UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI Prof.dr.ing. Gh. Zecheru Conf. dr.ing. Gh.

Drăghici

ELEMENTE DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR Volumul 2

Editura ILEX şi Editura Universităţii din Ploiesti 2002

CUVÂNT ÎNAINTE
DESPRE GRANTUL C.N.F.I.S. 39691 “MODEL DE SOFTWARE INTEGRAT DE TIP MULTIMEDIA PENTRU ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ” GENERAT LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI
Obiectivul fundamental al grantului (C.N.F.I.S 39691) este crearea unui instrument software de tip multimedia care să ofere fiecărui cadru didactic un model de construire şi prezentare a cursurilor , seminariilor şi laboratoarelor într-o manieră modernă, utilizând facilităţile puse la dispoziţie de tehnica avansată. Grantul se adresează în egală măsură şi studenţilor care vor putea să “audieze” cursurile / seminariile / laboratoarele în condiţii comparabile cu cele din ţările dezvoltate. Grantul C.N.F.I.S 39691 este structurat pe trei componente: CURS, LABORATOR, EVALUARE (vezi figura 1 *). • Componenta CURS oferă utilizatorilor de tip CADRU DIDACTIC posibilitatea de a realiza conţinutul cursului într-o manieră flexibilă, putând folosi informaţii de tip text, imagine, animaţie, prezentare video, slide show. Utilizatorul de tip STUDENT va avea acces la toate aceste tipuri de prezentare. În urma activării acestei componente, se poate obţine cursul pe suport de hârtie, pe suport magnetic sau se poate realiza introducerea în pagina de WEB a conţinutului acestuia. • Componenta LABORATOR acoperă activitatea de seminar / laborator. Ea oferă posibilitatea cursantului (utilizatorul de tip STUDENT) de a avea acces la textul de prezentare a temei propuse, la instrumente de tip instructor (tutorial), în toate cele cinci tipuri de prezentare de la curs, precum şi la modele ale fenomenelor / conceptelor prezentate. De asemenea, se pot realiza conexiuni cu anumite cursuri sau seminarii / laboratoare. Utilizatorul de tip CADRU DIDACTIC va avea posibilitatea să-şi descrie tema propusă folosind facilităţi de tip text, imagine, animaţie, prezentare video, slide show şi aplicaţii software specializate. El poate uza de ele pentru a realiza instrumente de tip instructor, precum şi modele ale fenomenului / conceptului prezentat sau conexiuni cu noţiuni înrudite. Ca urmare a activării acestei componente, se pot obţine comparaţii între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute, exemple de rezolvare a problemelor propuse, date necesare efectuării lucrării, precum şi chestionare de tip şablon.
* Documentaţie Grant C.N.F.I.S. 39691 (1999,2000,2001), Runda a II-a, Director Grant – Liviu Dumitraşcu i

Figura 1. Structura generală a Grantului C.N.F.I.S 39691

• Componenta EVALUARE îşi propune să ofere posibilitatea evaluărilor efectuate de către utilizatorii de tip CADRU DIDACTIC asupra utilizatorilor de tip STUDENT, precum şi autoevaluărilor realizate de utilizatorul de tip student, la cerere. Evaluarea se poate realiza fie pe baza unor formulare de tip bilet de examen, fie de tip chestionar (generat de un software specializat). In cazul autoevaluării, utilizatorul STUDENT poate beneficia de acces direct la
ii

cursul aferent sau la un ciclu de tip întrebare – răspuns, posibilitate implementată cu ajutorul serviciului de poştă electronică. Serviciul de poştă electronică va fi susţinut de un server de WEB propriu programului.
REMARCI:

• Grantul «MODEL DE SOFTWARE INTEGRAT DE TIP MULTIMEDIA PENTRU ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ GENERAT LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI» se realizează în trei etape: ETAPA I (proiectul de iniţiere program) – Realizare prototip SALĂ DE CURS (anul 1999); ETAPA a II-a – Imbunătăţirea prototipului SALĂ DE CURS, realizare prototipuri SALĂ DE LABORATOR, SALĂ DE EVALUARE (anul 2000); ETAPA a III-a – Realizarea integrală a modelului de învăţare interactivă (anul 2001). • Domeniul de interes al acestui program se înscrie în aria preocupărilor specialiştilor din învăţământ şi din domenii conexe acestuia, din EUROPA şi din AMERICA. • Rezultatele obţinute în urma aplicării unui software integrat de tip multimedia pentru învăţare interactivă pentru disciplinele predate în cadrul unei universităţi (precum şi pentru planurile de învăţământ) pot fi folosite ca punct de plecare în vederea constituirii unui server de WEB, bază pentru învăţământul la distanţă, pentru cursuri intensive de scurtă durată, alternativă dinamică pentru studiul individual la bibliotecă. Implementarea unui astfel de mecanism creează premise pentru posibilitatea evaluării interactive a studenţilor, precum şi pentru realizarea unui ciclu de tip “întrebare-răspuns” (cu ajutorul serviciului de poştă electronică). • Un câştig important constă în posibilitatea de a face cunoscută UNIVERSITATEA, atât în ţară cât şi în lume, nu numai la nivelul unor informaţii generale, cât mai ales la nivelul a ceea ce constituie una din componentele sale esenţia : cea de ÎNVĂŢĂMÂNT. La baza generării cursurilor interactive de învăţare / instruire realizate integral / parţial în cadrul grantului a stat “ Metodologia de proiectare a cursurilor multimedia şi hipermedia” ce cuprinde următoarele etape: Analiza cerinţelor de instruire, Proiectarea preliminară a aplicaţiei (cursului), Dezvoltarea aplicaţiei (cursului), Implementarea aplicaţiei (cursului), Evaluarea şi întreţinerea aplicaţiei (cursului). Pentru prezentarea tuturor cursurilor realizate în cadrul grantului a fost generată seria “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691 “ în care apare lucrarea Elemente de ştiinţa şi ingineria materialelor, Editura ILEX şi Editura Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti.
iii

REMARCI: • Toate lucrările din seria “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691“ se află pe site-ul Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti şi sunt disponibile pe CD-ROM. • Autorii lucrărilor sunt cadre didactice ale Universităţii, de la catedrele: Informatică, Tehnologia Construcţiei de Utilaj Petrolier, Forajul Sondelor, Chimie, Filologie. Îmi exprim convingerea că prin realizarea acestui proiect se va reuşi o concordanţă a procesului de învăţământ din Universitatea PETROL – GAZE din Ploiesti cu tendinţele internaţionale. DESPRE CARTE Lucrarea “Elemente de ingineria şi ştiinţa materialelor” cuprinde informaţiile esenţiale privind structura şi proprietăţile principalelor categorii de materiale folosite în tehnică şi poate constitui un ghid valoros pentru alegerea raţională a materialelor necesare diferitelor aplicaţii industriale. Lucrarea este structurată în două volume. Primul volum conţine noţiunile fundamentale privind structura si proprietăţile mecanice ale metalelor şi aliajelor şi informaţiile principale privind structura, proprietăţile şi tratamentele termice ale materialelor metalice cu cea mai mare pondere de utilizare industrială: fontele şi oţelurile. Cel de-al doilea volum al lucrării cuprinde informaţiile principale privind structura, proprietăţile şi domeniile de utilizare ale altor categorii de materiale: metalele şi aliajele neferoase, sticlele şi materialele ceramice, plastomerii şi elastomerii, materialele compozite şi materialele sinterizate. Fiecare capitol al lucrării este prevăzut cu teste de autoevaluare şi aplicaţii, care permit utilizatorilor să-şi autoaprecieze nivelul de pregătire şi nivelul de competenţă în folosirea independentă şi corectă a cunoştinţelor dobândite la soluţionarea unor probleme concrete.

Prof.dr.ing. Liviu Dumitraşcu Prorector Director Grant C.N.F.I.S. 39691 Coordonatorul seriei “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691“

iv

CUVÂNTUL AUTORILOR
Lucrarea Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor a fost concepută astfel încât să constituie un instrument util şi eficient pentru pregătirea individuală la disciplina Studiul materialelor, prevăzută în planul de învăţământ al studenţilor anului I, specializările Utilaj Tehnologic Petrolier şi Utilaj Tehnologic pentru Transportul şi Depozitarea Hidrocarburilor, de la Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică din cadrul Universităţii Petrol – Gaze din Ploiesti. Ea poate fi utilizată cu bune rezultate şi de studenţii care se pregătesc în alte specializări inginereşti, precum şi de tehnicienii şi inginerii care doresc să-şi aprofundeze sau să-şi reactualizeze cunoştinţele în domeniul materialelor. Lucrarea are ca obiect prezentarea structurii si proprietăţilor materialelor folosite în tehnică, precizarea legăturilor (corelaţiilor) dintre compoziţia chimică, structura si proprietăţile acestor materiale şi evidenţierea modificărilor de structură şi proprietăţi care se produc ca urmare a prelucrării materialelor prin diverse procedee tehnologice, scopul principal urmărit fiind însuşirea principiilor, legităţilor şi mecanismelor care stau la baza obţinerii materialelor cu structura corespunzătoare asigurării proprietăţilor impuse de utilizarea lor în diverse aplicaţii tehnice. Deoarece principalele aplicaţii tehnice avute în vedere sunt cele din domeniul maşinilor, utilajelor şi echipamentelor petroliere, materialele care au în prezent şi în viitorul apropiat cea mai mare pondere de utilizare sunt materialele metalice (metalele şi aliajele) şi ca urmare partea din lucrare destinată studierii acestor materiale este cea mai consistentă. Sunt studiate însă în lucrare şi celelate categorii de materiale folosite în tehnică: sticlele şi materialele ceramice, materialele pe bază de substanţe macromoleculare (plastomerii şi elastomerii), materialele obţinute prin agregare de pulberi şi materiale compozite durificate cu fibre. Volumul de faţă, cel de-al doilea al lucrării, conţine capitolele: Oţelurile şi fontele aliate; Oţelurile şi fontele comerciale; Structurile şi proprietăţile aliajelor neferoase; Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor; Structurile şi proprietăţile polimerilor; Structurile şi proprietăţile materialelor compozite; Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi; Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice. Adresăm cele mai calde mulţumiri celui care a făcut posibilă publicarea acestei lucrări (prof. dr. ing. Liviu Dumitraşcu ) şi colegilor care au realizat recenzia stiinţifică a lucrării (prof.dr.ing. Vlad Ulmanu şi prof. dr. ing. Ioan Tudor). Urăm utilizatorilor succes în însuşirea cunoştinţelor privind structurile şi proprietăţile materialelor şi aşteptăm cu deosebit interes sugestiile lor pentru îmbunătăţirea ediţiei viitoare a lucrării.

Autorii Ploieşti 30 iulie 2002
v

Seria
Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S. 39691
Liviu Dumitraşcu şi colectiv

(Borland) PASCAL în 13 conversaţii
Stelian Guţu

Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiiilor. Mijloace multimedia
Gheorghe Zecheru şi Gheorghe Drăghici

Elemente de ştiinţa şi ingineria materialelor. Volumul 1
Ana Maria Burlan şi Andreea Negulescu

Compendiu de gramatică franceză cu exerciţii
Mihai Hotinceanu

Probleme şi lucrări de laborator de electromagnetism
Gabriel Marcu

Clase Java pentru metode numerice
Vlad Ulmanu

Tehnologia fabricării şi reparării utilajului petrolier
Mihai Pascu Coloja

Cercetarea sondelor în pompaj cu ajutorul metodelor acustice
Mihail Minesccu şi Ion Nae

Tehnologii şi utilaje în construcţia de maşini
Alexandra Şchiopescu, Maria Moraru, Anca Sterry, Ana Dincă, Ileana Cameniţă

Chimie generală. Aplicaţii numerice
Octav Pântea, Stelian Neagoe, Dorina Matei, Eva Trâmbiţaşu, Daniela Popovici

Bazele chimiei analitice calitative şi cantitative. Probleme şi întrebări
Şerban Vasilescu, Virgiliu Talle, Dorin Bădoiu

Rezistenţa materialelor. Tehnici de calcul şi proiectare
Constantin Ionescu , Liviu Băloiu şi colectiv

Introducere în problematica mediului înconjurător
vi

.……...……. Interacţiunea elementelor de aliere cu carbonul …………………….……… 5 7.………. 66 8. i Cuvântul autorilor …………………………………………………………………..2. Oţelurile carbon cu destinaţie generală ……………………………………. Clasificarea oţelurilor comerciale ……………………………………… 55 8. Influenţele elementelor de aliere asupra trnsformărilor structurale în stare solidă ale oţelurilor şi fontelor………………………………………. 34 Bibliografie ……………………………………………………………………….1.5.... Oţelurile pentru construcţii sudate …………………………………. PROPRIETĂŢILE MECANICE ALE MATERIALELOR METALICE 4.....5. 23 Cuvinte cheie …………………………………………………………………. STUDIUL ALIAJELOR DIN SISTEMUL FIER-CARBON 5.. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini ……………………….. 35 Aplicaţii …………………………………………………………………. 35 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….5..2. Formarea CUS la sudarea prin topire a oţelurilor ……………….1. Clasificarea şi simbolizarea oţelurilor comerciale ………………….………...……. Oţelurile carbon de calitate ……………………………………... 53 8.……… 14 7.……… 64 8.. 5 7. TRANSFORMĂRILE STRUCTURALE ÎN STARE SOLIDĂ LA OŢELURI ŞI FONTE 6. 53 8... v 7.... 38 8.. Particularităţile realizării construcţiilor sudate …………………..4....CUPRINS Volumul 1 1... 69 8.2.3.2.……. 16 7.5...4.3. TRATAMENTELE TERMICE LA OŢELURI ŞI FONTE Volumul 2 Cuvânt înainte ……………………………………………………………………….2.1. 7 7.. 64 8. 65 8...……….. 69 8. NOŢIUNI GENERALE DESPRE ALIAJE 3. Interacţiunea elementelor de aliere cu fierul ………………………………..3. 71 1 .2...2. Introducere ………………………………………………………….……. OŢELURILE ŞI FONTELE ALIATE …………………………………..…….……… 59 8.…........ Introducere ………………………………………………………….3. OŢELURILE ŞI FONTELE COMERCIALE ………………………………. Simbolizarea oţelurilor comerciale …………………………….. NOTIUNI GENERALE DESPRE METALE 2. 55 8.1.1.. Clasele structurale de oţeluri şi fonte aliate ……………………….. Oţelurile carbon de uz general …………………………………..

.1.. Aliajele Cu − Ni ………………………………………………………. 113 8.. 154 9..3..6.5..……...4.....5... Oţelurile pentru rulmenţi ………………………………………..……... 148 9.. Simbolizarea metalelor şi aliajelor neferoase comerciale …………………... 108 8.. Alamele …………………………………………………………..6.. 120 Bibliografie ……………………………………………………………………… 121 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….... 113 8.. 112 8.5.7.……….. 168 9.…….. 107 8...2. Fontele cu destinaţie precizată ………………………………….. 162 9........…….5..6. 147 9. Fontele comerciale …………………………………………………... 98 8.. Transformările structurale în ZIT la sudarea prin topire a oţelurilor ……. Aliajele Al – Si ………………………………………………….. Oţelurile pentru aparate şi recipiente sub presiune ……………..…….8.6.……..2. Oţelurile rezistente la uzare şi tenace …………………………………..9... Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate ……………………. 105 8. 136 9. Oţelurile cu coeficient de dilatare termică controlat ………………….. 163 9.2.. Oţelurile pentru arcuri …………………………………………. 99 8. 75 8....6..1. Oţelurile pentru piese turnate …………………………………... Tratamentele termice la aliajele neferoase ……………………...1.. 109 8.……….8..4.1. Oţelurile cu rezistenţă mecanică foarte ridicată ……………………….. Cuprul şi aliajele pe bază de cupru …………………………………………..8. Aliajele Al − Mg ………………………………………………...…………... 86 8.. 118 Cuvinte cheie ……………………………………………………………. 142 9.2.9.9... 131 9.2...3. Oţelurile patinabile ……………………………………………………...9. Bronzurile …………………………………………………………….7.……. Alte oţeluri cu destinaţii sau caracteristici speciale ……………………….8.…….3.……....2.... 102 8. 105 8. Oţelurile aliate pentru scule …………………………………….3. Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu ……………………….. 76 8.……..…….1.…….2.8. 137 9. Oţelurile carbon pentru scule …………………………………. Oţelurile cu granulaţie fină pentru construcţii sudate ………….. 152 9.……..…….. Oţelurile inoxidabile şi refractare ………………………………... Oţelurile rezistente la coroziune ……………………………………. 125 9... Oţelurile pentru scule ……………………………………………….…….8.6...…….7... 86 8..5. Fontele cu destinaţie generală ………………………………….....3.5.4..6.6.……... 122 Aplicaţii …………………………………………………………………. 170 2 ..6.. 114 8...5. Introducere ………………………………………………………….5.... 77 8.5. 170 9..……….. 110 8. 80 8. Oţelurile slab aliate cu rezistenţă mecanică ridicată ……………..…….. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE METALELOR ŞI ALIAJELOR NEFEROASE ……………………………………....3...4.7. 131 9...8.……….8. 73 8. Simbolizarea fontelor comerciale ………………………………. Aliajele Al – Cu ………………………………………………………. 100 8..…….5. Modificarea aliajelor neferoase …………………………………….1.……....……. Aliajele Al – Zn ………………………………………………..1...6.5..

4.. 211 10.2...1.…….. Materialele ceramice ………………………………………………. 187 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………..…….. Sticlele ……………………………………………………………………... 187 Aplicaţii ………………………………………………………………….. Principalele tipuri de materiale polimerice ………………………..4. 198 10. 257 3 . Materialele refractare …………………………………………. 255 Cuvinte cheie ……………………………………………………………. Reacţiile de sinteză a polimerilor ………………………………….5...………...4..1. 197 10..……. 219 10.…….. 202 10..1... Aliajele pentru lipire ……………………………………………... 231 11...……….3...4.9.8.4..4. 207 10.. 251 11.. Aliajele superplastice …………………………………………………..3. 229 11.3... Materialele termorigide ………………………………………..5. 215 10..... Materialele vitroceramice ………………………………………….5..…….…….5.. 180 9.. Materialele elastomerice (cauciucurile) …………………………….4. 225 11.. Aditivii materialelor polimerice ……………………………………..2..……... Aliajele antifricţiune …………………………………………….……...……...1. Aliajele cu memoria formei ……………………………………………. Cimentul …………………………………………………………………… 219 Cuvinte cheie …………………………………………………………….. Materialele ceramice silicatice ………………………………....8. 177 9.4.... STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR CERAMICE ŞI STICLELOR …………………………. 192 10.. 197 10.8. 236 11.... Principalele proprietăţi ale ceramicelor şi sticlelor ……………….…….. Materialele ceramice neoxidice ……………………………………… 214 10. Proprietăţile mecanice ale polimerilor ………………………...……..8.5.…….3.7....2..8..5.…….. 250 11. 222 Aplicaţii …………………………………………………………………. Introducere ………………………………………………………………… 229 11. Titanul şi aliajele pe bază de titan ………………………………………….1.1... 177 9. Structura polimerilor ……………………………………………………….……..2.2. Materialele termoplaste ………………………………………. 254 11.………..4. Introducere …………………………………………………………………. 172 9.3.... 238 11. 186 Bibliografie ………………………………………………………………………. Proprietăţile polimerilor …………………………………………………… 236 11. 233 11. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE POLIMERILOR ………………. 182 9.......6..4....…….………. 207 10.. Structura ceramicelor şi sticlelor ………………………………….... 250 11.2.4.. Materialele ceramice oxidice …………………………………..…….7.. Alte metale şi aliaje neferoase ………………………………………. 220 Bibliografie ……………………………………………………………………… 221 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….. Caracterizarea generală a polimerilor ……………………………….……... 184 Cuvinte cheie ……………………………………………………………... 210 10..

292 Aplicaţii …………………………………………………………………. Introducere …………………………………………………………. 302 13.. Estimarea caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor compozite .....2..1......………...Bibliografie ……………………………………………………………………….. 14.…….……. 292 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….…….…….………. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR COMPOZITE ………………………………. 301 13.……. Lemnul – material compozit natural ……………………………….………... Structurile şi proprietăţile produselor sinterizate …………………. Un studiu de caz privind alegerea materialelor ……………………...………..……..……….3...………....... Aplicaţii …………………………………………………………………. 352 Index ……………………………………………………………………………..……... Criteriile şi metodele de selecţie a materialelor ……………………... Cuvinte cheie ……………………………………………………………. Teste de autoevaluare …………………………………………………………. 263 12.... 301 13..... 314 Bibliografie ………………………………………………………………………. Introducere …………………………………………………………... 307 13.......1. 317 14.... 321 321 322 334 341 341 342 343 Grila de verificare a testelor de autoevaluare ……………………………. 315 Aplicaţii ………………………………………………………………….………. 315 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………..4. 14..2.…….. 274 12.. 259 Aplicaţii ………………………………………………………………….3.....1.……......... 312 Cuvinte cheie ……………………………………………………………... 258 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….…….4... Bibliografie ……………………………………………………………………... Introducere ………………………………………………………………… 267 12. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR REALIZATE PRIN AGREGARE DE PULBERI …………….. 353 Elements of materials science and engineering (Abstract) ………………. Transformările structurale la presarea şi sinterizarea pulberilor …………......3.2.... Obţinerea şi caracterizarea pulberilor ……………………………………. 357 4 . 295 13.... 14. 291 Bibliografie ………………………………………………………………………....... 267 12..... ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU APLICAŢIILE TEHNICE . Materiale compozite durificate cu fibre …………………………………… 284 Cuvinte cheie …………………………………………………………….. 268 12..

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

Capitolul 7

OŢELURILE ŞI FONTELE ALIATE

7.1. Introducere
Oţelurile aliate sunt acele oţeluri care conţin, pe lângă componentele specifice (fierul – componentul de bază şi carbonul – componentul de aliere principal), elementele însoţitoare (manganul, siliciul etc.) şi impurităţile tipice (sulful, fosforul etc.) oţelurilor carbon, şi alte componente (denumite generic elemente de aliere EA), introduse în mod intenţionat şi în cantitate suficientă la elaborare, cu scopul de a conferi acestor aliaje anumite structuri şi proprietăţi. În contextul acestei definiţii, un component al unui oţel este considerat element de aliere, dacă concentraţia în care a fost introdus la elaborarea oţelului depăşeşte concentraţia până la care acest component se încadrează în categoria elementelor însoţitoare sau concentraţia maximă admisă când componentul are efectele unei impurităţi a oţelului. Astfel, având în vedere datele prezentate în scap. 4.3, oţelurile se consideră aliate cu mangan, dacă %Mnm > 0,8 %, cu siliciu, dacă %Sim > 0,5 %, cu fosfor, dacă %Pm > 0,06 % etc., în timp ce alte componente, cum ar fi cromul, nichelul, molibdenul, vanadiul, titanul, niobiul, wolframul, borul etc., care nu sunt specifice compoziţiei oţelurilor carbon industriale, capătă statutul de elemente de aliere oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse (intenţionat) la elaborarea oţelurilor. În practică, pentru a exprima gradul de aliere al unui oţel se utilizează ca indicator suma concentraţiilor masice ale elementelor de aliere (exceptând carbonul) conţinute de acesta Sa ( S a = ∑ % EAmj , EAj, j = 1 … n, fiind elementele
j =1 n

de aliere introduse la elaborarea oţelului, iar %EAmj - concentraţiile masice ale acestor elemente), iar oţelurile aliate se clasifică în: oţeluri slab aliate, având Sa< 5 %, oţeluri mediu aliate, având 5 % ≤ Sa < 10 % şi oţeluri înalt (bogat) aliate, având Sa ≥ 10 %.
5

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

În mod similar, fontele aliate (denumite şi fonte speciale) sunt acele fonte care conţin, pe lângă componentele specifice, elementele însoţitoare şi impurităţile tipice fontelor albe (fără grafit în structură), cenuşii sau modificate (cu grafit în structură), şi alte componente (numite generic elemente de aliere), introduse în mod intenţionat şi în cantitate suficientă la elaborare, cu scopul de a conferi acestor aliaje anumite structuri şi proprietăţi. În contextul acestei definiţii, printr-un raţionament similar celui utilizat în cazul oţelurilor, sulful, în concentraţii %Sm < 0,15 % şi fosforul, în concentraţii %Pm < 0,6 %, considerate impurităţi, manganul, în concentraţii %Mnm < 1,5 %, siliciul, în concentraţii %Sim < 0,5…1,0 % la fontele albe sau %Sim < 3,5…4,5 % la fontele cenuşii sau modificate şi componentele introduse (în concentraţii mici) în cursul operaţiilor de modificare şi postmodificare (magneziu, ceriu, calciu, bariu, titan, zirconiu, aluminiu), considerate elemente însoţitoare, nu reprezintă elemente de aliere ale fontelor; aceste componente, introduse la elaborarea fontelor în concentraţii mai mari decât cele până la care se consideră impurităţi sau elemente însoţitoare, constituie elemente de aliere ale fontelor, iar componentele care nu sunt specifice compoziţiei fontelor albe, cenuşii sau modificate industriale, cum ar fi cromul, nichelul, molibdenul, vanadiul etc., au statutul de elemente de aliere oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse (intenţionat) la elaborarea fontelor. Pentru a exprima gradul de aliere al unei fonte se poate utiliza, ca şi la oţeluri, indicatorul Sa, iar fontele aliate se clasifică în: fonte slab aliate, având Sa< 5 %, fonte mediu aliate, având 5 % ≤ Sa < 10 % şi fonte înalt (bogat) aliate, având Sa ≥ 10 %. Elementele de aliere se pot găsi în structurile oţelurilor şi fontelor, în funcţie de caracteristicile lor fizico – chimice (raza atomică, valenţa, electronegativitatea, tipul structurii cristaline, afinitatea chimică faţă de fier, carbon, elemente însoţitoare şi impurităţi) şi de concentraţiile în care sunt introduse la elaborarea acestor aliaje, în următoarele forme: a) dizolvate (prin substituţie sau interstiţial) în soluţiile solide specifice structurii aliajelor fier – carbon, soluţii denumite în acest caz ferită aliată şi austenită aliată; b) dizolvate în structura cristalină a cementitei, denumită în acest caz cementită aliată; c) legate sub formă de carburi proprii; d) combinate chimic cu fierul sub formă de compuşi intermetalici; e) legate sub formă de incluziuni nemetalice (oxizi, sulfuri, silicaţi) sau libere sub formă de cristale de metal pur. Primele trei forme de existenţă a elementelor de aliere sunt cele care corespund frecvent structurii oţelurilor şi fontelor aliate. Formele de existenţă d) şi e) sunt rar întâlnite, deoarece: * fierul formează compuşi intermetalici cu unele elemente de aliere numai dacă concentraţiile acestora sunt ridicate (de exemplu, fierul cu cromul formează compusul, de tip fază sigma, FeCr, caracterizat printr-o valoare de bază a concentraţiei cromului %Crm ≅ 45 %, cu vanadiul – compusul, de tip fază sigma,
6

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

FeV, având %Vm ≅ 48 %, cu molibdenul - compuşii Fe3Mo2, având %Mom ≅ 53 % şi FeMo, având %Mom ≅ 66 %, cu wolframul – compusul, de tip fază Laves, Fe2W, având %Wm ≅ 63 % şi compusul Fe3W2, având %Wm ≅ 68 %, cu titanul – compusul FeTi, având %Tim ≅ 52 %, iar cu niobiul – compusul, de tip fază Laves, Fe2Nb, având %Nbm ≅ 52 %); ca urmare, existenţa unor astfel de compuşi este caracteristică exclusiv oţelurilor şi fontelor înalt aliate cu astfel de elemente; * incluziunile nemetalice sunt (în mod obişnuit, datorită efectelor negative pe care le are prezenţa acestora - v. scap. 4.3.2 şi 4.3.3) faze nedorite ale structurii oţelurilor şi fontelor şi, ca urmare, legarea elementelor de aliere sub formă de incluziuni se realizează numai accidental, de obicei când nu se alege corect momentul introducerii acestor elemente în procesul tehnologic de elaborare; de exemplu, titanul, care are afinitatea chimică faţă de oxigen (puterea de dezoxidare) mai mare decât a siliciului şi aluminiului, introdus într-un oţel lichid înainte de finalizarea proceselor de dezoxidare (v. scap. 4.3.2) participă intens la realizarea acestor procese şi se va găsi în structura oţelului legat sub formă de incluziuni oxidice, diminuându-şi astfel activitatea ca element de aliere.

7.2. Interacţiunea elementelor de aliere cu fierul
Majoritatea elementelor de aliere sunt solubile în fier, formând cu acesta soluţii solide (în care, evident, fierul este solventul, iar elementele de aliere sunt componentele solut). Prezenţa elementelor de aliere dizolvate (împreună cu carbonul) în structura cristalină a fierului determină modificarea valorilor punctelor critice de transformare în stare solidă a acestuia. Unele elemente de aliere, cum ar fi cromul, siliciul, molibdenul, woframul, vanadiul, niobiul, având structura cristalină de tip CVC, sunt izomorfe cu Feα (şi Feδ), au o bună solubilitate în această modificaţie a fierului şi determină extinderea domeniilor de stabilitate a feritei (şi feritei delta) şi restrângerea domeniilor de stabilitate a austenitei, mărind temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feα ⇔ Feγ (punctul critic tc1 ≡ A3) şi micşorând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feγ ⇔ Feδ (punctul critic tc2 ≡ A4). Elementele având influenţele menţionate anterior sunt denumite elemente de aliere alfagene sau elemente de aliere feritizante (notate generic EAα). Aşa cum se observă în figura 7.1 a, care prezintă configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare Fe – EAα, prezenţa elementelor de aliere alfagene determină domenii de existenţă a fazei γ ≡ Feγ(EAα) foarte înguste şi domenii foarte extinse de stabilitate a fazei α ≡ Feα(EAα); la aliajele unui astfel de sistem, caracterizate
7

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

prin %EAα ≥ a%, structura la orice temperatură corespunzătoare stării solide este alcătuită numai din cristalele fazei α ≡ Feα(EAα), fiind suprimată posibilitatea realizării transformărilor alotropice de tipul Feα ⇔ Feγ şi eliminată astfel posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (de tipul α ⇔ γ).

Fig. 7.1. Configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare de tipul: a – Fe – EAα; b – Fe − EAγ

Efectele anterior menţionate ale elementelor de aliere alfagene se menţin şi în cazul aliajelor ternare Fe – C − EAα (oţeluri şi fonte aliate cu elemente alfagene), în structura cărora faza α ≡ Feα(C, EAα) este ferita aliată, iar faza γ ≡ Feγ(C, EAα) este austenita aliată; aşa cum se observă în figura 7.2, care prezintă diagramele pseudobinare corespunzătoare la trei concentraţii masice (constante) de Si ≡ EAα; în aliajele ternare Fe – C – Si ≡ EAα , creşterea concentraţiei Si ≡ EAα determină îngustarea progresivă a domeniilor cu austenită aliată, lărgirea substanţială a domeniilor cu ferită aliată şi, ca o consecinţă, ridicarea substanţială a punctului critic A1 (creşterea temperaturii la care se poate realiza, în condiţii de echilibru, transformarea eutectoidă γ ⇔ α + Fe3C). Evident, când concentraţia de elemente de aliere alfagene %EAα ≥ a%, la orice temperatură corespunzătoare stării solide, oţelurile aliate au o structură monofazică feritică (sau o structură alcătuită din ferită şi mici conţinuturi de carburi), iar fontele aliate au o structură alcătuită din ferită şi carburi primare sau grafit, fiind suprimată posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (care presupun existenţa posibilităţii de realizare a transformărilor
8

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

alotropice de tipul Feα ⇔ Feγ); oţelurile sau fontele aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate feritice sau fonte aliate feritice.

Fig.7.2. Diagramele de echilibru pseudobinare ale aliajelor sistemului ternar Fe – C – Si ≡ EAα cu %Sim = 2,5 %; %Sim = 5,0 % şi %Sim = 7,5 %

Unele elemente de aliere, cum ar fi nichelul şi manganul, având structura cristalină de tip CFC, sunt izomorfe cu Feγ , au o bună solubilitate în această modificaţie a fierului şi determină extinderea domeniilor de stabilitate a austenitei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a feritei (şi feritei delta), micşorând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feα ⇔ Feγ (punctul critic tc1 ≡ A3) şi ridicând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feγ ⇔ Feδ (punctul critic tc2 ≡ A4).
9

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Elementele având influenţele menţionate anterior sunt denumite elemente de aliere gamagene sau elemente de aliere austenitizante (notate generic EAγ). Aşa cum se observă în figura 7.1 b, care prezintă configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare Fe – EAγ, prezenţa elementelor de aliere gamagene determină domenii de existenţă a fazei α ≡ Feα(EAγ) foarte înguste şi domenii foarte extinse de stabilitate a fazei γ ≡ Feγ(EAγ); la aliajele unui astfel de sistem, caracterizate prin %EAγ ≥ b%, structura la orice temperatură corespunzătoare stării solide este alcătuită numai din cristalele fazei γ ≡ Feγ(EAγ), fiind suprimată posibilitatea realizării transformărilor alotropice de tipul Feγ ⇔ Feα şi eliminată astfel posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (de tipul γ ⇔ α). Efectele anterior menţionate ale elementelor de aliere alfagene se menţin şi în cazul aliajelor ternare Fe – C − EAγ (oţeluri şi fonte aliate cu elemente gamagene), în structura cărora faza α ≡ Feα(C, EAγ ) este ferita aliată, iar faza γ ≡ Feγ(C, EAγ) este austenita aliată; aşa cum se observă în figura 7.3, care prezintă diagramele pseudobinare corespunzătoare la trei concentraţii masice (constante) de Mn ≡ EAγ; în aliajele ternare Fe – C – Mn ≡ EAγ , creşterea concentraţiei Mn ≡ EAγ determină îngustarea progresivă a domeniilor cu ferită aliată, lărgirea substanţială a domeniilor cu austenită aliată şi, ca o consecinţă, coborârea substanţială a punctului critic A1 (micşorarea temperaturii la care se poate realiza, în condiţii de echilibru, transformarea eutectoidă γ ⇔ α + Fe3C). Evident, când concentraţia de elemente de aliere gamagene %EAγ ≥ b %, la orice temperatură corespunzătoare stării solide, oţelurile aliate au o structură monofazică austenitică, iar fontele aliate au o structură alcătuită din austenită şi grafit, fiind suprimată posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (care presupun existenţa posibilităţii de realizare a transformărilor alotropice de tipul Feγ ⇔ Feα); oţelurile sau fontele aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate austenitice sau fonte aliate austenitice. Considerând (în mod schematic, simplificat) că influenţele elementelor de aliere se manifestă prin modificarea poziţiilor liniilor şi punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Fe – Fe3C, aşa cum se prezintă în figura 7.4, aspectele anterior prezentatate se pot sintetiza astfel: • elementele de aliere alfagene (cromul, siliciul, molibdenul etc.) determină extinderea domeniilor de existenţă a feritei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a austenitei (v. fig. 7.4 a); la concentraţii mari de elemente alfagene posibilitatea realizării transformării alotropice Feα ⇔ Feγ este suprimată şi se obţin oţeluri sau fonte aliate feritice, care nu prezintă transformări de fază în stare solidă de tipul α ⇔ γ;
10

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

• elementele de aliere gamagene (manganul, nichelul etc.) determină extinderea domeniilor de existenţă a austenitei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a feritei (v. fig. 7.4 b); la concentraţii mari de elemente gamagene posibilitatea realizării transformării alotropice Feγ ⇔ Feα este anulată şi se obţin oţeluri sau fonte aliate austenitice, care nu prezintă transformări de fază în stare solidă de tipul γ ⇔ α;

Fig.7.3. Diagramele de echilibru pseudobinare ale aliajelor sistemului ternar Fe – C – Mn ≡ EAγ cu %Mnm = 3,0 %; %Mn m = 13,0 % şi %Mn m = 20,0 %

11

4. duritatea Brinell HBS şi energia de rupere la încercarea la încovoiere prin şoc KV) în funcţie de concentraţiile masice ale diverselor elemente de aliere dizolvate în aceasta.2.2. corespunzătoare concentraţiei carbonului în perlită) spre concentraţii ale carbonului mai reduse (v. • elementele de aliere deplasează punctul E (având. menţinerea constantă sau diminuarea plasticităţii etc. 7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • elementele de aliere modifică poziţia punctului critic de transformare în stare solidă tPSK ≡ A1 şi deplasează punctul S (având. abscisa %Cm = 0. ca urmare. Schema modificării liniilor şi punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Fe-Fe3C de către: a – elementele de aliere alfagene.4.77 %.7. aşa cum s-a specificat în scap. la unele oţeluri aliate (aliaje caracterizate prin concentraţii masice de carbon %Cm ≤ 2. fig. b – elementele de aliere gamagene Elementele de aliere dizolvate în ferită sau austenită influenţează proprietăţile fizico – mecanice ale acestor faze. În figura 7. Fig.11 %) devine posibilă producerea transformării eutectice şi apariţia în structura lor de echilibru a unor mici cantităti de ledeburită (constituent specific structurii fontelor albe). aşa cum s-a specificat în scap. 4.11 %) spre concentraţii ale carbonului mai scăzute şi.6 sunt prezentate diagramele de variaţie a principalelor caracteristici mecanice ale feritei (rezistenţa la tracţiune Rm. oţelurile aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate ledeburitice.5). 12 . abscisa %Cm = 2.4 şi 7. alungirea procentuală după rupere A. influenţe similare (creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii.) au şi elementele de aliere dizolvate în austenită.

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. 7. Influenţele elementelor de aliere asupra: a – poziţiei punctului critic A1. b − A = f2(%EAm). c − HBS = f3(%EAm).6. b – concentraţiei masice a carbonului în perlită Fig. 7.5. d − KV = f4(%EAm) 13 . Influenţa elementelor de aliere asupra caracteristicilor mecanice ale feritei: a – Rm = f1(%EAm).

7). wolframul). dar şi de concentraţiile în care se găsesc acestea în oţeluri şi fonte şi de solubilitatea lor în ferită şi austenită. care formează cementită aliată.4). cromul. în această situaţie se pot afla elementele de aliere cu afinitate faţă de carbon apropiată de cea corespunzătoare fierului (manganul.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 7. cementita aliată cu crom poate avea %Crat ≤ 25 %. care împiedică formarea carburilor sau produc descompunerea carburilor existente şi asigură apariţia grafitului (carbonului liber) ca fază structurală a fontelor şi (uneori) a oţelurilor (v. Componentul de bază al oţelurilor şi fontelor Mn. cementita aliată cu mangan poate avea %Mnat ≤ 100 %. molibdenul. ale căror carburi (Ni3C. Interacţiunea elementelor de aliere cu carbonul Elementele de aliere introduse la elaborarea oţelurilor şi fontelor se pot clasifica. Ca urmare. scap. astfel: Fe. interacţiunea cu carbonul depinde nu numai de afinitatea lor faţa de acest element. iar cementita aliată cu wolfram poate avea %Wat ≤ 1 %). nichelul. Zr. care formează carburi stabile. Ti Elementul de aliere cel mai carburigen CREŞTE AFINITATEA FAŢĂ DE CARBON În cazul elementelor de aliere carburigene. 4. cu formula generală (Fe. principalele elemente de aliere care fac parte din această categorie sunt siliciul. Cr. Mo. ce pot exista ca faze distincte în structurile oţelurilor şi fontelor aliate. din această categorie fac parte. dar carburile pe care le formează au stabilitate redusă. din această categorie fac parte metalele de tranziţie situate în tabloul periodic al elementelor la stânga fierului (v. V.3. de exemplu. cementita aliată cu molibden poate avea %Moat ≤ 3 %. ce are caracteristicile unei faze bertholide. în funcţie de modul în care interacţionează cu carbonul. 14 . aşa cum se poate observa în fig. W. elemente ce pot fi ierarhizate. aluminiul şi cuprul. se pot defini următoarele tipuri de situaţii privind existenţa elementelor de aliere carburigene în structurile oţelurilor şi fontelor: a) elementele de aliere sunt dizolvate în cementită prin substituirea parţială a atomilor de fier din structura cristalină a acesteia. Co3C) nu apar în mod obişnuit în structurile oţelurilor sau fontelor aliate. în funcţie de afinitatea lor faţă de carbon (crescătoare odată cu mărirea deficitului de electroni în substraturile atomice d. • elemente care reacţionează cu carbonul.EA)3C. Ta. Nb. astfel: • elemente grafitizante. • elemente carburigene. nichelul şi cobaltul. tabelul 1. în structura căreia atomii elementelor de aliere înlocuiesc în diverse proporţii atomii de fier (de exemplu.1). 7.

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Ti [Ar]3d24s2 V [Ar]3d34s2 Cr [Ar]3d54s1 Mn [Ar]3d54s2 Fe [Ar]3d64s2 Co [Ar]3d74s2 [Ar] ≡ 1s22s22p63s23p6 [Kr] ≡ [Ar] 3d104s24p6 [Xe] ≡ [Kr] 4d105s25p6 Ni [Ar]3d84s2 Cu [Ar]3d104s1 Zr [Kr]4d25s2 Nb [Kr]4d45s1 Mo [Kr]4d55s1 Ta [Xe]5d36s2 W [Xe]5d46s2 elementul chimic configuraţia electronică Elemente carburigene ! Elemente care formează carburi instabile Fig. influenţelor pe care le au asupra proprietăţilor mecanice ale acestor aliaje depind în măsură importantă de forma. 7. cu structură cristalină complexă. care se dizolvă relativ uşor în austenită (la încălzirea oţelurilor sau fontelor aliate) şi de tipul EAC. cu structura cristalină de tip hexagonal. molibdenul şi wolframul. c) elementele de aliere nu se dizolvă în cementită şi formează (oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse în oţeluri sau fonte) carburi proprii greu fuzibile. 3. care sunt insolubile în austenită. uniform distribuite în matricea structurală asigură oţelurilor şi fontelor o combinaţie favorabilă de caracteristici mecanice (cu valori ridicate atât ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi duritate. modul de distribuţie şi gradul lor de dispersie în structură (v. 15 .11).7. care formează carburi primare (insolubile în austenită) de tipul EAC. carburile primare (ca faze individuale sau în alcătuirea amestecului eutectic) dispuse sub formă de reţea la limitele cristalelor masei metalice de bază a structurii măresc rezistenţa mecanică şi duritatea. în timp ce carburile globulare fine. dar diminuează considerabil plasticitatea şi tenacitatea oţelurilor sau fontelor. cu structura cristalină cubică sau EA2C. scap. cu structura cristalină cubică sau EA2C. în această situaţie se pot încadra cromul. dar formează şi carburi proprii (mai ales când se află în cantităti ce depăsesc solubilitatea lor în cementită). Prezentarea schematică a corelaţiei dintre poziţia în tabloul periodic. configuraţia electronică şi afinitatea faţă de carbon ale principalelor elemente de aliere din oţeluri şi fonte b) elementele de aliere sunt dizolvate în cementită. cu duritate şi stabilitate foarte ridicate. această situaţie este tipică elementelor puternic carburigene (tantalul. care se dizolvă în cementită (în concentraţiile anterior precizate) şi pot forma şi carburi proprii de tipul EA7C3. cu structura cristalină de tip hexagonal. EA23C6 sau EA6C. vanadiul. niobiul. cât şi ale caracteristicilor de plasticitate şi tenacitate). zirconiul şi titanul). Deoarece carburile sunt de obicei prezente ca faze minoritare (cu conţinuturi procentuale scăzute) în structura oţelurilor sau fontelor aliate. Carburile elementelor de aliere au duritatea mai mare şi fragilitatea mai redusă decât cele corespunzătoare cementitei.

singurul element de aliere care favorizează creşterea granulaţiei 16 . Influenţele privind transformarea la încălzire a perlitei în austenită se pot sintetiza astfel: • elementele de aliere care sunt solubile în cementită şi/sau formează carburi stabile (cromul. deplasând spre dreapta curbele c şi d ale diagramei TTT la încălzire (v.2).1 %. iar la proiectarea pieselor care urmează a fi supuse călirii CIF nu se vor alege ca materiale astfel de oţeluri sau fonte aliate. Influenţele elementelor de aliere asupra transformărilor structurale în stare solidă ale oţelurilor şi fontelor Elementele de aliere prezente în compoziţia oţelurilor şi fontelor pot influenţa desfăşurarea şi efectele producerii transformărilor structurale în stare solidă tipice acestor aliaje: transformarea la încălzire a perlitei în austenită. reduc tendinţa de creştere a cristalelor de austenită la încălzire şi conferă oţelurilor şi fontelor ereditate granulară fină. vanadiul. dacă concentraţia masică a acestui element este %Alm ≤ 0. 6. scap. A. zirconul. improprie pentru obţinerea unor structuri şi proprietăţi mecanice convenabile după călirea martensitică.6) şi rezultă o structură cu austenită neomogenă şi carburi nedizolvate. transforma la răcire a austenitei şi transformarea la încălzire a martensitei (v.) diminuează vitezele de desfăsurare a etapelor de dizolvare a cementitei şi/sau carburilor în austenită şi de omogenizare a austenitei. care blochează creşterea cristalelor de austenită până la temperaturi ridicate (v.1. τm mai mari decât cele corespunzătoare cazului când piesele sunt confecţionate din oţeluri carbon sau fonte nealiate. cap. titanul etc. nitrurile sau oxizii de aluminiu se distribuie în structură sub formă de particule izolate şi efectul de blocare a creşterii granulaţiei austenitei este anulat). 5). • elementele de aliere carburigene (molibdenul. fig.4. scap. datorită acestei influenţe. deoarece formează compuşi (carburi sau carbonitruri). care constituie “bariere” eficiente pentru creşterea granulaţiei austenitei până la temperaturi ridicate (dacă %Alm > 0. vanadiul etc. niobiul. 5. efecte similare având şi alierea cu aluminiu.1 % şi se asigură formarea unor reţele peliculare submicroscopice de nitruri sau oxizi. distribuiţi sub formă de reţele peliculare intercristaline.4.3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 7. molibdenul.1). wolframul. 5.). chiar şi în concentraţii foarte reduse (corespunzătoare unei microalieri). deoarece la încălzirea lor prin inducţie cu curenţi de înaltă frecvenţă se produce transformarea perlitei în austenită prin mecanismul fără difuzie (v. obţinerea structurilor cu austenită omogenă presupune utilizarea unor valori ale parametrilor de regim ti. la încălzirea pieselor din oţeluri sau fonte aliate cu astfel de elemente în vederea aplicării de TT.

aceste influenţe importante ale prezenţei elementelor de aliere în oţeluri sau fonte sunt prezentate schematic de diagramele din figura 7. manganul. Principalele influenţe ale elementelor de aliere asupra transformării la răcire a austenitei sunt următoarele: • elementele de aliere (cu excepţia cobaltului).11 a) sau suprimarea posibilităţilor de transformare (deplasarea spre durate foarte lungi a transformărilor) prin mecanismele perlitic (v.8 şi sunt ilustrate şi atestate de diagramele TTT din figurile 7. fig. cuprul) au influenţele anterior prezentate fără a modifica configuraţia curbelor diagramelor de transformare izotermă a austenitei. ca urmare. molibdenul. trebuie introduse (în cantităţi convenabile) şi elemente de aliere (din gama precizată mai înainte) care să anihileze tendinţa spre obţinerea unei granulaţii grosolane indusă de prezenţa manganului.10. acestea indicând existenţa a două puncte de maxim cinetic (tMC1 .8 Prezentarea schematică a influenţei elementelor de aliere asupra poziţiei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei • elementele de aliere care nu formează carburi stabile (nichelul. siliciul. micşorând astfel viteza de răcire critică vrc (v. fig. fiind (în marea lor majoritate) solubile în Feγ.2.corespunzător transformării austenitei subrăcite în perlită şi tMC2 . vanadiul etc. scap.9 şi 7.11 b) sau 17 .Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate austenitei este manganul (element solubil în Feγ şi care nu formează carburi proprii) şi. măresc stabilitatea austenitei în domeniul transformărilor la răcire prin mecanismele cu difuzie şi intermediar şi deplasează spre dreapta (spre durate mai lungi) curbele diagramelor de transformare izotermă şi termocinetică a austenitei. destinate confecţionării semifabricatelor şi pieselor care se supun prelucrării prin deformare plastică la cald sau aplicării unor TT. în compoziţia oţelurilor şi fontelor aliate cu acest element. wolframul. în timp ce elementele de aliere care pot forma carburi (cromul. corespunzătoare unor oţeluri şi fonte industriale.) produc şi modificări ale formei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei. 7.4). 7.corespunzător transformării austenitei subrăcite în bainită. Fig. B. 7. 5. v.

b – oţel aliat cu Ni (%Cm = 0. 7. aceste influenţe ale elementelor de aliere care formează carburi (sugerate schematic de diagramele din figura 7. 7.12.14.15. caracteristice pentru transformarea austenitei prin mecanismul fără difuzie (transformarea martensitică) şi. Influenţele elementelor de aliere asupra transformării la răcire a austenitei (prezentate anterior) au câteva implicaţii practice foarte importante: 18 . Fig.11 c). %Nim = 5 %) • elementele de aliere (cu excepţia cobaltului şi aluminiului) coboară temperaturile punctelor Ms şi Mf.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR bainitic (v. fig. Prezentarea comparativă a diagramelor de transformare (izotermă şi termocinetică) a austenitei pentru două oţeluri industriale: a – oţel carbon (%Cm = 0. ca urmare. corespunzătoare unor oţeluri şi fonte aliate industriale.44 %).11) sunt ilustrate şi atestate convingător de diagramele TTT din figurile 7.9. 7.13 şi 7.44 %. determină creşterea conţinuturilor procentuale de austenită reziduală din structurile la ta ale oţelurilor sau fontelor călite martensitic. aceste influenţe sunt ilustrate sintetic de diagramele din figura 7.

Prezentarea schematică a infleunţelor elementelor de aliere asupra configuraţiei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei: a – diagramă cu două puncte de maxim cinetic. ceea ce asigură niveluri mai scăzute ale tensiunilor mecanice reziduale generate de călire şi reduce considerabil riscul deformării excesive sau fisurării acestor piese (chiar şi în cazul când acestea prezintă forme complicate sau detalii constructive cu puternice efecte de concentrare a tensiunilor). b – diagramă cu transformarea perlitică suprimată.6 %. piesele confecţionate din oţeluri aliate se pot căli pe adâncimi mari şi/sau se pot supune călirii martensitice în medii care răcesc mai lent decât mediile de călire tradiţionale (apă. %Sim = 2. 19 . %Sim = 2. c – diagramă cu transformarea baintică suprimată • micşorarea vrc.10. ulei). scap. %Mom = 0. 6. determină creşterea substanţială a călibilităţii oţelurilor (v.4.2) şi. 7.75 %) Fig.6 %). produsă de prezenţa elementelor de aliere. ca urmare.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. Prezentarea comparativă a diagramelor de transformare (termocinetică) a austenitei pentru două fonte industriale: a – fontă nodulară nealiată (%Cm = 3. 7.11.4 %.4 %. b – fontă nodulară aliată cu Mo (%Cm = 3.

20 . • coborârea punctului martensitic superior Ms.35 %. determină la unele oţeluri şi fonte aliate nerealizarea transformării martensitice prin călirea (răcirea austenitei cu o viteză vr ≥ vrc) până la ta şi menţinerea unor structuri cu masa de bază austenitică după o astfel de călire. 7.5 %. 7.14.6 %. %Crm = 0. %Nim = 0. permite ca la unele oţeluri şi fonte aliate să se realizeze transformarea austenitei în martensită chiar şi la răcirea (călirea) în aer. %Nim = 0.8 %) Fig. oţelurile sau fontele aliate care prezintă acestă particularitate structurală sunt denumite oţeluri aliate martensitice (autocălibile) sau fonte aliate martensitice (autocălibile). %Sim = 2 %. Diagrama de transformare (izotermă) a austenitei (cu transformarea perlitică suprimată) pentru un oţel aliat (%Cm = 0. %Crm = 2.5 %.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. Diagrama de transformare (izotermă) a austenitei (cu transformarea bainitică suprimată) pentru un oţel aliat (%Cm = 0. %Crm = 0. %Nim = 1. produsă de prezenţa elementelor de aliere. %Crm = 12 %.1 %.3 %) Fig.2 %) • micşorarea vrc.2 %).4 %. %Mom = 0. 12. produsă de prezenţa elementelor de aliere. b – o fontă aliată (%Cm = 3 %.13. 7. Diagramele de transformare (izotermă) a austenitei (cu două puncte de maxim cinetic) pentru: a – un oţel aliat (%Cm = 0. %Nim = 1 %.

b – conţinutului procentual de austenită reziduală din structurile la ta ale oţelurilor sau fontelor călite martensitic C.16 (curbele a şi b). datorită acestui fenomen. duritatea structurilor realizate prin revenirea cu un anumit regim (ti. stabilitatea austenitei se micşorează.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. 7. fenomen ce constă în frânarea proceselor care au loc la revenire (datorită diminuării substanţiale a vitezei de difuzie a carbonului în fier în prezenţa elementelor de aliere) şi deplasarea acestora spre temperaturi mai ridicate şi/sau durate mai mari (v. scap. aşa cum s-a arătat anterior. Influenţele elementelor de aliere asupra transformării la încălzire a martensitei (transformării la revenire a structurilor obţinute prin călirea martensitică a oţelurilor sau fontelor) sunt următoarele: • elementelor de aliere prezente în oţeluri şi fonte produc fenomenul de stabilitate la revenire a structurilor obţinute prin călirea martensitică. efectul obţinut prin revenire este diminuat. se obţin prin călirea pâna la ta structuri cu masa de bază austenitică). revenirea poate determina apariţia unui fenomen numit durificare secundară. care se produce deoarece la încălzirea austenitei rezultate la călire (stabilă la ta datorită conţinutului mare de elemente de aliere dizolvate) procesele de difuzie a carbonului şi elementelor de aliere sunt activate. aşa cum se poate observa din examinarea diagramei prezentate în figura 7. elemente însoţitoare şi impurităti ca şi oţelurile sau fontele aliate). 5.3). 15. • la oţelurile (cu conţinuturi ridicate de carbon) şi fontele aliate cu elemente care produc coborârea punctului Ms (la care.5) a oţelurilor sau fontelor aliate fiind mai mare decât a structurilor care rezultă tratând în acelaşi fel (cu acelaşi regim) oţelurile carbon sau fontele nealiate echivalente (având aceleaşi conţinuturi de carbon. scap. Influenţele elementelor de aliere asupra: a – temperaturii Ms. se separă particule fine de carburi ale elementelor de aliere. 6. aceasta se transformă în martensită cubică şi rezultă astfel o structură (alcătuită din 21 . τm – v.

7.16.45 %. scap. care se poate transforma.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensită şi carburi) cu duritatea ridicată.45 %).2 %. fenomen care se manifestă. %Mom = 0. %Crm = 12 % ) Fig. Diagrama variaţiei tenacităţii în funcţie de temperatura de revenire la un oţel aliat care prezintă fenomenul de fragilitate la revenire b) oţelurile revenite timp îndelungat la ti = 450…550 oC şi/sau răcite lent la sfârşitul tratamentului prezintă un nivel scăzut al energiei de rupere KV (devin fragile).%Crm = 1. 7. fenomen care dispare dacă se face o revenire la o temperatură mai mare de 400 oC şi nu mai apare dacă se repetă revenirea la o temperatură situată între 200 oC şi 400 oC (decât dacă revenirea se aplică după o nouă operaţie de călire martensitică). dar cu caracteristicile de tenacitate mai bune.16. fragilitatea produsă de revenirea la ti = 200…400 oC este denumită fragilitate ireversibilă. cu mangan etc. b − oţel aliat (%Cm = 0. 6. cu crom şi nichel.5) cu duritatea mai scăzută. se manifestă fenomenul numit fragilitate de revenire. efectele descrise mai înainte se pot observa examinând configuraţia curbei c din figura 7. apariţia a două anomalii privind nivelul tenacităţii (exprimat prin valoarea energiei de rupere KV) structurilor obţinute la revenire (care ar trebui să crească continuu o dată cu ridicarea temperaturii de revenire şi micşorarea durităţii): a) oţelurile revenite la ti = 200…400 oC prezintă un nivel scăzut al energiei de rupere KV (devin fragile). aşa cum arată diagrama din figura 7. Fig. într-o structură (de tip sorbită de revenire – v. dacă se măresc ti şi/sau τm. dacă duratele de menţinere în intervalul de 22 .17.3 %) . care poate determina. iar apariţia ei este determinată de starea de tensiuni reziduale generată de producerea nesimultană în toată masa structurii a transformării martensitei de călire şi austenitei reziduale în martensită de revenire. c – oţel aliat (%Cm = 1 %. Duritatea structurilor obţinute prin revenirea unor oţeluri călite: a – oţel carbon (%Cm = 0. • la oţelurile aliate cu crom.17.

5…1. dacă oţelul este aliat cu nichel. De exemplu. iar răcirea la sfârşitul revenirii să face rapid (în apă sau ulei) şi/sau utilizarea unor oţeluri aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 0. fragilitatea produsă de revenirea la ti = 450…550 oC.5.1 % şi %Crm = 18 % aparţine clasei oţelurilor aliate feritice. 7.0 %).2…0. în timp ce nichelul este austenitizant. se pot preciza cu un grad mare de siguranţă influenţele prezenţei acestui element de aliere (alfagen. ridică rezistenţa mecanică şi duritatea etc. Clasele structurale de oţeluri şi fonte aliate Influenţele principalelor elemente de aliere asupra structurii şi proprietătilor oţelurilor şi fontelor sunt sintetizate în tabelul 7. în timp ce nichelul nu formează carburi stabile şi poate avea efect grafitizant etc.3 %) sau wolfram (%Wm = 0. În mod similar. este denumită fragilitate reversibilă şi poate fi contracarată prin aplicarea următoarelor soluţii: utilizarea unor regimuri de revenire la care temperatura ti > 550 oC.). ridică rezistenţa mecanică şi duritatea. care împiedică desfăşurarea proceselor (descrise mai înainte) responsabile de apariţia fenomenului.1. măreşte călibilitatea. influenţa dominantă (rezultantă) nefiind întotdeauna în corelaţie directă cu valorile concentraţiilor acestora (de exemplu. carburi.). dacă un oţel este aliat cu crom. cromul este carburigen. îmbunătăţeşte tenacitatea etc. carburigen. care finisează granulaţia.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate temperaturi situat între 450 oC şi 550 oC sunt mari şi/sau viteza de răcire este mică. creşte rezistenţa mecanică şi duritatea etc. se pot estima cu o bună precizie influenţele prezenţei acestui element de aliere (gamagen. acesta devine un oţel aliat austenitic). este dificil de apreciat care sunt influenţele cumulate ale prezenţei celor două elemente de aliere în compoziţia oţelului. dacă se adaugă în compoziţia acestui oţel şi %Nim = 8 %. care a presupus împărţirea lor pe tipuri de influenţe şi gruparea elementelor de aliere pe clase sau categorii în funcţie de modul de acţiune şi de efectele prezenţei lor în oţeluri sau fonte. Datele din acest tabel şi aspectele expuse mai înainte evidenţiază complexitatea influenţelor elementelor de aliere şi motivează modul anterior de prezentare şi comentare a acestora.). chiar dacă se face revenirea la ti > 550 oC. durata τm este scurtă. 23 . Dacă însă oţelul este aliat cu crom şi nichel. dar şi multe influenţe contradictorii (cromul este feritizant. oţelul cu %Cm = 0. în timp ce. elemente care au şi unele influenţe similare (măresc călibilitatea. care măreşte călibilitatea.). determinată de saturarea cu anumite elemente (în principal cu fosfor) a marginilor cristalelor structurii şi/sau separarea la marginea cristalelor a unor compuşi chimici ai acestor elemente (fosfuri. nitruri) şi crearea condiţiilor pentru apariţia unor microfisuri intercristaline (care generează comportarea fragilă a structurii de revenire).

5% (4%în oţeluri cu 0. efect grafitizant Mai mare decât a Mn.2% C) . efect antigrafitizant La fel cu a Fe Efectul în timpul revenirii − Rezistenţă moderată la înmuiere Menţine duritatea Foarte redusă. efect grafitizant Mai mică decât a Fe. efect grafitizant Cea mai mare (2% Ti face necălibil un oţel cu 0. dar stabilizează austenita reziduală în oţelurile cu conţinut ridicat de carbon Reduce vrc în aceeaşi măsură cu manganul Reduce vrc mai mult decât nichelul Are tendinţă puternică de formare a carburilor şi măreşte viteza critică In cantităţi mici. creşte rezistenţa la coroziune Durifică considerabil Durifică apreciabil. în procentele uzuale Stabilitate la revenire Impiedică înmuierea prin durificare secundară Foarte redusă Mai mare decât a Fe. dar mai Reduce vrc în aceeaşi măsură mică decât a Cr.5% C) Nelimitată Nelimitată 3 % (8% în în Feγ în Feα 30 % Nelimitată 80 % 15 … 18 % 32 % (se reduce cu scăderea temperaturii) 25 % (în funcţie de conţinutul de carbon) Influenţa asupra feritei Durifică considerabil Durifică puţin. dar mai mică decât a W.1 % (creşte cu conţinutul de C) 12. efect antigrafitizant Molibden oţeluri cu 0. cu cromul efect antigrafitizant Reduce vrc mai puternic decât cromul Reduce moderat vrc . Influenţele principalelor elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor Elementul de aliere Aluminiu Crom Cobalt Mangan Solubilitatea în stare solidă 1.5% C prin legarea carbonului în carburi stabile) Puternică Foarte puternică (mai mică decât a Ti sau Nb).2% C) 6 % (11 % în 6 % (se reduce cu scăderea temperaturii) 32 % (se reduce cu scăderea temperaturii) Nelimitată − Menţine duritatea prin dizolvare în soluţie Carburile stabile nu afectează revenirea. producându-se totuşi o oarecare durificare secundară Impiedică înmuierea prin durificare secundară Durificare secundară maximă Wolfram oţeluri cu 0. reduce întrucâtva plasticitatea Produce durificarea prin precipitare în aliajele Mo-Fe Creşte rezistenţa şi tenacitatea Durifică puternic Durifică şi scade plasticitatea Produce durificarea prin precipitare în aliajele Ti-Fe Produce durificarea prin precipitare în aliajele W-Fe Durificare moderată prin soluţia solidă Influenţa asupra austenitei In stare dizolvată reduce viteza critică Reduce viteza de racire critică vrc în aceeaşi măsură cu manganul Creşte viteza critică Influenţa exercitată prin carburi Tendinţa de formare a carburilor Mică .2% C) Vanadiu 1. reduce foarte mult vrc Puternică .3% C) mult de carbon) 0.1.0 % (9 % în 18. reduce vrc In stare dizolvată.8 % (20 % în oţeluri cu 0.5 % (nu depinde oţeluri cu 0.Tabelul 7.5 % 0.mai mare decât a cromului. efect antigrafitizant Mai mică decât a Fe.3% C) Nichel Fosfor Siliciu Titan Nelimitată 2.5 % (în funcţie de conţinutul de carbon) 2.75 % (1% în oţeluri cu 0. efect grafitizant Nulă.

reducerea concentraţiei carbonului în perlită. s-a ajuns la concluzia că.6)). Elementele de aliere prezente în compoziţia acestor oţeluri pot avea influenţe multiple (se dizolvă în ferită. 0. având compoziţia chimică caracterizată prin %Cm ≤ 0.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Ţinând seama de aceste observaţii. influenţează desfăşurarea transformărilor în stare solidă etc. evident. A3.1) şi împărţirea lor în clase structurale. dar structurile de echilibru la ta ale oţelurilor sunt similare celor corespunzătoare oţelurilor carbon. 7. călirea martensitică şi revenirea.P). %Mom ≤ 0. iar microstructurile acestor oţeluri sunt similare celor corespunzătoare oţelurilor carbon (v. pe lângă clasificarea oţelurilor în funcţie de gradul de aliere (prezentată în scap. Oţelurile aliate perlitice sunt oţeluri slab sau mediu aliate la care se produc. dacă sunt oţeluri hipereutectoide. mărirea călibilităţii. în funcţie de constituenţii din structura de echilibru stabil sau metastabil pe care o prezintă la ta. pentru a defini şi preciza cu o bună fidelitate efectele elementelor de aliere asupra oţelurilor. numai din perlită. este necesară.5 %. constituentul omniprezent fiind perlita.5 % ≤ %Sim ≤ 2.1. modifică poziţiile punctelor critice A1 şi A3.P)HVα. pot forma carburi proprii. recoacerile cu schimbare de fază. finisarea granulaţiei. la proiectarea regimurilor şi estimarea efectelor tratamentelor termice sau termochimice care se aplică semifabricatelor sau pieselor din oţeluri aliate perlitice se va ţine seama de influenţele specifice prezenţei elementelor de aliere: modificarea poziţiei punctelor critice A1. A. Principalele clase structurale de oţeluri aliate sunt prezentate în continuare.4)…(6. astfel.1) HVST = (%α. austenită sau cementită. la încălzire sau răcire. %Nim ≤ 3 %. producerea fenomenului de stabilitate la revenire etc. tabelul 4. tratamentele termochimice). iar HVα. duritatea structurii care se obţine la răcirea din domeniul austenitic (ti = A3 + 30…50 oC). 0. bainitice şi martensitice din structură. %Crm ≤ 3 %.8 % ≤ %Mnm ≤ 2.P. Semifabricatele şi piesele confecţionate din oţeluri aliate perlitice pot fi tratate termic sau termochimic. (%B) şi (%M) sunt conţinuturile procentuale de formaţiuni feritoperlitice. HVB şi HVM sunt 25 . %Vm ≤ 0. categoriile şi tipurile de tratamente care se pot aplica fiind aceleaşi ca şi în cazul semifabricatelor şi pieselor realizate din oţeluri carbon (recoacerile fără schimbare de fază. aceleaşi transformări structurale ca şi la oţelurile carbon. dacă sunt oţeluri eutectoide sau din perlită şi carburi (cementită aliată sau carburi secundare).0 %. după răcirea lentă sau în aer de la temperaturi înalte. Ms (v. dacă sunt oţeluri hipoeutectoide.). în care (%α. reduc concentraţia carbonului în perlită. Pentru oţelurile aliate perlitice.P + (%B)HVB + (%M)HVM .0 %. utilizate în mod obişnuit la realizarea pieselor pentru maşini şi utilaje. se poate estima cu relaţia: (7.6 %.2). oţelurile aliate perlitice au structura de echilibru la ta alcătuită din ferită (aliată) şi perlită. cu o anumită viteză vr (exprimată în oC/s). relaţiile (6. se pot separa din austenită sub formă de carburi secundare.

6 -6.0 aCr 35. parametrii ti şi τm ai ciclului de revenire se stabilesc ţinând seama de intervenţia fenomenului de stabilitate la revenire.P B M De asemenea. coeficienţii a0.0 74.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR durităţile celor trei tipuri de formaţiuni structurale.5).4 8. aşa cum s-a constatat experimental. cu Ti = ti + 273 în K şi τm în ore (v. 26 (7.0 -10.0 21.0 89.0 aMn 30.0 aMo 19.0 bC 0 54. scap.4) (7.0 0 bV 130 0 0 α. dacă HVrOC se situează în intervalul de valori [150 .0 -55.5 202 aC 223 377 949 aSi -14. 300] şi PHJ = 17670 + 7950%C m − 21.5) .5 72. dacă oţelurilor aliate perlitice destinate realizării pieselor pentru maşini şi utilaje (având caracteristicile de compoziţie chimică în limitele anterior precizate) li se aplică TT de îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă.9 16. corespunzătoare structurii obţinute după revenirea unui oţel aliat şi duritatea HVrOC .8 11. aEA. v.6 0 aV 462 0 0 α.2 − 13%C m ) HVrOC . (7. scap.2.0 aNi 27.0 0 bMo 0 -33.3) iar regimurile de revenire se pot proiecta fără dificultate. având în vedere că: PHJ = 21900 + 4050%C m − (33. pentru un regim de revenire caracterizat printr-o valoare dată a parametrului PHJ = Ti[18 + lg(τm)].2 Valorile coeficienţilor din relaţiilede estimare a durităţii oţelurilor aliate perlitice Tipul structurii Ferită + perlită Bainită Martensită Tipul structurii Ferită + perlită Bainită Martensită ST ≡ a0 77.0 0 bSi -19.6 134 27. 6. Astfel.2) HVST = a0 + ∑ a EA % EAm + [b0 + ∑ bEA %EAm ] lg v r .5).0 0 bNi 4.8HVrOC . date de relaţii de forma: (7.P B M ST ≡ b0 10. Tabelul 7. 6. dacă HVrOC > 300. bEA având valorile (stabilite experimental) precizate în tabelul 7.0 -20.0 73. există următoarea corelaţie între duritatea HVrOA .2 29.0 0 bMn 0 -22. corespunzătoare structurii rezultate după revenirea oţelului carbon echivalent (care are aceeaşi concentraţie masică de carbon ca şi oţelul aliat): HVrOA = HVrOC +30(%Sim+%Mnm)+55%Crm+6%Nim+100%Mom+150%Vm.0 0 bCr 8. b0.

). eventual. V etc. Mo.%Crm = 12 %). Cele mai utilizate tipuri de oţeluri din această clasa sunt oţelurile austenitice manganoase. 18. Fig. 7. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate feritice: a – oţel feritic aliat cu crom (%Cm = 0. singura modalitate de modificare (între anumite limite) a granulaţiei şi caracteristicilor mecanice ale pieselor şi semifabricatelor din oţeluri aliate feritice constă din aplicarea unor operaţii de deformare plastică la rece (ecruisare). Oţelurile aliate feritice sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon. care le conferă.05 %. la piesele şi semifabricatele confecţionate din astfel de oţeluri nu se pot aplica tratamentele termice cu schimbare de fază (recoacerile cu schimbare de fază. Mn etc.%Sim = 3.oţel feritic aliat cu siliciu (%Cm = 0. o structură alcătuită din austenită aliată (şi.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate B. eventual. călirea martensitică şi revenirea). fiind posibilă numai aplicarea tratamentelor termice fără schimbare de fază: recoacerea de omogenizare (pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritice primare ale pieselor şi semifabricatelor obţinute prin turnare). recoacerea de recristalizare fară schimbare de fază (pentru refacerea plasticităţii pieselor şi semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la rece) şi recoacerea de detensionare (pentru diminuarea nivelului tensiunilor reziduale din piesele şi semifabricatele prelucrate prin diverse procedee tehnologice). o structură alcătuită din ferită aliată (şi. urmate de recoaceri de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul ales corespunzător asigurării caracteristicilor dorite). Oţelurile aliate austenitice sunt oţeluri ce au în compoziţie concentraţii mari de elemente gamagene (Ni. la orice temperatură corespunzătoare stării solide.). cu structura monofazică alcătuită din cristale de ferită aliată cu siliciu C. mediu sau înalt aliate cu elemente alfagene (Cr.0 %). cu structura alcătuită din ferită aliată cu crom (cromferită) şi carburi. la care structura austenitică este conferită de alierea cu 27 . mici cantităţi de cementită aliată sau carburi ale elementelor de aliere). Microstructurile tipice ale oţelurilor din această clasă structurală sunt prezentate în figura 7. Deoarece aceste oţeluri nu prezintă transformări de fază în stare solidă (elementele de aliere elimină posibilitatea realizării transformărilor de tipul Feα ⇔ Feγ şi α ⇔ γ ). care le conferă. b .18. Si. W.06 %. la orice temperatură corespunzătoare stării solide. mici cantităţi de carburi ale elementelor de aliere).

deoarece resursele mondiale de nichel sunt limitate şi acest element este scump) şi menţinerea acestei structuri până la temperaturi scăzute (stabilizarea structurii austenitice). la care structura austenitică este conferită de alierea cu nichel şi. fiind posibilă numai aplicarea tratamentelor termice fără schimbare de fază: recoacerea de omogenizare (pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritice primare ale pieselor şi semifabricatelor obţinute prin turnare). recoacerea de recristalizare fară schimbare de fază (pentru refacerea plasticităţii pieselor şi semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la rece) şi recoacerea de detensionare (pentru diminuarea nivelului tensiunilor reziduale din piesele şi semifabricatele prelucrate prin diverse procedee tehnologice). %Nim = 2…4 %.15 % şi %Crm = 12…14 %. fiind caracterizate printr-o mare fragilitate.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR mangan.20.6…1. c) %Cm = 0. deoarece oţelurile martensitice aliate cu elemente gamagene (Ni sau Mn).2…0. 28 . aşa cum s-a precizat anterior. toate elementele de aliere (în afară de cobalt) au capacitatea de a micşora vrc. D. Microstructurile tipice ale oţelurilor din această clasă structurală sunt prezentate în figura 7.2 %. %Crm = 16…18 %. d) %Cm = 0. Deoarece. gama oţelurilor aliate martensitice utilizate în aplicaţii tehnice este însă destul de restrânsă. călirea martensitică şi revenirea). Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate martensitice (autocălibile) sunt prezentate în figura 7. %Crm = 16…18 %. se folosesc foarte rar şi singurele oţelurile martensitice cu o frecvenţă mai mare de utilizare sunt oţelurile înalt aliate cu crom. de alierea suplimentară cu mangan şi/sau azot. la piesele şi semifabricatele confecţionate din astfel de oţeluri nu se pot aplica tratamentele termice cu schimbare de fază (recoacerile cu schimbare de fază. b) %Cm = 0. Oţelurile aliate martensitice (autocălibile) sunt oţeluri la care concentraţiile de carbon şi de elemente de aliere sunt alese astfel încât să nu suprime posibilităţile de realizare a transformărilor de fază în stare solidă şi să asigure o diminuarea a vitezei de răcire critice care să permită obţinerea unei structuri martensitice la răcirea în aer din domeniul austenitic. Deoarece aceste oţeluri nu prezintă transformări de fază în stare solidă (elementele de aliere elimină posibilitatea realizării transformărilor de tipul Feγ ⇔ Feα şi γ ⇔ α ). care asigură formarea structurii austenitice la concentraţii mai mici ale nichelului (face oţelurile mai ieftine. singura modalitate de modificare (între anumite limite) a granulaţiei şi caracteristicilor mecanice ale pieselor şi semifabricatelor din oţeluri aliate austenitice constă din aplicarea unor operaţii de deformare plastică la rece (ecruisare). cu diferite reţete de compoziţie: a) %Cm < 0.19. ca şi în cazul oţelurilor aliate feritice. uneori.0 %. gama oţelurilor martensitice ar trebui să aibă o mare extindere. urmate de recoaceri de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul ales corespunzător asigurării caracteristicilor dorite). oţelurile austenitice cu nichel şi oţelurile austenitice crom – nichel.4 % şi %Crm = 13…15 %.1…0.

4 %. c . 7. 29 . %Nim = 12 %). %Crm = 25 %. 19. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate martensitice: a – oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 0. ) Fig. %Crm = 14 %).22 %. b . %Nim = 30 %. b . %Mnm = 12 %).2 %. %Crm = 18 %. 20.oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 0. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate austenitice: a – oţel austenitic aliat cu mangan (%Cm = 1. ).08 %.oţel austenitic aliat cu crom şi nichel (%Cm = 0. d .4 %. %Crm = 14 %). 7.oţel austenitic aliat cu crom şi nichel (%Cm = 0.05 %.oţel austenitic aliat cu nichel (%Cm = 0.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. %Nim = 8 %.

Fiecare din cele două mărimi care definesc sistemul de coordonate al diagramei structurale A.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR E. iar în ordonată concentraţia de nichel echivalent %Nie. cât şi elemente gamagene. corespunzătoare unor oţeluri aliate cu elemente gamagene (Ni.).6 %) şi de elemente de aliere (Cr.35 %. În funcţie de concentraţiile de carbon şi de elemente de aliere ce le caracterizează compoziţia.21 a. Si. Pentru estimarea clasei structurale a oţelurilor aliate complex. %Cm > 0.) şi din figura 7. sub forma unei reţele ledeburitice intergranulare (denumită în tehnică schelet ledeburitic).24. Schaeffler 30 . Pentru estimarea clasei structurale a oţelurilor aliate se folosesc diagramele structurale ale oţelurilor aliate. ambele microstructuri corespunzând unor oţeluri aliate ledeburitice călite martensitic (formaţiunile ledeburitice sunt dispuse la marginea cristalelor de austenită. se utilizează diagrama structurală A. construite experimental pentru cele mai utilizate categorii de astfel de oţeluri. %Crm = 12 %.85 %. din care s-au separat carburi secundare şi care s-au transformat prin călire în martensită). având în compoziţie atât elemente alfagene.21 b. aşa cum evidenţiază microstructura din figura 7. Clasa structurală căreia aparţine un oţel aliat depinde de concentraţia carbonului. W. aşa cum se observă pe microstructura prezentată în figura 7.) sunt realizate în coordonate %Cm. Schaeffler. V. având în abscisă concentraţia de crom echivalent %Cre.oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 1. Mn etc. corespunzătoare unor oţeluri aliate cu elemente alfagene (Cr. sau coerente. Oţelurile aliate ledeburitice sunt oţeluri care au în compoziţie concentraţii mari de carbon (de obicei. 21. %Mom = 3 %). precum şi de tipul şi concentraţiile elementelor de aliere conţinute de acesta. prezentată în figura 7. astfel că la răcirea lor din stare lichidă este posibilă realizarea transformării eutectice şi apariţia în structură a unor mici cantităţi de ledeburită (constituent specific structurii fontelor albe). b .22. Mo etc. Diagramele structurale din figura 7. %Crm = 12 %). 7. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate ledeburitice: a – oţel ledeburitic aliat cu crom şi molibden (%Cm = 0. %EAm. W etc. Fig. formaţiunile ledeburitice din structura acestor oţeluri pot fi disperse.23.

(7.06. respectiv (%Cre.7) %Nie = %Nim + 0.6) %Cre = %Crm + %Mom +1.5%Tam + %Wm + %Alm la determinarea %Cre şi 0.7.10. dacă oţelul este aliat cu elemente din aceeaşi categorie (alfagene sau gamagene). pe unele diagrame structurale limitele domeniilor corespunzătoare unor clase structurale nu sunt marcate prin linii. %Nie).5%Mnm +30%Cm . termenul de corecţie Xc luându-se nenul.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate grupează câte o categorie de componente de aliere ale oţelurilor: concentraţiile masice ale elementelor de aliere alfagene (feritizante) sunt considerate (fiecare cu câte un factor de multiplicare stabilit experimental) pentru definirea mărimii %Cre. b – structurile la răcirea în aer de la temperaturi înalte La utilizarea diagramelor structurale ale oţelurilor aliate trebuie avute în vedere şi următoarele particularităţi (v. punctul caracteristic nominal PCN . aleasă corespunzător reţetei de aliere utilizate la elaborarea sa.5%Com +30(%Nm – Xc) la determinarea Nie. dacă oţelul este aliat complex (şi cu elemente de aliere alfagene şi cu elemente de aliere gamagene). 7. Pentru definirea mărimilor %Cre şi %Nie se utilizează relaţiile: (7. Diagramele structurale ale oţelurilor aliate cu crom: a – structurile de echilibru. având coordonatele (%Cm. adăugând 2%Tim + %Vm + 0.5%Sim +0. dacă %Crm ≥ 18 % (Xc = 0. Fig.24): * datorită complexităţii influenţelor elementelor de aliere.22. dacă %Crm ≥ 28 %) Pentru orice oţel aliat la care se cunoaşte compoziţia chimică (exprimată prin concentraţiile masice ale tuturor componentelor) se poate determina clasa structurală din care face parte.22. ci prin zone (domenii) de tranziţie.fig.23 şi 7. dacă 18 ≤ %Crm <28 % şi Xc = 0. %Eam). care se completează uneori. poziţionând pe diagrama structurală. punctele acestora 31 . 7. iar concentraţiile masice ale elementelor de aliere gamagene (austenitizante) sunt considerate (fiecare cu câte un factor de multiplicare stabilit experimental) pentru definirea mărimii %Nie.5%Nbm.

în funcţie de modul de asigurare a prezenţei grafitului şi de configuraţia. fonte nodulare etc.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR corespunzând PCN ale unor oţeluri aliate cu caracterizare structurală complexă: austenito – feritice. 32 . ca şi fontele nealiate. domeniul IV – pericol maxim de fragilizare datorită creşterii intense a granulaţiei la încălzire. dimensiunile. Fig. deosebit de utile la utilizarea diagramelor pentru soluţionarea unor probleme tehnice. ferito – martensitice etc.pericol maxim de fragilizare (fisurare) la rece. Diagramele structurale (la răcirea în aer de la temperaturi înalte) ale: a – oţelurilor aliate cu nichel. de exemplu. pe diagrama structurală a oţelurilor aliate cu mangan este precizat subdomeniul oţelurilor austenitice recomandate pentru aplicaţii practice. domeniul II – pericol maxim de fragilizare (fisurare) la cald. 7. * pe diagramele structurale sunt precizate şi unele informaţii conexe. modul de distribuţie şi gradul de dispersie ale formaţiunilor de grafit din structură: fonte pestriţe. pentru a defini şi preciza cu o bună fidelitate efectele elementelor de aliere asupra fontelor. este utilă. domeniul III . b – oţelurilor aliate cu mangan Ca şi în cazul oţelurilor.. Schaeffler sunt marcate domeniile caracteristice din punctul de vedere al problemelor (pericolelor) care apar la utilizarea diverselor tipuri de oţeluri aliate: domeniul I – pericol maxim de fragilizare prin apariţia fazei sigma (compusul intermetalic FeCr). fonte maleabile. fonte cenuşii. austenito – martensitice. conform acestui criteriu fontele aliate pot fi încadrate în categoria fontelor cu grafit (carbon liber) în structură (denumite. iar pe diagrama structurală A. pe lângă clasificarea lor în funcţie de gradul de aliere (prezentată în scap. 23. iar structurile sunt asemănătoare celor corespunzătoare fontelor albe). Criteriile care se utilizează în acest scop sunt: • forma de existenţă a carbonului. 7.1) şi încadrarea fontelor în clase structurale.) sau în categoria fontelor fără grafit în structură (la care tot carbonul din compoziţia fontelor este dizolvat în soluţiile având ca solvent fierul sau este legat sub formă de carburi.

Diagrama structurală a fontelor aliate cu aluminiu 33 Fig. fonte aliate austenitice. 25. 7. conform acestui criteriu fontele aliate pot fi încadrate (aplicând aceleaşi principii ca şi în cazul oţelurilor aliate) în următoarele clase structurale: fonte aliate perlitice. fonte aliate feritice. fonte aliate martensitice. Schaeffler • constituenţii din structura de echilibru stabil sau metastabil pe care o prezintă masa metalică de bază a fontei la ta. 24. după răcirea sa lentă sau în aer de la temperaturi înalte.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. Diagrama structurală a fontelor cu grafit nodular aliate cu nichel şi molibden . Diagrama structurală A. 7. 7. 26. Fig.

5 oţel slab aliat. 20 fontă înalt (bogat) aliată. constă din descompunerea austenitei în ferită şi carburi). 21 34 . cu acţiune grafitizantă) aparţin clasei structurale a fontelor austenitice cu grafit (lamelar sau nodular). în figura 7. 5 oţel aliat perlitic. De exemplu. având structura de echilibru alcătuită din carburi primare. Cuvinte cheie austenită aliată. construcţia şi modalităţile de utilizare ale acestor diagrame fiind similare celor corespunzătoare diagramelor structurale ale oţelurilor aliate. 27 oţel aliat feritic. alcătuită din austenită şi carburi. 6 fontă aliată austenitică. 9. 6 fontă aliată (specială). eutectice şi secundare distribuite într-o masă de ferită aliată cu crom (la răcirea din stare lichidă a acestor fonte transformarea eutectică conduce la formarea unei structuri de tip ledeburitic. 22 oţel aliat. fontele înalt aliate cu siliciu (element alfagen.25 este prezentată diagrama structurală a fontelor aliate cu aluminiu (element alfagen). Pentru estimarea clasei structurale a fontelor aliate se pot folosi diagramele structurale ale fontelor aliate. 32 durificare secundară. iar în figura 7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR De exemplu. construite experimental pentru cele mai utilizate categorii de astfel de fonte. 6 carbură proprie. 27 oţel aliat ledeburitic. ce are loc după separarea de carburi secundare din austenită. 28 oţel bogat aliat. iar fontele înalt aliate cu crom (element alfagen. 7 element de aliere gamagen (austenitizant). fontele înalt aliate cu nichel (element gamagen. cu acţiune grafitizantă) sunt fonte feritice cu grafit (lamelar sau nodular). 20. 14 fază sigma. iar transformarea eutectoidă.26 diagrama structurală a fontelor cu grafit nodular slab aliate cu nichel (element gamagen) şi molibden (element alfagen). 10. 30 oţel aliat martensitic (autocălibil). 6 ferită aliată. 6 fontă slab aliată. 31 stabilitate la revenire. 6 fontă mediu aliată. 25 oţel aliat austenitic. 10 element grafitizant. 30 diagramă structurală A. reversibilă. 9 fontă aliată martensitică. 25 diagramă structurală. Schaeffler. 6 clasă structurală. 5 oţel mediu aliat. 21 element carburigen. carburigen şi antigrafitizant) se încadrează în categoria fontelor albe feritice. 5 punct caracteristic nominal PCN. 10 fontă aliată feritică. 6 cementită aliată. 14 element de aliere. 5 element de aliere alfagen (feritizant). 6 fragilitate de revenire ireversibilă.

%Si m =0..06 %. Metalurgie fizică şi studiul metalelor.3 %.9 %. Sofroni I.. Bucureşti...3 %.a.. 1970 5. Geru N. 1982 4.06 %. 1980 11. Moscova.15 %. %Sim = 1. şi Popova L. 1983 2. Ieremia A. Protopopescu H. Vacu S. %Si m = 2.15 % şi %Pm = 0. Bucureşti.3 %.. Colan H. Popov A. Oţeluri inoxidabile şi refractare. Greenwich. 1983 8. 1974 9. %Sim=0.. Izotermiceskie i termodinamoceskie diagramî raspada pereohladjenovo austenita. 1965 7. Bucuresti. %S m = 0. Editura Facla.A.02 % .. %Sm = 0.. Métallographie et traitements thermiques des métaux. vol. Austenite Transformation Kinetics of Ferrous Alloys..5 %. Editura Tehnică.7 %.a. %Mn m = 0. Metalografie şi tratamente termice. d) oţelul cu %Cm = 0.0 %. b) fonta cu %C m = 3. * * * Austenite Transformation Kinetics of Ferrous Alloys. Editura Didactică şi Pedagogică. 1978 6.02 % şi %Pm = 0. %P m = 0.1 % este un oţel aliat cu sulf şi fosfor? T.3 %. %Mnm = 0. Gâdea S. Stefănescu D. 1981 3. Greenwich.0 % este un oţel aliat cu crom. %Crm = 1.0 %. Petrescu M.5 %.02 %. %P m = 0..7. 35 .02 % este un oţel carbon.02 %. Climax Molibdenum Company. Editura Didactică şi Pedagogică. ş.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Bibliografie 1.0 %. 1988 12. ş. Studiul metalelor.. %Mnm = 1. c) oţelul cu %Cm = 1.a.0 %. Care dintre afirmaţile următoare sunt adevărate: a) oţelul cu %Cm = 0. Moscova. %Sim=0.0 %. Climax Molibdenum Company. Editura Tehnică. II – Cast Irons and Steels. Metalurgie fizică. Care dintre următoarele fonte se încadrează în categoria fontelor aliate: a) fonta cu %Cm = 3. Editura Didactică şi Pedagogică. 1983 10. %Sim=0. I. Editura Tehnică. %Pm = 0. Metallurghia. Mantea St. %Mnm = 0. II. Bucureşto. %Mn m = 0.2..M.5 %.3 %. Editura Didactică şi Pedagogică..45 %. %Sm = 0..3 % este un oţel aliat numai cu crom. vol. Cias W. %Mnm = 0. 1985 Teste de autoevaluare T. Mir. Bucureşti. Metalurgie fizică. Fonte speciale. %Sm = 0. Lakhtine I.. ş.4 %.E. Truşculescu M. Bucureşti. %Sm = 0.5 % şi %Mom = 0.W. b) oţelul cu %C m = 0.02 % şi %Cr m = 1. Timişoara. Bucureşti.1. Elaborarea oţelurilor aliate.7.

06 %. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor aparţin categoriei elementelor gamagene: a) wolframul. b) siliciul. %Pm = 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Sm = 0.10.06 %. b) molibdenul. nedorite: a) soluţiile solide ale elementelor de aliere cu fierul: b) carburile elementelor de aliere. d) fonta cu %Cm = 3. c) incluziunile nemetalice. c) cromul.0 %. Care dintre următoarele tipuri de tratamente se pot aplica la piesele sau semifabricatele din oţeluri aliate austenitice: a) recoacerea de detensionare.8. Care dintre următoarele elemente de aliere produc mărirea temperaturii corespunzătoare punctului critic A1 al oţelurilor şi fontelor: a) nichelul. c) normalizarea. c) nichelul. T.0 %.5 %. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor determină reducerea concentraţiei carbonului în perlită: a) nichelul. d) siliciul? T.3.5 %.9. c) legate sub formă de carburi proprii. c) cromul. b) siliciul. b) cromul. d) compuşii intermetalici? T. %Crm = 1. Care dintre următoarele forme de existenţă a elementelor de aliere în structurile oţelurilor şi fontelor sunt. d) combinate cu fierul sub formă de compuşi intermetalici ? . Care dintre următoarele componente ale oţelurilor sau fontelor sunt elemente de aliere gamagene (austenitizante): a) manganul.7. c) manganul. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor aparţin categoriei elementelor alfagene: a) cromul.12. Care dintre următoarele componente ale oţelurilor sau fontelor sunt elemente de aliere alfagene (feritizante): a) manganul.7. b) recoacerea de omogenizare. %Mnm = 0.06 %. b) manganul. d) călirea martensitică? T. %Sm = 0.7.5.7. Care dintre următoarele tipuri de tratamente se pot aplica la piesele sau semifabricatele din oţeluri aliate feritice: a) recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază.7. b) manganul. d) nichelul? T. d) siliciul? T. c) călirea martensitică. Care dintre următoarele elemente de aliere coboară temperatura corespunzătoare punctului critic A1 al oţelurilor şi fontelor: a) molibdenul. b) titanul. b) dizolvate în cementită.14. %Pm = 0. c) cromul.7.7.7. %Mnm = 6.06 %. c) fonta cu %Cm = 2.4. Elementele de aliere se pot găsi în structurile oţelurilor şi fontelor: a) dizolvate în ferită sau austenită. %Sim=2.8 %.7.6.7.11. d) vanadiul ? T.7. d) nichelul ? T. d) wolframul? T. în general. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor 36 . d) vanadiul? T.03 %. %Alm = 20 %. c) manganul. c) cromul. %Sim=1.7. b) recoacerea de detensionare.13.06 %.0 %. %Pm = 0.7. %Nim = 13 %? T. %Sm = 0.5 %. d) recoacerea completă? T.

8 %. Care dintre următoarele oţeluri aliate pot avea în structura lor la ta constituentul structural tipic fontelor albe: a) oţelurile martensitice. c) siliciul. d) prin alierea suplimentară cu mangan? T.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate pot avea acţiune grafitizantă: a) siliciul. c) zirconiu.24. d) oţelurile feritice? T.21.05 %. %Crm = 17 % şi %Nim = 10 % se foloseşte diagrama structurală A. c) manganul.5 ore: a) oţelul carbon cu %Cm = 0. c) oţelurile feritice. Care sunt coordonatele PCN corespunzător acestui oţel: a) %Cre = 18.7. Care dintre următoarele elemente de aliere diminuează temperatura corespunzătoare punctului Ms al oţelurilor şi fontelor : a) cromul.26. b) nichelul. b) prin revenirea la ti >500 oC. d) oţelul aliat având %Cm = 0. d) manganul? T. b) oţelul carbon cu %Cm = 0. b) cobaltul.2 % şi %Crm = 1.2…0. Care dintre următoarele elemente de aliere pot modifica configuraţia obişnuită (tipică oţelurilor carbon sau fontelor nealiate) a curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei: a) cromul.7.7. b) cromul.7. %Mn = 2.0 %? T.7.3 %. c) manganul.0 %. d) titanul? T. Pentru stabilirea clasei structurale a unui oţel aliat.7. c) tantalul. Care dintre următoarele oţeluri aliate capătă o structură de călire la răcirea în aer din domeniul austenitic: a) oţelurile austenitice. d) aluminiul? T. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor are cea mai bună solubilitate în cementită: a) siliciul. b) oţelurile martensitice. Schaeffler.23. b) vanadiu.25.6 % şi %Crm = 1.18.15. o durată τm = 0. b) nichelul. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor are cea mai puternică acţiune carburigenă: a) manganul. c) cromul.45 %. c) oţelurile perlitice. Pentru a finisa granulaţia oţelurilor se poate utiliza microalierea cu: a) niobiu. d) oţelurile autocălibile? T. Cum se poate diminua pericolul fragilităţii reversibile de revenire a unui oţel aliat: a) prin alierea suplimentară cu molibden în concentraţie de %Mom = 0.22.7. b) nichelul. d) aluminiu? T. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor deplasează spre dreapta curbele diagramelor de transformare la răcire a austenitei: a) cromul. d) molibdenul? T. d) manganul? T. 37 .7.7. Care dintre următoarele elemente de aliere determină micşorarea vitezei de răcire critice şi creşterea călibilităţii oţelurilor şi fontelor: a) cromul. b) oţelurile ledeburitice. c) manganul. b) cromul. c) nichelul.20. %Sim = 0.19. Care dintre următoarele oţeluri aliate va avea duritatea mai mare după călirea martensitică şi revenirea la ti = 500 oC.0 %. având compoziţia caracterizată prin %Cm = 0.6 %.7.7.7. c) oţelul aliat având %Cm = 0. c) prin răcirea rapidă în apă sau ulei la revenire. d) cobaltul? T. d) vanadiul? T. b) nichelul.17.2 %.16.

30. %Nie = 12.08 %.7 %. Cărei clase structurale aparţine oţelul cu %Cm = 0. d) fontele înalt aliate cu nichel? Aplicaţii A.025 %).01 % şi pentru oţelul carbon echivalent (cu compoziţa chimică definită prin %Cm = 0.29.7. Folosind datele din aceste diagrame şi aplicând relaţiile (7. din domeniul austenitic şi până la ta. d) clasa oţelurilor austenitice? T. c) clasa oţelurilor ledeburitice. c) clasa oţelurilor ledeburitice. %Crm = 1. %Sim = 0.27.5.1) şi (7. cu ajutorul relaţiei (5.22 %.025 %.7.1.2 %. %Nie = 12. %Pm = 0.7. j = 1…n şi o anumită alcătuire a structurii care rezultă prin răcirea austenitei cu această viteză. %Vm = 0. c) fragilizarea (fisurarea) la rece.05 %.6 %.2 %.28. folosind procedeul descris la rezolvarea aplicaţiei A.5 %. b) fontele înalt aliate cu crom.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Nie = 11.04 %. %Crm = 25 % şi %Nim = 0.5 %? T.02 %. având compoziţia chimică definită prin %Cm = 0.5 %.2) să se estimeze valorile durităţii structurilor care rezultă la răcirea celor două oţeluri.27. d) %Cre = 20.6 %.5 %. aliat cu %Crm = 17 %: a) clasa oţelurilor feritice. b) %Cre = 18.03 %. %Mn = 1. fiecărei curbe de răcire corespunzându-i o viteză de răcire vrj.3. %Sm = 0. %Crm = 20. Conţinuturile procentuale de formaţiuni ferito-perlitice (%α. %Mom = 0.44 %.10).7. Care din următoarele tipuri de fonte aliate au grafit în structură: a) fontele aliate cu siliciu. %Mn = 1. %Nie = 18. Cărei clase structurale aparţine oţelul cu %Cm = 0. %Sm = 0.22 %. Rezolvare Aşa cum se poate observa examinând figura 7.27 se prezintă diagramele de transformare termocinetică a austenitei pentru un oţel slab aliat.2 %. cu diferite viteze vr.5 % şi %Nim = 10 %: a) fragilizarea prin apariţia fazei sigma. În figura 7. %Sim = 0. c) fontele aliate cu vanadiu. bainitice (%B)j şi martensitice (%M)j în structurile care rezultă prin răcirea austenitei după curbele de răcire j = 1…n sunt precizate pe diagramele din figura 7.3. b) clasa oţelurilor martensitice. %Mnm = 0. c) %Cre = 12. b) clasa oţelurilor martensitice. %Sim = 0. %Mnm = 0.27. Care dintre următoarele probleme poate să apară la utilizarea oţelului cu %Cm = 0.5 %: a) clasa oţelurilor feritice. d) fragilizarea datorită creşterii intense a granulaţiei la încălzire? T. %Pm = 0.44 %. pe fiecare din diagramele de transformare a austenitei sunt trasate câte n curbe de răcire.030 %. datele care se obţin pe această cale sunt prezentate în tabelul 7. b) fragilizarea (fisurarea) la cald. 38 . iar valorile vitezelor de răcire corespunzătoare acestor curbe se determină. %Sim = 0. %Nim = 0.5 %. d) clasa oţelurilor austenitice? T.7 %.030 %.26 %.7.2 %.P)j.

Fig 7.Mo şi V. Diagramele transformării termocinetice a austenitei pentru două oţeluri cu %Cm = 0. b.44 %: a – oţel slab aliat cu Cr. Ni.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate a. b – oţel carbon 39 .27.

2) pentru datele din tabelul 7.28.5 706 1.7 90 5 5 0. o o o C C C/s (%B)j (%M)j s s (%α. Graficele dependenţelor HVST = f(vr) pentru cele două oţeluri considerate în aplicaţia A.9 2 70 28 5 750 17 650 8.6⋅10-3 -2 1000 750 3500 650 100 4.5 693 0.9 100 0.27 Alcătuirea structurii t1j.3 60 40 3 750 10 650 14.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 7.7. graficele dependenţelor HVST = f(vr).3 3 97 0. t2j. Vitezele de răcire şi alcătuirea structurilor corespunzătoare curbelor de răcire din diagramele prezentate în figura 7.0 2 98 Curba de răcire j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 Aplicând relaţiile (7.P)j OTEL ALIAT 12300 750 40000 650 100 3. vrj.5 721 1.0⋅10 -1 150 750 500 650 100 2.9⋅10 60 750 160 650 1.5 650 71.9 750 5 650 24.2 650 80. 40 .28. reprezentate în figura 7.7 650 215.3. cu ajutorul cărora s-au construit.0 13 20 67 0.3 5 95 1 750 4 650 33.3 56 25 19 9 750 56 650 2.5 100 OTEL CARBON 4150 750 16100 650 100 8. pentru cele două oţeluri considerate. τ2j.7.1 7 60 33 7 750 24 650 5.0 100 25 750 100 650 1.4.3 s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul 7.0 73 17 10 0.1.1) şi (7.4 100 0.8⋅10-1 3 750 20 650 5.5 750 2 650 66. Fig.8 750 3 650 45. τ1j.4⋅10-3 100 750 360 650 100 3.

27 Curba de răcire j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 o vrj.3 14.3 2.7 71.0⋅10-2 2. utilizate cu precădere la fabricarea pieselor pentru maşini şi utilaje: • structurile de echilibru (ferito – perlitice) ale acestor oţeluri au durităţi similare celor corespunzătoare structurilor de echilibru ale oţelurilor carbon echivalente. • la aceste oţeluri. C/s Durităţileformaţiunilor structurale HVα.0 Observaţie Rezultatele aplicaţiei evidenţiază câteva aspecte practice importante privind oţelurile aliate hipoeutectoide din clasa perlitică. ca urmare.9⋅10-1 1.P 206 223 237 246 248 251 259 184 194 201 205 207 207 208 HVB OTEL ALIAT 342 354 380 389 402 424 OTEL CARBON 400 402 407 442 HVM 656 660 669 672 677 685 688 673 673 674 683 Duritatea structurii HVST 206 223 237 246 349 448 459 502 664 677 688 184 194 201 205 240 287 560 678 3.0 1.8⋅10-1 5.4⋅10-3 3.4 66. punerea în valoare a prezenţei elementelor de aliere conţinute de aceste oţeluri este posibilă numai prin aplicarea de TT capabile să asigure realizarea unor structuri cu conţinuturi procentuale mari de formaţiuni bainitice şi/sau martensitice.3 45. care conferă oţelurilor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi duritate.4.0 215. Durităţile structurilor obţinute la răcirea austenitei după curbele de răcire reprezentate pe diagramele din figura 7.5 8.6⋅10-3 4.9 8.1 5.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Tabelul 7.3 33.0 80. structurile cu caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi duritate se pot obţine şi la răcirea austenitei cu viteze mult mai mici decât cele necesare pentru realizarea aceloraşi efecte la oţelurile carbon 41 .9 24.

A. %Mom = 0. ţinând seama de influenţele elementelor de aliere. v. cu compoziţia chimică definită prin %Cm = 0. %Sim = 0. 42 . %Mnm = 0. 6. După călire. aşa cum se poate observa examinând graficele din figura 7. de exemplu.3 %. ca urmare.28.6 %.4. Conform indicaţiilor din scap. la realizarea TT de călire la piesele din oţel aliat se recomandă utilizarea unor valori ale ti şi τm către limitele superioare ale intervalelor de valori prescrise (deoarece prezenţa elementelor de aliere frânează procesele de obţinere a austenitei omogene) şi răcirea în ulei (deoarece elementele de aliere reduc vrc şi măresc călibilitatea oţelului). %Mnm = 0.17). TT de îmbunătăţire constă dintr-un ciclu primar de călire martensitică şi un ciclu final de revenire înaltă.45 %.45 %. pentru oţelul carbon şi. în timp ce pentru realizarea aceleiaşi structuri la oţelul carbon echivalent trebuie folosite viteze de răcire vr > 200 oC/s (asigurate numai de răcirea în apă.5. v. valorile punctului critic A3 sunt: A3 ≅ 823 oC. 5. Pentru proiectarea regimului de revenire înaltă a pieselor din oţel carbon. rezultă că pentru oţelurile cu compoziţiile chimice precizate în enunţ. se stabileşte valoarea necesară a parametrului PHJ = Ti[18 +lg(τm)]. scap.3 % şi b) oţel carbon.17). care determină creşterea însemnată a nivelului tensiunilor reziduale induse în piesele călite şi apariţia pericolului fisurării acestora.7. vi < vad. Să se stabilească şi să se compare regimurile TT de îmbunătăţire care asigură pieselor de tip arbore confecţionate din cele două oţeluri un nivel al durităţii finale de 280 HV. iar la aplicarea TT de călire la piesele din oţel carbon se vor alege ti şi τm către limitele inferioare ale intervalelor de valori prescrise şi se va face răcirea în apă (pentru a se asigura formarea unei structuri martensitice).2. %Sim = 0. %Crm = 1. Aplicând relaţia (6.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR echivalente. 5. călirea martensitică a oţelurilor (carbon sau aliate perlitice) hipoeutectoide trebuie realizată cu următorul regim: ti = A3 + 30 … 50 oC.8). HM ≅ 58 HRC (660 HV). cu compoziţia chimică definită prin %Cm = 0.4). Pentru realizarea unor piese de tip arbore sunt disponibile semifabricate confecţionate din două sortimente de oţel: a) oţel aliat. pentru obţinerea structurii complet martensitice la oţelul aliat sunt necesare viteze de răcire vr ≅ 45 oC/s (asigurate de călirea în ulei.2 %. τm = 5…10 min şi răcirea în apă sau ulei.6 %. apropiată de valoarea dată de relaţia (6. duritatea pieselor confecţionate din cele două sortimente de oţel va fi aproximativ identică (deoarece duritatea martensitei depinde esenţial de concentraţia carbonului în oţel. fig. Rezolvare Aşa cum este cunoscut din scap.3 %.5. 6.2. fig.2). v. pentru oţelul aliat şi A3 ≅ 810 oC. regimurile TT de călire martensitică pentru piesele confecţionate din cele două sortimente de oţel vor fi asemănătoare: ti = 850…870 oC. τm = 5 … 10 min şi răcirea în apă sau ulei.

45)280 = 15255. considerând o durată de revenire τm = 5 ore. Dacă se adoptă o durată de menţinere la revenire τm = 5 ore. Interpretând corespunzător relaţiile (7. rezultă că temperatura la care trebuie efectuată revenirea pentru a asigurarea acestui nivel al PHJ 17880 este: Ti = ≅ 956 K sau ti ≅ 680 oC. pentru satisfacerea acestei condiţii.4). În mod 43 . dacă se construiesc.45 – (33. utilizând relaţia (7.2 . coordonatele punctelor acestor grafice se obţin cu ajutorul relaţiilor (7.2 − 100⋅0. τm = 5 ore şi răcirea în aer (răcirea nu influenţează calitatea pieselor din oţel carbon supuse revenirii).3). Observaţii • Rezolvarea aplicaţiei evidenţiază efectele fenomenului de stabilitate la revenire. un nivel al durităţii finale HVrOA = 280 + 55⋅1. este necesar să se utilizeze un regim de revenire care asigură la piesele din oţel carbon un nivel al durităţii HVrOC = 280 − 55⋅1.45 %. rezultă: PHJ = 21090 + 4050⋅0.4) şi (7. τm = 5 ore şi răcirea în aer (deoarece oţelul este aliat cu Mo şi nu există pericolul de a se manifesta fragilitatea reversibilă la revenire).4).2 − 13⋅0. (7. corespunzătoare unei durate de menţinere la revenire τm = ct.3) şi (7. un regim de revenire care conferă pieselor din oţel carbon nivelul impus al durităţii finale are paremetrii: ti ≅ 540 oC. În figura 7. în conformitate cu relaţia (7.3 = 376. TT de revenire a pieselor din oţel aliat este mai costisitor decât cel aplicat pieselor diun oţel carbon (datorită necesităţii utilizării unor temperaturi de încălzire şi/sau unor durate de menţinere mai mari). graficele dependenţelor HVr = f(ti). trebuie ca valoarea parametrului PHJ să fie: PHJ = 21090 + 4050⋅0.45 – (33. pentru a realiza pe piesele din oţel aliat un nivel al durităţii după revenire HVrOA = 280.3). rezultă că. • Rezultatele aplicaţiei nu trebuie să conducă la concluzia că.29 sunt prezentate graficele construite pentru oţelurile precizate în enunţul aplicaţiei.4). în general. în care se consideră HVrOC = 280 şi %Cm = 0.2 + 100⋅0. Aceste efecte pot fi mai sugestiv ilustrate. Ca urmare.3 = 184. Ca urmare. rezultă că temperatura la care trebuie efectuată revenirea pentru a se asigura nivelul calculat al PHJ este: Ti = 15255 18 + lg 5 ≅ 816 K sau ti ≅ 540 oC. va rezulta. rezultă că.5). un regim de revenire care 18 + lg 5 conferă pieselor din oţel aliat nivelul impus al durităţii finale are parametrii: ti ≅ 680 oC.13⋅0. pentru oţelul aliat şi pentru oţelul carbon echivalent.45)184 = 17880. indus de prezenţa elementelor de aliere dintr-un oţel. Dacă se foloseşte acelaşi regim la revenirea pieselor din oţel aliat. Dacă se adoptă o durată de menţinere la revenire τm = 5 ore.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate folosind relaţia (7.

5. 7. regimurile TT de revenire. fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR obişnuit. %Crm = 6 %.25 oC/s şi vr2 = 1 oC/s şi s-au trasat aceste curbe pe diagrama de transformare termocinetică a austenitei (v. 7. atunci ând se utilizează oţeluri aliate se prescriu şi niveluri mai ridicate ale rezistenţei mecanice şi durităţii.7 %.8 %. cu compoziţia chimică definită prin: %Cm = 0.30.29. Fig. pentru a valorifica corespunzător cheltuielile suplimentare datorită alierii şi se pot utiliza regimuri de revenire asemănătoare celor aplicabile la oţelurile carbon echivalente.25 …1 oC/s. 44 .3. să se analizeze dacă oţelul aliat. dacă la piesele din oţel carbon se prescrie ca duritate după îmbunătăţire să fie HVrOC = 280 (corespunzătoare unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 900 N/mm 2 ).22 %. aşa cum a rezultat la rezolvarea aplicaţiei.4. %Sim = 0. poate fi încadrat în clasa structurală a oţelurilor aliate martensitice. Se observă astfel că răcirea în aer a austenitei conduce la obţinerea unei structuri complet martensitice şi. %Mom = 1 %.30). iar la piesele din oţel aliat se prescrie ca duritatea după îmbunătăţire să fie HVrOA ≅ 370 (corespunzătoare unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 1200 N/mm 2 ). Rezolvare Folosind procedura descrisă la rezolvarea aplicaţiei A. s-au stabilit coordonatele punctelor ce descriu curbele de răcire cu vitezele vr1 = 0. De exemplu. Graficele dependenţelor HVr = f(ti) pentru un oţel aliat de tip Cr-Mo şi pentru oţelul carbon echivalent A. oţelul având compoziţia chimică precizată în enunţul aplicaţiei aparţine clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice. Stiind că viteza asigurată la răcirea în aer liniştit a pieselor din oţeluri este vr = 0.7. impuse de realizarea acestor caracteristici vor fi identice. %Mnm = 0. deci. având diagrama de transformare termocinetică a austenitei prezentată în figura 7.

