numai ca un criteriu de recepţie a materialelor? T. EP. MF. c) caracteristica mecanică determinată este rezistenţa Izod la şoc. MF. NBR. UF. PE-LD. Q? 262 . Q. IIR. PET. CSM. PC.11. d) UP. UP. d) caracteristica mecanică determinată este rezistenţa Izod la şoc. PVC−P. UF. PP.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR de unităţi. d) siliconii? T. ABS . MF. definită ca fiind energia absorbită prin ruperea epruvetei şi exprimată în J. b) UP. CR. ABS.EP. d) PTFE. FPM. CR. În care dintre enumerările următoare materialele plastice termorigide sunt în ordinea descrescătoare a rezistenţei la rupere Rm: a) UF. PET.30.11.? T. d) siliconii? T. În care dintre enumerările următoare materialele elastomerice sunt în ordinea crescătoare a temperaturii maxime de serviciu la expunere continuă: a) CR. PP. b) încercările se efectuează numai prin solicitarea la tracţiune la temperaturi ridicate. ABS. ABS. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termoplastelor: a) polietilena. b) poliamidele. PET.26. PF.29. PVC−P. b) PE−HD. IIR.11. c) PE−HD. a) se utilizează aceeaşi schemă de solicitare ca la încercarea Charpy.28. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termorigidelor: a) fenoplastele.25. PE-LD. În care dintre enumerările următoare materialele termoplaste sunt în ordinea crescătoare temperaturii de vitrifiere: a) PE−HD. b)poliuretanii liniari.11. c)policarbonaţii.11. PTFE. c) POM.11. c) încercările se efectuează prin solicitarea la tracţiune sau la încovoiere. b) PP.24.11. d) UP. PC. PP? T. b)fenoplastele. MF? T. PET.11. PAN. FPM. PAN. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termoplastelor: a) răşinile acrilice. EP. PP.27.11. d) polistirenul? T. PET.23. c) aminoplastele. MF.31. PTFE. UF.

1). Aplicând relaţiile (11. rezultă: = 5180 .375·1010 (40000 .01 = 28.2) şi (11. se calculează mai întâi masa moleculară medie Mi pentru fiecare interval. 40000] 700 35000 245·105 85.2 Intervalul maselor moleculare.1 (v. g/mol Ni M i N i M i2 (0 . ∑ N i M i = 12020 ⋅ 10 4 .2) şi (11. produsele NiMi şi N i M i2 şi se completează coloanele corespunzătoare din tabelul 11.75·1010 150 45000 675·104 30.06 A. aplicând relaţia (10.2.11. utilizând aceste date.6.11.6 Cu valorile astfel determinate. să se calculeze masa moleculară medie în funcţie de fracţia masică ( M m ) şi masa moleculară medie în funcţie de fracţia numerică ( M n ). se obţine: 90000 ≅ 3207 .825·1010 1600 15000 240·105 36·1010 (10000 . 5180 . 50000] Rezolvare Pentru calculul celor două mărimi prin care se poate caracteriza masa moleculară medie a polimerului se utilizează relaţiile (11. cap. 20000] (20000 . Datele iniţiale şi rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A. Determinările experimentale de masă moleculară asupra unei probe de polimer au condus la datele prezentate în coloanele 1 şi 2 ale tabelului 11. 30000] 2400 25000 600·105 150·1010 (30000 . Mm = ≅ 25208 g/mol şi M n = 12020 ⋅ 10 4 263 303 ⋅ 1010 12020 ⋅ 10 4 ≅ 23205 g/mol. g/mol Numărul de lanţuri Ni Masa moleculară medie pe interval Mi.1).1): M C 2 H 4 = 2·12. n= Tabelul 11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Aplicaţii A.3).1. 10000] 330 5000 495·104 0. 28. Să se calculeze gradul de polimerizare a unui lot de polietilenă de mare densitate PE−HD pentru care s-a determinat experimental o masă moleculară medie de 90000 g/mol Rezolvare Gradul de polimerizare n se determină cu relaţia (11.3) rezultă : ∑ Ni ∑ N i M i2 ≅ 303 ⋅ 1010 .6. calculând mai întâi masa monomerului etilenă (C2H4) cu datele din tabelul 1.06 g/mol .01 + 4·1.11.

ştiind că în aceasta s-a generat o tensiune de întindere σ0 = 12 N/mm2.6).5 N/mm2.5 tensiunile se relaxează la nivelul σ = σ 0 e τ − 1 τ rt = 11e − 90 60. ţinând seama de datele din τ enunţul aplicaţiei. după care capetele benzii se fixează. 11 ln 5. Banda se menţine în această stare la ta o durată τ0 = 2 zile. înlocuind datele din enunţ se obţine σ ln 0 σ1 42 τ rt = = 60. A. kB = 13. (11.11.6 − ≅ 2. ca la rezolvarea aplicaţiei A.5e ≅ 2.11. b) Să se determine nivelul tensiunilor din bară. După menţinerea benzii în poziţie întinsă o durată τ1 = 90 zile.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A. Să se determine constanta de relaxare a tensiunilor pentru această bandă şi intensitatea tensiunilor din banda de cauciuc după menţinerea în poziţia întinsă o durată τ1 = 90 zile.11. acelaşi rezultat putând fi obţinut şi astfel: σ = σ 1e = 5. Rezolvare Constanta de relaxare a tensiunilor pentru banda de cauciuc se poate determina cu ajutorul relaţiei (11.6 zile.5 N/mm2. prelucrată.81. care s-a relaxat la nivelul σ1 = 6 N/mm2. astfel încât în bandă se generează tensiuni normale de întindere σ0 = 11 N/mm2.3.3. pentru datele din enunţ.4. dependentă de tipul materialului. Rezolvare a) Aplicând relaţia (11.6).11 ) v rσ = v rσ o e în care vrσ 0 este o valoare de referinţă a vitezei de relaxare. rezultă: 264 − Ea k BT τ −τ − 1 0 τ rt 90 − 42 60.5 N/mm2. la t2 = 25 oC şi la t3 = 30 oC pentru o bandă de cauciuc. Ea – energia de activare a procesului de relaxare. după menţinerea barei o durată τ1 = 60 zile la t1=20 oC sau o durată τ2 = 50 zile la t2 = 25 oC. după acest timp tensiunile din bandă atingând nivelul σ1 = 5. după menţinerea ei (în stare întinsă) o durată τ3 = 40 zile la t3 = 30 oC. sub forma: τ rt = 0 . a) Să se determine valorile constantei de relaxare a tensiunilor la t1 = 20 oC.6 .10−24 J/K. O bandă de cauciuc cu (secţiunea dreptunghiulară) este supusă la tracţiune. iar T – temperatura materialului (în K). Relaţia dintre viteza de relaxare a tensiunilor din materialele polimerice şi temperatură este de tip Arrhenius: T .

τ rt2 = 2 = = 72. corespunzătoare relaxării tensiunilor la temperaturile t1 = 20 oC şi t2 = 25 oC.7 ≅ 5.1 zile. C şi τ0 fiind constante. şi 1 1 72. se obţine sistemul de ecuaţii (cu necunoscutele τ0 şi Ea): τ 1 E a = k B T1 ln rt τ0 τ 2 E a = k B T2 ln rt .6 zile k B T3 b) Tensiunile din banda de cauciuc menţinută o durată τ3 = 40 zile la o t3 = 30 C (T3 = 303 K) vor fi: T τ rt3 4 . 265 . v rσ = C .00156 zile Constanta de relaxare a tensiunilor la t3 = 30 oC (T3 = 303 K) are valoarea: E − 24 = τ 0 e a = 0. τ0 pentru aplicaţia considerată. relaţia (11. 6 5 T2 ln τ rt2 − T1 ln τ rt2 T τ0 = e T2 − T1 = 0. τ rt1 şi τ rt2 fiind σ 12 σ 12 ln 0 ln ln 0 ln 6 6 σ1 σ1 o constantele de relaxare a tensiunilor la t1 = 20 C (T1 = 293 K) şi t2 = 25 oC (T2 = 298 K).00156e 13. ca urmare.1 − 293 298 =e 298 ln 72 . iar τ rt constanta de T 0 τ0 τ rt τ rt1 = T relaxare la temperatura T. Viteza de relaxare a tensiunilor este invers proporţională cu durata menţinerii materialului la o temepratură T şi.6 zile.8 ⋅ 10 −24 86.11) devine: E T τ rt = τ 0 e a . În aceste circumstanţe.2 ln = 4.4 N/mm2.8⋅10 ⋅303 = 45.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor τ1 τ 60 50 T T T = = 86.12) k BT Considerând datele din enunţul aplicaţiei. se pot scrie 1 1 T T T relaţiile: vrσ = C . (11. 3⋅10 −20 σ 3 = σ 0e τ − 3 T τ rt3 = 12e − 40 49.1− 293 ln 86 .3 ⋅ 10 − 20 J. acest sistem are soluţia: Ea = 1 1 − T1 T2 T T T kB ln T τ rt1 τ T2 rt = 13.

Cristalele moleculare de polietilenă (polietilena cu gradul de cristalinitate 100%) au densitatea ρ100 = 1010 kg/m3.13) X = 100 X ρ100 − ρ 0 Aplicând această relaţie se obţine pentru cazurile considerate în enunţul aplicaţiei: 920 − 900 960 − 900 X PE −LD = 100 = 18% şi X PE −HD = 100 ≅ 55% 1010 − 900 1010 − 900 266 . rezultă: ρ − ρ0 (11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A. polietilena comercială de înaltă densitate PE−HD are densitatea ρPE-HD = 960 kg/m3. polietilena comercială de joasă densitate PE−LD are densitatea ρPE-LD = 920 kg/m3. Rezolvare Considerând că densitatea polietilenei creşte liniar cu gradul de cristalinitate X. Să se estimeze gradele de cristalinitate ale PE-LD şi PE-HD.5.11. densitatea polietilenei necristalizate este ρ0 = 900 kg/m3.

în concentraţii volumice de până la 80 %. bile de sticlă. Cr. alcătuită din două sau mai multe materiale componente. Mo etc. în concentraţii volumice de până la 95 %. TiC. poliamidă. având structura alcătuită din particule fine de carburi metalice (WC.1.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Capitolul 12 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR COMPOZITE 12. Co. Ni. pulberi metalice etc. care sunt puternic legate între ele şi conlucrează eficient pentru a conferi ansamblului structural caracteristici superioare celor proprii componentelor solitare. polipropilenă. TaC etc. Ni. carton. având structura alcătuită din starturi multiple de material organic (hârtie. În această categorie sunt incluse: betonul.) sau termoplast (polimetacrilat de metil. Materialele compozite cu granule (agregatele compozite) au structura alcătuită dintr-un material matrice în care sunt înglobate granule (particule) din unul sau mai multe materiale.) înglobată. ZrO2 etc. Introducere Materialele compozite reprezintă o clasă modernă de materiale cu structura eterogenă. răşină 267 . În această categorie sunt incluse materialele organice stratificate. lemn. În funcţie de caracteristicile structurale. având structura alcătuită dintr-un material macromolecular de bază − duroplast (răşină fenolică. într-o matrice metalică (Co. Materialele compozite stratificate au structura alcătuită dintr-un material suport dispus în straturi solidarizate cu un material de legătură (liant). cermeturile. într-o matrice metalică (Fe.) şi liant (răşină fenolică.) – în care sunt înglobate particulele unui material de umplutură (rumeguş de lemn. răşină epoxidică etc. acid salicilic fin dispersat.) şi masele plastice aglomerate.) înglobate. materialele dure.). materiale textile etc. B. materialele compozite pot fi împărţite în mai multe categorii: A. având structura alcătuită dintr-o fază oxidică − ceramică (Al2O3. Te etc. politetrafluoroetilenă etc.).

carbură de siliciu. Ni. Estimarea caracteristicilor fizico − mecanice ale materialelor compozite Caracteristicile de utilizare ale materialelor compozite sunt determinate esenţial de natura şi intesitatea legăturilor ce se realizează între materialele componente ale structurii acestora. Imaginile structurilor câtorva materiale compozite folosite în tehnică sunt prezentate în figura 12. c − poliester armat cu fibre de sticlă Cele mai utilizate materiale din această categorie sunt compozitele polimerice armate cu fibre de sticlă.) şi materialele metalice emailate (materialele anorganico − metalice). Nylon sau Aramid). iar fibrele sunt polimerice (poliamide de tip Kevlar. care asigură conlucrarea (cooperarea) acestor 268 . răşină ureoaldehidică etc. oxid de Be. Pentru majoritatea materialelor din această categorie matricea este un material organic macromolecular (de obicei. în prezent fiind folosite frecvent fibrele fine (trihite.). nitrură de siliciu). de carbon (grafit) sau metalice (W. Cr. 12. orientate sau neorientate). lemnul. Cu. whiskers) cu structură de monocristale perfecte din alumină. un material duroplast. fier sau grafit. din oţel sau fontă). Mo. carbură de siliciu. ca material compozit natural.1. ciment sau beton) sau metalice (diverse metale sau aliaje). având structura alcătuită din unul sau mai multe straturi de material oxido-silicatic depuse pe un suport metalic (de obicei. carbură de B.1. de tipul răşinilor poliesterice nesaturate sau răşinilor epoxidice). Fig. b − lemn. Ta. împletituri de fibre sau straturi de fibre din diferite materiale. Materialele compozite cu fibre au structura alcătuită dintr-un material de bază (matrice) în care sunt înglobate fibre individuale (scurte sau lungi.2. ceramice (alumină. anorganic (ceramică pe bază de Al2O3. de sticlă. C. 12. betonul armat şi. Structurile unor materiale compozite uzuale: a − beton. Fe etc.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR melaminformaldehidică.

comportarea sa poate fi descrisă astfel: • deformaţiile (alungirile) specificie (de natură elastică) ale matricei εM.3. Ca urmare. dacă structura zonelor de legătură asigură conlucrarea perfectă a materialelor componente ale acestuia. se consideră. materialul compozit are structura alcătuită dintr-o matrice în care sunt înglobate fibre dispuse paralel şi este solicitat la tracţiune axială pe o direcţie perpendiculară pe direcţia de dispunere a fibrelor. care evidenţiază dependenţa dintre comportarea la rupere a unui material compozit de tip poliester armat cu fibre de sticlă şi calitatea legăturilor realizate între matrice şi fibre. fapt care se poate deduce cu uşurinţă comparând imaginile microstructurilor prezentate în figura 12. caracteristicile distribuţiei (dispunerii) acestor componente şi raportul concentraţiilor lor (masice sau volumice). A. trei cazuri distincte: A. b − cu legături puternice între matrice şi fibre Pentru a prezenta modul în care se pot estima caracteristicile fizico − mecanice ale unui material compozit. B. Imaginile microscopice ale suprafeţelor de rupere la tracţiune ale unui material compozit de tip poliester armat cu fibre de sticlă: a − cu legături insuficiente între matrice şi fibre. C. cât şi structurile zonelor de legătură (interfaciale) dintre materialele componente.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite componente. Dacă un material compozit alcătuit dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) dispuse paralel este solicitat la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor de o forţă Fc. un material compozit este bine realizat.2. când se analizează structura unui material compozit se iau în considerare atât structurile materialelor componente. în funcţie de caracteristicile materialelor componente şi de raportul concentraţiilor acestora în structura compozitului. aşa cum se arată în schema prezentă în figura 12. materialul este un agregat compozit solicitat la tracţiune monoaxială. 269 . care produce deformarea elastică a compozitului şi a materialelor sale componente. Fig.2. materialul compozit are structura alcătuită dintr-o matrice în care sunt înglobate fibre dispuse paralel şi este solicitat mecanic la tracţiune axială în lungul fibrelor.12.

porţiunea din SC ocupată de fibre are aria Sf = SCvf. determinată de existenţa legăturilor intime dintre ele.5) permite estimarea modulului de elasticitate longitudinală al unui material compozit. 12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fibrelor εf şi compozitului εC pe direcţia de aplicare a forţei Fc sunt egale: (12. o parte FM fiind preluată de matrice şi o parte Ff − de fibre: (12.4) σCSC = σMSM + σfSf ⇒ σC = σM(1 − vf) + σfvf. fibrelor şi compozitului.3) Fc = FM + Ff. iar σM.5) EC = EM(1 − vf) + Efvf. iar fracţia volumică a fibrelor în aceasta este vf. se poate aplica legea lui Hooke şi rezultă relaţiile: σf σ σ şi ε C = C .4. σf şi σC sunt tensiunile normale (pe direcţia de acţiune a forţei Fc) generate de solicitarea mecanică în matrice. Această relaţie este valabilă dacă fracţia 270 . Schema comportării unui material compozit cu fibre dispuse paralel la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor Fig. cunoscând valorile modulelor de elasticitate longitudinală ale materialele componente M şi f.2) εM = M . (12. iar porţiunea din SC ocupată de matrice are aria SM = SC(1 − vf) şi se pot scrie relaţiile: (12.1) εM = εf = εC . 12. în fibre şi în compozit. ε f = EM Ef EC • forţa Fc se distribuie pe M şi f existente în structura compozitului. • dacă EM. Fig. • dacă secţiunea (transversală) portantă a compozitului are aria SC.3. această condiţie (numită condiţia de izodeformaţie) fiind respectată datorită conlucrării componentelor M şi f. Schema conlucrării componentelor M şi f ale unui material compozit supus la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor Relaţia (12. Ef şi EC sunt modulele de elasticitate longitudinală ale matricei. (12.

compozitul trebuie să se caracterizeze printr-o densitate suficient de mare a fibrelor (fracţia volumică a fibrelor trebuie să fie suficient de mare).1). rezistenţa sa la rupere scade pe măsură ce creşte vf. care produce deformarea elastică a compozitului şi componentelor sale. cum ar fi: coeficientul de difuzie D. Diagrama prezentată în figura 12. pentru ca orice porţiune din M să aparţină unei zone de acţiune a unei fibre. Aşa cum sugerează schema din figura 12. relaţia (12.4) se poate adapta pentru estimarea rezistenţei la rupere a compozitului RmC în funcţie de rezistenţa la rupere a fibrelor Rmf şi de rezistenţa convenţională a matricei RmM: (12. coeficientul de conductibilitate termică λ sau coeficientul contracţiei transversale (Poisson) µ. deoarece matricea este plastică şi se deformează înainte de rupere mai mult decât fibrele). B.6) RmC = RmM(1 – vf) + Rmfvf . • efectul durificator al fibrelor se manifestă dacă fracţia volumică a fibrelor depăşeşte valoarea critică vfcr. materialul M din afara acestei zone putându-se deforma liber. dată de relaţia: R * − RmM . rezistenţa la rupere * * corespunde rezistenţei la rupere a matricei RmM ( RmM > RmM.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite volumică a fibrelor în materialul compozit este suficient de mare pentru a fi respectată condiţia de izodeformaţie (12. Dacă un material compozit alcătuit dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) dispuse paralel este solicitat la tracţiune monoaxială de o forţă Fc normală la fibre. deoarece o mare parte din materialul matricei se află în afara zonelor de acţiune ale fibrelor şi se deformează liber.6) este valabilă dacă vf este suficient de mare. legăturile dintre M şi f asigură respectarea condiţiei de izodeformaţie numai într-o zonă din jurul fiecărei fibre înscrisă într-un cilindru cu diametrul dm (numită zona de acţiune a fibrei).5 justifică această afirmaţie. comportarea sa poate fi descrisă astfel: 271 .5) sunt valabile şi pentru estimarea altor caracteristici fizico − mecanice ale materialelor compozite. în consecinţă. (12.4. Dacă materialul compozit este alcătuit dintr-o matrice moale şi plastică şi fibre cu rezistenţă mecanică ridicată şi plasticitate scăzută (care se comportă elastic până la rupere). relaţia (12.6. aşa cum se arată în schema prezentată în figura 12.7) v fcr = mM Rmf − RmM Relaţiile de forma (12. Ca şi relaţia (12. RmM fiind definită prin tensiunea care produce matricei o deformare specifică egală cu cea la care survine ruperea fibrelor.4) şi (12. • dacă compozitul are vf mică.5). iar prezenţa fibrelor este echivalentă cu existenţa în material a unor goluri (defecte) care îi diminuează secţiunea portantă. evidenţiind următoarele aspecte: • dacă materialul este lipsit de fibre (vf = 0).

porţiunea ocupată de fibre fiind Lf = LCvf. deformaţia specifică corespunzătoare acestui element este ∆L ε C = C .2) şi.4) şi (12. deoarece lungimea iniţială a elementului de volum a fost LC = LM + Lf. • deoarece deformaţiile produse compozitului de solicitarea mecanică sunt de natură elastică.5): εM = ∆L f = ∆L f şi relaţia (12.9) se transformă într-o relaţie de aceiaşi formă cu (12. această condiţie (numită condiţia de izotensiune) fiind respectată datorită legăturilor intime existente între matrice şi fibrele compozitului.5. alungirea ∆LC produsă pe această direcţie obţinându-se prin sumarea alungirii matricei ∆LM şi alungirii fibrelor ∆Lf: (12.10) εC = εM(1 − vf) + εfvf.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • tensiunile normale (pe direcţia de aplicare a forţei Fc) generate de solicitarea mecanică în matrice σM. în fibre σf şi în compozit σC sunt egale: (12. 12. Fig. iar porţiunea ocupată de materialul matricei – LM = LC(1 − vf). ţinând seama de îndeplinirea 272 . iar deformaţiile specifice (pe aceeaşi direcţie) ale celor două materiale LC ∆L ∆LM (M şi f) ce compun elementul de volum sunt: ε M = M = şi LM LC (1 − V f ) Lf LCV f (12. Diagrama dependenţei dintre rezistenţa la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor a unui compozit şi mărimea fracţiei volumice a fibrelor • orice element de volum din materialul compozit se deformează elastic pe direcţia tensiunilor σC.9) ∆LC = ∆LM + ∆Lf.8) σM = σf = σC. rămân valabile relaţiile (12.

cum sunt. relaţia (12.7. astfel: • dacă n = −1. C. cunoscând valorile moduleleor de elasticitate longitudinală ale materialelor componente M şi f. de exemplu.12) devine (12. aşa cum se arată în schema prezentată în figura 12. relaţia (12. f exponentul n aparţinând mulţimii n ∈ [−1. 12.7. se poate presupune că modulul de elasticitate lungitudinală al agregatelor compozite este dat de relaţii de forma: n n (12.11) şi agregatul compozit se 273 . f Pentru condiţiile de solicitare considerate. Fig.10) devine: − − (12.11) sunt valabile şi pentru estimarea altor caracteristici fizico − mecanice al materialelor compozite pe direcţia normală la fibre. pentru alte caracteristici.11) EC 1 = EM1 (1 − V f ) + E −1V f .Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite condiţiei de izotensiune (12.1] \{0}. cum ar fi coeficientul de difuzie D sau coeficientul de conductibilitate termică λ. ca urmare. Schema comportării unui agregat compozit la tracţiune monoaxială Relaţiile de forma (12. relaţia (12. Dacă un material de tip agregat compozit este solicitat la tracţiune monoaxială de o forţă Fc.8).12) EC = Em (1 − V f ) + E nV f . Valoarea exponentului n depinde de caracteristicile materialelor M şi f care alcătuiesc compozitul. Cercetările întreprinse până în prezent au evidenţiat însă că astfel de materiale au caracteristicile elastice intermediare celor corespunzătoare compozitelor cu fibre (cu aceleaşi materiale M şi f) care îndeplinesc condiţiile de izodeformaţie şi de izotensiune. Schema comportării la tracţiune monoaxială pe direcţia normală la fibre a unui material compozit cu fibre dispuse paralel Fig. 12.11) permite estimarea modulului de elasticitate longitudinală al unui material compozit.6.10). comportarea sa este dificil de descris. care produce deformarea elastică a compozitului şi componentelor sale. rezistivitatea electrică ρ (inversul conductibilităţii electrice) se pot utiliza relaţii de tipul (12.

3.) 12. coeficientul de conductibilitate termică λ.) depăşind suma cantităţilor de oţel şi beton întrebuinţate în aplicaţiiile tehnice din toate ramurile economiei lor naţionale. din oţel) în care sunt înglobate particule sferice cu Ef foarte scăzut (de exemplu.12) sunt valabile nu numai pentru estimarea caracteristicilor elastice ale agregatelor compozite.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR comportă ca un material compozit (cu fibre) care îndeplineşte condiţia de izotensiune. care are o parte exterioară.0). cu aspect crăpat. sugerând eterogenitatea structurală şi anizotropia acestui material. aşa cum se arată în figura 12. coeficientul contracţiei transversale µ etc. numită ritidom (partea moartă. industria chimică. Lemnul – material compozit natural Lemnul este unul din materialele compozite naturale cu fibre folosite pe scară largă în aplicaţiile tehnice.12) cu n ∈ (−1. pentru studierea structurii lemnului se procedează la secţionarea trunchiului arborilor. brăzdat sau desprins în 274 . un astfel de agregat compozit poate fi alcătuit dintr-o matrice cu EM foarte scăzut (de exemplu. SUA sau Rusia) cantitatea de lemn utilizată anual pentru diverse construcţii industriale sau civile şi în alte aplicaţii (din industria mobilei. aspectul secţiunilor transversală (secţiunea făcută cu un plan perpendicular pe axa longitudinală a trunchiului). un astfel de agregat compozit poate fi alcătuit dintr-o matrice cu EM foarte ridicat (de exemplu. din cauciuc) în care sunt înglobate particule sferice cu Ef foarte ridicat (de exemplu. ca urmare.9. agricultură etc. relaţia (12.12) cu n ∈ (0. Secţiunea transversală făcută prin trunchiul unui arbore evidenţiază (la scară macroscopică). Sursa din care se obţine acest material este în mod obişnuit trunchiul arborilor.12) devine (12. relaţiile de forma (12. din cauciuc). următoarele zone structurale ale acestuia: • zona exterioară a trunchiului reprezintă scoarţa (coaja). • agregatele compozite industriale având EM scăzut şi Ef ridicat au comportarea elestică descrisă de (12.5) şi agregatul compozit se comportă ca un material compozit (cu fibre) care îndeplineşte condiţiile de izodeformaţie. ci şi pentru alte caracteristici fizico-mecanice (coeficientul de difuzie D. în multe ţări (de exemplu. iar agregatele compozite cu EM ridicat şi Ef scăzut au comportarea elastică descrisă de (12. din oţel). Ca şi în cazul celorlalte tipuri de materiale compozite. radială (secţiunea făcută cu un plan care conţine axa trunchiului) şi tangenţială (secţiunea făcută cu un plan paralel cu axa trunchiului şi normal unei raze a acestuia) obţinute. aşa cum se poate observa în figura 12.1). • dacă n = 1.8.

care se dezvoltă anual şi este alcătuită din vase. în fâşii sau în placi) şi o parte interioară. Schema secţionării trunchiului arborilor pentru studierea structurii lemnului Fig.10. care se distinge uşor la tulpinile tinere şi este mult diminuată la tulpinile arborilor maturi) şi o parte intermediară. Fig. celulele care alcătuiesc acest ţesut au propietatea de a se multiplica în mod continuu în timpul perioadei de vegetaţie a arborelui şi de a da naştere anual (spre interior) ţesuturilor care formează lemnul şi (spre exterior) ţesuturilor care formează liberul. numită alburn (de culoare deschisă. la cele mai multe specii de arbori. Zonele structurale ale trunchiului unui arbore Structura la scară microscopică (constituţia anatomică) a lemnului are. care alcătuiesc ţesutul conductor al sevei brute. următoarele elemente: • vasele lemnoase sunt şiruri de celule alungite. numită măduvă (formată din ţesuturi de parenchim rare. 275 . numită duramen (format din ţesuturi moarte.8. care are o parte exterioară. straturile lemnoase care se formează anual datorită activităţii cambiului şi care determină creşterea în grosime a lemnului sunt numite inele anuale şi pot fi observate clar în secţiunea transversală. 12. situată între coajă şi lemn formată dintr-un singur strat de celule care determină creşterea în grosime a trunchiului reprezintă cambiul. • zona interioară a trunchiului reprezintă lemnul. o parte centrală. prin care se face circulaţia ascendentă a sevei brute). permiţând stabilirea vârstei arborelui. • zona intermediară. şi care are. golite de conţinutul lor celular. numită liber (partea vie. culoarea mai închisă decât alburnul). cu pereţii lignificaţi.9.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite solzi. afânate şi rezistente. fibre liberiene şi ţesuturi de parenchim). 12. aşa cum se observă în figura 12.

Fig.).. fibrele lemnoase sunt elementele de bază ale ţesutului mecanic (de rezistenţă) al lemnului. oxigenul (44. la care pereţii transversali se păstrează intacţi sau ciuruiţi.45 %) şi hidrogenul (5. la care pereţii transversali (care despart celulele componente ale vaselor) au dispărut complet sau parţial. 12.70 % din masa lemnului. care apar în structura masei lemnoase a unor specii de arbori (molid.50 %). pin etc. pe pereţii lor laterali existând multiple punctuaţii (mici porţiuni circulare nelignificate şi permeabile care permit comunicarea cu ţesuturile sau vasele vecine.. ele constituind 40. Elementele chimice care compun matricea şi fibrele acestui material sunt: carbonul (49..10. lemnul poate fi privit ca un material compozit având în structură fibrele lemnoase alcătuite din celuloză şi o matrice (liant) alcătuită din hemiceluloză (celuloză cu grad relativ redus de polimerizare n < 200 ) şi lignină (polimer cu reţea de fenol − propan).. strâns legate între ele (fără spaţii inter celulare).. • fibrele lemnoase sunt şiruri de celule moarte.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR vasele lemnoase sunt de două feluri: − traheele (vasele perfecte sau vasele propriu-zise). alungite. lignificaţi şi cu spaţiul interior (golit de conţinutul celular) foarte îngust.. • canalele rezinifere sunt canale căptuşite cu celule secretoare de răşină. 276 . Structura la scară microscopică (constituţia anatomică) a lemnului Datorită acestei constituţii anatomice... cu pereţii groşi. astfel că circulaţia sevei prin acestea se face ca prin nişte tuburi. − traheidele (vasele imperfecte). • razele medulare sunt şiruri de celule de parenchim aşezate radial.6 %).

3). În figurile 12. Pentru determinarea caracteristicilor care pot exprima cantitativ aceste proprietăţi (modulul de elasticitate E. Influenţele prezenţei concentratorilor de tensiuni mecanice asupra comportării la rupere a lemnului (la tracţiune pe direcţia fibrelor) sunt sugerate de imaginile prezentate în figura 12. B. ţinând seama de anizotropia proprietăţilor lemnului. STAS 86 şi STAS 1348 (pentru încercarea la compresiune). • proprietăţile fizico-mecanice ale lemnului (şi produselor confecţionate din lemn) sunt influenţate sunstanţial de umiditatea acestuia. rezistenţa la rupere Rm. standardele care regelmentează modul de efectuare a încercărilor fiind: STAS 336 şi STAS 6291 (pentru încercarea la tracţiune). criteriul principal care stă la baza acestei calsificări fiind natura sezonieră a arborilor din care provine lemnul.14 sunt redate aspectele specifice ale ruperii lemnului la astfel de solicitări.15.2 şi 3. Densitatea lemnului se defineşte în trei moduri distincte: densitatea lemnului verde ρu este masa unităţii de volum de lemn verde (cu umiditatea maximă). A. Elasticitatea. alungirea procentuală după rupere A etc. Trebuie precizat că împărţirea tradiţională a diverselor specii de lemn în categoriile: lemn de esenţă moale şi lemn de esenţă tare foloseşte rezistenţa mecanică numai ca un criteriu secundar. iar densitatea convenţională ρc este raportul dintre masa de lemn anhidru şi volumul de lemn verde (cu fibrele saturate de umiditate) din care aceasta sa obţinut prin uscarea artificială a lemnului la 105 oC. iar în figurile 12.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite La stabilirea proprietăţilor de utilizare ale lemnului trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • lemnul. 3. pin etc. iar 277 .13 şi 12. lemnul de esenţă moale (având.). în lungul fibrelor sau perpendicular pe direcţia fibrelor. având structura unui material compozit cu fibre dispuse paralel. rezistenţă mecanică relativ scăzută) provenind din arborii alor căror frunze rămân verzi tot timpul anului (brad. scap. plasticitatea şi rezistenţa la rupere a lemnului se definesc la fel ca în cazul materialelor metalice (v. Principalele proprietăţi fizico-mecanice ale lemnului şi caracteristicile care se folosesc pentru exprimarea cantitativă a acestora se definesc în moduri similare şi se determină prin încercări asemănătoare celor utilizate în cazul materialelor metalice (v. prezintă o mare anizotropie a proprietăţilor fizico-mecanice. a unor epruvete prelucrate din lemn. cap.) se folosesc (ca încercări de referinţă) încercarea la tracţiune şi încercarea la compresiune. densitatea absolută ρ0 este masa unităţii de volum de lemn anhidru (uscat artificial la 105 oC). aceste încercări se efectuează prin solicitarea monoaxială (la întindere sau la compresiune).11 şi 12.12 sunt prezentate (pentru exemplificare) curbele caracteristice convenţionale la tracţiune şi compresiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag.3). în general.

7) cu ajutorul încercării de încovoiere prin şoc cu ciocanul pendul (reglementată de STAS 338). Comportarea la rupere a lemnului se poate caracteriza cu ajutorul încercării la încovoiere statică (reglementată de STAS 337/2) al cărei rezultat este rezistenţa al rupere la încovoiere statică normală pe fibre Rmis sau (ca şi în cazul materialelor metalice.3. fag etc. 12. 12.scap. rezistenţă mecanică ridicată) fiind obţinut din arborii ale căror frunze se schimbă anual (stejar. Fig. Curbe caracteristice convenţionale la tracţiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag Fig. în general. v.12. Aspectele specifice ale ruperii la încovoiere (statică sau dinamică) a lemnului sunt sugerate de imaginile prezentate în figura 12. 12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR lemnul de esenţă tare (având.13. Aspectul ruperilor lemnului la compresiune pe direcţia fibrelor .14. în N/mm2.11. C. al cărei rezultat este (de obicei) rezilienţa (indicele de rezilienţă) KCV în J/cm2 sau (uneori) rezistenţa la rupere la încovoiere dinamică normală pe fibre Rmid. Curbe caracteristice convenţionale la compresiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag Fig. 12. Aspectul ruperilor lemnului la tracţiune pe direcţia fibrelor 278 Fig.).16.

15. b − de tipul orificiilor Fig.. Comportarea la rupere a lemnului în prezenţa concentratorilor de tensiuni: a − de tipul crestăturilor laterale. un timp τd (τd = 10 . Aspectul ruperilor lemnului la încovoiere normală pe fibre: a − în cazul solicitării la încovoiere statică. pentru determinarea durităţii prin această metodă se apasă penetratorul sferic cu diametrul D. Duritatea lemnului se determină folosind mai multe metode: • Metoda Brinell (reglementată de STAS 2417/2) utilizează ca penetrator o sferă (bilă) din oţel. cu o forţă F. pe un 279 .Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Fig. 25 s). 12. b − în cazul solicitării la încovoiere dinamică D.16.. 12.

cu o forţă crescătoare. Fig. E. Modificarea rezistenţei la oboseală a lemnului de brad în funcţie de: a − temperatură . pe un eşantion (probă. iar după încetarea acţiunii forţei.17) arată că în cazul lemnului (la fel ca la unele materiale metalice) se poate defini caracteristica numită rezistenţă la oboseală RO.18. acestă caracteristică se modifică în funcţie de temperatura şi umiditatea lemnului aşa cum sugerează diagramele prezentate în figura 12. • Metoda Janka (reglementată de STAS 2417/1) utilizează ca penetrator o sferă (bilă) din oţel cu diametrul D = 11. v. 18. piesă) din lemnul care se analizează. 12. fig.12. piesă) din lemnul care se analizează şi se stabileşte intensitatea forţei F (în kgf) care produce pătrunderea penetratorului în lemn pe o adâncime h = D . Duritatea Brinell (simbolizată HB) este o caracteristică mecanică definită (convenţional) ca fiind raportul dintre forţa F. epruvetă. fig. epruvetă. exprimată în kgf (1 kgf = 9. Aspectul acestei curbe (v. calculată cu relaţia (3.9) curba de durabilitate la obseală (curba Wöhler).3. Comportarea la solicitări variabile a lemnului se poate analiza construind (ca şi în cazul materialelor metalice. 12.28 mm (având aria secţiunii ecuatoriale Se = 100 mm2 = 1 cm2). 3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR eşantion (probă.24).17.80665 N) şi aria suprafeţei urmei lăsate de acesta pe lemnul analizat Sp. Curba de durabilitate la oboseală (Wöhler) a lemnului de molid 280 Fig. pentru determinarea durităţii prin această metodă se apasă penetratorul sferic. scap. Duritatea Janca (simbolizată HJ) este o caracteristică mecanică definită 2 (convenţional) prin relaţia HJ = F. se îndepărtează penetratorul şi se măsoară diametrul d al urmei lăsate de acesta pe lemn (v. b − umiditate .17) şi exprimată în mm2.

ulm Nuc.0 Lemn cu rezilienţă mare KCV = 6.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Caracteristicile fizico-mecanice anterior definite permit clasificarea speciilor de lemn în categoriile precizate în tabelul 12. Tabelul 12. fag Măslin Guaiac Brad. fag Carpen Plop alb Brad Pin Carpen.). salcie albă Mahon.0…4. N/mm2 Rezistenţa la încovoiere statică normală pe fibre Rmis *. fag Guaiac Balsa Mahon Brad.0 Lemn cu rezilienţă foarte mare KCV > 9. mobilier. fag Mesteacăn. pin Mesteacăn Carpen.0 * caracteristicile se determină pe lemnul cu umiditatea de 12 % Lemnul brut se prelucrează sub formă de semifabricate destinate utilizării în diverse aplicaţii tehnice (construcţii civile sau industriale.0…9. J/cm2 Lemn cu rezilienţă foarte slabă KCV < 3. nuc Balsa Brad.0 Lemn cu rezilienţă slabă KCV = 3. kg/m3 Duritatea HJ * Rezistenţa la compresiune paralelă cu fibrele Rmc *. nuc Guaiac Plop tremurător Brad. ambalaje etc. pin Mahon Mesteacăn Fag. mesteacăn Fag. pin Mesteacăn. balsa. Principalele categorii de semifabricate realizate din lemn brut 281 .1.5 Lemn cu rezilienţă bună KCV = 4. Clasificarea lemnului în funcţie de caracteristicile fizico − mecanice Caracteristica Categoriile de lemn Lemn foarte uşor Lemn uşor Lemn moderat de greu Lemn greu Lemn foarte greu Lemn extrem de greu Lemn foarte moale Lemn moale Lemn mijlociu Lemn foarte dur Lemn extrem de dur Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Valorile caracteristicii ρu < 400 ρu = 400…500 ρu = 500…650 ρu = 650…800 ρu = 800…1000 ρu > 1000 HJ < 350 HJ = 350…500 HJ = 500…650 HJ = 650…1000 HJ > 1000 Rmc < 30 Rmc = 30…45 Rmc = 45…60 Rmc = 60…80 Rmc > 80 Rmt < 75 Rmt = 75…90 Rmt = 90…125 Rmt = 125…150 Rmt > 150 Rmis < 65 Rmis = 65…85 Rmis = 85…110 Rmis = 110…140 Rmis > 140 Exemple de specii de lemn Balsa.1.5…6. N/mm2 Rezistenţa la tracţiune paralelă cu fibrele Rmt *. nuc Densitatea ρu. N/mm2 Rezilienţa KCV *. pin Mesteacăn Ulm de câmp Carpen.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sunt buştenii şi cheresteaua de diverese sortimente: grinzi. plăci melaminate (plăci din PFL. plăci emailate (plăci din PFL. panelul (semifabricat alcătuit dintr-un miez de şipci şi feţe din furnir cu fibrele perpendiculare pe direcţia fibrelor miezului).D). destinate fabricării mobilierului sau utilizării în lucrările interioare de construcţii). încleierea fiind rezistentă la fiereberea în apă.5…3. scânduri.DM (PFL cu densitatea ρ = 500. folie de hârtie impregnată cu răşină melaminică).D (obţinute prin împâslirea şi presarea fibrelor de lemn. plăci dure – PFL. rigle. chimice sau termochimice (de tipul celor prezentate în tabelul 12. şi plăcile din fibre de lemn – PFL. plăci melaminate din aşchii de lemn – PAL. de asemenea. plăcile din aşchii de lemn – PAL. prin presare la cald. cu grosimea de 0. clasei materialelor compozite: principalele tipuri de astfel de semifabricate sunt: furnirul (semifabricat plan. cu sau fără adaosuri de lianţi.D finisate aplicând. realizate în diverse sortimente: plăci de interior presate perpendicular pe feţe (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină ureoformaldehidică şi presate perpendicular pe feţe).Ex (obţinute din aşchii de lemn presate la cald prin extrudare şi placate pe ambele feţe cu furnir tehnic) etc. având densitatea ρ > 800 kg/m3).. alcătuite dintr-o ramă de lemn şi un miez din lamele sau hârtie. cherestea şi/sau aşchii de lemn se realizează şi alte tipuri de semifabricate. cu unul sau mai multe pelicule de răşină sintetică.D având aplicat pe una din feţe un strat subţire de pastă mecanică albă sau colorată în diverse nuanţe). placajul (semifabricat stratificat din furnire tehnice). aceste sortimente se pot supune unor tratamente termice. la atacul ciupercilor şi insectelor xilofage). pe una sau ambele feţe. aparţin..CON (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină fenolică. destinate fabricării mobilierului sau utilizării în lucrările interioare de construcţii).D (plăci cu grosimea s > 12 mm. peliculele de suprafaţă fiind din răsină melaminică). obţinute prin lipirea mai multor straturi de PFL. prin presare la cald. plăcile celulare (semifabricate de tip panou. insectelor xilofage şi focului). emailuri şi lacuri. buşteni. plăci extrudate din aşchii de lemn – PAL. care. Din lemn brut. plăci decorative (plăci din PFL. lemnul stratificat. acoperite pe ambele feţe cu placaj). 282 .800 kg/m3.D. finisate prin acoperirea uneia din feţe cu o peliculă de email sau lac pe bază de răşini sintetice uscată la cald). imprimări. plăci fonoabsorbante (obţinute prin perforarea sau înţeparea suprafeţelor unor PFL moi şi poroase şi destinate utilizării la finisajele interioare şi tratamentele fonoabsorbanete ale construcţiilor) etc. plăci emailate din aşchii de lemn PAL. realizate în diverse sortimente: plăci cu densitate medie – PFL.0 mm. datorită structurii şi proprietăţilor pe care le prezintă.M (plăci din aşchii de lemn acoperite pe ambele feţe.SET (plăci din aşchii de lemn înobilate pe ambele feţe cu masă de şpaclu. şipci. plăci de exterior presate perpendicular pe feţe – PAL. grunduri. plăci de interior presate perpendicular pe feţe – PAL. dulapi. în scopul obţinerii unor caracteristici de utilizare convenabile. plăci stratificate din PFL. care se obţine prin derulare centrică sau tăiere plană din buşteni sau cherestea).2).AI (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină ureoformaldehidică şi care au înglobate substanţe de protecţie contra ciupercilor.

INDUSTRIALE Uscarea se realizează printr-o succesiune alternantă de perioade USCAREA • Micşorarea umidităţii prin menţinerea lemnului în instslaţii speciale de de încălzire la presiune ÎN VID tratare în vid. prin aburire obţinându-se o nuanţă uniformă roşie – cărămizie. • aburirea propriuzisă. • încălzirea completă a • Reducerea contragerii şi umflării specifice prin modificarea punctului de lemnului la 99…100 oC în 8…18 ore. iar • Micşorarea umidităţii prin menţinerea îndelungată a lemnului în depozite cheresteaua cu grosime mare de uscare (cu lungimea de 50…100 m şi lăţimea de 30…50 m).). 99…100 oC. . ca urmare a evaporării mai intense a apei din lemnul încălzit. • Protecţia cherestelei împotriva crăpării. atmosferică. timp de 24 ore. de acestea (deformaţii. Principalele date privind tratamentele aplicate semifabricatelor din lemn Denumirea tratamentului Scopurile aplicării tratamentului Principalele date privind regimul tratamentului ABURIREA USCAREA ÎN AER • Înlăturarea diferenţelor de culoare între alburn şi duramen. la • Reducerea umidităţii lemnului cu 20…30 % în primele ore după aburire. saturaţie în apă al fibrelor.2. cu viteza de INSTALAŢII circulaţie a aerului 3…6. cu peioade de menţinere în vid • Conservarea buştenilor împotriva răscoacerii şi crăpării în timpul verii prin imersare sau stropire cu apă. crăpături etc. asemănătoare lemnului de mahon. Se folosesc camere speciale de • Distrugerea agenţilor biologici existenţi în lemn (ciuperci şi insecte aburire şi se parcurg trei etape: xilofage) si blocarea fenomenelor de încingere şi răscoacere.5 m/s. • încălzirea camerei la • Reducerea tensiunilor reziduale din lemn şi evitarea defectelor cauzate 99…100 oC în 4…12 ore. • Creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică Cheresteaua cu grosimea sub 25 mm se menţine 22…60 zile. (75…80 mm) se menţine 70…250 zile USCAREA ÎN • Micşorarea umidităţii prin menţinerea lemnului în instalaţii de tip tunel Uscarea la 70…100 oC. prin tratarea capetelor cu aracet produs pe bază de poliacetat de vinil) sau folosind elemente mecanice de protecţie.Tabelul 12. PREZERVAREA • Antiseptizarea lemnului înainte de uscare (cu paste antiseptice aplicate − LEMNULUI upeficial). cu aer cald şi umed.

aşa cum arată schema din fig. astfel că orice porţiune din materialul matricei se află integral într-o zonă de acţiune a unei fibre. 12. Datorită comportării solidare a ansamblului M – f. • lungimea minimă a fibrelor compozitului. 284 . numită lungime critică a fibrelor Lc.4.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 12. rezultă: πd 2 4L f σ f = πd f Lτ M ⇒ σ f = τM . (12. iar prin reacţiune se dezvoltă în matrice (pe direcţia paralelă cu fibrele) tensiuni de forfecare τM.13) 4 df relaţia finală (12.2 – cazul A: • Comportarea solidară a componentelor la solicitarea mecanică la tracţiune în lungul fibrelor a unui astfel de compozit este determinată de legăturile interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea materialului. cu cât raportul df cât tensiunile de forfecare τm ce pot fi preluate de matrice au intensităţi mai ridicate. are tendinţa de a se deforma mai mult) induce în fibre tensiuni de întindere σf. Pentru a justifica această afirmaţie este necesar să se cunoască mai în detaliu aspectele principale ale mecanismului durificării cu fibre a materialelor.19 şi se scrie condiţia de echilibru a fibrelor (cu diametrul df şi lungimea Lf). la solicitarea la tracţiune în lungul fibrelor a materialului compozit se generează tensiuni mecanice atât în f. matricea (care. Dacă se utilizează schema din figura 12. unele din acestea fiind prezentate în scap. este mai mare şi cu mari. • Rezistenţa mecanică ridicată a unui astfel de compozit se obţine dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mare. orientate unidirecţional) reprezintă clasa de materiale compozite cu cele mai mari perspective de dezvoltare şi de utilizare în aplicaţiile tehnice.13) permite următoarele interpretări: • tensiunile σf preluate de fibrele unui material compozit pot fi cu atât mai L . 12. Materialele compozite durificate cu fibre Compozitele durificate cu fibre (având structura alcătuită dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) cu rezistenţă mecanică ridicată. cât şi în M. care permite preluarea de către acestea a unor tensiuni cu intensitatea σf.3. care sunt maxime în vecinătatea interfeţei M – f (unde matricea este constrânsă să respecte condiţia de izodeformaţie) şi se micşorează în intensitate pe măsură ce creşte distanţa faţă de fibre (datorită diminuării constrângerilor impuse materialului matricei). numit raport de formă al fibrelor.

dacă unghiul dintre direcţia orientării fibrelor şi direcţia de aplicare a solicitărilor mecanice are măsura θ. L cu atât materialul compozit are o comportare mai eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f şi poate prelua solicitări mecanice de intensitate mai ridicată. numite trihite sau fibre whiskers.30 µm şi > 100) monocristaline cvasiperfecte (fără defecte ale df structurii cristaline de tipul dislocaţiilor – v. numit raport de transfer al sarcinilor. rezistenţa la rupere a materialului compozit este: R R* τ rM (12.19.3. mM ) RmC .θ = min( mC . 1. cos 2 θ cosθ sin θ sin 2 θ RmC = RmM (1 − v f ) + Rmf (1 − 285 .Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite este dată de relaţia: .16) . de genul unor filamente L (cu df = 1. care permite estimarea rezistenţei lor mecanice se modifică astfel: • cu cât raportul Lc )v f . 1 σf Fig.2 ).6). principalele caracteristici fizico – mecanice ale unor astfel de fibre sunt redate în tabelul 12. Aspectele prezentate mai înainte au condus la ideea realizării materialelor compozite durificate cu fibre discontinui ultrarezistente. Schema solicitării mecanice a M şi f la în cazul compozitelor durificate cu fibre Lc .12.14) Lc = d f τ rM 4 τrM fiind rezistenţa la rupere la forfecare a materialului ce constituie matricea compozitului. Pentru compozitele durificate cu fibre discontinui... (12. relaţia (12. (12.5.15) L Comportarea la solicitări mecanice a compozitelor durificate cu fibre prezintă şi următoarele particularităţi: • Rezistenţa lor mecanică este influenţată în măsură importantă de precizia orientării fibrelor pe direcţia aplicării solicitărilor mecanice. scap. este mai mic.

56 700. kN/mm2 TRIHITE CERAMICE Densitatea ρf.07 212. dacă măsura unghiului θ depăşeşte o valoare critică θcr. rezultă că estimarea caracteristicilor mecanice ale materialelor compozite durificate cu fibre cu ajutorul relaţiilor (12.80 Rezistenţa la tracţiune Rmf. dată de relaţia: τ θ cr = arctg ( rM ).61 343.23 480.5).15) poate fi de multe ori imprecisă.6) sau (12.53 480. Caracteristicile fizico−mecanice ale principalelor tipuri de trihite utilizate la realizarea materialelor compozite Materialul trihitelor Temperatura de topire sau de înmuiere tsf. N/mm2 20600 13050 14000 20500 13700 19500 8800 2900 13050 3850 Al2O3 . pentru materialele compozite cu fibre de sticlă şi matrice din materiale plastice se recomandă determinarea caracteristicilor mecanice prin încercarea la tracţiune efectuată conform SR EN ISO 527 şi STAS 11268 sau prin încercarea la încovoiere efectuată conform SR EN 63 şi SR EN ISO 14125.alumină BeO B4C SiC Si3N4 C . kg/m3 3960 2850 2520 3180 3180 2500 TRIHITE METALICE 7190 8930 7870 8910 425. (12. impunând determinarea experimentală a acestor caracteristici prin încercări mecanice pe epruvete prelevate din aceste materiale. de exemplu. În mod obişnuit.19 240.53 377. o C 2040 2570 2450 2690 1900 3650 1857 1083 1538 1453 • Temperatura Modulul de elasticitate longitudinală Ef. complică de cele mai multe ori tehnologiile de fabricare şi măreşte considerabil costurile unor astfel de produse.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR şi se poate deduce că. Tabelul 12.17) RmC rezistenţa mecanică a materialului compozit se diminuează considerabil.26 123.grafit Cr Cu Fe Ni la care sunt solicitate compozitele durificate cu fibre afectează în mod diferit caracteristicile mecanice ale componentelor lor structurale. (12.56 199. compozitele destinate realizării pieselor solicitate la temperaturi ridicate au structura alcătuită dintr-o matrice. Realizarea semifabricatelor şi pieselor din materiale compozite durificate cu fibre cu respectarea condiţiei θ < θcr.3. care. atunci când este 286 . Având în vedere această particularitate.

5%Ti−0. în acest fel.3 Rezistenţa tehnică de durată (fluaj) 1000 oC 830 600 - Materialul fibrelor RrT/ 100000 . Câteva dintre cele mai utilizate tipuri de fibre refractare pentru realizarea compozitelor destinate aplicaţiilor care presupun temperaturi ridicate de lucru (de exemplu.25 0. Riscul producerii intempestive a fenomenului de rupere a unui astfel de compozit supus solicitărilor mecanice (în lungul fibrelor) este minim.scap. Tabelul 12.4. dar foarte plastic (ductil).8) au valori ridicate. datorită legăturilor interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea acestor materiale. M fiind un material cu rezistenţă mecanică scăzută.20 0.25%Ti−0.00 1.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite încălzită. care prezintă fragilitate accentuată.20 1.0 0. datorită următoarelor argumente: − fisurile se iniţiază de obicei în fibre. mm W – 1%ThO2 W – 5%Re Mo−0.15%Zr Mo−1. iar f – un material cu rezistenţă mecanică foarte ridicată. privind caracteristicile mecanice ale principalelor tipuri de materiale compozite durificate cu fibre folosite în tehnică. diferenţele dintre caracteristicile de rezistenţă mecanică ale materialelor componente ale compozitului solicitat la temperaturi ridicate sunt considerabile şi efectul de durificare produs de fibre este foarte important (mult mai mare decât cel produs în cazul solicitării compozitului la temperatura ambiantă). iar caracteristicile de comportare la fluaj ( rezistenţa tehnică de durată RrT/ τ şi limita tehnică de fluaj RεT/ τ − v.4. această afirmaţie este validată de datele prezentate în tabelul 12. îşi menţine rezistenţa la oxidare.8 1. la care diminuarea rezistenţei mecanice odată cu creşterea temperaturii este neînsemnată.20 1.1 1.9 2. deoarece solicitările se redistribuie pe fibrele nefisurate şi sunt preluate parţial de acele 287 . dar acest proces nu determină degradarea inadmisibilă a compozitului.3.5. N/mm2 2400 2250 1140 2100 1600 1700 Af. % 3. Caracteristicile mecanice ale celor mai utilizate fibre refractare df. Caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate ale componentelor M şi f sunt în mod obişnuit complementare. 1200 oC 360 310 140 - N/mm2 la temperatura T: 1100 oC 510 470 590 270 420 440 • Comportarea la rupere a compozitelor durificate cu fibre este determinată de caracteristicile de rezistentă mecanică şi tenacitate ale componentelor M şi f care le alcătuiesc structura şi de conlucrarea favorabilă a acestora.00 Caracteristicile mecanice la ta Rmf.15%Zr 0.5 0. dar cu tendinţă accentuată către comportarea fragilă la rupere. turbinele cu gaze şi alte componente pentru aeronautică) sunt prezentate în tabelul 12. dar îşi micşorează considerabil rezistenţa mecanică şi fibre din material refractar.

29 0.22 0.3 7.0 − 37.82 0.0 4.44 0.5 35.0 11.6 5.24 0.40 0.17 0.2 48.08 0.10 0.0 18.0 Aşa cum a rezultat din cele prezentate anterior.2 11.25 0. datorită capacităţii substanţiale de deformare plastică înainte de rupere.35 0. Tabelul 12.10 0.30 0.0 2.67 0. 5. − propagarea fisurilor iniţiate în fibre este blocată (frânată) de matricea compozitului.14 0.6 36.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fragmente ale fibrelor fisurate (sparte) care prezintă o lungime superioară lungimii critice.19 0.0 10. disipează prin deformare plastică cea mai mare parte a energiei disponibile pentru extinderea fisurilor şi crează la vârful fisurilor enclave plastice ce micşorează drastic efectul de concentrare a tensiunilor mecanice produs de prezenţa fisurilor.6 21. deoarece aceste legături se crează la elaborarea compozitelor.73 0. În mod obişnuit materialele 288 .0 7.47 0.0 6. structura şi proprietăţile compozitelor durificate cu fibre sunt influenţate esenţial de natura şi intensitatea legăturilor interfaciale produse între componentele M şi f ale acestor materiale. particularităţile metodelor şi procedeelor tehnologice de fabricare sunt factori foarte importanţi de influenţă ai calităţii unor astfel de materiale.20 0.0 4.18 Rezistenţa la tracţiune RmC.09 0. Date privind caracteristicile principalelor compozite durificate cu fibre Componentele materialului Matricea Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Nichel Nichel Nichel Fier Aliaj Ni-Cr Aliaj Ni-Cr Argint Argint Titan Cupru Tantal Cobalt Cobalt Oţel inoxidabil Fibrele Sticlă Whiskers Al2O3 Carbon Kevlar Filamente B SiO2 Al2O3 Oţel Filamente B Whiskers B4C Filamente B Filamente W Whiskers Al2O3 Whiskers Al2O3 Al2O3 Filamente W Oţel Al2O3 Filamente W Filamente W Filamente Ta2C Filamente W Filamente Mo Filamente W Fracţia volumică a fibrelor vf 0.7 8.5 30. ρg km 77.70 0.7 4.9 112.36 0.77 0. N/mm2 1640 780 1200 1520 2100 890 1110 1190 300 200 2640 1110 1170 1630 1750 500 450 1590 660 1750 1060 730 360 400 Rezistenţa mecanică R specifică KR = mC .8 76. care.6 15.

după care se depune electrolitic între ele materialul matricei. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. topit sub formă de picături fine cu ajutorul unui jet de plasmă. se infiltrează între fibre (sub vid sau sub presiunea unui gaz inert) şi prin solidificare determină formarea compozitului. − depunerea chimică a matricei în jurul fibrelor. Microstructura compozitelor cu matrice de nichel durificată cu: a − fibre de carbon.care se poate supune ulterior şi unor operaţii de prelucrare prin deformare plastică la cald pentru mărirea fracţiei volumice a fibrelor în materialul compozit.20. iar matricea se depune pe fibre prin cementarea acestora în băi de săruri sau în mediu gazos. compozitele cu fibre de carbon şi matrice de nichel (la care metoda infiltrării nu dă rezultate bune. cu această tehnologie fiind realizate (la temperaturi apropiate de ta). materialul matricei este adus în stare topită. de 289 Fig. de exemplu. compozitele cu trihite de safir în matrice de argint). cum ar fi: − simpla lipire. această metodă permiţând fabricarea materialelor compozite cu matrice metalică şi trihite ceramice (de exemplu. prin această metodă fiind realizate. având structurile prezentate în figura 12. fibrele se aliniază şi se dispun în straturi alternante cu matricea. după care se supun unui proces de agregare prin lipire (realizat în mod obişnuit prin încălzirea şi întărirea prin polimerizare a matricei). b − fibre de oţel .Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite compozite durificate cu fibre se realizează prin metode şi procedee tehnologice indirecte (fibrele şi matricea se fabrică independent şi se supun apoi agregării sub formă de material compozit).20. − depunerea electrolitică a matricei în jurul fibrelor. o variantă a acestei metode o reprezintă depunerea pe fibrele aliniate în direcţia de armare dorită a materialului matricei. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. această metodă fiind utilizată frecvent pentru realizarea compozitelor cu fibre de sticlă sau de carbon şi matricea din răşini sintetice − infiltrarea.12. deoarece nichelul topit atacă şi deteriorează fibrele de carbon) şi compozitele cu fibre de oţel şi matrice de nichel. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită.

12. Pentru obţinerea unor materiale compozite durificate cu fibre se utilizează în prezent şi metode şi procedee tehnologice directe (fibrele şi matricea se realizează împreună şi sunt supuse unor prelucrări menite să asigure realizarea compozitului cu caracteristicile de utilizare dorite). Structura compozitului cu fibre de W şi matrice de soluţie solidă Ni(W) obţinut prin solidificarea dirijată a aliajului eutectic Ni − W − solidificarea unidirecţională a eutecticelor. fazele din structura unor aliaje eutectice reprezintă materialele componente ale compozitului. iar faza care are rolul fibrelor durificatoare capătă dispunerea şi orientarea necesare prin solidificarea dirijată unidirecţional a aliajelor turnate în forme.Nb). compozitele cu trihite de oxid de aluminiu şi matrice de titan şi compozitele cu fibre de carbură de siliciu şi matrice de molibden. a compozitelor cu fibre de carbură de tantal şi matrice de soluţie solidă Co(Ta. 290 . se supune deformării plastice la cald (prin laminare. având structura prezentată în figura 12. cum ar fi: Fig. 12. având structura celui prezentat în figura 12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR exemplu. pentru realizarea compozitelor cu fibre de wolfram şi matrice de soluţie solidă Ni(W). tragere sau extrudare) pentru obţinerea materialului compozit.22. această tehnologie permiţând obţinerea compozitelor cu fibre de bor şi matrice de aluminiu şi a celor cu fibre de wolfram şi matrice de oţel inoxidabil. fiind impusă de raportul cantitativ al fazelor componente ale structurii aliajelor eutectice. a compozitelor cu fibre de compus Al3Ni şi matrice de aluminiu. această tehnologie fiind utilizată. de exemplu. un pachet realizat din straturi alternante de fibre şi matrice (sub formă de folie).21. dar prezintă dezavantajul că fracţia volumică a fibrelor nu se poate regla. − încorporarea fibrelor prin deformarea plastică a matricei.C) şi a celor cu fibre de compus Nb8Fe7Cr2 şi matrice de soluţie solidă Fe(Cr. metoda asigură legături interfaciale foarte puternice între matricea şi fibrele materialului compozit. Structura semifabricatului utilizat pentru obţinrea prin deformare plastică a compozitului cu fibre de W şi matrice din oţel inoxidabil Fig.21.22.

Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite

− formarea fibrelor prin deformarea plastică a aliajelor bifazice; materialele bifazice, având în structură o fază f cu modul de elasticitate ridicat şi rezistenţă mecanică la cald mare şi o fază M cu plasticitate ridicată şi rezistenţă mare la oxidare la temperaturi înalte, se supun prelucrării prin deformare plastică la rece, iar tendinţa naturală de formare a structurii fibroase (de alungire a grăunţilor cristalini în direcţia deformării) determină distribuirea fazei f sub formă de fibre în faza M ce capătă rolul de matrice; această tehnologie permite obţinerea unor materiale compozite cu foarte bune proprietăţi de refractaritate ( de exemplu, prin deformarea plastică la rece, cu un grad de deformare GD ≅ 90 %, a agragatului compozit obţinut prin infiltrarea în pulbere de wolfram a aliajului lichid Ni−Cr rezultă un compozit cu fibre aliniate care are rezistenţa la rupere, la t t = 870 oC, RmC = 430...450 N/mm2 (în timp ce matricea din aliaj Ni − Cr are
t RmC = 48...50 N/mm2). Toate aspectele anterior prezentate conduc la concluzia că utilizarea materialelor compozite durificate cu fibre trebuie extinsă în viitor; singurul argument care (în prezent) limitează folosirea acestor materiale în diverse aplicaţii tehnice îl constituie costul lor de elaborare ridicat.

Cuvinte cheie
agregare prin lipire, 289 alburn, 275 cambiu, 275 canal rezinifer, 276 compozit durificat cu fibre, 284 densitate lemn absolută, convenţională, 277 depunere chimică, 289 depunere electrolitică, 289 duramen, 275 duritate Janca, 280 enclavă plastică, 288 fibră lemnoasă, 276 fracţie volumică, 270 furnir, 282 hemiceluloză, 276 încorporare, 290 inel anual, 275 infiltrare, 289 izodeformaţie, 270 izotensiune, 272 liber, 275 lignină, 276 lungime critică a fibrelor, 284 matrice, 269 panel, 282 plăci celulare, 282 plăci din aşchii de lemn – PAL, 282 plăci din fibre de lemn – PFL, 282 procedee tehnologice directe, 290 procedee tehnologice indirecte, 289 raport de formă al fibrelor, 284 raport de transfer al sarcinilor, 285 rază medulară, 276 ritidom, 274 solidificare unidirecţională, 290 trahee, 276 traheidă, 276 trihite (fibre whiskers), 285 vas lemnos, 275 zona de acţiune a fibrei, 271

291

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Bibliografie
1. Shakelford J. Introduction to Materials Science for Engineers, Macmillan Publishing Commpany, New York, 1988 2. Gâdea S., Petrescu M., Metalurgie fizică şi studiul metalelor, vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981 3. Van Vlack L., Elements of Materials Science and Engineering, Addison – Wesley Publishing Company, Massachusetts, 1985 4. Pavel A., Surse şi riscuri de avarie în petrol − petrochimie – chimie, vol. I, Universitatea din Ploieşti, Ploieşti, 1993 5. * * * Hütte – Manualul inginerului. Fundamente. Traducere din limba germană după ediţia a 29 – a, Editura Tehnică, Bucureşti, 1995 6. Broutman L.J., Composite materials. Fracture and fatigue, Academic Press, New York, 1994 7. Suciu P. Lemnul – structură, proprietăţi, tehnologie, Editura Ceres, Bucureşti, 1985

Teste de autoevaluare
T.12.1. Care din următoarele materiale aparţin categoriei agregatelor compozite: a) betonul; b) oţelul carbon hipoeutectoid; c) cermetul cu particule de Al2O3 înglobate într-o matrice de fier; d) lemnul? T.12.2. Care din următoarele materiale aparţin categoriei compozitelor stratificate: a) fonta emailată; b) panelul; c) placajul; d) polistirenul expandat? T.12.3. Care din următoarele materiale aparţin categoriei compozitelor cu fibre: a) cimentul; b) betonul armat; c) fonta albă hipoeutectică; d) compozitul cu filamente de carbură de bor orientate unidirecţional într-o matrice de aluminiu? T.12.4. Care din următorii factori influenţează proprietăţile materialelor compozite: a) proprietătile materialelor componente; b) concentraţiile (masice sau volumice) ale materialelor componente; c) structura şi proprietăţile zonelor de legătură (interfaciale) dintre materialele componente; d) distribuţia materialelor componente în structura compozitului? T.12.5. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul unui compozit cu fibre orientate unidirecţional, solicitat la tracţiune în lungul fibrelor: a) este respectată condiţia de izodeformaţie; b) este respectată condiţia de izotensiune; c) efectul durificator al fibrelor se manifestă numai dacă fracţia
292

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

volumică a fibrelor depăşeşte o valoare critică; d) efectul durificator al fibrelor se manifestă numai dacă fracţia volumică a fibrelor este mai mică decât o valoare critică? T.12.6. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul unui compozit cu fibre orientate unidirecţional, solicitat la tracţiune pe o direcţie normală la fibre: a) este respectată condiţia de izodeformaţie; b) este respectată condiţia de izotensiune; c) fracţia volumică a fibrelor nu influenţează comportarea la tracţiune a materialului compozit; d) tensiunile generate în fibre, în matrice şi în materialul compozit de solicitarea la tracţiune sunt egale? T.12.7. Care dintre următoarele afirmaţii privind structura la scară macroscopică a trunchiului unui arbore sunt adevărate: a) zona exterioară a trunchiului este denumită coajă sau scoarţă; b) partea exteriaoră a scoarţei este denumită alburn; c) partea interioară a scoarţei este denumită liber; d) liberul este partea interioară a scoarţei, care se dezvoltă anual şi este alcătuită din vase, fibre liberiene şi ţesuturi de parenchim? T.12.8. Care dintre următoarele afirmaţii privind structura la scară macroscopică a trunchiului unui arbore sunt adevărate: a) zona interioară a trunchiului este denumită lemn; b) partea exterioară a lemnului este denumită alburn; c) partea centrală a lemnului este denumită duramen; d) duramenul este partea lemnului situată între alburn şi măduvă? T.12.9. Care dintre următoarele elemente aparţin constituţiei anatomice (structurii la scară microscopică) a lemnului: a) traheele; b) fibrele lemnoase; c) razele medulare; d) canalele rezinifere? T.12.10. Care element din constituţia anatomică a lemnului este alcătuit din şiruri de celule moarte, alungite, cu pereţii lignificaţi şi cu spaţiul interior (golit de conţinutul celular) foarte îngust, strâns legate între ele: a) traheele; b) fibrele lemnoase; c) razele medulare; d) canalele rezinifere? T.12.11. Care dintre următoarele elemente chimice intră în alcătuirea fibrelor lemnoase (celulozice) şi matricei din hemiceluloză şi lignină, care definesc structura de material compozit a lemnului: a) magneziul; b) carbonul; c) oxigenul; d) hidrogenul? T.12.12. Care dintre următoarele definiţii privind densitatea lemnului sunt corecte: a) densitatea lemnului verde reprezintă masa unităţii de volum a lemnului saturat în apă; b) densitatea absolută a lemnului reprezintă masa unităţii de volum a lemnului uscat artificial la 105 oC; c) densitatea convenţională este raportul dintre masa de lemn verde şi volumul de lemn anhidru care se obţine din aceasta; d) densitatea convenţională este raportul dintre masa de lemn anhidru şi volumul de lemn verde din care aceasta s-a obţinut? T.12.13. Care din următoarele afirmaţii privind caracteristicile mecanice ale lemnului sunt adevărate: a) pentru lemn şi produsele din lemn se poate defini
293

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

(ca şi la unele materiale metalice) o caracteristică mecanică numită rezistenţă la oboseală; b) duritatea Brinell a lemnului se defineşte la fel ca în cazul materialelor metalice; c) prezenţa concenratorilor de tensiuni de tipul crestăturilor marginale sau orificiilor nu influenţează comportarea la rupere a lemnului; d) caracteristicile mecanice ale lemnului nu depind de direcţia pe care sunt măsurate, lemnul fiind un material compozit izotrop? T.12.14. Care dintre următoarele semifabricate realizate din lemn se pot considera materiale compozite stratificate: a) grinzile; b) panelul; c) plăcile melaminate din aşchii de lemn; d) plăci extrudate din aşchii de lemn? T.12.15. Care dintre următorii factori influenţează caracteristicile mecanice ale compozitelor durificate cu fibre: a) lungimea fibrelor; b) raportul de formă al fibrelor; c) măsura unghiului dintre direcţia orientării fibrelor şi direcţia de aplicare a solicitărilor mecanice; d) fracţia volumică a fibrelor? T.12.16. Care dintre următoarele afirmaţii privind comportarea la solicitări mecanice a compozitelor durificate cu fibre sunt adevărate: a) comportarea solidară a componentelor la solicitarea mecanică la tracţiune în lungul fibrelor a unui astfel de compozit este determinată de legăturile interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea materialului; b) rezistenţa mecanică a unui astfel de compozit este ridicată, dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mare, astfel că orice porţiune din materialul matricei se află integral într-o zonă de acţiune a unei fibre; c) cu cât raportul de transfer al sarcinilor este mai mic, cu atât materialul compozit are o comportare mai eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f şi poate prelua solicitări mecanice de intensitate mai ridicată; d) rezistenţa mecanică a unui astfel de compozit este ridicată, dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mică şi o parte din materialul matricei se află în afara zonelor de acţiune ale fibrelor? T.12.17. Care dintre următoarele afirmaţii privind elaborarea materialelor compozite durificate cu fibre sunt adevărate: a) la elaborarea prin infiltrare, fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită, materialul matricei este adus în stare topită, se infiltrează între fibre (sub vid sau sub presiunea unui gaz inert) şi prin solidificare determină formarea compozitului; b) la elaborarea prin depunerea chimică a matricei în jurul fibrelor, fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită, iar matricea se depune pe fibre prin cementarea acestora în băi de săruri sau în mediu gazos; c) la elaborarea prin încorporarea fibrelor prin deformarea plastică a matricei, un pachet realizat din straturi alternante de fibre şi matrice (sub formă de folie) se supune deformării plastice la cald prin laminare, tragere sau extrudare; d) la elaborarea prin solidificarea unidirecţională a eutecticelor, fazele din structura unui aliaj eutectic reprezintă materialele componente ale compozitului, iar faza care are rolul fibrelor durificatoare capătă dispunerea şi orientarea necesare prin solidificarea dirijată unidirecţional a aliajului turnat?
294

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

Aplicaţii
A.12.1. Un material compozit cu fibre de sticlă înglobate într-o matrice de răşină epoxidică are fracţia volumică a fibrelor vf = 0,70. Ştiind că fibrele de sticlă au densitatea ρf = 2540 kg/m3, iar matricea din răşină epoxidică are densitatea ρM = 1210 kg/m3, să se determine concentraţia masică a fibrelor în materialul compozit %fm şi densitatea compozitului ρC. Rezolvare Considerând că materialul compozit are volumul VC, iar volumele fibrelor şi matricei sunt Vf , VM, se obţin relaţiile: Vf = VCvf , VM = VC(1 – vf) şi VC = Vf + VM . Masele corespunzătoare volumelor Vf , VM şi VC sunt Mf = VCvfρf, MM = VC(1 – vf)ρM şi MC = Mf + MM, iar densitatea compozitului este dată de o relaţie de forma (12.5): ρC = ρM(1 – vf) + ρfvf; pentru datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: ρC = 1210(1 – 0,70) + 2540⋅0,70 = 2141 kg/m3. Concentraţia volumică a fibrelor în materialul compozit este %fV = 100vf, iar concentraţia masică a acestora este dată de relaţia (stabilită utilizând ρf raţionamentul prezentat la rezolvarea aplicaţiei A.2.4): % f m = 100v f ; pentru ρ datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: % f m = 100 ⋅ 0,7
2540 2141

≅ 83 %.

A.12.2. Un material compozit cu fibre continui de sticlă înglobate în matrice de răşină epoxidică se consideră ca material de referinţă la proiectarea unui nou material compozit (cu aceleaşi componente). Ştiind că matricea are * EM = 6900 N/mm2 şi RmM = 69 N/mm2, fibrele au Ef = 72500 N/mm2 şi Rmf = 3400 N/mm2, iar materialul de referinţă supus încercării la tracţiune în / lungul fibrelor are modulul de elasticitate EC = 46260 N/mm2 şi rezistenţa la
/ rupere RmC = 2050 N/mm2, să se stabilească ce valoare trebuie să aibă fracţia volumica a fibrelor în noul material, pentru ca acesta să prezinte (pe direcţia de orientare a fibrelor) modulul de elasticitate EC ≥ 50000 N/mm2 şi rezistenţa la rupere RmC ≥ 2200 N/mm2. Rezolvare Pentru compozitul de referinţă se pot scrie relaţiile (12.5) şi (12.6) din care rezultă valoarea fracţiei volumice a fibrelor în acest material vf şi mărimea / E − EM 46260 − 6900 rezistenţei conventionale a matricei RmM: v /f = C = = 0, 6 ; 72500 − 6900 E f − EM

295

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR R mC
/

RmM =

− R mf v /f
/ f

1− v

=

2050 − 3400 ⋅ 0,6 1− 0,6

= 25 N/mm 2 . Deoarece pentru noul compozit

sunt, de asemenea, valabile relaţiile (12.5) şi (12.6), se poate determina valoarea fracţiei volumice a fibrelor în acest material vf pentru respectarea condiţiilor impuse în enunţul aplicaţiei, astfel:. Cu datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: vf ≥ max(0,66; 0,64) Vf ≥ 0,66. De exemplu, adoptând vf = 0,70, rezultă EC = 52820 N/mm2 > 50000 N/mm2 şi Rmc = 2387,5 N/mm2 > 2200 N/mm2. Observaţie Atât pentru materialul compozit de referinţă, cât şi pentru noul material proiectat, fracţiile volumice ale fibrelor depăşesc valaorea critică dată de relaţia R * − RmM 69 − 25 = (12.7): v fcr = mM = 0,013 ; ca urmare, efectul de durificare 3400 − 25 Rmf − RmM datorită înglobării fibrelor în matrice este asigurat la ambele materiale. A.12.3. Un compozit cu fibre continui, este realizat înglobând fibre dintr-un material cu Ef = 80000 N/mm2 într-un material matrice cu EM = 8000 N/mm2. Să se analizeze cum se modifică, în funcţie de fracţia volumică a fibrelor vf, valorile modulului de elasticitate al compozitului EC pe direcţia fibrelor şi pe direcţia normală la fibre. Rezolvare Folosind relaţiile (12.5) şi (12.11) în condiţiile precizate în enunţul aplicaţiei se pot trasa graficele EC = f(vf) prezentate în figura 12.23. Analizând aceste grafice, rezultă că modulul de elasticitate al compozitului pe direcţia de orientare a fibrelor creşte liniar odată cu vf, în timp ce efectul de creştere odată cu vf a modulului de elasticitate al compozitului pe direcţia normală la fibre se manifestă pregnant numai la valori ridicate ale vf .

Fig. 12.23. Diagramele de variaţie, în funcţie de fracţia volumică a fibelor, a modulului de elasticitate determinat în lungul fibrelor şi pe direcţia normală la fibre la un compozit cu fibre de sticlă si matrice de răşină epoxidică 296

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

A12.4. Să se determine valoarea exponentului n din relaţia (12.12) pentru un agregat compozit alcătuit dintr-o matrice de cobalt în care sunt înglobate particule dure de carbură de wolfram, cunoscând că modulul de elasticitate al matricei este EM = 207000 N/mm2, modulul de elasticitate al particulelor este Ef = 705000 N/mm2, iar modulul de elasticitate al materialului cu vf = 0,5 este EC = 382000 N/mm2. Rezolvare Înlocuind datele din enunţul aplicaţiei în relaţia (12.12), se obtine ecuaţia exponenţială (transcendentă), cu necunoscuta n: 2 ⋅ 382 n = 207 n + 705 n .Această ecuaţie se poate rezolva pe cale numerică, considerând diverse valori ale necunoscutei n∈[−1;1]\{0}, calculând (pentru fiecare valoare a exponentului n) A = 2 ⋅ 382 n şi B = 207 n + 705 n şi declarând ca soluţie valoarea n pentru care se obţine A = B. Rezultatele utilizării aceastei proceduri de rezolvare sunt diagrafiate în figura 12.24, iar soluţia care se obţine astfel este n → 0 (aceeaşi soluţie rezultând şi prin utilizarea programului de rezolvare numerică a ecuaţiilor al produsului informatic MathCad).

Fig. 12. 24. Determinarea exponentului n din relaţia (12.12) pentru un agregat compozit cu particule de WC înglobate în matrice de Co

Fig.12.25. Diagrama de variaţie, în funcţie de vf, a modulului de elasticitate al agregatului compozit cu particule de WC şi matrice de Co

Observaţie În cazul agregatului compozit analizat, exponentul n din relaţia (12.12) tinde către valoarea zero şi, ca urmare, în această situaţie se poate considera că
297

în care: curba CLF redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate determinat în lungul fibrelor la compozitul cu fibre de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt.6⋅70n + 0. 6945 = 140625 N/mm2. care se poate considera în locul relaţiei (12.2.5). Respectarea acestei reguli de către agregatul compozit cu particule de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt este ilustrată în figura 12. Folosind relaţia (12.5. .12. care modelează analitic variaţia modulului de easticitate al agregatului compozit. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12.12. curba CNF redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate determinat pe direcţia normală la fibre la compozitul cu fibre de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt. Rezolvare Procedând ca la rezolvarea aplicaţiei A.12). pe baza relaţiei (12.4. caracteristicile agregatelor compozite cu structura alcătuită din particulele unui material f distribuite într-o matrice dintr-un material M sunt intermediare celor care se pot determina în lungul fibrelor şi pe direcţia normală la fibre la compozitele cu fibre din material f înglobate în matricea M. astfel: EC = lim [ E (1 − v f ) + E v f ] = E M f E f f n→0 n M n f v 1 n 1− v (12.6945.12) pentru estimarea modulului de elasticitate al agregatelor compozite la care n → 0. Se cunoaşte că modulul de elasticitate al materialului M este EM = 70000 N/mm2. iar modulul de elasticitate al agregatului compozit (cu aceleaşi componente) având vf = 0. fracţia volumică a particulelor fiind vf = 0.4 este EC = 100000 N/mm2. iar variaţia EC. iar soluţia (nebanală) care rezultă prin rezolvarea numerică a acesteia este.4⋅220n.12) (cu n = − 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR modulul de elasticitate al materialului este definit.7. modulul de elasticitate al materialului f este Ef = 220000 N/mm2.25. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12. se determină valoarea exponentului n din relaţia (12. rezultă vf EC = [0.3 ⋅ 70000 −0. 6945 + 0. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12.7 ⋅ 220000 − 0.7. 12.26. A. aşa cum se observă în figura 12. Să se determine valoarea modulului de elasticitate EC al unui agregat compozit alcătuit dintr-o matrice M în care sunt distribuite uniform particule dintr-un material f. Aşa cum s-a precizat în scap. 6945 ] 298 − 1 0 . se poate determina modulul de elasticitate al agregatului compozit cu = 0. curba AC redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate al agregatului compozit (cvasiizotrop) cu particule de carbură de wolfram uniform distribuite într-o matrice de cobalt.11). ecuaţia exponenţială care trebuie rezolvată este: 100n = 0.18).12).6945). n = − 0.18) Datele din enunţul aplicaţie satisfac această egalitate.

considerând valoarea lungimii critice a fibrelor Lc dată de relaţia (12.05 mm şi lungimea L = 50 mm.Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite în funcţie de vf.6.05 4 40 τ rM 4 299 . în funcţie de vf.94 mm << L Procedând astfel. se obţine: LC = d f = 0. Rmf 1 1 3000 = 0.12) pentru agregatul compozit considerat în aplicaţia A. componentele materialului fiind caracterizate astfel: fibrele de sticlă au Rmf = 3000 N/mm2. O bară de tracţiune cu diametrul D = 25 mm este realizată dintr-un material compozit durificat cu fibre discontinui de sticlă.27. 12.5 Rezistenţa la rupere a materialului compozit se poate determina cu relaţia (12. pentru agregatele compozite cu componentele M şi f precizate în enunţul aplicaţiei este redată în figura 12. Diagrama de variaţie.12. Fracţia volumică a fibrelor materialului compozit este vf = 0.5 ⋅ 10 lungul fibrelor) cu intensitatea σ = = = 1528 N/mm2.27.5⋅105 N produce tensiuni normale (în 5 4F 4 ⋅ 7.7. în care notaţiile au semnificaţii similare celor precizate la rezolvarea aplicaţiei A. 2 2 πD π 25 Fig.5 Fig.4. A.5⋅105 N.12.12.12. orientate pe direcţia axei longitudinale a barei şi având diametrul df = 0. 26. iar matricea din răşină epoxidică are RmM = 25 N/mm2 şi τrM = 40 N/mm2. Determinarea exponentului n din relaţia (12.14). a modulului de elasticitate al agregatului compozit considerat în aplicaţia A. Rezolvare Solicitarea la tracţiune cu forţa F = 7.15). Să se stabilească dacă bara de tracţiune rezistă la solicitarea dată de o forţă cu intensitatea F = 7.12.

02).7) + 3000(1 − 0. 0.θ = min( şi F = 1833 cos 5 2 o . rezultând: π 15 2 1833 ≅ 3. A. 40 cos 5 sin 5 o o . bara rezistă la solicitarea la tracţiune cu forţa F = 7.17): θ cr = arctg 300 40 1833 = 1o15’. fracţia volumică a fibrelor fiind vf = 0. b) unghiul dintre axa longitudinală a barei şi direcţia orientării fibrelor este θ = 5 o.73 ≅ 1833 N/mm2 şi F = 4 b) Dacă fibrele materialului compozit din care este realizată bara sunt orientate sub un unghi θ = 5 o faţa de direcţia axei longitudinale a barei.1⋅104 N. forţa de πD 2 tracţiune monoaxială care produce ruperea barei are intensitatea dată de relaţia: πD 2 F= RmC .16).10532) = 461 N/mm2 π 15 2 461 ≅ 8.7. rezistenţa la rupere a compozitului RmC este dată de relaţia (12. O bară de tracţiune cu diametrul D = 15 mm este realizată dintr-un material compozit cu fibre continui. rezultând: RmC .5⋅105 N. rezistenţa la rupere a compozitului este dată de relaţia (12. Rezolvare Ruperea barei se produce când tensiunile normale generate de solicitarea la 4F tracţiune cu forţa F au intensitatea σ = = RmC şi.12. 4 a) Dacă fibrele materialului compozit din care este confecţionată bara sunt perfect paralele cu axa longitudinală a barei ( pe direcţia căreia se aplică forţa F).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (materialul are o comportare eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f.73. RmM = 80 N/mm2 şi τrM = 40 N/mm2.73) + 2500⋅0.6). Diminuarea considerabilă a rezistenţei mecanice a 4 barei în acest caz este datorată faptului că măsura unghiului θ este mai mare decât valoarea critică dată de relaţia (12. Ştiind că matricea compozitului * are RmM = 30 N/mm2. .24⋅105 N. iar ≅ L L RmC = RmM (1 − v f ) + Rmf (1 − C )v f = 25(1 − 0.461. RmC = 30(1 − 0. să se estimeze intensitatea forţei de tracţiune F la care se produce ruperea barei în următoarele circumstanţe: a) fibrele materialului sunt perfect paralele cu axa longitudinală a barei.7 ≅ 2065 N/mm2. ca urmare. LC raportul de transfer al sarcinilor fiind foarte redus. 80 sin 2 5 o ) = min(1847.02)0. orientate pe direcţia axei longitudinale a barei. L Deoarece σ < RmC. iar fibrele au Rmf = 2500 N/mm2.

Pulberile (metalice şi. uneori amestecate şi cu pulberi nemetalice. tehnologiile de realizare a semifabricatelor şi pieselor pentru diverse aplicaţii din pulberi metalice. materiile prime sub formă de pulberi (de diverse sortimente compoziţionale şi/sau granulometrice) sunt amestecate în proporţiile necesare produselor care trebuie realizate.1. Tehnologiile de realizare a produselor prin metoda agregării pulberilor sunt aplicate de obicei în două scopuri: A. oxizi metalici. sulfuri etc. iar comprimatele de pulberi astfel obţinute se supun unui tratament termic. metodelor şi procedeelor tehnologice de obţinere a pulberilor (preponderent metalice) şi de utilizare a lor pentru realizarea de produse cu diverse destinaţii fac obiectul unei ramuri a metalurgiei numită metalurgia pulberilor .Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Capitolul 13 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR REALIZATE PRIN AGREGARE DE PULBERI 13. duze pentru ejectarea 301 . Realizarea de produse din materiale metalice care nu pot fi elaborate şi prelucrate primar prin tehnologiile clasice de topire – turnare: • piese (filamente.) cu dimensiunile cuprinse între 0. Studiul şi aplicarea industrială a proceselor. plăcuţe pentru tuburi electronice. aliaje sau compuşi chimici (intermetalici. amestecul de pulberi este adus apoi la forma dorită (corespunzătoare produselor). cu perspective mari de extindere în viitor. numit sinterizare. care conferă produselor compactitatea şi caracteristicile de utilizare dictate de aplicaţia căreia sunt destinate produsele. nemetalice) utilizate în metalurgia pulberilor sunt materiale formate din granule (particule) de metale pure. uneori. La fabricarea produselor prin metoda agregării pulberilor. Introducere În tehnica actuală se utilizează. cu sau fără presare.1 µm şi 1 mm.

) se folosesc pe scară largă astfel de piese sinterizate (roţi dinţate. Mo etc. Ni etc. electrozi poroşi din nichel sau argint pentru echipamentele utilizate în electrochimie etc. ce impune aplicarea unor operaţii tehnologice de finisare laborioase şi costisitoare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR gazelor fierbinţi electrozi nefuzibili pentru sudare etc. care este folosită în prezent pentru realizarea pulberilor de Mn. Mo. având structura alcătuită din particule de carburi metalice dure (WC. pistoane.).) înglobate într-o matrice metalică tenace (Co. de tipul unor agregate compozite. • piese (scule aşchietoare.. dar a căror fabricare prin turnare nu este eficientă.) din metale greu fuzibile (W. cu mărimea particulelor între 20 µm şi 1 mm şi forma predominant lamelară. având structura alcătuită dintr-o fază oxidică − ceramică (Al2O3. materia primă sub formă de material metalic turnat. realizate mai ales din pulberi feroase. Al. contacte electrice. Co. Ta.) înglobată într-o matrice metalică (Fe. Mo – Ag. Co. din materiale care pot fi elaborate în stare topită. deoarece implică consumuri exagerate de materiale şi conduce la obţinerea de semifabricate cu precizia necorespunzătoare a formei şi dimensiunilor. care. W – Cu. se obţin greu în stare lichidă şi se impurifică uşor. oţeluri inoxidabile sau aliaje Monel. ZrO2 etc.2. având componentele cu ts foarte diferite şi/sau cu solubilităţi foarte reduse în stare lichidă. 13. compozitelor cu metale şi nemetale (Cu – grafit. came. TiC. garnituri. Sb. diamant – metale etc. echipamente de calcul automat etc. reacţionând puternic cu căptuşeala ceramică a agregatelor de elaborare – turnare.). se obţin foarte greu în stare topită). care. filtre metalice din bronzuri. Ni. Obţinerea şi caracterizarea pulberilor Pentru obţinerea pulberilor se utilizează două categorii de metode tehnologice: metodele mecanice şi metodele fizico – chimice. tacheţi.) sau pseudoaliajelor (aliajele W – Ag. segmenţi. inele. Nb etc..). Mo2C. la aplicarea acestei metode. • piese poroase cu diverse destinaţii: cuzineţi poroşi autoungători din bronzuri cu staniu sau din aliaje Fe – Cu. Cr. Principalele metode mecanice folosite în practica industrială pentru obţinerea pulberilor sunt: • Metoda măcinării. Mo – Cu etc. Fe. magneţi etc. • piese (plăcuţe şi scule pentru prelucrarea prin aşchiere a materialelor metalice) din materiale dure. având ts ridicate. magneţi etc. echipamente electrocasnice. Fe – mase plastice. aliaje Fe – Al. Realizarea de produse cu dimensiuni mici şi forme complicate.)..) din materiale de tipul cermeturilor. Ni – Fe etc. TaC etc. cuzineţi. în construcţia de maşini (automobile. B. elemente de fricţiune. burete de 302 . pârghii. Cr. Fe – Cr.

aşchii. • Metoda electrolitică. Pt etc.. specifice fiecărui metal) în carbonil metalic Men(CO)m (condensat sub formă de lichid vâscos). metoda permite şi obţinerea pulberilor cu particule bimetalice. Al etc. iar ca agent chimic pulberea fină de Pb. Principalele metode fizico – chimice de elaborare a puberilor metalice sunt: • Metoda reducerii oxizilor. la aplicarea acestei tehnologii. Au.) care produce precipitarea metalului (Me) sub formă de pulbere. Cr. Fe – Cr. aliaje Fe – Ni. la utilizarea acestei metode. Ni. la aplicarea acestei metode. bronzuri. Fe. Cd. vapori. Cr. cu mărimea particulelor între 0. Pt.. care se pot transforma uşor în pulberi prin măcinare. este supusă acţiunii unui curent de oxid de carbon. suferă impactul cu mai multe jeturi (de aer. folosind ca materie primă soluţia de acetat de cupru. aliaje Fe – Ni. alame. care. W. materia primă sub formă de aşchii ale metalului (Me) care trebuie adus în formă de pulbere este introdusă într-un cuptor tubular. materia primă sub formă de soluţii apoase sau topituri de săruri metalice este descompusă prin electroliză. se transformă (în anumite condiţii de temperatură şi presiune. materia primă sub formă de minereu oxidic de fier sau arsură de fier. Sn. iar descompunerea prin volatilizare a acestuia determină formarea oxidului de carbon (care se reutilizează în proces) şi pulberii metalului Me. oţeluri etc. Zn. Cu. obţinându-se depozite catodice compacte − fragile. • Metoda pulverizării din fază lichidă. Fe – Mo. spongioase sau pulverulente. cu mărimea particulelor între 0. în stare măcinată este supusă acţiunii unui agent chimic (pulbere de cocs sau gaz metan). aplicată actual pentru fabricarea pulberilor de Ag. Fe. V. de exemplu. la folosirea acestei tehnologii. Al. aplicată actual pentru realizarea pulberilor de Fe.1 µm şi 100 µm şi forma aciculară (dendritică). Co. producând reducerea oxizilor. • Metoda carbonil.1 µm şi 10 µm şi forma sferoidală. Cu. la folosirea acestei metode. 303 . Ni. rezultă precipitate granulare de plumb acoperite cu cupru. materia primă sub formă de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un creuzet (printr-o duză calibrată). Au. cu mărimea particulelor între 20 µm şi 400 µm şi forma predominant sferoidală. Ni. Fe – Ni – Mo etc.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi minereu. folosită în prezent pentru obţinerea pulberilor de Fe. sârme etc. Ni – Co etc. • Metoda precipitării din soluţii apoase. apă etc.) şi este pulverizată în picături fine. o transformă în pulbere de fier pur. Ni – Mo. care se transformă în particule de pulbere prin solidificarea într-o baie de răcire. precipitate obţinute prin electoliză. materia primă sub formă de soluţie apoasă a sărurilor metalului (Me) care trebuie obţinut sub formă de pulbere este supusă unui agent chimic (pulbere de Zn. Co. este transformată în pulbere prin măcinare în mori cu bile sau în mori cu vârtej. Cu. aplicată pentru realizarea pulberilor de Fe... utilizată în prezent pentru obţinerea pulberilor de Ni. Ta.

1.1. definite. pulberile cu particule lamelare (platiforme) şi pulberile cu particule echiaxiale (sferoidale. pulberile metalice uzuale au granulaţia eterogenă. compoziţia granulometrică a unei pulberi metalice putându-se exprima prin fracţiile granulometrice ale particulelor de diferite mărimi ce intră în alcătuirea pulberii. mărimea particulelor acestora încadrându-se într-un domeniu mai mult sau mai puţin extins. funcţia erorilor – v. distingându-se din acest punct de vedere. 13. această caracteristică se exprimă de obicei prin mărimea suprafeţei totale a particulelor. această caracteristică se apreciază pe baza raportului dintre cele trei dimensiuni caracteristice ale particulelor. particulele pulberilor metalice uzuale au structura internă spongioasă (cu macropori deschişi). aşa cum se poate observa în figura 13. poliedrice ). aplicaţia A. pulberile metalice uzuale au particulele cu suprafeţe neregulate şi rugoase. c − particule sferoidale . • suprafaţa specifică a particulelor.6. poroasă (cu macropori închişi) sau compactă (fără macroporozităţi). raportată la masa sau volumul lor efectiv. • structura internă a particulelor. cu ajutorul histogramelor granulometrice ale pulberii şi modelate analitic cu ajutorul unei funcţii de distribuţie a granulaţiei pulberii (de obicei. Principalele caracteristici fizice ale pulberilor metalice sunt: • forma particulelor. pentru exprimarea acestei caracteristici se folosesc două mărimi: diametrul echivalent al particulelor sau mărimea celui mai mic ochi de sită prin care acestea pot trece. • mărimea particulelor.2. b − particule lamelare. . o caracteristică derivată a acesteia fiind densitatea de umplere ρu = 304 1 Vu Fig. aşa cum se poate observa în figura 13. trei grupe de pulberi: pulberile cu particule fibroase (aciculare).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Pulberile metalice prezintă o serie de caracteristici fizico – chimice şi tehnologice care influenţează esenţial calitatea produselor obţinute prin agregarea lor. existând însă şi pulberi ale căror particule au suprafeţe netede şi regulate. inclusiv a macroporilor deschişi conţinuţi de acestea. • calitatea suprafeţei particulelor. Principalele forme ale particulelor pulberilor utilizate în metalurgia pulberilor: a − particule aciculare. • volumul specific de umplere Vu.5). această caracteristică se defineşte ca fiind volumul ocupat de unitatea de masă de pulbere vărsată liber (netasată) într-un vas de măsurare.

se poate defini caracteristica numită grad de V − Vsc . Definirea granulaţiei cu ajutorul histogramei granulometrice pentru pulberile cu: a − gamă largă de dimensiuni ale particulelor. iar Cpr fiind C pr = 305 ρp ρe 100 . C u = Ve Vu 100 = ρu ρe 100 . • volumul specific de scuturare Vsc.. ρpr reprezentând masa unităţii de volum a unei pulberi supuse unei presiuni de compactizare p. O.) al particulelor şi rezistenţa la oxidare a particulelor. aceste caracteristici depinzând de natura materialului particulelor şi de metoda folosită pentru obţinerea pulberilor. îndesare (prin scuturare) I s = u Vu Fig. ρe fiind densitatea materialului particulelor pulberii. . P etc. această caracteristică reprezintă volumul ocupat de unitatea de masă de pulbere după tasarea ei prin scuturare intensă. S. aceste caracteristici exprimă presabilitatea pulberilor.2.. pentru pulberile metalice uzuale Vsc fiind cu 20. 13.30 % mai mic decât Vu.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi • compactitatea de umplere Cu. cunoaşterea ei fiind deosebit de importantă pentru reglarea corectă a dispozitivelor de dozare a pulberilor folosite la realizarea unui anumit produs. • densitatea de presare ρpr şi compactitatea de presare Cpr. cunoscând (pentru o pulbere metalică dată) Vsc şi Vu. Principalele caracteristici tehnologice ale pulberilor metalice sunt: • fluiditatea. o caracteristică derivată este porozitatea de umplere Pu = 100 − Cu. această caracteristică se defineşte ca fiind cantitatea (masa) de pulbere ce se scurge în unitatea de timp prin orificiul calibrat al unei pâlnii şi este dependentă în special de calitatea suprafeţei particulelor şi de compoziţia granulometrică a pulberilor. Si. b − gamă îngustă de dimensiuni ale particulelor Principalele caracteristici chimice ale pulberilor metalice sunt conţinutul de impurităţi (C. această caracteristică este definită ca fiind raportul procentual dintre volumul efectiv al particulelor pulberii Ve şi volumul de umplere Vu.

aşa cum sugerează schemele din figura 13. 13. datorită multiplelor imperfecţiuni cristaline (de tipul vacanţelor. b − cu gamă îngustă de dimensiuni ale particulelor 306 .. care să-şi păstreze forma şi să nu sufere pierderi masice în timpul manipulărilor la care este supus în procesul de fabricare a produselor. în funcţie de compoziţia granulometrică. difuzie etc. La obţinerea produselor prin agregare de pulberi trebuie să se ţină seama de următoarele particularităţi privind caracteristicile şi comportarea pulberilor: • terminarea bruscă a structurii cristaline pe suprafeţele libere ale particulelor pulberilor metalice face ca atomii aflaţi pe aceste suprafeţe. oxidare. pentru pulberile: a − cu gamă largă de dimensiuni ale particulelor. de compoziţia granulometrică a pulberilor. dislocaţiilor sau defectelor de împachetare) pe care le conţin. această caracteristică exprimă capacitatea unei pulberi de a da prin presare un semifabricat suficient de rezistent. contribuind la intensificarea proceselor de adsorbţie.3. Vs şi Pu) depinde esenţial de fluiditatea pulberilor. cu orbitalele electronice incomplete. caracterul rugos al suprafeţelor libere şi starea de nesaturare electronică a atomilor de pe aceste suprafeţe determină o reactivitate accentuată a acestora. Fig. să aibă o mobilitate accentuată şi o mare capacitate de a atrage electroni. Compactitatea de umplere. care definesc interacţiunea complexă dintre particulele pulberilor şi dintre particule şi mediul (gazos sau lichid) cu care acestea vin în contact în cursul operaţiilor de realizare a produselor sinterizate. ci şi de rugozitatea suprafeţelor particulelor care alcătuiesc pulberile (care poate determina modificări esenţiale ale mobilităţii reciproce a particulelor pulberilor la vărsarea şi/sau presarea lor în matriţele utilizate la obţinerea produselor sinterizate). iar suprafeţele să prezinte aspect rugos. corodare.3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • rezistenţa muchiilor. • realizarea unei împachetări compacte a particulelor pulberilor (micşorarea valorilor caracteristicilor Vu. denumirea ei fiind determinată de faptul că rezistenţa mecanică a oricărui semifabricat obţinut prin presarea unei pulberi depinde în principal de comportarea zonelor sale cu sensibilitate maximă la degradare: muchiile ascuţite şi pereţii foarte subţiri. care este influenţată nu numai de forma particulelor pulberilor şi.

13. iar influenţele rugozităţii suprafeţelor libere ale particulelor şi reactivităţii acestor suprafeţe devin mai importante. schematizate în figura 13.5: • crearea legăturilor punctiforme între particule. se desfăşoară în mai multe etape.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Fig. soluţia tehnologică cea mai indicată în acest scop constând în utilizarea unor substanţe lubrifiante (depuse pe particulele pulberilor sau adăugate la dozarea şi amestecarea pulberilor în vederea realizării produselor sinterizate). Aceste procese. determinând apariţia unor fenomene de frecare şi adeziune între particule. aşa cum se poate observa în figura 13. deoarece. neputând asigura gradul de consolidare necesar pentru ca produsele să-şi păstreze configuraţia la extragerea din matriţe. suprafaţa lor specifică se măreşte.13. Schema micşorării compactităţii pulberilor la formarea aglomeratelor şi agregatelor de particule • pe măsură ce dimensiunile particulelor pulberilor se micşorează.4.4. • creşterea legăturilor punctiforme şi formarea suprafeţelor de 307 .3. gradul de îndesare şi compactitatea de presare a pulberilor şi determină obţinerea de produse cu porozitate excesivă (inacceptabilă). formarea aglomeratelor şi agregatelor trebuie împedicată. diminuează compactitatea de umplere. care conduc la formarea în masa pulberilor a unor aglomerate (grupări de particule ferm legate între ele prin forţe superficiale de adeziune) şi a unor agregate (grupări de aglomerate slab legate între ele şi uşor de dezintegrat prin acţiuni mecanice). aşa cum s-a arătat anterior. astfel de legături apar între particulele pulberilor metalice la simpla lor vărsare sau tasare în matriţele folosite la realizarea produselor şi sunt (în general) instabile. Transformările structurale la presarea şi sinterizarea pulberilor Procesele esenţiale ce trebuie realizate pentru obţinerea produselor prin metoda agregării pulberilor constau în formarea legăturilor de consolidare a particulelor pulberii sau amestecului de pulberi utilizate ca materie primă.

prin creşterea germenilor formaţi în etapa anterioară. care asigură amestecului de pulberi împachetarea 308 . dar există şi procedee tehnologice care prevăd executarea lor simultană (presarea la cald sau sinterizarea sub presiune). se desfăşoară mai ales în cursul operaţiilor tehnologice de presare a pulberilor în matriţe şi de sinterizare a comprimatelor obţinute prin presare. deformarea plastică şi sudarea între ele a particulelor) şi sunt finalizate. de tipul unor germeni cristalini. b − formarea suprafeţelor de contact. Principalelor etape de formare a legăturilor de consolidare la realizarea produselor prin agregare de pulberi: a − formarea legăturilor punctiforme. alunecarea lor reciprocă şi umplerea golurilor. în urma desfăşurării acestei etape. aceste procese sunt declanşate prin presarea pulberilor în matriţe (care determină compactizarea pulberilor prin redistribuirea particulelor.2000 MPa) şi se transformă într-un comprimat cu forma produsului ce urmează a fi realizat. între particulele pulberilor supuse prelucrării se formează suprafeţe de contact (punţi de legătură). prin încălzirea pulberilor presate. sferoidizarea şi chiar dispariţia porilor.5. Procesele care se desfăşoară în timpul operaţiei de presare pot fi descrise astfel: • la începutul presării se produce reorientarea particulelor. agregatele de pulberi capătă o structură cristalină nouă. care determină creşterea mobilităţii atomilor particulelor pulberilor. Fig. c − formarea şi creşterea cristalelor noi. sferoidizarea şi diminuarea dimensiunilor porilor. De obicei cele două operaţii se realizează succesiv.13. amestecul de pulberi este presat în cavitatea unei matriţe (la presiuni p = 100.. ale cărei cristale sunt dezvoltate între (peste) particulele pulberilor. mai ales a celor aflaţi pe suprafeţele libere ale acestora şi desfăşurarea intensă a unor procese de difuzie.. d − diminuarea şi sferoidizarea porilor Procesele descrise succint mai înainte. • creşterea cristalelor noi. asigurând consolidarea acestora şi micşorarea. care au tendinţa de a se dezvolta independent sub forma unor noi cristale şi de a declanşa astfel un proces general de recristalizare în masa pulberilor.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR contact (punţilor de legătură) între particule. La operaţia de presare. în cursul tratamentului termic de sinterizare. prin care amestecurile neconsolidate de pulberi se transformă în produse compacte şi rezistente.

molecule de apă şi grăsimi. procesele de deformare sunt transferate în afara zonelor de contact ale particulelor (spre materialul neecruisat din interiorul particulelor pulberii) înainte de aplatizarea completă a microneregularităţilor şi dizlocarea suficientă a straturilor eterogene de pe suprafeţele în contact ale particulelor. ca urmare. atomii marginali ai particulelor se apropie la distanţe având ordinul de mărime al parametrilor stucturii cristaline a materialului particulelor şi interacţionează dând naştere unor germeni cristalini comuni în zonele de contact ale particulelor. la fabricarea produselor din pulberi metalice sau nemetalice nedeformabile consolidarea prin presare a particulelor pulberilor şi obţinerea unor comprimate cu rezistenţă mecanică acceptabilă se realizează numai dacă particulele sunt amestecate cu un liant metalic (care rămâne în compunerea produsului) sau organic (care se elimină în cursul sinterizării). Pentru conducerea corectă a operaţiei de presare şi aprecierea corespunzătoare a eficienţei proceselor care se desfăşoară în cursul acesteia trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • deformarea plastică locală a zonelor de contact ale particulelor se realizează (în mod obişnuit) la rece. sudarea prin presiune a particulelor nu se poate realiza. particule de praf ionizate etc. • odată cu creştera presiunii se produce deformarea elasto – plastică a particulelor pulberii şi se crează condiţiile necesare sudării lor prin presiune. extinderea redusă a punţilor de legătură realizate prin sudare este. 309 .Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi cea mai densă posibilă la dimensiunile şi forma pe care le prezintă particulele componente. iar punţile de legătură realizate prin sudare au (datorită extinderii reduse şi conţinutului mare de impurităţi) rezistenţă mecanică relativ scăzută. sudarea prin presiune a particulelor pulberii se realizează prin următorul mecanism: − sub acţiunea presiunii exercitate asupra pulberii. în plus. determinată şi de intensitatea scăzută cu care se desfăşoară procesele de difuzie la temperatura de presare. • dacă particulele pulberii supuse presării au plasticitate scăzută. molecule de aer adsorbit. fiind însoţită de ecruisarea materialului (creşterea rezistenţei la deformare a materialului) din aceste zone şi. în acest fel realizându-se sudarea între particulele pulberii. care determină dislocarea straturilor eterogene (ce conţin oxizi.) şi aplatizarea micronereguarităţilor din aceste zone. se produce deformarea plastică locală a particulelor în zonele lor de contact reciproc. − o parte din energia acumulată în materialul deformat plastic din zonele de conact ale particulelor pulberii constituie energia de activare necesară creşterii şi transformării în cristale a germenilor cristalini comuni. ca urmare a desfăşurării acestor procese. care se constituie într-o sursă de activare mecanică. ca urmare.

determină • declanşarea unor procese de recristalizare a materialului (ecruisat prin deformarea plastică la rece produsă de presare) din zonele de contact ale particulelor şi din interiorul acestora. Desfăşurarea acestor procese şi calitatea produselor obţinute prin agregare de pulberi sunt influenţate esenţial de regimul tehnologic al tratamentului de sinterizare. eliminarea gazelor şi lichidelor adsorbite pe suprafeţele particulelor pulberii. descompunerea şi vaporizarea substanţelor introduse la presare ca lianţi sau lubrifianţi. care produc consolidarea şi creşterea punţilor de legătură dintre particule. evitarea acestui fenomen nedorit fiind asigurată de utilizarea lianţilor. difuzia atomilor. care constau în reducerea peliculelor de oxizi de pe suprafeţele particulelor.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • la extragerea comprimatelor din matriţele în care s-a realizat presarea se produce relaxarea elastică a materialului particulelor pulberii şi. Pri ncipalii parametri de regim ai tratamentului de sinterizare se aleg astfel: • Temperatura de sinterizare Tsi se stabileşte având în vedere că sinterizarea trebuie să asigure formarea de noi cristale între particulele pulberilor din care sunt realizate comprimatele supuse acestui tratament. în plus. Procesele care se desfăşoară în timpul sinterizării pot fi descrise astfel: • difuzia atomilor. Sinterizarea este tratamentul termic prin care se realizează activarea termică a comprimatelor de pulberi în vederea desfăşurării proceselor. ca urmare. temperatura de sinterizare se adoptă Tsi = ( ⋅ ⋅ ⋅ )Ts . Ts fiind 3 5 temperatura de solidificare – topire (în K) a componentului principal al pulberii sau amestecului de pulberi din care se confecţionează produsele. îndepărtarea produselor rezultate din reducerea. bazate pe difuzie.6. se 310 . sferoidizarea şi micşorarea porilor şi finisarea granulaţiei produselor. numit efect postelastic. determină consolidarea şi creşterea germenilor cristalini formaţi în zonele de contact dintre particule. dacă plasticitatea particulelor pulberilor este redusă. densificarea (micşorarea porozităţii) şi recristalizarea structurii produselor realizate prin agregare de pulberi. accelerată de ridicarea temperaturii. De 2 4 obicei. aşa cum sugerează imaginile prezentate în figura 13. • creşterea temperaturii determină desfăşurarea unor procese chimice. efectul postelastic este important (comprimatele îşi măresc volumul cu câteva procente la scoaterea lor din matriţe) şi poate produce distrugerea comprimatelor. se manifestă un fenomen de creştere bruscă a volumului acestor comprimate. în cazul amestecurilor de pulberi (cu particule din materiale diferite) se produce şi alierea particulelor cu componentele transportate prin difuzie din particulele vecine. care au ca efecte consolidarea legăturilor dintre particulele pulberii. accelerată de ridicarea temperaturii.

Acest mod de alegere a temperaturii T si conduce în anumite cazuri. la stabilirea mărimii τsi se ţine seama că aceasta este direct proporţională cu volumul particulelor pulberii din care se realizează produsele şi invers proporţională cu coeficientul de difuzie D al componentului principal al pulberii (care se corelează cu Tsi conform (1. pentru a asigura condiţiile termice necesare desfăşurării proceselor de recristalizare care stau la baza formării legăturilor de consolidare între particule.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi observă că tratamentul se efectuează la Tsi > Trp.4T s – v. c − pulberea presată şi sinterizată 240 ore la 900 oC • Durata sinterizării τsi se stabileşte experimental. 3. Fig.5). deoarece prezenţa oxizilor în masa sau pe suprafeţele particulelor pulberilor folosite la realizarea produselor influenţează negativ desfăşurarea proceselor de difuzie care au loc în cursul sinterizării. când pulberile sau amestecurile de pulberi conţin componente secundare cu temperatura de solidificare – topire inferioară T si. Efectele presării şi sinterizării pulberii de argint cu incluziuni de Al2O3: a − pulberea vărsată în matriţa de presare. hidrocarburi etc.6. 311 . • Mediul de sinterizare se alege în mod obişnuit neutru sau reducător. scap. În prezent se practică pe scară largă sinterizarea în vid. b − pulberea presată şi sinterizată o oră la 900 oC. amoniac.15) – v. scap. Mediile neutre (atmosferele de argon) se folosesc la sinterizarea produselor din pulberi metalice lipsite de oxizi. Trp fiind temperatura de recristalizare primară a componentului principal al pulberii sau amestecului de pulberi (T rp ≅ 0.) se utilizează atunci când pulberile din care se realizează produsele se oxidează uşor sau prezintă conţinuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare. mediu ieftin.7). Mediile reducătoare (atmosferele de hidrogen. fapt ce are ca efecte accelerarea proceselor şi obţinerea unor produse cu compactitate ridicată. manipulare sau depozitare. uşor de obţinut şi cu activitatea chimică (reducătoare sau neutră) reglabilă (prin nivelul vidului şi temperatura Tsi utilizate la sinterizare). la desfăşurarea proceselor de sinterizare în prezenţa unei anumite cantităţi de fază lichidă. 1. în corelaţie cu gradul de sinterizare necesar realizării proprietăţilor de utilizare dorite ale produselor. 13.

c − timp de 22 ore Produsele fără porozitate. 13. 12.2. caracteristicile lor putând fi determinate aplicând principiile prezentate în scap. cu structura alcătuită din particulele unui material înglobate într-un material suport (liant. b − material cu 85 % WC şi 15 % Co Fig. forma şi dimensiunile porilor.9. 312 . Structurile şi proprietăţile produselor sinterizate Produsele care se obţin prin metoda agregării pulberilor au caracteristicile structurale (influenţate de compoziţia chimică şi de regimul tehnologic folosit la sinterizare) sugerate de micrografiile prezentate în figurile 13. 13. Fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 13.5 ore. dimensiunile. matrice).4. cât şi de mărimea porozităţii. Produsele sinterizate prezentând o porozitate Pp au caracteristicile fizico − mecanice determinate atât de caracteristicile structurii realizate prin sinterizare.7. b − timp de 6. Microstructurile produselor sinterizate din WC cu liant de Co: a − material cu 94 % WC şi 6 % Co. 13. definite prin constituţia acesteia (natura. se comportă ca niste agregate compozite.7. Microstructurile produselor din pulbere de Fe sinterizată la 800 oC: a − timp de 0.5 ore. numărul şi proporţia fazelor care alcătuiesc structura) şi prin forma.8. modul de distribuţie şi gradul de dispersie al fazelor componente ale structurii.8 şi 13.

Ys ≡ Rms) şi alungirea procentuală după rupere (Y ≡ A.9. Ys ≡ Es) şi coeficientului contracţiei transversale (Y ≡ µ. caracteristicile mecanice ale acestor produse pot fi influenţate în măsură importantă de mărimea porozităţii Pp (în %).Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Fig. Cercetările experimentale întreprinse asupra diverselor materiale obţinute prin metoda agregării de pulberi au evidenţiat faptul că dependeţele dintre principalele caracteristici mecanice ale acestor materiale şi porozitatea lor pot fi exprimate analitic prin relaţii de forma: Y = Ys e − K s Pp sau Y = Ys (1 − K s/ Ppm ) (13. Microstructurile unor produe industriale sinterizate: a − filtru din pulbere de bronz. iar Ks. K s/ şi m sunt constante cu valorile dependente de natura materialului sinterizat şi. (13. densitatea masei structurale (lipsită de pori) a produsului. de exemplu.049. rezistenţa la tracţiune (Y ≡ Rm. evident.2) permite a se estima duritatea Brinell HB. în timp ce a doua relaţie permite modelarea numerică a modulului de elasticitate longitudinală (Y ≡ E. b − electrod din pulbere de wolfram. respectiv.2) în care Y şi Ys reprezintă valorile unei caracteristici mecanice determinate pe materialul sinterizat şi. pe materialul (lipsit de pori) care alcătuieşte masa structurală a produsului sinterizat. Ys ≡ HBs). c − piesă din pseudoaliaj W−Ni−Fe obţinută prin sinterizare Deoarece porii prezenţi în produsele sinterizate diminuează secţiunile portante şi au efectele unor concentratori de tensiuni. Ys ≡ µs) ale unor astfel de materiale. definită prin relaţiile: V − Vs ρ 100 = (1 − )100 .1) Pp = V ρs în care V şi ρ reprezintă volumul şi. Prima dintre relaţiile (13. respectiv. dacă se consideră Ys ≡ HBs = 75 HBS şi Ks = 0. de caracteristica mecanică considerată. prima dintre relaţiile (13. densitatea produsului sinterizat. 13. Ys ≡ As) ale materialelor sinterizate. respectiv. în cazul produselor realizate din pulberi de fier sinterizate. iar Vs şi ρs – volumul şi.2) este potrivită pentru a estima duritatea Brinell (Y ≡ HB. 313 .

electrolitică. 304 durată de sinterizare. 307 agregare pulberi. 13. caracteristicile magnetice. porozitatea influenţează şi alte caracteristici ale produselor sinterizate: conductibilitatea termică şi electrică.10. 307 compactitate de presare. iar cea de-a doua relaţie din grupul (13. 305 densitate de umplere. rezistenţa la coroziune etc. 304 sinterizare. 305 densitate de presare.67 şi coeficientului lui Poisson. pulverizare. 305 mediu de sinterizare. 301 fibroase. 310 volum specific de scuturare. K s/ = 0. dacă se ia Ys ≡ µs = 0. carbonil. 311 metalurgia pulberilor.03 şi m = 0. 301 metode fizico-chimice reducere oxizi. Fig. dacă se consideră Ys ≡ Es = 2. 310 temperatură de sinterizare.043 şi alungirea procentuală după rupere A. precipitare. Curbele Wöhler ale fierului sinterizat cu diferite valori ale porozităţii Pp Porozitatea produselor sinterizate influenţează negativ rezistenţa la oboselă a acestora. sferoidale. aşa cum rezultă examinând curbele de durabilitate (Wöhler) ale pieselor din fier sinterizat prezentate în figura 13. 301 agregate.35. 305 pulberi. 305 grad de îndesare. 305 314 . dacă se utilizează Ys ≡ As = 40 % şi Ks = 0. dacă se ia Ys ≡ Rms = 250 N/mm2 şi Ks = 0.05⋅105 N/mm2. lamelare.058.2) permite a se determina cu o bună precizie valorile modulului de elasticitate longitudinală E. 303 metode mecanice măcinare. 310 fluiditate. De asemenea. K s/ = 0. 302 porozitate de umplere.10.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR rezistenţa la tracţiune Rm. Cuvinte cheie aglomerate. 311 efect postelastic. 305 compactitate de umplere.01 şi m = 1.

Surdeanu T.2. Gâdea S. b) metoda carbonil.13. Tehnologia materialelor. Drăgulănescu E. Shakelford J. b) plăcuţele dure din cermeturi pentru sculele aşchietoare. c) arborii cotiţi ai motoarelor Diesel pentru camioanele de mare tonaj. este: a) metoda electolitică. Bucureşti. Introduction to Materials Science for Engineers. d) grinzile metalice pentru poduri? T. Care dintre următoarele produse se pot obţine prin metoda agregării de pulberi: a) cuzineţii din bronz grafitat. Metoda de producere a pulberilor la a cărei aplicare materia primă sub formă de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un creuzet (printr-o duză calibrată). Perneş M. Gâdea S. Editura Tehnică. Partea a doua.4.13.. apă etc. Ploieşti. care se transformă în particule de pulbere prin solidificarea într-o baie de răcire.9. II. Aliaje dure sinterizate din carburi metalice. b) presarea pulberilor. 1985 6. Ohio. 1986 Teste de autoevaluare T.3. Metalografie. Universitatea din Ploieşti..1.. c) metoda pulverizării din fază lichidă. Bucureşti. b) plăcuţele din materiale dure pentru sculele aşchietoare.. 1988 2. Bucureşti. vol. Ciocârdia C. suferă impactul cu mai multe jeturi (de aer. Care dintre următoarele etape se parcurg la fabricarea unui produs prin metoda agregării de pulberi: a) obţinerea pulberilor. ş. d) barele de tracţiune din răşină poliesterică armată cu fibre de sticlă? T. Piese sinterizate din pulberi metalice. d) sinterizarea comprimatelor obţinute prin presare? T.a. 1985 5. vapori. d) metoda precipitării din soluţie apoasă? 315 ..13.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi Bibliografie 1. c) spargerea comprimatelor realizate prin presare. Care dintre următoarele produse se pot obţine prin metoda agregării de pulberi: a) electrozii nefuzibili din wolfram pentru sudare. Editura didactică şi Pedagogică. 1986 7. Editura Tehnică. New York. vol. c) filtrele din aliaje Monel. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti... Petrescu M.13. * * * Metals Handbook Ninth Edition. Metalurgie fizică şi studiul metalelor.) şi este pulverizată în picături fine. Drăgulănescu I. Macmillan Publishing Commpany. Zecheru Gh. 1981 3. American Society for Metals. 1984 4...

care se pot transforma uşor în pulberi prin măcinare. c) mărimea particulelor pulberii. c) compactitatea de umplere a pulberii. c) creşterea legăturilor punctiforme şi formarea suprafeţelor de contact (punţilor de legătură) între particule.13. b) presare a pulberilor în matriţe.13. c) metoda carbonil.13. b) suprafaţa specifică a particulelor pulberii. c) sinterizare. b) metoda precipitării din soluţie apoasă.13. Capacitatea unei pulberi de a da prin presare un semifabricat suficient de rezistent. d) porozitatea de umplere a pulberii? T. d) amestecare a pulberilor? T. este: a) metoda măcinării. b) suprafaţa specifică a particulelor. care să-şi păstreze forma şi să nu sufere pierderi masice în timpul manipulărilor la care este supus în procesul de fabricare a produselor defineşte: a) densitatea de umplere a pulberii. obţinându-se depozite catodice compacte fragile. d) rugozitatea suprafeţelor particulelor? T. d) metoda electrolitică? T. d) fluiditatea pulberii? T. Metoda de producere a pulberilor la a cărei aplicare materia primă sub formă de soluţii apoase sau topituri de săruri metalice este descompusă prin electroliză. b) rezistenţa la oxidare a particulelor pulberii. b) compoziţia granulometrică a pulberii.13.9. Care dintre următorii factori influenţează fluiditatea unei pulberi: a) forma particulelor. Cantitatea (masa) de pulbere ce se scurge în unitatea de timp prin orificiul calibrat al unei pâlnii defineşte: a) densitatea de presare a pulberii.11. inclusiv a macroporilor deschişi conţinuţi de acestea.7.6. b) suprafaţa specifică a particulelor pulberii. c) rezistenţa muchiilor (comprimatelor obţinute prin presarea pulberii). Procesele prin care amestecurile neconsolidate de pulberi se transformă în produse compacte şi rezistente se desfăşoară mai ales în cursul operaţiilor tehnologice de: a) dozare a pulberilor.8. raportată la masa sau volumul lor efectiv defineşte: a) volumul specific al pulberii. c) fluiditatea: d) densitatea de presare? T.5.13. c) densitatea de presare.13. Care dintre următoarele caracteristici ale pulberilor metalice se încadrează în categoria caracteristicilor fizice: a) mărimea particulelor. Grupările de particule ferm legate între ele prin forţe superficiale de 316 . d) fluiditatea pulberii? T.13.14.12. sferoidizarea şi diminuarea dimensiunilor porilor? T.13.10. b) dezintegrarea particulelor.13.13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR T. c) conţinutul de impurităţi al particulelor pulberii. Care dintre următoarele procese se produc la formarea legăturilor de consolidare a particulelor pulberii utilizate ca materie primă pentru obţinerea unui produs: a) crearea legăturilor punctiforme între particule. d) creşterea cristalelor noi. Care dintre următoarele caracteristici ale pulberilor metalice se încadrează în categoria caracteristicilor tehnologice: a) densitatea de umplere. spongioase sau pulverulente. b) volumul specific de scuturare. d) compactitatea de presare? T. Mărimea suprafeţei totale a particulelor unei pulberi.

manipulare sau depozitare sinterizarea se face în atmosferă reducătoare (hidrogen. d) dislocaţii. 13. d) sinterizare? T. Ca urmare. care produc consolidarea şi creşterea punţilor de legătură dintre particule. Care dintre următoarele afirmaţii privind alegerea regimului tehnologic la sinterizarea comprimatelor de pulberi sunt adevărate: a) temperatura de sinterizare trebuie să fie mai mică decât temperatura de recristalizare primară a materialului componentului principal al pulberii. Relaxarea elastică a materialului particulelor pulberii. d) lipituri? T. să se stabilească relaţia de determinare a suprafeţei specifice a pulberilor alcătuite din particule cubice (cu latura dp) sau sferice (cu diametrul dp) realizate dintr-un material cu densitatea ρe. b) durata sinterizării este direct proporţională cu volumul particulelor pulberii din care se realizează produsele şi invers proporţională cu coeficientul de difuzie D al componentului principal al pulberii. b) aglomerate de particule.13. d) expansiune? T. însoţită de creşterea bruscă a volumului comprimatelor de pulberi la scoaterea lor din matriţele în care au fost realizate prin presare. densificarea (micşorarea porozităţii) şi recristalizarea structurii produselor realizate prin agregare de pulberi este denumit: a) recoacere completă.13.13. b) măresc duritatea. d) micşorează modulul de elasticitate? Aplicaţii A. amoniac.2. Rezolvare Conform definiţiei date în scap. Care dintre următoarele efecte corespund prezenţei porilor în produsele realizate prin metoda agregării de pulberi: a) diminuează rezistenţa la tracţiune.18. c) efect postelastic.1. b) dilatare termică. c) când pulberile din care se realizează produsele se oxidează uşor sau prezintă conţinuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi adeziune sunt denumite: a) agregate de particule. d) atmosferele de argon se folosesc la sinterizarea produselor din pulberi metalice lipsite de oxizi? T. c) călire martensitică.16. c) măresc rezistenţa la oboseală.17.13. Tratamentul termic prin care se realizează activarea termică a comprimatelor de pulberi în vederea desfăşurării proceselor. hidrocarburi etc. bazate pe difuzie. considerând că o masă M de pulbere conţine np particule cu volumul (total) efectiv 317 . este denumită: a) sinterizare.15. b) normalizare.13. suprafaţa specifică a particulelor unei pulberi este raportul dintre suprafaţa totală a particulelor şi suprafaţa lor efectivă (numit suprafaţă specifică Sv) sau raportul dintre suprafaţa totală a particulelor şi masa lor efectivă (numit suprafaţă specifică Sm).).

(13.13. porozitatea de ρe 7850 umplere este Pu = 100 – Cu = 100 – 44. Rezolvare Utilizând relaţiile de definire a caracteristicilor pulberilor (date în scap. dacă particulele au forma sferică).3) sugerează că suprafaţa specifică a pulberilor cu particule de formă regulată este independentă de forma particulelor. rezultă: S v = . Să se determine pentru această pulbere compactitatea de umplere Cu.7 %. 3 2 dp dacă particulele au forma cubică sau S p = 4π ( ) 2 .) suprafaţa specifică se stabileşte cu relaţii de forma: 6 6 α f şi S m = αf. porozitatea de umplere Pu şi compactitatea de presare Cpr şi să se stabilească dacă produsul obţinut prin sinterizare poate avea porozitatea Pp ≤ 10 %. Pulberea metalică utilizată ca materie primă pentru realizarea unui produs sinterizat are următoarele caracteristici: densitatea materialului particulelor pulberii ρe = 7850 kg/m3.3) şi S m = Sv = ρe d p dp Observaţie Relaţiile (13. 13. 318 . ţinând seama că tratamentul termic de sinterizare reduce porozitatea comprimatelor de pulbere obţinute prin presare. suprafaţa Sp ( S p = 6d p . rezultă pentru pulberea precizată în enunţul aplicaţiei: compactitatea ρ 3500 de umplere a pulberii este C u = u 100 = 100 ≅ 44.7 = 8. şi S m = = = n pV p V p n p ρ eV p ρ eV p înlocuind în aceste relaţii expresiile mărimilor Sp şi Vp.4 % . În cazul pulberilor cu particule de formă neregulată (cu macropori deschişi. fiecare particulă având volumul Vp ( V p = d 3 . se poate aprecia că produsele realizate vor avea Pp < 8. A.4) Sv = ρe d p dp αf fiind un factor de corecţie supraunitar. (13.2. cu aspect dendritic etc. iar compactitatea de presare ρp 7200 100 = 100 ≅ 91.3 % < 10 %.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Ve. care ţine seama de abaterile de la forma regulată (poliedrică sau sferică) ale particulelor pulberii. dacă particulele au forma 2 npS p S p npS p Sp sferică) şi masa M p = ρ eV p . dacă particulele au forma cubică p 4 dp 2 sau V p = π ( ) 3 . porozitatea pulberii presate este este C pr = ρe 7850 Ppr = 100 – Cpr = 100 – 91.2).3 % şi. se obţin relaţiile: 6 6 . densitatea de umplere ρu = 3500 kg/m3 şi densitatea de presare ρp = 7200 kg/m3. Evident.6 ≅ 55.6 %.

1) ρC = 2500 kg/m3. Să se determine densitatea aceestui produs. 100 100 A.3. MBz şi MC fiind masele bronzului şi grafitului exisistente în structura produsului. 100 100 Observaţie Dacă produsul ar avea porozitatea Pu = 0 %.13. restul fiind pori. ştiind că (aşa cum se precizează în tabelul 1.2.2) concentraţiile masice ale componentelor: %Nim = 70 % şi %Cum = 30 %. ştiind că la realizarea lui s-a folosit un amestec alcătuit din pulbere de grafit şi pulbere de bronz cu staniu cu %Snm = 10 %. ρSn = 7290 kg/m3: ρ Bz = %Cu m % Snm 90 10 + + 8930 7290 ρ Cu ρ Sn Considerând că produsul precizat în enunţul aplicaţiei are masa Mp şi volumul Vp. 4.85 + 2500⋅0.4. VC şi Vpori – volumele ocupate de bronz. conţinuturile procentuale 319 . rezultă Mp = MBz + MC = ρBz VBz + ρC VC şi Vp = VBz + VC + Vpori.5.4. iar VBz.scap. grafit şi pori în această structură. Particularizând relaţia generală stabilită la rezolvarea aplicaţiei A.4.2.2) ρCu = 8930 kg/m3 şi 100 100 = ≅ 8734 kg/m3. Un filtru realizat prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel cu %Nim = 70 % are porozitatea Pp = 38 %. % Bz v %C v Deoarece VBz = V p şi VC = V p se obţine că densitatea produsului este 100 100 % Bz v %C v ρ p = ρ Bz + ρC = 8734⋅0. iar densitatea bronzului cu staniu se determină folosind relaţia generală stabilită la rezolvarea aplicaţiei A.10 ≅ 7674 kg/m3. densităţile acestor componentelor având valorile (precizate în tabelul 1. Rezolvare Particulele pulberii din aliaj Monel au (aşa cum s-a precizat în scap. Microstructura unui produs din bronz grafitat realizat prin metoda agregării de pulberi evidenţiază un conţinut procentual (volumic) de bronz %Bzv = 85 % şi un conţinut procentual (volumic) de grafit %Cv = 85 %. Să se determine densitatea acestui produs.13. Rezolvare Densitatea grafitului este (v.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi A. se poate determina densitatea materialului particulelor 100 100 pulberii: ρ e = = ≅ 8916 kg/m3.2): ρNi = 8910 kg/m3 şi ρCu = 8930 kg/m3. % Ni m %Cu m 70 30 + + 8910 8930 ρ Ni ρ Cu Densitatea filtrului obţinut prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel este: Pp 38 ρ p = ρ e (1 − ) = 8916(1 − ) ≅ 5528 kg/m3. 9.

13. 13.105 ≅ 8080 kg/m3.895 + 2500⋅0. 320 .4. 30 %). cu valorile precizate în scap. / p Fig.5 = 10. în funcţie de porozitatea acestora Pu ∈ (0 %.2). 13. 13. rezistenţa la tracţiune Rm.5 % şi %C v/ = 100 − % Bz v/ = 100 – 89. prezentate în figura 13.11. 100 100 A.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (volumice) ale constituenţilor structurali ar fi: % Bz v/ = % Bz v 85 100 = 100 ≅ % Bz v + %C v 95 89.11. alungirea procentuală după rupere A şi modulul de elasticitate longitudinală E). se obţin diagramele de variaţie ale principalelor caracteristici mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate (duritatea Brinell HB.5 % şi densitatea produsului creşte % Bz v/ %C v/ la valoarea ρ = ρ Bz + ρC = 8734⋅0. să se studieze variaţiile caracteristicilor mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate. în funcţie de porozitatea acestora Pp .5. Utilizănd datele prezentate în scap. Diagramele de variaţie în funcţie de porozitatea Pp ale principalelor caracteristici mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate Rezolvare Utilizând relaţiile potrivite din grupul (13.4 pentru constantele care intervin în aceste relaţii.

sunt tratate cu precădere materialele din această clasă: materialele metalice (oţeluri.. s-a recurs la împărţirea materialelor în două mari clase: • materialele structurale (materialele de construcţie) sunt cele la care caracteristicile de rezistenţă mecanică sunt cele mai importante. automatică şi informatică. chimică. materialele pe bază de substanţe macromoleculare. fonte şi aliaje neferoase). obţinerea semifabricatelor şi realizarea produselor impuse de aplicaţie. componentelor) supuse la solicitări mecanice. Introducere La alegerea materialelor pentru o aplicaţie tehnică trebuie avute în vedere două principii: * materialele selectate trebuie să posede proprietăţile fizico-chimice. în lucrarea de faţă. • materialele funcţionale sunt cele la care caracteristicile cele mai importante sunt de natură electrică. adică să poată fi transpuse în practică cu cheltuieli acceptabile privind elaborarea materialelor. mecanice şi tehnologice corespunzătoare cerinţelor impuse de aplicaţia în care sunt utilizate. lemnul şi materialele compozite. magnetică. etc. ele trebuind să asigure îndeplinirea rolului funcţional al unor elemente (piese.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Capitolul 14 ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU APLICAŢIILE TEHNICE 14. tehnica măsurării. electronică. În scopul facilitării alegerii lor pentru diverse aplicaţii tehnice. optică. 321 . * materialele alese trebuie să conducă la soluţii tehnice de rezolvare a aplicaţiei care să fie convenabile economic. ele fiind destinate confecţionării elementelor (pieselor.1. adresată în principal celor care se pregătesc sau care lucrează în domeniul ingineriei mecanice. componente) pentru electrotehnică. materiale ceramice şi sticlele.

întreţinut şi reparat într-o anumită perioadă de timp. în cursul unei perioade de timp date.. materialele din această clasă (materialele semiconductoare. materialele ceramice cu proprietăţi piezoelectrice. • condiţiile privind precizia dimensională a produsului şi calitatea suprafeţelor acestuia. 14. mediu corosiv sau abraziv) etc. caracterul variabil în timp sau constant al solicitărilor (care implică apariţia sau nu a fenomenului de degradare prin oboseală). de tip întindere compresiune.. condiţiile de mediu în care se aplică solicitările (mediu de lucru neutru. solicitări în condiţii de temperatură normală sau solicitări în condiţii termice care determină manifestarea fenomenului de fluaj). polimerii pentru cristale lichide. Criteriile şi metodele de selecţie a materialelor Prima etapă care trebuie parcursă la alegerea materialelor adecvate realizării unui produs constă în cunoaşterea tuturor condiţiilor tehnice ce definesc funcţionalitatea lui şi comportarea sa în exploatare: • condiţiile privind solicitările mecanice la care este supus produsul: complexitatea sistemului de solicitare (solicitări simple. • condiţiile privind fiabilitatea şi mentenabilitatea produsului. în acest capitol sunt tratate în principal aspectele privind alegerea materialelor structurale pentru aplicaţiile tehnice. conductibilitatea termică. etc. etc. materialele magnetice. fiabilitatea fiind proprietatea produsului exprimată prin probabilitatea ca acesta să-şi îndeplinească funcţiile în condiţii prescrise. intesitatea solicitărilor. Tinând de cele expuse mai înainte. În prezent.) nu au făcut obiectul acestei lucrări. în gama condiţiilor tehnice ale produselor industriale se includ 322 . sau solicitări compuse). • condiţiile privind caracteristicile fizice ale materialului produsului.. condiţiile termice în care se aplică solicitările (solicitări la temperaturi scăzute. caracterul static sau dinamic al aplicării acestora. rezistivitatea electrică. ceramicele electrooptice. materialele conductoare şi superconducoare. care determină sau influenţează îndeplinirea funcţiilor pentru care acesta este realizat: densitatea.2. fuzibilitatea.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR detecţia şi înregistrarea semnalelor de diverse naturi fizice. dilativitatea termică etc. încovoiere simplă sau forfecare pură. iar mentenabilitatea fiind proprietatea produsului exprimată prin probabilitatea ca acesta să poată fi supravegheat. posibilitatea ca solicitările să genereze fenomene de pierdere a stabilităţii unor componente ale produsului (a căror evitare impune asigurarea unor anumite rigidităţi ale componentelor).

modulul de elasticitate. Astfel. etc. rezistenţa la fluaj. criteriul de selecţie a materialelor se poiate scrie ρ ≤ 4000 kg/m3. După analiza detaliată a condiţiilor tehnice impuse produsului care trebuie obţinut se formulează criteriile de selecţie a materialelor necesare pentru fabricarea acestuia. stabilindu-se pentru fiecare criteriu dacă este principal (de bază) sau secundar (auxiliar) şi dacă este obligatorie sau facultativă respectarea sa. rezistenţa la oboseală. − criteriile privind caracteristicile semifabricatelor necesare pentru obţinerea produsului: forma. Criteriile din această categorie pot fi ierarhizate în funcţie de importanţă. dacă se notează cu CAP nivelul limită (minim sau maxim) acceptabil (din punctul de vedere al aplicaţiei pentru care trebuie ales materialul) al unei caracteristici de material şi cu CAM nivelul (aceleiaşi caracteristici) asigurat de materialele din gama considerată la selecţie. criteriul de selecţie a materialelor va fi Rm > 300 N/mm2. coeficientul de dilatare termică. criteriul se poate exprima analitic în una din următoarele forme: (14.1) CAM ≥ CAP sau CAM ≤ CAP. structura. conţinutul de impurităţi. de exemplu. Pentru ierarhizarea criteriilor şi stabilirea ponderii (coeficientului de importanţă) cu care fiecare 323 . limita de curgere. − criteriile privind caracteristiciele chimice şi structurale impuse: compoziţia chimică. dacă într-o aplicaţie este necesar să se utilzeze materiale având rezistenţa la rupere mai mare decât 300 N/mm2. etc. temperatura de topire-solidificare. iar dacă aplicaţia impune ca materialele să aibă densitatea mai mică decât 4000 kg/m3. rezistenţa la rupere.. calitatea suprafeţelor semifabricatelor. în această categorie sunt incluse: − criteriile privind caracteristicile mecanice care trebuie asigurate (în condiţiile de temperatură şi mediu de lucru corespunzătoare produsului ce trebuie realizat): duritatea. rezistivitatea electrică. Criteriile privind proprietăţile materialelor sunt principalele criterii folosite pentru alegerea acestora. rezistenţa la coroziune (în mediul de lucru şi în condiţiile de solicitare corespunzătoare produsului ce trebuie realizat). grupate în categoriile prezentate în continuare: A.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice şi cele privind protecţia oamenilor şi mediului înconjurător (condiţiile ecologice) şi condiţiile privind reciclabilitatea (proprietatea produsului scos din uz de a putea fi transformat în deşeuri reintegrabile în natură sau valorificabile prin procese tehnologice de realizare a unor noi produse). − criteriile privind caracteristicile fizice care trebuie asigurate: densitatea. În mod obişnuit criteriile privind alegerea materialelor în funcţie de proprietăţi se formulează considerând diversele caracteristici care exprimă cantitativ proprietăţile acestora. conductibilitatea termică. energia de rupere.. alungirea procentuală după rupere. dimensiunile şi masa semifabricatelor.

K3) şi apreciind că.. Pentru ca numărul criteriilor utilizate la selecţia materialelor în funcţie de proprietăţi să fie cât mai mic (în scopul facilitării alegerii) se apelează la formularea unor criterii bazate pe caracteristici sintetice (care înglobează mai multe caracteristici ale materialului). iar dacă γ trebuie ales un material care să asigure în mod eficient o bună comportare a 324 .. criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând E caracteristica (sintetică) numită modul de elesticitate specific KE = .. . . ρ fiind densitatea materialului. j = 1. .3 rezultă considerând perechea de criterii (K1.Ki. • echipa de proiectare stabileşte valorile ponderilor parţiale aij. în cazul când numai aceste două criterii se iau în considerare. criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând caracteristica (sintetică) denumită rezistenţă mecanică specifică KR. definită prin raportul dintre rezistenţa la rupere a materialului Rm şi greutatea specifică γ (γ = ρg..n ( ∑ a j = 1) şi pe această baza se poate j =1 Sp face ierarhizarea după importanţă a criteriilor. dacă pentru o aplicaţia trebuie ales un γ material care să asigure un nivel ridicat al rigidităţii pieselor (deformaţii elastice mici ale pieselor în prezenţa solicitărilor mecanice) şi un nivel scăzut al masei acestora. i ≠ j şi. . se estimează coeficientul de importanţă al fiecărui criteriu (de exemplu. • se calculează suma ponderilor parţiale corespunzătoare fiecărui criteriu (suma pondrilor înscrise pe fiecare coloană a matricei preferinţelor) Spj = ∑ aij şi suma tuturor ponderilor parţiale înscrise în matrice S p = n(n − 1) 2 = i1 n . De asemenea.K2.. pentru stabilirea valorilor ponderilor aij se consideră pe rând perechile de criterii (Ki. presupunând că numai criteriile Ki şi Kj intervin în alegerea materialului.7 şi a13 = 0. iar g acceleraţia R gravitaţională) K R = m .1. dacă pentru o aplicaţie trebuie ales un material care să asigure un nivel ridicat al rezistenţei mecanice a pieselor şi un nivel scăzut al masei acestora. la aplicarea căreia se parcurg următoarele etape: • se precizează criteriile care se iau în considerare K1.. • se calculează ponderea cu care trebuie considerat fiecare criteriu la n Spj alegerea materialelor aj = . a31 = 0.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR criteriu trebuie considerat la luarea deciziilor privind alegerea materialelor se poate folosi metoda prezentată în figura 14. respectarea criteriului K1 asigură în proporţie de 70% luarea unei decizii bune la alegera materialului). De exemplu. Kn. Kj). i ≠ j şi aij +aji = 1 şi întocmeşte un tablou numit matricea preferinţelor. Kj.

aij .. . documentele cele mai utilizate fiind standardele.... ÎNTOCMIREA MATRICEI PREFERINŢELOR DETERMINAREA SUMEI PONDERILOR PARTIALE ALE CRITERIILOR DETERMINAREA SUMEI TOTALE A PONDERILOR DETERMINAREA COEFICIENTILOR DE IMPORTANTA AI CRITERIILOR . . .. . Kj ..... Ki . ...... . RO fiind rezistenţa la oboseală a materialului (v. manuale etc..9).1. aşa cum s-a putut constata în capitolele anterioare.. .. normative. . 325 .. scap.. .. . Kj. . Etapele metodei de stabilire a coeficienţilor de importanţă ai criteriilor privind alegerea materialelor în funcţie de proprietăţi După stabilirea şi ierarhizarea în funcţie de importanţă a criteriilor de alegere a materialelor pe baza proprietăţilor pe care trebuie să le asigure în aplicaţia considerată. deoarece...privind caracteristicile diverselor materiale comerciale. ajn ... . cataloage... .. ani Spi n .... ... 14. ... se poate face o primă selecţie a materialelor. .. ... acestea grupează materialele după destinaţie (de exemplu.. DEFINIREA CRITERIILOR CRITERIUL K1...... 3.. criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând caracteristica (sintetică) numită rezistenţă relativă la oboseală R KO = O ..... în cazul materialelor metalice există standarde pentru oţelurile.. Ki a1i ...... Kn Kn a1n .... an1 Sp1 K1 ...Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice pieselor la solicitări variabile. Kj a1j . . În acest scop se folosesc datele existente în standarde. aj ........ anj Spj . aj1 .. . ... an Fig.. aji .. cuprind date concrete privind caracteristicile asigurate de fiecare marcă de material şi indicaţii precise privind prelucrările tehnologice ce conduc la stările structurale corespunzătoare obţinerii acestor caracteristici şi facilitează astfel alegerea lor pentru o anumită aplicaţie. ... .. . .. .......... .. Ki.. Rm Valorile unor astfel de caracteristici sintetice asigurate de diversele materiale comerciale sunt prezentate în tabelul 14. ain .. .... ai1 .. . fontele şi aliajele neferoase recomandate pentru diferite utilizări). ai . Kn Spj = ∑ aij = i1 n .... Spn S p = ∑ S pj j =1 aj = Spj Sp a1 ... K1 ..1.

6 12.14.8 7.115 85...210 200.5..11 9.100 50...4......2500 600... t/m3 7...6.1.9.12....4 4..550 700..1300 110.3 6.7.8....91 2..10..60 20.... de exemplu..90.5..90 km 4..8 8.3 24... Pentru alegerea celui mai potrivit material din această gamă se poate utiliza următoare metodologie: • se consideră că gama materialelor cu proprietăţi adecvate.8.1....7.4..7....850 600...25 1....2.m).1.7. uscat Compozite poliesteri + fibre de sticlă ρ.3.20 11...135 68..110 43..7.1. cuprinde m materiale (marcate Mk....2 8.8.5.8.500 400. k = 1.520 500..1..6..7.8.. Principalele caracteristici tehnice ale unor materiale comerciale Materialul Oţeluri carbon de uz general Oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (tratate termic) Oteluri pentru conducte şi recipiente sub presiune (laminate termomecanic) Oţeluri inoxidabile feritice Oţeluri inoxidabile austenitice Oţeluri inoxidabile duplex Oţeluri maraging Superaliaje tip Inconel Superaliaje tip Nimonic superaliaje tip Hastelloy Alame Bronzuri cu Sn sau cu Al Aliaje Cu – Ni Bronzuri cu beriliu Aliaje pa bază de Al deformabile (călite şi îmbătrânite) Aliaje pe bază de Ti Aliaje pe bază de Mg Polietilenă Polipropilenă Politetrafluoretilenă (teflon) Poliamide (nylon) Policlorură de vinil Lemn esenţă tare.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 14.95 0.1 8.100 40. Materialele care respectă toate criteriile privind proprietăţile impuse de aplicaţia în care urmează a fi utilizate alcătuiesc gama materialelor cu proprietăţi adecvate..5 2..n.0...1......jk.7 4..8.8 0....4 8..6...1.92...10.00 1.1200 1000..8.....16.6...900 400... kN/mm2 200....50 60. pentru toate materialele Mk.11....47 0..9 7...1...1300 450.3 1.5.........200 200...2 3..8 5.33 7.210 K R.72 107.220 90.210 200.60 2.9 8..2 8.650 200.1...14..8...28 6.8..m... N/mm2 350.8..3.2 Rm.1200 300..220 190.180 28.8.5 3..7.2 170..9...1 8...0.9..3.8 6..2.8.. j = 1..1.9...1.10..800 450. uscat Lemn esenţă moale.. metoda prezentată anterior) şi nivelele limită acceptabile ale caracteristicilor de material...n (stabiliţi folosind...1.2 1.1....0... k = 1..20..7 7.4.2..2.8.n).10 70.9 2.6 4..70.3.4...17.0..210 210. k = 1..210 200.3 6.6...7 1..5 2...1 2.. j = 1....80 3000.m.2 6.7.110 140.0.5.3.4 0...9.....8.4 12.9 7.. având coeficienţii de importanţă aj.5.1.4500 E. • din analiza care a condus la constituirea gamei materialelor cu proprietăţi adecvate se cunosc.9 7. nivelurile caracteristicilor asiguarete CAM.7 1....1400 650.5 0..00 0.1 4.9..0.8..4.9 7.10..7.7.210 180.....8..j.210 140... notată GMP.. j = 1.7..7..950 1800...0. CAP...8...0 7.4 8..220 200.50.190 115..750 520.8....75..5......10.9.......2...1...6 8..32 40. care respectă toate criteriile 326 ...1000 200. care îndeplinesc integral cele n criterii de selecţie (notate j = 1..40 70..1 9...0 10.n..

..n. * obţinerea caracteristicilor materialului impuse de condiţiile tehnice ale 327 .. dacă fiecare din materialele Mk. astfel încât îndeplinirea fiecărui criteriu de către un material (notată cu 1) să constituie un argument în favoarea alegerii acestuia pentru o anumită aplicaţie. Un set de criterii de acest tip poate avea.jk ≥ CAP.j ... CT = j1 n „min”.. j = 1. care exprimă măsura în care materialul satisface criteriile de selecţie Kj.m.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Kj.n.n. următoarea alcătuire: * materialul este disponibil pe piaţă în cantităţile şi sub forma semifabricatelor necesare pentru realizarea produselor (materialul nu trebuie elaborat şi transformat în semifabricate pe baza unor comenzi speciale lansate către producător). k = 1. Ijk ≥ 1...m se stabilesc indicatorii parţiali Ijk. iar neîndeplinirea fiecărui criteriu (notată cu 0) să diminueze şansele de alegere a acestui material. dispozitive sau maşini speciale). în ordinea descrescătoare a valorilor indicatorului ICT. se calculează indicatorul global al proprietăţilor (caracteristicilor tehnice) ICT.m.. k = 1.. Criteriile privind procesarea tehnologică a materialelor în vederea obţinerii semifabricatelor sau produselor se formulează în mod obişnuit într-o formă calitativă (atributivă).k = ∑ ajIjk .m... de exemplu.jk ≤ CAP.. indicatorii parţiali se calculează cu relaţii de forma: CA M . k = 1.jk . j = 1.n.. k = 1. scrise analitic în forma „min” CAM..j sau în forma „max” CAM.2) • se ierarhizează materialele Mk. folosind relaţia: I .m.j (14.k. j = 1.j. dimensiunile şi caliatea suprafeţelor impuse de realizarea produselor se face cu scule... j = 1. respectă toate criteriile de selecţie Kj.. B. * prelucrarea semifabricatelor la forma.. • pentru fiecare din materialele Mk. * prelucarerea semifabricatelor la forma. sau Ijk = CA P .. dacă criteriul de selecţie Kj este formulat analitic în forma Ijk = CA P . • pentru fiecare din materialele Mk.m. materialul cu cea mai mare valoare a acestui indicator fiind (din punctul de vedere al caracteristicilor asigurate) cel mai potrivit pentru aplicaţia avută în vedre. dacă criteriul de selecţie Kj este formulat CA M .jk analitic în forma „max”. k = 1.k. j = 1. j = 1. k = 1. dimensiunile şi calitatea suprafeţelor impuse de realizarea produselor se face cu tehnologii obişnuite.n. dispozitive sau maşini universale (prelucrarea semifabricatelor nu necesită utilizarea de scule..n.. evident. fără a fi necesară aplicarea unor procedee sau operaţii operaţii tehnologice speciale.

se calculează indicatorul global al performanţelor tehnologice IPT. În mod obişnuit.. Criteriile privind procesarea materialelor se pot ierarhiza în funcţie de importanţă. …. a q . numit matricea performanţelor tehnologice (de forma celui prezentat în fig. K ′2 . se trece la analiza măsurii în care materialele din gama GMP ≡ {M1. exprimă măsura în care fiecare din materialele Mk. folosind relaţia: I PT . aceste criterii se formulează în funcţie de costul total al 328 . daca materialul M k respecta criteriul K ′j  (14. După stabilirea şi ierarhizarea în funcţie de importanţă a criteriilor privind procesarea tehnologică..3) I ′jk =  0. K ′q incluse în setul de criterii privind ′ ′ ′ procesarea materialelor...4) şi se poate face ierarhizarea materialelor din GMP în ordinea descrescătoare a valorilor indicatorului IPT. aplicând aceiaşi metodă ca şi în cazul criteriilor privind proprietăţile. * posibilităţile apariţiei defectelor de material sau de rebutare a produselor în timpul prelucrărilor tehnologice sunt minime. Mk. din GMP îndeplinesc criteriile K ′j . C.k.k. k = 1…m... M2.2). k = 1…m. ′ adică pentru fiecare din criteriile K 1 . respectarea acestora determinând alegerea materialelor şi tehnologiilor de fabricaţie care asigură realizarea în condiţii economice (cu cheltuieli cât mai mici) a produselor necesare într-o aplicaţie tehnică. transformării lor în semifabricate şi prelucrării acestora pentru obţinerea produselor sunt deosebit de importante.. în care elementele matricei. a ′j . Criteriile privind costurile (cheltuielile) aferente elaborării materialelor.. Mm} respectă aceste criterii. …. ( ∑ a /j = 1 ) şi se face apoi ierarhizarea criteriilor după valoarea coeficienţilor j =1 q a ′j . întocmind un tablou. numite indicatorii parţiali ai performanţelor tehnologice I ′jk . se stabilesc coeficienţii de importanţă a1 . daca materialul M k nu respecta criteriul K ′j  Pentru fiecare din materialele Mk.. j = 1…q... 14.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR produsului care se realizează nu necesită aplicarea unor tratamente termice. chimice sau termochimice.. k = 1…q : 1. a 2 . k = 1…m j =1 n (14. materialul cu cea mai mare valoare a acestui indicator fiind cel mai avantajos din punctul de vedere al comodităţii achiziţionării şi comportării la prelucrarile tehnologice necesare transformării sale în produse. k = ∑ a ′j I ′jk . k = 1…m.

.. ...... I I / j2 ..6) I PTE ... ..k. CRITERIUL PONDEREA CRITERIULUI M1 INDICATRII PARTIALI I /jk PENTRU MATERIALUL Mk ⊂ GMP M2 .. .. ... k = 1. Mk .2.. / q1 ...... k = 1... . . (14.... + a PT I PT ... / I qm IPT... Pentru a compara materialele din GMP prin prisma costurilor totale implicate de obţinerea semifabricatelor şi/sau de utilizarea acestora la realizarea produselor necesare unei aplicaţii se pot utiliza costurile relative Cr. Câteva date cu caracter informativ privind costurile relative ale unor materiale (metalice şi nemetalice) utilizate frecvent în aplicaţiile tehnice sunt prezentate în tabelul 14.5) CTref în care CT. a a I PT ..k reprezintă costul total al realizării semifabricatelor dintr-un material Mk ∈ GMP şi/sau al obţinerii produselor necesare unei anumite aplicaţii. 14. / qk . I I / j1 .. k = CT CT k C r . ... ... / I 1k / I 2k .1 IPT.. ....k = .k ..k .m Fig.. I I / jk ...Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice realizării produselor cu performanţele tehnice impuse de aplicaţia în care sunt utilizate... Configuraţia matricei performanţelor tehnologice ale materialelor Criteriul realizării cu costuri minime a produselor necesare unei aplicaţii tehnice se consideră la luarea deciziei finale privind alegerea materialelor. ..m.2 . k = ∑ a ′j I ′jk j =1 n / j .k 329 .. / q .. I /jm .... calculând pentru fiecare material Mk ∈ GMP indicatorul global al performanţelor tehnico-economice (numit şi meritul global) IPTE... iar CTref este costul total al realizării aceluiaşi tip de semifabricate şi/sau al obţinerii aceluiaşi tip de produse dintr-un material de referinţă (din GMP sau din afara acestei game).. / q .k C r ... / I 1m / I 2m .m. IPT. / q2 .. (14. definite prin relaţia: CT .. Mm / I 12 / I 22 K 1/ / K2 a1/ / a2 / I 11 / I 21 . K K / j . IPT.. cu formula: a I .2.

1. care are la bază următoarele principii: − • orice produs este purtătorul material al unor funcţii capabile să satisfacă anumite necesităţi ale utilizatorilor (un produs nu trebuie privit ca un ansamblu de părţi materiale.45 5.40 3.5 270. ţinând seama de acest principiu.8.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în care aCT este coeficientul de importanţă global al criteriilor privind caracteristicile tehnice ale materialelor. materialele Mk ∈ GMP care au meritul global cel mai ridicat trebuie să fie cele preferate pentru aplicaţia tehnică considerată.. evident.. Alame (produse obţinute prin turnare) Aliaje Cu – Ni (produse laminate sau turnate) Superaliaje de tip Nimonic.2.. Bronzuri. Valorile informative ale costurilor relative ale unor materiale utilizate în tehnică MATERIALUL Oteluri de uz general (bare laminate) Oteluri de uz general (table.9.8 2.1..2.1....4.2.k (14.5 7.9 6.6 2. Răşini acrilice şi fenolice Politetrafluoretilenă (Teflon)....k.5.2.4..9.0 1.120 25..4.k O metodă modernă ce poate fi utilizată la luarea deciziei finale privind selecţia materialelor pentru o aplicaţie tehnică este analiza valorii (analiza tehnico−economică a utilităţii).k şi costurile aferente prelucrării tehnologice pentru materialele din GMP sunt apropiate.m. iar aPT – coeficientul de importanţă global al criteriilor privind performanţele tehnologice ale materialelor (aCT + aPT = 1).. se poate stabili cu formula: I CT ..13 6.m...8 2.1. I PTE .5 8. ci ca un ansamblu de utilităţi).. Tabelul 14... Alame (produse obţinute prin DP) Cupru.14 36.400 Dacă valorile indicatorului IPT...1..3. k = 1. Polistyren Policlorură de vinil..0.4..18 19... indicatorul global al performanţelor tehnico – economice IPTE. Polipropilenă.3.. Incoloy.5. Bronzuri..7) .9. ABS.. Udimet Titan şi aliaje de Ti (produse obţinute prin DP + TT) Polietilenă... Poliamide (Nylon) Fibre de sticlă Compozite polimerice cu fibre de sticlă sau de carbon Cr = CT CTref * 1.7. analiza oricărui produs trebuie realizată pornind de la sistemul de 330 * Costurile CT şi CTref sunt calculate în lei/kg de semifabricat . profile) Oţeluri carbon pentru construcţia de maşini (produse laminate) Oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (produse laminate) Oteluri carbon şi slab aliate pentru scule Oţeluri inoxidabile şi refractare (produse laminate) Fonte albe şi cenuşii (produse obţinute prin turnare) Fonte modificate (produse obţinute prin turnare) Aluminiu şi aliaje de Al (produse oţinute prin DP + TT) Aluminiu şi aliaje de Al (produse obţinute prin turnare) C= r C T C ref T * MATERIALUL Cupru. Inconel.5 2.....9 1. k = 1.5..0 10. k = C r ...8. benzi.8 5..21 100....

• pentru orice produs trebuie să existe o corelaţie optimă între funcţiile asigurate şi resursele alocate pentru realizarea acestora. nu trebuie să conducă la ideea că aceste metode simplifică problemele. ingineri specializaţi în domeniul materialelor. se poate construi un grafic de corelare i =1 f utilitate – cost de tipul celui prezentat în figura 14. pentru ca produsul obţinut să se caracterizeze printr-un raport maxim utilitate/cost). de către o echipă de proiectare bine structurată (care cuprinde ingineri cunoscători ai aplicaţiei ce se analizează. ingineri specializaţi în domeniul tehnologiilor de fabricaţie. acest principiu fiind denumit principiul raportului maxim între utilitate sau valoare de întrebuinţare şi cost. ci = i . Considerând că produsul analizat are f funcţii şi că la fiecare funcţie corespunde un coeficient importanţa αi. care să constituie suportul luării deciziilor pertinente privind rezolvarea unor astfel de probleme. i = 1. i = 1. care corespund unor necesităţi reale (efective. în cadrul căruia funcţiile sunt împărţite în categorii de importanţă: funcţii de bază (principale). iar CT CT – costul total al produsului ( ∑ ci = 1). directe) ale celor care utilizează produsul şi funcţii auxiliare (secundare).Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice funcţii al acestuia..3. ţinând seama de următoarele recomandări: • în prima etapă de rezolvare a problemei se analizează cu atenţie 331 . economişti specailizaţi în domeniul costurilor etc.. Aspectele anterior prezentate evidenţiază cu claritate complexitatea problemelor privind alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice.f ( ∑ α i = 1 ) şi o pondere a costului i =1 f C de realizare ci.). la analiza oricărui produs trebuie calculată ponderea costurilor implicate de realizarea fiecărei funcţii şi trebuie examinată corelaţia ce există între aceasta şi ponderea funcţiei (coeficientul de importanţă al funcţiei) în asigurarea utilităţii (calităţii) globale a produsului. Aplicarea acestor metode este utilă şi conduce la rezultate bune. Încercarea de a recomanda unele metode cantitative.. Din analiza unor astfel de grafice rezultă care sunt funcţiile produsului pentru care costurile sunt disproporţionate în raport cu contribuţiile lor la utilitate şi se pot găsi modalităţile de eliminare a neconcordanţelor cu efecte negative asupra costurilor (eliminarea funcţiilor inutile sau operarea unor modificări tehnologice privind realizarea funcţiilor care implică costuri ridicate). Ci fiind costul aferent realizării funcţiei. ţinând seama de acest principiu.. dacă problema alegerii materialelor pentru o aplicaţie tehnică se tratează etapizat.f. diminuează responsabilitatea membrilor echipei de proiectare şi micşorează cerinţele privind competenţa acestora. care contribuie la îndeplinirea normală a funcţiilor de bază sau care fac produsul mai uşor de vândut şi cresc reputaţia pe piaţă a acestuia.

se stabilesc principalele proprietăţi (caracteristici) pe care trebuie să le posede materialul din care acesta urmează să fie confecţionat şi. cât şi de materialele compozite durificate cu fibre. tipurile sau mărcile de materiale adecvate din această familie. Fig.3. se pot adăuga acestora şi criterii din celelalte categorii (criterii privind procesarea tehnologică sau criterii privind costurile). 14.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR condiţiile tehnice ce caracterizează produsul care trebuie realizat. aşa cum se arată în schema din figura 14. menţinând în prim plan cerinţele privind proprietăţile şi adăugând eventual acestora şi criterii privind caracteristicile tehnologice sau costurile. materialul din care acesta urmează să fie confecţionat trebuie să prezinte caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate. de exemplu.5. dacă produsul care trebuie realizat este un recipient sub presiune care urmează a fi amplasat pe o aeronavă.4. pentru cele două aplicaţii descrise anterior alegerea tipurilor de materiale se realizează aşa cum sugerează schemele prezentate în figurile 14. de exemplu. tenacitate mare şi densitate cât mai mică.6 şi 14. ceea ce conduce. pe această bază. • după selectarea familiei din care trebuie să facă parte materialul ce va fi utilizat la confecţionarea produsului. se poate încerca selectarea clasei (familiei) de materiale potrivite pentru fabricarea produsului. de exemplu. dacă produsul care trebuie realizat este un recipient de stocare a unui gaz combustibil (pentru utilizare casnică) sub presiune. aşa cum se arată în schema din figura 14. condiţii care. se stabilesc categoriile. 332 . materialul din care acesta urmează să fie confecţionat trebuie să se caracterizeze prin rezistenţă mecanică ridicată. Configuraţia unui grafic de corelare utilitate – cost obţinut prin aplicarea analizei valorii la un produs industrial • dacă în prima etapă de rezolvare a problemei criteriile privind proprietăţile nu sunt suficiente pentru selectarea familiei de materiale adecvate aplicatiei avute în vedere. decizia utilizării unui material metalic fiind justificată de compararea celor două familii de materiale prin prisma costurilor.7. la soluţia alegerii unui material din familia compozitelor durificate cu fibre. pot fi îndeplinite atât de materialele metalice.

14. aşa cum s-a arătat mai înainte.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Fig. 14. Shema alegerii familiei de materiale pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă Fig. pentru a decide care dintre tipurile de materiale selectate în etapele precedente (care alcătuiesc gama materialelor cu proprietăţi adecvate GMP) corespunde cel mai bine cerinţelor tehnico-economice ce definesc aplicaţia avută în vedere.6.7.5. 14. Shema alegerii tipurilor de materiale metalice pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă . Shema alegerii familiei de materiale pentru un recipient de stocare sub presiune a unui gaz combustibil • metodele prezentate anterior se pot utiliza în etapa finală. pentru ca eficienţa aplicării acestor metode să fie corespunzătoare este necesar ca numărul materialelor Mk din GMP să fie cât mai 333 Fig.4. Schema alegerii tipurilor de materiale compozite pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă Fig. 14.

Configuraţia constructivă a prajinilor de pompare este dictată de rolul lor funcţional şi de tipul materialului utilizat la confecţionarea acestora şi este prezentată în figura 14.. garnitura de prăjini (alcătuită din prăjini de pompare asamblate cap la cap) este una din componentele principale ale echipamentului de lucru. Acest fapt este ilustrat în figura 14. 14...3.. se poate aprecia că durabilitatea unei prăjini de pompare este în directă dependenţă cu mărimea coeficientului de siguranţă c. În ţara noastră şi în multe alte ţări de pe glob. Ca 2 2 2 2 urmare. mărcile de oţel adecvate (care alcătuiesc GMP pentru această aplicaţie) se pot alege folosind prescripţiile din standardul SR EN 10028.9.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR mic. cataloage. Ciclurile de solicitare ale prăjinilor din compunerea garniturii de prăjini de la o sondă sunt (în mod obişnuit) ondulant-pozitive (cu coefcientul de asimetrie σ R = min = 0.3.4 < R < 0) şi au ca tensiuni caracteristice: tensiunea maximă. ciclurile de solicitare având perioada aproximativ egală cu durata unui ciclu de lucru al pompei de adâncime. În timpul utilizării într-o sondă aflată în exploatare.0. care prezintă o modalitate de estimare a caracteristicilor ciclurilor de solicitare ale prăjinilor de pompare din diferite zone ale garniturii de prăjini ce echipează o sondă. în condiţii de funcţionare defectuoasă a σ max instalaţiei de pompare) alternante (cu –0. pe baza interpretării dinamogramelor înregistrate la sonda respectivă. tensiunea medie σ + σ min σ max (1 + R) σ − σ min σ max (1 − R) σ m = max = > 0 şi σ v = max = σv. pentru aplicaţia constând în realizarea recipientului de stocare a gazului gombustibil (anterior discutată). Un studiu de caz privind alegerea materialelor Pentru a evidenţia complexitatea problemei alegerii materialelor pentru aplicaţiile tehnice se prezintă un studiu de caz privind materialele selectate şi utilizate de diverşi producători pentru realizarea prăjinilor de pompare a petrolului din zăcăminte.8. pompajul de adâncime cu prăjini se utilizează ca metodă de extracţie a petrolului (ţiţeiului) la 65. σmax > 0. de exemplu. normative sau prescripţii tehnice.85% din sondele aflate în producţie. având rolul de a transmite mişcarea rectilinie alternativă de la instalaţia de suprafaţă la pistonul (cilindrul) pompei de adâncime cu care se realizează extracţia ţiţeiului din zăcământ. La aplicarea acestei metode tehnologice de exploatare a sondelor. prajinile de pompare sunt supuse unor solicitări axiale variabile. tensiunea minimă σmin = Rσmax.7 ) sau (mai rar. această cerinţă putând fi uşor respectată dacă se face o selecţie a tipurilor de meteriale pe baza informaţiilor cuprinse în standarde. dată de relaţia: 334 .

Ff1. Analizând relaţia (14. ca urmare. K R = m şi cu γ σ mărimea rezistenţei la oboseală relative K O = −1 . între pistonul şi cămaşa pompei de adâncime. implicit.8) = c= Rm σ max (1 − R) + (1 + R ) σ −1 în care σmax. energia consumată la exploatarea unei sonde prin pompaj de adâncime) sunt în dependenţă liniară cu caracteristica γ.8) în contextul argumentelor anterior prezentate. cu R = −1) a prăjinii de pompare în mediul de lucru din sondă (amestec ţiţei−ape de sondă. Rm Comportarea în exploatare a prăjinilor de pompare are ca factor de influenţă şi modulul de elasticitate longitudinal al materialului acestora E.) Ff.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Rm σ max.1 este tensiunea maximă a ciclurilor limită care. rigidităţile la tracţiune şi încovoiere ale prăjinilor fiind în directă proporţionalitate cu această caracteristică. creşterea valorii modulului de elasticitate specific al E materialului prăjinilor K E = . greutatea coloanei de lichid pompat F1. se poate aprecia că durabilitatea prăjinilor de pompare creşte o dată cu rezistenţa R mecanică specifică a materialului din care sunt confecţionate. etc.1 σ max . cu corozivitatea determinată de salinitate şi de conţinuturile de CO2 şi H2S dizolvate). πd 2 . Rm este rezistenţa la rupere a materialului prăjinii. Intensităţile majorităţii acestor componente (Fg. iar σ−1 – rezistenţa la oboseală (prin solicitare alternant-simetrică. determină micşorarea deformaţiilor axiale şi γ curburilor locale ale garniturii de prăjini ce echipează o sondă aflată în exploatare şi asigură astfel o funcţionare mai eficientă a instalaţiei de pompare. intensităţile forţei Fmax şi tensiunii σmax (şi. sarcinile (dinamice) datorate inerţiei şi fenomenelor oscilatorii ale garniturii de prăjini Fd. produc ruperea prin oboseală a prăjinii considerate. forţa de flotabilitate a garniturii de prăjini Ff1. forţele de frecare (între prăjini şi ţevile de extracţie. Fmax este rezultanta unui Fmax şi aria secţiunii transversale a prăjinii S p = 2 4 grup de sarcini axiale ce are ca principale componente: greutatea proprie a prăjinilor de pompare Fg. Fd. Tensiunea maximă (σmax) a ciclurilor solicitării de lucru a unei prăjini are mărimea dată de raportul dintre forţa maximă de solicitare axială a prăjinii. Ff) sunt direct proporţionale cu greutatea specifică a materialului prăjinilor γ = ρg şi. având acelaşi coeficient de asimetrie ca şi ciclurile solicitării de lucru. (14. 335 .

. Configuraţia constructivă şi dimensiunile produsului prăjină de pompare Fig. în medii de lucru slab corozive. Standardele şi normele existente clasifică oţelurile pentru prăjini de pompare în următoarele clase de rezistenţă: a) oţeluri grad C.14. KO. Determinarea caracteristicilor ciclurilor de solicitare ale prăjinilor de pompare Caracteristicile precizate anterior (KR. caracteristicile de rezistenţă mecanică prescrise (Rm = 630. KE) pot servi la efectuarea unei analize comparative a diverselor materiale utilizate sau cu perspective de utilizare la confecţionarea prăjinilor de pompare.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. A. recomandate pentru prăjinile supuse în exploatare la sarcini mici sau mijlocii.8. 14.790 N/mm2) sunt realizate de oţelurile 336 .9. Oţelurile sunt materialele tradiţionale pentru prăjinile de pompare..

2.4 %... rezistenţa la oboseală este influenţată substanţial şi de frecvenţa ciclurilor de solicitare variabilă. ce asigură (după calire+ revenire) caracteristici de rezistenţă mecanică la nivelul oţelurilor grad D şi rezistenţe la oboseală (în aer şi în mediul coroziv de sondă) superioare celor prezentate de celelalte oţeluri pentru prăjini.0..Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice carbon sau slab aliate de tip C−Mn (cu %Cm = 0.1. asigură rezistenţe mecanice superioare ale prăjinilor şi ameliorează comportarea lor la oboseală în aer şi în mediile corozive saline.....55 % mai scăzută decât rezistenţa la oboseală a materialului din care sunt confecţionate (determinată pe epruvete polizate).1. în medii de lucru saline (fără H2S). dificultăţile tehnice ridicate de aplicarea călirii martensitice clasice (cu încălzirea pieselor în cuptor şi răcirea ulterioară în băi de ulei sau apă) la prăjinile de pompare pot fi depăşite dacă se utilizează încălzirea prin inducţie cu curenţi de medie frecvenţă (8000. recomandate pentru prăjinile de pompare cu condiţii grele de lucru: sarcini mari de pompare şi medii saline contaminate cu CO2 (fără H2S) sau sarcini de pompare moderate şi medii de lucru puternic corozive (medii saline cu CO2 şi H2S).7 %. %Nim = 1 % şi %Mom = 1%. în medii de lucru cu corozivitate scăzută.10000 Hz) şi răcirea cu jeturi de apă..0.0.3 %).2 % şi %Mom = 0.. %Crm = 0. Cercetările întreprinse pentru creşterea caracteristicilor de exploatare ale prăjinilor de pompare din oţel au condus la concluziile următoare: • Aplicarea TT final de îmbunătăţire.. %Nim = 1.35.0.3.8.7 % şi %Mom = 0.0..0 % şi %Mom = 0..15..1.. %Crm = 16. se recomandă utilizarea unui oţel Ni−Mo (%Cm = 0. cu TT final de normalizare + revenire înaltă.1...2.4 % şi %Mnm = 1.10. b) oţeluri grad D.0.4...3.6 %) în stare normalizată. aşa cum indică diagramele prezentate în figura 14. în locul tratamentelor de normalizare sau normalizare + revenire. • Rezistenţa la oboseală (în aer sau în mediu coroziv) a prăjinilor de pompare este cu 40. aşa cum indică datele prezentate în tabelul 14..0..12.3.17. c) oţeluri grad K. d) oţeluri speciale.65.45 %. aşa cum arată diagramele din figura 14. recomandate pentru prăjinile supuse în timpul pompajului la sarcini mari sau foarte mari. În cazul mediilor corozive. caracteristicile de rezistenţă mecanică impuse (Rm = 790. în figura 14.965 N/mm2) sunt realizate de oţeluri slab aliate de tip Cr−Mo (%Cm = 0. un exemplu tipic de oţel aparţinând acestei clase este cel cu %Cm = 0.15..0..42 %..2. %Crm = 1...3 %)..3.3 %) sau Cr−Ni−Mo (%Cm = 0...11 se prezintă sintetic modul în care starea suprafeţelor prăjinilor şi mediul de lucru influenţează rezistenţa la oboseală a acestora... destinate prăjinilor solicitate moderat în timpul pompajului.4.17 %.23 %... %Nim = 1.. în stările structurale conferite prin aplicarea unor TT finale de normalizare + revenire sau îmbunătăţire.. 337 .

. Aliajele pe bază de aluminiu reprezintăo altă categorie de materiale a cărei utilizare la confecţionarea prăjinilor de pompare a fost cercetată. Influenţele stării suprafeţei şi mediului de lucru asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel • Creşterea rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel se poate realiza dacă se aplică acestora operaţii finale de durificare superficială (ecruisare prin rulare sau prin sablare cu jet de alice. cu rugozitatea suprafeţelor acestora Rz. %Cum = 1. din clasa 7000 (de exemplu.2..6⋅106 m (puţin mai mică decât a oţelurilor) şi KR = (1.14.2. v.. Al2CuMg (faze S’ sau S) etc.2.9 %. Al2Mg3Zn3 (faze T’ sau T).11.2. călire superficială. de tip MgZn2 (faze M’ sau M). aliajul 7075. Zr).6. Cercetările au arătat că aliajele pe bază de Al potrivite pentru această aplicaţie sunt aliajele deformabile şi durificabile structural prin TT.1 %. şi cu mărimea tensiunilor reziduale de compresiune din stratul superficial al prăjinilor (introduse în cursul procesului tehnologic de fabricare sau prin operaţiile de durificare superficială practicate) σr. Ti.1.. 338 . La utilizarea acestor aliaje pentru confecţionarea prăjinilor de pompare trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • Aliajele asigură prăjinilor rezistenţa la tracţiune Rm = 475.20) ⋅104 m (mai mari ca la oţeluri. tabelul14..). Cr.. 14. etc. %Mgm = 2. S-a constatat că rezistenţa la oboseală a prăjinilor σ−1 este în dependenţă liniară cu rezistenţa la rupere a oţelului din care sunt realizate Rm.10. prin aplicarea unor TT de tipul T7. aceste aliaje capătă structuri alcătuite dintr-o matrice de soluţie solidă a componentelor şi faze durificatoare (semicoerente sau necoerente cu matricea) uniform distribuite în matrice.. Rezistenţa la oboseală în aer a oţelurilor pentru prăjinile de pompare Fig.75..3).0 % şi adaosuri de Mn. B. cu %Znm = 5.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.. care induc tensiuni reziduale de compresiune în stratul superficial al pieselor.1.600 N/mm2 şi caracteristici KE = 2..

Compozitele cu fibre de sticlă folosite pentru realizarea prăjinilor de pompare (conform soluţiei constructive sugerate de fig. aşa cum sugerează diagramele din figura 14. pentru viitor (când costurile de fabricare vor înregistra scăderi datorită progresului tehnic şi tehnologic) se întrevede şi utilizarea compozitelor cu fibre de C. menţineri de 1000 ore la 200 oC pot determina diminuarea cu 50. 9.14. aliajele au o bună rezistenţă la oboseală în mediile saline. existenţa acestui fenomen (datorat trecerii în stare stabilă a structuriilor metastabile realizate prin TT aplicate) impune limitarea adâncimilor la care pot fi utilizate prăjinile din aliaje de Al şi verificarea periodică a caracteristicilor lor mecanice (însoţită. Compozitele cu fibre de sticlă reprezintă o altă categorie de materiale aplicabile la confecţionarea prăjinilor de pompare.31.13.33. chiar şi în cazul contaminării acestora cu H2S şi CO2.6..60 % a Rm. C.200 oC (de exemplu. de refacerea structurii printr-un nou TT de călire de punere în soluţie + îmbătrânire).14... B sau whiskers (trihite) metalice sau ceramice. • Prezenţa mediilor corozive de lucru afectează rezistenţa la oboseală a aliajelor pe bază de aluminiu în măsură mult mai mică decât în cazul oţelurilor. Influenţele mediului de lucru şi frecvenţei ciclurilor de solicitare asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel grad D Fig. scap.. eventual.12.14. Fig.13.8) au 339 . caracteristica KO înregistrând valori 0. dacă piesele din astfel de aliaje sunt menţinute la temperaturi mai mari ca 150.1). v.. la nivelul celor tipice oţelurilor înalt aliate cu Cr.0.. Influenţele asimetriei ciclurilor de solicitare şi prezenţei concentratorilor asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din aliaje pe bază de aluminiu • Rezistenţa la oboseală (în aer) a aliajelor pe bază de aluminiu este influenţată în măsură importantă de asimetria ciclurilor de solicitare şi de prezenţa concntratorilor de tensiuni.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice • Caracteristicile de rezistenţă mecanică se degradează în timp.

55⋅103 N/mm2). aceste caracteristici sunt dependente de fracţia volumică a fibrelor în structura compozitului fv.. concomitent cu gelifierea. Prăjinile de pompare din astfel de materiale se realizează printr-un proces de pultruziune (tragerea răşinii.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR matricea de răşină poliesterică sau epoxidică (cu Rmm = 30. printr-o matriţă.9) E = fv Ef + (1 – fv)Em Em ] (14.60 N/mm2 şi Em = 6. şi Rm (la tracţiune) ale prăjinilor realizate din materiale compozite putându-se estima cu relaţii de forma (v. 14. Rm = Rmf [fv + (1 – fv) Fig.14.10).3.14.15. Modificarea rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din materiale compozite în funcţie de abaterile de la aranjamentul axial al fibrelor de sticlă 340 .10) Ef Aşa cum rezultă comparând datele prezentate în tabelul 14.. armată cu fire paralele din rovrig de fibre de sticlă.12): (14. întărirea şi maturarea la cald a răşinii în prezenţa unor catalizatori). aşa cum rezultă analizând datele prezentate în tabelul 14.7. 14. E.9) şi (14.9⋅103. deoarece compozitele realizate industrial nu asigură întotdeauna legături interfaciale perfecte între fibre şi matrice (condiţie ce stă la baza stabilirii acestor relaţii)..1⋅103 N/mm2) şi fibre din sticlă E (cu Rmf = 3400 N/mm2 şi ≅ 7. cap. La utilizarea acestor materiale pentru confecţionarea prăjinilor de pompare trebuie avute în vedere următoarele aspecte tehnice: • Caracteristicile KE şi KR ale compozitelor cu fibre de sticlă sunt superioare celor prezentate de oţeluri. valorile experimentale ale caracteristicilor E şi Rm ale materialelor compozite diferă de cele calculate cu relaţiile (14.3 şi în diagramele din figura 14.. Dependenţa dintre rezistenţa la rupere şi fracţia volumică a fibrelor la compozitele pentru prăjini de pompare Fig.24⋅103 N/mm2) sau din sticlă S (cu Rmf = 4800 N/mm2 şi Ef Em = 8.

04..26 (0.73.9 4.870 810. considerând factorii CT şi CTref exprimaţi în lei/(m de prăjină)...31 (0.12...1.790 790.49...35 (0..0...0.6 Oţel Grad K Oţel Special (aliat cu Cr) Aliaj de Al tip 7075 Compozit cu fibre de sticlă E 2.60⋅104 C+r T7 80 % fibre * Costurile relative Cr calculate cu relaţia (14.0.98.50..22.0.0..2..0.710 620.24 (0..8 5.0. .850 790..05⋅105 Starea N C+r N+r C+r Rm..0.1...15⋅105 7..83 0.13 1..03.14 9.930 470..03 1..06.05) 0.. 7750 pentru oţelurile speciale înalt aliate cu Cr..81. 1800 pentru compozitul cu fibre de sticlă. *** KO calculate cu σ-1 determinat pe epruvete polizate.52 (0.24..49.22..0...33.580 1600.53 0..3.7 2.31) 0. calculate cu următoarele densităţi ρ.51..56 0..7 2...0 E.35) 0.1...51 (0...35) 0.06.22.10⋅105 N N+r C+R KO *** în aer 0.7 2.32 0..11 1.0..50 0.1700 KE.11) 0. în paranteze sunt valorile lui KO obţinute cu σ-1 determinat pe baza rezultatelor unor încercări efectuate pe prăjini reale.62 1..7 2.26 0.7 2.640 750. Principalele caracteristici tehnico-economice ale materialelor folosite la realizarea prăjinilor de pompare Materialul Oţel Grad C Oţel Grad E Cr* 1.82..5).Tabelul 14.52 0.1.0.48...27 (0.26 1. N/mm2 630.03⋅104 5.90.965 860.6 3....26 (0..1.25) KO *** în apă salină 0.9. ** KR şi KE.34 0.27) 0.2 KR..93 0.07) 0..52 0....0. N/mm2 2.8 2.5). Grad E şi Grad K).0.. în kg/m3: 7820 pentru oţelurile slab aliate (Grad C....20..7 2.** Mm 2.1030 690.0..27 0.47..2 2.24) 5.7 2..50 (0. 2760 pentru aliajul de Al tip 7075 (AlZn6Mg2..1.5Cu1...** km 0..22 1.

compozitele cu fibre unidirecţionale având tendinţa de degradare rapidă când sunt solicitate la compresiune. Studiul de caz prezentat evidenţiază un aspect important privind alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice: produsele destinate utilizării în diverse condiţii (privind solicitările mecanice. 321 matricea preferinţelor. 324 mentenabilitate. 334 costuri relative.. 334 coeficient de importanţă. compozitele cu fibre de sticlă având o foarte bună comportare în mediile apoase saline. 322 grafic de corelare utilitate-cost. 334 proprietăţi adecvate. 323 coeficient de siguranţă. 328. 327 fiabilitate. 328 criterii privind proprietăţile. 326 pultruziune. 329 criterii de cost. în soluţiile de acizi sau baze şi în prezenţa solvenţilor organici. 322 modul de elasticitate specific. • Caracteristicile mecanice ale materialelor compozite sunt influenţate negativ de creşterea temperaturii (ce produce degradarea matricei şi legăturilor interfaciale dintre fibre şi matrice).. rezistenţa la oboseală a compozitelor cu fibre de sticlă pentru prăjinile de pompare este substanţial influenţată de abaterile de la aranjamentul axial al armăturii (unidirecţionale) din fibre şi (la fel ca E şi Rm) de caracteristicile legăturilor realizate în procesul de fabricare la interfeţele dintre fibre şi matrice.25..42). 334 coefcient de asimetrie. 331 indicator global. 321 materiale structurale. 329 indicator parţial.. temperaturile şi mediile de lucru) se pot realiza în mai multe variante. pentru fiecare variantă selectându-se materialul adecvat funcţionării în deplină siguranţă a produsului şi care asigură raportul maxim utilitate/cost.0.1 în loc de σ−1 are valori KO = 0. KO calculat cu σ0. 324 prajini de pompare. 330 cicluri de solicitare. 327.30. 340 reciclabilitate.0. 323 criterii tehnologice. rezistenţa la oboseală este mai ridicată dacă solicitările variabile se caracterizează numai prin eforturi de întindere (de exemplu. 324 rezistenţă relativă la oboseală.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice • Rezistenţa la oboseală în aer a prăjinilor de pompare din compozite cu fibre de sticlă este caracterizată prin valori KO = 0.37. 323 rezistenţă mecanică specifică.15. 325 341 . Cuvinte cheie analiza valorii.ca urmare prăjinile de pompare realizate din materiale compozite cu fibre de sticlă nu pot fi utilizate la temperaturi mai mari de 200 oC. • Aşa cum arată diagramele din figura 14. 327 materiale funcţionale. Rezistenţa la oboseală nu este practic afectată de prezenţa mediilor corozive.

. b) fabricarea unui magnet permanent. c) polietilena.4. d) fabricarea corpului unui rezervor sferic de depozitare a gazelor lichefiate? T.. New York.. Care este rezistenţa mecanică specifică a unui material metalic cu Rm = 800 N/mm2 şi ρ = 4000 kg/m3: a) KR ≅ 20. Bucureşti. Editura Tehnică.4 km. 342 . Composite materials. d) sticla? T.14. Fracture and fatigue. Ulmanu V. Pentru care dintre următoarele aplicaţii trebuie ales un material din gama materialelor structurale: a) realizarea arborelui cotit al unui motor de autoturism.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Bibliografie 1. Analiza comparativă a caracteristicilor de exploatare ale materialelor pentru prăjinile de pompare.1.. Introduction to materials science for engineers.14. * * * Hütte − Manualul inginerului. 1992 2. Drăghici Gh.3. New York – London. în vol. Braşov..14. 1985 4. d) fabricarea elementului activ al unui aprinzător piezolelectric? T.14.4 km. Editura Economică.4 m.2 km? T. b) fabricarea catalizatorului pentru un reactor dintr-o instalaţie petrochimică.. A. Bucureşti. Ciurea S. Managementul calităţii totale.. 1995 Teste de autoevaluare T. Ohio. „Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrare la cald”.. c) KR ≅ 10. Care dintre următoarele materiale pot fi încadrate în gama materialelor reciclabile: a) oţelurile. MacMillan Publishing Company. b) fontele. Editura Chiminform Data.7⋅106 m: a) oţelul cu E = 2. 1994 7. c) realizarea ţevilor pentru tubulatura unei conducte care transportă gaze naturale sub presiune. * * * Metals Handbook. 1992 6.2. Care dintre următoarele aplicaţii tehnice impun alegerea unui material din gama materialelor funcţionale: a) realizarea conductorilor electrici.14. Ingineria calităţii. d) KR ≅ 40. Shackelford J..J. Zecheru Gh. Metals Park.S. Broutman L. 1995 5. b) KR ≅ 20.M.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 7850 kg/m3. Academic Press.5. 1974 3. Bucureşti. Drăgulănescu N. Traducere din limba germană după ediţia a 29-a. Care dintre următoarele materiale asigură un modul de elasticitate specific KE ≅ 2. c) fabricarea unui tranzistor.M. Desk Edition. Moţoiu R.

9.7. Stiind că act = 0. b) IPT = 0. c) aliajul pe bază de titan cu E = 1. b) Rm = 600 N/mm2.6. Care dintre următoarele principii se aplică la utilizarea analizei valorii la un produs industrial: a) orice produs este purtătorul material al unor funcţii capabile să satisfacă necesităţile exprimate sau implicite ale utilizatorilor.373. d) condiţiile privind preţul de desfacere? T. La alegerea materialului pentru un produs sunt impuse patru criterii (calitative) privind procesarea sa tehnologică. IPT.14.14.12. coeficienţii de importanţă ai / / / criteriilor fiind a1/ .k = 0.222? 343 .8.733. a 4 .455.4: a) ρ = 900 kg/m3.8 şi Cr.10. a 2 . b) orice produs trebuie privit ca un ansamblu de utilităţi. c) IPTE. toate criteriile având acelaşi coeficient de importanţă. c) IPT = 0.2. d) orice produs trebuie privit ca un ansamblu de părţi materiale şi nu ca un ansamblu de utilităţi? T. b) IPTE. Care dintre criterii nu a fost îndeplinit de un material.14. b) al doilea criteriu. d) ρ = 5600 kg/m3? T.6. Care este indicatorul global al performanţelor tehnologice pentru un material care respectă numai trei din criteriile impuse: a) IPT = 1.11. La alegerea materialului pentru un produs sunt impuse cinci criterii (calitative) privind procesarea sa tehnologică.k = 3.k = 0.14.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 4150 kg/m3. c) orice produs trebuie să asigure un raport maxim între utilitate sau valoare de întrebuinţare şi cost. b) ρ = 7600 kg/m3. Care este densitatea unui material al cărui indicator parţial privind respectarea acestui criteriu este I = 1. Materialul din care se confecţionează un produs trebuie să satisfacă criteriul ρ ≤ 4000 kg/m3. b) condiţiile privind fiabilitatea.k = 0.8.k = 0.4: a) Rm = 900 N/mm2. Un material Mk din gama materialelor cu proprietăti adecvate unei anumite aplicaţii are ICT. d) al patrulea criteriu? T.4? T.14.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice b) aliajul de aluminiu cu E = 7.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 8550 kg/m3? T.k = 1. d) Rm = 840 N/mm2? T. Care este rezistenţa la tracţiune a unui material al cărui indicator parţial privind respectarea acestui criteriu este I = 1.14. d) alama cu E = 1. să se precizeze care este valoarea indicatorului global al performanţelor tehnicoeconomice pentru acest material: a) IPTE.14. c) Rm = 500 N/mm2. c) condiţiile privind reciclabilitatea. Care dintre următoarele condiţii pot fi incluse în gama condiţiilor tehnice care definesc funcţionalitatea şi comportarea în exploatare ale unui produs: a) condiţiile privind solicitările mecanice. c) al treilea criteriu. d) IPT = 0.1⋅104 N/mm2 şi ρ = 2750 kg/m3.0. a 3 .8. dacă indicatorul global al performanţelor sale tehnologice are valoarea / I PT = a1/ + a3/ + a 4 : a) primul criteriu. d) IPTE. Materialul din care se confecţionează un produs trebuie să satisfacă criteriul Rm ≥ 600 N/mm2.k = 1. c) ρ = 2860 kg/m3.

dacă funcţionarea în siguranţă a maşinii impune respectarea următoarelor condiţii tehnice: a) tensiunile din bară trebuie să respecte condiţia σ ≤ 0. având caracteristicile precizate în tabelul 14.8Rp0.4. asigurată dacă materialul acesteia îndeplineşte simultan criteriile: 344 . Pentru realizarea unei bare de tracţiune cilindrice din compunerea unei maşini s-a selectat o GMP cu cinci oţeluri.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aplicaţii A. ρ fiind densitatea materialului barei şi 4 4m trebuie să îndeplinească criteriul m ≤ m0.2 ≥ 177 N/mm2. A. Forţa axială maximă care solicită bara în timpul funcţionării maşinii este F = 25000 N.5 mm.5 kg.14. Să se stabilească ce criterii privind proprietăţile trebuie impuse la alegerea materialului pentru această bară. b) masa barei trebuie să fie m ≤ m0 = 0. 2 ≥ 0. E fiind modulul E πd ∆L0 de elasticitate longitudinal al materialului barei şi trebuie să respecte criteriul ∆L 4 FL ε ≤ 0 . πd L σ 4F Deformaţia specifică axială a barei este ε = = 2 .8Rp0.1.14. R p 0. Pentru funcţionarea în siguranţă a maşinii trebuie respectate următoarele condiţii tehnice: a) tensiunile generate în bară de aplicarea forţei de întindere F trebuie să respecte condiţia σ ≤ 0. ρ ≤ 5660 kg/m3 şi E ≥ 47160 N/mm2. b) bara trebuie să prezinte o bună tenacitate.5 m şi diametrul d ≅ 15 mm.2 fiind limita de curgere a materialului barei. Pentru realizarea unei maşini trebuie confecţionată o bară de tracţiune cu lungimea L = 0.2.2. c) deformaţia axială a barei nu trebuie să depăşească valoarea ∆L0 = 1.8Rp0. L πd ∆L0 Înlocuind datele din enunţul aplicaţiei rezultă următoarele criterii de alegere a materialului barei de tracţiune: Rp0. se obţine astfel condiţia 4F . Rezolvare 4F Tensiunile de întindere din bară au intensitatea maximă σ = şi πd 2 trebuie să corespundă criteriului σ ≤ 0.2. Rp0. se obţine astfel condiţia E ≥ 2 . se obţine astfel condiţia: ρ ≤ 2 0 .8πd 2 πd 2 Masa barei este m = Lρ .2.

2 .k ** 1.2.. având coeficienţii de R p 0. considerând CT.. A k. deoarece barele realizate din diversele materiale incluse în GMP au diametre dk diferite şi aceeaşi lungime. compararea acestor materiale prin prisma costurilor trebuie făcută cu ajutorul costurilor relative Cr.5.461 0.2 şi a3 = 0. a2 = 0.5.k şi CTref exprimate în lei/(m de semifabricat). Să se decidă care dintre materialele din GMP corespunde cel mai bine aplicaţiei. se obţine d k = d1 .k = Lρ ..3.0 1. k = 1. N/mm2 Caracteristicile mecanice minime KVk la –20 oC..7 1 2 3 4 5 S235J2 S275J2 S355K2 P460NL1 12Ni14 235 175 355 460 355 510 430 620 620 640 3 24 20 16 17 22 27 27 40 47 55 * toate oţelurile au ρ = 7850 kg/m . R p 0.5.2 k Marca oţelului * Rp0. R p 0.8R p 0.14. 2 N/mm % J ≤ 0. Dacă se consideră m1 (corespunzătoare barei 4 R p 0. 2. L = 1 m) are valoarea (în kg/m) dată de πd 2 formula mk = k ρ . Rezolvare Prima dinte condiţiile tehnice impuse de aplicaţie se utilizează pentru dimensionarea barei de tracţiune (determinarea diametrului barei).5). pentru 345 .k de referinţă. 0.k. k = 1.9.554 C r/ ..5.4. notând dk diametrul barei în cazul realizării ei din materialul Mk ∈ GMP. iar masa unei 4 unităţi de lungime din bară (de exemplu..8πR p 0. k 0. 2. 2. Evident.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice K1: R p 0.k calculate cu relaţia (14..2 Rm importanţă a1 = 0.k πd k Dacă se consideră d1 (corespunzător barei realizate din materialul M1) ca diametru R p 0. 2 .2 1..573 0. rezultă: 4F 4F σ = 2 ≤ 0. 2.640 0. k realizate din materialul M1) ca masă de referinţă.8 2.k Rm .742 0.k. Caracteristicile oţelurilor ce alcătuiesc GMP pentru aplicaţia A. ** costurile relative calculate cu CT şi CTref în lei/(kg de semifabricat) πd k2 Masa barei de tracţiune cu lungimea L este mT . 2 şi bara trebuie să aibă diametrul (minim) d k = . K2: A ≥ 15 % şi K3: KV ≥ 27 J la – 20 oC.1 Tabelul 14.4 1. Rm. se obţine: mk = m1 . k = 1.1 k = 1.5.

855m1 0. j = 1.814d1 0.. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A. 2 .00 1.5.587 1. Pentru un produs industrial s-a aplicat analiza valorii şi s-a constatat că acesta are trei funcţii de bază (notate F1. k • criteriile K2: A ≥ 15 % şi K3: KV ≥ 27 J la – 20 oC sunt formulate analitic A în forma „min” şi au CAP.1 = 0. iar dacă se utilizează indicatorul IPTE. mm d1 0..3) privind asigurarea tenacităţii barei: R p 0.188 1.k 1.9 .. k = 1. k = 1. atribuiţi fiecărei 346 . ca urmare: I 2 k = k şi 15 KVk . i = 1.60 1. 2.662m1 Cr * 1..5.008 * Cr calculate considerând CT şi CTref în lei/(m de semifabricat) Rezultatele care se obţin parcurgând toate etapele de lucru descrise anterior sunt redate în tabelul 14.k.k (care ţine seama şi de costurile implicate de realizarea barei de tracţiune) materialul ce trebuie ales pentru realizarea barei este oţelul P460NL1.9 şi.3 = 27 J şi. corespunzători celor trei criterii (j = 1..2) se obţin valorile indicatorilor globali ai proprietăţilor ICT.5.571 1. F2.920 1.952 1. kg/m m1 0.802 IPTE.k k = C r/ .k = C r/..3.. coeficienţii de importanţă αi. I 3k = 27 Utilizând valorile coeficienţilor aj.3. date în enunţul aplicaţiei şi folosind relaţia (14.625 I2k 1.814d1 mk.5...213 1. Se observă că..662m1 0.74 2.k.406 1.33 1.5.425 1.2 • criteriul K1: ≤ 0.k m1 R p 0.k.787 I1k 1. iar cu ajutorul relaţiei (14.5.715d1 0.7) se pot determina valorile indicatorilor globali ai performanţelor tehnico−economice IPTE. 2 . A.00 1.47 I3k 1. Tabelul 14. F3) şi două funcţii auxiliare (notate F4. F5)..48 1..406 1.460 1.000 1.07 1.k urmare: I 1k = 0.2 = 15 % şi CAP.1 Pentru fiecare dintre materialele Mk ∈ GMP se determină indicatorii parţiali Ijk.026 0. C r . materialul recomandat pentru confecţionarea barei este oţelul 12Ni14..5.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR a determina costurile relative Cr.k m .k se folosesc datele din tabelul 14.924d1 0.158 1.14.2 k 1 2 3 4 5 dk.927 0.537 1. dacă se consideră pentru luarea deciziei valorile indicatorului ICT.04 ICT..k 1.13 1.14.511m1 0. Rm . k =1.406 1.4 şi relaţia R p 0. k = 1.9 are forma „max” şi CAP. ca Rm R p 0.

i = 1.6. F3 şi F5. Deoarece ponderile ci sunt definite de relaţia ci = i . b) Conform datelor din enunţul aplicaţiei.15 0. Rezolvare a) Considerând că valorile coeficienţilor de importanţă ai funcţiilor sunt în directă proporţionalitate cu contribuţiile acestora la realizarea utilităţii globale a produsului. i =1 5 după prima etapă de modernizare (M1) cheltuielile aferente realizării fiecărei r r funcţii au atins nivelurile C i/ = (1 − i )C i = CT (1 − i )ci .. în care Ci reprezintă costul aferent realizării funcţiei Fi..5. i = 1. în prima etapă de modernizare a produsului. F3 şi F5 cu C r2 = r3 = r5 = 20 %. prin modificări privind alegerea materialelor şi tehnologiilor folosite la fabricarea lui s-au diminuat cheltuielile de realizare a funcţiilor F2. rezultă că graficul de corelare utilitate – cost are aspectul prezentat în figura 14.35 0.10 ci a) Să se construiască graficul de corelare utilitate – cost şi să se precizeze funcţiile pentru care costurile sunt mai mari decât contribuţiile pe care le aduc aceste funcţii la realizarea utilităţii globale a produsului.5. se observă că funcţiile care se realizează cu cheltuieli prea mari în raport cu contribuţiile pe care le aduc la realizarea utilităţii produsului (sau calităţii produsului. Coeficienţii de importanţă si ponderile costurilor de realizare ale funcţiilor ce definesc utilitatea produsului considerat în aplicaţia A..40 0.16.6. iar CT = ∑ C i .20 0.30 0.30 0..5. i = 1. corespunzătoare costurilor de realizare a fiecărei funcţii având valorile prezentate în tabelul 14. astfel încăt costurile implicate de realizarea funcţiilor pentru care ci > αi să se diminueze cu ri = 20 % .5.6.. Examinând acest grafic şi/sau datele prezentate în tabelul 14. cheltuielile 100 100 5 totale pentru obţinerea produsului au valoarea CT/ = ∑ C i/ = CT ∑ (1 − i =1 i =1 5 ri 100 )ci .05 αi 0..05 0. definesc calitatea unui produs ca fiind ansamblul caracteristicilor care conferă acestuia aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite ale utilizatorilor) sunt F2.14. după fiecare etapă de modernizare şi să se construiască graficul de corelare utilitate – cost la finele programului de modernizare a produsului. Tabelul 14. să se determine cum s-au modificat ponderile ci. iar 347 . dacă se are în vedere că standardele ISO din seria 9000.3 Funcţia F1 F2 F3 F4 F5 0. CT i = 1.10 0.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice funcţii şi ponderile ci.. b) Ştiind că s-au parcurs trei etape succesive de modernizare a produsului.. în fiecare etapă modificându-se materialele şi tehnologiile folosite la fabricarea acestuia.

057 0 0.150 0.141 348 0.070 CT M1 0.100 0. Graficele de corelare utilitate – cost ale produsului analizat în aplicaţia A. % M2 αi 0.400 0.766CT c // i ri.167 20 0..100 0.16.400 0.068 0.200 20 0.727CT c /// i .345 0 0.300 0.3 Tabelul 14..870CT c / i ri.413 0. i = 1.050 0.350 20 0.050 0.100 0.100 20 0.392 0 0.065 0 0. % M3 αi 0.300 0.083 20 0.150 0.300 0.050 0.7.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ponderile cheltuielilor corespunzătoare r (1 − i )ci C i/ 100 . % αi 0.293 0 0.322 20 0.5.300 0. ci/ = / = 5 ri CT )c i ∑ (1 − i =1 realizării fiecărei funcţii sunt 100 Fig.050 0 0.14. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.100 0.14.308 0.3 Etapa Funcţia F1 F2 F3 F4 F5 Costul total 0 αi ci ri.400 0.092 20 0.14.400 0.184 20 0.300 0 0.150 0.050 0.150 0.

k = 1. Ştiind că valorile Vu. s-a elaborat câte un proiect constructiv – tehnologic de obţinere a cuvei. iar asigurarea unui volum util maxim al cuvei este un obiectiv minor... sunt cele redate în tabelul 14. notate Vk. Rezolvare Varianta de produs care trebuie adoptată este cea caracterizată prin valoarea maximă a indicatorului global ICT. K3: consumul specific de material K s = sc 100 ≤ 140 %. să se stabilească varianta care trebuie adoptată pentru realizarea acestuia.. Qac considerând că realizarea cuvei cu valori minime ale consumului specific de material şi costului util sunt obiective principale.k. rezultănd astfel patru variante ale produsului.. j = 1.4. CT fiind costul total al realizării cuvei.7 şi în graficele din figura 14. Ks.. Mr fiind masa cuvei. k = 1.4. folosind datele 349 . Pentru realizarea cuvei de stocare a materiei prime a unei maşini destinate prelucrării maselor plastice s-a selectat o GMP alcătuită din patru materiale Mk. se poate observa că modernizările aduse produsului au condus la reducerea cu aproximativ 27 % a costului total de α realizare a acestuia şi la obţinerea unor rapoarte i apropiate de unitate pentru ci toate funcţiile care-i definesc utilitatea. calculat cu relaţia (14. Pentru selectarea celei mai bune variante de produs s-au stabilit patru criterii Kj.. s-au stabilit următoarele valori ale coeficienţilor de importanţă ai criteriilor: a1 = 0. iar Qac – capacitatea de Qac M încărcare a cuvei..k.4.k.4.. V formulate astfel: K1: volumul util al produsului Vu = ic 100 ≥ 85 %. ţinând seama de caracteristicile fizico − mecanice ale fiecărui material. K2: masa relativă a M produsului M r = c 100 ≤ 75 %. j = 1..k.1. Vic fiind V gc volumul interior al cuvei.8.. corespunzătoare celor patru variante ale produsului. A. Mr. iar Vgc – volumul de gabarit al cuvei.4 şi. a3 = a4 = 0. a2 = 0. Msc Mc fiind masa semifabricatului necesar pentru confecţionarea cuvei şi K4: costul util C al produsului C u = T ≤ 100 mii lei/kg. considerănd valorile coeficienţilor de iportanţă ai criteriilor aj. k = 1.. obţinerea cuvei cu o masă relativă cât mai mare este un obiectiv secundar.2). precizate în enunţul aplicaţiei şi valorile indicatorilor parţiali Ijk determinate.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice În mod similar se pot determina modificările aduse ponderilor ci de următoarele etape de modernizare a produsului (M2 şi M3)..4.4.16.35.k şi Cu. rezultatele care se obţin considerând datele din enunţul aplicaţiei fiind cele prezentate în tabelul 14.2.14. k = 1.

j = 1.3304 1.273 1.8.333 1.14.118 1. CAM.k şi CAP.35 I4k 1.3}. Valorile indicatorilor parţiali şi globali de caracterizare a variantelor produsului analizat în aplicaţia A. pentru criteriul K3. atribuindu-se gj = 3. CAM.059 1.35 Cu. recomandată de STAS 6401.10 I1k 1.4 ≡ 100 mii lei/kg. CAM.1784 1.4. conduc la concluzia că varianta de produs care trebuie adoptată (cu cea mai mare valoare a indicatorului global) este V2. pentru criteriul K2.2204 0..000 I3k 1. una dintre acestea fiind metoda de estimare a utilităţii consecinţelor.8 (denumit şi matricea utilităţilor) şi se marchează pe acesta variantele cele mai bune ale produsului (denumite variante optime). • se acordă caracteristicilor corespunzătoare fiecărui criteriu Kj. dacă respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv principal.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR din tabelul 14.4k ≡ Cu.k Observaţie Pentru rezolvarea unor aplicaţii de tipul celei anterior discutate se pot utiliza şi alte metode. considerând pe rând fiecare din criteriile Kj.8 şi din enunţul aplicaţiei.k şi CAP.k şi CAP. iar pentru criteriul K4. CAM.1k ≡ Vu.3k ≡ Ks.9.. redate în tabelul 14..250 1.4 Criteriul Kj aj Varianta Vk V1 V2 V3 V4 K1 0.111 1.000 1.jk Mr.1 ≡ 85 %.2 ≡ 75 %. dacă respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv secundar şi gj = 1 dacă 350 .k 90 70 100 70 Tabelul 14.35 Valorile caracteristicilor CAM.000 1..3 ≡ 140 %.429 1.875 1.167 Indicatorul global ICT.35 Valorile indicatorilor parţiali Ijk I2k 1.20 0.875 1.k Ks.10 Vu.4 Criteriul Kj Forma aj Varianta Vk V1 V2 V3 V4 K1 „min” 0.118 K2 „max” K3 „max” K4 „max” 0.2k ≡ Mr.2. Rezultatele obţinute pe această cale.4266 1.4 un grad de importanţă gj ∈{1.k şi CAP.9.14.333 1. j = 1. Caracteristicile variantelor produsului analizat în aplicaţia A.20 0. La folosirea acestei metode se parcurg următoarele etape (prezentate considerând condiţiile din enunţul aplicaţiei anterior discutate): • se analizează datele din tabelul 14. astfel: pentru criteriul K1.429 1.k 85 90 95 95 K2 K3 0. Tabelul 14. gj = 2.k 40 105 40 110 60 105 75 120 K4 0.

considerând datele precizate în enunţ. în cazul aplicaţiei analizate.10.228 8. k = 1. g2 = 2 şi g3 = g4 = 3.4.jk ale produsului analizat. în cazul aplicaţiei analizate. se observă că.j sunt valorile (aceloraşi caracteristici) corespunzătoare variantelor optime. • se întocmeşte un tablou (numit matricea modificată a utilităţilor). Tabelul 14. Ijk fiind nişte indicatori parţiali.100 8.811 7.625 120 3 70 = 2. 351 . varianta de produs care trebuie adoptată este V2.14.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv minor. înlocuind valorile caracteristicilor din matricea utilităţilor cu gjIjk. numită utilitatea sinteză a variantei Vk. aşa cum a rezultat şi prin metoda indicatorului global.947 95 1 1 2 2 40 2 60 = 1. rezultă: g1 = 1.433 7.333 90 3 70 3 100 = 2.333 3 3 105 = 2. Matricea modificată a utilităţilor pentru produsul analizat în aplicaţia A.4 Criteriul Kj Forma gj Varianta Vk K1 „min” g1 = 1 g1I1k K2 „max” K3 „max” K4 „max” g4 = 3 g4I4k g2 = 2 g3 = 3 Matricea modificată a utilităţilor g2I2k g3I2k Usk V1 V2 V3 V4 1 85 = 0.067 75 3 • se calculează suma valorilor înscrise pe fiecare linie a matricei modificate a utilităţilor Usk. analizănd rezultatele redate în tabelul 14. iar nivelurile limită acceptabile CAP.10.895 95 1 90 = 0.864 110 3 3 105 = 2..692 2 40 = 1..10. rezultatele parcurgerii acestei etape în cazul aplicaţiei analizate sunt prezentate în tabelul 14. calculaţi considerând că aceste valori reprezintă CAM. varianta de produs care are cea mai mare valoare a Usk (numită varianta optimă de produs) fiind cea care trebuie adoptată.

b.b. a T.26.8.27. a.9.26. a.36.18.7. b.41.6.d T. b T.30. c T.d T.12. b. d T.12.7. a.13.25.17. c. b. b.c T.8.7.d 352 .35.27. b. a.11.43. d T.c T. b. a T.c.1.4.15.d T.36. b.1.c T. b T.11.11. a.d T.14.d T.d T. d T. c.9. c. a T.19.14. a. d T.21.d T.b.23. d T.13. b T.c.9.c T.7.11.8.b.b.d T. b T.d T. d T.14.22.c. a T.9.c.12. b. a T. b T.9.d T. d T. d T. a.7.c. b T.9.9.d T.8.d T.10. c.12.18.9. c T. a T.d T. T. c T. d T. c T. c T.10. a.b.d T.7.7.33.7. b.c T.c.9.b.d T.4.c. c T.b.10.15.b. b.17. a.20. T. a. b T. c T. a.21.7.19. a.7.c T. d T.13.8.28.c T.b. a.5.8. a. b. a.b.14.9.10. d T.11. c T. c.19.11. d T. a. a. c T.b.9.7.8.12.20.7. b T.8. a T. d T.11. a.d T.10.17.7.9. a.9.c.8. a.12. b. a. b T. d Capitolul 12 T.11.c.32.b.8.9.12. c T.8.5.2.28.d T. b. a.14.10.10.1.8.d T. c T. a.13.d T. b. a.8.14. a T.8.9.8.c T.9. a. T.d T. c T. a.d T.d T. a. d T. a.8.11.d T.10. a. a. d T.7.9.b T.1.34.10.10.3.6. b.8.40. c. d T. a.11.c.b.10.c.13. a.10.6.13.d Capitolul 10 T.7.c.8.d T. b T.7. a. b.11. b T.8.25.17. b.8.c.15.7.c.9. c d a.8.23.10.14.c.b T. c T.7.c T. b.14.b T. a.8. c T. a. b.13.c T.10.10. c.11.b T.b T.b.9.15. a. b. a.9.12. a.10. c. d T.2. a Capitolul 9 T.9.c. c T.27.18.26.8. a T. c.11.24.9.9.21.d T. a.12.2.20.10.9. a.14.b.9. a.9. c.3.9. b. d T.5.9.8.d T.11.16. b.c. c T.Grila de verificare a testelor de autoevaluare Capitolul 7 T. a.21.11.11.d T.d T.b T. b.1. a. a.9.8.11. c. b.4. c.c.b.d T.24.26. a.8. c.11.11.32.4.9. a.b.3. T.7.13.d T.c T.9.9. d T. c T.25.12. c T.13.22.17.16.19. a.8. a.d T.38.d T. d T. b.b.b. d T.10.31.b.c.12.14.7. b. 9.d T.12.28.c T. c T.c T.10. b.7.b.d T. c T.10.10. a. a.1.13.7. a.9.c T.c T.13.d T.17.d Capitolul 8 T.b.d T.10.16. a. d T. b. a. c T. a.b.c T. b T.10.23.24. b.8.29.11.10. b T. a.6.29.7.d T. a.8.c T.1. d T.b T.11.14.9.14.d T.11. a. a.7.7.13.b.8.10.42.11.11.7. a.10.24.10.9.c T.25. a.9.18.39.11.15.11. c T.19.b.7.d Capitolul 14 T.c.26.d T.b.6.2.12. a. b.7.25.8.34.12.8.24.20.d T.39.11. b T.b.11.4.9. a.30.8. a. b.14.35. d T.d T.12. a.6.20.b.17.10.7. a.9. c T.9.d T.11.9.10. b.d T.d T. b T.c T.c T. d Capitolul 11 T.12.c T. b. b.1.16. a. b.7. a.b.37.9. a T.29. a. d T. a.d T.23.4.2. T.3.c.23. c.b.5.33.c T.d T. 9.d T. b b a a.d T.b. a T.b. c c. c T. c T. a.13. b.14. d T.27.c T.15.c. a.c. a. c.c.8.8.7.28. b T.d T.10.11. d T.16.9.8.13.9. a. a.13.8.8.13.c T.11.38.7.9.b.22. d T. a T.12.18.b T.16.14.2.7.40.d T.14. b T.10. d T.12.d T.8. a T. d T.d T.10.c.7.8.8.13. c T.5.11. T.11. b.d T. c T. d T. d T.12.9.13. d T. b T. c T.d T. c.b.c T.3. b T. c T.b T.14. a.d T.13. b. d T. a.11. c.d T.12.c T.7.22.18. a.3. a.8.13.d T.12. a T.8. c.11.8.b.d T.7. a.9.2.9. b T.8.d T.10.8. a.c T. d T.c.14.b.5. c.8.c.3. a.d T.3.d T. a.12.4.7.16.4.d T.14.10.9.6.c T.13.10.21. c.6. d T.28.8. c T.15.5. a.10.5. c T.12. a.c.13.27.13.12.22.11.d T.7.30.13.37.2.b.d Capitolul 13 T.12.13.9. a T.31.

219 clasă structurală. 153 constantă de relaxare. 214 carbură de bor. 163 aliaje antifricţiune. 249 cusătură sudată (CUS). 69 copolimer. 74 compozit durificat cu fibre. 233 densitate de presare. 141 curbe izocronice. 334 compactitate de presare. 179 condiţionarea epruvetelor. 250 aglomerate. 170 aliaje Al − Mg. 307 agregare prin lipire. 56 coefcient de asimetrie. 152 aliaje cu memoria formei (Marmem). 233 corindon. 183 agent de reticulare. 249 curbe izometrice. 177 aliaje Cu – Ni. 276 carbon echivalent. 233 conformaţie. 233 constantan. 148 alburn. 254 analiza valorii. 175 Alpaca (Neusilber. normală. 305 compactitate de umplere. 304 depunere chimică. 234 cristobalit. 184 aliaje pentru lipire. 328 criterii privind proprietăţile. 275 câmp termic de sudare. 207 atmosferă standard. 201 aminoplaste. 215 călire de punere în solutie. 139 ceramice neoxidice. 208 criterii de cost. 75 carbură de siliciu. 275 aliaje Al − Zn. 70 canal rezinifer. 239 construcţie sudată. 250 argile. 236 curbe de îmbătrânire. 305 densitate de umplere. 214 D dendrimer. 334 coeficient de importanţă.. 213 cupru tehnic. 92 costuri relative. 327 cromit. 25 clase de calitate. 305 comportare metalurgică la sudare. 329 cristalite. 210 ceramice silicatice. 289 agregare pulberi. 197 ciment. 67 bronz.INDEX A acomodare. Argentan). îngustă. 241 ceramice oxidice. 284 compoziţii. 289 353 . 181 aliajele titanului. 235. 323 coeficient de siguranţă. 154 C cambiu. 210 alumino−silicaţi. 301 alame. 207 ceramice. 147 curbă termo−mecanică. 168 aliaje Al − Cu. 323 criterii tehnologice. 241 configuraţie. 330 antioxidant. 153 alumina. 208 coroziune intercristalină. 69 B bandă de călibilitate.

165 duramen. 6 feldspat. 233 I indicator global. 207 E efect postelastic. 20 fontă comercială. 10 element de aliere. 21 duritate Barcol. 207 fâşii ZIT. 204 fluiditate. 94 funcţionalitate. 216 fontă aliată. 112 emailuri. 328. 104 hemiceluloză. 272 F faianţă. 216 invar. 305 grad de polimerizare. 234 grad de îndesare. 202 K Kunial. 310 elastomeri. 280 duritate Knoop. 275 durată de sinterizare. 247 duritate Janca. 305 fondant. 93 fisurare sub tensiune. 14 element betagen. 140 încorporare. 275 infiltrare. 242 fracţie volumică. 254 fiabilitate. 327 inel anual. 32 disproporţionare. 14 element de aliere alfagen (feritizant). 233 izotensiune. 113 formare epruvete. 7 element de aliere gamagen (austenitizant). 231 furnir. 73 fază sigma. 276 homopolimer. 215 duritate Shore. 289 intermediari. 246 fragilitate de revenire. 22 fragilizare prin faza σ. 140 îmbătrânire naturală. 6 fontă aliată martensitică. 331 gresie ceramică. 311 durificare secundară. 112 izodeformaţie. 207 fenoplaste. 282 G glazură. 270 Î îmbătrânire artificială. 235 fisurare la cald a CUS. 231 duraluminiu. 276 fibrilă. 218 enclavă plastică. 288 H hardenită. Schaeffler. 237 element carburigen. 290 încovoiere statică. 289 devitrifiere. 270 izotactic. 153 354 . 201 diagramă structurală A. 5 element grafitizant. 322 fibră lemnoasă. 327.depunere electrolitică. 329 indicator parţial. 209 grad de cristalinitate. 173 elinvar. 230 grafic de corelare utilitate-cost.

cu crom. 93 oţel maraging. 78 oţel termorezistente. 168 magnezită. 31 punct fix de vâscozitate. 229 mulit. 229 lanţ siloxanic. 214 O oţel pentru construcţii sudate. 230 material elastomeric (cauciuc). 76 oţel duplex. 96 oţel turnat. 324 mediu de sinterizare. 321 materiale structurale. 210 P panel. 75 laminare termomecanică (controlată). 254 Melchior (Maillechort). 89 oţel Hadfield. 282 plastifiant. 230 polietilenă. 94 oţel durificabil prin precipitare (PH). 334 precipitate θ. 184 masă moleculară. 305 porţelan. 231 porozitate de umplere. 109 oţel HSLA. 304 pultruziune. 100 oţel aliat. 255 materiale funcţionale. 66 oţel pentru rulmenţi. 65 oţel criogenic. 153 monomer. 78 oxid de zirconiu. 110 oţel pentru carburare. 229 polimer reticulat. 136 modificatori de reţea. cu crom şi nichel. 75 oţel pentru scule. 80 oţel cu granulatie fină. 66 oţel pentru îmbunătăţire. 311 melamine. 219 matrice. 180 lungime critică a fibrelor. 322 metalurgia pulberilor. 229 polimerizare. 326 pulberi. 185 nitrură de bor. 276 lipire. 282 plăci din fibre de lemn – PFL. 301 modificare. 256 liber. 232 polidispersie. 86 oţel patinabil. 80 oţel inoxidabil stabilizat. 250 platinit. 340 punct caracteristic nominal. 216 Monel. 84 oţel carbon de calitate. 108 oţel rapid. 210 martensită termoelastică. 76 lanţ molecular (catenă). 105 oţel inoxidabil. 153 mentenabilitate. 282 poliadiţie. 205 N Nitinol. 235 polimer. 232 policondensare. 112 plăci celulare. 214 nitrură de siliciu. 208 oţel bifazic (dual-phase). 275 lignină. 207 prajini de pompare. 269 matrice a preferinţelor. 282 plăci din aşchii de lemn – PAL. 140 proprietăţi adecvate. 103 oţel refractar (termorezistent). 321 materiale vitroceramice. 284 M magnaliu (alumag). 98 oţel pentru recipiente. 5 355 .L laminare normalizantă.

149 trahee. 235 sialon. 276 traheidă.Preston (GP). 203 T temperatură de referinţă. 214 silice. 211 titlu fictiv. 212 şoc termic. 212 relaxarea tensiunilor. 285 S segment de lanţ molecular. 324 rezistenţă relativă la oboseală. 233 sticlă “securit”. 200 teracotă. 77 temperatură de sinterizare. 170 simbolizare 59 sindiotactic. 206 sticle. 210 stabilitate la revenire. 254 răşini poliesterice. 184 structură amorfă. 310 temperatură de vitrifiere. 212 refractare silica. 21 stabilizator. 140 356 . 305 vulcanizare.. 290 spinel. 233 sferulită. 254 reacţie în lanţ. 70 zone Guinier. 325 ritidom.. 237 titan. 182 Ş şamotă. 69 rupere prin cavitaţie. 53 starea amorfă (vitroasă).R raport de formă al fibrelor. 74 superaliaj. 212 refractare silimanitice. 323 refractare corindonice. 172 titanaţi. 197 stereoizomer. 247 rezistenţă la înmuiere sub sarcină. 211 rezistenţă piroscopică (refractaritate). 232 reciclabilitate. 150 tombac. 200 silicon. 271 zonă influenţată termic (ZIT).. 207 termoplaste. 310 solidificare unidirecţională. 211 rezistenţă Dynstat la şoc. 276 răşini epoxidice. 255 Z zonă de acţiune a fibrei. 276 tranziţie sticloasă (vitroasă). 215 volum specific de scuturare. 237 termorigide (duroplaste). 248 rezistenţă mecanică specifică. 284 raport de transfer al sarcinilor. 236 trihite (fibre whiskers). 275 vâscoelasticitate. 216 standard. 239 vâscozitate. 274 rost de sudare. 256 silumin. 232 reacţie în trepte. 233 sinterizare. 285 rază medulară. 204 vitrifiant. 197 structură feritică aciculară. 83 V vas lemnos. 248 rezistenţă la şoc Izod. 241 rezilienţă. 234 sudabilitate. 97 superplasticitate. 197.

it points out the correlation between their chemical composition. Its main purpose is to understand the principles. This book is meant to provide the students that read Oil-Field Equipment. therefore the discussion of these materials is more comprehensive. Alloys – general concepts. structure and properties and emphasises the structural and property changes due to various processing technologies. Petrochemical and Refinery Equipment and Equipment for Gas and Petroleum Transportation and Storage at the Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Petroleum-Gas University of Ploiesti with a useful and effective tool for individual study. in order to allow the reader to estimate the knowledge acquired and their level of competence (the ability to use knowledge independently and correctly to solve practical problems). Mechanical properties of metallic materials. Heat treatment of steels and cast irons. However. The work consists of two volumes. 357 . To enhance the utility of the book.ELEMENTS OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING The book Elements of Materials Science and Engineering presents the structure and properties of materials used for technical applications. the paper also deals with other types of materials for technical applications: glasses and ceramic materials. each chapter includes exercises and self-assessment tests. Structure and properties of polymeric materials. as well as technicians and engineers who wish to enhance or update their material science knowledge. Structure and properties of composites. Iron-carbon alloys. polymeric materials (plastomers and elastomers). Structure and properties of nonferrous alloys. Structure and properties of sintering materials. Phase transformations of solid steels and cast irons. this book can prove useful for other students. However. Choosing the appropriate material for an application. the metallic materials (metals and alloys) are and will be used more frequently. The first volume includes the following chapters: Metals – general concepts. Types of commercial steels and cast irons. The second volume includes the chapters: Alloyed steels and cast irons. Structure and properties of glasses and ceramic materials. Since the main applications analysed belong to the field of oil equipment. rules and mechanisms for obtaining materials compliant with the structural specifications of each particular application. sintering materials and fibre-reinforced composites.

care permit utilizatorilor să-şi autoaprecieze nivelul de pregătire şi nivelul de competenţă în folosirea independentă şi corectă a cunoştinţelor dobândite la soluţionarea unor probleme concrete.htm “Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” este disponibilă pe CD-ROM ISBN 973-99015-8-1 ISBN 973-85511-8-3 . materialele superplastice etc.ing. materialele inteligente. şi poate constitui un ghid valoros pentru alegerea raţională a materialelor necesare diferitelor aplicaţii industriale.dr.F. Fiecare capitol este prevăzut cu teste de autoevaluare şi aplicaţii. Gheorghe Drăghici de la catedra Tehnologia Construcţiei Utilajului Petrolier a Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti. Lucrarea este structurată în două volume şi cuprinde informaţiile esenţiale privind structura şi proprietăţile principalelor categorii de materiale folosite în tehnică.ro/curs_esim.S. 39691. “Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” se află pe site-ul cu adresa: www.upg-ploiesti.inclusiv materialele descoperite şi utilizate recent: compozitele durificate cu fibre. Gheorghe Zecheru şi conf. “Model de software integrat de tip multimedia pentru învăţare interactivă generat la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti” Lucrarea este elaborată de prof.I.ing.N.“Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” este realizată în cadrul grant-ului C. ceramicele ultrarezistente. dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful