UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI Prof.dr.ing. Gh. Zecheru Conf. dr.ing. Gh.

Drăghici

ELEMENTE DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR Volumul 2

Editura ILEX şi Editura Universităţii din Ploiesti 2002

CUVÂNT ÎNAINTE
DESPRE GRANTUL C.N.F.I.S. 39691 “MODEL DE SOFTWARE INTEGRAT DE TIP MULTIMEDIA PENTRU ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ” GENERAT LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI
Obiectivul fundamental al grantului (C.N.F.I.S 39691) este crearea unui instrument software de tip multimedia care să ofere fiecărui cadru didactic un model de construire şi prezentare a cursurilor , seminariilor şi laboratoarelor într-o manieră modernă, utilizând facilităţile puse la dispoziţie de tehnica avansată. Grantul se adresează în egală măsură şi studenţilor care vor putea să “audieze” cursurile / seminariile / laboratoarele în condiţii comparabile cu cele din ţările dezvoltate. Grantul C.N.F.I.S 39691 este structurat pe trei componente: CURS, LABORATOR, EVALUARE (vezi figura 1 *). • Componenta CURS oferă utilizatorilor de tip CADRU DIDACTIC posibilitatea de a realiza conţinutul cursului într-o manieră flexibilă, putând folosi informaţii de tip text, imagine, animaţie, prezentare video, slide show. Utilizatorul de tip STUDENT va avea acces la toate aceste tipuri de prezentare. În urma activării acestei componente, se poate obţine cursul pe suport de hârtie, pe suport magnetic sau se poate realiza introducerea în pagina de WEB a conţinutului acestuia. • Componenta LABORATOR acoperă activitatea de seminar / laborator. Ea oferă posibilitatea cursantului (utilizatorul de tip STUDENT) de a avea acces la textul de prezentare a temei propuse, la instrumente de tip instructor (tutorial), în toate cele cinci tipuri de prezentare de la curs, precum şi la modele ale fenomenelor / conceptelor prezentate. De asemenea, se pot realiza conexiuni cu anumite cursuri sau seminarii / laboratoare. Utilizatorul de tip CADRU DIDACTIC va avea posibilitatea să-şi descrie tema propusă folosind facilităţi de tip text, imagine, animaţie, prezentare video, slide show şi aplicaţii software specializate. El poate uza de ele pentru a realiza instrumente de tip instructor, precum şi modele ale fenomenului / conceptului prezentat sau conexiuni cu noţiuni înrudite. Ca urmare a activării acestei componente, se pot obţine comparaţii între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute, exemple de rezolvare a problemelor propuse, date necesare efectuării lucrării, precum şi chestionare de tip şablon.
* Documentaţie Grant C.N.F.I.S. 39691 (1999,2000,2001), Runda a II-a, Director Grant – Liviu Dumitraşcu i

Figura 1. Structura generală a Grantului C.N.F.I.S 39691

• Componenta EVALUARE îşi propune să ofere posibilitatea evaluărilor efectuate de către utilizatorii de tip CADRU DIDACTIC asupra utilizatorilor de tip STUDENT, precum şi autoevaluărilor realizate de utilizatorul de tip student, la cerere. Evaluarea se poate realiza fie pe baza unor formulare de tip bilet de examen, fie de tip chestionar (generat de un software specializat). In cazul autoevaluării, utilizatorul STUDENT poate beneficia de acces direct la
ii

cursul aferent sau la un ciclu de tip întrebare – răspuns, posibilitate implementată cu ajutorul serviciului de poştă electronică. Serviciul de poştă electronică va fi susţinut de un server de WEB propriu programului.
REMARCI:

• Grantul «MODEL DE SOFTWARE INTEGRAT DE TIP MULTIMEDIA PENTRU ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ GENERAT LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI» se realizează în trei etape: ETAPA I (proiectul de iniţiere program) – Realizare prototip SALĂ DE CURS (anul 1999); ETAPA a II-a – Imbunătăţirea prototipului SALĂ DE CURS, realizare prototipuri SALĂ DE LABORATOR, SALĂ DE EVALUARE (anul 2000); ETAPA a III-a – Realizarea integrală a modelului de învăţare interactivă (anul 2001). • Domeniul de interes al acestui program se înscrie în aria preocupărilor specialiştilor din învăţământ şi din domenii conexe acestuia, din EUROPA şi din AMERICA. • Rezultatele obţinute în urma aplicării unui software integrat de tip multimedia pentru învăţare interactivă pentru disciplinele predate în cadrul unei universităţi (precum şi pentru planurile de învăţământ) pot fi folosite ca punct de plecare în vederea constituirii unui server de WEB, bază pentru învăţământul la distanţă, pentru cursuri intensive de scurtă durată, alternativă dinamică pentru studiul individual la bibliotecă. Implementarea unui astfel de mecanism creează premise pentru posibilitatea evaluării interactive a studenţilor, precum şi pentru realizarea unui ciclu de tip “întrebare-răspuns” (cu ajutorul serviciului de poştă electronică). • Un câştig important constă în posibilitatea de a face cunoscută UNIVERSITATEA, atât în ţară cât şi în lume, nu numai la nivelul unor informaţii generale, cât mai ales la nivelul a ceea ce constituie una din componentele sale esenţia : cea de ÎNVĂŢĂMÂNT. La baza generării cursurilor interactive de învăţare / instruire realizate integral / parţial în cadrul grantului a stat “ Metodologia de proiectare a cursurilor multimedia şi hipermedia” ce cuprinde următoarele etape: Analiza cerinţelor de instruire, Proiectarea preliminară a aplicaţiei (cursului), Dezvoltarea aplicaţiei (cursului), Implementarea aplicaţiei (cursului), Evaluarea şi întreţinerea aplicaţiei (cursului). Pentru prezentarea tuturor cursurilor realizate în cadrul grantului a fost generată seria “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691 “ în care apare lucrarea Elemente de ştiinţa şi ingineria materialelor, Editura ILEX şi Editura Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti.
iii

REMARCI: • Toate lucrările din seria “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691“ se află pe site-ul Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti şi sunt disponibile pe CD-ROM. • Autorii lucrărilor sunt cadre didactice ale Universităţii, de la catedrele: Informatică, Tehnologia Construcţiei de Utilaj Petrolier, Forajul Sondelor, Chimie, Filologie. Îmi exprim convingerea că prin realizarea acestui proiect se va reuşi o concordanţă a procesului de învăţământ din Universitatea PETROL – GAZE din Ploiesti cu tendinţele internaţionale. DESPRE CARTE Lucrarea “Elemente de ingineria şi ştiinţa materialelor” cuprinde informaţiile esenţiale privind structura şi proprietăţile principalelor categorii de materiale folosite în tehnică şi poate constitui un ghid valoros pentru alegerea raţională a materialelor necesare diferitelor aplicaţii industriale. Lucrarea este structurată în două volume. Primul volum conţine noţiunile fundamentale privind structura si proprietăţile mecanice ale metalelor şi aliajelor şi informaţiile principale privind structura, proprietăţile şi tratamentele termice ale materialelor metalice cu cea mai mare pondere de utilizare industrială: fontele şi oţelurile. Cel de-al doilea volum al lucrării cuprinde informaţiile principale privind structura, proprietăţile şi domeniile de utilizare ale altor categorii de materiale: metalele şi aliajele neferoase, sticlele şi materialele ceramice, plastomerii şi elastomerii, materialele compozite şi materialele sinterizate. Fiecare capitol al lucrării este prevăzut cu teste de autoevaluare şi aplicaţii, care permit utilizatorilor să-şi autoaprecieze nivelul de pregătire şi nivelul de competenţă în folosirea independentă şi corectă a cunoştinţelor dobândite la soluţionarea unor probleme concrete.

Prof.dr.ing. Liviu Dumitraşcu Prorector Director Grant C.N.F.I.S. 39691 Coordonatorul seriei “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691“

iv

CUVÂNTUL AUTORILOR
Lucrarea Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor a fost concepută astfel încât să constituie un instrument util şi eficient pentru pregătirea individuală la disciplina Studiul materialelor, prevăzută în planul de învăţământ al studenţilor anului I, specializările Utilaj Tehnologic Petrolier şi Utilaj Tehnologic pentru Transportul şi Depozitarea Hidrocarburilor, de la Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică din cadrul Universităţii Petrol – Gaze din Ploiesti. Ea poate fi utilizată cu bune rezultate şi de studenţii care se pregătesc în alte specializări inginereşti, precum şi de tehnicienii şi inginerii care doresc să-şi aprofundeze sau să-şi reactualizeze cunoştinţele în domeniul materialelor. Lucrarea are ca obiect prezentarea structurii si proprietăţilor materialelor folosite în tehnică, precizarea legăturilor (corelaţiilor) dintre compoziţia chimică, structura si proprietăţile acestor materiale şi evidenţierea modificărilor de structură şi proprietăţi care se produc ca urmare a prelucrării materialelor prin diverse procedee tehnologice, scopul principal urmărit fiind însuşirea principiilor, legităţilor şi mecanismelor care stau la baza obţinerii materialelor cu structura corespunzătoare asigurării proprietăţilor impuse de utilizarea lor în diverse aplicaţii tehnice. Deoarece principalele aplicaţii tehnice avute în vedere sunt cele din domeniul maşinilor, utilajelor şi echipamentelor petroliere, materialele care au în prezent şi în viitorul apropiat cea mai mare pondere de utilizare sunt materialele metalice (metalele şi aliajele) şi ca urmare partea din lucrare destinată studierii acestor materiale este cea mai consistentă. Sunt studiate însă în lucrare şi celelate categorii de materiale folosite în tehnică: sticlele şi materialele ceramice, materialele pe bază de substanţe macromoleculare (plastomerii şi elastomerii), materialele obţinute prin agregare de pulberi şi materiale compozite durificate cu fibre. Volumul de faţă, cel de-al doilea al lucrării, conţine capitolele: Oţelurile şi fontele aliate; Oţelurile şi fontele comerciale; Structurile şi proprietăţile aliajelor neferoase; Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor; Structurile şi proprietăţile polimerilor; Structurile şi proprietăţile materialelor compozite; Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi; Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice. Adresăm cele mai calde mulţumiri celui care a făcut posibilă publicarea acestei lucrări (prof. dr. ing. Liviu Dumitraşcu ) şi colegilor care au realizat recenzia stiinţifică a lucrării (prof.dr.ing. Vlad Ulmanu şi prof. dr. ing. Ioan Tudor). Urăm utilizatorilor succes în însuşirea cunoştinţelor privind structurile şi proprietăţile materialelor şi aşteptăm cu deosebit interes sugestiile lor pentru îmbunătăţirea ediţiei viitoare a lucrării.

Autorii Ploieşti 30 iulie 2002
v

Seria
Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S. 39691
Liviu Dumitraşcu şi colectiv

(Borland) PASCAL în 13 conversaţii
Stelian Guţu

Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiiilor. Mijloace multimedia
Gheorghe Zecheru şi Gheorghe Drăghici

Elemente de ştiinţa şi ingineria materialelor. Volumul 1
Ana Maria Burlan şi Andreea Negulescu

Compendiu de gramatică franceză cu exerciţii
Mihai Hotinceanu

Probleme şi lucrări de laborator de electromagnetism
Gabriel Marcu

Clase Java pentru metode numerice
Vlad Ulmanu

Tehnologia fabricării şi reparării utilajului petrolier
Mihai Pascu Coloja

Cercetarea sondelor în pompaj cu ajutorul metodelor acustice
Mihail Minesccu şi Ion Nae

Tehnologii şi utilaje în construcţia de maşini
Alexandra Şchiopescu, Maria Moraru, Anca Sterry, Ana Dincă, Ileana Cameniţă

Chimie generală. Aplicaţii numerice
Octav Pântea, Stelian Neagoe, Dorina Matei, Eva Trâmbiţaşu, Daniela Popovici

Bazele chimiei analitice calitative şi cantitative. Probleme şi întrebări
Şerban Vasilescu, Virgiliu Talle, Dorin Bădoiu

Rezistenţa materialelor. Tehnici de calcul şi proiectare
Constantin Ionescu , Liviu Băloiu şi colectiv

Introducere în problematica mediului înconjurător
vi

1.. 38 8..5.……… 5 7..... 7 7...……..... 23 Cuvinte cheie …………………………………………………………………. Oţelurile carbon de calitate …………………………………….3.5. Formarea CUS la sudarea prin topire a oţelurilor ………………... 53 8.……..…….. OŢELURILE ŞI FONTELE ALIATE …………………………………. Clasificarea oţelurilor comerciale ……………………………………… 55 8.1...……….... v 7.4.………. Oţelurile pentru construcţii sudate ………………………………….2..5..3.....2. STUDIUL ALIAJELOR DIN SISTEMUL FIER-CARBON 5.……… 14 7...1.3. 35 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….. 65 8. 53 8.. 34 Bibliografie ……………………………………………………………………….…. Interacţiunea elementelor de aliere cu carbonul ……………………. 55 8. 66 8.. Oţelurile carbon de uz general …………………………………. 16 7..2. 64 8...……… 59 8.2. TRANSFORMĂRILE STRUCTURALE ÎN STARE SOLIDĂ LA OŢELURI ŞI FONTE 6..4.5. 35 Aplicaţii ………………………………………………………………….. TRATAMENTELE TERMICE LA OŢELURI ŞI FONTE Volumul 2 Cuvânt înainte ……………………………………………………………………….……… 64 8.1.1. Introducere …………………………………………………………. Simbolizarea oţelurilor comerciale …………………………….. NOTIUNI GENERALE DESPRE METALE 2.. Interacţiunea elementelor de aliere cu fierul ………………………………. i Cuvântul autorilor ………………………………………………………………….. Clasificarea şi simbolizarea oţelurilor comerciale ………………….. Influenţele elementelor de aliere asupra trnsformărilor structurale în stare solidă ale oţelurilor şi fontelor………………………………………. 5 7.…….....2. NOŢIUNI GENERALE DESPRE ALIAJE 3... Particularităţile realizării construcţiilor sudate ………………….3. Clasele structurale de oţeluri şi fonte aliate ………………………. 69 8. Introducere …………………………………………………………. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini ………………………..2.………. Oţelurile carbon cu destinaţie generală …………………………………….……..……. PROPRIETĂŢILE MECANICE ALE MATERIALELOR METALICE 4..2. 69 8.CUPRINS Volumul 1 1. 71 1 . OŢELURILE ŞI FONTELE COMERCIALE ………………………………...

125 9.5.6... 109 8.……….5..... Oţelurile inoxidabile şi refractare ………………………………. Aliajele Al – Zn ……………………………………………….. Fontele cu destinaţie precizată …………………………………. Aliajele Al – Si …………………………………………………..3. Fontele comerciale …………………………………………………...1..3.5... Oţelurile rezistente la uzare şi tenace ………………………………….………. Fontele cu destinaţie generală …………………………………........…….1. Oţelurile pentru aparate şi recipiente sub presiune ……………. 113 8. Aliajele Al – Cu ……………………………………………………….4. Oţelurile patinabile …………………………………………………….. Introducere ………………………………………………………….. 113 8.……......5. Oţelurile cu granulaţie fină pentru construcţii sudate ………….………….. Tratamentele termice la aliajele neferoase ……………………. 162 9...……. 105 8.8. Oţelurile carbon pentru scule ………………………………….5.7.... 112 8. Oţelurile pentru scule ……………………………………………….8.6.…….5.8.5.…….2.. Aliajele Al − Mg ………………………………………………..…….. Oţelurile aliate pentru scule ……………………………………..... STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE METALELOR ŞI ALIAJELOR NEFEROASE ……………………………………. Alte oţeluri cu destinaţii sau caracteristici speciale ………………………..9.1.. Alamele …………………………………………………………. 120 Bibliografie ……………………………………………………………………… 121 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. 100 8. 131 9.. Aliajele Cu − Ni ………………………………………………………. 137 9..2..3..…….……...5...…….4. 110 8..…….5....6.. 107 8.1. 154 9..6... Oţelurile rezistente la coroziune ……………………………………. 148 9. Bronzurile ……………………………………………………………. 98 8...9. 118 Cuvinte cheie …………………………………………………………….3. Oţelurile pentru piese turnate …………………………………. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate …………………….1. Oţelurile cu rezistenţă mecanică foarte ridicată ………………………..1. 168 9..…….4... 147 9.. 131 9. 86 8. 86 8...3. 108 8. Oţelurile pentru rulmenţi ………………………………………..2......…….. Simbolizarea metalelor şi aliajelor neferoase comerciale ………………….6.8.2..…….3.……….…….5.6... 102 8.. 76 8..9.5.....…….... Simbolizarea fontelor comerciale ……………………………….... Cuprul şi aliajele pe bază de cupru …………………………………………... Oţelurile slab aliate cu rezistenţă mecanică ridicată ……………... 152 9.......4.2.. 75 8... 136 9. Modificarea aliajelor neferoase …………………………………….8. 122 Aplicaţii ………………………………………………………………….7..7.……. Transformările structurale în ZIT la sudarea prin topire a oţelurilor ……. 99 8.…….7. 114 8.……..6... 73 8. 105 8. 80 8.. Oţelurile pentru arcuri ………………………………………….6. 163 9...6. 77 8..…….8.. 142 9.…….2...6...1... 170 9.2... Oţelurile cu coeficient de dilatare termică controlat ………………….. Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu ……………………….8.………... 170 2 ...……..9..8..

. 236 11.. 254 11. 250 11... Proprietăţile polimerilor …………………………………………………… 236 11... Materialele ceramice oxidice ………………………………….…….1. Structura ceramicelor şi sticlelor ………………………………….3..…….…….………. Aliajele pentru lipire ……………………………………………. 229 11.. 238 11..... Proprietăţile mecanice ale polimerilor ………………………....4.. 250 11. Structura polimerilor ………………………………………………………..……... 255 Cuvinte cheie …………………………………………………………….....………...3..4..7.4..5.....2.…….8.1.4.……. Materialele ceramice neoxidice ……………………………………… 214 10.. Introducere ………………………………………………………………… 229 11.5..……..……..…….4. 220 Bibliografie ……………………………………………………………………… 221 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………....2... 210 10.. 186 Bibliografie ……………………………………………………………………….. Introducere …………………………………………………………………. 207 10..4. 184 Cuvinte cheie …………………………………………………………….……...9. 207 10..…….………. 177 9... 187 Aplicaţii ………………………………………………………………….1. 202 10..1... Principalele tipuri de materiale polimerice ………………………. Sticlele …………………………………………………………………….. 197 10.. Materialele elastomerice (cauciucurile) ……………………………..3..4. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR CERAMICE ŞI STICLELOR …………………………... 182 9. 215 10.... 180 9.... STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE POLIMERILOR ………………...4..1....5.4. 197 10. 211 10. Reacţiile de sinteză a polimerilor ………………………………….3. 257 3 . 177 9. 198 10.……. 231 11. Materialele refractare ………………………………………….8. Alte metale şi aliaje neferoase ………………………………………... 225 11. Caracterizarea generală a polimerilor ……………………………….…….5. 172 9...2. 192 10.8. Materialele vitroceramice …………………………………………..5. Principalele proprietăţi ale ceramicelor şi sticlelor ………………..6. Cimentul …………………………………………………………………… 219 Cuvinte cheie ……………………………………………………………. Aliajele superplastice …………………………………………………. Materialele termorigide ……………………………………….7..……. Materialele termoplaste ………………………………………..……..8. 222 Aplicaţii …………………………………………………………………. Aliajele cu memoria formei …………………………………………….1..........5. 251 11. 233 11.………....……. Aliajele antifricţiune …………………………………………….4.... Materialele ceramice ………………………………………………..2...4.. 219 10. Aditivii materialelor polimerice …………………………………….2..2.3. Titanul şi aliajele pe bază de titan …………………………………………. Materialele ceramice silicatice ……………………………….……. 187 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….8..

14.. Criteriile şi metodele de selecţie a materialelor ……………………..... 291 Bibliografie ………………………………………………………………………. 268 12.3.……. 353 Elements of materials science and engineering (Abstract) ………………..1.1. Materiale compozite durificate cu fibre …………………………………… 284 Cuvinte cheie ……………………………………………………………. 307 13....3......... 274 12.. Cuvinte cheie …………………………………………………………….. 14...…….2.…….....4..……….. 263 12. 357 4 ..……….... Un studiu de caz privind alegerea materialelor ……………………......Bibliografie ………………………………………………………………………..2....……..………... Lemnul – material compozit natural ………………………………...2. Transformările structurale la presarea şi sinterizarea pulberilor ………….. 352 Index ……………………………………………………………………………. Introducere ………………………………………………………….. 314 Bibliografie ……………………………………………………………………….... 312 Cuvinte cheie …………………………………………………………….... STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR REALIZATE PRIN AGREGARE DE PULBERI ……………. 259 Aplicaţii …………………………………………………………………..... Structurile şi proprietăţile produselor sinterizate ………………….1... Teste de autoevaluare …………………………………………………………. Introducere …………………………………………………………. 317 14.4.……….……..... Estimarea caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor compozite .....……. ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU APLICAŢIILE TEHNICE ..... 321 321 322 334 341 341 342 343 Grila de verificare a testelor de autoevaluare ……………………………. 315 Aplicaţii ………………………………………………………………….…….3. Obţinerea şi caracterizarea pulberilor ……………………………………... 302 13....………. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR COMPOZITE ……………………………….. 258 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………...………. Aplicaţii ………………………………………………………………….……. 267 12.……....………. 315 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………..... 301 13.. 292 Aplicaţii …………………………………………………………………..... 301 13.. 14..……. 295 13. Bibliografie ……………………………………………………………………. 292 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………... Introducere ………………………………………………………………… 267 12...

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

Capitolul 7

OŢELURILE ŞI FONTELE ALIATE

7.1. Introducere
Oţelurile aliate sunt acele oţeluri care conţin, pe lângă componentele specifice (fierul – componentul de bază şi carbonul – componentul de aliere principal), elementele însoţitoare (manganul, siliciul etc.) şi impurităţile tipice (sulful, fosforul etc.) oţelurilor carbon, şi alte componente (denumite generic elemente de aliere EA), introduse în mod intenţionat şi în cantitate suficientă la elaborare, cu scopul de a conferi acestor aliaje anumite structuri şi proprietăţi. În contextul acestei definiţii, un component al unui oţel este considerat element de aliere, dacă concentraţia în care a fost introdus la elaborarea oţelului depăşeşte concentraţia până la care acest component se încadrează în categoria elementelor însoţitoare sau concentraţia maximă admisă când componentul are efectele unei impurităţi a oţelului. Astfel, având în vedere datele prezentate în scap. 4.3, oţelurile se consideră aliate cu mangan, dacă %Mnm > 0,8 %, cu siliciu, dacă %Sim > 0,5 %, cu fosfor, dacă %Pm > 0,06 % etc., în timp ce alte componente, cum ar fi cromul, nichelul, molibdenul, vanadiul, titanul, niobiul, wolframul, borul etc., care nu sunt specifice compoziţiei oţelurilor carbon industriale, capătă statutul de elemente de aliere oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse (intenţionat) la elaborarea oţelurilor. În practică, pentru a exprima gradul de aliere al unui oţel se utilizează ca indicator suma concentraţiilor masice ale elementelor de aliere (exceptând carbonul) conţinute de acesta Sa ( S a = ∑ % EAmj , EAj, j = 1 … n, fiind elementele
j =1 n

de aliere introduse la elaborarea oţelului, iar %EAmj - concentraţiile masice ale acestor elemente), iar oţelurile aliate se clasifică în: oţeluri slab aliate, având Sa< 5 %, oţeluri mediu aliate, având 5 % ≤ Sa < 10 % şi oţeluri înalt (bogat) aliate, având Sa ≥ 10 %.
5

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

În mod similar, fontele aliate (denumite şi fonte speciale) sunt acele fonte care conţin, pe lângă componentele specifice, elementele însoţitoare şi impurităţile tipice fontelor albe (fără grafit în structură), cenuşii sau modificate (cu grafit în structură), şi alte componente (numite generic elemente de aliere), introduse în mod intenţionat şi în cantitate suficientă la elaborare, cu scopul de a conferi acestor aliaje anumite structuri şi proprietăţi. În contextul acestei definiţii, printr-un raţionament similar celui utilizat în cazul oţelurilor, sulful, în concentraţii %Sm < 0,15 % şi fosforul, în concentraţii %Pm < 0,6 %, considerate impurităţi, manganul, în concentraţii %Mnm < 1,5 %, siliciul, în concentraţii %Sim < 0,5…1,0 % la fontele albe sau %Sim < 3,5…4,5 % la fontele cenuşii sau modificate şi componentele introduse (în concentraţii mici) în cursul operaţiilor de modificare şi postmodificare (magneziu, ceriu, calciu, bariu, titan, zirconiu, aluminiu), considerate elemente însoţitoare, nu reprezintă elemente de aliere ale fontelor; aceste componente, introduse la elaborarea fontelor în concentraţii mai mari decât cele până la care se consideră impurităţi sau elemente însoţitoare, constituie elemente de aliere ale fontelor, iar componentele care nu sunt specifice compoziţiei fontelor albe, cenuşii sau modificate industriale, cum ar fi cromul, nichelul, molibdenul, vanadiul etc., au statutul de elemente de aliere oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse (intenţionat) la elaborarea fontelor. Pentru a exprima gradul de aliere al unei fonte se poate utiliza, ca şi la oţeluri, indicatorul Sa, iar fontele aliate se clasifică în: fonte slab aliate, având Sa< 5 %, fonte mediu aliate, având 5 % ≤ Sa < 10 % şi fonte înalt (bogat) aliate, având Sa ≥ 10 %. Elementele de aliere se pot găsi în structurile oţelurilor şi fontelor, în funcţie de caracteristicile lor fizico – chimice (raza atomică, valenţa, electronegativitatea, tipul structurii cristaline, afinitatea chimică faţă de fier, carbon, elemente însoţitoare şi impurităţi) şi de concentraţiile în care sunt introduse la elaborarea acestor aliaje, în următoarele forme: a) dizolvate (prin substituţie sau interstiţial) în soluţiile solide specifice structurii aliajelor fier – carbon, soluţii denumite în acest caz ferită aliată şi austenită aliată; b) dizolvate în structura cristalină a cementitei, denumită în acest caz cementită aliată; c) legate sub formă de carburi proprii; d) combinate chimic cu fierul sub formă de compuşi intermetalici; e) legate sub formă de incluziuni nemetalice (oxizi, sulfuri, silicaţi) sau libere sub formă de cristale de metal pur. Primele trei forme de existenţă a elementelor de aliere sunt cele care corespund frecvent structurii oţelurilor şi fontelor aliate. Formele de existenţă d) şi e) sunt rar întâlnite, deoarece: * fierul formează compuşi intermetalici cu unele elemente de aliere numai dacă concentraţiile acestora sunt ridicate (de exemplu, fierul cu cromul formează compusul, de tip fază sigma, FeCr, caracterizat printr-o valoare de bază a concentraţiei cromului %Crm ≅ 45 %, cu vanadiul – compusul, de tip fază sigma,
6

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

FeV, având %Vm ≅ 48 %, cu molibdenul - compuşii Fe3Mo2, având %Mom ≅ 53 % şi FeMo, având %Mom ≅ 66 %, cu wolframul – compusul, de tip fază Laves, Fe2W, având %Wm ≅ 63 % şi compusul Fe3W2, având %Wm ≅ 68 %, cu titanul – compusul FeTi, având %Tim ≅ 52 %, iar cu niobiul – compusul, de tip fază Laves, Fe2Nb, având %Nbm ≅ 52 %); ca urmare, existenţa unor astfel de compuşi este caracteristică exclusiv oţelurilor şi fontelor înalt aliate cu astfel de elemente; * incluziunile nemetalice sunt (în mod obişnuit, datorită efectelor negative pe care le are prezenţa acestora - v. scap. 4.3.2 şi 4.3.3) faze nedorite ale structurii oţelurilor şi fontelor şi, ca urmare, legarea elementelor de aliere sub formă de incluziuni se realizează numai accidental, de obicei când nu se alege corect momentul introducerii acestor elemente în procesul tehnologic de elaborare; de exemplu, titanul, care are afinitatea chimică faţă de oxigen (puterea de dezoxidare) mai mare decât a siliciului şi aluminiului, introdus într-un oţel lichid înainte de finalizarea proceselor de dezoxidare (v. scap. 4.3.2) participă intens la realizarea acestor procese şi se va găsi în structura oţelului legat sub formă de incluziuni oxidice, diminuându-şi astfel activitatea ca element de aliere.

7.2. Interacţiunea elementelor de aliere cu fierul
Majoritatea elementelor de aliere sunt solubile în fier, formând cu acesta soluţii solide (în care, evident, fierul este solventul, iar elementele de aliere sunt componentele solut). Prezenţa elementelor de aliere dizolvate (împreună cu carbonul) în structura cristalină a fierului determină modificarea valorilor punctelor critice de transformare în stare solidă a acestuia. Unele elemente de aliere, cum ar fi cromul, siliciul, molibdenul, woframul, vanadiul, niobiul, având structura cristalină de tip CVC, sunt izomorfe cu Feα (şi Feδ), au o bună solubilitate în această modificaţie a fierului şi determină extinderea domeniilor de stabilitate a feritei (şi feritei delta) şi restrângerea domeniilor de stabilitate a austenitei, mărind temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feα ⇔ Feγ (punctul critic tc1 ≡ A3) şi micşorând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feγ ⇔ Feδ (punctul critic tc2 ≡ A4). Elementele având influenţele menţionate anterior sunt denumite elemente de aliere alfagene sau elemente de aliere feritizante (notate generic EAα). Aşa cum se observă în figura 7.1 a, care prezintă configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare Fe – EAα, prezenţa elementelor de aliere alfagene determină domenii de existenţă a fazei γ ≡ Feγ(EAα) foarte înguste şi domenii foarte extinse de stabilitate a fazei α ≡ Feα(EAα); la aliajele unui astfel de sistem, caracterizate
7

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

prin %EAα ≥ a%, structura la orice temperatură corespunzătoare stării solide este alcătuită numai din cristalele fazei α ≡ Feα(EAα), fiind suprimată posibilitatea realizării transformărilor alotropice de tipul Feα ⇔ Feγ şi eliminată astfel posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (de tipul α ⇔ γ).

Fig. 7.1. Configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare de tipul: a – Fe – EAα; b – Fe − EAγ

Efectele anterior menţionate ale elementelor de aliere alfagene se menţin şi în cazul aliajelor ternare Fe – C − EAα (oţeluri şi fonte aliate cu elemente alfagene), în structura cărora faza α ≡ Feα(C, EAα) este ferita aliată, iar faza γ ≡ Feγ(C, EAα) este austenita aliată; aşa cum se observă în figura 7.2, care prezintă diagramele pseudobinare corespunzătoare la trei concentraţii masice (constante) de Si ≡ EAα; în aliajele ternare Fe – C – Si ≡ EAα , creşterea concentraţiei Si ≡ EAα determină îngustarea progresivă a domeniilor cu austenită aliată, lărgirea substanţială a domeniilor cu ferită aliată şi, ca o consecinţă, ridicarea substanţială a punctului critic A1 (creşterea temperaturii la care se poate realiza, în condiţii de echilibru, transformarea eutectoidă γ ⇔ α + Fe3C). Evident, când concentraţia de elemente de aliere alfagene %EAα ≥ a%, la orice temperatură corespunzătoare stării solide, oţelurile aliate au o structură monofazică feritică (sau o structură alcătuită din ferită şi mici conţinuturi de carburi), iar fontele aliate au o structură alcătuită din ferită şi carburi primare sau grafit, fiind suprimată posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (care presupun existenţa posibilităţii de realizare a transformărilor
8

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

alotropice de tipul Feα ⇔ Feγ); oţelurile sau fontele aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate feritice sau fonte aliate feritice.

Fig.7.2. Diagramele de echilibru pseudobinare ale aliajelor sistemului ternar Fe – C – Si ≡ EAα cu %Sim = 2,5 %; %Sim = 5,0 % şi %Sim = 7,5 %

Unele elemente de aliere, cum ar fi nichelul şi manganul, având structura cristalină de tip CFC, sunt izomorfe cu Feγ , au o bună solubilitate în această modificaţie a fierului şi determină extinderea domeniilor de stabilitate a austenitei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a feritei (şi feritei delta), micşorând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feα ⇔ Feγ (punctul critic tc1 ≡ A3) şi ridicând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feγ ⇔ Feδ (punctul critic tc2 ≡ A4).
9

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Elementele având influenţele menţionate anterior sunt denumite elemente de aliere gamagene sau elemente de aliere austenitizante (notate generic EAγ). Aşa cum se observă în figura 7.1 b, care prezintă configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare Fe – EAγ, prezenţa elementelor de aliere gamagene determină domenii de existenţă a fazei α ≡ Feα(EAγ) foarte înguste şi domenii foarte extinse de stabilitate a fazei γ ≡ Feγ(EAγ); la aliajele unui astfel de sistem, caracterizate prin %EAγ ≥ b%, structura la orice temperatură corespunzătoare stării solide este alcătuită numai din cristalele fazei γ ≡ Feγ(EAγ), fiind suprimată posibilitatea realizării transformărilor alotropice de tipul Feγ ⇔ Feα şi eliminată astfel posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (de tipul γ ⇔ α). Efectele anterior menţionate ale elementelor de aliere alfagene se menţin şi în cazul aliajelor ternare Fe – C − EAγ (oţeluri şi fonte aliate cu elemente gamagene), în structura cărora faza α ≡ Feα(C, EAγ ) este ferita aliată, iar faza γ ≡ Feγ(C, EAγ) este austenita aliată; aşa cum se observă în figura 7.3, care prezintă diagramele pseudobinare corespunzătoare la trei concentraţii masice (constante) de Mn ≡ EAγ; în aliajele ternare Fe – C – Mn ≡ EAγ , creşterea concentraţiei Mn ≡ EAγ determină îngustarea progresivă a domeniilor cu ferită aliată, lărgirea substanţială a domeniilor cu austenită aliată şi, ca o consecinţă, coborârea substanţială a punctului critic A1 (micşorarea temperaturii la care se poate realiza, în condiţii de echilibru, transformarea eutectoidă γ ⇔ α + Fe3C). Evident, când concentraţia de elemente de aliere gamagene %EAγ ≥ b %, la orice temperatură corespunzătoare stării solide, oţelurile aliate au o structură monofazică austenitică, iar fontele aliate au o structură alcătuită din austenită şi grafit, fiind suprimată posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (care presupun existenţa posibilităţii de realizare a transformărilor alotropice de tipul Feγ ⇔ Feα); oţelurile sau fontele aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate austenitice sau fonte aliate austenitice. Considerând (în mod schematic, simplificat) că influenţele elementelor de aliere se manifestă prin modificarea poziţiilor liniilor şi punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Fe – Fe3C, aşa cum se prezintă în figura 7.4, aspectele anterior prezentatate se pot sintetiza astfel: • elementele de aliere alfagene (cromul, siliciul, molibdenul etc.) determină extinderea domeniilor de existenţă a feritei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a austenitei (v. fig. 7.4 a); la concentraţii mari de elemente alfagene posibilitatea realizării transformării alotropice Feα ⇔ Feγ este suprimată şi se obţin oţeluri sau fonte aliate feritice, care nu prezintă transformări de fază în stare solidă de tipul α ⇔ γ;
10

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

• elementele de aliere gamagene (manganul, nichelul etc.) determină extinderea domeniilor de existenţă a austenitei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a feritei (v. fig. 7.4 b); la concentraţii mari de elemente gamagene posibilitatea realizării transformării alotropice Feγ ⇔ Feα este anulată şi se obţin oţeluri sau fonte aliate austenitice, care nu prezintă transformări de fază în stare solidă de tipul γ ⇔ α;

Fig.7.3. Diagramele de echilibru pseudobinare ale aliajelor sistemului ternar Fe – C – Mn ≡ EAγ cu %Mnm = 3,0 %; %Mn m = 13,0 % şi %Mn m = 20,0 %

11

oţelurile aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate ledeburitice. Schema modificării liniilor şi punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Fe-Fe3C de către: a – elementele de aliere alfagene.2. 7. menţinerea constantă sau diminuarea plasticităţii etc. corespunzătoare concentraţiei carbonului în perlită) spre concentraţii ale carbonului mai reduse (v. 4.11 %) devine posibilă producerea transformării eutectice şi apariţia în structura lor de echilibru a unor mici cantităti de ledeburită (constituent specific structurii fontelor albe). În figura 7. abscisa %Cm = 2. aşa cum s-a specificat în scap. • elementele de aliere deplasează punctul E (având. alungirea procentuală după rupere A.11 %) spre concentraţii ale carbonului mai scăzute şi.6 sunt prezentate diagramele de variaţie a principalelor caracteristici mecanice ale feritei (rezistenţa la tracţiune Rm. Fig. influenţe similare (creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii. 12 .) au şi elementele de aliere dizolvate în austenită. abscisa %Cm = 0. ca urmare.5). b – elementele de aliere gamagene Elementele de aliere dizolvate în ferită sau austenită influenţează proprietăţile fizico – mecanice ale acestor faze. la unele oţeluri aliate (aliaje caracterizate prin concentraţii masice de carbon %Cm ≤ 2. duritatea Brinell HBS şi energia de rupere la încercarea la încovoiere prin şoc KV) în funcţie de concentraţiile masice ale diverselor elemente de aliere dizolvate în aceasta.4.4 şi 7.2.7. aşa cum s-a specificat în scap.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • elementele de aliere modifică poziţia punctului critic de transformare în stare solidă tPSK ≡ A1 şi deplasează punctul S (având. fig.77 %. 4.

d − KV = f4(%EAm) 13 . 7. Influenţele elementelor de aliere asupra: a – poziţiei punctului critic A1.5. b – concentraţiei masice a carbonului în perlită Fig.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. b − A = f2(%EAm). 7. Influenţa elementelor de aliere asupra caracteristicilor mecanice ale feritei: a – Rm = f1(%EAm).6. c − HBS = f3(%EAm).

astfel: Fe. scap. în structura căreia atomii elementelor de aliere înlocuiesc în diverse proporţii atomii de fier (de exemplu. în funcţie de afinitatea lor faţă de carbon (crescătoare odată cu mărirea deficitului de electroni în substraturile atomice d. aşa cum se poate observa în fig. aluminiul şi cuprul. cementita aliată cu molibden poate avea %Moat ≤ 3 %. cementita aliată cu crom poate avea %Crat ≤ 25 %. astfel: • elemente grafitizante. Ta.4). care formează carburi stabile. iar cementita aliată cu wolfram poate avea %Wat ≤ 1 %). interacţiunea cu carbonul depinde nu numai de afinitatea lor faţa de acest element. W.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 7. Ti Elementul de aliere cel mai carburigen CREŞTE AFINITATEA FAŢĂ DE CARBON În cazul elementelor de aliere carburigene.7). în această situaţie se pot afla elementele de aliere cu afinitate faţă de carbon apropiată de cea corespunzătoare fierului (manganul. cromul. care formează cementită aliată. Interacţiunea elementelor de aliere cu carbonul Elementele de aliere introduse la elaborarea oţelurilor şi fontelor se pot clasifica. de exemplu. cu formula generală (Fe. în funcţie de modul în care interacţionează cu carbonul. 4. wolframul). cementita aliată cu mangan poate avea %Mnat ≤ 100 %. Zr. Co3C) nu apar în mod obişnuit în structurile oţelurilor sau fontelor aliate. ale căror carburi (Ni3C. care împiedică formarea carburilor sau produc descompunerea carburilor existente şi asigură apariţia grafitului (carbonului liber) ca fază structurală a fontelor şi (uneori) a oţelurilor (v. 14 . • elemente care reacţionează cu carbonul. din această categorie fac parte metalele de tranziţie situate în tabloul periodic al elementelor la stânga fierului (v. principalele elemente de aliere care fac parte din această categorie sunt siliciul. din această categorie fac parte. elemente ce pot fi ierarhizate. dar şi de concentraţiile în care se găsesc acestea în oţeluri şi fonte şi de solubilitatea lor în ferită şi austenită. ce pot exista ca faze distincte în structurile oţelurilor şi fontelor aliate. ce are caracteristicile unei faze bertholide. 7. nichelul şi cobaltul. V. molibdenul. se pot defini următoarele tipuri de situaţii privind existenţa elementelor de aliere carburigene în structurile oţelurilor şi fontelor: a) elementele de aliere sunt dizolvate în cementită prin substituirea parţială a atomilor de fier din structura cristalină a acesteia. dar carburile pe care le formează au stabilitate redusă.1). Ca urmare. tabelul 1. Componentul de bază al oţelurilor şi fontelor Mn. Cr. Nb. • elemente carburigene.3. nichelul. Mo.EA)3C.

7. c) elementele de aliere nu se dizolvă în cementită şi formează (oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse în oţeluri sau fonte) carburi proprii greu fuzibile. Prezentarea schematică a corelaţiei dintre poziţia în tabloul periodic. molibdenul şi wolframul. în această situaţie se pot încadra cromul. zirconiul şi titanul). dar formează şi carburi proprii (mai ales când se află în cantităti ce depăsesc solubilitatea lor în cementită). cât şi ale caracteristicilor de plasticitate şi tenacitate). cu structura cristalină cubică sau EA2C. modul de distribuţie şi gradul lor de dispersie în structură (v. niobiul. cu duritate şi stabilitate foarte ridicate. cu structura cristalină de tip hexagonal. care se dizolvă relativ uşor în austenită (la încălzirea oţelurilor sau fontelor aliate) şi de tipul EAC. configuraţia electronică şi afinitatea faţă de carbon ale principalelor elemente de aliere din oţeluri şi fonte b) elementele de aliere sunt dizolvate în cementită. scap. vanadiul. 3.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Ti [Ar]3d24s2 V [Ar]3d34s2 Cr [Ar]3d54s1 Mn [Ar]3d54s2 Fe [Ar]3d64s2 Co [Ar]3d74s2 [Ar] ≡ 1s22s22p63s23p6 [Kr] ≡ [Ar] 3d104s24p6 [Xe] ≡ [Kr] 4d105s25p6 Ni [Ar]3d84s2 Cu [Ar]3d104s1 Zr [Kr]4d25s2 Nb [Kr]4d45s1 Mo [Kr]4d55s1 Ta [Xe]5d36s2 W [Xe]5d46s2 elementul chimic configuraţia electronică Elemente carburigene ! Elemente care formează carburi instabile Fig. uniform distribuite în matricea structurală asigură oţelurilor şi fontelor o combinaţie favorabilă de caracteristici mecanice (cu valori ridicate atât ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi duritate. EA23C6 sau EA6C.11). cu structură cristalină complexă. în timp ce carburile globulare fine. carburile primare (ca faze individuale sau în alcătuirea amestecului eutectic) dispuse sub formă de reţea la limitele cristalelor masei metalice de bază a structurii măresc rezistenţa mecanică şi duritatea.7. care se dizolvă în cementită (în concentraţiile anterior precizate) şi pot forma şi carburi proprii de tipul EA7C3. Carburile elementelor de aliere au duritatea mai mare şi fragilitatea mai redusă decât cele corespunzătoare cementitei. Deoarece carburile sunt de obicei prezente ca faze minoritare (cu conţinuturi procentuale scăzute) în structura oţelurilor sau fontelor aliate. cu structura cristalină de tip hexagonal. această situaţie este tipică elementelor puternic carburigene (tantalul. care sunt insolubile în austenită. influenţelor pe care le au asupra proprietăţilor mecanice ale acestor aliaje depind în măsură importantă de forma. care formează carburi primare (insolubile în austenită) de tipul EAC. 15 . dar diminuează considerabil plasticitatea şi tenacitatea oţelurilor sau fontelor. cu structura cristalină cubică sau EA2C.

vanadiul. wolframul. vanadiul etc. fig.1 % şi se asigură formarea unor reţele peliculare submicroscopice de nitruri sau oxizi. titanul etc. la încălzirea pieselor din oţeluri sau fonte aliate cu astfel de elemente în vederea aplicării de TT.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 7. 5. dacă concentraţia masică a acestui element este %Alm ≤ 0. molibdenul. zirconul.4. efecte similare având şi alierea cu aluminiu. 5. distribuiţi sub formă de reţele peliculare intercristaline. Influenţele elementelor de aliere asupra transformărilor structurale în stare solidă ale oţelurilor şi fontelor Elementele de aliere prezente în compoziţia oţelurilor şi fontelor pot influenţa desfăşurarea şi efectele producerii transformărilor structurale în stare solidă tipice acestor aliaje: transformarea la încălzire a perlitei în austenită. cap. deoarece formează compuşi (carburi sau carbonitruri).1). scap. datorită acestei influenţe. singurul element de aliere care favorizează creşterea granulaţiei 16 .1 %.1. improprie pentru obţinerea unor structuri şi proprietăţi mecanice convenabile după călirea martensitică. care blochează creşterea cristalelor de austenită până la temperaturi ridicate (v.4. • elementele de aliere carburigene (molibdenul. scap.3. τm mai mari decât cele corespunzătoare cazului când piesele sunt confecţionate din oţeluri carbon sau fonte nealiate. iar la proiectarea pieselor care urmează a fi supuse călirii CIF nu se vor alege ca materiale astfel de oţeluri sau fonte aliate. obţinerea structurilor cu austenită omogenă presupune utilizarea unor valori ale parametrilor de regim ti. A.) diminuează vitezele de desfăsurare a etapelor de dizolvare a cementitei şi/sau carburilor în austenită şi de omogenizare a austenitei. nitrurile sau oxizii de aluminiu se distribuie în structură sub formă de particule izolate şi efectul de blocare a creşterii granulaţiei austenitei este anulat). 6. transforma la răcire a austenitei şi transformarea la încălzire a martensitei (v. chiar şi în concentraţii foarte reduse (corespunzătoare unei microalieri).). deplasând spre dreapta curbele c şi d ale diagramei TTT la încălzire (v. deoarece la încălzirea lor prin inducţie cu curenţi de înaltă frecvenţă se produce transformarea perlitei în austenită prin mecanismul fără difuzie (v. Influenţele privind transformarea la încălzire a perlitei în austenită se pot sintetiza astfel: • elementele de aliere care sunt solubile în cementită şi/sau formează carburi stabile (cromul. niobiul. reduc tendinţa de creştere a cristalelor de austenită la încălzire şi conferă oţelurilor şi fontelor ereditate granulară fină.2).6) şi rezultă o structură cu austenită neomogenă şi carburi nedizolvate. 5). care constituie “bariere” eficiente pentru creşterea granulaţiei austenitei până la temperaturi ridicate (dacă %Alm > 0.

vanadiul etc. fiind (în marea lor majoritate) solubile în Feγ. 7. molibdenul. ca urmare. aceste influenţe importante ale prezenţei elementelor de aliere în oţeluri sau fonte sunt prezentate schematic de diagramele din figura 7.9 şi 7. acestea indicând existenţa a două puncte de maxim cinetic (tMC1 . 7. fig.4).11 b) sau 17 . fig.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate austenitei este manganul (element solubil în Feγ şi care nu formează carburi proprii) şi. wolframul. destinate confecţionării semifabricatelor şi pieselor care se supun prelucrării prin deformare plastică la cald sau aplicării unor TT. v. trebuie introduse (în cantităţi convenabile) şi elemente de aliere (din gama precizată mai înainte) care să anihileze tendinţa spre obţinerea unei granulaţii grosolane indusă de prezenţa manganului. Principalele influenţe ale elementelor de aliere asupra transformării la răcire a austenitei sunt următoarele: • elementele de aliere (cu excepţia cobaltului). corespunzătoare unor oţeluri şi fonte industriale. manganul.8 şi sunt ilustrate şi atestate de diagramele TTT din figurile 7.11 a) sau suprimarea posibilităţilor de transformare (deplasarea spre durate foarte lungi a transformărilor) prin mecanismele perlitic (v. scap. B. în timp ce elementele de aliere care pot forma carburi (cromul.corespunzător transformării austenitei subrăcite în perlită şi tMC2 . micşorând astfel viteza de răcire critică vrc (v. 5.) produc şi modificări ale formei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei.corespunzător transformării austenitei subrăcite în bainită. măresc stabilitatea austenitei în domeniul transformărilor la răcire prin mecanismele cu difuzie şi intermediar şi deplasează spre dreapta (spre durate mai lungi) curbele diagramelor de transformare izotermă şi termocinetică a austenitei.2.10. cuprul) au influenţele anterior prezentate fără a modifica configuraţia curbelor diagramelor de transformare izotermă a austenitei. 7. în compoziţia oţelurilor şi fontelor aliate cu acest element.8 Prezentarea schematică a influenţei elementelor de aliere asupra poziţiei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei • elementele de aliere care nu formează carburi stabile (nichelul. Fig. siliciul.

9. corespunzătoare unor oţeluri şi fonte aliate industriale. 7. Fig.11 c). fig. determină creşterea conţinuturilor procentuale de austenită reziduală din structurile la ta ale oţelurilor sau fontelor călite martensitic. b – oţel aliat cu Ni (%Cm = 0.13 şi 7.12. 7. Influenţele elementelor de aliere asupra transformării la răcire a austenitei (prezentate anterior) au câteva implicaţii practice foarte importante: 18 . aceste influenţe sunt ilustrate sintetic de diagramele din figura 7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR bainitic (v. caracteristice pentru transformarea austenitei prin mecanismul fără difuzie (transformarea martensitică) şi.44 %).11) sunt ilustrate şi atestate convingător de diagramele TTT din figurile 7. aceste influenţe ale elementelor de aliere care formează carburi (sugerate schematic de diagramele din figura 7. 7. Prezentarea comparativă a diagramelor de transformare (izotermă şi termocinetică) a austenitei pentru două oţeluri industriale: a – oţel carbon (%Cm = 0.14. %Nim = 5 %) • elementele de aliere (cu excepţia cobaltului şi aluminiului) coboară temperaturile punctelor Ms şi Mf.15. ca urmare.44 %.

4 %. ulei). Prezentarea schematică a infleunţelor elementelor de aliere asupra configuraţiei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei: a – diagramă cu două puncte de maxim cinetic. c – diagramă cu transformarea baintică suprimată • micşorarea vrc.6 %). ceea ce asigură niveluri mai scăzute ale tensiunilor mecanice reziduale generate de călire şi reduce considerabil riscul deformării excesive sau fisurării acestor piese (chiar şi în cazul când acestea prezintă forme complicate sau detalii constructive cu puternice efecte de concentrare a tensiunilor).4 %. piesele confecţionate din oţeluri aliate se pot căli pe adâncimi mari şi/sau se pot supune călirii martensitice în medii care răcesc mai lent decât mediile de călire tradiţionale (apă. %Mom = 0.11. 6. 7.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. scap. b – diagramă cu transformarea perlitică suprimată.6 %. determină creşterea substanţială a călibilităţii oţelurilor (v.75 %) Fig. b – fontă nodulară aliată cu Mo (%Cm = 3. produsă de prezenţa elementelor de aliere.2) şi.10. %Sim = 2. %Sim = 2. 7. Prezentarea comparativă a diagramelor de transformare (termocinetică) a austenitei pentru două fonte industriale: a – fontă nodulară nealiată (%Cm = 3. 19 . ca urmare.4.

14.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.35 %. %Nim = 1. 7. %Nim = 0.8 %) Fig. %Sim = 2 %. produsă de prezenţa elementelor de aliere. determină la unele oţeluri şi fonte aliate nerealizarea transformării martensitice prin călirea (răcirea austenitei cu o viteză vr ≥ vrc) până la ta şi menţinerea unor structuri cu masa de bază austenitică după o astfel de călire. %Crm = 12 %. %Nim = 1 %.13. oţelurile sau fontele aliate care prezintă acestă particularitate structurală sunt denumite oţeluri aliate martensitice (autocălibile) sau fonte aliate martensitice (autocălibile). 7. %Mom = 0. 12.4 %. %Crm = 0. %Crm = 0. permite ca la unele oţeluri şi fonte aliate să se realizeze transformarea austenitei în martensită chiar şi la răcirea (călirea) în aer. Diagrama de transformare (izotermă) a austenitei (cu transformarea bainitică suprimată) pentru un oţel aliat (%Cm = 0. Diagramele de transformare (izotermă) a austenitei (cu două puncte de maxim cinetic) pentru: a – un oţel aliat (%Cm = 0. b – o fontă aliată (%Cm = 3 %.1 %.3 %) Fig.2 %). 20 . produsă de prezenţa elementelor de aliere.6 %.5 %. %Crm = 2. Diagrama de transformare (izotermă) a austenitei (cu transformarea perlitică suprimată) pentru un oţel aliat (%Cm = 0. %Nim = 0.2 %) • micşorarea vrc. • coborârea punctului martensitic superior Ms. 7.5 %.

3). care se produce deoarece la încălzirea austenitei rezultate la călire (stabilă la ta datorită conţinutului mare de elemente de aliere dizolvate) procesele de difuzie a carbonului şi elementelor de aliere sunt activate. duritatea structurilor realizate prin revenirea cu un anumit regim (ti. datorită acestui fenomen. • la oţelurile (cu conţinuturi ridicate de carbon) şi fontele aliate cu elemente care produc coborârea punctului Ms (la care.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. aşa cum se poate observa din examinarea diagramei prezentate în figura 7. elemente însoţitoare şi impurităti ca şi oţelurile sau fontele aliate). scap. 5. efectul obţinut prin revenire este diminuat. fenomen ce constă în frânarea proceselor care au loc la revenire (datorită diminuării substanţiale a vitezei de difuzie a carbonului în fier în prezenţa elementelor de aliere) şi deplasarea acestora spre temperaturi mai ridicate şi/sau durate mai mari (v. aşa cum s-a arătat anterior. 6. scap. 15.5) a oţelurilor sau fontelor aliate fiind mai mare decât a structurilor care rezultă tratând în acelaşi fel (cu acelaşi regim) oţelurile carbon sau fontele nealiate echivalente (având aceleaşi conţinuturi de carbon. Influenţele elementelor de aliere asupra transformării la încălzire a martensitei (transformării la revenire a structurilor obţinute prin călirea martensitică a oţelurilor sau fontelor) sunt următoarele: • elementelor de aliere prezente în oţeluri şi fonte produc fenomenul de stabilitate la revenire a structurilor obţinute prin călirea martensitică.16 (curbele a şi b). Influenţele elementelor de aliere asupra: a – temperaturii Ms. τm – v. revenirea poate determina apariţia unui fenomen numit durificare secundară. se separă particule fine de carburi ale elementelor de aliere. stabilitatea austenitei se micşorează. se obţin prin călirea pâna la ta structuri cu masa de bază austenitică). 7. aceasta se transformă în martensită cubică şi rezultă astfel o structură (alcătuită din 21 . b – conţinutului procentual de austenită reziduală din structurile la ta ale oţelurilor sau fontelor călite martensitic C.

7. efectele descrise mai înainte se pot observa examinând configuraţia curbei c din figura 7. dar cu caracteristicile de tenacitate mai bune. iar apariţia ei este determinată de starea de tensiuni reziduale generată de producerea nesimultană în toată masa structurii a transformării martensitei de călire şi austenitei reziduale în martensită de revenire. într-o structură (de tip sorbită de revenire – v.45 %.3 %) .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensită şi carburi) cu duritatea ridicată. • la oţelurile aliate cu crom.16. cu mangan etc.17. Duritatea structurilor obţinute prin revenirea unor oţeluri călite: a – oţel carbon (%Cm = 0. dacă se măresc ti şi/sau τm.2 %. c – oţel aliat (%Cm = 1 %. %Crm = 12 % ) Fig. Fig. care se poate transforma. se manifestă fenomenul numit fragilitate de revenire. 7.16. dacă duratele de menţinere în intervalul de 22 . fenomen care dispare dacă se face o revenire la o temperatură mai mare de 400 oC şi nu mai apare dacă se repetă revenirea la o temperatură situată între 200 oC şi 400 oC (decât dacă revenirea se aplică după o nouă operaţie de călire martensitică). cu crom şi nichel. fenomen care se manifestă. Diagrama variaţiei tenacităţii în funcţie de temperatura de revenire la un oţel aliat care prezintă fenomenul de fragilitate la revenire b) oţelurile revenite timp îndelungat la ti = 450…550 oC şi/sau răcite lent la sfârşitul tratamentului prezintă un nivel scăzut al energiei de rupere KV (devin fragile). fragilitatea produsă de revenirea la ti = 200…400 oC este denumită fragilitate ireversibilă.17. aşa cum arată diagrama din figura 7. 6.45 %). scap.%Crm = 1. apariţia a două anomalii privind nivelul tenacităţii (exprimat prin valoarea energiei de rupere KV) structurilor obţinute la revenire (care ar trebui să crească continuu o dată cu ridicarea temperaturii de revenire şi micşorarea durităţii): a) oţelurile revenite la ti = 200…400 oC prezintă un nivel scăzut al energiei de rupere KV (devin fragile). b − oţel aliat (%Cm = 0. care poate determina.5) cu duritatea mai scăzută. %Mom = 0.

în timp ce nichelul este austenitizant. care a presupus împărţirea lor pe tipuri de influenţe şi gruparea elementelor de aliere pe clase sau categorii în funcţie de modul de acţiune şi de efectele prezenţei lor în oţeluri sau fonte. în timp ce nichelul nu formează carburi stabile şi poate avea efect grafitizant etc. carburi. 7. acesta devine un oţel aliat austenitic).). ridică rezistenţa mecanică şi duritatea etc. care împiedică desfăşurarea proceselor (descrise mai înainte) responsabile de apariţia fenomenului.).1. îmbunătăţeşte tenacitatea etc. Datele din acest tabel şi aspectele expuse mai înainte evidenţiază complexitatea influenţelor elementelor de aliere şi motivează modul anterior de prezentare şi comentare a acestora. măreşte călibilitatea. Dacă însă oţelul este aliat cu crom şi nichel. dacă oţelul este aliat cu nichel.0 %). iar răcirea la sfârşitul revenirii să face rapid (în apă sau ulei) şi/sau utilizarea unor oţeluri aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 0. se pot preciza cu un grad mare de siguranţă influenţele prezenţei acestui element de aliere (alfagen. oţelul cu %Cm = 0. dacă se adaugă în compoziţia acestui oţel şi %Nim = 8 %.). dacă un oţel este aliat cu crom. carburigen. este dificil de apreciat care sunt influenţele cumulate ale prezenţei celor două elemente de aliere în compoziţia oţelului.).5. dar şi multe influenţe contradictorii (cromul este feritizant. este denumită fragilitate reversibilă şi poate fi contracarată prin aplicarea următoarelor soluţii: utilizarea unor regimuri de revenire la care temperatura ti > 550 oC.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate temperaturi situat între 450 oC şi 550 oC sunt mari şi/sau viteza de răcire este mică. 23 . elemente care au şi unele influenţe similare (măresc călibilitatea.3 %) sau wolfram (%Wm = 0. fragilitatea produsă de revenirea la ti = 450…550 oC. chiar dacă se face revenirea la ti > 550 oC. În mod similar. se pot estima cu o bună precizie influenţele prezenţei acestui element de aliere (gamagen. nitruri) şi crearea condiţiilor pentru apariţia unor microfisuri intercristaline (care generează comportarea fragilă a structurii de revenire). durata τm este scurtă.2…0. în timp ce.1 % şi %Crm = 18 % aparţine clasei oţelurilor aliate feritice. ridică rezistenţa mecanică şi duritatea. determinată de saturarea cu anumite elemente (în principal cu fosfor) a marginilor cristalelor structurii şi/sau separarea la marginea cristalelor a unor compuşi chimici ai acestor elemente (fosfuri. creşte rezistenţa mecanică şi duritatea etc. De exemplu. care măreşte călibilitatea.5…1. care finisează granulaţia. cromul este carburigen. influenţa dominantă (rezultantă) nefiind întotdeauna în corelaţie directă cu valorile concentraţiilor acestora (de exemplu. Clasele structurale de oţeluri şi fonte aliate Influenţele principalelor elemente de aliere asupra structurii şi proprietătilor oţelurilor şi fontelor sunt sintetizate în tabelul 7.

efect antigrafitizant Mai mică decât a Fe.Tabelul 7. creşte rezistenţa la coroziune Durifică considerabil Durifică apreciabil. efect grafitizant Nulă.2% C) .0 % (9 % în 18. efect antigrafitizant Molibden oţeluri cu 0. dar mai mică decât a W.5% (4%în oţeluri cu 0. reduce vrc In stare dizolvată.5% C prin legarea carbonului în carburi stabile) Puternică Foarte puternică (mai mică decât a Ti sau Nb).5 % (în funcţie de conţinutul de carbon) 2.1. efect grafitizant Cea mai mare (2% Ti face necălibil un oţel cu 0. efect grafitizant Mai mare decât a Mn.1 % (creşte cu conţinutul de C) 12. efect antigrafitizant La fel cu a Fe Efectul în timpul revenirii − Rezistenţă moderată la înmuiere Menţine duritatea Foarte redusă.75 % (1% în oţeluri cu 0. producându-se totuşi o oarecare durificare secundară Impiedică înmuierea prin durificare secundară Durificare secundară maximă Wolfram oţeluri cu 0.mai mare decât a cromului.3% C) mult de carbon) 0. cu cromul efect antigrafitizant Reduce vrc mai puternic decât cromul Reduce moderat vrc .5 % (nu depinde oţeluri cu 0. dar mai Reduce vrc în aceeaşi măsură mică decât a Cr. reduce foarte mult vrc Puternică .5 % 0. efect grafitizant Mai mică decât a Fe.5% C) Nelimitată Nelimitată 3 % (8% în în Feγ în Feα 30 % Nelimitată 80 % 15 … 18 % 32 % (se reduce cu scăderea temperaturii) 25 % (în funcţie de conţinutul de carbon) Influenţa asupra feritei Durifică considerabil Durifică puţin.8 % (20 % în oţeluri cu 0.3% C) Nichel Fosfor Siliciu Titan Nelimitată 2. Influenţele principalelor elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor Elementul de aliere Aluminiu Crom Cobalt Mangan Solubilitatea în stare solidă 1. în procentele uzuale Stabilitate la revenire Impiedică înmuierea prin durificare secundară Foarte redusă Mai mare decât a Fe.2% C) 6 % (11 % în 6 % (se reduce cu scăderea temperaturii) 32 % (se reduce cu scăderea temperaturii) Nelimitată − Menţine duritatea prin dizolvare în soluţie Carburile stabile nu afectează revenirea.2% C) Vanadiu 1. dar stabilizează austenita reziduală în oţelurile cu conţinut ridicat de carbon Reduce vrc în aceeaşi măsură cu manganul Reduce vrc mai mult decât nichelul Are tendinţă puternică de formare a carburilor şi măreşte viteza critică In cantităţi mici. reduce întrucâtva plasticitatea Produce durificarea prin precipitare în aliajele Mo-Fe Creşte rezistenţa şi tenacitatea Durifică puternic Durifică şi scade plasticitatea Produce durificarea prin precipitare în aliajele Ti-Fe Produce durificarea prin precipitare în aliajele W-Fe Durificare moderată prin soluţia solidă Influenţa asupra austenitei In stare dizolvată reduce viteza critică Reduce viteza de racire critică vrc în aceeaşi măsură cu manganul Creşte viteza critică Influenţa exercitată prin carburi Tendinţa de formare a carburilor Mică .

6)).5 %.P. dacă sunt oţeluri hipereutectoide.1. Principalele clase structurale de oţeluri aliate sunt prezentate în continuare.8 % ≤ %Mnm ≤ 2. având compoziţia chimică caracterizată prin %Cm ≤ 0. aceleaşi transformări structurale ca şi la oţelurile carbon.). tratamentele termochimice). Elementele de aliere prezente în compoziţia acestor oţeluri pot avea influenţe multiple (se dizolvă în ferită.5 % ≤ %Sim ≤ 2. 0. duritatea structurii care se obţine la răcirea din domeniul austenitic (ti = A3 + 30…50 oC). călirea martensitică şi revenirea. bainitice şi martensitice din structură. modifică poziţiile punctelor critice A1 şi A3.2).Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Ţinând seama de aceste observaţii. astfel. numai din perlită. pot forma carburi proprii. evident. (%B) şi (%M) sunt conţinuturile procentuale de formaţiuni feritoperlitice. categoriile şi tipurile de tratamente care se pot aplica fiind aceleaşi ca şi în cazul semifabricatelor şi pieselor realizate din oţeluri carbon (recoacerile fără schimbare de fază. %Vm ≤ 0. la încălzire sau răcire. în care (%α. oţelurile aliate perlitice au structura de echilibru la ta alcătuită din ferită (aliată) şi perlită.4)…(6. reduc concentraţia carbonului în perlită. HVB şi HVM sunt 25 . după răcirea lentă sau în aer de la temperaturi înalte.P + (%B)HVB + (%M)HVM . mărirea călibilităţii. austenită sau cementită. tabelul 4. 7. A.0 %.0 %. se poate estima cu relaţia: (7. influenţează desfăşurarea transformărilor în stare solidă etc. se pot separa din austenită sub formă de carburi secundare. relaţiile (6. Oţelurile aliate perlitice sunt oţeluri slab sau mediu aliate la care se produc. s-a ajuns la concluzia că. dar structurile de echilibru la ta ale oţelurilor sunt similare celor corespunzătoare oţelurilor carbon.6 %. în funcţie de constituenţii din structura de echilibru stabil sau metastabil pe care o prezintă la ta. dacă sunt oţeluri eutectoide sau din perlită şi carburi (cementită aliată sau carburi secundare). finisarea granulaţiei. la proiectarea regimurilor şi estimarea efectelor tratamentelor termice sau termochimice care se aplică semifabricatelor sau pieselor din oţeluri aliate perlitice se va ţine seama de influenţele specifice prezenţei elementelor de aliere: modificarea poziţiei punctelor critice A1. A3.1) şi împărţirea lor în clase structurale. Semifabricatele şi piesele confecţionate din oţeluri aliate perlitice pot fi tratate termic sau termochimic. %Nim ≤ 3 %. %Crm ≤ 3 %.P)HVα. iar microstructurile acestor oţeluri sunt similare celor corespunzătoare oţelurilor carbon (v. constituentul omniprezent fiind perlita. Pentru oţelurile aliate perlitice.P). cu o anumită viteză vr (exprimată în oC/s). pe lângă clasificarea oţelurilor în funcţie de gradul de aliere (prezentată în scap. este necesară. utilizate în mod obişnuit la realizarea pieselor pentru maşini şi utilaje. recoacerile cu schimbare de fază.1) HVST = (%α. reducerea concentraţiei carbonului în perlită. Ms (v. %Mom ≤ 0. iar HVα. producerea fenomenului de stabilitate la revenire etc. 0. dacă sunt oţeluri hipoeutectoide. pentru a defini şi preciza cu o bună fidelitate efectele elementelor de aliere asupra oţelurilor.

5 72.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR durităţile celor trei tipuri de formaţiuni structurale. corespunzătoare structurii obţinute după revenirea unui oţel aliat şi duritatea HVrOC . coeficienţii a0.2 29. dacă HVrOC > 300.0 aCr 35. parametrii ti şi τm ai ciclului de revenire se stabilesc ţinând seama de intervenţia fenomenului de stabilitate la revenire. b0.0 aNi 27.0 aMn 30. pentru un regim de revenire caracterizat printr-o valoare dată a parametrului PHJ = Ti[18 + lg(τm)].3) iar regimurile de revenire se pot proiecta fără dificultate.8 11. (7. aşa cum s-a constatat experimental. dacă HVrOC se situează în intervalul de valori [150 .6 -6.5) .P B M ST ≡ b0 10. aEA. scap. cu Ti = ti + 273 în K şi τm în ore (v. scap. 6.0 0 bMn 0 -22.0 -10.0 73.2 − 13%C m ) HVrOC .0 aMo 19. având în vedere că: PHJ = 21900 + 4050%C m − (33.5). v.6 134 27.5).8HVrOC .0 0 bSi -19.0 0 bCr 8. există următoarea corelaţie între duritatea HVrOA . dacă oţelurilor aliate perlitice destinate realizării pieselor pentru maşini şi utilaje (având caracteristicile de compoziţie chimică în limitele anterior precizate) li se aplică TT de îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă.2) HVST = a0 + ∑ a EA % EAm + [b0 + ∑ bEA %EAm ] lg v r .0 0 bV 130 0 0 α.P B M De asemenea.0 -55.2 Valorile coeficienţilor din relaţiilede estimare a durităţii oţelurilor aliate perlitice Tipul structurii Ferită + perlită Bainită Martensită Tipul structurii Ferită + perlită Bainită Martensită ST ≡ a0 77.0 74.0 0 bNi 4. 26 (7.4 8.0 21. Tabelul 7.0 -20. Astfel.4) (7. 300] şi PHJ = 17670 + 7950%C m − 21.0 89. corespunzătoare structurii rezultate după revenirea oţelului carbon echivalent (care are aceeaşi concentraţie masică de carbon ca şi oţelul aliat): HVrOA = HVrOC +30(%Sim+%Mnm)+55%Crm+6%Nim+100%Mom+150%Vm.9 16. 6.0 bC 0 54. date de relaţii de forma: (7. bEA având valorile (stabilite experimental) precizate în tabelul 7.2.0 0 bMo 0 -33.6 0 aV 462 0 0 α.5 202 aC 223 377 949 aSi -14.

fiind posibilă numai aplicarea tratamentelor termice fără schimbare de fază: recoacerea de omogenizare (pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritice primare ale pieselor şi semifabricatelor obţinute prin turnare). călirea martensitică şi revenirea).18. Deoarece aceste oţeluri nu prezintă transformări de fază în stare solidă (elementele de aliere elimină posibilitatea realizării transformărilor de tipul Feα ⇔ Feγ şi α ⇔ γ ). b . Cele mai utilizate tipuri de oţeluri din această clasa sunt oţelurile austenitice manganoase. mici cantităţi de carburi ale elementelor de aliere). la orice temperatură corespunzătoare stării solide. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate feritice: a – oţel feritic aliat cu crom (%Cm = 0. singura modalitate de modificare (între anumite limite) a granulaţiei şi caracteristicilor mecanice ale pieselor şi semifabricatelor din oţeluri aliate feritice constă din aplicarea unor operaţii de deformare plastică la rece (ecruisare). urmate de recoaceri de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul ales corespunzător asigurării caracteristicilor dorite). Fig. la orice temperatură corespunzătoare stării solide. Mo. Mn etc. mediu sau înalt aliate cu elemente alfagene (Cr.05 %.%Crm = 12 %). mici cantităţi de cementită aliată sau carburi ale elementelor de aliere).Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate B. Oţelurile aliate austenitice sunt oţeluri ce au în compoziţie concentraţii mari de elemente gamagene (Ni. W. 7. o structură alcătuită din ferită aliată (şi.oţel feritic aliat cu siliciu (%Cm = 0. la care structura austenitică este conferită de alierea cu 27 . Microstructurile tipice ale oţelurilor din această clasă structurală sunt prezentate în figura 7. la piesele şi semifabricatele confecţionate din astfel de oţeluri nu se pot aplica tratamentele termice cu schimbare de fază (recoacerile cu schimbare de fază. eventual. o structură alcătuită din austenită aliată (şi.06 %.). care le conferă. eventual. V etc. Oţelurile aliate feritice sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon.0 %). Si. care le conferă. 18.%Sim = 3. cu structura monofazică alcătuită din cristale de ferită aliată cu siliciu C. cu structura alcătuită din ferită aliată cu crom (cromferită) şi carburi. recoacerea de recristalizare fară schimbare de fază (pentru refacerea plasticităţii pieselor şi semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la rece) şi recoacerea de detensionare (pentru diminuarea nivelului tensiunilor reziduale din piesele şi semifabricatele prelucrate prin diverse procedee tehnologice). ).

oţelurile austenitice cu nichel şi oţelurile austenitice crom – nichel. deoarece oţelurile martensitice aliate cu elemente gamagene (Ni sau Mn). la piesele şi semifabricatele confecţionate din astfel de oţeluri nu se pot aplica tratamentele termice cu schimbare de fază (recoacerile cu schimbare de fază.2…0. Deoarece aceste oţeluri nu prezintă transformări de fază în stare solidă (elementele de aliere elimină posibilitatea realizării transformărilor de tipul Feγ ⇔ Feα şi γ ⇔ α ). fiind caracterizate printr-o mare fragilitate. gama oţelurilor martensitice ar trebui să aibă o mare extindere. Deoarece. fiind posibilă numai aplicarea tratamentelor termice fără schimbare de fază: recoacerea de omogenizare (pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritice primare ale pieselor şi semifabricatelor obţinute prin turnare). care asigură formarea structurii austenitice la concentraţii mai mici ale nichelului (face oţelurile mai ieftine. ca şi în cazul oţelurilor aliate feritice. recoacerea de recristalizare fară schimbare de fază (pentru refacerea plasticităţii pieselor şi semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la rece) şi recoacerea de detensionare (pentru diminuarea nivelului tensiunilor reziduale din piesele şi semifabricatele prelucrate prin diverse procedee tehnologice). gama oţelurilor aliate martensitice utilizate în aplicaţii tehnice este însă destul de restrânsă. cu diferite reţete de compoziţie: a) %Cm < 0. urmate de recoaceri de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul ales corespunzător asigurării caracteristicilor dorite). d) %Cm = 0. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate martensitice (autocălibile) sunt prezentate în figura 7. la care structura austenitică este conferită de alierea cu nichel şi. Microstructurile tipice ale oţelurilor din această clasă structurală sunt prezentate în figura 7. 28 .19.6…1. D. toate elementele de aliere (în afară de cobalt) au capacitatea de a micşora vrc. se folosesc foarte rar şi singurele oţelurile martensitice cu o frecvenţă mai mare de utilizare sunt oţelurile înalt aliate cu crom.15 % şi %Crm = 12…14 %. călirea martensitică şi revenirea). aşa cum s-a precizat anterior. uneori.4 % şi %Crm = 13…15 %. de alierea suplimentară cu mangan şi/sau azot. %Nim = 2…4 %. c) %Cm = 0. Oţelurile aliate martensitice (autocălibile) sunt oţeluri la care concentraţiile de carbon şi de elemente de aliere sunt alese astfel încât să nu suprime posibilităţile de realizare a transformărilor de fază în stare solidă şi să asigure o diminuarea a vitezei de răcire critice care să permită obţinerea unei structuri martensitice la răcirea în aer din domeniul austenitic.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR mangan. %Crm = 16…18 %. %Crm = 16…18 %.0 %.1…0. b) %Cm = 0.20. singura modalitate de modificare (între anumite limite) a granulaţiei şi caracteristicilor mecanice ale pieselor şi semifabricatelor din oţeluri aliate austenitice constă din aplicarea unor operaţii de deformare plastică la rece (ecruisare).2 %. deoarece resursele mondiale de nichel sunt limitate şi acest element este scump) şi menţinerea acestei structuri până la temperaturi scăzute (stabilizarea structurii austenitice).

05 %.08 %.4 %. 29 . %Nim = 12 %). %Crm = 25 %.22 %. 7. %Nim = 8 %. ).oţel austenitic aliat cu crom şi nichel (%Cm = 0.oţel austenitic aliat cu nichel (%Cm = 0. d . 19. %Crm = 14 %).oţel austenitic aliat cu crom şi nichel (%Cm = 0. %Nim = 30 %. %Crm = 14 %).Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. 7. c . b .4 %.oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 0. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate martensitice: a – oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 0. b . 20. %Mnm = 12 %). ) Fig.2 %. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate austenitice: a – oţel austenitic aliat cu mangan (%Cm = 1. %Crm = 18 %.

%Crm = 12 %. sub forma unei reţele ledeburitice intergranulare (denumită în tehnică schelet ledeburitic). Schaeffler.24. Schaeffler 30 . Fiecare din cele două mărimi care definesc sistemul de coordonate al diagramei structurale A. W. %Cm > 0. corespunzătoare unor oţeluri aliate cu elemente gamagene (Ni. aşa cum evidenţiază microstructura din figura 7. %EAm. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate ledeburitice: a – oţel ledeburitic aliat cu crom şi molibden (%Cm = 0. Pentru estimarea clasei structurale a oţelurilor aliate se folosesc diagramele structurale ale oţelurilor aliate.oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 1. V.22. 7.) şi din figura 7. Mn etc. Si. %Mom = 3 %). construite experimental pentru cele mai utilizate categorii de astfel de oţeluri.) sunt realizate în coordonate %Cm. corespunzătoare unor oţeluri aliate cu elemente alfagene (Cr.85 %. %Crm = 12 %). se utilizează diagrama structurală A. sau coerente. astfel că la răcirea lor din stare lichidă este posibilă realizarea transformării eutectice şi apariţia în structură a unor mici cantităţi de ledeburită (constituent specific structurii fontelor albe). W etc. prezentată în figura 7. Oţelurile aliate ledeburitice sunt oţeluri care au în compoziţie concentraţii mari de carbon (de obicei. din care s-au separat carburi secundare şi care s-au transformat prin călire în martensită). Diagramele structurale din figura 7. Mo etc. Clasa structurală căreia aparţine un oţel aliat depinde de concentraţia carbonului.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR E. 21.21 b. ambele microstructuri corespunzând unor oţeluri aliate ledeburitice călite martensitic (formaţiunile ledeburitice sunt dispuse la marginea cristalelor de austenită.23. precum şi de tipul şi concentraţiile elementelor de aliere conţinute de acesta.).6 %) şi de elemente de aliere (Cr.21 a. Pentru estimarea clasei structurale a oţelurilor aliate complex. În funcţie de concentraţiile de carbon şi de elemente de aliere ce le caracterizează compoziţia. Fig.35 %. cât şi elemente gamagene. formaţiunile ledeburitice din structura acestor oţeluri pot fi disperse. aşa cum se observă pe microstructura prezentată în figura 7. b . având în compoziţie atât elemente alfagene. având în abscisă concentraţia de crom echivalent %Cre. iar în ordonată concentraţia de nichel echivalent %Nie.

termenul de corecţie Xc luându-se nenul. având coordonatele (%Cm. punctele acestora 31 .fig. ci prin zone (domenii) de tranziţie. %Nie).5%Com +30(%Nm – Xc) la determinarea Nie. dacă %Crm ≥ 28 %) Pentru orice oţel aliat la care se cunoaşte compoziţia chimică (exprimată prin concentraţiile masice ale tuturor componentelor) se poate determina clasa structurală din care face parte.5%Tam + %Wm + %Alm la determinarea %Cre şi 0. pe unele diagrame structurale limitele domeniilor corespunzătoare unor clase structurale nu sunt marcate prin linii. b – structurile la răcirea în aer de la temperaturi înalte La utilizarea diagramelor structurale ale oţelurilor aliate trebuie avute în vedere şi următoarele particularităţi (v. dacă %Crm ≥ 18 % (Xc = 0. 7.23 şi 7. Pentru definirea mărimilor %Cre şi %Nie se utilizează relaţiile: (7.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate grupează câte o categorie de componente de aliere ale oţelurilor: concentraţiile masice ale elementelor de aliere alfagene (feritizante) sunt considerate (fiecare cu câte un factor de multiplicare stabilit experimental) pentru definirea mărimii %Cre. (7. Diagramele structurale ale oţelurilor aliate cu crom: a – structurile de echilibru.10.5%Sim +0. punctul caracteristic nominal PCN .7) %Nie = %Nim + 0.6) %Cre = %Crm + %Mom +1. dacă oţelul este aliat cu elemente din aceeaşi categorie (alfagene sau gamagene).22. adăugând 2%Tim + %Vm + 0.24): * datorită complexităţii influenţelor elementelor de aliere. aleasă corespunzător reţetei de aliere utilizate la elaborarea sa.7. dacă 18 ≤ %Crm <28 % şi Xc = 0. 7. Fig. iar concentraţiile masice ale elementelor de aliere gamagene (austenitizante) sunt considerate (fiecare cu câte un factor de multiplicare stabilit experimental) pentru definirea mărimii %Nie.5%Mnm +30%Cm . respectiv (%Cre.22. dacă oţelul este aliat complex (şi cu elemente de aliere alfagene şi cu elemente de aliere gamagene).06.5%Nbm. %Eam). care se completează uneori. poziţionând pe diagrama structurală.

pe lângă clasificarea lor în funcţie de gradul de aliere (prezentată în scap. în funcţie de modul de asigurare a prezenţei grafitului şi de configuraţia. fonte nodulare etc. * pe diagramele structurale sunt precizate şi unele informaţii conexe. conform acestui criteriu fontele aliate pot fi încadrate în categoria fontelor cu grafit (carbon liber) în structură (denumite. fonte maleabile. iar pe diagrama structurală A. modul de distribuţie şi gradul de dispersie ale formaţiunilor de grafit din structură: fonte pestriţe. pe diagrama structurală a oţelurilor aliate cu mangan este precizat subdomeniul oţelurilor austenitice recomandate pentru aplicaţii practice. 23. iar structurile sunt asemănătoare celor corespunzătoare fontelor albe). domeniul IV – pericol maxim de fragilizare datorită creşterii intense a granulaţiei la încălzire. Diagramele structurale (la răcirea în aer de la temperaturi înalte) ale: a – oţelurilor aliate cu nichel. Criteriile care se utilizează în acest scop sunt: • forma de existenţă a carbonului. Fig. pentru a defini şi preciza cu o bună fidelitate efectele elementelor de aliere asupra fontelor.pericol maxim de fragilizare (fisurare) la rece. domeniul II – pericol maxim de fragilizare (fisurare) la cald.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR corespunzând PCN ale unor oţeluri aliate cu caracterizare structurală complexă: austenito – feritice. b – oţelurilor aliate cu mangan Ca şi în cazul oţelurilor. ferito – martensitice etc. domeniul III . dimensiunile.1) şi încadrarea fontelor în clase structurale. fonte cenuşii. este utilă. deosebit de utile la utilizarea diagramelor pentru soluţionarea unor probleme tehnice. ca şi fontele nealiate. 7.) sau în categoria fontelor fără grafit în structură (la care tot carbonul din compoziţia fontelor este dizolvat în soluţiile având ca solvent fierul sau este legat sub formă de carburi. Schaeffler sunt marcate domeniile caracteristice din punctul de vedere al problemelor (pericolelor) care apar la utilizarea diverselor tipuri de oţeluri aliate: domeniul I – pericol maxim de fragilizare prin apariţia fazei sigma (compusul intermetalic FeCr). 7. de exemplu. 32 . austenito – martensitice..

Schaeffler • constituenţii din structura de echilibru stabil sau metastabil pe care o prezintă masa metalică de bază a fontei la ta. 25. conform acestui criteriu fontele aliate pot fi încadrate (aplicând aceleaşi principii ca şi în cazul oţelurilor aliate) în următoarele clase structurale: fonte aliate perlitice. fonte aliate austenitice. 24. fonte aliate martensitice. fonte aliate feritice. Fig. 7. Diagrama structurală a fontelor cu grafit nodular aliate cu nichel şi molibden .Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. după răcirea sa lentă sau în aer de la temperaturi înalte. Diagrama structurală a fontelor aliate cu aluminiu 33 Fig. 7. 7. Diagrama structurală A. 26.

9. iar în figura 7. 30 oţel aliat martensitic (autocălibil). 10 fontă aliată feritică. 5 oţel aliat perlitic. 10 element grafitizant. construite experimental pentru cele mai utilizate categorii de astfel de fonte. 9 fontă aliată martensitică. 10. 5 oţel mediu aliat. iar transformarea eutectoidă. 14 element de aliere. 28 oţel bogat aliat.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR De exemplu. 6 clasă structurală. 6 cementită aliată. 27 oţel aliat feritic. 31 stabilitate la revenire. 5 oţel slab aliat. 25 oţel aliat austenitic. având structura de echilibru alcătuită din carburi primare. iar fontele înalt aliate cu crom (element alfagen. carburigen şi antigrafitizant) se încadrează în categoria fontelor albe feritice. fontele înalt aliate cu siliciu (element alfagen. 6 fontă slab aliată. alcătuită din austenită şi carburi. 14 fază sigma. construcţia şi modalităţile de utilizare ale acestor diagrame fiind similare celor corespunzătoare diagramelor structurale ale oţelurilor aliate. 6 fontă aliată (specială). în figura 7. 6 fontă aliată austenitică. constă din descompunerea austenitei în ferită şi carburi). 20 fontă înalt (bogat) aliată. 32 durificare secundară. eutectice şi secundare distribuite într-o masă de ferită aliată cu crom (la răcirea din stare lichidă a acestor fonte transformarea eutectică conduce la formarea unei structuri de tip ledeburitic. 5 element de aliere alfagen (feritizant). 6 fontă mediu aliată. cu acţiune grafitizantă) aparţin clasei structurale a fontelor austenitice cu grafit (lamelar sau nodular).25 este prezentată diagrama structurală a fontelor aliate cu aluminiu (element alfagen). Cuvinte cheie austenită aliată. 6 ferită aliată. 5 punct caracteristic nominal PCN. 27 oţel aliat ledeburitic. cu acţiune grafitizantă) sunt fonte feritice cu grafit (lamelar sau nodular). fontele înalt aliate cu nichel (element gamagen. 20. 30 diagramă structurală A. 25 diagramă structurală. Pentru estimarea clasei structurale a fontelor aliate se pot folosi diagramele structurale ale fontelor aliate. 7 element de aliere gamagen (austenitizant). 22 oţel aliat. 6 fragilitate de revenire ireversibilă. De exemplu. 21 34 . 6 carbură proprie. ce are loc după separarea de carburi secundare din austenită. 21 element carburigen. reversibilă. Schaeffler.26 diagrama structurală a fontelor cu grafit nodular slab aliate cu nichel (element gamagen) şi molibden (element alfagen).

0 %..02 % . %S m = 0. 1985 Teste de autoevaluare T. Stefănescu D.. Fonte speciale..4 %.. Studiul metalelor. %Crm = 1. 1980 11. vol.02 % este un oţel carbon.5 % şi %Mom = 0. Austenite Transformation Kinetics of Ferrous Alloys. %Mnm = 0.0 %. II. Metalografie şi tratamente termice.7. Geru N. Climax Molibdenum Company. %Mnm = 0... c) oţelul cu %Cm = 1.0 % este un oţel aliat cu crom.. %Mn m = 0.. 1974 9. %Sim=0.0 %. Colan H. Moscova. Elaborarea oţelurilor aliate. 1981 3. Metalurgie fizică. %Mnm = 1.. 1978 6. Izotermiceskie i termodinamoceskie diagramî raspada pereohladjenovo austenita. Lakhtine I. %Sm = 0. %P m = 0. 1983 2. Mantea St. Timişoara. %Sim = 1. Editura Tehnică. %Sim=0.45 %. 1982 4. Greenwich. II – Cast Irons and Steels. Protopopescu H.a. Editura Tehnică. %Sm = 0...5 %. şi Popova L.3 %.a. Bucureşto. ş. Vacu S. 1965 7.a.5 %.02 %.1. Cias W. %Sim=0.02 %. 1970 5. Gâdea S. %Sm = 0. 1983 8. %Mn m = 0.3 %.3 %.W. Sofroni I. Bucureşti. %Si m = 2. Editura Didactică şi Pedagogică.02 % şi %Cr m = 1. Care dintre afirmaţile următoare sunt adevărate: a) oţelul cu %Cm = 0. %Si m =0. Moscova..2. Climax Molibdenum Company. Popov A. Editura Didactică şi Pedagogică.. I. Editura Didactică şi Pedagogică.5 %. %P m = 0. Editura Facla. Bucureşti..15 % şi %Pm = 0.3 %. d) oţelul cu %Cm = 0.06 %. b) oţelul cu %C m = 0. ş. Bucureşti.. Petrescu M. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. Métallographie et traitements thermiques des métaux. 1988 12. %Mnm = 0. Care dintre următoarele fonte se încadrează în categoria fontelor aliate: a) fonta cu %Cm = 3.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Bibliografie 1.A.. Bucureşti. b) fonta cu %C m = 3.15 %. Ieremia A.9 %. Greenwich. ş.06 %. Metalurgie fizică. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Oţeluri inoxidabile şi refractare. * * * Austenite Transformation Kinetics of Ferrous Alloys.02 % şi %Pm = 0.0 %. %Sm = 0.7. %Pm = 0.3 %. Truşculescu M.7 %. Bucuresti. Metallurghia.1 % este un oţel aliat cu sulf şi fosfor? T. Mir.E. Editura Tehnică.0 %.3 % este un oţel aliat numai cu crom. vol. 1983 10.M. 35 .

%Mnm = 0. c) călirea martensitică.0 %. d) călirea martensitică? T. Care dintre următoarele tipuri de tratamente se pot aplica la piesele sau semifabricatele din oţeluri aliate feritice: a) recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază.7. %Mnm = 6.7. Care dintre următoarele elemente de aliere coboară temperatura corespunzătoare punctului critic A1 al oţelurilor şi fontelor: a) molibdenul.11. d) vanadiul? T. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor determină reducerea concentraţiei carbonului în perlită: a) nichelul.7.06 %. Care dintre următoarele forme de existenţă a elementelor de aliere în structurile oţelurilor şi fontelor sunt. nedorite: a) soluţiile solide ale elementelor de aliere cu fierul: b) carburile elementelor de aliere. d) wolframul? T. d) siliciul? T.8. b) manganul. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor aparţin categoriei elementelor gamagene: a) wolframul. c) legate sub formă de carburi proprii. d) nichelul? T. b) recoacerea de omogenizare. d) fonta cu %Cm = 3. Elementele de aliere se pot găsi în structurile oţelurilor şi fontelor: a) dizolvate în ferită sau austenită. c) cromul. b) cromul.13. Care dintre următoarele tipuri de tratamente se pot aplica la piesele sau semifabricatele din oţeluri aliate austenitice: a) recoacerea de detensionare. c) cromul.7. d) recoacerea completă? T. Care dintre următoarele componente ale oţelurilor sau fontelor sunt elemente de aliere alfagene (feritizante): a) manganul. Care dintre următoarele elemente de aliere produc mărirea temperaturii corespunzătoare punctului critic A1 al oţelurilor şi fontelor: a) nichelul.7.7. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor 36 .0 %.06 %.7. b) manganul. %Pm = 0.7. c) incluziunile nemetalice. %Sm = 0.6. %Sim=2. d) vanadiul ? T. %Sim=1. b) molibdenul.7. d) compuşii intermetalici? T. c) cromul. c) normalizarea. %Pm = 0. b) titanul. d) siliciul? T.0 %.8 %. %Pm = 0. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor aparţin categoriei elementelor alfagene: a) cromul. d) combinate cu fierul sub formă de compuşi intermetalici ? .7. c) manganul.4. b) siliciul.06 %. d) nichelul ? T. b) recoacerea de detensionare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Sm = 0.10.5 %.5 %.5.03 %.14. b) dizolvate în cementită.5 %. %Sm = 0. în general.9. c) nichelul.3. %Nim = 13 %? T. Care dintre următoarele componente ale oţelurilor sau fontelor sunt elemente de aliere gamagene (austenitizante): a) manganul.12.7.7. b) siliciul. c) fonta cu %Cm = 2. T. c) cromul.06 %.06 %.7. c) manganul. %Alm = 20 %. %Crm = 1.

22. Cum se poate diminua pericolul fragilităţii reversibile de revenire a unui oţel aliat: a) prin alierea suplimentară cu molibden în concentraţie de %Mom = 0. Care dintre următoarele oţeluri aliate pot avea în structura lor la ta constituentul structural tipic fontelor albe: a) oţelurile martensitice. d) titanul? T. d) prin alierea suplimentară cu mangan? T. d) manganul? T.8 %. Care dintre următoarele elemente de aliere pot modifica configuraţia obişnuită (tipică oţelurilor carbon sau fontelor nealiate) a curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei: a) cromul. Care dintre următoarele elemente de aliere determină micşorarea vitezei de răcire critice şi creşterea călibilităţii oţelurilor şi fontelor: a) cromul. b) vanadiu.17.3 %.7. c) siliciul. b) cromul.7. b) oţelul carbon cu %Cm = 0. c) manganul. b) oţelurile ledeburitice.26. %Crm = 17 % şi %Nim = 10 % se foloseşte diagrama structurală A. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor are cea mai bună solubilitate în cementită: a) siliciul. d) molibdenul? T.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate pot avea acţiune grafitizantă: a) siliciul. b) prin revenirea la ti >500 oC.18. Pentru a finisa granulaţia oţelurilor se poate utiliza microalierea cu: a) niobiu. b) nichelul.7.0 %.7.2 %.7. o durată τm = 0. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor deplasează spre dreapta curbele diagramelor de transformare la răcire a austenitei: a) cromul. Care dintre următoarele elemente de aliere diminuează temperatura corespunzătoare punctului Ms al oţelurilor şi fontelor : a) cromul.0 %.7. c) manganul.2 % şi %Crm = 1. c) prin răcirea rapidă în apă sau ulei la revenire. d) manganul? T. d) oţelurile feritice? T. b) nichelul. b) oţelurile martensitice. d) oţelurile autocălibile? T.7. b) cromul.24. c) manganul.7. Care dintre următoarele oţeluri aliate capătă o structură de călire la răcirea în aer din domeniul austenitic: a) oţelurile austenitice.23. d) aluminiul? T. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor are cea mai puternică acţiune carburigenă: a) manganul.6 %. c) cromul. c) tantalul.7. d) oţelul aliat având %Cm = 0. Care sunt coordonatele PCN corespunzător acestui oţel: a) %Cre = 18. c) oţelurile perlitice. d) aluminiu? T.25.15. c) oţelul aliat având %Cm = 0. c) nichelul.19. c) oţelurile feritice. Schaeffler.21.7. b) cobaltul. %Mn = 2. c) zirconiu.7.2…0. Care dintre următoarele oţeluri aliate va avea duritatea mai mare după călirea martensitică şi revenirea la ti = 500 oC. 37 . d) vanadiul? T.7. având compoziţia caracterizată prin %Cm = 0. %Sim = 0. Pentru stabilirea clasei structurale a unui oţel aliat. d) cobaltul? T.20. b) nichelul. b) nichelul.0 %? T.16.6 % şi %Crm = 1.5 ore: a) oţelul carbon cu %Cm = 0.45 %.05 %.

din domeniul austenitic şi până la ta.7 %. b) fragilizarea (fisurarea) la cald.7.5 %. %Nie = 12. c) fragilizarea (fisurarea) la rece.5 %.01 % şi pentru oţelul carbon echivalent (cu compoziţa chimică definită prin %Cm = 0. cu ajutorul relaţiei (5.2) să se estimeze valorile durităţii structurilor care rezultă la răcirea celor două oţeluri.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Nie = 11. Care din următoarele tipuri de fonte aliate au grafit în structură: a) fontele aliate cu siliciu. d) clasa oţelurilor austenitice? T.44 %.030 %.04 %. c) clasa oţelurilor ledeburitice.2 %. %Mn = 1.44 %.7. datele care se obţin pe această cale sunt prezentate în tabelul 7. cu diferite viteze vr. %Mnm = 0. Conţinuturile procentuale de formaţiuni ferito-perlitice (%α.6 %.22 %. Cărei clase structurale aparţine oţelul cu %Cm = 0. j = 1…n şi o anumită alcătuire a structurii care rezultă prin răcirea austenitei cu această viteză.6 %.7. %Crm = 1. b) clasa oţelurilor martensitice. %Sm = 0. c) %Cre = 12. %Pm = 0.27 se prezintă diagramele de transformare termocinetică a austenitei pentru un oţel slab aliat. 38 . Folosind datele din aceste diagrame şi aplicând relaţiile (7. %Nim = 0. c) clasa oţelurilor ledeburitice.3. pe fiecare din diagramele de transformare a austenitei sunt trasate câte n curbe de răcire.5.29. d) clasa oţelurilor austenitice? T. %Sim = 0.26 %. b) %Cre = 18.03 %.27. Cărei clase structurale aparţine oţelul cu %Cm = 0.5 %.02 %.08 %.1) şi (7. fiecărei curbe de răcire corespunzându-i o viteză de răcire vrj. %Nie = 12. %Mnm = 0.1. bainitice (%B)j şi martensitice (%M)j în structurile care rezultă prin răcirea austenitei după curbele de răcire j = 1…n sunt precizate pe diagramele din figura 7. %Pm = 0. având compoziţia chimică definită prin %Cm = 0.7.3. %Sim = 0.30. %Sm = 0.5 %? T. %Mn = 1.7.P)j. Care dintre următoarele probleme poate să apară la utilizarea oţelului cu %Cm = 0. %Vm = 0. d) fontele înalt aliate cu nichel? Aplicaţii A.030 %. b) clasa oţelurilor martensitice. b) fontele înalt aliate cu crom. aliat cu %Crm = 17 %: a) clasa oţelurilor feritice. c) fontele aliate cu vanadiu. În figura 7. d) %Cre = 20.5 %: a) clasa oţelurilor feritice.5 %.2 %. iar valorile vitezelor de răcire corespunzătoare acestor curbe se determină. %Mom = 0.7 %. Rezolvare Aşa cum se poate observa examinând figura 7. %Nie = 18.27.22 %. %Sim = 0.2 %.5 % şi %Nim = 10 %: a) fragilizarea prin apariţia fazei sigma.10).28.05 %.2 %. %Sim = 0. %Crm = 20.025 %). folosind procedeul descris la rezolvarea aplicaţiei A. d) fragilizarea datorită creşterii intense a granulaţiei la încălzire? T.27.025 %. %Crm = 25 % şi %Nim = 0.

Ni. Fig 7.44 %: a – oţel slab aliat cu Cr. Diagramele transformării termocinetice a austenitei pentru două oţeluri cu %Cm = 0. b – oţel carbon 39 .Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate a. b.Mo şi V.27.

P)j OTEL ALIAT 12300 750 40000 650 100 3. Graficele dependenţelor HVST = f(vr) pentru cele două oţeluri considerate în aplicaţia A.4⋅10-3 100 750 360 650 100 3. 40 . pentru cele două oţeluri considerate.6⋅10-3 -2 1000 750 3500 650 100 4.0 100 25 750 100 650 1.8 750 3 650 45.3.5 693 0. reprezentate în figura 7.7 90 5 5 0. τ2j.27 Alcătuirea structurii t1j.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 7.3 3 97 0.4.3 56 25 19 9 750 56 650 2.4 100 0.9 100 0.9 2 70 28 5 750 17 650 8.9⋅10 60 750 160 650 1. vrj.1) şi (7.5 650 71.7.2 650 80. τ1j.5 721 1.3 5 95 1 750 4 650 33.3 60 40 3 750 10 650 14.3 s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul 7.28.5 100 OTEL CARBON 4150 750 16100 650 100 8. graficele dependenţelor HVST = f(vr).7.0⋅10 -1 150 750 500 650 100 2.7 650 215.0 73 17 10 0. o o o C C C/s (%B)j (%M)j s s (%α.9 750 5 650 24.5 706 1.0 2 98 Curba de răcire j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 Aplicând relaţiile (7. Fig.0 13 20 67 0.8⋅10-1 3 750 20 650 5. t2j.28.5 750 2 650 66. cu ajutorul cărora s-au construit.1 7 60 33 7 750 24 650 5.2) pentru datele din tabelul 7.1. Vitezele de răcire şi alcătuirea structurilor corespunzătoare curbelor de răcire din diagramele prezentate în figura 7.

5 8.P 206 223 237 246 248 251 259 184 194 201 205 207 207 208 HVB OTEL ALIAT 342 354 380 389 402 424 OTEL CARBON 400 402 407 442 HVM 656 660 669 672 677 685 688 673 673 674 683 Duritatea structurii HVST 206 223 237 246 349 448 459 502 664 677 688 184 194 201 205 240 287 560 678 3.0⋅10-2 2. • la aceste oţeluri. care conferă oţelurilor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi duritate.9 24. utilizate cu precădere la fabricarea pieselor pentru maşini şi utilaje: • structurile de echilibru (ferito – perlitice) ale acestor oţeluri au durităţi similare celor corespunzătoare structurilor de echilibru ale oţelurilor carbon echivalente.4.1 5.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Tabelul 7.3 45.0 Observaţie Rezultatele aplicaţiei evidenţiază câteva aspecte practice importante privind oţelurile aliate hipoeutectoide din clasa perlitică.0 1.7 71.3 14.0 80. ca urmare.3 33.0 215.3 2.9 8.27 Curba de răcire j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 o vrj. punerea în valoare a prezenţei elementelor de aliere conţinute de aceste oţeluri este posibilă numai prin aplicarea de TT capabile să asigure realizarea unor structuri cu conţinuturi procentuale mari de formaţiuni bainitice şi/sau martensitice. structurile cu caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi duritate se pot obţine şi la răcirea austenitei cu viteze mult mai mici decât cele necesare pentru realizarea aceloraşi efecte la oţelurile carbon 41 .9⋅10-1 1.8⋅10-1 5. Durităţile structurilor obţinute la răcirea austenitei după curbele de răcire reprezentate pe diagramele din figura 7.6⋅10-3 4.4⋅10-3 3.4 66. C/s Durităţileformaţiunilor structurale HVα.

2.3 %. v. %Mnm = 0.3 % şi b) oţel carbon. ţinând seama de influenţele elementelor de aliere. 6. A. de exemplu. Aplicând relaţia (6. pentru oţelul carbon şi.45 %. aşa cum se poate observa examinând graficele din figura 7. HM ≅ 58 HRC (660 HV). %Sim = 0.7.3 %.2. fig. cu compoziţia chimică definită prin %Cm = 0. pentru oţelul aliat şi A3 ≅ 810 oC. fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR echivalente. După călire. v. scap.4). Pentru proiectarea regimului de revenire înaltă a pieselor din oţel carbon.28. regimurile TT de călire martensitică pentru piesele confecţionate din cele două sortimente de oţel vor fi asemănătoare: ti = 850…870 oC.2 %.6 %.2). vi < vad. valorile punctului critic A3 sunt: A3 ≅ 823 oC. τm = 5…10 min şi răcirea în apă sau ulei. Să se stabilească şi să se compare regimurile TT de îmbunătăţire care asigură pieselor de tip arbore confecţionate din cele două oţeluri un nivel al durităţii finale de 280 HV. duritatea pieselor confecţionate din cele două sortimente de oţel va fi aproximativ identică (deoarece duritatea martensitei depinde esenţial de concentraţia carbonului în oţel. cu compoziţia chimică definită prin %Cm = 0. 5.6 %. Pentru realizarea unor piese de tip arbore sunt disponibile semifabricate confecţionate din două sortimente de oţel: a) oţel aliat. rezultă că pentru oţelurile cu compoziţiile chimice precizate în enunţ.5. %Sim = 0. iar la aplicarea TT de călire la piesele din oţel carbon se vor alege ti şi τm către limitele inferioare ale intervalelor de valori prescrise şi se va face răcirea în apă (pentru a se asigura formarea unei structuri martensitice). 5. care determină creşterea însemnată a nivelului tensiunilor reziduale induse în piesele călite şi apariţia pericolului fisurării acestora. ca urmare. Conform indicaţiilor din scap.5. τm = 5 … 10 min şi răcirea în apă sau ulei.17). %Mnm = 0. se stabileşte valoarea necesară a parametrului PHJ = Ti[18 +lg(τm)]. %Mom = 0. Rezolvare Aşa cum este cunoscut din scap. călirea martensitică a oţelurilor (carbon sau aliate perlitice) hipoeutectoide trebuie realizată cu următorul regim: ti = A3 + 30 … 50 oC. în timp ce pentru realizarea aceleiaşi structuri la oţelul carbon echivalent trebuie folosite viteze de răcire vr > 200 oC/s (asigurate numai de răcirea în apă.45 %. 6.4. apropiată de valoarea dată de relaţia (6. la realizarea TT de călire la piesele din oţel aliat se recomandă utilizarea unor valori ale ti şi τm către limitele superioare ale intervalelor de valori prescrise (deoarece prezenţa elementelor de aliere frânează procesele de obţinere a austenitei omogene) şi răcirea în ulei (deoarece elementele de aliere reduc vrc şi măresc călibilitatea oţelului). v. pentru obţinerea structurii complet martensitice la oţelul aliat sunt necesare viteze de răcire vr ≅ 45 oC/s (asigurate de călirea în ulei. 42 .17). %Crm = 1.8). TT de îmbunătăţire constă dintr-un ciclu primar de călire martensitică şi un ciclu final de revenire înaltă.

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate folosind relaţia (7. dacă se construiesc.29 sunt prezentate graficele construite pentru oţelurile precizate în enunţul aplicaţiei.3). un regim de revenire care conferă pieselor din oţel carbon nivelul impus al durităţii finale are paremetrii: ti ≅ 540 oC.2 − 100⋅0. În figura 7. în general. În mod 43 . Dacă se adoptă o durată de menţinere la revenire τm = 5 ore. corespunzătoare unei durate de menţinere la revenire τm = ct.45 – (33.13⋅0.2 + 100⋅0.2 . pentru oţelul aliat şi pentru oţelul carbon echivalent.3) şi (7. în conformitate cu relaţia (7.4) şi (7.4). Dacă se foloseşte acelaşi regim la revenirea pieselor din oţel aliat.3 = 184. rezultă că temperatura la care trebuie efectuată revenirea pentru a se asigura nivelul calculat al PHJ este: Ti = 15255 18 + lg 5 ≅ 816 K sau ti ≅ 540 oC.4).45 %.5). Observaţii • Rezolvarea aplicaţiei evidenţiază efectele fenomenului de stabilitate la revenire. un nivel al durităţii finale HVrOA = 280 + 55⋅1. un regim de revenire care 18 + lg 5 conferă pieselor din oţel aliat nivelul impus al durităţii finale are parametrii: ti ≅ 680 oC. rezultă că temperatura la care trebuie efectuată revenirea pentru a asigurarea acestui nivel al PHJ 17880 este: Ti = ≅ 956 K sau ti ≅ 680 oC. rezultă că. indus de prezenţa elementelor de aliere dintr-un oţel. este necesar să se utilizeze un regim de revenire care asigură la piesele din oţel carbon un nivel al durităţii HVrOC = 280 − 55⋅1. τm = 5 ore şi răcirea în aer (răcirea nu influenţează calitatea pieselor din oţel carbon supuse revenirii). τm = 5 ore şi răcirea în aer (deoarece oţelul este aliat cu Mo şi nu există pericolul de a se manifesta fragilitatea reversibilă la revenire). pentru satisfacerea acestei condiţii.45)184 = 17880.2 − 13⋅0.45)280 = 15255. Ca urmare.3 = 376. • Rezultatele aplicaţiei nu trebuie să conducă la concluzia că. în care se consideră HVrOC = 280 şi %Cm = 0. va rezulta. Aceste efecte pot fi mai sugestiv ilustrate. Dacă se adoptă o durată de menţinere la revenire τm = 5 ore.3). rezultă: PHJ = 21090 + 4050⋅0. trebuie ca valoarea parametrului PHJ să fie: PHJ = 21090 + 4050⋅0. (7.4). Ca urmare. Interpretând corespunzător relaţiile (7. graficele dependenţelor HVr = f(ti).45 – (33. rezultă că. utilizând relaţia (7. pentru a realiza pe piesele din oţel aliat un nivel al durităţii după revenire HVrOA = 280. TT de revenire a pieselor din oţel aliat este mai costisitor decât cel aplicat pieselor diun oţel carbon (datorită necesităţii utilizării unor temperaturi de încălzire şi/sau unor durate de menţinere mai mari). coordonatele punctelor acestor grafice se obţin cu ajutorul relaţiilor (7. considerând o durată de revenire τm = 5 ore.

regimurile TT de revenire. atunci ând se utilizează oţeluri aliate se prescriu şi niveluri mai ridicate ale rezistenţei mecanice şi durităţii. fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR obişnuit. Se observă astfel că răcirea în aer a austenitei conduce la obţinerea unei structuri complet martensitice şi. aşa cum a rezultat la rezolvarea aplicaţiei. pentru a valorifica corespunzător cheltuielile suplimentare datorită alierii şi se pot utiliza regimuri de revenire asemănătoare celor aplicabile la oţelurile carbon echivalente.3.5. %Sim = 0. %Mnm = 0. deci.7. %Mom = 1 %. poate fi încadrat în clasa structurală a oţelurilor aliate martensitice.4. Fig.7 %. s-au stabilit coordonatele punctelor ce descriu curbele de răcire cu vitezele vr1 = 0. cu compoziţia chimică definită prin: %Cm = 0.25 …1 oC/s. De exemplu. având diagrama de transformare termocinetică a austenitei prezentată în figura 7. impuse de realizarea acestor caracteristici vor fi identice. 44 .8 %. iar la piesele din oţel aliat se prescrie ca duritatea după îmbunătăţire să fie HVrOA ≅ 370 (corespunzătoare unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 1200 N/mm 2 ). să se analizeze dacă oţelul aliat.30. Rezolvare Folosind procedura descrisă la rezolvarea aplicaţiei A.25 oC/s şi vr2 = 1 oC/s şi s-au trasat aceste curbe pe diagrama de transformare termocinetică a austenitei (v. Graficele dependenţelor HVr = f(ti) pentru un oţel aliat de tip Cr-Mo şi pentru oţelul carbon echivalent A. 7.22 %. %Crm = 6 %. 7. oţelul având compoziţia chimică precizată în enunţul aplicaţiei aparţine clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice.30). dacă la piesele din oţel carbon se prescrie ca duritate după îmbunătăţire să fie HVrOC = 280 (corespunzătoare unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 900 N/mm 2 ). Stiind că viteza asigurată la răcirea în aer liniştit a pieselor din oţeluri este vr = 0.29.

%Mom = 1 % Observaţie Otelul considerat în această aplicaţie este aliat numai cu elemente alfagene. %Mom = 1 %. A. într-un cuptor electric cu inducţie..6).8 %. cu compoziţiile chimice şi în cantităţile indicate în tabelul 7. %Cre = 7 %).22 b punctul caracteristic nominal al oţelului.4. j = 1. exprimate prin concentraţiile j =1 n 45 . 7. având coordonatele (%Cm = 0. Pentru elaborarea unei şarje de 100 kg de oţel aliat se topesc. rezultă şi pe această cale că oţelul analizat aparţine clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice. Dacă se foloseşte relaţia (7. Diagarma transformării termocinetice a austenitei la un oţel cu %Cm = 0.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. considerând că. se obţine %Cre = 7 %. în concentraţiile %Crm = 6 %.8 %.. se considră că sunt disponibile n sortimente de deşeuri de oţel. deşeuri de oţel. Să se estimeze compoziţia chimică şi clasa structurală corespunzătoare oţelului elaborat. Poziţionând pe diagrama structurală din figura 7.n ( M = ∑ m j ) şi având compoziţiile chimice.30.7. %Crm = 6 %. Rezolvare Pentru a da caracter general algoritmului de soluţionare a problemei. la elaborarea oţelului în cuptorul electric cu inducţie. în cantităţile mj.5. modificările compoziţiei chimice a materiilor prime sunt neglijabile.

a fi C. pe rând.275 %.. cunoscute.. Compoziţiile chimice ale materiilor prime disponibile pentru elaborarea unei şarje de oţel aliat Materia primă. reprezintă în diagrama structurală A.02 0. Această procedură conţine următoarea succesiune de etape: • se determină. Evident. Tabelul 7. %Nim = 8. j =1 n în care EA se consideră.6. kg 50 25 15 10 Aplicând procedura descrisă anterior pentru datele precizate în enunţ. Mn.725 %. %Crmj. compoziţia chimică a oţelului elaborat se poate estima cu ajutorul unor relaţii de forma: % EAm = ∑ c j % EAmj .3).n. iar poziţia punctului caracteristic nominal O(%Cre. %Nie).470 %.3) şi (7.02 0.. %Mom = 1.20 0. j= 1 2 3 n=4 Concentraţiile masice ale componentelor de aliere %Cm 0.570 %. având coordonatele (%Cre.n şi ponderea fiecăruia din ele în încărcătura utilizată la elaborarea şarjei c j = M . corespunzătoare şarjei de oţel aliat elaborate.6 0.0375 %. % Niej = ∑ c j % Niej . Folosind rezultatele obţinute.4). %Simj.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR masice ale elementelor de aliere (inclusiv carbonul) %EAmj (%Cmj.5 12. Schaeffler la soluţionarea aplicaţiilor practice. Schaeffler punctul caracteristic nominal al şarjei de oţel aliat elaborate (O ≡ PCN). Ni. Observaţie Pentru rezolvarea problemei se poate utiliza şi o procedură grafică recursivă. se obţin rezultatele redate în tabelul 7.6 0. Cr. %Crm = 19.n.2 0. se calculează.810 %.0 %Nim 12. poziţa sa permiţând precizarea clasei structurale a oţelului.0 18.. %Mnm = 1.0 25.8 %Mnm 2. j = 1. %Nie) în diagrama din figura 7.18 %Sim 0. cu relaţiile: %Cre = ∑ c j %Crej .. %Nimj. Si. care evidenţiază modalitatea uzuală de lucru pe diagrama structurală A. cu relaţiile (7. j = 1.0 1.5 10. Mo. %Mnmj. valorile parametrilor %Crej şi %Niej. Compoziţia chimică a şarjei de oţel aliat elaborate este: %Cm = 0.8 1. %Momj).4 0. se calculează valorile parametrilor %Cre şi %Nie.31 indică apartenenţa acestui oţel la clasa structurală a oţelurilor aliate austenito – feritice.6 0.0 0.0 Cantitatea mj. pentru fiecare sortiment de deşeuri valorile parametrilor %Crej şi %Niej şi se reprezintă pe diagrama 46 . j = 1.8 %Crm 19. Utilizând relaţiile (7.03 0.2) şi (7.30 %Mom 3. %Sim = 0. j =1 j =1 n n mj Punctul O..5 1.5. pentru toate sortimentele de deşeuri (materii prime).

j = 1 2 3 n=4 %Cre 19. 47 .4 20.10 OTELUL ELABORAT 21.9 14. %Niej).2 = c1%Cre1 + c2%Cre2 şi %Nie1.15 0.2. notat O1.2 1.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate structurală A.1 11. 31.6. 7.4 6. Materia primă.7.50 0. c2 = m2 Fig.2 = c1%Nie1 + c2%Nie2. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1O2 în două părţi proporţionale cu ponderile participării acestor două sortimente de materie primă (c1 = 1 – c2.9 29.4. Rezultatele aplicaţiei A.7.855 10. j = 1…n.4 ∑mj j =1 2 ) şi are coordonatele %Cre1. Schaeffler punctele caracteristice nominale corespunzătoare acestora Oj(%Crej. Tabelul 7.670 Austenito – feritic • se consideră că şarja de oţel aliat rezultă prin topirea succesivă a câte unei perechi de materii prime MP şi rezultă: * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1 şi m2 de deşeuri din primele două sortimente. Schaeffler a rezultatelor aplicaţiei A.1 Clasa structurală Austenitic Austenito – feritic Feritic Ferito − martensitic cj 0.25 0. Reprezentarea pe diagrama structurală A.2 %Nie 14.

2O3 în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1.3 = c1.n−1 = ∑ m j şi mn de deşeuri din sortimentele j =1 n −1 (1. rezultă (v. • • • * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1. astfel. cn = mn ∑mj j =1 n = mn M ) şi are coordonatele %Cre = c1.n-1%Nie1.k%Cre1. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1.k + ck+1%Crek+1 şi %Nie1.3.2%Cre1.k+1. ck +1 = m k +1 k +1 j =1 ) şi are coordonatele ∑mj %Cre1.2%Nie1.k = 1 – ck+1. fig.7 şi pe diagrama din figura 7.k+1 = c1.2) şi 3.n-1%Cre1.k = ∑ m j şi mk+1 de deşeuri din sortimentele (1.2 + c3%Cre3 şi %Nie1. dar este mai sugestivă şi permite evidenţierea unor concluzii cu caracter general. 7. din reprezentările grafice corespunzătoare parcurgerii etapelor acestei proceduri. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1.n-1 + cn%Nien.n-1On în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1.3 = c1.n-1 + cn%Cren şi %Nie = c1. notat O1. j =1 k notat O1. Folosind această procedură în cazul precizat în enunţul aplicaţiei se obţin rezultatele redate în tabelul 7.31.n-1) şi n. • • • * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1.2 + c3%Nie3.k) şi k+1.k%Nie1.2 = m1 + m2 şi m3 de deşeuri din sortimentele (1. c3 = m3 ∑mj j =1 3 ) şi are coordonatele %Cre1. notat O.2 = 1 – c3.kOk+1 în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1.k + ck+1%Niek+1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1.k+1 = c1. Rezolvarea aplicaţiei prin procedura grafică recursivă arată că (datorită sumării erorilor din întreaga succesiune de etape parcursă) aceasta asigură o precizie a rezultatelor mai mică decât procedura utilizată anterior.n-1 = 1 – cn .31): • punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat prin topirea a două 48 . este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1.

3 = 22. necunoscutele problemei fiind participările (ponderile) materiilor prime folosite pentru elaborarea şarjei de oţel 49 .670 % PCN ≡ O MP4 m4 = 15 kg c4 = 0.2 % %Nie4 = 6.….855 % %Nie1.4 = 1.900 %Cre1.7. cu masa M = 100 kg. Tabelul 7.4.1 % PCN ≡ O4 A. se topesc. într-un cuptor electric cu inducţie.9 % %Nie2 = 11.4 % PCN ≡ O1. patru sortimente de deşeuri de oţel.On ale celor n materii prime utilizate. având vârfurile în punctele caracteristice nominale O1.2 = 13.067 % %Cre3 = 20.2 = 23.7.833 c3 = 0.174 % PCN ≡ O1. • punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat prin topirea a n sortimente de deşeuri de oţel se află în interiorul poligonului O1O2…Ok…OnO1.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate sortimente de deşeuri de oţel se află pe segmentul O1O2.1 % PCN ≡ O1 MP2 m2 = 25 kg c2 = 0.9 % %Nie1.133 % %Nie3 = 1.167 %Cre4 = 14.3 = 90 kg c1.3 = 0. care uneşte punctele caracteristice nominale O1 şi O2 ale celor două materii prime utilizate.4 prin procedeul grafic MP1 m1 = 50 kg c1 = 0. să se determine ce cantităţi (mase) din aceste materii prime trebuie utilizate pentru obţinerea unui oţel aliat austenito – feritic. cu un conţinut procentual de ferită în structura %α = 50 %. Datele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.9 % %Nie1 = 14.….167 %Cre1.667 %Cre1 = 19.3 m1. Considerând că. Pentru elaborarea unei şarje de oţel aliat.7.5. la elaborarea oţelului în cuptorul electric cu inducţie.705 % %Nie1.2 MP1.4 ≡ OTELUL ELABORAT m1. O2.333 %Cre2 = 19. modificările compoziţiei chimice a materiilor prime sunt neglijabile.2 = 75 kg m3 = 15 kg c1. cu compoziţiile chimice indicate în tabelul 7.2 PCN ≡ O3 MP1.2 = 11.2 MP3 m1.4 = 21.000 %Cre1.7.2 = 0.4 = M = 90 kg c1.5.4 = 10.Ok.2 % PCN ≡ O2 MP1. Rezolvare Se consideră notaţiile şi principiile utilizate în cele două proceduri concepute pentru rezolvarea aplicaţiei A.

0≤c4≤1 şi ∑ c j = 1. j =1 j =1 4 4 Pentru ca oţelul elaborat să corespundă clasei structurale a oţelurilor austenito – feritice (duplex) cu conţinuturile procentuale de faze din structura de echilibru %α = 50 % şi %γ = 50 %. aşa cum se observă pe diagrama din figura 7.6 %).5 %) şi (26. ecuaţia dreptei O1O2. ecuaţia dreptei AB.1 %) şi (29. care conţine punctele cu coordoantele (19. 7. 9. %Nie) să fie situat. care. În aceste circumstanţe. c2 = m2 M . 32. este necesar ca punctul O(%Cre. trebuie să respecte 4 j =1 condiţiile 0≤c1≤1. În sistemul de coordonate al diagramei din figura 7.0 %.4 %. iar ecuaţia dreptei PQ.133.792%Cre + 25. c3 = m3 M . 11. c4 = m4 M .5 50 . care conţine punctele cu coordonatele (26. 4. în domeniul austenito – feritic al diagramei structurale A. 25.2 %).175. este %Nie = -0. 14. 13.9 %. coordonatele punctului O (punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat) sunt: %Cre = ∑ c j %Crej şi % Nie = ∑ c j % Niej .32.32.9 %) şi (32. condiţiile anterior formulate se transcriu matematic sub forma următorului sistem: Fig. de dreapta O1O2 şi dreapta PQ. Reprezentarea pe diagrama structurală A. 0≤c2≤1. pe dreapta corespunzătoare conţinutului procentual %α = 50 %. ca urmare.5 %). 0≤c3≤ 1. Schaeffler a rezultatelor aplicaţiei A.7. este %Nie = 0. evident.617%Cre – 6.305%Cre + 20. este %Nie = -0. delimitat. respectarea acestor condiţii impune ca punctul O să se afle pe segmentul AB. ce delimitează pe diagramă domeniul bifazic α + γ.5 şi.0 %. pe dreapta corespunzătoare unui conţinut procentual %α = 50 %. Schaeffler. care conţine punctele cu coordonatele (0 %.0 %.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR aliat c1 = m1 M .

971c3 + 0. 7.175 ≤ 0. Sistemul de inegalităţi din gruparea b) se poate rezolva uşor prin metoda grafică.954c2 + 2.595c3 − 1 ≤ 0. sistemul devine: c1 – 0. c3 ale materiilor prime folosite la elaborarea unei şarje de oţel aliat În aceste circumstanţe. aşa cum se arată în figura 7. rezultă următoarea strategie de căutare a soluţiilor problemei: • se alege o valoare a ponderii c3 în intervalul [0.744 ≤ 0 ⇒ c2 + 1. 0 ≤ c4 ≤ 1 şi c4 = 1 – c1 – c2 – c3.33 şi are ca soluţii coordonatele (c2.774 ∈ [0. c1 + c2 + 0.617%Cre + 6.049c3 − 0. înlocuind expresiile scrise anterior ale parametrilor %Cre şi %Nie. 0. Fig. 33. 1.613 ≥ 0. %Nie + 0.313c3 – 0. c1 + 1. 0 ≤ c2 ≤ 1.652 ≥ 0.971c3 − 0. b) 2. 1]. Determinarea grafică a ponderilor c2. 0 ≤ c3 ≤ 1. %Nie + 0.908 ≤ 0.020c3 – 1.566c3 – 1.954c2 – 2.971c3 + 1. 0 ≤ c1 ≤ 1.954c2 – 1. Pentru găsirea soluţiilor acestui sistem.792%Cre − 25.423 ≥ 0 ⇒ c2 +0. se procedează la descompunerea acestuia în două grupări de condiţii: a) c1 = 0. c3) ale punctelor situate în domeniul haşurat pe această figură.870c3 – 0. c4 = -1.500 ≥ 0.305%Cre + 20. 51 . 1].369c2 + 0. 0 ≤ c1 ≤ 1.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate %Nie − 0.323c2 + 2. 0 ≤ c2 ≤ 1.954c2 + 1.133 = 0.774 = 0.774 ∈ [0.666].

613.900 0.8.3 19.870c3 + 0.0 20.101 0.18.272 0.5 0.0 30. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.200 [0. obţinute prin aplicarea acestei strategii de căutare.450 0.500 0.91] 0.1 30.0 70.7.097 0.61.011 0.0 40.0 m4 11.011 0.100 [0.139 0.7 14.0 55.64] 0.015 0. 52 .270 0.145 0.094 0.313c3 + 0.78] 0.600 0. 0.1 0.003 -0.0 45.0 90.050 c4 0.53.2 m2 85.555 Concluzia Incorect Incorect SOLUTIE SOLUTIE Incorect Incorect SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE Incorect SOLUTIE Incorect Incorect Incorect Incorect Incorect Incorect Masele materiilor prime. sunt prezentate în tabelul 7.504 0.102 -0.600 0.348 0.0 50.100 0.193 0.211 0.38] 0.450 0.12] 0.0 20.300 0.9 1.700 0 [0.0 60.300 0.09.8.7 8.255 c1 -0.500 0.402 0. kg m1 3.0 27.106 -0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 7.51] 0.850 0.7 10.500 0.700 0.203 0. 0 ≤ c4 ≤ 1.600 0.1 13.0 m3 0 0 10 10.085 -0. 0.9 5.350 0.27.109 0.0 20.35.005 0.650 [0.294 0. date de expresiile din gruparea de condiţii a) satisfac condiţiile 0 ≤ c1 ≤ 1.3 1.5 9.3 5.25] [0.0 20. • se stabileşte dacă ponderile c1 şi c4.204 -0.037 0.105 0.800 0.301 0. 0.406 0.8 - • se alege o valoare a ponderii c2 în intervalul [-0.5 10.199 0.5 19.001 -0.0 45.9 24.0 75.0 9.058 -0.908].500 0.247 0.200 0.091 0.0.305 0.300 [0.550 0. Câteva din soluţiile posibile ale problemei analizate.7 27.05 0.250 0.0 40.098 -0.450 0.0 30.500 0.050 0. -1.100 -0.5 c3 Domeniul ponderii c2 c2 0. 0.113 0.200 -0.750 0. 0.007 0.0 20.400 [0. 0.3 10.44.400 0.

care se elaborează. simbolizări. Standardele se pot clasifica folosind trei criterii: A. standardizarea acestora (cuprinderea lor în standarde). ca şi în cazul altor produse. condiţiile tehnice şi caracteristicile de 53 . care stabileşte reguli. standardele complete cuprind toate elementele care permit asigurarea calităţii unui produs: tipurile. standardele pot fi: • standarde generale.1. • standarde de produs. Standardizarea este activitatea specifică prin care se stabilesc. În funcţie de conţinutul lor. care pot fi complete sau parţiale. standardele pot fi standarde pentru industrie. tipizarea produselor (stabilirea unei game sortimentale raţionale şi economice de produse). care cuprind generalităţi sau principii: terminologie. pentru probleme reale sau potenţiale. a căror cunoaştere şi respectare a impus. urmărind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat. În funcţie de domeniul la care se referă. sortimentele. standarde pentru comerţ. se transformă în semifabricate şi se utilizează în diverse aplicaţii conform unor reglementări stricte. standarde pentru agricultură. Standardul este un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. Obiectivele generale ale standardizării sunt: asigurarea şi ridicarea calităţii produselor şi serviciilor. standarde privind protecţia vieţii. B. clasificări. bunurilor şi mediului înconjurător etc.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Capitolul 8 OŢELURILE ŞI FONTELE COMERCIALE 8. Introducere Oţelurile şi fontele utilizate în tehnică sunt produse industriale de mare importanţă. metodologii de prelevare a probelor şi de realizare a încercărilor sau determinărilor privind caracteristicile de calitate ale produselor etc. prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate. facilitarea schimburilor de mărfuri şi de informaţii pe piaţa internă şi internaţională. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatul acestora. clasele de calitate.

de livrare etc. Notarea standardelor române se realizează prin folosirea unui indicativ format pe baza următoarelor reguli: • pentru standardele aprobate înainte de 28 august 1992 notarea se face cu sigla STAS. regulile şi metodele de verificare a calităţii. elaborate de Comitetul European de Standardizare − CEN). protecţia sănătăţii. ICS cuprinde trei niveluri ierarhice de clasificare: .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR calitate.. • pentru standardele aprobate după 28 august 1992 notarea se face cu 54 . de exemplu. notarea acestora făcându-se cu simbolulu grupei. de exemplu grupa 77. de exemplu. ASRO) şi puse la dispoziţia publicului. standardele europene. standardele elaborate de Organizaţia Internnaţională de Standardizare − ISO). • standarde internaţionale care sunt adoptate de organisme sau organizaţii internaţionale cu activitate de standardizare şi care sunt puse la dispoziţia publicului (de exemplu.nivelul 2. urmat de un punct şi un grup de trei cifre. celelalte standarde fiind facultative. securităţii muncii şi protecţia mediului înconjurător. . în timp ce standardele parţiale se referă numai la unele din elementele definitorii (enumerate mai înainte) pentru calitatea unui produs. urmat de un punct şi un grup de două cifre. În funcţie de nivelul de aplicare. C. urmată de numărul standardului şi de ultimele două cifre ale anului ediţiei. cu aplicabilitate la nivelul regiilor autonome. simbolizate prin două cifre. aceste standarde putând fi standarde obligatorii (cu putere de lege cu caracter general). de exemplu 77 corespunde domeniului metalurgie. Standardele naţionale române sunt clasificate pe baza Sistemului Internaţional de Clasificare numerică a Standardelor (ICS). elaborate sau adoptate de un organism naţional de standardizare (de exemplu.140 corespunde produselor metalurgice realizate din oţeluri şi fonte. care sunt adoptate de către o organizaţie regională cu activitate de standardizare şi care sunt puse la dispoziţia publicului (de exemplu. • standarde regionale. în care domeniile sunt împărţite în 389 de grupe. . societăţilor comerciale sau altor persoane juridice care le-au elaborat. sau standarde cu caracter de recomandare (a căror aplicare este voluntară. în care o parte a grupelor sunt împărţite în subgrupe.10 cuprinde oţelurile pentru tratamente termice. au caracter obligatoriu numai standardele române referitoare la protecţia vieţii. în ţara noastră organismul de standardizare este Asociaţia de Standardizare din România. de marcare. adoptatat de ASRO începând cu anul 2001. notate cu simbolul domeniului.nivelul 1.nivelul 3. facultativă). STAS 791-88. standardele pot fi: • standarde de firmă. subgrupa 77. • standarde naţionale. care conţine 40 de sectoare (domenii) ale activităţilor standardizate.140.

de exemplu.1. de exemplu. La noi în ţară. destinaţia. SR EN 10207:1995. gradul de dezoxidare la elaborare etc.2. 8. fără a da însă vreo informaţie despre caracteristicile de calitate ale materialului. • pentru standardele române identice cu cele internaţionale se foloseşte sigla SR ISO. este operaţional şi vechiul sistem de simbolizare şi sunt valabile toate standardele (încă neînlocuite sau anulate) privind oţelurile.. Simbolurile cu ajutorul cărora se notează mărcile şi clasele de calitate din cadrul unei mărci de oţel sau de fontă sunt şiruri de litere şi cifre (simbolizare alfanumerică) sau numai cifre (simbolizare numerică). Clasificarea oţelurilor comerciale Definirea şi clasificarea mărcilor de oţel este făcută conform SR EN 10020. deoarece procesul de preluare a standardelor europene sau internaţionale ca standarde naţionale nu este finalizat. urmată de numărul acordat standardului de ASRO şi de anul ediţiei. Clasificarea şi simbolizarea oţelurilor comerciale 8. metodele de obţinere a semifabricatelor. în funcţie de compoziţia chimică determinată pe oţelul lichid.1. în prezent. considerând împărţirea oţelurilor în: oţeluri nealiate şi oţeluri aliate. numerele acestor standarde fiind identice cu cele ale standardelor internaţionale sau europene adoptate.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale sigla SR (Standard Român). Diversitatea extrem de mare a oţelurilor şi fontelor şi complexitatea activităţilor de obţinere a produselor din aceste materiale. iar oţelurile aliate sunt cele la care concentraţia masică (determinată pe oţelul lichid sau pe produsele realizate din acesta) a cel puţin unui element atinge sau 55 . servind la identificarea mărcii. care conţin informaţii privind: caracteristicile mecanice principale.2. oţelurile nealiate sunt cele la care concentraţiile masice ale elementelor determinate pe oţelul lichid sau pe produsele realizate din acesta nu depăşesc valoarile limită prezentate în tabelul 8. Criteriul de identificare a unui oţel sau a unei fonte este marca. sau pot fi convenţionale. Conform standardului SR EN 10020. compoziţia chimică. SR 13172:1993. ceea ce înlătură barierele tehnice din calea comercializării produselor din aceste materiale şi face posibilă cooperarea tehnologică naţională şi internaţională. SR ISO 9477:1992. simbolizarea oţelurilor şi fontelor era reglementată pentru fiecare marcă prin standardul după care se producea materialul respectiv. prin standardizarea căreia se realizează o uniformizare planificată a compoziţiei chimice şi/sau a caracteristicilor principale. fontele şi semifabricatele sau produsele realizate din aceste materiale. a impus reglementarea producerii lor prin standarde naţionale (care pot fi şi de tipul SR ISO sau SR EN). iar pentru cele identice cu standardele europene − sigla SR EN.

30 0. în cadrul fiecărei clase principale există subclase constituite în special după caracteristicile principale de utilizare ale oţelurilor.1. lim .60**) 0.0008 0. aşa cum se arată în schema din figura 8.05 0. % 0. Valorile limită (maxime) ale concentraţiilor componentelor oţelurilor nealiate Elementul Aluminiu Bor Bismut Cobalt Crom* Cupru* Mangan Molibden* Niobiu * Nichel* Valoarea limită. Schema de clasificare a oţelurilor comerciale Clasele principale de calitate sunt caracterizate în standardul SR EN 10020 astfel: A.08 0. în funcţie de gradul de puritate. nu au prescrisă nici o altă condiţie de calitate şi sunt obţinute prin procedee tehnologice de elaborare obişnuite.30**) 0. Tabelul 8.65 0.06 0.lim.10**) * În cazul în care aceste elemente sunt prescrise combinat.05 (0.30**) 0. valoarea limită a sumei concentraţiilor lor se consideră 0.1. nu necesită aplicarea de tratamente termice pentru obţinerea acestor caracteristici.40 0. de tehnologia de elaborare şi de nivelul prescripţiilor pentru anumite caracteristici.10 0. 56 .10 (0. Oţelurile nealiate de uz general sunt oţeluri ale căror caracteristici corespund prescripţiilor prezentate în tabelul 8.50 (0. ** Valorile admise pentru analiza efectuată pe produse Fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR depăşeşte valoarea limită precizată în tabelul 8.10 (0.1.10 (0.7 ∑ EAm . 8.30 Elementul Plumb Seleniu Siliciu Telur Titan * Vanadiu* Wolfram Zirconiu Altele Valoarea limită. Atât oţelurile nealiate cât şi oţelurile aliate se împart în clase principale de calitate.05 0.40 1. % EAm. nu au impuse condiţii speciale pentru nici un element component (cu excepţia manganului şi siliciului).10 0.10 0.10 0.lim.30**) 0. % 0. % EAm.1.2.

045 % C. − are prescrisă o energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din semifabricate sau produse) KV > 27 J la −50 oC. V etc. în această categorie sunt incluse oţelurile nealiate care nu se încadrează în clasele A sau B.. − are conţinuturile de impuriţăţi %Pm. C + r sau Cs (obţinută prin călire superficială).025 %. O marcă de oţel este inclusă în categoria oţelurilor nealiate speciale dacă îndeplineşte una sau mai multe dintre următoarele condiţii: − are prescrisă energia de rupere KV în starea C + r (obţinută prin călire martensitică şi revenire). iar durificarea prin precipitare se realizează prin răcire controlată de la temperatura de prelucrare prin deformare la cald. − are prescrisă adâncimea de călire sau duritatea superficială în una din stările C. mm s ≤ 16 s ≤ 16 s ≤ 16 10 ≤ s ≤ 16 − − − Prescripţia Rm.11 µΩm .max ≥ 0.25 % . proceselor tehnologice de elaborare şi prin aplicarea tratamentelor termice de călire şi revenire sau de durificare superficială.045 % %Sm. Prescripţiile privind caracteristicile oţelurilor nealiate de uz general Caracteristica prescrisă Rezistenţa la tracţiune minimă Limita de curgere minimă Alungirea procentuală după rupere minimă Energia de rupere minimă. Tabelul 8. pentru a realiza caracteristicile prescrise. pe epruvete prelevate longitudinal din produse Concentraţia masică de carbon maximă Concentraţia masică de fosfor maximă Concentraţia masică de sulf maximă Grosimea produsului s.min ≤ 690 N/mm2 Re. la +20 oC. − este destinată durificării prin precipitare.10 % %Pm. Oţelurile aliate de calitate sunt oţeluri destinate utilizării în aplicaţii similare celor corespunzătoare oţelurilor nealiate de calitate.max ≥ 0. − are conţinut scăzut de incluziuni nemetalice. conţine unul sau mai multe elemente de microaliere (Nb. Oţelurile nealiate speciale sunt oţeluri cu caracteristici superioare celor corespunzătoare oţelurilor de uz general. − are rezistivitatea electrică ρ < 0. are %Cm ≥ 0. asigurate în special prin controlul riguros al compoziţiei chimice. Oţelurile nealiate de calitate sunt oţeluri la care prescripţiile privind calitatea sunt mai severe decât la oţelurile nealiate de uz general. purităţii. % Sm ≤ 0. fără să li se impună condiţii privind comportarea la TT sau gradul de puritate. care nu sunt destinate aplicării de TT şi care.2. necesită adaosuri de elemente de aliere în concentraţii ce depăsesc nivelurile limită date în tabelul 57 .max ≥ 0.min ≤ 360 N/mm2 Amin ≤ 26 % KVmin ≤ 27 J %Cm. D. are structura ferito-perlitică.) în concentraţii care menţin oţelul în categoria oţelurilor nealiate.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale B.

80 0. În funcţie de condiţiile specifice de utilizare. % EAm.1. valoarea limită a sumei concentraţiilor lor se consideră 0. pentru alte elemente se foloseşte tabelul 8. care conţin ca elemente de aliere numai siliciul sau siliciul şi aluminiul.12 0. prescrise cu abateri mici. E.7 ∑ EAm .12 0.2 < 380 N/mm2.06 1. oţelurile pentru piesele destinate construcţiei de maşini. .50 0.08 0. d) oţelurile bifazice (dual−phase steel). % Crom* Cupru* Lantanide ( fiecare) Mangan Molibden* 0.lim.au concentraţii ale elementelor de aliere mai mici decât valorile limită prezentate în tabelul 8. care îndeplinesc (simultan) condiţiile: . oţelurile refractare. . e) oţelurile la care singurul element de aliere prescris este cuprul.1. introduse în scopul satisfacerii unor prescripţii referitoare la caracteristicile magnetice: c) oţelurile pentru produse la care se fac prelucrări severe (cu grade mari de deformare) prin deformare plastică la rece şi care conţin elemente ce asigură finisarea granulaţiei.lim. oţelurile pentru rulmenţi. uniform dispersate în matrice.50 0. în categoria oţelurilor aliate de calitate se încadrează: a) oţelurile de construcţie cu granulaţie fină sudabile.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. oţelurile pentru recipiente sub presiune şi oţelurile pentru ţevi. Limitele compoziţiei chimice a oţelurilor aliate de calitate cu granulaţie fină. % EAm. Tabelul 8. care au (datorită TT aplicate) o structură alcătuită dintr-o matrice feritică şi 10…35 % formaţiuni martensitice fine. oţelurile pentru scule şi oţelurile cu proprietăţi fizice speciale.3. în această categorie se încadrează oţelurile speciale de construcţie.50 0. pentru acelaşi tip de aplicaţie tehnică pot fi utilizate oţeluri din mai multe clase (oţeluri nealiate şi/sau aliate). sudabile Elementul Valoarea limită. b) oţelurile pentru electrotehnică.au limita de curgere minimă (determinată pe produse cu s ≤ 10 mm) Rp0. condiţiile de elaborare şi metodele de control al calităţii pentru a li se asigura caracteristici ridicate. % Elementul Valoarea limită. Oţelurile aliate speciale sunt oţeluri la care se impun condiţii stricte privind compoziţia chimică. 58 .au energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din produse) KV ≤ 27 J la −50 oC.10 Niobiu** Nichel* Titan** Vanadiu** Zirconiu** 0.3. oţelurile inoxidabile.12 Dacă elementele marcate * şi ** sunt prescrise în combinaţie. lim .

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale

8.2.2. Simbolizarea oţelurilor comerciale
Simbolizarea alfanumerică a oţelurilor este reglementată de standardul SR EN 10027-1, completat cu SR CR 10260, iar prescripţiile privind simbolizarea numerică sunt cuprinse în standardul SR EN 10027-2. Conform SR EN 10027-1 simbolizarea alfanumerică cuprinde trei grupe de simboluri (care se scriu fără spaţii între ele): simboluri principale, care constau din grupe de litere şi cifre, simboluri suplimentare pentru oţel, formate din caractere alfanumerice scrise după simbolurile principale şi simboluri suplimentare pentru produse, formate din caractere alfanumerice, separate de simbolurile oţelului prin semnul + şi care codifică condiţiile speciale impuse produselor, tipul de acoperire a produselor sau o anumită stare de tratament a acestora. În funcţie de semnificaţiile simbolurilor principale, oţelurile se împart în două categorii: oţeluri simbolizate în funcţie de utilizare şi caracteristici mecanice sau fizice şi oţeluri simbolizate după compoziţia chimică. Structura şi conţinutul simbolurilor în funcţie de utilizare şi caracteristici pentru cele mai folosite categorii de oţeluri sunt prezentate în tabelul 8.4; structura şi conţinutul simbolurilor după compoziţia chimică pentru cele mai utilizate categorii de oţeluri la care se foloseşte această modalitate de simbolizare sunt redate, de asemenea, în tabelul 8.4. Simbolizarea numerică a mărcilor de oţel este complementară simbolizării alfanumerice şi se utilizează numai pentru oţelurile care fac obiectul unor operaţii comerciale, acest tip de simbolizare fiind mai potrivit prelucrării automate a datelor; simbolul constă dintr-un număr fix de cifre şi se alocă de către autoritatea naţională sau europeană de standardizare, în urma unei cereri formulate de producătorul de oţeluri. Până la înlocuirea tuturor standardelor de oţeluri aprobate înainte de 1992 (standarde marcate cu sigla STAS) se menţine (împreună cu prescripţiile de simbolizare anterior prezentate) şi posibilitatea simbolizării oţelurilor conform acestor standarde, ce cuprind următoarele reguli: • oţelurile carbon (nealiate) pot fi (în funcţie de calitate în care sunt realizate): oţeluri de uz general, de calitate (cu compoziţia chimică mai precis delimitată şi conţinuturile de impurităti mai mici decât la oţelurile de uz general) sau superioare (cu compoziţia chimică mai precis delimitată şi conţinuturile de impurităti mai mici decât la oţelurile de calitate), iar oţelurile aliate pot fi obişnuite (de calitate) sau superioare; • oţelurile nealiate de uz general, oţelurile microaliate şi slab aliate cu
59

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

granulaţie fină şi rezistenţă mecanică ridicată, oţelurile nealiate pentru turnare în piese etc. se simbolizează în funcţie de utilizare şi caracteristici mecanice, simbolul fiind alcătuit din o literă sau un grup de litere (OL în cazul oţelurilor carbon pentru construcţii metalice şi mecanice, R în cazul oţelurilor pentru cazane şi recipiente sub presiune ce funcţionează la temperatură ambiantă sau scăzută, K în cazul oţelurilor pentru cazane şi recipiente sub presiune ce funcţionează la temperatură ambiantă sau ridicată, OCS în cazul oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate, OLT în cazul oţelurilor nealiate pentru ţevi etc.) şi un număr care arată valoarea minimă a Rm în N/mm2; de exemplu, OL 370 este un oţel carbon de uz general pentru construcţii metalice şi mecanice cu Rm ≥ 370 N/mm2 , iar OCS 510 este un oţel pentru construcţii sudate cu Rm ≥ 510 N/mm2; simbolurile acestor oţeluri pot fi completate cu litere sau cifre care indică gradul de dezoxidare, clasa de calitate sau varianta tehnologică de elaborare ale oţelului; • oţelurile nealiate şi aliate, de calitate sau superioare, se simbolizează după compoziţa chimică, simbolul fiind alcătuit astfel: − în cazul oţelurilor nealiate: un grup de litere (OLC în cazul oţelurilor prelucrate prin deformare plastică pentru construcţia de maşini, OSC în cazul oţelurilor carbon pentru scule, OSP în cazul oţelurilor pentru pile, AUT în cazul oţelurilor pentru prelucrarea pe maşini unelte automate etc.), un număr egal cu 100%Cm (sau cu 10%Cm în cazul oţelurilor carbon pentru scule), %Cm fiind concentraţia masică medie de carbon a mărcii de oţel (valoarea medie aritmetică a limitelor intervalului prescris de standard pentru concentraţia masică a carbonului) şi litera X, dacă oţelul este superior; de exemplu, OLC 45 este un oţel carbon de calitate cu %Cm = 0,45 %, OLC 15 X este un oţel carbon superior cu %Cm = 0,15 %, AUT 30 este un oţel pentru prelucrarea pe maşini unelte automate cu %Cm = 0,30 %, iar OSC 10 este un oţel carbon pentru scule cu %Cm = 1 %; − în cazul oţelurilor aliate: litera T, dacă oţelul este destinat realizării pieselor turnate, un număr egal cu 100%Cm (%Cm având aceeaşi semnificaţie ca la oţelurile nealiate), simbolurile chimice ale elementelor de aliere, scrise în ordinea crescătoare a importanţei lor (sau în ordinea crescătoare a concentraţiei lor masice), un număr egal cu 10%EAp, %EAp fiind concentraţia masică medie a elementului de aliere principal (scris ultimul în structura simbolului) şi de litera X, dacă otelul este superior; de exmplu, T 15MoNiCr180 este un oţel pentru turnare în piese cu %Cm = 0,15 %, aliat cu Mo, Ni şi Cr, elementul de aliere principal fiind cromul, aflat în concentraţia %Crm = 18 %, iar 42MoCr11 X este un oţel superior (destinat realizării de semifabricate prelucrate prin deformare plastică la cald pentru construcţia de maşini) cu %Cm = 0,42 %, aliat cu Mo şi Cr, elementul de aliere principal fiind cromul, aflat în concentraţia %Crm = 1,1 %.
60

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale

A. Oţeluri simbolizate în funcţie de caracteristici

Categoria oţelurilor

Exemplu

KV, J 27 40 60 Simbolizare JR KR LR J0 K0 L0 J2 K2 L2 J3 K3 L3 J4 K4 L4 J5 K5 L5 J6 K6 L6
o

T, C

Oţeluri pentru construcţii

S

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

20 0 −20 −30 −40 −50 −60

C ≡ formare la rece E ≡ emailare F ≡ forjare L ≡ temperat. scăzută N ≡ normalizat O ≡ platforme marine Q ≡ călit şi revenit S ≡ construcţii navale T ≡ ţevi W ≡ rezistent la coroziune atmosferică G ≡ alte caracteristici (grad de dezoxidare etc..) H ≡ temperat. ridicată L ≡ temperat. scăzută R ≡ temperat. ambiantă X ≡ temperatură ridicată şi temperatură scăzută

- oţel cu Re ≡235N/mm2, la care se garantează KV = 27 J la −20 oC, calmat complet (G3);

S235J2G3

- simbolizare veche:
OL 370.4.k

Oteluri pentru recipiente sub presiune Oţeluri pentru ţevi destinate conductelor

P

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

B ≡ recipiente de gaz M ≡ laminat termomec. N ≡ normalizat Q ≡ călit şi revenit S ≡ pentru recip. simple T ≡ pentru ţevi G ≡ alte caracteristici M ≡ laminat termomec. N ≡ normalizat Q ≡ călit şi revenit G ≡ alte caracteristici

P265GH - oţel pentru recipiente
sub presiune cu Re = 265 N/mm2 şi caracteristici specificate la temperaturi ridicate

- simbolizare veche :
K 410

L

nnn ≡Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

L360Q
- oţel pentru ţevi cu Rp02 ≥ 360 N/mm2, în stare călit şi revenit

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale − continuare

Oţeluri pentru piese destinate construcţiei de maşini Oţeluri pentru şine de cale ferată

E

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi nnn ≡ Rm min., în N/mm2 Cnn ≡ laminat la rece Dnn ≡ laminat la cald pentru formare directă la rece (cifrele desemnează calităţi diferite)

E335 G ≡ alte caracteristici (grad de dezoxidare etc.) Mn ≡ conţinut ridicat de mangan G ≡ alte caracteristici C ≡ destinat tragerii la rece
- oţel cu Re ≥ 335 N/mm2

R

Q ≡ călit şi revenit

- simbolizare veche OL 60 R0900Mn - oţel cu Rm ≥ 900
N/mm2, cu conţinut de mangan precizat

Oţeluri pentru produse plate D destinate ambutisării

EK ≡ pentru emailare la rece convenţională ED ≡ pentru emailare directă an ≡ simbolul chimic al elementului precizat urmat eventual de o cifră care reprezintă de 10 x media intervalului precizat al acestui element

DC04EK
- oţel laminat la rece pentru emailare convenţională

B. Oţeluri simbolizate în funcţie de compoziţia chimică B1. Oţeluri nealiate cu %Mnm < 1%

Categoria oţelurilor

Exemplu

Oţeluri nealiate cu %Mn m < 1% (cu excepţia celor pentru automate)

C

E ≡ cu un connţinut maxim de sulf precizat; D ≡ pentru trefilarea sârmei; C ≡ pentru formarea la rece; nnn ≡ 100· %Cm S ≡ pentru arcuri; U ≡ pentru scule; W ≡ pentru sârme electrozi; G ≡ alte caracteristici

C35E4 an ≡ EA[10·%EAm]
- oţel carbon cu %Cm = 0,35 % şi conţinut precizat de sulf; - simbolizare veche:

OLC 35 X

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale − continuare

B2. Oţeluri nealiate cu %Mnm ≥ 1% şi oţeluri aliate

Categoria oţelurilor

Exemplu

Oţeluri nealiate cu %Mn m ≥ 1%, oţeluri nealiate pentru automate şi oţeluri aliate cu %EAmj < 5 %, j = 1…n Oţeluri aliate cu %EAmj ≥ 5 %, j = 1...n (cu excepţia oţelurilor rapide)

nnn ≡ 100 %Cm a ≡ EA1…EAj…EAn concentraţia

n−n…≡ k1·%EAm1−…−kj·%EAmj−… − kn·%EAmn Factorul Element kj Cr,Co,Mn,Ni,Si,W 4 Al,Be,Cu, Mo, 10 Nb,Pb,Ta,Ti,V, Zr; Ce, N, P, S; 100 B 1000 n−n…≡ k1·%EAm1−…−kj·%EAmj… − kn·%EAmn

13CrMo4−5 - oţel cu %Cm ≡ 0,13%, %Crm ≡ 1,0%, %Mom ≡ 0,5% - simbolizare veche 14MoCr10 X6CrNiTi18−10

X

nnn ≡ 100 %Cm

a ≡ EA1…EAj…EAn concentraţia

- oţel cu %Cm = 0,06%, %Crm = 18%, %Nim = 10%, stabilizat cu Ti ;

Oţeluri rapide

HS

n−n−n−n ≡ %Wm−%Mom−%Vm−%Com

- simbolizare veche: 10TiNiCr180 HS2-9-1-8 - oţel rapid cu %Wm = 2%, %Mom = 9%, %Vm =1%, %Com = 8%

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

8.3. Oţelurile carbon cu destinaţie generală
8.3.1. Oţelurile carbon de uz general
În această categorie sunt incluse oţelurile (hipoeutectoide) livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică la cald (laminare, forjare), destinate realizării structurilor metalice (construcţii civile, poduri, instalaţii de ridicat şi transportat, construcţii metalice pentru utilajul petrolier, petrochimic şi de rafinării, stâlpi, piloni etc.) sau mecanice (piese pentru construcţia de maşini) cu solicitări mici sau moderate în exploatare. Produsele laminate din astfel de oţeluri se livrează de regulă netratate termic sau în starea obţinută după normalizare, iar produsele obţinute prin forjare se livrează în starea obţinută după TT de normalizare sau de recoacere completă. Aceste oţeluri nu sunt destinate aplicării tratamentelor termice sau termochimice, astfel că produsele realizate din astfel de materiale au caracteristicile mecanice ale semifabricatelor în stare de livrare. Caracteristicile impuse de o anumită aplicaţie se pot asigura alegând corespunzător concentraţia de carbon şi tehnologia de elaborare, în special, gradul de dezoxidare, din acest punct de vedere existând două tipuri de oţeluri: oţeluri calmate (dezoxidate complet la elaborare cu siliciu, mangan şi aluminiu) şi oţeluri necalmate (nedezoxidate complet la elaborare); oţelurile calmate au o structură omogenă, prezintă rezistenţă mecanică bună (datorită efectului de durificare pe care îl au incluziunile nemetalice uniform distribuite în structura oţelului), dar prelucrabilitatea lor prin deformare plastică la rece este relativ redusă, în timp ce oţelurile necalmate sunt mai ieftine, se prelucrează mai bine prin deformare plastică la rece, dar prezintă pericolul fragilizării prin îmbătrânire (v. scap. 4.3.2) şi de aceea nu se recomandă a fi utilizate pentru realizarea de construcţii sudate. Oţelurile carbon de uz general se produc conform STAS 500, care prevede împărţirea acestor oţeluri după garanţiile date la livrare în patru clase de calitate: clasa 1 − cu garanţii privind compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice la tracţiune şi îndoire la rece, clasa 2 − cu garanţii suplimentare (faţă de clasa 1) privind energia de rupere la 20 oC, clasa 3 − cu garanţii suplimentare privind energia de rupere la 0 oC şi clasa 4 − cu garanţii suplimentare privind energia de rupere la −20 oC. De exemplu, marca de oţel simbolizată (conform STAS 500) OL 370.4k, corespunde unui oţel nealiat cu Rm ≥ 370 N/mm2, elaborat în clasa de calitate 2 şi calmat (indicaţie dată de litera k din simbol); conform noului sistem de simbolizare, această marcă de oţel (care are limita de curgere Re ≥ 235 N/mm2) se simbolizează S235J2G3 (v. tabelul 8.4).
64

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale

8.3.2. Oţelurile carbon de calitate
Aceste oţeluri carbon sunt utilizate sub formă de semifabricate realizate prin deformare plastică, au tehnologiile de elaborare mai complexe decât cele folosite la oţelurile de uz general şi sunt destinate fabricării pieselor care se tratează termic şi/sau termochimic pentru obţinerea caracteristicilor mecanice impuse de condiţiile lor de utilizare. Oţelurile din această categorie sunt hipoeutectoide (cu structura de echilibru la ta alcătuită din ferită şi perlită) şi se pot clasifica, în funcţie de TT final care asigură cele mai bune caracteristici de utilizare produselor, în: oţeluri pentru carburare (cementare), care au %Cm ≤ 0,25 % şi oţeluri pentru îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă – v. scap. 6.5), care au concentraţia masică de carbon 0,25% < %Cm ≤ 0,6%. Conform STAS 880, care reglementează la noi în ţară producerea oţelurilor carbon de calitate, acestea pot fi elaborate şi ca oţeluri superioare (marcate cu litera X după simbolul recomandat de STAS 880), pentru care se prevăd condiţii suplimentare privind puritatea şi caracteristicile tehnologice sau ca oţeluri cu conţinut controlat de sulf (marcate cu litera S după simbolul recomandat de STAS 880), la care %Sm = 0,020…0,040 %. Oţelurile carbon de calitate se utilizează sub formă de produse plate şi profile laminate la cald, semifabricate pentru forjare, sârme laminate şi trase, produse tubulare, destinate fabricării pieselor cu solicitări mici şi moderate în exploatare; oţelurile pentru cementare se utilizează la confecţionarea pieselor supuse la uzare, oboseală şi/sau solicitări cu şoc, deoarece după tratamentul complet de cementare (v. scap. 6.6.2) se obţin piese cu stratul superficial îmbogăţit în carbon (cu structură martensitică) dur şi rezistent la uzare şi la fisurare prin oboseală şi cu miezul rezistent şi tenace (datorită conţinutului scăzut de carbon al oţelului), iar oţelurile pentru îmbunătăţire se folosesc pentru fabricarea pieselor supuse în exploatare la solicitări mecanice medii sau chiar ridicate. La alegerea oţelurilor din această categorie trebuie să se ţină seama că au călibilitatea redusă (v. scap. 6.4.2 şi 7.4.), ceea ce permite utilizarea lor în special la piesele cu secţiuni mici. Deoarece alegerea TT ce trebuie aplicat pieselor fabricate din aceste oţeluri este dependentă de conţinutul lor de carbon, oţelurile din această categorie se simbolizează după compoziţia chimică; de exemplu, marca simbolizată (conform STAS 880) OLC 15 sau (conform SR EN 10027−1) C15 corespunde unui oţel pentru cementare cu %Cm = 0,15 %, iar marca simbolizată (conform STAS 880) OLC 45 sau (conform SR EN 10027−1) C45 corespunde unui oţel pentru îmbunătăţire cu %Cm = 0,45 %.
65

alungirea procentuală după rupere. ceea ce dă posibilitatea realizării unor produse cu caracteristici mecanice superioare celor asigurate la produsele confecţionate din oţeluri carbon. Datorită influenţei elementelor de aliere asupra vitezei de răcire critice vrc. pentru care se impune ca %Smax. scap. 7. %Pmax ≤ 0. rezistenţa la uzare etc.035 %. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini Oţelurile din această categorie sunt oţeluri slab şi mediu aliate. pentru a valorifica corespunzător aceste proprietăti tehnologice ale oţelurilor aliate. în funcţie de tratamentul final care trebuie aplicat (obligatoriu) produselor realizate din aceste materiale. rezistenţa la oboseală.5). care au concentraţia masică de carbon 0. realizând o valorificare maximă a prezenţei elementelor de aliere) se obţine la produsele confecţionate din astfel de oţeluri numai după aplicarea unor tratamentelor termice sau termochimice finale adecvate.6%.025 %). ca urmare. oţelurile aliate pentru construcţia de maşini se pot clasifica. care prevede elaborarea lor atât ca oţeluri aliate obişnuite. la care se prescrie un nivel mai scăzut al conţinuturilor de impurităţi (%Smax. care au %Cm ≤ 0. în cazul folosirii oţelurilor pentru cementare. cât şi SR EN 10083 includ şi benzile de 66 . cât şi ca oţeluri aliate superioare.25 % şi oţeluri pentru îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă – v. în: oţeluri pentru carburare (cementare) sau carbonitrurare. 6. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini fac parte din clasa structurală a oţelurilor perlitice (v. care conţine reglementări mai stricte (decât STAS 791) privind caracteristicile mecanice şi condiţiile de livrare. călibilitatea acestor oţeluri este mai mare decât cea corespunzătoare oţelurilor carbon şi este posibil (de exemplu) ca. %Pmax ≤ 0. atât STAS 791. energia de rupere. Combinaţia optimă a caracteristicilor de utilizare (care asigură valori ridicate pentu rezistenţa la tracţiune. Producerea oţelurilor aliate pentru semifabricatele prelucrate prin deformare plastică destinate realizării pieselor pentru construcţia de maşini este reglementată la noi în ţară de STAS 791. limita de curgere. tratamentul de călire să aibă efect şi asupra miezului pieselor (determinând obţinerea unor structuri de tip martensitic sau bainitic. cu conţinuturi reduse de carbon şi caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate).4..5). scap. care fac parte (conform SR EN 10020) din categoria oţelurilor aliate speciale şi se utilizează pentru realizarea elementelor (pieselor) puternic solicitate în exploatare ale construcţiilor mecanice (maşini şi utilaje).25% < %Cm ≤ 0. Producerea şi comercializarea semifabricatelor deformate plastic la cald din oţeluri aliate superioare pentru îmbunătăţire este reglementată în prezent şi de standardul SR EN 10083−1:1997.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8.

scap 7.3 %.8…1. a) Oţelurile având ca element de aliere principal cromul. datorită proprietăţilor lor tehnologice (nu prezintă fragilitate la revenire) şi efectelor favorabile pe care le are alierea cu Mo asupra proprietăţilor de utilizare ale acestora (creşterea rezistenţei mecanice.4). ce nu se produce dacă oţelurile sunt aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 0.090 %) sau vanadiu (%Vm = 0. din care mărcile 15Cr08. fiind prescrisă încadrarea într-o banda normală (extinsă) a oţelurilor obişnuite şi încadrarea într-o banda îngustă a oţelurilor cu călibilitate garantată. atât în cazul oţelurilor pentru cementare sau carbonitrurare.030…0. 20CrMnTi4−4−1. STAS 791 cuprinde mai multe mărci de oţeluri având cromul ca EAp. Deoarece manganul are aproape aceleaşi efecte asupra călibilităţii. de tipul: Ni − Cr. %Mnm = 0. oţelurile Cr − Mo sau Cr – Mn − Mo sunt preferate în multe aplicaţii tehnice. în practică se utilizează şi oţeluri Cr − Mn. 17MoCrNi14 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 17NiCr6−4. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini pot fi grupate. 19CrMo4−2) corespund unor oţeluri pentru cementare. (%Crm = 0.8…1. 19MoCr11 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 15Cr3. recurgându-se la reţete de aliere complexe.2).20 %). De asemenea. astfel că oţelurile de tipul Cr − Mn se aliază suplimentar cu titan (%Tim = 0. 17MnCr10.10…0.15…0.4. dar este mult mai ieftin. 51CrMnV4−4−1) – unor oţeluri pentru îmbunătăţire. 17CrMn4−4. Nichelul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) trece complet în masa lor structurală de bază (are solubilitate bună în Fe − v. manganul favorizează însă creşterea excesivă a granulaţiei la încălzire. în următoarele tipuri. fără să afecteze substanţial tenacitatea (creşterea cu un procent a %Crm măreşte Rm cu 80…100 N/mm2 şi determină o scădere a A cu numai 1.4 %). iar mărcile 40Cr10. Ni − Mo. Cromul şi manganul favorizează apariţia fenomenului de fragilitate reversibilă la revenire (v.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale călibilitate pentru cele mai utilizate oţeluri (v. b) Oţelurile având ca element de aliere principal nichelul. Cromul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea rezistenţei mecanice.1). pentru piesele destinate construcţiei de maşini nu se folosesc de obicei oţeluri aliate numai cu nichel. scap 6. în funcţie de elementul principal de aliere EAp. 51VMnCr11 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 40Cr4. din care STAS 791 cuprinde mărcile 17CrNi16. 20MoNi35. nichelul micşorează sensibilitatea la supraîncălzire şi finisează granulaţia oţelurilor. 34CrMo4−2.5 %) şi măreşte călibilitatea. 20TiMnCr12. 42CrMo4−2. 67 . mărind rezistenţa mecanică şi tenacitatea şi îmbunătăţind călibilitatea oţelurilor.30 %). Ni – Cr − Mo. a rezistenţei la uzare şi a rezistenţei la oboseală). 34MoCr11. 20NiMo14−2. 42MoCr11. tabelul 7. Deoarece este un metal scump.

1 % şi %Mom = 0. 34MoCrNi16 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 40NiCr5−4. 30NiCrMo8−8−2. 6. %Alm = 0..70…1. c) Oţelurile având ca element de aliere principal manganul. de exemplu. Pentru a conferi pieselor pentru construcţia de maşini 68 . a rezistenţei la uzare.15…0..35…1. Aşa cum s-a arătat anterior. această din urmă particularitate face ca oţelurile cu mangan să se utilizeze în special pentru realizarea de semifabricate turnate sau pentru obţinerea semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la cald destinate pieselor solicitate uniaxial în exploatare (bare de tracţiune. 34CrNiMo6−6−2). care conferă acestor piese o anizotropie avansată a proprietăţilor mecanice (raportul dintre energia de rupere determinată pe epruvete prelevate longitudinal şi cea determinată pe epruvete prelevate transversal pe direcţia de deformare poate ajunge la 4:1). cât şi în cazul oţelurilor pentru îmbunătăţire. e) Oţelurile având ca element de aliere principal siliciul. STAS 791 cuprinde următoarele mărci de oţeluri din această categorie: 31VMn12. micşorând numai puţin caracteristicile de plasticitate (A sau Z). scap. Aceste oţeluri sunt destinate pieselor la care se aplică tratamentul termochimic de nitrurare în vederea obţinerii unei rezistenţe ridicate la uzare (v. Manganul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică (Rm şi Rp0. 30MoCrNi20.).6…1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 17NiCrMo6−4−2).3). 43MnMo6−2. 43MoMn16. 35VMoMn14 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 35Mn6.0.36. orientate în direcţia de deformare plastică). iar la piesele realizate prin deformare plastică la cald din astfel de oţeluri se obţine o structură în benzi (alcătuită din şiruri alternante de ferită şi perlită.25 %.40 %. din care STAS 791 cuprinde mărcile 40CrNi12. V sau Ti. 35MnMoV6−2−1).6. manganul măreşte călibilitatea oţelurilor în aceeaşi măsură ca şi cromul şi este un element de aliere ieftin. d) Oţelurile având ca element de aliere principal aluminiul. Compoziţia chimică de bază a unui astfel de oţel este cea corespunzătoare oţelurilor de îmbunătăţire Cr − Mo.2).1 %. Evitarea fragilizării la revenire şi reducerea sensibilităţii la supraîncălzire se realizează la aceste oţeluri prin alierea suplimentară cu Mo. marca de oţel 38MoAlCr15 cuprinsă în STAS 791 (simbolizată conform SR EN 10027−1 38AlCrMo10−6−1) are compoziţia caracterizată de %Cm = 0.65 %. Oţelurile aliate cu mangan sunt sensibile la supraîncălzire (granulaţia acestora creşte mult dacă sunt încălzite la temperaturi ridicate sau sunt menţinute timp îndelungat în domeniul austenitic) şi prezintă fenomenul de fragilizare la revenire. Siliciul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea limitei de elasticitate. a rezistivităţii electrice şi a permeabilităţii magnetice şi micşorează sensibilitatea acestora la supraîncălzire. tije pentru pompe etc. 35Mn14. %Crm = 1. la care se adaugă %Alm = 0.

se practică alierea suplimentară a oţelurilor din această categorie cu mangan şi crom. aşa cum se arată în figura 8.5. unghiul α. Oţelurile pentru construcţii sudate 8. a unui material de adaos MA. care determină încălzirea locală (cu ajutorul unei surse termice adecvate) a materialului pieselor supuse sudării (numit material de bază MB) la temperaturi superioare temperaturii lui ts. prin topirea marginilor pieselor şi. eventual.1. configuraţia definită de următorii parametri geometrici: deschiderea b. STAS 791 cuprinde ca mărci de oţeluri având Si ca EAp: 20MnCrSi11 şi 36MnCrSi13 (simbolizate conform SR EN 10027−1 20SiCrMn4−4−4 şi 36SiCrMn5−4−4).2. Elemntele caracteristice realizării îmbinărilor sudate prin topire Realizarea îmbinărilor sudate prin topire presupune prelucrarea prealabilă a marginilor pieselor care trebuie îmbinate în scopul obţinerii unui rost de sudare. 8. care se transformă prin solidificare într-o cusătură sudată CUS. 8. folosite în aplicaţiile tehnice ca înlocuitoare (ieftine) ale oţelurilor Cr – Mo. Fig. Particularităţile realizării construcţiilor sudate Prin sintagma “construcţii sudate” se denumesc în cadrul acestui subcapitol structurile mecanice obţinute din mai multe elemente metalice îmbinate între ele cu ajutorul unui procedeu de sudare prin topire. Sudarea printr-un astfel de procedeu este rezultatul unei activări termice importante.2. având. se formează între piese o baie de material metalic topit BMT. lăţimea 69 . lungimea L şi.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale caracteristicile de tenacitate necesare. eventual. rădăcina c.5.

3. un rând fiind partea din CUS realizată la o singură deplasare a sursei termice de sudare în lungul rostului de sudare. lăţimea lc şi supraînălţarea h. cu relaţiile: S MB S MA . odată cu răcirea băii de metal topit formate în rostul dintre piese şi realizarea CUS. de tipul celor prezentate în figura 8. în timpul sudării orice punct situat în zona din MB adiacentă CUS este supus unui ciclu termic caracterizat de parametrii vi. care se pot evidenţia clar şi pe imaginile macrostructurilor îmbinărilor sudate. ZIT şi MB.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR l şi raza r. (8. motiv pentru care zona adiacentă CUS afectată de acţiunea ciclurilor termice este denumită zonă influenţată termic (sau zonă influenţată termomecanic) ZIT. 8. iar rândurile situate la acelaşi nivel alcătuiesc straturile CUS. În funcţie de grosimea pieselor care se îmbină prin sudare. p MA = . 70 . CUS poate fi realizată din unul sau mai multe rânduri.3. Pentru a defini gradul de participare a MB şi MA la formarea unei CUS se definesc parametrii pMB (numit participarea MB) şi pMA (numit participarea MA).1) p MB = S MB + S MA S MB + S MA în care SMB şi SMA sunt ariile precizate în figura 8.2. Ca urmare a acestui proces. Fig. O parte din energia sursei termice utilizate la sudarea prin topire produce încălzirea (cu o viteză vi) la ti < ts a unei zone din MB adiacente locului de formare a CUS. Imaginile macroscopice ale îmbinărilor sudate realizate între două piese din oţel: a − CUS realizată din două straturi. iar ansamblul tuturor ciclurilor termice din această zonă este denumit câmp termic de sudare. în funcţie de valorile parametrilor ce le caracterizează. ti < ts şi vr . prin deplasarea sursei termice în direcţia de sudare. modificarea structurii şi proprietăţilor mecanice ale materialului pieselor supuse sudării şi generarea unui câmp de tensiuni mecanice reziduale. Acţiunea ciclurilor termice care alcătuiesc câmpul termic la sudare determină. b − CUS realizată din mai multe straturi Pe baza celor prezentate rezultă că îmbinările sudate prin topire din alcătuirea construcţiilor sudate prezintă trei zone caracteristice: CUS. are loc şi răcirea acestei zone din MB cu o viteză medie vr. rândurile depuse prin sudare şi cusăturile sudate se caracterizează prin următorii parametrii geometrici: pătrundera p.

deoarece structura şi proprietăţile mecanice ale materialelor metalice depind esenţial de compoziţia lor chimică. materialul metalic din BMT este încălzit şi cristalizarea sa este întreruptă până când transferul de căldură spre MB asigură 71 . dezoxidare. vergele.CUS se poate estima cu relaţia: % EAm .MB este concentraţia masică a componentului în MB. desulfurare. 8. în rostul dintre piesele care trebuie îmbinate. Formarea CUS la sudarea prin topire a oţelurilor Aşa cum s-a precizat anterior. (8. aflat sub acţiunea sursei termice concentrate şi materialul mai rece situat în zona de contact dintre BMT şi MB (care constituie suportul BMT) se crează gradienţi termici pe direcţia cărora se deplasează frontul de solidificare şi se dezvoltă cristalele CUS de formă columnară. iar ∆%EAm – pierderile (−) sau aporturile (+) de component datorită interaţiunii BMT cu zgura şi atmosfera din jurul sursei termice. iar concentraţia în BMT şi în CUS care se obţine prin solidificarea acesteia a oricărui component %EAm. rezultă că asigurarea unei compoziţii chimice favorabile a BMT. %EAm. sârme etc. datorită eliberării de energie termică. fig. CUS se formează prin solidificarea BMT.MA – concentraţia masică a componentului în MA. ce se realizează.2) în care %EAm. MB + p MA % EAm . MA ± ∆% EAm . a învelişului electrozilor. au (în general) o compoziţie chimică diferită de ale MB şi MA. între materialul de la suprafaţa băii. este unul din mijloacele cele mai eficiente prin care se poate acţiona în vederea obţinerii unei CUS de calitate. BMT suferă transformări de natură metalurgică (chimică): îmbogăţire în gaze (O2. şi prin realizarea unor valori adecvate ale pMB şi pMA.CUS = p MB % EAm . Aspectele prezentate conduc la concluzia că atât BMT. prin topirea marginilor pieselor şi a unui MA (sub formă de electrozi înveliţi. cristalizarea este intermitentă. prin alegerea judicioasă a cuplului MB – MA . H2. a fluxurilor de sudare. defosforare. BMT are compoziţia chimică omogenă. datorită interacţiunii cu aceste două medii. N2). BMT se află de obicei în contact cu un strat de zgură lichidă (realizat prin topirea învelişului electrozilor sau unui flux de sudare) şi cu atmosfera (protectoare) din jurul sursei termice utilizate la sudare.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8.5. cât şi CUS care se formează prin solidificarea acesteia. a gazelor de protecţie etc. aliere etc.4): cristalizarea BMT este dirijată.2.). după fiecare secvenţă de cristalizare. Structura CUS reflectă direct particularităţile cristalizării primare a BMT (v. Deoarece are volum redus şi este supraîncălzită şi agitată sub acţiunea concentrată a sursei termice.

datorită solidificării intermitente.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR realizarea subrăcirii necesare continuării solidificării. cristalizarea se realizează cu un număr redus de germeni cristalini.4. modul de distribuire a incluziunilor nemetalice etc. combinată cu o alcătuire columnară.) nu sunt eliminate ci numai estompate (mascate) de cristalizarea secundară. CUS prezintă. iar forma acestor cristale este celular – dendritică (dendrite dezvoltate din cristalele MB pe care s-au format germenii cristalelor CUS).) influenţează esenţial caracteristicile mecanice ale CUS. distribuţia incluziunilor nemetalice etc. datorită creşterii dirijate a formaţiunilor cristaline pe direcţia gradientului maxim de temperatură (variabilă în timp). Dacă aliajul (oţelul) ce corespunde compoziţiei chimice a CUS prezintă transformări de fază în stare solidă. aşa cum se poate observa în figura 8. Structura primară (forma şi dimensiunile cristalelor. deoarece unele caracteristici ale acesteia (granulaţia. în mod obişnuit germinarea cristalelor CUS se produce pe cristalele MB aflate în contact cu BMT (pe linia de fuziune).4. 72 . o alcătuire în straturi. 8. CUS va suferi şi un proces de cristalizare secundară şi în urma desfăşurării acestuia structura CUS se modifică. Fig. influenţa structurii primare asupra proprietăţilor CUS se menţine însă. Particularităţile formării structurii CUS la sudarea prin topire a oţelurilor În morfologia CUS se evidenţiază efectele combinate ale cristalizării primare a BMT în condiţiile precizate mai înainte. viteza de creştere a cristalelor CUS este mare.

care au însă proprietăţi de plasticitate mai bune decât cele corespunzătoare structurilor din fâşia de supraîncălzire. iar ts − temperatura de solidificare − topire a MB). dacă vr este mare. folosind diagramele prezentate în figura 8. în această fâşie se obţine la încălzire o structură bifazică formată din austenită şi ferită. cu grăunţi grosolani) din această fâşie este favorizată formarea structurilor în afară de echilibru (martensită.5.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. bainită). în această fâşie se obţine la încălzire austenită cu granulaţie fină. − fâşia II (de normalizare) conţine punctele în care A3 ≤ ti < tcg. la răcirea austenitei (supraîncălzite. se consideră cazul sudării oţelurilor cu conţinut scăzut de carbon. în structuri perlitice. . asemănătoare celor care se obţin prin aplicarea TT de recoacere incompletă sau. asemănătoare celor care se obţin prin călirea incompletă.3. − fâşia III ( de austenitizare incompletă) conţine punctele în care A1 ≤ ti < A3. Transformările structurale în ZIT la sudarea prin topire a oţelurilor Existenţa câmpului termic în ZIT poate determina desfăşurarea unor transformări structurale importante în această zonă.fâşia IV (neaustenitizată ) conţine punctele în care tr ≤ ti < A1. Parametrii ciclurilor termice de sudare şi. caracterul acestor transformări depinzând de compoziţia chimică a MB şi de parametrii ciclurilor termice. ca urmare.5 şi considerând că ti şi vr sunt parametrii principali ce caracterizează posibilităţile de transformare structurală a MB sub acţiunea unui ciclu termic. în funcţie de mărimea vitezei de răcire vr. ZIT poate fi împărţită în următoarele zubzone (fâşii): − fâşia I (de supraîncălzire) conţine punctele în care tcg ≤ ti < ts (tcg − temperatura deasupra căreia se produce creşterea excesivă a cristalelor de austenită. în această fâşie se produc modificări de structură numai dacă MB a fost ecruisat anterior prin deformare plastică la rece şi ciclurile termice de sudare produc recristalizarea primară a materialului (prin care se elimină ecruisarea şi textura de deformare) sau dacă MB a fost supus anterior unui TT de călire şi revenire. dar cu tenacitate şi rezistenţă la fisurare scăzute. cu temperatura de revenire inferioară ti şi ciclurile termice de sudare continuă transformările la revenire nefinalizate în timpul aplicării TT. în structuri alcătuite din martensită şi ferită. care se transformă la răcire în structuri ferito−perlitice. Pentru a evidenţia principalele aspecte legate de transformările structurale în ZIT. care se transformă la răcire. cu rezistenţă mecanică şi duritate ridicate. structurile în ZIT pot fi modificate acţionând asupra regimului de sudare sau folosind preîncălzirea MB 73 . asemănătoare celor obţinute prin aplicarea TT de normalizare sau în structuri de călire.

recoacerea completă. Structurile ZIT şi CUS şi stările de tensiuni reziduale din îmbinările sudate pot fi modificate. definită ca fiind aptitudinea unui oţel ca printr-un anumit procedeu şi pentru un anumit scop să asigure în îmbinările sudate caracteristicile locale şi generale prescrise pentru o construcţie sudată. de asemenea. normalizarea. Fig. ceea ce impune ca oţelurile destinate realizării construcţiilor sudate să aibă însuşirile tehnologice înglobate de noţiunea de sudabilitate.5. care exprimă modul cum reacţionează un oţel faţă de acţiunea unui anumit proces de sudare. acţiune localizată în principal în ZIT. Din cele prezentate rezultă că sudarea influenţează complex structura şi caracteristicile materialului din ZIT. Definirea fâşiilor caracteristice ale ZIT la sudarea oţelurilor Factorul principal de apreciere a sudabilităţii este comportarea metalurgică la sudare. cu caracteristici de tenacitate ridicate. Aprecierea sudabilităţii unui oţel pe baza comportării metalurgice la sudare se face considerând drept criteriu principal compoziţia chimică a oţelului. aplicând construcţiilor sudate diverse TT postsudare: recoacerea de detensionare. 8. îmbunătăţirea etc. Deoarece se urmăreşte obţinerea în ZIT a unor structuri cât mai aproape de echilibru. oţelurile destinate construcţiilor sudate trebuie să aibă compoziţia chimică stabilită astfel încât vrc să fie cât mai mare (pentru a fi 74 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în zona de sudare (pentru micşorarea gradienţilor termici între CUS şi MB şi micşorarea vr a ciclurilor termice).

valoarea maximă c0 fiind precizată în funcţie de marca oţelului şi de grosimea pieselor care se sudează. Oţelurile din această categorie nu sunt destinate aplicării de TT pentru obţinerea caracteristicilor mecanice.22 % şi %Ce < 0. determinat cu relaţia (8. toate mărcile de oţel au concentraţia de carbon limitată %Cm ≤ c0 ∈ [0. valoarile maxime admise ale acestui parametru fiind date în standard.) sunt oţelurile care îndeplinesc simultan criteriile: %Cm < 0. în stare necalmată putându-se livra numai produsele cu grosimi mai mici de 25 mm din oţelurile S185 sau S235. În funcţie de gradul de dezoxidare oţelurile pot fi necalmate sau calmate cu diferite grade de dezoxidare. Pentru asigurarea sudabilităţii. pentru fiecare marcă de oţel sudabilitatea creşte de la clasa JR la clasa K2 şi se poate aprecia cu ajutorul %Ce. scap 8. pentru S335 prevăzându-se şi posibilitatea livrării în clasa de calitate K2 (v.3) + + 6 5 15 şi s-a stabilit că oţelurile cu sudabilitate bună (care se pot suda uşor. în funcţie de clasa de calitate şi de grosimea pieselor care se sudează. 0. deoarece sudarea este o metodă tehnologică care introduce tensiuni reziduale de valori ridicate.50…1.2) destinate fabricării de elemente pentru construcţii sudate exploatate la ta. S275 şi S335 se pot livra în clasele de calitate JR. J2.4.70 %.20…0.5. pentru a aprecia comportarea metalurgică la sudare a oţelurilor (din clasa structurală a oţelurilor perlitice) s-a definit (pe baza rezultatelor unor cercetări experimentale riguroase) mărimea numită carbon echivalent %Ce: % Mnm %Crm + %Vm + % Mom %Cu m + % Nim %C e = %C m + (8. Producerea acestor oţeluri este reglementată la noi în ţară de standardul SR EN 10025+A1. S275 şi S335. mărcile S235.3). condiţie ce este îndeplinită dacă se impune ca oţelurile să aibă conţinuturi reduse de carbon şi de elemente de aliere. iar obţinerea caracteristicilor mecanice prescrise fiind asigurată prin creşterea concentraţiei manganului la %Mnm = 1. tabelul 8.45 %.v.19 %. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate În această categorie sunt incluse oţeluri nealiate de uz general şi de calitate (conform SR EN 10020 .40…0. mărcile de oţel destinate construcţiilor sudate fiind: S185. TT postsudare etc. 75 . J0.27 %]. De asemenea.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale favorizate transformările cu difuzie la răcirea austenitei). 8. S235. excepţie fac produsele realizate prin laminare normalizantă. la care deformarea plastică finală se face într-un interval de temperaturi prescris. cu procedeele de sudare cele mai economice şi fără măsuri tehnologice speciale la sudare: preîncălzire. astfel încât la răcire se realizează în material structura corespunzătoare aplicării unui TT de normalizare.4).

%Crm + %Mom + %Cum < 0. în concentraţii masice de 0. ecluze. destinate realizării elementelor puternic solicitate ale unor structuri sudate (poduri. Ni. rezervoare de stocare. Mo. fiind utilizată microalierea cu elemente care să asigure granulaţia fină (Al.7 %) şi cu nichel (%Nim = 0. 8. simbolizate cu SxxxM sau SxxxML .) care lucrează la temperatură ambiantă sau scăzută. livrate în starea obţinută după aplicarea TT de normalizare sau după prelucrarea prin laminare termomecanică (sau laminare controlată).2 (în N/mm2). mărcile simbolizate SxxxN sau SxxxM au tenacitatea garantată (sub forma unei valori minime prescrise a KV) până la –20 oC. cu grade de deformare judicios alese şi cu viteze de răcire bine stabilite. în concentraţiile corespunzătoare unor oţeluri slab aliate).5…1. iar mărcile simbolizate SxxxNL şi SxxxML au tenacitatea garantată până la –50 oC.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR construcţiile sudate realizate din astfel de oţeluri se pot supune (postsudare) unui TT de recoacere de detensionare. deformarea plastică finală efectuându-se într-un interval de temperaturi riguros respectat. grupul de cifre xxx indicând nivelul minim garantat al limitei de curgere Rp0.80 %) şi prin respectarea unor corelaţii între concentraţiilor diverselor elemente de aliere prezente în compoziţie (de exemplu.60 %). Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate se regăsesc printre oţelurile produse conform STAS 500 (mărcile OL370. dar standardul SR EN 10025+A1 reglementează mai strict şi mai riguros condiţiile tehnice de producere şi livrare a acestor materiale.13…0. Producerea oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate este reglementată prin SR EN 10113. Aceste oţeluri se utilizează sub formă de semifabricate sau produse laminate la cald. Cr. Pentru evitarea 76 . Compoziţia chimică a acestor oţeluri este complexă.30…0.2 = 275…460 N/mm2.5. Ti. cu conţinut scăzut de carbon (%Cm = 0. V.1 %) şi prezenţa unor elemente care să asigure obţinerea valorilor prescrise ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi tenacitate (Mn. Oţelurile cu granulaţie fină pentru construcţii sudate În această categorie sunt incluse oţelurile nealiate de calitate sau aliate speciale. simbolizate SxxxN sau SxxxNL şi oţeluri laminate termomecanic. rezervoare de apă etc. OL440. aceasta denumind procedeul de laminare la care se controlează riguros toţi parametrii de lucru. Tenacitatea la temperaturi scăzute este asigurată de alierea cu mangan (%Mnm = 1. cu limita de curgere Rp0.20 %).03…0. OL510). astfel încât materialul prelucrat să prezinte caracteristici mecanice ridicate (ce nu pot fi obţinute numai prin aplicarea de TT).5. Nb. Cu. care împarte aceste materiale în: oţeluri normalizate.

77 . instalarea. la realizarea lor trebuie să se utilizeze oţeluri livrate în clase de calitate diferite. Astfel.015…0. de temperaturile (minimă şi maximă) de exploatare şi de caracteristicile mediului de lucru (toxicitate. elaborate în convertizoare bazice cu oxigen sau în cuptoare electrice şi calmate.6. care poate să apară după aplicarea recoacerii de detensionare la structurile sudate realizate din aceste oţeluri.025 %) şi se impune ca %Alm ≥ 0.3.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale fragilizării la albastru (v.2). corozivitate etc. se limitează concentraţia de azot (%Nm ≤ 0. scap. de intensitatea şi caracterul solicitărilor mecanice şi de temperatura minimă de exploatare ale recipientelor sub presiune.1). de clasa de calitate şi de grosimea semifabricatelor livrate. Deoarece domeniul temperaturilor de lucru al recipientelor sub presiune este foarte extins (–200 oC la +650 oC). 0.). Oţelurile pentru aparate şi recipiente sub presiune Construcţiile sudate de tipul aparatelor şi recipientelor sub presiune trebuie să funcţioneze în condiţii de siguranţă maximă.020 % (pentru legarea azotului sub formă de nitruri de aluminiu stabile). 4. recipientele sub presiune se confecţionează din oţeluri carbon sau din oţeluri aliate de calitate sau speciale (v. pentru recipientele care lucrează la temperaturi ridicate se folosesc oţeluri la care se garantează limita de curgere la temperatura maximă de exploatare sau caracteristicile de comportare la fluaj la această temperatură. de starea defectologică prognozată pentru MB şi îmbinările sudate. Recipiente sub Presiune şi Instalaţii de Ridicat − ISCIR. care în ţara noastră este Inspecţia pentru Cazane. fabricarea.2. repararea şi verificarea lor trebuie riguros respectate prescripţiile tehnice elaborate de o autoritate naţională în domeniu. pentru aparatele şi recipientele sub presiune se impun exigenţe sporite privind calitatea şi la proiectarea. 8.34 %. pentru fiecare clasă garantându-se acele caracteristici mecanice care asigură funcţionarea acestora în deplină siguranţă la temperaturile de exploatare. care se stabileşte în funcţie de grosimea peretelui.5. exploatarea. energia de rupere KV) la o temperatură de referinţă. În funcţie de nivelul solicitărilor mecanice. valoarea maximă ce0 fiind precizată în funcţie de marca oţelului. iar pentru recipientele care funcţionează la temperaturi scăzute se utilizează oţeluri la care se garantează caracteristicile de tenacitate (de obicei. distrugerea integrităţii sau pierderea etanşeităţii unui astfel de echipament putând avea urmări catastrofale.52 %]. scap 8. inflamabilitate. Ca urmare. Sudabilitatea acestor oţeluri se asigură prin prescrierea unor valori limitate ale carbonului echivalent %Ce ≤ ce0 ∈ [0. datorită nivelului ridicat al energiei totale de deformare ce se acumulează în peretele metalic al corpului sub presiune al aparatului sau recipientului.

. comportarea bună la temperaturi ridicate este asigurată prin microalierea cu V..70…. cu grosimi s ≤ 150 mm) din aceste oţeluri este reglementată prin standardul SR EN 10028.5.24 19.21 19.2. Oţelurile Cr − Mo au %Crm = 0. Cr.... Mo. până la prima revizuire a acestui standard se menţin în vigoare şi prevederile (similare) din STAS 2883. Alierea cu molibden asigură acestor oţeluri o bună rezitenţă la fluaj. Oţelurile pentru recipiente sub presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate Simbolul oţelului SR EN 10028 STAS 2883 P235GH − P265GH K410 P295GH K460 P355GH K510 16Mo3 16Mo3 13CrMo4−5 14MoCr10 10CrMo9−10 12MoCr22 Limita de curgere.1.23 21.1 şi cu respectarea condiţiei %Cr m + %Cum + %Mom + %Nim < 0. iar alierea cu crom asigură o bună rezistenţă la oxidare şi împiedică precipitarea la încălzire a grafitului (favorizată de prezenţa molibdenului). Nb şi Ti. care finisează granulaţia oţelurilor.70 %) şi oţelurile aliate Cr − Mo.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table..18 Oţelurile PxxxGH.22 20. platbande etc..70 % şi mici adaosuri de Mo. V.40…1. fiind numite şi oţeluri termorezistente. în N/mm 2 ).6. oC 400 400 400 400 500 500 500 Rm.. granulaţie fină şi insensibilitate la supraîncălzire. care grupează oţelurile pentru recipiente sub presiune după temperatura la care se garantează caracteristicile mecanice în: oţeluri aliate şi nealiate cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate... % 24.. se livrează în stare normalizată şi au limita de curgere garantată până la temperatura de 400 oC. oţeluri cu granulaţie fină normalizate.. În tabelul 8. Oţelurile cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate (SR EN 10028−2) cuprind două grupe: oţelurile nealiate de calitate (conform criteriilor din SR EN 10020). Ti. simbolizate PxxxGH (grupul de cifre xxx indicând nivelul minim garantat al limitei de curgere Rp0. care conţin %Mnm = 0.10 %. Tabelul 8.2.5. Cu.50 % şi %Mom = 0. N/mm2 Rp02 la tmax Re.40…1. N/mm2 360…480 410…530 460…570 510…650 420…570 350…600 460…630 A5. Ni (sub valorile limită date în tabelul 8. 78 . se livrează în starea obţinută prin aplicarea unui TT de normalizare + revenire sau de călire + revenire şi au limita de curgere garantată până la 500 oC. şi oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperaturi scăzute.5 se prezintă mărcile de oţeluri din aceeastă categorie conform SR EN 10028−2. la 20 oC 185…235 100…110 200…265 120…130 235…295 135…155 295…355 155…180 220…275 140…230 185…275 155…165 250…310 180…195 tmax. simbolurile mărcilor echivalente din STAS 2883 şi limitele principalelor caracteristici mecanice (valorile maxime ale caracteristicilor corespund grosimilor minime ale semifabricatelor livrate).20 17. 8.25 22.... Nb.

grupa specială a oţelurilor rezistente la temperaturi joase cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNL2. cu grosimi s ≤ 150 mm) din aceste oţeluri este reglementată prin SR EN 10028−3. cu grosimea s ≤16 mm.5). platbande etc.45 %.45 % şi %Nbm + %Tim + %Vm < a0 ∈ [0.grupa oţelurilor rezistente la temperaturi ridicate cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNH. valoarea maximă a0 fiind precizată în funcţie de nivelul minim prescris al limitei de curgere. de asemenea. iar la cele livrate în clasele 4. Mărcile de oţeluri din această categorie au prescrisă limita de curgere minimă la ta. SR EN 10028−3 prescrie pentru toate oţelurile din aceeastă categorie valorile minime ale energiei de rupere KV. la oţelurile livrate în clasele de calitate 2 şi 3 se garantează aceleaşi caracteristici ca la oţelurile carbon de uz general (v. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –50 oC şi +20 oC. xxx ∈ {275 N/mm2. scap.40…0. Sudabilitatea acestor oţeluri este asigurată prin limitarea concentraţiei carbonului la %Cm ≤ 0. care împarte aceste oţeluri în patru grupe: . 460 N/mm2}. care au caracteristicile mecanice garantate în domeniul de temperaturi (–50 oC . 5. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –20 oC şi +20 oC . .22 %].05 %. 355 N/mm2. scap 8.5. 8. 400 oC. Oţelurile cu granulaţie fină normalizate sunt oţeluri nealiate de calitate sau speciale şi oţeluri aliate speciale. iar cifra n (n = 2. nivelul minim garantat al energiei de rupere KV la –50 oC fiind mai mare decât la oţelurile din grupa precedentă. a epruvetelor prelevate transversal şi longitudinal din produse. . simbolizate Rxxx–n. în N/mm2.grupa oţelurilor rezistente la temperaturi joase cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNL1. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –20 oC şi +400 oC. de exemplu.2. numărul xxx indicând valoarea minimă garantată a rezistenţei la rupere. în condiţiile în care solicitările mecanice la temperaturi ridicate sunt de scurtă durată şi nu determină declanşarea fenomenului de fluaj.16…0. cu precizarea că trebuie respectate corelaţiile: %Crm + %Cum + %Mom < 0. cu indicele convenţional al granulaţiei G ≥ 6. marca de oţel 79 . 3.1).grupa de bază cuprinde oţelurile simbolizate PxxxN.20 % şi garantarea unor valori ale carbonului echivalent %Ce = 0. Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table. determinată pe produse în stare normalizată.6. 6 şi 7 se garantează energia de rupere KV la temperatura minimă (în oC) t = (20 − 10n). Din punctul de vedere al compoziţiei chimice aceste oţeluri sunt asemănătoare oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate (v. 0. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –50 oC şi +20 oC.3. Oţelurile PxxxNL sunt echivalente oţelurilor reglementate de STAS 2883. la diferite temperaturi din intervalul de utilizare garantat.….Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8.. ce trebuie obţinute prin încercarea la încovoiere prin şoc.5.7) − clasa de calitate în care se încadrează oţelul.

platbande etc.30. o C −60 −60 −80 −100 −120 −196 −196 KV la tmin. 8. Mo etc.6.6. Tenacitatea la temperaturi scăzute este asigurată la aceste oţeluri prin limitarea concentraţiei carbonului la nivelul %Cm ≤ 0.5.80 (0.6.70) 3.85 (0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR simbolizată R510−5 are garantate rezistenţa la tracţiune Rm ≥ 510 N/mm2 şi tenacitatea la −30 °C.005...0 Rp0. numite şi oţeluri criogenice. Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table.25…3... semifabricatele din astfel de oţeluri se livrază în starea obţinută prin aplicarea unui TT de normalizare.25 8.85…1. prin diminuarea drastică a conţinuturilor de impurităţi (concentraţiile maxime acceptate sunt %Pm = 0. N/mm2 235…275 345…355 345…355 345…365 380…390 480…575 575…585 R m.75 4. Oţelurile slab aliate cu rezistenţă mecanică ridicată Oţelurile slab aliate sau microaliate cu rezistenţă mecanică ridicată.50…10. numite şi oţeluri HSLA (High−Strength Low Alloy) sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon %Cm = 0.50…10. Tabelul 8.0.2.18 %. normalizare + revenire sau călire + revenire.015.0.85…1.70…1. semifabricatele din astfel de oţeluri se realizează în mod obişnuit prin laminare termomecanică şi prezintă caracteristici mecanice ridicate şi o bună sudabilitate (datorită menţinerii concentraţiei carbonului la un nivel scăzut. J Long. cu grosimi s ≤ 50 mm) din aceste oţeluri este reglementată de SR EN 10028−4. destinate realizării aparatelor şi recipientelor sub presiune care lucrează în domeniul de temperaturi –60 oC…−200 oC. N/mm2 420…530 490…610 490…640 490…640 530…710 640…820 680…820 tmin.0 8.025 % şi %Sm = 0.0. V.. sunt oţeluri aliate speciale. mărcile de oţeluri fiind cele prezentate în tabelul 8.03…0. Ti.5.. Oţelurile cu tenacitate garantată la temperaturi scăzute Simbolul oţelului 12MnNi5−3 13MnNi6−3 15NiMn6 12Ni14 12Ni19 X8Ni9 X7Ni9 % Nim (%Mnm) 0.7. 40 40 40 40 40 70 100 27 27 27 27 27 50 80 8.30…0. limitării drastice a conţinuturilor de 80 . aliate cu mangan (%Mnm = 1.2 %.70 (0.10…0.7 %) şi cu mici cantităţi de alte elemente: Nb. Oţelurile aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperaturi scăzute.75…5.3.30…1. Trans..015 %) şi prin alierea cu nichel şi mangan (în cazul oţelurilor cu tenacitatea garantată la temperaturi cuprinse între –60 oC şi –80 oC) sau numai cu nichel (în cazul oţelurilor cu tenacitatea garantată la temperaturi cuprinse între –80 oC şi –200 oC).50) 0.70) 1.0…1.

la care se obţin caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică datorită precipitării în structură a carburilor sau carbonitrurilor de Nb (cu diametrul de 1.0. vanadiul contribuie la durificarea acestor oţeluri prin formarea unor precipitate fine (cu diametrul de 5.. cu %Nbm = 0.01 % a %Vm.1 %. rezultă o cantitate mică de precipitate şi efectul de durificare este scăzut).5 nm).6).5. Oţelurile microaliate ferito−perlitice au în compoziţie cantităti − mici de Nb..7. iar dacă viteza de răcire este mai mare. rezultă precipitate grosolane.1.0. asigurării unor structuri cu granulaţie fină etc. În funcţie de reţeta de microaliere utilizată oţelurile de acest tip pot fi: − Oţeluri microaliate cu vanadiu.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale impurităţi.15 N/mm2 pentru fiecare creştere cu 0. combinată uneori cu TT postlaminare.1. oţelurile pentru recipiente sub presiune etc. 8. structură şi proprietăţi în următoarele tipuri (multe din reţetele privind compoziţia chimică şi prelucrarea tehnologică a acestor tipuri regăsindu-se printre cele corespunzătoare unora din oţelurile anterior prezentate: oţelurile pentru construcţii sudate. viteza care asigură durificarea maximă fiind de aproximativ 3. Semifabricatele şi produsele din astfel de oţeluri se obţin prin laminare termomecanică. concentraţia masică a fiecăruia din aceste elemente nedepăşind 0. nitrurilor şi/sau carbonitrurilor elementelor de microaliere) şi asigurarea unei bune sudabilităţi (datorită menţinerii la un nivel scăzut a concentraţiei carbonului).02.. se practică laminarea controlată şi microalierea suplimentară cu Ti (care formează pelicule intercristaline de TiN ce constituie bariere pentru creşterea cristalelor de austenită). obţinerea unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (determinată şi de posibilitatea durificării structurii acestor oţeluri prin precipitarea dispersă a unor compuşi chimici de tipul carburilor.... micşorând 81 . efectul de durificare este dependent de viteza de răcire după laminare. Semifabricatele din oţeluri microaliate cu Nb. utilizate sub formă de produse obţinute prin laminare normalizantă sau prin laminare controlată. cu efect minim de durificare. combinată cu atingerea unor niveluri ridicate ale caracteristicilor de tenacitate. efectul durificării putând fi cuantificat prin creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică (limita de curgere şi rezistenţa la rupere) cu 5..). când se doreşte obţinerea unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică. V şi/sau Ti. cu %Vm ≤ 0. microaliate uneori şi cu Ti. Caracteristicile oţelurilor microaliate cu vanadiu depind esenţial şi de mărimea granulaţiei oţelurilor.04 %.. pentru obţinerea unui efect suplimentar de finisare a granulaţiei şi unui efect sporit de durificare (deoarece titanul măreşte eficienţa microalierii cu Nb. efectele aplicării unor astfel de tehnologii fiind finisarea granulaţiei (determinată şi de microaliere.1 %. − Oţeluri microaliate cu niobiu.10 nm) de carbonitrură de V (uniform distribuite în masa de ferită a oţelurilor) în timpul răcirii oţelurilor după laminare. Oţelurile HSLA se pot clasifica în funcţie de compoziţie.): 8. aşa cum arată diagramele din fig.3 oC/s (dacă viteza de răcire este mai mică.

05 % şi %Mom = 0. cu răcire accelerată la sfârşitul procesului (călire directă). oţelurile de acest fel au în structură un conţinut procentual de perlită foarte mic (sunt denumite şi oţeluri cu conţinut redus de perlită) şi se caracterizează printr-o bună sudabilitate. dacă oţelurile sunt aliate suplimentar şi cu mici cantităţi de V sau Mo.... ci creşterii cantităţii de carbonitruri de Nb care precipită în structură în prezenţa molibdenului (alierea cu Mo micşorează concentraţia carbonului în perlită şi asigură astfel un surplus de 82 Fig 8. Efectul microalierii cu Nb. Alierea cu Mo determină creşterea importantă a caracteristicilor mecanice ale acestor oţeluri (fiecare creştere cu 0.1 %). în acest caz. fie prin laminare controlată (care asigură creşterea tenacităţii şi micşorarea temperaturii de tranziţie ductil-fragil.6. datorită finisării intense a granulaţiei). cu %Nbm < 0. Fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR solubilitatea acestuia în austenită şi creând astfel condiţiile măririi cantităţii de carburi sau carbonitruri de Nb care precipită în structură) sunt realizate prin laminare controlată.5 > 700 N/mm2). deoarece molibdenul determină formarea bainitei superioare în locul perlitei la răcirea austenitei. care se pot prelucra sub formă de semifabricate şi produse fie prin laminare obişnuită (caz în care acestea prezintă caracteristici de rezistenţă mecanică bune. deoarece au conţinut scăzut de carbon. − Oţeluri microaliate cu vanadiu şi niobiu. semifabricatele obţinute prin laminare controlată pot avea caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (de exemplu. Configuraţia diagramelor TTT la oţelurile cu structură bainitică după laminarea controlată ..2 sau Rt0. acest efect de durificare nedatorându-se formării bainitei superioare în locul perlitei (deoarece oţelurile au conţinut scăzut de carbon şi. bainita superioară şi perlita au caracteristici mecanice apropiate).0.7. 8.27 %. care pot avea microstructura alcătuită din ferită şi perlită sau din ferită aciculară (bainită cu conţinut scăzut de carbon).1 % a %Mom conduce la sporirea cu 20.20. dar au tenacitatea scăzută şi temperatura de tranziţie ductil-fragil ridicată). cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0.30 N/mm2 a rezistenţei la tracţiune şi limitei de curgere). Rp0. V şi Ti asupra dimensiunilor grăunţilor de ferită − Oţeluri microaliate cu niobiu şi molibden.

Mo şi/sau B. acest tip de structură. care. diferă esenţial de structura ferito-perlitică (cu cristale poliedrice de ferită) ce rezultă dacă se aplică laminarea obişnuită. − Oţeluri microaliate cu vanadiu şi azot.06 %. Rp0..04 % obţinute prin: a − laminare obişnuită (structură cu ferită poliedrică şi perlită dispuse în benzi).3 %.7.8. deoarece au tendinţa spre formarea unor structuri fragile în ZIT. la care se adăugă uneori şi Nb. %Nbm = 0.5 > 500 N/mm2) şi tenacitate foarte bună. %Mom = 0. Oţelurile slab aliate cu structură feritică aciculară au conţinut scăzut de carbon (%Cm ≤ 0.2 sau Rt0. 8. datorită existenţei în structură a unor precipitate de nitrură de V. Microstructurile unui oţel cu %Cm = 0. 8.2 sau Rt0. care prezintă caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (de exemplu.7. cât şi o bună tenacitate.0. împreună cu efectele de finisare a granulaţiei şi de durificare prin precipitare induse de laminarea controlată şi de alegerea judicioasă a concentraţiilor elementelor de aliere.5 > 550 N/mm2).08 %) şi sunt aliate cu mici cantităţi de Mn.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale carbon pentru formarea precipitatelor de carbonitruri de Nb). împreună cu folosirea laminării controlate (pentru finisarea granulaţiei). Laminarea controlată şi menţinerea la un nivel scăzut a concentraţiei carbonului (%Cm < 0. asigură obţinerea de semifabricate cu caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (Rp0.1 %) permit a se obţine din aceste oţeluri semifabricate care prezintă atât rezistenţă mecanică ridicată. sudabilitatea acestor oţeluri nu este însă satisfăcătoare. permit a se realiza din aceste oţeluri semifabricate laminate cu caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (de exemplu. aceste influenţe.1 % şi %Nm = 0. cu Rp0. cu %Vm < 0.2.8 %. %Mnm =1.018.5.022 %. Fig. aşa cum se poate observa pe micrografiile prezentate în figura 8.8. ceea ce permite ca prin răcirea controlată la sfârşitul laminării semifabricatelor (cu jeturi de apă sau de aer comprimat) să se obţină structură cu ferită aciculară (bainită cu conţinut scăzut de carbon).5 > 500 N/mm2) şi de tenacitate (KV > 130 J la ta şi temperatura de tranziţie t50% < −20 oC).2 sau Rt0. b − laminare controlată (structură cu ferită aciculară) 83 . diagramele TTT la răcirea austenitei acestor oţeluri au configuraţia prezentată în figura 8. Datorită reţetei de aliere utilizate..

. care se utilizează sub formă de semifabricate sau produse având structura alcătuită dintr-o matrice feritică în care se află dispersate uniform insule de martensită (care ocupă.. putând fi utilizate la confecţionarea construcţiilor metalice şi mecanice la care nu sunt impuse condiţii deosebite privind tenacitatea materialelor.10. 8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Oţelurile microaliate ferito-perlitice şi oţelurile slab aliate cu ferită aciculară au fost concepute în vederea utilizării la realizarea semifabricatelor laminate (de tip platbandă) pentru ţevile sudate destinate conductelor petroliere (amplasate subteran sau submarin) şi pentru construcţiile sudate ale instalaţiilor marine de foraj şi exploatare petrolieră.9....4. aşa cum se poate observa pe micrografiile prezentate în fig. 8. se obţine o structură bifazică ferito-austenitică în care concentraţia carbonului în austenită este suficient de ridicată pentru a-i asigura o bună capacitate de călire. 8.. Oţelurile bifazice (dual − phase steel) sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0. slab aliate cu mangan (%Mnm = 1. Semifabricatele din astfel de oţeluri sunt ieftine şi prezintă caracteristici mecanice ridicate (Rp0. 8..9.8 %) şi microaliate cu elemente care să le confere granulaţie fină. b) răcirea rapidă (în apă) a semifabricatelor.16 %). necesare la 84 .800 N/mm2 şi A = 15.5. iar ponderea formaţiunilor de austenită este la nivelul dorit al ponderii formaţiunilor martensitice în structura finală. 10. O altă metodă de obţinere a semifabricatelor cu structură bifazică ferito-martensitică constă din laminarea controlată intercritică a oţelurilor.1. Rm = 600. pentru transformarea austenitei în martensită şi obţinerea structurii bifazice ferito−martensitice.3.5. Microstructura unui oţel bifazic cu %Cm = 0. Oţelurile cu forma incluziunilor nemetalice controlată se folosesc pentru obţinerea de semifabricate laminate cu anizotropie minimă a caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi (mai ales) de tenacitate.7.7.20 % din structură). condusă după una din diagramele prezentate în figura 8.5 % O primă metodă de obţinere a structurii bifazice ferito−martensitice la semifabricatele laminate din astfel de oţeluri o reprezintă aplicarea unui TT intercritic constând din: a) încălzirea semifabricatelor la o temperatură ti ∈ (A1.420 N/mm2. Fig.12 % şi %Mnm = 1.30 %). alegând convenabil parametrii ti şi τm..A3) şi menţinerea lor o durată τm la această temperatură.2 = 320.5...

Pentru obţinerea unei astfel de structuri se impune ca oţelurile supuse laminării să nu conţină incluziuni nemetalice (sulfuri) plastice (care se dispun în timpul laminării sub formă de şiruri orientate în direcţia de deformare şi determină formarea structurii în benzi la răcirea semifabricatelor după laminare). aşa cum sugerează diagrama (de principiu) redată în figura 8. 8. zirconiu sau titan. Pentru astfel de aplicaţii nu este recomandată utilizarea semifabricatelor laminate din oţel cu structură (ferito-perlitică) în benzi (care se caracterizează printr-o mare anizotropie a caracteristicilor mecanice). Zr. rezervoare sferice etc. lipsite de plasticitate şi uniform distribuite în structura oţelurilor. 8. care generează în acestea stări de tensiuni mecanice bi sau triaxiale.) supuse în exploatare unor solicitări mecanice complexe. le asigură finisarea şi le dispersează uniform în masa structurală a oţelurilor.11. Diagramele de laminare controlată intercritică pentru obţinerea semifabricatelor cu structură bifazică ferito−martensitică Fig.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale realizarea unor piese sau echipamente (funduri pentru recipiente sub presiune. Metoda clasică de obţinere a incluziunilor de sulf cu formă controlată constau în tratarea oţelurilor la elaborare cu Ca şi Si. fiind necesară realizarea unor semifabricate laminate cu o structură în care formaţiunile de perlită să fie uniform distribuite în masa de ferită. În prezent se aplică metoda introducerii la elaborarea oţelurilor a unor cantităţi mici de pământuri rare (lantanide). controlul formei incluziunilor are ca scop principal obţinerea unor incluziuni de sulf globulare. în consecinţă.) şi concentraţia sulfului într-un astfel de oţel se alege astfel încât să rezulte efectul maxim de reducere a anizotropiei caracteristicilor de tenacitate.10. Ce etc. raportul dintre concentraţiile elementelor adiţionale (Ti. care modifică tipul incluziunilor (determină formarea unor incluziuni greu fuzibile. Diagrama pentru alegerea reţetei de microaliere la elaborarea oţelurilor cu forma incluziunilor nemetalice controlată 85 . Fig.11. globulare şi nedeformabile).

bare. %Pm ≤ 0. livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică (table.20 % şi %Crm > 10. Oţelurile inoxidabile şi refractare Oţelurile capătă proprietatea de a fi inoxidabile (de a prezenta o rezistenţă ridicată la acţiunea mediilor agresive cu care vin în contact). 8. a căror rezistenţă la coroziune este determinată de compoziţia chimică şi de structura acestora şi oţelurile patinabile.08 %.7.6. în condiţii de temperatură ridicată. au caracteristicile de calitate reglementate prin standardele SR EN 10088 şi STAS 3583 (care este încă în vigoare). Oţelurile inoxidabile feritice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi au compoziţia caracterizată prin %Cm ≤ 0. Oţelurile inoxidabile comerciale. prezintă caracteristici bune de rezistenţă la oxidare şi la coroziune în gaze şi au capacitatea de a asigura caracteristici mecanice convenabile sunt denumite oţeluri refractare.5. Oţelurile inoxidabile care.1.0 %. în funcţie de principalul factor care le asigură rezistenţa la acţiunea mediilor de lucru agresive.04 %) şi concentraţia 86 . formate din produşi de coroziune.6.1. 8. care interacţionează cu mediile corosive şi se acoperă cu pelicule compacte.3).. ce întrerup contactul lor cu mediile agresive şi le protejează astfel de acţiunea distructivă a acestora. Trebuie precizat că. la calificarea unui oţel ca oţel inoxidabil sau refractar se ia în considerare numai concentraţia cromului dizolvat în soluţiile solide pe bază de fier (ferită.6. austenită. Oţelurile rezistente la coroziune Oţelurile rezistente la coroziune (oţelurile anticorosive) pot fi clasificate. oţelurile inoxidabile pot fi clasificate în: oţeluri aliate cu crom şi oţeluri aliate cu crom şi nichel. conţinuturi foarte scăzute de impurităţi (%Sm ≤ 0. În funcţie de reţeta de aliere utilizată la elaborare.5 %. scap. iar simbolurile principalelor mărci standardizate din fiecare clasă sunt redate în tabelul 8.015 %.). în două categorii: oţelurile inoxidabile. concentraţia masică minimă a cromului în astfel de oţeluri fiind %Crm = 10. dacă sunt înalt aliate cu crom. deoarece cromul este un element carburigen (v.1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. profile pentru utilizări generale etc. benzi. care precizează că oţelurile inoxidabile trebuie să aibă %Cm < 1. sârme. această prescripţie este cuprinsă şi în SR EN 10020.12.. conform acestor standarde oţelurile inoxidabile sunt împărţite în clasele structurale prezentate în continuare. 7. martensită) existente în structura acestuia.

30 %... aşa cum rezultă din următoarele exemple: X6Cr13..8. titan (%Tim = 0.0.3.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale masică de crom încadrată în una din următoarele reţete: %Crm = 11.. pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Al. Zr). niobiu (%Nbm = 0. aluminiu (%Alm ≤ 2 %)..18 % sau %Crm = 25. pentru finisarea granulaţiei.6 %). Tabelul 8.5 %).3.3.1 %). molibden (%Mom = 0.5 %). X2CrNi12. X2CrAlTi18−2. X2CrMoTi29−4. nichel (%Nim = 0. X6Cr17.feritic 87 . X2CrTi12... X2CrMoTi17−1. în compoziţia acestor oţeluri se pot adăuga în diverse concentraţii şi alte elemente: siliciu (%Sim ≤ 1 %).martensitic Martensitic Martensitic Martensitic Martensitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenito .feritic Austenito . Mo).7.0. X6CrMoNb17−1. Ti. stabilizarea feritei şi mărirea rezistenţei la coroziune intercristalină (Nb...1.8 %) şi/sau zirconiu (%Zrm = 0.. X6CrNi17−1.. X3CrTi17..4. Si.3. X6CrAl3. pentru îmbunăţăţirea tenacităţii şi prelucrabilităţii prin deformare plastică (Ni)... X6CrMo17−1. Principalele mărci de oţeluri inoxidabile Marca de oţel conform: SR EN 10088 STAS 3583 X6Cr13 X6Cr17 X3CrTi17 X2CrMoTi18−2 X6CrAl13 X12Cr13 X20Cr13 X30Cr13 X39Cr13 X50CrMoV15 X2CrNi18−9 X5CrNi18−10 X6CrNiTi18−10 X2CrMnNi17−7−5 X2CrMnNiN18−9−5 X2CrNiMo17−13−3 X1NiCrMoCu25−20−5 X6CrNiMoTi17−12−2 X2CrNiMoCuN25−6−3 X2CrNiMoCuWN25−7−4 7Cr130 8Cr170 8TiCr170 2TiMoCr180 7AlCr130 10Cr130 20Cr130 30Cr130 40Cr130 45VMoCr145 2NiCr185 5NiCr180 10TiNiCr180 2MoNiCr175 2CuMoCrNi250 10TiMoNiCr175 - Clasa structurală Feritic Feritic Feritic Feritic Feritic Ferito . reţetele cu concentraţii mari de crom prezentând şi bune proprietăţi de refractaritate. X2CrNbZr17. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral acestor prescripţii.13 %... %Crm = 17.

13 %..1. X5CrNiCuNb16−4.18 %..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aceste oţeluri prezintă. menţinerea la aceste temperaturi o durata τm = 30. X70CrMo15. cum ar fi apariţia fazei σ în cazul menţinerilor îndelungate în intervalul de temperaturi 550.. la orice temperatură în stare solidă. mărirea călibilităţii şi durificarea prin precipitare a acestor oţeluri (Ni. Oţelurile inoxidabile feritice au o sudabilitate relativ bună. 7..8 %).. 8.24) de sensibiltatea lor ridicată la supraîncălzire (creşterea pronunţată a granulaţie în cazul încălzirii şi menţinerii lor la temperaturi mai mari de 900 oC) şi de tendinţa acestora spre fragilizare şi fisurare (atât datorită creşterii granulaţiei.08. Principalele probleme care pot să apară la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri sunt legate (v. caracteristicile de utilizare ale acestor oţeluri nu pot fi modificate prin aplicarea de TT cu schimbare de fază..3. X5CrNiMo13−4. 88 . prin folosirea unor tehnologii de sudare adecvate şi prin aplicarea unor TT postsudare. Si.04 %) şi concentraţia masică de crom încadrată în una din următoarele reţete: %Crm = 11.. în compoziţia acestor oţeluri se pot adăuga în diverse concentraţii şi alte elemente: siliciu (%Sim ≤ 1 %). nichel (%Nim = 1.0 %. Cu. X8CrNiMoAl15−7−2.. Cu).1. o structură monofazică feritică (eventual. conţinuturi foarte scăzute de impurităţi (%Sm ≤ 0. cu foarte mici cantităţi de carburi globulare uniform distribuite în matricea feritică) şi. pentru îmbunăţăţirea rezistenţei la coroziune în anumite medii (Al. aceste probleme se pot rezolva prin alegerea corespunzătoare a MA pentru sudare.6. singura modalitate tehnologică de a le influenţa caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate constă în ecruisarea lor prin deformare plastică la rece.. %Pm ≤ 0.2. constând din încălzirea la ti = 750.3.. X46Cr13.40 min şi răcirea în aer.850 oC (temperaturile mai mari fiind recomandate la construcţiile sudate din oţeluri feritice cu concentraţii ridicate de crom).. V) sau pentru evitarea apariţiei fenomenelor de fragilitate la revenire (Mo). Mărcile de oţeluri comerciale din aceste clase structurale corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte. molibden (%Mom = 0. X20Cr13..6 %) şi/sau vanadiu (%Vm = 0.700 oC).. pentru îmbunăţăţirea tenacităţii şi prelucrabilităţii prin deformare plastică (Ni). X4CrNiMo16−5−1.. X90CrMoV18.. Nb.2 %) pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Al. X50CrMoV15. locale (la îmbinările sudate) sau globale (la întreaga construcţie sudată).015 %.0. Oţelurile inoxidabile martensitice şi ferito-martensitice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi au compoziţia caracterizată prin %Cm = 0.1. %Crm = 17. X7CrNiAl17−7..5 %). fig. Mo).6.0. cupru (%Cum = 1. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X12Cr13. X105CrMo17.... ca urmare. aluminiu (%Alm ≤ 1.. pentru finisarea granulaţiei.0 %).. niobiu (%Nbm = 0.. cât şi datorită intervenţiei altor fenomene. urmată de aplicarea unui TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul adecvat obţinerii caracteristicilor dorite).5 %).

7. căpătând o structură martensitică sau ferito – martensitică.8 % au Ms << ta şi prezintă (la ta) după călire (în aer de la ti = 950. datorită intervenţiei fenomenelor de stabilitate la revenire şi de durificare secundară (separararea unor carburi de crom fin dispersate.17 %).. aluminiu (%Al m = 0. aliate suplimentar cu nichel (%Ni m = 3.630 oC şi τm = 1. Oţelurile PH cu %Nim = 6.60 J) şi de rezistenţă la coroziune.. Procesele care au loc la revenirea structurilor de călire ale acestor oţeluri (bogat aliate cu crom şi alte elemente de aliere) diferă de procesele care au loc la revenirea structurilor de călire ale oţelurilor nealiate (v. care se poate transforma în martensită (cu conţinut redus de carbon. având rezistenţă mecanică scăzută şi 89 . scap..5 % au Ms > ta şi prezintă după călire (în aer sau ulei.3 ore).08 %) şi conţinuturi ridicate de crom (%Cr m = 15.1300 N/mm2).2 %) aceste condiţii sunt uşor de întrunit.6 %). X5CrNiCuNb16−4... Oţelurile PH cu %Nim = 3. Oţelurile cu conţinuturi scăzute de carbon (%C m < 0.1200 N/mm2 şi Rm = 1000.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Aceste oţeluri au concentraţia de crom suficient de scăzută în corelaţie cu concentraţia de carbon. În majoritatea cazurilor oţelurile din aceste clase structurale se utilizează în starea metalurgică conferită prin aplicarea unui TT de călire + revenire.. cu cupru.0 %) şi/sau niobiu (%Nb m = 0.. în structura martensitică apar precipitate ale compuşilor intermetalici pe care îi formează elementele de aliere suplimentare (de tipul MoNi3.. fără afectarea inadmisibilă a caracteristicilor de tenacitate (energia de rupere se menţine la niveluri KV = 40. prin aplicarea unui TT de revenire (la ti = 470.. 5. X7CrNiAl17−7. care măresc duritatea structurilor de revenire). X8CrNiMoAl15−7−2) şi sunt denumite oţeluri cu durificare prin precipitare (oţeluri PH – preciptation hardening). încât transformarea alotropică Feγ ⇔ Feα nu este suprimată şi aceste oţeluri prezintă transformări de fază în stare solidă (în condiţii de echilibru termodinamic sunt posibile transformările de tipul austenită ⇔ ferită) şi se călesc în aer (sunt oţeluri autocălibile)... 7..1050 oC) o structură martensitică cu conţinut scăzut de carbon.. molibden (%Mo m = 0. uneori.... iar caracteristicile mecanice ale structurilor de revenire pot indica prezenţa fenomenelor de fragilitate la revenire (v..6.. care prezintă o capacitate particulară de creştere a caracteristicilor de rezistenţă mecanică prin aplicarea de TT.0..3)...3.. cupru (%Cu m = 1...8 %). alcătuiesc o subdiviziune specială a oţelurilor inoxidabile martensitice (având ca mărci reprezentative X4CrNiMo16−5−1. în timp ce la oţelurile cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0. la oţelurile cu concentraţii mari de carbon (%Cm > 0.) şi se produce un efect de durificare (îmbătrânire) important.4)..1 %) pentru asigurarea structurilor martensitice la răcirea în aer se impune alierea lor suplimentară cu nichel şi.3. scap.5 %).. de la ti = 1025..1050 oC) o structură austenitică.2 = 800... caracteristicile de rezistenţă mecanică înregistrând creşteri semnificative (Rp0.. NbNi3 etc.5 %). caracterizată prin rezistenţă mecanică redusă şi plasticitate ridicată.1.

.) şi instrumentelor de măsurare şi nu se utilizează la realizarea construcţiilor sudate. structura austenitică se ecruisează puternic prin deformare plastică la rece şi.5 ore. aceste oţeluri ridică probleme tehnologice la prelucrarea prin aşchiere sau prin deformare plastică.5.8 ore şi apoi reîncălzirea la ta) sau prin aplicarea unui TT de destabilizare a austenitei (constând din reîncălzirea oţelurilor la ti = 750.6. această reţetă fiind modificată la oţelurile pentru − 90 .15 %.5 ore) se obţin efecte de durificare prin precipitare similare celor tipice oţelurile PH cu %Nim = 3.4 % sunt destinate confecţionării sculelor (cuţite. în mod obişnuit....750 oC sau..10 %. • reţeta de aliere de bază a acestor oţeluri prevede concentraţii masice de crom %Crm = 18. comportare paramagnetică şi o bună sudabilitate.. la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri trebuie utilizate MA cu concentraţii scăzute de carbon şi conţinuturi minime de impurităţi (S.1. care au efecte negative majore asupra tenacităţii). Oţelurile inoxidabile martensitice cu %Cm > 0.. instrumente chirurgicale etc. aceste oţeluri au tendinţa de fragilizare la rece. alcătuit din călire martensitică şi revenire. pentru micşorarea stabiltăţii austenitei prin separarea unor particule de carburi de crom şi alte elemente de aliere şi apoi răcirea în apă).. Oţelurile inoxidabile martensitice şi ferito – martensitice cu %Cm < 0. P.. dacă este posibil. %Cm ≤ 0. un TT complet..−80 oC. conform indicaţiilor diagramei din figura 7. menţinerea la această temperatură o durată τm = 0. plasticitate mare. N şi.. deoarece.24..4 % sunt sudabile... 8.80 oC/oră.520 oC şi τm = 1.. dar oţelurile moderne au %Cm ≤ 0. ca urmare.. fiind recomandat TT de revenire la ti = 600.20 % (corespunzătoare oţelurilor inoxidabile) şi concentraţii masice de nichel %Nim = 8.1. Oţelurile inoxidabile austenitice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi nichel şi reprezint[ o clasă structurală de oţeluri cu proprietăţi deosebite: rezistenţă mare la coroziune în aer. în apă şi în foarte mulţi agenţi chimici. iar după sudare trebuie aplicate TT care să confere îmbinărilor sudate structuri asemănătoare cu cea corespunzătoare MB. motiv pentru care oţelurile sunt denumite şi oţeluri austenitice tip 18−8.0.04 %.. prin aplicarea ulterioară a unui TT de revenire (la ti = 500. BMT trebuie bine protejată în timpul sudării faţă de acţiunea nocivă a atmosferei înconjurătoare (prin utilizarea procedeelor de sudare în mediu de gaz inert).850 oC.1. tenacitate şi rezistenţă mecanică ridicate la temperaturi scăzute (până la –270 oC).5 % călite şi îmbătrânite. cu vr = 70.. la tco = −70.3..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR plasticitate ridicată) prin aplicarea unui TT de călire la temperaturi scăzute (constând din răcirea oţelurilor.... Compoziţia chimică a acestor oţeluri poate fi caracterizată astfel: • concentraţia masică de carbon este scăzută. menţinerea la tco o durată τm = 7..02. mai ales H..

. niobiul (%Nbm = 0. cuprul (%Cum = 0.. efectele favorabile ale cromului se diminuează odată cu creşterea conţinutului de carbon al oţelurilor (care favorizează apariţia carburilor în structura acestora). cromul este elementul de aliere care conferă acestor oţeluri rezistenţă la coroziune şi la oxidare. caracteristicile de utilizare ale acestor oţeluri nu pot fi modificate prin aplicarea de TT cu schimbare de fază.4 %). iar %Crm >15 % conferind oţelurilor rezistenţă la coroziunea (de tip elecrochimic) produsă de mediile active apoase..04 %) au structura de echilibru la ta complet austenitică. azotul (%Nm = 0. 91 . X2CrNiMo17−12−2. %Crm = 12... fiind elementul de aliere care le conferă structura austenitică şi asigură (în cazul când %Nim > 8 %) menţinerea unei astfel de structuri până la temperatura ambiantă (prin modificarea substanţială a poziţiei punctelor critice de transformare în stare solidă A1 şi A3).. nichelul acţionează favorabil asupra rezistenţei la coroziune şi îmbunătăţeşte caracteristicile mecanice la temperaturi înalte ale oţelurilor. pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Si. ca urmare. 45 % (şi sunt denumite oţeluri tip 15−35. 25−35 etc.7 %)... deoarece probabilitatea declanşării proceselor de corodare electrochimică a structurii monofazice austenitice (cu %Crm = 10.5.10 %). temperaturi ridicate.12. la temperaturi înalte.0..... care se realizează cu %Crm = 15... X6CrNiMoNb17−12−2. Mo).).8. molibdenul (%Mom = 2.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale aplicaţii speciale (caracterizate prin condiţii severe de lucru: solicitări mecanice cu intensităţi mari şi/sau aplicate dinamic. N).0. Nb. X2CrNi18−9.1.. 20−25..0 %) în astfel de medii este aproape nulă..25 %). Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte.25 % şi %Nim = 15. Deoarece nu prezintă transformări în stare solidă. urmată de aplicarea unui TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul adecvat obţinerii caracteristicilor dorite). medii foarte agresive etc. prezintă cea mai bună comportare în prezenţa mediilor agresive de lucru. X3CrNiCu18−9−4. cromul şi nichelul (elementele reţetei de aliere de bază): siliciul (%Sim ≤ 1.. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X10CrNi18−8. manganul (%Mnm = 2.)...1 %) sau titanul (%Tim = 0.15 % asigurându-le o bună rezistenţă la oxidare în medii uscate. • majoritatea oţelurilor austenitice crom-nichel au în compoziţie şi alte elemente de aliere decât carbonul.7 %). solubilitatea carbonului în austenită la această temperatură fiind mai mare decât concentraţia carbonului existent în aceste oţeluri şi.5. Ti) sau pentru stabilizarea structurii austenitice şi înlocuirea parţială a nichelului (Mn..4. X6CrNiTi18−10. pentru îmbunăţăţirea rezistenţei la coroziune (Mo. X12CrMnNiN18−9−5. Cu. Oţelurile cu conţinuturi reduse de carbon (%Cm ≤ 0.3 %). singura modalitate tehnologică de a le influenţa caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate constă în ecruisarea lor prin deformare plastică la rece..

. dacă durata menţinerii este sub limita inferioară a intervalului critic. această structură bifazică putând favoriza declanşarea proceselor de corodare a oţelurilor în prezenţa mediilor agresive. ca urmare.15 %) au structura de echilibru la ta alcătuită din austenită şi carburi de crom. pentru fiecare temperatură situată în intervalul critic de temperaturi există un interval critic al duratei de menţinere. dacă semifabricatele sau piesele confecţionate dintr-un oţel cu această structură sunt supuse încălzirii (în procesul de prelucrare sau în cursul utilizării). 850 oC). marginile (sărăcite în crom) ale cristalelor de austenită sunt atacate.13.. proces care prezintă următoarele particularităţi: • separarea carburilor apare numai în cazul încălzirii într-un interval critic de temperaturi (450 oC. constând în încălzirea oţelurilor la ti = 1000.1100 oC. iar dacă durata menţinerii este mai mare decât limita superioară a intervalului critic.. pentru care intensitatea sensibilizării la coroziune intercristalină a oţelului este maximă.04. • aşa cum se poate deduce examinând diagrama din figura 8.12. se produce uniformizarea prin difuzie a concentraţiei cromului în cristalele de austenită.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Oţelurile cu conţinuturi de carbon mai mari (%Cm = 0. marginile cristalelor de austenită îşi diminuează puţin concentraţia de crom şi diminuarea rezistenţei la coroziune a oţelului este mică. carbonul ajunge mai repede la marginile cristalelor de austenită şi formează carburile cu cromul din austenita situată în zonele adiacente acestor margini. Aspectele prezentate sugerează şi principalele căi de acţiune pentru diminuarea susceptibilităţii oţelurilor inoxidabile austenitice faţă de coroziunea 92 . pentru menţinerea structurii monofazice austenitice (până la ta). ca urmare. astfel că. sărăcirea în crom a acestor margini este parţial compensată şi rezistenţa la coroziune a oţelului este puţin afectată. 0. sub 450 oC difuzia elementelor care formează carburile nefiind posibilă. pentru dizolvarea carburilor în austenită şi răcirea lor rapidă (în apă). Pentru a le conferi o structură monofazică austenitică rezistentă la coroziune. structura monofazică astfel obţinută este alcătuită din austenită suprasaturată în carbon. se produce separarea din austenită a carbonului în exces sub formă de carburi de crom. aşa cum se poate observa în imaginile prezentate în figura 8. separarea intercristalină a carburilor de crom şi scăderea concentraţiei de crom de la marginile cristalelor de austenită diminuează rezistenţa la coroziune a oţelului. • viteza de difuzie a carbonului în austenită este mai mare decât cea corespunzătoare cromului şi. creşte concentraţia în crom a marginilor acestor cristale. instabilă termodinamic şi. atunci când piesele realizate dintr-un astfel de oţel vin în contact cu un mediu agresiv de lucru. iar peste 850 oC austenita are capacitate ridicată de a dizolva carbon şi separarea carburilor nu mai este justificată termodinamic. fenomen numit coroziune intercristalină. cantitatea de carburi precipitate este redusă.. se aplică TT de călire de punere în soluţie (a carburilor). după precipitarea intercristalină a carburilor de crom.

• Fisurarea la cald a CUS realizate prin sudare se produce la temperaturi ridicate (peste 1200 oC).24. având afinitatea faţă de carbon mai mare decât cromul. carbonul. în 93 . apariţia fenomenului este influenţată de următorii factori: − compoziţia chimică a BMT din care rezultă prin solidificare CUS (dependentă de compoziţia şi puritatea MB şi MA). Fig.04 %). pentru evitarea formării carburilor de crom în structura oţelurilor. care. siliciul. creşterea concentraţiei cromului.12. Microfotografia unei zone afectate de coroziunea intercristalină la o piesă din oţel inoxidabil austenitic X10CrNi18−8 Fig. Dacă se analizează diagrama structurală prezentată în figura 7. pentru ca separarea intercristalină a carburilor de crom să afecteze în mică măsură rezistenţa la coroziune a marginilor cristalelor de austenită şi/sau microalierea oţelurilor cu titan. titan. 8. sulful şi fosforul favorizează apariţia fisurării la cald. Diagrama timp – temperatură − sensibilizare la coroziunnea intercristalină (TTS) a oţelului inoxidabil X10CrNi18−8 Oţelurile inoxidabile austenitice au o bună sudabilitate. niobiu sau tantal sunt denumite oţeluri stabilizate).Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale intercristalină: reducerea concentraţiei de carbon (%Cm ≤ 0. carburi de titan şi niobiu.13. în timpul solidificării CUS. niobiu) compuşi (sulfura de nichel. silicaţi) care sunt faze uşor fuzibile sau care formează cu fierul sau cu elementele de aliere eutectice uşor fuzibile. se observă că principalele probleme care pot afecta sudabilitatea oţelurilor austenitice crom-nichel sunt: fisurarea la cald şi fragilizarea indusă de formarea fazei σ . fisurile formate la cald având caracter interdendritic şi fiind cauzate de prezenţa unor faze uşor fuzibile în zonele intercristaline ale structurii primare a CUS. deoarece formează cu elementele de aliere tipice oţelurilor inoxidabile austenitice (nichel. 8. leagă carbonul în exces sub formă de carburi proprii şi asigură astfel menţinerea nealterată a concentraţiei cromului în cristalele de austenită (oţelurile inoxidabile austenitice microaliate cu titan. niobiu sau tantal.

ferita are rezistenţa la deformare mai mică decât austenita şi. Si.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR timp ce manganul.... prin realizarea următoarelor efecte: finisarea structurii (ferita cristalizează înaintea austenitei şi împiedică formarea structurilor dendritice grosolane).. direct din austenită . carbonul etc.. în zonele încălzite la 600. ferita este faza care se deformează uşor şi ajută la diminuarea nivelului energetic al câmpului de tensiuni care apare datorită sudării) şi dizolvarea elementelor nocive (sulf.. menţinerea la această temperatură o durată τm = 2. fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi nichel şi reprezintă o clasă structurală de oţeluri utilizată relativ recent (cu toate că primele oţeluri duplex au apărut încă din 1930) la fabricarea aparaturii tehnologice de presiune şi a construcţiilor sudate. Nb.4 ore şi răcirea în aer. fosfor. 8.6. fixând elementele nocive (sulful. Primele oţeluri duplex realizate au avut compoziţia: %Cm ≤ 0.4. faza σ apare (mai uşor) în aceleaşi zone. iar prezenţa austenitei conferindu-le o bună ductilitate şi tenacitate.. %Mom = 1.) sub formă de compuşi greu fuzibili sau care formează cu fierul sau cu elementele de aliere eutectice greu fuzibile. Fragilizarea prin faza σ se produce atunci când în îmbinările sudate apare faza σ. siliciu) şi diminuarea pericolului de formare a eutecticelor uşor fuzibile.. apariţia fazei σ (sigmatarea) şi fragilizarea care o însoţeşte sunt favorizate de prezenţa unor elemente de aliere ca Mo... la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri s-a constatat că structurile realizate în CUS şi ZIT nu mai prezintă raportul unitar al conţinuturilor procentuale de ferită 94 .04 %.1. vanadiul şi molibdenul împiedică fisurara la cald. ca urmare. prezenţa în structură a feritei asigurându-le niveluri ridicate ale rezistenţei mecanice şi rezistenţei la coroziune. prin realizarea următoarelor etape: γ + α → γ + α + σ → γ + σ.900 oC.. compus intermetalic FeCr caracterizat prin duritate ridicată şi fragilitate accentuată. faza σ apare (mai greu) după sudare.4 %) împiedică fisurarea la cald. prin realizarea următoarelor etape: γ → γ + α → γ + α + σ → γ + σ. − prezenţa feritei în structura CUS (într-un conţinut procentual de 3. Oţelurile inoxidabile austenito – feritice sau ferito – austenitice. Ti şi de procesele de deformare plastică la rece şi pot fi înlăturate aplicând după sudare (sau după operaţiile de prelucrare prin deformare plastică la rece) un tratament termic constând din încălzirea zonei sigmatate la ti ≅ 1000 oC. relaxarea tensiunilor mecanice care apar în timpul cristalizării primare a CUS (la temperaturi înalte. %Crm = 22.2 % şi %Cum ≤ 2 %. Aceste oţeluri combină bunele proprietăţi ale oţelurilor inoxidabile feritice şi austenitice. wolframul. %Nim = 4. denumite şi oţeluri duplex.24.. dacă MB sau CUS au structura complet austenitică.5 %. iar dacă structurile sunt austenito − feritice. raportul preferat al conţinuturilor procentuale de ferită şi austenită în structura oţelurilor de acest tip este cel unitar (%α ≅ 50 % şi %γ ≅ 50 %).

X2CrNiMoN25−7−4. asigurând menţinerea raportului unitar al conţinuturilor procentuale de ferită şi austenită în zonele caracteristice ale îmbinărilor sudate ale echipamentelor trehnologice sau construcţiilor realizate din astfel de materiale.7.15. constatându-se că el îmbunătăţeşte rezistenţa mecanică şi rezitenţa la coroziune şi contribuie la formarea austenitei din ferită la temperaturi ridicate. iar rezistenţa la tracţiune şi limita de curgere sunt aproximativ de două ori mai mari decât ale oţelurilor inoxidabile austenitice. iar caracteristicile de rezistenţă la coroziune ale îmbinărior sudate sunt nesatisfăcătoare. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte.X3CrNiMoN27−5−2.0..5. construcţiilor şi echipamentelor care funcţionează la temperaturi superioare temperaturii de –50 oC (în condiţii de frig climatic sau industrial).26 %. dar nefiind recomandate pentru echipamentele şi aparatele tehnologice destinate aplicaţiilor criogenice.. %Mom = 3.X2CrNiMoCuN25−6−3. • în procesul de sudare se produc fenomene metalurgice de precipitare în CUS şi ZIT a unor faze dure (faze δ. iar sudarea fără MA sau cu pMA scăzute (valori mari ale pMB) nu este recomandată (trebuie evitată). %Cum ≤ 2.8 %.... 95 . %Crm = 24. oţelurile duplex putând fi utilizate pentru confecţionarea pieselor. care au în mod obişnuit %Nim = 5. Pentru realizarea unor îmbinări sudate de calitate la realizarea aparatelor tehnologice sau construcţiilor metalice din oţeluri duplex se recomandă a se avea în vedere următoarele aspecte: • pentru a obţine CUS cu caracteristici corespunzătoare. MA cu compoziţie apropiată de a MB se utilizează numai în cazul când se efectuează TT postsudare pentru rectificarea structurilor din CUS şi ZIT..5. respectarea acestei prescripţii asigurând formarea şi menţinerea cantităţii corespunzătoare de austenită în structura CUS.5 % şi %Nm = 0.04 %. X2CrNiMoCuWN25−7−4.30 % (unele conţinând şi %Wm = 0. tenacitatea oţelurilor duplex are nivelul situat între nivelurile corespunzătoare oţelurilor inoxidabile austenitice şi feritice.5 %). mai ales dacă nu este posibilă aplicarea de TT postsudare..4 % .. este necesar ca MA utilizate la sudare să fie supraaliate cu nichel (MA trebuie să aibă %Nim ≅ 9 %.0 %)..X2CrNiMoN22−5−3. de tipul unor compuşi intermetalici cu conţinuturi ridicate de crom şi molibden sau nitruri de fier şi/sau de elemente de aliere) care fragilizează structura şi micşorează rezistenţa la coroziune a acesteia.1. spre deosebire de MB. azotul a fost utilizat pentru înlocuirea parţială a nichelului ca element austenitizant... aşa cum rezultă din următoarele exemple: X2CrNiN23−4.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale şi austenită. %Nim = 6.. A doua generaţie de oţeluri duplex a avut compoziţia chimică caracterizată prin %Cm ≤ 0. Rezistenţa la coroziune a oţelurilor duplex din generaţia a doua este mai bună decât a oţelurilor inoxidabile austenitice.

sârme etc. Pentru această aplicaţie singurele oţeluri care dau rezultate bune sunt oţelurile austenitice crom – nichel tip 15−35. vanadiu (care durifică oţelurile prin formarea de carburi stabile. benzi. 8. destinate fabricării produselor prin deformare plastică la cald. rezistenţa la oxidare este conferită oţelurilor de alierea cu crom şi este îmbunătăţită de alierea suplimentară cu siliciu şi aluminiu (elemente care asigură formarea pe suprafetele pieselor realizate din astfel de oţeluri şi exploatate la temperaturi ridicate a unui strat compact şi aderent de oxizi. Al2O3. nichel.0. în general sub 550 oC). 12SiNiCr360 şi 10TiAlCrNi320 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate austenitice). 15SiNiCr250. peste care se manifestă cu intensitate mare fenomenul de fluaj).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fenomenele de precipitare se produc în principal în zonele feritice ale structurii CUS şi ZIT. 40SiNiCr250.1100 oC) se utilizează oţelurile refractare (termorezistente) speciale. semifabricatelor laminate finite (profile pline şi fasonate. ce protejează materialul împotriva oxidării în profunzime). 12TiNiCr180. având calitatea reglementată de STAS 11523. 20−25 sau 25−35.. Pentru aplicaţiile tehnice la care temperaturile de lucru sunt foarte ridicate (550.35.. deoarece. 12NiCr250. 900 oC]. oţelurile inoxidabile prezintă şi o bună refractaritate (mai ales. 96 . uneia din clasele structurale anterior prezentate: feritică. iar solubilitatea azotului în ferită este mai scăzută decât în austenită. de tipul Cr2O3.. 20VNiWMoCr120 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice).) şi barelor forjate. ţevi prin care circulă hidrocarburi şi care au domeniul temperaturilor de lucru [700 oC. deoarece elementele de aliere difuzează mai uşor în această fază.6. iar precipitarea nitrurilor se produce mai intens dacă MB nu are un conţinut suficient de azot (care să determine formarea şi stabilizarea austenitei) sau dacă nu se folosesc MA supraaliate cu nichel.5. dacă aplicaţiile în care sunt utilizate se caracterizează prin temperaturi de lucru nu prea mari. wolfram. în funcţie de compoziţia lor chimică. table. s-a constatat că apariţia fazelor δ este determinată de menţinerile îndelungate la temperaturi ridicate. iar rezistenţa mecanică la temperaturi ridicate se asigură oţelurilor prin alierea cu crom. 20VNiMnCr120. 10AlCr180. aşa cum s-a arătat anterior. O aplicaţie în care alegerea oţelurilor termorezistente ridică probleme interesante o constituie fabricare ţevilor pentru cuptoarele instalaţiilor de piroliză din combinatele petrochimice. micşorează tendiţa de fragilizare la cald a acestora şi/sau le măresc temperatura de recristalizare primară.45 %. cu conţinuturile de carbon %Cm = 0.. martensitică sau austenitică. molibden.1. 15SiNiCr200. SiO2. 10AlCr240 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate feritice). principalele mărci de astfel de oţeluri (simbolizate în acelaşi mod ca şi oţelurile aliate pentru construcţia de maşini cuprinse în STAS 791) sunt: 10AlCr70. Oţelurile refractare (termorezistente) pot aparţine.

0. datorită numărului mare de componente aceste materiale sunt denumite superaliaje. celelalte componente contribuind la creşterea rezistenţei mecanice la cald şi asigurarea unei bune comportări la fluaj.14. siliciu (%Sim < 2 %). le asigură o foarte bună rezistenţă la oxidare..05 %) şi alte elemente de aliere: molibden (%Mom = 2…25 %. dar nu afectează inadmisibil sudabilitatea acestor oţeluri (cu anumite precauţii tehnologice ţevile pentru cuptoarele instalaţiilor de piroliză pot fi sudate). niobiu (%Nbm = 3…5 %). conţinutul ridicat de carbon diminuează prelucrabilitatea prin deformare plastică a acestor oţeluri. titan. creşterea excesivă a cantităţii de carburi în structură fiind una din principalele cauze care produc degradarea ţevilor). iar cromul. aluminiu. aşa cum arată diagramele din figurile 8. nichelul asigură acestor aliaje o rezistenţă excepţională la coroziune în medii puternic reducătoare. Dependenţele dintre rezistenţa tehnică de durată şi concentraţia de carbon la oţelurile austenitice crom – nichel tip 15–35 şi 25–20 Pentru aplicaţiile în care mediul de lucru este foarte agresiv şi/sau temperaturile de lucru sunt ridicate. wolfram (%Wm = 3…5 %). Soluţia folosirii unor oţeluri cu %Cm = 0. ca urmare. care au în compoziţie şi mici cantităţi de carbon (%Cm = 0. 8. 8.15. aceste oţeluri prezintă viteze de fluaj minime şi rezistenţe tehnice de durată (fluaj) maxime şi au tendinţă redusă de carburare în prezenţa mediilor de hidrocarburi (carburarea ţevilor şi. fier (%Fem = 2…12 %).15.14 şi 8.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale având structura de echilibru la ta alcătuită din austenită şi carburi.25 %). impunând fabricarea ţevilor prin turnare centrifugală. se utilizează aliaje speciale Ni−Cr ( %Nim = 45…70 % şi %Crm = 12….01…0. împreună cu siliciul şi aluminiul. 97 . Dependenţa dintre viteza de fluaj şi concentraţia de carbon la oţelurile austenitice crom – nichel tip 15–35 Fig..45 % a fost adoptată ţinând seama că. Fig.35. zirconiu etc.

6…1.0. conţinuturile de impurităţi ale acestor oţeluri sunt limitate la nivelurile %Sm.0. Incoloy.0…1 %Nbm = 3…4 %. compacte.1. cupru (%Cum = 0. molibden (Mom ≤ 0.16 %).2. sunt slab aliate cu crom (%Crm = 0.%Tim = 2…3 1 2 % 4.15 %) şi conţin mici cantităţi de elemente care fixează azotul sub formă de nitruri stabile.. prin interacţiunea lor timp de 1.0…1 1..Ti) sau (Ni. Pentru a realiza o astfel de comportare.%Sim =1. 58 min.8. 8. care se comportă ca nişte straturi autoprotectoare. %Fem = 5…9 % . cum ar fi Ni3Nb. niobiul (%Nbm = 0.060 %). cu caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. Oţelurile patinabile Oţelurile din această categorie prezintă rezistenţă ridicată la coroziunea atmosferică.5…5. prin duritatea. %Sm.25…0. 70 55…65 45…50 50…55 42…43 50…55 %Crm 20…23 14…17 15…19 20…23 18…21 12…14 14…15 Compoziţia chimică. Compoziţiile chimice de bază ale unor superaliaje refractare Denumirea comercială INCONEL 625 INCONEL X 750 HASTELLOY C HASTELLOY X WASPALLOY NIMONIC 901 NIMONIC 105 %Nim min. %Fem = 3…4 15…17 0.8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabel 8.65 %).12 %) şi titanul (%Tim = 0. ce pasivează produsele (reduc viteza de coroziune uniformă la valori apropiate de 0 mm/an). %Pm ≤ 0. % Alte elemente %Mom %Com max.02….6…6. %Alm = 0 1 2 1 6% 5. care. 18…22 %Tim = 1…1. 8. fineţea mare şi gradul lor de dispersie ridicat. vanadiul (%Vm = 0. zirconiu (Zrm ≤ 0.%Sim = 0 0 1 1 3% 3.30 %). a unor pelicule (patine) de oxizi şi sulfat complex de fier. cu care firmele producătoare le-au lansat pe piaţă.04 %.6..10 %). contribuie la creşterea rezistenţei mecanice.5…1.. %Alm = 4…5 5 % Superaliajele au structura alcătuită din soluţii solide ale componentelor. Superaliajele sunt cunoscute sub denumirile comerciale. nichel (%Nim ≤ 0.035 %.02 %). %Fem = 30…33 %. Nimonic etc.25 %). durificate prin precipitarea unor compuşi chimici.%Tim = 2…3 % 10 %Wm = 4…5 %.015….8…1.8 0 10 % max.0. %Pm ≤ 0. %Fem = 17…20 %. rezistenţă determinată de formarea pe suprafaţa produselor realizate din astfel de oţeluri.5 %. dacă oţelurile sunt livrate 98 . Hastelloy.0…2. dacă oţelurile sunt complet dezoxidate (calmate) la elaborare. cele mai cunoscute tipuri de aliaje din această clasă fiind: Inconel.30….02….5…5.3 ani cu atmosfera înconjurătoare. 0.55 %). tenace şi aderente la suprafaţa produselor.Fe)3Al. 12…15 %Tim = 2…3 %. Ni3(Al. cum ar fi aluminiul (%Alm ≥ 0. oţelurile aparţinând acestei categorii au concentraţiile de carbon scăzute (%Cm ≤ 0. respectiv. 0 % 8.12…0.

iar conţinuturile de impurităţi sunt limitate. benzi sau profile laminate din astfel de oţeluri sunt construcţiile metalice şi mecanice (supuse în exploatare la coroziune atmosferică la temperatura ambiantă).. iar STAS 500/3 care reglementează acelaşi domeniu.). cum ar fi: stâlpii pentru reţelele electrice de înaltă tensiune.15 %). iar produsele realizate din acestea nu se tratează termic. filiere etc.3). concentraţia fosforului fiind mărită la unele oţeluri (la nivelul %Pm = 0. semnificaţiile simbolurilor fiind cele precizate în scap.7. cu conţinut ridicat de fosfor (%Pm = 0. prevede mărcile RCA 370 şi RCB 510. nefiind încă abrogat. alezoare. 8.06…0. burghie. iar S355W se poate livra şi în varianta S355WP. macaralele. poansoane.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale în altă stare decât cea calmată.. matriţe pentru prelucrarea oţelurilor sau maselor plastice.2.44 %. pentru confecţionarea sculelor de prelucrare prin deformare plastică la rece sau la cald a diferitelor materiale (dălţi. dacă carbonul echivalent. aplicarea recoacerii de detensionare ca TT postsudare. fonte. Caracteristicile fizico − mecanice şi tehnologice ale oţelurilor din această categorie sunt similare celor ale oţelurilor de uz general echivalente din punctul de vedere al mărcii şi clasei de calitate. deoarece acesta poate participa ca element activ la formarea peliculelor de pasivare. materiale plastice etc. 99 . Semifabricatele din astfel de oţeluri se livrează fie în starea obţinută prin laminare normalizantă. Principalele aplicaţii tehnice în care se utilizează semifabricatele sub formă de table. structurile portante şi de închidere ale halelor industriale şi unele recipiente sub presiune. tarozi.2. fie în starea realizată prin laminare obişnuită (cu sau fără TT de normalizare aplicat ulterior laminării). eventual. nicovale pentru forjat. Oţelurile pentru scule Oţelurile din această clasă se utilizează pentru confecţionarea sculelor (cuţite pentru strunjire. 8. Deoarece conţinuturile de carbon şi alte elemente de aliere sunt scăzute. Standardul SR EN 10155 prevede mărcile S235W şi S355W. îndeplineşte condiţia %Ce ≤ 0. rabotare şi mortezare. dornuri. vagoanele de cale ferată.15 %). oţelurile din această categorie prezintă o bună sudabilitate.) destinate prelucrării prin aşchiere a semifabricatelor şi pieselor din diverse materiale (oţeluri. realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri nu ridică probleme tehnologice deosebite. piatră.06. iar dacă condiţia nu este îndeplinită se recomandă sudarea cu preîncălzire şi. oţelurile SxxxW se pot livra în clasele de calitate J0. J2 şi K2. determinat cu relaţia (8. lemn. cuţite pentru foarfeci.. freze.0.

65. 7. chei fixe. oţelurile din această clasă trebuie să corespundă mai multor condiţii generale. pentru fabricarea unor unelte şi instrumente de lucru (şurubelniţe. duritatea ridicată se asigură prin aplicarea unui TT final de călire martensitică a sculelor. scap. pentru fabricarea unor piese rezistente la uzare (de la maşinile textile.1. ace de trasare..2. micrometre. care pot fi formulate astfel: • oţelurile trebuie să prezinte duritate ridicată (mai mare decât duritatea materialelor semifabricatelor sau pieselor care se se prelucrează cu sculele confecţionate din ele) şi tenacitate suficientă (pentru ca tăişurile şi corpul sculelor să poată prelua solicitările mecanice la care sunt supuse în timpul utilizării lor pentru prelucrarea semifabricatelor sau pieselor. scap. astfel ca zona de la suprafaţa sculelor durificată prin călire să fie suficient de extinsă (adâncă) şi să permită ascuţirea repetată a acestora. scap. Fiind în marea majoritate oţeluri hipereutectoide.4).1.). se impune ca oţelurile să prezinte o bună stabilitate la revenire şi/sau să fie aliate cu elemente care să le asigure durificarea secundară (v. • oţelurile trebuie să prezinte sensibilitate redusă la deformare şi/sau fisurare prin călire şi să aibă tendinţă mică de decarburare superficială în timpul prelucrărilor şi TT la care sunt supuse în procesul tehnologic de realizare a sculelor (deoarece micşorarea concentraţiei carbonului în stratul superficial diminuează călibilitatea şi capacitatea de călire – v.2). fără apariţia unor fenomene nedorite de fisurare sau rupere fragilă).). vârfuri de centrare pentru maşini – unelte. • oţelurile trebuie să-şi menţină duritatea ridicată şi în urma încălzirii lor datorită frecărilor ce apar între scule şi semifabricatele sau piesele supuse prelucării. calibre etc.2). ţinând seama că duritatea martensitei creşte odată cu concentraţia de carbon a oţelului supus călirii (v. maşinile agricole etc.25 %) şi conţinuturile de impurităţi limitate la nivelurile corespunzătoare oţelurilor de calitate. 8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR punctatoare.).7.2. În corelaţie cu destinaţia lor.. şublere. oţelurile pentru scule să fie (de obicei) hipereutectoide. instrumente chirurgicale etc. fără ca duritatea tăişurilor să se micşoreze inadmisibil. ferăstraie pentru lemn. scule de tragere la rece a materialelor metalice etc. structura lor de echilibru la ta este alcătuită din perlită şi 100 . deoarece încălzirile sculelor călite martensitic au efectele unor reveniri. ceea ce impune ca. 5. • oţelurile trebuie să aibă o bună călibilitate.) şi pentru realizarea elementelor active (care trebuie să prezinte durabilitate ridicată) ale instrumentelor de măsurare şi verificare a dimensiunilor pieselor (rigle. 5. Oţelurile carbon pentru scule Oţelurile din această categorie au concentraţia de carbon ridicată (%Cm = 0.

principalele mărci de oţeluri sunt: OSC7. care conferă oţelurilor o bună prelucrabilitate prin deformare plastică şi prin aşchiere. OSC11 şi OSC12.2). • revenire joasă (la ti = 150.60 HRC... • sculele realizate din astfel de oţeluri au duritatea (după TT final) 55..2 (de exemplu.200 oC). sculele realizate din astfel de oţeluri se supun unui TT final alcătuit din: • călire martensitică. scap. pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire (v. tabelul 4. pentru obţinerea unei structuri cu perlită globulară. 101 .3). 6. limitarea vitezelor de aşchiere şi/sau răcirea sculelor în cursul utilizării lor pentru diverse prelucrări).60 HRC).. • recoacerea de globulizare a cementitei (v. care se menţine numai dacă acestea nu se încălzesc (în timpul utilizării) la temperaturi mai mari de 150.200 oC. OSC9. eventual. OSC10. 6. Gradul moderat de îndeplinire a condiţiilor limitează utilizarea acestor oţeluri la fabricarea sculelor cu forme simple şi dimensiuni caracteristice nu prea mari şi impune o serie de restricţii privind regimurile tehnologice de lucru cu sculele confecţionate din astfel de oţeluri (de exemplu.3. încadrarea lor în condiţiile generale anterior formulate se prezintă astfel: • oţelurile prezintă sensibilitate ridicată la decarburarea superficială şi la fisurarea prin călire.. bine detensionată şi cu duritate ridicată (55. călire la temperaturi scăzute. • călibilitatea acestor oţeluri corespunde unui indice J 5 – 55/60.3. în procesul tehnologic de realizare a sculelor din astfel de oţeluri se pot include următoarele TT: • normalizarea (v. scap. scap.. Pentru îndeplinirea condiţiilor generale anterior formulate. simbolul OSC10 corespunde unui oţel carbon pentru scule având concentraţia masică medie de carbon %Cm = 1. pentru obţinerea unei structuri martensitice cu conţinuturi minime de austenită reziduală. semnificaţia simbolurilor fiind cea precizată în scap. pentru creşterea durităţii şi.5).. pentru finisarea granulaţiei şi obţinerea unei structuri cvasieutectoide (fără reţea de cementită secundară). OSC8.0 %).5).2. Semifabricatele din astfel de oţeluri se realizează prin deformare plastică la cald şi se livrează în starea structurală (cu perlită globulară) conferită de aplicarea unui TT de recoacere de globulizare a cementitei (numită şi recoacere de înmuiere). După aducerea la configuraţia dorită.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale cementită secundară (dispusă sub formă de reţea la marginea formaţiunilor perlitice – v.. Deoarece creşterea concentraţiei masice de carbon şi aplicarea de TT sunt singurele căi de acţiune pentru asigurarea caracteristicilor de utilizare ale acestor oţeluri. 6. 8. Oţelurile din această categorie au calitatea reglementată prin STAS 1700.

1.1. unelte de mână şi scule de prelucrare prin deformare plastică la cald au concentraţiile de carbon %Cm = 0.8. conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm.2.0 %)...2 %) şi manganul (%Mnm = 0.12..2.7. 8.1.2 %). 100VMoCr52.. pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire. vanadiul (%Vm = 0. conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm. Oţelurile aliate pentru scule aşchietoare. cum ar fi cromul (%Crm = 1.0.2.2.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8..2. 36VSiWMnCr53.. 31VCr8.. putându-se distinge tipurile prezentate în continuare.60 %.. bine detensionată şi cu duritate ridicată (58.2 %).0. Ca şi a oţelurile de tipul precedent.0 %). ce corespund unor oţeluri aliate din clasa structurală ledeburitică (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi carburi primare şi secundare).1.. 105CrW20 şi 117VCr6..7..8.0 %)... TT final la care sunt supuse sculele confecţionate din astfel de oţeluri este alcătuit (ca şi în cazul sculelor din oţeluri carbon) din călire martensitică (urmată uneori de călire la temperaturi scăzute. mediu sau înalt aliate cu diverse elemente.65 HRC). Oţelurile aliate pentru scule Oţelurile din această categorie au compoziţia chimică corelată cu destinaţia şi caracteristicile de utilizare ale sculelor care se confecţionează din ele.8. molibdenul (%Mom = 0.7. scule (rezistente şi foarte rezistente la uzare) de prelucrare prin deformare plastică la rece şi instrumente de măsurare sau verificare au concentraţiile de carbon ridicate (%Cm = 0.2. vanadiul (%Vm = 0. 90VCrMn20.15.8 %). 165VWMoCr115 şi 200Cr115.03 % şi sunt slab. ce corespund unor oţeluri aliate (hipereutectoide) din clasa structurală perlitică (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi carburi secundare) şi 155MoVCr115..2.1 %)..03 % şi sunt slab sau mediu aliate cu elemente ca wolframul (%Wm = 1.5. %Sm ≤ 0.1.8 %).2.. molibdenul (%Mom = 0. nichelul (%Nim = 1.. Oţelurile aliate pentru scule rezistente la şoc.2.3 %) şi manganul (%Mnm = 0. 105MnCrW11.2. cromul (%Crm = 0..2.. 31VMoCr29. care recomandă o simbolizare similară celei utilizate de STAS 791 pentru oţelurile aliate destinate pieselor pentru construcţia de maşini. %Sm ≤ 0... calitatea şi simbolizarea acestor oţeluri sunt reglementate de STAS 3611.4.1..1.4..200 oC).. Semifabricatele din aceste oţeluri sunt realizate prin deformare plastică la cald şi sunt livrate în starea structurală (cu perlită globulară) obţinută prin aplicarea unei recoaceri de înmuiere. 8. care cuprinde ca principale mărci: 30VCrW85.00 %).25. principalele mărci fiind: 90VMn20.......2 %). siliciul %Sim = 0.4.1. oţelurile de acest 102 . Calitatea acestor oţeluri este reglementată de STAS 3611. pentru diminuarea conţinutului de austenită reziduală din structură) şi revenire joasă (la ti = 150. wolframul (%Wm = 0. 55MoCrNi10 şi 55VMoCrNi17.8..6..0 %).

0. concentraţii minime de wolfram şi aliate suplimentar cu molibden (care suplineşte lipsa wolframului).. Rp5...4.0. Oţelurile rapide sunt destinate în principal confecţionării sculelor aşchietoare care permit prelucrarea cu viteze mari de aşchiere a materialelor metalice.2.. Rp2.78 %. element de aliere scump).2 % şi %Mom = 8. marca reprezentativă fiind Rp11.5. la ti = 500.3..8.2 %.65 HRC) până la temperaturi de 600. Compoziţia chimică de bază a oţelurilor rapide corespunde mărcii Rp3: %Cm = 0...0.2... iar încălzirile la care sunt supuse sculele în timpul utilizării (pentru deformarea plastică la cald a materialelor metalice) echivalează cu aplicarea unor reveniri înalte...5. la sculele confecţionate din astfel de oţeluri nu se recomandă aplicarea TT de călire martensitică + revenire joasă. 103 .2. • oţelurile aliate suplimentar cu molibden (pentru a înlocui parţial wolframul.. cu concentraţii mai ridicate de carbon. %Vm = 2.550 oC).95. %Wm = 1.3.1. cu următoarea compoziţie: %Cm = 0. Utilizarea unor concentraţii relativ mici de carbon (ca şi alierea cu unele elemente.5 %.. %Crm = 3.70.05 %....5 % şi %Vm = 1.5 % şi %Mom = 2.5.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale tip aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate (hipoeutectoide) perlitice (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi ferită). %Vm = 1.4...5. cu compoziţia: %Cm = 0.05 %. deoarece la aceste oţeluri aliate se manifestă fenomenele de stabilitate la revenire şi de durificare secundară).650 oC.5 %. pentru obţinerea unei structuri (apropiată de echilibru) cu sorbită de revenire şi duritatea 40.. Oţelurile de acest tip au calitatea reglementată de STAS 7382 şi se simbolizează folosind grupul de litere Rp.... Rp10 şi Rp11.50 HRC (menţinută la acest nivel ridicat.1.5 %.2... 8.2. Rp4. marca reprezentativă fiind Rp9.. Sculele confecţionate din acest tip de oţeluri se supun unui TT final de îmbunătăţire (călire martensitică urmată de revenire înaltă.18 %..1. ce produc transformări structurale (trecerea martensitei de revenire în sorbită de revenire) însoţite de modificări dimensionale (nepermise) şi de micşorarea durităţii. deoarece se obţine o structură (cu martensită de revenire) instabilă.0 %.. %Wm = 2. urmat de un număr convenţional (fără semnificaţie privind compoziţia sau caracteristicile oţelurilor).95..5.. deoarece structurile obţinute prin TT final aplicat acestor scule îşi menţin duritatea ridicată (60.. %Crm = 3. Rp3. cum ar fi nichelul şi manganul) este dictată la oţelurile de acest tip de necesitatea obţinerii unor scule cu tenacitate ridicată (rezistente la şocuri mecanice sau termice repetate) şi care să nu se decarbureze uşor în cazul utilizării lor (la temperaturi ridicate) pentru prelucrarea prin deformare plastică la cald a materialelor metalice. Rp9.. Pornind de la această reţetă s-au dezvoltat toate variantele de oţeluri rapide utilizate în tehnică: • oţelurile economice. %Wm = 17.4..7. %Crm = 3..0. principalele mărci fiind Rp1.5 %...9 %..

7.5).0. structura de echilibru la ta a lingourilor turnate din astfel de oţeluri şi răcite foarte lent fiind alcătuită din perlită sorbitică.16.. 8. o parte din elementele de aliere se separă din austenită sub formă de carburi.17. scap.. %Vm = 2. stabilitatea austenitei scade (Ms creşte) şi aceasta se transformă în martensită foarte fină. scap.3) de la ti = 1200. aşchiere etc. întreruptă sau în trepte – v.. deoarece austenita din structura la ti conţine concentraţii mari de elemente de aliere dizolvate. Lingourile obţinute în condiţii industriale (răcite rapid la solidificare) prezintă la ta. Lingourile cu această structură se supun forjării (la cald) pentru distrugerea scheletului ledeburitic şi sfărâmarea carburilor primare pe care acesta le conţine şi apoi unei recoaceri de înmuiere.10 %. repetarea revenirii conducând la diminuarea cantităţii de austenită netransformată şi obţinerea unei structuri finale.. 8.5 % şi %Com = 5. în cursul încălzirii şi menţinerii la ti. Oţelurile rapide aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate ledeburitice.. o structură alcătuită din austenită.4. de tipul celei prezentate în micrografia din figura 8. Ms << ta şi în urma călirii se obţine o structură alcătuită din austenită şi carburi primare. %Crm = 3.1300 oC. 6. carburi secundare şi un schelet ledeburitic (v.9.5. cu compoziţia: %Cm = 0. cu duritate ridicată (numită hardenită).. Fig. cu martensită de revenire fină şi carburi globulare uniform distribuite în aceasta. TT final la care sunt supuse sculele din oţeluri rapide este alcătuit din: • călire martensitică (într-un singur mediu.4. %Wm = 9. semifabricatele obţinute după aceste operaţii având structura alcătuită din perlită globulară şi carburi primare...16..0 %.580 oC.1300 oC 104 Fig..4 cicluri de revenire la ti = 530..1.5 %. Microstuctura oţelurilor rapide după călirea de la ti = 1200. • 2...ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • oţelurile aliate suplimentar cu cobalt (element care măreşte vrc şi temperaturile caracteristice Ms şi Mf ale oţelurilor şi permite simplificarea TT final al sculelor).17..... Microstructura sculelor din oţeluri rapide după TT final . marca reprezentativă fiind Rp1. semifabricatele cu această stare structurală se pot prelucra (prin deformare plastică la cald. deoarece oţelurile rapide au temeratura Ms << ta. aşa cum se poate observa pe micrografia prezentată în figura 8. carburi secundare şi un schelet ledeburitic.6 %.) pentru obţinerea sculelor cu configuraţia şi dimensiunile dorite..2.

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Diagrama TT final al sculelor din oţeluri rapide este prezentată în figura 8.). scap 6. pentru transformarea austenitei în martensită şi se aplică apoi un singur ciclu de revenire. dacă. pentru durificarea superficială suplimentară a acestora.). Alte oţeluri cu destinaţii sau caracteristici speciale 8. pentru multe aplicaţii tehnice (piese cu configuraţii complicate.) utilizarea semifabricatelor turnate din oţel rămâne soluţia agreată şi în prezent aproape 20 % din totalul semifabricatelor folosite pentru obţinerea diverselor produse sunt realizate prin turnare din diferite mărci de oţeluri.19. Fig.18.8. Cu toate acestea. Oţelurile destinate pieselor turnate trabuie să prezinte proprietăţi de 105 . • tratamentul de revenire se face în mod frecvent prin încălzirea sculelor în băi de săruri topite. după ciclul primar de călire. 8. mai ales la sculele realizate din oţeluri rapide aliate suplimentar cu cobalt. se face o călire la temperaturi scăzute (la tco < −70 oC).8.18 . piese cu dimensiuni şi mase mari etc. deoarece oţelurile au proprietăţi de turnare mai slabe decât fontele (temperatură ts ridicată. iar modul în care ti la revenire influenţează duritatea sculelor este descris de diagrama din figura 8. 19.6. Diagrama TT final al sculelor realizate din oţeluri rapide Fig. 8. 8. Influenţa temperaturii de revenire asupra durităţii sculelor din oţeluri rapide În legătură cu TT final al sculelor din oţeluri rapide trebuie evidenţiate şi următoarele aspecte: • tratamentul poate fi simplificat. fluiditate scăzută etc. caz în care se poate realiza simultan şi un tratament termochimic de cianurare (v. Oţelurile pentru piese turnate Piesele turnate din oţel se obţin mai greu decât cele din fontă.4.1. interval mare de solidificare.

035 %). cu calitatea reglementată de STAS 9277 şi simbolizate cu grupul de litere OTA.25 %. marca G 200−400W corespunde unui oţel nealiat sudabil. noul sistem de simbolizare reglementat prin SR EN 10027 prevede la fiecare marcă de oţel posibilitatea de a fi utilizat şi ca oţel pentru piese (semifabricate) turnate.4 şi 8. OTA17MoCr13 106 .2 = 410…840 N/mm2 şi Rm = 620…1030 N/mm2. oţelul G 230−450 este un oţel pentru piese turnate cu Re ≥ 230 N/mm2 şi Rm ≥ 450 N/mm2). orice oţel poate fi utilizat şi pentru obţinerea pieselor turnate şi. Cr-Mo.25 % şi adâugându-se litera W la simbolul mărcii (de exemplu. deoarece principala condiţie impusă se referă la asigurarea caracteristicilor mecanice. se utilizează netratate termic şi pot fi elaborate cu sau fără asigurarea sudabilităţii. În principiu. cu conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm. Cr-Mn-Si. tabelele 8. în prezent simbolizarea oţelurilor de uz general pentru piese turnate se face cu ajutorul a două numere. urmat de simbolul (alcătuit conform prescripţiilor din STAS 791) oţelului aliat respectiv (de exemplu. se utilizează oţeluri slab aliate cu Mn. slab sau mediu aliate.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR turnare acceptabile şi să asigure caracteristicile mecanice impuse de condiţiile de solicitare ale acestor piese. • oţelurile de înaltă rezistenţă pentru construcţii mecanice şi metalice au calitatea reglementată de SR ISO 9477 şi sunt oţeluri carbon sau aliate destinate realizării semifabricatelor turnate care se supun TT de normalizare + revenire sau de călire + revenire înaltă (îmbunătăţire) în vederea asigurării unor caracteristici mecanice ridicate: Re sau Rp0. reprezentând valorile minime ale limitei de curgere Re şi rezistenţei la tracţiune Rm (de exemplu. au plasticitatea şi tenacitatea garantate prin prescrierea unor valori minime pentru coeficientul de gâtuire Z sau energia de rupere KV. Principala condiţie care se impune oţelurilor pentru piese turnate o constituie asigurarea caracteristicilor mecanice cerute de aplicaţia în care sunt utilizate şi. Pe lângă oţelurile de uz general.340 N/mm2 şi Rm = 400. aceste oţeluri se simbolizează la fel ca şi oţelurile nealiate turnate şi au compoziţia chimică stabilită de producător astfel încât să fie satisfăcute cerinţele privind caracteristicile mecanice (de exemplu. sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. ca urmare.. la oţelurile sudabile prescriindu-se %Cm ≤ 0.. cu Re ≥ 200 N/mm2 şi Rm ≥ 400 N/mm2). ca urmare.550 N/mm2.. Cr-Mn.. Cr-Ni-Mo. caz în care simbolul mărcii are ataşată la început litera G (v. %Sm ≤ 0. Oţelurile de uz general pentru piese turnate sunt de două tipuri: • oţelurile nealiate pentru construcţii au calitatea reglementată de SR ISO 3775. se folosesc în practică şi oţeluri pentru piese (semifabricate) turnare cu destinaţie precisă: • oţelurile turnate pentru armături (robinete). aceste oţeluri au caracteristicile minime de rezistenţă mecanică încadrate în limitele Re = 200.5).

3 %). Oţelurile pentru arcuri Aceste oţeluri sunt destinate realizării arcurilor şi elementelor elastice utilizate în construcţia de maşini.4 %). rezistenţă mare la oboseală şi sensibilitate redusă la fisurare în prezenţa concentratorilor de tensiuni şi o bună prelucrabilitate prin deformare plastică.6.0 %). uneori. Cr şi Ni. sunt destinate realizării semifabricatelor turnate pentru piesele care lucrează la temperaturi ridicate (sub 575 oC) şi se simbolizează similar oţelurilor de tipurile precedente (de exemplu. cu concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0.17 %. Ni. Mo. cu menţiunea că în faţa simbolului se scrie litera T (de exemplu.8. nealiate sau aliate cu Cr. nealiate sau slab aliate cu siliciu.09 % şi aliat cu Mo. adăugându-se la sfârşitul simbolului litera R (de exemplu. Mo şi Cr. vanadiu. fiind %Crm = 1. la care se garantează o anumită valoare a energiei de rupere KV la –60 oC. cu %Cm = 0. având concentraţia masică medie %Crm = 1.scap. aliat cu V. 3.35 %.45 %. slab aliate cu Mn.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale este un oţel turnat pentru armături. aceste oţeluri au calitatea reglementată de STAS 10718 şi se simbolizează la fel ca oţelurile inoxidabile livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică. Mo. cromul fiind elementul de aliere principal. 8. elementul de aliere principal. Cele mai utilizate oţeluri din această categorie sunt oţelurile hipoeutectoide cu %Cm > 0. T15NiCr180 este un oţel inoxidabil austenitic de tip 18−8 pentru piese turnate). aliat cu Mo şi Cr. T21 este un oţel nealiat cu %Cm ≤ 0. stabilitate în timp a caracteristicilor mecanice în condiţiile de temperatură şi mediu de lucru specifice aplicaţiilor în care sunt utilizate. mangan şi. concentraţia masică medie a nichelului fiind %Nim = 3. Arcurile şi elementele elastice confecţionate din aceste oţeluri se supun unui TT final alcătuit din călire 107 .25 %. cu wolfram şi nichel. concentraţia masică medie a cromului.21 %. dispozitive şi aparate.4). Cr. aceste oţeluri au calitatea reglemntată de STAS 12404. T9MoCrNi30R este un oţel pentru piese turnate destinate să lucreze la temperaturi scăzute. aceste oţeluri au calitatea reglementată de STAS 12403 şi se simbolizează la fel ca oţelurile de tipul precedent. • oţelurile inoxidabile turnate în piese sunt oţeluri înalt aliate ferito−martensitice sau austenitice de tipul celor prezentate în scap 8. V (elemente care îmbunătăţesc comportarea la fluaj).17 %. • oţelurile turnate în piese rezistente la temperaturi scăzute sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. • oţelurile turnate în piese destinate să lucreze la temperaturi ridicate sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. Pentru a corespunde destinaţiei oţelurile din această categorie trebuie să prezinte limită de elasticitate (curgere) ridicată (v.2. iar T17VMoCr14 este un oţel cu %Cm ≤ 0. crom.

6. o bună rezistenţă la uzare şi o bună rezistenţă la oboseala de contact (produsă de solicitările variabile datorate contactului intermitent al inelelor cu bilele sau rolele rulmenţilor). RUL2V şi RUL3V.1.60 % şi %Sim = 1. urmat de un număr convenţional (fără semnificaţie precizată) şi. eventual.10 %. RUL2.35 %) şi molibden (%Mom = 0.95. 8.5 %. Oţelurile din această categorie au calitatea reglementată de STAS 1456/1 şi STAS 11250. există tendinţa înlocuirii acestora cu oţelurile slab aliate Cr−V sau Cr−Mn.. de litera V. RUL1V.027 %) şi sunt slab aliate cu crom (%Crm = 1.1)... Oţelurile pentru rulmenţi Oţelurile din această categorie sunt utilizate la confecţionarea elementelor active (inele.65 %). iar 60Si15A este un oţel aliat pentru arcuri.8. au conţinuturile de impurităţi drastic limitate (%Sm ≤ 0.65 %. simbolul mărcilor de oţel utilizate pentru confecţionarea arcurilor sau elementelor elastice fiind urmat de litera A.2): J 6 – 61/62 la 108 ..45. scap. dacă oţelurile sunt tratate în vid la elaborare. Pentru confecţionarea arcurilor şi elementelor elastice care lucrează în medii corosive se utilizează oţelurile inoxidabile (v. de exemplu. 8.6. urmată de revenire medie (la ti = 370…500 oC – v. Datorită destinaţiei. motiv pentru care.5). role etc. Oţelurile pentru arcuri au calitatea reglementată de STAS 795.1.80 %).1.0. 6. OLC65A este un oţel nealiat de calitate pentru arcuri. iar dacă temperaturile de lucru sunt ridicate.. în prezent..) ale rulmenţilor. scap. iar pentru îmbunătăţirea purităţii se poate utiliza tratarea în vid a oţelurilor la elaborare. scap. a căror compoziţie chimică (încadrată în prescripţiile prezentate anterior) este diferenţiată pentru asigurarea următoarelor caracteristici de călibilitate (v. pentru creştera călibilităţii (impusă de realizarea componentelor rulmenţilor de mari dimensiuni) se poate apela la alierea suplimentară cu mangan (%Mnm = 0.4.. Oţelurile pentru rulmenţi utilizate curent au %Cm = 0. cu concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0. simbolizarea lor cuprinzând grupul de litere RUL. cu concentraţia masică medie a elementelor de aliere %Cm = 0.3. aceste oţeluri trebuie să asigure caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate..020 % şi %Pm ≤ 0. principalele mărci de oţeluri pentru rulmenţi sunt RUL1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensitică.90. oţelurile cu siliciu au însă tendinţă mare de decarburare şi de formare a unor defecte superficiale în timpul prelucrării prin deformare plastică la cald. arcurile şi elementele elastice se confecţionează din oţeluri refractare sau din oţeluri rapide pentru scule. Influenţa cea mai puternică asupra elasticităţii acestor oţeluri o are siliciul (dizolvat în ferită). bile.20.

sunt oţeluri austenitice înalt aliate cu mangan. J 13. dinţi pentru cupele excavatoarelor. 8. cu capacităţi mari de încărcare.4. se utilizează în prezent oţelurile aliate Cr – Ni sau Cr – Mo pentru cementare.5 – 61/62 la mărcile RUL2 şi RUL2V şi J19 – 61/62 sau J 31 – 61/62 la marca RUL3V. datorită lipsei de tenacitate ce le caracterizează. scap. denumite şi oţeluri Hadfield (după numele metalurgului englez care le-a conceput în 1882).3). cu compoziţia chimică caracterizată de %Cm = 0.6. 6. De asemenea. cu capacităţi mari de încărcare şi supuse la şocuri mecanice în cursul exploatării. Pentru confecţionarea inelelor rulmenţilor de mari dimensiuni. având structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi cementită secundară (dispusă sub formă de reţea la marginea formaţiunilor perlitice).8. Semifabricatele utilizate la confecţionarea elementelor (pieselor) componente ale rulmenţilor se realizează prin deformare plastică la cald. pentru astfel de aplicaţii folosirea oţelurilor durificate prin calire martensitică nu dă rezultate corespunzătoare. urmată de călirea la temperaturi scăzute (pentru eliminarea austenitei reziduale şi asigurarea stabilităţii dimensionale a elementelor rulmenţilor) şi de revenirea joasă (pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire. funcţionare intermitentă şi condiţii necorespunzătoare de ungere.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale mărcile RUL1 şi RUL1V. Oţelurile din această categorie. la aceste piese se asigură durificarea prin aplicarea unui TT final de călire superficială (călire CIF – v. ca TT finale. 6. în procesele tehnologice de fabricare a acestor componente incluzându-se aceleaşi TT ca şi la sculele din oţeluri carbon şi aliate (hipereutectoide): normalizarea (pentru finisarea granulaţiei şi obţinerea unei structuri cvasieutectoide) şi recoacerea de globulizare a cementitei (pentru asigurarea unei structuri cu perlită globulară). pentru confecţionarea inelelor rulmenţilor de mari dimensiuni. produse prin acţiunea unor solicitări dinamice (şocuri) de contact. şenile pentru tractoare. la aceste piese se asigură durificarea superficială prin aplicarea unui TT final de carburare (v.9…1. Oţelurile rezistente la uzare şi tenace Oţelurile din această categorie se utilizează la confecţionarea unor piese (lame pentru buldozere. scap. de mare intensitate şi repetate. se utilizează în prezent oţelurile (nealiate sau slab aliate) pentru îmbunătăţire.3 % şi 109 .4. Oţelurile pentru rulmenţi se încadrează în clasa structurală a oţelurilor aliate perlitice (hipereutectoide).2). şi călirea martensitică (pentru durificarea elementelor componente ale rulmenţilor). elemente active pentru concasoare şi utilaje miniere etc. ca TT aplicate în cursul fabricării. bine detensionată şi cu duritate ridicată).) supuse în exploatare unor procese intense de uzare.

În cursul utilizării pieselor confecţionate din aceste oţeluri.1. prelucrarea lor prin aşchiere cu scule metalice nefiind posibilă. datorită deformării plastice superficiale provocate de solicitările mecanice de contact la care sunt supuse. Calitatea oţelurilor din această categorie este reglementată de STAS 3718. T100MoMn130 şi T130MoMn135. Piesele din astfel de oţeluri se obţin numai prin turnare şi se pot. prezentate în scap. 110 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Mnm = 11…14 %. prelucra sau fasona cu scule abrazive. austenita este ecruisată. Starea structurală corespunzătoare realizării caracteristicilor mecanice precizate în tabelul 8. 8. prin călire (răcire rapidă de la ti).9. urmată de răcirea rapidă. simbolizarea lor făcându-se la fel ca la oţelurile aliate pentru piese turnate. diverse cantităţi de nichel. În această categorie se încadrează oţelurile inoxidabile martensitice cu durificare prin precipitare (oţelurile PH – preciptation hardening). cu formarea unor precipitate disperse cu mare efect de durificare structurală. T130Mn135. Oţelurile cu rezistenţă mecanică foarte ridicată Aceste oţeluri aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice şi se caracterizează prin capacitatea de a realiza caracteristici mecanice ridicate. eventual.1100 oC. crom. având caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. constând din încălzirea şi menţinerea la ti = 1050.8. Piesele confecţionate din astfel de oţeluri se supun unui TT de călire de punere în soluţie. Structura de echilibru la ta a acestor oţeluri este alcătuită din austenită aliată cu mangan şi carburi de tipul (Fe. ca urmare a producerii unor fenomene de descompunere a soluţiilor solide suprasaturate prezente în structura acestora. însoţită de creşterea durităţii şi rezistenţei la uzare a pieselor (aceste oţeluri se comportă ca nişte materiale inteligente. principalele mărci de oţeluri din această categorie sunt: T105Mn120. datorită ecruisării superficiale puternice pe care le-o produce acţiunea unor astfel de scule. la care se pot adăuga.6... 8. Mn)3C. care îşi autoadaptează proprietăţile în funcţie de condiţiile de utilizare). T120CrMn130 . molibden etc. stabilitatea sa se micşorează şi se produce transformarea ei în martenstă.2 şi oţelurile cu îmbătrânire martensitică (oţelurile maraging).5.9 se realizează la oţelurile maraging prin aplicarea următoarelor TT: • călirea de la o temperatură ti superioară temperaturii de 732 oC. pentru menţinerea structurii monofazice austenitice (cu plasticitate şi tenacitate ridicate) până la ta. la care structura acestor oţeluri devine complet austenitică. T100NiMn130. pentru dizolvarea carburilor în austenită. pentru îmbunătăţirea unor proprietăţi de utilizare.

o durată de menţinere aleasă convenabil pentru precipitarea în structura martensitică a fazelor durificatoare dorite. A.8 4.7 0.2 0.03 %. se realizează în fâşiile în care ciclurile termice de sudare se caracterizează prin temperaturi care asigură apariţia în structură a austenitei 111 .5 3.0 0.1 2500 2460 5 25 18Ni350 18. deoarece în timpul răcirii CUS şi ZIT după sudare. Principalele probleme care apar la sudare.6 0.1 1480 1410 12 55 18Ni250 18.3 0.2 4.4 0. Tabelul 8. aşchiere şi/sau sudare. suprasaturată în elemente de aliere. înlocuieşte Co). • durificarea prin precipitare (îmbătrânire). %Pm < 0. Marca oţelului Compoziţia chimică Sudabilitatea oţelurilor maraging este bună. cu tendinţă redusă de fisurare. %Sim < 0. %Mnm < 0.0 0. Compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice ale oţelurilor maraging Caracteristicile mecanice R m. sunt: • înmuierea ZIT.2 0. transformarea martensitică a acestor oţeluri este reversibilă şi se caracterizează printr-un decalaj important între valorile temperaturii caracteristice Ms la realizarea transformării directe (la răcire) şi inverse (la încălzire): la răcire.0 4. la această marcă de oţel.0 8.0 8.5 12.1 1970 1930 6 30 18Ni350 17.8 0.7 5. care prezintă caracteristici bune de plasticitate şi tenacitate. piesele şi componentele de aparatură tehnologică realizate din astfel de oţeluri pot fi supuse prelucrărilor prin deformare plastică.2 0.485 oC. semifabricatele. care determină creşteri locale ale concentraţiei de Ni..0 10.6 0.1%.9.01 % * Conţinutul de Cr (care.5 8.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale austenita suferă o transformare fără difuzie (transformare martensitică).1 1700 1620 6 35 18Ni300 18. la o temperatură ti = 480.2.4 1340 1260 14 60 12.. transformări locale ale martensitei în austenită şi micşorarea durităţii şi caracteristicilor de rezistenţă mecanică ale oţelurilor (înmuierea oţelurilor prin supraîmbătrânire). în starea structurală realizată prin călire. austenita se transformă în martensită plastică. în mod obişnuit se activează precipitare compuşilor intermetalici MoNi3 şi TiNi3 (cu efect durificator maxim) şi se limitează duratele de îmbătrânire pentru a se evita apariţia precipitatelor de tip Fe2Mo (fără nichel).0 5. %Nim %Com %Mom %Tim %Alm N/mm2 N/mm2 % % 18Ni200 18.3 0.1 1700 1620 6 30 3. iar la încălzire. mai ales dacă operaţia de sudare este efectuată după realizarea TT de călire şi îmbătrânire la construcţia sudată.6 1.0 11.1 2500 2460 5 25 17Ni 17. Z.8 1. austenita ⇒ martensită la traversarea temperaturii Ms ≡ Msr ≅ 240 oC. martensita ⇒ austenită la depăşirea temperaturii Ms ≡ Msi ≅ 600 oC. Rp0.0* 12−5−3 La toate oţelurile %Cm < 0. %Sm . structura care rezultă fiind o martensită (soluţie solidă suprasaturată având ca solvent Feα) cu conţinut scăzut de carbon.1%.5 3.

732 oC şi martensita se transformă parţial în austenită). elemente de acţionare în automatizări.5 % şi restul Fe. • formarea în structura CUS a unor compuşi intermetalici.. Oţelurile cu coeficient de dilatare termică controlat Oţelurile din această categorie sunt înalt aliate cu nichel sau cu crom şi nichel şi se caracterizează prin valori ale coeficientului de dilatare termică reduse şi care variază foarte puţin cu temperatura.9) şi alegerii necorespunzătoare a MA.8.0…12. N2. aparatură de laborator etc. care influenţează negativ caracteristicile de rezistenţă mecanică şi (mai ales) de tenacitate ale acestei zone a îmbinărilor sudate. %Nim = 35…37 %. austenita din aceste fâşii se transformă la răcirea îmbinărilor sudate în martensită moale şi plastică. Principalele oţeluri (aliaje) comerciale din această categorie sunt: • Invarul este un oţel cu %Cm ≅ 0. de exemplu.. alegerea judicioasă a MA şi proiectarea corectă a regimurilor de sudare.3 % şi %Nim = 35…37 %.4 %. este utilizat ca aliaj înlocuitor al platinei în construcţia aparatelor la care există piese metalice înglobate în sticlă (lămpi electrice.0.). 112 . care are coeficientul de dilatare egal cu al sticlei şi platinei.). care poate determina scăderea tenacităţii şi creşterea tendinţei de fisurare). Aceste probleme se pot rezolva prin: verificarea atentă a calităţii MB ale construcţiilor sudate. %Crm = 8.4 %. • formarea porilor în CUS.tabelul 8.3.6. nedurificată prin precipitare. se datorează neîncadrării MB în caracteristicile de compoziţie chimică recomandate (v. intră în construcţia tuburilor catodice utilizate pentru monitoarele de mare rezoluţie ale calculatoarelor electronice etc. este determinată de absorbţia de gaze (O2... traductoare de precizie etc. iar impurificarea excesivă cu sulf determină formarea în structura CUS a sulfurii de titan (uşor fuzibilă. tuburi electronice. • Elinvarul este un aliaj cu %Cm = 0. excesul de carbon determină apariţia în structura CUS a carburilor de titan şi molibden.. care are un coeficient de dilatare termică redus şi un modul de elasticitate ce rămâne aproximativ constant până la 100 oC. acest aliaj este recomandat pentru fabricarea elementelor elastice de precizie (orologerie mecanică. • Platinitul este un aliaj cu %Cm ≤ 0. H2) din mediul înconjurător sau din materialele utilizate la sudare. acest aliaj se utilizează pentru fabricarea etaloanelor de lungime.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (fâşiile din ZIT în care temperatura depăşeşte 732 oC şi se obţine o structură complet austenitică şi fâşiile din ZIT în care temperatura este situată în intervalul 480. care are un coeficient de dilatare ce rămâne practic neschimbat până la 100 oC şi este de opt ori mai mic decât al fierului. 8. %Nim = 42…48 % şi restul Fe.

Structura şi conţinutul simbolurilor pentru cele două criterii de simbolizare sunt prezentate în tabelul 8. Ca şi în cazul oţelurilor. fie duritatea Brinell (în mod uzual).9.9.1.20. iar simbolizarea numerică se utilizează numai pentru fontele standardizate. simbolizarea alfanumerică se poate face fie în funcţie de caracteristici. în J). cifra din poziţia 5 a simbolului este 1 pentru cazul în care simbolul alfanumeric al fontei indică rezistenţa la tracţiune. − simbolizarea după caracteristici prevede posibilitatea de a indica fie rezitenţa la rupere Rm . în funcţie de condiţiile specifice impuse 113 . în N/mm2 (şi eventual alungirea procentuală după rupere A. − simbolul alfanumeric dă informaţii despre conformaţia grafitului şi despre structura sau starea de tratament termic a masei metalice de bază a fontei. − simbolizarea după compoziţia chimică se realizează cu sau fără indicarea conţinutului de carbon. fie în funcţie de compoziţia chimică. Simbolizarea fontelor comerciale Simbolizarea alfanumerică şi numerică a fontelor este reglementată de standardul SR EN 1560 conform căruia.10. iar simbolurile au structura prezentată în figura 8. în % sau caracteristica de înovoiere prin şoc KV. Vickers sau Rockwell. aplicând aceleaşi principii ca în cazul oţelurilor aliate. Se poate observa că simbolizarea fontelor prezintă următoarele particularităţi: − prezenţa sau absenţa simbolului EN arată că fonta este inclusă într-un standard european sau nu . în cazul în care simbolul cuprinde valoarea KV.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. simbolizarea alfanumerică se poate utiliza pentru orice categorie de fontă (standardizată sau nu). Simbolizarea numerică a mărcilor de fonte conform SR EN 1560 este complementară simbolizării alfanumerice. iar litera G − că aceasta se utilizează în stare turnată. litera J indicând că materialul simbolizat este o fontă. se efectuează la temperatură ambiantă (literele RT) sau la temperatură scăzută (literele LT) şi se indică în simbol modul de obţinere a epruvetelor (v. − literele GJ sunt prezente în simbolul oricărei mărci de fontă. tabelul 8.10). 2 când se indică duritatea şi 3 când simbolizarea se face după compoziţia chimică. Prin această simbolizare se atribuie fiecărei mărci de fontă câte un număr de două cifre înscris în pozitiile 7 şi 8. iar la poziţia 9 se înscrie o cifră (0…9). necesară pentu verificarea acestei caracteristici. se specifică dacă încercarea de încovoiere prin şoc. Fontele comerciale 8.

4.20.5 %. 6 – pentru fontele cu sudabilitate specificată. cuprinsă în mod obişnuit în intervalul [100 N/mm2 .03…0.1…0. fontele maleabile şi fontele cu grafit nodular.5 %. 8. %Mnm = 0. 5 – pentru fontele la care se face încercarea la încovoiere prin şoc la temperatură scăzută. Fontele cu destinaţie generală Din această categorie fac parte fontele cu grafit lamelar. reprezentând 70 % din totalul materialelor metalice turnate în piese. %Cum = 0. %Nim = 0. 1 − pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe turnate separat.5…1. %Sim = 1. 7 – pentru piesele în stare brută de turnare. 9 – pentru condiţii suplimentare specificate în comanda beneficiarului.5…2. 3 – pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe prelevate din piesele turnate.0 %. 4 – pentru fontele la care se face încercarea la încovoiere prin şoc la temperatură ambiantă.5 %. Fig. Caracteristica mecanică principală care se garantează la aceste materiale este rezistenţa la rupere Rm.65 % şi %Sm = 0. 8 – pentru piesele tratate termic.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fiecărei mărci. 2 – pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe ataşate la piese. 350 N/mm2]. 114 .8 %. %Mom = 0.5…1. după cum urmează: 0 − pentru fontele fără condiţii specifice.2…2 %. 8.15 %.1…0. structura acestor fonte este formată dint-o masă metalică de bază feritică (la fontele cu Rm < 200 N/mm2).2.5 %.15…0.5…3. obţinerea unor rezistenţe Rm > 250 N/mm2 se realizează prin aliere: %Crm = 0. Aceste aliaje au compoziţia chimică de bază caracterizată astfel: %Cm =2. Structura simbolizării numerice a fontelor conform SR EN 1560 Până la înlocuirea tuturor standardelor de fonte aprobate înainte de 1992 (standarde marcate cu sigla STAS) se menţine (împreună cu prescripţiile de simbolizare anterior prezentate) şi posibilitatea simbolizării fontelor conform acestor standarde. Aşa cum s-a prezentat în scap 4. %Pm = 0.9. Fontele cu grafit lamelar (fontele cenuşii) au utilizarea cea mai mare.

datorită efectelor de ungere produse de grafit. Grafitul lamelar întrerupe continuitatea masei metalice şi constituie concentratori puternici de tensiuni. Fig. Din punctul de vedere al influenţei asupra caracteristicilor mecanice de rezistenţă cea mai convenabilă formă a grafitului corespunde tipului A. iar EN−GJL−HB235 este o fontă cenuşie cu duritatea HB ≥ 235 HBS Între duritatea Brinell şi rezistenţa la tracţiune a acestor materiale există următoarea corelaţie. Formele separărilor de grafit lamelar Caracteristicile fontelor cu grafit lamelar sunt reglementate de standardul SR EN 1561.44 Rm ) .Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale ferito-perlitică (la fontele cu Rm ∈ [200 N/mm2. xxx fiind duritatea Brinell. Formele de grafit A. D se pot forma la aceeaşi viteză de răcire. proprietăţilor foarte bune de turnare (fluiditate ridicată. 300 N/mm2]) sau perlitică (la fontele cu Rm > 300 N/mm2) şi formaţiuni de grafit lamelar izolate sau sub formă de aglomerări. contracţie la solidificare redusă) şi de prelucrare prin aşchiere (lamelele de grafit fragmentează aşchiile). 8. formele de grafit D şi E apar în cazul fontelor hipoeutectice supraîncălzite. Prezenţa grafitului conferă însă fontelor şi unele caracteristici favorabile.21. precizată şi în standardul SR EN 1561: (8. de exemplu. ceea ce explică rezistenţa mecanică scăzută. care caracterizează fontele pe baza rezistenţei la tracţiune sau pe baza durităţii Brinell. astfel că simbolurile utilizate sunt EN−GJL−xxx. EN−GJL−300 este o fontă cenuşie cu Rm ≥ 300 N/mm2. Utilizarea lor deosebit de largă se datorează costului redus. principalele tipuri de separări de grafit fiind prezentate în figura 8.4) HB = RH (100 + 0. care nu pot fi realizate prin alte procedee tehnologice. cum ar fi capacitatea mare de amortizare a vibraţiilor mecanice şi o bună comportare la uzare. în funcţie de capacitatea de germinare a topiturii. când lamelele de grafit se aşează între ramurile dendritelor sub formă neordonată (grafit D) sau sub formă ordonată (grafit E).21. Se pot turna piese cu forme complicate şi de orice dimensiune (masa pieselor poate fi 0. xxx reprezentând rezistenţa minmă la tracţiune în N/mm2. 115 . B. sau EN−GJL−HBxxx. lipsa de plasticitate şi rezistenţa la oboseală redusă a acestor materiale.1…10000 kg).

Relaţia (8. Pb. %Sim = 0. EN−GJMW−400−5 este o fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A3. simbolizate EN−GJMW−xxx−x. 116 . de exemplu.8 %). Al. iar al doilea numărul x alungirea la rupere A3. Fontele cu grafit nodular numite şi fonte ductile se obţin din fonte cenuşii prin procedeele de modificare prezentate în scap. Sferoidizarea grafitului la modificare poate fi împiedicată de prezenţa unor impurităţi cum ar fi: As. De menţionat că în cazul fontelor maleabile. Fontele maleabile se caracterizează prin existenţa grafitului sub formă de aglomerări sau cuiburi de grafit. numărul xxx reprezentând rezistenţa la tracţiune Rm. iar dimensiunile lor sunt relativ mici şi tratamentul de maleabilizare (a cărui durată depinde de masa pieselor supuse tratării) se poate aplica în condiţii economice. Sn. − fontele maleabile cu miez negru.4 S 0 . valori mari ale tensiunii superficiale şi valori ridicate ale dilatării iniţiale (care impun utilizarea formelor de turnare cu maselote). care este o încercare nedistructivă şi poate fi realizată cu aparate portabile. Calitatea fontelor maleabile este reglementată de standardul SR EN 1562 care prevede două tipuri de fonte: − fontele maleabile cu miez alb.3…0.4 ≥ 5 %. RH = 0. ceea ce pentru o epruvetă circulară corespunde unei lungimi iniţiale a porţiunii calibrate L0 = 3d0).4.2). în N/mm2.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în care RH este un coeficient stabilit experimental pentru o anumită tehnologie de elaborare şi de turnare ai căror parametri pot fi menţinuţi constanţi (de obicei. produsele din astfel de materiale se obţin aplicând tratamentele termice de recoacere de maleabilizare a semifabricatelor turnate din fonte albe hipoeutectice (cu %Cm = 2. deoarece acestea sunt piese cu pereţi subţiri şi se pot turna bine din fonte albe. ceea ce impune limitarea concentraţiilor acestor acestor componente la niveluri foarte scăzute.2 %.5 %. de exemplu.4) este importantă deoarece permite evaluarea rezistenţei la tracţiune pentru fiecare piesă în parte. Ti. încercarea la tracţiune se execută utilizând epruvete turnate separat şi neprelucrate mecanic.4 în % (încercarea la tracţiune se realizează utilizând o epruvetă cu L0 = 3. aceste materiale au rezistenţa la tracţiune Rm = 350…800 N/mm2 şi alungirea la rupere A = 1…12 % şi se utilizează în special pentru fabricarea pieselor de legătură pentru instalaţii (denumite fitinguri). TT aplicat acestor epruvete trebuind să fie acelaşi cu al pieselor pe care le reprezintă.8…1. %Mnm = 0.2…3.5. aşa cum s-a prezentat în scap.6.4 ≥ 2 %. simbolizate EN−GJMB−xxx−x. Comportarea la turnare a fontelor cu grafit nodular prezintă câteva particularităţi generate de compoziţia lor chimică apropiată de cea eutectică: fluiditate ridicată. utilizând valorile determinărilor de duritate Brinell. EN−GJMB−650−2 este o fontă maleabilă cu Rm ≥ 650 N/mm2 şi A3. Bi.8…1. numerele având aceleaşi semnificaţii ca mai înainte. 4.

determinate pe probe prelevate din piesă. HRnn – Rockwell. Q – călită. W – sudabilitate probei: pentru îmbinare S − probă turnată separat. b) modul de obţinere a chimică. EN−GJL−XNiMn13−7 – fontă cenuşie aliată cu %Nim = 13% şi %Mnm = 7%. HBnnn – Brinell. EN−GJMW−450−7U – fontă standardizată maleabilă cu miez alb cu Rm = 450 N/mm2 şi A = 7%. simbolurilechimice W – miez ale elementelor d) încercarea la încovoiere alb **. după comp. EN−GJS−350−22C – fontă standardizată cu grafit nodular cu Rm = 350 N/mm2 şi A = 22%. L – N− fără grafit. negru**. martensită V− vermicular. determinată pe probă turnată separat. prin sudare. S – nodulară F – ferită. GJ−400C−Z – fontă cenuşie nestandardizată cu Rm = 400 N/mm2 la care se prevăd anumite condiţii în comandă.2 %. elementelor de −LT – la temepratură aliere %EAm scăzută separate prin cratimă * În cazul simbolizării în funcţie de duritate nu se mai indică Rm şi A. ledeburită.10 Structura simbolurilor pentru fonte conform SR EN 1560 Condiţii Caracteristici mecanice sau compozitie chimică suplimentare Caracteristici mecanice Compozitie chimică a) -nnn-nn – Rm minimă. ** Simboluri folosite numai la fonte maleabile Exemple de simbolizare: EN−GJL−150S − fontă standardizată cenuşie cu grafit lamelar cu Rm = 150 N/mm2. EN−GJS−HB230 – fontă nodulară cu duritatea Brinell HBS = 230. A.austenită. (sferoidală). prin şoc: d) concentraţiile −RT – la temperatură masice ale ambiantă. numai U – probă ataşată piesei. tratată termic. Structura grafitului Structura masei metalice L – lamelară. B – miez c) HVnnn – Vickers. în cazurile în care Z – alte condiţii C – probă prelevată din specificate în concetraţia piesă comandă carbonului c) duritatea*: revenită. aliată cu %Crm = 9 %. b) %Cm x 100. de aliere. EN−GJN−X320CrNiSi9−5−2 – fontă ledeburitică la care se impune %Cm = 3. QT – calită şi 117 . %Nim = 5 % şi %Sim = 2 %. urmată după simbolizarea H – piesă cratimă de A în %. determinate pe probe ataşate piesei.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Tabelul 8. P – perlită M – grafit în M – cuiburi. a) litera X pentru a D – stare brută indica de turnare. este importantă. în N/mm2.

2. 8. cum sunt cilindrii de laminor. iar caracteristicile celor tratate termic − prin SR EN 1564. adică epruvetă normală).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Caracteristicile mecanice ale acestor fonte depind în mare măsură de structura masei metalice de bază: fontele nodulare feritice au rezistenţă mecanică scăzută şi plasticitate bună.9. EN−GJS−350−22−LT este o fontă nodulară cu Rm ≥ 350 N/mm2. cu precizarea că încercarea la tracţiune se efectuează pe epruvete prelucrate la care L0 = 5. Datorită acestor caracteristici. Pentru obţinerea unor caracteristici mecanice mai bune. fontele nodulare se utilizează cu precădere în construcţia de motoare. dar plasticitatea lor este redusă. de exemplu. A ≥ 22 % la care se garantează KV ≥ 12 J la –40 oC. cu condiţia obţinerii caracteristicilor mecanice impuse. astfel că se pot atinge valori ale rezistenţei la oboseală σO = 200…280 N/mm2. la aceeaşi structură a R p 02 masei metalică de bază. Compoziţia chimică a fontelor cu destinaţie generală este lăsată la alegerea producătorului. la care se garantează KV ≥ 17 J la 20 oC. tinzând să înlocuiască oţelurile la realizarea arborilor cotiţi şi în industria metalurgică. în urma căruia se pot obţine rezistenţe la tracţiune Rm = 800…1400 N/mm2. au rezistenţă mecanică ridicată Rm = 500…800 N/mm2. de exemplu. iar EN−GJS−22−RT aceeaşi fontă. Standardul SR EN 1563 prevede pentru fontele nodulare feritice şi posibilitatea garantării unei anumite energii de rupere KV. Caracteristicile fontelor cu grafit nodular netratate termic sunt stabilite prin SR EN 1563. fontele nodulare perlitice. determinată fie la temperatură ambiantă fie la temperaturi scăzute (până la –40 oC). puternic solicitate în exploatare. raportul este mai mare în cazul fontelor nodulare Rm decât în cazul oţelurilor. elaborate astfel încât au anumite caracteristici specifice aplicaţiilor cărora le sunt destinate. Forma rotunjită a grafitului diminuează efectul de concentrare a tensiunilor. EN−GJS−400−15 este o fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. ceea ce pentru o epruvetă circulară corespunde la L0 = 5d0. Fontele cu destinaţie precizată În această categorie sunt incluse fonte nealiate sau aliate. la fabricarea pieselor de dimensiuni mari.65 S 0 . principalele categorii sunt: fontele refractare. Simbolul acestor fonte are structura EN−GJS−xxx−x. Din acest punct de vedere. numerele având aceeaşi semnificaţie ca în cazul fontelor maleabile. fontele 118 . alungirea la rupere fiind comparabilă cu a oţelurilor hipoeutectoide. fontele nodulare se supun TT de călire izotermă bainitică. mărcile respective se recunosc după literele RT sau LT scrise la sfârşitul simbolului.

conform căruia se produc patru tipuri de fonte: fonte cu conţinut ridicat de crom. Fontele rezistente la coroziune sunt fonte cu sau fără grafit în structură. Fontele rezistente la temperaturi scăzute sunt fonte nodulare aliate cu nichel (%Nim = 20. cu %Crm = 16 %. nichel. dacă grafitul este nodular. %Mnm = 5…8 %) sau Ni− Si−Mn−Cu (%Nim =10…20 %. dacă grafitul este lamelar şi Frgn. în care se găsesc înglobate carburi şi grafit lamelar. şi %Cum = 2…4 %). aliate în principal cu crom.. cu %Alm = 22 %. fenomen ce se produce (la temperaturi înalte) datorită descompunerii cementitei (cu formare de grafit) şi oxidării interne produse de gazele ce pătrund de-a lungul filamentelor de grafit şi are ca efecte creşterea volumului şi pierderea coeziunii materialui.26 %) sau cu mangan ( %Mnm = 3. Fontele refractare sunt fonte aliate care au o bună comportare la acţiunea fenomenelor de oxidare.5…4. creştere de volum. siliciul şi aluminiul conferă acestor fonte rezistenţă la oxidare prin acelaşi mecanism ca în cazul oţelurilor refractare (formarea unei pelicule compacte şi aderente de oxizi care protejează materialul faţă de oxidarea în profunzime). Fontele din această categorie sunt fie fonte cu masa de bază perlitică. fonte cu conţinut ridicat de aluminiu şi fonte cu conţinut ridicat de crom şi siliciu. care le conferă structură austenitică. siliciu. aluminiu. urmate de simbolul elementului principal de aliere şi de un număr care arată concentraţia masică medie a acestui element. şi. şoc termic şi fluaj. Caracteristicile lor sunt stabilite prin STAS 6706.4 %). au structura masei metalice feritică şi sunt rezistente 119 .3. grafit lamelar sau grafit nodular.0.. Tipurile de fonte rezistente la coroziune mai frecvent utilizate sunt prezentate în continuare. În cazul pieselor solicitate la şocuri termice. care se manifestă la temperaturi ridicate. Fontele înalt aliate cu siliciu (%Sim = 12…18 %) au un conţinut scăzut de carbon (%Cm = 0. În condiţiile asigurării structurii de echilibru (bine detensionată) aceste fonte au o bună rezistenţa la şocuri mecanice. care sunt fonte alite după una din reţetele Ni−Mn (%Nim = 10. energia lor de rupere KV rămânând practic neschimbată de la ta până la –150 oC.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale rezistente la temperaturi scăzute. %Sim = 4…6 %.5 %).. fontele rezistente la coroziune şi fontele rezistente la uzare. iar FrgnAl 22 este o fontă refractară cu grafit nodular.. fie cu masa de bază feritică. Fontele refractare se simbolizează cu literele Fr.. în cantităţi mai mici.12 %. %Mnm = 4…8 % . Aceste fonte prezintă rezistenţă la oxidare la t < 1100 °C şi au o bună rezistenţă la creştere. în care se găsesc carburi. molibden sau stibiu. cea mai bună comportare având-o fontele cu grafit fin dispersat în masa metalică de bază a structurii. Cromul. se utilizează fonte austenitice cu grafit nodular.. Rezistenţa lor la coroziune este puternic influenţată de forma grafitului. de exemplu FrCr16 este o fontă refractară cu grafit lamelar. fonte cu conţinut ridicat de siliciu.

În structura acestor fonte nu se admite prezenţa cementitei libere. îngustă. cu structura masei metalice austenitică. Fontele rezistente la uzare cuprind două tipuri: fontele antifricţiune şi fontele de fricţiune. 75 clase de calitate. 112 laminare normalizantă. 120 fragilizare prin faza σ.5…6. Fontele antifricţiune sunt fonte care trebuie să asigure un coeficient de frecare cât mai mic. 119 fontă rezistentă la uzare antifricţiune..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR la acţiunea acizilor azotic şi sulfuric.5 %).25…0. sau înalt aliate cu Mn (%Mnm = 7. iar grafitul poate fi lamelar sau nodular. 119 fontă rezistentă la coroziune. de fricţiune. 69 . fiind utilizate pentru confecţionarea tamburilor de frână de la autovehicule. 69 coroziune intercristalină. Cuvinte cheie bandă de călibilitate normală. Fontele de fricţiune sunt fonte care trebuie să realizeze coeficienţi de frecare cât mai mari.5…12. Ni. 93 fontă comercială.25 %. 104 invar.65 % sau %Mom ≅ 0. 112 fâşii ZIT.0 %. Pb.. 76 material de adaos (MA). P. 69 elinvar. iar dacă sunt aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 2…4 %) devin rezistente şi la cloruri. 56 comportare metalurgică la sudare. Ti.5 % şi %Crm = 0.35 %) au structura tipică fontelor albe (datorită efectului antigrafitizant al cromului). Fontele înalt aliate cu crom (%Crm = 25. În cazul pieselor supuse la solicitări severe se folosesc fontele cu %Nim = 3. sunt rezistente la acţiunea acizilor şi apei de mare. 92 cusătură sudată (CUS) rânduri. dar toate conţin eutectic fosforos ternar (numit steadit). 94 hardenită. siliciu şi/sau cupru. devin rezistente şi la acţiunea acizilor oxidanţi sau organici. 75 laminare termomecanică (controlată). fiind folosite pentru confecţionarea componentelor lagărelor de alunecare. slab aliate cu Cr. cupru. Si. siliciu şi aluminiu au rezistenţă bună la acţiunea acizilor sulfuric şi acetic. cu structura masei metalice perlitică. straturi.2…1. 73 120 fisurare la cald a CUS. Fontele înalt aliate cu nichel (%Nim = 13…35 %) au structura masei metalice austenitică. care le îmbunătăţeşte rezistenţa la uzare. maleabile şi nodulare. Sunt fonte cenuşii. iar prin adaosuri de crom. 113 fontă refractară. sunt rezistente la acţiunea mediilor alcaline.. 70 carbon echivalent %Ce. structura masei metalice de bază a acestora fiind martensitică. Fonte complex aliate cu nichel. 67 câmp termic de sudare. 74 construcţie sudată. Au structură perlito-sorbitică. fiind fonte nealiate sau aliate cu %Nim = 1. Cu.

Mitelea I..D...a. Editura Didactică şi Pedagogică. 1994 10. vol. 83 sudabilitate. 59 standard general. Editura Facla. 75 oţel pentru îmbunătăţire. 66 otel pentru construcţii sudate. cu crom şi nichel. Mărci.. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. Oţeluri. 1980 9.I. 80 oţel cu granulatie fină. 110 oţel pentru carburare.C.D.I. Ieremia A. 94 oţel durificabil prin precipitare (PH). s.I.I. Mărci şi condiţii tehnice de calitate. 76 oţel cu granulaţie fină.. 69 simbolizare alfanumerică. 1983 7.. Studiul si ingineria materialelor. Timişoara.. Tillmann W.. 108 oţel rapid. 79 oţel duplex. 80 oţel inoxidabil stabilizat. Colan H. Editura Didactică şi Pedagogică.. Metalografie şi tratamente termice.. 74 superaliaj. Protopopescu H. 103 oţel refractar (termorezistent). numerică. 1995 6. * * * Culegere de standarde comentate – Supliment.M. calmat. Geru N. Truşculescu M.I. I. Editura Didactică şi Pedagogică. 53 structură feritică aciculară. Bucureşti. 66 oţel pentru rulmenţi.. ş. Editura Sudura. ş. 1981 3. 109 oţel HSLA. Editura Didactică şi Pedagogică. Lugsheider E. 70 Bibliografie 1.. 1982 4. * * * Culegere de standarde comentate – Oţeluri. O. 112 rost de sudare.M.. Bucureşti. 97 temperatură de referinţă.M.. Bucuresti. Bucureşti. O. II. Oţeluri inoxidabile şi refractare. Bucuresti. 77 zonă influenţată termic (ZIT).C. 86 oţeluri patinabile. Stiinţa materialelor în construcţia de maşini. 78 oteluri pentru scule. 64 oţel bifazic (dual-phase). 1999 11.C. Metalurgie fizică. 1983 8. O. Bucureşti. Saban R. Elaborarea oţelurilor aliate.a. 1983 2. Editura Tehnică. 93 oţel maraging..D. 1996 121 . * * * Culegere de standarde comentate – Fonte şi oţeluri turnate. Gâdea S. 98 oţeluri pentru recipiente. vol. Studiul metalelor.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale material de bază (MB). 84 oţel carbon de calitate. 89 oţel Hadfield. 78 platinit. 65 oţel criogenic. Petrescu M. 105 oţeli inoxidabil cu crom. 69 oţel necalmat. 96 oţel turnat.a. Timişoara 1999 5. Vacu S.. 100 oţeluri termorezistente. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică.. de produs.I.

b) normativ. c) standarde regionale.8. care stabileşte reguli. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatul acestora.8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Teste de autoevaluare T. c) standardizare. c) oţelurile bifazice.1. c) oţelul are prescrisă o energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din semifabricate sau produse) KV > 27 J la −50 oC. Care dintre următoarele oţeluri aliate se încadrează în clasa oţelurilor de calitate: a) oţelurile pentru recipiente sub presiune care au limita de curgere Rp0.8. d) oţelul nu necesită aplicarea de TT pentru obţinerea caracteristicilor prescrise? T.025 %.8.8.8. este denumită: a) normalizare. d) oţelul este calmat? T. C15 conform SR EN 10027−1: a) oţelul are concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0. d) oţeluri speciale? T.6.2 > 400 N/mm2. Care dintre următoarele condiţii sunt respectate de marca de oţel nealiat simbolizată OL370.8. b) oţelurile pentru electrotehnică. b) ordonare.9. Respectarea cărora dintre următoarele condiţii determină încadrarea unui oţel nealiat în clasa oţelurilor speciale: a) oţelul are prescrisă energia de rupere KV în starea C + r.7. c) oţelul se utilizează pentru piesele care se supun carburării.15 %. urmărind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat. respectiv.3.4. oţelul are limita de curgere Re ≥ 235 N/mm2. Care dintre următoarele condiţii sunt respectate de marca de oţel nealiat simbolizată OLC15 conform STAS 880 şi. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de 122 . c) lege. d) oţelurile la care singurul element de aliere (în fară de carbon) este niobiul? T. prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate. Activitatea specifică prin care se stabilesc. Documentul stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. respectiv. b) oţelul are concentraţia masică medie de carbon %Cm = 15 %. b) standarde naţionale.2. d) oţelul este destinat fabricării pieselor la care TT final este îmbunătăţirea? T. pentru probleme reale sau potenţiale. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat este denumit: a) standard.8. Clasele principale de calitate prevăzute în standardul SR EN 10020 pentru oţelurile nealiate sunt: a) oţeluri de uz general: b) oţeluri excepţionale. d) clasificare? T.5. c) oţelul are limita de curgere Re ≥ 370 N/mm2. S235J2G3 conform SR EN 10027-1: a) otelul are rezistenţa la tracţiune Rm ≥ 370 N/mm2. standardele pot fi: a) standarde de firmă. b) oţelul are concentraţiile de impurităţi %Pm. d) standarde de produs? T. c) oţeluri de calitatea.4. d) convenţie? T. În funcţie de nivelul de aplicare.8.8. %Sm ≤ 0.k conform STAS 500 şi.

c) fâşia de austenitizare incompletă. b) ferită aciculară.8. d) elasticitate? T.8.12.8. c) carbonul. Prezenţa cărui element de aliere conferă oţelurilor calitatea de a fi inoxidabile: a) nichelul. c) P460NL2.8. dacă %Crm ≥ 12.14.8.2 %. b) 12MnNi15−3.16. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform SR EN 10027−1) aparţin categoriei oţelurilor pentru îmbunătăţire: a) 43MnMo6−2. b) plasticitate. d) P235NL1? T.20.18.10. c) X6CrNi17−1. b) S235NL.8. dacă %Mnm ≥ 12 %? T. d) 34MoCrNi16? T. Care dintre fâşiile ZIT a unei îmbinări sudate dintre două piese din oţel (nealiat) cu conţinut scăzut de carbon are cele mai slabe caracteristici de tenacitate: a) fâşia de supraîncălzire. b) fâşia de normalizare. b) 51CrMnV4−4-1. d) bainită cu conţinut scăzut e carbon? T. c) P355NH. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile feritice: a) X50CrMoV15. b) 42MoCr11. c) sudabilitate. c) 17CrNi16. c) 15Cr3.8. c) 17CrNi16. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri cu granulaţie fină pentru construcţii sudate: a) S335K2. d) 17CrMn4−4? T.11. d) cusătura sudată CUS? T.8. d) 34MoCrNi16? T. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform SR EN 10027−1) aparţin categoriei oţelurilor pentru carburare (cementare): a) 34CrMo4−2.8. d) X8Ni9? T. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile 123 . dacă %Cm < 0. d) manganul.8.21. c) materialul de adaos MA. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri cu caracteristici de tenacitate garantate la temperaturi scăzute (sub −60 oC): a) P235NL1. Ce structură prezintă semifabricatele realizate din oţeluri bifazice (dual−phase steel): a) ferită şi perlită.0 %. b) zona influenţată termic ZIT. b) 38AlCrMo10−6−1. b) 42MoCr11.15.13.8. c) 34CrNiMo6−6−2.17. Care sunt zonele caracteristice ale unei îmbinări sudate: a) materialul de bază MB. dacă %Nim > 8 %. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform STAS 791) aparţin categoriei oţelurilor pentru carburare (cementare): a) 15Cr08. b) cromul.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale maşini (simbolizate conform STAS 791) aparţin categoriei oţelurilor pentru îmbunătăţire: a) 15Cr08. d) fâşia neaustenitizată? T. b) X2CrMoTi17−1. c) ferită şi insule de martensită. Aptitudinea unui oţel ca printr-un anumit procedeu şi pentru un anumit scop să asigure în îmbinările sudate caracteristicile locale şi generale prescrise pentru o construcţie sudată este denumită: a) călibilitate. d) X6CrMoNb17−1? T.8.19. d) 17CrMn4−4? T.

8. d) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. d) X50CrMoV15 T. b) 117VCr6. b) S355W. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor inoxidabile feritice: a) fisurarea la cald a CUS. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri Hadfield: 124 .24.8.33.8. c) apariţia fazei σ. c) 30VCrW85. d) X90CrMoV18? T. d) călire martensitică + revenire medie? T.8. b) transformarea perlitei în austenită. b) X2CrMoTi17−1. b) 10AlCr240. d) X7CrNiAl17−7? T. c) X70CrMo15.30. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile austenitice: a) X50CrMoV15. d) transformarea perlitei în austenită? T.31. c) 10AlCr240. d) călire de punere în soluţie + îmbătrânire? T.27.8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensitice: a) X50CrMoV15. d) apariţia fazei σ? T. Care este TT final ce se aplică matriţelor confecţionate din oţelul 30VCrW85: a) călire martensitică + revenire joasă.8.8. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor inoxidabile austenitice: a) fisurarea la cald a CUS. c) siliciul.32. b) îmbunătăţire.8. Care este TT final ce se aplică sculelor confecţionate din oţelul OSC10: a) călire martensitică + revenire joasă. fiind elemente de aliere tipice pentru oţelurile refractare: a) cromul.34. b) X6CrMoNb17−1. d) X2CrNiMo17−12−2? T.8. d) aluminiul? T. b) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. c) OLC45. Care dintre următoarele mărci de oţeluri pot fi utilizate pentru confecţionarea matriţelor de deformare plastică la cald a oţelurilor: a) 105CrW20. d) călire de punere în soluţie + îmbătrânire? T. c) călire martensitică + revenire înaltă (îmbunătăţire).8.23.25. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile martensitice cu durificare prin precipitare: a) 12MnNi15−3. Care este TT final ce se aplică arcurilor confecţionate din oţelul 60Si15A: a) călire martensitică + revenire joasă. d) S335K2? T.29. d) 15SiNiCr200? T. Care dintre următoarele elemente conferă oţelurilor rezistenţă la oxidare la temperaturi ridicate. c) creşterea excesivă a granulaţiei. b) creşterea excesivă a granulaţiei. b) nichelul.28. b) S235NL. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri refractare: a) 10AlCr180. c) călire martensitică + revenire înaltă (îmbunătăţire). b) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei.8. b) 12MnNi15−3. c) RCA 370.22. d) 31VCr8? T.8. c) X3CrNiMoN27−5−2. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri patinabile: a) S235W. c) X2CrNi18−9. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile de tip duplex: a) X2CrNiMoN22−5−3.8.26.

d) fontă albă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %? T. b) fonta corespunde unui standard european. c) G 200−400W. c) fisurarea la cald a CUS. b) fontele antifricţiune. d) fonta este netratată termic? T. c) fontă cu grafit lamelar cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %. A3). Semifabricatele confecţionate dintr-un oţel carbon cu %Cm = 0. A3) se obţine o structură alcătuită din ferită şi austenită.1. b) T120CrMn130.8. c) fonta nu are grafit în structură.8. b) T100NiMn130. iar duritatea martensitei este HM = 305 + 802%Cm. Rezolvare a) Prin încălzirea semifabricatelor la ti ∈ (A1. Care dintre următoarele tipuri de fonte aparţin categoriei fontelor aliate rezistente la uzare: a) fontele rezistente la temperaturi scăzute. d) T9MoCrNi30R? T.8. Ce semnificaţie are grupul de litere EN din simbolul unei mărci de fontă: a) fonta este cenuşie. menţinerea o durată scurtă la această temperatură şi răcirea în apă. c) fontă cu grafit lamelar cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. d) T120CrMn130? T.37.39. d) fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %? Aplicaţii A. b) formarea în structura CUS a unor compuşi intermetalici care influenţează negativ caracteristicile de tenacitate.40. pentru a le conferi structura corespunzătoare unui oţel bifazic.8. b) fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. să se stabilească la ce temperatură ti trebuie efectuat TT pentru ca semifabricatele să prezinte la ta o structură ferito – martensitică cu un conţinut procentual de martensită %M ≅ 15 %. b) Ştiind că duritatea feritei este Hα = 80 HV.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale a) 105CrW20. d) fontele de fricţiune? T.36. Care din următoarele variante corespunde mărcii de fontă cu simbolul EN−GJS−400−15: a) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor maraging: a) înmuierea ZIT. constând din încălzirea la ti ∈ (A1.8. c) 117VCr6.8.38. d) formarea porilor în CUS? T. a) Ştiind că pentru oţelurile carbon hipoeutectoide punctele critice de transformare în stare solidă sunt A1 = 727 oC şi A3 = 910 − 208 %C m .35. aşa cum se poate observa pe diagrama din 125 .8. c) fontele refractare. Care dintre următoarele mărci de oţeluri sunt destinate realizării de semifabricate sau piese turnate: a) G 230−450. să se determine care este duritatea semifabricatelor după aplicarea TT intercritic.1 % sunt supuse unui TT intercritic. Care din următoarele variante corespunde mărcii de fontă cu simbolul EN−GJMW−400−5: a) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %. b) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %.

8.4 Considerând că austenita obţinută la ti se transformă integral în martensită la răcirea în apă a semifabricatelor.1).59 %. aceastei valori a temperaturii ti îi corespund valorile (%Cm)α = 0.2): (%C m ) γ − %C m %C m − (%C m )α %α = 100 %γ = 100 = 100 − %α .23. şi (%C m ) γ − (%C m )α (%C m ) γ − (%C m )α (%Cm)α fiind abscisa punctului X. A3) ferita existentă în structura oţelului din care sunt confecţionate semifabricatele are concentraţia de carbon corespunzătoare abscisei punctului X. se obţine o ecuaţie cu necunoscuta ti.22 Aplicând regula izotermei (v.5. conţinuturile procentuale ale celor două faze în structura semifabricatelor fiind date de relaţiile (care se obţin aplicând regula segmentelor inverse – v.0175 % şi (%Cm)γ = 0.8. Fig. rezultă că la ti ∈ (A1. iar (%Cm)γ – abscisa punctului Y. rezultă: %M = %γ. care are soluţia ti ≅ 750 oC. Diagrama de stabilire a regimurilor TT pentru obţinerea oţelurilor bifazice Fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR figura 8.1⋅10-4ti.5. semifabricatele vor avea structura alcătuită dintr-o matrice feritică cu duritatea Hα = 80 HV şi insule de martensită (uniform distribuite în aceasta) cu duritatea HM = 305 + 802(%Cm)γ ≅ 778 HV. Diagrama de selectare a soluţiilor în cazul aplicaţiei A. 2. 2. 126 .22. scap. b) După aplicarea TT intercritic cu ti ≅ 750 oC. Deoarece linia GP a diagramei de echilibru Fe – Fe3C este o dreaptă. ca urmare. Abscisa punctului Y corespunde concentrţiei 910 − t i 2 masice de carbon a oţelului care are A3 ≡ ti şi este (%C m ) γ = ( ) . rezultă că abscisa punctului X este (%Cm)α = 0. scap. iar austenita are concentraţia de carbon corespunzătoare abscisei punctului Y. 208 Înlocuind expresiile (%Cm)α şi (%Cm)γ în condiţia pusă în enunţul aplicaţiei. 8. scrisă sub forma %γ = %M ≅ 15 %.1 – 1.

52 % şi %γ = %M = 100 = 12. să se determine care este duritatea semifabricatelor după aplicarea TT intercritic. a) Ştiind că pentru oţelurile carbon hipoeutectoide punctele critice de transformare în stare solidă sunt A1 = 727 oC şi A3 = 910 − 208 %C m .11.6 %.08 − 0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale %M %α + Hα ≅ 180 HV 100 100 (care corespunde unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 630 N/mm2).1.52 − 0. 208 0. ca urmare. constând din încălzirea la ti = 760 oC ∈ (A1.0164 %.STAS 791 (34NiCrMo6-6-2 . pentru a le conferi structura corespunzătoare unui oţel bifazic. semifabricatele vor avea structura alcătuită dintr-o matrice feritică cu duritatea Hα = 80 HV şi insule de martensită (uniform distribuite în aceasta) cu duritatea HM = 305 + 802⋅0. Pentru realizarea unei bare de tracţiune cilindrice cu diametrul d = 15 mm. există posibilitatea utilizării oţelului carbon de calitate OLC35 . b) Ştiind că duritatea feritei este Hα = 80 HV.08 % sunt supuse unui TT intercritic.8.8. să se determine conţinut procentual de martensită %M din structura semifabricatelor tratate termic.3.6 semifabricatelor tratate termic va fi H s = 722 + 80 ≅160 HV (care 100 100 corespunde unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 560 N/mm2). se obţin următoarele rezultate: (%Cm)α = 0. duritatea 12. iar duritatea martensitei este HM = 305 + 802%Cm. Să se determine şi să se compare intensităţile forţei de tracţiune F la care rezistă bara în următoarele circumstanţe: a) bara este confecţionată din oţelul carbon în stare recoaptă (de echilibru).52 ≅ 722 HV. d) bara este confecţionată din oţelul aliat în stare îmbunătăţită (călire + revenire la ti = 650 oC şi τm = 5 ore). b) bara este confecţionată din oţelul aliat în stare recoaptă (de echilibru).1 – 1.2. Rezolvare a) Folosind notaţiile şi raţionamentul prezentate la rezolvarea aplicaţiei A. 910 − 760 2 0.8. Rezolvare Intensitatea forţei F la care rezistă bara de tracţiune este dată de relaţia πd 2 F= Rm .SR EN 10027-1).1⋅10-4⋅760 = 0. A.0164 b) După aplicarea TT intercritic cu ti = 760 oC. c) bara este confecţionată din oţelul carbon în stare îmbunătăţită (călire + revenire la ti = 650 o C şi τm = 5 ore). cu carateristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8.6 100 − 12.0164 (%C m ) γ = ( ) = 0.STAS 880 (C35 . A. menţinerea o durată scurtă la această temperatură şi răcirea în apă. A3).SR EN 10027-1) sau a oţelului aliat 34MoCrNi16 . 4 duritatea semifabricatelor tratate termic va fi H s = H M 127 . Semifabricatele confecţionate dintr-un oţel carbon cu %Cm = 0.

duritatea structurii cu sorbită de revenire pe care o prezintă bara poate fi estimată cu relaţia (7.0% Si m = 8%Crm + 4% Ni m ]lg v r ≅ 179 HV.64 ⋅ 10 5 N.5⋅179 ≅ 626 N/mm2 şi F = 4 Tabelul 8.3) în care HVrOC = 211 HV.P b) Dacă bara este confecţionată din oţelul slab aliat 34MoCrNi16 în stare recoaptă. % %Cm 0.7.2 − 13%C m şi F = 1. duritatea sa se poate estima în acelaşi mod ca în cazul precedent şi rezultă HVαOA ≅ 265HV .5HB (v. adoptând vr = 0.3 %Crm 0. Se poate observa că forţa de tracţiune la care rezistă bara este cu aproximativ 36 % mai mare decât cea corespunzătoare situaţiei în care bara este confecţionată din acelaşi oţel în stare recoaptă.2 1.6 %Sim 0. pe această cale 21900 + 4050%C m − PHJ se obţine HVrOC = ≅ 211HV .35 %). c) Dacă bara este confecţionată din oţelul OLC35 călit şi revenit la ti = 650 oC şi τm = 5 ore.3 0. duritatea sa se poate estima cu relaţia (7.3 Concentraţiile masice ale componentelor de aliere.6% Sim + 30% Mnm + 35. 3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10 + [ − 19.10).11.P F= π 15 2 4 ⋅ 927 = 1.6 %Mom 0.2 1. cu structura ferito-perlitică. Rm = 3.31⋅105 N.6 0. aşa cum s-a obţinut în cazul precedent (pentru oţelul cu %Cm = 0.5⋅361 ≅ 1265 N/mm2 şi F = 2.6 %Nim 0.2 şi o viteză de răcire din domeniul austenitic care să conducă la o astfel de structură. A.35 0. duritatea structurii de revenire pe care o prezintă bara poate fi estimată cu relaţia (7.2). scap. Rm = 3.5⋅211 ≅ 740 N/mm2 33.25 Marca oţelului OLC35 34MoCrNi16 a) Dacă bara este confecţionată din oţelul OLC35 în stare recoaptă.3). rezultă: HVαOC = 77.4 oC/s (v. 128 . în care PHJ = Ti(18+lgτm) = (650 +273)(18 + lg5) ≅ 17259. rezultă că bara are π 15 2 ⋅ 626 = 1.5%Crm + 27.8.5⋅265 ≅ 927 N/mm2 şi .35 %Mnm 0.2% Nim + .23⋅105 N. cu structura ferito-perlitică.2) considerând coeficienţii adecvaţi din tabelul 7. d) Dacă bara este confecţionată din oţelul slab aliat 34MoCrNi16 călit şi revenit la ti = 650 oC şi τm = 5 ore. Rm = 3. Rm = 3. Se poate observa că forţa de tracţiune la care rezistă bara este cu aproximativ 19 % mai mare ca cea corespunzătoare situaţiei în care bara este confecţionată din acelaşi oţel în stare recoaptă. rezultă: HVrOA = HVrOC + 30(% Si m + % Mnm ) + 55%Crm + 6% Nim + 100% Mom ≅ 361 HV. Deoarece HV ≅ HB şi considerând relaţia Rm = 3.10 ⋅ 10 5 N.6 + 223%C m − 14. Compoziţiile chimice ale oţelurilor considerate în aplicaţia A.

se determină coordonatele (%Cre. acest MB şi MA disponibile pentru sudarea lui având caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8.08 1.5 1.10 1.8 18 10 MA – D308 0.0 23 14 0. pe lângă austenită. scap.0 27 20 0.08 2.0 0. care să le permită consultarea.03 2.10 2.8 20 11 0.10 6.6) şi (7.75 MA – D312 0.80 MA – D18.%Nie).0 0. care reprezintă coordonatele punctului caracteristic nominal al MB pe diagrama structurală A.5 1.2 20 11 * Toate mărcile de MA sunt realizate în România Materialul Rezolvare Considerând caracteristicile de compoziţie chimică ale MB şi folosind relaţiile (7.24).03 2..0 0.11. pentru oţelurile carbon de calitate utilizarea în stare tratată termic este facultativă (s-a observat din rezolvarea aplicaţiei că oţelul OLC35 are caracteristici de rezistenţă mecanică comparabile în stare recoaptă şi în stare îmbunătăţită). corespunzătoare punctelor caracteristice nominale ale materialelor depuse prin 129 .50 MA – D19. Compoziţiile chimice ale MB şi MA considerate în aplicaţia A.8. Procedând în acelaşi mod. A. Este evidenţiat faptul că.3.0 0..7) se calculează valorile mărimilor %Cre şi %Nie.12 2.8 24 12 0. % %Cm %Mnm %Sim %Crm %Nim %Nbm %Mom MB – 10TiNiCr180 0.9 30 9 0. Se recomandă cititorilor să conceapă şi alte aplicaţii similare. 7.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Observaţie Această aplicaţie are ca scop justificarea şi înţelegerea prescripţiilor privind utilizarea oţelurilor pentru construcţia de maşini.50 MA – D309L 0. Schaeffler (v.4.8 17 13 2. Procedeul de sudare care se utilizează şi configuraţia rosturile de sudare pregătite între piesele ce urmează a fi sudate asigură pMA = 70 %.8.5 1.0 0.30 MA – D309 0. înţelegerea şi utilizarea prescripţiilor standardelor în vigoare.5 0. în timp ce pentru oţelurile aliate valorificarea prezenţei elementelor de aliere impune utilizarea lor numai în stare tratată termic (s-a observat din rezolvarea aplicaţiei că oţelul 34MoCrNi16 în stare îmbunătăţită are rezistenţa mecanică cu aproape 36 % mai mare decât atunci când este utilizat în starea structurală de echilibru). Să se determine care dintre MA disponibile asigură realizarea unor CUS având în structură.08 .8Mn6 0.8 0. pentru evitarea fisurării la cald.08 1.5 % ferită.0 0.50 MA – D308L 0.5 şi fig.04 2.60 MA – D316 0.9Nb 0. 7.00 MA – D316L 0.9 19 13 2. O construcţie sudată trebuie realizată din semifabricate de tip tablă din oţel inoxidabil austenitic X2CrNi19−11.9 20 10 0. 3. Concentraţiile masice ale principalelor componente.11.9 20 10 0. Tabelul 8.50 MA – D310 0.

% 13.25. între dreptele corespunzătoare conţinuturilor de ferită %α = 3 % şi %α = 5 %.35 20.%Nie = 21.70 29.8Mn6 %Cre. % − 14. cât şi punctele cu coordonatele (%Cre.00 16.CUS . Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei 8.08 26. se poate aprecia că dreapta de izoferită %α = 3 % trece prin punctele de coordonate (%Cre = 28 %. Schaeffler în domeniul α + γ. se determină coordonatele (%Cre. atât dreptele de izoferită %α = 3 % şi %α = 5 %. ca urmare. corespunzătoare punctelor caracteristice nominale ale CUS realizate cu MA disponibile pentru sudare.80 %Nie.40 12. aşa cum se observă în figura 8.%Nie = 20. Un MA disponibil este apt pentru sudarea MB (îndeplineşte condiţia pusă în enunţul aplicaţiei.60 13. în condiţiile neglijării termenului ∆%EAm.4 Caracteristicile materialului Materialul MB MA – D308 MA – D308L MA – D309 MA – D309L MA – D310 MA – D312 MA – D316 MA – D316L MA – D19. Tabelul 8.76 21.8 %) şi. 130 .CUS .75 21.04 23.20 21. − 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reprezentând pe aceiaşi diagramă.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sudare cu MA disponibile.13.23 Punctul pe diagrama din fig. 8.74 28.04 15. Folosind relaţia (8. %Nie.25 31.%Nie = 6.12.85 13. analizând diagrama din figura 7.70 21. %Nie. dacă punctul caracteristic nominal al CUS realizate cu acesta este poziţionat în diagrama structurală A.5%]).30 14.70 21.CUS).46 13.33 21. de a asigura realizarea unei CUS cu un conţinut procentual de ferită %α ∈ [3%.5.63 12.40 17. % 19.71 21.5 %) şi (%Cre = 14 %.20 17.9Nb MA – D18. % − 21.15 14.2).5 %) şi (%Cre = 14 %.56 20.15 Caracteristicile CUS %Nie.55 24.00 25.51 14. rezultă că MA capabile să asigure sudarea MB (precizat în enunţul aplicaţiei) fără apariţia fenomenului de fisurare la cald a CUS sunt D308 şi D309 (pentru care punctele caracteristice nominale ale CUS realizate se situează între cele două drepte de izoferită). iar dreapta de izoferită %α = 5 % trece prin punctele de coordonate (%Cre = 28 %.CUS. are ecuaţia %Nie = 1.65 25.75 13.95 22.05%Cre – 7.90 24.90 13.93 13.34 16.%Nie = 6.24.25 %Cre.5 %) şi corespunde ecuaţiei %Nie = %Cre – 7.44 16.CUS).5.078 21. Rezultatele parcurgerii etapelor descrise anterior sunt prezentate în tabelul 8.11 21.CUS.

produsele confecţionate din aceste materiale sunt reciclabile şi ecologice. valori ridicate (mai mari decât cele asigurate de fonte şi oţeluri) ale raportului dintre rezistenţa mecanică şi masa specifică (densitate). Motivele utilizării preponderente în tehnică a fontelor şi oţelurilor sunt numeroase: resursele de materii prime necesare elaborării acestor aliaje sunt uşor accesibile şi destul de uniform distribuite pe glob. datorită unor proprietăţi pe care acestea le prezintă (şi care nu sunt asigurate de aliajele feroase sau se obţin mai greu la aceste materiale. Introducere Metalele şi aliajele neferoase deţin în prezent în aplicaţiile tehnice o pondere de aproape 20 de ori mai mică decât cea corespunzătoare aliajelor feroase (fonte şi oţeluri). costurile implicate de elaborarea unor astfel de aliaje şi de transformarea lor în produse se corelează favorabil cu performanţele tehnice pe care aceste produse le asigură etc. capacitate foarte bună de a conferi produselor caracteristici estetice deosebite etc.1. proprietăţile (caracteristicile) lor mecanice sunt ridicate şi pot fi relativ uşor modificate şi adaptate condiţiilor de utilizare prin aplicarea de tratamente termice şi termochimice. conductibilitate termică şi electrică mare. metalele şi aliajele neferoase reprezintă şi vor reprezenta şi în viitor o categorie de materiale de mare importanţă tehnică. Cu toate acestea. cu cheltuieli inadmisibil de mari): rezistenţă ridicată la coroziune (în prezenţa mediilor de lucru chimic active). deformare plastică sau aşchiere. tehnologiile de elaborare şi de realizare a semifabricatelor şi pieselor din astfel de aliaje sunt bine fundamentate ştiinţific şi asigurate logistic. capacitate bună de prelucrare prin turnare. 131 . tenacitate bună la temperaturi scăzute.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Capitolul 9 STRUCTURA ŞI PROPRIETĂŢILE METALELOR ŞI ALIAJELOR NEFEROASE 9.

7 40.2 14.5 23. kg/m3 Căldura specifică Cs la ta.6 16. 0 C Densitatea ρ la ta.4 13. µm/(m⋅K) Coeficientul de conductivitate termică λ la ta.2 19.2 55 1300 368 63 104 113 23.5 8.1 247 401 19 83 63 26 113 34 97 210 163 317 428 72 26.5 14.6 25.5 110 370 59. kJ/kg Coeficientul de dilatare termică liniară αt (între ta şi 100 0C).0 44.1.0 9. J/(kg⋅K) Căldura latentă de topire qs.2 206 72. la ta.7 420 68. Caracteristicile fizice ale principalelor componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Aluminiu Cupru (Aramă) Titan Nichel Staniu (Cositor) Stibiu (Antimoniu) Zinc Plumb Cadmiu Beriliu Magneziu Aur Argint Platină Simbolul chimic Temperatura de solidificare – topire ts.3 11.5 11.3 31.0 39.6 106 . nΩ⋅m Al Cu Ti Ni Sn Sb Zn Pb Cd Be Mg Au Ag Pt 660 1083 1660 1453 232 631 420 327 321 1278 649 1064 962 1772 2700 8930 4510 8910 7290 6690 7130 11340 8650 1850 1740 19280 10500 21440 900 386 512 471 222 207 382 129 230 1886 1025 128 235 132 397 205 440 309 59 163 101 23.5 16.7 29. W/(m⋅K) Rezistivitatea electrică ρΩ.Tabelul 9.3 21.

Cu 99.985. Sn-Zn. Cr 98. Al 99. Cr 98. Al-Zn Cu-Zn. Tabelul 9. Al.75. Fe. Clasele de puritate ale componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Al Cu Ti Ni Cr Sn Sb Zn Mărcile industriale * STAS 7607: Al 99. Zn-Cd. Ni-Fe Cr-Ni. Cu-Be Ti-Al. As. Ti 99. Fe S. în tabelul 9.4. Sn 98. Pt 99.99. 133 . Sb Sn.9.95. Sn Ag. Ti 99. Ni 98.3 STAS 10502: Ni 99.1 sunt prezentate metalele folosite frecvent drept componente de bază ale acestor aliaje şi sunt precizate o serie de caracteristici care. Fe. Pb 99. Fe.95.6.4. Ni 99. Au-Cu. Pb Pb-Ag. Cd Cd-Sn Mg-Si. Fe. Al 99.5 Ti 99. Pb. Mg 99.5. Sb.9. Si.2 sunt precizate clasele de puritate industrială în care pot fi obţinute aceste metale. Cu 99.99. Sb 99.85. Si Pt-Ni.5.As. Al. Ag-Cu. Zn 97. Fe. cu excepţia Au şi Ag. Sb 99. Sn-Sb. Fe Fe. Bi.6. impurităţile ce au influenţe (negative) majore asupra proprietăţilor lor şi cele mai utilizate tipuri de aliaje binare în care fiecare din aceste metale este componentul de bază (principal). Cu.9. Ag-Hg Pt-Rh. Cd-Ni. Pb 99. Sb 99. Al 99. S. Sb 99.99: Pb 99. Ni-Mo.95. Cd 99.6 Bi. Sb 98. Pt-Ir.5 STAS 646: Zn 99. Fe. Zn.98.3 sunt expuse valorile celor mai importante caracteristici mecanice ale metalelor care constituie componentele de bază ale aliajelor neferoase. definesc cantitativ proprietăţile lor fizice. (Au 995. Cu. Al 99. S. Bi. Al 99. S Pb. împreună cu cele redate în tabelul 1.3. S. Al 99. Pb 99.8. Pt 99.97.35 STAS 10262: Sb 99. Bi Pb. Au-Pt Pb. Ni. P Pb.995. P. Mg-Zn Au-Ag.5. Pb 99.5.Bi. Cd 99. Ag-Ni. Cu-Al. Cu 99. Pb.6. Al 99. Zn-Mn Pb-Sb. Sb.3. Pb. Pt STAS 10560: Pt 99. Cr-Mo Sn-Pb. Si. Al 99 STAS 270/1:Cu 99. As.99. Ag STAS 3321: Ag 999.99. Zn 98.6.8 Pb.93. Au STAS 4389: Au 999. Zn 99. Ni 97. Sn. Cr-Ti.9 Mg-Al. în tabelul 9. Si.90.2.8. Sn 99. Cu. P.2. Ni 99.96. pentru care concentraţia este în %o). Mg-Mn.98.C. Bi.5 STAS 663: Pb 99. Sb 97.95. iar în tabelul 9.85 STAS 8615: Cd 99.Cd C. Mg STAS 10273:Mg 99. Sn 99. Mg 99.95. Ni-Cr. Zn Pb.5.94. Pb-Ca Cd-Ag. Cu. Sn 96. Zn Ag-Cd.9.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Deoarece proprietăţile aliajelor neferoase sunt determinate în măsură importantă de proprietăţile componentului lor principal (metalic). Cu 99. Sn-Hg Sb-Sn. Cu.5. Al-Si.7. Cr 97 STAS 10309: Sn 99. Cu-Sn.Al 99.6 STAS 7386: Cr 99. Cr-W.0) Au-Ni. Cu As. Cu.97.6. Bi.99. Fe.565.96. As. Ni 99. Mn Principalele clase de aliaje binare folosite în tehnică Al-Cu.65 Principalele impurităţi Fe. Pb. Cd 99. Zn 98. Al-Mg. Sb-Pb Zn-Al.98. Zn-Cu. Cd. Ti-Ni Ni-Cu. Pb-Sn. Cu 99.Al 99. O. Pt-W * cifrele de după simbolul chimic indică valoarea minimă a concentraţiei masice a metalului industrial (în %. Cu.

3. . 3) scade odată cu conţinutul de impurităţi. % Modulul de elasticitate longitudinală. Caracteristicile mecanice la ta ale principalelor componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Starea Rezistenţa la rupere 2). N/mm2 Limita de curgere 2) . N/mm2 Modulul de elasticitate transversală. N/mm2 Alungirea procentuală după rupere 3) . 2) creşte odată cu conţinutul de impurităţi al metalului.Tabelul 9. N/mm2 Duritatea 2) Al Cu Ti Ni Sn Sb Zn Pb Cd Be Mg Au Ag Pt 1) recopt (stare de echilibru) ecruisat ecruisat 1) 40 – 70 120 − 140 170 − 220 420 − 450 220 − 250 310 − 330 12 − 14 10 − 13 70 − 100 11− 13 69 − 83 380 − 480 160 − 195 180 − 220 100 − 120 120 − 145 15 – 30 100 − 120 50 − 70 320 − 330 130 − 150 50 − 60 10 − 11 − 50 − 55 4−5 − 260 − 310 90 − 105 115 − 140 − − 50 – 70 8 − 12 45 − 60 10 − 15 50 − 60 30 − 40 80 − 90 − 40 − 50 60 − 70 17 − 25 − 3 − 15 2 − 10 40 − 50 48 − 50 62000 115000 105000 207000 44000 77800 105000 55000 300000 43000 78000 76000 25000 42800 79000 16500 19000 38000 20600 140000 − − 27500 140 − 220 HV − 35 – 40 HBS 95 – 110 HBS 90 – 120 HBS 60 – 65 HV 5 – 6 HBS 30 – 60 HBS 20 – 35 HBS 3 – 5 HBS 16 – 24 HBS 75 – 85 HRB 37 – 39 HRE 48 – 54 HRE 18 – 20 HBS 25 – 30 HV recopt (stare de echilibru) 1) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) sinterizat (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) ecruisat 1) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) 170000 38 – 45 HV 150 − 165 − − deformat plastic la rece cu GD = 70 … 90 %.

− aliaje cu structură monofazică după solidificare. la orice temperatură. aliaje anticorosive (cu rezistenţă ridicată la acţiunea mediilor agresive de lucru). Mn etc. Au. • în funcţie de posibilităţile tehnologice de transpunere în produse şi de prelucrare a acestora. de exemplu. care prezintă în stare solidă. Toate criteriile de clasificare anterior precizate se folosesc însă drept criterii secundare. în care precipită la răcirea ulterioară particule de faze secundare (de obicei. aliajele neferoase pot fi: binare. Mn. ternare sau complexe. aliajele neferoase se clasifică în: aliaje durificabile structural prin tratamente termice şi aliaje nedurificabile prin tratamente termice. se practică încadrarea aliajelor neferoase în categorii ca: aliaje uşoare (caracterizate prin densităţi ρ ≤ 4000 kg/m3). aliaje antifricţiune. Al. aliajele metalelor preţioase (aliaje pe bază de metale preţioase: Ag. în diverse concentraţii şi alte elemente de aliere decât zincul: Si. dar. alcătuită din cristale de soluţie solidă având ca solvent componentul de bază. aliaje criogenice (cu tenacitate ridicată la temperaturi scăzute). pentru a facilita studierea structurii şi proprietăţilor fiecărui tip de astfel de aliaje. Pb. aliajele nichelului (aliaje pe bază de nichel).). aliaje cu rezistenţa mecanică ridicată (dure). iar aliajele denumite în tehnică alame au ca bază aliaje Cu – Zn. Pt etc. aliajele neferoase pot fi: aliaje de turnare şi aliaje deformabile plastic. pentru denumirea diverselor aliaje neferoase şi sistematizarea studierii structurii şi proprietăţilor lor. Ni etc. aliaje uşor fuzibile (cu temperaturi ts coborâte) etc. aliajele titanului (aliaje pe bază de titan).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Aliajele neferoase se pot clasifica folosind o multitudine de criterii. iar în funcţie de aptitudinile de a-şi mări rezistenţa mecanică în urma aplicării de TT. preferându-se clasificarea acestora în funcţie de componentul de bază şi încadrarea lor în categorii de tipul: aliajele cuprului (aliaje pe bază de cupru). Fe. se ia ca bază câte un aliaj binar reprezentativ şi se consideră că restul componentelor sunt elemente suplimentare de aliere (de exemplu. 135 . cele mai multe tipuri de aliaje utilizate în prezent în tehnică sunt complexe. aliajele denumite în tehnică duraluminuri au ca bază aliaje Al – Cu. în diverse concentraţii şi alte elemente de aliere decât cuprul: Mg. Sn. aliajele aluminiului (aliaje pe bază de aluminiu). − aliaje care conţin în structură constituenţi eterogeni (de tipul amestecurilor mecanice eutectice sau eutectoide). o structură monofazică. astfel: • în funcţie de numărul componentelor. aliajele neferoase se încadrează în următoarele categorii: − aliaje monofazice. • în funcţie de constituţia structurală de echilibru (la ta). în care sunt introduse frecvent.) etc. în care sunt introduse suplimentar. Aliajele neferoase (ca şi fontele şi oţelurile) se pot clasifica şi pe baza denumirii proprietăţii sau caracteristicii care le defineşte primordial utilitatea tehnică.. compuşi intermetalici).

1. La alegerea modificatorilor şi realizarea modificării aliajelor neferoase trebuie avute în vedere următoarele aspecte esenţiale: • modificatorii introduşi în aliajele neferoase lichide acţionează în unul din următoarele moduri: − formează (individual sau prin combinare cu componentele aliajelor) particule greu fuzibile şi insolubile în aliajele topite. constituie baze pentru germinarea eterogenă la solidificarea aliajelor (v.6). în decursul răcirii după solidificare. • modificare de tipul III. 1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. care are ca efect îmbunătăţirea fineţei şi gradului de dispersie a fazelor componente ale amestecurile mecanice eutectice care se formează la solidificarea unor aliaje neferoase. Ta. ca urmare. Modalitatea actuală cea mai eficientă de influenţare a caracteristicilor structurii primare a aliajelor neferoase o reprezintă modificarea. constând din inocularea în aliajele lichide a unor cantităţi mici de substanţe chimice (numite modificatori. modificatorii care acţionează în acest mod (borul şi unele metale de tranziţie cu reactivitate chimică mare: Ti. Mo). v. care are ca efect principal finisarea (micşorarea dimensiunilor) cristalelor dendritice primare. care. Zr. la aceste aliaje nu se produc. distribuite sub formă de suspensie fină. asigurând solidificarea cu un număr mare de germeni cristalini şi formarea unor structuri primare fine. care să determine transformarea structurii dendritice primare într-o structură secundară favorabilă (din punctul de vedere al mărimii granulaţiei şi gradului de dispersie a fazelor) obţinerii unor caracteristici mecanice ridicate şi/sau asigurării unei bune comportări la prelucrarea prin deformare plastică sau la aplicarea de TT.2. Modificarea aliajelor neferoase La marea majoritate a aliajelor neferoase folosite în tehnică componentele de bază nu prezintă transformări alotropice şi. care pot schimba mecanismele obişnuite ale germinării şi/sau creşterii cristalelor la solidificare. fenomene de cristalizare secundară (recristalizare în stare solidă. scap. 136 . scap. 4. • modificarea de tipul II. modificarea poate fi: • modificare de tipul I. scap.4. În funcţie de efectele pe care le produce asupra structurii primare a aliajelor neferoase. v. care determină accentuarea ramificării şi subţierea ramurilor (axelor) cristalelor dendritice primare şi influenţează favorabil distribuţia fazelor secundare la aliajele în care (în timpul răcirii după solidificare) precipită particule ale unor astfel de faze. se utilizează cu predilecţie pentru realizarea modificărilor de tipurile I şi III.2).6). acest tip de modificare este eficient la aliajele neferoase care prezintă după cristalizarea primară o structură monofazică (cu cristale de soluţie solidă).

3. în mod obişnuit. în care Ts. având ts = 500…600 oC).9.1). kO = 0. τm = 2…24 ore). care micşorează viteza de creştere a germenilor şi limitează dezvoltarea în grosime a ramurilor cristalelor dendritice primare. dacă concentraţia acestora este mică.8…0. de exemplu. deoarece particulele care se formează sunt grosolane şi în număr insuficient realizării unei structuri primare fine. 9. dar poate avea şi valori kO = 0. iar coeficientul kO se ia. scap. cu un număr mare de particule care activează germinarea eterogenă şi rezultă structura primară cu granulaţia cea mai fină. particulele nu se formează sau se formează în număr insuficient asigurării unei structuri primare fine. Tratamentele termice la aliajele neferoase Tratamentele termice (TT) care se aplică semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase se definesc şi se clasifică la fel ca şi tratamentele destinate semifabricatelor şi pieselor din oţeluri şi fonte (v. • modificatorii trebuie introduşi în aliajele neferoase într-o cantitate (concentraţie) optimă (care asigură nivelul maxim al efectelor pozitive produse de modificare). Ca. Pb) se folosesc mai ales pentru asigurarea modificărilor de tipul II. iar dacă concentraţia acestora depăşeşte nivelul optim. în unele cazuri (de exemplu la semifabricatele şi piesele turnate din aliaje pe bază de Cu) impunându-se 137 . ti corespunzătoare acestui TT se alege cât mai ridicată (ti + 273 = Ti = kOTs. 6.98. Principalele tipuri de recoaceri fără schimbare de fază care se pot aplica semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase sunt: • Recoacerea de omogenizare (RO) este recomandată pentru diminuarea neomogenităţilor chimice ale structurilor dendritice primare ale semifabricatelor şi pieselor turnate. pentru omogenizarea pieselor turnate din aliaje în care procesele de difuzie se defăşoară foarte lent. Na. în K. în cazul modificatorilor care au rolul de a forma particule greu fuzibile şi insolubile în aliajele topite. cum sunt aliajele uşoare. modificatorii care acţionează în acest mod (metalele uşor fuzibile: Li. efectele pozitive ale modificării se micşorează. deoarece omogenizarea se realizează prin difuzie. este temperatura de solidificare – topire a aliajului din care sunt confecţionate piesele supuse RO.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase − formează pelicule de adsorbţie pe suprafeţele germenilor cristalini. dacă concentraţia acestora este la nivelul optim se formează o suspensie fină. pe bază de Al sau Mg. iar τm trebuie să fie mari (de obicei. definită ca fiind temperatura la care verticala aliajului intersectează linia sau suprafaţa solidus a diagramei de echilibru fazic a sistemului de aliaje căruia aparţine acesta.95…0. Sb.

de realizarea unor transformări eutectoide etc.). de obicei. la piesele din astfel de aliaje. RRN a semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase se realizează cu ti = trp + 100…200 oC (trp fiind temperatura de recristalizare primară a aliajului din care sunt confecţionate piesele supuse TT. La semifabricatele şi piesele confecţionate din aliaje neferoase se pot efectua două tipuri (principial diferite) de călire: • Călirea martensitică se poate aplica pieselor din aliaje neferoase care racire α + δ . unele aliaje pe bază de Ti) pentru obţinerea stărilor structurale de echilibru.3) se pot aplica semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase care prezintă transformări fazice în stare solidă (determinate de variaţiile cu temperatura ale solubilităţii componentelor în fazele din structura aliajelor.2).5 şi 6. pentru finisarea granulaţiei structurii grosolane rezultate după RO. pentru obţinerea la ta a unei stări de echilibru structural. TT de călire 138 .2. se menţin la ti o durată τm (pentru uniformizarea temperaturii în masa pieslor şi pentru omogenizarea structurii) şi se răcesc lent (o dată cu cuptorul. • Recoacerea de detensionare (RD) se aplică semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase în scopul diminuării intensităţii şi redistribuirii tensiunilor mecanice reziduale existente în acestea. îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin deformare plastică sau prin aşchiere etc. trp + 273 = Trp ≅ 0. ca şi faza corespondentă a aliajelor Fe – C) care se transformă (la răcirea sub o temperatură caracteristică) în amestecul eutectoid (α + δ). 6. Regimul RRN se alege astfel încât să se producă în piesele supuse tratamentului procesele de restaurare şi recristalizare primară şi să nu apară efectele defavorabile ale desfăşurării fenomenelor de creştere a granulaţiei şi de recristalizare secundară (v. 3. în mod obişnuit. ca şi în cazul aplicării la piesele din aliaje feroase. γ fiind suferă transformări eutectoide (la fel ca oţelurile şi fontele): γ incal. • Recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază (RRN) este utilizată pentru refacerea plasticităţii semifabricatelor şi pieselor ecruisate prin deformare plastică la rece. în cazul recoacerii sau în aer liniştit. scap. austenită. în cazul normalizării). 6. Modul de conducere a unui astfel de TT este simplu: piesele se încălzesc la o temperatură ti situată desupra unuia din punctele de transformare în stare solidă ale aliajului neferos din care sunt confecţionate. mecanismele detensionării termice şi principiile stabilirii regimului RD sunt cele prezentate în scap. soluţia solidă (denumită.3. aliajele Cu – Al.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR aplicarea de TT ulterioare.2. de producerea transformărilor alotropice ale unor componente. finisarea granulaţiei.4Ts). τi + τm = 1…4 ore şi răcirea în aer liniştit. v. scap. Recoacerile cu schimbare de fază (de tipul recoacerii complete sau normalizării. recoacerile cu schimbare de fază se efectuează la produsele confecţionate din astfel de aliaje neferoase (cum sunt aliajele Cu – Zn.

Analizând modul de efectuare a acestui TT (v. La piesele din astfel de aliaje. acest TT a fost denumit călire de punere în soluţie (a fazei θ).1). fig. Cu − Ti. 139 . Revenirea structurilor (metastabile) obţinute prin călirea martensitică a aliajelor neferoase poate conduce la efecte similare celor care se produc prin revenirea oţelurilor sau fontelor călite martensitic şi care constau în obţinerea (prin transformări structurale bazate pe difuzie) unor structuri apropiate de echilibru şi bine detensionate. ca şi faza corespondentă din structura aliajelor Fe – C călite) fiind o soluţie solidă suprasaturată în elemente de aliere. alcătuită din cristale de soluţie solidă α suprasaturată în elemente de aliere (fază metastabilă). structurile (monofazice. Cu – Be. alcătuită din cristale de soluţie solidă α ≡ B(A) omogenă. Ti – Mo. care aparţin unor sisteme ale căror diagrame de echilibru sunt de tipul celei prezentate în figura 9. în apă) pentru menţinerea structurii monofazice α până la ta. M (denumită martensită. cu cristale de soluţie solidă) obţinute prin călirea de punere în soluţie a aliajelor neferoase prezintă o bună comportare la prelucrarea prin deformare plastică.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase martensitică constă din încălzirea lor la o temperatură ti situată în domeniul de stabilitate al fazei γ (domeniul austenitic). 9. • Călirea de punere în soluţie se poate aplica la piesele din aliaje neferoase în a căror structură apare ca fază principală o soluţie solidă care are ca solvent componentul de bază al aliajelor şi prezintă o variaţie importantă cu temperatura a capacităţii de a dizolva componentele de aliere (solubilitatea componentelor de aliere în această fază scade puternic când se micşorează temperatura). Spre deosebire de structurile (dure şi fragile) realizate prin călirea martensitică. pentru ca transformarea (printrun mecanism bazat pe difuzia componentelor) γ ⇒ α + δ să nu fie posibilă şi să se realizeze o transformare de tip martensitic (printr-un mecanism care nu presupune difuzia componentelor) γ ⇒ M.1. pentru obţinerea unei structuri monofazice. ts). Călirea martensitică se poate aplica la produsele realizate din unele aliaje ale sistemelor Cu – Al. urmată de răcirea rapidă (de obicei. rezultă că prin răcirea rapidă de la tic a structurii monofazice α se împiedică separarea din aceasta (prin procese bazate pe difuzie) a fazei θ (bogată în elemente de aliere) şi se obţine la ta o structură monofazică. TT de călire de punere în soluţie constă din încălzirea şi menţinerea o scurtă durată la o temperatură tic ∈ (tso. Ti – Ni. care îndeplinesc criteriile structurale menţionate mai înainte. cu structura cristalină diferită de cea corespunzătoare fazei γ (austenitei) din care s-a format. menţinerea la această temperatură o durată τm (pentru obţinerea unei structuri cu austenită omogenă) şi răcirea rapidă (cu o viteză vr mai mare decât o viteză critică vrc). deoarece realizează punerea (dizolvarea la încălzire şi menţinerea la răcire) în soluţia solidă α a fazei θ. Ti – Al etc..

0 nm).. având la bază mecanisme ce presupun difuzia componentelor aliajului supus TT.. • precipitatele θ’ sunt tot faze metastabile. Natura fazică şi caracteristicile structurale ale precipitatelor care se formează la îmbătrânire depind de mărimile parametrilor ti şi τm.2. zonele GP au forma unor discuri cu diametrul de 5.3. 140 .. datorită efectelor de durificare pe care le produce. dacă tii = ta sau îmbătrânire artificială.. în mod obişnuit. în funcţie de temperatura şi durata îmbătrânirii aliajelor neferoase călite. pe dislocaţiile elicoidale) şi sunt semicoerente cu structura cristalină a acestei matrice.. • precipitatele θ sunt faze stabile (de echilibru).5. dacă ta < tii < tso. • precipitatele θ” sunt faze metastabile care se formează la durate mai lungi şi/sau la temperaturi mai înalte de îmbătrânire decât cele corespunzătoare formării zonelor GP şi sunt faze distincte (cu structuri cristaline diferite de structura fazei stabile θ). constând din încălzirea şi menţinerea acestora la o temperatură tii ∈ [ta. care germinează eterogen pe limitele grăunţilor cristalini ai matricei α şi sunt necoerente cu această matrice. deoarece aceste precipitate se formează prin procese de germinare şi creştere. precipitatele θ’ se formează prin germinare eterogenă pe anumite defecte ale structurii cristaline a matricei α (de exemplu. TT de revenire aplicat structurilor obţinute prin călirea de punere în soluţie este denumit îmbătrânire şi poate fi îmbătrânire naturală... prin procese de germinare omogenă.8 nm şi grosimea de 0.6 nm şi se formează uniform în matruicea α.30 nm şi grosimea de 1. care pot fi evidenţiate în structură numai prin examinarea la microscopul electronic. în structura matricei α se pot forma următoarele tipuri de precipitate: • zonele GP (notate în acest mod după numele cercetătorilor Guinier şi Preston care le-au detectat pentru prima oară prin tehnici de difracţie cu raze X) apar la temperaturi şi durate mici ale procesului de îmbătrânire şi sunt asocieri preferenţiale de atomi ai componentelor de aliere din aliajul tratat. cu dimensiuni suficient de mari pentru a putea fi observate prin examinarea structurilor la microscopul optic şi care apar dacă duratele şi/sau temperaturile de îmbătrânire sunt mai mari decât cele corespunzătoare formării precipitatelor θ”. precipitatele θ” germinează relativ uniform în matricea α şi sunt legate prin interfeţe coerente cu structura cristalină a acestei matrice.. cu configuraţie platiformă (cu diametrul de 25. determină separarea din soluţia solidă suprasaturată (metastabilă) a unor precipitate care durifică structura.0. putând fi uşor evidenţiate în structură prin examinarea la microscopul optic. ajungând la frecvenţe de 1013…1015 zone/mm3.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Revenirea structurilor obţinute prin călirea de punere în soluţie a aliajelor neferoase. Cercetările întreprinse până în prezent au evidenţiat că. tso).

τm) sau HVr = g(ti. dar nu oferă timpul necesar separării precipitatelor specifice temperaturii la care s-a supraîncălzit aliajul). τm = ct. pentru orice aliaj călit şi îmbătrânit.2. Aşa cum se poate observa analizând curba de îmbătrânire HVr = f(ti = 130 oC. reprezentând dependenţele experimentale dintre duritatea aliajului îmbătrânit şi parametrii de regim ai îmătrânirii: HVr = f(ti = ct. prezentată în 141 . efectul de durificare al îmbătrânirii se poate evidenţia cu ajutorul unor curbe de îmbătrânire. în principal de creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii acestora. corespunzător temperaturii t / > ti. Aceste particularităţi ale formării precipitatelor în timpul îmbătrânirii aliajelor neferoase călite sunt valorificate practic la realizarea procesului de reversiune. care constă din supraîncălzirea de scurtă durată a aliajelor îmbătrânite. τm) a unui aliaj Al – Cu (cu %Cum = 3 %). Fig.1. 9. 9.. cercetările experimentale întreprinse până în prezent au arătat că orice precipitat se formează direct din matricea α şi nu prin transformarea precipitatelor existente anterior în structura aliajului supus îmbătrânirii. Curba de îmbătrânire la ti = 130 oC a unui aliaj Al – Cu. cu %Cum = 3 % Transformările structurale produse prin îmbătrânire sunt însoţite de modificări ale proprietăţilor aliajelor călite. Configuraţia diagramei de echilibru a sistemelor cărora aparţin aliajele neferoase la care se pot aplica TT de călire de punere în soluţie Fig. pentru reconstituirea stării structurale monofazice pe care aliajele o aveau după călirea de punere în soluţie (supraîncălzirea de scurtă durată asigură dizolvarea în matricea α a precipitatelor formate prin îmbătrânire. precipitatul specific temperaturii ti se dizolvă în matricea α şi apoi din matricea α se separă un nou precipitat. la ridicarea temperaturii de îmbătrânire de la ti la t i/ > ti.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase În privinţa filiaţiei diverselor tipuri de precipitate. astfel.).

AA (Aluminum Association).) sunt simbolizate printr-un număr (în mod obişnuit. cupru şi aliaje pe bază de cupru etc. cum ar fi ASM (American Society for Metals). Cele mai utilizate sisteme de simbolizare a mărcilor de metale şi aliaje neferoase. aplicată la aluminiu şi aliajele pe bază de aluminiu şi recomandată de standardele elaborate de ISO şi CEN pentru mărcile de aluminiu şi aliaje de aluminiu deformabile.. la aliajele zincului etc. proiectării. conform căruia mărcile de metale şi aliaje neferoase din diverse categorii (aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu. regionale sau internaţionale). acest efect diminuându-şi intensitatea odată cu distrugerea coerenţei dintre matricea structurală a aliajului şi precipitatele formate la îmbătrânire. verificării şi comercializării semifabricatelor şi pieselor din astfel de materiale. şi varianta propusă de AA (Aluminum Association).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR figura 9. regional sau internaţional) care gestionează sistemul. fabricării. la aliajele titanului. CEN (Comité European de Normalisation) sau ISO (International Organization for Standardization). se ajunge astfel la ideea (confirmată prin cercetări experimentale) că efectul de durificare este o consecinţă a interacţiunii dintre dislocaţiile matricei aliajului îmbătrânit şi precipitatele coerente. sunt: • sistemul de simbolizare numerică.5. semifabricatele sau piesele din aliaje neferoase se supun unor operaţii de deformare plastică la rece. aplicată la aliajele aluminiului.4.4 şi 9. 9. la aliajele cuprului. 142 . efectul de durificare al îmbătrânirii creşte în cursul formării precipitatelor semicoerente (zonele GP şi precipitatele θ”) şi scade odată cu apariţia precipitatelor semicoerente (θ’) şi necoerente (θ). recomandate de diverse asociaţii profesionale şi/sau organisme de standardizare (naţionale. având la bază principiile prezentate în tabelele 9. fără nici o semnificaţie legată de compoziţia şi proprietăţile mărcii) acordat de asociaţia sau de organismul (naţional. Desfăşurarea proceselor de precipitare la îmbătrânire şi efectele de durificare produse de acestea pot fi influenţate substanţial dacă. sunt: varianta UNS (Unified Numbering System). Simbolizarea metalelor şi aliajelor neferoase comerciale În prezent nu există un sistem de simbolizare a mărcilor de metale şi aliajele neferoase unanim recunoscut şi aplicat la întocmirea documentelor tehnice aferente conceperii.2. între călirea de punere în soluţie şi îmbătrânire. la aliajele magneziului. principalele variante ale acestui sistem.

Aliaje având Zn ca EAP 7 A97149 / 7149 AlZn8MgCu 8. litera M pentru turnarea în forme metalice. Aliaje având alte EAP 9 − − Mărcile de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu deformabile Structura simbolului în varianta UNS: A9X1X2X3X4 Structura simbolului în varianta AA: X1X2X3X4 Seria (grupa) de aliaje Exemple de mărci X1 1 A91080 / 1080 Al 99. Aliaje având alte EAP 8 A98016 / 8016 AlFe1Mn * X0 = 0 pentru aliajele corespunzătoare unei reţete originale . X0 = 2 ⇒ α ≡ B. Aliaje având Si ca EAP 4 A24430 / B443. Aliaje având Mg ca EAP 5 A95052 / 5052 AlMg2.8 1. X4 = 0 la aliajele pentru turnare în piese şi X4 = 1 sau 2 la aliajele pentru turnare în lingouri. X0 = 6 ⇒ α ≡ F. Aliaje având Cu ca EAP 2 A92001 / 2001 AlCu5... Aluminiu şi aliaje cu %Alm ≥ 99 % 2. simbolurile chimice ale elementelor de aliere pentru care %EAm este în jur de 1 % sau mai mare fiind însoţite de numere (de preferinţă întregi) care indică concentraţiiile masice nominale (medii) ale acestor componente. Grupă de aliaje neutilizată 6 − − 7.0 G AlMg10 6. dacă X0 = 1⇒ α ≡ A. Aliaje având Mg ca EAP 5 A05200 / 520. litera C pentru turnarea continuă. Aluminiu şi aliaje cu %Alm ≥ 99 % 2. simbolurile aliajelor de turnare sunt precedate de litera G. Aliaje având Si şi Mg ca EAP 6 A96106 / 6106 AlMgSiMn 7. urmat de simbolurile chimice ale elementelor de aliere.1 G AlSi5 5.0 1. 6 pentru aliajele rezultate prin modificări aduse unei reţete originale.1 G AlSn6Cu1Ni1 9. ** EAP ≡ element de aliere principal 143 . Tabelul 9.2 . simbolul nu conţine litera α.0 G AlCu4MgTi 3.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • sistemul de simbolizare alfanumerică (sistemul de simbolizare după compoziţie).). dacă X0 = 0. Aliaje având Si ca EAP + Cu şi Mn 3 A13190 / A319.4. X0 = 1.5 5. Date privind simbolizarea mărcilor de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu Mărcile de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu pentru turnare Structura simbolului în varianta UNS: AX0X1X2X3X4* Structura simbolului în varianta AA: αX1X2X3. Aliaje având Si ca EAP 4 A94343 / 4343 AlSi7.X4* Seria (grupa) de aliaje Exemple de mărci X1 1 A01001 / 100.5 6. .. urmată (eventual) de o literă care codifică procedeul tehnologic de turnare recomandat la realizarea semifabricatelor sau pieselor din aceste aliaje (litera S pentru turnarea în forme din nisip. Aliaje având Sn ca EAP 8 A08510 / 851.0 G AlSi5Cu3 4. litera P pentru turnarea sub presiune etc.1 G Al 99.0 G AlZn6MgCr 8. scrise în ordinea descrescătoare a importanţei lor. litera Z pentru turnarea centrifugală. conform căruia mărcile de metale neferoase se simbolizează aşa cum se arată în tabelul 9.2. Aliaje având Mn ca EAP 3 A93003 / 3003 AlMn1Cu 4. Aliaje având Cu ca EAP** 2 A02040 / 204.5MgMn 3. iar simbolurile mărcilor de aliaje neferoase sunt alcătuite din simbolul chimic al componentului de bază. Aliaje având Zn ca EAP 7 A07120 / 712..

.. Z35530 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric ZnCu1Al4)... proiectare. Alame cu %Znm < 37 % CuZn34. C91700 C90700 G CuSn10Pb2 Bronzuri aliate cu Pb C92200 . Aliaje cu %EAm < 5 % C81300 .C9 X1X2X3X4 Seria (grupa) de aliaje UNS Exemple de mărci C80100 ..95 1.5Pb C33500 C30000 .5 9. C99800 C99600 G CuMn40Al2 Mărcile de cupru şi aliaje pe bază de cupru deformabile Structura simbolului în varianta UNS: C1X1X2X3X4 ... C97800 C96400 G CuNi30Fe C97600 G CuNi20Zn8Sn4Pb 8. C64200 C61000 CuAl8 5. C87900 C87200 G CuSi4 C87500 G CuZn14Si4 G CuSn11 5.9 CuZn12... Cupru şi aliaje cu %EAm < 8 % C10000 .. M11311 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric MgAl3Zn1.. C7X1X2X3X4* Seria (grupa) de aliaje UNS Exemple de mărci C11100 Cu 99. Simbolurile mărcilor de metale sau aliaje neferoase sunt însoţite de 144 . Alame cu Pb CuZn28Sn1 C44300 C40000 . Alame cu Sn CuZn36Al1Mn3Sn C67400 C66400 . Sistemul de simbolizare numerică se recomandă a fi utilzat mai ales în activităţile comerciale. la aliajele pe bază de Mg UNS = MX1X2X3X4.. Aliaje Cu – Ni şi Cu – Ni . fabricare şi verificare a metalelor şi aliajelor neferoase sau a produselor ce se confecţionează din astfel de materiale.... C85800 C85400 G CuZn29Pb3Sn Alame speciale C86100 .... Bronzuri cu Al (%Alm< 19 %) C60600 . Bronzuri cu Al (%Alm <19 %) C95200 ..... R54520 corespunde aliajului cu simbolul alfanumeric TiAl5Sn2..5 C22600 C20000 . (de exemplu. iar M10100 – aliajului MgAl10Mn) etc. (de exemplu...5 2.. Bronzuri cu Si (%Sim < 8 %) C64700 . C82800 C82100 G CuBe0. C86800 C86300 G CuZn25Al6Mn 4. Bronzuri cu Pb C98200 . Date privind simbolizarea mărcilor de cupru şi aliaje pe bază de cupru Mărcile de cupru şi aliaje pe bază de cupru pentru turnare Structura simbolului în varianta UNS: C8X1X2X3X4 .. iar sistemul de simbolizare alfanumerică este util îndeosebi în activităţile de cercetare. C94900 6.. C66100 C65500 CuSi3 6.. N04400 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric NiCu32).5.. Bronzuri şi alame cu Si C87200 . Aliaje pe bază de Cu speciale C99300 . la aliajele pe bază de Ni UNS = NX1X2X3X4 (de exemplu.. Bronzuri fosforoase cu %Sn < 9 % C50000 .Zn C96200 . C81100 C80100 G Cu 99. C95800 C95600 G CuAl7Si2 7... C17300 CuBe1. C76200 CuZn29Ni12 * varianta UNS se utilizează şi la alte tipuri de aliaje: la aliajele pe bază de Ti UNS = RX1X2X3X4. 2...... la aliajele pe bază de Zn UNS = ZX1X2X3X4 (de exemplu... Bronzuri obişnuite (Cu – Sn) C90200 .. C84800 C84500 G CuZn12Pb7Sn2 Alame galbene (simple/cu Pb) C85200 ... C94500 C92700 G CuSn5Pb25 C94300 G CuSn5Ni5 C94800 Bronzuri aliate cu Ni C94700 ..5)... C69800 Alame speciale 3.9 1. C83800 C83400 G CuZn10 Alame semiroşii (simple/cu Pb) C84200 . C51100 CuSn4P 4. Cupru cu %Cum ≥ 99.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 9... C98800 C98600 G CuPb35Ag1.. Aliaje Cu – Ni şi Cu – Ni − Zn C70000 .5Ni 3... Alame roşii (simple sau cu Pb) C83300 .

în scopul obţinerii unor caracteristici mecanice prescrise) 4. Pus în soluţie (starea instabilă obţinută la produsele supuse unei căliri de punere în suluţie şi îmbătrânite spontan la ta) 5. pentru obţinerea unor stări stabile diferite de stările 1. Recopt (starea obţinută la produsele deformate plastic în urma aplicării unei recoaceri complete în scopul asigurării valorilor minime ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică sau starea obţinută la produsele turnate după o recoacere destinată reducerii segregaţiilor dendritice. Tabelul 9. urmată. Simbolul stării unui metal sau aliaj neferos este alcătuit dintr-o literă de codificare a stării de bază (care defineşte modul principial de atingere a stării în care se află materialul). după recoacere sau deformare plastică la cald. sunt supuse unor operaţii de deformare plastică la rece sau unor combinaţii de operaţii de deformare plastică la rece şi RRN. adică particularităţile privind succesiunea şi conţinutul operaţiilor tehnologice ce trebuie aplicate pentru atingerea stării de livrare a produselor) şi/sau valorile anumitor caracteristici definitorii ale calităţii produselor care se livrează. ** cifrele care urmează acestui simbol indică durata (în ore) a procesului de îmbătrânire naturală spontană. Definirea şi simbolizarea stărilor de bază ale produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale Definirea stării de bază 1. Tratat termic. Principalele date (cuprinse în standardele SR EN 515 şi SR ISO 1190/2) privind simbolizarea stărilor de bază ale produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale sunt prezentate în tabelul 9. de litere sau cifre care indică subdiviziunea corespunzătoare stării de bază (modul particular în care se realizează starea de livrare a materialului. în cursul cărora nu se efectuează nici o verificare privind regimul termic sau gradul de deformare) 2. Brut de fabricaţie (starea obţinută din operaţiile de prelucrare la cald.6. 2 sau 3 * Simbolul stării pentru Al şi pentru Cu şi aliajele pe aliajele pe bază de Al bază de Cu F M O O H* W ** T H* − T cifrele sau literele care urmează acestui simbol codifică succesiunea de operaţii tehnologice care se aplică pentru atingerea stării.7 sunt definite subdiviziunile stării TRATAT TERMIC corespunzătoare produselor realizate din aceste materiale. cu sau fără ecruisare suplimentară. Ecruisat (starea obţinută la produsele care.6. îmbunătăţirii ductilităţii sau stabilizării caracteristicilor mecanice) 3. eventual. finisării granulaţiei. gradul de ecruisare realizat etc.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase simbolurile stărilor de livrare ale semifabricatelor sau produselor realizate din aceste materiale. 145 . iar în tabelul 9.

deformat plastic la rece şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. după prelucrarea la temperaturi ridicate. după prelucrarea la temperaturi ridicate.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 9. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece) 146 Simbolul stării pentru Al şi pentru Cu şi aliajele pe aliajele pe bază de Al bază de Cu T1 T2 TA TC T3 T4 T5 T6 TD TB TE TF T7 − − TG T8 TH − T9 TK TL . sunt ecruisate prin deformare plastică la rece şi îmbătrânite natural) 5. Răcit după prelucrare la cald şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care. urmată de o îmbătrânire naturală) 5.5. ci realizarea unor caracteristici speciale. urmată de ecruisarea prin deformare plastică la rece şi îmbătrânirea naturală) 5. deformat plastic la rece şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care.6. rezistenţa maximă la acţiunea unor medii corosive) 5.8. Pus în soluţie şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. Pus în soluţie. după prelucrarea la temperaturi ridicate şi răcirea la ta . Răcit după prelucrare la cald.9.7. sunt răcite la ta. Pus în soluţie. Pus în soluţie. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece) 5. deformat plastic la rece şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care. după atingerea stării definite la 5.1. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece şi îmbătrânite artificial) 5.3. urmată de o îmbătrânire artificială al cărei scop principal nu este obţinerea unui efect de durificare prescris. sunt răcite la ta şi îmbătrânite natural) 5.5. Răcit după prelucrare la cald. Definirea şi simbolizarea subdiviziunilor stării TRATAT TERMIC a produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale Definirea subdiviziunii stării de bază 5. cum ar fi. urmată de ecruisarea prin deformare plastică la rece şi îmbătrânirea artificială) 5. de exemplu.6. îmbătrânit artificial şi deformat plastic la rece (starea obţinută la produsele care. Răcit după prelucrare la cald. urmată de o îmbătrânire artificială) 5. după prelucrarea la temperaturi ridicate. sunt răcite la ta. Pus în soluţie şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. sunt îmbătrânite artificial) 5. după atingerea stării definite la 5.7.11. Pus în soluţie şi supraîmbătrânit/stabilizat (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. deformat plastic la rece şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. îmbătrânit artificial şi deformat plastic la rece (starea obţinută la produsele care. Răcit după prelucrare la cald şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care.10.4.2.

• impurităţi care formează cu cuprul compuşi chimici fragili (O. • impurităţi insolubile în cuprul solid (Pb. azotaţi. anilină şi acid acetic etc. constând în creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii. amoniac. Zn. efectele prezenţei în concentraţii masice mici (sub 0. clorhidric. prezenţa incluziunilor intercristaline de CuO2 în structura cuprului (nedezoxidat corespunzător la elaborare) poate determina şi fenomenul numit “boala de hidrogen”. S. Cuprul este atacat (se corodează) în medii care conţin hidrogen. Principalele proprietăţi fizico – chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale cuprului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1. de obicei. Cd. Bi). soluţii slabe. sunt. ape reziduale şi ape sărate.. micşorarea plasticităţii şi tenacităţii. 147 . producând fisurarea intercristalină a produselor din cupru. aceste impurităţi formează cu cuprul eutectice uşor fuzibile (Pb şi Cu formează un eutectic care conţine %Cum = 0. compuşii (cu topire congruentă) pe care îi formează cu cuprul aceste impurităţi se dispun intercristalin în structura cuprului. motorină. Pt.3. neaerate de sulfaţi.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase 9.2 şi 9. Se. cuprul este utilizat din timpuri străvechi pentru realizarea de produse. Cuprul formează un număr impresionant de aliaje.). iar Bi şi Cu formează un eutectic care conţine %Cum = 0. substanţe organice (benzină. Mg. care se declanşează prin reacţia Cu2O + H2 ⇒ 2Cu + H2O şi conduce la formarea de vapori de apă a căror presiune creşte (deoarece nu se pot elimina). hidrogen sulfurat. 9. reducerea conductibilităţii termice şi electrice etc. cloruri şi acizi anorganici (sulfuric. Sb). Te). 9. vapori de apă supraîncălziţi. sub formă de incluziuni nemetalice.2. Mn.5 %) a acestor impurităţi (care formează soluţii solide de substituţie cu cuprul). diminuându-i substanţial plasticitatea şi tenacitatea şi micşorându-i considerabil conductibilitatea termică şi electrică. soluţii concentrate de acizi anorganici. P. benzol. Ni. Cr. sulf. care se dispun la limitele cristalelor de cupru şi îi influenţează negativ prelucrabilitatea prin deformare plastică la cald (generează fenomene de fragilitate sau fisurare la cald).5. Fe. azotic).1. Au. principalele aliaje pe bază de cupru folosite în tehnică fiind prezentate în continuare.2 % şi are ts ≅ 270 oC). As. Cuprul are o bună rezistenţă la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate. Principalele impurităţi ale cuprului tehnic se pot clasifica în următoarele categorii: • impurităţi solubile în cuprul solid (Ag.06 % şi are ts ≅ 320 oC. glicerină etc. acceptabile. Cuprul şi aliajele pe bază de cupru Sub formă de metal pur sau sub formă de component de bază al unor aliaje. Sn.

1) suferă un proces de ordonare (atomii de Cu se distribuie în nodurile situate în vârfurile celulelor elementare. • β este o soluţie solidă pe bază de compus chimic (fază bertholidă). Fig. Alamele Aliajel pe bază de cupru. deoarece prezintă. la temperaturi ridicate. care prezintă structură cristalină de tip CVC. prezentată în figura 9. ca şi solventul său. 9. Structura alamelor se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic a sistemului Cu – Zn. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Zn.4. capătă caracteristicile tipice compuşilor intermetalici (duritate ridicată şi fragilitate accentuată). Variaţia caracteristicilor mecanice ale alamelor în funcţie de %Znm 148 .1. scap. soluţia solidă α se caracterizează printr-o bună plasticitate.3. prezentând tenacitate şi plasticitate bune.3. notată β’. v.Zn Fig. atât la cald. 9. putând fi deformată plastic uşor. având drept component de aliere principal zincul sunt denumite în tehnică alame. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. iar sub temperatura tCK ≅ 450 oC (temperatura Curie – Kurnakov a fazei β. cât şi la rece.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. structură cristalină de tip CFC. iar atomii de Zn se poziţionează în nodurile aflate în centrele celulelor elementare) şi soluţia solidă ordonată (faza Kurnakov).2. β are caracteristicile unei soluţii solide neordonate.5. • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent cuprul şi ca solut zincul (α ≡ Cu(Zn)). Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu .8. 2.

50 %] şi se pot utiliza atât ca alame de turnare. structura lor la ta va fi alcătuită din cristale poliedrice de soluţie solida α omogenă. După turnare şi răcire la ta. Alamele bifazice. 9. B. τm = 2. În unele cazuri. Alamele monofazice α se comportă foarte bine la deformarea plastică la rece şi au o comportare mai slabă la deformarea plastică la cald. 46 %) şi sunt utilizate de obicei ca alame de turnare. fig. piesele din alame bifazice cu conţinut ridicat de zinc se supun unui TT de călire în apă (de la o temperatură ti la care materialul prezintă o structură monofazică β.7. duritatea şi fragilitatea acestora crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul procentual al fazei β’ în structură.8. dacă se aplică un TT de recoacere. dacă semifabricatele sau lingourile turnate sunt supuse unei recoaceri de omogenizare (la ti = 800 . în cantitatea şi cu dispunerea corespunzătoare obţinerii unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate. aşa cum se poate observa în figura 9. alamele se pot clasifica astfel: A.. alamele monofazice α. %Znm 0 41 32 38 39 46 46 32 Ordonata. cât şi ca alame deformabile la cald (la o temperatură de deformare situată deasupra punctului tCK ≅ 450 oC.. la o temperatură ti < tCK. oC 1083 905 905 905 450 450 ta ta În funcţie de structura de echilibru şi de caracteristicile mecanice pe care le prezintă în această stare (v. cu structura la ta alcătuită din cristalele fazelor α şi β’. cu structura la ta alcătuită numai din cristale de fază β’ (v. semifabricatele sau lingourile din astfel de alame prezintă o structură monofazică. au %Znm ∈ (39 %. au %Znm ∈ (46 %.5. 149 . aşa cum se observă în figura 9.5 ore) sau sunt deformate plastic şi supuse apoi recoacerii. cristalele acestei structuri devenind poliedrice (echiaxiale). unei reveniri.6. 9. aşa cum se observă în figura 9. pentru obţinerea structurii prezentate în fig..4). Alamele monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Znm ≤ 39 % şi sunt alame deformabile (care se prelucrează bine atât prin deformare plastică la cald. alcătuită din cristale dendritice de soluţie solidă α neomogenă. fig. Alamele monofazice β’. eventual. C. mai ales în prezenta impurităţilor insolubile în cupru (Pb.8. Bi) care determină apariţia unor fenomene de fragilitate sau fisurare la cald. cu plasticitate bună). structura la ta a semifabricatelor şi pieselor turnate din astfel de alame are aspectul prezentat în figura 9. care definesc procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor. la care aceste alame prezintă o structură monofazică β. Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Cu − Zn Punctul A B C D M N P Q Abscisa. cu %Znm ≤ 25 % sunt denumite în tehnică tombacuri. 9.9) şi. 850 oC.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Tabelul 9. cât şi prin deformare plastică la rece).. pentru ca în structură să apară cristale de fază α. 10).

introdus în concentraţii %Alm ≤ 3. aluminiul determină micşorarea sensibilă a conţinutului procentual de fază α al structurii alamelor. după recoacerea de omogenizare.5 %. • Fierul. fără a le diminua caracteristicile de plasticitate şi tenacitate şi îmbunătăţeşte rezistenţa lor la acţiunea mediilor corosive. determină creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii alamelor. Structura la ta a alamelor monofazice α turnate Fig. Deoarece are keAl = 6. j = 1.. j = 1. cu suplimentarea cu %k eEA j % EAmj a concentraţie de zinc a alamei).5 %. (9. cu relaţa: %Cu me = %Cu m %Cu m + % Znm + ∑ k eEAj % EAmj j =1 n 100 . iar la concentraţii masice mai 150 . sunt concentraţiile masice ale elementelor suplimentare de aliere existente în compoziţia alamei speciale.5. Fierul are keFe = 0. a alamelor monofazice α În tehnică se utilizează nu numai alamele binare (aliajele Cu – Zn) ci şi alamele complexe (speciale).. Structura la ta.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. iar k eEA j .. adică concentraţia masică a cuprului în alama binară echivalentă din punctul de vedere al microstructurii. dacă se calculează titlul fictiv al alamei %Cume. care au în compoziţie (pe lângă zinc) şi alte elemente de aliere. introdus în concentraţii %Fem ≤ 1. din punctul de vedere al efectelor asupra structurii.. Principalele elemente de aliere folosite la elaborarea alamelor speciale au următoarele efecte asupra structurii şi proprietăţilor acestor aliaje: • Aluminiul. 9. finisează granulaţia şi mareşte tenacitatea alamelor. n.6.9. 9. n.1) în care %EAmj. orice alamă specială poate fi încadrată în categoriile structurale anterior precizate pentru alamele binare. sunt coeficienţii de echivalare în zinc a elementelor de aliere suplimentare (introducerea unui element de aliere suplimentar în concentraţia %EAmj este echivalentă.

este insolubil în cupru. • Plumbul (care. • Staniul. având în vedere că keSn = 2.9. 420 oC).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase mari de 0. introdus în concentraţii %Mnm ≤ 5 %.7.4 % determină apariţia în structură a compusului FeZn7.. 820 oC) şi îmbătrânire (revenire la ti = 400 .8. manganul este un bun dezoxidant. 9. Structura la ta a alamelor bifazice recoapte după turnare Fig. Fig. introdus în concentraţii %Snm ≤ 1 %. Structura la ta a alamelor monofazice β’ • Manganul. care induce un efect suplimentar de finisare a granulaţiei şi asigură sfărâmarea aşchiilor la prelucrarea prin aşchiere a alamelor. 9. datorită efectelor fierului asupra microstructurii. aburul supraîncălzit şi soluţiile de cloruri. 9. efectele staniului asupra microstructurii alamelor se pot estima cu uşurinţă. Structura la ta a alamelor bifazice călite si revenite Fig. 9.. Structura la ta a alamelor bifazice turnate Fig. piesele şi semifabricatele din alame aliate suplimentar cu acest element se pot supune TT de călire de punere în soluţie (răcire în apă de la ti = 800 .5. măreşte rezistenţa mecanică şi plasticitatea alamelor şi îmbunătăţeşte comportarea alamelor în medii corosive cum sunt apa de mare.... 40 % a caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi duritate. măreşte rezistenţa la coroziune a alamelor în apa de mare.. fiind considerat o impuritate a acestuia) se foloseşte ca element de aliere al 151 . iar efectele sale asupra microstructurii se pot aprecia considerând keMn = 0. care determină o creştere cu 30 . aşa cum s-a precizat anterior. 10.

introdus în concentraţii %Nim ≤ 3 %.800 N/mm2) şi punctele de minim local ale curbelor alungirii procentuale după rupere (cu ordonata la A = 40 . CuZn20. iar influenţa sa asupra microstructurii alamelor se poate estima considerând kePb = 1.12. CuZn36 sunt mărci de alame monofazice α (alame binare deformabile).2.. evidenţiază faptul că toate aliajele acestui sistem au la ta o structură monofazică. au solubilitate totală în stare solidă. CuZn30. aşa cum se poate observa în figura 9. coeficientul său de echivalare este keNi = −1. deoarece are keSi = 10.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR alamelor din care se confecţionează produse destinate prelucrării prin aşchiere. deoarece particulele de plumb uniform distribuite în structura alamelor asigură sfărâmarea aşchiilor şi îmbunătăţesc prelucrabilitatea prin aşchire a acestor aliaje. G CuZn40Pb. este un bun dezoxidant. CuZn15. alcătuită din cristale de soluţie solidă de substituţie α ≡ Cu(Ni) ≡ Ni(Cu).. CuZn36Pb1. de exemplu. Plumbul se introduce în concentraţii %Pbm ≤ 3 %. G CuZn38Pb2Mn2. Mărcile de alame comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. 45 %) şi coeficientului de gâtuire (cu ordonata la 152 . prezenţa plumbului înrăutăţeşte comportarea la prelucrarea prin deformare plastică a alamelor. G CuZn30Al5Fe3Mn2 sunt mărci de alame bifazice (alame pentru turnare). introdus în concentraţii %Sim ≤ 1 %. CuZn10.5. efectele sale asupra microstructurii alamelor sunt importante. iar CuZn42Mn3Al2 şi G CuZn30Al5Fe3Mn2 sunt mărci de alame monofazice β. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu – Ni. determină creşterea plasticităţii şi tenacităţii alamelor. 9. măreşte fluiditatea şi proprietăţile de turnare ale alamelor topite şi determină îmbunătăţirea comportării în medii corosive a produselor confecţionate din alame speciale. mărirea rezistenţei mecanice şi durităţii (mai ales ale fazei β) şi îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune (mai ales în prezenţa mediilor active calde). CuZn39Ni3 sunt mărci de alame speciale monofazice α (alame speciale deformabile).3. fiind metale izomorfe (cu structură cristalină de tip CFC) şi prezentând dimensiuni atomice apropiate.27. Deoarece nichelul înlocuieşte în structura alamelor atomii de cupru (are asupra microstructurii alamelor efectul corespunzător scăderii concentraţiei de zinc). • Nichelul. punctul de maxim local al curbei rezistenţei mecanice (cu ordonata la Rm = 600. deoarece poate determina apariţia fenomenelor de fragilitate sau fisuare la cald.. • Siliciul. prezentată în figura 9. Aliajele Cu − Ni Cuprul şi nichelul. G CuZn40PbSn.. curbele ce descriu dependenţele dintre caracteristicile fizico – mecanice ale aliajelor Cu − Ni şi compoziţia lor chimică corespund configuraţiei redate în diagrama din figura 3. Ca urmare. CuZn31Si.11.

rezistorilor electrici. 3%). 9.. folosite ca materiale electrotehnice (în special pentru confecţionarea rezistorilor). Fig. 20 % şi adaosuri de Fe (%Fem = 0. CuNi18Zn27 sau CuNi15Zn21). pieselor de mecanică fină. 1. 12.70 % şi adaosuri de Fe.30 % (corespunzător mărcilor comerciale CuNi18Zn20. • aliaje Monel.6 . Principalele reţete de aliaje Cu – Ni utilizate în tehnică sunt: • aliajele Kunial. 153 .. • aliajele Alpaca (Neusilber. cu %Nim = 18 ..4 %). folosite pentru a confecţiona (prin deformare plastică la rece sau la cald) elemente elastice (arcuri sau lamele) şi piese rezistente la coroziune.. cu %Nim = 20 % Datorită structurii monofazice şi proprietăţilor fizico – mecanice pe care le prezintă. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu − Ni Fig.0 %) şi Mn (%Mnm = 0.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Z = 55....... tacâmurilor şi obiectelor de artă sau podoabă etc. prezintă o bună rezistenţă la coroziune (în apă de mare şi în soluţii saline. cu %Nim = 30..8 .15% şi adaosuri de Al (%Alm = 1 . 1. • aliaje Melchior (Maillechort)... Mn şi Si. 9.. folosite (ca aliaje deformabile sau pentru turnare) pentru confecţionarea pieselor rezistente la coroziune... • aliajele Constantan. în vapori de apă etc.. cu %Nim = 40.35 % şi adaosuri de Mn (%Mnm = 3. 20 % şi %Znm = 20. iar curba care redă dependenţa dintre rezistivitatea electrică şi compoziţia acestor aliaje prezentând un punct de maxim local cu abscisa %Nim ≅ 50 %. Microstructura la ta a aliajului Cu – Ni.60 %) având abscisa situată la %Nim ≅ 65 %..3 %). în acizi organici.. 11.. Argentan).. cu %Nim = 15 . dar şi ca aliaje pentru turnare) în aplicaţiile care necesită materiale rezistente la coroziune.) şi se pot utiliza la fabricarea rezistorilor electrici..50 % şi aliajele Nichelină. aliajele Cu – Ni se prelucrează bine prin deformare plastică (la rece sau la cald) sau prin aşchiere. folosite (ca aliaje deformabile. cu %Nim = 5.. cu %Nim = 65. instrumentelor de măsurare.. folosite în aplicaţiile care impun materiale anticorosive..

faza α se caracterizează printr-o bună plasticitate. deoarece prezintă.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.13 au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Sn. faza ε nu apare în structura semifabricatelor şi pieselor din bronzuri industriale livrate în stările M sau O. putând fi deformată plastic uşor. • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent cuprul şi ca solut sataniul (α ≡ Cu(Sn)). aşa cum rezultă examinând diagramele din figura 9. în funcţie de concentraţia 154 . faza γ este stabilă numai până temperatura la t = 520 oC. Fazele care apar pe diagramele de echilibru din figura 9. • β este o soluţie solidă pa baza compusului chimic Cu5Sn (fază bertholidă). datorită vitezei extrem de reduse cu care se realizează transformarea δ ⇒ α + ε. faza δ este stabilă numai până la temperatura t = 320 oC. bronzurile cu aluminiu. se descompune eutectoid: δ ⇒ α + ε. ca şi solventul său. 9.3. la care.5. cât şi la rece. β este stabilă numai până la temperatura t = 586 oC. de caracteristicile mecanice asigurate (redate sintetic.13. bronzurile cu beriliu şi bronzurile cu plumb. structură cristalină de tip CFC. Bronzurile cu staniu folosite în tehnică au %Cum ≤ 20 % şi prezintă.1.5. în condiţii de echilibru (care presupun menţineri îndelungate).3. cu structură cristalină de tip CVC. bronzurile cu siliciu. Bronzurile Aliajele pe bază de cupru al căror component de aliere principal este un alt element decât zincul sau nichelul sunt denumite bronzuri.13. cu structură cristalină complexă. punctele caracteristice ale acestor diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. care apara (la răcirea bronzurilor topite) prin defăşurarea transformării peritectice (la t ≅ 800 oC): L + α ⇒ β. atât la cald. structurile indicate de diagramele de echilibru (stabil sau metastabil) redate în figura 9. • γ este (ca şi β) o soluţie solidă pe baza compusului chimic Cu5Sn (fază bertholidă). în funcţie de concentraţia masică a staniului. • ε este compusul intermetalic Cu3Sn. Principalele tipuri de bronzuri folosite pentru realizarea pieselor din construcţia de maşini şi pentru fabricare construcţiilor mecanice sunt: bronzurile cu staniu (denumite şi bronzuri clasice). • δ este o soluţie solidă pe baza compusului chimic Cu31Sn8 (fază bertholidă). la care se descompune eutectoid: β ⇒ α + γ.9. În funcţie de structura pe care o prezintă (la ta) în starea M. la care se descompune eutectoid: γ ⇒ α + δ. cu structură cristalină de tip CVC.

Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramelor de echilibru Cu − Sn Punctul Abscisa. alcătuită din cristale dendritice de soluţie solidă α neomogenă. oC A 0 1083 B 25.16. 9.20 % şi se folosesc ca bronzuri de turnare. starea de echilibru stabil..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase masică a staniului. structurile la ta ale semifabricatelor şi pieselor realizate din astfel de bronzuri conţin (aşa cum se poate observa în fig.17) fazele α şi δ şi. se poate transforma prin recoacere (precedată sau nu de o operaţie de prelucrare prin deformare plastică) într-o structură cu cristale poliedrice de soluţie solidă α omogenă.15. starea metastabilă obţinută prin turnare (strarea F) Tabelul 9.. aşa cum se observă pe micrografia din figura 9.0 800 E E’ 16. structura de turnare a acestor bronzuri.0 520 K 11.0 8.0 586 H H’ 16.0 520 J 27.0 350 Q 0. 9..0 586 F 24.13. 9 % şi sunt bronzuri deformabile (care se pot prelucra atât prin deformare plastică la cald.%Snm Ordonata.5 9. Diagramele de echilibru ale sistemului de aliaje Cu – Sn pentru diferite stări: a. cât şi prin deformare plastică la rece). constituenţii α (preeutectoid) 155 .5 800 C C’ 13. bronzurile cu staniu se pot clasifica astfel: Fig. b. aşa cum se poate vedea pe migrografia prezentată în figura 9. B. starea metastabilă obţinută prin recoacere (starea O).9.2 ta A..14) şi de procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor. în starea M. în diagramele din fig.0 8. respectiv. Bronzurile monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Snm ≤ 8 .0 800 D 22.0 586 G 26. c. 9. Bronzurile hipoeutectoide (bronzurile bifazice) au %Snm = 10.

Structura la ta a bronzurilor monofazice α recoapte Fig.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR şi amestecul eutectoid (α + δ).3.17. 9. asigură o bună dezoxidare (împiedică apariţia incluziunilor dure şi fragile de SnO2) şi măreşte fluiditatea bronzurilor topite (conferă bune proprietăţi de turnare). îmbunătăţeşte prelucrabilitatea prin aşchiere a bronzurilor (deoarece particulele de Pb.14.6 % determină formarea în structură a unor mici cantităţi de compus Cu3P. separate intercristalin în structură..16. favorizează sfărâmarea aşchiilor) şi rezistenţa lor la 156 . iar în concentraţii %Pm = 0.. ce influenţează pozitiv caracteristicile de antifricţiune şi rezistenţa la uzare a bronzurilor. Structura la ta a bronzurilor monofazice α turnate Fig. • plumbul. 9. Structura la ta a bronzurilor hipoeutectoide turnate Bronzurile cu staniu se pot alia suplimentar la elaborare şi cu alte elemente. Variaţia caracteristicilor mecanice ale bronzurilor cu staniu în funcţie de %Snm Fig. 9. 9. introdus în concentraţii %Pbm ≤ 2 %. Fig.3 %.0. introdus în concentraţii %Pm < 0.15. care produc următoarele efecte asupra structurii şi proprietăţilor acestor aliaje: • fosforul. duritatea şi fragilitatea acestor structuri crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul lor procentual de eutectoid (α + δ).

stabilă sub temperatura t = 785 oC.10. iar în concentraţii mai mari (%Pbm = 4. care înrăutăţesc comportarea la deformare plastică (măresc înclinaţia spre fisurare) a 157 . iar GCuSn14. structurile indicate de diagrama de echilibru redată în figura 9.15 oC).18. micşorează intervalul temperaturilor de solidificare. ca urmare. • β este o fază bertholidă pe baza compusului chimic Cu3Al.3 %) şi/sau ca fază separată la transformarea eutectică (la t ≅ 1035 oC) L ⇒ α + β şi este stabilă numai până la temperatura t = 565 oC. corespunzătoare compusului Cu32Al19.3. γ prezintă două modificaţii (forme alotropice): γ1. la care se descompune eutectoid: β ⇒ α + γ2. Mărcile de bronzuri cu staniu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. cu structură cubică complexă. GCuSn12Ni2 şi GCuSn10Zn2 sunt mărci de bronzuri bifazice (bronzuri de turnare). aşa cum se poate observa pe diagrama de echilibru. Fazele care apar pe diagrama de echilibru din figura 9.10 %. corespunzătoare compusului Cu9Al4. bronzurile cu aluminiu (spre deosebire de bronzurile clasice) au un interval de solidificare restrâns (10. separate intercristalin în structura bronzurilor. aceste aliaje au proprietăţi de turnare foarte bune (fluiditate ridicată... faza β poate să apară în structura bronzurilor cu aluminiu. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9.12 %) le asigură proprietăţi bune de antifricţiune (deoarece particulele de plumb. cu retasura de contracţie concentrată). cu structură cristalină de tip CFC. evită apariţia incluziunilor de gaze în lingourile şi piesele turnate) şi nu produce modificări structurale (deoarece se dizolvă integral în soluţia solidă α). au un substanţial efect lubrifiant). • γ este (ca şi β) o fază bertholidă. influenţează pozitiv proprietăţile de turnare ale bronzurilor (măreşte fluiditatea. cât şi la rece. CuSn8 şi CuSn4Pb4Zn4 sunt mărci de bronzuri monofazice α (bronzuri deformabile).. CuSn6. în funcţie de concentraţia aluminiului în aceste aliaje.18.18 au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Al. Bronzurile cu aluminiu prezintă însă. • zincul. în concentraţii %Znm = 5. cu structură cristalină de tip CVC. duritate ridicată şi fragilitate accentuată. atât la cald. ca fază separată preeutectoid (la cristalizarea primară a bronzurilor cu %Alm > 8. în funcţie de concentraţia masică a aluminiului. aptitudine de a realiza piese turnate compacte.2.5. • α este soluţia solidă de substituţie α ≡ Cu(Al). cu structură cristalină cubică şi γ2. la solidificarea după turnare. 9. tendinţa de a forma cristale dendritice lungi (columnare).. Aşa cum se poate observa examinând diagrama de echilibru din figura 9. de exemplu. care poate fi deformată plastic uşor. Bronzurile cu aluminiu folosite în tehnică au %Alm ≤ 15 % şi prezintă..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase coroziune. stabilă deasupra temperaturii t = 785 oC..

dacă la elaborare se face modificarea lor cu V. Bronzurile monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Alm < 9 % şi sunt bronzuri deformabile.2 1048 F 7.4 565 M 12.6 785 Q 9.0 565 P 13. Bronzurile bifazice cu %Alm = 9. bronzurile cu aluminiu se pot clasifica astfel: A. 9. 19 Variaţia caracteristicilor mecanice ale bronzurilor cu aluminiu în funcţie de %Alm Tabelul 9.5 % se pot prelucra şi prin deformare plastică la cald.10. oC A 0 1083 B 8. în diagramele din fig. dacă se aplică un TT de 158 . respectiv. %Snm Ordonata..19) şi de procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor. 9. de caracteristicile mecanice asigurate (redate sintetic. Fig. Ti. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu − Al Fig. B şi li se aplică o bună dezoxidare (pentru evitarea apariţiei în structură a incluziunilor fragile de Al2O3). structura la ta a semifabricatelor şi pieselor realizate din astfel de bronzuri conţine fazele α şi γ2 şi. 9. duritatea şi fragilitatea acestei structuri crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul procentual de eutectoid (α + γ2).4 1035 G 9.4 ta În funcţie de structura pe care o prezintă (la ta) în stările M sau O. 18.10.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR pieslor şi semifabricatelor turnate. dacă temperatura la care se face deformarea este situată în domeniul în care aceste aliaje prezintă structură monofazică β (structură care se poate menţine şi la ta.0 1035 K 9. Bronzurile hipoeutectoide (bronzurile bifazice) au %Alm ≥ 9 % şi se folosesc în mod obişnuit ca bronzuri de turnare. Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Cu − Al Punctul Abscisa. constituenţii α (preeutectoid) şi amestecul eutectoid (α + γ2). B.5.. acest dezavantaj poate fi eliminat. în funcţie de concentraţia masică a aluminiului.3 1035 C 11.

caracteristici de antifricţiune şi rezistenţa la uzare mai scăzute şi caracteristici mecanice asemănătoare. bronzurile cu aluminiu se pot alia suplimentar şi cu alte elemente. Rp0. de exemplu: • bronzurile cu siliciu şi mangan (cu %Sim = 2.5 %.. 9.900 N/mm2... • manganul. acestea se pot utiliza atât ca bronzuri deformabile. în plus.3.. soluţiile unor acizi organici).300 N/mm2. Bronzurile binare cu siliciu se utilizează mai rar în aplicaţiile tehnice. densitate mai mică.. are efecte asemănătoare fierului şi manganului şi. 159 .8 % la bronzurile ecruisate prin deformare plastică la rece). în concentraţii masice %Mnm ≤ 2 %..... cum ar fi: • fierul.. produse rezistente la acţiunea apei de mare.3. măreşte rezistenţa mecanică şi duritatea. Bronzurile cu aluminiu au. soluţiile de acid carbonic.2 = 140..200 N/mm2 şi A = 15. se pot prelucra prin deformare plastică la cald (la t = 800 . rezistenţă la coroziune mult mai bună (în medii ca: apa de mare şi soluţiile saline. Rp0. G CuAl10Mn şi G CuAl9Fe5Ni5 sunt mărci de bronzuri bifazice (bronzuri de turnare).. în concentraţii %Fem = 3. îmbunătăţeşte comportarea bronzurilor la temperaturi ridicate. apelor reziduale..3 % şi %Mnm = 1. finisează granulaţia. de exemplu. corespunzător obţinerii stărilor TA sau TB).. cât şi ca bronzuri de turnare şi au caracteristici mecanice ridicate (Rm = 200.500 N/mm2 şi A = 3. îmbunătăţeşte caracteristicile de antifricţiune ale bronzurilor şi măreşte refractaritatea acestora (rezistenţa la oxidare/coroziune la temperaturi înalte).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase călire.... care să determine sporirea anumitor proprietăţi de utilizare ale acestora)..2 = 450. de obicei fiind preferată folosirea bronzurilor ternare sau complexe (bronzuri cu siliciu aliate suplimentar şi cu alte elemente. în comparaţie cu bronzurile clasice.2 %) au proprietăţi bune de turnare. Bronzurile cu siliciu folosite în tehnică au %Sim ≤ 3 % şi prezintă (în mod obişnuit) în stare solidă o structură monofazică α ≡ Cu(Si). dar micşorează fluiditatea acestora (înrăutăţeşte proprietăţile de turnare). Mărcile de bronzuri cu aluminiu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. amplificând efectele acestui element de aliere. în concentraţii masice %Nim ≤ 5 %. iar G CuAl10Fe3. petrolului şi produselor petroliere). Pentru îmbunăţăţirea unor caracteristici de utilizare. 850 oC) şi sunt indicate pentru realizarea unor piese pentru construcţia de maşini sau pentru industria chimică (elemente elastice.25 % la bronzurile deformate plastic la cald sau de turnare şi Rm = 750. piese cu proprietăţi bune antifricţiune. CuAl10Fe3 şi CuAl9Mn2 sunt mărci de bronzuri monofazice α (bronzuri deformabile).5. rezistenţă mare la coroziune şi o bună prelucrabilitate prin aşchiere. are efecte similare cu ale fierului... prezentând şi avantajul de a fi mai ieftine decât celelalte tipuri de bronzuri. • nichelul.

.. prin aplicarea unui TT alcătuit din călire de punere în soluţie (de la ti = 900. care prezintă o mare variaţie cu temperatura a solubilităţii în faza α.. dacă solicitările mecanice sunt intense..5..2 % şi %Nim = 1. în funcţie de concentraţia masică a beriliului. Mărcile de bronzuri cu siliciu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate.. CuSi3 şi G CuSi4.3 % şi %Nim = 1.. urmată de îmbătrânire artificială (la ti = 450.. 900 oC) şi la rece şi prezintă bune proprietăţi antifricţiune şi rezistenţă la uzare (mai ales. • bronzurile cu siliciu şi plumb (%Sim = 2...950 oC).5 % şi prezintă. structurile indicate de diagrama de echilibru redată în figura 9. în structura de echilibru la ta a acestor bronzuri apare faza Ni2Si. ungerea este insuficientă şi temperaturile de lucru sunt ridicate).4.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • bronzurile cu siliciu şi nichel (cu %Sim = 1...20.. Fazele care apar pe diagrama de echilibru Cu – Be au următoarele semnificaţii: 160 .11.500 oC). cele mai utilizate mărci de bronzuri cu siliciu sunt: CuSi1. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9.5. permiţând obţinerea la aceste aliaje a unor efecte de durificare substanţiale.3 %) se prelucrează bine prin deformare plastică la cald (la t = 850 .4 %) se caracterizează printr-o bună prelucrabilitate prin aşchiere şi bune proprietăţi antifricţiune. datorită particulelor intercristaline de plumb pe care le prezintă în structură. 9.3. Bronzurile cu beriliu folosite în tehnică au %Bem ≤ 2..

iar duritatea lor este 350 ... sculelor antiscântei (care nu produc scântei prin lovire) şi pieselor care trebuie să prezinte bune proprietăţi antifricţiune sau care sunt puternic solicitate mecanic în medii de lucru active (apă de mare. 820 oC).. respectiv.. 110 HB).. a cărui contribuţie la durificarea structurii produselor din astfel de materiale este datorată formării compusului MnBe2.0 % şi prezintă la ta. CuBe1. aşa cum se poate observa pe diagrama de echilibru.. cu structură cristalină de tip CVC. • β este o fază bertholidă. iar pentru îmbunătăţirea tenacităţii acestor bronzuri se foloseşte alierea suplimentară cu Ni (%Nim = 0. 1500 N/mm2. în aceste stări structurale caracteristicile mecanice nu sunt foarte ridicate (caracteristicile la tracţiune sunt: Rm = 450 . • α este soluţia solidă de substituţie α ≡ Cu(Be). 1050 N/mm2 şi A = 2 .. abur etc. 350 oC).. care rezultă prin transformarea eutectoidă (la t = 620 oC) β ⇒ α + γ.5 %). 350 N/mm2 şi A = 30 .2.)... În stările de livrare TF sau TH (care se obţin aplicând operaţiile tehnologice precizate mai înainte).. Principalele mărci de bronzuri cu beriliu comerciale sunt: CuBe1.5.. dacă (după călire) se face ecruisarea controlată a acestor bronzuri prin deformare plastică la rece. 400 HB. iar duritatea este 90 .7..... care poate fi deformată plastic uşor.2.5.2 = 1000 . Pentru micşorarea concentraţiei beriliului (care este un element de aliere scump) în bronzurile industriale şi creşterea efectelor de durificare ale îmbătrânirii se practică alierea suplimentară a acestora cu mangan (%Mnm = 0. lamele elastice etc. • γ este o fază bertholidă pe baza compusului CuBe. efectele de durificare ale acestui TT se pot mări substanţial. semifabricatele şi piesele confecţionate din aceste aliaje se pot trata termic prin călire de punere în soluţie (de la ti = 800 . 500 N/mm2. 161 ..2. faza β poate să apară în structura bronzurilor industriale ca urmare a desfăşurării transformării peritectice (la t = 865 oC) L + α ⇒ β sau ca urmare a diminuării solubilităţii beriliului în cupru o dată cu scăderea temperaturii. 5 %.0...Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Be. Datorită variaţiei mari cu temperatura a solubilităţii beriliului în cupru. Bronzurile cu beriliu utilizate în mod obişnuit au %Bem = 1.. urmată de îmbătrânire artificială (la ti = 300 .).9 şi CuBe0... pentru obţinerea unei structuri monofazice α (cu cristale de α suprasaturate cu beriliu).. aceste materiale se folosesc la realizarea elementelor elastice (arcuri. Rp0.5 %).6Mn.. 40 %.2 = 300 .. Rp0. din constituenţii α şi amestecul eutectoid (α + γ). o structură alcătuită din fazele α şi γ şi.. cu structură cristalină de tip CFC. cu structură cristalină de tip CVC. în stările M sau O. caracteristicile mecanice la tracţiune ale bronzurilor cu beriliu ating nivelurile Rm = 1100 .

bronzurile cu plumb manifestă o mare tendinţă de segregare (separare) a componentelor în structură...2 şi 9.2. plasticitatea bună şi conductibilitatea termică şi electrică ridicată. Cuzineţii din bronzuri cu plumb se realizează prin turnare.5. deoarece bronzurile cu plumb au rezistenţă mecanică scăzută (rezistenţa la rupere este Rm = 50. Deoarece cuprul şi plumbul sunt insolubile în stare solidă. structura la ta a bronzurilor cu plumb este alcătuită din cristale de cupru şi separări intergranulare de plumb.. Datorită insolubilităţii în stare solidă a cuprului şi plumbului şi diferenţelor mari între temperaturile lor de solidificare – topire şi între densităţile acestora. iar duritatea 30. 9.2 %).150 N/mm2. fosfor (%Pm < 0. chimie şi petrochimie.. fabricarea ambalajelor.. forajul sondelor de petrol.6. sunt: densitatea scăzută.. 9. Principalele impurităţi ale aluminiului tehnic se pot clasifica în următoarele categorii: 162 .0. se practică turnarea cuzineţilor pe suporţi din oţel şi/sau se face alierea suplimentară a bronzurilor cu elemente care măresc duritatea matricei lor structurale: staniu (%Snm = 5.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. caracteristicile care trebuie remarcate. construcţii civile şi industriale. Pentru a anihila această tendinţă şi a asigura o distribuţie uniformă a formaţiunilor intercristaline de plumb (cu rol lubrifiant) în matricea de cupru a structurii se practică alierea lor suplimentară cu nichel (%Nim = 1.5.50 HB). electrotehnică şi telecomunicaţii.3.3 %) sau zinc (%Znm = 1. G CuPb20Sn5.. G CuPb15Sn8 şi G CuPb7Sn7Zn3. Principalele proprietăţi fizico – chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale aluminiului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1. realizate dintr-o bucată sau din două semiinele. deoarece au determinat opţiunile pentru utilizarea acestui metal în cele mai multe aplicaţii..2. cele mai utilizate mărci sunt: G CuPb25. Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu Sub formă de metal pur sau sub formă de component de bază al unor aliaje..10 %)..1. energetică neconvenţională (solară.. 9. Bronzurile cu plumb se folosesc în tehnică (datorită proprietăţilor antifricţiune pe care le prezintă) ca materiale pentru confecţionarea cuzineţilor (piese inelare.3 %). aluminiul este utilizat în prezent pentru realizarea de semifabricate şi produse pentru multe ramuri economice importante: aeronautică. stibiu (%Sbm = 1.5 %) şi răcirea forţată la solidificare a acestor bronzuri. pe care se sprijină arborii maşinilor şi utilajelor) lagărelor de alunecare (organe de maşini alcătuite din cuzineţi şi elementele de poziţionare şi susţinere a acestora).3.. Mărcile de bronzuri cu plumb comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. eoliană).

Ta. Si.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • impurităţi solubile în aluminiul solid (Si. Cr. Cu. Zn. Cr.). Ti. ape reziduale. Mn. Pb. Mn. Rezistenţa la coroziune a produselor din aluminiu se datorează acoperirii lor (pe cale naturală sau prin aplicarea unor procedee tehnologice de tratare chimică sau electrochimică) cu o peliculă de Al2O3. Aluminiul are o bună capacitate de a forma aliaje. Sb). mai ales. • impurităţi care formează cu aluminiul compuşi chimici (Fe.) sau unele medii active (soluţiile de acid azotic. Mo). prezenţa compuşilor (Al3Fe. Mn. îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin aşchiere (Cu.6. Aluminiul are o bună rezistenţă la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate. care fiind greu fuzibile se comportă ca modificatori şi determină obţinerea unor structuri primare cu granulaţie fină). Ni) sau diminuarea acesteia (Cu). Ti. Mg. aderentă.1. care împiedică atacarea produselor de către mediilor active de lucru. vapori de apă. Zn. soluţiile de acid fosforic. 163 . As.. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Cu. 9. mărirea rezistenţei la coroziune (Si. principalele aliaje pe bază de aluminiu folosite în tehnică fiind prezentate în continuare. constând în diminuarea proprietăţilor de turnare (Cu. soluţii de acid sulfuric etc. compactă şi foarte rezistentă la coroziune. etc. sunt de obicei acceptabile. Bi). Cr. AlAs. Mo). Zr). Zn). aeronautică. amoniacul) pot determina declanşarea unor procese de corodare intensă a produselor din aluminiu. Aliajele Al − Cu Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal cuprul au o largă utilizare în tehnică (construcţia de maşini. Zn. Ta. aceste impurităţi uşor fuzibile se separă la limitele cristalelor de aluminiu şi influenţează negativ prelucrabilitatea prin deformare plastică la cald (generează fenomene de fragilitate sau fisurare la cald). petrol. efectele prezenţei acestor impurităţi în concentraţii masice mici. Cu. creşterea refractarităţii (Ni. Al12Fe3Si. Mn) sau îmbunătăţirea acestora (Si şi.21. • impurităţi insolubile în aluminiul solid (Sn. Mg. Mg. chimie şi petrochimie etc. Structura acestor aliaje se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic Al − Cu. prezentată în figura 9. Zn. AlSb) pe care îi formează aluminiul cu aceste impurităţi are ca efect principal diminuarea plasticităţii şi tenacităţii semifabricatelor sau produselor din aluminiu. Mg. medii apoase care conţin dioxid de carbon. creşterea rezistenţei mecanice şi scăderea plasticităţii (Si. Prezenţa impurităţilor (Fe. Ni. reducerea conductibilităţii electrice (Mn) etc.

Deoarece configuraţia diagramei de echilibru din figura 9.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent aluminiul şi ca solut cuprul ( α ≡ Al(Cu)).22.. aşa cum se poate observa în figura 9. din categoria fazelor Laves. fiind susceptibile de a fi durificate prin călire şi îmbătrânire naturală sau artificială (v. în care sunt distribuite uniform particule de fază secundară θ. cu formula chimică Al2Cu şi concentraţia masică de cupru %Cum = 54.1%. • θ este un compus intermetalic de tip geometric.6. 9. 9. soluţia solidă α se caracterizează printr-o bună plasticitate. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Cu Fig. ca şi solventul sau. Aliajele industriale Al – Cu deformabile şi durificabile structural prin TT se caracterizează printr-o concentraţie masică de cupru %Cum = 2. Fig. care prezintă o structură cristalină de tip tetragonal.22. b) aliaje pentru turnare. aliajele Al − Cu se pot supune TT de călire de punere în soluţie.1.21. structură cristalină de tip CFC.3). Pornind de la această observaţie.21 corepunde cele prezentate în figura 9. atât la cald cât şi la rece. 9. aliajele Al − Cu se pot clasifica în două categorii: a) aliaje deformabile şi durificabile structural prin TT..1.5 % (situată în intervalul delimitat de abscisele punctelor C şi B ale diagramei de echilibru din figura 9.21) şi au structura de echilibru la ta alcătuită dintr-o matrice de soluţie solidă α. putând fi deformată plastic uşor. Structura de echilibru la ta a aliajelor Al − Cu cu %Cum = 4 % 9. deoarece prezintă. Procesul tehnologic prin care se realizează prelucrarea prin deformare plastică şi durificarea structurală a unui semifabricat confecţionat dintr-un astfel de aliaj are următoarele etape: 164 . subcap.1.

%Mgm = 0. • îmbătrânirea (naturală sau artificială).5 %. Si): * rezistenţa mecanică.2.6 %). θ”.4 %. ts).. constând din menţinerea produsului prelucrat prin deformare plastică la o temperatură tii ∈ [ta.4....3 % şi = 18. 9. * capacitatea de durificare prin TT este diminuată la creşterea concentraţiei fierului. * prelucrabilitatea prin deformare plastică şi rezistenţa la coroziune se înrăutăţesc când concentraţiile impurităţilor (Fe şi Si) cresc.5.5 %. cea mai mare rezistenţă mecanică se poate obţine la aliajele cu %Cum = 4.2. îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune etc... constând din răcirea în apă a semifabricatului încălzit la o temperatură tic situată în intervalul (tso. pentru obţinerea la ta a unei structuri monofazice.1. %Mnm = 0.2.2. de raportul concentraţiilor acestora şi de prezenţa impurităţilor (Fe. θ’ sau θ) capabile să producă durificarea la nivelul dorit a structurii (v. Proprietăţile acestor aliaje sunt influenţate de ponderea elementelor de aliere.2.7 . plasticitatea şi capacitatea de durificare prin TT sunt influenţate substanţial de concentraţiile cuprului şi magneziului şi de raportul acestora.0. • prelucrarea prin deformare plastică a semifabricatului cu structură monofazică α. dacă %Mgm ≥ 1 %.... ts0). efectul negativ al fierului este eliminat.0. scap.5 %.0.2 % şi % Cu m % Mg m = 1..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • călirea de punere în soluţie. aceste influenţe negative fiind diminuate dacă raportul % Fe m % Si m este menţinut la o valoare subunitară. compoziţia chimică a acestor aliaje se caracterizează prin: %Cum = 2. Aliajele industriale aparţinând acestei categorii au compoziţie complexă.. sporirea capacităţii de durificare prin călire şi îmbătrânire..19 . Cele mai folosite sunt aliajele Al – Cu – Mg cu adaosuri de Mn. %Mgm = 1. alcătuită din cristale de soluţie solidă α suprasaturată în cupru. cunoscute sub denumirea de duraluminiu.3). alierea aluminiului cu mai multe elemente fiind determinată de necesităţi privind îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin deformare plastică. în vederea separării din soluţia solidă α suprasaturată a precipitatelor (zone GP. iar impurităţile permanent prezente sunt Fe şi Si (concentraţiile masice maxime uzual acceptate pentru fiecare din aceste elemente fiind de 0... 165 .3.5 %. %Mgm = 0.. deoarece acesta fixează o parte din cupru sub forma compusului Al7FeCu2 (fază insolubilă în matricea α) şi diminuează astfel cantitatea de cupru disponibilă pentru formarea la îmbătrânire a precipitatelor ce asigură durificarea structurală a aliajelor. în timp ce plasticitatea cea %Cu m % Mg m mai mare (dar rezistenţa mecanică cea mai scăzută) o au aliajele cu %Cum = 4...... anihilarea influenţelor negative ale unor impurităţi greu de eliminat la elaborare.

%Mnm = 0. Deoarece.3.7 % sau din soluţie solidă α.8.9 %.) se dizolvă în matricea α. %Fem ≤ 0. Mn. Ni. 9. La încălzirea în vederea călirii compuşii intermetalici pe bază de Al. Mg (θ.4.6.1.8 %. În procesul de îmbătrânire se formează mai întâi zone GP (de forma unor bastonaşe sau sfere).10 %.. Acest fenomen este sugestiv ilustrat de diagramele prezentate în figura 9.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Structura de echilibru la ta a aliajelor de tip duraluminiu este alcătuită din matricea α şi diverşi compuşi chimici (cu prezenţa şi ponderea dependente de compoziţia aliajului): Al2Cu (faza θ).Fe)Al6 şi Al7Cu2Fe. aşa cum s-a arătat în scap. Durificarea prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire a aliajelor de tip duraluminiu se realizează prin mecanismele prezentate în cazul aliajelor Al – Cu.2. 400 oC] şi de diagramele prezentate în figura 9. corespund simbolurilor: AlCu4MgMn.24 care redau. ca şi aliajele deformabile. care redau.5Mn şi AlCu4MgMnSi. Si. eutectic (α+θ) şi separări de fază secundară θ. diferite durate. S.7 %. menţinerile ulterioare ale acestor aliaje la temperaturi t > ta pot produce modificări structurale cu efecte substanţiale asupra caracteristicilor mecanice. β etc.5 % (corespunzător mărcii 2024 − T8 sau AlCu4Mg1. β’ etc. folosite la confecţionarea semifabricatelor (table. 9. în cazul aliajelor %Cu > 5. în timp ce compuşii conţinând Fe şi Mn rămân nedizolvaţi şi se menţin în structura aliajelor călite (cu efecte negative asupra plasticităţii acestei structuri).. Mărcile de aliaje uşoare de tip duraluminiu. Produsele realizate prin turnare din astfel de aliaje se pot sau nu supune 166 . Bi. variaţiile caracteristicilor mecanice la tracţiune determinate prin încercări la temperaturi t ∈ [ta. Aliajele industriale Al – Cu pentru turnare se caracterizează printr-o concentraţie masică de cupru %Cum = 3. cu Mg.). pentru acelaşi aliaj.. instalaţii petrochimice.. %Mgm = 1.2. AlCu4Mg1. apoi precipitate metastabile semicoerente cu matricea α (θ’.1.5Mn − T8). Mg2Si. etc... S. Al2CuMg (faza S). Mg2Al3 (faza β). autovehicule. β etc.). iar în cazul unei îmbătrâniri avansate – precipitate stabile necoerente cu matricea α (θ. 400 oC]. ţevi.0..3. S’.23.9 %. efectuate după diferite durate de menţinere a aliajului la temperatura de încercare. pentru un aliaj %Cum = 3. %Sim = ≤ 0.) din care se realizează piese şi echipamente pentru aeronave.5 %. variaţiile caracteristicilor mecanice la tracţiune determinate la ta după menţinerea aliajului... platbande. la temperaturi t ∈ [ta. tratamentele de durificare structurală aplicate aliajelor de tip duraluminiu nu conduc la stări structurale de echilibru stabil. în cazul aliajelor cu %Cum ≤ 5. Structura de echilibru la ta este alcătuită din soluţie solidă α şi formaţiuni de fază secundară θ. Al6CuMg4. (Mn. instalaţii de forare a sondelor. Cu. profile extrudate etc. Aliajele din această categorie se pot alia suplimentar.

G AlCu6Si5Mg. T4. 400 oC] Fig.9. la care durificarea structurală se asigura în mod obişnuit prin atingerea stărilor T3. la care nu apare în structura de echilibru eutecticul (α+θ) şi este puţin importantă la aliajele cu %Cum > 5. determinate la ta după menţinerea aliajului. Mărcile de aliaje industriale de acest tip (folosite pentru confecţionarea de semifabricate turnate cu destinaţii similare celor prezentate în cazul aliajelor deformabile) sunt: G AlCu10. pentru obţinerea unei structuri cu soluţie solidă α suprasaturată în elemente de aliere. G AlCu4Ni2Mg. 400 oC]. determinate prin încercări la temperaturi t ∈ [ta. Caracteristicile mecanice la tracţiune ale unui aliaj 2024 – T8. GAlCu10Mg. G AlCu4MgTi. urmată de îmbătrânire naturală sau artificială) şi. la temperaturi t ∈ [ta.23. mai rar.7 %. efectuate după diferite durate de menţinere a aliajului la temperatura de încercare.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase durificării structurale printr-un TT alcătuit din călire de punere în soluţie şi îmbătrânire naturală sau artificială. GAlCu4Si1. G AlCu8. la solidificarea cărora se produce transformarea eutectică L ⇒ α + θ şi principalul efect durificator îl aduce prezenţa în structură a eutecticului (α+θ). Durificarea structurală prin TT poate fi substanţială la aliajele cu %Cum ≤ 5.7 %. prin atingerea stărilor T4 sau T6. durificarea structurală a aliajelor pentru turnare se obţine de obicei prin atingerea stărilor T1 sau T5 (răcirea rapidă după turnare. diferite durate. G AlCu4Si4MnSi. T6 sau T8. 167 . Caracteristicile mecanice la tracţiune ale unui aliaj 2024 – T8.24.9. Spre deosebire de aliajele deformabile. Fig.

.. 9. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Mg este prezentată în figura 9..520 N/mm2.10 %.10 %. • α ≡ Al(Mg) este o soluţie solidă de substituţie.5. AlMg3. • aliaje bifazice α + β. Si (%Sim = 1.250 N/mm2 şi A = 14..0.6. 37.1. Cr (%Crm = 0..6.. T6 sau T8. T4. aplicându-se succesiunea de operaţii corespunzătoare atingerii stărilor T3. cu %Mgm = 4. care se poate prelucra prin deformare plastică la rece sau la cald. AlMg5Ti şi AlMg5SiV.5.2 %).2. a) aliaje deformabile.2.5.7 %]. Aliajele Al − Mg se pot clasifica în două categorii. 168 . de exemplu. • β este o fază bertholidă... creşterea rezistenţei mecanice la Rm = 500... determinând. AlMg1Mn1. care se pot durifica numai datorită ecruisării produse de prelucrarea lor prin deformare plastică la rece. cu menţinerea alungirii procentuale după rupere la niveluri A ≥ 8..21. la aliajele cu %Mgm = 8.. AlMg7. AlMg1SiCr.. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Mg.. AlMg2.5 %). care contribuie la creşterea efectelor de durificare structurală prin TT. cu structură cristalină de tip CFC şi cu bună plasticitate. care în stare recoaptă au Rm = 300. AlMg9MnSi.1...2 %) şi V (%Vm ≤ 0.. Aliajele industriale Al – Mg deformabile sunt de două tipuri: • aliajele monofazice α.. AlMg5.25 şi are aceeaşi configuraţie ca şi diagrama sistemului de aliaje Al − Cu. Aliajele din această categorie (cunoscute în tehnică sub denumirea de magnaliu sau alumag) se aliază suplimentar cu Mn (%Mnm = 0. cu %Mgm = 0. Aliajele Al − Mg Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal magneziul se utilizează în tehnică (la fel ca şi aliajele Al − Cu şi Al – Cu − Mg) în aplicaţiile care impun materiale uşoare (cu densitate scăzută).2 %).12 % (sub limita solubilităţii magneziului în aluminiu la t = 450 oC)... Cele mai folosite aliaje din această categorie corespund mărcilor: AlMg1.1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. efectele de durificare structurală prin TT sunt importante. Ti (%Tim ≤ 0. cu formula chimică Al3Mg2 şi cu concentraţia masică de Mg variabilă în intervalul [35. redată în figura 9.2. care se pot durifica structural prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire (la fel ca şi aliajele Al − Cu sau de tip duraluminiu). b) aliaje pentru turnare.15 %.8 % (sub limita solubilităţii magneziului în aluminiu la ta).3 % .0 %). la finisarea granulaţiei şi la sporirea caracteristicilor mecanice şi rezistenţei la coroziune.

25. 9.2..12 %. produsele turnate din astfel de aliaje se supun unui TT.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Fig. G AlMg10 şi G AlMg9MnSiTi.26.. 9.. care constă din încălzirea şi menţinerea lor îndelungată la t i = 500. Pentru a preveni apariţia acestui fenomen nedorit. Aliajele industriale Al – Mg pentru turnare au %Mgm = 2...2. Structura de echilibru a semifabricatelor turnate din astfel de aliaje (obţinută după aplicarea unei recoaceri de omogenizare la ti = 450.100 oC. cu menţineri τm = 48.530 oC (pentru dizolvarea fazei β în matricea α) urmată de o răcire (călire) în apă (pentru menţinerea la ta a structurii monofazice α). produsele turnate cu această structură suferă în exploatare un proces de coroziune intercristalină (atacarea preferenţială a reţelei intercristaline de Al3 Mg2 ).60 ore) este alcătuită din cristale de soluţie solidă α şi o reţea celulară intercristalină de fază β... cu τm = 30.. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Mg Fig. determină precipitarea parţială a fazei β (care are efecte de durificare a structurii) sub forma unor şiruri intercristaline alcătuite din particule globulare (care nu mai formează o reţea continuă şi nu mai determină producerea fenomenului de coroziune intercristalină)...500 oC. Deoarece faza β (compusul Al 3 Mg2 ) are rezistenţă scăzută la acţiunea mediilor active de lucru..50 ore. G AlMg5. revenirea produselor călite la ti = 80. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Si 9. 169 .. Cele mai utilizate aliaje din această categorie corespund mărcilor: G AlMg3.6.

conţinând în plus compuşii intermetalici: MgZn2.. iar în stadiile avansate – precipitate metastabile semicoerente cu matricea α (de tip M’..2 %).4.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. Si.5 %. sub denumirea de zincral sau alzimac. deoarece solubilitatea aluminiului în siliciu este foarte redusă (concentraţia masică de Al care se poate dizolva în Si este %Alm = 0. Structura de echilibru la ta a aliajelor din această categorie este similară celei corespunzătoare aliajelor tip duraluminiu. ca aliaje uşoare pentru turnare (corpuri de maşini.. Ti. fluiditate ridicată etc. Zr. Aliajele Al – Si Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal siliciul se utilizează în tehnică. se folosesc în tehnică.5. Structura acestor aliaje se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic Al . • α este soluţia solidă având ca solvent aluminiul şi ca solut siliciul (α ≡ Al(Si))..) şi apoi precipitate stabile necoerente (de tip M. datorită proprietăţilor lor bune de turnare (temperatura de solidificare-topire scăzută. (faza M) sau Al2Mg3Zn3 (faza T). Caracteristicile de rezistenţă mecanică prezentate anterior corespund în mod obişnuit produselor livrate în starea T6. introduse fiecare în concentraţii masice care nu depăşesc 0.2 %) şi alte elemente (Mn.Si.26.). având ca element principal de aliere zincul (%Znm = 5. cartere şi pistoane pentru motoare cu ardere internă şi compresoare de aer.5Cu1. în procesul de îmbătrânire artificială al aliajelor călite se formează în stadiile iniţiale zone GP.6. Cr.T etc. Cu (%Cum = 1.750 N/mm2 şi A ≥ 8 %).8 %) şi adaosuri de Mg (%Mgm = 2. la t = 577 oC şi %Alm ≅ 0 % la ta) se poate considera că β ≡ Si. T’ etc.6.). α are structură cristalină de tip CFC şi prezintă o bună palsticitate. Aliajele folosite cu precădere în tehnică.. ca aliaje deformabile cu rezistenţă mecanică ridicată (Rm = 550. prezentată în figura 9. corpuri de carburatoare pentru autovehicule etc. 9.3.. • β este soluţia solidă având ca solvent siliciul şi ca solut aluminiul (β ≡ Si(Al)). Aliajele Al − Zn Aliajele aluminiului. sunt 170 .. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Si.) Aliajele din această categorie folosite cu cea mai mare pondere în aplicaţiile tehnice corespund mărcii AlZn6Mg2. armături şi piese industriale rezistente la uzură şi coroziune la temperaturi ridicate în prezenţa gazelor oxidante.3 %). sub denumirea silumin..

. peste aliajele topite). modificarea cu sodiu determină formarea unor particule de adsorbţie pe suprafeţele germenilor cristalini şi asigură astfel o structură primară cu granulaţie fină. aşa cum se poate observa pe micrografia prezentată în figura 9.. GAlSi9Cu3Mg.28. Prezenţa sodiului determină micşorarea temperaturii eutectice de la 577 oC la 565 oC şi deplasarea concentraţiei eutectice de la %Sim = 11.3. cu τm = 3..0... sub formă de cloruri sau fluoruri. urmată de îmbătrânire artificială la ti = 150.14 % ) a căror structură de echilibru la ta este alcătuită din cristale de Si (formate preeutectic) şi eutectic (α+β)..150 N/mm2 şi A = 1..4 %) sau Ni (%Nim = 0. Al3Ni) şi crează astfel posibilitatea durificării structurale prin TT (călire de punere în soluţie de la ti = 350.12 ore) a produselor turnate realizate din astfel de aliaje.10 %)... 9.3.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase aliajele eutectice sau uşor hipereutectice (cu %Sim = 11.0 %).. Cu (%Cum = 1. Structura de echilibru la ta a siluminului nemodificat (%Sim = 13 %) Fig..7 % la %Sim = 14 %. Aliajele cu o astfel de structură nu au caracteristici mecanice convenabile (Rm = 130. care formează compuşi intemetalici cu componentele existente în aceste aliaje (Mg2Si.2 %) şi prezintă rezistenţă scăzută la acţiunea mediilor corosive.. GAlSi12CuMgni. în acelaşi timp. Aliajele din această categorie folosite de obicei în aplicaţii tehnice corespund mărcilor: GAlSi12Mn..8 %).160 oC.. aşa cum se poate observa pe micrografia din figura 9.. Fig. 171 ..27... GAlSi8cu3Ni şi GAlSi9Mg...3. caracterizată prin niveluri ridicate ale rezistenţei mecanice şi plasticităţii (Rm = 200.260 N/mm2 şi A = 6. Al2Cu.28. Pentru îmbunătăţirea caracteristicilor mecanice şi tehnologice ale acestor aliaje se practică modificarea cu sodiu (care se adaugă înainte de turnare.540 oC.. astfel că structura de echilibru a aliajelor la ta va fi alcătuită din cristale de soluţie solidă α (separate preeutectic) şi eutectic (α+β). Structura de echilibru la ta a siluminului modificat cu Na (%Sim = 13 %) În tehnică se utilizează şi aliaje de tip silumin cu conţinuturi scăzute de Si (%Sim = 5.. aliate suplimentar cu Mg (%Mgm = 0..10 %).27.. 9.

titanul tehnic (cu conţinuturile de impurităţi sub limitele admisibile precizate anterior) are Rm = 550. deoarece la depăşirea acesteia azotul dizolvat interstiţial în titan produce fragilizarea acestuia) şi carbonul (a carei concentraţie masică trebuie limitată la 0.3.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.1.30. cu structură cristalină de tip CVC. Titanul şi aliajele pe bază de titan Titanul şi aliajele sale constituie materiale deosebit de importante pentru tehnica modernă. densităţii scăzute ( ρ Ti ≅ 4500 kg/m3). azotul (a cărei concentraţie maximă admisă este de 0.. comportării foarte bune în prezenţa mediilor active de lucru şi posibilităţilor de prelucrare prin deformare plastică şi de influenţare a proprietăţilor lor prin aplicarea de tratamente termice. iar răcirea lentă după deformare conduce la obţinerea unei structuri cu cristale poliedrice de Tiα ≡ α.25 %. • deformarea plastică a titanului se realizează la temperaturi situate deasupra punctului critic tc = 882 oC. care modifică valoarea punctului critic tc. stabil sub temperatura tc = 882 oC şi Tiβ. 9.. datorită caracteristicilor mecanice ridicate (mai ales la temperaturi înalte). Principalele proprietăţi fizico-chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale titanului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1.7. stabil deasupra temperaturii tc = 882 oC şi până la temperatura ts = 1660 oC.. titanul foarte pur are Rm = 220.2).. 9. Pentru înţelegerea corespunzătoare a principalelor aspecte referitoare la titan şi aliajele acestuia trebuie subliniate următoarele aspecte particulare: • titanul prezintă două stări alotropice (modificaţii): Tiα..650 N/mm2 şi A = 20. măresc rezistenţa mecanică şi micşorează drastic plasticitatea şi tenacitatea titanului făcându-l inapt pentru prelucrarea prin deformare plastică..2. • impurităţile cu grad major de nocivitate (în afară de cele menţionate în tabelul 9.70 %.. a cărei plasticitate se îmbunătăţeşte 172 .2 şi 9. sunt impurităţile gazoase: oxigenul (a cărei concentraţie trebuie limitată la 0. aşa cum se observă pe micrografia prezentată în figura 9. iar titanul impurificat peste limitele anterior precizate este extrem de fragil şi nu poate fi prelucrat prin deformare plastică.2 %. deoarece la concentraţii mai mari se formează precipitate de carbură de titan care durifică şi fragilizează titanul).1 %. deoarece la depăşirea acesteia oxigenul pătruns în interstiţiile structurii cristaline a titanului produce fragilizarea acestuia). deoarece la concentraţii mai mari se formează o reţea intercristalină de hidruri de titan care determină comportarea fragilă la rupere a titanului).29.06 %. cu structură cristalină de tip HC. hidrogenul (a cărei concentraţie trebuie limitată la 0.01 %.260 N/mm2 şi A = 60. aşa cum se poate observa în figura 9. răcirea rapidă (călirea) de la temperaturi ti > tc determină formarea unei structuri cu cristale aciculare (numită martensită M ≡ α’)..

9. În categoria elementelor betagene se încadrează şi Mn. Cr care formează cu titanul sisteme de aliaje având diagramele de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. 9. Titanul formează aliaje cu diverse elemente. faza γ corespunzând unui compus intermetalic TimEAn (Ti2Cu. Cu. N. V. micşorând temperatura punctului critic tc. Nb) sunt izomorfe cu Tiβ (au. Structura titanului deformat plastic la cald la tDP > tc şi răcit rapid (călit) B.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase considerabil dacă se aplică un TT de revenire la o temperatură imediat inferioară punctului tc (în această stare titanul are Rm ≥ 700 N/mm2. Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare pe care le formează titanul cu astfel de EA au configuraţia prezentată în figura 9. Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare pe care le formează titanul cu astfel de EA au configuraţia prezentată în figura 9. în general.32. structură cristalină de tip CVC). α – soluţia solidă α ≡ Tiα(EA). Fig. la care se produce transformarea alotropică Tiα ⇔ Tiβ. aliajele titanului având concentraţii reduse de elemente de aliere (%EAm ≤ 10 %). Elementele stabilizante β sau elementele betagene (Mo. C. au solubilitate ridicată în Tiβ şi determină creşterea stabilităţii acestuia.29. Sn. Elementele care formează aliaje cu titanul se pot clasifica aşa cum se prezintă în continuare. în aceste cazuri faza β ≡ Tiβ(EA) ar trebui să se descompună eutectoid 173 . A. A ≥ 18 % şi Z ≥ 40%). Structura titanului deformat plastic la cald la tDP > tc şi răcit lent Fig. Ti2Ni etc. Fe.33 (foarte asemănătoare cu diagrama de echilibru metastabil Fe − Fe3C).30. semnificaţiile fazelor care apar pe această diagramă fiind: L este soluţia lichidă a componentelor Ti şi EA. semnificaţiile fazelor care apar pe aceste diagrame fiind identice celor precizate în cazul diagramei din figura 9.).31.31. β – soluţia solidă β ≡ Tiβ(EA) şi γ – faza intermediară care se poate forma la răcirea aliajelor sistemului prin cristalizare din faza lichidă sau prin transformarea peritectică (la t = tp) L + β ⇒ γ şi care se poate descompune prin transformarea peritectoidă (la t = tpe) β + γ ⇒ α. Elementele stabilizante α sau elementele alfagene (Al. O) determină creşterea stabilităţii Tiα şi măresc temperatura punctului critic tc. ca şi Tiβ.

deoarece transformarea se desfăşoară foarte lent.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (β ⇒ α + γ). Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere alfagene (Al. dar. Nb) care nu formează compuşi chimici cu Ti Fig. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere betagene (Mo. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere betagene (Mn. Cr) care formează cu Ti compuşi chimici γ ≡ ΤimΕΑn 174 . 9. 9. O) Fig.33. C.31. 9. la vitezele de răcire uzuale pentru aliajele tehnice nu se poate produce şi faza β rămâne stabilă până la ta. Fig.32. Fe. Sn. Cu. V. N.

) capabile să le modifice structura şi să le confere proprietăţile fizico-mecanice impuse de condiţiile lor de utilizare. se aplică la produsele realizate din aliaje monofazice α şi bifazice în scopul refacerii plasticităţii după prelucrările prin deformare plastică la rece.4 ore... Mo. Cr. B. • aliaje monofazice β. temperatura ti alegându-se astfel încât să fie depăşită temperatura de recristalizare primară (trp = 650..8 %) şi mici adaosuri de alte elemente (alfagene sau betagene): Sn. Călirea martensitică se realizează de la o temperatură ti la care aliajul supus TT are o structură monofazică β sau bifazică α + β..). %Snm = 1..5.5 şi TiAl6Sn2Zr2Mo. etc.700 oC). TiAl6Sn2V6 şi TiAl5Sn2Zr4Mo6Cr4.600 oC.2 %) şi sunt bogat aliate cu elemente betagene (%Crm = 3. TiAl3Mn1.. TiAl5Sn2.. A. Mn. în care se încadrează aliajele tehnice care conţin în concentraţii mici de elemente alfagene (%Alm = 2..2 %). Fe. cele mai utilizate aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiAl5. Cr. Semifabricatele şi produsele realizate din aliaje pe bază de titan se pot supune unor tratamente termice sau termochimice (carburare.. cele mai folosite aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiAl6V4. Recoacerea de detensionare se aplică la produsele din aliaje pe bază de titan în scopul diminuării nivelului tensiunilor reziduale produse de prelucrările utilizate pentru obţinerea acestora.. %Vm = 12. nitrurare. în care se încadrează aliajele pe bază de Ti având ca element de aliere principal aluminiul (%Alm = 5. • aliaje bifazice α + β. Recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază. în mod obişnuit se realizează la ti = 550.3 %. se aplică la produsele realizate din aliaje bifazice în scopul creşterii caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi menţinerii unor niveluri ridicate ale caracteristicilor de plasticitate şi tenacitate. C. cât şi elemente betagene (V. etc.. dar să nu se producă transformarea α ⇒ β. cu τm = 1.. urmată de revenire (îmbătrânire).800 oC). ca aluminiul (%Alm = 2.. cele mai folosite aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiV13Cr11Al3..8 %) şi Sn (%Snm = 1.. Cele mai utilizate TT sunt prezentate în continuare.14 %.. rezultă că aliajele titaniului se pot clasifica în funcţie de structura pe care o prezintă la ta în: • aliaje monofazice α. transformarea fazei β în martensită (β ⇒ M) se realizează la răcirea acesteia sub o temperatură Ms (numită punct martensitic superior) şi se finalizează când se atinge o temperatură Mf (numită punct martensitic inferior)..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Ţinând seama de cele prezentate anterior. TiMo8V8Fe2Al3 şi TiV10Fe2Al3.... în care se încadrează aliajele tehnice care conţin atât elemente alfagene.. ca şi la oţeluri. %Mom = 3. Călirea martensitică... care este însoţită de o creştere importantă a granulaţiei (de obicei. Mo. Ms şi Mf 175 .10 %. ti = 750..13 %).

33.34. • aliajele având a % < %EAm < b % capătă o structură alcătuită din martensită M ≡ α’ şi fază β reziduală. • aliajele având %EAm ≥ b % nu se călesc. Fig.9. Dacă aliajele pe bază de titan din care sunt confecţionate produsele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. Dacă la temperatura ti de la care se face călirea aliajul supus TT are 176 . cu structură hexagonală deformată (datorită suprasaturării în EA). Descrierea comportării la călire a aliajelor titanului cu elemente betagene care formează compuşi chimici γ ≡ ΤimΕΑn Fig.9. comportarea la călire martensitică se poate analiza pe baza diagramelor redate în figura 9.34.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR depinzând de concentraţia EA conţinute în aliajul din care sunt confecţionate produsele supuse tratamentului. cu aspect metalografic acicular şi cu duritatea şi rezistenţa mecanică crescătoare odată cu concentraţia EA în aceste aliaje.32. Descrierea comportării la călire a aliajelor titanului cu elemente betagene care nu formează compuşi chimici cu Ti Dacă aliajele pe bază de titan din care sunt confecţionate produsele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9.35.35. astfel: • aliajele având %EAm ≤ a % capătă o structură complet martensitică. menţinându-şi la ta structura monofazică β. comportarea la călire martensitică se poate analiza folosind diagramele din figura 9. M ≡ α’ fiind o soluţie solidă suprasaturată de EA în Tiα.

Dacă temperatura ti se alege însă astfel încât structura aliajului să fie bifazică.35.. alcătuite din fazele α şi γ.. 9. cu grosimea x = 0. cât şi în situaţiile 177 .. Z = 20.. D.. Deoarece fragilitatea conferită de prezenţa în structură a fazei ω este inacceptabilă.. sau din fazele α şi β. 2. În continuare sunt tratate succint câteva clase de metale şi aliaje neferoase cu proprietăţi speciale.1) compoziţia corespunzătoare abscisei punctului B şi.. care trece apoi (la temperaturi de revenire ti > 425 oC) în faza stabilă α. 9.650 oC > 425 oC.. Alte metale şi aliaje neferoase În tehnică se utilizează.. aşa cum se poate constata pe diagrama din figura 9. KV = 30..35 J). dacă aliajele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru (cu transformare eutectoidă) de tipul prezentat în figura 9.32..24 ore. care conduce la obţinerea unor straturi superficiale bogate în azot (în structura cărora apare nitrura de titan TiN).0.05.. comportarea sa la călire este similară (în funcţie de concentraţia EA) celei descrise anterior..1. Aliajele pe bază de titan călite şi revenite au caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (Rm = 900. scap. Tratamentele termochimice se aplică la produsele confecţionate din aliaje pe bază de titan în scopul creşterii rezistenţei la uzare a acestora...15 %. În procesul de revenire faza metastabilă β se transformă mai întâi (la temperaturi sub 425 oC) într-o fază intermediară ω. La revenirea aliajelor călite se produce transformarea structurilor alcătuite din martensită şi/sau fază β în structuri apropiate de echilibru.900 HV.. cu durate de menţinere τm = 2.. De obicei se utilizează tratamentul termochimic de nitrurare (la ti = 850. nu se produce (sau se produce parţial) transformarea ei în martensită.25 %.8. cu τm = 30.8. Aliajele antifricţiune Aliajele destinate realizării cuzineţilor lagărelor de alunecare utilizate ca organe de rezemare a arborilor maşinilor şi utilajelor trebuie să prezinte o rezistenţă mare la uzare atât în condiţiile normale de ungere. pe lângă clasele de metale şi aliaje neferoase anterior prezentate şi alte metale şi aliaje neferose. în atmosferă de azot).970 N/mm2) şi prezintă în acelaşi timp şi bune caracteristici de plasticitate şi tenacitate (A = 10. faza β stabilă la această temperatură are (în conformitate cu regula izotermiei – v.5. Rp0. dacă aliajele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei din figure 9. cu fragilitate accentuată.2 = 820.950 oC.1300 N/mm2...60 ore.. în mod obişnuit revenirea aliajelor pe bază de titan călite se face la ti = 450.33..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase structura monofazică β..15 mm şi duritatea 750.

1.37.9.. au structura alcătuită dintr-o 178 . în funcţie de mărimea temperaturii lor ts.12 %) şi cupru (%Cum = 5. uniform distribuite în masa matricei α. electromotoare.. Fig. caracterizate prin încărcări mecanice reduse şi turaţii mari ale arborilor. care să conţină atât faze moi(cu duritate scăzută şi plasticitate ridicată)..9. denumite compoziţii pe bază de Sn şi Pb sau aliaje Babbit cu Sn şi Pb. %Pbm = 70..12 %) şi cupru (%Cum = 2. au.15 %.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (accidentale) când ungerea este insuficientă sau chiar absentă. de compuşi intermetalici SnSb (sub formă de cristale poliedrice mari) şi Cu3Sn (sub formă de cristale aciculare fine) şi se utilizează pentru cuzineţii lagărelor de la turbocompresoare.. rezultă că aliajele pentru cuzineţi trebuie să aibă proprietăţi antifricţiune..3 %). 9... Aliajele antifricţiune utilizate în tehnică se pot împărţi. Cu) şi formaţiuni dure..36. cât şi faze dure sau semidure.1. aceste aliaje trebuie să aibă capacitatea de a forma pe suprafeţele active ale cuzineţilor reţele de canale capilare.6 %). capabile să preia solicitările mecanice la care sunt supuşi arborii pe care îi susţin. denumite compoziţii pe bază de Sn sau aliaje Babbit. pentru a asigura regimuri termice staţionare de funcţionare a lagărelor. capabile să asigure conformarea (acomodarea) cuzineţilor după configuraţia geometrică a fusurilor arborilor.. Structura la ta a unei compoziţii pe bază de staniu Fig. în clasele şi categoriile prezentate în continuare.. Aliajele antifricţiune cu ts joasă reprezintă o clasă de materiale ale cărei categorii reprezentative sunt: • aliajele pe bază de staniu cu stibiu (%Sbm = 10. în plus. motoare Diesel etc. Structura la ta a unei compoziţii pe bază de plumb • aliajele pe bază de staniu şi plumb (%Snm = 10. care să înmagazineze substanţele de ungere (lubrifianţii) şi să poată disipa cu uşurinţă căldura produsă datorită frecării.8.75 %) cu stibiu (%Sbm = 10. Aliajele cu bune proprietăţi antifricţiune trebuie să aibă o structură eterogenă. adică să asigure valori cât mai scăzute ale coeficienţilor de frecare de alunecare µ la contactele fus – cuzinet.36. deoarece procesele de uzare a cuzineţilor se produc datorită frecării cu zonele de rezemare ale arborilor (numite fusuri). structura alcătuită dintr-o matrice moale de soluţie solidă α ≡ Sn(Sb... aşa cum se poate observa în figura 9.

bronzurile cu beriliu şi bronzurile cu plumb. cupru (%Cum = 0. au.24 %) şi cupru (%Cum = 0.8. Aliajele antifricţiune cu ts ridicată reprezintă o clasă de materiale destinată confecţionării cuzineţilor lagărelor de alunecare cu încărcări mecanice mari şi turaţii moderate sau reduse ale arborilor. bronzurile cu siliciu şi plumb... scap.2 %) sau cu staniu (%Snm = 6.5.8. cuzineţii lagărelor de la macarale şi poduri rulante). cupru (%Cum = 4. structura alcătuită dintr-o matrice moale de plumb (uşor durificată prin dizolvarea adaosurilor de Na.1..10 %). 179 .3.5. În afară de bronzuri. Ti.8.. Si) care să confere duritatea dorită masei lor structurale de bază şi cu adaosuri de P şi Pb.0.3. turaţii mici şi solicitări mecanice ridicate (cum sunt. maleabile sau nodulare) cu grafit în structură.. bronzurile cu siliciu şi nichel.. care le îmbunătăţesc comportarea la uzare.. Cu. sunt mai ieftine decât compoziţiile pe bază de Sn (deoarece staniul este înlocuit parţial cu plumb) şi se pot folosi la realizarea cuzineţilor pentru lagăre cu încărcări mecanice ridicate (de exemplu. cuzineţii lagărelor pentru locomotive şi vagoane de marfă).37. Ni.3 %) şi plumb (%Pbm = 1.0 %). 9. principale categorii de aliaje ale acestei clase au fost prezentate anterior (v. • aliajele pe bază de plumb cu calciu (%Cam = 0. care sunt fonte (cenuşii. de exemplu. au structura alcătuită din cristale de soluţie solidă β ≡ Zn(Al) şi amestecuri eutectice (binare sau ternare) ce conţin fazele bertholide dure formate de zinc cu elementele de aliere şi se utilizează la confecţionarea cuzineţilor pentru lagărele cu funcţionare intermitentă.1...5..1.1. aliate cu elemente (Cr. Mg şi Al..2 %) sau cu cupru (%Cum = 1.1..3): bronzurile bifazice cu staniu (bronzurile hipoeutectoide).8.. bronzurile cu aluminiu..5 %) şi magneziu (%Mgm = 0.0 %) şi mici adaosuri de Na.NiAl3 etc.2. • aliajele pe bază de aluminiu cu staniu (%Snm = 19.8 %)... Mg şi Al) şi formaţiuni cristaline dure de compus definit Pb3Ca şi se utilizează la realizarea cuzineţilor lagărelor cu încărcări mecanice ridicate şi cu turaţii relativ reduse ale arborilor (de exemplu. Aliajele antifricţiune cu ts moderată reprezintă o clasă de materiale ale cărei categorii reprezentative sunt: • aliajele pe bază de zinc cu aluminiu (%Alm = 8.. 9. aşa cum se prezintă în figura 9..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase masă semidură de eutectic ternar (Sn + SnSb + Pb). lagărele de la locomotive)..3 %).2 %) şi nichel (%Nim = 0.1. au structura alcătuită dintr-o matrice moale de soluţie solidă α ≡ Al(EA).2. 9.. în care sunt înglobate particule dure de compuşi intermetalici (CuAl2. denumite compoziţii pe bază de Pb sau aliaje Bahnmetall.1.) şi se folosesc la realizarea cuzineţilor pentru lagărele care funcţionează cu încărcări mecanice moderate şi turaţii medii ale arborilor. în această clasă sunt incluse şi fontele antifricţiune... în care sunt înglobate particule dure de compuşi intermetalici SnSb şi Cu3Sn.

Principiul de lucru la lipire este simplu: • MA se topeşte cu ajutorul unei surse termice şi se introduce în interstiţiul (rostul) dintre piesele care trebuie îmbinate. trebuie să prezinte o bună capacitate de umectare a MB şi (în cazul lipirii tari) trebuie să fie compatibil cu MB din punctul 180 . caracterizată prin: eterogenitate (deoarece MA este diferit de MB). rezultă că. Analizând principiul de lucru expus. MB rămâne în stare solidă.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. lipirea poate fi: lipire moale. din care sunt confecţionate piesele ce se îmbină.MA este mare (la lipirea tare). • prin solidificarea MA se obţine LIP.MA mai înaltă.2. dacă ts.MA > 450 oC. pentru realizarea unei LIP de bună calitate.MB a materialului de bază (MB). Aliajele pentru lipire Lipirea este o metodă tehnologică de realizare pe cale metalurgică a unor îmbinări nedemontabile eterogene. îndeplinirea acestei condiţii impune curăţirea (mecanică sau chimică) atentă a suprafeţelor pieselor înainte de lipire şi/sau folosirea la lipire a unor fluxuri (sub formă de pudră. trebuie respectate următoarele condiţii: • suprafeţele rostului dintre piesele de lipit trebuie să fie curăţite perfect. • MA în stare topită trebuie să aibă fluiditate suficientă (pentru a pătrunde uşor în rostul dintre piesele de lipit). între piesele metalice.MB). dacă ts. această clasificare convenţională având la bază constatarea (facută experimental) că rezistenţa mecanică a LIP realizată între două piese confecţionate dintr-un anumit MB este cu atât mai mare cu cât MA folosit are ts. numite lipituri (LIP). au loc şi procese de difuzie reciprocă între MA (în stare lichidă) şi MB (în stare solidă).8. topitură etc. • MA topit umectează suprafeţele rostului şi se stabileşte un contact nemijlocit între MA şi MB (o parte din atomii MA ajung în câmpul de atracţie al atomilor MB aflaţi pe suprafeţele rostului). evident. înveliş pe vergelele din MA.MA < ts.MA < ts. iar dacă ts. pastă. continuitate metalică (datorită legăturilor coezionale asigurate între MA şi MB) şi rezistenţă mecanică mai mică decât a MB (deoarece ts.) care să realizeze îndepărtarea oxizilor şi aerului adsorbit de pe suprafeţele rostului. deoarece ts.MA inferioară temperaturii de topire – solidificare ts. folosind materiale de adaos (MA) cu temperatura de topire – solidificare ts.MA ≤ 450 oC sau lipire tare (brazare).MA a MA folosit şi de rezistenţa îmbinărilor realizate. desfăşurarea proceselor de umectare – difuzie este esenţială. în funcţie de ts. pentru a fi asigurate condiţiile de desfăşurării proceselor de realizare a contactului nemijlocit între MA şi MB.MB. deoarece asigură realizarea legăturilor coezionale între MA şi MB.

MA = 700 .7 %) au ts.2.8 %) au ts..4 %) şi aliajele Pb – Sn – Ag (%Snm = 1.. %Agm = 1..900 oC şi se utilizează la lipirea pieselor din cupru şi aliaje pe bază de cupru.20 %.98 %) şi Sn – Pb – Sb (%Pbm = 40. radiatoare auto.5..MA = 230 .25%) şi aliajele Zn – Al (%Alm = 4.. alame etc.0 %).. Principalele fluxuri care se folosesc cu aceste aliaje sunt: colofoniul (flux de natură organică)... care măresc plasticitatea LIP)....8. nichel. aliajele Sn – Pb – Ag (%Pbm = 35. circuite imprimate. %Snm = 0. nichel şi aliaje pe bază de nichel....8.11 %). nesupuse (în timpul utilizării) la solicitări mecanice importante (tinichigerie ordinară. %Znm = 10.2. cupru. aliaje de tip monel etc. %Agm = 2. compuşi chimici) fragile.1...MA = 700 . cutii de conserve etc.. Aliajele pentru lipire tare au ca tipuri reprezentative: • aliajele Cu – Zn (alamele speciale cu %Znm = 58.... aliajele Pb – Ag (%Agm = 3. fără apariţia de faze (soluţii solide.....3.).300 oC şi se folosesc la lipirea pieselor pentru electrotehnică (ce trebuie să aibă conductibilitate electrică ridicată) din cupru. acidul clorhidric..1.30 %. • aliajele Cu – Ag – Zn (%Agm = 20.40 %.15 %.... • aliajele Cd – Zn (%Znm = 35. aliajele Zn – Cd (%Cdm = 24. %Agm = 1. aliajele Cd – Zn – Pb (%Znm = 28..2. fonte.. aparate sanitare.30 %) şi aliajele Cu – Ag – Zn – Cd (%Agm = 40. 9. %Znm = 25.1.2.8..800 oC şi se utilizează la lipirea pieselor din cupru şi aliaje pe bază de cupru.. 9. bronzuri..8......1.36 %... %Cdm = 17...4 %) au ts.270 oC şi se folosesc la lipirea pieselor din oţeluri.2 %).2 %) au ts. %Pm = 5..MA ≅ 900 oC şi se folosesc pentru lipirea pieselor din cupru.50 %.. • aliajele Cu – P (%Pm = 5..40 %). clorura de zinc şi clorura de amoniu (fluxuri de natură anorganică).2 % şi %Sim = 0. îndeplinirea unora dintre aceste condiţii poate fi asigurată (în cazul multor MA) folosind la lipire fluxuri adecvate (pentru micşorarea tensiunii superficiale a MA şi creşterea capacităţii sale de umectare a MB)...3.8. %Sbm = 0. Aliajele pentru lipire moale au ca tipuri reprezentative: • aliajele Sn – Pb (%Pbm = 10.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase de vedere al desfăşurării (în condiţiile termice de realizare a lipirii) unor procese cât mai intense de difuzie reciprocă.5 %)...90 %.MA = 200 . manşoane pentru cabluri.62 %..17 %.2. Aliajele pentru lipire utilizate în tehnică se pot împărţi în clasele şi tipurile prezentate în continuare.... %Pbm = 10.. aliajele Cd – Zn – Ag (%Znm = 15... alame. • aliajele Sn – Ag (%Agm = 4. conductori electrici..0 %. alame etc.7 %) şi aliajele Cu – Ag – P (%Agm = 5. argint.8. a conductelor de presiune din oţeluri inoxidabile şi a produselor realizate din metale preţioase sau aliaje ale acestora (cele cu conţinut ridicat de argint şi adaosuri de cadmiu. aliaje pe bază de aluminiu etc.. 181 ..2.MA = 190 . nefiind recomandate (datorită conţinutului ridicat de fosfor) la lipirea pieselor din oţeluri.6 %) au ts..400 oC şi se folosesc la lipirea pieselor rezistente la coroziune din aluminiu..2...20 %) au ts.....

2). principalele aliaje superplastice cunoscute şi utilizate până în prezent. Cercetările teoretice şi experimentale efectuate până în prezent au evidenţiat condiţiile şi aspectele prezentate în continuare privind deformarea superplastică a materialelor metalice.8. Fluxurile care se folosesc cu aceste aliaje au drept component de bază boraxul. materialele metalice apte a fi deformate superplastic sunt aliajele cu structură bifazică. scap.. scap. aşa cum este cunoscut (v..3..MA = 1000. la care se manifestă cu intensitate ridicată procesele de difuzie ale atomilor componentelor materialelor.20 %. clorura de zinc şi fluorurile alcaline. Pentru materiale metalice cu structură monofazică (metal pur sau soluţie solidă) cele două condiţii sunt contradictorii şi incompatibile.. Gradul de deformare al aliajelor superplastice (definit de relaţia (3.2.4).5Ts. Mecanismul de producere a procesului de deformare superplastică este redat schematic în figura 9.. 3.4Ts conduce la aparitia fenomenului de creştere a granulaţiei. Materialele metalice trebuie să prezinte o structură cu granulaţie fină şi stabilă (dimensiunile grăunţilor cristalelor care alcătuiesc structura trebuie să fie mai mici ca 10 µm) şi să fie supuse deformării plastice la o temperatură Tdp ≥ 0.. ceea ce corespunde unor procese foarte lente de deformare plastică. A. ridicarea temperaturii peste temperatura de recristalizare Trp ≅ 0.9)) atinge valori GD = 400. fie alcătuite dintr-o matrice structurală de bază şi o fază secundară (cu un conţinut procentual suficient de mare.3. prezentate în tabelul 9.30 %) şi aliajele Ni – Cr − Si (%Crm = 18.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • aliajele Ni – Cr (%Crm = 10. B. %Sim = 8.12 corespund în totalitate acestei condiţii privind structura. C. Aliajele superplastice Superplasticitatea este proprietatea unor aliaje de a se deforma plastic cu grade mari de deformare.10 %) au ts.. 9. Viteza de deformare (viteza de creştere a deformaţiilor specifice ε în materialele supuse deformării) trebuie să fie foarte mică (10−4.10−2 s−1).. cu granulaţia de acelaşi ordin de marime ca şi a matricei şi distribuită astfel încât să blocheze creşterea granulaţiei matricei). fără apariţia riscului de fisurare sau rupere datorită apariţiei fenomenului de gâtuire (v.. În consecinţă. deoarece. iar ca adaosuri (pentru mărirea fluidităţii şi creşterea capacităţii de decapare) acidul boric.5 şi 6.1100 oC şi sunt recomandate la lipirea pieselor din metale greu fuzibile sau din aliaje refractare.37 şi prezinta următoarele particularităţi: * procesul este bazat pe producerea unor secvenţe multiple de alunecare 182 .5000 %. fie eutectice sau eutectoide (la care creşterea granulaţiei este limitată de interacţiunea fazelor care alcătuiesc amestecurile mecanice)....

21 α ≡ Al(Cu) + fază secundară (ZrAl3) β ≡ Al(Zn.6 % %Cdm=18 % %Pbm=38 % %Alm=6 %. scap. Tabelul 9. Compoziţia chimică şi caracteristicile principalelor tipuri de aliaje superplastice Tipul aliajului Al – Cu Al – Cu – Zr Al – Zn – Mg – Zr Bi – Sn Cu – Al – Fe Mg – Al Mg – Zn – Zr Pb – Cd Sn – Pb Ti – Al – V Zn – Al Compoziţia chimică %Cum=33 % %Cum=6 %. fig.7 %.38) din modificarea poziţiei grăunţilor prin deplasare liniară şi rotire. %Fem=4 % %Alm=33 % %Znm=6 %.9 %.4 % %Snm=44 % %Cum=9. %Zrm=0. 9. generarea de noi dislocaţii etc. cu asigurarea permanentă a contactului dintre aceştia prin contribuţia unor fenomene de acomodare.12. %Mgm=0. Mg) + fază secundară (ZrAl3) aliaj eutectic α ≡ Cu(Al) + faze secundare aliaj eutectic α ≡ Mg(Zn) + faze secundare eutectic eutectic α+β v. Schema realizării proceslor de deformare superplastică a aliajelor 183 Fig 9. % 1300 2000 1500 1900 800 2100 1700 1500 4800 1000 2900 Fig. Ciclul histerezis al transformărilor in aliajele cu memoria formei . %Vm=4 % %Alm=22 % Caracteristicile structurale aliaj eutectic v.5 %.7 eutectoid GDmax la deformarea superplastică la tracţiune. constând (aşa cum se observă în figura 9. %Zrm=0.39.. %Zrm=0.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase între grăunţii cristalini ai materialului supus deformării. deplasarea dislocaţiilor prin alunecare şi căţărare. 9.38. în desfăşurarea cărora dufuzia componentelor materialului supus deformării joacă un rol important. 9.5 % %Znm=10.

38) pe grupe de grăunţi adiacenţi. suferă în secvenţele următoare deplasări liniare si rotiri care îi modifică poziţia. ci numai deformarea elastică a austenitei netransformate din vecinătatea acestor cristale (deformaţiile structurii cristaline a austenitei. extrudere. sunt reduse). D. motiv pentru care este denumită rupere prin cavitaţie. ci de formarea de microgoluri intercristaline. laminare. bucla de histerezis al transformării. adică la apariţia cristalelor platiforme de martensită nu se produce deformarea plastică . tragere.Af). sârme. adică transformarea γ ⇒ M începe la răcirea rapidă a austenitei sub o temperatură Ms şi se finalizează la o temperatură Mf < Ms. într-un interval de temperaturi (As. Aliajele superplastice au mari perspective de utilizare la realizarea unor produse industriale (piese pentru construcţia de maşini. în final. diferite de cele prezentate pentru transformarea martensitică (transformarea la răcire a austenitei prin mecanismul fără difuzie la aliajele Fe – C (v. în procesul de deformare neproducându-se modificarea formei grăunţilor prin alungirea lor în direcţia deformării (deoarece orice cristal care a suferit într-o primă secvenţă o alungire pe o anumită direcţie. impuse de desfăşurarea transformării. aceste particularităţi pot fi descrise succint astfel: • transformarea este reversibilă. 39. ambutisare. iar la încălzirea martensitei se produce transformarea inversă M ⇒ γ. procesele ulterioare de deformare îi produc alungiri pe alte directii şi. având o lăţime ∆tHIS relativ redusă. se constată că toate cristalele îşi menţin forma echiaxială avută înainte de deformare). Dacă procesul de deformare superplastică a unui material metalic se conduce până la depăşirea capacităţii lui de deformare. caracterizate de o serie de particularităţi. scap.2).4.) la cald cu grade mari de deformare şi consumuri energetice reduse. corpuri de recipiente. etc. prezentată în figura 9. ruperea nu este precedată de apariţia unei gâtuiri locale.) prin deformare plastică (curbare. trefilare etc.8. funduri. 9. 184 .2. 5.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR * alunecările între grăunţii cristalini la producerea deformării superplastice şi fenomenele de acomodare care le însoţesc se realizează (aşa cum se observă în figura 9. Aliajele cu memoria formei Fenomenul de memorie a formei s-a constatat experimental la aliajele care prezintă transformări martensitice de tip special. bare profile. • prin răcirea rapidă a austenitei sub Ms se formează o martensită termoelastică. Considerând că la aceste aliaje (prin analogie cu cazul aliajelor sistemului Fe – C) faza care se transformă în martensită (M) la răcirea cu viteză mare este denumită austenită (γ).

pentru realizarea transformării martensitice γ ⇒ M.. −44 −50 .5. scap.3). 1. aliajul marmem denumit nitinol (%Niat = 50 %. 41 % Ms. −40 − 240 . 47 % %Tiat = 50 % %Cum = 20.. refacerea maclelor şi restabilirea în acest fel a formei iniţiale a pieselor (pe care au avut-o înainte de deformarea lor plastică în stare martensitică)....13.. %Tiat = 50 %) se utilizează în prezent la fabricarea filtrelor de prevenire a emboliilor. Tabelul 9.. • încălzirea pieselor deformate plastic.7 %. pentru a 185 .. deformarea plastică nu se poate realiza prin mecanismul clasic de alunecare (v. fenomenul de memorie a formei se poate evidenţia efectuând următoarele operaţii: • răcirea rapidă a pieselor din domeniul austenitic. La piesele realizate din aliaje care prezintă transformări martensitice caracterizate prin aceste particularităţi. 3. realizarea cuplajelor termocomandate.. fabricarea maşinilor termice neconvenţionale. care se implantează în vena cavă a bolnavilor.. Compoziţia chimică şi caracteristicile principalelor tipuri de aliaje marmem Tipul aliajului Cu –Al − Ni Au – Cd Ag – Cd Ni – Ti Au – Cu − Zn Cu – Al Ni – Al Compoziţia chimică %Alm = 14 %.. −10 30 . • deformarea plastică a pieselor cu structură de martensită termoelastică. în timpul desfăşurării acestei transformări tensiunile reziduale generate în procesul de deformare plastică bazat pe mecanismul de demaclare acţionează şi produc deformarea în sens invers..450 240 . Principalele aliaje la care s-a evidenţiat fenomenul de memorie a formei (numite aliaje Marmem) sunt prezentate în tabelul 9. scap.. 870 Domeniile în care se pot utiliza astfel de aliaje sunt multiple: asamblarea pieselor pentru mecanică fină.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • structura cristalină a martensitei se caracterizează printr-o distribuţie ordonată a atomilor componentelor aliajului. confecţionarea de filtre sau proteze pentru medicină. 60 −137 .. %Znm = 20.13..9 % %Alm = 11 . fabricarea pieselor pentru servomecanisme programate.3) şi nu dislocaţiile (care crează posibilitatea distrugerii distribuţiei ordonate a atomilor prin procese de deformare plastică realizate cu deplasarea lor prin alunecare)... realizarea antenelor pentru spaţiul cosmic. pentru producerea transformării M ⇒ γ. %Nim = 4 % %Cdat = 47. singurele imperfecţiuni prezente în această structură fiind maclele (v. oC −15 . 13 % %Alat = 39 . De exemplu. deoarece structura martensitei termoelastice este lipsită de dislocaţii şi se produce printr-un mecanism ce constă din demaclarea maclelor prezente în structura martensitei.5 % %Cdat = 44 ..

...........44 flux ......53 titan............54 alame .... 18 alame bifazice............52 îmbătrânire artificială ......................................................... tipul III .................................41 aliaje Al – Mg pentru turnare ............................................................19 zone GP (Guinier .............................................................52 aliajele titanului monofazice bifazice...................9 compoziţii pe bază de Pb (Bahnmetall)..........................50 compoziţii pe bază de Sn (Babbit) ...17 curbe de îmbătrânire ..............................49 aliaje Cu – Ni..........................................................27 bronzuri cu beriliu .............. un astfel de filtru.......................................................................................................26 călire de punere în solutie.............................26 bronzuri monofazice α ........................................................................................................................44 elemente betagene ...13 simbolizare numerică........................................................... se supune îndreptării în această stare (pentru a căpăta o formă convenabilă implantării în vena cavă).............................36 elemente alfagene ..............31 bronzuri cu plumb .........................24 Nitinol..............12 stări de bază .........................20 alame de turnare .........................20 alame monofazice α .....................................39 martensită termoelastică ...............................56 aliaje pentru lipire ........43 titlu fictiv .............................................................................24 modificare tipul I...............30 bronzuri cu staniu..50 compoziţii pe bază de Sn şi Pb ................................19 aliaje Al – Cu pentru turnare ......................................................15 superplasticitate ..........24 aluminiu tehnic............24 bronzuri hipoeutectoide (bifazice)................57 precipitate θ ..................... Argentan)......34 aliaje antifricţiune............46 Alpaca (Neusilber..........56 Melchior (Maillechort) ..............10 îmbătrânire naturală.........................Zn .40 aliaje Al − Mg........... se aduce prin răcire în stare martensitică.....................39 aliaje Al − Cu................. tipul II.................................................................33 bronz ...................50 constantan................................................................................................................................... tare (brazare) ................. de forma unei spirale realizate din sârmă de nitinol...................6 Monel ....................................................................20 alame complexe (speciale) ... ....................51 magnaliu (alumag).32 bronzuri cu siliciu........................................................23 aliaje cu memoria formei (Marmem) ...10 Kunial .............20 tombac ..................................24 lipire moale.............24 bronzuri cu aluminiu ..... ........................................Preston .......56 silumin. datorită încălzirii la temperatura corpului uman..........37 aliaje Al ......................................................................... recăpătând structura austenitică şi forma spirală care îi asigură funcţionarea ca filtru.....12 duraluminiu .............. suferă transformarea inversă.......20 alame monofazice β’................ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR împiedica accesul spre inima acestora al cheagurilor de sânge formate datorită maladiilor de care suferă sau datorită intervenţiilor chirurgicale la care sunt supuşi...........24 cupru tehnic ... iar după implantare.....................41 simbolizare alfanumerică...................................... Cuvinte cheie acomodare ................................10 rupere prin cavitaţie..................................................................10 186 ................................................................................................................

b) modificarea de tipul III determină amplasarea intercristalină a eutecticelor care se formează la solidificarea aliajelor. Studiul metalelor. Editura Tehnică. Metalografie şi tratamente termice. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. Care dintre afirmaţiile următoare privind efectele modificării aliajelor neferoase sunt adevărate: a) modificarea de tipul I are ca efect principal micşorarea dimensiunilor cristalelor dendritice primare ale aliajelor. În ce scop se aplică TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază la semifabricatele şi piesele din aliaje neferoase: a) pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritrice primare. J.. Protopopescu M. London & New York.. Butterworths Publications Ltd. Gâdea S. 1983 2. & Interscience Publishers Inc. * * * Metals Handbook Ninth Edition. Introduction to materials science for engineers. Aliaje neferoase. Editura Didactică şi Pedagogică.. 1962 6. Editura Tehnică. vol. ş. Bucureşti. Moscova.a..1. d) modificarea de tipul III are ca efect finisarea granulaţiei si creşterea gradului de dispersie a fazelor componente ale eutecticelor care se formează la solidificarea aliajelor. II. Petrescu M.2. vol. Bucureşti. Smithells C. Reference book. 1986 Teste de autoevaluare T. c) modificarea de tipul II determină accentuarea ramificării şi subţierea ramurilor cristalelor dendritice primare şi influenţează favorabil distribuţia fazelor secundare la aliajele în structura cărora precipită particule ale unor astfel de faze. 1978 4. I. Protopopescu H.. American Society for Metals... T.9. Colan H.. Metals. 1955 8.9.9. Gâdea S. Shackelford F.. 1981 3.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase Bibliografie 1. Bucureşti. Bucuresti. Lakhtine I. Métallographie et traitements thermiques des métaux. 1983 5. Metalurgie fizică. vol.. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. New York. Ohio. Mir. 1991 9. b) pentru refacerea 187 . Schumann H. 1965 7.. Macmillan Publishing Company. Traducere din limba germană. Bucureşti..

8. c) pentru diminuarea intensităţii şi redistribuirea tensiunilor mecanice reziduale. Semifabrcatele realizate dintr-un aliaj pe bază de cupru sunt prelucrate prin deformare plastică la cald.5. răcire rapidă la ta şi îmbătrânire artificială. c) recoacere izotermă.9. d) prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire artificială? T. b) aliaje Kunial. Care dintre următoarele tipuri de alame se pot prelucra prin deformare plastică: a) alamele monofazice α. d) o structură monofazică alcătuită din cristale de soluţie solidă suprasaturată în elemente de aliere? T. Care dintre următoarele impurităţi prezente în cuprul tehnic determină apariţia fenomenului numit „boala de hidrogen”: a) plumbul. d) TG? T. d) normalizare? T. răcire rapidă la ta şi îmbătrânire artificială.9. c) prin prelucrare la cald. d) pentru obţinerea stării de echilibru structural? T.11. d) sulful? T. îmbătrânire artificială şi deformare plastică la rece.9. b) T4. b) prin călire de punere în soluţie. b) alamele bifazice.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR plasticităţii după ecruisarea prin deformare plastică la rece. d) prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire artificială? T. d) TE? T. b) o structură bifazică alcătuită dintr-o soluţie solidă şi un compus intermetalic. cum s-a realizat această stare: a) prin călire de punere în soluţie. deformare plastică la rece şi îmbătrânire naturală. c) prin prelucrare la cald. Procesul de supraîncălzire de scurtă durată a aliajelor neferoase îmbătrânite pentru reconstituirea stării structurale pe care aliajele au avut-o după călirea de punere în soluţie este denumit: a) reversiune. b) bismutul. care este simbolul stării de bază a produselor obţinute in acest fel: a) M.9.4.9. sunt apoi ecruisate prin deformare plastică la rece şi. b) TK. d) tombacurile? 188 . c) alamele monofazice β’. d) alamele? T. îmbătrânire artificială şi deformare plastică la rece.9. c) o structură alcătuită dintr-o soluţie solidă şi un amestec mecanic. sunt supuse unui tratament de îmbătrânire artificială. în final. Semifabrcatele realizate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu sunt prelucrate prin deformare plastică la cald.9. Ce structură rezultă prin aplicarea călirii de punere în soluţie la o piesă din aliaj neferos: a) o structură martensitică. Produsele realizate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu sunt livrate în starea T6. b) revenire. c) T8. c) T5. Care dintre următoarele aliaje pe bază de cupru au ca element de aliere principal zincul: a) bronzurile.9.6. c) oxigenul.3. cum s-a realizat această stare: a) prin călire de punere în soluţie. c) aliaje Alpaca. sunt răcite rapid la ta.10.7. care este simbolul stării de bază a produselor obţinute în acest fel: a) F.9.9. sunt răcite rapid la ta şi sunt apoi supuse unei îmbătrâniri artificiale. Produsele realizate dintr-un aliaj pe bază de cupru sunt livrate în starea TD. b) prin călire de punere în soluţie şi deformare palstică la rece.

7 %.20. c) AlMg7. d) structură monofazică γ2? T.16. Care dintre următoarele aliaje are densitatea mai scăzută: a) CuAl10Fe3.18. prezentă în structura bronzurilor cu staniu pentru turnare: a) soluţie solidă Cu(Sn). d) toate categoriile de aliaje industriale? T.12.23. b) structură monofazică γ (fază bertholidă pe baza compusului CuBe. c) structură bifazică. Care este structura de echilibru la ta a bronzurilor cu beriliu folosite în tehnică: a) structură monofazică α ≡ Cu(Be). b) fază bertholidă Cu5Sn.9. c) nichelul. d) siliciul? T.9. c) produsele realizate din aliajul AlMg7. b) starea TH. b) AlCu4MgMn.9. b) AlMg3.9.17.9. c) starea TC. Care este semnificaţia fazei δ. Care dintre următoarele elemente de aliere determină micşorarea conţinutului procentual de fază α al structurii alamelor speciale: a) aluminiul.21. c) compus intermetalic Cu3Sn. c) AlMg5. b) structură alcătuită din fazele α ≡ CuAl şi γ2 (fază bertholidă corespunzătoare compusului Cu32Al10). d) structură alcătuită din constituienţi a (preeutectoid) şi eutectoidul (α+γ)? T. c) este o alamă specială deformabilă. c) aliajele Konstantan. La care dintre următoarele mărci de aliaje Al − Mg se poate aplica durificarea structurală prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire: a) AlMg1.13.9.9. c) aliajele de turnare cu %Cum < 5. având %Cum = 2. Care dintre următoarele categorii de aliaje industriale Al − Cu se pot supune durificării structurale prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire naturală sau artificială: a) aliajele deformabile. b) aliajele de turnare cu %Cum ≤ 5. Care este structura la ta a semifabricatelor şi pieselor turnate realizate din bronzul G CuAl10Mn: a) structură monofazică α ≡ Cu(Al). d) AlMg7? T. Care dintre următoarele tipuri de aliaje Cu − Νi prezintă la ta o structură monofazocă: a) aliajele Kunial. d) produsele realizate din aliajul AlMg2? T. alcătuită din α şi γ.9.9. Care stare de bază asigură produselor realizate din bronzuri cu beriliu cele mai ridicate caracteristici de rezistenţă mecanică şi duritate: a) starea TA.5 %. b) este o alamă binară deformabilă. d) fază bertholoidă Cu31Sn8? T.15.22.19. d) este o alamă pentru turnare? T. b) aliajele Melchior.7 %. Care dintre următoarele aliaje este cunoscut sub denumirea de 189 .. b) produsele fabricate din aliajul G AlMg5.9. b) staniul.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase T. d) starea T6? T. Care dintre următoarele caracteristici corespund alamei CuZn30: a) este o alamă monofazică α..14.9. Care dintre următoarele categorii de produse realizate din aliajele industriale Al − Mg se livrează de obicei în starea H: a) produsele din aliajul AlMg1. d) aliajele Monel? T. c) structură alcătuită din constituenţii α (preeutectoid) şi eutectoid (α+γ2).9. d) Al Mg9MnSi? T.

d) silicizarea? T.9. Care dintre următoarele elemente de aliere este prezent în toate aliajele industriale pe bază de titan: a) fierul.9.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR zincral sau alzimac: a) aliajul G CuZn40PbSn. c) au capacitatea de a disipa căldura produsă datorită frecărilor din lagărele de alunecare. d) TiV13Cr11Al3? T. b) cuprul. c) impurităţile care reduc plasticitatea titanului şi îl fac inapt pentru prelucrări prin deformare plastică sunt oxigenul. c) TiAl6SnV6. b) nitrurarea.9. Care este structura de echilibru la ta a unui silumin industrial cu %Sim = 12. b) staniul. Care este structura de echilibru la ta a unui silumin industrial cu %Sim = 12.5Cu1.29.27.9. b) titanul prezintă două modificaţii: Tiα cu structură cristalină CVC şi Tiβ cu structură cristalină HC. c) molibdenul. d) sunt mai dure decât materialele folosite la realizarea arborilor care se reazemă pe cuzineţi? 190 . c) molibdenul.26. b) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectoid) şi eutectoidul (α+β). d) vanadiul? T. Ce tratament termochimic se poate aplica pentru durificarea superficială a produselor realizate din aliaje pe bază de titan: a) carburarea. Care dintre următoarele afirmaţii privind titanul sunt adevărate: a) titanul prezintă două modificaţii: Tiα cu structură cristalină HC şi Tiβ cu structură cristalină CVC. c) aliajul CuZn39Ni3. d) aliajul G AlMg9MnSiTi? T.5. c) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectic) şi eutecticul (α+β).5 %.5%.9. c) carbonitrurarea.28.31.9. b) structura lor conţine faze dure sau semidure. Care dintre următoarele caracteristici corespund aliajelor antifricţiune folosite la confecţionarea cuzineţilor pentru lagărele de alunecare: a) structura lor conţine faze cu duritate scăzută şi plasticitate ridicată. care asigură conformarea cuzineţilor cu zonele de rezemare ale arborilor pe care îi susţin. hidrogenul. nemodificat la elaborare: a) o structură bifazică alcătuită din soluţie solidă α ≡ Al(Si) şi soluţie solidă β ≡ Si(Al). Care dintre următoarele elemente de aliere ale aliajelor industriale pe bază de titan sunt stabilizante α (alfagene): a) aluminiul.9. care asigură conformarea cuzineţilor cu zonele de rezemare ale arborilor pe care îi susţin. c) o structură alcătuită din constituienţii α (preeutectic) şi eutecticul (α+β).25. azotul şi carbonul. b) TiAl5Sn2.24.30. b) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectoid) şi eutectoidul (α+β). d) aluminiul? T. b) aliajul AlZn6Mg2. d) deformarea plastică a titanului se face de obicei la rece. d) o structură monofazică α? T. modificat cu sodiu la elaborare: a) o structură bifazică alcătuită din soluţie solidă α ≡ Al(Si) şi soluţie solidă β ≡ Si(Al). d) o structură monofazică α? T. în starea Tiα? T. La care dintre următoarele mărci de aliaje pe bază de titan se poate realiza creşterea rezistenţei mecanice prin aplicarea TT de călire martensitică şi revenire: a) TiAl6V4.9.5.

d) un compus intermetalic? T.9. Care dintre următoarele aliaje fac parte din categoria aliajelor care prezintă fenomenul de memorie a formei: a) aliajul bifazic TiAl6V4. d) SnPb10? T. b) SnAg5. b) au structură bifazică. Care dintre următoarele caracteristici corespund transformării martensitice ce se produce la călirea aliajelor marmem: a) transformarea este ireversibilă.40.9. b) transformarea este reversibilă.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase T. b) compusul intermetalic Cu3Sn.9. c) fontele albe.32. d) cristalele de Pb? T. b) aliajul Ni – Ti cu %Tiat = 50 %.9. c) au granulaţie foarte fină. b) fontele cenuşii feritoperlitice.9. Care dintre următoarele aliaje prezintă fenomenul de deformare superplastică: a) alama monofazică CuZn20. Care dintre următoarele caracteristici corespund aliajelor neferoase superplastice: a) au structură monofazică. d) aliajul eutectoid Zn – Al (cu %Alm = 22 %)? T.9. b) să fie compatibile cu MB (materialul din care sunt confecţionate piesele care trebuie îmbinate prin lipire). Structura aliajelor superplastice este alcătuită din: a) un amestec mecanic eutectic.5 %. c) martensita formată este termoelastică. c) soluţia solidă α ≡ Sn(Sb.9.9. Care dintre următoarele caracteristici trebuie asigurate de aliajele de lipit: a) să prezinte o bună fluiditate în stare topită. Care dintre următoarele aliaje de lipit se folosesc pentru lipirea tare (brazare): a) CuZn42. Care dintre următoarele aliaje prezintă fenomenul de deformare superplastică: a) aliajul eutectic Al – Cu (cu %Cum = 33 %). d) SnPb37Ag? T. b) CuAg10P5.35.9.43. d) aliajul Au – Cd cu %Cdat = 47.33.39.36.Cu). c) CuZn20. b) un amestec mecanic eutectoid. d) aliajele Bahnmetall? T.37. c) o matrice structurală de bază şi o fază secundară (distribuită astfel încât să poată bloca creşterea grăunţilor matricei). d) să aibă temperatura ts mai mare decât cea corespunzătoare MB? T. Care dintre următoarele clase de aliaje se folosesc ca materiale antifricţiune cu ts ridicată: a) oţelurile carbon eutectoide. d) bronzurile hipoeutectoide? T.42. c) să fie dure şi fragile. Care dintre următoarele aliaje de lipit se folosesc pentru lipirea moale: a) SnPb10. d) martensita formată conţine un număr mare de dislocaţii în structură? T. d) aliajul CuSn8? T. c) aliajul eutectic Al – Cu (cu %Cum = 33 %). b) aliajul TiAl6V4. c) aliajul Au – Cd cu %Cdat = 47. c) SnAg5. c) bronzurile cu Pb. Care pot fi fazele dure din structurile aliajelor antifricţiune de tip Babbit: a) compusul intermetalic SnSb.9.9. b) aliajele Pb – Sn – Sb – Cu.38. d) au granulaţie grosolană şi sunt sensibile la supraîncălzire? T.9. b) aliajul eutectic Pb – Cd (cu %Cdm = 18 %).34.41. c) aliajul AlCu4. Care dintre următoarele clase de aliaje se folosesc ca materiale antifricţiune cu ts joasă: a) aliajele Sn – Sb − Cu.5 %? 191 .

4 %. fiind o alamă monofazică β’.51 % şi %Snmδ = 32. iar pentru faza ε: %Snatε = 25.3). Să se stabilească clasele structurale tipice alamelor speciale CuZn32Pb2.4) şi (2. se obţine pentru faza γ: % Snatγ = % Snmγ = 100(CEγ − vCu ) v Sn − vCu = 100( 3 1) − 2 4 −1 = 16.5 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 48.4 %.14 şi rezultă: • alama specială Cu Zn32Pb2 are titlul fictiv %Cume = 66.67 ⋅118.7 + 83.55.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aplicaţii A. rezultă pentru faza δ: %Snatδ = 20.1 şi 1.2 rezultă că staniul are valenţa vSn = 4 şi masa atomică maSn = 118.33⋅ 63. • alama specială Cu Zn38Pb2Mn2 are titlul fictiv %Cume = 58.9. cu coeficienţii de echivalare în zinc a elementelor de aliere precizaţi în scap. fiind o alamă bifazică.00 % şi %Snmε = 38. %Snmδ şi %Snmε concentraţiile masice ale staniului în cele fazele bertholide γ.67 ⋅118. • alama specială Cu Zn30Al5Fe3Mn2 are titlul fictiv %Cume = 48.1). faza δ are CEδ = 13 . fiind o alamă monofazică α. A.9.5 %.0 %.0 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 34.2. 9.6 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 41.1. Folosind relaţiile (2.2 %. Rezolvare Pentru încadrarea în clase structurale a mărcilor de alame speciale precizate în enunţul aplicaţiei se calculează titlul fictiv al acestora. CuZn38Pb2Mn2 şi CuZn30Al5Fe3Mn2.1. % Snatγ maSn % Snatγ maSn + %Cu atγ maCu 100 = 16. Din tabelele 1. pe această cale se obţin datele prezentate în tabelul 9. iar cuprul are valenţa vCu = 1 şi masa atomică maCu = 63.67 % şi = 27.7 100 16. %Snatδ şi %Snatε concentraţiile atomice ale staniului în aceste faze.55 În mod similar.5 %. folosind relaţia (9. ştiind că faza γ are CEγ = 3 . iar faza ε are 2 CEε = 7 . δ şi ε şi %Snatγ. 192 . Să se determine valorile de bază ale concentraţiilor masice ale componentelor în fazele bertholide tipice structurilor de echilibru ale bronzurilor 21 cu staniu. 4 Rezolvare Se notează %Snmγ.7.5.

aşa cum s-a demonstrat la rezolvarea aplicaţiei A.75 şi n2 = 82. cu relaţii de forma: Rm = m1%Snm + n1.9. % %Znm. în cazul bronzurilor în stare de turnare.5.2 şi HB ale fazei bertholide δ. % (keFe = 0. % (keMn = 0. % (keAl = 6. domeniul bifazic α + δ al acesteia corespunde unor concentraţii masice de cupru cuprinse între %Snm = 8 % (care defineşte limita domeniului monofazic α) şi %Snm = 32.5 ≅ 205 N/mm2. ca urmare.5) %Alm . % %Pbm. Rp0. Cunoscând valorile caracteristicilor mecanice (determinate experimental) ale celor două bronzuri bifazice (G CuSn10. 3.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase Tabelul 9.0) %Fem.11). ca urmare. limita de curgere Rp0. m3 = 5 şi n3 = 50. cu %Snm = 10 % şi G CuSn14.3. caracteristicile mecanice Rm (N/mm2).2 = 135 N/mm2 şi duritatea 120 HB.9. Rp0.55⋅32.6 CuZn30Al5Fe3Mn2 60 30 2 5 2 48.9) %Cume. Rp0.5 % (care defineşte.3. HB = m3%Snm + n3. rezultă că.0) %Mnm.. m2 = 3. Rezolvare Examinând diagrama de echilibru din figura 9. j = 1.2δ ≅ 15 N/mm2 şi HBδ = 5⋅32. din relaţiile scrise mai înainte: m1 = −7.5 + 50 = 212. Rp0.13 c.1.55 şi n1 = 465. să se estimeze valorile caracteristicilor mecanice Rm.5 + 82.14. 193 .2δ = 3. aceste rezultate indicând că prezenţa fazei δ durifică şi fragilizează structurile bronzurilor cu staniu. în domeniile bifazice ale diagramelor de echilibru binare caracteristicile mecanice ale aliajelor variază liniar. % CuZn32Pb2 66 32 2 − − − 66. Rp0.5 A. Rmδ – Rp0. în funcţie de concentraţia lor masică de staniu %Snm.0 CuZn38Pb2Mn2 58 38 2 2 − − 58.5 %. cu %Snm = 14 %). se obţine: Rmδ = −7. scap.2 = 120 N/mm2 şi duritaea 100 HB.75⋅32. Compoziţiile chimice şi titlurile fictive pentru trei mărci de alame speciale Marca de alamă %Cum. Conform legii lui Kurnacov (v.5 + 465 ≅ 220 N/mm2. între caracteristicile corespunzătoare celor două faze care le alcătuiesc structura. Bronzul G CuSn10 are după turnare rezistenţa la tracţiune Rm = 390 N/mm2.2 (N/mm2) şi HB ale bronzurilor bifazice turnate se pot estima analitic. compoziţia de bază a fazei δ). se determină valorile coeficienţilor mj şi nj. Aplicând legea lui Kurnacov. aliajele G CuSn10 şi G Cu Sn14 sunt bronzuri bifazice (hipoeutectoide). Ţinând seama că faza bertholidă δ are concentraţia masică de staniu %Snm = 32.. în funţie de compoziţia lor chimică. % (kePb = 1.2 = m2%Snm + n2.5. iar bronzul G Cu Sn14 are după turnare Rm = 360 N/mm2.

A ≅ 5 % şi HR ≅ 72 HRB.9 %. 194 aria secţiunii . soluţia acestei inegalităţi este %Nim ∈ (0 %. 19. în conformitate cu următoarele relaţii: Rm = −0. Un produs de forma unei bare cilindrice cu diametrul Dp = 8 mm este obţinut trăgând la rece. cu diferite grade de deformare GD ∈ (5 %. 19. pentru GD = 0: Rm = 270 N/mm2.024 % Nim − 0. Care sunt caracteristicile mecanice ale produsului astfel obţinut? Rezolvare Semifabricatul aflat în stare recoaptă (starea O) are caracteristicile mecanice date de relaţiile din enunţul aplicaţiei. să se determine compoziţia chimică a aliajelor Cu – Ni care îndeplinesc simultan condiţiile: Rm ≥ 320 N/mm2 şi A ≥ 40 %. prin orificiul calibrat al unei scule (matriţe). rezultă astfel 2 2 2 2 D p − D0 8 − 10 S − S0 100 = 100 = 100 = 36 %.0 %] ⇒ %Nim ∈ [13. Caracteristicile mecanice Rm (în N/mm2).9 %.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A.9 %. un semifabricat cilindric (aflat în starea O) cu diametrul Ds = 10 mm. 50 %).6GD + 50.9. Caracteristicile mecanice la tracţiune Rm (în N/mm2) şi A (în %) ale aliajelor Cu – Ni în stare de echilibru se află în următoarele dependenţe (stabilite pe baza datelor experimentale) cu concentraţia lor masică de nichel %Nim: 2 2 Rm = −0.0024 % Nim − 0. A = 45 % şi duritatea HR ≅ 50 HRB. A (în %) şi HR (în HRB) ale alamei CuZn15 se modifică prin deformare plastică la rece.06GD şi HR = 0. A = 45 e−0.9%Nim + 210 şi A = 0. 100 %) ∩ (0 %.9%Nim – 110 ≥ 0. Cele două condiţii precizate în enunţul aplicaţiei sunt respectate simultan de aliajele cu %Nim ∈ [13.9. A.4.308%Nim + 45. iar S D = π − 4 4 transversale a produsului. care evidenţiază efectele ecruisării prin deformare plastică la rece asupra caracteristicilor mecanice ale alamei din care este realizat produsul. Condiţia A ≥ 40 % este respectată de aliajele Cu – Ni a căror concentraţie 2 masică de nichel satisface inegalitatea 0. soluţia acestei inegalităţi este %Nim ∈ [13. relaţiile din enunţul aplicaţiei conduc la următoarele valori ale caracteristicilor mecanice: Rm ≅ 444 N/mm2. în care 2 Dp D2 S 0 = π s este aria secţiunii transversale a semifabricatului.9).5. Rezolvare Condiţia Rm ≥ 320 N/mm2 este respectată de aliajele Cu – Ni a căror 2 concentraţie masică de nichel satisface inegalitatea −0.07 % Nim +8.308%Nim + 5 ≥ 0.0 %]. Gradul de deformare plastică al materialului produsului obţinut prin tragere la rece se determină aplicând relaţia (3. Pentru GD = 36 % GD = D 2 2 S0 D0 10 (gradul de deformare plastică la rece al materialului produsului). 100 %).07 % Nim +8.0 %]. 19.06GD2 + 7GD + 270.

5 % şi %Mgm = 0.9 0.9 % şi %Mnm = 0.5 %. Tabelul 9. Să se stabilească compoziţia masică a încărcăturii cuptorului pentru realizarea unei şarje. aliajul AlMg9MnSi (cu %Mgm = 9.9.0 1.5 2.2 se extrag următoarele valori ale densităţilor componentelor aliajelor pe bază de aluminiu precizate în enunţul aplicaţiei: ρAl = 2700 kg/m3.5 %.6 90. %Mgm = 2. Densităţile aliajelor de aluminiu din aplicaţia A.6.5 0. La elaborarea aliajelor pe bază de cupru în cuptoare cu inducţie pierderile procentuale masice prin oxidare ale componentelor încărcăturii sunt: pCu = 1 %.4 6. Să se determine care dintre următoarele aliaje are densitatea cea mai mică: duraluminiul AlCu4MgMn (cu %Cum = 4. % Densitatea aliajului ρ.5Cu1.0 2784 AlMg9MnSi 9.8 0. 15.5 90. 195 . alzimacul AlZn6Mg2.7 % şi %Cum = 1.2.8 %).4.5 %).5 9.7 89.5 94.15. pSn = 1 %.0 2799 G AlSi9Mg 0. %Mgm = 0.9. rezultă că concentraţiile componentelor acestuia sunt: %Pbm = 4 %.0 2575 AlZn6Mg2. Rezolvare Din tabelul 1. din aliajul CuSn6Zn4Pb4. dacă materiile prime disponibile pentru formarea încărcăturii sunt metalele pure componente ale aliajului. aplicând această relaţie pentru aliajele ρ Al cu compoziţia chimică precizată în enunţul aplicaţiei se obţin rezultatele prezentate în tabelul 9. Prin particularizarea relaţiei generale stabilite la rezolvarea aplicaţiei A.9.5 %). kg/m3 A. se obţine următoarea relaţie pentru determinarea densităţii aliajelor pe bază de aluminiu: ρ = ∑ n 100 % EAmj j =1 ρ EA j + 100 − ∑ EAmj j =1 n . cu masa m = 100 kg.6 Aliajul Concentraţiile masice ale elementelor de aliere AlCu4MgMn %Mgm %Mnm %Znm %Sim %Cum 0.0 2653 %EAmj.0 %.8 % şi %Sim = 0. pZn = 2 %. % Concentraţia masică a aluminiului %Alm.5Cu1.7. ρMn = 7470 kg/m3. %Mnm = 0. ρMg = 1740 kg/m3.7 %).75 %. Rezolvare Ţinând seama de semnificaţia simbolului mărcii aliajului care se elaborează. ρZn = 7130 kg/m3.6 4.ρSi = 2330 kg/m3 şi ρCu= 8930 kg/m3.5 (cu cu %Znm = 6.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase A. şi pPb = 0. siluminul G AlSi9Mg (cu %Sim = 9.

mSn = 4. pSn = 1 %. rezultă relaţiile: m = ∑ % Pbmj m j . mZn = 4. p p j =1 j =1 1 − Pb 1 − Zn 100 100 % Snm %Cu m m = ∑ % Snmj m j . masele materiilor prime care trebuie introduse în încărcătura cuptorului pentru elaborarea aliajului şi ţinând seama de condiţiile din enunţul aplicaţiei. cu masa m = 100 kg.8. %Snm şi %Cum concentraţiile componentelor în aliajul care se elaborează şi %Pbmj.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Znm = 4 %. rezultă: % Pbm % Pbm p 4 m = m Pb (1 − Pb ) ⇒ m Pb = m = 100 = 4.. notând mPb. m3 = 50. având soluţiile m3 0 10 5 0 606 90 88 75 0 8687 m4 m1 = 19. dacă materiile prime disponibile pentru formarea încărcăturii sunt deşeuri de alamă binară CuZn10. se obţine următorul sistem de ecuaţii (cu 0 0 20 100 m1 403 m2 10 2 0 0 408 × = necunoscutele mj. Să se stabilească compoziţia masică a încărcăturii cuptorului pentru realizarea unei şarje..995 şi mj. La elaborarea aliajelor pe bază de cupru în cuptoare cu inducţie pierderile procentuale masice prin oxidare ale componentelor încărcăturii sunt: pCu = 1 %.613 kg. m = ∑ % Zn mj m j . Masa totală a încărcăturii este mi = mPb + mZn + mSn + mCu ≅ 101. masele care se introduc în încărcătură din cele patru materii prime 4 4 % Pbm % Zn m disponibile.082 kg.04 kg.030 kg şi. şi pPb = 0.75 100 − p Pb mod similar. în 100 100 100 − 0. % Znm..4. pZn = 2 %.4.030 kg şi mCu = 86. %Snm = 6 % şi %Cum = 100 – [%Pbm + %Znm + %Snm] = 86 %.165 kg. mSn şi mCu.9. concentraţiile masice ale componentelor în mateiile prime MP1 ≡ CuZn10. bronzuri G CuSn10Zn2 şi G CuPb20Sn5 şi plumb marca Pb 99. Masa totală a încărcăturii este mi = m1 + m2 + m3 + m4 ≅ 101. din aliajul CuSn6Zn4Pb4. MP3 ≡ G CuPb20Sn5 şi MP4 ≡ Pb 99. j = 1..04 kg. mZn. Rezolvare Ţinând seama de semnificaţiile simbolurilor aliajului care trebuie elaborat şi aliajelor folosite ca materii prime şi notând %Pbm. m2 = 30.. j = 1.995.4): .75 %.. Introducând în aceste relaţii p Sn p Cu j =1 j =1 1− 1− 4 4 100 100 datele din enunţul aplicaţiei. m = ∑ %Cu mj m j . MP2 ≡ G CuSn10Zn2.869 kg. j = 1.938 kg şi m4 = 0. 196 .325 kg. A. %Znmj. %Snmj şi %Cumj.

dintre care cel puţin unul are rolul de vitrifiant.1. Introducere Materialele ceramice sunt materiale anorganice nemetalice. industria metalurgică etc. ceea ce face ca materialele ceramice să aibă conductibilitate termică şi conductibilitate electrică foarte scăzute fiind materiale electroizolante sau termoizolante în marea majoritate a cazurilor. Reprezintă o categorie de materiale care au fost utilizate din cele mai vechi timpuri sub formă de vase din lut (însăşi termenul de ceramică provine de la grecescul “keramon” care însemna “lut ars”) şi de materiale de construcţie datorită capacităţii de prelucrare în cele mai diverse forme şi abundenţei materiilor prime. păstrându-se doar ordinea apropiată. Cele mai multe ceramice sunt compuşi între metale şi nemetale. referitoare la câteva 197 . electronica. obţinute din materii prime sub formă de pulberi prin sinterizare. industria chimică. utilizate în cele mai diverse domenii cum ar fi electrotehnica. adică formează unităţi structurale prin coordinarea atomilor de oxigen în jurul ionului metalic prin legături ionice sau covalente. astfel că se bazeză în special pe legături ionice şi covalente.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Capitolul 10 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR CERAMICE ŞI STICLELOR 10. cu legături şi structură complexe. Sticlele sunt materiale anorganice cu structură amorfă (corpuri vitroase) obţinute prin solidificarea unor topituri constituite din amestecuri de oxizi în stare topită. Legăturile ionice şi covalente implică toţi electronii de valenţă ai componentelor. în timpul căruia se formează legăturile dintre particule prin difuzie sau topire parţială a unui component. În prezent termenul de ceramică include o gamă de materiale mult mai largă. astfel că nu există electroni liberi. care este un proces de încălzire cu sau fără presare simultană. starea amorfă (vitroasă) este caracterizată de lipsa ordonării atomice la distanţă.

generând structuri cristaline de tip CFC sau HC ca şi în cazul metalelor (v. sau pot avea centrele în punctele marcate cu C. deoarece metalele prin ionizare pierd electronii de valenţă. întrucât cationii metalici se plasează în aceste interstiţii. numărul de coordinaţie şi implicit geometria unităţii structurale depinde de valoarea raportului dintre raza cationului rC şi raza anionului rA .2). cationii au de obicei raze mai mici decât anionii (v.1 în care se prezintă razele ionice ale componentelor uzuale din ceramice) astfel că structurile stabile ale fazelor cristaline din ceramice se formează atunci când fiecare cation metalic este înconjurat de anioni nemetalici cu care se află în contact direct. ceea ce înseamnă că numărul anionilor din unitatea structurală reprezintă chiar numărul de coordinaţie al structurii cristaline respective (v scap. În funcţie de poziţia anionilor din două plane compacte succesive se formază două tipuri de interstiţii: interstiţii tetraedrale (câte trei într-un plan compact şi unul în planul învecinat) aşezaţi astfel încât unind centrele lor de masă se formează un tetraedru regulat şi interstiţii octaedrale mărginite de şase anioni (câte trei în fiecare plan compact aşezaţi astfel încât unind centrele lor de masă se formează un octaedru regulat (v. Întradevăr. anionii celui de-al treilea plan compact pot avea centrele pe aceeaşi verticală cu punctele A. fie o succesiune ABCABC….scap 1. 1.2). rA Deoarece anionii au raza mai mare se pot aranja în plane compacte dispuse succesiv.1). considerând un plan de anioni care au centrele în punctele notate cu A în figura 10. 10.2. înconjurat de anioni cărora anionul le-a cedat electronii de valenţă. care corespunde unei structuri de tip cub cu feţe centrate (CFC) a anionilor. Structura ceramicelor şi sticlelor Elementele componente ale materialelor ceramice sunt legate între ele prin legături ionice şi covalente formând reţele de ioni metalici şi nemetalici (cationi şi anioni) a căror celulă elementară este constituită dintr-un cation. În acest capitol se vor prezenta caracteristicile structurale ale principalelor tipuri de materiale ceramice şi sticle şi proprietăţile generale ale acestora. înseamnă că numărul de coordinaţie poate fi 4 sau 6. ceea ce face ca sticlele să fie considerate ca lichide vâscoase subrăcite. figura 10.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR distanţe interatomice corespunzătoare unităţilor structurale. aşa cum 198 . rezultă astfel fie o succesiune de plane ABABAB… care corespunde unei structuri de tip hexagonală compactă (HC) a anionilor. tabelul 10.1 şi planul următor de anioni cu centrele în punctele notate cu B. aşa cum se constată din tabelul 10.1 în care se prezintă limitele r raportului C şi geometria posibilă pentru fiecare număr de coordinaţie.

039 0.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor rezultă şi din tabelul 10.132 0.1.064 Anion Br − rA .102 0.133 0. cât şi de modul în care sunt ocupate interstiţiile cu cationi metalici. Razele ionice ale unor componente ale ceramicelor şi geometria coordinărilor Raze ionice Raze cationi rC Raze anioni rA Cation Al3+ Ba2+ B3+ Ca Fe K 2+ 2+ + 2+ 2+ Tip de coordinare rC rA 0.1 Reprezentarea prin sfere rigide a dispunerii anionilor în structura ceramicelor 199 .077 0.067 0. nm 0.138 0.136 0.225 ≤ 4 Mg Mn Ni 0.106 0. Rezultă că structurile fazelor cristaline ale ceramicelor depind atât de tipul reţelei compacte pe car o formează anionii. nm 0.196 0.732 ≤ Si4+ Ti4+ 8 1.1.000 Fig.225 0. 10. Tabel 10.732 0. de coordinaţie Geometria coordinării rC .220 0.078 0.181 0.020 0.414 0.414 ≤ 6 Na+ 2+ 0.155 ≤ Nr.057 0.069 0.184 rC < rA rC < rA rC < rA rC < rA 3 Cl− F− I− O2− S 2− 0.

Continuitatea curbei 2 cu cea de la temperaturi mai ridicate (T > Tc) arată că materialul este de fapt un lichid subrăcit. sau de cationi diferiţi.2a. să se treacă la starea de echilbru stabil. astfel că există tendinţa ca în timp.2 b. reprezentând variaţia volumului specific (inversul densităţii ρ) în funcţie de temperatură (curba 1 în figura 10. treptat cele mai puternice. structura este constituită din lanţuri spaţiale în care poziţia relativă a unităţilor structurale este aleatoare ca în starea lichidă. a cărui vâscozitate creşte pe măsură ce scade temperatura. pe măsura creşterii energiei interne a sistemului se desfac mai întâi legăturile mai slabe.cărora le rămâne câte o valenţă liberă cu care se pot lega de alte unităţi structurale formând aranjamente unidimensionale.care formează aranjamente complexe de tip HC sau CFC. ceea ce a făcut ca solidele cu o astfel de structură să fie numite corpuri vitroase. ceea ce are ca efect reducerea vâscozităţii şi trecerea treptată de la starea solidă la starea lichidă pe măsură ce temperatura creşte deasupra temperaturii Tv. temperatura Tv de pe această curbă este numită temperatură de tranziţie sticloasă sau temperatură de vitrifiere şi nu are o valoare bine definită. Structura vitroasă corespunde unei stări metastabile cu energie liberă mai mare decât cea corespunzătoare structurii cristaline. astfel că la o temperatură Tc are loc cristalizarea la fel ca în cazul materialelor metalice. În cazul răcirii relativ rapide a topiturii ce conţine unităţile [SiO4]4dependenţa de temperatură a volumului specific este cea corespunzătoare curbei 2 din figura 10. ceea ce conduce la existenţa unei diversităţi foarte mari de structuri a fazelor cristaline din materialele ceramice. Pe baza celor arătate se poate stabili că în structura dezordonată a solidelor vitroase distanţele dintre particulele constitutive şi intensitatea legăturilor nu sunt uniforme. proces 200 . Această structură se obţine dacă răcirea topiturii se face foarte lent. la temperatura Tc volumul specific are un salt brusc. La încălzire.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Interstiţiile pot fi ocupate de cationi de acelaşi tip. apoi. bidimensionale sau spaţiale cu un grad înalt de stabilitate.3.3) se constată că în condiţiile solidificării prin cristalizare. tridimit şi cristobalit diferenţiate prin poziţiile relative ale tetraedrilor [SiO4]4. sub acţiunea temperaturii. Cea mai mare parte a ceramicelor şi sticlelor sunt constituite din silicaţi a căror bază structurală o constituie tetraedrul [SiO4]4-care are în centru ionul Si4+ iar în vârfuri ionii O2. o reprezentare plană simplificată a structurii cristaline tridimit a SiO2 este redată în figura 10.cu dispunere ordonată (structură cristalină) sau aleatoare (structură amorfă) a unităţilor structurale. Din punct de vedere chimic cel mai simplu silicat este dioxidul de siliciu SiO2 (silice) care structural este constituit dintr-o reţea spaţială de [SiO4]4. Silicea cristalină prezintă trei forme alotropice: cuarţ. fiind exclusă existenţa liberă a unităţii tetraedrale. fiind dependentă de viteza de răcire. o reprezentare plană simplificată a stării vitroase a SiO2 care reprezintă baza structurii sticlelor silicatice este redată în figura 10.

2.există şi tetraedrii [AlO4]5-. substituirea este posibilă datorită diferenţelor mici între dimensiunile celor doi ioni (v. cantitatea de fază vitroasă depinde de compoziţia chimică şi de procesul tehnologic de fabricare.Schema structurilor silicei: a − structura cristalină. astfel că pe lângă tetraedrii [SiO4]4.3.4 a care prezintă structura unei ceramice refractare. b – ceramică cristalină (Al2O3) Silicaţii naturali care constituie baza materialelor ceramice sunt aluminosilicaţi care au rezultat prin substituirea unor ioni Si4+ cu ioni Al3+.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor numit devitrifiere şi poate avea loc controlat sau în mod natural. tabelul 10.1). Devitrifierea necontrolată a sticlelor are consecinţe negative asupra proprietăţilor mecanice şi optice (sticla devine fragilă şi pierde transparenţa datorită refracţiei razelor de lumină pe limitele grăunţilor). 10. În mod obişnuit materialele ceramice au structura alcătuită din faze cristaline însoţite de o fază vitroasă aşa cum se observă în figura 10. 10. Structurile unor ceramice: a – ceramică refractară cu faze cristaline şi masă vitroasă. tehnologiile moderne permiţând obţinerea unor ceramice cu structură cristalină aşa cum se obsevă în figura 10 4 b în care se prezintă structura aluminei (Al2O3) cristaline. b – structură vitroasă Fig. 201 . Fig.4. Variaţia volumului specific cu temperatura în cazul SiO2 Fig 10.

restabilirea neutralităţii electrice se obţine prin introducerea în structură a unor ioni monovalenţi (Na+. pentru caracterizarea rezistenţei mecanice la întindere a materialelor ceramice se foloseşte adesea încercarea de încovoiere statică realizată conform schemei prezentată în figura 10. Fig 10.) 10. Li+.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Deoarece numărul ionilor de oxigen rămâne acelaşi ca în cazul unităţilor structurale [SiO4]4-. Comportarea la rupere a acestor 202 .2. Mg2+. tensiunea maximă în fibra întinsă a epruvetei încovoiate (corespunzătoare forţei Fmax) reprezintă rezistenţa la încovoiere Ri a cărei valoare este apropiată de rezistenţa la tracţiune Rm. Principalele proprietăţi ale ceramicelor şi sticlelor Proprietăţile mecanice ale materialelor ceramice şi sticlelor prezintă particularităţi în raport cele ale materialelor metalice datorită legăturilor ionice şi covalente care stau la baza formării structurii acestora. Curbe CCCT tipice pentru materiale metalice şi materiale ceramice Fig.6. scap 3. 10. deşi ruperea are tot caracter fragil.3. Deoarece încercarea la tracţiune este mai greu de aplicat (dificultăţile sunt legate de prinderea epruvetei).6. pentru fiecare ion Al3+ din reţea apare o sarcină electrică negativă. Schema încercării la încovoiere statică Rezistenţa la compresiune a materialelor ceramice şi sticlelor este însă mult mai mare (poate ajunge la valori de 10 ori mai mari decât rezistenţa la tracţiune). se prezintă valorile rezitenţei la încovoiere Ri şi ale modulului de elasticitate E pentru câteva ceramice şi sticle uzuale.5 în care se prezintă CCCT (v. Comportarea la rupere. K+) şi ioni divalenţi (Ca2+. Trebuie precizat că în cazul materialelor ceramice şi sticlelor se constată o împrăştiere foarte mare a valorilor caracteristicilor mecanice deoarece fragilitatea intrinsecă le face foarte sensibile la prezenţa concentratorilor de tensiuni. Ba2+ etc. În tabelul 10. Ruperea se produce fără deformare plastică aşa cum se constată din figura 10. A.5. Aceste materiale se caracterizează în primul rând prin duritate şi fragilitate foarte ridicate determinate de caracterul puternic al legăturilor ionice şi covalente.4) a unui material ceramic şi CCCT a unui material metalic.

Caracteristicile fizico-mecanice principale ale unor ceramice şi sticle Tipul materialului ceramic sau sticlei Mulit (3Al2O3·2SiO2) Alumina cristalizată (Al2O3) Magnezită sinterizată (MgO) Zirconie stabilizată (ZrO2) Berilie sinterizată (BeO) Spinel (MgAl2O4) Carbura de siliciu (SiC) Carbura de bor (B4C) Sticla de cuarţ (silice) (SiO2 ) Sticla calco-sodică Sticla boro-silicatică Ri. Fenomenul se desfăşoară la fel ca în cazul metalelor.scap 3.8 1.5·10-6 9.9 1. B.0·10-6 8. în tabelul 10. N/mm2 60…80 380…1000 90…110 70…100 140…280 80…100 140…200 45…100 80…110 40…150 40…150 E. cele mai bune rezistenţe la fluaj le au materialele ceramice complet cristaline sau în a căror structură faza vitroasă se află în cantitate mai mică. cu deosebirea că procesele de difuzie sunt mult mai complexe fiind implicaţi ioni cu sarcini electrice diferite.1 38. din acest motiv.3 20 5. la variaţia rapidă a temperaturii mediului se creează diferenţe de temperatură pe secţiune. Deformaţiile plastice specifice fenomenului de fluaj se produc la limitele dintre grăunţii fazelor cristaline şi sunt influenţate de prezenţa masei vitroase a cărei vâscozitate scade odată cu creşterea temperaturii.0 219 15 − − 2. deoarece tensiunile de compresiune tind să închidă microfisurile. Din această cauză.2 se prezintă valorile acestor caracteristici pentru câteva ceramice şi sticle uzuale.8) apare în special în cazul ceramicelor utilizate ca materiale refractare. Un factor la fel de important pentru comportarea la şoc termic îl 203 .2. mm/mmoC 5. α şi λ reprezintă caracteristici care capătă importanţă mai mare la alegerea materialelor ceramice pentru o anumită aplicaţie decât în cazul utilizării materialelor metalice.5·10-6 0. Problema comportării la fluaj (v.7·10-6 4. Fluajul.3·10-6 8. Şocul termic. contracţii sau dilatări neuniforme şi deci tensiuni care produc fisurarea sau ruperea.5·10-6 10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor materiale se explică prin existenţa unui număr mare de defecte de structură şi chiar microfisuri a căror extindere se produce în avalanşă în momentul în care tensiunile depăşesc valoarea critică. starea critică se atinge la valori mai ridicate ale solicitărilor.1 2. dacă materialul are conductivitate termică scăzută (cum este cazul materialelor ceramice şi sticlelor).5 − − C.8·10-6 13.5 7. Comportarea la şoc termic a materialelor depinde în special de coeficientul de dilatare liniară α şi de conductivitatea termică λ.0 1.2 λ.0·10-6 α pe la 100 o C 5. Tabelul 10. kN/mm2 60…80 350…380 150…170 130…150 290…310 200…240 430…470 250…290 60…90 40…60 50…70 0−1000oC.9 − − 2.0 2.0·10-6 9. W/moC la 1000 o C 3.7 1. Este fenomenul de fisurare sau chiar rupere a materialului la modificarea relativ rapidă a temperaturii şi se datorează fragilităţii intrinseci a materialelor ceramice şi a sticlelor corelată cu exploatarea la temperaturi ridicate.6·10-6 4.0·10-6 7.

sticla se comportă ca un lichid.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR constituie geometria piesei.9) există curbe de durabilitate la fisurare sub tensiune sub forma dependenţei σ = f(τ). Fisurarea sub tensiune într-un mediu dat. D.7 se prezintă variaţia rezistenţei la şoc termic a unor materiale ceramice şi sticle în funcţie de condiţiile de răcire. iar la temperaturi scăzute este blocată reacţia chimică a apei cu silicaţii. iar T − temperatura absolută. Este un fenomen de rupere întârziată a materialelor ceramice şi a sticlelor care se produce în cazul solicitării pieselor la tensiuni constante în medii apoase. aşa cum se constată din figura 10. deoarece schimbările bruşte de secţiune acţionează şi în cazul materialelor ceramice ca nişte concentratori de tensiuni. Mecanismul fisurării sub tensiune (numit uneori impropriu şi “oboseală statică”) se bazează pe adsorbţia moleculelor de apă în microfisurile superficiale şi extinderea acestora sub acţiunea tensiunilor mecanice constante datorită pe de o parte efectului de “pană” pe care îl au moleculele adsobite la vârful fisurii. Similar curbelor de durabilitate la oboseală din cazul materialelor metalice (v. Aşa cum a fost arătat anterior. fiecare moleculă de apă conducând la formarea a două unităţi Si−OH care nu mai sunt legate una de alta. În cazul sticlelor vâscozitatea în stare vitroasă (sub temperatura Tv) se consideră η = 1018 Pa·s iar starea fluidă se consideră atinsă dacă vâscozitatea scade sub 103 Pa·s. R – constanta gazelor. în urma reacţiei chimice se produce ruperea lanţului –O−Si−O−. Vâscozitatea η este o mărime ce caracterizează proprietăţile de curgere ale fluidelor şi reprezintă factorul de proporţionalitate dintre tensiunile tangenţiale şi variaţia vitezei de alunecare pe grosimea stratului fluidului. unitatea de măsură pentru vâscozitate este N·s/m2 ceea ce înseamnă Pa·s (Pascal secundă). 204 Ea RT .8 aceste curbe sunt asemănătoare curbelor Wöhler ale materialelor metalice. şi pe de altă parte datorită reacţiei chimice a apei cu silicaţii componente ai sticlelor sau ceramicelor. Comportarea sticlelor în stare vâscoasă. Deasupra temperaturii Tv vâscozitatea depinde de temperatură după o relaţie de forma: η = η0 e . Rezistenţa la şoc termic se defineşte ca fiind diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se fisureze. τ fiind timpul de expunere la mediul umed a piesei solicitate la tensiunea σ. fenomenul se produce cu viteză maximă la temperatura camerei deoarece la temperaturi mai ridicate creşte mobilitatea ionilor hidroxil care nu se mai ataşează lanţului –O−Si−O−. scap 3. Ea − energia de activare a procesului de curgere. deasupra temperaturii Tv. E. (10.2) în care η0 este o constantă experimentală. a cărui vâscozitate scade cu creşterea temperaturii. În figura 10.

B = 4800. (10. 205 . de exmplu.3) t − t0 în care A. pentru o sticlă calco-sodică s-au determinat valorile: A= −3. * temperatura superioară de recoacere tsr corespunde la η = 1012 Pa·s.5 Pa·s.9 Fig.6 Pa·s. * temperatura de înmuiere tm corespunde la η = 106. t0 = 210 cu ajutorul cărora s-a trasat curba η = f(t) prezentată în figura 10. Curbele de durabilitate la fisurarea sub tensiune ale unor sticle În funcţie de valoarea vâscozităţii (deasupra temperaturii Tv) s-au stabilit următoarele temperaturi numite puncte fixe de vâscozitate ale sticlelor.7. iar t este temperatura în oC. B şi t0 sunt constante ce se pot determina experimental prin măsurarea vâscozităţii la trei temperaturi diferite. la sfârşitul prelucrării vâscozitatea să fie suficient de ridicată pentru evitarea deformării necontrolate sub greutatea proprie a obiectului fasonat.3. * temperatura de prelucrare tp corespunde la η = 103 Pa·s. iar pe de altă parte. 10. * temperatura de curgere tc corespunde la η = 104 Pa·s. Rezistenţele la şoc termic ale unor ceramice şi sticle Fig. În figura 10.9 se ilustrează pe curba η = f(t) stabilirea punctelor fixe ale sticlei şi se prezintă valorile acestor puncte pentru câteva tipuri de sticle uzuale. 10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Pentru scopuri practice se utilizează relaţii de forma: B log η = A + .8. Comportarea sticlei în stare vâscoasă prezintă importanţă deosebită pentru prelucrare deoarece aceasta trebuie să se desfăşoare intr-un interval de temperaturi astfel ales încât pe de o parte vâscozitatea să fie suficient de mică pentru ca prin fasonare să se obţină forma corespunzătoare a obiectului. utilizate la stabilirea parametrilor operaţiilor tehnologice de fabricare a obiectelor din sticlă: * temperatura inferioară de recoacere tir corespunde la η = 1013.

datorită conductibilităţii termice reduse în urma răcirii la suprafaţa sticlei temperatura scade sub Tv. Punctele fixe de vâscozitate ale sticlelor De asemenea. motiv pentru care aceste sticle sunt cunoscute sub denumirea curentă de sticle “securit” şi se folosesec pentru mijloacele de transport. faţadele şi uşile clădirilor etc. ceea ce reduce riscul rănirii persoanelor din jur. în continuare se face răcirea completă lent. O altă consecinţă a comportării vâscoase a sticlelor este deformarea (înmuierea) sub sarcină la temperaturi ridicate a materialelor ceramice care conţin şi masă vitroasă. tsr) şi răcirea rapidă cu jet de aer sau în ulei. 206 . 10. variaţia vâscozităţii sticlei cu temperatura în maniera arătată permite aplicarea unui tratament termic de tip călire. 9. iar în miez temperatura este suficient de ridicată pentru ca materialul să preia prin deformare plastică contracţia suprafeţei rigide. aceste tensiuni de compresiune au valori ridicate şi contribuie la creşterea rezistenţei materialului. astfel că în strat vor lua naştere tensiuni reziduale de compresiune datorită contracţiei de răcire a miezului. O fisură care apare în stratul superficial eliberează brusc tensiunile de compresiune şi produce spargerea sticlei cu formarea unui număr mare de granule mici. Rezistenţa la deformare sub sarcină este una din caracteristicile importante ale materialelor refractare şi se apreciază în mod uzual prin temperatura care determină un anumit grad de deformare sub acţiunea unei tensiuni de compresiune date. acesta constă din încălzirea la o tempertură ti din domeniul (tir .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.

argilele sunt silicaţi de aluminiu hidrataţi însoţiţi de impurităţi (oxizi metalici ) care influenţează culoarea finală a materialului ceramic. au rol de fondanţi deoarece în timpul arderii formează cu argila şi silicea compuşi cu temperatură mică de topire fiind la originea masei vitroase care leagă particulele de silice şi de argilă şi reduce porozitatea. magnetice şi optice ale acestor materiale. In timpul arderii rezultă o anumită cantitate de fază lichidă care prin răcire formează o reţea sticloasă în jurul granulelor pe care le leagă sub forma unui material solid şi dens. în figura 10. Na2O. .10 se prezintă în triunghiul concentraţiilor componentelor de bază domeniile corespunzătoare acestor ceramice.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Scopul acestui capitol fiind prezentarea materialelor ceramice şi a sticlelor ca materiale structurale ( vezi cap.feldspatul este denumirea generică pentru compuşii complecşi de tipul alumino-silicaţilor de K. 10. gresie ceramică. varietatea de argilă cea mai utilizată este caolinul (Al2O3 ·2SiO2·2H2O) care are o structură lamelară şi este constituit din granule. iar în tabelul 10. Procesul de vitrifiere este însoţit întodeauna de contracţie şi stă la baza obţinerii majorităţii materialelor ceramice.1. faianţă.4. amestecului pulverulent de materii prime i se adaugă o cantitate determinată de apă obţinându-se o pastă (numită şi “barbotină”). unde X poate fi K2O.4. În cele ce urmează se vor prezenta câteva dintre cele mai importante tipuri de materiale ceramice şi sticle. Ca. CaO sau MgO. 207 . materiile prime utilizate au următoarele caracterisitici: . . porţelan moale. Mg.3 câteva caracteristici ale acestora.nisipul de cuarţ (silice) modifică plasticitatea argilelor la uscare şi ardere în timpul căreia suferă transformările cristalografice cuarţ→ tridimit→ cristobalit. In funcţie de concentraţiile componentelor şi de condiţiile tehnologice se obţin următoarele tipuri de materiale ceramice: teracotă. în funcţie de compoziţia chimică şi scopul urmărit. Materialele ceramice silicatice Materialele ceramice silicatice aparţin sistemului ternar SiO2−Al2O3−X. formând în prezenţa apei o suspensie coloidală ce conferă amestecului plasticitate. Pentru obţinerea ceramicelor silicatice. Na. din care se realizează piesele ce apoi se usucă şi se calcinează prin încălzire la temperaturi de 900…1500 oC. tare sau tehnic. 14) nu se tratează şi problemele proprietăţilor electrice. Materialele ceramice 10.

5…3 % Suprafaţa: glazurată sticloasă Temperatura de ardere: 1100…1300 oC Porozitate: 0…2 % Suprafaţa: glazurată sticloasă Temperatura de ardere: 1100…1400 oC Domenii de utilizare cărămizi. placaje etc. acest compus se numeşte mulit. creşterea conţinutului de caolin şi de silice. vase etc Dintre materialele ceramice silicatice în tehnică răspândirea cea mai mare o au porţelanurile care sunt mase ceramice vitrifiate albe (translucide în strat subţire) ale căror faze cristaline se pot stabili cu ajutorul diagramei binare de echilibru SiO2−Al2O3 prezentată în figura 10. Creşterea conţinutului de feldspat (deci a masei vitroase) determină reducerea rezistenţei mecanice şi a rezistivităţii electrice. condensatori electrici. Tabelul 10. Analizând această diagramă se constată că sistemul SiO2−Al2O3 prezintă transformare eutectică. are formă aciculară. opacă Temperatura de ardere: 950…1200 oC Porozitate: 0. vase. duritate ridicată şi este baza majorităţii constituenţilor materialelor ceramice silicatice. corespunde formulei chimice 3Al2O3·2SiO2. Analiza transformărilor la răcire a ceramicelor care au la bază acest sistem se face la fel ca în cazul diagramelor de echilibru ale sistemelor de aliaje. ceea ce îi conferă duritate ridicată. Deoarece în condiţii industriale vitezele de răcire sunt mai mari decât cele 208 . transformare peritectică şi formează un compus cu topire incongruentă.3. aparatură pentru laboratoare de chimie. In acest sistem SiO2 cristalizează sub formă de cristobalit. ţigle. aparatură pentru laboratoare de chimie etc izolatoare elctrice. care este un compus cu reţea hexagonală compactă de ioni de oxigen în care ionii de Al ocupă 2 din 3 golurile octaedrice. în care baza o constituie tetraedrii [SiO4]. placaje. (faze cristaline) determină creşterea rezistenţei mecanice şi a temperaturii de utilizare. echipamente sanitare. proprietăţile lor sunt influenţate puternic de raportul dintre cantitatea de fază cristalină şi cantitatea de fază vitroasă. iar celălalt component Al2O3 cristalizează sub formă de corindon.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Structura ceramicelor fiind neomogenă. ţevi ceramice echipamente sanitare.11. pardoseli. care este un compus cu reţea CFC. Materialele ceramice pe bază de argile Denumirea materialului Teracotă Faianţă Gresie ceramică Porţelan Caracteristici Porozitate: 15…30 % Suprafaţa: glazurată sau nu Temperatura de ardere: 950…1050 oC Porozitate: 10…15 % Suprafaţa: glazurată.

o parte din topitură nu va reuşi să cristalizeze. Domeniile ceramicelor silicatice în sistemul argilă – cuarţ feldspat Fig 10. solidificându-se sub formă de fază sticloasă. acestea sunt straturi compacte sticloase obţinute în timpul procesului de ardere din stratul de vopsea pe bază de boraţi. rezistenţă la agresiunea acizilor şi alcaliilor. N/mm2 173…345 173…550 138…620 414…2970 Temperatura maximă de utilizare. carbonaţi alcalini şi oxizi metalici aplicat pieselor înainte de calcinare. piesele din ceramică se acoperă cu glazuri.11 Diagrama de echilibru a sistemului SiO2Al2O3 Componentul de bază al porţelanurilor tehnice este mulitul care asigură acestuia rezistenţă mecanică şi rezistenţă la şoc termic ridicate. 10. Tabelul 10. oC 300…400 200…650 400…780 440…1100 Pentru reducerea (sau chiar eliminarea) absorbţiei de apă în pori.4 Porţelanuri tehnice – caracteristici principale Denumirea comercială a materialului Porţelan pentru izolatori de joasă tensiune Porţelan pentru izolatori de înaltă tensiune Cordierit (compus de bază 2MgO·2Al2O3·5SiO2) Steatit (compus de bază 3MgO·4SiO2·H2O) Densitatea. datorită coeficientului de dilatare mai mic al glazurii iau naştere tensiuni de compresiune în strat care contribuie la îmbunătăţirea rezistenţei mecanice a pieselor.4. Caracteristicile câtorva tipuri de porţelanuri utilizate în tehnică sunt prezentate în tabelul 10. Pe lângă faptul că prin glazurare se reduce higroscopicitatea.10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor corespunzătoare echilibrului. Fig. 209 . kg/m3 2200…2400 2350…2500 2100…2650 2800…2950 Rezistenţa la tracţiune N/mm2 20…35 20…55 35…65 52…107 Rezistenţa la compresiune.

cum ar fi materialele refractare. 210 .2). se obţine alumina transparentă utilizată în optica tehnică. prin creşterea % Al2O3 de la 85 % la 99. 2. Oxidul de aluminiu (Al2O3. materiale izolante. Materialele ceramice oxidice Materialele ceramice oxidice sunt materiale policristaline formate din oxizi sau compuşi oxidici şi lipsite de faze sticloase. Datorită energiei mari de legătură a oxizilor. de exemplu. pentru evitarea acestor neajunsuri se adaugă CaO şi/sau MgO care în concentraţii mai mici de 10…15% se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura cubică ce se menţine de la temperatura de cristalizare până la temperatura ambiantă. locul ionilor Mg2+ şi Al3+ fiind luat de alte metale.12 în care se prezintă diagrama de echilibru a sistemului ZrO2 – CaO. la 1700 oC Reprezintă cea mai importantă ceramică oxidică şi are utilizări multiple. aşa cum rezultă din figura 10.4. tetragonală pe intervalul 1200…2370 oC şi cubică peste 2370 oC. din care rezultă formarea compusului MgAl2O4 (sau MgOAl2O3) numit şi spinel. Oxidul de zirconiu (ZrO2) are temperatura de topire-solidificare 2690 oC şi prezintă mai multe forme alotropice: reţea monoclinică de la ta până la 1000 oC. alumina) are temperatura de topire 2054 oC şi cristalizează sub formă de corindon aşa cum s-a arătat mai sus. Componentei mai importanţi ai acestor ceramice sunt: oxizi (Al2O3. Al2O3 şi Cr2O3. In condiţii tehnologice deosebite şi cu materii prime de puritate înaltă.scap. care este o fază bertholidă cu topire congruentă (v. iar ionii Al3+ ocupă interstiţii octaedrice. Caracteristicile de exploatare ale pieselor pe bază de alumină depind în mare măsură de concentraţia masică a acesteea. Pe lângă MgO. spinelul are o reţea cristalină cubică complexă în care ionii Mg2+ ocupă interstiţiile tetraedrice.2. cu creşterea conţinutului de Al2O3 creşte rezistenţa la compresiune. în figura 10.13 se prezintă diagrama de echilibru a sistemului MgO − Al2O3. Oxidul de magneziu (MgO – magnezită) are temperatura de topire 2800 oC şi constituie baza materialelor refractare pentru căptuşelile cu caracter bazic a cuptoarelor.7 % rezistenţa la compresiune creşte de la 1800 N/mm2 la 2500 N/mm2 iar temperatura de utilizare de la 1300 oC. titanaţi şi ferite. Existenţa transformărilor alotropice care se produc cu creştere de volum înrăutăţeşte comportarea materialului. MgO. TiO2 şi BeO). abrazivi. Pentru exemplificare. unelte de tăiat. implanturi medicale. ZrO2. temperatura de utilizare şi rezistivitatea electrică. refractarele bazice pot conţine şi alţi oxizi dintre care mai des întâlniţi sunt CaO. compuşii sunt foarte stabili la acţiunea agenţilor chimici şi au duritate şi rezistenţă la compresiune ridicate.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10. tipul de structură spinelică este frecvent întâlnită.

211 . Ni. . Feritele sunt compuşi ai oxidului de fier (Fe2O3) şi ai altor metale (Ba.2 N/mm2 (vezi şi scap.10. unde M este un metal bivalent (Ba. Diagrama de echilibru a sistemului ZrO2 – CaO Fig. se utilizează ca materiale feromagnetice datorită rezistivităţii electrice ridicate (ceea ce reduce pierderile prin curenţi turbionari) şi costului mai redus decât al aliajelor metalice.12.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Fig. Mg. Sr. Mg. se utilizează pentru proprietăţile feroelectrice (se polarizează în câmp electric) la realizarea generatoarelor şi traductoarelor pentru ultrasunete. Li etc) având formula generală nkMkO·qFe2O3 unde nk este numărul de molecule al oxidului metalului Mk. Diagrama de echilibru a sistemului MgO − Al2O3 Titanaţii sunt compuşi cu formula MTiO3. fiind încadrate în această categorie cele care îşi menţin caracteristicile până la temperatura de minimum 1500 oC.rezistenţa piroscopică numită frecvent şi refractaritate este temperatura la care o epruvetă conică din materialul considerat se tasează cu o valoare dată. Zn.rezistenţa la deformare (înmuiere) sub sarcină care se apreciază prin temperatura la care se produce o deformare specifică de 0.4.3 E). Comportarea la temperaturi înalte a materialelor refractare se apreciază în principal cu ajutorul a două mărimi: . 10. Cu. Sr).5 % sub acţiunea unei sarcini de compresiune de 0. Ca. 10.3. Mn. Materialele refractare Sunt produse ceramice rezistente la temperaturi înalte. k=1. în condiţii determinate de expunere la temepratură.2. 10.13.3.

Principalele tipuri de materiale refractare în funcţie de componentele preponderente sunt prezentate pe schema din figura 10. • refractarele silimanitice (superaluminoase) cu %SiO2 = 36…20%. În aceste condiţii.14. În industria petrolieră şi petrochimică se utilizează în mod frecvent refractarele din sistemul SiO2–Al2O3. Ele se caracterizează prin temperaturi de înmuiere ridicate. timp de mai multe zile pentru a da posibilitatea cristalizării cvasitotalităţii fazei lichide. • refractarele corindonice sau mulito-corindonice sunt fabricate din 212 .2) şi vâscozităţii ridicate a sticlei silicioase prezentă ca fază vitroasă în aceste ceramici. şi %Al2O3 = 40…30%) are caracteristici mai reduse decât refractarele silicatice. c) Al2O3 şi Cr2O3. Domeniile principalelor tipuri de refractare silicatice din sistemul SiO2–Al2O3 şi domeniile temperaturilor caracteristice (refractaritatea şi temperatura de înmuiere sub sarcină) sunt prezentate în figura 10. a cărui diagramă de echilibru a fost prezentată în figura 10. iar răcirea se face foarte lent. Restul de fază lichidă care nu cristalizează va constitui fază vitroasă şi prezenţa sa limitează proprietăţile de utilizare ale materialelor refractare prin micşorarea temperaturii de înmuiere sub sarcină. şi %Al2O3 = 63…80% au structură mulitică (v. oxizii care stau la baza compoziţiei lor chimice putându-se grupa în trei categorii: a) SiO2 şi ZrO2. figura 10. rezistenţă la şoc termic şi conferă căptuşelilor cuptoarelor caracter acid. prezenţa unei cantităţi mai mari de fază sticloasă face ca diferenţa dintre refractaritate şi temperatura de înmuiere sub sarcină să fie mai mare.11) şi pot fi utilizate până la cca 1800 oC în cazul încălzirilor de scurtă durată şi până la temperaturi de 1650 oC în cazul solicitărilor şi/sau încălzirilor de lungă durată. aceeastă comportare se explică prin proprietatea cuarţului de a forma la recristalizare în fază solidă reţele complexe de tip tridimit (v. vor exista două tipuri de faze cristaline: faze cristaline primare sub formă de cristale mari.11. care provin din cristalizarea topiturii în perioada de răcire şi se prezintă sub formă de cristale mici. b) MgO şi CaO.15 din care rezultă următoarele: • refractarele silica (% SiO2> 93%) au refractaritatea şi temperatura de înmuiere foarte apropiate putând fi utilizate până la temperaturi de 1650 oC.5 % Al2O3) deoarece au temperatura de topire cea mai scăzută. scap. 10. insolubile în topitură şi faze cristaline secundare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR În procesul de fabricaţie refractarele se ard la temperaturi ridicate şi se menţin mai multe ore la temperatura maximă până la apariţia fazei lichide. Diversitatea materialelor refractare este foarte mare. Din diagrama de echilibru se constată că trebuie evitate compoziţiile cu concentraţia de Al2O3 apropiată de cea eutectică (5. • şamota (%SiO2 = 60…70%.

rezistenţa mecanică este dependentă de conţinutul de alumină aşa cum a fost arătat anterior. În tabelul 10. compresiune. 10. Proprietăţile celorlalte tipuri de materiale refractare nominalizate în figura 10.5. 10. Fig.15.2300 2900…3100 3400…3600 1700 1680 1700 1740 1830 1950 1650 1250 1275 1350 1350 1400 1500 1500 1450 18…22 15…25 15…25 30. o C N/mm2 kg/m3 o C A.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor alumină pură topită şi eventual mici cantităţi de argilă ca liant. Caracteristicile unor materiale refractare utilizate frecvent Temperatura Rezistenţa Rezistenţa la Densitatea de înmuiere piroscopică.13).14. Materialul refractar aparentă. 12…28% Cr2O3.. Refractare bazice 2900…3100 2200 2900…3100 3200…3400 213 2000 1950 . Domeniile temperaturilor limită pentru refractaritate şi deformare sub sarcină în sistemul SiO2 – Al2O3 Tabelul 10.40 25…35 40…50 45…75 35…55 65…85 B.14 pot fi apreciate pe baza diagramelor binare de echilibru ale sistemelor corespunzătoare aşa cum s-a arătat anterior pentru ceramicele pe bază de MgO (v. ele pot fi utilizate până la temperaturi de 1900 oC. sub sarcină.. 15…25% Al2O3) Cromit (% Cr2O3 > 85%) 1700…1900 1800…2000 1800…2000 2100…. Refractare acide (SiO2 + Al2O3) Refractare silica (%SiO2 > 95%) Samotă inferioară (20…25% Al2O3) Samotă standard (30…35% Al2O3) Samotă densă (40…45% Al2O3) Refractare mulitice (75…80%Al2O3) Refractare mulito-corindonice (80…85% Al2O3) Magnezită (%MgO > 92%) Crom –magnezită (25…50% MgO. fig. Principalele tipuri de materiale refractare Fig 10.5 se prezintă câteva materiale refractare utilizate mai des şi proprietăţile lor principale.

Carbura de siliciu cristalizează într-un număr mare de forme alotropice cu densităţi aproape egale şi structuri de tip hexagonal.4. cu stabilitate dimensională bună la variaţii de temperatură. romboedric sau cubic.4. Nitrura de siliciu cristalizează în sitemul hexagonal.6. cristalizată în sistemul cubic (nitrura cubică de bor sau CBN) are duritatea apropiată de a diamntului. boruri sau siliciuri ale căror unităţi structurale au la bază de obicei legături covalente care le conferă temperaturi înalte de topire sau de descompunere modul de elasticitate şi duritate ridicate. bazate preponderent pe legătura covalentă. prin variaţia legăturilor atomice şi ionice se obţin structuri noi şi deci proprietăţi noi. cap 12). conductibilitate electrică şi rezistenţă la oxidare (la temperaturi de peste 1500 oC se acoperă cu un strat de SiO2). Prin procedee tehnologice moderne s-a reuşit înlocuirea unor atomi de siliciu şi de azot cu atomi de aluminiu şi oxigen. 214 . fiind materialul sintetic cu cea mai mare duritate. Aceste caracteristici le-a impus ca materiale destinate unor categorii largi de aplicaţii pentru obţinerea de piese prin sinterizare sau sub formă de fibre pentru obţinerea materialelor compozite (v. Nitrura de bor poate cristaliza în sistemul cubic şi în sistemul hexagonal. se caracterizează prin rezistenţă mecanică ridicată şi comportare bună la fluaj. este un material din categoria ceramicelor tehnice de performanţă din care se pot obţine piese complicate. obţinându-se o clasă nouă de materiale ceramice denumite sialon (de la Si−Al−O−N) ale căror unităţi structurale sunt tetraedrii (SixAl1−x)(OyN1−y)4−. ceea ce a făcut ca sialonurile să fie utilizate pe scară din ce înce mai mare la fabricarea unor piese puternic solicitate. Aceste structuri îi conferă duritatea mare stabilitate termică. În practică se utilizează de obicei produse sinterizate împreună cu un liant care este tot un material ceramic refractar. Câteva ceramice neoxidice şi proprietăţile lor mai importante sunt prezentate în tabelul 10. Materialele ceramice neoxidice Materialele ceramice neoxidice sunt compuşi de tipul carburi. cristalizată în sistemul hexagonal (ca şi grafitul) este utlizată pentru fabricarea unor piese prin sinterizare şi pentru electrozi de sudură. printre care cea mai importantă o reprezintă stabilitatea până la 1800 oC. menţinându-şi practic nemodificate caracteristicile până la 1400 oC. nitruri. Cele mai comune utilizări sunt ca materiale abrazive şi ca materiale pentru rezistenţe de încălzire electrică a cuptoarelor (cunoscute sub denumirea comercială de “bare de silită”).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10. iar ponderea legăturilor covalente este de cca 70 %.

kN/mm2 380…420 160…320 3500 440…460 Rezistenţa la compresiun e. P5+. B3+. componentele sticlelor se pot grupa după cum urmează: a) Formatorii de reţea (vitrifianţi) sunt oxizi ai elementelor cu cationi de rază mică şi sarcină relativ mare (Si4+. Sticlele Aşa cum s-a arătat în scap 10. fig. N/mm2 900…1100 250…700 Temperatura de topire sau de descomp.6). sau pot lega tetraedrii între ei.. Caracteristicile unor materiale ceramice neoxidice Denumirea şi formula chimică a materialului Carbura de siliciu (SiC) Nitrura de siliciu (Si3N4) Carbura de bor (B4C) Densitatea .. aşa cum se observă din figura 10.9) să fie mai redusă pentru prelucrarea sticlei în condiţii economice corespunzătoare.5.16 a. Acest lucru se realizează prin adăugarea altor componente.500 2780 0 4800…494 Carbura de titan (TiC) 3100 330…350 2500…280 3100 0 0 * Metoda Knoop de determinare a durităţii se bazează pe aceleaşi principii ca şi microduritatea Vickers. Utilizarea sticlei de silice cu această structură este limitată la aplicaţii speciale unde se cere refractaritate ridicată. Ti.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Tabelul 10.2. care modifică structura prin apariţia unor ioni metalici ce se pot plasa între tetraedrii [SiO]4−. 10. cu deosebirea că baza piramidei de diamant (care constituie penetratorul ) este un romb. Carbura de bor are duritatea imediat mai mică decât CBN fiind utilizată la realizarea sculelor aşchietoare sau în construcţii aerospaţiale datorită modulului de elasticitate ridicat şi densităţii reduse (v. Carburile de W. Ta se utilizează ca materiale dure pentru scule sub formă de plăcuţe sinterizate cu un liant metalic (de obicei Co). cationii respectivi se înconjoară (coordinează) cu 3−4 ioni de oxigen formând tetraedri sau piramide 215 . kg/m3 2700…320 0 1900…320 0 2510 Duritatea Knoop* 3000 Modulul de elasticitate.16 b. fig. 10.6. etc. aşa cum se observă în figura 10..). În acest context. baza structurii sticlelor silicatice o constituie reţeaua spaţială de unităţi [SiO]4− legate în poziţii aleatoare (v. o C 2400 1898 2700…290 2425 0 Nitrura cubică de bor 3480 5000 840…870 6500…700 1540 (BN) 0 Carbura de wolfram (WC) 15500 2700 580…620 4500.2 b). 10. Pentru majoritatea aplicaţiilor însă este necesar ca temperatura de curgere Tc (v. tabelul 10.

oxidul de magneziu MgO. 10. în figura 10. oxidul de bariu BaO şi oxidul de zinc ZnO). Imbunătăţirea caracteristicilor se realizează prin acţiunea stabilizatorilor care sunt oxizi ai metalelor bivalente alcalino-pământoase (Ca. PbO şi ZrO2. pentru exemplificarea influenţei fondanţilor. pe care se observă existenţa unei transformări de tip eutectic la temperatura de 800 oC şi formarea compusului Na2O·2SiO2 cu temperatură de topire mai mică decât a silicei.10. c− sticla calco-sodică b) Modificatorii de reţea sunt componentele cu rol de fondanţi (de exemplu: oxidul de sodiu Na2O. oxidul de potasiu K2O şi oxidul de litiu Li2O) sau de stabilizatori (de exemplu: oxidul de calciu CaO. Mg) ai căror ioni contribuie la realizarea legăturilor între unităţile structurale (v.16b).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR care se leagă între ei prin vârfuri. dând naştere reţelei spaţiale dezordonate. 216 . Temperatura de topire a silicei se reduce în prezenţa fondanţilor prin distrugerea continuităţii reţelei datorită ruperii lanţurilor Si−O−Si de către ionii metalelor alcaline (v.17 se prezintă diagrama de echilibru a sistemului SiO2−Na2O.16. Sticlele formate numai din silice şi oxizi alcalini au rezistenţă scăzută la acţiunea substanţelor chimice. fig. 10. în această categorie intră Al2O3. fig. formatorul de reţea cel mai utilizat este silicea (SiO2) însoţit în unele cazuri de oxidul boric B2O3 şi/sau pentaoxidul de fosfor (P2O5). Structura sticlelor: a – sticla silico – sodică. oxizi care acţionează prin înlocuirea în reţea a ionului Si4+ cu ionii metalelor respective. Fig. Ba. aşa cum a fost arătat. rezistenţă mecanică şi rezistenţă la şoc termic reduse. c) Intermediarii sunt componente care contribuie atât la formarea reţelei cât şi la modificarea unor caracteristici.16 a).

Utilizarea oxidului B2O3 alături de SiO2 ca formator de reţea are ca efect reducerea temperaturii de topire. fiind utilizate pentru fabricarea geamurilor (sticla plană). Cea mai importantă utilizare a sticlelor ca materiale structurale o constituie fără îndoială fibrele. 10. în scap. dar acesta are influenţă negativă asupra solidificării (favorizează cristalizarea). pentru reducerea tendinţei de cristalizare se introduce 3…4 % MgO. fig. Denumirea comună de “cristal de plumb” se folseşte pentru sticlele care conţin peste 20 % PbO. care se pot grupa în funcţie de tipul oxizilor care imprimă sticlei anumite proprietăţi. Sticlele cu plumb au rezistenţă chimică scăzută. 10..Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Există o varietate foarte mare de tipuri de sticle.7. obiectelor de menaj şi anumitor aparate de laborator. fig. Diagrama de echilibru a Răspândirea lor extrem de mare se sistemului SiO2 − Na2O datorează costului redus al materiilor prime. 8). Sticlele alumino-silicatice au temperaturile punctelor fixe de vâscozitate ridicate (v. 13.. Principalele particularităţi ale comportării sticlelor la solicitări mecanice au fost prezentate anterior. Sticlele boro-silicatice se caracterizează prin coeficienţi de dilatare mici. Sunt utilizate la fabricarea materialelor electroizolante. Limitele concentraţiilor pentru oxizii de bază (SiO2. ceea ce ar însemna concentraţii de CaO mai mari..17. iar pe de altă parte asigurarea unei rezistenţe chimice mai bune. atât cele discontinui (vata de sticlă). 10. tabelul 10. ambalajelor.2.9) putând fi utilizate şi la temperaturi înalte. fiind utilizate ca sticle speciale pentru aparatura de laborator care lucrează la temperaturi ridicate. precum şi influenţa prezenţei apei asupra rezistenţei la solicitări de durată (v. remarcându-se influenţa deosebit de puternică a concentratorilor de tensiuni.. compoziţiile chimice ale câtorva tipuri de sticle utilizate mai frecvent. Conţinutul redus de oxizi alcalini le conferă o rezistivitate electrică foarte mare şi rezistenţă chimică bună.19 % Na2O şi 8. Na2O şi CaO) rezultă pe de o parte din condiţia reducerii temperaturii de topire ceea ce ar însemna cantităţi mai mari de Na2O.10. Fig.2). Sticlele calco-sodice sunt cele mai uzuale. cât şi cele continui 217 .11 % CaO. fără să afecteze stabilitatea chimică şi fără să modifice proprietăţile de solidificare ale silicei. dar proprietăţi optice şi electrice deosebite. Sticlele calcosodice conţin 70…75 % SiO2. ceea ce conduce şi la o dispersie mare a caracteristicilor mecanice (v. sunt prezentate în tabelul 10.

cap.5 2 58% ZrO2 4 0. unele sticle conţin şi cantităţi mici de alţi oxizi metalici pentru îmbunătăţirea proprietăţilor optice sau pentru colorare.5 8 4 14 17 3 16 3 5 10 1.4 2.tipa A – calco-sodică normală . 218 .5 <0. Analizând compoziţiile chimice ale sticlelor utilizate pentru fibre (v.5 14.5 0.tip C – rezistente la coroziune .9 4 0. în care %SiO2 = 45…55 % iar %Na2O sau %Li2O = 15…20 %.12). prezenţa Al2O3 ca intermediar. se constată că sunt sticle alumino-silicatice şi boro-silicatice.5 22 0.tip S − rezistenţă mecanică mare * Concentratia masică în % pentru: Formatori de Modificatori şi stabilizatori Intermediari reţea de reţea SiO2 B2O3 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Alţii * 72 14 1 8 4 1 80. se ating astfel rezistenţe la tracţiune de 2000…5000 N/mm2 în funcţie de conţinutul de SiO2 şi de diametrul fibrei (de exemplu.5 12. tabelul 10. Emailarea este o metodă relativ ieftină de obţinere a unor piese metalice cu rezistenţă ridicată la coroziune.tip AR – rezistente la alcalii . Compoziţiile chimice ale unor sticle uzuale Tipul sticlei Sticle calco-sodice (sticlă plană) Sticla boro-silicatică (“Pyrex”) Sticla alumino-silicatică Sticla cu plumb (‘cristal”) Sticla Vycor Sticle pentru fibre: .58% PbO 96 3 < 0. Rezistenţa la tracţiune a fibrelor de sticlă este mult mai mare decât cea determinată pe epruvete deoarece structura are un grad de anizotropie cu atât mai pronunţat cu cât diametrul fibrei este mai redus. Se utilizează sticle silicatice cu compoziţii complexe. K+ sunt purtători de sarcină electrică).3 Fe2O3 25 - Pe lângă componentele de bază. Tabelul 10. restul fiind adaosuri ce contribuie la îmbunătăţirea proprietăţilor şi aspectului. Pentru obţinerea unor straturi de acoperire uniforme.tip E – rezistivitate elctrică mare .5 Fe2O3 15 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR folosite în principal la obţinerea materialelor compozite (v.5 <0. (formator şi modificator de reţea) conduce la creşterea stabilităţii chimice. În cazul fibrelor tip E utilizate în electrotehnică se remarcă limitarea drastică a conţinutului de oxizi alcalini. O categorie aparte de mase sticloase o constituie emailurile aplicate pe suprafaţa pieselor metalice în unul sau mai multe straturi.2 70 62 65 54 65 1.7.5 5 8 16 14 8. la fibrele din silice pură se obţin şi rezistenţe de 8000 N/mm2). care capătă importanţă mai mare în cazul fibrelor datorită secţiunii reduse şi suprafeţei mare de expunere la mediu.7).2 54 7.5 35 7 . deoarece prezenţa acestora conduce la micşorarea rezistivităţii electrice (ionii Na+.2 < 0. aderente şi continui emailurile trebuie să aibă capacitate de umectare a suprafeţei metalice şi capacitate de întindere. iar prin procesul de fabricaţie se realizează obţinerea de fibre cu suprafeţele lipsite de defecte.

dar sunt supuse unui proces de cristalizare controlată. Calitatea vitroceramului depinde esenţial de uniformitatea germinării în toată masa topiturii şi de posibilitatea de a controla numărul germenilor de cristalizare. Principalele componente ale cimentului şi concentraţiile masice ale acestora sunt: • silicatul dicalcic 2CaO·SiO2 (simbol C2S) se află în proporţie de 0…30 %.15 % şi are întărire rapidă la început. coeficient de dilatare foarte mic (deci rezistenţă la şoc termic). instabili în prezenţa apei. Reacţia de hidratare este exotermă şi în urma desfăşurării complete se obţine o masă rezistentă cu rol de liant pentru particulele altor materiale înglobate (nisip şi pietriş).. până la vasele de bucătărie termorezistente. • silicatul tricalcic 3CaO·SiO2 (simbol C3S) se află în proporţie de 40. de la scuturile termice pentru vehicule spaţiale. în materialele vitroceramice uzuale cristalele pot reprezenta 50…95 % din volumul total.. Pt. • aluminatul tricalcic 3CaO·Al2O3 (simbol C3A) se află în proporţie de 7.7.. are întărire rapidă cu degajare mare de căldură.. 10. Cr2O3). fluoruri sau chiar metale (Ag. P2O5. Cimentul Este un material pulverulent constituit din silicaţi şi aluminaţi de calciu care sunt compuşi anhidri. proprietăţi optice şi electrice deosebite. amestecaţi cu apa ei formează compuşi hidrataţi. la răcirea topiturii germinarea se produce rapid în toată masa. de obicei pe bază de aluminosilicat de litiu în care se adaugă germeni de cristalizare ce pot fi: oxizi cu temperaturi înalte de topire (TiO2. Materialele vitroceramice Materialele vitroceramice sunt materiale policristaline de tipul aluminosilicaţilor obţinute printr-o tehnologie asemănătoare cu cea a sticlei. Compoziţia topiturii şi tipul germenilor de cristalizare se aleg astfel încât proprietăţile cristalelor şi ale sticlei intercristaline să fie corespunzătoare scopului urmărit. cantitatea de structură cristalină depinzând de condiţiile în care se face răcirea. fiind utilizate în cele mai diverse domenii. placajele rezistente la coroziune în industria chimică. Au.80 %. restul fiind masă vitroasă ce leagă între ele aceste cristale. 219 . are întărire lentă cu degajare redusă de căldură. Materialele vitroceramice au rezistenţă mecanică ridicată.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor 10.6. stabili şi cristalizaţi. Cu). Baza topiturii o constituie o sticlă simplă. ZrO2.

Aceste substanţe modifică proprietăţile cimentului prin formarea unor hidrosilicaţi sau hidroaluminaţi mult mai stabili. cimentul se foloseşte împreună cu nisip şi pietriş (care se află în proporţia cea mai mare). formând astfel amestecul (agregatul compozit.15 % şi are întărire lentă. Dacă se introduce apă în exces. Cuvinte cheie alumina. diatomite etc.8 . 219 alumino-silicaţi. 210 aluminat feric tetracalcic (C3AF). ceea ce conduce la o structură poroasă a betonului. v.8. Compoziţiile nominale ale cimenturilor portland şi rezistenţa la compresiune după întărire sunt prezentate în tabelul 10.5…50 µm).5 10 22 8.5 26. 215 carbura de siliciu. 197 . aceasta rămâne în masa betonului şi după evaporare va rezulta.. Dacă se introduce apă mai puţină. 201 220 argile. de asemenea. o structură poroasă. cu rezistenţă mecanică redusă.. % Tipul cimentului C2S Tip 10 – normal (standard) Tip20 – cu întărire lentă şi căldură redusă Tip 30 – cu întărire rapidă Tip 40 – cu degajare mică de căldură Tip 50 – rezistent la sulfaţi 25 31 14 46 38 C3S 49 44 58 28 41 C3A 11 5 11 5 4 C3A F 8 13 8 13 10 Rezistenţa la compresiune . gips. 12) numit beton . 207 carbură de bor.5 26.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • aluminatul feric tetracalcic 4CaO·Al2O3·Fe2O3 (simbol C3AF)se află în proporţie de 4. 214 ceramice. N/mm2 după 3 după 28 zile zile 12.5 26.5 10. nu umple bine forma şi va conţine aer. rezultând o masă pulverulentă (dimensiuni de particule 0. Cel mai utilizat tip de ciment este cimentul “Portland” (după numele insulei britanice unde s-a fabricat pentru prima dată) care se obţine prin calcinarea calcarului cu argilă şi măcinarea produsului sinterizat. Pentru obţinerea rezistenţei mecanice corespunzătoare trebuie să se asigure un raport optim apă/ciment. 219 aluminat tricalcic (C3A).5 22 25. cenuşă de termocentrale.5 Aşa cum a fost arătat mai sus. cap. Tabelul 10. amestecul nu are palsticitate suficientă. Există şi alte varietăţi de cimenturi care pe lângă componentei cimentului portland conţin şi alte substanţe cum ar fi: zgură de furnal. Compoziţiile şi proprietăţile cimenturilor portland Concentraţiile masice.

200 şoc termic. Macmillan Publishing Company. Bucuresti. 1995 6. 214 oxidul de zirconiu. 207 titanaţi. 216 mulit. Tehnologia sticlei. New Jersey. 200 teracotă. Ceramica tehnică. Smith Ch. Materiale electrotehnice. 217 sticle boro-silcatice.. 211 fisurare sub tensiune. 1988 7. Bucureşti.a. Constantinescu D. 210 stabilizator. Editura Tehnică. 212 rezistenţa la înmuiere sub sarcină. 205 temperatură de prelucrare. Studiul si ingineria materialelor. O. 219 corindon. Bucuresti. 207 feldspat. 205 refractare corindonice.. 217 sticle cu plumb. 216 starea amorfă (vitroasă)... 215 emailuri. 207 punct fix de vâscozitate.S. 218 faianţă. 207 ferite. Inc. 210 porţelan. 202 intermediari. 214 nitrura de siliciu. 214 ceramice oxidice. Nölle G. Vasilescu D. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. The Science of Engineering Materials. 201 duritate Knoop. 1983 2. Editura Tehnică. 212 refractare silica. 210 materiale vitroceramice. Shackelford J. 197. 212 refractare silimanitice. 208 cristobalit. 217 sticle calco-sodice. 212 sialon. 218 temperatură de curgere. 216 magnezită. 205 temperatură de vitrifiere. s. 204 fondant. Printice Hall. 207 ciment. 1992 3. 215 Bibliografie 1. 214 silicat dicalcic (C2S). 210 ceramice silicatice. 204 vitrifiant. 219 modificatori de reţea. 1986 221 . 213 devitrifiere. 211 vâscozitate. şi Ciocea N. 206 sticle. Bucureşti. 1988 4. New York. 208 cromit. Ifrim A. Introduction to Materials Science for Engineers. 197 sticle alumino-silicatice. 219 silice. 219 silicat tricalcic (C3S). 208 nitrura de bor. 203 spinel. Noţingher P. 211 şamotă. Bucuresti. Stiinţa materialelor. 217 sticle pentru fibre. 205 temperatură de înmuiere. Saban R. 216 glazură.. 209 gresie ceramică. 197 sticlă “securit”. 205 temperatură de recoacere. 211 rezistenţa piroscopică (refractaritate). Nica Al.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor ceramice neoxidice. 1981 5. 207 încovoiere statică.

d) numărul electronilor de valenţă ai componenţilor? T. b) numărul de anioni ai unităţii respective. Fundamente. c) distanţele dintre particulele constitutive şi intensitatea legăturilor nu sunt uniforme. Care dintre mărimile următoare reprezintă numărul de coordinaţie al unităţii structurale a materialelor ceramice: a) numărul de cationi din interstiţiile tetraedrale. d) trecerea spre starea de echilibru stabil prin creşterea gradului de ordine din structură? T.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. 1995 Teste de autoevaluare T10. Elements of Materials Science and Engineering. c) structura este complet amorfă. * * * Hütte. Massachusetts.5. H. Manualul inginerului.2. Tenţulescu D.10.6. Fibre de sticlă. b) modificarea numărului de coordinaţie al unităţii structurale. Ce se poate spune despre corpurile vitroase (amorfe): a) structura este constituită din lanţuri spaţiale în care poziţia relativă a unităţilor structurale este aleatoare ca în starea lichidă. d) legături ionice şi legături moleculare? T..10. c) rezistenţa la compresiune. Bucureşti. 1989 10.. Care dintre mărimile enumerate se utilizează pentru caracterizarea rezistenţei mecanice a materialelor ceramice şi a sticlelor: a) rezistenţa la încovoiere statică. Fizica stării solide – aplicaţii în inginerie Editura Tehnică. b) este fenomenul de creştere necontrolată a dimensiunilor la o variaţie bruscă a temperaturii.1. c) este fenomenul de fisurare sau 222 .10. Addison-Wesley Reading. Ursu D.10. Editura Tehnică. 1994 9. Editura Tehnică. c) pierderea componenţilor cu rol de vitrifianţi din structură. c) legături metalice şi legături covalente. Care tipuri de legături se întâlnesc în cazul materialelor ceramice: a) legături metalice. Care dintre afirmaţiile următoare depre structura materialelor ceramice sunt adevărate: a) este o structură complexă ce conţine faze cristaline şi faze amorfe. Care dintre afirmaţiile următoare despre şocul termic sunt adevărate: a) este fenomenul de reducere bruscă a vâscozităţii la reducerea temperaturii sub o anumită valoare. b) structura este complet cristalină. formată din faze metalice şi faze nemetalice? T. Bucureşti. Sixt Edition. Ce reprezintă devitrifierea sticlelor: a) trecerea în stare fluidă prin reducerea treptată a vâscozităţii. b) legături ionice şi legături covalente.10.L. b) caracteristica de încovoiere prin şoc. d) alungirea procentuală după rupere? T. c) numărul de cationi din unitatea de volum.3. Zet Gh.10.7. b) se topesc şi se solidifică la temperatură constantă.4. Bucuresti 1986 11. d) structura corespunde unei stări stabile cu energia liberă minimă? T. d) structura este complexă. Van Vlack L.

b) silice (SiO2) în 223 . b) o varietate de argilă cu structură lamelară. b) structurii amorfe. b) temperatura sub care vâscozitatea este mai mare de 104 Pa·s. c) măresc rezistenţa la deformare sub sarcină a ceramicelor.10. Ca.10. b) temperatura maximă la care apare deformarea plastică a unui corp supus unei solicitări constante.10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor rupere la o variaţie bruscă a temperaturii.10. d) prezenţei fazelor cristaline? T.10.10. c) temperatura sub care vâscozitatea este mai mare de 1018 Pa·s.12. Cui se datorează sensibilitatea materialelor ceramice şi a sticlelor la şoc termic: a) coeficientului de dilatare liniară mai redus al acestor materiale.10.10. Ce reprezintă temperatura de curgere Tc a sticlelor:a) temperatura deasupra căreia vâscozitatea este mai mică de 104 Pa·s. c) compus chimic definit pe bază de calciu cu formula 2CaO·SiO2.11. Care dintre afirmaţiile următoare despre feldspaţi sunt adevărate: a) sunt compuşi alumino-silicatici de Na.8. d) temperatura de prelucrare a sticlei? T. Mg. c) temperatura la care se determină limita de curgere prin încercarea la tracţiune. d) alumino-silicat hidratat cu formula Al2O3 ·2SiO2·2H2O? T.14. b) tensiunea de întindere care provoacă o deformarea elastică dată. Ce este mulitul: a) un mineral natural care însoţeşte argila şi este baza majorităţii constituenţilor materialelor ceramice silicatice. d) temperatura de modificare a transparenţei sticlei? T. d) se produce ca urmare a apariţiei unei neuniformităţi pronunţate a temperaturii pe secţiunea piesei? T. c) temperatura la care se produce o deformare elasto-plastică dată sub acţiunea unei solicitări de întindere. K. Ce este rezistenţa la şoc termic: a) tensiunea mecanică la care se deformează un corp supus unei diferenţe mari de temperatură.15. Ce este caolinul: a) o varietate de silice cu granule foarte fine. d) diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se deformeze? T.13. d) au rolul de fondanţi fiind la originea masei vitroase care leagă particulele de silice şi de argilă în structura ceramicelor? T. Ce reprezintă temperatura de vitrifiere Tv a sticlelor: a) temperatura sub care corpul se comportă ca un solid cristalin. au rolul de a forma fazele cristaline ale ceramicelor.10.9. Rezistenţa la deformare (înmuiere) sub sarcină este apreciată în mod uzual prin: a) tensiunea de compresiune care provoacă o deformare plastică dată. c) diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se fisureze. d) temperatura care determină un anumit grad de deformare sub acţiunea unei tensiuni de compresiune date? T. b) temperatura la care apar deformaţii plastice mai mari decât o anumită valoare. c) conductivităţii termice reduse.

10. c) are tenacitate ridicată şi constituie baza lianţilor materialelor ceramice.22. Care dintre afirmaţiile următoare despre sticlele calco-sodice sunt 224 . c) temperatura la care o epruvetă conică din materialul considerat se tasează cu o valoare dată. feldspat.10. Care dintre următoarele substanţe au rol de stabilizatori în structura sticlelor: a) alumina (Al2O3). b) temperatura la care o epruvetă cubică capătă o deformare specifică de 0. c) amestecul plastic de argilă. d) prin tratament termic de călire de punere în soluţie? T. b) oxidul de magneziu (MgO). Care dintre următoarele substanţe au rol de formatori de reţea în structura sticlelor: a) silicea (SiO2). b) are temperatura de topire 1716 oC şi cristalizează sub formă de cristobalit. c) oxidul de sodiu (Na2O).19.20. b) de a micşora higroscopicitatea prin formarea unui strat compact cu structură vitroasă. Care dintre următoarele substanţe au rol de modificatori de reţea (fondanţi) în structura sticlelor: a) alumina (Al2O3).10.17.5 % sub acţiunea unei sarcini de compresiune de 0. c) oxidul de sodiu (Na2O). d) un compus definit cu topire incongruentă care apare în sistemul SiO2-Al2O3 şi corespunde formulei chimice 3Al2O3·2SiO2? T.2 N/mm2. b) oxidul boric (B2O3). Ce reprezintă rezistenţa piroscopică a materialelor ceramice refractare: a) temperatura la care vâscozitatea scade sub 103 Pa·s. c)este o fază bertholidă cu topire congruentă cu formula MgO·Al2O3.23.10. b) prin adăugarea de Al2O3 care în concentraţii mai mici de 5 % se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura tetragonală. c) de a mări rezistenţa mecanică prin crearea unor tensiuni reziduale de compresiune? T.10.21. d) oxidul de zinc (ZnO)? T.10. d) oxidul de plumb (PbO)? T. c) oxidul de sodiu (Na2O).10. d) oxidul de zinc (ZnO)? T.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR stare amorfă.16.18.10. Ce rol are glazurarea pieselor confecţionate din ceramică: a) de a mări rezistenţa la deformare sub sarcină.24. b) oxidul de litiu (Li2O). d) are duritate ridicată şi este utilizată pentru realizarea implanturilor medicale de os? T. Care dintre afirmaţiile următoare despre spinel sunt adevărate: a) este un compus care se formează pe baza schimbului de electroni de acelaşi spin: b) este o fază daltonidă cu topire congruentă cu formula Al2O3 ·2SiO2. în condiţii determinate de expunere la temperatură? T. d) are o reţea cristalină cubică complexă în care ionii Mg2+ ocupă interstiţiile tetraedrice iar ionii Al3+ ocupă interstiţii octaedrice? T. c) prin adăugarea de CaO şi/sau MgO care în concentraţii mai mici de 10…15 % se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura cubică. silice şi apă.10. Care dintre afirmaţiile următoare despre alumină sunt adevărate: a) are temperatura de topire 2054 oC şi cristalizează sub formă de corindon. Cum se realizează îmbunătăţirea comportării la temperaturi ridicate a oxidului de zirconiu (ZrO2): a) prin calcinare la temperaturi de 1200…1300 oC.

ciment Tip 20.11 % CaO.10. 13. b) sticlele cu plumb.. c) este la fel cu cea determinată pe epruvete.28. ciment Tip 20. ciment Tip 30. d) obţinerea sticlelor cu rezistenţă piroscopică se realizează prin creşterea concentraţiei de Na2O? T. ciment Tip 50. fluoruri sau chiar metale? T. ciment Tip 30. ciment Tip 10. b) sunt sticle speciale supuse unui tratament de călire în urma căruia iau naştere tensiuni reziduale de compresiune în strat şi de întindere în miez.19 % Na2O şi 8. b) este mai mare datorită lipsei de defecte superficiale şi anizotropiei structurii. d) sticlele calco-sodice? T. c) concetraţia de CaO în compoziţia lor chimică este limitată de influenţa negativă asupra solidificării prin favorizarea cristalizării. d) în topitură se adaugă germeni de cristalizare ce pot fi oxizi cu temperaturi înalte de topire. c) ciment Tip 20. 10.10.1. deoarece sticla este un material fragil. Care dintre afirmaţiile următoare despre materialele vitroceramice sunt adevărate: a) sunt materiale ceramice cu structura complet vitroasă. Na2O. b) ciment Tip 10. numărul de coordinaţie depinde de r raportul C (rC – raza cationului metalic şi rA – raza anionului. Rezolvare Aşa cum s-a arătat în scap. d) este mai ridicată datorită utilizării sticlelor cu conţinut ridicat de silice? T. ciment Tip 10? Aplicaţii A.2. rA pentru rezolvarea aplicaţiei se utilizează datele prezentate în tabelul 10. Ce se poate spune despre rezistenţa la tracţiune a fibrelor de sticlă: a) este mai redusă datorită secţiunii mici. în cazul dat O2-). Al2O3.26. Care dintre următoarele tipuri de sticle se utilizează pentru fabricarea fibrelor continui: a) sticlele boro-silicatice.27. b) concetraţia de CaO în compoziţia lor chimică este limitată de influenţa negativă asupra stabilităţii chimice. Ti2O. c) sunt materiale policristaline de tipul alumino-silicaţilor obţinute printr-o tehnologie asemănătoare cu cea a sticlei.1 cu 225 .10. MgO şi CaO. c) sticlele alumino-silicatice.10. În care dintre următoarele enumerări cimenturile sunt prezentate în ordinea crescătoare a conţinutului de silicat tricalcic (C3S): a) ciment Tip 40. d) ciment Tip 50. şi supuse unui proces de cristalizare controlată.25.10. Să se determine numărul de coordinaţie şi geometria coordinării pentru următorii oxizi componenţi ai ceramicelor şi sticlelor: SiO2. ciment Tip 20..Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor adevărate: a) toate sticlele calco-sodice conţin 70…75 % SiO2.

r 4+ 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ajutorul cărora se calculează raportul rC rO 2 − (cu rO 2 − = 0.732 0. Tabelul 10. Pe aceaastă cale pentru SiO2.000 Numărul de coordinaţie 4 6 6 8 6 8 Geometria coordinaţiei tetraedru octaedru octaedru cub octaedru cub A. 6 ln ln 4 ≅ 491170 J/mol.106 rC rO 2 − 0. în care singura necunoscută este Ea şi a η2 e RT2 RT1T2 η1 8.732…1.2. Pe baza definirii punctelor tm şi tc se obţin două perechi de valori: (η1.295 .732…1.295 0. deci E a = = 1383 − 1213 T2 − T1 η 2 10 Ea  T2 −T1  226 . Pentru ceilalţi oxizi se procedează identic.132 rO 2− deci numărul de coordinaţie este 4 iar geometria coordinării este tetraedrală (v. rezultat cunoscut deja din cele prezentate anterior.1383) ce aparţin curbei η = f(T). se stabileşte numărul de coordinaţie. temperaturile absolute corespunzătoare temperaturii de înmuiere tm şi temperaturii de curgere tc.10.132 nm).1213) şi (η2.057 0. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A10.2).414…0. 0.414…0.590 0. Rezolvare Energia de activare pentru curgerea vâscoasă este legată de rezistenţa opusă deplasării atomilor la o temperatură dată.078 0.462 0.732 0.102 0.039 0.431 0.314 ⋅ 1213 ⋅ 1383 10 6. 10.061 0. scriind relaţia (10. pentru sticla alumino-silicatică dată rezultă: T1 = 940 + 273 = 1213 K şi T2 = 1110+273 = 1383 K. şi geometria coordinării.732 0. rezultatele aplicaţiei fiind prezentate în tabelul 10.772 0.T2) = (104.tab.000 0.1.803 Intervalul căruia aparţine 0. valoare care aparţine intervalului [0.414 0. Cationul Si4+ Al3+ Ti3+ Na+ Mg2+ Ca2+ rC .6. Să se calculeze energia de activare Ea pentru curgerea vâscoasă deasupra temperaturii de înmuiere a sticlei alumino-silicatice ale căror puncte fixe sunt prezentate în tabelul ce însoţeşte figura 10.225…0.9.225.414) şi 0.9. fie T1 şi T2.T1) = (106. nm 0.1).039 rezultă: Si = = 0.2) pentru cele două puncte de pe curbă şi făcând Ea     η e RT1 raportul lor rezultă: 1 = E = e R  T1T2  .9.414…0. adică de vâscozitatea η a materialului care depinde de temperatură conform relaţiei (10.

5 Pa·s iar cea corespunzătoare temperaturii tm este η2 = 106.6·10-23.314 ⋅ 788 ⋅ 973 1013.314 ln 10 − ln 1. temperaturile absolute corespunzătoare vor fi.314 ln 10 4 − ln 1. tp = 1109 − 273 = 836 oC Tp = 3 − 23 8. 314⋅788 = 1. Pentru o sticlă destinată prelucrării prin fasonare se cunoaşte că temperatura inferioară de recoacere tir = 515 oC iar temperatura de înmuiere este tm = 700 oC.2) scriind această relaţie pentru T1. 6 ≅ 547400 J/mol.6 ⋅ 10 ( ) ( ) A. Din tabelul 10.5 % are loc o transformare eutectică. Aplicând pincipile de analiză a diagramelor de echilibru şi a diagramelor structurale prezentate în cap.2. Să se determine temperatura de curgere tc şi temperatura de prelucrare tp ale acestui tip de sticlă.5 rezultă că materialul analizat (şamotă densă) are %Al2O3m = 40…45 % .10. Pentru temperatura de curgere tc. Rezultă: RT1T2 η1 8. Să se determine limitele între care se încadrează cantitatea de mulit din structura acestui material refractar. tc = 1067 − 273 = 794 oC Tc = 8.4. iar mulitul (3Al2O3·2 SiO2) se formează la concentraţia de %Al2O3m = 72 %.6 Pa·s. din figura 10. Rezolvare Temperaturile cerute se pot determina pe baza relaţiei (10.11 din care rezultă că la %Al2O3m = 5. rezultă η 0 = η1e − Ea RT1 = 10 13.9 rezultă că vâscozitatea corespunzătoare temperaturii tir este η1 = 1013.5 ln = ln 6. fig.5. rezultă : 227 .6 ⋅ 10 − 23 547400 = 1109 K.9) şi rezultă: 547400 = 1067 K. O cărămidă refractară este realizată din şamota densă ale cărei caracteristici sunt prezentate în tabelul 10. ηp = 103 Pa·s (v. T1 = 515+273 = 788 K şi T2 = 700 + 273 = 973 K.2. Ea = 973 − 788 T2 − T1 η 2 10 Cu această valoare se poate determina constanta η0 din relaţia (10.2) din care Ea rezultă: T = R(ln η − ln η 0 ) Energia de activare Ea pentru curgerea vâscoasă se determină procedând la fel ca la rezolvarea aplicaţiei A10.10.5 − e 547400 8. 10.3. ηc = 104 Pa·s iar pentru temperatura de prelucrare tp. Rezolvare Refractarele de tip şamotă sunt materiale ce aparţin sistemului SiO2−Al2O3 a cărui diagramă de echilibru este prezentată în figura 10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor A.

75 N/mm2.5. pe baza celor R arătate trebuie ca α∆tmax ≤ εmax şi de aici. unde Rmc este rezistenţa la compresiune. %mulitmax = 100 = 59.5 A.5 45 − 5.. iar E E − modulul de elasticitate. . 72 − 5.se dă rezistenţa la compresiune Rmc = 45.10.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 40 − 5. 72 − 5. Dilatarea specifică (dilatarea unităţii de lungime) la o încălzire a materialului cu ∆t este α∆t.pentru %Al2O3m = 45%.2. scap. acest rezultat arată cât de importantă este încălzirea uniformă a întregii căptuşeli refractare a cuptorului şi construirea acesteia astfel încât să se asigure şi dilatarea liberă a componentelor sale. Să se determine diferenţa maximă dintre temperatura blocului şi temperatura căptuşelii în care este încastrat. iar în tabelul 10.5 . unde α este coeficientul de dilatare. Un bloc refractar de magnezită este montat în căptuşeala unui cuptor astfel încât dilatarea sa liberă este împiedicată.pentru %Al2O3m = 40%. de unde rezultă deformaţia specifică maximă εmax pe care o poate R suporta blocul este ε max = mc .4).5 ⋅ 10 160 ⋅ 10 Tinând seama că temperaturile de lucru ale cuptoarelor sunt de ordinul sutelor de grade. αE În tabelul 10. astfel încât blocul refractar să nu se fisureze. %mulitmin = 228 .. ∆t max ≤ mc . înseamnă că în material se vor dezvolta tensiuni de compresiune corespunzătoare deformaţiei specifice egale cu dilatarea specifică împiedicată.5. pentru calcule se utilizează valorile medii ale intervalelor de variaţie ale acestor mărimi şi rezultă: 60 ∆t max ≤ ≅ 28 oC 3 −6 13.5 100 = 51. 3. Rezolvare Dilatarea liberă a blocului fiind împiedicată.5·10-6 mm/mm oC şi E = 150…170 kN/mm2.40% . pe baza observaţiei că materialul se deformează elastic până la rupere (este fragil) rezultă că este valabilă legea lui Hooke (v. se găsesc următoarele caracteristici ale materialului analizat: α = 13.88% .

în cazul etilenei C2H4 legăturile duble se pot desface permiţând unităţilor structurale să se lege şi să formeze polietilena conform schemei : 229 . o legătură simplă şi una triplă. Prin înlocuirea unui atom din vârful tetraedrului cu o unitate structurală de acelaşi tip sau diferită.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Capitolul 11 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE POLIMERILOR 11. caz în care moleculele devin planare şi pot reacţiona între ele sau cu alţi compuşi dând naştere moleculelor gigant ale polimerilor. două legături simple şi una dublă. pot exista următoarele situaţii: patru legături simple.5o. Spre deosebire de acestea. astfel că unghiul dintre două legături este de aprox. În cazul celor patru legături simple. După modul cum sunt ocupate cele patru valenţe ale carbonului. atomul de carbon se află în centrul tetraedrului format de ceilalţi atomi. două legături duble. Aşa cum se cunoaşte.109. moleculele organice se formează prin legarea covalentă a atomilor de carbon cu alţi atomi sau unităţi structurale.unităţi structurale de obicei identice. cei doi tetraedri fiind poziţionaţi astfel încât forţele de respingere dintre ionii H+ să fie minime. Introducere Polimerii sunt compuşi chimici (în marea majoritate a cazurilor organici) cu molecule de dimensiuni mari (macromolecule) obţinute din unirea într-un lanţ molecular (catenă) a unui număr mare de monomeri . pornind de la cea mai simplă hidrocarbură saturată care este metanul CH4. de exemplu. prin înlocuirea unui atom de hidrogen cu grupul CH3 se obţine etanul C2H5.1. hidrocarburile nesaturate au legături duble sau chiar triple. se obţin molecule din ce în ce mai complexe. de exemplu.

(11. care pentru polimerii utilizaţi în tehnică are valori n = 103…106. 230 .3) M n = ∑ xi M i = ∑ Ni unde xi este fracţia numerică a lanţurilor cu masa Mi. Gradul de polimerizare se determină cu relaţia: M polimer . Polimerii sintetici sunt amestecuri de macromolecule cu grade de polimerizare diferite.1) se consideră Mpolimer = M n . (11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR care poate fi reprezentată şi astfel: unde n reprezintă numărul de unităţi structurale (monomeri) din lanţul macromolecular şi se numeşte grad de polimerizare. In acelaşi mod. şi alţi atomi de H pot fi înlocuiţi cu atomi sau radicali liberi ( grupuri structurale de atomi care au legături nesatisfăcute) rezultând practic un număr nelimitat de monomeri ce pot polimeriza. pentru calculul gradului de polimerizare n cu relaţia (11. (11. − masa moleculară medie M n determinată în funcţie de fracţia numerică a lanţurilor şi definită prin relaţia: ∑ Ni M i . caracteristică ce se numeşte polidispersie de masă moleculară.1) n= M monomer unde Mpolimer este masa moleculară a polimerului iar Mmonomer masa moleculară a monomerului. distribuţia fracţiilor reprezentând lanţurile cu un anumit grad de polimerizare n având caracter probabilistic pentru caracterizarea masică a unui polimer se fosesc două mărimi medii: − masa moleculară medie M m determinată în funcţie de fracţia masică a macromoleculelor şi definită prin relaţia: ∑ N i M i2 .2) M m = ∑ mi M i = ∑ Ni M i unde mi este fracţia masică a lanţurilor cu masa Mi. iar Ni numărul lanţurilor cu masa Mi.

Gradul de polimerizare şi masa moleculară medie influenţează în mod deosebit proprietăţile fizice şi mecanice ale unui polimer.1 d. procesul de întrerupere este aleator şi se produce prin două mecanisme: − prin combinare. Raportul 11. aceeastă etapă este ilustrată în figura 11.1 c). în continuare reacţia desfăşurându-se de la 231 . − prin disproporţionare. numărul de legături libere ale unui monomer reprezintă funcţionalitatea acestuia. ajungând în unele cazuri să aibă şi valori peste 10.5…3. atunci când un atom de hidrogen este transferat de la un lanţ la altul şi se favorizează refacerea unei legături duble C═C. 11. această primă etapă este ilustrată pentru un monomer oarecare (X fiind un atom sau o unitate structurală) în figura 11. Reacţiile de sinteză a polimerilor A. Polimerizarea este o reacţie în lanţ ce decurge în trei etape: • iniţierea în decursul căreia are loc prin procese termice sau fotochimice scindarea moleculelor unei substanţe introduse special ca iniţiator.1b. adică a căpătat o legătură liberă. atunci când capetele libere a două lanţuri moleculare se întâlnesc şi se unesc (v. cu trei legături trifuncţional şi cu mai mult de trei legături polifuncţional. Rezultă că pentru realizarea reacţiei de polimerizare este suficientă activarea energetică pentru iniţiere. fig.2. iar celălat capăt este liber şi poate primi noi unităţi. şi formarea unor radicali liberi primari care adiţionează la legătura dublă a monomerului şi formează un radical mai mare. astfel că un monomer cu două legături este bifuncţional. aşa cum se poate observa în figura 11. • întreruperea în decursul căreia radicalii reacţionează în perechi pierzându-şi reactivitatea şi creşterea lanţului molecular se opreşte. • propagarea (creşterea) în decursul căreia radicalii liberi formaţi în etapa anterioară participă la reacţii de transfer în care se extrage un atom dintr-o moleculă legându-se la radical care devine stabil şi se generează un nou radical din molecula care a furnizat atomul. acţiunea iniţiatorului se bazează pe captarea unui electron al legăturii duble C═C astfel că unul din atomii de carbon rămâne cu un electron fără perechea sa de spin şi este capabil să adiţioneze la o altă unitate structurală pentru a reface perechea.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Mm descrie mărimea intervalului de distribuţie a maselor Mn moleculare sau polidispersitatea care pentru polimerii uzuali are valori 1.1a. procesul continuă astfel cu ataşarea unor noi unităţi structurale lanţului molecular care are la unul din capete radicalul primar.

astfel că polimerul obţinut are compoziţia chimică a merilor din care provine (la fel ca la polimerizare). polimerii care se formează prin poliadiţie au de obicei în lanţurile principale şi alţi atomi decât carbonul. b – propagarea.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sine. Polimerii astfel obţinuţi au compoziţia chimică a merilor din care provin. deoarece prin polimerizare nu se elimină produse secundare de reacţie. Poliadiţia este o reacţie în trepte (la fel ca policondensarea) care decurge fără eliminarea unei substanţe cu molecula mică. Fig. d − întreruperea prin disproporţionare B. reacţia are loc cu eliminarea unor substanţe cu molecula mică (cel mai frecvent apa). fapt pentru care este numită reacţie în lanţ. Reacţia de policondensare este o reacţie în trepte (sau pas cu pas) deoarece creşterea lanţului macromolecular se realizează prin formarea de noi legături în urma reacţiilor de condensare.1 Etapele reacţiei de polimerizare: a – iniţierea. obţinerea unor grade de polimerizare corespunzătoare presupune controlul desfăşurării reacţiilor astfel încât să nu se atingă prematur echilibrul. 11. C. Policondensarea este procesul prin care două molecule organice diferite reacţionează pentru formarea unei molecule complexe ce se unesc în lanţul macromolecular. c − intreruperea prin combinare. ceea ce înseamnă că polimerii obţinuţi prin policondensare au compoziţie chimică diferită de a monomerilor din care provin. 232 .

Din punct de vedere al tipului monomerilor ce alcătuiesc lanţul. ilustrate în figura 11. iar dacă lanţul are ramificaţii lungi este un polimer ramificat sau dendrimer. fig. Polimerii care au aceeaşi compoziţie chimică dar aranjament diferit al monomerilor se numesc steroizomeri.2c). ceea ce înseamnă că modificarea configuraţiei se poate face numai prin ruperea legăturilor chimice. porţiunea respectivă a macromoleculei numindu-se segment de lanţ. Configuraţia se referă la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular dată de legăturile chimice. posibilitatea de rotire permite modificarea poziţiei monomerului vecin fără ruperea legăturii chimice. fig.2: − aranjamentul isotactic – acela în care toate unităţile structurale X (atomii sau radicalii care caracterizează monomerul) sunt dispuse de aceeaşi parte a lanţului (v.3. 11. după un număr anumit de monomeri (implicit şi legături) poziţia monomerului următor este practic independentă de cea a primului monomer. realizată prin rotirea în jurul legăturii simple dintre atomii de carbon. Conformaţia se referă la poziţia relativă a doi monomeri vecini.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor În timpul desfăşurării reacţiilor de sinteză pot avea loc ramificări ale lanţului molecular. − aranjamentul sindiotactic – acela în care unităţile structurale X sunt dispuse alternant de o parte şi de alta a lanţului (v. deşi 233 .2b). În acest mod. caz în care rezultatul sintezei este un homopolimer sau pot fi diferiţi şi în acest caz rezultatul sintezei este un copolimer.2a). 11. dacă lanţul macromolecular nu are ramificaţii sau acestea sunt scurte polimerul respectiv este un polimer liniar. 11. Din punct de vedere al utilizării materialelor pe bază de polimeri sunt mult mai importante aspectele privind structura şi proprietăţile acestora. Structura polimerilor Proprietăţile fizico-mecanice ale polimerilor sunt influenţate de compoziţia chimică şi de structură care se apreciază cu ajutorul a două caracteristici: configuraţia şi conformaţia. − aranjamentul atactic – acela în care unităţile structurale X sunt dispuse aleator faţă de lanţul principal (v. Considerând dispunerea grupelor laterale ale monomerilor care alcătuiesc catena (lanţul macromolecular) faţă de lanţul principal pot exista trei tipuri de aranjamente distincte. Reacţiile de sinteză a polimerilor au la bază mecanisme complexe a căror prezentare în detaliu depăşeşte cu mult cadrul acestei lucrări. aceştia pot fi identici. fig. chiar şi în cazul în care monomerii participanţi sun bifuncţionali (au doar două legături active). 11.

5o) macromolecula rezultă sub forma unui lanţ flexibil încolăcit. Poziţia relativă a lanţurilor macromoleculare încolăcite este aleatoare ceeea ce conferă structură amorfă polimerilor.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fiecare legătură are un unghi fix (aprox. Aceasta înseamnă că distanţele dintre atomi sunt diferite în funcţie de conformaţia lanţului (şi implicit interacţiunile dintre ei). prin anumite procedee tehnologice se poate realiza şi o orientare a cristalitelor. în figura 11. Fig. b – aranjament sindiotactic. c – texturare cristalină 234 . În cazul polimerilor liniari se poate realiza şi o ordonare la distanţă pe anumite zone prin alinierea unor segmente de lanţ.3.109. b – structură cristalină. Structurile polimerilor liniari: a – structură amorfă. 11. care exprimă procentual volumul zonelor cu structură cristalină. cristaline şi texturate.3 se prezintă schematic poziţiile lanţurilor moleculare în cazul structurilor amorfe. Porţiunile de catene aranjate ordonat sunt numite cristalite şi au o dispunere aleatoare în masa polimerului. obţinându-se o structură parţial cristalină apreciată prin gradul de cristalinitate.2 Dispunerea grupelor laterale la stereoizomeri: a − aranjament isotactic. c − aranjament atactic Fig 11. obţinându-se o texturare a zonelor cristaline. ceea ce influenţează proprietăţile fizico-mecanice ale polimerului.

5 a). copolimer bloc.din acest punct de Fig. 235 . cu secvenţe succesive de monomeri de acelaşi tip în cadrul lanţului (v. 11. 11. în cazul polimerilor reticulaţi noţiunea de macromoleculă îşi pierde sensul deoarece se formează un complex de legături în care catenele nu mai pot fi individualizate.5 Tipurile structurale de copolimeri: vedere existând următoarele tipuri a – statistic. Fibrilele rezultă prin orientarea cristalitelor pe o singură direcţie. 11. fie ulterior prin amestecarea polimerului cu un agent de reticulare (element sau compus chimic). Reprezentarea schematică a componentelor unei sferulite Lanţurile moleculare ale polimerilor liniari şi ramificaţi se pot lega între ele prin punţi formate dintr-o singură unitate structurală (atom sau radical liber) sau printr-un lanţ scurt. 11. rezultând o reţea tridimensională dezordonată numită structură reticulară – respectiv polimer reticulat. 4.4. fig. lanţuri moleculare de legătură şi zone cu structură amorfă. 11. iar sferulitele prin unire mai multor fibrile în jurul unui nucleu aşa cum se observă în figura 11. Fig.5 b) şi copolimer grefat. c . Reticularea se poate realiza fie în timpul reacţiilor de sinteză. fig.5 c). o sferulită cuprinde atât fibrile cât şi cristalite orientate aleator. b – bloc.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Cristalizarea poate conduce şi la realizarea unor structuri supramoleculare de tip fibrile şi/sau sferulite. care are un lanţ principal constituit din monomeri de acelaşi tip şi ramificaţii ale acestuia din polimeri de alt tip (v. fig.grefat de copolimeri: copolimer statistic cu distribuţia monomerilor aleatoare (v. În cazul structurii copolimerilor apare suplimentar problema distribuţiei monomerilor diferiţi în cadrul lanţului macromolecular.

fig.4. În cazul polimerilor caracterizarea poate fi făcută mai sugestiv cu ajutorul curbei termo-mecanice care arată dependenţa deformaţiei specifice în funcţie de temperatură (la solicitare constantă) aşa cum se observă în figura 11. transformările producându-se de fapt în intervale de temperaturi a căror mărime şi configuraţie prezentate în figura 11. după caracterul deformaţiilor. substanţele macromoleculare se grupează în 236 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 11. sunt caracteristici importante ale polimerilor deoarece permit stabilirea temperaturilor de lucru şi temperaturilor de prelucrare.3).3). scap 10. Caracterizarea generală a polimerilor Caracteristicile generale ale polimerilor şi materialelor pe bază de polimeri rezultă din particularităţile naturii chimice (compoziţie şi tip de legături) şi structurii lor. dacă temperatura depăşeşte o anumită valoare se produce degradarea termică a polimerului prin ruperea legăturilor dintre monomeri şi oxidarea exotermă (arderea) acestora. iar Tv rămâne practic constantă la valori mai ridicate ale masei moleculare.7 arată că temepratura Tc este puternic dependentă de masa moleculară a polimerului. materialul comportându-se ca un solid rigid (stare vitroasă). deformaţiile sunt mici. deformaţia specifică are valori foarte ridicate (corespunzătoare uneori unor alungiri de peste 10 ori lungimea iniţială). şi variază liniar cu temperatura. După comportarea la încălzire. în acest interval de temperaturi polimerul se poate afla într-o stare înalt elastică (deformaţiile sunt preponderent elastice) sau într-o stare elasto-plastică (deformaţiile sunt preponderent plastice). la temperaturi Tv < T ≤ Tc. materialul se comportă ca un fluid a cărui vâscozitate scade pe măsură ce creşte temperatura.6. (v. în practică. Este cunoscut că principala consecinţă a structurii amorfe este faptul că materialele respective nu au o temperatură definită de topire solidificare. în figura 11.6 valorile lor au fost marcate în mod convenţional. trecerea către starea lichidă la încălzire făcându-se treptat într-un interval de temperatură (v. 10. Temperaturile Tv şi Tc ale căror valori depind în principal de compoziţia chimică şi de masa moleculară. Proprietăţile polimerilor 11.1. La temperaturi T > Tc.4. La temperaturi T ≤ Tv. se determină şi o temperatură considerată temperatură de sfârşit de topire de la care polimerul este în stare lichidă. şi în cazul polimerilor ca şi în cazul sticlelor există o temperatură Tv de tranziţie sticloasă (vitroasă) sub care se comportă din punct de vedere mecanic ca solidele cristaline şi o temperatură de curgere Tc deasupra căreia materialul se comportă ca un lichid vâscos.

care formează ochiuri elastice. Legăturile puternice.6 Curba termo-mecanică a unui polimer cu structură amorfă Fig. astfel că sub acţiunea solicitărilor mecanice se pot deforma uşor şi reversibil. complet amorfă sau parţial cristalină. astfel că fragilizarea se produce la temperaturi scăzute. materialul descompunându-se fără să mai treacă prin faza de înmuiere (în cazul lor temperatura Tv este ridicată şi nu mai există temperatura Tc).Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor trei categorii. b) Au coeficient de dilatare specifică mare datorită legăturilor Van der 237 . • Termoplastele sunt substanţe macromoleculare cu structura liniară sau ramificată. Tc) sau în stare vitroasă (T < Tv). Temperatura Tv a elastomerilor este sub temperatura ambiantă. Indiferent de categoria în care se încadrează. Fig.7 Dependenţa temeperaturilor Tv şi tc de masa moleculară • Termorigidele sunt substanţe macromoleculare cu grad mare de reticulare care se prelucrează într-o stare de polimerizare incompletă în care nu s-a format reţeaua spaţială a structurii. iar la o reîncălzire ulterioară mişcările moleculelor fiind limitate nu se mai atinge starea vâscoasă. termorigide şi elastomeri. 11. a) Sunt substanţe cu densitate mică (ρ = 900…2200 kg/m3) datorită faptului că elementele componente (în principal H şi C) au masa atomică redusă. Se utilizează în stare elasto-plastică în domeniul de temperaturi (Tv . polimerii au câteva caracteristici generale prezentate în continuare. ce pot fi încălzite în vederea prelucrării la temperaturi T > Tc de un număr nelimitat de ori (cu condiţia evitării temperaturilor de degradare). caracteristice structurii reticulare le conferă proprietăţile de rezistenţă corespunzătoare stării vitroase. iar la încălzire nu trec prin faza de înmuiere datorită reticulării slabe. încolăcite. • Elastomerii sunt substnţe macromoleculare cu catene lungi. 11. termoplaste (plastomeri). ele menţinându-şi starea înalt elastică până la temperatura de descompunere. Reticularea se produce prin activare termică (întărire la cald) sau prin activare chimică la introducerea în masa polimerului de bază a unui agent de reticulare (întărire la rece).

d) Au conductibilitate termică mică şi rezistivitate electrică foarte mare datorită legăturilor covalente din interiorul lanţului macromolecular.2. e) Proprietăţile lor sunt afectate de radiaţiile din spectrul vizibil. prezenţa oxigenului şi ozonului. c) Sunt inflamabile (în marea majoritate a cazurilor) şi au stabilitate termică redusă datorită faptului că sunt substanţe organice. 11. ceea ce explică deformabilitatea ridicată a termoplastelor şi elastomerilor care au structuri liniare şi ramificate. desfăşurarea şi decuplarea catenelor aşa cum sugerează schema din figura 11.) acţionează conjugat. Spre deosebire de solidele cristaline a căror deformare elastică se bazează pe modificarea reversibilă a distanţelor interatomice (ce se poate realiza în limite restrânse) iar deformarea plastică presupune alunecarea pe planele atomice. 3). scap 11.8. ce se manifestă la nivel macroscopic prin apariţia unor fisuri. Primele două mecanisme se pot realiza la valori scăzute ale solicitărilor. radiaţii.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Waals (legături slabe) dintre catene şi conformaţiei acestora (v. umiditatea etc. ruperea legăturilor interatomice şi refacerea lor în alte poziţii (v. din acelaşi motiv pot fi degradate de microorganisme (biodegradabilitate). Proprietăţile mecanice ale polimerilor Datorită caracteristicilor structurale polimerii prezintă particularităţi şi în comportarea la solicitări mecanice generate în special de mecanismele prin care se realizează deformarea acestora sub acţiunea solicitărilor exterioare. reducerea proprietăţilor de rezistenţă mecanică. − ruperea legăturilor intermoleculare. ceea ce are ca efect îmbătrânirea materialului. înrăutăţirea proprietăţilor dielectrice (scad valorile rezistivităţii şi permitivităţii electrice). − modificarea distanţelor dintre monomeri.3). în cazul polimerilor deformările se pot realiza prin mai multe mecanisme după cum urmează: − îndreptarea. Ca şi în cazul celorlalte tipuri de materiale. ultimele două mecanisme necesită solicitări mai ridicate şi se întâlnesc în cazul duroplastelor cu structură reticulară sau în cazul 238 . de plasticitate şi de elasticitate. − alunecarea relativă a catenelor. cap. de ultraviolete şi de radiaţiile ionizante care pot rupe legăturile dintre catene şi/sau dintre monomeri modificând astfel structura iniţială prin reducerea gradului de polimerizare.4. f) Factorii fizico-chimici (temperatură. schimbări de culoare. în cele ce urmează se vor prezenta mai detaliat aspectele legate de comportarea mecanică a polimerilor.

cap3). iar ulterior deformaţia se reduce treptat în timp până la valoarea εp. deformaţia corespunzătoare acestei etape are o componentă elastică εr şi o componentă plastică εp − imediat după încetarea solicitării dispare deformaţia iniţială ε0.9 din care rezultă că domeniul dependenţei liniare dintre tensiuni şi deformaţii (porţiunea liniară a curbelor) este redus chiar şi în cazul polimerilor cu rezistenţă mecanică mai ridicată. existenţa deformaţieie elastice reversibile a polimerilor se evidenţiază pe cale experimentală. (11. E − modulul de elasticitate. 11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor polimerilor liniari cu grade ridicate de cristalinitate la care s-a realizat o orientare preferenţială a lanţurilor moleculare. a cărei variaţie cu timpul se determină cu relaţia: în care σ0 este tensiunea constantă corespunzătoare solicitării. Fig. fig. − menţinând încărcarea constantă materialul continuă să se deformeze cu viteze din ce în ce mai mici până la atingerea unei stări staţionare (similar fluajului primar al materialelor metalice). aceste particularităţi sunt ilustrate şi de curbele CCCT schematizate în figura 11. în mod obişnuit. • Vâscoelasticitatea reprezintă capacitatea polimerilor de a căpăta deformaţii elastice variabile în timp sub acţiunea solicitărilor constante şi este caracterizată de următoarele aspecte ilustrate schematic în figura 11. iar τr − constanta de relaxare se defineşte prin relaţia.4) . 239 σ τ ε r = 0 (1 − e r ) . Mecanismele complexe prin care se produce deformarea polimerilor generează comportări particulare ale acestora sub acţiunea solicitărilor. Mecanismul deformării polimerilor liniari prin îndreptarea şi desfăşurarea catenelor Caracteristica esenţială a comportării vâscoelastice este existenţa deformaţiei elastice reversibile εr. η τr = . se produce o deformare elastică iniţială la valoarea ε0 în conformitate cu legea lui Hooke (v.10: − la solicitarea corespunzătoare unei tensiuni σ0.10). E τ (11.8. care care rămâne permanentă (v. 11.5) E în care η este vâscozitatea.

11.c).11d). c – termoplaste cristaline. Curbele caracteristice convenţionale la tracţiune (CCCT ale unor polimeri Fig. Variaţia modulului de elasticitate E cu temperatura pentru: a − termoplaste amorfe. se constată că aceştia îşi menţin modulul de elasticitate aproape nemodificat până aproape de temperatura de curgere(v. Fig. datorită limitelor largi în care variază modulul de elasticitate pentru reprezentările respective se utilizează coordonatele logaritmice.11 a.9. în cazul elastomerilor a căror temperatură Tv se află sub temperatura ambiantă.11 în care se prezintă calitativ această dependenţă pentru principalele tipuri de polimeri. prin reticulare (duroplastele) sau prin texturare cristalină.b. fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. 11. Variaţia deformaţiei în timp a polimerilor cu comportare vâscoelastică În legătură cu comportarea vâscoelastică a polimerilor este şi variaţia cu temperatura a modulului de elasticitate E aşa cum se observă din figura 11. variaţiile devin din ce în mai mici (v. d – elastomeri 240 . b – polimeri reticulari (duroplaste). fig. 11. 11. Analizând aceste reprezentări se constată că variaţia cea mai mare o au polimerii cu structură liniară (termpoplastele). 11.11.10.

din studiul variaţiei acestuia cu temperatura rezultă informaţii necesare atât la stabilirea condiţiilor în care pot fi exploatate piesele din polimeri cât şi pentru proiectarea proceselor tehnologice de fabricaţie ale acestora. Mecanismul relaxării tensiunilor în cazul polimerilor este curgerea plastică ce are loc ca urmare a modificării poziţiei relative a moleculelor lanţurilor prin alunecări succesive în urma cărora componenta elastică a deformaţiei totale (ce rămâne constantă) se micşorează şi creşte componenta plastică. pentru definirea τrt se consideră una din condiţiile: σ = σ 0 e −1 sau τ = τ rt ln 2 . tensiunile reziduale.1 se prezintă principalele tipuri de încercări mecanice şi termomecanice şi standardele după care se execută. (11. iar τrt este constanta de relaxare a tensiunilor. care reprezintă durata necesară atingerii unei anumite tensiuni prin relaxare. gradul de orientare a macromoleculelor gradul de reticulare. rt σ = σ 0e τ −τ 241 .Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Deoarece modulul de elasticitate este o caracteristică ce arată rezistenţa opusă de corpuri la deformare. • Relaxarea tensiunilor este fenomenul de reducere treptată a tensiunilor în timp. tipul şi dimensiunile dispozitivelor de fixare şi de solicitare a epruvetelor. de exemplu STAS 5794 prevede pentru condiţionare şi încercare două atmosfere standard: atmosfera standard normală 23/50 adică temperatura de 23 oC şi umiditatea relativă de 50 % şi atmosfera standard pentru zone tropicale 27/65 (27 oC şi 65 %). Încercările mecanice şi caracteristicile prin care se apreciază proprietăţile polimerilor se definesc şi se determină prin metode similare celor aplicate în cazul materialelor metalice.7) caracteristica τrt rezultând pe curba de relaxare σ =f(τ) determinată experimental pentru un tip de material analizat. Variaţia tensiunilor σ în timp este dată de relaţia: . ceea ce a impus elaborarea unor standarde specifice dedicate acestor încercări. (11. influenţa puternică a “istoriei termomecanice”) fac ca încercările polimerilor să difere totuşi prin geometria şi dimensiunile epruvetelor. Particularităţile structurale şi de comportare mecanică (starea amorfă sau parţial cristalină. astfel că se reglementează prin norme condiţionarea epruvetelor – adică menţinerea lor în condiţii standard de temperatură şi umiditate relativă o durată suficientă pentru atingerea echilibrului higrometric. în mod uzual.6) în care σ0 este tensiunea iniţială. în cazul solicitărilor la care deformaţiile rămân constante. La efectuarea încercărilor mecanice ale polimerilor trebuie să se ţină seama şi de faptul că proprietăţile lor sunt mult mai puternic afectate de factorii de mediu. în tabelul 11. mijloacele şi metodele de măsurare utilizate.

STAS 8826 SR EN ISO 899. se reglementează prin standarde formarea epruvetelor prin injecţie. STAS 6642 SR EN ISO 604. se admite condiţionarea accelerată la temperaturi de 50…95 oC şi umiditatea relativă 50 %. ISO 12244* SR EN ISO 4599 NF T 51-120*. STAS 6127 SR ISO 178. Câteva aspecte privind încercările uzuale şi caracteristicile determinate vor fi prezentate în continuare.1 Principalele încercări ale polimerilor Tipul încercării Denumirea încercării Tracţiune Standardele după care se execută SR EN ISO 527. ISO 8570. Incovoiere prin şoc Duritate Fluaj Relaxare Tensofisurare într-un mediu dat Oboseală Temperatura de încovoiere sub sarcină Încercări Stabilitatea termică termomecanice Temeperatura de înmuiere Temperatura de fragilizare * Nu există standarde echivalente SR sau STAS Încercări de lungă durată De asemenea. prin presare sau prin turnare. obţinerea epruvetelor pentru încercările mecanice ale polimerilor poate fi diferită de cazul materialelor metalice deoarece polimerii se livrează şi sub formă de material granular sau în stare lichidă nu numai sub formă de semifabricate sau piese finite. STAS 5871. SR EN ISO 8256. SR ISO 6602. STAS 7310 SR EN ISO 2039. STAS 9594 Încercări de scurtă durată (instantanee) Compresiune Forfecare Sfâşiere Incovoiere statică. STAS 5874. cu condiţia ca la temperatura respectivă materialul să nu sufere transformări ireversibile. SR ISO 868. În aceste situaţii. a) Încercarea la tracţiune se realizează conform SR EN ISO 527 pe 242 . STAS 9046 ISO 2285*. ASTM D 671 SR ISO 75 STAS 6174 SR ISO 306 ISO 974. STAS 6765 STAS 9182 SR EN ISO 8067. În cazul materialelor care ating echilibrul higrometric după durate lungi. Epruvetele din semifabricate sau piese se obţin prin prelucrări mecanice ai căror parametri tehnologici sunt riguros prescrişi şi controlaţi astfel încât să se evite abaterile dimensionale şi prezenţa concentratorilor de tensiuni care pot apare mult mai uşor datorită durităţii scăzute a polimerilor şi au influenţă mult mai mare asupra comportării la rupere a acestora decât în cazul materialelor metalice. STAS 9775 STAS 5801. Tabelul 11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR duratele de condiţionare diferă de la o încercare la alta şi sunt cuprinse în majoritatea cazurilor între 24 şi 96 de ore. STAS 6175.

2…600 mm/min. dar care nu prezintă o limită de curgere aparentă. Reducerea tensiunii pe porţiunea BC este aparentă. secţiunea reală fiind mult mai mică decât cea convenţională. Curba caracteristică convenţională la tractiune CCCT se defineşte la fel ca în cazul materialelor metalice şi prezintă aspecte diferite în funcţie de tipul materialului (v. b − epruveta tip 2. cele din figura 11. curbe de tipul celei prezentate în figura 11. Maşina pe care se execută încercarea trebuie să fie capabilă să realizeze încărcarea cu viteze de 0. 11.11. deoarece zona gâtuită se extinde pe aproape toată 243 Fig 11.13 a se constată că pentru solicitări mici.12 b.13 a. Analizând CCCT din fig. fig. începând de la solicitarea corespunzătoare puctului B. cel mai frecvent întâlnindu-se curbe de tipul celor prezentate în figura 11. materialul prezintă elasticitate liniară (este valabilă legea lui Hooke). iar cele din figura 11..12 d pentru folii şi materiale termoplaste cu alungirea mare.unde s-au figurat şi aspectele pe care le capătă epruveta pe parcursul încercării. Epruvetele pentru încercarea la tracţiune a polimerilor.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor epruvete plate de forma celor prezentate în figura 11. deoarece. conform SR EN ISO 527: a − epruveta tip 1.13 b sunt caracteristice materialelor polimerice cu tenacitate bună. 9).c pentru materiale termorigide. În continuare se produc deformaţii fără creşterea tensiunii (porţiunea CD a curbei).12. această comportare este specifică materialelor termoplaste încercate la temperatura ambiantă. pe epruvetă apare o gâtuire pronunţată. corespunzătoare porţiunii OA a curbei.12 a pentru materiale termoplaste cu alungire redusă.12 în funcţie de tipul materialului după cum urmează: cele din figura 11. c − epruveta tip 4. să aibă cursa mare (până la 1000 mm) şi mijloace de măsurare a deplasărilor atât de mari. iar pentru solicitările corespunzătoare porţiunii AB comportarea elastică devine neliniară. d – epruveta tip 5 .

b – fără limită de curgere aparentă − limita de curgere aparentă se determină pentru materiale a căror CCCT este de tipul celei din figura 11. modulul lui Young se determină conform SR EN ISO 527 ca pantă a dreptei care trece prin punctele de pe CCCT corespunzătoare deformaţiei totale de εt = 0. 11.4). scap 3. iar uneori chiar poate lipsi. deoarece porţiunea liniară a CCCT în cazul polimerilor este foarte redusă. îndreptarea şi orientarea catenelor după direcţia de solicitare. fenomenul se explică prin faptul că la aceste solicitări are loc descolăcirea. Prin încercarea la tracţiune a polimerilor se determină în mod uzual următoarele caracteristici: − modulul de elasticitate E (modulul lui Young) este panta porţiunii liniare a CCCT . deoarece continuarea deformării presupune mărirea distanţelor dintre monomerii lanţului (realizată cu consum de energie mai mare) până în momentul ruperii (porţiunea DE a curbei CCCT). în cazul elastomerilor se determină modulul de elasticitate secant definit ca fiind panta dreptei ce uneşte originea cu un punct de pe CCCT care corespunde unei deformaţii totale date (uzual 100 %.13 a. CCCT tipice pentru polimeri: a – cu limită de curgere aparentă. − limita de curgere convenţională Rp se determină pentru materiale a căror curbă caracteristică este de tipul celei din figura 11. La epuizarea capacităţii de deformare prin acest mecanism tensiunea începe să crească.la fel ca în cazul materialelor metalice (v.13 a).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR lungimea calibrată a epruvetei (v. fig.5 %.13 b şi este definită de 244 .25 % şi εt = 0. 200 % sau 300 % în funcţie de standardul după care se execută încercarea). Fig 11.13. distingându-se limita de curgere aparentă superioară ReH (tensiunea corespunzătoare punctului B de pe CCCT) şi limita de curgere inferioară aparentă ReL (tensiunea corespunzătoare punctului C de pe CCCT).

L. − alungirea procentuală după rupere Ar se defineşte şi se determină la fel ca în cazul materialelor metalice. care au curba CCCT de tipul celei prezentat în figura 11. − alungirea procentuală la limita de curgere Ac este deformaţia specifică totală corespunzătoare limitei de curgere aparente ReH. b) Încercările de duritate ale polimerilor se bazează pe aceleaşi principii ca şi în cazul determinării durităţii metalelor.9. fig. M. prin încercarea la tracţiune se pot determina numai modulul de elasticitate E. adică: F (11. caz în care se determină ducând o paralelă la porţiunea liniară a CCCT prin punctul corespunzător deformaţiei remanente date (v. rezistenţa la rupere Rm.13 b). iar S0 este secţiunea iniţială a epruvetei. E sau 245 . 138 N. − determinarea durităţii prin penetrare cu bilă – STAS 5871 se realizează folosind ca penetrator o bilă de oţel cu diametrul D = 5 mm. 490 N sau 961 N fiind aplicată o durată τ = 30 s. alte standarde definesc limita de curgere convenţională ca fiind tensiunea corespunzătoare unei deformaţii remanente de 0. 11. duritatea H (în N/mm2) se defineşte ca şi duritatea Brinell a materialelor metalice. ţinând seama de modul în care este definită Rm în cazul polimerilor şi de faptul că până la rupere materialul suferă deformaţii ce pot depăşi 1000 % această caracteristică nu poate fi utilizată la dimensionarea pieselor. forţa de apăsare Fm = 49 N. fenomenul de curgere plastică fiind practic inexistent. 358 N. În cazul materialelor polimerice reticulate sau cristalinizate.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor SR EN ISO 527 ca fiind tensiunea corespunzătoare unei deformaţii totale εt = x % convenţional alese. această caracteristică împreună cu limita de curgere sunt importante pentru stabilirea comportării pieselor din materiale polimerice deoarece arată care sunt deformaţiile maxime pe care le poate suferi materialul fără modificarea secţiunii (peste această solicitare apare gâtuirea). cu deosebirea că aria urmei se calculează pe baza adâncimii de pătrundere a penetratorului: F (11.9) H= m πDh − determinarea durităţii prin metoda Rockwell este la fel ca la materialele metalice.8) Rm = r . după care se măsoară adâncimea de pătrundere a penetratorului h. cu particularităţi impuse de valorile mai scăzute ale durităţii şi de comportarea vâscoelastică a polimerilor. şi alungirea după rupere Ar.1…1 %. − rezistenţa la rupere Rm este tensiunea corespunzătoare punctului E de pe CCCT. cu menţiunea că se folosesc scările Rockwell R. S0 unde Fr este forţa de tracţiune în momentul ruperii. Cele mai utilizate metode sunt.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

K, ce diferă prin diametrul D al pentratorului (de tip bilă de oţel) şi mărimea forţei suplimentare F1 (v. scap 3.10), forţa iniţială F0 fiind aceeaşi (98,1 N); în tabelul 11.2 se prezintă valorile diametrelor penetratoarelor şi valorile forţei totale de apăsare (ce se menţine o durată de 10 s); se precizează că dintre aceste scări, cele mai utilizate sunt scările R şi M.
Tabelul 11.2. Caracteristicile scărilor de duritate Rockwell conform STAS 8826 Caracteristici Diametrul bilei D, mm Forţa totală F0+F1, N (kgf) R 12,7 588,4 (60) Scara durităţii Rockwell L M E 6,35 6,35 3,175 588,4 981 981 (60) (100) (100) K 3,175 1471 (150)

− determinarea durităţii prin metoda Shore se bazează pe utilizarea unui penetrator tronconic sau conic, ce este apăsat de un resort calibrat pe suprafaţa probei şi măsurarea adâncimii lui de pătrundere; durimetrul Shore este un dispozitiv portativ astfel construit încât penetratorul (de forma şi dimensiunile prezentate în figura 11.14) acţionează prin presarea plăcii de bază a dispozitivului pe suprafaţa probei şi este prevăzut cu un aparat indicator gradat de la 0 la 100, 0 corespunzând situaţiei în care penetratorul ar pătrunde complet în material, iar 100 − situaţiei când nu ar pătrunde deloc în material (prin presare, faţa frontală a penetratorului ajunge în planul feţei frontale a plăcii de bază (v. fig. 11.14); duritatea Shore astfel definită este o mărime convenţională, ce poate fi utilizată numai ca un criteriu de recepţie a materialelor; datorită comportării vâscoelastice a polimerilor, standardul SR ISO 868 prevede determinarea fie a unei durităţi instantanee, caz în care citirea trebuie să se facă în cel mult 1 s de la apăsare, fie a unei durităţi ce corespunde unei durate de 15 s de la apăsare; duritatea determinată cu aparatele prevăzute cu penetratorul din figura 11.14 a se numeşte duritate Shore A şi se utilizează în cazul termoplastelor moi şi elastomerilor, iar duritatea determinată cu penetratorul prezentat în figura 11.14 b se numeşte duritate Shore D şi se utilizează în cazul materialelor polimerice dure;

Fig. 11.14. Penetratoarele durimetrelor Shore: a – penetrator Shore A; b – penetrator Shore D 246

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

− determinarea durităţii prin metoda Barcol − STAS 11333 se bazează pe acelaşi principiu ca şi metoda Shore, cu diferenţa că diametrul şi lungimea penetratorului sunt mai mici (D = 0,157 mm, H = 0,76 mm), astfel că unei unităţi de duritate Barcol îi corespunde o adâncime de pătrundere de 0,0076 mm; condiţiile privind starea suprafeţei probei (lipsa craterelor, impurităţilor, zgârieturilor) sunt din acest motiv mai severe în cazul metodei Barcol. O corespondenţă aproximativă între durităţile determinate prin metodele Rockwell şi Shore (metodele care au cea mai largă utilizare) este prezentată în figura 11.15.

Fig. 11.15. Comparaţie între scările de duritate definite prin diferite metode

c) Încercările la rupere prin şoc se aplică în special materialelor termoplaste dure, materialelor termorigide şi materialelor compozite (v. cap 12) şi se diferenţiază în principal după tipul solicitării (încovoiere sau tracţiune) şi dispozitivului utilizat pentru încercare. − metoda Charpy - STAS 5871, utilizează ciocanul pendul Charpy de tipul celui folosit şi la metale (v. fig. 3.18.), cu precizarea că energia maximă este de până la 50 J; epruveta uzuală este epruveta tip 1, cu forma şi dimensiunile prezentate în figura 11.16 a, dar se poate efectua şi pe epruveta cu crestătură dublă (fig. 11.16 b), caz în care lovitura se aplică pe faţa perpendiculară pe crestătură; caracteristica mecanică determinată este rezilienţa (v. scap. 3.7), exprimată în J/m2;
247

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

− metoda Izod – STAS 7310 constă din ruperea unei epruvete cu crestătură, încastrată la unul din capete, printr-o lovitură aplicată cu un ciocan pendul la capătul liber, fie pe faţa cu crestătură, după schema prezentată în figura 11.17 a (încercare normală), fie pe faţa opusă crestăturii (încercare cu crestătura inversată); epruveta uzuală este epruveta de tip 1 utilizată la metoda Charpy (v. fig. 11.16), fiind acceptate numai două tipuri de crestături: cu r = 0,25 mm sau cu r =1 mm, ce se practică pe lăţimea b a epruvetei; caracteristica mecanică determinată este rezistenţa la şoc Izod , definită la fel ca rezilienţa în cazul metodei Charpy şi exprimată tot în J/m2;

− metoda Dynstat – STAS 6175 are la bază aceeaşi schemă de încercare ca metoda Izod, cu diferenţa că epruvetele utilizate au dimensiuni mult mai mici (Lxbxh = 15x10x3 mm), iar energia maximă de lovire este de până la 2 J; d) Încercările la fluaj ale polimerilor constau din solicitarea pe durate îndelungate cu sarcini constante în condiţii de temperatură şi umiditate controlate; aceste încercări sunt mai frecvente în cazul polimerilor decât în cazul materialelor metalice deoarece fluajul are loc la temperaturi apropiate de temperatura ambiantă, astfel că şi încercările se efectuează de cele mai multe ori în condiţii de atmosferă standard normală 23/50; solicitările pot fi la tracţiune, (STAS 9046) sau la încovoiere (SR ISO 6602), rezultatele fiind prezentate sub forma curbelor de fluaj ε = f(τ), (timpul la scară logaritmică) pentru diferite valori ale tensiunilor (v. fig. 11.18); cu ajutorul curbelor de fluaj se pot determina, folosind metodele sugerate în figura 11.18, următoarele dependenţe:
248

Fig. 11. 16. Epruvetele pentru încercările la încovoiere prin şoc ale polimerilor; a − normală; b – cu crestătură dublă

Fig 11.17 Schemele încercării la încovoiere prin şoc Izod; a – normală; b – cu crestătura inversată

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

− curbele izocronice tensiune – deformaţie, care permit stabilirea deformaţiei după o anumită durată de expunere la o solicitare dată; − curbele izometrice tensiune – timp, care permit stabilirea timpului după care deformaţia atinge o anumită valoare la o solicitare dată; − curbele modulului de fluaj Ef(τ), care, pentru o tensiune σ constantă, se determină cu relaţia: (11.10) E f (τ ) = σ , ε (τ ) în care ε(τ) este valoare deformaţiei epruvetei solicitate cu tensiunea σ, după o durată τ de solicitare.

Fig. 11.18. Curbele de fluaj ε = f(τ) şi curbele derivate din acestea: a – curbe de fluaj; b – curba izometrică; c – curba izocronică; d – curba modulului de fluaj

Criteriile după care se apreciază scoaterea din uz a pieselor din materiale polimerice depind de tipul materalului şi de rolul funcţional al piesei. Aceste criterii pot fi: − ruperea, în cazul materialelor fragile; − creşterea pronunţată a deformaţiilor (fluajul accelerat);
249

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

− atingerea unei deformaţii critice (a cărei valoare este uzual sub 1%); − apariţia unor microfisuri sau modifcarea culorii (albirea suprafeţei). Duratele încercărilor de laborator sunt rareori apropiate de cele reale deoarece duratele de serviciu în unele cazuri depăşesc 50 de ani (de exemplu reţelele de conducte). În aceste situaţii se aplică metode speciale de extrapolare a rezultatelor obţinute prin încercări la durate mai mici (de obicei 6 luni sau 1 an).

11.5. Principalele tipuri de materiale polimerice
11.5.1. Aditivii materialelor polimerice
În practică se utilizează materiale pe bază de polimeri care conţin şi alte substanţe introduse în scopul îmbunătăţirii anumitor proprietăţi şi/sau al reducerii costului; materialele care au la bază polimeri termoplastici sau polimeri termorigizi sunt cunoscute sub denumirea generică de materiale ( mase) plastice. Principalele tipuri de substanţe introduse în polimerii de bază sunt următoarele: − plastifianţii, care micşorează interacţiunea dintre catene, astfel că segmentele de lanţuri moleculare devin mai mobile şi comportarea vâscoelastică se îmbunătăţeşte; − agenţii de reticulare, care crează punţi de legătură între catene şi astfel se îmbunătăţesc proprietăţile de elasticitate şi de rezistenţă; pornind de la acelaşi polimer în funcţie de gradul de reticulare se pot modifica proprietăţile în limite foarte largi; − materialele de umplutură, care nu reacţionează de obicei cu polimerul de bază, ci se distribuie uniform prin amestecare mecanică în masa de bază şi contribuie astfel la creşterea rezistenţei mecanice; se utilizează în mod curent ca materiale de umplutură talcul, praful de cretă, caolinul, rumeguşul de lemn, fibre textile sau celulozice etc.; negrul de fum (particule sferice de carbon cu structură hexagonală) utilizat şi el ca material de umplutură are şi rol activ înfluenţând gradul de reticulare; − coloranţii, care introduşi în materialele polimerice le colorează în masă prin amestecare mecanică. Pe lângă aceste categorii de substanţe care nu lipsesc din nici un material plastic, se mai introduc în funcţie de scop şi alte categorii de substanţe cum ar fi: antistaticele, pentru reducerea electrizării prin frecare, ignifuganţii, pentru reducerea inflamabilităţii, lubrifianţii, pentru uşurarea prelucrării, fungicidele, pentru creşterea rezistenţei la atacul ciupercilor, antioxidanţii, pentru creşterea
250

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

rezistenţei la îmbătrânire a materialelor polimerice etc. Pe baza celor arătate se poate explica diversitatea extrem de mare a maselor plastice utilizate în prezent de societatea omenească. O încercare de grupare a celor mai utilizate tipuri după criteriul costului şi al proprietăţilor este prezentată în figura 11.19, în care pentru costul relativ s-a luat ca bază (Cr = 1) costul polietilenei, unul dintre cei mai utilizaţi polimeri.

Fig. 11.19. Principalele categorii de mase plastice

11.5.2. Materialele termoplaste
În această categorie sunt incluse materialele plastice la care polimerul de bază este un termoplast; principalele termoplaste şi caracteristicile lor mai importante sunt prezentate în tabelul 11.3. După structura lanţului molecular, termoplastele pot fi grupate în două categorii: − polimeri la care linia principală a lanţului molecular este formată numai din atomi de carbon, atomii diferiţi sau radicalii ataşându-se prin legături laterale; din această categorie fac parte: poliolefinele (PE, PP), polimerii vinilici (PVC, PS), polimerii acrilici (PAN, PMMA) şi fluoroplastele (PTFE); − polimeri care au în componenţa liniei principale a lanţului şi alţi atomi (de obicei N, O, Si) sau cicluri benzenice; din această categorie fac parte poliesterii (PET, PBT), poliamidele (PA), policarbonaţii (PC), acetalii (POM) etc.
251

Tabelul 11.3. Principalele caracteristici ale unor materiale termoplaste Denumirea materialului Polietilenă de joasă densitate Polietilenă de mare densitate Polipropilenă Polistiren Policlorură de vinil rigid Policlorură de vinil plastifiat Polimetacrilat de metil (plexiglas) Policarbonat Poliamida 66 (Nylon 66) Polioximetilena (acetal) Polietilen teraftalat (răşină poliesterică) Politetrafluor etilena (teflon) Poliacrilonitril (răşină acrilică) Acrilonitril/butadien /stiren Acetat de celuloză (celuloid) Simbol PE−LD PE−HD PP PS ρ, kg/m3 910…940 950…965 900…910 E, N/mm2 120…500 420…1400 500…1900 R m, N/mm2 5…16 Ar, % 200…600 Tv, o C −75 −75 −10 85…100 Tc, o C 115 130 170 Observaţii cristalinizată 40…55 % elastic, rezistentă cristalinizată. 60…80 % elastic rezistentă cristalinizată. 60…70 % mai rigidă decât PE amorf; dur şi fragil amorf; rigid, sensibil la zgârieturi compus vinilic amorf; flexibil, elastic amorf; rigid dur şi rezistent la zgârieturi amorf; rigid şi rezistent la şoc cristalinizată < 60 %; dură, rezistentă şi rigidă cristalinizată < 75 %; rigidă, elastică, rezistentă amorfă sau cristalinizată 30…40%; stabil dimensional cristalinizat < 70 %; coeficient de frecare redus compus acrilic; se trage uşor în fibre amestec de butadien-stiren (elastomer) şi stiren-acrilonitril (termoplast) modificaţie chimică a celulozei (polimer natural)

20…40 700…1300 30…50 200…1000 5…75 10…50 200…500 4…10 80…120 40…60 35…75

1040…1100 2800…3500 20…50

PVC dur 1360...1400 1500…3500 40…60 PVC−P 1150...1250 moale PC PA 66 POM PET PTFE PAN ABS CA − 10…30

125 175… 75…105 212 −40 150 225 230 250 170 255 330 320 − −

PMMA 1180…1220 2700…3500 60…80 1150...1250 2350...2450 1120...1180 900…2800 50…70 50…80

90…105 150 55 −50 73

1370...1430 3000…3500 60…70

1320…1390 2000…2500 40…60 100…2300 2100…2250 350…800 20…40

250…500 85...125 3…5 10…140 5…100 107 125 120

1100...1200 3500…4000 50…60 1040…1700 900…2800 1250...1350 800…2400 20…60 25…50

termoplastele cu cristalinitate parţială (PE. PA) au proprietăţi de rezistenţă – elasticitate care le permit menţinerea formei până la temperatura Tc (v.6).Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Comportarea termoplastelor deasupra temperaturii Tv depinde de starea structurală a acestora. Proprietatea lor de a putea suferi reîncălziri în domeniul de curgere de un număr nelimitat de ori în vederea prelucrării contribuie.20 se prezintă simplificat domeniile de stare. Principalele dezavantaje sunt legate de temperaturile relativ scăzute până la care pot fi utilizate (v. termoplastele amorfe ( PVC.3) Excepţie 253 . ale unor termoplaste. de asemenea. fig. iar la o încălzire mai mare curg plastic. Fig. Domeniile de stare ale unor materiale termoplaste Termoplastele se utilizează ca materiale structurale în tehnică datorită caracteristicilor mecanice de rezistenţă relativ bune şi caracteristicilor de tenacitate care în unele cazuri sunt foarte bune.20. tabelul 11. În figura 11. PP. 11. ceea ce face ca piesele realizate să fie rezistente la şocuri. PC) se comportă vâscoelastic imediat deasupra lui Tv. vâscozitatea scade pe măsură ce creşte temperatura atingând la un moment dat valorile corespunzătoare lichidelor. la extinderea utilizării lor. 11. PS. în funcţie de temperatură. peste această temperatură masa cristalină trece în stare amorfă şi materialul curge plastic (stare vâscoasă).

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fac fluoroplastele (teflonul). utilizate ca materialele de acoperire * dure şi fragile până la elastice în 40…90 6. adezivi.3). culoare închisă.% kN/mm2 r Caracterizare 1550 1700 1250 Răşini epoxidice (EP) 1200 * dure.4. utilizate ca răşini de presare * dure şi fragile până la elastice.75 laminare. care. datorită structurii lanţului (atomii de H din lanţul polietilenei sunt înlocuiţi de atomi de F). forme de turnare etc. tabelul 11. dar mai puţin sensibile la 35…65 6…7 − zgâriere. deoarece proprietăţile lor de curgere sunt slabe. cu catene ramificate. 11. Principalele tipuri de materiale polimerizate termorigide şi câteva caracteristici ale lor sunt prezentate în tabelul 11. Starea iniţială a acestor polimeri obţinuţi prin policondensare este de polimerizare incompletă.13).0 1. în timpul fabricării obiectelor se produce reticularea spaţială prin intermediul legăturilor principale ale lanţurilor moleculare prin activare termică sau prin activare chimică (introducerea unui agent de întărire). Tabelul 11. astfel că după prelucrare materialul capătă proprietăţi de rezistenţă şi duritate ce se menţin la o reîncălzire ulterioară până la temperatura de descompunere.5. Principalele caracteristici ale unor polimeri termorigizi Polimerul Fenoplaste ( PF) − răşini fenol − formaldehidice (bachelitice) Aminoplaste (UF) răşini ureo. culoare deschisă. cap. Termoplastele se utilizează în tehnică pentru conducte. rezistente la şoc.2…7. utilizate ca răşini de turnare. N/mm2 E.5 − dimensional. utilizate ca răşini pentru presare şi 35…70 7…10 0.4. angrenaje. ca matrice pentru materiale compozite * dure. se prelucrează prin metodele metalurgiei pulberilor (v. kg/m3 1250 R m. utilizate pentru piese presate sau turnate.5…7.aldehidice Melamine (MF) − răşini melamin-formaldehidice Răşini poliesterice nesaturate (UP) ρ. matrice pentru compozite 254 . au stabilitate pe un interval mare de temperaturi (v. lagăre. stabile 50…70 6.2…8.3. piese cu solicitări moderate şi supuse la şocuri. fragile. materiale electroizolante etc.25 fierbinte. * proprietăţi asemănătoare cu ale UF. adezivi.3 3 funcţie de gradul de reticulare. A. Materialele termorigide Proprietăţile caracteristice maselor plastice termorigide (numite şi duroplaste) sunt date de structura reticulară a polimerului de bază care intră în compoziţia lor. higroscopice şi nerezistente la apă 35…55 5. fragile.

iar dacă se introduce 45 % sulf.8). peroxizi sau amine). încolăcite şi slab reticulate aşa cum a fost arătat anterior (v. În tabelul 11. Proprietatea de termorigiditate este esenţială în utilizarea răşinilor din această categorie ca lianţi pentru amestecurile de formare din care se realizează formele pentru turnarea pieselor din materiale metalice. 11. fapt ce se datorează în special caracteristicilor de rezistenţă mecanică ale acestor materiale. gama întrebuinţărilor fiind mult mai extinsă.4. reticularea este completă.21 se prezintă reacţia de vulcanizare cu sulf a cauciucului natural. gradul de reticulare şi implicit caracteristicile de rezistenţă şi elasticitate sunt dependente de cantitatea de sulf. cauciuc acrilic. Aditivii cei mai importanţi introduşi împreună cu materialele de umplere în cazul elastomerilor sunt antioxidanţii. 255 . răşinile destinate acestui scop pot fi cu întărire la cald (răşini aminoplaste termoreactive) şi răşini cu întărire la rece. În figura 11. în timpul proceselor tehnologice de fabricare a produselor. caz în care se folosesc răşini fluide (lichid vâscos) obţinute prin policondensarea ureei cu formaldehidă şi alcool furfurulic (răşini furanice). obţinându-se un material dur şi fragil cunoscut sub numele comercial de ebonită.1 şi fig. pulberea de silice (SiO2). cauciuc butilic etc.) au rolul de a îmbunătăţi rezistenţa mecanică şi de a ieftini produsele.5 se prezintă elastomerii utilizati mai frecvent şi câteva din caracteristicile acestora.).5. ceea ce are ca efect scăderea elasticităţii şi fragilizarea materialului. Materialele elastomerice (cauciucurile) Sunt substanţe macromoleculare a căror capacitate de deformare elastică se bazează pe structura constituită din lanţuri moleculare lungi. talcul şi praful de cretă etc. Elasticitatea lor asemănătoare cauciucului natural (poliizopren) a făcut ca denumirea de “cauciuc” să devină generică şi să fie alăturată denumirii elastomerului de bază (de exemplu. Reticularea slabă a elastomerilor (aşa numita vulcanizare) este un proces activat termic (ti = 120…150 oC). împreună cu alţi aditivi. deoarece oxigenul şi ozonul acţionează în timp la fel ca agenţi de reticulare. a căror întărire se realizează prin adăugarea unui agent de reticulare . 11. ceea ce provoacă desfacerea a cca 10…30 % din legăturile duble şi legarea lanţurilor prin punţi de sulf. Materialele de umplere (negrul de fum. ce constă din ruperea unor legături duble din linia principală a lanţului şi realizarea unor legături între lanţurile macromoleculare prin punţi constituite din atomi sau grupuri de atomi ai agenţilor de reticulare (în mod uzual sulf. cauciuc nitrilic. introduşi în masa elastomerului.scap.4 sunt indicate numai câteva utilizări specifice ale unor răşini termorigide.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor În tabelul 11.4. 11. pentru cauciucurile uzuale se adaugă 4…5 % sulf.

− grupa U cuprinde poliuretanii. i t max − temperatura maximă de serviciu la expunere inermitentă. − grupa M cuprinde polimerii cu lanţ saturat. Caracteristicile principale ale unor elastomeri Elastomerul Cauciuc natural (NR) Butadien – stiren (SBR) Cauciuc butilic (IIR) Cauciuc nitrilic (NBR) Cloropren (CR) Polietilenă clorosulfonată (CSM) Elastomeri polifluorurati (FPM) Cauciuc poliuretanic (EU) Cauciuc siliconic (Q) Grupa R m. 11. N/mm2 4…25 4…25 4…15 4…18 4…20 4…12 7…15 15…30 3…10 Ar.22 a. valenţele libere ale lanţului siloxanic pot fi completate cu radicali organici. a cărui structură este prezentată în figura 11. care pot fi liniari (v. oC t max . Acestea sunt materiale polimerice la care linia principală a lanţului molecular este lanţul siloxanic. Schema procesului de vulcanizare a cauciucului natural cu sulf Tabelul 11. − grupa Q cuprinde cauciucurile siliconice. După tipul lanţului macromolecular elastomerii se împart în patru grupe: − grupa R cuprinde polimerii cu lanţ nesaturat ale căror proprietăţi se modifică prin reticulare. fig. fig. Exemple de elastomeri din fiecare grupă sunt date în tabelul 11. oC −30…−60 −20…−50 −10…−40 −10…−50 −20…−50 −20…−40 −20…−40 0…−20 −50…−80 R 60 70 80 70 70 80 175 60 200 100 100 140 130 130 150 250 80 275 M U Q c t max − temperatura maximă de serviciu la expunere continuă.5.21. 11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.22 b) sau reticulaţi (v. oC tmin. numite generic polisiloxani. obţinându-se diferite tipuri de materiale polimerice. din care rezultă că particularităţi deosebite din punct de vedere al temperaturilor de serviciu prezintă siliconii.5. 11.22 c). % 100…600 100…500 100…800 100…400 100…500 100…500 100…200 100…800 100…400 Temperaturi de exploatare c i t max . 256 .

230 homopolimer. 235 cristalite. din acelaşi motiv îşi menţin proprietăţile de elasticitate într-un interval mare de temperaturi. sunt neinflamabile. siliconii se pot prezenta sub formă de materiale rigide. 249 257 dendrimer. 233 atmosferă standard.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Fig. 230 material de umplutură. 250 material elastomeric (cauciuc). 11. geluri. 241 condiţionarea epruvetelor. 231 grad de cristalinitate. grefat. 247 duritate Shore. elastomeri (cauciuc siliconic). 235. nehigroscopice. 231 duritate Barcol. 245 aminoplaste. 250 atactic. 229 lanţ siloxanic. b – polisiloxan cu molecule liniare. 250 alungire la limita de curgere. 246 elastomeri. 241 configuraţie. 233 izotactic.19). 254 antioxidant. 254 fibrilă. 242 funcţionalitate. 233 lanţ molecular (catenă). fiind utilizate în industria aerospaţială. c − polisiloxan reticulat Materialele pe bază de siliconi fac parte din categoria materialelor plastice de înaltă performanţă (v. deoarece îmbină proprietăţile de elasticitate ale materialelor organice cu stabilitatea termică şi chimică a materialelor anorganice (de exemplu. lacuri sau uleiuri siliconice.22. pot fi utilizate şi la temperaturi de 800 oC). În funcţie de tipul radicalilor ataşaţi lanţului siloxanic. nu dezvoltă gaze toxice prin ardere şi aderă la suprafeţele metalice. 233 constantă de relaxare. 233 statistic. 234 grad de polimerizare. 249 curbe izometrice. de gradul de polimerizare şi de gradul de reticulare. 249 curbă termo-mecanică. fig. 250 antistatic. 234 curba modulului de fluaj. 11. pentru durate scurte. 236 curbe izocronice. 235 formare epruvete. 233 conformaţie. la realizarea echipamentelor pentru zonele arctice etc. 237 fenoplaste. 233 disproporţionare. 239 copolimer. Cuvinte cheie agent de reticulare. 256 masă moleculară. Structura chimică a siliconilor: a – lanţul siloxanic. bloc. 255 .

250 poliadiţie. Bucureşti. Fundamente. 231 răşini epoxidice. Addison-Wesley Reading. 1983 2. Editura Didactică şi Pedagogică. Shackelford J. 237 tranziţie sticloasă (vitroasă). 235 polimerizare. 255 Bibliografie 1.. * * * Culegere de standarde române comentate CSCM – Mp5. 230 polidispersitate.. Elements of Materials Science and Engineering. 229 plastifiant. Materiale plastice. Paris. Saban R. Introduction to Materials Science for Engineers. 254 monomer.. 236 vâscoelasticitate. 232 polidispersie. 233 steroizomer. 248 segment de lanţ molecular. 1995 10. Inc. Bucureşti. Materiale plastice. Constantinescu D. Tillmann W. Vasilescu D. partea a doua. IPG Ploiesti. şi Ciocea N. Tehnologia materialelor.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR melamine. 254 răşini poliesterice. Timişoara 1999 4. 229 polimer reticulat. Printice Hall. 1985 9. 254 reacţie în lanţ. Macmillan Publishing Company. Manualul inginerului. New York. Terminologie şi metode de analiză şi încercări. 256 sindiotactic. Sixt Edition. 247 rezistenţă Dynstat la şoc. 235 silicon. Techinques de l’Ingenieur. The Science of Engineering Materials. Van Vlack L. * * * Hütte. 1986 7. 241 rezilienţa. 232 relaxarea tensiunilor. Zecheru Gh. 248 rezistenţă Izod la şoc. 237 termorigide (duroplaste). AM 3510. 233 sferulită. Lugsheider E. Mitelea I. Essais mecaniques des plastiques. Bucuresti. Studiul si ingineria materialelor. Bucuresti. 231 polietilenă. Materiale termoplastice şi materiale termorigide. 233 structură amorfă.. 1998 11.. 239 vulcanizare. 1995 5. Editura Sudura. 234 temperatură de curgere. 229 polimer. Smith Ch. Editura Tehnică. OIDCM. Stiinţa materialelor. Bucureşti.S. * * * Culegere de standarde române comentate CSCM – Mp4. 1999 3.a. s. 1998 258 . O.. Stiinţa materialelor în construcţia de maşini. 1988 6. 1989 8. Editura Didactică şi Pedagogică. OIDCM. 232 policondensare. 232 reacţie în trepte. 236 termoplaste. New Jersey. Massachusetts. H. Krawczak P.

Care dintre afirmaţiile următoare despre copolimeri sunt adevărate: a) sunt rezultatul unirii unor monomeri de acelaşi tip. b) este o reacţie în lanţ ce se iniţiază în prezenţa unei substanţe introduse special în acest scop.11.11. d) prin transferul de la un lanţ la altul a unui unui atom de H care reface legătura dublă C = C a monomerului? T. b) sunt compuşi chimici (în marea majoritate a cazurilor organici) cu molecule de dimensiuni mari.11.4. b) prin unirea capetelor libere a două catene. b) sunt rezultatul unirii în lanţul macromolecular a unor monomeri diferiţi.3. d) după 259 . Prin ce se caracterizează reacţia de policondensare: a) este procesul prin care două molecule organice diferite reacţionează pentru formarea unei molecule complexe.1. d) numărul de unităţi structurale din lanţul macromolecular reprezintă gradul de polimerizare? T. d) în timpul procesului de creştere a catenelor ambele capete ale lanţului sunt libere? T. Care dintre următoarele afirmaţii despre polimeri sunt adevărate: a) sunt substanţe organice micromoleculare care conţin mai multe componente. c) este o reacţie în trepte care decurge fără eliminarea unei substanţe cu molecula mică. Care dintre afirmaţiile următoare despre reacţia de polimerizare sunt advărate: a) este o reacţie în trepete care necesită activare energetică la fiecare secvenţă. c) polimerii obţinuţi prin policondensare au compoziţie chimică diferită de a monomerilor din care provin.5. c) numărul de monomeri din lanţul macromolecular reprezintă gradul de polidispersie moleculară.11.6. c) prin polimerizare se obţin substanţe a căror compoziţie chimică diferă de a monomerilor din care provin. Prin ce se caracterizează reacţia de poliadiţie: a) este procesul prin care două molecule organice identice reacţionează pentru formarea unei molecule complexe. d) polimerii care se formează prin poliadiţie au de obicei în lanţurile principale şi alţi atomi decât carbonul? T11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Teste de autoevaluare T. Cum se realizează întreruperea reacţiei de polimerizare: a) prin introducerea unui radical care reacţionează cu monomerii liberi şi consumă energia necesară continuării reacţiei de polimerizare. c)după dispunerea monomerilor pot fi copolimeri statistici.2. b) este o reacţie în lanţ la fel ca polimerizarea. c) prin răcirea bruscă a amestecului de reacţie. b) este procesul prin care două molecule organice identice reacţionează pentru formarea unei molecule complexe. d) creşterea lanţului macromolecular se realizează prin formarea de noi legături în urma reacţiilor de condensare (reacţie în trepte)? T. copolimeri grefaţi şi copolimeri bloc.11.

b) la forma moleculelor monomerilor din componenţa catenelor.10. c) la poziţia relativă a doi monomeri vecini realizată prin rotirea în jurul legăturii simple dintre atomii de carbon. polimeri reticulaţi şi polimeri cristalini? T. c)desfăşurarea şi decuplarea 260 . Care dintre afirmaţiile următoare despre termoplaste sunt adevărate: a) sunt substanţe macromoleculare cu structura liniară sau ramificată. c) se prelucrează într-o stare de polimerizare incompletă.11. d) pot fi încălzite în vederea prelucrării de un număr nelimitat de ori ? T.11. La ce se referă noţiunea de configuraţie în cazul structurii polimerilor: a) la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular dată de legăturile chimice.11. c) la gradul de ramificare a catenelor. b) la forma pe care o capătă lanţurile macromoleculare. polimeri statistici şi polimeri grefaţi.13.11.11. d) se durifică pe măsură ce creşte temperatura prin creşterea gradului de reticulare? T. c) la forma cristalitelor rezultate prin presare. b) ruperea legăturilor intermoleculare. La ce se referă noţiunea de sferulită în cazul structurii polimerilor: a) la formaţiunile structurale constituite prin încolăcirea unui lanţ molecular.11. b) pot fi încălzite în vederea prelucrării o singură dată. d) la numărul şi radicalilor liberi din unitatea structurală? T. la o reîncălzire ulterioară nu se mai atinge starea vâscoasă? T. copolimeri atactici sau copolimeri isotactici? T. d) la distribuţia monomerilor diferiţi în cadrul lanţului macromolecular? T. b) are loc înmuierea prin reducerea pronunţată a vâscozităţii.12. Cum se comportă elastomerii la încălzire: a) odată cu creşterea temperaturii deformarea elastică se produce la solicitări mai mici. c) polimeri liniari. complet amorfă sau parţial cristalină.8.11. d) la zonele cu structură complexă ce ce rezultă prin prin unirea mai multor fibrile în jurul unui nucleu? T. c) se utilizează numai în stare vitroasă.11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR dispunerea monomerilor pot fi: steroizomeri.14. Care dintre afirmaţiile următoare despre termorigide sunt adevărate: a) sunt substanţe macromoleculare cu structura ramificată. catenelor.9. polimeri atactici şi polimeri sindiotactici. b) polimeri isotactici. Care dintre mecanismele prin care se produce deformarea polimerilor sunt caracteristice termoplastelor şi elastomerilor: a) îndreptarea. b) la ordonarea pe anumite zone prin alinierea unor segmente de lanţ. La ce se referă noţiunea de conformaţie în cazul structurii polimerilor: a) la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular. b) sunt substanţe macromoleculare cu grad mare de reticulare. c) îşi menţin proprietăţile înalt elastice până aproape de descompunere. Care sunt tipurile de polimeri după modul de dispunere a grupelor laterale faţă de lanţul principal: a) polimeri isotactici.7.11.

18. c) alungirea procentuală la rupere Ar.11. În ce condiţii are loc relaxarea tensiunilor în cazul polimerilor: a) în cazul solicitărilor la care deformaţiile şi temperatura se menţin constante.11. b) reprezintă capacitatea polimerilor de a căpăta deformaţii elastice variabile în timp sub acţiunea solicitărilor constante. Care dintre afirmaţiile următoare despre metoda Shore de determinare a durităţii polimerilor sunt adevărate: a) metoda se bazează pe utilizarea unui penetrator tronconic sau conic ce este apăsat de un resort calibrat pe suprafaţa probei. c) se măsoară adâncimea de pătrundere iar scala de duritate Shore are 100 261 . c) la menţinerea epruvetelor într-o atmosferă standard o durată suficientă pentru atingerea echilibrului termic şi higrometric? T. d) limita de curgere aparentă Re? T.18.15. În ce domeniu de temperaturi variază puternic modulul de elasticitate E: a) la temperaturi T < Tv.11. c) la polimerii nereticulaţi.19. d) materialul cu comportare vâscoelastică se deformează la solicitare constantă până la rupere? T.20. c) în cazul menţinerii constante a temperaturii şi a forţelor exterioare. b) la realizarea epruvetelor prin presare în condiţii standardizate.11.22.21.16.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor catenelor. d) alunecarea relativă a catenelor? T. d) în cazul creşterii temperaturii şi menţinerii constante a forţelor exterioare? T. b) la temperaturi T > Tc. d) la polimerii cu structură complet amorfă? T.11.11.11. b) la polimerii puternic reticulaţi. b) se măsoară diametrul urmei lăsate de penetrator pe suprafaţa probei şi se calculează duritatea ca raport dintre forţa de apăsare şi aria urmei. b) alungirea procentuală la curgere Ac. Care dintre afirmaţiile următoare despre vâscoelasticitate sunt adevărate: a) este capacitatea polimerilor de a-şi menţine deformaţia elastică la reducerea vâscozităţii. b) modificarea distanţelor dintre monomeri. c) la temperaturi t < ta. b) în cazul solicitărilor la temperatură variabilă. d) ruperea legăturilor intermoleculare? T. c) materialul cu comportare vâscoelastică se deformează la solicitare constantă până la atingerea unei stări staţionare. La care tip de polimeri se înregistrează variaţia cea mai mare a modulului de elasticitate E cu temperatura: a) la polimerii cu grad mare de cristalinitate. La ce se referă noţiunea de condiţionare a epruvetelor pentru încercări mecanice: a) la prelucrarea mecanică în condiţii care să asigure o anumită precizie şi rugozitate a suprafeţelor. Care dintre mecanismele prin care se produce deformarea polimerilor sunt caracteristice termorigidelor: a) alunecarea relativă a catenelor. c) decuplarea catenelor. d) la temperaturi Tv < T >Tc? T. Care sunt caracteristicile mecanice determinate prin încercarea la tracţiune ce prezintă importanţă pentru proiectarea pieselor din materiale polimerice: a) rezistenţa la tracţiune Rm.17.

EP. În care dintre enumerările următoare materialele plastice termorigide sunt în ordinea descrescătoare a rezistenţei la rupere Rm: a) UF. PAN. definită ca fiind energia absorbită prin ruperea epruvetei şi exprimată în J. FPM. MF? T. c) răşinile alchidice. a) se utilizează aceeaşi schemă de solicitare ca la încercarea Charpy. PET. definită la fel ca rezilienţa în cazul metodei Charpy şi exprimată în J/m2? T. UF. PET. ABS. CSM. d) caracteristica mecanică determinată este rezistenţa Izod la şoc. PP. PA66. PAN. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termoplastelor: a) polietilena. EP. PE-LD. c) PE−HD. PET. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termoplastelor: a) răşinile acrilice. d) UP. Care dintre afirmaţiile următoare despre încercările la fluaj ale polimerilor sunt adevărate: a) încercările sunt mai frecvente în cazul polimerilor decât în cazul materialelor metalice. Q. PET. În care dintre enumerările următoare materialele elastomerice sunt în ordinea crescătoare a temperaturii maxime de serviciu la expunere continuă: a) CR. b) PP. d) UP. PAN. d) PTFE. ABS. PC. MF. FPM. valoarea 0 corespunâznd pătrunderii totale a penetratorului. PTFE. PP? T.11. d) siliconii? T. ABS .28. PC. PVC−P. PP. b) constă din ruperea unei epruvete cu crestătură încastrată la unul din capete printr-o lovitură cu un ciocan pendul aplicată la capătul liber fie pe faţa cu crestătură fie pe faţa opusă crestăturii. b)poliuretanii liniari. ABS. Q? 262 . PET. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termorigidelor: a) fenoplastele. UF. UF. CSM.26. PET. PE-LD.11. c) POM.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR de unităţi. c) caracteristica mecanică determinată este rezistenţa Izod la şoc. MF. PP. c) EU. PP.11. PAN. d) siliconii? T. c) aminoplastele. CR. IIR. b)fenoplastele. b) încercările se efectuează numai prin solicitarea la tracţiune la temperaturi ridicate. PMMA. PET. MF.30. b) NR. PVC−P. PC. d) polistirenul? T. PTFE. ABS. PVC−P.11.EP. NR. b) UP. d) încercările se efectuează de cele mai multe ori în condiţii de atmosferă standard normală 23/50? T.? T. În care dintre enumerările următoare materialele termoplaste sunt în ordinea crescătoare temperaturii de vitrifiere: a) PE−HD.27. PF. epruvetele fiind diferite. IIR.24. c) încercările se efectuează prin solicitarea la tracţiune sau la încovoiere. Care dintre afirmaţiile următoare despre metoda Izod de încercare la încovoiere prin şoc sunt adevărate.31.25.11. d) EU. c)policarbonaţii. În care dintre enumerările următoare polimerii sunt în ordinea crescătoare a modulului de elasticitate (valoarea medie a intervalului de variaţie): a) PE-LD. UP.29. UP. b) poliamidele. CR.23. c) PE-LD.11. NBR.11. b) PE−HD. ABS. PTFE.11.11. MF. d) duritatea Shore este o mărime convenţională ce poate fi utilizată numai ca un criteriu de recepţie a materialelor? T.

10000] 330 5000 495·104 0. 40000] 700 35000 245·105 85.2) şi (11. 5180 . se calculează mai întâi masa moleculară medie Mi pentru fiecare interval. 20000] (20000 .6. se obţine: 90000 ≅ 3207 .11. utilizând aceste date.2) şi (11. ∑ N i M i = 12020 ⋅ 10 4 .1 (v.375·1010 (40000 . n= Tabelul 11. Datele iniţiale şi rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.1. 28. aplicând relaţia (10. 30000] 2400 25000 600·105 150·1010 (30000 .06 A.01 = 28.3) rezultă : ∑ Ni ∑ N i M i2 ≅ 303 ⋅ 1010 . Să se calculeze gradul de polimerizare a unui lot de polietilenă de mare densitate PE−HD pentru care s-a determinat experimental o masă moleculară medie de 90000 g/mol Rezolvare Gradul de polimerizare n se determină cu relaţia (11.2. să se calculeze masa moleculară medie în funcţie de fracţia masică ( M m ) şi masa moleculară medie în funcţie de fracţia numerică ( M n ). g/mol Numărul de lanţuri Ni Masa moleculară medie pe interval Mi. Mm = ≅ 25208 g/mol şi M n = 12020 ⋅ 10 4 263 303 ⋅ 1010 12020 ⋅ 10 4 ≅ 23205 g/mol.6.75·1010 150 45000 675·104 30.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Aplicaţii A.6 Cu valorile astfel determinate.11. rezultă: = 5180 .1): M C 2 H 4 = 2·12. 50000] Rezolvare Pentru calculul celor două mărimi prin care se poate caracteriza masa moleculară medie a polimerului se utilizează relaţiile (11.1).825·1010 1600 15000 240·105 36·1010 (10000 . calculând mai întâi masa monomerului etilenă (C2H4) cu datele din tabelul 1.3).11.2 Intervalul maselor moleculare. Determinările experimentale de masă moleculară asupra unei probe de polimer au condus la datele prezentate în coloanele 1 şi 2 ale tabelului 11.06 g/mol . g/mol Ni M i N i M i2 (0 . cap. Aplicând relaţiile (11. produsele NiMi şi N i M i2 şi se completează coloanele corespunzătoare din tabelul 11.01 + 4·1.1).

10−24 J/K. pentru datele din enunţ.5 N/mm2.11. Rezolvare Constanta de relaxare a tensiunilor pentru banda de cauciuc se poate determina cu ajutorul relaţiei (11. după care capetele benzii se fixează. la t2 = 25 oC şi la t3 = 30 oC pentru o bandă de cauciuc. O bandă de cauciuc cu (secţiunea dreptunghiulară) este supusă la tracţiune. a) Să se determine valorile constantei de relaxare a tensiunilor la t1 = 20 oC. ca la rezolvarea aplicaţiei A. b) Să se determine nivelul tensiunilor din bară.6 . Ea – energia de activare a procesului de relaxare.5 N/mm2. iar T – temperatura materialului (în K). care s-a relaxat la nivelul σ1 = 6 N/mm2. după acest timp tensiunile din bandă atingând nivelul σ1 = 5. ţinând seama de datele din τ enunţul aplicaţiei.5 tensiunile se relaxează la nivelul σ = σ 0 e τ − 1 τ rt = 11e − 90 60.11 ) v rσ = v rσ o e în care vrσ 0 este o valoare de referinţă a vitezei de relaxare. după menţinerea ei (în stare întinsă) o durată τ3 = 40 zile la t3 = 30 oC. astfel încât în bandă se generează tensiuni normale de întindere σ0 = 11 N/mm2.6). Relaţia dintre viteza de relaxare a tensiunilor din materialele polimerice şi temperatură este de tip Arrhenius: T . kB = 13.6). Rezolvare a) Aplicând relaţia (11. înlocuind datele din enunţ se obţine σ ln 0 σ1 42 τ rt = = 60. sub forma: τ rt = 0 .3. după menţinerea barei o durată τ1 = 60 zile la t1=20 oC sau o durată τ2 = 50 zile la t2 = 25 oC.6 zile.5 N/mm2. acelaşi rezultat putând fi obţinut şi astfel: σ = σ 1e = 5.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A. dependentă de tipul materialului. După menţinerea benzii în poziţie întinsă o durată τ1 = 90 zile. A.3.5e ≅ 2. ştiind că în aceasta s-a generat o tensiune de întindere σ0 = 12 N/mm2. prelucrată.4.6 − ≅ 2.11. (11. Să se determine constanta de relaxare a tensiunilor pentru această bandă şi intensitatea tensiunilor din banda de cauciuc după menţinerea în poziţia întinsă o durată τ1 = 90 zile. Banda se menţine în această stare la ta o durată τ0 = 2 zile.11. rezultă: 264 − Ea k BT τ −τ − 1 0 τ rt 90 − 42 60. 11 ln 5.81.

τ rt2 = 2 = = 72.7 ≅ 5.1− 293 ln 86 . relaţia (11.00156e 13. 265 . În aceste circumstanţe. ca urmare. τ rt1 şi τ rt2 fiind σ 12 σ 12 ln 0 ln ln 0 ln 6 6 σ1 σ1 o constantele de relaxare a tensiunilor la t1 = 20 C (T1 = 293 K) şi t2 = 25 oC (T2 = 298 K). se obţine sistemul de ecuaţii (cu necunoscutele τ0 şi Ea): τ 1 E a = k B T1 ln rt τ0 τ 2 E a = k B T2 ln rt . şi 1 1 72.2 ln = 4. v rσ = C .Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor τ1 τ 60 50 T T T = = 86. Viteza de relaxare a tensiunilor este invers proporţională cu durata menţinerii materialului la o temepratură T şi. τ0 pentru aplicaţia considerată.8⋅10 ⋅303 = 45. acest sistem are soluţia: Ea = 1 1 − T1 T2 T T T kB ln T τ rt1 τ T2 rt = 13.12) k BT Considerând datele din enunţul aplicaţiei.8 ⋅ 10 −24 86.11) devine: E T τ rt = τ 0 e a . se pot scrie 1 1 T T T relaţiile: vrσ = C .00156 zile Constanta de relaxare a tensiunilor la t3 = 30 oC (T3 = 303 K) are valoarea: E − 24 = τ 0 e a = 0. C şi τ0 fiind constante. (11.3 ⋅ 10 − 20 J.1 − 293 298 =e 298 ln 72 .1 zile. 3⋅10 −20 σ 3 = σ 0e τ − 3 T τ rt3 = 12e − 40 49.6 zile. corespunzătoare relaxării tensiunilor la temperaturile t1 = 20 oC şi t2 = 25 oC. iar τ rt constanta de T 0 τ0 τ rt τ rt1 = T relaxare la temperatura T. 6 5 T2 ln τ rt2 − T1 ln τ rt2 T τ0 = e T2 − T1 = 0.4 N/mm2.6 zile k B T3 b) Tensiunile din banda de cauciuc menţinută o durată τ3 = 40 zile la o t3 = 30 C (T3 = 303 K) vor fi: T τ rt3 4 .

5. Rezolvare Considerând că densitatea polietilenei creşte liniar cu gradul de cristalinitate X.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A. densitatea polietilenei necristalizate este ρ0 = 900 kg/m3. polietilena comercială de înaltă densitate PE−HD are densitatea ρPE-HD = 960 kg/m3. Cristalele moleculare de polietilenă (polietilena cu gradul de cristalinitate 100%) au densitatea ρ100 = 1010 kg/m3. Să se estimeze gradele de cristalinitate ale PE-LD şi PE-HD.13) X = 100 X ρ100 − ρ 0 Aplicând această relaţie se obţine pentru cazurile considerate în enunţul aplicaţiei: 920 − 900 960 − 900 X PE −LD = 100 = 18% şi X PE −HD = 100 ≅ 55% 1010 − 900 1010 − 900 266 .11. polietilena comercială de joasă densitate PE−LD are densitatea ρPE-LD = 920 kg/m3. rezultă: ρ − ρ0 (11.

având structura alcătuită din particule fine de carburi metalice (WC. având structura alcătuită din starturi multiple de material organic (hârtie. pulberi metalice etc. cermeturile. În această categorie sunt incluse: betonul. răşină epoxidică etc.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Capitolul 12 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR COMPOZITE 12.) – în care sunt înglobate particulele unui material de umplutură (rumeguş de lemn. alcătuită din două sau mai multe materiale componente. ZrO2 etc.1. lemn. răşină 267 . Co. B.). politetrafluoroetilenă etc.) înglobate. poliamidă. Te etc. într-o matrice metalică (Co. Ni.) sau termoplast (polimetacrilat de metil. Mo etc. TiC. În funcţie de caracteristicile structurale. materialele dure. În această categorie sunt incluse materialele organice stratificate. polipropilenă. materiale textile etc. în concentraţii volumice de până la 95 %. Cr. într-o matrice metalică (Fe. Ni.) şi masele plastice aglomerate. având structura alcătuită dintr-o fază oxidică − ceramică (Al2O3. Materialele compozite stratificate au structura alcătuită dintr-un material suport dispus în straturi solidarizate cu un material de legătură (liant). carton. Materialele compozite cu granule (agregatele compozite) au structura alcătuită dintr-un material matrice în care sunt înglobate granule (particule) din unul sau mai multe materiale. în concentraţii volumice de până la 80 %.) şi liant (răşină fenolică. acid salicilic fin dispersat. bile de sticlă.) înglobată. materialele compozite pot fi împărţite în mai multe categorii: A. Introducere Materialele compozite reprezintă o clasă modernă de materiale cu structura eterogenă.). TaC etc. care sunt puternic legate între ele şi conlucrează eficient pentru a conferi ansamblului structural caracteristici superioare celor proprii componentelor solitare. având structura alcătuită dintr-un material macromolecular de bază − duroplast (răşină fenolică.

ciment sau beton) sau metalice (diverse metale sau aliaje). care asigură conlucrarea (cooperarea) acestor 268 . Cu. 12. Structurile unor materiale compozite uzuale: a − beton. Ni. 12. betonul armat şi. Estimarea caracteristicilor fizico − mecanice ale materialelor compozite Caracteristicile de utilizare ale materialelor compozite sunt determinate esenţial de natura şi intesitatea legăturilor ce se realizează între materialele componente ale structurii acestora. având structura alcătuită din unul sau mai multe straturi de material oxido-silicatic depuse pe un suport metalic (de obicei. Pentru majoritatea materialelor din această categorie matricea este un material organic macromolecular (de obicei. de tipul răşinilor poliesterice nesaturate sau răşinilor epoxidice). nitrură de siliciu). orientate sau neorientate). lemnul. în prezent fiind folosite frecvent fibrele fine (trihite. c − poliester armat cu fibre de sticlă Cele mai utilizate materiale din această categorie sunt compozitele polimerice armate cu fibre de sticlă. răşină ureoaldehidică etc. Materialele compozite cu fibre au structura alcătuită dintr-un material de bază (matrice) în care sunt înglobate fibre individuale (scurte sau lungi. C. de carbon (grafit) sau metalice (W.1. Mo. b − lemn. carbură de siliciu. carbură de B. Imaginile structurilor câtorva materiale compozite folosite în tehnică sunt prezentate în figura 12. Ta.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR melaminformaldehidică. iar fibrele sunt polimerice (poliamide de tip Kevlar. un material duroplast. whiskers) cu structură de monocristale perfecte din alumină.) şi materialele metalice emailate (materialele anorganico − metalice). anorganic (ceramică pe bază de Al2O3. ceramice (alumină. oxid de Be. Fe etc. Cr. Nylon sau Aramid). ca material compozit natural. de sticlă.1.). fier sau grafit. împletituri de fibre sau straturi de fibre din diferite materiale. carbură de siliciu. Fig.2. din oţel sau fontă).

2. când se analizează structura unui material compozit se iau în considerare atât structurile materialelor componente. Imaginile microscopice ale suprafeţelor de rupere la tracţiune ale unui material compozit de tip poliester armat cu fibre de sticlă: a − cu legături insuficiente între matrice şi fibre. care produce deformarea elastică a compozitului şi a materialelor sale componente. cât şi structurile zonelor de legătură (interfaciale) dintre materialele componente. materialul compozit are structura alcătuită dintr-o matrice în care sunt înglobate fibre dispuse paralel şi este solicitat mecanic la tracţiune axială în lungul fibrelor. comportarea sa poate fi descrisă astfel: • deformaţiile (alungirile) specificie (de natură elastică) ale matricei εM. 269 . în funcţie de caracteristicile materialelor componente şi de raportul concentraţiilor acestora în structura compozitului. B. C. b − cu legături puternice între matrice şi fibre Pentru a prezenta modul în care se pot estima caracteristicile fizico − mecanice ale unui material compozit. se consideră.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite componente.12. Fig. Dacă un material compozit alcătuit dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) dispuse paralel este solicitat la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor de o forţă Fc. dacă structura zonelor de legătură asigură conlucrarea perfectă a materialelor componente ale acestuia. caracteristicile distribuţiei (dispunerii) acestor componente şi raportul concentraţiilor lor (masice sau volumice). A. materialul este un agregat compozit solicitat la tracţiune monoaxială. care evidenţiază dependenţa dintre comportarea la rupere a unui material compozit de tip poliester armat cu fibre de sticlă şi calitatea legăturilor realizate între matrice şi fibre. fapt care se poate deduce cu uşurinţă comparând imaginile microstructurilor prezentate în figura 12. aşa cum se arată în schema prezentă în figura 12. Ca urmare.3. materialul compozit are structura alcătuită dintr-o matrice în care sunt înglobate fibre dispuse paralel şi este solicitat la tracţiune axială pe o direcţie perpendiculară pe direcţia de dispunere a fibrelor.2. trei cazuri distincte: A. un material compozit este bine realizat.

4) σCSC = σMSM + σfSf ⇒ σC = σM(1 − vf) + σfvf.2) εM = M . Schema comportării unui material compozit cu fibre dispuse paralel la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor Fig.1) εM = εf = εC . o parte FM fiind preluată de matrice şi o parte Ff − de fibre: (12. în fibre şi în compozit. iar porţiunea din SC ocupată de matrice are aria SM = SC(1 − vf) şi se pot scrie relaţiile: (12. 12. această condiţie (numită condiţia de izodeformaţie) fiind respectată datorită conlucrării componentelor M şi f. • dacă EM. • dacă secţiunea (transversală) portantă a compozitului are aria SC. σf şi σC sunt tensiunile normale (pe direcţia de acţiune a forţei Fc) generate de solicitarea mecanică în matrice. fibrelor şi compozitului. Această relaţie este valabilă dacă fracţia 270 . iar fracţia volumică a fibrelor în aceasta este vf. (12. (12. se poate aplica legea lui Hooke şi rezultă relaţiile: σf σ σ şi ε C = C .3. determinată de existenţa legăturilor intime dintre ele. porţiunea din SC ocupată de fibre are aria Sf = SCvf.5) EC = EM(1 − vf) + Efvf.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fibrelor εf şi compozitului εC pe direcţia de aplicare a forţei Fc sunt egale: (12.3) Fc = FM + Ff. 12.5) permite estimarea modulului de elasticitate longitudinală al unui material compozit. iar σM. Ef şi EC sunt modulele de elasticitate longitudinală ale matricei. Fig. ε f = EM Ef EC • forţa Fc se distribuie pe M şi f existente în structura compozitului. cunoscând valorile modulelor de elasticitate longitudinală ale materialele componente M şi f. Schema conlucrării componentelor M şi f ale unui material compozit supus la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor Relaţia (12.4.

1). Diagrama prezentată în figura 12.4) se poate adapta pentru estimarea rezistenţei la rupere a compozitului RmC în funcţie de rezistenţa la rupere a fibrelor Rmf şi de rezistenţa convenţională a matricei RmM: (12. rezistenţa sa la rupere scade pe măsură ce creşte vf. evidenţiind următoarele aspecte: • dacă materialul este lipsit de fibre (vf = 0). • efectul durificator al fibrelor se manifestă dacă fracţia volumică a fibrelor depăşeşte valoarea critică vfcr. deoarece matricea este plastică şi se deformează înainte de rupere mai mult decât fibrele). în consecinţă.5). B. comportarea sa poate fi descrisă astfel: 271 . aşa cum se arată în schema prezentată în figura 12. dată de relaţia: R * − RmM . materialul M din afara acestei zone putându-se deforma liber. relaţia (12.5 justifică această afirmaţie. rezistenţa la rupere * * corespunde rezistenţei la rupere a matricei RmM ( RmM > RmM.6) RmC = RmM(1 – vf) + Rmfvf .5) sunt valabile şi pentru estimarea altor caracteristici fizico − mecanice ale materialelor compozite. legăturile dintre M şi f asigură respectarea condiţiei de izodeformaţie numai într-o zonă din jurul fiecărei fibre înscrisă într-un cilindru cu diametrul dm (numită zona de acţiune a fibrei).4. (12. Dacă un material compozit alcătuit dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) dispuse paralel este solicitat la tracţiune monoaxială de o forţă Fc normală la fibre. compozitul trebuie să se caracterizeze printr-o densitate suficient de mare a fibrelor (fracţia volumică a fibrelor trebuie să fie suficient de mare). coeficientul de conductibilitate termică λ sau coeficientul contracţiei transversale (Poisson) µ.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite volumică a fibrelor în materialul compozit este suficient de mare pentru a fi respectată condiţia de izodeformaţie (12. cum ar fi: coeficientul de difuzie D.4) şi (12. deoarece o mare parte din materialul matricei se află în afara zonelor de acţiune ale fibrelor şi se deformează liber.7) v fcr = mM Rmf − RmM Relaţiile de forma (12. relaţia (12.6) este valabilă dacă vf este suficient de mare. Ca şi relaţia (12. • dacă compozitul are vf mică. Dacă materialul compozit este alcătuit dintr-o matrice moale şi plastică şi fibre cu rezistenţă mecanică ridicată şi plasticitate scăzută (care se comportă elastic până la rupere). pentru ca orice porţiune din M să aparţină unei zone de acţiune a unei fibre. iar prezenţa fibrelor este echivalentă cu existenţa în material a unor goluri (defecte) care îi diminuează secţiunea portantă. care produce deformarea elastică a compozitului şi componentelor sale. RmM fiind definită prin tensiunea care produce matricei o deformare specifică egală cu cea la care survine ruperea fibrelor.6. Aşa cum sugerează schema din figura 12.

9) se transformă într-o relaţie de aceiaşi formă cu (12. • deoarece deformaţiile produse compozitului de solicitarea mecanică sunt de natură elastică. Diagrama dependenţei dintre rezistenţa la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor a unui compozit şi mărimea fracţiei volumice a fibrelor • orice element de volum din materialul compozit se deformează elastic pe direcţia tensiunilor σC.4) şi (12. Fig. iar deformaţiile specifice (pe aceeaşi direcţie) ale celor două materiale LC ∆L ∆LM (M şi f) ce compun elementul de volum sunt: ε M = M = şi LM LC (1 − V f ) Lf LCV f (12. iar porţiunea ocupată de materialul matricei – LM = LC(1 − vf).9) ∆LC = ∆LM + ∆Lf. porţiunea ocupată de fibre fiind Lf = LCvf.2) şi.10) εC = εM(1 − vf) + εfvf.8) σM = σf = σC.5. această condiţie (numită condiţia de izotensiune) fiind respectată datorită legăturilor intime existente între matrice şi fibrele compozitului. alungirea ∆LC produsă pe această direcţie obţinându-se prin sumarea alungirii matricei ∆LM şi alungirii fibrelor ∆Lf: (12. ţinând seama de îndeplinirea 272 . deformaţia specifică corespunzătoare acestui element este ∆L ε C = C .5): εM = ∆L f = ∆L f şi relaţia (12. rămân valabile relaţiile (12. 12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • tensiunile normale (pe direcţia de aplicare a forţei Fc) generate de solicitarea mecanică în matrice σM. în fibre σf şi în compozit σC sunt egale: (12. deoarece lungimea iniţială a elementului de volum a fost LC = LM + Lf.

f Pentru condiţiile de solicitare considerate. comportarea sa este dificil de descris.12) EC = Em (1 − V f ) + E nV f . C. cunoscând valorile moduleleor de elasticitate longitudinală ale materialelor componente M şi f. Valoarea exponentului n depinde de caracteristicile materialelor M şi f care alcătuiesc compozitul. Schema comportării la tracţiune monoaxială pe direcţia normală la fibre a unui material compozit cu fibre dispuse paralel Fig. Fig.11) permite estimarea modulului de elasticitate longitudinală al unui material compozit. relaţia (12.1] \{0}. cum ar fi coeficientul de difuzie D sau coeficientul de conductibilitate termică λ. 12. ca urmare.12) devine (12. 12.6.11) sunt valabile şi pentru estimarea altor caracteristici fizico − mecanice al materialelor compozite pe direcţia normală la fibre. astfel: • dacă n = −1. relaţia (12.11) EC 1 = EM1 (1 − V f ) + E −1V f . care produce deformarea elastică a compozitului şi componentelor sale. de exemplu.8).Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite condiţiei de izotensiune (12.7. pentru alte caracteristici.10).7. Schema comportării unui agregat compozit la tracţiune monoaxială Relaţiile de forma (12. se poate presupune că modulul de elasticitate lungitudinală al agregatelor compozite este dat de relaţii de forma: n n (12. Dacă un material de tip agregat compozit este solicitat la tracţiune monoaxială de o forţă Fc. cum sunt. Cercetările întreprinse până în prezent au evidenţiat însă că astfel de materiale au caracteristicile elastice intermediare celor corespunzătoare compozitelor cu fibre (cu aceleaşi materiale M şi f) care îndeplinesc condiţiile de izodeformaţie şi de izotensiune. f exponentul n aparţinând mulţimii n ∈ [−1.10) devine: − − (12. relaţia (12. rezistivitatea electrică ρ (inversul conductibilităţii electrice) se pot utiliza relaţii de tipul (12. aşa cum se arată în schema prezentată în figura 12.11) şi agregatul compozit se 273 .

din oţel) în care sunt înglobate particule sferice cu Ef foarte scăzut (de exemplu. aşa cum se poate observa în figura 12.12) sunt valabile nu numai pentru estimarea caracteristicilor elastice ale agregatelor compozite.0). radială (secţiunea făcută cu un plan care conţine axa trunchiului) şi tangenţială (secţiunea făcută cu un plan paralel cu axa trunchiului şi normal unei raze a acestuia) obţinute.9.8. coeficientul de conductibilitate termică λ. un astfel de agregat compozit poate fi alcătuit dintr-o matrice cu EM foarte scăzut (de exemplu. Sursa din care se obţine acest material este în mod obişnuit trunchiul arborilor. relaţiile de forma (12. din oţel). • agregatele compozite industriale având EM scăzut şi Ef ridicat au comportarea elestică descrisă de (12. Secţiunea transversală făcută prin trunchiul unui arbore evidenţiază (la scară macroscopică). care are o parte exterioară.12) cu n ∈ (−1. din cauciuc).12) devine (12. agricultură etc. coeficientul contracţiei transversale µ etc.12) cu n ∈ (0. ci şi pentru alte caracteristici fizico-mecanice (coeficientul de difuzie D.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR comportă ca un material compozit (cu fibre) care îndeplineşte condiţia de izotensiune. • dacă n = 1. brăzdat sau desprins în 274 . aspectul secţiunilor transversală (secţiunea făcută cu un plan perpendicular pe axa longitudinală a trunchiului). ca urmare. pentru studierea structurii lemnului se procedează la secţionarea trunchiului arborilor. un astfel de agregat compozit poate fi alcătuit dintr-o matrice cu EM foarte ridicat (de exemplu. iar agregatele compozite cu EM ridicat şi Ef scăzut au comportarea elastică descrisă de (12. în multe ţări (de exemplu. următoarele zone structurale ale acestuia: • zona exterioară a trunchiului reprezintă scoarţa (coaja). relaţia (12. aşa cum se arată în figura 12. cu aspect crăpat.3. Ca şi în cazul celorlalte tipuri de materiale compozite. Lemnul – material compozit natural Lemnul este unul din materialele compozite naturale cu fibre folosite pe scară largă în aplicaţiile tehnice.) 12. din cauciuc) în care sunt înglobate particule sferice cu Ef foarte ridicat (de exemplu. industria chimică.) depăşind suma cantităţilor de oţel şi beton întrebuinţate în aplicaţiiile tehnice din toate ramurile economiei lor naţionale.1). SUA sau Rusia) cantitatea de lemn utilizată anual pentru diverse construcţii industriale sau civile şi în alte aplicaţii (din industria mobilei. sugerând eterogenitatea structurală şi anizotropia acestui material.5) şi agregatul compozit se comportă ca un material compozit (cu fibre) care îndeplineşte condiţiile de izodeformaţie. numită ritidom (partea moartă.

Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite solzi.10. 275 . numită liber (partea vie. Zonele structurale ale trunchiului unui arbore Structura la scară microscopică (constituţia anatomică) a lemnului are. numită măduvă (formată din ţesuturi de parenchim rare. care are o parte exterioară. numită alburn (de culoare deschisă. o parte centrală. 12. care se distinge uşor la tulpinile tinere şi este mult diminuată la tulpinile arborilor maturi) şi o parte intermediară. • zona interioară a trunchiului reprezintă lemnul. golite de conţinutul lor celular. la cele mai multe specii de arbori. Schema secţionării trunchiului arborilor pentru studierea structurii lemnului Fig. permiţând stabilirea vârstei arborelui. 12. fibre liberiene şi ţesuturi de parenchim). • zona intermediară. culoarea mai închisă decât alburnul). aşa cum se observă în figura 12. celulele care alcătuiesc acest ţesut au propietatea de a se multiplica în mod continuu în timpul perioadei de vegetaţie a arborelui şi de a da naştere anual (spre interior) ţesuturilor care formează lemnul şi (spre exterior) ţesuturilor care formează liberul. cu pereţii lignificaţi. care alcătuiesc ţesutul conductor al sevei brute. în fâşii sau în placi) şi o parte interioară. straturile lemnoase care se formează anual datorită activităţii cambiului şi care determină creşterea în grosime a lemnului sunt numite inele anuale şi pot fi observate clar în secţiunea transversală.8. Fig. prin care se face circulaţia ascendentă a sevei brute). următoarele elemente: • vasele lemnoase sunt şiruri de celule alungite. afânate şi rezistente. situată între coajă şi lemn formată dintr-un singur strat de celule care determină creşterea în grosime a trunchiului reprezintă cambiul. numită duramen (format din ţesuturi moarte. care se dezvoltă anual şi este alcătuită din vase. şi care are.9.

. strâns legate între ele (fără spaţii inter celulare). Elementele chimice care compun matricea şi fibrele acestui material sunt: carbonul (49. lemnul poate fi privit ca un material compozit având în structură fibrele lemnoase alcătuite din celuloză şi o matrice (liant) alcătuită din hemiceluloză (celuloză cu grad relativ redus de polimerizare n < 200 ) şi lignină (polimer cu reţea de fenol − propan). la care pereţii transversali (care despart celulele componente ale vaselor) au dispărut complet sau parţial. 12. care apar în structura masei lemnoase a unor specii de arbori (molid. Structura la scară microscopică (constituţia anatomică) a lemnului Datorită acestei constituţii anatomice.45 %) şi hidrogenul (5.6 %). pe pereţii lor laterali existând multiple punctuaţii (mici porţiuni circulare nelignificate şi permeabile care permit comunicarea cu ţesuturile sau vasele vecine..10.70 % din masa lemnului. astfel că circulaţia sevei prin acestea se face ca prin nişte tuburi. fibrele lemnoase sunt elementele de bază ale ţesutului mecanic (de rezistenţă) al lemnului. Fig. • fibrele lemnoase sunt şiruri de celule moarte. • canalele rezinifere sunt canale căptuşite cu celule secretoare de răşină. lignificaţi şi cu spaţiul interior (golit de conţinutul celular) foarte îngust. 276 . cu pereţii groşi.. oxigenul (44.. la care pereţii transversali se păstrează intacţi sau ciuruiţi. alungite.50 %).)..... pin etc. • razele medulare sunt şiruri de celule de parenchim aşezate radial.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR vasele lemnoase sunt de două feluri: − traheele (vasele perfecte sau vasele propriu-zise). ele constituind 40. − traheidele (vasele imperfecte).

criteriul principal care stă la baza acestei calsificări fiind natura sezonieră a arborilor din care provine lemnul. iar 277 . lemnul de esenţă moale (având. Influenţele prezenţei concentratorilor de tensiuni mecanice asupra comportării la rupere a lemnului (la tracţiune pe direcţia fibrelor) sunt sugerate de imaginile prezentate în figura 12. B. iar densitatea convenţională ρc este raportul dintre masa de lemn anhidru şi volumul de lemn verde (cu fibrele saturate de umiditate) din care aceasta sa obţinut prin uscarea artificială a lemnului la 105 oC. alungirea procentuală după rupere A etc. plasticitatea şi rezistenţa la rupere a lemnului se definesc la fel ca în cazul materialelor metalice (v.15. ţinând seama de anizotropia proprietăţilor lemnului. densitatea absolută ρ0 este masa unităţii de volum de lemn anhidru (uscat artificial la 105 oC). în general. Elasticitatea. cap.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite La stabilirea proprietăţilor de utilizare ale lemnului trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • lemnul. Densitatea lemnului se defineşte în trei moduri distincte: densitatea lemnului verde ρu este masa unităţii de volum de lemn verde (cu umiditatea maximă).11 şi 12. 3. rezistenţă mecanică relativ scăzută) provenind din arborii alor căror frunze rămân verzi tot timpul anului (brad. pin etc. a unor epruvete prelucrate din lemn. Trebuie precizat că împărţirea tradiţională a diverselor specii de lemn în categoriile: lemn de esenţă moale şi lemn de esenţă tare foloseşte rezistenţa mecanică numai ca un criteriu secundar. • proprietăţile fizico-mecanice ale lemnului (şi produselor confecţionate din lemn) sunt influenţate sunstanţial de umiditatea acestuia. aceste încercări se efectuează prin solicitarea monoaxială (la întindere sau la compresiune).13 şi 12. STAS 86 şi STAS 1348 (pentru încercarea la compresiune). Pentru determinarea caracteristicilor care pot exprima cantitativ aceste proprietăţi (modulul de elasticitate E. având structura unui material compozit cu fibre dispuse paralel.3). A. iar în figurile 12. scap.14 sunt redate aspectele specifice ale ruperii lemnului la astfel de solicitări. prezintă o mare anizotropie a proprietăţilor fizico-mecanice.3). Principalele proprietăţi fizico-mecanice ale lemnului şi caracteristicile care se folosesc pentru exprimarea cantitativă a acestora se definesc în moduri similare şi se determină prin încercări asemănătoare celor utilizate în cazul materialelor metalice (v.). standardele care regelmentează modul de efectuare a încercărilor fiind: STAS 336 şi STAS 6291 (pentru încercarea la tracţiune).12 sunt prezentate (pentru exemplificare) curbele caracteristice convenţionale la tracţiune şi compresiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag. În figurile 12. în lungul fibrelor sau perpendicular pe direcţia fibrelor.2 şi 3.) se folosesc (ca încercări de referinţă) încercarea la tracţiune şi încercarea la compresiune. rezistenţa la rupere Rm.

13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR lemnul de esenţă tare (având. în general. 12.12.16. în N/mm2. 12. Fig. al cărei rezultat este (de obicei) rezilienţa (indicele de rezilienţă) KCV în J/cm2 sau (uneori) rezistenţa la rupere la încovoiere dinamică normală pe fibre Rmid. 12. Curbe caracteristice convenţionale la tracţiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag Fig.). rezistenţă mecanică ridicată) fiind obţinut din arborii ale căror frunze se schimbă anual (stejar.7) cu ajutorul încercării de încovoiere prin şoc cu ciocanul pendul (reglementată de STAS 338). C. fag etc. Aspectul ruperilor lemnului la tracţiune pe direcţia fibrelor 278 Fig.14.11. 12.scap. Curbe caracteristice convenţionale la compresiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag Fig.3. v. Comportarea la rupere a lemnului se poate caracteriza cu ajutorul încercării la încovoiere statică (reglementată de STAS 337/2) al cărei rezultat este rezistenţa al rupere la încovoiere statică normală pe fibre Rmis sau (ca şi în cazul materialelor metalice. Aspectele specifice ale ruperii la încovoiere (statică sau dinamică) a lemnului sunt sugerate de imaginile prezentate în figura 12. Aspectul ruperilor lemnului la compresiune pe direcţia fibrelor .

cu o forţă F. pe un 279 .. un timp τd (τd = 10 . 25 s). 12. Comportarea la rupere a lemnului în prezenţa concentratorilor de tensiuni: a − de tipul crestăturilor laterale. Aspectul ruperilor lemnului la încovoiere normală pe fibre: a − în cazul solicitării la încovoiere statică. Duritatea lemnului se determină folosind mai multe metode: • Metoda Brinell (reglementată de STAS 2417/2) utilizează ca penetrator o sferă (bilă) din oţel. pentru determinarea durităţii prin această metodă se apasă penetratorul sferic cu diametrul D. 12. b − de tipul orificiilor Fig. b − în cazul solicitării la încovoiere dinamică D..Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Fig.15.16.

exprimată în kgf (1 kgf = 9. 12. se îndepărtează penetratorul şi se măsoară diametrul d al urmei lăsate de acesta pe lemn (v. fig. Fig. epruvetă. 12. Comportarea la solicitări variabile a lemnului se poate analiza construind (ca şi în cazul materialelor metalice. 18. pe un eşantion (probă. acestă caracteristică se modifică în funcţie de temperatura şi umiditatea lemnului aşa cum sugerează diagramele prezentate în figura 12. piesă) din lemnul care se analizează.12. calculată cu relaţia (3. 3. • Metoda Janka (reglementată de STAS 2417/1) utilizează ca penetrator o sferă (bilă) din oţel cu diametrul D = 11. pentru determinarea durităţii prin această metodă se apasă penetratorul sferic.3. Aspectul acestei curbe (v.17) şi exprimată în mm2.17) arată că în cazul lemnului (la fel ca la unele materiale metalice) se poate defini caracteristica numită rezistenţă la oboseală RO. Duritatea Brinell (simbolizată HB) este o caracteristică mecanică definită (convenţional) ca fiind raportul dintre forţa F. E. epruvetă. cu o forţă crescătoare.28 mm (având aria secţiunii ecuatoriale Se = 100 mm2 = 1 cm2).17. b − umiditate . fig.80665 N) şi aria suprafeţei urmei lăsate de acesta pe lemnul analizat Sp.24).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR eşantion (probă. Modificarea rezistenţei la oboseală a lemnului de brad în funcţie de: a − temperatură . Curba de durabilitate la oboseală (Wöhler) a lemnului de molid 280 Fig. v.18.9) curba de durabilitate la obseală (curba Wöhler). iar după încetarea acţiunii forţei. Duritatea Janca (simbolizată HJ) este o caracteristică mecanică definită 2 (convenţional) prin relaţia HJ = F. piesă) din lemnul care se analizează şi se stabileşte intensitatea forţei F (în kgf) care produce pătrunderea penetratorului în lemn pe o adâncime h = D . scap.

nuc Balsa Brad.1. pin Mesteacăn Carpen.5 Lemn cu rezilienţă bună KCV = 4.0 Lemn cu rezilienţă slabă KCV = 3. Tabelul 12. fag Măslin Guaiac Brad.1.0…9.0 Lemn cu rezilienţă foarte mare KCV > 9.0 * caracteristicile se determină pe lemnul cu umiditatea de 12 % Lemnul brut se prelucrează sub formă de semifabricate destinate utilizării în diverse aplicaţii tehnice (construcţii civile sau industriale. fag Mesteacăn. mesteacăn Fag. nuc Densitatea ρu. pin Mesteacăn. N/mm2 Rezilienţa KCV *. ulm Nuc. ambalaje etc. nuc Guaiac Plop tremurător Brad. balsa. N/mm2 Rezistenţa la tracţiune paralelă cu fibrele Rmt *. pin Mahon Mesteacăn Fag. kg/m3 Duritatea HJ * Rezistenţa la compresiune paralelă cu fibrele Rmc *. J/cm2 Lemn cu rezilienţă foarte slabă KCV < 3.0…4. pin Mesteacăn Ulm de câmp Carpen. salcie albă Mahon.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Caracteristicile fizico-mecanice anterior definite permit clasificarea speciilor de lemn în categoriile precizate în tabelul 12.0 Lemn cu rezilienţă mare KCV = 6. mobilier. Principalele categorii de semifabricate realizate din lemn brut 281 .). Clasificarea lemnului în funcţie de caracteristicile fizico − mecanice Caracteristica Categoriile de lemn Lemn foarte uşor Lemn uşor Lemn moderat de greu Lemn greu Lemn foarte greu Lemn extrem de greu Lemn foarte moale Lemn moale Lemn mijlociu Lemn foarte dur Lemn extrem de dur Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Valorile caracteristicii ρu < 400 ρu = 400…500 ρu = 500…650 ρu = 650…800 ρu = 800…1000 ρu > 1000 HJ < 350 HJ = 350…500 HJ = 500…650 HJ = 650…1000 HJ > 1000 Rmc < 30 Rmc = 30…45 Rmc = 45…60 Rmc = 60…80 Rmc > 80 Rmt < 75 Rmt = 75…90 Rmt = 90…125 Rmt = 125…150 Rmt > 150 Rmis < 65 Rmis = 65…85 Rmis = 85…110 Rmis = 110…140 Rmis > 140 Exemple de specii de lemn Balsa.5…6. N/mm2 Rezistenţa la încovoiere statică normală pe fibre Rmis *. fag Guaiac Balsa Mahon Brad. fag Carpen Plop alb Brad Pin Carpen.

aparţin. chimice sau termochimice (de tipul celor prezentate în tabelul 12.D finisate aplicând. acoperite pe ambele feţe cu placaj). realizate în diverse sortimente: plăci de interior presate perpendicular pe feţe (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină ureoformaldehidică şi presate perpendicular pe feţe). rigle. lemnul stratificat. grunduri. imprimări. cherestea şi/sau aşchii de lemn se realizează şi alte tipuri de semifabricate. Din lemn brut. plăci melaminate (plăci din PFL. plăci de interior presate perpendicular pe feţe – PAL. plăci decorative (plăci din PFL. insectelor xilofage şi focului). panelul (semifabricat alcătuit dintr-un miez de şipci şi feţe din furnir cu fibrele perpendiculare pe direcţia fibrelor miezului).. plăci dure – PFL.2). de asemenea. realizate în diverse sortimente: plăci cu densitate medie – PFL. care se obţine prin derulare centrică sau tăiere plană din buşteni sau cherestea).DM (PFL cu densitatea ρ = 500. emailuri şi lacuri. buşteni. destinate fabricării mobilierului sau utilizării în lucrările interioare de construcţii). la atacul ciupercilor şi insectelor xilofage). în scopul obţinerii unor caracteristici de utilizare convenabile. plăci emailate din aşchii de lemn PAL. cu sau fără adaosuri de lianţi.CON (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină fenolică. care. aceste sortimente se pot supune unor tratamente termice. prin presare la cald. finisate prin acoperirea uneia din feţe cu o peliculă de email sau lac pe bază de răşini sintetice uscată la cald). plăci stratificate din PFL.0 mm. şi plăcile din fibre de lemn – PFL. dulapi. prin presare la cald.M (plăci din aşchii de lemn acoperite pe ambele feţe. plăcile din aşchii de lemn – PAL. obţinute prin lipirea mai multor straturi de PFL. plăci emailate (plăci din PFL. plăci melaminate din aşchii de lemn – PAL. 282 . alcătuite dintr-o ramă de lemn şi un miez din lamele sau hârtie. plăcile celulare (semifabricate de tip panou. placajul (semifabricat stratificat din furnire tehnice). pe una sau ambele feţe. peliculele de suprafaţă fiind din răsină melaminică). având densitatea ρ > 800 kg/m3).800 kg/m3. şipci. datorită structurii şi proprietăţilor pe care le prezintă.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sunt buştenii şi cheresteaua de diverese sortimente: grinzi. plăci de exterior presate perpendicular pe feţe – PAL. încleierea fiind rezistentă la fiereberea în apă. folie de hârtie impregnată cu răşină melaminică). destinate fabricării mobilierului sau utilizării în lucrările interioare de construcţii).AI (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină ureoformaldehidică şi care au înglobate substanţe de protecţie contra ciupercilor.SET (plăci din aşchii de lemn înobilate pe ambele feţe cu masă de şpaclu. cu grosimea de 0. clasei materialelor compozite: principalele tipuri de astfel de semifabricate sunt: furnirul (semifabricat plan.Ex (obţinute din aşchii de lemn presate la cald prin extrudare şi placate pe ambele feţe cu furnir tehnic) etc. scânduri..D (obţinute prin împâslirea şi presarea fibrelor de lemn.D (plăci cu grosimea s > 12 mm. plăci extrudate din aşchii de lemn – PAL. plăci fonoabsorbante (obţinute prin perforarea sau înţeparea suprafeţelor unor PFL moi şi poroase şi destinate utilizării la finisajele interioare şi tratamentele fonoabsorbanete ale construcţiilor) etc.D).D având aplicat pe una din feţe un strat subţire de pastă mecanică albă sau colorată în diverse nuanţe).D.5…3. cu unul sau mai multe pelicule de răşină sintetică.

). • Protecţia cherestelei împotriva crăpării. 99…100 oC. ca urmare a evaporării mai intense a apei din lemnul încălzit. . • aburirea propriuzisă. PREZERVAREA • Antiseptizarea lemnului înainte de uscare (cu paste antiseptice aplicate − LEMNULUI upeficial). Principalele date privind tratamentele aplicate semifabricatelor din lemn Denumirea tratamentului Scopurile aplicării tratamentului Principalele date privind regimul tratamentului ABURIREA USCAREA ÎN AER • Înlăturarea diferenţelor de culoare între alburn şi duramen. de acestea (deformaţii. cu aer cald şi umed.5 m/s. saturaţie în apă al fibrelor. Se folosesc camere speciale de • Distrugerea agenţilor biologici existenţi în lemn (ciuperci şi insecte aburire şi se parcurg trei etape: xilofage) si blocarea fenomenelor de încingere şi răscoacere. cu peioade de menţinere în vid • Conservarea buştenilor împotriva răscoacerii şi crăpării în timpul verii prin imersare sau stropire cu apă. • încălzirea completă a • Reducerea contragerii şi umflării specifice prin modificarea punctului de lemnului la 99…100 oC în 8…18 ore. prin aburire obţinându-se o nuanţă uniformă roşie – cărămizie. • încălzirea camerei la • Reducerea tensiunilor reziduale din lemn şi evitarea defectelor cauzate 99…100 oC în 4…12 ore. atmosferică. iar • Micşorarea umidităţii prin menţinerea îndelungată a lemnului în depozite cheresteaua cu grosime mare de uscare (cu lungimea de 50…100 m şi lăţimea de 30…50 m). asemănătoare lemnului de mahon.2. prin tratarea capetelor cu aracet produs pe bază de poliacetat de vinil) sau folosind elemente mecanice de protecţie. • Creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică Cheresteaua cu grosimea sub 25 mm se menţine 22…60 zile. cu viteza de INSTALAŢII circulaţie a aerului 3…6.Tabelul 12. INDUSTRIALE Uscarea se realizează printr-o succesiune alternantă de perioade USCAREA • Micşorarea umidităţii prin menţinerea lemnului în instslaţii speciale de de încălzire la presiune ÎN VID tratare în vid. la • Reducerea umidităţii lemnului cu 20…30 % în primele ore după aburire. crăpături etc. (75…80 mm) se menţine 70…250 zile USCAREA ÎN • Micşorarea umidităţii prin menţinerea lemnului în instalaţii de tip tunel Uscarea la 70…100 oC. timp de 24 ore.

iar prin reacţiune se dezvoltă în matrice (pe direcţia paralelă cu fibrele) tensiuni de forfecare τM.2 – cazul A: • Comportarea solidară a componentelor la solicitarea mecanică la tracţiune în lungul fibrelor a unui astfel de compozit este determinată de legăturile interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea materialului.4. • lungimea minimă a fibrelor compozitului.13) permite următoarele interpretări: • tensiunile σf preluate de fibrele unui material compozit pot fi cu atât mai L . matricea (care. Pentru a justifica această afirmaţie este necesar să se cunoască mai în detaliu aspectele principale ale mecanismului durificării cu fibre a materialelor. cu cât raportul df cât tensiunile de forfecare τm ce pot fi preluate de matrice au intensităţi mai ridicate. la solicitarea la tracţiune în lungul fibrelor a materialului compozit se generează tensiuni mecanice atât în f. 12. aşa cum arată schema din fig. care permite preluarea de către acestea a unor tensiuni cu intensitatea σf. are tendinţa de a se deforma mai mult) induce în fibre tensiuni de întindere σf.13) 4 df relaţia finală (12. numit raport de formă al fibrelor. unele din acestea fiind prezentate în scap. rezultă: πd 2 4L f σ f = πd f Lτ M ⇒ σ f = τM . cât şi în M.19 şi se scrie condiţia de echilibru a fibrelor (cu diametrul df şi lungimea Lf). • Rezistenţa mecanică ridicată a unui astfel de compozit se obţine dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mare. care sunt maxime în vecinătatea interfeţei M – f (unde matricea este constrânsă să respecte condiţia de izodeformaţie) şi se micşorează în intensitate pe măsură ce creşte distanţa faţă de fibre (datorită diminuării constrângerilor impuse materialului matricei). Materialele compozite durificate cu fibre Compozitele durificate cu fibre (având structura alcătuită dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) cu rezistenţă mecanică ridicată. numită lungime critică a fibrelor Lc. Dacă se utilizează schema din figura 12. 12.3. este mai mare şi cu mari.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 12. Datorită comportării solidare a ansamblului M – f. (12. astfel că orice porţiune din materialul matricei se află integral într-o zonă de acţiune a unei fibre. 284 . orientate unidirecţional) reprezintă clasa de materiale compozite cu cele mai mari perspective de dezvoltare şi de utilizare în aplicaţiile tehnice.

L cu atât materialul compozit are o comportare mai eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f şi poate prelua solicitări mecanice de intensitate mai ridicată. Aspectele prezentate mai înainte au condus la ideea realizării materialelor compozite durificate cu fibre discontinui ultrarezistente. Pentru compozitele durificate cu fibre discontinui. Schema solicitării mecanice a M şi f la în cazul compozitelor durificate cu fibre Lc . mM ) RmC . 1 σf Fig.19. rezistenţa la rupere a materialului compozit este: R R* τ rM (12.. cos 2 θ cosθ sin θ sin 2 θ RmC = RmM (1 − v f ) + Rmf (1 − 285 .12.2 ). de genul unor filamente L (cu df = 1.14) Lc = d f τ rM 4 τrM fiind rezistenţa la rupere la forfecare a materialului ce constituie matricea compozitului.15) L Comportarea la solicitări mecanice a compozitelor durificate cu fibre prezintă şi următoarele particularităţi: • Rezistenţa lor mecanică este influenţată în măsură importantă de precizia orientării fibrelor pe direcţia aplicării solicitărilor mecanice.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite este dată de relaţia: .16) . 1.. numit raport de transfer al sarcinilor. care permite estimarea rezistenţei lor mecanice se modifică astfel: • cu cât raportul Lc )v f . scap. principalele caracteristici fizico – mecanice ale unor astfel de fibre sunt redate în tabelul 12. relaţia (12.30 µm şi > 100) monocristaline cvasiperfecte (fără defecte ale df structurii cristaline de tipul dislocaţiilor – v. este mai mic. (12. numite trihite sau fibre whiskers. (12.3.θ = min( mC .6). dacă unghiul dintre direcţia orientării fibrelor şi direcţia de aplicare a solicitărilor mecanice are măsura θ.5.

kg/m3 3960 2850 2520 3180 3180 2500 TRIHITE METALICE 7190 8930 7870 8910 425.17) RmC rezistenţa mecanică a materialului compozit se diminuează considerabil.56 199.53 480.3. (12.26 123.61 343.53 377. În mod obişnuit. rezultă că estimarea caracteristicilor mecanice ale materialelor compozite durificate cu fibre cu ajutorul relaţiilor (12.07 212. kN/mm2 TRIHITE CERAMICE Densitatea ρf.alumină BeO B4C SiC Si3N4 C . impunând determinarea experimentală a acestor caracteristici prin încercări mecanice pe epruvete prelevate din aceste materiale.80 Rezistenţa la tracţiune Rmf.6) sau (12. Caracteristicile fizico−mecanice ale principalelor tipuri de trihite utilizate la realizarea materialelor compozite Materialul trihitelor Temperatura de topire sau de înmuiere tsf. Realizarea semifabricatelor şi pieselor din materiale compozite durificate cu fibre cu respectarea condiţiei θ < θcr.23 480. complică de cele mai multe ori tehnologiile de fabricare şi măreşte considerabil costurile unor astfel de produse. o C 2040 2570 2450 2690 1900 3650 1857 1083 1538 1453 • Temperatura Modulul de elasticitate longitudinală Ef. dacă măsura unghiului θ depăşeşte o valoare critică θcr.grafit Cr Cu Fe Ni la care sunt solicitate compozitele durificate cu fibre afectează în mod diferit caracteristicile mecanice ale componentelor lor structurale.19 240. atunci când este 286 .5). compozitele destinate realizării pieselor solicitate la temperaturi ridicate au structura alcătuită dintr-o matrice. dată de relaţia: τ θ cr = arctg ( rM ).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR şi se poate deduce că. pentru materialele compozite cu fibre de sticlă şi matrice din materiale plastice se recomandă determinarea caracteristicilor mecanice prin încercarea la tracţiune efectuată conform SR EN ISO 527 şi STAS 11268 sau prin încercarea la încovoiere efectuată conform SR EN 63 şi SR EN ISO 14125. Având în vedere această particularitate.56 700. care. (12. Tabelul 12. N/mm2 20600 13050 14000 20500 13700 19500 8800 2900 13050 3850 Al2O3 .15) poate fi de multe ori imprecisă. de exemplu.

3.25%Ti−0.15%Zr Mo−1. N/mm2 2400 2250 1140 2100 1600 1700 Af. Caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate ale componentelor M şi f sunt în mod obişnuit complementare.4.scap.8) au valori ridicate. la care diminuarea rezistenţei mecanice odată cu creşterea temperaturii este neînsemnată. diferenţele dintre caracteristicile de rezistenţă mecanică ale materialelor componente ale compozitului solicitat la temperaturi ridicate sunt considerabile şi efectul de durificare produs de fibre este foarte important (mult mai mare decât cel produs în cazul solicitării compozitului la temperatura ambiantă).5%Ti−0. Câteva dintre cele mai utilizate tipuri de fibre refractare pentru realizarea compozitelor destinate aplicaţiilor care presupun temperaturi ridicate de lucru (de exemplu. dar foarte plastic (ductil).5. privind caracteristicile mecanice ale principalelor tipuri de materiale compozite durificate cu fibre folosite în tehnică.0 0. iar caracteristicile de comportare la fluaj ( rezistenţa tehnică de durată RrT/ τ şi limita tehnică de fluaj RεT/ τ − v. dar acest proces nu determină degradarea inadmisibilă a compozitului. deoarece solicitările se redistribuie pe fibrele nefisurate şi sunt preluate parţial de acele 287 . 1200 oC 360 310 140 - N/mm2 la temperatura T: 1100 oC 510 470 590 270 420 440 • Comportarea la rupere a compozitelor durificate cu fibre este determinată de caracteristicile de rezistentă mecanică şi tenacitate ale componentelor M şi f care le alcătuiesc structura şi de conlucrarea favorabilă a acestora. mm W – 1%ThO2 W – 5%Re Mo−0.15%Zr 0. dar cu tendinţă accentuată către comportarea fragilă la rupere. datorită următoarelor argumente: − fisurile se iniţiază de obicei în fibre.00 Caracteristicile mecanice la ta Rmf. % 3.20 1. datorită legăturilor interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea acestor materiale.9 2. M fiind un material cu rezistenţă mecanică scăzută. care prezintă fragilitate accentuată.5 0.00 1.3 Rezistenţa tehnică de durată (fluaj) 1000 oC 830 600 - Materialul fibrelor RrT/ 100000 .20 0. dar îşi micşorează considerabil rezistenţa mecanică şi fibre din material refractar.8 1. iar f – un material cu rezistenţă mecanică foarte ridicată.20 1. turbinele cu gaze şi alte componente pentru aeronautică) sunt prezentate în tabelul 12. această afirmaţie este validată de datele prezentate în tabelul 12. îşi menţine rezistenţa la oxidare.25 0.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite încălzită.1 1. Riscul producerii intempestive a fenomenului de rupere a unui astfel de compozit supus solicitărilor mecanice (în lungul fibrelor) este minim.4. în acest fel. Caracteristicile mecanice ale celor mai utilizate fibre refractare df. Tabelul 12.

73 0.0 Aşa cum a rezultat din cele prezentate anterior.35 0.6 21. deoarece aceste legături se crează la elaborarea compozitelor.7 8.0 7.3 7.30 0.6 36.2 48.0 10. N/mm2 1640 780 1200 1520 2100 890 1110 1190 300 200 2640 1110 1170 1630 1750 500 450 1590 660 1750 1060 730 360 400 Rezistenţa mecanică R specifică KR = mC . disipează prin deformare plastică cea mai mare parte a energiei disponibile pentru extinderea fisurilor şi crează la vârful fisurilor enclave plastice ce micşorează drastic efectul de concentrare a tensiunilor mecanice produs de prezenţa fisurilor.0 4. − propagarea fisurilor iniţiate în fibre este blocată (frânată) de matricea compozitului.70 0.0 4.8 76.9 112.36 0. 5.24 0.82 0. În mod obişnuit materialele 288 .0 − 37.20 0.10 0. care.09 0.0 2. ρg km 77.47 0. datorită capacităţii substanţiale de deformare plastică înainte de rupere.0 11.2 11. Date privind caracteristicile principalelor compozite durificate cu fibre Componentele materialului Matricea Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Nichel Nichel Nichel Fier Aliaj Ni-Cr Aliaj Ni-Cr Argint Argint Titan Cupru Tantal Cobalt Cobalt Oţel inoxidabil Fibrele Sticlă Whiskers Al2O3 Carbon Kevlar Filamente B SiO2 Al2O3 Oţel Filamente B Whiskers B4C Filamente B Filamente W Whiskers Al2O3 Whiskers Al2O3 Al2O3 Filamente W Oţel Al2O3 Filamente W Filamente W Filamente Ta2C Filamente W Filamente Mo Filamente W Fracţia volumică a fibrelor vf 0.40 0. Tabelul 12.25 0. structura şi proprietăţile compozitelor durificate cu fibre sunt influenţate esenţial de natura şi intensitatea legăturilor interfaciale produse între componentele M şi f ale acestor materiale.08 0.18 Rezistenţa la tracţiune RmC.6 5.0 6.22 0.29 0.7 4.67 0.6 15. particularităţile metodelor şi procedeelor tehnologice de fabricare sunt factori foarte importanţi de influenţă ai calităţii unor astfel de materiale.17 0.0 18.10 0.14 0.5 30.44 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fragmente ale fibrelor fisurate (sparte) care prezintă o lungime superioară lungimii critice.19 0.77 0.5 35.

de exemplu. compozitele cu trihite de safir în matrice de argint). după care se depune electrolitic între ele materialul matricei. prin această metodă fiind realizate. cu această tehnologie fiind realizate (la temperaturi apropiate de ta). Microstructura compozitelor cu matrice de nichel durificată cu: a − fibre de carbon. cum ar fi: − simpla lipire. iar matricea se depune pe fibre prin cementarea acestora în băi de săruri sau în mediu gazos. materialul matricei este adus în stare topită. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. fibrele se aliniază şi se dispun în straturi alternante cu matricea.care se poate supune ulterior şi unor operaţii de prelucrare prin deformare plastică la cald pentru mărirea fracţiei volumice a fibrelor în materialul compozit. topit sub formă de picături fine cu ajutorul unui jet de plasmă.20. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. după care se supun unui proces de agregare prin lipire (realizat în mod obişnuit prin încălzirea şi întărirea prin polimerizare a matricei). compozitele cu fibre de carbon şi matrice de nichel (la care metoda infiltrării nu dă rezultate bune. de 289 Fig. având structurile prezentate în figura 12.20.12. deoarece nichelul topit atacă şi deteriorează fibrele de carbon) şi compozitele cu fibre de oţel şi matrice de nichel.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite compozite durificate cu fibre se realizează prin metode şi procedee tehnologice indirecte (fibrele şi matricea se fabrică independent şi se supun apoi agregării sub formă de material compozit). o variantă a acestei metode o reprezintă depunerea pe fibrele aliniate în direcţia de armare dorită a materialului matricei. această metodă fiind utilizată frecvent pentru realizarea compozitelor cu fibre de sticlă sau de carbon şi matricea din răşini sintetice − infiltrarea. b − fibre de oţel . − depunerea chimică a matricei în jurul fibrelor. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. se infiltrează între fibre (sub vid sau sub presiunea unui gaz inert) şi prin solidificare determină formarea compozitului. această metodă permiţând fabricarea materialelor compozite cu matrice metalică şi trihite ceramice (de exemplu. − depunerea electrolitică a matricei în jurul fibrelor.

22. se supune deformării plastice la cald (prin laminare.21. fiind impusă de raportul cantitativ al fazelor componente ale structurii aliajelor eutectice. 12. de exemplu.C) şi a celor cu fibre de compus Nb8Fe7Cr2 şi matrice de soluţie solidă Fe(Cr. iar faza care are rolul fibrelor durificatoare capătă dispunerea şi orientarea necesare prin solidificarea dirijată unidirecţional a aliajelor turnate în forme. 290 .Nb). această tehnologie fiind utilizată. având structura prezentată în figura 12. a compozitelor cu fibre de carbură de tantal şi matrice de soluţie solidă Co(Ta. a compozitelor cu fibre de compus Al3Ni şi matrice de aluminiu. tragere sau extrudare) pentru obţinerea materialului compozit. metoda asigură legături interfaciale foarte puternice între matricea şi fibrele materialului compozit.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR exemplu.22. compozitele cu trihite de oxid de aluminiu şi matrice de titan şi compozitele cu fibre de carbură de siliciu şi matrice de molibden. pentru realizarea compozitelor cu fibre de wolfram şi matrice de soluţie solidă Ni(W). Structura compozitului cu fibre de W şi matrice de soluţie solidă Ni(W) obţinut prin solidificarea dirijată a aliajului eutectic Ni − W − solidificarea unidirecţională a eutecticelor. fazele din structura unor aliaje eutectice reprezintă materialele componente ale compozitului. având structura celui prezentat în figura 12.12. un pachet realizat din straturi alternante de fibre şi matrice (sub formă de folie). această tehnologie permiţând obţinerea compozitelor cu fibre de bor şi matrice de aluminiu şi a celor cu fibre de wolfram şi matrice de oţel inoxidabil. dar prezintă dezavantajul că fracţia volumică a fibrelor nu se poate regla. Pentru obţinerea unor materiale compozite durificate cu fibre se utilizează în prezent şi metode şi procedee tehnologice directe (fibrele şi matricea se realizează împreună şi sunt supuse unor prelucrări menite să asigure realizarea compozitului cu caracteristicile de utilizare dorite).21. cum ar fi: Fig. − încorporarea fibrelor prin deformarea plastică a matricei. Structura semifabricatului utilizat pentru obţinrea prin deformare plastică a compozitului cu fibre de W şi matrice din oţel inoxidabil Fig.

Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite

− formarea fibrelor prin deformarea plastică a aliajelor bifazice; materialele bifazice, având în structură o fază f cu modul de elasticitate ridicat şi rezistenţă mecanică la cald mare şi o fază M cu plasticitate ridicată şi rezistenţă mare la oxidare la temperaturi înalte, se supun prelucrării prin deformare plastică la rece, iar tendinţa naturală de formare a structurii fibroase (de alungire a grăunţilor cristalini în direcţia deformării) determină distribuirea fazei f sub formă de fibre în faza M ce capătă rolul de matrice; această tehnologie permite obţinerea unor materiale compozite cu foarte bune proprietăţi de refractaritate ( de exemplu, prin deformarea plastică la rece, cu un grad de deformare GD ≅ 90 %, a agragatului compozit obţinut prin infiltrarea în pulbere de wolfram a aliajului lichid Ni−Cr rezultă un compozit cu fibre aliniate care are rezistenţa la rupere, la t t = 870 oC, RmC = 430...450 N/mm2 (în timp ce matricea din aliaj Ni − Cr are
t RmC = 48...50 N/mm2). Toate aspectele anterior prezentate conduc la concluzia că utilizarea materialelor compozite durificate cu fibre trebuie extinsă în viitor; singurul argument care (în prezent) limitează folosirea acestor materiale în diverse aplicaţii tehnice îl constituie costul lor de elaborare ridicat.

Cuvinte cheie
agregare prin lipire, 289 alburn, 275 cambiu, 275 canal rezinifer, 276 compozit durificat cu fibre, 284 densitate lemn absolută, convenţională, 277 depunere chimică, 289 depunere electrolitică, 289 duramen, 275 duritate Janca, 280 enclavă plastică, 288 fibră lemnoasă, 276 fracţie volumică, 270 furnir, 282 hemiceluloză, 276 încorporare, 290 inel anual, 275 infiltrare, 289 izodeformaţie, 270 izotensiune, 272 liber, 275 lignină, 276 lungime critică a fibrelor, 284 matrice, 269 panel, 282 plăci celulare, 282 plăci din aşchii de lemn – PAL, 282 plăci din fibre de lemn – PFL, 282 procedee tehnologice directe, 290 procedee tehnologice indirecte, 289 raport de formă al fibrelor, 284 raport de transfer al sarcinilor, 285 rază medulară, 276 ritidom, 274 solidificare unidirecţională, 290 trahee, 276 traheidă, 276 trihite (fibre whiskers), 285 vas lemnos, 275 zona de acţiune a fibrei, 271

291

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Bibliografie
1. Shakelford J. Introduction to Materials Science for Engineers, Macmillan Publishing Commpany, New York, 1988 2. Gâdea S., Petrescu M., Metalurgie fizică şi studiul metalelor, vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981 3. Van Vlack L., Elements of Materials Science and Engineering, Addison – Wesley Publishing Company, Massachusetts, 1985 4. Pavel A., Surse şi riscuri de avarie în petrol − petrochimie – chimie, vol. I, Universitatea din Ploieşti, Ploieşti, 1993 5. * * * Hütte – Manualul inginerului. Fundamente. Traducere din limba germană după ediţia a 29 – a, Editura Tehnică, Bucureşti, 1995 6. Broutman L.J., Composite materials. Fracture and fatigue, Academic Press, New York, 1994 7. Suciu P. Lemnul – structură, proprietăţi, tehnologie, Editura Ceres, Bucureşti, 1985

Teste de autoevaluare
T.12.1. Care din următoarele materiale aparţin categoriei agregatelor compozite: a) betonul; b) oţelul carbon hipoeutectoid; c) cermetul cu particule de Al2O3 înglobate într-o matrice de fier; d) lemnul? T.12.2. Care din următoarele materiale aparţin categoriei compozitelor stratificate: a) fonta emailată; b) panelul; c) placajul; d) polistirenul expandat? T.12.3. Care din următoarele materiale aparţin categoriei compozitelor cu fibre: a) cimentul; b) betonul armat; c) fonta albă hipoeutectică; d) compozitul cu filamente de carbură de bor orientate unidirecţional într-o matrice de aluminiu? T.12.4. Care din următorii factori influenţează proprietăţile materialelor compozite: a) proprietătile materialelor componente; b) concentraţiile (masice sau volumice) ale materialelor componente; c) structura şi proprietăţile zonelor de legătură (interfaciale) dintre materialele componente; d) distribuţia materialelor componente în structura compozitului? T.12.5. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul unui compozit cu fibre orientate unidirecţional, solicitat la tracţiune în lungul fibrelor: a) este respectată condiţia de izodeformaţie; b) este respectată condiţia de izotensiune; c) efectul durificator al fibrelor se manifestă numai dacă fracţia
292

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

volumică a fibrelor depăşeşte o valoare critică; d) efectul durificator al fibrelor se manifestă numai dacă fracţia volumică a fibrelor este mai mică decât o valoare critică? T.12.6. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul unui compozit cu fibre orientate unidirecţional, solicitat la tracţiune pe o direcţie normală la fibre: a) este respectată condiţia de izodeformaţie; b) este respectată condiţia de izotensiune; c) fracţia volumică a fibrelor nu influenţează comportarea la tracţiune a materialului compozit; d) tensiunile generate în fibre, în matrice şi în materialul compozit de solicitarea la tracţiune sunt egale? T.12.7. Care dintre următoarele afirmaţii privind structura la scară macroscopică a trunchiului unui arbore sunt adevărate: a) zona exterioară a trunchiului este denumită coajă sau scoarţă; b) partea exteriaoră a scoarţei este denumită alburn; c) partea interioară a scoarţei este denumită liber; d) liberul este partea interioară a scoarţei, care se dezvoltă anual şi este alcătuită din vase, fibre liberiene şi ţesuturi de parenchim? T.12.8. Care dintre următoarele afirmaţii privind structura la scară macroscopică a trunchiului unui arbore sunt adevărate: a) zona interioară a trunchiului este denumită lemn; b) partea exterioară a lemnului este denumită alburn; c) partea centrală a lemnului este denumită duramen; d) duramenul este partea lemnului situată între alburn şi măduvă? T.12.9. Care dintre următoarele elemente aparţin constituţiei anatomice (structurii la scară microscopică) a lemnului: a) traheele; b) fibrele lemnoase; c) razele medulare; d) canalele rezinifere? T.12.10. Care element din constituţia anatomică a lemnului este alcătuit din şiruri de celule moarte, alungite, cu pereţii lignificaţi şi cu spaţiul interior (golit de conţinutul celular) foarte îngust, strâns legate între ele: a) traheele; b) fibrele lemnoase; c) razele medulare; d) canalele rezinifere? T.12.11. Care dintre următoarele elemente chimice intră în alcătuirea fibrelor lemnoase (celulozice) şi matricei din hemiceluloză şi lignină, care definesc structura de material compozit a lemnului: a) magneziul; b) carbonul; c) oxigenul; d) hidrogenul? T.12.12. Care dintre următoarele definiţii privind densitatea lemnului sunt corecte: a) densitatea lemnului verde reprezintă masa unităţii de volum a lemnului saturat în apă; b) densitatea absolută a lemnului reprezintă masa unităţii de volum a lemnului uscat artificial la 105 oC; c) densitatea convenţională este raportul dintre masa de lemn verde şi volumul de lemn anhidru care se obţine din aceasta; d) densitatea convenţională este raportul dintre masa de lemn anhidru şi volumul de lemn verde din care aceasta s-a obţinut? T.12.13. Care din următoarele afirmaţii privind caracteristicile mecanice ale lemnului sunt adevărate: a) pentru lemn şi produsele din lemn se poate defini
293

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

(ca şi la unele materiale metalice) o caracteristică mecanică numită rezistenţă la oboseală; b) duritatea Brinell a lemnului se defineşte la fel ca în cazul materialelor metalice; c) prezenţa concenratorilor de tensiuni de tipul crestăturilor marginale sau orificiilor nu influenţează comportarea la rupere a lemnului; d) caracteristicile mecanice ale lemnului nu depind de direcţia pe care sunt măsurate, lemnul fiind un material compozit izotrop? T.12.14. Care dintre următoarele semifabricate realizate din lemn se pot considera materiale compozite stratificate: a) grinzile; b) panelul; c) plăcile melaminate din aşchii de lemn; d) plăci extrudate din aşchii de lemn? T.12.15. Care dintre următorii factori influenţează caracteristicile mecanice ale compozitelor durificate cu fibre: a) lungimea fibrelor; b) raportul de formă al fibrelor; c) măsura unghiului dintre direcţia orientării fibrelor şi direcţia de aplicare a solicitărilor mecanice; d) fracţia volumică a fibrelor? T.12.16. Care dintre următoarele afirmaţii privind comportarea la solicitări mecanice a compozitelor durificate cu fibre sunt adevărate: a) comportarea solidară a componentelor la solicitarea mecanică la tracţiune în lungul fibrelor a unui astfel de compozit este determinată de legăturile interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea materialului; b) rezistenţa mecanică a unui astfel de compozit este ridicată, dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mare, astfel că orice porţiune din materialul matricei se află integral într-o zonă de acţiune a unei fibre; c) cu cât raportul de transfer al sarcinilor este mai mic, cu atât materialul compozit are o comportare mai eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f şi poate prelua solicitări mecanice de intensitate mai ridicată; d) rezistenţa mecanică a unui astfel de compozit este ridicată, dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mică şi o parte din materialul matricei se află în afara zonelor de acţiune ale fibrelor? T.12.17. Care dintre următoarele afirmaţii privind elaborarea materialelor compozite durificate cu fibre sunt adevărate: a) la elaborarea prin infiltrare, fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită, materialul matricei este adus în stare topită, se infiltrează între fibre (sub vid sau sub presiunea unui gaz inert) şi prin solidificare determină formarea compozitului; b) la elaborarea prin depunerea chimică a matricei în jurul fibrelor, fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită, iar matricea se depune pe fibre prin cementarea acestora în băi de săruri sau în mediu gazos; c) la elaborarea prin încorporarea fibrelor prin deformarea plastică a matricei, un pachet realizat din straturi alternante de fibre şi matrice (sub formă de folie) se supune deformării plastice la cald prin laminare, tragere sau extrudare; d) la elaborarea prin solidificarea unidirecţională a eutecticelor, fazele din structura unui aliaj eutectic reprezintă materialele componente ale compozitului, iar faza care are rolul fibrelor durificatoare capătă dispunerea şi orientarea necesare prin solidificarea dirijată unidirecţional a aliajului turnat?
294

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

Aplicaţii
A.12.1. Un material compozit cu fibre de sticlă înglobate într-o matrice de răşină epoxidică are fracţia volumică a fibrelor vf = 0,70. Ştiind că fibrele de sticlă au densitatea ρf = 2540 kg/m3, iar matricea din răşină epoxidică are densitatea ρM = 1210 kg/m3, să se determine concentraţia masică a fibrelor în materialul compozit %fm şi densitatea compozitului ρC. Rezolvare Considerând că materialul compozit are volumul VC, iar volumele fibrelor şi matricei sunt Vf , VM, se obţin relaţiile: Vf = VCvf , VM = VC(1 – vf) şi VC = Vf + VM . Masele corespunzătoare volumelor Vf , VM şi VC sunt Mf = VCvfρf, MM = VC(1 – vf)ρM şi MC = Mf + MM, iar densitatea compozitului este dată de o relaţie de forma (12.5): ρC = ρM(1 – vf) + ρfvf; pentru datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: ρC = 1210(1 – 0,70) + 2540⋅0,70 = 2141 kg/m3. Concentraţia volumică a fibrelor în materialul compozit este %fV = 100vf, iar concentraţia masică a acestora este dată de relaţia (stabilită utilizând ρf raţionamentul prezentat la rezolvarea aplicaţiei A.2.4): % f m = 100v f ; pentru ρ datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: % f m = 100 ⋅ 0,7
2540 2141

≅ 83 %.

A.12.2. Un material compozit cu fibre continui de sticlă înglobate în matrice de răşină epoxidică se consideră ca material de referinţă la proiectarea unui nou material compozit (cu aceleaşi componente). Ştiind că matricea are * EM = 6900 N/mm2 şi RmM = 69 N/mm2, fibrele au Ef = 72500 N/mm2 şi Rmf = 3400 N/mm2, iar materialul de referinţă supus încercării la tracţiune în / lungul fibrelor are modulul de elasticitate EC = 46260 N/mm2 şi rezistenţa la
/ rupere RmC = 2050 N/mm2, să se stabilească ce valoare trebuie să aibă fracţia volumica a fibrelor în noul material, pentru ca acesta să prezinte (pe direcţia de orientare a fibrelor) modulul de elasticitate EC ≥ 50000 N/mm2 şi rezistenţa la rupere RmC ≥ 2200 N/mm2. Rezolvare Pentru compozitul de referinţă se pot scrie relaţiile (12.5) şi (12.6) din care rezultă valoarea fracţiei volumice a fibrelor în acest material vf şi mărimea / E − EM 46260 − 6900 rezistenţei conventionale a matricei RmM: v /f = C = = 0, 6 ; 72500 − 6900 E f − EM

295

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR R mC
/

RmM =

− R mf v /f
/ f

1− v

=

2050 − 3400 ⋅ 0,6 1− 0,6

= 25 N/mm 2 . Deoarece pentru noul compozit

sunt, de asemenea, valabile relaţiile (12.5) şi (12.6), se poate determina valoarea fracţiei volumice a fibrelor în acest material vf pentru respectarea condiţiilor impuse în enunţul aplicaţiei, astfel:. Cu datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: vf ≥ max(0,66; 0,64) Vf ≥ 0,66. De exemplu, adoptând vf = 0,70, rezultă EC = 52820 N/mm2 > 50000 N/mm2 şi Rmc = 2387,5 N/mm2 > 2200 N/mm2. Observaţie Atât pentru materialul compozit de referinţă, cât şi pentru noul material proiectat, fracţiile volumice ale fibrelor depăşesc valaorea critică dată de relaţia R * − RmM 69 − 25 = (12.7): v fcr = mM = 0,013 ; ca urmare, efectul de durificare 3400 − 25 Rmf − RmM datorită înglobării fibrelor în matrice este asigurat la ambele materiale. A.12.3. Un compozit cu fibre continui, este realizat înglobând fibre dintr-un material cu Ef = 80000 N/mm2 într-un material matrice cu EM = 8000 N/mm2. Să se analizeze cum se modifică, în funcţie de fracţia volumică a fibrelor vf, valorile modulului de elasticitate al compozitului EC pe direcţia fibrelor şi pe direcţia normală la fibre. Rezolvare Folosind relaţiile (12.5) şi (12.11) în condiţiile precizate în enunţul aplicaţiei se pot trasa graficele EC = f(vf) prezentate în figura 12.23. Analizând aceste grafice, rezultă că modulul de elasticitate al compozitului pe direcţia de orientare a fibrelor creşte liniar odată cu vf, în timp ce efectul de creştere odată cu vf a modulului de elasticitate al compozitului pe direcţia normală la fibre se manifestă pregnant numai la valori ridicate ale vf .

Fig. 12.23. Diagramele de variaţie, în funcţie de fracţia volumică a fibelor, a modulului de elasticitate determinat în lungul fibrelor şi pe direcţia normală la fibre la un compozit cu fibre de sticlă si matrice de răşină epoxidică 296

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

A12.4. Să se determine valoarea exponentului n din relaţia (12.12) pentru un agregat compozit alcătuit dintr-o matrice de cobalt în care sunt înglobate particule dure de carbură de wolfram, cunoscând că modulul de elasticitate al matricei este EM = 207000 N/mm2, modulul de elasticitate al particulelor este Ef = 705000 N/mm2, iar modulul de elasticitate al materialului cu vf = 0,5 este EC = 382000 N/mm2. Rezolvare Înlocuind datele din enunţul aplicaţiei în relaţia (12.12), se obtine ecuaţia exponenţială (transcendentă), cu necunoscuta n: 2 ⋅ 382 n = 207 n + 705 n .Această ecuaţie se poate rezolva pe cale numerică, considerând diverse valori ale necunoscutei n∈[−1;1]\{0}, calculând (pentru fiecare valoare a exponentului n) A = 2 ⋅ 382 n şi B = 207 n + 705 n şi declarând ca soluţie valoarea n pentru care se obţine A = B. Rezultatele utilizării aceastei proceduri de rezolvare sunt diagrafiate în figura 12.24, iar soluţia care se obţine astfel este n → 0 (aceeaşi soluţie rezultând şi prin utilizarea programului de rezolvare numerică a ecuaţiilor al produsului informatic MathCad).

Fig. 12. 24. Determinarea exponentului n din relaţia (12.12) pentru un agregat compozit cu particule de WC înglobate în matrice de Co

Fig.12.25. Diagrama de variaţie, în funcţie de vf, a modulului de elasticitate al agregatului compozit cu particule de WC şi matrice de Co

Observaţie În cazul agregatului compozit analizat, exponentul n din relaţia (12.12) tinde către valoarea zero şi, ca urmare, în această situaţie se poate considera că
297

18). care se poate considera în locul relaţiei (12. 6945 + 0. curba CNF redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate determinat pe direcţia normală la fibre la compozitul cu fibre de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt. în care: curba CLF redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate determinat în lungul fibrelor la compozitul cu fibre de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt. caracteristicile agregatelor compozite cu structura alcătuită din particulele unui material f distribuite într-o matrice dintr-un material M sunt intermediare celor care se pot determina în lungul fibrelor şi pe direcţia normală la fibre la compozitele cu fibre din material f înglobate în matricea M.12. pe baza relaţiei (12. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12.4⋅220n. se determină valoarea exponentului n din relaţia (12. Să se determine valoarea modulului de elasticitate EC al unui agregat compozit alcătuit dintr-o matrice M în care sunt distribuite uniform particule dintr-un material f.5. 6945 ] 298 − 1 0 . 6945 = 140625 N/mm2. iar soluţia (nebanală) care rezultă prin rezolvarea numerică a acesteia este.7. . care modelează analitic variaţia modulului de easticitate al agregatului compozit. n = − 0.12) pentru estimarea modulului de elasticitate al agregatelor compozite la care n → 0.18) Datele din enunţul aplicaţie satisfac această egalitate.11). fracţia volumică a particulelor fiind vf = 0. Se cunoaşte că modulul de elasticitate al materialului M este EM = 70000 N/mm2. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12.7 ⋅ 220000 − 0.26. Rezolvare Procedând ca la rezolvarea aplicaţiei A.12).7. modulul de elasticitate al materialului f este Ef = 220000 N/mm2.6⋅70n + 0.5). iar variaţia EC.12) (cu n = − 0. 12. Folosind relaţia (12.6945).25. Aşa cum s-a precizat în scap.4 este EC = 100000 N/mm2.6945. aşa cum se observă în figura 12. Respectarea acestei reguli de către agregatul compozit cu particule de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt este ilustrată în figura 12.3 ⋅ 70000 −0. A.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR modulul de elasticitate al materialului este definit. iar modulul de elasticitate al agregatului compozit (cu aceleaşi componente) având vf = 0. astfel: EC = lim [ E (1 − v f ) + E v f ] = E M f E f f n→0 n M n f v 1 n 1− v (12. se poate determina modulul de elasticitate al agregatului compozit cu = 0.12.4. ecuaţia exponenţială care trebuie rezolvată este: 100n = 0.2.12). rezultă vf EC = [0. curba AC redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate al agregatului compozit (cvasiizotrop) cu particule de carbură de wolfram uniform distribuite într-o matrice de cobalt. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12.

6. iar matricea din răşină epoxidică are RmM = 25 N/mm2 şi τrM = 40 N/mm2.Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite în funcţie de vf.05 4 40 τ rM 4 299 .5⋅105 N produce tensiuni normale (în 5 4F 4 ⋅ 7.5 ⋅ 10 lungul fibrelor) cu intensitatea σ = = = 1528 N/mm2.12.94 mm << L Procedând astfel.12.27. Rmf 1 1 3000 = 0. Fracţia volumică a fibrelor materialului compozit este vf = 0. considerând valoarea lungimii critice a fibrelor Lc dată de relaţia (12. orientate pe direcţia axei longitudinale a barei şi având diametrul df = 0.12) pentru agregatul compozit considerat în aplicaţia A.05 mm şi lungimea L = 50 mm. Rezolvare Solicitarea la tracţiune cu forţa F = 7.4. Să se stabilească dacă bara de tracţiune rezistă la solicitarea dată de o forţă cu intensitatea F = 7. 26. A.5⋅105 N. pentru agregatele compozite cu componentele M şi f precizate în enunţul aplicaţiei este redată în figura 12. 2 2 πD π 25 Fig.14). se obţine: LC = d f = 0. Determinarea exponentului n din relaţia (12.12.5 Fig.5 Rezistenţa la rupere a materialului compozit se poate determina cu relaţia (12. componentele materialului fiind caracterizate astfel: fibrele de sticlă au Rmf = 3000 N/mm2. în care notaţiile au semnificaţii similare celor precizate la rezolvarea aplicaţiei A.27. a modulului de elasticitate al agregatului compozit considerat în aplicaţia A. O bară de tracţiune cu diametrul D = 25 mm este realizată dintr-un material compozit durificat cu fibre discontinui de sticlă. în funcţie de vf. 12.15).12. Diagrama de variaţie.12.7.

7.17): θ cr = arctg 300 40 1833 = 1o15’. O bară de tracţiune cu diametrul D = 15 mm este realizată dintr-un material compozit cu fibre continui. . rezistenţa la rupere a compozitului este dată de relaţia (12. ca urmare.73) + 2500⋅0.θ = min( şi F = 1833 cos 5 2 o . 80 sin 2 5 o ) = min(1847. b) unghiul dintre axa longitudinală a barei şi direcţia orientării fibrelor este θ = 5 o. iar ≅ L L RmC = RmM (1 − v f ) + Rmf (1 − C )v f = 25(1 − 0. rezultând: π 15 2 1833 ≅ 3.5⋅105 N. fracţia volumică a fibrelor fiind vf = 0. forţa de πD 2 tracţiune monoaxială care produce ruperea barei are intensitatea dată de relaţia: πD 2 F= RmC . bara rezistă la solicitarea la tracţiune cu forţa F = 7.73. LC raportul de transfer al sarcinilor fiind foarte redus.7 ≅ 2065 N/mm2.02). L Deoarece σ < RmC.73 ≅ 1833 N/mm2 şi F = 4 b) Dacă fibrele materialului compozit din care este realizată bara sunt orientate sub un unghi θ = 5 o faţa de direcţia axei longitudinale a barei. 4 a) Dacă fibrele materialului compozit din care este confecţionată bara sunt perfect paralele cu axa longitudinală a barei ( pe direcţia căreia se aplică forţa F).10532) = 461 N/mm2 π 15 2 461 ≅ 8. RmC = 30(1 − 0. iar fibrele au Rmf = 2500 N/mm2. orientate pe direcţia axei longitudinale a barei.24⋅105 N. A. Rezolvare Ruperea barei se produce când tensiunile normale generate de solicitarea la 4F tracţiune cu forţa F au intensitatea σ = = RmC şi.12.16). RmM = 80 N/mm2 şi τrM = 40 N/mm2. 40 cos 5 sin 5 o o . 0.1⋅104 N. Diminuarea considerabilă a rezistenţei mecanice a 4 barei în acest caz este datorată faptului că măsura unghiului θ este mai mare decât valoarea critică dată de relaţia (12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (materialul are o comportare eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f. rezultând: RmC . Ştiind că matricea compozitului * are RmM = 30 N/mm2.6). să se estimeze intensitatea forţei de tracţiune F la care se produce ruperea barei în următoarele circumstanţe: a) fibrele materialului sunt perfect paralele cu axa longitudinală a barei.461. rezistenţa la rupere a compozitului RmC este dată de relaţia (12.7) + 3000(1 − 0.02)0.

nemetalice) utilizate în metalurgia pulberilor sunt materiale formate din granule (particule) de metale pure.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Capitolul 13 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR REALIZATE PRIN AGREGARE DE PULBERI 13.1 µm şi 1 mm. metodelor şi procedeelor tehnologice de obţinere a pulberilor (preponderent metalice) şi de utilizare a lor pentru realizarea de produse cu diverse destinaţii fac obiectul unei ramuri a metalurgiei numită metalurgia pulberilor . Introducere În tehnica actuală se utilizează. amestecul de pulberi este adus apoi la forma dorită (corespunzătoare produselor). uneori amestecate şi cu pulberi nemetalice. uneori. materiile prime sub formă de pulberi (de diverse sortimente compoziţionale şi/sau granulometrice) sunt amestecate în proporţiile necesare produselor care trebuie realizate. duze pentru ejectarea 301 . sulfuri etc. care conferă produselor compactitatea şi caracteristicile de utilizare dictate de aplicaţia căreia sunt destinate produsele. Pulberile (metalice şi. iar comprimatele de pulberi astfel obţinute se supun unui tratament termic.) cu dimensiunile cuprinse între 0. numit sinterizare. Tehnologiile de realizare a produselor prin metoda agregării pulberilor sunt aplicate de obicei în două scopuri: A. cu perspective mari de extindere în viitor. cu sau fără presare. Studiul şi aplicarea industrială a proceselor. plăcuţe pentru tuburi electronice. aliaje sau compuşi chimici (intermetalici. La fabricarea produselor prin metoda agregării pulberilor.1. tehnologiile de realizare a semifabricatelor şi pieselor pentru diverse aplicaţii din pulberi metalice. oxizi metalici. Realizarea de produse din materiale metalice care nu pot fi elaborate şi prelucrate primar prin tehnologiile clasice de topire – turnare: • piese (filamente.

) din metale greu fuzibile (W. având structura alcătuită dintr-o fază oxidică − ceramică (Al2O3.). inele. 13. Mo2C. • piese (scule aşchietoare. diamant – metale etc. filtre metalice din bronzuri. care este folosită în prezent pentru realizarea pulberilor de Mn.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR gazelor fierbinţi electrozi nefuzibili pentru sudare etc.. Ni – Fe etc. se obţin foarte greu în stare topită). contacte electrice. W – Cu. echipamente electrocasnice. TiC. came. cuzineţi. cu mărimea particulelor între 20 µm şi 1 mm şi forma predominant lamelară. • piese poroase cu diverse destinaţii: cuzineţi poroşi autoungători din bronzuri cu staniu sau din aliaje Fe – Cu. Fe – mase plastice. la aplicarea acestei metode.) înglobate într-o matrice metalică tenace (Co. Co. Al. având componentele cu ts foarte diferite şi/sau cu solubilităţi foarte reduse în stare lichidă. Fe – Cr. Principalele metode mecanice folosite în practica industrială pentru obţinerea pulberilor sunt: • Metoda măcinării. având ts ridicate. echipamente de calcul automat etc. Co. magneţi etc. oţeluri inoxidabile sau aliaje Monel.) sau pseudoaliajelor (aliajele W – Ag.2. aliaje Fe – Al. în construcţia de maşini (automobile. reacţionând puternic cu căptuşeala ceramică a agregatelor de elaborare – turnare. Ni. burete de 302 .). din materiale care pot fi elaborate în stare topită. realizate mai ales din pulberi feroase. Cr. Mo – Ag. Mo etc. pistoane. deoarece implică consumuri exagerate de materiale şi conduce la obţinerea de semifabricate cu precizia necorespunzătoare a formei şi dimensiunilor. magneţi etc. garnituri.). segmenţi. care. elemente de fricţiune. tacheţi. Cr. Realizarea de produse cu dimensiuni mici şi forme complicate. materia primă sub formă de material metalic turnat.) se folosesc pe scară largă astfel de piese sinterizate (roţi dinţate. Mo. • piese (plăcuţe şi scule pentru prelucrarea prin aşchiere a materialelor metalice) din materiale dure. Mo – Cu etc. ZrO2 etc. se obţin greu în stare lichidă şi se impurifică uşor. care. Ni etc. Ta.) înglobată într-o matrice metalică (Fe.. ce impune aplicarea unor operaţii tehnologice de finisare laborioase şi costisitoare. pârghii. Fe. dar a căror fabricare prin turnare nu este eficientă. Obţinerea şi caracterizarea pulberilor Pentru obţinerea pulberilor se utilizează două categorii de metode tehnologice: metodele mecanice şi metodele fizico – chimice. electrozi poroşi din nichel sau argint pentru echipamentele utilizate în electrochimie etc. TaC etc. B. având structura alcătuită din particule de carburi metalice dure (WC. de tipul unor agregate compozite. Nb etc.. Sb. compozitelor cu metale şi nemetale (Cu – grafit.) din materiale de tipul cermeturilor.).

Al. care se pot transforma uşor în pulberi prin măcinare. spongioase sau pulverulente. cu mărimea particulelor între 0. materia primă sub formă de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un creuzet (printr-o duză calibrată). sârme etc. oţeluri etc. iar ca agent chimic pulberea fină de Pb. alame. Au. la folosirea acestei metode. • Metoda carbonil. la aplicarea acestei tehnologii. cu mărimea particulelor între 0. Ni. Al etc. la folosirea acestei tehnologii. cu mărimea particulelor între 20 µm şi 400 µm şi forma predominant sferoidală. W. specifice fiecărui metal) în carbonil metalic Men(CO)m (condensat sub formă de lichid vâscos). vapori. aşchii. folosind ca materie primă soluţia de acetat de cupru. se transformă (în anumite condiţii de temperatură şi presiune. Cd. Au. Cu. de exemplu. Pt etc. utilizată în prezent pentru obţinerea pulberilor de Ni. rezultă precipitate granulare de plumb acoperite cu cupru. bronzuri. apă etc. materia primă sub formă de soluţie apoasă a sărurilor metalului (Me) care trebuie obţinut sub formă de pulbere este supusă unui agent chimic (pulbere de Zn. folosită în prezent pentru obţinerea pulberilor de Fe. iar descompunerea prin volatilizare a acestuia determină formarea oxidului de carbon (care se reutilizează în proces) şi pulberii metalului Me. producând reducerea oxizilor. aplicată actual pentru fabricarea pulberilor de Ag.. Pt. este transformată în pulbere prin măcinare în mori cu bile sau în mori cu vârtej. Cu. Cu. V. Fe.) care produce precipitarea metalului (Me) sub formă de pulbere. • Metoda pulverizării din fază lichidă. Fe. aliaje Fe – Ni. este supusă acţiunii unui curent de oxid de carbon. Cr. materia primă sub formă de minereu oxidic de fier sau arsură de fier. care. Co. precipitate obţinute prin electoliză.. aplicată actual pentru realizarea pulberilor de Fe.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi minereu. 303 . Cr. suferă impactul cu mai multe jeturi (de aer.1 µm şi 100 µm şi forma aciculară (dendritică). materia primă sub formă de soluţii apoase sau topituri de săruri metalice este descompusă prin electroliză. la utilizarea acestei metode. Ni. care se transformă în particule de pulbere prin solidificarea într-o baie de răcire. la aplicarea acestei metode.1 µm şi 10 µm şi forma sferoidală. Zn. • Metoda electrolitică. • Metoda precipitării din soluţii apoase. Ta. materia primă sub formă de aşchii ale metalului (Me) care trebuie adus în formă de pulbere este introdusă într-un cuptor tubular. Ni – Co etc. Ni – Mo. Ni. Principalele metode fizico – chimice de elaborare a puberilor metalice sunt: • Metoda reducerii oxizilor. aplicată pentru realizarea pulberilor de Fe. Sn.. aliaje Fe – Ni.. Fe – Ni – Mo etc. în stare măcinată este supusă acţiunii unui agent chimic (pulbere de cocs sau gaz metan). o transformă în pulbere de fier pur. Fe – Cr. Co. Fe – Mo. obţinându-se depozite catodice compacte − fragile.) şi este pulverizată în picături fine. metoda permite şi obţinerea pulberilor cu particule bimetalice.

particulele pulberilor metalice uzuale au structura internă spongioasă (cu macropori deschişi). pulberile metalice uzuale au particulele cu suprafeţe neregulate şi rugoase. această caracteristică se exprimă de obicei prin mărimea suprafeţei totale a particulelor. poroasă (cu macropori închişi) sau compactă (fără macroporozităţi). b − particule lamelare. existând însă şi pulberi ale căror particule au suprafeţe netede şi regulate. pulberile cu particule lamelare (platiforme) şi pulberile cu particule echiaxiale (sferoidale. Principalele forme ale particulelor pulberilor utilizate în metalurgia pulberilor: a − particule aciculare. pentru exprimarea acestei caracteristici se folosesc două mărimi: diametrul echivalent al particulelor sau mărimea celui mai mic ochi de sită prin care acestea pot trece.1. Principalele caracteristici fizice ale pulberilor metalice sunt: • forma particulelor. • suprafaţa specifică a particulelor. • calitatea suprafeţei particulelor. . cu ajutorul histogramelor granulometrice ale pulberii şi modelate analitic cu ajutorul unei funcţii de distribuţie a granulaţiei pulberii (de obicei. raportată la masa sau volumul lor efectiv. 13. compoziţia granulometrică a unei pulberi metalice putându-se exprima prin fracţiile granulometrice ale particulelor de diferite mărimi ce intră în alcătuirea pulberii. c − particule sferoidale . aşa cum se poate observa în figura 13. pulberile metalice uzuale au granulaţia eterogenă.5).6. aplicaţia A.1. mărimea particulelor acestora încadrându-se într-un domeniu mai mult sau mai puţin extins.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Pulberile metalice prezintă o serie de caracteristici fizico – chimice şi tehnologice care influenţează esenţial calitatea produselor obţinute prin agregarea lor. această caracteristică se apreciază pe baza raportului dintre cele trei dimensiuni caracteristice ale particulelor. aşa cum se poate observa în figura 13. • mărimea particulelor. trei grupe de pulberi: pulberile cu particule fibroase (aciculare).2. • structura internă a particulelor. distingându-se din acest punct de vedere. poliedrice ). • volumul specific de umplere Vu. funcţia erorilor – v. inclusiv a macroporilor deschişi conţinuţi de acestea. definite. o caracteristică derivată a acesteia fiind densitatea de umplere ρu = 304 1 Vu Fig. această caracteristică se defineşte ca fiind volumul ocupat de unitatea de masă de pulbere vărsată liber (netasată) într-un vas de măsurare.

Definirea granulaţiei cu ajutorul histogramei granulometrice pentru pulberile cu: a − gamă largă de dimensiuni ale particulelor. ρe fiind densitatea materialului particulelor pulberii.2.. . o caracteristică derivată este porozitatea de umplere Pu = 100 − Cu.. S.) al particulelor şi rezistenţa la oxidare a particulelor. această caracteristică este definită ca fiind raportul procentual dintre volumul efectiv al particulelor pulberii Ve şi volumul de umplere Vu. Principalele caracteristici tehnologice ale pulberilor metalice sunt: • fluiditatea. aceste caracteristici depinzând de natura materialului particulelor şi de metoda folosită pentru obţinerea pulberilor. P etc. O.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi • compactitatea de umplere Cu. se poate defini caracteristica numită grad de V − Vsc . Si. această caracteristică reprezintă volumul ocupat de unitatea de masă de pulbere după tasarea ei prin scuturare intensă. această caracteristică se defineşte ca fiind cantitatea (masa) de pulbere ce se scurge în unitatea de timp prin orificiul calibrat al unei pâlnii şi este dependentă în special de calitatea suprafeţei particulelor şi de compoziţia granulometrică a pulberilor. C u = Ve Vu 100 = ρu ρe 100 . pentru pulberile metalice uzuale Vsc fiind cu 20.30 % mai mic decât Vu. îndesare (prin scuturare) I s = u Vu Fig. ρpr reprezentând masa unităţii de volum a unei pulberi supuse unei presiuni de compactizare p. • volumul specific de scuturare Vsc. cunoscând (pentru o pulbere metalică dată) Vsc şi Vu. b − gamă îngustă de dimensiuni ale particulelor Principalele caracteristici chimice ale pulberilor metalice sunt conţinutul de impurităţi (C. 13. aceste caracteristici exprimă presabilitatea pulberilor. • densitatea de presare ρpr şi compactitatea de presare Cpr. iar Cpr fiind C pr = 305 ρp ρe 100 . cunoaşterea ei fiind deosebit de importantă pentru reglarea corectă a dispozitivelor de dozare a pulberilor folosite la realizarea unui anumit produs.

această caracteristică exprimă capacitatea unei pulberi de a da prin presare un semifabricat suficient de rezistent. aşa cum sugerează schemele din figura 13. care definesc interacţiunea complexă dintre particulele pulberilor şi dintre particule şi mediul (gazos sau lichid) cu care acestea vin în contact în cursul operaţiilor de realizare a produselor sinterizate. Vs şi Pu) depinde esenţial de fluiditatea pulberilor. contribuind la intensificarea proceselor de adsorbţie. La obţinerea produselor prin agregare de pulberi trebuie să se ţină seama de următoarele particularităţi privind caracteristicile şi comportarea pulberilor: • terminarea bruscă a structurii cristaline pe suprafeţele libere ale particulelor pulberilor metalice face ca atomii aflaţi pe aceste suprafeţe. de compoziţia granulometrică a pulberilor. ci şi de rugozitatea suprafeţelor particulelor care alcătuiesc pulberile (care poate determina modificări esenţiale ale mobilităţii reciproce a particulelor pulberilor la vărsarea şi/sau presarea lor în matriţele utilizate la obţinerea produselor sinterizate). în funcţie de compoziţia granulometrică. oxidare. cu orbitalele electronice incomplete.3. Fig. denumirea ei fiind determinată de faptul că rezistenţa mecanică a oricărui semifabricat obţinut prin presarea unei pulberi depinde în principal de comportarea zonelor sale cu sensibilitate maximă la degradare: muchiile ascuţite şi pereţii foarte subţiri. 13. corodare. Compactitatea de umplere. datorită multiplelor imperfecţiuni cristaline (de tipul vacanţelor. să aibă o mobilitate accentuată şi o mare capacitate de a atrage electroni. care să-şi păstreze forma şi să nu sufere pierderi masice în timpul manipulărilor la care este supus în procesul de fabricare a produselor. care este influenţată nu numai de forma particulelor pulberilor şi.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • rezistenţa muchiilor. difuzie etc. • realizarea unei împachetări compacte a particulelor pulberilor (micşorarea valorilor caracteristicilor Vu. pentru pulberile: a − cu gamă largă de dimensiuni ale particulelor. b − cu gamă îngustă de dimensiuni ale particulelor 306 . dislocaţiilor sau defectelor de împachetare) pe care le conţin. caracterul rugos al suprafeţelor libere şi starea de nesaturare electronică a atomilor de pe aceste suprafeţe determină o reactivitate accentuată a acestora.3.. iar suprafeţele să prezinte aspect rugos.

care conduc la formarea în masa pulberilor a unor aglomerate (grupări de particule ferm legate între ele prin forţe superficiale de adeziune) şi a unor agregate (grupări de aglomerate slab legate între ele şi uşor de dezintegrat prin acţiuni mecanice).3. 13. Schema micşorării compactităţii pulberilor la formarea aglomeratelor şi agregatelor de particule • pe măsură ce dimensiunile particulelor pulberilor se micşorează. se desfăşoară în mai multe etape.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Fig. gradul de îndesare şi compactitatea de presare a pulberilor şi determină obţinerea de produse cu porozitate excesivă (inacceptabilă). Aceste procese. suprafaţa lor specifică se măreşte. Transformările structurale la presarea şi sinterizarea pulberilor Procesele esenţiale ce trebuie realizate pentru obţinerea produselor prin metoda agregării pulberilor constau în formarea legăturilor de consolidare a particulelor pulberii sau amestecului de pulberi utilizate ca materie primă. determinând apariţia unor fenomene de frecare şi adeziune între particule.4. formarea aglomeratelor şi agregatelor trebuie împedicată. aşa cum se poate observa în figura 13. astfel de legături apar între particulele pulberilor metalice la simpla lor vărsare sau tasare în matriţele folosite la realizarea produselor şi sunt (în general) instabile. soluţia tehnologică cea mai indicată în acest scop constând în utilizarea unor substanţe lubrifiante (depuse pe particulele pulberilor sau adăugate la dozarea şi amestecarea pulberilor în vederea realizării produselor sinterizate). diminuează compactitatea de umplere. aşa cum s-a arătat anterior. neputând asigura gradul de consolidare necesar pentru ca produsele să-şi păstreze configuraţia la extragerea din matriţe.4. iar influenţele rugozităţii suprafeţelor libere ale particulelor şi reactivităţii acestor suprafeţe devin mai importante. • creşterea legăturilor punctiforme şi formarea suprafeţelor de 307 . deoarece.13.5: • crearea legăturilor punctiforme între particule. schematizate în figura 13.

între particulele pulberilor supuse prelucrării se formează suprafeţe de contact (punţi de legătură). ale cărei cristale sunt dezvoltate între (peste) particulele pulberilor.. dar există şi procedee tehnologice care prevăd executarea lor simultană (presarea la cald sau sinterizarea sub presiune).5. • creşterea cristalelor noi.. De obicei cele două operaţii se realizează succesiv. alunecarea lor reciprocă şi umplerea golurilor. La operaţia de presare. se desfăşoară mai ales în cursul operaţiilor tehnologice de presare a pulberilor în matriţe şi de sinterizare a comprimatelor obţinute prin presare. care asigură amestecului de pulberi împachetarea 308 . deformarea plastică şi sudarea între ele a particulelor) şi sunt finalizate. prin care amestecurile neconsolidate de pulberi se transformă în produse compacte şi rezistente. în urma desfăşurării acestei etape. d − diminuarea şi sferoidizarea porilor Procesele descrise succint mai înainte.2000 MPa) şi se transformă într-un comprimat cu forma produsului ce urmează a fi realizat. agregatele de pulberi capătă o structură cristalină nouă. prin creşterea germenilor formaţi în etapa anterioară. sferoidizarea şi diminuarea dimensiunilor porilor. c − formarea şi creşterea cristalelor noi. aceste procese sunt declanşate prin presarea pulberilor în matriţe (care determină compactizarea pulberilor prin redistribuirea particulelor. mai ales a celor aflaţi pe suprafeţele libere ale acestora şi desfăşurarea intensă a unor procese de difuzie. care au tendinţa de a se dezvolta independent sub forma unor noi cristale şi de a declanşa astfel un proces general de recristalizare în masa pulberilor. în cursul tratamentului termic de sinterizare. sferoidizarea şi chiar dispariţia porilor. prin încălzirea pulberilor presate. de tipul unor germeni cristalini. Procesele care se desfăşoară în timpul operaţiei de presare pot fi descrise astfel: • la începutul presării se produce reorientarea particulelor.13. b − formarea suprafeţelor de contact. Fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR contact (punţilor de legătură) între particule. amestecul de pulberi este presat în cavitatea unei matriţe (la presiuni p = 100. asigurând consolidarea acestora şi micşorarea. Principalelor etape de formare a legăturilor de consolidare la realizarea produselor prin agregare de pulberi: a − formarea legăturilor punctiforme. care determină creşterea mobilităţii atomilor particulelor pulberilor.

care determină dislocarea straturilor eterogene (ce conţin oxizi. Pentru conducerea corectă a operaţiei de presare şi aprecierea corespunzătoare a eficienţei proceselor care se desfăşoară în cursul acesteia trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • deformarea plastică locală a zonelor de contact ale particulelor se realizează (în mod obişnuit) la rece. care se constituie într-o sursă de activare mecanică. se produce deformarea plastică locală a particulelor în zonele lor de contact reciproc. sudarea prin presiune a particulelor nu se poate realiza. în acest fel realizându-se sudarea între particulele pulberii. sudarea prin presiune a particulelor pulberii se realizează prin următorul mecanism: − sub acţiunea presiunii exercitate asupra pulberii. molecule de aer adsorbit. 309 . • dacă particulele pulberii supuse presării au plasticitate scăzută. determinată şi de intensitatea scăzută cu care se desfăşoară procesele de difuzie la temperatura de presare. ca urmare a desfăşurării acestor procese. procesele de deformare sunt transferate în afara zonelor de contact ale particulelor (spre materialul neecruisat din interiorul particulelor pulberii) înainte de aplatizarea completă a microneregularităţilor şi dizlocarea suficientă a straturilor eterogene de pe suprafeţele în contact ale particulelor. ca urmare. fiind însoţită de ecruisarea materialului (creşterea rezistenţei la deformare a materialului) din aceste zone şi.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi cea mai densă posibilă la dimensiunile şi forma pe care le prezintă particulele componente. în plus. iar punţile de legătură realizate prin sudare au (datorită extinderii reduse şi conţinutului mare de impurităţi) rezistenţă mecanică relativ scăzută. particule de praf ionizate etc. atomii marginali ai particulelor se apropie la distanţe având ordinul de mărime al parametrilor stucturii cristaline a materialului particulelor şi interacţionează dând naştere unor germeni cristalini comuni în zonele de contact ale particulelor. extinderea redusă a punţilor de legătură realizate prin sudare este. − o parte din energia acumulată în materialul deformat plastic din zonele de conact ale particulelor pulberii constituie energia de activare necesară creşterii şi transformării în cristale a germenilor cristalini comuni. molecule de apă şi grăsimi. la fabricarea produselor din pulberi metalice sau nemetalice nedeformabile consolidarea prin presare a particulelor pulberilor şi obţinerea unor comprimate cu rezistenţă mecanică acceptabilă se realizează numai dacă particulele sunt amestecate cu un liant metalic (care rămâne în compunerea produsului) sau organic (care se elimină în cursul sinterizării).) şi aplatizarea micronereguarităţilor din aceste zone. ca urmare. • odată cu creştera presiunii se produce deformarea elasto – plastică a particulelor pulberii şi se crează condiţiile necesare sudării lor prin presiune.

dacă plasticitatea particulelor pulberilor este redusă. îndepărtarea produselor rezultate din reducerea. determină consolidarea şi creşterea germenilor cristalini formaţi în zonele de contact dintre particule. numit efect postelastic. efectul postelastic este important (comprimatele îşi măresc volumul cu câteva procente la scoaterea lor din matriţe) şi poate produce distrugerea comprimatelor. care constau în reducerea peliculelor de oxizi de pe suprafeţele particulelor. Ts fiind 3 5 temperatura de solidificare – topire (în K) a componentului principal al pulberii sau amestecului de pulberi din care se confecţionează produsele. Desfăşurarea acestor procese şi calitatea produselor obţinute prin agregare de pulberi sunt influenţate esenţial de regimul tehnologic al tratamentului de sinterizare. în plus. ca urmare. descompunerea şi vaporizarea substanţelor introduse la presare ca lianţi sau lubrifianţi. De 2 4 obicei. accelerată de ridicarea temperaturii. difuzia atomilor. temperatura de sinterizare se adoptă Tsi = ( ⋅ ⋅ ⋅ )Ts . densificarea (micşorarea porozităţii) şi recristalizarea structurii produselor realizate prin agregare de pulberi.6. • creşterea temperaturii determină desfăşurarea unor procese chimice. care produc consolidarea şi creşterea punţilor de legătură dintre particule. aşa cum sugerează imaginile prezentate în figura 13. Pri ncipalii parametri de regim ai tratamentului de sinterizare se aleg astfel: • Temperatura de sinterizare Tsi se stabileşte având în vedere că sinterizarea trebuie să asigure formarea de noi cristale între particulele pulberilor din care sunt realizate comprimatele supuse acestui tratament. se 310 . determină • declanşarea unor procese de recristalizare a materialului (ecruisat prin deformarea plastică la rece produsă de presare) din zonele de contact ale particulelor şi din interiorul acestora. se manifestă un fenomen de creştere bruscă a volumului acestor comprimate. sferoidizarea şi micşorarea porilor şi finisarea granulaţiei produselor. eliminarea gazelor şi lichidelor adsorbite pe suprafeţele particulelor pulberii.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • la extragerea comprimatelor din matriţele în care s-a realizat presarea se produce relaxarea elastică a materialului particulelor pulberii şi. bazate pe difuzie. accelerată de ridicarea temperaturii. în cazul amestecurilor de pulberi (cu particule din materiale diferite) se produce şi alierea particulelor cu componentele transportate prin difuzie din particulele vecine. evitarea acestui fenomen nedorit fiind asigurată de utilizarea lianţilor. Procesele care se desfăşoară în timpul sinterizării pot fi descrise astfel: • difuzia atomilor. care au ca efecte consolidarea legăturilor dintre particulele pulberii. Sinterizarea este tratamentul termic prin care se realizează activarea termică a comprimatelor de pulberi în vederea desfăşurării proceselor.

b − pulberea presată şi sinterizată o oră la 900 oC. 311 . scap. fapt ce are ca efecte accelerarea proceselor şi obţinerea unor produse cu compactitate ridicată. 3.5). Trp fiind temperatura de recristalizare primară a componentului principal al pulberii sau amestecului de pulberi (T rp ≅ 0. hidrocarburi etc. în corelaţie cu gradul de sinterizare necesar realizării proprietăţilor de utilizare dorite ale produselor. amoniac. În prezent se practică pe scară largă sinterizarea în vid. Acest mod de alegere a temperaturii T si conduce în anumite cazuri. la desfăşurarea proceselor de sinterizare în prezenţa unei anumite cantităţi de fază lichidă. Efectele presării şi sinterizării pulberii de argint cu incluziuni de Al2O3: a − pulberea vărsată în matriţa de presare. deoarece prezenţa oxizilor în masa sau pe suprafeţele particulelor pulberilor folosite la realizarea produselor influenţează negativ desfăşurarea proceselor de difuzie care au loc în cursul sinterizării. pentru a asigura condiţiile termice necesare desfăşurării proceselor de recristalizare care stau la baza formării legăturilor de consolidare între particule. scap. mediu ieftin.7). Mediile reducătoare (atmosferele de hidrogen. Mediile neutre (atmosferele de argon) se folosesc la sinterizarea produselor din pulberi metalice lipsite de oxizi.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi observă că tratamentul se efectuează la Tsi > Trp. manipulare sau depozitare. la stabilirea mărimii τsi se ţine seama că aceasta este direct proporţională cu volumul particulelor pulberii din care se realizează produsele şi invers proporţională cu coeficientul de difuzie D al componentului principal al pulberii (care se corelează cu Tsi conform (1. • Mediul de sinterizare se alege în mod obişnuit neutru sau reducător. 13.4T s – v.15) – v. uşor de obţinut şi cu activitatea chimică (reducătoare sau neutră) reglabilă (prin nivelul vidului şi temperatura Tsi utilizate la sinterizare).) se utilizează atunci când pulberile din care se realizează produsele se oxidează uşor sau prezintă conţinuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare. 1. când pulberile sau amestecurile de pulberi conţin componente secundare cu temperatura de solidificare – topire inferioară T si.6. c − pulberea presată şi sinterizată 240 ore la 900 oC • Durata sinterizării τsi se stabileşte experimental. Fig.

13. se comportă ca niste agregate compozite. Fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 13.4. b − timp de 6.2. cu structura alcătuită din particulele unui material înglobate într-un material suport (liant. 312 . 12. Microstructurile produselor din pulbere de Fe sinterizată la 800 oC: a − timp de 0. b − material cu 85 % WC şi 15 % Co Fig. Microstructurile produselor sinterizate din WC cu liant de Co: a − material cu 94 % WC şi 6 % Co.5 ore. matrice). 13.7.7. forma şi dimensiunile porilor. Structurile şi proprietăţile produselor sinterizate Produsele care se obţin prin metoda agregării pulberilor au caracteristicile structurale (influenţate de compoziţia chimică şi de regimul tehnologic folosit la sinterizare) sugerate de micrografiile prezentate în figurile 13.8 şi 13.9.8.5 ore. Produsele sinterizate prezentând o porozitate Pp au caracteristicile fizico − mecanice determinate atât de caracteristicile structurii realizate prin sinterizare. 13. numărul şi proporţia fazelor care alcătuiesc structura) şi prin forma. dimensiunile. c − timp de 22 ore Produsele fără porozitate. definite prin constituţia acesteia (natura. cât şi de mărimea porozităţii. caracteristicile lor putând fi determinate aplicând principiile prezentate în scap. modul de distribuţie şi gradul de dispersie al fazelor componente ale structurii.

de caracteristica mecanică considerată. K s/ şi m sunt constante cu valorile dependente de natura materialului sinterizat şi.9.2) în care Y şi Ys reprezintă valorile unei caracteristici mecanice determinate pe materialul sinterizat şi. prima dintre relaţiile (13.2) este potrivită pentru a estima duritatea Brinell (Y ≡ HB. (13. evident. iar Ks. densitatea produsului sinterizat. Ys ≡ As) ale materialelor sinterizate. Cercetările experimentale întreprinse asupra diverselor materiale obţinute prin metoda agregării de pulberi au evidenţiat faptul că dependeţele dintre principalele caracteristici mecanice ale acestor materiale şi porozitatea lor pot fi exprimate analitic prin relaţii de forma: Y = Ys e − K s Pp sau Y = Ys (1 − K s/ Ppm ) (13. dacă se consideră Ys ≡ HBs = 75 HBS şi Ks = 0. în cazul produselor realizate din pulberi de fier sinterizate. respectiv. de exemplu. b − electrod din pulbere de wolfram.049. iar Vs şi ρs – volumul şi. 313 . Prima dintre relaţiile (13. rezistenţa la tracţiune (Y ≡ Rm. respectiv. respectiv. caracteristicile mecanice ale acestor produse pot fi influenţate în măsură importantă de mărimea porozităţii Pp (în %). Ys ≡ Es) şi coeficientului contracţiei transversale (Y ≡ µ.2) permite a se estima duritatea Brinell HB. c − piesă din pseudoaliaj W−Ni−Fe obţinută prin sinterizare Deoarece porii prezenţi în produsele sinterizate diminuează secţiunile portante şi au efectele unor concentratori de tensiuni. Microstructurile unor produe industriale sinterizate: a − filtru din pulbere de bronz. densitatea masei structurale (lipsită de pori) a produsului. definită prin relaţiile: V − Vs ρ 100 = (1 − )100 . pe materialul (lipsit de pori) care alcătuieşte masa structurală a produsului sinterizat.1) Pp = V ρs în care V şi ρ reprezintă volumul şi. Ys ≡ Rms) şi alungirea procentuală după rupere (Y ≡ A.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Fig. Ys ≡ HBs). în timp ce a doua relaţie permite modelarea numerică a modulului de elasticitate longitudinală (Y ≡ E. Ys ≡ µs) ale unor astfel de materiale. 13.

03 şi m = 0. 304 durată de sinterizare. 301 agregate.05⋅105 N/mm2.35. 301 fibroase.10. 303 metode mecanice măcinare. Cuvinte cheie aglomerate. porozitatea influenţează şi alte caracteristici ale produselor sinterizate: conductibilitatea termică şi electrică. pulverizare. Curbele Wöhler ale fierului sinterizat cu diferite valori ale porozităţii Pp Porozitatea produselor sinterizate influenţează negativ rezistenţa la oboselă a acestora. 13.67 şi coeficientului lui Poisson. 310 volum specific de scuturare. 301 metode fizico-chimice reducere oxizi. 307 agregare pulberi. 311 metalurgia pulberilor.2) permite a se determina cu o bună precizie valorile modulului de elasticitate longitudinală E.10. 305 grad de îndesare. dacă se ia Ys ≡ µs = 0. 302 porozitate de umplere. dacă se utilizează Ys ≡ As = 40 % şi Ks = 0. 310 fluiditate.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR rezistenţa la tracţiune Rm. precipitare. 307 compactitate de presare. 305 densitate de presare. aşa cum rezultă examinând curbele de durabilitate (Wöhler) ale pieselor din fier sinterizat prezentate în figura 13. Fig. sferoidale. 305 mediu de sinterizare. dacă se ia Ys ≡ Rms = 250 N/mm2 şi Ks = 0. 304 sinterizare. iar cea de-a doua relaţie din grupul (13. 305 pulberi. 305 314 . 305 compactitate de umplere.058. rezistenţa la coroziune etc. K s/ = 0. carbonil. 310 temperatură de sinterizare. electrolitică. K s/ = 0. 311 efect postelastic. De asemenea. dacă se consideră Ys ≡ Es = 2. 305 densitate de umplere.01 şi m = 1. lamelare.043 şi alungirea procentuală după rupere A. caracteristicile magnetice.

d) barele de tracţiune din răşină poliesterică armată cu fibre de sticlă? T.3. Bucureşti. b) plăcuţele din materiale dure pentru sculele aşchietoare. Ohio..4. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. Editura didactică şi Pedagogică. vol. Macmillan Publishing Commpany.1. Bucureşti.13. apă etc. suferă impactul cu mai multe jeturi (de aer. II. Piese sinterizate din pulberi metalice. d) metoda precipitării din soluţie apoasă? 315 .. Gâdea S. 1985 6. Drăgulănescu E.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi Bibliografie 1. Metalografie. Surdeanu T. American Society for Metals.. b) metoda carbonil. c) filtrele din aliaje Monel. Tehnologia materialelor. Aliaje dure sinterizate din carburi metalice. Metoda de producere a pulberilor la a cărei aplicare materia primă sub formă de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un creuzet (printr-o duză calibrată). b) plăcuţele dure din cermeturi pentru sculele aşchietoare. 1985 5. vol...a. Zecheru Gh..13.13. Care dintre următoarele etape se parcurg la fabricarea unui produs prin metoda agregării de pulberi: a) obţinerea pulberilor. c) spargerea comprimatelor realizate prin presare. Bucureşti. d) grinzile metalice pentru poduri? T. 1986 Teste de autoevaluare T. Bucureşti. care se transformă în particule de pulbere prin solidificarea într-o baie de răcire. Universitatea din Ploieşti. Ciocârdia C.2. Petrescu M.13. b) presarea pulberilor. Gâdea S.. c) metoda pulverizării din fază lichidă. Shakelford J. 1981 3. New York. Care dintre următoarele produse se pot obţine prin metoda agregării de pulberi: a) electrozii nefuzibili din wolfram pentru sudare. 1986 7. * * * Metals Handbook Ninth Edition. 1984 4. este: a) metoda electolitică... Partea a doua. vapori. Editura Tehnică. c) arborii cotiţi ai motoarelor Diesel pentru camioanele de mare tonaj. Editura Tehnică. Drăgulănescu I. Editura Didactică şi Pedagogică. Care dintre următoarele produse se pot obţine prin metoda agregării de pulberi: a) cuzineţii din bronz grafitat. Introduction to Materials Science for Engineers.) şi este pulverizată în picături fine. d) sinterizarea comprimatelor obţinute prin presare? T. Perneş M. 1988 2.9. ş. Ploieşti.

care se pot transforma uşor în pulberi prin măcinare. raportată la masa sau volumul lor efectiv defineşte: a) volumul specific al pulberii. Care dintre următoarele caracteristici ale pulberilor metalice se încadrează în categoria caracteristicilor fizice: a) mărimea particulelor. Grupările de particule ferm legate între ele prin forţe superficiale de 316 . Cantitatea (masa) de pulbere ce se scurge în unitatea de timp prin orificiul calibrat al unei pâlnii defineşte: a) densitatea de presare a pulberii. b) suprafaţa specifică a particulelor. Capacitatea unei pulberi de a da prin presare un semifabricat suficient de rezistent. c) fluiditatea: d) densitatea de presare? T. Mărimea suprafeţei totale a particulelor unei pulberi.13.13. b) rezistenţa la oxidare a particulelor pulberii.13.13. d) amestecare a pulberilor? T. c) rezistenţa muchiilor (comprimatelor obţinute prin presarea pulberii).13. d) compactitatea de presare? T.14. Care dintre următorii factori influenţează fluiditatea unei pulberi: a) forma particulelor. d) fluiditatea pulberii? T. obţinându-se depozite catodice compacte fragile.9. b) suprafaţa specifică a particulelor pulberii.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR T. este: a) metoda măcinării.12.13. c) densitatea de presare. Metoda de producere a pulberilor la a cărei aplicare materia primă sub formă de soluţii apoase sau topituri de săruri metalice este descompusă prin electroliză.13. d) creşterea cristalelor noi.13.13. d) metoda electrolitică? T. d) porozitatea de umplere a pulberii? T. b) metoda precipitării din soluţie apoasă. Care dintre următoarele procese se produc la formarea legăturilor de consolidare a particulelor pulberii utilizate ca materie primă pentru obţinerea unui produs: a) crearea legăturilor punctiforme între particule.5. d) rugozitatea suprafeţelor particulelor? T. d) fluiditatea pulberii? T. b) suprafaţa specifică a particulelor pulberii. c) mărimea particulelor pulberii. c) compactitatea de umplere a pulberii. b) compoziţia granulometrică a pulberii. Procesele prin care amestecurile neconsolidate de pulberi se transformă în produse compacte şi rezistente se desfăşoară mai ales în cursul operaţiilor tehnologice de: a) dozare a pulberilor. sferoidizarea şi diminuarea dimensiunilor porilor? T.10.7. b) volumul specific de scuturare. care să-şi păstreze forma şi să nu sufere pierderi masice în timpul manipulărilor la care este supus în procesul de fabricare a produselor defineşte: a) densitatea de umplere a pulberii.13. b) presare a pulberilor în matriţe.13. c) sinterizare. c) metoda carbonil. inclusiv a macroporilor deschişi conţinuţi de acestea. Care dintre următoarele caracteristici ale pulberilor metalice se încadrează în categoria caracteristicilor tehnologice: a) densitatea de umplere. c) creşterea legăturilor punctiforme şi formarea suprafeţelor de contact (punţilor de legătură) între particule. c) conţinutul de impurităţi al particulelor pulberii. spongioase sau pulverulente.8.6. b) dezintegrarea particulelor.11.

este denumită: a) sinterizare. b) aglomerate de particule. b) măresc duritatea. 13. d) micşorează modulul de elasticitate? Aplicaţii A. d) sinterizare? T. Care dintre următoarele efecte corespund prezenţei porilor în produsele realizate prin metoda agregării de pulberi: a) diminuează rezistenţa la tracţiune. c) călire martensitică. Ca urmare.13. amoniac. Care dintre următoarele afirmaţii privind alegerea regimului tehnologic la sinterizarea comprimatelor de pulberi sunt adevărate: a) temperatura de sinterizare trebuie să fie mai mică decât temperatura de recristalizare primară a materialului componentului principal al pulberii.). b) dilatare termică.13. care produc consolidarea şi creşterea punţilor de legătură dintre particule.2. însoţită de creşterea bruscă a volumului comprimatelor de pulberi la scoaterea lor din matriţele în care au fost realizate prin presare. b) normalizare. d) atmosferele de argon se folosesc la sinterizarea produselor din pulberi metalice lipsite de oxizi? T. c) când pulberile din care se realizează produsele se oxidează uşor sau prezintă conţinuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare. considerând că o masă M de pulbere conţine np particule cu volumul (total) efectiv 317 .1. c) efect postelastic.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi adeziune sunt denumite: a) agregate de particule. hidrocarburi etc. Relaxarea elastică a materialului particulelor pulberii. să se stabilească relaţia de determinare a suprafeţei specifice a pulberilor alcătuite din particule cubice (cu latura dp) sau sferice (cu diametrul dp) realizate dintr-un material cu densitatea ρe. suprafaţa specifică a particulelor unei pulberi este raportul dintre suprafaţa totală a particulelor şi suprafaţa lor efectivă (numit suprafaţă specifică Sv) sau raportul dintre suprafaţa totală a particulelor şi masa lor efectivă (numit suprafaţă specifică Sm).13. d) dislocaţii.15. densificarea (micşorarea porozităţii) şi recristalizarea structurii produselor realizate prin agregare de pulberi este denumit: a) recoacere completă.16. Tratamentul termic prin care se realizează activarea termică a comprimatelor de pulberi în vederea desfăşurării proceselor.13. c) măresc rezistenţa la oboseală. bazate pe difuzie.17. b) durata sinterizării este direct proporţională cu volumul particulelor pulberii din care se realizează produsele şi invers proporţională cu coeficientul de difuzie D al componentului principal al pulberii. d) lipituri? T. manipulare sau depozitare sinterizarea se face în atmosferă reducătoare (hidrogen. Rezolvare Conform definiţiei date în scap. d) expansiune? T.13.18.

suprafaţa Sp ( S p = 6d p .2. A.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Ve. rezultă pentru pulberea precizată în enunţul aplicaţiei: compactitatea ρ 3500 de umplere a pulberii este C u = u 100 = 100 ≅ 44. se obţin relaţiile: 6 6 .6 ≅ 55. (13. rezultă: S v = . şi S m = = = n pV p V p n p ρ eV p ρ eV p înlocuind în aceste relaţii expresiile mărimilor Sp şi Vp.6 %. 13.4 % .3) şi S m = Sv = ρe d p dp Observaţie Relaţiile (13. dacă particulele au forma sferică). Să se determine pentru această pulbere compactitatea de umplere Cu. În cazul pulberilor cu particule de formă neregulată (cu macropori deschişi. porozitatea pulberii presate este este C pr = ρe 7850 Ppr = 100 – Cpr = 100 – 91.13. cu aspect dendritic etc. dacă particulele au forma 2 npS p S p npS p Sp sferică) şi masa M p = ρ eV p . iar compactitatea de presare ρp 7200 100 = 100 ≅ 91.) suprafaţa specifică se stabileşte cu relaţii de forma: 6 6 α f şi S m = αf. porozitatea de ρe 7850 umplere este Pu = 100 – Cu = 100 – 44. porozitatea de umplere Pu şi compactitatea de presare Cpr şi să se stabilească dacă produsul obţinut prin sinterizare poate avea porozitatea Pp ≤ 10 %. se poate aprecia că produsele realizate vor avea Pp < 8. 318 . Pulberea metalică utilizată ca materie primă pentru realizarea unui produs sinterizat are următoarele caracteristici: densitatea materialului particulelor pulberii ρe = 7850 kg/m3.7 = 8.4) Sv = ρe d p dp αf fiind un factor de corecţie supraunitar. densitatea de umplere ρu = 3500 kg/m3 şi densitatea de presare ρp = 7200 kg/m3.2).7 %. 3 2 dp dacă particulele au forma cubică sau S p = 4π ( ) 2 . ţinând seama că tratamentul termic de sinterizare reduce porozitatea comprimatelor de pulbere obţinute prin presare. (13.3) sugerează că suprafaţa specifică a pulberilor cu particule de formă regulată este independentă de forma particulelor. dacă particulele au forma cubică p 4 dp 2 sau V p = π ( ) 3 . fiecare particulă având volumul Vp ( V p = d 3 . Evident.3 % şi.3 % < 10 %. Rezolvare Utilizând relaţiile de definire a caracteristicilor pulberilor (date în scap. care ţine seama de abaterile de la forma regulată (poliedrică sau sferică) ale particulelor pulberii.

10 ≅ 7674 kg/m3.5. Microstructura unui produs din bronz grafitat realizat prin metoda agregării de pulberi evidenţiază un conţinut procentual (volumic) de bronz %Bzv = 85 % şi un conţinut procentual (volumic) de grafit %Cv = 85 %.85 + 2500⋅0.4.2) ρCu = 8930 kg/m3 şi 100 100 = ≅ 8734 kg/m3.1) ρC = 2500 kg/m3. conţinuturile procentuale 319 . Rezolvare Particulele pulberii din aliaj Monel au (aşa cum s-a precizat în scap.2. 4.2) concentraţiile masice ale componentelor: %Nim = 70 % şi %Cum = 30 %. densităţile acestor componentelor având valorile (precizate în tabelul 1. restul fiind pori. 100 100 Observaţie Dacă produsul ar avea porozitatea Pu = 0 %. ştiind că (aşa cum se precizează în tabelul 1. % Bz v %C v Deoarece VBz = V p şi VC = V p se obţine că densitatea produsului este 100 100 % Bz v %C v ρ p = ρ Bz + ρC = 8734⋅0. Să se determine densitatea acestui produs. % Ni m %Cu m 70 30 + + 8910 8930 ρ Ni ρ Cu Densitatea filtrului obţinut prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel este: Pp 38 ρ p = ρ e (1 − ) = 8916(1 − ) ≅ 5528 kg/m3. Un filtru realizat prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel cu %Nim = 70 % are porozitatea Pp = 38 %.4.13. VC şi Vpori – volumele ocupate de bronz. ştiind că la realizarea lui s-a folosit un amestec alcătuit din pulbere de grafit şi pulbere de bronz cu staniu cu %Snm = 10 %. 9. MBz şi MC fiind masele bronzului şi grafitului exisistente în structura produsului.13.2.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi A. ρSn = 7290 kg/m3: ρ Bz = %Cu m % Snm 90 10 + + 8930 7290 ρ Cu ρ Sn Considerând că produsul precizat în enunţul aplicaţiei are masa Mp şi volumul Vp. grafit şi pori în această structură. se poate determina densitatea materialului particulelor 100 100 pulberii: ρ e = = ≅ 8916 kg/m3.4.3. rezultă Mp = MBz + MC = ρBz VBz + ρC VC şi Vp = VBz + VC + Vpori.scap. Particularizând relaţia generală stabilită la rezolvarea aplicaţiei A. Rezolvare Densitatea grafitului este (v. iar VBz. iar densitatea bronzului cu staniu se determină folosind relaţia generală stabilită la rezolvarea aplicaţiei A. Să se determine densitatea aceestui produs.2): ρNi = 8910 kg/m3 şi ρCu = 8930 kg/m3. 100 100 A.

să se studieze variaţiile caracteristicilor mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate. în funcţie de porozitatea acestora Pu ∈ (0 %. 100 100 A.11. cu valorile precizate în scap. Diagramele de variaţie în funcţie de porozitatea Pp ale principalelor caracteristici mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate Rezolvare Utilizând relaţiile potrivite din grupul (13. în funcţie de porozitatea acestora Pp .895 + 2500⋅0. 320 .5 = 10.2).11. 13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (volumice) ale constituenţilor structurali ar fi: % Bz v/ = % Bz v 85 100 = 100 ≅ % Bz v + %C v 95 89.5.5 % şi densitatea produsului creşte % Bz v/ %C v/ la valoarea ρ = ρ Bz + ρC = 8734⋅0. Utilizănd datele prezentate în scap.4 pentru constantele care intervin în aceste relaţii.105 ≅ 8080 kg/m3. prezentate în figura 13. alungirea procentuală după rupere A şi modulul de elasticitate longitudinală E). 13. 13. 30 %). se obţin diagramele de variaţie ale principalelor caracteristici mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate (duritatea Brinell HB. rezistenţa la tracţiune Rm.13.4.5 % şi %C v/ = 100 − % Bz v/ = 100 – 89. / p Fig.

lemnul şi materialele compozite. • materialele funcţionale sunt cele la care caracteristicile cele mai importante sunt de natură electrică. sunt tratate cu precădere materialele din această clasă: materialele metalice (oţeluri.1. automatică şi informatică. ele fiind destinate confecţionării elementelor (pieselor. fonte şi aliaje neferoase). ele trebuind să asigure îndeplinirea rolului funcţional al unor elemente (piese. mecanice şi tehnologice corespunzătoare cerinţelor impuse de aplicaţia în care sunt utilizate. adresată în principal celor care se pregătesc sau care lucrează în domeniul ingineriei mecanice. materiale ceramice şi sticlele. În scopul facilitării alegerii lor pentru diverse aplicaţii tehnice.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Capitolul 14 ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU APLICAŢIILE TEHNICE 14. obţinerea semifabricatelor şi realizarea produselor impuse de aplicaţie. optică. adică să poată fi transpuse în practică cu cheltuieli acceptabile privind elaborarea materialelor. materialele pe bază de substanţe macromoleculare. magnetică. * materialele alese trebuie să conducă la soluţii tehnice de rezolvare a aplicaţiei care să fie convenabile economic. Introducere La alegerea materialelor pentru o aplicaţie tehnică trebuie avute în vedere două principii: * materialele selectate trebuie să posede proprietăţile fizico-chimice. componentelor) supuse la solicitări mecanice. în lucrarea de faţă. 321 . chimică. etc. componente) pentru electrotehnică.. s-a recurs la împărţirea materialelor în două mari clase: • materialele structurale (materialele de construcţie) sunt cele la care caracteristicile de rezistenţă mecanică sunt cele mai importante. tehnica măsurării. electronică.

) nu au făcut obiectul acestei lucrări. dilativitatea termică etc. condiţiile termice în care se aplică solicitările (solicitări la temperaturi scăzute.. iar mentenabilitatea fiind proprietatea produsului exprimată prin probabilitatea ca acesta să poată fi supravegheat. mediu corosiv sau abraziv) etc. materialele ceramice cu proprietăţi piezoelectrice.. 14.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR detecţia şi înregistrarea semnalelor de diverse naturi fizice. fiabilitatea fiind proprietatea produsului exprimată prin probabilitatea ca acesta să-şi îndeplinească funcţiile în condiţii prescrise. fuzibilitatea. în gama condiţiilor tehnice ale produselor industriale se includ 322 . de tip întindere compresiune.2. etc. rezistivitatea electrică. materialele conductoare şi superconducoare. • condiţiile privind precizia dimensională a produsului şi calitatea suprafeţelor acestuia. sau solicitări compuse). • condiţiile privind caracteristicile fizice ale materialului produsului. materialele magnetice. caracterul variabil în timp sau constant al solicitărilor (care implică apariţia sau nu a fenomenului de degradare prin oboseală). care determină sau influenţează îndeplinirea funcţiilor pentru care acesta este realizat: densitatea. Criteriile şi metodele de selecţie a materialelor Prima etapă care trebuie parcursă la alegerea materialelor adecvate realizării unui produs constă în cunoaşterea tuturor condiţiilor tehnice ce definesc funcţionalitatea lui şi comportarea sa în exploatare: • condiţiile privind solicitările mecanice la care este supus produsul: complexitatea sistemului de solicitare (solicitări simple. Tinând de cele expuse mai înainte. materialele din această clasă (materialele semiconductoare. intesitatea solicitărilor. în acest capitol sunt tratate în principal aspectele privind alegerea materialelor structurale pentru aplicaţiile tehnice. încovoiere simplă sau forfecare pură. ceramicele electrooptice. caracterul static sau dinamic al aplicării acestora. polimerii pentru cristale lichide. conductibilitatea termică. solicitări în condiţii de temperatură normală sau solicitări în condiţii termice care determină manifestarea fenomenului de fluaj).. posibilitatea ca solicitările să genereze fenomene de pierdere a stabilităţii unor componente ale produsului (a căror evitare impune asigurarea unor anumite rigidităţi ale componentelor). întreţinut şi reparat într-o anumită perioadă de timp. În prezent. • condiţiile privind fiabilitatea şi mentenabilitatea produsului. în cursul unei perioade de timp date. condiţiile de mediu în care se aplică solicitările (mediu de lucru neutru. etc.

etc.. − criteriile privind caracteristiciele chimice şi structurale impuse: compoziţia chimică. − criteriile privind caracteristicile fizice care trebuie asigurate: densitatea. temperatura de topire-solidificare. alungirea procentuală după rupere.. În mod obişnuit criteriile privind alegerea materialelor în funcţie de proprietăţi se formulează considerând diversele caracteristici care exprimă cantitativ proprietăţile acestora. conductibilitatea termică. modulul de elasticitate. criteriul se poate exprima analitic în una din următoarele forme: (14. rezistenţa la rupere. rezistivitatea electrică. Pentru ierarhizarea criteriilor şi stabilirea ponderii (coeficientului de importanţă) cu care fiecare 323 . stabilindu-se pentru fiecare criteriu dacă este principal (de bază) sau secundar (auxiliar) şi dacă este obligatorie sau facultativă respectarea sa. energia de rupere. criteriul de selecţie a materialelor se poiate scrie ρ ≤ 4000 kg/m3. de exemplu. calitatea suprafeţelor semifabricatelor. Criteriile privind proprietăţile materialelor sunt principalele criterii folosite pentru alegerea acestora. rezistenţa la coroziune (în mediul de lucru şi în condiţiile de solicitare corespunzătoare produsului ce trebuie realizat). dimensiunile şi masa semifabricatelor. conţinutul de impurităţi. − criteriile privind caracteristicile semifabricatelor necesare pentru obţinerea produsului: forma. limita de curgere. După analiza detaliată a condiţiilor tehnice impuse produsului care trebuie obţinut se formulează criteriile de selecţie a materialelor necesare pentru fabricarea acestuia. rezistenţa la fluaj. structura. iar dacă aplicaţia impune ca materialele să aibă densitatea mai mică decât 4000 kg/m3.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice şi cele privind protecţia oamenilor şi mediului înconjurător (condiţiile ecologice) şi condiţiile privind reciclabilitatea (proprietatea produsului scos din uz de a putea fi transformat în deşeuri reintegrabile în natură sau valorificabile prin procese tehnologice de realizare a unor noi produse). dacă într-o aplicaţie este necesar să se utilzeze materiale având rezistenţa la rupere mai mare decât 300 N/mm2. grupate în categoriile prezentate în continuare: A. criteriul de selecţie a materialelor va fi Rm > 300 N/mm2. dacă se notează cu CAP nivelul limită (minim sau maxim) acceptabil (din punctul de vedere al aplicaţiei pentru care trebuie ales materialul) al unei caracteristici de material şi cu CAM nivelul (aceleiaşi caracteristici) asigurat de materialele din gama considerată la selecţie. rezistenţa la oboseală. în această categorie sunt incluse: − criteriile privind caracteristicile mecanice care trebuie asigurate (în condiţiile de temperatură şi mediu de lucru corespunzătoare produsului ce trebuie realizat): duritatea. coeficientul de dilatare termică. Astfel.1) CAM ≥ CAP sau CAM ≤ CAP. Criteriile din această categorie pot fi ierarhizate în funcţie de importanţă. etc.

• se calculează ponderea cu care trebuie considerat fiecare criteriu la n Spj alegerea materialelor aj = .. Pentru ca numărul criteriilor utilizate la selecţia materialelor în funcţie de proprietăţi să fie cât mai mic (în scopul facilitării alegerii) se apelează la formularea unor criterii bazate pe caracteristici sintetice (care înglobează mai multe caracteristici ale materialului). De asemenea. a31 = 0. dacă pentru o aplicaţia trebuie ales un γ material care să asigure un nivel ridicat al rigidităţii pieselor (deformaţii elastice mici ale pieselor în prezenţa solicitărilor mecanice) şi un nivel scăzut al masei acestora. în cazul când numai aceste două criterii se iau în considerare. Kj).Ki.1.. dacă pentru o aplicaţie trebuie ales un material care să asigure un nivel ridicat al rezistenţei mecanice a pieselor şi un nivel scăzut al masei acestora. pentru stabilirea valorilor ponderilor aij se consideră pe rând perechile de criterii (Ki. Kn. se estimează coeficientul de importanţă al fiecărui criteriu (de exemplu. iar g acceleraţia R gravitaţională) K R = m .. De exemplu.n ( ∑ a j = 1) şi pe această baza se poate j =1 Sp face ierarhizarea după importanţă a criteriilor. i ≠ j şi. . . Kj. definită prin raportul dintre rezistenţa la rupere a materialului Rm şi greutatea specifică γ (γ = ρg. presupunând că numai criteriile Ki şi Kj intervin în alegerea materialului. iar dacă γ trebuie ales un material care să asigure în mod eficient o bună comportare a 324 .ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR criteriu trebuie considerat la luarea deciziilor privind alegerea materialelor se poate folosi metoda prezentată în figura 14.. la aplicarea căreia se parcurg următoarele etape: • se precizează criteriile care se iau în considerare K1. • se calculează suma ponderilor parţiale corespunzătoare fiecărui criteriu (suma pondrilor înscrise pe fiecare coloană a matricei preferinţelor) Spj = ∑ aij şi suma tuturor ponderilor parţiale înscrise în matrice S p = n(n − 1) 2 = i1 n .7 şi a13 = 0.. . • echipa de proiectare stabileşte valorile ponderilor parţiale aij. j = 1. respectarea criteriului K1 asigură în proporţie de 70% luarea unei decizii bune la alegera materialului). criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând E caracteristica (sintetică) numită modul de elesticitate specific KE = .K2.3 rezultă considerând perechea de criterii (K1.. i ≠ j şi aij +aji = 1 şi întocmeşte un tablou numit matricea preferinţelor. ρ fiind densitatea materialului. . criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând caracteristica (sintetică) denumită rezistenţă mecanică specifică KR. K3) şi apreciind că.

.... deoarece. . ..9). an Fig.. 14... fontele şi aliajele neferoase recomandate pentru diferite utilizări)... aij .. ... cataloage. Ki a1i . Kj. . .. Kn Kn a1n . .. ...... DEFINIREA CRITERIILOR CRITERIUL K1.. cuprind date concrete privind caracteristicile asigurate de fiecare marcă de material şi indicaţii precise privind prelucrările tehnologice ce conduc la stările structurale corespunzătoare obţinerii acestor caracteristici şi facilitează astfel alegerea lor pentru o anumită aplicaţie.. Kn Spj = ∑ aij = i1 n .. aji ..... normative. . .... ain .. Etapele metodei de stabilire a coeficienţilor de importanţă ai criteriilor privind alegerea materialelor în funcţie de proprietăţi După stabilirea şi ierarhizarea în funcţie de importanţă a criteriilor de alegere a materialelor pe baza proprietăţilor pe care trebuie să le asigure în aplicaţia considerată... în cazul materialelor metalice există standarde pentru oţelurile........ . . . ... scap.. ai . se poate face o primă selecţie a materialelor.. . ÎNTOCMIREA MATRICEI PREFERINŢELOR DETERMINAREA SUMEI PONDERILOR PARTIALE ALE CRITERIILOR DETERMINAREA SUMEI TOTALE A PONDERILOR DETERMINAREA COEFICIENTILOR DE IMPORTANTA AI CRITERIILOR ....1.... RO fiind rezistenţa la oboseală a materialului (v... . documentele cele mai utilizate fiind standardele.. . .. . Rm Valorile unor astfel de caracteristici sintetice asigurate de diversele materiale comerciale sunt prezentate în tabelul 14. acestea grupează materialele după destinaţie (de exemplu.... ...... 3. manuale etc. Ki... . .. . criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând caracteristica (sintetică) numită rezistenţă relativă la oboseală R KO = O . .. Kj .. . Spn S p = ∑ S pj j =1 aj = Spj Sp a1 ..privind caracteristicile diverselor materiale comerciale. . anj Spj ..... În acest scop se folosesc datele existente în standarde..... . Kj a1j . an1 Sp1 K1 ... aj .... K1 . .......1.. aj1 . aşa cum s-a putut constata în capitolele anterioare. .Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice pieselor la solicitări variabile... ajn ... ani Spi n .... ai1 .. Ki .. 325 .

210 140...100 40....9 2.1000 200...6.7...j.1..180 28.9...4 8.11 9.8 8.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 14..jk....10.7 1.8.. k = 1.00 0.8.2..8 0.6.3.100 50.9.8.5. kN/mm2 200.... de exemplu.. nivelurile caracteristicilor asiguarete CAM.210 210.7..92.47 0..4.1 8.. Principalele caracteristici tehnice ale unor materiale comerciale Materialul Oţeluri carbon de uz general Oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (tratate termic) Oteluri pentru conducte şi recipiente sub presiune (laminate termomecanic) Oţeluri inoxidabile feritice Oţeluri inoxidabile austenitice Oţeluri inoxidabile duplex Oţeluri maraging Superaliaje tip Inconel Superaliaje tip Nimonic superaliaje tip Hastelloy Alame Bronzuri cu Sn sau cu Al Aliaje Cu – Ni Bronzuri cu beriliu Aliaje pa bază de Al deformabile (călite şi îmbătrânite) Aliaje pe bază de Ti Aliaje pe bază de Mg Polietilenă Polipropilenă Politetrafluoretilenă (teflon) Poliamide (nylon) Policlorură de vinil Lemn esenţă tare.... având coeficienţii de importanţă aj.2500 600.7 1.135 68..80 3000..210 180.16....n). metoda prezentată anterior) şi nivelele limită acceptabile ale caracteristicilor de material.......4500 E....2..7.3 24..3..9.5 2.2 8.4 4.210 K R..7 4.n... Pentru alegerea celui mai potrivit material din această gamă se poate utiliza următoare metodologie: • se consideră că gama materialelor cu proprietăţi adecvate..1.6..14.8...8..110 140...5.9 7.5.210 200. j = 1.200 200.7 7..6 8.0..8.2 6.m).4..m.6.5.... Materialele care respectă toate criteriile privind proprietăţile impuse de aplicaţia în care urmează a fi utilizate alcătuiesc gama materialelor cu proprietăţi adecvate.8.9.7.8 7....520 500.4..... t/m3 7.90 km 4.10.. k = 1..650 200..10.1 2..50....7.25 1.17.7...5.8..5.11.. k = 1.2.0.. pentru toate materialele Mk..1..20 11.5 3.1 4... cuprinde m materiale (marcate Mk.90...70...950 1800..1. care respectă toate criteriile 326 ..1400 650...33 7.500 400..9....8....50 60.6....8....3 6.0..2 8.7.. uscat Lemn esenţă moale..4 8..7.8..1300 110.95 0.8.. uscat Compozite poliesteri + fibre de sticlă ρ.n (stabiliţi folosind..91 2.60 2.4..3.1.......190 115.1200 300... CAP.60 20.5..9 8.4..3.0.550 700.750 520.220 190....7...1..10 70.2.8...40 70...2....8...1.14.2 Rm...6 4..... j = 1..n.0.5 2. N/mm2 350....220 200.210 200. care îndeplinesc integral cele n criterii de selecţie (notate j = 1.850 600..8.1.1200 1000.8 6.......0 7.9 7.1..220 90..72 107.5 0. j = 1..9 7.3 1..7....6 12...8.....28 6.210 200.1 8.8.8 5.75..7.1...........2 170.800 450.12.10.2 3....0 10.9.0.1..1...3 6..4 0.115 85.7...3.1..110 43.00 1..2 1.........9 7.1..20... notată GMP....4 12.. • din analiza care a condus la constituirea gamei materialelor cu proprietăţi adecvate se cunosc..1300 450.9..900 400..32 40.m.0..1.10....8...1 9.

. dispozitive sau maşini speciale)..j sau în forma „max” CAM. dacă fiecare din materialele Mk. următoarea alcătuire: * materialul este disponibil pe piaţă în cantităţile şi sub forma semifabricatelor necesare pentru realizarea produselor (materialul nu trebuie elaborat şi transformat în semifabricate pe baza unor comenzi speciale lansate către producător).m.n. care exprimă măsura în care materialul satisface criteriile de selecţie Kj.. CT = j1 n „min”.. materialul cu cea mai mare valoare a acestui indicator fiind (din punctul de vedere al caracteristicilor asigurate) cel mai potrivit pentru aplicaţia avută în vedre.. k = 1. dimensiunile şi caliatea suprafeţelor impuse de realizarea produselor se face cu scule. astfel încât îndeplinirea fiecărui criteriu de către un material (notată cu 1) să constituie un argument în favoarea alegerii acestuia pentru o anumită aplicaţie...j (14. * prelucarerea semifabricatelor la forma. * prelucrarea semifabricatelor la forma.m se stabilesc indicatorii parţiali Ijk. j = 1. k = 1. Ijk ≥ 1. Criteriile privind procesarea tehnologică a materialelor în vederea obţinerii semifabricatelor sau produselor se formulează în mod obişnuit într-o formă calitativă (atributivă). respectă toate criteriile de selecţie Kj.n..k..Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Kj. Un set de criterii de acest tip poate avea... dacă criteriul de selecţie Kj este formulat CA M . • pentru fiecare din materialele Mk. j = 1.. folosind relaţia: I . sau Ijk = CA P . • pentru fiecare din materialele Mk.. j = 1.jk ≤ CAP. dimensiunile şi calitatea suprafeţelor impuse de realizarea produselor se face cu tehnologii obişnuite.j . j = 1.m. în ordinea descrescătoare a valorilor indicatorului ICT..jk analitic în forma „max”. k = 1.. evident.2) • se ierarhizează materialele Mk. scrise analitic în forma „min” CAM. se calculează indicatorul global al proprietăţilor (caracteristicilor tehnice) ICT.n. k = 1.jk . indicatorii parţiali se calculează cu relaţii de forma: CA M . de exemplu.m. k = 1... * obţinerea caracteristicilor materialului impuse de condiţiile tehnice ale 327 .k = ∑ ajIjk . dispozitive sau maşini universale (prelucrarea semifabricatelor nu necesită utilizarea de scule. iar neîndeplinirea fiecărui criteriu (notată cu 0) să diminueze şansele de alegere a acestui material. j = 1. k = 1.n.j....n.n. j = 1. fără a fi necesară aplicarea unor procedee sau operaţii operaţii tehnologice speciale. dacă criteriul de selecţie Kj este formulat analitic în forma Ijk = CA P ..m. B.k.m.jk ≥ CAP..

Criteriile privind costurile (cheltuielile) aferente elaborării materialelor. Mk.4) şi se poate face ierarhizarea materialelor din GMP în ordinea descrescătoare a valorilor indicatorului IPT. k = ∑ a ′j I ′jk . din GMP îndeplinesc criteriile K ′j . Mm} respectă aceste criterii. M2.. se trece la analiza măsurii în care materialele din gama GMP ≡ {M1. …. numit matricea performanţelor tehnologice (de forma celui prezentat în fig.. numite indicatorii parţiali ai performanţelor tehnologice I ′jk . K ′2 . k = 1…m. K ′q incluse în setul de criterii privind ′ ′ ′ procesarea materialelor. ( ∑ a /j = 1 ) şi se face apoi ierarhizarea criteriilor după valoarea coeficienţilor j =1 q a ′j . aceste criterii se formulează în funcţie de costul total al 328 . k = 1…q : 1.. a 2 .k. În mod obişnuit.. daca materialul M k nu respecta criteriul K ′j  Pentru fiecare din materialele Mk. aplicând aceiaşi metodă ca şi în cazul criteriilor privind proprietăţile.. După stabilirea şi ierarhizarea în funcţie de importanţă a criteriilor privind procesarea tehnologică. întocmind un tablou.k. respectarea acestora determinând alegerea materialelor şi tehnologiilor de fabricaţie care asigură realizarea în condiţii economice (cu cheltuieli cât mai mici) a produselor necesare într-o aplicaţie tehnică. în care elementele matricei. Criteriile privind procesarea materialelor se pot ierarhiza în funcţie de importanţă. daca materialul M k respecta criteriul K ′j  (14. ….2).. a q .. j = 1…q. k = 1…m. k = 1…m. exprimă măsura în care fiecare din materialele Mk.3) I ′jk =  0. materialul cu cea mai mare valoare a acestui indicator fiind cel mai avantajos din punctul de vedere al comodităţii achiziţionării şi comportării la prelucrarile tehnologice necesare transformării sale în produse.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR produsului care se realizează nu necesită aplicarea unor tratamente termice. chimice sau termochimice.. se stabilesc coeficienţii de importanţă a1 . * posibilităţile apariţiei defectelor de material sau de rebutare a produselor în timpul prelucrărilor tehnologice sunt minime. C... 14. folosind relaţia: I PT .. transformării lor în semifabricate şi prelucrării acestora pentru obţinerea produselor sunt deosebit de importante. ′ adică pentru fiecare din criteriile K 1 . se calculează indicatorul global al performanţelor tehnologice IPT.. k = 1…m j =1 n (14. a ′j .

I I / j2 ..Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice realizării produselor cu performanţele tehnice impuse de aplicaţia în care sunt utilizate.m Fig.. Configuraţia matricei performanţelor tehnologice ale materialelor Criteriul realizării cu costuri minime a produselor necesare unei aplicaţii tehnice se consideră la luarea deciziei finale privind alegerea materialelor. k = 1. . / I 1k / I 2k . (14..... .. / I 1m / I 2m .k... ..... I /jm .2 . / q ... ..... ... k = ∑ a ′j I ′jk j =1 n / j ..k 329 ..2. Mm / I 12 / I 22 K 1/ / K2 a1/ / a2 / I 11 / I 21 .. k = CT CT k C r .. I I / j1 ..k . Mk . / q1 .. / q ... / q2 . (14....6) I PTE . . . .... definite prin relaţia: CT .. 14... k = 1. K K / j .5) CTref în care CT. cu formula: a I ..m. / I qm IPT....1 IPT. I I / jk .k = .. CRITERIUL PONDEREA CRITERIULUI M1 INDICATRII PARTIALI I /jk PENTRU MATERIALUL Mk ⊂ GMP M2 .2. calculând pentru fiecare material Mk ∈ GMP indicatorul global al performanţelor tehnico-economice (numit şi meritul global) IPTE. / qk . IPT. .k ....m. Câteva date cu caracter informativ privind costurile relative ale unor materiale (metalice şi nemetalice) utilizate frecvent în aplicaţiile tehnice sunt prezentate în tabelul 14... iar CTref este costul total al realizării aceluiaşi tip de semifabricate şi/sau al obţinerii aceluiaşi tip de produse dintr-un material de referinţă (din GMP sau din afara acestei game).k C r .. + a PT I PT ..... . Pentru a compara materialele din GMP prin prisma costurilor totale implicate de obţinerea semifabricatelor şi/sau de utilizarea acestora la realizarea produselor necesare unei aplicaţii se pot utiliza costurile relative Cr.... IPT...k reprezintă costul total al realizării semifabricatelor dintr-un material Mk ∈ GMP şi/sau al obţinerii produselor necesare unei anumite aplicaţii. a a I PT ...

4. indicatorul global al performanţelor tehnico – economice IPTE.9.9 6.1.. k = 1.. profile) Oţeluri carbon pentru construcţia de maşini (produse laminate) Oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (produse laminate) Oteluri carbon şi slab aliate pentru scule Oţeluri inoxidabile şi refractare (produse laminate) Fonte albe şi cenuşii (produse obţinute prin turnare) Fonte modificate (produse obţinute prin turnare) Aluminiu şi aliaje de Al (produse oţinute prin DP + TT) Aluminiu şi aliaje de Al (produse obţinute prin turnare) C= r C T C ref T * MATERIALUL Cupru..8 5. benzi.120 25..14 36..40 3...9...6 2. Alame (produse obţinute prin turnare) Aliaje Cu – Ni (produse laminate sau turnate) Superaliaje de tip Nimonic.1.1.. iar aPT – coeficientul de importanţă global al criteriilor privind performanţele tehnologice ale materialelor (aCT + aPT = 1)....5.. Polistyren Policlorură de vinil.1.2..5 7.k.7) . k = C r . ci ca un ansamblu de utilităţi).18 19. Udimet Titan şi aliaje de Ti (produse obţinute prin DP + TT) Polietilenă...2.4.8 2..8 2... Valorile informative ale costurilor relative ale unor materiale utilizate în tehnică MATERIALUL Oteluri de uz general (bare laminate) Oteluri de uz general (table.. analiza oricărui produs trebuie realizată pornind de la sistemul de 330 * Costurile CT şi CTref sunt calculate în lei/kg de semifabricat . materialele Mk ∈ GMP care au meritul global cel mai ridicat trebuie să fie cele preferate pentru aplicaţia tehnică considerată..21 100.400 Dacă valorile indicatorului IPT.0. se poate stabili cu formula: I CT .5 8.. Incoloy.. Răşini acrilice şi fenolice Politetrafluoretilenă (Teflon).1.. Alame (produse obţinute prin DP) Cupru.k (14.. ABS...7.k şi costurile aferente prelucrării tehnologice pentru materialele din GMP sunt apropiate.8. k = 1. ţinând seama de acest principiu..4. Bronzuri.......5...ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în care aCT este coeficientul de importanţă global al criteriilor privind caracteristicile tehnice ale materialelor. Tabelul 14.5 2. Poliamide (Nylon) Fibre de sticlă Compozite polimerice cu fibre de sticlă sau de carbon Cr = CT CTref * 1.0 10.9 1.3..0 1.2..4.m. evident. Bronzuri.3..2.9..m.45 5. Polipropilenă.8. care are la bază următoarele principii: − • orice produs este purtătorul material al unor funcţii capabile să satisfacă anumite necesităţi ale utilizatorilor (un produs nu trebuie privit ca un ansamblu de părţi materiale. I PTE .5.5 270.. Inconel.13 6.k O metodă modernă ce poate fi utilizată la luarea deciziei finale privind selecţia materialelor pentru o aplicaţie tehnică este analiza valorii (analiza tehnico−economică a utilităţii).

Aplicarea acestor metode este utilă şi conduce la rezultate bune. de către o echipă de proiectare bine structurată (care cuprinde ingineri cunoscători ai aplicaţiei ce se analizează. ci = i . directe) ale celor care utilizează produsul şi funcţii auxiliare (secundare). i = 1.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice funcţii al acestuia. dacă problema alegerii materialelor pentru o aplicaţie tehnică se tratează etapizat. Aspectele anterior prezentate evidenţiază cu claritate complexitatea problemelor privind alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice. i = 1. care să constituie suportul luării deciziilor pertinente privind rezolvarea unor astfel de probleme. diminuează responsabilitatea membrilor echipei de proiectare şi micşorează cerinţele privind competenţa acestora. care corespund unor necesităţi reale (efective.. Din analiza unor astfel de grafice rezultă care sunt funcţiile produsului pentru care costurile sunt disproporţionate în raport cu contribuţiile lor la utilitate şi se pot găsi modalităţile de eliminare a neconcordanţelor cu efecte negative asupra costurilor (eliminarea funcţiilor inutile sau operarea unor modificări tehnologice privind realizarea funcţiilor care implică costuri ridicate).3.. acest principiu fiind denumit principiul raportului maxim între utilitate sau valoare de întrebuinţare şi cost. nu trebuie să conducă la ideea că aceste metode simplifică problemele.f ( ∑ α i = 1 ) şi o pondere a costului i =1 f C de realizare ci. care contribuie la îndeplinirea normală a funcţiilor de bază sau care fac produsul mai uşor de vândut şi cresc reputaţia pe piaţă a acestuia.. economişti specailizaţi în domeniul costurilor etc. ingineri specializaţi în domeniul materialelor. pentru ca produsul obţinut să se caracterizeze printr-un raport maxim utilitate/cost). • pentru orice produs trebuie să existe o corelaţie optimă între funcţiile asigurate şi resursele alocate pentru realizarea acestora. Încercarea de a recomanda unele metode cantitative.). Considerând că produsul analizat are f funcţii şi că la fiecare funcţie corespunde un coeficient importanţa αi.. se poate construi un grafic de corelare i =1 f utilitate – cost de tipul celui prezentat în figura 14. ţinând seama de următoarele recomandări: • în prima etapă de rezolvare a problemei se analizează cu atenţie 331 . ingineri specializaţi în domeniul tehnologiilor de fabricaţie. ţinând seama de acest principiu. în cadrul căruia funcţiile sunt împărţite în categorii de importanţă: funcţii de bază (principale). la analiza oricărui produs trebuie calculată ponderea costurilor implicate de realizarea fiecărei funcţii şi trebuie examinată corelaţia ce există între aceasta şi ponderea funcţiei (coeficientul de importanţă al funcţiei) în asigurarea utilităţii (calităţii) globale a produsului. iar CT CT – costul total al produsului ( ∑ ci = 1). Ci fiind costul aferent realizării funcţiei.f.

pot fi îndeplinite atât de materialele metalice. condiţii care.3. de exemplu.6 şi 14. 332 . dacă produsul care trebuie realizat este un recipient de stocare a unui gaz combustibil (pentru utilizare casnică) sub presiune. pe această bază. dacă produsul care trebuie realizat este un recipient sub presiune care urmează a fi amplasat pe o aeronavă. 14. aşa cum se arată în schema din figura 14.4. se stabilesc categoriile. Fig. se poate încerca selectarea clasei (familiei) de materiale potrivite pentru fabricarea produsului. cât şi de materialele compozite durificate cu fibre.5. se stabilesc principalele proprietăţi (caracteristici) pe care trebuie să le posede materialul din care acesta urmează să fie confecţionat şi. materialul din care acesta urmează să fie confecţionat trebuie să prezinte caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate. • după selectarea familiei din care trebuie să facă parte materialul ce va fi utilizat la confecţionarea produsului. menţinând în prim plan cerinţele privind proprietăţile şi adăugând eventual acestora şi criterii privind caracteristicile tehnologice sau costurile. Configuraţia unui grafic de corelare utilitate – cost obţinut prin aplicarea analizei valorii la un produs industrial • dacă în prima etapă de rezolvare a problemei criteriile privind proprietăţile nu sunt suficiente pentru selectarea familiei de materiale adecvate aplicatiei avute în vedere. ceea ce conduce. la soluţia alegerii unui material din familia compozitelor durificate cu fibre. de exemplu. tenacitate mare şi densitate cât mai mică. decizia utilizării unui material metalic fiind justificată de compararea celor două familii de materiale prin prisma costurilor.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR condiţiile tehnice ce caracterizează produsul care trebuie realizat. pentru cele două aplicaţii descrise anterior alegerea tipurilor de materiale se realizează aşa cum sugerează schemele prezentate în figurile 14. aşa cum se arată în schema din figura 14.7. se pot adăuga acestora şi criterii din celelalte categorii (criterii privind procesarea tehnologică sau criterii privind costurile). materialul din care acesta urmează să fie confecţionat trebuie să se caracterizeze prin rezistenţă mecanică ridicată. tipurile sau mărcile de materiale adecvate din această familie. de exemplu.

14.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Fig.4. pentru ca eficienţa aplicării acestor metode să fie corespunzătoare este necesar ca numărul materialelor Mk din GMP să fie cât mai 333 Fig.7.6. aşa cum s-a arătat mai înainte. Schema alegerii tipurilor de materiale compozite pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă Fig. 14. Shema alegerii tipurilor de materiale metalice pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă . Shema alegerii familiei de materiale pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă Fig.5. Shema alegerii familiei de materiale pentru un recipient de stocare sub presiune a unui gaz combustibil • metodele prezentate anterior se pot utiliza în etapa finală. 14. pentru a decide care dintre tipurile de materiale selectate în etapele precedente (care alcătuiesc gama materialelor cu proprietăţi adecvate GMP) corespunde cel mai bine cerinţelor tehnico-economice ce definesc aplicaţia avută în vedere. 14.

această cerinţă putând fi uşor respectată dacă se face o selecţie a tipurilor de meteriale pe baza informaţiilor cuprinse în standarde. Ciclurile de solicitare ale prăjinilor din compunerea garniturii de prăjini de la o sondă sunt (în mod obişnuit) ondulant-pozitive (cu coefcientul de asimetrie σ R = min = 0. Un studiu de caz privind alegerea materialelor Pentru a evidenţia complexitatea problemei alegerii materialelor pentru aplicaţiile tehnice se prezintă un studiu de caz privind materialele selectate şi utilizate de diverşi producători pentru realizarea prăjinilor de pompare a petrolului din zăcăminte.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR mic. cataloage. ciclurile de solicitare având perioada aproximativ egală cu durata unui ciclu de lucru al pompei de adâncime. tensiunea medie σ + σ min σ max (1 + R) σ − σ min σ max (1 − R) σ m = max = > 0 şi σ v = max = σv. Configuraţia constructivă a prajinilor de pompare este dictată de rolul lor funcţional şi de tipul materialului utilizat la confecţionarea acestora şi este prezentată în figura 14. Ca 2 2 2 2 urmare.9. În ţara noastră şi în multe alte ţări de pe glob. care prezintă o modalitate de estimare a caracteristicilor ciclurilor de solicitare ale prăjinilor de pompare din diferite zone ale garniturii de prăjini ce echipează o sondă. prajinile de pompare sunt supuse unor solicitări axiale variabile.. în condiţii de funcţionare defectuoasă a σ max instalaţiei de pompare) alternante (cu –0.. În timpul utilizării într-o sondă aflată în exploatare.8. având rolul de a transmite mişcarea rectilinie alternativă de la instalaţia de suprafaţă la pistonul (cilindrul) pompei de adâncime cu care se realizează extracţia ţiţeiului din zăcământ. se poate aprecia că durabilitatea unei prăjini de pompare este în directă dependenţă cu mărimea coeficientului de siguranţă c. normative sau prescripţii tehnice.4 < R < 0) şi au ca tensiuni caracteristice: tensiunea maximă.0.. pe baza interpretării dinamogramelor înregistrate la sonda respectivă. mărcile de oţel adecvate (care alcătuiesc GMP pentru această aplicaţie) se pot alege folosind prescripţiile din standardul SR EN 10028. de exemplu. pompajul de adâncime cu prăjini se utilizează ca metodă de extracţie a petrolului (ţiţeiului) la 65.3. 14.85% din sondele aflate în producţie. tensiunea minimă σmin = Rσmax. Acest fapt este ilustrat în figura 14.7 ) sau (mai rar. dată de relaţia: 334 ..3. La aplicarea acestei metode tehnologice de exploatare a sondelor. pentru aplicaţia constând în realizarea recipientului de stocare a gazului gombustibil (anterior discutată). σmax > 0. garnitura de prăjini (alcătuită din prăjini de pompare asamblate cap la cap) este una din componentele principale ale echipamentului de lucru.

) Ff. ca urmare. Rm este rezistenţa la rupere a materialului prăjinii. sarcinile (dinamice) datorate inerţiei şi fenomenelor oscilatorii ale garniturii de prăjini Fd.8) = c= Rm σ max (1 − R) + (1 + R ) σ −1 în care σmax. Intensităţile majorităţii acestor componente (Fg. Fd. 335 . forţa de flotabilitate a garniturii de prăjini Ff1. iar σ−1 – rezistenţa la oboseală (prin solicitare alternant-simetrică. Rm Comportarea în exploatare a prăjinilor de pompare are ca factor de influenţă şi modulul de elasticitate longitudinal al materialului acestora E. (14. greutatea coloanei de lichid pompat F1. produc ruperea prin oboseală a prăjinii considerate. Ff) sunt direct proporţionale cu greutatea specifică a materialului prăjinilor γ = ρg şi. între pistonul şi cămaşa pompei de adâncime.1 σ max . intensităţile forţei Fmax şi tensiunii σmax (şi. rigidităţile la tracţiune şi încovoiere ale prăjinilor fiind în directă proporţionalitate cu această caracteristică. etc. Fmax este rezultanta unui Fmax şi aria secţiunii transversale a prăjinii S p = 2 4 grup de sarcini axiale ce are ca principale componente: greutatea proprie a prăjinilor de pompare Fg.1 este tensiunea maximă a ciclurilor limită care. având acelaşi coeficient de asimetrie ca şi ciclurile solicitării de lucru. cu R = −1) a prăjinii de pompare în mediul de lucru din sondă (amestec ţiţei−ape de sondă. forţele de frecare (între prăjini şi ţevile de extracţie. implicit. Ff1.8) în contextul argumentelor anterior prezentate. energia consumată la exploatarea unei sonde prin pompaj de adâncime) sunt în dependenţă liniară cu caracteristica γ. determină micşorarea deformaţiilor axiale şi γ curburilor locale ale garniturii de prăjini ce echipează o sondă aflată în exploatare şi asigură astfel o funcţionare mai eficientă a instalaţiei de pompare. K R = m şi cu γ σ mărimea rezistenţei la oboseală relative K O = −1 . πd 2 . creşterea valorii modulului de elasticitate specific al E materialului prăjinilor K E = . Analizând relaţia (14.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Rm σ max. cu corozivitatea determinată de salinitate şi de conţinuturile de CO2 şi H2S dizolvate). se poate aprecia că durabilitatea prăjinilor de pompare creşte o dată cu rezistenţa R mecanică specifică a materialului din care sunt confecţionate. Tensiunea maximă (σmax) a ciclurilor solicitării de lucru a unei prăjini are mărimea dată de raportul dintre forţa maximă de solicitare axială a prăjinii.

KO.8.14. Determinarea caracteristicilor ciclurilor de solicitare ale prăjinilor de pompare Caracteristicile precizate anterior (KR.9. Oţelurile sunt materialele tradiţionale pentru prăjinile de pompare. caracteristicile de rezistenţă mecanică prescrise (Rm = 630.. 14. în medii de lucru slab corozive.. Configuraţia constructivă şi dimensiunile produsului prăjină de pompare Fig.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.790 N/mm2) sunt realizate de oţelurile 336 . recomandate pentru prăjinile supuse în exploatare la sarcini mici sau mijlocii. Standardele şi normele existente clasifică oţelurile pentru prăjini de pompare în următoarele clase de rezistenţă: a) oţeluri grad C. A. KE) pot servi la efectuarea unei analize comparative a diverselor materiale utilizate sau cu perspective de utilizare la confecţionarea prăjinilor de pompare.

.17.65.... în figura 14..3..4 % şi %Mnm = 1.3.0.3. ce asigură (după calire+ revenire) caracteristici de rezistenţă mecanică la nivelul oţelurilor grad D şi rezistenţe la oboseală (în aer şi în mediul coroziv de sondă) superioare celor prezentate de celelalte oţeluri pentru prăjini. aşa cum indică diagramele prezentate în figura 14.1. se recomandă utilizarea unui oţel Ni−Mo (%Cm = 0. în stările structurale conferite prin aplicarea unor TT finale de normalizare + revenire sau îmbunătăţire.. asigură rezistenţe mecanice superioare ale prăjinilor şi ameliorează comportarea lor la oboseală în aer şi în mediile corozive saline.15. în medii de lucru saline (fără H2S).Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice carbon sau slab aliate de tip C−Mn (cu %Cm = 0. Cercetările întreprinse pentru creşterea caracteristicilor de exploatare ale prăjinilor de pompare din oţel au condus la concluziile următoare: • Aplicarea TT final de îmbunătăţire. aşa cum indică datele prezentate în tabelul 14.12.1. • Rezistenţa la oboseală (în aer sau în mediu coroziv) a prăjinilor de pompare este cu 40.1. %Crm = 16. %Crm = 1..55 % mai scăzută decât rezistenţa la oboseală a materialului din care sunt confecţionate (determinată pe epruvete polizate).. rezistenţa la oboseală este influenţată substanţial şi de frecvenţa ciclurilor de solicitare variabilă.. recomandate pentru prăjinile de pompare cu condiţii grele de lucru: sarcini mari de pompare şi medii saline contaminate cu CO2 (fără H2S) sau sarcini de pompare moderate şi medii de lucru puternic corozive (medii saline cu CO2 şi H2S).2.45 %...2...3 %).23 %.8.7 %. %Crm = 0.0.1. În cazul mediilor corozive. %Nim = 1. caracteristicile de rezistenţă mecanică impuse (Rm = 790... aşa cum arată diagramele din figura 14.0.0 % şi %Mom = 0.. în medii de lucru cu corozivitate scăzută.10.. c) oţeluri grad K....7 % şi %Mom = 0. recomandate pentru prăjinile supuse în timpul pompajului la sarcini mari sau foarte mari.2 % şi %Mom = 0.0.17 %.965 N/mm2) sunt realizate de oţeluri slab aliate de tip Cr−Mo (%Cm = 0.11 se prezintă sintetic modul în care starea suprafeţelor prăjinilor şi mediul de lucru influenţează rezistenţa la oboseală a acestora.3.6 %) în stare normalizată. %Nim = 1..15.10000 Hz) şi răcirea cu jeturi de apă.3 %) sau Cr−Ni−Mo (%Cm = 0..... un exemplu tipic de oţel aparţinând acestei clase este cel cu %Cm = 0.42 %.4 %.0..35.0.. 337 . în locul tratamentelor de normalizare sau normalizare + revenire.0..4.3 %)... %Nim = 1 % şi %Mom = 1%. d) oţeluri speciale. cu TT final de normalizare + revenire înaltă.4. b) oţeluri grad D.0.2. dificultăţile tehnice ridicate de aplicarea călirii martensitice clasice (cu încălzirea pieselor în cuptor şi răcirea ulterioară în băi de ulei sau apă) la prăjinile de pompare pot fi depăşite dacă se utilizează încălzirea prin inducţie cu curenţi de medie frecvenţă (8000... destinate prăjinilor solicitate moderat în timpul pompajului..

care induc tensiuni reziduale de compresiune în stratul superficial al pieselor.14... v. Rezistenţa la oboseală în aer a oţelurilor pentru prăjinile de pompare Fig.). Cr..1.9 %. %Mgm = 2.. 338 .1. prin aplicarea unor TT de tipul T7. Al2Mg3Zn3 (faze T’ sau T). 14. Aliajele pe bază de aluminiu reprezintăo altă categorie de materiale a cărei utilizare la confecţionarea prăjinilor de pompare a fost cercetată. etc. tabelul14. călire superficială. Cercetările au arătat că aliajele pe bază de Al potrivite pentru această aplicaţie sunt aliajele deformabile şi durificabile structural prin TT. Influenţele stării suprafeţei şi mediului de lucru asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel • Creşterea rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel se poate realiza dacă se aplică acestora operaţii finale de durificare superficială (ecruisare prin rulare sau prin sablare cu jet de alice.1 %....0 % şi adaosuri de Mn.11.. cu %Znm = 5..600 N/mm2 şi caracteristici KE = 2.75. aliajul 7075. Ti. %Cum = 1. B. cu rugozitatea suprafeţelor acestora Rz.2.10.. şi cu mărimea tensiunilor reziduale de compresiune din stratul superficial al prăjinilor (introduse în cursul procesului tehnologic de fabricare sau prin operaţiile de durificare superficială practicate) σr.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. Al2CuMg (faze S’ sau S) etc. S-a constatat că rezistenţa la oboseală a prăjinilor σ−1 este în dependenţă liniară cu rezistenţa la rupere a oţelului din care sunt realizate Rm.2.2. La utilizarea acestor aliaje pentru confecţionarea prăjinilor de pompare trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • Aliajele asigură prăjinilor rezistenţa la tracţiune Rm = 475. de tip MgZn2 (faze M’ sau M). Zr). aceste aliaje capătă structuri alcătuite dintr-o matrice de soluţie solidă a componentelor şi faze durificatoare (semicoerente sau necoerente cu matricea) uniform distribuite în matrice.6.20) ⋅104 m (mai mari ca la oţeluri.2. din clasa 7000 (de exemplu.6⋅106 m (puţin mai mică decât a oţelurilor) şi KR = (1.3).

31.13.0.. eventual.60 % a Rm. scap. Fig.1).33. 9. pentru viitor (când costurile de fabricare vor înregistra scăderi datorită progresului tehnic şi tehnologic) se întrevede şi utilizarea compozitelor cu fibre de C. • Prezenţa mediilor corozive de lucru afectează rezistenţa la oboseală a aliajelor pe bază de aluminiu în măsură mult mai mică decât în cazul oţelurilor. v.12. Influenţele asimetriei ciclurilor de solicitare şi prezenţei concentratorilor asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din aliaje pe bază de aluminiu • Rezistenţa la oboseală (în aer) a aliajelor pe bază de aluminiu este influenţată în măsură importantă de asimetria ciclurilor de solicitare şi de prezenţa concntratorilor de tensiuni. de refacerea structurii printr-un nou TT de călire de punere în soluţie + îmbătrânire)..Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice • Caracteristicile de rezistenţă mecanică se degradează în timp... existenţa acestui fenomen (datorat trecerii în stare stabilă a structuriilor metastabile realizate prin TT aplicate) impune limitarea adâncimilor la care pot fi utilizate prăjinile din aliaje de Al şi verificarea periodică a caracteristicilor lor mecanice (însoţită.. Influenţele mediului de lucru şi frecvenţei ciclurilor de solicitare asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel grad D Fig. menţineri de 1000 ore la 200 oC pot determina diminuarea cu 50. aşa cum sugerează diagramele din figura 14.14.200 oC (de exemplu.14.13. C. Compozitele cu fibre de sticlă reprezintă o altă categorie de materiale aplicabile la confecţionarea prăjinilor de pompare.8) au 339 . chiar şi în cazul contaminării acestora cu H2S şi CO2. la nivelul celor tipice oţelurilor înalt aliate cu Cr.6. aliajele au o bună rezistenţă la oboseală în mediile saline. B sau whiskers (trihite) metalice sau ceramice.14. dacă piesele din astfel de aliaje sunt menţinute la temperaturi mai mari ca 150. Compozitele cu fibre de sticlă folosite pentru realizarea prăjinilor de pompare (conform soluţiei constructive sugerate de fig.. caracteristica KO înregistrând valori 0.

ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR matricea de răşină poliesterică sau epoxidică (cu Rmm = 30. 14.10) Ef Aşa cum rezultă comparând datele prezentate în tabelul 14.9⋅103. Dependenţa dintre rezistenţa la rupere şi fracţia volumică a fibrelor la compozitele pentru prăjini de pompare Fig.24⋅103 N/mm2) sau din sticlă S (cu Rmf = 4800 N/mm2 şi Ef Em = 8. Rm = Rmf [fv + (1 – fv) Fig.10).. armată cu fire paralele din rovrig de fibre de sticlă.60 N/mm2 şi Em = 6.55⋅103 N/mm2). întărirea şi maturarea la cald a răşinii în prezenţa unor catalizatori).1⋅103 N/mm2) şi fibre din sticlă E (cu Rmf = 3400 N/mm2 şi ≅ 7.9) şi (14. valorile experimentale ale caracteristicilor E şi Rm ale materialelor compozite diferă de cele calculate cu relaţiile (14.7. printr-o matriţă. La utilizarea acestor materiale pentru confecţionarea prăjinilor de pompare trebuie avute în vedere următoarele aspecte tehnice: • Caracteristicile KE şi KR ale compozitelor cu fibre de sticlă sunt superioare celor prezentate de oţeluri. E. cap.3 şi în diagramele din figura 14. aşa cum rezultă analizând datele prezentate în tabelul 14. concomitent cu gelifierea. aceste caracteristici sunt dependente de fracţia volumică a fibrelor în structura compozitului fv. 14. şi Rm (la tracţiune) ale prăjinilor realizate din materiale compozite putându-se estima cu relaţii de forma (v..14. deoarece compozitele realizate industrial nu asigură întotdeauna legături interfaciale perfecte între fibre şi matrice (condiţie ce stă la baza stabilirii acestor relaţii)... Prăjinile de pompare din astfel de materiale se realizează printr-un proces de pultruziune (tragerea răşinii.3.12): (14.14.9) E = fv Ef + (1 – fv)Em Em ] (14. Modificarea rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din materiale compozite în funcţie de abaterile de la aranjamentul axial al fibrelor de sticlă 340 .15.

.. 1800 pentru compozitul cu fibre de sticlă.7 2.33.850 790.31) 0..05⋅105 Starea N C+r N+r C+r Rm.. calculate cu următoarele densităţi ρ...04..49.710 620.24 (0.2 2..1.60⋅104 C+r T7 80 % fibre * Costurile relative Cr calculate cu relaţia (14.1.....8 5.50 (0.9..0.6 3.26 (0... considerând factorii CT şi CTref exprimaţi în lei/(m de prăjină)..1.** km 0.20..1. Principalele caracteristici tehnico-economice ale materialelor folosite la realizarea prăjinilor de pompare Materialul Oţel Grad C Oţel Grad E Cr* 1.12.0.48.03 1..27 0...7 2.5Cu1.53 0.22.26 1.9 4.06. N/mm2 630..0.22.52 (0.580 1600.35 (0..0.6 Oţel Grad K Oţel Special (aliat cu Cr) Aliaj de Al tip 7075 Compozit cu fibre de sticlă E 2...0.26 (0.15⋅105 7.52 0.13 1.27) 0.32 0...11 1.07) 0..93 0.51 (0...73..06.51..50.640 750.** Mm 2.7 2..34 0.930 470..27 (0.Tabelul 14..1030 690.03.47...2 KR.05) 0..22.7 2...81.0.0. în kg/m3: 7820 pentru oţelurile slab aliate (Grad C.0.10⋅105 N N+r C+R KO *** în aer 0..90..7 2.24.790 790.35) 0.0.25) KO *** în apă salină 0..98..3. Grad E şi Grad K). N/mm2 2...50 0.31 (0...7 2.. în paranteze sunt valorile lui KO obţinute cu σ-1 determinat pe baza rezultatelor unor încercări efectuate pe prăjini reale.82.......8 2. ** KR şi KE... 7750 pentru oţelurile speciale înalt aliate cu Cr.1.62 1.83 0.03⋅104 5....870 810.2.22 1.0.1700 KE.1.35) 0. *** KO calculate cu σ-1 determinat pe epruvete polizate.5).11) 0.52 0. .14 9.49..0 E. 2760 pentru aliajul de Al tip 7075 (AlZn6Mg2.24) 5.0.5).7 2.965 860..56 0.0.26 0.0..0...

322 modul de elasticitate specific. 327 materiale funcţionale. 323 coeficient de siguranţă. temperaturile şi mediile de lucru) se pot realiza în mai multe variante.30.37.0. 334 coefcient de asimetrie.. 325 341 . 340 reciclabilitate. KO calculat cu σ0. 321 materiale structurale.15. 328 criterii privind proprietăţile. 334 coeficient de importanţă. 326 pultruziune. 329 indicator parţial. 321 matricea preferinţelor. 334 proprietăţi adecvate. • Aşa cum arată diagramele din figura 14.ca urmare prăjinile de pompare realizate din materiale compozite cu fibre de sticlă nu pot fi utilizate la temperaturi mai mari de 200 oC. 327. pentru fiecare variantă selectându-se materialul adecvat funcţionării în deplină siguranţă a produsului şi care asigură raportul maxim utilitate/cost. Rezistenţa la oboseală nu este practic afectată de prezenţa mediilor corozive. rezistenţa la oboseală a compozitelor cu fibre de sticlă pentru prăjinile de pompare este substanţial influenţată de abaterile de la aranjamentul axial al armăturii (unidirecţionale) din fibre şi (la fel ca E şi Rm) de caracteristicile legăturilor realizate în procesul de fabricare la interfeţele dintre fibre şi matrice. în soluţiile de acizi sau baze şi în prezenţa solvenţilor organici.25. compozitele cu fibre unidirecţionale având tendinţa de degradare rapidă când sunt solicitate la compresiune. 334 costuri relative.. 323 rezistenţă mecanică specifică.1 în loc de σ−1 are valori KO = 0.0. 327 fiabilitate.42).. compozitele cu fibre de sticlă având o foarte bună comportare în mediile apoase saline. 324 mentenabilitate. rezistenţa la oboseală este mai ridicată dacă solicitările variabile se caracterizează numai prin eforturi de întindere (de exemplu. 328. Studiul de caz prezentat evidenţiază un aspect important privind alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice: produsele destinate utilizării în diverse condiţii (privind solicitările mecanice.. Cuvinte cheie analiza valorii. 323 criterii tehnologice. 324 prajini de pompare. 329 criterii de cost. 324 rezistenţă relativă la oboseală. 322 grafic de corelare utilitate-cost. 330 cicluri de solicitare. • Caracteristicile mecanice ale materialelor compozite sunt influenţate negativ de creşterea temperaturii (ce produce degradarea matricei şi legăturilor interfaciale dintre fibre şi matrice).Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice • Rezistenţa la oboseală în aer a prăjinilor de pompare din compozite cu fibre de sticlă este caracterizată prin valori KO = 0. 331 indicator global.

New York – London. Ulmanu V. d) KR ≅ 40. c) fabricarea unui tranzistor.2 km? T. Bucureşti.4 km... MacMillan Publishing Company.4.3. Drăghici Gh.. Care dintre următoarele materiale asigură un modul de elasticitate specific KE ≅ 2.14. Ohio. Analiza comparativă a caracteristicilor de exploatare ale materialelor pentru prăjinile de pompare. „Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrare la cald”. d) fabricarea corpului unui rezervor sferic de depozitare a gazelor lichefiate? T. Editura Chiminform Data..4 km.S. Traducere din limba germană după ediţia a 29-a.J.1. 1994 7. Broutman L. b) fontele. c) realizarea ţevilor pentru tubulatura unei conducte care transportă gaze naturale sub presiune.14. Moţoiu R.5. Zecheru Gh. c) polietilena.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 7850 kg/m3. c) KR ≅ 10. Bucureşti. 1985 4. Editura Economică. Shackelford J. 1992 2. Drăgulănescu N. b) fabricarea catalizatorului pentru un reactor dintr-o instalaţie petrochimică. Pentru care dintre următoarele aplicaţii trebuie ales un material din gama materialelor structurale: a) realizarea arborelui cotit al unui motor de autoturism. Bucureşti. Care dintre următoarele aplicaţii tehnice impun alegerea unui material din gama materialelor funcţionale: a) realizarea conductorilor electrici. Editura Tehnică. Ingineria calităţii.. în vol. d) sticla? T.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Bibliografie 1.14.M. Managementul calităţii totale. 1995 Teste de autoevaluare T. Care dintre următoarele materiale pot fi încadrate în gama materialelor reciclabile: a) oţelurile. * * * Hütte − Manualul inginerului. A. 342 . Care este rezistenţa mecanică specifică a unui material metalic cu Rm = 800 N/mm2 şi ρ = 4000 kg/m3: a) KR ≅ 20. Braşov. Composite materials. b) fabricarea unui magnet permanent..7⋅106 m: a) oţelul cu E = 2.4 m.14. d) fabricarea elementului activ al unui aprinzător piezolelectric? T. Academic Press. Desk Edition. Introduction to materials science for engineers. 1992 6. New York...2. * * * Metals Handbook. b) KR ≅ 20. 1974 3.. Metals Park. Ciurea S.M.14. Fracture and fatigue. 1995 5.

a 4 .1⋅105 N/mm2 şi ρ = 4150 kg/m3.11.373. Care este densitatea unui material al cărui indicator parţial privind respectarea acestui criteriu este I = 1. La alegerea materialului pentru un produs sunt impuse cinci criterii (calitative) privind procesarea sa tehnologică.4? T. d) Rm = 840 N/mm2? T. d) condiţiile privind preţul de desfacere? T. d) IPT = 0.14. IPT.k = 1. Un material Mk din gama materialelor cu proprietăti adecvate unei anumite aplicaţii are ICT.6.4: a) Rm = 900 N/mm2.14.8. b) condiţiile privind fiabilitatea. d) alama cu E = 1.k = 0. c) orice produs trebuie să asigure un raport maxim între utilitate sau valoare de întrebuinţare şi cost.14.14. b) IPT = 0.4: a) ρ = 900 kg/m3.8. coeficienţii de importanţă ai / / / criteriilor fiind a1/ . d) orice produs trebuie privit ca un ansamblu de părţi materiale şi nu ca un ansamblu de utilităţi? T. Materialul din care se confecţionează un produs trebuie să satisfacă criteriul ρ ≤ 4000 kg/m3. c) condiţiile privind reciclabilitatea.455.k = 0. La alegerea materialului pentru un produs sunt impuse patru criterii (calitative) privind procesarea sa tehnologică. c) IPT = 0.0.k = 3.2.8.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice b) aliajul de aluminiu cu E = 7. a 3 . Care dintre criterii nu a fost îndeplinit de un material.12.222? 343 .14. dacă indicatorul global al performanţelor sale tehnologice are valoarea / I PT = a1/ + a3/ + a 4 : a) primul criteriu. d) ρ = 5600 kg/m3? T.1⋅104 N/mm2 şi ρ = 2750 kg/m3. b) ρ = 7600 kg/m3.k = 0. Care dintre următoarele principii se aplică la utilizarea analizei valorii la un produs industrial: a) orice produs este purtătorul material al unor funcţii capabile să satisfacă necesităţile exprimate sau implicite ale utilizatorilor. a 2 .8 şi Cr.k = 1. să se precizeze care este valoarea indicatorului global al performanţelor tehnicoeconomice pentru acest material: a) IPTE.9. d) al patrulea criteriu? T.k = 0. Care dintre următoarele condiţii pot fi incluse în gama condiţiilor tehnice care definesc funcţionalitatea şi comportarea în exploatare ale unui produs: a) condiţiile privind solicitările mecanice. c) Rm = 500 N/mm2.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 8550 kg/m3? T. b) orice produs trebuie privit ca un ansamblu de utilităţi.14.14. c) IPTE. b) Rm = 600 N/mm2. b) al doilea criteriu. b) IPTE.6.733. Care este rezistenţa la tracţiune a unui material al cărui indicator parţial privind respectarea acestui criteriu este I = 1.10. d) IPTE. Materialul din care se confecţionează un produs trebuie să satisfacă criteriul Rm ≥ 600 N/mm2.7. Stiind că act = 0. toate criteriile având acelaşi coeficient de importanţă. c) ρ = 2860 kg/m3. Care este indicatorul global al performanţelor tehnologice pentru un material care respectă numai trei din criteriile impuse: a) IPT = 1. c) al treilea criteriu. c) aliajul pe bază de titan cu E = 1.

dacă funcţionarea în siguranţă a maşinii impune respectarea următoarelor condiţii tehnice: a) tensiunile din bară trebuie să respecte condiţia σ ≤ 0. se obţine astfel condiţia: ρ ≤ 2 0 . asigurată dacă materialul acesteia îndeplineşte simultan criteriile: 344 .8Rp0. ρ ≤ 5660 kg/m3 şi E ≥ 47160 N/mm2.2 fiind limita de curgere a materialului barei. A.5 m şi diametrul d ≅ 15 mm. πd L σ 4F Deformaţia specifică axială a barei este ε = = 2 . Forţa axială maximă care solicită bara în timpul funcţionării maşinii este F = 25000 N.1.2 ≥ 177 N/mm2.5 mm. b) masa barei trebuie să fie m ≤ m0 = 0.8Rp0. se obţine astfel condiţia E ≥ 2 .5 kg. având caracteristicile precizate în tabelul 14. Pentru funcţionarea în siguranţă a maşinii trebuie respectate următoarele condiţii tehnice: a) tensiunile generate în bară de aplicarea forţei de întindere F trebuie să respecte condiţia σ ≤ 0. Să se stabilească ce criterii privind proprietăţile trebuie impuse la alegerea materialului pentru această bară. c) deformaţia axială a barei nu trebuie să depăşească valoarea ∆L0 = 1. ρ fiind densitatea materialului barei şi 4 4m trebuie să îndeplinească criteriul m ≤ m0. E fiind modulul E πd ∆L0 de elasticitate longitudinal al materialului barei şi trebuie să respecte criteriul ∆L 4 FL ε ≤ 0 .8Rp0. b) bara trebuie să prezinte o bună tenacitate. 2 ≥ 0.4.2. se obţine astfel condiţia 4F .2. Pentru realizarea unei bare de tracţiune cilindrice din compunerea unei maşini s-a selectat o GMP cu cinci oţeluri. Rezolvare 4F Tensiunile de întindere din bară au intensitatea maximă σ = şi πd 2 trebuie să corespundă criteriului σ ≤ 0. L πd ∆L0 Înlocuind datele din enunţul aplicaţiei rezultă următoarele criterii de alegere a materialului barei de tracţiune: Rp0.2. Rp0.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aplicaţii A.14. R p 0.8πd 2 πd 2 Masa barei este m = Lρ . Pentru realizarea unei maşini trebuie confecţionată o bară de tracţiune cu lungimea L = 0.14.2.

** costurile relative calculate cu CT şi CTref în lei/(kg de semifabricat) πd k2 Masa barei de tracţiune cu lungimea L este mT ..9.. având coeficienţii de R p 0..742 0.2 Rm importanţă a1 = 0. K2: A ≥ 15 % şi K3: KV ≥ 27 J la – 20 oC.5.554 C r/ .14. A k.. Să se decidă care dintre materialele din GMP corespunde cel mai bine aplicaţiei. 2 .5. iar masa unei 4 unităţi de lungime din bară (de exemplu. compararea acestor materiale prin prisma costurilor trebuie făcută cu ajutorul costurilor relative Cr.5. 2.4 1. deoarece barele realizate din diversele materiale incluse în GMP au diametre dk diferite şi aceeaşi lungime.2 1.2.8R p 0. a2 = 0.640 0.k calculate cu relaţia (14. 2 şi bara trebuie să aibă diametrul (minim) d k = . R p 0.573 0. 2 .8 2.7 1 2 3 4 5 S235J2 S275J2 S355K2 P460NL1 12Ni14 235 175 355 460 355 510 430 620 620 640 3 24 20 16 17 22 27 27 40 47 55 * toate oţelurile au ρ = 7850 kg/m .k de referinţă.k. k = 1.5. k 0. 2 N/mm % J ≤ 0. Rm.5).4. 0.3.k ** 1.. L = 1 m) are valoarea (în kg/m) dată de πd 2 formula mk = k ρ . k = 1. se obţine: mk = m1 ..1 k = 1.2 şi a3 = 0. Rezolvare Prima dinte condiţiile tehnice impuse de aplicaţie se utilizează pentru dimensionarea barei de tracţiune (determinarea diametrului barei). Caracteristicile oţelurilor ce alcătuiesc GMP pentru aplicaţia A. Dacă se consideră m1 (corespunzătoare barei 4 R p 0.k πd k Dacă se consideră d1 (corespunzător barei realizate din materialul M1) ca diametru R p 0. considerând CT.5.k = Lρ .. R p 0.2 k Marca oţelului * Rp0.k Rm . rezultă: 4F 4F σ = 2 ≤ 0.k. 2. se obţine d k = d1 . k = 1..1 Tabelul 14. Evident. pentru 345 .0 1.k şi CTref exprimate în lei/(m de semifabricat). 2.8πR p 0.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice K1: R p 0.461 0. notând dk diametrul barei în cazul realizării ei din materialul Mk ∈ GMP. k realizate din materialul M1) ca masă de referinţă. 2. N/mm2 Caracteristicile mecanice minime KVk la –20 oC.

814d1 0.425 1. iar dacă se utilizează indicatorul IPTE.2 • criteriul K1: ≤ 0.k..587 1.k se folosesc datele din tabelul 14.k m . atribuiţi fiecărei 346 .. dacă se consideră pentru luarea deciziei valorile indicatorului ICT..9 .715d1 0. materialul recomandat pentru confecţionarea barei este oţelul 12Ni14..k (care ţine seama şi de costurile implicate de realizarea barei de tracţiune) materialul ce trebuie ales pentru realizarea barei este oţelul P460NL1. 2 .33 1.000 1.k m1 R p 0..008 * Cr calculate considerând CT şi CTref în lei/(m de semifabricat) Rezultatele care se obţin parcurgând toate etapele de lucru descrise anterior sunt redate în tabelul 14. Se observă că..k.04 ICT. kg/m m1 0.74 2. corespunzători celor trei criterii (j = 1.07 1.60 1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR a determina costurile relative Cr..3. Tabelul 14. F2. k = 1. coeficienţii de importanţă αi.k 1. i = 1.625 I2k 1. j = 1.662m1 Cr * 1.47 I3k 1. ca urmare: I 2 k = k şi 15 KVk .855m1 0..662m1 0.2) se obţin valorile indicatorilor globali ai proprietăţilor ICT.00 1.5.5.406 1.00 1.188 1.k = C r/.. C r .5.3. Pentru un produs industrial s-a aplicat analiza valorii şi s-a constatat că acesta are trei funcţii de bază (notate F1.13 1.406 1.924d1 0.2 = 15 % şi CAP.406 1. k • criteriile K2: A ≥ 15 % şi K3: KV ≥ 27 J la – 20 oC sunt formulate analitic A în forma „min” şi au CAP. k = 1.952 1.511m1 0.5.927 0.9 are forma „max” şi CAP.1 Pentru fiecare dintre materialele Mk ∈ GMP se determină indicatorii parţiali Ijk.3) privind asigurarea tenacităţii barei: R p 0.571 1. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.7) se pot determina valorile indicatorilor globali ai performanţelor tehnico−economice IPTE.213 1.9 şi. A. ca Rm R p 0.460 1. iar cu ajutorul relaţiei (14.537 1.. mm d1 0. F5).920 1. date în enunţul aplicaţiei şi folosind relaţia (14. I 3k = 27 Utilizând valorile coeficienţilor aj.48 1.787 I1k 1.3 = 27 J şi..814d1 mk. 2 .158 1.14. 2.k.k 1.5.k urmare: I 1k = 0.026 0.14. Rm .5. F3) şi două funcţii auxiliare (notate F4.2 k 1 2 3 4 5 dk.4 şi relaţia R p 0.802 IPTE. k =1..k k = C r/ . k = 1...5.1 = 0.

F3 şi F5 cu C r2 = r3 = r5 = 20 %.05 αi 0. F3 şi F5.20 0.30 0.10 ci a) Să se construiască graficul de corelare utilitate – cost şi să se precizeze funcţiile pentru care costurile sunt mai mari decât contribuţiile pe care le aduc aceste funcţii la realizarea utilităţii globale a produsului. CT i = 1. după fiecare etapă de modernizare şi să se construiască graficul de corelare utilitate – cost la finele programului de modernizare a produsului. corespunzătoare costurilor de realizare a fiecărei funcţii având valorile prezentate în tabelul 14.35 0.. b) Conform datelor din enunţul aplicaţiei. rezultă că graficul de corelare utilitate – cost are aspectul prezentat în figura 14. în care Ci reprezintă costul aferent realizării funcţiei Fi.6. Examinând acest grafic şi/sau datele prezentate în tabelul 14.6. iar 347 . Deoarece ponderile ci sunt definite de relaţia ci = i .30 0.6...16.5.3 Funcţia F1 F2 F3 F4 F5 0.. Coeficienţii de importanţă si ponderile costurilor de realizare ale funcţiilor ce definesc utilitatea produsului considerat în aplicaţia A. i = 1.05 0.. prin modificări privind alegerea materialelor şi tehnologiilor folosite la fabricarea lui s-au diminuat cheltuielile de realizare a funcţiilor F2. să se determine cum s-au modificat ponderile ci. Rezolvare a) Considerând că valorile coeficienţilor de importanţă ai funcţiilor sunt în directă proporţionalitate cu contribuţiile acestora la realizarea utilităţii globale a produsului. b) Ştiind că s-au parcurs trei etape succesive de modernizare a produsului. i = 1. astfel încăt costurile implicate de realizarea funcţiilor pentru care ci > αi să se diminueze cu ri = 20 % ...14. în prima etapă de modernizare a produsului.5. i =1 5 după prima etapă de modernizare (M1) cheltuielile aferente realizării fiecărei r r funcţii au atins nivelurile C i/ = (1 − i )C i = CT (1 − i )ci . i = 1.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice funcţii şi ponderile ci.5. iar CT = ∑ C i . cheltuielile 100 100 5 totale pentru obţinerea produsului au valoarea CT/ = ∑ C i/ = CT ∑ (1 − i =1 i =1 5 ri 100 )ci . definesc calitatea unui produs ca fiind ansamblul caracteristicilor care conferă acestuia aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite ale utilizatorilor) sunt F2. Tabelul 14.5. dacă se are în vedere că standardele ISO din seria 9000. în fiecare etapă modificându-se materialele şi tehnologiile folosite la fabricarea acestuia.40 0.10 0.15 0. se observă că funcţiile care se realizează cu cheltuieli prea mari în raport cu contribuţiile pe care le aduc la realizarea utilităţii produsului (sau calităţii produsului..

14.050 0 0.050 0.766CT c // i ri.413 0.150 0.322 20 0.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ponderile cheltuielilor corespunzătoare r (1 − i )ci C i/ 100 . ci/ = / = 5 ri CT )c i ∑ (1 − i =1 realizării fiecărei funcţii sunt 100 Fig.5.727CT c /// i .300 0.068 0.300 0 0.100 0.400 0.870CT c / i ri.184 20 0. % M3 αi 0.083 20 0. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.300 0.065 0 0.400 0.400 0. % αi 0.392 0 0.16.14.092 20 0.308 0.050 0.345 0 0.350 20 0.141 348 0. i = 1.3 Tabelul 14.300 0.100 0. Graficele de corelare utilitate – cost ale produsului analizat în aplicaţia A.150 0.100 0.200 20 0.150 0.300 0.7.100 0. % M2 αi 0.150 0.3 Etapa Funcţia F1 F2 F3 F4 F5 Costul total 0 αi ci ri.050 0.293 0 0.070 CT M1 0.100 20 0.050 0.057 0 0.167 20 0.400 0..14..

...k. j = 1. Vic fiind V gc volumul interior al cuvei. ţinând seama de caracteristicile fizico − mecanice ale fiecărui material.k. k = 1.2).4 şi. CT fiind costul total al realizării cuvei.4.4. precizate în enunţul aplicaţiei şi valorile indicatorilor parţiali Ijk determinate.35.1. iar Vgc – volumul de gabarit al cuvei.. Ştiind că valorile Vu. A. notate Vk. Qac considerând că realizarea cuvei cu valori minime ale consumului specific de material şi costului util sunt obiective principale..k. calculat cu relaţia (14. k = 1.. să se stabilească varianta care trebuie adoptată pentru realizarea acestuia. a2 = 0.16.4. s-au stabilit următoarele valori ale coeficienţilor de importanţă ai criteriilor: a1 = 0.. se poate observa că modernizările aduse produsului au condus la reducerea cu aproximativ 27 % a costului total de α realizare a acestuia şi la obţinerea unor rapoarte i apropiate de unitate pentru ci toate funcţiile care-i definesc utilitatea. sunt cele redate în tabelul 14. iar asigurarea unui volum util maxim al cuvei este un obiectiv minor. Mr fiind masa cuvei.k şi Cu..4. K3: consumul specific de material K s = sc 100 ≤ 140 %.4. Pentru selectarea celei mai bune variante de produs s-au stabilit patru criterii Kj. a3 = a4 = 0.8. K2: masa relativă a M produsului M r = c 100 ≤ 75 %.. Ks..7 şi în graficele din figura 14.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice În mod similar se pot determina modificările aduse ponderilor ci de următoarele etape de modernizare a produsului (M2 şi M3).4.2. k = 1. k = 1. iar Qac – capacitatea de Qac M încărcare a cuvei. rezultatele care se obţin considerând datele din enunţul aplicaţiei fiind cele prezentate în tabelul 14. rezultănd astfel patru variante ale produsului. corespunzătoare celor patru variante ale produsului.. V formulate astfel: K1: volumul util al produsului Vu = ic 100 ≥ 85 %. Pentru realizarea cuvei de stocare a materiei prime a unei maşini destinate prelucrării maselor plastice s-a selectat o GMP alcătuită din patru materiale Mk.14. Rezolvare Varianta de produs care trebuie adoptată este cea caracterizată prin valoarea maximă a indicatorului global ICT.. considerănd valorile coeficienţilor de iportanţă ai criteriilor aj. Msc Mc fiind masa semifabricatului necesar pentru confecţionarea cuvei şi K4: costul util C al produsului C u = T ≤ 100 mii lei/kg. Mr. folosind datele 349 .k. obţinerea cuvei cu o masă relativă cât mai mare este un obiectiv secundar. s-a elaborat câte un proiect constructiv – tehnologic de obţinere a cuvei. j = 1.

20 0.4. Rezultatele obţinute pe această cale.2204 0.2 ≡ 75 %.k şi CAP.8 şi din enunţul aplicaţiei.000 1. pentru criteriul K3.9.jk Mr. CAM.8.429 1.k şi CAP. atribuindu-se gj = 3. dacă respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv secundar şi gj = 1 dacă 350 .4266 1.4 ≡ 100 mii lei/kg.8 (denumit şi matricea utilităţilor) şi se marchează pe acesta variantele cele mai bune ale produsului (denumite variante optime). CAM.4 un grad de importanţă gj ∈{1. considerând pe rând fiecare din criteriile Kj.10 I1k 1.333 1.35 I4k 1. Valorile indicatorilor parţiali şi globali de caracterizare a variantelor produsului analizat în aplicaţia A.k Observaţie Pentru rezolvarea unor aplicaţii de tipul celei anterior discutate se pot utiliza şi alte metode.. Tabelul 14.1 ≡ 85 %.875 1.k 90 70 100 70 Tabelul 14.k şi CAP.10 Vu.35 Valorile indicatorilor parţiali Ijk I2k 1. una dintre acestea fiind metoda de estimare a utilităţii consecinţelor.1784 1.3}..1k ≡ Vu..4k ≡ Cu.2.k şi CAP. La folosirea acestei metode se parcurg următoarele etape (prezentate considerând condiţiile din enunţul aplicaţiei anterior discutate): • se analizează datele din tabelul 14.k Ks.118 1. Caracteristicile variantelor produsului analizat în aplicaţia A. CAM.167 Indicatorul global ICT.35 Cu. pentru criteriul K2.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR din tabelul 14..9.14.2k ≡ Mr.118 K2 „max” K3 „max” K4 „max” 0.3304 1. conduc la concluzia că varianta de produs care trebuie adoptată (cu cea mai mare valoare a indicatorului global) este V2. CAM.k 85 90 95 95 K2 K3 0. iar pentru criteriul K4. dacă respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv principal.3 ≡ 140 %.000 I3k 1. • se acordă caracteristicilor corespunzătoare fiecărui criteriu Kj.3k ≡ Ks.250 1.273 1.875 1.k 40 105 40 110 60 105 75 120 K4 0.35 Valorile caracteristicilor CAM. j = 1. astfel: pentru criteriul K1.333 1. j = 1.20 0. recomandată de STAS 6401.4 Criteriul Kj Forma aj Varianta Vk V1 V2 V3 V4 K1 „min” 0. gj = 2.059 1.000 1. redate în tabelul 14.4 Criteriul Kj aj Varianta Vk V1 V2 V3 V4 K1 0.111 1.429 1.14.

625 120 3 70 = 2. k = 1.692 2 40 = 1. rezultă: g1 = 1. în cazul aplicaţiei analizate. se observă că.228 8. Ijk fiind nişte indicatori parţiali.100 8. g2 = 2 şi g3 = g4 = 3.864 110 3 3 105 = 2.333 3 3 105 = 2. varianta de produs care trebuie adoptată este V2. iar nivelurile limită acceptabile CAP. varianta de produs care are cea mai mare valoare a Usk (numită varianta optimă de produs) fiind cea care trebuie adoptată.4 Criteriul Kj Forma gj Varianta Vk K1 „min” g1 = 1 g1I1k K2 „max” K3 „max” K4 „max” g4 = 3 g4I4k g2 = 2 g3 = 3 Matricea modificată a utilităţilor g2I2k g3I2k Usk V1 V2 V3 V4 1 85 = 0.895 95 1 90 = 0. analizănd rezultatele redate în tabelul 14.10. numită utilitatea sinteză a variantei Vk. • se întocmeşte un tablou (numit matricea modificată a utilităţilor). aşa cum a rezultat şi prin metoda indicatorului global.811 7.067 75 3 • se calculează suma valorilor înscrise pe fiecare linie a matricei modificate a utilităţilor Usk..j sunt valorile (aceloraşi caracteristici) corespunzătoare variantelor optime. în cazul aplicaţiei analizate. înlocuind valorile caracteristicilor din matricea utilităţilor cu gjIjk. considerând datele precizate în enunţ.947 95 1 1 2 2 40 2 60 = 1..jk ale produsului analizat. Tabelul 14.10. rezultatele parcurgerii acestei etape în cazul aplicaţiei analizate sunt prezentate în tabelul 14.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv minor.333 90 3 70 3 100 = 2.10.4. 351 .433 7. Matricea modificată a utilităţilor pentru produsul analizat în aplicaţia A. calculaţi considerând că aceste valori reprezintă CAM.14.

a. c T.5.10.29.c.b.13. d T.7. d T.7.12.20.13.12.b T.9. b.d T. a.8.b T.27.6. c T. a. d T. a.d T.c T.4. c T.d T.9.11.14. a.28.7. a.14. a.c.10.13.9.14. c T. b.1.12. a. T.d T.7.19.8. a.11.3. b.c T. a.d T. d T.c T. d T.38. a.d T.10.24.d T.b. a.d T.10. a. c T.10.13. a T.c.9.6.c.16.37. a. b T.8.8.3.d T. b. c.8.1. b T.10.9. a. T.c T.37.c. d T.c. b T.13.8.d T.c. a.41. a.b.d T. c d a. c. d T.10. a.9.d T.b T.10.11.9.9.8.14.8. c T. c T.18.c.14.25.13.42.12. b T. d T.13.c T.11.9. d Capitolul 11 T.d T.31.6. c. a.14. b. b. a.10.12.30.18.6.9. a.7.7. b.b.11. b T.28.13.8. a.2. a. a.c.b.23.21.13.c T.d T. a T. a T.9.9.7. c. b b a a.8.28.8. c T.12.8. c.11.d T.9.d T.b. b.c.c. c.d T.11.7.7. d T.12.11.c.d T. b T.10.d 352 .d T.9. c T. c T. c.3.13.2.9.11.d T. c T.7. a.21.22.11. b T. a.18.11.b T. d T.b.2.9.8.12. a. a. a T.b. b. 9.d T. b T.9.30. d T.10. a.9.17.21. d T.c T. a T.16.11.c T.13.3. c T.11. b T.b.7. a.12.b.10.13.12.9. b.14.b T. c T.1.17.7. a. b T. c.10.8.32. c.34.9.11.35.10.b. a T.27.25.b. c T.8.14.11. a.9.40.8.3. d T.8.16.18.8. a.25.9. c T.8.7. d T. a T. c T. a.b.9.d T.c T.9.7. d T.d T.14.8.10.1.9. a.b.7.d T.c.28.32.13.7. a.b.11.c.30.25.7. c T. a.2. c. b.c.10.7.c T.26. a. b.15.d T. a.10.7.c T. c T.c. d T.7.34.15.24. a.Grila de verificare a testelor de autoevaluare Capitolul 7 T.8.b.8. d T.4.14.12. d T.d T.9. b T.b.9. a.4.14.b.d T.11.11.8.d Capitolul 13 T. a.19.24.9.20. a. c T.d T.8.12.b.3.c T.7. a.d T.10.13.29.38. a T.14.d T.12. a.c T. b T. d T. b.d T. 9.c T.9. c T.c.b T.8.11.11. a Capitolul 9 T.d T.9.8.d T. b.23.15. a.8.15.7.13. a.12. a.12.c T.11.12.10.28. b.10.c T. d T.12.d Capitolul 14 T.8.7. a. a. b. c T. c T.14. b T.c T.4.d T. a.18.9.19. a.b. a. d T.14. b T.1.10.b.c.27.11.9.b.13.24.8.7.9. a. a.10.1.d T. d T.c.13.7.9.8.31.10.8. b T.d T. a.c T.11.b T. c T.7.15. a.8.13.d T.20.17.12.10. b. b.c.11.d T.2. a. b.d T. c T. a.d T.12.10. b.d T.33.d T.20.13.c.17.b.17.8. b.c T. T.d Capitolul 8 T.d T. a T.d T.11.14. d T. d T. d T.14. a T.11.7.7. b.b.23.d T. a.10.5.d T.10. d T. T.b.27.7.b.10.12.b.d T. a. b.14.9.8.9. b.13.d T.24.12.12.1.11.17.22.43.d T.7.8.1.8. d T.6.17. b T. a.8.19. d T.2.2.16.c.c T.4. a.7. a. b.5.12.10.13.16. a.26.b.21. b.4.23.13.d T.c T.7.c T. c.14.13.10. a. b T.8.12.27.5.9.c T. a T.11.9.8.19.b.d T.11.18.9.3. b. d T. d T. d T.5.d T.9.b.22. d T. b T. a T.10. a. a.22.9. a.9.b.9. c.c T.d Capitolul 10 T. a.22.d T. a.14. b. a.11.5.36.6.c.13. b. a.b. c T.9.15.11. a. b. b.c.d T.26.25.b T. a T.c.4. b.12. c. c T.39. d T. a.36.21. c T. d T. c.11. c T.7.16. b.8.10. a T.40.b.9.39.c T. c.d T. c.33. c.b. T.d T. a.7. c T.8.d T. b T.5.8.c. c c.b T.35.b.8.15.c T. c.d T. c T. a.d T.3. d T.10. b T.7.c. a.16.11. a. a.8.c. a T.5. c. c.d T.23. a.c T.b.10.7.9.11. T.10. a.8.11. b. d Capitolul 12 T.9.6.26. a.d T.9.d T.26. b. b.b.b. b.4.29.2. d T.10.7. a.8.8.11.20.c T.d T. b.13.8. c T.7.9.6.

214 carbură de bor. 175 Alpaca (Neusilber. 289 353 . 181 aliajele titanului. 25 clase de calitate. 177 aliaje Cu – Ni. 210 ceramice silicatice. 219 clasă structurală. 233 conformaţie. 69 copolimer. 184 aliaje pentru lipire. 289 agregare pulberi. 233 densitate de presare. 152 aliaje cu memoria formei (Marmem). 56 coefcient de asimetrie. 139 ceramice neoxidice. 233 constantan. 234 cristobalit. 305 densitate de umplere. 307 agregare prin lipire. 179 condiţionarea epruvetelor. 215 călire de punere în solutie. 235. 301 alame. 328 criterii privind proprietăţile. 304 depunere chimică. 147 curbă termo−mecanică. 201 aminoplaste. 323 criterii tehnologice. 330 antioxidant. 284 compoziţii. 210 alumino−silicaţi. 254 analiza valorii. 183 agent de reticulare. 276 carbon echivalent. 170 aliaje Al − Mg. 275 aliaje Al − Zn. 154 C cambiu. 163 aliaje antifricţiune. 323 coeficient de siguranţă. normală. 241 ceramice oxidice. 329 cristalite. 214 D dendrimer. 213 cupru tehnic. 239 construcţie sudată. 168 aliaje Al − Cu. 148 alburn. 334 coeficient de importanţă. 69 B bandă de călibilitate. 75 carbură de siliciu. 153 alumina. 249 cusătură sudată (CUS). 327 cromit. 236 curbe de îmbătrânire.. 141 curbe izocronice. 275 câmp termic de sudare. 208 coroziune intercristalină. 67 bronz. 153 constantă de relaxare. 233 corindon. 92 costuri relative. 250 aglomerate. 197 ciment. 208 criterii de cost. Argentan). 74 compozit durificat cu fibre. 305 comportare metalurgică la sudare. 207 ceramice. 250 argile. 305 compactitate de umplere. 249 curbe izometrice. 241 configuraţie. îngustă. 334 compactitate de presare.INDEX A acomodare. 70 canal rezinifer. 207 atmosferă standard.

327. 331 gresie ceramică. 270 izotactic. 233 izotensiune. 32 disproporţionare. 280 duritate Knoop. 305 fondant. 230 grafic de corelare utilitate-cost. 328. 93 fisurare sub tensiune. 218 enclavă plastică. 276 fibrilă. 112 izodeformaţie.depunere electrolitică. 216 fontă aliată. 21 duritate Barcol. 7 element de aliere gamagen (austenitizant). 235 fisurare la cald a CUS. 201 diagramă structurală A. 322 fibră lemnoasă. 289 intermediari. 234 grad de îndesare. 173 elinvar. 282 G glazură. 10 element de aliere. 327 inel anual. 20 fontă comercială. 14 element betagen. 305 grad de polimerizare. 94 funcţionalitate. 204 fluiditate. 289 devitrifiere. 112 emailuri. 233 I indicator global. 270 Î îmbătrânire artificială. 207 E efect postelastic. 231 duraluminiu. 290 încovoiere statică. 6 feldspat. 153 354 . 237 element carburigen. 104 hemiceluloză. 275 durată de sinterizare. 140 îmbătrânire naturală. 73 fază sigma. 254 fiabilitate. 288 H hardenită. 276 homopolimer. 14 element de aliere alfagen (feritizant). 329 indicator parţial. 242 fracţie volumică. 231 furnir. 6 fontă aliată martensitică. 207 fenoplaste. Schaeffler. 140 încorporare. 113 formare epruvete. 246 fragilitate de revenire. 311 durificare secundară. 215 duritate Shore. 275 infiltrare. 209 grad de cristalinitate. 5 element grafitizant. 202 K Kunial. 216 invar. 22 fragilizare prin faza σ. 310 elastomeri. 165 duramen. 247 duritate Janca. 272 F faianţă. 207 fâşii ZIT.

109 oţel HSLA. 78 oţel termorezistente. 140 proprietăţi adecvate. 305 porţelan. 321 materiale vitroceramice. 326 pulberi. 324 mediu de sinterizare. 275 lignină.cu crom. 229 lanţ siloxanic. 282 plăci din aşchii de lemn – PAL. 230 material elastomeric (cauciuc). cu crom şi nichel. 214 O oţel pentru construcţii sudate. 210 martensită termoelastică. 5 355 . 229 polimerizare. 208 oţel bifazic (dual-phase). 180 lungime critică a fibrelor.L laminare normalizantă. 232 policondensare. 185 nitrură de bor. 304 pultruziune. 94 oţel durificabil prin precipitare (PH). 276 lipire. 282 poliadiţie. 205 N Nitinol. 108 oţel rapid. 229 polimer reticulat. 136 modificatori de reţea. 210 P panel. 255 materiale funcţionale. 105 oţel inoxidabil. 80 oţel cu granulatie fină. 110 oţel pentru carburare. 219 matrice. 284 M magnaliu (alumag). 254 Melchior (Maillechort). 153 mentenabilitate. 103 oţel refractar (termorezistent). 311 melamine. 86 oţel patinabil. 84 oţel carbon de calitate. 100 oţel aliat. 231 porozitate de umplere. 78 oxid de zirconiu. 98 oţel pentru recipiente. 334 precipitate θ. 89 oţel Hadfield. 229 mulit. 93 oţel maraging. 269 matrice a preferinţelor. 282 plăci din fibre de lemn – PFL. 230 polietilenă. 96 oţel turnat. 282 plastifiant. 232 polidispersie. 322 metalurgia pulberilor. 76 oţel duplex. 321 materiale structurale. 340 punct caracteristic nominal. 207 prajini de pompare. 256 liber. 235 polimer. 250 platinit. 75 laminare termomecanică (controlată). 66 oţel pentru rulmenţi. 168 magnezită. 80 oţel inoxidabil stabilizat. 75 oţel pentru scule. 153 monomer. 301 modificare. 65 oţel criogenic. 66 oţel pentru îmbunătăţire. 112 plăci celulare. 184 masă moleculară. 31 punct fix de vâscozitate. 214 nitrură de siliciu. 76 lanţ molecular (catenă). 216 Monel.

212 relaxarea tensiunilor. 274 rost de sudare. 248 rezistenţă la şoc Izod. 197 structură feritică aciculară. 210 stabilitate la revenire. 204 vitrifiant. 254 răşini poliesterice.. 324 rezistenţă relativă la oboseală. 203 T temperatură de referinţă. 233 sticlă “securit”. 237 termorigide (duroplaste). 200 teracotă. 216 standard. 233 sinterizare. 276 tranziţie sticloasă (vitroasă). 211 rezistenţă piroscopică (refractaritate). 212 refractare silimanitice. 215 volum specific de scuturare. 276 traheidă. 241 rezilienţă. 207 termoplaste. 310 solidificare unidirecţională. 235 sialon.Preston (GP). 323 refractare corindonice. 325 ritidom. 150 tombac. 21 stabilizator. 184 structură amorfă. 310 temperatură de vitrifiere. 211 titlu fictiv. 232 reciclabilitate. 248 rezistenţă mecanică specifică. 285 rază medulară. 239 vâscozitate. 247 rezistenţă la înmuiere sub sarcină. 305 vulcanizare. 69 rupere prin cavitaţie. 149 trahee. 234 sudabilitate. 255 Z zonă de acţiune a fibrei. 232 reacţie în trepte. 197. 233 sferulită. 70 zone Guinier. 206 sticle. 284 raport de transfer al sarcinilor. 172 titanaţi. 237 titan. 77 temperatură de sinterizare. 275 vâscoelasticitate. 254 reacţie în lanţ. 97 superplasticitate. 212 refractare silica. 276 răşini epoxidice. 256 silumin. 211 rezistenţă Dynstat la şoc. 212 şoc termic.. 236 trihite (fibre whiskers). 182 Ş şamotă. 200 silicon. 170 simbolizare 59 sindiotactic. 74 superaliaj.. 83 V vas lemnos. 197 stereoizomer. 290 spinel. 214 silice.R raport de formă al fibrelor. 140 356 . 271 zonă influenţată termic (ZIT). 285 S segment de lanţ molecular. 53 starea amorfă (vitroasă).

each chapter includes exercises and self-assessment tests. Since the main applications analysed belong to the field of oil equipment. rules and mechanisms for obtaining materials compliant with the structural specifications of each particular application. However. Structure and properties of glasses and ceramic materials. Structure and properties of composites. structure and properties and emphasises the structural and property changes due to various processing technologies. as well as technicians and engineers who wish to enhance or update their material science knowledge. This book is meant to provide the students that read Oil-Field Equipment. it points out the correlation between their chemical composition. Heat treatment of steels and cast irons. However. this book can prove useful for other students. Choosing the appropriate material for an application. Iron-carbon alloys. therefore the discussion of these materials is more comprehensive. Alloys – general concepts. sintering materials and fibre-reinforced composites. 357 . the paper also deals with other types of materials for technical applications: glasses and ceramic materials. The second volume includes the chapters: Alloyed steels and cast irons. the metallic materials (metals and alloys) are and will be used more frequently. Mechanical properties of metallic materials. polymeric materials (plastomers and elastomers). Types of commercial steels and cast irons. Structure and properties of nonferrous alloys. Its main purpose is to understand the principles. The first volume includes the following chapters: Metals – general concepts. Structure and properties of polymeric materials. Structure and properties of sintering materials. To enhance the utility of the book. Phase transformations of solid steels and cast irons. in order to allow the reader to estimate the knowledge acquired and their level of competence (the ability to use knowledge independently and correctly to solve practical problems). The work consists of two volumes. Petrochemical and Refinery Equipment and Equipment for Gas and Petroleum Transportation and Storage at the Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Petroleum-Gas University of Ploiesti with a useful and effective tool for individual study.ELEMENTS OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING The book Elements of Materials Science and Engineering presents the structure and properties of materials used for technical applications.

ing.dr.“Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” este realizată în cadrul grant-ului C.N. ceramicele ultrarezistente. Fiecare capitol este prevăzut cu teste de autoevaluare şi aplicaţii.I.ro/curs_esim.S. Lucrarea este structurată în două volume şi cuprinde informaţiile esenţiale privind structura şi proprietăţile principalelor categorii de materiale folosite în tehnică. materialele inteligente. Gheorghe Drăghici de la catedra Tehnologia Construcţiei Utilajului Petrolier a Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti. “Model de software integrat de tip multimedia pentru învăţare interactivă generat la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti” Lucrarea este elaborată de prof.upg-ploiesti.F.htm “Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” este disponibilă pe CD-ROM ISBN 973-99015-8-1 ISBN 973-85511-8-3 . şi poate constitui un ghid valoros pentru alegerea raţională a materialelor necesare diferitelor aplicaţii industriale. dr.ing. 39691. Gheorghe Zecheru şi conf. “Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” se află pe site-ul cu adresa: www.inclusiv materialele descoperite şi utilizate recent: compozitele durificate cu fibre. care permit utilizatorilor să-şi autoaprecieze nivelul de pregătire şi nivelul de competenţă în folosirea independentă şi corectă a cunoştinţelor dobândite la soluţionarea unor probleme concrete. materialele superplastice etc.