în concentraţiile %Crm = 6 %. în cantităţile mj. având coordonatele (%Cm = 0.22 b punctul caracteristic nominal al oţelului. A.4.7. se considră că sunt disponibile n sortimente de deşeuri de oţel. considerând că.8 %. deşeuri de oţel. Să se estimeze compoziţia chimică şi clasa structurală corespunzătoare oţelului elaborat.6).n ( M = ∑ m j ) şi având compoziţiile chimice. într-un cuptor electric cu inducţie. rezultă şi pe această cale că oţelul analizat aparţine clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice. la elaborarea oţelului în cuptorul electric cu inducţie. Dacă se foloseşte relaţia (7. %Cre = 7 %). %Mom = 1 %. Rezolvare Pentru a da caracter general algoritmului de soluţionare a problemei... %Mom = 1 % Observaţie Otelul considerat în această aplicaţie este aliat numai cu elemente alfagene.8 %.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. 7. %Crm = 6 %. cu compoziţiile chimice şi în cantităţile indicate în tabelul 7. j = 1. Poziţionând pe diagrama structurală din figura 7. Diagarma transformării termocinetice a austenitei la un oţel cu %Cm = 0.30. modificările compoziţiei chimice a materiilor prime sunt neglijabile.5. se obţine %Cre = 7 %. exprimate prin concentraţiile j =1 n 45 . Pentru elaborarea unei şarje de 100 kg de oţel aliat se topesc.

poziţa sa permiţând precizarea clasei structurale a oţelului.5 10. kg 50 25 15 10 Aplicând procedura descrisă anterior pentru datele precizate în enunţ. Această procedură conţine următoarea succesiune de etape: • se determină. care evidenţiază modalitatea uzuală de lucru pe diagrama structurală A.0 Cantitatea mj. compoziţia chimică a oţelului elaborat se poate estima cu ajutorul unor relaţii de forma: % EAm = ∑ c j % EAmj . Compoziţia chimică a şarjei de oţel aliat elaborate este: %Cm = 0. cu relaţiile (7.. %Sim = 0. %Nim = 8. Schaeffler punctul caracteristic nominal al şarjei de oţel aliat elaborate (O ≡ PCN). Cr.470 %. %Nimj. Schaeffler la soluţionarea aplicaţiilor practice. Compoziţiile chimice ale materiilor prime disponibile pentru elaborarea unei şarje de oţel aliat Materia primă.30 %Mom 3.2 0. Si..5 12. %Crm = 19. valorile parametrilor %Crej şi %Niej.4). cu relaţiile: %Cre = ∑ c j %Crej .0 0. Evident. corespunzătoare şarjei de oţel aliat elaborate. % Niej = ∑ c j % Niej .8 %Mnm 2. %Momj).570 %. %Nie). pentru fiecare sortiment de deşeuri valorile parametrilor %Crej şi %Niej şi se reprezintă pe diagrama 46 . iar poziţia punctului caracteristic nominal O(%Cre. pentru toate sortimentele de deşeuri (materii prime).6 0. %Mnm = 1.4 0.0 18. j = 1.275 %. se calculează. j = 1.8 %Crm 19. Folosind rezultatele obţinute.02 0.02 0. j = 1. cunoscute..725 %.n. j =1 n în care EA se consideră.n.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR masice ale elementelor de aliere (inclusiv carbonul) %EAmj (%Cmj.810 %.5 1.0 25. Utilizând relaţiile (7. %Crmj.0 1.0375 %.31 indică apartenenţa acestui oţel la clasa structurală a oţelurilor aliate austenito – feritice.. reprezintă în diagrama structurală A. a fi C.2) şi (7.8 1. j =1 j =1 n n mj Punctul O. pe rând. Mo.3).n şi ponderea fiecăruia din ele în încărcătura utilizată la elaborarea şarjei c j = M .03 0.6. %Mnmj.6 0. se calculează valorile parametrilor %Cre şi %Nie.6 0. %Mom = 1..18 %Sim 0. Tabelul 7.5. Mn.3) şi (7. având coordonatele (%Cre. Ni. %Nie) în diagrama din figura 7. %Simj.0 %Nim 12.. se obţin rezultatele redate în tabelul 7.20 0. Observaţie Pentru rezolvarea problemei se poate utiliza şi o procedură grafică recursivă. j= 1 2 3 n=4 Concentraţiile masice ale componentelor de aliere %Cm 0.

j = 1…n.4 ∑mj j =1 2 ) şi are coordonatele %Cre1.4 20.6.2 %Nie 14.1 Clasa structurală Austenitic Austenito – feritic Feritic Ferito − martensitic cj 0. %Niej).7.10 OTELUL ELABORAT 21.4.2.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate structurală A.2 = c1%Cre1 + c2%Cre2 şi %Nie1. 47 . Rezultatele aplicaţiei A.15 0.50 0.7.25 0.4 6.2 1. 7.1 11. notat O1. Reprezentarea pe diagrama structurală A.670 Austenito – feritic • se consideră că şarja de oţel aliat rezultă prin topirea succesivă a câte unei perechi de materii prime MP şi rezultă: * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1 şi m2 de deşeuri din primele două sortimente. j = 1 2 3 n=4 %Cre 19. Schaeffler punctele caracteristice nominale corespunzătoare acestora Oj(%Crej. 31. Materia primă. Schaeffler a rezultatelor aplicaţiei A.9 29. Tabelul 7. c2 = m2 Fig.855 10.9 14. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1O2 în două părţi proporţionale cu ponderile participării acestor două sortimente de materie primă (c1 = 1 – c2.2 = c1%Nie1 + c2%Nie2.

• • • * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1.k+1.k) şi k+1.3. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1.2%Nie1. • • • * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1.n−1 = ∑ m j şi mn de deşeuri din sortimentele j =1 n −1 (1.n-1 = 1 – cn . notat O.2 = 1 – c3.n-1) şi n. astfel. c3 = m3 ∑mj j =1 3 ) şi are coordonatele %Cre1.kOk+1 în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1.2%Cre1.n-1 + cn%Nien.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1.n-1 + cn%Cren şi %Nie = c1.k%Cre1.2) şi 3.2 = m1 + m2 şi m3 de deşeuri din sortimentele (1.k = 1 – ck+1.3 = c1. cn = mn ∑mj j =1 n = mn M ) şi are coordonatele %Cre = c1.3 = c1.k = ∑ m j şi mk+1 de deşeuri din sortimentele (1. notat O1. fig.k+1 = c1. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1. din reprezentările grafice corespunzătoare parcurgerii etapelor acestei proceduri.k%Nie1. rezultă (v.k + ck+1%Niek+1.n-1%Cre1.n-1%Nie1.2 + c3%Nie3. Folosind această procedură în cazul precizat în enunţul aplicaţiei se obţin rezultatele redate în tabelul 7. j =1 k notat O1.n-1On în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1.2 + c3%Cre3 şi %Nie1.7 şi pe diagrama din figura 7.31.k + ck+1%Crek+1 şi %Nie1.k+1 = c1.2O3 în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1. Rezolvarea aplicaţiei prin procedura grafică recursivă arată că (datorită sumării erorilor din întreaga succesiune de etape parcursă) aceasta asigură o precizie a rezultatelor mai mică decât procedura utilizată anterior. 7. dar este mai sugestivă şi permite evidenţierea unor concluzii cu caracter general. ck +1 = m k +1 k +1 j =1 ) şi are coordonatele ∑mj %Cre1. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1.31): • punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat prin topirea a două 48 .

Pentru elaborarea unei şarje de oţel aliat.…. care uneşte punctele caracteristice nominale O1 şi O2 ale celor două materii prime utilizate.174 % PCN ≡ O1.4 = 21.067 % %Cre3 = 20. cu un conţinut procentual de ferită în structura %α = 50 %.2 MP3 m1. Rezolvare Se consideră notaţiile şi principiile utilizate în cele două proceduri concepute pentru rezolvarea aplicaţiei A. patru sortimente de deşeuri de oţel.000 %Cre1.333 %Cre2 = 19.4. modificările compoziţiei chimice a materiilor prime sunt neglijabile.Ok.133 % %Nie3 = 1.7. necunoscutele problemei fiind participările (ponderile) materiilor prime folosite pentru elaborarea şarjei de oţel 49 .2 = 11.2 MP1.4 ≡ OTELUL ELABORAT m1.5.On ale celor n materii prime utilizate.4 = 1.900 %Cre1.4 prin procedeul grafic MP1 m1 = 50 kg c1 = 0.4 = 10.4 % PCN ≡ O1.2 = 13.167 %Cre4 = 14. cu compoziţiile chimice indicate în tabelul 7.855 % %Nie1.667 %Cre1 = 19.2 % %Nie4 = 6. având vârfurile în punctele caracteristice nominale O1.9 % %Nie1 = 14. se topesc. Tabelul 7.1 % PCN ≡ O4 A.3 m1. Considerând că. cu masa M = 100 kg.….7.2 PCN ≡ O3 MP1.3 = 90 kg c1.5.2 % PCN ≡ O2 MP1.3 = 0.705 % %Nie1.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate sortimente de deşeuri de oţel se află pe segmentul O1O2.4 = M = 90 kg c1. O2.833 c3 = 0.9 % %Nie2 = 11.1 % PCN ≡ O1 MP2 m2 = 25 kg c2 = 0.670 % PCN ≡ O MP4 m4 = 15 kg c4 = 0. la elaborarea oţelului în cuptorul electric cu inducţie.2 = 23.7.9 % %Nie1.167 %Cre1. Datele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A. să se determine ce cantităţi (mase) din aceste materii prime trebuie utilizate pentru obţinerea unui oţel aliat austenito – feritic.3 = 22. într-un cuptor electric cu inducţie.2 = 0. • punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat prin topirea a n sortimente de deşeuri de oţel se află în interiorul poligonului O1O2…Ok…OnO1.7.2 = 75 kg m3 = 15 kg c1.

c3 = m3 M . care conţine punctele cu coordonatele (26. trebuie să respecte 4 j =1 condiţiile 0≤c1≤1. 32. care conţine punctele cu coordoantele (19.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR aliat c1 = m1 M . evident.4 %.7.0 %. este necesar ca punctul O(%Cre. 9.0 %. 0≤c4≤1 şi ∑ c j = 1.9 %) şi (32. ecuaţia dreptei O1O2. condiţiile anterior formulate se transcriu matematic sub forma următorului sistem: Fig. 13. de dreapta O1O2 şi dreapta PQ. 25. În aceste circumstanţe. este %Nie = -0. %Nie) să fie situat.32.2 %). Reprezentarea pe diagrama structurală A. Schaeffler. 7. 11.5 şi. în domeniul austenito – feritic al diagramei structurale A.5 50 . ce delimitează pe diagramă domeniul bifazic α + γ.133. 14. care conţine punctele cu coordonatele (0 %. 4. pe dreapta corespunzătoare conţinutului procentual %α = 50 %.9 %. este %Nie = -0.32. care.792%Cre + 25. delimitat. c4 = m4 M . pe dreapta corespunzătoare unui conţinut procentual %α = 50 %. Schaeffler a rezultatelor aplicaţiei A. ecuaţia dreptei AB. 0≤c3≤ 1. este %Nie = 0.6 %). În sistemul de coordonate al diagramei din figura 7.305%Cre + 20. ca urmare.1 %) şi (29. iar ecuaţia dreptei PQ.0 %.5 %).175. aşa cum se observă pe diagrama din figura 7. 0≤c2≤1. c2 = m2 M .617%Cre – 6. respectarea acestor condiţii impune ca punctul O să se afle pe segmentul AB.5 %) şi (26. coordonatele punctului O (punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat) sunt: %Cre = ∑ c j %Crej şi % Nie = ∑ c j % Niej . j =1 j =1 4 4 Pentru ca oţelul elaborat să corespundă clasei structurale a oţelurilor austenito – feritice (duplex) cu conţinuturile procentuale de faze din structura de echilibru %α = 50 % şi %γ = 50 %.

792%Cre − 25. Fig.971c3 + 0.666].617%Cre + 6.908 ≤ 0. 0 ≤ c3 ≤ 1. c3) ale punctelor situate în domeniul haşurat pe această figură.870c3 – 0.954c2 + 1.323c2 + 2. b) 2.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate %Nie − 0. înlocuind expresiile scrise anterior ale parametrilor %Cre şi %Nie.744 ≤ 0 ⇒ c2 + 1.020c3 – 1. 1. Sistemul de inegalităţi din gruparea b) se poate rezolva uşor prin metoda grafică. 51 .774 ∈ [0. 7. %Nie + 0.175 ≤ 0. %Nie + 0. 0 ≤ c2 ≤ 1.954c2 – 1. c1 + c2 + 0.595c3 − 1 ≤ 0. 1].313c3 – 0. c1 + 1.774 ∈ [0. rezultă următoarea strategie de căutare a soluţiilor problemei: • se alege o valoare a ponderii c3 în intervalul [0.500 ≥ 0. 0.33 şi are ca soluţii coordonatele (c2. 1]. aşa cum se arată în figura 7. c4 = -1.049c3 − 0.423 ≥ 0 ⇒ c2 +0.613 ≥ 0. 0 ≤ c2 ≤ 1. se procedează la descompunerea acestuia în două grupări de condiţii: a) c1 = 0.971c3 − 0.305%Cre + 20. 33.369c2 + 0. sistemul devine: c1 – 0.954c2 – 2.774 = 0.954c2 + 2. c3 ale materiilor prime folosite la elaborarea unei şarje de oţel aliat În aceste circumstanţe.133 = 0. Determinarea grafică a ponderilor c2. 0 ≤ c1 ≤ 1. Pentru găsirea soluţiilor acestui sistem.566c3 – 1. 0 ≤ c1 ≤ 1.652 ≥ 0.971c3 + 1. 0 ≤ c4 ≤ 1 şi c4 = 1 – c1 – c2 – c3.

300 [0.139 0.44. sunt prezentate în tabelul 7.250 0.105 0.0 55.25] [0.300 0.0 30.05 0.200 0.800 0.38] 0.1 30.9 1.1 13.272 0.098 -0.0 20.0 45.350 0.145 0.0 m4 11.5 0.0.09.255 c1 -0.400 0.100 [0.011 0.007 0.78] 0.270 0.500 0.908].3 1.500 0.100 0.51] 0.27.199 0.094 0.450 0.500 0.504 0.050 c4 0. 0.600 0.2 m2 85.7.0 30.5 9.450 0.037 0.005 0.613.100 -0. 0. Câteva din soluţiile posibile ale problemei analizate.850 0.193 0. date de expresiile din gruparea de condiţii a) satisfac condiţiile 0 ≤ c1 ≤ 1.113 0.3 19.500 0. 0.64] 0.18.7 27.211 0.0 20.0 20.8.247 0.8 - • se alege o valoare a ponderii c2 în intervalul [-0.001 -0.050 0.015 0.0 45.101 0.450 0.106 -0.8.7 14.097 0.085 -0.35.600 0.203 0.305 0.7 10.750 0.348 0.402 0.0 50.300 0. -1.0 75.5 c3 Domeniul ponderii c2 c2 0.0 20.200 [0. 52 .53.5 10.294 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 7. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.650 [0.0 m3 0 0 10 10. 0.109 0.313c3 + 0.3 5.011 0. 0.0 27.0 90.102 -0.200 -0.7 8.406 0.0 40.1 0.0 70.700 0 [0.500 0.555 Concluzia Incorect Incorect SOLUTIE SOLUTIE Incorect Incorect SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE Incorect SOLUTIE Incorect Incorect Incorect Incorect Incorect Incorect Masele materiilor prime.600 0.0 9.91] 0.400 [0.12] 0.0 20.5 19. 0 ≤ c4 ≤ 1.058 -0.870c3 + 0.9 24.900 0.9 5. • se stabileşte dacă ponderile c1 şi c4.61.700 0.091 0. obţinute prin aplicarea acestei strategii de căutare.003 -0.301 0.204 -0.550 0. 0.0 40. kg m1 3.3 10.0 60.

urmărind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat. care se elaborează. care pot fi complete sau parţiale. • standarde de produs. Standardizarea este activitatea specifică prin care se stabilesc. simbolizări. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatul acestora. standarde pentru agricultură. condiţiile tehnice şi caracteristicile de 53 . ca şi în cazul altor produse. În funcţie de conţinutul lor. se transformă în semifabricate şi se utilizează în diverse aplicaţii conform unor reglementări stricte. standarde pentru comerţ. care cuprind generalităţi sau principii: terminologie. Obiectivele generale ale standardizării sunt: asigurarea şi ridicarea calităţii produselor şi serviciilor.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Capitolul 8 OŢELURILE ŞI FONTELE COMERCIALE 8. În funcţie de domeniul la care se referă. metodologii de prelevare a probelor şi de realizare a încercărilor sau determinărilor privind caracteristicile de calitate ale produselor etc. pentru probleme reale sau potenţiale. bunurilor şi mediului înconjurător etc.1. standardele complete cuprind toate elementele care permit asigurarea calităţii unui produs: tipurile. tipizarea produselor (stabilirea unei game sortimentale raţionale şi economice de produse). standarde privind protecţia vieţii. standardizarea acestora (cuprinderea lor în standarde). în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. care stabileşte reguli. B. facilitarea schimburilor de mărfuri şi de informaţii pe piaţa internă şi internaţională. clasificări. standardele pot fi: • standarde generale. standardele pot fi standarde pentru industrie. sortimentele. a căror cunoaştere şi respectare a impus. Standardele se pot clasifica folosind trei criterii: A. Introducere Oţelurile şi fontele utilizate în tehnică sunt produse industriale de mare importanţă. clasele de calitate. Standardul este un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate.

STAS 791-88. Notarea standardelor române se realizează prin folosirea unui indicativ format pe baza următoarelor reguli: • pentru standardele aprobate înainte de 28 august 1992 notarea se face cu sigla STAS. subgrupa 77. sau standarde cu caracter de recomandare (a căror aplicare este voluntară. de marcare.10 cuprinde oţelurile pentru tratamente termice. de exemplu 77 corespunde domeniului metalurgie. • standarde internaţionale care sunt adoptate de organisme sau organizaţii internaţionale cu activitate de standardizare şi care sunt puse la dispoziţia publicului (de exemplu. În funcţie de nivelul de aplicare. . facultativă). simbolizate prin două cifre. urmat de un punct şi un grup de două cifre. • pentru standardele aprobate după 28 august 1992 notarea se face cu 54 .140 corespunde produselor metalurgice realizate din oţeluri şi fonte. protecţia sănătăţii. elaborate de Comitetul European de Standardizare − CEN). societăţilor comerciale sau altor persoane juridice care le-au elaborat. de livrare etc. în ţara noastră organismul de standardizare este Asociaţia de Standardizare din România. de exemplu. regulile şi metodele de verificare a calităţii. adoptatat de ASRO începând cu anul 2001. au caracter obligatoriu numai standardele române referitoare la protecţia vieţii. în care domeniile sunt împărţite în 389 de grupe. ASRO) şi puse la dispoziţia publicului. aceste standarde putând fi standarde obligatorii (cu putere de lege cu caracter general). care conţine 40 de sectoare (domenii) ale activităţilor standardizate. standardele europene. standardele elaborate de Organizaţia Internnaţională de Standardizare − ISO). de exemplu. care sunt adoptate de către o organizaţie regională cu activitate de standardizare şi care sunt puse la dispoziţia publicului (de exemplu.140.nivelul 3. ICS cuprinde trei niveluri ierarhice de clasificare: . • standarde naţionale. notate cu simbolul domeniului. în care o parte a grupelor sunt împărţite în subgrupe. urmată de numărul standardului şi de ultimele două cifre ale anului ediţiei. în timp ce standardele parţiale se referă numai la unele din elementele definitorii (enumerate mai înainte) pentru calitatea unui produs.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR calitate. notarea acestora făcându-se cu simbolulu grupei. . celelalte standarde fiind facultative. • standarde regionale. de exemplu grupa 77. securităţii muncii şi protecţia mediului înconjurător. standardele pot fi: • standarde de firmă. Standardele naţionale române sunt clasificate pe baza Sistemului Internaţional de Clasificare numerică a Standardelor (ICS). cu aplicabilitate la nivelul regiilor autonome.nivelul 2.. C. elaborate sau adoptate de un organism naţional de standardizare (de exemplu.nivelul 1. urmat de un punct şi un grup de trei cifre.

simbolizarea oţelurilor şi fontelor era reglementată pentru fiecare marcă prin standardul după care se producea materialul respectiv. urmată de numărul acordat standardului de ASRO şi de anul ediţiei. Clasificarea şi simbolizarea oţelurilor comerciale 8. fără a da însă vreo informaţie despre caracteristicile de calitate ale materialului.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale sigla SR (Standard Român). fontele şi semifabricatele sau produsele realizate din aceste materiale. • pentru standardele române identice cu cele internaţionale se foloseşte sigla SR ISO.. servind la identificarea mărcii. oţelurile nealiate sunt cele la care concentraţiile masice ale elementelor determinate pe oţelul lichid sau pe produsele realizate din acesta nu depăşesc valoarile limită prezentate în tabelul 8.1. care conţin informaţii privind: caracteristicile mecanice principale.2. prin standardizarea căreia se realizează o uniformizare planificată a compoziţiei chimice şi/sau a caracteristicilor principale. Simbolurile cu ajutorul cărora se notează mărcile şi clasele de calitate din cadrul unei mărci de oţel sau de fontă sunt şiruri de litere şi cifre (simbolizare alfanumerică) sau numai cifre (simbolizare numerică).1. SR EN 10207:1995. numerele acestor standarde fiind identice cu cele ale standardelor internaţionale sau europene adoptate. de exemplu. SR ISO 9477:1992. Criteriul de identificare a unui oţel sau a unei fonte este marca. deoarece procesul de preluare a standardelor europene sau internaţionale ca standarde naţionale nu este finalizat. sau pot fi convenţionale. Conform standardului SR EN 10020. Clasificarea oţelurilor comerciale Definirea şi clasificarea mărcilor de oţel este făcută conform SR EN 10020. de exemplu. în prezent. în funcţie de compoziţia chimică determinată pe oţelul lichid. Diversitatea extrem de mare a oţelurilor şi fontelor şi complexitatea activităţilor de obţinere a produselor din aceste materiale. compoziţia chimică. ceea ce înlătură barierele tehnice din calea comercializării produselor din aceste materiale şi face posibilă cooperarea tehnologică naţională şi internaţională. considerând împărţirea oţelurilor în: oţeluri nealiate şi oţeluri aliate.2. este operaţional şi vechiul sistem de simbolizare şi sunt valabile toate standardele (încă neînlocuite sau anulate) privind oţelurile. a impus reglementarea producerii lor prin standarde naţionale (care pot fi şi de tipul SR ISO sau SR EN). metodele de obţinere a semifabricatelor. SR 13172:1993. La noi în ţară. destinaţia. iar oţelurile aliate sunt cele la care concentraţia masică (determinată pe oţelul lichid sau pe produsele realizate din acesta) a cel puţin unui element atinge sau 55 . 8. iar pentru cele identice cu standardele europene − sigla SR EN. gradul de dezoxidare la elaborare etc.

0008 0. 8.08 0.2.30**) 0.30 0. % 0. Schema de clasificare a oţelurilor comerciale Clasele principale de calitate sunt caracterizate în standardul SR EN 10020 astfel: A.10 0. în cadrul fiecărei clase principale există subclase constituite în special după caracteristicile principale de utilizare ale oţelurilor.10**) * În cazul în care aceste elemente sunt prescrise combinat.7 ∑ EAm .10 (0.40 1. nu au prescrisă nici o altă condiţie de calitate şi sunt obţinute prin procedee tehnologice de elaborare obişnuite.lim.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR depăşeşte valoarea limită precizată în tabelul 8.1. Tabelul 8. ** Valorile admise pentru analiza efectuată pe produse Fig.10 (0.50 (0. % 0.10 0.65 0.30**) 0.10 (0. valoarea limită a sumei concentraţiilor lor se consideră 0.10 0.10 0. % EAm.40 0. aşa cum se arată în schema din figura 8. nu au impuse condiţii speciale pentru nici un element component (cu excepţia manganului şi siliciului). % EAm.1.06 0. lim . nu necesită aplicarea de tratamente termice pentru obţinerea acestor caracteristici.05 (0. 56 .30**) 0. Oţelurile nealiate de uz general sunt oţeluri ale căror caracteristici corespund prescripţiilor prezentate în tabelul 8.05 0.1. Atât oţelurile nealiate cât şi oţelurile aliate se împart în clase principale de calitate. în funcţie de gradul de puritate.60**) 0. Valorile limită (maxime) ale concentraţiilor componentelor oţelurilor nealiate Elementul Aluminiu Bor Bismut Cobalt Crom* Cupru* Mangan Molibden* Niobiu * Nichel* Valoarea limită.30 Elementul Plumb Seleniu Siliciu Telur Titan * Vanadiu* Wolfram Zirconiu Altele Valoarea limită.05 0.lim. de tehnologia de elaborare şi de nivelul prescripţiilor pentru anumite caracteristici.1.

are %Cm ≥ 0.max ≥ 0.max ≥ 0.025 %. − are rezistivitatea electrică ρ < 0. Tabelul 8. Oţelurile nealiate de calitate sunt oţeluri la care prescripţiile privind calitatea sunt mai severe decât la oţelurile nealiate de uz general. − are prescrisă o energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din semifabricate sau produse) KV > 27 J la −50 oC.2. Oţelurile nealiate speciale sunt oţeluri cu caracteristici superioare celor corespunzătoare oţelurilor de uz general. la +20 oC.10 % %Pm. pentru a realiza caracteristicile prescrise.min ≤ 360 N/mm2 Amin ≤ 26 % KVmin ≤ 27 J %Cm.045 % C. − este destinată durificării prin precipitare.min ≤ 690 N/mm2 Re. purităţii. Oţelurile aliate de calitate sunt oţeluri destinate utilizării în aplicaţii similare celor corespunzătoare oţelurilor nealiate de calitate. pe epruvete prelevate longitudinal din produse Concentraţia masică de carbon maximă Concentraţia masică de fosfor maximă Concentraţia masică de sulf maximă Grosimea produsului s. − are conţinuturile de impuriţăţi %Pm. necesită adaosuri de elemente de aliere în concentraţii ce depăsesc nivelurile limită date în tabelul 57 . proceselor tehnologice de elaborare şi prin aplicarea tratamentelor termice de călire şi revenire sau de durificare superficială.max ≥ 0. − are prescrisă adâncimea de călire sau duritatea superficială în una din stările C. conţine unul sau mai multe elemente de microaliere (Nb. Prescripţiile privind caracteristicile oţelurilor nealiate de uz general Caracteristica prescrisă Rezistenţa la tracţiune minimă Limita de curgere minimă Alungirea procentuală după rupere minimă Energia de rupere minimă..Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale B.11 µΩm .) în concentraţii care menţin oţelul în categoria oţelurilor nealiate. iar durificarea prin precipitare se realizează prin răcire controlată de la temperatura de prelucrare prin deformare la cald.045 % %Sm. care nu sunt destinate aplicării de TT şi care.25 % . D. O marcă de oţel este inclusă în categoria oţelurilor nealiate speciale dacă îndeplineşte una sau mai multe dintre următoarele condiţii: − are prescrisă energia de rupere KV în starea C + r (obţinută prin călire martensitică şi revenire). − are conţinut scăzut de incluziuni nemetalice. are structura ferito-perlitică. C + r sau Cs (obţinută prin călire superficială). asigurate în special prin controlul riguros al compoziţiei chimice. fără să li se impună condiţii privind comportarea la TT sau gradul de puritate. % Sm ≤ 0. în această categorie sunt incluse oţelurile nealiate care nu se încadrează în clasele A sau B. mm s ≤ 16 s ≤ 16 s ≤ 16 10 ≤ s ≤ 16 − − − Prescripţia Rm. V etc.

au limita de curgere minimă (determinată pe produse cu s ≤ 10 mm) Rp0.50 0. Oţelurile aliate speciale sunt oţeluri la care se impun condiţii stricte privind compoziţia chimică. E. oţelurile refractare. condiţiile de elaborare şi metodele de control al calităţii pentru a li se asigura caracteristici ridicate.10 Niobiu** Nichel* Titan** Vanadiu** Zirconiu** 0. . uniform dispersate în matrice. pentru alte elemente se foloseşte tabelul 8.lim.80 0.2 < 380 N/mm2. în categoria oţelurilor aliate de calitate se încadrează: a) oţelurile de construcţie cu granulaţie fină sudabile.12 0.1. În funcţie de condiţiile specifice de utilizare. d) oţelurile bifazice (dual−phase steel). % EAm. care conţin ca elemente de aliere numai siliciul sau siliciul şi aluminiul. lim . 58 . prescrise cu abateri mici.7 ∑ EAm . b) oţelurile pentru electrotehnică. oţelurile pentru recipiente sub presiune şi oţelurile pentru ţevi. . introduse în scopul satisfacerii unor prescripţii referitoare la caracteristicile magnetice: c) oţelurile pentru produse la care se fac prelucrări severe (cu grade mari de deformare) prin deformare plastică la rece şi care conţin elemente ce asigură finisarea granulaţiei. oţelurile pentru rulmenţi.50 0. în această categorie se încadrează oţelurile speciale de construcţie.1. oţelurile inoxidabile. % EAm.lim. oţelurile pentru scule şi oţelurile cu proprietăţi fizice speciale. e) oţelurile la care singurul element de aliere prescris este cuprul.06 1.au concentraţii ale elementelor de aliere mai mici decât valorile limită prezentate în tabelul 8. oţelurile pentru piesele destinate construcţiei de maşini. sudabile Elementul Valoarea limită.12 Dacă elementele marcate * şi ** sunt prescrise în combinaţie. valoarea limită a sumei concentraţiilor lor se consideră 0.08 0. care au (datorită TT aplicate) o structură alcătuită dintr-o matrice feritică şi 10…35 % formaţiuni martensitice fine. care îndeplinesc (simultan) condiţiile: .12 0. % Crom* Cupru* Lantanide ( fiecare) Mangan Molibden* 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8.au energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din produse) KV ≤ 27 J la −50 oC.3.3. % Elementul Valoarea limită. Tabelul 8. pentru acelaşi tip de aplicaţie tehnică pot fi utilizate oţeluri din mai multe clase (oţeluri nealiate şi/sau aliate).50 0. Limitele compoziţiei chimice a oţelurilor aliate de calitate cu granulaţie fină.

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale

8.2.2. Simbolizarea oţelurilor comerciale
Simbolizarea alfanumerică a oţelurilor este reglementată de standardul SR EN 10027-1, completat cu SR CR 10260, iar prescripţiile privind simbolizarea numerică sunt cuprinse în standardul SR EN 10027-2. Conform SR EN 10027-1 simbolizarea alfanumerică cuprinde trei grupe de simboluri (care se scriu fără spaţii între ele): simboluri principale, care constau din grupe de litere şi cifre, simboluri suplimentare pentru oţel, formate din caractere alfanumerice scrise după simbolurile principale şi simboluri suplimentare pentru produse, formate din caractere alfanumerice, separate de simbolurile oţelului prin semnul + şi care codifică condiţiile speciale impuse produselor, tipul de acoperire a produselor sau o anumită stare de tratament a acestora. În funcţie de semnificaţiile simbolurilor principale, oţelurile se împart în două categorii: oţeluri simbolizate în funcţie de utilizare şi caracteristici mecanice sau fizice şi oţeluri simbolizate după compoziţia chimică. Structura şi conţinutul simbolurilor în funcţie de utilizare şi caracteristici pentru cele mai folosite categorii de oţeluri sunt prezentate în tabelul 8.4; structura şi conţinutul simbolurilor după compoziţia chimică pentru cele mai utilizate categorii de oţeluri la care se foloseşte această modalitate de simbolizare sunt redate, de asemenea, în tabelul 8.4. Simbolizarea numerică a mărcilor de oţel este complementară simbolizării alfanumerice şi se utilizează numai pentru oţelurile care fac obiectul unor operaţii comerciale, acest tip de simbolizare fiind mai potrivit prelucrării automate a datelor; simbolul constă dintr-un număr fix de cifre şi se alocă de către autoritatea naţională sau europeană de standardizare, în urma unei cereri formulate de producătorul de oţeluri. Până la înlocuirea tuturor standardelor de oţeluri aprobate înainte de 1992 (standarde marcate cu sigla STAS) se menţine (împreună cu prescripţiile de simbolizare anterior prezentate) şi posibilitatea simbolizării oţelurilor conform acestor standarde, ce cuprind următoarele reguli: • oţelurile carbon (nealiate) pot fi (în funcţie de calitate în care sunt realizate): oţeluri de uz general, de calitate (cu compoziţia chimică mai precis delimitată şi conţinuturile de impurităti mai mici decât la oţelurile de uz general) sau superioare (cu compoziţia chimică mai precis delimitată şi conţinuturile de impurităti mai mici decât la oţelurile de calitate), iar oţelurile aliate pot fi obişnuite (de calitate) sau superioare; • oţelurile nealiate de uz general, oţelurile microaliate şi slab aliate cu
59

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

granulaţie fină şi rezistenţă mecanică ridicată, oţelurile nealiate pentru turnare în piese etc. se simbolizează în funcţie de utilizare şi caracteristici mecanice, simbolul fiind alcătuit din o literă sau un grup de litere (OL în cazul oţelurilor carbon pentru construcţii metalice şi mecanice, R în cazul oţelurilor pentru cazane şi recipiente sub presiune ce funcţionează la temperatură ambiantă sau scăzută, K în cazul oţelurilor pentru cazane şi recipiente sub presiune ce funcţionează la temperatură ambiantă sau ridicată, OCS în cazul oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate, OLT în cazul oţelurilor nealiate pentru ţevi etc.) şi un număr care arată valoarea minimă a Rm în N/mm2; de exemplu, OL 370 este un oţel carbon de uz general pentru construcţii metalice şi mecanice cu Rm ≥ 370 N/mm2 , iar OCS 510 este un oţel pentru construcţii sudate cu Rm ≥ 510 N/mm2; simbolurile acestor oţeluri pot fi completate cu litere sau cifre care indică gradul de dezoxidare, clasa de calitate sau varianta tehnologică de elaborare ale oţelului; • oţelurile nealiate şi aliate, de calitate sau superioare, se simbolizează după compoziţa chimică, simbolul fiind alcătuit astfel: − în cazul oţelurilor nealiate: un grup de litere (OLC în cazul oţelurilor prelucrate prin deformare plastică pentru construcţia de maşini, OSC în cazul oţelurilor carbon pentru scule, OSP în cazul oţelurilor pentru pile, AUT în cazul oţelurilor pentru prelucrarea pe maşini unelte automate etc.), un număr egal cu 100%Cm (sau cu 10%Cm în cazul oţelurilor carbon pentru scule), %Cm fiind concentraţia masică medie de carbon a mărcii de oţel (valoarea medie aritmetică a limitelor intervalului prescris de standard pentru concentraţia masică a carbonului) şi litera X, dacă oţelul este superior; de exemplu, OLC 45 este un oţel carbon de calitate cu %Cm = 0,45 %, OLC 15 X este un oţel carbon superior cu %Cm = 0,15 %, AUT 30 este un oţel pentru prelucrarea pe maşini unelte automate cu %Cm = 0,30 %, iar OSC 10 este un oţel carbon pentru scule cu %Cm = 1 %; − în cazul oţelurilor aliate: litera T, dacă oţelul este destinat realizării pieselor turnate, un număr egal cu 100%Cm (%Cm având aceeaşi semnificaţie ca la oţelurile nealiate), simbolurile chimice ale elementelor de aliere, scrise în ordinea crescătoare a importanţei lor (sau în ordinea crescătoare a concentraţiei lor masice), un număr egal cu 10%EAp, %EAp fiind concentraţia masică medie a elementului de aliere principal (scris ultimul în structura simbolului) şi de litera X, dacă otelul este superior; de exmplu, T 15MoNiCr180 este un oţel pentru turnare în piese cu %Cm = 0,15 %, aliat cu Mo, Ni şi Cr, elementul de aliere principal fiind cromul, aflat în concentraţia %Crm = 18 %, iar 42MoCr11 X este un oţel superior (destinat realizării de semifabricate prelucrate prin deformare plastică la cald pentru construcţia de maşini) cu %Cm = 0,42 %, aliat cu Mo şi Cr, elementul de aliere principal fiind cromul, aflat în concentraţia %Crm = 1,1 %.
60

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale

A. Oţeluri simbolizate în funcţie de caracteristici

Categoria oţelurilor

Exemplu

KV, J 27 40 60 Simbolizare JR KR LR J0 K0 L0 J2 K2 L2 J3 K3 L3 J4 K4 L4 J5 K5 L5 J6 K6 L6
o

T, C

Oţeluri pentru construcţii

S

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

20 0 −20 −30 −40 −50 −60

C ≡ formare la rece E ≡ emailare F ≡ forjare L ≡ temperat. scăzută N ≡ normalizat O ≡ platforme marine Q ≡ călit şi revenit S ≡ construcţii navale T ≡ ţevi W ≡ rezistent la coroziune atmosferică G ≡ alte caracteristici (grad de dezoxidare etc..) H ≡ temperat. ridicată L ≡ temperat. scăzută R ≡ temperat. ambiantă X ≡ temperatură ridicată şi temperatură scăzută

- oţel cu Re ≡235N/mm2, la care se garantează KV = 27 J la −20 oC, calmat complet (G3);

S235J2G3

- simbolizare veche:
OL 370.4.k

Oteluri pentru recipiente sub presiune Oţeluri pentru ţevi destinate conductelor

P

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

B ≡ recipiente de gaz M ≡ laminat termomec. N ≡ normalizat Q ≡ călit şi revenit S ≡ pentru recip. simple T ≡ pentru ţevi G ≡ alte caracteristici M ≡ laminat termomec. N ≡ normalizat Q ≡ călit şi revenit G ≡ alte caracteristici

P265GH - oţel pentru recipiente
sub presiune cu Re = 265 N/mm2 şi caracteristici specificate la temperaturi ridicate

- simbolizare veche :
K 410

L

nnn ≡Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

L360Q
- oţel pentru ţevi cu Rp02 ≥ 360 N/mm2, în stare călit şi revenit

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale − continuare

Oţeluri pentru piese destinate construcţiei de maşini Oţeluri pentru şine de cale ferată

E

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi nnn ≡ Rm min., în N/mm2 Cnn ≡ laminat la rece Dnn ≡ laminat la cald pentru formare directă la rece (cifrele desemnează calităţi diferite)

E335 G ≡ alte caracteristici (grad de dezoxidare etc.) Mn ≡ conţinut ridicat de mangan G ≡ alte caracteristici C ≡ destinat tragerii la rece
- oţel cu Re ≥ 335 N/mm2

R

Q ≡ călit şi revenit

- simbolizare veche OL 60 R0900Mn - oţel cu Rm ≥ 900
N/mm2, cu conţinut de mangan precizat

Oţeluri pentru produse plate D destinate ambutisării

EK ≡ pentru emailare la rece convenţională ED ≡ pentru emailare directă an ≡ simbolul chimic al elementului precizat urmat eventual de o cifră care reprezintă de 10 x media intervalului precizat al acestui element

DC04EK
- oţel laminat la rece pentru emailare convenţională

B. Oţeluri simbolizate în funcţie de compoziţia chimică B1. Oţeluri nealiate cu %Mnm < 1%

Categoria oţelurilor

Exemplu

Oţeluri nealiate cu %Mn m < 1% (cu excepţia celor pentru automate)

C

E ≡ cu un connţinut maxim de sulf precizat; D ≡ pentru trefilarea sârmei; C ≡ pentru formarea la rece; nnn ≡ 100· %Cm S ≡ pentru arcuri; U ≡ pentru scule; W ≡ pentru sârme electrozi; G ≡ alte caracteristici

C35E4 an ≡ EA[10·%EAm]
- oţel carbon cu %Cm = 0,35 % şi conţinut precizat de sulf; - simbolizare veche:

OLC 35 X

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale − continuare

B2. Oţeluri nealiate cu %Mnm ≥ 1% şi oţeluri aliate

Categoria oţelurilor

Exemplu

Oţeluri nealiate cu %Mn m ≥ 1%, oţeluri nealiate pentru automate şi oţeluri aliate cu %EAmj < 5 %, j = 1…n Oţeluri aliate cu %EAmj ≥ 5 %, j = 1...n (cu excepţia oţelurilor rapide)

nnn ≡ 100 %Cm a ≡ EA1…EAj…EAn concentraţia

n−n…≡ k1·%EAm1−…−kj·%EAmj−… − kn·%EAmn Factorul Element kj Cr,Co,Mn,Ni,Si,W 4 Al,Be,Cu, Mo, 10 Nb,Pb,Ta,Ti,V, Zr; Ce, N, P, S; 100 B 1000 n−n…≡ k1·%EAm1−…−kj·%EAmj… − kn·%EAmn

13CrMo4−5 - oţel cu %Cm ≡ 0,13%, %Crm ≡ 1,0%, %Mom ≡ 0,5% - simbolizare veche 14MoCr10 X6CrNiTi18−10

X

nnn ≡ 100 %Cm

a ≡ EA1…EAj…EAn concentraţia

- oţel cu %Cm = 0,06%, %Crm = 18%, %Nim = 10%, stabilizat cu Ti ;

Oţeluri rapide

HS

n−n−n−n ≡ %Wm−%Mom−%Vm−%Com

- simbolizare veche: 10TiNiCr180 HS2-9-1-8 - oţel rapid cu %Wm = 2%, %Mom = 9%, %Vm =1%, %Com = 8%

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

8.3. Oţelurile carbon cu destinaţie generală
8.3.1. Oţelurile carbon de uz general
În această categorie sunt incluse oţelurile (hipoeutectoide) livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică la cald (laminare, forjare), destinate realizării structurilor metalice (construcţii civile, poduri, instalaţii de ridicat şi transportat, construcţii metalice pentru utilajul petrolier, petrochimic şi de rafinării, stâlpi, piloni etc.) sau mecanice (piese pentru construcţia de maşini) cu solicitări mici sau moderate în exploatare. Produsele laminate din astfel de oţeluri se livrează de regulă netratate termic sau în starea obţinută după normalizare, iar produsele obţinute prin forjare se livrează în starea obţinută după TT de normalizare sau de recoacere completă. Aceste oţeluri nu sunt destinate aplicării tratamentelor termice sau termochimice, astfel că produsele realizate din astfel de materiale au caracteristicile mecanice ale semifabricatelor în stare de livrare. Caracteristicile impuse de o anumită aplicaţie se pot asigura alegând corespunzător concentraţia de carbon şi tehnologia de elaborare, în special, gradul de dezoxidare, din acest punct de vedere existând două tipuri de oţeluri: oţeluri calmate (dezoxidate complet la elaborare cu siliciu, mangan şi aluminiu) şi oţeluri necalmate (nedezoxidate complet la elaborare); oţelurile calmate au o structură omogenă, prezintă rezistenţă mecanică bună (datorită efectului de durificare pe care îl au incluziunile nemetalice uniform distribuite în structura oţelului), dar prelucrabilitatea lor prin deformare plastică la rece este relativ redusă, în timp ce oţelurile necalmate sunt mai ieftine, se prelucrează mai bine prin deformare plastică la rece, dar prezintă pericolul fragilizării prin îmbătrânire (v. scap. 4.3.2) şi de aceea nu se recomandă a fi utilizate pentru realizarea de construcţii sudate. Oţelurile carbon de uz general se produc conform STAS 500, care prevede împărţirea acestor oţeluri după garanţiile date la livrare în patru clase de calitate: clasa 1 − cu garanţii privind compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice la tracţiune şi îndoire la rece, clasa 2 − cu garanţii suplimentare (faţă de clasa 1) privind energia de rupere la 20 oC, clasa 3 − cu garanţii suplimentare privind energia de rupere la 0 oC şi clasa 4 − cu garanţii suplimentare privind energia de rupere la −20 oC. De exemplu, marca de oţel simbolizată (conform STAS 500) OL 370.4k, corespunde unui oţel nealiat cu Rm ≥ 370 N/mm2, elaborat în clasa de calitate 2 şi calmat (indicaţie dată de litera k din simbol); conform noului sistem de simbolizare, această marcă de oţel (care are limita de curgere Re ≥ 235 N/mm2) se simbolizează S235J2G3 (v. tabelul 8.4).
64

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale

8.3.2. Oţelurile carbon de calitate
Aceste oţeluri carbon sunt utilizate sub formă de semifabricate realizate prin deformare plastică, au tehnologiile de elaborare mai complexe decât cele folosite la oţelurile de uz general şi sunt destinate fabricării pieselor care se tratează termic şi/sau termochimic pentru obţinerea caracteristicilor mecanice impuse de condiţiile lor de utilizare. Oţelurile din această categorie sunt hipoeutectoide (cu structura de echilibru la ta alcătuită din ferită şi perlită) şi se pot clasifica, în funcţie de TT final care asigură cele mai bune caracteristici de utilizare produselor, în: oţeluri pentru carburare (cementare), care au %Cm ≤ 0,25 % şi oţeluri pentru îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă – v. scap. 6.5), care au concentraţia masică de carbon 0,25% < %Cm ≤ 0,6%. Conform STAS 880, care reglementează la noi în ţară producerea oţelurilor carbon de calitate, acestea pot fi elaborate şi ca oţeluri superioare (marcate cu litera X după simbolul recomandat de STAS 880), pentru care se prevăd condiţii suplimentare privind puritatea şi caracteristicile tehnologice sau ca oţeluri cu conţinut controlat de sulf (marcate cu litera S după simbolul recomandat de STAS 880), la care %Sm = 0,020…0,040 %. Oţelurile carbon de calitate se utilizează sub formă de produse plate şi profile laminate la cald, semifabricate pentru forjare, sârme laminate şi trase, produse tubulare, destinate fabricării pieselor cu solicitări mici şi moderate în exploatare; oţelurile pentru cementare se utilizează la confecţionarea pieselor supuse la uzare, oboseală şi/sau solicitări cu şoc, deoarece după tratamentul complet de cementare (v. scap. 6.6.2) se obţin piese cu stratul superficial îmbogăţit în carbon (cu structură martensitică) dur şi rezistent la uzare şi la fisurare prin oboseală şi cu miezul rezistent şi tenace (datorită conţinutului scăzut de carbon al oţelului), iar oţelurile pentru îmbunătăţire se folosesc pentru fabricarea pieselor supuse în exploatare la solicitări mecanice medii sau chiar ridicate. La alegerea oţelurilor din această categorie trebuie să se ţină seama că au călibilitatea redusă (v. scap. 6.4.2 şi 7.4.), ceea ce permite utilizarea lor în special la piesele cu secţiuni mici. Deoarece alegerea TT ce trebuie aplicat pieselor fabricate din aceste oţeluri este dependentă de conţinutul lor de carbon, oţelurile din această categorie se simbolizează după compoziţia chimică; de exemplu, marca simbolizată (conform STAS 880) OLC 15 sau (conform SR EN 10027−1) C15 corespunde unui oţel pentru cementare cu %Cm = 0,15 %, iar marca simbolizată (conform STAS 880) OLC 45 sau (conform SR EN 10027−1) C45 corespunde unui oţel pentru îmbunătăţire cu %Cm = 0,45 %.
65

5). pentru a valorifica corespunzător aceste proprietăti tehnologice ale oţelurilor aliate. ceea ce dă posibilitatea realizării unor produse cu caracteristici mecanice superioare celor asigurate la produsele confecţionate din oţeluri carbon. limita de curgere. care prevede elaborarea lor atât ca oţeluri aliate obişnuite. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini fac parte din clasa structurală a oţelurilor perlitice (v.5). Producerea oţelurilor aliate pentru semifabricatele prelucrate prin deformare plastică destinate realizării pieselor pentru construcţia de maşini este reglementată la noi în ţară de STAS 791. rezistenţa la oboseală.035 %.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. în funcţie de tratamentul final care trebuie aplicat (obligatoriu) produselor realizate din aceste materiale. cât şi SR EN 10083 includ şi benzile de 66 . cu conţinuturi reduse de carbon şi caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate). realizând o valorificare maximă a prezenţei elementelor de aliere) se obţine la produsele confecţionate din astfel de oţeluri numai după aplicarea unor tratamentelor termice sau termochimice finale adecvate. Datorită influenţei elementelor de aliere asupra vitezei de răcire critice vrc. în cazul folosirii oţelurilor pentru cementare. %Pmax ≤ 0. la care se prescrie un nivel mai scăzut al conţinuturilor de impurităţi (%Smax. care au concentraţia masică de carbon 0. energia de rupere. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini Oţelurile din această categorie sunt oţeluri slab şi mediu aliate.25 % şi oţeluri pentru îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă – v. pentru care se impune ca %Smax. Combinaţia optimă a caracteristicilor de utilizare (care asigură valori ridicate pentu rezistenţa la tracţiune. 7. cât şi ca oţeluri aliate superioare. scap. în: oţeluri pentru carburare (cementare) sau carbonitrurare.25% < %Cm ≤ 0.. %Pmax ≤ 0.025 %). rezistenţa la uzare etc. atât STAS 791.4. călibilitatea acestor oţeluri este mai mare decât cea corespunzătoare oţelurilor carbon şi este posibil (de exemplu) ca. oţelurile aliate pentru construcţia de maşini se pot clasifica. care au %Cm ≤ 0. ca urmare. Producerea şi comercializarea semifabricatelor deformate plastic la cald din oţeluri aliate superioare pentru îmbunătăţire este reglementată în prezent şi de standardul SR EN 10083−1:1997. alungirea procentuală după rupere. scap.6%. care fac parte (conform SR EN 10020) din categoria oţelurilor aliate speciale şi se utilizează pentru realizarea elementelor (pieselor) puternic solicitate în exploatare ale construcţiilor mecanice (maşini şi utilaje). tratamentul de călire să aibă efect şi asupra miezului pieselor (determinând obţinerea unor structuri de tip martensitic sau bainitic. 6. care conţine reglementări mai stricte (decât STAS 791) privind caracteristicile mecanice şi condiţiile de livrare.

Ni − Mo. 42MoCr11. iar mărcile 40Cr10.4 %). STAS 791 cuprinde mai multe mărci de oţeluri având cromul ca EAp. oţelurile Cr − Mo sau Cr – Mn − Mo sunt preferate în multe aplicaţii tehnice. scap 6. 51CrMnV4−4−1) – unor oţeluri pentru îmbunătăţire. 17CrMn4−4.4). 19CrMo4−2) corespund unor oţeluri pentru cementare. nichelul micşorează sensibilitatea la supraîncălzire şi finisează granulaţia oţelurilor. Ni – Cr − Mo. %Mnm = 0. astfel că oţelurile de tipul Cr − Mn se aliază suplimentar cu titan (%Tim = 0. a rezistenţei la uzare şi a rezistenţei la oboseală). 20TiMnCr12. pentru piesele destinate construcţiei de maşini nu se folosesc de obicei oţeluri aliate numai cu nichel. manganul favorizează însă creşterea excesivă a granulaţiei la încălzire. din care STAS 791 cuprinde mărcile 17CrNi16.15…0. Cromul şi manganul favorizează apariţia fenomenului de fragilitate reversibilă la revenire (v. Deoarece manganul are aproape aceleaşi efecte asupra călibilităţii. în funcţie de elementul principal de aliere EAp. a) Oţelurile având ca element de aliere principal cromul.30 %). (%Crm = 0.090 %) sau vanadiu (%Vm = 0.8…1. scap 7. recurgându-se la reţete de aliere complexe.8…1. în următoarele tipuri. 17MoCrNi14 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 17NiCr6−4. Nichelul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) trece complet în masa lor structurală de bază (are solubilitate bună în Fe − v. fără să afecteze substanţial tenacitatea (creşterea cu un procent a %Crm măreşte Rm cu 80…100 N/mm2 şi determină o scădere a A cu numai 1. Cromul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea rezistenţei mecanice. 20NiMo14−2.20 %). de tipul: Ni − Cr. 67 . 17MnCr10. atât în cazul oţelurilor pentru cementare sau carbonitrurare.4. De asemenea. în practică se utilizează şi oţeluri Cr − Mn. din care mărcile 15Cr08.030…0. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini pot fi grupate.10…0. Deoarece este un metal scump.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale călibilitate pentru cele mai utilizate oţeluri (v.2). 20CrMnTi4−4−1. ce nu se produce dacă oţelurile sunt aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 0. 42CrMo4−2. fiind prescrisă încadrarea într-o banda normală (extinsă) a oţelurilor obişnuite şi încadrarea într-o banda îngustă a oţelurilor cu călibilitate garantată. mărind rezistenţa mecanică şi tenacitatea şi îmbunătăţind călibilitatea oţelurilor. b) Oţelurile având ca element de aliere principal nichelul.5 %) şi măreşte călibilitatea. tabelul 7. 34CrMo4−2. 20MoNi35. dar este mult mai ieftin. 34MoCr11.1).3 %. 19MoCr11 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 15Cr3. datorită proprietăţilor lor tehnologice (nu prezintă fragilitate la revenire) şi efectelor favorabile pe care le are alierea cu Mo asupra proprietăţilor de utilizare ale acestora (creşterea rezistenţei mecanice. 51VMnCr11 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 40Cr4.

cât şi în cazul oţelurilor pentru îmbunătăţire. micşorând numai puţin caracteristicile de plasticitate (A sau Z).40 %. STAS 791 cuprinde următoarele mărci de oţeluri din această categorie: 31VMn12. 34MoCrNi16 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 40NiCr5−4. marca de oţel 38MoAlCr15 cuprinsă în STAS 791 (simbolizată conform SR EN 10027−1 38AlCrMo10−6−1) are compoziţia caracterizată de %Cm = 0.). d) Oţelurile având ca element de aliere principal aluminiul. 34CrNiMo6−6−2). 35VMoMn14 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 35Mn6. V sau Ti. Aşa cum s-a arătat anterior. 30MoCrNi20. c) Oţelurile având ca element de aliere principal manganul.36. la care se adaugă %Alm = 0.25 %. din care STAS 791 cuprinde mărcile 40CrNi12. Compoziţia chimică de bază a unui astfel de oţel este cea corespunzătoare oţelurilor de îmbunătăţire Cr − Mo. a rezistivităţii electrice şi a permeabilităţii magnetice şi micşorează sensibilitatea acestora la supraîncălzire. e) Oţelurile având ca element de aliere principal siliciul.15…0. orientate în direcţia de deformare plastică).. manganul măreşte călibilitatea oţelurilor în aceeaşi măsură ca şi cromul şi este un element de aliere ieftin.6…1. care conferă acestor piese o anizotropie avansată a proprietăţilor mecanice (raportul dintre energia de rupere determinată pe epruvete prelevate longitudinal şi cea determinată pe epruvete prelevate transversal pe direcţia de deformare poate ajunge la 4:1). Evitarea fragilizării la revenire şi reducerea sensibilităţii la supraîncălzire se realizează la aceste oţeluri prin alierea suplimentară cu Mo.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 17NiCrMo6−4−2).. Manganul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică (Rm şi Rp0. această din urmă particularitate face ca oţelurile cu mangan să se utilizeze în special pentru realizarea de semifabricate turnate sau pentru obţinerea semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la cald destinate pieselor solicitate uniaxial în exploatare (bare de tracţiune. Oţelurile aliate cu mangan sunt sensibile la supraîncălzire (granulaţia acestora creşte mult dacă sunt încălzite la temperaturi ridicate sau sunt menţinute timp îndelungat în domeniul austenitic) şi prezintă fenomenul de fragilizare la revenire.6. 35MnMoV6−2−1). Aceste oţeluri sunt destinate pieselor la care se aplică tratamentul termochimic de nitrurare în vederea obţinerii unei rezistenţe ridicate la uzare (v.65 %. 6. 43MnMo6−2. Pentru a conferi pieselor pentru construcţia de maşini 68 . 30NiCrMo8−8−2. a rezistenţei la uzare. %Crm = 1. 43MoMn16.0. %Alm = 0. 35Mn14. tije pentru pompe etc. scap. iar la piesele realizate prin deformare plastică la cald din astfel de oţeluri se obţine o structură în benzi (alcătuită din şiruri alternante de ferită şi perlită.3). de exemplu.1 % şi %Mom = 0. Siliciul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea limitei de elasticitate.70…1.1 %.35…1.2).

unghiul α. se formează între piese o baie de material metalic topit BMT. a unui material de adaos MA. rădăcina c.2.5. 8. Fig.2. aşa cum se arată în figura 8.1. Oţelurile pentru construcţii sudate 8. configuraţia definită de următorii parametri geometrici: deschiderea b. eventual. care se transformă prin solidificare într-o cusătură sudată CUS. eventual. Sudarea printr-un astfel de procedeu este rezultatul unei activări termice importante.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale caracteristicile de tenacitate necesare. se practică alierea suplimentară a oţelurilor din această categorie cu mangan şi crom. lăţimea 69 .5. 8. STAS 791 cuprinde ca mărci de oţeluri având Si ca EAp: 20MnCrSi11 şi 36MnCrSi13 (simbolizate conform SR EN 10027−1 20SiCrMn4−4−4 şi 36SiCrMn5−4−4). folosite în aplicaţiile tehnice ca înlocuitoare (ieftine) ale oţelurilor Cr – Mo. Elemntele caracteristice realizării îmbinărilor sudate prin topire Realizarea îmbinărilor sudate prin topire presupune prelucrarea prealabilă a marginilor pieselor care trebuie îmbinate în scopul obţinerii unui rost de sudare. având. lungimea L şi. Particularităţile realizării construcţiilor sudate Prin sintagma “construcţii sudate” se denumesc în cadrul acestui subcapitol structurile mecanice obţinute din mai multe elemente metalice îmbinate între ele cu ajutorul unui procedeu de sudare prin topire. care determină încălzirea locală (cu ajutorul unei surse termice adecvate) a materialului pieselor supuse sudării (numit material de bază MB) la temperaturi superioare temperaturii lui ts. prin topirea marginilor pieselor şi.

are loc şi răcirea acestei zone din MB cu o viteză medie vr.3. Fig. în timpul sudării orice punct situat în zona din MB adiacentă CUS este supus unui ciclu termic caracterizat de parametrii vi. Imaginile macroscopice ale îmbinărilor sudate realizate între două piese din oţel: a − CUS realizată din două straturi. modificarea structurii şi proprietăţilor mecanice ale materialului pieselor supuse sudării şi generarea unui câmp de tensiuni mecanice reziduale. 70 . Ca urmare a acestui proces. un rând fiind partea din CUS realizată la o singură deplasare a sursei termice de sudare în lungul rostului de sudare. de tipul celor prezentate în figura 8. care se pot evidenţia clar şi pe imaginile macrostructurilor îmbinărilor sudate. prin deplasarea sursei termice în direcţia de sudare. Acţiunea ciclurilor termice care alcătuiesc câmpul termic la sudare determină.3. p MA = . ti < ts şi vr . 8.2.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR l şi raza r.1) p MB = S MB + S MA S MB + S MA în care SMB şi SMA sunt ariile precizate în figura 8. cu relaţiile: S MB S MA . rândurile depuse prin sudare şi cusăturile sudate se caracterizează prin următorii parametrii geometrici: pătrundera p. b − CUS realizată din mai multe straturi Pe baza celor prezentate rezultă că îmbinările sudate prin topire din alcătuirea construcţiilor sudate prezintă trei zone caracteristice: CUS. Pentru a defini gradul de participare a MB şi MA la formarea unei CUS se definesc parametrii pMB (numit participarea MB) şi pMA (numit participarea MA). iar ansamblul tuturor ciclurilor termice din această zonă este denumit câmp termic de sudare. ZIT şi MB. odată cu răcirea băii de metal topit formate în rostul dintre piese şi realizarea CUS. lăţimea lc şi supraînălţarea h. CUS poate fi realizată din unul sau mai multe rânduri. în funcţie de valorile parametrilor ce le caracterizează. O parte din energia sursei termice utilizate la sudarea prin topire produce încălzirea (cu o viteză vi) la ti < ts a unei zone din MB adiacente locului de formare a CUS. motiv pentru care zona adiacentă CUS afectată de acţiunea ciclurilor termice este denumită zonă influenţată termic (sau zonă influenţată termomecanic) ZIT. iar rândurile situate la acelaşi nivel alcătuiesc straturile CUS. (8. În funcţie de grosimea pieselor care se îmbină prin sudare.

CUS = p MB % EAm . sârme etc. a gazelor de protecţie etc.MB este concentraţia masică a componentului în MB. au (în general) o compoziţie chimică diferită de ale MB şi MA. prin alegerea judicioasă a cuplului MB – MA .2. %EAm. prin topirea marginilor pieselor şi a unui MA (sub formă de electrozi înveliţi. datorită interacţiunii cu aceste două medii. vergele. (8. materialul metalic din BMT este încălzit şi cristalizarea sa este întreruptă până când transferul de căldură spre MB asigură 71 . BMT se află de obicei în contact cu un strat de zgură lichidă (realizat prin topirea învelişului electrozilor sau unui flux de sudare) şi cu atmosfera (protectoare) din jurul sursei termice utilizate la sudare. datorită eliberării de energie termică. defosforare. aflat sub acţiunea sursei termice concentrate şi materialul mai rece situat în zona de contact dintre BMT şi MB (care constituie suportul BMT) se crează gradienţi termici pe direcţia cărora se deplasează frontul de solidificare şi se dezvoltă cristalele CUS de formă columnară. dezoxidare. aliere etc.2) în care %EAm. între materialul de la suprafaţa băii. MB + p MA % EAm . ce se realizează. este unul din mijloacele cele mai eficiente prin care se poate acţiona în vederea obţinerii unei CUS de calitate. a învelişului electrozilor. iar ∆%EAm – pierderile (−) sau aporturile (+) de component datorită interaţiunii BMT cu zgura şi atmosfera din jurul sursei termice.). după fiecare secvenţă de cristalizare. a fluxurilor de sudare. MA ± ∆% EAm . N2).CUS se poate estima cu relaţia: % EAm . cristalizarea este intermitentă. H2. Structura CUS reflectă direct particularităţile cristalizării primare a BMT (v. deoarece structura şi proprietăţile mecanice ale materialelor metalice depind esenţial de compoziţia lor chimică.4): cristalizarea BMT este dirijată.5. Aspectele prezentate conduc la concluzia că atât BMT. şi prin realizarea unor valori adecvate ale pMB şi pMA. rezultă că asigurarea unei compoziţii chimice favorabile a BMT. desulfurare. Deoarece are volum redus şi este supraîncălzită şi agitată sub acţiunea concentrată a sursei termice. iar concentraţia în BMT şi în CUS care se obţine prin solidificarea acesteia a oricărui component %EAm. fig. BMT are compoziţia chimică omogenă. 8. BMT suferă transformări de natură metalurgică (chimică): îmbogăţire în gaze (O2. în rostul dintre piesele care trebuie îmbinate. Formarea CUS la sudarea prin topire a oţelurilor Aşa cum s-a precizat anterior.MA – concentraţia masică a componentului în MA. CUS se formează prin solidificarea BMT.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. cât şi CUS care se formează prin solidificarea acesteia.

8. modul de distribuire a incluziunilor nemetalice etc. Dacă aliajul (oţelul) ce corespunde compoziţiei chimice a CUS prezintă transformări de fază în stare solidă. Fig. deoarece unele caracteristici ale acesteia (granulaţia.) influenţează esenţial caracteristicile mecanice ale CUS. în mod obişnuit germinarea cristalelor CUS se produce pe cristalele MB aflate în contact cu BMT (pe linia de fuziune). influenţa structurii primare asupra proprietăţilor CUS se menţine însă. o alcătuire în straturi. CUS va suferi şi un proces de cristalizare secundară şi în urma desfăşurării acestuia structura CUS se modifică.) nu sunt eliminate ci numai estompate (mascate) de cristalizarea secundară. datorită creşterii dirijate a formaţiunilor cristaline pe direcţia gradientului maxim de temperatură (variabilă în timp). Particularităţile formării structurii CUS la sudarea prin topire a oţelurilor În morfologia CUS se evidenţiază efectele combinate ale cristalizării primare a BMT în condiţiile precizate mai înainte. Structura primară (forma şi dimensiunile cristalelor. cristalizarea se realizează cu un număr redus de germeni cristalini. combinată cu o alcătuire columnară. 72 . datorită solidificării intermitente. aşa cum se poate observa în figura 8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR realizarea subrăcirii necesare continuării solidificării. iar forma acestor cristale este celular – dendritică (dendrite dezvoltate din cristalele MB pe care s-au format germenii cristalelor CUS).4. distribuţia incluziunilor nemetalice etc. viteza de creştere a cristalelor CUS este mare. CUS prezintă.4.

ca urmare. în această fâşie se obţine la încălzire austenită cu granulaţie fină. iar ts − temperatura de solidificare − topire a MB). folosind diagramele prezentate în figura 8. dacă vr este mare. cu temperatura de revenire inferioară ti şi ciclurile termice de sudare continuă transformările la revenire nefinalizate în timpul aplicării TT. care se transformă la răcire în structuri ferito−perlitice. cu grăunţi grosolani) din această fâşie este favorizată formarea structurilor în afară de echilibru (martensită.3. cu rezistenţă mecanică şi duritate ridicate. dar cu tenacitate şi rezistenţă la fisurare scăzute. ZIT poate fi împărţită în următoarele zubzone (fâşii): − fâşia I (de supraîncălzire) conţine punctele în care tcg ≤ ti < ts (tcg − temperatura deasupra căreia se produce creşterea excesivă a cristalelor de austenită. caracterul acestor transformări depinzând de compoziţia chimică a MB şi de parametrii ciclurilor termice. asemănătoare celor care se obţin prin aplicarea TT de recoacere incompletă sau. în structuri perlitice. care au însă proprietăţi de plasticitate mai bune decât cele corespunzătoare structurilor din fâşia de supraîncălzire. la răcirea austenitei (supraîncălzite. Parametrii ciclurilor termice de sudare şi. asemănătoare celor care se obţin prin călirea incompletă.5 şi considerând că ti şi vr sunt parametrii principali ce caracterizează posibilităţile de transformare structurală a MB sub acţiunea unui ciclu termic. se consideră cazul sudării oţelurilor cu conţinut scăzut de carbon. − fâşia II (de normalizare) conţine punctele în care A3 ≤ ti < tcg.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. Transformările structurale în ZIT la sudarea prin topire a oţelurilor Existenţa câmpului termic în ZIT poate determina desfăşurarea unor transformări structurale importante în această zonă. în structuri alcătuite din martensită şi ferită. bainită). în această fâşie se produc modificări de structură numai dacă MB a fost ecruisat anterior prin deformare plastică la rece şi ciclurile termice de sudare produc recristalizarea primară a materialului (prin care se elimină ecruisarea şi textura de deformare) sau dacă MB a fost supus anterior unui TT de călire şi revenire.5. . în această fâşie se obţine la încălzire o structură bifazică formată din austenită şi ferită. − fâşia III ( de austenitizare incompletă) conţine punctele în care A1 ≤ ti < A3. în funcţie de mărimea vitezei de răcire vr. structurile în ZIT pot fi modificate acţionând asupra regimului de sudare sau folosind preîncălzirea MB 73 . care se transformă la răcire.fâşia IV (neaustenitizată ) conţine punctele în care tr ≤ ti < A1. Pentru a evidenţia principalele aspecte legate de transformările structurale în ZIT. asemănătoare celor obţinute prin aplicarea TT de normalizare sau în structuri de călire.

îmbunătăţirea etc. acţiune localizată în principal în ZIT. Fig. oţelurile destinate construcţiilor sudate trebuie să aibă compoziţia chimică stabilită astfel încât vrc să fie cât mai mare (pentru a fi 74 . aplicând construcţiilor sudate diverse TT postsudare: recoacerea de detensionare. Definirea fâşiilor caracteristice ale ZIT la sudarea oţelurilor Factorul principal de apreciere a sudabilităţii este comportarea metalurgică la sudare. Deoarece se urmăreşte obţinerea în ZIT a unor structuri cât mai aproape de echilibru. 8. normalizarea.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în zona de sudare (pentru micşorarea gradienţilor termici între CUS şi MB şi micşorarea vr a ciclurilor termice). definită ca fiind aptitudinea unui oţel ca printr-un anumit procedeu şi pentru un anumit scop să asigure în îmbinările sudate caracteristicile locale şi generale prescrise pentru o construcţie sudată. ceea ce impune ca oţelurile destinate realizării construcţiilor sudate să aibă însuşirile tehnologice înglobate de noţiunea de sudabilitate. Structurile ZIT şi CUS şi stările de tensiuni reziduale din îmbinările sudate pot fi modificate. de asemenea. care exprimă modul cum reacţionează un oţel faţă de acţiunea unui anumit proces de sudare. recoacerea completă.5. cu caracteristici de tenacitate ridicate. Aprecierea sudabilităţii unui oţel pe baza comportării metalurgice la sudare se face considerând drept criteriu principal compoziţia chimică a oţelului. Din cele prezentate rezultă că sudarea influenţează complex structura şi caracteristicile materialului din ZIT.

deoarece sudarea este o metodă tehnologică care introduce tensiuni reziduale de valori ridicate.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale favorizate transformările cu difuzie la răcirea austenitei). 8.v. În funcţie de gradul de dezoxidare oţelurile pot fi necalmate sau calmate cu diferite grade de dezoxidare. S275 şi S335 se pot livra în clasele de calitate JR. astfel încât la răcire se realizează în material structura corespunzătoare aplicării unui TT de normalizare. pentru a aprecia comportarea metalurgică la sudare a oţelurilor (din clasa structurală a oţelurilor perlitice) s-a definit (pe baza rezultatelor unor cercetări experimentale riguroase) mărimea numită carbon echivalent %Ce: % Mnm %Crm + %Vm + % Mom %Cu m + % Nim %C e = %C m + (8. cu procedeele de sudare cele mai economice şi fără măsuri tehnologice speciale la sudare: preîncălzire. 0. Pentru asigurarea sudabilităţii.5. în funcţie de clasa de calitate şi de grosimea pieselor care se sudează. pentru fiecare marcă de oţel sudabilitatea creşte de la clasa JR la clasa K2 şi se poate aprecia cu ajutorul %Ce.40…0.70 %.2) destinate fabricării de elemente pentru construcţii sudate exploatate la ta.4). TT postsudare etc. mărcile S235.4. S275 şi S335.27 %]. Producerea acestor oţeluri este reglementată la noi în ţară de standardul SR EN 10025+A1. iar obţinerea caracteristicilor mecanice prescrise fiind asigurată prin creşterea concentraţiei manganului la %Mnm = 1. tabelul 8.3) + + 6 5 15 şi s-a stabilit că oţelurile cu sudabilitate bună (care se pot suda uşor. pentru S335 prevăzându-se şi posibilitatea livrării în clasa de calitate K2 (v. determinat cu relaţia (8.22 % şi %Ce < 0. toate mărcile de oţel au concentraţia de carbon limitată %Cm ≤ c0 ∈ [0.50…1.45 %. De asemenea. S235. Oţelurile din această categorie nu sunt destinate aplicării de TT pentru obţinerea caracteristicilor mecanice.) sunt oţelurile care îndeplinesc simultan criteriile: %Cm < 0. la care deformarea plastică finală se face într-un interval de temperaturi prescris. valoarea maximă c0 fiind precizată în funcţie de marca oţelului şi de grosimea pieselor care se sudează.3). valoarile maxime admise ale acestui parametru fiind date în standard. J0. excepţie fac produsele realizate prin laminare normalizantă. în stare necalmată putându-se livra numai produsele cu grosimi mai mici de 25 mm din oţelurile S185 sau S235. condiţie ce este îndeplinită dacă se impune ca oţelurile să aibă conţinuturi reduse de carbon şi de elemente de aliere.19 %. scap 8. 75 . J2. mărcile de oţel destinate construcţiilor sudate fiind: S185. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate În această categorie sunt incluse oţeluri nealiate de uz general şi de calitate (conform SR EN 10020 .20…0.

simbolizate cu SxxxM sau SxxxML . ecluze. Producerea oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate este reglementată prin SR EN 10113. Pentru evitarea 76 . OL510). Cu.5.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR construcţiile sudate realizate din astfel de oţeluri se pot supune (postsudare) unui TT de recoacere de detensionare. %Crm + %Mom + %Cum < 0.03…0. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate se regăsesc printre oţelurile produse conform STAS 500 (mărcile OL370.20 %). 8. Nb.7 %) şi cu nichel (%Nim = 0. OL440.60 %). simbolizate SxxxN sau SxxxNL şi oţeluri laminate termomecanic. cu grade de deformare judicios alese şi cu viteze de răcire bine stabilite. în concentraţiile corespunzătoare unor oţeluri slab aliate). rezervoare de apă etc.) care lucrează la temperatură ambiantă sau scăzută.5…1.13…0. Tenacitatea la temperaturi scăzute este asigurată de alierea cu mangan (%Mnm = 1. Ti. Ni. Compoziţia chimică a acestor oţeluri este complexă.80 %) şi prin respectarea unor corelaţii între concentraţiilor diverselor elemente de aliere prezente în compoziţie (de exemplu. astfel încât materialul prelucrat să prezinte caracteristici mecanice ridicate (ce nu pot fi obţinute numai prin aplicarea de TT). care împarte aceste materiale în: oţeluri normalizate.1 %) şi prezenţa unor elemente care să asigure obţinerea valorilor prescrise ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi tenacitate (Mn.2 (în N/mm2). grupul de cifre xxx indicând nivelul minim garantat al limitei de curgere Rp0. Oţelurile cu granulaţie fină pentru construcţii sudate În această categorie sunt incluse oţelurile nealiate de calitate sau aliate speciale. fiind utilizată microalierea cu elemente care să asigure granulaţia fină (Al. dar standardul SR EN 10025+A1 reglementează mai strict şi mai riguros condiţiile tehnice de producere şi livrare a acestor materiale.2 = 275…460 N/mm2. în concentraţii masice de 0. rezervoare de stocare. V. destinate realizării elementelor puternic solicitate ale unor structuri sudate (poduri.30…0.5. iar mărcile simbolizate SxxxNL şi SxxxML au tenacitatea garantată până la –50 oC. aceasta denumind procedeul de laminare la care se controlează riguros toţi parametrii de lucru. Cr. cu limita de curgere Rp0. Aceste oţeluri se utilizează sub formă de semifabricate sau produse laminate la cald. mărcile simbolizate SxxxN sau SxxxM au tenacitatea garantată (sub forma unei valori minime prescrise a KV) până la –20 oC. livrate în starea obţinută după aplicarea TT de normalizare sau după prelucrarea prin laminare termomecanică (sau laminare controlată). cu conţinut scăzut de carbon (%Cm = 0. Mo. deformarea plastică finală efectuându-se într-un interval de temperaturi riguros respectat.

52 %].025 %) şi se impune ca %Alm ≥ 0. exploatarea. Sudabilitatea acestor oţeluri se asigură prin prescrierea unor valori limitate ale carbonului echivalent %Ce ≤ ce0 ∈ [0. elaborate în convertizoare bazice cu oxigen sau în cuptoare electrice şi calmate. care poate să apară după aplicarea recoacerii de detensionare la structurile sudate realizate din aceste oţeluri. 8.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale fragilizării la albastru (v. repararea şi verificarea lor trebuie riguros respectate prescripţiile tehnice elaborate de o autoritate naţională în domeniu. 0. corozivitate etc.6. datorită nivelului ridicat al energiei totale de deformare ce se acumulează în peretele metalic al corpului sub presiune al aparatului sau recipientului. la realizarea lor trebuie să se utilizeze oţeluri livrate în clase de calitate diferite.2). scap 8. iar pentru recipientele care funcţionează la temperaturi scăzute se utilizează oţeluri la care se garantează caracteristicile de tenacitate (de obicei. pentru fiecare clasă garantându-se acele caracteristici mecanice care asigură funcţionarea acestora în deplină siguranţă la temperaturile de exploatare. de temperaturile (minimă şi maximă) de exploatare şi de caracteristicile mediului de lucru (toxicitate.2. de intensitatea şi caracterul solicitărilor mecanice şi de temperatura minimă de exploatare ale recipientelor sub presiune. Ca urmare. distrugerea integrităţii sau pierderea etanşeităţii unui astfel de echipament putând avea urmări catastrofale. 77 .020 % (pentru legarea azotului sub formă de nitruri de aluminiu stabile). Oţelurile pentru aparate şi recipiente sub presiune Construcţiile sudate de tipul aparatelor şi recipientelor sub presiune trebuie să funcţioneze în condiţii de siguranţă maximă.015…0. Deoarece domeniul temperaturilor de lucru al recipientelor sub presiune este foarte extins (–200 oC la +650 oC).34 %. recipientele sub presiune se confecţionează din oţeluri carbon sau din oţeluri aliate de calitate sau speciale (v. Astfel. valoarea maximă ce0 fiind precizată în funcţie de marca oţelului.3. 4. care în ţara noastră este Inspecţia pentru Cazane. instalarea. În funcţie de nivelul solicitărilor mecanice. care se stabileşte în funcţie de grosimea peretelui. energia de rupere KV) la o temperatură de referinţă.). pentru recipientele care lucrează la temperaturi ridicate se folosesc oţeluri la care se garantează limita de curgere la temperatura maximă de exploatare sau caracteristicile de comportare la fluaj la această temperatură. de clasa de calitate şi de grosimea semifabricatelor livrate. pentru aparatele şi recipientele sub presiune se impun exigenţe sporite privind calitatea şi la proiectarea. se limitează concentraţia de azot (%Nm ≤ 0. Recipiente sub Presiune şi Instalaţii de Ridicat − ISCIR. inflamabilitate. fabricarea.5.1). de starea defectologică prognozată pentru MB şi îmbinările sudate. scap.

1 şi cu respectarea condiţiei %Cr m + %Cum + %Mom + %Nim < 0.23 21.20 17. se livrează în starea obţinută prin aplicarea unui TT de normalizare + revenire sau de călire + revenire şi au limita de curgere garantată până la 500 oC..5. simbolurile mărcilor echivalente din STAS 2883 şi limitele principalelor caracteristici mecanice (valorile maxime ale caracteristicilor corespund grosimilor minime ale semifabricatelor livrate).1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table. care finisează granulaţia oţelurilor. iar alierea cu crom asigură o bună rezistenţă la oxidare şi împiedică precipitarea la încălzire a grafitului (favorizată de prezenţa molibdenului). platbande etc. Ti.40…1.. Oţelurile cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate (SR EN 10028−2) cuprind două grupe: oţelurile nealiate de calitate (conform criteriilor din SR EN 10020). Oţelurile pentru recipiente sub presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate Simbolul oţelului SR EN 10028 STAS 2883 P235GH − P265GH K410 P295GH K460 P355GH K510 16Mo3 16Mo3 13CrMo4−5 14MoCr10 10CrMo9−10 12MoCr22 Limita de curgere. Alierea cu molibden asigură acestor oţeluri o bună rezitenţă la fluaj. Ni (sub valorile limită date în tabelul 8. 8....70 %) şi oţelurile aliate Cr − Mo. care grupează oţelurile pentru recipiente sub presiune după temperatura la care se garantează caracteristicile mecanice în: oţeluri aliate şi nealiate cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate.40…1.22 20. Nb. 78 . oC 400 400 400 400 500 500 500 Rm. oţeluri cu granulaţie fină normalizate. Cu. Cr. V.. comportarea bună la temperaturi ridicate este asigurată prin microalierea cu V. în N/mm 2 ). Nb şi Ti. care conţin %Mnm = 0.2..5. la 20 oC 185…235 100…110 200…265 120…130 235…295 135…155 295…355 155…180 220…275 140…230 185…275 155…165 250…310 180…195 tmax. granulaţie fină şi insensibilitate la supraîncălzire.2. N/mm2 Rp02 la tmax Re. Mo. simbolizate PxxxGH (grupul de cifre xxx indicând nivelul minim garantat al limitei de curgere Rp0. se livrează în stare normalizată şi au limita de curgere garantată până la temperatura de 400 oC. N/mm2 360…480 410…530 460…570 510…650 420…570 350…600 460…630 A5.10 %. până la prima revizuire a acestui standard se menţin în vigoare şi prevederile (similare) din STAS 2883. cu grosimi s ≤ 150 mm) din aceste oţeluri este reglementată prin standardul SR EN 10028... % 24... În tabelul 8.6.18 Oţelurile PxxxGH....21 19.5 se prezintă mărcile de oţeluri din aceeastă categorie conform SR EN 10028−2. fiind numite şi oţeluri termorezistente..50 % şi %Mom = 0.70 % şi mici adaosuri de Mo. Oţelurile Cr − Mo au %Crm = 0. şi oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperaturi scăzute.70….25 22.24 19. Tabelul 8.

grupa specială a oţelurilor rezistente la temperaturi joase cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNL2.3. cu grosimea s ≤16 mm. determinată pe produse în stare normalizată. 460 N/mm2}. la oţelurile livrate în clasele de calitate 2 şi 3 se garantează aceleaşi caracteristici ca la oţelurile carbon de uz general (v. . numărul xxx indicând valoarea minimă garantată a rezistenţei la rupere. 0.1).45 % şi %Nbm + %Tim + %Vm < a0 ∈ [0. la diferite temperaturi din intervalul de utilizare garantat.2. 355 N/mm2.grupa oţelurilor rezistente la temperaturi joase cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNL1. în condiţiile în care solicitările mecanice la temperaturi ridicate sunt de scurtă durată şi nu determină declanşarea fenomenului de fluaj.5. nivelul minim garantat al energiei de rupere KV la –50 oC fiind mai mare decât la oţelurile din grupa precedentă.5). cu precizarea că trebuie respectate corelaţiile: %Crm + %Cum + %Mom < 0. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –50 oC şi +20 oC. de asemenea. SR EN 10028−3 prescrie pentru toate oţelurile din aceeastă categorie valorile minime ale energiei de rupere KV. scap 8. de exemplu. în N/mm2. Oţelurile PxxxNL sunt echivalente oţelurilor reglementate de STAS 2883.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. a epruvetelor prelevate transversal şi longitudinal din produse. 3. Din punctul de vedere al compoziţiei chimice aceste oţeluri sunt asemănătoare oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate (v. 6 şi 7 se garantează energia de rupere KV la temperatura minimă (în oC) t = (20 − 10n).40…0. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –20 oC şi +20 oC . 400 oC.5. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –20 oC şi +400 oC.6. cu grosimi s ≤ 150 mm) din aceste oţeluri este reglementată prin SR EN 10028−3. . platbande etc. marca de oţel 79 . care împarte aceste oţeluri în patru grupe: .. care au caracteristicile mecanice garantate în domeniul de temperaturi (–50 oC . 5. cu indicele convenţional al granulaţiei G ≥ 6. valoarea maximă a0 fiind precizată în funcţie de nivelul minim prescris al limitei de curgere.grupa de bază cuprinde oţelurile simbolizate PxxxN. Oţelurile cu granulaţie fină normalizate sunt oţeluri nealiate de calitate sau speciale şi oţeluri aliate speciale. simbolizate Rxxx–n.7) − clasa de calitate în care se încadrează oţelul.22 %].20 % şi garantarea unor valori ale carbonului echivalent %Ce = 0. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –50 oC şi +20 oC. ce trebuie obţinute prin încercarea la încovoiere prin şoc. Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table.…. iar cifra n (n = 2. scap.05 %. 8. xxx ∈ {275 N/mm2.grupa oţelurilor rezistente la temperaturi ridicate cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNH.16…0.45 %. Mărcile de oţeluri din această categorie au prescrisă limita de curgere minimă la ta. iar la cele livrate în clasele 4. Sudabilitatea acestor oţeluri este asigurată prin limitarea concentraţiei carbonului la %Cm ≤ 0.

03…0.5. Mo etc.18 %.50…10. Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table. 8.50…10.70) 1. Ti. mărcile de oţeluri fiind cele prezentate în tabelul 8.2.0 Rp0. N/mm2 235…275 345…355 345…355 345…365 380…390 480…575 575…585 R m.6. numite şi oţeluri criogenice.7 %) şi cu mici cantităţi de alte elemente: Nb. platbande etc.. Oţelurile aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperaturi scăzute.50) 0.0.5.30…0.85…1..70…1. 40 40 40 40 40 70 100 27 27 27 27 27 50 80 8.6. prin diminuarea drastică a conţinuturilor de impurităţi (concentraţiile maxime acceptate sunt %Pm = 0..75 4..85 (0. semifabricatele din astfel de oţeluri se livrază în starea obţinută prin aplicarea unui TT de normalizare.. numite şi oţeluri HSLA (High−Strength Low Alloy) sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon %Cm = 0. Tenacitatea la temperaturi scăzute este asigurată la aceste oţeluri prin limitarea concentraţiei carbonului la nivelul %Cm ≤ 0.0.30.025 % şi %Sm = 0. sunt oţeluri aliate speciale.10…0.2 %.85…1. limitării drastice a conţinuturilor de 80 .25 8.25…3.015 %) şi prin alierea cu nichel şi mangan (în cazul oţelurilor cu tenacitatea garantată la temperaturi cuprinse între –60 oC şi –80 oC) sau numai cu nichel (în cazul oţelurilor cu tenacitatea garantată la temperaturi cuprinse între –80 oC şi –200 oC). semifabricatele din astfel de oţeluri se realizează în mod obişnuit prin laminare termomecanică şi prezintă caracteristici mecanice ridicate şi o bună sudabilitate (datorită menţinerii concentraţiei carbonului la un nivel scăzut. Oţelurile slab aliate cu rezistenţă mecanică ridicată Oţelurile slab aliate sau microaliate cu rezistenţă mecanică ridicată.015.30…1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR simbolizată R510−5 are garantate rezistenţa la tracţiune Rm ≥ 510 N/mm2 şi tenacitatea la −30 °C. aliate cu mangan (%Mnm = 1. o C −60 −60 −80 −100 −120 −196 −196 KV la tmin.70 (0. Tabelul 8.70) 3.7.80 (0. normalizare + revenire sau călire + revenire. N/mm2 420…530 490…610 490…640 490…640 530…710 640…820 680…820 tmin. Oţelurile cu tenacitate garantată la temperaturi scăzute Simbolul oţelului 12MnNi5−3 13MnNi6−3 15NiMn6 12Ni14 12Ni19 X8Ni9 X7Ni9 % Nim (%Mnm) 0.0. cu grosimi s ≤ 50 mm) din aceste oţeluri este reglementată de SR EN 10028−4.75…5. V.0…1.3.. J Long.005.. Trans. destinate realizării aparatelor şi recipientelor sub presiune care lucrează în domeniul de temperaturi –60 oC…−200 oC.6.0 8.

rezultă precipitate grosolane. vanadiul contribuie la durificarea acestor oţeluri prin formarea unor precipitate fine (cu diametrul de 5. cu %Vm ≤ 0. utilizate sub formă de produse obţinute prin laminare normalizantă sau prin laminare controlată. viteza care asigură durificarea maximă fiind de aproximativ 3. asigurării unor structuri cu granulaţie fină etc. efectul durificării putând fi cuantificat prin creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică (limita de curgere şi rezistenţa la rupere) cu 5.. micşorând 81 . oţelurile pentru recipiente sub presiune etc.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale impurităţi. microaliate uneori şi cu Ti.1.01 % a %Vm.02.. concentraţia masică a fiecăruia din aceste elemente nedepăşind 0.).. cu %Nbm = 0.1. − Oţeluri microaliate cu niobiu. efectele aplicării unor astfel de tehnologii fiind finisarea granulaţiei (determinată şi de microaliere. Semifabricatele şi produsele din astfel de oţeluri se obţin prin laminare termomecanică. pentru obţinerea unui efect suplimentar de finisare a granulaţiei şi unui efect sporit de durificare (deoarece titanul măreşte eficienţa microalierii cu Nb. combinată uneori cu TT postlaminare.. Oţelurile microaliate ferito−perlitice au în compoziţie cantităti − mici de Nb. structură şi proprietăţi în următoarele tipuri (multe din reţetele privind compoziţia chimică şi prelucrarea tehnologică a acestor tipuri regăsindu-se printre cele corespunzătoare unora din oţelurile anterior prezentate: oţelurile pentru construcţii sudate. când se doreşte obţinerea unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică.1 %. la care se obţin caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică datorită precipitării în structură a carburilor sau carbonitrurilor de Nb (cu diametrul de 1.5 nm).1 %.. nitrurilor şi/sau carbonitrurilor elementelor de microaliere) şi asigurarea unei bune sudabilităţi (datorită menţinerii la un nivel scăzut a concentraţiei carbonului). 8. Oţelurile HSLA se pot clasifica în funcţie de compoziţie.7. combinată cu atingerea unor niveluri ridicate ale caracteristicilor de tenacitate.3 oC/s (dacă viteza de răcire este mai mică. Semifabricatele din oţeluri microaliate cu Nb. V şi/sau Ti.0.15 N/mm2 pentru fiecare creştere cu 0. obţinerea unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (determinată şi de posibilitatea durificării structurii acestor oţeluri prin precipitarea dispersă a unor compuşi chimici de tipul carburilor.6). aşa cum arată diagramele din fig. Caracteristicile oţelurilor microaliate cu vanadiu depind esenţial şi de mărimea granulaţiei oţelurilor. iar dacă viteza de răcire este mai mare.. cu efect minim de durificare. se practică laminarea controlată şi microalierea suplimentară cu Ti (care formează pelicule intercristaline de TiN ce constituie bariere pentru creşterea cristalelor de austenită)..04 %.): 8.0.5.. efectul de durificare este dependent de viteza de răcire după laminare.10 nm) de carbonitrură de V (uniform distribuite în masa de ferită a oţelurilor) în timpul răcirii oţelurilor după laminare. rezultă o cantitate mică de precipitate şi efectul de durificare este scăzut). În funcţie de reţeta de microaliere utilizată oţelurile de acest tip pot fi: − Oţeluri microaliate cu vanadiu.

Efectul microalierii cu Nb. deoarece au conţinut scăzut de carbon. semifabricatele obţinute prin laminare controlată pot avea caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (de exemplu. 8. în acest caz. Alierea cu Mo determină creşterea importantă a caracteristicilor mecanice ale acestor oţeluri (fiecare creştere cu 0. dar au tenacitatea scăzută şi temperatura de tranziţie ductil-fragil ridicată). care pot avea microstructura alcătuită din ferită şi perlită sau din ferită aciculară (bainită cu conţinut scăzut de carbon). cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0..7.27 %. Fig.2 sau Rt0..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR solubilitatea acestuia în austenită şi creând astfel condiţiile măririi cantităţii de carburi sau carbonitruri de Nb care precipită în structură) sunt realizate prin laminare controlată. cu răcire accelerată la sfârşitul procesului (călire directă). V şi Ti asupra dimensiunilor grăunţilor de ferită − Oţeluri microaliate cu niobiu şi molibden. cu %Nbm < 0. − Oţeluri microaliate cu vanadiu şi niobiu. dacă oţelurile sunt aliate suplimentar şi cu mici cantităţi de V sau Mo. datorită finisării intense a granulaţiei).05 % şi %Mom = 0. Configuraţia diagramelor TTT la oţelurile cu structură bainitică după laminarea controlată . care se pot prelucra sub formă de semifabricate şi produse fie prin laminare obişnuită (caz în care acestea prezintă caracteristici de rezistenţă mecanică bune.30 N/mm2 a rezistenţei la tracţiune şi limitei de curgere).1 %).5 > 700 N/mm2).1 % a %Mom conduce la sporirea cu 20. fie prin laminare controlată (care asigură creşterea tenacităţii şi micşorarea temperaturii de tranziţie ductil-fragil. Rp0. bainita superioară şi perlita au caracteristici mecanice apropiate).20.. acest efect de durificare nedatorându-se formării bainitei superioare în locul perlitei (deoarece oţelurile au conţinut scăzut de carbon şi. oţelurile de acest fel au în structură un conţinut procentual de perlită foarte mic (sunt denumite şi oţeluri cu conţinut redus de perlită) şi se caracterizează printr-o bună sudabilitate. deoarece molibdenul determină formarea bainitei superioare în locul perlitei la răcirea austenitei.. ci creşterii cantităţii de carbonitruri de Nb care precipită în structură în prezenţa molibdenului (alierea cu Mo micşorează concentraţia carbonului în perlită şi asigură astfel un surplus de 82 Fig 8.0.6.

ceea ce permite ca prin răcirea controlată la sfârşitul laminării semifabricatelor (cu jeturi de apă sau de aer comprimat) să se obţină structură cu ferită aciculară (bainită cu conţinut scăzut de carbon). 8.5 > 500 N/mm2) şi tenacitate foarte bună.04 % obţinute prin: a − laminare obişnuită (structură cu ferită poliedrică şi perlită dispuse în benzi).5 > 550 N/mm2).8. %Nbm = 0. Laminarea controlată şi menţinerea la un nivel scăzut a concentraţiei carbonului (%Cm < 0.5 > 500 N/mm2) şi de tenacitate (KV > 130 J la ta şi temperatura de tranziţie t50% < −20 oC). diagramele TTT la răcirea austenitei acestor oţeluri au configuraţia prezentată în figura 8. asigură obţinerea de semifabricate cu caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (Rp0. care. Mo şi/sau B.2 sau Rt0. Datorită reţetei de aliere utilizate.1 %) permit a se obţine din aceste oţeluri semifabricate care prezintă atât rezistenţă mecanică ridicată. b − laminare controlată (structură cu ferită aciculară) 83 .7. Rp0.8 %. aceste influenţe.1 % şi %Nm = 0.. permit a se realiza din aceste oţeluri semifabricate laminate cu caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (de exemplu.5. cât şi o bună tenacitate. aşa cum se poate observa pe micrografiile prezentate în figura 8. cu Rp0.0. deoarece au tendinţa spre formarea unor structuri fragile în ZIT. datorită existenţei în structură a unor precipitate de nitrură de V. cu %Vm < 0. împreună cu folosirea laminării controlate (pentru finisarea granulaţiei). 8.06 %. sudabilitatea acestor oţeluri nu este însă satisfăcătoare. %Mom = 0. care prezintă caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (de exemplu.8.. diferă esenţial de structura ferito-perlitică (cu cristale poliedrice de ferită) ce rezultă dacă se aplică laminarea obişnuită. Fig. Microstructurile unui oţel cu %Cm = 0.022 %. la care se adăugă uneori şi Nb.2. împreună cu efectele de finisare a granulaţiei şi de durificare prin precipitare induse de laminarea controlată şi de alegerea judicioasă a concentraţiilor elementelor de aliere. Oţelurile slab aliate cu structură feritică aciculară au conţinut scăzut de carbon (%Cm ≤ 0. acest tip de structură. %Mnm =1.08 %) şi sunt aliate cu mici cantităţi de Mn. − Oţeluri microaliate cu vanadiu şi azot.3 %.7.018.2 sau Rt0.2 sau Rt0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale carbon pentru formarea precipitatelor de carbonitruri de Nb).

5.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Oţelurile microaliate ferito-perlitice şi oţelurile slab aliate cu ferită aciculară au fost concepute în vederea utilizării la realizarea semifabricatelor laminate (de tip platbandă) pentru ţevile sudate destinate conductelor petroliere (amplasate subteran sau submarin) şi pentru construcţiile sudate ale instalaţiilor marine de foraj şi exploatare petrolieră.10. condusă după una din diagramele prezentate în figura 8.16 %). necesare la 84 .8 %) şi microaliate cu elemente care să le confere granulaţie fină. Semifabricatele din astfel de oţeluri sunt ieftine şi prezintă caracteristici mecanice ridicate (Rp0.20 % din structură).3.420 N/mm2.5 % O primă metodă de obţinere a structurii bifazice ferito−martensitice la semifabricatele laminate din astfel de oţeluri o reprezintă aplicarea unui TT intercritic constând din: a) încălzirea semifabricatelor la o temperatură ti ∈ (A1.1.9.2 = 320. Oţelurile cu forma incluziunilor nemetalice controlată se folosesc pentru obţinerea de semifabricate laminate cu anizotropie minimă a caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi (mai ales) de tenacitate.. Oţelurile bifazice (dual − phase steel) sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0.. se obţine o structură bifazică ferito-austenitică în care concentraţia carbonului în austenită este suficient de ridicată pentru a-i asigura o bună capacitate de călire. alegând convenabil parametrii ti şi τm. Rm = 600. 8. slab aliate cu mangan (%Mnm = 1. pentru transformarea austenitei în martensită şi obţinerea structurii bifazice ferito−martensitice. aşa cum se poate observa pe micrografiile prezentate în fig. Microstructura unui oţel bifazic cu %Cm = 0. 8. care se utilizează sub formă de semifabricate sau produse având structura alcătuită dintr-o matrice feritică în care se află dispersate uniform insule de martensită (care ocupă. putând fi utilizate la confecţionarea construcţiilor metalice şi mecanice la care nu sunt impuse condiţii deosebite privind tenacitatea materialelor.12 % şi %Mnm = 1.. iar ponderea formaţiunilor de austenită este la nivelul dorit al ponderii formaţiunilor martensitice în structura finală.5.30 %). b) răcirea rapidă (în apă) a semifabricatelor. Fig. O altă metodă de obţinere a semifabricatelor cu structură bifazică ferito-martensitică constă din laminarea controlată intercritică a oţelurilor.. 8...800 N/mm2 şi A = 15..7...9. 8.A3) şi menţinerea lor o durată τm la această temperatură.4.7..5. 10.

Pentru astfel de aplicaţii nu este recomandată utilizarea semifabricatelor laminate din oţel cu structură (ferito-perlitică) în benzi (care se caracterizează printr-o mare anizotropie a caracteristicilor mecanice). Ce etc.11. Diagrama pentru alegerea reţetei de microaliere la elaborarea oţelurilor cu forma incluziunilor nemetalice controlată 85 .Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale realizarea unor piese sau echipamente (funduri pentru recipiente sub presiune. Fig. Diagramele de laminare controlată intercritică pentru obţinerea semifabricatelor cu structură bifazică ferito−martensitică Fig.) şi concentraţia sulfului într-un astfel de oţel se alege astfel încât să rezulte efectul maxim de reducere a anizotropiei caracteristicilor de tenacitate. Pentru obţinerea unei astfel de structuri se impune ca oţelurile supuse laminării să nu conţină incluziuni nemetalice (sulfuri) plastice (care se dispun în timpul laminării sub formă de şiruri orientate în direcţia de deformare şi determină formarea structurii în benzi la răcirea semifabricatelor după laminare). controlul formei incluziunilor are ca scop principal obţinerea unor incluziuni de sulf globulare. fiind necesară realizarea unor semifabricate laminate cu o structură în care formaţiunile de perlită să fie uniform distribuite în masa de ferită.) supuse în exploatare unor solicitări mecanice complexe. 8. Zr. care generează în acestea stări de tensiuni mecanice bi sau triaxiale. raportul dintre concentraţiile elementelor adiţionale (Ti.11. aşa cum sugerează diagrama (de principiu) redată în figura 8.10. Metoda clasică de obţinere a incluziunilor de sulf cu formă controlată constau în tratarea oţelurilor la elaborare cu Ca şi Si. care modifică tipul incluziunilor (determină formarea unor incluziuni greu fuzibile. 8. le asigură finisarea şi le dispersează uniform în masa structurală a oţelurilor. zirconiu sau titan. lipsite de plasticitate şi uniform distribuite în structura oţelurilor. În prezent se aplică metoda introducerii la elaborarea oţelurilor a unor cantităţi mici de pământuri rare (lantanide). în consecinţă. globulare şi nedeformabile). rezervoare sferice etc.

livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică (table.1. iar simbolurile principalelor mărci standardizate din fiecare clasă sunt redate în tabelul 8. ce întrerup contactul lor cu mediile agresive şi le protejează astfel de acţiunea distructivă a acestora. Oţelurile inoxidabile comerciale. bare. Oţelurile inoxidabile care.7. profile pentru utilizări generale etc. au caracteristicile de calitate reglementate prin standardele SR EN 10088 şi STAS 3583 (care este încă în vigoare). Trebuie precizat că.20 % şi %Crm > 10. austenită. prezintă caracteristici bune de rezistenţă la oxidare şi la coroziune în gaze şi au capacitatea de a asigura caracteristici mecanice convenabile sunt denumite oţeluri refractare... 7. Oţelurile rezistente la coroziune Oţelurile rezistente la coroziune (oţelurile anticorosive) pot fi clasificate.6. Oţelurile inoxidabile şi refractare Oţelurile capătă proprietatea de a fi inoxidabile (de a prezenta o rezistenţă ridicată la acţiunea mediilor agresive cu care vin în contact). în două categorii: oţelurile inoxidabile. În funcţie de reţeta de aliere utilizată la elaborare. conform acestor standarde oţelurile inoxidabile sunt împărţite în clasele structurale prezentate în continuare.0 %. 8.6. în condiţii de temperatură ridicată. dacă sunt înalt aliate cu crom. la calificarea unui oţel ca oţel inoxidabil sau refractar se ia în considerare numai concentraţia cromului dizolvat în soluţiile solide pe bază de fier (ferită.6. scap.1.08 %.015 %.12. 8. oţelurile inoxidabile pot fi clasificate în: oţeluri aliate cu crom şi oţeluri aliate cu crom şi nichel. %Pm ≤ 0. martensită) existente în structura acestuia. a căror rezistenţă la coroziune este determinată de compoziţia chimică şi de structura acestora şi oţelurile patinabile. conţinuturi foarte scăzute de impurităţi (%Sm ≤ 0.). benzi. care interacţionează cu mediile corosive şi se acoperă cu pelicule compacte. sârme.1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8.3). care precizează că oţelurile inoxidabile trebuie să aibă %Cm < 1.5. formate din produşi de coroziune.5 %. deoarece cromul este un element carburigen (v. concentraţia masică minimă a cromului în astfel de oţeluri fiind %Crm = 10. Oţelurile inoxidabile feritice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi au compoziţia caracterizată prin %Cm ≤ 0. în funcţie de principalul factor care le asigură rezistenţa la acţiunea mediilor de lucru agresive.04 %) şi concentraţia 86 . această prescripţie este cuprinsă şi în SR EN 10020.

X6CrAl3..0.. aluminiu (%Alm ≤ 2 %). aşa cum rezultă din următoarele exemple: X6Cr13.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale masică de crom încadrată în una din următoarele reţete: %Crm = 11. titan (%Tim = 0...7.feritic Austenito . pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Al.0. %Crm = 17..5 %). X6Cr17. Si.4.. Zr).6 %). X2CrAlTi18−2. X6CrNi17−1.. molibden (%Mom = 0. X2CrNi12. Ti. niobiu (%Nbm = 0. Tabelul 8.18 % sau %Crm = 25. în compoziţia acestor oţeluri se pot adăuga în diverse concentraţii şi alte elemente: siliciu (%Sim ≤ 1 %).3.. nichel (%Nim = 0..8 %) şi/sau zirconiu (%Zrm = 0. X2CrTi12.. stabilizarea feritei şi mărirea rezistenţei la coroziune intercristalină (Nb.5 %).3.8. X6CrMo17−1. Principalele mărci de oţeluri inoxidabile Marca de oţel conform: SR EN 10088 STAS 3583 X6Cr13 X6Cr17 X3CrTi17 X2CrMoTi18−2 X6CrAl13 X12Cr13 X20Cr13 X30Cr13 X39Cr13 X50CrMoV15 X2CrNi18−9 X5CrNi18−10 X6CrNiTi18−10 X2CrMnNi17−7−5 X2CrMnNiN18−9−5 X2CrNiMo17−13−3 X1NiCrMoCu25−20−5 X6CrNiMoTi17−12−2 X2CrNiMoCuN25−6−3 X2CrNiMoCuWN25−7−4 7Cr130 8Cr170 8TiCr170 2TiMoCr180 7AlCr130 10Cr130 20Cr130 30Cr130 40Cr130 45VMoCr145 2NiCr185 5NiCr180 10TiNiCr180 2MoNiCr175 2CuMoCrNi250 10TiMoNiCr175 - Clasa structurală Feritic Feritic Feritic Feritic Feritic Ferito . X6CrMoNb17−1.. pentru finisarea granulaţiei. X3CrTi17.1 %).13 %. reţetele cu concentraţii mari de crom prezentând şi bune proprietăţi de refractaritate.. X2CrNbZr17.. Mo).3. pentru îmbunăţăţirea tenacităţii şi prelucrabilităţii prin deformare plastică (Ni).martensitic Martensitic Martensitic Martensitic Martensitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenito . Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral acestor prescripţii.1.feritic 87 .30 %. X2CrMoTi17−1. X2CrMoTi29−4...3..

.6.8 %). X70CrMo15. X7CrNiAl17−7.5 %). X90CrMoV18. Nb.13 %. %Pm ≤ 0.6. V) sau pentru evitarea apariţiei fenomenelor de fragilitate la revenire (Mo).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aceste oţeluri prezintă. menţinerea la aceste temperaturi o durata τm = 30. fig. Cu. %Crm = 17.. X50CrMoV15.3. aluminiu (%Alm ≤ 1. Mo).. 8. Cu). în compoziţia acestor oţeluri se pot adăuga în diverse concentraţii şi alte elemente: siliciu (%Sim ≤ 1 %).0. X105CrMo17. niobiu (%Nbm = 0.. cum ar fi apariţia fazei σ în cazul menţinerilor îndelungate în intervalul de temperaturi 550..1.08.. Principalele probleme care pot să apară la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri sunt legate (v. pentru finisarea granulaţiei. conţinuturi foarte scăzute de impurităţi (%Sm ≤ 0.. Mărcile de oţeluri comerciale din aceste clase structurale corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte.3.. la orice temperatură în stare solidă. X4CrNiMo16−5−1. constând din încălzirea la ti = 750.2 %) pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Al.700 oC).. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X12Cr13.18 %. X46Cr13.2. cupru (%Cum = 1.5 %). cât şi datorită intervenţiei altor fenomene. caracteristicile de utilizare ale acestor oţeluri nu pot fi modificate prin aplicarea de TT cu schimbare de fază. X8CrNiMoAl15−7−2...04 %) şi concentraţia masică de crom încadrată în una din următoarele reţete: %Crm = 11.015 %. X5CrNiMo13−4..0. 7. pentru îmbunăţăţirea tenacităţii şi prelucrabilităţii prin deformare plastică (Ni).850 oC (temperaturile mai mari fiind recomandate la construcţiile sudate din oţeluri feritice cu concentraţii ridicate de crom). X5CrNiCuNb16−4. nichel (%Nim = 1.0 %. X20Cr13.0 %).. singura modalitate tehnologică de a le influenţa caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate constă în ecruisarea lor prin deformare plastică la rece. molibden (%Mom = 0. o structură monofazică feritică (eventual.. 88 .. cu foarte mici cantităţi de carburi globulare uniform distribuite în matricea feritică) şi. locale (la îmbinările sudate) sau globale (la întreaga construcţie sudată). prin folosirea unor tehnologii de sudare adecvate şi prin aplicarea unor TT postsudare.. aceste probleme se pot rezolva prin alegerea corespunzătoare a MA pentru sudare. Oţelurile inoxidabile feritice au o sudabilitate relativ bună...1.. Oţelurile inoxidabile martensitice şi ferito-martensitice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi au compoziţia caracterizată prin %Cm = 0. ca urmare.24) de sensibiltatea lor ridicată la supraîncălzire (creşterea pronunţată a granulaţie în cazul încălzirii şi menţinerii lor la temperaturi mai mari de 900 oC) şi de tendinţa acestora spre fragilizare şi fisurare (atât datorită creşterii granulaţiei... mărirea călibilităţii şi durificarea prin precipitare a acestor oţeluri (Ni.1. pentru îmbunăţăţirea rezistenţei la coroziune în anumite medii (Al. Si.. urmată de aplicarea unui TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul adecvat obţinerii caracteristicilor dorite).40 min şi răcirea în aer.6 %) şi/sau vanadiu (%Vm = 0.

datorită intervenţiei fenomenelor de stabilitate la revenire şi de durificare secundară (separararea unor carburi de crom fin dispersate..6.. în structura martensitică apar precipitate ale compuşilor intermetalici pe care îi formează elementele de aliere suplimentare (de tipul MoNi3. care măresc duritatea structurilor de revenire). aluminiu (%Al m = 0.3). X7CrNiAl17−7...630 oC şi τm = 1.1050 oC) o structură martensitică cu conţinut scăzut de carbon..3.. încât transformarea alotropică Feγ ⇔ Feα nu este suprimată şi aceste oţeluri prezintă transformări de fază în stare solidă (în condiţii de echilibru termodinamic sunt posibile transformările de tipul austenită ⇔ ferită) şi se călesc în aer (sunt oţeluri autocălibile).6 %).) şi se produce un efect de durificare (îmbătrânire) important. la oţelurile cu concentraţii mari de carbon (%Cm > 0. 7. caracterizată prin rezistenţă mecanică redusă şi plasticitate ridicată. scap..17 %). molibden (%Mo m = 0. prin aplicarea unui TT de revenire (la ti = 470. alcătuiesc o subdiviziune specială a oţelurilor inoxidabile martensitice (având ca mărci reprezentative X4CrNiMo16−5−1..0 %) şi/sau niobiu (%Nb m = 0.3 ore). Oţelurile cu conţinuturi scăzute de carbon (%C m < 0.1300 N/mm2).. de la ti = 1025.1050 oC) o structură austenitică. căpătând o structură martensitică sau ferito – martensitică. Oţelurile PH cu %Nim = 3.1.. care se poate transforma în martensită (cu conţinut redus de carbon. Procesele care au loc la revenirea structurilor de călire ale acestor oţeluri (bogat aliate cu crom şi alte elemente de aliere) diferă de procesele care au loc la revenirea structurilor de călire ale oţelurilor nealiate (v. scap. X8CrNiMoAl15−7−2) şi sunt denumite oţeluri cu durificare prin precipitare (oţeluri PH – preciptation hardening).2 = 800...8 % au Ms << ta şi prezintă (la ta) după călire (în aer de la ti = 950... cu cupru..60 J) şi de rezistenţă la coroziune. fără afectarea inadmisibilă a caracteristicilor de tenacitate (energia de rupere se menţine la niveluri KV = 40.7.2 %) aceste condiţii sunt uşor de întrunit...4). În majoritatea cazurilor oţelurile din aceste clase structurale se utilizează în starea metalurgică conferită prin aplicarea unui TT de călire + revenire.8 %).. având rezistenţă mecanică scăzută şi 89 .5 % au Ms > ta şi prezintă după călire (în aer sau ulei.... uneori..Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Aceste oţeluri au concentraţia de crom suficient de scăzută în corelaţie cu concentraţia de carbon.08 %) şi conţinuturi ridicate de crom (%Cr m = 15.1200 N/mm2 şi Rm = 1000. iar caracteristicile mecanice ale structurilor de revenire pot indica prezenţa fenomenelor de fragilitate la revenire (v.... caracteristicile de rezistenţă mecanică înregistrând creşteri semnificative (Rp0. 5. Oţelurile PH cu %Nim = 6.5 %).. în timp ce la oţelurile cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0..0... care prezintă o capacitate particulară de creştere a caracteristicilor de rezistenţă mecanică prin aplicarea de TT. X5CrNiCuNb16−4. cupru (%Cu m = 1..1 %) pentru asigurarea structurilor martensitice la răcirea în aer se impune alierea lor suplimentară cu nichel şi. NbNi3 etc. aliate suplimentar cu nichel (%Ni m = 3.3.5 %).

6.3. la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri trebuie utilizate MA cu concentraţii scăzute de carbon şi conţinuturi minime de impurităţi (S.04 %. Oţelurile inoxidabile martensitice şi ferito – martensitice cu %Cm < 0.0. motiv pentru care oţelurile sunt denumite şi oţeluri austenitice tip 18−8. cu vr = 70. 8.−80 oC. alcătuit din călire martensitică şi revenire. menţinerea la tco o durată τm = 7. Compoziţia chimică a acestor oţeluri poate fi caracterizată astfel: • concentraţia masică de carbon este scăzută.5 % călite şi îmbătrânite.750 oC sau.4 % sunt sudabile.) şi instrumentelor de măsurare şi nu se utilizează la realizarea construcţiilor sudate..5 ore. în apă şi în foarte mulţi agenţi chimici. ca urmare... fiind recomandat TT de revenire la ti = 600. N şi. iar după sudare trebuie aplicate TT care să confere îmbinărilor sudate structuri asemănătoare cu cea corespunzătoare MB... Oţelurile inoxidabile martensitice cu %Cm > 0.4 % sunt destinate confecţionării sculelor (cuţite...520 oC şi τm = 1. instrumente chirurgicale etc. care au efecte negative majore asupra tenacităţii).. dacă este posibil... mai ales H. Oţelurile inoxidabile austenitice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi nichel şi reprezint[ o clasă structurală de oţeluri cu proprietăţi deosebite: rezistenţă mare la coroziune în aer.1. pentru micşorarea stabiltăţii austenitei prin separarea unor particule de carburi de crom şi alte elemente de aliere şi apoi răcirea în apă).5.80 oC/oră.15 %. structura austenitică se ecruisează puternic prin deformare plastică la rece şi. aceste oţeluri ridică probleme tehnologice la prelucrarea prin aşchiere sau prin deformare plastică.....1. • reţeta de aliere de bază a acestor oţeluri prevede concentraţii masice de crom %Crm = 18... conform indicaţiilor diagramei din figura 7.. %Cm ≤ 0. deoarece.. P. menţinerea la această temperatură o durată τm = 0. un TT complet. prin aplicarea ulterioară a unui TT de revenire (la ti = 500. dar oţelurile moderne au %Cm ≤ 0. în mod obişnuit..8 ore şi apoi reîncălzirea la ta) sau prin aplicarea unui TT de destabilizare a austenitei (constând din reîncălzirea oţelurilor la ti = 750.10 %..5 ore) se obţin efecte de durificare prin precipitare similare celor tipice oţelurile PH cu %Nim = 3.850 oC. comportare paramagnetică şi o bună sudabilitate. aceste oţeluri au tendinţa de fragilizare la rece.02..24. la tco = −70. plasticitate mare.20 % (corespunzătoare oţelurilor inoxidabile) şi concentraţii masice de nichel %Nim = 8.. această reţetă fiind modificată la oţelurile pentru − 90 . BMT trebuie bine protejată în timpul sudării faţă de acţiunea nocivă a atmosferei înconjurătoare (prin utilizarea procedeelor de sudare în mediu de gaz inert).. tenacitate şi rezistenţă mecanică ridicate la temperaturi scăzute (până la –270 oC)..1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR plasticitate ridicată) prin aplicarea unui TT de călire la temperaturi scăzute (constând din răcirea oţelurilor.

. medii foarte agresive etc..8.7 %). Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte.04 %) au structura de echilibru la ta complet austenitică.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale aplicaţii speciale (caracterizate prin condiţii severe de lucru: solicitări mecanice cu intensităţi mari şi/sau aplicate dinamic. 45 % (şi sunt denumite oţeluri tip 15−35.15 % asigurându-le o bună rezistenţă la oxidare în medii uscate. efectele favorabile ale cromului se diminuează odată cu creşterea conţinutului de carbon al oţelurilor (care favorizează apariţia carburilor în structura acestora). Deoarece nu prezintă transformări în stare solidă. temperaturi ridicate. molibdenul (%Mom = 2. Ti) sau pentru stabilizarea structurii austenitice şi înlocuirea parţială a nichelului (Mn. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X10CrNi18−8. singura modalitate tehnologică de a le influenţa caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate constă în ecruisarea lor prin deformare plastică la rece.0.5. solubilitatea carbonului în austenită la această temperatură fiind mai mare decât concentraţia carbonului existent în aceste oţeluri şi.5. 20−25. iar %Crm >15 % conferind oţelurilor rezistenţă la coroziunea (de tip elecrochimic) produsă de mediile active apoase...4. nichelul acţionează favorabil asupra rezistenţei la coroziune şi îmbunătăţeşte caracteristicile mecanice la temperaturi înalte ale oţelurilor. X6CrNiMoNb17−12−2. X2CrNiMo17−12−2.25 % şi %Nim = 15.. niobiul (%Nbm = 0..0. Nb.. cromul este elementul de aliere care conferă acestor oţeluri rezistenţă la coroziune şi la oxidare. 91 . pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Si.7 %)..4 %). deoarece probabilitatea declanşării proceselor de corodare electrochimică a structurii monofazice austenitice (cu %Crm = 10.10 %). • majoritatea oţelurilor austenitice crom-nichel au în compoziţie şi alte elemente de aliere decât carbonul. N). Cu. X12CrMnNiN18−9−5.25 %).1 %) sau titanul (%Tim = 0..0 %) în astfel de medii este aproape nulă. 25−35 etc. la temperaturi înalte.12.. pentru îmbunăţăţirea rezistenţei la coroziune (Mo.. Mo). ca urmare. %Crm = 12. Oţelurile cu conţinuturi reduse de carbon (%Cm ≤ 0. azotul (%Nm = 0. X6CrNiTi18−10. caracteristicile de utilizare ale acestor oţeluri nu pot fi modificate prin aplicarea de TT cu schimbare de fază... urmată de aplicarea unui TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul adecvat obţinerii caracteristicilor dorite).)... fiind elementul de aliere care le conferă structura austenitică şi asigură (în cazul când %Nim > 8 %) menţinerea unei astfel de structuri până la temperatura ambiantă (prin modificarea substanţială a poziţiei punctelor critice de transformare în stare solidă A1 şi A3). cromul şi nichelul (elementele reţetei de aliere de bază): siliciul (%Sim ≤ 1. prezintă cea mai bună comportare în prezenţa mediilor agresive de lucru.1...... manganul (%Mnm = 2. care se realizează cu %Crm = 15..). X3CrNiCu18−9−4.3 %).. cuprul (%Cum = 0. X2CrNi18−9.

15 %) au structura de echilibru la ta alcătuită din austenită şi carburi de crom. 850 oC). se produce uniformizarea prin difuzie a concentraţiei cromului în cristalele de austenită.1100 oC. sub 450 oC difuzia elementelor care formează carburile nefiind posibilă. pentru menţinerea structurii monofazice austenitice (până la ta). sărăcirea în crom a acestor margini este parţial compensată şi rezistenţa la coroziune a oţelului este puţin afectată. aşa cum se poate observa în imaginile prezentate în figura 8. instabilă termodinamic şi. pentru dizolvarea carburilor în austenită şi răcirea lor rapidă (în apă). Pentru a le conferi o structură monofazică austenitică rezistentă la coroziune.04. dacă durata menţinerii este sub limita inferioară a intervalului critic. atunci când piesele realizate dintr-un astfel de oţel vin în contact cu un mediu agresiv de lucru. marginile (sărăcite în crom) ale cristalelor de austenită sunt atacate. iar peste 850 oC austenita are capacitate ridicată de a dizolva carbon şi separarea carburilor nu mai este justificată termodinamic. se produce separarea din austenită a carbonului în exces sub formă de carburi de crom. carbonul ajunge mai repede la marginile cristalelor de austenită şi formează carburile cu cromul din austenita situată în zonele adiacente acestor margini. ca urmare. această structură bifazică putând favoriza declanşarea proceselor de corodare a oţelurilor în prezenţa mediilor agresive. structura monofazică astfel obţinută este alcătuită din austenită suprasaturată în carbon. se aplică TT de călire de punere în soluţie (a carburilor). marginile cristalelor de austenită îşi diminuează puţin concentraţia de crom şi diminuarea rezistenţei la coroziune a oţelului este mică.. cantitatea de carburi precipitate este redusă. iar dacă durata menţinerii este mai mare decât limita superioară a intervalului critic.. după precipitarea intercristalină a carburilor de crom. dacă semifabricatele sau piesele confecţionate dintr-un oţel cu această structură sunt supuse încălzirii (în procesul de prelucrare sau în cursul utilizării). 0. • aşa cum se poate deduce examinând diagrama din figura 8.. creşte concentraţia în crom a marginilor acestor cristale. Aspectele prezentate sugerează şi principalele căi de acţiune pentru diminuarea susceptibilităţii oţelurilor inoxidabile austenitice faţă de coroziunea 92 . constând în încălzirea oţelurilor la ti = 1000. separarea intercristalină a carburilor de crom şi scăderea concentraţiei de crom de la marginile cristalelor de austenită diminuează rezistenţa la coroziune a oţelului.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Oţelurile cu conţinuturi de carbon mai mari (%Cm = 0. ca urmare. astfel că. pentru fiecare temperatură situată în intervalul critic de temperaturi există un interval critic al duratei de menţinere..13. • viteza de difuzie a carbonului în austenită este mai mare decât cea corespunzătoare cromului şi. proces care prezintă următoarele particularităţi: • separarea carburilor apare numai în cazul încălzirii într-un interval critic de temperaturi (450 oC. pentru care intensitatea sensibilizării la coroziune intercristalină a oţelului este maximă.12. fenomen numit coroziune intercristalină.

sulful şi fosforul favorizează apariţia fisurării la cald. pentru ca separarea intercristalină a carburilor de crom să afecteze în mică măsură rezistenţa la coroziune a marginilor cristalelor de austenită şi/sau microalierea oţelurilor cu titan. siliciul. Dacă se analizează diagrama structurală prezentată în figura 7. creşterea concentraţiei cromului. care. niobiu sau tantal sunt denumite oţeluri stabilizate). în 93 . leagă carbonul în exces sub formă de carburi proprii şi asigură astfel menţinerea nealterată a concentraţiei cromului în cristalele de austenită (oţelurile inoxidabile austenitice microaliate cu titan. Fig.04 %). deoarece formează cu elementele de aliere tipice oţelurilor inoxidabile austenitice (nichel.24. carbonul. se observă că principalele probleme care pot afecta sudabilitatea oţelurilor austenitice crom-nichel sunt: fisurarea la cald şi fragilizarea indusă de formarea fazei σ . Diagrama timp – temperatură − sensibilizare la coroziunnea intercristalină (TTS) a oţelului inoxidabil X10CrNi18−8 Oţelurile inoxidabile austenitice au o bună sudabilitate. niobiu) compuşi (sulfura de nichel. apariţia fenomenului este influenţată de următorii factori: − compoziţia chimică a BMT din care rezultă prin solidificare CUS (dependentă de compoziţia şi puritatea MB şi MA). niobiu sau tantal. Microfotografia unei zone afectate de coroziunea intercristalină la o piesă din oţel inoxidabil austenitic X10CrNi18−8 Fig. 8.13. pentru evitarea formării carburilor de crom în structura oţelurilor.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale intercristalină: reducerea concentraţiei de carbon (%Cm ≤ 0.12. • Fisurarea la cald a CUS realizate prin sudare se produce la temperaturi ridicate (peste 1200 oC). având afinitatea faţă de carbon mai mare decât cromul. carburi de titan şi niobiu. 8. titan. silicaţi) care sunt faze uşor fuzibile sau care formează cu fierul sau cu elementele de aliere eutectice uşor fuzibile. în timpul solidificării CUS. fisurile formate la cald având caracter interdendritic şi fiind cauzate de prezenţa unor faze uşor fuzibile în zonele intercristaline ale structurii primare a CUS.

8.4 %) împiedică fisurarea la cald. ferita este faza care se deformează uşor şi ajută la diminuarea nivelului energetic al câmpului de tensiuni care apare datorită sudării) şi dizolvarea elementelor nocive (sulf.4. faza σ apare (mai greu) după sudare. Ti şi de procesele de deformare plastică la rece şi pot fi înlăturate aplicând după sudare (sau după operaţiile de prelucrare prin deformare plastică la rece) un tratament termic constând din încălzirea zonei sigmatate la ti ≅ 1000 oC. Aceste oţeluri combină bunele proprietăţi ale oţelurilor inoxidabile feritice şi austenitice. Oţelurile inoxidabile austenito – feritice sau ferito – austenitice.. Fragilizarea prin faza σ se produce atunci când în îmbinările sudate apare faza σ.. relaxarea tensiunilor mecanice care apar în timpul cristalizării primare a CUS (la temperaturi înalte.. faza σ apare (mai uşor) în aceleaşi zone. fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi nichel şi reprezintă o clasă structurală de oţeluri utilizată relativ recent (cu toate că primele oţeluri duplex au apărut încă din 1930) la fabricarea aparaturii tehnologice de presiune şi a construcţiilor sudate.) sub formă de compuşi greu fuzibili sau care formează cu fierul sau cu elementele de aliere eutectice greu fuzibile. menţinerea la această temperatură o durată τm = 2. %Crm = 22. %Mom = 1. apariţia fazei σ (sigmatarea) şi fragilizarea care o însoţeşte sunt favorizate de prezenţa unor elemente de aliere ca Mo... ca urmare. carbonul etc. prin realizarea următoarelor etape: γ + α → γ + α + σ → γ + σ. iar prezenţa austenitei conferindu-le o bună ductilitate şi tenacitate.. compus intermetalic FeCr caracterizat prin duritate ridicată şi fragilitate accentuată.. prezenţa în structură a feritei asigurându-le niveluri ridicate ale rezistenţei mecanice şi rezistenţei la coroziune.2 % şi %Cum ≤ 2 %. în zonele încălzite la 600...04 %.. la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri s-a constatat că structurile realizate în CUS şi ZIT nu mai prezintă raportul unitar al conţinuturilor procentuale de ferită 94 . denumite şi oţeluri duplex. ferita are rezistenţa la deformare mai mică decât austenita şi. direct din austenită . Nb. prin realizarea următoarelor efecte: finisarea structurii (ferita cristalizează înaintea austenitei şi împiedică formarea structurilor dendritice grosolane). Si.. − prezenţa feritei în structura CUS (într-un conţinut procentual de 3.. wolframul.5 %.6. iar dacă structurile sunt austenito − feritice. prin realizarea următoarelor etape: γ → γ + α → γ + α + σ → γ + σ. fixând elementele nocive (sulful. %Nim = 4. siliciu) şi diminuarea pericolului de formare a eutecticelor uşor fuzibile. raportul preferat al conţinuturilor procentuale de ferită şi austenită în structura oţelurilor de acest tip este cel unitar (%α ≅ 50 % şi %γ ≅ 50 %).24.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR timp ce manganul. dacă MB sau CUS au structura complet austenitică.4 ore şi răcirea în aer. vanadiul şi molibdenul împiedică fisurara la cald. fosfor.1. Primele oţeluri duplex realizate au avut compoziţia: %Cm ≤ 0.900 oC.

dar nefiind recomandate pentru echipamentele şi aparatele tehnologice destinate aplicaţiilor criogenice.5. mai ales dacă nu este posibilă aplicarea de TT postsudare..30 % (unele conţinând şi %Wm = 0. tenacitatea oţelurilor duplex are nivelul situat între nivelurile corespunzătoare oţelurilor inoxidabile austenitice şi feritice. iar rezistenţa la tracţiune şi limita de curgere sunt aproximativ de două ori mai mari decât ale oţelurilor inoxidabile austenitice.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale şi austenită.4 % .. care au în mod obişnuit %Nim = 5. A doua generaţie de oţeluri duplex a avut compoziţia chimică caracterizată prin %Cm ≤ 0.5 %).0 %).7.1.. oţelurile duplex putând fi utilizate pentru confecţionarea pieselor. iar caracteristicile de rezistenţă la coroziune ale îmbinărior sudate sunt nesatisfăcătoare.26 %..15. %Crm = 24.X3CrNiMoN27−5−2... azotul a fost utilizat pentru înlocuirea parţială a nichelului ca element austenitizant. %Nim = 6.. MA cu compoziţie apropiată de a MB se utilizează numai în cazul când se efectuează TT postsudare pentru rectificarea structurilor din CUS şi ZIT. este necesar ca MA utilizate la sudare să fie supraaliate cu nichel (MA trebuie să aibă %Nim ≅ 9 %. X2CrNiMoCuWN25−7−4. Rezistenţa la coroziune a oţelurilor duplex din generaţia a doua este mai bună decât a oţelurilor inoxidabile austenitice. de tipul unor compuşi intermetalici cu conţinuturi ridicate de crom şi molibden sau nitruri de fier şi/sau de elemente de aliere) care fragilizează structura şi micşorează rezistenţa la coroziune a acesteia. • în procesul de sudare se produc fenomene metalurgice de precipitare în CUS şi ZIT a unor faze dure (faze δ. 95 ... asigurând menţinerea raportului unitar al conţinuturilor procentuale de ferită şi austenită în zonele caracteristice ale îmbinărilor sudate ale echipamentelor trehnologice sau construcţiilor realizate din astfel de materiale..04 %. iar sudarea fără MA sau cu pMA scăzute (valori mari ale pMB) nu este recomandată (trebuie evitată).5. constatându-se că el îmbunătăţeşte rezistenţa mecanică şi rezitenţa la coroziune şi contribuie la formarea austenitei din ferită la temperaturi ridicate. X2CrNiMoN25−7−4.X2CrNiMoN22−5−3. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X2CrNiN23−4. respectarea acestei prescripţii asigurând formarea şi menţinerea cantităţii corespunzătoare de austenită în structura CUS..0.X2CrNiMoCuN25−6−3.8 %. %Cum ≤ 2. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte. construcţiilor şi echipamentelor care funcţionează la temperaturi superioare temperaturii de –50 oC (în condiţii de frig climatic sau industrial). spre deosebire de MB.5 % şi %Nm = 0. Pentru realizarea unor îmbinări sudate de calitate la realizarea aparatelor tehnologice sau construcţiilor metalice din oţeluri duplex se recomandă a se avea în vedere următoarele aspecte: • pentru a obţine CUS cu caracteristici corespunzătoare.. %Mom = 3.

Al2O3. deoarece. iar rezistenţa mecanică la temperaturi ridicate se asigură oţelurilor prin alierea cu crom. iar solubilitatea azotului în ferită este mai scăzută decât în austenită. 20VNiWMoCr120 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice).45 %. 10AlCr180. 96 . O aplicaţie în care alegerea oţelurilor termorezistente ridică probleme interesante o constituie fabricare ţevilor pentru cuptoarele instalaţiilor de piroliză din combinatele petrochimice. Pentru aplicaţiile tehnice la care temperaturile de lucru sunt foarte ridicate (550. rezistenţa la oxidare este conferită oţelurilor de alierea cu crom şi este îmbunătăţită de alierea suplimentară cu siliciu şi aluminiu (elemente care asigură formarea pe suprafetele pieselor realizate din astfel de oţeluri şi exploatate la temperaturi ridicate a unui strat compact şi aderent de oxizi.. aşa cum s-a arătat anterior. 15SiNiCr250. 12SiNiCr360 şi 10TiAlCrNi320 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate austenitice). nichel..5.0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fenomenele de precipitare se produc în principal în zonele feritice ale structurii CUS şi ZIT. SiO2. 12NiCr250. uneia din clasele structurale anterior prezentate: feritică. 12TiNiCr180. table.) şi barelor forjate.35. molibden. oţelurile inoxidabile prezintă şi o bună refractaritate (mai ales. Pentru această aplicaţie singurele oţeluri care dau rezultate bune sunt oţelurile austenitice crom – nichel tip 15−35. wolfram. principalele mărci de astfel de oţeluri (simbolizate în acelaşi mod ca şi oţelurile aliate pentru construcţia de maşini cuprinse în STAS 791) sunt: 10AlCr70. 8. deoarece elementele de aliere difuzează mai uşor în această fază. în funcţie de compoziţia lor chimică. peste care se manifestă cu intensitate mare fenomenul de fluaj).1. micşorează tendiţa de fragilizare la cald a acestora şi/sau le măresc temperatura de recristalizare primară. Oţelurile refractare (termorezistente) pot aparţine. destinate fabricării produselor prin deformare plastică la cald. ce protejează materialul împotriva oxidării în profunzime). 20−25 sau 25−35. 15SiNiCr200. de tipul Cr2O3. iar precipitarea nitrurilor se produce mai intens dacă MB nu are un conţinut suficient de azot (care să determine formarea şi stabilizarea austenitei) sau dacă nu se folosesc MA supraaliate cu nichel. ţevi prin care circulă hidrocarburi şi care au domeniul temperaturilor de lucru [700 oC.. s-a constatat că apariţia fazelor δ este determinată de menţinerile îndelungate la temperaturi ridicate. 40SiNiCr250. vanadiu (care durifică oţelurile prin formarea de carburi stabile. în general sub 550 oC).6. sârme etc. semifabricatelor laminate finite (profile pline şi fasonate. martensitică sau austenitică. 900 oC]. dacă aplicaţiile în care sunt utilizate se caracterizează prin temperaturi de lucru nu prea mari.. 10AlCr240 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate feritice).1100 oC) se utilizează oţelurile refractare (termorezistente) speciale. cu conţinuturile de carbon %Cm = 0. având calitatea reglementată de STAS 11523. 20VNiMnCr120. benzi.

creşterea excesivă a cantităţii de carburi în structură fiind una din principalele cauze care produc degradarea ţevilor). dar nu afectează inadmisibil sudabilitatea acestor oţeluri (cu anumite precauţii tehnologice ţevile pentru cuptoarele instalaţiilor de piroliză pot fi sudate).35.45 % a fost adoptată ţinând seama că.0. nichelul asigură acestor aliaje o rezistenţă excepţională la coroziune în medii puternic reducătoare. 8.. aluminiu. wolfram (%Wm = 3…5 %). aceste oţeluri prezintă viteze de fluaj minime şi rezistenţe tehnice de durată (fluaj) maxime şi au tendinţă redusă de carburare în prezenţa mediilor de hidrocarburi (carburarea ţevilor şi. iar cromul. Dependenţa dintre viteza de fluaj şi concentraţia de carbon la oţelurile austenitice crom – nichel tip 15–35 Fig. care au în compoziţie şi mici cantităţi de carbon (%Cm = 0.01…0. împreună cu siliciul şi aluminiul.25 %). ca urmare.15. conţinutul ridicat de carbon diminuează prelucrabilitatea prin deformare plastică a acestor oţeluri.. siliciu (%Sim < 2 %). impunând fabricarea ţevilor prin turnare centrifugală.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale având structura de echilibru la ta alcătuită din austenită şi carburi. celelalte componente contribuind la creşterea rezistenţei mecanice la cald şi asigurarea unei bune comportări la fluaj. 97 . niobiu (%Nbm = 3…5 %).14. Dependenţele dintre rezistenţa tehnică de durată şi concentraţia de carbon la oţelurile austenitice crom – nichel tip 15–35 şi 25–20 Pentru aplicaţiile în care mediul de lucru este foarte agresiv şi/sau temperaturile de lucru sunt ridicate. Fig.05 %) şi alte elemente de aliere: molibden (%Mom = 2…25 %. datorită numărului mare de componente aceste materiale sunt denumite superaliaje. zirconiu etc. titan.15. se utilizează aliaje speciale Ni−Cr ( %Nim = 45…70 % şi %Crm = 12…. Soluţia folosirii unor oţeluri cu %Cm = 0. 8. le asigură o foarte bună rezistenţă la oxidare.14 şi 8. aşa cum arată diagramele din figurile 8. fier (%Fem = 2…12 %).

cupru (%Cum = 0.0. tenace şi aderente la suprafaţa produselor.8 0 10 % max. 0. prin duritatea.. Incoloy. 0 % 8.6…1. durificate prin precipitarea unor compuşi chimici. oţelurile aparţinând acestei categorii au concentraţiile de carbon scăzute (%Cm ≤ 0.02….8.55 %).. care se comportă ca nişte straturi autoprotectoare. Compoziţiile chimice de bază ale unor superaliaje refractare Denumirea comercială INCONEL 625 INCONEL X 750 HASTELLOY C HASTELLOY X WASPALLOY NIMONIC 901 NIMONIC 105 %Nim min.0…2.Ti) sau (Ni.8. %Pm ≤ 0. %Sm. sunt slab aliate cu crom (%Crm = 0. 18…22 %Tim = 1…1. %Pm ≤ 0. fineţea mare şi gradul lor de dispersie ridicat.02 %).5…1.%Sim =1. %Fem = 30…33 %.25 %). prin interacţiunea lor timp de 1.30….%Tim = 2…3 1 2 % 4.3 ani cu atmosfera înconjurătoare. cum ar fi Ni3Nb.0. cum ar fi aluminiul (%Alm ≥ 0.10 %).015….%Tim = 2…3 % 10 %Wm = 4…5 %.04 %. care.035 %.0…1 1.Fe)3Al.65 %). cu caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. Ni3(Al.1..5 %. niobiul (%Nbm = 0. respectiv. a unor pelicule (patine) de oxizi şi sulfat complex de fier.15 %) şi conţin mici cantităţi de elemente care fixează azotul sub formă de nitruri stabile. 8. Superaliajele sunt cunoscute sub denumirile comerciale. 12…15 %Tim = 2…3 %. Hastelloy.%Sim = 0 0 1 1 3% 3. %Fem = 5…9 % .30 %). 58 min.12 %) şi titanul (%Tim = 0. %Alm = 0 1 2 1 6% 5. dacă oţelurile sunt complet dezoxidate (calmate) la elaborare. Pentru a realiza o astfel de comportare. conţinuturile de impurităţi ale acestor oţeluri sunt limitate la nivelurile %Sm. %Alm = 4…5 5 % Superaliajele au structura alcătuită din soluţii solide ale componentelor.6…6. dacă oţelurile sunt livrate 98 . zirconiu (Zrm ≤ 0.0.5…5. 70 55…65 45…50 50…55 42…43 50…55 %Crm 20…23 14…17 15…19 20…23 18…21 12…14 14…15 Compoziţia chimică.. cele mai cunoscute tipuri de aliaje din această clasă fiind: Inconel.060 %).0…1 %Nbm = 3…4 %. molibden (Mom ≤ 0. ce pasivează produsele (reduc viteza de coroziune uniformă la valori apropiate de 0 mm/an). contribuie la creşterea rezistenţei mecanice. %Fem = 3…4 15…17 0.6. compacte. %Fem = 17…20 %. 8.16 %).8…1.12…0.5…5.2.25…0. vanadiul (%Vm = 0. cu care firmele producătoare le-au lansat pe piaţă. rezistenţă determinată de formarea pe suprafaţa produselor realizate din astfel de oţeluri. % Alte elemente %Mom %Com max.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabel 8. Nimonic etc. nichel (%Nim ≤ 0. Oţelurile patinabile Oţelurile din această categorie prezintă rezistenţă ridicată la coroziunea atmosferică.02….

2. piatră. burghie..Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale în altă stare decât cea calmată. vagoanele de cale ferată. Principalele aplicaţii tehnice în care se utilizează semifabricatele sub formă de table.) destinate prelucrării prin aşchiere a semifabricatelor şi pieselor din diverse materiale (oţeluri. Caracteristicile fizico − mecanice şi tehnologice ale oţelurilor din această categorie sunt similare celor ale oţelurilor de uz general echivalente din punctul de vedere al mărcii şi clasei de calitate. tarozi. aplicarea recoacerii de detensionare ca TT postsudare.06. 8. nicovale pentru forjat. materiale plastice etc. iar produsele realizate din acestea nu se tratează termic. alezoare. pentru confecţionarea sculelor de prelucrare prin deformare plastică la rece sau la cald a diferitelor materiale (dălţi. determinat cu relaţia (8. dacă carbonul echivalent..2. Oţelurile pentru scule Oţelurile din această clasă se utilizează pentru confecţionarea sculelor (cuţite pentru strunjire. benzi sau profile laminate din astfel de oţeluri sunt construcţiile metalice şi mecanice (supuse în exploatare la coroziune atmosferică la temperatura ambiantă). cuţite pentru foarfeci.7. oţelurile SxxxW se pot livra în clasele de calitate J0. eventual. freze. lemn. semnificaţiile simbolurilor fiind cele precizate în scap. structurile portante şi de închidere ale halelor industriale şi unele recipiente sub presiune. filiere etc.3). iar STAS 500/3 care reglementează acelaşi domeniu. Deoarece conţinuturile de carbon şi alte elemente de aliere sunt scăzute.15 %). realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri nu ridică probleme tehnologice deosebite. poansoane. 99 . cu conţinut ridicat de fosfor (%Pm = 0. fonte. J2 şi K2. concentraţia fosforului fiind mărită la unele oţeluri (la nivelul %Pm = 0. macaralele. iar dacă condiţia nu este îndeplinită se recomandă sudarea cu preîncălzire şi. 8. iar conţinuturile de impurităţi sunt limitate.15 %). iar S355W se poate livra şi în varianta S355WP.06…0. fie în starea realizată prin laminare obişnuită (cu sau fără TT de normalizare aplicat ulterior laminării). deoarece acesta poate participa ca element activ la formarea peliculelor de pasivare.).44 %.0. Standardul SR EN 10155 prevede mărcile S235W şi S355W. Semifabricatele din astfel de oţeluri se livrează fie în starea obţinută prin laminare normalizantă. rabotare şi mortezare. nefiind încă abrogat.. prevede mărcile RCA 370 şi RCB 510. cum ar fi: stâlpii pentru reţelele electrice de înaltă tensiune. oţelurile din această categorie prezintă o bună sudabilitate. matriţe pentru prelucrarea oţelurilor sau maselor plastice. îndeplineşte condiţia %Ce ≤ 0. dornuri.

Fiind în marea majoritate oţeluri hipereutectoide.65. scule de tragere la rece a materialelor metalice etc. pentru fabricarea unor piese rezistente la uzare (de la maşinile textile. ţinând seama că duritatea martensitei creşte odată cu concentraţia de carbon a oţelului supus călirii (v. 7. vârfuri de centrare pentru maşini – unelte. oţelurile din această clasă trebuie să corespundă mai multor condiţii generale. 5. scap. ferăstraie pentru lemn. Oţelurile carbon pentru scule Oţelurile din această categorie au concentraţia de carbon ridicată (%Cm = 0. instrumente chirurgicale etc. fără ca duritatea tăişurilor să se micşoreze inadmisibil.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR punctatoare.7. fără apariţia unor fenomene nedorite de fisurare sau rupere fragilă). 5. chei fixe. calibre etc.1. ace de trasare. • oţelurile trebuie să aibă o bună călibilitate. structura lor de echilibru la ta este alcătuită din perlită şi 100 . pentru fabricarea unor unelte şi instrumente de lucru (şurubelniţe.2. scap. micrometre. care pot fi formulate astfel: • oţelurile trebuie să prezinte duritate ridicată (mai mare decât duritatea materialelor semifabricatelor sau pieselor care se se prelucrează cu sculele confecţionate din ele) şi tenacitate suficientă (pentru ca tăişurile şi corpul sculelor să poată prelua solicitările mecanice la care sunt supuse în timpul utilizării lor pentru prelucrarea semifabricatelor sau pieselor. • oţelurile trebuie să-şi menţină duritatea ridicată şi în urma încălzirii lor datorită frecărilor ce apar între scule şi semifabricatele sau piesele supuse prelucării.4). • oţelurile trebuie să prezinte sensibilitate redusă la deformare şi/sau fisurare prin călire şi să aibă tendinţă mică de decarburare superficială în timpul prelucrărilor şi TT la care sunt supuse în procesul tehnologic de realizare a sculelor (deoarece micşorarea concentraţiei carbonului în stratul superficial diminuează călibilitatea şi capacitatea de călire – v. duritatea ridicată se asigură prin aplicarea unui TT final de călire martensitică a sculelor. deoarece încălzirile sculelor călite martensitic au efectele unor reveniri.1. astfel ca zona de la suprafaţa sculelor durificată prin călire să fie suficient de extinsă (adâncă) şi să permită ascuţirea repetată a acestora.) şi pentru realizarea elementelor active (care trebuie să prezinte durabilitate ridicată) ale instrumentelor de măsurare şi verificare a dimensiunilor pieselor (rigle.25 %) şi conţinuturile de impurităţi limitate la nivelurile corespunzătoare oţelurilor de calitate.).2.).. se impune ca oţelurile să prezinte o bună stabilitate la revenire şi/sau să fie aliate cu elemente care să le asigure durificarea secundară (v.2).. ceea ce impune ca. scap.). şublere. maşinile agricole etc. 8.2). oţelurile pentru scule să fie (de obicei) hipereutectoide. În corelaţie cu destinaţia lor.

2 (de exemplu. care conferă oţelurilor o bună prelucrabilitate prin deformare plastică şi prin aşchiere. OSC10..5). 101 . bine detensionată şi cu duritate ridicată (55. OSC11 şi OSC12. care se menţine numai dacă acestea nu se încălzesc (în timpul utilizării) la temperaturi mai mari de 150. pentru obţinerea unei structuri cu perlită globulară. Semifabricatele din astfel de oţeluri se realizează prin deformare plastică la cald şi se livrează în starea structurală (cu perlită globulară) conferită de aplicarea unui TT de recoacere de globulizare a cementitei (numită şi recoacere de înmuiere). sculele realizate din astfel de oţeluri se supun unui TT final alcătuit din: • călire martensitică.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale cementită secundară (dispusă sub formă de reţea la marginea formaţiunilor perlitice – v.3).3. pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire (v. principalele mărci de oţeluri sunt: OSC7. pentru obţinerea unei structuri martensitice cu conţinuturi minime de austenită reziduală.60 HRC.0 %). Deoarece creşterea concentraţiei masice de carbon şi aplicarea de TT sunt singurele căi de acţiune pentru asigurarea caracteristicilor de utilizare ale acestor oţeluri. Oţelurile din această categorie au calitatea reglementată prin STAS 1700. După aducerea la configuraţia dorită. Gradul moderat de îndeplinire a condiţiilor limitează utilizarea acestor oţeluri la fabricarea sculelor cu forme simple şi dimensiuni caracteristice nu prea mari şi impune o serie de restricţii privind regimurile tehnologice de lucru cu sculele confecţionate din astfel de oţeluri (de exemplu.. eventual. tabelul 4. OSC8. încadrarea lor în condiţiile generale anterior formulate se prezintă astfel: • oţelurile prezintă sensibilitate ridicată la decarburarea superficială şi la fisurarea prin călire. • revenire joasă (la ti = 150. OSC9..200 oC. 8. scap. pentru creşterea durităţii şi. semnificaţia simbolurilor fiind cea precizată în scap. scap. Pentru îndeplinirea condiţiilor generale anterior formulate.5). • călibilitatea acestor oţeluri corespunde unui indice J 5 – 55/60.200 oC). 6.. în procesul tehnologic de realizare a sculelor din astfel de oţeluri se pot include următoarele TT: • normalizarea (v.3.2). • recoacerea de globulizare a cementitei (v. simbolul OSC10 corespunde unui oţel carbon pentru scule având concentraţia masică medie de carbon %Cm = 1. • sculele realizate din astfel de oţeluri au duritatea (după TT final) 55.2.. 6. pentru finisarea granulaţiei şi obţinerea unei structuri cvasieutectoide (fără reţea de cementită secundară). călire la temperaturi scăzute. 6. limitarea vitezelor de aşchiere şi/sau răcirea sculelor în cursul utilizării lor pentru diverse prelucrări)...60 HRC).. scap.

2 %) şi manganul (%Mnm = 0.65 HRC).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. Semifabricatele din aceste oţeluri sunt realizate prin deformare plastică la cald şi sunt livrate în starea structurală (cu perlită globulară) obţinută prin aplicarea unei recoaceri de înmuiere...0 %). principalele mărci fiind: 90VMn20. care recomandă o simbolizare similară celei utilizate de STAS 791 pentru oţelurile aliate destinate pieselor pentru construcţia de maşini. molibdenul (%Mom = 0.2 %). %Sm ≤ 0.0 %)..2 %).1.15. pentru diminuarea conţinutului de austenită reziduală din structură) şi revenire joasă (la ti = 150. 8.0.12.. 90VCrMn20. 31VMoCr29.60 %..1.4.2. vanadiul (%Vm = 0..8. care cuprinde ca principale mărci: 30VCrW85. ce corespund unor oţeluri aliate din clasa structurală ledeburitică (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi carburi primare şi secundare)..8. conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm.0.8 %)..200 oC). bine detensionată şi cu duritate ridicată (58.1..8..03 % şi sunt slab. TT final la care sunt supuse sculele confecţionate din astfel de oţeluri este alcătuit (ca şi în cazul sculelor din oţeluri carbon) din călire martensitică (urmată uneori de călire la temperaturi scăzute. pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire... 105MnCrW11. vanadiul (%Vm = 0.6. Calitatea acestor oţeluri este reglementată de STAS 3611. Ca şi a oţelurile de tipul precedent. 36VSiWMnCr53.0 %).7... cum ar fi cromul (%Crm = 1.2.2. 55MoCrNi10 şi 55VMoCrNi17.5. Oţelurile aliate pentru scule rezistente la şoc.1.1. ce corespund unor oţeluri aliate (hipereutectoide) din clasa structurală perlitică (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi carburi secundare) şi 155MoVCr115. putându-se distinge tipurile prezentate în continuare.0 %).4. 105CrW20 şi 117VCr6.4. conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm..25. oţelurile de acest 102 ..2.2..3 %) şi manganul (%Mnm = 0.. %Sm ≤ 0. calitatea şi simbolizarea acestor oţeluri sunt reglementate de STAS 3611. unelte de mână şi scule de prelucrare prin deformare plastică la cald au concentraţiile de carbon %Cm = 0. siliciul %Sim = 0. nichelul (%Nim = 1.. cromul (%Crm = 0...2. wolframul (%Wm = 0.00 %)..1. 31VCr8.2.03 % şi sunt slab sau mediu aliate cu elemente ca wolframul (%Wm = 1...1.. mediu sau înalt aliate cu diverse elemente..2. 8.8. molibdenul (%Mom = 0.2 %). Oţelurile aliate pentru scule aşchietoare.1 %)..2.2..2. scule (rezistente şi foarte rezistente la uzare) de prelucrare prin deformare plastică la rece şi instrumente de măsurare sau verificare au concentraţiile de carbon ridicate (%Cm = 0. 100VMoCr52.7.7. 165VWMoCr115 şi 200Cr115..1.. Oţelurile aliate pentru scule Oţelurile din această categorie au compoziţia chimică corelată cu destinaţia şi caracteristicile de utilizare ale sculelor care se confecţionează din ele.8 %)...

Sculele confecţionate din acest tip de oţeluri se supun unui TT final de îmbunătăţire (călire martensitică urmată de revenire înaltă.. iar încălzirile la care sunt supuse sculele în timpul utilizării (pentru deformarea plastică la cald a materialelor metalice) echivalează cu aplicarea unor reveniri înalte. Utilizarea unor concentraţii relativ mici de carbon (ca şi alierea cu unele elemente. • oţelurile aliate suplimentar cu molibden (pentru a înlocui parţial wolframul...05 %.4.5 % şi %Mom = 2.65 HRC) până la temperaturi de 600.1.. %Wm = 1... cu următoarea compoziţie: %Cm = 0.0..4. deoarece structurile obţinute prin TT final aplicat acestor scule îşi menţin duritatea ridicată (60. element de aliere scump).. %Vm = 1... %Crm = 3.5 %.650 oC.0.. Oţelurile de acest tip au calitatea reglementată de STAS 7382 şi se simbolizează folosind grupul de litere Rp.5 % şi %Vm = 1..3..4. %Crm = 3.. Compoziţia chimică de bază a oţelurilor rapide corespunde mărcii Rp3: %Cm = 0...5 %.. %Wm = 17. ce produc transformări structurale (trecerea martensitei de revenire în sorbită de revenire) însoţite de modificări dimensionale (nepermise) şi de micşorarea durităţii.. 103 .9 %..5 %. Rp3. 8.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale tip aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate (hipoeutectoide) perlitice (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi ferită). pentru obţinerea unei structuri (apropiată de echilibru) cu sorbită de revenire şi duritatea 40....0.78 %..2 %. urmat de un număr convenţional (fără semnificaţie privind compoziţia sau caracteristicile oţelurilor).05 %. la ti = 500.0 %.70. marca reprezentativă fiind Rp9.. Rp9.18 %.8..1..5.2. Pornind de la această reţetă s-au dezvoltat toate variantele de oţeluri rapide utilizate în tehnică: • oţelurile economice.. Oţelurile rapide sunt destinate în principal confecţionării sculelor aşchietoare care permit prelucrarea cu viteze mari de aşchiere a materialelor metalice. deoarece se obţine o structură (cu martensită de revenire) instabilă... deoarece la aceste oţeluri aliate se manifestă fenomenele de stabilitate la revenire şi de durificare secundară). cu compoziţia: %Cm = 0.. Rp4. cum ar fi nichelul şi manganul) este dictată la oţelurile de acest tip de necesitatea obţinerii unor scule cu tenacitate ridicată (rezistente la şocuri mecanice sau termice repetate) şi care să nu se decarbureze uşor în cazul utilizării lor (la temperaturi ridicate) pentru prelucrarea prin deformare plastică la cald a materialelor metalice.. %Crm = 3. cu concentraţii mai ridicate de carbon.5.5.550 oC).5.95.. principalele mărci fiind Rp1.2. %Wm = 2..5 %. la sculele confecţionate din astfel de oţeluri nu se recomandă aplicarea TT de călire martensitică + revenire joasă.50 HRC (menţinută la acest nivel ridicat.2 % şi %Mom = 8.3.2. Rp5.95.1.2.2. marca reprezentativă fiind Rp11. %Vm = 2...5..0. concentraţii minime de wolfram şi aliate suplimentar cu molibden (care suplineşte lipsa wolframului).7. Rp2. Rp10 şi Rp11.

. 7. Lingourile obţinute în condiţii industriale (răcite rapid la solidificare) prezintă la ta. %Wm = 9.0... Oţelurile rapide aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate ledeburitice. • 2. scap. aşchiere etc.4. semifabricatele obţinute după aceste operaţii având structura alcătuită din perlită globulară şi carburi primare. carburi secundare şi un schelet ledeburitic (v. Lingourile cu această structură se supun forjării (la cald) pentru distrugerea scheletului ledeburitic şi sfărâmarea carburilor primare pe care acesta le conţine şi apoi unei recoaceri de înmuiere.17.. Ms << ta şi în urma călirii se obţine o structură alcătuită din austenită şi carburi primare. semifabricatele cu această stare structurală se pot prelucra (prin deformare plastică la cald.580 oC. de tipul celei prezentate în micrografia din figura 8. cu compoziţia: %Cm = 0.6 %...1300 oC 104 Fig.0 %. întreruptă sau în trepte – v..17.. Fig. o parte din elementele de aliere se separă din austenită sub formă de carburi.3) de la ti = 1200..5 % şi %Com = 5. deoarece austenita din structura la ti conţine concentraţii mari de elemente de aliere dizolvate. cu duritate ridicată (numită hardenită). aşa cum se poate observa pe micrografia prezentată în figura 8.5).2. structura de echilibru la ta a lingourilor turnate din astfel de oţeluri şi răcite foarte lent fiind alcătuită din perlită sorbitică.5.9... %Crm = 3.. o structură alcătuită din austenită.1300 oC. cu martensită de revenire fină şi carburi globulare uniform distribuite în aceasta.16. repetarea revenirii conducând la diminuarea cantităţii de austenită netransformată şi obţinerea unei structuri finale. Microstructura sculelor din oţeluri rapide după TT final . 8... scap. stabilitatea austenitei scade (Ms creşte) şi aceasta se transformă în martensită foarte fină. deoarece oţelurile rapide au temeratura Ms << ta.1. în cursul încălzirii şi menţinerii la ti.... 8. %Vm = 2.) pentru obţinerea sculelor cu configuraţia şi dimensiunile dorite. 6.16.10 %. Microstuctura oţelurilor rapide după călirea de la ti = 1200. carburi secundare şi un schelet ledeburitic..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • oţelurile aliate suplimentar cu cobalt (element care măreşte vrc şi temperaturile caracteristice Ms şi Mf ale oţelurilor şi permite simplificarea TT final al sculelor).4.5 %.4 cicluri de revenire la ti = 530. marca reprezentativă fiind Rp1. TT final la care sunt supuse sculele din oţeluri rapide este alcătuit din: • călire martensitică (într-un singur mediu.

Diagrama TT final al sculelor realizate din oţeluri rapide Fig.).4.8. se face o călire la temperaturi scăzute (la tco < −70 oC). Influenţa temperaturii de revenire asupra durităţii sculelor din oţeluri rapide În legătură cu TT final al sculelor din oţeluri rapide trebuie evidenţiate şi următoarele aspecte: • tratamentul poate fi simplificat.19.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Diagrama TT final al sculelor din oţeluri rapide este prezentată în figura 8. 19. 8. • tratamentul de revenire se face în mod frecvent prin încălzirea sculelor în băi de săruri topite.). Fig.8. deoarece oţelurile au proprietăţi de turnare mai slabe decât fontele (temperatură ts ridicată. Cu toate acestea. 8. pentru multe aplicaţii tehnice (piese cu configuraţii complicate.18 . iar modul în care ti la revenire influenţează duritatea sculelor este descris de diagrama din figura 8. Alte oţeluri cu destinaţii sau caracteristici speciale 8. Oţelurile pentru piese turnate Piesele turnate din oţel se obţin mai greu decât cele din fontă. Oţelurile destinate pieselor turnate trabuie să prezinte proprietăţi de 105 . scap 6.18. pentru durificarea superficială suplimentară a acestora. mai ales la sculele realizate din oţeluri rapide aliate suplimentar cu cobalt. după ciclul primar de călire. caz în care se poate realiza simultan şi un tratament termochimic de cianurare (v. fluiditate scăzută etc.) utilizarea semifabricatelor turnate din oţel rămâne soluţia agreată şi în prezent aproape 20 % din totalul semifabricatelor folosite pentru obţinerea diverselor produse sunt realizate prin turnare din diferite mărci de oţeluri. pentru transformarea austenitei în martensită şi se aplică apoi un singur ciclu de revenire. interval mare de solidificare. piese cu dimensiuni şi mase mari etc. 8.1.6. dacă.

2 = 410…840 N/mm2 şi Rm = 620…1030 N/mm2. %Sm ≤ 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR turnare acceptabile şi să asigure caracteristicile mecanice impuse de condiţiile de solicitare ale acestor piese. în prezent simbolizarea oţelurilor de uz general pentru piese turnate se face cu ajutorul a două numere. cu conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm. • oţelurile de înaltă rezistenţă pentru construcţii mecanice şi metalice au calitatea reglementată de SR ISO 9477 şi sunt oţeluri carbon sau aliate destinate realizării semifabricatelor turnate care se supun TT de normalizare + revenire sau de călire + revenire înaltă (îmbunătăţire) în vederea asigurării unor caracteristici mecanice ridicate: Re sau Rp0.4 şi 8. caz în care simbolul mărcii are ataşată la început litera G (v. se utilizează oţeluri slab aliate cu Mn. cu Re ≥ 200 N/mm2 şi Rm ≥ 400 N/mm2). aceste oţeluri au caracteristicile minime de rezistenţă mecanică încadrate în limitele Re = 200.. Cr-Mo.. Pe lângă oţelurile de uz general.340 N/mm2 şi Rm = 400.035 %). OTA17MoCr13 106 . sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. oţelul G 230−450 este un oţel pentru piese turnate cu Re ≥ 230 N/mm2 şi Rm ≥ 450 N/mm2). orice oţel poate fi utilizat şi pentru obţinerea pieselor turnate şi..550 N/mm2.5). noul sistem de simbolizare reglementat prin SR EN 10027 prevede la fiecare marcă de oţel posibilitatea de a fi utilizat şi ca oţel pentru piese (semifabricate) turnate. au plasticitatea şi tenacitatea garantate prin prescrierea unor valori minime pentru coeficientul de gâtuire Z sau energia de rupere KV.25 %.. slab sau mediu aliate. se utilizează netratate termic şi pot fi elaborate cu sau fără asigurarea sudabilităţii. Oţelurile de uz general pentru piese turnate sunt de două tipuri: • oţelurile nealiate pentru construcţii au calitatea reglementată de SR ISO 3775. Principala condiţie care se impune oţelurilor pentru piese turnate o constituie asigurarea caracteristicilor mecanice cerute de aplicaţia în care sunt utilizate şi. Cr-Mn. la oţelurile sudabile prescriindu-se %Cm ≤ 0. deoarece principala condiţie impusă se referă la asigurarea caracteristicilor mecanice. Cr-Mn-Si. se folosesc în practică şi oţeluri pentru piese (semifabricate) turnare cu destinaţie precisă: • oţelurile turnate pentru armături (robinete).25 % şi adâugându-se litera W la simbolul mărcii (de exemplu. aceste oţeluri se simbolizează la fel ca şi oţelurile nealiate turnate şi au compoziţia chimică stabilită de producător astfel încât să fie satisfăcute cerinţele privind caracteristicile mecanice (de exemplu. urmat de simbolul (alcătuit conform prescripţiilor din STAS 791) oţelului aliat respectiv (de exemplu. ca urmare. ca urmare. marca G 200−400W corespunde unui oţel nealiat sudabil. Cr-Ni-Mo. În principiu. tabelele 8. reprezentând valorile minime ale limitei de curgere Re şi rezistenţei la tracţiune Rm (de exemplu. cu calitatea reglementată de STAS 9277 şi simbolizate cu grupul de litere OTA.

Oţelurile pentru arcuri Aceste oţeluri sunt destinate realizării arcurilor şi elementelor elastice utilizate în construcţia de maşini. cu %Cm = 0. sunt destinate realizării semifabricatelor turnate pentru piesele care lucrează la temperaturi ridicate (sub 575 oC) şi se simbolizează similar oţelurilor de tipurile precedente (de exemplu. Cr. 3. aceste oţeluri au calitatea reglementată de STAS 10718 şi se simbolizează la fel ca oţelurile inoxidabile livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică. V (elemente care îmbunătăţesc comportarea la fluaj). Mo. concentraţia masică medie a cromului. aliat cu V. T21 este un oţel nealiat cu %Cm ≤ 0. stabilitate în timp a caracteristicilor mecanice în condiţiile de temperatură şi mediu de lucru specifice aplicaţiilor în care sunt utilizate. aliat cu Mo şi Cr.4 %). • oţelurile turnate în piese destinate să lucreze la temperaturi ridicate sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. având concentraţia masică medie %Crm = 1. Mo.25 %.17 %. elementul de aliere principal. cu concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0. Pentru a corespunde destinaţiei oţelurile din această categorie trebuie să prezinte limită de elasticitate (curgere) ridicată (v. aceste oţeluri au calitatea reglementată de STAS 12403 şi se simbolizează la fel ca oţelurile de tipul precedent.6. mangan şi. Cr şi Ni. la care se garantează o anumită valoare a energiei de rupere KV la –60 oC. cu wolfram şi nichel. cromul fiind elementul de aliere principal. 8.09 % şi aliat cu Mo. dispozitive şi aparate. crom. Arcurile şi elementele elastice confecţionate din aceste oţeluri se supun unui TT final alcătuit din călire 107 . nealiate sau aliate cu Cr.0 %). nealiate sau slab aliate cu siliciu. iar T17VMoCr14 este un oţel cu %Cm ≤ 0.2. vanadiu. fiind %Crm = 1.45 %. Mo şi Cr.3 %).8. aceste oţeluri au calitatea reglemntată de STAS 12404. slab aliate cu Mn. cu menţiunea că în faţa simbolului se scrie litera T (de exemplu. Cele mai utilizate oţeluri din această categorie sunt oţelurile hipoeutectoide cu %Cm > 0. rezistenţă mare la oboseală şi sensibilitate redusă la fisurare în prezenţa concentratorilor de tensiuni şi o bună prelucrabilitate prin deformare plastică.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale este un oţel turnat pentru armături. T15NiCr180 este un oţel inoxidabil austenitic de tip 18−8 pentru piese turnate).17 %.35 %. • oţelurile inoxidabile turnate în piese sunt oţeluri înalt aliate ferito−martensitice sau austenitice de tipul celor prezentate în scap 8. • oţelurile turnate în piese rezistente la temperaturi scăzute sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0.4). Ni.scap. T9MoCrNi30R este un oţel pentru piese turnate destinate să lucreze la temperaturi scăzute. uneori. adăugându-se la sfârşitul simbolului litera R (de exemplu.21 %. concentraţia masică medie a nichelului fiind %Nim = 3.

există tendinţa înlocuirii acestora cu oţelurile slab aliate Cr−V sau Cr−Mn.. iar dacă temperaturile de lucru sunt ridicate. a căror compoziţie chimică (încadrată în prescripţiile prezentate anterior) este diferenţiată pentru asigurarea următoarelor caracteristici de călibilitate (v. iar 60Si15A este un oţel aliat pentru arcuri. dacă oţelurile sunt tratate în vid la elaborare. Influenţa cea mai puternică asupra elasticităţii acestor oţeluri o are siliciul (dizolvat în ferită)..2): J 6 – 61/62 la 108 .3.. Oţelurile pentru arcuri au calitatea reglementată de STAS 795. principalele mărci de oţeluri pentru rulmenţi sunt RUL1.95. în prezent.45. de litera V.4.020 % şi %Pm ≤ 0.5 %.1).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensitică. arcurile şi elementele elastice se confecţionează din oţeluri refractare sau din oţeluri rapide pentru scule. urmat de un număr convenţional (fără semnificaţie precizată) şi..5). bile. motiv pentru care. pentru creştera călibilităţii (impusă de realizarea componentelor rulmenţilor de mari dimensiuni) se poate apela la alierea suplimentară cu mangan (%Mnm = 0.. RUL2. o bună rezistenţă la uzare şi o bună rezistenţă la oboseala de contact (produsă de solicitările variabile datorate contactului intermitent al inelelor cu bilele sau rolele rulmenţilor). scap. RUL2V şi RUL3V.1. scap. cu concentraţia masică medie a elementelor de aliere %Cm = 0. simbolizarea lor cuprinzând grupul de litere RUL. oţelurile cu siliciu au însă tendinţă mare de decarburare şi de formare a unor defecte superficiale în timpul prelucrării prin deformare plastică la cald.10 %.20..65 %.35 %) şi molibden (%Mom = 0. RUL1V. Pentru confecţionarea arcurilor şi elementelor elastice care lucrează în medii corosive se utilizează oţelurile inoxidabile (v. eventual.. Oţelurile pentru rulmenţi Oţelurile din această categorie sunt utilizate la confecţionarea elementelor active (inele. aceste oţeluri trebuie să asigure caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate. de exemplu.1.) ale rulmenţilor.0. 8. Oţelurile pentru rulmenţi utilizate curent au %Cm = 0. 8. Datorită destinaţiei.6.1. urmată de revenire medie (la ti = 370…500 oC – v. OLC65A este un oţel nealiat de calitate pentru arcuri. scap. cu concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0.027 %) şi sunt slab aliate cu crom (%Crm = 1. au conţinuturile de impurităţi drastic limitate (%Sm ≤ 0.80 %). role etc.65 %).8. Oţelurile din această categorie au calitatea reglementată de STAS 1456/1 şi STAS 11250.90. simbolul mărcilor de oţel utilizate pentru confecţionarea arcurilor sau elementelor elastice fiind urmat de litera A. 6. iar pentru îmbunătăţirea purităţii se poate utiliza tratarea în vid a oţelurilor la elaborare.. 6.60 % şi %Sim = 1.

cu capacităţi mari de încărcare. ca TT finale. datorită lipsei de tenacitate ce le caracterizează. şi călirea martensitică (pentru durificarea elementelor componente ale rulmenţilor). cu compoziţia chimică caracterizată de %Cm = 0.3).5 – 61/62 la mărcile RUL2 şi RUL2V şi J19 – 61/62 sau J 31 – 61/62 la marca RUL3V. scap. de mare intensitate şi repetate. Semifabricatele utilizate la confecţionarea elementelor (pieselor) componente ale rulmenţilor se realizează prin deformare plastică la cald. bine detensionată şi cu duritate ridicată). funcţionare intermitentă şi condiţii necorespunzătoare de ungere. pentru confecţionarea inelelor rulmenţilor de mari dimensiuni.3 % şi 109 . 6.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale mărcile RUL1 şi RUL1V.8. Oţelurile din această categorie. la aceste piese se asigură durificarea prin aplicarea unui TT final de călire superficială (călire CIF – v. scap.6. urmată de călirea la temperaturi scăzute (pentru eliminarea austenitei reziduale şi asigurarea stabilităţii dimensionale a elementelor rulmenţilor) şi de revenirea joasă (pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire. şenile pentru tractoare. De asemenea. 8. având structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi cementită secundară (dispusă sub formă de reţea la marginea formaţiunilor perlitice). în procesele tehnologice de fabricare a acestor componente incluzându-se aceleaşi TT ca şi la sculele din oţeluri carbon şi aliate (hipereutectoide): normalizarea (pentru finisarea granulaţiei şi obţinerea unei structuri cvasieutectoide) şi recoacerea de globulizare a cementitei (pentru asigurarea unei structuri cu perlită globulară). denumite şi oţeluri Hadfield (după numele metalurgului englez care le-a conceput în 1882). Pentru confecţionarea inelelor rulmenţilor de mari dimensiuni. produse prin acţiunea unor solicitări dinamice (şocuri) de contact. J 13. se utilizează în prezent oţelurile (nealiate sau slab aliate) pentru îmbunătăţire. Oţelurile rezistente la uzare şi tenace Oţelurile din această categorie se utilizează la confecţionarea unor piese (lame pentru buldozere. pentru astfel de aplicaţii folosirea oţelurilor durificate prin calire martensitică nu dă rezultate corespunzătoare. dinţi pentru cupele excavatoarelor. 6. sunt oţeluri austenitice înalt aliate cu mangan. Oţelurile pentru rulmenţi se încadrează în clasa structurală a oţelurilor aliate perlitice (hipereutectoide). se utilizează în prezent oţelurile aliate Cr – Ni sau Cr – Mo pentru cementare. la aceste piese se asigură durificarea superficială prin aplicarea unui TT final de carburare (v.4.4.9…1.) supuse în exploatare unor procese intense de uzare. cu capacităţi mari de încărcare şi supuse la şocuri mecanice în cursul exploatării. elemente active pentru concasoare şi utilaje miniere etc.2). ca TT aplicate în cursul fabricării.

T120CrMn130 .2 şi oţelurile cu îmbătrânire martensitică (oţelurile maraging). În această categorie se încadrează oţelurile inoxidabile martensitice cu durificare prin precipitare (oţelurile PH – preciptation hardening). pentru îmbunătăţirea unor proprietăţi de utilizare. datorită ecruisării superficiale puternice pe care le-o produce acţiunea unor astfel de scule. T100NiMn130. Starea structurală corespunzătoare realizării caracteristicilor mecanice precizate în tabelul 8. însoţită de creşterea durităţii şi rezistenţei la uzare a pieselor (aceste oţeluri se comportă ca nişte materiale inteligente. simbolizarea lor făcându-se la fel ca la oţelurile aliate pentru piese turnate. În cursul utilizării pieselor confecţionate din aceste oţeluri. având caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. T100MoMn130 şi T130MoMn135. la care se pot adăuga. care îşi autoadaptează proprietăţile în funcţie de condiţiile de utilizare). prezentate în scap. Calitatea oţelurilor din această categorie este reglementată de STAS 3718.1. prin călire (răcire rapidă de la ti). pentru menţinerea structurii monofazice austenitice (cu plasticitate şi tenacitate ridicate) până la ta. Piesele din astfel de oţeluri se obţin numai prin turnare şi se pot. T130Mn135. eventual. cu formarea unor precipitate disperse cu mare efect de durificare structurală. la care structura acestor oţeluri devine complet austenitică.5. austenita este ecruisată. Oţelurile cu rezistenţă mecanică foarte ridicată Aceste oţeluri aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice şi se caracterizează prin capacitatea de a realiza caracteristici mecanice ridicate.1100 oC.. 8. crom. diverse cantităţi de nichel. ca urmare a producerii unor fenomene de descompunere a soluţiilor solide suprasaturate prezente în structura acestora. Piesele confecţionate din astfel de oţeluri se supun unui TT de călire de punere în soluţie.9 se realizează la oţelurile maraging prin aplicarea următoarelor TT: • călirea de la o temperatură ti superioară temperaturii de 732 oC. 8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Mnm = 11…14 %. datorită deformării plastice superficiale provocate de solicitările mecanice de contact la care sunt supuse.6.8.. principalele mărci de oţeluri din această categorie sunt: T105Mn120. Mn)3C. constând din încălzirea şi menţinerea la ti = 1050. pentru dizolvarea carburilor în austenită. prelucrarea lor prin aşchiere cu scule metalice nefiind posibilă.9. stabilitatea sa se micşorează şi se produce transformarea ei în martenstă. urmată de răcirea rapidă. molibden etc. Structura de echilibru la ta a acestor oţeluri este alcătuită din austenită aliată cu mangan şi carburi de tipul (Fe. 110 . prelucra sau fasona cu scule abrazive.

5 3. care determină creşteri locale ale concentraţiei de Ni.6 0. • durificarea prin precipitare (îmbătrânire). Z. iar la încălzire. %Pm < 0. semifabricatele. %Sm .1 2500 2460 5 25 17Ni 17.1 1700 1620 6 30 3. transformări locale ale martensitei în austenită şi micşorarea durităţii şi caracteristicilor de rezistenţă mecanică ale oţelurilor (înmuierea oţelurilor prin supraîmbătrânire). se realizează în fâşiile în care ciclurile termice de sudare se caracterizează prin temperaturi care asigură apariţia în structură a austenitei 111 .1 2500 2460 5 25 18Ni350 18.5 8. cu tendinţă redusă de fisurare. A.1 1970 1930 6 30 18Ni350 17. Principalele probleme care apar la sudare.2 0.0 8. structura care rezultă fiind o martensită (soluţie solidă suprasaturată având ca solvent Feα) cu conţinut scăzut de carbon.0 0. în starea structurală realizată prin călire. aşchiere şi/sau sudare.0 5.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale austenita suferă o transformare fără difuzie (transformare martensitică).1 1480 1410 12 55 18Ni250 18.7 5.9.3 0.6 1. %Nim %Com %Mom %Tim %Alm N/mm2 N/mm2 % % 18Ni200 18. suprasaturată în elemente de aliere.8 1. %Mnm < 0.8 0. Marca oţelului Compoziţia chimică Sudabilitatea oţelurilor maraging este bună.6 0. Compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice ale oţelurilor maraging Caracteristicile mecanice R m..4 1340 1260 14 60 12. %Sim < 0.0 10. martensita ⇒ austenită la depăşirea temperaturii Ms ≡ Msi ≅ 600 oC.1 1700 1620 6 35 18Ni300 18. la o temperatură ti = 480.0* 12−5−3 La toate oţelurile %Cm < 0. Tabelul 8. mai ales dacă operaţia de sudare este efectuată după realizarea TT de călire şi îmbătrânire la construcţia sudată.5 3.2 0.3 0.1%.4 0.2. austenita ⇒ martensită la traversarea temperaturii Ms ≡ Msr ≅ 240 oC. transformarea martensitică a acestor oţeluri este reversibilă şi se caracterizează printr-un decalaj important între valorile temperaturii caracteristice Ms la realizarea transformării directe (la răcire) şi inverse (la încălzire): la răcire. în mod obişnuit se activează precipitare compuşilor intermetalici MoNi3 şi TiNi3 (cu efect durificator maxim) şi se limitează duratele de îmbătrânire pentru a se evita apariţia precipitatelor de tip Fe2Mo (fără nichel).0 4.7 0. înlocuieşte Co).01 % * Conţinutul de Cr (care.0 11. la această marcă de oţel. sunt: • înmuierea ZIT.485 oC.2 4.0 0. piesele şi componentele de aparatură tehnologică realizate din astfel de oţeluri pot fi supuse prelucrărilor prin deformare plastică. o durată de menţinere aleasă convenabil pentru precipitarea în structura martensitică a fazelor durificatoare dorite.1%.03 %. care prezintă caracteristici bune de plasticitate şi tenacitate. Rp0. deoarece în timpul răcirii CUS şi ZIT după sudare. austenita se transformă în martensită plastică.8 4.2 0.5 12..0 8.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (fâşiile din ZIT în care temperatura depăşeşte 732 oC şi se obţine o structură complet austenitică şi fâşiile din ZIT în care temperatura este situată în intervalul 480. %Crm = 8.. iar impurificarea excesivă cu sulf determină formarea în structura CUS a sulfurii de titan (uşor fuzibilă.8. Aceste probleme se pot rezolva prin: verificarea atentă a calităţii MB ale construcţiilor sudate. 8. excesul de carbon determină apariţia în structura CUS a carburilor de titan şi molibden.). elemente de acţionare în automatizări.tabelul 8. este utilizat ca aliaj înlocuitor al platinei în construcţia aparatelor la care există piese metalice înglobate în sticlă (lămpi electrice. de exemplu. Oţelurile cu coeficient de dilatare termică controlat Oţelurile din această categorie sunt înalt aliate cu nichel sau cu crom şi nichel şi se caracterizează prin valori ale coeficientului de dilatare termică reduse şi care variază foarte puţin cu temperatura. care are un coeficient de dilatare termică redus şi un modul de elasticitate ce rămâne aproximativ constant până la 100 oC. care are un coeficient de dilatare ce rămâne practic neschimbat până la 100 oC şi este de opt ori mai mic decât al fierului. %Nim = 35…37 %. traductoare de precizie etc.). Principalele oţeluri (aliaje) comerciale din această categorie sunt: • Invarul este un oţel cu %Cm ≅ 0. %Nim = 42…48 % şi restul Fe. austenita din aceste fâşii se transformă la răcirea îmbinărilor sudate în martensită moale şi plastică.9) şi alegerii necorespunzătoare a MA. • Elinvarul este un aliaj cu %Cm = 0.0…12. H2) din mediul înconjurător sau din materialele utilizate la sudare. tuburi electronice.3 % şi %Nim = 35…37 %. • formarea în structura CUS a unor compuşi intermetalici. alegerea judicioasă a MA şi proiectarea corectă a regimurilor de sudare.6.732 oC şi martensita se transformă parţial în austenită). care influenţează negativ caracteristicile de rezistenţă mecanică şi (mai ales) de tenacitate ale acestei zone a îmbinărilor sudate. nedurificată prin precipitare.. intră în construcţia tuburilor catodice utilizate pentru monitoarele de mare rezoluţie ale calculatoarelor electronice etc. aparatură de laborator etc. care poate determina scăderea tenacităţii şi creşterea tendinţei de fisurare). 112 . N2. • Platinitul este un aliaj cu %Cm ≤ 0.0.5 % şi restul Fe.4 %.3. care are coeficientul de dilatare egal cu al sticlei şi platinei. se datorează neîncadrării MB în caracteristicile de compoziţie chimică recomandate (v. acest aliaj se utilizează pentru fabricarea etaloanelor de lungime... este determinată de absorbţia de gaze (O2.4 %. • formarea porilor în CUS. acest aliaj este recomandat pentru fabricarea elementelor elastice de precizie (orologerie mecanică..

Vickers sau Rockwell. Simbolizarea fontelor comerciale Simbolizarea alfanumerică şi numerică a fontelor este reglementată de standardul SR EN 1560 conform căruia. necesară pentu verificarea acestei caracteristici. fie în funcţie de compoziţia chimică. − simbolul alfanumeric dă informaţii despre conformaţia grafitului şi despre structura sau starea de tratament termic a masei metalice de bază a fontei.1.10. simbolizarea alfanumerică se poate face fie în funcţie de caracteristici. tabelul 8. litera J indicând că materialul simbolizat este o fontă. se specifică dacă încercarea de încovoiere prin şoc. Fontele comerciale 8. − literele GJ sunt prezente în simbolul oricărei mărci de fontă. se efectuează la temperatură ambiantă (literele RT) sau la temperatură scăzută (literele LT) şi se indică în simbol modul de obţinere a epruvetelor (v. Ca şi în cazul oţelurilor. în cazul în care simbolul cuprinde valoarea KV.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. iar simbolurile au structura prezentată în figura 8. iar simbolizarea numerică se utilizează numai pentru fontele standardizate. Simbolizarea numerică a mărcilor de fonte conform SR EN 1560 este complementară simbolizării alfanumerice. Se poate observa că simbolizarea fontelor prezintă următoarele particularităţi: − prezenţa sau absenţa simbolului EN arată că fonta este inclusă într-un standard european sau nu .10). în funcţie de condiţiile specifice impuse 113 . − simbolizarea după compoziţia chimică se realizează cu sau fără indicarea conţinutului de carbon. iar la poziţia 9 se înscrie o cifră (0…9). simbolizarea alfanumerică se poate utiliza pentru orice categorie de fontă (standardizată sau nu). în % sau caracteristica de înovoiere prin şoc KV. 2 când se indică duritatea şi 3 când simbolizarea se face după compoziţia chimică.9.9. fie duritatea Brinell (în mod uzual). în N/mm2 (şi eventual alungirea procentuală după rupere A. cifra din poziţia 5 a simbolului este 1 pentru cazul în care simbolul alfanumeric al fontei indică rezistenţa la tracţiune. Prin această simbolizare se atribuie fiecărei mărci de fontă câte un număr de două cifre înscris în pozitiile 7 şi 8. Structura şi conţinutul simbolurilor pentru cele două criterii de simbolizare sunt prezentate în tabelul 8. − simbolizarea după caracteristici prevede posibilitatea de a indica fie rezitenţa la rupere Rm . aplicând aceleaşi principii ca în cazul oţelurilor aliate.20. în J). iar litera G − că aceasta se utilizează în stare turnată.

1 − pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe turnate separat. 2 – pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe ataşate la piese. %Pm = 0.15 %. structura acestor fonte este formată dint-o masă metalică de bază feritică (la fontele cu Rm < 200 N/mm2).2…2 %. %Mom = 0.15…0.1…0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fiecărei mărci.5…1. %Nim = 0.65 % şi %Sm = 0. după cum urmează: 0 − pentru fontele fără condiţii specifice. 6 – pentru fontele cu sudabilitate specificată.5 %. Fontele cu destinaţie generală Din această categorie fac parte fontele cu grafit lamelar.5…2. cuprinsă în mod obişnuit în intervalul [100 N/mm2 .5 %. 3 – pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe prelevate din piesele turnate. 350 N/mm2]. 8. Fontele cu grafit lamelar (fontele cenuşii) au utilizarea cea mai mare.9.8 %. reprezentând 70 % din totalul materialelor metalice turnate în piese. Caracteristica mecanică principală care se garantează la aceste materiale este rezistenţa la rupere Rm.5…1.5 %.5…3. Aşa cum s-a prezentat în scap 4. 9 – pentru condiţii suplimentare specificate în comanda beneficiarului. Fig.03…0.0 %.4. %Cum = 0. 7 – pentru piesele în stare brută de turnare. %Mnm = 0. 4 – pentru fontele la care se face încercarea la încovoiere prin şoc la temperatură ambiantă.1…0. 5 – pentru fontele la care se face încercarea la încovoiere prin şoc la temperatură scăzută.20. 8. obţinerea unor rezistenţe Rm > 250 N/mm2 se realizează prin aliere: %Crm = 0.2. 114 . fontele maleabile şi fontele cu grafit nodular. 8 – pentru piesele tratate termic. %Sim = 1.5 %. Aceste aliaje au compoziţia chimică de bază caracterizată astfel: %Cm =2. Structura simbolizării numerice a fontelor conform SR EN 1560 Până la înlocuirea tuturor standardelor de fonte aprobate înainte de 1992 (standarde marcate cu sigla STAS) se menţine (împreună cu prescripţiile de simbolizare anterior prezentate) şi posibilitatea simbolizării fontelor conform acestor standarde.

când lamelele de grafit se aşează între ramurile dendritelor sub formă neordonată (grafit D) sau sub formă ordonată (grafit E).44 Rm ) . precizată şi în standardul SR EN 1561: (8. D se pot forma la aceeaşi viteză de răcire.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale ferito-perlitică (la fontele cu Rm ∈ [200 N/mm2. Fig.1…10000 kg).21. formele de grafit D şi E apar în cazul fontelor hipoeutectice supraîncălzite. de exemplu. principalele tipuri de separări de grafit fiind prezentate în figura 8. Grafitul lamelar întrerupe continuitatea masei metalice şi constituie concentratori puternici de tensiuni. EN−GJL−300 este o fontă cenuşie cu Rm ≥ 300 N/mm2. xxx fiind duritatea Brinell. datorită efectelor de ungere produse de grafit. Prezenţa grafitului conferă însă fontelor şi unele caracteristici favorabile.4) HB = RH (100 + 0. 8. lipsa de plasticitate şi rezistenţa la oboseală redusă a acestor materiale. Se pot turna piese cu forme complicate şi de orice dimensiune (masa pieselor poate fi 0. 115 .21. cum ar fi capacitatea mare de amortizare a vibraţiilor mecanice şi o bună comportare la uzare. care caracterizează fontele pe baza rezistenţei la tracţiune sau pe baza durităţii Brinell. Utilizarea lor deosebit de largă se datorează costului redus. iar EN−GJL−HB235 este o fontă cenuşie cu duritatea HB ≥ 235 HBS Între duritatea Brinell şi rezistenţa la tracţiune a acestor materiale există următoarea corelaţie. Formele de grafit A. Formele separărilor de grafit lamelar Caracteristicile fontelor cu grafit lamelar sunt reglementate de standardul SR EN 1561. proprietăţilor foarte bune de turnare (fluiditate ridicată. în funcţie de capacitatea de germinare a topiturii. 300 N/mm2]) sau perlitică (la fontele cu Rm > 300 N/mm2) şi formaţiuni de grafit lamelar izolate sau sub formă de aglomerări. ceea ce explică rezistenţa mecanică scăzută. B. care nu pot fi realizate prin alte procedee tehnologice. astfel că simbolurile utilizate sunt EN−GJL−xxx. Din punctul de vedere al influenţei asupra caracteristicilor mecanice de rezistenţă cea mai convenabilă formă a grafitului corespunde tipului A. sau EN−GJL−HBxxx. xxx reprezentând rezistenţa minmă la tracţiune în N/mm2. contracţie la solidificare redusă) şi de prelucrare prin aşchiere (lamelele de grafit fragmentează aşchiile).

8…1.8 %).5.3…0. Fontele maleabile se caracterizează prin existenţa grafitului sub formă de aglomerări sau cuiburi de grafit. utilizând valorile determinărilor de duritate Brinell. Ti. numărul xxx reprezentând rezistenţa la tracţiune Rm. Sferoidizarea grafitului la modificare poate fi împiedicată de prezenţa unor impurităţi cum ar fi: As. de exemplu. Comportarea la turnare a fontelor cu grafit nodular prezintă câteva particularităţi generate de compoziţia lor chimică apropiată de cea eutectică: fluiditate ridicată.4 S 0 . numerele având aceleaşi semnificaţii ca mai înainte.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în care RH este un coeficient stabilit experimental pentru o anumită tehnologie de elaborare şi de turnare ai căror parametri pot fi menţinuţi constanţi (de obicei. produsele din astfel de materiale se obţin aplicând tratamentele termice de recoacere de maleabilizare a semifabricatelor turnate din fonte albe hipoeutectice (cu %Cm = 2.6. deoarece acestea sunt piese cu pereţi subţiri şi se pot turna bine din fonte albe. 4.8…1. valori mari ale tensiunii superficiale şi valori ridicate ale dilatării iniţiale (care impun utilizarea formelor de turnare cu maselote). Pb. 116 . %Sim = 0. Bi. în N/mm2.4 ≥ 2 %. RH = 0. care este o încercare nedistructivă şi poate fi realizată cu aparate portabile. De menţionat că în cazul fontelor maleabile.4 ≥ 5 %.5 %. EN−GJMW−400−5 este o fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A3. ceea ce pentru o epruvetă circulară corespunde unei lungimi iniţiale a porţiunii calibrate L0 = 3d0). încercarea la tracţiune se execută utilizând epruvete turnate separat şi neprelucrate mecanic.2 %.2…3. de exemplu. Calitatea fontelor maleabile este reglementată de standardul SR EN 1562 care prevede două tipuri de fonte: − fontele maleabile cu miez alb.4.2). iar dimensiunile lor sunt relativ mici şi tratamentul de maleabilizare (a cărui durată depinde de masa pieselor supuse tratării) se poate aplica în condiţii economice. − fontele maleabile cu miez negru. EN−GJMB−650−2 este o fontă maleabilă cu Rm ≥ 650 N/mm2 şi A3. Fontele cu grafit nodular numite şi fonte ductile se obţin din fonte cenuşii prin procedeele de modificare prezentate în scap. iar al doilea numărul x alungirea la rupere A3. Sn. ceea ce impune limitarea concentraţiilor acestor acestor componente la niveluri foarte scăzute. simbolizate EN−GJMB−xxx−x. %Mnm = 0. simbolizate EN−GJMW−xxx−x. TT aplicat acestor epruvete trebuind să fie acelaşi cu al pieselor pe care le reprezintă. Al. aceste materiale au rezistenţa la tracţiune Rm = 350…800 N/mm2 şi alungirea la rupere A = 1…12 % şi se utilizează în special pentru fabricarea pieselor de legătură pentru instalaţii (denumite fitinguri).4 în % (încercarea la tracţiune se realizează utilizând o epruvetă cu L0 = 3. Relaţia (8.4) este importantă deoarece permite evaluarea rezistenţei la tracţiune pentru fiecare piesă în parte. aşa cum s-a prezentat în scap.

după comp. în cazurile în care Z – alte condiţii C – probă prelevată din specificate în concetraţia piesă comandă carbonului c) duritatea*: revenită. elementelor de −LT – la temepratură aliere %EAm scăzută separate prin cratimă * În cazul simbolizării în funcţie de duritate nu se mai indică Rm şi A. tratată termic.10 Structura simbolurilor pentru fonte conform SR EN 1560 Condiţii Caracteristici mecanice sau compozitie chimică suplimentare Caracteristici mecanice Compozitie chimică a) -nnn-nn – Rm minimă. Q – călită.austenită. determinate pe probe ataşate piesei. negru**. EN−GJMW−450−7U – fontă standardizată maleabilă cu miez alb cu Rm = 450 N/mm2 şi A = 7%. P – perlită M – grafit în M – cuiburi. în N/mm2. EN−GJS−350−22C – fontă standardizată cu grafit nodular cu Rm = 350 N/mm2 şi A = 22%. S – nodulară F – ferită. L – N− fără grafit. W – sudabilitate probei: pentru îmbinare S − probă turnată separat. martensită V− vermicular. HBnnn – Brinell.2 %. simbolurilechimice W – miez ale elementelor d) încercarea la încovoiere alb **. GJ−400C−Z – fontă cenuşie nestandardizată cu Rm = 400 N/mm2 la care se prevăd anumite condiţii în comandă.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Tabelul 8. B – miez c) HVnnn – Vickers. (sferoidală). Structura grafitului Structura masei metalice L – lamelară. EN−GJL−XNiMn13−7 – fontă cenuşie aliată cu %Nim = 13% şi %Mnm = 7%. urmată după simbolizarea H – piesă cratimă de A în %. prin şoc: d) concentraţiile −RT – la temperatură masice ale ambiantă. EN−GJS−HB230 – fontă nodulară cu duritatea Brinell HBS = 230. a) litera X pentru a D – stare brută indica de turnare. b) modul de obţinere a chimică. numai U – probă ataşată piesei. ledeburită. HRnn – Rockwell. QT – calită şi 117 . %Nim = 5 % şi %Sim = 2 %. este importantă. de aliere. determinată pe probă turnată separat. determinate pe probe prelevate din piesă. A. aliată cu %Crm = 9 %. ** Simboluri folosite numai la fonte maleabile Exemple de simbolizare: EN−GJL−150S − fontă standardizată cenuşie cu grafit lamelar cu Rm = 150 N/mm2. b) %Cm x 100. prin sudare. EN−GJN−X320CrNiSi9−5−2 – fontă ledeburitică la care se impune %Cm = 3.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Caracteristicile mecanice ale acestor fonte depind în mare măsură de structura masei metalice de bază: fontele nodulare feritice au rezistenţă mecanică scăzută şi plasticitate bună. 8. mărcile respective se recunosc după literele RT sau LT scrise la sfârşitul simbolului. EN−GJS−350−22−LT este o fontă nodulară cu Rm ≥ 350 N/mm2. puternic solicitate în exploatare. Compoziţia chimică a fontelor cu destinaţie generală este lăsată la alegerea producătorului. numerele având aceeaşi semnificaţie ca în cazul fontelor maleabile. fontele nodulare se utilizează cu precădere în construcţia de motoare. A ≥ 22 % la care se garantează KV ≥ 12 J la –40 oC. cu precizarea că încercarea la tracţiune se efectuează pe epruvete prelucrate la care L0 = 5. au rezistenţă mecanică ridicată Rm = 500…800 N/mm2. Din acest punct de vedere. fontele nodulare se supun TT de călire izotermă bainitică. de exemplu. cum sunt cilindrii de laminor. Caracteristicile fontelor cu grafit nodular netratate termic sunt stabilite prin SR EN 1563. în urma căruia se pot obţine rezistenţe la tracţiune Rm = 800…1400 N/mm2.2. fontele 118 . EN−GJS−400−15 este o fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. Simbolul acestor fonte are structura EN−GJS−xxx−x. la aceeaşi structură a R p 02 masei metalică de bază. la care se garantează KV ≥ 17 J la 20 oC. Standardul SR EN 1563 prevede pentru fontele nodulare feritice şi posibilitatea garantării unei anumite energii de rupere KV. iar caracteristicile celor tratate termic − prin SR EN 1564. raportul este mai mare în cazul fontelor nodulare Rm decât în cazul oţelurilor. Pentru obţinerea unor caracteristici mecanice mai bune. adică epruvetă normală). alungirea la rupere fiind comparabilă cu a oţelurilor hipoeutectoide. fontele nodulare perlitice.9. astfel că se pot atinge valori ale rezistenţei la oboseală σO = 200…280 N/mm2. iar EN−GJS−22−RT aceeaşi fontă. de exemplu. tinzând să înlocuiască oţelurile la realizarea arborilor cotiţi şi în industria metalurgică. ceea ce pentru o epruvetă circulară corespunde la L0 = 5d0. Forma rotunjită a grafitului diminuează efectul de concentrare a tensiunilor. Datorită acestor caracteristici. Fontele cu destinaţie precizată În această categorie sunt incluse fonte nealiate sau aliate. dar plasticitatea lor este redusă.65 S 0 . elaborate astfel încât au anumite caracteristici specifice aplicaţiilor cărora le sunt destinate. cu condiţia obţinerii caracteristicilor mecanice impuse. determinată fie la temperatură ambiantă fie la temperaturi scăzute (până la –40 oC). principalele categorii sunt: fontele refractare. la fabricarea pieselor de dimensiuni mari.

Fontele refractare se simbolizează cu literele Fr. nichel.. care se manifestă la temperaturi ridicate. %Mnm = 5…8 %) sau Ni− Si−Mn−Cu (%Nim =10…20 %. molibden sau stibiu. cu %Alm = 22 %. fontele rezistente la coroziune şi fontele rezistente la uzare. În condiţiile asigurării structurii de echilibru (bine detensionată) aceste fonte au o bună rezistenţa la şocuri mecanice... şoc termic şi fluaj. fonte cu conţinut ridicat de siliciu. creştere de volum.5…4. aliate în principal cu crom. energia lor de rupere KV rămânând practic neschimbată de la ta până la –150 oC. se utilizează fonte austenitice cu grafit nodular.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale rezistente la temperaturi scăzute. iar FrgnAl 22 este o fontă refractară cu grafit nodular. dacă grafitul este lamelar şi Frgn. au structura masei metalice feritică şi sunt rezistente 119 .4 %). Rezistenţa lor la coroziune este puternic influenţată de forma grafitului.. care le conferă structură austenitică. Tipurile de fonte rezistente la coroziune mai frecvent utilizate sunt prezentate în continuare. %Mnm = 4…8 % . În cazul pieselor solicitate la şocuri termice. Fontele refractare sunt fonte aliate care au o bună comportare la acţiunea fenomenelor de oxidare..26 %) sau cu mangan ( %Mnm = 3. care sunt fonte alite după una din reţetele Ni−Mn (%Nim = 10. urmate de simbolul elementului principal de aliere şi de un număr care arată concentraţia masică medie a acestui element. Cromul. cea mai bună comportare având-o fontele cu grafit fin dispersat în masa metalică de bază a structurii. cu %Crm = 16 %. siliciul şi aluminiul conferă acestor fonte rezistenţă la oxidare prin acelaşi mecanism ca în cazul oţelurilor refractare (formarea unei pelicule compacte şi aderente de oxizi care protejează materialul faţă de oxidarea în profunzime).0. conform căruia se produc patru tipuri de fonte: fonte cu conţinut ridicat de crom..12 %. în care se găsesc înglobate carburi şi grafit lamelar. dacă grafitul este nodular. şi. Fontele înalt aliate cu siliciu (%Sim = 12…18 %) au un conţinut scăzut de carbon (%Cm = 0. Fontele rezistente la temperaturi scăzute sunt fonte nodulare aliate cu nichel (%Nim = 20. grafit lamelar sau grafit nodular. %Sim = 4…6 %. aluminiu. în care se găsesc carburi. Caracteristicile lor sunt stabilite prin STAS 6706. fonte cu conţinut ridicat de aluminiu şi fonte cu conţinut ridicat de crom şi siliciu.3. de exemplu FrCr16 este o fontă refractară cu grafit lamelar. şi %Cum = 2…4 %). fie cu masa de bază feritică. Aceste fonte prezintă rezistenţă la oxidare la t < 1100 °C şi au o bună rezistenţă la creştere. Fontele rezistente la coroziune sunt fonte cu sau fără grafit în structură. fenomen ce se produce (la temperaturi înalte) datorită descompunerii cementitei (cu formare de grafit) şi oxidării interne produse de gazele ce pătrund de-a lungul filamentelor de grafit şi are ca efecte creşterea volumului şi pierderea coeziunii materialui. în cantităţi mai mici.5 %). Fontele din această categorie sunt fie fonte cu masa de bază perlitică. siliciu.

sunt rezistente la acţiunea mediilor alcaline.5…12.2…1. Fontele înalt aliate cu nichel (%Nim = 13…35 %) au structura masei metalice austenitică.65 % sau %Mom ≅ 0. 112 laminare normalizantă. 70 carbon echivalent %Ce. Fonte complex aliate cu nichel. 75 clase de calitate. maleabile şi nodulare. Ti. Ni. 112 fâşii ZIT. Au structură perlito-sorbitică.5…6. 93 fontă comercială. slab aliate cu Cr. 56 comportare metalurgică la sudare.25 %. Sunt fonte cenuşii.5 % şi %Crm = 0. iar prin adaosuri de crom. siliciu şi/sau cupru. fiind folosite pentru confecţionarea componentelor lagărelor de alunecare. 119 fontă rezistentă la coroziune. 73 120 fisurare la cald a CUS. 69 elinvar. cu structura masei metalice perlitică.. În cazul pieselor supuse la solicitări severe se folosesc fontele cu %Nim = 3. 67 câmp termic de sudare. 74 construcţie sudată. 75 laminare termomecanică (controlată). cupru.5 %). fiind fonte nealiate sau aliate cu %Nim = 1. Cu. Fontele rezistente la uzare cuprind două tipuri: fontele antifricţiune şi fontele de fricţiune. Pb. 69 coroziune intercristalină. Fontele antifricţiune sunt fonte care trebuie să asigure un coeficient de frecare cât mai mic. devin rezistente şi la acţiunea acizilor oxidanţi sau organici. 69 .0 %. 76 material de adaos (MA). sau înalt aliate cu Mn (%Mnm = 7.. 92 cusătură sudată (CUS) rânduri. îngustă. 94 hardenită. de fricţiune. 104 invar. dar toate conţin eutectic fosforos ternar (numit steadit). P. siliciu şi aluminiu au rezistenţă bună la acţiunea acizilor sulfuric şi acetic. fiind utilizate pentru confecţionarea tamburilor de frână de la autovehicule. cu structura masei metalice austenitică.35 %) au structura tipică fontelor albe (datorită efectului antigrafitizant al cromului). 119 fontă rezistentă la uzare antifricţiune. iar grafitul poate fi lamelar sau nodular. Fontele înalt aliate cu crom (%Crm = 25. straturi. care le îmbunătăţeşte rezistenţa la uzare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR la acţiunea acizilor azotic şi sulfuric.. În structura acestor fonte nu se admite prezenţa cementitei libere.25…0. Fontele de fricţiune sunt fonte care trebuie să realizeze coeficienţi de frecare cât mai mari. Cuvinte cheie bandă de călibilitate normală. iar dacă sunt aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 2…4 %) devin rezistente şi la cloruri. structura masei metalice de bază a acestora fiind martensitică. 113 fontă refractară. 120 fragilizare prin faza σ. sunt rezistente la acţiunea acizilor şi apei de mare. Si.

M.a.I. 1999 11.. 94 oţel durificabil prin precipitare (PH). 64 oţel bifazic (dual-phase).M. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucuresti. 76 oţel cu granulaţie fină. Elaborarea oţelurilor aliate. 110 oţel pentru carburare. Editura Didactică şi Pedagogică. Studiul metalelor. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. s. * * * Culegere de standarde comentate – Supliment. 65 oţel criogenic. 83 sudabilitate. Timişoara. ş. 1983 7. Protopopescu H..D. Geru N.D. Editura Didactică şi Pedagogică. de produs. * * * Culegere de standarde comentate – Oţeluri. 69 oţel necalmat. Oţeluri inoxidabile şi refractare. O.I. Bucureşti. 109 oţel HSLA. 80 oţel cu granulatie fină. 69 simbolizare alfanumerică. Gâdea S. Mărci. 1980 9. Bucureşti. 1983 8. Saban R. 75 oţel pentru îmbunătăţire. 112 rost de sudare.C. vol. 70 Bibliografie 1.. O. 103 oţel refractar (termorezistent)..I..I. 78 platinit. Bucureşti. 66 oţel pentru rulmenţi. 100 oţeluri termorezistente. 1983 2.C. Colan H. Editura Tehnică. II.. 74 superaliaj.. 96 oţel turnat.. * * * Culegere de standarde comentate – Fonte şi oţeluri turnate. 53 structură feritică aciculară. Bucureşti. Mitelea I. Stiinţa materialelor în construcţia de maşini. 1981 3. Bucureşti. Metalurgie fizică.. 80 oţel inoxidabil stabilizat. calmat. Timişoara 1999 5. 108 oţel rapid. Mărci şi condiţii tehnice de calitate.. 1995 6. 77 zonă influenţată termic (ZIT). 105 oţeli inoxidabil cu crom. O.. 78 oteluri pentru scule. Oţeluri.. vol. 86 oţeluri patinabile. numerică. Editura Sudura.I. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. Bucureşti. 89 oţel Hadfield. 66 otel pentru construcţii sudate.. Petrescu M. Truşculescu M. Ieremia A.D. I. Editura Didactică şi Pedagogică.M.. 84 oţel carbon de calitate.a.. 1996 121 . 98 oţeluri pentru recipiente.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale material de bază (MB). 93 oţel maraging. Tillmann W. Lugsheider E..C.a. 79 oţel duplex. Editura Facla. 1994 10. cu crom şi nichel.I. 1982 4. Studiul si ingineria materialelor. 97 temperatură de referinţă.. Vacu S. Bucuresti. ş. 59 standard general. Metalografie şi tratamente termice.

8. oţelul are limita de curgere Re ≥ 235 N/mm2.025 %.7. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatul acestora.8.9.k conform STAS 500 şi. b) oţelurile pentru electrotehnică. c) oţelul are prescrisă o energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din semifabricate sau produse) KV > 27 J la −50 oC. Clasele principale de calitate prevăzute în standardul SR EN 10020 pentru oţelurile nealiate sunt: a) oţeluri de uz general: b) oţeluri excepţionale. Care dintre următoarele oţeluri aliate se încadrează în clasa oţelurilor de calitate: a) oţelurile pentru recipiente sub presiune care au limita de curgere Rp0. urmărind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat. b) oţelul are concentraţiile de impurităţi %Pm.8. b) oţelul are concentraţia masică medie de carbon %Cm = 15 %. d) standarde de produs? T.8. c) oţelul are limita de curgere Re ≥ 370 N/mm2. c) lege. d) oţelul este calmat? T. Respectarea cărora dintre următoarele condiţii determină încadrarea unui oţel nealiat în clasa oţelurilor speciale: a) oţelul are prescrisă energia de rupere KV în starea C + r.8. Activitatea specifică prin care se stabilesc.5.4.8. d) oţelul nu necesită aplicarea de TT pentru obţinerea caracteristicilor prescrise? T. Care dintre următoarele condiţii sunt respectate de marca de oţel nealiat simbolizată OLC15 conform STAS 880 şi. c) standarde regionale. b) standarde naţionale. %Sm ≤ 0. C15 conform SR EN 10027−1: a) oţelul are concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0. prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate.8. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat este denumit: a) standard. d) oţelul este destinat fabricării pieselor la care TT final este îmbunătăţirea? T.6. respectiv. d) clasificare? T.2. b) ordonare.8. Documentul stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. care stabileşte reguli.1.4. d) oţelurile la care singurul element de aliere (în fară de carbon) este niobiul? T. c) oţelul se utilizează pentru piesele care se supun carburării. În funcţie de nivelul de aplicare.3. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de 122 .8. Care dintre următoarele condiţii sunt respectate de marca de oţel nealiat simbolizată OL370. respectiv. c) oţeluri de calitatea.15 %.8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Teste de autoevaluare T. este denumită: a) normalizare. b) normativ.2 > 400 N/mm2. c) standardizare. standardele pot fi: a) standarde de firmă. d) oţeluri speciale? T. pentru probleme reale sau potenţiale. S235J2G3 conform SR EN 10027-1: a) otelul are rezistenţa la tracţiune Rm ≥ 370 N/mm2. d) convenţie? T. c) oţelurile bifazice.

c) 34CrNiMo6−6−2.16. b) 51CrMnV4−4-1. d) elasticitate? T.0 %. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform SR EN 10027−1) aparţin categoriei oţelurilor pentru carburare (cementare): a) 34CrMo4−2.8. c) ferită şi insule de martensită. d) X6CrMoNb17−1? T. d) cusătura sudată CUS? T.8.13. d) P235NL1? T. Prezenţa cărui element de aliere conferă oţelurilor calitatea de a fi inoxidabile: a) nichelul. Ce structură prezintă semifabricatele realizate din oţeluri bifazice (dual−phase steel): a) ferită şi perlită. dacă %Crm ≥ 12. Care sunt zonele caracteristice ale unei îmbinări sudate: a) materialul de bază MB. c) 15Cr3.8. c) P355NH. dacă %Cm < 0. b) plasticitate. b) 12MnNi15−3.11. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile feritice: a) X50CrMoV15.8. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri cu caracteristici de tenacitate garantate la temperaturi scăzute (sub −60 oC): a) P235NL1. b) X2CrMoTi17−1. c) P460NL2. c) carbonul. c) 17CrNi16. c) 17CrNi16. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform SR EN 10027−1) aparţin categoriei oţelurilor pentru îmbunătăţire: a) 43MnMo6−2. c) fâşia de austenitizare incompletă.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale maşini (simbolizate conform STAS 791) aparţin categoriei oţelurilor pentru îmbunătăţire: a) 15Cr08. b) S235NL.8. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform STAS 791) aparţin categoriei oţelurilor pentru carburare (cementare): a) 15Cr08. c) sudabilitate.21.8. d) manganul.14. Care dintre fâşiile ZIT a unei îmbinări sudate dintre două piese din oţel (nealiat) cu conţinut scăzut de carbon are cele mai slabe caracteristici de tenacitate: a) fâşia de supraîncălzire.8. dacă %Nim > 8 %.12. b) ferită aciculară. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile 123 . d) 34MoCrNi16? T. Aptitudinea unui oţel ca printr-un anumit procedeu şi pentru un anumit scop să asigure în îmbinările sudate caracteristicile locale şi generale prescrise pentru o construcţie sudată este denumită: a) călibilitate.2 %. d) 17CrMn4−4? T.8. b) fâşia de normalizare. c) materialul de adaos MA.20.8.18. d) X8Ni9? T.15. b) 42MoCr11. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri cu granulaţie fină pentru construcţii sudate: a) S335K2. c) X6CrNi17−1.8.19. d) fâşia neaustenitizată? T.8. d) 34MoCrNi16? T. dacă %Mnm ≥ 12 %? T. b) 38AlCrMo10−6−1.8. d) bainită cu conţinut scăzut e carbon? T. d) 17CrMn4−4? T. b) zona influenţată termic ZIT.10. b) 42MoCr11.17. b) cromul.

c) X3CrNiMoN27−5−2. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor inoxidabile austenitice: a) fisurarea la cald a CUS.8.34. b) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei.8. b) S235NL. fiind elemente de aliere tipice pentru oţelurile refractare: a) cromul.8.24. c) apariţia fazei σ. b) 10AlCr240. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri patinabile: a) S235W.33.28. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor inoxidabile feritice: a) fisurarea la cald a CUS.29. d) călire martensitică + revenire medie? T. b) îmbunătăţire. c) X70CrMo15. Care este TT final ce se aplică matriţelor confecţionate din oţelul 30VCrW85: a) călire martensitică + revenire joasă.8. b) transformarea perlitei în austenită. c) 10AlCr240.27.8.31. Care dintre următoarele elemente conferă oţelurilor rezistenţă la oxidare la temperaturi ridicate. b) nichelul. Care este TT final ce se aplică arcurilor confecţionate din oţelul 60Si15A: a) călire martensitică + revenire joasă. b) X2CrMoTi17−1. d) X2CrNiMo17−12−2? T. c) călire martensitică + revenire înaltă (îmbunătăţire). d) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. c) călire martensitică + revenire înaltă (îmbunătăţire). d) X7CrNiAl17−7? T.26.8.22.8.8.23. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile de tip duplex: a) X2CrNiMoN22−5−3. d) transformarea perlitei în austenită? T. c) OLC45. Care este TT final ce se aplică sculelor confecţionate din oţelul OSC10: a) călire martensitică + revenire joasă.25. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri Hadfield: 124 .8. d) X50CrMoV15 T.8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensitice: a) X50CrMoV15. b) S355W. d) S335K2? T.8. c) RCA 370. d) X90CrMoV18? T. d) călire de punere în soluţie + îmbătrânire? T. c) creşterea excesivă a granulaţiei. b) creşterea excesivă a granulaţiei. b) 117VCr6. b) X6CrMoNb17−1. d) călire de punere în soluţie + îmbătrânire? T. Care dintre următoarele mărci de oţeluri pot fi utilizate pentru confecţionarea matriţelor de deformare plastică la cald a oţelurilor: a) 105CrW20. d) aluminiul? T. c) X2CrNi18−9.8. d) 31VCr8? T. b) 12MnNi15−3. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile martensitice cu durificare prin precipitare: a) 12MnNi15−3.8. b) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. d) 15SiNiCr200? T. c) siliciul. c) 30VCrW85.32. d) apariţia fazei σ? T.30. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile austenitice: a) X50CrMoV15. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri refractare: a) 10AlCr180.

constând din încălzirea la ti ∈ (A1. menţinerea o durată scurtă la această temperatură şi răcirea în apă. b) fonta corespunde unui standard european. b) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %.35. b) Ştiind că duritatea feritei este Hα = 80 HV. iar duritatea martensitei este HM = 305 + 802%Cm. b) fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %.8. b) fontele antifricţiune. Care dintre următoarele mărci de oţeluri sunt destinate realizării de semifabricate sau piese turnate: a) G 230−450. A3). Care din următoarele variante corespunde mărcii de fontă cu simbolul EN−GJMW−400−5: a) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %. c) fontele refractare.8. d) fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %? Aplicaţii A. Rezolvare a) Prin încălzirea semifabricatelor la ti ∈ (A1. pentru a le conferi structura corespunzătoare unui oţel bifazic. d) fontele de fricţiune? T. Care din următoarele variante corespunde mărcii de fontă cu simbolul EN−GJS−400−15: a) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. Ce semnificaţie are grupul de litere EN din simbolul unei mărci de fontă: a) fonta este cenuşie. c) 117VCr6. c) fontă cu grafit lamelar cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %.39. d) formarea porilor în CUS? T. c) fonta nu are grafit în structură.1 % sunt supuse unui TT intercritic.36. să se determine care este duritatea semifabricatelor după aplicarea TT intercritic. c) fisurarea la cald a CUS.8. A3) se obţine o structură alcătuită din ferită şi austenită.40. b) T100NiMn130.38. d) T120CrMn130? T.8. d) T9MoCrNi30R? T. Semifabricatele confecţionate dintr-un oţel carbon cu %Cm = 0. să se stabilească la ce temperatură ti trebuie efectuat TT pentru ca semifabricatele să prezinte la ta o structură ferito – martensitică cu un conţinut procentual de martensită %M ≅ 15 %.1. c) G 200−400W. d) fontă albă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %? T. c) fontă cu grafit lamelar cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %.8.37. b) T120CrMn130. Care dintre următoarele tipuri de fonte aparţin categoriei fontelor aliate rezistente la uzare: a) fontele rezistente la temperaturi scăzute. b) formarea în structura CUS a unor compuşi intermetalici care influenţează negativ caracteristicile de tenacitate.8.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale a) 105CrW20. aşa cum se poate observa pe diagrama din 125 . Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor maraging: a) înmuierea ZIT. a) Ştiind că pentru oţelurile carbon hipoeutectoide punctele critice de transformare în stare solidă sunt A1 = 727 oC şi A3 = 910 − 208 %C m .8. d) fonta este netratată termic? T.

rezultă că abscisa punctului X este (%Cm)α = 0. 2. Fig.8. iar austenita are concentraţia de carbon corespunzătoare abscisei punctului Y.23. iar (%Cm)γ – abscisa punctului Y. scap. Deoarece linia GP a diagramei de echilibru Fe – Fe3C este o dreaptă. ca urmare. Abscisa punctului Y corespunde concentrţiei 910 − t i 2 masice de carbon a oţelului care are A3 ≡ ti şi este (%C m ) γ = ( ) . care are soluţia ti ≅ 750 oC.59 %.5. scrisă sub forma %γ = %M ≅ 15 %. Diagrama de selectare a soluţiilor în cazul aplicaţiei A. scap.1⋅10-4ti. 2. se obţine o ecuaţie cu necunoscuta ti.1).22.2): (%C m ) γ − %C m %C m − (%C m )α %α = 100 %γ = 100 = 100 − %α .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR figura 8. rezultă că la ti ∈ (A1. b) După aplicarea TT intercritic cu ti ≅ 750 oC.4 Considerând că austenita obţinută la ti se transformă integral în martensită la răcirea în apă a semifabricatelor.0175 % şi (%Cm)γ = 0. şi (%C m ) γ − (%C m )α (%C m ) γ − (%C m )α (%Cm)α fiind abscisa punctului X. 8.5. A3) ferita existentă în structura oţelului din care sunt confecţionate semifabricatele are concentraţia de carbon corespunzătoare abscisei punctului X. aceastei valori a temperaturii ti îi corespund valorile (%Cm)α = 0.22 Aplicând regula izotermei (v. 8. semifabricatele vor avea structura alcătuită dintr-o matrice feritică cu duritatea Hα = 80 HV şi insule de martensită (uniform distribuite în aceasta) cu duritatea HM = 305 + 802(%Cm)γ ≅ 778 HV. 126 . Diagrama de stabilire a regimurilor TT pentru obţinerea oţelurilor bifazice Fig. rezultă: %M = %γ.1 – 1. conţinuturile procentuale ale celor două faze în structura semifabricatelor fiind date de relaţiile (care se obţin aplicând regula segmentelor inverse – v. 208 Înlocuind expresiile (%Cm)α şi (%Cm)γ în condiţia pusă în enunţul aplicaţiei.

constând din încălzirea la ti = 760 oC ∈ (A1.11. a) Ştiind că pentru oţelurile carbon hipoeutectoide punctele critice de transformare în stare solidă sunt A1 = 727 oC şi A3 = 910 − 208 %C m .52 % şi %γ = %M = 100 = 12. 4 duritatea semifabricatelor tratate termic va fi H s = H M 127 . c) bara este confecţionată din oţelul carbon în stare îmbunătăţită (călire + revenire la ti = 650 o C şi τm = 5 ore).STAS 791 (34NiCrMo6-6-2 .8.STAS 880 (C35 . b) bara este confecţionată din oţelul aliat în stare recoaptă (de echilibru). iar duritatea martensitei este HM = 305 + 802%Cm.SR EN 10027-1). d) bara este confecţionată din oţelul aliat în stare îmbunătăţită (călire + revenire la ti = 650 oC şi τm = 5 ore).52 − 0. semifabricatele vor avea structura alcătuită dintr-o matrice feritică cu duritatea Hα = 80 HV şi insule de martensită (uniform distribuite în aceasta) cu duritatea HM = 305 + 802⋅0. Rezolvare a) Folosind notaţiile şi raţionamentul prezentate la rezolvarea aplicaţiei A.1⋅10-4⋅760 = 0.0164 %.8.6 100 − 12.1. Să se determine şi să se compare intensităţile forţei de tracţiune F la care rezistă bara în următoarele circumstanţe: a) bara este confecţionată din oţelul carbon în stare recoaptă (de echilibru). menţinerea o durată scurtă la această temperatură şi răcirea în apă. A.52 ≅ 722 HV. există posibilitatea utilizării oţelului carbon de calitate OLC35 . pentru a le conferi structura corespunzătoare unui oţel bifazic. cu carateristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8.08 % sunt supuse unui TT intercritic. Pentru realizarea unei bare de tracţiune cilindrice cu diametrul d = 15 mm.1 – 1.SR EN 10027-1) sau a oţelului aliat 34MoCrNi16 .8.08 − 0. 208 0.0164 b) După aplicarea TT intercritic cu ti = 760 oC. să se determine care este duritatea semifabricatelor după aplicarea TT intercritic.6 semifabricatelor tratate termic va fi H s = 722 + 80 ≅160 HV (care 100 100 corespunde unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 560 N/mm2). duritatea 12. ca urmare.0164 (%C m ) γ = ( ) = 0.2. Semifabricatele confecţionate dintr-un oţel carbon cu %Cm = 0. Rezolvare Intensitatea forţei F la care rezistă bara de tracţiune este dată de relaţia πd 2 F= Rm . A. b) Ştiind că duritatea feritei este Hα = 80 HV.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale %M %α + Hα ≅ 180 HV 100 100 (care corespunde unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 630 N/mm2). se obţin următoarele rezultate: (%Cm)α = 0.6 %. A3).3. să se determine conţinut procentual de martensită %M din structura semifabricatelor tratate termic. 910 − 760 2 0.

10).2) considerând coeficienţii adecvaţi din tabelul 7.P F= π 15 2 4 ⋅ 927 = 1. Deoarece HV ≅ HB şi considerând relaţia Rm = 3.8. rezultă că bara are π 15 2 ⋅ 626 = 1. d) Dacă bara este confecţionată din oţelul slab aliat 34MoCrNi16 călit şi revenit la ti = 650 oC şi τm = 5 ore.11.3 0. duritatea sa se poate estima cu relaţia (7.4 oC/s (v.2% Nim + . scap. c) Dacă bara este confecţionată din oţelul OLC35 călit şi revenit la ti = 650 oC şi τm = 5 ore.P b) Dacă bara este confecţionată din oţelul slab aliat 34MoCrNi16 în stare recoaptă. Rm = 3.5HB (v.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10 + [ − 19.5⋅361 ≅ 1265 N/mm2 şi F = 2. duritatea structurii de revenire pe care o prezintă bara poate fi estimată cu relaţia (7. în care PHJ = Ti(18+lgτm) = (650 +273)(18 + lg5) ≅ 17259.35 %).5⋅211 ≅ 740 N/mm2 33.2 1. duritatea sa se poate estima în acelaşi mod ca în cazul precedent şi rezultă HVαOA ≅ 265HV .0% Si m = 8%Crm + 4% Ni m ]lg v r ≅ 179 HV.3) în care HVrOC = 211 HV. rezultă: HVrOA = HVrOC + 30(% Si m + % Mnm ) + 55%Crm + 6% Nim + 100% Mom ≅ 361 HV. Se poate observa că forţa de tracţiune la care rezistă bara este cu aproximativ 19 % mai mare ca cea corespunzătoare situaţiei în care bara este confecţionată din acelaşi oţel în stare recoaptă. Rm = 3.3 Concentraţiile masice ale componentelor de aliere.6 %Nim 0.10 ⋅ 10 5 N.5%Crm + 27.6 + 223%C m − 14.2 şi o viteză de răcire din domeniul austenitic care să conducă la o astfel de structură. Rm = 3.7.2 − 13%C m şi F = 1.6 %Sim 0.35 0. Rm = 3. aşa cum s-a obţinut în cazul precedent (pentru oţelul cu %Cm = 0. pe această cale 21900 + 4050%C m − PHJ se obţine HVrOC = ≅ 211HV .6 %Mom 0. Compoziţiile chimice ale oţelurilor considerate în aplicaţia A.5⋅179 ≅ 626 N/mm2 şi F = 4 Tabelul 8.2 1. rezultă: HVαOC = 77. adoptând vr = 0. duritatea structurii cu sorbită de revenire pe care o prezintă bara poate fi estimată cu relaţia (7.35 %Mnm 0. cu structura ferito-perlitică. % %Cm 0.6 0.25 Marca oţelului OLC35 34MoCrNi16 a) Dacă bara este confecţionată din oţelul OLC35 în stare recoaptă. 128 . cu structura ferito-perlitică.2).23⋅105 N.5⋅265 ≅ 927 N/mm2 şi .31⋅105 N.64 ⋅ 10 5 N.3).6% Sim + 30% Mnm + 35. 3. A. Se poate observa că forţa de tracţiune la care rezistă bara este cu aproximativ 36 % mai mare decât cea corespunzătoare situaţiei în care bara este confecţionată din acelaşi oţel în stare recoaptă.3 %Crm 0.

Procedând în acelaşi mod.9 20 10 0. A. 7.12 2. în timp ce pentru oţelurile aliate valorificarea prezenţei elementelor de aliere impune utilizarea lor numai în stare tratată termic (s-a observat din rezolvarea aplicaţiei că oţelul 34MoCrNi16 în stare îmbunătăţită are rezistenţa mecanică cu aproape 36 % mai mare decât atunci când este utilizat în starea structurală de echilibru).6) şi (7. acest MB şi MA disponibile pentru sudarea lui având caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8.%Nie).0 0. pentru evitarea fisurării la cald.50 MA – D310 0.3.0 0.8 20 11 0.10 2.8 24 12 0.8 17 13 2.50 MA – D19.08 2.0 27 20 0.9Nb 0. scap.03 2..9 19 13 2.80 MA – D18.5 1. Procedeul de sudare care se utilizează şi configuraţia rosturile de sudare pregătite între piesele ce urmează a fi sudate asigură pMA = 70 %.50 MA – D309L 0.5 % ferită.10 1.10 6.8.7) se calculează valorile mărimilor %Cre şi %Nie.9 20 10 0. O construcţie sudată trebuie realizată din semifabricate de tip tablă din oţel inoxidabil austenitic X2CrNi19−11.04 2. Compoziţiile chimice ale MB şi MA considerate în aplicaţia A.11.8 0. pe lângă austenită.08 1. 3.9 30 9 0..4.0 0.5 1.08 . înţelegerea şi utilizarea prescripţiilor standardelor în vigoare. Schaeffler (v.0 0. 7. Este evidenţiat faptul că.0 0. care să le permită consultarea.0 0.8 18 10 MA – D308 0.8Mn6 0. Concentraţiile masice ale principalelor componente.5 0.5 şi fig. care reprezintă coordonatele punctului caracteristic nominal al MB pe diagrama structurală A.24).11. Tabelul 8.30 MA – D309 0.75 MA – D312 0. pentru oţelurile carbon de calitate utilizarea în stare tratată termic este facultativă (s-a observat din rezolvarea aplicaţiei că oţelul OLC35 are caracteristici de rezistenţă mecanică comparabile în stare recoaptă şi în stare îmbunătăţită). % %Cm %Mnm %Sim %Crm %Nim %Nbm %Mom MB – 10TiNiCr180 0. Să se determine care dintre MA disponibile asigură realizarea unor CUS având în structură.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Observaţie Această aplicaţie are ca scop justificarea şi înţelegerea prescripţiilor privind utilizarea oţelurilor pentru construcţia de maşini.00 MA – D316L 0.60 MA – D316 0.5 1.03 2.50 MA – D308L 0.08 1. se determină coordonatele (%Cre.2 20 11 * Toate mărcile de MA sunt realizate în România Materialul Rezolvare Considerând caracteristicile de compoziţie chimică ale MB şi folosind relaţiile (7. Se recomandă cititorilor să conceapă şi alte aplicaţii similare.8. corespunzătoare punctelor caracteristice nominale ale materialelor depuse prin 129 .0 23 14 0.

corespunzătoare punctelor caracteristice nominale ale CUS realizate cu MA disponibile pentru sudare.9Nb MA – D18.75 13.34 16. se determină coordonatele (%Cre. % 13.85 13.95 22.04 23. de a asigura realizarea unei CUS cu un conţinut procentual de ferită %α ∈ [3%.5%]).80 %Nie.71 21. cât şi punctele cu coordonatele (%Cre.00 25.CUS.56 20.5 %) şi (%Cre = 14 %. % − 14. Folosind relaţia (8. ca urmare.70 21.04 15.30 14.40 12. % − 21. 130 .CUS .65 25.40 17.CUS).8Mn6 %Cre.11 21.%Nie = 6.4 Caracteristicile materialului Materialul MB MA – D308 MA – D308L MA – D309 MA – D309L MA – D310 MA – D312 MA – D316 MA – D316L MA – D19.25 31.00 16. dacă punctul caracteristic nominal al CUS realizate cu acesta este poziţionat în diagrama structurală A.74 28. − 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reprezentând pe aceiaşi diagramă. Tabelul 8.70 21.75 21. atât dreptele de izoferită %α = 3 % şi %α = 5 %. rezultă că MA capabile să asigure sudarea MB (precizat în enunţul aplicaţiei) fără apariţia fenomenului de fisurare la cald a CUS sunt D308 şi D309 (pentru care punctele caracteristice nominale ale CUS realizate se situează între cele două drepte de izoferită).%Nie = 6.20 21. are ecuaţia %Nie = 1.12.CUS.15 Caracteristicile CUS %Nie. Rezultatele parcurgerii etapelor descrise anterior sunt prezentate în tabelul 8. %Nie.93 13.15 14.51 14. Un MA disponibil este apt pentru sudarea MB (îndeplineşte condiţia pusă în enunţul aplicaţiei.078 21. %Nie.5.76 21.63 12.CUS).46 13. Schaeffler în domeniul α + γ.08 26. în condiţiile neglijării termenului ∆%EAm.35 20.%Nie = 21.5 %) şi (%Cre = 14 %.33 21.24. analizând diagrama din figura 7. % 19.44 16. între dreptele corespunzătoare conţinuturilor de ferită %α = 3 % şi %α = 5 %. iar dreapta de izoferită %α = 5 % trece prin punctele de coordonate (%Cre = 28 %. 8.05%Cre – 7.13.90 13.23 Punctul pe diagrama din fig.90 24.%Nie = 20.70 29. se poate aprecia că dreapta de izoferită %α = 3 % trece prin punctele de coordonate (%Cre = 28 %.20 17.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sudare cu MA disponibile.CUS .25.55 24.60 13.2).5.25 %Cre. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei 8. aşa cum se observă în figura 8.5 %) şi corespunde ecuaţiei %Nie = %Cre – 7.8 %) şi.

131 . deformare plastică sau aşchiere. conductibilitate termică şi electrică mare. costurile implicate de elaborarea unor astfel de aliaje şi de transformarea lor în produse se corelează favorabil cu performanţele tehnice pe care aceste produse le asigură etc. Cu toate acestea. valori ridicate (mai mari decât cele asigurate de fonte şi oţeluri) ale raportului dintre rezistenţa mecanică şi masa specifică (densitate). Introducere Metalele şi aliajele neferoase deţin în prezent în aplicaţiile tehnice o pondere de aproape 20 de ori mai mică decât cea corespunzătoare aliajelor feroase (fonte şi oţeluri). tenacitate bună la temperaturi scăzute. Motivele utilizării preponderente în tehnică a fontelor şi oţelurilor sunt numeroase: resursele de materii prime necesare elaborării acestor aliaje sunt uşor accesibile şi destul de uniform distribuite pe glob. tehnologiile de elaborare şi de realizare a semifabricatelor şi pieselor din astfel de aliaje sunt bine fundamentate ştiinţific şi asigurate logistic.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Capitolul 9 STRUCTURA ŞI PROPRIETĂŢILE METALELOR ŞI ALIAJELOR NEFEROASE 9. capacitate bună de prelucrare prin turnare. cu cheltuieli inadmisibil de mari): rezistenţă ridicată la coroziune (în prezenţa mediilor de lucru chimic active). metalele şi aliajele neferoase reprezintă şi vor reprezenta şi în viitor o categorie de materiale de mare importanţă tehnică. capacitate foarte bună de a conferi produselor caracteristici estetice deosebite etc. produsele confecţionate din aceste materiale sunt reciclabile şi ecologice.1. datorită unor proprietăţi pe care acestea le prezintă (şi care nu sunt asigurate de aliajele feroase sau se obţin mai greu la aceste materiale. proprietăţile (caracteristicile) lor mecanice sunt ridicate şi pot fi relativ uşor modificate şi adaptate condiţiilor de utilizare prin aplicarea de tratamente termice şi termochimice.

7 420 68. µm/(m⋅K) Coeficientul de conductivitate termică λ la ta.5 16.3 21.5 23. nΩ⋅m Al Cu Ti Ni Sn Sb Zn Pb Cd Be Mg Au Ag Pt 660 1083 1660 1453 232 631 420 327 321 1278 649 1064 962 1772 2700 8930 4510 8910 7290 6690 7130 11340 8650 1850 1740 19280 10500 21440 900 386 512 471 222 207 382 129 230 1886 1025 128 235 132 397 205 440 309 59 163 101 23.0 44. Caracteristicile fizice ale principalelor componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Aluminiu Cupru (Aramă) Titan Nichel Staniu (Cositor) Stibiu (Antimoniu) Zinc Plumb Cadmiu Beriliu Magneziu Aur Argint Platină Simbolul chimic Temperatura de solidificare – topire ts.7 29.1. la ta.1 247 401 19 83 63 26 113 34 97 210 163 317 428 72 26. W/(m⋅K) Rezistivitatea electrică ρΩ.2 206 72.2 55 1300 368 63 104 113 23.5 110 370 59.Tabelul 9.6 25. kg/m3 Căldura specifică Cs la ta. J/(kg⋅K) Căldura latentă de topire qs.3 31. kJ/kg Coeficientul de dilatare termică liniară αt (între ta şi 100 0C). 0 C Densitatea ρ la ta.2 14.7 40.5 8.6 106 .0 9.2 19.6 16.5 11.3 11.4 13.0 39.5 14.

Au-Pt Pb.94. Ni 99. Al 99. Sn 99.6 STAS 7386: Cr 99. Pt 99. impurităţile ce au influenţe (negative) majore asupra proprietăţilor lor şi cele mai utilizate tipuri de aliaje binare în care fiecare din aceste metale este componentul de bază (principal).85. Sn. Sb Sn. Pb 99. Cu 99. Cr-Mo Sn-Pb.6 Bi. Sb. S.8. Pb 99.9 Mg-Al. Fe.5 STAS 646: Zn 99.1 sunt prezentate metalele folosite frecvent drept componente de bază ale acestor aliaje şi sunt precizate o serie de caracteristici care.2 sunt precizate clasele de puritate industrială în care pot fi obţinute aceste metale. Cu-Sn. Au-Cu. Bi. Pt STAS 10560: Pt 99.8. Ag-Cu. Bi. Sb 99. Zn Pb.95. Pt-W * cifrele de după simbolul chimic indică valoarea minimă a concentraţiei masice a metalului industrial (în %. Al 99. Si. Zn 98. Cu-Al. în tabelul 9. Cu 99. Cd Cd-Sn Mg-Si. Al-Mg. Cr 98. Sb.Cd C. Sb-Pb Zn-Al. Cu 99.6.6. Zn Ag-Cd. (Au 995. Zn-Mn Pb-Sb.35 STAS 10262: Sb 99. Pt 99. Ni 98. Bi Pb. Ni 99. Cu 99. Al 99. Cu 99.3 sunt expuse valorile celor mai importante caracteristici mecanice ale metalelor care constituie componentele de bază ale aliajelor neferoase. As.4. Fe. Ti 99. Zn-Cu. P.6. Au STAS 4389: Au 999.Al 99.93.C. Cd 99. Fe Fe. Cd 99. Zn-Cd.75. Al 99.90. Ni-Cr. Cr-W.85 STAS 8615: Cd 99. As. Al.97. Pb 99.96.9. S. Mg-Mn. Pb-Sn. Al 99 STAS 270/1:Cu 99.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Deoarece proprietăţile aliajelor neferoase sunt determinate în măsură importantă de proprietăţile componentului lor principal (metalic).9. împreună cu cele redate în tabelul 1. Cu. Bi.5. Al 99. Sb 99. Si. Al-Si.0) Au-Ni.98. Ni 97. Cu. Pb. Sn-Sb. Ag-Hg Pt-Rh. Sn 96.2.99. Ni 99. Al 99. Cu As.9. Al 99. Sb 99. Cu. Zn 99.As. Cr-Ti.97. Ni-Mo.Bi. Cd-Ni. Cr 98. Si Pt-Ni. Sn-Zn.5 STAS 663: Pb 99.99.4. Ni-Fe Cr-Ni. Cr 97 STAS 10309: Sn 99. Mg-Zn Au-Ag.3.5.8 Pb. Fe. Pb.2.Al 99. Cd 99.5. Zn 98. definesc cantitativ proprietăţile lor fizice. Si.98.95. As. Sn-Hg Sb-Sn. Cu. S Pb. Mn Principalele clase de aliaje binare folosite în tehnică Al-Cu.7. Pb. Clasele de puritate ale componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Al Cu Ti Ni Cr Sn Sb Zn Mărcile industriale * STAS 7607: Al 99. Sb 98. Fe. Zn.98.995. P Pb. Ag-Ni. Cu. O. Cu-Be Ti-Al.5. Pt-Ir.3 STAS 10502: Ni 99.95. Tabelul 9.5 Ti 99.985. Sn 98. Mg 99.99. Cu.5. Ni. Al. Ag STAS 3321: Ag 999. Pb Pb-Ag. Mg 99. Fe S. Ti 99.6.95.565. Sn Ag.99: Pb 99. pentru care concentraţia este în %o). Mg STAS 10273:Mg 99. Zn 97.99. Al-Zn Cu-Zn.96. Pb 99. Cu. Pb. 133 . Bi.5.3.99. P. Fe. Fe.95.9. iar în tabelul 9. S. Sn 99.65 Principalele impurităţi Fe.6. în tabelul 9. Pb-Ca Cd-Ag. Cd. cu excepţia Au şi Ag. Sb 97. Ti-Ni Ni-Cu. Sb 99. Fe.

N/mm2 Modulul de elasticitate transversală. % Modulul de elasticitate longitudinală. 3) scade odată cu conţinutul de impurităţi. Caracteristicile mecanice la ta ale principalelor componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Starea Rezistenţa la rupere 2).Tabelul 9. N/mm2 Duritatea 2) Al Cu Ti Ni Sn Sb Zn Pb Cd Be Mg Au Ag Pt 1) recopt (stare de echilibru) ecruisat ecruisat 1) 40 – 70 120 − 140 170 − 220 420 − 450 220 − 250 310 − 330 12 − 14 10 − 13 70 − 100 11− 13 69 − 83 380 − 480 160 − 195 180 − 220 100 − 120 120 − 145 15 – 30 100 − 120 50 − 70 320 − 330 130 − 150 50 − 60 10 − 11 − 50 − 55 4−5 − 260 − 310 90 − 105 115 − 140 − − 50 – 70 8 − 12 45 − 60 10 − 15 50 − 60 30 − 40 80 − 90 − 40 − 50 60 − 70 17 − 25 − 3 − 15 2 − 10 40 − 50 48 − 50 62000 115000 105000 207000 44000 77800 105000 55000 300000 43000 78000 76000 25000 42800 79000 16500 19000 38000 20600 140000 − − 27500 140 − 220 HV − 35 – 40 HBS 95 – 110 HBS 90 – 120 HBS 60 – 65 HV 5 – 6 HBS 30 – 60 HBS 20 – 35 HBS 3 – 5 HBS 16 – 24 HBS 75 – 85 HRB 37 – 39 HRE 48 – 54 HRE 18 – 20 HBS 25 – 30 HV recopt (stare de echilibru) 1) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) sinterizat (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) ecruisat 1) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) 170000 38 – 45 HV 150 − 165 − − deformat plastic la rece cu GD = 70 … 90 %. . N/mm2 Limita de curgere 2) . 2) creşte odată cu conţinutul de impurităţi al metalului. N/mm2 Alungirea procentuală după rupere 3) .3.

la orice temperatură. Aliajele neferoase (ca şi fontele şi oţelurile) se pot clasifica şi pe baza denumirii proprietăţii sau caracteristicii care le defineşte primordial utilitatea tehnică. aliaje uşor fuzibile (cu temperaturi ts coborâte) etc. Pt etc. preferându-se clasificarea acestora în funcţie de componentul de bază şi încadrarea lor în categorii de tipul: aliajele cuprului (aliaje pe bază de cupru). se ia ca bază câte un aliaj binar reprezentativ şi se consideră că restul componentelor sunt elemente suplimentare de aliere (de exemplu.. în care precipită la răcirea ulterioară particule de faze secundare (de obicei. 135 . pentru a facilita studierea structurii şi proprietăţilor fiecărui tip de astfel de aliaje. o structură monofazică. pentru denumirea diverselor aliaje neferoase şi sistematizarea studierii structurii şi proprietăţilor lor. Sn. în care sunt introduse suplimentar. aliajele neferoase se încadrează în următoarele categorii: − aliaje monofazice. Toate criteriile de clasificare anterior precizate se folosesc însă drept criterii secundare. • în funcţie de constituţia structurală de echilibru (la ta). care prezintă în stare solidă. − aliaje care conţin în structură constituenţi eterogeni (de tipul amestecurilor mecanice eutectice sau eutectoide). în care sunt introduse frecvent. aliajele metalelor preţioase (aliaje pe bază de metale preţioase: Ag. ternare sau complexe. aliaje criogenice (cu tenacitate ridicată la temperaturi scăzute). aliajele titanului (aliaje pe bază de titan). cele mai multe tipuri de aliaje utilizate în prezent în tehnică sunt complexe. Al. aliajele nichelului (aliaje pe bază de nichel). astfel: • în funcţie de numărul componentelor. Mn. Ni etc. de exemplu. aliajele neferoase pot fi: binare. aliajele denumite în tehnică duraluminuri au ca bază aliaje Al – Cu. în diverse concentraţii şi alte elemente de aliere decât cuprul: Mg. aliajele neferoase pot fi: aliaje de turnare şi aliaje deformabile plastic. se practică încadrarea aliajelor neferoase în categorii ca: aliaje uşoare (caracterizate prin densităţi ρ ≤ 4000 kg/m3). aliaje cu rezistenţa mecanică ridicată (dure). Fe. compuşi intermetalici). dar. Pb. iar în funcţie de aptitudinile de a-şi mări rezistenţa mecanică în urma aplicării de TT. Mn etc. − aliaje cu structură monofazică după solidificare. alcătuită din cristale de soluţie solidă având ca solvent componentul de bază. aliajele neferoase se clasifică în: aliaje durificabile structural prin tratamente termice şi aliaje nedurificabile prin tratamente termice.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Aliajele neferoase se pot clasifica folosind o multitudine de criterii. • în funcţie de posibilităţile tehnologice de transpunere în produse şi de prelucrare a acestora. aliaje antifricţiune. iar aliajele denumite în tehnică alame au ca bază aliaje Cu – Zn. aliaje anticorosive (cu rezistenţă ridicată la acţiunea mediilor agresive de lucru).) etc. în diverse concentraţii şi alte elemente de aliere decât zincul: Si. Au. aliajele aluminiului (aliaje pe bază de aluminiu).).

Ta.2). asigurând solidificarea cu un număr mare de germeni cristalini şi formarea unor structuri primare fine.6). Mo). la aceste aliaje nu se produc. acest tip de modificare este eficient la aliajele neferoase care prezintă după cristalizarea primară o structură monofazică (cu cristale de soluţie solidă). La alegerea modificatorilor şi realizarea modificării aliajelor neferoase trebuie avute în vedere următoarele aspecte esenţiale: • modificatorii introduşi în aliajele neferoase lichide acţionează în unul din următoarele moduri: − formează (individual sau prin combinare cu componentele aliajelor) particule greu fuzibile şi insolubile în aliajele topite. constând din inocularea în aliajele lichide a unor cantităţi mici de substanţe chimice (numite modificatori. Modalitatea actuală cea mai eficientă de influenţare a caracteristicilor structurii primare a aliajelor neferoase o reprezintă modificarea. care are ca efect îmbunătăţirea fineţei şi gradului de dispersie a fazelor componente ale amestecurile mecanice eutectice care se formează la solidificarea unor aliaje neferoase. modificarea poate fi: • modificare de tipul I. ca urmare. care.2. scap. fenomene de cristalizare secundară (recristalizare în stare solidă. scap.6). care să determine transformarea structurii dendritice primare într-o structură secundară favorabilă (din punctul de vedere al mărimii granulaţiei şi gradului de dispersie a fazelor) obţinerii unor caracteristici mecanice ridicate şi/sau asigurării unei bune comportări la prelucrarea prin deformare plastică sau la aplicarea de TT. care are ca efect principal finisarea (micşorarea dimensiunilor) cristalelor dendritice primare. • modificarea de tipul II.4. În funcţie de efectele pe care le produce asupra structurii primare a aliajelor neferoase. 136 . modificatorii care acţionează în acest mod (borul şi unele metale de tranziţie cu reactivitate chimică mare: Ti. se utilizează cu predilecţie pentru realizarea modificărilor de tipurile I şi III. v. • modificare de tipul III. care determină accentuarea ramificării şi subţierea ramurilor (axelor) cristalelor dendritice primare şi influenţează favorabil distribuţia fazelor secundare la aliajele în care (în timpul răcirii după solidificare) precipită particule ale unor astfel de faze. 1. Zr. constituie baze pentru germinarea eterogenă la solidificarea aliajelor (v. care pot schimba mecanismele obişnuite ale germinării şi/sau creşterii cristalelor la solidificare. distribuite sub formă de suspensie fină. 4. v. în decursul răcirii după solidificare.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. 1. Modificarea aliajelor neferoase La marea majoritate a aliajelor neferoase folosite în tehnică componentele de bază nu prezintă transformări alotropice şi. scap.

iar τm trebuie să fie mari (de obicei. în unele cazuri (de exemplu la semifabricatele şi piesele turnate din aliaje pe bază de Cu) impunându-se 137 .95…0. ti corespunzătoare acestui TT se alege cât mai ridicată (ti + 273 = Ti = kOTs.8…0. dar poate avea şi valori kO = 0. Na. de exemplu. Sb. cum sunt aliajele uşoare. este temperatura de solidificare – topire a aliajului din care sunt confecţionate piesele supuse RO. deoarece omogenizarea se realizează prin difuzie.1).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase − formează pelicule de adsorbţie pe suprafeţele germenilor cristalini.98. Tratamentele termice la aliajele neferoase Tratamentele termice (TT) care se aplică semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase se definesc şi se clasifică la fel ca şi tratamentele destinate semifabricatelor şi pieselor din oţeluri şi fonte (v.3. iar coeficientul kO se ia. pentru omogenizarea pieselor turnate din aliaje în care procesele de difuzie se defăşoară foarte lent. care micşorează viteza de creştere a germenilor şi limitează dezvoltarea în grosime a ramurilor cristalelor dendritice primare. • modificatorii trebuie introduşi în aliajele neferoase într-o cantitate (concentraţie) optimă (care asigură nivelul maxim al efectelor pozitive produse de modificare).9. Principalele tipuri de recoaceri fără schimbare de fază care se pot aplica semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase sunt: • Recoacerea de omogenizare (RO) este recomandată pentru diminuarea neomogenităţilor chimice ale structurilor dendritice primare ale semifabricatelor şi pieselor turnate. deoarece particulele care se formează sunt grosolane şi în număr insuficient realizării unei structuri primare fine. τm = 2…24 ore). dacă concentraţia acestora este mică. Pb) se folosesc mai ales pentru asigurarea modificărilor de tipul II. cu un număr mare de particule care activează germinarea eterogenă şi rezultă structura primară cu granulaţia cea mai fină. în K. în mod obişnuit. particulele nu se formează sau se formează în număr insuficient asigurării unei structuri primare fine. 6. având ts = 500…600 oC). kO = 0. efectele pozitive ale modificării se micşorează. în cazul modificatorilor care au rolul de a forma particule greu fuzibile şi insolubile în aliajele topite. scap. Ca. în care Ts. 9. definită ca fiind temperatura la care verticala aliajului intersectează linia sau suprafaţa solidus a diagramei de echilibru fazic a sistemului de aliaje căruia aparţine acesta. pe bază de Al sau Mg. dacă concentraţia acestora este la nivelul optim se formează o suspensie fină. modificatorii care acţionează în acest mod (metalele uşor fuzibile: Li. iar dacă concentraţia acestora depăşeşte nivelul optim.

de realizarea unor transformări eutectoide etc. aliajele Cu – Al. la piesele din astfel de aliaje.5 şi 6. în cazul normalizării). Regimul RRN se alege astfel încât să se producă în piesele supuse tratamentului procesele de restaurare şi recristalizare primară şi să nu apară efectele defavorabile ale desfăşurării fenomenelor de creştere a granulaţiei şi de recristalizare secundară (v. austenită. în mod obişnuit.2. 6. ca şi în cazul aplicării la piesele din aliaje feroase. soluţia solidă (denumită.4Ts). 6.). unele aliaje pe bază de Ti) pentru obţinerea stărilor structurale de echilibru. RRN a semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase se realizează cu ti = trp + 100…200 oC (trp fiind temperatura de recristalizare primară a aliajului din care sunt confecţionate piesele supuse TT.3.2). ca şi faza corespondentă a aliajelor Fe – C) care se transformă (la răcirea sub o temperatură caracteristică) în amestecul eutectoid (α + δ). La semifabricatele şi piesele confecţionate din aliaje neferoase se pot efectua două tipuri (principial diferite) de călire: • Călirea martensitică se poate aplica pieselor din aliaje neferoase care racire α + δ . pentru obţinerea la ta a unei stări de echilibru structural. Modul de conducere a unui astfel de TT este simplu: piesele se încălzesc la o temperatură ti situată desupra unuia din punctele de transformare în stare solidă ale aliajului neferos din care sunt confecţionate. • Recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază (RRN) este utilizată pentru refacerea plasticităţii semifabricatelor şi pieselor ecruisate prin deformare plastică la rece. se menţin la ti o durată τm (pentru uniformizarea temperaturii în masa pieslor şi pentru omogenizarea structurii) şi se răcesc lent (o dată cu cuptorul. Recoacerile cu schimbare de fază (de tipul recoacerii complete sau normalizării.2. v. scap. mecanismele detensionării termice şi principiile stabilirii regimului RD sunt cele prezentate în scap. finisarea granulaţiei. 3. • Recoacerea de detensionare (RD) se aplică semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase în scopul diminuării intensităţii şi redistribuirii tensiunilor mecanice reziduale existente în acestea. scap. TT de călire 138 .ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR aplicarea de TT ulterioare. τi + τm = 1…4 ore şi răcirea în aer liniştit. recoacerile cu schimbare de fază se efectuează la produsele confecţionate din astfel de aliaje neferoase (cum sunt aliajele Cu – Zn. de obicei. în cazul recoacerii sau în aer liniştit. pentru finisarea granulaţiei structurii grosolane rezultate după RO. γ fiind suferă transformări eutectoide (la fel ca oţelurile şi fontele): γ incal. de producerea transformărilor alotropice ale unor componente. trp + 273 = Trp ≅ 0.3) se pot aplica semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase care prezintă transformări fazice în stare solidă (determinate de variaţiile cu temperatura ale solubilităţii componentelor în fazele din structura aliajelor. îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin deformare plastică sau prin aşchiere etc.

M (denumită martensită. Analizând modul de efectuare a acestui TT (v. Ti – Ni. Spre deosebire de structurile (dure şi fragile) realizate prin călirea martensitică. deoarece realizează punerea (dizolvarea la încălzire şi menţinerea la răcire) în soluţia solidă α a fazei θ.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase martensitică constă din încălzirea lor la o temperatură ti situată în domeniul de stabilitate al fazei γ (domeniul austenitic).1. 139 . rezultă că prin răcirea rapidă de la tic a structurii monofazice α se împiedică separarea din aceasta (prin procese bazate pe difuzie) a fazei θ (bogată în elemente de aliere) şi se obţine la ta o structură monofazică. Ti – Al etc. în apă) pentru menţinerea structurii monofazice α până la ta. pentru obţinerea unei structuri monofazice. cu structura cristalină diferită de cea corespunzătoare fazei γ (austenitei) din care s-a format. alcătuită din cristale de soluţie solidă α suprasaturată în elemente de aliere (fază metastabilă). 9. Ti – Mo. urmată de răcirea rapidă (de obicei. structurile (monofazice. Cu – Be. alcătuită din cristale de soluţie solidă α ≡ B(A) omogenă. pentru ca transformarea (printrun mecanism bazat pe difuzia componentelor) γ ⇒ α + δ să nu fie posibilă şi să se realizeze o transformare de tip martensitic (printr-un mecanism care nu presupune difuzia componentelor) γ ⇒ M. La piesele din astfel de aliaje. • Călirea de punere în soluţie se poate aplica la piesele din aliaje neferoase în a căror structură apare ca fază principală o soluţie solidă care are ca solvent componentul de bază al aliajelor şi prezintă o variaţie importantă cu temperatura a capacităţii de a dizolva componentele de aliere (solubilitatea componentelor de aliere în această fază scade puternic când se micşorează temperatura). care îndeplinesc criteriile structurale menţionate mai înainte. Revenirea structurilor (metastabile) obţinute prin călirea martensitică a aliajelor neferoase poate conduce la efecte similare celor care se produc prin revenirea oţelurilor sau fontelor călite martensitic şi care constau în obţinerea (prin transformări structurale bazate pe difuzie) unor structuri apropiate de echilibru şi bine detensionate. menţinerea la această temperatură o durată τm (pentru obţinerea unei structuri cu austenită omogenă) şi răcirea rapidă (cu o viteză vr mai mare decât o viteză critică vrc). Călirea martensitică se poate aplica la produsele realizate din unele aliaje ale sistemelor Cu – Al. acest TT a fost denumit călire de punere în soluţie (a fazei θ). care aparţin unor sisteme ale căror diagrame de echilibru sunt de tipul celei prezentate în figura 9. fig. cu cristale de soluţie solidă) obţinute prin călirea de punere în soluţie a aliajelor neferoase prezintă o bună comportare la prelucrarea prin deformare plastică.1). ca şi faza corespondentă din structura aliajelor Fe – C călite) fiind o soluţie solidă suprasaturată în elemente de aliere. ts). Cu − Ti.. TT de călire de punere în soluţie constă din încălzirea şi menţinerea o scurtă durată la o temperatură tic ∈ (tso.

dacă tii = ta sau îmbătrânire artificială. 140 . Natura fazică şi caracteristicile structurale ale precipitatelor care se formează la îmbătrânire depind de mărimile parametrilor ti şi τm.2.5. putând fi uşor evidenţiate în structură prin examinarea la microscopul optic. datorită efectelor de durificare pe care le produce. cu configuraţie platiformă (cu diametrul de 25. precipitatele θ” germinează relativ uniform în matricea α şi sunt legate prin interfeţe coerente cu structura cristalină a acestei matrice. zonele GP au forma unor discuri cu diametrul de 5.. • precipitatele θ” sunt faze metastabile care se formează la durate mai lungi şi/sau la temperaturi mai înalte de îmbătrânire decât cele corespunzătoare formării zonelor GP şi sunt faze distincte (cu structuri cristaline diferite de structura fazei stabile θ).0.. prin procese de germinare omogenă. precipitatele θ’ se formează prin germinare eterogenă pe anumite defecte ale structurii cristaline a matricei α (de exemplu. TT de revenire aplicat structurilor obţinute prin călirea de punere în soluţie este denumit îmbătrânire şi poate fi îmbătrânire naturală. în funcţie de temperatura şi durata îmbătrânirii aliajelor neferoase călite. în mod obişnuit. pe dislocaţiile elicoidale) şi sunt semicoerente cu structura cristalină a acestei matrice.0 nm).. dacă ta < tii < tso.. constând din încălzirea şi menţinerea acestora la o temperatură tii ∈ [ta.3. tso). determină separarea din soluţia solidă suprasaturată (metastabilă) a unor precipitate care durifică structura.8 nm şi grosimea de 0. ajungând la frecvenţe de 1013…1015 zone/mm3.6 nm şi se formează uniform în matruicea α. în structura matricei α se pot forma următoarele tipuri de precipitate: • zonele GP (notate în acest mod după numele cercetătorilor Guinier şi Preston care le-au detectat pentru prima oară prin tehnici de difracţie cu raze X) apar la temperaturi şi durate mici ale procesului de îmbătrânire şi sunt asocieri preferenţiale de atomi ai componentelor de aliere din aliajul tratat.. • precipitatele θ sunt faze stabile (de echilibru). Cercetările întreprinse până în prezent au evidenţiat că. care germinează eterogen pe limitele grăunţilor cristalini ai matricei α şi sunt necoerente cu această matrice. având la bază mecanisme ce presupun difuzia componentelor aliajului supus TT.. cu dimensiuni suficient de mari pentru a putea fi observate prin examinarea structurilor la microscopul optic şi care apar dacă duratele şi/sau temperaturile de îmbătrânire sunt mai mari decât cele corespunzătoare formării precipitatelor θ”. • precipitatele θ’ sunt tot faze metastabile. deoarece aceste precipitate se formează prin procese de germinare şi creştere.30 nm şi grosimea de 1. care pot fi evidenţiate în structură numai prin examinarea la microscopul electronic..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Revenirea structurilor obţinute prin călirea de punere în soluţie a aliajelor neferoase..

Fig.). Configuraţia diagramei de echilibru a sistemelor cărora aparţin aliajele neferoase la care se pot aplica TT de călire de punere în soluţie Fig. τm) a unui aliaj Al – Cu (cu %Cum = 3 %). 9. care constă din supraîncălzirea de scurtă durată a aliajelor îmbătrânite. la ridicarea temperaturii de îmbătrânire de la ti la t i/ > ti. reprezentând dependenţele experimentale dintre duritatea aliajului îmbătrânit şi parametrii de regim ai îmătrânirii: HVr = f(ti = ct. pentru reconstituirea stării structurale monofazice pe care aliajele o aveau după călirea de punere în soluţie (supraîncălzirea de scurtă durată asigură dizolvarea în matricea α a precipitatelor formate prin îmbătrânire. τm = ct.1. în principal de creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii acestora.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase În privinţa filiaţiei diverselor tipuri de precipitate.2. efectul de durificare al îmbătrânirii se poate evidenţia cu ajutorul unor curbe de îmbătrânire. τm) sau HVr = g(ti. prezentată în 141 . Aceste particularităţi ale formării precipitatelor în timpul îmbătrânirii aliajelor neferoase călite sunt valorificate practic la realizarea procesului de reversiune. 9.. Aşa cum se poate observa analizând curba de îmbătrânire HVr = f(ti = 130 oC. astfel. corespunzător temperaturii t / > ti. pentru orice aliaj călit şi îmbătrânit. cu %Cum = 3 % Transformările structurale produse prin îmbătrânire sunt însoţite de modificări ale proprietăţilor aliajelor călite. cercetările experimentale întreprinse până în prezent au arătat că orice precipitat se formează direct din matricea α şi nu prin transformarea precipitatelor existente anterior în structura aliajului supus îmbătrânirii. precipitatul specific temperaturii ti se dizolvă în matricea α şi apoi din matricea α se separă un nou precipitat. dar nu oferă timpul necesar separării precipitatelor specifice temperaturii la care s-a supraîncălzit aliajul). Curba de îmbătrânire la ti = 130 oC a unui aliaj Al – Cu.

cum ar fi ASM (American Society for Metals). proiectării. 9.4 şi 9. regionale sau internaţionale).) sunt simbolizate printr-un număr (în mod obişnuit.5. Cele mai utilizate sisteme de simbolizare a mărcilor de metale şi aliaje neferoase. principalele variante ale acestui sistem. Desfăşurarea proceselor de precipitare la îmbătrânire şi efectele de durificare produse de acestea pot fi influenţate substanţial dacă.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR figura 9. recomandate de diverse asociaţii profesionale şi/sau organisme de standardizare (naţionale. la aliajele titanului. la aliajele magneziului. între călirea de punere în soluţie şi îmbătrânire. la aliajele cuprului. fără nici o semnificaţie legată de compoziţia şi proprietăţile mărcii) acordat de asociaţia sau de organismul (naţional. verificării şi comercializării semifabricatelor şi pieselor din astfel de materiale. fabricării. la aliajele zincului etc. 142 . sunt: varianta UNS (Unified Numbering System). Simbolizarea metalelor şi aliajelor neferoase comerciale În prezent nu există un sistem de simbolizare a mărcilor de metale şi aliajele neferoase unanim recunoscut şi aplicat la întocmirea documentelor tehnice aferente conceperii.4. sunt: • sistemul de simbolizare numerică. conform căruia mărcile de metale şi aliaje neferoase din diverse categorii (aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu.. se ajunge astfel la ideea (confirmată prin cercetări experimentale) că efectul de durificare este o consecinţă a interacţiunii dintre dislocaţiile matricei aliajului îmbătrânit şi precipitatele coerente. acest efect diminuându-şi intensitatea odată cu distrugerea coerenţei dintre matricea structurală a aliajului şi precipitatele formate la îmbătrânire. aplicată la aliajele aluminiului. cupru şi aliaje pe bază de cupru etc. CEN (Comité European de Normalisation) sau ISO (International Organization for Standardization). aplicată la aluminiu şi aliajele pe bază de aluminiu şi recomandată de standardele elaborate de ISO şi CEN pentru mărcile de aluminiu şi aliaje de aluminiu deformabile. şi varianta propusă de AA (Aluminum Association). efectul de durificare al îmbătrânirii creşte în cursul formării precipitatelor semicoerente (zonele GP şi precipitatele θ”) şi scade odată cu apariţia precipitatelor semicoerente (θ’) şi necoerente (θ).2. AA (Aluminum Association). semifabricatele sau piesele din aliaje neferoase se supun unor operaţii de deformare plastică la rece. având la bază principiile prezentate în tabelele 9. regional sau internaţional) care gestionează sistemul.

scrise în ordinea descrescătoare a importanţei lor. simbolurile aliajelor de turnare sunt precedate de litera G. urmată (eventual) de o literă care codifică procedeul tehnologic de turnare recomandat la realizarea semifabricatelor sau pieselor din aceste aliaje (litera S pentru turnarea în forme din nisip. Aliaje având Si ca EAP 4 A94343 / 4343 AlSi7.5 5.0 G AlZn6MgCr 8.1 G AlSn6Cu1Ni1 9.. Aliaje având alte EAP 9 − − Mărcile de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu deformabile Structura simbolului în varianta UNS: A9X1X2X3X4 Structura simbolului în varianta AA: X1X2X3X4 Seria (grupa) de aliaje Exemple de mărci X1 1 A91080 / 1080 Al 99. dacă X0 = 0... litera P pentru turnarea sub presiune etc. conform căruia mărcile de metale neferoase se simbolizează aşa cum se arată în tabelul 9. Aliaje având Cu ca EAP** 2 A02040 / 204. 6 pentru aliajele rezultate prin modificări aduse unei reţete originale.5MgMn 3. Aluminiu şi aliaje cu %Alm ≥ 99 % 2.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • sistemul de simbolizare alfanumerică (sistemul de simbolizare după compoziţie).4. iar simbolurile mărcilor de aliaje neferoase sunt alcătuite din simbolul chimic al componentului de bază.X4* Seria (grupa) de aliaje Exemple de mărci X1 1 A01001 / 100. Aliaje având alte EAP 8 A98016 / 8016 AlFe1Mn * X0 = 0 pentru aliajele corespunzătoare unei reţete originale .0 G AlMg10 6. . Aliaje având Sn ca EAP 8 A08510 / 851. X4 = 0 la aliajele pentru turnare în piese şi X4 = 1 sau 2 la aliajele pentru turnare în lingouri. litera Z pentru turnarea centrifugală. litera C pentru turnarea continuă.2 .5 6. ** EAP ≡ element de aliere principal 143 .1 G AlSi5 5.1 G Al 99. X0 = 1. urmat de simbolurile chimice ale elementelor de aliere.).2. Aliaje având Zn ca EAP 7 A07120 / 712.0 G AlCu4MgTi 3. Aliaje având Si ca EAP + Cu şi Mn 3 A13190 / A319.0 1. Date privind simbolizarea mărcilor de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu Mărcile de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu pentru turnare Structura simbolului în varianta UNS: AX0X1X2X3X4* Structura simbolului în varianta AA: αX1X2X3. Aliaje având Si şi Mg ca EAP 6 A96106 / 6106 AlMgSiMn 7. Aliaje având Si ca EAP 4 A24430 / B443.8 1.. Aliaje având Mg ca EAP 5 A05200 / 520. Aliaje având Cu ca EAP 2 A92001 / 2001 AlCu5. Tabelul 9. simbolul nu conţine litera α. Aliaje având Zn ca EAP 7 A97149 / 7149 AlZn8MgCu 8. Grupă de aliaje neutilizată 6 − − 7. Aliaje având Mn ca EAP 3 A93003 / 3003 AlMn1Cu 4. X0 = 2 ⇒ α ≡ B. X0 = 6 ⇒ α ≡ F. Aliaje având Mg ca EAP 5 A95052 / 5052 AlMg2. dacă X0 = 1⇒ α ≡ A. Aluminiu şi aliaje cu %Alm ≥ 99 % 2.0 G AlSi5Cu3 4. litera M pentru turnarea în forme metalice. simbolurile chimice ale elementelor de aliere pentru care %EAm este în jur de 1 % sau mai mare fiind însoţite de numere (de preferinţă întregi) care indică concentraţiiile masice nominale (medii) ale acestor componente.

. Bronzuri obişnuite (Cu – Sn) C90200 .... Z35530 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric ZnCu1Al4). (de exemplu. C83800 C83400 G CuZn10 Alame semiroşii (simple/cu Pb) C84200 .5 2..... C85800 C85400 G CuZn29Pb3Sn Alame speciale C86100 .C9 X1X2X3X4 Seria (grupa) de aliaje UNS Exemple de mărci C80100 .. M11311 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric MgAl3Zn1. iar sistemul de simbolizare alfanumerică este util îndeosebi în activităţile de cercetare. Aliaje pe bază de Cu speciale C99300 ....5 C22600 C20000 . C97800 C96400 G CuNi30Fe C97600 G CuNi20Zn8Sn4Pb 8. 2. C98800 C98600 G CuPb35Ag1.5). fabricare şi verificare a metalelor şi aliajelor neferoase sau a produselor ce se confecţionează din astfel de materiale.. C94900 6. Aliaje Cu – Ni şi Cu – Ni − Zn C70000 .. C94500 C92700 G CuSn5Pb25 C94300 G CuSn5Ni5 C94800 Bronzuri aliate cu Ni C94700 .... Alame cu Pb CuZn28Sn1 C44300 C40000 .95 1.. Alame cu %Znm < 37 % CuZn34.5 9.Zn C96200 .. la aliajele pe bază de Mg UNS = MX1X2X3X4... C82800 C82100 G CuBe0. Bronzuri cu Al (%Alm< 19 %) C60600 ... Bronzuri şi alame cu Si C87200 . N04400 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric NiCu32).9 CuZn12. Cupru cu %Cum ≥ 99. C17300 CuBe1. C7X1X2X3X4* Seria (grupa) de aliaje UNS Exemple de mărci C11100 Cu 99. C86800 C86300 G CuZn25Al6Mn 4. Aliaje Cu – Ni şi Cu – Ni .. C99800 C99600 G CuMn40Al2 Mărcile de cupru şi aliaje pe bază de cupru deformabile Structura simbolului în varianta UNS: C1X1X2X3X4 . R54520 corespunde aliajului cu simbolul alfanumeric TiAl5Sn2. C91700 C90700 G CuSn10Pb2 Bronzuri aliate cu Pb C92200 .9 1..5Pb C33500 C30000 ..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 9. Alame roşii (simple sau cu Pb) C83300 . C69800 Alame speciale 3..... C76200 CuZn29Ni12 * varianta UNS se utilizează şi la alte tipuri de aliaje: la aliajele pe bază de Ti UNS = RX1X2X3X4. (de exemplu. C66100 C65500 CuSi3 6. Aliaje cu %EAm < 5 % C81300 .. Cupru şi aliaje cu %EAm < 8 % C10000 ... Date privind simbolizarea mărcilor de cupru şi aliaje pe bază de cupru Mărcile de cupru şi aliaje pe bază de cupru pentru turnare Structura simbolului în varianta UNS: C8X1X2X3X4 . Alame cu Sn CuZn36Al1Mn3Sn C67400 C66400 .. Bronzuri fosforoase cu %Sn < 9 % C50000 ..... proiectare.. C81100 C80100 G Cu 99.. la aliajele pe bază de Zn UNS = ZX1X2X3X4 (de exemplu... Bronzuri cu Pb C98200 .5. C64200 C61000 CuAl8 5... Sistemul de simbolizare numerică se recomandă a fi utilzat mai ales în activităţile comerciale. C95800 C95600 G CuAl7Si2 7. C51100 CuSn4P 4. iar M10100 – aliajului MgAl10Mn) etc.5Ni 3... C84800 C84500 G CuZn12Pb7Sn2 Alame galbene (simple/cu Pb) C85200 .. C87900 C87200 G CuSi4 C87500 G CuZn14Si4 G CuSn11 5.. Simbolurile mărcilor de metale sau aliaje neferoase sunt însoţite de 144 . Bronzuri cu Al (%Alm <19 %) C95200 .. la aliajele pe bază de Ni UNS = NX1X2X3X4 (de exemplu... Bronzuri cu Si (%Sim < 8 %) C64700 .

cu sau fără ecruisare suplimentară. după recoacere sau deformare plastică la cald. Recopt (starea obţinută la produsele deformate plastic în urma aplicării unei recoaceri complete în scopul asigurării valorilor minime ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică sau starea obţinută la produsele turnate după o recoacere destinată reducerii segregaţiilor dendritice. 2 sau 3 * Simbolul stării pentru Al şi pentru Cu şi aliajele pe aliajele pe bază de Al bază de Cu F M O O H* W ** T H* − T cifrele sau literele care urmează acestui simbol codifică succesiunea de operaţii tehnologice care se aplică pentru atingerea stării. îmbunătăţirii ductilităţii sau stabilizării caracteristicilor mecanice) 3. în cursul cărora nu se efectuează nici o verificare privind regimul termic sau gradul de deformare) 2. gradul de ecruisare realizat etc. Tratat termic. Brut de fabricaţie (starea obţinută din operaţiile de prelucrare la cald. Ecruisat (starea obţinută la produsele care. pentru obţinerea unor stări stabile diferite de stările 1.7 sunt definite subdiviziunile stării TRATAT TERMIC corespunzătoare produselor realizate din aceste materiale. Principalele date (cuprinse în standardele SR EN 515 şi SR ISO 1190/2) privind simbolizarea stărilor de bază ale produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale sunt prezentate în tabelul 9. Pus în soluţie (starea instabilă obţinută la produsele supuse unei căliri de punere în suluţie şi îmbătrânite spontan la ta) 5. adică particularităţile privind succesiunea şi conţinutul operaţiilor tehnologice ce trebuie aplicate pentru atingerea stării de livrare a produselor) şi/sau valorile anumitor caracteristici definitorii ale calităţii produselor care se livrează. Definirea şi simbolizarea stărilor de bază ale produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale Definirea stării de bază 1. în scopul obţinerii unor caracteristici mecanice prescrise) 4. eventual. finisării granulaţiei.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase simbolurile stărilor de livrare ale semifabricatelor sau produselor realizate din aceste materiale. ** cifrele care urmează acestui simbol indică durata (în ore) a procesului de îmbătrânire naturală spontană. Tabelul 9.6. sunt supuse unor operaţii de deformare plastică la rece sau unor combinaţii de operaţii de deformare plastică la rece şi RRN. 145 .6. urmată. Simbolul stării unui metal sau aliaj neferos este alcătuit dintr-o literă de codificare a stării de bază (care defineşte modul principial de atingere a stării în care se află materialul). de litere sau cifre care indică subdiviziunea corespunzătoare stării de bază (modul particular în care se realizează starea de livrare a materialului. iar în tabelul 9.

7. după prelucrarea la temperaturi ridicate. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece şi îmbătrânite artificial) 5. Pus în soluţie. deformat plastic la rece şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care. după prelucrarea la temperaturi ridicate. îmbătrânit artificial şi deformat plastic la rece (starea obţinută la produsele care. deformat plastic la rece şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. Răcit după prelucrare la cald. Răcit după prelucrare la cald. deformat plastic la rece şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece) 146 Simbolul stării pentru Al şi pentru Cu şi aliajele pe aliajele pe bază de Al bază de Cu T1 T2 TA TC T3 T4 T5 T6 TD TB TE TF T7 − − TG T8 TH − T9 TK TL . urmată de o îmbătrânire naturală) 5. Răcit după prelucrare la cald şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care. sunt răcite la ta. urmată de o îmbătrânire artificială al cărei scop principal nu este obţinerea unui efect de durificare prescris.8. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece şi îmbătrânite natural) 5.3. urmată de ecruisarea prin deformare plastică la rece şi îmbătrânirea artificială) 5.4. de exemplu.1. după prelucrarea la temperaturi ridicate. Pus în soluţie şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece) 5. Definirea şi simbolizarea subdiviziunilor stării TRATAT TERMIC a produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale Definirea subdiviziunii stării de bază 5.11. Răcit după prelucrare la cald. Pus în soluţie. deformat plastic la rece şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 9. Pus în soluţie şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. urmată de ecruisarea prin deformare plastică la rece şi îmbătrânirea naturală) 5. Pus în soluţie şi supraîmbătrânit/stabilizat (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie.9. după atingerea stării definite la 5. rezistenţa maximă la acţiunea unor medii corosive) 5. după prelucrarea la temperaturi ridicate şi răcirea la ta .2. sunt răcite la ta şi îmbătrânite natural) 5.6. Răcit după prelucrare la cald şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care. sunt răcite la ta. îmbătrânit artificial şi deformat plastic la rece (starea obţinută la produsele care.10. urmată de o îmbătrânire artificială) 5.5.6.7. sunt îmbătrânite artificial) 5. cum ar fi. Pus în soluţie.5. ci realizarea unor caracteristici speciale. după atingerea stării definite la 5.

efectele prezenţei în concentraţii masice mici (sub 0. principalele aliaje pe bază de cupru folosite în tehnică fiind prezentate în continuare. prezenţa incluziunilor intercristaline de CuO2 în structura cuprului (nedezoxidat corespunzător la elaborare) poate determina şi fenomenul numit “boala de hidrogen”. Principalele impurităţi ale cuprului tehnic se pot clasifica în următoarele categorii: • impurităţi solubile în cuprul solid (Ag. substanţe organice (benzină. Pt. micşorarea plasticităţii şi tenacităţii. care se dispun la limitele cristalelor de cupru şi îi influenţează negativ prelucrabilitatea prin deformare plastică la cald (generează fenomene de fragilitate sau fisurare la cald). care se declanşează prin reacţia Cu2O + H2 ⇒ 2Cu + H2O şi conduce la formarea de vapori de apă a căror presiune creşte (deoarece nu se pot elimina).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase 9. amoniac. ape reziduale şi ape sărate. soluţii slabe.). S. Principalele proprietăţi fizico – chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale cuprului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1. sub formă de incluziuni nemetalice. iar Bi şi Cu formează un eutectic care conţine %Cum = 0. Mn. diminuându-i substanţial plasticitatea şi tenacitatea şi micşorându-i considerabil conductibilitatea termică şi electrică. glicerină etc. sulf. Se. benzol. Ni. 9.2. producând fisurarea intercristalină a produselor din cupru. Mg. clorhidric. de obicei. Sb). As. cloruri şi acizi anorganici (sulfuric. reducerea conductibilităţii termice şi electrice etc. aceste impurităţi formează cu cuprul eutectice uşor fuzibile (Pb şi Cu formează un eutectic care conţine %Cum = 0. cuprul este utilizat din timpuri străvechi pentru realizarea de produse. azotic).5. anilină şi acid acetic etc.5 %) a acestor impurităţi (care formează soluţii solide de substituţie cu cuprul). vapori de apă supraîncălziţi. P. • impurităţi care formează cu cuprul compuşi chimici fragili (O. Cd. Fe. Cr.3. Te). 9. Cuprul formează un număr impresionant de aliaje. azotaţi. Cuprul este atacat (se corodează) în medii care conţin hidrogen. Zn. 147 .1.06 % şi are ts ≅ 320 oC. Bi). Au. sunt.2 şi 9. neaerate de sulfaţi. • impurităţi insolubile în cuprul solid (Pb. soluţii concentrate de acizi anorganici. Cuprul are o bună rezistenţă la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate. motorină. compuşii (cu topire congruentă) pe care îi formează cu cuprul aceste impurităţi se dispun intercristalin în structura cuprului. hidrogen sulfurat. Cuprul şi aliajele pe bază de cupru Sub formă de metal pur sau sub formă de component de bază al unor aliaje. Sn.2 % şi are ts ≅ 270 oC). constând în creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii.. acceptabile.

notată β’. deoarece prezintă.2.3. prezentată în figura 9. prezentând tenacitate şi plasticitate bune. care prezintă structură cristalină de tip CVC.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. cât şi la rece. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. 9. Alamele Aliajel pe bază de cupru. soluţia solidă α se caracterizează printr-o bună plasticitate. ca şi solventul său. 2. 9. Variaţia caracteristicilor mecanice ale alamelor în funcţie de %Znm 148 . capătă caracteristicile tipice compuşilor intermetalici (duritate ridicată şi fragilitate accentuată). iar sub temperatura tCK ≅ 450 oC (temperatura Curie – Kurnakov a fazei β.8. putând fi deformată plastic uşor. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu . Structura alamelor se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic a sistemului Cu – Zn. structură cristalină de tip CFC.4. • β este o soluţie solidă pe bază de compus chimic (fază bertholidă). v. Fig. scap.Zn Fig. la temperaturi ridicate. β are caracteristicile unei soluţii solide neordonate. atât la cald. iar atomii de Zn se poziţionează în nodurile aflate în centrele celulelor elementare) şi soluţia solidă ordonată (faza Kurnakov). Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Zn. având drept component de aliere principal zincul sunt denumite în tehnică alame.3.1) suferă un proces de ordonare (atomii de Cu se distribuie în nodurile situate în vârfurile celulelor elementare. • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent cuprul şi ca solut zincul (α ≡ Cu(Zn)).1.5.

pentru ca în structură să apară cristale de fază α.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Tabelul 9. mai ales în prezenta impurităţilor insolubile în cupru (Pb. dacă se aplică un TT de recoacere.7. la o temperatură ti < tCK.. cu %Znm ≤ 25 % sunt denumite în tehnică tombacuri. piesele din alame bifazice cu conţinut ridicat de zinc se supun unui TT de călire în apă (de la o temperatură ti la care materialul prezintă o structură monofazică β. cu structura la ta alcătuită din cristalele fazelor α şi β’. alamele monofazice α.. B. aşa cum se observă în figura 9. oC 1083 905 905 905 450 450 ta ta În funcţie de structura de echilibru şi de caracteristicile mecanice pe care le prezintă în această stare (v. C.5 ore) sau sunt deformate plastic şi supuse apoi recoacerii. au %Znm ∈ (39 %. duritatea şi fragilitatea acestora crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul procentual al fazei β’ în structură.6. dacă semifabricatele sau lingourile turnate sunt supuse unei recoaceri de omogenizare (la ti = 800 .9) şi. τm = 2. 850 oC. alamele se pot clasifica astfel: A. alcătuită din cristale dendritice de soluţie solidă α neomogenă. %Znm 0 41 32 38 39 46 46 32 Ordonata. pentru obţinerea structurii prezentate în fig.8. 50 %] şi se pot utiliza atât ca alame de turnare. în cantitatea şi cu dispunerea corespunzătoare obţinerii unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate. cu plasticitate bună). Alamele monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Znm ≤ 39 % şi sunt alame deformabile (care se prelucrează bine atât prin deformare plastică la cald. fig. Alamele monofazice α se comportă foarte bine la deformarea plastică la rece şi au o comportare mai slabă la deformarea plastică la cald. cât şi prin deformare plastică la rece). aşa cum se observă în figura 9. la care aceste alame prezintă o structură monofazică β. cu structura la ta alcătuită numai din cristale de fază β’ (v. 149 . 10). După turnare şi răcire la ta. structura la ta a semifabricatelor şi pieselor turnate din astfel de alame are aspectul prezentat în figura 9. Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Cu − Zn Punctul A B C D M N P Q Abscisa.8. unei reveniri. În unele cazuri. cristalele acestei structuri devenind poliedrice (echiaxiale). eventual. aşa cum se poate observa în figura 9. care definesc procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor. au %Znm ∈ (46 %. Bi) care determină apariţia unor fenomene de fragilitate sau fisurare la cald. 9. 46 %) şi sunt utilizate de obicei ca alame de turnare. 9.. semifabricatele sau lingourile din astfel de alame prezintă o structură monofazică. Alamele bifazice..4).5. structura lor la ta va fi alcătuită din cristale poliedrice de soluţie solida α omogenă. fig. 9. Alamele monofazice β’. cât şi ca alame deformabile la cald (la o temperatură de deformare situată deasupra punctului tCK ≅ 450 oC.

care au în compoziţie (pe lângă zinc) şi alte elemente de aliere.. din punctul de vedere al efectelor asupra structurii. introdus în concentraţii %Alm ≤ 3. orice alamă specială poate fi încadrată în categoriile structurale anterior precizate pentru alamele binare. Fierul are keFe = 0. a alamelor monofazice α În tehnică se utilizează nu numai alamele binare (aliajele Cu – Zn) ci şi alamele complexe (speciale).. iar la concentraţii masice mai 150 . finisează granulaţia şi mareşte tenacitatea alamelor.5. Deoarece are keAl = 6. aluminiul determină micşorarea sensibilă a conţinutului procentual de fază α al structurii alamelor. j = 1. iar k eEA j . j = 1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. cu relaţa: %Cu me = %Cu m %Cu m + % Znm + ∑ k eEAj % EAmj j =1 n 100 . sunt concentraţiile masice ale elementelor suplimentare de aliere existente în compoziţia alamei speciale. • Fierul.9. cu suplimentarea cu %k eEA j % EAmj a concentraţie de zinc a alamei).. n. sunt coeficienţii de echivalare în zinc a elementelor de aliere suplimentare (introducerea unui element de aliere suplimentar în concentraţia %EAmj este echivalentă. adică concentraţia masică a cuprului în alama binară echivalentă din punctul de vedere al microstructurii. Structura la ta.1) în care %EAmj.. 9. introdus în concentraţii %Fem ≤ 1. dacă se calculează titlul fictiv al alamei %Cume. n. Principalele elemente de aliere folosite la elaborarea alamelor speciale au următoarele efecte asupra structurii şi proprietăţilor acestor aliaje: • Aluminiul.5 %.6. 9. Structura la ta a alamelor monofazice α turnate Fig. după recoacerea de omogenizare.5 %. fără a le diminua caracteristicile de plasticitate şi tenacitate şi îmbunătăţeşte rezistenţa lor la acţiunea mediilor corosive. determină creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii alamelor. (9.

5. 9. fiind considerat o impuritate a acestuia) se foloseşte ca element de aliere al 151 . aşa cum s-a precizat anterior..4 % determină apariţia în structură a compusului FeZn7.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase mari de 0. 9.8.. 9. Structura la ta a alamelor monofazice β’ • Manganul. manganul este un bun dezoxidant. datorită efectelor fierului asupra microstructurii. • Staniul. Structura la ta a alamelor bifazice turnate Fig. • Plumbul (care.7. Structura la ta a alamelor bifazice recoapte după turnare Fig. iar efectele sale asupra microstructurii se pot aprecia considerând keMn = 0. este insolubil în cupru. măreşte rezistenţa mecanică şi plasticitatea alamelor şi îmbunătăţeşte comportarea alamelor în medii corosive cum sunt apa de mare. măreşte rezistenţa la coroziune a alamelor în apa de mare.. 820 oC) şi îmbătrânire (revenire la ti = 400 . introdus în concentraţii %Snm ≤ 1 %. 9. având în vedere că keSn = 2.. efectele staniului asupra microstructurii alamelor se pot estima cu uşurinţă...9. care determină o creştere cu 30 . Structura la ta a alamelor bifazice călite si revenite Fig. care induce un efect suplimentar de finisare a granulaţiei şi asigură sfărâmarea aşchiilor la prelucrarea prin aşchiere a alamelor. 40 % a caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi duritate. 10. aburul supraîncălzit şi soluţiile de cloruri. piesele şi semifabricatele din alame aliate suplimentar cu acest element se pot supune TT de călire de punere în soluţie (răcire în apă de la ti = 800 . 420 oC). introdus în concentraţii %Mnm ≤ 5 %. Fig.

CuZn39Ni3 sunt mărci de alame speciale monofazice α (alame speciale deformabile).2. Mărcile de alame comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. este un bun dezoxidant. Ca urmare. Plumbul se introduce în concentraţii %Pbm ≤ 3 %. • Siliciul.11. G CuZn30Al5Fe3Mn2 sunt mărci de alame bifazice (alame pentru turnare). • Nichelul. CuZn36Pb1. 45 %) şi coeficientului de gâtuire (cu ordonata la 152 .5. fiind metale izomorfe (cu structură cristalină de tip CFC) şi prezentând dimensiuni atomice apropiate..12.800 N/mm2) şi punctele de minim local ale curbelor alungirii procentuale după rupere (cu ordonata la A = 40 . iar influenţa sa asupra microstructurii alamelor se poate estima considerând kePb = 1. aşa cum se poate observa în figura 9. deoarece are keSi = 10. evidenţiază faptul că toate aliajele acestui sistem au la ta o structură monofazică. mărirea rezistenţei mecanice şi durităţii (mai ales ale fazei β) şi îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune (mai ales în prezenţa mediilor active calde). G CuZn40Pb. iar CuZn42Mn3Al2 şi G CuZn30Al5Fe3Mn2 sunt mărci de alame monofazice β. deoarece poate determina apariţia fenomenelor de fragilitate sau fisuare la cald. prezentată în figura 9. determină creşterea plasticităţii şi tenacităţii alamelor. CuZn31Si. coeficientul său de echivalare este keNi = −1. Aliajele Cu − Ni Cuprul şi nichelul.3. CuZn10. introdus în concentraţii %Nim ≤ 3 %.27. punctul de maxim local al curbei rezistenţei mecanice (cu ordonata la Rm = 600. au solubilitate totală în stare solidă. Deoarece nichelul înlocuieşte în structura alamelor atomii de cupru (are asupra microstructurii alamelor efectul corespunzător scăderii concentraţiei de zinc).. de exemplu. măreşte fluiditatea şi proprietăţile de turnare ale alamelor topite şi determină îmbunătăţirea comportării în medii corosive a produselor confecţionate din alame speciale.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR alamelor din care se confecţionează produse destinate prelucrării prin aşchiere. G CuZn38Pb2Mn2. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu – Ni. prezenţa plumbului înrăutăţeşte comportarea la prelucrarea prin deformare plastică a alamelor. efectele sale asupra microstructurii alamelor sunt importante.. CuZn30. 9. CuZn15. G CuZn40PbSn. CuZn20. alcătuită din cristale de soluţie solidă de substituţie α ≡ Cu(Ni) ≡ Ni(Cu). introdus în concentraţii %Sim ≤ 1 %. curbele ce descriu dependenţele dintre caracteristicile fizico – mecanice ale aliajelor Cu − Ni şi compoziţia lor chimică corespund configuraţiei redate în diagrama din figura 3. deoarece particulele de plumb uniform distribuite în structura alamelor asigură sfărâmarea aşchiilor şi îmbunătăţesc prelucrabilitatea prin aşchire a acestor aliaje. CuZn36 sunt mărci de alame monofazice α (alame binare deformabile)..

9. aliajele Cu – Ni se prelucrează bine prin deformare plastică (la rece sau la cald) sau prin aşchiere. folosite ca materiale electrotehnice (în special pentru confecţionarea rezistorilor).. instrumentelor de măsurare. 20 % şi adaosuri de Fe (%Fem = 0. pieselor de mecanică fină. 1. • aliaje Melchior (Maillechort).. 11. rezistorilor electrici.15% şi adaosuri de Al (%Alm = 1 . Argentan).. Fig. folosite pentru a confecţiona (prin deformare plastică la rece sau la cald) elemente elastice (arcuri sau lamele) şi piese rezistente la coroziune. cu %Nim = 18 . cu %Nim = 30. 12. 20 % şi %Znm = 20...4 %). 1. cu %Nim = 15 . 9..50 % şi aliajele Nichelină. Mn şi Si.60 %) având abscisa situată la %Nim ≅ 65 %.3 %).. dar şi ca aliaje pentru turnare) în aplicaţiile care necesită materiale rezistente la coroziune... folosite (ca aliaje deformabile.0 %) şi Mn (%Mnm = 0. cu %Nim = 20 % Datorită structurii monofazice şi proprietăţilor fizico – mecanice pe care le prezintă... Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu − Ni Fig.35 % şi adaosuri de Mn (%Mnm = 3.6 . cu %Nim = 40...8 ... • aliajele Alpaca (Neusilber. tacâmurilor şi obiectelor de artă sau podoabă etc. în acizi organici. 153 ..) şi se pot utiliza la fabricarea rezistorilor electrici. Principalele reţete de aliaje Cu – Ni utilizate în tehnică sunt: • aliajele Kunial... în vapori de apă etc. folosite în aplicaţiile care impun materiale anticorosive. cu %Nim = 5.30 % (corespunzător mărcilor comerciale CuNi18Zn20. CuNi18Zn27 sau CuNi15Zn21).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Z = 55. folosite (ca aliaje deformabile sau pentru turnare) pentru confecţionarea pieselor rezistente la coroziune... 3%). cu %Nim = 65. iar curba care redă dependenţa dintre rezistivitatea electrică şi compoziţia acestor aliaje prezentând un punct de maxim local cu abscisa %Nim ≅ 50 %. • aliajele Constantan. prezintă o bună rezistenţă la coroziune (în apă de mare şi în soluţii saline.70 % şi adaosuri de Fe.... • aliaje Monel... Microstructura la ta a aliajului Cu – Ni.

cu structură cristalină de tip CVC.13. cât şi la rece. cu structură cristalină complexă. bronzurile cu beriliu şi bronzurile cu plumb. Bronzurile cu staniu folosite în tehnică au %Cum ≤ 20 % şi prezintă. în funcţie de concentraţia 154 .9. bronzurile cu siliciu. structurile indicate de diagramele de echilibru (stabil sau metastabil) redate în figura 9. de caracteristicile mecanice asigurate (redate sintetic. bronzurile cu aluminiu. ca şi solventul său.5. Bronzurile Aliajele pe bază de cupru al căror component de aliere principal este un alt element decât zincul sau nichelul sunt denumite bronzuri. • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent cuprul şi ca solut sataniul (α ≡ Cu(Sn)). deoarece prezintă. la care se descompune eutectoid: γ ⇒ α + δ. datorită vitezei extrem de reduse cu care se realizează transformarea δ ⇒ α + ε. care apara (la răcirea bronzurilor topite) prin defăşurarea transformării peritectice (la t ≅ 800 oC): L + α ⇒ β. în funcţie de concentraţia masică a staniului.3. cu structură cristalină de tip CVC. la care se descompune eutectoid: β ⇒ α + γ. • ε este compusul intermetalic Cu3Sn. • γ este (ca şi β) o soluţie solidă pe baza compusului chimic Cu5Sn (fază bertholidă). Fazele care apar pe diagramele de echilibru din figura 9. • δ este o soluţie solidă pe baza compusului chimic Cu31Sn8 (fază bertholidă). în condiţii de echilibru (care presupun menţineri îndelungate). faza ε nu apare în structura semifabricatelor şi pieselor din bronzuri industriale livrate în stările M sau O.3. • β este o soluţie solidă pa baza compusului chimic Cu5Sn (fază bertholidă). În funcţie de structura pe care o prezintă (la ta) în starea M. se descompune eutectoid: δ ⇒ α + ε.1. Principalele tipuri de bronzuri folosite pentru realizarea pieselor din construcţia de maşini şi pentru fabricare construcţiilor mecanice sunt: bronzurile cu staniu (denumite şi bronzuri clasice). faza γ este stabilă numai până temperatura la t = 520 oC. punctele caracteristice ale acestor diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. la care. structură cristalină de tip CFC. β este stabilă numai până la temperatura t = 586 oC.13.13 au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Sn.5. atât la cald.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. aşa cum rezultă examinând diagramele din figura 9. 9. faza δ este stabilă numai până la temperatura t = 320 oC. faza α se caracterizează printr-o bună plasticitate. putând fi deformată plastic uşor.

c.0 520 K 11.2 ta A. structurile la ta ale semifabricatelor şi pieselor realizate din astfel de bronzuri conţin (aşa cum se poate observa în fig.. în diagramele din fig. B.. starea de echilibru stabil. aşa cum se observă pe micrografia din figura 9.13. 9. starea metastabilă obţinută prin turnare (strarea F) Tabelul 9. Bronzurile monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Snm ≤ 8 .Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase masică a staniului. respectiv. 9.15. 9 % şi sunt bronzuri deformabile (care se pot prelucra atât prin deformare plastică la cald.0 8.0 800 E E’ 16. în starea M. 9.16. constituenţii α (preeutectoid) 155 .0 8. Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramelor de echilibru Cu − Sn Punctul Abscisa..0 350 Q 0. Bronzurile hipoeutectoide (bronzurile bifazice) au %Snm = 10.20 % şi se folosesc ca bronzuri de turnare..0 586 G 26. se poate transforma prin recoacere (precedată sau nu de o operaţie de prelucrare prin deformare plastică) într-o structură cu cristale poliedrice de soluţie solidă α omogenă.0 520 J 27.0 586 H H’ 16. aşa cum se poate vedea pe migrografia prezentată în figura 9.17) fazele α şi δ şi. oC A 0 1083 B 25. alcătuită din cristale dendritice de soluţie solidă α neomogenă. cât şi prin deformare plastică la rece).9.5 9. b.0 800 D 22. structura de turnare a acestor bronzuri.14) şi de procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor.5 800 C C’ 13.%Snm Ordonata. bronzurile cu staniu se pot clasifica astfel: Fig.0 586 F 24. starea metastabilă obţinută prin recoacere (starea O). Diagramele de echilibru ale sistemului de aliaje Cu – Sn pentru diferite stări: a.

Variaţia caracteristicilor mecanice ale bronzurilor cu staniu în funcţie de %Snm Fig.15. 9. iar în concentraţii %Pm = 0. Structura la ta a bronzurilor monofazice α recoapte Fig.3 %. Fig. separate intercristalin în structură. • plumbul.17. 9. introdus în concentraţii %Pm < 0. Structura la ta a bronzurilor hipoeutectoide turnate Bronzurile cu staniu se pot alia suplimentar la elaborare şi cu alte elemente.16.. 9.0. duritatea şi fragilitatea acestor structuri crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul lor procentual de eutectoid (α + δ). ce influenţează pozitiv caracteristicile de antifricţiune şi rezistenţa la uzare a bronzurilor.3. 9.. favorizează sfărâmarea aşchiilor) şi rezistenţa lor la 156 . asigură o bună dezoxidare (împiedică apariţia incluziunilor dure şi fragile de SnO2) şi măreşte fluiditatea bronzurilor topite (conferă bune proprietăţi de turnare). îmbunătăţeşte prelucrabilitatea prin aşchiere a bronzurilor (deoarece particulele de Pb.14. care produc următoarele efecte asupra structurii şi proprietăţilor acestor aliaje: • fosforul.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR şi amestecul eutectoid (α + δ). Structura la ta a bronzurilor monofazice α turnate Fig. introdus în concentraţii %Pbm ≤ 2 %.6 % determină formarea în structură a unor mici cantităţi de compus Cu3P.

. Bronzurile cu aluminiu folosite în tehnică au %Alm ≤ 15 % şi prezintă. atât la cald. cu structură cristalină de tip CVC. CuSn8 şi CuSn4Pb4Zn4 sunt mărci de bronzuri monofazice α (bronzuri deformabile). micşorează intervalul temperaturilor de solidificare.10. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. cât şi la rece. tendinţa de a forma cristale dendritice lungi (columnare).15 oC). γ prezintă două modificaţii (forme alotropice): γ1. iar GCuSn14.18 au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Al. • β este o fază bertholidă pe baza compusului chimic Cu3Al. ca urmare. duritate ridicată şi fragilitate accentuată. CuSn6. • γ este (ca şi β) o fază bertholidă. cu structură cristalină de tip CFC.. care înrăutăţesc comportarea la deformare plastică (măresc înclinaţia spre fisurare) a 157 . separate intercristalin în structura bronzurilor.3 %) şi/sau ca fază separată la transformarea eutectică (la t ≅ 1035 oC) L ⇒ α + β şi este stabilă numai până la temperatura t = 565 oC. în concentraţii %Znm = 5.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase coroziune.5. Fazele care apar pe diagrama de echilibru din figura 9. de exemplu. • α este soluţia solidă de substituţie α ≡ Cu(Al). 9. structurile indicate de diagrama de echilibru redată în figura 9. la solidificarea după turnare.2. în funcţie de concentraţia aluminiului în aceste aliaje. au un substanţial efect lubrifiant). influenţează pozitiv proprietăţile de turnare ale bronzurilor (măreşte fluiditatea. evită apariţia incluziunilor de gaze în lingourile şi piesele turnate) şi nu produce modificări structurale (deoarece se dizolvă integral în soluţia solidă α).. aptitudine de a realiza piese turnate compacte. corespunzătoare compusului Cu32Al19. • zincul. la care se descompune eutectoid: β ⇒ α + γ2. faza β poate să apară în structura bronzurilor cu aluminiu. Bronzurile cu aluminiu prezintă însă. Mărcile de bronzuri cu staniu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. cu structură cristalină cubică şi γ2. aşa cum se poate observa pe diagrama de echilibru. stabilă deasupra temperaturii t = 785 oC. în funcţie de concentraţia masică a aluminiului..18. corespunzătoare compusului Cu9Al4. cu structură cubică complexă. stabilă sub temperatura t = 785 oC. GCuSn12Ni2 şi GCuSn10Zn2 sunt mărci de bronzuri bifazice (bronzuri de turnare). aceste aliaje au proprietăţi de turnare foarte bune (fluiditate ridicată.12 %) le asigură proprietăţi bune de antifricţiune (deoarece particulele de plumb. ca fază separată preeutectoid (la cristalizarea primară a bronzurilor cu %Alm > 8.10 %. iar în concentraţii mai mari (%Pbm = 4. cu retasura de contracţie concentrată).18. bronzurile cu aluminiu (spre deosebire de bronzurile clasice) au un interval de solidificare restrâns (10. care poate fi deformată plastic uşor.3.. Aşa cum se poate observa examinând diagrama de echilibru din figura 9..

10. B şi li se aplică o bună dezoxidare (pentru evitarea apariţiei în structură a incluziunilor fragile de Al2O3). Fig.3 1035 C 11. Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Cu − Al Punctul Abscisa. Bronzurile hipoeutectoide (bronzurile bifazice) au %Alm ≥ 9 % şi se folosesc în mod obişnuit ca bronzuri de turnare. în diagramele din fig.19) şi de procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor. Bronzurile bifazice cu %Alm = 9.. constituenţii α (preeutectoid) şi amestecul eutectoid (α + γ2).0 1035 K 9. în funcţie de concentraţia masică a aluminiului.10.6 785 Q 9. 9.5 % se pot prelucra şi prin deformare plastică la cald. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu − Al Fig. acest dezavantaj poate fi eliminat. %Snm Ordonata. 19 Variaţia caracteristicilor mecanice ale bronzurilor cu aluminiu în funcţie de %Alm Tabelul 9. duritatea şi fragilitatea acestei structuri crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul procentual de eutectoid (α + γ2). 18. oC A 0 1083 B 8. dacă se aplică un TT de 158 .4 ta În funcţie de structura pe care o prezintă (la ta) în stările M sau O.0 565 P 13.4 1035 G 9. respectiv. B. Bronzurile monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Alm < 9 % şi sunt bronzuri deformabile. structura la ta a semifabricatelor şi pieselor realizate din astfel de bronzuri conţine fazele α şi γ2 şi. de caracteristicile mecanice asigurate (redate sintetic. bronzurile cu aluminiu se pot clasifica astfel: A. dacă temperatura la care se face deformarea este situată în domeniul în care aceste aliaje prezintă structură monofazică β (structură care se poate menţine şi la ta.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR pieslor şi semifabricatelor turnate.5.2 1048 F 7. dacă la elaborare se face modificarea lor cu V. 9. Ti.. 9.4 565 M 12.

Pentru îmbunăţăţirea unor caracteristici de utilizare. măreşte rezistenţa mecanică şi duritatea. îmbunătăţeşte comportarea bronzurilor la temperaturi ridicate. • nichelul.8 % la bronzurile ecruisate prin deformare plastică la rece). Mărcile de bronzuri cu aluminiu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. soluţiile de acid carbonic. în comparaţie cu bronzurile clasice. 850 oC) şi sunt indicate pentru realizarea unor piese pentru construcţia de maşini sau pentru industria chimică (elemente elastice.2 = 450. piese cu proprietăţi bune antifricţiune. cât şi ca bronzuri de turnare şi au caracteristici mecanice ridicate (Rm = 200..5 %. prezentând şi avantajul de a fi mai ieftine decât celelalte tipuri de bronzuri. de exemplu. în concentraţii masice %Nim ≤ 5 %. produse rezistente la acţiunea apei de mare. cum ar fi: • fierul. G CuAl10Mn şi G CuAl9Fe5Ni5 sunt mărci de bronzuri bifazice (bronzuri de turnare). Rp0. 159 . acestea se pot utiliza atât ca bronzuri deformabile. CuAl10Fe3 şi CuAl9Mn2 sunt mărci de bronzuri monofazice α (bronzuri deformabile)...2 %) au proprietăţi bune de turnare. Bronzurile cu siliciu folosite în tehnică au %Sim ≤ 3 % şi prezintă (în mod obişnuit) în stare solidă o structură monofazică α ≡ Cu(Si). care să determine sporirea anumitor proprietăţi de utilizare ale acestora). densitate mai mică. Rp0. are efecte similare cu ale fierului..500 N/mm2 şi A = 3.. caracteristici de antifricţiune şi rezistenţa la uzare mai scăzute şi caracteristici mecanice asemănătoare. amplificând efectele acestui element de aliere... rezistenţă la coroziune mult mai bună (în medii ca: apa de mare şi soluţiile saline. iar G CuAl10Fe3. • manganul. îmbunătăţeşte caracteristicile de antifricţiune ale bronzurilor şi măreşte refractaritatea acestora (rezistenţa la oxidare/coroziune la temperaturi înalte).3. în plus.. de exemplu: • bronzurile cu siliciu şi mangan (cu %Sim = 2.. soluţiile unor acizi organici). se pot prelucra prin deformare plastică la cald (la t = 800 .3.900 N/mm2..3 % şi %Mnm = 1.. are efecte asemănătoare fierului şi manganului şi.. petrolului şi produselor petroliere).300 N/mm2.2 = 140.25 % la bronzurile deformate plastic la cald sau de turnare şi Rm = 750... dar micşorează fluiditatea acestora (înrăutăţeşte proprietăţile de turnare).. 9. în concentraţii %Fem = 3. apelor reziduale. Bronzurile cu aluminiu au. în concentraţii masice %Mnm ≤ 2 %.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase călire. de obicei fiind preferată folosirea bronzurilor ternare sau complexe (bronzuri cu siliciu aliate suplimentar şi cu alte elemente.. corespunzător obţinerii stărilor TA sau TB)... bronzurile cu aluminiu se pot alia suplimentar şi cu alte elemente..200 N/mm2 şi A = 15.. Bronzurile binare cu siliciu se utilizează mai rar în aplicaţiile tehnice.5. rezistenţă mare la coroziune şi o bună prelucrabilitate prin aşchiere. finisează granulaţia.

5. Fazele care apar pe diagrama de echilibru Cu – Be au următoarele semnificaţii: 160 . dacă solicitările mecanice sunt intense.. ungerea este insuficientă şi temperaturile de lucru sunt ridicate).20.3 % şi %Nim = 1..4. CuSi3 şi G CuSi4. Mărcile de bronzuri cu siliciu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9.3... permiţând obţinerea la aceste aliaje a unor efecte de durificare substanţiale..950 oC). 900 oC) şi la rece şi prezintă bune proprietăţi antifricţiune şi rezistenţă la uzare (mai ales. 9. urmată de îmbătrânire artificială (la ti = 450.2 % şi %Nim = 1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • bronzurile cu siliciu şi nichel (cu %Sim = 1.500 oC)..5..11..4 %) se caracterizează printr-o bună prelucrabilitate prin aşchiere şi bune proprietăţi antifricţiune. Bronzurile cu beriliu folosite în tehnică au %Bem ≤ 2.. care prezintă o mare variaţie cu temperatura a solubilităţii în faza α... în structura de echilibru la ta a acestor bronzuri apare faza Ni2Si. structurile indicate de diagrama de echilibru redată în figura 9. • bronzurile cu siliciu şi plumb (%Sim = 2. în funcţie de concentraţia masică a beriliului.3 %) se prelucrează bine prin deformare plastică la cald (la t = 850 .5 % şi prezintă.. prin aplicarea unui TT alcătuit din călire de punere în soluţie (de la ti = 900... datorită particulelor intercristaline de plumb pe care le prezintă în structură. cele mai utilizate mărci de bronzuri cu siliciu sunt: CuSi1.

iar pentru îmbunătăţirea tenacităţii acestor bronzuri se foloseşte alierea suplimentară cu Ni (%Nim = 0. faza β poate să apară în structura bronzurilor industriale ca urmare a desfăşurării transformării peritectice (la t = 865 oC) L + α ⇒ β sau ca urmare a diminuării solubilităţii beriliului în cupru o dată cu scăderea temperaturii. respectiv. dacă (după călire) se face ecruisarea controlată a acestor bronzuri prin deformare plastică la rece..7..5. 350 oC). efectele de durificare ale acestui TT se pot mări substanţial. • α este soluţia solidă de substituţie α ≡ Cu(Be). • β este o fază bertholidă. 161 .. din constituenţii α şi amestecul eutectoid (α + γ). cu structură cristalină de tip CFC. CuBe1.9 şi CuBe0. În stările de livrare TF sau TH (care se obţin aplicând operaţiile tehnologice precizate mai înainte).. semifabricatele şi piesele confecţionate din aceste aliaje se pot trata termic prin călire de punere în soluţie (de la ti = 800 . aceste materiale se folosesc la realizarea elementelor elastice (arcuri.. 1050 N/mm2 şi A = 2 .)... o structură alcătuită din fazele α şi γ şi.. Rp0. cu structură cristalină de tip CVC. pentru obţinerea unei structuri monofazice α (cu cristale de α suprasaturate cu beriliu). 400 HB.. Rp0..5 %)... iar duritatea este 90 ..2 = 300 . sculelor antiscântei (care nu produc scântei prin lovire) şi pieselor care trebuie să prezinte bune proprietăţi antifricţiune sau care sunt puternic solicitate mecanic în medii de lucru active (apă de mare. 110 HB)..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Be. aşa cum se poate observa pe diagrama de echilibru. urmată de îmbătrânire artificială (la ti = 300 .). 350 N/mm2 şi A = 30 . în aceste stări structurale caracteristicile mecanice nu sunt foarte ridicate (caracteristicile la tracţiune sunt: Rm = 450 . 5 %. Principalele mărci de bronzuri cu beriliu comerciale sunt: CuBe1. Pentru micşorarea concentraţiei beriliului (care este un element de aliere scump) în bronzurile industriale şi creşterea efectelor de durificare ale îmbătrânirii se practică alierea suplimentară a acestora cu mangan (%Mnm = 0...6Mn.5 %). cu structură cristalină de tip CVC....0 % şi prezintă la ta..0. în stările M sau O. a cărui contribuţie la durificarea structurii produselor din astfel de materiale este datorată formării compusului MnBe2.2. caracteristicile mecanice la tracţiune ale bronzurilor cu beriliu ating nivelurile Rm = 1100 .. care rezultă prin transformarea eutectoidă (la t = 620 oC) β ⇒ α + γ. iar duritatea lor este 350 . care poate fi deformată plastic uşor. Bronzurile cu beriliu utilizate în mod obişnuit au %Bem = 1.2. abur etc. Datorită variaţiei mari cu temperatura a solubilităţii beriliului în cupru.5.. 40 %.. 820 oC).2 = 1000 . lamele elastice etc.. • γ este o fază bertholidă pe baza compusului CuBe.. 1500 N/mm2. 500 N/mm2.2..

3. 9.5 %) şi răcirea forţată la solidificare a acestor bronzuri.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. stibiu (%Sbm = 1..2.50 HB). G CuPb15Sn8 şi G CuPb7Sn7Zn3.6. se practică turnarea cuzineţilor pe suporţi din oţel şi/sau se face alierea suplimentară a bronzurilor cu elemente care măresc duritatea matricei lor structurale: staniu (%Snm = 5. realizate dintr-o bucată sau din două semiinele... chimie şi petrochimie.. fosfor (%Pm < 0... bronzurile cu plumb manifestă o mare tendinţă de segregare (separare) a componentelor în structură. deoarece au determinat opţiunile pentru utilizarea acestui metal în cele mai multe aplicaţii..150 N/mm2.10 %). Datorită insolubilităţii în stare solidă a cuprului şi plumbului şi diferenţelor mari între temperaturile lor de solidificare – topire şi între densităţile acestora. 9. structura la ta a bronzurilor cu plumb este alcătuită din cristale de cupru şi separări intergranulare de plumb. iar duritatea 30. energetică neconvenţională (solară. construcţii civile şi industriale.5. Bronzurile cu plumb se folosesc în tehnică (datorită proprietăţilor antifricţiune pe care le prezintă) ca materiale pentru confecţionarea cuzineţilor (piese inelare.0. Principalele impurităţi ale aluminiului tehnic se pot clasifica în următoarele categorii: 162 . Principalele proprietăţi fizico – chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale aluminiului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1. Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu Sub formă de metal pur sau sub formă de component de bază al unor aliaje.. Deoarece cuprul şi plumbul sunt insolubile în stare solidă.2. plasticitatea bună şi conductibilitatea termică şi electrică ridicată.1. eoliană). pe care se sprijină arborii maşinilor şi utilajelor) lagărelor de alunecare (organe de maşini alcătuite din cuzineţi şi elementele de poziţionare şi susţinere a acestora). caracteristicile care trebuie remarcate. aluminiul este utilizat în prezent pentru realizarea de semifabricate şi produse pentru multe ramuri economice importante: aeronautică..2 şi 9. forajul sondelor de petrol.2 %). Pentru a anihila această tendinţă şi a asigura o distribuţie uniformă a formaţiunilor intercristaline de plumb (cu rol lubrifiant) în matricea de cupru a structurii se practică alierea lor suplimentară cu nichel (%Nim = 1. fabricarea ambalajelor..3 %). 9. G CuPb20Sn5.5.3. electrotehnică şi telecomunicaţii. Cuzineţii din bronzuri cu plumb se realizează prin turnare. Mărcile de bronzuri cu plumb comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. sunt: densitatea scăzută..3 %) sau zinc (%Znm = 1. deoarece bronzurile cu plumb au rezistenţă mecanică scăzută (rezistenţa la rupere este Rm = 50. cele mai utilizate mărci sunt: G CuPb25..

6. 163 . Bi). Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Cu. constând în diminuarea proprietăţilor de turnare (Cu. Aliajele Al − Cu Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal cuprul au o largă utilizare în tehnică (construcţia de maşini. Zn. efectele prezenţei acestor impurităţi în concentraţii masice mici. aderentă. Aluminiul are o bună capacitate de a forma aliaje. Sb). AlAs. Ni) sau diminuarea acesteia (Cu). Structura acestor aliaje se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic Al − Cu. prezenţa compuşilor (Al3Fe. mai ales. care fiind greu fuzibile se comportă ca modificatori şi determină obţinerea unor structuri primare cu granulaţie fină). Mg. chimie şi petrochimie etc. Prezenţa impurităţilor (Fe. Mn. Zn. Cr. Mg. petrol. AlSb) pe care îi formează aluminiul cu aceste impurităţi are ca efect principal diminuarea plasticităţii şi tenacităţii semifabricatelor sau produselor din aluminiu. Cr. sunt de obicei acceptabile. creşterea rezistenţei mecanice şi scăderea plasticităţii (Si. Ta. Mo). Al12Fe3Si. vapori de apă. Ti. principalele aliaje pe bază de aluminiu folosite în tehnică fiind prezentate în continuare. Zr). prezentată în figura 9. creşterea refractarităţii (Ni. soluţiile de acid fosforic. Zn. Rezistenţa la coroziune a produselor din aluminiu se datorează acoperirii lor (pe cale naturală sau prin aplicarea unor procedee tehnologice de tratare chimică sau electrochimică) cu o peliculă de Al2O3. ape reziduale.) sau unele medii active (soluţiile de acid azotic.21.. Ta.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • impurităţi solubile în aluminiul solid (Si. aeronautică. Zn). Mn) sau îmbunătăţirea acestora (Si şi. • impurităţi care formează cu aluminiul compuşi chimici (Fe. amoniacul) pot determina declanşarea unor procese de corodare intensă a produselor din aluminiu. mărirea rezistenţei la coroziune (Si. soluţii de acid sulfuric etc. Mg. Mn. Cu. Ti. Mo). etc. care împiedică atacarea produselor de către mediilor active de lucru. Zn. • impurităţi insolubile în aluminiul solid (Sn. Cr. Pb.).1. Cu. Mn. Mg. compactă şi foarte rezistentă la coroziune. 9. Aluminiul are o bună rezistenţă la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate. îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin aşchiere (Cu. aceste impurităţi uşor fuzibile se separă la limitele cristalelor de aluminiu şi influenţează negativ prelucrabilitatea prin deformare plastică la cald (generează fenomene de fragilitate sau fisurare la cald). Si. As. reducerea conductibilităţii electrice (Mn) etc. medii apoase care conţin dioxid de carbon. Ni.

.21.1.5 % (situată în intervalul delimitat de abscisele punctelor C şi B ale diagramei de echilibru din figura 9. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Cu Fig. b) aliaje pentru turnare. fiind susceptibile de a fi durificate prin călire şi îmbătrânire naturală sau artificială (v. din categoria fazelor Laves. 9. Aliajele industriale Al – Cu deformabile şi durificabile structural prin TT se caracterizează printr-o concentraţie masică de cupru %Cum = 2.22.1. aliajele Al − Cu se pot supune TT de călire de punere în soluţie. aliajele Al − Cu se pot clasifica în două categorii: a) aliaje deformabile şi durificabile structural prin TT. Deoarece configuraţia diagramei de echilibru din figura 9.21 corepunde cele prezentate în figura 9. care prezintă o structură cristalină de tip tetragonal. Procesul tehnologic prin care se realizează prelucrarea prin deformare plastică şi durificarea structurală a unui semifabricat confecţionat dintr-un astfel de aliaj are următoarele etape: 164 .22. soluţia solidă α se caracterizează printr-o bună plasticitate. Pornind de la această observaţie. Structura de echilibru la ta a aliajelor Al − Cu cu %Cum = 4 % 9. ca şi solventul sau. 9. structură cristalină de tip CFC.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent aluminiul şi ca solut cuprul ( α ≡ Al(Cu)).6. subcap. Fig.1. în care sunt distribuite uniform particule de fază secundară θ.21) şi au structura de echilibru la ta alcătuită dintr-o matrice de soluţie solidă α.3). deoarece prezintă.. 9. putând fi deformată plastic uşor. aşa cum se poate observa în figura 9. atât la cald cât şi la rece. cu formula chimică Al2Cu şi concentraţia masică de cupru %Cum = 54. • θ este un compus intermetalic de tip geometric.1%.

. în vederea separării din soluţia solidă α suprasaturată a precipitatelor (zone GP.2.. constând din menţinerea produsului prelucrat prin deformare plastică la o temperatură tii ∈ [ta... de raportul concentraţiilor acestora şi de prezenţa impurităţilor (Fe.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • călirea de punere în soluţie. 9. θ”. efectul negativ al fierului este eliminat..3 % şi = 18.2. dacă %Mgm ≥ 1 %. Proprietăţile acestor aliaje sunt influenţate de ponderea elementelor de aliere. pentru obţinerea la ta a unei structuri monofazice..0. Si): * rezistenţa mecanică... %Mnm = 0.7 . Aliajele industriale aparţinând acestei categorii au compoziţie complexă. în timp ce plasticitatea cea %Cu m % Mg m mai mare (dar rezistenţa mecanică cea mai scăzută) o au aliajele cu %Cum = 4.4 %. alcătuită din cristale de soluţie solidă α suprasaturată în cupru.. * capacitatea de durificare prin TT este diminuată la creşterea concentraţiei fierului. cunoscute sub denumirea de duraluminiu.3...2 % şi % Cu m % Mg m = 1. plasticitatea şi capacitatea de durificare prin TT sunt influenţate substanţial de concentraţiile cuprului şi magneziului şi de raportul acestora.. θ’ sau θ) capabile să producă durificarea la nivelul dorit a structurii (v. anihilarea influenţelor negative ale unor impurităţi greu de eliminat la elaborare.6 %).4.5. %Mgm = 0. * prelucrabilitatea prin deformare plastică şi rezistenţa la coroziune se înrăutăţesc când concentraţiile impurităţilor (Fe şi Si) cresc.5 %.2... aceste influenţe negative fiind diminuate dacă raportul % Fe m % Si m este menţinut la o valoare subunitară. îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune etc.5 %. ts0). %Mgm = 0. cea mai mare rezistenţă mecanică se poate obţine la aliajele cu %Cum = 4. scap. compoziţia chimică a acestor aliaje se caracterizează prin: %Cum = 2. deoarece acesta fixează o parte din cupru sub forma compusului Al7FeCu2 (fază insolubilă în matricea α) şi diminuează astfel cantitatea de cupru disponibilă pentru formarea la îmbătrânire a precipitatelor ce asigură durificarea structurală a aliajelor.0..2.5 %...0..19 . %Mgm = 1. ts). 165 ..1.5 %.2. • îmbătrânirea (naturală sau artificială). iar impurităţile permanent prezente sunt Fe şi Si (concentraţiile masice maxime uzual acceptate pentru fiecare din aceste elemente fiind de 0.. sporirea capacităţii de durificare prin călire şi îmbătrânire. constând din răcirea în apă a semifabricatului încălzit la o temperatură tic situată în intervalul (tso. • prelucrarea prin deformare plastică a semifabricatului cu structură monofazică α. alierea aluminiului cu mai multe elemente fiind determinată de necesităţi privind îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin deformare plastică.3). Cele mai folosite sunt aliajele Al – Cu – Mg cu adaosuri de Mn.

2.6. %Fem ≤ 0. Mn.7 % sau din soluţie solidă α. S.10 %. platbande. în timp ce compuşii conţinând Fe şi Mn rămân nedizolvaţi şi se menţin în structura aliajelor călite (cu efecte negative asupra plasticităţii acestei structuri). La încălzirea în vederea călirii compuşii intermetalici pe bază de Al.1..5 % (corespunzător mărcii 2024 − T8 sau AlCu4Mg1. S. %Mgm = 1. profile extrudate etc..1.8. β’ etc. diferite durate. Mg (θ. ca şi aliajele deformabile... Bi. Deoarece.5Mn şi AlCu4MgMnSi.5Mn − T8). în cazul aliajelor %Cu > 5.0. aşa cum s-a arătat în scap. S’.Fe)Al6 şi Al7Cu2Fe. ţevi.. efectuate după diferite durate de menţinere a aliajului la temperatura de încercare.) se dizolvă în matricea α.24 care redau.9 %. În procesul de îmbătrânire se formează mai întâi zone GP (de forma unor bastonaşe sau sfere).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Structura de echilibru la ta a aliajelor de tip duraluminiu este alcătuită din matricea α şi diverşi compuşi chimici (cu prezenţa şi ponderea dependente de compoziţia aliajului): Al2Cu (faza θ). Si. instalaţii petrochimice.23. 400 oC]. AlCu4Mg1.. Acest fenomen este sugestiv ilustrat de diagramele prezentate în figura 9.. Aliajele din această categorie se pot alia suplimentar. care redau. Ni. iar în cazul unei îmbătrâniri avansate – precipitate stabile necoerente cu matricea α (θ.7 %. Structura de echilibru la ta este alcătuită din soluţie solidă α şi formaţiuni de fază secundară θ. instalaţii de forare a sondelor. 9. (Mn. la temperaturi t ∈ [ta.. pentru acelaşi aliaj. 400 oC] şi de diagramele prezentate în figura 9.8 %.4.). etc. menţinerile ulterioare ale acestor aliaje la temperaturi t > ta pot produce modificări structurale cu efecte substanţiale asupra caracteristicilor mecanice. β etc. Mg2Si.3. tratamentele de durificare structurală aplicate aliajelor de tip duraluminiu nu conduc la stări structurale de echilibru stabil.9 %. în cazul aliajelor cu %Cum ≤ 5. Durificarea prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire a aliajelor de tip duraluminiu se realizează prin mecanismele prezentate în cazul aliajelor Al – Cu. folosite la confecţionarea semifabricatelor (table. β etc. variaţiile caracteristicilor mecanice la tracţiune determinate la ta după menţinerea aliajului. Produsele realizate prin turnare din astfel de aliaje se pot sau nu supune 166 . cu Mg. autovehicule.3.5 %. %Mnm = 0. %Sim = ≤ 0. pentru un aliaj %Cum = 3..). Al6CuMg4. Mărcile de aliaje uşoare de tip duraluminiu. 9. corespund simbolurilor: AlCu4MgMn.) din care se realizează piese şi echipamente pentru aeronave. eutectic (α+θ) şi separări de fază secundară θ. Cu.2. Aliajele industriale Al – Cu pentru turnare se caracterizează printr-o concentraţie masică de cupru %Cum = 3. apoi precipitate metastabile semicoerente cu matricea α (θ’. Al2CuMg (faza S). Mg2Al3 (faza β). variaţiile caracteristicilor mecanice la tracţiune determinate prin încercări la temperaturi t ∈ [ta.

Caracteristicile mecanice la tracţiune ale unui aliaj 2024 – T8. la temperaturi t ∈ [ta. la care durificarea structurală se asigura în mod obişnuit prin atingerea stărilor T3. diferite durate. urmată de îmbătrânire naturală sau artificială) şi. la care nu apare în structura de echilibru eutecticul (α+θ) şi este puţin importantă la aliajele cu %Cum > 5. mai rar. prin atingerea stărilor T4 sau T6.24. GAlCu10Mg.23.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase durificării structurale printr-un TT alcătuit din călire de punere în soluţie şi îmbătrânire naturală sau artificială. la solidificarea cărora se produce transformarea eutectică L ⇒ α + θ şi principalul efect durificator îl aduce prezenţa în structură a eutecticului (α+θ). 400 oC]. 400 oC] Fig.9. efectuate după diferite durate de menţinere a aliajului la temperatura de încercare.7 %. 167 . determinate prin încercări la temperaturi t ∈ [ta. Caracteristicile mecanice la tracţiune ale unui aliaj 2024 – T8. T4. pentru obţinerea unei structuri cu soluţie solidă α suprasaturată în elemente de aliere.9.7 %. G AlCu4MgTi. G AlCu6Si5Mg. determinate la ta după menţinerea aliajului. durificarea structurală a aliajelor pentru turnare se obţine de obicei prin atingerea stărilor T1 sau T5 (răcirea rapidă după turnare. Durificarea structurală prin TT poate fi substanţială la aliajele cu %Cum ≤ 5. GAlCu4Si1. G AlCu4Si4MnSi. G AlCu8. Mărcile de aliaje industriale de acest tip (folosite pentru confecţionarea de semifabricate turnate cu destinaţii similare celor prezentate în cazul aliajelor deformabile) sunt: G AlCu10. T6 sau T8. Spre deosebire de aliajele deformabile. Fig. G AlCu4Ni2Mg.

Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Mg este prezentată în figura 9. creşterea rezistenţei mecanice la Rm = 500.. • β este o fază bertholidă.10 %...1.2 %). AlMg5Ti şi AlMg5SiV.. cu %Mgm = 0. la aliajele cu %Mgm = 8.8 % (sub limita solubilităţii magneziului în aluminiu la ta). efectele de durificare structurală prin TT sunt importante.0. Cr (%Crm = 0. de exemplu.. cu menţinerea alungirii procentuale după rupere la niveluri A ≥ 8. care în stare recoaptă au Rm = 300.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. cu formula chimică Al3Mg2 şi cu concentraţia masică de Mg variabilă în intervalul [35.520 N/mm2.21.5.3 % . a) aliaje deformabile.1. 9.2 %)..2.1.6. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Mg.12 % (sub limita solubilităţii magneziului în aluminiu la t = 450 oC).. aplicându-se succesiunea de operaţii corespunzătoare atingerii stărilor T3. T4. care se poate prelucra prin deformare plastică la rece sau la cald.10 %. b) aliaje pentru turnare. AlMg1Mn1.. care se pot durifica numai datorită ecruisării produse de prelucrarea lor prin deformare plastică la rece. Aliajele industriale Al – Mg deformabile sunt de două tipuri: • aliajele monofazice α. • aliaje bifazice α + β. Ti (%Tim ≤ 0.25 şi are aceeaşi configuraţie ca şi diagrama sistemului de aliaje Al − Cu..2.15 %. AlMg5.5 %). Cele mai folosite aliaje din această categorie corespund mărcilor: AlMg1.2 %) şi V (%Vm ≤ 0. 37..250 N/mm2 şi A = 14.5. • α ≡ Al(Mg) este o soluţie solidă de substituţie. care contribuie la creşterea efectelor de durificare structurală prin TT... Aliajele din această categorie (cunoscute în tehnică sub denumirea de magnaliu sau alumag) se aliază suplimentar cu Mn (%Mnm = 0.0 %). redată în figura 9.7 %]. care se pot durifica structural prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire (la fel ca şi aliajele Al − Cu sau de tip duraluminiu).2. cu structură cristalină de tip CFC şi cu bună plasticitate. AlMg2.. Aliajele Al − Mg Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal magneziul se utilizează în tehnică (la fel ca şi aliajele Al − Cu şi Al – Cu − Mg) în aplicaţiile care impun materiale uşoare (cu densitate scăzută). AlMg7.6.5. AlMg1SiCr. AlMg9MnSi.. la finisarea granulaţiei şi la sporirea caracteristicilor mecanice şi rezistenţei la coroziune. T6 sau T8. Aliajele Al − Mg se pot clasifica în două categorii. AlMg3.. Si (%Sim = 1.... cu %Mgm = 4. determinând. 168 ...

G AlMg10 şi G AlMg9MnSiTi. produsele turnate din astfel de aliaje se supun unui TT.. Structura de echilibru a semifabricatelor turnate din astfel de aliaje (obţinută după aplicarea unei recoaceri de omogenizare la ti = 450. cu menţineri τm = 48. 9.60 ore) este alcătuită din cristale de soluţie solidă α şi o reţea celulară intercristalină de fază β.6.. G AlMg5.. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Si 9. Pentru a preveni apariţia acestui fenomen nedorit.. Cele mai utilizate aliaje din această categorie corespund mărcilor: G AlMg3.25. 9.2. Aliajele industriale Al – Mg pentru turnare au %Mgm = 2.. Deoarece faza β (compusul Al 3 Mg2 ) are rezistenţă scăzută la acţiunea mediilor active de lucru.. cu τm = 30..2.500 oC.. produsele turnate cu această structură suferă în exploatare un proces de coroziune intercristalină (atacarea preferenţială a reţelei intercristaline de Al3 Mg2 ). revenirea produselor călite la ti = 80..530 oC (pentru dizolvarea fazei β în matricea α) urmată de o răcire (călire) în apă (pentru menţinerea la ta a structurii monofazice α).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Fig.. determină precipitarea parţială a fazei β (care are efecte de durificare a structurii) sub forma unor şiruri intercristaline alcătuite din particule globulare (care nu mai formează o reţea continuă şi nu mai determină producerea fenomenului de coroziune intercristalină).26... care constă din încălzirea şi menţinerea lor îndelungată la t i = 500.100 oC.12 %.50 ore. 169 . Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Mg Fig.

. Caracteristicile de rezistenţă mecanică prezentate anterior corespund în mod obişnuit produselor livrate în starea T6..5Cu1.Si. Si.750 N/mm2 şi A ≥ 8 %).. Ti.2 %) şi alte elemente (Mn. armături şi piese industriale rezistente la uzură şi coroziune la temperaturi ridicate în prezenţa gazelor oxidante.6. T’ etc..3.3 %).) Aliajele din această categorie folosite cu cea mai mare pondere în aplicaţiile tehnice corespund mărcii AlZn6Mg2. cartere şi pistoane pentru motoare cu ardere internă şi compresoare de aer. deoarece solubilitatea aluminiului în siliciu este foarte redusă (concentraţia masică de Al care se poate dizolva în Si este %Alm = 0. (faza M) sau Al2Mg3Zn3 (faza T).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9... prezentată în figura 9.8 %) şi adaosuri de Mg (%Mgm = 2. Cu (%Cum = 1.2 %). la t = 577 oC şi %Alm ≅ 0 % la ta) se poate considera că β ≡ Si.) şi apoi precipitate stabile necoerente (de tip M. 9. Cr..4. corpuri de carburatoare pentru autovehicule etc. fluiditate ridicată etc. • β este soluţia solidă având ca solvent siliciul şi ca solut aluminiul (β ≡ Si(Al)).5 %. sub denumirea de zincral sau alzimac. • α este soluţia solidă având ca solvent aluminiul şi ca solut siliciul (α ≡ Al(Si)).. Aliajele folosite cu precădere în tehnică.T etc. Zr. Structura de echilibru la ta a aliajelor din această categorie este similară celei corespunzătoare aliajelor tip duraluminiu. conţinând în plus compuşii intermetalici: MgZn2.26.). Structura acestor aliaje se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic Al . în procesul de îmbătrânire artificială al aliajelor călite se formează în stadiile iniţiale zone GP. α are structură cristalină de tip CFC şi prezintă o bună palsticitate.5. datorită proprietăţilor lor bune de turnare (temperatura de solidificare-topire scăzută. introduse fiecare în concentraţii masice care nu depăşesc 0. ca aliaje uşoare pentru turnare (corpuri de maşini. sub denumirea silumin. Aliajele Al – Si Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal siliciul se utilizează în tehnică.6. sunt 170 . ca aliaje deformabile cu rezistenţă mecanică ridicată (Rm = 550. iar în stadiile avansate – precipitate metastabile semicoerente cu matricea α (de tip M’. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Si.). având ca element principal de aliere zincul (%Znm = 5. Aliajele Al − Zn Aliajele aluminiului. se folosesc în tehnică.

171 ... aşa cum se poate observa pe micrografia din figura 9. Cu (%Cum = 1.160 oC.10 %).7 % la %Sim = 14 %. peste aliajele topite)..8 %). Prezenţa sodiului determină micşorarea temperaturii eutectice de la 577 oC la 565 oC şi deplasarea concentraţiei eutectice de la %Sim = 11.. care formează compuşi intemetalici cu componentele existente în aceste aliaje (Mg2Si..3. astfel că structura de echilibru a aliajelor la ta va fi alcătuită din cristale de soluţie solidă α (separate preeutectic) şi eutectic (α+β). urmată de îmbătrânire artificială la ti = 150. Pentru îmbunătăţirea caracteristicilor mecanice şi tehnologice ale acestor aliaje se practică modificarea cu sodiu (care se adaugă înainte de turnare..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase aliajele eutectice sau uşor hipereutectice (cu %Sim = 11. Aliajele din această categorie folosite de obicei în aplicaţii tehnice corespund mărcilor: GAlSi12Mn.14 % ) a căror structură de echilibru la ta este alcătuită din cristale de Si (formate preeutectic) şi eutectic (α+β)..2 %) şi prezintă rezistenţă scăzută la acţiunea mediilor corosive. Structura de echilibru la ta a siluminului nemodificat (%Sim = 13 %) Fig.150 N/mm2 şi A = 1. Al2Cu... GAlSi8cu3Ni şi GAlSi9Mg.. în acelaşi timp.28.10 %)... modificarea cu sodiu determină formarea unor particule de adsorbţie pe suprafeţele germenilor cristalini şi asigură astfel o structură primară cu granulaţie fină.0 %)... aliate suplimentar cu Mg (%Mgm = 0. 9. caracterizată prin niveluri ridicate ale rezistenţei mecanice şi plasticităţii (Rm = 200.27. GAlSi9Cu3Mg..12 ore) a produselor turnate realizate din astfel de aliaje. Structura de echilibru la ta a siluminului modificat cu Na (%Sim = 13 %) În tehnică se utilizează şi aliaje de tip silumin cu conţinuturi scăzute de Si (%Sim = 5. Al3Ni) şi crează astfel posibilitatea durificării structurale prin TT (călire de punere în soluţie de la ti = 350.3. 9....4 %) sau Ni (%Nim = 0...540 oC.. cu τm = 3. aşa cum se poate observa pe micrografia prezentată în figura 9. GAlSi12CuMgni.28..27.. Fig..3.260 N/mm2 şi A = 6. Aliajele cu o astfel de structură nu au caracteristici mecanice convenabile (Rm = 130. sub formă de cloruri sau fluoruri.0.

30.25 %. iar titanul impurificat peste limitele anterior precizate este extrem de fragil şi nu poate fi prelucrat prin deformare plastică. deoarece la concentraţii mai mari se formează precipitate de carbură de titan care durifică şi fragilizează titanul). stabil deasupra temperaturii tc = 882 oC şi până la temperatura ts = 1660 oC.01 %.260 N/mm2 şi A = 60. Pentru înţelegerea corespunzătoare a principalelor aspecte referitoare la titan şi aliajele acestuia trebuie subliniate următoarele aspecte particulare: • titanul prezintă două stări alotropice (modificaţii): Tiα.2.29. titanul tehnic (cu conţinuturile de impurităţi sub limitele admisibile precizate anterior) are Rm = 550.650 N/mm2 şi A = 20. azotul (a cărei concentraţie maximă admisă este de 0. deoarece la depăşirea acesteia azotul dizolvat interstiţial în titan produce fragilizarea acestuia) şi carbonul (a carei concentraţie masică trebuie limitată la 0.06 %. iar răcirea lentă după deformare conduce la obţinerea unei structuri cu cristale poliedrice de Tiα ≡ α. a cărei plasticitate se îmbunătăţeşte 172 . aşa cum se poate observa în figura 9. deoarece la concentraţii mai mari se formează o reţea intercristalină de hidruri de titan care determină comportarea fragilă la rupere a titanului).1..7.. deoarece la depăşirea acesteia oxigenul pătruns în interstiţiile structurii cristaline a titanului produce fragilizarea acestuia).. sunt impurităţile gazoase: oxigenul (a cărei concentraţie trebuie limitată la 0. cu structură cristalină de tip CVC. Titanul şi aliajele pe bază de titan Titanul şi aliajele sale constituie materiale deosebit de importante pentru tehnica modernă.1 %. care modifică valoarea punctului critic tc. 9. răcirea rapidă (călirea) de la temperaturi ti > tc determină formarea unei structuri cu cristale aciculare (numită martensită M ≡ α’).2).. Principalele proprietăţi fizico-chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale titanului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1. • impurităţile cu grad major de nocivitate (în afară de cele menţionate în tabelul 9. stabil sub temperatura tc = 882 oC şi Tiβ.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9...2 %. 9. aşa cum se observă pe micrografia prezentată în figura 9. • deformarea plastică a titanului se realizează la temperaturi situate deasupra punctului critic tc = 882 oC. datorită caracteristicilor mecanice ridicate (mai ales la temperaturi înalte). densităţii scăzute ( ρ Ti ≅ 4500 kg/m3).3. titanul foarte pur are Rm = 220.. comportării foarte bune în prezenţa mediilor active de lucru şi posibilităţilor de prelucrare prin deformare plastică şi de influenţare a proprietăţilor lor prin aplicarea de tratamente termice. cu structură cristalină de tip HC. măresc rezistenţa mecanică şi micşorează drastic plasticitatea şi tenacitatea titanului făcându-l inapt pentru prelucrarea prin deformare plastică. hidrogenul (a cărei concentraţie trebuie limitată la 0..2 şi 9.70 %.

au solubilitate ridicată în Tiβ şi determină creşterea stabilităţii acestuia. C.32. 9. ca şi Tiβ. faza γ corespunzând unui compus intermetalic TimEAn (Ti2Cu. Elementele stabilizante α sau elementele alfagene (Al. A ≥ 18 % şi Z ≥ 40%). α – soluţia solidă α ≡ Tiα(EA). A. Elementele care formează aliaje cu titanul se pot clasifica aşa cum se prezintă în continuare. în aceste cazuri faza β ≡ Tiβ(EA) ar trebui să se descompună eutectoid 173 . în general.33 (foarte asemănătoare cu diagrama de echilibru metastabil Fe − Fe3C). Structura titanului deformat plastic la cald la tDP > tc şi răcit lent Fig. Nb) sunt izomorfe cu Tiβ (au. la care se produce transformarea alotropică Tiα ⇔ Tiβ.31. O) determină creşterea stabilităţii Tiα şi măresc temperatura punctului critic tc. aliajele titanului având concentraţii reduse de elemente de aliere (%EAm ≤ 10 %). N. Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare pe care le formează titanul cu astfel de EA au configuraţia prezentată în figura 9. Sn. Titanul formează aliaje cu diverse elemente. Fig.29. Elementele stabilizante β sau elementele betagene (Mo.). V. Ti2Ni etc. În categoria elementelor betagene se încadrează şi Mn. Cu. Structura titanului deformat plastic la cald la tDP > tc şi răcit rapid (călit) B. Cr care formează cu titanul sisteme de aliaje având diagramele de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. semnificaţiile fazelor care apar pe această diagramă fiind: L este soluţia lichidă a componentelor Ti şi EA. β – soluţia solidă β ≡ Tiβ(EA) şi γ – faza intermediară care se poate forma la răcirea aliajelor sistemului prin cristalizare din faza lichidă sau prin transformarea peritectică (la t = tp) L + β ⇒ γ şi care se poate descompune prin transformarea peritectoidă (la t = tpe) β + γ ⇒ α. 9. Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare pe care le formează titanul cu astfel de EA au configuraţia prezentată în figura 9.31. structură cristalină de tip CVC).30. Fe.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase considerabil dacă se aplică un TT de revenire la o temperatură imediat inferioară punctului tc (în această stare titanul are Rm ≥ 700 N/mm2. semnificaţiile fazelor care apar pe aceste diagrame fiind identice celor precizate în cazul diagramei din figura 9. micşorând temperatura punctului critic tc.

N. O) Fig.33. 9. Cr) care formează cu Ti compuşi chimici γ ≡ ΤimΕΑn 174 . 9. Sn. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere alfagene (Al.32. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere betagene (Mn. dar. Cu. V.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (β ⇒ α + γ). la vitezele de răcire uzuale pentru aliajele tehnice nu se poate produce şi faza β rămâne stabilă până la ta. deoarece transformarea se desfăşoară foarte lent. Fig. Fe. C. Nb) care nu formează compuşi chimici cu Ti Fig. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere betagene (Mo.31. 9.

• aliaje monofazice β. TiAl5Sn2... cele mai folosite aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiV13Cr11Al3.. ti = 750.4 ore..2 %). ca şi la oţeluri. TiMo8V8Fe2Al3 şi TiV10Fe2Al3.5 şi TiAl6Sn2Zr2Mo.. Cele mai utilizate TT sunt prezentate în continuare. se aplică la produsele realizate din aliaje monofazice α şi bifazice în scopul refacerii plasticităţii după prelucrările prin deformare plastică la rece. în care se încadrează aliajele tehnice care conţin atât elemente alfagene. Fe.700 oC).600 oC..... %Mom = 3. B. Ms şi Mf 175 . etc. TiAl6Sn2V6 şi TiAl5Sn2Zr4Mo6Cr4.. urmată de revenire (îmbătrânire). Cr. cele mai folosite aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiAl6V4.. în care se încadrează aliajele pe bază de Ti având ca element de aliere principal aluminiul (%Alm = 5. cât şi elemente betagene (V. TiAl3Mn1. în care se încadrează aliajele tehnice care conţin în concentraţii mici de elemente alfagene (%Alm = 2..) capabile să le modifice structura şi să le confere proprietăţile fizico-mecanice impuse de condiţiile lor de utilizare.2 %) şi sunt bogat aliate cu elemente betagene (%Crm = 3. Mn.800 oC).5. transformarea fazei β în martensită (β ⇒ M) se realizează la răcirea acesteia sub o temperatură Ms (numită punct martensitic superior) şi se finalizează când se atinge o temperatură Mf (numită punct martensitic inferior).). %Vm = 12. în mod obişnuit se realizează la ti = 550. A.14 %. cu τm = 1. Recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază.. dar să nu se producă transformarea α ⇒ β.13 %). ca aluminiul (%Alm = 2.. se aplică la produsele realizate din aliaje bifazice în scopul creşterii caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi menţinerii unor niveluri ridicate ale caracteristicilor de plasticitate şi tenacitate.. Cr.. %Snm = 1. rezultă că aliajele titaniului se pot clasifica în funcţie de structura pe care o prezintă la ta în: • aliaje monofazice α.10 %.8 %) şi Sn (%Snm = 1. Semifabricatele şi produsele realizate din aliaje pe bază de titan se pot supune unor tratamente termice sau termochimice (carburare. Călirea martensitică. • aliaje bifazice α + β. temperatura ti alegându-se astfel încât să fie depăşită temperatura de recristalizare primară (trp = 650. cele mai utilizate aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiAl5. Mo...... Mo. Călirea martensitică se realizează de la o temperatură ti la care aliajul supus TT are o structură monofazică β sau bifazică α + β.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Ţinând seama de cele prezentate anterior.3 %. C.. etc. nitrurare.8 %) şi mici adaosuri de alte elemente (alfagene sau betagene): Sn. care este însoţită de o creştere importantă a granulaţiei (de obicei... Recoacerea de detensionare se aplică la produsele din aliaje pe bază de titan în scopul diminuării nivelului tensiunilor reziduale produse de prelucrările utilizate pentru obţinerea acestora.

35. menţinându-şi la ta structura monofazică β. Descrierea comportării la călire a aliajelor titanului cu elemente betagene care nu formează compuşi chimici cu Ti Dacă aliajele pe bază de titan din care sunt confecţionate produsele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. • aliajele având a % < %EAm < b % capătă o structură alcătuită din martensită M ≡ α’ şi fază β reziduală.33.34. Dacă la temperatura ti de la care se face călirea aliajul supus TT are 176 .9.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR depinzând de concentraţia EA conţinute în aliajul din care sunt confecţionate produsele supuse tratamentului. comportarea la călire martensitică se poate analiza folosind diagramele din figura 9. Fig.32. cu aspect metalografic acicular şi cu duritatea şi rezistenţa mecanică crescătoare odată cu concentraţia EA în aceste aliaje.35. comportarea la călire martensitică se poate analiza pe baza diagramelor redate în figura 9. M ≡ α’ fiind o soluţie solidă suprasaturată de EA în Tiα.34. • aliajele având %EAm ≥ b % nu se călesc. cu structură hexagonală deformată (datorită suprasaturării în EA).9. Descrierea comportării la călire a aliajelor titanului cu elemente betagene care formează compuşi chimici γ ≡ ΤimΕΑn Fig. Dacă aliajele pe bază de titan din care sunt confecţionate produsele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. astfel: • aliajele având %EAm ≤ a % capătă o structură complet martensitică.

9...32. aşa cum se poate constata pe diagrama din figura 9. cât şi în situaţiile 177 . Alte metale şi aliaje neferoase În tehnică se utilizează. Z = 20.1) compoziţia corespunzătoare abscisei punctului B şi. în atmosferă de azot).. dacă aliajele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru (cu transformare eutectoidă) de tipul prezentat în figura 9.25 %...35 J)....1.35. care conduce la obţinerea unor straturi superficiale bogate în azot (în structura cărora apare nitrura de titan TiN). cu τm = 30. faza β stabilă la această temperatură are (în conformitate cu regula izotermiei – v.. comportarea sa la călire este similară (în funcţie de concentraţia EA) celei descrise anterior. cu fragilitate accentuată. Dacă temperatura ti se alege însă astfel încât structura aliajului să fie bifazică. KV = 30. alcătuite din fazele α şi γ.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase structura monofazică β. Rp0. Tratamentele termochimice se aplică la produsele confecţionate din aliaje pe bază de titan în scopul creşterii rezistenţei la uzare a acestora. În continuare sunt tratate succint câteva clase de metale şi aliaje neferoase cu proprietăţi speciale. 2....950 oC.0. care trece apoi (la temperaturi de revenire ti > 425 oC) în faza stabilă α..900 HV.970 N/mm2) şi prezintă în acelaşi timp şi bune caracteristici de plasticitate şi tenacitate (A = 10.1300 N/mm2. 9. În procesul de revenire faza metastabilă β se transformă mai întâi (la temperaturi sub 425 oC) într-o fază intermediară ω. nu se produce (sau se produce parţial) transformarea ei în martensită.8.15 mm şi duritatea 750. De obicei se utilizează tratamentul termochimic de nitrurare (la ti = 850. D.15 %.650 oC > 425 oC. scap....05. cu durate de menţinere τm = 2.... Aliajele pe bază de titan călite şi revenite au caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (Rm = 900. în mod obişnuit revenirea aliajelor pe bază de titan călite se face la ti = 450..8.24 ore.60 ore.5. Aliajele antifricţiune Aliajele destinate realizării cuzineţilor lagărelor de alunecare utilizate ca organe de rezemare a arborilor maşinilor şi utilajelor trebuie să prezinte o rezistenţă mare la uzare atât în condiţiile normale de ungere. sau din fazele α şi β.33. Deoarece fragilitatea conferită de prezenţa în structură a fazei ω este inacceptabilă.. pe lângă clasele de metale şi aliaje neferoase anterior prezentate şi alte metale şi aliaje neferose. cu grosimea x = 0. dacă aliajele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei din figure 9.. La revenirea aliajelor călite se produce transformarea structurilor alcătuite din martensită şi/sau fază β în structuri apropiate de echilibru.2 = 820.

12 %) şi cupru (%Cum = 2... Aliajele antifricţiune utilizate în tehnică se pot împărţi. uniform distribuite în masa matricei α.1. motoare Diesel etc. rezultă că aliajele pentru cuzineţi trebuie să aibă proprietăţi antifricţiune. de compuşi intermetalici SnSb (sub formă de cristale poliedrice mari) şi Cu3Sn (sub formă de cristale aciculare fine) şi se utilizează pentru cuzineţii lagărelor de la turbocompresoare.6 %). în clasele şi categoriile prezentate în continuare. denumite compoziţii pe bază de Sn sau aliaje Babbit..9.36.3 %)...15 %.1. Aliajele antifricţiune cu ts joasă reprezintă o clasă de materiale ale cărei categorii reprezentative sunt: • aliajele pe bază de staniu cu stibiu (%Sbm = 10. în plus. aşa cum se poate observa în figura 9. care să conţină atât faze moi(cu duritate scăzută şi plasticitate ridicată). Fig. în funcţie de mărimea temperaturii lor ts.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (accidentale) când ungerea este insuficientă sau chiar absentă. deoarece procesele de uzare a cuzineţilor se produc datorită frecării cu zonele de rezemare ale arborilor (numite fusuri). cât şi faze dure sau semidure..9. 9. electromotoare. capabile să asigure conformarea (acomodarea) cuzineţilor după configuraţia geometrică a fusurilor arborilor..36. Cu) şi formaţiuni dure. pentru a asigura regimuri termice staţionare de funcţionare a lagărelor. au. structura alcătuită dintr-o matrice moale de soluţie solidă α ≡ Sn(Sb.. au structura alcătuită dintr-o 178 ..37. Structura la ta a unei compoziţii pe bază de plumb • aliajele pe bază de staniu şi plumb (%Snm = 10. care să înmagazineze substanţele de ungere (lubrifianţii) şi să poată disipa cu uşurinţă căldura produsă datorită frecării..8.. capabile să preia solicitările mecanice la care sunt supuşi arborii pe care îi susţin. caracterizate prin încărcări mecanice reduse şi turaţii mari ale arborilor. aceste aliaje trebuie să aibă capacitatea de a forma pe suprafeţele active ale cuzineţilor reţele de canale capilare.75 %) cu stibiu (%Sbm = 10. adică să asigure valori cât mai scăzute ale coeficienţilor de frecare de alunecare µ la contactele fus – cuzinet. denumite compoziţii pe bază de Sn şi Pb sau aliaje Babbit cu Sn şi Pb. Structura la ta a unei compoziţii pe bază de staniu Fig.. %Pbm = 70. Aliajele cu bune proprietăţi antifricţiune trebuie să aibă o structură eterogenă.12 %) şi cupru (%Cum = 5..

.1. Aliajele antifricţiune cu ts ridicată reprezintă o clasă de materiale destinată confecţionării cuzineţilor lagărelor de alunecare cu încărcări mecanice mari şi turaţii moderate sau reduse ale arborilor..5 %) şi magneziu (%Mgm = 0..24 %) şi cupru (%Cum = 0.8 %).2 %) sau cu staniu (%Snm = 6. Mg şi Al) şi formaţiuni cristaline dure de compus definit Pb3Ca şi se utilizează la realizarea cuzineţilor lagărelor cu încărcări mecanice ridicate şi cu turaţii relativ reduse ale arborilor (de exemplu.8..1. maleabile sau nodulare) cu grafit în structură.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase masă semidură de eutectic ternar (Sn + SnSb + Pb). scap. structura alcătuită dintr-o matrice moale de plumb (uşor durificată prin dizolvarea adaosurilor de Na. bronzurile cu siliciu şi plumb.. Cu. au structura alcătuită dintr-o matrice moale de soluţie solidă α ≡ Al(EA).0.3.1.1. • aliajele pe bază de plumb cu calciu (%Cam = 0.0 %). 9. turaţii mici şi solicitări mecanice ridicate (cum sunt.3 %) şi plumb (%Pbm = 1. aliate cu elemente (Cr. În afară de bronzuri. bronzurile cu aluminiu.2 %) şi nichel (%Nim = 0. care sunt fonte (cenuşii. cupru (%Cum = 0.) şi se folosesc la realizarea cuzineţilor pentru lagărele care funcţionează cu încărcări mecanice moderate şi turaţii medii ale arborilor.1.1. Mg şi Al.. bronzurile cu beriliu şi bronzurile cu plumb. bronzurile cu siliciu şi nichel.5... în care sunt înglobate particule dure de compuşi intermetalici (CuAl2.8.3): bronzurile bifazice cu staniu (bronzurile hipoeutectoide). au structura alcătuită din cristale de soluţie solidă β ≡ Zn(Al) şi amestecuri eutectice (binare sau ternare) ce conţin fazele bertholide dure formate de zinc cu elementele de aliere şi se utilizează la confecţionarea cuzineţilor pentru lagărele cu funcţionare intermitentă. lagărele de la locomotive). Ni..3 %).. principale categorii de aliaje ale acestei clase au fost prezentate anterior (v. au...5. • aliajele pe bază de aluminiu cu staniu (%Snm = 19.2. cuzineţii lagărelor de la macarale şi poduri rulante). care le îmbunătăţesc comportarea la uzare.. Ti.0 %) şi mici adaosuri de Na..8. sunt mai ieftine decât compoziţiile pe bază de Sn (deoarece staniul este înlocuit parţial cu plumb) şi se pot folosi la realizarea cuzineţilor pentru lagăre cu încărcări mecanice ridicate (de exemplu.. în această clasă sunt incluse şi fontele antifricţiune.2.8. cupru (%Cum = 4..NiAl3 etc..5.3.1. aşa cum se prezintă în figura 9.. Aliajele antifricţiune cu ts moderată reprezintă o clasă de materiale ale cărei categorii reprezentative sunt: • aliajele pe bază de zinc cu aluminiu (%Alm = 8. 9.. denumite compoziţii pe bază de Pb sau aliaje Bahnmetall. în care sunt înglobate particule dure de compuşi intermetalici SnSb şi Cu3Sn. de exemplu. 9.10 %).2 %) sau cu cupru (%Cum = 1..37. cuzineţii lagărelor pentru locomotive şi vagoane de marfă). Si) care să confere duritatea dorită masei lor structurale de bază şi cu adaosuri de P şi Pb. 179 ...

MA este mare (la lipirea tare). pentru realizarea unei LIP de bună calitate. caracterizată prin: eterogenitate (deoarece MA este diferit de MB).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. din care sunt confecţionate piesele ce se îmbină. trebuie respectate următoarele condiţii: • suprafeţele rostului dintre piesele de lipit trebuie să fie curăţite perfect. această clasificare convenţională având la bază constatarea (facută experimental) că rezistenţa mecanică a LIP realizată între două piese confecţionate dintr-un anumit MB este cu atât mai mare cu cât MA folosit are ts. dacă ts. pastă.8. dacă ts.MA mai înaltă. au loc şi procese de difuzie reciprocă între MA (în stare lichidă) şi MB (în stare solidă).MA a MA folosit şi de rezistenţa îmbinărilor realizate. folosind materiale de adaos (MA) cu temperatura de topire – solidificare ts. rezultă că. Principiul de lucru la lipire este simplu: • MA se topeşte cu ajutorul unei surse termice şi se introduce în interstiţiul (rostul) dintre piesele care trebuie îmbinate.MA inferioară temperaturii de topire – solidificare ts. numite lipituri (LIP). înveliş pe vergelele din MA. • MA topit umectează suprafeţele rostului şi se stabileşte un contact nemijlocit între MA şi MB (o parte din atomii MA ajung în câmpul de atracţie al atomilor MB aflaţi pe suprafeţele rostului). evident. Aliajele pentru lipire Lipirea este o metodă tehnologică de realizare pe cale metalurgică a unor îmbinări nedemontabile eterogene. deoarece asigură realizarea legăturilor coezionale între MA şi MB. topitură etc. MB rămâne în stare solidă. trebuie să prezinte o bună capacitate de umectare a MB şi (în cazul lipirii tari) trebuie să fie compatibil cu MB din punctul 180 . îndeplinirea acestei condiţii impune curăţirea (mecanică sau chimică) atentă a suprafeţelor pieselor înainte de lipire şi/sau folosirea la lipire a unor fluxuri (sub formă de pudră. • prin solidificarea MA se obţine LIP.MB a materialului de bază (MB).MB. deoarece ts.MB). continuitate metalică (datorită legăturilor coezionale asigurate între MA şi MB) şi rezistenţă mecanică mai mică decât a MB (deoarece ts.MA < ts. lipirea poate fi: lipire moale. pentru a fi asigurate condiţiile de desfăşurării proceselor de realizare a contactului nemijlocit între MA şi MB. • MA în stare topită trebuie să aibă fluiditate suficientă (pentru a pătrunde uşor în rostul dintre piesele de lipit). Analizând principiul de lucru expus. între piesele metalice. iar dacă ts.MA < ts.MA > 450 oC.) care să realizeze îndepărtarea oxizilor şi aerului adsorbit de pe suprafeţele rostului. în funcţie de ts.2.MA ≤ 450 oC sau lipire tare (brazare). desfăşurarea proceselor de umectare – difuzie este esenţială.

..36 %...2..8...50 %..8. acidul clorhidric.6 %) au ts.2..0 %)...MA = 230 . %Pbm = 10.1. Aliajele pentru lipire moale au ca tipuri reprezentative: • aliajele Sn – Pb (%Pbm = 10.. %Snm = 0.300 oC şi se folosesc la lipirea pieselor pentru electrotehnică (ce trebuie să aibă conductibilitate electrică ridicată) din cupru.MA ≅ 900 oC şi se folosesc pentru lipirea pieselor din cupru...270 oC şi se folosesc la lipirea pieselor din oţeluri.. alame etc.2 %) au ts. 181 ... 9. îndeplinirea unora dintre aceste condiţii poate fi asigurată (în cazul multor MA) folosind la lipire fluxuri adecvate (pentru micşorarea tensiunii superficiale a MA şi creşterea capacităţii sale de umectare a MB)....2.7 %) au ts.... • aliajele Cu – P (%Pm = 5. a conductelor de presiune din oţeluri inoxidabile şi a produselor realizate din metale preţioase sau aliaje ale acestora (cele cu conţinut ridicat de argint şi adaosuri de cadmiu. %Cdm = 17.MA = 190 . nichel şi aliaje pe bază de nichel. • aliajele Cd – Zn (%Znm = 35.1.. %Pm = 5..3. manşoane pentru cabluri. %Sbm = 0.400 oC şi se folosesc la lipirea pieselor rezistente la coroziune din aluminiu. Aliajele pentru lipire tare au ca tipuri reprezentative: • aliajele Cu – Zn (alamele speciale cu %Znm = 58.5 %). %Znm = 25. • aliajele Sn – Ag (%Agm = 4...20 %) au ts..8.... aliaje pe bază de aluminiu etc..8. alame..8 %) au ts. aliajele Cd – Zn – Pb (%Znm = 28.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase de vedere al desfăşurării (în condiţiile termice de realizare a lipirii) unor procese cât mai intense de difuzie reciprocă...11 %). aliajele Cd – Zn – Ag (%Znm = 15.. aliaje de tip monel etc.. argint.. aparate sanitare.1. cupru.17 %.8..1. circuite imprimate.15 %..2 %). 9.).3..800 oC şi se utilizează la lipirea pieselor din cupru şi aliaje pe bază de cupru.20 %.900 oC şi se utilizează la lipirea pieselor din cupru şi aliaje pe bază de cupru..30 %. nesupuse (în timpul utilizării) la solicitări mecanice importante (tinichigerie ordinară.30 %) şi aliajele Cu – Ag – Zn – Cd (%Agm = 40..2.. radiatoare auto. %Agm = 2. %Agm = 1... clorura de zinc şi clorura de amoniu (fluxuri de natură anorganică).....4 %) şi aliajele Pb – Sn – Ag (%Snm = 1. aliajele Pb – Ag (%Agm = 3.40 %). conductori electrici.. fără apariţia de faze (soluţii solide.2.MA = 700 .. • aliajele Cu – Ag – Zn (%Agm = 20. fonte. nichel.... Principalele fluxuri care se folosesc cu aceste aliaje sunt: colofoniul (flux de natură organică). care măresc plasticitatea LIP)..62 %. %Znm = 10..25%) şi aliajele Zn – Al (%Alm = 4. aliajele Zn – Cd (%Cdm = 24. %Agm = 1. Aliajele pentru lipire utilizate în tehnică se pot împărţi în clasele şi tipurile prezentate în continuare. compuşi chimici) fragile.90 %.. cutii de conserve etc... aliajele Sn – Pb – Ag (%Pbm = 35..40 %. nefiind recomandate (datorită conţinutului ridicat de fosfor) la lipirea pieselor din oţeluri.MA = 700 .MA = 200 ..4 %) au ts..0 %.7 %) şi aliajele Cu – Ag – P (%Agm = 5. bronzuri.2.2 % şi %Sim = 0..98 %) şi Sn – Pb – Sb (%Pbm = 40.2.5..8. alame etc...

. A.. materialele metalice apte a fi deformate superplastic sunt aliajele cu structură bifazică. Gradul de deformare al aliajelor superplastice (definit de relaţia (3. prezentate în tabelul 9.12 corespund în totalitate acestei condiţii privind structura. ceea ce corespunde unor procese foarte lente de deformare plastică. scap.2.. scap. iar ca adaosuri (pentru mărirea fluidităţii şi creşterea capacităţii de decapare) acidul boric.. fie eutectice sau eutectoide (la care creşterea granulaţiei este limitată de interacţiunea fazelor care alcătuiesc amestecurile mecanice).5000 %.4Ts conduce la aparitia fenomenului de creştere a granulaţiei. aşa cum este cunoscut (v.. %Sim = 8. principalele aliaje superplastice cunoscute şi utilizate până în prezent. la care se manifestă cu intensitate ridicată procesele de difuzie ale atomilor componentelor materialelor.10 %) au ts. ridicarea temperaturii peste temperatura de recristalizare Trp ≅ 0. C. Viteza de deformare (viteza de creştere a deformaţiilor specifice ε în materialele supuse deformării) trebuie să fie foarte mică (10−4..10−2 s−1).5 şi 6.3.30 %) şi aliajele Ni – Cr − Si (%Crm = 18... Cercetările teoretice şi experimentale efectuate până în prezent au evidenţiat condiţiile şi aspectele prezentate în continuare privind deformarea superplastică a materialelor metalice.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • aliajele Ni – Cr (%Crm = 10. cu granulaţia de acelaşi ordin de marime ca şi a matricei şi distribuită astfel încât să blocheze creşterea granulaţiei matricei). fără apariţia riscului de fisurare sau rupere datorită apariţiei fenomenului de gâtuire (v. B..5Ts.MA = 1000. Fluxurile care se folosesc cu aceste aliaje au drept component de bază boraxul. Materialele metalice trebuie să prezinte o structură cu granulaţie fină şi stabilă (dimensiunile grăunţilor cristalelor care alcătuiesc structura trebuie să fie mai mici ca 10 µm) şi să fie supuse deformării plastice la o temperatură Tdp ≥ 0.. Aliajele superplastice Superplasticitatea este proprietatea unor aliaje de a se deforma plastic cu grade mari de deformare.9)) atinge valori GD = 400.2).1100 oC şi sunt recomandate la lipirea pieselor din metale greu fuzibile sau din aliaje refractare.4). clorura de zinc şi fluorurile alcaline. 9. Mecanismul de producere a procesului de deformare superplastică este redat schematic în figura 9. Pentru materiale metalice cu structură monofazică (metal pur sau soluţie solidă) cele două condiţii sunt contradictorii şi incompatibile.37 şi prezinta următoarele particularităţi: * procesul este bazat pe producerea unor secvenţe multiple de alunecare 182 . fie alcătuite dintr-o matrice structurală de bază şi o fază secundară (cu un conţinut procentual suficient de mare.8. deoarece.20 %.. 3..3. În consecinţă.

generarea de noi dislocaţii etc. %Vm=4 % %Alm=22 % Caracteristicile structurale aliaj eutectic v. Compoziţia chimică şi caracteristicile principalelor tipuri de aliaje superplastice Tipul aliajului Al – Cu Al – Cu – Zr Al – Zn – Mg – Zr Bi – Sn Cu – Al – Fe Mg – Al Mg – Zn – Zr Pb – Cd Sn – Pb Ti – Al – V Zn – Al Compoziţia chimică %Cum=33 % %Cum=6 %.9 %.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase între grăunţii cristalini ai materialului supus deformării.6 % %Cdm=18 % %Pbm=38 % %Alm=6 %. 9. Mg) + fază secundară (ZrAl3) aliaj eutectic α ≡ Cu(Al) + faze secundare aliaj eutectic α ≡ Mg(Zn) + faze secundare eutectic eutectic α+β v.7 %. 9.7 eutectoid GDmax la deformarea superplastică la tracţiune.21 α ≡ Al(Cu) + fază secundară (ZrAl3) β ≡ Al(Zn.. %Fem=4 % %Alm=33 % %Znm=6 %.4 % %Snm=44 % %Cum=9. în desfăşurarea cărora dufuzia componentelor materialului supus deformării joacă un rol important. constând (aşa cum se observă în figura 9. Tabelul 9.12. %Zrm=0.5 %.38) din modificarea poziţiei grăunţilor prin deplasare liniară şi rotire.39. % 1300 2000 1500 1900 800 2100 1700 1500 4800 1000 2900 Fig. scap. deplasarea dislocaţiilor prin alunecare şi căţărare. %Zrm=0. Schema realizării proceslor de deformare superplastică a aliajelor 183 Fig 9. Ciclul histerezis al transformărilor in aliajele cu memoria formei . %Zrm=0. cu asigurarea permanentă a contactului dintre aceştia prin contribuţia unor fenomene de acomodare.38. %Mgm=0. fig.5 % %Znm=10. 9.

trefilare etc. iar la încălzirea martensitei se produce transformarea inversă M ⇒ γ. D. sunt reduse). laminare. procesele ulterioare de deformare îi produc alungiri pe alte directii şi.2). ruperea nu este precedată de apariţia unei gâtuiri locale. adică transformarea γ ⇒ M începe la răcirea rapidă a austenitei sub o temperatură Ms şi se finalizează la o temperatură Mf < Ms.Af). aceste particularităţi pot fi descrise succint astfel: • transformarea este reversibilă.8.4. impuse de desfăşurarea transformării. etc.) la cald cu grade mari de deformare şi consumuri energetice reduse. 39. scap.) prin deformare plastică (curbare. diferite de cele prezentate pentru transformarea martensitică (transformarea la răcire a austenitei prin mecanismul fără difuzie la aliajele Fe – C (v. 9. corpuri de recipiente. 184 . tragere. suferă în secvenţele următoare deplasări liniare si rotiri care îi modifică poziţia. în final. Dacă procesul de deformare superplastică a unui material metalic se conduce până la depăşirea capacităţii lui de deformare. • prin răcirea rapidă a austenitei sub Ms se formează o martensită termoelastică. 5.38) pe grupe de grăunţi adiacenţi. Considerând că la aceste aliaje (prin analogie cu cazul aliajelor sistemului Fe – C) faza care se transformă în martensită (M) la răcirea cu viteză mare este denumită austenită (γ).2. bare profile. funduri. ci de formarea de microgoluri intercristaline. ci numai deformarea elastică a austenitei netransformate din vecinătatea acestor cristale (deformaţiile structurii cristaline a austenitei. ambutisare. adică la apariţia cristalelor platiforme de martensită nu se produce deformarea plastică . într-un interval de temperaturi (As. Aliajele cu memoria formei Fenomenul de memorie a formei s-a constatat experimental la aliajele care prezintă transformări martensitice de tip special. în procesul de deformare neproducându-se modificarea formei grăunţilor prin alungirea lor în direcţia deformării (deoarece orice cristal care a suferit într-o primă secvenţă o alungire pe o anumită direcţie. Aliajele superplastice au mari perspective de utilizare la realizarea unor produse industriale (piese pentru construcţia de maşini. bucla de histerezis al transformării. prezentată în figura 9.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR * alunecările între grăunţii cristalini la producerea deformării superplastice şi fenomenele de acomodare care le însoţesc se realizează (aşa cum se observă în figura 9. sârme. extrudere. motiv pentru care este denumită rupere prin cavitaţie. se constată că toate cristalele îşi menţin forma echiaxială avută înainte de deformare). caracterizate de o serie de particularităţi. având o lăţime ∆tHIS relativ redusă.

pentru a 185 . deformarea plastică nu se poate realiza prin mecanismul clasic de alunecare (v..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • structura cristalină a martensitei se caracterizează printr-o distribuţie ordonată a atomilor componentelor aliajului.3). 47 % %Tiat = 50 % %Cum = 20. singurele imperfecţiuni prezente în această structură fiind maclele (v. 1. %Nim = 4 % %Cdat = 47.450 240 . realizarea cuplajelor termocomandate.7 %.. confecţionarea de filtre sau proteze pentru medicină. Principalele aliaje la care s-a evidenţiat fenomenul de memorie a formei (numite aliaje Marmem) sunt prezentate în tabelul 9. care se implantează în vena cavă a bolnavilor. 60 −137 . fabricarea pieselor pentru servomecanisme programate.13.5 % %Cdat = 44 . aliajul marmem denumit nitinol (%Niat = 50 %.. scap.9 % %Alm = 11 . fabricarea maşinilor termice neconvenţionale. deoarece structura martensitei termoelastice este lipsită de dislocaţii şi se produce printr-un mecanism ce constă din demaclarea maclelor prezente în structura martensitei.5. %Znm = 20. De exemplu. în timpul desfăşurării acestei transformări tensiunile reziduale generate în procesul de deformare plastică bazat pe mecanismul de demaclare acţionează şi produc deformarea în sens invers. 3. pentru realizarea transformării martensitice γ ⇒ M. fenomenul de memorie a formei se poate evidenţia efectuând următoarele operaţii: • răcirea rapidă a pieselor din domeniul austenitic..... Compoziţia chimică şi caracteristicile principalelor tipuri de aliaje marmem Tipul aliajului Cu –Al − Ni Au – Cd Ag – Cd Ni – Ti Au – Cu − Zn Cu – Al Ni – Al Compoziţia chimică %Alm = 14 %.... −10 30 .. La piesele realizate din aliaje care prezintă transformări martensitice caracterizate prin aceste particularităţi. realizarea antenelor pentru spaţiul cosmic. −40 − 240 . pentru producerea transformării M ⇒ γ.3) şi nu dislocaţiile (care crează posibilitatea distrugerii distribuţiei ordonate a atomilor prin procese de deformare plastică realizate cu deplasarea lor prin alunecare).. 870 Domeniile în care se pot utiliza astfel de aliaje sunt multiple: asamblarea pieselor pentru mecanică fină. • deformarea plastică a pieselor cu structură de martensită termoelastică. • încălzirea pieselor deformate plastic.. Tabelul 9. scap. %Tiat = 50 %) se utilizează în prezent la fabricarea filtrelor de prevenire a emboliilor. 41 % Ms.13.... 13 % %Alat = 39 .. oC −15 .. refacerea maclelor şi restabilirea în acest fel a formei iniţiale a pieselor (pe care au avut-o înainte de deformarea lor plastică în stare martensitică). −44 −50 .

..... datorită încălzirii la temperatura corpului uman............................................................................................52 îmbătrânire artificială ...................................ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR împiedica accesul spre inima acestora al cheagurilor de sânge formate datorită maladiilor de care suferă sau datorită intervenţiilor chirurgicale la care sunt supuşi...............................................................................46 Alpaca (Neusilber....................................................44 elemente betagene .........................17 curbe de îmbătrânire .....................................26 bronzuri monofazice α ........................................................................................................................52 aliajele titanului monofazice bifazice......................9 compoziţii pe bază de Pb (Bahnmetall).............20 alame monofazice β’..............................................56 silumin............19 zone GP (Guinier ...................... Argentan).10 Kunial ....................................................50 compoziţii pe bază de Sn (Babbit) ...............................................................44 flux ..... tare (brazare) ............. suferă transformarea inversă.......41 simbolizare alfanumerică...53 titan..... iar după implantare....24 bronzuri hipoeutectoide (bifazice).........................................20 alame de turnare ....50 compoziţii pe bază de Sn şi Pb ........................................ 18 alame bifazice....39 martensită termoelastică ..........23 aliaje cu memoria formei (Marmem) .........24 modificare tipul I.............................................20 alame monofazice α .........51 magnaliu (alumag)........20 alame complexe (speciale) .......................Zn ............................30 bronzuri cu staniu..........................31 bronzuri cu plumb ......................................33 bronz ............................................................................................................19 aliaje Al – Cu pentru turnare .24 cupru tehnic .........49 aliaje Cu – Ni.............................32 bronzuri cu siliciu... Cuvinte cheie acomodare .56 Melchior (Maillechort) .................................................................................................................... recăpătând structura austenitică şi forma spirală care îi asigură funcţionarea ca filtru........................ se aduce prin răcire în stare martensitică......................................................50 constantan..................... un astfel de filtru...............54 alame ............................................15 superplasticitate ......................13 simbolizare numerică.....34 aliaje antifricţiune................12 stări de bază ...................24 bronzuri cu aluminiu ..............43 titlu fictiv .............24 lipire moale....................41 aliaje Al – Mg pentru turnare ......................................... de forma unei spirale realizate din sârmă de nitinol.......................................12 duraluminiu ......................36 elemente alfagene ..................................................... ..........................................Preston .............24 Nitinol.....................................................24 aluminiu tehnic.............................................57 precipitate θ ....6 Monel .....................................................10 îmbătrânire naturală..............10 rupere prin cavitaţie...... se supune îndreptării în această stare (pentru a căpăta o formă convenabilă implantării în vena cavă)....... tipul III ......................................... tipul II...........40 aliaje Al − Mg.........20 tombac ................... .56 aliaje pentru lipire ...................................................................................................................................27 bronzuri cu beriliu .....26 călire de punere în solutie....................37 aliaje Al ...........................10 186 ......39 aliaje Al − Cu.............

T.. New York. Bucureşti. Metals. Care dintre afirmaţiile următoare privind efectele modificării aliajelor neferoase sunt adevărate: a) modificarea de tipul I are ca efect principal micşorarea dimensiunilor cristalelor dendritice primare ale aliajelor. Metalografie şi tratamente termice. Bucureşti. Schumann H.. Petrescu M..9. d) modificarea de tipul III are ca efect finisarea granulaţiei si creşterea gradului de dispersie a fazelor componente ale eutecticelor care se formează la solidificarea aliajelor.. 1986 Teste de autoevaluare T.a.2. Reference book.. c) modificarea de tipul II determină accentuarea ramificării şi subţierea ramurilor cristalelor dendritice primare şi influenţează favorabil distribuţia fazelor secundare la aliajele în structura cărora precipită particule ale unor astfel de faze. Metalurgie fizică şi studiul metalelor.. American Society for Metals.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase Bibliografie 1. 1981 3. Ohio. Gâdea S.1. Butterworths Publications Ltd. Lakhtine I. Macmillan Publishing Company. b) pentru refacerea 187 . Bucuresti. vol. 1983 5. J. 1955 8. Editura Tehnică. Protopopescu M.9. 1983 2. Protopopescu H. I. b) modificarea de tipul III determină amplasarea intercristalină a eutecticelor care se formează la solidificarea aliajelor. London & New York. 1978 4. vol. Smithells C. & Interscience Publishers Inc. Studiul metalelor.. Traducere din limba germană.. Bucureşti. 1965 7. Shackelford F. II. Gâdea S. Metalurgie fizică. vol. Colan H.9. 1991 9. Bucureşti.. ş. Introduction to materials science for engineers. Editura Tehnică... Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. În ce scop se aplică TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază la semifabricatele şi piesele din aliaje neferoase: a) pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritrice primare. 1962 6. Métallographie et traitements thermiques des métaux. Aliaje neferoase. Mir. Moscova. * * * Metals Handbook Ninth Edition.. Editura Didactică şi Pedagogică.

9. îmbătrânire artificială şi deformare plastică la rece.3. c) o structură alcătuită dintr-o soluţie solidă şi un amestec mecanic. cum s-a realizat această stare: a) prin călire de punere în soluţie. Semifabrcatele realizate dintr-un aliaj pe bază de cupru sunt prelucrate prin deformare plastică la cald. îmbătrânire artificială şi deformare plastică la rece. d) normalizare? T. Procesul de supraîncălzire de scurtă durată a aliajelor neferoase îmbătrânite pentru reconstituirea stării structurale pe care aliajele au avut-o după călirea de punere în soluţie este denumit: a) reversiune. care este simbolul stării de bază a produselor obţinute în acest fel: a) F. c) prin prelucrare la cald. b) o structură bifazică alcătuită dintr-o soluţie solidă şi un compus intermetalic. b) prin călire de punere în soluţie.9. c) recoacere izotermă. c) T8. b) bismutul. d) TE? T.11.8. Care dintre următoarele aliaje pe bază de cupru au ca element de aliere principal zincul: a) bronzurile. b) prin călire de punere în soluţie şi deformare palstică la rece.9. b) alamele bifazice. sunt răcite rapid la ta şi sunt apoi supuse unei îmbătrâniri artificiale. Produsele realizate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu sunt livrate în starea T6. d) prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire artificială? T. d) sulful? T.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR plasticităţii după ecruisarea prin deformare plastică la rece. deformare plastică la rece şi îmbătrânire naturală.9.9. cum s-a realizat această stare: a) prin călire de punere în soluţie.9. c) pentru diminuarea intensităţii şi redistribuirea tensiunilor mecanice reziduale. c) alamele monofazice β’. sunt supuse unui tratament de îmbătrânire artificială.6. răcire rapidă la ta şi îmbătrânire artificială. sunt apoi ecruisate prin deformare plastică la rece şi.9. Semifabrcatele realizate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu sunt prelucrate prin deformare plastică la cald.4.7.5. c) T5. d) o structură monofazică alcătuită din cristale de soluţie solidă suprasaturată în elemente de aliere? T. Produsele realizate dintr-un aliaj pe bază de cupru sunt livrate în starea TD.9. Ce structură rezultă prin aplicarea călirii de punere în soluţie la o piesă din aliaj neferos: a) o structură martensitică. care este simbolul stării de bază a produselor obţinute in acest fel: a) M. c) oxigenul. d) prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire artificială? T. Care dintre următoarele tipuri de alame se pot prelucra prin deformare plastică: a) alamele monofazice α. d) alamele? T.9. b) revenire. b) TK. Care dintre următoarele impurităţi prezente în cuprul tehnic determină apariţia fenomenului numit „boala de hidrogen”: a) plumbul. d) tombacurile? 188 . b) aliaje Kunial. c) aliaje Alpaca. d) pentru obţinerea stării de echilibru structural? T. în final.10. b) T4. c) prin prelucrare la cald. sunt răcite rapid la ta. răcire rapidă la ta şi îmbătrânire artificială. d) TG? T.9.

Care stare de bază asigură produselor realizate din bronzuri cu beriliu cele mai ridicate caracteristici de rezistenţă mecanică şi duritate: a) starea TA.20. Care dintre următoarele categorii de aliaje industriale Al − Cu se pot supune durificării structurale prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire naturală sau artificială: a) aliajele deformabile. Care dintre următoarele tipuri de aliaje Cu − Νi prezintă la ta o structură monofazocă: a) aliajele Kunial. Care este structura de echilibru la ta a bronzurilor cu beriliu folosite în tehnică: a) structură monofazică α ≡ Cu(Be). d) AlMg7? T. c) AlMg7. având %Cum = 2.12. b) structură monofazică γ (fază bertholidă pe baza compusului CuBe.23. b) aliajele Melchior.7 %.22. b) structură alcătuită din fazele α ≡ CuAl şi γ2 (fază bertholidă corespunzătoare compusului Cu32Al10). Care dintre următoarele aliaje este cunoscut sub denumirea de 189 .9. c) starea TC.16. Care dintre următoarele elemente de aliere determină micşorarea conţinutului procentual de fază α al structurii alamelor speciale: a) aluminiul. Care este structura la ta a semifabricatelor şi pieselor turnate realizate din bronzul G CuAl10Mn: a) structură monofazică α ≡ Cu(Al). b) staniul. d) structură alcătuită din constituienţi a (preeutectoid) şi eutectoidul (α+γ)? T. c) structură alcătuită din constituenţii α (preeutectoid) şi eutectoid (α+γ2). alcătuită din α şi γ. c) nichelul. c) AlMg5. b) starea TH. b) AlCu4MgMn.9.21. Care dintre următoarele caracteristici corespund alamei CuZn30: a) este o alamă monofazică α.9. b) AlMg3. c) aliajele Konstantan. Care este semnificaţia fazei δ.13.15.9.9. d) este o alamă pentru turnare? T. b) este o alamă binară deformabilă.5 %. c) aliajele de turnare cu %Cum < 5.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase T.9.18.9. b) fază bertholidă Cu5Sn.19.9.9. prezentă în structura bronzurilor cu staniu pentru turnare: a) soluţie solidă Cu(Sn). d) siliciul? T.9. c) este o alamă specială deformabilă. d) starea T6? T. d) aliajele Monel? T. b) aliajele de turnare cu %Cum ≤ 5..9.7 %. d) produsele realizate din aliajul AlMg2? T.17. c) produsele realizate din aliajul AlMg7. Care dintre următoarele aliaje are densitatea mai scăzută: a) CuAl10Fe3. d) fază bertholoidă Cu31Sn8? T..14. c) structură bifazică. d) toate categoriile de aliaje industriale? T. d) Al Mg9MnSi? T. b) produsele fabricate din aliajul G AlMg5.9. Care dintre următoarele categorii de produse realizate din aliajele industriale Al − Mg se livrează de obicei în starea H: a) produsele din aliajul AlMg1. d) structură monofazică γ2? T. c) compus intermetalic Cu3Sn. La care dintre următoarele mărci de aliaje Al − Mg se poate aplica durificarea structurală prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire: a) AlMg1.

30. d) vanadiul? T. b) nitrurarea. c) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectic) şi eutecticul (α+β). nemodificat la elaborare: a) o structură bifazică alcătuită din soluţie solidă α ≡ Al(Si) şi soluţie solidă β ≡ Si(Al). b) cuprul. modificat cu sodiu la elaborare: a) o structură bifazică alcătuită din soluţie solidă α ≡ Al(Si) şi soluţie solidă β ≡ Si(Al).9. Care dintre următoarele elemente de aliere este prezent în toate aliajele industriale pe bază de titan: a) fierul.29.9. c) carbonitrurarea. b) structura lor conţine faze dure sau semidure.26. b) TiAl5Sn2.31. azotul şi carbonul. d) silicizarea? T.5. c) molibdenul. care asigură conformarea cuzineţilor cu zonele de rezemare ale arborilor pe care îi susţin.9.9.9.5Cu1. c) aliajul CuZn39Ni3. hidrogenul. d) TiV13Cr11Al3? T.5%. d) o structură monofazică α? T. b) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectoid) şi eutectoidul (α+β). b) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectoid) şi eutectoidul (α+β). Care dintre următoarele elemente de aliere ale aliajelor industriale pe bază de titan sunt stabilizante α (alfagene): a) aluminiul. d) deformarea plastică a titanului se face de obicei la rece.9. Ce tratament termochimic se poate aplica pentru durificarea superficială a produselor realizate din aliaje pe bază de titan: a) carburarea. c) o structură alcătuită din constituienţii α (preeutectic) şi eutecticul (α+β). c) molibdenul. d) aluminiul? T. d) aliajul G AlMg9MnSiTi? T. b) aliajul AlZn6Mg2. în starea Tiα? T. La care dintre următoarele mărci de aliaje pe bază de titan se poate realiza creşterea rezistenţei mecanice prin aplicarea TT de călire martensitică şi revenire: a) TiAl6V4. b) titanul prezintă două modificaţii: Tiα cu structură cristalină CVC şi Tiβ cu structură cristalină HC. Care este structura de echilibru la ta a unui silumin industrial cu %Sim = 12.9. d) o structură monofazică α? T. d) sunt mai dure decât materialele folosite la realizarea arborilor care se reazemă pe cuzineţi? 190 . c) impurităţile care reduc plasticitatea titanului şi îl fac inapt pentru prelucrări prin deformare plastică sunt oxigenul.5.28. care asigură conformarea cuzineţilor cu zonele de rezemare ale arborilor pe care îi susţin. c) TiAl6SnV6.5 %. Care dintre următoarele afirmaţii privind titanul sunt adevărate: a) titanul prezintă două modificaţii: Tiα cu structură cristalină HC şi Tiβ cu structură cristalină CVC.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR zincral sau alzimac: a) aliajul G CuZn40PbSn.25. Care dintre următoarele caracteristici corespund aliajelor antifricţiune folosite la confecţionarea cuzineţilor pentru lagărele de alunecare: a) structura lor conţine faze cu duritate scăzută şi plasticitate ridicată.9. c) au capacitatea de a disipa căldura produsă datorită frecărilor din lagărele de alunecare. b) staniul. Care este structura de echilibru la ta a unui silumin industrial cu %Sim = 12.27.24.

Care dintre următoarele clase de aliaje se folosesc ca materiale antifricţiune cu ts ridicată: a) oţelurile carbon eutectoide. b) aliajele Pb – Sn – Sb – Cu.36. c) aliajul AlCu4. b) fontele cenuşii feritoperlitice.9. d) un compus intermetalic? T.9.9. Care dintre următoarele aliaje fac parte din categoria aliajelor care prezintă fenomenul de memorie a formei: a) aliajul bifazic TiAl6V4.Cu).41. Care dintre următoarele aliaje prezintă fenomenul de deformare superplastică: a) alama monofazică CuZn20. c) SnAg5. c) bronzurile cu Pb. d) SnPb10? T. Care pot fi fazele dure din structurile aliajelor antifricţiune de tip Babbit: a) compusul intermetalic SnSb. b) SnAg5. Care dintre următoarele aliaje prezintă fenomenul de deformare superplastică: a) aliajul eutectic Al – Cu (cu %Cum = 33 %).9. d) cristalele de Pb? T. d) aliajul Au – Cd cu %Cdat = 47.38. Care dintre următoarele caracteristici corespund transformării martensitice ce se produce la călirea aliajelor marmem: a) transformarea este ireversibilă. Care dintre următoarele caracteristici corespund aliajelor neferoase superplastice: a) au structură monofazică. c) aliajul eutectic Al – Cu (cu %Cum = 33 %).9. Structura aliajelor superplastice este alcătuită din: a) un amestec mecanic eutectic. d) să aibă temperatura ts mai mare decât cea corespunzătoare MB? T.9. d) aliajele Bahnmetall? T. b) au structură bifazică.9. c) CuZn20.32. b) aliajul Ni – Ti cu %Tiat = 50 %.40. c) fontele albe. b) un amestec mecanic eutectoid.33.43. b) aliajul TiAl6V4. d) martensita formată conţine un număr mare de dislocaţii în structură? T. d) aliajul CuSn8? T. c) martensita formată este termoelastică. d) bronzurile hipoeutectoide? T.34. b) CuAg10P5.35. Care dintre următoarele caracteristici trebuie asigurate de aliajele de lipit: a) să prezinte o bună fluiditate în stare topită. c) o matrice structurală de bază şi o fază secundară (distribuită astfel încât să poată bloca creşterea grăunţilor matricei). b) să fie compatibile cu MB (materialul din care sunt confecţionate piesele care trebuie îmbinate prin lipire). d) aliajul eutectoid Zn – Al (cu %Alm = 22 %)? T.5 %? 191 . c) au granulaţie foarte fină.9. c) să fie dure şi fragile.39. b) transformarea este reversibilă. c) aliajul Au – Cd cu %Cdat = 47. b) aliajul eutectic Pb – Cd (cu %Cdm = 18 %).9. d) SnPb37Ag? T.9. b) compusul intermetalic Cu3Sn. Care dintre următoarele aliaje de lipit se folosesc pentru lipirea tare (brazare): a) CuZn42. c) soluţia solidă α ≡ Sn(Sb.9. Care dintre următoarele clase de aliaje se folosesc ca materiale antifricţiune cu ts joasă: a) aliajele Sn – Sb − Cu.9.5 %. Care dintre următoarele aliaje de lipit se folosesc pentru lipirea moale: a) SnPb10. d) au granulaţie grosolană şi sunt sensibile la supraîncălzire? T.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase T.37.42.

0 %. fiind o alamă bifazică.9. ştiind că faza γ are CEγ = 3 . 192 . Să se determine valorile de bază ale concentraţiilor masice ale componentelor în fazele bertholide tipice structurilor de echilibru ale bronzurilor 21 cu staniu. %Snmδ şi %Snmε concentraţiile masice ale staniului în cele fazele bertholide γ. fiind o alamă monofazică β’.5 %.2 rezultă că staniul are valenţa vSn = 4 şi masa atomică maSn = 118. • alama specială Cu Zn30Al5Fe3Mn2 are titlul fictiv %Cume = 48.5 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 48. folosind relaţia (9.1 şi 1.6 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 41. 4 Rezolvare Se notează %Snmγ. Folosind relaţiile (2.55.67 ⋅118. iar pentru faza ε: %Snatε = 25. δ şi ε şi %Snatγ. cu coeficienţii de echivalare în zinc a elementelor de aliere precizaţi în scap. CuZn38Pb2Mn2 şi CuZn30Al5Fe3Mn2.67 ⋅118. Să se stabilească clasele structurale tipice alamelor speciale CuZn32Pb2.7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aplicaţii A.14 şi rezultă: • alama specială Cu Zn32Pb2 are titlul fictiv %Cume = 66. rezultă pentru faza δ: %Snatδ = 20. 9.4) şi (2.1.3).33⋅ 63.5 %.2.1. %Snatδ şi %Snatε concentraţiile atomice ale staniului în aceste faze.4 %.51 % şi %Snmδ = 32.1).2 %.0 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 34. pe această cale se obţin datele prezentate în tabelul 9.55 În mod similar. Din tabelele 1. A. • alama specială Cu Zn38Pb2Mn2 are titlul fictiv %Cume = 58. Rezolvare Pentru încadrarea în clase structurale a mărcilor de alame speciale precizate în enunţul aplicaţiei se calculează titlul fictiv al acestora. % Snatγ maSn % Snatγ maSn + %Cu atγ maCu 100 = 16. fiind o alamă monofazică α.4 %.7 + 83.7 100 16. iar faza ε are 2 CEε = 7 .00 % şi %Snmε = 38.5. se obţine pentru faza γ: % Snatγ = % Snmγ = 100(CEγ − vCu ) v Sn − vCu = 100( 3 1) − 2 4 −1 = 16. faza δ are CEδ = 13 . iar cuprul are valenţa vCu = 1 şi masa atomică maCu = 63.9.67 % şi = 27.

m3 = 5 şi n3 = 50.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase Tabelul 9.2 = 135 N/mm2 şi duritatea 120 HB.13 c.1.2 (N/mm2) şi HB ale bronzurilor bifazice turnate se pot estima analitic. cu relaţii de forma: Rm = m1%Snm + n1.11). aşa cum s-a demonstrat la rezolvarea aplicaţiei A.. Compoziţiile chimice şi titlurile fictive pentru trei mărci de alame speciale Marca de alamă %Cum. în funţie de compoziţia lor chimică. caracteristicile mecanice Rm (N/mm2). se determină valorile coeficienţilor mj şi nj.0) %Fem. cu %Snm = 10 % şi G CuSn14. Rmδ – Rp0. cu %Snm = 14 %). se obţine: Rmδ = −7.9. % (keMn = 0. 193 .0) %Mnm. Aplicând legea lui Kurnacov. să se estimeze valorile caracteristicilor mecanice Rm. % %Znm. scap. Rezolvare Examinând diagrama de echilibru din figura 9. % (keAl = 6.2 = m2%Snm + n2.0 CuZn38Pb2Mn2 58 38 2 2 − − 58. în funcţie de concentraţia lor masică de staniu %Snm.5) %Alm . în domeniile bifazice ale diagramelor de echilibru binare caracteristicile mecanice ale aliajelor variază liniar. Rp0.75 şi n2 = 82.5 ≅ 205 N/mm2. Rp0. % (kePb = 1.5 + 50 = 212. Rp0. aceste rezultate indicând că prezenţa fazei δ durifică şi fragilizează structurile bronzurilor cu staniu. ca urmare. % (keFe = 0.5. 3. rezultă că.9. domeniul bifazic α + δ al acesteia corespunde unor concentraţii masice de cupru cuprinse între %Snm = 8 % (care defineşte limita domeniului monofazic α) şi %Snm = 32. m2 = 3. aliajele G CuSn10 şi G Cu Sn14 sunt bronzuri bifazice (hipoeutectoide).5 %.55 şi n1 = 465. Conform legii lui Kurnacov (v. compoziţia de bază a fazei δ). din relaţiile scrise mai înainte: m1 = −7.2 şi HB ale fazei bertholide δ. între caracteristicile corespunzătoare celor două faze care le alcătuiesc structura.75⋅32. Cunoscând valorile caracteristicilor mecanice (determinate experimental) ale celor două bronzuri bifazice (G CuSn10.2δ ≅ 15 N/mm2 şi HBδ = 5⋅32.. iar bronzul G Cu Sn14 are după turnare Rm = 360 N/mm2. j = 1. Bronzul G CuSn10 are după turnare rezistenţa la tracţiune Rm = 390 N/mm2.5 A.55⋅32.5.3. % CuZn32Pb2 66 32 2 − − − 66. Ţinând seama că faza bertholidă δ are concentraţia masică de staniu %Snm = 32.5 + 82. HB = m3%Snm + n3. în cazul bronzurilor în stare de turnare.5 + 465 ≅ 220 N/mm2.5 % (care defineşte.2 = 120 N/mm2 şi duritaea 100 HB.9) %Cume. limita de curgere Rp0. ca urmare.2δ = 3. % %Pbm.3.6 CuZn30Al5Fe3Mn2 60 30 2 5 2 48.14. Rp0. Rp0.

să se determine compoziţia chimică a aliajelor Cu – Ni care îndeplinesc simultan condiţiile: Rm ≥ 320 N/mm2 şi A ≥ 40 %. cu diferite grade de deformare GD ∈ (5 %. Cele două condiţii precizate în enunţul aplicaţiei sunt respectate simultan de aliajele cu %Nim ∈ [13.9%Nim – 110 ≥ 0. 100 %) ∩ (0 %. A ≅ 5 % şi HR ≅ 72 HRB.0024 % Nim − 0. A = 45 % şi duritatea HR ≅ 50 HRB. iar S D = π − 4 4 transversale a produsului.07 % Nim +8. 50 %).06GD2 + 7GD + 270. relaţiile din enunţul aplicaţiei conduc la următoarele valori ale caracteristicilor mecanice: Rm ≅ 444 N/mm2. A (în %) şi HR (în HRB) ale alamei CuZn15 se modifică prin deformare plastică la rece. 19.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A.9 %. A = 45 e−0. 19.9 %.024 % Nim − 0.4.9).308%Nim + 5 ≥ 0. soluţia acestei inegalităţi este %Nim ∈ [13. în conformitate cu următoarele relaţii: Rm = −0. 19. în care 2 Dp D2 S 0 = π s este aria secţiunii transversale a semifabricatului.6GD + 50. Caracteristicile mecanice la tracţiune Rm (în N/mm2) şi A (în %) ale aliajelor Cu – Ni în stare de echilibru se află în următoarele dependenţe (stabilite pe baza datelor experimentale) cu concentraţia lor masică de nichel %Nim: 2 2 Rm = −0. pentru GD = 0: Rm = 270 N/mm2. Un produs de forma unei bare cilindrice cu diametrul Dp = 8 mm este obţinut trăgând la rece.0 %]. prin orificiul calibrat al unei scule (matriţe).9. Condiţia A ≥ 40 % este respectată de aliajele Cu – Ni a căror concentraţie 2 masică de nichel satisface inegalitatea 0. rezultă astfel 2 2 2 2 D p − D0 8 − 10 S − S0 100 = 100 = 100 = 36 %. A. Rezolvare Condiţia Rm ≥ 320 N/mm2 este respectată de aliajele Cu – Ni a căror 2 concentraţie masică de nichel satisface inegalitatea −0.5.0 %].9 %.9%Nim + 210 şi A = 0.07 % Nim +8.308%Nim + 45.06GD şi HR = 0. Pentru GD = 36 % GD = D 2 2 S0 D0 10 (gradul de deformare plastică la rece al materialului produsului). care evidenţiază efectele ecruisării prin deformare plastică la rece asupra caracteristicilor mecanice ale alamei din care este realizat produsul. soluţia acestei inegalităţi este %Nim ∈ (0 %. 194 aria secţiunii . Caracteristicile mecanice Rm (în N/mm2). un semifabricat cilindric (aflat în starea O) cu diametrul Ds = 10 mm.9. Care sunt caracteristicile mecanice ale produsului astfel obţinut? Rezolvare Semifabricatul aflat în stare recoaptă (starea O) are caracteristicile mecanice date de relaţiile din enunţul aplicaţiei. Gradul de deformare plastică al materialului produsului obţinut prin tragere la rece se determină aplicând relaţia (3.0 %] ⇒ %Nim ∈ [13. 100 %).

Prin particularizarea relaţiei generale stabilite la rezolvarea aplicaţiei A. aliajul AlMg9MnSi (cu %Mgm = 9.5 %.7.4 6.7 % şi %Cum = 1. % Concentraţia masică a aluminiului %Alm.6 Aliajul Concentraţiile masice ale elementelor de aliere AlCu4MgMn %Mgm %Mnm %Znm %Sim %Cum 0.15. şi pPb = 0.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase A.6 4.0 2799 G AlSi9Mg 0.9.5 % şi %Mgm = 0.5 90.9.0 2784 AlMg9MnSi 9.5 2.0 2653 %EAmj. La elaborarea aliajelor pe bază de cupru în cuptoare cu inducţie pierderile procentuale masice prin oxidare ale componentelor încărcăturii sunt: pCu = 1 %. % Densitatea aliajului ρ. aplicând această relaţie pentru aliajele ρ Al cu compoziţia chimică precizată în enunţul aplicaţiei se obţin rezultatele prezentate în tabelul 9.7 %). din aliajul CuSn6Zn4Pb4. pZn = 2 %. 195 .5 %). %Mnm = 0. Densităţile aliajelor de aluminiu din aplicaţia A. rezultă că concentraţiile componentelor acestuia sunt: %Pbm = 4 %.75 %.5 94. Să se determine care dintre următoarele aliaje are densitatea cea mai mică: duraluminiul AlCu4MgMn (cu %Cum = 4. Rezolvare Din tabelul 1.8 0. Rezolvare Ţinând seama de semnificaţia simbolului mărcii aliajului care se elaborează.4. ρMn = 7470 kg/m3.5 9. cu masa m = 100 kg.5Cu1.0 1.6.6 90.5 0. siluminul G AlSi9Mg (cu %Sim = 9.0 %. %Mgm = 0. Să se stabilească compoziţia masică a încărcăturii cuptorului pentru realizarea unei şarje.0 2575 AlZn6Mg2.2 se extrag următoarele valori ale densităţilor componentelor aliajelor pe bază de aluminiu precizate în enunţul aplicaţiei: ρAl = 2700 kg/m3.9 0. se obţine următoarea relaţie pentru determinarea densităţii aliajelor pe bază de aluminiu: ρ = ∑ n 100 % EAmj j =1 ρ EA j + 100 − ∑ EAmj j =1 n .ρSi = 2330 kg/m3 şi ρCu= 8930 kg/m3. Tabelul 9.5 %.5Cu1.8 % şi %Sim = 0.9. dacă materiile prime disponibile pentru formarea încărcăturii sunt metalele pure componente ale aliajului. %Mgm = 2. ρZn = 7130 kg/m3. 15.5 %). pSn = 1 %.2. kg/m3 A.8 %). alzimacul AlZn6Mg2.7 89.5 (cu cu %Znm = 6. ρMg = 1740 kg/m3.9 % şi %Mnm = 0.

Masa totală a încărcăturii este mi = mPb + mZn + mSn + mCu ≅ 101. p p j =1 j =1 1 − Pb 1 − Zn 100 100 % Snm %Cu m m = ∑ % Snmj m j . j = 1.613 kg.4. % Znm. A. m = ∑ %Cu mj m j . mZn = 4. MP3 ≡ G CuPb20Sn5 şi MP4 ≡ Pb 99.. cu masa m = 100 kg.995. din aliajul CuSn6Zn4Pb4..325 kg. m2 = 30. j = 1. mZn. Rezolvare Ţinând seama de semnificaţiile simbolurilor aliajului care trebuie elaborat şi aliajelor folosite ca materii prime şi notând %Pbm. notând mPb.938 kg şi m4 = 0.75 100 − p Pb mod similar. masele care se introduc în încărcătură din cele patru materii prime 4 4 % Pbm % Zn m disponibile. mSn şi mCu.4. pSn = 1 %.165 kg. La elaborarea aliajelor pe bază de cupru în cuptoare cu inducţie pierderile procentuale masice prin oxidare ale componentelor încărcăturii sunt: pCu = 1 %. Masa totală a încărcăturii este mi = m1 + m2 + m3 + m4 ≅ 101.4): . având soluţiile m3 0 10 5 0 606 90 88 75 0 8687 m4 m1 = 19. rezultă: % Pbm % Pbm p 4 m = m Pb (1 − Pb ) ⇒ m Pb = m = 100 = 4. bronzuri G CuSn10Zn2 şi G CuPb20Sn5 şi plumb marca Pb 99.04 kg. dacă materiile prime disponibile pentru formarea încărcăturii sunt deşeuri de alamă binară CuZn10. %Snmj şi %Cumj.9. 196 . %Znmj..030 kg şi..995 şi mj..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Znm = 4 %.082 kg. concentraţiile masice ale componentelor în mateiile prime MP1 ≡ CuZn10. Introducând în aceste relaţii p Sn p Cu j =1 j =1 1− 1− 4 4 100 100 datele din enunţul aplicaţiei. j = 1.04 kg. masele materiilor prime care trebuie introduse în încărcătura cuptorului pentru elaborarea aliajului şi ţinând seama de condiţiile din enunţul aplicaţiei. m3 = 50. Să se stabilească compoziţia masică a încărcăturii cuptorului pentru realizarea unei şarje. în 100 100 100 − 0.8. %Snm = 6 % şi %Cum = 100 – [%Pbm + %Znm + %Snm] = 86 %.869 kg. pZn = 2 %. m = ∑ % Zn mj m j . MP2 ≡ G CuSn10Zn2. se obţine următorul sistem de ecuaţii (cu 0 0 20 100 m1 403 m2 10 2 0 0 408 × = necunoscutele mj.. %Snm şi %Cum concentraţiile componentelor în aliajul care se elaborează şi %Pbmj. şi pPb = 0.030 kg şi mCu = 86.75 %. rezultă relaţiile: m = ∑ % Pbmj m j . mSn = 4.

dintre care cel puţin unul are rolul de vitrifiant.1. Introducere Materialele ceramice sunt materiale anorganice nemetalice. electronica. obţinute din materii prime sub formă de pulberi prin sinterizare. referitoare la câteva 197 .Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Capitolul 10 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR CERAMICE ŞI STICLELOR 10. utilizate în cele mai diverse domenii cum ar fi electrotehnica. Sticlele sunt materiale anorganice cu structură amorfă (corpuri vitroase) obţinute prin solidificarea unor topituri constituite din amestecuri de oxizi în stare topită. ceea ce face ca materialele ceramice să aibă conductibilitate termică şi conductibilitate electrică foarte scăzute fiind materiale electroizolante sau termoizolante în marea majoritate a cazurilor. astfel că nu există electroni liberi. care este un proces de încălzire cu sau fără presare simultană. Legăturile ionice şi covalente implică toţi electronii de valenţă ai componentelor. astfel că se bazeză în special pe legături ionice şi covalente. industria chimică. în timpul căruia se formează legăturile dintre particule prin difuzie sau topire parţială a unui component. adică formează unităţi structurale prin coordinarea atomilor de oxigen în jurul ionului metalic prin legături ionice sau covalente. Reprezintă o categorie de materiale care au fost utilizate din cele mai vechi timpuri sub formă de vase din lut (însăşi termenul de ceramică provine de la grecescul “keramon” care însemna “lut ars”) şi de materiale de construcţie datorită capacităţii de prelucrare în cele mai diverse forme şi abundenţei materiilor prime. starea amorfă (vitroasă) este caracterizată de lipsa ordonării atomice la distanţă. păstrându-se doar ordinea apropiată. industria metalurgică etc. În prezent termenul de ceramică include o gamă de materiale mult mai largă. cu legături şi structură complexe. Cele mai multe ceramice sunt compuşi între metale şi nemetale.

1). întrucât cationii metalici se plasează în aceste interstiţii. aşa cum se constată din tabelul 10.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR distanţe interatomice corespunzătoare unităţilor structurale. considerând un plan de anioni care au centrele în punctele notate cu A în figura 10. înconjurat de anioni cărora anionul le-a cedat electronii de valenţă. ceea ce face ca sticlele să fie considerate ca lichide vâscoase subrăcite. În funcţie de poziţia anionilor din două plane compacte succesive se formază două tipuri de interstiţii: interstiţii tetraedrale (câte trei într-un plan compact şi unul în planul învecinat) aşezaţi astfel încât unind centrele lor de masă se formează un tetraedru regulat şi interstiţii octaedrale mărginite de şase anioni (câte trei în fiecare plan compact aşezaţi astfel încât unind centrele lor de masă se formează un octaedru regulat (v. deoarece metalele prin ionizare pierd electronii de valenţă.2). rA Deoarece anionii au raza mai mare se pot aranja în plane compacte dispuse succesiv. În acest capitol se vor prezenta caracteristicile structurale ale principalelor tipuri de materiale ceramice şi sticle şi proprietăţile generale ale acestora. înseamnă că numărul de coordinaţie poate fi 4 sau 6. Întradevăr. 1. figura 10. fie o succesiune ABCABC…. Structura ceramicelor şi sticlelor Elementele componente ale materialelor ceramice sunt legate între ele prin legături ionice şi covalente formând reţele de ioni metalici şi nemetalici (cationi şi anioni) a căror celulă elementară este constituită dintr-un cation.2). care corespunde unei structuri de tip cub cu feţe centrate (CFC) a anionilor.1 în care se prezintă razele ionice ale componentelor uzuale din ceramice) astfel că structurile stabile ale fazelor cristaline din ceramice se formează atunci când fiecare cation metalic este înconjurat de anioni nemetalici cu care se află în contact direct. generând structuri cristaline de tip CFC sau HC ca şi în cazul metalelor (v. ceea ce înseamnă că numărul anionilor din unitatea structurală reprezintă chiar numărul de coordinaţie al structurii cristaline respective (v scap. anionii celui de-al treilea plan compact pot avea centrele pe aceeaşi verticală cu punctele A.scap 1. rezultă astfel fie o succesiune de plane ABABAB… care corespunde unei structuri de tip hexagonală compactă (HC) a anionilor. aşa cum 198 .1 în care se prezintă limitele r raportului C şi geometria posibilă pentru fiecare număr de coordinaţie. numărul de coordinaţie şi implicit geometria unităţii structurale depinde de valoarea raportului dintre raza cationului rC şi raza anionului rA .1 şi planul următor de anioni cu centrele în punctele notate cu B.2. tabelul 10. cationii au de obicei raze mai mici decât anionii (v. 10. sau pot avea centrele în punctele marcate cu C.

132 0.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor rezultă şi din tabelul 10.057 0.020 0.064 Anion Br − rA .155 ≤ Nr.138 0.077 0. Rezultă că structurile fazelor cristaline ale ceramicelor depind atât de tipul reţelei compacte pe car o formează anionii.102 0.220 0.136 0.196 0.106 0.1 Reprezentarea prin sfere rigide a dispunerii anionilor în structura ceramicelor 199 .039 0.067 0.000 Fig.225 0.069 0. Tabel 10.184 rC < rA rC < rA rC < rA rC < rA 3 Cl− F− I− O2− S 2− 0. 10.181 0. nm 0.1.414 ≤ 6 Na+ 2+ 0. nm 0.732 0. cât şi de modul în care sunt ocupate interstiţiile cu cationi metalici.414 0.225 ≤ 4 Mg Mn Ni 0. de coordinaţie Geometria coordinării rC . Razele ionice ale unor componente ale ceramicelor şi geometria coordinărilor Raze ionice Raze cationi rC Raze anioni rA Cation Al3+ Ba2+ B3+ Ca Fe K 2+ 2+ + 2+ 2+ Tip de coordinare rC rA 0.1.732 ≤ Si4+ Ti4+ 8 1.133 0.078 0.

ceea ce conduce la existenţa unei diversităţi foarte mari de structuri a fazelor cristaline din materialele ceramice. Pe baza celor arătate se poate stabili că în structura dezordonată a solidelor vitroase distanţele dintre particulele constitutive şi intensitatea legăturilor nu sunt uniforme. ceea ce a făcut ca solidele cu o astfel de structură să fie numite corpuri vitroase.2a. sub acţiunea temperaturii. Silicea cristalină prezintă trei forme alotropice: cuarţ. apoi. o reprezentare plană simplificată a structurii cristaline tridimit a SiO2 este redată în figura 10. a cărui vâscozitate creşte pe măsură ce scade temperatura.3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Interstiţiile pot fi ocupate de cationi de acelaşi tip. tridimit şi cristobalit diferenţiate prin poziţiile relative ale tetraedrilor [SiO4]4. fiind exclusă existenţa liberă a unităţii tetraedrale. treptat cele mai puternice. În cazul răcirii relativ rapide a topiturii ce conţine unităţile [SiO4]4dependenţa de temperatură a volumului specific este cea corespunzătoare curbei 2 din figura 10.cărora le rămâne câte o valenţă liberă cu care se pot lega de alte unităţi structurale formând aranjamente unidimensionale.2 b. fiind dependentă de viteza de răcire. la temperatura Tc volumul specific are un salt brusc. Din punct de vedere chimic cel mai simplu silicat este dioxidul de siliciu SiO2 (silice) care structural este constituit dintr-o reţea spaţială de [SiO4]4. să se treacă la starea de echilbru stabil.care formează aranjamente complexe de tip HC sau CFC. Continuitatea curbei 2 cu cea de la temperaturi mai ridicate (T > Tc) arată că materialul este de fapt un lichid subrăcit. bidimensionale sau spaţiale cu un grad înalt de stabilitate. Această structură se obţine dacă răcirea topiturii se face foarte lent. Structura vitroasă corespunde unei stări metastabile cu energie liberă mai mare decât cea corespunzătoare structurii cristaline. reprezentând variaţia volumului specific (inversul densităţii ρ) în funcţie de temperatură (curba 1 în figura 10.cu dispunere ordonată (structură cristalină) sau aleatoare (structură amorfă) a unităţilor structurale. proces 200 . sau de cationi diferiţi. temperatura Tv de pe această curbă este numită temperatură de tranziţie sticloasă sau temperatură de vitrifiere şi nu are o valoare bine definită. ceea ce are ca efect reducerea vâscozităţii şi trecerea treptată de la starea solidă la starea lichidă pe măsură ce temperatura creşte deasupra temperaturii Tv. structura este constituită din lanţuri spaţiale în care poziţia relativă a unităţilor structurale este aleatoare ca în starea lichidă. Cea mai mare parte a ceramicelor şi sticlelor sunt constituite din silicaţi a căror bază structurală o constituie tetraedrul [SiO4]4-care are în centru ionul Si4+ iar în vârfuri ionii O2. astfel că există tendinţa ca în timp. pe măsura creşterii energiei interne a sistemului se desfac mai întâi legăturile mai slabe. o reprezentare plană simplificată a stării vitroase a SiO2 care reprezintă baza structurii sticlelor silicatice este redată în figura 10. La încălzire.3) se constată că în condiţiile solidificării prin cristalizare. astfel că la o temperatură Tc are loc cristalizarea la fel ca în cazul materialelor metalice.

201 .există şi tetraedrii [AlO4]5-. Structurile unor ceramice: a – ceramică refractară cu faze cristaline şi masă vitroasă. 10.Schema structurilor silicei: a − structura cristalină.3. Variaţia volumului specific cu temperatura în cazul SiO2 Fig 10. cantitatea de fază vitroasă depinde de compoziţia chimică şi de procesul tehnologic de fabricare. substituirea este posibilă datorită diferenţelor mici între dimensiunile celor doi ioni (v. 10. Fig.4.1). tehnologiile moderne permiţând obţinerea unor ceramice cu structură cristalină aşa cum se obsevă în figura 10 4 b în care se prezintă structura aluminei (Al2O3) cristaline. tabelul 10. b – ceramică cristalină (Al2O3) Silicaţii naturali care constituie baza materialelor ceramice sunt aluminosilicaţi care au rezultat prin substituirea unor ioni Si4+ cu ioni Al3+. b – structură vitroasă Fig. Devitrifierea necontrolată a sticlelor are consecinţe negative asupra proprietăţilor mecanice şi optice (sticla devine fragilă şi pierde transparenţa datorită refracţiei razelor de lumină pe limitele grăunţilor).4 a care prezintă structura unei ceramice refractare. astfel că pe lângă tetraedrii [SiO4]4. În mod obişnuit materialele ceramice au structura alcătuită din faze cristaline însoţite de o fază vitroasă aşa cum se observă în figura 10.2.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor numit devitrifiere şi poate avea loc controlat sau în mod natural.

Fig 10. scap 3.3. Comportarea la rupere. restabilirea neutralităţii electrice se obţine prin introducerea în structură a unor ioni monovalenţi (Na+. Ruperea se produce fără deformare plastică aşa cum se constată din figura 10. Li+.6.5. pentru fiecare ion Al3+ din reţea apare o sarcină electrică negativă. Deoarece încercarea la tracţiune este mai greu de aplicat (dificultăţile sunt legate de prinderea epruvetei). Comportarea la rupere a acestor 202 . Schema încercării la încovoiere statică Rezistenţa la compresiune a materialelor ceramice şi sticlelor este însă mult mai mare (poate ajunge la valori de 10 ori mai mari decât rezistenţa la tracţiune). Trebuie precizat că în cazul materialelor ceramice şi sticlelor se constată o împrăştiere foarte mare a valorilor caracteristicilor mecanice deoarece fragilitatea intrinsecă le face foarte sensibile la prezenţa concentratorilor de tensiuni. Aceste materiale se caracterizează în primul rând prin duritate şi fragilitate foarte ridicate determinate de caracterul puternic al legăturilor ionice şi covalente. se prezintă valorile rezitenţei la încovoiere Ri şi ale modulului de elasticitate E pentru câteva ceramice şi sticle uzuale.6. În tabelul 10.) 10. Principalele proprietăţi ale ceramicelor şi sticlelor Proprietăţile mecanice ale materialelor ceramice şi sticlelor prezintă particularităţi în raport cele ale materialelor metalice datorită legăturilor ionice şi covalente care stau la baza formării structurii acestora.5 în care se prezintă CCCT (v.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Deoarece numărul ionilor de oxigen rămâne acelaşi ca în cazul unităţilor structurale [SiO4]4-.4) a unui material ceramic şi CCCT a unui material metalic. 10. pentru caracterizarea rezistenţei mecanice la întindere a materialelor ceramice se foloseşte adesea încercarea de încovoiere statică realizată conform schemei prezentată în figura 10.2. Ba2+ etc. deşi ruperea are tot caracter fragil. Curbe CCCT tipice pentru materiale metalice şi materiale ceramice Fig. Mg2+. A. K+) şi ioni divalenţi (Ca2+. tensiunea maximă în fibra întinsă a epruvetei încovoiate (corespunzătoare forţei Fmax) reprezintă rezistenţa la încovoiere Ri a cărei valoare este apropiată de rezistenţa la tracţiune Rm.

cu deosebirea că procesele de difuzie sunt mult mai complexe fiind implicaţi ioni cu sarcini electrice diferite.9 1.0 1. Fluajul. Fenomenul se desfăşoară la fel ca în cazul metalelor. deoarece tensiunile de compresiune tind să închidă microfisurile.2.3 20 5. kN/mm2 60…80 350…380 150…170 130…150 290…310 200…240 430…470 250…290 60…90 40…60 50…70 0−1000oC.5 7.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor materiale se explică prin existenţa unui număr mare de defecte de structură şi chiar microfisuri a căror extindere se produce în avalanşă în momentul în care tensiunile depăşesc valoarea critică. cele mai bune rezistenţe la fluaj le au materialele ceramice complet cristaline sau în a căror structură faza vitroasă se află în cantitate mai mică. Este fenomenul de fisurare sau chiar rupere a materialului la modificarea relativ rapidă a temperaturii şi se datorează fragilităţii intrinseci a materialelor ceramice şi a sticlelor corelată cu exploatarea la temperaturi ridicate. mm/mmoC 5.2 λ. Tabelul 10.8·10-6 13.0 219 15 − − 2. contracţii sau dilatări neuniforme şi deci tensiuni care produc fisurarea sau ruperea.0·10-6 7. din acest motiv.8) apare în special în cazul ceramicelor utilizate ca materiale refractare.0·10-6 8.0·10-6 α pe la 100 o C 5.2 se prezintă valorile acestor caracteristici pentru câteva ceramice şi sticle uzuale.1 2.0·10-6 9. dacă materialul are conductivitate termică scăzută (cum este cazul materialelor ceramice şi sticlelor).7·10-6 4. B. α şi λ reprezintă caracteristici care capătă importanţă mai mare la alegerea materialelor ceramice pentru o anumită aplicaţie decât în cazul utilizării materialelor metalice. Caracteristicile fizico-mecanice principale ale unor ceramice şi sticle Tipul materialului ceramic sau sticlei Mulit (3Al2O3·2SiO2) Alumina cristalizată (Al2O3) Magnezită sinterizată (MgO) Zirconie stabilizată (ZrO2) Berilie sinterizată (BeO) Spinel (MgAl2O4) Carbura de siliciu (SiC) Carbura de bor (B4C) Sticla de cuarţ (silice) (SiO2 ) Sticla calco-sodică Sticla boro-silicatică Ri. W/moC la 1000 o C 3. Din această cauză.5·10-6 9.9 − − 2. Un factor la fel de important pentru comportarea la şoc termic îl 203 . la variaţia rapidă a temperaturii mediului se creează diferenţe de temperatură pe secţiune.scap 3. Problema comportării la fluaj (v.5·10-6 10. Comportarea la şoc termic a materialelor depinde în special de coeficientul de dilatare liniară α şi de conductivitatea termică λ. Deformaţiile plastice specifice fenomenului de fluaj se produc la limitele dintre grăunţii fazelor cristaline şi sunt influenţate de prezenţa masei vitroase a cărei vâscozitate scade odată cu creşterea temperaturii.5·10-6 0.8 1.6·10-6 4.1 38.0 2. în tabelul 10. N/mm2 60…80 380…1000 90…110 70…100 140…280 80…100 140…200 45…100 80…110 40…150 40…150 E. starea critică se atinge la valori mai ridicate ale solicitărilor.7 1. Şocul termic.3·10-6 8.5 − − C.

R – constanta gazelor. Fisurarea sub tensiune într-un mediu dat. deasupra temperaturii Tv.2) în care η0 este o constantă experimentală. În cazul sticlelor vâscozitatea în stare vitroasă (sub temperatura Tv) se consideră η = 1018 Pa·s iar starea fluidă se consideră atinsă dacă vâscozitatea scade sub 103 Pa·s. Mecanismul fisurării sub tensiune (numit uneori impropriu şi “oboseală statică”) se bazează pe adsorbţia moleculelor de apă în microfisurile superficiale şi extinderea acestora sub acţiunea tensiunilor mecanice constante datorită pe de o parte efectului de “pană” pe care îl au moleculele adsobite la vârful fisurii. iar la temperaturi scăzute este blocată reacţia chimică a apei cu silicaţii. (10.8 aceste curbe sunt asemănătoare curbelor Wöhler ale materialelor metalice. deoarece schimbările bruşte de secţiune acţionează şi în cazul materialelor ceramice ca nişte concentratori de tensiuni. în urma reacţiei chimice se produce ruperea lanţului –O−Si−O−. Similar curbelor de durabilitate la oboseală din cazul materialelor metalice (v. E. sticla se comportă ca un lichid. şi pe de altă parte datorită reacţiei chimice a apei cu silicaţii componente ai sticlelor sau ceramicelor. unitatea de măsură pentru vâscozitate este N·s/m2 ceea ce înseamnă Pa·s (Pascal secundă). fenomenul se produce cu viteză maximă la temperatura camerei deoarece la temperaturi mai ridicate creşte mobilitatea ionilor hidroxil care nu se mai ataşează lanţului –O−Si−O−. scap 3. Ea − energia de activare a procesului de curgere. 204 Ea RT . fiecare moleculă de apă conducând la formarea a două unităţi Si−OH care nu mai sunt legate una de alta. În figura 10. τ fiind timpul de expunere la mediul umed a piesei solicitate la tensiunea σ.9) există curbe de durabilitate la fisurare sub tensiune sub forma dependenţei σ = f(τ). iar T − temperatura absolută. Vâscozitatea η este o mărime ce caracterizează proprietăţile de curgere ale fluidelor şi reprezintă factorul de proporţionalitate dintre tensiunile tangenţiale şi variaţia vitezei de alunecare pe grosimea stratului fluidului. Deasupra temperaturii Tv vâscozitatea depinde de temperatură după o relaţie de forma: η = η0 e . Aşa cum a fost arătat anterior. D. Rezistenţa la şoc termic se defineşte ca fiind diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se fisureze. aşa cum se constată din figura 10.7 se prezintă variaţia rezistenţei la şoc termic a unor materiale ceramice şi sticle în funcţie de condiţiile de răcire. Comportarea sticlelor în stare vâscoasă. Este un fenomen de rupere întârziată a materialelor ceramice şi a sticlelor care se produce în cazul solicitării pieselor la tensiuni constante în medii apoase.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR constituie geometria piesei. a cărui vâscozitate scade cu creşterea temperaturii.

7. (10. 10. * temperatura de prelucrare tp corespunde la η = 103 Pa·s. B = 4800. 10. iar t este temperatura în oC. * temperatura superioară de recoacere tsr corespunde la η = 1012 Pa·s. * temperatura de curgere tc corespunde la η = 104 Pa·s.9 se ilustrează pe curba η = f(t) stabilirea punctelor fixe ale sticlei şi se prezintă valorile acestor puncte pentru câteva tipuri de sticle uzuale. B şi t0 sunt constante ce se pot determina experimental prin măsurarea vâscozităţii la trei temperaturi diferite. 205 . de exmplu.6 Pa·s. pentru o sticlă calco-sodică s-au determinat valorile: A= −3.3. t0 = 210 cu ajutorul cărora s-a trasat curba η = f(t) prezentată în figura 10. utilizate la stabilirea parametrilor operaţiilor tehnologice de fabricare a obiectelor din sticlă: * temperatura inferioară de recoacere tir corespunde la η = 1013. * temperatura de înmuiere tm corespunde la η = 106. Comportarea sticlei în stare vâscoasă prezintă importanţă deosebită pentru prelucrare deoarece aceasta trebuie să se desfăşoare intr-un interval de temperaturi astfel ales încât pe de o parte vâscozitatea să fie suficient de mică pentru ca prin fasonare să se obţină forma corespunzătoare a obiectului.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Pentru scopuri practice se utilizează relaţii de forma: B log η = A + .5 Pa·s. la sfârşitul prelucrării vâscozitatea să fie suficient de ridicată pentru evitarea deformării necontrolate sub greutatea proprie a obiectului fasonat. Curbele de durabilitate la fisurarea sub tensiune ale unor sticle În funcţie de valoarea vâscozităţii (deasupra temperaturii Tv) s-au stabilit următoarele temperaturi numite puncte fixe de vâscozitate ale sticlelor. În figura 10.9 Fig. Rezistenţele la şoc termic ale unor ceramice şi sticle Fig. iar pe de altă parte.3) t − t0 în care A.8.

Rezistenţa la deformare sub sarcină este una din caracteristicile importante ale materialelor refractare şi se apreciază în mod uzual prin temperatura care determină un anumit grad de deformare sub acţiunea unei tensiuni de compresiune date. în continuare se face răcirea completă lent. datorită conductibilităţii termice reduse în urma răcirii la suprafaţa sticlei temperatura scade sub Tv. aceste tensiuni de compresiune au valori ridicate şi contribuie la creşterea rezistenţei materialului. variaţia vâscozităţii sticlei cu temperatura în maniera arătată permite aplicarea unui tratament termic de tip călire. 10. faţadele şi uşile clădirilor etc. O altă consecinţă a comportării vâscoase a sticlelor este deformarea (înmuierea) sub sarcină la temperaturi ridicate a materialelor ceramice care conţin şi masă vitroasă. ceea ce reduce riscul rănirii persoanelor din jur. iar în miez temperatura este suficient de ridicată pentru ca materialul să preia prin deformare plastică contracţia suprafeţei rigide. tsr) şi răcirea rapidă cu jet de aer sau în ulei. 206 . motiv pentru care aceste sticle sunt cunoscute sub denumirea curentă de sticle “securit” şi se folosesec pentru mijloacele de transport. O fisură care apare în stratul superficial eliberează brusc tensiunile de compresiune şi produce spargerea sticlei cu formarea unui număr mare de granule mici. 9. Punctele fixe de vâscozitate ale sticlelor De asemenea.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. acesta constă din încălzirea la o tempertură ti din domeniul (tir . astfel că în strat vor lua naştere tensiuni reziduale de compresiune datorită contracţiei de răcire a miezului.

varietatea de argilă cea mai utilizată este caolinul (Al2O3 ·2SiO2·2H2O) care are o structură lamelară şi este constituit din granule. unde X poate fi K2O. Ca. . În cele ce urmează se vor prezenta câteva dintre cele mai importante tipuri de materiale ceramice şi sticle. In timpul arderii rezultă o anumită cantitate de fază lichidă care prin răcire formează o reţea sticloasă în jurul granulelor pe care le leagă sub forma unui material solid şi dens. Mg. Procesul de vitrifiere este însoţit întodeauna de contracţie şi stă la baza obţinerii majorităţii materialelor ceramice.feldspatul este denumirea generică pentru compuşii complecşi de tipul alumino-silicaţilor de K. tare sau tehnic. Na2O. CaO sau MgO. 14) nu se tratează şi problemele proprietăţilor electrice. din care se realizează piesele ce apoi se usucă şi se calcinează prin încălzire la temperaturi de 900…1500 oC. porţelan moale. în figura 10.4.nisipul de cuarţ (silice) modifică plasticitatea argilelor la uscare şi ardere în timpul căreia suferă transformările cristalografice cuarţ→ tridimit→ cristobalit. au rol de fondanţi deoarece în timpul arderii formează cu argila şi silicea compuşi cu temperatură mică de topire fiind la originea masei vitroase care leagă particulele de silice şi de argilă şi reduce porozitatea.4. iar în tabelul 10. Materialele ceramice silicatice Materialele ceramice silicatice aparţin sistemului ternar SiO2−Al2O3−X. magnetice şi optice ale acestor materiale.1. 207 . faianţă. In funcţie de concentraţiile componentelor şi de condiţiile tehnologice se obţin următoarele tipuri de materiale ceramice: teracotă. materiile prime utilizate au următoarele caracterisitici: .3 câteva caracteristici ale acestora. formând în prezenţa apei o suspensie coloidală ce conferă amestecului plasticitate.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Scopul acestui capitol fiind prezentarea materialelor ceramice şi a sticlelor ca materiale structurale ( vezi cap. amestecului pulverulent de materii prime i se adaugă o cantitate determinată de apă obţinându-se o pastă (numită şi “barbotină”). 10. Pentru obţinerea ceramicelor silicatice. în funcţie de compoziţia chimică şi scopul urmărit. . gresie ceramică.argilele sunt silicaţi de aluminiu hidrataţi însoţiţi de impurităţi (oxizi metalici ) care influenţează culoarea finală a materialului ceramic.10 se prezintă în triunghiul concentraţiilor componentelor de bază domeniile corespunzătoare acestor ceramice. Na. Materialele ceramice 10.

ţigle. condensatori electrici. In acest sistem SiO2 cristalizează sub formă de cristobalit. aparatură pentru laboratoare de chimie.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Structura ceramicelor fiind neomogenă. placaje. care este un compus cu reţea hexagonală compactă de ioni de oxigen în care ionii de Al ocupă 2 din 3 golurile octaedrice.11. proprietăţile lor sunt influenţate puternic de raportul dintre cantitatea de fază cristalină şi cantitatea de fază vitroasă. Deoarece în condiţii industriale vitezele de răcire sunt mai mari decât cele 208 . creşterea conţinutului de caolin şi de silice. vase etc Dintre materialele ceramice silicatice în tehnică răspândirea cea mai mare o au porţelanurile care sunt mase ceramice vitrifiate albe (translucide în strat subţire) ale căror faze cristaline se pot stabili cu ajutorul diagramei binare de echilibru SiO2−Al2O3 prezentată în figura 10. vase. corespunde formulei chimice 3Al2O3·2SiO2. pardoseli. aparatură pentru laboratoare de chimie etc izolatoare elctrice.5…3 % Suprafaţa: glazurată sticloasă Temperatura de ardere: 1100…1300 oC Porozitate: 0…2 % Suprafaţa: glazurată sticloasă Temperatura de ardere: 1100…1400 oC Domenii de utilizare cărămizi. duritate ridicată şi este baza majorităţii constituenţilor materialelor ceramice silicatice. Materialele ceramice pe bază de argile Denumirea materialului Teracotă Faianţă Gresie ceramică Porţelan Caracteristici Porozitate: 15…30 % Suprafaţa: glazurată sau nu Temperatura de ardere: 950…1050 oC Porozitate: 10…15 % Suprafaţa: glazurată. iar celălalt component Al2O3 cristalizează sub formă de corindon. ţevi ceramice echipamente sanitare. transformare peritectică şi formează un compus cu topire incongruentă. în care baza o constituie tetraedrii [SiO4]. ceea ce îi conferă duritate ridicată. opacă Temperatura de ardere: 950…1200 oC Porozitate: 0. Tabelul 10. placaje etc. (faze cristaline) determină creşterea rezistenţei mecanice şi a temperaturii de utilizare.3. Analiza transformărilor la răcire a ceramicelor care au la bază acest sistem se face la fel ca în cazul diagramelor de echilibru ale sistemelor de aliaje. echipamente sanitare. acest compus se numeşte mulit. Creşterea conţinutului de feldspat (deci a masei vitroase) determină reducerea rezistenţei mecanice şi a rezistivităţii electrice. Analizând această diagramă se constată că sistemul SiO2−Al2O3 prezintă transformare eutectică. are formă aciculară. care este un compus cu reţea CFC.

10.4 Porţelanuri tehnice – caracteristici principale Denumirea comercială a materialului Porţelan pentru izolatori de joasă tensiune Porţelan pentru izolatori de înaltă tensiune Cordierit (compus de bază 2MgO·2Al2O3·5SiO2) Steatit (compus de bază 3MgO·4SiO2·H2O) Densitatea. Tabelul 10. Fig. N/mm2 173…345 173…550 138…620 414…2970 Temperatura maximă de utilizare. oC 300…400 200…650 400…780 440…1100 Pentru reducerea (sau chiar eliminarea) absorbţiei de apă în pori.11 Diagrama de echilibru a sistemului SiO2Al2O3 Componentul de bază al porţelanurilor tehnice este mulitul care asigură acestuia rezistenţă mecanică şi rezistenţă la şoc termic ridicate. solidificându-se sub formă de fază sticloasă. Caracteristicile câtorva tipuri de porţelanuri utilizate în tehnică sunt prezentate în tabelul 10.4. carbonaţi alcalini şi oxizi metalici aplicat pieselor înainte de calcinare. Pe lângă faptul că prin glazurare se reduce higroscopicitatea. 209 . rezistenţă la agresiunea acizilor şi alcaliilor.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor corespunzătoare echilibrului. o parte din topitură nu va reuşi să cristalizeze. Domeniile ceramicelor silicatice în sistemul argilă – cuarţ feldspat Fig 10. kg/m3 2200…2400 2350…2500 2100…2650 2800…2950 Rezistenţa la tracţiune N/mm2 20…35 20…55 35…65 52…107 Rezistenţa la compresiune. datorită coeficientului de dilatare mai mic al glazurii iau naştere tensiuni de compresiune în strat care contribuie la îmbunătăţirea rezistenţei mecanice a pieselor. acestea sunt straturi compacte sticloase obţinute în timpul procesului de ardere din stratul de vopsea pe bază de boraţi. 10. piesele din ceramică se acoperă cu glazuri.

210 . Al2O3 şi Cr2O3. In condiţii tehnologice deosebite şi cu materii prime de puritate înaltă. în figura 10. de exemplu. unelte de tăiat. 2. Oxidul de aluminiu (Al2O3. cum ar fi materialele refractare. spinelul are o reţea cristalină cubică complexă în care ionii Mg2+ ocupă interstiţiile tetraedrice. Existenţa transformărilor alotropice care se produc cu creştere de volum înrăutăţeşte comportarea materialului.13 se prezintă diagrama de echilibru a sistemului MgO − Al2O3. Pentru exemplificare. aşa cum rezultă din figura 10. titanaţi şi ferite. tipul de structură spinelică este frecvent întâlnită. TiO2 şi BeO).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10. locul ionilor Mg2+ şi Al3+ fiind luat de alte metale. alumina) are temperatura de topire 2054 oC şi cristalizează sub formă de corindon aşa cum s-a arătat mai sus. prin creşterea % Al2O3 de la 85 % la 99. MgO. ZrO2. materiale izolante. iar ionii Al3+ ocupă interstiţii octaedrice. Caracteristicile de exploatare ale pieselor pe bază de alumină depind în mare măsură de concentraţia masică a acesteea. Oxidul de magneziu (MgO – magnezită) are temperatura de topire 2800 oC şi constituie baza materialelor refractare pentru căptuşelile cu caracter bazic a cuptoarelor.7 % rezistenţa la compresiune creşte de la 1800 N/mm2 la 2500 N/mm2 iar temperatura de utilizare de la 1300 oC. Componentei mai importanţi ai acestor ceramice sunt: oxizi (Al2O3. se obţine alumina transparentă utilizată în optica tehnică. Oxidul de zirconiu (ZrO2) are temperatura de topire-solidificare 2690 oC şi prezintă mai multe forme alotropice: reţea monoclinică de la ta până la 1000 oC. cu creşterea conţinutului de Al2O3 creşte rezistenţa la compresiune.2). care este o fază bertholidă cu topire congruentă (v. pentru evitarea acestor neajunsuri se adaugă CaO şi/sau MgO care în concentraţii mai mici de 10…15% se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura cubică ce se menţine de la temperatura de cristalizare până la temperatura ambiantă. tetragonală pe intervalul 1200…2370 oC şi cubică peste 2370 oC. compuşii sunt foarte stabili la acţiunea agenţilor chimici şi au duritate şi rezistenţă la compresiune ridicate. Materialele ceramice oxidice Materialele ceramice oxidice sunt materiale policristaline formate din oxizi sau compuşi oxidici şi lipsite de faze sticloase. la 1700 oC Reprezintă cea mai importantă ceramică oxidică şi are utilizări multiple. refractarele bazice pot conţine şi alţi oxizi dintre care mai des întâlniţi sunt CaO. abrazivi.4.12 în care se prezintă diagrama de echilibru a sistemului ZrO2 – CaO.2. Pe lângă MgO. temperatura de utilizare şi rezistivitatea electrică. Datorită energiei mari de legătură a oxizilor. implanturi medicale.scap. din care rezultă formarea compusului MgAl2O4 (sau MgOAl2O3) numit şi spinel.

rezistenţa la deformare (înmuiere) sub sarcină care se apreciază prin temperatura la care se produce o deformare specifică de 0. se utilizează pentru proprietăţile feroelectrice (se polarizează în câmp electric) la realizarea generatoarelor şi traductoarelor pentru ultrasunete. Sr). 10. Zn.5 % sub acţiunea unei sarcini de compresiune de 0. fiind încadrate în această categorie cele care îşi menţin caracteristicile până la temperatura de minimum 1500 oC.3 E). Ca. Materialele refractare Sunt produse ceramice rezistente la temperaturi înalte. 10. Diagrama de echilibru a sistemului MgO − Al2O3 Titanaţii sunt compuşi cu formula MTiO3. Comportarea la temperaturi înalte a materialelor refractare se apreciază în principal cu ajutorul a două mărimi: . Cu. .rezistenţa piroscopică numită frecvent şi refractaritate este temperatura la care o epruvetă conică din materialul considerat se tasează cu o valoare dată. unde M este un metal bivalent (Ba.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Fig.2 N/mm2 (vezi şi scap. Feritele sunt compuşi ai oxidului de fier (Fe2O3) şi ai altor metale (Ba.3. Diagrama de echilibru a sistemului ZrO2 – CaO Fig. în condiţii determinate de expunere la temepratură. 211 .2. Mg.4. Ni. Mg.3.13. Mn. Sr. Li etc) având formula generală nkMkO·qFe2O3 unde nk este numărul de molecule al oxidului metalului Mk.12. k=1.10. se utilizează ca materiale feromagnetice datorită rezistivităţii electrice ridicate (ceea ce reduce pierderile prin curenţi turbionari) şi costului mai redus decât al aliajelor metalice. 10.

5 % Al2O3) deoarece au temperatura de topire cea mai scăzută. Principalele tipuri de materiale refractare în funcţie de componentele preponderente sunt prezentate pe schema din figura 10. b) MgO şi CaO.15 din care rezultă următoarele: • refractarele silica (% SiO2> 93%) au refractaritatea şi temperatura de înmuiere foarte apropiate putând fi utilizate până la temperaturi de 1650 oC. • refractarele silimanitice (superaluminoase) cu %SiO2 = 36…20%. În industria petrolieră şi petrochimică se utilizează în mod frecvent refractarele din sistemul SiO2–Al2O3. Domeniile principalelor tipuri de refractare silicatice din sistemul SiO2–Al2O3 şi domeniile temperaturilor caracteristice (refractaritatea şi temperatura de înmuiere sub sarcină) sunt prezentate în figura 10. rezistenţă la şoc termic şi conferă căptuşelilor cuptoarelor caracter acid. insolubile în topitură şi faze cristaline secundare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR În procesul de fabricaţie refractarele se ard la temperaturi ridicate şi se menţin mai multe ore la temperatura maximă până la apariţia fazei lichide.11. scap. • şamota (%SiO2 = 60…70%. Din diagrama de echilibru se constată că trebuie evitate compoziţiile cu concentraţia de Al2O3 apropiată de cea eutectică (5. 10. c) Al2O3 şi Cr2O3. În aceste condiţii. figura 10.14. Diversitatea materialelor refractare este foarte mare. Restul de fază lichidă care nu cristalizează va constitui fază vitroasă şi prezenţa sa limitează proprietăţile de utilizare ale materialelor refractare prin micşorarea temperaturii de înmuiere sub sarcină.11) şi pot fi utilizate până la cca 1800 oC în cazul încălzirilor de scurtă durată şi până la temperaturi de 1650 oC în cazul solicitărilor şi/sau încălzirilor de lungă durată. iar răcirea se face foarte lent. care provin din cristalizarea topiturii în perioada de răcire şi se prezintă sub formă de cristale mici.2) şi vâscozităţii ridicate a sticlei silicioase prezentă ca fază vitroasă în aceste ceramici. a cărui diagramă de echilibru a fost prezentată în figura 10. şi %Al2O3 = 40…30%) are caracteristici mai reduse decât refractarele silicatice. timp de mai multe zile pentru a da posibilitatea cristalizării cvasitotalităţii fazei lichide. şi %Al2O3 = 63…80% au structură mulitică (v. oxizii care stau la baza compoziţiei lor chimice putându-se grupa în trei categorii: a) SiO2 şi ZrO2. aceeastă comportare se explică prin proprietatea cuarţului de a forma la recristalizare în fază solidă reţele complexe de tip tridimit (v. vor exista două tipuri de faze cristaline: faze cristaline primare sub formă de cristale mari. prezenţa unei cantităţi mai mari de fază sticloasă face ca diferenţa dintre refractaritate şi temperatura de înmuiere sub sarcină să fie mai mare. • refractarele corindonice sau mulito-corindonice sunt fabricate din 212 . Ele se caracterizează prin temperaturi de înmuiere ridicate.

fig.15. Refractare bazice 2900…3100 2200 2900…3100 3200…3400 213 2000 1950 . 10. rezistenţa mecanică este dependentă de conţinutul de alumină aşa cum a fost arătat anterior. Refractare acide (SiO2 + Al2O3) Refractare silica (%SiO2 > 95%) Samotă inferioară (20…25% Al2O3) Samotă standard (30…35% Al2O3) Samotă densă (40…45% Al2O3) Refractare mulitice (75…80%Al2O3) Refractare mulito-corindonice (80…85% Al2O3) Magnezită (%MgO > 92%) Crom –magnezită (25…50% MgO. Domeniile temperaturilor limită pentru refractaritate şi deformare sub sarcină în sistemul SiO2 – Al2O3 Tabelul 10. compresiune.. sub sarcină.14. Materialul refractar aparentă. 10.40 25…35 40…50 45…75 35…55 65…85 B. Fig. 15…25% Al2O3) Cromit (% Cr2O3 > 85%) 1700…1900 1800…2000 1800…2000 2100…. În tabelul 10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor alumină pură topită şi eventual mici cantităţi de argilă ca liant. Caracteristicile unor materiale refractare utilizate frecvent Temperatura Rezistenţa Rezistenţa la Densitatea de înmuiere piroscopică. Principalele tipuri de materiale refractare Fig 10.5.5 se prezintă câteva materiale refractare utilizate mai des şi proprietăţile lor principale.. o C N/mm2 kg/m3 o C A.14 pot fi apreciate pe baza diagramelor binare de echilibru ale sistemelor corespunzătoare aşa cum s-a arătat anterior pentru ceramicele pe bază de MgO (v.13). ele pot fi utilizate până la temperaturi de 1900 oC. Proprietăţile celorlalte tipuri de materiale refractare nominalizate în figura 10. 12…28% Cr2O3.2300 2900…3100 3400…3600 1700 1680 1700 1740 1830 1950 1650 1250 1275 1350 1350 1400 1500 1500 1450 18…22 15…25 15…25 30.

În practică se utilizează de obicei produse sinterizate împreună cu un liant care este tot un material ceramic refractar. 214 .4. cu stabilitate dimensională bună la variaţii de temperatură. Nitrura de bor poate cristaliza în sistemul cubic şi în sistemul hexagonal. prin variaţia legăturilor atomice şi ionice se obţin structuri noi şi deci proprietăţi noi. romboedric sau cubic. Nitrura de siliciu cristalizează în sitemul hexagonal. Aceste caracteristici le-a impus ca materiale destinate unor categorii largi de aplicaţii pentru obţinerea de piese prin sinterizare sau sub formă de fibre pentru obţinerea materialelor compozite (v. obţinându-se o clasă nouă de materiale ceramice denumite sialon (de la Si−Al−O−N) ale căror unităţi structurale sunt tetraedrii (SixAl1−x)(OyN1−y)4−. este un material din categoria ceramicelor tehnice de performanţă din care se pot obţine piese complicate. fiind materialul sintetic cu cea mai mare duritate. nitruri. cristalizată în sistemul hexagonal (ca şi grafitul) este utlizată pentru fabricarea unor piese prin sinterizare şi pentru electrozi de sudură. Carbura de siliciu cristalizează într-un număr mare de forme alotropice cu densităţi aproape egale şi structuri de tip hexagonal. printre care cea mai importantă o reprezintă stabilitatea până la 1800 oC. cap 12). Prin procedee tehnologice moderne s-a reuşit înlocuirea unor atomi de siliciu şi de azot cu atomi de aluminiu şi oxigen. se caracterizează prin rezistenţă mecanică ridicată şi comportare bună la fluaj.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10. iar ponderea legăturilor covalente este de cca 70 %.4. conductibilitate electrică şi rezistenţă la oxidare (la temperaturi de peste 1500 oC se acoperă cu un strat de SiO2). Materialele ceramice neoxidice Materialele ceramice neoxidice sunt compuşi de tipul carburi. boruri sau siliciuri ale căror unităţi structurale au la bază de obicei legături covalente care le conferă temperaturi înalte de topire sau de descompunere modul de elasticitate şi duritate ridicate. Cele mai comune utilizări sunt ca materiale abrazive şi ca materiale pentru rezistenţe de încălzire electrică a cuptoarelor (cunoscute sub denumirea comercială de “bare de silită”).6. cristalizată în sistemul cubic (nitrura cubică de bor sau CBN) are duritatea apropiată de a diamntului. menţinându-şi practic nemodificate caracteristicile până la 1400 oC. bazate preponderent pe legătura covalentă. Câteva ceramice neoxidice şi proprietăţile lor mai importante sunt prezentate în tabelul 10. ceea ce a făcut ca sialonurile să fie utilizate pe scară din ce înce mai mare la fabricarea unor piese puternic solicitate. Aceste structuri îi conferă duritatea mare stabilitate termică.

baza structurii sticlelor silicatice o constituie reţeaua spaţială de unităţi [SiO]4− legate în poziţii aleatoare (v. Caracteristicile unor materiale ceramice neoxidice Denumirea şi formula chimică a materialului Carbura de siliciu (SiC) Nitrura de siliciu (Si3N4) Carbura de bor (B4C) Densitatea . etc. cu deosebirea că baza piramidei de diamant (care constituie penetratorul ) este un romb. Pentru majoritatea aplicaţiilor însă este necesar ca temperatura de curgere Tc (v.. 10.16 a.500 2780 0 4800…494 Carbura de titan (TiC) 3100 330…350 2500…280 3100 0 0 * Metoda Knoop de determinare a durităţii se bazează pe aceleaşi principii ca şi microduritatea Vickers.). Acest lucru se realizează prin adăugarea altor componente.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Tabelul 10..16 b. fig. Ta se utilizează ca materiale dure pentru scule sub formă de plăcuţe sinterizate cu un liant metalic (de obicei Co). B3+. aşa cum se observă în figura 10. Carburile de W. componentele sticlelor se pot grupa după cum urmează: a) Formatorii de reţea (vitrifianţi) sunt oxizi ai elementelor cu cationi de rază mică şi sarcină relativ mare (Si4+. Utilizarea sticlei de silice cu această structură este limitată la aplicaţii speciale unde se cere refractaritate ridicată. 10. Ti.. fig.5.2. sau pot lega tetraedrii între ei. cationii respectivi se înconjoară (coordinează) cu 3−4 ioni de oxigen formând tetraedri sau piramide 215 .9) să fie mai redusă pentru prelucrarea sticlei în condiţii economice corespunzătoare. o C 2400 1898 2700…290 2425 0 Nitrura cubică de bor 3480 5000 840…870 6500…700 1540 (BN) 0 Carbura de wolfram (WC) 15500 2700 580…620 4500.6).6. kg/m3 2700…320 0 1900…320 0 2510 Duritatea Knoop* 3000 Modulul de elasticitate.2 b). care modifică structura prin apariţia unor ioni metalici ce se pot plasa între tetraedrii [SiO]4−. kN/mm2 380…420 160…320 3500 440…460 Rezistenţa la compresiun e. 10. Carbura de bor are duritatea imediat mai mică decât CBN fiind utilizată la realizarea sculelor aşchietoare sau în construcţii aerospaţiale datorită modulului de elasticitate ridicat şi densităţii reduse (v. N/mm2 900…1100 250…700 Temperatura de topire sau de descomp. În acest context. Sticlele Aşa cum s-a arătat în scap 10. P5+. aşa cum se observă din figura 10. tabelul 10.

Mg) ai căror ioni contribuie la realizarea legăturilor între unităţile structurale (v.17 se prezintă diagrama de echilibru a sistemului SiO2−Na2O. în această categorie intră Al2O3.16b). rezistenţă mecanică şi rezistenţă la şoc termic reduse. 10. oxizi care acţionează prin înlocuirea în reţea a ionului Si4+ cu ionii metalelor respective. oxidul de magneziu MgO.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR care se leagă între ei prin vârfuri. formatorul de reţea cel mai utilizat este silicea (SiO2) însoţit în unele cazuri de oxidul boric B2O3 şi/sau pentaoxidul de fosfor (P2O5).16 a). aşa cum a fost arătat. c) Intermediarii sunt componente care contribuie atât la formarea reţelei cât şi la modificarea unor caracteristici.16. pentru exemplificarea influenţei fondanţilor. fig. 10. 216 . Ba. Temperatura de topire a silicei se reduce în prezenţa fondanţilor prin distrugerea continuităţii reţelei datorită ruperii lanţurilor Si−O−Si de către ionii metalelor alcaline (v. PbO şi ZrO2. fig. Structura sticlelor: a – sticla silico – sodică. pe care se observă existenţa unei transformări de tip eutectic la temperatura de 800 oC şi formarea compusului Na2O·2SiO2 cu temperatură de topire mai mică decât a silicei. Sticlele formate numai din silice şi oxizi alcalini au rezistenţă scăzută la acţiunea substanţelor chimice. dând naştere reţelei spaţiale dezordonate. Imbunătăţirea caracteristicilor se realizează prin acţiunea stabilizatorilor care sunt oxizi ai metalelor bivalente alcalino-pământoase (Ca. c− sticla calco-sodică b) Modificatorii de reţea sunt componentele cu rol de fondanţi (de exemplu: oxidul de sodiu Na2O.10. oxidul de bariu BaO şi oxidul de zinc ZnO). Fig. oxidul de potasiu K2O şi oxidul de litiu Li2O) sau de stabilizatori (de exemplu: oxidul de calciu CaO. în figura 10.

. ceea ce conduce şi la o dispersie mare a caracteristicilor mecanice (v. Diagrama de echilibru a Răspândirea lor extrem de mare se sistemului SiO2 − Na2O datorează costului redus al materiilor prime. ambalajelor. în scap. 10. atât cele discontinui (vata de sticlă). tabelul 10. Fig. fig.19 % Na2O şi 8. fiind utilizate pentru fabricarea geamurilor (sticla plană).. 10. Sticlele alumino-silicatice au temperaturile punctelor fixe de vâscozitate ridicate (v. Cea mai importantă utilizare a sticlelor ca materiale structurale o constituie fără îndoială fibrele.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Există o varietate foarte mare de tipuri de sticle.2).7. care se pot grupa în funcţie de tipul oxizilor care imprimă sticlei anumite proprietăţi. Sunt utilizate la fabricarea materialelor electroizolante.11 % CaO. Conţinutul redus de oxizi alcalini le conferă o rezistivitate electrică foarte mare şi rezistenţă chimică bună.10. Denumirea comună de “cristal de plumb” se folseşte pentru sticlele care conţin peste 20 % PbO. obiectelor de menaj şi anumitor aparate de laborator. Principalele particularităţi ale comportării sticlelor la solicitări mecanice au fost prezentate anterior. Sticlele calco-sodice sunt cele mai uzuale. dar proprietăţi optice şi electrice deosebite.17. iar pe de altă parte asigurarea unei rezistenţe chimice mai bune..2. Sticlele boro-silicatice se caracterizează prin coeficienţi de dilatare mici. dar acesta are influenţă negativă asupra solidificării (favorizează cristalizarea). Na2O şi CaO) rezultă pe de o parte din condiţia reducerii temperaturii de topire ceea ce ar însemna cantităţi mai mari de Na2O. Utilizarea oxidului B2O3 alături de SiO2 ca formator de reţea are ca efect reducerea temperaturii de topire. fiind utilizate ca sticle speciale pentru aparatura de laborator care lucrează la temperaturi ridicate. Sticlele calcosodice conţin 70…75 % SiO2. sunt prezentate în tabelul 10. ceea ce ar însemna concentraţii de CaO mai mari. remarcându-se influenţa deosebit de puternică a concentratorilor de tensiuni. 13. fig. precum şi influenţa prezenţei apei asupra rezistenţei la solicitări de durată (v. fără să afecteze stabilitatea chimică şi fără să modifice proprietăţile de solidificare ale silicei. pentru reducerea tendinţei de cristalizare se introduce 3…4 % MgO. 10. cât şi cele continui 217 . compoziţiile chimice ale câtorva tipuri de sticle utilizate mai frecvent.9) putând fi utilizate şi la temperaturi înalte. 8). Limitele concentraţiilor pentru oxizii de bază (SiO2. Sticlele cu plumb au rezistenţă chimică scăzută..

5 22 0. iar prin procesul de fabricaţie se realizează obţinerea de fibre cu suprafeţele lipsite de defecte. restul fiind adaosuri ce contribuie la îmbunătăţirea proprietăţilor şi aspectului.5 2 58% ZrO2 4 0. aderente şi continui emailurile trebuie să aibă capacitate de umectare a suprafeţei metalice şi capacitate de întindere.2 54 7.5 8 4 14 17 3 16 3 5 10 1. Analizând compoziţiile chimice ale sticlelor utilizate pentru fibre (v. care capătă importanţă mai mare în cazul fibrelor datorită secţiunii reduse şi suprafeţei mare de expunere la mediu. (formator şi modificator de reţea) conduce la creşterea stabilităţii chimice.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR folosite în principal la obţinerea materialelor compozite (v. 218 . cap.tip E – rezistivitate elctrică mare .7. unele sticle conţin şi cantităţi mici de alţi oxizi metalici pentru îmbunătăţirea proprietăţilor optice sau pentru colorare. O categorie aparte de mase sticloase o constituie emailurile aplicate pe suprafaţa pieselor metalice în unul sau mai multe straturi. tabelul 10. Emailarea este o metodă relativ ieftină de obţinere a unor piese metalice cu rezistenţă ridicată la coroziune.5 0.2 70 62 65 54 65 1. Rezistenţa la tracţiune a fibrelor de sticlă este mult mai mare decât cea determinată pe epruvete deoarece structura are un grad de anizotropie cu atât mai pronunţat cu cât diametrul fibrei este mai redus. Se utilizează sticle silicatice cu compoziţii complexe.58% PbO 96 3 < 0. Compoziţiile chimice ale unor sticle uzuale Tipul sticlei Sticle calco-sodice (sticlă plană) Sticla boro-silicatică (“Pyrex”) Sticla alumino-silicatică Sticla cu plumb (‘cristal”) Sticla Vycor Sticle pentru fibre: .12).tip S − rezistenţă mecanică mare * Concentratia masică în % pentru: Formatori de Modificatori şi stabilizatori Intermediari reţea de reţea SiO2 B2O3 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Alţii * 72 14 1 8 4 1 80. în care %SiO2 = 45…55 % iar %Na2O sau %Li2O = 15…20 %. Tabelul 10. prezenţa Al2O3 ca intermediar. deoarece prezenţa acestora conduce la micşorarea rezistivităţii electrice (ionii Na+.5 14. se ating astfel rezistenţe la tracţiune de 2000…5000 N/mm2 în funcţie de conţinutul de SiO2 şi de diametrul fibrei (de exemplu.9 4 0.5 5 8 16 14 8.5 12.5 Fe2O3 15 0.3 Fe2O3 25 - Pe lângă componentele de bază.tip AR – rezistente la alcalii .tipa A – calco-sodică normală . se constată că sunt sticle alumino-silicatice şi boro-silicatice.5 <0.tip C – rezistente la coroziune . K+ sunt purtători de sarcină electrică).4 2.7). Pentru obţinerea unor straturi de acoperire uniforme.5 <0.5 35 7 .2 < 0. la fibrele din silice pură se obţin şi rezistenţe de 8000 N/mm2). În cazul fibrelor tip E utilizate în electrotehnică se remarcă limitarea drastică a conţinutului de oxizi alcalini.

6. Baza topiturii o constituie o sticlă simplă. restul fiind masă vitroasă ce leagă între ele aceste cristale. 219 . placajele rezistente la coroziune în industria chimică. coeficient de dilatare foarte mic (deci rezistenţă la şoc termic). Principalele componente ale cimentului şi concentraţiile masice ale acestora sunt: • silicatul dicalcic 2CaO·SiO2 (simbol C2S) se află în proporţie de 0…30 %. are întărire rapidă cu degajare mare de căldură.15 % şi are întărire rapidă la început. de obicei pe bază de aluminosilicat de litiu în care se adaugă germeni de cristalizare ce pot fi: oxizi cu temperaturi înalte de topire (TiO2. proprietăţi optice şi electrice deosebite. are întărire lentă cu degajare redusă de căldură. • aluminatul tricalcic 3CaO·Al2O3 (simbol C3A) se află în proporţie de 7. în materialele vitroceramice uzuale cristalele pot reprezenta 50…95 % din volumul total. de la scuturile termice pentru vehicule spaţiale. Cu).. Au.7. Compoziţia topiturii şi tipul germenilor de cristalizare se aleg astfel încât proprietăţile cristalelor şi ale sticlei intercristaline să fie corespunzătoare scopului urmărit. Pt.. fluoruri sau chiar metale (Ag. Cimentul Este un material pulverulent constituit din silicaţi şi aluminaţi de calciu care sunt compuşi anhidri. amestecaţi cu apa ei formează compuşi hidrataţi. până la vasele de bucătărie termorezistente. Calitatea vitroceramului depinde esenţial de uniformitatea germinării în toată masa topiturii şi de posibilitatea de a controla numărul germenilor de cristalizare. Materialele vitroceramice Materialele vitroceramice sunt materiale policristaline de tipul aluminosilicaţilor obţinute printr-o tehnologie asemănătoare cu cea a sticlei. stabili şi cristalizaţi. Cr2O3).80 %. la răcirea topiturii germinarea se produce rapid în toată masa. Materialele vitroceramice au rezistenţă mecanică ridicată.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor 10. cantitatea de structură cristalină depinzând de condiţiile în care se face răcirea. P2O5. fiind utilizate în cele mai diverse domenii. • silicatul tricalcic 3CaO·SiO2 (simbol C3S) se află în proporţie de 40.. 10. instabili în prezenţa apei.. ZrO2. dar sunt supuse unui proces de cristalizare controlată. Reacţia de hidratare este exotermă şi în urma desfăşurării complete se obţine o masă rezistentă cu rol de liant pentru particulele altor materiale înglobate (nisip şi pietriş).

210 aluminat feric tetracalcic (C3AF). v. amestecul nu are palsticitate suficientă. 215 carbura de siliciu. aceasta rămâne în masa betonului şi după evaporare va rezulta. cimentul se foloseşte împreună cu nisip şi pietriş (care se află în proporţia cea mai mare). cenuşă de termocentrale.15 % şi are întărire lentă. diatomite etc. de asemenea.5 22 25.8 . Aceste substanţe modifică proprietăţile cimentului prin formarea unor hidrosilicaţi sau hidroaluminaţi mult mai stabili.5…50 µm).. % Tipul cimentului C2S Tip 10 – normal (standard) Tip20 – cu întărire lentă şi căldură redusă Tip 30 – cu întărire rapidă Tip 40 – cu degajare mică de căldură Tip 50 – rezistent la sulfaţi 25 31 14 46 38 C3S 49 44 58 28 41 C3A 11 5 11 5 4 C3A F 8 13 8 13 10 Rezistenţa la compresiune . Tabelul 10. cu rezistenţă mecanică redusă. Pentru obţinerea rezistenţei mecanice corespunzătoare trebuie să se asigure un raport optim apă/ciment. rezultând o masă pulverulentă (dimensiuni de particule 0. 214 ceramice. 201 220 argile.5 10. 219 alumino-silicaţi. 219 aluminat tricalcic (C3A).5 10 22 8. nu umple bine forma şi va conţine aer. Compoziţiile nominale ale cimenturilor portland şi rezistenţa la compresiune după întărire sunt prezentate în tabelul 10. Cuvinte cheie alumina.5 26.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • aluminatul feric tetracalcic 4CaO·Al2O3·Fe2O3 (simbol C3AF)se află în proporţie de 4. 12) numit beton . o structură poroasă. 197 .5 26. Cel mai utilizat tip de ciment este cimentul “Portland” (după numele insulei britanice unde s-a fabricat pentru prima dată) care se obţine prin calcinarea calcarului cu argilă şi măcinarea produsului sinterizat. formând astfel amestecul (agregatul compozit..5 Aşa cum a fost arătat mai sus. cap. Dacă se introduce apă mai puţină.5 26. gips. N/mm2 după 3 după 28 zile zile 12. Compoziţiile şi proprietăţile cimenturilor portland Concentraţiile masice. ceea ce conduce la o structură poroasă a betonului. Există şi alte varietăţi de cimenturi care pe lângă componentei cimentului portland conţin şi alte substanţe cum ar fi: zgură de furnal. Dacă se introduce apă în exces.8. 207 carbură de bor.

1995 6.a. New York. 204 fondant. 207 încovoiere statică. 215 Bibliografie 1. 207 ciment. Tehnologia sticlei. 216 magnezită. Editura Tehnică. The Science of Engineering Materials. 212 sialon. 219 silicat tricalcic (C3S). 217 sticle cu plumb. 219 modificatori de reţea. 214 nitrura de siliciu. 218 faianţă. 219 corindon. 1992 3. 211 fisurare sub tensiune. Introduction to Materials Science for Engineers. 197 sticlă “securit”. 217 sticle calco-sodice. Bucuresti. 210 ceramice silicatice.. Noţingher P. 205 temperatură de recoacere. 217 sticle pentru fibre. Editura Didactică şi Pedagogică. 197 sticle alumino-silicatice. s. 202 intermediari. 210 porţelan. 205 refractare corindonice. 211 rezistenţa piroscopică (refractaritate).. 200 şoc termic. Bucureşti. Saban R. 207 ferite. 207 feldspat. 209 gresie ceramică. 214 silicat dicalcic (C2S). 214 ceramice oxidice. 219 silice. Ceramica tehnică. 217 sticle boro-silcatice. 212 refractare silica. 216 glazură. Printice Hall. Constantinescu D. 203 spinel. Macmillan Publishing Company. 214 oxidul de zirconiu. Stiinţa materialelor. 1983 2. Bucuresti. 205 temperatură de înmuiere. 1986 221 . Smith Ch. 208 nitrura de bor..Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor ceramice neoxidice. 197. 1981 5. Inc. 210 stabilizator. 211 şamotă. O. 211 vâscozitate. 207 titanaţi. Editura Tehnică. 201 duritate Knoop. 215 emailuri. Bucureşti. Materiale electrotehnice. 216 mulit. Shackelford J. 212 refractare silimanitice. Ifrim A.. 206 sticle. 207 punct fix de vâscozitate. şi Ciocea N. Studiul si ingineria materialelor. New Jersey.. 204 vitrifiant. Bucuresti. 1988 4. 208 cromit. 208 cristobalit. 213 devitrifiere. 1988 7. 205 temperatură de vitrifiere.S. Editura Didactică şi Pedagogică. 200 teracotă. 205 temperatură de prelucrare. Nica Al. 216 starea amorfă (vitroasă). Vasilescu D. Nölle G. 212 rezistenţa la înmuiere sub sarcină. 210 materiale vitroceramice. 218 temperatură de curgere. Editura Didactică şi Pedagogică.

c) rezistenţa la compresiune.4.10. Manualul inginerului. d) structura corespunde unei stări stabile cu energia liberă minimă? T. Bucuresti 1986 11. Fizica stării solide – aplicaţii în inginerie Editura Tehnică. Bucureşti.10. c) pierderea componenţilor cu rol de vitrifianţi din structură.10. b) modificarea numărului de coordinaţie al unităţii structurale. Editura Tehnică. b) caracteristica de încovoiere prin şoc. c) distanţele dintre particulele constitutive şi intensitatea legăturilor nu sunt uniforme. 1989 10. Zet Gh. Van Vlack L. b) este fenomenul de creştere necontrolată a dimensiunilor la o variaţie bruscă a temperaturii. d) alungirea procentuală după rupere? T. c) numărul de cationi din unitatea de volum. Sixt Edition. Care dintre mărimile următoare reprezintă numărul de coordinaţie al unităţii structurale a materialelor ceramice: a) numărul de cationi din interstiţiile tetraedrale.10. Care dintre afirmaţiile următoare despre şocul termic sunt adevărate: a) este fenomenul de reducere bruscă a vâscozităţii la reducerea temperaturii sub o anumită valoare. b) se topesc şi se solidifică la temperatură constantă. Massachusetts.10. d) structura este complexă.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8.5. H. d) trecerea spre starea de echilibru stabil prin creşterea gradului de ordine din structură? T. Care dintre afirmaţiile următoare depre structura materialelor ceramice sunt adevărate: a) este o structură complexă ce conţine faze cristaline şi faze amorfe. b) legături ionice şi legături covalente. Fibre de sticlă. Addison-Wesley Reading. d) numărul electronilor de valenţă ai componenţilor? T. Fundamente. Editura Tehnică. c) este fenomenul de fisurare sau 222 .3.7. Bucureşti. Tenţulescu D. 1994 9. Ce reprezintă devitrifierea sticlelor: a) trecerea în stare fluidă prin reducerea treptată a vâscozităţii. formată din faze metalice şi faze nemetalice? T. Ce se poate spune despre corpurile vitroase (amorfe): a) structura este constituită din lanţuri spaţiale în care poziţia relativă a unităţilor structurale este aleatoare ca în starea lichidă. b) numărul de anioni ai unităţii respective. Elements of Materials Science and Engineering. c) structura este complet amorfă. b) structura este complet cristalină.2. c) legături metalice şi legături covalente. Care tipuri de legături se întâlnesc în cazul materialelor ceramice: a) legături metalice. * * * Hütte.. 1995 Teste de autoevaluare T10. d) legături ionice şi legături moleculare? T.L. Ursu D. Care dintre mărimile enumerate se utilizează pentru caracterizarea rezistenţei mecanice a materialelor ceramice şi a sticlelor: a) rezistenţa la încovoiere statică.6..1.10.

Ce reprezintă temperatura de curgere Tc a sticlelor:a) temperatura deasupra căreia vâscozitatea este mai mică de 104 Pa·s.14.10. c) măresc rezistenţa la deformare sub sarcină a ceramicelor.10. Ce este caolinul: a) o varietate de silice cu granule foarte fine. b) tensiunea de întindere care provoacă o deformarea elastică dată. b) temperatura la care apar deformaţii plastice mai mari decât o anumită valoare. Cui se datorează sensibilitatea materialelor ceramice şi a sticlelor la şoc termic: a) coeficientului de dilatare liniară mai redus al acestor materiale. c) conductivităţii termice reduse.15.8. b) o varietate de argilă cu structură lamelară. d) temperatura de modificare a transparenţei sticlei? T.12.10. b) temperatura maximă la care apare deformarea plastică a unui corp supus unei solicitări constante. au rolul de a forma fazele cristaline ale ceramicelor. d) alumino-silicat hidratat cu formula Al2O3 ·2SiO2·2H2O? T.10. d) temperatura care determină un anumit grad de deformare sub acţiunea unei tensiuni de compresiune date? T. Mg. c) diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se fisureze.13. c) temperatura la care se produce o deformare elasto-plastică dată sub acţiunea unei solicitări de întindere.11. Ca. c) temperatura la care se determină limita de curgere prin încercarea la tracţiune. c) compus chimic definit pe bază de calciu cu formula 2CaO·SiO2.10. b) structurii amorfe.10. b) temperatura sub care vâscozitatea este mai mare de 104 Pa·s. b) silice (SiO2) în 223 .Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor rupere la o variaţie bruscă a temperaturii. d) temperatura de prelucrare a sticlei? T. Rezistenţa la deformare (înmuiere) sub sarcină este apreciată în mod uzual prin: a) tensiunea de compresiune care provoacă o deformare plastică dată. Ce reprezintă temperatura de vitrifiere Tv a sticlelor: a) temperatura sub care corpul se comportă ca un solid cristalin. Ce este rezistenţa la şoc termic: a) tensiunea mecanică la care se deformează un corp supus unei diferenţe mari de temperatură.10.9.10. K. c) temperatura sub care vâscozitatea este mai mare de 1018 Pa·s. d) diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se deformeze? T. Care dintre afirmaţiile următoare despre feldspaţi sunt adevărate: a) sunt compuşi alumino-silicatici de Na. Ce este mulitul: a) un mineral natural care însoţeşte argila şi este baza majorităţii constituenţilor materialelor ceramice silicatice. d) prezenţei fazelor cristaline? T. d) se produce ca urmare a apariţiei unei neuniformităţi pronunţate a temperaturii pe secţiunea piesei? T. d) au rolul de fondanţi fiind la originea masei vitroase care leagă particulele de silice şi de argilă în structura ceramicelor? T.10.

c) amestecul plastic de argilă. d) un compus definit cu topire incongruentă care apare în sistemul SiO2-Al2O3 şi corespunde formulei chimice 3Al2O3·2SiO2? T.10.10. Care dintre următoarele substanţe au rol de stabilizatori în structura sticlelor: a) alumina (Al2O3).10.5 % sub acţiunea unei sarcini de compresiune de 0. Care dintre următoarele substanţe au rol de formatori de reţea în structura sticlelor: a) silicea (SiO2).10.10. Care dintre următoarele substanţe au rol de modificatori de reţea (fondanţi) în structura sticlelor: a) alumina (Al2O3).21. Ce reprezintă rezistenţa piroscopică a materialelor ceramice refractare: a) temperatura la care vâscozitatea scade sub 103 Pa·s. d) are o reţea cristalină cubică complexă în care ionii Mg2+ ocupă interstiţiile tetraedrice iar ionii Al3+ ocupă interstiţii octaedrice? T.10. c) temperatura la care o epruvetă conică din materialul considerat se tasează cu o valoare dată. d) oxidul de zinc (ZnO)? T. c) prin adăugarea de CaO şi/sau MgO care în concentraţii mai mici de 10…15 % se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura cubică. d) are duritate ridicată şi este utilizată pentru realizarea implanturilor medicale de os? T. b) oxidul de litiu (Li2O).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR stare amorfă. c) de a mări rezistenţa mecanică prin crearea unor tensiuni reziduale de compresiune? T.17.10.19.10. Cum se realizează îmbunătăţirea comportării la temperaturi ridicate a oxidului de zirconiu (ZrO2): a) prin calcinare la temperaturi de 1200…1300 oC. în condiţii determinate de expunere la temperatură? T. b) oxidul de magneziu (MgO). Care dintre afirmaţiile următoare despre alumină sunt adevărate: a) are temperatura de topire 2054 oC şi cristalizează sub formă de corindon. Care dintre afirmaţiile următoare despre spinel sunt adevărate: a) este un compus care se formează pe baza schimbului de electroni de acelaşi spin: b) este o fază daltonidă cu topire congruentă cu formula Al2O3 ·2SiO2. b) temperatura la care o epruvetă cubică capătă o deformare specifică de 0.10. silice şi apă. c) oxidul de sodiu (Na2O). d) prin tratament termic de călire de punere în soluţie? T. c) are tenacitate ridicată şi constituie baza lianţilor materialelor ceramice.18. Care dintre afirmaţiile următoare despre sticlele calco-sodice sunt 224 . d) oxidul de zinc (ZnO)? T.2 N/mm2.23. c)este o fază bertholidă cu topire congruentă cu formula MgO·Al2O3.22. feldspat. Ce rol are glazurarea pieselor confecţionate din ceramică: a) de a mări rezistenţa la deformare sub sarcină. b) prin adăugarea de Al2O3 care în concentraţii mai mici de 5 % se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura tetragonală.16. c) oxidul de sodiu (Na2O). c) oxidul de sodiu (Na2O).20.24. d) oxidul de plumb (PbO)? T. b) are temperatura de topire 1716 oC şi cristalizează sub formă de cristobalit. b) oxidul boric (B2O3). b) de a micşora higroscopicitatea prin formarea unui strat compact cu structură vitroasă.

c) sticlele alumino-silicatice. În care dintre următoarele enumerări cimenturile sunt prezentate în ordinea crescătoare a conţinutului de silicat tricalcic (C3S): a) ciment Tip 40. Care dintre afirmaţiile următoare despre materialele vitroceramice sunt adevărate: a) sunt materiale ceramice cu structura complet vitroasă. ciment Tip 30.19 % Na2O şi 8. deoarece sticla este un material fragil.28. ciment Tip 50.10.1 cu 225 . ciment Tip 30.10. 10. ciment Tip 20. fluoruri sau chiar metale? T. ciment Tip 10? Aplicaţii A.1. Rezolvare Aşa cum s-a arătat în scap. b) este mai mare datorită lipsei de defecte superficiale şi anizotropiei structurii. Ce se poate spune despre rezistenţa la tracţiune a fibrelor de sticlă: a) este mai redusă datorită secţiunii mici. 13. ciment Tip 20. ciment Tip 20. Să se determine numărul de coordinaţie şi geometria coordinării pentru următorii oxizi componenţi ai ceramicelor şi sticlelor: SiO2. d) ciment Tip 50. b) sunt sticle speciale supuse unui tratament de călire în urma căruia iau naştere tensiuni reziduale de compresiune în strat şi de întindere în miez. d) este mai ridicată datorită utilizării sticlelor cu conţinut ridicat de silice? T. c) sunt materiale policristaline de tipul alumino-silicaţilor obţinute printr-o tehnologie asemănătoare cu cea a sticlei. d) obţinerea sticlelor cu rezistenţă piroscopică se realizează prin creşterea concentraţiei de Na2O? T.. c) ciment Tip 20.11 % CaO. Care dintre următoarele tipuri de sticle se utilizează pentru fabricarea fibrelor continui: a) sticlele boro-silicatice.10.26.10. Ti2O. şi supuse unui proces de cristalizare controlată. b) concetraţia de CaO în compoziţia lor chimică este limitată de influenţa negativă asupra stabilităţii chimice.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor adevărate: a) toate sticlele calco-sodice conţin 70…75 % SiO2. numărul de coordinaţie depinde de r raportul C (rC – raza cationului metalic şi rA – raza anionului. d) în topitură se adaugă germeni de cristalizare ce pot fi oxizi cu temperaturi înalte de topire. Al2O3. c) este la fel cu cea determinată pe epruvete. rA pentru rezolvarea aplicaţiei se utilizează datele prezentate în tabelul 10.25. c) concetraţia de CaO în compoziţia lor chimică este limitată de influenţa negativă asupra solidificării prin favorizarea cristalizării. în cazul dat O2-). b) sticlele cu plumb.27.. ciment Tip 10.10. MgO şi CaO. b) ciment Tip 10. d) sticlele calco-sodice? T.2. Na2O.

rezultatele aplicaţiei fiind prezentate în tabelul 10. Pe baza definirii punctelor tm şi tc se obţin două perechi de valori: (η1. Rezolvare Energia de activare pentru curgerea vâscoasă este legată de rezistenţa opusă deplasării atomilor la o temperatură dată.772 0.1.132 rO 2− deci numărul de coordinaţie este 4 iar geometria coordinării este tetraedrală (v.039 0. valoare care aparţine intervalului [0. temperaturile absolute corespunzătoare temperaturii de înmuiere tm şi temperaturii de curgere tc.732…1. se stabileşte numărul de coordinaţie.732 0.295 0.T1) = (106. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A10.000 0.225. rezultat cunoscut deja din cele prezentate anterior. 6 ln ln 4 ≅ 491170 J/mol. în care singura necunoscută este Ea şi a η2 e RT2 RT1T2 η1 8.9.414…0.1383) ce aparţin curbei η = f(T). Cationul Si4+ Al3+ Ti3+ Na+ Mg2+ Ca2+ rC .1).132 nm).2) pentru cele două puncte de pe curbă şi făcând Ea     η e RT1 raportul lor rezultă: 1 = E = e R  T1T2  . 0.732 0.057 0.414 0.078 0.T2) = (104.106 rC rO 2 − 0. scriind relaţia (10.414…0.414…0. Să se calculeze energia de activare Ea pentru curgerea vâscoasă deasupra temperaturii de înmuiere a sticlei alumino-silicatice ale căror puncte fixe sunt prezentate în tabelul ce însoţeşte figura 10.2. Tabelul 10. Pentru ceilalţi oxizi se procedează identic. pentru sticla alumino-silicatică dată rezultă: T1 = 940 + 273 = 1213 K şi T2 = 1110+273 = 1383 K.2).000 Numărul de coordinaţie 4 6 6 8 6 8 Geometria coordinaţiei tetraedru octaedru octaedru cub octaedru cub A. adică de vâscozitatea η a materialului care depinde de temperatură conform relaţiei (10. fie T1 şi T2. şi geometria coordinării.10.tab.314 ⋅ 1213 ⋅ 1383 10 6.462 0.803 Intervalul căruia aparţine 0. 10.732 0. deci E a = = 1383 − 1213 T2 − T1 η 2 10 Ea  T2 −T1  226 .9.6.590 0.431 0.225…0.102 0.732…1.9.295 . Pe aceaastă cale pentru SiO2.1213) şi (η2.039 rezultă: Si = = 0.061 0.414) şi 0. r 4+ 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ajutorul cărora se calculează raportul rC rO 2 − (cu rO 2 − = 0. nm 0.

ηc = 104 Pa·s iar pentru temperatura de prelucrare tp.9 rezultă că vâscozitatea corespunzătoare temperaturii tir este η1 = 1013. Aplicând pincipile de analiză a diagramelor de echilibru şi a diagramelor structurale prezentate în cap.5 % are loc o transformare eutectică.5.4. tp = 1109 − 273 = 836 oC Tp = 3 − 23 8.2.6 ⋅ 10 ( ) ( ) A. Să se determine temperatura de curgere tc şi temperatura de prelucrare tp ale acestui tip de sticlă.11 din care rezultă că la %Al2O3m = 5.314 ⋅ 788 ⋅ 973 1013.10.3. 314⋅788 = 1. fig. Rezolvare Refractarele de tip şamotă sunt materiale ce aparţin sistemului SiO2−Al2O3 a cărui diagramă de echilibru este prezentată în figura 10. Rezultă: RT1T2 η1 8.2) scriind această relaţie pentru T1.5 ln = ln 6. rezultă η 0 = η1e − Ea RT1 = 10 13. T1 = 515+273 = 788 K şi T2 = 700 + 273 = 973 K.6 Pa·s.10. Pentru temperatura de curgere tc. Pentru o sticlă destinată prelucrării prin fasonare se cunoaşte că temperatura inferioară de recoacere tir = 515 oC iar temperatura de înmuiere este tm = 700 oC. Să se determine limitele între care se încadrează cantitatea de mulit din structura acestui material refractar. ηp = 103 Pa·s (v. tc = 1067 − 273 = 794 oC Tc = 8.2. Din tabelul 10.9) şi rezultă: 547400 = 1067 K. 6 ≅ 547400 J/mol.2) din care Ea rezultă: T = R(ln η − ln η 0 ) Energia de activare Ea pentru curgerea vâscoasă se determină procedând la fel ca la rezolvarea aplicaţiei A10.314 ln 10 4 − ln 1. 10.314 ln 10 − ln 1.6 ⋅ 10 − 23 547400 = 1109 K.5 Pa·s iar cea corespunzătoare temperaturii tm este η2 = 106. Ea = 973 − 788 T2 − T1 η 2 10 Cu această valoare se poate determina constanta η0 din relaţia (10. rezultă : 227 . temperaturile absolute corespunzătoare vor fi. Rezolvare Temperaturile cerute se pot determina pe baza relaţiei (10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor A. din figura 10.5 rezultă că materialul analizat (şamotă densă) are %Al2O3m = 40…45 % .6·10-23. iar mulitul (3Al2O3·2 SiO2) se formează la concentraţia de %Al2O3m = 72 %. O cărămidă refractară este realizată din şamota densă ale cărei caracteristici sunt prezentate în tabelul 10.5 − e 547400 8.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 40 − 5. Dilatarea specifică (dilatarea unităţii de lungime) la o încălzire a materialului cu ∆t este α∆t. 72 − 5.5 . %mulitmin = 228 .75 N/mm2. Să se determine diferenţa maximă dintre temperatura blocului şi temperatura căptuşelii în care este încastrat. pentru calcule se utilizează valorile medii ale intervalelor de variaţie ale acestor mărimi şi rezultă: 60 ∆t max ≤ ≅ 28 oC 3 −6 13.pentru %Al2O3m = 45%. înseamnă că în material se vor dezvolta tensiuni de compresiune corespunzătoare deformaţiei specifice egale cu dilatarea specifică împiedicată.se dă rezistenţa la compresiune Rmc = 45.5·10-6 mm/mm oC şi E = 150…170 kN/mm2. de unde rezultă deformaţia specifică maximă εmax pe care o poate R suporta blocul este ε max = mc . iar E E − modulul de elasticitate. se găsesc următoarele caracteristici ale materialului analizat: α = 13. %mulitmax = 100 = 59. 72 − 5..4).5 A.5.2.5 100 = 51. αE În tabelul 10. unde α este coeficientul de dilatare. ∆t max ≤ mc .10.5 ⋅ 10 160 ⋅ 10 Tinând seama că temperaturile de lucru ale cuptoarelor sunt de ordinul sutelor de grade. Rezolvare Dilatarea liberă a blocului fiind împiedicată. acest rezultat arată cât de importantă este încălzirea uniformă a întregii căptuşeli refractare a cuptorului şi construirea acesteia astfel încât să se asigure şi dilatarea liberă a componentelor sale.5 45 − 5. astfel încât blocul refractar să nu se fisureze.40% .88% . Un bloc refractar de magnezită este montat în căptuşeala unui cuptor astfel încât dilatarea sa liberă este împiedicată. iar în tabelul 10. . pe baza celor R arătate trebuie ca α∆tmax ≤ εmax şi de aici. 3.5.. pe baza observaţiei că materialul se deformează elastic până la rupere (este fragil) rezultă că este valabilă legea lui Hooke (v. scap. unde Rmc este rezistenţa la compresiune.pentru %Al2O3m = 40%.

Prin înlocuirea unui atom din vârful tetraedrului cu o unitate structurală de acelaşi tip sau diferită. prin înlocuirea unui atom de hidrogen cu grupul CH3 se obţine etanul C2H5. Aşa cum se cunoaşte.unităţi structurale de obicei identice.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Capitolul 11 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE POLIMERILOR 11. cei doi tetraedri fiind poziţionaţi astfel încât forţele de respingere dintre ionii H+ să fie minime. în cazul etilenei C2H4 legăturile duble se pot desface permiţând unităţilor structurale să se lege şi să formeze polietilena conform schemei : 229 . Spre deosebire de acestea. de exemplu. atomul de carbon se află în centrul tetraedrului format de ceilalţi atomi. Introducere Polimerii sunt compuşi chimici (în marea majoritate a cazurilor organici) cu molecule de dimensiuni mari (macromolecule) obţinute din unirea într-un lanţ molecular (catenă) a unui număr mare de monomeri .109. astfel că unghiul dintre două legături este de aprox. După modul cum sunt ocupate cele patru valenţe ale carbonului.1. moleculele organice se formează prin legarea covalentă a atomilor de carbon cu alţi atomi sau unităţi structurale.5o. se obţin molecule din ce în ce mai complexe. o legătură simplă şi una triplă. de exemplu. pot exista următoarele situaţii: patru legături simple. două legături duble. caz în care moleculele devin planare şi pot reacţiona între ele sau cu alţi compuşi dând naştere moleculelor gigant ale polimerilor. hidrocarburile nesaturate au legături duble sau chiar triple. În cazul celor patru legături simple. pornind de la cea mai simplă hidrocarbură saturată care este metanul CH4. două legături simple şi una dublă.

1) se consideră Mpolimer = M n . iar Ni numărul lanţurilor cu masa Mi. pentru calculul gradului de polimerizare n cu relaţia (11. caracteristică ce se numeşte polidispersie de masă moleculară.1) n= M monomer unde Mpolimer este masa moleculară a polimerului iar Mmonomer masa moleculară a monomerului. şi alţi atomi de H pot fi înlocuiţi cu atomi sau radicali liberi ( grupuri structurale de atomi care au legături nesatisfăcute) rezultând practic un număr nelimitat de monomeri ce pot polimeriza.3) M n = ∑ xi M i = ∑ Ni unde xi este fracţia numerică a lanţurilor cu masa Mi. 230 . (11. distribuţia fracţiilor reprezentând lanţurile cu un anumit grad de polimerizare n având caracter probabilistic pentru caracterizarea masică a unui polimer se fosesc două mărimi medii: − masa moleculară medie M m determinată în funcţie de fracţia masică a macromoleculelor şi definită prin relaţia: ∑ N i M i2 . − masa moleculară medie M n determinată în funcţie de fracţia numerică a lanţurilor şi definită prin relaţia: ∑ Ni M i .2) M m = ∑ mi M i = ∑ Ni M i unde mi este fracţia masică a lanţurilor cu masa Mi. (11. care pentru polimerii utilizaţi în tehnică are valori n = 103…106. In acelaşi mod. Gradul de polimerizare se determină cu relaţia: M polimer . (11. Polimerii sintetici sunt amestecuri de macromolecule cu grade de polimerizare diferite.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR care poate fi reprezentată şi astfel: unde n reprezintă numărul de unităţi structurale (monomeri) din lanţul macromolecular şi se numeşte grad de polimerizare.

aşa cum se poate observa în figura 11. această primă etapă este ilustrată pentru un monomer oarecare (X fiind un atom sau o unitate structurală) în figura 11.1b.1 c).1 d. Rezultă că pentru realizarea reacţiei de polimerizare este suficientă activarea energetică pentru iniţiere. • întreruperea în decursul căreia radicalii reacţionează în perechi pierzându-şi reactivitatea şi creşterea lanţului molecular se opreşte. ajungând în unele cazuri să aibă şi valori peste 10. adică a căpătat o legătură liberă. numărul de legături libere ale unui monomer reprezintă funcţionalitatea acestuia. • propagarea (creşterea) în decursul căreia radicalii liberi formaţi în etapa anterioară participă la reacţii de transfer în care se extrage un atom dintr-o moleculă legându-se la radical care devine stabil şi se generează un nou radical din molecula care a furnizat atomul. − prin disproporţionare.5…3. procesul continuă astfel cu ataşarea unor noi unităţi structurale lanţului molecular care are la unul din capete radicalul primar. acţiunea iniţiatorului se bazează pe captarea unui electron al legăturii duble C═C astfel că unul din atomii de carbon rămâne cu un electron fără perechea sa de spin şi este capabil să adiţioneze la o altă unitate structurală pentru a reface perechea. Gradul de polimerizare şi masa moleculară medie influenţează în mod deosebit proprietăţile fizice şi mecanice ale unui polimer.2. cu trei legături trifuncţional şi cu mai mult de trei legături polifuncţional. astfel că un monomer cu două legături este bifuncţional. atunci când capetele libere a două lanţuri moleculare se întâlnesc şi se unesc (v.1a. fig. în continuare reacţia desfăşurându-se de la 231 . Reacţiile de sinteză a polimerilor A. 11. iar celălat capăt este liber şi poate primi noi unităţi. Raportul 11. procesul de întrerupere este aleator şi se produce prin două mecanisme: − prin combinare. şi formarea unor radicali liberi primari care adiţionează la legătura dublă a monomerului şi formează un radical mai mare. aceeastă etapă este ilustrată în figura 11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Mm descrie mărimea intervalului de distribuţie a maselor Mn moleculare sau polidispersitatea care pentru polimerii uzuali are valori 1. Polimerizarea este o reacţie în lanţ ce decurge în trei etape: • iniţierea în decursul căreia are loc prin procese termice sau fotochimice scindarea moleculelor unei substanţe introduse special ca iniţiator. atunci când un atom de hidrogen este transferat de la un lanţ la altul şi se favorizează refacerea unei legături duble C═C.

d − întreruperea prin disproporţionare B. 11. Polimerii astfel obţinuţi au compoziţia chimică a merilor din care provin. astfel că polimerul obţinut are compoziţia chimică a merilor din care provine (la fel ca la polimerizare). polimerii care se formează prin poliadiţie au de obicei în lanţurile principale şi alţi atomi decât carbonul. obţinerea unor grade de polimerizare corespunzătoare presupune controlul desfăşurării reacţiilor astfel încât să nu se atingă prematur echilibrul. b – propagarea. C. c − intreruperea prin combinare. deoarece prin polimerizare nu se elimină produse secundare de reacţie. 232 .1 Etapele reacţiei de polimerizare: a – iniţierea. Policondensarea este procesul prin care două molecule organice diferite reacţionează pentru formarea unei molecule complexe ce se unesc în lanţul macromolecular. Reacţia de policondensare este o reacţie în trepte (sau pas cu pas) deoarece creşterea lanţului macromolecular se realizează prin formarea de noi legături în urma reacţiilor de condensare. reacţia are loc cu eliminarea unor substanţe cu molecula mică (cel mai frecvent apa). ceea ce înseamnă că polimerii obţinuţi prin policondensare au compoziţie chimică diferită de a monomerilor din care provin. Fig. Poliadiţia este o reacţie în trepte (la fel ca policondensarea) care decurge fără eliminarea unei substanţe cu molecula mică. fapt pentru care este numită reacţie în lanţ.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sine.

Structura polimerilor Proprietăţile fizico-mecanice ale polimerilor sunt influenţate de compoziţia chimică şi de structură care se apreciază cu ajutorul a două caracteristici: configuraţia şi conformaţia. − aranjamentul atactic – acela în care unităţile structurale X sunt dispuse aleator faţă de lanţul principal (v.3. porţiunea respectivă a macromoleculei numindu-se segment de lanţ. dacă lanţul macromolecular nu are ramificaţii sau acestea sunt scurte polimerul respectiv este un polimer liniar. fig. ilustrate în figura 11. 11. Din punct de vedere al utilizării materialelor pe bază de polimeri sunt mult mai importante aspectele privind structura şi proprietăţile acestora. după un număr anumit de monomeri (implicit şi legături) poziţia monomerului următor este practic independentă de cea a primului monomer. iar dacă lanţul are ramificaţii lungi este un polimer ramificat sau dendrimer. fig. ceea ce înseamnă că modificarea configuraţiei se poate face numai prin ruperea legăturilor chimice. 11. Reacţiile de sinteză a polimerilor au la bază mecanisme complexe a căror prezentare în detaliu depăşeşte cu mult cadrul acestei lucrări. deşi 233 .2: − aranjamentul isotactic – acela în care toate unităţile structurale X (atomii sau radicalii care caracterizează monomerul) sunt dispuse de aceeaşi parte a lanţului (v.2a). posibilitatea de rotire permite modificarea poziţiei monomerului vecin fără ruperea legăturii chimice. Polimerii care au aceeaşi compoziţie chimică dar aranjament diferit al monomerilor se numesc steroizomeri. 11. − aranjamentul sindiotactic – acela în care unităţile structurale X sunt dispuse alternant de o parte şi de alta a lanţului (v.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor În timpul desfăşurării reacţiilor de sinteză pot avea loc ramificări ale lanţului molecular. caz în care rezultatul sintezei este un homopolimer sau pot fi diferiţi şi în acest caz rezultatul sintezei este un copolimer. Din punct de vedere al tipului monomerilor ce alcătuiesc lanţul. Considerând dispunerea grupelor laterale ale monomerilor care alcătuiesc catena (lanţul macromolecular) faţă de lanţul principal pot exista trei tipuri de aranjamente distincte.2b). aceştia pot fi identici. fig. realizată prin rotirea în jurul legăturii simple dintre atomii de carbon. chiar şi în cazul în care monomerii participanţi sun bifuncţionali (au doar două legături active). În acest mod. Conformaţia se referă la poziţia relativă a doi monomeri vecini. 11.2c). Configuraţia se referă la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular dată de legăturile chimice.

obţinându-se o texturare a zonelor cristaline. ceea ce influenţează proprietăţile fizico-mecanice ale polimerului. în figura 11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fiecare legătură are un unghi fix (aprox.5o) macromolecula rezultă sub forma unui lanţ flexibil încolăcit.2 Dispunerea grupelor laterale la stereoizomeri: a − aranjament isotactic.109.3. Aceasta înseamnă că distanţele dintre atomi sunt diferite în funcţie de conformaţia lanţului (şi implicit interacţiunile dintre ei). prin anumite procedee tehnologice se poate realiza şi o orientare a cristalitelor. b – structură cristalină. 11. Fig. c – texturare cristalină 234 . obţinându-se o structură parţial cristalină apreciată prin gradul de cristalinitate. b – aranjament sindiotactic. În cazul polimerilor liniari se poate realiza şi o ordonare la distanţă pe anumite zone prin alinierea unor segmente de lanţ. cristaline şi texturate.3 se prezintă schematic poziţiile lanţurilor moleculare în cazul structurilor amorfe. Poziţia relativă a lanţurilor macromoleculare încolăcite este aleatoare ceeea ce conferă structură amorfă polimerilor. Structurile polimerilor liniari: a – structură amorfă. c − aranjament atactic Fig 11. Porţiunile de catene aranjate ordonat sunt numite cristalite şi au o dispunere aleatoare în masa polimerului. care exprimă procentual volumul zonelor cu structură cristalină.

rezultând o reţea tridimensională dezordonată numită structură reticulară – respectiv polimer reticulat. fie ulterior prin amestecarea polimerului cu un agent de reticulare (element sau compus chimic).5 c). În cazul structurii copolimerilor apare suplimentar problema distribuţiei monomerilor diferiţi în cadrul lanţului macromolecular.4. Fibrilele rezultă prin orientarea cristalitelor pe o singură direcţie.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Cristalizarea poate conduce şi la realizarea unor structuri supramoleculare de tip fibrile şi/sau sferulite. iar sferulitele prin unire mai multor fibrile în jurul unui nucleu aşa cum se observă în figura 11. fig. 11. 11. Reticularea se poate realiza fie în timpul reacţiilor de sinteză. lanţuri moleculare de legătură şi zone cu structură amorfă. fig. 4. 235 . o sferulită cuprinde atât fibrile cât şi cristalite orientate aleator.5 Tipurile structurale de copolimeri: vedere existând următoarele tipuri a – statistic.grefat de copolimeri: copolimer statistic cu distribuţia monomerilor aleatoare (v.5 a). în cazul polimerilor reticulaţi noţiunea de macromoleculă îşi pierde sensul deoarece se formează un complex de legături în care catenele nu mai pot fi individualizate. 11. cu secvenţe succesive de monomeri de acelaşi tip în cadrul lanţului (v. 11. Fig.din acest punct de Fig. 11. copolimer bloc. fig. c . Reprezentarea schematică a componentelor unei sferulite Lanţurile moleculare ale polimerilor liniari şi ramificaţi se pot lega între ele prin punţi formate dintr-o singură unitate structurală (atom sau radical liber) sau printr-un lanţ scurt.5 b) şi copolimer grefat. b – bloc. care are un lanţ principal constituit din monomeri de acelaşi tip şi ramificaţii ale acestuia din polimeri de alt tip (v.

în practică.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 11. dacă temperatura depăşeşte o anumită valoare se produce degradarea termică a polimerului prin ruperea legăturilor dintre monomeri şi oxidarea exotermă (arderea) acestora.1.3). în acest interval de temperaturi polimerul se poate afla într-o stare înalt elastică (deformaţiile sunt preponderent elastice) sau într-o stare elasto-plastică (deformaţiile sunt preponderent plastice). materialul se comportă ca un fluid a cărui vâscozitate scade pe măsură ce creşte temperatura. După comportarea la încălzire. materialul comportându-se ca un solid rigid (stare vitroasă).4.3). substanţele macromoleculare se grupează în 236 . fig. şi în cazul polimerilor ca şi în cazul sticlelor există o temperatură Tv de tranziţie sticloasă (vitroasă) sub care se comportă din punct de vedere mecanic ca solidele cristaline şi o temperatură de curgere Tc deasupra căreia materialul se comportă ca un lichid vâscos. În cazul polimerilor caracterizarea poate fi făcută mai sugestiv cu ajutorul curbei termo-mecanice care arată dependenţa deformaţiei specifice în funcţie de temperatură (la solicitare constantă) aşa cum se observă în figura 11. şi variază liniar cu temperatura. în figura 11. la temperaturi Tv < T ≤ Tc. Proprietăţile polimerilor 11. iar Tv rămâne practic constantă la valori mai ridicate ale masei moleculare.7 arată că temepratura Tc este puternic dependentă de masa moleculară a polimerului. după caracterul deformaţiilor. deformaţiile sunt mici. transformările producându-se de fapt în intervale de temperaturi a căror mărime şi configuraţie prezentate în figura 11. Temperaturile Tv şi Tc ale căror valori depind în principal de compoziţia chimică şi de masa moleculară. se determină şi o temperatură considerată temperatură de sfârşit de topire de la care polimerul este în stare lichidă.4. trecerea către starea lichidă la încălzire făcându-se treptat într-un interval de temperatură (v. La temperaturi T > Tc. 10. Este cunoscut că principala consecinţă a structurii amorfe este faptul că materialele respective nu au o temperatură definită de topire solidificare. scap 10. Caracterizarea generală a polimerilor Caracteristicile generale ale polimerilor şi materialelor pe bază de polimeri rezultă din particularităţile naturii chimice (compoziţie şi tip de legături) şi structurii lor. (v.6. La temperaturi T ≤ Tv. deformaţia specifică are valori foarte ridicate (corespunzătoare uneori unor alungiri de peste 10 ori lungimea iniţială). sunt caracteristici importante ale polimerilor deoarece permit stabilirea temperaturilor de lucru şi temperaturilor de prelucrare.6 valorile lor au fost marcate în mod convenţional.

astfel că fragilizarea se produce la temperaturi scăzute. • Elastomerii sunt substnţe macromoleculare cu catene lungi. polimerii au câteva caracteristici generale prezentate în continuare. Temperatura Tv a elastomerilor este sub temperatura ambiantă. care formează ochiuri elastice. termorigide şi elastomeri. materialul descompunându-se fără să mai treacă prin faza de înmuiere (în cazul lor temperatura Tv este ridicată şi nu mai există temperatura Tc).7 Dependenţa temeperaturilor Tv şi tc de masa moleculară • Termorigidele sunt substanţe macromoleculare cu grad mare de reticulare care se prelucrează într-o stare de polimerizare incompletă în care nu s-a format reţeaua spaţială a structurii. complet amorfă sau parţial cristalină. astfel că sub acţiunea solicitărilor mecanice se pot deforma uşor şi reversibil. • Termoplastele sunt substanţe macromoleculare cu structura liniară sau ramificată. termoplaste (plastomeri). iar la o reîncălzire ulterioară mişcările moleculelor fiind limitate nu se mai atinge starea vâscoasă. Tc) sau în stare vitroasă (T < Tv). Fig. Reticularea se produce prin activare termică (întărire la cald) sau prin activare chimică la introducerea în masa polimerului de bază a unui agent de reticulare (întărire la rece).Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor trei categorii. Indiferent de categoria în care se încadrează. caracteristice structurii reticulare le conferă proprietăţile de rezistenţă corespunzătoare stării vitroase. b) Au coeficient de dilatare specifică mare datorită legăturilor Van der 237 . 11. a) Sunt substanţe cu densitate mică (ρ = 900…2200 kg/m3) datorită faptului că elementele componente (în principal H şi C) au masa atomică redusă. Legăturile puternice. Se utilizează în stare elasto-plastică în domeniul de temperaturi (Tv . încolăcite. iar la încălzire nu trec prin faza de înmuiere datorită reticulării slabe. 11. ele menţinându-şi starea înalt elastică până la temperatura de descompunere. ce pot fi încălzite în vederea prelucrării la temperaturi T > Tc de un număr nelimitat de ori (cu condiţia evitării temperaturilor de degradare).6 Curba termo-mecanică a unui polimer cu structură amorfă Fig.

Primele două mecanisme se pot realiza la valori scăzute ale solicitărilor. Spre deosebire de solidele cristaline a căror deformare elastică se bazează pe modificarea reversibilă a distanţelor interatomice (ce se poate realiza în limite restrânse) iar deformarea plastică presupune alunecarea pe planele atomice. − ruperea legăturilor intermoleculare. din acelaşi motiv pot fi degradate de microorganisme (biodegradabilitate). 11. umiditatea etc. ruperea legăturilor interatomice şi refacerea lor în alte poziţii (v. − modificarea distanţelor dintre monomeri. schimbări de culoare. reducerea proprietăţilor de rezistenţă mecanică. prezenţa oxigenului şi ozonului. ce se manifestă la nivel macroscopic prin apariţia unor fisuri. în cele ce urmează se vor prezenta mai detaliat aspectele legate de comportarea mecanică a polimerilor. ceea ce are ca efect îmbătrânirea materialului. înrăutăţirea proprietăţilor dielectrice (scad valorile rezistivităţii şi permitivităţii electrice).2. desfăşurarea şi decuplarea catenelor aşa cum sugerează schema din figura 11.8. de plasticitate şi de elasticitate. e) Proprietăţile lor sunt afectate de radiaţiile din spectrul vizibil.4. Ca şi în cazul celorlalte tipuri de materiale. scap 11. ceea ce explică deformabilitatea ridicată a termoplastelor şi elastomerilor care au structuri liniare şi ramificate. d) Au conductibilitate termică mică şi rezistivitate electrică foarte mare datorită legăturilor covalente din interiorul lanţului macromolecular. ultimele două mecanisme necesită solicitări mai ridicate şi se întâlnesc în cazul duroplastelor cu structură reticulară sau în cazul 238 . Proprietăţile mecanice ale polimerilor Datorită caracteristicilor structurale polimerii prezintă particularităţi şi în comportarea la solicitări mecanice generate în special de mecanismele prin care se realizează deformarea acestora sub acţiunea solicitărilor exterioare. de ultraviolete şi de radiaţiile ionizante care pot rupe legăturile dintre catene şi/sau dintre monomeri modificând astfel structura iniţială prin reducerea gradului de polimerizare. în cazul polimerilor deformările se pot realiza prin mai multe mecanisme după cum urmează: − îndreptarea. radiaţii.) acţionează conjugat.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Waals (legături slabe) dintre catene şi conformaţiei acestora (v. cap.3). c) Sunt inflamabile (în marea majoritate a cazurilor) şi au stabilitate termică redusă datorită faptului că sunt substanţe organice. f) Factorii fizico-chimici (temperatură. − alunecarea relativă a catenelor. 3).

10: − la solicitarea corespunzătoare unei tensiuni σ0.8. în mod obişnuit. 11. aceste particularităţi sunt ilustrate şi de curbele CCCT schematizate în figura 11. fig. 11. care care rămâne permanentă (v. a cărei variaţie cu timpul se determină cu relaţia: în care σ0 este tensiunea constantă corespunzătoare solicitării. Fig. − menţinând încărcarea constantă materialul continuă să se deformeze cu viteze din ce în ce mai mici până la atingerea unei stări staţionare (similar fluajului primar al materialelor metalice).9 din care rezultă că domeniul dependenţei liniare dintre tensiuni şi deformaţii (porţiunea liniară a curbelor) este redus chiar şi în cazul polimerilor cu rezistenţă mecanică mai ridicată. cap3). iar τr − constanta de relaxare se defineşte prin relaţia. se produce o deformare elastică iniţială la valoarea ε0 în conformitate cu legea lui Hooke (v. existenţa deformaţieie elastice reversibile a polimerilor se evidenţiază pe cale experimentală. Mecanismul deformării polimerilor liniari prin îndreptarea şi desfăşurarea catenelor Caracteristica esenţială a comportării vâscoelastice este existenţa deformaţiei elastice reversibile εr. E − modulul de elasticitate. • Vâscoelasticitatea reprezintă capacitatea polimerilor de a căpăta deformaţii elastice variabile în timp sub acţiunea solicitărilor constante şi este caracterizată de următoarele aspecte ilustrate schematic în figura 11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor polimerilor liniari cu grade ridicate de cristalinitate la care s-a realizat o orientare preferenţială a lanţurilor moleculare. iar ulterior deformaţia se reduce treptat în timp până la valoarea εp. η τr = . E τ (11. (11. 239 σ τ ε r = 0 (1 − e r ) .10). deformaţia corespunzătoare acestei etape are o componentă elastică εr şi o componentă plastică εp − imediat după încetarea solicitării dispare deformaţia iniţială ε0.4) . Mecanismele complexe prin care se produce deformarea polimerilor generează comportări particulare ale acestora sub acţiunea solicitărilor.5) E în care η este vâscozitatea.

Analizând aceste reprezentări se constată că variaţia cea mai mare o au polimerii cu structură liniară (termpoplastele).9. fig. se constată că aceştia îşi menţin modulul de elasticitate aproape nemodificat până aproape de temperatura de curgere(v. c – termoplaste cristaline. variaţiile devin din ce în mai mici (v.b. fig. Variaţia deformaţiei în timp a polimerilor cu comportare vâscoelastică În legătură cu comportarea vâscoelastică a polimerilor este şi variaţia cu temperatura a modulului de elasticitate E aşa cum se observă din figura 11. datorită limitelor largi în care variază modulul de elasticitate pentru reprezentările respective se utilizează coordonatele logaritmice. Fig. 11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.10. 11. 11. prin reticulare (duroplastele) sau prin texturare cristalină. d – elastomeri 240 . Variaţia modulului de elasticitate E cu temperatura pentru: a − termoplaste amorfe.c).11 în care se prezintă calitativ această dependenţă pentru principalele tipuri de polimeri.11 a. b – polimeri reticulari (duroplaste). 11. Curbele caracteristice convenţionale la tracţiune (CCCT ale unor polimeri Fig. 11.11d). în cazul elastomerilor a căror temperatură Tv se află sub temperatura ambiantă.11.

Variaţia tensiunilor σ în timp este dată de relaţia: . Mecanismul relaxării tensiunilor în cazul polimerilor este curgerea plastică ce are loc ca urmare a modificării poziţiei relative a moleculelor lanţurilor prin alunecări succesive în urma cărora componenta elastică a deformaţiei totale (ce rămâne constantă) se micşorează şi creşte componenta plastică.6) în care σ0 este tensiunea iniţială. (11. (11. care reprezintă durata necesară atingerii unei anumite tensiuni prin relaxare.1 se prezintă principalele tipuri de încercări mecanice şi termomecanice şi standardele după care se execută. La efectuarea încercărilor mecanice ale polimerilor trebuie să se ţină seama şi de faptul că proprietăţile lor sunt mult mai puternic afectate de factorii de mediu. pentru definirea τrt se consideră una din condiţiile: σ = σ 0 e −1 sau τ = τ rt ln 2 . influenţa puternică a “istoriei termomecanice”) fac ca încercările polimerilor să difere totuşi prin geometria şi dimensiunile epruvetelor. în mod uzual. Încercările mecanice şi caracteristicile prin care se apreciază proprietăţile polimerilor se definesc şi se determină prin metode similare celor aplicate în cazul materialelor metalice. • Relaxarea tensiunilor este fenomenul de reducere treptată a tensiunilor în timp. de exemplu STAS 5794 prevede pentru condiţionare şi încercare două atmosfere standard: atmosfera standard normală 23/50 adică temperatura de 23 oC şi umiditatea relativă de 50 % şi atmosfera standard pentru zone tropicale 27/65 (27 oC şi 65 %). mijloacele şi metodele de măsurare utilizate. din studiul variaţiei acestuia cu temperatura rezultă informaţii necesare atât la stabilirea condiţiilor în care pot fi exploatate piesele din polimeri cât şi pentru proiectarea proceselor tehnologice de fabricaţie ale acestora. rt σ = σ 0e τ −τ 241 . ceea ce a impus elaborarea unor standarde specifice dedicate acestor încercări.7) caracteristica τrt rezultând pe curba de relaxare σ =f(τ) determinată experimental pentru un tip de material analizat. în cazul solicitărilor la care deformaţiile rămân constante.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Deoarece modulul de elasticitate este o caracteristică ce arată rezistenţa opusă de corpuri la deformare. iar τrt este constanta de relaxare a tensiunilor. Particularităţile structurale şi de comportare mecanică (starea amorfă sau parţial cristalină. tipul şi dimensiunile dispozitivelor de fixare şi de solicitare a epruvetelor. gradul de orientare a macromoleculelor gradul de reticulare. tensiunile reziduale. astfel că se reglementează prin norme condiţionarea epruvetelor – adică menţinerea lor în condiţii standard de temperatură şi umiditate relativă o durată suficientă pentru atingerea echilibrului higrometric. în tabelul 11.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR duratele de condiţionare diferă de la o încercare la alta şi sunt cuprinse în majoritatea cazurilor între 24 şi 96 de ore. ISO 12244* SR EN ISO 4599 NF T 51-120*. Câteva aspecte privind încercările uzuale şi caracteristicile determinate vor fi prezentate în continuare. a) Încercarea la tracţiune se realizează conform SR EN ISO 527 pe 242 . STAS 6642 SR EN ISO 604. STAS 6765 STAS 9182 SR EN ISO 8067. Incovoiere prin şoc Duritate Fluaj Relaxare Tensofisurare într-un mediu dat Oboseală Temperatura de încovoiere sub sarcină Încercări Stabilitatea termică termomecanice Temeperatura de înmuiere Temperatura de fragilizare * Nu există standarde echivalente SR sau STAS Încercări de lungă durată De asemenea. ASTM D 671 SR ISO 75 STAS 6174 SR ISO 306 ISO 974. SR EN ISO 8256. În cazul materialelor care ating echilibrul higrometric după durate lungi. SR ISO 868. se reglementează prin standarde formarea epruvetelor prin injecţie. obţinerea epruvetelor pentru încercările mecanice ale polimerilor poate fi diferită de cazul materialelor metalice deoarece polimerii se livrează şi sub formă de material granular sau în stare lichidă nu numai sub formă de semifabricate sau piese finite. STAS 6127 SR ISO 178. STAS 5871. ISO 8570. STAS 6175. În aceste situaţii. SR ISO 6602. prin presare sau prin turnare. cu condiţia ca la temperatura respectivă materialul să nu sufere transformări ireversibile. STAS 7310 SR EN ISO 2039. STAS 9775 STAS 5801. STAS 5874.1 Principalele încercări ale polimerilor Tipul încercării Denumirea încercării Tracţiune Standardele după care se execută SR EN ISO 527. Tabelul 11. STAS 9046 ISO 2285*. STAS 9594 Încercări de scurtă durată (instantanee) Compresiune Forfecare Sfâşiere Incovoiere statică. STAS 8826 SR EN ISO 899. Epruvetele din semifabricate sau piese se obţin prin prelucrări mecanice ai căror parametri tehnologici sunt riguros prescrişi şi controlaţi astfel încât să se evite abaterile dimensionale şi prezenţa concentratorilor de tensiuni care pot apare mult mai uşor datorită durităţii scăzute a polimerilor şi au influenţă mult mai mare asupra comportării la rupere a acestora decât în cazul materialelor metalice. se admite condiţionarea accelerată la temperaturi de 50…95 oC şi umiditatea relativă 50 %.

13 a. să aibă cursa mare (până la 1000 mm) şi mijloace de măsurare a deplasărilor atât de mari. Reducerea tensiunii pe porţiunea BC este aparentă.unde s-au figurat şi aspectele pe care le capătă epruveta pe parcursul încercării. Analizând CCCT din fig. cel mai frecvent întâlnindu-se curbe de tipul celor prezentate în figura 11.c pentru materiale termorigide. b − epruveta tip 2. cele din figura 11. conform SR EN ISO 527: a − epruveta tip 1.2…600 mm/min. 11. c − epruveta tip 4. această comportare este specifică materialelor termoplaste încercate la temperatura ambiantă. Epruvetele pentru încercarea la tracţiune a polimerilor. Maşina pe care se execută încercarea trebuie să fie capabilă să realizeze încărcarea cu viteze de 0. Curba caracteristică convenţională la tractiune CCCT se defineşte la fel ca în cazul materialelor metalice şi prezintă aspecte diferite în funcţie de tipul materialului (v. În continuare se produc deformaţii fără creşterea tensiunii (porţiunea CD a curbei). începând de la solicitarea corespunzătoare puctului B.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor epruvete plate de forma celor prezentate în figura 11. pe epruvetă apare o gâtuire pronunţată. 9). fig.11. d – epruveta tip 5 . secţiunea reală fiind mult mai mică decât cea convenţională. deoarece zona gâtuită se extinde pe aproape toată 243 Fig 11.12 a pentru materiale termoplaste cu alungire redusă.12 d pentru folii şi materiale termoplaste cu alungirea mare. materialul prezintă elasticitate liniară (este valabilă legea lui Hooke).12 în funcţie de tipul materialului după cum urmează: cele din figura 11.12 b. dar care nu prezintă o limită de curgere aparentă. curbe de tipul celei prezentate în figura 11.12.13 b sunt caracteristice materialelor polimerice cu tenacitate bună. iar cele din figura 11. corespunzătoare porţiunii OA a curbei.13 a se constată că pentru solicitări mici. deoarece.. iar pentru solicitările corespunzătoare porţiunii AB comportarea elastică devine neliniară.

13 b şi este definită de 244 . fig.la fel ca în cazul materialelor metalice (v.4). deoarece continuarea deformării presupune mărirea distanţelor dintre monomerii lanţului (realizată cu consum de energie mai mare) până în momentul ruperii (porţiunea DE a curbei CCCT). modulul lui Young se determină conform SR EN ISO 527 ca pantă a dreptei care trece prin punctele de pe CCCT corespunzătoare deformaţiei totale de εt = 0.13. − limita de curgere convenţională Rp se determină pentru materiale a căror curbă caracteristică este de tipul celei din figura 11. fenomenul se explică prin faptul că la aceste solicitări are loc descolăcirea.5 %. distingându-se limita de curgere aparentă superioară ReH (tensiunea corespunzătoare punctului B de pe CCCT) şi limita de curgere inferioară aparentă ReL (tensiunea corespunzătoare punctului C de pe CCCT). 200 % sau 300 % în funcţie de standardul după care se execută încercarea). La epuizarea capacităţii de deformare prin acest mecanism tensiunea începe să crească.25 % şi εt = 0. în cazul elastomerilor se determină modulul de elasticitate secant definit ca fiind panta dreptei ce uneşte originea cu un punct de pe CCCT care corespunde unei deformaţii totale date (uzual 100 %.13 a. îndreptarea şi orientarea catenelor după direcţia de solicitare. CCCT tipice pentru polimeri: a – cu limită de curgere aparentă. Prin încercarea la tracţiune a polimerilor se determină în mod uzual următoarele caracteristici: − modulul de elasticitate E (modulul lui Young) este panta porţiunii liniare a CCCT .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR lungimea calibrată a epruvetei (v.13 a). b – fără limită de curgere aparentă − limita de curgere aparentă se determină pentru materiale a căror CCCT este de tipul celei din figura 11. deoarece porţiunea liniară a CCCT în cazul polimerilor este foarte redusă. iar uneori chiar poate lipsi. scap 3. Fig 11. 11.

adică: F (11. S0 unde Fr este forţa de tracţiune în momentul ruperii.1…1 %. − alungirea procentuală la limita de curgere Ac este deformaţia specifică totală corespunzătoare limitei de curgere aparente ReH. − determinarea durităţii prin penetrare cu bilă – STAS 5871 se realizează folosind ca penetrator o bilă de oţel cu diametrul D = 5 mm.9. şi alungirea după rupere Ar. această caracteristică împreună cu limita de curgere sunt importante pentru stabilirea comportării pieselor din materiale polimerice deoarece arată care sunt deformaţiile maxime pe care le poate suferi materialul fără modificarea secţiunii (peste această solicitare apare gâtuirea). ţinând seama de modul în care este definită Rm în cazul polimerilor şi de faptul că până la rupere materialul suferă deformaţii ce pot depăşi 1000 % această caracteristică nu poate fi utilizată la dimensionarea pieselor.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor SR EN ISO 527 ca fiind tensiunea corespunzătoare unei deformaţii totale εt = x % convenţional alese. − rezistenţa la rupere Rm este tensiunea corespunzătoare punctului E de pe CCCT. alte standarde definesc limita de curgere convenţională ca fiind tensiunea corespunzătoare unei deformaţii remanente de 0. 11. caz în care se determină ducând o paralelă la porţiunea liniară a CCCT prin punctul corespunzător deformaţiei remanente date (v. E sau 245 . iar S0 este secţiunea iniţială a epruvetei. forţa de apăsare Fm = 49 N. cu particularităţi impuse de valorile mai scăzute ale durităţii şi de comportarea vâscoelastică a polimerilor. 490 N sau 961 N fiind aplicată o durată τ = 30 s. rezistenţa la rupere Rm. fig. 358 N. M. b) Încercările de duritate ale polimerilor se bazează pe aceleaşi principii ca şi în cazul determinării durităţii metalelor. fenomenul de curgere plastică fiind practic inexistent.9) H= m πDh − determinarea durităţii prin metoda Rockwell este la fel ca la materialele metalice. − alungirea procentuală după rupere Ar se defineşte şi se determină la fel ca în cazul materialelor metalice. duritatea H (în N/mm2) se defineşte ca şi duritatea Brinell a materialelor metalice. după care se măsoară adâncimea de pătrundere a penetratorului h. cu deosebirea că aria urmei se calculează pe baza adâncimii de pătrundere a penetratorului: F (11. care au curba CCCT de tipul celei prezentat în figura 11. 138 N. Cele mai utilizate metode sunt. În cazul materialelor polimerice reticulate sau cristalinizate. cu menţiunea că se folosesc scările Rockwell R.13 b).8) Rm = r . L. prin încercarea la tracţiune se pot determina numai modulul de elasticitate E.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

K, ce diferă prin diametrul D al pentratorului (de tip bilă de oţel) şi mărimea forţei suplimentare F1 (v. scap 3.10), forţa iniţială F0 fiind aceeaşi (98,1 N); în tabelul 11.2 se prezintă valorile diametrelor penetratoarelor şi valorile forţei totale de apăsare (ce se menţine o durată de 10 s); se precizează că dintre aceste scări, cele mai utilizate sunt scările R şi M.
Tabelul 11.2. Caracteristicile scărilor de duritate Rockwell conform STAS 8826 Caracteristici Diametrul bilei D, mm Forţa totală F0+F1, N (kgf) R 12,7 588,4 (60) Scara durităţii Rockwell L M E 6,35 6,35 3,175 588,4 981 981 (60) (100) (100) K 3,175 1471 (150)

− determinarea durităţii prin metoda Shore se bazează pe utilizarea unui penetrator tronconic sau conic, ce este apăsat de un resort calibrat pe suprafaţa probei şi măsurarea adâncimii lui de pătrundere; durimetrul Shore este un dispozitiv portativ astfel construit încât penetratorul (de forma şi dimensiunile prezentate în figura 11.14) acţionează prin presarea plăcii de bază a dispozitivului pe suprafaţa probei şi este prevăzut cu un aparat indicator gradat de la 0 la 100, 0 corespunzând situaţiei în care penetratorul ar pătrunde complet în material, iar 100 − situaţiei când nu ar pătrunde deloc în material (prin presare, faţa frontală a penetratorului ajunge în planul feţei frontale a plăcii de bază (v. fig. 11.14); duritatea Shore astfel definită este o mărime convenţională, ce poate fi utilizată numai ca un criteriu de recepţie a materialelor; datorită comportării vâscoelastice a polimerilor, standardul SR ISO 868 prevede determinarea fie a unei durităţi instantanee, caz în care citirea trebuie să se facă în cel mult 1 s de la apăsare, fie a unei durităţi ce corespunde unei durate de 15 s de la apăsare; duritatea determinată cu aparatele prevăzute cu penetratorul din figura 11.14 a se numeşte duritate Shore A şi se utilizează în cazul termoplastelor moi şi elastomerilor, iar duritatea determinată cu penetratorul prezentat în figura 11.14 b se numeşte duritate Shore D şi se utilizează în cazul materialelor polimerice dure;

Fig. 11.14. Penetratoarele durimetrelor Shore: a – penetrator Shore A; b – penetrator Shore D 246

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

− determinarea durităţii prin metoda Barcol − STAS 11333 se bazează pe acelaşi principiu ca şi metoda Shore, cu diferenţa că diametrul şi lungimea penetratorului sunt mai mici (D = 0,157 mm, H = 0,76 mm), astfel că unei unităţi de duritate Barcol îi corespunde o adâncime de pătrundere de 0,0076 mm; condiţiile privind starea suprafeţei probei (lipsa craterelor, impurităţilor, zgârieturilor) sunt din acest motiv mai severe în cazul metodei Barcol. O corespondenţă aproximativă între durităţile determinate prin metodele Rockwell şi Shore (metodele care au cea mai largă utilizare) este prezentată în figura 11.15.

Fig. 11.15. Comparaţie între scările de duritate definite prin diferite metode

c) Încercările la rupere prin şoc se aplică în special materialelor termoplaste dure, materialelor termorigide şi materialelor compozite (v. cap 12) şi se diferenţiază în principal după tipul solicitării (încovoiere sau tracţiune) şi dispozitivului utilizat pentru încercare. − metoda Charpy - STAS 5871, utilizează ciocanul pendul Charpy de tipul celui folosit şi la metale (v. fig. 3.18.), cu precizarea că energia maximă este de până la 50 J; epruveta uzuală este epruveta tip 1, cu forma şi dimensiunile prezentate în figura 11.16 a, dar se poate efectua şi pe epruveta cu crestătură dublă (fig. 11.16 b), caz în care lovitura se aplică pe faţa perpendiculară pe crestătură; caracteristica mecanică determinată este rezilienţa (v. scap. 3.7), exprimată în J/m2;
247

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

− metoda Izod – STAS 7310 constă din ruperea unei epruvete cu crestătură, încastrată la unul din capete, printr-o lovitură aplicată cu un ciocan pendul la capătul liber, fie pe faţa cu crestătură, după schema prezentată în figura 11.17 a (încercare normală), fie pe faţa opusă crestăturii (încercare cu crestătura inversată); epruveta uzuală este epruveta de tip 1 utilizată la metoda Charpy (v. fig. 11.16), fiind acceptate numai două tipuri de crestături: cu r = 0,25 mm sau cu r =1 mm, ce se practică pe lăţimea b a epruvetei; caracteristica mecanică determinată este rezistenţa la şoc Izod , definită la fel ca rezilienţa în cazul metodei Charpy şi exprimată tot în J/m2;

− metoda Dynstat – STAS 6175 are la bază aceeaşi schemă de încercare ca metoda Izod, cu diferenţa că epruvetele utilizate au dimensiuni mult mai mici (Lxbxh = 15x10x3 mm), iar energia maximă de lovire este de până la 2 J; d) Încercările la fluaj ale polimerilor constau din solicitarea pe durate îndelungate cu sarcini constante în condiţii de temperatură şi umiditate controlate; aceste încercări sunt mai frecvente în cazul polimerilor decât în cazul materialelor metalice deoarece fluajul are loc la temperaturi apropiate de temperatura ambiantă, astfel că şi încercările se efectuează de cele mai multe ori în condiţii de atmosferă standard normală 23/50; solicitările pot fi la tracţiune, (STAS 9046) sau la încovoiere (SR ISO 6602), rezultatele fiind prezentate sub forma curbelor de fluaj ε = f(τ), (timpul la scară logaritmică) pentru diferite valori ale tensiunilor (v. fig. 11.18); cu ajutorul curbelor de fluaj se pot determina, folosind metodele sugerate în figura 11.18, următoarele dependenţe:
248

Fig. 11. 16. Epruvetele pentru încercările la încovoiere prin şoc ale polimerilor; a − normală; b – cu crestătură dublă

Fig 11.17 Schemele încercării la încovoiere prin şoc Izod; a – normală; b – cu crestătura inversată

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

− curbele izocronice tensiune – deformaţie, care permit stabilirea deformaţiei după o anumită durată de expunere la o solicitare dată; − curbele izometrice tensiune – timp, care permit stabilirea timpului după care deformaţia atinge o anumită valoare la o solicitare dată; − curbele modulului de fluaj Ef(τ), care, pentru o tensiune σ constantă, se determină cu relaţia: (11.10) E f (τ ) = σ , ε (τ ) în care ε(τ) este valoare deformaţiei epruvetei solicitate cu tensiunea σ, după o durată τ de solicitare.

Fig. 11.18. Curbele de fluaj ε = f(τ) şi curbele derivate din acestea: a – curbe de fluaj; b – curba izometrică; c – curba izocronică; d – curba modulului de fluaj

Criteriile după care se apreciază scoaterea din uz a pieselor din materiale polimerice depind de tipul materalului şi de rolul funcţional al piesei. Aceste criterii pot fi: − ruperea, în cazul materialelor fragile; − creşterea pronunţată a deformaţiilor (fluajul accelerat);
249

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

− atingerea unei deformaţii critice (a cărei valoare este uzual sub 1%); − apariţia unor microfisuri sau modifcarea culorii (albirea suprafeţei). Duratele încercărilor de laborator sunt rareori apropiate de cele reale deoarece duratele de serviciu în unele cazuri depăşesc 50 de ani (de exemplu reţelele de conducte). În aceste situaţii se aplică metode speciale de extrapolare a rezultatelor obţinute prin încercări la durate mai mici (de obicei 6 luni sau 1 an).

11.5. Principalele tipuri de materiale polimerice
11.5.1. Aditivii materialelor polimerice
În practică se utilizează materiale pe bază de polimeri care conţin şi alte substanţe introduse în scopul îmbunătăţirii anumitor proprietăţi şi/sau al reducerii costului; materialele care au la bază polimeri termoplastici sau polimeri termorigizi sunt cunoscute sub denumirea generică de materiale ( mase) plastice. Principalele tipuri de substanţe introduse în polimerii de bază sunt următoarele: − plastifianţii, care micşorează interacţiunea dintre catene, astfel că segmentele de lanţuri moleculare devin mai mobile şi comportarea vâscoelastică se îmbunătăţeşte; − agenţii de reticulare, care crează punţi de legătură între catene şi astfel se îmbunătăţesc proprietăţile de elasticitate şi de rezistenţă; pornind de la acelaşi polimer în funcţie de gradul de reticulare se pot modifica proprietăţile în limite foarte largi; − materialele de umplutură, care nu reacţionează de obicei cu polimerul de bază, ci se distribuie uniform prin amestecare mecanică în masa de bază şi contribuie astfel la creşterea rezistenţei mecanice; se utilizează în mod curent ca materiale de umplutură talcul, praful de cretă, caolinul, rumeguşul de lemn, fibre textile sau celulozice etc.; negrul de fum (particule sferice de carbon cu structură hexagonală) utilizat şi el ca material de umplutură are şi rol activ înfluenţând gradul de reticulare; − coloranţii, care introduşi în materialele polimerice le colorează în masă prin amestecare mecanică. Pe lângă aceste categorii de substanţe care nu lipsesc din nici un material plastic, se mai introduc în funcţie de scop şi alte categorii de substanţe cum ar fi: antistaticele, pentru reducerea electrizării prin frecare, ignifuganţii, pentru reducerea inflamabilităţii, lubrifianţii, pentru uşurarea prelucrării, fungicidele, pentru creşterea rezistenţei la atacul ciupercilor, antioxidanţii, pentru creşterea
250

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

rezistenţei la îmbătrânire a materialelor polimerice etc. Pe baza celor arătate se poate explica diversitatea extrem de mare a maselor plastice utilizate în prezent de societatea omenească. O încercare de grupare a celor mai utilizate tipuri după criteriul costului şi al proprietăţilor este prezentată în figura 11.19, în care pentru costul relativ s-a luat ca bază (Cr = 1) costul polietilenei, unul dintre cei mai utilizaţi polimeri.

Fig. 11.19. Principalele categorii de mase plastice

11.5.2. Materialele termoplaste
În această categorie sunt incluse materialele plastice la care polimerul de bază este un termoplast; principalele termoplaste şi caracteristicile lor mai importante sunt prezentate în tabelul 11.3. După structura lanţului molecular, termoplastele pot fi grupate în două categorii: − polimeri la care linia principală a lanţului molecular este formată numai din atomi de carbon, atomii diferiţi sau radicalii ataşându-se prin legături laterale; din această categorie fac parte: poliolefinele (PE, PP), polimerii vinilici (PVC, PS), polimerii acrilici (PAN, PMMA) şi fluoroplastele (PTFE); − polimeri care au în componenţa liniei principale a lanţului şi alţi atomi (de obicei N, O, Si) sau cicluri benzenice; din această categorie fac parte poliesterii (PET, PBT), poliamidele (PA), policarbonaţii (PC), acetalii (POM) etc.
251

Tabelul 11.3. Principalele caracteristici ale unor materiale termoplaste Denumirea materialului Polietilenă de joasă densitate Polietilenă de mare densitate Polipropilenă Polistiren Policlorură de vinil rigid Policlorură de vinil plastifiat Polimetacrilat de metil (plexiglas) Policarbonat Poliamida 66 (Nylon 66) Polioximetilena (acetal) Polietilen teraftalat (răşină poliesterică) Politetrafluor etilena (teflon) Poliacrilonitril (răşină acrilică) Acrilonitril/butadien /stiren Acetat de celuloză (celuloid) Simbol PE−LD PE−HD PP PS ρ, kg/m3 910…940 950…965 900…910 E, N/mm2 120…500 420…1400 500…1900 R m, N/mm2 5…16 Ar, % 200…600 Tv, o C −75 −75 −10 85…100 Tc, o C 115 130 170 Observaţii cristalinizată 40…55 % elastic, rezistentă cristalinizată. 60…80 % elastic rezistentă cristalinizată. 60…70 % mai rigidă decât PE amorf; dur şi fragil amorf; rigid, sensibil la zgârieturi compus vinilic amorf; flexibil, elastic amorf; rigid dur şi rezistent la zgârieturi amorf; rigid şi rezistent la şoc cristalinizată < 60 %; dură, rezistentă şi rigidă cristalinizată < 75 %; rigidă, elastică, rezistentă amorfă sau cristalinizată 30…40%; stabil dimensional cristalinizat < 70 %; coeficient de frecare redus compus acrilic; se trage uşor în fibre amestec de butadien-stiren (elastomer) şi stiren-acrilonitril (termoplast) modificaţie chimică a celulozei (polimer natural)

20…40 700…1300 30…50 200…1000 5…75 10…50 200…500 4…10 80…120 40…60 35…75

1040…1100 2800…3500 20…50

PVC dur 1360...1400 1500…3500 40…60 PVC−P 1150...1250 moale PC PA 66 POM PET PTFE PAN ABS CA − 10…30

125 175… 75…105 212 −40 150 225 230 250 170 255 330 320 − −

PMMA 1180…1220 2700…3500 60…80 1150...1250 2350...2450 1120...1180 900…2800 50…70 50…80

90…105 150 55 −50 73

1370...1430 3000…3500 60…70

1320…1390 2000…2500 40…60 100…2300 2100…2250 350…800 20…40

250…500 85...125 3…5 10…140 5…100 107 125 120

1100...1200 3500…4000 50…60 1040…1700 900…2800 1250...1350 800…2400 20…60 25…50

11. PC) se comportă vâscoelastic imediat deasupra lui Tv. Fig. Principalele dezavantaje sunt legate de temperaturile relativ scăzute până la care pot fi utilizate (v. de asemenea. vâscozitatea scade pe măsură ce creşte temperatura atingând la un moment dat valorile corespunzătoare lichidelor. Domeniile de stare ale unor materiale termoplaste Termoplastele se utilizează ca materiale structurale în tehnică datorită caracteristicilor mecanice de rezistenţă relativ bune şi caracteristicilor de tenacitate care în unele cazuri sunt foarte bune. ceea ce face ca piesele realizate să fie rezistente la şocuri. în funcţie de temperatură. termoplastele cu cristalinitate parţială (PE.3) Excepţie 253 .Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Comportarea termoplastelor deasupra temperaturii Tv depinde de starea structurală a acestora. fig. peste această temperatură masa cristalină trece în stare amorfă şi materialul curge plastic (stare vâscoasă). tabelul 11. Proprietatea lor de a putea suferi reîncălziri în domeniul de curgere de un număr nelimitat de ori în vederea prelucrării contribuie.20. termoplastele amorfe ( PVC. PS. 11. În figura 11.20 se prezintă simplificat domeniile de stare. ale unor termoplaste. PP.6). PA) au proprietăţi de rezistenţă – elasticitate care le permit menţinerea formei până la temperatura Tc (v. iar la o încălzire mai mare curg plastic. la extinderea utilizării lor.

aldehidice Melamine (MF) − răşini melamin-formaldehidice Răşini poliesterice nesaturate (UP) ρ. A. utilizate ca materialele de acoperire * dure şi fragile până la elastice în 40…90 6. cu catene ramificate. astfel că după prelucrare materialul capătă proprietăţi de rezistenţă şi duritate ce se menţin la o reîncălzire ulterioară până la temperatura de descompunere. culoare închisă. adezivi.4.13). adezivi. lagăre.% kN/mm2 r Caracterizare 1550 1700 1250 Răşini epoxidice (EP) 1200 * dure. higroscopice şi nerezistente la apă 35…55 5.2…7. kg/m3 1250 R m.75 laminare.2…8. fragile. angrenaje. fragile. utilizate ca răşini de presare * dure şi fragile până la elastice. care. utilizate ca răşini pentru presare şi 35…70 7…10 0.0 1. în timpul fabricării obiectelor se produce reticularea spaţială prin intermediul legăturilor principale ale lanţurilor moleculare prin activare termică sau prin activare chimică (introducerea unui agent de întărire).4. 11. Principalele tipuri de materiale polimerizate termorigide şi câteva caracteristici ale lor sunt prezentate în tabelul 11. se prelucrează prin metodele metalurgiei pulberilor (v. rezistente la şoc. deoarece proprietăţile lor de curgere sunt slabe. utilizate pentru piese presate sau turnate. au stabilitate pe un interval mare de temperaturi (v.5…7. materiale electroizolante etc. tabelul 11. utilizate ca răşini de turnare. datorită structurii lanţului (atomii de H din lanţul polietilenei sunt înlocuiţi de atomi de F).5. stabile 50…70 6. ca matrice pentru materiale compozite * dure. Materialele termorigide Proprietăţile caracteristice maselor plastice termorigide (numite şi duroplaste) sunt date de structura reticulară a polimerului de bază care intră în compoziţia lor. Principalele caracteristici ale unor polimeri termorigizi Polimerul Fenoplaste ( PF) − răşini fenol − formaldehidice (bachelitice) Aminoplaste (UF) răşini ureo. Tabelul 11. piese cu solicitări moderate şi supuse la şocuri.25 fierbinte.3. culoare deschisă. Termoplastele se utilizează în tehnică pentru conducte.3). * proprietăţi asemănătoare cu ale UF. dar mai puţin sensibile la 35…65 6…7 − zgâriere. cap. matrice pentru compozite 254 . forme de turnare etc.5 − dimensional. N/mm2 E.3 3 funcţie de gradul de reticulare. Starea iniţială a acestor polimeri obţinuţi prin policondensare este de polimerizare incompletă.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fac fluoroplastele (teflonul).

ceea ce are ca efect scăderea elasticităţii şi fragilizarea materialului. gradul de reticulare şi implicit caracteristicile de rezistenţă şi elasticitate sunt dependente de cantitatea de sulf. În figura 11.4. peroxizi sau amine). caz în care se folosesc răşini fluide (lichid vâscos) obţinute prin policondensarea ureei cu formaldehidă şi alcool furfurulic (răşini furanice). încolăcite şi slab reticulate aşa cum a fost arătat anterior (v. pulberea de silice (SiO2). iar dacă se introduce 45 % sulf. 11. gama întrebuinţărilor fiind mult mai extinsă. în timpul proceselor tehnologice de fabricare a produselor.4 sunt indicate numai câteva utilizări specifice ale unor răşini termorigide.4.8). a căror întărire se realizează prin adăugarea unui agent de reticulare . împreună cu alţi aditivi. Elasticitatea lor asemănătoare cauciucului natural (poliizopren) a făcut ca denumirea de “cauciuc” să devină generică şi să fie alăturată denumirii elastomerului de bază (de exemplu. ceea ce provoacă desfacerea a cca 10…30 % din legăturile duble şi legarea lanţurilor prin punţi de sulf. reticularea este completă.). Materialele elastomerice (cauciucurile) Sunt substanţe macromoleculare a căror capacitate de deformare elastică se bazează pe structura constituită din lanţuri moleculare lungi. răşinile destinate acestui scop pot fi cu întărire la cald (răşini aminoplaste termoreactive) şi răşini cu întărire la rece. fapt ce se datorează în special caracteristicilor de rezistenţă mecanică ale acestor materiale.21 se prezintă reacţia de vulcanizare cu sulf a cauciucului natural. pentru cauciucurile uzuale se adaugă 4…5 % sulf. deoarece oxigenul şi ozonul acţionează în timp la fel ca agenţi de reticulare. În tabelul 11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor În tabelul 11. cauciuc acrilic. Aditivii cei mai importanţi introduşi împreună cu materialele de umplere în cazul elastomerilor sunt antioxidanţii.5. ce constă din ruperea unor legături duble din linia principală a lanţului şi realizarea unor legături între lanţurile macromoleculare prin punţi constituite din atomi sau grupuri de atomi ai agenţilor de reticulare (în mod uzual sulf. introduşi în masa elastomerului. Reticularea slabă a elastomerilor (aşa numita vulcanizare) este un proces activat termic (ti = 120…150 oC). Proprietatea de termorigiditate este esenţială în utilizarea răşinilor din această categorie ca lianţi pentru amestecurile de formare din care se realizează formele pentru turnarea pieselor din materiale metalice. obţinându-se un material dur şi fragil cunoscut sub numele comercial de ebonită.5 se prezintă elastomerii utilizati mai frecvent şi câteva din caracteristicile acestora. talcul şi praful de cretă etc.scap. 11. Materialele de umplere (negrul de fum.1 şi fig. cauciuc nitrilic. cauciuc butilic etc. 255 .) au rolul de a îmbunătăţi rezistenţa mecanică şi de a ieftini produsele. 11.

256 . Caracteristicile principale ale unor elastomeri Elastomerul Cauciuc natural (NR) Butadien – stiren (SBR) Cauciuc butilic (IIR) Cauciuc nitrilic (NBR) Cloropren (CR) Polietilenă clorosulfonată (CSM) Elastomeri polifluorurati (FPM) Cauciuc poliuretanic (EU) Cauciuc siliconic (Q) Grupa R m.22 b) sau reticulaţi (v. 11. din care rezultă că particularităţi deosebite din punct de vedere al temperaturilor de serviciu prezintă siliconii.5. fig.22 c). oC tmin. 11. − grupa Q cuprinde cauciucurile siliconice. numite generic polisiloxani. fig. i t max − temperatura maximă de serviciu la expunere inermitentă. % 100…600 100…500 100…800 100…400 100…500 100…500 100…200 100…800 100…400 Temperaturi de exploatare c i t max . − grupa M cuprinde polimerii cu lanţ saturat. Acestea sunt materiale polimerice la care linia principală a lanţului molecular este lanţul siloxanic. Schema procesului de vulcanizare a cauciucului natural cu sulf Tabelul 11.5. N/mm2 4…25 4…25 4…15 4…18 4…20 4…12 7…15 15…30 3…10 Ar. valenţele libere ale lanţului siloxanic pot fi completate cu radicali organici.21.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. oC t max . obţinându-se diferite tipuri de materiale polimerice. − grupa U cuprinde poliuretanii. 11.22 a. Exemple de elastomeri din fiecare grupă sunt date în tabelul 11. oC −30…−60 −20…−50 −10…−40 −10…−50 −20…−50 −20…−40 −20…−40 0…−20 −50…−80 R 60 70 80 70 70 80 175 60 200 100 100 140 130 130 150 250 80 275 M U Q c t max − temperatura maximă de serviciu la expunere continuă. După tipul lanţului macromolecular elastomerii se împart în patru grupe: − grupa R cuprinde polimerii cu lanţ nesaturat ale căror proprietăţi se modifică prin reticulare. a cărui structură este prezentată în figura 11. care pot fi liniari (v.

239 copolimer. 235 formare epruvete. 250 alungire la limita de curgere. c − polisiloxan reticulat Materialele pe bază de siliconi fac parte din categoria materialelor plastice de înaltă performanţă (v. 230 material de umplutură. de gradul de polimerizare şi de gradul de reticulare. 235. 233 disproporţionare. 237 fenoplaste. 249 curbe izometrice. fiind utilizate în industria aerospaţială.19). grefat. deoarece îmbină proprietăţile de elasticitate ale materialelor organice cu stabilitatea termică şi chimică a materialelor anorganice (de exemplu. lacuri sau uleiuri siliconice. geluri. 233 statistic. pentru durate scurte. nu dezvoltă gaze toxice prin ardere şi aderă la suprafeţele metalice. 246 elastomeri. 11. 233 constantă de relaxare. 233 lanţ molecular (catenă). 229 lanţ siloxanic. 254 antioxidant. 249 curbă termo-mecanică.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Fig. În funcţie de tipul radicalilor ataşaţi lanţului siloxanic. 233 izotactic. bloc. 234 curba modulului de fluaj. nehigroscopice. fig. 241 configuraţie. 236 curbe izocronice. b – polisiloxan cu molecule liniare. 247 duritate Shore. pot fi utilizate şi la temperaturi de 800 oC). 249 257 dendrimer. 255 . 250 atactic. 234 grad de polimerizare. 233 atmosferă standard. 256 masă moleculară. 250 antistatic. elastomeri (cauciuc siliconic). 241 condiţionarea epruvetelor. 250 material elastomeric (cauciuc). 235 cristalite. din acelaşi motiv îşi menţin proprietăţile de elasticitate într-un interval mare de temperaturi. 230 homopolimer. la realizarea echipamentelor pentru zonele arctice etc. 11. 231 grad de cristalinitate. 231 duritate Barcol.22. Structura chimică a siliconilor: a – lanţul siloxanic. 254 fibrilă. sunt neinflamabile. 242 funcţionalitate. Cuvinte cheie agent de reticulare. 245 aminoplaste. siliconii se pot prezenta sub formă de materiale rigide. 233 conformaţie.

Elements of Materials Science and Engineering. Terminologie şi metode de analiză şi încercări. 256 sindiotactic. 1999 3. * * * Hütte. Constantinescu D. New Jersey.a. 254 răşini poliesterice. s. Bucureşti. Bucuresti. 1988 6. 254 reacţie în lanţ. OIDCM. Massachusetts. Smith Ch. Printice Hall. 250 poliadiţie. 229 plastifiant.. 232 relaxarea tensiunilor. 229 polimer. şi Ciocea N.. Timişoara 1999 4. 230 polidispersitate. Studiul si ingineria materialelor. 237 tranziţie sticloasă (vitroasă). The Science of Engineering Materials. 232 policondensare.. 231 răşini epoxidice. Editura Tehnică. New York. Techinques de l’Ingenieur. 247 rezistenţă Dynstat la şoc. 255 Bibliografie 1. Macmillan Publishing Company. Essais mecaniques des plastiques. 235 silicon. Introduction to Materials Science for Engineers. 1985 9. partea a doua. Materiale plastice. 254 monomer. OIDCM. Sixt Edition. * * * Culegere de standarde române comentate CSCM – Mp4. Editura Sudura. Stiinţa materialelor în construcţia de maşini. 233 steroizomer. Materiale plastice. 239 vulcanizare. 1989 8. Editura Didactică şi Pedagogică. Vasilescu D. 241 rezilienţa. 234 temperatură de curgere. Van Vlack L. Addison-Wesley Reading. Tillmann W. Fundamente. 248 rezistenţă Izod la şoc. * * * Culegere de standarde române comentate CSCM – Mp5. 1998 258 . IPG Ploiesti. Zecheru Gh. 232 polidispersie. O. Mitelea I.S. 1995 5. Tehnologia materialelor. 1995 10. Lugsheider E. 248 segment de lanţ molecular. Krawczak P. 232 reacţie în trepte. Materiale termoplastice şi materiale termorigide. Stiinţa materialelor. 231 polietilenă. Manualul inginerului. 233 structură amorfă. H. Bucuresti. Bucureşti. 236 vâscoelasticitate.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR melamine.. 1998 11. Paris. 1986 7. Inc. 233 sferulită. Bucureşti.. 237 termorigide (duroplaste). Shackelford J. AM 3510. 236 termoplaste. 235 polimerizare.. Saban R. 1983 2. Editura Didactică şi Pedagogică. 229 polimer reticulat.

5.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Teste de autoevaluare T.11. Care dintre afirmaţiile următoare despre reacţia de polimerizare sunt advărate: a) este o reacţie în trepete care necesită activare energetică la fiecare secvenţă. d) creşterea lanţului macromolecular se realizează prin formarea de noi legături în urma reacţiilor de condensare (reacţie în trepte)? T. d) în timpul procesului de creştere a catenelor ambele capete ale lanţului sunt libere? T. c) prin răcirea bruscă a amestecului de reacţie.6. b) sunt compuşi chimici (în marea majoritate a cazurilor organici) cu molecule de dimensiuni mari. d) numărul de unităţi structurale din lanţul macromolecular reprezintă gradul de polimerizare? T. b) sunt rezultatul unirii în lanţul macromolecular a unor monomeri diferiţi. d) polimerii care se formează prin poliadiţie au de obicei în lanţurile principale şi alţi atomi decât carbonul? T11. d) prin transferul de la un lanţ la altul a unui unui atom de H care reface legătura dublă C = C a monomerului? T.1.11. Prin ce se caracterizează reacţia de poliadiţie: a) este procesul prin care două molecule organice identice reacţionează pentru formarea unei molecule complexe. Prin ce se caracterizează reacţia de policondensare: a) este procesul prin care două molecule organice diferite reacţionează pentru formarea unei molecule complexe. b) prin unirea capetelor libere a două catene. Care dintre următoarele afirmaţii despre polimeri sunt adevărate: a) sunt substanţe organice micromoleculare care conţin mai multe componente.11. copolimeri grefaţi şi copolimeri bloc.4.11. c) prin polimerizare se obţin substanţe a căror compoziţie chimică diferă de a monomerilor din care provin. b) este o reacţie în lanţ ce se iniţiază în prezenţa unei substanţe introduse special în acest scop.2. c) polimerii obţinuţi prin policondensare au compoziţie chimică diferită de a monomerilor din care provin. Cum se realizează întreruperea reacţiei de polimerizare: a) prin introducerea unui radical care reacţionează cu monomerii liberi şi consumă energia necesară continuării reacţiei de polimerizare. b) este procesul prin care două molecule organice identice reacţionează pentru formarea unei molecule complexe. c)după dispunerea monomerilor pot fi copolimeri statistici. c) numărul de monomeri din lanţul macromolecular reprezintă gradul de polidispersie moleculară. d) după 259 . c) este o reacţie în trepte care decurge fără eliminarea unei substanţe cu molecula mică.3.11. Care dintre afirmaţiile următoare despre copolimeri sunt adevărate: a) sunt rezultatul unirii unor monomeri de acelaşi tip. b) este o reacţie în lanţ la fel ca polimerizarea.

11.10. Cum se comportă elastomerii la încălzire: a) odată cu creşterea temperaturii deformarea elastică se produce la solicitări mai mici.9. copolimeri atactici sau copolimeri isotactici? T. polimeri statistici şi polimeri grefaţi. d) se durifică pe măsură ce creşte temperatura prin creşterea gradului de reticulare? T. c) îşi menţin proprietăţile înalt elastice până aproape de descompunere. Care sunt tipurile de polimeri după modul de dispunere a grupelor laterale faţă de lanţul principal: a) polimeri isotactici. c) la gradul de ramificare a catenelor.13. polimeri atactici şi polimeri sindiotactici. d) la numărul şi radicalilor liberi din unitatea structurală? T.11. b) la forma pe care o capătă lanţurile macromoleculare. Care dintre afirmaţiile următoare despre termorigide sunt adevărate: a) sunt substanţe macromoleculare cu structura ramificată.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR dispunerea monomerilor pot fi: steroizomeri. c) se utilizează numai în stare vitroasă.7.11. d) pot fi încălzite în vederea prelucrării de un număr nelimitat de ori ? T. d) la zonele cu structură complexă ce ce rezultă prin prin unirea mai multor fibrile în jurul unui nucleu? T. b) polimeri isotactici.11. La ce se referă noţiunea de configuraţie în cazul structurii polimerilor: a) la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular dată de legăturile chimice. b) sunt substanţe macromoleculare cu grad mare de reticulare. b) pot fi încălzite în vederea prelucrării o singură dată. c) la forma cristalitelor rezultate prin presare.11.11. c)desfăşurarea şi decuplarea 260 . polimeri reticulaţi şi polimeri cristalini? T. c) polimeri liniari. c) se prelucrează într-o stare de polimerizare incompletă. La ce se referă noţiunea de sferulită în cazul structurii polimerilor: a) la formaţiunile structurale constituite prin încolăcirea unui lanţ molecular. catenelor. b) ruperea legăturilor intermoleculare.11. b) la ordonarea pe anumite zone prin alinierea unor segmente de lanţ.14. complet amorfă sau parţial cristalină.12.11. Care dintre mecanismele prin care se produce deformarea polimerilor sunt caracteristice termoplastelor şi elastomerilor: a) îndreptarea.8. b) la forma moleculelor monomerilor din componenţa catenelor. la o reîncălzire ulterioară nu se mai atinge starea vâscoasă? T. Care dintre afirmaţiile următoare despre termoplaste sunt adevărate: a) sunt substanţe macromoleculare cu structura liniară sau ramificată. La ce se referă noţiunea de conformaţie în cazul structurii polimerilor: a) la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular. d) la distribuţia monomerilor diferiţi în cadrul lanţului macromolecular? T.11. b) are loc înmuierea prin reducerea pronunţată a vâscozităţii. c) la poziţia relativă a doi monomeri vecini realizată prin rotirea în jurul legăturii simple dintre atomii de carbon.

În ce condiţii are loc relaxarea tensiunilor în cazul polimerilor: a) în cazul solicitărilor la care deformaţiile şi temperatura se menţin constante.11.20. b) se măsoară diametrul urmei lăsate de penetrator pe suprafaţa probei şi se calculează duritatea ca raport dintre forţa de apăsare şi aria urmei.11. d) ruperea legăturilor intermoleculare? T.11. c) la temperaturi t < ta.18.11. d) alunecarea relativă a catenelor? T. b) reprezintă capacitatea polimerilor de a căpăta deformaţii elastice variabile în timp sub acţiunea solicitărilor constante. b) la temperaturi T > Tc. d) la polimerii cu structură complet amorfă? T. La care tip de polimeri se înregistrează variaţia cea mai mare a modulului de elasticitate E cu temperatura: a) la polimerii cu grad mare de cristalinitate. Care dintre mecanismele prin care se produce deformarea polimerilor sunt caracteristice termorigidelor: a) alunecarea relativă a catenelor. b) modificarea distanţelor dintre monomeri. c) la menţinerea epruvetelor într-o atmosferă standard o durată suficientă pentru atingerea echilibrului termic şi higrometric? T. La ce se referă noţiunea de condiţionare a epruvetelor pentru încercări mecanice: a) la prelucrarea mecanică în condiţii care să asigure o anumită precizie şi rugozitate a suprafeţelor.22. b) alungirea procentuală la curgere Ac.17.11. c) la polimerii nereticulaţi. Care dintre afirmaţiile următoare despre metoda Shore de determinare a durităţii polimerilor sunt adevărate: a) metoda se bazează pe utilizarea unui penetrator tronconic sau conic ce este apăsat de un resort calibrat pe suprafaţa probei. Care sunt caracteristicile mecanice determinate prin încercarea la tracţiune ce prezintă importanţă pentru proiectarea pieselor din materiale polimerice: a) rezistenţa la tracţiune Rm. c) în cazul menţinerii constante a temperaturii şi a forţelor exterioare.11. În ce domeniu de temperaturi variază puternic modulul de elasticitate E: a) la temperaturi T < Tv.18. d) la temperaturi Tv < T >Tc? T. Care dintre afirmaţiile următoare despre vâscoelasticitate sunt adevărate: a) este capacitatea polimerilor de a-şi menţine deformaţia elastică la reducerea vâscozităţii.11. c) materialul cu comportare vâscoelastică se deformează la solicitare constantă până la atingerea unei stări staţionare. b) în cazul solicitărilor la temperatură variabilă. d) materialul cu comportare vâscoelastică se deformează la solicitare constantă până la rupere? T.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor catenelor. c) decuplarea catenelor. b) la polimerii puternic reticulaţi.21.16. d) limita de curgere aparentă Re? T. d) în cazul creşterii temperaturii şi menţinerii constante a forţelor exterioare? T. b) la realizarea epruvetelor prin presare în condiţii standardizate. c) alungirea procentuală la rupere Ar. c) se măsoară adâncimea de pătrundere iar scala de duritate Shore are 100 261 .19.15.

PET. PET. b) PE−HD.11. a) se utilizează aceeaşi schemă de solicitare ca la încercarea Charpy. PC. Care dintre afirmaţiile următoare despre încercările la fluaj ale polimerilor sunt adevărate: a) încercările sunt mai frecvente în cazul polimerilor decât în cazul materialelor metalice. c) caracteristica mecanică determinată este rezistenţa Izod la şoc. Care dintre afirmaţiile următoare despre metoda Izod de încercare la încovoiere prin şoc sunt adevărate. NBR. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termoplastelor: a) polietilena. b)fenoplastele. c) încercările se efectuează prin solicitarea la tracţiune sau la încovoiere. Q.30. d) duritatea Shore este o mărime convenţională ce poate fi utilizată numai ca un criteriu de recepţie a materialelor? T. NR. PET. PP. d) PTFE. b) UP. IIR. ABS. PTFE. CSM. epruvetele fiind diferite. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termorigidelor: a) fenoplastele. În care dintre enumerările următoare materialele elastomerice sunt în ordinea crescătoare a temperaturii maxime de serviciu la expunere continuă: a) CR. PTFE. d) siliconii? T. IIR. valoarea 0 corespunâznd pătrunderii totale a penetratorului. UP. d) UP. CSM.11.11. b)poliuretanii liniari. ABS.? T. d) UP. c) PE-LD. MF. d) caracteristica mecanică determinată este rezistenţa Izod la şoc.23. PET. ABS. UF. PE-LD. PP. MF? T. PA66. d) siliconii? T. b) constă din ruperea unei epruvete cu crestătură încastrată la unul din capete printr-o lovitură cu un ciocan pendul aplicată la capătul liber fie pe faţa cu crestătură fie pe faţa opusă crestăturii.11. MF. PC. ABS.11.11. PF. c) PE−HD. MF.25. b) NR. În care dintre enumerările următoare polimerii sunt în ordinea crescătoare a modulului de elasticitate (valoarea medie a intervalului de variaţie): a) PE-LD.EP.31. FPM. PET. PVC−P. PTFE.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR de unităţi. PMMA.24. PET. PE-LD. În care dintre enumerările următoare materialele plastice termorigide sunt în ordinea descrescătoare a rezistenţei la rupere Rm: a) UF. PVC−P.11. d) încercările se efectuează de cele mai multe ori în condiţii de atmosferă standard normală 23/50? T. UF. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termoplastelor: a) răşinile acrilice. PP. PET. PAN. c) EU. b) încercările se efectuează numai prin solicitarea la tracţiune la temperaturi ridicate. EP. FPM. EP.27. CR. ABS . d) EU.26.29. PP? T. c) aminoplastele. PC. d) polistirenul? T. CR. UP. UF. b) poliamidele. PAN. c)policarbonaţii. definită la fel ca rezilienţa în cazul metodei Charpy şi exprimată în J/m2? T. Q? 262 . PP. c) răşinile alchidice. c) POM.28. b) PP. În care dintre enumerările următoare materialele termoplaste sunt în ordinea crescătoare temperaturii de vitrifiere: a) PE−HD. PAN.11. MF. PAN. definită ca fiind energia absorbită prin ruperea epruvetei şi exprimată în J.11. PVC−P. ABS.

Mm = ≅ 25208 g/mol şi M n = 12020 ⋅ 10 4 263 303 ⋅ 1010 12020 ⋅ 10 4 ≅ 23205 g/mol.06 g/mol .1.1).825·1010 1600 15000 240·105 36·1010 (10000 .75·1010 150 45000 675·104 30.2 Intervalul maselor moleculare. 10000] 330 5000 495·104 0. rezultă: = 5180 . cap. Aplicând relaţiile (11.2) şi (11.375·1010 (40000 .6.1 (v. Datele iniţiale şi rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A. 28. 40000] 700 35000 245·105 85.2) şi (11. g/mol Ni M i N i M i2 (0 . 50000] Rezolvare Pentru calculul celor două mărimi prin care se poate caracteriza masa moleculară medie a polimerului se utilizează relaţiile (11. g/mol Numărul de lanţuri Ni Masa moleculară medie pe interval Mi.6.11. utilizând aceste date.6 Cu valorile astfel determinate. Să se calculeze gradul de polimerizare a unui lot de polietilenă de mare densitate PE−HD pentru care s-a determinat experimental o masă moleculară medie de 90000 g/mol Rezolvare Gradul de polimerizare n se determină cu relaţia (11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Aplicaţii A.1).06 A. 20000] (20000 .01 = 28.1): M C 2 H 4 = 2·12. ∑ N i M i = 12020 ⋅ 10 4 . Determinările experimentale de masă moleculară asupra unei probe de polimer au condus la datele prezentate în coloanele 1 şi 2 ale tabelului 11.01 + 4·1.3).11. 5180 .3) rezultă : ∑ Ni ∑ N i M i2 ≅ 303 ⋅ 1010 . produsele NiMi şi N i M i2 şi se completează coloanele corespunzătoare din tabelul 11. 30000] 2400 25000 600·105 150·1010 (30000 . se calculează mai întâi masa moleculară medie Mi pentru fiecare interval. se obţine: 90000 ≅ 3207 . să se calculeze masa moleculară medie în funcţie de fracţia masică ( M m ) şi masa moleculară medie în funcţie de fracţia numerică ( M n ). calculând mai întâi masa monomerului etilenă (C2H4) cu datele din tabelul 1. aplicând relaţia (10.2. n= Tabelul 11.11.

10−24 J/K.81. după care capetele benzii se fixează. A. pentru datele din enunţ. ţinând seama de datele din τ enunţul aplicaţiei. Rezolvare a) Aplicând relaţia (11.11.5 N/mm2. înlocuind datele din enunţ se obţine σ ln 0 σ1 42 τ rt = = 60. Banda se menţine în această stare la ta o durată τ0 = 2 zile.6 zile.5 N/mm2.6 . a) Să se determine valorile constantei de relaxare a tensiunilor la t1 = 20 oC. O bandă de cauciuc cu (secţiunea dreptunghiulară) este supusă la tracţiune. astfel încât în bandă se generează tensiuni normale de întindere σ0 = 11 N/mm2. Ea – energia de activare a procesului de relaxare.11.6 − ≅ 2. rezultă: 264 − Ea k BT τ −τ − 1 0 τ rt 90 − 42 60. acelaşi rezultat putând fi obţinut şi astfel: σ = σ 1e = 5.3.5e ≅ 2. b) Să se determine nivelul tensiunilor din bară. Relaţia dintre viteza de relaxare a tensiunilor din materialele polimerice şi temperatură este de tip Arrhenius: T . ca la rezolvarea aplicaţiei A. Rezolvare Constanta de relaxare a tensiunilor pentru banda de cauciuc se poate determina cu ajutorul relaţiei (11. După menţinerea benzii în poziţie întinsă o durată τ1 = 90 zile. iar T – temperatura materialului (în K).5 tensiunile se relaxează la nivelul σ = σ 0 e τ − 1 τ rt = 11e − 90 60. 11 ln 5. kB = 13.6). după menţinerea barei o durată τ1 = 60 zile la t1=20 oC sau o durată τ2 = 50 zile la t2 = 25 oC. sub forma: τ rt = 0 . ştiind că în aceasta s-a generat o tensiune de întindere σ0 = 12 N/mm2. dependentă de tipul materialului. după acest timp tensiunile din bandă atingând nivelul σ1 = 5.6).11.4. Să se determine constanta de relaxare a tensiunilor pentru această bandă şi intensitatea tensiunilor din banda de cauciuc după menţinerea în poziţia întinsă o durată τ1 = 90 zile.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A.11 ) v rσ = v rσ o e în care vrσ 0 este o valoare de referinţă a vitezei de relaxare. care s-a relaxat la nivelul σ1 = 6 N/mm2. prelucrată. (11.5 N/mm2. la t2 = 25 oC şi la t3 = 30 oC pentru o bandă de cauciuc.3. după menţinerea ei (în stare întinsă) o durată τ3 = 40 zile la t3 = 30 oC.

Viteza de relaxare a tensiunilor este invers proporţională cu durata menţinerii materialului la o temepratură T şi.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor τ1 τ 60 50 T T T = = 86. relaţia (11.6 zile k B T3 b) Tensiunile din banda de cauciuc menţinută o durată τ3 = 40 zile la o t3 = 30 C (T3 = 303 K) vor fi: T τ rt3 4 .1 − 293 298 =e 298 ln 72 . se pot scrie 1 1 T T T relaţiile: vrσ = C .11) devine: E T τ rt = τ 0 e a . se obţine sistemul de ecuaţii (cu necunoscutele τ0 şi Ea): τ 1 E a = k B T1 ln rt τ0 τ 2 E a = k B T2 ln rt .12) k BT Considerând datele din enunţul aplicaţiei. acest sistem are soluţia: Ea = 1 1 − T1 T2 T T T kB ln T τ rt1 τ T2 rt = 13.1 zile.00156e 13.4 N/mm2. corespunzătoare relaxării tensiunilor la temperaturile t1 = 20 oC şi t2 = 25 oC.3 ⋅ 10 − 20 J. 6 5 T2 ln τ rt2 − T1 ln τ rt2 T τ0 = e T2 − T1 = 0. τ rt1 şi τ rt2 fiind σ 12 σ 12 ln 0 ln ln 0 ln 6 6 σ1 σ1 o constantele de relaxare a tensiunilor la t1 = 20 C (T1 = 293 K) şi t2 = 25 oC (T2 = 298 K).6 zile.1− 293 ln 86 . C şi τ0 fiind constante. şi 1 1 72.8⋅10 ⋅303 = 45. 265 .00156 zile Constanta de relaxare a tensiunilor la t3 = 30 oC (T3 = 303 K) are valoarea: E − 24 = τ 0 e a = 0.8 ⋅ 10 −24 86. v rσ = C . ca urmare. În aceste circumstanţe. 3⋅10 −20 σ 3 = σ 0e τ − 3 T τ rt3 = 12e − 40 49. τ rt2 = 2 = = 72.2 ln = 4. iar τ rt constanta de T 0 τ0 τ rt τ rt1 = T relaxare la temperatura T.7 ≅ 5. τ0 pentru aplicaţia considerată. (11.

11. Cristalele moleculare de polietilenă (polietilena cu gradul de cristalinitate 100%) au densitatea ρ100 = 1010 kg/m3. rezultă: ρ − ρ0 (11. polietilena comercială de joasă densitate PE−LD are densitatea ρPE-LD = 920 kg/m3. Să se estimeze gradele de cristalinitate ale PE-LD şi PE-HD. densitatea polietilenei necristalizate este ρ0 = 900 kg/m3.13) X = 100 X ρ100 − ρ 0 Aplicând această relaţie se obţine pentru cazurile considerate în enunţul aplicaţiei: 920 − 900 960 − 900 X PE −LD = 100 = 18% şi X PE −HD = 100 ≅ 55% 1010 − 900 1010 − 900 266 .5. polietilena comercială de înaltă densitate PE−HD are densitatea ρPE-HD = 960 kg/m3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A. Rezolvare Considerând că densitatea polietilenei creşte liniar cu gradul de cristalinitate X.

Mo etc. În funcţie de caracteristicile structurale. lemn.) înglobată. TaC etc. având structura alcătuită din particule fine de carburi metalice (WC. într-o matrice metalică (Fe. în concentraţii volumice de până la 95 %. răşină epoxidică etc. răşină 267 . ZrO2 etc. Introducere Materialele compozite reprezintă o clasă modernă de materiale cu structura eterogenă. carton. bile de sticlă. cermeturile. B. Te etc. poliamidă. materiale textile etc. politetrafluoroetilenă etc.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Capitolul 12 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR COMPOZITE 12. care sunt puternic legate între ele şi conlucrează eficient pentru a conferi ansamblului structural caracteristici superioare celor proprii componentelor solitare.).) înglobate.) sau termoplast (polimetacrilat de metil.1. Co. materialele dure. având structura alcătuită dintr-o fază oxidică − ceramică (Al2O3. Materialele compozite stratificate au structura alcătuită dintr-un material suport dispus în straturi solidarizate cu un material de legătură (liant). într-o matrice metalică (Co. În această categorie sunt incluse: betonul. polipropilenă. pulberi metalice etc. având structura alcătuită din starturi multiple de material organic (hârtie. Ni. acid salicilic fin dispersat. Ni. TiC. având structura alcătuită dintr-un material macromolecular de bază − duroplast (răşină fenolică. în concentraţii volumice de până la 80 %. Materialele compozite cu granule (agregatele compozite) au structura alcătuită dintr-un material matrice în care sunt înglobate granule (particule) din unul sau mai multe materiale.). În această categorie sunt incluse materialele organice stratificate. Cr. materialele compozite pot fi împărţite în mai multe categorii: A.) şi liant (răşină fenolică. alcătuită din două sau mai multe materiale componente.) – în care sunt înglobate particulele unui material de umplutură (rumeguş de lemn.) şi masele plastice aglomerate.

oxid de Be. C. anorganic (ceramică pe bază de Al2O3. împletituri de fibre sau straturi de fibre din diferite materiale. de tipul răşinilor poliesterice nesaturate sau răşinilor epoxidice).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR melaminformaldehidică.2. Materialele compozite cu fibre au structura alcătuită dintr-un material de bază (matrice) în care sunt înglobate fibre individuale (scurte sau lungi. carbură de siliciu. Ni. de carbon (grafit) sau metalice (W. betonul armat şi. Nylon sau Aramid). Mo. whiskers) cu structură de monocristale perfecte din alumină. Imaginile structurilor câtorva materiale compozite folosite în tehnică sunt prezentate în figura 12. Ta.1. carbură de siliciu. carbură de B.) şi materialele metalice emailate (materialele anorganico − metalice). iar fibrele sunt polimerice (poliamide de tip Kevlar. ceramice (alumină. 12. în prezent fiind folosite frecvent fibrele fine (trihite.). Estimarea caracteristicilor fizico − mecanice ale materialelor compozite Caracteristicile de utilizare ale materialelor compozite sunt determinate esenţial de natura şi intesitatea legăturilor ce se realizează între materialele componente ale structurii acestora. din oţel sau fontă). Cu. c − poliester armat cu fibre de sticlă Cele mai utilizate materiale din această categorie sunt compozitele polimerice armate cu fibre de sticlă. care asigură conlucrarea (cooperarea) acestor 268 . Structurile unor materiale compozite uzuale: a − beton. Cr. răşină ureoaldehidică etc. Pentru majoritatea materialelor din această categorie matricea este un material organic macromolecular (de obicei. b − lemn. ciment sau beton) sau metalice (diverse metale sau aliaje). nitrură de siliciu). lemnul. un material duroplast. Fe etc.1. de sticlă. fier sau grafit. având structura alcătuită din unul sau mai multe straturi de material oxido-silicatic depuse pe un suport metalic (de obicei. Fig. ca material compozit natural. orientate sau neorientate). 12.

care evidenţiază dependenţa dintre comportarea la rupere a unui material compozit de tip poliester armat cu fibre de sticlă şi calitatea legăturilor realizate între matrice şi fibre. când se analizează structura unui material compozit se iau în considerare atât structurile materialelor componente.12. cât şi structurile zonelor de legătură (interfaciale) dintre materialele componente. materialul compozit are structura alcătuită dintr-o matrice în care sunt înglobate fibre dispuse paralel şi este solicitat la tracţiune axială pe o direcţie perpendiculară pe direcţia de dispunere a fibrelor. fapt care se poate deduce cu uşurinţă comparând imaginile microstructurilor prezentate în figura 12.2. un material compozit este bine realizat. B. aşa cum se arată în schema prezentă în figura 12. Ca urmare. care produce deformarea elastică a compozitului şi a materialelor sale componente. trei cazuri distincte: A. Imaginile microscopice ale suprafeţelor de rupere la tracţiune ale unui material compozit de tip poliester armat cu fibre de sticlă: a − cu legături insuficiente între matrice şi fibre. C. A. comportarea sa poate fi descrisă astfel: • deformaţiile (alungirile) specificie (de natură elastică) ale matricei εM.2. materialul este un agregat compozit solicitat la tracţiune monoaxială. b − cu legături puternice între matrice şi fibre Pentru a prezenta modul în care se pot estima caracteristicile fizico − mecanice ale unui material compozit. materialul compozit are structura alcătuită dintr-o matrice în care sunt înglobate fibre dispuse paralel şi este solicitat mecanic la tracţiune axială în lungul fibrelor. se consideră.3. 269 . în funcţie de caracteristicile materialelor componente şi de raportul concentraţiilor acestora în structura compozitului. Dacă un material compozit alcătuit dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) dispuse paralel este solicitat la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor de o forţă Fc. caracteristicile distribuţiei (dispunerii) acestor componente şi raportul concentraţiilor lor (masice sau volumice). dacă structura zonelor de legătură asigură conlucrarea perfectă a materialelor componente ale acestuia.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite componente. Fig.

12. cunoscând valorile modulelor de elasticitate longitudinală ale materialele componente M şi f.5) permite estimarea modulului de elasticitate longitudinală al unui material compozit.4. (12. fibrelor şi compozitului. iar σM. porţiunea din SC ocupată de fibre are aria Sf = SCvf.3. această condiţie (numită condiţia de izodeformaţie) fiind respectată datorită conlucrării componentelor M şi f. • dacă EM. iar porţiunea din SC ocupată de matrice are aria SM = SC(1 − vf) şi se pot scrie relaţiile: (12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fibrelor εf şi compozitului εC pe direcţia de aplicare a forţei Fc sunt egale: (12. Schema conlucrării componentelor M şi f ale unui material compozit supus la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor Relaţia (12. • dacă secţiunea (transversală) portantă a compozitului are aria SC. se poate aplica legea lui Hooke şi rezultă relaţiile: σf σ σ şi ε C = C . Această relaţie este valabilă dacă fracţia 270 . Fig. o parte FM fiind preluată de matrice şi o parte Ff − de fibre: (12. Ef şi EC sunt modulele de elasticitate longitudinală ale matricei.3) Fc = FM + Ff. 12.4) σCSC = σMSM + σfSf ⇒ σC = σM(1 − vf) + σfvf. (12.2) εM = M .5) EC = EM(1 − vf) + Efvf. σf şi σC sunt tensiunile normale (pe direcţia de acţiune a forţei Fc) generate de solicitarea mecanică în matrice. în fibre şi în compozit. ε f = EM Ef EC • forţa Fc se distribuie pe M şi f existente în structura compozitului. iar fracţia volumică a fibrelor în aceasta este vf.1) εM = εf = εC . Schema comportării unui material compozit cu fibre dispuse paralel la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor Fig. determinată de existenţa legăturilor intime dintre ele.

relaţia (12.5 justifică această afirmaţie. Dacă un material compozit alcătuit dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) dispuse paralel este solicitat la tracţiune monoaxială de o forţă Fc normală la fibre.4) şi (12. iar prezenţa fibrelor este echivalentă cu existenţa în material a unor goluri (defecte) care îi diminuează secţiunea portantă.6) este valabilă dacă vf este suficient de mare. rezistenţa la rupere * * corespunde rezistenţei la rupere a matricei RmM ( RmM > RmM.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite volumică a fibrelor în materialul compozit este suficient de mare pentru a fi respectată condiţia de izodeformaţie (12. relaţia (12.5) sunt valabile şi pentru estimarea altor caracteristici fizico − mecanice ale materialelor compozite.6.1). deoarece matricea este plastică şi se deformează înainte de rupere mai mult decât fibrele).7) v fcr = mM Rmf − RmM Relaţiile de forma (12. evidenţiind următoarele aspecte: • dacă materialul este lipsit de fibre (vf = 0). materialul M din afara acestei zone putându-se deforma liber.4. rezistenţa sa la rupere scade pe măsură ce creşte vf. în consecinţă. • efectul durificator al fibrelor se manifestă dacă fracţia volumică a fibrelor depăşeşte valoarea critică vfcr. compozitul trebuie să se caracterizeze printr-o densitate suficient de mare a fibrelor (fracţia volumică a fibrelor trebuie să fie suficient de mare). RmM fiind definită prin tensiunea care produce matricei o deformare specifică egală cu cea la care survine ruperea fibrelor.4) se poate adapta pentru estimarea rezistenţei la rupere a compozitului RmC în funcţie de rezistenţa la rupere a fibrelor Rmf şi de rezistenţa convenţională a matricei RmM: (12. pentru ca orice porţiune din M să aparţină unei zone de acţiune a unei fibre. cum ar fi: coeficientul de difuzie D. deoarece o mare parte din materialul matricei se află în afara zonelor de acţiune ale fibrelor şi se deformează liber. Ca şi relaţia (12. Dacă materialul compozit este alcătuit dintr-o matrice moale şi plastică şi fibre cu rezistenţă mecanică ridicată şi plasticitate scăzută (care se comportă elastic până la rupere). legăturile dintre M şi f asigură respectarea condiţiei de izodeformaţie numai într-o zonă din jurul fiecărei fibre înscrisă într-un cilindru cu diametrul dm (numită zona de acţiune a fibrei). Diagrama prezentată în figura 12. (12. dată de relaţia: R * − RmM . comportarea sa poate fi descrisă astfel: 271 . aşa cum se arată în schema prezentată în figura 12. coeficientul de conductibilitate termică λ sau coeficientul contracţiei transversale (Poisson) µ. Aşa cum sugerează schema din figura 12. care produce deformarea elastică a compozitului şi componentelor sale.6) RmC = RmM(1 – vf) + Rmfvf . • dacă compozitul are vf mică.5). B.

ţinând seama de îndeplinirea 272 .2) şi. Diagrama dependenţei dintre rezistenţa la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor a unui compozit şi mărimea fracţiei volumice a fibrelor • orice element de volum din materialul compozit se deformează elastic pe direcţia tensiunilor σC. iar deformaţiile specifice (pe aceeaşi direcţie) ale celor două materiale LC ∆L ∆LM (M şi f) ce compun elementul de volum sunt: ε M = M = şi LM LC (1 − V f ) Lf LCV f (12. • deoarece deformaţiile produse compozitului de solicitarea mecanică sunt de natură elastică. deoarece lungimea iniţială a elementului de volum a fost LC = LM + Lf. Fig. iar porţiunea ocupată de materialul matricei – LM = LC(1 − vf).5): εM = ∆L f = ∆L f şi relaţia (12. porţiunea ocupată de fibre fiind Lf = LCvf. în fibre σf şi în compozit σC sunt egale: (12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • tensiunile normale (pe direcţia de aplicare a forţei Fc) generate de solicitarea mecanică în matrice σM. această condiţie (numită condiţia de izotensiune) fiind respectată datorită legăturilor intime existente între matrice şi fibrele compozitului.9) ∆LC = ∆LM + ∆Lf. 12.10) εC = εM(1 − vf) + εfvf. alungirea ∆LC produsă pe această direcţie obţinându-se prin sumarea alungirii matricei ∆LM şi alungirii fibrelor ∆Lf: (12.5.9) se transformă într-o relaţie de aceiaşi formă cu (12. rămân valabile relaţiile (12.8) σM = σf = σC.4) şi (12. deformaţia specifică corespunzătoare acestui element este ∆L ε C = C .

11) şi agregatul compozit se 273 . Valoarea exponentului n depinde de caracteristicile materialelor M şi f care alcătuiesc compozitul. relaţia (12.11) EC 1 = EM1 (1 − V f ) + E −1V f . Dacă un material de tip agregat compozit este solicitat la tracţiune monoaxială de o forţă Fc.8). Cercetările întreprinse până în prezent au evidenţiat însă că astfel de materiale au caracteristicile elastice intermediare celor corespunzătoare compozitelor cu fibre (cu aceleaşi materiale M şi f) care îndeplinesc condiţiile de izodeformaţie şi de izotensiune. cum sunt. care produce deformarea elastică a compozitului şi componentelor sale. rezistivitatea electrică ρ (inversul conductibilităţii electrice) se pot utiliza relaţii de tipul (12. C.11) sunt valabile şi pentru estimarea altor caracteristici fizico − mecanice al materialelor compozite pe direcţia normală la fibre. pentru alte caracteristici. ca urmare. aşa cum se arată în schema prezentată în figura 12.10).12) devine (12. 12. cum ar fi coeficientul de difuzie D sau coeficientul de conductibilitate termică λ. Fig. relaţia (12. astfel: • dacă n = −1.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite condiţiei de izotensiune (12. Schema comportării unui agregat compozit la tracţiune monoaxială Relaţiile de forma (12.12) EC = Em (1 − V f ) + E nV f . f exponentul n aparţinând mulţimii n ∈ [−1. de exemplu.11) permite estimarea modulului de elasticitate longitudinală al unui material compozit. Schema comportării la tracţiune monoaxială pe direcţia normală la fibre a unui material compozit cu fibre dispuse paralel Fig.7. 12.10) devine: − − (12. f Pentru condiţiile de solicitare considerate.6. relaţia (12. se poate presupune că modulul de elasticitate lungitudinală al agregatelor compozite este dat de relaţii de forma: n n (12.7. cunoscând valorile moduleleor de elasticitate longitudinală ale materialelor componente M şi f. comportarea sa este dificil de descris.1] \{0}.

12) cu n ∈ (0. iar agregatele compozite cu EM ridicat şi Ef scăzut au comportarea elastică descrisă de (12.12) devine (12. coeficientul contracţiei transversale µ etc. radială (secţiunea făcută cu un plan care conţine axa trunchiului) şi tangenţială (secţiunea făcută cu un plan paralel cu axa trunchiului şi normal unei raze a acestuia) obţinute. coeficientul de conductibilitate termică λ.12) sunt valabile nu numai pentru estimarea caracteristicilor elastice ale agregatelor compozite. din cauciuc) în care sunt înglobate particule sferice cu Ef foarte ridicat (de exemplu.1). aspectul secţiunilor transversală (secţiunea făcută cu un plan perpendicular pe axa longitudinală a trunchiului). brăzdat sau desprins în 274 . cu aspect crăpat. un astfel de agregat compozit poate fi alcătuit dintr-o matrice cu EM foarte ridicat (de exemplu. din oţel) în care sunt înglobate particule sferice cu Ef foarte scăzut (de exemplu. pentru studierea structurii lemnului se procedează la secţionarea trunchiului arborilor. Lemnul – material compozit natural Lemnul este unul din materialele compozite naturale cu fibre folosite pe scară largă în aplicaţiile tehnice. în multe ţări (de exemplu. SUA sau Rusia) cantitatea de lemn utilizată anual pentru diverse construcţii industriale sau civile şi în alte aplicaţii (din industria mobilei. agricultură etc. din cauciuc).9.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR comportă ca un material compozit (cu fibre) care îndeplineşte condiţia de izotensiune. • dacă n = 1.) 12.0).8. din oţel). relaţia (12. următoarele zone structurale ale acestuia: • zona exterioară a trunchiului reprezintă scoarţa (coaja).) depăşind suma cantităţilor de oţel şi beton întrebuinţate în aplicaţiiile tehnice din toate ramurile economiei lor naţionale. relaţiile de forma (12. ca urmare. sugerând eterogenitatea structurală şi anizotropia acestui material. • agregatele compozite industriale având EM scăzut şi Ef ridicat au comportarea elestică descrisă de (12.12) cu n ∈ (−1.3. aşa cum se arată în figura 12. un astfel de agregat compozit poate fi alcătuit dintr-o matrice cu EM foarte scăzut (de exemplu. care are o parte exterioară. industria chimică.5) şi agregatul compozit se comportă ca un material compozit (cu fibre) care îndeplineşte condiţiile de izodeformaţie. aşa cum se poate observa în figura 12. ci şi pentru alte caracteristici fizico-mecanice (coeficientul de difuzie D. numită ritidom (partea moartă. Secţiunea transversală făcută prin trunchiul unui arbore evidenţiază (la scară macroscopică). Ca şi în cazul celorlalte tipuri de materiale compozite. Sursa din care se obţine acest material este în mod obişnuit trunchiul arborilor.

• zona intermediară. 12. 12. în fâşii sau în placi) şi o parte interioară. o parte centrală. 275 . la cele mai multe specii de arbori. Schema secţionării trunchiului arborilor pentru studierea structurii lemnului Fig. permiţând stabilirea vârstei arborelui. • zona interioară a trunchiului reprezintă lemnul. care are o parte exterioară.9. numită alburn (de culoare deschisă. numită duramen (format din ţesuturi moarte. culoarea mai închisă decât alburnul). fibre liberiene şi ţesuturi de parenchim). straturile lemnoase care se formează anual datorită activităţii cambiului şi care determină creşterea în grosime a lemnului sunt numite inele anuale şi pot fi observate clar în secţiunea transversală. şi care are. care alcătuiesc ţesutul conductor al sevei brute. situată între coajă şi lemn formată dintr-un singur strat de celule care determină creşterea în grosime a trunchiului reprezintă cambiul. care se distinge uşor la tulpinile tinere şi este mult diminuată la tulpinile arborilor maturi) şi o parte intermediară. numită măduvă (formată din ţesuturi de parenchim rare. celulele care alcătuiesc acest ţesut au propietatea de a se multiplica în mod continuu în timpul perioadei de vegetaţie a arborelui şi de a da naştere anual (spre interior) ţesuturilor care formează lemnul şi (spre exterior) ţesuturilor care formează liberul.8. Zonele structurale ale trunchiului unui arbore Structura la scară microscopică (constituţia anatomică) a lemnului are. golite de conţinutul lor celular. afânate şi rezistente. cu pereţii lignificaţi. prin care se face circulaţia ascendentă a sevei brute). numită liber (partea vie. următoarele elemente: • vasele lemnoase sunt şiruri de celule alungite.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite solzi.10. Fig. care se dezvoltă anual şi este alcătuită din vase. aşa cum se observă în figura 12.

. lemnul poate fi privit ca un material compozit având în structură fibrele lemnoase alcătuite din celuloză şi o matrice (liant) alcătuită din hemiceluloză (celuloză cu grad relativ redus de polimerizare n < 200 ) şi lignină (polimer cu reţea de fenol − propan). fibrele lemnoase sunt elementele de bază ale ţesutului mecanic (de rezistenţă) al lemnului..70 % din masa lemnului.6 %).45 %) şi hidrogenul (5.. care apar în structura masei lemnoase a unor specii de arbori (molid. cu pereţii groşi..50 %). lignificaţi şi cu spaţiul interior (golit de conţinutul celular) foarte îngust. strâns legate între ele (fără spaţii inter celulare). ele constituind 40. • razele medulare sunt şiruri de celule de parenchim aşezate radial.. la care pereţii transversali (care despart celulele componente ale vaselor) au dispărut complet sau parţial. Elementele chimice care compun matricea şi fibrele acestui material sunt: carbonul (49. 12.. pin etc. pe pereţii lor laterali existând multiple punctuaţii (mici porţiuni circulare nelignificate şi permeabile care permit comunicarea cu ţesuturile sau vasele vecine.. • fibrele lemnoase sunt şiruri de celule moarte. Fig. 276 . • canalele rezinifere sunt canale căptuşite cu celule secretoare de răşină. − traheidele (vasele imperfecte). oxigenul (44. astfel că circulaţia sevei prin acestea se face ca prin nişte tuburi. Structura la scară microscopică (constituţia anatomică) a lemnului Datorită acestei constituţii anatomice. la care pereţii transversali se păstrează intacţi sau ciuruiţi.).. alungite.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR vasele lemnoase sunt de două feluri: − traheele (vasele perfecte sau vasele propriu-zise).10.

14 sunt redate aspectele specifice ale ruperii lemnului la astfel de solicitări. STAS 86 şi STAS 1348 (pentru încercarea la compresiune). criteriul principal care stă la baza acestei calsificări fiind natura sezonieră a arborilor din care provine lemnul. B.3). Influenţele prezenţei concentratorilor de tensiuni mecanice asupra comportării la rupere a lemnului (la tracţiune pe direcţia fibrelor) sunt sugerate de imaginile prezentate în figura 12. iar densitatea convenţională ρc este raportul dintre masa de lemn anhidru şi volumul de lemn verde (cu fibrele saturate de umiditate) din care aceasta sa obţinut prin uscarea artificială a lemnului la 105 oC. în lungul fibrelor sau perpendicular pe direcţia fibrelor. având structura unui material compozit cu fibre dispuse paralel. pin etc. Pentru determinarea caracteristicilor care pot exprima cantitativ aceste proprietăţi (modulul de elasticitate E. plasticitatea şi rezistenţa la rupere a lemnului se definesc la fel ca în cazul materialelor metalice (v. alungirea procentuală după rupere A etc. în general. prezintă o mare anizotropie a proprietăţilor fizico-mecanice.2 şi 3.11 şi 12. • proprietăţile fizico-mecanice ale lemnului (şi produselor confecţionate din lemn) sunt influenţate sunstanţial de umiditatea acestuia. iar 277 . În figurile 12. Principalele proprietăţi fizico-mecanice ale lemnului şi caracteristicile care se folosesc pentru exprimarea cantitativă a acestora se definesc în moduri similare şi se determină prin încercări asemănătoare celor utilizate în cazul materialelor metalice (v. Densitatea lemnului se defineşte în trei moduri distincte: densitatea lemnului verde ρu este masa unităţii de volum de lemn verde (cu umiditatea maximă). Elasticitatea. a unor epruvete prelucrate din lemn. Trebuie precizat că împărţirea tradiţională a diverselor specii de lemn în categoriile: lemn de esenţă moale şi lemn de esenţă tare foloseşte rezistenţa mecanică numai ca un criteriu secundar.12 sunt prezentate (pentru exemplificare) curbele caracteristice convenţionale la tracţiune şi compresiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag.13 şi 12. rezistenţa la rupere Rm.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite La stabilirea proprietăţilor de utilizare ale lemnului trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • lemnul. densitatea absolută ρ0 este masa unităţii de volum de lemn anhidru (uscat artificial la 105 oC). aceste încercări se efectuează prin solicitarea monoaxială (la întindere sau la compresiune). iar în figurile 12. standardele care regelmentează modul de efectuare a încercărilor fiind: STAS 336 şi STAS 6291 (pentru încercarea la tracţiune). A. scap.).) se folosesc (ca încercări de referinţă) încercarea la tracţiune şi încercarea la compresiune. ţinând seama de anizotropia proprietăţilor lemnului. cap.15.3). rezistenţă mecanică relativ scăzută) provenind din arborii alor căror frunze rămân verzi tot timpul anului (brad. 3. lemnul de esenţă moale (având.

Fig. v.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR lemnul de esenţă tare (având. Aspectul ruperilor lemnului la compresiune pe direcţia fibrelor .13.14. în N/mm2.7) cu ajutorul încercării de încovoiere prin şoc cu ciocanul pendul (reglementată de STAS 338).16. 12. Curbe caracteristice convenţionale la tracţiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag Fig. rezistenţă mecanică ridicată) fiind obţinut din arborii ale căror frunze se schimbă anual (stejar. fag etc. al cărei rezultat este (de obicei) rezilienţa (indicele de rezilienţă) KCV în J/cm2 sau (uneori) rezistenţa la rupere la încovoiere dinamică normală pe fibre Rmid.).scap. 12. C. 12.3.11. Aspectele specifice ale ruperii la încovoiere (statică sau dinamică) a lemnului sunt sugerate de imaginile prezentate în figura 12. Comportarea la rupere a lemnului se poate caracteriza cu ajutorul încercării la încovoiere statică (reglementată de STAS 337/2) al cărei rezultat este rezistenţa al rupere la încovoiere statică normală pe fibre Rmis sau (ca şi în cazul materialelor metalice.12. 12. Aspectul ruperilor lemnului la tracţiune pe direcţia fibrelor 278 Fig. Curbe caracteristice convenţionale la compresiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag Fig. în general.

cu o forţă F. Aspectul ruperilor lemnului la încovoiere normală pe fibre: a − în cazul solicitării la încovoiere statică. 12. 25 s).. Comportarea la rupere a lemnului în prezenţa concentratorilor de tensiuni: a − de tipul crestăturilor laterale. b − în cazul solicitării la încovoiere dinamică D. pentru determinarea durităţii prin această metodă se apasă penetratorul sferic cu diametrul D. un timp τd (τd = 10 .15. 12. b − de tipul orificiilor Fig..Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Fig.16. Duritatea lemnului se determină folosind mai multe metode: • Metoda Brinell (reglementată de STAS 2417/2) utilizează ca penetrator o sferă (bilă) din oţel. pe un 279 .

9) curba de durabilitate la obseală (curba Wöhler).17) şi exprimată în mm2. pentru determinarea durităţii prin această metodă se apasă penetratorul sferic. exprimată în kgf (1 kgf = 9.17) arată că în cazul lemnului (la fel ca la unele materiale metalice) se poate defini caracteristica numită rezistenţă la oboseală RO. fig. acestă caracteristică se modifică în funcţie de temperatura şi umiditatea lemnului aşa cum sugerează diagramele prezentate în figura 12.3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR eşantion (probă. iar după încetarea acţiunii forţei.17. piesă) din lemnul care se analizează şi se stabileşte intensitatea forţei F (în kgf) care produce pătrunderea penetratorului în lemn pe o adâncime h = D . 12. v. Curba de durabilitate la oboseală (Wöhler) a lemnului de molid 280 Fig. Duritatea Brinell (simbolizată HB) este o caracteristică mecanică definită (convenţional) ca fiind raportul dintre forţa F. fig. Aspectul acestei curbe (v. piesă) din lemnul care se analizează. pe un eşantion (probă. 12. E. epruvetă.28 mm (având aria secţiunii ecuatoriale Se = 100 mm2 = 1 cm2).24). b − umiditate .80665 N) şi aria suprafeţei urmei lăsate de acesta pe lemnul analizat Sp. se îndepărtează penetratorul şi se măsoară diametrul d al urmei lăsate de acesta pe lemn (v. scap. cu o forţă crescătoare.18. 18. Duritatea Janca (simbolizată HJ) este o caracteristică mecanică definită 2 (convenţional) prin relaţia HJ = F.12. Modificarea rezistenţei la oboseală a lemnului de brad în funcţie de: a − temperatură . • Metoda Janka (reglementată de STAS 2417/1) utilizează ca penetrator o sferă (bilă) din oţel cu diametrul D = 11. Comportarea la solicitări variabile a lemnului se poate analiza construind (ca şi în cazul materialelor metalice. 3. Fig. calculată cu relaţia (3. epruvetă.

balsa.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Caracteristicile fizico-mecanice anterior definite permit clasificarea speciilor de lemn în categoriile precizate în tabelul 12.0 Lemn cu rezilienţă foarte mare KCV > 9. nuc Densitatea ρu. Tabelul 12. pin Mesteacăn Carpen.0…9. N/mm2 Rezistenţa la încovoiere statică normală pe fibre Rmis *.0…4. fag Măslin Guaiac Brad.0 * caracteristicile se determină pe lemnul cu umiditatea de 12 % Lemnul brut se prelucrează sub formă de semifabricate destinate utilizării în diverse aplicaţii tehnice (construcţii civile sau industriale. Clasificarea lemnului în funcţie de caracteristicile fizico − mecanice Caracteristica Categoriile de lemn Lemn foarte uşor Lemn uşor Lemn moderat de greu Lemn greu Lemn foarte greu Lemn extrem de greu Lemn foarte moale Lemn moale Lemn mijlociu Lemn foarte dur Lemn extrem de dur Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Valorile caracteristicii ρu < 400 ρu = 400…500 ρu = 500…650 ρu = 650…800 ρu = 800…1000 ρu > 1000 HJ < 350 HJ = 350…500 HJ = 500…650 HJ = 650…1000 HJ > 1000 Rmc < 30 Rmc = 30…45 Rmc = 45…60 Rmc = 60…80 Rmc > 80 Rmt < 75 Rmt = 75…90 Rmt = 90…125 Rmt = 125…150 Rmt > 150 Rmis < 65 Rmis = 65…85 Rmis = 85…110 Rmis = 110…140 Rmis > 140 Exemple de specii de lemn Balsa. fag Guaiac Balsa Mahon Brad. J/cm2 Lemn cu rezilienţă foarte slabă KCV < 3. ambalaje etc. ulm Nuc.5…6. N/mm2 Rezistenţa la tracţiune paralelă cu fibrele Rmt *.).1. nuc Guaiac Plop tremurător Brad.1.5 Lemn cu rezilienţă bună KCV = 4. mesteacăn Fag. salcie albă Mahon. nuc Balsa Brad. fag Carpen Plop alb Brad Pin Carpen. Principalele categorii de semifabricate realizate din lemn brut 281 . pin Mesteacăn. N/mm2 Rezilienţa KCV *. kg/m3 Duritatea HJ * Rezistenţa la compresiune paralelă cu fibrele Rmc *. fag Mesteacăn.0 Lemn cu rezilienţă mare KCV = 6. pin Mesteacăn Ulm de câmp Carpen.0 Lemn cu rezilienţă slabă KCV = 3. pin Mahon Mesteacăn Fag. mobilier.

plăci emailate din aşchii de lemn PAL. clasei materialelor compozite: principalele tipuri de astfel de semifabricate sunt: furnirul (semifabricat plan. încleierea fiind rezistentă la fiereberea în apă. plăci fonoabsorbante (obţinute prin perforarea sau înţeparea suprafeţelor unor PFL moi şi poroase şi destinate utilizării la finisajele interioare şi tratamentele fonoabsorbanete ale construcţiilor) etc.AI (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină ureoformaldehidică şi care au înglobate substanţe de protecţie contra ciupercilor. plăci dure – PFL. chimice sau termochimice (de tipul celor prezentate în tabelul 12. plăci extrudate din aşchii de lemn – PAL.D având aplicat pe una din feţe un strat subţire de pastă mecanică albă sau colorată în diverse nuanţe). insectelor xilofage şi focului). placajul (semifabricat stratificat din furnire tehnice). 282 . de asemenea. prin presare la cald. şi plăcile din fibre de lemn – PFL.. plăcile din aşchii de lemn – PAL. datorită structurii şi proprietăţilor pe care le prezintă. realizate în diverse sortimente: plăci de interior presate perpendicular pe feţe (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină ureoformaldehidică şi presate perpendicular pe feţe). plăci de interior presate perpendicular pe feţe – PAL.SET (plăci din aşchii de lemn înobilate pe ambele feţe cu masă de şpaclu.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sunt buştenii şi cheresteaua de diverese sortimente: grinzi. plăcile celulare (semifabricate de tip panou.D). plăci stratificate din PFL. şipci. cu sau fără adaosuri de lianţi. care. peliculele de suprafaţă fiind din răsină melaminică). dulapi. pe una sau ambele feţe.CON (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină fenolică. panelul (semifabricat alcătuit dintr-un miez de şipci şi feţe din furnir cu fibrele perpendiculare pe direcţia fibrelor miezului). folie de hârtie impregnată cu răşină melaminică). având densitatea ρ > 800 kg/m3). plăci melaminate din aşchii de lemn – PAL.2). în scopul obţinerii unor caracteristici de utilizare convenabile.5…3. cu unul sau mai multe pelicule de răşină sintetică. destinate fabricării mobilierului sau utilizării în lucrările interioare de construcţii). imprimări. aparţin. lemnul stratificat. rigle.D. finisate prin acoperirea uneia din feţe cu o peliculă de email sau lac pe bază de răşini sintetice uscată la cald). emailuri şi lacuri. plăci de exterior presate perpendicular pe feţe – PAL. plăci decorative (plăci din PFL.800 kg/m3. prin presare la cald. aceste sortimente se pot supune unor tratamente termice.D (obţinute prin împâslirea şi presarea fibrelor de lemn. plăci emailate (plăci din PFL.M (plăci din aşchii de lemn acoperite pe ambele feţe. cherestea şi/sau aşchii de lemn se realizează şi alte tipuri de semifabricate. realizate în diverse sortimente: plăci cu densitate medie – PFL.Ex (obţinute din aşchii de lemn presate la cald prin extrudare şi placate pe ambele feţe cu furnir tehnic) etc. alcătuite dintr-o ramă de lemn şi un miez din lamele sau hârtie. grunduri.D (plăci cu grosimea s > 12 mm. buşteni.DM (PFL cu densitatea ρ = 500.. care se obţine prin derulare centrică sau tăiere plană din buşteni sau cherestea). scânduri. destinate fabricării mobilierului sau utilizării în lucrările interioare de construcţii). obţinute prin lipirea mai multor straturi de PFL. Din lemn brut. cu grosimea de 0. la atacul ciupercilor şi insectelor xilofage).D finisate aplicând. acoperite pe ambele feţe cu placaj).0 mm. plăci melaminate (plăci din PFL.

• Creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică Cheresteaua cu grosimea sub 25 mm se menţine 22…60 zile. asemănătoare lemnului de mahon. Principalele date privind tratamentele aplicate semifabricatelor din lemn Denumirea tratamentului Scopurile aplicării tratamentului Principalele date privind regimul tratamentului ABURIREA USCAREA ÎN AER • Înlăturarea diferenţelor de culoare între alburn şi duramen. cu aer cald şi umed. • încălzirea camerei la • Reducerea tensiunilor reziduale din lemn şi evitarea defectelor cauzate 99…100 oC în 4…12 ore.). • aburirea propriuzisă. • încălzirea completă a • Reducerea contragerii şi umflării specifice prin modificarea punctului de lemnului la 99…100 oC în 8…18 ore. la • Reducerea umidităţii lemnului cu 20…30 % în primele ore după aburire. de acestea (deformaţii. • Protecţia cherestelei împotriva crăpării. ca urmare a evaporării mai intense a apei din lemnul încălzit.5 m/s. . INDUSTRIALE Uscarea se realizează printr-o succesiune alternantă de perioade USCAREA • Micşorarea umidităţii prin menţinerea lemnului în instslaţii speciale de de încălzire la presiune ÎN VID tratare în vid. PREZERVAREA • Antiseptizarea lemnului înainte de uscare (cu paste antiseptice aplicate − LEMNULUI upeficial). prin aburire obţinându-se o nuanţă uniformă roşie – cărămizie.Tabelul 12. iar • Micşorarea umidităţii prin menţinerea îndelungată a lemnului în depozite cheresteaua cu grosime mare de uscare (cu lungimea de 50…100 m şi lăţimea de 30…50 m). cu viteza de INSTALAŢII circulaţie a aerului 3…6. atmosferică. saturaţie în apă al fibrelor. Se folosesc camere speciale de • Distrugerea agenţilor biologici existenţi în lemn (ciuperci şi insecte aburire şi se parcurg trei etape: xilofage) si blocarea fenomenelor de încingere şi răscoacere.2. timp de 24 ore. cu peioade de menţinere în vid • Conservarea buştenilor împotriva răscoacerii şi crăpării în timpul verii prin imersare sau stropire cu apă. prin tratarea capetelor cu aracet produs pe bază de poliacetat de vinil) sau folosind elemente mecanice de protecţie. 99…100 oC. (75…80 mm) se menţine 70…250 zile USCAREA ÎN • Micşorarea umidităţii prin menţinerea lemnului în instalaţii de tip tunel Uscarea la 70…100 oC. crăpături etc.

Datorită comportării solidare a ansamblului M – f. Dacă se utilizează schema din figura 12. orientate unidirecţional) reprezintă clasa de materiale compozite cu cele mai mari perspective de dezvoltare şi de utilizare în aplicaţiile tehnice. este mai mare şi cu mari.13) permite următoarele interpretări: • tensiunile σf preluate de fibrele unui material compozit pot fi cu atât mai L . matricea (care. la solicitarea la tracţiune în lungul fibrelor a materialului compozit se generează tensiuni mecanice atât în f. Materialele compozite durificate cu fibre Compozitele durificate cu fibre (având structura alcătuită dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) cu rezistenţă mecanică ridicată.13) 4 df relaţia finală (12. rezultă: πd 2 4L f σ f = πd f Lτ M ⇒ σ f = τM . cu cât raportul df cât tensiunile de forfecare τm ce pot fi preluate de matrice au intensităţi mai ridicate. astfel că orice porţiune din materialul matricei se află integral într-o zonă de acţiune a unei fibre. 284 . numită lungime critică a fibrelor Lc. are tendinţa de a se deforma mai mult) induce în fibre tensiuni de întindere σf. (12. • Rezistenţa mecanică ridicată a unui astfel de compozit se obţine dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mare.3. care sunt maxime în vecinătatea interfeţei M – f (unde matricea este constrânsă să respecte condiţia de izodeformaţie) şi se micşorează în intensitate pe măsură ce creşte distanţa faţă de fibre (datorită diminuării constrângerilor impuse materialului matricei). aşa cum arată schema din fig. unele din acestea fiind prezentate în scap. iar prin reacţiune se dezvoltă în matrice (pe direcţia paralelă cu fibrele) tensiuni de forfecare τM. Pentru a justifica această afirmaţie este necesar să se cunoască mai în detaliu aspectele principale ale mecanismului durificării cu fibre a materialelor. • lungimea minimă a fibrelor compozitului. 12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 12. care permite preluarea de către acestea a unor tensiuni cu intensitatea σf.19 şi se scrie condiţia de echilibru a fibrelor (cu diametrul df şi lungimea Lf). cât şi în M.4.2 – cazul A: • Comportarea solidară a componentelor la solicitarea mecanică la tracţiune în lungul fibrelor a unui astfel de compozit este determinată de legăturile interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea materialului. 12. numit raport de formă al fibrelor.

5. este mai mic.12..3. cos 2 θ cosθ sin θ sin 2 θ RmC = RmM (1 − v f ) + Rmf (1 − 285 .Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite este dată de relaţia: . principalele caracteristici fizico – mecanice ale unor astfel de fibre sunt redate în tabelul 12.2 ). mM ) RmC . Schema solicitării mecanice a M şi f la în cazul compozitelor durificate cu fibre Lc .30 µm şi > 100) monocristaline cvasiperfecte (fără defecte ale df structurii cristaline de tipul dislocaţiilor – v. care permite estimarea rezistenţei lor mecanice se modifică astfel: • cu cât raportul Lc )v f . numite trihite sau fibre whiskers. 1. dacă unghiul dintre direcţia orientării fibrelor şi direcţia de aplicare a solicitărilor mecanice are măsura θ. 1 σf Fig. Aspectele prezentate mai înainte au condus la ideea realizării materialelor compozite durificate cu fibre discontinui ultrarezistente. (12.θ = min( mC . Pentru compozitele durificate cu fibre discontinui. (12..16) .14) Lc = d f τ rM 4 τrM fiind rezistenţa la rupere la forfecare a materialului ce constituie matricea compozitului.15) L Comportarea la solicitări mecanice a compozitelor durificate cu fibre prezintă şi următoarele particularităţi: • Rezistenţa lor mecanică este influenţată în măsură importantă de precizia orientării fibrelor pe direcţia aplicării solicitărilor mecanice.6). numit raport de transfer al sarcinilor. L cu atât materialul compozit are o comportare mai eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f şi poate prelua solicitări mecanice de intensitate mai ridicată. scap.19. rezistenţa la rupere a materialului compozit este: R R* τ rM (12. relaţia (12. de genul unor filamente L (cu df = 1.

Realizarea semifabricatelor şi pieselor din materiale compozite durificate cu fibre cu respectarea condiţiei θ < θcr.3.grafit Cr Cu Fe Ni la care sunt solicitate compozitele durificate cu fibre afectează în mod diferit caracteristicile mecanice ale componentelor lor structurale.80 Rezistenţa la tracţiune Rmf. dacă măsura unghiului θ depăşeşte o valoare critică θcr.61 343.19 240. N/mm2 20600 13050 14000 20500 13700 19500 8800 2900 13050 3850 Al2O3 . rezultă că estimarea caracteristicilor mecanice ale materialelor compozite durificate cu fibre cu ajutorul relaţiilor (12.53 480.17) RmC rezistenţa mecanică a materialului compozit se diminuează considerabil.6) sau (12.56 700.26 123.15) poate fi de multe ori imprecisă. impunând determinarea experimentală a acestor caracteristici prin încercări mecanice pe epruvete prelevate din aceste materiale.23 480. pentru materialele compozite cu fibre de sticlă şi matrice din materiale plastice se recomandă determinarea caracteristicilor mecanice prin încercarea la tracţiune efectuată conform SR EN ISO 527 şi STAS 11268 sau prin încercarea la încovoiere efectuată conform SR EN 63 şi SR EN ISO 14125. Având în vedere această particularitate.56 199. complică de cele mai multe ori tehnologiile de fabricare şi măreşte considerabil costurile unor astfel de produse. kN/mm2 TRIHITE CERAMICE Densitatea ρf. dată de relaţia: τ θ cr = arctg ( rM ). kg/m3 3960 2850 2520 3180 3180 2500 TRIHITE METALICE 7190 8930 7870 8910 425. Tabelul 12.07 212. (12. de exemplu.5). În mod obişnuit.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR şi se poate deduce că.alumină BeO B4C SiC Si3N4 C . atunci când este 286 . Caracteristicile fizico−mecanice ale principalelor tipuri de trihite utilizate la realizarea materialelor compozite Materialul trihitelor Temperatura de topire sau de înmuiere tsf. compozitele destinate realizării pieselor solicitate la temperaturi ridicate au structura alcătuită dintr-o matrice. care. (12. o C 2040 2570 2450 2690 1900 3650 1857 1083 1538 1453 • Temperatura Modulul de elasticitate longitudinală Ef.53 377.

25 0.00 Caracteristicile mecanice la ta Rmf. care prezintă fragilitate accentuată. la care diminuarea rezistenţei mecanice odată cu creşterea temperaturii este neînsemnată.20 1.5%Ti−0. diferenţele dintre caracteristicile de rezistenţă mecanică ale materialelor componente ale compozitului solicitat la temperaturi ridicate sunt considerabile şi efectul de durificare produs de fibre este foarte important (mult mai mare decât cel produs în cazul solicitării compozitului la temperatura ambiantă). iar f – un material cu rezistenţă mecanică foarte ridicată. această afirmaţie este validată de datele prezentate în tabelul 12. îşi menţine rezistenţa la oxidare. datorită următoarelor argumente: − fisurile se iniţiază de obicei în fibre. dar îşi micşorează considerabil rezistenţa mecanică şi fibre din material refractar. N/mm2 2400 2250 1140 2100 1600 1700 Af. M fiind un material cu rezistenţă mecanică scăzută.8 1.4.00 1.0 0.8) au valori ridicate. Caracteristicile mecanice ale celor mai utilizate fibre refractare df.3 Rezistenţa tehnică de durată (fluaj) 1000 oC 830 600 - Materialul fibrelor RrT/ 100000 . Câteva dintre cele mai utilizate tipuri de fibre refractare pentru realizarea compozitelor destinate aplicaţiilor care presupun temperaturi ridicate de lucru (de exemplu.20 1.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite încălzită. dar foarte plastic (ductil). datorită legăturilor interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea acestor materiale. Tabelul 12. % 3. Caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate ale componentelor M şi f sunt în mod obişnuit complementare. dar cu tendinţă accentuată către comportarea fragilă la rupere.15%Zr Mo−1.25%Ti−0. în acest fel.1 1. 1200 oC 360 310 140 - N/mm2 la temperatura T: 1100 oC 510 470 590 270 420 440 • Comportarea la rupere a compozitelor durificate cu fibre este determinată de caracteristicile de rezistentă mecanică şi tenacitate ale componentelor M şi f care le alcătuiesc structura şi de conlucrarea favorabilă a acestora.20 0.scap.9 2. dar acest proces nu determină degradarea inadmisibilă a compozitului. deoarece solicitările se redistribuie pe fibrele nefisurate şi sunt preluate parţial de acele 287 .5. Riscul producerii intempestive a fenomenului de rupere a unui astfel de compozit supus solicitărilor mecanice (în lungul fibrelor) este minim.4.5 0.3. iar caracteristicile de comportare la fluaj ( rezistenţa tehnică de durată RrT/ τ şi limita tehnică de fluaj RεT/ τ − v. mm W – 1%ThO2 W – 5%Re Mo−0. privind caracteristicile mecanice ale principalelor tipuri de materiale compozite durificate cu fibre folosite în tehnică.15%Zr 0. turbinele cu gaze şi alte componente pentru aeronautică) sunt prezentate în tabelul 12.

ρg km 77.22 0. Date privind caracteristicile principalelor compozite durificate cu fibre Componentele materialului Matricea Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Nichel Nichel Nichel Fier Aliaj Ni-Cr Aliaj Ni-Cr Argint Argint Titan Cupru Tantal Cobalt Cobalt Oţel inoxidabil Fibrele Sticlă Whiskers Al2O3 Carbon Kevlar Filamente B SiO2 Al2O3 Oţel Filamente B Whiskers B4C Filamente B Filamente W Whiskers Al2O3 Whiskers Al2O3 Al2O3 Filamente W Oţel Al2O3 Filamente W Filamente W Filamente Ta2C Filamente W Filamente Mo Filamente W Fracţia volumică a fibrelor vf 0.2 48. − propagarea fisurilor iniţiate în fibre este blocată (frânată) de matricea compozitului.35 0.8 76. N/mm2 1640 780 1200 1520 2100 890 1110 1190 300 200 2640 1110 1170 1630 1750 500 450 1590 660 1750 1060 730 360 400 Rezistenţa mecanică R specifică KR = mC .7 8.6 15.0 4. În mod obişnuit materialele 288 .6 36.19 0.0 6.70 0.30 0.20 0.36 0.77 0.0 2. datorită capacităţii substanţiale de deformare plastică înainte de rupere.0 Aşa cum a rezultat din cele prezentate anterior.82 0.67 0.0 11.7 4.0 4.6 5. 5.6 21.9 112.3 7.0 − 37.73 0.0 10.24 0.0 18.47 0.17 0.10 0. disipează prin deformare plastică cea mai mare parte a energiei disponibile pentru extinderea fisurilor şi crează la vârful fisurilor enclave plastice ce micşorează drastic efectul de concentrare a tensiunilor mecanice produs de prezenţa fisurilor. Tabelul 12.29 0. deoarece aceste legături se crează la elaborarea compozitelor.18 Rezistenţa la tracţiune RmC.25 0.08 0.14 0.0 7. structura şi proprietăţile compozitelor durificate cu fibre sunt influenţate esenţial de natura şi intensitatea legăturilor interfaciale produse între componentele M şi f ale acestor materiale. care.5 30.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fragmente ale fibrelor fisurate (sparte) care prezintă o lungime superioară lungimii critice.09 0.2 11.10 0.40 0.5 35. particularităţile metodelor şi procedeelor tehnologice de fabricare sunt factori foarte importanţi de influenţă ai calităţii unor astfel de materiale.44 0.

iar matricea se depune pe fibre prin cementarea acestora în băi de săruri sau în mediu gazos. după care se depune electrolitic între ele materialul matricei. b − fibre de oţel . această metodă permiţând fabricarea materialelor compozite cu matrice metalică şi trihite ceramice (de exemplu. − depunerea chimică a matricei în jurul fibrelor.care se poate supune ulterior şi unor operaţii de prelucrare prin deformare plastică la cald pentru mărirea fracţiei volumice a fibrelor în materialul compozit. această metodă fiind utilizată frecvent pentru realizarea compozitelor cu fibre de sticlă sau de carbon şi matricea din răşini sintetice − infiltrarea. prin această metodă fiind realizate. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. o variantă a acestei metode o reprezintă depunerea pe fibrele aliniate în direcţia de armare dorită a materialului matricei. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. compozitele cu fibre de carbon şi matrice de nichel (la care metoda infiltrării nu dă rezultate bune. având structurile prezentate în figura 12. − depunerea electrolitică a matricei în jurul fibrelor. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. materialul matricei este adus în stare topită. cu această tehnologie fiind realizate (la temperaturi apropiate de ta). topit sub formă de picături fine cu ajutorul unui jet de plasmă. după care se supun unui proces de agregare prin lipire (realizat în mod obişnuit prin încălzirea şi întărirea prin polimerizare a matricei). fibrele se aliniază şi se dispun în straturi alternante cu matricea. compozitele cu trihite de safir în matrice de argint). cum ar fi: − simpla lipire. se infiltrează între fibre (sub vid sau sub presiunea unui gaz inert) şi prin solidificare determină formarea compozitului. Microstructura compozitelor cu matrice de nichel durificată cu: a − fibre de carbon.20.12.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite compozite durificate cu fibre se realizează prin metode şi procedee tehnologice indirecte (fibrele şi matricea se fabrică independent şi se supun apoi agregării sub formă de material compozit). de 289 Fig. deoarece nichelul topit atacă şi deteriorează fibrele de carbon) şi compozitele cu fibre de oţel şi matrice de nichel.20. de exemplu.

21.Nb). 290 .22. cum ar fi: Fig. Structura compozitului cu fibre de W şi matrice de soluţie solidă Ni(W) obţinut prin solidificarea dirijată a aliajului eutectic Ni − W − solidificarea unidirecţională a eutecticelor. − încorporarea fibrelor prin deformarea plastică a matricei.22. compozitele cu trihite de oxid de aluminiu şi matrice de titan şi compozitele cu fibre de carbură de siliciu şi matrice de molibden. această tehnologie permiţând obţinerea compozitelor cu fibre de bor şi matrice de aluminiu şi a celor cu fibre de wolfram şi matrice de oţel inoxidabil. metoda asigură legături interfaciale foarte puternice între matricea şi fibrele materialului compozit. se supune deformării plastice la cald (prin laminare.21.12. având structura celui prezentat în figura 12. fazele din structura unor aliaje eutectice reprezintă materialele componente ale compozitului. dar prezintă dezavantajul că fracţia volumică a fibrelor nu se poate regla. având structura prezentată în figura 12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR exemplu. tragere sau extrudare) pentru obţinerea materialului compozit. această tehnologie fiind utilizată. 12. a compozitelor cu fibre de carbură de tantal şi matrice de soluţie solidă Co(Ta.C) şi a celor cu fibre de compus Nb8Fe7Cr2 şi matrice de soluţie solidă Fe(Cr. fiind impusă de raportul cantitativ al fazelor componente ale structurii aliajelor eutectice. iar faza care are rolul fibrelor durificatoare capătă dispunerea şi orientarea necesare prin solidificarea dirijată unidirecţional a aliajelor turnate în forme. pentru realizarea compozitelor cu fibre de wolfram şi matrice de soluţie solidă Ni(W). Pentru obţinerea unor materiale compozite durificate cu fibre se utilizează în prezent şi metode şi procedee tehnologice directe (fibrele şi matricea se realizează împreună şi sunt supuse unor prelucrări menite să asigure realizarea compozitului cu caracteristicile de utilizare dorite). a compozitelor cu fibre de compus Al3Ni şi matrice de aluminiu. de exemplu. un pachet realizat din straturi alternante de fibre şi matrice (sub formă de folie). Structura semifabricatului utilizat pentru obţinrea prin deformare plastică a compozitului cu fibre de W şi matrice din oţel inoxidabil Fig.

Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite

− formarea fibrelor prin deformarea plastică a aliajelor bifazice; materialele bifazice, având în structură o fază f cu modul de elasticitate ridicat şi rezistenţă mecanică la cald mare şi o fază M cu plasticitate ridicată şi rezistenţă mare la oxidare la temperaturi înalte, se supun prelucrării prin deformare plastică la rece, iar tendinţa naturală de formare a structurii fibroase (de alungire a grăunţilor cristalini în direcţia deformării) determină distribuirea fazei f sub formă de fibre în faza M ce capătă rolul de matrice; această tehnologie permite obţinerea unor materiale compozite cu foarte bune proprietăţi de refractaritate ( de exemplu, prin deformarea plastică la rece, cu un grad de deformare GD ≅ 90 %, a agragatului compozit obţinut prin infiltrarea în pulbere de wolfram a aliajului lichid Ni−Cr rezultă un compozit cu fibre aliniate care are rezistenţa la rupere, la t t = 870 oC, RmC = 430...450 N/mm2 (în timp ce matricea din aliaj Ni − Cr are
t RmC = 48...50 N/mm2). Toate aspectele anterior prezentate conduc la concluzia că utilizarea materialelor compozite durificate cu fibre trebuie extinsă în viitor; singurul argument care (în prezent) limitează folosirea acestor materiale în diverse aplicaţii tehnice îl constituie costul lor de elaborare ridicat.

Cuvinte cheie
agregare prin lipire, 289 alburn, 275 cambiu, 275 canal rezinifer, 276 compozit durificat cu fibre, 284 densitate lemn absolută, convenţională, 277 depunere chimică, 289 depunere electrolitică, 289 duramen, 275 duritate Janca, 280 enclavă plastică, 288 fibră lemnoasă, 276 fracţie volumică, 270 furnir, 282 hemiceluloză, 276 încorporare, 290 inel anual, 275 infiltrare, 289 izodeformaţie, 270 izotensiune, 272 liber, 275 lignină, 276 lungime critică a fibrelor, 284 matrice, 269 panel, 282 plăci celulare, 282 plăci din aşchii de lemn – PAL, 282 plăci din fibre de lemn – PFL, 282 procedee tehnologice directe, 290 procedee tehnologice indirecte, 289 raport de formă al fibrelor, 284 raport de transfer al sarcinilor, 285 rază medulară, 276 ritidom, 274 solidificare unidirecţională, 290 trahee, 276 traheidă, 276 trihite (fibre whiskers), 285 vas lemnos, 275 zona de acţiune a fibrei, 271

291

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Bibliografie
1. Shakelford J. Introduction to Materials Science for Engineers, Macmillan Publishing Commpany, New York, 1988 2. Gâdea S., Petrescu M., Metalurgie fizică şi studiul metalelor, vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981 3. Van Vlack L., Elements of Materials Science and Engineering, Addison – Wesley Publishing Company, Massachusetts, 1985 4. Pavel A., Surse şi riscuri de avarie în petrol − petrochimie – chimie, vol. I, Universitatea din Ploieşti, Ploieşti, 1993 5. * * * Hütte – Manualul inginerului. Fundamente. Traducere din limba germană după ediţia a 29 – a, Editura Tehnică, Bucureşti, 1995 6. Broutman L.J., Composite materials. Fracture and fatigue, Academic Press, New York, 1994 7. Suciu P. Lemnul – structură, proprietăţi, tehnologie, Editura Ceres, Bucureşti, 1985

Teste de autoevaluare
T.12.1. Care din următoarele materiale aparţin categoriei agregatelor compozite: a) betonul; b) oţelul carbon hipoeutectoid; c) cermetul cu particule de Al2O3 înglobate într-o matrice de fier; d) lemnul? T.12.2. Care din următoarele materiale aparţin categoriei compozitelor stratificate: a) fonta emailată; b) panelul; c) placajul; d) polistirenul expandat? T.12.3. Care din următoarele materiale aparţin categoriei compozitelor cu fibre: a) cimentul; b) betonul armat; c) fonta albă hipoeutectică; d) compozitul cu filamente de carbură de bor orientate unidirecţional într-o matrice de aluminiu? T.12.4. Care din următorii factori influenţează proprietăţile materialelor compozite: a) proprietătile materialelor componente; b) concentraţiile (masice sau volumice) ale materialelor componente; c) structura şi proprietăţile zonelor de legătură (interfaciale) dintre materialele componente; d) distribuţia materialelor componente în structura compozitului? T.12.5. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul unui compozit cu fibre orientate unidirecţional, solicitat la tracţiune în lungul fibrelor: a) este respectată condiţia de izodeformaţie; b) este respectată condiţia de izotensiune; c) efectul durificator al fibrelor se manifestă numai dacă fracţia
292

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

volumică a fibrelor depăşeşte o valoare critică; d) efectul durificator al fibrelor se manifestă numai dacă fracţia volumică a fibrelor este mai mică decât o valoare critică? T.12.6. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul unui compozit cu fibre orientate unidirecţional, solicitat la tracţiune pe o direcţie normală la fibre: a) este respectată condiţia de izodeformaţie; b) este respectată condiţia de izotensiune; c) fracţia volumică a fibrelor nu influenţează comportarea la tracţiune a materialului compozit; d) tensiunile generate în fibre, în matrice şi în materialul compozit de solicitarea la tracţiune sunt egale? T.12.7. Care dintre următoarele afirmaţii privind structura la scară macroscopică a trunchiului unui arbore sunt adevărate: a) zona exterioară a trunchiului este denumită coajă sau scoarţă; b) partea exteriaoră a scoarţei este denumită alburn; c) partea interioară a scoarţei este denumită liber; d) liberul este partea interioară a scoarţei, care se dezvoltă anual şi este alcătuită din vase, fibre liberiene şi ţesuturi de parenchim? T.12.8. Care dintre următoarele afirmaţii privind structura la scară macroscopică a trunchiului unui arbore sunt adevărate: a) zona interioară a trunchiului este denumită lemn; b) partea exterioară a lemnului este denumită alburn; c) partea centrală a lemnului este denumită duramen; d) duramenul este partea lemnului situată între alburn şi măduvă? T.12.9. Care dintre următoarele elemente aparţin constituţiei anatomice (structurii la scară microscopică) a lemnului: a) traheele; b) fibrele lemnoase; c) razele medulare; d) canalele rezinifere? T.12.10. Care element din constituţia anatomică a lemnului este alcătuit din şiruri de celule moarte, alungite, cu pereţii lignificaţi şi cu spaţiul interior (golit de conţinutul celular) foarte îngust, strâns legate între ele: a) traheele; b) fibrele lemnoase; c) razele medulare; d) canalele rezinifere? T.12.11. Care dintre următoarele elemente chimice intră în alcătuirea fibrelor lemnoase (celulozice) şi matricei din hemiceluloză şi lignină, care definesc structura de material compozit a lemnului: a) magneziul; b) carbonul; c) oxigenul; d) hidrogenul? T.12.12. Care dintre următoarele definiţii privind densitatea lemnului sunt corecte: a) densitatea lemnului verde reprezintă masa unităţii de volum a lemnului saturat în apă; b) densitatea absolută a lemnului reprezintă masa unităţii de volum a lemnului uscat artificial la 105 oC; c) densitatea convenţională este raportul dintre masa de lemn verde şi volumul de lemn anhidru care se obţine din aceasta; d) densitatea convenţională este raportul dintre masa de lemn anhidru şi volumul de lemn verde din care aceasta s-a obţinut? T.12.13. Care din următoarele afirmaţii privind caracteristicile mecanice ale lemnului sunt adevărate: a) pentru lemn şi produsele din lemn se poate defini
293

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

(ca şi la unele materiale metalice) o caracteristică mecanică numită rezistenţă la oboseală; b) duritatea Brinell a lemnului se defineşte la fel ca în cazul materialelor metalice; c) prezenţa concenratorilor de tensiuni de tipul crestăturilor marginale sau orificiilor nu influenţează comportarea la rupere a lemnului; d) caracteristicile mecanice ale lemnului nu depind de direcţia pe care sunt măsurate, lemnul fiind un material compozit izotrop? T.12.14. Care dintre următoarele semifabricate realizate din lemn se pot considera materiale compozite stratificate: a) grinzile; b) panelul; c) plăcile melaminate din aşchii de lemn; d) plăci extrudate din aşchii de lemn? T.12.15. Care dintre următorii factori influenţează caracteristicile mecanice ale compozitelor durificate cu fibre: a) lungimea fibrelor; b) raportul de formă al fibrelor; c) măsura unghiului dintre direcţia orientării fibrelor şi direcţia de aplicare a solicitărilor mecanice; d) fracţia volumică a fibrelor? T.12.16. Care dintre următoarele afirmaţii privind comportarea la solicitări mecanice a compozitelor durificate cu fibre sunt adevărate: a) comportarea solidară a componentelor la solicitarea mecanică la tracţiune în lungul fibrelor a unui astfel de compozit este determinată de legăturile interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea materialului; b) rezistenţa mecanică a unui astfel de compozit este ridicată, dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mare, astfel că orice porţiune din materialul matricei se află integral într-o zonă de acţiune a unei fibre; c) cu cât raportul de transfer al sarcinilor este mai mic, cu atât materialul compozit are o comportare mai eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f şi poate prelua solicitări mecanice de intensitate mai ridicată; d) rezistenţa mecanică a unui astfel de compozit este ridicată, dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mică şi o parte din materialul matricei se află în afara zonelor de acţiune ale fibrelor? T.12.17. Care dintre următoarele afirmaţii privind elaborarea materialelor compozite durificate cu fibre sunt adevărate: a) la elaborarea prin infiltrare, fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită, materialul matricei este adus în stare topită, se infiltrează între fibre (sub vid sau sub presiunea unui gaz inert) şi prin solidificare determină formarea compozitului; b) la elaborarea prin depunerea chimică a matricei în jurul fibrelor, fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită, iar matricea se depune pe fibre prin cementarea acestora în băi de săruri sau în mediu gazos; c) la elaborarea prin încorporarea fibrelor prin deformarea plastică a matricei, un pachet realizat din straturi alternante de fibre şi matrice (sub formă de folie) se supune deformării plastice la cald prin laminare, tragere sau extrudare; d) la elaborarea prin solidificarea unidirecţională a eutecticelor, fazele din structura unui aliaj eutectic reprezintă materialele componente ale compozitului, iar faza care are rolul fibrelor durificatoare capătă dispunerea şi orientarea necesare prin solidificarea dirijată unidirecţional a aliajului turnat?
294

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

Aplicaţii
A.12.1. Un material compozit cu fibre de sticlă înglobate într-o matrice de răşină epoxidică are fracţia volumică a fibrelor vf = 0,70. Ştiind că fibrele de sticlă au densitatea ρf = 2540 kg/m3, iar matricea din răşină epoxidică are densitatea ρM = 1210 kg/m3, să se determine concentraţia masică a fibrelor în materialul compozit %fm şi densitatea compozitului ρC. Rezolvare Considerând că materialul compozit are volumul VC, iar volumele fibrelor şi matricei sunt Vf , VM, se obţin relaţiile: Vf = VCvf , VM = VC(1 – vf) şi VC = Vf + VM . Masele corespunzătoare volumelor Vf , VM şi VC sunt Mf = VCvfρf, MM = VC(1 – vf)ρM şi MC = Mf + MM, iar densitatea compozitului este dată de o relaţie de forma (12.5): ρC = ρM(1 – vf) + ρfvf; pentru datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: ρC = 1210(1 – 0,70) + 2540⋅0,70 = 2141 kg/m3. Concentraţia volumică a fibrelor în materialul compozit este %fV = 100vf, iar concentraţia masică a acestora este dată de relaţia (stabilită utilizând ρf raţionamentul prezentat la rezolvarea aplicaţiei A.2.4): % f m = 100v f ; pentru ρ datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: % f m = 100 ⋅ 0,7
2540 2141

≅ 83 %.

A.12.2. Un material compozit cu fibre continui de sticlă înglobate în matrice de răşină epoxidică se consideră ca material de referinţă la proiectarea unui nou material compozit (cu aceleaşi componente). Ştiind că matricea are * EM = 6900 N/mm2 şi RmM = 69 N/mm2, fibrele au Ef = 72500 N/mm2 şi Rmf = 3400 N/mm2, iar materialul de referinţă supus încercării la tracţiune în / lungul fibrelor are modulul de elasticitate EC = 46260 N/mm2 şi rezistenţa la
/ rupere RmC = 2050 N/mm2, să se stabilească ce valoare trebuie să aibă fracţia volumica a fibrelor în noul material, pentru ca acesta să prezinte (pe direcţia de orientare a fibrelor) modulul de elasticitate EC ≥ 50000 N/mm2 şi rezistenţa la rupere RmC ≥ 2200 N/mm2. Rezolvare Pentru compozitul de referinţă se pot scrie relaţiile (12.5) şi (12.6) din care rezultă valoarea fracţiei volumice a fibrelor în acest material vf şi mărimea / E − EM 46260 − 6900 rezistenţei conventionale a matricei RmM: v /f = C = = 0, 6 ; 72500 − 6900 E f − EM

295

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR R mC
/

RmM =

− R mf v /f
/ f

1− v

=

2050 − 3400 ⋅ 0,6 1− 0,6

= 25 N/mm 2 . Deoarece pentru noul compozit

sunt, de asemenea, valabile relaţiile (12.5) şi (12.6), se poate determina valoarea fracţiei volumice a fibrelor în acest material vf pentru respectarea condiţiilor impuse în enunţul aplicaţiei, astfel:. Cu datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: vf ≥ max(0,66; 0,64) Vf ≥ 0,66. De exemplu, adoptând vf = 0,70, rezultă EC = 52820 N/mm2 > 50000 N/mm2 şi Rmc = 2387,5 N/mm2 > 2200 N/mm2. Observaţie Atât pentru materialul compozit de referinţă, cât şi pentru noul material proiectat, fracţiile volumice ale fibrelor depăşesc valaorea critică dată de relaţia R * − RmM 69 − 25 = (12.7): v fcr = mM = 0,013 ; ca urmare, efectul de durificare 3400 − 25 Rmf − RmM datorită înglobării fibrelor în matrice este asigurat la ambele materiale. A.12.3. Un compozit cu fibre continui, este realizat înglobând fibre dintr-un material cu Ef = 80000 N/mm2 într-un material matrice cu EM = 8000 N/mm2. Să se analizeze cum se modifică, în funcţie de fracţia volumică a fibrelor vf, valorile modulului de elasticitate al compozitului EC pe direcţia fibrelor şi pe direcţia normală la fibre. Rezolvare Folosind relaţiile (12.5) şi (12.11) în condiţiile precizate în enunţul aplicaţiei se pot trasa graficele EC = f(vf) prezentate în figura 12.23. Analizând aceste grafice, rezultă că modulul de elasticitate al compozitului pe direcţia de orientare a fibrelor creşte liniar odată cu vf, în timp ce efectul de creştere odată cu vf a modulului de elasticitate al compozitului pe direcţia normală la fibre se manifestă pregnant numai la valori ridicate ale vf .

Fig. 12.23. Diagramele de variaţie, în funcţie de fracţia volumică a fibelor, a modulului de elasticitate determinat în lungul fibrelor şi pe direcţia normală la fibre la un compozit cu fibre de sticlă si matrice de răşină epoxidică 296

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

A12.4. Să se determine valoarea exponentului n din relaţia (12.12) pentru un agregat compozit alcătuit dintr-o matrice de cobalt în care sunt înglobate particule dure de carbură de wolfram, cunoscând că modulul de elasticitate al matricei este EM = 207000 N/mm2, modulul de elasticitate al particulelor este Ef = 705000 N/mm2, iar modulul de elasticitate al materialului cu vf = 0,5 este EC = 382000 N/mm2. Rezolvare Înlocuind datele din enunţul aplicaţiei în relaţia (12.12), se obtine ecuaţia exponenţială (transcendentă), cu necunoscuta n: 2 ⋅ 382 n = 207 n + 705 n .Această ecuaţie se poate rezolva pe cale numerică, considerând diverse valori ale necunoscutei n∈[−1;1]\{0}, calculând (pentru fiecare valoare a exponentului n) A = 2 ⋅ 382 n şi B = 207 n + 705 n şi declarând ca soluţie valoarea n pentru care se obţine A = B. Rezultatele utilizării aceastei proceduri de rezolvare sunt diagrafiate în figura 12.24, iar soluţia care se obţine astfel este n → 0 (aceeaşi soluţie rezultând şi prin utilizarea programului de rezolvare numerică a ecuaţiilor al produsului informatic MathCad).

Fig. 12. 24. Determinarea exponentului n din relaţia (12.12) pentru un agregat compozit cu particule de WC înglobate în matrice de Co

Fig.12.25. Diagrama de variaţie, în funcţie de vf, a modulului de elasticitate al agregatului compozit cu particule de WC şi matrice de Co

Observaţie În cazul agregatului compozit analizat, exponentul n din relaţia (12.12) tinde către valoarea zero şi, ca urmare, în această situaţie se poate considera că
297

se determină valoarea exponentului n din relaţia (12.4⋅220n.7 ⋅ 220000 − 0. care modelează analitic variaţia modulului de easticitate al agregatului compozit.7.11). iar variaţia EC. 6945 + 0. Rezolvare Procedând ca la rezolvarea aplicaţiei A. aşa cum se observă în figura 12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR modulul de elasticitate al materialului este definit.2. pe baza relaţiei (12.4 este EC = 100000 N/mm2.6⋅70n + 0.3 ⋅ 70000 −0. iar modulul de elasticitate al agregatului compozit (cu aceleaşi componente) având vf = 0.26. iar soluţia (nebanală) care rezultă prin rezolvarea numerică a acesteia este. se poate determina modulul de elasticitate al agregatului compozit cu = 0. modulul de elasticitate al materialului f este Ef = 220000 N/mm2.6945).25. Respectarea acestei reguli de către agregatul compozit cu particule de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt este ilustrată în figura 12.12). 6945 ] 298 − 1 0 . rezultă vf EC = [0. Folosind relaţia (12. n = − 0.5). curba CNF redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate determinat pe direcţia normală la fibre la compozitul cu fibre de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt.12) (cu n = − 0. ecuaţia exponenţială care trebuie rezolvată este: 100n = 0. Să se determine valoarea modulului de elasticitate EC al unui agregat compozit alcătuit dintr-o matrice M în care sunt distribuite uniform particule dintr-un material f.7. care se poate considera în locul relaţiei (12. A. astfel: EC = lim [ E (1 − v f ) + E v f ] = E M f E f f n→0 n M n f v 1 n 1− v (12.12.5. în care: curba CLF redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate determinat în lungul fibrelor la compozitul cu fibre de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt.18) Datele din enunţul aplicaţie satisfac această egalitate.18). Aşa cum s-a precizat în scap.12. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12. fracţia volumică a particulelor fiind vf = 0. curba AC redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate al agregatului compozit (cvasiizotrop) cu particule de carbură de wolfram uniform distribuite într-o matrice de cobalt. 12. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12.12).6945. 6945 = 140625 N/mm2.4. caracteristicile agregatelor compozite cu structura alcătuită din particulele unui material f distribuite într-o matrice dintr-un material M sunt intermediare celor care se pot determina în lungul fibrelor şi pe direcţia normală la fibre la compozitele cu fibre din material f înglobate în matricea M. Se cunoaşte că modulul de elasticitate al materialului M este EM = 70000 N/mm2. . expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12.12) pentru estimarea modulului de elasticitate al agregatelor compozite la care n → 0.

94 mm << L Procedând astfel.15). a modulului de elasticitate al agregatului compozit considerat în aplicaţia A.4.12. se obţine: LC = d f = 0. considerând valoarea lungimii critice a fibrelor Lc dată de relaţia (12.12. în funcţie de vf.Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite în funcţie de vf.12) pentru agregatul compozit considerat în aplicaţia A.5 Rezistenţa la rupere a materialului compozit se poate determina cu relaţia (12. Determinarea exponentului n din relaţia (12. Să se stabilească dacă bara de tracţiune rezistă la solicitarea dată de o forţă cu intensitatea F = 7. componentele materialului fiind caracterizate astfel: fibrele de sticlă au Rmf = 3000 N/mm2.27. Rezolvare Solicitarea la tracţiune cu forţa F = 7. orientate pe direcţia axei longitudinale a barei şi având diametrul df = 0.12.27.7. Fracţia volumică a fibrelor materialului compozit este vf = 0.12.05 4 40 τ rM 4 299 . Diagrama de variaţie. Rmf 1 1 3000 = 0.14). O bară de tracţiune cu diametrul D = 25 mm este realizată dintr-un material compozit durificat cu fibre discontinui de sticlă. 12.5 Fig.5⋅105 N.12. A. 2 2 πD π 25 Fig.5⋅105 N produce tensiuni normale (în 5 4F 4 ⋅ 7.05 mm şi lungimea L = 50 mm. iar matricea din răşină epoxidică are RmM = 25 N/mm2 şi τrM = 40 N/mm2. în care notaţiile au semnificaţii similare celor precizate la rezolvarea aplicaţiei A.5 ⋅ 10 lungul fibrelor) cu intensitatea σ = = = 1528 N/mm2. pentru agregatele compozite cu componentele M şi f precizate în enunţul aplicaţiei este redată în figura 12. 26.6.

ca urmare.1⋅104 N.10532) = 461 N/mm2 π 15 2 461 ≅ 8. 4 a) Dacă fibrele materialului compozit din care este confecţionată bara sunt perfect paralele cu axa longitudinală a barei ( pe direcţia căreia se aplică forţa F).73 ≅ 1833 N/mm2 şi F = 4 b) Dacă fibrele materialului compozit din care este realizată bara sunt orientate sub un unghi θ = 5 o faţa de direcţia axei longitudinale a barei.12. 40 cos 5 sin 5 o o . Diminuarea considerabilă a rezistenţei mecanice a 4 barei în acest caz este datorată faptului că măsura unghiului θ este mai mare decât valoarea critică dată de relaţia (12.7 ≅ 2065 N/mm2. Ştiind că matricea compozitului * are RmM = 30 N/mm2. RmC = 30(1 − 0. O bară de tracţiune cu diametrul D = 15 mm este realizată dintr-un material compozit cu fibre continui. rezultând: RmC . rezistenţa la rupere a compozitului este dată de relaţia (12.17): θ cr = arctg 300 40 1833 = 1o15’. .7) + 3000(1 − 0.5⋅105 N. b) unghiul dintre axa longitudinală a barei şi direcţia orientării fibrelor este θ = 5 o. iar fibrele au Rmf = 2500 N/mm2. A. fracţia volumică a fibrelor fiind vf = 0. rezultând: π 15 2 1833 ≅ 3. 0. forţa de πD 2 tracţiune monoaxială care produce ruperea barei are intensitatea dată de relaţia: πD 2 F= RmC .θ = min( şi F = 1833 cos 5 2 o . LC raportul de transfer al sarcinilor fiind foarte redus.24⋅105 N. bara rezistă la solicitarea la tracţiune cu forţa F = 7. Rezolvare Ruperea barei se produce când tensiunile normale generate de solicitarea la 4F tracţiune cu forţa F au intensitatea σ = = RmC şi. RmM = 80 N/mm2 şi τrM = 40 N/mm2.7. 80 sin 2 5 o ) = min(1847.02).461. iar ≅ L L RmC = RmM (1 − v f ) + Rmf (1 − C )v f = 25(1 − 0. să se estimeze intensitatea forţei de tracţiune F la care se produce ruperea barei în următoarele circumstanţe: a) fibrele materialului sunt perfect paralele cu axa longitudinală a barei.6).02)0.73.73) + 2500⋅0.16). orientate pe direcţia axei longitudinale a barei.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (materialul are o comportare eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f. rezistenţa la rupere a compozitului RmC este dată de relaţia (12. L Deoarece σ < RmC.

iar comprimatele de pulberi astfel obţinute se supun unui tratament termic. La fabricarea produselor prin metoda agregării pulberilor. cu sau fără presare. sulfuri etc. numit sinterizare. uneori. Tehnologiile de realizare a produselor prin metoda agregării pulberilor sunt aplicate de obicei în două scopuri: A. nemetalice) utilizate în metalurgia pulberilor sunt materiale formate din granule (particule) de metale pure. oxizi metalici. plăcuţe pentru tuburi electronice.) cu dimensiunile cuprinse între 0. aliaje sau compuşi chimici (intermetalici. duze pentru ejectarea 301 . tehnologiile de realizare a semifabricatelor şi pieselor pentru diverse aplicaţii din pulberi metalice.1 µm şi 1 mm. cu perspective mari de extindere în viitor. amestecul de pulberi este adus apoi la forma dorită (corespunzătoare produselor). metodelor şi procedeelor tehnologice de obţinere a pulberilor (preponderent metalice) şi de utilizare a lor pentru realizarea de produse cu diverse destinaţii fac obiectul unei ramuri a metalurgiei numită metalurgia pulberilor .Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Capitolul 13 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR REALIZATE PRIN AGREGARE DE PULBERI 13. materiile prime sub formă de pulberi (de diverse sortimente compoziţionale şi/sau granulometrice) sunt amestecate în proporţiile necesare produselor care trebuie realizate. Realizarea de produse din materiale metalice care nu pot fi elaborate şi prelucrate primar prin tehnologiile clasice de topire – turnare: • piese (filamente. Studiul şi aplicarea industrială a proceselor. care conferă produselor compactitatea şi caracteristicile de utilizare dictate de aplicaţia căreia sunt destinate produsele. Pulberile (metalice şi.1. Introducere În tehnica actuală se utilizează. uneori amestecate şi cu pulberi nemetalice.

realizate mai ales din pulberi feroase. cu mărimea particulelor între 20 µm şi 1 mm şi forma predominant lamelară. având structura alcătuită din particule de carburi metalice dure (WC. Sb. Co. • piese (plăcuţe şi scule pentru prelucrarea prin aşchiere a materialelor metalice) din materiale dure. electrozi poroşi din nichel sau argint pentru echipamentele utilizate în electrochimie etc. segmenţi. de tipul unor agregate compozite. filtre metalice din bronzuri. • piese (scule aşchietoare.). oţeluri inoxidabile sau aliaje Monel. garnituri. pistoane. care. B. ce impune aplicarea unor operaţii tehnologice de finisare laborioase şi costisitoare.) se folosesc pe scară largă astfel de piese sinterizate (roţi dinţate.. Al. Mo – Ag. contacte electrice. Mo.) din metale greu fuzibile (W. Ta..2. materia primă sub formă de material metalic turnat. Mo etc. Realizarea de produse cu dimensiuni mici şi forme complicate.). Co. 13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR gazelor fierbinţi electrozi nefuzibili pentru sudare etc. în construcţia de maşini (automobile. cuzineţi. Cr.) sau pseudoaliajelor (aliajele W – Ag. având ts ridicate. dar a căror fabricare prin turnare nu este eficientă. Mo – Cu etc. came. TiC. magneţi etc. inele. burete de 302 . Ni. deoarece implică consumuri exagerate de materiale şi conduce la obţinerea de semifabricate cu precizia necorespunzătoare a formei şi dimensiunilor. la aplicarea acestei metode.) din materiale de tipul cermeturilor. compozitelor cu metale şi nemetale (Cu – grafit. din materiale care pot fi elaborate în stare topită. elemente de fricţiune.). Cr. • piese poroase cu diverse destinaţii: cuzineţi poroşi autoungători din bronzuri cu staniu sau din aliaje Fe – Cu. echipamente de calcul automat etc. având componentele cu ts foarte diferite şi/sau cu solubilităţi foarte reduse în stare lichidă. având structura alcătuită dintr-o fază oxidică − ceramică (Al2O3. ZrO2 etc. Principalele metode mecanice folosite în practica industrială pentru obţinerea pulberilor sunt: • Metoda măcinării. TaC etc. Mo2C. echipamente electrocasnice. tacheţi. care. pârghii. Ni – Fe etc. Fe – mase plastice. care este folosită în prezent pentru realizarea pulberilor de Mn.) înglobate într-o matrice metalică tenace (Co. Ni etc.. diamant – metale etc. magneţi etc.).) înglobată într-o matrice metalică (Fe. Obţinerea şi caracterizarea pulberilor Pentru obţinerea pulberilor se utilizează două categorii de metode tehnologice: metodele mecanice şi metodele fizico – chimice. W – Cu. aliaje Fe – Al. Fe – Cr. reacţionând puternic cu căptuşeala ceramică a agregatelor de elaborare – turnare. se obţin greu în stare lichidă şi se impurifică uşor. se obţin foarte greu în stare topită). Fe. Nb etc.

1 µm şi 100 µm şi forma aciculară (dendritică). • Metoda electrolitică. Ni. iar ca agent chimic pulberea fină de Pb. care se pot transforma uşor în pulberi prin măcinare. rezultă precipitate granulare de plumb acoperite cu cupru. cu mărimea particulelor între 0. aliaje Fe – Ni. alame. la folosirea acestei metode.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi minereu. • Metoda precipitării din soluţii apoase. care se transformă în particule de pulbere prin solidificarea într-o baie de răcire. Al.. spongioase sau pulverulente. Fe. sârme etc. aplicată actual pentru fabricarea pulberilor de Ag. Cr. Ni – Mo. Ta. apă etc. 303 . materia primă sub formă de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un creuzet (printr-o duză calibrată). producând reducerea oxizilor. este transformată în pulbere prin măcinare în mori cu bile sau în mori cu vârtej. • Metoda carbonil. aplicată actual pentru realizarea pulberilor de Fe.1 µm şi 10 µm şi forma sferoidală. suferă impactul cu mai multe jeturi (de aer. materia primă sub formă de soluţii apoase sau topituri de săruri metalice este descompusă prin electroliză. se transformă (în anumite condiţii de temperatură şi presiune. utilizată în prezent pentru obţinerea pulberilor de Ni. Cu. Principalele metode fizico – chimice de elaborare a puberilor metalice sunt: • Metoda reducerii oxizilor. în stare măcinată este supusă acţiunii unui agent chimic (pulbere de cocs sau gaz metan). folosind ca materie primă soluţia de acetat de cupru. de exemplu. Fe – Mo.. materia primă sub formă de aşchii ale metalului (Me) care trebuie adus în formă de pulbere este introdusă într-un cuptor tubular. aşchii. Fe – Ni – Mo etc. • Metoda pulverizării din fază lichidă. Ni. vapori. Au. aplicată pentru realizarea pulberilor de Fe. la utilizarea acestei metode. oţeluri etc. Cu. materia primă sub formă de soluţie apoasă a sărurilor metalului (Me) care trebuie obţinut sub formă de pulbere este supusă unui agent chimic (pulbere de Zn. specifice fiecărui metal) în carbonil metalic Men(CO)m (condensat sub formă de lichid vâscos). V.. Co. Ni. Pt etc. care. W. Pt. cu mărimea particulelor între 20 µm şi 400 µm şi forma predominant sferoidală. Ni – Co etc.. Cd. Sn. precipitate obţinute prin electoliză. Fe.) şi este pulverizată în picături fine. bronzuri. la aplicarea acestei metode. metoda permite şi obţinerea pulberilor cu particule bimetalice. aliaje Fe – Ni. Al etc. la folosirea acestei tehnologii. Zn. Co. Fe – Cr. iar descompunerea prin volatilizare a acestuia determină formarea oxidului de carbon (care se reutilizează în proces) şi pulberii metalului Me. Cu. folosită în prezent pentru obţinerea pulberilor de Fe. cu mărimea particulelor între 0. Cr. obţinându-se depozite catodice compacte − fragile. la aplicarea acestei tehnologii. Au. o transformă în pulbere de fier pur. materia primă sub formă de minereu oxidic de fier sau arsură de fier. este supusă acţiunii unui curent de oxid de carbon.) care produce precipitarea metalului (Me) sub formă de pulbere.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Pulberile metalice prezintă o serie de caracteristici fizico – chimice şi tehnologice care influenţează esenţial calitatea produselor obţinute prin agregarea lor. mărimea particulelor acestora încadrându-se într-un domeniu mai mult sau mai puţin extins. pentru exprimarea acestei caracteristici se folosesc două mărimi: diametrul echivalent al particulelor sau mărimea celui mai mic ochi de sită prin care acestea pot trece. • structura internă a particulelor. 13. . distingându-se din acest punct de vedere. b − particule lamelare. inclusiv a macroporilor deschişi conţinuţi de acestea. trei grupe de pulberi: pulberile cu particule fibroase (aciculare). Principalele caracteristici fizice ale pulberilor metalice sunt: • forma particulelor. funcţia erorilor – v. • calitatea suprafeţei particulelor. aşa cum se poate observa în figura 13. existând însă şi pulberi ale căror particule au suprafeţe netede şi regulate. aplicaţia A.1. compoziţia granulometrică a unei pulberi metalice putându-se exprima prin fracţiile granulometrice ale particulelor de diferite mărimi ce intră în alcătuirea pulberii. • mărimea particulelor. poliedrice ). pulberile metalice uzuale au granulaţia eterogenă. • volumul specific de umplere Vu. c − particule sferoidale . poroasă (cu macropori închişi) sau compactă (fără macroporozităţi).1.6. Principalele forme ale particulelor pulberilor utilizate în metalurgia pulberilor: a − particule aciculare. definite. particulele pulberilor metalice uzuale au structura internă spongioasă (cu macropori deschişi). această caracteristică se defineşte ca fiind volumul ocupat de unitatea de masă de pulbere vărsată liber (netasată) într-un vas de măsurare. raportată la masa sau volumul lor efectiv. • suprafaţa specifică a particulelor. o caracteristică derivată a acesteia fiind densitatea de umplere ρu = 304 1 Vu Fig.5).2. cu ajutorul histogramelor granulometrice ale pulberii şi modelate analitic cu ajutorul unei funcţii de distribuţie a granulaţiei pulberii (de obicei. aşa cum se poate observa în figura 13. pulberile metalice uzuale au particulele cu suprafeţe neregulate şi rugoase. această caracteristică se exprimă de obicei prin mărimea suprafeţei totale a particulelor. pulberile cu particule lamelare (platiforme) şi pulberile cu particule echiaxiale (sferoidale. această caracteristică se apreciază pe baza raportului dintre cele trei dimensiuni caracteristice ale particulelor.

Definirea granulaţiei cu ajutorul histogramei granulometrice pentru pulberile cu: a − gamă largă de dimensiuni ale particulelor.) al particulelor şi rezistenţa la oxidare a particulelor. ρpr reprezentând masa unităţii de volum a unei pulberi supuse unei presiuni de compactizare p. P etc. această caracteristică se defineşte ca fiind cantitatea (masa) de pulbere ce se scurge în unitatea de timp prin orificiul calibrat al unei pâlnii şi este dependentă în special de calitatea suprafeţei particulelor şi de compoziţia granulometrică a pulberilor. îndesare (prin scuturare) I s = u Vu Fig. această caracteristică este definită ca fiind raportul procentual dintre volumul efectiv al particulelor pulberii Ve şi volumul de umplere Vu. O. C u = Ve Vu 100 = ρu ρe 100 .. o caracteristică derivată este porozitatea de umplere Pu = 100 − Cu. • densitatea de presare ρpr şi compactitatea de presare Cpr. pentru pulberile metalice uzuale Vsc fiind cu 20. Si.2. S. ρe fiind densitatea materialului particulelor pulberii. cunoscând (pentru o pulbere metalică dată) Vsc şi Vu. cunoaşterea ei fiind deosebit de importantă pentru reglarea corectă a dispozitivelor de dozare a pulberilor folosite la realizarea unui anumit produs. • volumul specific de scuturare Vsc. Principalele caracteristici tehnologice ale pulberilor metalice sunt: • fluiditatea. b − gamă îngustă de dimensiuni ale particulelor Principalele caracteristici chimice ale pulberilor metalice sunt conţinutul de impurităţi (C. 13. se poate defini caracteristica numită grad de V − Vsc . aceste caracteristici exprimă presabilitatea pulberilor.30 % mai mic decât Vu. aceste caracteristici depinzând de natura materialului particulelor şi de metoda folosită pentru obţinerea pulberilor. . iar Cpr fiind C pr = 305 ρp ρe 100 . această caracteristică reprezintă volumul ocupat de unitatea de masă de pulbere după tasarea ei prin scuturare intensă..Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi • compactitatea de umplere Cu.

Compactitatea de umplere. 13. aşa cum sugerează schemele din figura 13. caracterul rugos al suprafeţelor libere şi starea de nesaturare electronică a atomilor de pe aceste suprafeţe determină o reactivitate accentuată a acestora. datorită multiplelor imperfecţiuni cristaline (de tipul vacanţelor.3. ci şi de rugozitatea suprafeţelor particulelor care alcătuiesc pulberile (care poate determina modificări esenţiale ale mobilităţii reciproce a particulelor pulberilor la vărsarea şi/sau presarea lor în matriţele utilizate la obţinerea produselor sinterizate). iar suprafeţele să prezinte aspect rugos. dislocaţiilor sau defectelor de împachetare) pe care le conţin. care definesc interacţiunea complexă dintre particulele pulberilor şi dintre particule şi mediul (gazos sau lichid) cu care acestea vin în contact în cursul operaţiilor de realizare a produselor sinterizate. să aibă o mobilitate accentuată şi o mare capacitate de a atrage electroni.3.. b − cu gamă îngustă de dimensiuni ale particulelor 306 . această caracteristică exprimă capacitatea unei pulberi de a da prin presare un semifabricat suficient de rezistent. care este influenţată nu numai de forma particulelor pulberilor şi. pentru pulberile: a − cu gamă largă de dimensiuni ale particulelor. Vs şi Pu) depinde esenţial de fluiditatea pulberilor. în funcţie de compoziţia granulometrică. care să-şi păstreze forma şi să nu sufere pierderi masice în timpul manipulărilor la care este supus în procesul de fabricare a produselor. contribuind la intensificarea proceselor de adsorbţie. denumirea ei fiind determinată de faptul că rezistenţa mecanică a oricărui semifabricat obţinut prin presarea unei pulberi depinde în principal de comportarea zonelor sale cu sensibilitate maximă la degradare: muchiile ascuţite şi pereţii foarte subţiri.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • rezistenţa muchiilor. de compoziţia granulometrică a pulberilor. cu orbitalele electronice incomplete. difuzie etc. corodare. Fig. oxidare. La obţinerea produselor prin agregare de pulberi trebuie să se ţină seama de următoarele particularităţi privind caracteristicile şi comportarea pulberilor: • terminarea bruscă a structurii cristaline pe suprafeţele libere ale particulelor pulberilor metalice face ca atomii aflaţi pe aceste suprafeţe. • realizarea unei împachetări compacte a particulelor pulberilor (micşorarea valorilor caracteristicilor Vu.

• creşterea legăturilor punctiforme şi formarea suprafeţelor de 307 . neputând asigura gradul de consolidare necesar pentru ca produsele să-şi păstreze configuraţia la extragerea din matriţe. Aceste procese. gradul de îndesare şi compactitatea de presare a pulberilor şi determină obţinerea de produse cu porozitate excesivă (inacceptabilă). formarea aglomeratelor şi agregatelor trebuie împedicată.5: • crearea legăturilor punctiforme între particule. suprafaţa lor specifică se măreşte. diminuează compactitatea de umplere. astfel de legături apar între particulele pulberilor metalice la simpla lor vărsare sau tasare în matriţele folosite la realizarea produselor şi sunt (în general) instabile. care conduc la formarea în masa pulberilor a unor aglomerate (grupări de particule ferm legate între ele prin forţe superficiale de adeziune) şi a unor agregate (grupări de aglomerate slab legate între ele şi uşor de dezintegrat prin acţiuni mecanice). 13. aşa cum se poate observa în figura 13.4. iar influenţele rugozităţii suprafeţelor libere ale particulelor şi reactivităţii acestor suprafeţe devin mai importante. Transformările structurale la presarea şi sinterizarea pulberilor Procesele esenţiale ce trebuie realizate pentru obţinerea produselor prin metoda agregării pulberilor constau în formarea legăturilor de consolidare a particulelor pulberii sau amestecului de pulberi utilizate ca materie primă.3.13. Schema micşorării compactităţii pulberilor la formarea aglomeratelor şi agregatelor de particule • pe măsură ce dimensiunile particulelor pulberilor se micşorează. schematizate în figura 13. deoarece. aşa cum s-a arătat anterior.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Fig. se desfăşoară în mai multe etape.4. soluţia tehnologică cea mai indicată în acest scop constând în utilizarea unor substanţe lubrifiante (depuse pe particulele pulberilor sau adăugate la dozarea şi amestecarea pulberilor în vederea realizării produselor sinterizate). determinând apariţia unor fenomene de frecare şi adeziune între particule.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR contact (punţilor de legătură) între particule. Fig. De obicei cele două operaţii se realizează succesiv. ale cărei cristale sunt dezvoltate între (peste) particulele pulberilor. se desfăşoară mai ales în cursul operaţiilor tehnologice de presare a pulberilor în matriţe şi de sinterizare a comprimatelor obţinute prin presare. alunecarea lor reciprocă şi umplerea golurilor. La operaţia de presare. agregatele de pulberi capătă o structură cristalină nouă. Procesele care se desfăşoară în timpul operaţiei de presare pot fi descrise astfel: • la începutul presării se produce reorientarea particulelor. asigurând consolidarea acestora şi micşorarea..5. d − diminuarea şi sferoidizarea porilor Procesele descrise succint mai înainte. c − formarea şi creşterea cristalelor noi. de tipul unor germeni cristalini. între particulele pulberilor supuse prelucrării se formează suprafeţe de contact (punţi de legătură). dar există şi procedee tehnologice care prevăd executarea lor simultană (presarea la cald sau sinterizarea sub presiune). care asigură amestecului de pulberi împachetarea 308 . amestecul de pulberi este presat în cavitatea unei matriţe (la presiuni p = 100. prin încălzirea pulberilor presate.. sferoidizarea şi chiar dispariţia porilor. mai ales a celor aflaţi pe suprafeţele libere ale acestora şi desfăşurarea intensă a unor procese de difuzie. sferoidizarea şi diminuarea dimensiunilor porilor.2000 MPa) şi se transformă într-un comprimat cu forma produsului ce urmează a fi realizat. care au tendinţa de a se dezvolta independent sub forma unor noi cristale şi de a declanşa astfel un proces general de recristalizare în masa pulberilor. deformarea plastică şi sudarea între ele a particulelor) şi sunt finalizate. care determină creşterea mobilităţii atomilor particulelor pulberilor. în cursul tratamentului termic de sinterizare. prin creşterea germenilor formaţi în etapa anterioară.13. • creşterea cristalelor noi. în urma desfăşurării acestei etape. b − formarea suprafeţelor de contact. Principalelor etape de formare a legăturilor de consolidare la realizarea produselor prin agregare de pulberi: a − formarea legăturilor punctiforme. aceste procese sunt declanşate prin presarea pulberilor în matriţe (care determină compactizarea pulberilor prin redistribuirea particulelor. prin care amestecurile neconsolidate de pulberi se transformă în produse compacte şi rezistente.

sudarea prin presiune a particulelor nu se poate realiza. extinderea redusă a punţilor de legătură realizate prin sudare este. ca urmare. • dacă particulele pulberii supuse presării au plasticitate scăzută. în plus. determinată şi de intensitatea scăzută cu care se desfăşoară procesele de difuzie la temperatura de presare. la fabricarea produselor din pulberi metalice sau nemetalice nedeformabile consolidarea prin presare a particulelor pulberilor şi obţinerea unor comprimate cu rezistenţă mecanică acceptabilă se realizează numai dacă particulele sunt amestecate cu un liant metalic (care rămâne în compunerea produsului) sau organic (care se elimină în cursul sinterizării). ca urmare a desfăşurării acestor procese. procesele de deformare sunt transferate în afara zonelor de contact ale particulelor (spre materialul neecruisat din interiorul particulelor pulberii) înainte de aplatizarea completă a microneregularităţilor şi dizlocarea suficientă a straturilor eterogene de pe suprafeţele în contact ale particulelor. • odată cu creştera presiunii se produce deformarea elasto – plastică a particulelor pulberii şi se crează condiţiile necesare sudării lor prin presiune. care se constituie într-o sursă de activare mecanică. fiind însoţită de ecruisarea materialului (creşterea rezistenţei la deformare a materialului) din aceste zone şi. în acest fel realizându-se sudarea între particulele pulberii. 309 . iar punţile de legătură realizate prin sudare au (datorită extinderii reduse şi conţinutului mare de impurităţi) rezistenţă mecanică relativ scăzută. Pentru conducerea corectă a operaţiei de presare şi aprecierea corespunzătoare a eficienţei proceselor care se desfăşoară în cursul acesteia trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • deformarea plastică locală a zonelor de contact ale particulelor se realizează (în mod obişnuit) la rece. sudarea prin presiune a particulelor pulberii se realizează prin următorul mecanism: − sub acţiunea presiunii exercitate asupra pulberii. care determină dislocarea straturilor eterogene (ce conţin oxizi. atomii marginali ai particulelor se apropie la distanţe având ordinul de mărime al parametrilor stucturii cristaline a materialului particulelor şi interacţionează dând naştere unor germeni cristalini comuni în zonele de contact ale particulelor.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi cea mai densă posibilă la dimensiunile şi forma pe care le prezintă particulele componente.) şi aplatizarea micronereguarităţilor din aceste zone. ca urmare. particule de praf ionizate etc. se produce deformarea plastică locală a particulelor în zonele lor de contact reciproc. molecule de apă şi grăsimi. − o parte din energia acumulată în materialul deformat plastic din zonele de conact ale particulelor pulberii constituie energia de activare necesară creşterii şi transformării în cristale a germenilor cristalini comuni. molecule de aer adsorbit.

bazate pe difuzie. sferoidizarea şi micşorarea porilor şi finisarea granulaţiei produselor. îndepărtarea produselor rezultate din reducerea. • creşterea temperaturii determină desfăşurarea unor procese chimice. determină consolidarea şi creşterea germenilor cristalini formaţi în zonele de contact dintre particule. în cazul amestecurilor de pulberi (cu particule din materiale diferite) se produce şi alierea particulelor cu componentele transportate prin difuzie din particulele vecine. se manifestă un fenomen de creştere bruscă a volumului acestor comprimate. Sinterizarea este tratamentul termic prin care se realizează activarea termică a comprimatelor de pulberi în vederea desfăşurării proceselor. ca urmare. efectul postelastic este important (comprimatele îşi măresc volumul cu câteva procente la scoaterea lor din matriţe) şi poate produce distrugerea comprimatelor. în plus. difuzia atomilor. temperatura de sinterizare se adoptă Tsi = ( ⋅ ⋅ ⋅ )Ts . se 310 . care constau în reducerea peliculelor de oxizi de pe suprafeţele particulelor. evitarea acestui fenomen nedorit fiind asigurată de utilizarea lianţilor. eliminarea gazelor şi lichidelor adsorbite pe suprafeţele particulelor pulberii. dacă plasticitatea particulelor pulberilor este redusă. Procesele care se desfăşoară în timpul sinterizării pot fi descrise astfel: • difuzia atomilor. Desfăşurarea acestor procese şi calitatea produselor obţinute prin agregare de pulberi sunt influenţate esenţial de regimul tehnologic al tratamentului de sinterizare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • la extragerea comprimatelor din matriţele în care s-a realizat presarea se produce relaxarea elastică a materialului particulelor pulberii şi. care produc consolidarea şi creşterea punţilor de legătură dintre particule.6. densificarea (micşorarea porozităţii) şi recristalizarea structurii produselor realizate prin agregare de pulberi. Pri ncipalii parametri de regim ai tratamentului de sinterizare se aleg astfel: • Temperatura de sinterizare Tsi se stabileşte având în vedere că sinterizarea trebuie să asigure formarea de noi cristale între particulele pulberilor din care sunt realizate comprimatele supuse acestui tratament. accelerată de ridicarea temperaturii. descompunerea şi vaporizarea substanţelor introduse la presare ca lianţi sau lubrifianţi. care au ca efecte consolidarea legăturilor dintre particulele pulberii. determină • declanşarea unor procese de recristalizare a materialului (ecruisat prin deformarea plastică la rece produsă de presare) din zonele de contact ale particulelor şi din interiorul acestora. Ts fiind 3 5 temperatura de solidificare – topire (în K) a componentului principal al pulberii sau amestecului de pulberi din care se confecţionează produsele. De 2 4 obicei. aşa cum sugerează imaginile prezentate în figura 13. numit efect postelastic. accelerată de ridicarea temperaturii.

uşor de obţinut şi cu activitatea chimică (reducătoare sau neutră) reglabilă (prin nivelul vidului şi temperatura Tsi utilizate la sinterizare). mediu ieftin. Efectele presării şi sinterizării pulberii de argint cu incluziuni de Al2O3: a − pulberea vărsată în matriţa de presare. când pulberile sau amestecurile de pulberi conţin componente secundare cu temperatura de solidificare – topire inferioară T si.) se utilizează atunci când pulberile din care se realizează produsele se oxidează uşor sau prezintă conţinuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare. la desfăşurarea proceselor de sinterizare în prezenţa unei anumite cantităţi de fază lichidă. 3.15) – v. Trp fiind temperatura de recristalizare primară a componentului principal al pulberii sau amestecului de pulberi (T rp ≅ 0. fapt ce are ca efecte accelerarea proceselor şi obţinerea unor produse cu compactitate ridicată. b − pulberea presată şi sinterizată o oră la 900 oC. c − pulberea presată şi sinterizată 240 ore la 900 oC • Durata sinterizării τsi se stabileşte experimental. Mediile reducătoare (atmosferele de hidrogen. Fig. la stabilirea mărimii τsi se ţine seama că aceasta este direct proporţională cu volumul particulelor pulberii din care se realizează produsele şi invers proporţională cu coeficientul de difuzie D al componentului principal al pulberii (care se corelează cu Tsi conform (1.4T s – v. în corelaţie cu gradul de sinterizare necesar realizării proprietăţilor de utilizare dorite ale produselor. Mediile neutre (atmosferele de argon) se folosesc la sinterizarea produselor din pulberi metalice lipsite de oxizi. Acest mod de alegere a temperaturii T si conduce în anumite cazuri.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi observă că tratamentul se efectuează la Tsi > Trp. hidrocarburi etc. În prezent se practică pe scară largă sinterizarea în vid. amoniac.6. • Mediul de sinterizare se alege în mod obişnuit neutru sau reducător.5). pentru a asigura condiţiile termice necesare desfăşurării proceselor de recristalizare care stau la baza formării legăturilor de consolidare între particule.7). scap. deoarece prezenţa oxizilor în masa sau pe suprafeţele particulelor pulberilor folosite la realizarea produselor influenţează negativ desfăşurarea proceselor de difuzie care au loc în cursul sinterizării. 13. manipulare sau depozitare. 311 . scap. 1.

8 şi 13.2. cât şi de mărimea porozităţii. Fig. Microstructurile produselor sinterizate din WC cu liant de Co: a − material cu 94 % WC şi 6 % Co. b − timp de 6. 13.7. definite prin constituţia acesteia (natura. c − timp de 22 ore Produsele fără porozitate. se comportă ca niste agregate compozite. Produsele sinterizate prezentând o porozitate Pp au caracteristicile fizico − mecanice determinate atât de caracteristicile structurii realizate prin sinterizare.8.9.7. matrice). modul de distribuţie şi gradul de dispersie al fazelor componente ale structurii. numărul şi proporţia fazelor care alcătuiesc structura) şi prin forma. cu structura alcătuită din particulele unui material înglobate într-un material suport (liant. b − material cu 85 % WC şi 15 % Co Fig.5 ore. caracteristicile lor putând fi determinate aplicând principiile prezentate în scap. Microstructurile produselor din pulbere de Fe sinterizată la 800 oC: a − timp de 0. 13. 13. Structurile şi proprietăţile produselor sinterizate Produsele care se obţin prin metoda agregării pulberilor au caracteristicile structurale (influenţate de compoziţia chimică şi de regimul tehnologic folosit la sinterizare) sugerate de micrografiile prezentate în figurile 13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 13. 312 . dimensiunile. 12.5 ore. forma şi dimensiunile porilor.4.

(13. Ys ≡ Rms) şi alungirea procentuală după rupere (Y ≡ A. dacă se consideră Ys ≡ HBs = 75 HBS şi Ks = 0. prima dintre relaţiile (13. iar Vs şi ρs – volumul şi. rezistenţa la tracţiune (Y ≡ Rm. Ys ≡ HBs).Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Fig. caracteristicile mecanice ale acestor produse pot fi influenţate în măsură importantă de mărimea porozităţii Pp (în %).2) permite a se estima duritatea Brinell HB. K s/ şi m sunt constante cu valorile dependente de natura materialului sinterizat şi. Cercetările experimentale întreprinse asupra diverselor materiale obţinute prin metoda agregării de pulberi au evidenţiat faptul că dependeţele dintre principalele caracteristici mecanice ale acestor materiale şi porozitatea lor pot fi exprimate analitic prin relaţii de forma: Y = Ys e − K s Pp sau Y = Ys (1 − K s/ Ppm ) (13. de exemplu. 313 . Ys ≡ As) ale materialelor sinterizate. b − electrod din pulbere de wolfram. în timp ce a doua relaţie permite modelarea numerică a modulului de elasticitate longitudinală (Y ≡ E. 13. respectiv.2) în care Y şi Ys reprezintă valorile unei caracteristici mecanice determinate pe materialul sinterizat şi. iar Ks. Prima dintre relaţiile (13. respectiv. evident. definită prin relaţiile: V − Vs ρ 100 = (1 − )100 . c − piesă din pseudoaliaj W−Ni−Fe obţinută prin sinterizare Deoarece porii prezenţi în produsele sinterizate diminuează secţiunile portante şi au efectele unor concentratori de tensiuni. în cazul produselor realizate din pulberi de fier sinterizate. Microstructurile unor produe industriale sinterizate: a − filtru din pulbere de bronz.049.9.2) este potrivită pentru a estima duritatea Brinell (Y ≡ HB. Ys ≡ Es) şi coeficientului contracţiei transversale (Y ≡ µ. densitatea masei structurale (lipsită de pori) a produsului. pe materialul (lipsit de pori) care alcătuieşte masa structurală a produsului sinterizat. densitatea produsului sinterizat. de caracteristica mecanică considerată. Ys ≡ µs) ale unor astfel de materiale. respectiv.1) Pp = V ρs în care V şi ρ reprezintă volumul şi.

iar cea de-a doua relaţie din grupul (13. Fig. rezistenţa la coroziune etc. dacă se ia Ys ≡ Rms = 250 N/mm2 şi Ks = 0. pulverizare. K s/ = 0. 310 fluiditate. K s/ = 0. 302 porozitate de umplere. 311 metalurgia pulberilor.03 şi m = 0. 310 volum specific de scuturare. dacă se consideră Ys ≡ Es = 2. 305 densitate de umplere. 307 agregare pulberi. De asemenea.01 şi m = 1. 305 compactitate de umplere. lamelare.05⋅105 N/mm2. 305 densitate de presare. 310 temperatură de sinterizare.043 şi alungirea procentuală după rupere A. electrolitică.058.2) permite a se determina cu o bună precizie valorile modulului de elasticitate longitudinală E. 311 efect postelastic. dacă se utilizează Ys ≡ As = 40 % şi Ks = 0. 301 fibroase. 301 metode fizico-chimice reducere oxizi. 307 compactitate de presare. 305 mediu de sinterizare. Cuvinte cheie aglomerate. aşa cum rezultă examinând curbele de durabilitate (Wöhler) ale pieselor din fier sinterizat prezentate în figura 13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR rezistenţa la tracţiune Rm. 305 grad de îndesare. sferoidale. carbonil. 13. porozitatea influenţează şi alte caracteristici ale produselor sinterizate: conductibilitatea termică şi electrică. precipitare. caracteristicile magnetice. 305 314 . 301 agregate.35. 305 pulberi. 303 metode mecanice măcinare. 304 durată de sinterizare.10.67 şi coeficientului lui Poisson. Curbele Wöhler ale fierului sinterizat cu diferite valori ale porozităţii Pp Porozitatea produselor sinterizate influenţează negativ rezistenţa la oboselă a acestora. dacă se ia Ys ≡ µs = 0.10. 304 sinterizare.

Shakelford J. Bucureşti. apă etc.13.. b) plăcuţele din materiale dure pentru sculele aşchietoare. * * * Metals Handbook Ninth Edition. vol. Metalurgie fizică şi studiul metalelor.. c) spargerea comprimatelor realizate prin presare. 1985 6. Ciocârdia C. American Society for Metals. Tehnologia materialelor. Drăgulănescu E. d) sinterizarea comprimatelor obţinute prin presare? T. Metalografie. Piese sinterizate din pulberi metalice. Macmillan Publishing Commpany. Gâdea S. c) metoda pulverizării din fază lichidă. b) metoda carbonil..Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi Bibliografie 1. Introduction to Materials Science for Engineers. Editura Didactică şi Pedagogică. Universitatea din Ploieşti. Perneş M. Aliaje dure sinterizate din carburi metalice. 1984 4. Bucureşti. c) arborii cotiţi ai motoarelor Diesel pentru camioanele de mare tonaj. b) presarea pulberilor.13. Care dintre următoarele produse se pot obţine prin metoda agregării de pulberi: a) electrozii nefuzibili din wolfram pentru sudare. Editura Tehnică. d) metoda precipitării din soluţie apoasă? 315 . Petrescu M. 1985 5.13. Bucureşti. d) grinzile metalice pentru poduri? T.. Gâdea S.9.13. 1986 7. Metoda de producere a pulberilor la a cărei aplicare materia primă sub formă de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un creuzet (printr-o duză calibrată). 1988 2. este: a) metoda electolitică. Drăgulănescu I. ş. II. Surdeanu T. care se transformă în particule de pulbere prin solidificarea într-o baie de răcire.1. Editura didactică şi Pedagogică. Ohio.. Care dintre următoarele etape se parcurg la fabricarea unui produs prin metoda agregării de pulberi: a) obţinerea pulberilor. 1981 3.2. vol. d) barele de tracţiune din răşină poliesterică armată cu fibre de sticlă? T. New York. Ploieşti. b) plăcuţele dure din cermeturi pentru sculele aşchietoare. c) filtrele din aliaje Monel. Editura Tehnică...3. suferă impactul cu mai multe jeturi (de aer. Care dintre următoarele produse se pot obţine prin metoda agregării de pulberi: a) cuzineţii din bronz grafitat. 1986 Teste de autoevaluare T. Bucureşti.) şi este pulverizată în picături fine.a.4. vapori. Zecheru Gh. Partea a doua...

c) conţinutul de impurităţi al particulelor pulberii. b) suprafaţa specifică a particulelor. d) porozitatea de umplere a pulberii? T. d) creşterea cristalelor noi.11.6. care să-şi păstreze forma şi să nu sufere pierderi masice în timpul manipulărilor la care este supus în procesul de fabricare a produselor defineşte: a) densitatea de umplere a pulberii. c) compactitatea de umplere a pulberii. c) densitatea de presare. este: a) metoda măcinării.9.12.13.8. Care dintre următoarele procese se produc la formarea legăturilor de consolidare a particulelor pulberii utilizate ca materie primă pentru obţinerea unui produs: a) crearea legăturilor punctiforme între particule. d) amestecare a pulberilor? T. b) rezistenţa la oxidare a particulelor pulberii.13. Cantitatea (masa) de pulbere ce se scurge în unitatea de timp prin orificiul calibrat al unei pâlnii defineşte: a) densitatea de presare a pulberii. d) metoda electrolitică? T. b) suprafaţa specifică a particulelor pulberii. b) presare a pulberilor în matriţe. Care dintre următoarele caracteristici ale pulberilor metalice se încadrează în categoria caracteristicilor tehnologice: a) densitatea de umplere.13.13. b) volumul specific de scuturare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR T. Capacitatea unei pulberi de a da prin presare un semifabricat suficient de rezistent. care se pot transforma uşor în pulberi prin măcinare. inclusiv a macroporilor deschişi conţinuţi de acestea. b) compoziţia granulometrică a pulberii. c) mărimea particulelor pulberii. spongioase sau pulverulente. b) metoda precipitării din soluţie apoasă.14. raportată la masa sau volumul lor efectiv defineşte: a) volumul specific al pulberii. c) fluiditatea: d) densitatea de presare? T. Care dintre următoarele caracteristici ale pulberilor metalice se încadrează în categoria caracteristicilor fizice: a) mărimea particulelor.13.13. Grupările de particule ferm legate între ele prin forţe superficiale de 316 .5.13.13.13. b) suprafaţa specifică a particulelor pulberii. c) creşterea legăturilor punctiforme şi formarea suprafeţelor de contact (punţilor de legătură) între particule. Metoda de producere a pulberilor la a cărei aplicare materia primă sub formă de soluţii apoase sau topituri de săruri metalice este descompusă prin electroliză. c) rezistenţa muchiilor (comprimatelor obţinute prin presarea pulberii). d) compactitatea de presare? T. obţinându-se depozite catodice compacte fragile.13. sferoidizarea şi diminuarea dimensiunilor porilor? T. d) rugozitatea suprafeţelor particulelor? T. b) dezintegrarea particulelor. Care dintre următorii factori influenţează fluiditatea unei pulberi: a) forma particulelor. d) fluiditatea pulberii? T. d) fluiditatea pulberii? T.10. Mărimea suprafeţei totale a particulelor unei pulberi. c) metoda carbonil. Procesele prin care amestecurile neconsolidate de pulberi se transformă în produse compacte şi rezistente se desfăşoară mai ales în cursul operaţiilor tehnologice de: a) dozare a pulberilor. c) sinterizare.13.7.

d) expansiune? T.13. c) măresc rezistenţa la oboseală. să se stabilească relaţia de determinare a suprafeţei specifice a pulberilor alcătuite din particule cubice (cu latura dp) sau sferice (cu diametrul dp) realizate dintr-un material cu densitatea ρe. 13.18.15. însoţită de creşterea bruscă a volumului comprimatelor de pulberi la scoaterea lor din matriţele în care au fost realizate prin presare.13. suprafaţa specifică a particulelor unei pulberi este raportul dintre suprafaţa totală a particulelor şi suprafaţa lor efectivă (numit suprafaţă specifică Sv) sau raportul dintre suprafaţa totală a particulelor şi masa lor efectivă (numit suprafaţă specifică Sm). Relaxarea elastică a materialului particulelor pulberii. densificarea (micşorarea porozităţii) şi recristalizarea structurii produselor realizate prin agregare de pulberi este denumit: a) recoacere completă. manipulare sau depozitare sinterizarea se face în atmosferă reducătoare (hidrogen.13. b) durata sinterizării este direct proporţională cu volumul particulelor pulberii din care se realizează produsele şi invers proporţională cu coeficientul de difuzie D al componentului principal al pulberii. care produc consolidarea şi creşterea punţilor de legătură dintre particule. Care dintre următoarele afirmaţii privind alegerea regimului tehnologic la sinterizarea comprimatelor de pulberi sunt adevărate: a) temperatura de sinterizare trebuie să fie mai mică decât temperatura de recristalizare primară a materialului componentului principal al pulberii. amoniac. considerând că o masă M de pulbere conţine np particule cu volumul (total) efectiv 317 . b) măresc duritatea. b) dilatare termică. bazate pe difuzie.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi adeziune sunt denumite: a) agregate de particule.2.13. c) efect postelastic. Tratamentul termic prin care se realizează activarea termică a comprimatelor de pulberi în vederea desfăşurării proceselor.17. d) dislocaţii.13. b) normalizare. Rezolvare Conform definiţiei date în scap. Care dintre următoarele efecte corespund prezenţei porilor în produsele realizate prin metoda agregării de pulberi: a) diminuează rezistenţa la tracţiune. hidrocarburi etc. este denumită: a) sinterizare. d) lipituri? T. d) atmosferele de argon se folosesc la sinterizarea produselor din pulberi metalice lipsite de oxizi? T. b) aglomerate de particule. Ca urmare. d) micşorează modulul de elasticitate? Aplicaţii A.1. c) călire martensitică. d) sinterizare? T.16. c) când pulberile din care se realizează produsele se oxidează uşor sau prezintă conţinuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare.).

(13. porozitatea pulberii presate este este C pr = ρe 7850 Ppr = 100 – Cpr = 100 – 91. Rezolvare Utilizând relaţiile de definire a caracteristicilor pulberilor (date în scap.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Ve. se poate aprecia că produsele realizate vor avea Pp < 8. rezultă pentru pulberea precizată în enunţul aplicaţiei: compactitatea ρ 3500 de umplere a pulberii este C u = u 100 = 100 ≅ 44.6 %. dacă particulele au forma sferică). iar compactitatea de presare ρp 7200 100 = 100 ≅ 91. suprafaţa Sp ( S p = 6d p .) suprafaţa specifică se stabileşte cu relaţii de forma: 6 6 α f şi S m = αf.3) sugerează că suprafaţa specifică a pulberilor cu particule de formă regulată este independentă de forma particulelor.7 %.4) Sv = ρe d p dp αf fiind un factor de corecţie supraunitar. densitatea de umplere ρu = 3500 kg/m3 şi densitatea de presare ρp = 7200 kg/m3. 318 .2). A. Pulberea metalică utilizată ca materie primă pentru realizarea unui produs sinterizat are următoarele caracteristici: densitatea materialului particulelor pulberii ρe = 7850 kg/m3.3 % şi. În cazul pulberilor cu particule de formă neregulată (cu macropori deschişi. dacă particulele au forma cubică p 4 dp 2 sau V p = π ( ) 3 . cu aspect dendritic etc.2. care ţine seama de abaterile de la forma regulată (poliedrică sau sferică) ale particulelor pulberii. 3 2 dp dacă particulele au forma cubică sau S p = 4π ( ) 2 . ţinând seama că tratamentul termic de sinterizare reduce porozitatea comprimatelor de pulbere obţinute prin presare. porozitatea de umplere Pu şi compactitatea de presare Cpr şi să se stabilească dacă produsul obţinut prin sinterizare poate avea porozitatea Pp ≤ 10 %. şi S m = = = n pV p V p n p ρ eV p ρ eV p înlocuind în aceste relaţii expresiile mărimilor Sp şi Vp.13. fiecare particulă având volumul Vp ( V p = d 3 .4 % . rezultă: S v = . 13. Să se determine pentru această pulbere compactitatea de umplere Cu. dacă particulele au forma 2 npS p S p npS p Sp sferică) şi masa M p = ρ eV p .3 % < 10 %. se obţin relaţiile: 6 6 . porozitatea de ρe 7850 umplere este Pu = 100 – Cu = 100 – 44. (13. Evident.7 = 8.6 ≅ 55.3) şi S m = Sv = ρe d p dp Observaţie Relaţiile (13.

2): ρNi = 8910 kg/m3 şi ρCu = 8930 kg/m3.2) concentraţiile masice ale componentelor: %Nim = 70 % şi %Cum = 30 %.4.13. densităţile acestor componentelor având valorile (precizate în tabelul 1. Rezolvare Particulele pulberii din aliaj Monel au (aşa cum s-a precizat în scap.2.1) ρC = 2500 kg/m3.2. MBz şi MC fiind masele bronzului şi grafitului exisistente în structura produsului. 9. iar VBz. iar densitatea bronzului cu staniu se determină folosind relaţia generală stabilită la rezolvarea aplicaţiei A.2) ρCu = 8930 kg/m3 şi 100 100 = ≅ 8734 kg/m3.13. ρSn = 7290 kg/m3: ρ Bz = %Cu m % Snm 90 10 + + 8930 7290 ρ Cu ρ Sn Considerând că produsul precizat în enunţul aplicaţiei are masa Mp şi volumul Vp. 100 100 Observaţie Dacă produsul ar avea porozitatea Pu = 0 %. % Bz v %C v Deoarece VBz = V p şi VC = V p se obţine că densitatea produsului este 100 100 % Bz v %C v ρ p = ρ Bz + ρC = 8734⋅0. restul fiind pori.4. conţinuturile procentuale 319 . Să se determine densitatea aceestui produs. Particularizând relaţia generală stabilită la rezolvarea aplicaţiei A.85 + 2500⋅0. Microstructura unui produs din bronz grafitat realizat prin metoda agregării de pulberi evidenţiază un conţinut procentual (volumic) de bronz %Bzv = 85 % şi un conţinut procentual (volumic) de grafit %Cv = 85 %.scap.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi A. ştiind că (aşa cum se precizează în tabelul 1.4. Rezolvare Densitatea grafitului este (v. % Ni m %Cu m 70 30 + + 8910 8930 ρ Ni ρ Cu Densitatea filtrului obţinut prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel este: Pp 38 ρ p = ρ e (1 − ) = 8916(1 − ) ≅ 5528 kg/m3. VC şi Vpori – volumele ocupate de bronz. Să se determine densitatea acestui produs. rezultă Mp = MBz + MC = ρBz VBz + ρC VC şi Vp = VBz + VC + Vpori. 100 100 A. Un filtru realizat prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel cu %Nim = 70 % are porozitatea Pp = 38 %.3. ştiind că la realizarea lui s-a folosit un amestec alcătuit din pulbere de grafit şi pulbere de bronz cu staniu cu %Snm = 10 %.5. grafit şi pori în această structură. 4. se poate determina densitatea materialului particulelor 100 100 pulberii: ρ e = = ≅ 8916 kg/m3.10 ≅ 7674 kg/m3.

100 100 A.895 + 2500⋅0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (volumice) ale constituenţilor structurali ar fi: % Bz v/ = % Bz v 85 100 = 100 ≅ % Bz v + %C v 95 89. 30 %).2). Diagramele de variaţie în funcţie de porozitatea Pp ale principalelor caracteristici mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate Rezolvare Utilizând relaţiile potrivite din grupul (13. cu valorile precizate în scap.13.11. alungirea procentuală după rupere A şi modulul de elasticitate longitudinală E).4 pentru constantele care intervin în aceste relaţii. în funcţie de porozitatea acestora Pp .5. prezentate în figura 13.11.105 ≅ 8080 kg/m3. 13. Utilizănd datele prezentate în scap. 13. în funcţie de porozitatea acestora Pu ∈ (0 %.5 = 10.5 % şi densitatea produsului creşte % Bz v/ %C v/ la valoarea ρ = ρ Bz + ρC = 8734⋅0. / p Fig. 320 . rezistenţa la tracţiune Rm. se obţin diagramele de variaţie ale principalelor caracteristici mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate (duritatea Brinell HB.4. 13.5 % şi %C v/ = 100 − % Bz v/ = 100 – 89. să se studieze variaţiile caracteristicilor mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate.

în lucrarea de faţă. materialele pe bază de substanţe macromoleculare.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Capitolul 14 ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU APLICAŢIILE TEHNICE 14. * materialele alese trebuie să conducă la soluţii tehnice de rezolvare a aplicaţiei care să fie convenabile economic. ele fiind destinate confecţionării elementelor (pieselor. lemnul şi materialele compozite. componentelor) supuse la solicitări mecanice. ele trebuind să asigure îndeplinirea rolului funcţional al unor elemente (piese. s-a recurs la împărţirea materialelor în două mari clase: • materialele structurale (materialele de construcţie) sunt cele la care caracteristicile de rezistenţă mecanică sunt cele mai importante. tehnica măsurării.1. fonte şi aliaje neferoase). automatică şi informatică. etc. chimică. • materialele funcţionale sunt cele la care caracteristicile cele mai importante sunt de natură electrică. optică. adică să poată fi transpuse în practică cu cheltuieli acceptabile privind elaborarea materialelor. mecanice şi tehnologice corespunzătoare cerinţelor impuse de aplicaţia în care sunt utilizate. electronică. Introducere La alegerea materialelor pentru o aplicaţie tehnică trebuie avute în vedere două principii: * materialele selectate trebuie să posede proprietăţile fizico-chimice. magnetică. obţinerea semifabricatelor şi realizarea produselor impuse de aplicaţie. În scopul facilitării alegerii lor pentru diverse aplicaţii tehnice.. componente) pentru electrotehnică. sunt tratate cu precădere materialele din această clasă: materialele metalice (oţeluri. adresată în principal celor care se pregătesc sau care lucrează în domeniul ingineriei mecanice. materiale ceramice şi sticlele. 321 .

• condiţiile privind precizia dimensională a produsului şi calitatea suprafeţelor acestuia. Tinând de cele expuse mai înainte. sau solicitări compuse). condiţiile de mediu în care se aplică solicitările (mediu de lucru neutru. materialele ceramice cu proprietăţi piezoelectrice...) nu au făcut obiectul acestei lucrări. întreţinut şi reparat într-o anumită perioadă de timp. etc. condiţiile termice în care se aplică solicitările (solicitări la temperaturi scăzute. caracterul variabil în timp sau constant al solicitărilor (care implică apariţia sau nu a fenomenului de degradare prin oboseală). caracterul static sau dinamic al aplicării acestora. în gama condiţiilor tehnice ale produselor industriale se includ 322 . • condiţiile privind fiabilitatea şi mentenabilitatea produsului. solicitări în condiţii de temperatură normală sau solicitări în condiţii termice care determină manifestarea fenomenului de fluaj). posibilitatea ca solicitările să genereze fenomene de pierdere a stabilităţii unor componente ale produsului (a căror evitare impune asigurarea unor anumite rigidităţi ale componentelor). rezistivitatea electrică. în acest capitol sunt tratate în principal aspectele privind alegerea materialelor structurale pentru aplicaţiile tehnice.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR detecţia şi înregistrarea semnalelor de diverse naturi fizice. fuzibilitatea. iar mentenabilitatea fiind proprietatea produsului exprimată prin probabilitatea ca acesta să poată fi supravegheat. materialele conductoare şi superconducoare. în cursul unei perioade de timp date. polimerii pentru cristale lichide. mediu corosiv sau abraziv) etc. dilativitatea termică etc. conductibilitatea termică.2. În prezent. intesitatea solicitărilor. materialele magnetice. încovoiere simplă sau forfecare pură. 14. Criteriile şi metodele de selecţie a materialelor Prima etapă care trebuie parcursă la alegerea materialelor adecvate realizării unui produs constă în cunoaşterea tuturor condiţiilor tehnice ce definesc funcţionalitatea lui şi comportarea sa în exploatare: • condiţiile privind solicitările mecanice la care este supus produsul: complexitatea sistemului de solicitare (solicitări simple.. care determină sau influenţează îndeplinirea funcţiilor pentru care acesta este realizat: densitatea. etc. ceramicele electrooptice. • condiţiile privind caracteristicile fizice ale materialului produsului. materialele din această clasă (materialele semiconductoare. fiabilitatea fiind proprietatea produsului exprimată prin probabilitatea ca acesta să-şi îndeplinească funcţiile în condiţii prescrise. de tip întindere compresiune.

conţinutul de impurităţi. dacă se notează cu CAP nivelul limită (minim sau maxim) acceptabil (din punctul de vedere al aplicaţiei pentru care trebuie ales materialul) al unei caracteristici de material şi cu CAM nivelul (aceleiaşi caracteristici) asigurat de materialele din gama considerată la selecţie.. energia de rupere. criteriul de selecţie a materialelor se poiate scrie ρ ≤ 4000 kg/m3. coeficientul de dilatare termică.1) CAM ≥ CAP sau CAM ≤ CAP. conductibilitatea termică. Criteriile privind proprietăţile materialelor sunt principalele criterii folosite pentru alegerea acestora. rezistenţa la fluaj. dacă într-o aplicaţie este necesar să se utilzeze materiale având rezistenţa la rupere mai mare decât 300 N/mm2. modulul de elasticitate. rezistivitatea electrică. în această categorie sunt incluse: − criteriile privind caracteristicile mecanice care trebuie asigurate (în condiţiile de temperatură şi mediu de lucru corespunzătoare produsului ce trebuie realizat): duritatea. limita de curgere. După analiza detaliată a condiţiilor tehnice impuse produsului care trebuie obţinut se formulează criteriile de selecţie a materialelor necesare pentru fabricarea acestuia. de exemplu. calitatea suprafeţelor semifabricatelor. − criteriile privind caracteristiciele chimice şi structurale impuse: compoziţia chimică. rezistenţa la coroziune (în mediul de lucru şi în condiţiile de solicitare corespunzătoare produsului ce trebuie realizat). grupate în categoriile prezentate în continuare: A. temperatura de topire-solidificare. criteriul de selecţie a materialelor va fi Rm > 300 N/mm2. dimensiunile şi masa semifabricatelor. alungirea procentuală după rupere. − criteriile privind caracteristicile fizice care trebuie asigurate: densitatea. În mod obişnuit criteriile privind alegerea materialelor în funcţie de proprietăţi se formulează considerând diversele caracteristici care exprimă cantitativ proprietăţile acestora. etc.. − criteriile privind caracteristicile semifabricatelor necesare pentru obţinerea produsului: forma.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice şi cele privind protecţia oamenilor şi mediului înconjurător (condiţiile ecologice) şi condiţiile privind reciclabilitatea (proprietatea produsului scos din uz de a putea fi transformat în deşeuri reintegrabile în natură sau valorificabile prin procese tehnologice de realizare a unor noi produse). Pentru ierarhizarea criteriilor şi stabilirea ponderii (coeficientului de importanţă) cu care fiecare 323 . rezistenţa la oboseală. rezistenţa la rupere. structura. Astfel. Criteriile din această categorie pot fi ierarhizate în funcţie de importanţă. stabilindu-se pentru fiecare criteriu dacă este principal (de bază) sau secundar (auxiliar) şi dacă este obligatorie sau facultativă respectarea sa. etc. criteriul se poate exprima analitic în una din următoarele forme: (14. iar dacă aplicaţia impune ca materialele să aibă densitatea mai mică decât 4000 kg/m3.

• se calculează ponderea cu care trebuie considerat fiecare criteriu la n Spj alegerea materialelor aj = . respectarea criteriului K1 asigură în proporţie de 70% luarea unei decizii bune la alegera materialului).1. ρ fiind densitatea materialului.Ki. în cazul când numai aceste două criterii se iau în considerare.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR criteriu trebuie considerat la luarea deciziilor privind alegerea materialelor se poate folosi metoda prezentată în figura 14. presupunând că numai criteriile Ki şi Kj intervin în alegerea materialului. .. • se calculează suma ponderilor parţiale corespunzătoare fiecărui criteriu (suma pondrilor înscrise pe fiecare coloană a matricei preferinţelor) Spj = ∑ aij şi suma tuturor ponderilor parţiale înscrise în matrice S p = n(n − 1) 2 = i1 n . i ≠ j şi aij +aji = 1 şi întocmeşte un tablou numit matricea preferinţelor.. • echipa de proiectare stabileşte valorile ponderilor parţiale aij. pentru stabilirea valorilor ponderilor aij se consideră pe rând perechile de criterii (Ki. a31 = 0.K2. Kn.7 şi a13 = 0. iar dacă γ trebuie ales un material care să asigure în mod eficient o bună comportare a 324 . . criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând caracteristica (sintetică) denumită rezistenţă mecanică specifică KR. dacă pentru o aplicaţia trebuie ales un γ material care să asigure un nivel ridicat al rigidităţii pieselor (deformaţii elastice mici ale pieselor în prezenţa solicitărilor mecanice) şi un nivel scăzut al masei acestora..3 rezultă considerând perechea de criterii (K1. Kj). se estimează coeficientul de importanţă al fiecărui criteriu (de exemplu. i ≠ j şi. dacă pentru o aplicaţie trebuie ales un material care să asigure un nivel ridicat al rezistenţei mecanice a pieselor şi un nivel scăzut al masei acestora. Kj.. K3) şi apreciind că. j = 1.. De exemplu. iar g acceleraţia R gravitaţională) K R = m . la aplicarea căreia se parcurg următoarele etape: • se precizează criteriile care se iau în considerare K1. criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând E caracteristica (sintetică) numită modul de elesticitate specific KE = .n ( ∑ a j = 1) şi pe această baza se poate j =1 Sp face ierarhizarea după importanţă a criteriilor. .. definită prin raportul dintre rezistenţa la rupere a materialului Rm şi greutatea specifică γ (γ = ρg. Pentru ca numărul criteriilor utilizate la selecţia materialelor în funcţie de proprietăţi să fie cât mai mic (în scopul facilitării alegerii) se apelează la formularea unor criterii bazate pe caracteristici sintetice (care înglobează mai multe caracteristici ale materialului). . De asemenea.

. deoarece. 325 . . Etapele metodei de stabilire a coeficienţilor de importanţă ai criteriilor privind alegerea materialelor în funcţie de proprietăţi După stabilirea şi ierarhizarea în funcţie de importanţă a criteriilor de alegere a materialelor pe baza proprietăţilor pe care trebuie să le asigure în aplicaţia considerată..... manuale etc. aj . aij . K1 ... fontele şi aliajele neferoase recomandate pentru diferite utilizări).. ....... an Fig.. ...... scap... aji ....... DEFINIREA CRITERIILOR CRITERIUL K1. în cazul materialelor metalice există standarde pentru oţelurile..... ........ .1. . Rm Valorile unor astfel de caracteristici sintetice asigurate de diversele materiale comerciale sunt prezentate în tabelul 14. . Kj .. . . . an1 Sp1 K1 . ajn ... cataloage.... . Ki. acestea grupează materialele după destinaţie (de exemplu. Kn Kn a1n .. criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând caracteristica (sintetică) numită rezistenţă relativă la oboseală R KO = O .... .... .... 3.. ... ... ai1 .. ... aj1 ... Ki a1i .. ... . .privind caracteristicile diverselor materiale comerciale. . .. Ki .... 14. RO fiind rezistenţa la oboseală a materialului (v. ai .. Kj a1j . ... ÎNTOCMIREA MATRICEI PREFERINŢELOR DETERMINAREA SUMEI PONDERILOR PARTIALE ALE CRITERIILOR DETERMINAREA SUMEI TOTALE A PONDERILOR DETERMINAREA COEFICIENTILOR DE IMPORTANTA AI CRITERIILOR . ani Spi n . . În acest scop se folosesc datele existente în standarde..1... ... documentele cele mai utilizate fiind standardele. .Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice pieselor la solicitări variabile.. cuprind date concrete privind caracteristicile asigurate de fiecare marcă de material şi indicaţii precise privind prelucrările tehnologice ce conduc la stările structurale corespunzătoare obţinerii acestor caracteristici şi facilitează astfel alegerea lor pentru o anumită aplicaţie. . . normative...9)...... aşa cum s-a putut constata în capitolele anterioare.... se poate face o primă selecţie a materialelor. Spn S p = ∑ S pj j =1 aj = Spj Sp a1 .. anj Spj .... Kj.. ain .. Kn Spj = ∑ aij = i1 n ..

kN/mm2 200.180 28.650 200.6..5 0.7..1.50.0........0..135 68.220 200..8 0.1000 200..90..2.32 40......7..2 8.17..850 600.m).8.60 20.9.0 7..7.2500 600.110 43...800 450.500 400..520 500...1..8 5. care respectă toate criteriile 326 . Materialele care respectă toate criteriile privind proprietăţile impuse de aplicaţia în care urmează a fi utilizate alcătuiesc gama materialelor cu proprietăţi adecvate...2 3..n...92. t/m3 7.8. j = 1..95 0.. metoda prezentată anterior) şi nivelele limită acceptabile ale caracteristicilor de material..1 2..115 85.11. Pentru alegerea celui mai potrivit material din această gamă se poate utiliza următoare metodologie: • se consideră că gama materialelor cu proprietăţi adecvate..10..8...950 1800.210 200... uscat Compozite poliesteri + fibre de sticlă ρ......8.2. de exemplu...33 7....9 7..7..... j = 1....60 2.10.4.2 6. k = 1.....210 200..8.8.....3 6.8...8..47 0. uscat Lemn esenţă moale..9 7.9..2...1.1.3.1 9..0....8..3.....7. k = 1.100 50..900 400.1.2.. pentru toate materialele Mk..6.3..1400 650. N/mm2 350..11 9...8..7 1. j = 1.16.. nivelurile caracteristicilor asiguarete CAM.9 2....20.......7....10 70.12. având coeficienţii de importanţă aj.9..3 24.70.2..2 Rm.6.220 190.190 115..1..200 200.1..3.m...5.n.550 700...10.5....20 11..0...7 1.4 0...7...7 4.7.5 3..00 0.110 140.80 3000.2 170. cuprinde m materiale (marcate Mk..3 1.75.1 4...210 180..4 8..1..9..1..m...4500 E.8....5.0.1200 300.6 12.8.....4..4...4 8.10......5 2...1.5 2..1..7. notată GMP.8.28 6...00 1.j.7 7..10.2 1..3 6.750 520.50 60..40 70.210 K R.1.. Principalele caracteristici tehnice ale unor materiale comerciale Materialul Oţeluri carbon de uz general Oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (tratate termic) Oteluri pentru conducte şi recipiente sub presiune (laminate termomecanic) Oţeluri inoxidabile feritice Oţeluri inoxidabile austenitice Oţeluri inoxidabile duplex Oţeluri maraging Superaliaje tip Inconel Superaliaje tip Nimonic superaliaje tip Hastelloy Alame Bronzuri cu Sn sau cu Al Aliaje Cu – Ni Bronzuri cu beriliu Aliaje pa bază de Al deformabile (călite şi îmbătrânite) Aliaje pe bază de Ti Aliaje pe bază de Mg Polietilenă Polipropilenă Politetrafluoretilenă (teflon) Poliamide (nylon) Policlorură de vinil Lemn esenţă tare..6.1300 110..210 140.5.1......25 1.3.6..4 4..8...4. care îndeplinesc integral cele n criterii de selecţie (notate j = 1. CAP.4..n (stabiliţi folosind.9.210 200.n).9 7....72 107.1..14.......8...9 8.1 8.1 8...9 7.8 7.8...8..8 6..5..1..9.210 210.6 4.9.91 2..jk.2 8.. k = 1..5.7.5.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 14....7.1300 450. • din analiza care a condus la constituirea gamei materialelor cu proprietăţi adecvate se cunosc..0....14.220 90.1200 1000.100 40..4 12.90 km 4.6 8..7..8..0 10..8 8..0......

. k = 1.. care exprimă măsura în care materialul satisface criteriile de selecţie Kj..k. CT = j1 n „min”.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Kj. * prelucrarea semifabricatelor la forma...jk . * obţinerea caracteristicilor materialului impuse de condiţiile tehnice ale 327 .... j = 1. j = 1. dacă criteriul de selecţie Kj este formulat CA M .m se stabilesc indicatorii parţiali Ijk. în ordinea descrescătoare a valorilor indicatorului ICT. respectă toate criteriile de selecţie Kj. k = 1.n.n.. Ijk ≥ 1. dimensiunile şi caliatea suprafeţelor impuse de realizarea produselor se face cu scule.n.m..n.. folosind relaţia: I . j = 1.m... astfel încât îndeplinirea fiecărui criteriu de către un material (notată cu 1) să constituie un argument în favoarea alegerii acestuia pentru o anumită aplicaţie. dacă criteriul de selecţie Kj este formulat analitic în forma Ijk = CA P . fără a fi necesară aplicarea unor procedee sau operaţii operaţii tehnologice speciale. se calculează indicatorul global al proprietăţilor (caracteristicilor tehnice) ICT.n. j = 1.. * prelucarerea semifabricatelor la forma.j. dispozitive sau maşini universale (prelucrarea semifabricatelor nu necesită utilizarea de scule. k = 1. B. scrise analitic în forma „min” CAM. dispozitive sau maşini speciale).k. sau Ijk = CA P . indicatorii parţiali se calculează cu relaţii de forma: CA M .. k = 1. iar neîndeplinirea fiecărui criteriu (notată cu 0) să diminueze şansele de alegere a acestui material. de exemplu.n.m..m. evident. Un set de criterii de acest tip poate avea.k = ∑ ajIjk .. j = 1.2) • se ierarhizează materialele Mk.j sau în forma „max” CAM.. dimensiunile şi calitatea suprafeţelor impuse de realizarea produselor se face cu tehnologii obişnuite. j = 1. • pentru fiecare din materialele Mk.j .. Criteriile privind procesarea tehnologică a materialelor în vederea obţinerii semifabricatelor sau produselor se formulează în mod obişnuit într-o formă calitativă (atributivă).jk analitic în forma „max”.. k = 1. k = 1. următoarea alcătuire: * materialul este disponibil pe piaţă în cantităţile şi sub forma semifabricatelor necesare pentru realizarea produselor (materialul nu trebuie elaborat şi transformat în semifabricate pe baza unor comenzi speciale lansate către producător). • pentru fiecare din materialele Mk.m. materialul cu cea mai mare valoare a acestui indicator fiind (din punctul de vedere al caracteristicilor asigurate) cel mai potrivit pentru aplicaţia avută în vedre...jk ≥ CAP.jk ≤ CAP. dacă fiecare din materialele Mk.j (14.

aplicând aceiaşi metodă ca şi în cazul criteriilor privind proprietăţile. …. transformării lor în semifabricate şi prelucrării acestora pentru obţinerea produselor sunt deosebit de importante.k. …. j = 1…q. daca materialul M k respecta criteriul K ′j  (14. aceste criterii se formulează în funcţie de costul total al 328 . După stabilirea şi ierarhizarea în funcţie de importanţă a criteriilor privind procesarea tehnologică. în care elementele matricei. ′ adică pentru fiecare din criteriile K 1 . se stabilesc coeficienţii de importanţă a1 . 14. materialul cu cea mai mare valoare a acestui indicator fiind cel mai avantajos din punctul de vedere al comodităţii achiziţionării şi comportării la prelucrarile tehnologice necesare transformării sale în produse... ( ∑ a /j = 1 ) şi se face apoi ierarhizarea criteriilor după valoarea coeficienţilor j =1 q a ′j . chimice sau termochimice.. Mm} respectă aceste criterii. K ′2 . respectarea acestora determinând alegerea materialelor şi tehnologiilor de fabricaţie care asigură realizarea în condiţii economice (cu cheltuieli cât mai mici) a produselor necesare într-o aplicaţie tehnică. Criteriile privind costurile (cheltuielile) aferente elaborării materialelor. k = 1…m. k = 1…m.k.3) I ′jk =  0. k = ∑ a ′j I ′jk . folosind relaţia: I PT .. se calculează indicatorul global al performanţelor tehnologice IPT.. întocmind un tablou. daca materialul M k nu respecta criteriul K ′j  Pentru fiecare din materialele Mk. exprimă măsura în care fiecare din materialele Mk. K ′q incluse în setul de criterii privind ′ ′ ′ procesarea materialelor.. a 2 . * posibilităţile apariţiei defectelor de material sau de rebutare a produselor în timpul prelucrărilor tehnologice sunt minime. M2.. a ′j . Mk.4) şi se poate face ierarhizarea materialelor din GMP în ordinea descrescătoare a valorilor indicatorului IPT. În mod obişnuit.. k = 1…m j =1 n (14. k = 1…m. se trece la analiza măsurii în care materialele din gama GMP ≡ {M1. k = 1…q : 1... din GMP îndeplinesc criteriile K ′j . a q . Criteriile privind procesarea materialelor se pot ierarhiza în funcţie de importanţă.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR produsului care se realizează nu necesită aplicarea unor tratamente termice. C.2).. numit matricea performanţelor tehnologice (de forma celui prezentat în fig.. numite indicatorii parţiali ai performanţelor tehnologice I ′jk .

.. iar CTref este costul total al realizării aceluiaşi tip de semifabricate şi/sau al obţinerii aceluiaşi tip de produse dintr-un material de referinţă (din GMP sau din afara acestei game). / I 1m / I 2m ..k .1 IPT. / qk ...k C r .. k = 1.6) I PTE ... . / q .. k = ∑ a ′j I ′jk j =1 n / j ..k reprezintă costul total al realizării semifabricatelor dintr-un material Mk ∈ GMP şi/sau al obţinerii produselor necesare unei anumite aplicaţii. I I / j1 ...2. K K / j . .m.. IPT... k = CT CT k C r .k = . cu formula: a I . (14... definite prin relaţia: CT ... / q2 ... / I 1k / I 2k ...m Fig.... ... . I I / j2 ... calculând pentru fiecare material Mk ∈ GMP indicatorul global al performanţelor tehnico-economice (numit şi meritul global) IPTE. .k . Mk . k = 1.2... I /jm ..2 .. .. Câteva date cu caracter informativ privind costurile relative ale unor materiale (metalice şi nemetalice) utilizate frecvent în aplicaţiile tehnice sunt prezentate în tabelul 14..k. / q .. / q1 .Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice realizării produselor cu performanţele tehnice impuse de aplicaţia în care sunt utilizate. I I / jk ... ..m.5) CTref în care CT. .. / I qm IPT... .... a a I PT ..... Configuraţia matricei performanţelor tehnologice ale materialelor Criteriul realizării cu costuri minime a produselor necesare unei aplicaţii tehnice se consideră la luarea deciziei finale privind alegerea materialelor.. IPT.... Mm / I 12 / I 22 K 1/ / K2 a1/ / a2 / I 11 / I 21 ..k 329 . CRITERIUL PONDEREA CRITERIULUI M1 INDICATRII PARTIALI I /jk PENTRU MATERIALUL Mk ⊂ GMP M2 .... + a PT I PT ... (14. 14. . Pentru a compara materialele din GMP prin prisma costurilor totale implicate de obţinerea semifabricatelor şi/sau de utilizarea acestora la realizarea produselor necesare unei aplicaţii se pot utiliza costurile relative Cr.

4. Incoloy. iar aPT – coeficientul de importanţă global al criteriilor privind performanţele tehnologice ale materialelor (aCT + aPT = 1). care are la bază următoarele principii: − • orice produs este purtătorul material al unor funcţii capabile să satisfacă anumite necesităţi ale utilizatorilor (un produs nu trebuie privit ca un ansamblu de părţi materiale..18 19..3.. profile) Oţeluri carbon pentru construcţia de maşini (produse laminate) Oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (produse laminate) Oteluri carbon şi slab aliate pentru scule Oţeluri inoxidabile şi refractare (produse laminate) Fonte albe şi cenuşii (produse obţinute prin turnare) Fonte modificate (produse obţinute prin turnare) Aluminiu şi aliaje de Al (produse oţinute prin DP + TT) Aluminiu şi aliaje de Al (produse obţinute prin turnare) C= r C T C ref T * MATERIALUL Cupru. Alame (produse obţinute prin turnare) Aliaje Cu – Ni (produse laminate sau turnate) Superaliaje de tip Nimonic.14 36.k.2.0...1.. Udimet Titan şi aliaje de Ti (produse obţinute prin DP + TT) Polietilenă..m.8 2... materialele Mk ∈ GMP care au meritul global cel mai ridicat trebuie să fie cele preferate pentru aplicaţia tehnică considerată. Alame (produse obţinute prin DP) Cupru..6 2. Bronzuri.5 8..40 3. Tabelul 14.5 7.8.3.4.. k = C r .m.5. Răşini acrilice şi fenolice Politetrafluoretilenă (Teflon)..5..1.8.9 6.8 5...2..4.. Inconel..9.k (14...9..2..1. ABS..13 6..5 270. indicatorul global al performanţelor tehnico – economice IPTE.7...1.2. I PTE ..k şi costurile aferente prelucrării tehnologice pentru materialele din GMP sunt apropiate.5.5 2...21 100. Bronzuri. analiza oricărui produs trebuie realizată pornind de la sistemul de 330 * Costurile CT şi CTref sunt calculate în lei/kg de semifabricat ....9 1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în care aCT este coeficientul de importanţă global al criteriilor privind caracteristicile tehnice ale materialelor.4...9.120 25. k = 1.. ci ca un ansamblu de utilităţi).. Valorile informative ale costurilor relative ale unor materiale utilizate în tehnică MATERIALUL Oteluri de uz general (bare laminate) Oteluri de uz general (table..7) . Polipropilenă.8 2...0 1.0 10.. k = 1. benzi.1. Polistyren Policlorură de vinil. ţinând seama de acest principiu. evident.400 Dacă valorile indicatorului IPT.45 5. se poate stabili cu formula: I CT . Poliamide (Nylon) Fibre de sticlă Compozite polimerice cu fibre de sticlă sau de carbon Cr = CT CTref * 1..k O metodă modernă ce poate fi utilizată la luarea deciziei finale privind selecţia materialelor pentru o aplicaţie tehnică este analiza valorii (analiza tehnico−economică a utilităţii).

pentru ca produsul obţinut să se caracterizeze printr-un raport maxim utilitate/cost). iar CT CT – costul total al produsului ( ∑ ci = 1).. i = 1. care contribuie la îndeplinirea normală a funcţiilor de bază sau care fac produsul mai uşor de vândut şi cresc reputaţia pe piaţă a acestuia. Aplicarea acestor metode este utilă şi conduce la rezultate bune. dacă problema alegerii materialelor pentru o aplicaţie tehnică se tratează etapizat. i = 1. ingineri specializaţi în domeniul materialelor. Încercarea de a recomanda unele metode cantitative. de către o echipă de proiectare bine structurată (care cuprinde ingineri cunoscători ai aplicaţiei ce se analizează. ţinând seama de acest principiu. economişti specailizaţi în domeniul costurilor etc. Considerând că produsul analizat are f funcţii şi că la fiecare funcţie corespunde un coeficient importanţa αi. acest principiu fiind denumit principiul raportului maxim între utilitate sau valoare de întrebuinţare şi cost. la analiza oricărui produs trebuie calculată ponderea costurilor implicate de realizarea fiecărei funcţii şi trebuie examinată corelaţia ce există între aceasta şi ponderea funcţiei (coeficientul de importanţă al funcţiei) în asigurarea utilităţii (calităţii) globale a produsului. care să constituie suportul luării deciziilor pertinente privind rezolvarea unor astfel de probleme.. Din analiza unor astfel de grafice rezultă care sunt funcţiile produsului pentru care costurile sunt disproporţionate în raport cu contribuţiile lor la utilitate şi se pot găsi modalităţile de eliminare a neconcordanţelor cu efecte negative asupra costurilor (eliminarea funcţiilor inutile sau operarea unor modificări tehnologice privind realizarea funcţiilor care implică costuri ridicate). Ci fiind costul aferent realizării funcţiei. diminuează responsabilitatea membrilor echipei de proiectare şi micşorează cerinţele privind competenţa acestora. în cadrul căruia funcţiile sunt împărţite în categorii de importanţă: funcţii de bază (principale).f. ingineri specializaţi în domeniul tehnologiilor de fabricaţie..3.). Aspectele anterior prezentate evidenţiază cu claritate complexitatea problemelor privind alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice funcţii al acestuia..f ( ∑ α i = 1 ) şi o pondere a costului i =1 f C de realizare ci. directe) ale celor care utilizează produsul şi funcţii auxiliare (secundare). se poate construi un grafic de corelare i =1 f utilitate – cost de tipul celui prezentat în figura 14. nu trebuie să conducă la ideea că aceste metode simplifică problemele. • pentru orice produs trebuie să existe o corelaţie optimă între funcţiile asigurate şi resursele alocate pentru realizarea acestora. ţinând seama de următoarele recomandări: • în prima etapă de rezolvare a problemei se analizează cu atenţie 331 . care corespund unor necesităţi reale (efective. ci = i .

5.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR condiţiile tehnice ce caracterizează produsul care trebuie realizat.7. 332 . se pot adăuga acestora şi criterii din celelalte categorii (criterii privind procesarea tehnologică sau criterii privind costurile). menţinând în prim plan cerinţele privind proprietăţile şi adăugând eventual acestora şi criterii privind caracteristicile tehnologice sau costurile. la soluţia alegerii unui material din familia compozitelor durificate cu fibre.6 şi 14. materialul din care acesta urmează să fie confecţionat trebuie să se caracterizeze prin rezistenţă mecanică ridicată. Configuraţia unui grafic de corelare utilitate – cost obţinut prin aplicarea analizei valorii la un produs industrial • dacă în prima etapă de rezolvare a problemei criteriile privind proprietăţile nu sunt suficiente pentru selectarea familiei de materiale adecvate aplicatiei avute în vedere. 14. se stabilesc principalele proprietăţi (caracteristici) pe care trebuie să le posede materialul din care acesta urmează să fie confecţionat şi. ceea ce conduce. dacă produsul care trebuie realizat este un recipient sub presiune care urmează a fi amplasat pe o aeronavă. pentru cele două aplicaţii descrise anterior alegerea tipurilor de materiale se realizează aşa cum sugerează schemele prezentate în figurile 14.4. se poate încerca selectarea clasei (familiei) de materiale potrivite pentru fabricarea produsului. pot fi îndeplinite atât de materialele metalice. se stabilesc categoriile. condiţii care. materialul din care acesta urmează să fie confecţionat trebuie să prezinte caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate. Fig. decizia utilizării unui material metalic fiind justificată de compararea celor două familii de materiale prin prisma costurilor. de exemplu. dacă produsul care trebuie realizat este un recipient de stocare a unui gaz combustibil (pentru utilizare casnică) sub presiune. pe această bază. • după selectarea familiei din care trebuie să facă parte materialul ce va fi utilizat la confecţionarea produsului. cât şi de materialele compozite durificate cu fibre. de exemplu. tipurile sau mărcile de materiale adecvate din această familie.3. aşa cum se arată în schema din figura 14. tenacitate mare şi densitate cât mai mică. aşa cum se arată în schema din figura 14. de exemplu.

Schema alegerii tipurilor de materiale compozite pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă Fig. 14. pentru a decide care dintre tipurile de materiale selectate în etapele precedente (care alcătuiesc gama materialelor cu proprietăţi adecvate GMP) corespunde cel mai bine cerinţelor tehnico-economice ce definesc aplicaţia avută în vedere. aşa cum s-a arătat mai înainte. 14.5. pentru ca eficienţa aplicării acestor metode să fie corespunzătoare este necesar ca numărul materialelor Mk din GMP să fie cât mai 333 Fig. Shema alegerii familiei de materiale pentru un recipient de stocare sub presiune a unui gaz combustibil • metodele prezentate anterior se pot utiliza în etapa finală.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Fig. Shema alegerii familiei de materiale pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă Fig.4. 14. Shema alegerii tipurilor de materiale metalice pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă .6. 14.7.

care prezintă o modalitate de estimare a caracteristicilor ciclurilor de solicitare ale prăjinilor de pompare din diferite zone ale garniturii de prăjini ce echipează o sondă..4 < R < 0) şi au ca tensiuni caracteristice: tensiunea maximă. Acest fapt este ilustrat în figura 14. Configuraţia constructivă a prajinilor de pompare este dictată de rolul lor funcţional şi de tipul materialului utilizat la confecţionarea acestora şi este prezentată în figura 14. se poate aprecia că durabilitatea unei prăjini de pompare este în directă dependenţă cu mărimea coeficientului de siguranţă c. tensiunea minimă σmin = Rσmax. σmax > 0.9.. această cerinţă putând fi uşor respectată dacă se face o selecţie a tipurilor de meteriale pe baza informaţiilor cuprinse în standarde. garnitura de prăjini (alcătuită din prăjini de pompare asamblate cap la cap) este una din componentele principale ale echipamentului de lucru. dată de relaţia: 334 . având rolul de a transmite mişcarea rectilinie alternativă de la instalaţia de suprafaţă la pistonul (cilindrul) pompei de adâncime cu care se realizează extracţia ţiţeiului din zăcământ. cataloage.0. La aplicarea acestei metode tehnologice de exploatare a sondelor. normative sau prescripţii tehnice. În ţara noastră şi în multe alte ţări de pe glob. pentru aplicaţia constând în realizarea recipientului de stocare a gazului gombustibil (anterior discutată). pe baza interpretării dinamogramelor înregistrate la sonda respectivă..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR mic. prajinile de pompare sunt supuse unor solicitări axiale variabile. tensiunea medie σ + σ min σ max (1 + R) σ − σ min σ max (1 − R) σ m = max = > 0 şi σ v = max = σv.7 ) sau (mai rar. 14. de exemplu. mărcile de oţel adecvate (care alcătuiesc GMP pentru această aplicaţie) se pot alege folosind prescripţiile din standardul SR EN 10028.85% din sondele aflate în producţie. Ciclurile de solicitare ale prăjinilor din compunerea garniturii de prăjini de la o sondă sunt (în mod obişnuit) ondulant-pozitive (cu coefcientul de asimetrie σ R = min = 0.. Un studiu de caz privind alegerea materialelor Pentru a evidenţia complexitatea problemei alegerii materialelor pentru aplicaţiile tehnice se prezintă un studiu de caz privind materialele selectate şi utilizate de diverşi producători pentru realizarea prăjinilor de pompare a petrolului din zăcăminte.3. Ca 2 2 2 2 urmare. pompajul de adâncime cu prăjini se utilizează ca metodă de extracţie a petrolului (ţiţeiului) la 65. ciclurile de solicitare având perioada aproximativ egală cu durata unui ciclu de lucru al pompei de adâncime.8. În timpul utilizării într-o sondă aflată în exploatare. în condiţii de funcţionare defectuoasă a σ max instalaţiei de pompare) alternante (cu –0.3.

ca urmare. Tensiunea maximă (σmax) a ciclurilor solicitării de lucru a unei prăjini are mărimea dată de raportul dintre forţa maximă de solicitare axială a prăjinii. având acelaşi coeficient de asimetrie ca şi ciclurile solicitării de lucru. Fmax este rezultanta unui Fmax şi aria secţiunii transversale a prăjinii S p = 2 4 grup de sarcini axiale ce are ca principale componente: greutatea proprie a prăjinilor de pompare Fg. intensităţile forţei Fmax şi tensiunii σmax (şi. Rm Comportarea în exploatare a prăjinilor de pompare are ca factor de influenţă şi modulul de elasticitate longitudinal al materialului acestora E.1 σ max . Ff) sunt direct proporţionale cu greutatea specifică a materialului prăjinilor γ = ρg şi. Intensităţile majorităţii acestor componente (Fg. Analizând relaţia (14. K R = m şi cu γ σ mărimea rezistenţei la oboseală relative K O = −1 . 335 . implicit. cu R = −1) a prăjinii de pompare în mediul de lucru din sondă (amestec ţiţei−ape de sondă. se poate aprecia că durabilitatea prăjinilor de pompare creşte o dată cu rezistenţa R mecanică specifică a materialului din care sunt confecţionate.) Ff. energia consumată la exploatarea unei sonde prin pompaj de adâncime) sunt în dependenţă liniară cu caracteristica γ. Ff1.1 este tensiunea maximă a ciclurilor limită care. cu corozivitatea determinată de salinitate şi de conţinuturile de CO2 şi H2S dizolvate). Rm este rezistenţa la rupere a materialului prăjinii. (14. Fd. πd 2 . forţele de frecare (între prăjini şi ţevile de extracţie. greutatea coloanei de lichid pompat F1. forţa de flotabilitate a garniturii de prăjini Ff1. creşterea valorii modulului de elasticitate specific al E materialului prăjinilor K E = .8) în contextul argumentelor anterior prezentate. produc ruperea prin oboseală a prăjinii considerate. rigidităţile la tracţiune şi încovoiere ale prăjinilor fiind în directă proporţionalitate cu această caracteristică.8) = c= Rm σ max (1 − R) + (1 + R ) σ −1 în care σmax. determină micşorarea deformaţiilor axiale şi γ curburilor locale ale garniturii de prăjini ce echipează o sondă aflată în exploatare şi asigură astfel o funcţionare mai eficientă a instalaţiei de pompare. sarcinile (dinamice) datorate inerţiei şi fenomenelor oscilatorii ale garniturii de prăjini Fd. etc.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Rm σ max. iar σ−1 – rezistenţa la oboseală (prin solicitare alternant-simetrică. între pistonul şi cămaşa pompei de adâncime.

. Determinarea caracteristicilor ciclurilor de solicitare ale prăjinilor de pompare Caracteristicile precizate anterior (KR. KO.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. KE) pot servi la efectuarea unei analize comparative a diverselor materiale utilizate sau cu perspective de utilizare la confecţionarea prăjinilor de pompare.790 N/mm2) sunt realizate de oţelurile 336 . A. Oţelurile sunt materialele tradiţionale pentru prăjinile de pompare.. în medii de lucru slab corozive.14.9. Configuraţia constructivă şi dimensiunile produsului prăjină de pompare Fig. 14. Standardele şi normele existente clasifică oţelurile pentru prăjini de pompare în următoarele clase de rezistenţă: a) oţeluri grad C. caracteristicile de rezistenţă mecanică prescrise (Rm = 630.8. recomandate pentru prăjinile supuse în exploatare la sarcini mici sau mijlocii.

.7 %.0.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice carbon sau slab aliate de tip C−Mn (cu %Cm = 0.3.. %Nim = 1.3 %).3 %) sau Cr−Ni−Mo (%Cm = 0...17. d) oţeluri speciale.17 %.2.. se recomandă utilizarea unui oţel Ni−Mo (%Cm = 0.... ce asigură (după calire+ revenire) caracteristici de rezistenţă mecanică la nivelul oţelurilor grad D şi rezistenţe la oboseală (în aer şi în mediul coroziv de sondă) superioare celor prezentate de celelalte oţeluri pentru prăjini. aşa cum arată diagramele din figura 14.11 se prezintă sintetic modul în care starea suprafeţelor prăjinilor şi mediul de lucru influenţează rezistenţa la oboseală a acestora.. %Nim = 1.7 % şi %Mom = 0.1.0.8.3..4.4 % şi %Mnm = 1.. %Crm = 1. %Crm = 0.1.0. aşa cum indică diagramele prezentate în figura 14. 337 .65. în locul tratamentelor de normalizare sau normalizare + revenire...0.. în medii de lucru saline (fără H2S). în stările structurale conferite prin aplicarea unor TT finale de normalizare + revenire sau îmbunătăţire.. în figura 14.6 %) în stare normalizată...35.1. aşa cum indică datele prezentate în tabelul 14. dificultăţile tehnice ridicate de aplicarea călirii martensitice clasice (cu încălzirea pieselor în cuptor şi răcirea ulterioară în băi de ulei sau apă) la prăjinile de pompare pot fi depăşite dacă se utilizează încălzirea prin inducţie cu curenţi de medie frecvenţă (8000.42 %.. recomandate pentru prăjinile supuse în timpul pompajului la sarcini mari sau foarte mari. b) oţeluri grad D..0.0... recomandate pentru prăjinile de pompare cu condiţii grele de lucru: sarcini mari de pompare şi medii saline contaminate cu CO2 (fără H2S) sau sarcini de pompare moderate şi medii de lucru puternic corozive (medii saline cu CO2 şi H2S).. Cercetările întreprinse pentru creşterea caracteristicilor de exploatare ale prăjinilor de pompare din oţel au condus la concluziile următoare: • Aplicarea TT final de îmbunătăţire.0 % şi %Mom = 0...2. asigură rezistenţe mecanice superioare ale prăjinilor şi ameliorează comportarea lor la oboseală în aer şi în mediile corozive saline.. rezistenţa la oboseală este influenţată substanţial şi de frecvenţa ciclurilor de solicitare variabilă..4. • Rezistenţa la oboseală (în aer sau în mediu coroziv) a prăjinilor de pompare este cu 40.0.10.1.12.15. în medii de lucru cu corozivitate scăzută. În cazul mediilor corozive.55 % mai scăzută decât rezistenţa la oboseală a materialului din care sunt confecţionate (determinată pe epruvete polizate).4 %. c) oţeluri grad K.23 %.0.15... caracteristicile de rezistenţă mecanică impuse (Rm = 790.3..45 %. un exemplu tipic de oţel aparţinând acestei clase este cel cu %Cm = 0.2 % şi %Mom = 0. destinate prăjinilor solicitate moderat în timpul pompajului.3 %). cu TT final de normalizare + revenire înaltă...10000 Hz) şi răcirea cu jeturi de apă.. %Crm = 16...965 N/mm2) sunt realizate de oţeluri slab aliate de tip Cr−Mo (%Cm = 0. %Nim = 1 % şi %Mom = 1%.3.2.

1. aliajul 7075.3). cu rugozitatea suprafeţelor acestora Rz. v.. %Mgm = 2. tabelul14.2. Ti.2. Aliajele pe bază de aluminiu reprezintăo altă categorie de materiale a cărei utilizare la confecţionarea prăjinilor de pompare a fost cercetată.6. La utilizarea acestor aliaje pentru confecţionarea prăjinilor de pompare trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • Aliajele asigură prăjinilor rezistenţa la tracţiune Rm = 475.2. Zr).. prin aplicarea unor TT de tipul T7. 14. %Cum = 1. Influenţele stării suprafeţei şi mediului de lucru asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel • Creşterea rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel se poate realiza dacă se aplică acestora operaţii finale de durificare superficială (ecruisare prin rulare sau prin sablare cu jet de alice.0 % şi adaosuri de Mn.11. Al2Mg3Zn3 (faze T’ sau T). din clasa 7000 (de exemplu. Al2CuMg (faze S’ sau S) etc.. Cercetările au arătat că aliajele pe bază de Al potrivite pentru această aplicaţie sunt aliajele deformabile şi durificabile structural prin TT. 338 ..2.14. S-a constatat că rezistenţa la oboseală a prăjinilor σ−1 este în dependenţă liniară cu rezistenţa la rupere a oţelului din care sunt realizate Rm.75. aceste aliaje capătă structuri alcătuite dintr-o matrice de soluţie solidă a componentelor şi faze durificatoare (semicoerente sau necoerente cu matricea) uniform distribuite în matrice.. care induc tensiuni reziduale de compresiune în stratul superficial al pieselor. etc.20) ⋅104 m (mai mari ca la oţeluri.). şi cu mărimea tensiunilor reziduale de compresiune din stratul superficial al prăjinilor (introduse în cursul procesului tehnologic de fabricare sau prin operaţiile de durificare superficială practicate) σr. B.600 N/mm2 şi caracteristici KE = 2.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.. Cr.10.. călire superficială. de tip MgZn2 (faze M’ sau M).. Rezistenţa la oboseală în aer a oţelurilor pentru prăjinile de pompare Fig..1. cu %Znm = 5.6⋅106 m (puţin mai mică decât a oţelurilor) şi KR = (1..9 %.1 %.

caracteristica KO înregistrând valori 0.8) au 339 . de refacerea structurii printr-un nou TT de călire de punere în soluţie + îmbătrânire).. existenţa acestui fenomen (datorat trecerii în stare stabilă a structuriilor metastabile realizate prin TT aplicate) impune limitarea adâncimilor la care pot fi utilizate prăjinile din aliaje de Al şi verificarea periodică a caracteristicilor lor mecanice (însoţită.14.31. Influenţele asimetriei ciclurilor de solicitare şi prezenţei concentratorilor asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din aliaje pe bază de aluminiu • Rezistenţa la oboseală (în aer) a aliajelor pe bază de aluminiu este influenţată în măsură importantă de asimetria ciclurilor de solicitare şi de prezenţa concntratorilor de tensiuni..60 % a Rm..200 oC (de exemplu. Compozitele cu fibre de sticlă folosite pentru realizarea prăjinilor de pompare (conform soluţiei constructive sugerate de fig. chiar şi în cazul contaminării acestora cu H2S şi CO2. v.6. aşa cum sugerează diagramele din figura 14.0. C.14.33. eventual. pentru viitor (când costurile de fabricare vor înregistra scăderi datorită progresului tehnic şi tehnologic) se întrevede şi utilizarea compozitelor cu fibre de C.13. aliajele au o bună rezistenţă la oboseală în mediile saline..12. Influenţele mediului de lucru şi frecvenţei ciclurilor de solicitare asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel grad D Fig.14. Compozitele cu fibre de sticlă reprezintă o altă categorie de materiale aplicabile la confecţionarea prăjinilor de pompare. scap. la nivelul celor tipice oţelurilor înalt aliate cu Cr... • Prezenţa mediilor corozive de lucru afectează rezistenţa la oboseală a aliajelor pe bază de aluminiu în măsură mult mai mică decât în cazul oţelurilor.1). 9. dacă piesele din astfel de aliaje sunt menţinute la temperaturi mai mari ca 150. menţineri de 1000 ore la 200 oC pot determina diminuarea cu 50. B sau whiskers (trihite) metalice sau ceramice. Fig.13.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice • Caracteristicile de rezistenţă mecanică se degradează în timp.

concomitent cu gelifierea. E.55⋅103 N/mm2). Prăjinile de pompare din astfel de materiale se realizează printr-un proces de pultruziune (tragerea răşinii. aşa cum rezultă analizând datele prezentate în tabelul 14.24⋅103 N/mm2) sau din sticlă S (cu Rmf = 4800 N/mm2 şi Ef Em = 8. aceste caracteristici sunt dependente de fracţia volumică a fibrelor în structura compozitului fv.3 şi în diagramele din figura 14. întărirea şi maturarea la cald a răşinii în prezenţa unor catalizatori).14.. cap. Modificarea rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din materiale compozite în funcţie de abaterile de la aranjamentul axial al fibrelor de sticlă 340 .ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR matricea de răşină poliesterică sau epoxidică (cu Rmm = 30.12): (14. 14. deoarece compozitele realizate industrial nu asigură întotdeauna legături interfaciale perfecte între fibre şi matrice (condiţie ce stă la baza stabilirii acestor relaţii).9) E = fv Ef + (1 – fv)Em Em ] (14. La utilizarea acestor materiale pentru confecţionarea prăjinilor de pompare trebuie avute în vedere următoarele aspecte tehnice: • Caracteristicile KE şi KR ale compozitelor cu fibre de sticlă sunt superioare celor prezentate de oţeluri.7..10) Ef Aşa cum rezultă comparând datele prezentate în tabelul 14..10).3. valorile experimentale ale caracteristicilor E şi Rm ale materialelor compozite diferă de cele calculate cu relaţiile (14.9⋅103. şi Rm (la tracţiune) ale prăjinilor realizate din materiale compozite putându-se estima cu relaţii de forma (v. armată cu fire paralele din rovrig de fibre de sticlă.14. printr-o matriţă. 14.15. Dependenţa dintre rezistenţa la rupere şi fracţia volumică a fibrelor la compozitele pentru prăjini de pompare Fig. Rm = Rmf [fv + (1 – fv) Fig.1⋅103 N/mm2) şi fibre din sticlă E (cu Rmf = 3400 N/mm2 şi ≅ 7..9) şi (14.60 N/mm2 şi Em = 6.

13 1.0.790 790...53 0.0.0..06.20... 2760 pentru aliajul de Al tip 7075 (AlZn6Mg2.22 1.49.2 KR.8 2.850 790.22.11 1.26 (0.51.03.24) 5..05⋅105 Starea N C+r N+r C+r Rm...51 (0.. 1800 pentru compozitul cu fibre de sticlă.22.34 0.27 (0.27) 0.. *** KO calculate cu σ-1 determinat pe epruvete polizate..640 750.......6 3. .24 (0...5)... considerând factorii CT şi CTref exprimaţi în lei/(m de prăjină).7 2.Tabelul 14..73.32 0.0.2 2...3.24.83 0..1700 KE......49..0.14 9..26 (0.52 0..870 810.35) 0.1..1.0. Principalele caracteristici tehnico-economice ale materialelor folosite la realizarea prăjinilor de pompare Materialul Oţel Grad C Oţel Grad E Cr* 1.04....50 0.8 5.0.6 Oţel Grad K Oţel Special (aliat cu Cr) Aliaj de Al tip 7075 Compozit cu fibre de sticlă E 2..93 0.. N/mm2 630.25) KO *** în apă salină 0.60⋅104 C+r T7 80 % fibre * Costurile relative Cr calculate cu relaţia (14.9 4.52 (0.2.0.. N/mm2 2.98.27 0..90.7 2.31 (0..50.35 (0.05) 0..56 0.. Grad E şi Grad K).580 1600.. calculate cu următoarele densităţi ρ. în kg/m3: 7820 pentru oţelurile slab aliate (Grad C.1.930 470.710 620.26 0.48.47....15⋅105 7.82..50 (0.7 2.7 2....03 1.52 0.22.35) 0.** Mm 2.1.0. 7750 pentru oţelurile speciale înalt aliate cu Cr.7 2..33.5).0..03⋅104 5.1.10⋅105 N N+r C+R KO *** în aer 0. în paranteze sunt valorile lui KO obţinute cu σ-1 determinat pe baza rezultatelor unor încercări efectuate pe prăjini reale. ** KR şi KE.965 860..0..7 2.07) 0.62 1.81.1030 690..0..** km 0.06.26 1.9.31) 0..11) 0..1.5Cu1.12...0.0 E...0.7 2.

334 coefcient de asimetrie. 329 criterii de cost. rezistenţa la oboseală a compozitelor cu fibre de sticlă pentru prăjinile de pompare este substanţial influenţată de abaterile de la aranjamentul axial al armăturii (unidirecţionale) din fibre şi (la fel ca E şi Rm) de caracteristicile legăturilor realizate în procesul de fabricare la interfeţele dintre fibre şi matrice. Studiul de caz prezentat evidenţiază un aspect important privind alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice: produsele destinate utilizării în diverse condiţii (privind solicitările mecanice. 323 coeficient de siguranţă. KO calculat cu σ0.15. compozitele cu fibre de sticlă având o foarte bună comportare în mediile apoase saline. 330 cicluri de solicitare. 334 costuri relative.37. 321 matricea preferinţelor. pentru fiecare variantă selectându-se materialul adecvat funcţionării în deplină siguranţă a produsului şi care asigură raportul maxim utilitate/cost. în soluţiile de acizi sau baze şi în prezenţa solvenţilor organici. rezistenţa la oboseală este mai ridicată dacă solicitările variabile se caracterizează numai prin eforturi de întindere (de exemplu..ca urmare prăjinile de pompare realizate din materiale compozite cu fibre de sticlă nu pot fi utilizate la temperaturi mai mari de 200 oC.1 în loc de σ−1 are valori KO = 0. 323 criterii tehnologice. 324 rezistenţă relativă la oboseală.25. 334 proprietăţi adecvate. • Aşa cum arată diagramele din figura 14. 325 341 . 324 prajini de pompare. 340 reciclabilitate. • Caracteristicile mecanice ale materialelor compozite sunt influenţate negativ de creşterea temperaturii (ce produce degradarea matricei şi legăturilor interfaciale dintre fibre şi matrice). 327. 322 grafic de corelare utilitate-cost. 329 indicator parţial. 322 modul de elasticitate specific. compozitele cu fibre unidirecţionale având tendinţa de degradare rapidă când sunt solicitate la compresiune. 327 fiabilitate.0. temperaturile şi mediile de lucru) se pot realiza în mai multe variante.. 323 rezistenţă mecanică specifică.42). Cuvinte cheie analiza valorii.. 328. 321 materiale structurale.0. 331 indicator global.. 326 pultruziune. 334 coeficient de importanţă. 324 mentenabilitate. 328 criterii privind proprietăţile.30.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice • Rezistenţa la oboseală în aer a prăjinilor de pompare din compozite cu fibre de sticlă este caracterizată prin valori KO = 0. 327 materiale funcţionale. Rezistenţa la oboseală nu este practic afectată de prezenţa mediilor corozive.

Pentru care dintre următoarele aplicaţii trebuie ales un material din gama materialelor structurale: a) realizarea arborelui cotit al unui motor de autoturism.2.14. Introduction to materials science for engineers. Bucureşti. „Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrare la cald”. în vol.. Composite materials. Care dintre următoarele materiale asigură un modul de elasticitate specific KE ≅ 2. Braşov. d) KR ≅ 40.14. c) polietilena. 1985 4..14. Editura Economică.M. Broutman L. Zecheru Gh.4. 342 .J. Care dintre următoarele aplicaţii tehnice impun alegerea unui material din gama materialelor funcţionale: a) realizarea conductorilor electrici. 1992 6. Care dintre următoarele materiale pot fi încadrate în gama materialelor reciclabile: a) oţelurile. b) fabricarea catalizatorului pentru un reactor dintr-o instalaţie petrochimică. Bucureşti. 1994 7.. c) fabricarea unui tranzistor.1.14. New York.. * * * Hütte − Manualul inginerului. MacMillan Publishing Company.7⋅106 m: a) oţelul cu E = 2. Traducere din limba germană după ediţia a 29-a.14. Ingineria calităţii. 1995 5. Shackelford J..4 km. b) KR ≅ 20.S. c) KR ≅ 10. 1974 3. 1992 2. * * * Metals Handbook.4 m. A. Ohio. New York – London. Fracture and fatigue.M.. Desk Edition. Analiza comparativă a caracteristicilor de exploatare ale materialelor pentru prăjinile de pompare.2 km? T. b) fabricarea unui magnet permanent.. Moţoiu R.. d) fabricarea corpului unui rezervor sferic de depozitare a gazelor lichefiate? T. d) sticla? T. Drăghici Gh.4 km.3. Bucureşti. Care este rezistenţa mecanică specifică a unui material metalic cu Rm = 800 N/mm2 şi ρ = 4000 kg/m3: a) KR ≅ 20. Editura Tehnică.5. Ciurea S. c) realizarea ţevilor pentru tubulatura unei conducte care transportă gaze naturale sub presiune. b) fontele. 1995 Teste de autoevaluare T. Managementul calităţii totale.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 7850 kg/m3. d) fabricarea elementului activ al unui aprinzător piezolelectric? T.. Ulmanu V. Metals Park. Drăgulănescu N. Academic Press. Editura Chiminform Data.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Bibliografie 1.

b) Rm = 600 N/mm2.8 şi Cr.8.k = 1.k = 3. Care dintre criterii nu a fost îndeplinit de un material.733.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice b) aliajul de aluminiu cu E = 7. Care dintre următoarele condiţii pot fi incluse în gama condiţiilor tehnice care definesc funcţionalitatea şi comportarea în exploatare ale unui produs: a) condiţiile privind solicitările mecanice. d) orice produs trebuie privit ca un ansamblu de părţi materiale şi nu ca un ansamblu de utilităţi? T. d) IPTE. a 4 .373.14.14. c) aliajul pe bază de titan cu E = 1. a 3 . Materialul din care se confecţionează un produs trebuie să satisfacă criteriul Rm ≥ 600 N/mm2. Care este densitatea unui material al cărui indicator parţial privind respectarea acestui criteriu este I = 1.k = 0.k = 0. b) condiţiile privind fiabilitatea.k = 0. IPT. dacă indicatorul global al performanţelor sale tehnologice are valoarea / I PT = a1/ + a3/ + a 4 : a) primul criteriu. d) Rm = 840 N/mm2? T.14.14.222? 343 .0.11. d) IPT = 0. Stiind că act = 0.4? T. b) ρ = 7600 kg/m3. Care este indicatorul global al performanţelor tehnologice pentru un material care respectă numai trei din criteriile impuse: a) IPT = 1. d) ρ = 5600 kg/m3? T. Un material Mk din gama materialelor cu proprietăti adecvate unei anumite aplicaţii are ICT. Care dintre următoarele principii se aplică la utilizarea analizei valorii la un produs industrial: a) orice produs este purtătorul material al unor funcţii capabile să satisfacă necesităţile exprimate sau implicite ale utilizatorilor. b) IPT = 0. d) alama cu E = 1. d) al patrulea criteriu? T.8. b) IPTE. La alegerea materialului pentru un produs sunt impuse patru criterii (calitative) privind procesarea sa tehnologică.10.6. La alegerea materialului pentru un produs sunt impuse cinci criterii (calitative) privind procesarea sa tehnologică.4: a) ρ = 900 kg/m3. c) IPT = 0. c) ρ = 2860 kg/m3. b) al doilea criteriu. c) IPTE. coeficienţii de importanţă ai / / / criteriilor fiind a1/ . c) orice produs trebuie să asigure un raport maxim între utilitate sau valoare de întrebuinţare şi cost.14. toate criteriile având acelaşi coeficient de importanţă.4: a) Rm = 900 N/mm2.6. c) Rm = 500 N/mm2. d) condiţiile privind preţul de desfacere? T.7.14. Materialul din care se confecţionează un produs trebuie să satisfacă criteriul ρ ≤ 4000 kg/m3. b) orice produs trebuie privit ca un ansamblu de utilităţi. c) al treilea criteriu. să se precizeze care este valoarea indicatorului global al performanţelor tehnicoeconomice pentru acest material: a) IPTE.14.k = 1.9.12.455. Care este rezistenţa la tracţiune a unui material al cărui indicator parţial privind respectarea acestui criteriu este I = 1. a 2 .1⋅104 N/mm2 şi ρ = 2750 kg/m3.k = 0. c) condiţiile privind reciclabilitatea.8.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 8550 kg/m3? T.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 4150 kg/m3.2.

14.8Rp0.2. Să se stabilească ce criterii privind proprietăţile trebuie impuse la alegerea materialului pentru această bară. Rezolvare 4F Tensiunile de întindere din bară au intensitatea maximă σ = şi πd 2 trebuie să corespundă criteriului σ ≤ 0. A.5 mm.8πd 2 πd 2 Masa barei este m = Lρ .2 ≥ 177 N/mm2. Pentru funcţionarea în siguranţă a maşinii trebuie respectate următoarele condiţii tehnice: a) tensiunile generate în bară de aplicarea forţei de întindere F trebuie să respecte condiţia σ ≤ 0. ρ ≤ 5660 kg/m3 şi E ≥ 47160 N/mm2. Pentru realizarea unei bare de tracţiune cilindrice din compunerea unei maşini s-a selectat o GMP cu cinci oţeluri. Pentru realizarea unei maşini trebuie confecţionată o bară de tracţiune cu lungimea L = 0.8Rp0. 2 ≥ 0. b) masa barei trebuie să fie m ≤ m0 = 0.8Rp0. πd L σ 4F Deformaţia specifică axială a barei este ε = = 2 . se obţine astfel condiţia: ρ ≤ 2 0 . ρ fiind densitatea materialului barei şi 4 4m trebuie să îndeplinească criteriul m ≤ m0.4. dacă funcţionarea în siguranţă a maşinii impune respectarea următoarelor condiţii tehnice: a) tensiunile din bară trebuie să respecte condiţia σ ≤ 0. asigurată dacă materialul acesteia îndeplineşte simultan criteriile: 344 . Rp0. c) deformaţia axială a barei nu trebuie să depăşească valoarea ∆L0 = 1. se obţine astfel condiţia 4F . având caracteristicile precizate în tabelul 14.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aplicaţii A.14.2. b) bara trebuie să prezinte o bună tenacitate.5 m şi diametrul d ≅ 15 mm. L πd ∆L0 Înlocuind datele din enunţul aplicaţiei rezultă următoarele criterii de alegere a materialului barei de tracţiune: Rp0.2 fiind limita de curgere a materialului barei. E fiind modulul E πd ∆L0 de elasticitate longitudinal al materialului barei şi trebuie să respecte criteriul ∆L 4 FL ε ≤ 0 . R p 0. se obţine astfel condiţia E ≥ 2 .2.1. Forţa axială maximă care solicită bara în timpul funcţionării maşinii este F = 25000 N.2.5 kg.

1 Tabelul 14. Să se decidă care dintre materialele din GMP corespunde cel mai bine aplicaţiei. rezultă: 4F 4F σ = 2 ≤ 0. L = 1 m) are valoarea (în kg/m) dată de πd 2 formula mk = k ρ . compararea acestor materiale prin prisma costurilor trebuie făcută cu ajutorul costurilor relative Cr. k 0.8 2.5. Caracteristicile oţelurilor ce alcătuiesc GMP pentru aplicaţia A.k = Lρ .k.2 şi a3 = 0. considerând CT.0 1.4.. ** costurile relative calculate cu CT şi CTref în lei/(kg de semifabricat) πd k2 Masa barei de tracţiune cu lungimea L este mT .3.14. notând dk diametrul barei în cazul realizării ei din materialul Mk ∈ GMP.1 k = 1. k = 1..2.. R p 0.k calculate cu relaţia (14.. 2. se obţine d k = d1 .4 1. Dacă se consideră m1 (corespunzătoare barei 4 R p 0. N/mm2 Caracteristicile mecanice minime KVk la –20 oC.k πd k Dacă se consideră d1 (corespunzător barei realizate din materialul M1) ca diametru R p 0.2 k Marca oţelului * Rp0.k Rm ..2 1.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice K1: R p 0.5). 2 . 2. Rm. k = 1. 2 .742 0. k = 1. a2 = 0.k şi CTref exprimate în lei/(m de semifabricat).8R p 0.7 1 2 3 4 5 S235J2 S275J2 S355K2 P460NL1 12Ni14 235 175 355 460 355 510 430 620 620 640 3 24 20 16 17 22 27 27 40 47 55 * toate oţelurile au ρ = 7850 kg/m .640 0.461 0.. având coeficienţii de R p 0.9. Evident. 2 N/mm % J ≤ 0.573 0.5. deoarece barele realizate din diversele materiale incluse în GMP au diametre dk diferite şi aceeaşi lungime.5.k ** 1.. pentru 345 .. 0. A k.5. 2 şi bara trebuie să aibă diametrul (minim) d k = .k. iar masa unei 4 unităţi de lungime din bară (de exemplu. 2. k realizate din materialul M1) ca masă de referinţă.k de referinţă.8πR p 0.554 C r/ .2 Rm importanţă a1 = 0.5. Rezolvare Prima dinte condiţiile tehnice impuse de aplicaţie se utilizează pentru dimensionarea barei de tracţiune (determinarea diametrului barei). R p 0. se obţine: mk = m1 . K2: A ≥ 15 % şi K3: KV ≥ 27 J la – 20 oC. 2.

1 = 0.2 = 15 % şi CAP.5.k m1 R p 0.662m1 Cr * 1.625 I2k 1. k = 1.5.47 I3k 1.406 1.k se folosesc datele din tabelul 14.k 1.k urmare: I 1k = 0.952 1. F3) şi două funcţii auxiliare (notate F4. Pentru un produs industrial s-a aplicat analiza valorii şi s-a constatat că acesta are trei funcţii de bază (notate F1. 2 .k..2 • criteriul K1: ≤ 0.9 are forma „max” şi CAP..787 I1k 1.537 1..460 1.511m1 0.3.33 1. F2.k = C r/.662m1 0..04 ICT.60 1. A.000 1. ca urmare: I 2 k = k şi 15 KVk .00 1.008 * Cr calculate considerând CT şi CTref în lei/(m de semifabricat) Rezultatele care se obţin parcurgând toate etapele de lucru descrise anterior sunt redate în tabelul 14.026 0..9 şi.3. k • criteriile K2: A ≥ 15 % şi K3: KV ≥ 27 J la – 20 oC sunt formulate analitic A în forma „min” şi au CAP.48 1. kg/m m1 0..5. 2.9 . coeficienţii de importanţă αi. i = 1. Rm .927 0.571 1. iar dacă se utilizează indicatorul IPTE. j = 1. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.k (care ţine seama şi de costurile implicate de realizarea barei de tracţiune) materialul ce trebuie ales pentru realizarea barei este oţelul P460NL1.814d1 0.587 1. corespunzători celor trei criterii (j = 1. F5). k =1..00 1.k k = C r/ . dacă se consideră pentru luarea deciziei valorile indicatorului ICT.2 k 1 2 3 4 5 dk. atribuiţi fiecărei 346 .158 1.920 1.k.13 1.. Tabelul 14.k 1. Se observă că.3 = 27 J şi. date în enunţul aplicaţiei şi folosind relaţia (14.188 1..3) privind asigurarea tenacităţii barei: R p 0.. ca Rm R p 0.14.k.14.924d1 0.802 IPTE.7) se pot determina valorile indicatorilor globali ai performanţelor tehnico−economice IPTE. k = 1. materialul recomandat pentru confecţionarea barei este oţelul 12Ni14.5.4 şi relaţia R p 0.2) se obţin valorile indicatorilor globali ai proprietăţilor ICT. I 3k = 27 Utilizând valorile coeficienţilor aj.213 1.5.k m ..425 1. k = 1..715d1 0.406 1.814d1 mk.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR a determina costurile relative Cr.406 1.. iar cu ajutorul relaţiei (14.74 2.07 1.5. C r .1 Pentru fiecare dintre materialele Mk ∈ GMP se determină indicatorii parţiali Ijk..5. mm d1 0.855m1 0. 2 .

Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice funcţii şi ponderile ci. se observă că funcţiile care se realizează cu cheltuieli prea mari în raport cu contribuţiile pe care le aduc la realizarea utilităţii produsului (sau calităţii produsului.15 0. în fiecare etapă modificându-se materialele şi tehnologiile folosite la fabricarea acestuia.3 Funcţia F1 F2 F3 F4 F5 0.10 ci a) Să se construiască graficul de corelare utilitate – cost şi să se precizeze funcţiile pentru care costurile sunt mai mari decât contribuţiile pe care le aduc aceste funcţii la realizarea utilităţii globale a produsului. iar 347 . prin modificări privind alegerea materialelor şi tehnologiilor folosite la fabricarea lui s-au diminuat cheltuielile de realizare a funcţiilor F2..35 0.5. rezultă că graficul de corelare utilitate – cost are aspectul prezentat în figura 14.05 0.20 0..6. definesc calitatea unui produs ca fiind ansamblul caracteristicilor care conferă acestuia aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite ale utilizatorilor) sunt F2. b) Conform datelor din enunţul aplicaţiei.30 0.6. după fiecare etapă de modernizare şi să se construiască graficul de corelare utilitate – cost la finele programului de modernizare a produsului. corespunzătoare costurilor de realizare a fiecărei funcţii având valorile prezentate în tabelul 14.14. Deoarece ponderile ci sunt definite de relaţia ci = i .5. CT i = 1. i =1 5 după prima etapă de modernizare (M1) cheltuielile aferente realizării fiecărei r r funcţii au atins nivelurile C i/ = (1 − i )C i = CT (1 − i )ci . în prima etapă de modernizare a produsului. iar CT = ∑ C i . cheltuielile 100 100 5 totale pentru obţinerea produsului au valoarea CT/ = ∑ C i/ = CT ∑ (1 − i =1 i =1 5 ri 100 )ci . Rezolvare a) Considerând că valorile coeficienţilor de importanţă ai funcţiilor sunt în directă proporţionalitate cu contribuţiile acestora la realizarea utilităţii globale a produsului..40 0.5.. i = 1. i = 1.. Coeficienţii de importanţă si ponderile costurilor de realizare ale funcţiilor ce definesc utilitatea produsului considerat în aplicaţia A.. Examinând acest grafic şi/sau datele prezentate în tabelul 14. în care Ci reprezintă costul aferent realizării funcţiei Fi.10 0.05 αi 0... dacă se are în vedere că standardele ISO din seria 9000. i = 1. F3 şi F5.5.16. F3 şi F5 cu C r2 = r3 = r5 = 20 %. b) Ştiind că s-au parcurs trei etape succesive de modernizare a produsului. astfel încăt costurile implicate de realizarea funcţiilor pentru care ci > αi să se diminueze cu ri = 20 % . să se determine cum s-au modificat ponderile ci.6.30 0. Tabelul 14.

413 0.092 20 0.150 0.3 Etapa Funcţia F1 F2 F3 F4 F5 Costul total 0 αi ci ri.167 20 0. Graficele de corelare utilitate – cost ale produsului analizat în aplicaţia A. % M2 αi 0.308 0.293 0 0.100 0.050 0.070 CT M1 0.068 0.100 0.16.141 348 0.065 0 0.300 0.100 0.057 0 0.050 0.870CT c / i ri.150 0.150 0.100 20 0.392 0 0.727CT c /// i .14.184 20 0.400 0. % αi 0.350 20 0. ci/ = / = 5 ri CT )c i ∑ (1 − i =1 realizării fiecărei funcţii sunt 100 Fig.5.766CT c // i ri.400 0.083 20 0.3 Tabelul 14.7.100 0.200 20 0.050 0 0.150 0.300 0.400 0.. i = 1.300 0.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ponderile cheltuielilor corespunzătoare r (1 − i )ci C i/ 100 .14.14.050 0.345 0 0.322 20 0.050 0. % M3 αi 0. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.300 0.300 0 0..400 0.

k. să se stabilească varianta care trebuie adoptată pentru realizarea acestuia. k = 1.. Pentru selectarea celei mai bune variante de produs s-au stabilit patru criterii Kj.4.14. k = 1. Pentru realizarea cuvei de stocare a materiei prime a unei maşini destinate prelucrării maselor plastice s-a selectat o GMP alcătuită din patru materiale Mk. Vic fiind V gc volumul interior al cuvei. precizate în enunţul aplicaţiei şi valorile indicatorilor parţiali Ijk determinate. se poate observa că modernizările aduse produsului au condus la reducerea cu aproximativ 27 % a costului total de α realizare a acestuia şi la obţinerea unor rapoarte i apropiate de unitate pentru ci toate funcţiile care-i definesc utilitatea. obţinerea cuvei cu o masă relativă cât mai mare este un obiectiv secundar. j = 1..35. CT fiind costul total al realizării cuvei..4.1. Rezolvare Varianta de produs care trebuie adoptată este cea caracterizată prin valoarea maximă a indicatorului global ICT.k. rezultatele care se obţin considerând datele din enunţul aplicaţiei fiind cele prezentate în tabelul 14. a3 = a4 = 0. Msc Mc fiind masa semifabricatului necesar pentru confecţionarea cuvei şi K4: costul util C al produsului C u = T ≤ 100 mii lei/kg. K3: consumul specific de material K s = sc 100 ≤ 140 %. sunt cele redate în tabelul 14. k = 1. a2 = 0...4. notate Vk.4.4.. rezultănd astfel patru variante ale produsului.. j = 1.4 şi. iar Vgc – volumul de gabarit al cuvei.2). iar Qac – capacitatea de Qac M încărcare a cuvei. iar asigurarea unui volum util maxim al cuvei este un obiectiv minor. s-au stabilit următoarele valori ale coeficienţilor de importanţă ai criteriilor: a1 = 0.16. folosind datele 349 . Ştiind că valorile Vu. considerănd valorile coeficienţilor de iportanţă ai criteriilor aj. corespunzătoare celor patru variante ale produsului. calculat cu relaţia (14. Mr fiind masa cuvei. Ks.8.. A. Qac considerând că realizarea cuvei cu valori minime ale consumului specific de material şi costului util sunt obiective principale.k şi Cu.k. K2: masa relativă a M produsului M r = c 100 ≤ 75 %..Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice În mod similar se pot determina modificările aduse ponderilor ci de următoarele etape de modernizare a produsului (M2 şi M3).2. k = 1... ţinând seama de caracteristicile fizico − mecanice ale fiecărui material. V formulate astfel: K1: volumul util al produsului Vu = ic 100 ≥ 85 %.k.7 şi în graficele din figura 14.. Mr. s-a elaborat câte un proiect constructiv – tehnologic de obţinere a cuvei.4.

una dintre acestea fiind metoda de estimare a utilităţii consecinţelor..8 şi din enunţul aplicaţiei. considerând pe rând fiecare din criteriile Kj. CAM.118 1.4.k 85 90 95 95 K2 K3 0.429 1.35 Valorile caracteristicilor CAM. atribuindu-se gj = 3.2 ≡ 75 %. recomandată de STAS 6401.2k ≡ Mr.k şi CAP..10 Vu.k şi CAP.333 1.9.k 90 70 100 70 Tabelul 14.8.k Ks.10 I1k 1. Valorile indicatorilor parţiali şi globali de caracterizare a variantelor produsului analizat în aplicaţia A.059 1. CAM..118 K2 „max” K3 „max” K4 „max” 0.9.3 ≡ 140 %.250 1. gj = 2.000 I3k 1.35 I4k 1.875 1.k şi CAP. redate în tabelul 14.1k ≡ Vu.35 Valorile indicatorilor parţiali Ijk I2k 1.4266 1.jk Mr.167 Indicatorul global ICT.3304 1.273 1. j = 1. Rezultatele obţinute pe această cale..20 0.111 1.1784 1.3k ≡ Ks. j = 1. Caracteristicile variantelor produsului analizat în aplicaţia A.429 1.8 (denumit şi matricea utilităţilor) şi se marchează pe acesta variantele cele mai bune ale produsului (denumite variante optime).4 Criteriul Kj aj Varianta Vk V1 V2 V3 V4 K1 0. CAM.3}.14. pentru criteriul K2. dacă respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv secundar şi gj = 1 dacă 350 .20 0.k Observaţie Pentru rezolvarea unor aplicaţii de tipul celei anterior discutate se pot utiliza şi alte metode. Tabelul 14.4k ≡ Cu.000 1. astfel: pentru criteriul K1. CAM.875 1. La folosirea acestei metode se parcurg următoarele etape (prezentate considerând condiţiile din enunţul aplicaţiei anterior discutate): • se analizează datele din tabelul 14.000 1.4 Criteriul Kj Forma aj Varianta Vk V1 V2 V3 V4 K1 „min” 0. pentru criteriul K3.35 Cu.1 ≡ 85 %.2204 0. • se acordă caracteristicilor corespunzătoare fiecărui criteriu Kj. iar pentru criteriul K4.4 ≡ 100 mii lei/kg.2.4 un grad de importanţă gj ∈{1. dacă respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv principal.14.k 40 105 40 110 60 105 75 120 K4 0. conduc la concluzia că varianta de produs care trebuie adoptată (cu cea mai mare valoare a indicatorului global) este V2.333 1.k şi CAP.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR din tabelul 14.

. Matricea modificată a utilităţilor pentru produsul analizat în aplicaţia A. numită utilitatea sinteză a variantei Vk. Tabelul 14.067 75 3 • se calculează suma valorilor înscrise pe fiecare linie a matricei modificate a utilităţilor Usk.811 7. 351 . se observă că.895 95 1 90 = 0. considerând datele precizate în enunţ.864 110 3 3 105 = 2.10. calculaţi considerând că aceste valori reprezintă CAM.14. iar nivelurile limită acceptabile CAP. analizănd rezultatele redate în tabelul 14.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv minor. Ijk fiind nişte indicatori parţiali. • se întocmeşte un tablou (numit matricea modificată a utilităţilor).228 8. varianta de produs care trebuie adoptată este V2.692 2 40 = 1.10.433 7.jk ale produsului analizat. rezultă: g1 = 1. k = 1. aşa cum a rezultat şi prin metoda indicatorului global.333 90 3 70 3 100 = 2.100 8.j sunt valorile (aceloraşi caracteristici) corespunzătoare variantelor optime.4 Criteriul Kj Forma gj Varianta Vk K1 „min” g1 = 1 g1I1k K2 „max” K3 „max” K4 „max” g4 = 3 g4I4k g2 = 2 g3 = 3 Matricea modificată a utilităţilor g2I2k g3I2k Usk V1 V2 V3 V4 1 85 = 0.625 120 3 70 = 2. în cazul aplicaţiei analizate.4. varianta de produs care are cea mai mare valoare a Usk (numită varianta optimă de produs) fiind cea care trebuie adoptată. înlocuind valorile caracteristicilor din matricea utilităţilor cu gjIjk. în cazul aplicaţiei analizate.333 3 3 105 = 2..947 95 1 1 2 2 40 2 60 = 1. g2 = 2 şi g3 = g4 = 3.10. rezultatele parcurgerii acestei etape în cazul aplicaţiei analizate sunt prezentate în tabelul 14.

9.b T.d T. a. a T.9.3.1. b. a.b T.9. b. a.14.20.8.b.11.17.10.7.d T.7.11.8. d T.6.20. b. a T.b T.13.d T.9.9. a T.14.28. a. a T. a.16.5.c.2.27. a.c. c.23. b T. b. a.c T.d T.8. a. c.43.3.c T.11.11.12.b. c. a.d T. a.b.7.Grila de verificare a testelor de autoevaluare Capitolul 7 T. b. c T. a. a.19. a.b T.26.14.38.b. c. a T.d T.b.22.16.24.13. a.d T.14.8.11. c T.8.19.10.c. d T. c d a. b.5. d T.b. c.11.3. a.d T. b.21.1.7. c.1.9.8. a. a.2.10.3.15. d T.c T.14.d T.9.c T.8.c. d T.5.4.d T.24. a.c T.23.b.13.c T. a.c T.11.b.10. c.13.b.1.23. a.13.d T.28.d T.b.18.12. a.6.12.11.30. d Capitolul 11 T. b.c.11.c T.19. c.8.c T.11.8.13. b T.8.8.10. a.c.11.4. c.9.c T.2. b T.8.8. b.9. b.7. a.11. d T. a. b T.6.9.10.27. a.12.40.c T.13.10.13.c.33.20.35.9.d T.d T.16.8.d T.b.11.14.d T.7.b.16.d T.d T.23. c T.8.9.b.9.c.21. a.7.c.2.7.d T.d T.7.9.17.27. b.d T. c. d T.7.8.c T.9. d T.c T.b. d T. c T.14.19. a.10.b.c T. b T.11.d T.36. a.b T.12.7.5.15. d T.5.8. a. b.11.31. b T.d T.17. c T.19. c T. c T. c.d T.14.25.c. d T.d T.13. c T. a.d T.c T.7.9.d Capitolul 10 T.2. b b a a.4.15. b.7.28.7.8. a.17.15.38. T.d T.9.7.10. d T.18.13.13. a. b T.34. b T.2.7.b.11. b.6. b.12. c T. b T. d T. a. a. c.10. a. c.12.8. a. T. b.10. a. b T. b.41. c T. a T. c T.14.6.11.13.10.27. T. a T.6.13.39. a. c T. c T. a. b.b. c T.10. a.20.25.d T.c. a.c.12.12.4. b T.9. c c.12.4. a. c T.25.c T.8. b.b.14. d T.7.7. c T.7.7.c.d T.b.11. d T.14.9. c T. c.11.1. T. a. b T. d T.9.12.10.c. a T.11.10.b.24.d T.11.14. d T. a.16.10.8. 9. a.13. a. a.4. c. c.16.7. a T. d T. b.7.b.13. c T.d Capitolul 13 T. a.9.2.c.d T.c.13.c.14. c. a.7.9. c T.12.13. d T.36.29. d T. c.9. a.9.7.32. d T.40.26.28.1.b.12. d T.9. d T.c T.d T.b.14. a. a. a.7.11. b. a.8. a.29.37.d T.7.10. a.b. b T. b. b T. a.35. d T. b.c. c T.1.17.24.9. a.21.7. c T.8.b T. a.13.3. b T.c T.26.d T.14.11.11.12.4.9.13.d T.11.7.d T. d T. c T.d T.8.b.b. b.13.7.9. a T. d T.9.39.29.b.33.12.9.12.11. b.13.8. a.12. b.24.12.12. a Capitolul 9 T.c T.b.8. c T. d T.10.d T.d T.b.1.11.10.c.8.d T.d T.37.10.6. b T.27.c.13.22. a T.22. a. a.12.7.b.10. b.8. a.c.7. a.c.8.d T. d T. a T.9.25.13.b. a.b.10.8. d T. a. d T.11. b T.3.8.10.3. d Capitolul 12 T.9.7.42.18. b.10. b. b.9.11.d T. b T.9.c T. T.9. a.9. d T. a.10.8. a.d T.17.9.c. c T.14. c T.8.9.8.10.11.14.28.c. b.8. a.10.d T.d T. b.14.c T.9. a.8.11.16. c T.7.b.10. c T.12.8.4.c T.14.21. 9.15.d T. b T.10. d T.22. a.8.b T.d T.2.17. b.7.7. T. a.d T.d Capitolul 14 T.10. a.3. a T.d Capitolul 8 T. a.d T.12.31.c T. a T.18.5.8.11. b T. a.18.c.10.c T.11.10.c. a.7. a.22. c T. a.8.8.d T. a.c T. c T.8.21.9.d T. a.5.6.5.32.b.d T. b.11.10. b. a.26.8.34.26.d T.30. d T.d T.15.c T.c.d 352 .8.13.10.d T.15.d T.13.10. b.b T. b.12.8.30.b. a.10.8. d T.9.c T.9. c T.d T.11.b.23.9.b T.18.d T.11.12.b. d T.9. a T.9. b.9.c T.9. c.8. a.b.d T.8.7.9.d T.d T. c.12.9.20. c T.7.25.d T. d T.c.

233 densitate de presare. 154 C cambiu. 92 costuri relative. 305 compactitate de umplere. 197 ciment. 163 aliaje antifricţiune. 305 densitate de umplere. 329 cristalite. 201 aminoplaste. 249 curbe izometrice. 175 Alpaca (Neusilber. 275 aliaje Al − Zn. 207 ceramice. normală. 254 analiza valorii. 74 compozit durificat cu fibre. 334 coeficient de importanţă. 327 cromit.INDEX A acomodare. 215 călire de punere în solutie. 168 aliaje Al − Cu. 177 aliaje Cu – Ni. 236 curbe de îmbătrânire. 250 argile. 330 antioxidant. 179 condiţionarea epruvetelor. 289 353 . 75 carbură de siliciu. 305 comportare metalurgică la sudare. 213 cupru tehnic. 141 curbe izocronice. 233 corindon. 183 agent de reticulare. 275 câmp termic de sudare. 56 coefcient de asimetrie. 250 aglomerate. 147 curbă termo−mecanică. 289 agregare pulberi. 210 alumino−silicaţi. 304 depunere chimică. 241 ceramice oxidice. 233 conformaţie. 25 clase de calitate. 208 coroziune intercristalină. îngustă. 219 clasă structurală. 184 aliaje pentru lipire. 323 criterii tehnologice. 214 D dendrimer. 153 constantă de relaxare. 234 cristobalit. 334 compactitate de presare. 323 coeficient de siguranţă. 70 canal rezinifer. 152 aliaje cu memoria formei (Marmem). 67 bronz. 328 criterii privind proprietăţile. 301 alame. 207 atmosferă standard. 239 construcţie sudată. 139 ceramice neoxidice. 181 aliajele titanului. 148 alburn. 307 agregare prin lipire. 214 carbură de bor. 210 ceramice silicatice. 208 criterii de cost. 69 copolimer.. 69 B bandă de călibilitate. 233 constantan. 235. 241 configuraţie. 249 cusătură sudată (CUS). Argentan). 276 carbon echivalent. 284 compoziţii. 153 alumina. 170 aliaje Al − Mg.

20 fontă comercială. 310 elastomeri. 231 duraluminiu. 328. 207 E efect postelastic. 288 H hardenită. 270 Î îmbătrânire artificială. 113 formare epruvete. 311 durificare secundară. 254 fiabilitate. 5 element grafitizant. 215 duritate Shore. 305 grad de polimerizare. 327. 140 încorporare. 242 fracţie volumică.depunere electrolitică. 276 homopolimer. 112 emailuri. 233 I indicator global. 270 izotactic. 6 fontă aliată martensitică. Schaeffler. 204 fluiditate. 93 fisurare sub tensiune. 10 element de aliere. 276 fibrilă. 218 enclavă plastică. 331 gresie ceramică. 21 duritate Barcol. 329 indicator parţial. 322 fibră lemnoasă. 112 izodeformaţie. 275 durată de sinterizare. 207 fâşii ZIT. 202 K Kunial. 7 element de aliere gamagen (austenitizant). 282 G glazură. 234 grad de îndesare. 14 element betagen. 327 inel anual. 153 354 . 140 îmbătrânire naturală. 104 hemiceluloză. 305 fondant. 233 izotensiune. 272 F faianţă. 231 furnir. 230 grafic de corelare utilitate-cost. 73 fază sigma. 237 element carburigen. 209 grad de cristalinitate. 14 element de aliere alfagen (feritizant). 246 fragilitate de revenire. 173 elinvar. 247 duritate Janca. 280 duritate Knoop. 201 diagramă structurală A. 235 fisurare la cald a CUS. 94 funcţionalitate. 6 feldspat. 165 duramen. 275 infiltrare. 216 invar. 216 fontă aliată. 32 disproporţionare. 290 încovoiere statică. 289 devitrifiere. 22 fragilizare prin faza σ. 207 fenoplaste. 289 intermediari.

140 proprietăţi adecvate. 168 magnezită. 254 Melchior (Maillechort). 235 polimer. 229 polimer reticulat. 229 mulit. 214 O oţel pentru construcţii sudate. 84 oţel carbon de calitate. 219 matrice. 255 materiale funcţionale. 301 modificare. 109 oţel HSLA. 305 porţelan. 65 oţel criogenic. 80 oţel inoxidabil stabilizat. 75 oţel pentru scule. 210 P panel.cu crom. 136 modificatori de reţea. 184 masă moleculară. 269 matrice a preferinţelor. 282 poliadiţie. 275 lignină. 76 lanţ molecular (catenă). 282 plastifiant. 230 polietilenă. 322 metalurgia pulberilor. 205 N Nitinol. 282 plăci din fibre de lemn – PFL. 334 precipitate θ. 78 oxid de zirconiu. 326 pulberi. 311 melamine. 229 polimerizare. 100 oţel aliat. 96 oţel turnat. 276 lipire. cu crom şi nichel. 66 oţel pentru rulmenţi. 321 materiale vitroceramice. 304 pultruziune. 256 liber. 76 oţel duplex. 153 mentenabilitate. 112 plăci celulare. 66 oţel pentru îmbunătăţire. 214 nitrură de siliciu. 108 oţel rapid. 5 355 . 180 lungime critică a fibrelor. 321 materiale structurale. 208 oţel bifazic (dual-phase). 185 nitrură de bor. 93 oţel maraging. 153 monomer. 80 oţel cu granulatie fină. 75 laminare termomecanică (controlată). 94 oţel durificabil prin precipitare (PH). 250 platinit. 110 oţel pentru carburare. 105 oţel inoxidabil. 78 oţel termorezistente. 216 Monel.L laminare normalizantă. 31 punct fix de vâscozitate. 232 policondensare. 230 material elastomeric (cauciuc). 207 prajini de pompare. 89 oţel Hadfield. 282 plăci din aşchii de lemn – PAL. 86 oţel patinabil. 231 porozitate de umplere. 98 oţel pentru recipiente. 229 lanţ siloxanic. 324 mediu de sinterizare. 210 martensită termoelastică. 340 punct caracteristic nominal. 232 polidispersie. 284 M magnaliu (alumag). 103 oţel refractar (termorezistent).

232 reacţie în trepte. 150 tombac. 234 sudabilitate. 207 termoplaste. 184 structură amorfă. 276 traheidă. 310 solidificare unidirecţională. 211 titlu fictiv. 149 trahee. 212 şoc termic. 241 rezilienţă. 212 refractare silica. 214 silice. 97 superplasticitate. 284 raport de transfer al sarcinilor. 323 refractare corindonice. 239 vâscozitate. 83 V vas lemnos. 256 silumin. 290 spinel. 236 trihite (fibre whiskers). 276 răşini epoxidice. 197 stereoizomer. 216 standard. 237 titan. 70 zone Guinier. 200 teracotă. 233 sferulită. 232 reciclabilitate. 233 sinterizare. 254 răşini poliesterice. 53 starea amorfă (vitroasă). 204 vitrifiant. 182 Ş şamotă. 275 vâscoelasticitate. 237 termorigide (duroplaste). 206 sticle. 211 rezistenţă piroscopică (refractaritate). 21 stabilizator. 233 sticlă “securit”. 74 superaliaj. 203 T temperatură de referinţă. 310 temperatură de vitrifiere.R raport de formă al fibrelor. 276 tranziţie sticloasă (vitroasă). 140 356 .Preston (GP). 248 rezistenţă la şoc Izod. 170 simbolizare 59 sindiotactic. 211 rezistenţă Dynstat la şoc. 212 relaxarea tensiunilor. 69 rupere prin cavitaţie. 254 reacţie în lanţ. 215 volum specific de scuturare. 324 rezistenţă relativă la oboseală. 255 Z zonă de acţiune a fibrei. 172 titanaţi. 285 rază medulară. 248 rezistenţă mecanică specifică.. 305 vulcanizare. 77 temperatură de sinterizare. 235 sialon. 212 refractare silimanitice. 210 stabilitate la revenire. 200 silicon. 285 S segment de lanţ molecular. 325 ritidom. 247 rezistenţă la înmuiere sub sarcină.. 274 rost de sudare. 271 zonă influenţată termic (ZIT). 197 structură feritică aciculară.. 197.

Structure and properties of composites. Structure and properties of nonferrous alloys. Since the main applications analysed belong to the field of oil equipment. 357 . each chapter includes exercises and self-assessment tests. as well as technicians and engineers who wish to enhance or update their material science knowledge. Types of commercial steels and cast irons. Heat treatment of steels and cast irons. Petrochemical and Refinery Equipment and Equipment for Gas and Petroleum Transportation and Storage at the Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Petroleum-Gas University of Ploiesti with a useful and effective tool for individual study. the metallic materials (metals and alloys) are and will be used more frequently. This book is meant to provide the students that read Oil-Field Equipment. Iron-carbon alloys. Mechanical properties of metallic materials. it points out the correlation between their chemical composition. However.ELEMENTS OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING The book Elements of Materials Science and Engineering presents the structure and properties of materials used for technical applications. The second volume includes the chapters: Alloyed steels and cast irons. The first volume includes the following chapters: Metals – general concepts. The work consists of two volumes. To enhance the utility of the book. sintering materials and fibre-reinforced composites. Structure and properties of glasses and ceramic materials. However. rules and mechanisms for obtaining materials compliant with the structural specifications of each particular application. polymeric materials (plastomers and elastomers). the paper also deals with other types of materials for technical applications: glasses and ceramic materials. in order to allow the reader to estimate the knowledge acquired and their level of competence (the ability to use knowledge independently and correctly to solve practical problems). therefore the discussion of these materials is more comprehensive. Structure and properties of sintering materials. Phase transformations of solid steels and cast irons. Structure and properties of polymeric materials. structure and properties and emphasises the structural and property changes due to various processing technologies. Its main purpose is to understand the principles. Choosing the appropriate material for an application. this book can prove useful for other students. Alloys – general concepts.

şi poate constitui un ghid valoros pentru alegerea raţională a materialelor necesare diferitelor aplicaţii industriale. 39691. “Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” se află pe site-ul cu adresa: www. Lucrarea este structurată în două volume şi cuprinde informaţiile esenţiale privind structura şi proprietăţile principalelor categorii de materiale folosite în tehnică.F. care permit utilizatorilor să-şi autoaprecieze nivelul de pregătire şi nivelul de competenţă în folosirea independentă şi corectă a cunoştinţelor dobândite la soluţionarea unor probleme concrete.upg-ploiesti. dr. “Model de software integrat de tip multimedia pentru învăţare interactivă generat la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti” Lucrarea este elaborată de prof.I.ing.ing.S. Fiecare capitol este prevăzut cu teste de autoevaluare şi aplicaţii.htm “Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” este disponibilă pe CD-ROM ISBN 973-99015-8-1 ISBN 973-85511-8-3 .inclusiv materialele descoperite şi utilizate recent: compozitele durificate cu fibre.N.dr.ro/curs_esim.“Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” este realizată în cadrul grant-ului C. materialele inteligente. Gheorghe Drăghici de la catedra Tehnologia Construcţiei Utilajului Petrolier a Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti. Gheorghe Zecheru şi conf. ceramicele ultrarezistente. materialele superplastice etc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful