UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI Prof.dr.ing. Gh. Zecheru Conf. dr.ing. Gh.

Drăghici

ELEMENTE DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR Volumul 2

Editura ILEX şi Editura Universităţii din Ploiesti 2002

CUVÂNT ÎNAINTE
DESPRE GRANTUL C.N.F.I.S. 39691 “MODEL DE SOFTWARE INTEGRAT DE TIP MULTIMEDIA PENTRU ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ” GENERAT LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI
Obiectivul fundamental al grantului (C.N.F.I.S 39691) este crearea unui instrument software de tip multimedia care să ofere fiecărui cadru didactic un model de construire şi prezentare a cursurilor , seminariilor şi laboratoarelor într-o manieră modernă, utilizând facilităţile puse la dispoziţie de tehnica avansată. Grantul se adresează în egală măsură şi studenţilor care vor putea să “audieze” cursurile / seminariile / laboratoarele în condiţii comparabile cu cele din ţările dezvoltate. Grantul C.N.F.I.S 39691 este structurat pe trei componente: CURS, LABORATOR, EVALUARE (vezi figura 1 *). • Componenta CURS oferă utilizatorilor de tip CADRU DIDACTIC posibilitatea de a realiza conţinutul cursului într-o manieră flexibilă, putând folosi informaţii de tip text, imagine, animaţie, prezentare video, slide show. Utilizatorul de tip STUDENT va avea acces la toate aceste tipuri de prezentare. În urma activării acestei componente, se poate obţine cursul pe suport de hârtie, pe suport magnetic sau se poate realiza introducerea în pagina de WEB a conţinutului acestuia. • Componenta LABORATOR acoperă activitatea de seminar / laborator. Ea oferă posibilitatea cursantului (utilizatorul de tip STUDENT) de a avea acces la textul de prezentare a temei propuse, la instrumente de tip instructor (tutorial), în toate cele cinci tipuri de prezentare de la curs, precum şi la modele ale fenomenelor / conceptelor prezentate. De asemenea, se pot realiza conexiuni cu anumite cursuri sau seminarii / laboratoare. Utilizatorul de tip CADRU DIDACTIC va avea posibilitatea să-şi descrie tema propusă folosind facilităţi de tip text, imagine, animaţie, prezentare video, slide show şi aplicaţii software specializate. El poate uza de ele pentru a realiza instrumente de tip instructor, precum şi modele ale fenomenului / conceptului prezentat sau conexiuni cu noţiuni înrudite. Ca urmare a activării acestei componente, se pot obţine comparaţii între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute, exemple de rezolvare a problemelor propuse, date necesare efectuării lucrării, precum şi chestionare de tip şablon.
* Documentaţie Grant C.N.F.I.S. 39691 (1999,2000,2001), Runda a II-a, Director Grant – Liviu Dumitraşcu i

Figura 1. Structura generală a Grantului C.N.F.I.S 39691

• Componenta EVALUARE îşi propune să ofere posibilitatea evaluărilor efectuate de către utilizatorii de tip CADRU DIDACTIC asupra utilizatorilor de tip STUDENT, precum şi autoevaluărilor realizate de utilizatorul de tip student, la cerere. Evaluarea se poate realiza fie pe baza unor formulare de tip bilet de examen, fie de tip chestionar (generat de un software specializat). In cazul autoevaluării, utilizatorul STUDENT poate beneficia de acces direct la
ii

cursul aferent sau la un ciclu de tip întrebare – răspuns, posibilitate implementată cu ajutorul serviciului de poştă electronică. Serviciul de poştă electronică va fi susţinut de un server de WEB propriu programului.
REMARCI:

• Grantul «MODEL DE SOFTWARE INTEGRAT DE TIP MULTIMEDIA PENTRU ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ GENERAT LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI» se realizează în trei etape: ETAPA I (proiectul de iniţiere program) – Realizare prototip SALĂ DE CURS (anul 1999); ETAPA a II-a – Imbunătăţirea prototipului SALĂ DE CURS, realizare prototipuri SALĂ DE LABORATOR, SALĂ DE EVALUARE (anul 2000); ETAPA a III-a – Realizarea integrală a modelului de învăţare interactivă (anul 2001). • Domeniul de interes al acestui program se înscrie în aria preocupărilor specialiştilor din învăţământ şi din domenii conexe acestuia, din EUROPA şi din AMERICA. • Rezultatele obţinute în urma aplicării unui software integrat de tip multimedia pentru învăţare interactivă pentru disciplinele predate în cadrul unei universităţi (precum şi pentru planurile de învăţământ) pot fi folosite ca punct de plecare în vederea constituirii unui server de WEB, bază pentru învăţământul la distanţă, pentru cursuri intensive de scurtă durată, alternativă dinamică pentru studiul individual la bibliotecă. Implementarea unui astfel de mecanism creează premise pentru posibilitatea evaluării interactive a studenţilor, precum şi pentru realizarea unui ciclu de tip “întrebare-răspuns” (cu ajutorul serviciului de poştă electronică). • Un câştig important constă în posibilitatea de a face cunoscută UNIVERSITATEA, atât în ţară cât şi în lume, nu numai la nivelul unor informaţii generale, cât mai ales la nivelul a ceea ce constituie una din componentele sale esenţia : cea de ÎNVĂŢĂMÂNT. La baza generării cursurilor interactive de învăţare / instruire realizate integral / parţial în cadrul grantului a stat “ Metodologia de proiectare a cursurilor multimedia şi hipermedia” ce cuprinde următoarele etape: Analiza cerinţelor de instruire, Proiectarea preliminară a aplicaţiei (cursului), Dezvoltarea aplicaţiei (cursului), Implementarea aplicaţiei (cursului), Evaluarea şi întreţinerea aplicaţiei (cursului). Pentru prezentarea tuturor cursurilor realizate în cadrul grantului a fost generată seria “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691 “ în care apare lucrarea Elemente de ştiinţa şi ingineria materialelor, Editura ILEX şi Editura Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti.
iii

REMARCI: • Toate lucrările din seria “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691“ se află pe site-ul Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti şi sunt disponibile pe CD-ROM. • Autorii lucrărilor sunt cadre didactice ale Universităţii, de la catedrele: Informatică, Tehnologia Construcţiei de Utilaj Petrolier, Forajul Sondelor, Chimie, Filologie. Îmi exprim convingerea că prin realizarea acestui proiect se va reuşi o concordanţă a procesului de învăţământ din Universitatea PETROL – GAZE din Ploiesti cu tendinţele internaţionale. DESPRE CARTE Lucrarea “Elemente de ingineria şi ştiinţa materialelor” cuprinde informaţiile esenţiale privind structura şi proprietăţile principalelor categorii de materiale folosite în tehnică şi poate constitui un ghid valoros pentru alegerea raţională a materialelor necesare diferitelor aplicaţii industriale. Lucrarea este structurată în două volume. Primul volum conţine noţiunile fundamentale privind structura si proprietăţile mecanice ale metalelor şi aliajelor şi informaţiile principale privind structura, proprietăţile şi tratamentele termice ale materialelor metalice cu cea mai mare pondere de utilizare industrială: fontele şi oţelurile. Cel de-al doilea volum al lucrării cuprinde informaţiile principale privind structura, proprietăţile şi domeniile de utilizare ale altor categorii de materiale: metalele şi aliajele neferoase, sticlele şi materialele ceramice, plastomerii şi elastomerii, materialele compozite şi materialele sinterizate. Fiecare capitol al lucrării este prevăzut cu teste de autoevaluare şi aplicaţii, care permit utilizatorilor să-şi autoaprecieze nivelul de pregătire şi nivelul de competenţă în folosirea independentă şi corectă a cunoştinţelor dobândite la soluţionarea unor probleme concrete.

Prof.dr.ing. Liviu Dumitraşcu Prorector Director Grant C.N.F.I.S. 39691 Coordonatorul seriei “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691“

iv

CUVÂNTUL AUTORILOR
Lucrarea Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor a fost concepută astfel încât să constituie un instrument util şi eficient pentru pregătirea individuală la disciplina Studiul materialelor, prevăzută în planul de învăţământ al studenţilor anului I, specializările Utilaj Tehnologic Petrolier şi Utilaj Tehnologic pentru Transportul şi Depozitarea Hidrocarburilor, de la Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică din cadrul Universităţii Petrol – Gaze din Ploiesti. Ea poate fi utilizată cu bune rezultate şi de studenţii care se pregătesc în alte specializări inginereşti, precum şi de tehnicienii şi inginerii care doresc să-şi aprofundeze sau să-şi reactualizeze cunoştinţele în domeniul materialelor. Lucrarea are ca obiect prezentarea structurii si proprietăţilor materialelor folosite în tehnică, precizarea legăturilor (corelaţiilor) dintre compoziţia chimică, structura si proprietăţile acestor materiale şi evidenţierea modificărilor de structură şi proprietăţi care se produc ca urmare a prelucrării materialelor prin diverse procedee tehnologice, scopul principal urmărit fiind însuşirea principiilor, legităţilor şi mecanismelor care stau la baza obţinerii materialelor cu structura corespunzătoare asigurării proprietăţilor impuse de utilizarea lor în diverse aplicaţii tehnice. Deoarece principalele aplicaţii tehnice avute în vedere sunt cele din domeniul maşinilor, utilajelor şi echipamentelor petroliere, materialele care au în prezent şi în viitorul apropiat cea mai mare pondere de utilizare sunt materialele metalice (metalele şi aliajele) şi ca urmare partea din lucrare destinată studierii acestor materiale este cea mai consistentă. Sunt studiate însă în lucrare şi celelate categorii de materiale folosite în tehnică: sticlele şi materialele ceramice, materialele pe bază de substanţe macromoleculare (plastomerii şi elastomerii), materialele obţinute prin agregare de pulberi şi materiale compozite durificate cu fibre. Volumul de faţă, cel de-al doilea al lucrării, conţine capitolele: Oţelurile şi fontele aliate; Oţelurile şi fontele comerciale; Structurile şi proprietăţile aliajelor neferoase; Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor; Structurile şi proprietăţile polimerilor; Structurile şi proprietăţile materialelor compozite; Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi; Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice. Adresăm cele mai calde mulţumiri celui care a făcut posibilă publicarea acestei lucrări (prof. dr. ing. Liviu Dumitraşcu ) şi colegilor care au realizat recenzia stiinţifică a lucrării (prof.dr.ing. Vlad Ulmanu şi prof. dr. ing. Ioan Tudor). Urăm utilizatorilor succes în însuşirea cunoştinţelor privind structurile şi proprietăţile materialelor şi aşteptăm cu deosebit interes sugestiile lor pentru îmbunătăţirea ediţiei viitoare a lucrării.

Autorii Ploieşti 30 iulie 2002
v

Seria
Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S. 39691
Liviu Dumitraşcu şi colectiv

(Borland) PASCAL în 13 conversaţii
Stelian Guţu

Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiiilor. Mijloace multimedia
Gheorghe Zecheru şi Gheorghe Drăghici

Elemente de ştiinţa şi ingineria materialelor. Volumul 1
Ana Maria Burlan şi Andreea Negulescu

Compendiu de gramatică franceză cu exerciţii
Mihai Hotinceanu

Probleme şi lucrări de laborator de electromagnetism
Gabriel Marcu

Clase Java pentru metode numerice
Vlad Ulmanu

Tehnologia fabricării şi reparării utilajului petrolier
Mihai Pascu Coloja

Cercetarea sondelor în pompaj cu ajutorul metodelor acustice
Mihail Minesccu şi Ion Nae

Tehnologii şi utilaje în construcţia de maşini
Alexandra Şchiopescu, Maria Moraru, Anca Sterry, Ana Dincă, Ileana Cameniţă

Chimie generală. Aplicaţii numerice
Octav Pântea, Stelian Neagoe, Dorina Matei, Eva Trâmbiţaşu, Daniela Popovici

Bazele chimiei analitice calitative şi cantitative. Probleme şi întrebări
Şerban Vasilescu, Virgiliu Talle, Dorin Bădoiu

Rezistenţa materialelor. Tehnici de calcul şi proiectare
Constantin Ionescu , Liviu Băloiu şi colectiv

Introducere în problematica mediului înconjurător
vi

.…….1... Interacţiunea elementelor de aliere cu fierul ………………………………. TRATAMENTELE TERMICE LA OŢELURI ŞI FONTE Volumul 2 Cuvânt înainte ………………………………………………………………………. Formarea CUS la sudarea prin topire a oţelurilor ………………. 53 8....1. 7 7..5..1...2.. PROPRIETĂŢILE MECANICE ALE MATERIALELOR METALICE 4.. STUDIUL ALIAJELOR DIN SISTEMUL FIER-CARBON 5. 65 8...……….3..…….2.CUPRINS Volumul 1 1.……… 14 7. 23 Cuvinte cheie …………………………………………………………………. Oţelurile carbon cu destinaţie generală ……………………………………... 71 1 . Introducere ………………………………………………………….1.3. Oţelurile pentru construcţii sudate …………………………………. 69 8. Clasificarea oţelurilor comerciale ……………………………………… 55 8. Oţelurile carbon de uz general …………………………………...2. Clasele structurale de oţeluri şi fonte aliate ……………………….. Simbolizarea oţelurilor comerciale …………………………….. Influenţele elementelor de aliere asupra trnsformărilor structurale în stare solidă ale oţelurilor şi fontelor………………………………………..……. Clasificarea şi simbolizarea oţelurilor comerciale …………………. 64 8.5.…. 66 8. 5 7.. TRANSFORMĂRILE STRUCTURALE ÎN STARE SOLIDĂ LA OŢELURI ŞI FONTE 6.1. 35 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….4...2.. 35 Aplicaţii ………………………………………………………………….4.…….. Particularităţile realizării construcţiilor sudate …………………. 55 8..……….5.5..……… 5 7..……. Oţelurile carbon de calitate …………………………………….. i Cuvântul autorilor ………………………………………………………………….3.. NOŢIUNI GENERALE DESPRE ALIAJE 3. OŢELURILE ŞI FONTELE ALIATE …………………………………. Introducere …………………………………………………………... OŢELURILE ŞI FONTELE COMERCIALE ……………………………….……… 59 8..2. Interacţiunea elementelor de aliere cu carbonul ……………………..……… 64 8.……….…….. v 7. 34 Bibliografie ………………………………………………………………………... NOTIUNI GENERALE DESPRE METALE 2... Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini ……………………….........2. 38 8.. 16 7. 69 8.3..2.. 53 8.

113 8.. 98 8. Oţelurile pentru rulmenţi ……………………………………….6. Oţelurile cu granulaţie fină pentru construcţii sudate ………….. 75 8.6... 105 8... 110 8.. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate …………………….1.…….. Fontele comerciale …………………………………………………........7. 73 8..……..3..…….…….5.... Simbolizarea fontelor comerciale ……………………………….. Transformările structurale în ZIT la sudarea prin topire a oţelurilor …….3.3.…….……. Oţelurile pentru scule ……………………………………………….4.3.6.……. 77 8.5.2.. Oţelurile pentru arcuri …………………………………………. Oţelurile rezistente la uzare şi tenace ………………………………….6. 118 Cuvinte cheie ……………………………………………………………..5.………. 122 Aplicaţii …………………………………………………………………. 148 9.1...... 76 8..5.. 170 9..……. Oţelurile pentru piese turnate …………………………………. Oţelurile patinabile ……………………………………………………..9.. Oţelurile cu coeficient de dilatare termică controlat …………………. 80 8.5. Oţelurile slab aliate cu rezistenţă mecanică ridicată …………….... 125 9.……...5. Bronzurile …………………………………………………………….7.…….6.…….…….8.……..... STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE METALELOR ŞI ALIAJELOR NEFEROASE ……………………………………..9...8..6....4. Alamele …………………………………………………………. Modificarea aliajelor neferoase …………………………………….1. 142 9...………...4.1. Tratamentele termice la aliajele neferoase …………………….... Aliajele Al − Mg ………………………………………………...6.1.8. 120 Bibliografie ……………………………………………………………………… 121 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….…………. 114 8.……..3..8. Oţelurile aliate pentru scule …………………………………….. 152 9..…….. Oţelurile rezistente la coroziune ……………………………………. Fontele cu destinaţie generală …………………………………. 163 9. Cuprul şi aliajele pe bază de cupru …………………………………………..………. Aliajele Al – Zn ……………………………………………….... 107 8.5.6..........2.7.2. 162 9.8. Aliajele Al – Cu ……………………………………………………….9.…….8.2...5. 136 9.. Aliajele Al – Si …………………………………………………... 170 2 ..……. 112 8... 168 9. 147 9...9.5. 109 8.. 86 8....1.…….. Oţelurile pentru aparate şi recipiente sub presiune …………….. 105 8. 108 8.. 99 8..……..2. 113 8..5.... 131 9..8.8. 137 9.... 131 9. Fontele cu destinaţie precizată ………………………………….2.…….1.... Alte oţeluri cu destinaţii sau caracteristici speciale ……………………….. 86 8... 102 8.……..2. 100 8. Oţelurile cu rezistenţă mecanică foarte ridicată ………………………....... Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu ……………………….. Oţelurile inoxidabile şi refractare ……………………………….3. 154 9.6. Oţelurile carbon pentru scule ………………………………….7. Aliajele Cu − Ni ……………………………………………………….6.5.. Simbolizarea metalelor şi aliajelor neferoase comerciale …………………. Introducere …………………………………………………………....……….4......

………. 177 9..3. 236 11. Alte metale şi aliaje neferoase ……………………………………….2.. Materialele elastomerice (cauciucurile) …………………………….. 254 11. Caracterizarea generală a polimerilor ………………………………..1.1. 222 Aplicaţii …………………………………………………………………... Aliajele cu memoria formei …………………………………………….……... Materialele termoplaste ………………………………………. Principalele tipuri de materiale polimerice ……………………….4...…….………..3.. 250 11.7..3.……...4.. 251 11...........2.. 177 9. Reacţiile de sinteză a polimerilor …………………………………... Structura polimerilor ……………………………………………………….1..... Proprietăţile mecanice ale polimerilor ………………………. 197 10.…….…….……….2....…….... 215 10... 238 11. Aditivii materialelor polimerice …………………………………….……... STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE POLIMERILOR ……………….. 207 10.4.. Cimentul …………………………………………………………………… 219 Cuvinte cheie …………………………………………………………….8.. Materialele vitroceramice ………………………………………….4.4... 255 Cuvinte cheie …………………………………………………………….. Aliajele superplastice ………………………………………………….....4.4..4.…….1.9. 225 11.…….. Principalele proprietăţi ale ceramicelor şi sticlelor ………………... Materialele ceramice silicatice ………………………………. 231 11.8. 187 Aplicaţii …………………………………………………………………. 198 10.4..4.... 210 10.. Structura ceramicelor şi sticlelor …………………………………...2. 219 10. Materialele ceramice oxidice ………………………………….…….3.. Materialele ceramice ……………………………………………….5...1. Aliajele pentru lipire ……………………………………………...……. Titanul şi aliajele pe bază de titan ………………………………………….. 207 10.5. 197 10.……. 257 3 .. 182 9.. Materialele refractare ………………………………………….... 202 10.5... 186 Bibliografie ………………………………………………………………………. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR CERAMICE ŞI STICLELOR …………………………. Introducere ………………………………………………………………… 229 11. Proprietăţile polimerilor …………………………………………………… 236 11. 220 Bibliografie ……………………………………………………………………… 221 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….5..……. Aliajele antifricţiune …………………………………………….. Materialele ceramice neoxidice ……………………………………… 214 10.4.2..…….. 250 11. 229 11... 233 11.7.8. 180 9.2.8...5. 184 Cuvinte cheie ……………………………………………………………. Sticlele ……………………………………………………………………... Introducere ………………………………………………………………….... Materialele termorigide ………………………………………. 172 9. 211 10..……. 187 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………....……..……. 192 10.1....5...6.3.……….8.

357 4 . Lemnul – material compozit natural ………………………………..…….. 268 12..……... 267 12... Teste de autoevaluare …………………………………………………………..... Structurile şi proprietăţile produselor sinterizate …………………. 14... Un studiu de caz privind alegerea materialelor ……………………. Introducere ………………………………………………………….. Criteriile şi metodele de selecţie a materialelor ……………………. Introducere …………………………………………………………...……. Bibliografie ……………………………………………………………………... ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU APLICAŢIILE TEHNICE .........1.. 291 Bibliografie ……………………………………………………………………….....4...... Introducere ………………………………………………………………… 267 12..2.……... Cuvinte cheie …………………………………………………………….. 353 Elements of materials science and engineering (Abstract) ………………..………..…….. 315 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….2.4. 292 Aplicaţii …………………………………………………………………. 292 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. 14....2.………. 274 12.. 317 14.3.. 352 Index ……………………………………………………………………………...... 295 13. 307 13.. 314 Bibliografie ……………………………………………………………………….....…….. Aplicaţii ………………………………………………………………….1.. Transformările structurale la presarea şi sinterizarea pulberilor ………….... 259 Aplicaţii …………………………………………………………………. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR COMPOZITE ………………………………... 301 13.…….Bibliografie ………………………………………………………………………. Obţinerea şi caracterizarea pulberilor ……………………………………...…….....………. 315 Aplicaţii ………………………………………………………………….………. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR REALIZATE PRIN AGREGARE DE PULBERI ……………. 301 13. 302 13..……….....……. 263 12.. 312 Cuvinte cheie ……………………………………………………………. Estimarea caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor compozite .……….... 258 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………..... Materiale compozite durificate cu fibre …………………………………… 284 Cuvinte cheie ……………………………………………………………....3.…….....3.………... 321 321 322 334 341 341 342 343 Grila de verificare a testelor de autoevaluare …………………………….1.. 14....

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

Capitolul 7

OŢELURILE ŞI FONTELE ALIATE

7.1. Introducere
Oţelurile aliate sunt acele oţeluri care conţin, pe lângă componentele specifice (fierul – componentul de bază şi carbonul – componentul de aliere principal), elementele însoţitoare (manganul, siliciul etc.) şi impurităţile tipice (sulful, fosforul etc.) oţelurilor carbon, şi alte componente (denumite generic elemente de aliere EA), introduse în mod intenţionat şi în cantitate suficientă la elaborare, cu scopul de a conferi acestor aliaje anumite structuri şi proprietăţi. În contextul acestei definiţii, un component al unui oţel este considerat element de aliere, dacă concentraţia în care a fost introdus la elaborarea oţelului depăşeşte concentraţia până la care acest component se încadrează în categoria elementelor însoţitoare sau concentraţia maximă admisă când componentul are efectele unei impurităţi a oţelului. Astfel, având în vedere datele prezentate în scap. 4.3, oţelurile se consideră aliate cu mangan, dacă %Mnm > 0,8 %, cu siliciu, dacă %Sim > 0,5 %, cu fosfor, dacă %Pm > 0,06 % etc., în timp ce alte componente, cum ar fi cromul, nichelul, molibdenul, vanadiul, titanul, niobiul, wolframul, borul etc., care nu sunt specifice compoziţiei oţelurilor carbon industriale, capătă statutul de elemente de aliere oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse (intenţionat) la elaborarea oţelurilor. În practică, pentru a exprima gradul de aliere al unui oţel se utilizează ca indicator suma concentraţiilor masice ale elementelor de aliere (exceptând carbonul) conţinute de acesta Sa ( S a = ∑ % EAmj , EAj, j = 1 … n, fiind elementele
j =1 n

de aliere introduse la elaborarea oţelului, iar %EAmj - concentraţiile masice ale acestor elemente), iar oţelurile aliate se clasifică în: oţeluri slab aliate, având Sa< 5 %, oţeluri mediu aliate, având 5 % ≤ Sa < 10 % şi oţeluri înalt (bogat) aliate, având Sa ≥ 10 %.
5

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

În mod similar, fontele aliate (denumite şi fonte speciale) sunt acele fonte care conţin, pe lângă componentele specifice, elementele însoţitoare şi impurităţile tipice fontelor albe (fără grafit în structură), cenuşii sau modificate (cu grafit în structură), şi alte componente (numite generic elemente de aliere), introduse în mod intenţionat şi în cantitate suficientă la elaborare, cu scopul de a conferi acestor aliaje anumite structuri şi proprietăţi. În contextul acestei definiţii, printr-un raţionament similar celui utilizat în cazul oţelurilor, sulful, în concentraţii %Sm < 0,15 % şi fosforul, în concentraţii %Pm < 0,6 %, considerate impurităţi, manganul, în concentraţii %Mnm < 1,5 %, siliciul, în concentraţii %Sim < 0,5…1,0 % la fontele albe sau %Sim < 3,5…4,5 % la fontele cenuşii sau modificate şi componentele introduse (în concentraţii mici) în cursul operaţiilor de modificare şi postmodificare (magneziu, ceriu, calciu, bariu, titan, zirconiu, aluminiu), considerate elemente însoţitoare, nu reprezintă elemente de aliere ale fontelor; aceste componente, introduse la elaborarea fontelor în concentraţii mai mari decât cele până la care se consideră impurităţi sau elemente însoţitoare, constituie elemente de aliere ale fontelor, iar componentele care nu sunt specifice compoziţiei fontelor albe, cenuşii sau modificate industriale, cum ar fi cromul, nichelul, molibdenul, vanadiul etc., au statutul de elemente de aliere oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse (intenţionat) la elaborarea fontelor. Pentru a exprima gradul de aliere al unei fonte se poate utiliza, ca şi la oţeluri, indicatorul Sa, iar fontele aliate se clasifică în: fonte slab aliate, având Sa< 5 %, fonte mediu aliate, având 5 % ≤ Sa < 10 % şi fonte înalt (bogat) aliate, având Sa ≥ 10 %. Elementele de aliere se pot găsi în structurile oţelurilor şi fontelor, în funcţie de caracteristicile lor fizico – chimice (raza atomică, valenţa, electronegativitatea, tipul structurii cristaline, afinitatea chimică faţă de fier, carbon, elemente însoţitoare şi impurităţi) şi de concentraţiile în care sunt introduse la elaborarea acestor aliaje, în următoarele forme: a) dizolvate (prin substituţie sau interstiţial) în soluţiile solide specifice structurii aliajelor fier – carbon, soluţii denumite în acest caz ferită aliată şi austenită aliată; b) dizolvate în structura cristalină a cementitei, denumită în acest caz cementită aliată; c) legate sub formă de carburi proprii; d) combinate chimic cu fierul sub formă de compuşi intermetalici; e) legate sub formă de incluziuni nemetalice (oxizi, sulfuri, silicaţi) sau libere sub formă de cristale de metal pur. Primele trei forme de existenţă a elementelor de aliere sunt cele care corespund frecvent structurii oţelurilor şi fontelor aliate. Formele de existenţă d) şi e) sunt rar întâlnite, deoarece: * fierul formează compuşi intermetalici cu unele elemente de aliere numai dacă concentraţiile acestora sunt ridicate (de exemplu, fierul cu cromul formează compusul, de tip fază sigma, FeCr, caracterizat printr-o valoare de bază a concentraţiei cromului %Crm ≅ 45 %, cu vanadiul – compusul, de tip fază sigma,
6

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

FeV, având %Vm ≅ 48 %, cu molibdenul - compuşii Fe3Mo2, având %Mom ≅ 53 % şi FeMo, având %Mom ≅ 66 %, cu wolframul – compusul, de tip fază Laves, Fe2W, având %Wm ≅ 63 % şi compusul Fe3W2, având %Wm ≅ 68 %, cu titanul – compusul FeTi, având %Tim ≅ 52 %, iar cu niobiul – compusul, de tip fază Laves, Fe2Nb, având %Nbm ≅ 52 %); ca urmare, existenţa unor astfel de compuşi este caracteristică exclusiv oţelurilor şi fontelor înalt aliate cu astfel de elemente; * incluziunile nemetalice sunt (în mod obişnuit, datorită efectelor negative pe care le are prezenţa acestora - v. scap. 4.3.2 şi 4.3.3) faze nedorite ale structurii oţelurilor şi fontelor şi, ca urmare, legarea elementelor de aliere sub formă de incluziuni se realizează numai accidental, de obicei când nu se alege corect momentul introducerii acestor elemente în procesul tehnologic de elaborare; de exemplu, titanul, care are afinitatea chimică faţă de oxigen (puterea de dezoxidare) mai mare decât a siliciului şi aluminiului, introdus într-un oţel lichid înainte de finalizarea proceselor de dezoxidare (v. scap. 4.3.2) participă intens la realizarea acestor procese şi se va găsi în structura oţelului legat sub formă de incluziuni oxidice, diminuându-şi astfel activitatea ca element de aliere.

7.2. Interacţiunea elementelor de aliere cu fierul
Majoritatea elementelor de aliere sunt solubile în fier, formând cu acesta soluţii solide (în care, evident, fierul este solventul, iar elementele de aliere sunt componentele solut). Prezenţa elementelor de aliere dizolvate (împreună cu carbonul) în structura cristalină a fierului determină modificarea valorilor punctelor critice de transformare în stare solidă a acestuia. Unele elemente de aliere, cum ar fi cromul, siliciul, molibdenul, woframul, vanadiul, niobiul, având structura cristalină de tip CVC, sunt izomorfe cu Feα (şi Feδ), au o bună solubilitate în această modificaţie a fierului şi determină extinderea domeniilor de stabilitate a feritei (şi feritei delta) şi restrângerea domeniilor de stabilitate a austenitei, mărind temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feα ⇔ Feγ (punctul critic tc1 ≡ A3) şi micşorând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feγ ⇔ Feδ (punctul critic tc2 ≡ A4). Elementele având influenţele menţionate anterior sunt denumite elemente de aliere alfagene sau elemente de aliere feritizante (notate generic EAα). Aşa cum se observă în figura 7.1 a, care prezintă configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare Fe – EAα, prezenţa elementelor de aliere alfagene determină domenii de existenţă a fazei γ ≡ Feγ(EAα) foarte înguste şi domenii foarte extinse de stabilitate a fazei α ≡ Feα(EAα); la aliajele unui astfel de sistem, caracterizate
7

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

prin %EAα ≥ a%, structura la orice temperatură corespunzătoare stării solide este alcătuită numai din cristalele fazei α ≡ Feα(EAα), fiind suprimată posibilitatea realizării transformărilor alotropice de tipul Feα ⇔ Feγ şi eliminată astfel posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (de tipul α ⇔ γ).

Fig. 7.1. Configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare de tipul: a – Fe – EAα; b – Fe − EAγ

Efectele anterior menţionate ale elementelor de aliere alfagene se menţin şi în cazul aliajelor ternare Fe – C − EAα (oţeluri şi fonte aliate cu elemente alfagene), în structura cărora faza α ≡ Feα(C, EAα) este ferita aliată, iar faza γ ≡ Feγ(C, EAα) este austenita aliată; aşa cum se observă în figura 7.2, care prezintă diagramele pseudobinare corespunzătoare la trei concentraţii masice (constante) de Si ≡ EAα; în aliajele ternare Fe – C – Si ≡ EAα , creşterea concentraţiei Si ≡ EAα determină îngustarea progresivă a domeniilor cu austenită aliată, lărgirea substanţială a domeniilor cu ferită aliată şi, ca o consecinţă, ridicarea substanţială a punctului critic A1 (creşterea temperaturii la care se poate realiza, în condiţii de echilibru, transformarea eutectoidă γ ⇔ α + Fe3C). Evident, când concentraţia de elemente de aliere alfagene %EAα ≥ a%, la orice temperatură corespunzătoare stării solide, oţelurile aliate au o structură monofazică feritică (sau o structură alcătuită din ferită şi mici conţinuturi de carburi), iar fontele aliate au o structură alcătuită din ferită şi carburi primare sau grafit, fiind suprimată posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (care presupun existenţa posibilităţii de realizare a transformărilor
8

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

alotropice de tipul Feα ⇔ Feγ); oţelurile sau fontele aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate feritice sau fonte aliate feritice.

Fig.7.2. Diagramele de echilibru pseudobinare ale aliajelor sistemului ternar Fe – C – Si ≡ EAα cu %Sim = 2,5 %; %Sim = 5,0 % şi %Sim = 7,5 %

Unele elemente de aliere, cum ar fi nichelul şi manganul, având structura cristalină de tip CFC, sunt izomorfe cu Feγ , au o bună solubilitate în această modificaţie a fierului şi determină extinderea domeniilor de stabilitate a austenitei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a feritei (şi feritei delta), micşorând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feα ⇔ Feγ (punctul critic tc1 ≡ A3) şi ridicând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feγ ⇔ Feδ (punctul critic tc2 ≡ A4).
9

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Elementele având influenţele menţionate anterior sunt denumite elemente de aliere gamagene sau elemente de aliere austenitizante (notate generic EAγ). Aşa cum se observă în figura 7.1 b, care prezintă configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare Fe – EAγ, prezenţa elementelor de aliere gamagene determină domenii de existenţă a fazei α ≡ Feα(EAγ) foarte înguste şi domenii foarte extinse de stabilitate a fazei γ ≡ Feγ(EAγ); la aliajele unui astfel de sistem, caracterizate prin %EAγ ≥ b%, structura la orice temperatură corespunzătoare stării solide este alcătuită numai din cristalele fazei γ ≡ Feγ(EAγ), fiind suprimată posibilitatea realizării transformărilor alotropice de tipul Feγ ⇔ Feα şi eliminată astfel posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (de tipul γ ⇔ α). Efectele anterior menţionate ale elementelor de aliere alfagene se menţin şi în cazul aliajelor ternare Fe – C − EAγ (oţeluri şi fonte aliate cu elemente gamagene), în structura cărora faza α ≡ Feα(C, EAγ ) este ferita aliată, iar faza γ ≡ Feγ(C, EAγ) este austenita aliată; aşa cum se observă în figura 7.3, care prezintă diagramele pseudobinare corespunzătoare la trei concentraţii masice (constante) de Mn ≡ EAγ; în aliajele ternare Fe – C – Mn ≡ EAγ , creşterea concentraţiei Mn ≡ EAγ determină îngustarea progresivă a domeniilor cu ferită aliată, lărgirea substanţială a domeniilor cu austenită aliată şi, ca o consecinţă, coborârea substanţială a punctului critic A1 (micşorarea temperaturii la care se poate realiza, în condiţii de echilibru, transformarea eutectoidă γ ⇔ α + Fe3C). Evident, când concentraţia de elemente de aliere gamagene %EAγ ≥ b %, la orice temperatură corespunzătoare stării solide, oţelurile aliate au o structură monofazică austenitică, iar fontele aliate au o structură alcătuită din austenită şi grafit, fiind suprimată posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (care presupun existenţa posibilităţii de realizare a transformărilor alotropice de tipul Feγ ⇔ Feα); oţelurile sau fontele aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate austenitice sau fonte aliate austenitice. Considerând (în mod schematic, simplificat) că influenţele elementelor de aliere se manifestă prin modificarea poziţiilor liniilor şi punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Fe – Fe3C, aşa cum se prezintă în figura 7.4, aspectele anterior prezentatate se pot sintetiza astfel: • elementele de aliere alfagene (cromul, siliciul, molibdenul etc.) determină extinderea domeniilor de existenţă a feritei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a austenitei (v. fig. 7.4 a); la concentraţii mari de elemente alfagene posibilitatea realizării transformării alotropice Feα ⇔ Feγ este suprimată şi se obţin oţeluri sau fonte aliate feritice, care nu prezintă transformări de fază în stare solidă de tipul α ⇔ γ;
10

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

• elementele de aliere gamagene (manganul, nichelul etc.) determină extinderea domeniilor de existenţă a austenitei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a feritei (v. fig. 7.4 b); la concentraţii mari de elemente gamagene posibilitatea realizării transformării alotropice Feγ ⇔ Feα este anulată şi se obţin oţeluri sau fonte aliate austenitice, care nu prezintă transformări de fază în stare solidă de tipul γ ⇔ α;

Fig.7.3. Diagramele de echilibru pseudobinare ale aliajelor sistemului ternar Fe – C – Mn ≡ EAγ cu %Mnm = 3,0 %; %Mn m = 13,0 % şi %Mn m = 20,0 %

11

4. influenţe similare (creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii. abscisa %Cm = 0.2. Fig.11 %) spre concentraţii ale carbonului mai scăzute şi.11 %) devine posibilă producerea transformării eutectice şi apariţia în structura lor de echilibru a unor mici cantităti de ledeburită (constituent specific structurii fontelor albe). 12 .) au şi elementele de aliere dizolvate în austenită. aşa cum s-a specificat în scap. Schema modificării liniilor şi punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Fe-Fe3C de către: a – elementele de aliere alfagene. oţelurile aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate ledeburitice. ca urmare. corespunzătoare concentraţiei carbonului în perlită) spre concentraţii ale carbonului mai reduse (v.4. duritatea Brinell HBS şi energia de rupere la încercarea la încovoiere prin şoc KV) în funcţie de concentraţiile masice ale diverselor elemente de aliere dizolvate în aceasta. menţinerea constantă sau diminuarea plasticităţii etc. aşa cum s-a specificat în scap.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • elementele de aliere modifică poziţia punctului critic de transformare în stare solidă tPSK ≡ A1 şi deplasează punctul S (având. b – elementele de aliere gamagene Elementele de aliere dizolvate în ferită sau austenită influenţează proprietăţile fizico – mecanice ale acestor faze.5). • elementele de aliere deplasează punctul E (având.4 şi 7.6 sunt prezentate diagramele de variaţie a principalelor caracteristici mecanice ale feritei (rezistenţa la tracţiune Rm.2. abscisa %Cm = 2.77 %.7. 4. 7. alungirea procentuală după rupere A. la unele oţeluri aliate (aliaje caracterizate prin concentraţii masice de carbon %Cm ≤ 2. fig. În figura 7.

b − A = f2(%EAm). Influenţa elementelor de aliere asupra caracteristicilor mecanice ale feritei: a – Rm = f1(%EAm). b – concentraţiei masice a carbonului în perlită Fig.5. 7.6. 7. c − HBS = f3(%EAm). d − KV = f4(%EAm) 13 .Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. Influenţele elementelor de aliere asupra: a – poziţiei punctului critic A1.

ale căror carburi (Ni3C. în funcţie de modul în care interacţionează cu carbonul. Componentul de bază al oţelurilor şi fontelor Mn.1). elemente ce pot fi ierarhizate. dar carburile pe care le formează au stabilitate redusă. care formează cementită aliată.EA)3C. cementita aliată cu molibden poate avea %Moat ≤ 3 %. tabelul 1. care împiedică formarea carburilor sau produc descompunerea carburilor existente şi asigură apariţia grafitului (carbonului liber) ca fază structurală a fontelor şi (uneori) a oţelurilor (v. interacţiunea cu carbonul depinde nu numai de afinitatea lor faţa de acest element. nichelul şi cobaltul. Nb. V. aşa cum se poate observa în fig. din această categorie fac parte. Ti Elementul de aliere cel mai carburigen CREŞTE AFINITATEA FAŢĂ DE CARBON În cazul elementelor de aliere carburigene. 7. scap. 4. se pot defini următoarele tipuri de situaţii privind existenţa elementelor de aliere carburigene în structurile oţelurilor şi fontelor: a) elementele de aliere sunt dizolvate în cementită prin substituirea parţială a atomilor de fier din structura cristalină a acesteia. dar şi de concentraţiile în care se găsesc acestea în oţeluri şi fonte şi de solubilitatea lor în ferită şi austenită. astfel: Fe. principalele elemente de aliere care fac parte din această categorie sunt siliciul. nichelul. 14 . wolframul). • elemente carburigene. de exemplu. cu formula generală (Fe. Co3C) nu apar în mod obişnuit în structurile oţelurilor sau fontelor aliate. în această situaţie se pot afla elementele de aliere cu afinitate faţă de carbon apropiată de cea corespunzătoare fierului (manganul. aluminiul şi cuprul. care formează carburi stabile.3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 7. cementita aliată cu mangan poate avea %Mnat ≤ 100 %.7). în funcţie de afinitatea lor faţă de carbon (crescătoare odată cu mărirea deficitului de electroni în substraturile atomice d. în structura căreia atomii elementelor de aliere înlocuiesc în diverse proporţii atomii de fier (de exemplu.4). iar cementita aliată cu wolfram poate avea %Wat ≤ 1 %). Mo. Zr. W. molibdenul. Interacţiunea elementelor de aliere cu carbonul Elementele de aliere introduse la elaborarea oţelurilor şi fontelor se pot clasifica. din această categorie fac parte metalele de tranziţie situate în tabloul periodic al elementelor la stânga fierului (v. Cr. ce are caracteristicile unei faze bertholide. ce pot exista ca faze distincte în structurile oţelurilor şi fontelor aliate. Ca urmare. cementita aliată cu crom poate avea %Crat ≤ 25 %. • elemente care reacţionează cu carbonul. astfel: • elemente grafitizante. Ta. cromul.

vanadiul. cât şi ale caracteristicilor de plasticitate şi tenacitate). în această situaţie se pot încadra cromul. 7. configuraţia electronică şi afinitatea faţă de carbon ale principalelor elemente de aliere din oţeluri şi fonte b) elementele de aliere sunt dizolvate în cementită. 15 . scap. Deoarece carburile sunt de obicei prezente ca faze minoritare (cu conţinuturi procentuale scăzute) în structura oţelurilor sau fontelor aliate. c) elementele de aliere nu se dizolvă în cementită şi formează (oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse în oţeluri sau fonte) carburi proprii greu fuzibile. care formează carburi primare (insolubile în austenită) de tipul EAC. dar diminuează considerabil plasticitatea şi tenacitatea oţelurilor sau fontelor. care sunt insolubile în austenită. cu duritate şi stabilitate foarte ridicate. dar formează şi carburi proprii (mai ales când se află în cantităti ce depăsesc solubilitatea lor în cementită). niobiul. 3. cu structura cristalină de tip hexagonal.11). cu structura cristalină de tip hexagonal.7. molibdenul şi wolframul. modul de distribuţie şi gradul lor de dispersie în structură (v. cu structura cristalină cubică sau EA2C. uniform distribuite în matricea structurală asigură oţelurilor şi fontelor o combinaţie favorabilă de caracteristici mecanice (cu valori ridicate atât ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi duritate. zirconiul şi titanul). EA23C6 sau EA6C. Carburile elementelor de aliere au duritatea mai mare şi fragilitatea mai redusă decât cele corespunzătoare cementitei. cu structura cristalină cubică sau EA2C.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Ti [Ar]3d24s2 V [Ar]3d34s2 Cr [Ar]3d54s1 Mn [Ar]3d54s2 Fe [Ar]3d64s2 Co [Ar]3d74s2 [Ar] ≡ 1s22s22p63s23p6 [Kr] ≡ [Ar] 3d104s24p6 [Xe] ≡ [Kr] 4d105s25p6 Ni [Ar]3d84s2 Cu [Ar]3d104s1 Zr [Kr]4d25s2 Nb [Kr]4d45s1 Mo [Kr]4d55s1 Ta [Xe]5d36s2 W [Xe]5d46s2 elementul chimic configuraţia electronică Elemente carburigene ! Elemente care formează carburi instabile Fig. care se dizolvă relativ uşor în austenită (la încălzirea oţelurilor sau fontelor aliate) şi de tipul EAC. această situaţie este tipică elementelor puternic carburigene (tantalul. în timp ce carburile globulare fine. carburile primare (ca faze individuale sau în alcătuirea amestecului eutectic) dispuse sub formă de reţea la limitele cristalelor masei metalice de bază a structurii măresc rezistenţa mecanică şi duritatea. influenţelor pe care le au asupra proprietăţilor mecanice ale acestor aliaje depind în măsură importantă de forma. care se dizolvă în cementită (în concentraţiile anterior precizate) şi pot forma şi carburi proprii de tipul EA7C3. Prezentarea schematică a corelaţiei dintre poziţia în tabloul periodic. cu structură cristalină complexă.

transforma la răcire a austenitei şi transformarea la încălzire a martensitei (v. vanadiul etc. zirconul. molibdenul. iar la proiectarea pieselor care urmează a fi supuse călirii CIF nu se vor alege ca materiale astfel de oţeluri sau fonte aliate.). improprie pentru obţinerea unor structuri şi proprietăţi mecanice convenabile după călirea martensitică. titanul etc. 5). τm mai mari decât cele corespunzătoare cazului când piesele sunt confecţionate din oţeluri carbon sau fonte nealiate. deoarece formează compuşi (carburi sau carbonitruri). scap.3.2). wolframul. reduc tendinţa de creştere a cristalelor de austenită la încălzire şi conferă oţelurilor şi fontelor ereditate granulară fină. fig. distribuiţi sub formă de reţele peliculare intercristaline.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 7. care blochează creşterea cristalelor de austenită până la temperaturi ridicate (v. vanadiul. 5. nitrurile sau oxizii de aluminiu se distribuie în structură sub formă de particule izolate şi efectul de blocare a creşterii granulaţiei austenitei este anulat). la încălzirea pieselor din oţeluri sau fonte aliate cu astfel de elemente în vederea aplicării de TT. efecte similare având şi alierea cu aluminiu.4. niobiul. deoarece la încălzirea lor prin inducţie cu curenţi de înaltă frecvenţă se produce transformarea perlitei în austenită prin mecanismul fără difuzie (v. dacă concentraţia masică a acestui element este %Alm ≤ 0.1 % şi se asigură formarea unor reţele peliculare submicroscopice de nitruri sau oxizi.1. singurul element de aliere care favorizează creşterea granulaţiei 16 . Influenţele elementelor de aliere asupra transformărilor structurale în stare solidă ale oţelurilor şi fontelor Elementele de aliere prezente în compoziţia oţelurilor şi fontelor pot influenţa desfăşurarea şi efectele producerii transformărilor structurale în stare solidă tipice acestor aliaje: transformarea la încălzire a perlitei în austenită.6) şi rezultă o structură cu austenită neomogenă şi carburi nedizolvate. care constituie “bariere” eficiente pentru creşterea granulaţiei austenitei până la temperaturi ridicate (dacă %Alm > 0. A. deplasând spre dreapta curbele c şi d ale diagramei TTT la încălzire (v. 6.4.1 %. 5. datorită acestei influenţe.) diminuează vitezele de desfăsurare a etapelor de dizolvare a cementitei şi/sau carburilor în austenită şi de omogenizare a austenitei. scap. Influenţele privind transformarea la încălzire a perlitei în austenită se pot sintetiza astfel: • elementele de aliere care sunt solubile în cementită şi/sau formează carburi stabile (cromul. obţinerea structurilor cu austenită omogenă presupune utilizarea unor valori ale parametrilor de regim ti. cap. • elementele de aliere carburigene (molibdenul.1). chiar şi în concentraţii foarte reduse (corespunzătoare unei microalieri).

siliciul.corespunzător transformării austenitei subrăcite în bainită. v. cuprul) au influenţele anterior prezentate fără a modifica configuraţia curbelor diagramelor de transformare izotermă a austenitei.8 şi sunt ilustrate şi atestate de diagramele TTT din figurile 7.) produc şi modificări ale formei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei.8 Prezentarea schematică a influenţei elementelor de aliere asupra poziţiei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei • elementele de aliere care nu formează carburi stabile (nichelul. Fig. măresc stabilitatea austenitei în domeniul transformărilor la răcire prin mecanismele cu difuzie şi intermediar şi deplasează spre dreapta (spre durate mai lungi) curbele diagramelor de transformare izotermă şi termocinetică a austenitei.2. scap.10. B. corespunzătoare unor oţeluri şi fonte industriale.9 şi 7. 7. ca urmare.corespunzător transformării austenitei subrăcite în perlită şi tMC2 . manganul. aceste influenţe importante ale prezenţei elementelor de aliere în oţeluri sau fonte sunt prezentate schematic de diagramele din figura 7. Principalele influenţe ale elementelor de aliere asupra transformării la răcire a austenitei sunt următoarele: • elementele de aliere (cu excepţia cobaltului).4). fig. vanadiul etc. fig. molibdenul.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate austenitei este manganul (element solubil în Feγ şi care nu formează carburi proprii) şi. wolframul.11 a) sau suprimarea posibilităţilor de transformare (deplasarea spre durate foarte lungi a transformărilor) prin mecanismele perlitic (v. trebuie introduse (în cantităţi convenabile) şi elemente de aliere (din gama precizată mai înainte) care să anihileze tendinţa spre obţinerea unei granulaţii grosolane indusă de prezenţa manganului. fiind (în marea lor majoritate) solubile în Feγ. 7.11 b) sau 17 . 7. micşorând astfel viteza de răcire critică vrc (v. 5. în compoziţia oţelurilor şi fontelor aliate cu acest element. destinate confecţionării semifabricatelor şi pieselor care se supun prelucrării prin deformare plastică la cald sau aplicării unor TT. acestea indicând existenţa a două puncte de maxim cinetic (tMC1 . în timp ce elementele de aliere care pot forma carburi (cromul.

aceste influenţe ale elementelor de aliere care formează carburi (sugerate schematic de diagramele din figura 7.11) sunt ilustrate şi atestate convingător de diagramele TTT din figurile 7. ca urmare. 7. Fig.15. fig.11 c).14.13 şi 7. 7.9.44 %). Prezentarea comparativă a diagramelor de transformare (izotermă şi termocinetică) a austenitei pentru două oţeluri industriale: a – oţel carbon (%Cm = 0.12. Influenţele elementelor de aliere asupra transformării la răcire a austenitei (prezentate anterior) au câteva implicaţii practice foarte importante: 18 . 7. %Nim = 5 %) • elementele de aliere (cu excepţia cobaltului şi aluminiului) coboară temperaturile punctelor Ms şi Mf. determină creşterea conţinuturilor procentuale de austenită reziduală din structurile la ta ale oţelurilor sau fontelor călite martensitic. b – oţel aliat cu Ni (%Cm = 0.44 %. aceste influenţe sunt ilustrate sintetic de diagramele din figura 7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR bainitic (v. caracteristice pentru transformarea austenitei prin mecanismul fără difuzie (transformarea martensitică) şi. corespunzătoare unor oţeluri şi fonte aliate industriale.

ulei).11. %Sim = 2. determină creşterea substanţială a călibilităţii oţelurilor (v. 7. b – fontă nodulară aliată cu Mo (%Cm = 3. c – diagramă cu transformarea baintică suprimată • micşorarea vrc.4 %.6 %.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. Prezentarea schematică a infleunţelor elementelor de aliere asupra configuraţiei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei: a – diagramă cu două puncte de maxim cinetic. %Sim = 2. b – diagramă cu transformarea perlitică suprimată. piesele confecţionate din oţeluri aliate se pot căli pe adâncimi mari şi/sau se pot supune călirii martensitice în medii care răcesc mai lent decât mediile de călire tradiţionale (apă. ceea ce asigură niveluri mai scăzute ale tensiunilor mecanice reziduale generate de călire şi reduce considerabil riscul deformării excesive sau fisurării acestor piese (chiar şi în cazul când acestea prezintă forme complicate sau detalii constructive cu puternice efecte de concentrare a tensiunilor).75 %) Fig. 6.10. %Mom = 0. Prezentarea comparativă a diagramelor de transformare (termocinetică) a austenitei pentru două fonte industriale: a – fontă nodulară nealiată (%Cm = 3. 7.6 %).4.4 %. produsă de prezenţa elementelor de aliere.2) şi. 19 . scap. ca urmare.

4 %. Diagrama de transformare (izotermă) a austenitei (cu transformarea perlitică suprimată) pentru un oţel aliat (%Cm = 0. %Nim = 1 %.8 %) Fig. oţelurile sau fontele aliate care prezintă acestă particularitate structurală sunt denumite oţeluri aliate martensitice (autocălibile) sau fonte aliate martensitice (autocălibile). %Crm = 12 %. %Nim = 1. %Mom = 0. 7. b – o fontă aliată (%Cm = 3 %. permite ca la unele oţeluri şi fonte aliate să se realizeze transformarea austenitei în martensită chiar şi la răcirea (călirea) în aer. produsă de prezenţa elementelor de aliere. 7. Diagrama de transformare (izotermă) a austenitei (cu transformarea bainitică suprimată) pentru un oţel aliat (%Cm = 0. %Crm = 2. Diagramele de transformare (izotermă) a austenitei (cu două puncte de maxim cinetic) pentru: a – un oţel aliat (%Cm = 0.35 %.2 %) • micşorarea vrc.5 %.6 %.3 %) Fig. 7. %Nim = 0.13. 12.14. %Sim = 2 %. produsă de prezenţa elementelor de aliere. %Crm = 0.5 %.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. 20 . %Crm = 0. • coborârea punctului martensitic superior Ms. %Nim = 0. determină la unele oţeluri şi fonte aliate nerealizarea transformării martensitice prin călirea (răcirea austenitei cu o viteză vr ≥ vrc) până la ta şi menţinerea unor structuri cu masa de bază austenitică după o astfel de călire.1 %.2 %).

fenomen ce constă în frânarea proceselor care au loc la revenire (datorită diminuării substanţiale a vitezei de difuzie a carbonului în fier în prezenţa elementelor de aliere) şi deplasarea acestora spre temperaturi mai ridicate şi/sau durate mai mari (v. scap. care se produce deoarece la încălzirea austenitei rezultate la călire (stabilă la ta datorită conţinutului mare de elemente de aliere dizolvate) procesele de difuzie a carbonului şi elementelor de aliere sunt activate. se separă particule fine de carburi ale elementelor de aliere. duritatea structurilor realizate prin revenirea cu un anumit regim (ti.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. aşa cum se poate observa din examinarea diagramei prezentate în figura 7.3). efectul obţinut prin revenire este diminuat. 15. revenirea poate determina apariţia unui fenomen numit durificare secundară. stabilitatea austenitei se micşorează.5) a oţelurilor sau fontelor aliate fiind mai mare decât a structurilor care rezultă tratând în acelaşi fel (cu acelaşi regim) oţelurile carbon sau fontele nealiate echivalente (având aceleaşi conţinuturi de carbon. datorită acestui fenomen. 6. 7. b – conţinutului procentual de austenită reziduală din structurile la ta ale oţelurilor sau fontelor călite martensitic C.16 (curbele a şi b). Influenţele elementelor de aliere asupra: a – temperaturii Ms. τm – v. scap. Influenţele elementelor de aliere asupra transformării la încălzire a martensitei (transformării la revenire a structurilor obţinute prin călirea martensitică a oţelurilor sau fontelor) sunt următoarele: • elementelor de aliere prezente în oţeluri şi fonte produc fenomenul de stabilitate la revenire a structurilor obţinute prin călirea martensitică. aşa cum s-a arătat anterior. se obţin prin călirea pâna la ta structuri cu masa de bază austenitică). 5. aceasta se transformă în martensită cubică şi rezultă astfel o structură (alcătuită din 21 . elemente însoţitoare şi impurităti ca şi oţelurile sau fontele aliate). • la oţelurile (cu conţinuturi ridicate de carbon) şi fontele aliate cu elemente care produc coborârea punctului Ms (la care.

Duritatea structurilor obţinute prin revenirea unor oţeluri călite: a – oţel carbon (%Cm = 0.17. %Mom = 0.16. %Crm = 12 % ) Fig.17.16.45 %). b − oţel aliat (%Cm = 0.3 %) .45 %. într-o structură (de tip sorbită de revenire – v.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensită şi carburi) cu duritatea ridicată. c – oţel aliat (%Cm = 1 %. dacă duratele de menţinere în intervalul de 22 . cu crom şi nichel. 6.%Crm = 1. 7.2 %. aşa cum arată diagrama din figura 7. cu mangan etc. se manifestă fenomenul numit fragilitate de revenire. fenomen care dispare dacă se face o revenire la o temperatură mai mare de 400 oC şi nu mai apare dacă se repetă revenirea la o temperatură situată între 200 oC şi 400 oC (decât dacă revenirea se aplică după o nouă operaţie de călire martensitică). care se poate transforma. scap.5) cu duritatea mai scăzută. Diagrama variaţiei tenacităţii în funcţie de temperatura de revenire la un oţel aliat care prezintă fenomenul de fragilitate la revenire b) oţelurile revenite timp îndelungat la ti = 450…550 oC şi/sau răcite lent la sfârşitul tratamentului prezintă un nivel scăzut al energiei de rupere KV (devin fragile). Fig. fenomen care se manifestă. 7. • la oţelurile aliate cu crom. dacă se măresc ti şi/sau τm. apariţia a două anomalii privind nivelul tenacităţii (exprimat prin valoarea energiei de rupere KV) structurilor obţinute la revenire (care ar trebui să crească continuu o dată cu ridicarea temperaturii de revenire şi micşorarea durităţii): a) oţelurile revenite la ti = 200…400 oC prezintă un nivel scăzut al energiei de rupere KV (devin fragile). efectele descrise mai înainte se pot observa examinând configuraţia curbei c din figura 7. fragilitatea produsă de revenirea la ti = 200…400 oC este denumită fragilitate ireversibilă. care poate determina. dar cu caracteristicile de tenacitate mai bune. iar apariţia ei este determinată de starea de tensiuni reziduale generată de producerea nesimultană în toată masa structurii a transformării martensitei de călire şi austenitei reziduale în martensită de revenire.

este denumită fragilitate reversibilă şi poate fi contracarată prin aplicarea următoarelor soluţii: utilizarea unor regimuri de revenire la care temperatura ti > 550 oC. care împiedică desfăşurarea proceselor (descrise mai înainte) responsabile de apariţia fenomenului. se pot preciza cu un grad mare de siguranţă influenţele prezenţei acestui element de aliere (alfagen. Datele din acest tabel şi aspectele expuse mai înainte evidenţiază complexitatea influenţelor elementelor de aliere şi motivează modul anterior de prezentare şi comentare a acestora.). 7. creşte rezistenţa mecanică şi duritatea etc.1 % şi %Crm = 18 % aparţine clasei oţelurilor aliate feritice. determinată de saturarea cu anumite elemente (în principal cu fosfor) a marginilor cristalelor structurii şi/sau separarea la marginea cristalelor a unor compuşi chimici ai acestor elemente (fosfuri. îmbunătăţeşte tenacitatea etc. care a presupus împărţirea lor pe tipuri de influenţe şi gruparea elementelor de aliere pe clase sau categorii în funcţie de modul de acţiune şi de efectele prezenţei lor în oţeluri sau fonte.). fragilitatea produsă de revenirea la ti = 450…550 oC. este dificil de apreciat care sunt influenţele cumulate ale prezenţei celor două elemente de aliere în compoziţia oţelului.1. De exemplu. cromul este carburigen. Clasele structurale de oţeluri şi fonte aliate Influenţele principalelor elemente de aliere asupra structurii şi proprietătilor oţelurilor şi fontelor sunt sintetizate în tabelul 7. acesta devine un oţel aliat austenitic).3 %) sau wolfram (%Wm = 0. 23 . ridică rezistenţa mecanică şi duritatea. elemente care au şi unele influenţe similare (măresc călibilitatea.). în timp ce nichelul nu formează carburi stabile şi poate avea efect grafitizant etc. se pot estima cu o bună precizie influenţele prezenţei acestui element de aliere (gamagen. în timp ce nichelul este austenitizant. oţelul cu %Cm = 0. care măreşte călibilitatea. care finisează granulaţia.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate temperaturi situat între 450 oC şi 550 oC sunt mari şi/sau viteza de răcire este mică.5. măreşte călibilitatea. carburi. nitruri) şi crearea condiţiilor pentru apariţia unor microfisuri intercristaline (care generează comportarea fragilă a structurii de revenire). Dacă însă oţelul este aliat cu crom şi nichel. dacă un oţel este aliat cu crom.0 %). dacă oţelul este aliat cu nichel. dar şi multe influenţe contradictorii (cromul este feritizant.).5…1. carburigen. În mod similar. ridică rezistenţa mecanică şi duritatea etc. în timp ce. durata τm este scurtă. chiar dacă se face revenirea la ti > 550 oC. influenţa dominantă (rezultantă) nefiind întotdeauna în corelaţie directă cu valorile concentraţiilor acestora (de exemplu. iar răcirea la sfârşitul revenirii să face rapid (în apă sau ulei) şi/sau utilizarea unor oţeluri aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 0.2…0. dacă se adaugă în compoziţia acestui oţel şi %Nim = 8 %.

cu cromul efect antigrafitizant Reduce vrc mai puternic decât cromul Reduce moderat vrc . Influenţele principalelor elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor Elementul de aliere Aluminiu Crom Cobalt Mangan Solubilitatea în stare solidă 1. efect grafitizant Mai mare decât a Mn.3% C) mult de carbon) 0.2% C) Vanadiu 1. reduce întrucâtva plasticitatea Produce durificarea prin precipitare în aliajele Mo-Fe Creşte rezistenţa şi tenacitatea Durifică puternic Durifică şi scade plasticitatea Produce durificarea prin precipitare în aliajele Ti-Fe Produce durificarea prin precipitare în aliajele W-Fe Durificare moderată prin soluţia solidă Influenţa asupra austenitei In stare dizolvată reduce viteza critică Reduce viteza de racire critică vrc în aceeaşi măsură cu manganul Creşte viteza critică Influenţa exercitată prin carburi Tendinţa de formare a carburilor Mică .75 % (1% în oţeluri cu 0.0 % (9 % în 18.5 % (în funcţie de conţinutul de carbon) 2.5 % (nu depinde oţeluri cu 0. dar mai mică decât a W.5% C) Nelimitată Nelimitată 3 % (8% în în Feγ în Feα 30 % Nelimitată 80 % 15 … 18 % 32 % (se reduce cu scăderea temperaturii) 25 % (în funcţie de conţinutul de carbon) Influenţa asupra feritei Durifică considerabil Durifică puţin. efect antigrafitizant La fel cu a Fe Efectul în timpul revenirii − Rezistenţă moderată la înmuiere Menţine duritatea Foarte redusă.5 % 0. în procentele uzuale Stabilitate la revenire Impiedică înmuierea prin durificare secundară Foarte redusă Mai mare decât a Fe. dar stabilizează austenita reziduală în oţelurile cu conţinut ridicat de carbon Reduce vrc în aceeaşi măsură cu manganul Reduce vrc mai mult decât nichelul Are tendinţă puternică de formare a carburilor şi măreşte viteza critică In cantităţi mici. efect grafitizant Cea mai mare (2% Ti face necălibil un oţel cu 0. producându-se totuşi o oarecare durificare secundară Impiedică înmuierea prin durificare secundară Durificare secundară maximă Wolfram oţeluri cu 0. creşte rezistenţa la coroziune Durifică considerabil Durifică apreciabil.2% C) 6 % (11 % în 6 % (se reduce cu scăderea temperaturii) 32 % (se reduce cu scăderea temperaturii) Nelimitată − Menţine duritatea prin dizolvare în soluţie Carburile stabile nu afectează revenirea.mai mare decât a cromului.Tabelul 7.5% C prin legarea carbonului în carburi stabile) Puternică Foarte puternică (mai mică decât a Ti sau Nb).5% (4%în oţeluri cu 0. efect antigrafitizant Mai mică decât a Fe.3% C) Nichel Fosfor Siliciu Titan Nelimitată 2. efect grafitizant Mai mică decât a Fe.1.2% C) . reduce foarte mult vrc Puternică . dar mai Reduce vrc în aceeaşi măsură mică decât a Cr. efect grafitizant Nulă.1 % (creşte cu conţinutul de C) 12. reduce vrc In stare dizolvată.8 % (20 % în oţeluri cu 0. efect antigrafitizant Molibden oţeluri cu 0.

Ms (v. Elementele de aliere prezente în compoziţia acestor oţeluri pot avea influenţe multiple (se dizolvă în ferită. dar structurile de echilibru la ta ale oţelurilor sunt similare celor corespunzătoare oţelurilor carbon.5 % ≤ %Sim ≤ 2. HVB şi HVM sunt 25 . dacă sunt oţeluri hipoeutectoide. cu o anumită viteză vr (exprimată în oC/s). recoacerile cu schimbare de fază. iar microstructurile acestor oţeluri sunt similare celor corespunzătoare oţelurilor carbon (v.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Ţinând seama de aceste observaţii. Oţelurile aliate perlitice sunt oţeluri slab sau mediu aliate la care se produc. în funcţie de constituenţii din structura de echilibru stabil sau metastabil pe care o prezintă la ta. influenţează desfăşurarea transformărilor în stare solidă etc. astfel. pot forma carburi proprii.1. se poate estima cu relaţia: (7. numai din perlită.5 %. A.). (%B) şi (%M) sunt conţinuturile procentuale de formaţiuni feritoperlitice. constituentul omniprezent fiind perlita. duritatea structurii care se obţine la răcirea din domeniul austenitic (ti = A3 + 30…50 oC). în care (%α. dacă sunt oţeluri hipereutectoide. mărirea călibilităţii. 0. pe lângă clasificarea oţelurilor în funcţie de gradul de aliere (prezentată în scap. %Crm ≤ 3 %. %Vm ≤ 0. aceleaşi transformări structurale ca şi la oţelurile carbon.P.2).6)). dacă sunt oţeluri eutectoide sau din perlită şi carburi (cementită aliată sau carburi secundare). reducerea concentraţiei carbonului în perlită. Principalele clase structurale de oţeluri aliate sunt prezentate în continuare. oţelurile aliate perlitice au structura de echilibru la ta alcătuită din ferită (aliată) şi perlită.4)…(6. tabelul 4. s-a ajuns la concluzia că. având compoziţia chimică caracterizată prin %Cm ≤ 0. la încălzire sau răcire. relaţiile (6.0 %. călirea martensitică şi revenirea. %Nim ≤ 3 %. este necesară. pentru a defini şi preciza cu o bună fidelitate efectele elementelor de aliere asupra oţelurilor.P)HVα. utilizate în mod obişnuit la realizarea pieselor pentru maşini şi utilaje. modifică poziţiile punctelor critice A1 şi A3. reduc concentraţia carbonului în perlită.P). la proiectarea regimurilor şi estimarea efectelor tratamentelor termice sau termochimice care se aplică semifabricatelor sau pieselor din oţeluri aliate perlitice se va ţine seama de influenţele specifice prezenţei elementelor de aliere: modificarea poziţiei punctelor critice A1.1) HVST = (%α. se pot separa din austenită sub formă de carburi secundare. finisarea granulaţiei. 0. tratamentele termochimice). bainitice şi martensitice din structură.8 % ≤ %Mnm ≤ 2. Semifabricatele şi piesele confecţionate din oţeluri aliate perlitice pot fi tratate termic sau termochimic. 7. categoriile şi tipurile de tratamente care se pot aplica fiind aceleaşi ca şi în cazul semifabricatelor şi pieselor realizate din oţeluri carbon (recoacerile fără schimbare de fază.0 %.1) şi împărţirea lor în clase structurale. evident. Pentru oţelurile aliate perlitice. %Mom ≤ 0.P + (%B)HVB + (%M)HVM . producerea fenomenului de stabilitate la revenire etc. după răcirea lentă sau în aer de la temperaturi înalte. A3. iar HVα. austenită sau cementită.6 %.

0 aCr 35. b0.5 202 aC 223 377 949 aSi -14.0 aMo 19.0 0 bMn 0 -22. aşa cum s-a constatat experimental.0 -10. 6. bEA având valorile (stabilite experimental) precizate în tabelul 7.0 aNi 27.3) iar regimurile de revenire se pot proiecta fără dificultate.0 -55. v. având în vedere că: PHJ = 21900 + 4050%C m − (33.6 -6. dacă HVrOC > 300.4) (7. Tabelul 7. (7. scap.2) HVST = a0 + ∑ a EA % EAm + [b0 + ∑ bEA %EAm ] lg v r .0 0 bV 130 0 0 α.2.8 11. parametrii ti şi τm ai ciclului de revenire se stabilesc ţinând seama de intervenţia fenomenului de stabilitate la revenire. există următoarea corelaţie între duritatea HVrOA .2 Valorile coeficienţilor din relaţiilede estimare a durităţii oţelurilor aliate perlitice Tipul structurii Ferită + perlită Bainită Martensită Tipul structurii Ferită + perlită Bainită Martensită ST ≡ a0 77.9 16.5).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR durităţile celor trei tipuri de formaţiuni structurale.P B M ST ≡ b0 10. pentru un regim de revenire caracterizat printr-o valoare dată a parametrului PHJ = Ti[18 + lg(τm)].6 134 27.0 0 bSi -19.6 0 aV 462 0 0 α.2 29.0 89.8HVrOC . 6. 300] şi PHJ = 17670 + 7950%C m − 21. corespunzătoare structurii obţinute după revenirea unui oţel aliat şi duritatea HVrOC .0 -20.5).2 − 13%C m ) HVrOC .0 bC 0 54.4 8.5) . date de relaţii de forma: (7. scap.0 73.P B M De asemenea.0 0 bMo 0 -33. 26 (7. aEA. dacă HVrOC se situează în intervalul de valori [150 . dacă oţelurilor aliate perlitice destinate realizării pieselor pentru maşini şi utilaje (având caracteristicile de compoziţie chimică în limitele anterior precizate) li se aplică TT de îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă. coeficienţii a0. corespunzătoare structurii rezultate după revenirea oţelului carbon echivalent (care are aceeaşi concentraţie masică de carbon ca şi oţelul aliat): HVrOA = HVrOC +30(%Sim+%Mnm)+55%Crm+6%Nim+100%Mom+150%Vm.0 74.0 0 bNi 4. cu Ti = ti + 273 în K şi τm în ore (v.0 21.0 aMn 30.0 0 bCr 8.5 72. Astfel.

călirea martensitică şi revenirea). Oţelurile aliate feritice sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon. Cele mai utilizate tipuri de oţeluri din această clasa sunt oţelurile austenitice manganoase. ). 18.06 %. cu structura monofazică alcătuită din cristale de ferită aliată cu siliciu C. mediu sau înalt aliate cu elemente alfagene (Cr. b . o structură alcătuită din ferită aliată (şi. la piesele şi semifabricatele confecţionate din astfel de oţeluri nu se pot aplica tratamentele termice cu schimbare de fază (recoacerile cu schimbare de fază.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate B. o structură alcătuită din austenită aliată (şi. Si. care le conferă. Deoarece aceste oţeluri nu prezintă transformări de fază în stare solidă (elementele de aliere elimină posibilitatea realizării transformărilor de tipul Feα ⇔ Feγ şi α ⇔ γ ). urmate de recoaceri de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul ales corespunzător asigurării caracteristicilor dorite). Microstructurile tipice ale oţelurilor din această clasă structurală sunt prezentate în figura 7. la orice temperatură corespunzătoare stării solide.oţel feritic aliat cu siliciu (%Cm = 0.05 %.%Sim = 3.%Crm = 12 %). eventual. mici cantităţi de cementită aliată sau carburi ale elementelor de aliere). V etc. la orice temperatură corespunzătoare stării solide. 7. mici cantităţi de carburi ale elementelor de aliere). fiind posibilă numai aplicarea tratamentelor termice fără schimbare de fază: recoacerea de omogenizare (pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritice primare ale pieselor şi semifabricatelor obţinute prin turnare). singura modalitate de modificare (între anumite limite) a granulaţiei şi caracteristicilor mecanice ale pieselor şi semifabricatelor din oţeluri aliate feritice constă din aplicarea unor operaţii de deformare plastică la rece (ecruisare).18. Oţelurile aliate austenitice sunt oţeluri ce au în compoziţie concentraţii mari de elemente gamagene (Ni. Mo. Fig. recoacerea de recristalizare fară schimbare de fază (pentru refacerea plasticităţii pieselor şi semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la rece) şi recoacerea de detensionare (pentru diminuarea nivelului tensiunilor reziduale din piesele şi semifabricatele prelucrate prin diverse procedee tehnologice). Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate feritice: a – oţel feritic aliat cu crom (%Cm = 0. Mn etc. la care structura austenitică este conferită de alierea cu 27 . cu structura alcătuită din ferită aliată cu crom (cromferită) şi carburi.0 %). W. care le conferă.). eventual.

deoarece resursele mondiale de nichel sunt limitate şi acest element este scump) şi menţinerea acestei structuri până la temperaturi scăzute (stabilizarea structurii austenitice).15 % şi %Crm = 12…14 %.6…1. la piesele şi semifabricatele confecţionate din astfel de oţeluri nu se pot aplica tratamentele termice cu schimbare de fază (recoacerile cu schimbare de fază.19. la care structura austenitică este conferită de alierea cu nichel şi. urmate de recoaceri de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul ales corespunzător asigurării caracteristicilor dorite). singura modalitate de modificare (între anumite limite) a granulaţiei şi caracteristicilor mecanice ale pieselor şi semifabricatelor din oţeluri aliate austenitice constă din aplicarea unor operaţii de deformare plastică la rece (ecruisare). Oţelurile aliate martensitice (autocălibile) sunt oţeluri la care concentraţiile de carbon şi de elemente de aliere sunt alese astfel încât să nu suprime posibilităţile de realizare a transformărilor de fază în stare solidă şi să asigure o diminuarea a vitezei de răcire critice care să permită obţinerea unei structuri martensitice la răcirea în aer din domeniul austenitic. oţelurile austenitice cu nichel şi oţelurile austenitice crom – nichel. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate martensitice (autocălibile) sunt prezentate în figura 7. Deoarece aceste oţeluri nu prezintă transformări de fază în stare solidă (elementele de aliere elimină posibilitatea realizării transformărilor de tipul Feγ ⇔ Feα şi γ ⇔ α ). gama oţelurilor martensitice ar trebui să aibă o mare extindere. fiind posibilă numai aplicarea tratamentelor termice fără schimbare de fază: recoacerea de omogenizare (pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritice primare ale pieselor şi semifabricatelor obţinute prin turnare). Microstructurile tipice ale oţelurilor din această clasă structurală sunt prezentate în figura 7. c) %Cm = 0.1…0.2 %. gama oţelurilor aliate martensitice utilizate în aplicaţii tehnice este însă destul de restrânsă. fiind caracterizate printr-o mare fragilitate. %Crm = 16…18 %. recoacerea de recristalizare fară schimbare de fază (pentru refacerea plasticităţii pieselor şi semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la rece) şi recoacerea de detensionare (pentru diminuarea nivelului tensiunilor reziduale din piesele şi semifabricatele prelucrate prin diverse procedee tehnologice). călirea martensitică şi revenirea). 28 .0 %. cu diferite reţete de compoziţie: a) %Cm < 0. care asigură formarea structurii austenitice la concentraţii mai mici ale nichelului (face oţelurile mai ieftine. %Nim = 2…4 %. uneori. D.4 % şi %Crm = 13…15 %. deoarece oţelurile martensitice aliate cu elemente gamagene (Ni sau Mn). se folosesc foarte rar şi singurele oţelurile martensitice cu o frecvenţă mai mare de utilizare sunt oţelurile înalt aliate cu crom. %Crm = 16…18 %. ca şi în cazul oţelurilor aliate feritice. toate elementele de aliere (în afară de cobalt) au capacitatea de a micşora vrc. d) %Cm = 0. de alierea suplimentară cu mangan şi/sau azot. aşa cum s-a precizat anterior.2…0. Deoarece.20.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR mangan. b) %Cm = 0.

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig.oţel austenitic aliat cu crom şi nichel (%Cm = 0. %Nim = 30 %. d .05 %. %Nim = 8 %.oţel austenitic aliat cu crom şi nichel (%Cm = 0.4 %. %Crm = 18 %. ) Fig. %Mnm = 12 %). %Crm = 25 %. 7. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate austenitice: a – oţel austenitic aliat cu mangan (%Cm = 1.2 %. 19.22 %.oţel austenitic aliat cu nichel (%Cm = 0. 20. b .oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 0.4 %. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate martensitice: a – oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 0. ). b . %Crm = 14 %). %Crm = 14 %). 29 . c . %Nim = 12 %). 7.08 %.

Schaeffler 30 . Diagramele structurale din figura 7. %Mom = 3 %).) sunt realizate în coordonate %Cm. astfel că la răcirea lor din stare lichidă este posibilă realizarea transformării eutectice şi apariţia în structură a unor mici cantităţi de ledeburită (constituent specific structurii fontelor albe). Pentru estimarea clasei structurale a oţelurilor aliate se folosesc diagramele structurale ale oţelurilor aliate.22.).35 %. formaţiunile ledeburitice din structura acestor oţeluri pot fi disperse. corespunzătoare unor oţeluri aliate cu elemente alfagene (Cr. 21. W. din care s-au separat carburi secundare şi care s-au transformat prin călire în martensită). având în abscisă concentraţia de crom echivalent %Cre. sau coerente. Si. Schaeffler. Clasa structurală căreia aparţine un oţel aliat depinde de concentraţia carbonului.23. corespunzătoare unor oţeluri aliate cu elemente gamagene (Ni. Fiecare din cele două mărimi care definesc sistemul de coordonate al diagramei structurale A.6 %) şi de elemente de aliere (Cr. cât şi elemente gamagene.21 a. se utilizează diagrama structurală A. b . Pentru estimarea clasei structurale a oţelurilor aliate complex. Mn etc. având în compoziţie atât elemente alfagene. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate ledeburitice: a – oţel ledeburitic aliat cu crom şi molibden (%Cm = 0.85 %. %EAm.21 b. Mo etc. prezentată în figura 7.oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 1. %Crm = 12 %. 7. W etc. construite experimental pentru cele mai utilizate categorii de astfel de oţeluri.) şi din figura 7. %Crm = 12 %).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR E. ambele microstructuri corespunzând unor oţeluri aliate ledeburitice călite martensitic (formaţiunile ledeburitice sunt dispuse la marginea cristalelor de austenită. V. Oţelurile aliate ledeburitice sunt oţeluri care au în compoziţie concentraţii mari de carbon (de obicei.24. sub forma unei reţele ledeburitice intergranulare (denumită în tehnică schelet ledeburitic). aşa cum evidenţiază microstructura din figura 7. precum şi de tipul şi concentraţiile elementelor de aliere conţinute de acesta. În funcţie de concentraţiile de carbon şi de elemente de aliere ce le caracterizează compoziţia. %Cm > 0. Fig. iar în ordonată concentraţia de nichel echivalent %Nie. aşa cum se observă pe microstructura prezentată în figura 7.

06. (7.5%Tam + %Wm + %Alm la determinarea %Cre şi 0.7. pe unele diagrame structurale limitele domeniilor corespunzătoare unor clase structurale nu sunt marcate prin linii. iar concentraţiile masice ale elementelor de aliere gamagene (austenitizante) sunt considerate (fiecare cu câte un factor de multiplicare stabilit experimental) pentru definirea mărimii %Nie.23 şi 7. %Eam). care se completează uneori. punctul caracteristic nominal PCN . adăugând 2%Tim + %Vm + 0.fig.10.5%Mnm +30%Cm . Fig. ci prin zone (domenii) de tranziţie. dacă %Crm ≥ 28 %) Pentru orice oţel aliat la care se cunoaşte compoziţia chimică (exprimată prin concentraţiile masice ale tuturor componentelor) se poate determina clasa structurală din care face parte.22. poziţionând pe diagrama structurală.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate grupează câte o categorie de componente de aliere ale oţelurilor: concentraţiile masice ale elementelor de aliere alfagene (feritizante) sunt considerate (fiecare cu câte un factor de multiplicare stabilit experimental) pentru definirea mărimii %Cre. dacă 18 ≤ %Crm <28 % şi Xc = 0. Diagramele structurale ale oţelurilor aliate cu crom: a – structurile de echilibru.7) %Nie = %Nim + 0. b – structurile la răcirea în aer de la temperaturi înalte La utilizarea diagramelor structurale ale oţelurilor aliate trebuie avute în vedere şi următoarele particularităţi (v. 7. punctele acestora 31 . termenul de corecţie Xc luându-se nenul. respectiv (%Cre. având coordonatele (%Cm. Pentru definirea mărimilor %Cre şi %Nie se utilizează relaţiile: (7. dacă %Crm ≥ 18 % (Xc = 0.24): * datorită complexităţii influenţelor elementelor de aliere.5%Com +30(%Nm – Xc) la determinarea Nie.6) %Cre = %Crm + %Mom +1. 7.22.5%Sim +0.5%Nbm. dacă oţelul este aliat complex (şi cu elemente de aliere alfagene şi cu elemente de aliere gamagene). %Nie). aleasă corespunzător reţetei de aliere utilizate la elaborarea sa. dacă oţelul este aliat cu elemente din aceeaşi categorie (alfagene sau gamagene).

7. pe lângă clasificarea lor în funcţie de gradul de aliere (prezentată în scap.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR corespunzând PCN ale unor oţeluri aliate cu caracterizare structurală complexă: austenito – feritice..pericol maxim de fragilizare (fisurare) la rece. 23. 32 . pe diagrama structurală a oţelurilor aliate cu mangan este precizat subdomeniul oţelurilor austenitice recomandate pentru aplicaţii practice. Schaeffler sunt marcate domeniile caracteristice din punctul de vedere al problemelor (pericolelor) care apar la utilizarea diverselor tipuri de oţeluri aliate: domeniul I – pericol maxim de fragilizare prin apariţia fazei sigma (compusul intermetalic FeCr). austenito – martensitice. este utilă. fonte nodulare etc. pentru a defini şi preciza cu o bună fidelitate efectele elementelor de aliere asupra fontelor. fonte maleabile. domeniul III . 7. ca şi fontele nealiate. iar structurile sunt asemănătoare celor corespunzătoare fontelor albe). în funcţie de modul de asigurare a prezenţei grafitului şi de configuraţia. iar pe diagrama structurală A. Criteriile care se utilizează în acest scop sunt: • forma de existenţă a carbonului. * pe diagramele structurale sunt precizate şi unele informaţii conexe. de exemplu. fonte cenuşii.) sau în categoria fontelor fără grafit în structură (la care tot carbonul din compoziţia fontelor este dizolvat în soluţiile având ca solvent fierul sau este legat sub formă de carburi. domeniul IV – pericol maxim de fragilizare datorită creşterii intense a granulaţiei la încălzire.1) şi încadrarea fontelor în clase structurale. Diagramele structurale (la răcirea în aer de la temperaturi înalte) ale: a – oţelurilor aliate cu nichel. b – oţelurilor aliate cu mangan Ca şi în cazul oţelurilor. deosebit de utile la utilizarea diagramelor pentru soluţionarea unor probleme tehnice. Fig. ferito – martensitice etc. conform acestui criteriu fontele aliate pot fi încadrate în categoria fontelor cu grafit (carbon liber) în structură (denumite. domeniul II – pericol maxim de fragilizare (fisurare) la cald. dimensiunile. modul de distribuţie şi gradul de dispersie ale formaţiunilor de grafit din structură: fonte pestriţe.

24. fonte aliate feritice. Diagrama structurală a fontelor cu grafit nodular aliate cu nichel şi molibden . Diagrama structurală A. fonte aliate martensitice. după răcirea sa lentă sau în aer de la temperaturi înalte. fonte aliate austenitice. 25. 26. Diagrama structurală a fontelor aliate cu aluminiu 33 Fig. 7. Fig. Schaeffler • constituenţii din structura de echilibru stabil sau metastabil pe care o prezintă masa metalică de bază a fontei la ta. 7. conform acestui criteriu fontele aliate pot fi încadrate (aplicând aceleaşi principii ca şi în cazul oţelurilor aliate) în următoarele clase structurale: fonte aliate perlitice. 7.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig.

Pentru estimarea clasei structurale a fontelor aliate se pot folosi diagramele structurale ale fontelor aliate.26 diagrama structurală a fontelor cu grafit nodular slab aliate cu nichel (element gamagen) şi molibden (element alfagen). construite experimental pentru cele mai utilizate categorii de astfel de fonte. Cuvinte cheie austenită aliată. 21 element carburigen. 5 oţel mediu aliat.25 este prezentată diagrama structurală a fontelor aliate cu aluminiu (element alfagen). 6 fontă aliată (specială). fontele înalt aliate cu siliciu (element alfagen. 6 carbură proprie. 22 oţel aliat. 6 ferită aliată. având structura de echilibru alcătuită din carburi primare. 27 oţel aliat feritic. 10 fontă aliată feritică. 28 oţel bogat aliat. 25 oţel aliat austenitic. 32 durificare secundară. 21 34 . ce are loc după separarea de carburi secundare din austenită. 10 element grafitizant. 27 oţel aliat ledeburitic. cu acţiune grafitizantă) sunt fonte feritice cu grafit (lamelar sau nodular). 14 fază sigma. iar transformarea eutectoidă. iar în figura 7. 5 element de aliere alfagen (feritizant). Schaeffler. constă din descompunerea austenitei în ferită şi carburi). 6 fontă mediu aliată. construcţia şi modalităţile de utilizare ale acestor diagrame fiind similare celor corespunzătoare diagramelor structurale ale oţelurilor aliate. 6 clasă structurală. 25 diagramă structurală. 5 oţel aliat perlitic. 30 oţel aliat martensitic (autocălibil). 6 fragilitate de revenire ireversibilă. 6 cementită aliată. 20 fontă înalt (bogat) aliată. reversibilă. eutectice şi secundare distribuite într-o masă de ferită aliată cu crom (la răcirea din stare lichidă a acestor fonte transformarea eutectică conduce la formarea unei structuri de tip ledeburitic. cu acţiune grafitizantă) aparţin clasei structurale a fontelor austenitice cu grafit (lamelar sau nodular). 5 punct caracteristic nominal PCN. în figura 7. carburigen şi antigrafitizant) se încadrează în categoria fontelor albe feritice. alcătuită din austenită şi carburi.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR De exemplu. 31 stabilitate la revenire. 9 fontă aliată martensitică. 9. 14 element de aliere. 6 fontă slab aliată. 5 oţel slab aliat. De exemplu. 30 diagramă structurală A. 6 fontă aliată austenitică. fontele înalt aliate cu nichel (element gamagen. 20. iar fontele înalt aliate cu crom (element alfagen. 10. 7 element de aliere gamagen (austenitizant).

Climax Molibdenum Company. şi Popova L.. %P m = 0.. Bucureşti. Cias W. Studiul metalelor.06 %.02 % .A.7. Fonte speciale. II – Cast Irons and Steels. Timişoara. %Sm = 0. %Sm = 0.E. Oţeluri inoxidabile şi refractare. %Mnm = 1. 1983 2.3 %.02 %. 1982 4. %Mnm = 0. %Sim=0.0 %.0 % este un oţel aliat cu crom.2. %P m = 0. %Sim=0. 1988 12. Vacu S. d) oţelul cu %Cm = 0. %Crm = 1. Métallographie et traitements thermiques des métaux.3 % este un oţel aliat numai cu crom. 1970 5. Bucureşti.7.4 %. Gâdea S. 1974 9.0 %.0 %.a... Austenite Transformation Kinetics of Ferrous Alloys. 1983 10. vol.1.5 % şi %Mom = 0.1 % este un oţel aliat cu sulf şi fosfor? T. %Sim = 1. Metalografie şi tratamente termice. Popov A. Greenwich. b) oţelul cu %C m = 0.5 %.15 %.5 %. Bucuresti. Izotermiceskie i termodinamoceskie diagramî raspada pereohladjenovo austenita. b) fonta cu %C m = 3. %Si m = 2. Care dintre afirmaţile următoare sunt adevărate: a) oţelul cu %Cm = 0. 1978 6. Mir. Editura Didactică şi Pedagogică. %Sim=0. Geru N. %Mnm = 0... Ieremia A.. 35 .M. Bucureşti. 1985 Teste de autoevaluare T. Mantea St. %Mn m = 0. ş. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. Elaborarea oţelurilor aliate. Editura Didactică şi Pedagogică. Climax Molibdenum Company. Petrescu M. 1983 8.15 % şi %Pm = 0.3 %. II. ş. I. Editura Didactică şi Pedagogică.W. Greenwich.45 %.. Protopopescu H.0 %. %Mn m = 0. Editura Tehnică.. 1965 7. 1981 3.9 %...Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Bibliografie 1.0 %. Editura Tehnică. Care dintre următoarele fonte se încadrează în categoria fontelor aliate: a) fonta cu %Cm = 3.02 %... Editura Facla. %Si m =0.02 % şi %Pm = 0.a. Truşculescu M. Metalurgie fizică. %Pm = 0. Bucureşti. ş.02 % este un oţel carbon. Editura Didactică şi Pedagogică. %Sm = 0.3 %. Metallurghia. Stefănescu D.7 %. * * * Austenite Transformation Kinetics of Ferrous Alloys. Bucureşto. %Mnm = 0. Bucureşti. Lakhtine I.5 %. %Sm = 0. %S m = 0. Sofroni I. Moscova.3 %. Editura Tehnică. c) oţelul cu %Cm = 1. vol.02 % şi %Cr m = 1.06 %. Metalurgie fizică. Colan H.a.. Moscova.3 %. 1980 11...

7.7.12.06 %. %Mnm = 6.7. c) fonta cu %Cm = 2. d) siliciul? T. c) nichelul. c) cromul. Care dintre următoarele tipuri de tratamente se pot aplica la piesele sau semifabricatele din oţeluri aliate austenitice: a) recoacerea de detensionare.6. Care dintre următoarele componente ale oţelurilor sau fontelor sunt elemente de aliere alfagene (feritizante): a) manganul. %Sm = 0.0 %. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor aparţin categoriei elementelor alfagene: a) cromul.7. d) nichelul ? T. b) recoacerea de detensionare. b) manganul. b) titanul. Care dintre următoarele elemente de aliere coboară temperatura corespunzătoare punctului critic A1 al oţelurilor şi fontelor: a) molibdenul. d) recoacerea completă? T. d) vanadiul ? T.7.3. d) wolframul? T. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor determină reducerea concentraţiei carbonului în perlită: a) nichelul. b) cromul. d) siliciul? T. %Pm = 0. d) nichelul? T. %Sim=1.14.7. %Sim=2.06 %. c) manganul. Care dintre următoarele forme de existenţă a elementelor de aliere în structurile oţelurilor şi fontelor sunt.5 %. c) legate sub formă de carburi proprii. b) manganul. %Sm = 0.7. nedorite: a) soluţiile solide ale elementelor de aliere cu fierul: b) carburile elementelor de aliere. %Crm = 1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Sm = 0. c) incluziunile nemetalice.03 %.8. Elementele de aliere se pot găsi în structurile oţelurilor şi fontelor: a) dizolvate în ferită sau austenită.06 %. d) combinate cu fierul sub formă de compuşi intermetalici ? . Care dintre următoarele elemente de aliere produc mărirea temperaturii corespunzătoare punctului critic A1 al oţelurilor şi fontelor: a) nichelul.9.4.13. în general. Care dintre următoarele tipuri de tratamente se pot aplica la piesele sau semifabricatele din oţeluri aliate feritice: a) recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază.5 %.10.0 %. %Alm = 20 %.11. d) compuşii intermetalici? T. c) normalizarea. b) recoacerea de omogenizare. b) dizolvate în cementită. d) fonta cu %Cm = 3.7. c) cromul. b) molibdenul.5. %Pm = 0. c) cromul. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor aparţin categoriei elementelor gamagene: a) wolframul.5 %. c) manganul.06 %. c) călirea martensitică. Care dintre următoarele componente ale oţelurilor sau fontelor sunt elemente de aliere gamagene (austenitizante): a) manganul. T.06 %.7. d) vanadiul? T. %Mnm = 0.7.7.7.0 %. b) siliciul.7. %Pm = 0. %Nim = 13 %? T. c) cromul. d) călirea martensitică? T. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor 36 . b) siliciul.8 %.

b) cromul.7. c) siliciul. %Crm = 17 % şi %Nim = 10 % se foloseşte diagrama structurală A.7.7. c) oţelurile feritice.7. c) prin răcirea rapidă în apă sau ulei la revenire.22. d) manganul? T. c) nichelul.8 %. d) oţelul aliat având %Cm = 0.0 %. Care dintre următoarele oţeluri aliate va avea duritatea mai mare după călirea martensitică şi revenirea la ti = 500 oC. Pentru a finisa granulaţia oţelurilor se poate utiliza microalierea cu: a) niobiu. d) oţelurile autocălibile? T. c) manganul.7. Care dintre următoarele elemente de aliere diminuează temperatura corespunzătoare punctului Ms al oţelurilor şi fontelor : a) cromul.6 % şi %Crm = 1.5 ore: a) oţelul carbon cu %Cm = 0. Care dintre următoarele elemente de aliere determină micşorarea vitezei de răcire critice şi creşterea călibilităţii oţelurilor şi fontelor: a) cromul. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor are cea mai puternică acţiune carburigenă: a) manganul. 37 . b) vanadiu. %Sim = 0.23. c) manganul.7.19. c) oţelurile perlitice. d) cobaltul? T. d) aluminiu? T. b) nichelul. b) cromul.05 %.16. Pentru stabilirea clasei structurale a unui oţel aliat. b) oţelul carbon cu %Cm = 0. b) prin revenirea la ti >500 oC. c) cromul. Cum se poate diminua pericolul fragilităţii reversibile de revenire a unui oţel aliat: a) prin alierea suplimentară cu molibden în concentraţie de %Mom = 0. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor deplasează spre dreapta curbele diagramelor de transformare la răcire a austenitei: a) cromul. Care dintre următoarele oţeluri aliate capătă o structură de călire la răcirea în aer din domeniul austenitic: a) oţelurile austenitice. c) oţelul aliat având %Cm = 0. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor are cea mai bună solubilitate în cementită: a) siliciul. b) oţelurile martensitice.20.24.45 %.0 %? T. d) vanadiul? T. d) molibdenul? T. b) nichelul. d) prin alierea suplimentară cu mangan? T. b) nichelul.2…0. o durată τm = 0. c) zirconiu.3 %. Schaeffler.21.18.2 % şi %Crm = 1. Care sunt coordonatele PCN corespunzător acestui oţel: a) %Cre = 18.15.26. %Mn = 2.7.7.7. d) aluminiul? T. Care dintre următoarele oţeluri aliate pot avea în structura lor la ta constituentul structural tipic fontelor albe: a) oţelurile martensitice.7. c) tantalul.2 %.25. c) manganul. având compoziţia caracterizată prin %Cm = 0.0 %.6 %. d) oţelurile feritice? T. Care dintre următoarele elemente de aliere pot modifica configuraţia obişnuită (tipică oţelurilor carbon sau fontelor nealiate) a curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei: a) cromul.7.7. d) manganul? T.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate pot avea acţiune grafitizantă: a) siliciul. b) cobaltul. d) titanul? T.17. b) nichelul. b) oţelurile ledeburitice.

29. %Nie = 12.P)j.7. b) clasa oţelurilor martensitice.5 %. Care din următoarele tipuri de fonte aliate au grafit în structură: a) fontele aliate cu siliciu. %Mn = 1.22 %.3.7 %. 38 . folosind procedeul descris la rezolvarea aplicaţiei A. fiecărei curbe de răcire corespunzându-i o viteză de răcire vrj. %Nie = 12.025 %). din domeniul austenitic şi până la ta. %Pm = 0. datele care se obţin pe această cale sunt prezentate în tabelul 7.7. d) clasa oţelurilor austenitice? T. %Sim = 0. %Vm = 0.2 %. c) clasa oţelurilor ledeburitice.5 %? T.04 %. %Sim = 0. Conţinuturile procentuale de formaţiuni ferito-perlitice (%α. %Nim = 0. d) fragilizarea datorită creşterii intense a granulaţiei la încălzire? T. În figura 7. Folosind datele din aceste diagrame şi aplicând relaţiile (7.3. Care dintre următoarele probleme poate să apară la utilizarea oţelului cu %Cm = 0.030 %.5 %.7.2 %.44 %. %Sim = 0.08 %.27 se prezintă diagramele de transformare termocinetică a austenitei pentru un oţel slab aliat.2) să se estimeze valorile durităţii structurilor care rezultă la răcirea celor două oţeluri. %Pm = 0.03 %. %Crm = 1.44 %. %Sim = 0.05 %. c) fragilizarea (fisurarea) la rece.5 %: a) clasa oţelurilor feritice.2 %.6 %. bainitice (%B)j şi martensitice (%M)j în structurile care rezultă prin răcirea austenitei după curbele de răcire j = 1…n sunt precizate pe diagramele din figura 7.7.27. %Crm = 20. d) clasa oţelurilor austenitice? T. cu ajutorul relaţiei (5. %Mn = 1. %Crm = 25 % şi %Nim = 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Nie = 11. Rezolvare Aşa cum se poate observa examinând figura 7.22 %. c) clasa oţelurilor ledeburitice.5 %. iar valorile vitezelor de răcire corespunzătoare acestor curbe se determină.5 %.7 %.1.6 %.30. Cărei clase structurale aparţine oţelul cu %Cm = 0.10). pe fiecare din diagramele de transformare a austenitei sunt trasate câte n curbe de răcire.27. Cărei clase structurale aparţine oţelul cu %Cm = 0. d) %Cre = 20. cu diferite viteze vr.01 % şi pentru oţelul carbon echivalent (cu compoziţa chimică definită prin %Cm = 0. c) %Cre = 12.7. b) fragilizarea (fisurarea) la cald. %Sm = 0. j = 1…n şi o anumită alcătuire a structurii care rezultă prin răcirea austenitei cu această viteză.5 % şi %Nim = 10 %: a) fragilizarea prin apariţia fazei sigma.28.030 %. c) fontele aliate cu vanadiu.1) şi (7. d) fontele înalt aliate cu nichel? Aplicaţii A. %Mnm = 0. %Mom = 0. b) clasa oţelurilor martensitice.2 %.27. aliat cu %Crm = 17 %: a) clasa oţelurilor feritice. %Nie = 18. b) fontele înalt aliate cu crom. %Sm = 0.5.02 %. b) %Cre = 18. %Mnm = 0.26 %. având compoziţia chimică definită prin %Cm = 0.025 %.

27. b – oţel carbon 39 .44 %: a – oţel slab aliat cu Cr. b. Diagramele transformării termocinetice a austenitei pentru două oţeluri cu %Cm = 0.Mo şi V. Fig 7. Ni.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate a.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 7. Vitezele de răcire şi alcătuirea structurilor corespunzătoare curbelor de răcire din diagramele prezentate în figura 7.9 750 5 650 24.3 56 25 19 9 750 56 650 2.3.3 5 95 1 750 4 650 33.28. pentru cele două oţeluri considerate.1 7 60 33 7 750 24 650 5. reprezentate în figura 7.5 721 1.1.27 Alcătuirea structurii t1j.8⋅10-1 3 750 20 650 5. vrj.3 s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul 7.0 2 98 Curba de răcire j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 Aplicând relaţiile (7. Fig.5 706 1.6⋅10-3 -2 1000 750 3500 650 100 4.0 100 25 750 100 650 1.2) pentru datele din tabelul 7.28.0 73 17 10 0.1) şi (7.4⋅10-3 100 750 360 650 100 3.9⋅10 60 750 160 650 1.5 100 OTEL CARBON 4150 750 16100 650 100 8.2 650 80.7 90 5 5 0. graficele dependenţelor HVST = f(vr).8 750 3 650 45.4.0 13 20 67 0.7. t2j.5 650 71.5 750 2 650 66. τ2j. Graficele dependenţelor HVST = f(vr) pentru cele două oţeluri considerate în aplicaţia A. 40 . τ1j. cu ajutorul cărora s-au construit.9 100 0.7.P)j OTEL ALIAT 12300 750 40000 650 100 3.0⋅10 -1 150 750 500 650 100 2. o o o C C C/s (%B)j (%M)j s s (%α.7 650 215.4 100 0.3 60 40 3 750 10 650 14.5 693 0.3 3 97 0.9 2 70 28 5 750 17 650 8.

ca urmare.3 33.0 Observaţie Rezultatele aplicaţiei evidenţiază câteva aspecte practice importante privind oţelurile aliate hipoeutectoide din clasa perlitică. Durităţile structurilor obţinute la răcirea austenitei după curbele de răcire reprezentate pe diagramele din figura 7.1 5. care conferă oţelurilor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi duritate.0 215.9⋅10-1 1.0 80.27 Curba de răcire j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 o vrj.4 66. punerea în valoare a prezenţei elementelor de aliere conţinute de aceste oţeluri este posibilă numai prin aplicarea de TT capabile să asigure realizarea unor structuri cu conţinuturi procentuale mari de formaţiuni bainitice şi/sau martensitice.6⋅10-3 4.0 1.5 8.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Tabelul 7.9 24.3 2. • la aceste oţeluri.7 71.9 8.3 45.3 14.0⋅10-2 2. structurile cu caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi duritate se pot obţine şi la răcirea austenitei cu viteze mult mai mici decât cele necesare pentru realizarea aceloraşi efecte la oţelurile carbon 41 . utilizate cu precădere la fabricarea pieselor pentru maşini şi utilaje: • structurile de echilibru (ferito – perlitice) ale acestor oţeluri au durităţi similare celor corespunzătoare structurilor de echilibru ale oţelurilor carbon echivalente. C/s Durităţileformaţiunilor structurale HVα.8⋅10-1 5.P 206 223 237 246 248 251 259 184 194 201 205 207 207 208 HVB OTEL ALIAT 342 354 380 389 402 424 OTEL CARBON 400 402 407 442 HVM 656 660 669 672 677 685 688 673 673 674 683 Duritatea structurii HVST 206 223 237 246 349 448 459 502 664 677 688 184 194 201 205 240 287 560 678 3.4.4⋅10-3 3.

Pentru proiectarea regimului de revenire înaltă a pieselor din oţel carbon.6 %. TT de îmbunătăţire constă dintr-un ciclu primar de călire martensitică şi un ciclu final de revenire înaltă. aşa cum se poate observa examinând graficele din figura 7. regimurile TT de călire martensitică pentru piesele confecţionate din cele două sortimente de oţel vor fi asemănătoare: ti = 850…870 oC.45 %. A. Conform indicaţiilor din scap. pentru oţelul aliat şi A3 ≅ 810 oC. Pentru realizarea unor piese de tip arbore sunt disponibile semifabricate confecţionate din două sortimente de oţel: a) oţel aliat. se stabileşte valoarea necesară a parametrului PHJ = Ti[18 +lg(τm)]. valorile punctului critic A3 sunt: A3 ≅ 823 oC.4. v.7. v. apropiată de valoarea dată de relaţia (6. v. τm = 5 … 10 min şi răcirea în apă sau ulei.6 %. 42 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR echivalente. fig.5. 5. %Mnm = 0. vi < vad.2).8). %Sim = 0. la realizarea TT de călire la piesele din oţel aliat se recomandă utilizarea unor valori ale ti şi τm către limitele superioare ale intervalelor de valori prescrise (deoarece prezenţa elementelor de aliere frânează procesele de obţinere a austenitei omogene) şi răcirea în ulei (deoarece elementele de aliere reduc vrc şi măresc călibilitatea oţelului). Rezolvare Aşa cum este cunoscut din scap. care determină creşterea însemnată a nivelului tensiunilor reziduale induse în piesele călite şi apariţia pericolului fisurării acestora. ţinând seama de influenţele elementelor de aliere.4).5. duritatea pieselor confecţionate din cele două sortimente de oţel va fi aproximativ identică (deoarece duritatea martensitei depinde esenţial de concentraţia carbonului în oţel. rezultă că pentru oţelurile cu compoziţiile chimice precizate în enunţ. scap. τm = 5…10 min şi răcirea în apă sau ulei.3 % şi b) oţel carbon.17). în timp ce pentru realizarea aceleiaşi structuri la oţelul carbon echivalent trebuie folosite viteze de răcire vr > 200 oC/s (asigurate numai de răcirea în apă. După călire.45 %. cu compoziţia chimică definită prin %Cm = 0. 6.3 %. călirea martensitică a oţelurilor (carbon sau aliate perlitice) hipoeutectoide trebuie realizată cu următorul regim: ti = A3 + 30 … 50 oC. 5. %Sim = 0. pentru oţelul carbon şi.2 %. %Mom = 0.28. Aplicând relaţia (6. iar la aplicarea TT de călire la piesele din oţel carbon se vor alege ti şi τm către limitele inferioare ale intervalelor de valori prescrise şi se va face răcirea în apă (pentru a se asigura formarea unei structuri martensitice).3 %. HM ≅ 58 HRC (660 HV).2. %Crm = 1. ca urmare. fig. 6.17).2. Să se stabilească şi să se compare regimurile TT de îmbunătăţire care asigură pieselor de tip arbore confecţionate din cele două oţeluri un nivel al durităţii finale de 280 HV. %Mnm = 0. cu compoziţia chimică definită prin %Cm = 0. de exemplu. pentru obţinerea structurii complet martensitice la oţelul aliat sunt necesare viteze de răcire vr ≅ 45 oC/s (asigurate de călirea în ulei.

Interpretând corespunzător relaţiile (7. în conformitate cu relaţia (7.4). În mod 43 .13⋅0. τm = 5 ore şi răcirea în aer (răcirea nu influenţează calitatea pieselor din oţel carbon supuse revenirii). pentru a realiza pe piesele din oţel aliat un nivel al durităţii după revenire HVrOA = 280.45 – (33. un regim de revenire care 18 + lg 5 conferă pieselor din oţel aliat nivelul impus al durităţii finale are parametrii: ti ≅ 680 oC. coordonatele punctelor acestor grafice se obţin cu ajutorul relaţiilor (7. utilizând relaţia (7. dacă se construiesc. corespunzătoare unei durate de menţinere la revenire τm = ct.4). Observaţii • Rezolvarea aplicaţiei evidenţiază efectele fenomenului de stabilitate la revenire. rezultă că. τm = 5 ore şi răcirea în aer (deoarece oţelul este aliat cu Mo şi nu există pericolul de a se manifesta fragilitatea reversibilă la revenire). rezultă că temperatura la care trebuie efectuată revenirea pentru a asigurarea acestui nivel al PHJ 17880 este: Ti = ≅ 956 K sau ti ≅ 680 oC. Ca urmare. în general. indus de prezenţa elementelor de aliere dintr-un oţel. (7.2 .45)184 = 17880. rezultă că. considerând o durată de revenire τm = 5 ore. va rezulta.3).4). rezultă că temperatura la care trebuie efectuată revenirea pentru a se asigura nivelul calculat al PHJ este: Ti = 15255 18 + lg 5 ≅ 816 K sau ti ≅ 540 oC.45 – (33.2 − 100⋅0.2 + 100⋅0. TT de revenire a pieselor din oţel aliat este mai costisitor decât cel aplicat pieselor diun oţel carbon (datorită necesităţii utilizării unor temperaturi de încălzire şi/sau unor durate de menţinere mai mari).5).45 %. rezultă: PHJ = 21090 + 4050⋅0. în care se consideră HVrOC = 280 şi %Cm = 0. Aceste efecte pot fi mai sugestiv ilustrate. trebuie ca valoarea parametrului PHJ să fie: PHJ = 21090 + 4050⋅0. În figura 7.2 − 13⋅0. pentru oţelul aliat şi pentru oţelul carbon echivalent.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate folosind relaţia (7.45)280 = 15255. un nivel al durităţii finale HVrOA = 280 + 55⋅1.3 = 184.3 = 376. Ca urmare.3) şi (7. un regim de revenire care conferă pieselor din oţel carbon nivelul impus al durităţii finale are paremetrii: ti ≅ 540 oC.29 sunt prezentate graficele construite pentru oţelurile precizate în enunţul aplicaţiei. Dacă se adoptă o durată de menţinere la revenire τm = 5 ore. graficele dependenţelor HVr = f(ti). • Rezultatele aplicaţiei nu trebuie să conducă la concluzia că.4) şi (7.3). este necesar să se utilizeze un regim de revenire care asigură la piesele din oţel carbon un nivel al durităţii HVrOC = 280 − 55⋅1. Dacă se adoptă o durată de menţinere la revenire τm = 5 ore. Dacă se foloseşte acelaşi regim la revenirea pieselor din oţel aliat. pentru satisfacerea acestei condiţii.

%Sim = 0. fig. %Mom = 1 %.4.8 %.30). %Mnm = 0. aşa cum a rezultat la rezolvarea aplicaţiei. dacă la piesele din oţel carbon se prescrie ca duritate după îmbunătăţire să fie HVrOC = 280 (corespunzătoare unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 900 N/mm 2 ). Graficele dependenţelor HVr = f(ti) pentru un oţel aliat de tip Cr-Mo şi pentru oţelul carbon echivalent A. iar la piesele din oţel aliat se prescrie ca duritatea după îmbunătăţire să fie HVrOA ≅ 370 (corespunzătoare unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 1200 N/mm 2 ). cu compoziţia chimică definită prin: %Cm = 0. având diagrama de transformare termocinetică a austenitei prezentată în figura 7. s-au stabilit coordonatele punctelor ce descriu curbele de răcire cu vitezele vr1 = 0. pentru a valorifica corespunzător cheltuielile suplimentare datorită alierii şi se pot utiliza regimuri de revenire asemănătoare celor aplicabile la oţelurile carbon echivalente. să se analizeze dacă oţelul aliat. atunci ând se utilizează oţeluri aliate se prescriu şi niveluri mai ridicate ale rezistenţei mecanice şi durităţii.5.29. 7. Se observă astfel că răcirea în aer a austenitei conduce la obţinerea unei structuri complet martensitice şi.30. %Crm = 6 %. Fig.7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR obişnuit.7 %.25 …1 oC/s. oţelul având compoziţia chimică precizată în enunţul aplicaţiei aparţine clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice. Rezolvare Folosind procedura descrisă la rezolvarea aplicaţiei A. De exemplu. deci. 7. poate fi încadrat în clasa structurală a oţelurilor aliate martensitice. regimurile TT de revenire. 44 .22 %.25 oC/s şi vr2 = 1 oC/s şi s-au trasat aceste curbe pe diagrama de transformare termocinetică a austenitei (v. impuse de realizarea acestor caracteristici vor fi identice.3. Stiind că viteza asigurată la răcirea în aer liniştit a pieselor din oţeluri este vr = 0.

7.8 %.22 b punctul caracteristic nominal al oţelului. %Mom = 1 % Observaţie Otelul considerat în această aplicaţie este aliat numai cu elemente alfagene.7. Diagarma transformării termocinetice a austenitei la un oţel cu %Cm = 0.. Dacă se foloseşte relaţia (7.8 %. cu compoziţiile chimice şi în cantităţile indicate în tabelul 7. modificările compoziţiei chimice a materiilor prime sunt neglijabile. exprimate prin concentraţiile j =1 n 45 . în cantităţile mj.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. Poziţionând pe diagrama structurală din figura 7. având coordonatele (%Cm = 0.5. rezultă şi pe această cale că oţelul analizat aparţine clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice. j = 1. %Mom = 1 %.n ( M = ∑ m j ) şi având compoziţiile chimice. %Crm = 6 %. deşeuri de oţel. se considră că sunt disponibile n sortimente de deşeuri de oţel. la elaborarea oţelului în cuptorul electric cu inducţie. într-un cuptor electric cu inducţie. Pentru elaborarea unei şarje de 100 kg de oţel aliat se topesc.6). se obţine %Cre = 7 %.4. A. considerând că. %Cre = 7 %). Rezolvare Pentru a da caracter general algoritmului de soluţionare a problemei. în concentraţiile %Crm = 6 %.. Să se estimeze compoziţia chimică şi clasa structurală corespunzătoare oţelului elaborat.30.

corespunzătoare şarjei de oţel aliat elaborate. Compoziţiile chimice ale materiilor prime disponibile pentru elaborarea unei şarje de oţel aliat Materia primă.0375 %. j =1 n în care EA se consideră..20 0.8 %Crm 19. Tabelul 7. %Mnmj.2 0.6.4 0.30 %Mom 3.6 0.. %Mnm = 1. compoziţia chimică a oţelului elaborat se poate estima cu ajutorul unor relaţii de forma: % EAm = ∑ c j % EAmj . j= 1 2 3 n=4 Concentraţiile masice ale componentelor de aliere %Cm 0. %Nim = 8.02 0.5. %Sim = 0. %Mom = 1.5 10.5 12.0 18. Mo. Schaeffler punctul caracteristic nominal al şarjei de oţel aliat elaborate (O ≡ PCN).725 %. pentru toate sortimentele de deşeuri (materii prime).0 25. %Nie) în diagrama din figura 7. %Nimj.810 %. iar poziţia punctului caracteristic nominal O(%Cre. j = 1.. Schaeffler la soluţionarea aplicaţiilor practice.. Ni. Utilizând relaţiile (7.n. Mn. Această procedură conţine următoarea succesiune de etape: • se determină. Folosind rezultatele obţinute.570 %.3) şi (7.03 0.4).. %Crmj. kg 50 25 15 10 Aplicând procedura descrisă anterior pentru datele precizate în enunţ. Evident. Cr.470 %.02 0. se obţin rezultatele redate în tabelul 7. se calculează valorile parametrilor %Cre şi %Nie.0 0. poziţa sa permiţând precizarea clasei structurale a oţelului. % Niej = ∑ c j % Niej .0 %Nim 12. se calculează.n. cu relaţiile (7.31 indică apartenenţa acestui oţel la clasa structurală a oţelurilor aliate austenito – feritice.0 Cantitatea mj.275 %. %Simj. reprezintă în diagrama structurală A. %Momj).8 %Mnm 2.5 1.6 0.2) şi (7.6 0. pentru fiecare sortiment de deşeuri valorile parametrilor %Crej şi %Niej şi se reprezintă pe diagrama 46 . %Nie). valorile parametrilor %Crej şi %Niej. j = 1. Observaţie Pentru rezolvarea problemei se poate utiliza şi o procedură grafică recursivă.8 1.3). Compoziţia chimică a şarjei de oţel aliat elaborate este: %Cm = 0. care evidenţiază modalitatea uzuală de lucru pe diagrama structurală A.. cunoscute.0 1. a fi C. j = 1. cu relaţiile: %Cre = ∑ c j %Crej . pe rând. j =1 j =1 n n mj Punctul O. având coordonatele (%Cre. Si.n şi ponderea fiecăruia din ele în încărcătura utilizată la elaborarea şarjei c j = M . %Crm = 19.18 %Sim 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR masice ale elementelor de aliere (inclusiv carbonul) %EAmj (%Cmj.

este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1O2 în două părţi proporţionale cu ponderile participării acestor două sortimente de materie primă (c1 = 1 – c2.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate structurală A.9 14. Tabelul 7.50 0.1 11.7.1 Clasa structurală Austenitic Austenito – feritic Feritic Ferito − martensitic cj 0.2 = c1%Cre1 + c2%Cre2 şi %Nie1.2 = c1%Nie1 + c2%Nie2.4 6.25 0. j = 1…n.9 29. Rezultatele aplicaţiei A. 47 . 7. Schaeffler punctele caracteristice nominale corespunzătoare acestora Oj(%Crej. %Niej).4 ∑mj j =1 2 ) şi are coordonatele %Cre1.7.4 20.855 10.6.4. c2 = m2 Fig. notat O1.2.10 OTELUL ELABORAT 21.15 0. j = 1 2 3 n=4 %Cre 19. Reprezentarea pe diagrama structurală A. 31. Schaeffler a rezultatelor aplicaţiei A.2 1. Materia primă.670 Austenito – feritic • se consideră că şarja de oţel aliat rezultă prin topirea succesivă a câte unei perechi de materii prime MP şi rezultă: * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1 şi m2 de deşeuri din primele două sortimente.2 %Nie 14.

2%Cre1.3. j =1 k notat O1.n-1) şi n.n-1%Cre1.k + ck+1%Niek+1.k+1.31.n-1%Nie1. din reprezentările grafice corespunzătoare parcurgerii etapelor acestei proceduri. • • • * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1. rezultă (v.kOk+1 în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1.2) şi 3.n−1 = ∑ m j şi mn de deşeuri din sortimentele j =1 n −1 (1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1.3 = c1. 7.k = ∑ m j şi mk+1 de deşeuri din sortimentele (1.2 = m1 + m2 şi m3 de deşeuri din sortimentele (1.2O3 în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1.3 = c1.n-1 + cn%Cren şi %Nie = c1.k%Cre1.2 + c3%Cre3 şi %Nie1.31): • punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat prin topirea a două 48 .2 + c3%Nie3. Folosind această procedură în cazul precizat în enunţul aplicaţiei se obţin rezultatele redate în tabelul 7.7 şi pe diagrama din figura 7. Rezolvarea aplicaţiei prin procedura grafică recursivă arată că (datorită sumării erorilor din întreaga succesiune de etape parcursă) aceasta asigură o precizie a rezultatelor mai mică decât procedura utilizată anterior. notat O1.n-1 = 1 – cn .k%Nie1.k+1 = c1.2 = 1 – c3. dar este mai sugestivă şi permite evidenţierea unor concluzii cu caracter general. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1.k + ck+1%Crek+1 şi %Nie1. cn = mn ∑mj j =1 n = mn M ) şi are coordonatele %Cre = c1.k+1 = c1. ck +1 = m k +1 k +1 j =1 ) şi are coordonatele ∑mj %Cre1. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1. • • • * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1.2%Nie1.k) şi k+1. astfel.k = 1 – ck+1.n-1On în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1. fig.n-1 + cn%Nien. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1. c3 = m3 ∑mj j =1 3 ) şi are coordonatele %Cre1. notat O.

4 = 1.174 % PCN ≡ O1.2 = 11. O2.4.2 = 13.4 = M = 90 kg c1.5.7.133 % %Nie3 = 1. Rezolvare Se consideră notaţiile şi principiile utilizate în cele două proceduri concepute pentru rezolvarea aplicaţiei A. cu un conţinut procentual de ferită în structura %α = 50 %.2 PCN ≡ O3 MP1.333 %Cre2 = 19. Tabelul 7. cu masa M = 100 kg.Ok. • punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat prin topirea a n sortimente de deşeuri de oţel se află în interiorul poligonului O1O2…Ok…OnO1.On ale celor n materii prime utilizate. la elaborarea oţelului în cuptorul electric cu inducţie.670 % PCN ≡ O MP4 m4 = 15 kg c4 = 0.….9 % %Nie2 = 11.167 %Cre4 = 14.3 = 90 kg c1.167 %Cre1.7.3 = 22.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate sortimente de deşeuri de oţel se află pe segmentul O1O2.667 %Cre1 = 19. cu compoziţiile chimice indicate în tabelul 7.4 = 10. Pentru elaborarea unei şarje de oţel aliat.000 %Cre1.2 MP1.067 % %Cre3 = 20.705 % %Nie1.3 m1.855 % %Nie1. având vârfurile în punctele caracteristice nominale O1.2 = 23. Datele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.4 ≡ OTELUL ELABORAT m1.2 = 75 kg m3 = 15 kg c1.2 MP3 m1.9 % %Nie1. într-un cuptor electric cu inducţie. modificările compoziţiei chimice a materiilor prime sunt neglijabile.….4 prin procedeul grafic MP1 m1 = 50 kg c1 = 0.833 c3 = 0.1 % PCN ≡ O1 MP2 m2 = 25 kg c2 = 0.2 = 0.7.2 % PCN ≡ O2 MP1.3 = 0.5. necunoscutele problemei fiind participările (ponderile) materiilor prime folosite pentru elaborarea şarjei de oţel 49 . patru sortimente de deşeuri de oţel.2 % %Nie4 = 6.1 % PCN ≡ O4 A. se topesc.4 = 21. să se determine ce cantităţi (mase) din aceste materii prime trebuie utilizate pentru obţinerea unui oţel aliat austenito – feritic.4 % PCN ≡ O1. Considerând că.900 %Cre1.7.9 % %Nie1 = 14. care uneşte punctele caracteristice nominale O1 şi O2 ale celor două materii prime utilizate.

în domeniul austenito – feritic al diagramei structurale A. coordonatele punctului O (punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat) sunt: %Cre = ∑ c j %Crej şi % Nie = ∑ c j % Niej . j =1 j =1 4 4 Pentru ca oţelul elaborat să corespundă clasei structurale a oţelurilor austenito – feritice (duplex) cu conţinuturile procentuale de faze din structura de echilibru %α = 50 % şi %γ = 50 %.5 %) şi (26. Schaeffler.32. ecuaţia dreptei O1O2. c4 = m4 M .2 %). 13.792%Cre + 25.7.133.1 %) şi (29. c2 = m2 M .5 %).6 %). trebuie să respecte 4 j =1 condiţiile 0≤c1≤1.9 %) şi (32.305%Cre + 20. 11. 9.0 %. Schaeffler a rezultatelor aplicaţiei A. de dreapta O1O2 şi dreapta PQ.5 şi. 32. este %Nie = 0.617%Cre – 6. %Nie) să fie situat. Reprezentarea pe diagrama structurală A.175. 4. 0≤c2≤1. 14. 0≤c4≤1 şi ∑ c j = 1. delimitat.0 %. care.9 %. aşa cum se observă pe diagrama din figura 7. care conţine punctele cu coordonatele (0 %.5 50 . evident.0 %. este %Nie = -0. este %Nie = -0. iar ecuaţia dreptei PQ. În aceste circumstanţe. ce delimitează pe diagramă domeniul bifazic α + γ. pe dreapta corespunzătoare conţinutului procentual %α = 50 %. care conţine punctele cu coordonatele (26. În sistemul de coordonate al diagramei din figura 7. care conţine punctele cu coordoantele (19. este necesar ca punctul O(%Cre. 25. 0≤c3≤ 1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR aliat c1 = m1 M .32. ecuaţia dreptei AB. 7. respectarea acestor condiţii impune ca punctul O să se afle pe segmentul AB. condiţiile anterior formulate se transcriu matematic sub forma următorului sistem: Fig. pe dreapta corespunzătoare unui conţinut procentual %α = 50 %. c3 = m3 M .4 %. ca urmare.

rezultă următoarea strategie de căutare a soluţiilor problemei: • se alege o valoare a ponderii c3 în intervalul [0.595c3 − 1 ≤ 0. înlocuind expresiile scrise anterior ale parametrilor %Cre şi %Nie. 33. 7. Pentru găsirea soluţiilor acestui sistem. %Nie + 0.774 ∈ [0. %Nie + 0.971c3 + 0. 0 ≤ c2 ≤ 1.666].954c2 – 2.133 = 0.33 şi are ca soluţii coordonatele (c2. 0 ≤ c3 ≤ 1. 0 ≤ c1 ≤ 1. Determinarea grafică a ponderilor c2. c4 = -1.870c3 – 0.313c3 – 0. c1 + c2 + 0. 0.175 ≤ 0.774 ∈ [0. 1]. 1]. 1. Fig. 51 .744 ≤ 0 ⇒ c2 + 1.613 ≥ 0. 0 ≤ c1 ≤ 1.908 ≤ 0.652 ≥ 0.774 = 0. 0 ≤ c2 ≤ 1. b) 2.369c2 + 0.323c2 + 2.500 ≥ 0. Sistemul de inegalităţi din gruparea b) se poate rezolva uşor prin metoda grafică.954c2 + 2.954c2 – 1. c1 + 1. 0 ≤ c4 ≤ 1 şi c4 = 1 – c1 – c2 – c3. c3 ale materiilor prime folosite la elaborarea unei şarje de oţel aliat În aceste circumstanţe. sistemul devine: c1 – 0. aşa cum se arată în figura 7.049c3 − 0.423 ≥ 0 ⇒ c2 +0. c3) ale punctelor situate în domeniul haşurat pe această figură.954c2 + 1.971c3 + 1.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate %Nie − 0.020c3 – 1.617%Cre + 6.305%Cre + 20. se procedează la descompunerea acestuia în două grupări de condiţii: a) c1 = 0.971c3 − 0.566c3 – 1.792%Cre − 25.

348 0.35.097 0. 0.091 0.1 0.200 [0.25] [0.7 27. 0.600 0.3 19.0.106 -0.204 -0.600 0.500 0.2 m2 85.18.550 0. -1.0 m4 11.500 0.0 30.005 0.050 0.203 0.145 0.9 5. sunt prezentate în tabelul 7.9 1.085 -0.05 0.100 0.8 - • se alege o valoare a ponderii c2 în intervalul [-0.870c3 + 0.300 0.5 10.0 60. • se stabileşte dacă ponderile c1 şi c4.050 c4 0.0 20.9 24.51] 0.5 9.5 c3 Domeniul ponderii c2 c2 0.007 0.750 0.098 -0.650 [0.255 c1 -0.600 0.908].5 19. 0.350 0.406 0.101 0.3 5.200 -0.094 0.78] 0.058 -0.011 0.09.504 0. date de expresiile din gruparea de condiţii a) satisfac condiţiile 0 ≤ c1 ≤ 1.700 0 [0.7 10.700 0.0 75. 0.100 -0.900 0.402 0.199 0. 0.211 0.850 0.0 45.301 0.500 0.0 20.7 14.0 20.450 0.0 20.500 0. 0.100 [0.91] 0. obţinute prin aplicarea acestei strategii de căutare.450 0. Câteva din soluţiile posibile ale problemei analizate.200 0.3 10.53.113 0.64] 0.400 [0. kg m1 3. 52 .27.38] 0.0 40.250 0.139 0.0 90.500 0.0 27.1 30.272 0.300 0.0 50.7.003 -0.0 m3 0 0 10 10.015 0.0 70.193 0.270 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 7.400 0.294 0.0 45.300 [0.109 0.3 1. 0 ≤ c4 ≤ 1.102 -0.0 20. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.8.800 0.1 13.011 0.0 9.61.001 -0.450 0.613.0 40.247 0.305 0.7 8.5 0.555 Concluzia Incorect Incorect SOLUTIE SOLUTIE Incorect Incorect SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE Incorect SOLUTIE Incorect Incorect Incorect Incorect Incorect Incorect Masele materiilor prime.0 30.037 0.0 55.44.12] 0.105 0.8.313c3 + 0.

în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. standardele complete cuprind toate elementele care permit asigurarea calităţii unui produs: tipurile. standarde privind protecţia vieţii. tipizarea produselor (stabilirea unei game sortimentale raţionale şi economice de produse). a căror cunoaştere şi respectare a impus. În funcţie de domeniul la care se referă. care se elaborează. Introducere Oţelurile şi fontele utilizate în tehnică sunt produse industriale de mare importanţă. ca şi în cazul altor produse. standardele pot fi: • standarde generale. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatul acestora. clasificări. standarde pentru agricultură. În funcţie de conţinutul lor. Standardul este un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. B. simbolizări. Obiectivele generale ale standardizării sunt: asigurarea şi ridicarea calităţii produselor şi serviciilor. metodologii de prelevare a probelor şi de realizare a încercărilor sau determinărilor privind caracteristicile de calitate ale produselor etc. standarde pentru comerţ. care cuprind generalităţi sau principii: terminologie. standardele pot fi standarde pentru industrie. urmărind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat. Standardele se pot clasifica folosind trei criterii: A. standardizarea acestora (cuprinderea lor în standarde). se transformă în semifabricate şi se utilizează în diverse aplicaţii conform unor reglementări stricte. clasele de calitate. condiţiile tehnice şi caracteristicile de 53 . prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate. sortimentele. Standardizarea este activitatea specifică prin care se stabilesc. facilitarea schimburilor de mărfuri şi de informaţii pe piaţa internă şi internaţională. care pot fi complete sau parţiale. • standarde de produs. pentru probleme reale sau potenţiale. bunurilor şi mediului înconjurător etc.1.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Capitolul 8 OŢELURILE ŞI FONTELE COMERCIALE 8. care stabileşte reguli.

de exemplu 77 corespunde domeniului metalurgie. sau standarde cu caracter de recomandare (a căror aplicare este voluntară. subgrupa 77.nivelul 1. . societăţilor comerciale sau altor persoane juridice care le-au elaborat. de exemplu. cu aplicabilitate la nivelul regiilor autonome. adoptatat de ASRO începând cu anul 2001. securităţii muncii şi protecţia mediului înconjurător. STAS 791-88. urmată de numărul standardului şi de ultimele două cifre ale anului ediţiei. facultativă). urmat de un punct şi un grup de trei cifre. • standarde regionale. care sunt adoptate de către o organizaţie regională cu activitate de standardizare şi care sunt puse la dispoziţia publicului (de exemplu.nivelul 2. • standarde internaţionale care sunt adoptate de organisme sau organizaţii internaţionale cu activitate de standardizare şi care sunt puse la dispoziţia publicului (de exemplu. notate cu simbolul domeniului. aceste standarde putând fi standarde obligatorii (cu putere de lege cu caracter general). care conţine 40 de sectoare (domenii) ale activităţilor standardizate. C. regulile şi metodele de verificare a calităţii. Notarea standardelor române se realizează prin folosirea unui indicativ format pe baza următoarelor reguli: • pentru standardele aprobate înainte de 28 august 1992 notarea se face cu sigla STAS. de exemplu. ICS cuprinde trei niveluri ierarhice de clasificare: . au caracter obligatoriu numai standardele române referitoare la protecţia vieţii. de livrare etc.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR calitate.10 cuprinde oţelurile pentru tratamente termice.140 corespunde produselor metalurgice realizate din oţeluri şi fonte. standardele pot fi: • standarde de firmă. Standardele naţionale române sunt clasificate pe baza Sistemului Internaţional de Clasificare numerică a Standardelor (ICS). notarea acestora făcându-se cu simbolulu grupei. protecţia sănătăţii. în care domeniile sunt împărţite în 389 de grupe. • pentru standardele aprobate după 28 august 1992 notarea se face cu 54 . elaborate sau adoptate de un organism naţional de standardizare (de exemplu. elaborate de Comitetul European de Standardizare − CEN). în timp ce standardele parţiale se referă numai la unele din elementele definitorii (enumerate mai înainte) pentru calitatea unui produs.140. în care o parte a grupelor sunt împărţite în subgrupe. standardele europene. urmat de un punct şi un grup de două cifre. • standarde naţionale. simbolizate prin două cifre. standardele elaborate de Organizaţia Internnaţională de Standardizare − ISO). ASRO) şi puse la dispoziţia publicului. În funcţie de nivelul de aplicare.. celelalte standarde fiind facultative.nivelul 3. de marcare. . de exemplu grupa 77. în ţara noastră organismul de standardizare este Asociaţia de Standardizare din România.

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale sigla SR (Standard Român). considerând împărţirea oţelurilor în: oţeluri nealiate şi oţeluri aliate. metodele de obţinere a semifabricatelor. gradul de dezoxidare la elaborare etc. fontele şi semifabricatele sau produsele realizate din aceste materiale. simbolizarea oţelurilor şi fontelor era reglementată pentru fiecare marcă prin standardul după care se producea materialul respectiv. • pentru standardele române identice cu cele internaţionale se foloseşte sigla SR ISO. de exemplu. oţelurile nealiate sunt cele la care concentraţiile masice ale elementelor determinate pe oţelul lichid sau pe produsele realizate din acesta nu depăşesc valoarile limită prezentate în tabelul 8. în funcţie de compoziţia chimică determinată pe oţelul lichid.2. a impus reglementarea producerii lor prin standarde naţionale (care pot fi şi de tipul SR ISO sau SR EN). iar oţelurile aliate sunt cele la care concentraţia masică (determinată pe oţelul lichid sau pe produsele realizate din acesta) a cel puţin unui element atinge sau 55 . care conţin informaţii privind: caracteristicile mecanice principale. compoziţia chimică. Clasificarea şi simbolizarea oţelurilor comerciale 8. numerele acestor standarde fiind identice cu cele ale standardelor internaţionale sau europene adoptate. este operaţional şi vechiul sistem de simbolizare şi sunt valabile toate standardele (încă neînlocuite sau anulate) privind oţelurile. iar pentru cele identice cu standardele europene − sigla SR EN. Simbolurile cu ajutorul cărora se notează mărcile şi clasele de calitate din cadrul unei mărci de oţel sau de fontă sunt şiruri de litere şi cifre (simbolizare alfanumerică) sau numai cifre (simbolizare numerică). ceea ce înlătură barierele tehnice din calea comercializării produselor din aceste materiale şi face posibilă cooperarea tehnologică naţională şi internaţională. Conform standardului SR EN 10020.. destinaţia.1. fără a da însă vreo informaţie despre caracteristicile de calitate ale materialului. Clasificarea oţelurilor comerciale Definirea şi clasificarea mărcilor de oţel este făcută conform SR EN 10020. SR ISO 9477:1992. Diversitatea extrem de mare a oţelurilor şi fontelor şi complexitatea activităţilor de obţinere a produselor din aceste materiale. deoarece procesul de preluare a standardelor europene sau internaţionale ca standarde naţionale nu este finalizat. SR 13172:1993. Criteriul de identificare a unui oţel sau a unei fonte este marca. prin standardizarea căreia se realizează o uniformizare planificată a compoziţiei chimice şi/sau a caracteristicilor principale.2. 8. La noi în ţară. urmată de numărul acordat standardului de ASRO şi de anul ediţiei. SR EN 10207:1995. servind la identificarea mărcii. sau pot fi convenţionale. de exemplu.1. în prezent.

% 0. % 0.08 0.10 0. Valorile limită (maxime) ale concentraţiilor componentelor oţelurilor nealiate Elementul Aluminiu Bor Bismut Cobalt Crom* Cupru* Mangan Molibden* Niobiu * Nichel* Valoarea limită.50 (0. Tabelul 8.10 0.40 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR depăşeşte valoarea limită precizată în tabelul 8.60**) 0.30 Elementul Plumb Seleniu Siliciu Telur Titan * Vanadiu* Wolfram Zirconiu Altele Valoarea limită. lim . de tehnologia de elaborare şi de nivelul prescripţiilor pentru anumite caracteristici. valoarea limită a sumei concentraţiilor lor se consideră 0. nu au prescrisă nici o altă condiţie de calitate şi sunt obţinute prin procedee tehnologice de elaborare obişnuite.10**) * În cazul în care aceste elemente sunt prescrise combinat. % EAm. nu au impuse condiţii speciale pentru nici un element component (cu excepţia manganului şi siliciului). în cadrul fiecărei clase principale există subclase constituite în special după caracteristicile principale de utilizare ale oţelurilor.30 0.05 0.1.1. Schema de clasificare a oţelurilor comerciale Clasele principale de calitate sunt caracterizate în standardul SR EN 10020 astfel: A.1.10 0.30**) 0.10 (0.1.7 ∑ EAm .05 0. în funcţie de gradul de puritate.05 (0. Atât oţelurile nealiate cât şi oţelurile aliate se împart în clase principale de calitate.0008 0. 56 . Oţelurile nealiate de uz general sunt oţeluri ale căror caracteristici corespund prescripţiilor prezentate în tabelul 8. 8.2.30**) 0.30**) 0.10 0.lim.65 0.40 1. ** Valorile admise pentru analiza efectuată pe produse Fig.06 0.10 (0. % EAm.lim. aşa cum se arată în schema din figura 8. nu necesită aplicarea de tratamente termice pentru obţinerea acestor caracteristici.10 (0.

− are prescrisă o energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din semifabricate sau produse) KV > 27 J la −50 oC. − are conţinuturile de impuriţăţi %Pm.max ≥ 0.max ≥ 0. pentru a realiza caracteristicile prescrise. Oţelurile nealiate de calitate sunt oţeluri la care prescripţiile privind calitatea sunt mai severe decât la oţelurile nealiate de uz general.10 % %Pm.) în concentraţii care menţin oţelul în categoria oţelurilor nealiate. mm s ≤ 16 s ≤ 16 s ≤ 16 10 ≤ s ≤ 16 − − − Prescripţia Rm. fără să li se impună condiţii privind comportarea la TT sau gradul de puritate.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale B. care nu sunt destinate aplicării de TT şi care. Oţelurile aliate de calitate sunt oţeluri destinate utilizării în aplicaţii similare celor corespunzătoare oţelurilor nealiate de calitate.11 µΩm . − are prescrisă adâncimea de călire sau duritatea superficială în una din stările C.25 % .025 %. O marcă de oţel este inclusă în categoria oţelurilor nealiate speciale dacă îndeplineşte una sau mai multe dintre următoarele condiţii: − are prescrisă energia de rupere KV în starea C + r (obţinută prin călire martensitică şi revenire). iar durificarea prin precipitare se realizează prin răcire controlată de la temperatura de prelucrare prin deformare la cald. conţine unul sau mai multe elemente de microaliere (Nb. purităţii. la +20 oC. V etc. % Sm ≤ 0. asigurate în special prin controlul riguros al compoziţiei chimice. − are rezistivitatea electrică ρ < 0.max ≥ 0.min ≤ 690 N/mm2 Re.min ≤ 360 N/mm2 Amin ≤ 26 % KVmin ≤ 27 J %Cm. Prescripţiile privind caracteristicile oţelurilor nealiate de uz general Caracteristica prescrisă Rezistenţa la tracţiune minimă Limita de curgere minimă Alungirea procentuală după rupere minimă Energia de rupere minimă.. D.2. C + r sau Cs (obţinută prin călire superficială). are structura ferito-perlitică.045 % C. − are conţinut scăzut de incluziuni nemetalice. în această categorie sunt incluse oţelurile nealiate care nu se încadrează în clasele A sau B.045 % %Sm. Oţelurile nealiate speciale sunt oţeluri cu caracteristici superioare celor corespunzătoare oţelurilor de uz general. pe epruvete prelevate longitudinal din produse Concentraţia masică de carbon maximă Concentraţia masică de fosfor maximă Concentraţia masică de sulf maximă Grosimea produsului s. Tabelul 8. proceselor tehnologice de elaborare şi prin aplicarea tratamentelor termice de călire şi revenire sau de durificare superficială. are %Cm ≥ 0. necesită adaosuri de elemente de aliere în concentraţii ce depăsesc nivelurile limită date în tabelul 57 . − este destinată durificării prin precipitare.

.1. .1. condiţiile de elaborare şi metodele de control al calităţii pentru a li se asigura caracteristici ridicate. valoarea limită a sumei concentraţiilor lor se consideră 0. În funcţie de condiţiile specifice de utilizare. pentru alte elemente se foloseşte tabelul 8. uniform dispersate în matrice. % Crom* Cupru* Lantanide ( fiecare) Mangan Molibden* 0. E.lim.lim. care au (datorită TT aplicate) o structură alcătuită dintr-o matrice feritică şi 10…35 % formaţiuni martensitice fine.08 0.3. introduse în scopul satisfacerii unor prescripţii referitoare la caracteristicile magnetice: c) oţelurile pentru produse la care se fac prelucrări severe (cu grade mari de deformare) prin deformare plastică la rece şi care conţin elemente ce asigură finisarea granulaţiei.au limita de curgere minimă (determinată pe produse cu s ≤ 10 mm) Rp0.10 Niobiu** Nichel* Titan** Vanadiu** Zirconiu** 0. oţelurile pentru scule şi oţelurile cu proprietăţi fizice speciale. în categoria oţelurilor aliate de calitate se încadrează: a) oţelurile de construcţie cu granulaţie fină sudabile. oţelurile refractare. Limitele compoziţiei chimice a oţelurilor aliate de calitate cu granulaţie fină. sudabile Elementul Valoarea limită. Tabelul 8. care îndeplinesc (simultan) condiţiile: .50 0.2 < 380 N/mm2. oţelurile pentru recipiente sub presiune şi oţelurile pentru ţevi. e) oţelurile la care singurul element de aliere prescris este cuprul. 58 . în această categorie se încadrează oţelurile speciale de construcţie.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. oţelurile pentru piesele destinate construcţiei de maşini.12 0.3. pentru acelaşi tip de aplicaţie tehnică pot fi utilizate oţeluri din mai multe clase (oţeluri nealiate şi/sau aliate).80 0.au energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din produse) KV ≤ 27 J la −50 oC.au concentraţii ale elementelor de aliere mai mici decât valorile limită prezentate în tabelul 8. % EAm.50 0. % Elementul Valoarea limită. b) oţelurile pentru electrotehnică. d) oţelurile bifazice (dual−phase steel). Oţelurile aliate speciale sunt oţeluri la care se impun condiţii stricte privind compoziţia chimică.7 ∑ EAm . prescrise cu abateri mici.50 0. care conţin ca elemente de aliere numai siliciul sau siliciul şi aluminiul. oţelurile inoxidabile. oţelurile pentru rulmenţi. % EAm. lim .12 Dacă elementele marcate * şi ** sunt prescrise în combinaţie.12 0.06 1.

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale

8.2.2. Simbolizarea oţelurilor comerciale
Simbolizarea alfanumerică a oţelurilor este reglementată de standardul SR EN 10027-1, completat cu SR CR 10260, iar prescripţiile privind simbolizarea numerică sunt cuprinse în standardul SR EN 10027-2. Conform SR EN 10027-1 simbolizarea alfanumerică cuprinde trei grupe de simboluri (care se scriu fără spaţii între ele): simboluri principale, care constau din grupe de litere şi cifre, simboluri suplimentare pentru oţel, formate din caractere alfanumerice scrise după simbolurile principale şi simboluri suplimentare pentru produse, formate din caractere alfanumerice, separate de simbolurile oţelului prin semnul + şi care codifică condiţiile speciale impuse produselor, tipul de acoperire a produselor sau o anumită stare de tratament a acestora. În funcţie de semnificaţiile simbolurilor principale, oţelurile se împart în două categorii: oţeluri simbolizate în funcţie de utilizare şi caracteristici mecanice sau fizice şi oţeluri simbolizate după compoziţia chimică. Structura şi conţinutul simbolurilor în funcţie de utilizare şi caracteristici pentru cele mai folosite categorii de oţeluri sunt prezentate în tabelul 8.4; structura şi conţinutul simbolurilor după compoziţia chimică pentru cele mai utilizate categorii de oţeluri la care se foloseşte această modalitate de simbolizare sunt redate, de asemenea, în tabelul 8.4. Simbolizarea numerică a mărcilor de oţel este complementară simbolizării alfanumerice şi se utilizează numai pentru oţelurile care fac obiectul unor operaţii comerciale, acest tip de simbolizare fiind mai potrivit prelucrării automate a datelor; simbolul constă dintr-un număr fix de cifre şi se alocă de către autoritatea naţională sau europeană de standardizare, în urma unei cereri formulate de producătorul de oţeluri. Până la înlocuirea tuturor standardelor de oţeluri aprobate înainte de 1992 (standarde marcate cu sigla STAS) se menţine (împreună cu prescripţiile de simbolizare anterior prezentate) şi posibilitatea simbolizării oţelurilor conform acestor standarde, ce cuprind următoarele reguli: • oţelurile carbon (nealiate) pot fi (în funcţie de calitate în care sunt realizate): oţeluri de uz general, de calitate (cu compoziţia chimică mai precis delimitată şi conţinuturile de impurităti mai mici decât la oţelurile de uz general) sau superioare (cu compoziţia chimică mai precis delimitată şi conţinuturile de impurităti mai mici decât la oţelurile de calitate), iar oţelurile aliate pot fi obişnuite (de calitate) sau superioare; • oţelurile nealiate de uz general, oţelurile microaliate şi slab aliate cu
59

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

granulaţie fină şi rezistenţă mecanică ridicată, oţelurile nealiate pentru turnare în piese etc. se simbolizează în funcţie de utilizare şi caracteristici mecanice, simbolul fiind alcătuit din o literă sau un grup de litere (OL în cazul oţelurilor carbon pentru construcţii metalice şi mecanice, R în cazul oţelurilor pentru cazane şi recipiente sub presiune ce funcţionează la temperatură ambiantă sau scăzută, K în cazul oţelurilor pentru cazane şi recipiente sub presiune ce funcţionează la temperatură ambiantă sau ridicată, OCS în cazul oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate, OLT în cazul oţelurilor nealiate pentru ţevi etc.) şi un număr care arată valoarea minimă a Rm în N/mm2; de exemplu, OL 370 este un oţel carbon de uz general pentru construcţii metalice şi mecanice cu Rm ≥ 370 N/mm2 , iar OCS 510 este un oţel pentru construcţii sudate cu Rm ≥ 510 N/mm2; simbolurile acestor oţeluri pot fi completate cu litere sau cifre care indică gradul de dezoxidare, clasa de calitate sau varianta tehnologică de elaborare ale oţelului; • oţelurile nealiate şi aliate, de calitate sau superioare, se simbolizează după compoziţa chimică, simbolul fiind alcătuit astfel: − în cazul oţelurilor nealiate: un grup de litere (OLC în cazul oţelurilor prelucrate prin deformare plastică pentru construcţia de maşini, OSC în cazul oţelurilor carbon pentru scule, OSP în cazul oţelurilor pentru pile, AUT în cazul oţelurilor pentru prelucrarea pe maşini unelte automate etc.), un număr egal cu 100%Cm (sau cu 10%Cm în cazul oţelurilor carbon pentru scule), %Cm fiind concentraţia masică medie de carbon a mărcii de oţel (valoarea medie aritmetică a limitelor intervalului prescris de standard pentru concentraţia masică a carbonului) şi litera X, dacă oţelul este superior; de exemplu, OLC 45 este un oţel carbon de calitate cu %Cm = 0,45 %, OLC 15 X este un oţel carbon superior cu %Cm = 0,15 %, AUT 30 este un oţel pentru prelucrarea pe maşini unelte automate cu %Cm = 0,30 %, iar OSC 10 este un oţel carbon pentru scule cu %Cm = 1 %; − în cazul oţelurilor aliate: litera T, dacă oţelul este destinat realizării pieselor turnate, un număr egal cu 100%Cm (%Cm având aceeaşi semnificaţie ca la oţelurile nealiate), simbolurile chimice ale elementelor de aliere, scrise în ordinea crescătoare a importanţei lor (sau în ordinea crescătoare a concentraţiei lor masice), un număr egal cu 10%EAp, %EAp fiind concentraţia masică medie a elementului de aliere principal (scris ultimul în structura simbolului) şi de litera X, dacă otelul este superior; de exmplu, T 15MoNiCr180 este un oţel pentru turnare în piese cu %Cm = 0,15 %, aliat cu Mo, Ni şi Cr, elementul de aliere principal fiind cromul, aflat în concentraţia %Crm = 18 %, iar 42MoCr11 X este un oţel superior (destinat realizării de semifabricate prelucrate prin deformare plastică la cald pentru construcţia de maşini) cu %Cm = 0,42 %, aliat cu Mo şi Cr, elementul de aliere principal fiind cromul, aflat în concentraţia %Crm = 1,1 %.
60

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale

A. Oţeluri simbolizate în funcţie de caracteristici

Categoria oţelurilor

Exemplu

KV, J 27 40 60 Simbolizare JR KR LR J0 K0 L0 J2 K2 L2 J3 K3 L3 J4 K4 L4 J5 K5 L5 J6 K6 L6
o

T, C

Oţeluri pentru construcţii

S

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

20 0 −20 −30 −40 −50 −60

C ≡ formare la rece E ≡ emailare F ≡ forjare L ≡ temperat. scăzută N ≡ normalizat O ≡ platforme marine Q ≡ călit şi revenit S ≡ construcţii navale T ≡ ţevi W ≡ rezistent la coroziune atmosferică G ≡ alte caracteristici (grad de dezoxidare etc..) H ≡ temperat. ridicată L ≡ temperat. scăzută R ≡ temperat. ambiantă X ≡ temperatură ridicată şi temperatură scăzută

- oţel cu Re ≡235N/mm2, la care se garantează KV = 27 J la −20 oC, calmat complet (G3);

S235J2G3

- simbolizare veche:
OL 370.4.k

Oteluri pentru recipiente sub presiune Oţeluri pentru ţevi destinate conductelor

P

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

B ≡ recipiente de gaz M ≡ laminat termomec. N ≡ normalizat Q ≡ călit şi revenit S ≡ pentru recip. simple T ≡ pentru ţevi G ≡ alte caracteristici M ≡ laminat termomec. N ≡ normalizat Q ≡ călit şi revenit G ≡ alte caracteristici

P265GH - oţel pentru recipiente
sub presiune cu Re = 265 N/mm2 şi caracteristici specificate la temperaturi ridicate

- simbolizare veche :
K 410

L

nnn ≡Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

L360Q
- oţel pentru ţevi cu Rp02 ≥ 360 N/mm2, în stare călit şi revenit

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale − continuare

Oţeluri pentru piese destinate construcţiei de maşini Oţeluri pentru şine de cale ferată

E

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi nnn ≡ Rm min., în N/mm2 Cnn ≡ laminat la rece Dnn ≡ laminat la cald pentru formare directă la rece (cifrele desemnează calităţi diferite)

E335 G ≡ alte caracteristici (grad de dezoxidare etc.) Mn ≡ conţinut ridicat de mangan G ≡ alte caracteristici C ≡ destinat tragerii la rece
- oţel cu Re ≥ 335 N/mm2

R

Q ≡ călit şi revenit

- simbolizare veche OL 60 R0900Mn - oţel cu Rm ≥ 900
N/mm2, cu conţinut de mangan precizat

Oţeluri pentru produse plate D destinate ambutisării

EK ≡ pentru emailare la rece convenţională ED ≡ pentru emailare directă an ≡ simbolul chimic al elementului precizat urmat eventual de o cifră care reprezintă de 10 x media intervalului precizat al acestui element

DC04EK
- oţel laminat la rece pentru emailare convenţională

B. Oţeluri simbolizate în funcţie de compoziţia chimică B1. Oţeluri nealiate cu %Mnm < 1%

Categoria oţelurilor

Exemplu

Oţeluri nealiate cu %Mn m < 1% (cu excepţia celor pentru automate)

C

E ≡ cu un connţinut maxim de sulf precizat; D ≡ pentru trefilarea sârmei; C ≡ pentru formarea la rece; nnn ≡ 100· %Cm S ≡ pentru arcuri; U ≡ pentru scule; W ≡ pentru sârme electrozi; G ≡ alte caracteristici

C35E4 an ≡ EA[10·%EAm]
- oţel carbon cu %Cm = 0,35 % şi conţinut precizat de sulf; - simbolizare veche:

OLC 35 X

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale − continuare

B2. Oţeluri nealiate cu %Mnm ≥ 1% şi oţeluri aliate

Categoria oţelurilor

Exemplu

Oţeluri nealiate cu %Mn m ≥ 1%, oţeluri nealiate pentru automate şi oţeluri aliate cu %EAmj < 5 %, j = 1…n Oţeluri aliate cu %EAmj ≥ 5 %, j = 1...n (cu excepţia oţelurilor rapide)

nnn ≡ 100 %Cm a ≡ EA1…EAj…EAn concentraţia

n−n…≡ k1·%EAm1−…−kj·%EAmj−… − kn·%EAmn Factorul Element kj Cr,Co,Mn,Ni,Si,W 4 Al,Be,Cu, Mo, 10 Nb,Pb,Ta,Ti,V, Zr; Ce, N, P, S; 100 B 1000 n−n…≡ k1·%EAm1−…−kj·%EAmj… − kn·%EAmn

13CrMo4−5 - oţel cu %Cm ≡ 0,13%, %Crm ≡ 1,0%, %Mom ≡ 0,5% - simbolizare veche 14MoCr10 X6CrNiTi18−10

X

nnn ≡ 100 %Cm

a ≡ EA1…EAj…EAn concentraţia

- oţel cu %Cm = 0,06%, %Crm = 18%, %Nim = 10%, stabilizat cu Ti ;

Oţeluri rapide

HS

n−n−n−n ≡ %Wm−%Mom−%Vm−%Com

- simbolizare veche: 10TiNiCr180 HS2-9-1-8 - oţel rapid cu %Wm = 2%, %Mom = 9%, %Vm =1%, %Com = 8%

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

8.3. Oţelurile carbon cu destinaţie generală
8.3.1. Oţelurile carbon de uz general
În această categorie sunt incluse oţelurile (hipoeutectoide) livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică la cald (laminare, forjare), destinate realizării structurilor metalice (construcţii civile, poduri, instalaţii de ridicat şi transportat, construcţii metalice pentru utilajul petrolier, petrochimic şi de rafinării, stâlpi, piloni etc.) sau mecanice (piese pentru construcţia de maşini) cu solicitări mici sau moderate în exploatare. Produsele laminate din astfel de oţeluri se livrează de regulă netratate termic sau în starea obţinută după normalizare, iar produsele obţinute prin forjare se livrează în starea obţinută după TT de normalizare sau de recoacere completă. Aceste oţeluri nu sunt destinate aplicării tratamentelor termice sau termochimice, astfel că produsele realizate din astfel de materiale au caracteristicile mecanice ale semifabricatelor în stare de livrare. Caracteristicile impuse de o anumită aplicaţie se pot asigura alegând corespunzător concentraţia de carbon şi tehnologia de elaborare, în special, gradul de dezoxidare, din acest punct de vedere existând două tipuri de oţeluri: oţeluri calmate (dezoxidate complet la elaborare cu siliciu, mangan şi aluminiu) şi oţeluri necalmate (nedezoxidate complet la elaborare); oţelurile calmate au o structură omogenă, prezintă rezistenţă mecanică bună (datorită efectului de durificare pe care îl au incluziunile nemetalice uniform distribuite în structura oţelului), dar prelucrabilitatea lor prin deformare plastică la rece este relativ redusă, în timp ce oţelurile necalmate sunt mai ieftine, se prelucrează mai bine prin deformare plastică la rece, dar prezintă pericolul fragilizării prin îmbătrânire (v. scap. 4.3.2) şi de aceea nu se recomandă a fi utilizate pentru realizarea de construcţii sudate. Oţelurile carbon de uz general se produc conform STAS 500, care prevede împărţirea acestor oţeluri după garanţiile date la livrare în patru clase de calitate: clasa 1 − cu garanţii privind compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice la tracţiune şi îndoire la rece, clasa 2 − cu garanţii suplimentare (faţă de clasa 1) privind energia de rupere la 20 oC, clasa 3 − cu garanţii suplimentare privind energia de rupere la 0 oC şi clasa 4 − cu garanţii suplimentare privind energia de rupere la −20 oC. De exemplu, marca de oţel simbolizată (conform STAS 500) OL 370.4k, corespunde unui oţel nealiat cu Rm ≥ 370 N/mm2, elaborat în clasa de calitate 2 şi calmat (indicaţie dată de litera k din simbol); conform noului sistem de simbolizare, această marcă de oţel (care are limita de curgere Re ≥ 235 N/mm2) se simbolizează S235J2G3 (v. tabelul 8.4).
64

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale

8.3.2. Oţelurile carbon de calitate
Aceste oţeluri carbon sunt utilizate sub formă de semifabricate realizate prin deformare plastică, au tehnologiile de elaborare mai complexe decât cele folosite la oţelurile de uz general şi sunt destinate fabricării pieselor care se tratează termic şi/sau termochimic pentru obţinerea caracteristicilor mecanice impuse de condiţiile lor de utilizare. Oţelurile din această categorie sunt hipoeutectoide (cu structura de echilibru la ta alcătuită din ferită şi perlită) şi se pot clasifica, în funcţie de TT final care asigură cele mai bune caracteristici de utilizare produselor, în: oţeluri pentru carburare (cementare), care au %Cm ≤ 0,25 % şi oţeluri pentru îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă – v. scap. 6.5), care au concentraţia masică de carbon 0,25% < %Cm ≤ 0,6%. Conform STAS 880, care reglementează la noi în ţară producerea oţelurilor carbon de calitate, acestea pot fi elaborate şi ca oţeluri superioare (marcate cu litera X după simbolul recomandat de STAS 880), pentru care se prevăd condiţii suplimentare privind puritatea şi caracteristicile tehnologice sau ca oţeluri cu conţinut controlat de sulf (marcate cu litera S după simbolul recomandat de STAS 880), la care %Sm = 0,020…0,040 %. Oţelurile carbon de calitate se utilizează sub formă de produse plate şi profile laminate la cald, semifabricate pentru forjare, sârme laminate şi trase, produse tubulare, destinate fabricării pieselor cu solicitări mici şi moderate în exploatare; oţelurile pentru cementare se utilizează la confecţionarea pieselor supuse la uzare, oboseală şi/sau solicitări cu şoc, deoarece după tratamentul complet de cementare (v. scap. 6.6.2) se obţin piese cu stratul superficial îmbogăţit în carbon (cu structură martensitică) dur şi rezistent la uzare şi la fisurare prin oboseală şi cu miezul rezistent şi tenace (datorită conţinutului scăzut de carbon al oţelului), iar oţelurile pentru îmbunătăţire se folosesc pentru fabricarea pieselor supuse în exploatare la solicitări mecanice medii sau chiar ridicate. La alegerea oţelurilor din această categorie trebuie să se ţină seama că au călibilitatea redusă (v. scap. 6.4.2 şi 7.4.), ceea ce permite utilizarea lor în special la piesele cu secţiuni mici. Deoarece alegerea TT ce trebuie aplicat pieselor fabricate din aceste oţeluri este dependentă de conţinutul lor de carbon, oţelurile din această categorie se simbolizează după compoziţia chimică; de exemplu, marca simbolizată (conform STAS 880) OLC 15 sau (conform SR EN 10027−1) C15 corespunde unui oţel pentru cementare cu %Cm = 0,15 %, iar marca simbolizată (conform STAS 880) OLC 45 sau (conform SR EN 10027−1) C45 corespunde unui oţel pentru îmbunătăţire cu %Cm = 0,45 %.
65

care au concentraţia masică de carbon 0.5). pentru care se impune ca %Smax. în funcţie de tratamentul final care trebuie aplicat (obligatoriu) produselor realizate din aceste materiale.035 %. rezistenţa la oboseală.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. realizând o valorificare maximă a prezenţei elementelor de aliere) se obţine la produsele confecţionate din astfel de oţeluri numai după aplicarea unor tratamentelor termice sau termochimice finale adecvate.6%.5). Producerea oţelurilor aliate pentru semifabricatele prelucrate prin deformare plastică destinate realizării pieselor pentru construcţia de maşini este reglementată la noi în ţară de STAS 791. pentru a valorifica corespunzător aceste proprietăti tehnologice ale oţelurilor aliate. 7. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini fac parte din clasa structurală a oţelurilor perlitice (v.25 % şi oţeluri pentru îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă – v. %Pmax ≤ 0.025 %). ceea ce dă posibilitatea realizării unor produse cu caracteristici mecanice superioare celor asigurate la produsele confecţionate din oţeluri carbon. %Pmax ≤ 0. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini Oţelurile din această categorie sunt oţeluri slab şi mediu aliate. energia de rupere. Producerea şi comercializarea semifabricatelor deformate plastic la cald din oţeluri aliate superioare pentru îmbunătăţire este reglementată în prezent şi de standardul SR EN 10083−1:1997. cât şi ca oţeluri aliate superioare. atât STAS 791.25% < %Cm ≤ 0. cât şi SR EN 10083 includ şi benzile de 66 . tratamentul de călire să aibă efect şi asupra miezului pieselor (determinând obţinerea unor structuri de tip martensitic sau bainitic.. care au %Cm ≤ 0. rezistenţa la uzare etc. în cazul folosirii oţelurilor pentru cementare. Combinaţia optimă a caracteristicilor de utilizare (care asigură valori ridicate pentu rezistenţa la tracţiune. oţelurile aliate pentru construcţia de maşini se pot clasifica. la care se prescrie un nivel mai scăzut al conţinuturilor de impurităţi (%Smax.4. în: oţeluri pentru carburare (cementare) sau carbonitrurare. călibilitatea acestor oţeluri este mai mare decât cea corespunzătoare oţelurilor carbon şi este posibil (de exemplu) ca. scap. 6. care conţine reglementări mai stricte (decât STAS 791) privind caracteristicile mecanice şi condiţiile de livrare. limita de curgere. scap. Datorită influenţei elementelor de aliere asupra vitezei de răcire critice vrc. care fac parte (conform SR EN 10020) din categoria oţelurilor aliate speciale şi se utilizează pentru realizarea elementelor (pieselor) puternic solicitate în exploatare ale construcţiilor mecanice (maşini şi utilaje). ca urmare. alungirea procentuală după rupere. cu conţinuturi reduse de carbon şi caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate). care prevede elaborarea lor atât ca oţeluri aliate obişnuite.

67 . 51VMnCr11 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 40Cr4. fiind prescrisă încadrarea într-o banda normală (extinsă) a oţelurilor obişnuite şi încadrarea într-o banda îngustă a oţelurilor cu călibilitate garantată. nichelul micşorează sensibilitatea la supraîncălzire şi finisează granulaţia oţelurilor. Ni – Cr − Mo. atât în cazul oţelurilor pentru cementare sau carbonitrurare. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini pot fi grupate. Deoarece manganul are aproape aceleaşi efecte asupra călibilităţii. Nichelul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) trece complet în masa lor structurală de bază (are solubilitate bună în Fe − v. Cromul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea rezistenţei mecanice. de tipul: Ni − Cr. manganul favorizează însă creşterea excesivă a granulaţiei la încălzire. tabelul 7. b) Oţelurile având ca element de aliere principal nichelul. %Mnm = 0. 20MoNi35. iar mărcile 40Cr10. 19CrMo4−2) corespund unor oţeluri pentru cementare. mărind rezistenţa mecanică şi tenacitatea şi îmbunătăţind călibilitatea oţelurilor. scap 7.30 %). 20CrMnTi4−4−1. în practică se utilizează şi oţeluri Cr − Mn. recurgându-se la reţete de aliere complexe. 17MnCr10.4. 17MoCrNi14 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 17NiCr6−4. STAS 791 cuprinde mai multe mărci de oţeluri având cromul ca EAp. din care STAS 791 cuprinde mărcile 17CrNi16. Ni − Mo. 34MoCr11. 34CrMo4−2. fără să afecteze substanţial tenacitatea (creşterea cu un procent a %Crm măreşte Rm cu 80…100 N/mm2 şi determină o scădere a A cu numai 1. din care mărcile 15Cr08.1).10…0.8…1.20 %). 19MoCr11 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 15Cr3. 20NiMo14−2. 20TiMnCr12. 51CrMnV4−4−1) – unor oţeluri pentru îmbunătăţire. în următoarele tipuri. dar este mult mai ieftin. a rezistenţei la uzare şi a rezistenţei la oboseală). oţelurile Cr − Mo sau Cr – Mn − Mo sunt preferate în multe aplicaţii tehnice. ce nu se produce dacă oţelurile sunt aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 0. (%Crm = 0. în funcţie de elementul principal de aliere EAp. a) Oţelurile având ca element de aliere principal cromul.4 %).3 %.090 %) sau vanadiu (%Vm = 0. datorită proprietăţilor lor tehnologice (nu prezintă fragilitate la revenire) şi efectelor favorabile pe care le are alierea cu Mo asupra proprietăţilor de utilizare ale acestora (creşterea rezistenţei mecanice. 42MoCr11. Deoarece este un metal scump.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale călibilitate pentru cele mai utilizate oţeluri (v. pentru piesele destinate construcţiei de maşini nu se folosesc de obicei oţeluri aliate numai cu nichel. Cromul şi manganul favorizează apariţia fenomenului de fragilitate reversibilă la revenire (v.5 %) şi măreşte călibilitatea.030…0. astfel că oţelurile de tipul Cr − Mn se aliază suplimentar cu titan (%Tim = 0.2).15…0. De asemenea.8…1. scap 6. 42CrMo4−2.4). 17CrMn4−4.

36.70…1. marca de oţel 38MoAlCr15 cuprinsă în STAS 791 (simbolizată conform SR EN 10027−1 38AlCrMo10−6−1) are compoziţia caracterizată de %Cm = 0. 43MoMn16. 30NiCrMo8−8−2.0.). 35Mn14. Aceste oţeluri sunt destinate pieselor la care se aplică tratamentul termochimic de nitrurare în vederea obţinerii unei rezistenţe ridicate la uzare (v.2). scap. d) Oţelurile având ca element de aliere principal aluminiul.6…1. %Alm = 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 17NiCrMo6−4−2).1 % şi %Mom = 0. tije pentru pompe etc.25 %.3). care conferă acestor piese o anizotropie avansată a proprietăţilor mecanice (raportul dintre energia de rupere determinată pe epruvete prelevate longitudinal şi cea determinată pe epruvete prelevate transversal pe direcţia de deformare poate ajunge la 4:1). Oţelurile aliate cu mangan sunt sensibile la supraîncălzire (granulaţia acestora creşte mult dacă sunt încălzite la temperaturi ridicate sau sunt menţinute timp îndelungat în domeniul austenitic) şi prezintă fenomenul de fragilizare la revenire. 43MnMo6−2. 35VMoMn14 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 35Mn6.. Siliciul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea limitei de elasticitate.6.40 %.35…1. V sau Ti. 6. Aşa cum s-a arătat anterior.65 %. a rezistivităţii electrice şi a permeabilităţii magnetice şi micşorează sensibilitatea acestora la supraîncălzire. %Crm = 1. a rezistenţei la uzare. Manganul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică (Rm şi Rp0. iar la piesele realizate prin deformare plastică la cald din astfel de oţeluri se obţine o structură în benzi (alcătuită din şiruri alternante de ferită şi perlită. această din urmă particularitate face ca oţelurile cu mangan să se utilizeze în special pentru realizarea de semifabricate turnate sau pentru obţinerea semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la cald destinate pieselor solicitate uniaxial în exploatare (bare de tracţiune. 34CrNiMo6−6−2). micşorând numai puţin caracteristicile de plasticitate (A sau Z).. 34MoCrNi16 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 40NiCr5−4. c) Oţelurile având ca element de aliere principal manganul. STAS 791 cuprinde următoarele mărci de oţeluri din această categorie: 31VMn12. 30MoCrNi20. la care se adaugă %Alm = 0. din care STAS 791 cuprinde mărcile 40CrNi12.15…0. e) Oţelurile având ca element de aliere principal siliciul. orientate în direcţia de deformare plastică). manganul măreşte călibilitatea oţelurilor în aceeaşi măsură ca şi cromul şi este un element de aliere ieftin. cât şi în cazul oţelurilor pentru îmbunătăţire. 35MnMoV6−2−1). Pentru a conferi pieselor pentru construcţia de maşini 68 . Compoziţia chimică de bază a unui astfel de oţel este cea corespunzătoare oţelurilor de îmbunătăţire Cr − Mo. de exemplu. Evitarea fragilizării la revenire şi reducerea sensibilităţii la supraîncălzire se realizează la aceste oţeluri prin alierea suplimentară cu Mo.1 %.

lungimea L şi. 8. 8. prin topirea marginilor pieselor şi. Particularităţile realizării construcţiilor sudate Prin sintagma “construcţii sudate” se denumesc în cadrul acestui subcapitol structurile mecanice obţinute din mai multe elemente metalice îmbinate între ele cu ajutorul unui procedeu de sudare prin topire. Elemntele caracteristice realizării îmbinărilor sudate prin topire Realizarea îmbinărilor sudate prin topire presupune prelucrarea prealabilă a marginilor pieselor care trebuie îmbinate în scopul obţinerii unui rost de sudare. se practică alierea suplimentară a oţelurilor din această categorie cu mangan şi crom.2. Oţelurile pentru construcţii sudate 8. Sudarea printr-un astfel de procedeu este rezultatul unei activări termice importante.2.5. care se transformă prin solidificare într-o cusătură sudată CUS. folosite în aplicaţiile tehnice ca înlocuitoare (ieftine) ale oţelurilor Cr – Mo. eventual. care determină încălzirea locală (cu ajutorul unei surse termice adecvate) a materialului pieselor supuse sudării (numit material de bază MB) la temperaturi superioare temperaturii lui ts. rădăcina c. a unui material de adaos MA. lăţimea 69 .Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale caracteristicile de tenacitate necesare.5. configuraţia definită de următorii parametri geometrici: deschiderea b. eventual. având. STAS 791 cuprinde ca mărci de oţeluri având Si ca EAp: 20MnCrSi11 şi 36MnCrSi13 (simbolizate conform SR EN 10027−1 20SiCrMn4−4−4 şi 36SiCrMn5−4−4). Fig. unghiul α. aşa cum se arată în figura 8.1. se formează între piese o baie de material metalic topit BMT.

Pentru a defini gradul de participare a MB şi MA la formarea unei CUS se definesc parametrii pMB (numit participarea MB) şi pMA (numit participarea MA). în timpul sudării orice punct situat în zona din MB adiacentă CUS este supus unui ciclu termic caracterizat de parametrii vi. are loc şi răcirea acestei zone din MB cu o viteză medie vr. un rând fiind partea din CUS realizată la o singură deplasare a sursei termice de sudare în lungul rostului de sudare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR l şi raza r. modificarea structurii şi proprietăţilor mecanice ale materialului pieselor supuse sudării şi generarea unui câmp de tensiuni mecanice reziduale. care se pot evidenţia clar şi pe imaginile macrostructurilor îmbinărilor sudate.3.3. iar rândurile situate la acelaşi nivel alcătuiesc straturile CUS. În funcţie de grosimea pieselor care se îmbină prin sudare. în funcţie de valorile parametrilor ce le caracterizează. motiv pentru care zona adiacentă CUS afectată de acţiunea ciclurilor termice este denumită zonă influenţată termic (sau zonă influenţată termomecanic) ZIT. (8. ti < ts şi vr . cu relaţiile: S MB S MA . O parte din energia sursei termice utilizate la sudarea prin topire produce încălzirea (cu o viteză vi) la ti < ts a unei zone din MB adiacente locului de formare a CUS. de tipul celor prezentate în figura 8. 8. Fig.1) p MB = S MB + S MA S MB + S MA în care SMB şi SMA sunt ariile precizate în figura 8. CUS poate fi realizată din unul sau mai multe rânduri.2. 70 . Ca urmare a acestui proces. b − CUS realizată din mai multe straturi Pe baza celor prezentate rezultă că îmbinările sudate prin topire din alcătuirea construcţiilor sudate prezintă trei zone caracteristice: CUS. lăţimea lc şi supraînălţarea h. odată cu răcirea băii de metal topit formate în rostul dintre piese şi realizarea CUS. prin deplasarea sursei termice în direcţia de sudare. rândurile depuse prin sudare şi cusăturile sudate se caracterizează prin următorii parametrii geometrici: pătrundera p. Imaginile macroscopice ale îmbinărilor sudate realizate între două piese din oţel: a − CUS realizată din două straturi. iar ansamblul tuturor ciclurilor termice din această zonă este denumit câmp termic de sudare. p MA = . Acţiunea ciclurilor termice care alcătuiesc câmpul termic la sudare determină. ZIT şi MB.

prin alegerea judicioasă a cuplului MB – MA . iar concentraţia în BMT şi în CUS care se obţine prin solidificarea acesteia a oricărui component %EAm. a învelişului electrozilor. 8. aflat sub acţiunea sursei termice concentrate şi materialul mai rece situat în zona de contact dintre BMT şi MB (care constituie suportul BMT) se crează gradienţi termici pe direcţia cărora se deplasează frontul de solidificare şi se dezvoltă cristalele CUS de formă columnară.2. defosforare. prin topirea marginilor pieselor şi a unui MA (sub formă de electrozi înveliţi. (8.4): cristalizarea BMT este dirijată. şi prin realizarea unor valori adecvate ale pMB şi pMA.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. a fluxurilor de sudare. %EAm. Deoarece are volum redus şi este supraîncălzită şi agitată sub acţiunea concentrată a sursei termice. MB + p MA % EAm . este unul din mijloacele cele mai eficiente prin care se poate acţiona în vederea obţinerii unei CUS de calitate. sârme etc. fig. Formarea CUS la sudarea prin topire a oţelurilor Aşa cum s-a precizat anterior. ce se realizează. BMT se află de obicei în contact cu un strat de zgură lichidă (realizat prin topirea învelişului electrozilor sau unui flux de sudare) şi cu atmosfera (protectoare) din jurul sursei termice utilizate la sudare. între materialul de la suprafaţa băii.CUS = p MB % EAm . Aspectele prezentate conduc la concluzia că atât BMT.MA – concentraţia masică a componentului în MA. aliere etc. Structura CUS reflectă direct particularităţile cristalizării primare a BMT (v. vergele. desulfurare. după fiecare secvenţă de cristalizare. materialul metalic din BMT este încălzit şi cristalizarea sa este întreruptă până când transferul de căldură spre MB asigură 71 . deoarece structura şi proprietăţile mecanice ale materialelor metalice depind esenţial de compoziţia lor chimică.MB este concentraţia masică a componentului în MB. MA ± ∆% EAm .5. datorită interacţiunii cu aceste două medii. BMT are compoziţia chimică omogenă.). în rostul dintre piesele care trebuie îmbinate. N2).CUS se poate estima cu relaţia: % EAm . au (în general) o compoziţie chimică diferită de ale MB şi MA. rezultă că asigurarea unei compoziţii chimice favorabile a BMT. datorită eliberării de energie termică. dezoxidare. BMT suferă transformări de natură metalurgică (chimică): îmbogăţire în gaze (O2. iar ∆%EAm – pierderile (−) sau aporturile (+) de component datorită interaţiunii BMT cu zgura şi atmosfera din jurul sursei termice. cristalizarea este intermitentă. CUS se formează prin solidificarea BMT. cât şi CUS care se formează prin solidificarea acesteia. H2.2) în care %EAm. a gazelor de protecţie etc.

viteza de creştere a cristalelor CUS este mare. datorită creşterii dirijate a formaţiunilor cristaline pe direcţia gradientului maxim de temperatură (variabilă în timp). influenţa structurii primare asupra proprietăţilor CUS se menţine însă. CUS va suferi şi un proces de cristalizare secundară şi în urma desfăşurării acestuia structura CUS se modifică. combinată cu o alcătuire columnară.4. modul de distribuire a incluziunilor nemetalice etc. Dacă aliajul (oţelul) ce corespunde compoziţiei chimice a CUS prezintă transformări de fază în stare solidă. CUS prezintă. Particularităţile formării structurii CUS la sudarea prin topire a oţelurilor În morfologia CUS se evidenţiază efectele combinate ale cristalizării primare a BMT în condiţiile precizate mai înainte. Structura primară (forma şi dimensiunile cristalelor. distribuţia incluziunilor nemetalice etc. Fig. datorită solidificării intermitente.) influenţează esenţial caracteristicile mecanice ale CUS.4. deoarece unele caracteristici ale acesteia (granulaţia. aşa cum se poate observa în figura 8. iar forma acestor cristale este celular – dendritică (dendrite dezvoltate din cristalele MB pe care s-au format germenii cristalelor CUS). 8. o alcătuire în straturi.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR realizarea subrăcirii necesare continuării solidificării. 72 . cristalizarea se realizează cu un număr redus de germeni cristalini. în mod obişnuit germinarea cristalelor CUS se produce pe cristalele MB aflate în contact cu BMT (pe linia de fuziune).) nu sunt eliminate ci numai estompate (mascate) de cristalizarea secundară.

− fâşia II (de normalizare) conţine punctele în care A3 ≤ ti < tcg. în funcţie de mărimea vitezei de răcire vr. Transformările structurale în ZIT la sudarea prin topire a oţelurilor Existenţa câmpului termic în ZIT poate determina desfăşurarea unor transformări structurale importante în această zonă.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. Pentru a evidenţia principalele aspecte legate de transformările structurale în ZIT. în această fâşie se obţine la încălzire o structură bifazică formată din austenită şi ferită. cu rezistenţă mecanică şi duritate ridicate. în structuri perlitice. ca urmare.3. cu temperatura de revenire inferioară ti şi ciclurile termice de sudare continuă transformările la revenire nefinalizate în timpul aplicării TT. − fâşia III ( de austenitizare incompletă) conţine punctele în care A1 ≤ ti < A3. în această fâşie se obţine la încălzire austenită cu granulaţie fină. asemănătoare celor obţinute prin aplicarea TT de normalizare sau în structuri de călire.5 şi considerând că ti şi vr sunt parametrii principali ce caracterizează posibilităţile de transformare structurală a MB sub acţiunea unui ciclu termic. dacă vr este mare.fâşia IV (neaustenitizată ) conţine punctele în care tr ≤ ti < A1. . la răcirea austenitei (supraîncălzite. caracterul acestor transformări depinzând de compoziţia chimică a MB şi de parametrii ciclurilor termice. asemănătoare celor care se obţin prin aplicarea TT de recoacere incompletă sau. Parametrii ciclurilor termice de sudare şi. care se transformă la răcire în structuri ferito−perlitice. care se transformă la răcire. asemănătoare celor care se obţin prin călirea incompletă. în structuri alcătuite din martensită şi ferită. se consideră cazul sudării oţelurilor cu conţinut scăzut de carbon. folosind diagramele prezentate în figura 8.5. structurile în ZIT pot fi modificate acţionând asupra regimului de sudare sau folosind preîncălzirea MB 73 . cu grăunţi grosolani) din această fâşie este favorizată formarea structurilor în afară de echilibru (martensită. ZIT poate fi împărţită în următoarele zubzone (fâşii): − fâşia I (de supraîncălzire) conţine punctele în care tcg ≤ ti < ts (tcg − temperatura deasupra căreia se produce creşterea excesivă a cristalelor de austenită. în această fâşie se produc modificări de structură numai dacă MB a fost ecruisat anterior prin deformare plastică la rece şi ciclurile termice de sudare produc recristalizarea primară a materialului (prin care se elimină ecruisarea şi textura de deformare) sau dacă MB a fost supus anterior unui TT de călire şi revenire. iar ts − temperatura de solidificare − topire a MB). bainită). care au însă proprietăţi de plasticitate mai bune decât cele corespunzătoare structurilor din fâşia de supraîncălzire. dar cu tenacitate şi rezistenţă la fisurare scăzute.

îmbunătăţirea etc. Deoarece se urmăreşte obţinerea în ZIT a unor structuri cât mai aproape de echilibru. cu caracteristici de tenacitate ridicate. normalizarea. Aprecierea sudabilităţii unui oţel pe baza comportării metalurgice la sudare se face considerând drept criteriu principal compoziţia chimică a oţelului. aplicând construcţiilor sudate diverse TT postsudare: recoacerea de detensionare. de asemenea. acţiune localizată în principal în ZIT. oţelurile destinate construcţiilor sudate trebuie să aibă compoziţia chimică stabilită astfel încât vrc să fie cât mai mare (pentru a fi 74 . ceea ce impune ca oţelurile destinate realizării construcţiilor sudate să aibă însuşirile tehnologice înglobate de noţiunea de sudabilitate. Fig. Din cele prezentate rezultă că sudarea influenţează complex structura şi caracteristicile materialului din ZIT. care exprimă modul cum reacţionează un oţel faţă de acţiunea unui anumit proces de sudare. recoacerea completă. Structurile ZIT şi CUS şi stările de tensiuni reziduale din îmbinările sudate pot fi modificate.5. Definirea fâşiilor caracteristice ale ZIT la sudarea oţelurilor Factorul principal de apreciere a sudabilităţii este comportarea metalurgică la sudare. 8. definită ca fiind aptitudinea unui oţel ca printr-un anumit procedeu şi pentru un anumit scop să asigure în îmbinările sudate caracteristicile locale şi generale prescrise pentru o construcţie sudată.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în zona de sudare (pentru micşorarea gradienţilor termici între CUS şi MB şi micşorarea vr a ciclurilor termice).

0.3) + + 6 5 15 şi s-a stabilit că oţelurile cu sudabilitate bună (care se pot suda uşor. mărcile S235. valoarile maxime admise ale acestui parametru fiind date în standard. la care deformarea plastică finală se face într-un interval de temperaturi prescris. TT postsudare etc.50…1. 75 .70 %.45 %. iar obţinerea caracteristicilor mecanice prescrise fiind asigurată prin creşterea concentraţiei manganului la %Mnm = 1. scap 8. pentru S335 prevăzându-se şi posibilitatea livrării în clasa de calitate K2 (v. mărcile de oţel destinate construcţiilor sudate fiind: S185.v.22 % şi %Ce < 0. condiţie ce este îndeplinită dacă se impune ca oţelurile să aibă conţinuturi reduse de carbon şi de elemente de aliere. în funcţie de clasa de calitate şi de grosimea pieselor care se sudează.4). S235. S275 şi S335 se pot livra în clasele de calitate JR.3). S275 şi S335.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale favorizate transformările cu difuzie la răcirea austenitei). În funcţie de gradul de dezoxidare oţelurile pot fi necalmate sau calmate cu diferite grade de dezoxidare. pentru a aprecia comportarea metalurgică la sudare a oţelurilor (din clasa structurală a oţelurilor perlitice) s-a definit (pe baza rezultatelor unor cercetări experimentale riguroase) mărimea numită carbon echivalent %Ce: % Mnm %Crm + %Vm + % Mom %Cu m + % Nim %C e = %C m + (8. 8. deoarece sudarea este o metodă tehnologică care introduce tensiuni reziduale de valori ridicate. în stare necalmată putându-se livra numai produsele cu grosimi mai mici de 25 mm din oţelurile S185 sau S235. J2. valoarea maximă c0 fiind precizată în funcţie de marca oţelului şi de grosimea pieselor care se sudează.) sunt oţelurile care îndeplinesc simultan criteriile: %Cm < 0.40…0.4.20…0. tabelul 8. determinat cu relaţia (8. cu procedeele de sudare cele mai economice şi fără măsuri tehnologice speciale la sudare: preîncălzire. toate mărcile de oţel au concentraţia de carbon limitată %Cm ≤ c0 ∈ [0. De asemenea. Pentru asigurarea sudabilităţii.19 %. Oţelurile din această categorie nu sunt destinate aplicării de TT pentru obţinerea caracteristicilor mecanice. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate În această categorie sunt incluse oţeluri nealiate de uz general şi de calitate (conform SR EN 10020 .27 %]. Producerea acestor oţeluri este reglementată la noi în ţară de standardul SR EN 10025+A1. astfel încât la răcire se realizează în material structura corespunzătoare aplicării unui TT de normalizare. excepţie fac produsele realizate prin laminare normalizantă. pentru fiecare marcă de oţel sudabilitatea creşte de la clasa JR la clasa K2 şi se poate aprecia cu ajutorul %Ce. J0.2) destinate fabricării de elemente pentru construcţii sudate exploatate la ta.5.

mărcile simbolizate SxxxN sau SxxxM au tenacitatea garantată (sub forma unei valori minime prescrise a KV) până la –20 oC. V. aceasta denumind procedeul de laminare la care se controlează riguros toţi parametrii de lucru. OL510). Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate se regăsesc printre oţelurile produse conform STAS 500 (mărcile OL370.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR construcţiile sudate realizate din astfel de oţeluri se pot supune (postsudare) unui TT de recoacere de detensionare. Oţelurile cu granulaţie fină pentru construcţii sudate În această categorie sunt incluse oţelurile nealiate de calitate sau aliate speciale. Compoziţia chimică a acestor oţeluri este complexă. Tenacitatea la temperaturi scăzute este asigurată de alierea cu mangan (%Mnm = 1.2 = 275…460 N/mm2. dar standardul SR EN 10025+A1 reglementează mai strict şi mai riguros condiţiile tehnice de producere şi livrare a acestor materiale.30…0. rezervoare de apă etc. fiind utilizată microalierea cu elemente care să asigure granulaţia fină (Al. în concentraţii masice de 0.20 %).1 %) şi prezenţa unor elemente care să asigure obţinerea valorilor prescrise ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi tenacitate (Mn. Mo.03…0.5…1.5. Ni. grupul de cifre xxx indicând nivelul minim garantat al limitei de curgere Rp0. Ti. în concentraţiile corespunzătoare unor oţeluri slab aliate). ecluze. cu limita de curgere Rp0. astfel încât materialul prelucrat să prezinte caracteristici mecanice ridicate (ce nu pot fi obţinute numai prin aplicarea de TT). care împarte aceste materiale în: oţeluri normalizate. Cu.7 %) şi cu nichel (%Nim = 0. rezervoare de stocare.) care lucrează la temperatură ambiantă sau scăzută. Producerea oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate este reglementată prin SR EN 10113. Aceste oţeluri se utilizează sub formă de semifabricate sau produse laminate la cald.2 (în N/mm2). deformarea plastică finală efectuându-se într-un interval de temperaturi riguros respectat.5. %Crm + %Mom + %Cum < 0. cu grade de deformare judicios alese şi cu viteze de răcire bine stabilite. simbolizate cu SxxxM sau SxxxML . iar mărcile simbolizate SxxxNL şi SxxxML au tenacitatea garantată până la –50 oC. Pentru evitarea 76 . simbolizate SxxxN sau SxxxNL şi oţeluri laminate termomecanic.13…0. destinate realizării elementelor puternic solicitate ale unor structuri sudate (poduri.60 %). Nb. 8. livrate în starea obţinută după aplicarea TT de normalizare sau după prelucrarea prin laminare termomecanică (sau laminare controlată).80 %) şi prin respectarea unor corelaţii între concentraţiilor diverselor elemente de aliere prezente în compoziţie (de exemplu. cu conţinut scăzut de carbon (%Cm = 0. Cr. OL440.

Ca urmare. scap 8. inflamabilitate. datorită nivelului ridicat al energiei totale de deformare ce se acumulează în peretele metalic al corpului sub presiune al aparatului sau recipientului. la realizarea lor trebuie să se utilizeze oţeluri livrate în clase de calitate diferite.020 % (pentru legarea azotului sub formă de nitruri de aluminiu stabile). de starea defectologică prognozată pentru MB şi îmbinările sudate. distrugerea integrităţii sau pierderea etanşeităţii unui astfel de echipament putând avea urmări catastrofale. scap. pentru fiecare clasă garantându-se acele caracteristici mecanice care asigură funcţionarea acestora în deplină siguranţă la temperaturile de exploatare.3.015…0. elaborate în convertizoare bazice cu oxigen sau în cuptoare electrice şi calmate. În funcţie de nivelul solicitărilor mecanice. Sudabilitatea acestor oţeluri se asigură prin prescrierea unor valori limitate ale carbonului echivalent %Ce ≤ ce0 ∈ [0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale fragilizării la albastru (v. repararea şi verificarea lor trebuie riguros respectate prescripţiile tehnice elaborate de o autoritate naţională în domeniu. corozivitate etc. de intensitatea şi caracterul solicitărilor mecanice şi de temperatura minimă de exploatare ale recipientelor sub presiune. care în ţara noastră este Inspecţia pentru Cazane. pentru recipientele care lucrează la temperaturi ridicate se folosesc oţeluri la care se garantează limita de curgere la temperatura maximă de exploatare sau caracteristicile de comportare la fluaj la această temperatură. fabricarea. recipientele sub presiune se confecţionează din oţeluri carbon sau din oţeluri aliate de calitate sau speciale (v.52 %]. 0.2). Deoarece domeniul temperaturilor de lucru al recipientelor sub presiune este foarte extins (–200 oC la +650 oC). Oţelurile pentru aparate şi recipiente sub presiune Construcţiile sudate de tipul aparatelor şi recipientelor sub presiune trebuie să funcţioneze în condiţii de siguranţă maximă. Astfel. de clasa de calitate şi de grosimea semifabricatelor livrate. iar pentru recipientele care funcţionează la temperaturi scăzute se utilizează oţeluri la care se garantează caracteristicile de tenacitate (de obicei.6. de temperaturile (minimă şi maximă) de exploatare şi de caracteristicile mediului de lucru (toxicitate. valoarea maximă ce0 fiind precizată în funcţie de marca oţelului. care poate să apară după aplicarea recoacerii de detensionare la structurile sudate realizate din aceste oţeluri. pentru aparatele şi recipientele sub presiune se impun exigenţe sporite privind calitatea şi la proiectarea. 77 . Recipiente sub Presiune şi Instalaţii de Ridicat − ISCIR. instalarea. se limitează concentraţia de azot (%Nm ≤ 0.2.5. 4. energia de rupere KV) la o temperatură de referinţă. care se stabileşte în funcţie de grosimea peretelui.025 %) şi se impune ca %Alm ≥ 0.1). exploatarea.34 %.). 8.

1 şi cu respectarea condiţiei %Cr m + %Cum + %Mom + %Nim < 0.. Ti. care finisează granulaţia oţelurilor.20 17. care grupează oţelurile pentru recipiente sub presiune după temperatura la care se garantează caracteristicile mecanice în: oţeluri aliate şi nealiate cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate.40…1.21 19. platbande etc. granulaţie fină şi insensibilitate la supraîncălzire. 78 . Nb.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table. 8. oC 400 400 400 400 500 500 500 Rm. Oţelurile cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate (SR EN 10028−2) cuprind două grupe: oţelurile nealiate de calitate (conform criteriilor din SR EN 10020).. Tabelul 8...22 20. până la prima revizuire a acestui standard se menţin în vigoare şi prevederile (similare) din STAS 2883.40…1.18 Oţelurile PxxxGH.70 %) şi oţelurile aliate Cr − Mo.70…. fiind numite şi oţeluri termorezistente.2.6. Cr. N/mm2 Rp02 la tmax Re.23 21.5..5. % 24.. la 20 oC 185…235 100…110 200…265 120…130 235…295 135…155 295…355 155…180 220…275 140…230 185…275 155…165 250…310 180…195 tmax... Oţelurile pentru recipiente sub presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate Simbolul oţelului SR EN 10028 STAS 2883 P235GH − P265GH K410 P295GH K460 P355GH K510 16Mo3 16Mo3 13CrMo4−5 14MoCr10 10CrMo9−10 12MoCr22 Limita de curgere. simbolizate PxxxGH (grupul de cifre xxx indicând nivelul minim garantat al limitei de curgere Rp0.10 %.. simbolurile mărcilor echivalente din STAS 2883 şi limitele principalelor caracteristici mecanice (valorile maxime ale caracteristicilor corespund grosimilor minime ale semifabricatelor livrate). Cu. Ni (sub valorile limită date în tabelul 8. cu grosimi s ≤ 150 mm) din aceste oţeluri este reglementată prin standardul SR EN 10028. se livrează în starea obţinută prin aplicarea unui TT de normalizare + revenire sau de călire + revenire şi au limita de curgere garantată până la 500 oC.50 % şi %Mom = 0.25 22. N/mm2 360…480 410…530 460…570 510…650 420…570 350…600 460…630 A5. comportarea bună la temperaturi ridicate este asigurată prin microalierea cu V. Alierea cu molibden asigură acestor oţeluri o bună rezitenţă la fluaj. care conţin %Mnm = 0.....5 se prezintă mărcile de oţeluri din aceeastă categorie conform SR EN 10028−2. Mo. V. iar alierea cu crom asigură o bună rezistenţă la oxidare şi împiedică precipitarea la încălzire a grafitului (favorizată de prezenţa molibdenului).1. În tabelul 8.70 % şi mici adaosuri de Mo. Nb şi Ti.24 19.2. oţeluri cu granulaţie fină normalizate. se livrează în stare normalizată şi au limita de curgere garantată până la temperatura de 400 oC. în N/mm 2 ).. Oţelurile Cr − Mo au %Crm = 0. şi oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperaturi scăzute..

460 N/mm2}. în N/mm2. de asemenea.16…0. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –20 oC şi +20 oC .5. la oţelurile livrate în clasele de calitate 2 şi 3 se garantează aceleaşi caracteristici ca la oţelurile carbon de uz general (v. Oţelurile PxxxNL sunt echivalente oţelurilor reglementate de STAS 2883. iar la cele livrate în clasele 4.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. . destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –20 oC şi +400 oC. valoarea maximă a0 fiind precizată în funcţie de nivelul minim prescris al limitei de curgere. care au caracteristicile mecanice garantate în domeniul de temperaturi (–50 oC . . simbolizate Rxxx–n. cu indicele convenţional al granulaţiei G ≥ 6. 5.1). scap. de exemplu. în condiţiile în care solicitările mecanice la temperaturi ridicate sunt de scurtă durată şi nu determină declanşarea fenomenului de fluaj.7) − clasa de calitate în care se încadrează oţelul. Oţelurile cu granulaţie fină normalizate sunt oţeluri nealiate de calitate sau speciale şi oţeluri aliate speciale.5.grupa oţelurilor rezistente la temperaturi joase cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNL1.20 % şi garantarea unor valori ale carbonului echivalent %Ce = 0. Din punctul de vedere al compoziţiei chimice aceste oţeluri sunt asemănătoare oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate (v. 3. marca de oţel 79 .grupa oţelurilor rezistente la temperaturi ridicate cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNH. Sudabilitatea acestor oţeluri este asigurată prin limitarea concentraţiei carbonului la %Cm ≤ 0.5).2. SR EN 10028−3 prescrie pentru toate oţelurile din aceeastă categorie valorile minime ale energiei de rupere KV.45 %. cu precizarea că trebuie respectate corelaţiile: %Crm + %Cum + %Mom < 0. la diferite temperaturi din intervalul de utilizare garantat. scap 8.grupa de bază cuprinde oţelurile simbolizate PxxxN. xxx ∈ {275 N/mm2. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –50 oC şi +20 oC. platbande etc.45 % şi %Nbm + %Tim + %Vm < a0 ∈ [0.22 %].40…0. 400 oC.. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –50 oC şi +20 oC. 6 şi 7 se garantează energia de rupere KV la temperatura minimă (în oC) t = (20 − 10n). a epruvetelor prelevate transversal şi longitudinal din produse. care împarte aceste oţeluri în patru grupe: . iar cifra n (n = 2. cu grosimi s ≤ 150 mm) din aceste oţeluri este reglementată prin SR EN 10028−3. 8. Mărcile de oţeluri din această categorie au prescrisă limita de curgere minimă la ta. nivelul minim garantat al energiei de rupere KV la –50 oC fiind mai mare decât la oţelurile din grupa precedentă. numărul xxx indicând valoarea minimă garantată a rezistenţei la rupere. 0. 355 N/mm2. Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table. cu grosimea s ≤16 mm.….grupa specială a oţelurilor rezistente la temperaturi joase cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNL2.3. ce trebuie obţinute prin încercarea la încovoiere prin şoc.05 %.6. determinată pe produse în stare normalizată.

025 % şi %Sm = 0.25 8.. Tenacitatea la temperaturi scăzute este asigurată la aceste oţeluri prin limitarea concentraţiei carbonului la nivelul %Cm ≤ 0.5.2.005.85…1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR simbolizată R510−5 are garantate rezistenţa la tracţiune Rm ≥ 510 N/mm2 şi tenacitatea la −30 °C. platbande etc.18 %.. 8.6..70) 1. Oţelurile slab aliate cu rezistenţă mecanică ridicată Oţelurile slab aliate sau microaliate cu rezistenţă mecanică ridicată.015.5.015 %) şi prin alierea cu nichel şi mangan (în cazul oţelurilor cu tenacitatea garantată la temperaturi cuprinse între –60 oC şi –80 oC) sau numai cu nichel (în cazul oţelurilor cu tenacitatea garantată la temperaturi cuprinse între –80 oC şi –200 oC). Mo etc.0 8.6. N/mm2 420…530 490…610 490…640 490…640 530…710 640…820 680…820 tmin.0…1.2 %. V. Tabelul 8.70…1. mărcile de oţeluri fiind cele prezentate în tabelul 8. sunt oţeluri aliate speciale.. Oţelurile cu tenacitate garantată la temperaturi scăzute Simbolul oţelului 12MnNi5−3 13MnNi6−3 15NiMn6 12Ni14 12Ni19 X8Ni9 X7Ni9 % Nim (%Mnm) 0. Ti. Oţelurile aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperaturi scăzute. destinate realizării aparatelor şi recipientelor sub presiune care lucrează în domeniul de temperaturi –60 oC…−200 oC. cu grosimi s ≤ 50 mm) din aceste oţeluri este reglementată de SR EN 10028−4.85 (0.30.70 (0. aliate cu mangan (%Mnm = 1. limitării drastice a conţinuturilor de 80 .25…3. N/mm2 235…275 345…355 345…355 345…365 380…390 480…575 575…585 R m.0 Rp0.85…1.3. semifabricatele din astfel de oţeluri se livrază în starea obţinută prin aplicarea unui TT de normalizare.75 4. numite şi oţeluri HSLA (High−Strength Low Alloy) sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon %Cm = 0.7 %) şi cu mici cantităţi de alte elemente: Nb.0. semifabricatele din astfel de oţeluri se realizează în mod obişnuit prin laminare termomecanică şi prezintă caracteristici mecanice ridicate şi o bună sudabilitate (datorită menţinerii concentraţiei carbonului la un nivel scăzut.10…0.7.0.30…1.50…10.80 (0. Trans. numite şi oţeluri criogenice. 40 40 40 40 40 70 100 27 27 27 27 27 50 80 8. o C −60 −60 −80 −100 −120 −196 −196 KV la tmin. normalizare + revenire sau călire + revenire.75…5.0.70) 3.30…0..50) 0.50…10. Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table. J Long..03…0..6. prin diminuarea drastică a conţinuturilor de impurităţi (concentraţiile maxime acceptate sunt %Pm = 0.

obţinerea unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (determinată şi de posibilitatea durificării structurii acestor oţeluri prin precipitarea dispersă a unor compuşi chimici de tipul carburilor.1 %. oţelurile pentru recipiente sub presiune etc. structură şi proprietăţi în următoarele tipuri (multe din reţetele privind compoziţia chimică şi prelucrarea tehnologică a acestor tipuri regăsindu-se printre cele corespunzătoare unora din oţelurile anterior prezentate: oţelurile pentru construcţii sudate.).1. vanadiul contribuie la durificarea acestor oţeluri prin formarea unor precipitate fine (cu diametrul de 5. combinată cu atingerea unor niveluri ridicate ale caracteristicilor de tenacitate. − Oţeluri microaliate cu niobiu. concentraţia masică a fiecăruia din aceste elemente nedepăşind 0. când se doreşte obţinerea unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică.6).): 8. În funcţie de reţeta de microaliere utilizată oţelurile de acest tip pot fi: − Oţeluri microaliate cu vanadiu.04 %. se practică laminarea controlată şi microalierea suplimentară cu Ti (care formează pelicule intercristaline de TiN ce constituie bariere pentru creşterea cristalelor de austenită). combinată uneori cu TT postlaminare.1 %.5 nm). V şi/sau Ti. cu %Nbm = 0.02. micşorând 81 .0.01 % a %Vm.. aşa cum arată diagramele din fig. microaliate uneori şi cu Ti. rezultă precipitate grosolane. la care se obţin caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică datorită precipitării în structură a carburilor sau carbonitrurilor de Nb (cu diametrul de 1. pentru obţinerea unui efect suplimentar de finisare a granulaţiei şi unui efect sporit de durificare (deoarece titanul măreşte eficienţa microalierii cu Nb.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale impurităţi.15 N/mm2 pentru fiecare creştere cu 0. efectul de durificare este dependent de viteza de răcire după laminare..3 oC/s (dacă viteza de răcire este mai mică. Caracteristicile oţelurilor microaliate cu vanadiu depind esenţial şi de mărimea granulaţiei oţelurilor.... Oţelurile microaliate ferito−perlitice au în compoziţie cantităti − mici de Nb.7.10 nm) de carbonitrură de V (uniform distribuite în masa de ferită a oţelurilor) în timpul răcirii oţelurilor după laminare. efectul durificării putând fi cuantificat prin creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică (limita de curgere şi rezistenţa la rupere) cu 5. Semifabricatele din oţeluri microaliate cu Nb.. Semifabricatele şi produsele din astfel de oţeluri se obţin prin laminare termomecanică. cu efect minim de durificare.. cu %Vm ≤ 0. Oţelurile HSLA se pot clasifica în funcţie de compoziţie.0. efectele aplicării unor astfel de tehnologii fiind finisarea granulaţiei (determinată şi de microaliere. iar dacă viteza de răcire este mai mare. utilizate sub formă de produse obţinute prin laminare normalizantă sau prin laminare controlată.. viteza care asigură durificarea maximă fiind de aproximativ 3.5.1. asigurării unor structuri cu granulaţie fină etc. 8. rezultă o cantitate mică de precipitate şi efectul de durificare este scăzut). nitrurilor şi/sau carbonitrurilor elementelor de microaliere) şi asigurarea unei bune sudabilităţi (datorită menţinerii la un nivel scăzut a concentraţiei carbonului).

20. Efectul microalierii cu Nb. − Oţeluri microaliate cu vanadiu şi niobiu.. acest efect de durificare nedatorându-se formării bainitei superioare în locul perlitei (deoarece oţelurile au conţinut scăzut de carbon şi.. cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0. Alierea cu Mo determină creşterea importantă a caracteristicilor mecanice ale acestor oţeluri (fiecare creştere cu 0. care se pot prelucra sub formă de semifabricate şi produse fie prin laminare obişnuită (caz în care acestea prezintă caracteristici de rezistenţă mecanică bune.0. fie prin laminare controlată (care asigură creşterea tenacităţii şi micşorarea temperaturii de tranziţie ductil-fragil. 8. ci creşterii cantităţii de carbonitruri de Nb care precipită în structură în prezenţa molibdenului (alierea cu Mo micşorează concentraţia carbonului în perlită şi asigură astfel un surplus de 82 Fig 8.6.5 > 700 N/mm2). care pot avea microstructura alcătuită din ferită şi perlită sau din ferită aciculară (bainită cu conţinut scăzut de carbon). Fig.2 sau Rt0. bainita superioară şi perlita au caracteristici mecanice apropiate). în acest caz.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR solubilitatea acestuia în austenită şi creând astfel condiţiile măririi cantităţii de carburi sau carbonitruri de Nb care precipită în structură) sunt realizate prin laminare controlată.1 % a %Mom conduce la sporirea cu 20. cu răcire accelerată la sfârşitul procesului (călire directă). oţelurile de acest fel au în structură un conţinut procentual de perlită foarte mic (sunt denumite şi oţeluri cu conţinut redus de perlită) şi se caracterizează printr-o bună sudabilitate. Configuraţia diagramelor TTT la oţelurile cu structură bainitică după laminarea controlată . dacă oţelurile sunt aliate suplimentar şi cu mici cantităţi de V sau Mo.05 % şi %Mom = 0.. cu %Nbm < 0.. semifabricatele obţinute prin laminare controlată pot avea caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (de exemplu. dar au tenacitatea scăzută şi temperatura de tranziţie ductil-fragil ridicată). deoarece molibdenul determină formarea bainitei superioare în locul perlitei la răcirea austenitei. V şi Ti asupra dimensiunilor grăunţilor de ferită − Oţeluri microaliate cu niobiu şi molibden.27 %.30 N/mm2 a rezistenţei la tracţiune şi limitei de curgere). Rp0. datorită finisării intense a granulaţiei).1 %). deoarece au conţinut scăzut de carbon.7.

. %Nbm = 0.06 %. cât şi o bună tenacitate.7. 8.0. Fig.2 sau Rt0.1 %) permit a se obţine din aceste oţeluri semifabricate care prezintă atât rezistenţă mecanică ridicată. deoarece au tendinţa spre formarea unor structuri fragile în ZIT.2 sau Rt0. cu Rp0. sudabilitatea acestor oţeluri nu este însă satisfăcătoare. − Oţeluri microaliate cu vanadiu şi azot. b − laminare controlată (structură cu ferită aciculară) 83 . aşa cum se poate observa pe micrografiile prezentate în figura 8.8. împreună cu efectele de finisare a granulaţiei şi de durificare prin precipitare induse de laminarea controlată şi de alegerea judicioasă a concentraţiilor elementelor de aliere.8.04 % obţinute prin: a − laminare obişnuită (structură cu ferită poliedrică şi perlită dispuse în benzi). cu %Vm < 0.2 sau Rt0. Rp0. 8. Microstructurile unui oţel cu %Cm = 0.2.08 %) şi sunt aliate cu mici cantităţi de Mn. aceste influenţe. împreună cu folosirea laminării controlate (pentru finisarea granulaţiei).7. %Mom = 0. %Mnm =1. diagramele TTT la răcirea austenitei acestor oţeluri au configuraţia prezentată în figura 8. acest tip de structură. diferă esenţial de structura ferito-perlitică (cu cristale poliedrice de ferită) ce rezultă dacă se aplică laminarea obişnuită. permit a se realiza din aceste oţeluri semifabricate laminate cu caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (de exemplu.5. Datorită reţetei de aliere utilizate.. ceea ce permite ca prin răcirea controlată la sfârşitul laminării semifabricatelor (cu jeturi de apă sau de aer comprimat) să se obţină structură cu ferită aciculară (bainită cu conţinut scăzut de carbon).1 % şi %Nm = 0. care prezintă caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (de exemplu. Oţelurile slab aliate cu structură feritică aciculară au conţinut scăzut de carbon (%Cm ≤ 0.5 > 550 N/mm2).022 %.8 %.5 > 500 N/mm2) şi de tenacitate (KV > 130 J la ta şi temperatura de tranziţie t50% < −20 oC).5 > 500 N/mm2) şi tenacitate foarte bună. datorită existenţei în structură a unor precipitate de nitrură de V. la care se adăugă uneori şi Nb. care.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale carbon pentru formarea precipitatelor de carbonitruri de Nb).018. asigură obţinerea de semifabricate cu caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (Rp0. Mo şi/sau B.3 %. Laminarea controlată şi menţinerea la un nivel scăzut a concentraţiei carbonului (%Cm < 0.

8. care se utilizează sub formă de semifabricate sau produse având structura alcătuită dintr-o matrice feritică în care se află dispersate uniform insule de martensită (care ocupă.. pentru transformarea austenitei în martensită şi obţinerea structurii bifazice ferito−martensitice.5. Oţelurile bifazice (dual − phase steel) sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0.1..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Oţelurile microaliate ferito-perlitice şi oţelurile slab aliate cu ferită aciculară au fost concepute în vederea utilizării la realizarea semifabricatelor laminate (de tip platbandă) pentru ţevile sudate destinate conductelor petroliere (amplasate subteran sau submarin) şi pentru construcţiile sudate ale instalaţiilor marine de foraj şi exploatare petrolieră.2 = 320. alegând convenabil parametrii ti şi τm.. Rm = 600.8 %) şi microaliate cu elemente care să le confere granulaţie fină.7. Oţelurile cu forma incluziunilor nemetalice controlată se folosesc pentru obţinerea de semifabricate laminate cu anizotropie minimă a caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi (mai ales) de tenacitate.800 N/mm2 şi A = 15.7. putând fi utilizate la confecţionarea construcţiilor metalice şi mecanice la care nu sunt impuse condiţii deosebite privind tenacitatea materialelor. Fig.4.20 % din structură).9. Microstructura unui oţel bifazic cu %Cm = 0. aşa cum se poate observa pe micrografiile prezentate în fig. slab aliate cu mangan (%Mnm = 1. se obţine o structură bifazică ferito-austenitică în care concentraţia carbonului în austenită este suficient de ridicată pentru a-i asigura o bună capacitate de călire..3. condusă după una din diagramele prezentate în figura 8. O altă metodă de obţinere a semifabricatelor cu structură bifazică ferito-martensitică constă din laminarea controlată intercritică a oţelurilor.... Semifabricatele din astfel de oţeluri sunt ieftine şi prezintă caracteristici mecanice ridicate (Rp0. b) răcirea rapidă (în apă) a semifabricatelor.9. 8...A3) şi menţinerea lor o durată τm la această temperatură..16 %).10. necesare la 84 .5.5.30 %). 8. 10. 8. iar ponderea formaţiunilor de austenită este la nivelul dorit al ponderii formaţiunilor martensitice în structura finală.12 % şi %Mnm = 1.420 N/mm2.5 % O primă metodă de obţinere a structurii bifazice ferito−martensitice la semifabricatele laminate din astfel de oţeluri o reprezintă aplicarea unui TT intercritic constând din: a) încălzirea semifabricatelor la o temperatură ti ∈ (A1.

10. rezervoare sferice etc. le asigură finisarea şi le dispersează uniform în masa structurală a oţelurilor. 8. care modifică tipul incluziunilor (determină formarea unor incluziuni greu fuzibile. care generează în acestea stări de tensiuni mecanice bi sau triaxiale. lipsite de plasticitate şi uniform distribuite în structura oţelurilor. Diagrama pentru alegerea reţetei de microaliere la elaborarea oţelurilor cu forma incluziunilor nemetalice controlată 85 . raportul dintre concentraţiile elementelor adiţionale (Ti. Pentru obţinerea unei astfel de structuri se impune ca oţelurile supuse laminării să nu conţină incluziuni nemetalice (sulfuri) plastice (care se dispun în timpul laminării sub formă de şiruri orientate în direcţia de deformare şi determină formarea structurii în benzi la răcirea semifabricatelor după laminare). în consecinţă. aşa cum sugerează diagrama (de principiu) redată în figura 8.11. Fig. fiind necesară realizarea unor semifabricate laminate cu o structură în care formaţiunile de perlită să fie uniform distribuite în masa de ferită. Zr. În prezent se aplică metoda introducerii la elaborarea oţelurilor a unor cantităţi mici de pământuri rare (lantanide). Ce etc. 8.11. Pentru astfel de aplicaţii nu este recomandată utilizarea semifabricatelor laminate din oţel cu structură (ferito-perlitică) în benzi (care se caracterizează printr-o mare anizotropie a caracteristicilor mecanice). controlul formei incluziunilor are ca scop principal obţinerea unor incluziuni de sulf globulare. zirconiu sau titan.) şi concentraţia sulfului într-un astfel de oţel se alege astfel încât să rezulte efectul maxim de reducere a anizotropiei caracteristicilor de tenacitate.) supuse în exploatare unor solicitări mecanice complexe. Diagramele de laminare controlată intercritică pentru obţinerea semifabricatelor cu structură bifazică ferito−martensitică Fig. globulare şi nedeformabile). Metoda clasică de obţinere a incluziunilor de sulf cu formă controlată constau în tratarea oţelurilor la elaborare cu Ca şi Si.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale realizarea unor piese sau echipamente (funduri pentru recipiente sub presiune.

7.12.0 %.5 %. formate din produşi de coroziune. în condiţii de temperatură ridicată.. Trebuie precizat că. iar simbolurile principalelor mărci standardizate din fiecare clasă sunt redate în tabelul 8. prezintă caracteristici bune de rezistenţă la oxidare şi la coroziune în gaze şi au capacitatea de a asigura caracteristici mecanice convenabile sunt denumite oţeluri refractare.7. în două categorii: oţelurile inoxidabile. 8. deoarece cromul este un element carburigen (v. conţinuturi foarte scăzute de impurităţi (%Sm ≤ 0.6. Oţelurile inoxidabile feritice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi au compoziţia caracterizată prin %Cm ≤ 0.20 % şi %Crm > 10.3). în funcţie de principalul factor care le asigură rezistenţa la acţiunea mediilor de lucru agresive. Oţelurile inoxidabile care.08 %.).1. austenită.04 %) şi concentraţia 86 .6.. ce întrerup contactul lor cu mediile agresive şi le protejează astfel de acţiunea distructivă a acestora. benzi.5. concentraţia masică minimă a cromului în astfel de oţeluri fiind %Crm = 10. În funcţie de reţeta de aliere utilizată la elaborare. %Pm ≤ 0. care interacţionează cu mediile corosive şi se acoperă cu pelicule compacte. conform acestor standarde oţelurile inoxidabile sunt împărţite în clasele structurale prezentate în continuare. oţelurile inoxidabile pot fi clasificate în: oţeluri aliate cu crom şi oţeluri aliate cu crom şi nichel. livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică (table. această prescripţie este cuprinsă şi în SR EN 10020.6.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. profile pentru utilizări generale etc. Oţelurile inoxidabile comerciale. care precizează că oţelurile inoxidabile trebuie să aibă %Cm < 1.1. scap. Oţelurile rezistente la coroziune Oţelurile rezistente la coroziune (oţelurile anticorosive) pot fi clasificate. bare. 8. sârme. Oţelurile inoxidabile şi refractare Oţelurile capătă proprietatea de a fi inoxidabile (de a prezenta o rezistenţă ridicată la acţiunea mediilor agresive cu care vin în contact). dacă sunt înalt aliate cu crom. au caracteristicile de calitate reglementate prin standardele SR EN 10088 şi STAS 3583 (care este încă în vigoare). a căror rezistenţă la coroziune este determinată de compoziţia chimică şi de structura acestora şi oţelurile patinabile.015 %. la calificarea unui oţel ca oţel inoxidabil sau refractar se ia în considerare numai concentraţia cromului dizolvat în soluţiile solide pe bază de fier (ferită.1. martensită) existente în structura acestuia.

X2CrMoTi17−1. Mo). reţetele cu concentraţii mari de crom prezentând şi bune proprietăţi de refractaritate....1 %).30 %. aluminiu (%Alm ≤ 2 %).. X2CrMoTi29−4. %Crm = 17.18 % sau %Crm = 25.3. Tabelul 8..0.3.5 %). X2CrTi12.1.martensitic Martensitic Martensitic Martensitic Martensitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenito . niobiu (%Nbm = 0. molibden (%Mom = 0.8 %) şi/sau zirconiu (%Zrm = 0. X6CrMoNb17−1. Si. X2CrNi12.. X6Cr17.feritic 87 . titan (%Tim = 0. pentru îmbunăţăţirea tenacităţii şi prelucrabilităţii prin deformare plastică (Ni)..13 %. X3CrTi17.7. X6CrAl3. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral acestor prescripţii. pentru finisarea granulaţiei.. Zr).. Ti.feritic Austenito .5 %).8.0. Principalele mărci de oţeluri inoxidabile Marca de oţel conform: SR EN 10088 STAS 3583 X6Cr13 X6Cr17 X3CrTi17 X2CrMoTi18−2 X6CrAl13 X12Cr13 X20Cr13 X30Cr13 X39Cr13 X50CrMoV15 X2CrNi18−9 X5CrNi18−10 X6CrNiTi18−10 X2CrMnNi17−7−5 X2CrMnNiN18−9−5 X2CrNiMo17−13−3 X1NiCrMoCu25−20−5 X6CrNiMoTi17−12−2 X2CrNiMoCuN25−6−3 X2CrNiMoCuWN25−7−4 7Cr130 8Cr170 8TiCr170 2TiMoCr180 7AlCr130 10Cr130 20Cr130 30Cr130 40Cr130 45VMoCr145 2NiCr185 5NiCr180 10TiNiCr180 2MoNiCr175 2CuMoCrNi250 10TiMoNiCr175 - Clasa structurală Feritic Feritic Feritic Feritic Feritic Ferito . aşa cum rezultă din următoarele exemple: X6Cr13... X2CrAlTi18−2. X2CrNbZr17..4. în compoziţia acestor oţeluri se pot adăuga în diverse concentraţii şi alte elemente: siliciu (%Sim ≤ 1 %)..6 %).. stabilizarea feritei şi mărirea rezistenţei la coroziune intercristalină (Nb. nichel (%Nim = 0.. pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Al. X6CrNi17−1. X6CrMo17−1.3.3.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale masică de crom încadrată în una din următoarele reţete: %Crm = 11..

. X70CrMo15.. Si. 7. Nb. X50CrMoV15. fig..1. aluminiu (%Alm ≤ 1. cu foarte mici cantităţi de carburi globulare uniform distribuite în matricea feritică) şi. cât şi datorită intervenţiei altor fenomene.3. X8CrNiMoAl15−7−2. X20Cr13. nichel (%Nim = 1..5 %).6.. mărirea călibilităţii şi durificarea prin precipitare a acestor oţeluri (Ni. locale (la îmbinările sudate) sau globale (la întreaga construcţie sudată).13 %. pentru îmbunăţăţirea tenacităţii şi prelucrabilităţii prin deformare plastică (Ni).0.... 8..04 %) şi concentraţia masică de crom încadrată în una din următoarele reţete: %Crm = 11.2.015 %.5 %). menţinerea la aceste temperaturi o durata τm = 30.8 %). V) sau pentru evitarea apariţiei fenomenelor de fragilitate la revenire (Mo). ca urmare. niobiu (%Nbm = 0.0 %.700 oC). caracteristicile de utilizare ale acestor oţeluri nu pot fi modificate prin aplicarea de TT cu schimbare de fază.08. Principalele probleme care pot să apară la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri sunt legate (v.18 %. pentru îmbunăţăţirea rezistenţei la coroziune în anumite medii (Al... constând din încălzirea la ti = 750. X4CrNiMo16−5−1. molibden (%Mom = 0. la orice temperatură în stare solidă. Mărcile de oţeluri comerciale din aceste clase structurale corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte. X90CrMoV18. X7CrNiAl17−7.. aceste probleme se pot rezolva prin alegerea corespunzătoare a MA pentru sudare... cum ar fi apariţia fazei σ în cazul menţinerilor îndelungate în intervalul de temperaturi 550. %Crm = 17. Oţelurile inoxidabile feritice au o sudabilitate relativ bună. Cu.40 min şi răcirea în aer. X5CrNiCuNb16−4.2 %) pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Al..6. Mo). cupru (%Cum = 1... prin folosirea unor tehnologii de sudare adecvate şi prin aplicarea unor TT postsudare. X105CrMo17.. X5CrNiMo13−4. Cu). %Pm ≤ 0. singura modalitate tehnologică de a le influenţa caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate constă în ecruisarea lor prin deformare plastică la rece.6 %) şi/sau vanadiu (%Vm = 0.0 %). conţinuturi foarte scăzute de impurităţi (%Sm ≤ 0. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X12Cr13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aceste oţeluri prezintă.. pentru finisarea granulaţiei.. în compoziţia acestor oţeluri se pot adăuga în diverse concentraţii şi alte elemente: siliciu (%Sim ≤ 1 %).1.0..3..1. 88 . X46Cr13. urmată de aplicarea unui TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul adecvat obţinerii caracteristicilor dorite).850 oC (temperaturile mai mari fiind recomandate la construcţiile sudate din oţeluri feritice cu concentraţii ridicate de crom). o structură monofazică feritică (eventual.24) de sensibiltatea lor ridicată la supraîncălzire (creşterea pronunţată a granulaţie în cazul încălzirii şi menţinerii lor la temperaturi mai mari de 900 oC) şi de tendinţa acestora spre fragilizare şi fisurare (atât datorită creşterii granulaţiei. Oţelurile inoxidabile martensitice şi ferito-martensitice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi au compoziţia caracterizată prin %Cm = 0.

7.1050 oC) o structură austenitică. 5... scap.6 %). alcătuiesc o subdiviziune specială a oţelurilor inoxidabile martensitice (având ca mărci reprezentative X4CrNiMo16−5−1. aluminiu (%Al m = 0..2 %) aceste condiţii sunt uşor de întrunit.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Aceste oţeluri au concentraţia de crom suficient de scăzută în corelaţie cu concentraţia de carbon.6.. scap. căpătând o structură martensitică sau ferito – martensitică.. care se poate transforma în martensită (cu conţinut redus de carbon.60 J) şi de rezistenţă la coroziune. Procesele care au loc la revenirea structurilor de călire ale acestor oţeluri (bogat aliate cu crom şi alte elemente de aliere) diferă de procesele care au loc la revenirea structurilor de călire ale oţelurilor nealiate (v.. uneori.8 % au Ms << ta şi prezintă (la ta) după călire (în aer de la ti = 950.. În majoritatea cazurilor oţelurile din aceste clase structurale se utilizează în starea metalurgică conferită prin aplicarea unui TT de călire + revenire. iar caracteristicile mecanice ale structurilor de revenire pot indica prezenţa fenomenelor de fragilitate la revenire (v. datorită intervenţiei fenomenelor de stabilitate la revenire şi de durificare secundară (separararea unor carburi de crom fin dispersate. în timp ce la oţelurile cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0. de la ti = 1025. în structura martensitică apar precipitate ale compuşilor intermetalici pe care îi formează elementele de aliere suplimentare (de tipul MoNi3.0.5 %)..... molibden (%Mo m = 0. prin aplicarea unui TT de revenire (la ti = 470.630 oC şi τm = 1.1050 oC) o structură martensitică cu conţinut scăzut de carbon.08 %) şi conţinuturi ridicate de crom (%Cr m = 15... caracterizată prin rezistenţă mecanică redusă şi plasticitate ridicată..3 ore).) şi se produce un efect de durificare (îmbătrânire) important..8 %). având rezistenţă mecanică scăzută şi 89 .2 = 800.4)... Oţelurile PH cu %Nim = 6. care prezintă o capacitate particulară de creştere a caracteristicilor de rezistenţă mecanică prin aplicarea de TT. Oţelurile cu conţinuturi scăzute de carbon (%C m < 0.1200 N/mm2 şi Rm = 1000.3).5 % au Ms > ta şi prezintă după călire (în aer sau ulei. la oţelurile cu concentraţii mari de carbon (%Cm > 0.5 %).1 %) pentru asigurarea structurilor martensitice la răcirea în aer se impune alierea lor suplimentară cu nichel şi. care măresc duritatea structurilor de revenire).3... cupru (%Cu m = 1..1300 N/mm2)... X8CrNiMoAl15−7−2) şi sunt denumite oţeluri cu durificare prin precipitare (oţeluri PH – preciptation hardening).0 %) şi/sau niobiu (%Nb m = 0.1. caracteristicile de rezistenţă mecanică înregistrând creşteri semnificative (Rp0... cu cupru. Oţelurile PH cu %Nim = 3. X7CrNiAl17−7. aliate suplimentar cu nichel (%Ni m = 3...3. fără afectarea inadmisibilă a caracteristicilor de tenacitate (energia de rupere se menţine la niveluri KV = 40. încât transformarea alotropică Feγ ⇔ Feα nu este suprimată şi aceste oţeluri prezintă transformări de fază în stare solidă (în condiţii de echilibru termodinamic sunt posibile transformările de tipul austenită ⇔ ferită) şi se călesc în aer (sunt oţeluri autocălibile). X5CrNiCuNb16−4.. 7. NbNi3 etc...17 %)..

1. în mod obişnuit.. Oţelurile inoxidabile martensitice şi ferito – martensitice cu %Cm < 0.520 oC şi τm = 1. aceste oţeluri au tendinţa de fragilizare la rece.. Oţelurile inoxidabile austenitice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi nichel şi reprezint[ o clasă structurală de oţeluri cu proprietăţi deosebite: rezistenţă mare la coroziune în aer.−80 oC. cu vr = 70.. Compoziţia chimică a acestor oţeluri poate fi caracterizată astfel: • concentraţia masică de carbon este scăzută. dar oţelurile moderne au %Cm ≤ 0.04 %.6.1.5 % călite şi îmbătrânite. motiv pentru care oţelurile sunt denumite şi oţeluri austenitice tip 18−8. comportare paramagnetică şi o bună sudabilitate. alcătuit din călire martensitică şi revenire..20 % (corespunzătoare oţelurilor inoxidabile) şi concentraţii masice de nichel %Nim = 8. • reţeta de aliere de bază a acestor oţeluri prevede concentraţii masice de crom %Crm = 18...) şi instrumentelor de măsurare şi nu se utilizează la realizarea construcţiilor sudate... %Cm ≤ 0.5 ore) se obţin efecte de durificare prin precipitare similare celor tipice oţelurile PH cu %Nim = 3. această reţetă fiind modificată la oţelurile pentru − 90 .. fiind recomandat TT de revenire la ti = 600...850 oC. instrumente chirurgicale etc..4 % sunt sudabile. ca urmare.0. 8..1. la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri trebuie utilizate MA cu concentraţii scăzute de carbon şi conţinuturi minime de impurităţi (S...750 oC sau.24. aceste oţeluri ridică probleme tehnologice la prelucrarea prin aşchiere sau prin deformare plastică. un TT complet.3.8 ore şi apoi reîncălzirea la ta) sau prin aplicarea unui TT de destabilizare a austenitei (constând din reîncălzirea oţelurilor la ti = 750. prin aplicarea ulterioară a unui TT de revenire (la ti = 500. la tco = −70.15 %.. P. plasticitate mare.02. N şi. mai ales H. Oţelurile inoxidabile martensitice cu %Cm > 0..80 oC/oră... BMT trebuie bine protejată în timpul sudării faţă de acţiunea nocivă a atmosferei înconjurătoare (prin utilizarea procedeelor de sudare în mediu de gaz inert)..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR plasticitate ridicată) prin aplicarea unui TT de călire la temperaturi scăzute (constând din răcirea oţelurilor.5 ore. conform indicaţiilor diagramei din figura 7.. dacă este posibil. pentru micşorarea stabiltăţii austenitei prin separarea unor particule de carburi de crom şi alte elemente de aliere şi apoi răcirea în apă).10 %. în apă şi în foarte mulţi agenţi chimici.4 % sunt destinate confecţionării sculelor (cuţite. care au efecte negative majore asupra tenacităţii). tenacitate şi rezistenţă mecanică ridicate la temperaturi scăzute (până la –270 oC). deoarece..5. menţinerea la această temperatură o durată τm = 0.. iar după sudare trebuie aplicate TT care să confere îmbinărilor sudate structuri asemănătoare cu cea corespunzătoare MB.. structura austenitică se ecruisează puternic prin deformare plastică la rece şi. menţinerea la tco o durată τm = 7.

medii foarte agresive etc. efectele favorabile ale cromului se diminuează odată cu creşterea conţinutului de carbon al oţelurilor (care favorizează apariţia carburilor în structura acestora)..5.7 %). ca urmare. cuprul (%Cum = 0. molibdenul (%Mom = 2. %Crm = 12.4 %). X6CrNiMoNb17−12−2. azotul (%Nm = 0.10 %). caracteristicile de utilizare ale acestor oţeluri nu pot fi modificate prin aplicarea de TT cu schimbare de fază. Mo). singura modalitate tehnologică de a le influenţa caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate constă în ecruisarea lor prin deformare plastică la rece.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale aplicaţii speciale (caracterizate prin condiţii severe de lucru: solicitări mecanice cu intensităţi mari şi/sau aplicate dinamic. cromul şi nichelul (elementele reţetei de aliere de bază): siliciul (%Sim ≤ 1. care se realizează cu %Crm = 15.). temperaturi ridicate. pentru îmbunăţăţirea rezistenţei la coroziune (Mo.. Cu. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X10CrNi18−8. pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Si.. niobiul (%Nbm = 0... urmată de aplicarea unui TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul adecvat obţinerii caracteristicilor dorite)..25 % şi %Nim = 15.1 %) sau titanul (%Tim = 0. nichelul acţionează favorabil asupra rezistenţei la coroziune şi îmbunătăţeşte caracteristicile mecanice la temperaturi înalte ale oţelurilor. Ti) sau pentru stabilizarea structurii austenitice şi înlocuirea parţială a nichelului (Mn. prezintă cea mai bună comportare în prezenţa mediilor agresive de lucru.4. X2CrNiMo17−12−2.. Oţelurile cu conţinuturi reduse de carbon (%Cm ≤ 0. N).8.... fiind elementul de aliere care le conferă structura austenitică şi asigură (în cazul când %Nim > 8 %) menţinerea unei astfel de structuri până la temperatura ambiantă (prin modificarea substanţială a poziţiei punctelor critice de transformare în stare solidă A1 şi A3).. iar %Crm >15 % conferind oţelurilor rezistenţă la coroziunea (de tip elecrochimic) produsă de mediile active apoase.3 %).12.0 %) în astfel de medii este aproape nulă. X12CrMnNiN18−9−5... 25−35 etc..)... deoarece probabilitatea declanşării proceselor de corodare electrochimică a structurii monofazice austenitice (cu %Crm = 10.5. X6CrNiTi18−10. manganul (%Mnm = 2.04 %) au structura de echilibru la ta complet austenitică. X2CrNi18−9. • majoritatea oţelurilor austenitice crom-nichel au în compoziţie şi alte elemente de aliere decât carbonul.25 %)... solubilitatea carbonului în austenită la această temperatură fiind mai mare decât concentraţia carbonului existent în aceste oţeluri şi.0. 91 .0.. la temperaturi înalte...15 % asigurându-le o bună rezistenţă la oxidare în medii uscate. Nb. Deoarece nu prezintă transformări în stare solidă.7 %). 45 % (şi sunt denumite oţeluri tip 15−35.1.. X3CrNiCu18−9−4. cromul este elementul de aliere care conferă acestor oţeluri rezistenţă la coroziune şi la oxidare. 20−25.

ca urmare.. pentru care intensitatea sensibilizării la coroziune intercristalină a oţelului este maximă.13. carbonul ajunge mai repede la marginile cristalelor de austenită şi formează carburile cu cromul din austenita situată în zonele adiacente acestor margini. constând în încălzirea oţelurilor la ti = 1000.. astfel că. ca urmare. această structură bifazică putând favoriza declanşarea proceselor de corodare a oţelurilor în prezenţa mediilor agresive. atunci când piesele realizate dintr-un astfel de oţel vin în contact cu un mediu agresiv de lucru. dacă semifabricatele sau piesele confecţionate dintr-un oţel cu această structură sunt supuse încălzirii (în procesul de prelucrare sau în cursul utilizării).04. pentru fiecare temperatură situată în intervalul critic de temperaturi există un interval critic al duratei de menţinere.. 0. dacă durata menţinerii este sub limita inferioară a intervalului critic. marginile (sărăcite în crom) ale cristalelor de austenită sunt atacate. Aspectele prezentate sugerează şi principalele căi de acţiune pentru diminuarea susceptibilităţii oţelurilor inoxidabile austenitice faţă de coroziunea 92 . separarea intercristalină a carburilor de crom şi scăderea concentraţiei de crom de la marginile cristalelor de austenită diminuează rezistenţa la coroziune a oţelului.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Oţelurile cu conţinuturi de carbon mai mari (%Cm = 0. instabilă termodinamic şi.1100 oC. proces care prezintă următoarele particularităţi: • separarea carburilor apare numai în cazul încălzirii într-un interval critic de temperaturi (450 oC. creşte concentraţia în crom a marginilor acestor cristale. pentru dizolvarea carburilor în austenită şi răcirea lor rapidă (în apă). aşa cum se poate observa în imaginile prezentate în figura 8. cantitatea de carburi precipitate este redusă. pentru menţinerea structurii monofazice austenitice (până la ta). se aplică TT de călire de punere în soluţie (a carburilor). structura monofazică astfel obţinută este alcătuită din austenită suprasaturată în carbon. se produce separarea din austenită a carbonului în exces sub formă de carburi de crom.15 %) au structura de echilibru la ta alcătuită din austenită şi carburi de crom. iar peste 850 oC austenita are capacitate ridicată de a dizolva carbon şi separarea carburilor nu mai este justificată termodinamic. • viteza de difuzie a carbonului în austenită este mai mare decât cea corespunzătoare cromului şi. Pentru a le conferi o structură monofazică austenitică rezistentă la coroziune. • aşa cum se poate deduce examinând diagrama din figura 8. iar dacă durata menţinerii este mai mare decât limita superioară a intervalului critic. fenomen numit coroziune intercristalină.12. după precipitarea intercristalină a carburilor de crom. se produce uniformizarea prin difuzie a concentraţiei cromului în cristalele de austenită. sub 450 oC difuzia elementelor care formează carburile nefiind posibilă. marginile cristalelor de austenită îşi diminuează puţin concentraţia de crom şi diminuarea rezistenţei la coroziune a oţelului este mică. 850 oC). sărăcirea în crom a acestor margini este parţial compensată şi rezistenţa la coroziune a oţelului este puţin afectată..

creşterea concentraţiei cromului. titan. niobiu sau tantal. apariţia fenomenului este influenţată de următorii factori: − compoziţia chimică a BMT din care rezultă prin solidificare CUS (dependentă de compoziţia şi puritatea MB şi MA). siliciul. carburi de titan şi niobiu. niobiu) compuşi (sulfura de nichel. în timpul solidificării CUS.13. Diagrama timp – temperatură − sensibilizare la coroziunnea intercristalină (TTS) a oţelului inoxidabil X10CrNi18−8 Oţelurile inoxidabile austenitice au o bună sudabilitate.04 %). niobiu sau tantal sunt denumite oţeluri stabilizate). 8.24.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale intercristalină: reducerea concentraţiei de carbon (%Cm ≤ 0. pentru ca separarea intercristalină a carburilor de crom să afecteze în mică măsură rezistenţa la coroziune a marginilor cristalelor de austenită şi/sau microalierea oţelurilor cu titan. se observă că principalele probleme care pot afecta sudabilitatea oţelurilor austenitice crom-nichel sunt: fisurarea la cald şi fragilizarea indusă de formarea fazei σ . fisurile formate la cald având caracter interdendritic şi fiind cauzate de prezenţa unor faze uşor fuzibile în zonele intercristaline ale structurii primare a CUS. pentru evitarea formării carburilor de crom în structura oţelurilor. Fig. silicaţi) care sunt faze uşor fuzibile sau care formează cu fierul sau cu elementele de aliere eutectice uşor fuzibile. deoarece formează cu elementele de aliere tipice oţelurilor inoxidabile austenitice (nichel. Microfotografia unei zone afectate de coroziunea intercristalină la o piesă din oţel inoxidabil austenitic X10CrNi18−8 Fig. • Fisurarea la cald a CUS realizate prin sudare se produce la temperaturi ridicate (peste 1200 oC). în 93 . având afinitatea faţă de carbon mai mare decât cromul. Dacă se analizează diagrama structurală prezentată în figura 7. 8. carbonul. care.12. sulful şi fosforul favorizează apariţia fisurării la cald. leagă carbonul în exces sub formă de carburi proprii şi asigură astfel menţinerea nealterată a concentraţiei cromului în cristalele de austenită (oţelurile inoxidabile austenitice microaliate cu titan.

900 oC. Si. prezenţa în structură a feritei asigurându-le niveluri ridicate ale rezistenţei mecanice şi rezistenţei la coroziune. prin realizarea următoarelor etape: γ + α → γ + α + σ → γ + σ... 8.4. %Crm = 22. prin realizarea următoarelor efecte: finisarea structurii (ferita cristalizează înaintea austenitei şi împiedică formarea structurilor dendritice grosolane).2 % şi %Cum ≤ 2 %. direct din austenită . Oţelurile inoxidabile austenito – feritice sau ferito – austenitice.1. dacă MB sau CUS au structura complet austenitică. fosfor. carbonul etc.) sub formă de compuşi greu fuzibili sau care formează cu fierul sau cu elementele de aliere eutectice greu fuzibile. raportul preferat al conţinuturilor procentuale de ferită şi austenită în structura oţelurilor de acest tip este cel unitar (%α ≅ 50 % şi %γ ≅ 50 %). ferita are rezistenţa la deformare mai mică decât austenita şi. Ti şi de procesele de deformare plastică la rece şi pot fi înlăturate aplicând după sudare (sau după operaţiile de prelucrare prin deformare plastică la rece) un tratament termic constând din încălzirea zonei sigmatate la ti ≅ 1000 oC. Primele oţeluri duplex realizate au avut compoziţia: %Cm ≤ 0. wolframul. compus intermetalic FeCr caracterizat prin duritate ridicată şi fragilitate accentuată. − prezenţa feritei în structura CUS (într-un conţinut procentual de 3..24.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR timp ce manganul. iar prezenţa austenitei conferindu-le o bună ductilitate şi tenacitate. %Mom = 1.. relaxarea tensiunilor mecanice care apar în timpul cristalizării primare a CUS (la temperaturi înalte. Aceste oţeluri combină bunele proprietăţi ale oţelurilor inoxidabile feritice şi austenitice.. prin realizarea următoarelor etape: γ → γ + α → γ + α + σ → γ + σ.5 %. %Nim = 4. fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi nichel şi reprezintă o clasă structurală de oţeluri utilizată relativ recent (cu toate că primele oţeluri duplex au apărut încă din 1930) la fabricarea aparaturii tehnologice de presiune şi a construcţiilor sudate. în zonele încălzite la 600.. fixând elementele nocive (sulful.4 %) împiedică fisurarea la cald. la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri s-a constatat că structurile realizate în CUS şi ZIT nu mai prezintă raportul unitar al conţinuturilor procentuale de ferită 94 . denumite şi oţeluri duplex. iar dacă structurile sunt austenito − feritice. faza σ apare (mai uşor) în aceleaşi zone. menţinerea la această temperatură o durată τm = 2..4 ore şi răcirea în aer... vanadiul şi molibdenul împiedică fisurara la cald.. faza σ apare (mai greu) după sudare.. siliciu) şi diminuarea pericolului de formare a eutecticelor uşor fuzibile.04 %. Nb. Fragilizarea prin faza σ se produce atunci când în îmbinările sudate apare faza σ. apariţia fazei σ (sigmatarea) şi fragilizarea care o însoţeşte sunt favorizate de prezenţa unor elemente de aliere ca Mo. ca urmare.6.. ferita este faza care se deformează uşor şi ajută la diminuarea nivelului energetic al câmpului de tensiuni care apare datorită sudării) şi dizolvarea elementelor nocive (sulf.

X2CrNiMoN22−5−3.. care au în mod obişnuit %Nim = 5. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte.. respectarea acestei prescripţii asigurând formarea şi menţinerea cantităţii corespunzătoare de austenită în structura CUS. mai ales dacă nu este posibilă aplicarea de TT postsudare. %Crm = 24. este necesar ca MA utilizate la sudare să fie supraaliate cu nichel (MA trebuie să aibă %Nim ≅ 9 %.X3CrNiMoN27−5−2.26 %.4 % . X2CrNiMoN25−7−4. MA cu compoziţie apropiată de a MB se utilizează numai în cazul când se efectuează TT postsudare pentru rectificarea structurilor din CUS şi ZIT. • în procesul de sudare se produc fenomene metalurgice de precipitare în CUS şi ZIT a unor faze dure (faze δ. asigurând menţinerea raportului unitar al conţinuturilor procentuale de ferită şi austenită în zonele caracteristice ale îmbinărilor sudate ale echipamentelor trehnologice sau construcţiilor realizate din astfel de materiale. 95 ..0.0 %). oţelurile duplex putând fi utilizate pentru confecţionarea pieselor.. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X2CrNiN23−4.. iar sudarea fără MA sau cu pMA scăzute (valori mari ale pMB) nu este recomandată (trebuie evitată).. %Mom = 3. azotul a fost utilizat pentru înlocuirea parţială a nichelului ca element austenitizant. de tipul unor compuşi intermetalici cu conţinuturi ridicate de crom şi molibden sau nitruri de fier şi/sau de elemente de aliere) care fragilizează structura şi micşorează rezistenţa la coroziune a acesteia.1. constatându-se că el îmbunătăţeşte rezistenţa mecanică şi rezitenţa la coroziune şi contribuie la formarea austenitei din ferită la temperaturi ridicate. tenacitatea oţelurilor duplex are nivelul situat între nivelurile corespunzătoare oţelurilor inoxidabile austenitice şi feritice. %Nim = 6.5. Pentru realizarea unor îmbinări sudate de calitate la realizarea aparatelor tehnologice sau construcţiilor metalice din oţeluri duplex se recomandă a se avea în vedere următoarele aspecte: • pentru a obţine CUS cu caracteristici corespunzătoare. iar rezistenţa la tracţiune şi limita de curgere sunt aproximativ de două ori mai mari decât ale oţelurilor inoxidabile austenitice.5 %). Rezistenţa la coroziune a oţelurilor duplex din generaţia a doua este mai bună decât a oţelurilor inoxidabile austenitice.5. spre deosebire de MB.7.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale şi austenită. iar caracteristicile de rezistenţă la coroziune ale îmbinărior sudate sunt nesatisfăcătoare.. %Cum ≤ 2..8 %.... X2CrNiMoCuWN25−7−4.X2CrNiMoCuN25−6−3.5 % şi %Nm = 0.15. construcţiilor şi echipamentelor care funcţionează la temperaturi superioare temperaturii de –50 oC (în condiţii de frig climatic sau industrial).30 % (unele conţinând şi %Wm = 0. A doua generaţie de oţeluri duplex a avut compoziţia chimică caracterizată prin %Cm ≤ 0. dar nefiind recomandate pentru echipamentele şi aparatele tehnologice destinate aplicaţiilor criogenice.04 %..

nichel. având calitatea reglementată de STAS 11523.6. în general sub 550 oC). iar precipitarea nitrurilor se produce mai intens dacă MB nu are un conţinut suficient de azot (care să determine formarea şi stabilizarea austenitei) sau dacă nu se folosesc MA supraaliate cu nichel. iar rezistenţa mecanică la temperaturi ridicate se asigură oţelurilor prin alierea cu crom.. 20VNiWMoCr120 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice)..) şi barelor forjate. 96 . deoarece elementele de aliere difuzează mai uşor în această fază.5. 12NiCr250. Oţelurile refractare (termorezistente) pot aparţine. oţelurile inoxidabile prezintă şi o bună refractaritate (mai ales. 8.. s-a constatat că apariţia fazelor δ este determinată de menţinerile îndelungate la temperaturi ridicate. uneia din clasele structurale anterior prezentate: feritică. wolfram.0. 15SiNiCr250. 20VNiMnCr120. destinate fabricării produselor prin deformare plastică la cald. martensitică sau austenitică. iar solubilitatea azotului în ferită este mai scăzută decât în austenită. deoarece. semifabricatelor laminate finite (profile pline şi fasonate. Pentru această aplicaţie singurele oţeluri care dau rezultate bune sunt oţelurile austenitice crom – nichel tip 15−35. Al2O3. 900 oC]. principalele mărci de astfel de oţeluri (simbolizate în acelaşi mod ca şi oţelurile aliate pentru construcţia de maşini cuprinse în STAS 791) sunt: 10AlCr70. dacă aplicaţiile în care sunt utilizate se caracterizează prin temperaturi de lucru nu prea mari. peste care se manifestă cu intensitate mare fenomenul de fluaj). 12SiNiCr360 şi 10TiAlCrNi320 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate austenitice). cu conţinuturile de carbon %Cm = 0. SiO2. table. rezistenţa la oxidare este conferită oţelurilor de alierea cu crom şi este îmbunătăţită de alierea suplimentară cu siliciu şi aluminiu (elemente care asigură formarea pe suprafetele pieselor realizate din astfel de oţeluri şi exploatate la temperaturi ridicate a unui strat compact şi aderent de oxizi. sârme etc.35. 12TiNiCr180. aşa cum s-a arătat anterior.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fenomenele de precipitare se produc în principal în zonele feritice ale structurii CUS şi ZIT. molibden. benzi. 10AlCr240 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate feritice). vanadiu (care durifică oţelurile prin formarea de carburi stabile. 10AlCr180. ţevi prin care circulă hidrocarburi şi care au domeniul temperaturilor de lucru [700 oC.45 %. în funcţie de compoziţia lor chimică. 40SiNiCr250. 20−25 sau 25−35. O aplicaţie în care alegerea oţelurilor termorezistente ridică probleme interesante o constituie fabricare ţevilor pentru cuptoarele instalaţiilor de piroliză din combinatele petrochimice.1100 oC) se utilizează oţelurile refractare (termorezistente) speciale. de tipul Cr2O3. micşorează tendiţa de fragilizare la cald a acestora şi/sau le măresc temperatura de recristalizare primară. Pentru aplicaţiile tehnice la care temperaturile de lucru sunt foarte ridicate (550. ce protejează materialul împotriva oxidării în profunzime). 15SiNiCr200.1..

dar nu afectează inadmisibil sudabilitatea acestor oţeluri (cu anumite precauţii tehnologice ţevile pentru cuptoarele instalaţiilor de piroliză pot fi sudate).01…0. siliciu (%Sim < 2 %). celelalte componente contribuind la creşterea rezistenţei mecanice la cald şi asigurarea unei bune comportări la fluaj. ca urmare. Dependenţa dintre viteza de fluaj şi concentraţia de carbon la oţelurile austenitice crom – nichel tip 15–35 Fig.. Dependenţele dintre rezistenţa tehnică de durată şi concentraţia de carbon la oţelurile austenitice crom – nichel tip 15–35 şi 25–20 Pentru aplicaţiile în care mediul de lucru este foarte agresiv şi/sau temperaturile de lucru sunt ridicate. Fig.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale având structura de echilibru la ta alcătuită din austenită şi carburi.05 %) şi alte elemente de aliere: molibden (%Mom = 2…25 %. wolfram (%Wm = 3…5 %). creşterea excesivă a cantităţii de carburi în structură fiind una din principalele cauze care produc degradarea ţevilor).25 %).14. 8. zirconiu etc. le asigură o foarte bună rezistenţă la oxidare. 8. iar cromul.15. datorită numărului mare de componente aceste materiale sunt denumite superaliaje.14 şi 8. împreună cu siliciul şi aluminiul. 97 ..15. fier (%Fem = 2…12 %). titan. aşa cum arată diagramele din figurile 8. aceste oţeluri prezintă viteze de fluaj minime şi rezistenţe tehnice de durată (fluaj) maxime şi au tendinţă redusă de carburare în prezenţa mediilor de hidrocarburi (carburarea ţevilor şi. aluminiu.35. care au în compoziţie şi mici cantităţi de carbon (%Cm = 0. niobiu (%Nbm = 3…5 %). se utilizează aliaje speciale Ni−Cr ( %Nim = 45…70 % şi %Crm = 12….0. conţinutul ridicat de carbon diminuează prelucrabilitatea prin deformare plastică a acestor oţeluri. Soluţia folosirii unor oţeluri cu %Cm = 0. nichelul asigură acestor aliaje o rezistenţă excepţională la coroziune în medii puternic reducătoare.45 % a fost adoptată ţinând seama că. impunând fabricarea ţevilor prin turnare centrifugală.

25…0.Fe)3Al.%Sim = 0 0 1 1 3% 3.6.035 %.0.5…1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabel 8. %Alm = 4…5 5 % Superaliajele au structura alcătuită din soluţii solide ale componentelor. Nimonic etc. Pentru a realiza o astfel de comportare. 18…22 %Tim = 1…1.16 %). compacte. %Fem = 5…9 % . rezistenţă determinată de formarea pe suprafaţa produselor realizate din astfel de oţeluri.8. fineţea mare şi gradul lor de dispersie ridicat.1.02…. %Fem = 30…33 %.6…6.8 0 10 % max. Superaliajele sunt cunoscute sub denumirile comerciale. Compoziţiile chimice de bază ale unor superaliaje refractare Denumirea comercială INCONEL 625 INCONEL X 750 HASTELLOY C HASTELLOY X WASPALLOY NIMONIC 901 NIMONIC 105 %Nim min. % Alte elemente %Mom %Com max. 0 % 8. sunt slab aliate cu crom (%Crm = 0.04 %. zirconiu (Zrm ≤ 0. dacă oţelurile sunt complet dezoxidate (calmate) la elaborare.30 %).30….%Sim =1.060 %).12…0. %Alm = 0 1 2 1 6% 5. Hastelloy.55 %).5…5.. %Pm ≤ 0. 58 min. cum ar fi aluminiul (%Alm ≥ 0. prin duritatea.65 %). care. Oţelurile patinabile Oţelurile din această categorie prezintă rezistenţă ridicată la coroziunea atmosferică. %Fem = 17…20 %. niobiul (%Nbm = 0.10 %).0…1 %Nbm = 3…4 %. conţinuturile de impurităţi ale acestor oţeluri sunt limitate la nivelurile %Sm.02 %). %Sm. a unor pelicule (patine) de oxizi şi sulfat complex de fier.015….5 %. dacă oţelurile sunt livrate 98 .6…1. 12…15 %Tim = 2…3 %. oţelurile aparţinând acestei categorii au concentraţiile de carbon scăzute (%Cm ≤ 0.3 ani cu atmosfera înconjurătoare. respectiv.. prin interacţiunea lor timp de 1. cupru (%Cum = 0..0…2.2. cu care firmele producătoare le-au lansat pe piaţă.25 %). %Fem = 3…4 15…17 0. care se comportă ca nişte straturi autoprotectoare. ce pasivează produsele (reduc viteza de coroziune uniformă la valori apropiate de 0 mm/an).15 %) şi conţin mici cantităţi de elemente care fixează azotul sub formă de nitruri stabile. contribuie la creşterea rezistenţei mecanice. 8.0. cele mai cunoscute tipuri de aliaje din această clasă fiind: Inconel. durificate prin precipitarea unor compuşi chimici.0. molibden (Mom ≤ 0.8…1. %Pm ≤ 0.0…1 1.12 %) şi titanul (%Tim = 0. 70 55…65 45…50 50…55 42…43 50…55 %Crm 20…23 14…17 15…19 20…23 18…21 12…14 14…15 Compoziţia chimică. Incoloy.8.. 0.%Tim = 2…3 1 2 % 4. cum ar fi Ni3Nb. nichel (%Nim ≤ 0. 8.5…5. Ni3(Al.02…. cu caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. vanadiul (%Vm = 0.Ti) sau (Ni. tenace şi aderente la suprafaţa produselor.%Tim = 2…3 % 10 %Wm = 4…5 %.

poansoane. vagoanele de cale ferată.. prevede mărcile RCA 370 şi RCB 510. 8. iar STAS 500/3 care reglementează acelaşi domeniu. Principalele aplicaţii tehnice în care se utilizează semifabricatele sub formă de table. cu conţinut ridicat de fosfor (%Pm = 0.) destinate prelucrării prin aşchiere a semifabricatelor şi pieselor din diverse materiale (oţeluri. îndeplineşte condiţia %Ce ≤ 0. fonte. eventual.. iar produsele realizate din acestea nu se tratează termic. burghie. pentru confecţionarea sculelor de prelucrare prin deformare plastică la rece sau la cald a diferitelor materiale (dălţi.2. realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri nu ridică probleme tehnologice deosebite.3). macaralele. nicovale pentru forjat. structurile portante şi de închidere ale halelor industriale şi unele recipiente sub presiune.7. Standardul SR EN 10155 prevede mărcile S235W şi S355W. Semifabricatele din astfel de oţeluri se livrează fie în starea obţinută prin laminare normalizantă. piatră.15 %). determinat cu relaţia (8.06…0.15 %).. lemn.44 %. Deoarece conţinuturile de carbon şi alte elemente de aliere sunt scăzute. rabotare şi mortezare. iar conţinuturile de impurităţi sunt limitate. oţelurile SxxxW se pot livra în clasele de calitate J0. iar S355W se poate livra şi în varianta S355WP. alezoare. concentraţia fosforului fiind mărită la unele oţeluri (la nivelul %Pm = 0. Caracteristicile fizico − mecanice şi tehnologice ale oţelurilor din această categorie sunt similare celor ale oţelurilor de uz general echivalente din punctul de vedere al mărcii şi clasei de calitate.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale în altă stare decât cea calmată. benzi sau profile laminate din astfel de oţeluri sunt construcţiile metalice şi mecanice (supuse în exploatare la coroziune atmosferică la temperatura ambiantă). J2 şi K2. cum ar fi: stâlpii pentru reţelele electrice de înaltă tensiune. semnificaţiile simbolurilor fiind cele precizate în scap. deoarece acesta poate participa ca element activ la formarea peliculelor de pasivare. filiere etc. matriţe pentru prelucrarea oţelurilor sau maselor plastice. tarozi. oţelurile din această categorie prezintă o bună sudabilitate. fie în starea realizată prin laminare obişnuită (cu sau fără TT de normalizare aplicat ulterior laminării). dacă carbonul echivalent. nefiind încă abrogat. 99 .0. materiale plastice etc.2. Oţelurile pentru scule Oţelurile din această clasă se utilizează pentru confecţionarea sculelor (cuţite pentru strunjire. dornuri. freze. iar dacă condiţia nu este îndeplinită se recomandă sudarea cu preîncălzire şi. 8.06. cuţite pentru foarfeci.). aplicarea recoacerii de detensionare ca TT postsudare.

oţelurile din această clasă trebuie să corespundă mai multor condiţii generale. Oţelurile carbon pentru scule Oţelurile din această categorie au concentraţia de carbon ridicată (%Cm = 0.65. şublere. vârfuri de centrare pentru maşini – unelte. astfel ca zona de la suprafaţa sculelor durificată prin călire să fie suficient de extinsă (adâncă) şi să permită ascuţirea repetată a acestora. • oţelurile trebuie să aibă o bună călibilitate. structura lor de echilibru la ta este alcătuită din perlită şi 100 . scap. maşinile agricole etc.4). 7.). ţinând seama că duritatea martensitei creşte odată cu concentraţia de carbon a oţelului supus călirii (v. În corelaţie cu destinaţia lor. Fiind în marea majoritate oţeluri hipereutectoide. ace de trasare. 8. calibre etc. pentru fabricarea unor piese rezistente la uzare (de la maşinile textile. ceea ce impune ca.2. oţelurile pentru scule să fie (de obicei) hipereutectoide. se impune ca oţelurile să prezinte o bună stabilitate la revenire şi/sau să fie aliate cu elemente care să le asigure durificarea secundară (v. fără apariţia unor fenomene nedorite de fisurare sau rupere fragilă). instrumente chirurgicale etc.25 %) şi conţinuturile de impurităţi limitate la nivelurile corespunzătoare oţelurilor de calitate.).7. • oţelurile trebuie să-şi menţină duritatea ridicată şi în urma încălzirii lor datorită frecărilor ce apar între scule şi semifabricatele sau piesele supuse prelucării. pentru fabricarea unor unelte şi instrumente de lucru (şurubelniţe.) şi pentru realizarea elementelor active (care trebuie să prezinte durabilitate ridicată) ale instrumentelor de măsurare şi verificare a dimensiunilor pieselor (rigle. scap. ferăstraie pentru lemn. deoarece încălzirile sculelor călite martensitic au efectele unor reveniri.2).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR punctatoare. scap. scule de tragere la rece a materialelor metalice etc.). duritatea ridicată se asigură prin aplicarea unui TT final de călire martensitică a sculelor. fără ca duritatea tăişurilor să se micşoreze inadmisibil. • oţelurile trebuie să prezinte sensibilitate redusă la deformare şi/sau fisurare prin călire şi să aibă tendinţă mică de decarburare superficială în timpul prelucrărilor şi TT la care sunt supuse în procesul tehnologic de realizare a sculelor (deoarece micşorarea concentraţiei carbonului în stratul superficial diminuează călibilitatea şi capacitatea de călire – v. 5.. chei fixe.2. 5. care pot fi formulate astfel: • oţelurile trebuie să prezinte duritate ridicată (mai mare decât duritatea materialelor semifabricatelor sau pieselor care se se prelucrează cu sculele confecţionate din ele) şi tenacitate suficientă (pentru ca tăişurile şi corpul sculelor să poată prelua solicitările mecanice la care sunt supuse în timpul utilizării lor pentru prelucrarea semifabricatelor sau pieselor.. micrometre.2).1.1.

. Semifabricatele din astfel de oţeluri se realizează prin deformare plastică la cald şi se livrează în starea structurală (cu perlită globulară) conferită de aplicarea unui TT de recoacere de globulizare a cementitei (numită şi recoacere de înmuiere).. care se menţine numai dacă acestea nu se încălzesc (în timpul utilizării) la temperaturi mai mari de 150.3.5). 6.2 (de exemplu. • călibilitatea acestor oţeluri corespunde unui indice J 5 – 55/60. 101 .2. 6..60 HRC). • sculele realizate din astfel de oţeluri au duritatea (după TT final) 55...60 HRC.200 oC).5). Gradul moderat de îndeplinire a condiţiilor limitează utilizarea acestor oţeluri la fabricarea sculelor cu forme simple şi dimensiuni caracteristice nu prea mari şi impune o serie de restricţii privind regimurile tehnologice de lucru cu sculele confecţionate din astfel de oţeluri (de exemplu. pentru creşterea durităţii şi. 8. tabelul 4. OSC10.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale cementită secundară (dispusă sub formă de reţea la marginea formaţiunilor perlitice – v. eventual. scap. După aducerea la configuraţia dorită. OSC8. în procesul tehnologic de realizare a sculelor din astfel de oţeluri se pot include următoarele TT: • normalizarea (v.2). pentru obţinerea unei structuri cu perlită globulară. • recoacerea de globulizare a cementitei (v. Oţelurile din această categorie au calitatea reglementată prin STAS 1700. limitarea vitezelor de aşchiere şi/sau răcirea sculelor în cursul utilizării lor pentru diverse prelucrări). pentru obţinerea unei structuri martensitice cu conţinuturi minime de austenită reziduală. sculele realizate din astfel de oţeluri se supun unui TT final alcătuit din: • călire martensitică... principalele mărci de oţeluri sunt: OSC7. scap. bine detensionată şi cu duritate ridicată (55. 6.. simbolul OSC10 corespunde unui oţel carbon pentru scule având concentraţia masică medie de carbon %Cm = 1.200 oC. care conferă oţelurilor o bună prelucrabilitate prin deformare plastică şi prin aşchiere. Deoarece creşterea concentraţiei masice de carbon şi aplicarea de TT sunt singurele căi de acţiune pentru asigurarea caracteristicilor de utilizare ale acestor oţeluri. OSC11 şi OSC12. semnificaţia simbolurilor fiind cea precizată în scap.3). OSC9. călire la temperaturi scăzute. pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire (v. încadrarea lor în condiţiile generale anterior formulate se prezintă astfel: • oţelurile prezintă sensibilitate ridicată la decarburarea superficială şi la fisurarea prin călire. Pentru îndeplinirea condiţiilor generale anterior formulate.3.0 %). pentru finisarea granulaţiei şi obţinerea unei structuri cvasieutectoide (fără reţea de cementită secundară). • revenire joasă (la ti = 150. scap.

.3 %) şi manganul (%Mnm = 0..1..4. siliciul %Sim = 0.8.4.03 % şi sunt slab..2. ce corespund unor oţeluri aliate din clasa structurală ledeburitică (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi carburi primare şi secundare).. 100VMoCr52..03 % şi sunt slab sau mediu aliate cu elemente ca wolframul (%Wm = 1.. cromul (%Crm = 0... 105MnCrW11. 8.7.6.1 %).2.1. TT final la care sunt supuse sculele confecţionate din astfel de oţeluri este alcătuit (ca şi în cazul sculelor din oţeluri carbon) din călire martensitică (urmată uneori de călire la temperaturi scăzute. conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm.. Calitatea acestor oţeluri este reglementată de STAS 3611. nichelul (%Nim = 1.1. wolframul (%Wm = 0. 165VWMoCr115 şi 200Cr115.2 %) şi manganul (%Mnm = 0..2.1.2.0.25..1..2. 31VCr8.. %Sm ≤ 0. unelte de mână şi scule de prelucrare prin deformare plastică la cald au concentraţiile de carbon %Cm = 0.8 %)... 105CrW20 şi 117VCr6.8.0 %).7. conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm..2. care cuprinde ca principale mărci: 30VCrW85. principalele mărci fiind: 90VMn20.2.1.. Semifabricatele din aceste oţeluri sunt realizate prin deformare plastică la cald şi sunt livrate în starea structurală (cu perlită globulară) obţinută prin aplicarea unei recoaceri de înmuiere.1. care recomandă o simbolizare similară celei utilizate de STAS 791 pentru oţelurile aliate destinate pieselor pentru construcţia de maşini.. calitatea şi simbolizarea acestor oţeluri sunt reglementate de STAS 3611. mediu sau înalt aliate cu diverse elemente.. oţelurile de acest 102 .8.. Oţelurile aliate pentru scule aşchietoare.8. scule (rezistente şi foarte rezistente la uzare) de prelucrare prin deformare plastică la rece şi instrumente de măsurare sau verificare au concentraţiile de carbon ridicate (%Cm = 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. cum ar fi cromul (%Crm = 1.2. ce corespund unor oţeluri aliate (hipereutectoide) din clasa structurală perlitică (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi carburi secundare) şi 155MoVCr115.2 %). molibdenul (%Mom = 0.0 %).2. molibdenul (%Mom = 0.2. pentru diminuarea conţinutului de austenită reziduală din structură) şi revenire joasă (la ti = 150.2.00 %). putându-se distinge tipurile prezentate în continuare... 8. 36VSiWMnCr53..12. Ca şi a oţelurile de tipul precedent.0 %).5.8 %). %Sm ≤ 0.1.65 HRC).7. 31VMoCr29.0 %)... pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire.2 %).. Oţelurile aliate pentru scule rezistente la şoc.2 %). 90VCrMn20.200 oC). bine detensionată şi cu duritate ridicată (58. Oţelurile aliate pentru scule Oţelurile din această categorie au compoziţia chimică corelată cu destinaţia şi caracteristicile de utilizare ale sculelor care se confecţionează din ele.60 %..0. vanadiul (%Vm = 0.4.15. vanadiul (%Vm = 0.. 55MoCrNi10 şi 55VMoCrNi17....

2..7..5.3. %Wm = 17.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale tip aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate (hipoeutectoide) perlitice (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi ferită). marca reprezentativă fiind Rp9.1.. deoarece la aceste oţeluri aliate se manifestă fenomenele de stabilitate la revenire şi de durificare secundară).5 % şi %Vm = 1... Rp5. %Crm = 3.5 %..1..9 %.. Utilizarea unor concentraţii relativ mici de carbon (ca şi alierea cu unele elemente........95... deoarece structurile obţinute prin TT final aplicat acestor scule îşi menţin duritatea ridicată (60.2.2 % şi %Mom = 8. cu concentraţii mai ridicate de carbon.5 %.4.2..4.. marca reprezentativă fiind Rp11. %Wm = 2.1.5 %.550 oC). principalele mărci fiind Rp1. cu compoziţia: %Cm = 0. Compoziţia chimică de bază a oţelurilor rapide corespunde mărcii Rp3: %Cm = 0.3.0. Pornind de la această reţetă s-au dezvoltat toate variantele de oţeluri rapide utilizate în tehnică: • oţelurile economice.2.. %Wm = 1. deoarece se obţine o structură (cu martensită de revenire) instabilă. Oţelurile rapide sunt destinate în principal confecţionării sculelor aşchietoare care permit prelucrarea cu viteze mari de aşchiere a materialelor metalice. Oţelurile de acest tip au calitatea reglementată de STAS 7382 şi se simbolizează folosind grupul de litere Rp. %Vm = 2.. ce produc transformări structurale (trecerea martensitei de revenire în sorbită de revenire) însoţite de modificări dimensionale (nepermise) şi de micşorarea durităţii.650 oC..0.70... Rp4. concentraţii minime de wolfram şi aliate suplimentar cu molibden (care suplineşte lipsa wolframului).5. %Crm = 3. cu următoarea compoziţie: %Cm = 0.8. Rp9... 8.65 HRC) până la temperaturi de 600.50 HRC (menţinută la acest nivel ridicat.0 %. %Crm = 3.78 %.05 %..18 %.2.95..5 % şi %Mom = 2.5 %. la sculele confecţionate din astfel de oţeluri nu se recomandă aplicarea TT de călire martensitică + revenire joasă. %Vm = 1.5. urmat de un număr convenţional (fără semnificaţie privind compoziţia sau caracteristicile oţelurilor). • oţelurile aliate suplimentar cu molibden (pentru a înlocui parţial wolframul.5....4.5. Sculele confecţionate din acest tip de oţeluri se supun unui TT final de îmbunătăţire (călire martensitică urmată de revenire înaltă. iar încălzirile la care sunt supuse sculele în timpul utilizării (pentru deformarea plastică la cald a materialelor metalice) echivalează cu aplicarea unor reveniri înalte. pentru obţinerea unei structuri (apropiată de echilibru) cu sorbită de revenire şi duritatea 40.. Rp10 şi Rp11.05 %. cum ar fi nichelul şi manganul) este dictată la oţelurile de acest tip de necesitatea obţinerii unor scule cu tenacitate ridicată (rezistente la şocuri mecanice sau termice repetate) şi care să nu se decarbureze uşor în cazul utilizării lor (la temperaturi ridicate) pentru prelucrarea prin deformare plastică la cald a materialelor metalice... Rp2.. 103 .0. element de aliere scump)..0. Rp3.2 %. la ti = 500.

4 cicluri de revenire la ti = 530.2.. o parte din elementele de aliere se separă din austenită sub formă de carburi. scap.. semifabricatele cu această stare structurală se pot prelucra (prin deformare plastică la cald.) pentru obţinerea sculelor cu configuraţia şi dimensiunile dorite.16..16. TT final la care sunt supuse sculele din oţeluri rapide este alcătuit din: • călire martensitică (într-un singur mediu.5 % şi %Com = 5. carburi secundare şi un schelet ledeburitic (v. repetarea revenirii conducând la diminuarea cantităţii de austenită netransformată şi obţinerea unei structuri finale.9. 6.0.5).580 oC. structura de echilibru la ta a lingourilor turnate din astfel de oţeluri şi răcite foarte lent fiind alcătuită din perlită sorbitică. cu martensită de revenire fină şi carburi globulare uniform distribuite în aceasta..5 %.1. 8. carburi secundare şi un schelet ledeburitic. 7.17. 8. Ms << ta şi în urma călirii se obţine o structură alcătuită din austenită şi carburi primare... scap. Lingourile cu această structură se supun forjării (la cald) pentru distrugerea scheletului ledeburitic şi sfărâmarea carburilor primare pe care acesta le conţine şi apoi unei recoaceri de înmuiere.1300 oC.. de tipul celei prezentate în micrografia din figura 8. Fig..3) de la ti = 1200... marca reprezentativă fiind Rp1.1300 oC 104 Fig. deoarece austenita din structura la ti conţine concentraţii mari de elemente de aliere dizolvate.. • 2.. deoarece oţelurile rapide au temeratura Ms << ta.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • oţelurile aliate suplimentar cu cobalt (element care măreşte vrc şi temperaturile caracteristice Ms şi Mf ale oţelurilor şi permite simplificarea TT final al sculelor)... %Vm = 2. o structură alcătuită din austenită. stabilitatea austenitei scade (Ms creşte) şi aceasta se transformă în martensită foarte fină. întreruptă sau în trepte – v. %Wm = 9.0 %.10 %.5. Lingourile obţinute în condiţii industriale (răcite rapid la solidificare) prezintă la ta.17. aşchiere etc. aşa cum se poate observa pe micrografia prezentată în figura 8.4. cu compoziţia: %Cm = 0..6 %. semifabricatele obţinute după aceste operaţii având structura alcătuită din perlită globulară şi carburi primare.. cu duritate ridicată (numită hardenită).. %Crm = 3. Oţelurile rapide aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate ledeburitice. Microstuctura oţelurilor rapide după călirea de la ti = 1200. în cursul încălzirii şi menţinerii la ti.. Microstructura sculelor din oţeluri rapide după TT final .4.

8. • tratamentul de revenire se face în mod frecvent prin încălzirea sculelor în băi de săruri topite. după ciclul primar de călire.18 .8. caz în care se poate realiza simultan şi un tratament termochimic de cianurare (v. Oţelurile destinate pieselor turnate trabuie să prezinte proprietăţi de 105 .Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Diagrama TT final al sculelor din oţeluri rapide este prezentată în figura 8.6. Cu toate acestea.18. 8.4.).1. Alte oţeluri cu destinaţii sau caracteristici speciale 8. Diagrama TT final al sculelor realizate din oţeluri rapide Fig. scap 6. iar modul în care ti la revenire influenţează duritatea sculelor este descris de diagrama din figura 8. 8.19. 19. Oţelurile pentru piese turnate Piesele turnate din oţel se obţin mai greu decât cele din fontă. deoarece oţelurile au proprietăţi de turnare mai slabe decât fontele (temperatură ts ridicată. mai ales la sculele realizate din oţeluri rapide aliate suplimentar cu cobalt. Fig.).) utilizarea semifabricatelor turnate din oţel rămâne soluţia agreată şi în prezent aproape 20 % din totalul semifabricatelor folosite pentru obţinerea diverselor produse sunt realizate prin turnare din diferite mărci de oţeluri. fluiditate scăzută etc. pentru multe aplicaţii tehnice (piese cu configuraţii complicate. Influenţa temperaturii de revenire asupra durităţii sculelor din oţeluri rapide În legătură cu TT final al sculelor din oţeluri rapide trebuie evidenţiate şi următoarele aspecte: • tratamentul poate fi simplificat. piese cu dimensiuni şi mase mari etc. interval mare de solidificare. se face o călire la temperaturi scăzute (la tco < −70 oC). pentru durificarea superficială suplimentară a acestora. dacă. pentru transformarea austenitei în martensită şi se aplică apoi un singur ciclu de revenire.8.

sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. Cr-Mo.. la oţelurile sudabile prescriindu-se %Cm ≤ 0.035 %). Oţelurile de uz general pentru piese turnate sunt de două tipuri: • oţelurile nealiate pentru construcţii au calitatea reglementată de SR ISO 3775. orice oţel poate fi utilizat şi pentru obţinerea pieselor turnate şi. se utilizează oţeluri slab aliate cu Mn. aceste oţeluri se simbolizează la fel ca şi oţelurile nealiate turnate şi au compoziţia chimică stabilită de producător astfel încât să fie satisfăcute cerinţele privind caracteristicile mecanice (de exemplu.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR turnare acceptabile şi să asigure caracteristicile mecanice impuse de condiţiile de solicitare ale acestor piese. Cr-Mn. au plasticitatea şi tenacitatea garantate prin prescrierea unor valori minime pentru coeficientul de gâtuire Z sau energia de rupere KV. se folosesc în practică şi oţeluri pentru piese (semifabricate) turnare cu destinaţie precisă: • oţelurile turnate pentru armături (robinete). reprezentând valorile minime ale limitei de curgere Re şi rezistenţei la tracţiune Rm (de exemplu. ca urmare.550 N/mm2.25 %. noul sistem de simbolizare reglementat prin SR EN 10027 prevede la fiecare marcă de oţel posibilitatea de a fi utilizat şi ca oţel pentru piese (semifabricate) turnate. În principiu. Pe lângă oţelurile de uz general.. Cr-Mn-Si. Principala condiţie care se impune oţelurilor pentru piese turnate o constituie asigurarea caracteristicilor mecanice cerute de aplicaţia în care sunt utilizate şi. ca urmare. oţelul G 230−450 este un oţel pentru piese turnate cu Re ≥ 230 N/mm2 şi Rm ≥ 450 N/mm2). cu calitatea reglementată de STAS 9277 şi simbolizate cu grupul de litere OTA. Cr-Ni-Mo. caz în care simbolul mărcii are ataşată la început litera G (v.2 = 410…840 N/mm2 şi Rm = 620…1030 N/mm2.. marca G 200−400W corespunde unui oţel nealiat sudabil. tabelele 8. • oţelurile de înaltă rezistenţă pentru construcţii mecanice şi metalice au calitatea reglementată de SR ISO 9477 şi sunt oţeluri carbon sau aliate destinate realizării semifabricatelor turnate care se supun TT de normalizare + revenire sau de călire + revenire înaltă (îmbunătăţire) în vederea asigurării unor caracteristici mecanice ridicate: Re sau Rp0. aceste oţeluri au caracteristicile minime de rezistenţă mecanică încadrate în limitele Re = 200. urmat de simbolul (alcătuit conform prescripţiilor din STAS 791) oţelului aliat respectiv (de exemplu.25 % şi adâugându-se litera W la simbolul mărcii (de exemplu..4 şi 8. %Sm ≤ 0.5). cu conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm. cu Re ≥ 200 N/mm2 şi Rm ≥ 400 N/mm2).340 N/mm2 şi Rm = 400. în prezent simbolizarea oţelurilor de uz general pentru piese turnate se face cu ajutorul a două numere. slab sau mediu aliate. se utilizează netratate termic şi pot fi elaborate cu sau fără asigurarea sudabilităţii. deoarece principala condiţie impusă se referă la asigurarea caracteristicilor mecanice. OTA17MoCr13 106 .

6. cu %Cm = 0. Ni. Cele mai utilizate oţeluri din această categorie sunt oţelurile hipoeutectoide cu %Cm > 0. • oţelurile inoxidabile turnate în piese sunt oţeluri înalt aliate ferito−martensitice sau austenitice de tipul celor prezentate în scap 8. aliat cu Mo şi Cr.45 %. crom.3 %). cromul fiind elementul de aliere principal. fiind %Crm = 1. având concentraţia masică medie %Crm = 1. • oţelurile turnate în piese rezistente la temperaturi scăzute sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. stabilitate în timp a caracteristicilor mecanice în condiţiile de temperatură şi mediu de lucru specifice aplicaţiilor în care sunt utilizate. aceste oţeluri au calitatea reglementată de STAS 12403 şi se simbolizează la fel ca oţelurile de tipul precedent. aliat cu V. cu concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0. T21 este un oţel nealiat cu %Cm ≤ 0. uneori. Oţelurile pentru arcuri Aceste oţeluri sunt destinate realizării arcurilor şi elementelor elastice utilizate în construcţia de maşini. V (elemente care îmbunătăţesc comportarea la fluaj). dispozitive şi aparate.09 % şi aliat cu Mo.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale este un oţel turnat pentru armături. adăugându-se la sfârşitul simbolului litera R (de exemplu.0 %).8. Arcurile şi elementele elastice confecţionate din aceste oţeluri se supun unui TT final alcătuit din călire 107 . • oţelurile turnate în piese destinate să lucreze la temperaturi ridicate sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. Pentru a corespunde destinaţiei oţelurile din această categorie trebuie să prezinte limită de elasticitate (curgere) ridicată (v. aceste oţeluri au calitatea reglementată de STAS 10718 şi se simbolizează la fel ca oţelurile inoxidabile livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică. Cr şi Ni.4 %). T9MoCrNi30R este un oţel pentru piese turnate destinate să lucreze la temperaturi scăzute.scap.25 %. Mo. concentraţia masică medie a cromului. nealiate sau aliate cu Cr. concentraţia masică medie a nichelului fiind %Nim = 3.17 %. slab aliate cu Mn. cu menţiunea că în faţa simbolului se scrie litera T (de exemplu.2. vanadiu. Mo. la care se garantează o anumită valoare a energiei de rupere KV la –60 oC. aceste oţeluri au calitatea reglemntată de STAS 12404. mangan şi. 3. 8. Cr. Mo şi Cr. nealiate sau slab aliate cu siliciu. sunt destinate realizării semifabricatelor turnate pentru piesele care lucrează la temperaturi ridicate (sub 575 oC) şi se simbolizează similar oţelurilor de tipurile precedente (de exemplu.21 %. elementul de aliere principal. cu wolfram şi nichel.4). rezistenţă mare la oboseală şi sensibilitate redusă la fisurare în prezenţa concentratorilor de tensiuni şi o bună prelucrabilitate prin deformare plastică.35 %.17 %. T15NiCr180 este un oţel inoxidabil austenitic de tip 18−8 pentru piese turnate). iar T17VMoCr14 este un oţel cu %Cm ≤ 0.

1.35 %) şi molibden (%Mom = 0. role etc.2): J 6 – 61/62 la 108 .80 %). motiv pentru care. cu concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0.45. iar dacă temperaturile de lucru sunt ridicate.. pentru creştera călibilităţii (impusă de realizarea componentelor rulmenţilor de mari dimensiuni) se poate apela la alierea suplimentară cu mangan (%Mnm = 0. de litera V.6.027 %) şi sunt slab aliate cu crom (%Crm = 1. au conţinuturile de impurităţi drastic limitate (%Sm ≤ 0. Oţelurile pentru rulmenţi Oţelurile din această categorie sunt utilizate la confecţionarea elementelor active (inele.90. OLC65A este un oţel nealiat de calitate pentru arcuri.3.60 % şi %Sim = 1..20.65 %).1. există tendinţa înlocuirii acestora cu oţelurile slab aliate Cr−V sau Cr−Mn. Datorită destinaţiei. urmat de un număr convenţional (fără semnificaţie precizată) şi. bile. simbolizarea lor cuprinzând grupul de litere RUL. 8.95. scap.1. urmată de revenire medie (la ti = 370…500 oC – v. în prezent. arcurile şi elementele elastice se confecţionează din oţeluri refractare sau din oţeluri rapide pentru scule.8..65 %. Pentru confecţionarea arcurilor şi elementelor elastice care lucrează în medii corosive se utilizează oţelurile inoxidabile (v... 8.10 %. cu concentraţia masică medie a elementelor de aliere %Cm = 0.5 %. oţelurile cu siliciu au însă tendinţă mare de decarburare şi de formare a unor defecte superficiale în timpul prelucrării prin deformare plastică la cald. RUL2. aceste oţeluri trebuie să asigure caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate..020 % şi %Pm ≤ 0.. Oţelurile pentru arcuri au calitatea reglementată de STAS 795.1). principalele mărci de oţeluri pentru rulmenţi sunt RUL1. RUL2V şi RUL3V.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensitică. a căror compoziţie chimică (încadrată în prescripţiile prezentate anterior) este diferenţiată pentru asigurarea următoarelor caracteristici de călibilitate (v. RUL1V.4. Oţelurile pentru rulmenţi utilizate curent au %Cm = 0. iar pentru îmbunătăţirea purităţii se poate utiliza tratarea în vid a oţelurilor la elaborare. o bună rezistenţă la uzare şi o bună rezistenţă la oboseala de contact (produsă de solicitările variabile datorate contactului intermitent al inelelor cu bilele sau rolele rulmenţilor). simbolul mărcilor de oţel utilizate pentru confecţionarea arcurilor sau elementelor elastice fiind urmat de litera A. eventual. 6. de exemplu.5).0. iar 60Si15A este un oţel aliat pentru arcuri. Oţelurile din această categorie au calitatea reglementată de STAS 1456/1 şi STAS 11250.) ale rulmenţilor. dacă oţelurile sunt tratate în vid la elaborare.. scap. scap. Influenţa cea mai puternică asupra elasticităţii acestor oţeluri o are siliciul (dizolvat în ferită). 6.

De asemenea.) supuse în exploatare unor procese intense de uzare. cu compoziţia chimică caracterizată de %Cm = 0. cu capacităţi mari de încărcare. Pentru confecţionarea inelelor rulmenţilor de mari dimensiuni. produse prin acţiunea unor solicitări dinamice (şocuri) de contact. se utilizează în prezent oţelurile (nealiate sau slab aliate) pentru îmbunătăţire. Semifabricatele utilizate la confecţionarea elementelor (pieselor) componente ale rulmenţilor se realizează prin deformare plastică la cald. în procesele tehnologice de fabricare a acestor componente incluzându-se aceleaşi TT ca şi la sculele din oţeluri carbon şi aliate (hipereutectoide): normalizarea (pentru finisarea granulaţiei şi obţinerea unei structuri cvasieutectoide) şi recoacerea de globulizare a cementitei (pentru asigurarea unei structuri cu perlită globulară). Oţelurile pentru rulmenţi se încadrează în clasa structurală a oţelurilor aliate perlitice (hipereutectoide).3 % şi 109 .4. 6.8. dinţi pentru cupele excavatoarelor.3). ca TT aplicate în cursul fabricării.4.5 – 61/62 la mărcile RUL2 şi RUL2V şi J19 – 61/62 sau J 31 – 61/62 la marca RUL3V. scap.9…1. având structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi cementită secundară (dispusă sub formă de reţea la marginea formaţiunilor perlitice). la aceste piese se asigură durificarea prin aplicarea unui TT final de călire superficială (călire CIF – v. denumite şi oţeluri Hadfield (după numele metalurgului englez care le-a conceput în 1882).2). elemente active pentru concasoare şi utilaje miniere etc. ca TT finale. 8. J 13. de mare intensitate şi repetate. cu capacităţi mari de încărcare şi supuse la şocuri mecanice în cursul exploatării. pentru confecţionarea inelelor rulmenţilor de mari dimensiuni. se utilizează în prezent oţelurile aliate Cr – Ni sau Cr – Mo pentru cementare. datorită lipsei de tenacitate ce le caracterizează. 6.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale mărcile RUL1 şi RUL1V. sunt oţeluri austenitice înalt aliate cu mangan. Oţelurile din această categorie. şi călirea martensitică (pentru durificarea elementelor componente ale rulmenţilor). şenile pentru tractoare. scap. Oţelurile rezistente la uzare şi tenace Oţelurile din această categorie se utilizează la confecţionarea unor piese (lame pentru buldozere.6. urmată de călirea la temperaturi scăzute (pentru eliminarea austenitei reziduale şi asigurarea stabilităţii dimensionale a elementelor rulmenţilor) şi de revenirea joasă (pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire. pentru astfel de aplicaţii folosirea oţelurilor durificate prin calire martensitică nu dă rezultate corespunzătoare. la aceste piese se asigură durificarea superficială prin aplicarea unui TT final de carburare (v. funcţionare intermitentă şi condiţii necorespunzătoare de ungere. bine detensionată şi cu duritate ridicată).

însoţită de creşterea durităţii şi rezistenţei la uzare a pieselor (aceste oţeluri se comportă ca nişte materiale inteligente.9 se realizează la oţelurile maraging prin aplicarea următoarelor TT: • călirea de la o temperatură ti superioară temperaturii de 732 oC. Piesele din astfel de oţeluri se obţin numai prin turnare şi se pot. datorită deformării plastice superficiale provocate de solicitările mecanice de contact la care sunt supuse.2 şi oţelurile cu îmbătrânire martensitică (oţelurile maraging). prelucra sau fasona cu scule abrazive.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Mnm = 11…14 %. Structura de echilibru la ta a acestor oţeluri este alcătuită din austenită aliată cu mangan şi carburi de tipul (Fe. 110 . molibden etc. urmată de răcirea rapidă. datorită ecruisării superficiale puternice pe care le-o produce acţiunea unor astfel de scule.8. T100NiMn130. T120CrMn130 . cu formarea unor precipitate disperse cu mare efect de durificare structurală. 8. Piesele confecţionate din astfel de oţeluri se supun unui TT de călire de punere în soluţie.9. la care se pot adăuga. eventual. constând din încălzirea şi menţinerea la ti = 1050. principalele mărci de oţeluri din această categorie sunt: T105Mn120. În această categorie se încadrează oţelurile inoxidabile martensitice cu durificare prin precipitare (oţelurile PH – preciptation hardening). simbolizarea lor făcându-se la fel ca la oţelurile aliate pentru piese turnate.5. T100MoMn130 şi T130MoMn135. 8. pentru menţinerea structurii monofazice austenitice (cu plasticitate şi tenacitate ridicate) până la ta. crom. În cursul utilizării pieselor confecţionate din aceste oţeluri.1. diverse cantităţi de nichel. Oţelurile cu rezistenţă mecanică foarte ridicată Aceste oţeluri aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice şi se caracterizează prin capacitatea de a realiza caracteristici mecanice ridicate. prelucrarea lor prin aşchiere cu scule metalice nefiind posibilă. care îşi autoadaptează proprietăţile în funcţie de condiţiile de utilizare).. Calitatea oţelurilor din această categorie este reglementată de STAS 3718. pentru dizolvarea carburilor în austenită. pentru îmbunătăţirea unor proprietăţi de utilizare. prin călire (răcire rapidă de la ti). T130Mn135. prezentate în scap..6. Mn)3C.1100 oC. Starea structurală corespunzătoare realizării caracteristicilor mecanice precizate în tabelul 8. austenita este ecruisată. la care structura acestor oţeluri devine complet austenitică. având caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. stabilitatea sa se micşorează şi se produce transformarea ei în martenstă. ca urmare a producerii unor fenomene de descompunere a soluţiilor solide suprasaturate prezente în structura acestora.

1 1700 1620 6 35 18Ni300 18.0 4. mai ales dacă operaţia de sudare este efectuată după realizarea TT de călire şi îmbătrânire la construcţia sudată.8 1.4 1340 1260 14 60 12.01 % * Conţinutul de Cr (care.2 4. martensita ⇒ austenită la depăşirea temperaturii Ms ≡ Msi ≅ 600 oC.2 0.6 0.485 oC. în starea structurală realizată prin călire.5 12.5 8. la această marcă de oţel..03 %. A. piesele şi componentele de aparatură tehnologică realizate din astfel de oţeluri pot fi supuse prelucrărilor prin deformare plastică. înlocuieşte Co).0 8.2 0. o durată de menţinere aleasă convenabil pentru precipitarea în structura martensitică a fazelor durificatoare dorite.0 0. transformarea martensitică a acestor oţeluri este reversibilă şi se caracterizează printr-un decalaj important între valorile temperaturii caracteristice Ms la realizarea transformării directe (la răcire) şi inverse (la încălzire): la răcire. Z.7 5.0 11. cu tendinţă redusă de fisurare. la o temperatură ti = 480.1 1480 1410 12 55 18Ni250 18.7 0. Compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice ale oţelurilor maraging Caracteristicile mecanice R m.0 0.6 0. structura care rezultă fiind o martensită (soluţie solidă suprasaturată având ca solvent Feα) cu conţinut scăzut de carbon. care determină creşteri locale ale concentraţiei de Ni.3 0. %Sm . Principalele probleme care apar la sudare.8 4.1 1970 1930 6 30 18Ni350 17.0 8.1%. se realizează în fâşiile în care ciclurile termice de sudare se caracterizează prin temperaturi care asigură apariţia în structură a austenitei 111 . aşchiere şi/sau sudare. %Pm < 0. %Nim %Com %Mom %Tim %Alm N/mm2 N/mm2 % % 18Ni200 18. deoarece în timpul răcirii CUS şi ZIT după sudare. sunt: • înmuierea ZIT.3 0. iar la încălzire. Tabelul 8.1 2500 2460 5 25 17Ni 17.4 0. semifabricatele..8 0. Marca oţelului Compoziţia chimică Sudabilitatea oţelurilor maraging este bună. austenita ⇒ martensită la traversarea temperaturii Ms ≡ Msr ≅ 240 oC. austenita se transformă în martensită plastică.9.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale austenita suferă o transformare fără difuzie (transformare martensitică). %Sim < 0.0 10.5 3.1 1700 1620 6 30 3. în mod obişnuit se activează precipitare compuşilor intermetalici MoNi3 şi TiNi3 (cu efect durificator maxim) şi se limitează duratele de îmbătrânire pentru a se evita apariţia precipitatelor de tip Fe2Mo (fără nichel). transformări locale ale martensitei în austenită şi micşorarea durităţii şi caracteristicilor de rezistenţă mecanică ale oţelurilor (înmuierea oţelurilor prin supraîmbătrânire).1 2500 2460 5 25 18Ni350 18.6 1. suprasaturată în elemente de aliere.5 3.1%.0 5.2.0* 12−5−3 La toate oţelurile %Cm < 0. Rp0. • durificarea prin precipitare (îmbătrânire).2 0. care prezintă caracteristici bune de plasticitate şi tenacitate. %Mnm < 0.

austenita din aceste fâşii se transformă la răcirea îmbinărilor sudate în martensită moale şi plastică. nedurificată prin precipitare.. • Platinitul este un aliaj cu %Cm ≤ 0.4 %. excesul de carbon determină apariţia în structura CUS a carburilor de titan şi molibden. Aceste probleme se pot rezolva prin: verificarea atentă a calităţii MB ale construcţiilor sudate. iar impurificarea excesivă cu sulf determină formarea în structura CUS a sulfurii de titan (uşor fuzibilă. intră în construcţia tuburilor catodice utilizate pentru monitoarele de mare rezoluţie ale calculatoarelor electronice etc.9) şi alegerii necorespunzătoare a MA..732 oC şi martensita se transformă parţial în austenită).3 % şi %Nim = 35…37 %.0…12. alegerea judicioasă a MA şi proiectarea corectă a regimurilor de sudare. care are un coeficient de dilatare ce rămâne practic neschimbat până la 100 oC şi este de opt ori mai mic decât al fierului. Principalele oţeluri (aliaje) comerciale din această categorie sunt: • Invarul este un oţel cu %Cm ≅ 0. tuburi electronice. aparatură de laborator etc.4 %. Oţelurile cu coeficient de dilatare termică controlat Oţelurile din această categorie sunt înalt aliate cu nichel sau cu crom şi nichel şi se caracterizează prin valori ale coeficientului de dilatare termică reduse şi care variază foarte puţin cu temperatura. care poate determina scăderea tenacităţii şi creşterea tendinţei de fisurare). acest aliaj este recomandat pentru fabricarea elementelor elastice de precizie (orologerie mecanică. %Nim = 35…37 %. care influenţează negativ caracteristicile de rezistenţă mecanică şi (mai ales) de tenacitate ale acestei zone a îmbinărilor sudate. • formarea porilor în CUS.). este utilizat ca aliaj înlocuitor al platinei în construcţia aparatelor la care există piese metalice înglobate în sticlă (lămpi electrice.8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (fâşiile din ZIT în care temperatura depăşeşte 732 oC şi se obţine o structură complet austenitică şi fâşiile din ZIT în care temperatura este situată în intervalul 480. • Elinvarul este un aliaj cu %Cm = 0. acest aliaj se utilizează pentru fabricarea etaloanelor de lungime. se datorează neîncadrării MB în caracteristicile de compoziţie chimică recomandate (v. de exemplu. care are un coeficient de dilatare termică redus şi un modul de elasticitate ce rămâne aproximativ constant până la 100 oC. este determinată de absorbţia de gaze (O2.6. elemente de acţionare în automatizări.0. 8.tabelul 8. %Crm = 8. %Nim = 42…48 % şi restul Fe.).. • formarea în structura CUS a unor compuşi intermetalici. N2.. H2) din mediul înconjurător sau din materialele utilizate la sudare. care are coeficientul de dilatare egal cu al sticlei şi platinei. traductoare de precizie etc..3.5 % şi restul Fe. 112 .

− simbolul alfanumeric dă informaţii despre conformaţia grafitului şi despre structura sau starea de tratament termic a masei metalice de bază a fontei. fie duritatea Brinell (în mod uzual).1. iar simbolurile au structura prezentată în figura 8. − simbolizarea după caracteristici prevede posibilitatea de a indica fie rezitenţa la rupere Rm . iar la poziţia 9 se înscrie o cifră (0…9). Vickers sau Rockwell. simbolizarea alfanumerică se poate face fie în funcţie de caracteristici. Prin această simbolizare se atribuie fiecărei mărci de fontă câte un număr de două cifre înscris în pozitiile 7 şi 8. tabelul 8.9. în % sau caracteristica de înovoiere prin şoc KV. Ca şi în cazul oţelurilor. iar simbolizarea numerică se utilizează numai pentru fontele standardizate. Simbolizarea numerică a mărcilor de fonte conform SR EN 1560 este complementară simbolizării alfanumerice.20. în cazul în care simbolul cuprinde valoarea KV. Structura şi conţinutul simbolurilor pentru cele două criterii de simbolizare sunt prezentate în tabelul 8. 2 când se indică duritatea şi 3 când simbolizarea se face după compoziţia chimică. − literele GJ sunt prezente în simbolul oricărei mărci de fontă. se specifică dacă încercarea de încovoiere prin şoc. iar litera G − că aceasta se utilizează în stare turnată.10). necesară pentu verificarea acestei caracteristici. fie în funcţie de compoziţia chimică. în N/mm2 (şi eventual alungirea procentuală după rupere A. Se poate observa că simbolizarea fontelor prezintă următoarele particularităţi: − prezenţa sau absenţa simbolului EN arată că fonta este inclusă într-un standard european sau nu . litera J indicând că materialul simbolizat este o fontă. Simbolizarea fontelor comerciale Simbolizarea alfanumerică şi numerică a fontelor este reglementată de standardul SR EN 1560 conform căruia. cifra din poziţia 5 a simbolului este 1 pentru cazul în care simbolul alfanumeric al fontei indică rezistenţa la tracţiune. Fontele comerciale 8.9. simbolizarea alfanumerică se poate utiliza pentru orice categorie de fontă (standardizată sau nu). în J). în funcţie de condiţiile specifice impuse 113 . aplicând aceleaşi principii ca în cazul oţelurilor aliate. − simbolizarea după compoziţia chimică se realizează cu sau fără indicarea conţinutului de carbon.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8.10. se efectuează la temperatură ambiantă (literele RT) sau la temperatură scăzută (literele LT) şi se indică în simbol modul de obţinere a epruvetelor (v.

1…0. 8 – pentru piesele tratate termic. %Mnm = 0. Fig.65 % şi %Sm = 0. 9 – pentru condiţii suplimentare specificate în comanda beneficiarului.20. 5 – pentru fontele la care se face încercarea la încovoiere prin şoc la temperatură scăzută.5 %.5 %. 8.4.5 %.5…1. %Pm = 0. Fontele cu destinaţie generală Din această categorie fac parte fontele cu grafit lamelar.15 %. fontele maleabile şi fontele cu grafit nodular.2.2…2 %. Fontele cu grafit lamelar (fontele cenuşii) au utilizarea cea mai mare. 114 . %Nim = 0. Structura simbolizării numerice a fontelor conform SR EN 1560 Până la înlocuirea tuturor standardelor de fonte aprobate înainte de 1992 (standarde marcate cu sigla STAS) se menţine (împreună cu prescripţiile de simbolizare anterior prezentate) şi posibilitatea simbolizării fontelor conform acestor standarde. Aceste aliaje au compoziţia chimică de bază caracterizată astfel: %Cm =2.1…0. reprezentând 70 % din totalul materialelor metalice turnate în piese. structura acestor fonte este formată dint-o masă metalică de bază feritică (la fontele cu Rm < 200 N/mm2). Caracteristica mecanică principală care se garantează la aceste materiale este rezistenţa la rupere Rm. 350 N/mm2]. %Sim = 1. 1 − pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe turnate separat.5…3. 8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fiecărei mărci. Aşa cum s-a prezentat în scap 4. după cum urmează: 0 − pentru fontele fără condiţii specifice. %Mom = 0.03…0. 7 – pentru piesele în stare brută de turnare.0 %. %Cum = 0.9.15…0. cuprinsă în mod obişnuit în intervalul [100 N/mm2 .8 %. obţinerea unor rezistenţe Rm > 250 N/mm2 se realizează prin aliere: %Crm = 0. 3 – pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe prelevate din piesele turnate.5…2.5 %. 2 – pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe ataşate la piese. 4 – pentru fontele la care se face încercarea la încovoiere prin şoc la temperatură ambiantă. 6 – pentru fontele cu sudabilitate specificată.5…1.

Formele de grafit A.4) HB = RH (100 + 0.44 Rm ) . când lamelele de grafit se aşează între ramurile dendritelor sub formă neordonată (grafit D) sau sub formă ordonată (grafit E). Utilizarea lor deosebit de largă se datorează costului redus. Din punctul de vedere al influenţei asupra caracteristicilor mecanice de rezistenţă cea mai convenabilă formă a grafitului corespunde tipului A. datorită efectelor de ungere produse de grafit. 8. 115 . cum ar fi capacitatea mare de amortizare a vibraţiilor mecanice şi o bună comportare la uzare.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale ferito-perlitică (la fontele cu Rm ∈ [200 N/mm2. B. D se pot forma la aceeaşi viteză de răcire.21. 300 N/mm2]) sau perlitică (la fontele cu Rm > 300 N/mm2) şi formaţiuni de grafit lamelar izolate sau sub formă de aglomerări. Formele separărilor de grafit lamelar Caracteristicile fontelor cu grafit lamelar sunt reglementate de standardul SR EN 1561. iar EN−GJL−HB235 este o fontă cenuşie cu duritatea HB ≥ 235 HBS Între duritatea Brinell şi rezistenţa la tracţiune a acestor materiale există următoarea corelaţie. ceea ce explică rezistenţa mecanică scăzută. EN−GJL−300 este o fontă cenuşie cu Rm ≥ 300 N/mm2. care caracterizează fontele pe baza rezistenţei la tracţiune sau pe baza durităţii Brinell.21. xxx fiind duritatea Brinell. Se pot turna piese cu forme complicate şi de orice dimensiune (masa pieselor poate fi 0. în funcţie de capacitatea de germinare a topiturii. xxx reprezentând rezistenţa minmă la tracţiune în N/mm2. precizată şi în standardul SR EN 1561: (8. care nu pot fi realizate prin alte procedee tehnologice. Fig.1…10000 kg). sau EN−GJL−HBxxx. astfel că simbolurile utilizate sunt EN−GJL−xxx. contracţie la solidificare redusă) şi de prelucrare prin aşchiere (lamelele de grafit fragmentează aşchiile). de exemplu. proprietăţilor foarte bune de turnare (fluiditate ridicată. Grafitul lamelar întrerupe continuitatea masei metalice şi constituie concentratori puternici de tensiuni. principalele tipuri de separări de grafit fiind prezentate în figura 8. Prezenţa grafitului conferă însă fontelor şi unele caracteristici favorabile. lipsa de plasticitate şi rezistenţa la oboseală redusă a acestor materiale. formele de grafit D şi E apar în cazul fontelor hipoeutectice supraîncălzite.

produsele din astfel de materiale se obţin aplicând tratamentele termice de recoacere de maleabilizare a semifabricatelor turnate din fonte albe hipoeutectice (cu %Cm = 2. simbolizate EN−GJMB−xxx−x. Sn.8…1. ceea ce impune limitarea concentraţiilor acestor acestor componente la niveluri foarte scăzute. de exemplu. Fontele cu grafit nodular numite şi fonte ductile se obţin din fonte cenuşii prin procedeele de modificare prezentate în scap. numerele având aceleaşi semnificaţii ca mai înainte. Al.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în care RH este un coeficient stabilit experimental pentru o anumită tehnologie de elaborare şi de turnare ai căror parametri pot fi menţinuţi constanţi (de obicei. 116 . EN−GJMB−650−2 este o fontă maleabilă cu Rm ≥ 650 N/mm2 şi A3.4 ≥ 5 %. %Sim = 0.3…0. TT aplicat acestor epruvete trebuind să fie acelaşi cu al pieselor pe care le reprezintă.4) este importantă deoarece permite evaluarea rezistenţei la tracţiune pentru fiecare piesă în parte. iar dimensiunile lor sunt relativ mici şi tratamentul de maleabilizare (a cărui durată depinde de masa pieselor supuse tratării) se poate aplica în condiţii economice. deoarece acestea sunt piese cu pereţi subţiri şi se pot turna bine din fonte albe.4 ≥ 2 %. utilizând valorile determinărilor de duritate Brinell. în N/mm2. Fontele maleabile se caracterizează prin existenţa grafitului sub formă de aglomerări sau cuiburi de grafit. iar al doilea numărul x alungirea la rupere A3.2). simbolizate EN−GJMW−xxx−x. aşa cum s-a prezentat în scap.5 %.4 S 0 . RH = 0.2…3. De menţionat că în cazul fontelor maleabile. Calitatea fontelor maleabile este reglementată de standardul SR EN 1562 care prevede două tipuri de fonte: − fontele maleabile cu miez alb.4 în % (încercarea la tracţiune se realizează utilizând o epruvetă cu L0 = 3.6.8 %). Bi. numărul xxx reprezentând rezistenţa la tracţiune Rm. încercarea la tracţiune se execută utilizând epruvete turnate separat şi neprelucrate mecanic. 4. care este o încercare nedistructivă şi poate fi realizată cu aparate portabile.5. − fontele maleabile cu miez negru.4. valori mari ale tensiunii superficiale şi valori ridicate ale dilatării iniţiale (care impun utilizarea formelor de turnare cu maselote).8…1.2 %. Pb. aceste materiale au rezistenţa la tracţiune Rm = 350…800 N/mm2 şi alungirea la rupere A = 1…12 % şi se utilizează în special pentru fabricarea pieselor de legătură pentru instalaţii (denumite fitinguri). %Mnm = 0. Ti. Relaţia (8. EN−GJMW−400−5 este o fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A3. Sferoidizarea grafitului la modificare poate fi împiedicată de prezenţa unor impurităţi cum ar fi: As. Comportarea la turnare a fontelor cu grafit nodular prezintă câteva particularităţi generate de compoziţia lor chimică apropiată de cea eutectică: fluiditate ridicată. ceea ce pentru o epruvetă circulară corespunde unei lungimi iniţiale a porţiunii calibrate L0 = 3d0). de exemplu.

Q – călită. prin sudare. urmată după simbolizarea H – piesă cratimă de A în %. Structura grafitului Structura masei metalice L – lamelară.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Tabelul 8. (sferoidală). %Nim = 5 % şi %Sim = 2 %. EN−GJS−HB230 – fontă nodulară cu duritatea Brinell HBS = 230. a) litera X pentru a D – stare brută indica de turnare. QT – calită şi 117 . B – miez c) HVnnn – Vickers. de aliere.2 %. după comp. numai U – probă ataşată piesei. W – sudabilitate probei: pentru îmbinare S − probă turnată separat. EN−GJN−X320CrNiSi9−5−2 – fontă ledeburitică la care se impune %Cm = 3. L – N− fără grafit. elementelor de −LT – la temepratură aliere %EAm scăzută separate prin cratimă * În cazul simbolizării în funcţie de duritate nu se mai indică Rm şi A. este importantă.austenită. negru**. în cazurile în care Z – alte condiţii C – probă prelevată din specificate în concetraţia piesă comandă carbonului c) duritatea*: revenită. ** Simboluri folosite numai la fonte maleabile Exemple de simbolizare: EN−GJL−150S − fontă standardizată cenuşie cu grafit lamelar cu Rm = 150 N/mm2. martensită V− vermicular. b) %Cm x 100. aliată cu %Crm = 9 %. b) modul de obţinere a chimică. S – nodulară F – ferită. GJ−400C−Z – fontă cenuşie nestandardizată cu Rm = 400 N/mm2 la care se prevăd anumite condiţii în comandă. P – perlită M – grafit în M – cuiburi. EN−GJMW−450−7U – fontă standardizată maleabilă cu miez alb cu Rm = 450 N/mm2 şi A = 7%. HRnn – Rockwell. determinată pe probă turnată separat. simbolurilechimice W – miez ale elementelor d) încercarea la încovoiere alb **. A. în N/mm2. tratată termic. determinate pe probe prelevate din piesă. prin şoc: d) concentraţiile −RT – la temperatură masice ale ambiantă. EN−GJS−350−22C – fontă standardizată cu grafit nodular cu Rm = 350 N/mm2 şi A = 22%. ledeburită. HBnnn – Brinell. determinate pe probe ataşate piesei.10 Structura simbolurilor pentru fonte conform SR EN 1560 Condiţii Caracteristici mecanice sau compozitie chimică suplimentare Caracteristici mecanice Compozitie chimică a) -nnn-nn – Rm minimă. EN−GJL−XNiMn13−7 – fontă cenuşie aliată cu %Nim = 13% şi %Mnm = 7%.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Caracteristicile mecanice ale acestor fonte depind în mare măsură de structura masei metalice de bază: fontele nodulare feritice au rezistenţă mecanică scăzută şi plasticitate bună. la care se garantează KV ≥ 17 J la 20 oC. Standardul SR EN 1563 prevede pentru fontele nodulare feritice şi posibilitatea garantării unei anumite energii de rupere KV. iar EN−GJS−22−RT aceeaşi fontă. dar plasticitatea lor este redusă. fontele nodulare perlitice.9. EN−GJS−400−15 este o fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. mărcile respective se recunosc după literele RT sau LT scrise la sfârşitul simbolului. tinzând să înlocuiască oţelurile la realizarea arborilor cotiţi şi în industria metalurgică. raportul este mai mare în cazul fontelor nodulare Rm decât în cazul oţelurilor. cum sunt cilindrii de laminor. puternic solicitate în exploatare. Compoziţia chimică a fontelor cu destinaţie generală este lăsată la alegerea producătorului. fontele nodulare se supun TT de călire izotermă bainitică. de exemplu. Caracteristicile fontelor cu grafit nodular netratate termic sunt stabilite prin SR EN 1563. ceea ce pentru o epruvetă circulară corespunde la L0 = 5d0.65 S 0 . 8. în urma căruia se pot obţine rezistenţe la tracţiune Rm = 800…1400 N/mm2. fontele nodulare se utilizează cu precădere în construcţia de motoare. numerele având aceeaşi semnificaţie ca în cazul fontelor maleabile. EN−GJS−350−22−LT este o fontă nodulară cu Rm ≥ 350 N/mm2. Fontele cu destinaţie precizată În această categorie sunt incluse fonte nealiate sau aliate. cu condiţia obţinerii caracteristicilor mecanice impuse. adică epruvetă normală). elaborate astfel încât au anumite caracteristici specifice aplicaţiilor cărora le sunt destinate. Simbolul acestor fonte are structura EN−GJS−xxx−x. Forma rotunjită a grafitului diminuează efectul de concentrare a tensiunilor. A ≥ 22 % la care se garantează KV ≥ 12 J la –40 oC. determinată fie la temperatură ambiantă fie la temperaturi scăzute (până la –40 oC). cu precizarea că încercarea la tracţiune se efectuează pe epruvete prelucrate la care L0 = 5.2. fontele 118 . Pentru obţinerea unor caracteristici mecanice mai bune. Datorită acestor caracteristici. principalele categorii sunt: fontele refractare. la aceeaşi structură a R p 02 masei metalică de bază. astfel că se pot atinge valori ale rezistenţei la oboseală σO = 200…280 N/mm2. alungirea la rupere fiind comparabilă cu a oţelurilor hipoeutectoide. iar caracteristicile celor tratate termic − prin SR EN 1564. la fabricarea pieselor de dimensiuni mari. au rezistenţă mecanică ridicată Rm = 500…800 N/mm2. de exemplu. Din acest punct de vedere.

Cromul. fonte cu conţinut ridicat de aluminiu şi fonte cu conţinut ridicat de crom şi siliciu. se utilizează fonte austenitice cu grafit nodular. Fontele refractare sunt fonte aliate care au o bună comportare la acţiunea fenomenelor de oxidare. în cantităţi mai mici. Fontele înalt aliate cu siliciu (%Sim = 12…18 %) au un conţinut scăzut de carbon (%Cm = 0. siliciul şi aluminiul conferă acestor fonte rezistenţă la oxidare prin acelaşi mecanism ca în cazul oţelurilor refractare (formarea unei pelicule compacte şi aderente de oxizi care protejează materialul faţă de oxidarea în profunzime). molibden sau stibiu. care sunt fonte alite după una din reţetele Ni−Mn (%Nim = 10. Tipurile de fonte rezistente la coroziune mai frecvent utilizate sunt prezentate în continuare. dacă grafitul este lamelar şi Frgn. siliciu. fonte cu conţinut ridicat de siliciu. creştere de volum. şi. grafit lamelar sau grafit nodular. energia lor de rupere KV rămânând practic neschimbată de la ta până la –150 oC. cea mai bună comportare având-o fontele cu grafit fin dispersat în masa metalică de bază a structurii.5 %). au structura masei metalice feritică şi sunt rezistente 119 . Fontele refractare se simbolizează cu literele Fr. în care se găsesc înglobate carburi şi grafit lamelar. iar FrgnAl 22 este o fontă refractară cu grafit nodular... aliate în principal cu crom.4 %). Aceste fonte prezintă rezistenţă la oxidare la t < 1100 °C şi au o bună rezistenţă la creştere.. Fontele rezistente la coroziune sunt fonte cu sau fără grafit în structură.26 %) sau cu mangan ( %Mnm = 3.0. cu %Crm = 16 %. de exemplu FrCr16 este o fontă refractară cu grafit lamelar.12 %. Rezistenţa lor la coroziune este puternic influenţată de forma grafitului. În cazul pieselor solicitate la şocuri termice. în care se găsesc carburi. Fontele din această categorie sunt fie fonte cu masa de bază perlitică.. În condiţiile asigurării structurii de echilibru (bine detensionată) aceste fonte au o bună rezistenţa la şocuri mecanice. nichel.5…4. fie cu masa de bază feritică.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale rezistente la temperaturi scăzute. Fontele rezistente la temperaturi scăzute sunt fonte nodulare aliate cu nichel (%Nim = 20. şoc termic şi fluaj. care se manifestă la temperaturi ridicate. fontele rezistente la coroziune şi fontele rezistente la uzare. conform căruia se produc patru tipuri de fonte: fonte cu conţinut ridicat de crom. Caracteristicile lor sunt stabilite prin STAS 6706. %Sim = 4…6 %. fenomen ce se produce (la temperaturi înalte) datorită descompunerii cementitei (cu formare de grafit) şi oxidării interne produse de gazele ce pătrund de-a lungul filamentelor de grafit şi are ca efecte creşterea volumului şi pierderea coeziunii materialui. şi %Cum = 2…4 %)..3. %Mnm = 4…8 % .. care le conferă structură austenitică. urmate de simbolul elementului principal de aliere şi de un număr care arată concentraţia masică medie a acestui element. %Mnm = 5…8 %) sau Ni− Si−Mn−Cu (%Nim =10…20 %. dacă grafitul este nodular. aluminiu. cu %Alm = 22 %.

Fontele antifricţiune sunt fonte care trebuie să asigure un coeficient de frecare cât mai mic. 75 clase de calitate. 112 laminare normalizantă. Fontele înalt aliate cu nichel (%Nim = 13…35 %) au structura masei metalice austenitică. cu structura masei metalice perlitică. dar toate conţin eutectic fosforos ternar (numit steadit). Pb. 119 fontă rezistentă la uzare antifricţiune. Fonte complex aliate cu nichel. 67 câmp termic de sudare. 112 fâşii ZIT. 56 comportare metalurgică la sudare.5 %).2…1. care le îmbunătăţeşte rezistenţa la uzare. 94 hardenită. Fontele înalt aliate cu crom (%Crm = 25. Sunt fonte cenuşii. cu structura masei metalice austenitică. Fontele rezistente la uzare cuprind două tipuri: fontele antifricţiune şi fontele de fricţiune. Si. fiind utilizate pentru confecţionarea tamburilor de frână de la autovehicule.0 %. iar prin adaosuri de crom. Fontele de fricţiune sunt fonte care trebuie să realizeze coeficienţi de frecare cât mai mari. iar dacă sunt aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 2…4 %) devin rezistente şi la cloruri.35 %) au structura tipică fontelor albe (datorită efectului antigrafitizant al cromului). Cuvinte cheie bandă de călibilitate normală. 73 120 fisurare la cald a CUS. 92 cusătură sudată (CUS) rânduri. 75 laminare termomecanică (controlată).25 %.25…0. 113 fontă refractară.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR la acţiunea acizilor azotic şi sulfuric. îngustă. 76 material de adaos (MA). Ni. 119 fontă rezistentă la coroziune. Au structură perlito-sorbitică.65 % sau %Mom ≅ 0. 104 invar. sunt rezistente la acţiunea mediilor alcaline. sunt rezistente la acţiunea acizilor şi apei de mare. fiind folosite pentru confecţionarea componentelor lagărelor de alunecare. 69 elinvar. structura masei metalice de bază a acestora fiind martensitică.. 69 coroziune intercristalină.. Cu. P. 70 carbon echivalent %Ce. sau înalt aliate cu Mn (%Mnm = 7. fiind fonte nealiate sau aliate cu %Nim = 1. de fricţiune.. În cazul pieselor supuse la solicitări severe se folosesc fontele cu %Nim = 3. devin rezistente şi la acţiunea acizilor oxidanţi sau organici. În structura acestor fonte nu se admite prezenţa cementitei libere. 74 construcţie sudată. cupru. iar grafitul poate fi lamelar sau nodular. siliciu şi/sau cupru. maleabile şi nodulare. 120 fragilizare prin faza σ.5…12.5…6.5 % şi %Crm = 0. Ti. straturi. slab aliate cu Cr. siliciu şi aluminiu au rezistenţă bună la acţiunea acizilor sulfuric şi acetic. 69 . 93 fontă comercială.

64 oţel bifazic (dual-phase)..D.C. 83 sudabilitate. Editura Facla. 112 rost de sudare.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale material de bază (MB). Metalografie şi tratamente termice. Oţeluri inoxidabile şi refractare.. 66 otel pentru construcţii sudate. 70 Bibliografie 1. 1983 2. O. Ieremia A. Bucureşti.a. s. 1981 3.. 66 oţel pentru rulmenţi.M.. 69 oţel necalmat.. Bucureşti. Elaborarea oţelurilor aliate. calmat. 76 oţel cu granulaţie fină.. 1982 4. Vacu S.D. 108 oţel rapid. 1980 9. Stiinţa materialelor în construcţia de maşini. vol. 77 zonă influenţată termic (ZIT). Timişoara 1999 5.I. 59 standard general. II.. ş.a. Bucureşti. 110 oţel pentru carburare. 103 oţel refractar (termorezistent).I. 78 oteluri pentru scule.. Colan H... 53 structură feritică aciculară. 100 oţeluri termorezistente. Studiul si ingineria materialelor. Timişoara. Bucureşti. Lugsheider E. 78 platinit. 75 oţel pentru îmbunătăţire. Protopopescu H. 1996 121 . Bucureşti. de produs. Gâdea S. Editura Sudura. 80 oţel cu granulatie fină.I. * * * Culegere de standarde comentate – Supliment. 1999 11. 79 oţel duplex. 80 oţel inoxidabil stabilizat. Editura Didactică şi Pedagogică. 98 oţeluri pentru recipiente.. Metalurgie fizică.D. O. 89 oţel Hadfield.C.. vol. numerică. Petrescu M. Bucuresti. 96 oţel turnat. 105 oţeli inoxidabil cu crom. Editura Didactică şi Pedagogică. 93 oţel maraging. 97 temperatură de referinţă. Truşculescu M. 84 oţel carbon de calitate. Editura Didactică şi Pedagogică. Mărci. 1983 7.I. Mărci şi condiţii tehnice de calitate. cu crom şi nichel. 86 oţeluri patinabile... 1994 10. Oţeluri.. 65 oţel criogenic. Editura Didactică şi Pedagogică.M.M. 1995 6. * * * Culegere de standarde comentate – Fonte şi oţeluri turnate. Editura Didactică şi Pedagogică. 94 oţel durificabil prin precipitare (PH). Studiul metalelor. Bucuresti. Metalurgie fizică şi studiul metalelor.I. ş. 74 superaliaj. 69 simbolizare alfanumerică. * * * Culegere de standarde comentate – Oţeluri. Saban R. Editura Tehnică.a.C. 1983 8.. I.. O. Tillmann W. Bucureşti.I. Bucureşti. Mitelea I. Geru N. 109 oţel HSLA.

c) oţelul se utilizează pentru piesele care se supun carburării.4.4. c) oţelul are prescrisă o energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din semifabricate sau produse) KV > 27 J la −50 oC.1. Care dintre următoarele oţeluri aliate se încadrează în clasa oţelurilor de calitate: a) oţelurile pentru recipiente sub presiune care au limita de curgere Rp0.8. care stabileşte reguli. este denumită: a) normalizare. oţelul are limita de curgere Re ≥ 235 N/mm2. Care dintre următoarele condiţii sunt respectate de marca de oţel nealiat simbolizată OL370. respectiv. pentru probleme reale sau potenţiale. b) ordonare.8. d) oţelul este calmat? T. În funcţie de nivelul de aplicare. C15 conform SR EN 10027−1: a) oţelul are concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0. c) oţelurile bifazice.8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Teste de autoevaluare T. Documentul stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. Respectarea cărora dintre următoarele condiţii determină încadrarea unui oţel nealiat în clasa oţelurilor speciale: a) oţelul are prescrisă energia de rupere KV în starea C + r.8.6. respectiv.8.k conform STAS 500 şi.8.2. d) oţeluri speciale? T. b) oţelul are concentraţia masică medie de carbon %Cm = 15 %.9.025 %.8. d) oţelul nu necesită aplicarea de TT pentru obţinerea caracteristicilor prescrise? T. c) oţelul are limita de curgere Re ≥ 370 N/mm2. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat este denumit: a) standard. b) normativ. d) oţelurile la care singurul element de aliere (în fară de carbon) este niobiul? T. d) clasificare? T.8. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de 122 .2 > 400 N/mm2. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatul acestora. b) oţelurile pentru electrotehnică. d) convenţie? T. b) oţelul are concentraţiile de impurităţi %Pm. c) oţeluri de calitatea.8. d) standarde de produs? T. %Sm ≤ 0.3.7. S235J2G3 conform SR EN 10027-1: a) otelul are rezistenţa la tracţiune Rm ≥ 370 N/mm2.8.15 %. Care dintre următoarele condiţii sunt respectate de marca de oţel nealiat simbolizată OLC15 conform STAS 880 şi. prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate. b) standarde naţionale. urmărind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat. c) standardizare. Activitatea specifică prin care se stabilesc. Clasele principale de calitate prevăzute în standardul SR EN 10020 pentru oţelurile nealiate sunt: a) oţeluri de uz general: b) oţeluri excepţionale. c) standarde regionale. c) lege.5. d) oţelul este destinat fabricării pieselor la care TT final este îmbunătăţirea? T. standardele pot fi: a) standarde de firmă.

c) X6CrNi17−1. c) 17CrNi16.8. d) elasticitate? T. d) 17CrMn4−4? T.20. Ce structură prezintă semifabricatele realizate din oţeluri bifazice (dual−phase steel): a) ferită şi perlită.8. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform STAS 791) aparţin categoriei oţelurilor pentru carburare (cementare): a) 15Cr08. d) fâşia neaustenitizată? T.15. d) X6CrMoNb17−1? T. d) 34MoCrNi16? T. b) fâşia de normalizare.2 %. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile 123 . c) sudabilitate.11. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile feritice: a) X50CrMoV15. d) cusătura sudată CUS? T. c) materialul de adaos MA.8. b) 38AlCrMo10−6−1.19. dacă %Cm < 0. dacă %Mnm ≥ 12 %? T. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform SR EN 10027−1) aparţin categoriei oţelurilor pentru carburare (cementare): a) 34CrMo4−2. c) fâşia de austenitizare incompletă. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri cu caracteristici de tenacitate garantate la temperaturi scăzute (sub −60 oC): a) P235NL1. d) manganul. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri cu granulaţie fină pentru construcţii sudate: a) S335K2.8. dacă %Nim > 8 %. d) P235NL1? T. b) X2CrMoTi17−1. b) plasticitate.13. Care sunt zonele caracteristice ale unei îmbinări sudate: a) materialul de bază MB. b) 51CrMnV4−4-1.10. b) 42MoCr11. dacă %Crm ≥ 12. b) 12MnNi15−3. d) 34MoCrNi16? T.8.8.18. c) 17CrNi16.8. c) 34CrNiMo6−6−2.16. Care dintre fâşiile ZIT a unei îmbinări sudate dintre două piese din oţel (nealiat) cu conţinut scăzut de carbon are cele mai slabe caracteristici de tenacitate: a) fâşia de supraîncălzire. b) S235NL. b) zona influenţată termic ZIT.0 %.8.8. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform SR EN 10027−1) aparţin categoriei oţelurilor pentru îmbunătăţire: a) 43MnMo6−2. c) carbonul. d) X8Ni9? T. b) cromul.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale maşini (simbolizate conform STAS 791) aparţin categoriei oţelurilor pentru îmbunătăţire: a) 15Cr08.14. d) bainită cu conţinut scăzut e carbon? T. c) 15Cr3. b) ferită aciculară.8. c) P460NL2. c) P355NH. c) ferită şi insule de martensită.8. d) 17CrMn4−4? T. Prezenţa cărui element de aliere conferă oţelurilor calitatea de a fi inoxidabile: a) nichelul.17.21.8.12. b) 42MoCr11. Aptitudinea unui oţel ca printr-un anumit procedeu şi pentru un anumit scop să asigure în îmbinările sudate caracteristicile locale şi generale prescrise pentru o construcţie sudată este denumită: a) călibilitate.

b) S355W. d) 31VCr8? T. c) 10AlCr240.30. c) siliciul.22. Care dintre următoarele mărci de oţeluri pot fi utilizate pentru confecţionarea matriţelor de deformare plastică la cald a oţelurilor: a) 105CrW20. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile martensitice cu durificare prin precipitare: a) 12MnNi15−3. b) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei.27. d) 15SiNiCr200? T.34.28. b) 117VCr6.8. d) aluminiul? T. c) OLC45. d) X50CrMoV15 T.33. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile austenitice: a) X50CrMoV15. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile de tip duplex: a) X2CrNiMoN22−5−3. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri Hadfield: 124 . b) 10AlCr240. d) S335K2? T. c) X3CrNiMoN27−5−2. b) îmbunătăţire.25. d) transformarea perlitei în austenită? T. Care este TT final ce se aplică sculelor confecţionate din oţelul OSC10: a) călire martensitică + revenire joasă. c) X2CrNi18−9.8. c) RCA 370. b) X2CrMoTi17−1.8. Care este TT final ce se aplică matriţelor confecţionate din oţelul 30VCrW85: a) călire martensitică + revenire joasă.29. d) călire de punere în soluţie + îmbătrânire? T. b) 12MnNi15−3.23. fiind elemente de aliere tipice pentru oţelurile refractare: a) cromul. c) creşterea excesivă a granulaţiei. d) călire de punere în soluţie + îmbătrânire? T. d) X90CrMoV18? T. b) X6CrMoNb17−1.8. d) apariţia fazei σ? T. b) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. c) apariţia fazei σ. Care este TT final ce se aplică arcurilor confecţionate din oţelul 60Si15A: a) călire martensitică + revenire joasă.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensitice: a) X50CrMoV15.24.8. d) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. d) X2CrNiMo17−12−2? T.26. b) creşterea excesivă a granulaţiei. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor inoxidabile feritice: a) fisurarea la cald a CUS.8. c) călire martensitică + revenire înaltă (îmbunătăţire). b) transformarea perlitei în austenită. b) S235NL. b) nichelul.32. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri patinabile: a) S235W. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor inoxidabile austenitice: a) fisurarea la cald a CUS.31.8.8.8. c) X70CrMo15.8. d) X7CrNiAl17−7? T. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri refractare: a) 10AlCr180.8.8. Care dintre următoarele elemente conferă oţelurilor rezistenţă la oxidare la temperaturi ridicate.8. d) călire martensitică + revenire medie? T. c) călire martensitică + revenire înaltă (îmbunătăţire). c) 30VCrW85.

b) T120CrMn130. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor maraging: a) înmuierea ZIT. d) fontă albă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %? T. constând din încălzirea la ti ∈ (A1. Care din următoarele variante corespunde mărcii de fontă cu simbolul EN−GJS−400−15: a) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %.8. Care dintre următoarele tipuri de fonte aparţin categoriei fontelor aliate rezistente la uzare: a) fontele rezistente la temperaturi scăzute.8. b) fonta corespunde unui standard european. să se stabilească la ce temperatură ti trebuie efectuat TT pentru ca semifabricatele să prezinte la ta o structură ferito – martensitică cu un conţinut procentual de martensită %M ≅ 15 %.8. aşa cum se poate observa pe diagrama din 125 . iar duritatea martensitei este HM = 305 + 802%Cm. Care din următoarele variante corespunde mărcii de fontă cu simbolul EN−GJMW−400−5: a) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %. Rezolvare a) Prin încălzirea semifabricatelor la ti ∈ (A1.8.39. b) Ştiind că duritatea feritei este Hα = 80 HV. c) fisurarea la cald a CUS.1 % sunt supuse unui TT intercritic. A3). d) T120CrMn130? T. d) formarea porilor în CUS? T. d) T9MoCrNi30R? T. d) fonta este netratată termic? T. Semifabricatele confecţionate dintr-un oţel carbon cu %Cm = 0. c) fontă cu grafit lamelar cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %. b) T100NiMn130. c) 117VCr6. c) fonta nu are grafit în structură.35. să se determine care este duritatea semifabricatelor după aplicarea TT intercritic. b) fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. Care dintre următoarele mărci de oţeluri sunt destinate realizării de semifabricate sau piese turnate: a) G 230−450. A3) se obţine o structură alcătuită din ferită şi austenită.40.8.38. b) formarea în structura CUS a unor compuşi intermetalici care influenţează negativ caracteristicile de tenacitate. c) G 200−400W.8. b) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. pentru a le conferi structura corespunzătoare unui oţel bifazic. d) fontele de fricţiune? T.37. d) fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %? Aplicaţii A. menţinerea o durată scurtă la această temperatură şi răcirea în apă. Ce semnificaţie are grupul de litere EN din simbolul unei mărci de fontă: a) fonta este cenuşie.8. c) fontă cu grafit lamelar cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. b) fontele antifricţiune.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale a) 105CrW20. c) fontele refractare.36. a) Ştiind că pentru oţelurile carbon hipoeutectoide punctele critice de transformare în stare solidă sunt A1 = 727 oC şi A3 = 910 − 208 %C m .1.

1). se obţine o ecuaţie cu necunoscuta ti.5. A3) ferita existentă în structura oţelului din care sunt confecţionate semifabricatele are concentraţia de carbon corespunzătoare abscisei punctului X.22 Aplicând regula izotermei (v.1⋅10-4ti. care are soluţia ti ≅ 750 oC.23. rezultă că abscisa punctului X este (%Cm)α = 0. Deoarece linia GP a diagramei de echilibru Fe – Fe3C este o dreaptă. rezultă că la ti ∈ (A1.59 %. 8. ca urmare. Diagrama de selectare a soluţiilor în cazul aplicaţiei A. 2. conţinuturile procentuale ale celor două faze în structura semifabricatelor fiind date de relaţiile (care se obţin aplicând regula segmentelor inverse – v. 208 Înlocuind expresiile (%Cm)α şi (%Cm)γ în condiţia pusă în enunţul aplicaţiei.2): (%C m ) γ − %C m %C m − (%C m )α %α = 100 %γ = 100 = 100 − %α . 8. scrisă sub forma %γ = %M ≅ 15 %. iar (%Cm)γ – abscisa punctului Y. scap.8.4 Considerând că austenita obţinută la ti se transformă integral în martensită la răcirea în apă a semifabricatelor. şi (%C m ) γ − (%C m )α (%C m ) γ − (%C m )α (%Cm)α fiind abscisa punctului X.1 – 1.22. b) După aplicarea TT intercritic cu ti ≅ 750 oC. Fig. Diagrama de stabilire a regimurilor TT pentru obţinerea oţelurilor bifazice Fig. scap. Abscisa punctului Y corespunde concentrţiei 910 − t i 2 masice de carbon a oţelului care are A3 ≡ ti şi este (%C m ) γ = ( ) . iar austenita are concentraţia de carbon corespunzătoare abscisei punctului Y. semifabricatele vor avea structura alcătuită dintr-o matrice feritică cu duritatea Hα = 80 HV şi insule de martensită (uniform distribuite în aceasta) cu duritatea HM = 305 + 802(%Cm)γ ≅ 778 HV.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR figura 8.5. aceastei valori a temperaturii ti îi corespund valorile (%Cm)α = 0. 126 . 2.0175 % şi (%Cm)γ = 0. rezultă: %M = %γ.

Semifabricatele confecţionate dintr-un oţel carbon cu %Cm = 0.1⋅10-4⋅760 = 0. 4 duritatea semifabricatelor tratate termic va fi H s = H M 127 .3.2.52 − 0. duritatea 12. b) bara este confecţionată din oţelul aliat în stare recoaptă (de echilibru).8.0164 (%C m ) γ = ( ) = 0. 208 0. să se determine care este duritatea semifabricatelor după aplicarea TT intercritic.52 % şi %γ = %M = 100 = 12. se obţin următoarele rezultate: (%Cm)α = 0. A.08 % sunt supuse unui TT intercritic.SR EN 10027-1).STAS 880 (C35 .0164 b) După aplicarea TT intercritic cu ti = 760 oC. semifabricatele vor avea structura alcătuită dintr-o matrice feritică cu duritatea Hα = 80 HV şi insule de martensită (uniform distribuite în aceasta) cu duritatea HM = 305 + 802⋅0. pentru a le conferi structura corespunzătoare unui oţel bifazic.8.8. Rezolvare a) Folosind notaţiile şi raţionamentul prezentate la rezolvarea aplicaţiei A. Să se determine şi să se compare intensităţile forţei de tracţiune F la care rezistă bara în următoarele circumstanţe: a) bara este confecţionată din oţelul carbon în stare recoaptă (de echilibru).11.08 − 0. ca urmare.6 100 − 12. a) Ştiind că pentru oţelurile carbon hipoeutectoide punctele critice de transformare în stare solidă sunt A1 = 727 oC şi A3 = 910 − 208 %C m .SR EN 10027-1) sau a oţelului aliat 34MoCrNi16 .0164 %. A. b) Ştiind că duritatea feritei este Hα = 80 HV. cu carateristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. menţinerea o durată scurtă la această temperatură şi răcirea în apă. constând din încălzirea la ti = 760 oC ∈ (A1. Rezolvare Intensitatea forţei F la care rezistă bara de tracţiune este dată de relaţia πd 2 F= Rm .STAS 791 (34NiCrMo6-6-2 .1.6 semifabricatelor tratate termic va fi H s = 722 + 80 ≅160 HV (care 100 100 corespunde unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 560 N/mm2). există posibilitatea utilizării oţelului carbon de calitate OLC35 .Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale %M %α + Hα ≅ 180 HV 100 100 (care corespunde unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 630 N/mm2). d) bara este confecţionată din oţelul aliat în stare îmbunătăţită (călire + revenire la ti = 650 oC şi τm = 5 ore). să se determine conţinut procentual de martensită %M din structura semifabricatelor tratate termic. c) bara este confecţionată din oţelul carbon în stare îmbunătăţită (călire + revenire la ti = 650 o C şi τm = 5 ore). 910 − 760 2 0.6 %.52 ≅ 722 HV.1 – 1. A3). iar duritatea martensitei este HM = 305 + 802%Cm. Pentru realizarea unei bare de tracţiune cilindrice cu diametrul d = 15 mm.

10).2).P F= π 15 2 4 ⋅ 927 = 1. Se poate observa că forţa de tracţiune la care rezistă bara este cu aproximativ 19 % mai mare ca cea corespunzătoare situaţiei în care bara este confecţionată din acelaşi oţel în stare recoaptă.35 0. Rm = 3.35 %). cu structura ferito-perlitică.3 Concentraţiile masice ale componentelor de aliere. Rm = 3.6 + 223%C m − 14. adoptând vr = 0.8. c) Dacă bara este confecţionată din oţelul OLC35 călit şi revenit la ti = 650 oC şi τm = 5 ore.31⋅105 N. % %Cm 0. rezultă: HVrOA = HVrOC + 30(% Si m + % Mnm ) + 55%Crm + 6% Nim + 100% Mom ≅ 361 HV.64 ⋅ 10 5 N. pe această cale 21900 + 4050%C m − PHJ se obţine HVrOC = ≅ 211HV .2% Nim + .6 %Sim 0.5⋅265 ≅ 927 N/mm2 şi .6 %Nim 0. Compoziţiile chimice ale oţelurilor considerate în aplicaţia A.5%Crm + 27.6% Sim + 30% Mnm + 35.4 oC/s (v. 128 . Se poate observa că forţa de tracţiune la care rezistă bara este cu aproximativ 36 % mai mare decât cea corespunzătoare situaţiei în care bara este confecţionată din acelaşi oţel în stare recoaptă.2 1.23⋅105 N. duritatea structurii cu sorbită de revenire pe care o prezintă bara poate fi estimată cu relaţia (7.7.6 0.10 ⋅ 10 5 N.11. 3.3) în care HVrOC = 211 HV. cu structura ferito-perlitică. d) Dacă bara este confecţionată din oţelul slab aliat 34MoCrNi16 călit şi revenit la ti = 650 oC şi τm = 5 ore.3 %Crm 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10 + [ − 19. Deoarece HV ≅ HB şi considerând relaţia Rm = 3.5HB (v.3 0. scap. Rm = 3.5⋅361 ≅ 1265 N/mm2 şi F = 2. rezultă: HVαOC = 77.6 %Mom 0.3).2 1. duritatea structurii de revenire pe care o prezintă bara poate fi estimată cu relaţia (7.25 Marca oţelului OLC35 34MoCrNi16 a) Dacă bara este confecţionată din oţelul OLC35 în stare recoaptă.5⋅211 ≅ 740 N/mm2 33. duritatea sa se poate estima în acelaşi mod ca în cazul precedent şi rezultă HVαOA ≅ 265HV .35 %Mnm 0.2) considerând coeficienţii adecvaţi din tabelul 7. în care PHJ = Ti(18+lgτm) = (650 +273)(18 + lg5) ≅ 17259.5⋅179 ≅ 626 N/mm2 şi F = 4 Tabelul 8. Rm = 3.P b) Dacă bara este confecţionată din oţelul slab aliat 34MoCrNi16 în stare recoaptă. A. duritatea sa se poate estima cu relaţia (7.2 şi o viteză de răcire din domeniul austenitic care să conducă la o astfel de structură.2 − 13%C m şi F = 1.0% Si m = 8%Crm + 4% Ni m ]lg v r ≅ 179 HV. aşa cum s-a obţinut în cazul precedent (pentru oţelul cu %Cm = 0. rezultă că bara are π 15 2 ⋅ 626 = 1.

5 1.5 1.04 2. A.5 1.5 şi fig.12 2.6) şi (7.9 30 9 0.08 1.80 MA – D18.8 20 11 0.5 % ferită. Compoziţiile chimice ale MB şi MA considerate în aplicaţia A.8.8 24 12 0. pentru oţelurile carbon de calitate utilizarea în stare tratată termic este facultativă (s-a observat din rezolvarea aplicaţiei că oţelul OLC35 are caracteristici de rezistenţă mecanică comparabile în stare recoaptă şi în stare îmbunătăţită). 3.11.9 20 10 0.8 0.0 0.8Mn6 0.9 19 13 2.00 MA – D316L 0... % %Cm %Mnm %Sim %Crm %Nim %Nbm %Mom MB – 10TiNiCr180 0.03 2.9Nb 0. înţelegerea şi utilizarea prescripţiilor standardelor în vigoare.0 0. O construcţie sudată trebuie realizată din semifabricate de tip tablă din oţel inoxidabil austenitic X2CrNi19−11. pe lângă austenită. care să le permită consultarea. pentru evitarea fisurării la cald. Tabelul 8.08 1.03 2. Concentraţiile masice ale principalelor componente. acest MB şi MA disponibile pentru sudarea lui având caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8.50 MA – D308L 0.0 23 14 0. 7. în timp ce pentru oţelurile aliate valorificarea prezenţei elementelor de aliere impune utilizarea lor numai în stare tratată termic (s-a observat din rezolvarea aplicaţiei că oţelul 34MoCrNi16 în stare îmbunătăţită are rezistenţa mecanică cu aproape 36 % mai mare decât atunci când este utilizat în starea structurală de echilibru).0 0. corespunzătoare punctelor caracteristice nominale ale materialelor depuse prin 129 .08 2.50 MA – D309L 0.4.11.0 0.24).10 2. scap.0 27 20 0.75 MA – D312 0.%Nie). se determină coordonatele (%Cre.10 6.30 MA – D309 0. Schaeffler (v.3.8.9 20 10 0.8 18 10 MA – D308 0. Se recomandă cititorilor să conceapă şi alte aplicaţii similare.50 MA – D19.10 1.5 0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Observaţie Această aplicaţie are ca scop justificarea şi înţelegerea prescripţiilor privind utilizarea oţelurilor pentru construcţia de maşini.2 20 11 * Toate mărcile de MA sunt realizate în România Materialul Rezolvare Considerând caracteristicile de compoziţie chimică ale MB şi folosind relaţiile (7.0 0. care reprezintă coordonatele punctului caracteristic nominal al MB pe diagrama structurală A.50 MA – D310 0. Procedând în acelaşi mod.0 0. Este evidenţiat faptul că. Procedeul de sudare care se utilizează şi configuraţia rosturile de sudare pregătite între piesele ce urmează a fi sudate asigură pMA = 70 %.8 17 13 2. 7.08 . Să se determine care dintre MA disponibile asigură realizarea unor CUS având în structură.7) se calculează valorile mărimilor %Cre şi %Nie.60 MA – D316 0.

între dreptele corespunzătoare conţinuturilor de ferită %α = 3 % şi %α = 5 %.8Mn6 %Cre. iar dreapta de izoferită %α = 5 % trece prin punctele de coordonate (%Cre = 28 %.63 12. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei 8.9Nb MA – D18.11 21.34 16.95 22. ca urmare.4 Caracteristicile materialului Materialul MB MA – D308 MA – D308L MA – D309 MA – D309L MA – D310 MA – D312 MA – D316 MA – D316L MA – D19.51 14. Schaeffler în domeniul α + γ.24.5.5. Tabelul 8. în condiţiile neglijării termenului ∆%EAm.65 25. atât dreptele de izoferită %α = 3 % şi %α = 5 %.05%Cre – 7.85 13.44 16.04 15.75 13.56 20. analizând diagrama din figura 7.60 13. are ecuaţia %Nie = 1.00 25.CUS . Folosind relaţia (8.%Nie = 20. corespunzătoare punctelor caracteristice nominale ale CUS realizate cu MA disponibile pentru sudare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sudare cu MA disponibile.%Nie = 6.5%]).70 29. %Nie.8 %) şi.CUS).71 21.33 21.25.CUS . % 13.20 17.%Nie = 21.46 13.2). % 19.08 26.40 17.76 21. 130 . rezultă că MA capabile să asigure sudarea MB (precizat în enunţul aplicaţiei) fără apariţia fenomenului de fisurare la cald a CUS sunt D308 şi D309 (pentru care punctele caracteristice nominale ale CUS realizate se situează între cele două drepte de izoferită).74 28. %Nie.%Nie = 6. Un MA disponibil este apt pentru sudarea MB (îndeplineşte condiţia pusă în enunţul aplicaţiei.55 24.CUS). % − 21.75 21. se determină coordonatele (%Cre. 8.15 Caracteristicile CUS %Nie. % − 14.13.93 13.35 20.04 23.80 %Nie.5 %) şi (%Cre = 14 %. se poate aprecia că dreapta de izoferită %α = 3 % trece prin punctele de coordonate (%Cre = 28 %.90 13.15 14. cât şi punctele cu coordonatele (%Cre. Rezultatele parcurgerii etapelor descrise anterior sunt prezentate în tabelul 8. de a asigura realizarea unei CUS cu un conţinut procentual de ferită %α ∈ [3%. − 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reprezentând pe aceiaşi diagramă.CUS.078 21.30 14. dacă punctul caracteristic nominal al CUS realizate cu acesta este poziţionat în diagrama structurală A.40 12.00 16.70 21.70 21.25 31.20 21.23 Punctul pe diagrama din fig.5 %) şi corespunde ecuaţiei %Nie = %Cre – 7.90 24.25 %Cre.12.CUS. aşa cum se observă în figura 8.5 %) şi (%Cre = 14 %.

Motivele utilizării preponderente în tehnică a fontelor şi oţelurilor sunt numeroase: resursele de materii prime necesare elaborării acestor aliaje sunt uşor accesibile şi destul de uniform distribuite pe glob. costurile implicate de elaborarea unor astfel de aliaje şi de transformarea lor în produse se corelează favorabil cu performanţele tehnice pe care aceste produse le asigură etc.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Capitolul 9 STRUCTURA ŞI PROPRIETĂŢILE METALELOR ŞI ALIAJELOR NEFEROASE 9. capacitate bună de prelucrare prin turnare. capacitate foarte bună de a conferi produselor caracteristici estetice deosebite etc. metalele şi aliajele neferoase reprezintă şi vor reprezenta şi în viitor o categorie de materiale de mare importanţă tehnică. 131 . tehnologiile de elaborare şi de realizare a semifabricatelor şi pieselor din astfel de aliaje sunt bine fundamentate ştiinţific şi asigurate logistic.1. cu cheltuieli inadmisibil de mari): rezistenţă ridicată la coroziune (în prezenţa mediilor de lucru chimic active). proprietăţile (caracteristicile) lor mecanice sunt ridicate şi pot fi relativ uşor modificate şi adaptate condiţiilor de utilizare prin aplicarea de tratamente termice şi termochimice. valori ridicate (mai mari decât cele asigurate de fonte şi oţeluri) ale raportului dintre rezistenţa mecanică şi masa specifică (densitate). datorită unor proprietăţi pe care acestea le prezintă (şi care nu sunt asigurate de aliajele feroase sau se obţin mai greu la aceste materiale. produsele confecţionate din aceste materiale sunt reciclabile şi ecologice. tenacitate bună la temperaturi scăzute. Cu toate acestea. conductibilitate termică şi electrică mare. deformare plastică sau aşchiere. Introducere Metalele şi aliajele neferoase deţin în prezent în aplicaţiile tehnice o pondere de aproape 20 de ori mai mică decât cea corespunzătoare aliajelor feroase (fonte şi oţeluri).

2 206 72.5 14. 0 C Densitatea ρ la ta.Tabelul 9. kJ/kg Coeficientul de dilatare termică liniară αt (între ta şi 100 0C).5 11.7 420 68.1.6 16.0 9. W/(m⋅K) Rezistivitatea electrică ρΩ.3 11.1 247 401 19 83 63 26 113 34 97 210 163 317 428 72 26. µm/(m⋅K) Coeficientul de conductivitate termică λ la ta. kg/m3 Căldura specifică Cs la ta. la ta. nΩ⋅m Al Cu Ti Ni Sn Sb Zn Pb Cd Be Mg Au Ag Pt 660 1083 1660 1453 232 631 420 327 321 1278 649 1064 962 1772 2700 8930 4510 8910 7290 6690 7130 11340 8650 1850 1740 19280 10500 21440 900 386 512 471 222 207 382 129 230 1886 1025 128 235 132 397 205 440 309 59 163 101 23.7 29. J/(kg⋅K) Căldura latentă de topire qs.5 23.4 13.5 8.2 55 1300 368 63 104 113 23.0 44. Caracteristicile fizice ale principalelor componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Aluminiu Cupru (Aramă) Titan Nichel Staniu (Cositor) Stibiu (Antimoniu) Zinc Plumb Cadmiu Beriliu Magneziu Aur Argint Platină Simbolul chimic Temperatura de solidificare – topire ts.3 31.5 110 370 59.3 21.5 16.2 14.2 19.6 25.7 40.0 39.6 106 .

985. Pb Pb-Ag. Zn. Fe. Au-Cu. Sn.2 sunt precizate clasele de puritate industrială în care pot fi obţinute aceste metale.6 STAS 7386: Cr 99.2.95.93.97. As. Pb.5. Cu. Pt 99.9. Si. Sn Ag. Zn 98. Pb 99.8.4. Cd-Ni.98.7.96.3 sunt expuse valorile celor mai importante caracteristici mecanice ale metalelor care constituie componentele de bază ale aliajelor neferoase. Cr 97 STAS 10309: Sn 99. Mg 99.9 Mg-Al.5 STAS 663: Pb 99. Fe S. Fe. Sb 99. Zn-Mn Pb-Sb.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Deoarece proprietăţile aliajelor neferoase sunt determinate în măsură importantă de proprietăţile componentului lor principal (metalic). Pb-Ca Cd-Ag.98. Sn-Sb.6. Ni 97. O. Cd 99. Al 99. Fe. Si.As.95. Mg-Zn Au-Ag. Ni. Ni-Mo.96.95. Mn Principalele clase de aliaje binare folosite în tehnică Al-Cu. Al-Zn Cu-Zn. Cu.99. Pb.Cd C. Fe Fe.565. Cr 98. Ni 99. 133 . Al 99. Ti 99.94. Fe.Bi. Zn-Cd.5. Al. Cd Cd-Sn Mg-Si.90. Sb 99.99: Pb 99. Ag-Hg Pt-Rh. S. în tabelul 9.1 sunt prezentate metalele folosite frecvent drept componente de bază ale acestor aliaje şi sunt precizate o serie de caracteristici care. Pt-W * cifrele de după simbolul chimic indică valoarea minimă a concentraţiei masice a metalului industrial (în %.6. Clasele de puritate ale componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Al Cu Ti Ni Cr Sn Sb Zn Mărcile industriale * STAS 7607: Al 99.99. Pb. Ti-Ni Ni-Cu. Sb 99. Zn 98. Sb 98. Ni-Fe Cr-Ni. Cr-W. Sn 98. Al. Cu 99. Pb 99.95. Cu. Si Pt-Ni. Bi. Cr 98. Sb 97. Pb-Sn. Sn 96.2. Al 99. Fe. Cu.97. Cu. Ag STAS 3321: Ag 999. Cu. Au-Pt Pb.5.5. Ni-Cr.5. Cd 99. Pb 99.95.98.Al 99. cu excepţia Au şi Ag. Cd.35 STAS 10262: Sb 99. As.6. Cu. Al-Si. (Au 995. pentru care concentraţia este în %o).99. Mg-Mn.9.8. Al 99.99. As.5 STAS 646: Zn 99. Tabelul 9. Pt STAS 10560: Pt 99. Cu 99.3 STAS 10502: Ni 99. Sb 99. Bi. Bi Pb.6 Bi. Cu As. Si. Mg 99. Sn-Zn. Al-Mg. Ag-Cu. Bi. Fe. Zn Ag-Cd. impurităţile ce au influenţe (negative) majore asupra proprietăţilor lor şi cele mai utilizate tipuri de aliaje binare în care fiecare din aceste metale este componentul de bază (principal). Al 99. Cr-Ti. Cu-Sn. Sn 99. S Pb. definesc cantitativ proprietăţile lor fizice. Pt-Ir. Fe. Zn 99. Cu 99. Ag-Ni. Zn 97.85. în tabelul 9.65 Principalele impurităţi Fe.0) Au-Ni. Cr-Mo Sn-Pb. P Pb.9. Pb 99.5.6.C. Sb-Pb Zn-Al. Au STAS 4389: Au 999.99. Sb. Al 99.6. Pb.5 Ti 99. Al 99.4. Cu-Al. S. Ti 99. Sn-Hg Sb-Sn. Mg STAS 10273:Mg 99.85 STAS 8615: Cd 99. Zn Pb.9. Al 99 STAS 270/1:Cu 99. S. Sb Sn. P.995.3.8 Pb. împreună cu cele redate în tabelul 1. Cu 99.75. Ni 99.3. Ni 98.Al 99. Sb. Cu 99. Cd 99. Cu-Be Ti-Al. iar în tabelul 9. Ni 99. Bi. P. Zn-Cu. Pt 99. Sn 99.

2) creşte odată cu conţinutul de impurităţi al metalului. % Modulul de elasticitate longitudinală. N/mm2 Alungirea procentuală după rupere 3) . Caracteristicile mecanice la ta ale principalelor componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Starea Rezistenţa la rupere 2). 3) scade odată cu conţinutul de impurităţi. N/mm2 Limita de curgere 2) .3.Tabelul 9. . N/mm2 Modulul de elasticitate transversală. N/mm2 Duritatea 2) Al Cu Ti Ni Sn Sb Zn Pb Cd Be Mg Au Ag Pt 1) recopt (stare de echilibru) ecruisat ecruisat 1) 40 – 70 120 − 140 170 − 220 420 − 450 220 − 250 310 − 330 12 − 14 10 − 13 70 − 100 11− 13 69 − 83 380 − 480 160 − 195 180 − 220 100 − 120 120 − 145 15 – 30 100 − 120 50 − 70 320 − 330 130 − 150 50 − 60 10 − 11 − 50 − 55 4−5 − 260 − 310 90 − 105 115 − 140 − − 50 – 70 8 − 12 45 − 60 10 − 15 50 − 60 30 − 40 80 − 90 − 40 − 50 60 − 70 17 − 25 − 3 − 15 2 − 10 40 − 50 48 − 50 62000 115000 105000 207000 44000 77800 105000 55000 300000 43000 78000 76000 25000 42800 79000 16500 19000 38000 20600 140000 − − 27500 140 − 220 HV − 35 – 40 HBS 95 – 110 HBS 90 – 120 HBS 60 – 65 HV 5 – 6 HBS 30 – 60 HBS 20 – 35 HBS 3 – 5 HBS 16 – 24 HBS 75 – 85 HRB 37 – 39 HRE 48 – 54 HRE 18 – 20 HBS 25 – 30 HV recopt (stare de echilibru) 1) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) sinterizat (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) ecruisat 1) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) 170000 38 – 45 HV 150 − 165 − − deformat plastic la rece cu GD = 70 … 90 %.

aliaje anticorosive (cu rezistenţă ridicată la acţiunea mediilor agresive de lucru). în diverse concentraţii şi alte elemente de aliere decât cuprul: Mg. astfel: • în funcţie de numărul componentelor. aliajele nichelului (aliaje pe bază de nichel). Au. Aliajele neferoase (ca şi fontele şi oţelurile) se pot clasifica şi pe baza denumirii proprietăţii sau caracteristicii care le defineşte primordial utilitatea tehnică. iar în funcţie de aptitudinile de a-şi mări rezistenţa mecanică în urma aplicării de TT.). aliaje antifricţiune. iar aliajele denumite în tehnică alame au ca bază aliaje Cu – Zn. compuşi intermetalici). care prezintă în stare solidă. în care sunt introduse frecvent. • în funcţie de posibilităţile tehnologice de transpunere în produse şi de prelucrare a acestora. aliajele neferoase se încadrează în următoarele categorii: − aliaje monofazice. − aliaje care conţin în structură constituenţi eterogeni (de tipul amestecurilor mecanice eutectice sau eutectoide). Mn. Al. Pb. pentru a facilita studierea structurii şi proprietăţilor fiecărui tip de astfel de aliaje. • în funcţie de constituţia structurală de echilibru (la ta). în care sunt introduse suplimentar. se ia ca bază câte un aliaj binar reprezentativ şi se consideră că restul componentelor sunt elemente suplimentare de aliere (de exemplu. aliajele neferoase se clasifică în: aliaje durificabile structural prin tratamente termice şi aliaje nedurificabile prin tratamente termice. Pt etc. aliajele titanului (aliaje pe bază de titan). o structură monofazică. de exemplu. − aliaje cu structură monofazică după solidificare. Fe. aliaje cu rezistenţa mecanică ridicată (dure). Toate criteriile de clasificare anterior precizate se folosesc însă drept criterii secundare. aliaje criogenice (cu tenacitate ridicată la temperaturi scăzute). cele mai multe tipuri de aliaje utilizate în prezent în tehnică sunt complexe. preferându-se clasificarea acestora în funcţie de componentul de bază şi încadrarea lor în categorii de tipul: aliajele cuprului (aliaje pe bază de cupru).) etc. aliajele neferoase pot fi: binare. 135 . la orice temperatură. alcătuită din cristale de soluţie solidă având ca solvent componentul de bază.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Aliajele neferoase se pot clasifica folosind o multitudine de criterii. aliajele neferoase pot fi: aliaje de turnare şi aliaje deformabile plastic. aliajele aluminiului (aliaje pe bază de aluminiu). pentru denumirea diverselor aliaje neferoase şi sistematizarea studierii structurii şi proprietăţilor lor. Mn etc. aliajele metalelor preţioase (aliaje pe bază de metale preţioase: Ag. în diverse concentraţii şi alte elemente de aliere decât zincul: Si. ternare sau complexe. Ni etc. aliajele denumite în tehnică duraluminuri au ca bază aliaje Al – Cu. se practică încadrarea aliajelor neferoase în categorii ca: aliaje uşoare (caracterizate prin densităţi ρ ≤ 4000 kg/m3).. aliaje uşor fuzibile (cu temperaturi ts coborâte) etc. dar. Sn. în care precipită la răcirea ulterioară particule de faze secundare (de obicei.

1. distribuite sub formă de suspensie fină. 1. În funcţie de efectele pe care le produce asupra structurii primare a aliajelor neferoase. la aceste aliaje nu se produc. care are ca efect îmbunătăţirea fineţei şi gradului de dispersie a fazelor componente ale amestecurile mecanice eutectice care se formează la solidificarea unor aliaje neferoase. • modificarea de tipul II. scap. Mo). fenomene de cristalizare secundară (recristalizare în stare solidă. La alegerea modificatorilor şi realizarea modificării aliajelor neferoase trebuie avute în vedere următoarele aspecte esenţiale: • modificatorii introduşi în aliajele neferoase lichide acţionează în unul din următoarele moduri: − formează (individual sau prin combinare cu componentele aliajelor) particule greu fuzibile şi insolubile în aliajele topite. constând din inocularea în aliajele lichide a unor cantităţi mici de substanţe chimice (numite modificatori. v. care determină accentuarea ramificării şi subţierea ramurilor (axelor) cristalelor dendritice primare şi influenţează favorabil distribuţia fazelor secundare la aliajele în care (în timpul răcirii după solidificare) precipită particule ale unor astfel de faze. asigurând solidificarea cu un număr mare de germeni cristalini şi formarea unor structuri primare fine.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. modificarea poate fi: • modificare de tipul I. care are ca efect principal finisarea (micşorarea dimensiunilor) cristalelor dendritice primare.6). scap. se utilizează cu predilecţie pentru realizarea modificărilor de tipurile I şi III. scap.4. modificatorii care acţionează în acest mod (borul şi unele metale de tranziţie cu reactivitate chimică mare: Ti. Modificarea aliajelor neferoase La marea majoritate a aliajelor neferoase folosite în tehnică componentele de bază nu prezintă transformări alotropice şi. Modalitatea actuală cea mai eficientă de influenţare a caracteristicilor structurii primare a aliajelor neferoase o reprezintă modificarea. în decursul răcirii după solidificare. acest tip de modificare este eficient la aliajele neferoase care prezintă după cristalizarea primară o structură monofazică (cu cristale de soluţie solidă). care pot schimba mecanismele obişnuite ale germinării şi/sau creşterii cristalelor la solidificare. • modificare de tipul III.2). 136 . v. care. Zr. ca urmare. constituie baze pentru germinarea eterogenă la solidificarea aliajelor (v. Ta. care să determine transformarea structurii dendritice primare într-o structură secundară favorabilă (din punctul de vedere al mărimii granulaţiei şi gradului de dispersie a fazelor) obţinerii unor caracteristici mecanice ridicate şi/sau asigurării unei bune comportări la prelucrarea prin deformare plastică sau la aplicarea de TT. 4.6).2.

efectele pozitive ale modificării se micşorează.1).8…0.3. scap. iar coeficientul kO se ia. dacă concentraţia acestora este mică. care micşorează viteza de creştere a germenilor şi limitează dezvoltarea în grosime a ramurilor cristalelor dendritice primare. particulele nu se formează sau se formează în număr insuficient asigurării unei structuri primare fine. Principalele tipuri de recoaceri fără schimbare de fază care se pot aplica semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase sunt: • Recoacerea de omogenizare (RO) este recomandată pentru diminuarea neomogenităţilor chimice ale structurilor dendritice primare ale semifabricatelor şi pieselor turnate. în care Ts. definită ca fiind temperatura la care verticala aliajului intersectează linia sau suprafaţa solidus a diagramei de echilibru fazic a sistemului de aliaje căruia aparţine acesta. este temperatura de solidificare – topire a aliajului din care sunt confecţionate piesele supuse RO. pe bază de Al sau Mg. cum sunt aliajele uşoare. în K.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase − formează pelicule de adsorbţie pe suprafeţele germenilor cristalini.98. modificatorii care acţionează în acest mod (metalele uşor fuzibile: Li. pentru omogenizarea pieselor turnate din aliaje în care procesele de difuzie se defăşoară foarte lent. iar dacă concentraţia acestora depăşeşte nivelul optim.9. dacă concentraţia acestora este la nivelul optim se formează o suspensie fină. Ca. având ts = 500…600 oC). 6. în cazul modificatorilor care au rolul de a forma particule greu fuzibile şi insolubile în aliajele topite. în mod obişnuit. 9. Na. iar τm trebuie să fie mari (de obicei. • modificatorii trebuie introduşi în aliajele neferoase într-o cantitate (concentraţie) optimă (care asigură nivelul maxim al efectelor pozitive produse de modificare). kO = 0.95…0. deoarece particulele care se formează sunt grosolane şi în număr insuficient realizării unei structuri primare fine. Tratamentele termice la aliajele neferoase Tratamentele termice (TT) care se aplică semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase se definesc şi se clasifică la fel ca şi tratamentele destinate semifabricatelor şi pieselor din oţeluri şi fonte (v. deoarece omogenizarea se realizează prin difuzie. Sb. τm = 2…24 ore). în unele cazuri (de exemplu la semifabricatele şi piesele turnate din aliaje pe bază de Cu) impunându-se 137 . Pb) se folosesc mai ales pentru asigurarea modificărilor de tipul II. de exemplu. dar poate avea şi valori kO = 0. ti corespunzătoare acestui TT se alege cât mai ridicată (ti + 273 = Ti = kOTs. cu un număr mare de particule care activează germinarea eterogenă şi rezultă structura primară cu granulaţia cea mai fină.

• Recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază (RRN) este utilizată pentru refacerea plasticităţii semifabricatelor şi pieselor ecruisate prin deformare plastică la rece. pentru finisarea granulaţiei structurii grosolane rezultate după RO. la piesele din astfel de aliaje. recoacerile cu schimbare de fază se efectuează la produsele confecţionate din astfel de aliaje neferoase (cum sunt aliajele Cu – Zn. 6. austenită. γ fiind suferă transformări eutectoide (la fel ca oţelurile şi fontele): γ incal. se menţin la ti o durată τm (pentru uniformizarea temperaturii în masa pieslor şi pentru omogenizarea structurii) şi se răcesc lent (o dată cu cuptorul. scap. 3. pentru obţinerea la ta a unei stări de echilibru structural. Modul de conducere a unui astfel de TT este simplu: piesele se încălzesc la o temperatură ti situată desupra unuia din punctele de transformare în stare solidă ale aliajului neferos din care sunt confecţionate. finisarea granulaţiei. RRN a semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase se realizează cu ti = trp + 100…200 oC (trp fiind temperatura de recristalizare primară a aliajului din care sunt confecţionate piesele supuse TT. în cazul normalizării).2). scap.4Ts).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR aplicarea de TT ulterioare.). τi + τm = 1…4 ore şi răcirea în aer liniştit. îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin deformare plastică sau prin aşchiere etc. 6. v. unele aliaje pe bază de Ti) pentru obţinerea stărilor structurale de echilibru. de realizarea unor transformări eutectoide etc. La semifabricatele şi piesele confecţionate din aliaje neferoase se pot efectua două tipuri (principial diferite) de călire: • Călirea martensitică se poate aplica pieselor din aliaje neferoase care racire α + δ .2. Recoacerile cu schimbare de fază (de tipul recoacerii complete sau normalizării. ca şi în cazul aplicării la piesele din aliaje feroase. în cazul recoacerii sau în aer liniştit. soluţia solidă (denumită.5 şi 6.3) se pot aplica semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase care prezintă transformări fazice în stare solidă (determinate de variaţiile cu temperatura ale solubilităţii componentelor în fazele din structura aliajelor. de obicei. ca şi faza corespondentă a aliajelor Fe – C) care se transformă (la răcirea sub o temperatură caracteristică) în amestecul eutectoid (α + δ). trp + 273 = Trp ≅ 0. • Recoacerea de detensionare (RD) se aplică semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase în scopul diminuării intensităţii şi redistribuirii tensiunilor mecanice reziduale existente în acestea. de producerea transformărilor alotropice ale unor componente.2. în mod obişnuit. TT de călire 138 . mecanismele detensionării termice şi principiile stabilirii regimului RD sunt cele prezentate în scap. aliajele Cu – Al.3. Regimul RRN se alege astfel încât să se producă în piesele supuse tratamentului procesele de restaurare şi recristalizare primară şi să nu apară efectele defavorabile ale desfăşurării fenomenelor de creştere a granulaţiei şi de recristalizare secundară (v.

Revenirea structurilor (metastabile) obţinute prin călirea martensitică a aliajelor neferoase poate conduce la efecte similare celor care se produc prin revenirea oţelurilor sau fontelor călite martensitic şi care constau în obţinerea (prin transformări structurale bazate pe difuzie) unor structuri apropiate de echilibru şi bine detensionate. Cu – Be. pentru obţinerea unei structuri monofazice. rezultă că prin răcirea rapidă de la tic a structurii monofazice α se împiedică separarea din aceasta (prin procese bazate pe difuzie) a fazei θ (bogată în elemente de aliere) şi se obţine la ta o structură monofazică.1). care îndeplinesc criteriile structurale menţionate mai înainte.1. în apă) pentru menţinerea structurii monofazice α până la ta. ca şi faza corespondentă din structura aliajelor Fe – C călite) fiind o soluţie solidă suprasaturată în elemente de aliere. Spre deosebire de structurile (dure şi fragile) realizate prin călirea martensitică. acest TT a fost denumit călire de punere în soluţie (a fazei θ). TT de călire de punere în soluţie constă din încălzirea şi menţinerea o scurtă durată la o temperatură tic ∈ (tso. alcătuită din cristale de soluţie solidă α suprasaturată în elemente de aliere (fază metastabilă). M (denumită martensită. menţinerea la această temperatură o durată τm (pentru obţinerea unei structuri cu austenită omogenă) şi răcirea rapidă (cu o viteză vr mai mare decât o viteză critică vrc). ts). Ti – Ni.. Cu − Ti. care aparţin unor sisteme ale căror diagrame de echilibru sunt de tipul celei prezentate în figura 9.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase martensitică constă din încălzirea lor la o temperatură ti situată în domeniul de stabilitate al fazei γ (domeniul austenitic). 9. Călirea martensitică se poate aplica la produsele realizate din unele aliaje ale sistemelor Cu – Al. Ti – Al etc. pentru ca transformarea (printrun mecanism bazat pe difuzia componentelor) γ ⇒ α + δ să nu fie posibilă şi să se realizeze o transformare de tip martensitic (printr-un mecanism care nu presupune difuzia componentelor) γ ⇒ M. cu cristale de soluţie solidă) obţinute prin călirea de punere în soluţie a aliajelor neferoase prezintă o bună comportare la prelucrarea prin deformare plastică. La piesele din astfel de aliaje. urmată de răcirea rapidă (de obicei. deoarece realizează punerea (dizolvarea la încălzire şi menţinerea la răcire) în soluţia solidă α a fazei θ. cu structura cristalină diferită de cea corespunzătoare fazei γ (austenitei) din care s-a format. 139 . structurile (monofazice. alcătuită din cristale de soluţie solidă α ≡ B(A) omogenă. fig. • Călirea de punere în soluţie se poate aplica la piesele din aliaje neferoase în a căror structură apare ca fază principală o soluţie solidă care are ca solvent componentul de bază al aliajelor şi prezintă o variaţie importantă cu temperatura a capacităţii de a dizolva componentele de aliere (solubilitatea componentelor de aliere în această fază scade puternic când se micşorează temperatura). Analizând modul de efectuare a acestui TT (v. Ti – Mo.

putând fi uşor evidenţiate în structură prin examinarea la microscopul optic. precipitatele θ” germinează relativ uniform în matricea α şi sunt legate prin interfeţe coerente cu structura cristalină a acestei matrice.. • precipitatele θ” sunt faze metastabile care se formează la durate mai lungi şi/sau la temperaturi mai înalte de îmbătrânire decât cele corespunzătoare formării zonelor GP şi sunt faze distincte (cu structuri cristaline diferite de structura fazei stabile θ). determină separarea din soluţia solidă suprasaturată (metastabilă) a unor precipitate care durifică structura. care pot fi evidenţiate în structură numai prin examinarea la microscopul electronic.. cu dimensiuni suficient de mari pentru a putea fi observate prin examinarea structurilor la microscopul optic şi care apar dacă duratele şi/sau temperaturile de îmbătrânire sunt mai mari decât cele corespunzătoare formării precipitatelor θ”. precipitatele θ’ se formează prin germinare eterogenă pe anumite defecte ale structurii cristaline a matricei α (de exemplu.6 nm şi se formează uniform în matruicea α.5. • precipitatele θ’ sunt tot faze metastabile. în mod obişnuit. cu configuraţie platiformă (cu diametrul de 25.0. datorită efectelor de durificare pe care le produce.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Revenirea structurilor obţinute prin călirea de punere în soluţie a aliajelor neferoase. ajungând la frecvenţe de 1013…1015 zone/mm3. care germinează eterogen pe limitele grăunţilor cristalini ai matricei α şi sunt necoerente cu această matrice.30 nm şi grosimea de 1. pe dislocaţiile elicoidale) şi sunt semicoerente cu structura cristalină a acestei matrice. TT de revenire aplicat structurilor obţinute prin călirea de punere în soluţie este denumit îmbătrânire şi poate fi îmbătrânire naturală.. zonele GP au forma unor discuri cu diametrul de 5. Natura fazică şi caracteristicile structurale ale precipitatelor care se formează la îmbătrânire depind de mărimile parametrilor ti şi τm. • precipitatele θ sunt faze stabile (de echilibru). dacă tii = ta sau îmbătrânire artificială. dacă ta < tii < tso.. în structura matricei α se pot forma următoarele tipuri de precipitate: • zonele GP (notate în acest mod după numele cercetătorilor Guinier şi Preston care le-au detectat pentru prima oară prin tehnici de difracţie cu raze X) apar la temperaturi şi durate mici ale procesului de îmbătrânire şi sunt asocieri preferenţiale de atomi ai componentelor de aliere din aliajul tratat. constând din încălzirea şi menţinerea acestora la o temperatură tii ∈ [ta. prin procese de germinare omogenă.. având la bază mecanisme ce presupun difuzia componentelor aliajului supus TT.. tso). Cercetările întreprinse până în prezent au evidenţiat că. 140 ..2.3..0 nm). deoarece aceste precipitate se formează prin procese de germinare şi creştere.8 nm şi grosimea de 0. în funcţie de temperatura şi durata îmbătrânirii aliajelor neferoase călite.

în principal de creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii acestora. τm) a unui aliaj Al – Cu (cu %Cum = 3 %). Fig. Aceste particularităţi ale formării precipitatelor în timpul îmbătrânirii aliajelor neferoase călite sunt valorificate practic la realizarea procesului de reversiune. 9. prezentată în 141 . τm = ct. Aşa cum se poate observa analizând curba de îmbătrânire HVr = f(ti = 130 oC. precipitatul specific temperaturii ti se dizolvă în matricea α şi apoi din matricea α se separă un nou precipitat. astfel. τm) sau HVr = g(ti.1. corespunzător temperaturii t / > ti. care constă din supraîncălzirea de scurtă durată a aliajelor îmbătrânite. Configuraţia diagramei de echilibru a sistemelor cărora aparţin aliajele neferoase la care se pot aplica TT de călire de punere în soluţie Fig. 9. pentru reconstituirea stării structurale monofazice pe care aliajele o aveau după călirea de punere în soluţie (supraîncălzirea de scurtă durată asigură dizolvarea în matricea α a precipitatelor formate prin îmbătrânire.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase În privinţa filiaţiei diverselor tipuri de precipitate. efectul de durificare al îmbătrânirii se poate evidenţia cu ajutorul unor curbe de îmbătrânire. la ridicarea temperaturii de îmbătrânire de la ti la t i/ > ti. Curba de îmbătrânire la ti = 130 oC a unui aliaj Al – Cu. dar nu oferă timpul necesar separării precipitatelor specifice temperaturii la care s-a supraîncălzit aliajul). cu %Cum = 3 % Transformările structurale produse prin îmbătrânire sunt însoţite de modificări ale proprietăţilor aliajelor călite. reprezentând dependenţele experimentale dintre duritatea aliajului îmbătrânit şi parametrii de regim ai îmătrânirii: HVr = f(ti = ct. cercetările experimentale întreprinse până în prezent au arătat că orice precipitat se formează direct din matricea α şi nu prin transformarea precipitatelor existente anterior în structura aliajului supus îmbătrânirii..2. pentru orice aliaj călit şi îmbătrânit.).

la aliajele titanului.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR figura 9.5. cum ar fi ASM (American Society for Metals).2. principalele variante ale acestui sistem. la aliajele cuprului. cupru şi aliaje pe bază de cupru etc. proiectării.4.4 şi 9. sunt: varianta UNS (Unified Numbering System). regional sau internaţional) care gestionează sistemul. având la bază principiile prezentate în tabelele 9. la aliajele zincului etc. acest efect diminuându-şi intensitatea odată cu distrugerea coerenţei dintre matricea structurală a aliajului şi precipitatele formate la îmbătrânire. aplicată la aluminiu şi aliajele pe bază de aluminiu şi recomandată de standardele elaborate de ISO şi CEN pentru mărcile de aluminiu şi aliaje de aluminiu deformabile. conform căruia mărcile de metale şi aliaje neferoase din diverse categorii (aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu. sunt: • sistemul de simbolizare numerică. 9.) sunt simbolizate printr-un număr (în mod obişnuit. la aliajele magneziului. CEN (Comité European de Normalisation) sau ISO (International Organization for Standardization). 142 . Simbolizarea metalelor şi aliajelor neferoase comerciale În prezent nu există un sistem de simbolizare a mărcilor de metale şi aliajele neferoase unanim recunoscut şi aplicat la întocmirea documentelor tehnice aferente conceperii.. între călirea de punere în soluţie şi îmbătrânire. verificării şi comercializării semifabricatelor şi pieselor din astfel de materiale. aplicată la aliajele aluminiului. şi varianta propusă de AA (Aluminum Association). se ajunge astfel la ideea (confirmată prin cercetări experimentale) că efectul de durificare este o consecinţă a interacţiunii dintre dislocaţiile matricei aliajului îmbătrânit şi precipitatele coerente. regionale sau internaţionale). semifabricatele sau piesele din aliaje neferoase se supun unor operaţii de deformare plastică la rece. efectul de durificare al îmbătrânirii creşte în cursul formării precipitatelor semicoerente (zonele GP şi precipitatele θ”) şi scade odată cu apariţia precipitatelor semicoerente (θ’) şi necoerente (θ). Desfăşurarea proceselor de precipitare la îmbătrânire şi efectele de durificare produse de acestea pot fi influenţate substanţial dacă. AA (Aluminum Association). fabricării. recomandate de diverse asociaţii profesionale şi/sau organisme de standardizare (naţionale. Cele mai utilizate sisteme de simbolizare a mărcilor de metale şi aliaje neferoase. fără nici o semnificaţie legată de compoziţia şi proprietăţile mărcii) acordat de asociaţia sau de organismul (naţional.

Aliaje având Cu ca EAP 2 A92001 / 2001 AlCu5. Aliaje având Zn ca EAP 7 A07120 / 712. urmată (eventual) de o literă care codifică procedeul tehnologic de turnare recomandat la realizarea semifabricatelor sau pieselor din aceste aliaje (litera S pentru turnarea în forme din nisip. urmat de simbolurile chimice ale elementelor de aliere. X4 = 0 la aliajele pentru turnare în piese şi X4 = 1 sau 2 la aliajele pentru turnare în lingouri. ** EAP ≡ element de aliere principal 143 . X0 = 6 ⇒ α ≡ F.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • sistemul de simbolizare alfanumerică (sistemul de simbolizare după compoziţie). Aliaje având alte EAP 9 − − Mărcile de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu deformabile Structura simbolului în varianta UNS: A9X1X2X3X4 Structura simbolului în varianta AA: X1X2X3X4 Seria (grupa) de aliaje Exemple de mărci X1 1 A91080 / 1080 Al 99. 6 pentru aliajele rezultate prin modificări aduse unei reţete originale. Date privind simbolizarea mărcilor de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu Mărcile de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu pentru turnare Structura simbolului în varianta UNS: AX0X1X2X3X4* Structura simbolului în varianta AA: αX1X2X3.0 G AlSi5Cu3 4.. Tabelul 9. Aliaje având Mg ca EAP 5 A05200 / 520. dacă X0 = 1⇒ α ≡ A. iar simbolurile mărcilor de aliaje neferoase sunt alcătuite din simbolul chimic al componentului de bază.0 G AlCu4MgTi 3. Aluminiu şi aliaje cu %Alm ≥ 99 % 2.2. Grupă de aliaje neutilizată 6 − − 7. litera P pentru turnarea sub presiune etc.5MgMn 3.. scrise în ordinea descrescătoare a importanţei lor.1 G Al 99. X0 = 2 ⇒ α ≡ B. dacă X0 = 0.2 .5 5.8 1. Aliaje având Si ca EAP 4 A94343 / 4343 AlSi7. litera Z pentru turnarea centrifugală.. Aliaje având Zn ca EAP 7 A97149 / 7149 AlZn8MgCu 8. . litera M pentru turnarea în forme metalice.1 G AlSn6Cu1Ni1 9. Aliaje având Mg ca EAP 5 A95052 / 5052 AlMg2.4.X4* Seria (grupa) de aliaje Exemple de mărci X1 1 A01001 / 100.1 G AlSi5 5. litera C pentru turnarea continuă. Aliaje având Cu ca EAP** 2 A02040 / 204. Aliaje având Si ca EAP 4 A24430 / B443.0 G AlMg10 6.5 6. Aliaje având Mn ca EAP 3 A93003 / 3003 AlMn1Cu 4.). Aliaje având alte EAP 8 A98016 / 8016 AlFe1Mn * X0 = 0 pentru aliajele corespunzătoare unei reţete originale . Aliaje având Si ca EAP + Cu şi Mn 3 A13190 / A319. Aliaje având Sn ca EAP 8 A08510 / 851.0 G AlZn6MgCr 8. simbolul nu conţine litera α. X0 = 1. Aliaje având Si şi Mg ca EAP 6 A96106 / 6106 AlMgSiMn 7. simbolurile chimice ale elementelor de aliere pentru care %EAm este în jur de 1 % sau mai mare fiind însoţite de numere (de preferinţă întregi) care indică concentraţiiile masice nominale (medii) ale acestor componente. Aluminiu şi aliaje cu %Alm ≥ 99 % 2. simbolurile aliajelor de turnare sunt precedate de litera G.0 1. conform căruia mărcile de metale neferoase se simbolizează aşa cum se arată în tabelul 9..

(de exemplu. Alame cu %Znm < 37 % CuZn34. Alame cu Pb CuZn28Sn1 C44300 C40000 ... C7X1X2X3X4* Seria (grupa) de aliaje UNS Exemple de mărci C11100 Cu 99.. la aliajele pe bază de Mg UNS = MX1X2X3X4.. C17300 CuBe1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 9..... Bronzuri cu Pb C98200 . C97800 C96400 G CuNi30Fe C97600 G CuNi20Zn8Sn4Pb 8.... la aliajele pe bază de Ni UNS = NX1X2X3X4 (de exemplu. C81100 C80100 G Cu 99.. C84800 C84500 G CuZn12Pb7Sn2 Alame galbene (simple/cu Pb) C85200 .. C95800 C95600 G CuAl7Si2 7. Bronzuri cu Si (%Sim < 8 %) C64700 .. Sistemul de simbolizare numerică se recomandă a fi utilzat mai ales în activităţile comerciale.5.Zn C96200 .... Bronzuri obişnuite (Cu – Sn) C90200 .. Cupru cu %Cum ≥ 99. fabricare şi verificare a metalelor şi aliajelor neferoase sau a produselor ce se confecţionează din astfel de materiale. Aliaje Cu – Ni şi Cu – Ni ... C85800 C85400 G CuZn29Pb3Sn Alame speciale C86100 .. Aliaje cu %EAm < 5 % C81300 ...C9 X1X2X3X4 Seria (grupa) de aliaje UNS Exemple de mărci C80100 .. C94900 6... C76200 CuZn29Ni12 * varianta UNS se utilizează şi la alte tipuri de aliaje: la aliajele pe bază de Ti UNS = RX1X2X3X4.. C86800 C86300 G CuZn25Al6Mn 4. C64200 C61000 CuAl8 5.... C82800 C82100 G CuBe0... Bronzuri cu Al (%Alm< 19 %) C60600 .5Ni 3. C51100 CuSn4P 4. proiectare.. C69800 Alame speciale 3. C91700 C90700 G CuSn10Pb2 Bronzuri aliate cu Pb C92200 .5Pb C33500 C30000 . C94500 C92700 G CuSn5Pb25 C94300 G CuSn5Ni5 C94800 Bronzuri aliate cu Ni C94700 .95 1. C98800 C98600 G CuPb35Ag1...5).. Cupru şi aliaje cu %EAm < 8 % C10000 . C99800 C99600 G CuMn40Al2 Mărcile de cupru şi aliaje pe bază de cupru deformabile Structura simbolului în varianta UNS: C1X1X2X3X4 . (de exemplu. Simbolurile mărcilor de metale sau aliaje neferoase sunt însoţite de 144 . iar sistemul de simbolizare alfanumerică este util îndeosebi în activităţile de cercetare. C66100 C65500 CuSi3 6..5 C22600 C20000 . Bronzuri şi alame cu Si C87200 .. R54520 corespunde aliajului cu simbolul alfanumeric TiAl5Sn2. 2. Bronzuri fosforoase cu %Sn < 9 % C50000 ... Bronzuri cu Al (%Alm <19 %) C95200 .. Z35530 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric ZnCu1Al4). C87900 C87200 G CuSi4 C87500 G CuZn14Si4 G CuSn11 5.9 1... iar M10100 – aliajului MgAl10Mn) etc.5 2.... Aliaje pe bază de Cu speciale C99300 .. Alame cu Sn CuZn36Al1Mn3Sn C67400 C66400 ..9 CuZn12. Date privind simbolizarea mărcilor de cupru şi aliaje pe bază de cupru Mărcile de cupru şi aliaje pe bază de cupru pentru turnare Structura simbolului în varianta UNS: C8X1X2X3X4 . M11311 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric MgAl3Zn1.. Aliaje Cu – Ni şi Cu – Ni − Zn C70000 .. Alame roşii (simple sau cu Pb) C83300 .. N04400 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric NiCu32). la aliajele pe bază de Zn UNS = ZX1X2X3X4 (de exemplu. C83800 C83400 G CuZn10 Alame semiroşii (simple/cu Pb) C84200 .5 9.

eventual. în cursul cărora nu se efectuează nici o verificare privind regimul termic sau gradul de deformare) 2. Definirea şi simbolizarea stărilor de bază ale produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale Definirea stării de bază 1. Tratat termic. 145 . cu sau fără ecruisare suplimentară. pentru obţinerea unor stări stabile diferite de stările 1. îmbunătăţirii ductilităţii sau stabilizării caracteristicilor mecanice) 3. gradul de ecruisare realizat etc. Recopt (starea obţinută la produsele deformate plastic în urma aplicării unei recoaceri complete în scopul asigurării valorilor minime ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică sau starea obţinută la produsele turnate după o recoacere destinată reducerii segregaţiilor dendritice. Principalele date (cuprinse în standardele SR EN 515 şi SR ISO 1190/2) privind simbolizarea stărilor de bază ale produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale sunt prezentate în tabelul 9. Tabelul 9. Simbolul stării unui metal sau aliaj neferos este alcătuit dintr-o literă de codificare a stării de bază (care defineşte modul principial de atingere a stării în care se află materialul). de litere sau cifre care indică subdiviziunea corespunzătoare stării de bază (modul particular în care se realizează starea de livrare a materialului.7 sunt definite subdiviziunile stării TRATAT TERMIC corespunzătoare produselor realizate din aceste materiale.6. Brut de fabricaţie (starea obţinută din operaţiile de prelucrare la cald.6. după recoacere sau deformare plastică la cald.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase simbolurile stărilor de livrare ale semifabricatelor sau produselor realizate din aceste materiale. iar în tabelul 9. ** cifrele care urmează acestui simbol indică durata (în ore) a procesului de îmbătrânire naturală spontană. Pus în soluţie (starea instabilă obţinută la produsele supuse unei căliri de punere în suluţie şi îmbătrânite spontan la ta) 5. urmată. finisării granulaţiei. 2 sau 3 * Simbolul stării pentru Al şi pentru Cu şi aliajele pe aliajele pe bază de Al bază de Cu F M O O H* W ** T H* − T cifrele sau literele care urmează acestui simbol codifică succesiunea de operaţii tehnologice care se aplică pentru atingerea stării. sunt supuse unor operaţii de deformare plastică la rece sau unor combinaţii de operaţii de deformare plastică la rece şi RRN. adică particularităţile privind succesiunea şi conţinutul operaţiilor tehnologice ce trebuie aplicate pentru atingerea stării de livrare a produselor) şi/sau valorile anumitor caracteristici definitorii ale calităţii produselor care se livrează. Ecruisat (starea obţinută la produsele care. în scopul obţinerii unor caracteristici mecanice prescrise) 4.

îmbătrânit artificial şi deformat plastic la rece (starea obţinută la produsele care. după atingerea stării definite la 5. cum ar fi. sunt răcite la ta. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece) 5. rezistenţa maximă la acţiunea unor medii corosive) 5. după prelucrarea la temperaturi ridicate.10.4. Răcit după prelucrare la cald. deformat plastic la rece şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care. deformat plastic la rece şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece şi îmbătrânite natural) 5. după prelucrarea la temperaturi ridicate. după atingerea stării definite la 5. Răcit după prelucrare la cald. urmată de o îmbătrânire artificială) 5.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 9. de exemplu. urmată de o îmbătrânire artificială al cărei scop principal nu este obţinerea unui efect de durificare prescris. Pus în soluţie şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. urmată de o îmbătrânire naturală) 5. ci realizarea unor caracteristici speciale. Pus în soluţie.5. îmbătrânit artificial şi deformat plastic la rece (starea obţinută la produsele care.2. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece şi îmbătrânite artificial) 5. Răcit după prelucrare la cald şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care. urmată de ecruisarea prin deformare plastică la rece şi îmbătrânirea naturală) 5. sunt răcite la ta.11. Pus în soluţie. Răcit după prelucrare la cald şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care. după prelucrarea la temperaturi ridicate şi răcirea la ta .7. deformat plastic la rece şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care. Definirea şi simbolizarea subdiviziunilor stării TRATAT TERMIC a produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale Definirea subdiviziunii stării de bază 5.8. deformat plastic la rece şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. sunt răcite la ta şi îmbătrânite natural) 5.3. Pus în soluţie şi supraîmbătrânit/stabilizat (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. după prelucrarea la temperaturi ridicate. urmată de ecruisarea prin deformare plastică la rece şi îmbătrânirea artificială) 5.9.7.6.5.1. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece) 146 Simbolul stării pentru Al şi pentru Cu şi aliajele pe aliajele pe bază de Al bază de Cu T1 T2 TA TC T3 T4 T5 T6 TD TB TE TF T7 − − TG T8 TH − T9 TK TL . Răcit după prelucrare la cald. Pus în soluţie şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. sunt îmbătrânite artificial) 5. Pus în soluţie.6.

vapori de apă supraîncălziţi.. hidrogen sulfurat. sulf. ape reziduale şi ape sărate. cloruri şi acizi anorganici (sulfuric. aceste impurităţi formează cu cuprul eutectice uşor fuzibile (Pb şi Cu formează un eutectic care conţine %Cum = 0. prezenţa incluziunilor intercristaline de CuO2 în structura cuprului (nedezoxidat corespunzător la elaborare) poate determina şi fenomenul numit “boala de hidrogen”. Cuprul are o bună rezistenţă la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate. Sn.3. compuşii (cu topire congruentă) pe care îi formează cu cuprul aceste impurităţi se dispun intercristalin în structura cuprului. iar Bi şi Cu formează un eutectic care conţine %Cum = 0. anilină şi acid acetic etc. care se dispun la limitele cristalelor de cupru şi îi influenţează negativ prelucrabilitatea prin deformare plastică la cald (generează fenomene de fragilitate sau fisurare la cald). azotaţi. diminuându-i substanţial plasticitatea şi tenacitatea şi micşorându-i considerabil conductibilitatea termică şi electrică. neaerate de sulfaţi.2. Se.5 %) a acestor impurităţi (care formează soluţii solide de substituţie cu cuprul). soluţii slabe. Zn. amoniac.2 % şi are ts ≅ 270 oC).). substanţe organice (benzină. glicerină etc. P. efectele prezenţei în concentraţii masice mici (sub 0. motorină. Bi). Principalele proprietăţi fizico – chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale cuprului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1. sub formă de incluziuni nemetalice. Cr. cuprul este utilizat din timpuri străvechi pentru realizarea de produse. de obicei. Cuprul şi aliajele pe bază de cupru Sub formă de metal pur sau sub formă de component de bază al unor aliaje. care se declanşează prin reacţia Cu2O + H2 ⇒ 2Cu + H2O şi conduce la formarea de vapori de apă a căror presiune creşte (deoarece nu se pot elimina). benzol. 147 . principalele aliaje pe bază de cupru folosite în tehnică fiind prezentate în continuare. Principalele impurităţi ale cuprului tehnic se pot clasifica în următoarele categorii: • impurităţi solubile în cuprul solid (Ag. Sb).5. As. Ni.1. constând în creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii. 9.2 şi 9. acceptabile. Au. Te). Fe. • impurităţi care formează cu cuprul compuşi chimici fragili (O. Cuprul este atacat (se corodează) în medii care conţin hidrogen. producând fisurarea intercristalină a produselor din cupru. Mn. • impurităţi insolubile în cuprul solid (Pb. Cd. Mg. clorhidric. reducerea conductibilităţii termice şi electrice etc. S. Cuprul formează un număr impresionant de aliaje.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase 9. Pt.06 % şi are ts ≅ 320 oC. 9. soluţii concentrate de acizi anorganici. azotic). micşorarea plasticităţii şi tenacităţii. sunt.

1. deoarece prezintă. care prezintă structură cristalină de tip CVC. iar sub temperatura tCK ≅ 450 oC (temperatura Curie – Kurnakov a fazei β.3. cât şi la rece.3. Fig.8. capătă caracteristicile tipice compuşilor intermetalici (duritate ridicată şi fragilitate accentuată). putând fi deformată plastic uşor. • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent cuprul şi ca solut zincul (α ≡ Cu(Zn)). la temperaturi ridicate. atât la cald.1) suferă un proces de ordonare (atomii de Cu se distribuie în nodurile situate în vârfurile celulelor elementare. Structura alamelor se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic a sistemului Cu – Zn. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Zn. iar atomii de Zn se poziţionează în nodurile aflate în centrele celulelor elementare) şi soluţia solidă ordonată (faza Kurnakov). prezentând tenacitate şi plasticitate bune.2.4.Zn Fig. • β este o soluţie solidă pe bază de compus chimic (fază bertholidă). Alamele Aliajel pe bază de cupru. 2.5. ca şi solventul său. prezentată în figura 9. 9. scap. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu . β are caracteristicile unei soluţii solide neordonate. Variaţia caracteristicilor mecanice ale alamelor în funcţie de %Znm 148 . 9. notată β’. v. având drept component de aliere principal zincul sunt denumite în tehnică alame. structură cristalină de tip CFC. soluţia solidă α se caracterizează printr-o bună plasticitate.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9.

149 . cristalele acestei structuri devenind poliedrice (echiaxiale).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Tabelul 9. la o temperatură ti < tCK. După turnare şi răcire la ta. Bi) care determină apariţia unor fenomene de fragilitate sau fisurare la cald. oC 1083 905 905 905 450 450 ta ta În funcţie de structura de echilibru şi de caracteristicile mecanice pe care le prezintă în această stare (v. structura lor la ta va fi alcătuită din cristale poliedrice de soluţie solida α omogenă. alamele monofazice α.5 ore) sau sunt deformate plastic şi supuse apoi recoacerii. fig. cu %Znm ≤ 25 % sunt denumite în tehnică tombacuri. În unele cazuri. Alamele monofazice α se comportă foarte bine la deformarea plastică la rece şi au o comportare mai slabă la deformarea plastică la cald. Alamele monofazice β’. τm = 2. 9. 850 oC..8. pentru obţinerea structurii prezentate în fig. alamele se pot clasifica astfel: A. aşa cum se observă în figura 9. unei reveniri.6.. cu structura la ta alcătuită numai din cristale de fază β’ (v. au %Znm ∈ (46 %.5. Alamele monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Znm ≤ 39 % şi sunt alame deformabile (care se prelucrează bine atât prin deformare plastică la cald.. aşa cum se poate observa în figura 9. mai ales în prezenta impurităţilor insolubile în cupru (Pb. fig. 9. aşa cum se observă în figura 9. structura la ta a semifabricatelor şi pieselor turnate din astfel de alame are aspectul prezentat în figura 9.. în cantitatea şi cu dispunerea corespunzătoare obţinerii unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate.8. Alamele bifazice. pentru ca în structură să apară cristale de fază α. cu plasticitate bună). care definesc procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor. 10). duritatea şi fragilitatea acestora crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul procentual al fazei β’ în structură.4). eventual. la care aceste alame prezintă o structură monofazică β. B.9) şi. dacă semifabricatele sau lingourile turnate sunt supuse unei recoaceri de omogenizare (la ti = 800 . cu structura la ta alcătuită din cristalele fazelor α şi β’. semifabricatele sau lingourile din astfel de alame prezintă o structură monofazică. Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Cu − Zn Punctul A B C D M N P Q Abscisa. dacă se aplică un TT de recoacere. 46 %) şi sunt utilizate de obicei ca alame de turnare. cât şi prin deformare plastică la rece). au %Znm ∈ (39 %. piesele din alame bifazice cu conţinut ridicat de zinc se supun unui TT de călire în apă (de la o temperatură ti la care materialul prezintă o structură monofazică β. 9. %Znm 0 41 32 38 39 46 46 32 Ordonata. 50 %] şi se pot utiliza atât ca alame de turnare.7. cât şi ca alame deformabile la cald (la o temperatură de deformare situată deasupra punctului tCK ≅ 450 oC. C. alcătuită din cristale dendritice de soluţie solidă α neomogenă.

Fierul are keFe = 0. cu relaţa: %Cu me = %Cu m %Cu m + % Znm + ∑ k eEAj % EAmj j =1 n 100 .. introdus în concentraţii %Alm ≤ 3. aluminiul determină micşorarea sensibilă a conţinutului procentual de fază α al structurii alamelor. j = 1. care au în compoziţie (pe lângă zinc) şi alte elemente de aliere. sunt concentraţiile masice ale elementelor suplimentare de aliere existente în compoziţia alamei speciale.6.. fără a le diminua caracteristicile de plasticitate şi tenacitate şi îmbunătăţeşte rezistenţa lor la acţiunea mediilor corosive. iar k eEA j . sunt coeficienţii de echivalare în zinc a elementelor de aliere suplimentare (introducerea unui element de aliere suplimentar în concentraţia %EAmj este echivalentă. orice alamă specială poate fi încadrată în categoriile structurale anterior precizate pentru alamele binare. Deoarece are keAl = 6. introdus în concentraţii %Fem ≤ 1.. dacă se calculează titlul fictiv al alamei %Cume. iar la concentraţii masice mai 150 . 9. 9.. din punctul de vedere al efectelor asupra structurii. (9. a alamelor monofazice α În tehnică se utilizează nu numai alamele binare (aliajele Cu – Zn) ci şi alamele complexe (speciale).5.9.5 %. finisează granulaţia şi mareşte tenacitatea alamelor. determină creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii alamelor. Principalele elemente de aliere folosite la elaborarea alamelor speciale au următoarele efecte asupra structurii şi proprietăţilor acestor aliaje: • Aluminiul. cu suplimentarea cu %k eEA j % EAmj a concentraţie de zinc a alamei). adică concentraţia masică a cuprului în alama binară echivalentă din punctul de vedere al microstructurii.1) în care %EAmj. după recoacerea de omogenizare. n. Structura la ta. n. j = 1. Structura la ta a alamelor monofazice α turnate Fig. • Fierul.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.5 %.

. 420 oC). 10. efectele staniului asupra microstructurii alamelor se pot estima cu uşurinţă.8. datorită efectelor fierului asupra microstructurii. aburul supraîncălzit şi soluţiile de cloruri.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase mari de 0. măreşte rezistenţa la coroziune a alamelor în apa de mare.. fiind considerat o impuritate a acestuia) se foloseşte ca element de aliere al 151 . măreşte rezistenţa mecanică şi plasticitatea alamelor şi îmbunătăţeşte comportarea alamelor în medii corosive cum sunt apa de mare. este insolubil în cupru. Structura la ta a alamelor bifazice turnate Fig.7. Structura la ta a alamelor monofazice β’ • Manganul.9. aşa cum s-a precizat anterior. piesele şi semifabricatele din alame aliate suplimentar cu acest element se pot supune TT de călire de punere în soluţie (răcire în apă de la ti = 800 .. 9.. • Plumbul (care. 9. Structura la ta a alamelor bifazice călite si revenite Fig. 820 oC) şi îmbătrânire (revenire la ti = 400 .4 % determină apariţia în structură a compusului FeZn7.5. • Staniul. 9. iar efectele sale asupra microstructurii se pot aprecia considerând keMn = 0. introdus în concentraţii %Mnm ≤ 5 %. Fig. având în vedere că keSn = 2. manganul este un bun dezoxidant. 9. Structura la ta a alamelor bifazice recoapte după turnare Fig. introdus în concentraţii %Snm ≤ 1 %. 40 % a caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi duritate.. care determină o creştere cu 30 .. care induce un efect suplimentar de finisare a granulaţiei şi asigură sfărâmarea aşchiilor la prelucrarea prin aşchiere a alamelor.

.2. măreşte fluiditatea şi proprietăţile de turnare ale alamelor topite şi determină îmbunătăţirea comportării în medii corosive a produselor confecţionate din alame speciale. Aliajele Cu − Ni Cuprul şi nichelul. G CuZn40PbSn. punctul de maxim local al curbei rezistenţei mecanice (cu ordonata la Rm = 600. prezenţa plumbului înrăutăţeşte comportarea la prelucrarea prin deformare plastică a alamelor.11. Plumbul se introduce în concentraţii %Pbm ≤ 3 %. prezentată în figura 9. mărirea rezistenţei mecanice şi durităţii (mai ales ale fazei β) şi îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune (mai ales în prezenţa mediilor active calde). CuZn36Pb1. G CuZn38Pb2Mn2.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR alamelor din care se confecţionează produse destinate prelucrării prin aşchiere. introdus în concentraţii %Sim ≤ 1 %. G CuZn30Al5Fe3Mn2 sunt mărci de alame bifazice (alame pentru turnare). CuZn15. este un bun dezoxidant. coeficientul său de echivalare este keNi = −1.800 N/mm2) şi punctele de minim local ale curbelor alungirii procentuale după rupere (cu ordonata la A = 40 . de exemplu. deoarece poate determina apariţia fenomenelor de fragilitate sau fisuare la cald. alcătuită din cristale de soluţie solidă de substituţie α ≡ Cu(Ni) ≡ Ni(Cu). • Nichelul. • Siliciul. efectele sale asupra microstructurii alamelor sunt importante..5. deoarece particulele de plumb uniform distribuite în structura alamelor asigură sfărâmarea aşchiilor şi îmbunătăţesc prelucrabilitatea prin aşchire a acestor aliaje. evidenţiază faptul că toate aliajele acestui sistem au la ta o structură monofazică.27. deoarece are keSi = 10. CuZn20. CuZn36 sunt mărci de alame monofazice α (alame binare deformabile). G CuZn40Pb. Ca urmare. CuZn30. 9.. fiind metale izomorfe (cu structură cristalină de tip CFC) şi prezentând dimensiuni atomice apropiate. Mărcile de alame comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. CuZn10. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu – Ni. curbele ce descriu dependenţele dintre caracteristicile fizico – mecanice ale aliajelor Cu − Ni şi compoziţia lor chimică corespund configuraţiei redate în diagrama din figura 3. CuZn39Ni3 sunt mărci de alame speciale monofazice α (alame speciale deformabile). determină creşterea plasticităţii şi tenacităţii alamelor. aşa cum se poate observa în figura 9.3. introdus în concentraţii %Nim ≤ 3 %. au solubilitate totală în stare solidă.12. 45 %) şi coeficientului de gâtuire (cu ordonata la 152 . CuZn31Si. iar influenţa sa asupra microstructurii alamelor se poate estima considerând kePb = 1.. iar CuZn42Mn3Al2 şi G CuZn30Al5Fe3Mn2 sunt mărci de alame monofazice β. Deoarece nichelul înlocuieşte în structura alamelor atomii de cupru (are asupra microstructurii alamelor efectul corespunzător scăderii concentraţiei de zinc).

.. 20 % şi adaosuri de Fe (%Fem = 0.. cu %Nim = 40.3 %)....60 %) având abscisa situată la %Nim ≅ 65 %. 1.. 153 ..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Z = 55. cu %Nim = 15 . cu %Nim = 65.4 %).. cu %Nim = 20 % Datorită structurii monofazice şi proprietăţilor fizico – mecanice pe care le prezintă.15% şi adaosuri de Al (%Alm = 1 . instrumentelor de măsurare.. Mn şi Si.. • aliaje Monel. folosite în aplicaţiile care impun materiale anticorosive.. Fig. 9. • aliajele Alpaca (Neusilber. Argentan)..6 . 12. cu %Nim = 30.70 % şi adaosuri de Fe. pieselor de mecanică fină. 20 % şi %Znm = 20.. prezintă o bună rezistenţă la coroziune (în apă de mare şi în soluţii saline....8 . 3%). iar curba care redă dependenţa dintre rezistivitatea electrică şi compoziţia acestor aliaje prezentând un punct de maxim local cu abscisa %Nim ≅ 50 %. rezistorilor electrici. în acizi organici.35 % şi adaosuri de Mn (%Mnm = 3. cu %Nim = 5. CuNi18Zn27 sau CuNi15Zn21). Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu − Ni Fig.0 %) şi Mn (%Mnm = 0. folosite pentru a confecţiona (prin deformare plastică la rece sau la cald) elemente elastice (arcuri sau lamele) şi piese rezistente la coroziune. folosite (ca aliaje deformabile sau pentru turnare) pentru confecţionarea pieselor rezistente la coroziune.. Principalele reţete de aliaje Cu – Ni utilizate în tehnică sunt: • aliajele Kunial.. 1. • aliaje Melchior (Maillechort). 11..50 % şi aliajele Nichelină.. Microstructura la ta a aliajului Cu – Ni. 9. • aliajele Constantan. tacâmurilor şi obiectelor de artă sau podoabă etc. aliajele Cu – Ni se prelucrează bine prin deformare plastică (la rece sau la cald) sau prin aşchiere... cu %Nim = 18 . dar şi ca aliaje pentru turnare) în aplicaţiile care necesită materiale rezistente la coroziune. folosite ca materiale electrotehnice (în special pentru confecţionarea rezistorilor). în vapori de apă etc.) şi se pot utiliza la fabricarea rezistorilor electrici.30 % (corespunzător mărcilor comerciale CuNi18Zn20.. folosite (ca aliaje deformabile..

de caracteristicile mecanice asigurate (redate sintetic.13. Bronzurile Aliajele pe bază de cupru al căror component de aliere principal este un alt element decât zincul sau nichelul sunt denumite bronzuri. În funcţie de structura pe care o prezintă (la ta) în starea M. atât la cald. • δ este o soluţie solidă pe baza compusului chimic Cu31Sn8 (fază bertholidă). în condiţii de echilibru (care presupun menţineri îndelungate).9. bronzurile cu siliciu. structură cristalină de tip CFC. • γ este (ca şi β) o soluţie solidă pe baza compusului chimic Cu5Sn (fază bertholidă). se descompune eutectoid: δ ⇒ α + ε. β este stabilă numai până la temperatura t = 586 oC. bronzurile cu aluminiu. faza ε nu apare în structura semifabricatelor şi pieselor din bronzuri industriale livrate în stările M sau O.5. la care se descompune eutectoid: β ⇒ α + γ. cu structură cristalină de tip CVC. care apara (la răcirea bronzurilor topite) prin defăşurarea transformării peritectice (la t ≅ 800 oC): L + α ⇒ β. punctele caracteristice ale acestor diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. faza γ este stabilă numai până temperatura la t = 520 oC. datorită vitezei extrem de reduse cu care se realizează transformarea δ ⇒ α + ε. • ε este compusul intermetalic Cu3Sn. bronzurile cu beriliu şi bronzurile cu plumb.3.1. la care se descompune eutectoid: γ ⇒ α + δ. 9. la care.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. Principalele tipuri de bronzuri folosite pentru realizarea pieselor din construcţia de maşini şi pentru fabricare construcţiilor mecanice sunt: bronzurile cu staniu (denumite şi bronzuri clasice).5. cu structură cristalină complexă. ca şi solventul său. deoarece prezintă. în funcţie de concentraţia 154 . faza α se caracterizează printr-o bună plasticitate. cu structură cristalină de tip CVC. • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent cuprul şi ca solut sataniul (α ≡ Cu(Sn)). faza δ este stabilă numai până la temperatura t = 320 oC.13 au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Sn. Bronzurile cu staniu folosite în tehnică au %Cum ≤ 20 % şi prezintă. • β este o soluţie solidă pa baza compusului chimic Cu5Sn (fază bertholidă). cât şi la rece.3. putând fi deformată plastic uşor. structurile indicate de diagramele de echilibru (stabil sau metastabil) redate în figura 9.13. în funcţie de concentraţia masică a staniului. Fazele care apar pe diagramele de echilibru din figura 9. aşa cum rezultă examinând diagramele din figura 9.

Diagramele de echilibru ale sistemului de aliaje Cu – Sn pentru diferite stări: a.0 586 F 24.2 ta A.0 520 J 27.0 8.0 800 D 22. starea de echilibru stabil. cât şi prin deformare plastică la rece). structura de turnare a acestor bronzuri.13..0 800 E E’ 16. Bronzurile monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Snm ≤ 8 .0 350 Q 0.0 520 K 11. oC A 0 1083 B 25. Bronzurile hipoeutectoide (bronzurile bifazice) au %Snm = 10..5 800 C C’ 13.17) fazele α şi δ şi. respectiv.. alcătuită din cristale dendritice de soluţie solidă α neomogenă. c.14) şi de procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor.5 9. în diagramele din fig. se poate transforma prin recoacere (precedată sau nu de o operaţie de prelucrare prin deformare plastică) într-o structură cu cristale poliedrice de soluţie solidă α omogenă.0 586 H H’ 16. constituenţii α (preeutectoid) 155 . aşa cum se observă pe micrografia din figura 9. 9.. structurile la ta ale semifabricatelor şi pieselor realizate din astfel de bronzuri conţin (aşa cum se poate observa în fig.0 586 G 26. aşa cum se poate vedea pe migrografia prezentată în figura 9. bronzurile cu staniu se pot clasifica astfel: Fig.15. B.16.20 % şi se folosesc ca bronzuri de turnare. b. 9. starea metastabilă obţinută prin recoacere (starea O).9. 9. 9 % şi sunt bronzuri deformabile (care se pot prelucra atât prin deformare plastică la cald. Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramelor de echilibru Cu − Sn Punctul Abscisa.%Snm Ordonata. starea metastabilă obţinută prin turnare (strarea F) Tabelul 9.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase masică a staniului. în starea M.0 8.

asigură o bună dezoxidare (împiedică apariţia incluziunilor dure şi fragile de SnO2) şi măreşte fluiditatea bronzurilor topite (conferă bune proprietăţi de turnare).6 % determină formarea în structură a unor mici cantităţi de compus Cu3P. introdus în concentraţii %Pm < 0. • plumbul.17. duritatea şi fragilitatea acestor structuri crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul lor procentual de eutectoid (α + δ).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR şi amestecul eutectoid (α + δ). Structura la ta a bronzurilor hipoeutectoide turnate Bronzurile cu staniu se pot alia suplimentar la elaborare şi cu alte elemente. Variaţia caracteristicilor mecanice ale bronzurilor cu staniu în funcţie de %Snm Fig.0. ce influenţează pozitiv caracteristicile de antifricţiune şi rezistenţa la uzare a bronzurilor.3. 9. îmbunătăţeşte prelucrabilitatea prin aşchiere a bronzurilor (deoarece particulele de Pb. 9.. introdus în concentraţii %Pbm ≤ 2 %. 9. care produc următoarele efecte asupra structurii şi proprietăţilor acestor aliaje: • fosforul. iar în concentraţii %Pm = 0.. separate intercristalin în structură. Fig.3 %. favorizează sfărâmarea aşchiilor) şi rezistenţa lor la 156 . Structura la ta a bronzurilor monofazice α recoapte Fig.15. 9.14.16. Structura la ta a bronzurilor monofazice α turnate Fig.

3.2.18. iar GCuSn14. micşorează intervalul temperaturilor de solidificare. ca fază separată preeutectoid (la cristalizarea primară a bronzurilor cu %Alm > 8. iar în concentraţii mai mari (%Pbm = 4. Mărcile de bronzuri cu staniu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. în funcţie de concentraţia aluminiului în aceste aliaje. bronzurile cu aluminiu (spre deosebire de bronzurile clasice) au un interval de solidificare restrâns (10. care poate fi deformată plastic uşor. influenţează pozitiv proprietăţile de turnare ale bronzurilor (măreşte fluiditatea. la solidificarea după turnare. ca urmare. • β este o fază bertholidă pe baza compusului chimic Cu3Al.10 %. cu structură cristalină de tip CFC. Fazele care apar pe diagrama de echilibru din figura 9. care înrăutăţesc comportarea la deformare plastică (măresc înclinaţia spre fisurare) a 157 .18. cu structură cristalină cubică şi γ2. tendinţa de a forma cristale dendritice lungi (columnare). au un substanţial efect lubrifiant). 9. GCuSn12Ni2 şi GCuSn10Zn2 sunt mărci de bronzuri bifazice (bronzuri de turnare). stabilă sub temperatura t = 785 oC. cu structură cubică complexă. • α este soluţia solidă de substituţie α ≡ Cu(Al). punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. de exemplu. evită apariţia incluziunilor de gaze în lingourile şi piesele turnate) şi nu produce modificări structurale (deoarece se dizolvă integral în soluţia solidă α). duritate ridicată şi fragilitate accentuată.. Aşa cum se poate observa examinând diagrama de echilibru din figura 9.18 au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Al. separate intercristalin în structura bronzurilor. aptitudine de a realiza piese turnate compacte. aşa cum se poate observa pe diagrama de echilibru. în funcţie de concentraţia masică a aluminiului. CuSn8 şi CuSn4Pb4Zn4 sunt mărci de bronzuri monofazice α (bronzuri deformabile).. CuSn6.3 %) şi/sau ca fază separată la transformarea eutectică (la t ≅ 1035 oC) L ⇒ α + β şi este stabilă numai până la temperatura t = 565 oC. stabilă deasupra temperaturii t = 785 oC. la care se descompune eutectoid: β ⇒ α + γ2. în concentraţii %Znm = 5.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase coroziune. faza β poate să apară în structura bronzurilor cu aluminiu. aceste aliaje au proprietăţi de turnare foarte bune (fluiditate ridicată. cu structură cristalină de tip CVC. γ prezintă două modificaţii (forme alotropice): γ1.12 %) le asigură proprietăţi bune de antifricţiune (deoarece particulele de plumb. • zincul.. cât şi la rece. Bronzurile cu aluminiu prezintă însă. atât la cald. • γ este (ca şi β) o fază bertholidă. corespunzătoare compusului Cu9Al4. Bronzurile cu aluminiu folosite în tehnică au %Alm ≤ 15 % şi prezintă.5.. corespunzătoare compusului Cu32Al19.15 oC).. cu retasura de contracţie concentrată). structurile indicate de diagrama de echilibru redată în figura 9.10..

4 ta În funcţie de structura pe care o prezintă (la ta) în stările M sau O. structura la ta a semifabricatelor şi pieselor realizate din astfel de bronzuri conţine fazele α şi γ2 şi.19) şi de procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor. %Snm Ordonata.5. B..4 1035 G 9. în funcţie de concentraţia masică a aluminiului. Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Cu − Al Punctul Abscisa. în diagramele din fig. 9. 9.5 % se pot prelucra şi prin deformare plastică la cald. bronzurile cu aluminiu se pot clasifica astfel: A. 19 Variaţia caracteristicilor mecanice ale bronzurilor cu aluminiu în funcţie de %Alm Tabelul 9. dacă la elaborare se face modificarea lor cu V. oC A 0 1083 B 8.10. Bronzurile monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Alm < 9 % şi sunt bronzuri deformabile.6 785 Q 9. Bronzurile bifazice cu %Alm = 9. Fig. constituenţii α (preeutectoid) şi amestecul eutectoid (α + γ2). de caracteristicile mecanice asigurate (redate sintetic..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR pieslor şi semifabricatelor turnate.10.3 1035 C 11. 18. Bronzurile hipoeutectoide (bronzurile bifazice) au %Alm ≥ 9 % şi se folosesc în mod obişnuit ca bronzuri de turnare. acest dezavantaj poate fi eliminat. respectiv.2 1048 F 7.4 565 M 12. dacă temperatura la care se face deformarea este situată în domeniul în care aceste aliaje prezintă structură monofazică β (structură care se poate menţine şi la ta. Ti. B şi li se aplică o bună dezoxidare (pentru evitarea apariţiei în structură a incluziunilor fragile de Al2O3). Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu − Al Fig.0 565 P 13. 9.0 1035 K 9. dacă se aplică un TT de 158 . duritatea şi fragilitatea acestei structuri crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul procentual de eutectoid (α + γ2).

cum ar fi: • fierul. care să determine sporirea anumitor proprietăţi de utilizare ale acestora). 850 oC) şi sunt indicate pentru realizarea unor piese pentru construcţia de maşini sau pentru industria chimică (elemente elastice. în concentraţii %Fem = 3. prezentând şi avantajul de a fi mai ieftine decât celelalte tipuri de bronzuri.2 = 450. CuAl10Fe3 şi CuAl9Mn2 sunt mărci de bronzuri monofazice α (bronzuri deformabile). îmbunătăţeşte comportarea bronzurilor la temperaturi ridicate. Mărcile de bronzuri cu aluminiu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. de exemplu: • bronzurile cu siliciu şi mangan (cu %Sim = 2.2 %) au proprietăţi bune de turnare. piese cu proprietăţi bune antifricţiune. finisează granulaţia. iar G CuAl10Fe3.. în concentraţii masice %Nim ≤ 5 %.3. corespunzător obţinerii stărilor TA sau TB). are efecte similare cu ale fierului. soluţiile de acid carbonic. produse rezistente la acţiunea apei de mare... Bronzurile cu siliciu folosite în tehnică au %Sim ≤ 3 % şi prezintă (în mod obişnuit) în stare solidă o structură monofazică α ≡ Cu(Si).. acestea se pot utiliza atât ca bronzuri deformabile.. de obicei fiind preferată folosirea bronzurilor ternare sau complexe (bronzuri cu siliciu aliate suplimentar şi cu alte elemente.2 = 140. bronzurile cu aluminiu se pot alia suplimentar şi cu alte elemente.... G CuAl10Mn şi G CuAl9Fe5Ni5 sunt mărci de bronzuri bifazice (bronzuri de turnare). Rp0.25 % la bronzurile deformate plastic la cald sau de turnare şi Rm = 750. în plus. amplificând efectele acestui element de aliere.5 %. densitate mai mică.. soluţiile unor acizi organici).. în concentraţii masice %Mnm ≤ 2 %.8 % la bronzurile ecruisate prin deformare plastică la rece). 9. măreşte rezistenţa mecanică şi duritatea.3..3 % şi %Mnm = 1. îmbunătăţeşte caracteristicile de antifricţiune ale bronzurilor şi măreşte refractaritatea acestora (rezistenţa la oxidare/coroziune la temperaturi înalte).500 N/mm2 şi A = 3.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase călire. Pentru îmbunăţăţirea unor caracteristici de utilizare. • manganul. Bronzurile cu aluminiu au. caracteristici de antifricţiune şi rezistenţa la uzare mai scăzute şi caracteristici mecanice asemănătoare. • nichelul. se pot prelucra prin deformare plastică la cald (la t = 800 ..900 N/mm2. 159 .. Bronzurile binare cu siliciu se utilizează mai rar în aplicaţiile tehnice. de exemplu. rezistenţă la coroziune mult mai bună (în medii ca: apa de mare şi soluţiile saline.200 N/mm2 şi A = 15.. rezistenţă mare la coroziune şi o bună prelucrabilitate prin aşchiere.5.... în comparaţie cu bronzurile clasice. cât şi ca bronzuri de turnare şi au caracteristici mecanice ridicate (Rm = 200. are efecte asemănătoare fierului şi manganului şi. Rp0.300 N/mm2.. dar micşorează fluiditatea acestora (înrăutăţeşte proprietăţile de turnare)... apelor reziduale. petrolului şi produselor petroliere).

3.. Bronzurile cu beriliu folosite în tehnică au %Bem ≤ 2.20.950 oC).... • bronzurile cu siliciu şi plumb (%Sim = 2.4 %) se caracterizează printr-o bună prelucrabilitate prin aşchiere şi bune proprietăţi antifricţiune. datorită particulelor intercristaline de plumb pe care le prezintă în structură.5. prin aplicarea unui TT alcătuit din călire de punere în soluţie (de la ti = 900.500 oC). Fazele care apar pe diagrama de echilibru Cu – Be au următoarele semnificaţii: 160 .3 %) se prelucrează bine prin deformare plastică la cald (la t = 850 .11.3 % şi %Nim = 1. dacă solicitările mecanice sunt intense. care prezintă o mare variaţie cu temperatura a solubilităţii în faza α. Mărcile de bronzuri cu siliciu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. în structura de echilibru la ta a acestor bronzuri apare faza Ni2Si. cele mai utilizate mărci de bronzuri cu siliciu sunt: CuSi1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • bronzurile cu siliciu şi nichel (cu %Sim = 1.2 % şi %Nim = 1. permiţând obţinerea la aceste aliaje a unor efecte de durificare substanţiale.. ungerea este insuficientă şi temperaturile de lucru sunt ridicate)..4... urmată de îmbătrânire artificială (la ti = 450. în funcţie de concentraţia masică a beriliului. 9. structurile indicate de diagrama de echilibru redată în figura 9. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9.. 900 oC) şi la rece şi prezintă bune proprietăţi antifricţiune şi rezistenţă la uzare (mai ales.5 % şi prezintă. CuSi3 şi G CuSi4....5...

urmată de îmbătrânire artificială (la ti = 300 .2..). 1500 N/mm2. 1050 N/mm2 şi A = 2 . cu structură cristalină de tip CFC.5 %)...0 % şi prezintă la ta. cu structură cristalină de tip CVC.. care rezultă prin transformarea eutectoidă (la t = 620 oC) β ⇒ α + γ. pentru obţinerea unei structuri monofazice α (cu cristale de α suprasaturate cu beriliu).. respectiv.2. aceste materiale se folosesc la realizarea elementelor elastice (arcuri.. Principalele mărci de bronzuri cu beriliu comerciale sunt: CuBe1.. În stările de livrare TF sau TH (care se obţin aplicând operaţiile tehnologice precizate mai înainte).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Be..5. o structură alcătuită din fazele α şi γ şi. • β este o fază bertholidă. semifabricatele şi piesele confecţionate din aceste aliaje se pot trata termic prin călire de punere în soluţie (de la ti = 800 .. 400 HB..2 = 1000 .. Datorită variaţiei mari cu temperatura a solubilităţii beriliului în cupru. lamele elastice etc.2 = 300 . din constituenţii α şi amestecul eutectoid (α + γ). sculelor antiscântei (care nu produc scântei prin lovire) şi pieselor care trebuie să prezinte bune proprietăţi antifricţiune sau care sunt puternic solicitate mecanic în medii de lucru active (apă de mare. faza β poate să apară în structura bronzurilor industriale ca urmare a desfăşurării transformării peritectice (la t = 865 oC) L + α ⇒ β sau ca urmare a diminuării solubilităţii beriliului în cupru o dată cu scăderea temperaturii...5 %)...). • α este soluţia solidă de substituţie α ≡ Cu(Be).. efectele de durificare ale acestui TT se pot mări substanţial. 500 N/mm2.6Mn.5. 820 oC). iar duritatea este 90 .0. 161 .7. iar pentru îmbunătăţirea tenacităţii acestor bronzuri se foloseşte alierea suplimentară cu Ni (%Nim = 0... Bronzurile cu beriliu utilizate în mod obişnuit au %Bem = 1.. aşa cum se poate observa pe diagrama de echilibru.9 şi CuBe0... CuBe1. Rp0. cu structură cristalină de tip CVC. Pentru micşorarea concentraţiei beriliului (care este un element de aliere scump) în bronzurile industriale şi creşterea efectelor de durificare ale îmbătrânirii se practică alierea suplimentară a acestora cu mangan (%Mnm = 0. abur etc. 350 oC). • γ este o fază bertholidă pe baza compusului CuBe. Rp0. dacă (după călire) se face ecruisarea controlată a acestor bronzuri prin deformare plastică la rece.... 350 N/mm2 şi A = 30 . 110 HB). în stările M sau O. în aceste stări structurale caracteristicile mecanice nu sunt foarte ridicate (caracteristicile la tracţiune sunt: Rm = 450 . iar duritatea lor este 350 . a cărui contribuţie la durificarea structurii produselor din astfel de materiale este datorată formării compusului MnBe2. 5 %. caracteristicile mecanice la tracţiune ale bronzurilor cu beriliu ating nivelurile Rm = 1100 ..2.. care poate fi deformată plastic uşor. 40 %.

2 şi 9. fosfor (%Pm < 0. fabricarea ambalajelor.3 %) sau zinc (%Znm = 1. electrotehnică şi telecomunicaţii. bronzurile cu plumb manifestă o mare tendinţă de segregare (separare) a componentelor în structură.5..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.3.3..50 HB).0. aluminiul este utilizat în prezent pentru realizarea de semifabricate şi produse pentru multe ramuri economice importante: aeronautică. pe care se sprijină arborii maşinilor şi utilajelor) lagărelor de alunecare (organe de maşini alcătuite din cuzineţi şi elementele de poziţionare şi susţinere a acestora).2.6.. plasticitatea bună şi conductibilitatea termică şi electrică ridicată.. 9.2. Cuzineţii din bronzuri cu plumb se realizează prin turnare. sunt: densitatea scăzută. Principalele impurităţi ale aluminiului tehnic se pot clasifica în următoarele categorii: 162 .. Datorită insolubilităţii în stare solidă a cuprului şi plumbului şi diferenţelor mari între temperaturile lor de solidificare – topire şi între densităţile acestora. Mărcile de bronzuri cu plumb comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate.5 %) şi răcirea forţată la solidificare a acestor bronzuri. Pentru a anihila această tendinţă şi a asigura o distribuţie uniformă a formaţiunilor intercristaline de plumb (cu rol lubrifiant) în matricea de cupru a structurii se practică alierea lor suplimentară cu nichel (%Nim = 1. 9. realizate dintr-o bucată sau din două semiinele..3 %).1. G CuPb15Sn8 şi G CuPb7Sn7Zn3... forajul sondelor de petrol. Bronzurile cu plumb se folosesc în tehnică (datorită proprietăţilor antifricţiune pe care le prezintă) ca materiale pentru confecţionarea cuzineţilor (piese inelare. 9. stibiu (%Sbm = 1. deoarece bronzurile cu plumb au rezistenţă mecanică scăzută (rezistenţa la rupere este Rm = 50. deoarece au determinat opţiunile pentru utilizarea acestui metal în cele mai multe aplicaţii.2 %). eoliană).10 %). G CuPb20Sn5. iar duritatea 30. se practică turnarea cuzineţilor pe suporţi din oţel şi/sau se face alierea suplimentară a bronzurilor cu elemente care măresc duritatea matricei lor structurale: staniu (%Snm = 5. cele mai utilizate mărci sunt: G CuPb25. construcţii civile şi industriale..5... chimie şi petrochimie. Deoarece cuprul şi plumbul sunt insolubile în stare solidă. energetică neconvenţională (solară. structura la ta a bronzurilor cu plumb este alcătuită din cristale de cupru şi separări intergranulare de plumb..150 N/mm2. Principalele proprietăţi fizico – chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale aluminiului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1. Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu Sub formă de metal pur sau sub formă de component de bază al unor aliaje. caracteristicile care trebuie remarcate.

Zn). care împiedică atacarea produselor de către mediilor active de lucru. Zn. Aluminiul are o bună capacitate de a forma aliaje. Zn. principalele aliaje pe bază de aluminiu folosite în tehnică fiind prezentate în continuare. Bi). Cr. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Cu. Cr. creşterea refractarităţii (Ni. 163 . medii apoase care conţin dioxid de carbon. Prezenţa impurităţilor (Fe. soluţii de acid sulfuric etc. Si.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • impurităţi solubile în aluminiul solid (Si. amoniacul) pot determina declanşarea unor procese de corodare intensă a produselor din aluminiu. aderentă. Al12Fe3Si.1. aceste impurităţi uşor fuzibile se separă la limitele cristalelor de aluminiu şi influenţează negativ prelucrabilitatea prin deformare plastică la cald (generează fenomene de fragilitate sau fisurare la cald). etc. vapori de apă. Mo).. Mg. soluţiile de acid fosforic. efectele prezenţei acestor impurităţi în concentraţii masice mici. Ta. Aliajele Al − Cu Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal cuprul au o largă utilizare în tehnică (construcţia de maşini. Zn. AlAs. Ni) sau diminuarea acesteia (Cu). 9. reducerea conductibilităţii electrice (Mn) etc. Cu. Cr. Ti. Ti. Aluminiul are o bună rezistenţă la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate.21. Mg. compactă şi foarte rezistentă la coroziune. As. AlSb) pe care îi formează aluminiul cu aceste impurităţi are ca efect principal diminuarea plasticităţii şi tenacităţii semifabricatelor sau produselor din aluminiu. Mn. prezenţa compuşilor (Al3Fe. Mn. mai ales. Sb). care fiind greu fuzibile se comportă ca modificatori şi determină obţinerea unor structuri primare cu granulaţie fină). mărirea rezistenţei la coroziune (Si. Mn.). sunt de obicei acceptabile. • impurităţi care formează cu aluminiul compuşi chimici (Fe. prezentată în figura 9. Zn. chimie şi petrochimie etc. • impurităţi insolubile în aluminiul solid (Sn. Ta. aeronautică. constând în diminuarea proprietăţilor de turnare (Cu. ape reziduale.6. Pb. Rezistenţa la coroziune a produselor din aluminiu se datorează acoperirii lor (pe cale naturală sau prin aplicarea unor procedee tehnologice de tratare chimică sau electrochimică) cu o peliculă de Al2O3. Zr). Mn) sau îmbunătăţirea acestora (Si şi. Ni. îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin aşchiere (Cu. creşterea rezistenţei mecanice şi scăderea plasticităţii (Si. Cu. Mo). Mg. Mg.) sau unele medii active (soluţiile de acid azotic. Structura acestor aliaje se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic Al − Cu. petrol.

9. soluţia solidă α se caracterizează printr-o bună plasticitate.22. aliajele Al − Cu se pot supune TT de călire de punere în soluţie. Procesul tehnologic prin care se realizează prelucrarea prin deformare plastică şi durificarea structurală a unui semifabricat confecţionat dintr-un astfel de aliaj are următoarele etape: 164 . subcap. aşa cum se poate observa în figura 9. Fig. aliajele Al − Cu se pot clasifica în două categorii: a) aliaje deformabile şi durificabile structural prin TT. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Cu Fig. Deoarece configuraţia diagramei de echilibru din figura 9. cu formula chimică Al2Cu şi concentraţia masică de cupru %Cum = 54.1%. Aliajele industriale Al – Cu deformabile şi durificabile structural prin TT se caracterizează printr-o concentraţie masică de cupru %Cum = 2. care prezintă o structură cristalină de tip tetragonal. Pornind de la această observaţie. în care sunt distribuite uniform particule de fază secundară θ. deoarece prezintă. b) aliaje pentru turnare.22. din categoria fazelor Laves. 9. 9.3). ca şi solventul sau.5 % (situată în intervalul delimitat de abscisele punctelor C şi B ale diagramei de echilibru din figura 9.21. structură cristalină de tip CFC. Structura de echilibru la ta a aliajelor Al − Cu cu %Cum = 4 % 9.. atât la cald cât şi la rece. fiind susceptibile de a fi durificate prin călire şi îmbătrânire naturală sau artificială (v.1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent aluminiul şi ca solut cuprul ( α ≡ Al(Cu)).1.21 corepunde cele prezentate în figura 9.21) şi au structura de echilibru la ta alcătuită dintr-o matrice de soluţie solidă α.6.. putând fi deformată plastic uşor. • θ este un compus intermetalic de tip geometric.1.

0. dacă %Mgm ≥ 1 %. Cele mai folosite sunt aliajele Al – Cu – Mg cu adaosuri de Mn. %Mgm = 0. 9. ts0).3. aceste influenţe negative fiind diminuate dacă raportul % Fe m % Si m este menţinut la o valoare subunitară.4...3 % şi = 18. pentru obţinerea la ta a unei structuri monofazice. 165 .. anihilarea influenţelor negative ale unor impurităţi greu de eliminat la elaborare. Aliajele industriale aparţinând acestei categorii au compoziţie complexă.. %Mnm = 0.3).. * prelucrabilitatea prin deformare plastică şi rezistenţa la coroziune se înrăutăţesc când concentraţiile impurităţilor (Fe şi Si) cresc.5 %.. de raportul concentraţiilor acestora şi de prezenţa impurităţilor (Fe.1. sporirea capacităţii de durificare prin călire şi îmbătrânire.. iar impurităţile permanent prezente sunt Fe şi Si (concentraţiile masice maxime uzual acceptate pentru fiecare din aceste elemente fiind de 0..2 % şi % Cu m % Mg m = 1. • prelucrarea prin deformare plastică a semifabricatului cu structură monofazică α.5 %. constând din răcirea în apă a semifabricatului încălzit la o temperatură tic situată în intervalul (tso.5 %.19 .4 %.2. %Mgm = 0. ts). îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune etc.0. cea mai mare rezistenţă mecanică se poate obţine la aliajele cu %Cum = 4. compoziţia chimică a acestor aliaje se caracterizează prin: %Cum = 2.2.5 %. plasticitatea şi capacitatea de durificare prin TT sunt influenţate substanţial de concentraţiile cuprului şi magneziului şi de raportul acestora.. alierea aluminiului cu mai multe elemente fiind determinată de necesităţi privind îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin deformare plastică.7 . scap. în timp ce plasticitatea cea %Cu m % Mg m mai mare (dar rezistenţa mecanică cea mai scăzută) o au aliajele cu %Cum = 4. Proprietăţile acestor aliaje sunt influenţate de ponderea elementelor de aliere. * capacitatea de durificare prin TT este diminuată la creşterea concentraţiei fierului. θ”.0.. alcătuită din cristale de soluţie solidă α suprasaturată în cupru. Si): * rezistenţa mecanică. %Mgm = 1. în vederea separării din soluţia solidă α suprasaturată a precipitatelor (zone GP.. deoarece acesta fixează o parte din cupru sub forma compusului Al7FeCu2 (fază insolubilă în matricea α) şi diminuează astfel cantitatea de cupru disponibilă pentru formarea la îmbătrânire a precipitatelor ce asigură durificarea structurală a aliajelor..2..5.. • îmbătrânirea (naturală sau artificială).. efectul negativ al fierului este eliminat. cunoscute sub denumirea de duraluminiu.6 %).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • călirea de punere în soluţie....2. θ’ sau θ) capabile să producă durificarea la nivelul dorit a structurii (v...2. constând din menţinerea produsului prelucrat prin deformare plastică la o temperatură tii ∈ [ta.

10 %.9 %. La încălzirea în vederea călirii compuşii intermetalici pe bază de Al. menţinerile ulterioare ale acestor aliaje la temperaturi t > ta pot produce modificări structurale cu efecte substanţiale asupra caracteristicilor mecanice. tratamentele de durificare structurală aplicate aliajelor de tip duraluminiu nu conduc la stări structurale de echilibru stabil. iar în cazul unei îmbătrâniri avansate – precipitate stabile necoerente cu matricea α (θ. Al6CuMg4.. pentru acelaşi aliaj... 9. în timp ce compuşii conţinând Fe şi Mn rămân nedizolvaţi şi se menţin în structura aliajelor călite (cu efecte negative asupra plasticităţii acestei structuri). β etc. profile extrudate etc. β’ etc. variaţiile caracteristicilor mecanice la tracţiune determinate prin încercări la temperaturi t ∈ [ta. eutectic (α+θ) şi separări de fază secundară θ.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Structura de echilibru la ta a aliajelor de tip duraluminiu este alcătuită din matricea α şi diverşi compuşi chimici (cu prezenţa şi ponderea dependente de compoziţia aliajului): Al2Cu (faza θ).3. Ni. instalaţii de forare a sondelor. Mg2Si. Bi. instalaţii petrochimice. pentru un aliaj %Cum = 3.) din care se realizează piese şi echipamente pentru aeronave. Mg (θ. S. Mg2Al3 (faza β). folosite la confecţionarea semifabricatelor (table. Durificarea prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire a aliajelor de tip duraluminiu se realizează prin mecanismele prezentate în cazul aliajelor Al – Cu.0.). în cazul aliajelor cu %Cum ≤ 5.9 %.23. (Mn. ca şi aliajele deformabile. care redau. diferite durate. autovehicule.1.5Mn şi AlCu4MgMnSi.8. S’. corespund simbolurilor: AlCu4MgMn.8 %. %Mgm = 1. aşa cum s-a arătat în scap.1. %Sim = ≤ 0. Mărcile de aliaje uşoare de tip duraluminiu.5 %.5Mn − T8).6. Si.3. În procesul de îmbătrânire se formează mai întâi zone GP (de forma unor bastonaşe sau sfere). apoi precipitate metastabile semicoerente cu matricea α (θ’. AlCu4Mg1. Al2CuMg (faza S).2. Mn.) se dizolvă în matricea α. cu Mg. 400 oC] şi de diagramele prezentate în figura 9.Fe)Al6 şi Al7Cu2Fe. efectuate după diferite durate de menţinere a aliajului la temperatura de încercare. Aliajele industriale Al – Cu pentru turnare se caracterizează printr-o concentraţie masică de cupru %Cum = 3. variaţiile caracteristicilor mecanice la tracţiune determinate la ta după menţinerea aliajului. Structura de echilibru la ta este alcătuită din soluţie solidă α şi formaţiuni de fază secundară θ. %Mnm = 0.. S. β etc. etc.24 care redau. Acest fenomen este sugestiv ilustrat de diagramele prezentate în figura 9. 400 oC].2... la temperaturi t ∈ [ta. 9.4.7 % sau din soluţie solidă α.. ţevi.7 %. în cazul aliajelor %Cu > 5.. %Fem ≤ 0. Cu. Produsele realizate prin turnare din astfel de aliaje se pot sau nu supune 166 . platbande. Aliajele din această categorie se pot alia suplimentar. Deoarece.5 % (corespunzător mărcii 2024 − T8 sau AlCu4Mg1.)..

prin atingerea stărilor T4 sau T6.9. efectuate după diferite durate de menţinere a aliajului la temperatura de încercare. Caracteristicile mecanice la tracţiune ale unui aliaj 2024 – T8. Durificarea structurală prin TT poate fi substanţială la aliajele cu %Cum ≤ 5. 400 oC] Fig. la solidificarea cărora se produce transformarea eutectică L ⇒ α + θ şi principalul efect durificator îl aduce prezenţa în structură a eutecticului (α+θ). diferite durate. 167 . G AlCu8. determinate la ta după menţinerea aliajului. determinate prin încercări la temperaturi t ∈ [ta. Spre deosebire de aliajele deformabile.7 %. mai rar. T6 sau T8. la temperaturi t ∈ [ta.7 %. Mărcile de aliaje industriale de acest tip (folosite pentru confecţionarea de semifabricate turnate cu destinaţii similare celor prezentate în cazul aliajelor deformabile) sunt: G AlCu10. pentru obţinerea unei structuri cu soluţie solidă α suprasaturată în elemente de aliere.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase durificării structurale printr-un TT alcătuit din călire de punere în soluţie şi îmbătrânire naturală sau artificială. G AlCu4MgTi. la care durificarea structurală se asigura în mod obişnuit prin atingerea stărilor T3. GAlCu10Mg. la care nu apare în structura de echilibru eutecticul (α+θ) şi este puţin importantă la aliajele cu %Cum > 5. G AlCu6Si5Mg. G AlCu4Si4MnSi. GAlCu4Si1. Caracteristicile mecanice la tracţiune ale unui aliaj 2024 – T8.24. urmată de îmbătrânire naturală sau artificială) şi. 400 oC].23. G AlCu4Ni2Mg. T4. durificarea structurală a aliajelor pentru turnare se obţine de obicei prin atingerea stărilor T1 sau T5 (răcirea rapidă după turnare.9. Fig.

10 %.1..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.0...520 N/mm2. • α ≡ Al(Mg) este o soluţie solidă de substituţie.6. cu %Mgm = 0. la finisarea granulaţiei şi la sporirea caracteristicilor mecanice şi rezistenţei la coroziune. creşterea rezistenţei mecanice la Rm = 500.. 9...1.3 % . AlMg7. Ti (%Tim ≤ 0. care se poate prelucra prin deformare plastică la rece sau la cald.21.2 %).25 şi are aceeaşi configuraţie ca şi diagrama sistemului de aliaje Al − Cu. care se pot durifica numai datorită ecruisării produse de prelucrarea lor prin deformare plastică la rece. 37... la aliajele cu %Mgm = 8. b) aliaje pentru turnare. AlMg5...5. de exemplu.8 % (sub limita solubilităţii magneziului în aluminiu la ta).250 N/mm2 şi A = 14. T6 sau T8.12 % (sub limita solubilităţii magneziului în aluminiu la t = 450 oC).. Aliajele Al − Mg se pot clasifica în două categorii. AlMg9MnSi.1. AlMg1Mn1. Cr (%Crm = 0... AlMg2.7 %]. determinând. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Mg este prezentată în figura 9.5 %). 168 . Aliajele Al − Mg Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal magneziul se utilizează în tehnică (la fel ca şi aliajele Al − Cu şi Al – Cu − Mg) în aplicaţiile care impun materiale uşoare (cu densitate scăzută)...2. a) aliaje deformabile.. redată în figura 9. AlMg5Ti şi AlMg5SiV. cu %Mgm = 4. care în stare recoaptă au Rm = 300.5. aplicându-se succesiunea de operaţii corespunzătoare atingerii stărilor T3. • β este o fază bertholidă.2.15 %. care se pot durifica structural prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire (la fel ca şi aliajele Al − Cu sau de tip duraluminiu). AlMg3..2 %) şi V (%Vm ≤ 0.6.10 %. • aliaje bifazice α + β. care contribuie la creşterea efectelor de durificare structurală prin TT.0 %). cu structură cristalină de tip CFC şi cu bună plasticitate. Cele mai folosite aliaje din această categorie corespund mărcilor: AlMg1. AlMg1SiCr. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Mg. Aliajele din această categorie (cunoscute în tehnică sub denumirea de magnaliu sau alumag) se aliază suplimentar cu Mn (%Mnm = 0. efectele de durificare structurală prin TT sunt importante. cu formula chimică Al3Mg2 şi cu concentraţia masică de Mg variabilă în intervalul [35... T4. Aliajele industriale Al – Mg deformabile sunt de două tipuri: • aliajele monofazice α.2.. Si (%Sim = 1.5. cu menţinerea alungirii procentuale după rupere la niveluri A ≥ 8.2 %).

.100 oC. produsele turnate cu această structură suferă în exploatare un proces de coroziune intercristalină (atacarea preferenţială a reţelei intercristaline de Al3 Mg2 ). G AlMg5. 169 . G AlMg10 şi G AlMg9MnSiTi.60 ore) este alcătuită din cristale de soluţie solidă α şi o reţea celulară intercristalină de fază β.2. determină precipitarea parţială a fazei β (care are efecte de durificare a structurii) sub forma unor şiruri intercristaline alcătuite din particule globulare (care nu mai formează o reţea continuă şi nu mai determină producerea fenomenului de coroziune intercristalină)..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Fig.6.12 %.26... cu menţineri τm = 48. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Mg Fig. Cele mai utilizate aliaje din această categorie corespund mărcilor: G AlMg3. 9.. Structura de echilibru a semifabricatelor turnate din astfel de aliaje (obţinută după aplicarea unei recoaceri de omogenizare la ti = 450...50 ore..500 oC. Deoarece faza β (compusul Al 3 Mg2 ) are rezistenţă scăzută la acţiunea mediilor active de lucru. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Si 9.530 oC (pentru dizolvarea fazei β în matricea α) urmată de o răcire (călire) în apă (pentru menţinerea la ta a structurii monofazice α). Aliajele industriale Al – Mg pentru turnare au %Mgm = 2... cu τm = 30. 9..25. care constă din încălzirea şi menţinerea lor îndelungată la t i = 500.. revenirea produselor călite la ti = 80.2. Pentru a preveni apariţia acestui fenomen nedorit. produsele turnate din astfel de aliaje se supun unui TT.

Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Si. deoarece solubilitatea aluminiului în siliciu este foarte redusă (concentraţia masică de Al care se poate dizolva în Si este %Alm = 0. (faza M) sau Al2Mg3Zn3 (faza T). armături şi piese industriale rezistente la uzură şi coroziune la temperaturi ridicate în prezenţa gazelor oxidante.26. se folosesc în tehnică. ca aliaje deformabile cu rezistenţă mecanică ridicată (Rm = 550.4.Si. Caracteristicile de rezistenţă mecanică prezentate anterior corespund în mod obişnuit produselor livrate în starea T6. conţinând în plus compuşii intermetalici: MgZn2. T’ etc.6.6. α are structură cristalină de tip CFC şi prezintă o bună palsticitate. prezentată în figura 9. având ca element principal de aliere zincul (%Znm = 5.5. Si.T etc. Aliajele Al – Si Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal siliciul se utilizează în tehnică. sub denumirea silumin. 9. iar în stadiile avansate – precipitate metastabile semicoerente cu matricea α (de tip M’.) şi apoi precipitate stabile necoerente (de tip M. în procesul de îmbătrânire artificială al aliajelor călite se formează în stadiile iniţiale zone GP.5Cu1. Aliajele folosite cu precădere în tehnică. Cr. • α este soluţia solidă având ca solvent aluminiul şi ca solut siliciul (α ≡ Al(Si)). cartere şi pistoane pentru motoare cu ardere internă şi compresoare de aer. la t = 577 oC şi %Alm ≅ 0 % la ta) se poate considera că β ≡ Si. datorită proprietăţilor lor bune de turnare (temperatura de solidificare-topire scăzută.3.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.8 %) şi adaosuri de Mg (%Mgm = 2. introduse fiecare în concentraţii masice care nu depăşesc 0. Zr. sub denumirea de zincral sau alzimac.) Aliajele din această categorie folosite cu cea mai mare pondere în aplicaţiile tehnice corespund mărcii AlZn6Mg2.750 N/mm2 şi A ≥ 8 %).3 %). Aliajele Al − Zn Aliajele aluminiului.2 %) şi alte elemente (Mn. corpuri de carburatoare pentru autovehicule etc.. Structura de echilibru la ta a aliajelor din această categorie este similară celei corespunzătoare aliajelor tip duraluminiu. Ti.. Structura acestor aliaje se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic Al . ca aliaje uşoare pentru turnare (corpuri de maşini.).. • β este soluţia solidă având ca solvent siliciul şi ca solut aluminiul (β ≡ Si(Al)). Cu (%Cum = 1...2 %).... fluiditate ridicată etc.).5 %. sunt 170 .

aşa cum se poate observa pe micrografia din figura 9. Al3Ni) şi crează astfel posibilitatea durificării structurale prin TT (călire de punere în soluţie de la ti = 350.0..10 %). Fig. 9. în acelaşi timp.4 %) sau Ni (%Nim = 0. urmată de îmbătrânire artificială la ti = 150. aliate suplimentar cu Mg (%Mgm = 0.28. Aliajele cu o astfel de structură nu au caracteristici mecanice convenabile (Rm = 130. Al2Cu... sub formă de cloruri sau fluoruri.160 oC.. Prezenţa sodiului determină micşorarea temperaturii eutectice de la 577 oC la 565 oC şi deplasarea concentraţiei eutectice de la %Sim = 11.10 %). cu τm = 3.7 % la %Sim = 14 %.. care formează compuşi intemetalici cu componentele existente în aceste aliaje (Mg2Si.3. Structura de echilibru la ta a siluminului modificat cu Na (%Sim = 13 %) În tehnică se utilizează şi aliaje de tip silumin cu conţinuturi scăzute de Si (%Sim = 5..260 N/mm2 şi A = 6.14 % ) a căror structură de echilibru la ta este alcătuită din cristale de Si (formate preeutectic) şi eutectic (α+β).. GAlSi8cu3Ni şi GAlSi9Mg..28. peste aliajele topite).27. 9.12 ore) a produselor turnate realizate din astfel de aliaje.0 %).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase aliajele eutectice sau uşor hipereutectice (cu %Sim = 11.150 N/mm2 şi A = 1.2 %) şi prezintă rezistenţă scăzută la acţiunea mediilor corosive..3.. astfel că structura de echilibru a aliajelor la ta va fi alcătuită din cristale de soluţie solidă α (separate preeutectic) şi eutectic (α+β).. 171 . aşa cum se poate observa pe micrografia prezentată în figura 9. Cu (%Cum = 1.3..8 %)... Structura de echilibru la ta a siluminului nemodificat (%Sim = 13 %) Fig. GAlSi12CuMgni...27.. GAlSi9Cu3Mg.. caracterizată prin niveluri ridicate ale rezistenţei mecanice şi plasticităţii (Rm = 200. modificarea cu sodiu determină formarea unor particule de adsorbţie pe suprafeţele germenilor cristalini şi asigură astfel o structură primară cu granulaţie fină.540 oC. Aliajele din această categorie folosite de obicei în aplicaţii tehnice corespund mărcilor: GAlSi12Mn.. Pentru îmbunătăţirea caracteristicilor mecanice şi tehnologice ale acestor aliaje se practică modificarea cu sodiu (care se adaugă înainte de turnare......

comportării foarte bune în prezenţa mediilor active de lucru şi posibilităţilor de prelucrare prin deformare plastică şi de influenţare a proprietăţilor lor prin aplicarea de tratamente termice.2). azotul (a cărei concentraţie maximă admisă este de 0.70 %. 9. Principalele proprietăţi fizico-chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale titanului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1.30. sunt impurităţile gazoase: oxigenul (a cărei concentraţie trebuie limitată la 0.29. iar titanul impurificat peste limitele anterior precizate este extrem de fragil şi nu poate fi prelucrat prin deformare plastică. Pentru înţelegerea corespunzătoare a principalelor aspecte referitoare la titan şi aliajele acestuia trebuie subliniate următoarele aspecte particulare: • titanul prezintă două stări alotropice (modificaţii): Tiα.. stabil deasupra temperaturii tc = 882 oC şi până la temperatura ts = 1660 oC. datorită caracteristicilor mecanice ridicate (mai ales la temperaturi înalte). titanul foarte pur are Rm = 220. aşa cum se observă pe micrografia prezentată în figura 9..2 %. aşa cum se poate observa în figura 9.. Titanul şi aliajele pe bază de titan Titanul şi aliajele sale constituie materiale deosebit de importante pentru tehnica modernă.2 şi 9. care modifică valoarea punctului critic tc.1. deoarece la concentraţii mai mari se formează precipitate de carbură de titan care durifică şi fragilizează titanul). stabil sub temperatura tc = 882 oC şi Tiβ. a cărei plasticitate se îmbunătăţeşte 172 .3. cu structură cristalină de tip CVC.7.260 N/mm2 şi A = 60.. • impurităţile cu grad major de nocivitate (în afară de cele menţionate în tabelul 9. cu structură cristalină de tip HC. deoarece la depăşirea acesteia oxigenul pătruns în interstiţiile structurii cristaline a titanului produce fragilizarea acestuia).25 %.2.1 %.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.01 %. titanul tehnic (cu conţinuturile de impurităţi sub limitele admisibile precizate anterior) are Rm = 550. deoarece la concentraţii mai mari se formează o reţea intercristalină de hidruri de titan care determină comportarea fragilă la rupere a titanului).. densităţii scăzute ( ρ Ti ≅ 4500 kg/m3).. deoarece la depăşirea acesteia azotul dizolvat interstiţial în titan produce fragilizarea acestuia) şi carbonul (a carei concentraţie masică trebuie limitată la 0.650 N/mm2 şi A = 20. răcirea rapidă (călirea) de la temperaturi ti > tc determină formarea unei structuri cu cristale aciculare (numită martensită M ≡ α’).. • deformarea plastică a titanului se realizează la temperaturi situate deasupra punctului critic tc = 882 oC. 9..06 %. măresc rezistenţa mecanică şi micşorează drastic plasticitatea şi tenacitatea titanului făcându-l inapt pentru prelucrarea prin deformare plastică. hidrogenul (a cărei concentraţie trebuie limitată la 0. iar răcirea lentă după deformare conduce la obţinerea unei structuri cu cristale poliedrice de Tiα ≡ α.

O) determină creşterea stabilităţii Tiα şi măresc temperatura punctului critic tc. Fe. β – soluţia solidă β ≡ Tiβ(EA) şi γ – faza intermediară care se poate forma la răcirea aliajelor sistemului prin cristalizare din faza lichidă sau prin transformarea peritectică (la t = tp) L + β ⇒ γ şi care se poate descompune prin transformarea peritectoidă (la t = tpe) β + γ ⇒ α. au solubilitate ridicată în Tiβ şi determină creşterea stabilităţii acestuia. Cr care formează cu titanul sisteme de aliaje având diagramele de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9.30. faza γ corespunzând unui compus intermetalic TimEAn (Ti2Cu.31. semnificaţiile fazelor care apar pe aceste diagrame fiind identice celor precizate în cazul diagramei din figura 9. A. Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare pe care le formează titanul cu astfel de EA au configuraţia prezentată în figura 9.31.29. Nb) sunt izomorfe cu Tiβ (au.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase considerabil dacă se aplică un TT de revenire la o temperatură imediat inferioară punctului tc (în această stare titanul are Rm ≥ 700 N/mm2. Ti2Ni etc. Elementele stabilizante α sau elementele alfagene (Al. 9. Structura titanului deformat plastic la cald la tDP > tc şi răcit rapid (călit) B. α – soluţia solidă α ≡ Tiα(EA). A ≥ 18 % şi Z ≥ 40%). micşorând temperatura punctului critic tc. În categoria elementelor betagene se încadrează şi Mn. Elementele stabilizante β sau elementele betagene (Mo.33 (foarte asemănătoare cu diagrama de echilibru metastabil Fe − Fe3C). 9. în aceste cazuri faza β ≡ Tiβ(EA) ar trebui să se descompună eutectoid 173 . V. Fig. semnificaţiile fazelor care apar pe această diagramă fiind: L este soluţia lichidă a componentelor Ti şi EA. aliajele titanului având concentraţii reduse de elemente de aliere (%EAm ≤ 10 %). Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare pe care le formează titanul cu astfel de EA au configuraţia prezentată în figura 9.). Sn.32. structură cristalină de tip CVC). N. Structura titanului deformat plastic la cald la tDP > tc şi răcit lent Fig. în general. la care se produce transformarea alotropică Tiα ⇔ Tiβ. C. Titanul formează aliaje cu diverse elemente. ca şi Tiβ. Elementele care formează aliaje cu titanul se pot clasifica aşa cum se prezintă în continuare. Cu.

O) Fig. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere alfagene (Al. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere betagene (Mo. Cu. 9. 9. dar. Fe.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (β ⇒ α + γ). deoarece transformarea se desfăşoară foarte lent. Nb) care nu formează compuşi chimici cu Ti Fig. V. 9. la vitezele de răcire uzuale pentru aliajele tehnice nu se poate produce şi faza β rămâne stabilă până la ta. Cr) care formează cu Ti compuşi chimici γ ≡ ΤimΕΑn 174 . C.32.33. N. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere betagene (Mn. Fig. Sn.31.

în mod obişnuit se realizează la ti = 550. %Vm = 12.. C.700 oC). nitrurare.. care este însoţită de o creştere importantă a granulaţiei (de obicei... se aplică la produsele realizate din aliaje monofazice α şi bifazice în scopul refacerii plasticităţii după prelucrările prin deformare plastică la rece. TiAl6Sn2V6 şi TiAl5Sn2Zr4Mo6Cr4. Recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază. în care se încadrează aliajele tehnice care conţin în concentraţii mici de elemente alfagene (%Alm = 2.800 oC).) capabile să le modifice structura şi să le confere proprietăţile fizico-mecanice impuse de condiţiile lor de utilizare. cele mai utilizate aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiAl5. Fe. etc...)... Mn. Cele mai utilizate TT sunt prezentate în continuare. %Mom = 3. TiMo8V8Fe2Al3 şi TiV10Fe2Al3. în care se încadrează aliajele tehnice care conţin atât elemente alfagene... temperatura ti alegându-se astfel încât să fie depăşită temperatura de recristalizare primară (trp = 650. cât şi elemente betagene (V. Mo. Cr.4 ore.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Ţinând seama de cele prezentate anterior...8 %) şi mici adaosuri de alte elemente (alfagene sau betagene): Sn. etc. TiAl5Sn2. Călirea martensitică.. Cr.5.. cu τm = 1.. Mo. în care se încadrează aliajele pe bază de Ti având ca element de aliere principal aluminiul (%Alm = 5.3 %.14 %. se aplică la produsele realizate din aliaje bifazice în scopul creşterii caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi menţinerii unor niveluri ridicate ale caracteristicilor de plasticitate şi tenacitate..13 %).2 %) şi sunt bogat aliate cu elemente betagene (%Crm = 3. transformarea fazei β în martensită (β ⇒ M) se realizează la răcirea acesteia sub o temperatură Ms (numită punct martensitic superior) şi se finalizează când se atinge o temperatură Mf (numită punct martensitic inferior).5 şi TiAl6Sn2Zr2Mo. ca aluminiul (%Alm = 2.. Recoacerea de detensionare se aplică la produsele din aliaje pe bază de titan în scopul diminuării nivelului tensiunilor reziduale produse de prelucrările utilizate pentru obţinerea acestora. ca şi la oţeluri. urmată de revenire (îmbătrânire). Călirea martensitică se realizează de la o temperatură ti la care aliajul supus TT are o structură monofazică β sau bifazică α + β. Semifabricatele şi produsele realizate din aliaje pe bază de titan se pot supune unor tratamente termice sau termochimice (carburare. cele mai folosite aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiAl6V4. • aliaje monofazice β. rezultă că aliajele titaniului se pot clasifica în funcţie de structura pe care o prezintă la ta în: • aliaje monofazice α.... A.. ti = 750.. cele mai folosite aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiV13Cr11Al3. • aliaje bifazice α + β. B. TiAl3Mn1. dar să nu se producă transformarea α ⇒ β.8 %) şi Sn (%Snm = 1.600 oC.10 %.. Ms şi Mf 175 .. %Snm = 1.2 %).

• aliajele având %EAm ≥ b % nu se călesc. menţinându-şi la ta structura monofazică β. comportarea la călire martensitică se poate analiza folosind diagramele din figura 9.9. comportarea la călire martensitică se poate analiza pe baza diagramelor redate în figura 9. Dacă aliajele pe bază de titan din care sunt confecţionate produsele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. cu aspect metalografic acicular şi cu duritatea şi rezistenţa mecanică crescătoare odată cu concentraţia EA în aceste aliaje.32. astfel: • aliajele având %EAm ≤ a % capătă o structură complet martensitică.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR depinzând de concentraţia EA conţinute în aliajul din care sunt confecţionate produsele supuse tratamentului. M ≡ α’ fiind o soluţie solidă suprasaturată de EA în Tiα.35.34. Dacă la temperatura ti de la care se face călirea aliajul supus TT are 176 . • aliajele având a % < %EAm < b % capătă o structură alcătuită din martensită M ≡ α’ şi fază β reziduală. cu structură hexagonală deformată (datorită suprasaturării în EA). Descrierea comportării la călire a aliajelor titanului cu elemente betagene care nu formează compuşi chimici cu Ti Dacă aliajele pe bază de titan din care sunt confecţionate produsele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. Descrierea comportării la călire a aliajelor titanului cu elemente betagene care formează compuşi chimici γ ≡ ΤimΕΑn Fig. Fig.34.9.33.35.

. La revenirea aliajelor călite se produce transformarea structurilor alcătuite din martensită şi/sau fază β în structuri apropiate de echilibru.8. Rp0. faza β stabilă la această temperatură are (în conformitate cu regula izotermiei – v.1...Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase structura monofazică β.60 ore.35.25 %.900 HV.. cu grosimea x = 0... 2..8. aşa cum se poate constata pe diagrama din figura 9. Aliajele pe bază de titan călite şi revenite au caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (Rm = 900. nu se produce (sau se produce parţial) transformarea ei în martensită..24 ore. Tratamentele termochimice se aplică la produsele confecţionate din aliaje pe bază de titan în scopul creşterii rezistenţei la uzare a acestora. Dacă temperatura ti se alege însă astfel încât structura aliajului să fie bifazică.15 %. care conduce la obţinerea unor straturi superficiale bogate în azot (în structura cărora apare nitrura de titan TiN).. alcătuite din fazele α şi γ. Alte metale şi aliaje neferoase În tehnică se utilizează. Aliajele antifricţiune Aliajele destinate realizării cuzineţilor lagărelor de alunecare utilizate ca organe de rezemare a arborilor maşinilor şi utilajelor trebuie să prezinte o rezistenţă mare la uzare atât în condiţiile normale de ungere...05. cu fragilitate accentuată. 9. KV = 30. scap.2 = 820.950 oC. Deoarece fragilitatea conferită de prezenţa în structură a fazei ω este inacceptabilă. cât şi în situaţiile 177 . Z = 20. în atmosferă de azot).5.15 mm şi duritatea 750... dacă aliajele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru (cu transformare eutectoidă) de tipul prezentat în figura 9.32.650 oC > 425 oC. cu τm = 30. În continuare sunt tratate succint câteva clase de metale şi aliaje neferoase cu proprietăţi speciale.. în mod obişnuit revenirea aliajelor pe bază de titan călite se face la ti = 450...33... cu durate de menţinere τm = 2. De obicei se utilizează tratamentul termochimic de nitrurare (la ti = 850.1300 N/mm2.. D.. 9. sau din fazele α şi β.35 J). comportarea sa la călire este similară (în funcţie de concentraţia EA) celei descrise anterior.1) compoziţia corespunzătoare abscisei punctului B şi..0.. pe lângă clasele de metale şi aliaje neferoase anterior prezentate şi alte metale şi aliaje neferose. dacă aliajele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei din figure 9. În procesul de revenire faza metastabilă β se transformă mai întâi (la temperaturi sub 425 oC) într-o fază intermediară ω.970 N/mm2) şi prezintă în acelaşi timp şi bune caracteristici de plasticitate şi tenacitate (A = 10. care trece apoi (la temperaturi de revenire ti > 425 oC) în faza stabilă α.

..1. %Pbm = 70. au structura alcătuită dintr-o 178 . electromotoare. capabile să asigure conformarea (acomodarea) cuzineţilor după configuraţia geometrică a fusurilor arborilor.36... pentru a asigura regimuri termice staţionare de funcţionare a lagărelor.. uniform distribuite în masa matricei α. Aliajele antifricţiune cu ts joasă reprezintă o clasă de materiale ale cărei categorii reprezentative sunt: • aliajele pe bază de staniu cu stibiu (%Sbm = 10. aceste aliaje trebuie să aibă capacitatea de a forma pe suprafeţele active ale cuzineţilor reţele de canale capilare. Structura la ta a unei compoziţii pe bază de plumb • aliajele pe bază de staniu şi plumb (%Snm = 10.1. Fig. aşa cum se poate observa în figura 9.3 %).... denumite compoziţii pe bază de Sn şi Pb sau aliaje Babbit cu Sn şi Pb.6 %). structura alcătuită dintr-o matrice moale de soluţie solidă α ≡ Sn(Sb.75 %) cu stibiu (%Sbm = 10. Cu) şi formaţiuni dure.12 %) şi cupru (%Cum = 5.9.8. care să conţină atât faze moi(cu duritate scăzută şi plasticitate ridicată)..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (accidentale) când ungerea este insuficientă sau chiar absentă. adică să asigure valori cât mai scăzute ale coeficienţilor de frecare de alunecare µ la contactele fus – cuzinet. în clasele şi categoriile prezentate în continuare. în plus. capabile să preia solicitările mecanice la care sunt supuşi arborii pe care îi susţin.12 %) şi cupru (%Cum = 2. denumite compoziţii pe bază de Sn sau aliaje Babbit. cât şi faze dure sau semidure. 9. care să înmagazineze substanţele de ungere (lubrifianţii) şi să poată disipa cu uşurinţă căldura produsă datorită frecării. motoare Diesel etc. Structura la ta a unei compoziţii pe bază de staniu Fig.36. Aliajele antifricţiune utilizate în tehnică se pot împărţi.15 %. Aliajele cu bune proprietăţi antifricţiune trebuie să aibă o structură eterogenă. au. deoarece procesele de uzare a cuzineţilor se produc datorită frecării cu zonele de rezemare ale arborilor (numite fusuri). rezultă că aliajele pentru cuzineţi trebuie să aibă proprietăţi antifricţiune.9. caracterizate prin încărcări mecanice reduse şi turaţii mari ale arborilor. de compuşi intermetalici SnSb (sub formă de cristale poliedrice mari) şi Cu3Sn (sub formă de cristale aciculare fine) şi se utilizează pentru cuzineţii lagărelor de la turbocompresoare....37.. în funcţie de mărimea temperaturii lor ts.

bronzurile cu siliciu şi nichel.0 %) şi mici adaosuri de Na. în care sunt înglobate particule dure de compuşi intermetalici (CuAl2.1.0...2 %) sau cu cupru (%Cum = 1.3.37.5. turaţii mici şi solicitări mecanice ridicate (cum sunt.2 %) sau cu staniu (%Snm = 6..3 %). cuzineţii lagărelor pentru locomotive şi vagoane de marfă).5. denumite compoziţii pe bază de Pb sau aliaje Bahnmetall. bronzurile cu aluminiu. Ti.10 %). În afară de bronzuri.8.2. care sunt fonte (cenuşii. au. cupru (%Cum = 0.5.8. au structura alcătuită din cristale de soluţie solidă β ≡ Zn(Al) şi amestecuri eutectice (binare sau ternare) ce conţin fazele bertholide dure formate de zinc cu elementele de aliere şi se utilizează la confecţionarea cuzineţilor pentru lagărele cu funcţionare intermitentă.. bronzurile cu siliciu şi plumb.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase masă semidură de eutectic ternar (Sn + SnSb + Pb)..2. Ni..1. • aliajele pe bază de plumb cu calciu (%Cam = 0. 9. Mg şi Al) şi formaţiuni cristaline dure de compus definit Pb3Ca şi se utilizează la realizarea cuzineţilor lagărelor cu încărcări mecanice ridicate şi cu turaţii relativ reduse ale arborilor (de exemplu. 9. au structura alcătuită dintr-o matrice moale de soluţie solidă α ≡ Al(EA).2 %) şi nichel (%Nim = 0.1.5 %) şi magneziu (%Mgm = 0. bronzurile cu beriliu şi bronzurile cu plumb..3 %) şi plumb (%Pbm = 1.8. 9.1.0 %).1.NiAl3 etc.1.. aşa cum se prezintă în figura 9. structura alcătuită dintr-o matrice moale de plumb (uşor durificată prin dizolvarea adaosurilor de Na.1. lagărele de la locomotive).8.. cuzineţii lagărelor de la macarale şi poduri rulante). care le îmbunătăţesc comportarea la uzare. de exemplu. • aliajele pe bază de aluminiu cu staniu (%Snm = 19.3): bronzurile bifazice cu staniu (bronzurile hipoeutectoide).... Aliajele antifricţiune cu ts moderată reprezintă o clasă de materiale ale cărei categorii reprezentative sunt: • aliajele pe bază de zinc cu aluminiu (%Alm = 8.. Mg şi Al... cupru (%Cum = 4.24 %) şi cupru (%Cum = 0.8 %)... aliate cu elemente (Cr..3... principale categorii de aliaje ale acestei clase au fost prezentate anterior (v.) şi se folosesc la realizarea cuzineţilor pentru lagărele care funcţionează cu încărcări mecanice moderate şi turaţii medii ale arborilor. sunt mai ieftine decât compoziţiile pe bază de Sn (deoarece staniul este înlocuit parţial cu plumb) şi se pot folosi la realizarea cuzineţilor pentru lagăre cu încărcări mecanice ridicate (de exemplu. scap. Aliajele antifricţiune cu ts ridicată reprezintă o clasă de materiale destinată confecţionării cuzineţilor lagărelor de alunecare cu încărcări mecanice mari şi turaţii moderate sau reduse ale arborilor.. Si) care să confere duritatea dorită masei lor structurale de bază şi cu adaosuri de P şi Pb.. Cu. în care sunt înglobate particule dure de compuşi intermetalici SnSb şi Cu3Sn. în această clasă sunt incluse şi fontele antifricţiune. 179 . maleabile sau nodulare) cu grafit în structură.

MA < ts. înveliş pe vergelele din MA. pentru a fi asigurate condiţiile de desfăşurării proceselor de realizare a contactului nemijlocit între MA şi MB. Principiul de lucru la lipire este simplu: • MA se topeşte cu ajutorul unei surse termice şi se introduce în interstiţiul (rostul) dintre piesele care trebuie îmbinate. între piesele metalice. evident.MA < ts.8. îndeplinirea acestei condiţii impune curăţirea (mecanică sau chimică) atentă a suprafeţelor pieselor înainte de lipire şi/sau folosirea la lipire a unor fluxuri (sub formă de pudră.MB a materialului de bază (MB). Analizând principiul de lucru expus.MB). topitură etc.MA este mare (la lipirea tare). • MA topit umectează suprafeţele rostului şi se stabileşte un contact nemijlocit între MA şi MB (o parte din atomii MA ajung în câmpul de atracţie al atomilor MB aflaţi pe suprafeţele rostului). trebuie respectate următoarele condiţii: • suprafeţele rostului dintre piesele de lipit trebuie să fie curăţite perfect.MA inferioară temperaturii de topire – solidificare ts. deoarece ts. au loc şi procese de difuzie reciprocă între MA (în stare lichidă) şi MB (în stare solidă). folosind materiale de adaos (MA) cu temperatura de topire – solidificare ts. dacă ts. dacă ts. • prin solidificarea MA se obţine LIP. deoarece asigură realizarea legăturilor coezionale între MA şi MB.MB.MA ≤ 450 oC sau lipire tare (brazare). pastă. această clasificare convenţională având la bază constatarea (facută experimental) că rezistenţa mecanică a LIP realizată între două piese confecţionate dintr-un anumit MB este cu atât mai mare cu cât MA folosit are ts. caracterizată prin: eterogenitate (deoarece MA este diferit de MB). pentru realizarea unei LIP de bună calitate.) care să realizeze îndepărtarea oxizilor şi aerului adsorbit de pe suprafeţele rostului.MA a MA folosit şi de rezistenţa îmbinărilor realizate. Aliajele pentru lipire Lipirea este o metodă tehnologică de realizare pe cale metalurgică a unor îmbinări nedemontabile eterogene.2. MB rămâne în stare solidă. • MA în stare topită trebuie să aibă fluiditate suficientă (pentru a pătrunde uşor în rostul dintre piesele de lipit). continuitate metalică (datorită legăturilor coezionale asigurate între MA şi MB) şi rezistenţă mecanică mai mică decât a MB (deoarece ts. din care sunt confecţionate piesele ce se îmbină. numite lipituri (LIP). în funcţie de ts.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. trebuie să prezinte o bună capacitate de umectare a MB şi (în cazul lipirii tari) trebuie să fie compatibil cu MB din punctul 180 . rezultă că.MA mai înaltă. lipirea poate fi: lipire moale. iar dacă ts.MA > 450 oC. desfăşurarea proceselor de umectare – difuzie este esenţială.

9...1..62 %.17 %. nichel.400 oC şi se folosesc la lipirea pieselor rezistente la coroziune din aluminiu.90 %. Aliajele pentru lipire moale au ca tipuri reprezentative: • aliajele Sn – Pb (%Pbm = 10..2.. îndeplinirea unora dintre aceste condiţii poate fi asigurată (în cazul multor MA) folosind la lipire fluxuri adecvate (pentru micşorarea tensiunii superficiale a MA şi creşterea capacităţii sale de umectare a MB).. • aliajele Cu – Ag – Zn (%Agm = 20..6 %) au ts. alame etc. aparate sanitare.MA = 200 .1...). aliajele Sn – Pb – Ag (%Pbm = 35.. a conductelor de presiune din oţeluri inoxidabile şi a produselor realizate din metale preţioase sau aliaje ale acestora (cele cu conţinut ridicat de argint şi adaosuri de cadmiu..... nichel şi aliaje pe bază de nichel... acidul clorhidric.0 %.8..8. alame. compuşi chimici) fragile..30 %..11 %).8.30 %) şi aliajele Cu – Ag – Zn – Cd (%Agm = 40.. %Pbm = 10.... aliajele Cd – Zn – Ag (%Znm = 15.270 oC şi se folosesc la lipirea pieselor din oţeluri. aliaje de tip monel etc.. nefiind recomandate (datorită conţinutului ridicat de fosfor) la lipirea pieselor din oţeluri.. cutii de conserve etc.98 %) şi Sn – Pb – Sb (%Pbm = 40.... aliajele Cd – Zn – Pb (%Znm = 28.15 %... argint..0 %).. fără apariţia de faze (soluţii solide..2. Aliajele pentru lipire utilizate în tehnică se pot împărţi în clasele şi tipurile prezentate în continuare.5 %). nesupuse (în timpul utilizării) la solicitări mecanice importante (tinichigerie ordinară. • aliajele Sn – Ag (%Agm = 4.. %Sbm = 0.3. fonte. 9..900 oC şi se utilizează la lipirea pieselor din cupru şi aliaje pe bază de cupru.2.2.MA = 230 .3..40 %). aliaje pe bază de aluminiu etc... Aliajele pentru lipire tare au ca tipuri reprezentative: • aliajele Cu – Zn (alamele speciale cu %Znm = 58..8 %) au ts... %Cdm = 17.. %Znm = 10.5. • aliajele Cu – P (%Pm = 5.20 %.. %Agm = 2.2. aliajele Pb – Ag (%Agm = 3..MA = 700 . manşoane pentru cabluri..36 %.7 %) şi aliajele Cu – Ag – P (%Agm = 5. alame etc.8..20 %) au ts. %Pm = 5.300 oC şi se folosesc la lipirea pieselor pentru electrotehnică (ce trebuie să aibă conductibilitate electrică ridicată) din cupru..25%) şi aliajele Zn – Al (%Alm = 4.40 %.1. circuite imprimate.2. %Agm = 1. clorura de zinc şi clorura de amoniu (fluxuri de natură anorganică)..MA = 190 ..1.50 %. care măresc plasticitatea LIP)..MA = 700 .. bronzuri. aliajele Zn – Cd (%Cdm = 24..MA ≅ 900 oC şi se folosesc pentru lipirea pieselor din cupru.4 %) şi aliajele Pb – Sn – Ag (%Snm = 1...... %Snm = 0.4 %) au ts.8...2 %).. • aliajele Cd – Zn (%Znm = 35..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase de vedere al desfăşurării (în condiţiile termice de realizare a lipirii) unor procese cât mai intense de difuzie reciprocă..800 oC şi se utilizează la lipirea pieselor din cupru şi aliaje pe bază de cupru..2.. %Agm = 1. %Znm = 25.2 % şi %Sim = 0. radiatoare auto..8. 181 ..7 %) au ts. cupru.2 %) au ts.. conductori electrici. Principalele fluxuri care se folosesc cu aceste aliaje sunt: colofoniul (flux de natură organică).

Fluxurile care se folosesc cu aceste aliaje au drept component de bază boraxul. Viteza de deformare (viteza de creştere a deformaţiilor specifice ε în materialele supuse deformării) trebuie să fie foarte mică (10−4. B. fără apariţia riscului de fisurare sau rupere datorită apariţiei fenomenului de gâtuire (v. În consecinţă. prezentate în tabelul 9. iar ca adaosuri (pentru mărirea fluidităţii şi creşterea capacităţii de decapare) acidul boric. fie eutectice sau eutectoide (la care creşterea granulaţiei este limitată de interacţiunea fazelor care alcătuiesc amestecurile mecanice). Materialele metalice trebuie să prezinte o structură cu granulaţie fină şi stabilă (dimensiunile grăunţilor cristalelor care alcătuiesc structura trebuie să fie mai mici ca 10 µm) şi să fie supuse deformării plastice la o temperatură Tdp ≥ 0..2). fie alcătuite dintr-o matrice structurală de bază şi o fază secundară (cu un conţinut procentual suficient de mare. la care se manifestă cu intensitate ridicată procesele de difuzie ale atomilor componentelor materialelor. A. scap..3.5 şi 6. C.12 corespund în totalitate acestei condiţii privind structura.. 9.. ridicarea temperaturii peste temperatura de recristalizare Trp ≅ 0...3.MA = 1000.20 %.9)) atinge valori GD = 400.5Ts.4).1100 oC şi sunt recomandate la lipirea pieselor din metale greu fuzibile sau din aliaje refractare..5000 %. Cercetările teoretice şi experimentale efectuate până în prezent au evidenţiat condiţiile şi aspectele prezentate în continuare privind deformarea superplastică a materialelor metalice. Gradul de deformare al aliajelor superplastice (definit de relaţia (3. Pentru materiale metalice cu structură monofazică (metal pur sau soluţie solidă) cele două condiţii sunt contradictorii şi incompatibile..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • aliajele Ni – Cr (%Crm = 10. principalele aliaje superplastice cunoscute şi utilizate până în prezent.30 %) şi aliajele Ni – Cr − Si (%Crm = 18. scap. 3.2. %Sim = 8. Mecanismul de producere a procesului de deformare superplastică este redat schematic în figura 9. clorura de zinc şi fluorurile alcaline.. materialele metalice apte a fi deformate superplastic sunt aliajele cu structură bifazică.. aşa cum este cunoscut (v. Aliajele superplastice Superplasticitatea este proprietatea unor aliaje de a se deforma plastic cu grade mari de deformare.8.10 %) au ts... cu granulaţia de acelaşi ordin de marime ca şi a matricei şi distribuită astfel încât să blocheze creşterea granulaţiei matricei).10−2 s−1). deoarece.4Ts conduce la aparitia fenomenului de creştere a granulaţiei.37 şi prezinta următoarele particularităţi: * procesul este bazat pe producerea unor secvenţe multiple de alunecare 182 . ceea ce corespunde unor procese foarte lente de deformare plastică.

%Vm=4 % %Alm=22 % Caracteristicile structurale aliaj eutectic v.39. %Mgm=0.38. %Zrm=0. constând (aşa cum se observă în figura 9. 9. %Zrm=0. în desfăşurarea cărora dufuzia componentelor materialului supus deformării joacă un rol important. generarea de noi dislocaţii etc.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase între grăunţii cristalini ai materialului supus deformării. deplasarea dislocaţiilor prin alunecare şi căţărare. 9. Ciclul histerezis al transformărilor in aliajele cu memoria formei .5 %.6 % %Cdm=18 % %Pbm=38 % %Alm=6 %.12. Schema realizării proceslor de deformare superplastică a aliajelor 183 Fig 9. % 1300 2000 1500 1900 800 2100 1700 1500 4800 1000 2900 Fig. cu asigurarea permanentă a contactului dintre aceştia prin contribuţia unor fenomene de acomodare. %Zrm=0.7 %.5 % %Znm=10. scap. Tabelul 9. %Fem=4 % %Alm=33 % %Znm=6 %.7 eutectoid GDmax la deformarea superplastică la tracţiune. Mg) + fază secundară (ZrAl3) aliaj eutectic α ≡ Cu(Al) + faze secundare aliaj eutectic α ≡ Mg(Zn) + faze secundare eutectic eutectic α+β v. fig.38) din modificarea poziţiei grăunţilor prin deplasare liniară şi rotire.21 α ≡ Al(Cu) + fază secundară (ZrAl3) β ≡ Al(Zn. 9.4 % %Snm=44 % %Cum=9. Compoziţia chimică şi caracteristicile principalelor tipuri de aliaje superplastice Tipul aliajului Al – Cu Al – Cu – Zr Al – Zn – Mg – Zr Bi – Sn Cu – Al – Fe Mg – Al Mg – Zn – Zr Pb – Cd Sn – Pb Ti – Al – V Zn – Al Compoziţia chimică %Cum=33 % %Cum=6 %.9 %..

motiv pentru care este denumită rupere prin cavitaţie. etc. adică transformarea γ ⇒ M începe la răcirea rapidă a austenitei sub o temperatură Ms şi se finalizează la o temperatură Mf < Ms. caracterizate de o serie de particularităţi. procesele ulterioare de deformare îi produc alungiri pe alte directii şi. suferă în secvenţele următoare deplasări liniare si rotiri care îi modifică poziţia.) la cald cu grade mari de deformare şi consumuri energetice reduse. bare profile. în final. D.4. Aliajele superplastice au mari perspective de utilizare la realizarea unor produse industriale (piese pentru construcţia de maşini. diferite de cele prezentate pentru transformarea martensitică (transformarea la răcire a austenitei prin mecanismul fără difuzie la aliajele Fe – C (v. scap. în procesul de deformare neproducându-se modificarea formei grăunţilor prin alungirea lor în direcţia deformării (deoarece orice cristal care a suferit într-o primă secvenţă o alungire pe o anumită direcţie. laminare. adică la apariţia cristalelor platiforme de martensită nu se produce deformarea plastică . bucla de histerezis al transformării. aceste particularităţi pot fi descrise succint astfel: • transformarea este reversibilă. ci numai deformarea elastică a austenitei netransformate din vecinătatea acestor cristale (deformaţiile structurii cristaline a austenitei.Af). ruperea nu este precedată de apariţia unei gâtuiri locale. • prin răcirea rapidă a austenitei sub Ms se formează o martensită termoelastică. tragere. ci de formarea de microgoluri intercristaline.2. Considerând că la aceste aliaje (prin analogie cu cazul aliajelor sistemului Fe – C) faza care se transformă în martensită (M) la răcirea cu viteză mare este denumită austenită (γ). prezentată în figura 9. într-un interval de temperaturi (As. 39.38) pe grupe de grăunţi adiacenţi. sunt reduse). se constată că toate cristalele îşi menţin forma echiaxială avută înainte de deformare).) prin deformare plastică (curbare. ambutisare. 9. Dacă procesul de deformare superplastică a unui material metalic se conduce până la depăşirea capacităţii lui de deformare. sârme. 5.8. Aliajele cu memoria formei Fenomenul de memorie a formei s-a constatat experimental la aliajele care prezintă transformări martensitice de tip special. iar la încălzirea martensitei se produce transformarea inversă M ⇒ γ. funduri. având o lăţime ∆tHIS relativ redusă.2). 184 .ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR * alunecările între grăunţii cristalini la producerea deformării superplastice şi fenomenele de acomodare care le însoţesc se realizează (aşa cum se observă în figura 9. impuse de desfăşurarea transformării. corpuri de recipiente. trefilare etc. extrudere.

9 % %Alm = 11 . fabricarea maşinilor termice neconvenţionale. realizarea cuplajelor termocomandate. • încălzirea pieselor deformate plastic. %Tiat = 50 %) se utilizează în prezent la fabricarea filtrelor de prevenire a emboliilor.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • structura cristalină a martensitei se caracterizează printr-o distribuţie ordonată a atomilor componentelor aliajului. deoarece structura martensitei termoelastice este lipsită de dislocaţii şi se produce printr-un mecanism ce constă din demaclarea maclelor prezente în structura martensitei.. −44 −50 . 3..7 %. singurele imperfecţiuni prezente în această structură fiind maclele (v. Compoziţia chimică şi caracteristicile principalelor tipuri de aliaje marmem Tipul aliajului Cu –Al − Ni Au – Cd Ag – Cd Ni – Ti Au – Cu − Zn Cu – Al Ni – Al Compoziţia chimică %Alm = 14 %. scap. Principalele aliaje la care s-a evidenţiat fenomenul de memorie a formei (numite aliaje Marmem) sunt prezentate în tabelul 9. fenomenul de memorie a formei se poate evidenţia efectuând următoarele operaţii: • răcirea rapidă a pieselor din domeniul austenitic.. în timpul desfăşurării acestei transformări tensiunile reziduale generate în procesul de deformare plastică bazat pe mecanismul de demaclare acţionează şi produc deformarea în sens invers.. pentru a 185 . • deformarea plastică a pieselor cu structură de martensită termoelastică. −40 − 240 ..450 240 . oC −15 .3) şi nu dislocaţiile (care crează posibilitatea distrugerii distribuţiei ordonate a atomilor prin procese de deformare plastică realizate cu deplasarea lor prin alunecare). 13 % %Alat = 39 . scap. La piesele realizate din aliaje care prezintă transformări martensitice caracterizate prin aceste particularităţi. aliajul marmem denumit nitinol (%Niat = 50 %. −10 30 ...13.. 870 Domeniile în care se pot utiliza astfel de aliaje sunt multiple: asamblarea pieselor pentru mecanică fină. pentru realizarea transformării martensitice γ ⇒ M.5.13.. Tabelul 9.. 60 −137 ... %Nim = 4 % %Cdat = 47..5 % %Cdat = 44 . confecţionarea de filtre sau proteze pentru medicină. care se implantează în vena cavă a bolnavilor. 47 % %Tiat = 50 % %Cum = 20. fabricarea pieselor pentru servomecanisme programate. pentru producerea transformării M ⇒ γ. %Znm = 20... refacerea maclelor şi restabilirea în acest fel a formei iniţiale a pieselor (pe care au avut-o înainte de deformarea lor plastică în stare martensitică). realizarea antenelor pentru spaţiul cosmic. 1. De exemplu. deformarea plastică nu se poate realiza prin mecanismul clasic de alunecare (v..3).. 41 % Ms..

...44 elemente betagene ................................................... recăpătând structura austenitică şi forma spirală care îi asigură funcţionarea ca filtru.................................................................... iar după implantare.................................................................15 superplasticitate .........10 Kunial ..10 186 .........................52 îmbătrânire artificială ................................................ 18 alame bifazice....................................................................................................................50 constantan.......................24 lipire moale.................................................31 bronzuri cu plumb .............................................................49 aliaje Cu – Ni..............32 bronzuri cu siliciu...52 aliajele titanului monofazice bifazice............19 aliaje Al – Cu pentru turnare .......13 simbolizare numerică.....30 bronzuri cu staniu..53 titan.....26 bronzuri monofazice α .....................................................57 precipitate θ ...................24 bronzuri cu aluminiu ....9 compoziţii pe bază de Pb (Bahnmetall).......................34 aliaje antifricţiune....................................50 compoziţii pe bază de Sn (Babbit) ..........................12 duraluminiu .....................................24 cupru tehnic ...............................................................................................10 îmbătrânire naturală. de forma unei spirale realizate din sârmă de nitinol............................................................20 alame monofazice β’........ suferă transformarea inversă..............44 flux .........................20 alame monofazice α ............................................ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR împiedica accesul spre inima acestora al cheagurilor de sânge formate datorită maladiilor de care suferă sau datorită intervenţiilor chirurgicale la care sunt supuşi. Cuvinte cheie acomodare . tipul II............................39 martensită termoelastică .....41 aliaje Al – Mg pentru turnare .........26 călire de punere în solutie.....41 simbolizare alfanumerică.................................... tipul III ...........24 modificare tipul I.................................19 zone GP (Guinier ................................ se supune îndreptării în această stare (pentru a căpăta o formă convenabilă implantării în vena cavă)...............................Zn ............ un astfel de filtru..51 magnaliu (alumag)....... se aduce prin răcire în stare martensitică.........27 bronzuri cu beriliu ..............43 titlu fictiv ....39 aliaje Al − Cu............................................24 bronzuri hipoeutectoide (bifazice).......................................50 compoziţii pe bază de Sn şi Pb .........46 Alpaca (Neusilber.....40 aliaje Al − Mg......... Argentan).........20 alame complexe (speciale) .....................................................................................10 rupere prin cavitaţie................................................20 alame de turnare ..........................37 aliaje Al .............................23 aliaje cu memoria formei (Marmem) .......... ..............................................56 aliaje pentru lipire .....................20 tombac ..............................................54 alame ..............................................56 Melchior (Maillechort) ..........................................56 silumin...........12 stări de bază .....24 aluminiu tehnic................................................................................ datorită încălzirii la temperatura corpului uman......................................................................................................33 bronz ...24 Nitinol.6 Monel ......................................Preston ...............................................17 curbe de îmbătrânire ..... ............36 elemente alfagene .................................................. tare (brazare) ......................................................................................

. Bucureşti. În ce scop se aplică TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază la semifabricatele şi piesele din aliaje neferoase: a) pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritrice primare. Gâdea S. Studiul metalelor.2. Schumann H. Metalurgie fizică. Aliaje neferoase. Metalografie şi tratamente termice. Care dintre afirmaţiile următoare privind efectele modificării aliajelor neferoase sunt adevărate: a) modificarea de tipul I are ca efect principal micşorarea dimensiunilor cristalelor dendritice primare ale aliajelor. Metals.. American Society for Metals. 1983 2. Editura Didactică şi Pedagogică. c) modificarea de tipul II determină accentuarea ramificării şi subţierea ramurilor cristalelor dendritice primare şi influenţează favorabil distribuţia fazelor secundare la aliajele în structura cărora precipită particule ale unor astfel de faze... vol. Editura Tehnică. 1962 6. d) modificarea de tipul III are ca efect finisarea granulaţiei si creşterea gradului de dispersie a fazelor componente ale eutecticelor care se formează la solidificarea aliajelor. Macmillan Publishing Company. b) pentru refacerea 187 . T.a. 1983 5.. Smithells C. Editura Didactică şi Pedagogică. vol.. Colan H. Editura Tehnică. Bucureşti. Gâdea S. 1978 4. Bucuresti. vol.. Shackelford F.. II. 1981 3.. & Interscience Publishers Inc. Traducere din limba germană.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase Bibliografie 1.. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. Métallographie et traitements thermiques des métaux. Petrescu M. 1965 7. I. * * * Metals Handbook Ninth Edition. Protopopescu M. Ohio. Editura Didactică şi Pedagogică..9. Bucureşti. Moscova. Lakhtine I. Protopopescu H. J. Mir. London & New York. b) modificarea de tipul III determină amplasarea intercristalină a eutecticelor care se formează la solidificarea aliajelor. Reference book.9. Butterworths Publications Ltd. 1986 Teste de autoevaluare T..1. 1955 8. New York. 1991 9. Introduction to materials science for engineers. Bucureşti. ş.9.

9. Procesul de supraîncălzire de scurtă durată a aliajelor neferoase îmbătrânite pentru reconstituirea stării structurale pe care aliajele au avut-o după călirea de punere în soluţie este denumit: a) reversiune. d) alamele? T. d) TG? T. c) o structură alcătuită dintr-o soluţie solidă şi un amestec mecanic. b) bismutul.9. îmbătrânire artificială şi deformare plastică la rece. d) prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire artificială? T. care este simbolul stării de bază a produselor obţinute în acest fel: a) F. d) tombacurile? 188 . c) aliaje Alpaca. îmbătrânire artificială şi deformare plastică la rece. sunt răcite rapid la ta.3. d) prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire artificială? T.9.9.9. care este simbolul stării de bază a produselor obţinute in acest fel: a) M.11.9. Produsele realizate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu sunt livrate în starea T6. deformare plastică la rece şi îmbătrânire naturală.10. c) oxigenul.9. sunt apoi ecruisate prin deformare plastică la rece şi.5. d) sulful? T. c) recoacere izotermă. în final. Care dintre următoarele impurităţi prezente în cuprul tehnic determină apariţia fenomenului numit „boala de hidrogen”: a) plumbul. d) o structură monofazică alcătuită din cristale de soluţie solidă suprasaturată în elemente de aliere? T. sunt răcite rapid la ta şi sunt apoi supuse unei îmbătrâniri artificiale.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR plasticităţii după ecruisarea prin deformare plastică la rece. b) aliaje Kunial. b) TK. b) prin călire de punere în soluţie şi deformare palstică la rece. b) alamele bifazice. sunt supuse unui tratament de îmbătrânire artificială.7. b) T4. b) revenire. c) prin prelucrare la cald. Produsele realizate dintr-un aliaj pe bază de cupru sunt livrate în starea TD. cum s-a realizat această stare: a) prin călire de punere în soluţie. cum s-a realizat această stare: a) prin călire de punere în soluţie. răcire rapidă la ta şi îmbătrânire artificială. b) o structură bifazică alcătuită dintr-o soluţie solidă şi un compus intermetalic. d) pentru obţinerea stării de echilibru structural? T.9. c) pentru diminuarea intensităţii şi redistribuirea tensiunilor mecanice reziduale. c) T8.6. d) TE? T. d) normalizare? T.8. Semifabrcatele realizate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu sunt prelucrate prin deformare plastică la cald. Care dintre următoarele aliaje pe bază de cupru au ca element de aliere principal zincul: a) bronzurile. răcire rapidă la ta şi îmbătrânire artificială. Ce structură rezultă prin aplicarea călirii de punere în soluţie la o piesă din aliaj neferos: a) o structură martensitică. b) prin călire de punere în soluţie.4. Care dintre următoarele tipuri de alame se pot prelucra prin deformare plastică: a) alamele monofazice α. c) alamele monofazice β’.9.9. c) prin prelucrare la cald. Semifabrcatele realizate dintr-un aliaj pe bază de cupru sunt prelucrate prin deformare plastică la cald. c) T5.

b) AlCu4MgMn. Care dintre următoarele categorii de produse realizate din aliajele industriale Al − Mg se livrează de obicei în starea H: a) produsele din aliajul AlMg1.9. Care dintre următoarele categorii de aliaje industriale Al − Cu se pot supune durificării structurale prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire naturală sau artificială: a) aliajele deformabile.9. b) AlMg3. b) aliajele de turnare cu %Cum ≤ 5.22.5 %. Care este semnificaţia fazei δ. d) toate categoriile de aliaje industriale? T. b) fază bertholidă Cu5Sn. Care dintre următoarele aliaje are densitatea mai scăzută: a) CuAl10Fe3. d) fază bertholoidă Cu31Sn8? T.9. Care este structura de echilibru la ta a bronzurilor cu beriliu folosite în tehnică: a) structură monofazică α ≡ Cu(Be). c) produsele realizate din aliajul AlMg7. c) starea TC. d) structură monofazică γ2? T. Care dintre următoarele aliaje este cunoscut sub denumirea de 189 .15. b) este o alamă binară deformabilă.16.17.9. b) produsele fabricate din aliajul G AlMg5. Care dintre următoarele elemente de aliere determină micşorarea conţinutului procentual de fază α al structurii alamelor speciale: a) aluminiul.. Care stare de bază asigură produselor realizate din bronzuri cu beriliu cele mai ridicate caracteristici de rezistenţă mecanică şi duritate: a) starea TA.9. d) siliciul? T.9.20.9. c) aliajele Konstantan.9. c) AlMg7. prezentă în structura bronzurilor cu staniu pentru turnare: a) soluţie solidă Cu(Sn). b) structură alcătuită din fazele α ≡ CuAl şi γ2 (fază bertholidă corespunzătoare compusului Cu32Al10).13. c) structură bifazică.. b) staniul. b) structură monofazică γ (fază bertholidă pe baza compusului CuBe. c) compus intermetalic Cu3Sn.9. d) aliajele Monel? T. c) aliajele de turnare cu %Cum < 5.12.7 %. având %Cum = 2. alcătuită din α şi γ.9. b) starea TH. c) AlMg5. Care este structura la ta a semifabricatelor şi pieselor turnate realizate din bronzul G CuAl10Mn: a) structură monofazică α ≡ Cu(Al).19.9. La care dintre următoarele mărci de aliaje Al − Mg se poate aplica durificarea structurală prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire: a) AlMg1. c) este o alamă specială deformabilă. d) Al Mg9MnSi? T.21. Care dintre următoarele caracteristici corespund alamei CuZn30: a) este o alamă monofazică α.9. c) nichelul. d) structură alcătuită din constituienţi a (preeutectoid) şi eutectoidul (α+γ)? T.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase T.23.7 %. d) starea T6? T. d) produsele realizate din aliajul AlMg2? T. c) structură alcătuită din constituenţii α (preeutectoid) şi eutectoid (α+γ2).18. d) este o alamă pentru turnare? T. Care dintre următoarele tipuri de aliaje Cu − Νi prezintă la ta o structură monofazocă: a) aliajele Kunial. b) aliajele Melchior. d) AlMg7? T.14.

b) nitrurarea. c) impurităţile care reduc plasticitatea titanului şi îl fac inapt pentru prelucrări prin deformare plastică sunt oxigenul. c) TiAl6SnV6.9. c) o structură alcătuită din constituienţii α (preeutectic) şi eutecticul (α+β). La care dintre următoarele mărci de aliaje pe bază de titan se poate realiza creşterea rezistenţei mecanice prin aplicarea TT de călire martensitică şi revenire: a) TiAl6V4. Care dintre următoarele afirmaţii privind titanul sunt adevărate: a) titanul prezintă două modificaţii: Tiα cu structură cristalină HC şi Tiβ cu structură cristalină CVC. Care dintre următoarele elemente de aliere ale aliajelor industriale pe bază de titan sunt stabilizante α (alfagene): a) aluminiul. b) titanul prezintă două modificaţii: Tiα cu structură cristalină CVC şi Tiβ cu structură cristalină HC. b) structura lor conţine faze dure sau semidure.25. Care este structura de echilibru la ta a unui silumin industrial cu %Sim = 12.5. c) au capacitatea de a disipa căldura produsă datorită frecărilor din lagărele de alunecare. modificat cu sodiu la elaborare: a) o structură bifazică alcătuită din soluţie solidă α ≡ Al(Si) şi soluţie solidă β ≡ Si(Al). d) o structură monofazică α? T. b) aliajul AlZn6Mg2. b) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectoid) şi eutectoidul (α+β). c) carbonitrurarea. d) o structură monofazică α? T.31. care asigură conformarea cuzineţilor cu zonele de rezemare ale arborilor pe care îi susţin. care asigură conformarea cuzineţilor cu zonele de rezemare ale arborilor pe care îi susţin. d) vanadiul? T.9. b) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectoid) şi eutectoidul (α+β).9. în starea Tiα? T. c) molibdenul. hidrogenul.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR zincral sau alzimac: a) aliajul G CuZn40PbSn.30. d) TiV13Cr11Al3? T.9. d) silicizarea? T. b) staniul.28. c) molibdenul.9.24. azotul şi carbonul. d) deformarea plastică a titanului se face de obicei la rece. Ce tratament termochimic se poate aplica pentru durificarea superficială a produselor realizate din aliaje pe bază de titan: a) carburarea.26.9. b) TiAl5Sn2. c) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectic) şi eutecticul (α+β).29.5%.27. Care dintre următoarele elemente de aliere este prezent în toate aliajele industriale pe bază de titan: a) fierul. d) aluminiul? T.5. b) cuprul. Care dintre următoarele caracteristici corespund aliajelor antifricţiune folosite la confecţionarea cuzineţilor pentru lagărele de alunecare: a) structura lor conţine faze cu duritate scăzută şi plasticitate ridicată. nemodificat la elaborare: a) o structură bifazică alcătuită din soluţie solidă α ≡ Al(Si) şi soluţie solidă β ≡ Si(Al). d) aliajul G AlMg9MnSiTi? T.9.9.5Cu1. Care este structura de echilibru la ta a unui silumin industrial cu %Sim = 12. d) sunt mai dure decât materialele folosite la realizarea arborilor care se reazemă pe cuzineţi? 190 . c) aliajul CuZn39Ni3.5 %.

b) fontele cenuşii feritoperlitice. d) cristalele de Pb? T. c) aliajul AlCu4.37.5 %? 191 . Care dintre următoarele caracteristici corespund transformării martensitice ce se produce la călirea aliajelor marmem: a) transformarea este ireversibilă.9.35. d) un compus intermetalic? T.9. b) un amestec mecanic eutectoid.9. b) SnAg5. Care dintre următoarele caracteristici corespund aliajelor neferoase superplastice: a) au structură monofazică. b) au structură bifazică. d) SnPb10? T. d) aliajul eutectoid Zn – Al (cu %Alm = 22 %)? T.9. Care dintre următoarele aliaje de lipit se folosesc pentru lipirea moale: a) SnPb10. b) să fie compatibile cu MB (materialul din care sunt confecţionate piesele care trebuie îmbinate prin lipire).38.9. d) aliajul CuSn8? T. d) aliajul Au – Cd cu %Cdat = 47. c) martensita formată este termoelastică. Care dintre următoarele aliaje de lipit se folosesc pentru lipirea tare (brazare): a) CuZn42. Care dintre următoarele clase de aliaje se folosesc ca materiale antifricţiune cu ts joasă: a) aliajele Sn – Sb − Cu. c) să fie dure şi fragile. b) aliajele Pb – Sn – Sb – Cu. Care dintre următoarele caracteristici trebuie asigurate de aliajele de lipit: a) să prezinte o bună fluiditate în stare topită.9. Care dintre următoarele aliaje prezintă fenomenul de deformare superplastică: a) alama monofazică CuZn20.36. Structura aliajelor superplastice este alcătuită din: a) un amestec mecanic eutectic. d) aliajele Bahnmetall? T. Care dintre următoarele aliaje fac parte din categoria aliajelor care prezintă fenomenul de memorie a formei: a) aliajul bifazic TiAl6V4. d) martensita formată conţine un număr mare de dislocaţii în structură? T.5 %. b) aliajul Ni – Ti cu %Tiat = 50 %.32.42.9.34. d) bronzurile hipoeutectoide? T. c) o matrice structurală de bază şi o fază secundară (distribuită astfel încât să poată bloca creşterea grăunţilor matricei).41. Care dintre următoarele clase de aliaje se folosesc ca materiale antifricţiune cu ts ridicată: a) oţelurile carbon eutectoide. d) au granulaţie grosolană şi sunt sensibile la supraîncălzire? T. c) soluţia solidă α ≡ Sn(Sb. b) compusul intermetalic Cu3Sn.Cu). c) SnAg5.9.9. Care pot fi fazele dure din structurile aliajelor antifricţiune de tip Babbit: a) compusul intermetalic SnSb.9. c) aliajul eutectic Al – Cu (cu %Cum = 33 %). c) au granulaţie foarte fină. c) CuZn20.33. d) SnPb37Ag? T.40. b) CuAg10P5.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase T. c) aliajul Au – Cd cu %Cdat = 47.39. c) bronzurile cu Pb. c) fontele albe. b) aliajul eutectic Pb – Cd (cu %Cdm = 18 %).9. b) transformarea este reversibilă. Care dintre următoarele aliaje prezintă fenomenul de deformare superplastică: a) aliajul eutectic Al – Cu (cu %Cum = 33 %). b) aliajul TiAl6V4.9. d) să aibă temperatura ts mai mare decât cea corespunzătoare MB? T.43.

iar pentru faza ε: %Snatε = 25. % Snatγ maSn % Snatγ maSn + %Cu atγ maCu 100 = 16. %Snmδ şi %Snmε concentraţiile masice ale staniului în cele fazele bertholide γ. se obţine pentru faza γ: % Snatγ = % Snmγ = 100(CEγ − vCu ) v Sn − vCu = 100( 3 1) − 2 4 −1 = 16. δ şi ε şi %Snatγ.1.51 % şi %Snmδ = 32.2 rezultă că staniul are valenţa vSn = 4 şi masa atomică maSn = 118.55.2 %. rezultă pentru faza δ: %Snatδ = 20. Să se stabilească clasele structurale tipice alamelor speciale CuZn32Pb2.1).5. CuZn38Pb2Mn2 şi CuZn30Al5Fe3Mn2.7. iar cuprul are valenţa vCu = 1 şi masa atomică maCu = 63.0 %.5 %.5 %.7 + 83. folosind relaţia (9.1. • alama specială Cu Zn38Pb2Mn2 are titlul fictiv %Cume = 58. fiind o alamă bifazică.67 ⋅118.9.0 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 34. pe această cale se obţin datele prezentate în tabelul 9. iar faza ε are 2 CEε = 7 .3).33⋅ 63. Să se determine valorile de bază ale concentraţiilor masice ale componentelor în fazele bertholide tipice structurilor de echilibru ale bronzurilor 21 cu staniu. cu coeficienţii de echivalare în zinc a elementelor de aliere precizaţi în scap. faza δ are CEδ = 13 .4 %.9. ştiind că faza γ are CEγ = 3 .4) şi (2. A. 9.67 ⋅118. Folosind relaţiile (2.00 % şi %Snmε = 38.55 În mod similar. %Snatδ şi %Snatε concentraţiile atomice ale staniului în aceste faze. 4 Rezolvare Se notează %Snmγ.1 şi 1. fiind o alamă monofazică α. 192 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aplicaţii A.6 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 41. Rezolvare Pentru încadrarea în clase structurale a mărcilor de alame speciale precizate în enunţul aplicaţiei se calculează titlul fictiv al acestora.2.14 şi rezultă: • alama specială Cu Zn32Pb2 are titlul fictiv %Cume = 66.67 % şi = 27. Din tabelele 1.5 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 48. • alama specială Cu Zn30Al5Fe3Mn2 are titlul fictiv %Cume = 48.4 %. fiind o alamă monofazică β’.7 100 16.

. 193 . % (keAl = 6. domeniul bifazic α + δ al acesteia corespunde unor concentraţii masice de cupru cuprinse între %Snm = 8 % (care defineşte limita domeniului monofazic α) şi %Snm = 32. % CuZn32Pb2 66 32 2 − − − 66. Aplicând legea lui Kurnacov. % (keFe = 0.75 şi n2 = 82. în funcţie de concentraţia lor masică de staniu %Snm. Rp0. Rmδ – Rp0. aliajele G CuSn10 şi G Cu Sn14 sunt bronzuri bifazice (hipoeutectoide). în cazul bronzurilor în stare de turnare. scap. Cunoscând valorile caracteristicilor mecanice (determinate experimental) ale celor două bronzuri bifazice (G CuSn10. aşa cum s-a demonstrat la rezolvarea aplicaţiei A.9.5 A. caracteristicile mecanice Rm (N/mm2).14.5.6 CuZn30Al5Fe3Mn2 60 30 2 5 2 48. între caracteristicile corespunzătoare celor două faze care le alcătuiesc structura. Ţinând seama că faza bertholidă δ are concentraţia masică de staniu %Snm = 32. cu relaţii de forma: Rm = m1%Snm + n1.2δ ≅ 15 N/mm2 şi HBδ = 5⋅32. Rezolvare Examinând diagrama de echilibru din figura 9. Conform legii lui Kurnacov (v. rezultă că.. aceste rezultate indicând că prezenţa fazei δ durifică şi fragilizează structurile bronzurilor cu staniu. % %Pbm. Rp0. j = 1. se obţine: Rmδ = −7.3.55⋅32. 3.0) %Fem. HB = m3%Snm + n3. % (keMn = 0.5 + 465 ≅ 220 N/mm2. m2 = 3.55 şi n1 = 465. în domeniile bifazice ale diagramelor de echilibru binare caracteristicile mecanice ale aliajelor variază liniar. în funţie de compoziţia lor chimică.9) %Cume.2 = 120 N/mm2 şi duritaea 100 HB. Rp0. se determină valorile coeficienţilor mj şi nj. limita de curgere Rp0.2 şi HB ale fazei bertholide δ.75⋅32. Rp0.0) %Mnm. cu %Snm = 14 %). ca urmare.2δ = 3.5) %Alm . % (kePb = 1.1.3. compoziţia de bază a fazei δ).2 (N/mm2) şi HB ale bronzurilor bifazice turnate se pot estima analitic. iar bronzul G Cu Sn14 are după turnare Rm = 360 N/mm2.5 + 50 = 212. ca urmare.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase Tabelul 9.13 c.5 + 82.9. Bronzul G CuSn10 are după turnare rezistenţa la tracţiune Rm = 390 N/mm2. să se estimeze valorile caracteristicilor mecanice Rm.5. Compoziţiile chimice şi titlurile fictive pentru trei mărci de alame speciale Marca de alamă %Cum.5 ≅ 205 N/mm2. din relaţiile scrise mai înainte: m1 = −7.11). Rp0. % %Znm.0 CuZn38Pb2Mn2 58 38 2 2 − − 58.5 % (care defineşte. m3 = 5 şi n3 = 50. cu %Snm = 10 % şi G CuSn14.2 = m2%Snm + n2.5 %.2 = 135 N/mm2 şi duritatea 120 HB.

06GD şi HR = 0. un semifabricat cilindric (aflat în starea O) cu diametrul Ds = 10 mm.024 % Nim − 0. Un produs de forma unei bare cilindrice cu diametrul Dp = 8 mm este obţinut trăgând la rece.4. Rezolvare Condiţia Rm ≥ 320 N/mm2 este respectată de aliajele Cu – Ni a căror 2 concentraţie masică de nichel satisface inegalitatea −0. A.0024 % Nim − 0.9%Nim + 210 şi A = 0. cu diferite grade de deformare GD ∈ (5 %. în care 2 Dp D2 S 0 = π s este aria secţiunii transversale a semifabricatului. în conformitate cu următoarele relaţii: Rm = −0. pentru GD = 0: Rm = 270 N/mm2. 19.9 %.5. care evidenţiază efectele ecruisării prin deformare plastică la rece asupra caracteristicilor mecanice ale alamei din care este realizat produsul. 19.06GD2 + 7GD + 270.07 % Nim +8.0 %] ⇒ %Nim ∈ [13. Pentru GD = 36 % GD = D 2 2 S0 D0 10 (gradul de deformare plastică la rece al materialului produsului). 100 %).9).6GD + 50. rezultă astfel 2 2 2 2 D p − D0 8 − 10 S − S0 100 = 100 = 100 = 36 %.0 %]. Cele două condiţii precizate în enunţul aplicaţiei sunt respectate simultan de aliajele cu %Nim ∈ [13. Caracteristicile mecanice la tracţiune Rm (în N/mm2) şi A (în %) ale aliajelor Cu – Ni în stare de echilibru se află în următoarele dependenţe (stabilite pe baza datelor experimentale) cu concentraţia lor masică de nichel %Nim: 2 2 Rm = −0.308%Nim + 45. 194 aria secţiunii .9 %. iar S D = π − 4 4 transversale a produsului. Condiţia A ≥ 40 % este respectată de aliajele Cu – Ni a căror concentraţie 2 masică de nichel satisface inegalitatea 0.9.9. A = 45 % şi duritatea HR ≅ 50 HRB. A = 45 e−0. soluţia acestei inegalităţi este %Nim ∈ (0 %. 100 %) ∩ (0 %. să se determine compoziţia chimică a aliajelor Cu – Ni care îndeplinesc simultan condiţiile: Rm ≥ 320 N/mm2 şi A ≥ 40 %. Caracteristicile mecanice Rm (în N/mm2). A (în %) şi HR (în HRB) ale alamei CuZn15 se modifică prin deformare plastică la rece. 50 %). soluţia acestei inegalităţi este %Nim ∈ [13. relaţiile din enunţul aplicaţiei conduc la următoarele valori ale caracteristicilor mecanice: Rm ≅ 444 N/mm2.0 %]. A ≅ 5 % şi HR ≅ 72 HRB. prin orificiul calibrat al unei scule (matriţe). Care sunt caracteristicile mecanice ale produsului astfel obţinut? Rezolvare Semifabricatul aflat în stare recoaptă (starea O) are caracteristicile mecanice date de relaţiile din enunţul aplicaţiei.9%Nim – 110 ≥ 0.308%Nim + 5 ≥ 0. Gradul de deformare plastică al materialului produsului obţinut prin tragere la rece se determină aplicând relaţia (3.07 % Nim +8. 19.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A.9 %.

6 90. şi pPb = 0.4 6.6.9.0 %. din aliajul CuSn6Zn4Pb4.5 90.5 % şi %Mgm = 0.9.6 4. rezultă că concentraţiile componentelor acestuia sunt: %Pbm = 4 %. pSn = 1 %. % Concentraţia masică a aluminiului %Alm.7 % şi %Cum = 1.5 %. kg/m3 A.9 0. siluminul G AlSi9Mg (cu %Sim = 9. se obţine următoarea relaţie pentru determinarea densităţii aliajelor pe bază de aluminiu: ρ = ∑ n 100 % EAmj j =1 ρ EA j + 100 − ∑ EAmj j =1 n .15.8 0.9 % şi %Mnm = 0.5 %. % Densitatea aliajului ρ. aplicând această relaţie pentru aliajele ρ Al cu compoziţia chimică precizată în enunţul aplicaţiei se obţin rezultatele prezentate în tabelul 9.9. Rezolvare Din tabelul 1.0 2575 AlZn6Mg2. Tabelul 9.5 (cu cu %Znm = 6.4. La elaborarea aliajelor pe bază de cupru în cuptoare cu inducţie pierderile procentuale masice prin oxidare ale componentelor încărcăturii sunt: pCu = 1 %.5 %). cu masa m = 100 kg.5 %). alzimacul AlZn6Mg2. ρMg = 1740 kg/m3.8 % şi %Sim = 0. 195 .ρSi = 2330 kg/m3 şi ρCu= 8930 kg/m3.6 Aliajul Concentraţiile masice ale elementelor de aliere AlCu4MgMn %Mgm %Mnm %Znm %Sim %Cum 0.0 2799 G AlSi9Mg 0. Să se determine care dintre următoarele aliaje are densitatea cea mai mică: duraluminiul AlCu4MgMn (cu %Cum = 4. %Mgm = 2.2.5 94.0 2653 %EAmj. dacă materiile prime disponibile pentru formarea încărcăturii sunt metalele pure componente ale aliajului. ρZn = 7130 kg/m3. pZn = 2 %. 15.5 9.7 89.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase A. Densităţile aliajelor de aluminiu din aplicaţia A. aliajul AlMg9MnSi (cu %Mgm = 9.5 2.0 2784 AlMg9MnSi 9. ρMn = 7470 kg/m3.7.5Cu1.5 0.5Cu1.0 1. Să se stabilească compoziţia masică a încărcăturii cuptorului pentru realizarea unei şarje. %Mnm = 0. Prin particularizarea relaţiei generale stabilite la rezolvarea aplicaţiei A.75 %. %Mgm = 0.8 %).7 %). Rezolvare Ţinând seama de semnificaţia simbolului mărcii aliajului care se elaborează.2 se extrag următoarele valori ale densităţilor componentelor aliajelor pe bază de aluminiu precizate în enunţul aplicaţiei: ρAl = 2700 kg/m3.

rezultă relaţiile: m = ∑ % Pbmj m j . în 100 100 100 − 0. şi pPb = 0. pSn = 1 %.4.995.165 kg.. j = 1. %Snmj şi %Cumj..325 kg. m = ∑ % Zn mj m j .. mSn şi mCu.8. j = 1. Să se stabilească compoziţia masică a încărcăturii cuptorului pentru realizarea unei şarje.082 kg. m2 = 30. %Snm şi %Cum concentraţiile componentelor în aliajul care se elaborează şi %Pbmj.75 100 − p Pb mod similar. m = ∑ %Cu mj m j . masele materiilor prime care trebuie introduse în încărcătura cuptorului pentru elaborarea aliajului şi ţinând seama de condiţiile din enunţul aplicaţiei. concentraţiile masice ale componentelor în mateiile prime MP1 ≡ CuZn10. 196 . m3 = 50. Masa totală a încărcăturii este mi = mPb + mZn + mSn + mCu ≅ 101.938 kg şi m4 = 0. %Snm = 6 % şi %Cum = 100 – [%Pbm + %Znm + %Snm] = 86 %. MP2 ≡ G CuSn10Zn2. din aliajul CuSn6Zn4Pb4..75 %..869 kg. A. % Znm.. Masa totală a încărcăturii este mi = m1 + m2 + m3 + m4 ≅ 101.030 kg şi. Rezolvare Ţinând seama de semnificaţiile simbolurilor aliajului care trebuie elaborat şi aliajelor folosite ca materii prime şi notând %Pbm. cu masa m = 100 kg. j = 1. %Znmj. rezultă: % Pbm % Pbm p 4 m = m Pb (1 − Pb ) ⇒ m Pb = m = 100 = 4.030 kg şi mCu = 86. Introducând în aceste relaţii p Sn p Cu j =1 j =1 1− 1− 4 4 100 100 datele din enunţul aplicaţiei.995 şi mj. p p j =1 j =1 1 − Pb 1 − Zn 100 100 % Snm %Cu m m = ∑ % Snmj m j .4): . mZn = 4. MP3 ≡ G CuPb20Sn5 şi MP4 ≡ Pb 99.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Znm = 4 %. având soluţiile m3 0 10 5 0 606 90 88 75 0 8687 m4 m1 = 19.9. mSn = 4. mZn.4. La elaborarea aliajelor pe bază de cupru în cuptoare cu inducţie pierderile procentuale masice prin oxidare ale componentelor încărcăturii sunt: pCu = 1 %.04 kg. notând mPb. masele care se introduc în încărcătură din cele patru materii prime 4 4 % Pbm % Zn m disponibile.04 kg. dacă materiile prime disponibile pentru formarea încărcăturii sunt deşeuri de alamă binară CuZn10. pZn = 2 %. se obţine următorul sistem de ecuaţii (cu 0 0 20 100 m1 403 m2 10 2 0 0 408 × = necunoscutele mj. bronzuri G CuSn10Zn2 şi G CuPb20Sn5 şi plumb marca Pb 99.613 kg.

industria chimică. Cele mai multe ceramice sunt compuşi între metale şi nemetale. astfel că nu există electroni liberi. Legăturile ionice şi covalente implică toţi electronii de valenţă ai componentelor. ceea ce face ca materialele ceramice să aibă conductibilitate termică şi conductibilitate electrică foarte scăzute fiind materiale electroizolante sau termoizolante în marea majoritate a cazurilor. dintre care cel puţin unul are rolul de vitrifiant. Introducere Materialele ceramice sunt materiale anorganice nemetalice. Reprezintă o categorie de materiale care au fost utilizate din cele mai vechi timpuri sub formă de vase din lut (însăşi termenul de ceramică provine de la grecescul “keramon” care însemna “lut ars”) şi de materiale de construcţie datorită capacităţii de prelucrare în cele mai diverse forme şi abundenţei materiilor prime. păstrându-se doar ordinea apropiată. cu legături şi structură complexe. astfel că se bazeză în special pe legături ionice şi covalente. În prezent termenul de ceramică include o gamă de materiale mult mai largă. obţinute din materii prime sub formă de pulberi prin sinterizare. în timpul căruia se formează legăturile dintre particule prin difuzie sau topire parţială a unui component. adică formează unităţi structurale prin coordinarea atomilor de oxigen în jurul ionului metalic prin legături ionice sau covalente.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Capitolul 10 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR CERAMICE ŞI STICLELOR 10. utilizate în cele mai diverse domenii cum ar fi electrotehnica. Sticlele sunt materiale anorganice cu structură amorfă (corpuri vitroase) obţinute prin solidificarea unor topituri constituite din amestecuri de oxizi în stare topită. referitoare la câteva 197 . industria metalurgică etc. starea amorfă (vitroasă) este caracterizată de lipsa ordonării atomice la distanţă. care este un proces de încălzire cu sau fără presare simultană. electronica.1.

2). rezultă astfel fie o succesiune de plane ABABAB… care corespunde unei structuri de tip hexagonală compactă (HC) a anionilor. care corespunde unei structuri de tip cub cu feţe centrate (CFC) a anionilor. întrucât cationii metalici se plasează în aceste interstiţii. înseamnă că numărul de coordinaţie poate fi 4 sau 6.2). fie o succesiune ABCABC….1 şi planul următor de anioni cu centrele în punctele notate cu B. În acest capitol se vor prezenta caracteristicile structurale ale principalelor tipuri de materiale ceramice şi sticle şi proprietăţile generale ale acestora. numărul de coordinaţie şi implicit geometria unităţii structurale depinde de valoarea raportului dintre raza cationului rC şi raza anionului rA . anionii celui de-al treilea plan compact pot avea centrele pe aceeaşi verticală cu punctele A.1 în care se prezintă razele ionice ale componentelor uzuale din ceramice) astfel că structurile stabile ale fazelor cristaline din ceramice se formează atunci când fiecare cation metalic este înconjurat de anioni nemetalici cu care se află în contact direct. cationii au de obicei raze mai mici decât anionii (v. aşa cum se constată din tabelul 10. figura 10. 1. ceea ce înseamnă că numărul anionilor din unitatea structurală reprezintă chiar numărul de coordinaţie al structurii cristaline respective (v scap. În funcţie de poziţia anionilor din două plane compacte succesive se formază două tipuri de interstiţii: interstiţii tetraedrale (câte trei într-un plan compact şi unul în planul învecinat) aşezaţi astfel încât unind centrele lor de masă se formează un tetraedru regulat şi interstiţii octaedrale mărginite de şase anioni (câte trei în fiecare plan compact aşezaţi astfel încât unind centrele lor de masă se formează un octaedru regulat (v. înconjurat de anioni cărora anionul le-a cedat electronii de valenţă. Întradevăr. deoarece metalele prin ionizare pierd electronii de valenţă.1 în care se prezintă limitele r raportului C şi geometria posibilă pentru fiecare număr de coordinaţie. rA Deoarece anionii au raza mai mare se pot aranja în plane compacte dispuse succesiv. considerând un plan de anioni care au centrele în punctele notate cu A în figura 10.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR distanţe interatomice corespunzătoare unităţilor structurale. generând structuri cristaline de tip CFC sau HC ca şi în cazul metalelor (v. ceea ce face ca sticlele să fie considerate ca lichide vâscoase subrăcite.scap 1. tabelul 10. aşa cum 198 . 10. sau pot avea centrele în punctele marcate cu C. Structura ceramicelor şi sticlelor Elementele componente ale materialelor ceramice sunt legate între ele prin legături ionice şi covalente formând reţele de ioni metalici şi nemetalici (cationi şi anioni) a căror celulă elementară este constituită dintr-un cation.2.1).

Tabel 10.414 0.067 0. Rezultă că structurile fazelor cristaline ale ceramicelor depind atât de tipul reţelei compacte pe car o formează anionii.000 Fig.732 0.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor rezultă şi din tabelul 10.1.136 0.155 ≤ Nr. 10.225 0.020 0. de coordinaţie Geometria coordinării rC .732 ≤ Si4+ Ti4+ 8 1.181 0. nm 0.138 0.077 0.132 0.057 0. nm 0.106 0.225 ≤ 4 Mg Mn Ni 0.078 0.039 0.069 0.196 0.414 ≤ 6 Na+ 2+ 0.102 0. Razele ionice ale unor componente ale ceramicelor şi geometria coordinărilor Raze ionice Raze cationi rC Raze anioni rA Cation Al3+ Ba2+ B3+ Ca Fe K 2+ 2+ + 2+ 2+ Tip de coordinare rC rA 0.1 Reprezentarea prin sfere rigide a dispunerii anionilor în structura ceramicelor 199 .064 Anion Br − rA .184 rC < rA rC < rA rC < rA rC < rA 3 Cl− F− I− O2− S 2− 0.1.220 0. cât şi de modul în care sunt ocupate interstiţiile cu cationi metalici.133 0.

tridimit şi cristobalit diferenţiate prin poziţiile relative ale tetraedrilor [SiO4]4. În cazul răcirii relativ rapide a topiturii ce conţine unităţile [SiO4]4dependenţa de temperatură a volumului specific este cea corespunzătoare curbei 2 din figura 10. proces 200 . sau de cationi diferiţi.3) se constată că în condiţiile solidificării prin cristalizare. Din punct de vedere chimic cel mai simplu silicat este dioxidul de siliciu SiO2 (silice) care structural este constituit dintr-o reţea spaţială de [SiO4]4. la temperatura Tc volumul specific are un salt brusc. ceea ce conduce la existenţa unei diversităţi foarte mari de structuri a fazelor cristaline din materialele ceramice. La încălzire. treptat cele mai puternice.care formează aranjamente complexe de tip HC sau CFC. Silicea cristalină prezintă trei forme alotropice: cuarţ. o reprezentare plană simplificată a structurii cristaline tridimit a SiO2 este redată în figura 10. să se treacă la starea de echilbru stabil. Structura vitroasă corespunde unei stări metastabile cu energie liberă mai mare decât cea corespunzătoare structurii cristaline.2a. sub acţiunea temperaturii. fiind exclusă existenţa liberă a unităţii tetraedrale. fiind dependentă de viteza de răcire. a cărui vâscozitate creşte pe măsură ce scade temperatura. astfel că există tendinţa ca în timp. structura este constituită din lanţuri spaţiale în care poziţia relativă a unităţilor structurale este aleatoare ca în starea lichidă.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Interstiţiile pot fi ocupate de cationi de acelaşi tip. Continuitatea curbei 2 cu cea de la temperaturi mai ridicate (T > Tc) arată că materialul este de fapt un lichid subrăcit. Pe baza celor arătate se poate stabili că în structura dezordonată a solidelor vitroase distanţele dintre particulele constitutive şi intensitatea legăturilor nu sunt uniforme. o reprezentare plană simplificată a stării vitroase a SiO2 care reprezintă baza structurii sticlelor silicatice este redată în figura 10. ceea ce are ca efect reducerea vâscozităţii şi trecerea treptată de la starea solidă la starea lichidă pe măsură ce temperatura creşte deasupra temperaturii Tv.3. apoi. pe măsura creşterii energiei interne a sistemului se desfac mai întâi legăturile mai slabe. Cea mai mare parte a ceramicelor şi sticlelor sunt constituite din silicaţi a căror bază structurală o constituie tetraedrul [SiO4]4-care are în centru ionul Si4+ iar în vârfuri ionii O2. astfel că la o temperatură Tc are loc cristalizarea la fel ca în cazul materialelor metalice.cărora le rămâne câte o valenţă liberă cu care se pot lega de alte unităţi structurale formând aranjamente unidimensionale. ceea ce a făcut ca solidele cu o astfel de structură să fie numite corpuri vitroase. Această structură se obţine dacă răcirea topiturii se face foarte lent. bidimensionale sau spaţiale cu un grad înalt de stabilitate. reprezentând variaţia volumului specific (inversul densităţii ρ) în funcţie de temperatură (curba 1 în figura 10.2 b. temperatura Tv de pe această curbă este numită temperatură de tranziţie sticloasă sau temperatură de vitrifiere şi nu are o valoare bine definită.cu dispunere ordonată (structură cristalină) sau aleatoare (structură amorfă) a unităţilor structurale.

În mod obişnuit materialele ceramice au structura alcătuită din faze cristaline însoţite de o fază vitroasă aşa cum se observă în figura 10. Structurile unor ceramice: a – ceramică refractară cu faze cristaline şi masă vitroasă.Schema structurilor silicei: a − structura cristalină. substituirea este posibilă datorită diferenţelor mici între dimensiunile celor doi ioni (v. Variaţia volumului specific cu temperatura în cazul SiO2 Fig 10. b – ceramică cristalină (Al2O3) Silicaţii naturali care constituie baza materialelor ceramice sunt aluminosilicaţi care au rezultat prin substituirea unor ioni Si4+ cu ioni Al3+.există şi tetraedrii [AlO4]5-. b – structură vitroasă Fig. Devitrifierea necontrolată a sticlelor are consecinţe negative asupra proprietăţilor mecanice şi optice (sticla devine fragilă şi pierde transparenţa datorită refracţiei razelor de lumină pe limitele grăunţilor). tehnologiile moderne permiţând obţinerea unor ceramice cu structură cristalină aşa cum se obsevă în figura 10 4 b în care se prezintă structura aluminei (Al2O3) cristaline.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor numit devitrifiere şi poate avea loc controlat sau în mod natural. 201 .4. 10.3. Fig.1). tabelul 10. 10. astfel că pe lângă tetraedrii [SiO4]4.2.4 a care prezintă structura unei ceramice refractare. cantitatea de fază vitroasă depinde de compoziţia chimică şi de procesul tehnologic de fabricare.

Curbe CCCT tipice pentru materiale metalice şi materiale ceramice Fig. tensiunea maximă în fibra întinsă a epruvetei încovoiate (corespunzătoare forţei Fmax) reprezintă rezistenţa la încovoiere Ri a cărei valoare este apropiată de rezistenţa la tracţiune Rm. pentru caracterizarea rezistenţei mecanice la întindere a materialelor ceramice se foloseşte adesea încercarea de încovoiere statică realizată conform schemei prezentată în figura 10. A.4) a unui material ceramic şi CCCT a unui material metalic. Fig 10.6.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Deoarece numărul ionilor de oxigen rămâne acelaşi ca în cazul unităţilor structurale [SiO4]4-. Ruperea se produce fără deformare plastică aşa cum se constată din figura 10.6. scap 3. deşi ruperea are tot caracter fragil. 10.) 10.5 în care se prezintă CCCT (v.5. se prezintă valorile rezitenţei la încovoiere Ri şi ale modulului de elasticitate E pentru câteva ceramice şi sticle uzuale. Comportarea la rupere. pentru fiecare ion Al3+ din reţea apare o sarcină electrică negativă. Aceste materiale se caracterizează în primul rând prin duritate şi fragilitate foarte ridicate determinate de caracterul puternic al legăturilor ionice şi covalente. Deoarece încercarea la tracţiune este mai greu de aplicat (dificultăţile sunt legate de prinderea epruvetei). restabilirea neutralităţii electrice se obţine prin introducerea în structură a unor ioni monovalenţi (Na+. Trebuie precizat că în cazul materialelor ceramice şi sticlelor se constată o împrăştiere foarte mare a valorilor caracteristicilor mecanice deoarece fragilitatea intrinsecă le face foarte sensibile la prezenţa concentratorilor de tensiuni. Mg2+. Schema încercării la încovoiere statică Rezistenţa la compresiune a materialelor ceramice şi sticlelor este însă mult mai mare (poate ajunge la valori de 10 ori mai mari decât rezistenţa la tracţiune). Comportarea la rupere a acestor 202 . Ba2+ etc.3.2. Principalele proprietăţi ale ceramicelor şi sticlelor Proprietăţile mecanice ale materialelor ceramice şi sticlelor prezintă particularităţi în raport cele ale materialelor metalice datorită legăturilor ionice şi covalente care stau la baza formării structurii acestora. În tabelul 10. K+) şi ioni divalenţi (Ca2+. Li+.

Tabelul 10. Un factor la fel de important pentru comportarea la şoc termic îl 203 .0 1.5·10-6 0.0·10-6 8. cele mai bune rezistenţe la fluaj le au materialele ceramice complet cristaline sau în a căror structură faza vitroasă se află în cantitate mai mică.3 20 5. α şi λ reprezintă caracteristici care capătă importanţă mai mare la alegerea materialelor ceramice pentru o anumită aplicaţie decât în cazul utilizării materialelor metalice. la variaţia rapidă a temperaturii mediului se creează diferenţe de temperatură pe secţiune.3·10-6 8. starea critică se atinge la valori mai ridicate ale solicitărilor. dacă materialul are conductivitate termică scăzută (cum este cazul materialelor ceramice şi sticlelor).5·10-6 9. B.9 − − 2. kN/mm2 60…80 350…380 150…170 130…150 290…310 200…240 430…470 250…290 60…90 40…60 50…70 0−1000oC. N/mm2 60…80 380…1000 90…110 70…100 140…280 80…100 140…200 45…100 80…110 40…150 40…150 E.6·10-6 4. Este fenomenul de fisurare sau chiar rupere a materialului la modificarea relativ rapidă a temperaturii şi se datorează fragilităţii intrinseci a materialelor ceramice şi a sticlelor corelată cu exploatarea la temperaturi ridicate.0 2. contracţii sau dilatări neuniforme şi deci tensiuni care produc fisurarea sau ruperea.7 1.7·10-6 4. cu deosebirea că procesele de difuzie sunt mult mai complexe fiind implicaţi ioni cu sarcini electrice diferite.0·10-6 α pe la 100 o C 5.8 1.1 2. Caracteristicile fizico-mecanice principale ale unor ceramice şi sticle Tipul materialului ceramic sau sticlei Mulit (3Al2O3·2SiO2) Alumina cristalizată (Al2O3) Magnezită sinterizată (MgO) Zirconie stabilizată (ZrO2) Berilie sinterizată (BeO) Spinel (MgAl2O4) Carbura de siliciu (SiC) Carbura de bor (B4C) Sticla de cuarţ (silice) (SiO2 ) Sticla calco-sodică Sticla boro-silicatică Ri. Fenomenul se desfăşoară la fel ca în cazul metalelor.5 7. mm/mmoC 5.5·10-6 10. deoarece tensiunile de compresiune tind să închidă microfisurile. W/moC la 1000 o C 3.2.8·10-6 13. în tabelul 10. Din această cauză.2 λ.1 38.2 se prezintă valorile acestor caracteristici pentru câteva ceramice şi sticle uzuale. Comportarea la şoc termic a materialelor depinde în special de coeficientul de dilatare liniară α şi de conductivitatea termică λ.0 219 15 − − 2.scap 3. Şocul termic.8) apare în special în cazul ceramicelor utilizate ca materiale refractare.0·10-6 7.0·10-6 9. Fluajul.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor materiale se explică prin existenţa unui număr mare de defecte de structură şi chiar microfisuri a căror extindere se produce în avalanşă în momentul în care tensiunile depăşesc valoarea critică.9 1. Deformaţiile plastice specifice fenomenului de fluaj se produc la limitele dintre grăunţii fazelor cristaline şi sunt influenţate de prezenţa masei vitroase a cărei vâscozitate scade odată cu creşterea temperaturii.5 − − C. Problema comportării la fluaj (v. din acest motiv.

a cărui vâscozitate scade cu creşterea temperaturii. Rezistenţa la şoc termic se defineşte ca fiind diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se fisureze. deasupra temperaturii Tv.2) în care η0 este o constantă experimentală. Ea − energia de activare a procesului de curgere. Mecanismul fisurării sub tensiune (numit uneori impropriu şi “oboseală statică”) se bazează pe adsorbţia moleculelor de apă în microfisurile superficiale şi extinderea acestora sub acţiunea tensiunilor mecanice constante datorită pe de o parte efectului de “pană” pe care îl au moleculele adsobite la vârful fisurii. R – constanta gazelor.8 aceste curbe sunt asemănătoare curbelor Wöhler ale materialelor metalice. D. fenomenul se produce cu viteză maximă la temperatura camerei deoarece la temperaturi mai ridicate creşte mobilitatea ionilor hidroxil care nu se mai ataşează lanţului –O−Si−O−. Aşa cum a fost arătat anterior. deoarece schimbările bruşte de secţiune acţionează şi în cazul materialelor ceramice ca nişte concentratori de tensiuni. iar T − temperatura absolută. τ fiind timpul de expunere la mediul umed a piesei solicitate la tensiunea σ. Fisurarea sub tensiune într-un mediu dat.7 se prezintă variaţia rezistenţei la şoc termic a unor materiale ceramice şi sticle în funcţie de condiţiile de răcire. În cazul sticlelor vâscozitatea în stare vitroasă (sub temperatura Tv) se consideră η = 1018 Pa·s iar starea fluidă se consideră atinsă dacă vâscozitatea scade sub 103 Pa·s. (10.9) există curbe de durabilitate la fisurare sub tensiune sub forma dependenţei σ = f(τ). şi pe de altă parte datorită reacţiei chimice a apei cu silicaţii componente ai sticlelor sau ceramicelor. Vâscozitatea η este o mărime ce caracterizează proprietăţile de curgere ale fluidelor şi reprezintă factorul de proporţionalitate dintre tensiunile tangenţiale şi variaţia vitezei de alunecare pe grosimea stratului fluidului. în urma reacţiei chimice se produce ruperea lanţului –O−Si−O−. E. Deasupra temperaturii Tv vâscozitatea depinde de temperatură după o relaţie de forma: η = η0 e . iar la temperaturi scăzute este blocată reacţia chimică a apei cu silicaţii. Este un fenomen de rupere întârziată a materialelor ceramice şi a sticlelor care se produce în cazul solicitării pieselor la tensiuni constante în medii apoase. În figura 10.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR constituie geometria piesei. sticla se comportă ca un lichid. fiecare moleculă de apă conducând la formarea a două unităţi Si−OH care nu mai sunt legate una de alta. Similar curbelor de durabilitate la oboseală din cazul materialelor metalice (v. Comportarea sticlelor în stare vâscoasă. aşa cum se constată din figura 10. unitatea de măsură pentru vâscozitate este N·s/m2 ceea ce înseamnă Pa·s (Pascal secundă). 204 Ea RT . scap 3.

9 se ilustrează pe curba η = f(t) stabilirea punctelor fixe ale sticlei şi se prezintă valorile acestor puncte pentru câteva tipuri de sticle uzuale.5 Pa·s.6 Pa·s. B şi t0 sunt constante ce se pot determina experimental prin măsurarea vâscozităţii la trei temperaturi diferite. 10. t0 = 210 cu ajutorul cărora s-a trasat curba η = f(t) prezentată în figura 10. B = 4800. * temperatura de înmuiere tm corespunde la η = 106.9 Fig. utilizate la stabilirea parametrilor operaţiilor tehnologice de fabricare a obiectelor din sticlă: * temperatura inferioară de recoacere tir corespunde la η = 1013. iar t este temperatura în oC. de exmplu.3. pentru o sticlă calco-sodică s-au determinat valorile: A= −3.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Pentru scopuri practice se utilizează relaţii de forma: B log η = A + . iar pe de altă parte. la sfârşitul prelucrării vâscozitatea să fie suficient de ridicată pentru evitarea deformării necontrolate sub greutatea proprie a obiectului fasonat. Rezistenţele la şoc termic ale unor ceramice şi sticle Fig.7. Curbele de durabilitate la fisurarea sub tensiune ale unor sticle În funcţie de valoarea vâscozităţii (deasupra temperaturii Tv) s-au stabilit următoarele temperaturi numite puncte fixe de vâscozitate ale sticlelor. În figura 10.3) t − t0 în care A. 205 . * temperatura de curgere tc corespunde la η = 104 Pa·s. * temperatura superioară de recoacere tsr corespunde la η = 1012 Pa·s. Comportarea sticlei în stare vâscoasă prezintă importanţă deosebită pentru prelucrare deoarece aceasta trebuie să se desfăşoare intr-un interval de temperaturi astfel ales încât pe de o parte vâscozitatea să fie suficient de mică pentru ca prin fasonare să se obţină forma corespunzătoare a obiectului. 10.8. * temperatura de prelucrare tp corespunde la η = 103 Pa·s. (10.

iar în miez temperatura este suficient de ridicată pentru ca materialul să preia prin deformare plastică contracţia suprafeţei rigide. 10. ceea ce reduce riscul rănirii persoanelor din jur. faţadele şi uşile clădirilor etc. astfel că în strat vor lua naştere tensiuni reziduale de compresiune datorită contracţiei de răcire a miezului. tsr) şi răcirea rapidă cu jet de aer sau în ulei. variaţia vâscozităţii sticlei cu temperatura în maniera arătată permite aplicarea unui tratament termic de tip călire. motiv pentru care aceste sticle sunt cunoscute sub denumirea curentă de sticle “securit” şi se folosesec pentru mijloacele de transport. acesta constă din încălzirea la o tempertură ti din domeniul (tir . Rezistenţa la deformare sub sarcină este una din caracteristicile importante ale materialelor refractare şi se apreciază în mod uzual prin temperatura care determină un anumit grad de deformare sub acţiunea unei tensiuni de compresiune date. 9. O altă consecinţă a comportării vâscoase a sticlelor este deformarea (înmuierea) sub sarcină la temperaturi ridicate a materialelor ceramice care conţin şi masă vitroasă. aceste tensiuni de compresiune au valori ridicate şi contribuie la creşterea rezistenţei materialului. în continuare se face răcirea completă lent. 206 . O fisură care apare în stratul superficial eliberează brusc tensiunile de compresiune şi produce spargerea sticlei cu formarea unui număr mare de granule mici. Punctele fixe de vâscozitate ale sticlelor De asemenea. datorită conductibilităţii termice reduse în urma răcirii la suprafaţa sticlei temperatura scade sub Tv.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.

Ca.1. Na. 207 .4. Materialele ceramice 10. În cele ce urmează se vor prezenta câteva dintre cele mai importante tipuri de materiale ceramice şi sticle. Mg.3 câteva caracteristici ale acestora.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Scopul acestui capitol fiind prezentarea materialelor ceramice şi a sticlelor ca materiale structurale ( vezi cap. 10. tare sau tehnic. In funcţie de concentraţiile componentelor şi de condiţiile tehnologice se obţin următoarele tipuri de materiale ceramice: teracotă. gresie ceramică. faianţă. CaO sau MgO.nisipul de cuarţ (silice) modifică plasticitatea argilelor la uscare şi ardere în timpul căreia suferă transformările cristalografice cuarţ→ tridimit→ cristobalit. unde X poate fi K2O. . au rol de fondanţi deoarece în timpul arderii formează cu argila şi silicea compuşi cu temperatură mică de topire fiind la originea masei vitroase care leagă particulele de silice şi de argilă şi reduce porozitatea. în funcţie de compoziţia chimică şi scopul urmărit. în figura 10.10 se prezintă în triunghiul concentraţiilor componentelor de bază domeniile corespunzătoare acestor ceramice. materiile prime utilizate au următoarele caracterisitici: . porţelan moale.4. formând în prezenţa apei o suspensie coloidală ce conferă amestecului plasticitate. . 14) nu se tratează şi problemele proprietăţilor electrice. In timpul arderii rezultă o anumită cantitate de fază lichidă care prin răcire formează o reţea sticloasă în jurul granulelor pe care le leagă sub forma unui material solid şi dens.feldspatul este denumirea generică pentru compuşii complecşi de tipul alumino-silicaţilor de K. Pentru obţinerea ceramicelor silicatice. iar în tabelul 10.argilele sunt silicaţi de aluminiu hidrataţi însoţiţi de impurităţi (oxizi metalici ) care influenţează culoarea finală a materialului ceramic. amestecului pulverulent de materii prime i se adaugă o cantitate determinată de apă obţinându-se o pastă (numită şi “barbotină”). din care se realizează piesele ce apoi se usucă şi se calcinează prin încălzire la temperaturi de 900…1500 oC. Procesul de vitrifiere este însoţit întodeauna de contracţie şi stă la baza obţinerii majorităţii materialelor ceramice. varietatea de argilă cea mai utilizată este caolinul (Al2O3 ·2SiO2·2H2O) care are o structură lamelară şi este constituit din granule. Materialele ceramice silicatice Materialele ceramice silicatice aparţin sistemului ternar SiO2−Al2O3−X. magnetice şi optice ale acestor materiale. Na2O.

ceea ce îi conferă duritate ridicată. pardoseli. ţigle. care este un compus cu reţea hexagonală compactă de ioni de oxigen în care ionii de Al ocupă 2 din 3 golurile octaedrice. opacă Temperatura de ardere: 950…1200 oC Porozitate: 0. Analiza transformărilor la răcire a ceramicelor care au la bază acest sistem se face la fel ca în cazul diagramelor de echilibru ale sistemelor de aliaje. Tabelul 10. iar celălalt component Al2O3 cristalizează sub formă de corindon. Creşterea conţinutului de feldspat (deci a masei vitroase) determină reducerea rezistenţei mecanice şi a rezistivităţii electrice. condensatori electrici. In acest sistem SiO2 cristalizează sub formă de cristobalit. aparatură pentru laboratoare de chimie. Deoarece în condiţii industriale vitezele de răcire sunt mai mari decât cele 208 . ţevi ceramice echipamente sanitare. (faze cristaline) determină creşterea rezistenţei mecanice şi a temperaturii de utilizare. corespunde formulei chimice 3Al2O3·2SiO2. placaje etc.5…3 % Suprafaţa: glazurată sticloasă Temperatura de ardere: 1100…1300 oC Porozitate: 0…2 % Suprafaţa: glazurată sticloasă Temperatura de ardere: 1100…1400 oC Domenii de utilizare cărămizi. duritate ridicată şi este baza majorităţii constituenţilor materialelor ceramice silicatice.11. vase etc Dintre materialele ceramice silicatice în tehnică răspândirea cea mai mare o au porţelanurile care sunt mase ceramice vitrifiate albe (translucide în strat subţire) ale căror faze cristaline se pot stabili cu ajutorul diagramei binare de echilibru SiO2−Al2O3 prezentată în figura 10. are formă aciculară. vase. Materialele ceramice pe bază de argile Denumirea materialului Teracotă Faianţă Gresie ceramică Porţelan Caracteristici Porozitate: 15…30 % Suprafaţa: glazurată sau nu Temperatura de ardere: 950…1050 oC Porozitate: 10…15 % Suprafaţa: glazurată. echipamente sanitare.3. care este un compus cu reţea CFC. proprietăţile lor sunt influenţate puternic de raportul dintre cantitatea de fază cristalină şi cantitatea de fază vitroasă. în care baza o constituie tetraedrii [SiO4]. creşterea conţinutului de caolin şi de silice. Analizând această diagramă se constată că sistemul SiO2−Al2O3 prezintă transformare eutectică. acest compus se numeşte mulit. transformare peritectică şi formează un compus cu topire incongruentă. placaje.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Structura ceramicelor fiind neomogenă. aparatură pentru laboratoare de chimie etc izolatoare elctrice.

Tabelul 10. o parte din topitură nu va reuşi să cristalizeze.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor corespunzătoare echilibrului. datorită coeficientului de dilatare mai mic al glazurii iau naştere tensiuni de compresiune în strat care contribuie la îmbunătăţirea rezistenţei mecanice a pieselor. 209 . N/mm2 173…345 173…550 138…620 414…2970 Temperatura maximă de utilizare.4. oC 300…400 200…650 400…780 440…1100 Pentru reducerea (sau chiar eliminarea) absorbţiei de apă în pori. acestea sunt straturi compacte sticloase obţinute în timpul procesului de ardere din stratul de vopsea pe bază de boraţi. Caracteristicile câtorva tipuri de porţelanuri utilizate în tehnică sunt prezentate în tabelul 10. solidificându-se sub formă de fază sticloasă.11 Diagrama de echilibru a sistemului SiO2Al2O3 Componentul de bază al porţelanurilor tehnice este mulitul care asigură acestuia rezistenţă mecanică şi rezistenţă la şoc termic ridicate. Fig. rezistenţă la agresiunea acizilor şi alcaliilor. Domeniile ceramicelor silicatice în sistemul argilă – cuarţ feldspat Fig 10. kg/m3 2200…2400 2350…2500 2100…2650 2800…2950 Rezistenţa la tracţiune N/mm2 20…35 20…55 35…65 52…107 Rezistenţa la compresiune. 10. piesele din ceramică se acoperă cu glazuri. Pe lângă faptul că prin glazurare se reduce higroscopicitatea.4 Porţelanuri tehnice – caracteristici principale Denumirea comercială a materialului Porţelan pentru izolatori de joasă tensiune Porţelan pentru izolatori de înaltă tensiune Cordierit (compus de bază 2MgO·2Al2O3·5SiO2) Steatit (compus de bază 3MgO·4SiO2·H2O) Densitatea. carbonaţi alcalini şi oxizi metalici aplicat pieselor înainte de calcinare.10.

tetragonală pe intervalul 1200…2370 oC şi cubică peste 2370 oC. se obţine alumina transparentă utilizată în optica tehnică. Materialele ceramice oxidice Materialele ceramice oxidice sunt materiale policristaline formate din oxizi sau compuşi oxidici şi lipsite de faze sticloase. ZrO2.7 % rezistenţa la compresiune creşte de la 1800 N/mm2 la 2500 N/mm2 iar temperatura de utilizare de la 1300 oC. Oxidul de zirconiu (ZrO2) are temperatura de topire-solidificare 2690 oC şi prezintă mai multe forme alotropice: reţea monoclinică de la ta până la 1000 oC. la 1700 oC Reprezintă cea mai importantă ceramică oxidică şi are utilizări multiple.scap. prin creşterea % Al2O3 de la 85 % la 99. MgO. compuşii sunt foarte stabili la acţiunea agenţilor chimici şi au duritate şi rezistenţă la compresiune ridicate. Caracteristicile de exploatare ale pieselor pe bază de alumină depind în mare măsură de concentraţia masică a acesteea. tipul de structură spinelică este frecvent întâlnită. care este o fază bertholidă cu topire congruentă (v. implanturi medicale. 210 . unelte de tăiat. Datorită energiei mari de legătură a oxizilor. abrazivi. locul ionilor Mg2+ şi Al3+ fiind luat de alte metale. de exemplu.13 se prezintă diagrama de echilibru a sistemului MgO − Al2O3. Componentei mai importanţi ai acestor ceramice sunt: oxizi (Al2O3. In condiţii tehnologice deosebite şi cu materii prime de puritate înaltă.4. Oxidul de aluminiu (Al2O3. alumina) are temperatura de topire 2054 oC şi cristalizează sub formă de corindon aşa cum s-a arătat mai sus. temperatura de utilizare şi rezistivitatea electrică. Al2O3 şi Cr2O3. Pe lângă MgO. Pentru exemplificare.2). Existenţa transformărilor alotropice care se produc cu creştere de volum înrăutăţeşte comportarea materialului. aşa cum rezultă din figura 10. TiO2 şi BeO). cum ar fi materialele refractare.12 în care se prezintă diagrama de echilibru a sistemului ZrO2 – CaO. iar ionii Al3+ ocupă interstiţii octaedrice.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10. titanaţi şi ferite. refractarele bazice pot conţine şi alţi oxizi dintre care mai des întâlniţi sunt CaO. 2. Oxidul de magneziu (MgO – magnezită) are temperatura de topire 2800 oC şi constituie baza materialelor refractare pentru căptuşelile cu caracter bazic a cuptoarelor. pentru evitarea acestor neajunsuri se adaugă CaO şi/sau MgO care în concentraţii mai mici de 10…15% se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura cubică ce se menţine de la temperatura de cristalizare până la temperatura ambiantă. cu creşterea conţinutului de Al2O3 creşte rezistenţa la compresiune. materiale izolante. în figura 10. din care rezultă formarea compusului MgAl2O4 (sau MgOAl2O3) numit şi spinel. spinelul are o reţea cristalină cubică complexă în care ionii Mg2+ ocupă interstiţiile tetraedrice.2.

2. se utilizează pentru proprietăţile feroelectrice (se polarizează în câmp electric) la realizarea generatoarelor şi traductoarelor pentru ultrasunete.10. Feritele sunt compuşi ai oxidului de fier (Fe2O3) şi ai altor metale (Ba. unde M este un metal bivalent (Ba. Sr. Zn.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Fig. Comportarea la temperaturi înalte a materialelor refractare se apreciază în principal cu ajutorul a două mărimi: .5 % sub acţiunea unei sarcini de compresiune de 0. se utilizează ca materiale feromagnetice datorită rezistivităţii electrice ridicate (ceea ce reduce pierderile prin curenţi turbionari) şi costului mai redus decât al aliajelor metalice. 10. Mg. k=1.3 E). Ca. Materialele refractare Sunt produse ceramice rezistente la temperaturi înalte. Ni.3.4. 211 .13.rezistenţa piroscopică numită frecvent şi refractaritate este temperatura la care o epruvetă conică din materialul considerat se tasează cu o valoare dată. Cu. fiind încadrate în această categorie cele care îşi menţin caracteristicile până la temperatura de minimum 1500 oC. în condiţii determinate de expunere la temepratură.3. 10. Mn. .12. Li etc) având formula generală nkMkO·qFe2O3 unde nk este numărul de molecule al oxidului metalului Mk. Sr). Diagrama de echilibru a sistemului MgO − Al2O3 Titanaţii sunt compuşi cu formula MTiO3. 10. Mg.2 N/mm2 (vezi şi scap.rezistenţa la deformare (înmuiere) sub sarcină care se apreciază prin temperatura la care se produce o deformare specifică de 0. Diagrama de echilibru a sistemului ZrO2 – CaO Fig.

care provin din cristalizarea topiturii în perioada de răcire şi se prezintă sub formă de cristale mici. • refractarele silimanitice (superaluminoase) cu %SiO2 = 36…20%.2) şi vâscozităţii ridicate a sticlei silicioase prezentă ca fază vitroasă în aceste ceramici.11) şi pot fi utilizate până la cca 1800 oC în cazul încălzirilor de scurtă durată şi până la temperaturi de 1650 oC în cazul solicitărilor şi/sau încălzirilor de lungă durată. b) MgO şi CaO. şi %Al2O3 = 40…30%) are caracteristici mai reduse decât refractarele silicatice. • refractarele corindonice sau mulito-corindonice sunt fabricate din 212 . prezenţa unei cantităţi mai mari de fază sticloasă face ca diferenţa dintre refractaritate şi temperatura de înmuiere sub sarcină să fie mai mare.11. 10. oxizii care stau la baza compoziţiei lor chimice putându-se grupa în trei categorii: a) SiO2 şi ZrO2. c) Al2O3 şi Cr2O3. În aceste condiţii. În industria petrolieră şi petrochimică se utilizează în mod frecvent refractarele din sistemul SiO2–Al2O3. insolubile în topitură şi faze cristaline secundare. şi %Al2O3 = 63…80% au structură mulitică (v. aceeastă comportare se explică prin proprietatea cuarţului de a forma la recristalizare în fază solidă reţele complexe de tip tridimit (v. timp de mai multe zile pentru a da posibilitatea cristalizării cvasitotalităţii fazei lichide. a cărui diagramă de echilibru a fost prezentată în figura 10.14. figura 10. Ele se caracterizează prin temperaturi de înmuiere ridicate. rezistenţă la şoc termic şi conferă căptuşelilor cuptoarelor caracter acid.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR În procesul de fabricaţie refractarele se ard la temperaturi ridicate şi se menţin mai multe ore la temperatura maximă până la apariţia fazei lichide. Diversitatea materialelor refractare este foarte mare.15 din care rezultă următoarele: • refractarele silica (% SiO2> 93%) au refractaritatea şi temperatura de înmuiere foarte apropiate putând fi utilizate până la temperaturi de 1650 oC. Domeniile principalelor tipuri de refractare silicatice din sistemul SiO2–Al2O3 şi domeniile temperaturilor caracteristice (refractaritatea şi temperatura de înmuiere sub sarcină) sunt prezentate în figura 10. vor exista două tipuri de faze cristaline: faze cristaline primare sub formă de cristale mari. Principalele tipuri de materiale refractare în funcţie de componentele preponderente sunt prezentate pe schema din figura 10. Din diagrama de echilibru se constată că trebuie evitate compoziţiile cu concentraţia de Al2O3 apropiată de cea eutectică (5. Restul de fază lichidă care nu cristalizează va constitui fază vitroasă şi prezenţa sa limitează proprietăţile de utilizare ale materialelor refractare prin micşorarea temperaturii de înmuiere sub sarcină. • şamota (%SiO2 = 60…70%. iar răcirea se face foarte lent. scap.5 % Al2O3) deoarece au temperatura de topire cea mai scăzută.

Materialul refractar aparentă.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor alumină pură topită şi eventual mici cantităţi de argilă ca liant. compresiune.40 25…35 40…50 45…75 35…55 65…85 B..5. 10.2300 2900…3100 3400…3600 1700 1680 1700 1740 1830 1950 1650 1250 1275 1350 1350 1400 1500 1500 1450 18…22 15…25 15…25 30. rezistenţa mecanică este dependentă de conţinutul de alumină aşa cum a fost arătat anterior. fig. Domeniile temperaturilor limită pentru refractaritate şi deformare sub sarcină în sistemul SiO2 – Al2O3 Tabelul 10.14. 10. 12…28% Cr2O3. o C N/mm2 kg/m3 o C A.15. sub sarcină. Refractare bazice 2900…3100 2200 2900…3100 3200…3400 213 2000 1950 . Fig..5 se prezintă câteva materiale refractare utilizate mai des şi proprietăţile lor principale. 15…25% Al2O3) Cromit (% Cr2O3 > 85%) 1700…1900 1800…2000 1800…2000 2100…. Caracteristicile unor materiale refractare utilizate frecvent Temperatura Rezistenţa Rezistenţa la Densitatea de înmuiere piroscopică.13). Principalele tipuri de materiale refractare Fig 10. Proprietăţile celorlalte tipuri de materiale refractare nominalizate în figura 10.14 pot fi apreciate pe baza diagramelor binare de echilibru ale sistemelor corespunzătoare aşa cum s-a arătat anterior pentru ceramicele pe bază de MgO (v. Refractare acide (SiO2 + Al2O3) Refractare silica (%SiO2 > 95%) Samotă inferioară (20…25% Al2O3) Samotă standard (30…35% Al2O3) Samotă densă (40…45% Al2O3) Refractare mulitice (75…80%Al2O3) Refractare mulito-corindonice (80…85% Al2O3) Magnezită (%MgO > 92%) Crom –magnezită (25…50% MgO. ele pot fi utilizate până la temperaturi de 1900 oC. În tabelul 10.

obţinându-se o clasă nouă de materiale ceramice denumite sialon (de la Si−Al−O−N) ale căror unităţi structurale sunt tetraedrii (SixAl1−x)(OyN1−y)4−. conductibilitate electrică şi rezistenţă la oxidare (la temperaturi de peste 1500 oC se acoperă cu un strat de SiO2). Câteva ceramice neoxidice şi proprietăţile lor mai importante sunt prezentate în tabelul 10. Prin procedee tehnologice moderne s-a reuşit înlocuirea unor atomi de siliciu şi de azot cu atomi de aluminiu şi oxigen. fiind materialul sintetic cu cea mai mare duritate. se caracterizează prin rezistenţă mecanică ridicată şi comportare bună la fluaj. cap 12). Cele mai comune utilizări sunt ca materiale abrazive şi ca materiale pentru rezistenţe de încălzire electrică a cuptoarelor (cunoscute sub denumirea comercială de “bare de silită”).4.4. prin variaţia legăturilor atomice şi ionice se obţin structuri noi şi deci proprietăţi noi.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10. nitruri. Materialele ceramice neoxidice Materialele ceramice neoxidice sunt compuşi de tipul carburi. cu stabilitate dimensională bună la variaţii de temperatură. bazate preponderent pe legătura covalentă.6. Carbura de siliciu cristalizează într-un număr mare de forme alotropice cu densităţi aproape egale şi structuri de tip hexagonal. romboedric sau cubic. Nitrura de bor poate cristaliza în sistemul cubic şi în sistemul hexagonal. este un material din categoria ceramicelor tehnice de performanţă din care se pot obţine piese complicate. iar ponderea legăturilor covalente este de cca 70 %. menţinându-şi practic nemodificate caracteristicile până la 1400 oC. cristalizată în sistemul cubic (nitrura cubică de bor sau CBN) are duritatea apropiată de a diamntului. ceea ce a făcut ca sialonurile să fie utilizate pe scară din ce înce mai mare la fabricarea unor piese puternic solicitate. printre care cea mai importantă o reprezintă stabilitatea până la 1800 oC. cristalizată în sistemul hexagonal (ca şi grafitul) este utlizată pentru fabricarea unor piese prin sinterizare şi pentru electrozi de sudură. Aceste caracteristici le-a impus ca materiale destinate unor categorii largi de aplicaţii pentru obţinerea de piese prin sinterizare sau sub formă de fibre pentru obţinerea materialelor compozite (v. Aceste structuri îi conferă duritatea mare stabilitate termică. Nitrura de siliciu cristalizează în sitemul hexagonal. 214 . boruri sau siliciuri ale căror unităţi structurale au la bază de obicei legături covalente care le conferă temperaturi înalte de topire sau de descompunere modul de elasticitate şi duritate ridicate. În practică se utilizează de obicei produse sinterizate împreună cu un liant care este tot un material ceramic refractar.

kg/m3 2700…320 0 1900…320 0 2510 Duritatea Knoop* 3000 Modulul de elasticitate. 10.6).).. Carbura de bor are duritatea imediat mai mică decât CBN fiind utilizată la realizarea sculelor aşchietoare sau în construcţii aerospaţiale datorită modulului de elasticitate ridicat şi densităţii reduse (v.2 b). fig.. kN/mm2 380…420 160…320 3500 440…460 Rezistenţa la compresiun e. etc.2. care modifică structura prin apariţia unor ioni metalici ce se pot plasa între tetraedrii [SiO]4−. B3+. baza structurii sticlelor silicatice o constituie reţeaua spaţială de unităţi [SiO]4− legate în poziţii aleatoare (v.. aşa cum se observă din figura 10.500 2780 0 4800…494 Carbura de titan (TiC) 3100 330…350 2500…280 3100 0 0 * Metoda Knoop de determinare a durităţii se bazează pe aceleaşi principii ca şi microduritatea Vickers. tabelul 10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Tabelul 10. Sticlele Aşa cum s-a arătat în scap 10. P5+. cu deosebirea că baza piramidei de diamant (care constituie penetratorul ) este un romb. Utilizarea sticlei de silice cu această structură este limitată la aplicaţii speciale unde se cere refractaritate ridicată. 10. fig.16 a. Pentru majoritatea aplicaţiilor însă este necesar ca temperatura de curgere Tc (v.5. Ta se utilizează ca materiale dure pentru scule sub formă de plăcuţe sinterizate cu un liant metalic (de obicei Co).9) să fie mai redusă pentru prelucrarea sticlei în condiţii economice corespunzătoare. sau pot lega tetraedrii între ei. aşa cum se observă în figura 10. Carburile de W. o C 2400 1898 2700…290 2425 0 Nitrura cubică de bor 3480 5000 840…870 6500…700 1540 (BN) 0 Carbura de wolfram (WC) 15500 2700 580…620 4500. Ti. cationii respectivi se înconjoară (coordinează) cu 3−4 ioni de oxigen formând tetraedri sau piramide 215 . În acest context. Acest lucru se realizează prin adăugarea altor componente. 10. componentele sticlelor se pot grupa după cum urmează: a) Formatorii de reţea (vitrifianţi) sunt oxizi ai elementelor cu cationi de rază mică şi sarcină relativ mare (Si4+.6.16 b. Caracteristicile unor materiale ceramice neoxidice Denumirea şi formula chimică a materialului Carbura de siliciu (SiC) Nitrura de siliciu (Si3N4) Carbura de bor (B4C) Densitatea . N/mm2 900…1100 250…700 Temperatura de topire sau de descomp.

16.10. PbO şi ZrO2. Ba. oxidul de potasiu K2O şi oxidul de litiu Li2O) sau de stabilizatori (de exemplu: oxidul de calciu CaO. rezistenţă mecanică şi rezistenţă la şoc termic reduse. oxidul de bariu BaO şi oxidul de zinc ZnO). Structura sticlelor: a – sticla silico – sodică.17 se prezintă diagrama de echilibru a sistemului SiO2−Na2O. Fig. Sticlele formate numai din silice şi oxizi alcalini au rezistenţă scăzută la acţiunea substanţelor chimice. fig. 10. dând naştere reţelei spaţiale dezordonate. în această categorie intră Al2O3. Mg) ai căror ioni contribuie la realizarea legăturilor între unităţile structurale (v. oxidul de magneziu MgO. Temperatura de topire a silicei se reduce în prezenţa fondanţilor prin distrugerea continuităţii reţelei datorită ruperii lanţurilor Si−O−Si de către ionii metalelor alcaline (v. Imbunătăţirea caracteristicilor se realizează prin acţiunea stabilizatorilor care sunt oxizi ai metalelor bivalente alcalino-pământoase (Ca. fig. c− sticla calco-sodică b) Modificatorii de reţea sunt componentele cu rol de fondanţi (de exemplu: oxidul de sodiu Na2O. 10.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR care se leagă între ei prin vârfuri. pe care se observă existenţa unei transformări de tip eutectic la temperatura de 800 oC şi formarea compusului Na2O·2SiO2 cu temperatură de topire mai mică decât a silicei.16b). în figura 10. aşa cum a fost arătat. pentru exemplificarea influenţei fondanţilor. c) Intermediarii sunt componente care contribuie atât la formarea reţelei cât şi la modificarea unor caracteristici. 216 . oxizi care acţionează prin înlocuirea în reţea a ionului Si4+ cu ionii metalelor respective. formatorul de reţea cel mai utilizat este silicea (SiO2) însoţit în unele cazuri de oxidul boric B2O3 şi/sau pentaoxidul de fosfor (P2O5).16 a).

19 % Na2O şi 8. dar proprietăţi optice şi electrice deosebite. fără să afecteze stabilitatea chimică şi fără să modifice proprietăţile de solidificare ale silicei. Sticlele cu plumb au rezistenţă chimică scăzută. Fig. obiectelor de menaj şi anumitor aparate de laborator.... ceea ce ar însemna concentraţii de CaO mai mari. 8).17. ambalajelor.9) putând fi utilizate şi la temperaturi înalte. Utilizarea oxidului B2O3 alături de SiO2 ca formator de reţea are ca efect reducerea temperaturii de topire. 10. pentru reducerea tendinţei de cristalizare se introduce 3…4 % MgO. fig. 10.7. Cea mai importantă utilizare a sticlelor ca materiale structurale o constituie fără îndoială fibrele. Denumirea comună de “cristal de plumb” se folseşte pentru sticlele care conţin peste 20 % PbO. Principalele particularităţi ale comportării sticlelor la solicitări mecanice au fost prezentate anterior. cât şi cele continui 217 . fiind utilizate pentru fabricarea geamurilor (sticla plană). Diagrama de echilibru a Răspândirea lor extrem de mare se sistemului SiO2 − Na2O datorează costului redus al materiilor prime. atât cele discontinui (vata de sticlă).Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Există o varietate foarte mare de tipuri de sticle. Sunt utilizate la fabricarea materialelor electroizolante.2). Limitele concentraţiilor pentru oxizii de bază (SiO2.. iar pe de altă parte asigurarea unei rezistenţe chimice mai bune. în scap. sunt prezentate în tabelul 10. Na2O şi CaO) rezultă pe de o parte din condiţia reducerii temperaturii de topire ceea ce ar însemna cantităţi mai mari de Na2O. precum şi influenţa prezenţei apei asupra rezistenţei la solicitări de durată (v.2. Sticlele alumino-silicatice au temperaturile punctelor fixe de vâscozitate ridicate (v. dar acesta are influenţă negativă asupra solidificării (favorizează cristalizarea). 13.11 % CaO.10. tabelul 10. care se pot grupa în funcţie de tipul oxizilor care imprimă sticlei anumite proprietăţi. Sticlele calcosodice conţin 70…75 % SiO2. Conţinutul redus de oxizi alcalini le conferă o rezistivitate electrică foarte mare şi rezistenţă chimică bună. remarcându-se influenţa deosebit de puternică a concentratorilor de tensiuni. compoziţiile chimice ale câtorva tipuri de sticle utilizate mai frecvent. ceea ce conduce şi la o dispersie mare a caracteristicilor mecanice (v. Sticlele calco-sodice sunt cele mai uzuale. Sticlele boro-silicatice se caracterizează prin coeficienţi de dilatare mici. 10. fig. fiind utilizate ca sticle speciale pentru aparatura de laborator care lucrează la temperaturi ridicate.

2 70 62 65 54 65 1.tip E – rezistivitate elctrică mare .5 22 0.7. Rezistenţa la tracţiune a fibrelor de sticlă este mult mai mare decât cea determinată pe epruvete deoarece structura are un grad de anizotropie cu atât mai pronunţat cu cât diametrul fibrei este mai redus. Pentru obţinerea unor straturi de acoperire uniforme.tip S − rezistenţă mecanică mare * Concentratia masică în % pentru: Formatori de Modificatori şi stabilizatori Intermediari reţea de reţea SiO2 B2O3 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Alţii * 72 14 1 8 4 1 80. tabelul 10.tip AR – rezistente la alcalii .7).2 54 7. 218 .5 <0.4 2.tip C – rezistente la coroziune . Compoziţiile chimice ale unor sticle uzuale Tipul sticlei Sticle calco-sodice (sticlă plană) Sticla boro-silicatică (“Pyrex”) Sticla alumino-silicatică Sticla cu plumb (‘cristal”) Sticla Vycor Sticle pentru fibre: . Se utilizează sticle silicatice cu compoziţii complexe.5 8 4 14 17 3 16 3 5 10 1. Analizând compoziţiile chimice ale sticlelor utilizate pentru fibre (v. Emailarea este o metodă relativ ieftină de obţinere a unor piese metalice cu rezistenţă ridicată la coroziune.5 5 8 16 14 8. O categorie aparte de mase sticloase o constituie emailurile aplicate pe suprafaţa pieselor metalice în unul sau mai multe straturi. care capătă importanţă mai mare în cazul fibrelor datorită secţiunii reduse şi suprafeţei mare de expunere la mediu.tipa A – calco-sodică normală .5 2 58% ZrO2 4 0. iar prin procesul de fabricaţie se realizează obţinerea de fibre cu suprafeţele lipsite de defecte. în care %SiO2 = 45…55 % iar %Na2O sau %Li2O = 15…20 %.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR folosite în principal la obţinerea materialelor compozite (v.5 <0. unele sticle conţin şi cantităţi mici de alţi oxizi metalici pentru îmbunătăţirea proprietăţilor optice sau pentru colorare.12).5 Fe2O3 15 0. cap.3 Fe2O3 25 - Pe lângă componentele de bază.5 35 7 .9 4 0.5 14. În cazul fibrelor tip E utilizate în electrotehnică se remarcă limitarea drastică a conţinutului de oxizi alcalini. Tabelul 10. prezenţa Al2O3 ca intermediar.58% PbO 96 3 < 0. aderente şi continui emailurile trebuie să aibă capacitate de umectare a suprafeţei metalice şi capacitate de întindere. se ating astfel rezistenţe la tracţiune de 2000…5000 N/mm2 în funcţie de conţinutul de SiO2 şi de diametrul fibrei (de exemplu. la fibrele din silice pură se obţin şi rezistenţe de 8000 N/mm2). deoarece prezenţa acestora conduce la micşorarea rezistivităţii electrice (ionii Na+. se constată că sunt sticle alumino-silicatice şi boro-silicatice.2 < 0. (formator şi modificator de reţea) conduce la creşterea stabilităţii chimice. restul fiind adaosuri ce contribuie la îmbunătăţirea proprietăţilor şi aspectului. K+ sunt purtători de sarcină electrică).5 0.5 12.

Calitatea vitroceramului depinde esenţial de uniformitatea germinării în toată masa topiturii şi de posibilitatea de a controla numărul germenilor de cristalizare. • aluminatul tricalcic 3CaO·Al2O3 (simbol C3A) se află în proporţie de 7. cantitatea de structură cristalină depinzând de condiţiile în care se face răcirea.. Materialele vitroceramice Materialele vitroceramice sunt materiale policristaline de tipul aluminosilicaţilor obţinute printr-o tehnologie asemănătoare cu cea a sticlei. până la vasele de bucătărie termorezistente. de obicei pe bază de aluminosilicat de litiu în care se adaugă germeni de cristalizare ce pot fi: oxizi cu temperaturi înalte de topire (TiO2. 10. amestecaţi cu apa ei formează compuşi hidrataţi. Cu). Compoziţia topiturii şi tipul germenilor de cristalizare se aleg astfel încât proprietăţile cristalelor şi ale sticlei intercristaline să fie corespunzătoare scopului urmărit. Au. Cr2O3). Principalele componente ale cimentului şi concentraţiile masice ale acestora sunt: • silicatul dicalcic 2CaO·SiO2 (simbol C2S) se află în proporţie de 0…30 %. placajele rezistente la coroziune în industria chimică. instabili în prezenţa apei. Reacţia de hidratare este exotermă şi în urma desfăşurării complete se obţine o masă rezistentă cu rol de liant pentru particulele altor materiale înglobate (nisip şi pietriş).6. restul fiind masă vitroasă ce leagă între ele aceste cristale. Pt.. P2O5. Baza topiturii o constituie o sticlă simplă.. Materialele vitroceramice au rezistenţă mecanică ridicată. coeficient de dilatare foarte mic (deci rezistenţă la şoc termic). de la scuturile termice pentru vehicule spaţiale.80 %. stabili şi cristalizaţi. are întărire lentă cu degajare redusă de căldură. în materialele vitroceramice uzuale cristalele pot reprezenta 50…95 % din volumul total. proprietăţi optice şi electrice deosebite.. fluoruri sau chiar metale (Ag. la răcirea topiturii germinarea se produce rapid în toată masa. dar sunt supuse unui proces de cristalizare controlată.15 % şi are întărire rapidă la început. fiind utilizate în cele mai diverse domenii. ZrO2. are întărire rapidă cu degajare mare de căldură. Cimentul Este un material pulverulent constituit din silicaţi şi aluminaţi de calciu care sunt compuşi anhidri. • silicatul tricalcic 3CaO·SiO2 (simbol C3S) se află în proporţie de 40. 219 .7.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor 10.

Compoziţiile nominale ale cimenturilor portland şi rezistenţa la compresiune după întărire sunt prezentate în tabelul 10. 201 220 argile. diatomite etc.5 Aşa cum a fost arătat mai sus. 12) numit beton . cimentul se foloseşte împreună cu nisip şi pietriş (care se află în proporţia cea mai mare).8 . Cuvinte cheie alumina. v. rezultând o masă pulverulentă (dimensiuni de particule 0. Cel mai utilizat tip de ciment este cimentul “Portland” (după numele insulei britanice unde s-a fabricat pentru prima dată) care se obţine prin calcinarea calcarului cu argilă şi măcinarea produsului sinterizat.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • aluminatul feric tetracalcic 4CaO·Al2O3·Fe2O3 (simbol C3AF)se află în proporţie de 4. amestecul nu are palsticitate suficientă. ceea ce conduce la o structură poroasă a betonului.5 10 22 8. 207 carbură de bor. 219 aluminat tricalcic (C3A). Pentru obţinerea rezistenţei mecanice corespunzătoare trebuie să se asigure un raport optim apă/ciment.5 22 25. 215 carbura de siliciu. o structură poroasă. Există şi alte varietăţi de cimenturi care pe lângă componentei cimentului portland conţin şi alte substanţe cum ar fi: zgură de furnal. Dacă se introduce apă în exces. aceasta rămâne în masa betonului şi după evaporare va rezulta. cenuşă de termocentrale. Aceste substanţe modifică proprietăţile cimentului prin formarea unor hidrosilicaţi sau hidroaluminaţi mult mai stabili..5 10.5…50 µm). Compoziţiile şi proprietăţile cimenturilor portland Concentraţiile masice. N/mm2 după 3 după 28 zile zile 12.5 26. 210 aluminat feric tetracalcic (C3AF). Tabelul 10. 214 ceramice. % Tipul cimentului C2S Tip 10 – normal (standard) Tip20 – cu întărire lentă şi căldură redusă Tip 30 – cu întărire rapidă Tip 40 – cu degajare mică de căldură Tip 50 – rezistent la sulfaţi 25 31 14 46 38 C3S 49 44 58 28 41 C3A 11 5 11 5 4 C3A F 8 13 8 13 10 Rezistenţa la compresiune . de asemenea.8. cap. 197 . 219 alumino-silicaţi. gips.15 % şi are întărire lentă.5 26. cu rezistenţă mecanică redusă. nu umple bine forma şi va conţine aer.. formând astfel amestecul (agregatul compozit. Dacă se introduce apă mai puţină.5 26.

214 nitrura de siliciu. 207 punct fix de vâscozitate. 213 devitrifiere. 214 ceramice oxidice. Shackelford J. 219 corindon. 217 sticle boro-silcatice. 212 rezistenţa la înmuiere sub sarcină. s. 206 sticle. 215 Bibliografie 1. Editura Tehnică. 200 teracotă. 197 sticlă “securit”. 210 porţelan. Ifrim A. 205 temperatură de înmuiere. Vasilescu D. Inc. Saban R. 1988 4. 1981 5. Smith Ch. 216 starea amorfă (vitroasă).. 1992 3. 215 emailuri. 1986 221 . 211 şamotă. 201 duritate Knoop. 204 fondant. 217 sticle cu plumb. Bucureşti. 205 refractare corindonice. 212 refractare silica. 197 sticle alumino-silicatice. 205 temperatură de recoacere. 219 modificatori de reţea.. Materiale electrotehnice. 205 temperatură de prelucrare. Tehnologia sticlei. 216 magnezită.S.a. 205 temperatură de vitrifiere. Introduction to Materials Science for Engineers. Studiul si ingineria materialelor. Editura Didactică şi Pedagogică. 207 feldspat. Macmillan Publishing Company.. 217 sticle pentru fibre. Nölle G. Bucureşti. 208 cromit. 210 materiale vitroceramice. 210 ceramice silicatice.. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucuresti. 207 încovoiere statică. 207 ferite. 1983 2. Stiinţa materialelor. Bucuresti. 208 nitrura de bor. 214 oxidul de zirconiu. 216 mulit. 204 vitrifiant. 217 sticle calco-sodice. 202 intermediari. Constantinescu D. New Jersey. 1988 7. Bucuresti. 211 fisurare sub tensiune. 212 sialon. Nica Al. 197. New York. 207 ciment. 203 spinel. The Science of Engineering Materials.. 211 vâscozitate. 219 silicat tricalcic (C3S). 210 stabilizator. şi Ciocea N. Noţingher P. 218 faianţă. Editura Didactică şi Pedagogică. 216 glazură. 200 şoc termic. Ceramica tehnică.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor ceramice neoxidice. 207 titanaţi. 211 rezistenţa piroscopică (refractaritate). 218 temperatură de curgere. 209 gresie ceramică. Editura Tehnică. 214 silicat dicalcic (C2S). Printice Hall. 212 refractare silimanitice. 219 silice. O. 1995 6. 208 cristobalit.

Van Vlack L. d) legături ionice şi legături moleculare? T.10. b) structura este complet cristalină.10. c) numărul de cationi din unitatea de volum. Tenţulescu D.6. formată din faze metalice şi faze nemetalice? T. d) numărul electronilor de valenţă ai componenţilor? T. Ursu D. Bucureşti. Fibre de sticlă. d) trecerea spre starea de echilibru stabil prin creşterea gradului de ordine din structură? T.L. b) caracteristica de încovoiere prin şoc. d) alungirea procentuală după rupere? T.10.4. b) legături ionice şi legături covalente.10.10. c) legături metalice şi legături covalente. H. Bucureşti. Editura Tehnică. Fizica stării solide – aplicaţii în inginerie Editura Tehnică. Care dintre mărimile următoare reprezintă numărul de coordinaţie al unităţii structurale a materialelor ceramice: a) numărul de cationi din interstiţiile tetraedrale. c) este fenomenul de fisurare sau 222 . b) este fenomenul de creştere necontrolată a dimensiunilor la o variaţie bruscă a temperaturii. Fundamente. Addison-Wesley Reading. Editura Tehnică.7. Sixt Edition..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. b) modificarea numărului de coordinaţie al unităţii structurale. Care tipuri de legături se întâlnesc în cazul materialelor ceramice: a) legături metalice. Bucuresti 1986 11. 1995 Teste de autoevaluare T10. d) structura este complexă.2. c) structura este complet amorfă. * * * Hütte. c) pierderea componenţilor cu rol de vitrifianţi din structură. c) distanţele dintre particulele constitutive şi intensitatea legăturilor nu sunt uniforme. Ce reprezintă devitrifierea sticlelor: a) trecerea în stare fluidă prin reducerea treptată a vâscozităţii. Manualul inginerului. 1989 10. Zet Gh. 1994 9.3. Care dintre afirmaţiile următoare depre structura materialelor ceramice sunt adevărate: a) este o structură complexă ce conţine faze cristaline şi faze amorfe. b) numărul de anioni ai unităţii respective. Massachusetts. d) structura corespunde unei stări stabile cu energia liberă minimă? T. Care dintre afirmaţiile următoare despre şocul termic sunt adevărate: a) este fenomenul de reducere bruscă a vâscozităţii la reducerea temperaturii sub o anumită valoare.10. b) se topesc şi se solidifică la temperatură constantă. c) rezistenţa la compresiune. Ce se poate spune despre corpurile vitroase (amorfe): a) structura este constituită din lanţuri spaţiale în care poziţia relativă a unităţilor structurale este aleatoare ca în starea lichidă.1.5.. Care dintre mărimile enumerate se utilizează pentru caracterizarea rezistenţei mecanice a materialelor ceramice şi a sticlelor: a) rezistenţa la încovoiere statică. Elements of Materials Science and Engineering.

b) o varietate de argilă cu structură lamelară. Cui se datorează sensibilitatea materialelor ceramice şi a sticlelor la şoc termic: a) coeficientului de dilatare liniară mai redus al acestor materiale. Ce este mulitul: a) un mineral natural care însoţeşte argila şi este baza majorităţii constituenţilor materialelor ceramice silicatice. b) tensiunea de întindere care provoacă o deformarea elastică dată. Ce reprezintă temperatura de vitrifiere Tv a sticlelor: a) temperatura sub care corpul se comportă ca un solid cristalin. b) structurii amorfe. au rolul de a forma fazele cristaline ale ceramicelor.10. Ce reprezintă temperatura de curgere Tc a sticlelor:a) temperatura deasupra căreia vâscozitatea este mai mică de 104 Pa·s.10. Mg.14. Ce este caolinul: a) o varietate de silice cu granule foarte fine. d) au rolul de fondanţi fiind la originea masei vitroase care leagă particulele de silice şi de argilă în structura ceramicelor? T. c) compus chimic definit pe bază de calciu cu formula 2CaO·SiO2. b) temperatura maximă la care apare deformarea plastică a unui corp supus unei solicitări constante. Care dintre afirmaţiile următoare despre feldspaţi sunt adevărate: a) sunt compuşi alumino-silicatici de Na. Ca. c) temperatura sub care vâscozitatea este mai mare de 1018 Pa·s.10. b) silice (SiO2) în 223 . c) conductivităţii termice reduse. c) temperatura la care se determină limita de curgere prin încercarea la tracţiune. d) prezenţei fazelor cristaline? T. c) temperatura la care se produce o deformare elasto-plastică dată sub acţiunea unei solicitări de întindere.11.10.13. d) temperatura care determină un anumit grad de deformare sub acţiunea unei tensiuni de compresiune date? T.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor rupere la o variaţie bruscă a temperaturii.10.10.15. b) temperatura la care apar deformaţii plastice mai mari decât o anumită valoare.8. d) temperatura de prelucrare a sticlei? T. c) diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se fisureze. Rezistenţa la deformare (înmuiere) sub sarcină este apreciată în mod uzual prin: a) tensiunea de compresiune care provoacă o deformare plastică dată. d) diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se deformeze? T. b) temperatura sub care vâscozitatea este mai mare de 104 Pa·s.10. d) alumino-silicat hidratat cu formula Al2O3 ·2SiO2·2H2O? T. Ce este rezistenţa la şoc termic: a) tensiunea mecanică la care se deformează un corp supus unei diferenţe mari de temperatură. K.9. d) se produce ca urmare a apariţiei unei neuniformităţi pronunţate a temperaturii pe secţiunea piesei? T. d) temperatura de modificare a transparenţei sticlei? T.12.10. c) măresc rezistenţa la deformare sub sarcină a ceramicelor.10.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR stare amorfă. d) oxidul de plumb (PbO)? T.23. Ce reprezintă rezistenţa piroscopică a materialelor ceramice refractare: a) temperatura la care vâscozitatea scade sub 103 Pa·s. b) oxidul de magneziu (MgO). c) temperatura la care o epruvetă conică din materialul considerat se tasează cu o valoare dată. Care dintre următoarele substanţe au rol de modificatori de reţea (fondanţi) în structura sticlelor: a) alumina (Al2O3). b) temperatura la care o epruvetă cubică capătă o deformare specifică de 0. d) prin tratament termic de călire de punere în soluţie? T.17.21. c)este o fază bertholidă cu topire congruentă cu formula MgO·Al2O3. c) prin adăugarea de CaO şi/sau MgO care în concentraţii mai mici de 10…15 % se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura cubică. b) prin adăugarea de Al2O3 care în concentraţii mai mici de 5 % se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura tetragonală. Care dintre afirmaţiile următoare despre alumină sunt adevărate: a) are temperatura de topire 2054 oC şi cristalizează sub formă de corindon. b) oxidul boric (B2O3). b) de a micşora higroscopicitatea prin formarea unui strat compact cu structură vitroasă.10. Care dintre afirmaţiile următoare despre spinel sunt adevărate: a) este un compus care se formează pe baza schimbului de electroni de acelaşi spin: b) este o fază daltonidă cu topire congruentă cu formula Al2O3 ·2SiO2.2 N/mm2. c) oxidul de sodiu (Na2O).19. c) oxidul de sodiu (Na2O). c) de a mări rezistenţa mecanică prin crearea unor tensiuni reziduale de compresiune? T.10.16. d) are o reţea cristalină cubică complexă în care ionii Mg2+ ocupă interstiţiile tetraedrice iar ionii Al3+ ocupă interstiţii octaedrice? T. feldspat. Ce rol are glazurarea pieselor confecţionate din ceramică: a) de a mări rezistenţa la deformare sub sarcină.10.22.10.10. d) un compus definit cu topire incongruentă care apare în sistemul SiO2-Al2O3 şi corespunde formulei chimice 3Al2O3·2SiO2? T. d) oxidul de zinc (ZnO)? T. c) are tenacitate ridicată şi constituie baza lianţilor materialelor ceramice. silice şi apă. b) are temperatura de topire 1716 oC şi cristalizează sub formă de cristobalit. d) are duritate ridicată şi este utilizată pentru realizarea implanturilor medicale de os? T. Care dintre afirmaţiile următoare despre sticlele calco-sodice sunt 224 .10. Care dintre următoarele substanţe au rol de stabilizatori în structura sticlelor: a) alumina (Al2O3). Cum se realizează îmbunătăţirea comportării la temperaturi ridicate a oxidului de zirconiu (ZrO2): a) prin calcinare la temperaturi de 1200…1300 oC.10.10. Care dintre următoarele substanţe au rol de formatori de reţea în structura sticlelor: a) silicea (SiO2). c) amestecul plastic de argilă. în condiţii determinate de expunere la temperatură? T. d) oxidul de zinc (ZnO)? T. c) oxidul de sodiu (Na2O).20.10. b) oxidul de litiu (Li2O).24.18.5 % sub acţiunea unei sarcini de compresiune de 0.

b) sticlele cu plumb. c) este la fel cu cea determinată pe epruvete. 10. în cazul dat O2-).10. ciment Tip 30. Al2O3. ciment Tip 20.27. c) sticlele alumino-silicatice. d) obţinerea sticlelor cu rezistenţă piroscopică se realizează prin creşterea concentraţiei de Na2O? T. Care dintre următoarele tipuri de sticle se utilizează pentru fabricarea fibrelor continui: a) sticlele boro-silicatice. numărul de coordinaţie depinde de r raportul C (rC – raza cationului metalic şi rA – raza anionului. b) este mai mare datorită lipsei de defecte superficiale şi anizotropiei structurii. deoarece sticla este un material fragil.10.2. Care dintre afirmaţiile următoare despre materialele vitroceramice sunt adevărate: a) sunt materiale ceramice cu structura complet vitroasă. Ti2O. În care dintre următoarele enumerări cimenturile sunt prezentate în ordinea crescătoare a conţinutului de silicat tricalcic (C3S): a) ciment Tip 40. c) ciment Tip 20. Ce se poate spune despre rezistenţa la tracţiune a fibrelor de sticlă: a) este mai redusă datorită secţiunii mici. ciment Tip 30. b) sunt sticle speciale supuse unui tratament de călire în urma căruia iau naştere tensiuni reziduale de compresiune în strat şi de întindere în miez.1 cu 225 .11 % CaO. şi supuse unui proces de cristalizare controlată. c) sunt materiale policristaline de tipul alumino-silicaţilor obţinute printr-o tehnologie asemănătoare cu cea a sticlei. Rezolvare Aşa cum s-a arătat în scap.10.. ciment Tip 10. rA pentru rezolvarea aplicaţiei se utilizează datele prezentate în tabelul 10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor adevărate: a) toate sticlele calco-sodice conţin 70…75 % SiO2.28. MgO şi CaO.. Să se determine numărul de coordinaţie şi geometria coordinării pentru următorii oxizi componenţi ai ceramicelor şi sticlelor: SiO2. d) este mai ridicată datorită utilizării sticlelor cu conţinut ridicat de silice? T.10.19 % Na2O şi 8. fluoruri sau chiar metale? T. d) sticlele calco-sodice? T. d) în topitură se adaugă germeni de cristalizare ce pot fi oxizi cu temperaturi înalte de topire. ciment Tip 20.26. ciment Tip 10? Aplicaţii A. c) concetraţia de CaO în compoziţia lor chimică este limitată de influenţa negativă asupra solidificării prin favorizarea cristalizării. ciment Tip 20. 13.1. Na2O. ciment Tip 50.25.10. d) ciment Tip 50. b) ciment Tip 10. b) concetraţia de CaO în compoziţia lor chimică este limitată de influenţa negativă asupra stabilităţii chimice.

414…0. scriind relaţia (10. Pe aceaastă cale pentru SiO2.732 0.T1) = (106. Să se calculeze energia de activare Ea pentru curgerea vâscoasă deasupra temperaturii de înmuiere a sticlei alumino-silicatice ale căror puncte fixe sunt prezentate în tabelul ce însoţeşte figura 10. valoare care aparţine intervalului [0.462 0.10.414 0. temperaturile absolute corespunzătoare temperaturii de înmuiere tm şi temperaturii de curgere tc. rezultatele aplicaţiei fiind prezentate în tabelul 10. fie T1 şi T2.102 0. adică de vâscozitatea η a materialului care depinde de temperatură conform relaţiei (10.295 0. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A10.772 0.2) pentru cele două puncte de pe curbă şi făcând Ea     η e RT1 raportul lor rezultă: 1 = E = e R  T1T2  .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ajutorul cărora se calculează raportul rC rO 2 − (cu rO 2 − = 0.2).061 0. 6 ln ln 4 ≅ 491170 J/mol.295 .1).106 rC rO 2 − 0.225…0. se stabileşte numărul de coordinaţie.590 0. deci E a = = 1383 − 1213 T2 − T1 η 2 10 Ea  T2 −T1  226 .732…1. 10. Pe baza definirii punctelor tm şi tc se obţin două perechi de valori: (η1.6.732 0.9. 0.057 0. rezultat cunoscut deja din cele prezentate anterior. pentru sticla alumino-silicatică dată rezultă: T1 = 940 + 273 = 1213 K şi T2 = 1110+273 = 1383 K.9. Rezolvare Energia de activare pentru curgerea vâscoasă este legată de rezistenţa opusă deplasării atomilor la o temperatură dată. Pentru ceilalţi oxizi se procedează identic. Cationul Si4+ Al3+ Ti3+ Na+ Mg2+ Ca2+ rC .414…0.1.414…0.039 rezultă: Si = = 0.414) şi 0. în care singura necunoscută este Ea şi a η2 e RT2 RT1T2 η1 8.2.132 nm). Tabelul 10.T2) = (104.078 0. r 4+ 0.732 0.000 Numărul de coordinaţie 4 6 6 8 6 8 Geometria coordinaţiei tetraedru octaedru octaedru cub octaedru cub A.732…1.tab.1213) şi (η2.431 0.225.9. şi geometria coordinării.039 0.314 ⋅ 1213 ⋅ 1383 10 6.803 Intervalul căruia aparţine 0.000 0.132 rO 2− deci numărul de coordinaţie este 4 iar geometria coordinării este tetraedrală (v. nm 0.1383) ce aparţin curbei η = f(T).

ηp = 103 Pa·s (v. ηc = 104 Pa·s iar pentru temperatura de prelucrare tp.6 ⋅ 10 ( ) ( ) A.2. rezultă : 227 . temperaturile absolute corespunzătoare vor fi.9) şi rezultă: 547400 = 1067 K. 6 ≅ 547400 J/mol. 314⋅788 = 1. iar mulitul (3Al2O3·2 SiO2) se formează la concentraţia de %Al2O3m = 72 %.314 ln 10 4 − ln 1.6 Pa·s.10.4.5 % are loc o transformare eutectică. tp = 1109 − 273 = 836 oC Tp = 3 − 23 8.11 din care rezultă că la %Al2O3m = 5. din figura 10. Aplicând pincipile de analiză a diagramelor de echilibru şi a diagramelor structurale prezentate în cap. Pentru temperatura de curgere tc. Rezultă: RT1T2 η1 8. Să se determine temperatura de curgere tc şi temperatura de prelucrare tp ale acestui tip de sticlă. 10. O cărămidă refractară este realizată din şamota densă ale cărei caracteristici sunt prezentate în tabelul 10.3.10. Rezolvare Temperaturile cerute se pot determina pe baza relaţiei (10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor A. Ea = 973 − 788 T2 − T1 η 2 10 Cu această valoare se poate determina constanta η0 din relaţia (10. Pentru o sticlă destinată prelucrării prin fasonare se cunoaşte că temperatura inferioară de recoacere tir = 515 oC iar temperatura de înmuiere este tm = 700 oC.5 Pa·s iar cea corespunzătoare temperaturii tm este η2 = 106.9 rezultă că vâscozitatea corespunzătoare temperaturii tir este η1 = 1013. tc = 1067 − 273 = 794 oC Tc = 8.2) din care Ea rezultă: T = R(ln η − ln η 0 ) Energia de activare Ea pentru curgerea vâscoasă se determină procedând la fel ca la rezolvarea aplicaţiei A10.2) scriind această relaţie pentru T1. fig.5 ln = ln 6.314 ⋅ 788 ⋅ 973 1013. Rezolvare Refractarele de tip şamotă sunt materiale ce aparţin sistemului SiO2−Al2O3 a cărui diagramă de echilibru este prezentată în figura 10.5 rezultă că materialul analizat (şamotă densă) are %Al2O3m = 40…45 % .6 ⋅ 10 − 23 547400 = 1109 K.5. Din tabelul 10.314 ln 10 − ln 1.5 − e 547400 8. T1 = 515+273 = 788 K şi T2 = 700 + 273 = 973 K.2. Să se determine limitele între care se încadrează cantitatea de mulit din structura acestui material refractar. rezultă η 0 = η1e − Ea RT1 = 10 13.6·10-23.

unde α este coeficientul de dilatare.40% .5·10-6 mm/mm oC şi E = 150…170 kN/mm2. %mulitmax = 100 = 59. Dilatarea specifică (dilatarea unităţii de lungime) la o încălzire a materialului cu ∆t este α∆t. iar E E − modulul de elasticitate. .5 .10. pe baza observaţiei că materialul se deformează elastic până la rupere (este fragil) rezultă că este valabilă legea lui Hooke (v. 72 − 5.5 45 − 5. Rezolvare Dilatarea liberă a blocului fiind împiedicată.2. de unde rezultă deformaţia specifică maximă εmax pe care o poate R suporta blocul este ε max = mc . %mulitmin = 228 .5 ⋅ 10 160 ⋅ 10 Tinând seama că temperaturile de lucru ale cuptoarelor sunt de ordinul sutelor de grade. iar în tabelul 10.pentru %Al2O3m = 45%. înseamnă că în material se vor dezvolta tensiuni de compresiune corespunzătoare deformaţiei specifice egale cu dilatarea specifică împiedicată. scap.5.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 40 − 5. astfel încât blocul refractar să nu se fisureze.88% .4).5. ∆t max ≤ mc .. unde Rmc este rezistenţa la compresiune. 72 − 5. acest rezultat arată cât de importantă este încălzirea uniformă a întregii căptuşeli refractare a cuptorului şi construirea acesteia astfel încât să se asigure şi dilatarea liberă a componentelor sale..pentru %Al2O3m = 40%.se dă rezistenţa la compresiune Rmc = 45. se găsesc următoarele caracteristici ale materialului analizat: α = 13.5 100 = 51. pentru calcule se utilizează valorile medii ale intervalelor de variaţie ale acestor mărimi şi rezultă: 60 ∆t max ≤ ≅ 28 oC 3 −6 13.75 N/mm2. 3. αE În tabelul 10. pe baza celor R arătate trebuie ca α∆tmax ≤ εmax şi de aici.5 A. Un bloc refractar de magnezită este montat în căptuşeala unui cuptor astfel încât dilatarea sa liberă este împiedicată. Să se determine diferenţa maximă dintre temperatura blocului şi temperatura căptuşelii în care este încastrat.

Prin înlocuirea unui atom din vârful tetraedrului cu o unitate structurală de acelaşi tip sau diferită.5o. cei doi tetraedri fiind poziţionaţi astfel încât forţele de respingere dintre ionii H+ să fie minime. o legătură simplă şi una triplă.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Capitolul 11 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE POLIMERILOR 11. se obţin molecule din ce în ce mai complexe. de exemplu. de exemplu. Spre deosebire de acestea. moleculele organice se formează prin legarea covalentă a atomilor de carbon cu alţi atomi sau unităţi structurale. pornind de la cea mai simplă hidrocarbură saturată care este metanul CH4. Aşa cum se cunoaşte. pot exista următoarele situaţii: patru legături simple. După modul cum sunt ocupate cele patru valenţe ale carbonului.109. două legături duble. În cazul celor patru legături simple. două legături simple şi una dublă. atomul de carbon se află în centrul tetraedrului format de ceilalţi atomi.unităţi structurale de obicei identice.1. astfel că unghiul dintre două legături este de aprox. Introducere Polimerii sunt compuşi chimici (în marea majoritate a cazurilor organici) cu molecule de dimensiuni mari (macromolecule) obţinute din unirea într-un lanţ molecular (catenă) a unui număr mare de monomeri . caz în care moleculele devin planare şi pot reacţiona între ele sau cu alţi compuşi dând naştere moleculelor gigant ale polimerilor. în cazul etilenei C2H4 legăturile duble se pot desface permiţând unităţilor structurale să se lege şi să formeze polietilena conform schemei : 229 . hidrocarburile nesaturate au legături duble sau chiar triple. prin înlocuirea unui atom de hidrogen cu grupul CH3 se obţine etanul C2H5.

230 .1) n= M monomer unde Mpolimer este masa moleculară a polimerului iar Mmonomer masa moleculară a monomerului.3) M n = ∑ xi M i = ∑ Ni unde xi este fracţia numerică a lanţurilor cu masa Mi. (11. Polimerii sintetici sunt amestecuri de macromolecule cu grade de polimerizare diferite. − masa moleculară medie M n determinată în funcţie de fracţia numerică a lanţurilor şi definită prin relaţia: ∑ Ni M i . iar Ni numărul lanţurilor cu masa Mi. care pentru polimerii utilizaţi în tehnică are valori n = 103…106.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR care poate fi reprezentată şi astfel: unde n reprezintă numărul de unităţi structurale (monomeri) din lanţul macromolecular şi se numeşte grad de polimerizare.1) se consideră Mpolimer = M n . şi alţi atomi de H pot fi înlocuiţi cu atomi sau radicali liberi ( grupuri structurale de atomi care au legături nesatisfăcute) rezultând practic un număr nelimitat de monomeri ce pot polimeriza.2) M m = ∑ mi M i = ∑ Ni M i unde mi este fracţia masică a lanţurilor cu masa Mi. caracteristică ce se numeşte polidispersie de masă moleculară. (11. In acelaşi mod. Gradul de polimerizare se determină cu relaţia: M polimer . distribuţia fracţiilor reprezentând lanţurile cu un anumit grad de polimerizare n având caracter probabilistic pentru caracterizarea masică a unui polimer se fosesc două mărimi medii: − masa moleculară medie M m determinată în funcţie de fracţia masică a macromoleculelor şi definită prin relaţia: ∑ N i M i2 . (11. pentru calculul gradului de polimerizare n cu relaţia (11.

5…3. Rezultă că pentru realizarea reacţiei de polimerizare este suficientă activarea energetică pentru iniţiere. • propagarea (creşterea) în decursul căreia radicalii liberi formaţi în etapa anterioară participă la reacţii de transfer în care se extrage un atom dintr-o moleculă legându-se la radical care devine stabil şi se generează un nou radical din molecula care a furnizat atomul. iar celălat capăt este liber şi poate primi noi unităţi.1b. şi formarea unor radicali liberi primari care adiţionează la legătura dublă a monomerului şi formează un radical mai mare. • întreruperea în decursul căreia radicalii reacţionează în perechi pierzându-şi reactivitatea şi creşterea lanţului molecular se opreşte. Polimerizarea este o reacţie în lanţ ce decurge în trei etape: • iniţierea în decursul căreia are loc prin procese termice sau fotochimice scindarea moleculelor unei substanţe introduse special ca iniţiator. acţiunea iniţiatorului se bazează pe captarea unui electron al legăturii duble C═C astfel că unul din atomii de carbon rămâne cu un electron fără perechea sa de spin şi este capabil să adiţioneze la o altă unitate structurală pentru a reface perechea. ajungând în unele cazuri să aibă şi valori peste 10.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Mm descrie mărimea intervalului de distribuţie a maselor Mn moleculare sau polidispersitatea care pentru polimerii uzuali are valori 1. aceeastă etapă este ilustrată în figura 11. numărul de legături libere ale unui monomer reprezintă funcţionalitatea acestuia. Reacţiile de sinteză a polimerilor A. fig. procesul de întrerupere este aleator şi se produce prin două mecanisme: − prin combinare. cu trei legături trifuncţional şi cu mai mult de trei legături polifuncţional. adică a căpătat o legătură liberă. atunci când un atom de hidrogen este transferat de la un lanţ la altul şi se favorizează refacerea unei legături duble C═C. Raportul 11.1a. această primă etapă este ilustrată pentru un monomer oarecare (X fiind un atom sau o unitate structurală) în figura 11. Gradul de polimerizare şi masa moleculară medie influenţează în mod deosebit proprietăţile fizice şi mecanice ale unui polimer. procesul continuă astfel cu ataşarea unor noi unităţi structurale lanţului molecular care are la unul din capete radicalul primar. astfel că un monomer cu două legături este bifuncţional. aşa cum se poate observa în figura 11.1 d.2.1 c). 11. − prin disproporţionare. atunci când capetele libere a două lanţuri moleculare se întâlnesc şi se unesc (v. în continuare reacţia desfăşurându-se de la 231 .

Reacţia de policondensare este o reacţie în trepte (sau pas cu pas) deoarece creşterea lanţului macromolecular se realizează prin formarea de noi legături în urma reacţiilor de condensare. Polimerii astfel obţinuţi au compoziţia chimică a merilor din care provin. fapt pentru care este numită reacţie în lanţ. Poliadiţia este o reacţie în trepte (la fel ca policondensarea) care decurge fără eliminarea unei substanţe cu molecula mică.1 Etapele reacţiei de polimerizare: a – iniţierea. C. astfel că polimerul obţinut are compoziţia chimică a merilor din care provine (la fel ca la polimerizare). 11. d − întreruperea prin disproporţionare B. 232 . b – propagarea.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sine. Policondensarea este procesul prin care două molecule organice diferite reacţionează pentru formarea unei molecule complexe ce se unesc în lanţul macromolecular. obţinerea unor grade de polimerizare corespunzătoare presupune controlul desfăşurării reacţiilor astfel încât să nu se atingă prematur echilibrul. polimerii care se formează prin poliadiţie au de obicei în lanţurile principale şi alţi atomi decât carbonul. deoarece prin polimerizare nu se elimină produse secundare de reacţie. Fig. c − intreruperea prin combinare. ceea ce înseamnă că polimerii obţinuţi prin policondensare au compoziţie chimică diferită de a monomerilor din care provin. reacţia are loc cu eliminarea unor substanţe cu molecula mică (cel mai frecvent apa).

− aranjamentul atactic – acela în care unităţile structurale X sunt dispuse aleator faţă de lanţul principal (v. dacă lanţul macromolecular nu are ramificaţii sau acestea sunt scurte polimerul respectiv este un polimer liniar. Configuraţia se referă la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular dată de legăturile chimice. caz în care rezultatul sintezei este un homopolimer sau pot fi diferiţi şi în acest caz rezultatul sintezei este un copolimer. Reacţiile de sinteză a polimerilor au la bază mecanisme complexe a căror prezentare în detaliu depăşeşte cu mult cadrul acestei lucrări. 11. aceştia pot fi identici.2: − aranjamentul isotactic – acela în care toate unităţile structurale X (atomii sau radicalii care caracterizează monomerul) sunt dispuse de aceeaşi parte a lanţului (v. 11. − aranjamentul sindiotactic – acela în care unităţile structurale X sunt dispuse alternant de o parte şi de alta a lanţului (v. ilustrate în figura 11. Din punct de vedere al utilizării materialelor pe bază de polimeri sunt mult mai importante aspectele privind structura şi proprietăţile acestora.3. 11. Din punct de vedere al tipului monomerilor ce alcătuiesc lanţul. fig.2a).Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor În timpul desfăşurării reacţiilor de sinteză pot avea loc ramificări ale lanţului molecular.2b). porţiunea respectivă a macromoleculei numindu-se segment de lanţ. fig.2c). Conformaţia se referă la poziţia relativă a doi monomeri vecini. ceea ce înseamnă că modificarea configuraţiei se poate face numai prin ruperea legăturilor chimice. Considerând dispunerea grupelor laterale ale monomerilor care alcătuiesc catena (lanţul macromolecular) faţă de lanţul principal pot exista trei tipuri de aranjamente distincte. chiar şi în cazul în care monomerii participanţi sun bifuncţionali (au doar două legături active). Structura polimerilor Proprietăţile fizico-mecanice ale polimerilor sunt influenţate de compoziţia chimică şi de structură care se apreciază cu ajutorul a două caracteristici: configuraţia şi conformaţia. realizată prin rotirea în jurul legăturii simple dintre atomii de carbon. Polimerii care au aceeaşi compoziţie chimică dar aranjament diferit al monomerilor se numesc steroizomeri. deşi 233 . iar dacă lanţul are ramificaţii lungi este un polimer ramificat sau dendrimer. În acest mod. posibilitatea de rotire permite modificarea poziţiei monomerului vecin fără ruperea legăturii chimice. după un număr anumit de monomeri (implicit şi legături) poziţia monomerului următor este practic independentă de cea a primului monomer. fig. 11.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fiecare legătură are un unghi fix (aprox. care exprimă procentual volumul zonelor cu structură cristalină.5o) macromolecula rezultă sub forma unui lanţ flexibil încolăcit. b – aranjament sindiotactic. obţinându-se o structură parţial cristalină apreciată prin gradul de cristalinitate. în figura 11. c – texturare cristalină 234 .3. În cazul polimerilor liniari se poate realiza şi o ordonare la distanţă pe anumite zone prin alinierea unor segmente de lanţ. obţinându-se o texturare a zonelor cristaline. Poziţia relativă a lanţurilor macromoleculare încolăcite este aleatoare ceeea ce conferă structură amorfă polimerilor. 11. Fig. cristaline şi texturate. c − aranjament atactic Fig 11. Porţiunile de catene aranjate ordonat sunt numite cristalite şi au o dispunere aleatoare în masa polimerului. Aceasta înseamnă că distanţele dintre atomi sunt diferite în funcţie de conformaţia lanţului (şi implicit interacţiunile dintre ei). prin anumite procedee tehnologice se poate realiza şi o orientare a cristalitelor. b – structură cristalină.109. ceea ce influenţează proprietăţile fizico-mecanice ale polimerului.2 Dispunerea grupelor laterale la stereoizomeri: a − aranjament isotactic. Structurile polimerilor liniari: a – structură amorfă.3 se prezintă schematic poziţiile lanţurilor moleculare în cazul structurilor amorfe.

Reticularea se poate realiza fie în timpul reacţiilor de sinteză.5 Tipurile structurale de copolimeri: vedere existând următoarele tipuri a – statistic. copolimer bloc. 4. Reprezentarea schematică a componentelor unei sferulite Lanţurile moleculare ale polimerilor liniari şi ramificaţi se pot lega între ele prin punţi formate dintr-o singură unitate structurală (atom sau radical liber) sau printr-un lanţ scurt. fig. lanţuri moleculare de legătură şi zone cu structură amorfă. iar sferulitele prin unire mai multor fibrile în jurul unui nucleu aşa cum se observă în figura 11. cu secvenţe succesive de monomeri de acelaşi tip în cadrul lanţului (v.grefat de copolimeri: copolimer statistic cu distribuţia monomerilor aleatoare (v. 11. rezultând o reţea tridimensională dezordonată numită structură reticulară – respectiv polimer reticulat. 11. care are un lanţ principal constituit din monomeri de acelaşi tip şi ramificaţii ale acestuia din polimeri de alt tip (v.5 c). b – bloc.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Cristalizarea poate conduce şi la realizarea unor structuri supramoleculare de tip fibrile şi/sau sferulite. În cazul structurii copolimerilor apare suplimentar problema distribuţiei monomerilor diferiţi în cadrul lanţului macromolecular. o sferulită cuprinde atât fibrile cât şi cristalite orientate aleator. 11. 235 .5 a). c .5 b) şi copolimer grefat. Fig. fie ulterior prin amestecarea polimerului cu un agent de reticulare (element sau compus chimic). fig. Fibrilele rezultă prin orientarea cristalitelor pe o singură direcţie.4. în cazul polimerilor reticulaţi noţiunea de macromoleculă îşi pierde sensul deoarece se formează un complex de legături în care catenele nu mai pot fi individualizate. 11. fig. 11.din acest punct de Fig.

trecerea către starea lichidă la încălzire făcându-se treptat într-un interval de temperatură (v. La temperaturi T > Tc. la temperaturi Tv < T ≤ Tc.1. materialul comportându-se ca un solid rigid (stare vitroasă). în figura 11. şi în cazul polimerilor ca şi în cazul sticlelor există o temperatură Tv de tranziţie sticloasă (vitroasă) sub care se comportă din punct de vedere mecanic ca solidele cristaline şi o temperatură de curgere Tc deasupra căreia materialul se comportă ca un lichid vâscos.7 arată că temepratura Tc este puternic dependentă de masa moleculară a polimerului. Proprietăţile polimerilor 11.3). deformaţiile sunt mici.4. scap 10. 10. în practică.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 11. transformările producându-se de fapt în intervale de temperaturi a căror mărime şi configuraţie prezentate în figura 11.6 valorile lor au fost marcate în mod convenţional. Este cunoscut că principala consecinţă a structurii amorfe este faptul că materialele respective nu au o temperatură definită de topire solidificare. dacă temperatura depăşeşte o anumită valoare se produce degradarea termică a polimerului prin ruperea legăturilor dintre monomeri şi oxidarea exotermă (arderea) acestora. Caracterizarea generală a polimerilor Caracteristicile generale ale polimerilor şi materialelor pe bază de polimeri rezultă din particularităţile naturii chimice (compoziţie şi tip de legături) şi structurii lor.4. după caracterul deformaţiilor. sunt caracteristici importante ale polimerilor deoarece permit stabilirea temperaturilor de lucru şi temperaturilor de prelucrare. Temperaturile Tv şi Tc ale căror valori depind în principal de compoziţia chimică şi de masa moleculară.6. După comportarea la încălzire. deformaţia specifică are valori foarte ridicate (corespunzătoare uneori unor alungiri de peste 10 ori lungimea iniţială). La temperaturi T ≤ Tv. substanţele macromoleculare se grupează în 236 .3). în acest interval de temperaturi polimerul se poate afla într-o stare înalt elastică (deformaţiile sunt preponderent elastice) sau într-o stare elasto-plastică (deformaţiile sunt preponderent plastice). În cazul polimerilor caracterizarea poate fi făcută mai sugestiv cu ajutorul curbei termo-mecanice care arată dependenţa deformaţiei specifice în funcţie de temperatură (la solicitare constantă) aşa cum se observă în figura 11. iar Tv rămâne practic constantă la valori mai ridicate ale masei moleculare. (v. şi variază liniar cu temperatura. fig. materialul se comportă ca un fluid a cărui vâscozitate scade pe măsură ce creşte temperatura. se determină şi o temperatură considerată temperatură de sfârşit de topire de la care polimerul este în stare lichidă.

Reticularea se produce prin activare termică (întărire la cald) sau prin activare chimică la introducerea în masa polimerului de bază a unui agent de reticulare (întărire la rece). iar la încălzire nu trec prin faza de înmuiere datorită reticulării slabe. Fig. termoplaste (plastomeri). 11. a) Sunt substanţe cu densitate mică (ρ = 900…2200 kg/m3) datorită faptului că elementele componente (în principal H şi C) au masa atomică redusă. 11. complet amorfă sau parţial cristalină. polimerii au câteva caracteristici generale prezentate în continuare. iar la o reîncălzire ulterioară mişcările moleculelor fiind limitate nu se mai atinge starea vâscoasă. Se utilizează în stare elasto-plastică în domeniul de temperaturi (Tv .7 Dependenţa temeperaturilor Tv şi tc de masa moleculară • Termorigidele sunt substanţe macromoleculare cu grad mare de reticulare care se prelucrează într-o stare de polimerizare incompletă în care nu s-a format reţeaua spaţială a structurii.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor trei categorii. care formează ochiuri elastice. Legăturile puternice. materialul descompunându-se fără să mai treacă prin faza de înmuiere (în cazul lor temperatura Tv este ridicată şi nu mai există temperatura Tc). b) Au coeficient de dilatare specifică mare datorită legăturilor Van der 237 .6 Curba termo-mecanică a unui polimer cu structură amorfă Fig. încolăcite. caracteristice structurii reticulare le conferă proprietăţile de rezistenţă corespunzătoare stării vitroase. Tc) sau în stare vitroasă (T < Tv). • Termoplastele sunt substanţe macromoleculare cu structura liniară sau ramificată. ele menţinându-şi starea înalt elastică până la temperatura de descompunere. Temperatura Tv a elastomerilor este sub temperatura ambiantă. Indiferent de categoria în care se încadrează. termorigide şi elastomeri. ce pot fi încălzite în vederea prelucrării la temperaturi T > Tc de un număr nelimitat de ori (cu condiţia evitării temperaturilor de degradare). • Elastomerii sunt substnţe macromoleculare cu catene lungi. astfel că fragilizarea se produce la temperaturi scăzute. astfel că sub acţiunea solicitărilor mecanice se pot deforma uşor şi reversibil.

în cele ce urmează se vor prezenta mai detaliat aspectele legate de comportarea mecanică a polimerilor. ceea ce explică deformabilitatea ridicată a termoplastelor şi elastomerilor care au structuri liniare şi ramificate. Primele două mecanisme se pot realiza la valori scăzute ale solicitărilor. d) Au conductibilitate termică mică şi rezistivitate electrică foarte mare datorită legăturilor covalente din interiorul lanţului macromolecular. radiaţii.8. scap 11. e) Proprietăţile lor sunt afectate de radiaţiile din spectrul vizibil.) acţionează conjugat. c) Sunt inflamabile (în marea majoritate a cazurilor) şi au stabilitate termică redusă datorită faptului că sunt substanţe organice. Ca şi în cazul celorlalte tipuri de materiale. de plasticitate şi de elasticitate. schimbări de culoare. ceea ce are ca efect îmbătrânirea materialului.2. Proprietăţile mecanice ale polimerilor Datorită caracteristicilor structurale polimerii prezintă particularităţi şi în comportarea la solicitări mecanice generate în special de mecanismele prin care se realizează deformarea acestora sub acţiunea solicitărilor exterioare. − ruperea legăturilor intermoleculare. înrăutăţirea proprietăţilor dielectrice (scad valorile rezistivităţii şi permitivităţii electrice). ruperea legăturilor interatomice şi refacerea lor în alte poziţii (v. Spre deosebire de solidele cristaline a căror deformare elastică se bazează pe modificarea reversibilă a distanţelor interatomice (ce se poate realiza în limite restrânse) iar deformarea plastică presupune alunecarea pe planele atomice. 11. − modificarea distanţelor dintre monomeri. cap. ce se manifestă la nivel macroscopic prin apariţia unor fisuri.3). în cazul polimerilor deformările se pot realiza prin mai multe mecanisme după cum urmează: − îndreptarea.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Waals (legături slabe) dintre catene şi conformaţiei acestora (v. 3). din acelaşi motiv pot fi degradate de microorganisme (biodegradabilitate). reducerea proprietăţilor de rezistenţă mecanică. f) Factorii fizico-chimici (temperatură. ultimele două mecanisme necesită solicitări mai ridicate şi se întâlnesc în cazul duroplastelor cu structură reticulară sau în cazul 238 . desfăşurarea şi decuplarea catenelor aşa cum sugerează schema din figura 11. prezenţa oxigenului şi ozonului.4. umiditatea etc. − alunecarea relativă a catenelor. de ultraviolete şi de radiaţiile ionizante care pot rupe legăturile dintre catene şi/sau dintre monomeri modificând astfel structura iniţială prin reducerea gradului de polimerizare.

iar τr − constanta de relaxare se defineşte prin relaţia.10). − menţinând încărcarea constantă materialul continuă să se deformeze cu viteze din ce în ce mai mici până la atingerea unei stări staţionare (similar fluajului primar al materialelor metalice). E − modulul de elasticitate.8. iar ulterior deformaţia se reduce treptat în timp până la valoarea εp. • Vâscoelasticitatea reprezintă capacitatea polimerilor de a căpăta deformaţii elastice variabile în timp sub acţiunea solicitărilor constante şi este caracterizată de următoarele aspecte ilustrate schematic în figura 11. aceste particularităţi sunt ilustrate şi de curbele CCCT schematizate în figura 11.5) E în care η este vâscozitatea. E τ (11. 11. cap3). Fig. existenţa deformaţieie elastice reversibile a polimerilor se evidenţiază pe cale experimentală. se produce o deformare elastică iniţială la valoarea ε0 în conformitate cu legea lui Hooke (v.4) .10: − la solicitarea corespunzătoare unei tensiuni σ0.9 din care rezultă că domeniul dependenţei liniare dintre tensiuni şi deformaţii (porţiunea liniară a curbelor) este redus chiar şi în cazul polimerilor cu rezistenţă mecanică mai ridicată. care care rămâne permanentă (v. 11. Mecanismele complexe prin care se produce deformarea polimerilor generează comportări particulare ale acestora sub acţiunea solicitărilor. Mecanismul deformării polimerilor liniari prin îndreptarea şi desfăşurarea catenelor Caracteristica esenţială a comportării vâscoelastice este existenţa deformaţiei elastice reversibile εr. deformaţia corespunzătoare acestei etape are o componentă elastică εr şi o componentă plastică εp − imediat după încetarea solicitării dispare deformaţia iniţială ε0. a cărei variaţie cu timpul se determină cu relaţia: în care σ0 este tensiunea constantă corespunzătoare solicitării. (11. 239 σ τ ε r = 0 (1 − e r ) . η τr = . în mod obişnuit.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor polimerilor liniari cu grade ridicate de cristalinitate la care s-a realizat o orientare preferenţială a lanţurilor moleculare. fig.

c).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. Fig.9. Analizând aceste reprezentări se constată că variaţia cea mai mare o au polimerii cu structură liniară (termpoplastele).11 a. b – polimeri reticulari (duroplaste). 11. 11. Variaţia deformaţiei în timp a polimerilor cu comportare vâscoelastică În legătură cu comportarea vâscoelastică a polimerilor este şi variaţia cu temperatura a modulului de elasticitate E aşa cum se observă din figura 11. variaţiile devin din ce în mai mici (v. c – termoplaste cristaline. 11.b. 11. 11. d – elastomeri 240 . Variaţia modulului de elasticitate E cu temperatura pentru: a − termoplaste amorfe. prin reticulare (duroplastele) sau prin texturare cristalină. datorită limitelor largi în care variază modulul de elasticitate pentru reprezentările respective se utilizează coordonatele logaritmice.11. Curbele caracteristice convenţionale la tracţiune (CCCT ale unor polimeri Fig. în cazul elastomerilor a căror temperatură Tv se află sub temperatura ambiantă. se constată că aceştia îşi menţin modulul de elasticitate aproape nemodificat până aproape de temperatura de curgere(v.11d). fig. fig.10.11 în care se prezintă calitativ această dependenţă pentru principalele tipuri de polimeri.

pentru definirea τrt se consideră una din condiţiile: σ = σ 0 e −1 sau τ = τ rt ln 2 . (11. gradul de orientare a macromoleculelor gradul de reticulare. de exemplu STAS 5794 prevede pentru condiţionare şi încercare două atmosfere standard: atmosfera standard normală 23/50 adică temperatura de 23 oC şi umiditatea relativă de 50 % şi atmosfera standard pentru zone tropicale 27/65 (27 oC şi 65 %). rt σ = σ 0e τ −τ 241 . mijloacele şi metodele de măsurare utilizate. în cazul solicitărilor la care deformaţiile rămân constante.1 se prezintă principalele tipuri de încercări mecanice şi termomecanice şi standardele după care se execută. în tabelul 11. • Relaxarea tensiunilor este fenomenul de reducere treptată a tensiunilor în timp. Variaţia tensiunilor σ în timp este dată de relaţia: . în mod uzual. Încercările mecanice şi caracteristicile prin care se apreciază proprietăţile polimerilor se definesc şi se determină prin metode similare celor aplicate în cazul materialelor metalice. Mecanismul relaxării tensiunilor în cazul polimerilor este curgerea plastică ce are loc ca urmare a modificării poziţiei relative a moleculelor lanţurilor prin alunecări succesive în urma cărora componenta elastică a deformaţiei totale (ce rămâne constantă) se micşorează şi creşte componenta plastică. astfel că se reglementează prin norme condiţionarea epruvetelor – adică menţinerea lor în condiţii standard de temperatură şi umiditate relativă o durată suficientă pentru atingerea echilibrului higrometric. din studiul variaţiei acestuia cu temperatura rezultă informaţii necesare atât la stabilirea condiţiilor în care pot fi exploatate piesele din polimeri cât şi pentru proiectarea proceselor tehnologice de fabricaţie ale acestora.6) în care σ0 este tensiunea iniţială. tipul şi dimensiunile dispozitivelor de fixare şi de solicitare a epruvetelor. tensiunile reziduale. Particularităţile structurale şi de comportare mecanică (starea amorfă sau parţial cristalină. ceea ce a impus elaborarea unor standarde specifice dedicate acestor încercări.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Deoarece modulul de elasticitate este o caracteristică ce arată rezistenţa opusă de corpuri la deformare. iar τrt este constanta de relaxare a tensiunilor.7) caracteristica τrt rezultând pe curba de relaxare σ =f(τ) determinată experimental pentru un tip de material analizat. influenţa puternică a “istoriei termomecanice”) fac ca încercările polimerilor să difere totuşi prin geometria şi dimensiunile epruvetelor. La efectuarea încercărilor mecanice ale polimerilor trebuie să se ţină seama şi de faptul că proprietăţile lor sunt mult mai puternic afectate de factorii de mediu. (11. care reprezintă durata necesară atingerii unei anumite tensiuni prin relaxare.

Incovoiere prin şoc Duritate Fluaj Relaxare Tensofisurare într-un mediu dat Oboseală Temperatura de încovoiere sub sarcină Încercări Stabilitatea termică termomecanice Temeperatura de înmuiere Temperatura de fragilizare * Nu există standarde echivalente SR sau STAS Încercări de lungă durată De asemenea. SR EN ISO 8256.1 Principalele încercări ale polimerilor Tipul încercării Denumirea încercării Tracţiune Standardele după care se execută SR EN ISO 527. se reglementează prin standarde formarea epruvetelor prin injecţie. STAS 7310 SR EN ISO 2039. STAS 9594 Încercări de scurtă durată (instantanee) Compresiune Forfecare Sfâşiere Incovoiere statică. Câteva aspecte privind încercările uzuale şi caracteristicile determinate vor fi prezentate în continuare. STAS 5871. ISO 12244* SR EN ISO 4599 NF T 51-120*. STAS 8826 SR EN ISO 899. prin presare sau prin turnare. a) Încercarea la tracţiune se realizează conform SR EN ISO 527 pe 242 . Tabelul 11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR duratele de condiţionare diferă de la o încercare la alta şi sunt cuprinse în majoritatea cazurilor între 24 şi 96 de ore. se admite condiţionarea accelerată la temperaturi de 50…95 oC şi umiditatea relativă 50 %. STAS 9046 ISO 2285*. În aceste situaţii. Epruvetele din semifabricate sau piese se obţin prin prelucrări mecanice ai căror parametri tehnologici sunt riguros prescrişi şi controlaţi astfel încât să se evite abaterile dimensionale şi prezenţa concentratorilor de tensiuni care pot apare mult mai uşor datorită durităţii scăzute a polimerilor şi au influenţă mult mai mare asupra comportării la rupere a acestora decât în cazul materialelor metalice. ISO 8570. STAS 9775 STAS 5801. În cazul materialelor care ating echilibrul higrometric după durate lungi. ASTM D 671 SR ISO 75 STAS 6174 SR ISO 306 ISO 974. obţinerea epruvetelor pentru încercările mecanice ale polimerilor poate fi diferită de cazul materialelor metalice deoarece polimerii se livrează şi sub formă de material granular sau în stare lichidă nu numai sub formă de semifabricate sau piese finite. SR ISO 868. STAS 6175. STAS 6642 SR EN ISO 604. STAS 6127 SR ISO 178. SR ISO 6602. cu condiţia ca la temperatura respectivă materialul să nu sufere transformări ireversibile. STAS 5874. STAS 6765 STAS 9182 SR EN ISO 8067.

13 a se constată că pentru solicitări mici. Maşina pe care se execută încercarea trebuie să fie capabilă să realizeze încărcarea cu viteze de 0. c − epruveta tip 4. Epruvetele pentru încercarea la tracţiune a polimerilor. materialul prezintă elasticitate liniară (este valabilă legea lui Hooke). iar pentru solicitările corespunzătoare porţiunii AB comportarea elastică devine neliniară. această comportare este specifică materialelor termoplaste încercate la temperatura ambiantă.12 în funcţie de tipul materialului după cum urmează: cele din figura 11. 9). b − epruveta tip 2.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor epruvete plate de forma celor prezentate în figura 11. Curba caracteristică convenţională la tractiune CCCT se defineşte la fel ca în cazul materialelor metalice şi prezintă aspecte diferite în funcţie de tipul materialului (v. pe epruvetă apare o gâtuire pronunţată.11.12 d pentru folii şi materiale termoplaste cu alungirea mare. Analizând CCCT din fig.12 a pentru materiale termoplaste cu alungire redusă. iar cele din figura 11. curbe de tipul celei prezentate în figura 11. cel mai frecvent întâlnindu-se curbe de tipul celor prezentate în figura 11. deoarece zona gâtuită se extinde pe aproape toată 243 Fig 11.13 b sunt caracteristice materialelor polimerice cu tenacitate bună..2…600 mm/min. Reducerea tensiunii pe porţiunea BC este aparentă. începând de la solicitarea corespunzătoare puctului B. corespunzătoare porţiunii OA a curbei.c pentru materiale termorigide. fig. d – epruveta tip 5 .12 b. 11.13 a. În continuare se produc deformaţii fără creşterea tensiunii (porţiunea CD a curbei).12. deoarece. conform SR EN ISO 527: a − epruveta tip 1. cele din figura 11. secţiunea reală fiind mult mai mică decât cea convenţională. dar care nu prezintă o limită de curgere aparentă. să aibă cursa mare (până la 1000 mm) şi mijloace de măsurare a deplasărilor atât de mari.unde s-au figurat şi aspectele pe care le capătă epruveta pe parcursul încercării.

13 b şi este definită de 244 . 200 % sau 300 % în funcţie de standardul după care se execută încercarea).13 a. deoarece continuarea deformării presupune mărirea distanţelor dintre monomerii lanţului (realizată cu consum de energie mai mare) până în momentul ruperii (porţiunea DE a curbei CCCT). deoarece porţiunea liniară a CCCT în cazul polimerilor este foarte redusă. CCCT tipice pentru polimeri: a – cu limită de curgere aparentă.4). fenomenul se explică prin faptul că la aceste solicitări are loc descolăcirea. La epuizarea capacităţii de deformare prin acest mecanism tensiunea începe să crească.13. b – fără limită de curgere aparentă − limita de curgere aparentă se determină pentru materiale a căror CCCT este de tipul celei din figura 11.la fel ca în cazul materialelor metalice (v. distingându-se limita de curgere aparentă superioară ReH (tensiunea corespunzătoare punctului B de pe CCCT) şi limita de curgere inferioară aparentă ReL (tensiunea corespunzătoare punctului C de pe CCCT). scap 3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR lungimea calibrată a epruvetei (v.5 %. 11. în cazul elastomerilor se determină modulul de elasticitate secant definit ca fiind panta dreptei ce uneşte originea cu un punct de pe CCCT care corespunde unei deformaţii totale date (uzual 100 %.25 % şi εt = 0. modulul lui Young se determină conform SR EN ISO 527 ca pantă a dreptei care trece prin punctele de pe CCCT corespunzătoare deformaţiei totale de εt = 0. fig. Prin încercarea la tracţiune a polimerilor se determină în mod uzual următoarele caracteristici: − modulul de elasticitate E (modulul lui Young) este panta porţiunii liniare a CCCT . Fig 11. îndreptarea şi orientarea catenelor după direcţia de solicitare.13 a). iar uneori chiar poate lipsi. − limita de curgere convenţională Rp se determină pentru materiale a căror curbă caracteristică este de tipul celei din figura 11.

9) H= m πDh − determinarea durităţii prin metoda Rockwell este la fel ca la materialele metalice.9. 11. b) Încercările de duritate ale polimerilor se bazează pe aceleaşi principii ca şi în cazul determinării durităţii metalelor.8) Rm = r . alte standarde definesc limita de curgere convenţională ca fiind tensiunea corespunzătoare unei deformaţii remanente de 0. − determinarea durităţii prin penetrare cu bilă – STAS 5871 se realizează folosind ca penetrator o bilă de oţel cu diametrul D = 5 mm. 490 N sau 961 N fiind aplicată o durată τ = 30 s. − alungirea procentuală după rupere Ar se defineşte şi se determină la fel ca în cazul materialelor metalice. − rezistenţa la rupere Rm este tensiunea corespunzătoare punctului E de pe CCCT.13 b). L. ţinând seama de modul în care este definită Rm în cazul polimerilor şi de faptul că până la rupere materialul suferă deformaţii ce pot depăşi 1000 % această caracteristică nu poate fi utilizată la dimensionarea pieselor. şi alungirea după rupere Ar. În cazul materialelor polimerice reticulate sau cristalinizate. cu deosebirea că aria urmei se calculează pe baza adâncimii de pătrundere a penetratorului: F (11. după care se măsoară adâncimea de pătrundere a penetratorului h. adică: F (11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor SR EN ISO 527 ca fiind tensiunea corespunzătoare unei deformaţii totale εt = x % convenţional alese. 358 N. această caracteristică împreună cu limita de curgere sunt importante pentru stabilirea comportării pieselor din materiale polimerice deoarece arată care sunt deformaţiile maxime pe care le poate suferi materialul fără modificarea secţiunii (peste această solicitare apare gâtuirea). rezistenţa la rupere Rm. fig. iar S0 este secţiunea iniţială a epruvetei. S0 unde Fr este forţa de tracţiune în momentul ruperii. forţa de apăsare Fm = 49 N. caz în care se determină ducând o paralelă la porţiunea liniară a CCCT prin punctul corespunzător deformaţiei remanente date (v. 138 N. fenomenul de curgere plastică fiind practic inexistent. cu menţiunea că se folosesc scările Rockwell R. Cele mai utilizate metode sunt.1…1 %. cu particularităţi impuse de valorile mai scăzute ale durităţii şi de comportarea vâscoelastică a polimerilor. M. duritatea H (în N/mm2) se defineşte ca şi duritatea Brinell a materialelor metalice. prin încercarea la tracţiune se pot determina numai modulul de elasticitate E. − alungirea procentuală la limita de curgere Ac este deformaţia specifică totală corespunzătoare limitei de curgere aparente ReH. E sau 245 . care au curba CCCT de tipul celei prezentat în figura 11.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

K, ce diferă prin diametrul D al pentratorului (de tip bilă de oţel) şi mărimea forţei suplimentare F1 (v. scap 3.10), forţa iniţială F0 fiind aceeaşi (98,1 N); în tabelul 11.2 se prezintă valorile diametrelor penetratoarelor şi valorile forţei totale de apăsare (ce se menţine o durată de 10 s); se precizează că dintre aceste scări, cele mai utilizate sunt scările R şi M.
Tabelul 11.2. Caracteristicile scărilor de duritate Rockwell conform STAS 8826 Caracteristici Diametrul bilei D, mm Forţa totală F0+F1, N (kgf) R 12,7 588,4 (60) Scara durităţii Rockwell L M E 6,35 6,35 3,175 588,4 981 981 (60) (100) (100) K 3,175 1471 (150)

− determinarea durităţii prin metoda Shore se bazează pe utilizarea unui penetrator tronconic sau conic, ce este apăsat de un resort calibrat pe suprafaţa probei şi măsurarea adâncimii lui de pătrundere; durimetrul Shore este un dispozitiv portativ astfel construit încât penetratorul (de forma şi dimensiunile prezentate în figura 11.14) acţionează prin presarea plăcii de bază a dispozitivului pe suprafaţa probei şi este prevăzut cu un aparat indicator gradat de la 0 la 100, 0 corespunzând situaţiei în care penetratorul ar pătrunde complet în material, iar 100 − situaţiei când nu ar pătrunde deloc în material (prin presare, faţa frontală a penetratorului ajunge în planul feţei frontale a plăcii de bază (v. fig. 11.14); duritatea Shore astfel definită este o mărime convenţională, ce poate fi utilizată numai ca un criteriu de recepţie a materialelor; datorită comportării vâscoelastice a polimerilor, standardul SR ISO 868 prevede determinarea fie a unei durităţi instantanee, caz în care citirea trebuie să se facă în cel mult 1 s de la apăsare, fie a unei durităţi ce corespunde unei durate de 15 s de la apăsare; duritatea determinată cu aparatele prevăzute cu penetratorul din figura 11.14 a se numeşte duritate Shore A şi se utilizează în cazul termoplastelor moi şi elastomerilor, iar duritatea determinată cu penetratorul prezentat în figura 11.14 b se numeşte duritate Shore D şi se utilizează în cazul materialelor polimerice dure;

Fig. 11.14. Penetratoarele durimetrelor Shore: a – penetrator Shore A; b – penetrator Shore D 246

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

− determinarea durităţii prin metoda Barcol − STAS 11333 se bazează pe acelaşi principiu ca şi metoda Shore, cu diferenţa că diametrul şi lungimea penetratorului sunt mai mici (D = 0,157 mm, H = 0,76 mm), astfel că unei unităţi de duritate Barcol îi corespunde o adâncime de pătrundere de 0,0076 mm; condiţiile privind starea suprafeţei probei (lipsa craterelor, impurităţilor, zgârieturilor) sunt din acest motiv mai severe în cazul metodei Barcol. O corespondenţă aproximativă între durităţile determinate prin metodele Rockwell şi Shore (metodele care au cea mai largă utilizare) este prezentată în figura 11.15.

Fig. 11.15. Comparaţie între scările de duritate definite prin diferite metode

c) Încercările la rupere prin şoc se aplică în special materialelor termoplaste dure, materialelor termorigide şi materialelor compozite (v. cap 12) şi se diferenţiază în principal după tipul solicitării (încovoiere sau tracţiune) şi dispozitivului utilizat pentru încercare. − metoda Charpy - STAS 5871, utilizează ciocanul pendul Charpy de tipul celui folosit şi la metale (v. fig. 3.18.), cu precizarea că energia maximă este de până la 50 J; epruveta uzuală este epruveta tip 1, cu forma şi dimensiunile prezentate în figura 11.16 a, dar se poate efectua şi pe epruveta cu crestătură dublă (fig. 11.16 b), caz în care lovitura se aplică pe faţa perpendiculară pe crestătură; caracteristica mecanică determinată este rezilienţa (v. scap. 3.7), exprimată în J/m2;
247

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

− metoda Izod – STAS 7310 constă din ruperea unei epruvete cu crestătură, încastrată la unul din capete, printr-o lovitură aplicată cu un ciocan pendul la capătul liber, fie pe faţa cu crestătură, după schema prezentată în figura 11.17 a (încercare normală), fie pe faţa opusă crestăturii (încercare cu crestătura inversată); epruveta uzuală este epruveta de tip 1 utilizată la metoda Charpy (v. fig. 11.16), fiind acceptate numai două tipuri de crestături: cu r = 0,25 mm sau cu r =1 mm, ce se practică pe lăţimea b a epruvetei; caracteristica mecanică determinată este rezistenţa la şoc Izod , definită la fel ca rezilienţa în cazul metodei Charpy şi exprimată tot în J/m2;

− metoda Dynstat – STAS 6175 are la bază aceeaşi schemă de încercare ca metoda Izod, cu diferenţa că epruvetele utilizate au dimensiuni mult mai mici (Lxbxh = 15x10x3 mm), iar energia maximă de lovire este de până la 2 J; d) Încercările la fluaj ale polimerilor constau din solicitarea pe durate îndelungate cu sarcini constante în condiţii de temperatură şi umiditate controlate; aceste încercări sunt mai frecvente în cazul polimerilor decât în cazul materialelor metalice deoarece fluajul are loc la temperaturi apropiate de temperatura ambiantă, astfel că şi încercările se efectuează de cele mai multe ori în condiţii de atmosferă standard normală 23/50; solicitările pot fi la tracţiune, (STAS 9046) sau la încovoiere (SR ISO 6602), rezultatele fiind prezentate sub forma curbelor de fluaj ε = f(τ), (timpul la scară logaritmică) pentru diferite valori ale tensiunilor (v. fig. 11.18); cu ajutorul curbelor de fluaj se pot determina, folosind metodele sugerate în figura 11.18, următoarele dependenţe:
248

Fig. 11. 16. Epruvetele pentru încercările la încovoiere prin şoc ale polimerilor; a − normală; b – cu crestătură dublă

Fig 11.17 Schemele încercării la încovoiere prin şoc Izod; a – normală; b – cu crestătura inversată

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

− curbele izocronice tensiune – deformaţie, care permit stabilirea deformaţiei după o anumită durată de expunere la o solicitare dată; − curbele izometrice tensiune – timp, care permit stabilirea timpului după care deformaţia atinge o anumită valoare la o solicitare dată; − curbele modulului de fluaj Ef(τ), care, pentru o tensiune σ constantă, se determină cu relaţia: (11.10) E f (τ ) = σ , ε (τ ) în care ε(τ) este valoare deformaţiei epruvetei solicitate cu tensiunea σ, după o durată τ de solicitare.

Fig. 11.18. Curbele de fluaj ε = f(τ) şi curbele derivate din acestea: a – curbe de fluaj; b – curba izometrică; c – curba izocronică; d – curba modulului de fluaj

Criteriile după care se apreciază scoaterea din uz a pieselor din materiale polimerice depind de tipul materalului şi de rolul funcţional al piesei. Aceste criterii pot fi: − ruperea, în cazul materialelor fragile; − creşterea pronunţată a deformaţiilor (fluajul accelerat);
249

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

− atingerea unei deformaţii critice (a cărei valoare este uzual sub 1%); − apariţia unor microfisuri sau modifcarea culorii (albirea suprafeţei). Duratele încercărilor de laborator sunt rareori apropiate de cele reale deoarece duratele de serviciu în unele cazuri depăşesc 50 de ani (de exemplu reţelele de conducte). În aceste situaţii se aplică metode speciale de extrapolare a rezultatelor obţinute prin încercări la durate mai mici (de obicei 6 luni sau 1 an).

11.5. Principalele tipuri de materiale polimerice
11.5.1. Aditivii materialelor polimerice
În practică se utilizează materiale pe bază de polimeri care conţin şi alte substanţe introduse în scopul îmbunătăţirii anumitor proprietăţi şi/sau al reducerii costului; materialele care au la bază polimeri termoplastici sau polimeri termorigizi sunt cunoscute sub denumirea generică de materiale ( mase) plastice. Principalele tipuri de substanţe introduse în polimerii de bază sunt următoarele: − plastifianţii, care micşorează interacţiunea dintre catene, astfel că segmentele de lanţuri moleculare devin mai mobile şi comportarea vâscoelastică se îmbunătăţeşte; − agenţii de reticulare, care crează punţi de legătură între catene şi astfel se îmbunătăţesc proprietăţile de elasticitate şi de rezistenţă; pornind de la acelaşi polimer în funcţie de gradul de reticulare se pot modifica proprietăţile în limite foarte largi; − materialele de umplutură, care nu reacţionează de obicei cu polimerul de bază, ci se distribuie uniform prin amestecare mecanică în masa de bază şi contribuie astfel la creşterea rezistenţei mecanice; se utilizează în mod curent ca materiale de umplutură talcul, praful de cretă, caolinul, rumeguşul de lemn, fibre textile sau celulozice etc.; negrul de fum (particule sferice de carbon cu structură hexagonală) utilizat şi el ca material de umplutură are şi rol activ înfluenţând gradul de reticulare; − coloranţii, care introduşi în materialele polimerice le colorează în masă prin amestecare mecanică. Pe lângă aceste categorii de substanţe care nu lipsesc din nici un material plastic, se mai introduc în funcţie de scop şi alte categorii de substanţe cum ar fi: antistaticele, pentru reducerea electrizării prin frecare, ignifuganţii, pentru reducerea inflamabilităţii, lubrifianţii, pentru uşurarea prelucrării, fungicidele, pentru creşterea rezistenţei la atacul ciupercilor, antioxidanţii, pentru creşterea
250

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

rezistenţei la îmbătrânire a materialelor polimerice etc. Pe baza celor arătate se poate explica diversitatea extrem de mare a maselor plastice utilizate în prezent de societatea omenească. O încercare de grupare a celor mai utilizate tipuri după criteriul costului şi al proprietăţilor este prezentată în figura 11.19, în care pentru costul relativ s-a luat ca bază (Cr = 1) costul polietilenei, unul dintre cei mai utilizaţi polimeri.

Fig. 11.19. Principalele categorii de mase plastice

11.5.2. Materialele termoplaste
În această categorie sunt incluse materialele plastice la care polimerul de bază este un termoplast; principalele termoplaste şi caracteristicile lor mai importante sunt prezentate în tabelul 11.3. După structura lanţului molecular, termoplastele pot fi grupate în două categorii: − polimeri la care linia principală a lanţului molecular este formată numai din atomi de carbon, atomii diferiţi sau radicalii ataşându-se prin legături laterale; din această categorie fac parte: poliolefinele (PE, PP), polimerii vinilici (PVC, PS), polimerii acrilici (PAN, PMMA) şi fluoroplastele (PTFE); − polimeri care au în componenţa liniei principale a lanţului şi alţi atomi (de obicei N, O, Si) sau cicluri benzenice; din această categorie fac parte poliesterii (PET, PBT), poliamidele (PA), policarbonaţii (PC), acetalii (POM) etc.
251

Tabelul 11.3. Principalele caracteristici ale unor materiale termoplaste Denumirea materialului Polietilenă de joasă densitate Polietilenă de mare densitate Polipropilenă Polistiren Policlorură de vinil rigid Policlorură de vinil plastifiat Polimetacrilat de metil (plexiglas) Policarbonat Poliamida 66 (Nylon 66) Polioximetilena (acetal) Polietilen teraftalat (răşină poliesterică) Politetrafluor etilena (teflon) Poliacrilonitril (răşină acrilică) Acrilonitril/butadien /stiren Acetat de celuloză (celuloid) Simbol PE−LD PE−HD PP PS ρ, kg/m3 910…940 950…965 900…910 E, N/mm2 120…500 420…1400 500…1900 R m, N/mm2 5…16 Ar, % 200…600 Tv, o C −75 −75 −10 85…100 Tc, o C 115 130 170 Observaţii cristalinizată 40…55 % elastic, rezistentă cristalinizată. 60…80 % elastic rezistentă cristalinizată. 60…70 % mai rigidă decât PE amorf; dur şi fragil amorf; rigid, sensibil la zgârieturi compus vinilic amorf; flexibil, elastic amorf; rigid dur şi rezistent la zgârieturi amorf; rigid şi rezistent la şoc cristalinizată < 60 %; dură, rezistentă şi rigidă cristalinizată < 75 %; rigidă, elastică, rezistentă amorfă sau cristalinizată 30…40%; stabil dimensional cristalinizat < 70 %; coeficient de frecare redus compus acrilic; se trage uşor în fibre amestec de butadien-stiren (elastomer) şi stiren-acrilonitril (termoplast) modificaţie chimică a celulozei (polimer natural)

20…40 700…1300 30…50 200…1000 5…75 10…50 200…500 4…10 80…120 40…60 35…75

1040…1100 2800…3500 20…50

PVC dur 1360...1400 1500…3500 40…60 PVC−P 1150...1250 moale PC PA 66 POM PET PTFE PAN ABS CA − 10…30

125 175… 75…105 212 −40 150 225 230 250 170 255 330 320 − −

PMMA 1180…1220 2700…3500 60…80 1150...1250 2350...2450 1120...1180 900…2800 50…70 50…80

90…105 150 55 −50 73

1370...1430 3000…3500 60…70

1320…1390 2000…2500 40…60 100…2300 2100…2250 350…800 20…40

250…500 85...125 3…5 10…140 5…100 107 125 120

1100...1200 3500…4000 50…60 1040…1700 900…2800 1250...1350 800…2400 20…60 25…50

de asemenea.20 se prezintă simplificat domeniile de stare. ale unor termoplaste. PA) au proprietăţi de rezistenţă – elasticitate care le permit menţinerea formei până la temperatura Tc (v. în funcţie de temperatură.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Comportarea termoplastelor deasupra temperaturii Tv depinde de starea structurală a acestora.6). tabelul 11. PP. ceea ce face ca piesele realizate să fie rezistente la şocuri. termoplastele amorfe ( PVC.3) Excepţie 253 . 11. termoplastele cu cristalinitate parţială (PE. Principalele dezavantaje sunt legate de temperaturile relativ scăzute până la care pot fi utilizate (v. Fig. Proprietatea lor de a putea suferi reîncălziri în domeniul de curgere de un număr nelimitat de ori în vederea prelucrării contribuie. iar la o încălzire mai mare curg plastic. Domeniile de stare ale unor materiale termoplaste Termoplastele se utilizează ca materiale structurale în tehnică datorită caracteristicilor mecanice de rezistenţă relativ bune şi caracteristicilor de tenacitate care în unele cazuri sunt foarte bune. În figura 11. vâscozitatea scade pe măsură ce creşte temperatura atingând la un moment dat valorile corespunzătoare lichidelor. PS. peste această temperatură masa cristalină trece în stare amorfă şi materialul curge plastic (stare vâscoasă). fig. 11. PC) se comportă vâscoelastic imediat deasupra lui Tv.20. la extinderea utilizării lor.

utilizate pentru piese presate sau turnate. angrenaje. Principalele tipuri de materiale polimerizate termorigide şi câteva caracteristici ale lor sunt prezentate în tabelul 11. deoarece proprietăţile lor de curgere sunt slabe.3. matrice pentru compozite 254 . au stabilitate pe un interval mare de temperaturi (v. Principalele caracteristici ale unor polimeri termorigizi Polimerul Fenoplaste ( PF) − răşini fenol − formaldehidice (bachelitice) Aminoplaste (UF) răşini ureo.75 laminare. în timpul fabricării obiectelor se produce reticularea spaţială prin intermediul legăturilor principale ale lanţurilor moleculare prin activare termică sau prin activare chimică (introducerea unui agent de întărire).4. materiale electroizolante etc. lagăre. forme de turnare etc.5 − dimensional. astfel că după prelucrare materialul capătă proprietăţi de rezistenţă şi duritate ce se menţin la o reîncălzire ulterioară până la temperatura de descompunere. A.3).4. fragile.5.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fac fluoroplastele (teflonul). N/mm2 E. Starea iniţială a acestor polimeri obţinuţi prin policondensare este de polimerizare incompletă.aldehidice Melamine (MF) − răşini melamin-formaldehidice Răşini poliesterice nesaturate (UP) ρ. utilizate ca materialele de acoperire * dure şi fragile până la elastice în 40…90 6. datorită structurii lanţului (atomii de H din lanţul polietilenei sunt înlocuiţi de atomi de F).25 fierbinte. utilizate ca răşini de turnare. tabelul 11. rezistente la şoc. cap. * proprietăţi asemănătoare cu ale UF.2…7.5…7. adezivi. care. adezivi. Materialele termorigide Proprietăţile caracteristice maselor plastice termorigide (numite şi duroplaste) sunt date de structura reticulară a polimerului de bază care intră în compoziţia lor. fragile. culoare deschisă. se prelucrează prin metodele metalurgiei pulberilor (v.2…8.0 1.% kN/mm2 r Caracterizare 1550 1700 1250 Răşini epoxidice (EP) 1200 * dure. stabile 50…70 6. piese cu solicitări moderate şi supuse la şocuri. utilizate ca răşini pentru presare şi 35…70 7…10 0. culoare închisă. dar mai puţin sensibile la 35…65 6…7 − zgâriere. cu catene ramificate. 11. higroscopice şi nerezistente la apă 35…55 5. ca matrice pentru materiale compozite * dure. kg/m3 1250 R m. utilizate ca răşini de presare * dure şi fragile până la elastice. Termoplastele se utilizează în tehnică pentru conducte. Tabelul 11.3 3 funcţie de gradul de reticulare.13).

În tabelul 11. Materialele de umplere (negrul de fum.1 şi fig. ce constă din ruperea unor legături duble din linia principală a lanţului şi realizarea unor legături între lanţurile macromoleculare prin punţi constituite din atomi sau grupuri de atomi ai agenţilor de reticulare (în mod uzual sulf.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor În tabelul 11. Elasticitatea lor asemănătoare cauciucului natural (poliizopren) a făcut ca denumirea de “cauciuc” să devină generică şi să fie alăturată denumirii elastomerului de bază (de exemplu.8). 11. ceea ce are ca efect scăderea elasticităţii şi fragilizarea materialului.). iar dacă se introduce 45 % sulf. împreună cu alţi aditivi. în timpul proceselor tehnologice de fabricare a produselor.4. răşinile destinate acestui scop pot fi cu întărire la cald (răşini aminoplaste termoreactive) şi răşini cu întărire la rece.scap. peroxizi sau amine).21 se prezintă reacţia de vulcanizare cu sulf a cauciucului natural. pentru cauciucurile uzuale se adaugă 4…5 % sulf. a căror întărire se realizează prin adăugarea unui agent de reticulare . 255 . pulberea de silice (SiO2).) au rolul de a îmbunătăţi rezistenţa mecanică şi de a ieftini produsele.5. În figura 11. reticularea este completă.4.5 se prezintă elastomerii utilizati mai frecvent şi câteva din caracteristicile acestora. gama întrebuinţărilor fiind mult mai extinsă. deoarece oxigenul şi ozonul acţionează în timp la fel ca agenţi de reticulare. caz în care se folosesc răşini fluide (lichid vâscos) obţinute prin policondensarea ureei cu formaldehidă şi alcool furfurulic (răşini furanice). fapt ce se datorează în special caracteristicilor de rezistenţă mecanică ale acestor materiale. cauciuc nitrilic. gradul de reticulare şi implicit caracteristicile de rezistenţă şi elasticitate sunt dependente de cantitatea de sulf. Proprietatea de termorigiditate este esenţială în utilizarea răşinilor din această categorie ca lianţi pentru amestecurile de formare din care se realizează formele pentru turnarea pieselor din materiale metalice. cauciuc acrilic. Reticularea slabă a elastomerilor (aşa numita vulcanizare) este un proces activat termic (ti = 120…150 oC). Materialele elastomerice (cauciucurile) Sunt substanţe macromoleculare a căror capacitate de deformare elastică se bazează pe structura constituită din lanţuri moleculare lungi. cauciuc butilic etc. obţinându-se un material dur şi fragil cunoscut sub numele comercial de ebonită. talcul şi praful de cretă etc. 11. Aditivii cei mai importanţi introduşi împreună cu materialele de umplere în cazul elastomerilor sunt antioxidanţii.4 sunt indicate numai câteva utilizări specifice ale unor răşini termorigide. încolăcite şi slab reticulate aşa cum a fost arătat anterior (v. 11. ceea ce provoacă desfacerea a cca 10…30 % din legăturile duble şi legarea lanţurilor prin punţi de sulf. introduşi în masa elastomerului.

care pot fi liniari (v. − grupa Q cuprinde cauciucurile siliconice. 11. − grupa M cuprinde polimerii cu lanţ saturat.5. obţinându-se diferite tipuri de materiale polimerice. Caracteristicile principale ale unor elastomeri Elastomerul Cauciuc natural (NR) Butadien – stiren (SBR) Cauciuc butilic (IIR) Cauciuc nitrilic (NBR) Cloropren (CR) Polietilenă clorosulfonată (CSM) Elastomeri polifluorurati (FPM) Cauciuc poliuretanic (EU) Cauciuc siliconic (Q) Grupa R m.22 a. − grupa U cuprinde poliuretanii. i t max − temperatura maximă de serviciu la expunere inermitentă. 11. fig. din care rezultă că particularităţi deosebite din punct de vedere al temperaturilor de serviciu prezintă siliconii. După tipul lanţului macromolecular elastomerii se împart în patru grupe: − grupa R cuprinde polimerii cu lanţ nesaturat ale căror proprietăţi se modifică prin reticulare. oC t max . fig. a cărui structură este prezentată în figura 11. Exemple de elastomeri din fiecare grupă sunt date în tabelul 11. numite generic polisiloxani. 256 . N/mm2 4…25 4…25 4…15 4…18 4…20 4…12 7…15 15…30 3…10 Ar.21.5. oC tmin. valenţele libere ale lanţului siloxanic pot fi completate cu radicali organici. Acestea sunt materiale polimerice la care linia principală a lanţului molecular este lanţul siloxanic.22 b) sau reticulaţi (v.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. Schema procesului de vulcanizare a cauciucului natural cu sulf Tabelul 11. 11.22 c). oC −30…−60 −20…−50 −10…−40 −10…−50 −20…−50 −20…−40 −20…−40 0…−20 −50…−80 R 60 70 80 70 70 80 175 60 200 100 100 140 130 130 150 250 80 275 M U Q c t max − temperatura maximă de serviciu la expunere continuă. % 100…600 100…500 100…800 100…400 100…500 100…500 100…200 100…800 100…400 Temperaturi de exploatare c i t max .

254 fibrilă. 229 lanţ siloxanic. 249 curbă termo-mecanică. 230 homopolimer.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Fig. 256 masă moleculară. 235. nehigroscopice. 230 material de umplutură. 249 257 dendrimer. 233 constantă de relaxare. În funcţie de tipul radicalilor ataşaţi lanţului siloxanic. bloc. nu dezvoltă gaze toxice prin ardere şi aderă la suprafeţele metalice. 246 elastomeri. 239 copolimer. Structura chimică a siliconilor: a – lanţul siloxanic. la realizarea echipamentelor pentru zonele arctice etc. 233 statistic.19). 231 grad de cristalinitate. 254 antioxidant. 250 atactic. c − polisiloxan reticulat Materialele pe bază de siliconi fac parte din categoria materialelor plastice de înaltă performanţă (v. 233 lanţ molecular (catenă). de gradul de polimerizare şi de gradul de reticulare. 235 cristalite. 245 aminoplaste. 234 grad de polimerizare. 241 configuraţie. siliconii se pot prezenta sub formă de materiale rigide. 250 alungire la limita de curgere. fiind utilizate în industria aerospaţială. 233 atmosferă standard. elastomeri (cauciuc siliconic). 235 formare epruvete. b – polisiloxan cu molecule liniare. 250 material elastomeric (cauciuc). 233 disproporţionare. 242 funcţionalitate.22. 231 duritate Barcol. deoarece îmbină proprietăţile de elasticitate ale materialelor organice cu stabilitatea termică şi chimică a materialelor anorganice (de exemplu. pot fi utilizate şi la temperaturi de 800 oC). 247 duritate Shore. 255 . 233 conformaţie. pentru durate scurte. 11. din acelaşi motiv îşi menţin proprietăţile de elasticitate într-un interval mare de temperaturi. fig. grefat. Cuvinte cheie agent de reticulare. 11. 234 curba modulului de fluaj. 237 fenoplaste. lacuri sau uleiuri siliconice. 233 izotactic. geluri. 249 curbe izometrice. sunt neinflamabile. 236 curbe izocronice. 250 antistatic. 241 condiţionarea epruvetelor.

OIDCM.. 1983 2. Shackelford J. 256 sindiotactic. Paris. Tillmann W. 1985 9. OIDCM. New Jersey. 1998 258 . 234 temperatură de curgere. Addison-Wesley Reading. 247 rezistenţă Dynstat la şoc. * * * Hütte. O.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR melamine. Saban R. 254 răşini poliesterice. Elements of Materials Science and Engineering. 232 policondensare.. 241 rezilienţa. Mitelea I. Studiul si ingineria materialelor. 233 sferulită. Zecheru Gh. s. 231 răşini epoxidice. H. Materiale plastice. 229 polimer. 1995 10. Smith Ch. 248 segment de lanţ molecular. 250 poliadiţie. Timişoara 1999 4. Bucureşti. Techinques de l’Ingenieur. Terminologie şi metode de analiză şi încercări. 1989 8. Macmillan Publishing Company. 254 reacţie în lanţ. 1995 5. AM 3510. Bucuresti. Materiale termoplastice şi materiale termorigide. 254 monomer. Van Vlack L. Editura Didactică şi Pedagogică. Stiinţa materialelor în construcţia de maşini.. IPG Ploiesti. Stiinţa materialelor. 235 polimerizare. Sixt Edition.S. 233 steroizomer. 248 rezistenţă Izod la şoc. Massachusetts. 232 reacţie în trepte. 1986 7. Constantinescu D. Editura Tehnică. The Science of Engineering Materials. Introduction to Materials Science for Engineers. 236 vâscoelasticitate.. Inc. 229 polimer reticulat. 1999 3. Bucureşti. Vasilescu D. 232 relaxarea tensiunilor.a. Printice Hall. Fundamente. şi Ciocea N.. 237 tranziţie sticloasă (vitroasă). 239 vulcanizare. * * * Culegere de standarde române comentate CSCM – Mp4. 255 Bibliografie 1. 229 plastifiant. New York. Bucuresti. * * * Culegere de standarde române comentate CSCM – Mp5. Essais mecaniques des plastiques. 237 termorigide (duroplaste). 1998 11. 230 polidispersitate. 233 structură amorfă. Krawczak P. 235 silicon. Editura Didactică şi Pedagogică. 236 termoplaste. 232 polidispersie. Bucureşti. partea a doua. Tehnologia materialelor. 1988 6. Materiale plastice. Editura Sudura. 231 polietilenă. Manualul inginerului.. Lugsheider E.

11. d) creşterea lanţului macromolecular se realizează prin formarea de noi legături în urma reacţiilor de condensare (reacţie în trepte)? T. Prin ce se caracterizează reacţia de policondensare: a) este procesul prin care două molecule organice diferite reacţionează pentru formarea unei molecule complexe.11.11. b) prin unirea capetelor libere a două catene. c) este o reacţie în trepte care decurge fără eliminarea unei substanţe cu molecula mică. c) polimerii obţinuţi prin policondensare au compoziţie chimică diferită de a monomerilor din care provin. d) polimerii care se formează prin poliadiţie au de obicei în lanţurile principale şi alţi atomi decât carbonul? T11. Cum se realizează întreruperea reacţiei de polimerizare: a) prin introducerea unui radical care reacţionează cu monomerii liberi şi consumă energia necesară continuării reacţiei de polimerizare. copolimeri grefaţi şi copolimeri bloc.11. d) după 259 . c) prin răcirea bruscă a amestecului de reacţie. b) sunt compuşi chimici (în marea majoritate a cazurilor organici) cu molecule de dimensiuni mari. d) în timpul procesului de creştere a catenelor ambele capete ale lanţului sunt libere? T.4.2. c) numărul de monomeri din lanţul macromolecular reprezintă gradul de polidispersie moleculară. Care dintre afirmaţiile următoare despre reacţia de polimerizare sunt advărate: a) este o reacţie în trepete care necesită activare energetică la fiecare secvenţă. b) sunt rezultatul unirii în lanţul macromolecular a unor monomeri diferiţi. b) este o reacţie în lanţ la fel ca polimerizarea. d) numărul de unităţi structurale din lanţul macromolecular reprezintă gradul de polimerizare? T. c) prin polimerizare se obţin substanţe a căror compoziţie chimică diferă de a monomerilor din care provin. d) prin transferul de la un lanţ la altul a unui unui atom de H care reface legătura dublă C = C a monomerului? T.11. Care dintre afirmaţiile următoare despre copolimeri sunt adevărate: a) sunt rezultatul unirii unor monomeri de acelaşi tip.5. b) este o reacţie în lanţ ce se iniţiază în prezenţa unei substanţe introduse special în acest scop.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Teste de autoevaluare T. Prin ce se caracterizează reacţia de poliadiţie: a) este procesul prin care două molecule organice identice reacţionează pentru formarea unei molecule complexe.6.1. c)după dispunerea monomerilor pot fi copolimeri statistici. Care dintre următoarele afirmaţii despre polimeri sunt adevărate: a) sunt substanţe organice micromoleculare care conţin mai multe componente.3. b) este procesul prin care două molecule organice identice reacţionează pentru formarea unei molecule complexe.

La ce se referă noţiunea de conformaţie în cazul structurii polimerilor: a) la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular. c) se utilizează numai în stare vitroasă. b) pot fi încălzite în vederea prelucrării o singură dată. c) la gradul de ramificare a catenelor. b) la ordonarea pe anumite zone prin alinierea unor segmente de lanţ. c) polimeri liniari. catenelor.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR dispunerea monomerilor pot fi: steroizomeri.11. b) ruperea legăturilor intermoleculare.12. c) la forma cristalitelor rezultate prin presare.11. la o reîncălzire ulterioară nu se mai atinge starea vâscoasă? T. b) la forma pe care o capătă lanţurile macromoleculare. Care dintre mecanismele prin care se produce deformarea polimerilor sunt caracteristice termoplastelor şi elastomerilor: a) îndreptarea. b) polimeri isotactici. La ce se referă noţiunea de configuraţie în cazul structurii polimerilor: a) la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular dată de legăturile chimice. c) la poziţia relativă a doi monomeri vecini realizată prin rotirea în jurul legăturii simple dintre atomii de carbon. Care sunt tipurile de polimeri după modul de dispunere a grupelor laterale faţă de lanţul principal: a) polimeri isotactici. polimeri reticulaţi şi polimeri cristalini? T.11. d) la distribuţia monomerilor diferiţi în cadrul lanţului macromolecular? T. La ce se referă noţiunea de sferulită în cazul structurii polimerilor: a) la formaţiunile structurale constituite prin încolăcirea unui lanţ molecular.11. complet amorfă sau parţial cristalină. d) pot fi încălzite în vederea prelucrării de un număr nelimitat de ori ? T. d) se durifică pe măsură ce creşte temperatura prin creşterea gradului de reticulare? T. Care dintre afirmaţiile următoare despre termorigide sunt adevărate: a) sunt substanţe macromoleculare cu structura ramificată. Care dintre afirmaţiile următoare despre termoplaste sunt adevărate: a) sunt substanţe macromoleculare cu structura liniară sau ramificată.11. polimeri atactici şi polimeri sindiotactici.14. b) sunt substanţe macromoleculare cu grad mare de reticulare.9. b) la forma moleculelor monomerilor din componenţa catenelor.11.11.11.13. c) se prelucrează într-o stare de polimerizare incompletă. c)desfăşurarea şi decuplarea 260 . Cum se comportă elastomerii la încălzire: a) odată cu creşterea temperaturii deformarea elastică se produce la solicitări mai mici. d) la numărul şi radicalilor liberi din unitatea structurală? T. d) la zonele cu structură complexă ce ce rezultă prin prin unirea mai multor fibrile în jurul unui nucleu? T.7.11.10. c) îşi menţin proprietăţile înalt elastice până aproape de descompunere. b) are loc înmuierea prin reducerea pronunţată a vâscozităţii. polimeri statistici şi polimeri grefaţi.8. copolimeri atactici sau copolimeri isotactici? T.

d) în cazul creşterii temperaturii şi menţinerii constante a forţelor exterioare? T.20. c) la temperaturi t < ta. c) în cazul menţinerii constante a temperaturii şi a forţelor exterioare.11. c) la menţinerea epruvetelor într-o atmosferă standard o durată suficientă pentru atingerea echilibrului termic şi higrometric? T. Care dintre mecanismele prin care se produce deformarea polimerilor sunt caracteristice termorigidelor: a) alunecarea relativă a catenelor.18. b) se măsoară diametrul urmei lăsate de penetrator pe suprafaţa probei şi se calculează duritatea ca raport dintre forţa de apăsare şi aria urmei. b) la realizarea epruvetelor prin presare în condiţii standardizate. b) la temperaturi T > Tc.15. Care dintre afirmaţiile următoare despre vâscoelasticitate sunt adevărate: a) este capacitatea polimerilor de a-şi menţine deformaţia elastică la reducerea vâscozităţii.17. c) decuplarea catenelor. b) alungirea procentuală la curgere Ac. b) modificarea distanţelor dintre monomeri. b) la polimerii puternic reticulaţi. c) materialul cu comportare vâscoelastică se deformează la solicitare constantă până la atingerea unei stări staţionare. d) alunecarea relativă a catenelor? T. d) materialul cu comportare vâscoelastică se deformează la solicitare constantă până la rupere? T.11.11.11. Care sunt caracteristicile mecanice determinate prin încercarea la tracţiune ce prezintă importanţă pentru proiectarea pieselor din materiale polimerice: a) rezistenţa la tracţiune Rm. La care tip de polimeri se înregistrează variaţia cea mai mare a modulului de elasticitate E cu temperatura: a) la polimerii cu grad mare de cristalinitate.11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor catenelor.18. c) la polimerii nereticulaţi. d) limita de curgere aparentă Re? T. Care dintre afirmaţiile următoare despre metoda Shore de determinare a durităţii polimerilor sunt adevărate: a) metoda se bazează pe utilizarea unui penetrator tronconic sau conic ce este apăsat de un resort calibrat pe suprafaţa probei.11. b) în cazul solicitărilor la temperatură variabilă. c) se măsoară adâncimea de pătrundere iar scala de duritate Shore are 100 261 .19. La ce se referă noţiunea de condiţionare a epruvetelor pentru încercări mecanice: a) la prelucrarea mecanică în condiţii care să asigure o anumită precizie şi rugozitate a suprafeţelor.21.16.11. În ce condiţii are loc relaxarea tensiunilor în cazul polimerilor: a) în cazul solicitărilor la care deformaţiile şi temperatura se menţin constante. d) la polimerii cu structură complet amorfă? T. d) ruperea legăturilor intermoleculare? T. b) reprezintă capacitatea polimerilor de a căpăta deformaţii elastice variabile în timp sub acţiunea solicitărilor constante. d) la temperaturi Tv < T >Tc? T.22. În ce domeniu de temperaturi variază puternic modulul de elasticitate E: a) la temperaturi T < Tv. c) alungirea procentuală la rupere Ar.

PP? T. valoarea 0 corespunâznd pătrunderii totale a penetratorului. CR. PP. b) PE−HD.11.11. În care dintre enumerările următoare materialele plastice termorigide sunt în ordinea descrescătoare a rezistenţei la rupere Rm: a) UF. CSM. PMMA. b) PP. În care dintre enumerările următoare materialele elastomerice sunt în ordinea crescătoare a temperaturii maxime de serviciu la expunere continuă: a) CR. definită ca fiind energia absorbită prin ruperea epruvetei şi exprimată în J. PF. epruvetele fiind diferite. ABS. PA66. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termoplastelor: a) răşinile acrilice. d) duritatea Shore este o mărime convenţională ce poate fi utilizată numai ca un criteriu de recepţie a materialelor? T.23. Q. PP. NR. b)poliuretanii liniari. MF. b) NR. Q? 262 . d) PTFE.24. EP. PC.26. ABS . FPM. c) EU. MF? T. c) aminoplastele. ABS.11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR de unităţi. PVC−P. d) polistirenul? T.? T. PC. d) UP. d) încercările se efectuează de cele mai multe ori în condiţii de atmosferă standard normală 23/50? T.31. definită la fel ca rezilienţa în cazul metodei Charpy şi exprimată în J/m2? T. c) PE−HD.29. d) siliconii? T. UP. PET. b) UP.11. UP. IIR.11. Care dintre afirmaţiile următoare despre metoda Izod de încercare la încovoiere prin şoc sunt adevărate. b) constă din ruperea unei epruvete cu crestătură încastrată la unul din capete printr-o lovitură cu un ciocan pendul aplicată la capătul liber fie pe faţa cu crestătură fie pe faţa opusă crestăturii. CR. NBR. În care dintre enumerările următoare polimerii sunt în ordinea crescătoare a modulului de elasticitate (valoarea medie a intervalului de variaţie): a) PE-LD. În care dintre enumerările următoare materialele termoplaste sunt în ordinea crescătoare temperaturii de vitrifiere: a) PE−HD. PAN. d) EU. PP.11. FPM. PAN. c) răşinile alchidice. MF. b)fenoplastele. PP. EP. CSM.27. PET. PET. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termorigidelor: a) fenoplastele.30. PE-LD. IIR.11. PET. c)policarbonaţii.28.11. PVC−P. d) UP. PVC−P. c) încercările se efectuează prin solicitarea la tracţiune sau la încovoiere. PAN. b) încercările se efectuează numai prin solicitarea la tracţiune la temperaturi ridicate. ABS. d) caracteristica mecanică determinată este rezistenţa Izod la şoc. PET. MF. UF. PE-LD. PTFE.25. UF. PTFE. PTFE.EP. Care dintre afirmaţiile următoare despre încercările la fluaj ale polimerilor sunt adevărate: a) încercările sunt mai frecvente în cazul polimerilor decât în cazul materialelor metalice. a) se utilizează aceeaşi schemă de solicitare ca la încercarea Charpy. PAN. b) poliamidele. MF. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termoplastelor: a) polietilena. PET. ABS. PC.11. PET. UF. c) caracteristica mecanică determinată este rezistenţa Izod la şoc. c) POM. ABS. c) PE-LD. d) siliconii? T.

11.6.01 = 28. 10000] 330 5000 495·104 0. cap.06 A.06 g/mol . g/mol Numărul de lanţuri Ni Masa moleculară medie pe interval Mi.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Aplicaţii A.2) şi (11.2.01 + 4·1. ∑ N i M i = 12020 ⋅ 10 4 .1). 50000] Rezolvare Pentru calculul celor două mărimi prin care se poate caracteriza masa moleculară medie a polimerului se utilizează relaţiile (11. se obţine: 90000 ≅ 3207 . produsele NiMi şi N i M i2 şi se completează coloanele corespunzătoare din tabelul 11. 40000] 700 35000 245·105 85. să se calculeze masa moleculară medie în funcţie de fracţia masică ( M m ) şi masa moleculară medie în funcţie de fracţia numerică ( M n ). 28.3) rezultă : ∑ Ni ∑ N i M i2 ≅ 303 ⋅ 1010 .75·1010 150 45000 675·104 30. rezultă: = 5180 .11. Aplicând relaţiile (11. 30000] 2400 25000 600·105 150·1010 (30000 . calculând mai întâi masa monomerului etilenă (C2H4) cu datele din tabelul 1.1. se calculează mai întâi masa moleculară medie Mi pentru fiecare interval. Datele iniţiale şi rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A. Să se calculeze gradul de polimerizare a unui lot de polietilenă de mare densitate PE−HD pentru care s-a determinat experimental o masă moleculară medie de 90000 g/mol Rezolvare Gradul de polimerizare n se determină cu relaţia (11. aplicând relaţia (10.2 Intervalul maselor moleculare. g/mol Ni M i N i M i2 (0 .375·1010 (40000 .1). 20000] (20000 .1 (v. Mm = ≅ 25208 g/mol şi M n = 12020 ⋅ 10 4 263 303 ⋅ 1010 12020 ⋅ 10 4 ≅ 23205 g/mol. utilizând aceste date.1): M C 2 H 4 = 2·12.6 Cu valorile astfel determinate. n= Tabelul 11.6.11.825·1010 1600 15000 240·105 36·1010 (10000 . 5180 . Determinările experimentale de masă moleculară asupra unei probe de polimer au condus la datele prezentate în coloanele 1 şi 2 ale tabelului 11.3).2) şi (11.

ca la rezolvarea aplicaţiei A. a) Să se determine valorile constantei de relaxare a tensiunilor la t1 = 20 oC. dependentă de tipul materialului. Rezolvare Constanta de relaxare a tensiunilor pentru banda de cauciuc se poate determina cu ajutorul relaţiei (11. care s-a relaxat la nivelul σ1 = 6 N/mm2.5 N/mm2.11 ) v rσ = v rσ o e în care vrσ 0 este o valoare de referinţă a vitezei de relaxare.3.5 N/mm2.11. ştiind că în aceasta s-a generat o tensiune de întindere σ0 = 12 N/mm2. b) Să se determine nivelul tensiunilor din bară. sub forma: τ rt = 0 .81. Să se determine constanta de relaxare a tensiunilor pentru această bandă şi intensitatea tensiunilor din banda de cauciuc după menţinerea în poziţia întinsă o durată τ1 = 90 zile. iar T – temperatura materialului (în K). După menţinerea benzii în poziţie întinsă o durată τ1 = 90 zile. după care capetele benzii se fixează.5e ≅ 2.6 − ≅ 2. înlocuind datele din enunţ se obţine σ ln 0 σ1 42 τ rt = = 60. kB = 13. Relaţia dintre viteza de relaxare a tensiunilor din materialele polimerice şi temperatură este de tip Arrhenius: T .5 tensiunile se relaxează la nivelul σ = σ 0 e τ − 1 τ rt = 11e − 90 60.3. Rezolvare a) Aplicând relaţia (11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A. acelaşi rezultat putând fi obţinut şi astfel: σ = σ 1e = 5. O bandă de cauciuc cu (secţiunea dreptunghiulară) este supusă la tracţiune. după menţinerea barei o durată τ1 = 60 zile la t1=20 oC sau o durată τ2 = 50 zile la t2 = 25 oC.6). Banda se menţine în această stare la ta o durată τ0 = 2 zile. rezultă: 264 − Ea k BT τ −τ − 1 0 τ rt 90 − 42 60. A. (11.6 .4. ţinând seama de datele din τ enunţul aplicaţiei. pentru datele din enunţ.11.6). Ea – energia de activare a procesului de relaxare.5 N/mm2.6 zile.10−24 J/K. după acest timp tensiunile din bandă atingând nivelul σ1 = 5. după menţinerea ei (în stare întinsă) o durată τ3 = 40 zile la t3 = 30 oC. la t2 = 25 oC şi la t3 = 30 oC pentru o bandă de cauciuc. prelucrată.11. 11 ln 5. astfel încât în bandă se generează tensiuni normale de întindere σ0 = 11 N/mm2.

6 zile.7 ≅ 5. se pot scrie 1 1 T T T relaţiile: vrσ = C .00156 zile Constanta de relaxare a tensiunilor la t3 = 30 oC (T3 = 303 K) are valoarea: E − 24 = τ 0 e a = 0. acest sistem are soluţia: Ea = 1 1 − T1 T2 T T T kB ln T τ rt1 τ T2 rt = 13. relaţia (11. 3⋅10 −20 σ 3 = σ 0e τ − 3 T τ rt3 = 12e − 40 49. τ rt2 = 2 = = 72.2 ln = 4. C şi τ0 fiind constante.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor τ1 τ 60 50 T T T = = 86. se obţine sistemul de ecuaţii (cu necunoscutele τ0 şi Ea): τ 1 E a = k B T1 ln rt τ0 τ 2 E a = k B T2 ln rt . 265 .8⋅10 ⋅303 = 45. corespunzătoare relaxării tensiunilor la temperaturile t1 = 20 oC şi t2 = 25 oC.4 N/mm2.8 ⋅ 10 −24 86.1 − 293 298 =e 298 ln 72 . În aceste circumstanţe. şi 1 1 72.11) devine: E T τ rt = τ 0 e a . Viteza de relaxare a tensiunilor este invers proporţională cu durata menţinerii materialului la o temepratură T şi. ca urmare.00156e 13.6 zile k B T3 b) Tensiunile din banda de cauciuc menţinută o durată τ3 = 40 zile la o t3 = 30 C (T3 = 303 K) vor fi: T τ rt3 4 . (11. iar τ rt constanta de T 0 τ0 τ rt τ rt1 = T relaxare la temperatura T. τ0 pentru aplicaţia considerată. 6 5 T2 ln τ rt2 − T1 ln τ rt2 T τ0 = e T2 − T1 = 0. τ rt1 şi τ rt2 fiind σ 12 σ 12 ln 0 ln ln 0 ln 6 6 σ1 σ1 o constantele de relaxare a tensiunilor la t1 = 20 C (T1 = 293 K) şi t2 = 25 oC (T2 = 298 K). v rσ = C .1− 293 ln 86 .1 zile.12) k BT Considerând datele din enunţul aplicaţiei.3 ⋅ 10 − 20 J.

11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A. polietilena comercială de înaltă densitate PE−HD are densitatea ρPE-HD = 960 kg/m3. densitatea polietilenei necristalizate este ρ0 = 900 kg/m3.13) X = 100 X ρ100 − ρ 0 Aplicând această relaţie se obţine pentru cazurile considerate în enunţul aplicaţiei: 920 − 900 960 − 900 X PE −LD = 100 = 18% şi X PE −HD = 100 ≅ 55% 1010 − 900 1010 − 900 266 . rezultă: ρ − ρ0 (11. Să se estimeze gradele de cristalinitate ale PE-LD şi PE-HD. Cristalele moleculare de polietilenă (polietilena cu gradul de cristalinitate 100%) au densitatea ρ100 = 1010 kg/m3. Rezolvare Considerând că densitatea polietilenei creşte liniar cu gradul de cristalinitate X.5. polietilena comercială de joasă densitate PE−LD are densitatea ρPE-LD = 920 kg/m3.

) şi masele plastice aglomerate. Materialele compozite cu granule (agregatele compozite) au structura alcătuită dintr-un material matrice în care sunt înglobate granule (particule) din unul sau mai multe materiale. pulberi metalice etc. politetrafluoroetilenă etc. Introducere Materialele compozite reprezintă o clasă modernă de materiale cu structura eterogenă. În funcţie de caracteristicile structurale. având structura alcătuită din starturi multiple de material organic (hârtie. în concentraţii volumice de până la 95 %. materiale textile etc. Mo etc.) sau termoplast (polimetacrilat de metil. cermeturile. poliamidă. În această categorie sunt incluse materialele organice stratificate. având structura alcătuită dintr-un material macromolecular de bază − duroplast (răşină fenolică. materialele compozite pot fi împărţite în mai multe categorii: A. acid salicilic fin dispersat.). în concentraţii volumice de până la 80 %. ZrO2 etc.1.).) – în care sunt înglobate particulele unui material de umplutură (rumeguş de lemn. Te etc. care sunt puternic legate între ele şi conlucrează eficient pentru a conferi ansamblului structural caracteristici superioare celor proprii componentelor solitare. Ni. într-o matrice metalică (Fe. având structura alcătuită din particule fine de carburi metalice (WC. Co.) înglobată. materialele dure.) şi liant (răşină fenolică. TaC etc. răşină 267 . polipropilenă. În această categorie sunt incluse: betonul. B. Materialele compozite stratificate au structura alcătuită dintr-un material suport dispus în straturi solidarizate cu un material de legătură (liant). TiC. având structura alcătuită dintr-o fază oxidică − ceramică (Al2O3.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Capitolul 12 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR COMPOZITE 12. Ni. bile de sticlă. într-o matrice metalică (Co. carton. lemn.) înglobate. alcătuită din două sau mai multe materiale componente. răşină epoxidică etc. Cr.

nitrură de siliciu). anorganic (ceramică pe bază de Al2O3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR melaminformaldehidică.) şi materialele metalice emailate (materialele anorganico − metalice). Pentru majoritatea materialelor din această categorie matricea este un material organic macromolecular (de obicei. care asigură conlucrarea (cooperarea) acestor 268 . Ta. Fe etc. b − lemn. având structura alcătuită din unul sau mai multe straturi de material oxido-silicatic depuse pe un suport metalic (de obicei. Ni. carbură de siliciu. Materialele compozite cu fibre au structura alcătuită dintr-un material de bază (matrice) în care sunt înglobate fibre individuale (scurte sau lungi. fier sau grafit. Imaginile structurilor câtorva materiale compozite folosite în tehnică sunt prezentate în figura 12. Estimarea caracteristicilor fizico − mecanice ale materialelor compozite Caracteristicile de utilizare ale materialelor compozite sunt determinate esenţial de natura şi intesitatea legăturilor ce se realizează între materialele componente ale structurii acestora. iar fibrele sunt polimerice (poliamide de tip Kevlar.2. din oţel sau fontă). carbură de siliciu. whiskers) cu structură de monocristale perfecte din alumină. orientate sau neorientate). 12. Nylon sau Aramid). 12. de tipul răşinilor poliesterice nesaturate sau răşinilor epoxidice).1. ciment sau beton) sau metalice (diverse metale sau aliaje). ca material compozit natural. împletituri de fibre sau straturi de fibre din diferite materiale. c − poliester armat cu fibre de sticlă Cele mai utilizate materiale din această categorie sunt compozitele polimerice armate cu fibre de sticlă. de sticlă. lemnul. betonul armat şi. Cu. ceramice (alumină. un material duroplast. în prezent fiind folosite frecvent fibrele fine (trihite.1. Fig.). carbură de B. Mo. răşină ureoaldehidică etc. Cr. Structurile unor materiale compozite uzuale: a − beton. de carbon (grafit) sau metalice (W. C. oxid de Be.

materialul este un agregat compozit solicitat la tracţiune monoaxială. care produce deformarea elastică a compozitului şi a materialelor sale componente. când se analizează structura unui material compozit se iau în considerare atât structurile materialelor componente. un material compozit este bine realizat.12. Imaginile microscopice ale suprafeţelor de rupere la tracţiune ale unui material compozit de tip poliester armat cu fibre de sticlă: a − cu legături insuficiente între matrice şi fibre. B. cât şi structurile zonelor de legătură (interfaciale) dintre materialele componente.2. Ca urmare. materialul compozit are structura alcătuită dintr-o matrice în care sunt înglobate fibre dispuse paralel şi este solicitat mecanic la tracţiune axială în lungul fibrelor. 269 . dacă structura zonelor de legătură asigură conlucrarea perfectă a materialelor componente ale acestuia.2.3. A.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite componente. comportarea sa poate fi descrisă astfel: • deformaţiile (alungirile) specificie (de natură elastică) ale matricei εM. Dacă un material compozit alcătuit dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) dispuse paralel este solicitat la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor de o forţă Fc. aşa cum se arată în schema prezentă în figura 12. în funcţie de caracteristicile materialelor componente şi de raportul concentraţiilor acestora în structura compozitului. se consideră. Fig. caracteristicile distribuţiei (dispunerii) acestor componente şi raportul concentraţiilor lor (masice sau volumice). care evidenţiază dependenţa dintre comportarea la rupere a unui material compozit de tip poliester armat cu fibre de sticlă şi calitatea legăturilor realizate între matrice şi fibre. b − cu legături puternice între matrice şi fibre Pentru a prezenta modul în care se pot estima caracteristicile fizico − mecanice ale unui material compozit. fapt care se poate deduce cu uşurinţă comparând imaginile microstructurilor prezentate în figura 12. trei cazuri distincte: A. materialul compozit are structura alcătuită dintr-o matrice în care sunt înglobate fibre dispuse paralel şi este solicitat la tracţiune axială pe o direcţie perpendiculară pe direcţia de dispunere a fibrelor. C.

12. Fig. Această relaţie este valabilă dacă fracţia 270 .5) permite estimarea modulului de elasticitate longitudinală al unui material compozit. (12. o parte FM fiind preluată de matrice şi o parte Ff − de fibre: (12.4) σCSC = σMSM + σfSf ⇒ σC = σM(1 − vf) + σfvf. • dacă EM.2) εM = M . Ef şi EC sunt modulele de elasticitate longitudinală ale matricei.4. iar porţiunea din SC ocupată de matrice are aria SM = SC(1 − vf) şi se pot scrie relaţiile: (12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fibrelor εf şi compozitului εC pe direcţia de aplicare a forţei Fc sunt egale: (12. în fibre şi în compozit.3) Fc = FM + Ff. iar fracţia volumică a fibrelor în aceasta este vf.3.1) εM = εf = εC . cunoscând valorile modulelor de elasticitate longitudinală ale materialele componente M şi f. Schema conlucrării componentelor M şi f ale unui material compozit supus la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor Relaţia (12.5) EC = EM(1 − vf) + Efvf. 12. iar σM. σf şi σC sunt tensiunile normale (pe direcţia de acţiune a forţei Fc) generate de solicitarea mecanică în matrice. Schema comportării unui material compozit cu fibre dispuse paralel la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor Fig. se poate aplica legea lui Hooke şi rezultă relaţiile: σf σ σ şi ε C = C . ε f = EM Ef EC • forţa Fc se distribuie pe M şi f existente în structura compozitului. fibrelor şi compozitului. • dacă secţiunea (transversală) portantă a compozitului are aria SC. porţiunea din SC ocupată de fibre are aria Sf = SCvf. (12. determinată de existenţa legăturilor intime dintre ele. această condiţie (numită condiţia de izodeformaţie) fiind respectată datorită conlucrării componentelor M şi f.

relaţia (12. • efectul durificator al fibrelor se manifestă dacă fracţia volumică a fibrelor depăşeşte valoarea critică vfcr. iar prezenţa fibrelor este echivalentă cu existenţa în material a unor goluri (defecte) care îi diminuează secţiunea portantă.5) sunt valabile şi pentru estimarea altor caracteristici fizico − mecanice ale materialelor compozite. pentru ca orice porţiune din M să aparţină unei zone de acţiune a unei fibre. aşa cum se arată în schema prezentată în figura 12. care produce deformarea elastică a compozitului şi componentelor sale. (12. în consecinţă. deoarece matricea este plastică şi se deformează înainte de rupere mai mult decât fibrele). Dacă un material compozit alcătuit dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) dispuse paralel este solicitat la tracţiune monoaxială de o forţă Fc normală la fibre.6) RmC = RmM(1 – vf) + Rmfvf . RmM fiind definită prin tensiunea care produce matricei o deformare specifică egală cu cea la care survine ruperea fibrelor. rezistenţa sa la rupere scade pe măsură ce creşte vf. materialul M din afara acestei zone putându-se deforma liber.1). Aşa cum sugerează schema din figura 12.4. B. Dacă materialul compozit este alcătuit dintr-o matrice moale şi plastică şi fibre cu rezistenţă mecanică ridicată şi plasticitate scăzută (care se comportă elastic până la rupere). • dacă compozitul are vf mică. dată de relaţia: R * − RmM . relaţia (12. legăturile dintre M şi f asigură respectarea condiţiei de izodeformaţie numai într-o zonă din jurul fiecărei fibre înscrisă într-un cilindru cu diametrul dm (numită zona de acţiune a fibrei). cum ar fi: coeficientul de difuzie D. evidenţiind următoarele aspecte: • dacă materialul este lipsit de fibre (vf = 0).4) se poate adapta pentru estimarea rezistenţei la rupere a compozitului RmC în funcţie de rezistenţa la rupere a fibrelor Rmf şi de rezistenţa convenţională a matricei RmM: (12.5 justifică această afirmaţie. Ca şi relaţia (12.5).4) şi (12.6.6) este valabilă dacă vf este suficient de mare. comportarea sa poate fi descrisă astfel: 271 . deoarece o mare parte din materialul matricei se află în afara zonelor de acţiune ale fibrelor şi se deformează liber. Diagrama prezentată în figura 12. compozitul trebuie să se caracterizeze printr-o densitate suficient de mare a fibrelor (fracţia volumică a fibrelor trebuie să fie suficient de mare).Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite volumică a fibrelor în materialul compozit este suficient de mare pentru a fi respectată condiţia de izodeformaţie (12. rezistenţa la rupere * * corespunde rezistenţei la rupere a matricei RmM ( RmM > RmM. coeficientul de conductibilitate termică λ sau coeficientul contracţiei transversale (Poisson) µ.7) v fcr = mM Rmf − RmM Relaţiile de forma (12.

9) se transformă într-o relaţie de aceiaşi formă cu (12. 12. alungirea ∆LC produsă pe această direcţie obţinându-se prin sumarea alungirii matricei ∆LM şi alungirii fibrelor ∆Lf: (12. • deoarece deformaţiile produse compozitului de solicitarea mecanică sunt de natură elastică. iar deformaţiile specifice (pe aceeaşi direcţie) ale celor două materiale LC ∆L ∆LM (M şi f) ce compun elementul de volum sunt: ε M = M = şi LM LC (1 − V f ) Lf LCV f (12. deformaţia specifică corespunzătoare acestui element este ∆L ε C = C . porţiunea ocupată de fibre fiind Lf = LCvf.2) şi.4) şi (12. iar porţiunea ocupată de materialul matricei – LM = LC(1 − vf).5. Diagrama dependenţei dintre rezistenţa la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor a unui compozit şi mărimea fracţiei volumice a fibrelor • orice element de volum din materialul compozit se deformează elastic pe direcţia tensiunilor σC. Fig. în fibre σf şi în compozit σC sunt egale: (12. deoarece lungimea iniţială a elementului de volum a fost LC = LM + Lf.5): εM = ∆L f = ∆L f şi relaţia (12.10) εC = εM(1 − vf) + εfvf. această condiţie (numită condiţia de izotensiune) fiind respectată datorită legăturilor intime existente între matrice şi fibrele compozitului.9) ∆LC = ∆LM + ∆Lf. rămân valabile relaţiile (12.8) σM = σf = σC.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • tensiunile normale (pe direcţia de aplicare a forţei Fc) generate de solicitarea mecanică în matrice σM. ţinând seama de îndeplinirea 272 .

rezistivitatea electrică ρ (inversul conductibilităţii electrice) se pot utiliza relaţii de tipul (12. Schema comportării unui agregat compozit la tracţiune monoaxială Relaţiile de forma (12. C. cum ar fi coeficientul de difuzie D sau coeficientul de conductibilitate termică λ. Fig. relaţia (12. 12.11) şi agregatul compozit se 273 . comportarea sa este dificil de descris.7.12) EC = Em (1 − V f ) + E nV f . astfel: • dacă n = −1.12) devine (12.11) EC 1 = EM1 (1 − V f ) + E −1V f .8).10).6.10) devine: − − (12.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite condiţiei de izotensiune (12. relaţia (12. Schema comportării la tracţiune monoaxială pe direcţia normală la fibre a unui material compozit cu fibre dispuse paralel Fig. relaţia (12. se poate presupune că modulul de elasticitate lungitudinală al agregatelor compozite este dat de relaţii de forma: n n (12. care produce deformarea elastică a compozitului şi componentelor sale. Dacă un material de tip agregat compozit este solicitat la tracţiune monoaxială de o forţă Fc. de exemplu. aşa cum se arată în schema prezentată în figura 12.11) sunt valabile şi pentru estimarea altor caracteristici fizico − mecanice al materialelor compozite pe direcţia normală la fibre. Valoarea exponentului n depinde de caracteristicile materialelor M şi f care alcătuiesc compozitul. Cercetările întreprinse până în prezent au evidenţiat însă că astfel de materiale au caracteristicile elastice intermediare celor corespunzătoare compozitelor cu fibre (cu aceleaşi materiale M şi f) care îndeplinesc condiţiile de izodeformaţie şi de izotensiune.7. cunoscând valorile moduleleor de elasticitate longitudinală ale materialelor componente M şi f.1] \{0}. f exponentul n aparţinând mulţimii n ∈ [−1. pentru alte caracteristici. f Pentru condiţiile de solicitare considerate.11) permite estimarea modulului de elasticitate longitudinală al unui material compozit. 12. cum sunt. ca urmare.

) 12. • dacă n = 1. SUA sau Rusia) cantitatea de lemn utilizată anual pentru diverse construcţii industriale sau civile şi în alte aplicaţii (din industria mobilei. aşa cum se poate observa în figura 12. ca urmare.9. Sursa din care se obţine acest material este în mod obişnuit trunchiul arborilor. următoarele zone structurale ale acestuia: • zona exterioară a trunchiului reprezintă scoarţa (coaja). în multe ţări (de exemplu.12) cu n ∈ (0.0).12) cu n ∈ (−1. sugerând eterogenitatea structurală şi anizotropia acestui material. aspectul secţiunilor transversală (secţiunea făcută cu un plan perpendicular pe axa longitudinală a trunchiului). din cauciuc) în care sunt înglobate particule sferice cu Ef foarte ridicat (de exemplu. coeficientul de conductibilitate termică λ. Lemnul – material compozit natural Lemnul este unul din materialele compozite naturale cu fibre folosite pe scară largă în aplicaţiile tehnice. pentru studierea structurii lemnului se procedează la secţionarea trunchiului arborilor. Ca şi în cazul celorlalte tipuri de materiale compozite. Secţiunea transversală făcută prin trunchiul unui arbore evidenţiază (la scară macroscopică).) depăşind suma cantităţilor de oţel şi beton întrebuinţate în aplicaţiiile tehnice din toate ramurile economiei lor naţionale.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR comportă ca un material compozit (cu fibre) care îndeplineşte condiţia de izotensiune. din oţel) în care sunt înglobate particule sferice cu Ef foarte scăzut (de exemplu.5) şi agregatul compozit se comportă ca un material compozit (cu fibre) care îndeplineşte condiţiile de izodeformaţie. relaţiile de forma (12. aşa cum se arată în figura 12. • agregatele compozite industriale având EM scăzut şi Ef ridicat au comportarea elestică descrisă de (12.3.1). agricultură etc. coeficientul contracţiei transversale µ etc.12) devine (12. un astfel de agregat compozit poate fi alcătuit dintr-o matrice cu EM foarte ridicat (de exemplu. cu aspect crăpat. din cauciuc). industria chimică. radială (secţiunea făcută cu un plan care conţine axa trunchiului) şi tangenţială (secţiunea făcută cu un plan paralel cu axa trunchiului şi normal unei raze a acestuia) obţinute. un astfel de agregat compozit poate fi alcătuit dintr-o matrice cu EM foarte scăzut (de exemplu. numită ritidom (partea moartă.12) sunt valabile nu numai pentru estimarea caracteristicilor elastice ale agregatelor compozite. care are o parte exterioară.8. brăzdat sau desprins în 274 . ci şi pentru alte caracteristici fizico-mecanice (coeficientul de difuzie D. iar agregatele compozite cu EM ridicat şi Ef scăzut au comportarea elastică descrisă de (12. din oţel). relaţia (12.

celulele care alcătuiesc acest ţesut au propietatea de a se multiplica în mod continuu în timpul perioadei de vegetaţie a arborelui şi de a da naştere anual (spre interior) ţesuturilor care formează lemnul şi (spre exterior) ţesuturilor care formează liberul. situată între coajă şi lemn formată dintr-un singur strat de celule care determină creşterea în grosime a trunchiului reprezintă cambiul. la cele mai multe specii de arbori. 275 . care se distinge uşor la tulpinile tinere şi este mult diminuată la tulpinile arborilor maturi) şi o parte intermediară. culoarea mai închisă decât alburnul). care alcătuiesc ţesutul conductor al sevei brute. Zonele structurale ale trunchiului unui arbore Structura la scară microscopică (constituţia anatomică) a lemnului are. care are o parte exterioară. • zona intermediară. numită duramen (format din ţesuturi moarte. aşa cum se observă în figura 12. Fig.8. fibre liberiene şi ţesuturi de parenchim).10. şi care are. afânate şi rezistente. prin care se face circulaţia ascendentă a sevei brute). numită alburn (de culoare deschisă. următoarele elemente: • vasele lemnoase sunt şiruri de celule alungite. 12. • zona interioară a trunchiului reprezintă lemnul. numită liber (partea vie. permiţând stabilirea vârstei arborelui.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite solzi. Schema secţionării trunchiului arborilor pentru studierea structurii lemnului Fig. 12. cu pereţii lignificaţi.9. golite de conţinutul lor celular. straturile lemnoase care se formează anual datorită activităţii cambiului şi care determină creşterea în grosime a lemnului sunt numite inele anuale şi pot fi observate clar în secţiunea transversală. o parte centrală. care se dezvoltă anual şi este alcătuită din vase. numită măduvă (formată din ţesuturi de parenchim rare. în fâşii sau în placi) şi o parte interioară.

la care pereţii transversali (care despart celulele componente ale vaselor) au dispărut complet sau parţial. alungite.50 %).6 %).).70 % din masa lemnului. care apar în structura masei lemnoase a unor specii de arbori (molid. lignificaţi şi cu spaţiul interior (golit de conţinutul celular) foarte îngust. la care pereţii transversali se păstrează intacţi sau ciuruiţi. oxigenul (44.10. pin etc. • razele medulare sunt şiruri de celule de parenchim aşezate radial. Fig. − traheidele (vasele imperfecte). lemnul poate fi privit ca un material compozit având în structură fibrele lemnoase alcătuite din celuloză şi o matrice (liant) alcătuită din hemiceluloză (celuloză cu grad relativ redus de polimerizare n < 200 ) şi lignină (polimer cu reţea de fenol − propan). Structura la scară microscopică (constituţia anatomică) a lemnului Datorită acestei constituţii anatomice. strâns legate între ele (fără spaţii inter celulare). 276 ..45 %) şi hidrogenul (5... fibrele lemnoase sunt elementele de bază ale ţesutului mecanic (de rezistenţă) al lemnului. • canalele rezinifere sunt canale căptuşite cu celule secretoare de răşină.. Elementele chimice care compun matricea şi fibrele acestui material sunt: carbonul (49.. • fibrele lemnoase sunt şiruri de celule moarte.. cu pereţii groşi. astfel că circulaţia sevei prin acestea se face ca prin nişte tuburi.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR vasele lemnoase sunt de două feluri: − traheele (vasele perfecte sau vasele propriu-zise). 12... pe pereţii lor laterali existând multiple punctuaţii (mici porţiuni circulare nelignificate şi permeabile care permit comunicarea cu ţesuturile sau vasele vecine. ele constituind 40.

în general. A. Principalele proprietăţi fizico-mecanice ale lemnului şi caracteristicile care se folosesc pentru exprimarea cantitativă a acestora se definesc în moduri similare şi se determină prin încercări asemănătoare celor utilizate în cazul materialelor metalice (v. a unor epruvete prelucrate din lemn.3). Pentru determinarea caracteristicilor care pot exprima cantitativ aceste proprietăţi (modulul de elasticitate E.) se folosesc (ca încercări de referinţă) încercarea la tracţiune şi încercarea la compresiune. densitatea absolută ρ0 este masa unităţii de volum de lemn anhidru (uscat artificial la 105 oC).12 sunt prezentate (pentru exemplificare) curbele caracteristice convenţionale la tracţiune şi compresiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag. • proprietăţile fizico-mecanice ale lemnului (şi produselor confecţionate din lemn) sunt influenţate sunstanţial de umiditatea acestuia. lemnul de esenţă moale (având. standardele care regelmentează modul de efectuare a încercărilor fiind: STAS 336 şi STAS 6291 (pentru încercarea la tracţiune). cap. În figurile 12.). iar în figurile 12. Elasticitatea.3). B. rezistenţă mecanică relativ scăzută) provenind din arborii alor căror frunze rămân verzi tot timpul anului (brad. iar densitatea convenţională ρc este raportul dintre masa de lemn anhidru şi volumul de lemn verde (cu fibrele saturate de umiditate) din care aceasta sa obţinut prin uscarea artificială a lemnului la 105 oC. având structura unui material compozit cu fibre dispuse paralel. prezintă o mare anizotropie a proprietăţilor fizico-mecanice.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite La stabilirea proprietăţilor de utilizare ale lemnului trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • lemnul.11 şi 12. Trebuie precizat că împărţirea tradiţională a diverselor specii de lemn în categoriile: lemn de esenţă moale şi lemn de esenţă tare foloseşte rezistenţa mecanică numai ca un criteriu secundar. în lungul fibrelor sau perpendicular pe direcţia fibrelor. ţinând seama de anizotropia proprietăţilor lemnului.15. Influenţele prezenţei concentratorilor de tensiuni mecanice asupra comportării la rupere a lemnului (la tracţiune pe direcţia fibrelor) sunt sugerate de imaginile prezentate în figura 12. scap. pin etc. Densitatea lemnului se defineşte în trei moduri distincte: densitatea lemnului verde ρu este masa unităţii de volum de lemn verde (cu umiditatea maximă). 3. alungirea procentuală după rupere A etc. criteriul principal care stă la baza acestei calsificări fiind natura sezonieră a arborilor din care provine lemnul.13 şi 12. iar 277 . plasticitatea şi rezistenţa la rupere a lemnului se definesc la fel ca în cazul materialelor metalice (v. aceste încercări se efectuează prin solicitarea monoaxială (la întindere sau la compresiune).2 şi 3. STAS 86 şi STAS 1348 (pentru încercarea la compresiune). rezistenţa la rupere Rm.14 sunt redate aspectele specifice ale ruperii lemnului la astfel de solicitări.

Aspectele specifice ale ruperii la încovoiere (statică sau dinamică) a lemnului sunt sugerate de imaginile prezentate în figura 12. Fig. 12.scap. Comportarea la rupere a lemnului se poate caracteriza cu ajutorul încercării la încovoiere statică (reglementată de STAS 337/2) al cărei rezultat este rezistenţa al rupere la încovoiere statică normală pe fibre Rmis sau (ca şi în cazul materialelor metalice. fag etc.3. C.12.11.16. 12. Aspectul ruperilor lemnului la compresiune pe direcţia fibrelor . Aspectul ruperilor lemnului la tracţiune pe direcţia fibrelor 278 Fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR lemnul de esenţă tare (având. în N/mm2.7) cu ajutorul încercării de încovoiere prin şoc cu ciocanul pendul (reglementată de STAS 338). al cărei rezultat este (de obicei) rezilienţa (indicele de rezilienţă) KCV în J/cm2 sau (uneori) rezistenţa la rupere la încovoiere dinamică normală pe fibre Rmid.). în general. Curbe caracteristice convenţionale la compresiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag Fig. Curbe caracteristice convenţionale la tracţiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag Fig. 12. v.14. rezistenţă mecanică ridicată) fiind obţinut din arborii ale căror frunze se schimbă anual (stejar. 12.13.

b − în cazul solicitării la încovoiere dinamică D.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Fig. 12. pe un 279 . Aspectul ruperilor lemnului la încovoiere normală pe fibre: a − în cazul solicitării la încovoiere statică.16. pentru determinarea durităţii prin această metodă se apasă penetratorul sferic cu diametrul D. 25 s). 12. Comportarea la rupere a lemnului în prezenţa concentratorilor de tensiuni: a − de tipul crestăturilor laterale. un timp τd (τd = 10 . cu o forţă F. b − de tipul orificiilor Fig.. Duritatea lemnului se determină folosind mai multe metode: • Metoda Brinell (reglementată de STAS 2417/2) utilizează ca penetrator o sferă (bilă) din oţel..15.

17. epruvetă. b − umiditate . Fig. E.18. exprimată în kgf (1 kgf = 9. epruvetă. 18. Duritatea Brinell (simbolizată HB) este o caracteristică mecanică definită (convenţional) ca fiind raportul dintre forţa F.3. • Metoda Janka (reglementată de STAS 2417/1) utilizează ca penetrator o sferă (bilă) din oţel cu diametrul D = 11. se îndepărtează penetratorul şi se măsoară diametrul d al urmei lăsate de acesta pe lemn (v. piesă) din lemnul care se analizează. scap. Duritatea Janca (simbolizată HJ) este o caracteristică mecanică definită 2 (convenţional) prin relaţia HJ = F. iar după încetarea acţiunii forţei.80665 N) şi aria suprafeţei urmei lăsate de acesta pe lemnul analizat Sp. Comportarea la solicitări variabile a lemnului se poate analiza construind (ca şi în cazul materialelor metalice.28 mm (având aria secţiunii ecuatoriale Se = 100 mm2 = 1 cm2). pe un eşantion (probă.24). Aspectul acestei curbe (v. Modificarea rezistenţei la oboseală a lemnului de brad în funcţie de: a − temperatură .17) arată că în cazul lemnului (la fel ca la unele materiale metalice) se poate defini caracteristica numită rezistenţă la oboseală RO. 3.9) curba de durabilitate la obseală (curba Wöhler). piesă) din lemnul care se analizează şi se stabileşte intensitatea forţei F (în kgf) care produce pătrunderea penetratorului în lemn pe o adâncime h = D . calculată cu relaţia (3. cu o forţă crescătoare. Curba de durabilitate la oboseală (Wöhler) a lemnului de molid 280 Fig.17) şi exprimată în mm2. fig.12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR eşantion (probă. acestă caracteristică se modifică în funcţie de temperatura şi umiditatea lemnului aşa cum sugerează diagramele prezentate în figura 12. fig. 12. 12. pentru determinarea durităţii prin această metodă se apasă penetratorul sferic. v.

nuc Guaiac Plop tremurător Brad. nuc Balsa Brad.1. N/mm2 Rezistenţa la tracţiune paralelă cu fibrele Rmt *. Tabelul 12. mesteacăn Fag. fag Măslin Guaiac Brad. nuc Densitatea ρu. fag Guaiac Balsa Mahon Brad.5 Lemn cu rezilienţă bună KCV = 4. mobilier. N/mm2 Rezistenţa la încovoiere statică normală pe fibre Rmis *. balsa.0 Lemn cu rezilienţă foarte mare KCV > 9.0…4.0 * caracteristicile se determină pe lemnul cu umiditatea de 12 % Lemnul brut se prelucrează sub formă de semifabricate destinate utilizării în diverse aplicaţii tehnice (construcţii civile sau industriale. pin Mesteacăn Ulm de câmp Carpen.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Caracteristicile fizico-mecanice anterior definite permit clasificarea speciilor de lemn în categoriile precizate în tabelul 12. ambalaje etc. pin Mesteacăn. ulm Nuc. Principalele categorii de semifabricate realizate din lemn brut 281 .0 Lemn cu rezilienţă slabă KCV = 3. kg/m3 Duritatea HJ * Rezistenţa la compresiune paralelă cu fibrele Rmc *. Clasificarea lemnului în funcţie de caracteristicile fizico − mecanice Caracteristica Categoriile de lemn Lemn foarte uşor Lemn uşor Lemn moderat de greu Lemn greu Lemn foarte greu Lemn extrem de greu Lemn foarte moale Lemn moale Lemn mijlociu Lemn foarte dur Lemn extrem de dur Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Valorile caracteristicii ρu < 400 ρu = 400…500 ρu = 500…650 ρu = 650…800 ρu = 800…1000 ρu > 1000 HJ < 350 HJ = 350…500 HJ = 500…650 HJ = 650…1000 HJ > 1000 Rmc < 30 Rmc = 30…45 Rmc = 45…60 Rmc = 60…80 Rmc > 80 Rmt < 75 Rmt = 75…90 Rmt = 90…125 Rmt = 125…150 Rmt > 150 Rmis < 65 Rmis = 65…85 Rmis = 85…110 Rmis = 110…140 Rmis > 140 Exemple de specii de lemn Balsa. pin Mahon Mesteacăn Fag.).5…6.0…9. fag Carpen Plop alb Brad Pin Carpen. salcie albă Mahon.0 Lemn cu rezilienţă mare KCV = 6.1. N/mm2 Rezilienţa KCV *. fag Mesteacăn. J/cm2 Lemn cu rezilienţă foarte slabă KCV < 3. pin Mesteacăn Carpen.

destinate fabricării mobilierului sau utilizării în lucrările interioare de construcţii). panelul (semifabricat alcătuit dintr-un miez de şipci şi feţe din furnir cu fibrele perpendiculare pe direcţia fibrelor miezului).D (obţinute prin împâslirea şi presarea fibrelor de lemn. imprimări. acoperite pe ambele feţe cu placaj). plăci fonoabsorbante (obţinute prin perforarea sau înţeparea suprafeţelor unor PFL moi şi poroase şi destinate utilizării la finisajele interioare şi tratamentele fonoabsorbanete ale construcţiilor) etc. aparţin. având densitatea ρ > 800 kg/m3).. rigle. insectelor xilofage şi focului).. şipci. grunduri.Ex (obţinute din aşchii de lemn presate la cald prin extrudare şi placate pe ambele feţe cu furnir tehnic) etc. destinate fabricării mobilierului sau utilizării în lucrările interioare de construcţii).800 kg/m3. plăci decorative (plăci din PFL. peliculele de suprafaţă fiind din răsină melaminică). cu sau fără adaosuri de lianţi. la atacul ciupercilor şi insectelor xilofage). realizate în diverse sortimente: plăci cu densitate medie – PFL. emailuri şi lacuri. finisate prin acoperirea uneia din feţe cu o peliculă de email sau lac pe bază de răşini sintetice uscată la cald).5…3. plăcile celulare (semifabricate de tip panou. care se obţine prin derulare centrică sau tăiere plană din buşteni sau cherestea). de asemenea. plăci dure – PFL. scânduri.D având aplicat pe una din feţe un strat subţire de pastă mecanică albă sau colorată în diverse nuanţe).SET (plăci din aşchii de lemn înobilate pe ambele feţe cu masă de şpaclu.AI (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină ureoformaldehidică şi care au înglobate substanţe de protecţie contra ciupercilor. obţinute prin lipirea mai multor straturi de PFL. plăci emailate din aşchii de lemn PAL. plăci extrudate din aşchii de lemn – PAL. lemnul stratificat.0 mm. cherestea şi/sau aşchii de lemn se realizează şi alte tipuri de semifabricate. care. buşteni. cu unul sau mai multe pelicule de răşină sintetică.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sunt buştenii şi cheresteaua de diverese sortimente: grinzi. plăci emailate (plăci din PFL. plăcile din aşchii de lemn – PAL.CON (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină fenolică. plăci de interior presate perpendicular pe feţe – PAL. aceste sortimente se pot supune unor tratamente termice. datorită structurii şi proprietăţilor pe care le prezintă. cu grosimea de 0. alcătuite dintr-o ramă de lemn şi un miez din lamele sau hârtie. Din lemn brut.M (plăci din aşchii de lemn acoperite pe ambele feţe.D finisate aplicând. dulapi. în scopul obţinerii unor caracteristici de utilizare convenabile.D (plăci cu grosimea s > 12 mm. folie de hârtie impregnată cu răşină melaminică). plăci melaminate din aşchii de lemn – PAL.DM (PFL cu densitatea ρ = 500. chimice sau termochimice (de tipul celor prezentate în tabelul 12. 282 .2). plăci de exterior presate perpendicular pe feţe – PAL. clasei materialelor compozite: principalele tipuri de astfel de semifabricate sunt: furnirul (semifabricat plan. placajul (semifabricat stratificat din furnire tehnice). încleierea fiind rezistentă la fiereberea în apă.D. prin presare la cald. pe una sau ambele feţe. plăci stratificate din PFL. plăci melaminate (plăci din PFL. realizate în diverse sortimente: plăci de interior presate perpendicular pe feţe (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină ureoformaldehidică şi presate perpendicular pe feţe). prin presare la cald.D). şi plăcile din fibre de lemn – PFL.

• încălzirea camerei la • Reducerea tensiunilor reziduale din lemn şi evitarea defectelor cauzate 99…100 oC în 4…12 ore.). (75…80 mm) se menţine 70…250 zile USCAREA ÎN • Micşorarea umidităţii prin menţinerea lemnului în instalaţii de tip tunel Uscarea la 70…100 oC. . cu viteza de INSTALAŢII circulaţie a aerului 3…6. prin aburire obţinându-se o nuanţă uniformă roşie – cărămizie. cu peioade de menţinere în vid • Conservarea buştenilor împotriva răscoacerii şi crăpării în timpul verii prin imersare sau stropire cu apă.2. • încălzirea completă a • Reducerea contragerii şi umflării specifice prin modificarea punctului de lemnului la 99…100 oC în 8…18 ore. • Creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică Cheresteaua cu grosimea sub 25 mm se menţine 22…60 zile. atmosferică. • Protecţia cherestelei împotriva crăpării. de acestea (deformaţii. asemănătoare lemnului de mahon. timp de 24 ore. prin tratarea capetelor cu aracet produs pe bază de poliacetat de vinil) sau folosind elemente mecanice de protecţie. Principalele date privind tratamentele aplicate semifabricatelor din lemn Denumirea tratamentului Scopurile aplicării tratamentului Principalele date privind regimul tratamentului ABURIREA USCAREA ÎN AER • Înlăturarea diferenţelor de culoare între alburn şi duramen.5 m/s. 99…100 oC. • aburirea propriuzisă. la • Reducerea umidităţii lemnului cu 20…30 % în primele ore după aburire. cu aer cald şi umed. Se folosesc camere speciale de • Distrugerea agenţilor biologici existenţi în lemn (ciuperci şi insecte aburire şi se parcurg trei etape: xilofage) si blocarea fenomenelor de încingere şi răscoacere. ca urmare a evaporării mai intense a apei din lemnul încălzit. saturaţie în apă al fibrelor. iar • Micşorarea umidităţii prin menţinerea îndelungată a lemnului în depozite cheresteaua cu grosime mare de uscare (cu lungimea de 50…100 m şi lăţimea de 30…50 m). INDUSTRIALE Uscarea se realizează printr-o succesiune alternantă de perioade USCAREA • Micşorarea umidităţii prin menţinerea lemnului în instslaţii speciale de de încălzire la presiune ÎN VID tratare în vid. PREZERVAREA • Antiseptizarea lemnului înainte de uscare (cu paste antiseptice aplicate − LEMNULUI upeficial). crăpături etc.Tabelul 12.

Materialele compozite durificate cu fibre Compozitele durificate cu fibre (având structura alcătuită dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) cu rezistenţă mecanică ridicată. • lungimea minimă a fibrelor compozitului. Dacă se utilizează schema din figura 12. 284 . cât şi în M. • Rezistenţa mecanică ridicată a unui astfel de compozit se obţine dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 12. Pentru a justifica această afirmaţie este necesar să se cunoască mai în detaliu aspectele principale ale mecanismului durificării cu fibre a materialelor. care sunt maxime în vecinătatea interfeţei M – f (unde matricea este constrânsă să respecte condiţia de izodeformaţie) şi se micşorează în intensitate pe măsură ce creşte distanţa faţă de fibre (datorită diminuării constrângerilor impuse materialului matricei).2 – cazul A: • Comportarea solidară a componentelor la solicitarea mecanică la tracţiune în lungul fibrelor a unui astfel de compozit este determinată de legăturile interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea materialului. care permite preluarea de către acestea a unor tensiuni cu intensitatea σf. iar prin reacţiune se dezvoltă în matrice (pe direcţia paralelă cu fibrele) tensiuni de forfecare τM.4. are tendinţa de a se deforma mai mult) induce în fibre tensiuni de întindere σf. rezultă: πd 2 4L f σ f = πd f Lτ M ⇒ σ f = τM . numită lungime critică a fibrelor Lc. la solicitarea la tracţiune în lungul fibrelor a materialului compozit se generează tensiuni mecanice atât în f.13) 4 df relaţia finală (12. 12. (12.13) permite următoarele interpretări: • tensiunile σf preluate de fibrele unui material compozit pot fi cu atât mai L . matricea (care. numit raport de formă al fibrelor. unele din acestea fiind prezentate în scap.3. 12. orientate unidirecţional) reprezintă clasa de materiale compozite cu cele mai mari perspective de dezvoltare şi de utilizare în aplicaţiile tehnice. astfel că orice porţiune din materialul matricei se află integral într-o zonă de acţiune a unei fibre. cu cât raportul df cât tensiunile de forfecare τm ce pot fi preluate de matrice au intensităţi mai ridicate.19 şi se scrie condiţia de echilibru a fibrelor (cu diametrul df şi lungimea Lf). aşa cum arată schema din fig. Datorită comportării solidare a ansamblului M – f. este mai mare şi cu mari.

este mai mic. (12. care permite estimarea rezistenţei lor mecanice se modifică astfel: • cu cât raportul Lc )v f . Schema solicitării mecanice a M şi f la în cazul compozitelor durificate cu fibre Lc . scap.. mM ) RmC . de genul unor filamente L (cu df = 1.3.14) Lc = d f τ rM 4 τrM fiind rezistenţa la rupere la forfecare a materialului ce constituie matricea compozitului.2 ).θ = min( mC . cos 2 θ cosθ sin θ sin 2 θ RmC = RmM (1 − v f ) + Rmf (1 − 285 .6).Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite este dată de relaţia: . Aspectele prezentate mai înainte au condus la ideea realizării materialelor compozite durificate cu fibre discontinui ultrarezistente. numit raport de transfer al sarcinilor. numite trihite sau fibre whiskers.12. 1 σf Fig.15) L Comportarea la solicitări mecanice a compozitelor durificate cu fibre prezintă şi următoarele particularităţi: • Rezistenţa lor mecanică este influenţată în măsură importantă de precizia orientării fibrelor pe direcţia aplicării solicitărilor mecanice.5. rezistenţa la rupere a materialului compozit este: R R* τ rM (12. (12.30 µm şi > 100) monocristaline cvasiperfecte (fără defecte ale df structurii cristaline de tipul dislocaţiilor – v. 1. relaţia (12.16) .19. principalele caracteristici fizico – mecanice ale unor astfel de fibre sunt redate în tabelul 12. Pentru compozitele durificate cu fibre discontinui. L cu atât materialul compozit are o comportare mai eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f şi poate prelua solicitări mecanice de intensitate mai ridicată. dacă unghiul dintre direcţia orientării fibrelor şi direcţia de aplicare a solicitărilor mecanice are măsura θ..

6) sau (12.61 343. Tabelul 12. Realizarea semifabricatelor şi pieselor din materiale compozite durificate cu fibre cu respectarea condiţiei θ < θcr.grafit Cr Cu Fe Ni la care sunt solicitate compozitele durificate cu fibre afectează în mod diferit caracteristicile mecanice ale componentelor lor structurale. (12.53 377.3. dată de relaţia: τ θ cr = arctg ( rM ).80 Rezistenţa la tracţiune Rmf. dacă măsura unghiului θ depăşeşte o valoare critică θcr. Caracteristicile fizico−mecanice ale principalelor tipuri de trihite utilizate la realizarea materialelor compozite Materialul trihitelor Temperatura de topire sau de înmuiere tsf.19 240. o C 2040 2570 2450 2690 1900 3650 1857 1083 1538 1453 • Temperatura Modulul de elasticitate longitudinală Ef. care. kg/m3 3960 2850 2520 3180 3180 2500 TRIHITE METALICE 7190 8930 7870 8910 425. complică de cele mai multe ori tehnologiile de fabricare şi măreşte considerabil costurile unor astfel de produse. Având în vedere această particularitate.23 480.07 212.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR şi se poate deduce că.56 199. În mod obişnuit.17) RmC rezistenţa mecanică a materialului compozit se diminuează considerabil. rezultă că estimarea caracteristicilor mecanice ale materialelor compozite durificate cu fibre cu ajutorul relaţiilor (12.15) poate fi de multe ori imprecisă.5).53 480. de exemplu. impunând determinarea experimentală a acestor caracteristici prin încercări mecanice pe epruvete prelevate din aceste materiale. N/mm2 20600 13050 14000 20500 13700 19500 8800 2900 13050 3850 Al2O3 .alumină BeO B4C SiC Si3N4 C .26 123. kN/mm2 TRIHITE CERAMICE Densitatea ρf. compozitele destinate realizării pieselor solicitate la temperaturi ridicate au structura alcătuită dintr-o matrice. pentru materialele compozite cu fibre de sticlă şi matrice din materiale plastice se recomandă determinarea caracteristicilor mecanice prin încercarea la tracţiune efectuată conform SR EN ISO 527 şi STAS 11268 sau prin încercarea la încovoiere efectuată conform SR EN 63 şi SR EN ISO 14125.56 700. atunci când este 286 . (12.

turbinele cu gaze şi alte componente pentru aeronautică) sunt prezentate în tabelul 12.00 Caracteristicile mecanice la ta Rmf.8 1.15%Zr Mo−1. Riscul producerii intempestive a fenomenului de rupere a unui astfel de compozit supus solicitărilor mecanice (în lungul fibrelor) este minim. 1200 oC 360 310 140 - N/mm2 la temperatura T: 1100 oC 510 470 590 270 420 440 • Comportarea la rupere a compozitelor durificate cu fibre este determinată de caracteristicile de rezistentă mecanică şi tenacitate ale componentelor M şi f care le alcătuiesc structura şi de conlucrarea favorabilă a acestora.20 1.scap.3.0 0. mm W – 1%ThO2 W – 5%Re Mo−0. deoarece solicitările se redistribuie pe fibrele nefisurate şi sunt preluate parţial de acele 287 . Caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate ale componentelor M şi f sunt în mod obişnuit complementare. în acest fel.20 1.00 1. Tabelul 12.5 0.25%Ti−0. Câteva dintre cele mai utilizate tipuri de fibre refractare pentru realizarea compozitelor destinate aplicaţiilor care presupun temperaturi ridicate de lucru (de exemplu.5%Ti−0. iar caracteristicile de comportare la fluaj ( rezistenţa tehnică de durată RrT/ τ şi limita tehnică de fluaj RεT/ τ − v. această afirmaţie este validată de datele prezentate în tabelul 12. % 3. datorită legăturilor interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea acestor materiale. M fiind un material cu rezistenţă mecanică scăzută.20 0. la care diminuarea rezistenţei mecanice odată cu creşterea temperaturii este neînsemnată.8) au valori ridicate.25 0.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite încălzită. dar foarte plastic (ductil). diferenţele dintre caracteristicile de rezistenţă mecanică ale materialelor componente ale compozitului solicitat la temperaturi ridicate sunt considerabile şi efectul de durificare produs de fibre este foarte important (mult mai mare decât cel produs în cazul solicitării compozitului la temperatura ambiantă). dar îşi micşorează considerabil rezistenţa mecanică şi fibre din material refractar.5. dar cu tendinţă accentuată către comportarea fragilă la rupere. care prezintă fragilitate accentuată. dar acest proces nu determină degradarea inadmisibilă a compozitului. îşi menţine rezistenţa la oxidare.9 2. iar f – un material cu rezistenţă mecanică foarte ridicată.4.3 Rezistenţa tehnică de durată (fluaj) 1000 oC 830 600 - Materialul fibrelor RrT/ 100000 . Caracteristicile mecanice ale celor mai utilizate fibre refractare df. N/mm2 2400 2250 1140 2100 1600 1700 Af.4. privind caracteristicile mecanice ale principalelor tipuri de materiale compozite durificate cu fibre folosite în tehnică.15%Zr 0. datorită următoarelor argumente: − fisurile se iniţiază de obicei în fibre.1 1.

35 0.22 0.6 15. structura şi proprietăţile compozitelor durificate cu fibre sunt influenţate esenţial de natura şi intensitatea legăturilor interfaciale produse între componentele M şi f ale acestor materiale.0 7.67 0.0 4.77 0.44 0.70 0.0 10. deoarece aceste legături se crează la elaborarea compozitelor.09 0.10 0. Date privind caracteristicile principalelor compozite durificate cu fibre Componentele materialului Matricea Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Nichel Nichel Nichel Fier Aliaj Ni-Cr Aliaj Ni-Cr Argint Argint Titan Cupru Tantal Cobalt Cobalt Oţel inoxidabil Fibrele Sticlă Whiskers Al2O3 Carbon Kevlar Filamente B SiO2 Al2O3 Oţel Filamente B Whiskers B4C Filamente B Filamente W Whiskers Al2O3 Whiskers Al2O3 Al2O3 Filamente W Oţel Al2O3 Filamente W Filamente W Filamente Ta2C Filamente W Filamente Mo Filamente W Fracţia volumică a fibrelor vf 0.0 18. particularităţile metodelor şi procedeelor tehnologice de fabricare sunt factori foarte importanţi de influenţă ai calităţii unor astfel de materiale.6 36.30 0.0 11.73 0.7 4. − propagarea fisurilor iniţiate în fibre este blocată (frânată) de matricea compozitului. disipează prin deformare plastică cea mai mare parte a energiei disponibile pentru extinderea fisurilor şi crează la vârful fisurilor enclave plastice ce micşorează drastic efectul de concentrare a tensiunilor mecanice produs de prezenţa fisurilor.0 4.19 0.0 2.2 11.82 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fragmente ale fibrelor fisurate (sparte) care prezintă o lungime superioară lungimii critice. ρg km 77. N/mm2 1640 780 1200 1520 2100 890 1110 1190 300 200 2640 1110 1170 1630 1750 500 450 1590 660 1750 1060 730 360 400 Rezistenţa mecanică R specifică KR = mC . În mod obişnuit materialele 288 .6 5.8 76.3 7.36 0.40 0.47 0.6 21.0 6.2 48.9 112. Tabelul 12.7 8.08 0.24 0. care. datorită capacităţii substanţiale de deformare plastică înainte de rupere.10 0.14 0.0 − 37.18 Rezistenţa la tracţiune RmC.5 30.25 0.0 Aşa cum a rezultat din cele prezentate anterior. 5.17 0.5 35.29 0.20 0.

iar matricea se depune pe fibre prin cementarea acestora în băi de săruri sau în mediu gazos.20.20. de 289 Fig. după care se supun unui proces de agregare prin lipire (realizat în mod obişnuit prin încălzirea şi întărirea prin polimerizare a matricei). Microstructura compozitelor cu matrice de nichel durificată cu: a − fibre de carbon. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. compozitele cu fibre de carbon şi matrice de nichel (la care metoda infiltrării nu dă rezultate bune. topit sub formă de picături fine cu ajutorul unui jet de plasmă. b − fibre de oţel . fibrele se aliniază şi se dispun în straturi alternante cu matricea. − depunerea electrolitică a matricei în jurul fibrelor. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. având structurile prezentate în figura 12.12. materialul matricei este adus în stare topită. această metodă fiind utilizată frecvent pentru realizarea compozitelor cu fibre de sticlă sau de carbon şi matricea din răşini sintetice − infiltrarea. cum ar fi: − simpla lipire. deoarece nichelul topit atacă şi deteriorează fibrele de carbon) şi compozitele cu fibre de oţel şi matrice de nichel. − depunerea chimică a matricei în jurul fibrelor. compozitele cu trihite de safir în matrice de argint). de exemplu. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. această metodă permiţând fabricarea materialelor compozite cu matrice metalică şi trihite ceramice (de exemplu. după care se depune electrolitic între ele materialul matricei.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite compozite durificate cu fibre se realizează prin metode şi procedee tehnologice indirecte (fibrele şi matricea se fabrică independent şi se supun apoi agregării sub formă de material compozit). cu această tehnologie fiind realizate (la temperaturi apropiate de ta). prin această metodă fiind realizate. o variantă a acestei metode o reprezintă depunerea pe fibrele aliniate în direcţia de armare dorită a materialului matricei.care se poate supune ulterior şi unor operaţii de prelucrare prin deformare plastică la cald pentru mărirea fracţiei volumice a fibrelor în materialul compozit. se infiltrează între fibre (sub vid sau sub presiunea unui gaz inert) şi prin solidificare determină formarea compozitului.

12. compozitele cu trihite de oxid de aluminiu şi matrice de titan şi compozitele cu fibre de carbură de siliciu şi matrice de molibden. cum ar fi: Fig. tragere sau extrudare) pentru obţinerea materialului compozit.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR exemplu.Nb). pentru realizarea compozitelor cu fibre de wolfram şi matrice de soluţie solidă Ni(W). a compozitelor cu fibre de compus Al3Ni şi matrice de aluminiu. − încorporarea fibrelor prin deformarea plastică a matricei. Pentru obţinerea unor materiale compozite durificate cu fibre se utilizează în prezent şi metode şi procedee tehnologice directe (fibrele şi matricea se realizează împreună şi sunt supuse unor prelucrări menite să asigure realizarea compozitului cu caracteristicile de utilizare dorite). de exemplu. iar faza care are rolul fibrelor durificatoare capătă dispunerea şi orientarea necesare prin solidificarea dirijată unidirecţional a aliajelor turnate în forme. 290 .21. fiind impusă de raportul cantitativ al fazelor componente ale structurii aliajelor eutectice. având structura celui prezentat în figura 12. având structura prezentată în figura 12. dar prezintă dezavantajul că fracţia volumică a fibrelor nu se poate regla.22.C) şi a celor cu fibre de compus Nb8Fe7Cr2 şi matrice de soluţie solidă Fe(Cr. Structura semifabricatului utilizat pentru obţinrea prin deformare plastică a compozitului cu fibre de W şi matrice din oţel inoxidabil Fig. 12. Structura compozitului cu fibre de W şi matrice de soluţie solidă Ni(W) obţinut prin solidificarea dirijată a aliajului eutectic Ni − W − solidificarea unidirecţională a eutecticelor. se supune deformării plastice la cald (prin laminare. a compozitelor cu fibre de carbură de tantal şi matrice de soluţie solidă Co(Ta. metoda asigură legături interfaciale foarte puternice între matricea şi fibrele materialului compozit.22. un pachet realizat din straturi alternante de fibre şi matrice (sub formă de folie). această tehnologie fiind utilizată. această tehnologie permiţând obţinerea compozitelor cu fibre de bor şi matrice de aluminiu şi a celor cu fibre de wolfram şi matrice de oţel inoxidabil. fazele din structura unor aliaje eutectice reprezintă materialele componente ale compozitului.21.

Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite

− formarea fibrelor prin deformarea plastică a aliajelor bifazice; materialele bifazice, având în structură o fază f cu modul de elasticitate ridicat şi rezistenţă mecanică la cald mare şi o fază M cu plasticitate ridicată şi rezistenţă mare la oxidare la temperaturi înalte, se supun prelucrării prin deformare plastică la rece, iar tendinţa naturală de formare a structurii fibroase (de alungire a grăunţilor cristalini în direcţia deformării) determină distribuirea fazei f sub formă de fibre în faza M ce capătă rolul de matrice; această tehnologie permite obţinerea unor materiale compozite cu foarte bune proprietăţi de refractaritate ( de exemplu, prin deformarea plastică la rece, cu un grad de deformare GD ≅ 90 %, a agragatului compozit obţinut prin infiltrarea în pulbere de wolfram a aliajului lichid Ni−Cr rezultă un compozit cu fibre aliniate care are rezistenţa la rupere, la t t = 870 oC, RmC = 430...450 N/mm2 (în timp ce matricea din aliaj Ni − Cr are
t RmC = 48...50 N/mm2). Toate aspectele anterior prezentate conduc la concluzia că utilizarea materialelor compozite durificate cu fibre trebuie extinsă în viitor; singurul argument care (în prezent) limitează folosirea acestor materiale în diverse aplicaţii tehnice îl constituie costul lor de elaborare ridicat.

Cuvinte cheie
agregare prin lipire, 289 alburn, 275 cambiu, 275 canal rezinifer, 276 compozit durificat cu fibre, 284 densitate lemn absolută, convenţională, 277 depunere chimică, 289 depunere electrolitică, 289 duramen, 275 duritate Janca, 280 enclavă plastică, 288 fibră lemnoasă, 276 fracţie volumică, 270 furnir, 282 hemiceluloză, 276 încorporare, 290 inel anual, 275 infiltrare, 289 izodeformaţie, 270 izotensiune, 272 liber, 275 lignină, 276 lungime critică a fibrelor, 284 matrice, 269 panel, 282 plăci celulare, 282 plăci din aşchii de lemn – PAL, 282 plăci din fibre de lemn – PFL, 282 procedee tehnologice directe, 290 procedee tehnologice indirecte, 289 raport de formă al fibrelor, 284 raport de transfer al sarcinilor, 285 rază medulară, 276 ritidom, 274 solidificare unidirecţională, 290 trahee, 276 traheidă, 276 trihite (fibre whiskers), 285 vas lemnos, 275 zona de acţiune a fibrei, 271

291

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Bibliografie
1. Shakelford J. Introduction to Materials Science for Engineers, Macmillan Publishing Commpany, New York, 1988 2. Gâdea S., Petrescu M., Metalurgie fizică şi studiul metalelor, vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981 3. Van Vlack L., Elements of Materials Science and Engineering, Addison – Wesley Publishing Company, Massachusetts, 1985 4. Pavel A., Surse şi riscuri de avarie în petrol − petrochimie – chimie, vol. I, Universitatea din Ploieşti, Ploieşti, 1993 5. * * * Hütte – Manualul inginerului. Fundamente. Traducere din limba germană după ediţia a 29 – a, Editura Tehnică, Bucureşti, 1995 6. Broutman L.J., Composite materials. Fracture and fatigue, Academic Press, New York, 1994 7. Suciu P. Lemnul – structură, proprietăţi, tehnologie, Editura Ceres, Bucureşti, 1985

Teste de autoevaluare
T.12.1. Care din următoarele materiale aparţin categoriei agregatelor compozite: a) betonul; b) oţelul carbon hipoeutectoid; c) cermetul cu particule de Al2O3 înglobate într-o matrice de fier; d) lemnul? T.12.2. Care din următoarele materiale aparţin categoriei compozitelor stratificate: a) fonta emailată; b) panelul; c) placajul; d) polistirenul expandat? T.12.3. Care din următoarele materiale aparţin categoriei compozitelor cu fibre: a) cimentul; b) betonul armat; c) fonta albă hipoeutectică; d) compozitul cu filamente de carbură de bor orientate unidirecţional într-o matrice de aluminiu? T.12.4. Care din următorii factori influenţează proprietăţile materialelor compozite: a) proprietătile materialelor componente; b) concentraţiile (masice sau volumice) ale materialelor componente; c) structura şi proprietăţile zonelor de legătură (interfaciale) dintre materialele componente; d) distribuţia materialelor componente în structura compozitului? T.12.5. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul unui compozit cu fibre orientate unidirecţional, solicitat la tracţiune în lungul fibrelor: a) este respectată condiţia de izodeformaţie; b) este respectată condiţia de izotensiune; c) efectul durificator al fibrelor se manifestă numai dacă fracţia
292

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

volumică a fibrelor depăşeşte o valoare critică; d) efectul durificator al fibrelor se manifestă numai dacă fracţia volumică a fibrelor este mai mică decât o valoare critică? T.12.6. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul unui compozit cu fibre orientate unidirecţional, solicitat la tracţiune pe o direcţie normală la fibre: a) este respectată condiţia de izodeformaţie; b) este respectată condiţia de izotensiune; c) fracţia volumică a fibrelor nu influenţează comportarea la tracţiune a materialului compozit; d) tensiunile generate în fibre, în matrice şi în materialul compozit de solicitarea la tracţiune sunt egale? T.12.7. Care dintre următoarele afirmaţii privind structura la scară macroscopică a trunchiului unui arbore sunt adevărate: a) zona exterioară a trunchiului este denumită coajă sau scoarţă; b) partea exteriaoră a scoarţei este denumită alburn; c) partea interioară a scoarţei este denumită liber; d) liberul este partea interioară a scoarţei, care se dezvoltă anual şi este alcătuită din vase, fibre liberiene şi ţesuturi de parenchim? T.12.8. Care dintre următoarele afirmaţii privind structura la scară macroscopică a trunchiului unui arbore sunt adevărate: a) zona interioară a trunchiului este denumită lemn; b) partea exterioară a lemnului este denumită alburn; c) partea centrală a lemnului este denumită duramen; d) duramenul este partea lemnului situată între alburn şi măduvă? T.12.9. Care dintre următoarele elemente aparţin constituţiei anatomice (structurii la scară microscopică) a lemnului: a) traheele; b) fibrele lemnoase; c) razele medulare; d) canalele rezinifere? T.12.10. Care element din constituţia anatomică a lemnului este alcătuit din şiruri de celule moarte, alungite, cu pereţii lignificaţi şi cu spaţiul interior (golit de conţinutul celular) foarte îngust, strâns legate între ele: a) traheele; b) fibrele lemnoase; c) razele medulare; d) canalele rezinifere? T.12.11. Care dintre următoarele elemente chimice intră în alcătuirea fibrelor lemnoase (celulozice) şi matricei din hemiceluloză şi lignină, care definesc structura de material compozit a lemnului: a) magneziul; b) carbonul; c) oxigenul; d) hidrogenul? T.12.12. Care dintre următoarele definiţii privind densitatea lemnului sunt corecte: a) densitatea lemnului verde reprezintă masa unităţii de volum a lemnului saturat în apă; b) densitatea absolută a lemnului reprezintă masa unităţii de volum a lemnului uscat artificial la 105 oC; c) densitatea convenţională este raportul dintre masa de lemn verde şi volumul de lemn anhidru care se obţine din aceasta; d) densitatea convenţională este raportul dintre masa de lemn anhidru şi volumul de lemn verde din care aceasta s-a obţinut? T.12.13. Care din următoarele afirmaţii privind caracteristicile mecanice ale lemnului sunt adevărate: a) pentru lemn şi produsele din lemn se poate defini
293

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

(ca şi la unele materiale metalice) o caracteristică mecanică numită rezistenţă la oboseală; b) duritatea Brinell a lemnului se defineşte la fel ca în cazul materialelor metalice; c) prezenţa concenratorilor de tensiuni de tipul crestăturilor marginale sau orificiilor nu influenţează comportarea la rupere a lemnului; d) caracteristicile mecanice ale lemnului nu depind de direcţia pe care sunt măsurate, lemnul fiind un material compozit izotrop? T.12.14. Care dintre următoarele semifabricate realizate din lemn se pot considera materiale compozite stratificate: a) grinzile; b) panelul; c) plăcile melaminate din aşchii de lemn; d) plăci extrudate din aşchii de lemn? T.12.15. Care dintre următorii factori influenţează caracteristicile mecanice ale compozitelor durificate cu fibre: a) lungimea fibrelor; b) raportul de formă al fibrelor; c) măsura unghiului dintre direcţia orientării fibrelor şi direcţia de aplicare a solicitărilor mecanice; d) fracţia volumică a fibrelor? T.12.16. Care dintre următoarele afirmaţii privind comportarea la solicitări mecanice a compozitelor durificate cu fibre sunt adevărate: a) comportarea solidară a componentelor la solicitarea mecanică la tracţiune în lungul fibrelor a unui astfel de compozit este determinată de legăturile interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea materialului; b) rezistenţa mecanică a unui astfel de compozit este ridicată, dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mare, astfel că orice porţiune din materialul matricei se află integral într-o zonă de acţiune a unei fibre; c) cu cât raportul de transfer al sarcinilor este mai mic, cu atât materialul compozit are o comportare mai eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f şi poate prelua solicitări mecanice de intensitate mai ridicată; d) rezistenţa mecanică a unui astfel de compozit este ridicată, dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mică şi o parte din materialul matricei se află în afara zonelor de acţiune ale fibrelor? T.12.17. Care dintre următoarele afirmaţii privind elaborarea materialelor compozite durificate cu fibre sunt adevărate: a) la elaborarea prin infiltrare, fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită, materialul matricei este adus în stare topită, se infiltrează între fibre (sub vid sau sub presiunea unui gaz inert) şi prin solidificare determină formarea compozitului; b) la elaborarea prin depunerea chimică a matricei în jurul fibrelor, fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită, iar matricea se depune pe fibre prin cementarea acestora în băi de săruri sau în mediu gazos; c) la elaborarea prin încorporarea fibrelor prin deformarea plastică a matricei, un pachet realizat din straturi alternante de fibre şi matrice (sub formă de folie) se supune deformării plastice la cald prin laminare, tragere sau extrudare; d) la elaborarea prin solidificarea unidirecţională a eutecticelor, fazele din structura unui aliaj eutectic reprezintă materialele componente ale compozitului, iar faza care are rolul fibrelor durificatoare capătă dispunerea şi orientarea necesare prin solidificarea dirijată unidirecţional a aliajului turnat?
294

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

Aplicaţii
A.12.1. Un material compozit cu fibre de sticlă înglobate într-o matrice de răşină epoxidică are fracţia volumică a fibrelor vf = 0,70. Ştiind că fibrele de sticlă au densitatea ρf = 2540 kg/m3, iar matricea din răşină epoxidică are densitatea ρM = 1210 kg/m3, să se determine concentraţia masică a fibrelor în materialul compozit %fm şi densitatea compozitului ρC. Rezolvare Considerând că materialul compozit are volumul VC, iar volumele fibrelor şi matricei sunt Vf , VM, se obţin relaţiile: Vf = VCvf , VM = VC(1 – vf) şi VC = Vf + VM . Masele corespunzătoare volumelor Vf , VM şi VC sunt Mf = VCvfρf, MM = VC(1 – vf)ρM şi MC = Mf + MM, iar densitatea compozitului este dată de o relaţie de forma (12.5): ρC = ρM(1 – vf) + ρfvf; pentru datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: ρC = 1210(1 – 0,70) + 2540⋅0,70 = 2141 kg/m3. Concentraţia volumică a fibrelor în materialul compozit este %fV = 100vf, iar concentraţia masică a acestora este dată de relaţia (stabilită utilizând ρf raţionamentul prezentat la rezolvarea aplicaţiei A.2.4): % f m = 100v f ; pentru ρ datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: % f m = 100 ⋅ 0,7
2540 2141

≅ 83 %.

A.12.2. Un material compozit cu fibre continui de sticlă înglobate în matrice de răşină epoxidică se consideră ca material de referinţă la proiectarea unui nou material compozit (cu aceleaşi componente). Ştiind că matricea are * EM = 6900 N/mm2 şi RmM = 69 N/mm2, fibrele au Ef = 72500 N/mm2 şi Rmf = 3400 N/mm2, iar materialul de referinţă supus încercării la tracţiune în / lungul fibrelor are modulul de elasticitate EC = 46260 N/mm2 şi rezistenţa la
/ rupere RmC = 2050 N/mm2, să se stabilească ce valoare trebuie să aibă fracţia volumica a fibrelor în noul material, pentru ca acesta să prezinte (pe direcţia de orientare a fibrelor) modulul de elasticitate EC ≥ 50000 N/mm2 şi rezistenţa la rupere RmC ≥ 2200 N/mm2. Rezolvare Pentru compozitul de referinţă se pot scrie relaţiile (12.5) şi (12.6) din care rezultă valoarea fracţiei volumice a fibrelor în acest material vf şi mărimea / E − EM 46260 − 6900 rezistenţei conventionale a matricei RmM: v /f = C = = 0, 6 ; 72500 − 6900 E f − EM

295

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR R mC
/

RmM =

− R mf v /f
/ f

1− v

=

2050 − 3400 ⋅ 0,6 1− 0,6

= 25 N/mm 2 . Deoarece pentru noul compozit

sunt, de asemenea, valabile relaţiile (12.5) şi (12.6), se poate determina valoarea fracţiei volumice a fibrelor în acest material vf pentru respectarea condiţiilor impuse în enunţul aplicaţiei, astfel:. Cu datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: vf ≥ max(0,66; 0,64) Vf ≥ 0,66. De exemplu, adoptând vf = 0,70, rezultă EC = 52820 N/mm2 > 50000 N/mm2 şi Rmc = 2387,5 N/mm2 > 2200 N/mm2. Observaţie Atât pentru materialul compozit de referinţă, cât şi pentru noul material proiectat, fracţiile volumice ale fibrelor depăşesc valaorea critică dată de relaţia R * − RmM 69 − 25 = (12.7): v fcr = mM = 0,013 ; ca urmare, efectul de durificare 3400 − 25 Rmf − RmM datorită înglobării fibrelor în matrice este asigurat la ambele materiale. A.12.3. Un compozit cu fibre continui, este realizat înglobând fibre dintr-un material cu Ef = 80000 N/mm2 într-un material matrice cu EM = 8000 N/mm2. Să se analizeze cum se modifică, în funcţie de fracţia volumică a fibrelor vf, valorile modulului de elasticitate al compozitului EC pe direcţia fibrelor şi pe direcţia normală la fibre. Rezolvare Folosind relaţiile (12.5) şi (12.11) în condiţiile precizate în enunţul aplicaţiei se pot trasa graficele EC = f(vf) prezentate în figura 12.23. Analizând aceste grafice, rezultă că modulul de elasticitate al compozitului pe direcţia de orientare a fibrelor creşte liniar odată cu vf, în timp ce efectul de creştere odată cu vf a modulului de elasticitate al compozitului pe direcţia normală la fibre se manifestă pregnant numai la valori ridicate ale vf .

Fig. 12.23. Diagramele de variaţie, în funcţie de fracţia volumică a fibelor, a modulului de elasticitate determinat în lungul fibrelor şi pe direcţia normală la fibre la un compozit cu fibre de sticlă si matrice de răşină epoxidică 296

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

A12.4. Să se determine valoarea exponentului n din relaţia (12.12) pentru un agregat compozit alcătuit dintr-o matrice de cobalt în care sunt înglobate particule dure de carbură de wolfram, cunoscând că modulul de elasticitate al matricei este EM = 207000 N/mm2, modulul de elasticitate al particulelor este Ef = 705000 N/mm2, iar modulul de elasticitate al materialului cu vf = 0,5 este EC = 382000 N/mm2. Rezolvare Înlocuind datele din enunţul aplicaţiei în relaţia (12.12), se obtine ecuaţia exponenţială (transcendentă), cu necunoscuta n: 2 ⋅ 382 n = 207 n + 705 n .Această ecuaţie se poate rezolva pe cale numerică, considerând diverse valori ale necunoscutei n∈[−1;1]\{0}, calculând (pentru fiecare valoare a exponentului n) A = 2 ⋅ 382 n şi B = 207 n + 705 n şi declarând ca soluţie valoarea n pentru care se obţine A = B. Rezultatele utilizării aceastei proceduri de rezolvare sunt diagrafiate în figura 12.24, iar soluţia care se obţine astfel este n → 0 (aceeaşi soluţie rezultând şi prin utilizarea programului de rezolvare numerică a ecuaţiilor al produsului informatic MathCad).

Fig. 12. 24. Determinarea exponentului n din relaţia (12.12) pentru un agregat compozit cu particule de WC înglobate în matrice de Co

Fig.12.25. Diagrama de variaţie, în funcţie de vf, a modulului de elasticitate al agregatului compozit cu particule de WC şi matrice de Co

Observaţie În cazul agregatului compozit analizat, exponentul n din relaţia (12.12) tinde către valoarea zero şi, ca urmare, în această situaţie se poate considera că
297

.4 este EC = 100000 N/mm2. aşa cum se observă în figura 12.5).12.6945.4⋅220n. 6945 + 0. 6945 = 140625 N/mm2. Aşa cum s-a precizat în scap. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12.12) (cu n = − 0. iar soluţia (nebanală) care rezultă prin rezolvarea numerică a acesteia este.7.12). Se cunoaşte că modulul de elasticitate al materialului M este EM = 70000 N/mm2. Să se determine valoarea modulului de elasticitate EC al unui agregat compozit alcătuit dintr-o matrice M în care sunt distribuite uniform particule dintr-un material f. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12.25. A. pe baza relaţiei (12.3 ⋅ 70000 −0.7 ⋅ 220000 − 0.12) pentru estimarea modulului de elasticitate al agregatelor compozite la care n → 0. astfel: EC = lim [ E (1 − v f ) + E v f ] = E M f E f f n→0 n M n f v 1 n 1− v (12. care se poate considera în locul relaţiei (12. Rezolvare Procedând ca la rezolvarea aplicaţiei A. modulul de elasticitate al materialului f este Ef = 220000 N/mm2.11). 6945 ] 298 − 1 0 . Respectarea acestei reguli de către agregatul compozit cu particule de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt este ilustrată în figura 12. curba CNF redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate determinat pe direcţia normală la fibre la compozitul cu fibre de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt. caracteristicile agregatelor compozite cu structura alcătuită din particulele unui material f distribuite într-o matrice dintr-un material M sunt intermediare celor care se pot determina în lungul fibrelor şi pe direcţia normală la fibre la compozitele cu fibre din material f înglobate în matricea M. n = − 0. rezultă vf EC = [0.26.12). curba AC redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate al agregatului compozit (cvasiizotrop) cu particule de carbură de wolfram uniform distribuite într-o matrice de cobalt.6⋅70n + 0. fracţia volumică a particulelor fiind vf = 0. se determină valoarea exponentului n din relaţia (12. 12. care modelează analitic variaţia modulului de easticitate al agregatului compozit. ecuaţia exponenţială care trebuie rezolvată este: 100n = 0.4. iar modulul de elasticitate al agregatului compozit (cu aceleaşi componente) având vf = 0.12.6945). iar variaţia EC.7. Folosind relaţia (12. se poate determina modulul de elasticitate al agregatului compozit cu = 0. în care: curba CLF redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate determinat în lungul fibrelor la compozitul cu fibre de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt.5.2.18).18) Datele din enunţul aplicaţie satisfac această egalitate.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR modulul de elasticitate al materialului este definit. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12.

6. pentru agregatele compozite cu componentele M şi f precizate în enunţul aplicaţiei este redată în figura 12.4. se obţine: LC = d f = 0. O bară de tracţiune cu diametrul D = 25 mm este realizată dintr-un material compozit durificat cu fibre discontinui de sticlă. orientate pe direcţia axei longitudinale a barei şi având diametrul df = 0.5 Rezistenţa la rupere a materialului compozit se poate determina cu relaţia (12.05 4 40 τ rM 4 299 .14).27.12) pentru agregatul compozit considerat în aplicaţia A. Rmf 1 1 3000 = 0.12. a modulului de elasticitate al agregatului compozit considerat în aplicaţia A. în funcţie de vf. 12.12. Determinarea exponentului n din relaţia (12.5⋅105 N. 2 2 πD π 25 Fig. Fracţia volumică a fibrelor materialului compozit este vf = 0. componentele materialului fiind caracterizate astfel: fibrele de sticlă au Rmf = 3000 N/mm2.5⋅105 N produce tensiuni normale (în 5 4F 4 ⋅ 7. 26. Rezolvare Solicitarea la tracţiune cu forţa F = 7.05 mm şi lungimea L = 50 mm.Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite în funcţie de vf.12.94 mm << L Procedând astfel.15). considerând valoarea lungimii critice a fibrelor Lc dată de relaţia (12.5 Fig. iar matricea din răşină epoxidică are RmM = 25 N/mm2 şi τrM = 40 N/mm2.7. A.5 ⋅ 10 lungul fibrelor) cu intensitatea σ = = = 1528 N/mm2. în care notaţiile au semnificaţii similare celor precizate la rezolvarea aplicaţiei A. Diagrama de variaţie. Să se stabilească dacă bara de tracţiune rezistă la solicitarea dată de o forţă cu intensitatea F = 7.12.27.12.

să se estimeze intensitatea forţei de tracţiune F la care se produce ruperea barei în următoarele circumstanţe: a) fibrele materialului sunt perfect paralele cu axa longitudinală a barei. bara rezistă la solicitarea la tracţiune cu forţa F = 7. RmC = 30(1 − 0. rezistenţa la rupere a compozitului RmC este dată de relaţia (12. iar ≅ L L RmC = RmM (1 − v f ) + Rmf (1 − C )v f = 25(1 − 0.7.1⋅104 N. ca urmare.7) + 3000(1 − 0. rezistenţa la rupere a compozitului este dată de relaţia (12. Diminuarea considerabilă a rezistenţei mecanice a 4 barei în acest caz este datorată faptului că măsura unghiului θ este mai mare decât valoarea critică dată de relaţia (12.73 ≅ 1833 N/mm2 şi F = 4 b) Dacă fibrele materialului compozit din care este realizată bara sunt orientate sub un unghi θ = 5 o faţa de direcţia axei longitudinale a barei.16). RmM = 80 N/mm2 şi τrM = 40 N/mm2. orientate pe direcţia axei longitudinale a barei.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (materialul are o comportare eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f.10532) = 461 N/mm2 π 15 2 461 ≅ 8.θ = min( şi F = 1833 cos 5 2 o . 0.17): θ cr = arctg 300 40 1833 = 1o15’. Rezolvare Ruperea barei se produce când tensiunile normale generate de solicitarea la 4F tracţiune cu forţa F au intensitatea σ = = RmC şi. O bară de tracţiune cu diametrul D = 15 mm este realizată dintr-un material compozit cu fibre continui. rezultând: π 15 2 1833 ≅ 3. L Deoarece σ < RmC.24⋅105 N. fracţia volumică a fibrelor fiind vf = 0.5⋅105 N. LC raportul de transfer al sarcinilor fiind foarte redus.12.73) + 2500⋅0.02).6). b) unghiul dintre axa longitudinală a barei şi direcţia orientării fibrelor este θ = 5 o. rezultând: RmC .461. 80 sin 2 5 o ) = min(1847. forţa de πD 2 tracţiune monoaxială care produce ruperea barei are intensitatea dată de relaţia: πD 2 F= RmC . Ştiind că matricea compozitului * are RmM = 30 N/mm2. 40 cos 5 sin 5 o o . 4 a) Dacă fibrele materialului compozit din care este confecţionată bara sunt perfect paralele cu axa longitudinală a barei ( pe direcţia căreia se aplică forţa F).02)0. . iar fibrele au Rmf = 2500 N/mm2.7 ≅ 2065 N/mm2.73. A.

Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Capitolul 13 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR REALIZATE PRIN AGREGARE DE PULBERI 13. Realizarea de produse din materiale metalice care nu pot fi elaborate şi prelucrate primar prin tehnologiile clasice de topire – turnare: • piese (filamente. cu perspective mari de extindere în viitor. cu sau fără presare. uneori amestecate şi cu pulberi nemetalice.) cu dimensiunile cuprinse între 0. materiile prime sub formă de pulberi (de diverse sortimente compoziţionale şi/sau granulometrice) sunt amestecate în proporţiile necesare produselor care trebuie realizate. Introducere În tehnica actuală se utilizează. oxizi metalici. tehnologiile de realizare a semifabricatelor şi pieselor pentru diverse aplicaţii din pulberi metalice. Studiul şi aplicarea industrială a proceselor.1.1 µm şi 1 mm. metodelor şi procedeelor tehnologice de obţinere a pulberilor (preponderent metalice) şi de utilizare a lor pentru realizarea de produse cu diverse destinaţii fac obiectul unei ramuri a metalurgiei numită metalurgia pulberilor . uneori. numit sinterizare. La fabricarea produselor prin metoda agregării pulberilor. aliaje sau compuşi chimici (intermetalici. plăcuţe pentru tuburi electronice. Pulberile (metalice şi. Tehnologiile de realizare a produselor prin metoda agregării pulberilor sunt aplicate de obicei în două scopuri: A. amestecul de pulberi este adus apoi la forma dorită (corespunzătoare produselor). nemetalice) utilizate în metalurgia pulberilor sunt materiale formate din granule (particule) de metale pure. sulfuri etc. care conferă produselor compactitatea şi caracteristicile de utilizare dictate de aplicaţia căreia sunt destinate produsele. duze pentru ejectarea 301 . iar comprimatele de pulberi astfel obţinute se supun unui tratament termic.

.). tacheţi. Fe – mase plastice. Mo2C. compozitelor cu metale şi nemetale (Cu – grafit. Ta. Mo etc. Ni. echipamente de calcul automat etc. pistoane. având structura alcătuită dintr-o fază oxidică − ceramică (Al2O3.) se folosesc pe scară largă astfel de piese sinterizate (roţi dinţate. W – Cu. diamant – metale etc. Ni etc. garnituri. pârghii.) înglobate într-o matrice metalică tenace (Co. Co. Ni – Fe etc. burete de 302 . • piese (plăcuţe şi scule pentru prelucrarea prin aşchiere a materialelor metalice) din materiale dure.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR gazelor fierbinţi electrozi nefuzibili pentru sudare etc. se obţin foarte greu în stare topită). deoarece implică consumuri exagerate de materiale şi conduce la obţinerea de semifabricate cu precizia necorespunzătoare a formei şi dimensiunilor. Co.). TiC. electrozi poroşi din nichel sau argint pentru echipamentele utilizate în electrochimie etc. realizate mai ales din pulberi feroase. ce impune aplicarea unor operaţii tehnologice de finisare laborioase şi costisitoare. Cr. din materiale care pot fi elaborate în stare topită. care. Fe.) sau pseudoaliajelor (aliajele W – Ag. care este folosită în prezent pentru realizarea pulberilor de Mn. 13. magneţi etc. la aplicarea acestei metode. came. • piese poroase cu diverse destinaţii: cuzineţi poroşi autoungători din bronzuri cu staniu sau din aliaje Fe – Cu. reacţionând puternic cu căptuşeala ceramică a agregatelor de elaborare – turnare. se obţin greu în stare lichidă şi se impurifică uşor. Mo – Cu etc. materia primă sub formă de material metalic turnat. elemente de fricţiune. filtre metalice din bronzuri. magneţi etc. aliaje Fe – Al. Mo – Ag. oţeluri inoxidabile sau aliaje Monel. Mo. Principalele metode mecanice folosite în practica industrială pentru obţinerea pulberilor sunt: • Metoda măcinării.) din materiale de tipul cermeturilor.. dar a căror fabricare prin turnare nu este eficientă.).2. cu mărimea particulelor între 20 µm şi 1 mm şi forma predominant lamelară. contacte electrice. Obţinerea şi caracterizarea pulberilor Pentru obţinerea pulberilor se utilizează două categorii de metode tehnologice: metodele mecanice şi metodele fizico – chimice. Cr. Al. Fe – Cr.) din metale greu fuzibile (W.) înglobată într-o matrice metalică (Fe.). în construcţia de maşini (automobile. • piese (scule aşchietoare. B. ZrO2 etc. Sb. Nb etc.. TaC etc. având componentele cu ts foarte diferite şi/sau cu solubilităţi foarte reduse în stare lichidă. cuzineţi. segmenţi. echipamente electrocasnice. care. de tipul unor agregate compozite. având structura alcătuită din particule de carburi metalice dure (WC. inele. Realizarea de produse cu dimensiuni mici şi forme complicate. având ts ridicate.

materia primă sub formă de aşchii ale metalului (Me) care trebuie adus în formă de pulbere este introdusă într-un cuptor tubular. apă etc. cu mărimea particulelor între 0.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi minereu. suferă impactul cu mai multe jeturi (de aer. Al. • Metoda carbonil. metoda permite şi obţinerea pulberilor cu particule bimetalice. folosind ca materie primă soluţia de acetat de cupru. Fe – Cr. Fe.. bronzuri. 303 . Ni – Co etc.1 µm şi 10 µm şi forma sferoidală. oţeluri etc. folosită în prezent pentru obţinerea pulberilor de Fe. Zn. aliaje Fe – Ni. • Metoda precipitării din soluţii apoase. la folosirea acestei metode. Cr. sârme etc. Ta. aplicată actual pentru fabricarea pulberilor de Ag. materia primă sub formă de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un creuzet (printr-o duză calibrată).) care produce precipitarea metalului (Me) sub formă de pulbere. cu mărimea particulelor între 20 µm şi 400 µm şi forma predominant sferoidală. iar descompunerea prin volatilizare a acestuia determină formarea oxidului de carbon (care se reutilizează în proces) şi pulberii metalului Me. Cu. este supusă acţiunii unui curent de oxid de carbon. Co. alame. materia primă sub formă de soluţii apoase sau topituri de săruri metalice este descompusă prin electroliză. la aplicarea acestei tehnologii. Ni – Mo. rezultă precipitate granulare de plumb acoperite cu cupru.. V. aliaje Fe – Ni. Cu.. W. Cu. Cr. Ni. este transformată în pulbere prin măcinare în mori cu bile sau în mori cu vârtej. o transformă în pulbere de fier pur. care. la utilizarea acestei metode. care se pot transforma uşor în pulberi prin măcinare. Ni. aşchii. Ni. Principalele metode fizico – chimice de elaborare a puberilor metalice sunt: • Metoda reducerii oxizilor. vapori. Sn. obţinându-se depozite catodice compacte − fragile. Al etc. specifice fiecărui metal) în carbonil metalic Men(CO)m (condensat sub formă de lichid vâscos). iar ca agent chimic pulberea fină de Pb. la aplicarea acestei metode. care se transformă în particule de pulbere prin solidificarea într-o baie de răcire. aplicată actual pentru realizarea pulberilor de Fe. Co. Au. Pt etc. materia primă sub formă de soluţie apoasă a sărurilor metalului (Me) care trebuie obţinut sub formă de pulbere este supusă unui agent chimic (pulbere de Zn. aplicată pentru realizarea pulberilor de Fe. producând reducerea oxizilor. spongioase sau pulverulente.1 µm şi 100 µm şi forma aciculară (dendritică). materia primă sub formă de minereu oxidic de fier sau arsură de fier. precipitate obţinute prin electoliză. se transformă (în anumite condiţii de temperatură şi presiune. de exemplu. Au. Pt. • Metoda electrolitică. utilizată în prezent pentru obţinerea pulberilor de Ni. cu mărimea particulelor între 0. Fe. Fe – Mo. în stare măcinată este supusă acţiunii unui agent chimic (pulbere de cocs sau gaz metan)..) şi este pulverizată în picături fine. • Metoda pulverizării din fază lichidă. Fe – Ni – Mo etc. Cd. la folosirea acestei tehnologii.

compoziţia granulometrică a unei pulberi metalice putându-se exprima prin fracţiile granulometrice ale particulelor de diferite mărimi ce intră în alcătuirea pulberii. aşa cum se poate observa în figura 13. această caracteristică se exprimă de obicei prin mărimea suprafeţei totale a particulelor. trei grupe de pulberi: pulberile cu particule fibroase (aciculare). . aplicaţia A. existând însă şi pulberi ale căror particule au suprafeţe netede şi regulate. aşa cum se poate observa în figura 13. distingându-se din acest punct de vedere. • suprafaţa specifică a particulelor.2. • structura internă a particulelor.5). cu ajutorul histogramelor granulometrice ale pulberii şi modelate analitic cu ajutorul unei funcţii de distribuţie a granulaţiei pulberii (de obicei. poroasă (cu macropori închişi) sau compactă (fără macroporozităţi). pulberile metalice uzuale au particulele cu suprafeţe neregulate şi rugoase. această caracteristică se apreciază pe baza raportului dintre cele trei dimensiuni caracteristice ale particulelor.1.1. mărimea particulelor acestora încadrându-se într-un domeniu mai mult sau mai puţin extins. inclusiv a macroporilor deschişi conţinuţi de acestea. poliedrice ).6. această caracteristică se defineşte ca fiind volumul ocupat de unitatea de masă de pulbere vărsată liber (netasată) într-un vas de măsurare. b − particule lamelare. pulberile metalice uzuale au granulaţia eterogenă. • mărimea particulelor. 13. funcţia erorilor – v. particulele pulberilor metalice uzuale au structura internă spongioasă (cu macropori deschişi).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Pulberile metalice prezintă o serie de caracteristici fizico – chimice şi tehnologice care influenţează esenţial calitatea produselor obţinute prin agregarea lor. • calitatea suprafeţei particulelor. o caracteristică derivată a acesteia fiind densitatea de umplere ρu = 304 1 Vu Fig. c − particule sferoidale . Principalele forme ale particulelor pulberilor utilizate în metalurgia pulberilor: a − particule aciculare. Principalele caracteristici fizice ale pulberilor metalice sunt: • forma particulelor. pentru exprimarea acestei caracteristici se folosesc două mărimi: diametrul echivalent al particulelor sau mărimea celui mai mic ochi de sită prin care acestea pot trece. pulberile cu particule lamelare (platiforme) şi pulberile cu particule echiaxiale (sferoidale. • volumul specific de umplere Vu. raportată la masa sau volumul lor efectiv. definite.

această caracteristică se defineşte ca fiind cantitatea (masa) de pulbere ce se scurge în unitatea de timp prin orificiul calibrat al unei pâlnii şi este dependentă în special de calitatea suprafeţei particulelor şi de compoziţia granulometrică a pulberilor. • volumul specific de scuturare Vsc.) al particulelor şi rezistenţa la oxidare a particulelor.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi • compactitatea de umplere Cu. aceste caracteristici depinzând de natura materialului particulelor şi de metoda folosită pentru obţinerea pulberilor. aceste caracteristici exprimă presabilitatea pulberilor. b − gamă îngustă de dimensiuni ale particulelor Principalele caracteristici chimice ale pulberilor metalice sunt conţinutul de impurităţi (C. ρpr reprezentând masa unităţii de volum a unei pulberi supuse unei presiuni de compactizare p. Si. cunoscând (pentru o pulbere metalică dată) Vsc şi Vu. ρe fiind densitatea materialului particulelor pulberii. îndesare (prin scuturare) I s = u Vu Fig. se poate defini caracteristica numită grad de V − Vsc . 13. iar Cpr fiind C pr = 305 ρp ρe 100 .2. Definirea granulaţiei cu ajutorul histogramei granulometrice pentru pulberile cu: a − gamă largă de dimensiuni ale particulelor. . pentru pulberile metalice uzuale Vsc fiind cu 20. O. P etc. S. Principalele caracteristici tehnologice ale pulberilor metalice sunt: • fluiditatea. • densitatea de presare ρpr şi compactitatea de presare Cpr..30 % mai mic decât Vu. această caracteristică reprezintă volumul ocupat de unitatea de masă de pulbere după tasarea ei prin scuturare intensă.. această caracteristică este definită ca fiind raportul procentual dintre volumul efectiv al particulelor pulberii Ve şi volumul de umplere Vu. o caracteristică derivată este porozitatea de umplere Pu = 100 − Cu. C u = Ve Vu 100 = ρu ρe 100 . cunoaşterea ei fiind deosebit de importantă pentru reglarea corectă a dispozitivelor de dozare a pulberilor folosite la realizarea unui anumit produs.

3. de compoziţia granulometrică a pulberilor. denumirea ei fiind determinată de faptul că rezistenţa mecanică a oricărui semifabricat obţinut prin presarea unei pulberi depinde în principal de comportarea zonelor sale cu sensibilitate maximă la degradare: muchiile ascuţite şi pereţii foarte subţiri. aşa cum sugerează schemele din figura 13. în funcţie de compoziţia granulometrică. iar suprafeţele să prezinte aspect rugos. care este influenţată nu numai de forma particulelor pulberilor şi.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • rezistenţa muchiilor. datorită multiplelor imperfecţiuni cristaline (de tipul vacanţelor. oxidare. corodare. Fig. difuzie etc. • realizarea unei împachetări compacte a particulelor pulberilor (micşorarea valorilor caracteristicilor Vu. b − cu gamă îngustă de dimensiuni ale particulelor 306 . ci şi de rugozitatea suprafeţelor particulelor care alcătuiesc pulberile (care poate determina modificări esenţiale ale mobilităţii reciproce a particulelor pulberilor la vărsarea şi/sau presarea lor în matriţele utilizate la obţinerea produselor sinterizate). să aibă o mobilitate accentuată şi o mare capacitate de a atrage electroni. pentru pulberile: a − cu gamă largă de dimensiuni ale particulelor. caracterul rugos al suprafeţelor libere şi starea de nesaturare electronică a atomilor de pe aceste suprafeţe determină o reactivitate accentuată a acestora. Vs şi Pu) depinde esenţial de fluiditatea pulberilor. cu orbitalele electronice incomplete. Compactitatea de umplere. contribuind la intensificarea proceselor de adsorbţie. 13. dislocaţiilor sau defectelor de împachetare) pe care le conţin. La obţinerea produselor prin agregare de pulberi trebuie să se ţină seama de următoarele particularităţi privind caracteristicile şi comportarea pulberilor: • terminarea bruscă a structurii cristaline pe suprafeţele libere ale particulelor pulberilor metalice face ca atomii aflaţi pe aceste suprafeţe. care definesc interacţiunea complexă dintre particulele pulberilor şi dintre particule şi mediul (gazos sau lichid) cu care acestea vin în contact în cursul operaţiilor de realizare a produselor sinterizate.3. care să-şi păstreze forma şi să nu sufere pierderi masice în timpul manipulărilor la care este supus în procesul de fabricare a produselor.. această caracteristică exprimă capacitatea unei pulberi de a da prin presare un semifabricat suficient de rezistent.

neputând asigura gradul de consolidare necesar pentru ca produsele să-şi păstreze configuraţia la extragerea din matriţe. Transformările structurale la presarea şi sinterizarea pulberilor Procesele esenţiale ce trebuie realizate pentru obţinerea produselor prin metoda agregării pulberilor constau în formarea legăturilor de consolidare a particulelor pulberii sau amestecului de pulberi utilizate ca materie primă. determinând apariţia unor fenomene de frecare şi adeziune între particule. care conduc la formarea în masa pulberilor a unor aglomerate (grupări de particule ferm legate între ele prin forţe superficiale de adeziune) şi a unor agregate (grupări de aglomerate slab legate între ele şi uşor de dezintegrat prin acţiuni mecanice). • creşterea legăturilor punctiforme şi formarea suprafeţelor de 307 .4. Aceste procese. gradul de îndesare şi compactitatea de presare a pulberilor şi determină obţinerea de produse cu porozitate excesivă (inacceptabilă).5: • crearea legăturilor punctiforme între particule.3. suprafaţa lor specifică se măreşte. Schema micşorării compactităţii pulberilor la formarea aglomeratelor şi agregatelor de particule • pe măsură ce dimensiunile particulelor pulberilor se micşorează. aşa cum s-a arătat anterior.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Fig. formarea aglomeratelor şi agregatelor trebuie împedicată. aşa cum se poate observa în figura 13. schematizate în figura 13. diminuează compactitatea de umplere. 13. deoarece. se desfăşoară în mai multe etape. astfel de legături apar între particulele pulberilor metalice la simpla lor vărsare sau tasare în matriţele folosite la realizarea produselor şi sunt (în general) instabile.13. soluţia tehnologică cea mai indicată în acest scop constând în utilizarea unor substanţe lubrifiante (depuse pe particulele pulberilor sau adăugate la dozarea şi amestecarea pulberilor în vederea realizării produselor sinterizate).4. iar influenţele rugozităţii suprafeţelor libere ale particulelor şi reactivităţii acestor suprafeţe devin mai importante.

deformarea plastică şi sudarea între ele a particulelor) şi sunt finalizate. Procesele care se desfăşoară în timpul operaţiei de presare pot fi descrise astfel: • la începutul presării se produce reorientarea particulelor. care determină creşterea mobilităţii atomilor particulelor pulberilor. care asigură amestecului de pulberi împachetarea 308 . mai ales a celor aflaţi pe suprafeţele libere ale acestora şi desfăşurarea intensă a unor procese de difuzie. ale cărei cristale sunt dezvoltate între (peste) particulele pulberilor.2000 MPa) şi se transformă într-un comprimat cu forma produsului ce urmează a fi realizat. d − diminuarea şi sferoidizarea porilor Procesele descrise succint mai înainte. b − formarea suprafeţelor de contact. de tipul unor germeni cristalini.5. în cursul tratamentului termic de sinterizare. în urma desfăşurării acestei etape. sferoidizarea şi chiar dispariţia porilor. care au tendinţa de a se dezvolta independent sub forma unor noi cristale şi de a declanşa astfel un proces general de recristalizare în masa pulberilor.13. La operaţia de presare. Fig. • creşterea cristalelor noi.. aceste procese sunt declanşate prin presarea pulberilor în matriţe (care determină compactizarea pulberilor prin redistribuirea particulelor. agregatele de pulberi capătă o structură cristalină nouă. prin creşterea germenilor formaţi în etapa anterioară. se desfăşoară mai ales în cursul operaţiilor tehnologice de presare a pulberilor în matriţe şi de sinterizare a comprimatelor obţinute prin presare. amestecul de pulberi este presat în cavitatea unei matriţe (la presiuni p = 100. De obicei cele două operaţii se realizează succesiv. prin care amestecurile neconsolidate de pulberi se transformă în produse compacte şi rezistente. între particulele pulberilor supuse prelucrării se formează suprafeţe de contact (punţi de legătură). dar există şi procedee tehnologice care prevăd executarea lor simultană (presarea la cald sau sinterizarea sub presiune).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR contact (punţilor de legătură) între particule. Principalelor etape de formare a legăturilor de consolidare la realizarea produselor prin agregare de pulberi: a − formarea legăturilor punctiforme.. alunecarea lor reciprocă şi umplerea golurilor. c − formarea şi creşterea cristalelor noi. prin încălzirea pulberilor presate. sferoidizarea şi diminuarea dimensiunilor porilor. asigurând consolidarea acestora şi micşorarea.

− o parte din energia acumulată în materialul deformat plastic din zonele de conact ale particulelor pulberii constituie energia de activare necesară creşterii şi transformării în cristale a germenilor cristalini comuni. molecule de aer adsorbit. procesele de deformare sunt transferate în afara zonelor de contact ale particulelor (spre materialul neecruisat din interiorul particulelor pulberii) înainte de aplatizarea completă a microneregularităţilor şi dizlocarea suficientă a straturilor eterogene de pe suprafeţele în contact ale particulelor. ca urmare. care se constituie într-o sursă de activare mecanică. • odată cu creştera presiunii se produce deformarea elasto – plastică a particulelor pulberii şi se crează condiţiile necesare sudării lor prin presiune. la fabricarea produselor din pulberi metalice sau nemetalice nedeformabile consolidarea prin presare a particulelor pulberilor şi obţinerea unor comprimate cu rezistenţă mecanică acceptabilă se realizează numai dacă particulele sunt amestecate cu un liant metalic (care rămâne în compunerea produsului) sau organic (care se elimină în cursul sinterizării). • dacă particulele pulberii supuse presării au plasticitate scăzută. determinată şi de intensitatea scăzută cu care se desfăşoară procesele de difuzie la temperatura de presare.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi cea mai densă posibilă la dimensiunile şi forma pe care le prezintă particulele componente. ca urmare a desfăşurării acestor procese. sudarea prin presiune a particulelor nu se poate realiza. molecule de apă şi grăsimi. ca urmare. particule de praf ionizate etc. atomii marginali ai particulelor se apropie la distanţe având ordinul de mărime al parametrilor stucturii cristaline a materialului particulelor şi interacţionează dând naştere unor germeni cristalini comuni în zonele de contact ale particulelor. Pentru conducerea corectă a operaţiei de presare şi aprecierea corespunzătoare a eficienţei proceselor care se desfăşoară în cursul acesteia trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • deformarea plastică locală a zonelor de contact ale particulelor se realizează (în mod obişnuit) la rece. sudarea prin presiune a particulelor pulberii se realizează prin următorul mecanism: − sub acţiunea presiunii exercitate asupra pulberii. în acest fel realizându-se sudarea între particulele pulberii.) şi aplatizarea micronereguarităţilor din aceste zone. 309 . fiind însoţită de ecruisarea materialului (creşterea rezistenţei la deformare a materialului) din aceste zone şi. iar punţile de legătură realizate prin sudare au (datorită extinderii reduse şi conţinutului mare de impurităţi) rezistenţă mecanică relativ scăzută. extinderea redusă a punţilor de legătură realizate prin sudare este. în plus. se produce deformarea plastică locală a particulelor în zonele lor de contact reciproc. care determină dislocarea straturilor eterogene (ce conţin oxizi.

se manifestă un fenomen de creştere bruscă a volumului acestor comprimate. densificarea (micşorarea porozităţii) şi recristalizarea structurii produselor realizate prin agregare de pulberi. Ts fiind 3 5 temperatura de solidificare – topire (în K) a componentului principal al pulberii sau amestecului de pulberi din care se confecţionează produsele. descompunerea şi vaporizarea substanţelor introduse la presare ca lianţi sau lubrifianţi. Desfăşurarea acestor procese şi calitatea produselor obţinute prin agregare de pulberi sunt influenţate esenţial de regimul tehnologic al tratamentului de sinterizare. care constau în reducerea peliculelor de oxizi de pe suprafeţele particulelor. bazate pe difuzie. temperatura de sinterizare se adoptă Tsi = ( ⋅ ⋅ ⋅ )Ts . evitarea acestui fenomen nedorit fiind asigurată de utilizarea lianţilor. se 310 . efectul postelastic este important (comprimatele îşi măresc volumul cu câteva procente la scoaterea lor din matriţe) şi poate produce distrugerea comprimatelor. accelerată de ridicarea temperaturii.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • la extragerea comprimatelor din matriţele în care s-a realizat presarea se produce relaxarea elastică a materialului particulelor pulberii şi. determină consolidarea şi creşterea germenilor cristalini formaţi în zonele de contact dintre particule. difuzia atomilor. sferoidizarea şi micşorarea porilor şi finisarea granulaţiei produselor. Sinterizarea este tratamentul termic prin care se realizează activarea termică a comprimatelor de pulberi în vederea desfăşurării proceselor. determină • declanşarea unor procese de recristalizare a materialului (ecruisat prin deformarea plastică la rece produsă de presare) din zonele de contact ale particulelor şi din interiorul acestora. în cazul amestecurilor de pulberi (cu particule din materiale diferite) se produce şi alierea particulelor cu componentele transportate prin difuzie din particulele vecine. dacă plasticitatea particulelor pulberilor este redusă. eliminarea gazelor şi lichidelor adsorbite pe suprafeţele particulelor pulberii.6. Procesele care se desfăşoară în timpul sinterizării pot fi descrise astfel: • difuzia atomilor. aşa cum sugerează imaginile prezentate în figura 13. ca urmare. care produc consolidarea şi creşterea punţilor de legătură dintre particule. îndepărtarea produselor rezultate din reducerea. Pri ncipalii parametri de regim ai tratamentului de sinterizare se aleg astfel: • Temperatura de sinterizare Tsi se stabileşte având în vedere că sinterizarea trebuie să asigure formarea de noi cristale între particulele pulberilor din care sunt realizate comprimatele supuse acestui tratament. în plus. accelerată de ridicarea temperaturii. care au ca efecte consolidarea legăturilor dintre particulele pulberii. • creşterea temperaturii determină desfăşurarea unor procese chimice. De 2 4 obicei. numit efect postelastic.

) se utilizează atunci când pulberile din care se realizează produsele se oxidează uşor sau prezintă conţinuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare. pentru a asigura condiţiile termice necesare desfăşurării proceselor de recristalizare care stau la baza formării legăturilor de consolidare între particule. • Mediul de sinterizare se alege în mod obişnuit neutru sau reducător.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi observă că tratamentul se efectuează la Tsi > Trp. Efectele presării şi sinterizării pulberii de argint cu incluziuni de Al2O3: a − pulberea vărsată în matriţa de presare. mediu ieftin. 1.6. Trp fiind temperatura de recristalizare primară a componentului principal al pulberii sau amestecului de pulberi (T rp ≅ 0. Mediile reducătoare (atmosferele de hidrogen. c − pulberea presată şi sinterizată 240 ore la 900 oC • Durata sinterizării τsi se stabileşte experimental. uşor de obţinut şi cu activitatea chimică (reducătoare sau neutră) reglabilă (prin nivelul vidului şi temperatura Tsi utilizate la sinterizare). Mediile neutre (atmosferele de argon) se folosesc la sinterizarea produselor din pulberi metalice lipsite de oxizi. la desfăşurarea proceselor de sinterizare în prezenţa unei anumite cantităţi de fază lichidă.7). 3. b − pulberea presată şi sinterizată o oră la 900 oC. deoarece prezenţa oxizilor în masa sau pe suprafeţele particulelor pulberilor folosite la realizarea produselor influenţează negativ desfăşurarea proceselor de difuzie care au loc în cursul sinterizării. când pulberile sau amestecurile de pulberi conţin componente secundare cu temperatura de solidificare – topire inferioară T si. Acest mod de alegere a temperaturii T si conduce în anumite cazuri. În prezent se practică pe scară largă sinterizarea în vid. Fig. amoniac. la stabilirea mărimii τsi se ţine seama că aceasta este direct proporţională cu volumul particulelor pulberii din care se realizează produsele şi invers proporţională cu coeficientul de difuzie D al componentului principal al pulberii (care se corelează cu Tsi conform (1. manipulare sau depozitare. 311 . hidrocarburi etc.5). scap. în corelaţie cu gradul de sinterizare necesar realizării proprietăţilor de utilizare dorite ale produselor. 13.15) – v. scap. fapt ce are ca efecte accelerarea proceselor şi obţinerea unor produse cu compactitate ridicată.4T s – v.

forma şi dimensiunile porilor. Microstructurile produselor sinterizate din WC cu liant de Co: a − material cu 94 % WC şi 6 % Co. definite prin constituţia acesteia (natura.5 ore. b − material cu 85 % WC şi 15 % Co Fig.9. cu structura alcătuită din particulele unui material înglobate într-un material suport (liant. Microstructurile produselor din pulbere de Fe sinterizată la 800 oC: a − timp de 0. modul de distribuţie şi gradul de dispersie al fazelor componente ale structurii. numărul şi proporţia fazelor care alcătuiesc structura) şi prin forma.4. dimensiunile. se comportă ca niste agregate compozite.7. matrice).7. 13. 13. caracteristicile lor putând fi determinate aplicând principiile prezentate în scap.2. 12. b − timp de 6. Structurile şi proprietăţile produselor sinterizate Produsele care se obţin prin metoda agregării pulberilor au caracteristicile structurale (influenţate de compoziţia chimică şi de regimul tehnologic folosit la sinterizare) sugerate de micrografiile prezentate în figurile 13. 13.8.8 şi 13. Produsele sinterizate prezentând o porozitate Pp au caracteristicile fizico − mecanice determinate atât de caracteristicile structurii realizate prin sinterizare. 312 . c − timp de 22 ore Produsele fără porozitate. cât şi de mărimea porozităţii.5 ore.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 13. Fig.

respectiv. Ys ≡ Es) şi coeficientului contracţiei transversale (Y ≡ µ.9. respectiv. de exemplu. densitatea produsului sinterizat. evident. 313 .Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Fig.2) în care Y şi Ys reprezintă valorile unei caracteristici mecanice determinate pe materialul sinterizat şi. c − piesă din pseudoaliaj W−Ni−Fe obţinută prin sinterizare Deoarece porii prezenţi în produsele sinterizate diminuează secţiunile portante şi au efectele unor concentratori de tensiuni. Ys ≡ As) ale materialelor sinterizate. b − electrod din pulbere de wolfram. iar Ks. Ys ≡ Rms) şi alungirea procentuală după rupere (Y ≡ A. în cazul produselor realizate din pulberi de fier sinterizate.049. de caracteristica mecanică considerată. pe materialul (lipsit de pori) care alcătuieşte masa structurală a produsului sinterizat. rezistenţa la tracţiune (Y ≡ Rm. Prima dintre relaţiile (13. Ys ≡ µs) ale unor astfel de materiale. în timp ce a doua relaţie permite modelarea numerică a modulului de elasticitate longitudinală (Y ≡ E. respectiv. K s/ şi m sunt constante cu valorile dependente de natura materialului sinterizat şi. iar Vs şi ρs – volumul şi. dacă se consideră Ys ≡ HBs = 75 HBS şi Ks = 0. Microstructurile unor produe industriale sinterizate: a − filtru din pulbere de bronz. prima dintre relaţiile (13. Cercetările experimentale întreprinse asupra diverselor materiale obţinute prin metoda agregării de pulberi au evidenţiat faptul că dependeţele dintre principalele caracteristici mecanice ale acestor materiale şi porozitatea lor pot fi exprimate analitic prin relaţii de forma: Y = Ys e − K s Pp sau Y = Ys (1 − K s/ Ppm ) (13. definită prin relaţiile: V − Vs ρ 100 = (1 − )100 . 13.2) permite a se estima duritatea Brinell HB. caracteristicile mecanice ale acestor produse pot fi influenţate în măsură importantă de mărimea porozităţii Pp (în %).2) este potrivită pentru a estima duritatea Brinell (Y ≡ HB. densitatea masei structurale (lipsită de pori) a produsului.1) Pp = V ρs în care V şi ρ reprezintă volumul şi. Ys ≡ HBs). (13.

pulverizare. carbonil. 311 efect postelastic. 301 metode fizico-chimice reducere oxizi. 302 porozitate de umplere. 304 sinterizare.10.01 şi m = 1. K s/ = 0. dacă se consideră Ys ≡ Es = 2. 310 fluiditate.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR rezistenţa la tracţiune Rm.058. porozitatea influenţează şi alte caracteristici ale produselor sinterizate: conductibilitatea termică şi electrică. 307 compactitate de presare. De asemenea. lamelare. dacă se ia Ys ≡ Rms = 250 N/mm2 şi Ks = 0. iar cea de-a doua relaţie din grupul (13. Fig. 303 metode mecanice măcinare. K s/ = 0. Cuvinte cheie aglomerate. precipitare. 304 durată de sinterizare.043 şi alungirea procentuală după rupere A. 305 pulberi.67 şi coeficientului lui Poisson. 13. 311 metalurgia pulberilor. 307 agregare pulberi. 301 agregate. 305 mediu de sinterizare. rezistenţa la coroziune etc. Curbele Wöhler ale fierului sinterizat cu diferite valori ale porozităţii Pp Porozitatea produselor sinterizate influenţează negativ rezistenţa la oboselă a acestora. aşa cum rezultă examinând curbele de durabilitate (Wöhler) ale pieselor din fier sinterizat prezentate în figura 13. sferoidale. 301 fibroase. 305 grad de îndesare. caracteristicile magnetice. 310 temperatură de sinterizare.05⋅105 N/mm2. dacă se utilizează Ys ≡ As = 40 % şi Ks = 0. electrolitică.2) permite a se determina cu o bună precizie valorile modulului de elasticitate longitudinală E.03 şi m = 0.10. 310 volum specific de scuturare. 305 compactitate de umplere. dacă se ia Ys ≡ µs = 0. 305 densitate de umplere. 305 densitate de presare. 305 314 .35.

b) plăcuţele dure din cermeturi pentru sculele aşchietoare. Editura didactică şi Pedagogică.4. vapori. c) arborii cotiţi ai motoarelor Diesel pentru camioanele de mare tonaj. suferă impactul cu mai multe jeturi (de aer.. Zecheru Gh.. este: a) metoda electolitică. ş. Shakelford J. Bucureşti. Care dintre următoarele produse se pot obţine prin metoda agregării de pulberi: a) cuzineţii din bronz grafitat. Care dintre următoarele produse se pot obţine prin metoda agregării de pulberi: a) electrozii nefuzibili din wolfram pentru sudare. 1985 5.2. Bucureşti. New York. Metoda de producere a pulberilor la a cărei aplicare materia primă sub formă de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un creuzet (printr-o duză calibrată).) şi este pulverizată în picături fine. d) sinterizarea comprimatelor obţinute prin presare? T. Macmillan Publishing Commpany. Surdeanu T. b) plăcuţele din materiale dure pentru sculele aşchietoare.3.. 1984 4. Ohio. 1981 3. Gâdea S.13. Bucureşti.13.. Piese sinterizate din pulberi metalice. Ciocârdia C. Petrescu M. c) metoda pulverizării din fază lichidă. vol.13. Metalografie. Gâdea S. Editura Tehnică. Drăgulănescu E. care se transformă în particule de pulbere prin solidificarea într-o baie de răcire. b) metoda carbonil. Universitatea din Ploieşti. 1985 6. c) spargerea comprimatelor realizate prin presare. c) filtrele din aliaje Monel. Aliaje dure sinterizate din carburi metalice. Tehnologia materialelor. Care dintre următoarele etape se parcurg la fabricarea unui produs prin metoda agregării de pulberi: a) obţinerea pulberilor. apă etc. b) presarea pulberilor. 1988 2.. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. d) metoda precipitării din soluţie apoasă? 315 . 1986 7. Partea a doua.a.9. * * * Metals Handbook Ninth Edition. d) barele de tracţiune din răşină poliesterică armată cu fibre de sticlă? T. vol. Editura Didactică şi Pedagogică. Introduction to Materials Science for Engineers.1..Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi Bibliografie 1. Bucureşti. Drăgulănescu I.. American Society for Metals. Editura Tehnică. 1986 Teste de autoevaluare T. Ploieşti. Perneş M. II. d) grinzile metalice pentru poduri? T...13.

14. Grupările de particule ferm legate între ele prin forţe superficiale de 316 .13.13.13. c) mărimea particulelor pulberii.10.9. inclusiv a macroporilor deschişi conţinuţi de acestea. c) rezistenţa muchiilor (comprimatelor obţinute prin presarea pulberii). c) sinterizare.13.5. Care dintre următorii factori influenţează fluiditatea unei pulberi: a) forma particulelor. c) densitatea de presare.13. Procesele prin care amestecurile neconsolidate de pulberi se transformă în produse compacte şi rezistente se desfăşoară mai ales în cursul operaţiilor tehnologice de: a) dozare a pulberilor.13.11.13.13. d) creşterea cristalelor noi.6. d) compactitatea de presare? T.13. este: a) metoda măcinării. c) creşterea legăturilor punctiforme şi formarea suprafeţelor de contact (punţilor de legătură) între particule. Capacitatea unei pulberi de a da prin presare un semifabricat suficient de rezistent. Care dintre următoarele caracteristici ale pulberilor metalice se încadrează în categoria caracteristicilor fizice: a) mărimea particulelor. d) rugozitatea suprafeţelor particulelor? T. b) presare a pulberilor în matriţe. c) conţinutul de impurităţi al particulelor pulberii. sferoidizarea şi diminuarea dimensiunilor porilor? T.8. raportată la masa sau volumul lor efectiv defineşte: a) volumul specific al pulberii.13. b) suprafaţa specifică a particulelor pulberii. d) fluiditatea pulberii? T. d) amestecare a pulberilor? T. c) compactitatea de umplere a pulberii. b) volumul specific de scuturare. spongioase sau pulverulente. b) compoziţia granulometrică a pulberii. Cantitatea (masa) de pulbere ce se scurge în unitatea de timp prin orificiul calibrat al unei pâlnii defineşte: a) densitatea de presare a pulberii. d) porozitatea de umplere a pulberii? T. b) suprafaţa specifică a particulelor. d) fluiditatea pulberii? T. d) metoda electrolitică? T.12. b) dezintegrarea particulelor. Care dintre următoarele procese se produc la formarea legăturilor de consolidare a particulelor pulberii utilizate ca materie primă pentru obţinerea unui produs: a) crearea legăturilor punctiforme între particule. b) suprafaţa specifică a particulelor pulberii.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR T. Metoda de producere a pulberilor la a cărei aplicare materia primă sub formă de soluţii apoase sau topituri de săruri metalice este descompusă prin electroliză. b) metoda precipitării din soluţie apoasă. b) rezistenţa la oxidare a particulelor pulberii. Care dintre următoarele caracteristici ale pulberilor metalice se încadrează în categoria caracteristicilor tehnologice: a) densitatea de umplere. c) metoda carbonil. care se pot transforma uşor în pulberi prin măcinare.7. c) fluiditatea: d) densitatea de presare? T. care să-şi păstreze forma şi să nu sufere pierderi masice în timpul manipulărilor la care este supus în procesul de fabricare a produselor defineşte: a) densitatea de umplere a pulberii. obţinându-se depozite catodice compacte fragile. Mărimea suprafeţei totale a particulelor unei pulberi.13.

amoniac. c) măresc rezistenţa la oboseală. d) micşorează modulul de elasticitate? Aplicaţii A. d) atmosferele de argon se folosesc la sinterizarea produselor din pulberi metalice lipsite de oxizi? T. c) călire martensitică. b) normalizare. bazate pe difuzie.15. care produc consolidarea şi creşterea punţilor de legătură dintre particule. este denumită: a) sinterizare.). manipulare sau depozitare sinterizarea se face în atmosferă reducătoare (hidrogen. să se stabilească relaţia de determinare a suprafeţei specifice a pulberilor alcătuite din particule cubice (cu latura dp) sau sferice (cu diametrul dp) realizate dintr-un material cu densitatea ρe. hidrocarburi etc. 13.13. Rezolvare Conform definiţiei date în scap. Ca urmare.1. Relaxarea elastică a materialului particulelor pulberii.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi adeziune sunt denumite: a) agregate de particule.18.13.13. d) sinterizare? T.13. c) efect postelastic. însoţită de creşterea bruscă a volumului comprimatelor de pulberi la scoaterea lor din matriţele în care au fost realizate prin presare. b) durata sinterizării este direct proporţională cu volumul particulelor pulberii din care se realizează produsele şi invers proporţională cu coeficientul de difuzie D al componentului principal al pulberii. d) expansiune? T. b) aglomerate de particule. d) dislocaţii.17.13. c) când pulberile din care se realizează produsele se oxidează uşor sau prezintă conţinuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare. Care dintre următoarele afirmaţii privind alegerea regimului tehnologic la sinterizarea comprimatelor de pulberi sunt adevărate: a) temperatura de sinterizare trebuie să fie mai mică decât temperatura de recristalizare primară a materialului componentului principal al pulberii. Tratamentul termic prin care se realizează activarea termică a comprimatelor de pulberi în vederea desfăşurării proceselor.2. densificarea (micşorarea porozităţii) şi recristalizarea structurii produselor realizate prin agregare de pulberi este denumit: a) recoacere completă. d) lipituri? T. considerând că o masă M de pulbere conţine np particule cu volumul (total) efectiv 317 . Care dintre următoarele efecte corespund prezenţei porilor în produsele realizate prin metoda agregării de pulberi: a) diminuează rezistenţa la tracţiune.16. b) măresc duritatea. b) dilatare termică. suprafaţa specifică a particulelor unei pulberi este raportul dintre suprafaţa totală a particulelor şi suprafaţa lor efectivă (numit suprafaţă specifică Sv) sau raportul dintre suprafaţa totală a particulelor şi masa lor efectivă (numit suprafaţă specifică Sm).

3 2 dp dacă particulele au forma cubică sau S p = 4π ( ) 2 . suprafaţa Sp ( S p = 6d p . ţinând seama că tratamentul termic de sinterizare reduce porozitatea comprimatelor de pulbere obţinute prin presare.3) sugerează că suprafaţa specifică a pulberilor cu particule de formă regulată este independentă de forma particulelor. dacă particulele au forma cubică p 4 dp 2 sau V p = π ( ) 3 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Ve.6 ≅ 55. iar compactitatea de presare ρp 7200 100 = 100 ≅ 91. 318 . densitatea de umplere ρu = 3500 kg/m3 şi densitatea de presare ρp = 7200 kg/m3.2.13. Să se determine pentru această pulbere compactitatea de umplere Cu. A. şi S m = = = n pV p V p n p ρ eV p ρ eV p înlocuind în aceste relaţii expresiile mărimilor Sp şi Vp.3 % < 10 %.7 = 8. Evident. cu aspect dendritic etc.4) Sv = ρe d p dp αf fiind un factor de corecţie supraunitar. rezultă pentru pulberea precizată în enunţul aplicaţiei: compactitatea ρ 3500 de umplere a pulberii este C u = u 100 = 100 ≅ 44. (13.4 % . se poate aprecia că produsele realizate vor avea Pp < 8. porozitatea de umplere Pu şi compactitatea de presare Cpr şi să se stabilească dacă produsul obţinut prin sinterizare poate avea porozitatea Pp ≤ 10 %. fiecare particulă având volumul Vp ( V p = d 3 . dacă particulele au forma 2 npS p S p npS p Sp sferică) şi masa M p = ρ eV p .3 % şi. Rezolvare Utilizând relaţiile de definire a caracteristicilor pulberilor (date în scap.3) şi S m = Sv = ρe d p dp Observaţie Relaţiile (13.7 %. 13. În cazul pulberilor cu particule de formă neregulată (cu macropori deschişi. porozitatea de ρe 7850 umplere este Pu = 100 – Cu = 100 – 44. se obţin relaţiile: 6 6 .6 %. care ţine seama de abaterile de la forma regulată (poliedrică sau sferică) ale particulelor pulberii. rezultă: S v = . dacă particulele au forma sferică). porozitatea pulberii presate este este C pr = ρe 7850 Ppr = 100 – Cpr = 100 – 91.2). Pulberea metalică utilizată ca materie primă pentru realizarea unui produs sinterizat are următoarele caracteristici: densitatea materialului particulelor pulberii ρe = 7850 kg/m3.) suprafaţa specifică se stabileşte cu relaţii de forma: 6 6 α f şi S m = αf. (13.

Un filtru realizat prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel cu %Nim = 70 % are porozitatea Pp = 38 %.2.2. % Ni m %Cu m 70 30 + + 8910 8930 ρ Ni ρ Cu Densitatea filtrului obţinut prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel este: Pp 38 ρ p = ρ e (1 − ) = 8916(1 − ) ≅ 5528 kg/m3. Rezolvare Particulele pulberii din aliaj Monel au (aşa cum s-a precizat în scap.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi A. rezultă Mp = MBz + MC = ρBz VBz + ρC VC şi Vp = VBz + VC + Vpori. se poate determina densitatea materialului particulelor 100 100 pulberii: ρ e = = ≅ 8916 kg/m3.4. VC şi Vpori – volumele ocupate de bronz. Să se determine densitatea aceestui produs.5. Să se determine densitatea acestui produs. 100 100 A. 100 100 Observaţie Dacă produsul ar avea porozitatea Pu = 0 %. densităţile acestor componentelor având valorile (precizate în tabelul 1.scap.10 ≅ 7674 kg/m3. 9. iar VBz.13.2) concentraţiile masice ale componentelor: %Nim = 70 % şi %Cum = 30 %. conţinuturile procentuale 319 . restul fiind pori. ştiind că (aşa cum se precizează în tabelul 1.13. Rezolvare Densitatea grafitului este (v. ştiind că la realizarea lui s-a folosit un amestec alcătuit din pulbere de grafit şi pulbere de bronz cu staniu cu %Snm = 10 %.85 + 2500⋅0.4.2) ρCu = 8930 kg/m3 şi 100 100 = ≅ 8734 kg/m3. iar densitatea bronzului cu staniu se determină folosind relaţia generală stabilită la rezolvarea aplicaţiei A. ρSn = 7290 kg/m3: ρ Bz = %Cu m % Snm 90 10 + + 8930 7290 ρ Cu ρ Sn Considerând că produsul precizat în enunţul aplicaţiei are masa Mp şi volumul Vp. 4.3. grafit şi pori în această structură. MBz şi MC fiind masele bronzului şi grafitului exisistente în structura produsului.2): ρNi = 8910 kg/m3 şi ρCu = 8930 kg/m3. % Bz v %C v Deoarece VBz = V p şi VC = V p se obţine că densitatea produsului este 100 100 % Bz v %C v ρ p = ρ Bz + ρC = 8734⋅0.1) ρC = 2500 kg/m3.4. Particularizând relaţia generală stabilită la rezolvarea aplicaţiei A. Microstructura unui produs din bronz grafitat realizat prin metoda agregării de pulberi evidenţiază un conţinut procentual (volumic) de bronz %Bzv = 85 % şi un conţinut procentual (volumic) de grafit %Cv = 85 %.

13. / p Fig. se obţin diagramele de variaţie ale principalelor caracteristici mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate (duritatea Brinell HB.11.11.4. să se studieze variaţiile caracteristicilor mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate. alungirea procentuală după rupere A şi modulul de elasticitate longitudinală E). în funcţie de porozitatea acestora Pu ∈ (0 %.4 pentru constantele care intervin în aceste relaţii. 30 %). prezentate în figura 13. cu valorile precizate în scap.2).895 + 2500⋅0.5 % şi densitatea produsului creşte % Bz v/ %C v/ la valoarea ρ = ρ Bz + ρC = 8734⋅0. 13. 100 100 A.5. rezistenţa la tracţiune Rm. 13.105 ≅ 8080 kg/m3.5 % şi %C v/ = 100 − % Bz v/ = 100 – 89.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (volumice) ale constituenţilor structurali ar fi: % Bz v/ = % Bz v 85 100 = 100 ≅ % Bz v + %C v 95 89. Utilizănd datele prezentate în scap.5 = 10.13. 320 . în funcţie de porozitatea acestora Pp . Diagramele de variaţie în funcţie de porozitatea Pp ale principalelor caracteristici mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate Rezolvare Utilizând relaţiile potrivite din grupul (13.

automatică şi informatică. tehnica măsurării. chimică. ele fiind destinate confecţionării elementelor (pieselor. magnetică. optică. electronică. adică să poată fi transpuse în practică cu cheltuieli acceptabile privind elaborarea materialelor. * materialele alese trebuie să conducă la soluţii tehnice de rezolvare a aplicaţiei care să fie convenabile economic. Introducere La alegerea materialelor pentru o aplicaţie tehnică trebuie avute în vedere două principii: * materialele selectate trebuie să posede proprietăţile fizico-chimice. s-a recurs la împărţirea materialelor în două mari clase: • materialele structurale (materialele de construcţie) sunt cele la care caracteristicile de rezistenţă mecanică sunt cele mai importante. mecanice şi tehnologice corespunzătoare cerinţelor impuse de aplicaţia în care sunt utilizate. materialele pe bază de substanţe macromoleculare.1. fonte şi aliaje neferoase). componentelor) supuse la solicitări mecanice. adresată în principal celor care se pregătesc sau care lucrează în domeniul ingineriei mecanice. materiale ceramice şi sticlele. lemnul şi materialele compozite. ele trebuind să asigure îndeplinirea rolului funcţional al unor elemente (piese. 321 . componente) pentru electrotehnică. în lucrarea de faţă. obţinerea semifabricatelor şi realizarea produselor impuse de aplicaţie. În scopul facilitării alegerii lor pentru diverse aplicaţii tehnice. sunt tratate cu precădere materialele din această clasă: materialele metalice (oţeluri.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Capitolul 14 ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU APLICAŢIILE TEHNICE 14.. etc. • materialele funcţionale sunt cele la care caracteristicile cele mai importante sunt de natură electrică.

) nu au făcut obiectul acestei lucrări. întreţinut şi reparat într-o anumită perioadă de timp. Tinând de cele expuse mai înainte.. condiţiile termice în care se aplică solicitările (solicitări la temperaturi scăzute. • condiţiile privind caracteristicile fizice ale materialului produsului. fiabilitatea fiind proprietatea produsului exprimată prin probabilitatea ca acesta să-şi îndeplinească funcţiile în condiţii prescrise. posibilitatea ca solicitările să genereze fenomene de pierdere a stabilităţii unor componente ale produsului (a căror evitare impune asigurarea unor anumite rigidităţi ale componentelor). conductibilitatea termică. intesitatea solicitărilor.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR detecţia şi înregistrarea semnalelor de diverse naturi fizice. solicitări în condiţii de temperatură normală sau solicitări în condiţii termice care determină manifestarea fenomenului de fluaj). polimerii pentru cristale lichide. caracterul static sau dinamic al aplicării acestora. în acest capitol sunt tratate în principal aspectele privind alegerea materialelor structurale pentru aplicaţiile tehnice. 14. în cursul unei perioade de timp date. materialele magnetice. ceramicele electrooptice. materialele ceramice cu proprietăţi piezoelectrice. în gama condiţiilor tehnice ale produselor industriale se includ 322 . iar mentenabilitatea fiind proprietatea produsului exprimată prin probabilitatea ca acesta să poată fi supravegheat. • condiţiile privind precizia dimensională a produsului şi calitatea suprafeţelor acestuia. materialele conductoare şi superconducoare. de tip întindere compresiune. condiţiile de mediu în care se aplică solicitările (mediu de lucru neutru. În prezent. Criteriile şi metodele de selecţie a materialelor Prima etapă care trebuie parcursă la alegerea materialelor adecvate realizării unui produs constă în cunoaşterea tuturor condiţiilor tehnice ce definesc funcţionalitatea lui şi comportarea sa în exploatare: • condiţiile privind solicitările mecanice la care este supus produsul: complexitatea sistemului de solicitare (solicitări simple. care determină sau influenţează îndeplinirea funcţiilor pentru care acesta este realizat: densitatea.. caracterul variabil în timp sau constant al solicitărilor (care implică apariţia sau nu a fenomenului de degradare prin oboseală). dilativitatea termică etc. etc.. • condiţiile privind fiabilitatea şi mentenabilitatea produsului. încovoiere simplă sau forfecare pură. fuzibilitatea. sau solicitări compuse).2. materialele din această clasă (materialele semiconductoare. etc. rezistivitatea electrică. mediu corosiv sau abraziv) etc.

. Pentru ierarhizarea criteriilor şi stabilirea ponderii (coeficientului de importanţă) cu care fiecare 323 . rezistenţa la oboseală. − criteriile privind caracteristicile semifabricatelor necesare pentru obţinerea produsului: forma. criteriul se poate exprima analitic în una din următoarele forme: (14. criteriul de selecţie a materialelor va fi Rm > 300 N/mm2. În mod obişnuit criteriile privind alegerea materialelor în funcţie de proprietăţi se formulează considerând diversele caracteristici care exprimă cantitativ proprietăţile acestora. rezistenţa la rupere. coeficientul de dilatare termică. − criteriile privind caracteristiciele chimice şi structurale impuse: compoziţia chimică. dimensiunile şi masa semifabricatelor. rezistenţa la fluaj. în această categorie sunt incluse: − criteriile privind caracteristicile mecanice care trebuie asigurate (în condiţiile de temperatură şi mediu de lucru corespunzătoare produsului ce trebuie realizat): duritatea. rezistenţa la coroziune (în mediul de lucru şi în condiţiile de solicitare corespunzătoare produsului ce trebuie realizat). Criteriile din această categorie pot fi ierarhizate în funcţie de importanţă. etc. alungirea procentuală după rupere. etc. criteriul de selecţie a materialelor se poiate scrie ρ ≤ 4000 kg/m3.. grupate în categoriile prezentate în continuare: A. calitatea suprafeţelor semifabricatelor. rezistivitatea electrică. dacă se notează cu CAP nivelul limită (minim sau maxim) acceptabil (din punctul de vedere al aplicaţiei pentru care trebuie ales materialul) al unei caracteristici de material şi cu CAM nivelul (aceleiaşi caracteristici) asigurat de materialele din gama considerată la selecţie. limita de curgere. stabilindu-se pentru fiecare criteriu dacă este principal (de bază) sau secundar (auxiliar) şi dacă este obligatorie sau facultativă respectarea sa.1) CAM ≥ CAP sau CAM ≤ CAP.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice şi cele privind protecţia oamenilor şi mediului înconjurător (condiţiile ecologice) şi condiţiile privind reciclabilitatea (proprietatea produsului scos din uz de a putea fi transformat în deşeuri reintegrabile în natură sau valorificabile prin procese tehnologice de realizare a unor noi produse). energia de rupere. iar dacă aplicaţia impune ca materialele să aibă densitatea mai mică decât 4000 kg/m3. Astfel. − criteriile privind caracteristicile fizice care trebuie asigurate: densitatea. temperatura de topire-solidificare. Criteriile privind proprietăţile materialelor sunt principalele criterii folosite pentru alegerea acestora. de exemplu. conţinutul de impurităţi. conductibilitatea termică. dacă într-o aplicaţie este necesar să se utilzeze materiale având rezistenţa la rupere mai mare decât 300 N/mm2. structura. După analiza detaliată a condiţiilor tehnice impuse produsului care trebuie obţinut se formulează criteriile de selecţie a materialelor necesare pentru fabricarea acestuia. modulul de elasticitate.

i ≠ j şi. se estimează coeficientul de importanţă al fiecărui criteriu (de exemplu.. la aplicarea căreia se parcurg următoarele etape: • se precizează criteriile care se iau în considerare K1.7 şi a13 = 0. . în cazul când numai aceste două criterii se iau în considerare. iar dacă γ trebuie ales un material care să asigure în mod eficient o bună comportare a 324 . respectarea criteriului K1 asigură în proporţie de 70% luarea unei decizii bune la alegera materialului). K3) şi apreciind că. • se calculează ponderea cu care trebuie considerat fiecare criteriu la n Spj alegerea materialelor aj = . De asemenea.. dacă pentru o aplicaţie trebuie ales un material care să asigure un nivel ridicat al rezistenţei mecanice a pieselor şi un nivel scăzut al masei acestora.3 rezultă considerând perechea de criterii (K1. criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând caracteristica (sintetică) denumită rezistenţă mecanică specifică KR. .ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR criteriu trebuie considerat la luarea deciziilor privind alegerea materialelor se poate folosi metoda prezentată în figura 14. a31 = 0.Ki. Kn. • se calculează suma ponderilor parţiale corespunzătoare fiecărui criteriu (suma pondrilor înscrise pe fiecare coloană a matricei preferinţelor) Spj = ∑ aij şi suma tuturor ponderilor parţiale înscrise în matrice S p = n(n − 1) 2 = i1 n . iar g acceleraţia R gravitaţională) K R = m . criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând E caracteristica (sintetică) numită modul de elesticitate specific KE = . j = 1. pentru stabilirea valorilor ponderilor aij se consideră pe rând perechile de criterii (Ki. definită prin raportul dintre rezistenţa la rupere a materialului Rm şi greutatea specifică γ (γ = ρg.n ( ∑ a j = 1) şi pe această baza se poate j =1 Sp face ierarhizarea după importanţă a criteriilor. ... • echipa de proiectare stabileşte valorile ponderilor parţiale aij. i ≠ j şi aij +aji = 1 şi întocmeşte un tablou numit matricea preferinţelor. .1. presupunând că numai criteriile Ki şi Kj intervin în alegerea materialului. Kj. Pentru ca numărul criteriilor utilizate la selecţia materialelor în funcţie de proprietăţi să fie cât mai mic (în scopul facilitării alegerii) se apelează la formularea unor criterii bazate pe caracteristici sintetice (care înglobează mai multe caracteristici ale materialului).K2. dacă pentru o aplicaţia trebuie ales un γ material care să asigure un nivel ridicat al rigidităţii pieselor (deformaţii elastice mici ale pieselor în prezenţa solicitărilor mecanice) şi un nivel scăzut al masei acestora.. Kj). ρ fiind densitatea materialului. De exemplu..

..1.... Ki. ...... an1 Sp1 K1 . aji .. ani Spi n .. 3. ...... ..... în cazul materialelor metalice există standarde pentru oţelurile..privind caracteristicile diverselor materiale comerciale.9)... Spn S p = ∑ S pj j =1 aj = Spj Sp a1 .. ....... . anj Spj . ai1 . manuale etc. normative. ajn . . . aij . 14..... .. acestea grupează materialele după destinaţie (de exemplu. se poate face o primă selecţie a materialelor. Ki .. ....... ..1. ain ... . .. K1 . scap.. 325 .. criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând caracteristica (sintetică) numită rezistenţă relativă la oboseală R KO = O ... Ki a1i . aj1 ... Etapele metodei de stabilire a coeficienţilor de importanţă ai criteriilor privind alegerea materialelor în funcţie de proprietăţi După stabilirea şi ierarhizarea în funcţie de importanţă a criteriilor de alegere a materialelor pe baza proprietăţilor pe care trebuie să le asigure în aplicaţia considerată.. . documentele cele mai utilizate fiind standardele. DEFINIREA CRITERIILOR CRITERIUL K1. Kj .. ÎNTOCMIREA MATRICEI PREFERINŢELOR DETERMINAREA SUMEI PONDERILOR PARTIALE ALE CRITERIILOR DETERMINAREA SUMEI TOTALE A PONDERILOR DETERMINAREA COEFICIENTILOR DE IMPORTANTA AI CRITERIILOR .. ..... fontele şi aliajele neferoase recomandate pentru diferite utilizări). . Kn Kn a1n . . În acest scop se folosesc datele existente în standarde. . cuprind date concrete privind caracteristicile asigurate de fiecare marcă de material şi indicaţii precise privind prelucrările tehnologice ce conduc la stările structurale corespunzătoare obţinerii acestor caracteristici şi facilitează astfel alegerea lor pentru o anumită aplicaţie....... .. .. . .. Kn Spj = ∑ aij = i1 n . aşa cum s-a putut constata în capitolele anterioare. Rm Valorile unor astfel de caracteristici sintetice asigurate de diversele materiale comerciale sunt prezentate în tabelul 14.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice pieselor la solicitări variabile.. ........... ai . deoarece. cataloage... aj . . RO fiind rezistenţa la oboseală a materialului (v.. Kj... . an Fig.. ..... .. .... Kj a1j .....

.0..8.9 7.220 200.. kN/mm2 200..0.3. metoda prezentată anterior) şi nivelele limită acceptabile ale caracteristicilor de material......8 5.17..9..8..40 70.. cuprinde m materiale (marcate Mk.....6 12.3...8.200 200...7..4. având coeficienţii de importanţă aj. care îndeplinesc integral cele n criterii de selecţie (notate j = 1.... uscat Lemn esenţă moale.8...1300 450..8...4..14..7 4.115 85.8.5 3. CAP.9..5.5 0.70.7..60 2.n (stabiliţi folosind..2 8...25 1...110 140.16...2 Rm.650 200..10..1....5 2.210 200.j.80 3000....950 1800. N/mm2 350.210 180.n.m. Materialele care respectă toate criteriile privind proprietăţile impuse de aplicaţia în care urmează a fi utilizate alcătuiesc gama materialelor cu proprietăţi adecvate...1300 110.2.n).10..00 1.3 6....2.28 6..9 7.6.....5.9 2....1.1 8.210 200.1.900 400.1..6 4.0...9.0..2 170..1....20 11....3.75.33 7.50 60.7.. j = 1. k = 1..95 0.2. pentru toate materialele Mk.32 40.3 6... care respectă toate criteriile 326 .6.14.1..4.1...4.7.1200 1000...220 90.9.....8 6...210 K R.....9.....72 107...1.6...7. j = 1..7.750 520.....135 68.0 7.1 2...2500 600.2.7.2 1.8....180 28.4. k = 1....1 4...550 700.8... de exemplu.. Principalele caracteristici tehnice ale unor materiale comerciale Materialul Oţeluri carbon de uz general Oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (tratate termic) Oteluri pentru conducte şi recipiente sub presiune (laminate termomecanic) Oţeluri inoxidabile feritice Oţeluri inoxidabile austenitice Oţeluri inoxidabile duplex Oţeluri maraging Superaliaje tip Inconel Superaliaje tip Nimonic superaliaje tip Hastelloy Alame Bronzuri cu Sn sau cu Al Aliaje Cu – Ni Bronzuri cu beriliu Aliaje pa bază de Al deformabile (călite şi îmbătrânite) Aliaje pe bază de Ti Aliaje pe bază de Mg Polietilenă Polipropilenă Politetrafluoretilenă (teflon) Poliamide (nylon) Policlorură de vinil Lemn esenţă tare.2.1 8.9..7.8.8.12.0...8 7..2 6.210 210.3 1.8 0....9 7.4 8..100 50.800 450...210 200.....1..90 km 4..6.8.1..11.110 43. k = 1.. • din analiza care a condus la constituirea gamei materialelor cu proprietăţi adecvate se cunosc...5.9.4 12..47 0....7..10..20..1.00 0..4500 E.10. Pentru alegerea celui mai potrivit material din această gamă se poate utiliza următoare metodologie: • se consideră că gama materialelor cu proprietăţi adecvate.jk...1400 650.1200 300..100 40.10.1...220 190...50.8... uscat Compozite poliesteri + fibre de sticlă ρ.10 70..7.. nivelurile caracteristicilor asiguarete CAM... t/m3 7.....6 8.7 7..4 8.9 7..m....520 500.7 1..3 24...6.1..7..11 9. notată GMP.0....8 8.0 10..210 140.91 2....8.1 9.2 3..7..8.......8...ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 14.7 1.8. j = 1....190 115.5 2.....8..90.92.9 8.5.3....5...60 20.3...2 8..1000 200.m).1.1..8.5...850 600.n.0..4 4..500 400..5.4 0..

Criteriile privind procesarea tehnologică a materialelor în vederea obţinerii semifabricatelor sau produselor se formulează în mod obişnuit într-o formă calitativă (atributivă). j = 1. k = 1.. iar neîndeplinirea fiecărui criteriu (notată cu 0) să diminueze şansele de alegere a acestui material.. sau Ijk = CA P .n.jk analitic în forma „max”.n..j . dispozitive sau maşini speciale).j. • pentru fiecare din materialele Mk. scrise analitic în forma „min” CAM... folosind relaţia: I .. dimensiunile şi caliatea suprafeţelor impuse de realizarea produselor se face cu scule. * prelucarerea semifabricatelor la forma..m. B. dispozitive sau maşini universale (prelucrarea semifabricatelor nu necesită utilizarea de scule..n.m.k = ∑ ajIjk .. k = 1. dimensiunile şi calitatea suprafeţelor impuse de realizarea produselor se face cu tehnologii obişnuite. astfel încât îndeplinirea fiecărui criteriu de către un material (notată cu 1) să constituie un argument în favoarea alegerii acestuia pentru o anumită aplicaţie. k = 1..m.n. materialul cu cea mai mare valoare a acestui indicator fiind (din punctul de vedere al caracteristicilor asigurate) cel mai potrivit pentru aplicaţia avută în vedre.jk . de exemplu.jk ≤ CAP.. fără a fi necesară aplicarea unor procedee sau operaţii operaţii tehnologice speciale. CT = j1 n „min”.k.j (14. k = 1. j = 1.. k = 1.2) • se ierarhizează materialele Mk. dacă criteriul de selecţie Kj este formulat analitic în forma Ijk = CA P . * prelucrarea semifabricatelor la forma. respectă toate criteriile de selecţie Kj.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Kj.. în ordinea descrescătoare a valorilor indicatorului ICT. Un set de criterii de acest tip poate avea.jk ≥ CAP. k = 1.. care exprimă măsura în care materialul satisface criteriile de selecţie Kj...j sau în forma „max” CAM. j = 1.m se stabilesc indicatorii parţiali Ijk. indicatorii parţiali se calculează cu relaţii de forma: CA M . j = 1. • pentru fiecare din materialele Mk.k. dacă criteriul de selecţie Kj este formulat CA M .. Ijk ≥ 1. dacă fiecare din materialele Mk. se calculează indicatorul global al proprietăţilor (caracteristicilor tehnice) ICT. * obţinerea caracteristicilor materialului impuse de condiţiile tehnice ale 327 . j = 1.n.n.m. evident.. j = 1.m... următoarea alcătuire: * materialul este disponibil pe piaţă în cantităţile şi sub forma semifabricatelor necesare pentru realizarea produselor (materialul nu trebuie elaborat şi transformat în semifabricate pe baza unor comenzi speciale lansate către producător)...

În mod obişnuit... numit matricea performanţelor tehnologice (de forma celui prezentat în fig. materialul cu cea mai mare valoare a acestui indicator fiind cel mai avantajos din punctul de vedere al comodităţii achiziţionării şi comportării la prelucrarile tehnologice necesare transformării sale în produse. folosind relaţia: I PT . 14.k..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR produsului care se realizează nu necesită aplicarea unor tratamente termice. se calculează indicatorul global al performanţelor tehnologice IPT. exprimă măsura în care fiecare din materialele Mk.3) I ′jk =  0. K ′2 . k = 1…q : 1. întocmind un tablou. a ′j . k = ∑ a ′j I ′jk .. Mk. M2. transformării lor în semifabricate şi prelucrării acestora pentru obţinerea produselor sunt deosebit de importante.. se stabilesc coeficienţii de importanţă a1 . aplicând aceiaşi metodă ca şi în cazul criteriilor privind proprietăţile.k. k = 1…m. …. k = 1…m j =1 n (14. C. în care elementele matricei. k = 1…m. * posibilităţile apariţiei defectelor de material sau de rebutare a produselor în timpul prelucrărilor tehnologice sunt minime. …. se trece la analiza măsurii în care materialele din gama GMP ≡ {M1. daca materialul M k respecta criteriul K ′j  (14.. j = 1…q.. k = 1…m. aceste criterii se formulează în funcţie de costul total al 328 . din GMP îndeplinesc criteriile K ′j . K ′q incluse în setul de criterii privind ′ ′ ′ procesarea materialelor.. ′ adică pentru fiecare din criteriile K 1 . Criteriile privind procesarea materialelor se pot ierarhiza în funcţie de importanţă.4) şi se poate face ierarhizarea materialelor din GMP în ordinea descrescătoare a valorilor indicatorului IPT. a 2 . ( ∑ a /j = 1 ) şi se face apoi ierarhizarea criteriilor după valoarea coeficienţilor j =1 q a ′j .2). a q .. daca materialul M k nu respecta criteriul K ′j  Pentru fiecare din materialele Mk. După stabilirea şi ierarhizarea în funcţie de importanţă a criteriilor privind procesarea tehnologică. respectarea acestora determinând alegerea materialelor şi tehnologiilor de fabricaţie care asigură realizarea în condiţii economice (cu cheltuieli cât mai mici) a produselor necesare într-o aplicaţie tehnică. chimice sau termochimice... numite indicatorii parţiali ai performanţelor tehnologice I ′jk . Mm} respectă aceste criterii. Criteriile privind costurile (cheltuielile) aferente elaborării materialelor..

.5) CTref în care CT. Configuraţia matricei performanţelor tehnologice ale materialelor Criteriul realizării cu costuri minime a produselor necesare unei aplicaţii tehnice se consideră la luarea deciziei finale privind alegerea materialelor.. / q .. k = 1. .. I I / j1 .. I I / jk . k = CT CT k C r ..k.. 14.... calculând pentru fiecare material Mk ∈ GMP indicatorul global al performanţelor tehnico-economice (numit şi meritul global) IPTE.2.k . k = ∑ a ′j I ′jk j =1 n / j ..2 . / q .k . k = 1... Mm / I 12 / I 22 K 1/ / K2 a1/ / a2 / I 11 / I 21 . I /jm . .6) I PTE .. ... K K / j ...m Fig.. I I / j2 .. iar CTref este costul total al realizării aceluiaşi tip de semifabricate şi/sau al obţinerii aceluiaşi tip de produse dintr-un material de referinţă (din GMP sau din afara acestei game)... + a PT I PT .....Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice realizării produselor cu performanţele tehnice impuse de aplicaţia în care sunt utilizate. / qk ..1 IPT.... .. cu formula: a I .k C r .... ... .. . Mk . / I 1k / I 2k . (14. / q1 .k 329 ..k = ... . (14.. .. IPT. / I qm IPT.... CRITERIUL PONDEREA CRITERIULUI M1 INDICATRII PARTIALI I /jk PENTRU MATERIALUL Mk ⊂ GMP M2 .. Câteva date cu caracter informativ privind costurile relative ale unor materiale (metalice şi nemetalice) utilizate frecvent în aplicaţiile tehnice sunt prezentate în tabelul 14. definite prin relaţia: CT ..2.. / q2 . / I 1m / I 2m ... a a I PT .. ... IPT.m.m........ Pentru a compara materialele din GMP prin prisma costurilor totale implicate de obţinerea semifabricatelor şi/sau de utilizarea acestora la realizarea produselor necesare unei aplicaţii se pot utiliza costurile relative Cr.k reprezintă costul total al realizării semifabricatelor dintr-un material Mk ∈ GMP şi/sau al obţinerii produselor necesare unei anumite aplicaţii.

. ABS. materialele Mk ∈ GMP care au meritul global cel mai ridicat trebuie să fie cele preferate pentru aplicaţia tehnică considerată.1.. Valorile informative ale costurilor relative ale unor materiale utilizate în tehnică MATERIALUL Oteluri de uz general (bare laminate) Oteluri de uz general (table.3. Inconel..1. k = 1. Incoloy. Udimet Titan şi aliaje de Ti (produse obţinute prin DP + TT) Polietilenă. I PTE . Polipropilenă.1. Bronzuri.2.400 Dacă valorile indicatorului IPT.0 10.2.8 5.k şi costurile aferente prelucrării tehnologice pentru materialele din GMP sunt apropiate.5..4....13 6... Alame (produse obţinute prin DP) Cupru. Poliamide (Nylon) Fibre de sticlă Compozite polimerice cu fibre de sticlă sau de carbon Cr = CT CTref * 1.120 25.45 5..4...5.. k = 1..7) .40 3. evident.21 100..4.9. Polistyren Policlorură de vinil..5 7. benzi..k...9 6.7. indicatorul global al performanţelor tehnico – economice IPTE. ci ca un ansamblu de utilităţi).9 1..k (14.m.8.5 8..0.m...9.5 270. Bronzuri. analiza oricărui produs trebuie realizată pornind de la sistemul de 330 * Costurile CT şi CTref sunt calculate în lei/kg de semifabricat . profile) Oţeluri carbon pentru construcţia de maşini (produse laminate) Oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (produse laminate) Oteluri carbon şi slab aliate pentru scule Oţeluri inoxidabile şi refractare (produse laminate) Fonte albe şi cenuşii (produse obţinute prin turnare) Fonte modificate (produse obţinute prin turnare) Aluminiu şi aliaje de Al (produse oţinute prin DP + TT) Aluminiu şi aliaje de Al (produse obţinute prin turnare) C= r C T C ref T * MATERIALUL Cupru..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în care aCT este coeficientul de importanţă global al criteriilor privind caracteristicile tehnice ale materialelor. care are la bază următoarele principii: − • orice produs este purtătorul material al unor funcţii capabile să satisfacă anumite necesităţi ale utilizatorilor (un produs nu trebuie privit ca un ansamblu de părţi materiale.1.. Răşini acrilice şi fenolice Politetrafluoretilenă (Teflon)..14 36....5....0 1..2.5 2. se poate stabili cu formula: I CT . k = C r .8 2.2.18 19.k O metodă modernă ce poate fi utilizată la luarea deciziei finale privind selecţia materialelor pentru o aplicaţie tehnică este analiza valorii (analiza tehnico−economică a utilităţii).... iar aPT – coeficientul de importanţă global al criteriilor privind performanţele tehnologice ale materialelor (aCT + aPT = 1).6 2..8 2..8.... Alame (produse obţinute prin turnare) Aliaje Cu – Ni (produse laminate sau turnate) Superaliaje de tip Nimonic. ţinând seama de acest principiu.3.9..1.4. Tabelul 14.

. ingineri specializaţi în domeniul materialelor. care corespund unor necesităţi reale (efective. nu trebuie să conducă la ideea că aceste metode simplifică problemele. Aplicarea acestor metode este utilă şi conduce la rezultate bune.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice funcţii al acestuia. iar CT CT – costul total al produsului ( ∑ ci = 1). Din analiza unor astfel de grafice rezultă care sunt funcţiile produsului pentru care costurile sunt disproporţionate în raport cu contribuţiile lor la utilitate şi se pot găsi modalităţile de eliminare a neconcordanţelor cu efecte negative asupra costurilor (eliminarea funcţiilor inutile sau operarea unor modificări tehnologice privind realizarea funcţiilor care implică costuri ridicate). diminuează responsabilitatea membrilor echipei de proiectare şi micşorează cerinţele privind competenţa acestora. ingineri specializaţi în domeniul tehnologiilor de fabricaţie. dacă problema alegerii materialelor pentru o aplicaţie tehnică se tratează etapizat. • pentru orice produs trebuie să existe o corelaţie optimă între funcţiile asigurate şi resursele alocate pentru realizarea acestora.f.. acest principiu fiind denumit principiul raportului maxim între utilitate sau valoare de întrebuinţare şi cost. directe) ale celor care utilizează produsul şi funcţii auxiliare (secundare). la analiza oricărui produs trebuie calculată ponderea costurilor implicate de realizarea fiecărei funcţii şi trebuie examinată corelaţia ce există între aceasta şi ponderea funcţiei (coeficientul de importanţă al funcţiei) în asigurarea utilităţii (calităţii) globale a produsului. ţinând seama de acest principiu. i = 1. Ci fiind costul aferent realizării funcţiei. Considerând că produsul analizat are f funcţii şi că la fiecare funcţie corespunde un coeficient importanţa αi.. ţinând seama de următoarele recomandări: • în prima etapă de rezolvare a problemei se analizează cu atenţie 331 . se poate construi un grafic de corelare i =1 f utilitate – cost de tipul celui prezentat în figura 14. Aspectele anterior prezentate evidenţiază cu claritate complexitatea problemelor privind alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice.f ( ∑ α i = 1 ) şi o pondere a costului i =1 f C de realizare ci. în cadrul căruia funcţiile sunt împărţite în categorii de importanţă: funcţii de bază (principale). ci = i . care să constituie suportul luării deciziilor pertinente privind rezolvarea unor astfel de probleme.). economişti specailizaţi în domeniul costurilor etc. Încercarea de a recomanda unele metode cantitative. i = 1. de către o echipă de proiectare bine structurată (care cuprinde ingineri cunoscători ai aplicaţiei ce se analizează. pentru ca produsul obţinut să se caracterizeze printr-un raport maxim utilitate/cost)..3. care contribuie la îndeplinirea normală a funcţiilor de bază sau care fac produsul mai uşor de vândut şi cresc reputaţia pe piaţă a acestuia.

cât şi de materialele compozite durificate cu fibre. materialul din care acesta urmează să fie confecţionat trebuie să se caracterizeze prin rezistenţă mecanică ridicată. se pot adăuga acestora şi criterii din celelalte categorii (criterii privind procesarea tehnologică sau criterii privind costurile). aşa cum se arată în schema din figura 14. tenacitate mare şi densitate cât mai mică.6 şi 14. condiţii care. • după selectarea familiei din care trebuie să facă parte materialul ce va fi utilizat la confecţionarea produsului. se stabilesc principalele proprietăţi (caracteristici) pe care trebuie să le posede materialul din care acesta urmează să fie confecţionat şi. materialul din care acesta urmează să fie confecţionat trebuie să prezinte caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate. dacă produsul care trebuie realizat este un recipient sub presiune care urmează a fi amplasat pe o aeronavă. tipurile sau mărcile de materiale adecvate din această familie. 14. se poate încerca selectarea clasei (familiei) de materiale potrivite pentru fabricarea produsului. menţinând în prim plan cerinţele privind proprietăţile şi adăugând eventual acestora şi criterii privind caracteristicile tehnologice sau costurile.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR condiţiile tehnice ce caracterizează produsul care trebuie realizat. de exemplu. de exemplu. se stabilesc categoriile.4. pentru cele două aplicaţii descrise anterior alegerea tipurilor de materiale se realizează aşa cum sugerează schemele prezentate în figurile 14. decizia utilizării unui material metalic fiind justificată de compararea celor două familii de materiale prin prisma costurilor. aşa cum se arată în schema din figura 14. Configuraţia unui grafic de corelare utilitate – cost obţinut prin aplicarea analizei valorii la un produs industrial • dacă în prima etapă de rezolvare a problemei criteriile privind proprietăţile nu sunt suficiente pentru selectarea familiei de materiale adecvate aplicatiei avute în vedere. pe această bază.3.7. pot fi îndeplinite atât de materialele metalice.5. 332 . ceea ce conduce. de exemplu. Fig. dacă produsul care trebuie realizat este un recipient de stocare a unui gaz combustibil (pentru utilizare casnică) sub presiune. la soluţia alegerii unui material din familia compozitelor durificate cu fibre.

4. 14. Shema alegerii tipurilor de materiale metalice pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă .Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Fig. Shema alegerii familiei de materiale pentru un recipient de stocare sub presiune a unui gaz combustibil • metodele prezentate anterior se pot utiliza în etapa finală. 14. pentru ca eficienţa aplicării acestor metode să fie corespunzătoare este necesar ca numărul materialelor Mk din GMP să fie cât mai 333 Fig. 14. Schema alegerii tipurilor de materiale compozite pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă Fig. pentru a decide care dintre tipurile de materiale selectate în etapele precedente (care alcătuiesc gama materialelor cu proprietăţi adecvate GMP) corespunde cel mai bine cerinţelor tehnico-economice ce definesc aplicaţia avută în vedere.6.7. aşa cum s-a arătat mai înainte. Shema alegerii familiei de materiale pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă Fig. 14.5.

. În timpul utilizării într-o sondă aflată în exploatare. ciclurile de solicitare având perioada aproximativ egală cu durata unui ciclu de lucru al pompei de adâncime. se poate aprecia că durabilitatea unei prăjini de pompare este în directă dependenţă cu mărimea coeficientului de siguranţă c..3. garnitura de prăjini (alcătuită din prăjini de pompare asamblate cap la cap) este una din componentele principale ale echipamentului de lucru.0. mărcile de oţel adecvate (care alcătuiesc GMP pentru această aplicaţie) se pot alege folosind prescripţiile din standardul SR EN 10028. Ciclurile de solicitare ale prăjinilor din compunerea garniturii de prăjini de la o sondă sunt (în mod obişnuit) ondulant-pozitive (cu coefcientul de asimetrie σ R = min = 0. În ţara noastră şi în multe alte ţări de pe glob.85% din sondele aflate în producţie. La aplicarea acestei metode tehnologice de exploatare a sondelor. tensiunea medie σ + σ min σ max (1 + R) σ − σ min σ max (1 − R) σ m = max = > 0 şi σ v = max = σv.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR mic.8.7 ) sau (mai rar. pe baza interpretării dinamogramelor înregistrate la sonda respectivă. având rolul de a transmite mişcarea rectilinie alternativă de la instalaţia de suprafaţă la pistonul (cilindrul) pompei de adâncime cu care se realizează extracţia ţiţeiului din zăcământ. în condiţii de funcţionare defectuoasă a σ max instalaţiei de pompare) alternante (cu –0. tensiunea minimă σmin = Rσmax. prajinile de pompare sunt supuse unor solicitări axiale variabile. această cerinţă putând fi uşor respectată dacă se face o selecţie a tipurilor de meteriale pe baza informaţiilor cuprinse în standarde. care prezintă o modalitate de estimare a caracteristicilor ciclurilor de solicitare ale prăjinilor de pompare din diferite zone ale garniturii de prăjini ce echipează o sondă.9.3.4 < R < 0) şi au ca tensiuni caracteristice: tensiunea maximă. normative sau prescripţii tehnice. cataloage.. Un studiu de caz privind alegerea materialelor Pentru a evidenţia complexitatea problemei alegerii materialelor pentru aplicaţiile tehnice se prezintă un studiu de caz privind materialele selectate şi utilizate de diverşi producători pentru realizarea prăjinilor de pompare a petrolului din zăcăminte. pompajul de adâncime cu prăjini se utilizează ca metodă de extracţie a petrolului (ţiţeiului) la 65. pentru aplicaţia constând în realizarea recipientului de stocare a gazului gombustibil (anterior discutată). Acest fapt este ilustrat în figura 14. de exemplu. 14.. σmax > 0. Configuraţia constructivă a prajinilor de pompare este dictată de rolul lor funcţional şi de tipul materialului utilizat la confecţionarea acestora şi este prezentată în figura 14. dată de relaţia: 334 . Ca 2 2 2 2 urmare.

πd 2 . Intensităţile majorităţii acestor componente (Fg. etc. între pistonul şi cămaşa pompei de adâncime.) Ff. Rm Comportarea în exploatare a prăjinilor de pompare are ca factor de influenţă şi modulul de elasticitate longitudinal al materialului acestora E. Ff) sunt direct proporţionale cu greutatea specifică a materialului prăjinilor γ = ρg şi. Fmax este rezultanta unui Fmax şi aria secţiunii transversale a prăjinii S p = 2 4 grup de sarcini axiale ce are ca principale componente: greutatea proprie a prăjinilor de pompare Fg. iar σ−1 – rezistenţa la oboseală (prin solicitare alternant-simetrică. Rm este rezistenţa la rupere a materialului prăjinii. cu corozivitatea determinată de salinitate şi de conţinuturile de CO2 şi H2S dizolvate). energia consumată la exploatarea unei sonde prin pompaj de adâncime) sunt în dependenţă liniară cu caracteristica γ. Analizând relaţia (14. rigidităţile la tracţiune şi încovoiere ale prăjinilor fiind în directă proporţionalitate cu această caracteristică. cu R = −1) a prăjinii de pompare în mediul de lucru din sondă (amestec ţiţei−ape de sondă. sarcinile (dinamice) datorate inerţiei şi fenomenelor oscilatorii ale garniturii de prăjini Fd. K R = m şi cu γ σ mărimea rezistenţei la oboseală relative K O = −1 .1 este tensiunea maximă a ciclurilor limită care. având acelaşi coeficient de asimetrie ca şi ciclurile solicitării de lucru. (14. creşterea valorii modulului de elasticitate specific al E materialului prăjinilor K E = . produc ruperea prin oboseală a prăjinii considerate. Fd. 335 . determină micşorarea deformaţiilor axiale şi γ curburilor locale ale garniturii de prăjini ce echipează o sondă aflată în exploatare şi asigură astfel o funcţionare mai eficientă a instalaţiei de pompare. Ff1.8) = c= Rm σ max (1 − R) + (1 + R ) σ −1 în care σmax. greutatea coloanei de lichid pompat F1.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Rm σ max. Tensiunea maximă (σmax) a ciclurilor solicitării de lucru a unei prăjini are mărimea dată de raportul dintre forţa maximă de solicitare axială a prăjinii. implicit.8) în contextul argumentelor anterior prezentate. se poate aprecia că durabilitatea prăjinilor de pompare creşte o dată cu rezistenţa R mecanică specifică a materialului din care sunt confecţionate.1 σ max . forţa de flotabilitate a garniturii de prăjini Ff1. intensităţile forţei Fmax şi tensiunii σmax (şi. forţele de frecare (între prăjini şi ţevile de extracţie. ca urmare.

Configuraţia constructivă şi dimensiunile produsului prăjină de pompare Fig. în medii de lucru slab corozive. Standardele şi normele existente clasifică oţelurile pentru prăjini de pompare în următoarele clase de rezistenţă: a) oţeluri grad C. A. recomandate pentru prăjinile supuse în exploatare la sarcini mici sau mijlocii. 14.790 N/mm2) sunt realizate de oţelurile 336 ...14. Determinarea caracteristicilor ciclurilor de solicitare ale prăjinilor de pompare Caracteristicile precizate anterior (KR. caracteristicile de rezistenţă mecanică prescrise (Rm = 630.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.9. Oţelurile sunt materialele tradiţionale pentru prăjinile de pompare. KO. KE) pot servi la efectuarea unei analize comparative a diverselor materiale utilizate sau cu perspective de utilizare la confecţionarea prăjinilor de pompare.8.

dificultăţile tehnice ridicate de aplicarea călirii martensitice clasice (cu încălzirea pieselor în cuptor şi răcirea ulterioară în băi de ulei sau apă) la prăjinile de pompare pot fi depăşite dacă se utilizează încălzirea prin inducţie cu curenţi de medie frecvenţă (8000.. %Crm = 0.. caracteristicile de rezistenţă mecanică impuse (Rm = 790.11 se prezintă sintetic modul în care starea suprafeţelor prăjinilor şi mediul de lucru influenţează rezistenţa la oboseală a acestora.0...8.0.6 %) în stare normalizată. aşa cum arată diagramele din figura 14..3 %) sau Cr−Ni−Mo (%Cm = 0..3.2.4 %.2. în medii de lucru cu corozivitate scăzută..65. ce asigură (după calire+ revenire) caracteristici de rezistenţă mecanică la nivelul oţelurilor grad D şi rezistenţe la oboseală (în aer şi în mediul coroziv de sondă) superioare celor prezentate de celelalte oţeluri pentru prăjini.1.7 %.. recomandate pentru prăjinile supuse în timpul pompajului la sarcini mari sau foarte mari..4.0.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice carbon sau slab aliate de tip C−Mn (cu %Cm = 0.. %Nim = 1...0..2.0 % şi %Mom = 0..35. În cazul mediilor corozive. rezistenţa la oboseală este influenţată substanţial şi de frecvenţa ciclurilor de solicitare variabilă..3...10.0..3. b) oţeluri grad D.23 %.0.1..17.0.4.3 %).3.55 % mai scăzută decât rezistenţa la oboseală a materialului din care sunt confecţionate (determinată pe epruvete polizate). d) oţeluri speciale..15. %Crm = 16.17 %.42 %.7 % şi %Mom = 0.15.965 N/mm2) sunt realizate de oţeluri slab aliate de tip Cr−Mo (%Cm = 0. %Crm = 1. %Nim = 1 % şi %Mom = 1%. aşa cum indică diagramele prezentate în figura 14.10000 Hz) şi răcirea cu jeturi de apă. asigură rezistenţe mecanice superioare ale prăjinilor şi ameliorează comportarea lor la oboseală în aer şi în mediile corozive saline. în stările structurale conferite prin aplicarea unor TT finale de normalizare + revenire sau îmbunătăţire.3 %). în locul tratamentelor de normalizare sau normalizare + revenire.. destinate prăjinilor solicitate moderat în timpul pompajului.1.. Cercetările întreprinse pentru creşterea caracteristicilor de exploatare ale prăjinilor de pompare din oţel au condus la concluziile următoare: • Aplicarea TT final de îmbunătăţire..4 % şi %Mnm = 1. %Nim = 1...2 % şi %Mom = 0. c) oţeluri grad K.1. • Rezistenţa la oboseală (în aer sau în mediu coroziv) a prăjinilor de pompare este cu 40.45 %..0. se recomandă utilizarea unui oţel Ni−Mo (%Cm = 0. în medii de lucru saline (fără H2S). 337 .. în figura 14.. aşa cum indică datele prezentate în tabelul 14... recomandate pentru prăjinile de pompare cu condiţii grele de lucru: sarcini mari de pompare şi medii saline contaminate cu CO2 (fără H2S) sau sarcini de pompare moderate şi medii de lucru puternic corozive (medii saline cu CO2 şi H2S)....12.. cu TT final de normalizare + revenire înaltă. un exemplu tipic de oţel aparţinând acestei clase este cel cu %Cm = 0.

.2. aliajul 7075. etc.. tabelul14.20) ⋅104 m (mai mari ca la oţeluri.1.2.6. cu rugozitatea suprafeţelor acestora Rz. %Mgm = 2. Cercetările au arătat că aliajele pe bază de Al potrivite pentru această aplicaţie sunt aliajele deformabile şi durificabile structural prin TT. cu %Znm = 5. 338 . Aliajele pe bază de aluminiu reprezintăo altă categorie de materiale a cărei utilizare la confecţionarea prăjinilor de pompare a fost cercetată. şi cu mărimea tensiunilor reziduale de compresiune din stratul superficial al prăjinilor (introduse în cursul procesului tehnologic de fabricare sau prin operaţiile de durificare superficială practicate) σr.3).0 % şi adaosuri de Mn. care induc tensiuni reziduale de compresiune în stratul superficial al pieselor. S-a constatat că rezistenţa la oboseală a prăjinilor σ−1 este în dependenţă liniară cu rezistenţa la rupere a oţelului din care sunt realizate Rm.. aceste aliaje capătă structuri alcătuite dintr-o matrice de soluţie solidă a componentelor şi faze durificatoare (semicoerente sau necoerente cu matricea) uniform distribuite în matrice.. prin aplicarea unor TT de tipul T7.9 %.10. călire superficială. 14. Al2CuMg (faze S’ sau S) etc. B... Ti. din clasa 7000 (de exemplu. Cr.. Zr).75. v. La utilizarea acestor aliaje pentru confecţionarea prăjinilor de pompare trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • Aliajele asigură prăjinilor rezistenţa la tracţiune Rm = 475. Al2Mg3Zn3 (faze T’ sau T). de tip MgZn2 (faze M’ sau M).6⋅106 m (puţin mai mică decât a oţelurilor) şi KR = (1.1.14.11.1 %.. %Cum = 1.2.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.). Rezistenţa la oboseală în aer a oţelurilor pentru prăjinile de pompare Fig.2.600 N/mm2 şi caracteristici KE = 2. Influenţele stării suprafeţei şi mediului de lucru asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel • Creşterea rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel se poate realiza dacă se aplică acestora operaţii finale de durificare superficială (ecruisare prin rulare sau prin sablare cu jet de alice...

aşa cum sugerează diagramele din figura 14.0. Compozitele cu fibre de sticlă folosite pentru realizarea prăjinilor de pompare (conform soluţiei constructive sugerate de fig. scap. caracteristica KO înregistrând valori 0.31.6. existenţa acestui fenomen (datorat trecerii în stare stabilă a structuriilor metastabile realizate prin TT aplicate) impune limitarea adâncimilor la care pot fi utilizate prăjinile din aliaje de Al şi verificarea periodică a caracteristicilor lor mecanice (însoţită.200 oC (de exemplu..33. Compozitele cu fibre de sticlă reprezintă o altă categorie de materiale aplicabile la confecţionarea prăjinilor de pompare.13. • Prezenţa mediilor corozive de lucru afectează rezistenţa la oboseală a aliajelor pe bază de aluminiu în măsură mult mai mică decât în cazul oţelurilor. Influenţele asimetriei ciclurilor de solicitare şi prezenţei concentratorilor asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din aliaje pe bază de aluminiu • Rezistenţa la oboseală (în aer) a aliajelor pe bază de aluminiu este influenţată în măsură importantă de asimetria ciclurilor de solicitare şi de prezenţa concntratorilor de tensiuni... pentru viitor (când costurile de fabricare vor înregistra scăderi datorită progresului tehnic şi tehnologic) se întrevede şi utilizarea compozitelor cu fibre de C.. v. B sau whiskers (trihite) metalice sau ceramice.60 % a Rm... dacă piesele din astfel de aliaje sunt menţinute la temperaturi mai mari ca 150. chiar şi în cazul contaminării acestora cu H2S şi CO2.14. de refacerea structurii printr-un nou TT de călire de punere în soluţie + îmbătrânire). la nivelul celor tipice oţelurilor înalt aliate cu Cr.14.13. Fig. eventual. 9.12.14. C. aliajele au o bună rezistenţă la oboseală în mediile saline.8) au 339 .1). menţineri de 1000 ore la 200 oC pot determina diminuarea cu 50.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice • Caracteristicile de rezistenţă mecanică se degradează în timp. Influenţele mediului de lucru şi frecvenţei ciclurilor de solicitare asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel grad D Fig.

10) Ef Aşa cum rezultă comparând datele prezentate în tabelul 14. deoarece compozitele realizate industrial nu asigură întotdeauna legături interfaciale perfecte între fibre şi matrice (condiţie ce stă la baza stabilirii acestor relaţii).7.14.1⋅103 N/mm2) şi fibre din sticlă E (cu Rmf = 3400 N/mm2 şi ≅ 7. aceste caracteristici sunt dependente de fracţia volumică a fibrelor în structura compozitului fv. armată cu fire paralele din rovrig de fibre de sticlă.12): (14.3 şi în diagramele din figura 14.24⋅103 N/mm2) sau din sticlă S (cu Rmf = 4800 N/mm2 şi Ef Em = 8.14.. Rm = Rmf [fv + (1 – fv) Fig.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR matricea de răşină poliesterică sau epoxidică (cu Rmm = 30. Modificarea rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din materiale compozite în funcţie de abaterile de la aranjamentul axial al fibrelor de sticlă 340 .9⋅103..10). cap.9) şi (14.60 N/mm2 şi Em = 6. valorile experimentale ale caracteristicilor E şi Rm ale materialelor compozite diferă de cele calculate cu relaţiile (14. Prăjinile de pompare din astfel de materiale se realizează printr-un proces de pultruziune (tragerea răşinii.15. concomitent cu gelifierea. întărirea şi maturarea la cald a răşinii în prezenţa unor catalizatori). şi Rm (la tracţiune) ale prăjinilor realizate din materiale compozite putându-se estima cu relaţii de forma (v. aşa cum rezultă analizând datele prezentate în tabelul 14. 14..3.. printr-o matriţă.55⋅103 N/mm2). La utilizarea acestor materiale pentru confecţionarea prăjinilor de pompare trebuie avute în vedere următoarele aspecte tehnice: • Caracteristicile KE şi KR ale compozitelor cu fibre de sticlă sunt superioare celor prezentate de oţeluri. Dependenţa dintre rezistenţa la rupere şi fracţia volumică a fibrelor la compozitele pentru prăjini de pompare Fig. 14.9) E = fv Ef + (1 – fv)Em Em ] (14. E.

.Tabelul 14.05) 0...640 750..34 0..50 0...35) 0.0 E..35) 0.22.8 5.56 0.24 (0...13 1.5Cu1.. în kg/m3: 7820 pentru oţelurile slab aliate (Grad C.82.06..04..53 0...03⋅104 5..27) 0. .2 2.10⋅105 N N+r C+R KO *** în aer 0..35 (0.8 2.2.52 0.14 9.6 Oţel Grad K Oţel Special (aliat cu Cr) Aliaj de Al tip 7075 Compozit cu fibre de sticlă E 2.90.27 0...22 1.0.1.11) 0.50.83 0.07) 0..0....1.49.1.930 470.580 1600..1700 KE.0.31 (0.1.7 2.52 (0..51...0.51 (0.7 2.7 2.33.26 1..5).26 0...26 (0.0.0. N/mm2 630..31) 0.0.73...0.15⋅105 7.93 0.05⋅105 Starea N C+r N+r C+r Rm..03.81.1....0.2 KR. 1800 pentru compozitul cu fibre de sticlă....22.22.25) KO *** în apă salină 0..60⋅104 C+r T7 80 % fibre * Costurile relative Cr calculate cu relaţia (14..7 2.7 2. calculate cu următoarele densităţi ρ.26 (0..870 810.** km 0..850 790.. considerând factorii CT şi CTref exprimaţi în lei/(m de prăjină).0.710 620.9 4.49. 2760 pentru aliajul de Al tip 7075 (AlZn6Mg2.965 860. *** KO calculate cu σ-1 determinat pe epruvete polizate. Grad E şi Grad K).1030 690.0.** Mm 2.1....9.06.98.... N/mm2 2.62 1.32 0..7 2.03 1.5)...20. Principalele caracteristici tehnico-economice ale materialelor folosite la realizarea prăjinilor de pompare Materialul Oţel Grad C Oţel Grad E Cr* 1.12..0..24.790 790.0...27 (0... în paranteze sunt valorile lui KO obţinute cu σ-1 determinat pe baza rezultatelor unor încercări efectuate pe prăjini reale.50 (0.3.0... 7750 pentru oţelurile speciale înalt aliate cu Cr.52 0.11 1..6 3.48.. ** KR şi KE.24) 5.7 2.47.

compozitele cu fibre de sticlă având o foarte bună comportare în mediile apoase saline. 323 coeficient de siguranţă. Cuvinte cheie analiza valorii. compozitele cu fibre unidirecţionale având tendinţa de degradare rapidă când sunt solicitate la compresiune. 331 indicator global. 327 fiabilitate.0. rezistenţa la oboseală a compozitelor cu fibre de sticlă pentru prăjinile de pompare este substanţial influenţată de abaterile de la aranjamentul axial al armăturii (unidirecţionale) din fibre şi (la fel ca E şi Rm) de caracteristicile legăturilor realizate în procesul de fabricare la interfeţele dintre fibre şi matrice..15. 327 materiale funcţionale.1 în loc de σ−1 are valori KO = 0. 322 modul de elasticitate specific. 330 cicluri de solicitare.ca urmare prăjinile de pompare realizate din materiale compozite cu fibre de sticlă nu pot fi utilizate la temperaturi mai mari de 200 oC. 328 criterii privind proprietăţile. 326 pultruziune.42). Rezistenţa la oboseală nu este practic afectată de prezenţa mediilor corozive. 334 coefcient de asimetrie. 334 costuri relative.37.. 323 rezistenţă mecanică specifică.25.0. temperaturile şi mediile de lucru) se pot realiza în mai multe variante. • Caracteristicile mecanice ale materialelor compozite sunt influenţate negativ de creşterea temperaturii (ce produce degradarea matricei şi legăturilor interfaciale dintre fibre şi matrice).. 329 criterii de cost. 324 mentenabilitate. 340 reciclabilitate. Studiul de caz prezentat evidenţiază un aspect important privind alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice: produsele destinate utilizării în diverse condiţii (privind solicitările mecanice. 328. 329 indicator parţial. pentru fiecare variantă selectându-se materialul adecvat funcţionării în deplină siguranţă a produsului şi care asigură raportul maxim utilitate/cost. 334 proprietăţi adecvate. 325 341 . rezistenţa la oboseală este mai ridicată dacă solicitările variabile se caracterizează numai prin eforturi de întindere (de exemplu.. 324 prajini de pompare. 322 grafic de corelare utilitate-cost.30. în soluţiile de acizi sau baze şi în prezenţa solvenţilor organici. • Aşa cum arată diagramele din figura 14. 321 matricea preferinţelor. 321 materiale structurale. KO calculat cu σ0. 327. 324 rezistenţă relativă la oboseală. 334 coeficient de importanţă.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice • Rezistenţa la oboseală în aer a prăjinilor de pompare din compozite cu fibre de sticlă este caracterizată prin valori KO = 0. 323 criterii tehnologice.

Ingineria calităţii.. d) fabricarea corpului unui rezervor sferic de depozitare a gazelor lichefiate? T. Fracture and fatigue. Shackelford J.14. b) fabricarea catalizatorului pentru un reactor dintr-o instalaţie petrochimică.M. „Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrare la cald”. 342 .S. 1994 7. Bucureşti. * * * Hütte − Manualul inginerului. Traducere din limba germană după ediţia a 29-a. Pentru care dintre următoarele aplicaţii trebuie ales un material din gama materialelor structurale: a) realizarea arborelui cotit al unui motor de autoturism..14. Analiza comparativă a caracteristicilor de exploatare ale materialelor pentru prăjinile de pompare. * * * Metals Handbook.14. d) fabricarea elementului activ al unui aprinzător piezolelectric? T. Composite materials. Care dintre următoarele materiale asigură un modul de elasticitate specific KE ≅ 2. în vol.. c) fabricarea unui tranzistor. A. c) polietilena.3. b) KR ≅ 20. Ohio. New York. Ciurea S.M. Editura Chiminform Data. New York – London. b) fontele. Care este rezistenţa mecanică specifică a unui material metalic cu Rm = 800 N/mm2 şi ρ = 4000 kg/m3: a) KR ≅ 20. Braşov.2. Bucureşti. Care dintre următoarele materiale pot fi încadrate în gama materialelor reciclabile: a) oţelurile. b) fabricarea unui magnet permanent.. Zecheru Gh.. d) KR ≅ 40.. MacMillan Publishing Company.4 km.4 m. Drăgulănescu N. 1992 2. Metals Park.. c) realizarea ţevilor pentru tubulatura unei conducte care transportă gaze naturale sub presiune. Drăghici Gh. Bucureşti. 1985 4.14. Ulmanu V.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 7850 kg/m3.7⋅106 m: a) oţelul cu E = 2. c) KR ≅ 10.. 1974 3. 1992 6. Editura Economică. Managementul calităţii totale. Editura Tehnică.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Bibliografie 1. Introduction to materials science for engineers. d) sticla? T.J.4 km. Desk Edition.5. 1995 5. Academic Press.4. Care dintre următoarele aplicaţii tehnice impun alegerea unui material din gama materialelor funcţionale: a) realizarea conductorilor electrici.1. Moţoiu R.. 1995 Teste de autoevaluare T.14.2 km? T. Broutman L.

8 şi Cr.10.14. Care dintre următoarele principii se aplică la utilizarea analizei valorii la un produs industrial: a) orice produs este purtătorul material al unor funcţii capabile să satisfacă necesităţile exprimate sau implicite ale utilizatorilor.373. b) condiţiile privind fiabilitatea. La alegerea materialului pentru un produs sunt impuse cinci criterii (calitative) privind procesarea sa tehnologică.455. Materialul din care se confecţionează un produs trebuie să satisfacă criteriul Rm ≥ 600 N/mm2. d) IPTE. c) condiţiile privind reciclabilitatea. c) al treilea criteriu.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 8550 kg/m3? T.14. b) Rm = 600 N/mm2. b) ρ = 7600 kg/m3. a 4 .0. b) IPT = 0.733. Care dintre criterii nu a fost îndeplinit de un material.14. Un material Mk din gama materialelor cu proprietăti adecvate unei anumite aplicaţii are ICT.9. c) aliajul pe bază de titan cu E = 1.k = 0.2. La alegerea materialului pentru un produs sunt impuse patru criterii (calitative) privind procesarea sa tehnologică.6. Care dintre următoarele condiţii pot fi incluse în gama condiţiilor tehnice care definesc funcţionalitatea şi comportarea în exploatare ale unui produs: a) condiţiile privind solicitările mecanice.14. toate criteriile având acelaşi coeficient de importanţă.6.8.8. a 2 .14. d) alama cu E = 1. d) orice produs trebuie privit ca un ansamblu de părţi materiale şi nu ca un ansamblu de utilităţi? T.14.k = 0.4: a) Rm = 900 N/mm2. d) condiţiile privind preţul de desfacere? T.8.12. Care este densitatea unui material al cărui indicator parţial privind respectarea acestui criteriu este I = 1. d) Rm = 840 N/mm2? T. b) IPTE.k = 1.4? T. Stiind că act = 0. c) Rm = 500 N/mm2.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice b) aliajul de aluminiu cu E = 7.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 4150 kg/m3. c) orice produs trebuie să asigure un raport maxim între utilitate sau valoare de întrebuinţare şi cost. c) IPT = 0.1⋅104 N/mm2 şi ρ = 2750 kg/m3. a 3 .11. c) ρ = 2860 kg/m3.4: a) ρ = 900 kg/m3.k = 1. d) al patrulea criteriu? T. Care este rezistenţa la tracţiune a unui material al cărui indicator parţial privind respectarea acestui criteriu este I = 1.k = 0. IPT. b) orice produs trebuie privit ca un ansamblu de utilităţi. Care este indicatorul global al performanţelor tehnologice pentru un material care respectă numai trei din criteriile impuse: a) IPT = 1. Materialul din care se confecţionează un produs trebuie să satisfacă criteriul ρ ≤ 4000 kg/m3. b) al doilea criteriu. c) IPTE. să se precizeze care este valoarea indicatorului global al performanţelor tehnicoeconomice pentru acest material: a) IPTE. d) IPT = 0.222? 343 .14. d) ρ = 5600 kg/m3? T.k = 3.7. dacă indicatorul global al performanţelor sale tehnologice are valoarea / I PT = a1/ + a3/ + a 4 : a) primul criteriu. coeficienţii de importanţă ai / / / criteriilor fiind a1/ .k = 0.

L πd ∆L0 Înlocuind datele din enunţul aplicaţiei rezultă următoarele criterii de alegere a materialului barei de tracţiune: Rp0. A. Rezolvare 4F Tensiunile de întindere din bară au intensitatea maximă σ = şi πd 2 trebuie să corespundă criteriului σ ≤ 0. 2 ≥ 0.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aplicaţii A. Pentru funcţionarea în siguranţă a maşinii trebuie respectate următoarele condiţii tehnice: a) tensiunile generate în bară de aplicarea forţei de întindere F trebuie să respecte condiţia σ ≤ 0. se obţine astfel condiţia E ≥ 2 . Pentru realizarea unei maşini trebuie confecţionată o bară de tracţiune cu lungimea L = 0. Forţa axială maximă care solicită bara în timpul funcţionării maşinii este F = 25000 N. asigurată dacă materialul acesteia îndeplineşte simultan criteriile: 344 . se obţine astfel condiţia 4F .1.14. Rp0.8Rp0.2.5 m şi diametrul d ≅ 15 mm.8πd 2 πd 2 Masa barei este m = Lρ .2. πd L σ 4F Deformaţia specifică axială a barei este ε = = 2 . E fiind modulul E πd ∆L0 de elasticitate longitudinal al materialului barei şi trebuie să respecte criteriul ∆L 4 FL ε ≤ 0 . având caracteristicile precizate în tabelul 14. b) masa barei trebuie să fie m ≤ m0 = 0. Să se stabilească ce criterii privind proprietăţile trebuie impuse la alegerea materialului pentru această bară. ρ fiind densitatea materialului barei şi 4 4m trebuie să îndeplinească criteriul m ≤ m0.2. ρ ≤ 5660 kg/m3 şi E ≥ 47160 N/mm2.5 kg. Pentru realizarea unei bare de tracţiune cilindrice din compunerea unei maşini s-a selectat o GMP cu cinci oţeluri.4. c) deformaţia axială a barei nu trebuie să depăşească valoarea ∆L0 = 1.2. R p 0.14.8Rp0. se obţine astfel condiţia: ρ ≤ 2 0 .2 fiind limita de curgere a materialului barei.8Rp0.5 mm. b) bara trebuie să prezinte o bună tenacitate. dacă funcţionarea în siguranţă a maşinii impune respectarea următoarelor condiţii tehnice: a) tensiunile din bară trebuie să respecte condiţia σ ≤ 0.2 ≥ 177 N/mm2.

8πR p 0.5)..Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice K1: R p 0.742 0. Să se decidă care dintre materialele din GMP corespunde cel mai bine aplicaţiei.8 2.k..4.2 k Marca oţelului * Rp0. Caracteristicile oţelurilor ce alcătuiesc GMP pentru aplicaţia A.4 1..5.. 2.14. 2.k şi CTref exprimate în lei/(m de semifabricat).1 Tabelul 14.640 0. Rezolvare Prima dinte condiţiile tehnice impuse de aplicaţie se utilizează pentru dimensionarea barei de tracţiune (determinarea diametrului barei). se obţine d k = d1 . ** costurile relative calculate cu CT şi CTref în lei/(kg de semifabricat) πd k2 Masa barei de tracţiune cu lungimea L este mT . Evident. a2 = 0. k = 1.k ** 1. 2 .. rezultă: 4F 4F σ = 2 ≤ 0.8R p 0.5. 2. L = 1 m) are valoarea (în kg/m) dată de πd 2 formula mk = k ρ .. 2 şi bara trebuie să aibă diametrul (minim) d k = . Dacă se consideră m1 (corespunzătoare barei 4 R p 0.9.573 0.5.3.. k realizate din materialul M1) ca masă de referinţă. Rm. R p 0. R p 0. k = 1.k. considerând CT. având coeficienţii de R p 0. deoarece barele realizate din diversele materiale incluse în GMP au diametre dk diferite şi aceeaşi lungime.0 1. compararea acestor materiale prin prisma costurilor trebuie făcută cu ajutorul costurilor relative Cr. A k.k calculate cu relaţia (14. 0. notând dk diametrul barei în cazul realizării ei din materialul Mk ∈ GMP.k πd k Dacă se consideră d1 (corespunzător barei realizate din materialul M1) ca diametru R p 0. N/mm2 Caracteristicile mecanice minime KVk la –20 oC. se obţine: mk = m1 . pentru 345 .2 Rm importanţă a1 = 0.1 k = 1.k Rm .461 0. k = 1.5. 2.2. 2 . K2: A ≥ 15 % şi K3: KV ≥ 27 J la – 20 oC. k 0. iar masa unei 4 unităţi de lungime din bară (de exemplu.k de referinţă..2 şi a3 = 0.554 C r/ .7 1 2 3 4 5 S235J2 S275J2 S355K2 P460NL1 12Ni14 235 175 355 460 355 510 430 620 620 640 3 24 20 16 17 22 27 27 40 47 55 * toate oţelurile au ρ = 7850 kg/m .2 1.5.k = Lρ . 2 N/mm % J ≤ 0.

k = 1.. F3) şi două funcţii auxiliare (notate F4.587 1.3) privind asigurarea tenacităţii barei: R p 0.. ca urmare: I 2 k = k şi 15 KVk ..14. 2 . F5).927 0.000 1.715d1 0..662m1 Cr * 1.3.5. date în enunţul aplicaţiei şi folosind relaţia (14.74 2.60 1.k k = C r/ .33 1.k 1.5. kg/m m1 0.07 1.2 = 15 % şi CAP.4 şi relaţia R p 0.04 ICT.5.k.188 1..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR a determina costurile relative Cr.1 = 0. I 3k = 27 Utilizând valorile coeficienţilor aj.026 0. iar dacă se utilizează indicatorul IPTE.537 1.9 are forma „max” şi CAP.2) se obţin valorile indicatorilor globali ai proprietăţilor ICT.406 1. Pentru un produs industrial s-a aplicat analiza valorii şi s-a constatat că acesta are trei funcţii de bază (notate F1.855m1 0. Tabelul 14.814d1 0.13 1.00 1.k m ..k (care ţine seama şi de costurile implicate de realizarea barei de tracţiune) materialul ce trebuie ales pentru realizarea barei este oţelul P460NL1.406 1. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.3 = 27 J şi.k.2 • criteriul K1: ≤ 0.5.802 IPTE.662m1 0.924d1 0. atribuiţi fiecărei 346 .2 k 1 2 3 4 5 dk.. iar cu ajutorul relaţiei (14. coeficienţii de importanţă αi..1 Pentru fiecare dintre materialele Mk ∈ GMP se determină indicatorii parţiali Ijk.14. materialul recomandat pentru confecţionarea barei este oţelul 12Ni14. corespunzători celor trei criterii (j = 1..00 1.5. dacă se consideră pentru luarea deciziei valorile indicatorului ICT.008 * Cr calculate considerând CT şi CTref în lei/(m de semifabricat) Rezultatele care se obţin parcurgând toate etapele de lucru descrise anterior sunt redate în tabelul 14. ca Rm R p 0.213 1. 2 .. k = 1.k 1.814d1 mk.158 1.k = C r/.571 1.k m1 R p 0.460 1.406 1.625 I2k 1.952 1.5. Se observă că.787 I1k 1.511m1 0..k.k urmare: I 1k = 0. k = 1. A...48 1. F2. C r . j = 1.k se folosesc datele din tabelul 14.5.920 1. k • criteriile K2: A ≥ 15 % şi K3: KV ≥ 27 J la – 20 oC sunt formulate analitic A în forma „min” şi au CAP. i = 1.425 1. k =1.47 I3k 1.. mm d1 0.9 şi. 2.3. Rm .7) se pot determina valorile indicatorilor globali ai performanţelor tehnico−economice IPTE.9 .

Coeficienţii de importanţă si ponderile costurilor de realizare ale funcţiilor ce definesc utilitatea produsului considerat în aplicaţia A. b) Ştiind că s-au parcurs trei etape succesive de modernizare a produsului.10 0.15 0.30 0. i = 1. cheltuielile 100 100 5 totale pentru obţinerea produsului au valoarea CT/ = ∑ C i/ = CT ∑ (1 − i =1 i =1 5 ri 100 )ci . iar CT = ∑ C i .5.16. Deoarece ponderile ci sunt definite de relaţia ci = i . după fiecare etapă de modernizare şi să se construiască graficul de corelare utilitate – cost la finele programului de modernizare a produsului. Examinând acest grafic şi/sau datele prezentate în tabelul 14..30 0. CT i = 1.05 0. rezultă că graficul de corelare utilitate – cost are aspectul prezentat în figura 14..05 αi 0. F3 şi F5.5.35 0. în prima etapă de modernizare a produsului.10 ci a) Să se construiască graficul de corelare utilitate – cost şi să se precizeze funcţiile pentru care costurile sunt mai mari decât contribuţiile pe care le aduc aceste funcţii la realizarea utilităţii globale a produsului. iar 347 . Tabelul 14.40 0.5. în fiecare etapă modificându-se materialele şi tehnologiile folosite la fabricarea acestuia. definesc calitatea unui produs ca fiind ansamblul caracteristicilor care conferă acestuia aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite ale utilizatorilor) sunt F2. F3 şi F5 cu C r2 = r3 = r5 = 20 %.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice funcţii şi ponderile ci. corespunzătoare costurilor de realizare a fiecărei funcţii având valorile prezentate în tabelul 14. i = 1... i = 1.6.6. în care Ci reprezintă costul aferent realizării funcţiei Fi. se observă că funcţiile care se realizează cu cheltuieli prea mari în raport cu contribuţiile pe care le aduc la realizarea utilităţii produsului (sau calităţii produsului.14.. astfel încăt costurile implicate de realizarea funcţiilor pentru care ci > αi să se diminueze cu ri = 20 % .3 Funcţia F1 F2 F3 F4 F5 0.20 0.. b) Conform datelor din enunţul aplicaţiei. i =1 5 după prima etapă de modernizare (M1) cheltuielile aferente realizării fiecărei r r funcţii au atins nivelurile C i/ = (1 − i )C i = CT (1 − i )ci . să se determine cum s-au modificat ponderile ci..5.. dacă se are în vedere că standardele ISO din seria 9000. Rezolvare a) Considerând că valorile coeficienţilor de importanţă ai funcţiilor sunt în directă proporţionalitate cu contribuţiile acestora la realizarea utilităţii globale a produsului. prin modificări privind alegerea materialelor şi tehnologiilor folosite la fabricarea lui s-au diminuat cheltuielile de realizare a funcţiilor F2.6.

.16.727CT c /// i . % αi 0.100 0.400 0.100 0.065 0 0. i = 1..100 20 0.345 0 0.050 0.413 0.068 0.050 0.14.057 0 0.050 0 0.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ponderile cheltuielilor corespunzătoare r (1 − i )ci C i/ 100 .3 Tabelul 14.167 20 0.083 20 0.150 0.3 Etapa Funcţia F1 F2 F3 F4 F5 Costul total 0 αi ci ri.322 20 0.200 20 0.7.070 CT M1 0.293 0 0.870CT c / i ri.141 348 0.150 0.300 0 0. % M2 αi 0.400 0. Graficele de corelare utilitate – cost ale produsului analizat în aplicaţia A.300 0.14.300 0.400 0. ci/ = / = 5 ri CT )c i ∑ (1 − i =1 realizării fiecărei funcţii sunt 100 Fig.150 0.050 0.092 20 0.050 0.150 0.100 0.184 20 0. % M3 αi 0.308 0.5.350 20 0.14. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.100 0.300 0.392 0 0.400 0.300 0.766CT c // i ri.

.. Pentru realizarea cuvei de stocare a materiei prime a unei maşini destinate prelucrării maselor plastice s-a selectat o GMP alcătuită din patru materiale Mk.2. se poate observa că modernizările aduse produsului au condus la reducerea cu aproximativ 27 % a costului total de α realizare a acestuia şi la obţinerea unor rapoarte i apropiate de unitate pentru ci toate funcţiile care-i definesc utilitatea. j = 1. k = 1.14.4.4. a2 = 0. folosind datele 349 . A.4. k = 1. k = 1.1. s-a elaborat câte un proiect constructiv – tehnologic de obţinere a cuvei.. K2: masa relativă a M produsului M r = c 100 ≤ 75 %.k.4.. Msc Mc fiind masa semifabricatului necesar pentru confecţionarea cuvei şi K4: costul util C al produsului C u = T ≤ 100 mii lei/kg..7 şi în graficele din figura 14. iar asigurarea unui volum util maxim al cuvei este un obiectiv minor. corespunzătoare celor patru variante ale produsului.k. Ştiind că valorile Vu. să se stabilească varianta care trebuie adoptată pentru realizarea acestuia... Mr. iar Qac – capacitatea de Qac M încărcare a cuvei. Ks. ţinând seama de caracteristicile fizico − mecanice ale fiecărui material.k. rezultănd astfel patru variante ale produsului. Rezolvare Varianta de produs care trebuie adoptată este cea caracterizată prin valoarea maximă a indicatorului global ICT. a3 = a4 = 0.4.4 şi.8.16. CT fiind costul total al realizării cuvei. V formulate astfel: K1: volumul util al produsului Vu = ic 100 ≥ 85 %. k = 1. s-au stabilit următoarele valori ale coeficienţilor de importanţă ai criteriilor: a1 = 0. precizate în enunţul aplicaţiei şi valorile indicatorilor parţiali Ijk determinate. Qac considerând că realizarea cuvei cu valori minime ale consumului specific de material şi costului util sunt obiective principale..4. sunt cele redate în tabelul 14. iar Vgc – volumul de gabarit al cuvei. Pentru selectarea celei mai bune variante de produs s-au stabilit patru criterii Kj. Mr fiind masa cuvei. j = 1. obţinerea cuvei cu o masă relativă cât mai mare este un obiectiv secundar.2).k şi Cu. rezultatele care se obţin considerând datele din enunţul aplicaţiei fiind cele prezentate în tabelul 14. Vic fiind V gc volumul interior al cuvei.k.35..Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice În mod similar se pot determina modificările aduse ponderilor ci de următoarele etape de modernizare a produsului (M2 şi M3).. considerănd valorile coeficienţilor de iportanţă ai criteriilor aj. K3: consumul specific de material K s = sc 100 ≤ 140 %. notate Vk. calculat cu relaţia (14...

875 1. dacă respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv secundar şi gj = 1 dacă 350 .35 I4k 1.10 Vu.35 Valorile caracteristicilor CAM.1k ≡ Vu. Rezultatele obţinute pe această cale.k şi CAP.167 Indicatorul global ICT.118 1. dacă respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv principal. recomandată de STAS 6401.4 un grad de importanţă gj ∈{1. Caracteristicile variantelor produsului analizat în aplicaţia A.000 1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR din tabelul 14.10 I1k 1. Tabelul 14.. j = 1.333 1.20 0.jk Mr.4 Criteriul Kj Forma aj Varianta Vk V1 V2 V3 V4 K1 „min” 0. CAM. Valorile indicatorilor parţiali şi globali de caracterizare a variantelor produsului analizat în aplicaţia A.333 1.3k ≡ Ks.429 1..9.k şi CAP..35 Valorile indicatorilor parţiali Ijk I2k 1.8 (denumit şi matricea utilităţilor) şi se marchează pe acesta variantele cele mai bune ale produsului (denumite variante optime).k şi CAP.4 ≡ 100 mii lei/kg.250 1.k 90 70 100 70 Tabelul 14.118 K2 „max” K3 „max” K4 „max” 0. j = 1.8 şi din enunţul aplicaţiei. astfel: pentru criteriul K1.4266 1.2204 0..k Ks. una dintre acestea fiind metoda de estimare a utilităţii consecinţelor.273 1.875 1. redate în tabelul 14.4 Criteriul Kj aj Varianta Vk V1 V2 V3 V4 K1 0.4k ≡ Cu. conduc la concluzia că varianta de produs care trebuie adoptată (cu cea mai mare valoare a indicatorului global) este V2.000 1.35 Cu.9. gj = 2.k 40 105 40 110 60 105 75 120 K4 0.k şi CAP.111 1. CAM. CAM.3}.14.429 1.059 1.14. pentru criteriul K2. La folosirea acestei metode se parcurg următoarele etape (prezentate considerând condiţiile din enunţul aplicaţiei anterior discutate): • se analizează datele din tabelul 14. pentru criteriul K3.4. CAM. considerând pe rând fiecare din criteriile Kj.000 I3k 1. iar pentru criteriul K4. • se acordă caracteristicilor corespunzătoare fiecărui criteriu Kj.2k ≡ Mr.3304 1.k 85 90 95 95 K2 K3 0.1 ≡ 85 %. atribuindu-se gj = 3.20 0.k Observaţie Pentru rezolvarea unor aplicaţii de tipul celei anterior discutate se pot utiliza şi alte metode.2.8.1784 1.3 ≡ 140 %.2 ≡ 75 %.

333 90 3 70 3 100 = 2.067 75 3 • se calculează suma valorilor înscrise pe fiecare linie a matricei modificate a utilităţilor Usk.jk ale produsului analizat. Matricea modificată a utilităţilor pentru produsul analizat în aplicaţia A. varianta de produs care trebuie adoptată este V2. se observă că.10.228 8.. aşa cum a rezultat şi prin metoda indicatorului global. considerând datele precizate în enunţ.947 95 1 1 2 2 40 2 60 = 1.14.10. în cazul aplicaţiei analizate.4. iar nivelurile limită acceptabile CAP.j sunt valorile (aceloraşi caracteristici) corespunzătoare variantelor optime.625 120 3 70 = 2. în cazul aplicaţiei analizate.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv minor. rezultatele parcurgerii acestei etape în cazul aplicaţiei analizate sunt prezentate în tabelul 14.4 Criteriul Kj Forma gj Varianta Vk K1 „min” g1 = 1 g1I1k K2 „max” K3 „max” K4 „max” g4 = 3 g4I4k g2 = 2 g3 = 3 Matricea modificată a utilităţilor g2I2k g3I2k Usk V1 V2 V3 V4 1 85 = 0. calculaţi considerând că aceste valori reprezintă CAM.333 3 3 105 = 2.811 7. numită utilitatea sinteză a variantei Vk.10. rezultă: g1 = 1.100 8.. • se întocmeşte un tablou (numit matricea modificată a utilităţilor).433 7. 351 .895 95 1 90 = 0. varianta de produs care are cea mai mare valoare a Usk (numită varianta optimă de produs) fiind cea care trebuie adoptată. g2 = 2 şi g3 = g4 = 3.864 110 3 3 105 = 2. analizănd rezultatele redate în tabelul 14. Tabelul 14. Ijk fiind nişte indicatori parţiali. k = 1. înlocuind valorile caracteristicilor din matricea utilităţilor cu gjIjk.692 2 40 = 1.

28. b.9.10.10.d T.13.13.37.11. b.8.10.12. c T. a.6.2.12. a.8.14.13. d Capitolul 12 T.c T.11.10. d T.18.c T.7.13.37.8.b.42.26. c.c T. a. d T.10. a. b.10. c T.16.b. a. b.10.8. T.10.9.11. d T. b.15.d T.7.b.d T. a.13.13.c. b.9. a. c T.16.d T. a T.8.16. a.d T.d T. a. a.9.3. c T. a.11.9.c.8.b.b. c. b T.14. a.d T.10.12. b T.d T.c T.4.9.29.10. b T.b.17.7.6. a T.11.d T.13.17.12.27. a.1.14.30.11.d T. b.41. d T.12.11.11.11.6.17.c T.9. c T. 9.32.14.7.5.9.c. a.14.26.d T. a.c T.7.c.3.8.b. c T. b.16. c T. b.30.43.c.d Capitolul 14 T.13. c.8. a T. b.9.9.15.d T.23.11. c. d T.31.9.7.8.25. a.15.13.24.c. b.d T.31.12. d T.11.5.c. a.9.b. b.b.18. a. a.10.8. d T.13.40.3.9. d T. b T. a.17. d T.11.9. b T. b T.4.14. a.5. d T.11.2.11.8.2. a. d T. c.12. a T. b T.b T.d T.19. b.1. d T. a T. d T.c.11.c T.d T. c.11. c.b.36.17.b.12.b T.8.d T. b b a a.7.d T.7.9. b.25.21.11.d T.13.26. a. c T.35. a.c. c T.d T. c.13.8.c T.7.7.14.10. a.10.2. a T.26. c T.3.8.13.11. c T.36.c T.b.b T. d T.18.39.7.10. a.8.7. a.7.c T. T.11. a.10. b T.10.10. c.b.22. a T.7.12.28. d T.8. T.c. a.9.d T.2. a.d T.11.12.d 352 .18.5.12. a T.b.b.10.8. a. b T.c. c T. a.2.c. a.20.5. c. a.c. c T. c T.14. d T.b.7. d T.b.14.7.d T.c. T.14.1.9.11.8.15.27.d T. d T.12.d T.9.d T. a.16.19.9. a. b.10.d T. b.b T. a.d T.c T.12. a.17.14.1.d T. c d a.9.c T. c T.9.7. a.15.b.b.8. a. b.7. c.40. c T.8.c T.10.33. a.9.c T.9. a.b.b. d T. b.8.1.11.c T.33.16.11.27.d T.8.13.9.12.8.8.7.12.d T.17. b.25. c T. a T.d T.21.7.11.9. a. a. c.9. b. b T. c T. a.38.b.12.9.20.b T.c T. a. a.24.c. b T.11.9.7. a.25. b T.13.b.10.13.4.c T.34.22.8.9. a T.8.9.10.6. a. 9.d T.39.d T.8. c T.b. b.9.8. b T.d T. a.6. a.11. a.10. b.8.11.10.c.10.1. d T.10.12.d Capitolul 10 T. a T.d T.4. a T. a. b. c.8.10. a.d T.21.b. b. d T. a.21. a.4.c. a.4.8.c.23.13. b T.11. a.9. c T.b.11. b.b T.8. c T. b.13.9.30.3.d T.13.9.8.1.14. a.6.b.c T.7. c. d Capitolul 11 T. d T. a. b.2. b.10.7.9.12.c. a.5. b T.b.11.28. b T.d T.3.12.9.2.c. a.c. b T.14.d T. c.20.8.29.8.10. a T. a.6.19.8.13.d T.29.13.8. a.10.3.b.10. b T. c T.13. d T.8.3.10.14.d T.21.d T.b.23. a Capitolul 9 T.b.22.4. a.d T.b T. d T.11.7.d T.11. d T. c T. a. b.c.28. c. b. a.c T.c T.14. a.d T. c.7.32.12.b.d T. d T.12.9.d T.b.5.7.25.c T.8.26.d T.14.9.35.28.c. a.b.34. b. b. b T. d T.d T.d Capitolul 8 T. d T.22.13.d T.9.7.c T.6.7. c T.4.12.d T. c. a.8.b T.8.c.c T. a T.8.5.11.d T.c.14. b.27.7.9.d T.7.11.7. a.12.b.15.10.b. d T. a.c.9.9.9. d T.d T.Grila de verificare a testelor de autoevaluare Capitolul 7 T.d Capitolul 13 T. c. d T. b T. c T.18. b.10.16.9. c T.23.12.1.7.10. a.d T.d T.c. a.d T. c c. b. c T.d T. b. a.24. a. a T.8.8. a. c.7.19.7.9.c T.8. c T.d T. d T. d T. a. d T.d T.d T.18.13.b.c T.24. c T.14.14.c T. c T. a.12.38.9. a.11. c T. T. d T.11. b.20.19.8. d T.d T.20.c.7.10.9.22.7. b. a. a.c T. a.27.9. a.24.d T. T.b.8.c T.13.b T.15.7.8.9.23.7.

334 compactitate de presare.. 197 ciment. 214 carbură de bor. 75 carbură de siliciu. 239 construcţie sudată. 234 cristobalit. 233 densitate de presare. 328 criterii privind proprietăţile. 148 alburn. 241 ceramice oxidice. 179 condiţionarea epruvetelor. 233 corindon. 241 configuraţie. 233 constantan. 153 constantă de relaxare. normală. 168 aliaje Al − Cu. 177 aliaje Cu – Ni. 74 compozit durificat cu fibre. 207 ceramice. 304 depunere chimică. 323 coeficient de siguranţă. 327 cromit. 275 câmp termic de sudare. 67 bronz. 250 aglomerate. 219 clasă structurală. 154 C cambiu. 69 B bandă de călibilitate. 235. Argentan). 207 atmosferă standard. 163 aliaje antifricţiune. 56 coefcient de asimetrie. 249 curbe izometrice. 307 agregare prin lipire. 329 cristalite. 305 compactitate de umplere. 152 aliaje cu memoria formei (Marmem). 330 antioxidant. 254 analiza valorii. 92 costuri relative. 215 călire de punere în solutie. 184 aliaje pentru lipire. 208 criterii de cost. 289 353 . 201 aminoplaste. 25 clase de calitate. 284 compoziţii. 147 curbă termo−mecanică. 139 ceramice neoxidice. 208 coroziune intercristalină. 305 densitate de umplere. 183 agent de reticulare. 210 alumino−silicaţi. 175 Alpaca (Neusilber. 210 ceramice silicatice. îngustă. 214 D dendrimer. 69 copolimer.INDEX A acomodare. 213 cupru tehnic. 233 conformaţie. 70 canal rezinifer. 141 curbe izocronice. 276 carbon echivalent. 301 alame. 275 aliaje Al − Zn. 236 curbe de îmbătrânire. 249 cusătură sudată (CUS). 153 alumina. 334 coeficient de importanţă. 170 aliaje Al − Mg. 289 agregare pulberi. 305 comportare metalurgică la sudare. 323 criterii tehnologice. 250 argile. 181 aliajele titanului.

247 duritate Janca. 234 grad de îndesare. 218 enclavă plastică. 209 grad de cristalinitate. 276 fibrilă. 322 fibră lemnoasă. 270 Î îmbătrânire artificială. 216 fontă aliată. 140 îmbătrânire naturală. Schaeffler. 290 încovoiere statică. 288 H hardenită. 305 fondant. 311 durificare secundară. 233 I indicator global. 207 fâşii ZIT. 289 devitrifiere. 5 element grafitizant. 231 duraluminiu. 282 G glazură. 165 duramen. 331 gresie ceramică. 207 E efect postelastic. 21 duritate Barcol. 215 duritate Shore. 112 izodeformaţie. 22 fragilizare prin faza σ. 327. 202 K Kunial. 275 infiltrare. 289 intermediari. 276 homopolimer. 207 fenoplaste. 112 emailuri. 113 formare epruvete. 216 invar. 329 indicator parţial. 32 disproporţionare. 10 element de aliere. 310 elastomeri. 6 fontă aliată martensitică. 7 element de aliere gamagen (austenitizant). 275 durată de sinterizare. 235 fisurare la cald a CUS. 270 izotactic. 204 fluiditate. 14 element betagen. 104 hemiceluloză. 230 grafic de corelare utilitate-cost. 233 izotensiune. 20 fontă comercială. 231 furnir. 280 duritate Knoop. 272 F faianţă. 242 fracţie volumică. 237 element carburigen. 73 fază sigma. 6 feldspat. 305 grad de polimerizare. 153 354 . 201 diagramă structurală A. 94 funcţionalitate. 246 fragilitate de revenire.depunere electrolitică. 14 element de aliere alfagen (feritizant). 327 inel anual. 254 fiabilitate. 140 încorporare. 93 fisurare sub tensiune. 173 elinvar. 328.

153 monomer. 65 oţel criogenic. 136 modificatori de reţea. 269 matrice a preferinţelor. 103 oţel refractar (termorezistent). 109 oţel HSLA. 230 material elastomeric (cauciuc). 94 oţel durificabil prin precipitare (PH). 250 platinit. 66 oţel pentru îmbunătăţire. 86 oţel patinabil. 311 melamine. 326 pulberi. 76 lanţ molecular (catenă). 282 plăci din fibre de lemn – PFL. 214 O oţel pentru construcţii sudate. 282 plastifiant. 112 plăci celulare. 229 lanţ siloxanic. 235 polimer. 301 modificare. 75 oţel pentru scule. 5 355 . 231 porozitate de umplere. 168 magnezită. 89 oţel Hadfield. 105 oţel inoxidabil. 31 punct fix de vâscozitate.cu crom. 207 prajini de pompare. 304 pultruziune. 340 punct caracteristic nominal. 232 polidispersie. 66 oţel pentru rulmenţi. 230 polietilenă. 96 oţel turnat. 76 oţel duplex. 324 mediu de sinterizare. 305 porţelan. 219 matrice. 284 M magnaliu (alumag).L laminare normalizantă. 100 oţel aliat. 75 laminare termomecanică (controlată). cu crom şi nichel. 110 oţel pentru carburare. 84 oţel carbon de calitate. 282 poliadiţie. 322 metalurgia pulberilor. 180 lungime critică a fibrelor. 153 mentenabilitate. 321 materiale structurale. 282 plăci din aşchii de lemn – PAL. 334 precipitate θ. 205 N Nitinol. 80 oţel cu granulatie fină. 229 mulit. 275 lignină. 108 oţel rapid. 321 materiale vitroceramice. 208 oţel bifazic (dual-phase). 255 materiale funcţionale. 210 martensită termoelastică. 256 liber. 140 proprietăţi adecvate. 98 oţel pentru recipiente. 229 polimerizare. 229 polimer reticulat. 214 nitrură de siliciu. 276 lipire. 78 oţel termorezistente. 232 policondensare. 254 Melchior (Maillechort). 80 oţel inoxidabil stabilizat. 210 P panel. 78 oxid de zirconiu. 93 oţel maraging. 185 nitrură de bor. 184 masă moleculară. 216 Monel.

211 rezistenţă piroscopică (refractaritate). 285 S segment de lanţ molecular. 233 sinterizare. 70 zone Guinier. 285 rază medulară. 53 starea amorfă (vitroasă). 310 solidificare unidirecţională. 150 tombac. 310 temperatură de vitrifiere. 170 simbolizare 59 sindiotactic. 235 sialon. 200 teracotă. 212 refractare silica. 254 reacţie în lanţ. 203 T temperatură de referinţă. 323 refractare corindonice. 197. 204 vitrifiant. 197 structură feritică aciculară.. 211 titlu fictiv.. 216 standard. 276 traheidă.. 83 V vas lemnos. 233 sticlă “securit”.Preston (GP). 207 termoplaste. 237 titan. 271 zonă influenţată termic (ZIT). 236 trihite (fibre whiskers). 305 vulcanizare. 172 titanaţi. 140 356 . 212 şoc termic. 237 termorigide (duroplaste). 290 spinel. 214 silice. 241 rezilienţă. 77 temperatură de sinterizare. 233 sferulită. 324 rezistenţă relativă la oboseală. 21 stabilizator. 149 trahee. 276 tranziţie sticloasă (vitroasă). 210 stabilitate la revenire. 211 rezistenţă Dynstat la şoc. 256 silumin. 212 refractare silimanitice. 234 sudabilitate. 232 reciclabilitate. 97 superplasticitate. 248 rezistenţă mecanică specifică. 255 Z zonă de acţiune a fibrei. 74 superaliaj. 239 vâscozitate. 182 Ş şamotă. 206 sticle. 232 reacţie în trepte. 275 vâscoelasticitate. 276 răşini epoxidice. 247 rezistenţă la înmuiere sub sarcină. 197 stereoizomer. 184 structură amorfă.R raport de formă al fibrelor. 254 răşini poliesterice. 212 relaxarea tensiunilor. 274 rost de sudare. 325 ritidom. 248 rezistenţă la şoc Izod. 200 silicon. 215 volum specific de scuturare. 284 raport de transfer al sarcinilor. 69 rupere prin cavitaţie.

Phase transformations of solid steels and cast irons.ELEMENTS OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING The book Elements of Materials Science and Engineering presents the structure and properties of materials used for technical applications. The work consists of two volumes. Structure and properties of sintering materials. this book can prove useful for other students. However. 357 . Types of commercial steels and cast irons. Its main purpose is to understand the principles. sintering materials and fibre-reinforced composites. However. Iron-carbon alloys. Choosing the appropriate material for an application. the paper also deals with other types of materials for technical applications: glasses and ceramic materials. as well as technicians and engineers who wish to enhance or update their material science knowledge. polymeric materials (plastomers and elastomers). Structure and properties of nonferrous alloys. Structure and properties of composites. structure and properties and emphasises the structural and property changes due to various processing technologies. rules and mechanisms for obtaining materials compliant with the structural specifications of each particular application. Since the main applications analysed belong to the field of oil equipment. it points out the correlation between their chemical composition. Heat treatment of steels and cast irons. Mechanical properties of metallic materials. To enhance the utility of the book. each chapter includes exercises and self-assessment tests. therefore the discussion of these materials is more comprehensive. Structure and properties of polymeric materials. The first volume includes the following chapters: Metals – general concepts. The second volume includes the chapters: Alloyed steels and cast irons. Petrochemical and Refinery Equipment and Equipment for Gas and Petroleum Transportation and Storage at the Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Petroleum-Gas University of Ploiesti with a useful and effective tool for individual study. the metallic materials (metals and alloys) are and will be used more frequently. in order to allow the reader to estimate the knowledge acquired and their level of competence (the ability to use knowledge independently and correctly to solve practical problems). Structure and properties of glasses and ceramic materials. This book is meant to provide the students that read Oil-Field Equipment. Alloys – general concepts.

S.F. Gheorghe Zecheru şi conf.upg-ploiesti. materialele inteligente. Gheorghe Drăghici de la catedra Tehnologia Construcţiei Utilajului Petrolier a Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti.“Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” este realizată în cadrul grant-ului C.inclusiv materialele descoperite şi utilizate recent: compozitele durificate cu fibre.I.ing. care permit utilizatorilor să-şi autoaprecieze nivelul de pregătire şi nivelul de competenţă în folosirea independentă şi corectă a cunoştinţelor dobândite la soluţionarea unor probleme concrete.dr. ceramicele ultrarezistente. şi poate constitui un ghid valoros pentru alegerea raţională a materialelor necesare diferitelor aplicaţii industriale. dr.ing. Fiecare capitol este prevăzut cu teste de autoevaluare şi aplicaţii. “Model de software integrat de tip multimedia pentru învăţare interactivă generat la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti” Lucrarea este elaborată de prof.N.ro/curs_esim. 39691. “Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” se află pe site-ul cu adresa: www.htm “Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” este disponibilă pe CD-ROM ISBN 973-99015-8-1 ISBN 973-85511-8-3 . Lucrarea este structurată în două volume şi cuprinde informaţiile esenţiale privind structura şi proprietăţile principalelor categorii de materiale folosite în tehnică. materialele superplastice etc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful