UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI Prof.dr.ing. Gh. Zecheru Conf. dr.ing. Gh.

Drăghici

ELEMENTE DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR Volumul 2

Editura ILEX şi Editura Universităţii din Ploiesti 2002

CUVÂNT ÎNAINTE
DESPRE GRANTUL C.N.F.I.S. 39691 “MODEL DE SOFTWARE INTEGRAT DE TIP MULTIMEDIA PENTRU ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ” GENERAT LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI
Obiectivul fundamental al grantului (C.N.F.I.S 39691) este crearea unui instrument software de tip multimedia care să ofere fiecărui cadru didactic un model de construire şi prezentare a cursurilor , seminariilor şi laboratoarelor într-o manieră modernă, utilizând facilităţile puse la dispoziţie de tehnica avansată. Grantul se adresează în egală măsură şi studenţilor care vor putea să “audieze” cursurile / seminariile / laboratoarele în condiţii comparabile cu cele din ţările dezvoltate. Grantul C.N.F.I.S 39691 este structurat pe trei componente: CURS, LABORATOR, EVALUARE (vezi figura 1 *). • Componenta CURS oferă utilizatorilor de tip CADRU DIDACTIC posibilitatea de a realiza conţinutul cursului într-o manieră flexibilă, putând folosi informaţii de tip text, imagine, animaţie, prezentare video, slide show. Utilizatorul de tip STUDENT va avea acces la toate aceste tipuri de prezentare. În urma activării acestei componente, se poate obţine cursul pe suport de hârtie, pe suport magnetic sau se poate realiza introducerea în pagina de WEB a conţinutului acestuia. • Componenta LABORATOR acoperă activitatea de seminar / laborator. Ea oferă posibilitatea cursantului (utilizatorul de tip STUDENT) de a avea acces la textul de prezentare a temei propuse, la instrumente de tip instructor (tutorial), în toate cele cinci tipuri de prezentare de la curs, precum şi la modele ale fenomenelor / conceptelor prezentate. De asemenea, se pot realiza conexiuni cu anumite cursuri sau seminarii / laboratoare. Utilizatorul de tip CADRU DIDACTIC va avea posibilitatea să-şi descrie tema propusă folosind facilităţi de tip text, imagine, animaţie, prezentare video, slide show şi aplicaţii software specializate. El poate uza de ele pentru a realiza instrumente de tip instructor, precum şi modele ale fenomenului / conceptului prezentat sau conexiuni cu noţiuni înrudite. Ca urmare a activării acestei componente, se pot obţine comparaţii între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute, exemple de rezolvare a problemelor propuse, date necesare efectuării lucrării, precum şi chestionare de tip şablon.
* Documentaţie Grant C.N.F.I.S. 39691 (1999,2000,2001), Runda a II-a, Director Grant – Liviu Dumitraşcu i

Figura 1. Structura generală a Grantului C.N.F.I.S 39691

• Componenta EVALUARE îşi propune să ofere posibilitatea evaluărilor efectuate de către utilizatorii de tip CADRU DIDACTIC asupra utilizatorilor de tip STUDENT, precum şi autoevaluărilor realizate de utilizatorul de tip student, la cerere. Evaluarea se poate realiza fie pe baza unor formulare de tip bilet de examen, fie de tip chestionar (generat de un software specializat). In cazul autoevaluării, utilizatorul STUDENT poate beneficia de acces direct la
ii

cursul aferent sau la un ciclu de tip întrebare – răspuns, posibilitate implementată cu ajutorul serviciului de poştă electronică. Serviciul de poştă electronică va fi susţinut de un server de WEB propriu programului.
REMARCI:

• Grantul «MODEL DE SOFTWARE INTEGRAT DE TIP MULTIMEDIA PENTRU ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ GENERAT LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI» se realizează în trei etape: ETAPA I (proiectul de iniţiere program) – Realizare prototip SALĂ DE CURS (anul 1999); ETAPA a II-a – Imbunătăţirea prototipului SALĂ DE CURS, realizare prototipuri SALĂ DE LABORATOR, SALĂ DE EVALUARE (anul 2000); ETAPA a III-a – Realizarea integrală a modelului de învăţare interactivă (anul 2001). • Domeniul de interes al acestui program se înscrie în aria preocupărilor specialiştilor din învăţământ şi din domenii conexe acestuia, din EUROPA şi din AMERICA. • Rezultatele obţinute în urma aplicării unui software integrat de tip multimedia pentru învăţare interactivă pentru disciplinele predate în cadrul unei universităţi (precum şi pentru planurile de învăţământ) pot fi folosite ca punct de plecare în vederea constituirii unui server de WEB, bază pentru învăţământul la distanţă, pentru cursuri intensive de scurtă durată, alternativă dinamică pentru studiul individual la bibliotecă. Implementarea unui astfel de mecanism creează premise pentru posibilitatea evaluării interactive a studenţilor, precum şi pentru realizarea unui ciclu de tip “întrebare-răspuns” (cu ajutorul serviciului de poştă electronică). • Un câştig important constă în posibilitatea de a face cunoscută UNIVERSITATEA, atât în ţară cât şi în lume, nu numai la nivelul unor informaţii generale, cât mai ales la nivelul a ceea ce constituie una din componentele sale esenţia : cea de ÎNVĂŢĂMÂNT. La baza generării cursurilor interactive de învăţare / instruire realizate integral / parţial în cadrul grantului a stat “ Metodologia de proiectare a cursurilor multimedia şi hipermedia” ce cuprinde următoarele etape: Analiza cerinţelor de instruire, Proiectarea preliminară a aplicaţiei (cursului), Dezvoltarea aplicaţiei (cursului), Implementarea aplicaţiei (cursului), Evaluarea şi întreţinerea aplicaţiei (cursului). Pentru prezentarea tuturor cursurilor realizate în cadrul grantului a fost generată seria “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691 “ în care apare lucrarea Elemente de ştiinţa şi ingineria materialelor, Editura ILEX şi Editura Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti.
iii

REMARCI: • Toate lucrările din seria “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691“ se află pe site-ul Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti şi sunt disponibile pe CD-ROM. • Autorii lucrărilor sunt cadre didactice ale Universităţii, de la catedrele: Informatică, Tehnologia Construcţiei de Utilaj Petrolier, Forajul Sondelor, Chimie, Filologie. Îmi exprim convingerea că prin realizarea acestui proiect se va reuşi o concordanţă a procesului de învăţământ din Universitatea PETROL – GAZE din Ploiesti cu tendinţele internaţionale. DESPRE CARTE Lucrarea “Elemente de ingineria şi ştiinţa materialelor” cuprinde informaţiile esenţiale privind structura şi proprietăţile principalelor categorii de materiale folosite în tehnică şi poate constitui un ghid valoros pentru alegerea raţională a materialelor necesare diferitelor aplicaţii industriale. Lucrarea este structurată în două volume. Primul volum conţine noţiunile fundamentale privind structura si proprietăţile mecanice ale metalelor şi aliajelor şi informaţiile principale privind structura, proprietăţile şi tratamentele termice ale materialelor metalice cu cea mai mare pondere de utilizare industrială: fontele şi oţelurile. Cel de-al doilea volum al lucrării cuprinde informaţiile principale privind structura, proprietăţile şi domeniile de utilizare ale altor categorii de materiale: metalele şi aliajele neferoase, sticlele şi materialele ceramice, plastomerii şi elastomerii, materialele compozite şi materialele sinterizate. Fiecare capitol al lucrării este prevăzut cu teste de autoevaluare şi aplicaţii, care permit utilizatorilor să-şi autoaprecieze nivelul de pregătire şi nivelul de competenţă în folosirea independentă şi corectă a cunoştinţelor dobândite la soluţionarea unor probleme concrete.

Prof.dr.ing. Liviu Dumitraşcu Prorector Director Grant C.N.F.I.S. 39691 Coordonatorul seriei “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691“

iv

CUVÂNTUL AUTORILOR
Lucrarea Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor a fost concepută astfel încât să constituie un instrument util şi eficient pentru pregătirea individuală la disciplina Studiul materialelor, prevăzută în planul de învăţământ al studenţilor anului I, specializările Utilaj Tehnologic Petrolier şi Utilaj Tehnologic pentru Transportul şi Depozitarea Hidrocarburilor, de la Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică din cadrul Universităţii Petrol – Gaze din Ploiesti. Ea poate fi utilizată cu bune rezultate şi de studenţii care se pregătesc în alte specializări inginereşti, precum şi de tehnicienii şi inginerii care doresc să-şi aprofundeze sau să-şi reactualizeze cunoştinţele în domeniul materialelor. Lucrarea are ca obiect prezentarea structurii si proprietăţilor materialelor folosite în tehnică, precizarea legăturilor (corelaţiilor) dintre compoziţia chimică, structura si proprietăţile acestor materiale şi evidenţierea modificărilor de structură şi proprietăţi care se produc ca urmare a prelucrării materialelor prin diverse procedee tehnologice, scopul principal urmărit fiind însuşirea principiilor, legităţilor şi mecanismelor care stau la baza obţinerii materialelor cu structura corespunzătoare asigurării proprietăţilor impuse de utilizarea lor în diverse aplicaţii tehnice. Deoarece principalele aplicaţii tehnice avute în vedere sunt cele din domeniul maşinilor, utilajelor şi echipamentelor petroliere, materialele care au în prezent şi în viitorul apropiat cea mai mare pondere de utilizare sunt materialele metalice (metalele şi aliajele) şi ca urmare partea din lucrare destinată studierii acestor materiale este cea mai consistentă. Sunt studiate însă în lucrare şi celelate categorii de materiale folosite în tehnică: sticlele şi materialele ceramice, materialele pe bază de substanţe macromoleculare (plastomerii şi elastomerii), materialele obţinute prin agregare de pulberi şi materiale compozite durificate cu fibre. Volumul de faţă, cel de-al doilea al lucrării, conţine capitolele: Oţelurile şi fontele aliate; Oţelurile şi fontele comerciale; Structurile şi proprietăţile aliajelor neferoase; Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor; Structurile şi proprietăţile polimerilor; Structurile şi proprietăţile materialelor compozite; Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi; Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice. Adresăm cele mai calde mulţumiri celui care a făcut posibilă publicarea acestei lucrări (prof. dr. ing. Liviu Dumitraşcu ) şi colegilor care au realizat recenzia stiinţifică a lucrării (prof.dr.ing. Vlad Ulmanu şi prof. dr. ing. Ioan Tudor). Urăm utilizatorilor succes în însuşirea cunoştinţelor privind structurile şi proprietăţile materialelor şi aşteptăm cu deosebit interes sugestiile lor pentru îmbunătăţirea ediţiei viitoare a lucrării.

Autorii Ploieşti 30 iulie 2002
v

Seria
Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S. 39691
Liviu Dumitraşcu şi colectiv

(Borland) PASCAL în 13 conversaţii
Stelian Guţu

Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiiilor. Mijloace multimedia
Gheorghe Zecheru şi Gheorghe Drăghici

Elemente de ştiinţa şi ingineria materialelor. Volumul 1
Ana Maria Burlan şi Andreea Negulescu

Compendiu de gramatică franceză cu exerciţii
Mihai Hotinceanu

Probleme şi lucrări de laborator de electromagnetism
Gabriel Marcu

Clase Java pentru metode numerice
Vlad Ulmanu

Tehnologia fabricării şi reparării utilajului petrolier
Mihai Pascu Coloja

Cercetarea sondelor în pompaj cu ajutorul metodelor acustice
Mihail Minesccu şi Ion Nae

Tehnologii şi utilaje în construcţia de maşini
Alexandra Şchiopescu, Maria Moraru, Anca Sterry, Ana Dincă, Ileana Cameniţă

Chimie generală. Aplicaţii numerice
Octav Pântea, Stelian Neagoe, Dorina Matei, Eva Trâmbiţaşu, Daniela Popovici

Bazele chimiei analitice calitative şi cantitative. Probleme şi întrebări
Şerban Vasilescu, Virgiliu Talle, Dorin Bădoiu

Rezistenţa materialelor. Tehnici de calcul şi proiectare
Constantin Ionescu , Liviu Băloiu şi colectiv

Introducere în problematica mediului înconjurător
vi

TRATAMENTELE TERMICE LA OŢELURI ŞI FONTE Volumul 2 Cuvânt înainte ………………………………………………………………………. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini ……………………….……… 64 8.2. 53 8. i Cuvântul autorilor ………………………………………………………………….3.. Clasificarea şi simbolizarea oţelurilor comerciale …………………... NOŢIUNI GENERALE DESPRE ALIAJE 3..2.. v 7.. Interacţiunea elementelor de aliere cu fierul ………………………………. Clasificarea oţelurilor comerciale ……………………………………… 55 8.….. STUDIUL ALIAJELOR DIN SISTEMUL FIER-CARBON 5..CUPRINS Volumul 1 1. 66 8..3.……… 5 7.. Introducere …………………………………………………………..5.……. Oţelurile pentru construcţii sudate …………………………………... 35 Aplicaţii ………………………………………………………………….5.……… 59 8.3.……... 69 8.. Interacţiunea elementelor de aliere cu carbonul …………………….………. 71 1 . 34 Bibliografie ……………………………………………………………………….... 53 8.. Simbolizarea oţelurilor comerciale ……………………………. Oţelurile carbon cu destinaţie generală …………………………………….1. TRANSFORMĂRILE STRUCTURALE ÎN STARE SOLIDĂ LA OŢELURI ŞI FONTE 6.. Oţelurile carbon de uz general ………………………………….2.2..1.2.. NOTIUNI GENERALE DESPRE METALE 2.5. 65 8. PROPRIETĂŢILE MECANICE ALE MATERIALELOR METALICE 4. 64 8.2..4.. OŢELURILE ŞI FONTELE COMERCIALE ………………………………....……..……. OŢELURILE ŞI FONTELE ALIATE …………………………………..... Influenţele elementelor de aliere asupra trnsformărilor structurale în stare solidă ale oţelurilor şi fontelor……………………………………….. 7 7.……… 14 7.1.2.1. Oţelurile carbon de calitate ……………………………………. Introducere …………………………………………………………. 38 8. Clasele structurale de oţeluri şi fonte aliate ………………………. 23 Cuvinte cheie …………………………………………………………………. 55 8...4.…….1..…….. Particularităţile realizării construcţiilor sudate ………………….5.………. 69 8... 16 7.... 35 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. Formarea CUS la sudarea prin topire a oţelurilor ………………..………....... 5 7..3..

.. Aliajele Al − Mg ………………………………………………. Tratamentele termice la aliajele neferoase ……………………. Simbolizarea fontelor comerciale ……………………………….8.9.6......…….... STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE METALELOR ŞI ALIAJELOR NEFEROASE ……………………………………..9. Aliajele Al – Si ………………………………………………….2.3...6.2..……... Oţelurile rezistente la uzare şi tenace …………………………………. 131 9.8.....……….5..5. Oţelurile aliate pentru scule …………………………………….……. 125 9..2.8.6.6.. 76 8..6.……... Oţelurile pentru rulmenţi ………………………………………...……. Fontele comerciale …………………………………………………....9... 86 8..5.…….. 168 9.... 109 8.7.. Fontele cu destinaţie precizată …………………………………. Simbolizarea metalelor şi aliajelor neferoase comerciale …………………..5.1.……. 77 8. 131 9..6. Modificarea aliajelor neferoase …………………………………….8.…….6..1.. 80 8...8.4...1. Bronzurile ……………………………………………………………...6. 162 9..4. Aliajele Al – Cu ………………………………………………………....6. Oţelurile slab aliate cu rezistenţă mecanică ridicată …………….... 154 9. 170 2 ..1.3..2... 137 9. 73 8. 114 8. Oţelurile carbon pentru scule …………………………………...3.... Oţelurile pentru aparate şi recipiente sub presiune …………….5.. Oţelurile cu granulaţie fină pentru construcţii sudate …………....9.7.………........3... Alte oţeluri cu destinaţii sau caracteristici speciale ………………………... 105 8... Oţelurile pentru scule ……………………………………………….... Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate ……………………. Fontele cu destinaţie generală …………………………………. Alamele …………………………………………………………. 152 9.8.. 75 8.……... 147 9...……. 107 8...…….……..8. Oţelurile patinabile …………………………………………………….5. 113 8. 86 8.1.....5..2.2..... Oţelurile rezistente la coroziune …………………………………….1..5.…….. Introducere ………………………………………………………….5. Aliajele Al – Zn ……………………………………………….……. Oţelurile cu coeficient de dilatare termică controlat ………………….6. 122 Aplicaţii …………………………………………………………………. Oţelurile pentru piese turnate ………………………………….……. 102 8.…….7. Oţelurile pentru arcuri ………………………………………….. 163 9...4. 142 9. 110 8. 113 8.……..1.3. 170 9. 120 Bibliografie ……………………………………………………………………… 121 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….…….. Transformările structurale în ZIT la sudarea prin topire a oţelurilor …….…….. Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu ………………………..…….. 112 8. Oţelurile inoxidabile şi refractare ……………………………….7. 100 8.. 148 9. 118 Cuvinte cheie ……………………………………………………………..... 99 8.2.. 98 8.…….5..…………..……….... Aliajele Cu − Ni ………………………………………………………. 108 8.4. Cuprul şi aliajele pe bază de cupru …………………………………………. 136 9.. Oţelurile cu rezistenţă mecanică foarte ridicată ………………………..………..5.3.8. 105 8..

. 177 9... 215 10.. 257 3 ...4... Introducere ………………………………………………………………… 229 11. 210 10...8. Sticlele ……………………………………………………………………. 198 10.8. 255 Cuvinte cheie ……………………………………………………………..…….. Reacţiile de sinteză a polimerilor …………………………………....2..4.…….. Materialele ceramice silicatice ………………………………. Materialele ceramice oxidice …………………………………..1.5.1. 229 11.1.... Introducere ………………………………………………………………….1.. Aliajele pentru lipire ……………………………………………..3.…….2.……..6... Principalele proprietăţi ale ceramicelor şi sticlelor ……………….4...4. Materialele ceramice ………………………………………………...…….....4...2.5.7... 231 11.. 251 11. 182 9... 180 9.. Structura ceramicelor şi sticlelor ………………………………….……. 250 11.……. 219 10.. Structura polimerilor ……………………………………………………….. 202 10. 197 10.5.. Principalele tipuri de materiale polimerice ……………………….. Aliajele superplastice …………………………………………………... Alte metale şi aliaje neferoase ………………………………………...... Materialele ceramice neoxidice ……………………………………… 214 10.3...4.…….……. 207 10.3..... Cimentul …………………………………………………………………… 219 Cuvinte cheie ……………………………………………………………..... 236 11.3.. 187 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….9....………. 222 Aplicaţii …………………………………………………………………. Materialele elastomerice (cauciucurile) …………………………….. 211 10. Aditivii materialelor polimerice …………………………………….8.. 186 Bibliografie ………………………………………………………………………. 220 Bibliografie ……………………………………………………………………… 221 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. 187 Aplicaţii …………………………………………………………………..……. 238 11..3.…….8.. 177 9.4..5... Materialele termoplaste ……………………………………….………. 225 11... 250 11....…….. 184 Cuvinte cheie ……………………………………………………………. Materialele refractare …………………………………………... Titanul şi aliajele pe bază de titan …………………………………………..1. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR CERAMICE ŞI STICLELOR ………………………….4. Caracterizarea generală a polimerilor ……………………………….……. 192 10.4..………..……..5..1. 254 11.7. 172 9.8...…….2. Materialele vitroceramice …………………………………………. Materialele termorigide ………………………………………....4..4. 233 11. 197 10.5. Proprietăţile mecanice ale polimerilor ………………………. 207 10.……….……..……..2.. Aliajele antifricţiune …………………………………………….2. Aliajele cu memoria formei …………………………………………….. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE POLIMERILOR ……………….. Proprietăţile polimerilor …………………………………………………… 236 11..

1.. Materiale compozite durificate cu fibre …………………………………… 284 Cuvinte cheie …………………………………………………………….……….3.4..3...1.... 291 Bibliografie ………………………………………………………………………..2....………... 301 13. 292 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….. 295 13... 258 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………..... Estimarea caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor compozite ... 307 13......………... Un studiu de caz privind alegerea materialelor …………………….... Introducere ………………………………………………………………… 267 12.. 14.2. Cuvinte cheie ……………………………………………………………. 14. 352 Index ……………………………………………………………………………. Bibliografie ……………………………………………………………………... STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR COMPOZITE ………………………………... 259 Aplicaţii …………………………………………………………………. 317 14... STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR REALIZATE PRIN AGREGARE DE PULBERI …………….2.. 357 4 . Transformările structurale la presarea şi sinterizarea pulberilor …………... Criteriile şi metodele de selecţie a materialelor ……………………. 321 321 322 334 341 341 342 343 Grila de verificare a testelor de autoevaluare ……………………………... 263 12.4.……..…….Bibliografie ……………………………………………………………………….. 314 Bibliografie ………………………………………………………………………. 315 Aplicaţii …………………………………………………………………. 292 Aplicaţii …………………………………………………………………...... Obţinerea şi caracterizarea pulberilor …………………………………….. 302 13... Structurile şi proprietăţile produselor sinterizate …………………. 268 12..... 267 12. 301 13.. Teste de autoevaluare ………………………………………………………….. Introducere …………………………………………………………....………. ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU APLICAŢIILE TEHNICE . 315 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….…….…….3... 14.……...……...…….……..………... Lemnul – material compozit natural ………………………………... Aplicaţii …………………………………………………………………..……. 274 12.... 353 Elements of materials science and engineering (Abstract) ………………......……….... Introducere ………………………………………………………….1.....…….. 312 Cuvinte cheie …………………………………………………………….……….......

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

Capitolul 7

OŢELURILE ŞI FONTELE ALIATE

7.1. Introducere
Oţelurile aliate sunt acele oţeluri care conţin, pe lângă componentele specifice (fierul – componentul de bază şi carbonul – componentul de aliere principal), elementele însoţitoare (manganul, siliciul etc.) şi impurităţile tipice (sulful, fosforul etc.) oţelurilor carbon, şi alte componente (denumite generic elemente de aliere EA), introduse în mod intenţionat şi în cantitate suficientă la elaborare, cu scopul de a conferi acestor aliaje anumite structuri şi proprietăţi. În contextul acestei definiţii, un component al unui oţel este considerat element de aliere, dacă concentraţia în care a fost introdus la elaborarea oţelului depăşeşte concentraţia până la care acest component se încadrează în categoria elementelor însoţitoare sau concentraţia maximă admisă când componentul are efectele unei impurităţi a oţelului. Astfel, având în vedere datele prezentate în scap. 4.3, oţelurile se consideră aliate cu mangan, dacă %Mnm > 0,8 %, cu siliciu, dacă %Sim > 0,5 %, cu fosfor, dacă %Pm > 0,06 % etc., în timp ce alte componente, cum ar fi cromul, nichelul, molibdenul, vanadiul, titanul, niobiul, wolframul, borul etc., care nu sunt specifice compoziţiei oţelurilor carbon industriale, capătă statutul de elemente de aliere oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse (intenţionat) la elaborarea oţelurilor. În practică, pentru a exprima gradul de aliere al unui oţel se utilizează ca indicator suma concentraţiilor masice ale elementelor de aliere (exceptând carbonul) conţinute de acesta Sa ( S a = ∑ % EAmj , EAj, j = 1 … n, fiind elementele
j =1 n

de aliere introduse la elaborarea oţelului, iar %EAmj - concentraţiile masice ale acestor elemente), iar oţelurile aliate se clasifică în: oţeluri slab aliate, având Sa< 5 %, oţeluri mediu aliate, având 5 % ≤ Sa < 10 % şi oţeluri înalt (bogat) aliate, având Sa ≥ 10 %.
5

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

În mod similar, fontele aliate (denumite şi fonte speciale) sunt acele fonte care conţin, pe lângă componentele specifice, elementele însoţitoare şi impurităţile tipice fontelor albe (fără grafit în structură), cenuşii sau modificate (cu grafit în structură), şi alte componente (numite generic elemente de aliere), introduse în mod intenţionat şi în cantitate suficientă la elaborare, cu scopul de a conferi acestor aliaje anumite structuri şi proprietăţi. În contextul acestei definiţii, printr-un raţionament similar celui utilizat în cazul oţelurilor, sulful, în concentraţii %Sm < 0,15 % şi fosforul, în concentraţii %Pm < 0,6 %, considerate impurităţi, manganul, în concentraţii %Mnm < 1,5 %, siliciul, în concentraţii %Sim < 0,5…1,0 % la fontele albe sau %Sim < 3,5…4,5 % la fontele cenuşii sau modificate şi componentele introduse (în concentraţii mici) în cursul operaţiilor de modificare şi postmodificare (magneziu, ceriu, calciu, bariu, titan, zirconiu, aluminiu), considerate elemente însoţitoare, nu reprezintă elemente de aliere ale fontelor; aceste componente, introduse la elaborarea fontelor în concentraţii mai mari decât cele până la care se consideră impurităţi sau elemente însoţitoare, constituie elemente de aliere ale fontelor, iar componentele care nu sunt specifice compoziţiei fontelor albe, cenuşii sau modificate industriale, cum ar fi cromul, nichelul, molibdenul, vanadiul etc., au statutul de elemente de aliere oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse (intenţionat) la elaborarea fontelor. Pentru a exprima gradul de aliere al unei fonte se poate utiliza, ca şi la oţeluri, indicatorul Sa, iar fontele aliate se clasifică în: fonte slab aliate, având Sa< 5 %, fonte mediu aliate, având 5 % ≤ Sa < 10 % şi fonte înalt (bogat) aliate, având Sa ≥ 10 %. Elementele de aliere se pot găsi în structurile oţelurilor şi fontelor, în funcţie de caracteristicile lor fizico – chimice (raza atomică, valenţa, electronegativitatea, tipul structurii cristaline, afinitatea chimică faţă de fier, carbon, elemente însoţitoare şi impurităţi) şi de concentraţiile în care sunt introduse la elaborarea acestor aliaje, în următoarele forme: a) dizolvate (prin substituţie sau interstiţial) în soluţiile solide specifice structurii aliajelor fier – carbon, soluţii denumite în acest caz ferită aliată şi austenită aliată; b) dizolvate în structura cristalină a cementitei, denumită în acest caz cementită aliată; c) legate sub formă de carburi proprii; d) combinate chimic cu fierul sub formă de compuşi intermetalici; e) legate sub formă de incluziuni nemetalice (oxizi, sulfuri, silicaţi) sau libere sub formă de cristale de metal pur. Primele trei forme de existenţă a elementelor de aliere sunt cele care corespund frecvent structurii oţelurilor şi fontelor aliate. Formele de existenţă d) şi e) sunt rar întâlnite, deoarece: * fierul formează compuşi intermetalici cu unele elemente de aliere numai dacă concentraţiile acestora sunt ridicate (de exemplu, fierul cu cromul formează compusul, de tip fază sigma, FeCr, caracterizat printr-o valoare de bază a concentraţiei cromului %Crm ≅ 45 %, cu vanadiul – compusul, de tip fază sigma,
6

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

FeV, având %Vm ≅ 48 %, cu molibdenul - compuşii Fe3Mo2, având %Mom ≅ 53 % şi FeMo, având %Mom ≅ 66 %, cu wolframul – compusul, de tip fază Laves, Fe2W, având %Wm ≅ 63 % şi compusul Fe3W2, având %Wm ≅ 68 %, cu titanul – compusul FeTi, având %Tim ≅ 52 %, iar cu niobiul – compusul, de tip fază Laves, Fe2Nb, având %Nbm ≅ 52 %); ca urmare, existenţa unor astfel de compuşi este caracteristică exclusiv oţelurilor şi fontelor înalt aliate cu astfel de elemente; * incluziunile nemetalice sunt (în mod obişnuit, datorită efectelor negative pe care le are prezenţa acestora - v. scap. 4.3.2 şi 4.3.3) faze nedorite ale structurii oţelurilor şi fontelor şi, ca urmare, legarea elementelor de aliere sub formă de incluziuni se realizează numai accidental, de obicei când nu se alege corect momentul introducerii acestor elemente în procesul tehnologic de elaborare; de exemplu, titanul, care are afinitatea chimică faţă de oxigen (puterea de dezoxidare) mai mare decât a siliciului şi aluminiului, introdus într-un oţel lichid înainte de finalizarea proceselor de dezoxidare (v. scap. 4.3.2) participă intens la realizarea acestor procese şi se va găsi în structura oţelului legat sub formă de incluziuni oxidice, diminuându-şi astfel activitatea ca element de aliere.

7.2. Interacţiunea elementelor de aliere cu fierul
Majoritatea elementelor de aliere sunt solubile în fier, formând cu acesta soluţii solide (în care, evident, fierul este solventul, iar elementele de aliere sunt componentele solut). Prezenţa elementelor de aliere dizolvate (împreună cu carbonul) în structura cristalină a fierului determină modificarea valorilor punctelor critice de transformare în stare solidă a acestuia. Unele elemente de aliere, cum ar fi cromul, siliciul, molibdenul, woframul, vanadiul, niobiul, având structura cristalină de tip CVC, sunt izomorfe cu Feα (şi Feδ), au o bună solubilitate în această modificaţie a fierului şi determină extinderea domeniilor de stabilitate a feritei (şi feritei delta) şi restrângerea domeniilor de stabilitate a austenitei, mărind temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feα ⇔ Feγ (punctul critic tc1 ≡ A3) şi micşorând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feγ ⇔ Feδ (punctul critic tc2 ≡ A4). Elementele având influenţele menţionate anterior sunt denumite elemente de aliere alfagene sau elemente de aliere feritizante (notate generic EAα). Aşa cum se observă în figura 7.1 a, care prezintă configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare Fe – EAα, prezenţa elementelor de aliere alfagene determină domenii de existenţă a fazei γ ≡ Feγ(EAα) foarte înguste şi domenii foarte extinse de stabilitate a fazei α ≡ Feα(EAα); la aliajele unui astfel de sistem, caracterizate
7

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

prin %EAα ≥ a%, structura la orice temperatură corespunzătoare stării solide este alcătuită numai din cristalele fazei α ≡ Feα(EAα), fiind suprimată posibilitatea realizării transformărilor alotropice de tipul Feα ⇔ Feγ şi eliminată astfel posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (de tipul α ⇔ γ).

Fig. 7.1. Configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare de tipul: a – Fe – EAα; b – Fe − EAγ

Efectele anterior menţionate ale elementelor de aliere alfagene se menţin şi în cazul aliajelor ternare Fe – C − EAα (oţeluri şi fonte aliate cu elemente alfagene), în structura cărora faza α ≡ Feα(C, EAα) este ferita aliată, iar faza γ ≡ Feγ(C, EAα) este austenita aliată; aşa cum se observă în figura 7.2, care prezintă diagramele pseudobinare corespunzătoare la trei concentraţii masice (constante) de Si ≡ EAα; în aliajele ternare Fe – C – Si ≡ EAα , creşterea concentraţiei Si ≡ EAα determină îngustarea progresivă a domeniilor cu austenită aliată, lărgirea substanţială a domeniilor cu ferită aliată şi, ca o consecinţă, ridicarea substanţială a punctului critic A1 (creşterea temperaturii la care se poate realiza, în condiţii de echilibru, transformarea eutectoidă γ ⇔ α + Fe3C). Evident, când concentraţia de elemente de aliere alfagene %EAα ≥ a%, la orice temperatură corespunzătoare stării solide, oţelurile aliate au o structură monofazică feritică (sau o structură alcătuită din ferită şi mici conţinuturi de carburi), iar fontele aliate au o structură alcătuită din ferită şi carburi primare sau grafit, fiind suprimată posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (care presupun existenţa posibilităţii de realizare a transformărilor
8

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

alotropice de tipul Feα ⇔ Feγ); oţelurile sau fontele aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate feritice sau fonte aliate feritice.

Fig.7.2. Diagramele de echilibru pseudobinare ale aliajelor sistemului ternar Fe – C – Si ≡ EAα cu %Sim = 2,5 %; %Sim = 5,0 % şi %Sim = 7,5 %

Unele elemente de aliere, cum ar fi nichelul şi manganul, având structura cristalină de tip CFC, sunt izomorfe cu Feγ , au o bună solubilitate în această modificaţie a fierului şi determină extinderea domeniilor de stabilitate a austenitei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a feritei (şi feritei delta), micşorând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feα ⇔ Feγ (punctul critic tc1 ≡ A3) şi ridicând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feγ ⇔ Feδ (punctul critic tc2 ≡ A4).
9

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Elementele având influenţele menţionate anterior sunt denumite elemente de aliere gamagene sau elemente de aliere austenitizante (notate generic EAγ). Aşa cum se observă în figura 7.1 b, care prezintă configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare Fe – EAγ, prezenţa elementelor de aliere gamagene determină domenii de existenţă a fazei α ≡ Feα(EAγ) foarte înguste şi domenii foarte extinse de stabilitate a fazei γ ≡ Feγ(EAγ); la aliajele unui astfel de sistem, caracterizate prin %EAγ ≥ b%, structura la orice temperatură corespunzătoare stării solide este alcătuită numai din cristalele fazei γ ≡ Feγ(EAγ), fiind suprimată posibilitatea realizării transformărilor alotropice de tipul Feγ ⇔ Feα şi eliminată astfel posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (de tipul γ ⇔ α). Efectele anterior menţionate ale elementelor de aliere alfagene se menţin şi în cazul aliajelor ternare Fe – C − EAγ (oţeluri şi fonte aliate cu elemente gamagene), în structura cărora faza α ≡ Feα(C, EAγ ) este ferita aliată, iar faza γ ≡ Feγ(C, EAγ) este austenita aliată; aşa cum se observă în figura 7.3, care prezintă diagramele pseudobinare corespunzătoare la trei concentraţii masice (constante) de Mn ≡ EAγ; în aliajele ternare Fe – C – Mn ≡ EAγ , creşterea concentraţiei Mn ≡ EAγ determină îngustarea progresivă a domeniilor cu ferită aliată, lărgirea substanţială a domeniilor cu austenită aliată şi, ca o consecinţă, coborârea substanţială a punctului critic A1 (micşorarea temperaturii la care se poate realiza, în condiţii de echilibru, transformarea eutectoidă γ ⇔ α + Fe3C). Evident, când concentraţia de elemente de aliere gamagene %EAγ ≥ b %, la orice temperatură corespunzătoare stării solide, oţelurile aliate au o structură monofazică austenitică, iar fontele aliate au o structură alcătuită din austenită şi grafit, fiind suprimată posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (care presupun existenţa posibilităţii de realizare a transformărilor alotropice de tipul Feγ ⇔ Feα); oţelurile sau fontele aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate austenitice sau fonte aliate austenitice. Considerând (în mod schematic, simplificat) că influenţele elementelor de aliere se manifestă prin modificarea poziţiilor liniilor şi punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Fe – Fe3C, aşa cum se prezintă în figura 7.4, aspectele anterior prezentatate se pot sintetiza astfel: • elementele de aliere alfagene (cromul, siliciul, molibdenul etc.) determină extinderea domeniilor de existenţă a feritei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a austenitei (v. fig. 7.4 a); la concentraţii mari de elemente alfagene posibilitatea realizării transformării alotropice Feα ⇔ Feγ este suprimată şi se obţin oţeluri sau fonte aliate feritice, care nu prezintă transformări de fază în stare solidă de tipul α ⇔ γ;
10

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

• elementele de aliere gamagene (manganul, nichelul etc.) determină extinderea domeniilor de existenţă a austenitei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a feritei (v. fig. 7.4 b); la concentraţii mari de elemente gamagene posibilitatea realizării transformării alotropice Feγ ⇔ Feα este anulată şi se obţin oţeluri sau fonte aliate austenitice, care nu prezintă transformări de fază în stare solidă de tipul γ ⇔ α;

Fig.7.3. Diagramele de echilibru pseudobinare ale aliajelor sistemului ternar Fe – C – Mn ≡ EAγ cu %Mnm = 3,0 %; %Mn m = 13,0 % şi %Mn m = 20,0 %

11

12 . aşa cum s-a specificat în scap.6 sunt prezentate diagramele de variaţie a principalelor caracteristici mecanice ale feritei (rezistenţa la tracţiune Rm.11 %) spre concentraţii ale carbonului mai scăzute şi. • elementele de aliere deplasează punctul E (având. alungirea procentuală după rupere A.4 şi 7. duritatea Brinell HBS şi energia de rupere la încercarea la încovoiere prin şoc KV) în funcţie de concentraţiile masice ale diverselor elemente de aliere dizolvate în aceasta.77 %.2.11 %) devine posibilă producerea transformării eutectice şi apariţia în structura lor de echilibru a unor mici cantităti de ledeburită (constituent specific structurii fontelor albe). Schema modificării liniilor şi punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Fe-Fe3C de către: a – elementele de aliere alfagene. influenţe similare (creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii. abscisa %Cm = 2.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • elementele de aliere modifică poziţia punctului critic de transformare în stare solidă tPSK ≡ A1 şi deplasează punctul S (având.2.4.7.5). Fig. 4. oţelurile aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate ledeburitice. aşa cum s-a specificat în scap. menţinerea constantă sau diminuarea plasticităţii etc. abscisa %Cm = 0. corespunzătoare concentraţiei carbonului în perlită) spre concentraţii ale carbonului mai reduse (v. fig. ca urmare. 7. b – elementele de aliere gamagene Elementele de aliere dizolvate în ferită sau austenită influenţează proprietăţile fizico – mecanice ale acestor faze. În figura 7. la unele oţeluri aliate (aliaje caracterizate prin concentraţii masice de carbon %Cm ≤ 2.) au şi elementele de aliere dizolvate în austenită. 4.

b – concentraţiei masice a carbonului în perlită Fig. d − KV = f4(%EAm) 13 . 7.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. Influenţele elementelor de aliere asupra: a – poziţiei punctului critic A1. Influenţa elementelor de aliere asupra caracteristicilor mecanice ale feritei: a – Rm = f1(%EAm). c − HBS = f3(%EAm).6. 7. b − A = f2(%EAm).5.

din această categorie fac parte. Interacţiunea elementelor de aliere cu carbonul Elementele de aliere introduse la elaborarea oţelurilor şi fontelor se pot clasifica. molibdenul. în structura căreia atomii elementelor de aliere înlocuiesc în diverse proporţii atomii de fier (de exemplu. ale căror carburi (Ni3C. • elemente care reacţionează cu carbonul. care împiedică formarea carburilor sau produc descompunerea carburilor existente şi asigură apariţia grafitului (carbonului liber) ca fază structurală a fontelor şi (uneori) a oţelurilor (v. • elemente carburigene.1). elemente ce pot fi ierarhizate. ce pot exista ca faze distincte în structurile oţelurilor şi fontelor aliate. ce are caracteristicile unei faze bertholide. iar cementita aliată cu wolfram poate avea %Wat ≤ 1 %). cementita aliată cu mangan poate avea %Mnat ≤ 100 %. principalele elemente de aliere care fac parte din această categorie sunt siliciul. cromul. Ta. de exemplu. se pot defini următoarele tipuri de situaţii privind existenţa elementelor de aliere carburigene în structurile oţelurilor şi fontelor: a) elementele de aliere sunt dizolvate în cementită prin substituirea parţială a atomilor de fier din structura cristalină a acesteia. în această situaţie se pot afla elementele de aliere cu afinitate faţă de carbon apropiată de cea corespunzătoare fierului (manganul. în funcţie de afinitatea lor faţă de carbon (crescătoare odată cu mărirea deficitului de electroni în substraturile atomice d. nichelul. V.7). în funcţie de modul în care interacţionează cu carbonul. 7. 14 . din această categorie fac parte metalele de tranziţie situate în tabloul periodic al elementelor la stânga fierului (v. aşa cum se poate observa în fig. care formează cementită aliată. nichelul şi cobaltul. Co3C) nu apar în mod obişnuit în structurile oţelurilor sau fontelor aliate. Ca urmare. Nb. 4. Mo. cementita aliată cu crom poate avea %Crat ≤ 25 %. cu formula generală (Fe.3. scap. dar carburile pe care le formează au stabilitate redusă. astfel: • elemente grafitizante. Cr.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 7. interacţiunea cu carbonul depinde nu numai de afinitatea lor faţa de acest element. W. care formează carburi stabile. tabelul 1.EA)3C. Componentul de bază al oţelurilor şi fontelor Mn.4). Ti Elementul de aliere cel mai carburigen CREŞTE AFINITATEA FAŢĂ DE CARBON În cazul elementelor de aliere carburigene. dar şi de concentraţiile în care se găsesc acestea în oţeluri şi fonte şi de solubilitatea lor în ferită şi austenită. astfel: Fe. aluminiul şi cuprul. wolframul). Zr. cementita aliată cu molibden poate avea %Moat ≤ 3 %.

3. zirconiul şi titanul). Prezentarea schematică a corelaţiei dintre poziţia în tabloul periodic. 15 . în timp ce carburile globulare fine. Deoarece carburile sunt de obicei prezente ca faze minoritare (cu conţinuturi procentuale scăzute) în structura oţelurilor sau fontelor aliate. EA23C6 sau EA6C. carburile primare (ca faze individuale sau în alcătuirea amestecului eutectic) dispuse sub formă de reţea la limitele cristalelor masei metalice de bază a structurii măresc rezistenţa mecanică şi duritatea. care sunt insolubile în austenită. care formează carburi primare (insolubile în austenită) de tipul EAC. care se dizolvă în cementită (în concentraţiile anterior precizate) şi pot forma şi carburi proprii de tipul EA7C3. molibdenul şi wolframul.7. dar diminuează considerabil plasticitatea şi tenacitatea oţelurilor sau fontelor. această situaţie este tipică elementelor puternic carburigene (tantalul. configuraţia electronică şi afinitatea faţă de carbon ale principalelor elemente de aliere din oţeluri şi fonte b) elementele de aliere sunt dizolvate în cementită. cu structura cristalină cubică sau EA2C. cu structura cristalină de tip hexagonal. scap. vanadiul. 7.11).Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Ti [Ar]3d24s2 V [Ar]3d34s2 Cr [Ar]3d54s1 Mn [Ar]3d54s2 Fe [Ar]3d64s2 Co [Ar]3d74s2 [Ar] ≡ 1s22s22p63s23p6 [Kr] ≡ [Ar] 3d104s24p6 [Xe] ≡ [Kr] 4d105s25p6 Ni [Ar]3d84s2 Cu [Ar]3d104s1 Zr [Kr]4d25s2 Nb [Kr]4d45s1 Mo [Kr]4d55s1 Ta [Xe]5d36s2 W [Xe]5d46s2 elementul chimic configuraţia electronică Elemente carburigene ! Elemente care formează carburi instabile Fig. niobiul. modul de distribuţie şi gradul lor de dispersie în structură (v. cât şi ale caracteristicilor de plasticitate şi tenacitate). cu structura cristalină cubică sau EA2C. cu structură cristalină complexă. dar formează şi carburi proprii (mai ales când se află în cantităti ce depăsesc solubilitatea lor în cementită). Carburile elementelor de aliere au duritatea mai mare şi fragilitatea mai redusă decât cele corespunzătoare cementitei. în această situaţie se pot încadra cromul. cu duritate şi stabilitate foarte ridicate. c) elementele de aliere nu se dizolvă în cementită şi formează (oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse în oţeluri sau fonte) carburi proprii greu fuzibile. uniform distribuite în matricea structurală asigură oţelurilor şi fontelor o combinaţie favorabilă de caracteristici mecanice (cu valori ridicate atât ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi duritate. care se dizolvă relativ uşor în austenită (la încălzirea oţelurilor sau fontelor aliate) şi de tipul EAC. cu structura cristalină de tip hexagonal. influenţelor pe care le au asupra proprietăţilor mecanice ale acestor aliaje depind în măsură importantă de forma.

care blochează creşterea cristalelor de austenită până la temperaturi ridicate (v. distribuiţi sub formă de reţele peliculare intercristaline.2).1). cap. τm mai mari decât cele corespunzătoare cazului când piesele sunt confecţionate din oţeluri carbon sau fonte nealiate.6) şi rezultă o structură cu austenită neomogenă şi carburi nedizolvate.). chiar şi în concentraţii foarte reduse (corespunzătoare unei microalieri). efecte similare având şi alierea cu aluminiu. 5). zirconul. • elementele de aliere carburigene (molibdenul.4. improprie pentru obţinerea unor structuri şi proprietăţi mecanice convenabile după călirea martensitică.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 7. deplasând spre dreapta curbele c şi d ale diagramei TTT la încălzire (v. vanadiul etc. vanadiul. Influenţele elementelor de aliere asupra transformărilor structurale în stare solidă ale oţelurilor şi fontelor Elementele de aliere prezente în compoziţia oţelurilor şi fontelor pot influenţa desfăşurarea şi efectele producerii transformărilor structurale în stare solidă tipice acestor aliaje: transformarea la încălzire a perlitei în austenită. molibdenul. la încălzirea pieselor din oţeluri sau fonte aliate cu astfel de elemente în vederea aplicării de TT. 6. datorită acestei influenţe. 5.1. iar la proiectarea pieselor care urmează a fi supuse călirii CIF nu se vor alege ca materiale astfel de oţeluri sau fonte aliate. obţinerea structurilor cu austenită omogenă presupune utilizarea unor valori ale parametrilor de regim ti. 5.3. scap.1 % şi se asigură formarea unor reţele peliculare submicroscopice de nitruri sau oxizi. scap. deoarece la încălzirea lor prin inducţie cu curenţi de înaltă frecvenţă se produce transformarea perlitei în austenită prin mecanismul fără difuzie (v.1 %. care constituie “bariere” eficiente pentru creşterea granulaţiei austenitei până la temperaturi ridicate (dacă %Alm > 0. wolframul. transforma la răcire a austenitei şi transformarea la încălzire a martensitei (v. A. Influenţele privind transformarea la încălzire a perlitei în austenită se pot sintetiza astfel: • elementele de aliere care sunt solubile în cementită şi/sau formează carburi stabile (cromul.) diminuează vitezele de desfăsurare a etapelor de dizolvare a cementitei şi/sau carburilor în austenită şi de omogenizare a austenitei. deoarece formează compuşi (carburi sau carbonitruri). titanul etc.4. niobiul. singurul element de aliere care favorizează creşterea granulaţiei 16 . nitrurile sau oxizii de aluminiu se distribuie în structură sub formă de particule izolate şi efectul de blocare a creşterii granulaţiei austenitei este anulat). fig. reduc tendinţa de creştere a cristalelor de austenită la încălzire şi conferă oţelurilor şi fontelor ereditate granulară fină. dacă concentraţia masică a acestui element este %Alm ≤ 0.

v. vanadiul etc. acestea indicând existenţa a două puncte de maxim cinetic (tMC1 .11 b) sau 17 . scap. Principalele influenţe ale elementelor de aliere asupra transformării la răcire a austenitei sunt următoarele: • elementele de aliere (cu excepţia cobaltului). 7. cuprul) au influenţele anterior prezentate fără a modifica configuraţia curbelor diagramelor de transformare izotermă a austenitei.2.8 şi sunt ilustrate şi atestate de diagramele TTT din figurile 7.11 a) sau suprimarea posibilităţilor de transformare (deplasarea spre durate foarte lungi a transformărilor) prin mecanismele perlitic (v. aceste influenţe importante ale prezenţei elementelor de aliere în oţeluri sau fonte sunt prezentate schematic de diagramele din figura 7. Fig.9 şi 7. molibdenul.4).corespunzător transformării austenitei subrăcite în perlită şi tMC2 . trebuie introduse (în cantităţi convenabile) şi elemente de aliere (din gama precizată mai înainte) care să anihileze tendinţa spre obţinerea unei granulaţii grosolane indusă de prezenţa manganului. fig.) produc şi modificări ale formei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei. 7. 7. micşorând astfel viteza de răcire critică vrc (v. B. wolframul. măresc stabilitatea austenitei în domeniul transformărilor la răcire prin mecanismele cu difuzie şi intermediar şi deplasează spre dreapta (spre durate mai lungi) curbele diagramelor de transformare izotermă şi termocinetică a austenitei.corespunzător transformării austenitei subrăcite în bainită. în timp ce elementele de aliere care pot forma carburi (cromul.10. fig. destinate confecţionării semifabricatelor şi pieselor care se supun prelucrării prin deformare plastică la cald sau aplicării unor TT.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate austenitei este manganul (element solubil în Feγ şi care nu formează carburi proprii) şi. siliciul. în compoziţia oţelurilor şi fontelor aliate cu acest element. manganul. 5.8 Prezentarea schematică a influenţei elementelor de aliere asupra poziţiei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei • elementele de aliere care nu formează carburi stabile (nichelul. fiind (în marea lor majoritate) solubile în Feγ. corespunzătoare unor oţeluri şi fonte industriale. ca urmare.

Influenţele elementelor de aliere asupra transformării la răcire a austenitei (prezentate anterior) au câteva implicaţii practice foarte importante: 18 . 7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR bainitic (v.44 %).11 c). Fig. corespunzătoare unor oţeluri şi fonte aliate industriale.15.44 %. Prezentarea comparativă a diagramelor de transformare (izotermă şi termocinetică) a austenitei pentru două oţeluri industriale: a – oţel carbon (%Cm = 0. aceste influenţe ale elementelor de aliere care formează carburi (sugerate schematic de diagramele din figura 7.11) sunt ilustrate şi atestate convingător de diagramele TTT din figurile 7.14. caracteristice pentru transformarea austenitei prin mecanismul fără difuzie (transformarea martensitică) şi. b – oţel aliat cu Ni (%Cm = 0. ca urmare. 7.13 şi 7. fig.9. determină creşterea conţinuturilor procentuale de austenită reziduală din structurile la ta ale oţelurilor sau fontelor călite martensitic. %Nim = 5 %) • elementele de aliere (cu excepţia cobaltului şi aluminiului) coboară temperaturile punctelor Ms şi Mf. aceste influenţe sunt ilustrate sintetic de diagramele din figura 7. 7.12.

4. ca urmare. Prezentarea schematică a infleunţelor elementelor de aliere asupra configuraţiei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei: a – diagramă cu două puncte de maxim cinetic.75 %) Fig.10.4 %. determină creşterea substanţială a călibilităţii oţelurilor (v. %Sim = 2. 7.4 %. %Mom = 0. %Sim = 2. b – diagramă cu transformarea perlitică suprimată. produsă de prezenţa elementelor de aliere. ulei). b – fontă nodulară aliată cu Mo (%Cm = 3. scap. Prezentarea comparativă a diagramelor de transformare (termocinetică) a austenitei pentru două fonte industriale: a – fontă nodulară nealiată (%Cm = 3. 7. 19 .11. 6. ceea ce asigură niveluri mai scăzute ale tensiunilor mecanice reziduale generate de călire şi reduce considerabil riscul deformării excesive sau fisurării acestor piese (chiar şi în cazul când acestea prezintă forme complicate sau detalii constructive cu puternice efecte de concentrare a tensiunilor). c – diagramă cu transformarea baintică suprimată • micşorarea vrc. piesele confecţionate din oţeluri aliate se pot căli pe adâncimi mari şi/sau se pot supune călirii martensitice în medii care răcesc mai lent decât mediile de călire tradiţionale (apă.2) şi.6 %.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig.6 %).

8 %) Fig. %Mom = 0. %Crm = 0. produsă de prezenţa elementelor de aliere. %Nim = 1 %. Diagrama de transformare (izotermă) a austenitei (cu transformarea perlitică suprimată) pentru un oţel aliat (%Cm = 0. 7.2 %) • micşorarea vrc.1 %. %Nim = 0. 12. • coborârea punctului martensitic superior Ms. 7.35 %. permite ca la unele oţeluri şi fonte aliate să se realizeze transformarea austenitei în martensită chiar şi la răcirea (călirea) în aer. Diagrama de transformare (izotermă) a austenitei (cu transformarea bainitică suprimată) pentru un oţel aliat (%Cm = 0.13. %Crm = 0.4 %.14.2 %).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.6 %. Diagramele de transformare (izotermă) a austenitei (cu două puncte de maxim cinetic) pentru: a – un oţel aliat (%Cm = 0.3 %) Fig. %Crm = 2. produsă de prezenţa elementelor de aliere. b – o fontă aliată (%Cm = 3 %.5 %. %Sim = 2 %. 20 . %Nim = 1. %Nim = 0. determină la unele oţeluri şi fonte aliate nerealizarea transformării martensitice prin călirea (răcirea austenitei cu o viteză vr ≥ vrc) până la ta şi menţinerea unor structuri cu masa de bază austenitică după o astfel de călire.5 %. %Crm = 12 %. oţelurile sau fontele aliate care prezintă acestă particularitate structurală sunt denumite oţeluri aliate martensitice (autocălibile) sau fonte aliate martensitice (autocălibile). 7.

scap. duritatea structurilor realizate prin revenirea cu un anumit regim (ti. τm – v. aşa cum se poate observa din examinarea diagramei prezentate în figura 7. b – conţinutului procentual de austenită reziduală din structurile la ta ale oţelurilor sau fontelor călite martensitic C. 7.16 (curbele a şi b). scap.5) a oţelurilor sau fontelor aliate fiind mai mare decât a structurilor care rezultă tratând în acelaşi fel (cu acelaşi regim) oţelurile carbon sau fontele nealiate echivalente (având aceleaşi conţinuturi de carbon. se obţin prin călirea pâna la ta structuri cu masa de bază austenitică). care se produce deoarece la încălzirea austenitei rezultate la călire (stabilă la ta datorită conţinutului mare de elemente de aliere dizolvate) procesele de difuzie a carbonului şi elementelor de aliere sunt activate. 5. datorită acestui fenomen. Influenţele elementelor de aliere asupra transformării la încălzire a martensitei (transformării la revenire a structurilor obţinute prin călirea martensitică a oţelurilor sau fontelor) sunt următoarele: • elementelor de aliere prezente în oţeluri şi fonte produc fenomenul de stabilitate la revenire a structurilor obţinute prin călirea martensitică.3).Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. stabilitatea austenitei se micşorează. 15. elemente însoţitoare şi impurităti ca şi oţelurile sau fontele aliate). aceasta se transformă în martensită cubică şi rezultă astfel o structură (alcătuită din 21 . • la oţelurile (cu conţinuturi ridicate de carbon) şi fontele aliate cu elemente care produc coborârea punctului Ms (la care. se separă particule fine de carburi ale elementelor de aliere. Influenţele elementelor de aliere asupra: a – temperaturii Ms. revenirea poate determina apariţia unui fenomen numit durificare secundară. fenomen ce constă în frânarea proceselor care au loc la revenire (datorită diminuării substanţiale a vitezei de difuzie a carbonului în fier în prezenţa elementelor de aliere) şi deplasarea acestora spre temperaturi mai ridicate şi/sau durate mai mari (v. 6. aşa cum s-a arătat anterior. efectul obţinut prin revenire este diminuat.

5) cu duritatea mai scăzută.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensită şi carburi) cu duritatea ridicată. într-o structură (de tip sorbită de revenire – v. care se poate transforma.2 %. se manifestă fenomenul numit fragilitate de revenire.45 %.%Crm = 1. b − oţel aliat (%Cm = 0. cu crom şi nichel. Fig. %Mom = 0.16.3 %) . dar cu caracteristicile de tenacitate mai bune. 7. Duritatea structurilor obţinute prin revenirea unor oţeluri călite: a – oţel carbon (%Cm = 0. iar apariţia ei este determinată de starea de tensiuni reziduale generată de producerea nesimultană în toată masa structurii a transformării martensitei de călire şi austenitei reziduale în martensită de revenire. fenomen care dispare dacă se face o revenire la o temperatură mai mare de 400 oC şi nu mai apare dacă se repetă revenirea la o temperatură situată între 200 oC şi 400 oC (decât dacă revenirea se aplică după o nouă operaţie de călire martensitică).45 %). efectele descrise mai înainte se pot observa examinând configuraţia curbei c din figura 7. dacă duratele de menţinere în intervalul de 22 . cu mangan etc.17. Diagrama variaţiei tenacităţii în funcţie de temperatura de revenire la un oţel aliat care prezintă fenomenul de fragilitate la revenire b) oţelurile revenite timp îndelungat la ti = 450…550 oC şi/sau răcite lent la sfârşitul tratamentului prezintă un nivel scăzut al energiei de rupere KV (devin fragile). 6.16. 7. dacă se măresc ti şi/sau τm.17. care poate determina. • la oţelurile aliate cu crom. apariţia a două anomalii privind nivelul tenacităţii (exprimat prin valoarea energiei de rupere KV) structurilor obţinute la revenire (care ar trebui să crească continuu o dată cu ridicarea temperaturii de revenire şi micşorarea durităţii): a) oţelurile revenite la ti = 200…400 oC prezintă un nivel scăzut al energiei de rupere KV (devin fragile). fragilitatea produsă de revenirea la ti = 200…400 oC este denumită fragilitate ireversibilă. c – oţel aliat (%Cm = 1 %. scap. aşa cum arată diagrama din figura 7. fenomen care se manifestă. %Crm = 12 % ) Fig.

Dacă însă oţelul este aliat cu crom şi nichel. dar şi multe influenţe contradictorii (cromul este feritizant. măreşte călibilitatea. Clasele structurale de oţeluri şi fonte aliate Influenţele principalelor elemente de aliere asupra structurii şi proprietătilor oţelurilor şi fontelor sunt sintetizate în tabelul 7. care a presupus împărţirea lor pe tipuri de influenţe şi gruparea elementelor de aliere pe clase sau categorii în funcţie de modul de acţiune şi de efectele prezenţei lor în oţeluri sau fonte. influenţa dominantă (rezultantă) nefiind întotdeauna în corelaţie directă cu valorile concentraţiilor acestora (de exemplu. în timp ce nichelul nu formează carburi stabile şi poate avea efect grafitizant etc.1 % şi %Crm = 18 % aparţine clasei oţelurilor aliate feritice.). nitruri) şi crearea condiţiilor pentru apariţia unor microfisuri intercristaline (care generează comportarea fragilă a structurii de revenire). se pot preciza cu un grad mare de siguranţă influenţele prezenţei acestui element de aliere (alfagen.). chiar dacă se face revenirea la ti > 550 oC. carburigen. ridică rezistenţa mecanică şi duritatea. De exemplu. dacă se adaugă în compoziţia acestui oţel şi %Nim = 8 %. îmbunătăţeşte tenacitatea etc. este dificil de apreciat care sunt influenţele cumulate ale prezenţei celor două elemente de aliere în compoziţia oţelului. 23 .2…0. fragilitatea produsă de revenirea la ti = 450…550 oC.). dacă oţelul este aliat cu nichel. se pot estima cu o bună precizie influenţele prezenţei acestui element de aliere (gamagen. durata τm este scurtă.5. este denumită fragilitate reversibilă şi poate fi contracarată prin aplicarea următoarelor soluţii: utilizarea unor regimuri de revenire la care temperatura ti > 550 oC. dacă un oţel este aliat cu crom.1.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate temperaturi situat între 450 oC şi 550 oC sunt mari şi/sau viteza de răcire este mică. elemente care au şi unele influenţe similare (măresc călibilitatea. cromul este carburigen. carburi. care măreşte călibilitatea. determinată de saturarea cu anumite elemente (în principal cu fosfor) a marginilor cristalelor structurii şi/sau separarea la marginea cristalelor a unor compuşi chimici ai acestor elemente (fosfuri. în timp ce. ridică rezistenţa mecanică şi duritatea etc. creşte rezistenţa mecanică şi duritatea etc.).3 %) sau wolfram (%Wm = 0. Datele din acest tabel şi aspectele expuse mai înainte evidenţiază complexitatea influenţelor elementelor de aliere şi motivează modul anterior de prezentare şi comentare a acestora. în timp ce nichelul este austenitizant. acesta devine un oţel aliat austenitic). iar răcirea la sfârşitul revenirii să face rapid (în apă sau ulei) şi/sau utilizarea unor oţeluri aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 0. oţelul cu %Cm = 0. În mod similar.0 %). care împiedică desfăşurarea proceselor (descrise mai înainte) responsabile de apariţia fenomenului. 7. care finisează granulaţia.5…1.

1 % (creşte cu conţinutul de C) 12.0 % (9 % în 18.3% C) mult de carbon) 0.2% C) Vanadiu 1. cu cromul efect antigrafitizant Reduce vrc mai puternic decât cromul Reduce moderat vrc . dar stabilizează austenita reziduală în oţelurile cu conţinut ridicat de carbon Reduce vrc în aceeaşi măsură cu manganul Reduce vrc mai mult decât nichelul Are tendinţă puternică de formare a carburilor şi măreşte viteza critică In cantităţi mici.2% C) 6 % (11 % în 6 % (se reduce cu scăderea temperaturii) 32 % (se reduce cu scăderea temperaturii) Nelimitată − Menţine duritatea prin dizolvare în soluţie Carburile stabile nu afectează revenirea.1.5% C) Nelimitată Nelimitată 3 % (8% în în Feγ în Feα 30 % Nelimitată 80 % 15 … 18 % 32 % (se reduce cu scăderea temperaturii) 25 % (în funcţie de conţinutul de carbon) Influenţa asupra feritei Durifică considerabil Durifică puţin. efect grafitizant Mai mică decât a Fe.8 % (20 % în oţeluri cu 0.75 % (1% în oţeluri cu 0. creşte rezistenţa la coroziune Durifică considerabil Durifică apreciabil. reduce vrc In stare dizolvată. efect grafitizant Cea mai mare (2% Ti face necălibil un oţel cu 0.mai mare decât a cromului. dar mai Reduce vrc în aceeaşi măsură mică decât a Cr. reduce întrucâtva plasticitatea Produce durificarea prin precipitare în aliajele Mo-Fe Creşte rezistenţa şi tenacitatea Durifică puternic Durifică şi scade plasticitatea Produce durificarea prin precipitare în aliajele Ti-Fe Produce durificarea prin precipitare în aliajele W-Fe Durificare moderată prin soluţia solidă Influenţa asupra austenitei In stare dizolvată reduce viteza critică Reduce viteza de racire critică vrc în aceeaşi măsură cu manganul Creşte viteza critică Influenţa exercitată prin carburi Tendinţa de formare a carburilor Mică .Tabelul 7.2% C) .5% C prin legarea carbonului în carburi stabile) Puternică Foarte puternică (mai mică decât a Ti sau Nb).5 % 0. dar mai mică decât a W. producându-se totuşi o oarecare durificare secundară Impiedică înmuierea prin durificare secundară Durificare secundară maximă Wolfram oţeluri cu 0. Influenţele principalelor elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor Elementul de aliere Aluminiu Crom Cobalt Mangan Solubilitatea în stare solidă 1. efect antigrafitizant Mai mică decât a Fe.5% (4%în oţeluri cu 0.5 % (în funcţie de conţinutul de carbon) 2. efect grafitizant Nulă. reduce foarte mult vrc Puternică .3% C) Nichel Fosfor Siliciu Titan Nelimitată 2. efect antigrafitizant La fel cu a Fe Efectul în timpul revenirii − Rezistenţă moderată la înmuiere Menţine duritatea Foarte redusă. în procentele uzuale Stabilitate la revenire Impiedică înmuierea prin durificare secundară Foarte redusă Mai mare decât a Fe.5 % (nu depinde oţeluri cu 0. efect antigrafitizant Molibden oţeluri cu 0. efect grafitizant Mai mare decât a Mn.

Elementele de aliere prezente în compoziţia acestor oţeluri pot avea influenţe multiple (se dizolvă în ferită. mărirea călibilităţii. A. iar HVα.P + (%B)HVB + (%M)HVM . aceleaşi transformări structurale ca şi la oţelurile carbon. reducerea concentraţiei carbonului în perlită. reduc concentraţia carbonului în perlită. tratamentele termochimice).).2). pot forma carburi proprii. numai din perlită.5 % ≤ %Sim ≤ 2. HVB şi HVM sunt 25 . %Vm ≤ 0. finisarea granulaţiei. tabelul 4.P.8 % ≤ %Mnm ≤ 2. este necesară. la proiectarea regimurilor şi estimarea efectelor tratamentelor termice sau termochimice care se aplică semifabricatelor sau pieselor din oţeluri aliate perlitice se va ţine seama de influenţele specifice prezenţei elementelor de aliere: modificarea poziţiei punctelor critice A1.P)HVα. duritatea structurii care se obţine la răcirea din domeniul austenitic (ti = A3 + 30…50 oC).4)…(6. recoacerile cu schimbare de fază. Principalele clase structurale de oţeluri aliate sunt prezentate în continuare. Pentru oţelurile aliate perlitice. modifică poziţiile punctelor critice A1 şi A3. dacă sunt oţeluri hipoeutectoide. astfel.1) şi împărţirea lor în clase structurale. având compoziţia chimică caracterizată prin %Cm ≤ 0. influenţează desfăşurarea transformărilor în stare solidă etc. evident. (%B) şi (%M) sunt conţinuturile procentuale de formaţiuni feritoperlitice. 0. producerea fenomenului de stabilitate la revenire etc. relaţiile (6. dacă sunt oţeluri eutectoide sau din perlită şi carburi (cementită aliată sau carburi secundare). se poate estima cu relaţia: (7. constituentul omniprezent fiind perlita. se pot separa din austenită sub formă de carburi secundare. s-a ajuns la concluzia că. %Mom ≤ 0. dar structurile de echilibru la ta ale oţelurilor sunt similare celor corespunzătoare oţelurilor carbon. în funcţie de constituenţii din structura de echilibru stabil sau metastabil pe care o prezintă la ta. austenită sau cementită.0 %. în care (%α. Semifabricatele şi piesele confecţionate din oţeluri aliate perlitice pot fi tratate termic sau termochimic. după răcirea lentă sau în aer de la temperaturi înalte. călirea martensitică şi revenirea.5 %. Oţelurile aliate perlitice sunt oţeluri slab sau mediu aliate la care se produc. 0. iar microstructurile acestor oţeluri sunt similare celor corespunzătoare oţelurilor carbon (v. cu o anumită viteză vr (exprimată în oC/s). pentru a defini şi preciza cu o bună fidelitate efectele elementelor de aliere asupra oţelurilor.6 %. 7. utilizate în mod obişnuit la realizarea pieselor pentru maşini şi utilaje.0 %.6)).P). oţelurile aliate perlitice au structura de echilibru la ta alcătuită din ferită (aliată) şi perlită.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Ţinând seama de aceste observaţii. Ms (v. %Nim ≤ 3 %. categoriile şi tipurile de tratamente care se pot aplica fiind aceleaşi ca şi în cazul semifabricatelor şi pieselor realizate din oţeluri carbon (recoacerile fără schimbare de fază. la încălzire sau răcire. pe lângă clasificarea oţelurilor în funcţie de gradul de aliere (prezentată în scap.1) HVST = (%α. A3. %Crm ≤ 3 %. bainitice şi martensitice din structură.1. dacă sunt oţeluri hipereutectoide.

0 0 bV 130 0 0 α. aşa cum s-a constatat experimental. 26 (7.0 0 bNi 4. 6. Tabelul 7.2 29. există următoarea corelaţie între duritatea HVrOA .0 0 bMn 0 -22.0 aNi 27.0 0 bSi -19.5 202 aC 223 377 949 aSi -14.0 aCr 35. Astfel.P B M De asemenea. dacă HVrOC se situează în intervalul de valori [150 . cu Ti = ti + 273 în K şi τm în ore (v. pentru un regim de revenire caracterizat printr-o valoare dată a parametrului PHJ = Ti[18 + lg(τm)].0 74.5) . parametrii ti şi τm ai ciclului de revenire se stabilesc ţinând seama de intervenţia fenomenului de stabilitate la revenire.5 72.0 0 bMo 0 -33.0 -20.0 aMn 30.0 73.6 134 27.5). date de relaţii de forma: (7.0 -55.2 − 13%C m ) HVrOC . 300] şi PHJ = 17670 + 7950%C m − 21.6 -6.2 Valorile coeficienţilor din relaţiilede estimare a durităţii oţelurilor aliate perlitice Tipul structurii Ferită + perlită Bainită Martensită Tipul structurii Ferită + perlită Bainită Martensită ST ≡ a0 77.5). aEA.0 -10.6 0 aV 462 0 0 α.9 16.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR durităţile celor trei tipuri de formaţiuni structurale. 6.2) HVST = a0 + ∑ a EA % EAm + [b0 + ∑ bEA %EAm ] lg v r . scap. dacă oţelurilor aliate perlitice destinate realizării pieselor pentru maşini şi utilaje (având caracteristicile de compoziţie chimică în limitele anterior precizate) li se aplică TT de îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă. coeficienţii a0. bEA având valorile (stabilite experimental) precizate în tabelul 7.4) (7. corespunzătoare structurii rezultate după revenirea oţelului carbon echivalent (care are aceeaşi concentraţie masică de carbon ca şi oţelul aliat): HVrOA = HVrOC +30(%Sim+%Mnm)+55%Crm+6%Nim+100%Mom+150%Vm.0 0 bCr 8.0 aMo 19. având în vedere că: PHJ = 21900 + 4050%C m − (33.8HVrOC . b0.0 bC 0 54.0 21.0 89.2.8 11. v.P B M ST ≡ b0 10. scap. corespunzătoare structurii obţinute după revenirea unui oţel aliat şi duritatea HVrOC . (7.4 8. dacă HVrOC > 300.3) iar regimurile de revenire se pot proiecta fără dificultate.

mici cantităţi de cementită aliată sau carburi ale elementelor de aliere).0 %). cu structura alcătuită din ferită aliată cu crom (cromferită) şi carburi. care le conferă. eventual. 18. Mn etc. Fig. urmate de recoaceri de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul ales corespunzător asigurării caracteristicilor dorite). recoacerea de recristalizare fară schimbare de fază (pentru refacerea plasticităţii pieselor şi semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la rece) şi recoacerea de detensionare (pentru diminuarea nivelului tensiunilor reziduale din piesele şi semifabricatele prelucrate prin diverse procedee tehnologice). mediu sau înalt aliate cu elemente alfagene (Cr. W.06 %. Oţelurile aliate austenitice sunt oţeluri ce au în compoziţie concentraţii mari de elemente gamagene (Ni. eventual. o structură alcătuită din austenită aliată (şi. care le conferă. la orice temperatură corespunzătoare stării solide.%Sim = 3. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate feritice: a – oţel feritic aliat cu crom (%Cm = 0. Microstructurile tipice ale oţelurilor din această clasă structurală sunt prezentate în figura 7. Oţelurile aliate feritice sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon. V etc. Mo. cu structura monofazică alcătuită din cristale de ferită aliată cu siliciu C. singura modalitate de modificare (între anumite limite) a granulaţiei şi caracteristicilor mecanice ale pieselor şi semifabricatelor din oţeluri aliate feritice constă din aplicarea unor operaţii de deformare plastică la rece (ecruisare).oţel feritic aliat cu siliciu (%Cm = 0. Si. mici cantităţi de carburi ale elementelor de aliere). la piesele şi semifabricatele confecţionate din astfel de oţeluri nu se pot aplica tratamentele termice cu schimbare de fază (recoacerile cu schimbare de fază. o structură alcătuită din ferită aliată (şi. Deoarece aceste oţeluri nu prezintă transformări de fază în stare solidă (elementele de aliere elimină posibilitatea realizării transformărilor de tipul Feα ⇔ Feγ şi α ⇔ γ ).Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate B.05 %. 7. ). la care structura austenitică este conferită de alierea cu 27 .18. călirea martensitică şi revenirea). Cele mai utilizate tipuri de oţeluri din această clasa sunt oţelurile austenitice manganoase. la orice temperatură corespunzătoare stării solide.). b . fiind posibilă numai aplicarea tratamentelor termice fără schimbare de fază: recoacerea de omogenizare (pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritice primare ale pieselor şi semifabricatelor obţinute prin turnare).%Crm = 12 %).

călirea martensitică şi revenirea). oţelurile austenitice cu nichel şi oţelurile austenitice crom – nichel.19.20. gama oţelurilor aliate martensitice utilizate în aplicaţii tehnice este însă destul de restrânsă. Microstructurile tipice ale oţelurilor din această clasă structurală sunt prezentate în figura 7. se folosesc foarte rar şi singurele oţelurile martensitice cu o frecvenţă mai mare de utilizare sunt oţelurile înalt aliate cu crom. urmate de recoaceri de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul ales corespunzător asigurării caracteristicilor dorite). care asigură formarea structurii austenitice la concentraţii mai mici ale nichelului (face oţelurile mai ieftine. de alierea suplimentară cu mangan şi/sau azot. deoarece oţelurile martensitice aliate cu elemente gamagene (Ni sau Mn).15 % şi %Crm = 12…14 %. %Crm = 16…18 %.2…0. b) %Cm = 0. Deoarece aceste oţeluri nu prezintă transformări de fază în stare solidă (elementele de aliere elimină posibilitatea realizării transformărilor de tipul Feγ ⇔ Feα şi γ ⇔ α ).4 % şi %Crm = 13…15 %. recoacerea de recristalizare fară schimbare de fază (pentru refacerea plasticităţii pieselor şi semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la rece) şi recoacerea de detensionare (pentru diminuarea nivelului tensiunilor reziduale din piesele şi semifabricatele prelucrate prin diverse procedee tehnologice). c) %Cm = 0.2 %. singura modalitate de modificare (între anumite limite) a granulaţiei şi caracteristicilor mecanice ale pieselor şi semifabricatelor din oţeluri aliate austenitice constă din aplicarea unor operaţii de deformare plastică la rece (ecruisare).6…1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR mangan.1…0. gama oţelurilor martensitice ar trebui să aibă o mare extindere. aşa cum s-a precizat anterior. %Nim = 2…4 %. Deoarece. la piesele şi semifabricatele confecţionate din astfel de oţeluri nu se pot aplica tratamentele termice cu schimbare de fază (recoacerile cu schimbare de fază. ca şi în cazul oţelurilor aliate feritice. uneori. fiind posibilă numai aplicarea tratamentelor termice fără schimbare de fază: recoacerea de omogenizare (pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritice primare ale pieselor şi semifabricatelor obţinute prin turnare). d) %Cm = 0. Oţelurile aliate martensitice (autocălibile) sunt oţeluri la care concentraţiile de carbon şi de elemente de aliere sunt alese astfel încât să nu suprime posibilităţile de realizare a transformărilor de fază în stare solidă şi să asigure o diminuarea a vitezei de răcire critice care să permită obţinerea unei structuri martensitice la răcirea în aer din domeniul austenitic. la care structura austenitică este conferită de alierea cu nichel şi. cu diferite reţete de compoziţie: a) %Cm < 0. %Crm = 16…18 %. toate elementele de aliere (în afară de cobalt) au capacitatea de a micşora vrc. 28 .0 %. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate martensitice (autocălibile) sunt prezentate în figura 7. fiind caracterizate printr-o mare fragilitate. D. deoarece resursele mondiale de nichel sunt limitate şi acest element este scump) şi menţinerea acestei structuri până la temperaturi scăzute (stabilizarea structurii austenitice).

b . Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate martensitice: a – oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 0. 29 .08 %. d . %Nim = 8 %. %Nim = 30 %. %Crm = 14 %).Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. 20. 7. %Mnm = 12 %).oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 0.05 %.oţel austenitic aliat cu nichel (%Cm = 0.4 %. 7.2 %. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate austenitice: a – oţel austenitic aliat cu mangan (%Cm = 1.4 %.22 %. ).oţel austenitic aliat cu crom şi nichel (%Cm = 0.oţel austenitic aliat cu crom şi nichel (%Cm = 0. %Crm = 18 %. c . %Crm = 14 %). b . %Crm = 25 %. 19. %Nim = 12 %). ) Fig.

se utilizează diagrama structurală A. având în abscisă concentraţia de crom echivalent %Cre. formaţiunile ledeburitice din structura acestor oţeluri pot fi disperse. Schaeffler. %Crm = 12 %.22.23. Pentru estimarea clasei structurale a oţelurilor aliate se folosesc diagramele structurale ale oţelurilor aliate. %Mom = 3 %).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR E. aşa cum evidenţiază microstructura din figura 7. precum şi de tipul şi concentraţiile elementelor de aliere conţinute de acesta. construite experimental pentru cele mai utilizate categorii de astfel de oţeluri. Fiecare din cele două mărimi care definesc sistemul de coordonate al diagramei structurale A. iar în ordonată concentraţia de nichel echivalent %Nie. cât şi elemente gamagene. Diagramele structurale din figura 7. W. Oţelurile aliate ledeburitice sunt oţeluri care au în compoziţie concentraţii mari de carbon (de obicei. Fig.21 b. Pentru estimarea clasei structurale a oţelurilor aliate complex.24. sau coerente. corespunzătoare unor oţeluri aliate cu elemente alfagene (Cr. Si. Schaeffler 30 .) sunt realizate în coordonate %Cm.).85 %. corespunzătoare unor oţeluri aliate cu elemente gamagene (Ni. V. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate ledeburitice: a – oţel ledeburitic aliat cu crom şi molibden (%Cm = 0.oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 1. prezentată în figura 7. ambele microstructuri corespunzând unor oţeluri aliate ledeburitice călite martensitic (formaţiunile ledeburitice sunt dispuse la marginea cristalelor de austenită. 7. În funcţie de concentraţiile de carbon şi de elemente de aliere ce le caracterizează compoziţia. %Cm > 0.6 %) şi de elemente de aliere (Cr. Clasa structurală căreia aparţine un oţel aliat depinde de concentraţia carbonului. b . astfel că la răcirea lor din stare lichidă este posibilă realizarea transformării eutectice şi apariţia în structură a unor mici cantităţi de ledeburită (constituent specific structurii fontelor albe). aşa cum se observă pe microstructura prezentată în figura 7. %Crm = 12 %). Mn etc. Mo etc. din care s-au separat carburi secundare şi care s-au transformat prin călire în martensită).21 a.) şi din figura 7.35 %. având în compoziţie atât elemente alfagene. sub forma unei reţele ledeburitice intergranulare (denumită în tehnică schelet ledeburitic). %EAm. W etc. 21.

%Nie).5%Tam + %Wm + %Alm la determinarea %Cre şi 0. care se completează uneori.5%Sim +0.23 şi 7. ci prin zone (domenii) de tranziţie. 7. dacă oţelul este aliat complex (şi cu elemente de aliere alfagene şi cu elemente de aliere gamagene). dacă oţelul este aliat cu elemente din aceeaşi categorie (alfagene sau gamagene).5%Com +30(%Nm – Xc) la determinarea Nie.24): * datorită complexităţii influenţelor elementelor de aliere. Diagramele structurale ale oţelurilor aliate cu crom: a – structurile de echilibru.10. pe unele diagrame structurale limitele domeniilor corespunzătoare unor clase structurale nu sunt marcate prin linii. respectiv (%Cre. dacă 18 ≤ %Crm <28 % şi Xc = 0. aleasă corespunzător reţetei de aliere utilizate la elaborarea sa.22. dacă %Crm ≥ 28 %) Pentru orice oţel aliat la care se cunoaşte compoziţia chimică (exprimată prin concentraţiile masice ale tuturor componentelor) se poate determina clasa structurală din care face parte.7) %Nie = %Nim + 0. punctul caracteristic nominal PCN . Pentru definirea mărimilor %Cre şi %Nie se utilizează relaţiile: (7.5%Mnm +30%Cm .Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate grupează câte o categorie de componente de aliere ale oţelurilor: concentraţiile masice ale elementelor de aliere alfagene (feritizante) sunt considerate (fiecare cu câte un factor de multiplicare stabilit experimental) pentru definirea mărimii %Cre. (7. b – structurile la răcirea în aer de la temperaturi înalte La utilizarea diagramelor structurale ale oţelurilor aliate trebuie avute în vedere şi următoarele particularităţi (v. %Eam).6) %Cre = %Crm + %Mom +1. termenul de corecţie Xc luându-se nenul. punctele acestora 31 .5%Nbm.06. dacă %Crm ≥ 18 % (Xc = 0. poziţionând pe diagrama structurală.fig. adăugând 2%Tim + %Vm + 0. 7.7. având coordonatele (%Cm.22. iar concentraţiile masice ale elementelor de aliere gamagene (austenitizante) sunt considerate (fiecare cu câte un factor de multiplicare stabilit experimental) pentru definirea mărimii %Nie. Fig.

de exemplu. 23. iar structurile sunt asemănătoare celor corespunzătoare fontelor albe). domeniul IV – pericol maxim de fragilizare datorită creşterii intense a granulaţiei la încălzire. fonte nodulare etc. pe lângă clasificarea lor în funcţie de gradul de aliere (prezentată în scap. conform acestui criteriu fontele aliate pot fi încadrate în categoria fontelor cu grafit (carbon liber) în structură (denumite. b – oţelurilor aliate cu mangan Ca şi în cazul oţelurilor. 7. dimensiunile.1) şi încadrarea fontelor în clase structurale. pentru a defini şi preciza cu o bună fidelitate efectele elementelor de aliere asupra fontelor. ferito – martensitice etc.pericol maxim de fragilizare (fisurare) la rece. iar pe diagrama structurală A.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR corespunzând PCN ale unor oţeluri aliate cu caracterizare structurală complexă: austenito – feritice. fonte cenuşii. Diagramele structurale (la răcirea în aer de la temperaturi înalte) ale: a – oţelurilor aliate cu nichel.. 7. modul de distribuţie şi gradul de dispersie ale formaţiunilor de grafit din structură: fonte pestriţe. Fig. în funcţie de modul de asigurare a prezenţei grafitului şi de configuraţia. * pe diagramele structurale sunt precizate şi unele informaţii conexe. pe diagrama structurală a oţelurilor aliate cu mangan este precizat subdomeniul oţelurilor austenitice recomandate pentru aplicaţii practice. deosebit de utile la utilizarea diagramelor pentru soluţionarea unor probleme tehnice. ca şi fontele nealiate. 32 . fonte maleabile. domeniul III . domeniul II – pericol maxim de fragilizare (fisurare) la cald. Schaeffler sunt marcate domeniile caracteristice din punctul de vedere al problemelor (pericolelor) care apar la utilizarea diverselor tipuri de oţeluri aliate: domeniul I – pericol maxim de fragilizare prin apariţia fazei sigma (compusul intermetalic FeCr).) sau în categoria fontelor fără grafit în structură (la care tot carbonul din compoziţia fontelor este dizolvat în soluţiile având ca solvent fierul sau este legat sub formă de carburi. este utilă. Criteriile care se utilizează în acest scop sunt: • forma de existenţă a carbonului. austenito – martensitice.

fonte aliate austenitice. fonte aliate martensitice. Diagrama structurală A. 25.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. Diagrama structurală a fontelor cu grafit nodular aliate cu nichel şi molibden . Schaeffler • constituenţii din structura de echilibru stabil sau metastabil pe care o prezintă masa metalică de bază a fontei la ta. după răcirea sa lentă sau în aer de la temperaturi înalte. Fig. conform acestui criteriu fontele aliate pot fi încadrate (aplicând aceleaşi principii ca şi în cazul oţelurilor aliate) în următoarele clase structurale: fonte aliate perlitice. 26. 7. 7. 7. 24. fonte aliate feritice. Diagrama structurală a fontelor aliate cu aluminiu 33 Fig.

9 fontă aliată martensitică. 6 clasă structurală. 31 stabilitate la revenire. 27 oţel aliat ledeburitic. 10 fontă aliată feritică. 30 diagramă structurală A. 5 oţel mediu aliat. 9. 20. având structura de echilibru alcătuită din carburi primare. ce are loc după separarea de carburi secundare din austenită. 6 carbură proprie. 6 fontă slab aliată. 10. fontele înalt aliate cu nichel (element gamagen. 28 oţel bogat aliat. 25 oţel aliat austenitic. constă din descompunerea austenitei în ferită şi carburi). 21 element carburigen. eutectice şi secundare distribuite într-o masă de ferită aliată cu crom (la răcirea din stare lichidă a acestor fonte transformarea eutectică conduce la formarea unei structuri de tip ledeburitic. fontele înalt aliate cu siliciu (element alfagen. 30 oţel aliat martensitic (autocălibil). 6 fontă mediu aliată. 5 element de aliere alfagen (feritizant). 5 oţel slab aliat. cu acţiune grafitizantă) sunt fonte feritice cu grafit (lamelar sau nodular). iar fontele înalt aliate cu crom (element alfagen. reversibilă. 5 oţel aliat perlitic. 32 durificare secundară.25 este prezentată diagrama structurală a fontelor aliate cu aluminiu (element alfagen). 14 element de aliere. în figura 7. 10 element grafitizant. 6 ferită aliată. 6 fontă aliată (specială). 27 oţel aliat feritic. 20 fontă înalt (bogat) aliată. 25 diagramă structurală. Pentru estimarea clasei structurale a fontelor aliate se pot folosi diagramele structurale ale fontelor aliate.26 diagrama structurală a fontelor cu grafit nodular slab aliate cu nichel (element gamagen) şi molibden (element alfagen). 6 cementită aliată. Cuvinte cheie austenită aliată. 6 fontă aliată austenitică.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR De exemplu. alcătuită din austenită şi carburi. 22 oţel aliat. 5 punct caracteristic nominal PCN. De exemplu. Schaeffler. construcţia şi modalităţile de utilizare ale acestor diagrame fiind similare celor corespunzătoare diagramelor structurale ale oţelurilor aliate. 6 fragilitate de revenire ireversibilă. 14 fază sigma. cu acţiune grafitizantă) aparţin clasei structurale a fontelor austenitice cu grafit (lamelar sau nodular). carburigen şi antigrafitizant) se încadrează în categoria fontelor albe feritice. 7 element de aliere gamagen (austenitizant). 21 34 . iar în figura 7. construite experimental pentru cele mai utilizate categorii de astfel de fonte. iar transformarea eutectoidă.

%Mn m = 0.02 % şi %Cr m = 1. Editura Tehnică. * * * Austenite Transformation Kinetics of Ferrous Alloys. Colan H. %P m = 0.. Metalografie şi tratamente termice. %Si m = 2. %Crm = 1. vol. Bucureşti..0 %. 1983 8. Editura Tehnică. Bucureşti.a. Moscova. Popov A.W.. II – Cast Irons and Steels.45 %. 35 . Gâdea S.7.02 % este un oţel carbon.0 %. Bucuresti. Geru N.2. Editura Didactică şi Pedagogică. %Mnm = 0. %Mnm = 1. Métallographie et traitements thermiques des métaux. Metalurgie fizică. Fonte speciale. 1965 7.02 % .7 %. %Sim=0.E. Izotermiceskie i termodinamoceskie diagramî raspada pereohladjenovo austenita.. Oţeluri inoxidabile şi refractare. Climax Molibdenum Company. 1985 Teste de autoevaluare T..5 %. Editura Didactică şi Pedagogică. Stefănescu D. Truşculescu M. ş. %Si m =0.. Editura Facla. Cias W. 1983 10. Care dintre afirmaţile următoare sunt adevărate: a) oţelul cu %Cm = 0. Lakhtine I.3 %.02 %. Vacu S. %Sm = 0. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. 1983 2.1. %Sim = 1. Austenite Transformation Kinetics of Ferrous Alloys.0 %.0 % este un oţel aliat cu crom.5 %.3 % este un oţel aliat numai cu crom.06 %. Bucureşto. Metalurgie fizică şi studiul metalelor.. Petrescu M.15 %. 1978 6.3 %.. 1974 9. d) oţelul cu %Cm = 0.1 % este un oţel aliat cu sulf şi fosfor? T. %P m = 0. Editura Didactică şi Pedagogică.3 %. Editura Tehnică. Timişoara. Studiul metalelor. b) oţelul cu %C m = 0. 1982 4.. şi Popova L.02 %. Protopopescu H. %Sm = 0. %Mnm = 0.02 % şi %Pm = 0.06 %. Mantea St... Bucureşti. II.a. c) oţelul cu %Cm = 1. Bucureşti. Ieremia A. I. %Pm = 0.7.5 %. Moscova. vol..a. 1970 5. %Mn m = 0. %Mnm = 0. Greenwich.9 %. Greenwich. Metallurghia. %Sim=0. Mir. %S m = 0. b) fonta cu %C m = 3.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Bibliografie 1.15 % şi %Pm = 0. Care dintre următoarele fonte se încadrează în categoria fontelor aliate: a) fonta cu %Cm = 3..3 %.. %Sm = 0. ş.4 %.0 %.M. %Sim=0. 1988 12. Metalurgie fizică.0 %. ş.. Elaborarea oţelurilor aliate.5 % şi %Mom = 0. Sofroni I.3 %.A. 1980 11.. Climax Molibdenum Company. 1981 3. %Sm = 0.

0 %. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor aparţin categoriei elementelor alfagene: a) cromul. d) siliciul? T.6.8 %. Care dintre următoarele tipuri de tratamente se pot aplica la piesele sau semifabricatele din oţeluri aliate feritice: a) recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază. c) cromul.7. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor 36 . %Sim=1. d) vanadiul ? T. b) titanul. c) normalizarea. d) recoacerea completă? T.7. %Pm = 0.7. d) wolframul? T. Care dintre următoarele componente ale oţelurilor sau fontelor sunt elemente de aliere alfagene (feritizante): a) manganul. d) nichelul? T. Care dintre următoarele elemente de aliere coboară temperatura corespunzătoare punctului critic A1 al oţelurilor şi fontelor: a) molibdenul.10.7.5 %. b) molibdenul. Care dintre următoarele componente ale oţelurilor sau fontelor sunt elemente de aliere gamagene (austenitizante): a) manganul. %Nim = 13 %? T. c) călirea martensitică.7. d) combinate cu fierul sub formă de compuşi intermetalici ? .06 %. b) manganul.5 %.7.4.7. b) cromul. d) fonta cu %Cm = 3. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor aparţin categoriei elementelor gamagene: a) wolframul. nedorite: a) soluţiile solide ale elementelor de aliere cu fierul: b) carburile elementelor de aliere. b) dizolvate în cementită. %Sm = 0. b) siliciul. Elementele de aliere se pot găsi în structurile oţelurilor şi fontelor: a) dizolvate în ferită sau austenită. d) compuşii intermetalici? T. T.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Sm = 0. d) vanadiul? T.7. Care dintre următoarele forme de existenţă a elementelor de aliere în structurile oţelurilor şi fontelor sunt. b) recoacerea de omogenizare. c) manganul.7. %Mnm = 6. d) nichelul ? T. c) cromul.13.7.0 %. %Crm = 1. %Pm = 0.5 %.11. c) incluziunile nemetalice. b) siliciul.06 %. c) fonta cu %Cm = 2. %Pm = 0.06 %. în general.7.14. b) manganul. %Mnm = 0.0 %.06 %.7. d) siliciul? T. Care dintre următoarele elemente de aliere produc mărirea temperaturii corespunzătoare punctului critic A1 al oţelurilor şi fontelor: a) nichelul. %Sm = 0. c) cromul. d) călirea martensitică? T. c) legate sub formă de carburi proprii. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor determină reducerea concentraţiei carbonului în perlită: a) nichelul.7.3. c) cromul.5.06 %. %Alm = 20 %.8. b) recoacerea de detensionare. c) nichelul.12.9. Care dintre următoarele tipuri de tratamente se pot aplica la piesele sau semifabricatele din oţeluri aliate austenitice: a) recoacerea de detensionare. c) manganul. %Sim=2.03 %.

Care dintre următoarele oţeluri aliate va avea duritatea mai mare după călirea martensitică şi revenirea la ti = 500 oC. Care dintre următoarele oţeluri aliate pot avea în structura lor la ta constituentul structural tipic fontelor albe: a) oţelurile martensitice. b) oţelurile ledeburitice.21. Care dintre următoarele oţeluri aliate capătă o structură de călire la răcirea în aer din domeniul austenitic: a) oţelurile austenitice.2…0. d) vanadiul? T. d) titanul? T.15.7. c) manganul.7.7.0 %.45 %. b) nichelul.6 % şi %Crm = 1. c) manganul. c) nichelul. d) prin alierea suplimentară cu mangan? T.7.7. Care sunt coordonatele PCN corespunzător acestui oţel: a) %Cre = 18.25.2 %.26. d) manganul? T.7. Care dintre următoarele elemente de aliere diminuează temperatura corespunzătoare punctului Ms al oţelurilor şi fontelor : a) cromul.23. c) zirconiu. Cum se poate diminua pericolul fragilităţii reversibile de revenire a unui oţel aliat: a) prin alierea suplimentară cu molibden în concentraţie de %Mom = 0. d) aluminiul? T.17. c) tantalul. b) vanadiu.7. d) oţelurile autocălibile? T. b) cromul.6 %.16. b) prin revenirea la ti >500 oC. Schaeffler. b) nichelul.5 ore: a) oţelul carbon cu %Cm = 0.0 %? T. c) manganul. c) oţelurile perlitice. b) oţelul carbon cu %Cm = 0.7. b) oţelurile martensitice. c) siliciul.7. c) cromul. %Sim = 0.2 % şi %Crm = 1. d) molibdenul? T.18. %Crm = 17 % şi %Nim = 10 % se foloseşte diagrama structurală A. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor are cea mai bună solubilitate în cementită: a) siliciul.05 %. d) oţelurile feritice? T. c) oţelul aliat având %Cm = 0. b) cromul. Care dintre următoarele elemente de aliere determină micşorarea vitezei de răcire critice şi creşterea călibilităţii oţelurilor şi fontelor: a) cromul. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor deplasează spre dreapta curbele diagramelor de transformare la răcire a austenitei: a) cromul. d) aluminiu? T. Care dintre următoarele elemente de aliere pot modifica configuraţia obişnuită (tipică oţelurilor carbon sau fontelor nealiate) a curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei: a) cromul.7.24.3 %.7.20. d) cobaltul? T. 37 .8 %. o durată τm = 0. c) prin răcirea rapidă în apă sau ulei la revenire. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor are cea mai puternică acţiune carburigenă: a) manganul.7.0 %.22. %Mn = 2. c) oţelurile feritice. b) cobaltul. b) nichelul. având compoziţia caracterizată prin %Cm = 0. b) nichelul. d) manganul? T. Pentru stabilirea clasei structurale a unui oţel aliat. d) oţelul aliat având %Cm = 0.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate pot avea acţiune grafitizantă: a) siliciul.19. Pentru a finisa granulaţia oţelurilor se poate utiliza microalierea cu: a) niobiu.

44 %. %Mom = 0.030 %. %Nie = 12. fiecărei curbe de răcire corespunzându-i o viteză de răcire vrj. 38 . %Sim = 0.30.025 %. Care dintre următoarele probleme poate să apară la utilizarea oţelului cu %Cm = 0.28. c) clasa oţelurilor ledeburitice.44 %. În figura 7. b) clasa oţelurilor martensitice. Care din următoarele tipuri de fonte aliate au grafit în structură: a) fontele aliate cu siliciu.27.29. aliat cu %Crm = 17 %: a) clasa oţelurilor feritice.22 %.27. iar valorile vitezelor de răcire corespunzătoare acestor curbe se determină. %Nie = 12.1) şi (7. %Sm = 0.6 %. d) %Cre = 20.5 %: a) clasa oţelurilor feritice.5 %. %Crm = 1. d) fontele înalt aliate cu nichel? Aplicaţii A. b) fragilizarea (fisurarea) la cald. %Sm = 0.01 % şi pentru oţelul carbon echivalent (cu compoziţa chimică definită prin %Cm = 0. pe fiecare din diagramele de transformare a austenitei sunt trasate câte n curbe de răcire. %Sim = 0.02 %.7 %.7.08 %.2 %. d) clasa oţelurilor austenitice? T.22 %. bainitice (%B)j şi martensitice (%M)j în structurile care rezultă prin răcirea austenitei după curbele de răcire j = 1…n sunt precizate pe diagramele din figura 7. având compoziţia chimică definită prin %Cm = 0.1.5 %? T.27 se prezintă diagramele de transformare termocinetică a austenitei pentru un oţel slab aliat. d) fragilizarea datorită creşterii intense a granulaţiei la încălzire? T.5 % şi %Nim = 10 %: a) fragilizarea prin apariţia fazei sigma. Folosind datele din aceste diagrame şi aplicând relaţiile (7. %Sim = 0. %Pm = 0.04 %. cu diferite viteze vr.5.27. datele care se obţin pe această cale sunt prezentate în tabelul 7. c) fontele aliate cu vanadiu.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Nie = 11. b) clasa oţelurilor martensitice.2) să se estimeze valorile durităţii structurilor care rezultă la răcirea celor două oţeluri.3. %Sim = 0. %Mnm = 0.P)j.5 %. %Nim = 0. b) %Cre = 18. %Pm = 0. Cărei clase structurale aparţine oţelul cu %Cm = 0. c) clasa oţelurilor ledeburitice.5 %. %Vm = 0. Conţinuturile procentuale de formaţiuni ferito-perlitice (%α.6 %.26 %. cu ajutorul relaţiei (5. %Crm = 25 % şi %Nim = 0.025 %). Rezolvare Aşa cum se poate observa examinând figura 7.7. b) fontele înalt aliate cu crom.7. j = 1…n şi o anumită alcătuire a structurii care rezultă prin răcirea austenitei cu această viteză. %Mn = 1. folosind procedeul descris la rezolvarea aplicaţiei A. %Mnm = 0. din domeniul austenitic şi până la ta. d) clasa oţelurilor austenitice? T.7.7 %.3.03 %. c) fragilizarea (fisurarea) la rece. Cărei clase structurale aparţine oţelul cu %Cm = 0. %Mn = 1. %Nie = 18.2 %.05 %.2 %. %Crm = 20. c) %Cre = 12.030 %.5 %.2 %.10).7.

Fig 7.Mo şi V.27. Diagramele transformării termocinetice a austenitei pentru două oţeluri cu %Cm = 0.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate a. b. Ni. b – oţel carbon 39 .44 %: a – oţel slab aliat cu Cr.

graficele dependenţelor HVST = f(vr).1) şi (7.3 56 25 19 9 750 56 650 2.9 2 70 28 5 750 17 650 8. o o o C C C/s (%B)j (%M)j s s (%α. vrj.3 5 95 1 750 4 650 33.5 706 1.0 73 17 10 0.P)j OTEL ALIAT 12300 750 40000 650 100 3.4. 40 .7.1.3 60 40 3 750 10 650 14.2 650 80.9 100 0. reprezentate în figura 7.4⋅10-3 100 750 360 650 100 3.8⋅10-1 3 750 20 650 5. τ2j.2) pentru datele din tabelul 7.9 750 5 650 24. Vitezele de răcire şi alcătuirea structurilor corespunzătoare curbelor de răcire din diagramele prezentate în figura 7.5 750 2 650 66. pentru cele două oţeluri considerate. cu ajutorul cărora s-au construit.5 650 71.28.3 s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul 7.7 650 215.0 100 25 750 100 650 1.0⋅10 -1 150 750 500 650 100 2.5 721 1.0 13 20 67 0. τ1j.5 100 OTEL CARBON 4150 750 16100 650 100 8. Graficele dependenţelor HVST = f(vr) pentru cele două oţeluri considerate în aplicaţia A.27 Alcătuirea structurii t1j.9⋅10 60 750 160 650 1.3.7 90 5 5 0.4 100 0.28. t2j. Fig.0 2 98 Curba de răcire j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 Aplicând relaţiile (7.5 693 0.3 3 97 0.7.8 750 3 650 45.6⋅10-3 -2 1000 750 3500 650 100 4.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 7.1 7 60 33 7 750 24 650 5.

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Tabelul 7.0 80. C/s Durităţileformaţiunilor structurale HVα.0 1.7 71.9 24.4 66. Durităţile structurilor obţinute la răcirea austenitei după curbele de răcire reprezentate pe diagramele din figura 7.3 45. • la aceste oţeluri. punerea în valoare a prezenţei elementelor de aliere conţinute de aceste oţeluri este posibilă numai prin aplicarea de TT capabile să asigure realizarea unor structuri cu conţinuturi procentuale mari de formaţiuni bainitice şi/sau martensitice.3 2. ca urmare.P 206 223 237 246 248 251 259 184 194 201 205 207 207 208 HVB OTEL ALIAT 342 354 380 389 402 424 OTEL CARBON 400 402 407 442 HVM 656 660 669 672 677 685 688 673 673 674 683 Duritatea structurii HVST 206 223 237 246 349 448 459 502 664 677 688 184 194 201 205 240 287 560 678 3. utilizate cu precădere la fabricarea pieselor pentru maşini şi utilaje: • structurile de echilibru (ferito – perlitice) ale acestor oţeluri au durităţi similare celor corespunzătoare structurilor de echilibru ale oţelurilor carbon echivalente. care conferă oţelurilor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi duritate.8⋅10-1 5.27 Curba de răcire j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 o vrj.9⋅10-1 1.0 215.4⋅10-3 3.5 8.0 Observaţie Rezultatele aplicaţiei evidenţiază câteva aspecte practice importante privind oţelurile aliate hipoeutectoide din clasa perlitică.4.0⋅10-2 2.3 33. structurile cu caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi duritate se pot obţine şi la răcirea austenitei cu viteze mult mai mici decât cele necesare pentru realizarea aceloraşi efecte la oţelurile carbon 41 .1 5.9 8.6⋅10-3 4.3 14.

cu compoziţia chimică definită prin %Cm = 0. 5. aşa cum se poate observa examinând graficele din figura 7. ţinând seama de influenţele elementelor de aliere. 6. HM ≅ 58 HRC (660 HV). valorile punctului critic A3 sunt: A3 ≅ 823 oC.4.2. Conform indicaţiilor din scap.4). fig.17). cu compoziţia chimică definită prin %Cm = 0.3 % şi b) oţel carbon.5. După călire. ca urmare. de exemplu.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR echivalente. se stabileşte valoarea necesară a parametrului PHJ = Ti[18 +lg(τm)]. 5. fig. rezultă că pentru oţelurile cu compoziţiile chimice precizate în enunţ. τm = 5…10 min şi răcirea în apă sau ulei.3 %. %Mnm = 0. Aplicând relaţia (6. v.7.2). regimurile TT de călire martensitică pentru piesele confecţionate din cele două sortimente de oţel vor fi asemănătoare: ti = 850…870 oC. scap. v. pentru obţinerea structurii complet martensitice la oţelul aliat sunt necesare viteze de răcire vr ≅ 45 oC/s (asigurate de călirea în ulei.8).45 %. TT de îmbunătăţire constă dintr-un ciclu primar de călire martensitică şi un ciclu final de revenire înaltă. care determină creşterea însemnată a nivelului tensiunilor reziduale induse în piesele călite şi apariţia pericolului fisurării acestora. %Sim = 0. duritatea pieselor confecţionate din cele două sortimente de oţel va fi aproximativ identică (deoarece duritatea martensitei depinde esenţial de concentraţia carbonului în oţel. pentru oţelul aliat şi A3 ≅ 810 oC. în timp ce pentru realizarea aceleiaşi structuri la oţelul carbon echivalent trebuie folosite viteze de răcire vr > 200 oC/s (asigurate numai de răcirea în apă.6 %.45 %. 6. Rezolvare Aşa cum este cunoscut din scap. apropiată de valoarea dată de relaţia (6. A. v. călirea martensitică a oţelurilor (carbon sau aliate perlitice) hipoeutectoide trebuie realizată cu următorul regim: ti = A3 + 30 … 50 oC. la realizarea TT de călire la piesele din oţel aliat se recomandă utilizarea unor valori ale ti şi τm către limitele superioare ale intervalelor de valori prescrise (deoarece prezenţa elementelor de aliere frânează procesele de obţinere a austenitei omogene) şi răcirea în ulei (deoarece elementele de aliere reduc vrc şi măresc călibilitatea oţelului).5. Pentru proiectarea regimului de revenire înaltă a pieselor din oţel carbon. iar la aplicarea TT de călire la piesele din oţel carbon se vor alege ti şi τm către limitele inferioare ale intervalelor de valori prescrise şi se va face răcirea în apă (pentru a se asigura formarea unei structuri martensitice). %Crm = 1.6 %. %Mnm = 0.2.3 %. pentru oţelul carbon şi. 42 . Să se stabilească şi să se compare regimurile TT de îmbunătăţire care asigură pieselor de tip arbore confecţionate din cele două oţeluri un nivel al durităţii finale de 280 HV. vi < vad. %Sim = 0.17).28.2 %. τm = 5 … 10 min şi răcirea în apă sau ulei. %Mom = 0. Pentru realizarea unor piese de tip arbore sunt disponibile semifabricate confecţionate din două sortimente de oţel: a) oţel aliat.

2 − 100⋅0.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate folosind relaţia (7. • Rezultatele aplicaţiei nu trebuie să conducă la concluzia că. dacă se construiesc. pentru a realiza pe piesele din oţel aliat un nivel al durităţii după revenire HVrOA = 280.45)184 = 17880. Dacă se foloseşte acelaşi regim la revenirea pieselor din oţel aliat. În figura 7. corespunzătoare unei durate de menţinere la revenire τm = ct.45 %. pentru satisfacerea acestei condiţii. trebuie ca valoarea parametrului PHJ să fie: PHJ = 21090 + 4050⋅0. în general. în conformitate cu relaţia (7. pentru oţelul aliat şi pentru oţelul carbon echivalent. Ca urmare.45)280 = 15255.3). un nivel al durităţii finale HVrOA = 280 + 55⋅1. În mod 43 . Ca urmare.13⋅0. va rezulta.2 .4). Dacă se adoptă o durată de menţinere la revenire τm = 5 ore.3). (7.3 = 184.3 = 376. un regim de revenire care conferă pieselor din oţel carbon nivelul impus al durităţii finale are paremetrii: ti ≅ 540 oC. indus de prezenţa elementelor de aliere dintr-un oţel. Aceste efecte pot fi mai sugestiv ilustrate.3) şi (7.45 – (33.4). un regim de revenire care 18 + lg 5 conferă pieselor din oţel aliat nivelul impus al durităţii finale are parametrii: ti ≅ 680 oC.29 sunt prezentate graficele construite pentru oţelurile precizate în enunţul aplicaţiei. rezultă că temperatura la care trebuie efectuată revenirea pentru a se asigura nivelul calculat al PHJ este: Ti = 15255 18 + lg 5 ≅ 816 K sau ti ≅ 540 oC. considerând o durată de revenire τm = 5 ore. Interpretând corespunzător relaţiile (7. coordonatele punctelor acestor grafice se obţin cu ajutorul relaţiilor (7.4) şi (7. este necesar să se utilizeze un regim de revenire care asigură la piesele din oţel carbon un nivel al durităţii HVrOC = 280 − 55⋅1. TT de revenire a pieselor din oţel aliat este mai costisitor decât cel aplicat pieselor diun oţel carbon (datorită necesităţii utilizării unor temperaturi de încălzire şi/sau unor durate de menţinere mai mari). rezultă că. τm = 5 ore şi răcirea în aer (răcirea nu influenţează calitatea pieselor din oţel carbon supuse revenirii). Dacă se adoptă o durată de menţinere la revenire τm = 5 ore. rezultă: PHJ = 21090 + 4050⋅0. graficele dependenţelor HVr = f(ti). rezultă că. Observaţii • Rezolvarea aplicaţiei evidenţiază efectele fenomenului de stabilitate la revenire.4).2 − 13⋅0. rezultă că temperatura la care trebuie efectuată revenirea pentru a asigurarea acestui nivel al PHJ 17880 este: Ti = ≅ 956 K sau ti ≅ 680 oC. în care se consideră HVrOC = 280 şi %Cm = 0. utilizând relaţia (7. τm = 5 ore şi răcirea în aer (deoarece oţelul este aliat cu Mo şi nu există pericolul de a se manifesta fragilitatea reversibilă la revenire).45 – (33.2 + 100⋅0.5).

deci. cu compoziţia chimică definită prin: %Cm = 0. 7. atunci ând se utilizează oţeluri aliate se prescriu şi niveluri mai ridicate ale rezistenţei mecanice şi durităţii. iar la piesele din oţel aliat se prescrie ca duritatea după îmbunătăţire să fie HVrOA ≅ 370 (corespunzătoare unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 1200 N/mm 2 ). având diagrama de transformare termocinetică a austenitei prezentată în figura 7.30).30. %Mom = 1 %. Stiind că viteza asigurată la răcirea în aer liniştit a pieselor din oţeluri este vr = 0. 44 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR obişnuit. fig.22 %. aşa cum a rezultat la rezolvarea aplicaţiei. dacă la piesele din oţel carbon se prescrie ca duritate după îmbunătăţire să fie HVrOC = 280 (corespunzătoare unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 900 N/mm 2 ).7. s-au stabilit coordonatele punctelor ce descriu curbele de răcire cu vitezele vr1 = 0. regimurile TT de revenire. pentru a valorifica corespunzător cheltuielile suplimentare datorită alierii şi se pot utiliza regimuri de revenire asemănătoare celor aplicabile la oţelurile carbon echivalente. Se observă astfel că răcirea în aer a austenitei conduce la obţinerea unei structuri complet martensitice şi.25 oC/s şi vr2 = 1 oC/s şi s-au trasat aceste curbe pe diagrama de transformare termocinetică a austenitei (v. %Sim = 0.5.8 %. poate fi încadrat în clasa structurală a oţelurilor aliate martensitice. 7. De exemplu.25 …1 oC/s. oţelul având compoziţia chimică precizată în enunţul aplicaţiei aparţine clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice. Rezolvare Folosind procedura descrisă la rezolvarea aplicaţiei A. %Mnm = 0.3. Graficele dependenţelor HVr = f(ti) pentru un oţel aliat de tip Cr-Mo şi pentru oţelul carbon echivalent A. Fig. să se analizeze dacă oţelul aliat. impuse de realizarea acestor caracteristici vor fi identice.7 %. %Crm = 6 %.29.4.

j = 1. în concentraţiile %Crm = 6 %. la elaborarea oţelului în cuptorul electric cu inducţie. considerând că. având coordonatele (%Cm = 0. Poziţionând pe diagrama structurală din figura 7.30.22 b punctul caracteristic nominal al oţelului. A. 7.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. în cantităţile mj. %Mom = 1 %. modificările compoziţiei chimice a materiilor prime sunt neglijabile. Rezolvare Pentru a da caracter general algoritmului de soluţionare a problemei.8 %. Diagarma transformării termocinetice a austenitei la un oţel cu %Cm = 0. rezultă şi pe această cale că oţelul analizat aparţine clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice.4. Pentru elaborarea unei şarje de 100 kg de oţel aliat se topesc. se obţine %Cre = 7 %. %Crm = 6 %.n ( M = ∑ m j ) şi având compoziţiile chimice. într-un cuptor electric cu inducţie. Să se estimeze compoziţia chimică şi clasa structurală corespunzătoare oţelului elaborat. %Cre = 7 %). Dacă se foloseşte relaţia (7. %Mom = 1 % Observaţie Otelul considerat în această aplicaţie este aliat numai cu elemente alfagene. se considră că sunt disponibile n sortimente de deşeuri de oţel..8 %. deşeuri de oţel.7.5..6). cu compoziţiile chimice şi în cantităţile indicate în tabelul 7. exprimate prin concentraţiile j =1 n 45 .

%Nimj.5 12.. Evident. %Mnm = 1. Schaeffler punctul caracteristic nominal al şarjei de oţel aliat elaborate (O ≡ PCN). j = 1.n.18 %Sim 0.. j = 1.6 0.810 %. a fi C. %Momj).02 0. valorile parametrilor %Crej şi %Niej. Ni.03 0. corespunzătoare şarjei de oţel aliat elaborate. având coordonatele (%Cre. Si.20 0. %Mom = 1.8 %Mnm 2. iar poziţia punctului caracteristic nominal O(%Cre. %Crm = 19.8 %Crm 19.5 10.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR masice ale elementelor de aliere (inclusiv carbonul) %EAmj (%Cmj.02 0.. Compoziţia chimică a şarjei de oţel aliat elaborate este: %Cm = 0. Observaţie Pentru rezolvarea problemei se poate utiliza şi o procedură grafică recursivă..0 18.0 %Nim 12. cunoscute. se calculează valorile parametrilor %Cre şi %Nie.30 %Mom 3. Schaeffler la soluţionarea aplicaţiilor practice.2) şi (7. poziţa sa permiţând precizarea clasei structurale a oţelului. %Nie) în diagrama din figura 7. Mn. j =1 n în care EA se consideră. % Niej = ∑ c j % Niej .0 0.2 0. %Crmj.31 indică apartenenţa acestui oţel la clasa structurală a oţelurilor aliate austenito – feritice. cu relaţiile: %Cre = ∑ c j %Crej .4 0. compoziţia chimică a oţelului elaborat se poate estima cu ajutorul unor relaţii de forma: % EAm = ∑ c j % EAmj .0 Cantitatea mj.0 25.n.3) şi (7. se calculează. pentru fiecare sortiment de deşeuri valorile parametrilor %Crej şi %Niej şi se reprezintă pe diagrama 46 . Folosind rezultatele obţinute..725 %. Mo. kg 50 25 15 10 Aplicând procedura descrisă anterior pentru datele precizate în enunţ. j= 1 2 3 n=4 Concentraţiile masice ale componentelor de aliere %Cm 0.3).570 %.5. j =1 j =1 n n mj Punctul O. Cr.. care evidenţiază modalitatea uzuală de lucru pe diagrama structurală A. %Sim = 0. j = 1.6 0.470 %. reprezintă în diagrama structurală A.4). Această procedură conţine următoarea succesiune de etape: • se determină. %Simj. Utilizând relaţiile (7. Compoziţiile chimice ale materiilor prime disponibile pentru elaborarea unei şarje de oţel aliat Materia primă. cu relaţiile (7. se obţin rezultatele redate în tabelul 7.n şi ponderea fiecăruia din ele în încărcătura utilizată la elaborarea şarjei c j = M . %Mnmj. pe rând.0 1. %Nim = 8. Tabelul 7. pentru toate sortimentele de deşeuri (materii prime).0375 %.8 1. %Nie).6.5 1.275 %.6 0.

10 OTELUL ELABORAT 21. c2 = m2 Fig.2 = c1%Cre1 + c2%Cre2 şi %Nie1.2 %Nie 14.15 0.7.1 Clasa structurală Austenitic Austenito – feritic Feritic Ferito − martensitic cj 0.9 14. 7.9 29.4 6.670 Austenito – feritic • se consideră că şarja de oţel aliat rezultă prin topirea succesivă a câte unei perechi de materii prime MP şi rezultă: * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1 şi m2 de deşeuri din primele două sortimente.2 1. Reprezentarea pe diagrama structurală A.1 11. 47 .6. Schaeffler a rezultatelor aplicaţiei A. Materia primă. j = 1…n. Tabelul 7.50 0.4 ∑mj j =1 2 ) şi are coordonatele %Cre1.7.4.25 0. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1O2 în două părţi proporţionale cu ponderile participării acestor două sortimente de materie primă (c1 = 1 – c2. Schaeffler punctele caracteristice nominale corespunzătoare acestora Oj(%Crej.2 = c1%Nie1 + c2%Nie2. 31. %Niej).Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate structurală A.4 20.2. j = 1 2 3 n=4 %Cre 19. Rezultatele aplicaţiei A. notat O1.855 10.

n-1 = 1 – cn .kOk+1 în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1.k = 1 – ck+1. ck +1 = m k +1 k +1 j =1 ) şi are coordonatele ∑mj %Cre1.k = ∑ m j şi mk+1 de deşeuri din sortimentele (1.k+1 = c1.2) şi 3. rezultă (v.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1.2%Nie1. cn = mn ∑mj j =1 n = mn M ) şi are coordonatele %Cre = c1.2 = 1 – c3. c3 = m3 ∑mj j =1 3 ) şi are coordonatele %Cre1. dar este mai sugestivă şi permite evidenţierea unor concluzii cu caracter general.3.n−1 = ∑ m j şi mn de deşeuri din sortimentele j =1 n −1 (1.n-1 + cn%Nien. • • • * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1.2O3 în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1. fig. notat O. Folosind această procedură în cazul precizat în enunţul aplicaţiei se obţin rezultatele redate în tabelul 7. 7.k+1.31): • punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat prin topirea a două 48 . j =1 k notat O1. • • • * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1.k + ck+1%Crek+1 şi %Nie1. din reprezentările grafice corespunzătoare parcurgerii etapelor acestei proceduri.k + ck+1%Niek+1.31.7 şi pe diagrama din figura 7.3 = c1.2 + c3%Nie3. astfel.k%Cre1.n-1%Nie1. Rezolvarea aplicaţiei prin procedura grafică recursivă arată că (datorită sumării erorilor din întreaga succesiune de etape parcursă) aceasta asigură o precizie a rezultatelor mai mică decât procedura utilizată anterior. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1.2 = m1 + m2 şi m3 de deşeuri din sortimentele (1.2%Cre1.k%Nie1.n-1 + cn%Cren şi %Nie = c1.k) şi k+1. notat O1.n-1%Cre1.n-1On în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1.k+1 = c1.2 + c3%Cre3 şi %Nie1.3 = c1. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1.n-1) şi n.

167 %Cre4 = 14. cu compoziţiile chimice indicate în tabelul 7.4.855 % %Nie1. să se determine ce cantităţi (mase) din aceste materii prime trebuie utilizate pentru obţinerea unui oţel aliat austenito – feritic.9 % %Nie2 = 11.333 %Cre2 = 19.3 = 0. într-un cuptor electric cu inducţie. modificările compoziţiei chimice a materiilor prime sunt neglijabile. Datele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.9 % %Nie1. O2.2 MP1.1 % PCN ≡ O1 MP2 m2 = 25 kg c2 = 0. • punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat prin topirea a n sortimente de deşeuri de oţel se află în interiorul poligonului O1O2…Ok…OnO1.133 % %Nie3 = 1.3 m1.900 %Cre1.7.670 % PCN ≡ O MP4 m4 = 15 kg c4 = 0. la elaborarea oţelului în cuptorul electric cu inducţie.…. necunoscutele problemei fiind participările (ponderile) materiilor prime folosite pentru elaborarea şarjei de oţel 49 .4 = M = 90 kg c1.000 %Cre1.067 % %Cre3 = 20.5.2 MP3 m1. care uneşte punctele caracteristice nominale O1 şi O2 ale celor două materii prime utilizate. Rezolvare Se consideră notaţiile şi principiile utilizate în cele două proceduri concepute pentru rezolvarea aplicaţiei A. se topesc.5.833 c3 = 0.4 = 10. cu masa M = 100 kg.1 % PCN ≡ O4 A.705 % %Nie1.4 = 1.167 %Cre1.174 % PCN ≡ O1. cu un conţinut procentual de ferită în structura %α = 50 %. patru sortimente de deşeuri de oţel.2 = 11.4 prin procedeul grafic MP1 m1 = 50 kg c1 = 0.2 = 13.667 %Cre1 = 19.3 = 22.4 = 21.Ok.3 = 90 kg c1. Tabelul 7.9 % %Nie1 = 14.2 PCN ≡ O3 MP1.2 = 23.2 % %Nie4 = 6.2 = 0. Pentru elaborarea unei şarje de oţel aliat.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate sortimente de deşeuri de oţel se află pe segmentul O1O2.7.7. având vârfurile în punctele caracteristice nominale O1.2 = 75 kg m3 = 15 kg c1.4 % PCN ≡ O1.…. Considerând că.2 % PCN ≡ O2 MP1.4 ≡ OTELUL ELABORAT m1.7.On ale celor n materii prime utilizate.

este %Nie = -0. trebuie să respecte 4 j =1 condiţiile 0≤c1≤1.4 %. 4.617%Cre – 6.1 %) şi (29. Schaeffler. 14. ecuaţia dreptei AB.32. 13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR aliat c1 = m1 M . este necesar ca punctul O(%Cre.2 %). coordonatele punctului O (punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat) sunt: %Cre = ∑ c j %Crej şi % Nie = ∑ c j % Niej . 0≤c3≤ 1.9 %. 0≤c2≤1.305%Cre + 20. c4 = m4 M . în domeniul austenito – feritic al diagramei structurale A. %Nie) să fie situat. evident. 25.7. c2 = m2 M . respectarea acestor condiţii impune ca punctul O să se afle pe segmentul AB. care conţine punctele cu coordonatele (0 %. condiţiile anterior formulate se transcriu matematic sub forma următorului sistem: Fig.0 %. ecuaţia dreptei O1O2. pe dreapta corespunzătoare conţinutului procentual %α = 50 %.0 %.6 %). j =1 j =1 4 4 Pentru ca oţelul elaborat să corespundă clasei structurale a oţelurilor austenito – feritice (duplex) cu conţinuturile procentuale de faze din structura de echilibru %α = 50 % şi %γ = 50 %. ca urmare. 32. este %Nie = -0.133. 7. În aceste circumstanţe. ce delimitează pe diagramă domeniul bifazic α + γ. Schaeffler a rezultatelor aplicaţiei A.5 50 .5 %) şi (26.175. iar ecuaţia dreptei PQ. c3 = m3 M . 9.5 şi.32. care. 0≤c4≤1 şi ∑ c j = 1. delimitat. Reprezentarea pe diagrama structurală A. aşa cum se observă pe diagrama din figura 7.9 %) şi (32. pe dreapta corespunzătoare unui conţinut procentual %α = 50 %. care conţine punctele cu coordoantele (19.0 %. În sistemul de coordonate al diagramei din figura 7. este %Nie = 0.792%Cre + 25. de dreapta O1O2 şi dreapta PQ. care conţine punctele cu coordonatele (26.5 %). 11.

305%Cre + 20. 51 . 7.774 ∈ [0. c3) ale punctelor situate în domeniul haşurat pe această figură.774 ∈ [0. Determinarea grafică a ponderilor c2.323c2 + 2. se procedează la descompunerea acestuia în două grupări de condiţii: a) c1 = 0. 1].Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate %Nie − 0.617%Cre + 6. c3 ale materiilor prime folosite la elaborarea unei şarje de oţel aliat În aceste circumstanţe.954c2 + 2. c1 + c2 + 0.954c2 – 1.369c2 + 0.566c3 – 1. Pentru găsirea soluţiilor acestui sistem. Sistemul de inegalităţi din gruparea b) se poate rezolva uşor prin metoda grafică.423 ≥ 0 ⇒ c2 +0.792%Cre − 25.500 ≥ 0.971c3 + 1. Fig.133 = 0. 1]. aşa cum se arată în figura 7. 0 ≤ c2 ≤ 1.049c3 − 0.666]. sistemul devine: c1 – 0.313c3 – 0. 0 ≤ c1 ≤ 1.908 ≤ 0. 0 ≤ c1 ≤ 1. 1.613 ≥ 0.020c3 – 1. rezultă următoarea strategie de căutare a soluţiilor problemei: • se alege o valoare a ponderii c3 în intervalul [0.870c3 – 0.595c3 − 1 ≤ 0. 0 ≤ c4 ≤ 1 şi c4 = 1 – c1 – c2 – c3. %Nie + 0.971c3 + 0. c1 + 1.971c3 − 0.33 şi are ca soluţii coordonatele (c2. 0 ≤ c2 ≤ 1. 0.744 ≤ 0 ⇒ c2 + 1.774 = 0. c4 = -1. 0 ≤ c3 ≤ 1. %Nie + 0. 33. înlocuind expresiile scrise anterior ale parametrilor %Cre şi %Nie.954c2 – 2.652 ≥ 0. b) 2.175 ≤ 0.954c2 + 1.

700 0.9 5.313c3 + 0.0 70.1 13.500 0.7 27.25] [0.037 0.5 19.050 c4 0.193 0. obţinute prin aplicarea acestei strategii de căutare.0 27.305 0.0 40.35.53.0 30.1 30.0 90.500 0.09.300 0.100 0.7 8.0 30.3 19.0 45.270 0.5 0.3 5.8.402 0.250 0.870c3 + 0. 0.7 14.400 [0.272 0.058 -0.400 0.0 75. date de expresiile din gruparea de condiţii a) satisfac condiţiile 0 ≤ c1 ≤ 1.5 9.555 Concluzia Incorect Incorect SOLUTIE SOLUTIE Incorect Incorect SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE Incorect SOLUTIE Incorect Incorect Incorect Incorect Incorect Incorect Masele materiilor prime.504 0.5 10.203 0.301 0.450 0.450 0.700 0 [0.145 0.0 45.247 0. 0 ≤ c4 ≤ 1.05 0. 0.64] 0.5 c3 Domeniul ponderii c2 c2 0.015 0.091 0.12] 0.0.0 40.908].0 9.097 0.600 0.255 c1 -0.211 0.750 0.0 m4 11.199 0. 0.101 0.9 24.18.450 0.109 0. sunt prezentate în tabelul 7.294 0.500 0.007 0.800 0.850 0.2 m2 85.102 -0.139 0.085 -0.3 1.27. Câteva din soluţiile posibile ale problemei analizate.105 0.350 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 7.78] 0.613.098 -0.500 0. -1.0 20.900 0.003 -0.0 20.44.91] 0.106 -0.204 -0. • se stabileşte dacă ponderile c1 şi c4.100 [0. 0.001 -0.0 20.500 0.0 20.300 0.1 0.348 0.38] 0.8 - • se alege o valoare a ponderii c2 în intervalul [-0.113 0. 0.600 0.61. 52 .0 50.0 55.200 0.406 0.600 0.011 0.0 m3 0 0 10 10.005 0.51] 0.550 0.7.8.050 0.3 10.300 [0.0 20.200 [0. kg m1 3. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.0 60.650 [0.9 1.094 0.100 -0.7 10.200 -0. 0.011 0.

standarde pentru comerţ. care pot fi complete sau parţiale. facilitarea schimburilor de mărfuri şi de informaţii pe piaţa internă şi internaţională. standardele complete cuprind toate elementele care permit asigurarea calităţii unui produs: tipurile. standardizarea acestora (cuprinderea lor în standarde). prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate. sortimentele. Standardizarea este activitatea specifică prin care se stabilesc. B. a căror cunoaştere şi respectare a impus. Standardele se pot clasifica folosind trei criterii: A. standarde privind protecţia vieţii. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatul acestora. ca şi în cazul altor produse. se transformă în semifabricate şi se utilizează în diverse aplicaţii conform unor reglementări stricte.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Capitolul 8 OŢELURILE ŞI FONTELE COMERCIALE 8. care cuprind generalităţi sau principii: terminologie. pentru probleme reale sau potenţiale. standarde pentru agricultură. clasificări. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. clasele de calitate. urmărind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat. În funcţie de conţinutul lor. Standardul este un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. Introducere Oţelurile şi fontele utilizate în tehnică sunt produse industriale de mare importanţă. standardele pot fi: • standarde generale. simbolizări. tipizarea produselor (stabilirea unei game sortimentale raţionale şi economice de produse). care se elaborează. standardele pot fi standarde pentru industrie.1. Obiectivele generale ale standardizării sunt: asigurarea şi ridicarea calităţii produselor şi serviciilor. • standarde de produs. care stabileşte reguli. În funcţie de domeniul la care se referă. condiţiile tehnice şi caracteristicile de 53 . metodologii de prelevare a probelor şi de realizare a încercărilor sau determinărilor privind caracteristicile de calitate ale produselor etc. bunurilor şi mediului înconjurător etc.

urmat de un punct şi un grup de trei cifre.nivelul 2. urmat de un punct şi un grup de două cifre. standardele pot fi: • standarde de firmă. . standardele elaborate de Organizaţia Internnaţională de Standardizare − ISO).140.. celelalte standarde fiind facultative. Notarea standardelor române se realizează prin folosirea unui indicativ format pe baza următoarelor reguli: • pentru standardele aprobate înainte de 28 august 1992 notarea se face cu sigla STAS. de marcare. • standarde naţionale. care sunt adoptate de către o organizaţie regională cu activitate de standardizare şi care sunt puse la dispoziţia publicului (de exemplu. sau standarde cu caracter de recomandare (a căror aplicare este voluntară. de exemplu. societăţilor comerciale sau altor persoane juridice care le-au elaborat. aceste standarde putând fi standarde obligatorii (cu putere de lege cu caracter general). C. protecţia sănătăţii. ICS cuprinde trei niveluri ierarhice de clasificare: . de exemplu 77 corespunde domeniului metalurgie. care conţine 40 de sectoare (domenii) ale activităţilor standardizate. • standarde internaţionale care sunt adoptate de organisme sau organizaţii internaţionale cu activitate de standardizare şi care sunt puse la dispoziţia publicului (de exemplu. ASRO) şi puse la dispoziţia publicului.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR calitate. • pentru standardele aprobate după 28 august 1992 notarea se face cu 54 . STAS 791-88.10 cuprinde oţelurile pentru tratamente termice. În funcţie de nivelul de aplicare. în care domeniile sunt împărţite în 389 de grupe. urmată de numărul standardului şi de ultimele două cifre ale anului ediţiei. de exemplu grupa 77. în ţara noastră organismul de standardizare este Asociaţia de Standardizare din România. Standardele naţionale române sunt clasificate pe baza Sistemului Internaţional de Clasificare numerică a Standardelor (ICS). • standarde regionale. notate cu simbolul domeniului. cu aplicabilitate la nivelul regiilor autonome.nivelul 3. în timp ce standardele parţiale se referă numai la unele din elementele definitorii (enumerate mai înainte) pentru calitatea unui produs.nivelul 1. adoptatat de ASRO începând cu anul 2001. standardele europene. securităţii muncii şi protecţia mediului înconjurător.140 corespunde produselor metalurgice realizate din oţeluri şi fonte. de livrare etc. simbolizate prin două cifre. . de exemplu. elaborate sau adoptate de un organism naţional de standardizare (de exemplu. elaborate de Comitetul European de Standardizare − CEN). subgrupa 77. în care o parte a grupelor sunt împărţite în subgrupe. facultativă). regulile şi metodele de verificare a calităţii. notarea acestora făcându-se cu simbolulu grupei. au caracter obligatoriu numai standardele române referitoare la protecţia vieţii.

este operaţional şi vechiul sistem de simbolizare şi sunt valabile toate standardele (încă neînlocuite sau anulate) privind oţelurile. SR ISO 9477:1992. oţelurile nealiate sunt cele la care concentraţiile masice ale elementelor determinate pe oţelul lichid sau pe produsele realizate din acesta nu depăşesc valoarile limită prezentate în tabelul 8..2. 8. fontele şi semifabricatele sau produsele realizate din aceste materiale. servind la identificarea mărcii. fără a da însă vreo informaţie despre caracteristicile de calitate ale materialului. Clasificarea şi simbolizarea oţelurilor comerciale 8. în prezent. La noi în ţară. în funcţie de compoziţia chimică determinată pe oţelul lichid.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale sigla SR (Standard Român). Conform standardului SR EN 10020. destinaţia. • pentru standardele române identice cu cele internaţionale se foloseşte sigla SR ISO. iar pentru cele identice cu standardele europene − sigla SR EN. compoziţia chimică.1. iar oţelurile aliate sunt cele la care concentraţia masică (determinată pe oţelul lichid sau pe produsele realizate din acesta) a cel puţin unui element atinge sau 55 . numerele acestor standarde fiind identice cu cele ale standardelor internaţionale sau europene adoptate. de exemplu.1. Clasificarea oţelurilor comerciale Definirea şi clasificarea mărcilor de oţel este făcută conform SR EN 10020. SR EN 10207:1995. SR 13172:1993. ceea ce înlătură barierele tehnice din calea comercializării produselor din aceste materiale şi face posibilă cooperarea tehnologică naţională şi internaţională.2. Criteriul de identificare a unui oţel sau a unei fonte este marca. Diversitatea extrem de mare a oţelurilor şi fontelor şi complexitatea activităţilor de obţinere a produselor din aceste materiale. considerând împărţirea oţelurilor în: oţeluri nealiate şi oţeluri aliate. prin standardizarea căreia se realizează o uniformizare planificată a compoziţiei chimice şi/sau a caracteristicilor principale. sau pot fi convenţionale. gradul de dezoxidare la elaborare etc. urmată de numărul acordat standardului de ASRO şi de anul ediţiei. deoarece procesul de preluare a standardelor europene sau internaţionale ca standarde naţionale nu este finalizat. Simbolurile cu ajutorul cărora se notează mărcile şi clasele de calitate din cadrul unei mărci de oţel sau de fontă sunt şiruri de litere şi cifre (simbolizare alfanumerică) sau numai cifre (simbolizare numerică). metodele de obţinere a semifabricatelor. simbolizarea oţelurilor şi fontelor era reglementată pentru fiecare marcă prin standardul după care se producea materialul respectiv. a impus reglementarea producerii lor prin standarde naţionale (care pot fi şi de tipul SR ISO sau SR EN). care conţin informaţii privind: caracteristicile mecanice principale. de exemplu.

de tehnologia de elaborare şi de nivelul prescripţiilor pentru anumite caracteristici.05 0. ** Valorile admise pentru analiza efectuată pe produse Fig.65 0.08 0. Valorile limită (maxime) ale concentraţiilor componentelor oţelurilor nealiate Elementul Aluminiu Bor Bismut Cobalt Crom* Cupru* Mangan Molibden* Niobiu * Nichel* Valoarea limită.30 Elementul Plumb Seleniu Siliciu Telur Titan * Vanadiu* Wolfram Zirconiu Altele Valoarea limită. nu necesită aplicarea de tratamente termice pentru obţinerea acestor caracteristici.30 0.2.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR depăşeşte valoarea limită precizată în tabelul 8.05 0.30**) 0.1.lim.30**) 0.60**) 0. nu au prescrisă nici o altă condiţie de calitate şi sunt obţinute prin procedee tehnologice de elaborare obişnuite.1.1.10 0.50 (0.10 0.40 0.10 (0.1.10 (0.0008 0. 56 . în funcţie de gradul de puritate. % EAm.10 0. aşa cum se arată în schema din figura 8. % 0.lim. Schema de clasificare a oţelurilor comerciale Clasele principale de calitate sunt caracterizate în standardul SR EN 10020 astfel: A. Atât oţelurile nealiate cât şi oţelurile aliate se împart în clase principale de calitate.05 (0. în cadrul fiecărei clase principale există subclase constituite în special după caracteristicile principale de utilizare ale oţelurilor. % 0. Tabelul 8.7 ∑ EAm . lim .06 0.10 (0.10**) * În cazul în care aceste elemente sunt prescrise combinat. valoarea limită a sumei concentraţiilor lor se consideră 0. Oţelurile nealiate de uz general sunt oţeluri ale căror caracteristici corespund prescripţiilor prezentate în tabelul 8.10 0.40 1. nu au impuse condiţii speciale pentru nici un element component (cu excepţia manganului şi siliciului).30**) 0. % EAm. 8.

conţine unul sau mai multe elemente de microaliere (Nb. fără să li se impună condiţii privind comportarea la TT sau gradul de puritate. − are conţinuturile de impuriţăţi %Pm.max ≥ 0. are %Cm ≥ 0. % Sm ≤ 0.min ≤ 360 N/mm2 Amin ≤ 26 % KVmin ≤ 27 J %Cm.045 % C.max ≥ 0. necesită adaosuri de elemente de aliere în concentraţii ce depăsesc nivelurile limită date în tabelul 57 .025 %. are structura ferito-perlitică. V etc. − are prescrisă adâncimea de călire sau duritatea superficială în una din stările C. Tabelul 8. proceselor tehnologice de elaborare şi prin aplicarea tratamentelor termice de călire şi revenire sau de durificare superficială. mm s ≤ 16 s ≤ 16 s ≤ 16 10 ≤ s ≤ 16 − − − Prescripţia Rm.11 µΩm . pe epruvete prelevate longitudinal din produse Concentraţia masică de carbon maximă Concentraţia masică de fosfor maximă Concentraţia masică de sulf maximă Grosimea produsului s.25 % .) în concentraţii care menţin oţelul în categoria oţelurilor nealiate. − este destinată durificării prin precipitare. Oţelurile nealiate de calitate sunt oţeluri la care prescripţiile privind calitatea sunt mai severe decât la oţelurile nealiate de uz general. − are prescrisă o energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din semifabricate sau produse) KV > 27 J la −50 oC. − are conţinut scăzut de incluziuni nemetalice. Prescripţiile privind caracteristicile oţelurilor nealiate de uz general Caracteristica prescrisă Rezistenţa la tracţiune minimă Limita de curgere minimă Alungirea procentuală după rupere minimă Energia de rupere minimă.max ≥ 0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale B. Oţelurile nealiate speciale sunt oţeluri cu caracteristici superioare celor corespunzătoare oţelurilor de uz general..045 % %Sm.min ≤ 690 N/mm2 Re. − are rezistivitatea electrică ρ < 0. pentru a realiza caracteristicile prescrise. O marcă de oţel este inclusă în categoria oţelurilor nealiate speciale dacă îndeplineşte una sau mai multe dintre următoarele condiţii: − are prescrisă energia de rupere KV în starea C + r (obţinută prin călire martensitică şi revenire). iar durificarea prin precipitare se realizează prin răcire controlată de la temperatura de prelucrare prin deformare la cald.2. C + r sau Cs (obţinută prin călire superficială). care nu sunt destinate aplicării de TT şi care. D. asigurate în special prin controlul riguros al compoziţiei chimice. purităţii. la +20 oC.10 % %Pm. Oţelurile aliate de calitate sunt oţeluri destinate utilizării în aplicaţii similare celor corespunzătoare oţelurilor nealiate de calitate. în această categorie sunt incluse oţelurile nealiate care nu se încadrează în clasele A sau B.

% Elementul Valoarea limită.1. . pentru alte elemente se foloseşte tabelul 8.50 0.2 < 380 N/mm2.lim. e) oţelurile la care singurul element de aliere prescris este cuprul. . oţelurile pentru recipiente sub presiune şi oţelurile pentru ţevi. pentru acelaşi tip de aplicaţie tehnică pot fi utilizate oţeluri din mai multe clase (oţeluri nealiate şi/sau aliate).12 0.au concentraţii ale elementelor de aliere mai mici decât valorile limită prezentate în tabelul 8. oţelurile pentru scule şi oţelurile cu proprietăţi fizice speciale.06 1.3.50 0. în categoria oţelurilor aliate de calitate se încadrează: a) oţelurile de construcţie cu granulaţie fină sudabile. care îndeplinesc (simultan) condiţiile: . % EAm. Limitele compoziţiei chimice a oţelurilor aliate de calitate cu granulaţie fină.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8.au limita de curgere minimă (determinată pe produse cu s ≤ 10 mm) Rp0. d) oţelurile bifazice (dual−phase steel). % EAm.50 0. introduse în scopul satisfacerii unor prescripţii referitoare la caracteristicile magnetice: c) oţelurile pentru produse la care se fac prelucrări severe (cu grade mari de deformare) prin deformare plastică la rece şi care conţin elemente ce asigură finisarea granulaţiei. care conţin ca elemente de aliere numai siliciul sau siliciul şi aluminiul. valoarea limită a sumei concentraţiilor lor se consideră 0. În funcţie de condiţiile specifice de utilizare. 58 . Oţelurile aliate speciale sunt oţeluri la care se impun condiţii stricte privind compoziţia chimică.08 0.3.au energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din produse) KV ≤ 27 J la −50 oC.12 0. oţelurile inoxidabile.10 Niobiu** Nichel* Titan** Vanadiu** Zirconiu** 0. condiţiile de elaborare şi metodele de control al calităţii pentru a li se asigura caracteristici ridicate. Tabelul 8. oţelurile pentru piesele destinate construcţiei de maşini. lim .lim. prescrise cu abateri mici. în această categorie se încadrează oţelurile speciale de construcţie.1. oţelurile refractare. care au (datorită TT aplicate) o structură alcătuită dintr-o matrice feritică şi 10…35 % formaţiuni martensitice fine. b) oţelurile pentru electrotehnică. oţelurile pentru rulmenţi. uniform dispersate în matrice.7 ∑ EAm . % Crom* Cupru* Lantanide ( fiecare) Mangan Molibden* 0.12 Dacă elementele marcate * şi ** sunt prescrise în combinaţie. E. sudabile Elementul Valoarea limită.80 0.

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale

8.2.2. Simbolizarea oţelurilor comerciale
Simbolizarea alfanumerică a oţelurilor este reglementată de standardul SR EN 10027-1, completat cu SR CR 10260, iar prescripţiile privind simbolizarea numerică sunt cuprinse în standardul SR EN 10027-2. Conform SR EN 10027-1 simbolizarea alfanumerică cuprinde trei grupe de simboluri (care se scriu fără spaţii între ele): simboluri principale, care constau din grupe de litere şi cifre, simboluri suplimentare pentru oţel, formate din caractere alfanumerice scrise după simbolurile principale şi simboluri suplimentare pentru produse, formate din caractere alfanumerice, separate de simbolurile oţelului prin semnul + şi care codifică condiţiile speciale impuse produselor, tipul de acoperire a produselor sau o anumită stare de tratament a acestora. În funcţie de semnificaţiile simbolurilor principale, oţelurile se împart în două categorii: oţeluri simbolizate în funcţie de utilizare şi caracteristici mecanice sau fizice şi oţeluri simbolizate după compoziţia chimică. Structura şi conţinutul simbolurilor în funcţie de utilizare şi caracteristici pentru cele mai folosite categorii de oţeluri sunt prezentate în tabelul 8.4; structura şi conţinutul simbolurilor după compoziţia chimică pentru cele mai utilizate categorii de oţeluri la care se foloseşte această modalitate de simbolizare sunt redate, de asemenea, în tabelul 8.4. Simbolizarea numerică a mărcilor de oţel este complementară simbolizării alfanumerice şi se utilizează numai pentru oţelurile care fac obiectul unor operaţii comerciale, acest tip de simbolizare fiind mai potrivit prelucrării automate a datelor; simbolul constă dintr-un număr fix de cifre şi se alocă de către autoritatea naţională sau europeană de standardizare, în urma unei cereri formulate de producătorul de oţeluri. Până la înlocuirea tuturor standardelor de oţeluri aprobate înainte de 1992 (standarde marcate cu sigla STAS) se menţine (împreună cu prescripţiile de simbolizare anterior prezentate) şi posibilitatea simbolizării oţelurilor conform acestor standarde, ce cuprind următoarele reguli: • oţelurile carbon (nealiate) pot fi (în funcţie de calitate în care sunt realizate): oţeluri de uz general, de calitate (cu compoziţia chimică mai precis delimitată şi conţinuturile de impurităti mai mici decât la oţelurile de uz general) sau superioare (cu compoziţia chimică mai precis delimitată şi conţinuturile de impurităti mai mici decât la oţelurile de calitate), iar oţelurile aliate pot fi obişnuite (de calitate) sau superioare; • oţelurile nealiate de uz general, oţelurile microaliate şi slab aliate cu
59

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

granulaţie fină şi rezistenţă mecanică ridicată, oţelurile nealiate pentru turnare în piese etc. se simbolizează în funcţie de utilizare şi caracteristici mecanice, simbolul fiind alcătuit din o literă sau un grup de litere (OL în cazul oţelurilor carbon pentru construcţii metalice şi mecanice, R în cazul oţelurilor pentru cazane şi recipiente sub presiune ce funcţionează la temperatură ambiantă sau scăzută, K în cazul oţelurilor pentru cazane şi recipiente sub presiune ce funcţionează la temperatură ambiantă sau ridicată, OCS în cazul oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate, OLT în cazul oţelurilor nealiate pentru ţevi etc.) şi un număr care arată valoarea minimă a Rm în N/mm2; de exemplu, OL 370 este un oţel carbon de uz general pentru construcţii metalice şi mecanice cu Rm ≥ 370 N/mm2 , iar OCS 510 este un oţel pentru construcţii sudate cu Rm ≥ 510 N/mm2; simbolurile acestor oţeluri pot fi completate cu litere sau cifre care indică gradul de dezoxidare, clasa de calitate sau varianta tehnologică de elaborare ale oţelului; • oţelurile nealiate şi aliate, de calitate sau superioare, se simbolizează după compoziţa chimică, simbolul fiind alcătuit astfel: − în cazul oţelurilor nealiate: un grup de litere (OLC în cazul oţelurilor prelucrate prin deformare plastică pentru construcţia de maşini, OSC în cazul oţelurilor carbon pentru scule, OSP în cazul oţelurilor pentru pile, AUT în cazul oţelurilor pentru prelucrarea pe maşini unelte automate etc.), un număr egal cu 100%Cm (sau cu 10%Cm în cazul oţelurilor carbon pentru scule), %Cm fiind concentraţia masică medie de carbon a mărcii de oţel (valoarea medie aritmetică a limitelor intervalului prescris de standard pentru concentraţia masică a carbonului) şi litera X, dacă oţelul este superior; de exemplu, OLC 45 este un oţel carbon de calitate cu %Cm = 0,45 %, OLC 15 X este un oţel carbon superior cu %Cm = 0,15 %, AUT 30 este un oţel pentru prelucrarea pe maşini unelte automate cu %Cm = 0,30 %, iar OSC 10 este un oţel carbon pentru scule cu %Cm = 1 %; − în cazul oţelurilor aliate: litera T, dacă oţelul este destinat realizării pieselor turnate, un număr egal cu 100%Cm (%Cm având aceeaşi semnificaţie ca la oţelurile nealiate), simbolurile chimice ale elementelor de aliere, scrise în ordinea crescătoare a importanţei lor (sau în ordinea crescătoare a concentraţiei lor masice), un număr egal cu 10%EAp, %EAp fiind concentraţia masică medie a elementului de aliere principal (scris ultimul în structura simbolului) şi de litera X, dacă otelul este superior; de exmplu, T 15MoNiCr180 este un oţel pentru turnare în piese cu %Cm = 0,15 %, aliat cu Mo, Ni şi Cr, elementul de aliere principal fiind cromul, aflat în concentraţia %Crm = 18 %, iar 42MoCr11 X este un oţel superior (destinat realizării de semifabricate prelucrate prin deformare plastică la cald pentru construcţia de maşini) cu %Cm = 0,42 %, aliat cu Mo şi Cr, elementul de aliere principal fiind cromul, aflat în concentraţia %Crm = 1,1 %.
60

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale

A. Oţeluri simbolizate în funcţie de caracteristici

Categoria oţelurilor

Exemplu

KV, J 27 40 60 Simbolizare JR KR LR J0 K0 L0 J2 K2 L2 J3 K3 L3 J4 K4 L4 J5 K5 L5 J6 K6 L6
o

T, C

Oţeluri pentru construcţii

S

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

20 0 −20 −30 −40 −50 −60

C ≡ formare la rece E ≡ emailare F ≡ forjare L ≡ temperat. scăzută N ≡ normalizat O ≡ platforme marine Q ≡ călit şi revenit S ≡ construcţii navale T ≡ ţevi W ≡ rezistent la coroziune atmosferică G ≡ alte caracteristici (grad de dezoxidare etc..) H ≡ temperat. ridicată L ≡ temperat. scăzută R ≡ temperat. ambiantă X ≡ temperatură ridicată şi temperatură scăzută

- oţel cu Re ≡235N/mm2, la care se garantează KV = 27 J la −20 oC, calmat complet (G3);

S235J2G3

- simbolizare veche:
OL 370.4.k

Oteluri pentru recipiente sub presiune Oţeluri pentru ţevi destinate conductelor

P

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

B ≡ recipiente de gaz M ≡ laminat termomec. N ≡ normalizat Q ≡ călit şi revenit S ≡ pentru recip. simple T ≡ pentru ţevi G ≡ alte caracteristici M ≡ laminat termomec. N ≡ normalizat Q ≡ călit şi revenit G ≡ alte caracteristici

P265GH - oţel pentru recipiente
sub presiune cu Re = 265 N/mm2 şi caracteristici specificate la temperaturi ridicate

- simbolizare veche :
K 410

L

nnn ≡Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

L360Q
- oţel pentru ţevi cu Rp02 ≥ 360 N/mm2, în stare călit şi revenit

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale − continuare

Oţeluri pentru piese destinate construcţiei de maşini Oţeluri pentru şine de cale ferată

E

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi nnn ≡ Rm min., în N/mm2 Cnn ≡ laminat la rece Dnn ≡ laminat la cald pentru formare directă la rece (cifrele desemnează calităţi diferite)

E335 G ≡ alte caracteristici (grad de dezoxidare etc.) Mn ≡ conţinut ridicat de mangan G ≡ alte caracteristici C ≡ destinat tragerii la rece
- oţel cu Re ≥ 335 N/mm2

R

Q ≡ călit şi revenit

- simbolizare veche OL 60 R0900Mn - oţel cu Rm ≥ 900
N/mm2, cu conţinut de mangan precizat

Oţeluri pentru produse plate D destinate ambutisării

EK ≡ pentru emailare la rece convenţională ED ≡ pentru emailare directă an ≡ simbolul chimic al elementului precizat urmat eventual de o cifră care reprezintă de 10 x media intervalului precizat al acestui element

DC04EK
- oţel laminat la rece pentru emailare convenţională

B. Oţeluri simbolizate în funcţie de compoziţia chimică B1. Oţeluri nealiate cu %Mnm < 1%

Categoria oţelurilor

Exemplu

Oţeluri nealiate cu %Mn m < 1% (cu excepţia celor pentru automate)

C

E ≡ cu un connţinut maxim de sulf precizat; D ≡ pentru trefilarea sârmei; C ≡ pentru formarea la rece; nnn ≡ 100· %Cm S ≡ pentru arcuri; U ≡ pentru scule; W ≡ pentru sârme electrozi; G ≡ alte caracteristici

C35E4 an ≡ EA[10·%EAm]
- oţel carbon cu %Cm = 0,35 % şi conţinut precizat de sulf; - simbolizare veche:

OLC 35 X

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale − continuare

B2. Oţeluri nealiate cu %Mnm ≥ 1% şi oţeluri aliate

Categoria oţelurilor

Exemplu

Oţeluri nealiate cu %Mn m ≥ 1%, oţeluri nealiate pentru automate şi oţeluri aliate cu %EAmj < 5 %, j = 1…n Oţeluri aliate cu %EAmj ≥ 5 %, j = 1...n (cu excepţia oţelurilor rapide)

nnn ≡ 100 %Cm a ≡ EA1…EAj…EAn concentraţia

n−n…≡ k1·%EAm1−…−kj·%EAmj−… − kn·%EAmn Factorul Element kj Cr,Co,Mn,Ni,Si,W 4 Al,Be,Cu, Mo, 10 Nb,Pb,Ta,Ti,V, Zr; Ce, N, P, S; 100 B 1000 n−n…≡ k1·%EAm1−…−kj·%EAmj… − kn·%EAmn

13CrMo4−5 - oţel cu %Cm ≡ 0,13%, %Crm ≡ 1,0%, %Mom ≡ 0,5% - simbolizare veche 14MoCr10 X6CrNiTi18−10

X

nnn ≡ 100 %Cm

a ≡ EA1…EAj…EAn concentraţia

- oţel cu %Cm = 0,06%, %Crm = 18%, %Nim = 10%, stabilizat cu Ti ;

Oţeluri rapide

HS

n−n−n−n ≡ %Wm−%Mom−%Vm−%Com

- simbolizare veche: 10TiNiCr180 HS2-9-1-8 - oţel rapid cu %Wm = 2%, %Mom = 9%, %Vm =1%, %Com = 8%

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

8.3. Oţelurile carbon cu destinaţie generală
8.3.1. Oţelurile carbon de uz general
În această categorie sunt incluse oţelurile (hipoeutectoide) livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică la cald (laminare, forjare), destinate realizării structurilor metalice (construcţii civile, poduri, instalaţii de ridicat şi transportat, construcţii metalice pentru utilajul petrolier, petrochimic şi de rafinării, stâlpi, piloni etc.) sau mecanice (piese pentru construcţia de maşini) cu solicitări mici sau moderate în exploatare. Produsele laminate din astfel de oţeluri se livrează de regulă netratate termic sau în starea obţinută după normalizare, iar produsele obţinute prin forjare se livrează în starea obţinută după TT de normalizare sau de recoacere completă. Aceste oţeluri nu sunt destinate aplicării tratamentelor termice sau termochimice, astfel că produsele realizate din astfel de materiale au caracteristicile mecanice ale semifabricatelor în stare de livrare. Caracteristicile impuse de o anumită aplicaţie se pot asigura alegând corespunzător concentraţia de carbon şi tehnologia de elaborare, în special, gradul de dezoxidare, din acest punct de vedere existând două tipuri de oţeluri: oţeluri calmate (dezoxidate complet la elaborare cu siliciu, mangan şi aluminiu) şi oţeluri necalmate (nedezoxidate complet la elaborare); oţelurile calmate au o structură omogenă, prezintă rezistenţă mecanică bună (datorită efectului de durificare pe care îl au incluziunile nemetalice uniform distribuite în structura oţelului), dar prelucrabilitatea lor prin deformare plastică la rece este relativ redusă, în timp ce oţelurile necalmate sunt mai ieftine, se prelucrează mai bine prin deformare plastică la rece, dar prezintă pericolul fragilizării prin îmbătrânire (v. scap. 4.3.2) şi de aceea nu se recomandă a fi utilizate pentru realizarea de construcţii sudate. Oţelurile carbon de uz general se produc conform STAS 500, care prevede împărţirea acestor oţeluri după garanţiile date la livrare în patru clase de calitate: clasa 1 − cu garanţii privind compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice la tracţiune şi îndoire la rece, clasa 2 − cu garanţii suplimentare (faţă de clasa 1) privind energia de rupere la 20 oC, clasa 3 − cu garanţii suplimentare privind energia de rupere la 0 oC şi clasa 4 − cu garanţii suplimentare privind energia de rupere la −20 oC. De exemplu, marca de oţel simbolizată (conform STAS 500) OL 370.4k, corespunde unui oţel nealiat cu Rm ≥ 370 N/mm2, elaborat în clasa de calitate 2 şi calmat (indicaţie dată de litera k din simbol); conform noului sistem de simbolizare, această marcă de oţel (care are limita de curgere Re ≥ 235 N/mm2) se simbolizează S235J2G3 (v. tabelul 8.4).
64

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale

8.3.2. Oţelurile carbon de calitate
Aceste oţeluri carbon sunt utilizate sub formă de semifabricate realizate prin deformare plastică, au tehnologiile de elaborare mai complexe decât cele folosite la oţelurile de uz general şi sunt destinate fabricării pieselor care se tratează termic şi/sau termochimic pentru obţinerea caracteristicilor mecanice impuse de condiţiile lor de utilizare. Oţelurile din această categorie sunt hipoeutectoide (cu structura de echilibru la ta alcătuită din ferită şi perlită) şi se pot clasifica, în funcţie de TT final care asigură cele mai bune caracteristici de utilizare produselor, în: oţeluri pentru carburare (cementare), care au %Cm ≤ 0,25 % şi oţeluri pentru îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă – v. scap. 6.5), care au concentraţia masică de carbon 0,25% < %Cm ≤ 0,6%. Conform STAS 880, care reglementează la noi în ţară producerea oţelurilor carbon de calitate, acestea pot fi elaborate şi ca oţeluri superioare (marcate cu litera X după simbolul recomandat de STAS 880), pentru care se prevăd condiţii suplimentare privind puritatea şi caracteristicile tehnologice sau ca oţeluri cu conţinut controlat de sulf (marcate cu litera S după simbolul recomandat de STAS 880), la care %Sm = 0,020…0,040 %. Oţelurile carbon de calitate se utilizează sub formă de produse plate şi profile laminate la cald, semifabricate pentru forjare, sârme laminate şi trase, produse tubulare, destinate fabricării pieselor cu solicitări mici şi moderate în exploatare; oţelurile pentru cementare se utilizează la confecţionarea pieselor supuse la uzare, oboseală şi/sau solicitări cu şoc, deoarece după tratamentul complet de cementare (v. scap. 6.6.2) se obţin piese cu stratul superficial îmbogăţit în carbon (cu structură martensitică) dur şi rezistent la uzare şi la fisurare prin oboseală şi cu miezul rezistent şi tenace (datorită conţinutului scăzut de carbon al oţelului), iar oţelurile pentru îmbunătăţire se folosesc pentru fabricarea pieselor supuse în exploatare la solicitări mecanice medii sau chiar ridicate. La alegerea oţelurilor din această categorie trebuie să se ţină seama că au călibilitatea redusă (v. scap. 6.4.2 şi 7.4.), ceea ce permite utilizarea lor în special la piesele cu secţiuni mici. Deoarece alegerea TT ce trebuie aplicat pieselor fabricate din aceste oţeluri este dependentă de conţinutul lor de carbon, oţelurile din această categorie se simbolizează după compoziţia chimică; de exemplu, marca simbolizată (conform STAS 880) OLC 15 sau (conform SR EN 10027−1) C15 corespunde unui oţel pentru cementare cu %Cm = 0,15 %, iar marca simbolizată (conform STAS 880) OLC 45 sau (conform SR EN 10027−1) C45 corespunde unui oţel pentru îmbunătăţire cu %Cm = 0,45 %.
65

scap. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini fac parte din clasa structurală a oţelurilor perlitice (v.. ceea ce dă posibilitatea realizării unor produse cu caracteristici mecanice superioare celor asigurate la produsele confecţionate din oţeluri carbon. cât şi SR EN 10083 includ şi benzile de 66 . Datorită influenţei elementelor de aliere asupra vitezei de răcire critice vrc. atât STAS 791.035 %. %Pmax ≤ 0.6%. limita de curgere. rezistenţa la oboseală. energia de rupere.5).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. care au %Cm ≤ 0. tratamentul de călire să aibă efect şi asupra miezului pieselor (determinând obţinerea unor structuri de tip martensitic sau bainitic. alungirea procentuală după rupere. care au concentraţia masică de carbon 0. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini Oţelurile din această categorie sunt oţeluri slab şi mediu aliate. la care se prescrie un nivel mai scăzut al conţinuturilor de impurităţi (%Smax. care conţine reglementări mai stricte (decât STAS 791) privind caracteristicile mecanice şi condiţiile de livrare. 6. cu conţinuturi reduse de carbon şi caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate). oţelurile aliate pentru construcţia de maşini se pot clasifica. în: oţeluri pentru carburare (cementare) sau carbonitrurare. ca urmare. Producerea şi comercializarea semifabricatelor deformate plastic la cald din oţeluri aliate superioare pentru îmbunătăţire este reglementată în prezent şi de standardul SR EN 10083−1:1997.5). călibilitatea acestor oţeluri este mai mare decât cea corespunzătoare oţelurilor carbon şi este posibil (de exemplu) ca. care fac parte (conform SR EN 10020) din categoria oţelurilor aliate speciale şi se utilizează pentru realizarea elementelor (pieselor) puternic solicitate în exploatare ale construcţiilor mecanice (maşini şi utilaje). rezistenţa la uzare etc. 7. în funcţie de tratamentul final care trebuie aplicat (obligatoriu) produselor realizate din aceste materiale. pentru care se impune ca %Smax. Combinaţia optimă a caracteristicilor de utilizare (care asigură valori ridicate pentu rezistenţa la tracţiune. care prevede elaborarea lor atât ca oţeluri aliate obişnuite. %Pmax ≤ 0. pentru a valorifica corespunzător aceste proprietăti tehnologice ale oţelurilor aliate. realizând o valorificare maximă a prezenţei elementelor de aliere) se obţine la produsele confecţionate din astfel de oţeluri numai după aplicarea unor tratamentelor termice sau termochimice finale adecvate. în cazul folosirii oţelurilor pentru cementare.25% < %Cm ≤ 0.4. Producerea oţelurilor aliate pentru semifabricatele prelucrate prin deformare plastică destinate realizării pieselor pentru construcţia de maşini este reglementată la noi în ţară de STAS 791.25 % şi oţeluri pentru îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă – v. scap. cât şi ca oţeluri aliate superioare.025 %).

a rezistenţei la uzare şi a rezistenţei la oboseală). dar este mult mai ieftin. manganul favorizează însă creşterea excesivă a granulaţiei la încălzire.5 %) şi măreşte călibilitatea. pentru piesele destinate construcţiei de maşini nu se folosesc de obicei oţeluri aliate numai cu nichel. 51CrMnV4−4−1) – unor oţeluri pentru îmbunătăţire. b) Oţelurile având ca element de aliere principal nichelul.090 %) sau vanadiu (%Vm = 0. Cromul şi manganul favorizează apariţia fenomenului de fragilitate reversibilă la revenire (v. 19MoCr11 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 15Cr3. atât în cazul oţelurilor pentru cementare sau carbonitrurare. tabelul 7. mărind rezistenţa mecanică şi tenacitatea şi îmbunătăţind călibilitatea oţelurilor. Deoarece manganul are aproape aceleaşi efecte asupra călibilităţii.20 %). datorită proprietăţilor lor tehnologice (nu prezintă fragilitate la revenire) şi efectelor favorabile pe care le are alierea cu Mo asupra proprietăţilor de utilizare ale acestora (creşterea rezistenţei mecanice. Ni – Cr − Mo. în funcţie de elementul principal de aliere EAp. în următoarele tipuri.10…0. scap 6. 20TiMnCr12.8…1.3 %. nichelul micşorează sensibilitatea la supraîncălzire şi finisează granulaţia oţelurilor. Cromul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea rezistenţei mecanice. STAS 791 cuprinde mai multe mărci de oţeluri având cromul ca EAp. 34CrMo4−2. (%Crm = 0. 20MoNi35.8…1. 17CrMn4−4. 42CrMo4−2. ce nu se produce dacă oţelurile sunt aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 0.30 %).15…0. 20NiMo14−2. 67 . fiind prescrisă încadrarea într-o banda normală (extinsă) a oţelurilor obişnuite şi încadrarea într-o banda îngustă a oţelurilor cu călibilitate garantată. Deoarece este un metal scump. din care mărcile 15Cr08. de tipul: Ni − Cr. recurgându-se la reţete de aliere complexe. oţelurile Cr − Mo sau Cr – Mn − Mo sunt preferate în multe aplicaţii tehnice.2). scap 7. De asemenea. 17MnCr10. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini pot fi grupate. 34MoCr11. Ni − Mo. 51VMnCr11 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 40Cr4.4 %).Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale călibilitate pentru cele mai utilizate oţeluri (v. din care STAS 791 cuprinde mărcile 17CrNi16. 17MoCrNi14 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 17NiCr6−4.030…0. în practică se utilizează şi oţeluri Cr − Mn.4. 19CrMo4−2) corespund unor oţeluri pentru cementare. 42MoCr11. %Mnm = 0.1). 20CrMnTi4−4−1.4). a) Oţelurile având ca element de aliere principal cromul. fără să afecteze substanţial tenacitatea (creşterea cu un procent a %Crm măreşte Rm cu 80…100 N/mm2 şi determină o scădere a A cu numai 1. iar mărcile 40Cr10. Nichelul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) trece complet în masa lor structurală de bază (are solubilitate bună în Fe − v. astfel că oţelurile de tipul Cr − Mn se aliază suplimentar cu titan (%Tim = 0.

tije pentru pompe etc. manganul măreşte călibilitatea oţelurilor în aceeaşi măsură ca şi cromul şi este un element de aliere ieftin.1 % şi %Mom = 0. care conferă acestor piese o anizotropie avansată a proprietăţilor mecanice (raportul dintre energia de rupere determinată pe epruvete prelevate longitudinal şi cea determinată pe epruvete prelevate transversal pe direcţia de deformare poate ajunge la 4:1).. a rezistenţei la uzare. Evitarea fragilizării la revenire şi reducerea sensibilităţii la supraîncălzire se realizează la aceste oţeluri prin alierea suplimentară cu Mo. STAS 791 cuprinde următoarele mărci de oţeluri din această categorie: 31VMn12.).6…1. %Crm = 1. %Alm = 0. c) Oţelurile având ca element de aliere principal manganul. e) Oţelurile având ca element de aliere principal siliciul. 34CrNiMo6−6−2). micşorând numai puţin caracteristicile de plasticitate (A sau Z). 35MnMoV6−2−1).40 %. Pentru a conferi pieselor pentru construcţia de maşini 68 . 30MoCrNi20.15…0. Siliciul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea limitei de elasticitate.6.2).65 %. Oţelurile aliate cu mangan sunt sensibile la supraîncălzire (granulaţia acestora creşte mult dacă sunt încălzite la temperaturi ridicate sau sunt menţinute timp îndelungat în domeniul austenitic) şi prezintă fenomenul de fragilizare la revenire.1 %.3). scap.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 17NiCrMo6−4−2). această din urmă particularitate face ca oţelurile cu mangan să se utilizeze în special pentru realizarea de semifabricate turnate sau pentru obţinerea semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la cald destinate pieselor solicitate uniaxial în exploatare (bare de tracţiune. 34MoCrNi16 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 40NiCr5−4. 35VMoMn14 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 35Mn6.35…1. 30NiCrMo8−8−2.0. 35Mn14. marca de oţel 38MoAlCr15 cuprinsă în STAS 791 (simbolizată conform SR EN 10027−1 38AlCrMo10−6−1) are compoziţia caracterizată de %Cm = 0. 6. Aşa cum s-a arătat anterior. 43MoMn16. Aceste oţeluri sunt destinate pieselor la care se aplică tratamentul termochimic de nitrurare în vederea obţinerii unei rezistenţe ridicate la uzare (v. din care STAS 791 cuprinde mărcile 40CrNi12. a rezistivităţii electrice şi a permeabilităţii magnetice şi micşorează sensibilitatea acestora la supraîncălzire.25 %. cât şi în cazul oţelurilor pentru îmbunătăţire. la care se adaugă %Alm = 0. d) Oţelurile având ca element de aliere principal aluminiul. orientate în direcţia de deformare plastică). 43MnMo6−2.70…1. Manganul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică (Rm şi Rp0. iar la piesele realizate prin deformare plastică la cald din astfel de oţeluri se obţine o structură în benzi (alcătuită din şiruri alternante de ferită şi perlită. V sau Ti. Compoziţia chimică de bază a unui astfel de oţel este cea corespunzătoare oţelurilor de îmbunătăţire Cr − Mo.36. de exemplu..

2. se formează între piese o baie de material metalic topit BMT. folosite în aplicaţiile tehnice ca înlocuitoare (ieftine) ale oţelurilor Cr – Mo. se practică alierea suplimentară a oţelurilor din această categorie cu mangan şi crom. lungimea L şi. Particularităţile realizării construcţiilor sudate Prin sintagma “construcţii sudate” se denumesc în cadrul acestui subcapitol structurile mecanice obţinute din mai multe elemente metalice îmbinate între ele cu ajutorul unui procedeu de sudare prin topire. care se transformă prin solidificare într-o cusătură sudată CUS. prin topirea marginilor pieselor şi.1. STAS 791 cuprinde ca mărci de oţeluri având Si ca EAp: 20MnCrSi11 şi 36MnCrSi13 (simbolizate conform SR EN 10027−1 20SiCrMn4−4−4 şi 36SiCrMn5−4−4). Oţelurile pentru construcţii sudate 8. eventual. Fig. aşa cum se arată în figura 8.5. 8. eventual. având. Sudarea printr-un astfel de procedeu este rezultatul unei activări termice importante. configuraţia definită de următorii parametri geometrici: deschiderea b. Elemntele caracteristice realizării îmbinărilor sudate prin topire Realizarea îmbinărilor sudate prin topire presupune prelucrarea prealabilă a marginilor pieselor care trebuie îmbinate în scopul obţinerii unui rost de sudare.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale caracteristicile de tenacitate necesare. 8. care determină încălzirea locală (cu ajutorul unei surse termice adecvate) a materialului pieselor supuse sudării (numit material de bază MB) la temperaturi superioare temperaturii lui ts. unghiul α. a unui material de adaos MA. rădăcina c.5. lăţimea 69 .2.

Fig.2. iar rândurile situate la acelaşi nivel alcătuiesc straturile CUS. odată cu răcirea băii de metal topit formate în rostul dintre piese şi realizarea CUS. un rând fiind partea din CUS realizată la o singură deplasare a sursei termice de sudare în lungul rostului de sudare. în timpul sudării orice punct situat în zona din MB adiacentă CUS este supus unui ciclu termic caracterizat de parametrii vi. motiv pentru care zona adiacentă CUS afectată de acţiunea ciclurilor termice este denumită zonă influenţată termic (sau zonă influenţată termomecanic) ZIT. Ca urmare a acestui proces. CUS poate fi realizată din unul sau mai multe rânduri. p MA = . Imaginile macroscopice ale îmbinărilor sudate realizate între două piese din oţel: a − CUS realizată din două straturi. are loc şi răcirea acestei zone din MB cu o viteză medie vr. ZIT şi MB.3. în funcţie de valorile parametrilor ce le caracterizează. Acţiunea ciclurilor termice care alcătuiesc câmpul termic la sudare determină. rândurile depuse prin sudare şi cusăturile sudate se caracterizează prin următorii parametrii geometrici: pătrundera p. modificarea structurii şi proprietăţilor mecanice ale materialului pieselor supuse sudării şi generarea unui câmp de tensiuni mecanice reziduale. ti < ts şi vr . O parte din energia sursei termice utilizate la sudarea prin topire produce încălzirea (cu o viteză vi) la ti < ts a unei zone din MB adiacente locului de formare a CUS. (8.3. 8. Pentru a defini gradul de participare a MB şi MA la formarea unei CUS se definesc parametrii pMB (numit participarea MB) şi pMA (numit participarea MA). b − CUS realizată din mai multe straturi Pe baza celor prezentate rezultă că îmbinările sudate prin topire din alcătuirea construcţiilor sudate prezintă trei zone caracteristice: CUS. iar ansamblul tuturor ciclurilor termice din această zonă este denumit câmp termic de sudare. lăţimea lc şi supraînălţarea h.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR l şi raza r. 70 . În funcţie de grosimea pieselor care se îmbină prin sudare. care se pot evidenţia clar şi pe imaginile macrostructurilor îmbinărilor sudate.1) p MB = S MB + S MA S MB + S MA în care SMB şi SMA sunt ariile precizate în figura 8. cu relaţiile: S MB S MA . de tipul celor prezentate în figura 8. prin deplasarea sursei termice în direcţia de sudare.

MB este concentraţia masică a componentului în MB. materialul metalic din BMT este încălzit şi cristalizarea sa este întreruptă până când transferul de căldură spre MB asigură 71 . N2). MB + p MA % EAm . deoarece structura şi proprietăţile mecanice ale materialelor metalice depind esenţial de compoziţia lor chimică. cât şi CUS care se formează prin solidificarea acesteia. Deoarece are volum redus şi este supraîncălzită şi agitată sub acţiunea concentrată a sursei termice. au (în general) o compoziţie chimică diferită de ale MB şi MA. iar concentraţia în BMT şi în CUS care se obţine prin solidificarea acesteia a oricărui component %EAm. fig. BMT are compoziţia chimică omogenă. MA ± ∆% EAm . este unul din mijloacele cele mai eficiente prin care se poate acţiona în vederea obţinerii unei CUS de calitate. a învelişului electrozilor.5. iar ∆%EAm – pierderile (−) sau aporturile (+) de component datorită interaţiunii BMT cu zgura şi atmosfera din jurul sursei termice. prin topirea marginilor pieselor şi a unui MA (sub formă de electrozi înveliţi. între materialul de la suprafaţa băii. Formarea CUS la sudarea prin topire a oţelurilor Aşa cum s-a precizat anterior. %EAm. prin alegerea judicioasă a cuplului MB – MA . aflat sub acţiunea sursei termice concentrate şi materialul mai rece situat în zona de contact dintre BMT şi MB (care constituie suportul BMT) se crează gradienţi termici pe direcţia cărora se deplasează frontul de solidificare şi se dezvoltă cristalele CUS de formă columnară. ce se realizează.2) în care %EAm.). rezultă că asigurarea unei compoziţii chimice favorabile a BMT.4): cristalizarea BMT este dirijată. vergele. Aspectele prezentate conduc la concluzia că atât BMT. (8. sârme etc. BMT suferă transformări de natură metalurgică (chimică): îmbogăţire în gaze (O2.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. după fiecare secvenţă de cristalizare. defosforare. datorită eliberării de energie termică. dezoxidare. BMT se află de obicei în contact cu un strat de zgură lichidă (realizat prin topirea învelişului electrozilor sau unui flux de sudare) şi cu atmosfera (protectoare) din jurul sursei termice utilizate la sudare. a gazelor de protecţie etc. datorită interacţiunii cu aceste două medii. 8.2. CUS se formează prin solidificarea BMT.CUS = p MB % EAm . şi prin realizarea unor valori adecvate ale pMB şi pMA. H2. aliere etc.CUS se poate estima cu relaţia: % EAm .MA – concentraţia masică a componentului în MA. a fluxurilor de sudare. desulfurare. în rostul dintre piesele care trebuie îmbinate. cristalizarea este intermitentă. Structura CUS reflectă direct particularităţile cristalizării primare a BMT (v.

deoarece unele caracteristici ale acesteia (granulaţia. 72 . Structura primară (forma şi dimensiunile cristalelor. cristalizarea se realizează cu un număr redus de germeni cristalini. CUS va suferi şi un proces de cristalizare secundară şi în urma desfăşurării acestuia structura CUS se modifică.4. modul de distribuire a incluziunilor nemetalice etc. în mod obişnuit germinarea cristalelor CUS se produce pe cristalele MB aflate în contact cu BMT (pe linia de fuziune). aşa cum se poate observa în figura 8. influenţa structurii primare asupra proprietăţilor CUS se menţine însă. o alcătuire în straturi. datorită solidificării intermitente.4.) nu sunt eliminate ci numai estompate (mascate) de cristalizarea secundară. iar forma acestor cristale este celular – dendritică (dendrite dezvoltate din cristalele MB pe care s-au format germenii cristalelor CUS). distribuţia incluziunilor nemetalice etc. CUS prezintă. Particularităţile formării structurii CUS la sudarea prin topire a oţelurilor În morfologia CUS se evidenţiază efectele combinate ale cristalizării primare a BMT în condiţiile precizate mai înainte. viteza de creştere a cristalelor CUS este mare. datorită creşterii dirijate a formaţiunilor cristaline pe direcţia gradientului maxim de temperatură (variabilă în timp). combinată cu o alcătuire columnară. Fig.) influenţează esenţial caracteristicile mecanice ale CUS. 8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR realizarea subrăcirii necesare continuării solidificării. Dacă aliajul (oţelul) ce corespunde compoziţiei chimice a CUS prezintă transformări de fază în stare solidă.

Parametrii ciclurilor termice de sudare şi. caracterul acestor transformări depinzând de compoziţia chimică a MB şi de parametrii ciclurilor termice.3. cu rezistenţă mecanică şi duritate ridicate. folosind diagramele prezentate în figura 8. asemănătoare celor care se obţin prin aplicarea TT de recoacere incompletă sau.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. în această fâşie se produc modificări de structură numai dacă MB a fost ecruisat anterior prin deformare plastică la rece şi ciclurile termice de sudare produc recristalizarea primară a materialului (prin care se elimină ecruisarea şi textura de deformare) sau dacă MB a fost supus anterior unui TT de călire şi revenire. dacă vr este mare. Transformările structurale în ZIT la sudarea prin topire a oţelurilor Existenţa câmpului termic în ZIT poate determina desfăşurarea unor transformări structurale importante în această zonă. care se transformă la răcire. la răcirea austenitei (supraîncălzite. dar cu tenacitate şi rezistenţă la fisurare scăzute. asemănătoare celor obţinute prin aplicarea TT de normalizare sau în structuri de călire. . − fâşia II (de normalizare) conţine punctele în care A3 ≤ ti < tcg. care au însă proprietăţi de plasticitate mai bune decât cele corespunzătoare structurilor din fâşia de supraîncălzire. cu grăunţi grosolani) din această fâşie este favorizată formarea structurilor în afară de echilibru (martensită. asemănătoare celor care se obţin prin călirea incompletă. iar ts − temperatura de solidificare − topire a MB). − fâşia III ( de austenitizare incompletă) conţine punctele în care A1 ≤ ti < A3. bainită). cu temperatura de revenire inferioară ti şi ciclurile termice de sudare continuă transformările la revenire nefinalizate în timpul aplicării TT. care se transformă la răcire în structuri ferito−perlitice.5. în structuri perlitice. în funcţie de mărimea vitezei de răcire vr. ca urmare. Pentru a evidenţia principalele aspecte legate de transformările structurale în ZIT. în structuri alcătuite din martensită şi ferită. în această fâşie se obţine la încălzire austenită cu granulaţie fină. structurile în ZIT pot fi modificate acţionând asupra regimului de sudare sau folosind preîncălzirea MB 73 .fâşia IV (neaustenitizată ) conţine punctele în care tr ≤ ti < A1. în această fâşie se obţine la încălzire o structură bifazică formată din austenită şi ferită. ZIT poate fi împărţită în următoarele zubzone (fâşii): − fâşia I (de supraîncălzire) conţine punctele în care tcg ≤ ti < ts (tcg − temperatura deasupra căreia se produce creşterea excesivă a cristalelor de austenită.5 şi considerând că ti şi vr sunt parametrii principali ce caracterizează posibilităţile de transformare structurală a MB sub acţiunea unui ciclu termic. se consideră cazul sudării oţelurilor cu conţinut scăzut de carbon.

recoacerea completă. care exprimă modul cum reacţionează un oţel faţă de acţiunea unui anumit proces de sudare. Definirea fâşiilor caracteristice ale ZIT la sudarea oţelurilor Factorul principal de apreciere a sudabilităţii este comportarea metalurgică la sudare. ceea ce impune ca oţelurile destinate realizării construcţiilor sudate să aibă însuşirile tehnologice înglobate de noţiunea de sudabilitate. Structurile ZIT şi CUS şi stările de tensiuni reziduale din îmbinările sudate pot fi modificate. acţiune localizată în principal în ZIT. Deoarece se urmăreşte obţinerea în ZIT a unor structuri cât mai aproape de echilibru.5. definită ca fiind aptitudinea unui oţel ca printr-un anumit procedeu şi pentru un anumit scop să asigure în îmbinările sudate caracteristicile locale şi generale prescrise pentru o construcţie sudată.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în zona de sudare (pentru micşorarea gradienţilor termici între CUS şi MB şi micşorarea vr a ciclurilor termice). de asemenea. cu caracteristici de tenacitate ridicate. 8. Aprecierea sudabilităţii unui oţel pe baza comportării metalurgice la sudare se face considerând drept criteriu principal compoziţia chimică a oţelului. îmbunătăţirea etc. oţelurile destinate construcţiilor sudate trebuie să aibă compoziţia chimică stabilită astfel încât vrc să fie cât mai mare (pentru a fi 74 . aplicând construcţiilor sudate diverse TT postsudare: recoacerea de detensionare. normalizarea. Fig. Din cele prezentate rezultă că sudarea influenţează complex structura şi caracteristicile materialului din ZIT.

S235.22 % şi %Ce < 0.v. pentru fiecare marcă de oţel sudabilitatea creşte de la clasa JR la clasa K2 şi se poate aprecia cu ajutorul %Ce.4.4).2) destinate fabricării de elemente pentru construcţii sudate exploatate la ta. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate În această categorie sunt incluse oţeluri nealiate de uz general şi de calitate (conform SR EN 10020 . 8.70 %. tabelul 8. S275 şi S335. valoarea maximă c0 fiind precizată în funcţie de marca oţelului şi de grosimea pieselor care se sudează. J2. astfel încât la răcire se realizează în material structura corespunzătoare aplicării unui TT de normalizare. 75 . cu procedeele de sudare cele mai economice şi fără măsuri tehnologice speciale la sudare: preîncălzire.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale favorizate transformările cu difuzie la răcirea austenitei).3). iar obţinerea caracteristicilor mecanice prescrise fiind asigurată prin creşterea concentraţiei manganului la %Mnm = 1. deoarece sudarea este o metodă tehnologică care introduce tensiuni reziduale de valori ridicate.27 %]. în funcţie de clasa de calitate şi de grosimea pieselor care se sudează. toate mărcile de oţel au concentraţia de carbon limitată %Cm ≤ c0 ∈ [0. J0.3) + + 6 5 15 şi s-a stabilit că oţelurile cu sudabilitate bună (care se pot suda uşor. mărcile de oţel destinate construcţiilor sudate fiind: S185.45 %. Pentru asigurarea sudabilităţii. scap 8.19 %. Oţelurile din această categorie nu sunt destinate aplicării de TT pentru obţinerea caracteristicilor mecanice. pentru a aprecia comportarea metalurgică la sudare a oţelurilor (din clasa structurală a oţelurilor perlitice) s-a definit (pe baza rezultatelor unor cercetări experimentale riguroase) mărimea numită carbon echivalent %Ce: % Mnm %Crm + %Vm + % Mom %Cu m + % Nim %C e = %C m + (8.5. excepţie fac produsele realizate prin laminare normalizantă.20…0. În funcţie de gradul de dezoxidare oţelurile pot fi necalmate sau calmate cu diferite grade de dezoxidare. determinat cu relaţia (8.40…0. S275 şi S335 se pot livra în clasele de calitate JR. în stare necalmată putându-se livra numai produsele cu grosimi mai mici de 25 mm din oţelurile S185 sau S235.50…1. pentru S335 prevăzându-se şi posibilitatea livrării în clasa de calitate K2 (v. Producerea acestor oţeluri este reglementată la noi în ţară de standardul SR EN 10025+A1.) sunt oţelurile care îndeplinesc simultan criteriile: %Cm < 0. la care deformarea plastică finală se face într-un interval de temperaturi prescris. condiţie ce este îndeplinită dacă se impune ca oţelurile să aibă conţinuturi reduse de carbon şi de elemente de aliere. mărcile S235. 0. TT postsudare etc. valoarile maxime admise ale acestui parametru fiind date în standard. De asemenea.

Cu. dar standardul SR EN 10025+A1 reglementează mai strict şi mai riguros condiţiile tehnice de producere şi livrare a acestor materiale.5…1.03…0. Cr.2 (în N/mm2). Producerea oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate este reglementată prin SR EN 10113. Ti.1 %) şi prezenţa unor elemente care să asigure obţinerea valorilor prescrise ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi tenacitate (Mn.2 = 275…460 N/mm2.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR construcţiile sudate realizate din astfel de oţeluri se pot supune (postsudare) unui TT de recoacere de detensionare. mărcile simbolizate SxxxN sau SxxxM au tenacitatea garantată (sub forma unei valori minime prescrise a KV) până la –20 oC. rezervoare de apă etc. în concentraţii masice de 0. fiind utilizată microalierea cu elemente care să asigure granulaţia fină (Al.60 %).20 %).5. OL510). cu grade de deformare judicios alese şi cu viteze de răcire bine stabilite. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate se regăsesc printre oţelurile produse conform STAS 500 (mărcile OL370.13…0. OL440. grupul de cifre xxx indicând nivelul minim garantat al limitei de curgere Rp0. V. Compoziţia chimică a acestor oţeluri este complexă. care împarte aceste materiale în: oţeluri normalizate. iar mărcile simbolizate SxxxNL şi SxxxML au tenacitatea garantată până la –50 oC. cu conţinut scăzut de carbon (%Cm = 0. Ni. Mo. simbolizate cu SxxxM sau SxxxML . deformarea plastică finală efectuându-se într-un interval de temperaturi riguros respectat. Aceste oţeluri se utilizează sub formă de semifabricate sau produse laminate la cald. Oţelurile cu granulaţie fină pentru construcţii sudate În această categorie sunt incluse oţelurile nealiate de calitate sau aliate speciale. aceasta denumind procedeul de laminare la care se controlează riguros toţi parametrii de lucru. rezervoare de stocare.30…0.80 %) şi prin respectarea unor corelaţii între concentraţiilor diverselor elemente de aliere prezente în compoziţie (de exemplu. astfel încât materialul prelucrat să prezinte caracteristici mecanice ridicate (ce nu pot fi obţinute numai prin aplicarea de TT). cu limita de curgere Rp0. Nb.) care lucrează la temperatură ambiantă sau scăzută.7 %) şi cu nichel (%Nim = 0. livrate în starea obţinută după aplicarea TT de normalizare sau după prelucrarea prin laminare termomecanică (sau laminare controlată). în concentraţiile corespunzătoare unor oţeluri slab aliate). ecluze. %Crm + %Mom + %Cum < 0. destinate realizării elementelor puternic solicitate ale unor structuri sudate (poduri. simbolizate SxxxN sau SxxxNL şi oţeluri laminate termomecanic. 8. Tenacitatea la temperaturi scăzute este asigurată de alierea cu mangan (%Mnm = 1.5. Pentru evitarea 76 .

Astfel. pentru recipientele care lucrează la temperaturi ridicate se folosesc oţeluri la care se garantează limita de curgere la temperatura maximă de exploatare sau caracteristicile de comportare la fluaj la această temperatură. repararea şi verificarea lor trebuie riguros respectate prescripţiile tehnice elaborate de o autoritate naţională în domeniu. Deoarece domeniul temperaturilor de lucru al recipientelor sub presiune este foarte extins (–200 oC la +650 oC). 77 . Sudabilitatea acestor oţeluri se asigură prin prescrierea unor valori limitate ale carbonului echivalent %Ce ≤ ce0 ∈ [0. Oţelurile pentru aparate şi recipiente sub presiune Construcţiile sudate de tipul aparatelor şi recipientelor sub presiune trebuie să funcţioneze în condiţii de siguranţă maximă. 0. iar pentru recipientele care funcţionează la temperaturi scăzute se utilizează oţeluri la care se garantează caracteristicile de tenacitate (de obicei.5. care poate să apară după aplicarea recoacerii de detensionare la structurile sudate realizate din aceste oţeluri. elaborate în convertizoare bazice cu oxigen sau în cuptoare electrice şi calmate.3. distrugerea integrităţii sau pierderea etanşeităţii unui astfel de echipament putând avea urmări catastrofale. 4. exploatarea. de starea defectologică prognozată pentru MB şi îmbinările sudate.2). Recipiente sub Presiune şi Instalaţii de Ridicat − ISCIR. care în ţara noastră este Inspecţia pentru Cazane. 8.020 % (pentru legarea azotului sub formă de nitruri de aluminiu stabile). la realizarea lor trebuie să se utilizeze oţeluri livrate în clase de calitate diferite. scap 8.6.1). scap. de intensitatea şi caracterul solicitărilor mecanice şi de temperatura minimă de exploatare ale recipientelor sub presiune. În funcţie de nivelul solicitărilor mecanice.2.015…0. de clasa de calitate şi de grosimea semifabricatelor livrate. corozivitate etc.52 %]. datorită nivelului ridicat al energiei totale de deformare ce se acumulează în peretele metalic al corpului sub presiune al aparatului sau recipientului.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale fragilizării la albastru (v. recipientele sub presiune se confecţionează din oţeluri carbon sau din oţeluri aliate de calitate sau speciale (v. de temperaturile (minimă şi maximă) de exploatare şi de caracteristicile mediului de lucru (toxicitate. pentru aparatele şi recipientele sub presiune se impun exigenţe sporite privind calitatea şi la proiectarea.). instalarea. care se stabileşte în funcţie de grosimea peretelui. pentru fiecare clasă garantându-se acele caracteristici mecanice care asigură funcţionarea acestora în deplină siguranţă la temperaturile de exploatare. valoarea maximă ce0 fiind precizată în funcţie de marca oţelului.025 %) şi se impune ca %Alm ≥ 0. fabricarea. energia de rupere KV) la o temperatură de referinţă. Ca urmare.34 %. inflamabilitate. se limitează concentraţia de azot (%Nm ≤ 0.

oţeluri cu granulaţie fină normalizate. în N/mm 2 ).. cu grosimi s ≤ 150 mm) din aceste oţeluri este reglementată prin standardul SR EN 10028. se livrează în starea obţinută prin aplicarea unui TT de normalizare + revenire sau de călire + revenire şi au limita de curgere garantată până la 500 oC.40…1. Ti. comportarea bună la temperaturi ridicate este asigurată prin microalierea cu V.23 21.. platbande etc.22 20. N/mm2 360…480 410…530 460…570 510…650 420…570 350…600 460…630 A5.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table. simbolizate PxxxGH (grupul de cifre xxx indicând nivelul minim garantat al limitei de curgere Rp0. Oţelurile pentru recipiente sub presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate Simbolul oţelului SR EN 10028 STAS 2883 P235GH − P265GH K410 P295GH K460 P355GH K510 16Mo3 16Mo3 13CrMo4−5 14MoCr10 10CrMo9−10 12MoCr22 Limita de curgere.. V.10 %. se livrează în stare normalizată şi au limita de curgere garantată până la temperatura de 400 oC.20 17.70 % şi mici adaosuri de Mo. % 24.. iar alierea cu crom asigură o bună rezistenţă la oxidare şi împiedică precipitarea la încălzire a grafitului (favorizată de prezenţa molibdenului). şi oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperaturi scăzute.. Tabelul 8.40…1.1.2.5 se prezintă mărcile de oţeluri din aceeastă categorie conform SR EN 10028−2.5. N/mm2 Rp02 la tmax Re.21 19. granulaţie fină şi insensibilitate la supraîncălzire.18 Oţelurile PxxxGH.1 şi cu respectarea condiţiei %Cr m + %Cum + %Mom + %Nim < 0.. 78 . Mo.. Nb şi Ti. care conţin %Mnm = 0.. la 20 oC 185…235 100…110 200…265 120…130 235…295 135…155 295…355 155…180 220…275 140…230 185…275 155…165 250…310 180…195 tmax. Ni (sub valorile limită date în tabelul 8.70….. Cu.. oC 400 400 400 400 500 500 500 Rm.24 19. simbolurile mărcilor echivalente din STAS 2883 şi limitele principalelor caracteristici mecanice (valorile maxime ale caracteristicilor corespund grosimilor minime ale semifabricatelor livrate)... până la prima revizuire a acestui standard se menţin în vigoare şi prevederile (similare) din STAS 2883.25 22.2. Cr.. Oţelurile cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate (SR EN 10028−2) cuprind două grupe: oţelurile nealiate de calitate (conform criteriilor din SR EN 10020). care grupează oţelurile pentru recipiente sub presiune după temperatura la care se garantează caracteristicile mecanice în: oţeluri aliate şi nealiate cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate. Oţelurile Cr − Mo au %Crm = 0. Alierea cu molibden asigură acestor oţeluri o bună rezitenţă la fluaj.50 % şi %Mom = 0.. fiind numite şi oţeluri termorezistente.5. În tabelul 8. Nb.. care finisează granulaţia oţelurilor. 8.6.70 %) şi oţelurile aliate Cr − Mo.

Mărcile de oţeluri din această categorie au prescrisă limita de curgere minimă la ta. Sudabilitatea acestor oţeluri este asigurată prin limitarea concentraţiei carbonului la %Cm ≤ 0. simbolizate Rxxx–n.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. cu grosimea s ≤16 mm. 400 oC. la diferite temperaturi din intervalul de utilizare garantat.3.16…0.2. Oţelurile cu granulaţie fină normalizate sunt oţeluri nealiate de calitate sau speciale şi oţeluri aliate speciale. iar la cele livrate în clasele 4.45 %.45 % şi %Nbm + %Tim + %Vm < a0 ∈ [0.5. în N/mm2. .5). scap 8. valoarea maximă a0 fiind precizată în funcţie de nivelul minim prescris al limitei de curgere. Din punctul de vedere al compoziţiei chimice aceste oţeluri sunt asemănătoare oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate (v. 0. 8.grupa oţelurilor rezistente la temperaturi ridicate cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNH.1). Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –50 oC şi +20 oC.20 % şi garantarea unor valori ale carbonului echivalent %Ce = 0.grupa de bază cuprinde oţelurile simbolizate PxxxN. care împarte aceste oţeluri în patru grupe: . 3.05 %. la oţelurile livrate în clasele de calitate 2 şi 3 se garantează aceleaşi caracteristici ca la oţelurile carbon de uz general (v. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –20 oC şi +400 oC. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –50 oC şi +20 oC. care au caracteristicile mecanice garantate în domeniul de temperaturi (–50 oC . a epruvetelor prelevate transversal şi longitudinal din produse. numărul xxx indicând valoarea minimă garantată a rezistenţei la rupere. iar cifra n (n = 2. cu indicele convenţional al granulaţiei G ≥ 6.6. de exemplu.5.. nivelul minim garantat al energiei de rupere KV la –50 oC fiind mai mare decât la oţelurile din grupa precedentă.…. în condiţiile în care solicitările mecanice la temperaturi ridicate sunt de scurtă durată şi nu determină declanşarea fenomenului de fluaj. marca de oţel 79 . platbande etc.grupa specială a oţelurilor rezistente la temperaturi joase cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNL2. 6 şi 7 se garantează energia de rupere KV la temperatura minimă (în oC) t = (20 − 10n). de asemenea. determinată pe produse în stare normalizată.40…0. SR EN 10028−3 prescrie pentru toate oţelurile din aceeastă categorie valorile minime ale energiei de rupere KV. scap. Oţelurile PxxxNL sunt echivalente oţelurilor reglementate de STAS 2883. cu precizarea că trebuie respectate corelaţiile: %Crm + %Cum + %Mom < 0. 5. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –20 oC şi +20 oC . xxx ∈ {275 N/mm2. .22 %]. 460 N/mm2}.7) − clasa de calitate în care se încadrează oţelul. ce trebuie obţinute prin încercarea la încovoiere prin şoc. cu grosimi s ≤ 150 mm) din aceste oţeluri este reglementată prin SR EN 10028−3.grupa oţelurilor rezistente la temperaturi joase cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNL1. 355 N/mm2.

70…1.50…10. 40 40 40 40 40 70 100 27 27 27 27 27 50 80 8. Tabelul 8.2 %. Mo etc.. V.25…3. semifabricatele din astfel de oţeluri se livrază în starea obţinută prin aplicarea unui TT de normalizare... semifabricatele din astfel de oţeluri se realizează în mod obişnuit prin laminare termomecanică şi prezintă caracteristici mecanice ridicate şi o bună sudabilitate (datorită menţinerii concentraţiei carbonului la un nivel scăzut. Trans. aliate cu mangan (%Mnm = 1. Oţelurile aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperaturi scăzute.70) 1. J Long.6..30. normalizare + revenire sau călire + revenire.85…1. mărcile de oţeluri fiind cele prezentate în tabelul 8. numite şi oţeluri criogenice.0…1.75…5.0.0 Rp0. limitării drastice a conţinuturilor de 80 . N/mm2 420…530 490…610 490…640 490…640 530…710 640…820 680…820 tmin. prin diminuarea drastică a conţinuturilor de impurităţi (concentraţiile maxime acceptate sunt %Pm = 0.10…0. destinate realizării aparatelor şi recipientelor sub presiune care lucrează în domeniul de temperaturi –60 oC…−200 oC.80 (0.30…1.7. sunt oţeluri aliate speciale. numite şi oţeluri HSLA (High−Strength Low Alloy) sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon %Cm = 0.85 (0..5. 8..0.03…0.015 %) şi prin alierea cu nichel şi mangan (în cazul oţelurilor cu tenacitatea garantată la temperaturi cuprinse între –60 oC şi –80 oC) sau numai cu nichel (în cazul oţelurilor cu tenacitatea garantată la temperaturi cuprinse între –80 oC şi –200 oC). Tenacitatea la temperaturi scăzute este asigurată la aceste oţeluri prin limitarea concentraţiei carbonului la nivelul %Cm ≤ 0.75 4.0 8. Ti.30…0.85…1.50…10.3.70 (0.025 % şi %Sm = 0.6.6.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR simbolizată R510−5 are garantate rezistenţa la tracţiune Rm ≥ 510 N/mm2 şi tenacitatea la −30 °C.2.7 %) şi cu mici cantităţi de alte elemente: Nb.5. o C −60 −60 −80 −100 −120 −196 −196 KV la tmin. platbande etc. Oţelurile slab aliate cu rezistenţă mecanică ridicată Oţelurile slab aliate sau microaliate cu rezistenţă mecanică ridicată. N/mm2 235…275 345…355 345…355 345…365 380…390 480…575 575…585 R m.70) 3. Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table.005.015.0.50) 0. Oţelurile cu tenacitate garantată la temperaturi scăzute Simbolul oţelului 12MnNi5−3 13MnNi6−3 15NiMn6 12Ni14 12Ni19 X8Ni9 X7Ni9 % Nim (%Mnm) 0.25 8. cu grosimi s ≤ 50 mm) din aceste oţeluri este reglementată de SR EN 10028−4.18 %..

. rezultă o cantitate mică de precipitate şi efectul de durificare este scăzut). structură şi proprietăţi în următoarele tipuri (multe din reţetele privind compoziţia chimică şi prelucrarea tehnologică a acestor tipuri regăsindu-se printre cele corespunzătoare unora din oţelurile anterior prezentate: oţelurile pentru construcţii sudate.. cu efect minim de durificare. iar dacă viteza de răcire este mai mare. cu %Vm ≤ 0. efectul de durificare este dependent de viteza de răcire după laminare.5 nm).15 N/mm2 pentru fiecare creştere cu 0. se practică laminarea controlată şi microalierea suplimentară cu Ti (care formează pelicule intercristaline de TiN ce constituie bariere pentru creşterea cristalelor de austenită). cu %Nbm = 0. utilizate sub formă de produse obţinute prin laminare normalizantă sau prin laminare controlată. 8. efectul durificării putând fi cuantificat prin creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică (limita de curgere şi rezistenţa la rupere) cu 5.0. V şi/sau Ti. la care se obţin caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică datorită precipitării în structură a carburilor sau carbonitrurilor de Nb (cu diametrul de 1.3 oC/s (dacă viteza de răcire este mai mică. Semifabricatele din oţeluri microaliate cu Nb.5. viteza care asigură durificarea maximă fiind de aproximativ 3.6). când se doreşte obţinerea unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică.1 %. rezultă precipitate grosolane.): 8.01 % a %Vm.10 nm) de carbonitrură de V (uniform distribuite în masa de ferită a oţelurilor) în timpul răcirii oţelurilor după laminare.02.04 %.. nitrurilor şi/sau carbonitrurilor elementelor de microaliere) şi asigurarea unei bune sudabilităţi (datorită menţinerii la un nivel scăzut a concentraţiei carbonului). micşorând 81 . oţelurile pentru recipiente sub presiune etc. concentraţia masică a fiecăruia din aceste elemente nedepăşind 0...7.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale impurităţi. În funcţie de reţeta de microaliere utilizată oţelurile de acest tip pot fi: − Oţeluri microaliate cu vanadiu. combinată uneori cu TT postlaminare..). Caracteristicile oţelurilor microaliate cu vanadiu depind esenţial şi de mărimea granulaţiei oţelurilor.0. obţinerea unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (determinată şi de posibilitatea durificării structurii acestor oţeluri prin precipitarea dispersă a unor compuşi chimici de tipul carburilor. aşa cum arată diagramele din fig. Oţelurile microaliate ferito−perlitice au în compoziţie cantităti − mici de Nb. Oţelurile HSLA se pot clasifica în funcţie de compoziţie.1 %.1. efectele aplicării unor astfel de tehnologii fiind finisarea granulaţiei (determinată şi de microaliere.. vanadiul contribuie la durificarea acestor oţeluri prin formarea unor precipitate fine (cu diametrul de 5. − Oţeluri microaliate cu niobiu.. Semifabricatele şi produsele din astfel de oţeluri se obţin prin laminare termomecanică. asigurării unor structuri cu granulaţie fină etc. pentru obţinerea unui efect suplimentar de finisare a granulaţiei şi unui efect sporit de durificare (deoarece titanul măreşte eficienţa microalierii cu Nb.1. combinată cu atingerea unor niveluri ridicate ale caracteristicilor de tenacitate. microaliate uneori şi cu Ti.

bainita superioară şi perlita au caracteristici mecanice apropiate).0. dacă oţelurile sunt aliate suplimentar şi cu mici cantităţi de V sau Mo.27 %. semifabricatele obţinute prin laminare controlată pot avea caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (de exemplu. ci creşterii cantităţii de carbonitruri de Nb care precipită în structură în prezenţa molibdenului (alierea cu Mo micşorează concentraţia carbonului în perlită şi asigură astfel un surplus de 82 Fig 8. oţelurile de acest fel au în structură un conţinut procentual de perlită foarte mic (sunt denumite şi oţeluri cu conţinut redus de perlită) şi se caracterizează printr-o bună sudabilitate.. deoarece au conţinut scăzut de carbon. Alierea cu Mo determină creşterea importantă a caracteristicilor mecanice ale acestor oţeluri (fiecare creştere cu 0.6. cu %Nbm < 0. cu răcire accelerată la sfârşitul procesului (călire directă).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR solubilitatea acestuia în austenită şi creând astfel condiţiile măririi cantităţii de carburi sau carbonitruri de Nb care precipită în structură) sunt realizate prin laminare controlată. deoarece molibdenul determină formarea bainitei superioare în locul perlitei la răcirea austenitei.1 % a %Mom conduce la sporirea cu 20. 8. Configuraţia diagramelor TTT la oţelurile cu structură bainitică după laminarea controlată .20. Rp0. V şi Ti asupra dimensiunilor grăunţilor de ferită − Oţeluri microaliate cu niobiu şi molibden. în acest caz. care pot avea microstructura alcătuită din ferită şi perlită sau din ferită aciculară (bainită cu conţinut scăzut de carbon).05 % şi %Mom = 0. dar au tenacitatea scăzută şi temperatura de tranziţie ductil-fragil ridicată).30 N/mm2 a rezistenţei la tracţiune şi limitei de curgere).2 sau Rt0. Fig.5 > 700 N/mm2)..7..1 %). acest efect de durificare nedatorându-se formării bainitei superioare în locul perlitei (deoarece oţelurile au conţinut scăzut de carbon şi. Efectul microalierii cu Nb.. cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0. − Oţeluri microaliate cu vanadiu şi niobiu. fie prin laminare controlată (care asigură creşterea tenacităţii şi micşorarea temperaturii de tranziţie ductil-fragil. care se pot prelucra sub formă de semifabricate şi produse fie prin laminare obişnuită (caz în care acestea prezintă caracteristici de rezistenţă mecanică bune. datorită finisării intense a granulaţiei).

%Mom = 0.5 > 550 N/mm2). Datorită reţetei de aliere utilizate.7. datorită existenţei în structură a unor precipitate de nitrură de V. împreună cu efectele de finisare a granulaţiei şi de durificare prin precipitare induse de laminarea controlată şi de alegerea judicioasă a concentraţiilor elementelor de aliere.022 %. aşa cum se poate observa pe micrografiile prezentate în figura 8. la care se adăugă uneori şi Nb. împreună cu folosirea laminării controlate (pentru finisarea granulaţiei).5 > 500 N/mm2) şi tenacitate foarte bună. care prezintă caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (de exemplu.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale carbon pentru formarea precipitatelor de carbonitruri de Nb). cu %Vm < 0.8..8.1 %) permit a se obţine din aceste oţeluri semifabricate care prezintă atât rezistenţă mecanică ridicată. asigură obţinerea de semifabricate cu caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (Rp0. Fig. 8. diagramele TTT la răcirea austenitei acestor oţeluri au configuraţia prezentată în figura 8.5. deoarece au tendinţa spre formarea unor structuri fragile în ZIT.2 sau Rt0. acest tip de structură.0..1 % şi %Nm = 0. sudabilitatea acestor oţeluri nu este însă satisfăcătoare.06 %.5 > 500 N/mm2) şi de tenacitate (KV > 130 J la ta şi temperatura de tranziţie t50% < −20 oC). Laminarea controlată şi menţinerea la un nivel scăzut a concentraţiei carbonului (%Cm < 0. Microstructurile unui oţel cu %Cm = 0. b − laminare controlată (structură cu ferită aciculară) 83 . ceea ce permite ca prin răcirea controlată la sfârşitul laminării semifabricatelor (cu jeturi de apă sau de aer comprimat) să se obţină structură cu ferită aciculară (bainită cu conţinut scăzut de carbon).018. Mo şi/sau B.04 % obţinute prin: a − laminare obişnuită (structură cu ferită poliedrică şi perlită dispuse în benzi).2 sau Rt0. %Nbm = 0. diferă esenţial de structura ferito-perlitică (cu cristale poliedrice de ferită) ce rezultă dacă se aplică laminarea obişnuită.2.8 %. permit a se realiza din aceste oţeluri semifabricate laminate cu caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (de exemplu. care. cu Rp0.08 %) şi sunt aliate cu mici cantităţi de Mn. Oţelurile slab aliate cu structură feritică aciculară au conţinut scăzut de carbon (%Cm ≤ 0.7. aceste influenţe. 8.2 sau Rt0. %Mnm =1. Rp0. cât şi o bună tenacitate. − Oţeluri microaliate cu vanadiu şi azot.3 %.

Fig. 8. Microstructura unui oţel bifazic cu %Cm = 0. se obţine o structură bifazică ferito-austenitică în care concentraţia carbonului în austenită este suficient de ridicată pentru a-i asigura o bună capacitate de călire..800 N/mm2 şi A = 15.9. alegând convenabil parametrii ti şi τm.5.. 8.9. b) răcirea rapidă (în apă) a semifabricatelor.12 % şi %Mnm = 1. 8.2 = 320.. 10. Oţelurile bifazice (dual − phase steel) sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0.16 %).1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Oţelurile microaliate ferito-perlitice şi oţelurile slab aliate cu ferită aciculară au fost concepute în vederea utilizării la realizarea semifabricatelor laminate (de tip platbandă) pentru ţevile sudate destinate conductelor petroliere (amplasate subteran sau submarin) şi pentru construcţiile sudate ale instalaţiilor marine de foraj şi exploatare petrolieră. pentru transformarea austenitei în martensită şi obţinerea structurii bifazice ferito−martensitice.8 %) şi microaliate cu elemente care să le confere granulaţie fină.4. Semifabricatele din astfel de oţeluri sunt ieftine şi prezintă caracteristici mecanice ridicate (Rp0. Oţelurile cu forma incluziunilor nemetalice controlată se folosesc pentru obţinerea de semifabricate laminate cu anizotropie minimă a caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi (mai ales) de tenacitate.5.3..A3) şi menţinerea lor o durată τm la această temperatură. necesare la 84 ..10.420 N/mm2. Rm = 600. care se utilizează sub formă de semifabricate sau produse având structura alcătuită dintr-o matrice feritică în care se află dispersate uniform insule de martensită (care ocupă. aşa cum se poate observa pe micrografiile prezentate în fig. 8..5...7.. iar ponderea formaţiunilor de austenită este la nivelul dorit al ponderii formaţiunilor martensitice în structura finală. slab aliate cu mangan (%Mnm = 1. putând fi utilizate la confecţionarea construcţiilor metalice şi mecanice la care nu sunt impuse condiţii deosebite privind tenacitatea materialelor.30 %)..20 % din structură). condusă după una din diagramele prezentate în figura 8. O altă metodă de obţinere a semifabricatelor cu structură bifazică ferito-martensitică constă din laminarea controlată intercritică a oţelurilor.7.5 % O primă metodă de obţinere a structurii bifazice ferito−martensitice la semifabricatele laminate din astfel de oţeluri o reprezintă aplicarea unui TT intercritic constând din: a) încălzirea semifabricatelor la o temperatură ti ∈ (A1.

8. Ce etc. fiind necesară realizarea unor semifabricate laminate cu o structură în care formaţiunile de perlită să fie uniform distribuite în masa de ferită. aşa cum sugerează diagrama (de principiu) redată în figura 8.11.) şi concentraţia sulfului într-un astfel de oţel se alege astfel încât să rezulte efectul maxim de reducere a anizotropiei caracteristicilor de tenacitate. raportul dintre concentraţiile elementelor adiţionale (Ti. În prezent se aplică metoda introducerii la elaborarea oţelurilor a unor cantităţi mici de pământuri rare (lantanide). care modifică tipul incluziunilor (determină formarea unor incluziuni greu fuzibile. controlul formei incluziunilor are ca scop principal obţinerea unor incluziuni de sulf globulare. le asigură finisarea şi le dispersează uniform în masa structurală a oţelurilor. în consecinţă. Fig. Diagrama pentru alegerea reţetei de microaliere la elaborarea oţelurilor cu forma incluziunilor nemetalice controlată 85 .Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale realizarea unor piese sau echipamente (funduri pentru recipiente sub presiune.10. Zr. Diagramele de laminare controlată intercritică pentru obţinerea semifabricatelor cu structură bifazică ferito−martensitică Fig. Pentru astfel de aplicaţii nu este recomandată utilizarea semifabricatelor laminate din oţel cu structură (ferito-perlitică) în benzi (care se caracterizează printr-o mare anizotropie a caracteristicilor mecanice).11. Metoda clasică de obţinere a incluziunilor de sulf cu formă controlată constau în tratarea oţelurilor la elaborare cu Ca şi Si. globulare şi nedeformabile). zirconiu sau titan.) supuse în exploatare unor solicitări mecanice complexe. Pentru obţinerea unei astfel de structuri se impune ca oţelurile supuse laminării să nu conţină incluziuni nemetalice (sulfuri) plastice (care se dispun în timpul laminării sub formă de şiruri orientate în direcţia de deformare şi determină formarea structurii în benzi la răcirea semifabricatelor după laminare). rezervoare sferice etc. care generează în acestea stări de tensiuni mecanice bi sau triaxiale. lipsite de plasticitate şi uniform distribuite în structura oţelurilor. 8.

ce întrerup contactul lor cu mediile agresive şi le protejează astfel de acţiunea distructivă a acestora. În funcţie de reţeta de aliere utilizată la elaborare. 7.7. au caracteristicile de calitate reglementate prin standardele SR EN 10088 şi STAS 3583 (care este încă în vigoare).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. %Pm ≤ 0. prezintă caracteristici bune de rezistenţă la oxidare şi la coroziune în gaze şi au capacitatea de a asigura caracteristici mecanice convenabile sunt denumite oţeluri refractare.. austenită.12. conţinuturi foarte scăzute de impurităţi (%Sm ≤ 0. în două categorii: oţelurile inoxidabile.1.).6. scap. oţelurile inoxidabile pot fi clasificate în: oţeluri aliate cu crom şi oţeluri aliate cu crom şi nichel. livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică (table. dacă sunt înalt aliate cu crom.6.015 %.20 % şi %Crm > 10. profile pentru utilizări generale etc. benzi. care interacţionează cu mediile corosive şi se acoperă cu pelicule compacte. formate din produşi de coroziune. 8. Trebuie precizat că.0 %. care precizează că oţelurile inoxidabile trebuie să aibă %Cm < 1.1.6. Oţelurile rezistente la coroziune Oţelurile rezistente la coroziune (oţelurile anticorosive) pot fi clasificate. martensită) existente în structura acestuia. 8.5. această prescripţie este cuprinsă şi în SR EN 10020.1.5 %.04 %) şi concentraţia 86 .. sârme.08 %.3). iar simbolurile principalelor mărci standardizate din fiecare clasă sunt redate în tabelul 8. bare. în funcţie de principalul factor care le asigură rezistenţa la acţiunea mediilor de lucru agresive. Oţelurile inoxidabile care. Oţelurile inoxidabile comerciale. Oţelurile inoxidabile feritice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi au compoziţia caracterizată prin %Cm ≤ 0. la calificarea unui oţel ca oţel inoxidabil sau refractar se ia în considerare numai concentraţia cromului dizolvat în soluţiile solide pe bază de fier (ferită. a căror rezistenţă la coroziune este determinată de compoziţia chimică şi de structura acestora şi oţelurile patinabile. deoarece cromul este un element carburigen (v. conform acestor standarde oţelurile inoxidabile sunt împărţite în clasele structurale prezentate în continuare. Oţelurile inoxidabile şi refractare Oţelurile capătă proprietatea de a fi inoxidabile (de a prezenta o rezistenţă ridicată la acţiunea mediilor agresive cu care vin în contact). concentraţia masică minimă a cromului în astfel de oţeluri fiind %Crm = 10. în condiţii de temperatură ridicată.

... Mo).Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale masică de crom încadrată în una din următoarele reţete: %Crm = 11.18 % sau %Crm = 25.8 %) şi/sau zirconiu (%Zrm = 0.7. stabilizarea feritei şi mărirea rezistenţei la coroziune intercristalină (Nb.. X2CrMoTi17−1. Ti.5 %).. Tabelul 8. X2CrTi12. nichel (%Nim = 0. reţetele cu concentraţii mari de crom prezentând şi bune proprietăţi de refractaritate. X3CrTi17. pentru finisarea granulaţiei. Principalele mărci de oţeluri inoxidabile Marca de oţel conform: SR EN 10088 STAS 3583 X6Cr13 X6Cr17 X3CrTi17 X2CrMoTi18−2 X6CrAl13 X12Cr13 X20Cr13 X30Cr13 X39Cr13 X50CrMoV15 X2CrNi18−9 X5CrNi18−10 X6CrNiTi18−10 X2CrMnNi17−7−5 X2CrMnNiN18−9−5 X2CrNiMo17−13−3 X1NiCrMoCu25−20−5 X6CrNiMoTi17−12−2 X2CrNiMoCuN25−6−3 X2CrNiMoCuWN25−7−4 7Cr130 8Cr170 8TiCr170 2TiMoCr180 7AlCr130 10Cr130 20Cr130 30Cr130 40Cr130 45VMoCr145 2NiCr185 5NiCr180 10TiNiCr180 2MoNiCr175 2CuMoCrNi250 10TiMoNiCr175 - Clasa structurală Feritic Feritic Feritic Feritic Feritic Ferito .0.3. %Crm = 17. niobiu (%Nbm = 0.martensitic Martensitic Martensitic Martensitic Martensitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenito .feritic 87 .1 %).30 %. X6CrAl3. Zr). Si. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral acestor prescripţii...3.1. X2CrNi12... X6CrMo17−1.feritic Austenito . X6CrNi17−1.. titan (%Tim = 0..5 %).13 %.6 %). X2CrNbZr17. X2CrAlTi18−2.. pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Al. X2CrMoTi29−4. X6CrMoNb17−1.0.4.3...8. în compoziţia acestor oţeluri se pot adăuga în diverse concentraţii şi alte elemente: siliciu (%Sim ≤ 1 %). X6Cr17. aluminiu (%Alm ≤ 2 %)..3.. pentru îmbunăţăţirea tenacităţii şi prelucrabilităţii prin deformare plastică (Ni). aşa cum rezultă din următoarele exemple: X6Cr13. molibden (%Mom = 0.

cu foarte mici cantităţi de carburi globulare uniform distribuite în matricea feritică) şi. constând din încălzirea la ti = 750.6 %) şi/sau vanadiu (%Vm = 0.. urmată de aplicarea unui TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul adecvat obţinerii caracteristicilor dorite). în compoziţia acestor oţeluri se pot adăuga în diverse concentraţii şi alte elemente: siliciu (%Sim ≤ 1 %)... Cu. X50CrMoV15.3.. niobiu (%Nbm = 0. fig.015 %.850 oC (temperaturile mai mari fiind recomandate la construcţiile sudate din oţeluri feritice cu concentraţii ridicate de crom).0.13 %. o structură monofazică feritică (eventual. X105CrMo17.0. aluminiu (%Alm ≤ 1. cum ar fi apariţia fazei σ în cazul menţinerilor îndelungate în intervalul de temperaturi 550. aceste probleme se pot rezolva prin alegerea corespunzătoare a MA pentru sudare. Si. nichel (%Nim = 1. Mo). Oţelurile inoxidabile feritice au o sudabilitate relativ bună.. 7.. menţinerea la aceste temperaturi o durata τm = 30. X7CrNiAl17−7. Oţelurile inoxidabile martensitice şi ferito-martensitice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi au compoziţia caracterizată prin %Cm = 0.6... ca urmare. X4CrNiMo16−5−1.3.2. cupru (%Cum = 1. conţinuturi foarte scăzute de impurităţi (%Sm ≤ 0... mărirea călibilităţii şi durificarea prin precipitare a acestor oţeluri (Ni. caracteristicile de utilizare ale acestor oţeluri nu pot fi modificate prin aplicarea de TT cu schimbare de fază.. la orice temperatură în stare solidă. X90CrMoV18. pentru finisarea granulaţiei. pentru îmbunăţăţirea tenacităţii şi prelucrabilităţii prin deformare plastică (Ni).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aceste oţeluri prezintă..1. X8CrNiMoAl15−7−2. Mărcile de oţeluri comerciale din aceste clase structurale corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte.5 %). X5CrNiMo13−4. Cu).700 oC). cât şi datorită intervenţiei altor fenomene. pentru îmbunăţăţirea rezistenţei la coroziune în anumite medii (Al. X46Cr13.18 %. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X12Cr13.2 %) pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Al.40 min şi răcirea în aer. prin folosirea unor tehnologii de sudare adecvate şi prin aplicarea unor TT postsudare. V) sau pentru evitarea apariţiei fenomenelor de fragilitate la revenire (Mo).1.. X20Cr13..8 %)..08..0 %). X70CrMo15. X5CrNiCuNb16−4.04 %) şi concentraţia masică de crom încadrată în una din următoarele reţete: %Crm = 11. %Pm ≤ 0. 88 . %Crm = 17.. locale (la îmbinările sudate) sau globale (la întreaga construcţie sudată).. molibden (%Mom = 0. Nb.6...0 %.24) de sensibiltatea lor ridicată la supraîncălzire (creşterea pronunţată a granulaţie în cazul încălzirii şi menţinerii lor la temperaturi mai mari de 900 oC) şi de tendinţa acestora spre fragilizare şi fisurare (atât datorită creşterii granulaţiei. 8. singura modalitate tehnologică de a le influenţa caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate constă în ecruisarea lor prin deformare plastică la rece... Principalele probleme care pot să apară la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri sunt legate (v.1.5 %).

.4). aliate suplimentar cu nichel (%Ni m = 3..) şi se produce un efect de durificare (îmbătrânire) important. X8CrNiMoAl15−7−2) şi sunt denumite oţeluri cu durificare prin precipitare (oţeluri PH – preciptation hardening)..3.0 %) şi/sau niobiu (%Nb m = 0. uneori. Procesele care au loc la revenirea structurilor de călire ale acestor oţeluri (bogat aliate cu crom şi alte elemente de aliere) diferă de procesele care au loc la revenirea structurilor de călire ale oţelurilor nealiate (v..1200 N/mm2 şi Rm = 1000. aluminiu (%Al m = 0.. Oţelurile PH cu %Nim = 3.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Aceste oţeluri au concentraţia de crom suficient de scăzută în corelaţie cu concentraţia de carbon. iar caracteristicile mecanice ale structurilor de revenire pot indica prezenţa fenomenelor de fragilitate la revenire (v..630 oC şi τm = 1. fără afectarea inadmisibilă a caracteristicilor de tenacitate (energia de rupere se menţine la niveluri KV = 40. scap. cupru (%Cu m = 1. căpătând o structură martensitică sau ferito – martensitică... X5CrNiCuNb16−4..1 %) pentru asigurarea structurilor martensitice la răcirea în aer se impune alierea lor suplimentară cu nichel şi. alcătuiesc o subdiviziune specială a oţelurilor inoxidabile martensitice (având ca mărci reprezentative X4CrNiMo16−5−1.60 J) şi de rezistenţă la coroziune. în timp ce la oţelurile cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0. care se poate transforma în martensită (cu conţinut redus de carbon..3. datorită intervenţiei fenomenelor de stabilitate la revenire şi de durificare secundară (separararea unor carburi de crom fin dispersate...8 % au Ms << ta şi prezintă (la ta) după călire (în aer de la ti = 950... încât transformarea alotropică Feγ ⇔ Feα nu este suprimată şi aceste oţeluri prezintă transformări de fază în stare solidă (în condiţii de echilibru termodinamic sunt posibile transformările de tipul austenită ⇔ ferită) şi se călesc în aer (sunt oţeluri autocălibile). prin aplicarea unui TT de revenire (la ti = 470.2 = 800.6 %). de la ti = 1025.5 % au Ms > ta şi prezintă după călire (în aer sau ulei.. 7.0.7..... caracteristicile de rezistenţă mecanică înregistrând creşteri semnificative (Rp0. În majoritatea cazurilor oţelurile din aceste clase structurale se utilizează în starea metalurgică conferită prin aplicarea unui TT de călire + revenire.1050 oC) o structură martensitică cu conţinut scăzut de carbon. NbNi3 etc.8 %).1300 N/mm2). caracterizată prin rezistenţă mecanică redusă şi plasticitate ridicată.. molibden (%Mo m = 0.5 %).. 5.08 %) şi conţinuturi ridicate de crom (%Cr m = 15. în structura martensitică apar precipitate ale compuşilor intermetalici pe care îi formează elementele de aliere suplimentare (de tipul MoNi3..... care măresc duritatea structurilor de revenire).. având rezistenţă mecanică scăzută şi 89 ..17 %). cu cupru...3 ore).1050 oC) o structură austenitică.3). X7CrNiAl17−7. care prezintă o capacitate particulară de creştere a caracteristicilor de rezistenţă mecanică prin aplicarea de TT.2 %) aceste condiţii sunt uşor de întrunit..1.6. la oţelurile cu concentraţii mari de carbon (%Cm > 0. scap. Oţelurile cu conţinuturi scăzute de carbon (%C m < 0. Oţelurile PH cu %Nim = 6.5 %).

comportare paramagnetică şi o bună sudabilitate.4 % sunt sudabile.3.10 %.. structura austenitică se ecruisează puternic prin deformare plastică la rece şi. %Cm ≤ 0.520 oC şi τm = 1.. menţinerea la tco o durată τm = 7...... • reţeta de aliere de bază a acestor oţeluri prevede concentraţii masice de crom %Crm = 18. motiv pentru care oţelurile sunt denumite şi oţeluri austenitice tip 18−8.20 % (corespunzătoare oţelurilor inoxidabile) şi concentraţii masice de nichel %Nim = 8..4 % sunt destinate confecţionării sculelor (cuţite.04 %..1....6. Compoziţia chimică a acestor oţeluri poate fi caracterizată astfel: • concentraţia masică de carbon este scăzută. plasticitate mare.1.5 ore) se obţin efecte de durificare prin precipitare similare celor tipice oţelurile PH cu %Nim = 3. Oţelurile inoxidabile martensitice şi ferito – martensitice cu %Cm < 0.. această reţetă fiind modificată la oţelurile pentru − 90 .−80 oC.15 %. iar după sudare trebuie aplicate TT care să confere îmbinărilor sudate structuri asemănătoare cu cea corespunzătoare MB.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR plasticitate ridicată) prin aplicarea unui TT de călire la temperaturi scăzute (constând din răcirea oţelurilor. care au efecte negative majore asupra tenacităţii).5. conform indicaţiilor diagramei din figura 7.24. aceste oţeluri ridică probleme tehnologice la prelucrarea prin aşchiere sau prin deformare plastică. în apă şi în foarte mulţi agenţi chimici. instrumente chirurgicale etc. cu vr = 70.0. BMT trebuie bine protejată în timpul sudării faţă de acţiunea nocivă a atmosferei înconjurătoare (prin utilizarea procedeelor de sudare în mediu de gaz inert).02. mai ales H...) şi instrumentelor de măsurare şi nu se utilizează la realizarea construcţiilor sudate. aceste oţeluri au tendinţa de fragilizare la rece. N şi. la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri trebuie utilizate MA cu concentraţii scăzute de carbon şi conţinuturi minime de impurităţi (S. alcătuit din călire martensitică şi revenire. Oţelurile inoxidabile martensitice cu %Cm > 0.5 ore. deoarece. în mod obişnuit. dacă este posibil.. Oţelurile inoxidabile austenitice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi nichel şi reprezint[ o clasă structurală de oţeluri cu proprietăţi deosebite: rezistenţă mare la coroziune în aer... la tco = −70. fiind recomandat TT de revenire la ti = 600.8 ore şi apoi reîncălzirea la ta) sau prin aplicarea unui TT de destabilizare a austenitei (constând din reîncălzirea oţelurilor la ti = 750. ca urmare..5 % călite şi îmbătrânite.. pentru micşorarea stabiltăţii austenitei prin separarea unor particule de carburi de crom şi alte elemente de aliere şi apoi răcirea în apă). tenacitate şi rezistenţă mecanică ridicate la temperaturi scăzute (până la –270 oC). P..80 oC/oră.1.850 oC. 8... prin aplicarea ulterioară a unui TT de revenire (la ti = 500.. un TT complet. dar oţelurile moderne au %Cm ≤ 0. menţinerea la această temperatură o durată τm = 0.750 oC sau.

ca urmare. 25−35 etc... X6CrNiMoNb17−12−2. %Crm = 12. X6CrNiTi18−10. 20−25....15 % asigurându-le o bună rezistenţă la oxidare în medii uscate. efectele favorabile ale cromului se diminuează odată cu creşterea conţinutului de carbon al oţelurilor (care favorizează apariţia carburilor în structura acestora). azotul (%Nm = 0.7 %).04 %) au structura de echilibru la ta complet austenitică. molibdenul (%Mom = 2... Cu.12. deoarece probabilitatea declanşării proceselor de corodare electrochimică a structurii monofazice austenitice (cu %Crm = 10. Nb... iar %Crm >15 % conferind oţelurilor rezistenţă la coroziunea (de tip elecrochimic) produsă de mediile active apoase. X2CrNiMo17−12−2. cromul este elementul de aliere care conferă acestor oţeluri rezistenţă la coroziune şi la oxidare. temperaturi ridicate..7 %). Oţelurile cu conţinuturi reduse de carbon (%Cm ≤ 0.. manganul (%Mnm = 2. Deoarece nu prezintă transformări în stare solidă.. fiind elementul de aliere care le conferă structura austenitică şi asigură (în cazul când %Nim > 8 %) menţinerea unei astfel de structuri până la temperatura ambiantă (prin modificarea substanţială a poziţiei punctelor critice de transformare în stare solidă A1 şi A3).Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale aplicaţii speciale (caracterizate prin condiţii severe de lucru: solicitări mecanice cu intensităţi mari şi/sau aplicate dinamic. la temperaturi înalte.8.10 %). Mo).4.5. pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Si. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte. X12CrMnNiN18−9−5. caracteristicile de utilizare ale acestor oţeluri nu pot fi modificate prin aplicarea de TT cu schimbare de fază. N)..0.. care se realizează cu %Crm = 15. Ti) sau pentru stabilizarea structurii austenitice şi înlocuirea parţială a nichelului (Mn. X2CrNi18−9. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X10CrNi18−8.1 %) sau titanul (%Tim = 0.4 %)..0 %) în astfel de medii este aproape nulă. 91 .. singura modalitate tehnologică de a le influenţa caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate constă în ecruisarea lor prin deformare plastică la rece. cuprul (%Cum = 0.25 %). prezintă cea mai bună comportare în prezenţa mediilor agresive de lucru.5. • majoritatea oţelurilor austenitice crom-nichel au în compoziţie şi alte elemente de aliere decât carbonul. solubilitatea carbonului în austenită la această temperatură fiind mai mare decât concentraţia carbonului existent în aceste oţeluri şi. urmată de aplicarea unui TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul adecvat obţinerii caracteristicilor dorite). 45 % (şi sunt denumite oţeluri tip 15−35.3 %)..25 % şi %Nim = 15. medii foarte agresive etc.. cromul şi nichelul (elementele reţetei de aliere de bază): siliciul (%Sim ≤ 1.)... niobiul (%Nbm = 0... pentru îmbunăţăţirea rezistenţei la coroziune (Mo.1.0. nichelul acţionează favorabil asupra rezistenţei la coroziune şi îmbunătăţeşte caracteristicile mecanice la temperaturi înalte ale oţelurilor. X3CrNiCu18−9−4.).

iar peste 850 oC austenita are capacitate ridicată de a dizolva carbon şi separarea carburilor nu mai este justificată termodinamic. aşa cum se poate observa în imaginile prezentate în figura 8..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Oţelurile cu conţinuturi de carbon mai mari (%Cm = 0. se produce separarea din austenită a carbonului în exces sub formă de carburi de crom. structura monofazică astfel obţinută este alcătuită din austenită suprasaturată în carbon. marginile cristalelor de austenită îşi diminuează puţin concentraţia de crom şi diminuarea rezistenţei la coroziune a oţelului este mică.. marginile (sărăcite în crom) ale cristalelor de austenită sunt atacate. dacă durata menţinerii este sub limita inferioară a intervalului critic. • aşa cum se poate deduce examinând diagrama din figura 8. instabilă termodinamic şi. după precipitarea intercristalină a carburilor de crom. constând în încălzirea oţelurilor la ti = 1000. 850 oC). ca urmare. • viteza de difuzie a carbonului în austenită este mai mare decât cea corespunzătoare cromului şi. pentru care intensitatea sensibilizării la coroziune intercristalină a oţelului este maximă. pentru dizolvarea carburilor în austenită şi răcirea lor rapidă (în apă).13. fenomen numit coroziune intercristalină.1100 oC. creşte concentraţia în crom a marginilor acestor cristale. cantitatea de carburi precipitate este redusă... sărăcirea în crom a acestor margini este parţial compensată şi rezistenţa la coroziune a oţelului este puţin afectată. proces care prezintă următoarele particularităţi: • separarea carburilor apare numai în cazul încălzirii într-un interval critic de temperaturi (450 oC. astfel că. se aplică TT de călire de punere în soluţie (a carburilor). 0. această structură bifazică putând favoriza declanşarea proceselor de corodare a oţelurilor în prezenţa mediilor agresive. dacă semifabricatele sau piesele confecţionate dintr-un oţel cu această structură sunt supuse încălzirii (în procesul de prelucrare sau în cursul utilizării). se produce uniformizarea prin difuzie a concentraţiei cromului în cristalele de austenită. ca urmare. pentru menţinerea structurii monofazice austenitice (până la ta).15 %) au structura de echilibru la ta alcătuită din austenită şi carburi de crom. carbonul ajunge mai repede la marginile cristalelor de austenită şi formează carburile cu cromul din austenita situată în zonele adiacente acestor margini. pentru fiecare temperatură situată în intervalul critic de temperaturi există un interval critic al duratei de menţinere. sub 450 oC difuzia elementelor care formează carburile nefiind posibilă. separarea intercristalină a carburilor de crom şi scăderea concentraţiei de crom de la marginile cristalelor de austenită diminuează rezistenţa la coroziune a oţelului.04. atunci când piesele realizate dintr-un astfel de oţel vin în contact cu un mediu agresiv de lucru.12. Aspectele prezentate sugerează şi principalele căi de acţiune pentru diminuarea susceptibilităţii oţelurilor inoxidabile austenitice faţă de coroziunea 92 . Pentru a le conferi o structură monofazică austenitică rezistentă la coroziune. iar dacă durata menţinerii este mai mare decât limita superioară a intervalului critic.

04 %). se observă că principalele probleme care pot afecta sudabilitatea oţelurilor austenitice crom-nichel sunt: fisurarea la cald şi fragilizarea indusă de formarea fazei σ .13. Diagrama timp – temperatură − sensibilizare la coroziunnea intercristalină (TTS) a oţelului inoxidabil X10CrNi18−8 Oţelurile inoxidabile austenitice au o bună sudabilitate. 8. în timpul solidificării CUS. • Fisurarea la cald a CUS realizate prin sudare se produce la temperaturi ridicate (peste 1200 oC). sulful şi fosforul favorizează apariţia fisurării la cald. 8. niobiu sau tantal sunt denumite oţeluri stabilizate). niobiu sau tantal. titan. Dacă se analizează diagrama structurală prezentată în figura 7. carburi de titan şi niobiu. silicaţi) care sunt faze uşor fuzibile sau care formează cu fierul sau cu elementele de aliere eutectice uşor fuzibile. creşterea concentraţiei cromului. deoarece formează cu elementele de aliere tipice oţelurilor inoxidabile austenitice (nichel. Microfotografia unei zone afectate de coroziunea intercristalină la o piesă din oţel inoxidabil austenitic X10CrNi18−8 Fig. apariţia fenomenului este influenţată de următorii factori: − compoziţia chimică a BMT din care rezultă prin solidificare CUS (dependentă de compoziţia şi puritatea MB şi MA). niobiu) compuşi (sulfura de nichel. care.24.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale intercristalină: reducerea concentraţiei de carbon (%Cm ≤ 0. pentru ca separarea intercristalină a carburilor de crom să afecteze în mică măsură rezistenţa la coroziune a marginilor cristalelor de austenită şi/sau microalierea oţelurilor cu titan. fisurile formate la cald având caracter interdendritic şi fiind cauzate de prezenţa unor faze uşor fuzibile în zonele intercristaline ale structurii primare a CUS.12. pentru evitarea formării carburilor de crom în structura oţelurilor. având afinitatea faţă de carbon mai mare decât cromul. în 93 . carbonul. leagă carbonul în exces sub formă de carburi proprii şi asigură astfel menţinerea nealterată a concentraţiei cromului în cristalele de austenită (oţelurile inoxidabile austenitice microaliate cu titan. Fig. siliciul.

fosfor. denumite şi oţeluri duplex. ferita are rezistenţa la deformare mai mică decât austenita şi. apariţia fazei σ (sigmatarea) şi fragilizarea care o însoţeşte sunt favorizate de prezenţa unor elemente de aliere ca Mo.. fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi nichel şi reprezintă o clasă structurală de oţeluri utilizată relativ recent (cu toate că primele oţeluri duplex au apărut încă din 1930) la fabricarea aparaturii tehnologice de presiune şi a construcţiilor sudate. relaxarea tensiunilor mecanice care apar în timpul cristalizării primare a CUS (la temperaturi înalte. Fragilizarea prin faza σ se produce atunci când în îmbinările sudate apare faza σ. Ti şi de procesele de deformare plastică la rece şi pot fi înlăturate aplicând după sudare (sau după operaţiile de prelucrare prin deformare plastică la rece) un tratament termic constând din încălzirea zonei sigmatate la ti ≅ 1000 oC. wolframul. dacă MB sau CUS au structura complet austenitică. iar dacă structurile sunt austenito − feritice. − prezenţa feritei în structura CUS (într-un conţinut procentual de 3. compus intermetalic FeCr caracterizat prin duritate ridicată şi fragilitate accentuată. prin realizarea următoarelor efecte: finisarea structurii (ferita cristalizează înaintea austenitei şi împiedică formarea structurilor dendritice grosolane). iar prezenţa austenitei conferindu-le o bună ductilitate şi tenacitate.5 %. %Nim = 4. la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri s-a constatat că structurile realizate în CUS şi ZIT nu mai prezintă raportul unitar al conţinuturilor procentuale de ferită 94 . raportul preferat al conţinuturilor procentuale de ferită şi austenită în structura oţelurilor de acest tip este cel unitar (%α ≅ 50 % şi %γ ≅ 50 %). fixând elementele nocive (sulful.4 ore şi răcirea în aer. Nb.. faza σ apare (mai greu) după sudare... vanadiul şi molibdenul împiedică fisurara la cald. 8. Si. siliciu) şi diminuarea pericolului de formare a eutecticelor uşor fuzibile. %Mom = 1. carbonul etc.. prezenţa în structură a feritei asigurându-le niveluri ridicate ale rezistenţei mecanice şi rezistenţei la coroziune. prin realizarea următoarelor etape: γ + α → γ + α + σ → γ + σ. Aceste oţeluri combină bunele proprietăţi ale oţelurilor inoxidabile feritice şi austenitice....900 oC.4 %) împiedică fisurarea la cald..24.4. în zonele încălzite la 600.04 %.6.. %Crm = 22.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR timp ce manganul. ferita este faza care se deformează uşor şi ajută la diminuarea nivelului energetic al câmpului de tensiuni care apare datorită sudării) şi dizolvarea elementelor nocive (sulf. Oţelurile inoxidabile austenito – feritice sau ferito – austenitice. faza σ apare (mai uşor) în aceleaşi zone..2 % şi %Cum ≤ 2 %.. prin realizarea următoarelor etape: γ → γ + α → γ + α + σ → γ + σ. ca urmare. direct din austenită .) sub formă de compuşi greu fuzibili sau care formează cu fierul sau cu elementele de aliere eutectice greu fuzibile. Primele oţeluri duplex realizate au avut compoziţia: %Cm ≤ 0.1. menţinerea la această temperatură o durată τm = 2.

construcţiilor şi echipamentelor care funcţionează la temperaturi superioare temperaturii de –50 oC (în condiţii de frig climatic sau industrial). A doua generaţie de oţeluri duplex a avut compoziţia chimică caracterizată prin %Cm ≤ 0. tenacitatea oţelurilor duplex are nivelul situat între nivelurile corespunzătoare oţelurilor inoxidabile austenitice şi feritice.5.. mai ales dacă nu este posibilă aplicarea de TT postsudare.30 % (unele conţinând şi %Wm = 0. %Nim = 6. iar sudarea fără MA sau cu pMA scăzute (valori mari ale pMB) nu este recomandată (trebuie evitată).. X2CrNiMoN25−7−4. 95 .. dar nefiind recomandate pentru echipamentele şi aparatele tehnologice destinate aplicaţiilor criogenice. care au în mod obişnuit %Nim = 5.04 %.. • în procesul de sudare se produc fenomene metalurgice de precipitare în CUS şi ZIT a unor faze dure (faze δ. de tipul unor compuşi intermetalici cu conţinuturi ridicate de crom şi molibden sau nitruri de fier şi/sau de elemente de aliere) care fragilizează structura şi micşorează rezistenţa la coroziune a acesteia. X2CrNiMoCuWN25−7−4... %Crm = 24. asigurând menţinerea raportului unitar al conţinuturilor procentuale de ferită şi austenită în zonele caracteristice ale îmbinărilor sudate ale echipamentelor trehnologice sau construcţiilor realizate din astfel de materiale. este necesar ca MA utilizate la sudare să fie supraaliate cu nichel (MA trebuie să aibă %Nim ≅ 9 %.4 % .X2CrNiMoN22−5−3. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X2CrNiN23−4...1. azotul a fost utilizat pentru înlocuirea parţială a nichelului ca element austenitizant...X3CrNiMoN27−5−2.7.26 %.5.0 %).8 %. %Cum ≤ 2. MA cu compoziţie apropiată de a MB se utilizează numai în cazul când se efectuează TT postsudare pentru rectificarea structurilor din CUS şi ZIT. respectarea acestei prescripţii asigurând formarea şi menţinerea cantităţii corespunzătoare de austenită în structura CUS. %Mom = 3.5 %). Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte. spre deosebire de MB.X2CrNiMoCuN25−6−3. iar caracteristicile de rezistenţă la coroziune ale îmbinărior sudate sunt nesatisfăcătoare.. constatându-se că el îmbunătăţeşte rezistenţa mecanică şi rezitenţa la coroziune şi contribuie la formarea austenitei din ferită la temperaturi ridicate. oţelurile duplex putând fi utilizate pentru confecţionarea pieselor. iar rezistenţa la tracţiune şi limita de curgere sunt aproximativ de două ori mai mari decât ale oţelurilor inoxidabile austenitice.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale şi austenită. Rezistenţa la coroziune a oţelurilor duplex din generaţia a doua este mai bună decât a oţelurilor inoxidabile austenitice.0. Pentru realizarea unor îmbinări sudate de calitate la realizarea aparatelor tehnologice sau construcţiilor metalice din oţeluri duplex se recomandă a se avea în vedere următoarele aspecte: • pentru a obţine CUS cu caracteristici corespunzătoare.15..5 % şi %Nm = 0.

0. peste care se manifestă cu intensitate mare fenomenul de fluaj).) şi barelor forjate.35. 12TiNiCr180.. sârme etc. 10AlCr180. benzi. 8. 900 oC]. deoarece. având calitatea reglementată de STAS 11523. deoarece elementele de aliere difuzează mai uşor în această fază. s-a constatat că apariţia fazelor δ este determinată de menţinerile îndelungate la temperaturi ridicate. iar rezistenţa mecanică la temperaturi ridicate se asigură oţelurilor prin alierea cu crom. 10AlCr240 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate feritice).45 %. ce protejează materialul împotriva oxidării în profunzime). 96 . în funcţie de compoziţia lor chimică. molibden. 15SiNiCr250. 20VNiMnCr120. Pentru această aplicaţie singurele oţeluri care dau rezultate bune sunt oţelurile austenitice crom – nichel tip 15−35. 12NiCr250.. SiO2. rezistenţa la oxidare este conferită oţelurilor de alierea cu crom şi este îmbunătăţită de alierea suplimentară cu siliciu şi aluminiu (elemente care asigură formarea pe suprafetele pieselor realizate din astfel de oţeluri şi exploatate la temperaturi ridicate a unui strat compact şi aderent de oxizi. wolfram. iar solubilitatea azotului în ferită este mai scăzută decât în austenită. semifabricatelor laminate finite (profile pline şi fasonate. iar precipitarea nitrurilor se produce mai intens dacă MB nu are un conţinut suficient de azot (care să determine formarea şi stabilizarea austenitei) sau dacă nu se folosesc MA supraaliate cu nichel. 20VNiWMoCr120 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice)..1. vanadiu (care durifică oţelurile prin formarea de carburi stabile. aşa cum s-a arătat anterior. Al2O3. dacă aplicaţiile în care sunt utilizate se caracterizează prin temperaturi de lucru nu prea mari. nichel. oţelurile inoxidabile prezintă şi o bună refractaritate (mai ales. micşorează tendiţa de fragilizare la cald a acestora şi/sau le măresc temperatura de recristalizare primară. Pentru aplicaţiile tehnice la care temperaturile de lucru sunt foarte ridicate (550. în general sub 550 oC). de tipul Cr2O3. cu conţinuturile de carbon %Cm = 0. 40SiNiCr250. martensitică sau austenitică.5. uneia din clasele structurale anterior prezentate: feritică. Oţelurile refractare (termorezistente) pot aparţine. 12SiNiCr360 şi 10TiAlCrNi320 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate austenitice). 20−25 sau 25−35. ţevi prin care circulă hidrocarburi şi care au domeniul temperaturilor de lucru [700 oC. 15SiNiCr200. destinate fabricării produselor prin deformare plastică la cald..1100 oC) se utilizează oţelurile refractare (termorezistente) speciale.6.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fenomenele de precipitare se produc în principal în zonele feritice ale structurii CUS şi ZIT. principalele mărci de astfel de oţeluri (simbolizate în acelaşi mod ca şi oţelurile aliate pentru construcţia de maşini cuprinse în STAS 791) sunt: 10AlCr70. table. O aplicaţie în care alegerea oţelurilor termorezistente ridică probleme interesante o constituie fabricare ţevilor pentru cuptoarele instalaţiilor de piroliză din combinatele petrochimice.

celelalte componente contribuind la creşterea rezistenţei mecanice la cald şi asigurarea unei bune comportări la fluaj. datorită numărului mare de componente aceste materiale sunt denumite superaliaje. creşterea excesivă a cantităţii de carburi în structură fiind una din principalele cauze care produc degradarea ţevilor). niobiu (%Nbm = 3…5 %).14 şi 8.. Soluţia folosirii unor oţeluri cu %Cm = 0. impunând fabricarea ţevilor prin turnare centrifugală. nichelul asigură acestor aliaje o rezistenţă excepţională la coroziune în medii puternic reducătoare.35. 8.01…0.15. fier (%Fem = 2…12 %). 8. 97 . aluminiu. aceste oţeluri prezintă viteze de fluaj minime şi rezistenţe tehnice de durată (fluaj) maxime şi au tendinţă redusă de carburare în prezenţa mediilor de hidrocarburi (carburarea ţevilor şi. dar nu afectează inadmisibil sudabilitatea acestor oţeluri (cu anumite precauţii tehnologice ţevile pentru cuptoarele instalaţiilor de piroliză pot fi sudate). siliciu (%Sim < 2 %).14. care au în compoziţie şi mici cantităţi de carbon (%Cm = 0. împreună cu siliciul şi aluminiul.0. zirconiu etc. Fig. Dependenţele dintre rezistenţa tehnică de durată şi concentraţia de carbon la oţelurile austenitice crom – nichel tip 15–35 şi 25–20 Pentru aplicaţiile în care mediul de lucru este foarte agresiv şi/sau temperaturile de lucru sunt ridicate. aşa cum arată diagramele din figurile 8. le asigură o foarte bună rezistenţă la oxidare. ca urmare. titan. conţinutul ridicat de carbon diminuează prelucrabilitatea prin deformare plastică a acestor oţeluri. se utilizează aliaje speciale Ni−Cr ( %Nim = 45…70 % şi %Crm = 12….25 %). iar cromul.05 %) şi alte elemente de aliere: molibden (%Mom = 2…25 %.. Dependenţa dintre viteza de fluaj şi concentraţia de carbon la oţelurile austenitice crom – nichel tip 15–35 Fig.45 % a fost adoptată ţinând seama că.15.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale având structura de echilibru la ta alcătuită din austenită şi carburi. wolfram (%Wm = 3…5 %).

%Fem = 5…9 % .. tenace şi aderente la suprafaţa produselor.1. cu caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. vanadiul (%Vm = 0. %Fem = 3…4 15…17 0.04 %. nichel (%Nim ≤ 0. Pentru a realiza o astfel de comportare. a unor pelicule (patine) de oxizi şi sulfat complex de fier.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabel 8.8…1. Compoziţiile chimice de bază ale unor superaliaje refractare Denumirea comercială INCONEL 625 INCONEL X 750 HASTELLOY C HASTELLOY X WASPALLOY NIMONIC 901 NIMONIC 105 %Nim min.02 %).02….6…1. %Pm ≤ 0.. compacte. conţinuturile de impurităţi ale acestor oţeluri sunt limitate la nivelurile %Sm. dacă oţelurile sunt complet dezoxidate (calmate) la elaborare. prin duritatea. %Fem = 30…33 %. Nimonic etc..0.035 %. 8.%Tim = 2…3 1 2 % 4. care.%Sim = 0 0 1 1 3% 3.10 %). %Pm ≤ 0. care se comportă ca nişte straturi autoprotectoare.6…6.0…2. %Alm = 4…5 5 % Superaliajele au structura alcătuită din soluţii solide ale componentelor.8..8 0 10 % max. molibden (Mom ≤ 0. Ni3(Al. durificate prin precipitarea unor compuşi chimici.Fe)3Al. dacă oţelurile sunt livrate 98 .%Tim = 2…3 % 10 %Wm = 4…5 %. %Fem = 17…20 %.12…0. cum ar fi Ni3Nb. 0.5 %. respectiv.15 %) şi conţin mici cantităţi de elemente care fixează azotul sub formă de nitruri stabile. prin interacţiunea lor timp de 1.%Sim =1. oţelurile aparţinând acestei categorii au concentraţiile de carbon scăzute (%Cm ≤ 0. 18…22 %Tim = 1…1.30 %). cele mai cunoscute tipuri de aliaje din această clasă fiind: Inconel. 58 min.060 %).12 %) şi titanul (%Tim = 0. 8. niobiul (%Nbm = 0. Hastelloy.65 %).2. Oţelurile patinabile Oţelurile din această categorie prezintă rezistenţă ridicată la coroziunea atmosferică. cum ar fi aluminiul (%Alm ≥ 0.Ti) sau (Ni. sunt slab aliate cu crom (%Crm = 0.30…. ce pasivează produsele (reduc viteza de coroziune uniformă la valori apropiate de 0 mm/an).3 ani cu atmosfera înconjurătoare.5…5. % Alte elemente %Mom %Com max.0…1 %Nbm = 3…4 %.5…1. Incoloy.0.02….015…. %Sm. cu care firmele producătoare le-au lansat pe piaţă.0…1 1. 70 55…65 45…50 50…55 42…43 50…55 %Crm 20…23 14…17 15…19 20…23 18…21 12…14 14…15 Compoziţia chimică.25…0.55 %).0.25 %). fineţea mare şi gradul lor de dispersie ridicat. Superaliajele sunt cunoscute sub denumirile comerciale.16 %).5…5. 0 % 8. %Alm = 0 1 2 1 6% 5. zirconiu (Zrm ≤ 0. cupru (%Cum = 0. contribuie la creşterea rezistenţei mecanice. 12…15 %Tim = 2…3 %. rezistenţă determinată de formarea pe suprafaţa produselor realizate din astfel de oţeluri.6.8.

99 . dacă carbonul echivalent. Principalele aplicaţii tehnice în care se utilizează semifabricatele sub formă de table. iar STAS 500/3 care reglementează acelaşi domeniu. nefiind încă abrogat. iar produsele realizate din acestea nu se tratează termic. cu conţinut ridicat de fosfor (%Pm = 0.06. pentru confecţionarea sculelor de prelucrare prin deformare plastică la rece sau la cald a diferitelor materiale (dălţi. benzi sau profile laminate din astfel de oţeluri sunt construcţiile metalice şi mecanice (supuse în exploatare la coroziune atmosferică la temperatura ambiantă). burghie.2. deoarece acesta poate participa ca element activ la formarea peliculelor de pasivare.7.06…0.. 8. vagoanele de cale ferată.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale în altă stare decât cea calmată. freze.0. fie în starea realizată prin laminare obişnuită (cu sau fără TT de normalizare aplicat ulterior laminării). cuţite pentru foarfeci. macaralele. aplicarea recoacerii de detensionare ca TT postsudare. Semifabricatele din astfel de oţeluri se livrează fie în starea obţinută prin laminare normalizantă.).. îndeplineşte condiţia %Ce ≤ 0. Deoarece conţinuturile de carbon şi alte elemente de aliere sunt scăzute. Oţelurile pentru scule Oţelurile din această clasă se utilizează pentru confecţionarea sculelor (cuţite pentru strunjire. lemn.44 %. poansoane. iar dacă condiţia nu este îndeplinită se recomandă sudarea cu preîncălzire şi.3). structurile portante şi de închidere ale halelor industriale şi unele recipiente sub presiune. realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri nu ridică probleme tehnologice deosebite. Standardul SR EN 10155 prevede mărcile S235W şi S355W. nicovale pentru forjat. Caracteristicile fizico − mecanice şi tehnologice ale oţelurilor din această categorie sunt similare celor ale oţelurilor de uz general echivalente din punctul de vedere al mărcii şi clasei de calitate. matriţe pentru prelucrarea oţelurilor sau maselor plastice. rabotare şi mortezare.15 %). fonte. dornuri. concentraţia fosforului fiind mărită la unele oţeluri (la nivelul %Pm = 0. cum ar fi: stâlpii pentru reţelele electrice de înaltă tensiune.. determinat cu relaţia (8. semnificaţiile simbolurilor fiind cele precizate în scap.15 %).) destinate prelucrării prin aşchiere a semifabricatelor şi pieselor din diverse materiale (oţeluri. filiere etc. iar S355W se poate livra şi în varianta S355WP. tarozi. prevede mărcile RCA 370 şi RCB 510. materiale plastice etc. alezoare. piatră. iar conţinuturile de impurităţi sunt limitate. oţelurile din această categorie prezintă o bună sudabilitate. oţelurile SxxxW se pot livra în clasele de calitate J0. eventual. J2 şi K2.2. 8.

65.7. vârfuri de centrare pentru maşini – unelte.4).) şi pentru realizarea elementelor active (care trebuie să prezinte durabilitate ridicată) ale instrumentelor de măsurare şi verificare a dimensiunilor pieselor (rigle. fără apariţia unor fenomene nedorite de fisurare sau rupere fragilă). care pot fi formulate astfel: • oţelurile trebuie să prezinte duritate ridicată (mai mare decât duritatea materialelor semifabricatelor sau pieselor care se se prelucrează cu sculele confecţionate din ele) şi tenacitate suficientă (pentru ca tăişurile şi corpul sculelor să poată prelua solicitările mecanice la care sunt supuse în timpul utilizării lor pentru prelucrarea semifabricatelor sau pieselor.1. scap. pentru fabricarea unor piese rezistente la uzare (de la maşinile textile. 8. deoarece încălzirile sculelor călite martensitic au efectele unor reveniri. 7.2). scap.2. ace de trasare. chei fixe. instrumente chirurgicale etc. oţelurile pentru scule să fie (de obicei) hipereutectoide.2. ferăstraie pentru lemn. • oţelurile trebuie să aibă o bună călibilitate. Fiind în marea majoritate oţeluri hipereutectoide.1..). 5. 5. micrometre. şublere.).2). ceea ce impune ca. astfel ca zona de la suprafaţa sculelor durificată prin călire să fie suficient de extinsă (adâncă) şi să permită ascuţirea repetată a acestora. fără ca duritatea tăişurilor să se micşoreze inadmisibil. pentru fabricarea unor unelte şi instrumente de lucru (şurubelniţe. • oţelurile trebuie să-şi menţină duritatea ridicată şi în urma încălzirii lor datorită frecărilor ce apar între scule şi semifabricatele sau piesele supuse prelucării.). calibre etc. scap. oţelurile din această clasă trebuie să corespundă mai multor condiţii generale. structura lor de echilibru la ta este alcătuită din perlită şi 100 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR punctatoare.25 %) şi conţinuturile de impurităţi limitate la nivelurile corespunzătoare oţelurilor de calitate. scule de tragere la rece a materialelor metalice etc. maşinile agricole etc. se impune ca oţelurile să prezinte o bună stabilitate la revenire şi/sau să fie aliate cu elemente care să le asigure durificarea secundară (v. ţinând seama că duritatea martensitei creşte odată cu concentraţia de carbon a oţelului supus călirii (v. duritatea ridicată se asigură prin aplicarea unui TT final de călire martensitică a sculelor.. În corelaţie cu destinaţia lor. Oţelurile carbon pentru scule Oţelurile din această categorie au concentraţia de carbon ridicată (%Cm = 0. • oţelurile trebuie să prezinte sensibilitate redusă la deformare şi/sau fisurare prin călire şi să aibă tendinţă mică de decarburare superficială în timpul prelucrărilor şi TT la care sunt supuse în procesul tehnologic de realizare a sculelor (deoarece micşorarea concentraţiei carbonului în stratul superficial diminuează călibilitatea şi capacitatea de călire – v.

sculele realizate din astfel de oţeluri se supun unui TT final alcătuit din: • călire martensitică. încadrarea lor în condiţiile generale anterior formulate se prezintă astfel: • oţelurile prezintă sensibilitate ridicată la decarburarea superficială şi la fisurarea prin călire. scap. eventual. Oţelurile din această categorie au calitatea reglementată prin STAS 1700..5).2)..200 oC).60 HRC). pentru finisarea granulaţiei şi obţinerea unei structuri cvasieutectoide (fără reţea de cementită secundară). • călibilitatea acestor oţeluri corespunde unui indice J 5 – 55/60. bine detensionată şi cu duritate ridicată (55.5). 6.. Deoarece creşterea concentraţiei masice de carbon şi aplicarea de TT sunt singurele căi de acţiune pentru asigurarea caracteristicilor de utilizare ale acestor oţeluri. 6. • recoacerea de globulizare a cementitei (v. 101 ..2. După aducerea la configuraţia dorită. OSC8.3. tabelul 4. călire la temperaturi scăzute. simbolul OSC10 corespunde unui oţel carbon pentru scule având concentraţia masică medie de carbon %Cm = 1..Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale cementită secundară (dispusă sub formă de reţea la marginea formaţiunilor perlitice – v. Gradul moderat de îndeplinire a condiţiilor limitează utilizarea acestor oţeluri la fabricarea sculelor cu forme simple şi dimensiuni caracteristice nu prea mari şi impune o serie de restricţii privind regimurile tehnologice de lucru cu sculele confecţionate din astfel de oţeluri (de exemplu.200 oC. limitarea vitezelor de aşchiere şi/sau răcirea sculelor în cursul utilizării lor pentru diverse prelucrări). OSC9. Pentru îndeplinirea condiţiilor generale anterior formulate. scap. OSC10.3). OSC11 şi OSC12.60 HRC. scap.2 (de exemplu. care se menţine numai dacă acestea nu se încălzesc (în timpul utilizării) la temperaturi mai mari de 150. în procesul tehnologic de realizare a sculelor din astfel de oţeluri se pot include următoarele TT: • normalizarea (v. semnificaţia simbolurilor fiind cea precizată în scap.. principalele mărci de oţeluri sunt: OSC7. pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire (v. pentru creşterea durităţii şi. care conferă oţelurilor o bună prelucrabilitate prin deformare plastică şi prin aşchiere. • revenire joasă (la ti = 150. • sculele realizate din astfel de oţeluri au duritatea (după TT final) 55. 6.0 %)..3. 8. pentru obţinerea unei structuri martensitice cu conţinuturi minime de austenită reziduală. Semifabricatele din astfel de oţeluri se realizează prin deformare plastică la cald şi se livrează în starea structurală (cu perlită globulară) conferită de aplicarea unui TT de recoacere de globulizare a cementitei (numită şi recoacere de înmuiere). pentru obţinerea unei structuri cu perlită globulară..

0 %).1.1. cromul (%Crm = 0....12.. %Sm ≤ 0.03 % şi sunt slab sau mediu aliate cu elemente ca wolframul (%Wm = 1.15.8 %). Ca şi a oţelurile de tipul precedent.5. 165VWMoCr115 şi 200Cr115. siliciul %Sim = 0.8.8. nichelul (%Nim = 1.1. cum ar fi cromul (%Crm = 1.. ce corespund unor oţeluri aliate din clasa structurală ledeburitică (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi carburi primare şi secundare).0 %)...4. pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire.4.2.0 %).. mediu sau înalt aliate cu diverse elemente.2. 105MnCrW11. 105CrW20 şi 117VCr6.4. 55MoCrNi10 şi 55VMoCrNi17. oţelurile de acest 102 ... Calitatea acestor oţeluri este reglementată de STAS 3611. bine detensionată şi cu duritate ridicată (58..2 %) şi manganul (%Mnm = 0..2 %). molibdenul (%Mom = 0.1 %).. ce corespund unor oţeluri aliate (hipereutectoide) din clasa structurală perlitică (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi carburi secundare) şi 155MoVCr115.200 oC). %Sm ≤ 0. vanadiul (%Vm = 0..2.. pentru diminuarea conţinutului de austenită reziduală din structură) şi revenire joasă (la ti = 150..0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8...1.0 %).7.2. conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm.8.6. scule (rezistente şi foarte rezistente la uzare) de prelucrare prin deformare plastică la rece şi instrumente de măsurare sau verificare au concentraţiile de carbon ridicate (%Cm = 0. wolframul (%Wm = 0. conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm. care recomandă o simbolizare similară celei utilizate de STAS 791 pentru oţelurile aliate destinate pieselor pentru construcţia de maşini.25..2. unelte de mână şi scule de prelucrare prin deformare plastică la cald au concentraţiile de carbon %Cm = 0. principalele mărci fiind: 90VMn20. 31VCr8.7. TT final la care sunt supuse sculele confecţionate din astfel de oţeluri este alcătuit (ca şi în cazul sculelor din oţeluri carbon) din călire martensitică (urmată uneori de călire la temperaturi scăzute..2 %).2.. calitatea şi simbolizarea acestor oţeluri sunt reglementate de STAS 3611.2.2. Oţelurile aliate pentru scule Oţelurile din această categorie au compoziţia chimică corelată cu destinaţia şi caracteristicile de utilizare ale sculelor care se confecţionează din ele. Semifabricatele din aceste oţeluri sunt realizate prin deformare plastică la cald şi sunt livrate în starea structurală (cu perlită globulară) obţinută prin aplicarea unei recoaceri de înmuiere..03 % şi sunt slab..60 %. 31VMoCr29.. Oţelurile aliate pentru scule rezistente la şoc. 36VSiWMnCr53..1.2 %).8..7..1.. molibdenul (%Mom = 0. 8.0. Oţelurile aliate pentru scule aşchietoare. 90VCrMn20.8 %). 100VMoCr52.2.2..00 %)...1.1.65 HRC).2.3 %) şi manganul (%Mnm = 0. care cuprinde ca principale mărci: 30VCrW85.. vanadiul (%Vm = 0. putându-se distinge tipurile prezentate în continuare. 8.

5.3. deoarece se obţine o structură (cu martensită de revenire) instabilă..2 % şi %Mom = 8.2 %.2. • oţelurile aliate suplimentar cu molibden (pentru a înlocui parţial wolframul. Rp9.5 % şi %Vm = 1. Rp3..78 %.9 %..95...5.... deoarece la aceste oţeluri aliate se manifestă fenomenele de stabilitate la revenire şi de durificare secundară). %Vm = 1.5 %.. cu concentraţii mai ridicate de carbon..... %Vm = 2.95..4.550 oC). la ti = 500. Rp2. pentru obţinerea unei structuri (apropiată de echilibru) cu sorbită de revenire şi duritatea 40. marca reprezentativă fiind Rp11.0.1. 103 .Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale tip aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate (hipoeutectoide) perlitice (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi ferită). %Wm = 17.5 %. %Wm = 1.1.0..4...50 HRC (menţinută la acest nivel ridicat. Rp10 şi Rp11.65 HRC) până la temperaturi de 600. cu compoziţia: %Cm = 0.2.8.. Rp4.1.5 %.05 %.4. %Wm = 2.5. Oţelurile de acest tip au calitatea reglementată de STAS 7382 şi se simbolizează folosind grupul de litere Rp. deoarece structurile obţinute prin TT final aplicat acestor scule îşi menţin duritatea ridicată (60. concentraţii minime de wolfram şi aliate suplimentar cu molibden (care suplineşte lipsa wolframului). Oţelurile rapide sunt destinate în principal confecţionării sculelor aşchietoare care permit prelucrarea cu viteze mari de aşchiere a materialelor metalice.5..2.7.....0..0. cu următoarea compoziţie: %Cm = 0. cum ar fi nichelul şi manganul) este dictată la oţelurile de acest tip de necesitatea obţinerii unor scule cu tenacitate ridicată (rezistente la şocuri mecanice sau termice repetate) şi care să nu se decarbureze uşor în cazul utilizării lor (la temperaturi ridicate) pentru prelucrarea prin deformare plastică la cald a materialelor metalice.3..5 %...5 % şi %Mom = 2.. Rp5.. iar încălzirile la care sunt supuse sculele în timpul utilizării (pentru deformarea plastică la cald a materialelor metalice) echivalează cu aplicarea unor reveniri înalte. %Crm = 3. Utilizarea unor concentraţii relativ mici de carbon (ca şi alierea cu unele elemente.. principalele mărci fiind Rp1. Sculele confecţionate din acest tip de oţeluri se supun unui TT final de îmbunătăţire (călire martensitică urmată de revenire înaltă. Pornind de la această reţetă s-au dezvoltat toate variantele de oţeluri rapide utilizate în tehnică: • oţelurile economice..18 %. %Crm = 3. 8.650 oC.0 %.2.2. %Crm = 3.. Compoziţia chimică de bază a oţelurilor rapide corespunde mărcii Rp3: %Cm = 0..05 %. urmat de un număr convenţional (fără semnificaţie privind compoziţia sau caracteristicile oţelurilor).5.. marca reprezentativă fiind Rp9. element de aliere scump).. ce produc transformări structurale (trecerea martensitei de revenire în sorbită de revenire) însoţite de modificări dimensionale (nepermise) şi de micşorarea durităţii.. la sculele confecţionate din astfel de oţeluri nu se recomandă aplicarea TT de călire martensitică + revenire joasă.70.

5. scap. Lingourile cu această structură se supun forjării (la cald) pentru distrugerea scheletului ledeburitic şi sfărâmarea carburilor primare pe care acesta le conţine şi apoi unei recoaceri de înmuiere. în cursul încălzirii şi menţinerii la ti. carburi secundare şi un schelet ledeburitic (v. o parte din elementele de aliere se separă din austenită sub formă de carburi. cu martensită de revenire fină şi carburi globulare uniform distribuite în aceasta. stabilitatea austenitei scade (Ms creşte) şi aceasta se transformă în martensită foarte fină. deoarece austenita din structura la ti conţine concentraţii mari de elemente de aliere dizolvate.. scap.5 % şi %Com = 5.1300 oC. %Wm = 9. Lingourile obţinute în condiţii industriale (răcite rapid la solidificare) prezintă la ta. 6. 8.5)...17.. repetarea revenirii conducând la diminuarea cantităţii de austenită netransformată şi obţinerea unei structuri finale.3) de la ti = 1200... cu compoziţia: %Cm = 0. semifabricatele cu această stare structurală se pot prelucra (prin deformare plastică la cald.1300 oC 104 Fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • oţelurile aliate suplimentar cu cobalt (element care măreşte vrc şi temperaturile caracteristice Ms şi Mf ale oţelurilor şi permite simplificarea TT final al sculelor).. aşchiere etc.4 cicluri de revenire la ti = 530.5 %. TT final la care sunt supuse sculele din oţeluri rapide este alcătuit din: • călire martensitică (într-un singur mediu.. semifabricatele obţinute după aceste operaţii având structura alcătuită din perlită globulară şi carburi primare. deoarece oţelurile rapide au temeratura Ms << ta. aşa cum se poate observa pe micrografia prezentată în figura 8.17. Oţelurile rapide aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate ledeburitice.6 %.. Fig..1. structura de echilibru la ta a lingourilor turnate din astfel de oţeluri şi răcite foarte lent fiind alcătuită din perlită sorbitică. 7.0. cu duritate ridicată (numită hardenită).. %Vm = 2.2. o structură alcătuită din austenită. %Crm = 3. Microstructura sculelor din oţeluri rapide după TT final . de tipul celei prezentate în micrografia din figura 8. marca reprezentativă fiind Rp1. întreruptă sau în trepte – v..16. carburi secundare şi un schelet ledeburitic..10 %.16. • 2.. Ms << ta şi în urma călirii se obţine o structură alcătuită din austenită şi carburi primare.580 oC.. 8... Microstuctura oţelurilor rapide după călirea de la ti = 1200.9.0 %.) pentru obţinerea sculelor cu configuraţia şi dimensiunile dorite.4.4..

pentru multe aplicaţii tehnice (piese cu configuraţii complicate.1. se face o călire la temperaturi scăzute (la tco < −70 oC).8.) utilizarea semifabricatelor turnate din oţel rămâne soluţia agreată şi în prezent aproape 20 % din totalul semifabricatelor folosite pentru obţinerea diverselor produse sunt realizate prin turnare din diferite mărci de oţeluri.8.19. Cu toate acestea. 8. după ciclul primar de călire. interval mare de solidificare.18 .). 8. fluiditate scăzută etc. scap 6. deoarece oţelurile au proprietăţi de turnare mai slabe decât fontele (temperatură ts ridicată. iar modul în care ti la revenire influenţează duritatea sculelor este descris de diagrama din figura 8. 8.6. dacă.4.). mai ales la sculele realizate din oţeluri rapide aliate suplimentar cu cobalt. Alte oţeluri cu destinaţii sau caracteristici speciale 8. piese cu dimensiuni şi mase mari etc. Oţelurile destinate pieselor turnate trabuie să prezinte proprietăţi de 105 . Influenţa temperaturii de revenire asupra durităţii sculelor din oţeluri rapide În legătură cu TT final al sculelor din oţeluri rapide trebuie evidenţiate şi următoarele aspecte: • tratamentul poate fi simplificat. pentru durificarea superficială suplimentară a acestora. Oţelurile pentru piese turnate Piesele turnate din oţel se obţin mai greu decât cele din fontă.18.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Diagrama TT final al sculelor din oţeluri rapide este prezentată în figura 8. Diagrama TT final al sculelor realizate din oţeluri rapide Fig. caz în care se poate realiza simultan şi un tratament termochimic de cianurare (v. • tratamentul de revenire se face în mod frecvent prin încălzirea sculelor în băi de săruri topite. pentru transformarea austenitei în martensită şi se aplică apoi un singur ciclu de revenire. 19. Fig.

2 = 410…840 N/mm2 şi Rm = 620…1030 N/mm2. oţelul G 230−450 este un oţel pentru piese turnate cu Re ≥ 230 N/mm2 şi Rm ≥ 450 N/mm2). sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. Cr-Ni-Mo. Pe lângă oţelurile de uz general. %Sm ≤ 0. slab sau mediu aliate. ca urmare. se folosesc în practică şi oţeluri pentru piese (semifabricate) turnare cu destinaţie precisă: • oţelurile turnate pentru armături (robinete). marca G 200−400W corespunde unui oţel nealiat sudabil. deoarece principala condiţie impusă se referă la asigurarea caracteristicilor mecanice. se utilizează netratate termic şi pot fi elaborate cu sau fără asigurarea sudabilităţii. orice oţel poate fi utilizat şi pentru obţinerea pieselor turnate şi. Cr-Mn-Si.25 % şi adâugându-se litera W la simbolul mărcii (de exemplu.. se utilizează oţeluri slab aliate cu Mn. au plasticitatea şi tenacitatea garantate prin prescrierea unor valori minime pentru coeficientul de gâtuire Z sau energia de rupere KV. cu calitatea reglementată de STAS 9277 şi simbolizate cu grupul de litere OTA.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR turnare acceptabile şi să asigure caracteristicile mecanice impuse de condiţiile de solicitare ale acestor piese.035 %). • oţelurile de înaltă rezistenţă pentru construcţii mecanice şi metalice au calitatea reglementată de SR ISO 9477 şi sunt oţeluri carbon sau aliate destinate realizării semifabricatelor turnate care se supun TT de normalizare + revenire sau de călire + revenire înaltă (îmbunătăţire) în vederea asigurării unor caracteristici mecanice ridicate: Re sau Rp0. În principiu. urmat de simbolul (alcătuit conform prescripţiilor din STAS 791) oţelului aliat respectiv (de exemplu. aceste oţeluri se simbolizează la fel ca şi oţelurile nealiate turnate şi au compoziţia chimică stabilită de producător astfel încât să fie satisfăcute cerinţele privind caracteristicile mecanice (de exemplu.5). cu conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm.4 şi 8. tabelele 8.550 N/mm2. la oţelurile sudabile prescriindu-se %Cm ≤ 0. caz în care simbolul mărcii are ataşată la început litera G (v..25 %.. în prezent simbolizarea oţelurilor de uz general pentru piese turnate se face cu ajutorul a două numere.. Principala condiţie care se impune oţelurilor pentru piese turnate o constituie asigurarea caracteristicilor mecanice cerute de aplicaţia în care sunt utilizate şi. Cr-Mn. aceste oţeluri au caracteristicile minime de rezistenţă mecanică încadrate în limitele Re = 200. Cr-Mo. OTA17MoCr13 106 .340 N/mm2 şi Rm = 400. Oţelurile de uz general pentru piese turnate sunt de două tipuri: • oţelurile nealiate pentru construcţii au calitatea reglementată de SR ISO 3775. reprezentând valorile minime ale limitei de curgere Re şi rezistenţei la tracţiune Rm (de exemplu. cu Re ≥ 200 N/mm2 şi Rm ≥ 400 N/mm2). noul sistem de simbolizare reglementat prin SR EN 10027 prevede la fiecare marcă de oţel posibilitatea de a fi utilizat şi ca oţel pentru piese (semifabricate) turnate. ca urmare.

dispozitive şi aparate.6.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale este un oţel turnat pentru armături. stabilitate în timp a caracteristicilor mecanice în condiţiile de temperatură şi mediu de lucru specifice aplicaţiilor în care sunt utilizate.17 %.45 %.8. iar T17VMoCr14 este un oţel cu %Cm ≤ 0. crom.3 %).2. Ni.17 %. având concentraţia masică medie %Crm = 1. cu wolfram şi nichel. sunt destinate realizării semifabricatelor turnate pentru piesele care lucrează la temperaturi ridicate (sub 575 oC) şi se simbolizează similar oţelurilor de tipurile precedente (de exemplu. 3. aceste oţeluri au calitatea reglementată de STAS 12403 şi se simbolizează la fel ca oţelurile de tipul precedent. aceste oţeluri au calitatea reglemntată de STAS 12404. • oţelurile turnate în piese rezistente la temperaturi scăzute sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. mangan şi. cu menţiunea că în faţa simbolului se scrie litera T (de exemplu. cu concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0. elementul de aliere principal. Mo.21 %. Pentru a corespunde destinaţiei oţelurile din această categorie trebuie să prezinte limită de elasticitate (curgere) ridicată (v. fiind %Crm = 1. 8. • oţelurile inoxidabile turnate în piese sunt oţeluri înalt aliate ferito−martensitice sau austenitice de tipul celor prezentate în scap 8. adăugându-se la sfârşitul simbolului litera R (de exemplu. cromul fiind elementul de aliere principal. T15NiCr180 este un oţel inoxidabil austenitic de tip 18−8 pentru piese turnate). nealiate sau aliate cu Cr.25 %. slab aliate cu Mn. Mo. uneori.35 %.4 %). concentraţia masică medie a nichelului fiind %Nim = 3. aliat cu Mo şi Cr.09 % şi aliat cu Mo. T9MoCrNi30R este un oţel pentru piese turnate destinate să lucreze la temperaturi scăzute. concentraţia masică medie a cromului.0 %). Arcurile şi elementele elastice confecţionate din aceste oţeluri se supun unui TT final alcătuit din călire 107 . V (elemente care îmbunătăţesc comportarea la fluaj). Cr şi Ni. aceste oţeluri au calitatea reglementată de STAS 10718 şi se simbolizează la fel ca oţelurile inoxidabile livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică. vanadiu. T21 este un oţel nealiat cu %Cm ≤ 0. rezistenţă mare la oboseală şi sensibilitate redusă la fisurare în prezenţa concentratorilor de tensiuni şi o bună prelucrabilitate prin deformare plastică. cu %Cm = 0. nealiate sau slab aliate cu siliciu. la care se garantează o anumită valoare a energiei de rupere KV la –60 oC.scap. Mo şi Cr.4). • oţelurile turnate în piese destinate să lucreze la temperaturi ridicate sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. Cele mai utilizate oţeluri din această categorie sunt oţelurile hipoeutectoide cu %Cm > 0. aliat cu V. Oţelurile pentru arcuri Aceste oţeluri sunt destinate realizării arcurilor şi elementelor elastice utilizate în construcţia de maşini. Cr.

a căror compoziţie chimică (încadrată în prescripţiile prezentate anterior) este diferenţiată pentru asigurarea următoarelor caracteristici de călibilitate (v.10 %.65 %). Oţelurile pentru rulmenţi utilizate curent au %Cm = 0. Influenţa cea mai puternică asupra elasticităţii acestor oţeluri o are siliciul (dizolvat în ferită). RUL2. Datorită destinaţiei. Oţelurile pentru arcuri au calitatea reglementată de STAS 795. role etc..027 %) şi sunt slab aliate cu crom (%Crm = 1.1. Oţelurile din această categorie au calitatea reglementată de STAS 1456/1 şi STAS 11250.. o bună rezistenţă la uzare şi o bună rezistenţă la oboseala de contact (produsă de solicitările variabile datorate contactului intermitent al inelelor cu bilele sau rolele rulmenţilor). scap. motiv pentru care. oţelurile cu siliciu au însă tendinţă mare de decarburare şi de formare a unor defecte superficiale în timpul prelucrării prin deformare plastică la cald. Pentru confecţionarea arcurilor şi elementelor elastice care lucrează în medii corosive se utilizează oţelurile inoxidabile (v. simbolizarea lor cuprinzând grupul de litere RUL.20. 8. există tendinţa înlocuirii acestora cu oţelurile slab aliate Cr−V sau Cr−Mn.95. 6.65 %.. pentru creştera călibilităţii (impusă de realizarea componentelor rulmenţilor de mari dimensiuni) se poate apela la alierea suplimentară cu mangan (%Mnm = 0. de litera V. simbolul mărcilor de oţel utilizate pentru confecţionarea arcurilor sau elementelor elastice fiind urmat de litera A. iar dacă temperaturile de lucru sunt ridicate.. Oţelurile pentru rulmenţi Oţelurile din această categorie sunt utilizate la confecţionarea elementelor active (inele.) ale rulmenţilor.45.90.020 % şi %Pm ≤ 0. eventual. de exemplu.5 %. OLC65A este un oţel nealiat de calitate pentru arcuri.8.. 6. scap. arcurile şi elementele elastice se confecţionează din oţeluri refractare sau din oţeluri rapide pentru scule.5).4.3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensitică.2): J 6 – 61/62 la 108 .. bile.. în prezent..1.1). iar pentru îmbunătăţirea purităţii se poate utiliza tratarea în vid a oţelurilor la elaborare. scap. RUL1V.6. urmată de revenire medie (la ti = 370…500 oC – v.60 % şi %Sim = 1.80 %). aceste oţeluri trebuie să asigure caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate. 8. au conţinuturile de impurităţi drastic limitate (%Sm ≤ 0.35 %) şi molibden (%Mom = 0. urmat de un număr convenţional (fără semnificaţie precizată) şi.0. cu concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0. iar 60Si15A este un oţel aliat pentru arcuri.1. dacă oţelurile sunt tratate în vid la elaborare. RUL2V şi RUL3V. principalele mărci de oţeluri pentru rulmenţi sunt RUL1. cu concentraţia masică medie a elementelor de aliere %Cm = 0.

ca TT aplicate în cursul fabricării. dinţi pentru cupele excavatoarelor.5 – 61/62 la mărcile RUL2 şi RUL2V şi J19 – 61/62 sau J 31 – 61/62 la marca RUL3V. denumite şi oţeluri Hadfield (după numele metalurgului englez care le-a conceput în 1882). 8. la aceste piese se asigură durificarea prin aplicarea unui TT final de călire superficială (călire CIF – v. J 13. cu capacităţi mari de încărcare. cu compoziţia chimică caracterizată de %Cm = 0. Semifabricatele utilizate la confecţionarea elementelor (pieselor) componente ale rulmenţilor se realizează prin deformare plastică la cald. urmată de călirea la temperaturi scăzute (pentru eliminarea austenitei reziduale şi asigurarea stabilităţii dimensionale a elementelor rulmenţilor) şi de revenirea joasă (pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire.8. funcţionare intermitentă şi condiţii necorespunzătoare de ungere. ca TT finale. elemente active pentru concasoare şi utilaje miniere etc. şenile pentru tractoare. Oţelurile rezistente la uzare şi tenace Oţelurile din această categorie se utilizează la confecţionarea unor piese (lame pentru buldozere.) supuse în exploatare unor procese intense de uzare.3). se utilizează în prezent oţelurile (nealiate sau slab aliate) pentru îmbunătăţire. Oţelurile pentru rulmenţi se încadrează în clasa structurală a oţelurilor aliate perlitice (hipereutectoide). sunt oţeluri austenitice înalt aliate cu mangan.4. Oţelurile din această categorie. şi călirea martensitică (pentru durificarea elementelor componente ale rulmenţilor). produse prin acţiunea unor solicitări dinamice (şocuri) de contact. cu capacităţi mari de încărcare şi supuse la şocuri mecanice în cursul exploatării. având structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi cementită secundară (dispusă sub formă de reţea la marginea formaţiunilor perlitice). bine detensionată şi cu duritate ridicată).3 % şi 109 . de mare intensitate şi repetate. datorită lipsei de tenacitate ce le caracterizează. se utilizează în prezent oţelurile aliate Cr – Ni sau Cr – Mo pentru cementare.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale mărcile RUL1 şi RUL1V. în procesele tehnologice de fabricare a acestor componente incluzându-se aceleaşi TT ca şi la sculele din oţeluri carbon şi aliate (hipereutectoide): normalizarea (pentru finisarea granulaţiei şi obţinerea unei structuri cvasieutectoide) şi recoacerea de globulizare a cementitei (pentru asigurarea unei structuri cu perlită globulară). pentru astfel de aplicaţii folosirea oţelurilor durificate prin calire martensitică nu dă rezultate corespunzătoare.2). pentru confecţionarea inelelor rulmenţilor de mari dimensiuni. scap.6. De asemenea.9…1. 6. Pentru confecţionarea inelelor rulmenţilor de mari dimensiuni. 6.4. la aceste piese se asigură durificarea superficială prin aplicarea unui TT final de carburare (v. scap.

8. stabilitatea sa se micşorează şi se produce transformarea ei în martenstă. În această categorie se încadrează oţelurile inoxidabile martensitice cu durificare prin precipitare (oţelurile PH – preciptation hardening). În cursul utilizării pieselor confecţionate din aceste oţeluri. pentru dizolvarea carburilor în austenită. însoţită de creşterea durităţii şi rezistenţei la uzare a pieselor (aceste oţeluri se comportă ca nişte materiale inteligente. Piesele din astfel de oţeluri se obţin numai prin turnare şi se pot.1. prelucrarea lor prin aşchiere cu scule metalice nefiind posibilă. austenita este ecruisată. eventual. Oţelurile cu rezistenţă mecanică foarte ridicată Aceste oţeluri aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice şi se caracterizează prin capacitatea de a realiza caracteristici mecanice ridicate. T130Mn135. care îşi autoadaptează proprietăţile în funcţie de condiţiile de utilizare). T100MoMn130 şi T130MoMn135. principalele mărci de oţeluri din această categorie sunt: T105Mn120. crom. prelucra sau fasona cu scule abrazive. la care structura acestor oţeluri devine complet austenitică. T120CrMn130 . pentru menţinerea structurii monofazice austenitice (cu plasticitate şi tenacitate ridicate) până la ta. diverse cantităţi de nichel..9.1100 oC. prezentate în scap.8. 110 . simbolizarea lor făcându-se la fel ca la oţelurile aliate pentru piese turnate. prin călire (răcire rapidă de la ti). Starea structurală corespunzătoare realizării caracteristicilor mecanice precizate în tabelul 8.. T100NiMn130. la care se pot adăuga. molibden etc.6. ca urmare a producerii unor fenomene de descompunere a soluţiilor solide suprasaturate prezente în structura acestora.9 se realizează la oţelurile maraging prin aplicarea următoarelor TT: • călirea de la o temperatură ti superioară temperaturii de 732 oC. pentru îmbunătăţirea unor proprietăţi de utilizare. Structura de echilibru la ta a acestor oţeluri este alcătuită din austenită aliată cu mangan şi carburi de tipul (Fe. urmată de răcirea rapidă. Piesele confecţionate din astfel de oţeluri se supun unui TT de călire de punere în soluţie. 8. având caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. datorită deformării plastice superficiale provocate de solicitările mecanice de contact la care sunt supuse. Mn)3C. constând din încălzirea şi menţinerea la ti = 1050.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Mnm = 11…14 %. Calitatea oţelurilor din această categorie este reglementată de STAS 3718. datorită ecruisării superficiale puternice pe care le-o produce acţiunea unor astfel de scule.2 şi oţelurile cu îmbătrânire martensitică (oţelurile maraging).5. cu formarea unor precipitate disperse cu mare efect de durificare structurală.

Rp0.0 0. %Pm < 0..0 8. • durificarea prin precipitare (îmbătrânire). o durată de menţinere aleasă convenabil pentru precipitarea în structura martensitică a fazelor durificatoare dorite. %Sim < 0. Principalele probleme care apar la sudare. se realizează în fâşiile în care ciclurile termice de sudare se caracterizează prin temperaturi care asigură apariţia în structură a austenitei 111 .8 0.1 1970 1930 6 30 18Ni350 17. %Mnm < 0..485 oC.5 3.9. iar la încălzire.6 0.2 0.0 0.4 0. la această marcă de oţel. Tabelul 8. A.3 0. mai ales dacă operaţia de sudare este efectuată după realizarea TT de călire şi îmbătrânire la construcţia sudată.7 5.5 3. Marca oţelului Compoziţia chimică Sudabilitatea oţelurilor maraging este bună. austenita ⇒ martensită la traversarea temperaturii Ms ≡ Msr ≅ 240 oC.2 4. %Nim %Com %Mom %Tim %Alm N/mm2 N/mm2 % % 18Ni200 18.2 0. %Sm .8 4.0 5. structura care rezultă fiind o martensită (soluţie solidă suprasaturată având ca solvent Feα) cu conţinut scăzut de carbon. cu tendinţă redusă de fisurare. care prezintă caracteristici bune de plasticitate şi tenacitate.4 1340 1260 14 60 12.3 0.2 0. semifabricatele. Compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice ale oţelurilor maraging Caracteristicile mecanice R m. transformări locale ale martensitei în austenită şi micşorarea durităţii şi caracteristicilor de rezistenţă mecanică ale oţelurilor (înmuierea oţelurilor prin supraîmbătrânire).01 % * Conţinutul de Cr (care. care determină creşteri locale ale concentraţiei de Ni.0 10. înlocuieşte Co).2.0 11.1 1700 1620 6 30 3. transformarea martensitică a acestor oţeluri este reversibilă şi se caracterizează printr-un decalaj important între valorile temperaturii caracteristice Ms la realizarea transformării directe (la răcire) şi inverse (la încălzire): la răcire. martensita ⇒ austenită la depăşirea temperaturii Ms ≡ Msi ≅ 600 oC. piesele şi componentele de aparatură tehnologică realizate din astfel de oţeluri pot fi supuse prelucrărilor prin deformare plastică.1 1700 1620 6 35 18Ni300 18.7 0.5 8.0 8.03 %.6 1.0* 12−5−3 La toate oţelurile %Cm < 0.8 1. la o temperatură ti = 480. în mod obişnuit se activează precipitare compuşilor intermetalici MoNi3 şi TiNi3 (cu efect durificator maxim) şi se limitează duratele de îmbătrânire pentru a se evita apariţia precipitatelor de tip Fe2Mo (fără nichel). Z. austenita se transformă în martensită plastică.5 12.6 0. deoarece în timpul răcirii CUS şi ZIT după sudare.0 4. suprasaturată în elemente de aliere. aşchiere şi/sau sudare.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale austenita suferă o transformare fără difuzie (transformare martensitică). în starea structurală realizată prin călire.1 1480 1410 12 55 18Ni250 18.1 2500 2460 5 25 18Ni350 18.1%. sunt: • înmuierea ZIT.1 2500 2460 5 25 17Ni 17.1%.

Aceste probleme se pot rezolva prin: verificarea atentă a calităţii MB ale construcţiilor sudate. intră în construcţia tuburilor catodice utilizate pentru monitoarele de mare rezoluţie ale calculatoarelor electronice etc. austenita din aceste fâşii se transformă la răcirea îmbinărilor sudate în martensită moale şi plastică. care poate determina scăderea tenacităţii şi creşterea tendinţei de fisurare). • formarea porilor în CUS.. 112 .3 % şi %Nim = 35…37 %. care are un coeficient de dilatare termică redus şi un modul de elasticitate ce rămâne aproximativ constant până la 100 oC. 8.3. Oţelurile cu coeficient de dilatare termică controlat Oţelurile din această categorie sunt înalt aliate cu nichel sau cu crom şi nichel şi se caracterizează prin valori ale coeficientului de dilatare termică reduse şi care variază foarte puţin cu temperatura. este utilizat ca aliaj înlocuitor al platinei în construcţia aparatelor la care există piese metalice înglobate în sticlă (lămpi electrice.).5 % şi restul Fe. elemente de acţionare în automatizări. care influenţează negativ caracteristicile de rezistenţă mecanică şi (mai ales) de tenacitate ale acestei zone a îmbinărilor sudate. de exemplu.0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (fâşiile din ZIT în care temperatura depăşeşte 732 oC şi se obţine o structură complet austenitică şi fâşiile din ZIT în care temperatura este situată în intervalul 480.4 %.. se datorează neîncadrării MB în caracteristicile de compoziţie chimică recomandate (v. • Elinvarul este un aliaj cu %Cm = 0. traductoare de precizie etc. alegerea judicioasă a MA şi proiectarea corectă a regimurilor de sudare. iar impurificarea excesivă cu sulf determină formarea în structura CUS a sulfurii de titan (uşor fuzibilă. tuburi electronice. este determinată de absorbţia de gaze (O2. excesul de carbon determină apariţia în structura CUS a carburilor de titan şi molibden.9) şi alegerii necorespunzătoare a MA. acest aliaj este recomandat pentru fabricarea elementelor elastice de precizie (orologerie mecanică.732 oC şi martensita se transformă parţial în austenită).4 %. nedurificată prin precipitare. Principalele oţeluri (aliaje) comerciale din această categorie sunt: • Invarul este un oţel cu %Cm ≅ 0. %Nim = 42…48 % şi restul Fe. aparatură de laborator etc. N2.6.0…12..tabelul 8.. %Crm = 8. H2) din mediul înconjurător sau din materialele utilizate la sudare. %Nim = 35…37 %. acest aliaj se utilizează pentru fabricarea etaloanelor de lungime.8.. care are un coeficient de dilatare ce rămâne practic neschimbat până la 100 oC şi este de opt ori mai mic decât al fierului. • formarea în structura CUS a unor compuşi intermetalici. • Platinitul este un aliaj cu %Cm ≤ 0. care are coeficientul de dilatare egal cu al sticlei şi platinei.).

− simbolul alfanumeric dă informaţii despre conformaţia grafitului şi despre structura sau starea de tratament termic a masei metalice de bază a fontei. în funcţie de condiţiile specifice impuse 113 .9. − simbolizarea după compoziţia chimică se realizează cu sau fără indicarea conţinutului de carbon. simbolizarea alfanumerică se poate face fie în funcţie de caracteristici.10. se specifică dacă încercarea de încovoiere prin şoc. fie duritatea Brinell (în mod uzual).20. în cazul în care simbolul cuprinde valoarea KV.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. Simbolizarea numerică a mărcilor de fonte conform SR EN 1560 este complementară simbolizării alfanumerice. tabelul 8. Fontele comerciale 8. aplicând aceleaşi principii ca în cazul oţelurilor aliate. − literele GJ sunt prezente în simbolul oricărei mărci de fontă. Se poate observa că simbolizarea fontelor prezintă următoarele particularităţi: − prezenţa sau absenţa simbolului EN arată că fonta este inclusă într-un standard european sau nu .10). 2 când se indică duritatea şi 3 când simbolizarea se face după compoziţia chimică. cifra din poziţia 5 a simbolului este 1 pentru cazul în care simbolul alfanumeric al fontei indică rezistenţa la tracţiune. litera J indicând că materialul simbolizat este o fontă. necesară pentu verificarea acestei caracteristici. Ca şi în cazul oţelurilor. în % sau caracteristica de înovoiere prin şoc KV. simbolizarea alfanumerică se poate utiliza pentru orice categorie de fontă (standardizată sau nu). Structura şi conţinutul simbolurilor pentru cele două criterii de simbolizare sunt prezentate în tabelul 8. Vickers sau Rockwell.9. fie în funcţie de compoziţia chimică. iar simbolizarea numerică se utilizează numai pentru fontele standardizate. Prin această simbolizare se atribuie fiecărei mărci de fontă câte un număr de două cifre înscris în pozitiile 7 şi 8. iar la poziţia 9 se înscrie o cifră (0…9). în N/mm2 (şi eventual alungirea procentuală după rupere A.1. iar litera G − că aceasta se utilizează în stare turnată. iar simbolurile au structura prezentată în figura 8. în J). Simbolizarea fontelor comerciale Simbolizarea alfanumerică şi numerică a fontelor este reglementată de standardul SR EN 1560 conform căruia. se efectuează la temperatură ambiantă (literele RT) sau la temperatură scăzută (literele LT) şi se indică în simbol modul de obţinere a epruvetelor (v. − simbolizarea după caracteristici prevede posibilitatea de a indica fie rezitenţa la rupere Rm .

6 – pentru fontele cu sudabilitate specificată.0 %.4.65 % şi %Sm = 0.5 %. %Sim = 1. 9 – pentru condiţii suplimentare specificate în comanda beneficiarului.15…0.8 %.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fiecărei mărci. %Nim = 0. Caracteristica mecanică principală care se garantează la aceste materiale este rezistenţa la rupere Rm.5 %. 2 – pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe ataşate la piese. Structura simbolizării numerice a fontelor conform SR EN 1560 Până la înlocuirea tuturor standardelor de fonte aprobate înainte de 1992 (standarde marcate cu sigla STAS) se menţine (împreună cu prescripţiile de simbolizare anterior prezentate) şi posibilitatea simbolizării fontelor conform acestor standarde. %Mnm = 0.15 %.1…0. Fontele cu destinaţie generală Din această categorie fac parte fontele cu grafit lamelar. 114 . structura acestor fonte este formată dint-o masă metalică de bază feritică (la fontele cu Rm < 200 N/mm2).5…1. 350 N/mm2]. cuprinsă în mod obişnuit în intervalul [100 N/mm2 . 7 – pentru piesele în stare brută de turnare. %Mom = 0. Fig.5…3. %Cum = 0. 5 – pentru fontele la care se face încercarea la încovoiere prin şoc la temperatură scăzută. 1 − pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe turnate separat. %Pm = 0. 8. fontele maleabile şi fontele cu grafit nodular.5 %. 3 – pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe prelevate din piesele turnate. Aceste aliaje au compoziţia chimică de bază caracterizată astfel: %Cm =2. obţinerea unor rezistenţe Rm > 250 N/mm2 se realizează prin aliere: %Crm = 0. reprezentând 70 % din totalul materialelor metalice turnate în piese.2…2 %. Fontele cu grafit lamelar (fontele cenuşii) au utilizarea cea mai mare. după cum urmează: 0 − pentru fontele fără condiţii specifice. 4 – pentru fontele la care se face încercarea la încovoiere prin şoc la temperatură ambiantă.2.1…0. 8.9. 8 – pentru piesele tratate termic.5…2. Aşa cum s-a prezentat în scap 4.5…1.20.03…0.5 %.

datorită efectelor de ungere produse de grafit. Se pot turna piese cu forme complicate şi de orice dimensiune (masa pieselor poate fi 0. Din punctul de vedere al influenţei asupra caracteristicilor mecanice de rezistenţă cea mai convenabilă formă a grafitului corespunde tipului A. Utilizarea lor deosebit de largă se datorează costului redus. Formele de grafit A. D se pot forma la aceeaşi viteză de răcire. Fig. Formele separărilor de grafit lamelar Caracteristicile fontelor cu grafit lamelar sunt reglementate de standardul SR EN 1561. când lamelele de grafit se aşează între ramurile dendritelor sub formă neordonată (grafit D) sau sub formă ordonată (grafit E). 8. astfel că simbolurile utilizate sunt EN−GJL−xxx.21.21. lipsa de plasticitate şi rezistenţa la oboseală redusă a acestor materiale. care nu pot fi realizate prin alte procedee tehnologice.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale ferito-perlitică (la fontele cu Rm ∈ [200 N/mm2. iar EN−GJL−HB235 este o fontă cenuşie cu duritatea HB ≥ 235 HBS Între duritatea Brinell şi rezistenţa la tracţiune a acestor materiale există următoarea corelaţie. precizată şi în standardul SR EN 1561: (8. principalele tipuri de separări de grafit fiind prezentate în figura 8. EN−GJL−300 este o fontă cenuşie cu Rm ≥ 300 N/mm2. xxx fiind duritatea Brinell.4) HB = RH (100 + 0. 115 .44 Rm ) . de exemplu. Grafitul lamelar întrerupe continuitatea masei metalice şi constituie concentratori puternici de tensiuni. 300 N/mm2]) sau perlitică (la fontele cu Rm > 300 N/mm2) şi formaţiuni de grafit lamelar izolate sau sub formă de aglomerări. contracţie la solidificare redusă) şi de prelucrare prin aşchiere (lamelele de grafit fragmentează aşchiile). sau EN−GJL−HBxxx. B. în funcţie de capacitatea de germinare a topiturii. Prezenţa grafitului conferă însă fontelor şi unele caracteristici favorabile. proprietăţilor foarte bune de turnare (fluiditate ridicată. cum ar fi capacitatea mare de amortizare a vibraţiilor mecanice şi o bună comportare la uzare. xxx reprezentând rezistenţa minmă la tracţiune în N/mm2.1…10000 kg). care caracterizează fontele pe baza rezistenţei la tracţiune sau pe baza durităţii Brinell. ceea ce explică rezistenţa mecanică scăzută. formele de grafit D şi E apar în cazul fontelor hipoeutectice supraîncălzite.

Sferoidizarea grafitului la modificare poate fi împiedicată de prezenţa unor impurităţi cum ar fi: As. aceste materiale au rezistenţa la tracţiune Rm = 350…800 N/mm2 şi alungirea la rupere A = 1…12 % şi se utilizează în special pentru fabricarea pieselor de legătură pentru instalaţii (denumite fitinguri).8…1.4 ≥ 2 %.8…1. %Sim = 0. simbolizate EN−GJMW−xxx−x. ceea ce impune limitarea concentraţiilor acestor acestor componente la niveluri foarte scăzute. iar al doilea numărul x alungirea la rupere A3. %Mnm = 0. Relaţia (8.4. numerele având aceleaşi semnificaţii ca mai înainte.5 %.6. Ti.5.2 %. Calitatea fontelor maleabile este reglementată de standardul SR EN 1562 care prevede două tipuri de fonte: − fontele maleabile cu miez alb. în N/mm2.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în care RH este un coeficient stabilit experimental pentru o anumită tehnologie de elaborare şi de turnare ai căror parametri pot fi menţinuţi constanţi (de obicei. − fontele maleabile cu miez negru. iar dimensiunile lor sunt relativ mici şi tratamentul de maleabilizare (a cărui durată depinde de masa pieselor supuse tratării) se poate aplica în condiţii economice. valori mari ale tensiunii superficiale şi valori ridicate ale dilatării iniţiale (care impun utilizarea formelor de turnare cu maselote). numărul xxx reprezentând rezistenţa la tracţiune Rm. simbolizate EN−GJMB−xxx−x.4 S 0 . utilizând valorile determinărilor de duritate Brinell. 4. Sn.4) este importantă deoarece permite evaluarea rezistenţei la tracţiune pentru fiecare piesă în parte. deoarece acestea sunt piese cu pereţi subţiri şi se pot turna bine din fonte albe. Bi.3…0. De menţionat că în cazul fontelor maleabile. EN−GJMB−650−2 este o fontă maleabilă cu Rm ≥ 650 N/mm2 şi A3. EN−GJMW−400−5 este o fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A3. Fontele cu grafit nodular numite şi fonte ductile se obţin din fonte cenuşii prin procedeele de modificare prezentate în scap. aşa cum s-a prezentat în scap. Fontele maleabile se caracterizează prin existenţa grafitului sub formă de aglomerări sau cuiburi de grafit.8 %). ceea ce pentru o epruvetă circulară corespunde unei lungimi iniţiale a porţiunii calibrate L0 = 3d0). încercarea la tracţiune se execută utilizând epruvete turnate separat şi neprelucrate mecanic. Comportarea la turnare a fontelor cu grafit nodular prezintă câteva particularităţi generate de compoziţia lor chimică apropiată de cea eutectică: fluiditate ridicată. de exemplu.2…3. de exemplu. Al. TT aplicat acestor epruvete trebuind să fie acelaşi cu al pieselor pe care le reprezintă.4 în % (încercarea la tracţiune se realizează utilizând o epruvetă cu L0 = 3.4 ≥ 5 %. RH = 0. produsele din astfel de materiale se obţin aplicând tratamentele termice de recoacere de maleabilizare a semifabricatelor turnate din fonte albe hipoeutectice (cu %Cm = 2. 116 .2). care este o încercare nedistructivă şi poate fi realizată cu aparate portabile. Pb.

(sferoidală). HBnnn – Brinell. B – miez c) HVnnn – Vickers. urmată după simbolizarea H – piesă cratimă de A în %. ledeburită. determinate pe probe prelevate din piesă. Structura grafitului Structura masei metalice L – lamelară. în cazurile în care Z – alte condiţii C – probă prelevată din specificate în concetraţia piesă comandă carbonului c) duritatea*: revenită. elementelor de −LT – la temepratură aliere %EAm scăzută separate prin cratimă * În cazul simbolizării în funcţie de duritate nu se mai indică Rm şi A.10 Structura simbolurilor pentru fonte conform SR EN 1560 Condiţii Caracteristici mecanice sau compozitie chimică suplimentare Caracteristici mecanice Compozitie chimică a) -nnn-nn – Rm minimă. EN−GJMW−450−7U – fontă standardizată maleabilă cu miez alb cu Rm = 450 N/mm2 şi A = 7%. este importantă. EN−GJN−X320CrNiSi9−5−2 – fontă ledeburitică la care se impune %Cm = 3. determinată pe probă turnată separat. a) litera X pentru a D – stare brută indica de turnare.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Tabelul 8. numai U – probă ataşată piesei.austenită. QT – calită şi 117 . aliată cu %Crm = 9 %. S – nodulară F – ferită. de aliere. Q – călită. ** Simboluri folosite numai la fonte maleabile Exemple de simbolizare: EN−GJL−150S − fontă standardizată cenuşie cu grafit lamelar cu Rm = 150 N/mm2. A. determinate pe probe ataşate piesei. W – sudabilitate probei: pentru îmbinare S − probă turnată separat. în N/mm2.2 %. GJ−400C−Z – fontă cenuşie nestandardizată cu Rm = 400 N/mm2 la care se prevăd anumite condiţii în comandă. %Nim = 5 % şi %Sim = 2 %. după comp. HRnn – Rockwell. tratată termic. b) modul de obţinere a chimică. EN−GJL−XNiMn13−7 – fontă cenuşie aliată cu %Nim = 13% şi %Mnm = 7%. simbolurilechimice W – miez ale elementelor d) încercarea la încovoiere alb **. EN−GJS−350−22C – fontă standardizată cu grafit nodular cu Rm = 350 N/mm2 şi A = 22%. martensită V− vermicular. prin şoc: d) concentraţiile −RT – la temperatură masice ale ambiantă. b) %Cm x 100. EN−GJS−HB230 – fontă nodulară cu duritatea Brinell HBS = 230. P – perlită M – grafit în M – cuiburi. prin sudare. negru**. L – N− fără grafit.

Din acest punct de vedere. ceea ce pentru o epruvetă circulară corespunde la L0 = 5d0. EN−GJS−400−15 este o fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. 8. dar plasticitatea lor este redusă. fontele 118 . alungirea la rupere fiind comparabilă cu a oţelurilor hipoeutectoide. Simbolul acestor fonte are structura EN−GJS−xxx−x. tinzând să înlocuiască oţelurile la realizarea arborilor cotiţi şi în industria metalurgică. determinată fie la temperatură ambiantă fie la temperaturi scăzute (până la –40 oC). principalele categorii sunt: fontele refractare. A ≥ 22 % la care se garantează KV ≥ 12 J la –40 oC. fontele nodulare perlitice. Forma rotunjită a grafitului diminuează efectul de concentrare a tensiunilor.9. raportul este mai mare în cazul fontelor nodulare Rm decât în cazul oţelurilor. fontele nodulare se utilizează cu precădere în construcţia de motoare. Caracteristicile fontelor cu grafit nodular netratate termic sunt stabilite prin SR EN 1563. adică epruvetă normală). au rezistenţă mecanică ridicată Rm = 500…800 N/mm2. elaborate astfel încât au anumite caracteristici specifice aplicaţiilor cărora le sunt destinate.2. de exemplu. iar EN−GJS−22−RT aceeaşi fontă.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Caracteristicile mecanice ale acestor fonte depind în mare măsură de structura masei metalice de bază: fontele nodulare feritice au rezistenţă mecanică scăzută şi plasticitate bună. Fontele cu destinaţie precizată În această categorie sunt incluse fonte nealiate sau aliate. de exemplu. fontele nodulare se supun TT de călire izotermă bainitică. la care se garantează KV ≥ 17 J la 20 oC. cu condiţia obţinerii caracteristicilor mecanice impuse. Datorită acestor caracteristici. astfel că se pot atinge valori ale rezistenţei la oboseală σO = 200…280 N/mm2. mărcile respective se recunosc după literele RT sau LT scrise la sfârşitul simbolului. Compoziţia chimică a fontelor cu destinaţie generală este lăsată la alegerea producătorului.65 S 0 . puternic solicitate în exploatare. Standardul SR EN 1563 prevede pentru fontele nodulare feritice şi posibilitatea garantării unei anumite energii de rupere KV. la aceeaşi structură a R p 02 masei metalică de bază. Pentru obţinerea unor caracteristici mecanice mai bune. iar caracteristicile celor tratate termic − prin SR EN 1564. EN−GJS−350−22−LT este o fontă nodulară cu Rm ≥ 350 N/mm2. numerele având aceeaşi semnificaţie ca în cazul fontelor maleabile. cu precizarea că încercarea la tracţiune se efectuează pe epruvete prelucrate la care L0 = 5. la fabricarea pieselor de dimensiuni mari. cum sunt cilindrii de laminor. în urma căruia se pot obţine rezistenţe la tracţiune Rm = 800…1400 N/mm2.

creştere de volum. nichel. cu %Crm = 16 %. Fontele rezistente la coroziune sunt fonte cu sau fără grafit în structură. %Sim = 4…6 %.5…4.4 %). Aceste fonte prezintă rezistenţă la oxidare la t < 1100 °C şi au o bună rezistenţă la creştere. dacă grafitul este lamelar şi Frgn.12 %. Fontele rezistente la temperaturi scăzute sunt fonte nodulare aliate cu nichel (%Nim = 20. dacă grafitul este nodular.. Fontele refractare sunt fonte aliate care au o bună comportare la acţiunea fenomenelor de oxidare.5 %).26 %) sau cu mangan ( %Mnm = 3. au structura masei metalice feritică şi sunt rezistente 119 .0. de exemplu FrCr16 este o fontă refractară cu grafit lamelar. fie cu masa de bază feritică.. urmate de simbolul elementului principal de aliere şi de un număr care arată concentraţia masică medie a acestui element. fonte cu conţinut ridicat de siliciu. cea mai bună comportare având-o fontele cu grafit fin dispersat în masa metalică de bază a structurii. care se manifestă la temperaturi ridicate. şoc termic şi fluaj. Caracteristicile lor sunt stabilite prin STAS 6706. energia lor de rupere KV rămânând practic neschimbată de la ta până la –150 oC. fontele rezistente la coroziune şi fontele rezistente la uzare... cu %Alm = 22 %..Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale rezistente la temperaturi scăzute. În cazul pieselor solicitate la şocuri termice. fonte cu conţinut ridicat de aluminiu şi fonte cu conţinut ridicat de crom şi siliciu. Fontele refractare se simbolizează cu literele Fr. care le conferă structură austenitică. conform căruia se produc patru tipuri de fonte: fonte cu conţinut ridicat de crom. În condiţiile asigurării structurii de echilibru (bine detensionată) aceste fonte au o bună rezistenţa la şocuri mecanice. în care se găsesc carburi. Fontele înalt aliate cu siliciu (%Sim = 12…18 %) au un conţinut scăzut de carbon (%Cm = 0. fenomen ce se produce (la temperaturi înalte) datorită descompunerii cementitei (cu formare de grafit) şi oxidării interne produse de gazele ce pătrund de-a lungul filamentelor de grafit şi are ca efecte creşterea volumului şi pierderea coeziunii materialui.. şi. Tipurile de fonte rezistente la coroziune mai frecvent utilizate sunt prezentate în continuare. grafit lamelar sau grafit nodular. Rezistenţa lor la coroziune este puternic influenţată de forma grafitului. aluminiu. şi %Cum = 2…4 %). %Mnm = 4…8 % . care sunt fonte alite după una din reţetele Ni−Mn (%Nim = 10. molibden sau stibiu. în cantităţi mai mici. aliate în principal cu crom. se utilizează fonte austenitice cu grafit nodular. siliciu. Fontele din această categorie sunt fie fonte cu masa de bază perlitică. Cromul.3. siliciul şi aluminiul conferă acestor fonte rezistenţă la oxidare prin acelaşi mecanism ca în cazul oţelurilor refractare (formarea unei pelicule compacte şi aderente de oxizi care protejează materialul faţă de oxidarea în profunzime). în care se găsesc înglobate carburi şi grafit lamelar. %Mnm = 5…8 %) sau Ni− Si−Mn−Cu (%Nim =10…20 %. iar FrgnAl 22 este o fontă refractară cu grafit nodular.

25 %. 56 comportare metalurgică la sudare. cu structura masei metalice austenitică. cupru.25…0. 112 laminare normalizantă. Fontele antifricţiune sunt fonte care trebuie să asigure un coeficient de frecare cât mai mic.65 % sau %Mom ≅ 0. 74 construcţie sudată. straturi. fiind fonte nealiate sau aliate cu %Nim = 1.. cu structura masei metalice perlitică. Sunt fonte cenuşii. iar prin adaosuri de crom. 104 invar. Pb. 92 cusătură sudată (CUS) rânduri. 75 clase de calitate.35 %) au structura tipică fontelor albe (datorită efectului antigrafitizant al cromului). Si. 76 material de adaos (MA). fiind utilizate pentru confecţionarea tamburilor de frână de la autovehicule. În cazul pieselor supuse la solicitări severe se folosesc fontele cu %Nim = 3. În structura acestor fonte nu se admite prezenţa cementitei libere. 113 fontă refractară.. 119 fontă rezistentă la coroziune. Fontele de fricţiune sunt fonte care trebuie să realizeze coeficienţi de frecare cât mai mari.5 %). devin rezistente şi la acţiunea acizilor oxidanţi sau organici. 94 hardenită.2…1. iar dacă sunt aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 2…4 %) devin rezistente şi la cloruri. sunt rezistente la acţiunea mediilor alcaline. sau înalt aliate cu Mn (%Mnm = 7. 69 coroziune intercristalină. Fontele rezistente la uzare cuprind două tipuri: fontele antifricţiune şi fontele de fricţiune. îngustă. 70 carbon echivalent %Ce. Au structură perlito-sorbitică. 119 fontă rezistentă la uzare antifricţiune. P. 120 fragilizare prin faza σ. 75 laminare termomecanică (controlată). de fricţiune. siliciu şi aluminiu au rezistenţă bună la acţiunea acizilor sulfuric şi acetic. Cu. Fontele înalt aliate cu nichel (%Nim = 13…35 %) au structura masei metalice austenitică.5…6. structura masei metalice de bază a acestora fiind martensitică. Cuvinte cheie bandă de călibilitate normală. dar toate conţin eutectic fosforos ternar (numit steadit). 73 120 fisurare la cald a CUS. iar grafitul poate fi lamelar sau nodular. fiind folosite pentru confecţionarea componentelor lagărelor de alunecare. slab aliate cu Cr.. maleabile şi nodulare. Ti. siliciu şi/sau cupru. 112 fâşii ZIT. Fontele înalt aliate cu crom (%Crm = 25. 69 elinvar.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR la acţiunea acizilor azotic şi sulfuric. Ni.5…12. care le îmbunătăţeşte rezistenţa la uzare. 67 câmp termic de sudare.5 % şi %Crm = 0. sunt rezistente la acţiunea acizilor şi apei de mare. Fonte complex aliate cu nichel. 93 fontă comercială. 69 .0 %.

I. 93 oţel maraging. Lugsheider E.. cu crom şi nichel. 1980 9. Editura Didactică şi Pedagogică. 1994 10. Metalurgie fizică. 1999 11.. 98 oţeluri pentru recipiente. Editura Tehnică. ş. 84 oţel carbon de calitate. Studiul metalelor... 65 oţel criogenic. Bucureşti. Colan H. 74 superaliaj. Metalografie şi tratamente termice.a.a. 1996 121 .M. Bucureşti.I. Mărci. Editura Didactică şi Pedagogică. I. Bucuresti. 89 oţel Hadfield. 80 oţel inoxidabil stabilizat. 100 oţeluri termorezistente. 69 oţel necalmat. 1981 3.. Bucuresti.I. 78 oteluri pentru scule. ş. 1982 4. 1995 6. 83 sudabilitate. Oţeluri inoxidabile şi refractare. Bucureşti. 64 oţel bifazic (dual-phase). 66 oţel pentru rulmenţi. 53 structură feritică aciculară.D. 108 oţel rapid.I. Studiul si ingineria materialelor.D.I. Bucureşti. Timişoara. 96 oţel turnat. 94 oţel durificabil prin precipitare (PH). Metalurgie fizică şi studiul metalelor. 110 oţel pentru carburare. Stiinţa materialelor în construcţia de maşini. Bucureşti. Mitelea I. 112 rost de sudare.I. calmat. Gâdea S. O.. Editura Facla. Timişoara 1999 5.C. II. Protopopescu H. Bucureşti. Vacu S. 77 zonă influenţată termic (ZIT). numerică.. vol. 66 otel pentru construcţii sudate. de produs. * * * Culegere de standarde comentate – Oţeluri... 76 oţel cu granulaţie fină. 75 oţel pentru îmbunătăţire.. Bucureşti. 86 oţeluri patinabile. 69 simbolizare alfanumerică. 103 oţel refractar (termorezistent). * * * Culegere de standarde comentate – Supliment. 1983 2.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale material de bază (MB).M. Saban R.C. Tillmann W.D. Oţeluri. Editura Didactică şi Pedagogică.a. 105 oţeli inoxidabil cu crom.. Mărci şi condiţii tehnice de calitate.. Editura Didactică şi Pedagogică. O.. s. 1983 8. O.. Truşculescu M. 80 oţel cu granulatie fină. Geru N.. Petrescu M. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Sudura.M. 1983 7... vol. * * * Culegere de standarde comentate – Fonte şi oţeluri turnate. 70 Bibliografie 1. 79 oţel duplex. Ieremia A. Elaborarea oţelurilor aliate.C. 97 temperatură de referinţă. 78 platinit. 109 oţel HSLA. 59 standard general.

8. C15 conform SR EN 10027−1: a) oţelul are concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0. respectiv. urmărind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat este denumit: a) standard. c) oţelul are prescrisă o energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din semifabricate sau produse) KV > 27 J la −50 oC. Activitatea specifică prin care se stabilesc. %Sm ≤ 0. Documentul stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut.6. S235J2G3 conform SR EN 10027-1: a) otelul are rezistenţa la tracţiune Rm ≥ 370 N/mm2. b) normativ. d) oţelul nu necesită aplicarea de TT pentru obţinerea caracteristicilor prescrise? T.2 > 400 N/mm2. respectiv.8. c) oţelul se utilizează pentru piesele care se supun carburării.2. este denumită: a) normalizare. d) oţelurile la care singurul element de aliere (în fară de carbon) este niobiul? T. c) oţelul are limita de curgere Re ≥ 370 N/mm2. prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate. standardele pot fi: a) standarde de firmă. care stabileşte reguli.k conform STAS 500 şi. c) lege.4. pentru probleme reale sau potenţiale. d) standarde de produs? T.8. b) oţelul are concentraţia masică medie de carbon %Cm = 15 %. Care dintre următoarele condiţii sunt respectate de marca de oţel nealiat simbolizată OL370. d) oţelul este calmat? T.8.4. d) oţelul este destinat fabricării pieselor la care TT final este îmbunătăţirea? T. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatul acestora.15 %. b) oţelul are concentraţiile de impurităţi %Pm.8. d) convenţie? T.8. d) clasificare? T. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de 122 .8.5. c) standardizare. Respectarea cărora dintre următoarele condiţii determină încadrarea unui oţel nealiat în clasa oţelurilor speciale: a) oţelul are prescrisă energia de rupere KV în starea C + r.1.8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Teste de autoevaluare T. b) oţelurile pentru electrotehnică. Care dintre următoarele oţeluri aliate se încadrează în clasa oţelurilor de calitate: a) oţelurile pentru recipiente sub presiune care au limita de curgere Rp0.3.8. b) ordonare. Care dintre următoarele condiţii sunt respectate de marca de oţel nealiat simbolizată OLC15 conform STAS 880 şi. c) oţelurile bifazice. Clasele principale de calitate prevăzute în standardul SR EN 10020 pentru oţelurile nealiate sunt: a) oţeluri de uz general: b) oţeluri excepţionale.025 %.9. d) oţeluri speciale? T. În funcţie de nivelul de aplicare. c) standarde regionale. b) standarde naţionale.7.8. oţelul are limita de curgere Re ≥ 235 N/mm2. c) oţeluri de calitatea.

c) X6CrNi17−1. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile 123 . c) fâşia de austenitizare incompletă. d) X8Ni9? T.8.20. b) 38AlCrMo10−6−1.2 %.8. c) sudabilitate. b) zona influenţată termic ZIT. Care sunt zonele caracteristice ale unei îmbinări sudate: a) materialul de bază MB.11.13. c) ferită şi insule de martensită.8. dacă %Cm < 0.8.10. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform SR EN 10027−1) aparţin categoriei oţelurilor pentru îmbunătăţire: a) 43MnMo6−2. c) materialul de adaos MA.14. d) cusătura sudată CUS? T. dacă %Mnm ≥ 12 %? T.8. b) 42MoCr11.21. b) X2CrMoTi17−1. d) 34MoCrNi16? T. d) 34MoCrNi16? T.8.8.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale maşini (simbolizate conform STAS 791) aparţin categoriei oţelurilor pentru îmbunătăţire: a) 15Cr08. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform STAS 791) aparţin categoriei oţelurilor pentru carburare (cementare): a) 15Cr08. c) P355NH. d) 17CrMn4−4? T. b) S235NL. b) fâşia de normalizare. d) bainită cu conţinut scăzut e carbon? T. c) 15Cr3.8. Care dintre fâşiile ZIT a unei îmbinări sudate dintre două piese din oţel (nealiat) cu conţinut scăzut de carbon are cele mai slabe caracteristici de tenacitate: a) fâşia de supraîncălzire. b) 42MoCr11. b) 51CrMnV4−4-1. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile feritice: a) X50CrMoV15. c) P460NL2. c) 17CrNi16. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform SR EN 10027−1) aparţin categoriei oţelurilor pentru carburare (cementare): a) 34CrMo4−2.8. c) carbonul. b) cromul. b) 12MnNi15−3.0 %. b) plasticitate. dacă %Crm ≥ 12. d) 17CrMn4−4? T. dacă %Nim > 8 %.8. Aptitudinea unui oţel ca printr-un anumit procedeu şi pentru un anumit scop să asigure în îmbinările sudate caracteristicile locale şi generale prescrise pentru o construcţie sudată este denumită: a) călibilitate. b) ferită aciculară. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri cu caracteristici de tenacitate garantate la temperaturi scăzute (sub −60 oC): a) P235NL1. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri cu granulaţie fină pentru construcţii sudate: a) S335K2. c) 34CrNiMo6−6−2.18.16.17.19. d) fâşia neaustenitizată? T. d) P235NL1? T.8. d) X6CrMoNb17−1? T.12. Ce structură prezintă semifabricatele realizate din oţeluri bifazice (dual−phase steel): a) ferită şi perlită.8. d) manganul. c) 17CrNi16. Prezenţa cărui element de aliere conferă oţelurilor calitatea de a fi inoxidabile: a) nichelul. d) elasticitate? T.15.

d) X2CrNiMo17−12−2? T.23. b) transformarea perlitei în austenită. b) 12MnNi15−3. d) X90CrMoV18? T. b) S355W. c) 30VCrW85. b) X2CrMoTi17−1. Care dintre următoarele mărci de oţeluri pot fi utilizate pentru confecţionarea matriţelor de deformare plastică la cald a oţelurilor: a) 105CrW20. c) X70CrMo15.31.30. b) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. d) călire de punere în soluţie + îmbătrânire? T. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile de tip duplex: a) X2CrNiMoN22−5−3.8. d) 15SiNiCr200? T. d) X7CrNiAl17−7? T.8. c) creşterea excesivă a granulaţiei. c) X2CrNi18−9.25. Care este TT final ce se aplică matriţelor confecţionate din oţelul 30VCrW85: a) călire martensitică + revenire joasă. c) călire martensitică + revenire înaltă (îmbunătăţire). b) creşterea excesivă a granulaţiei.28.33.8.22. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile austenitice: a) X50CrMoV15.27.8. d) apariţia fazei σ? T. d) X50CrMoV15 T. c) călire martensitică + revenire înaltă (îmbunătăţire). c) siliciul. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri patinabile: a) S235W.24. b) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. c) X3CrNiMoN27−5−2. d) S335K2? T.8. c) RCA 370.8. d) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. b) 117VCr6. fiind elemente de aliere tipice pentru oţelurile refractare: a) cromul. c) 10AlCr240. d) călire martensitică + revenire medie? T.8.8.8.8. d) aluminiul? T.8. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile martensitice cu durificare prin precipitare: a) 12MnNi15−3. d) transformarea perlitei în austenită? T. b) îmbunătăţire.8. b) X6CrMoNb17−1. Care dintre următoarele elemente conferă oţelurilor rezistenţă la oxidare la temperaturi ridicate. b) 10AlCr240. b) nichelul. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri refractare: a) 10AlCr180.8. Care este TT final ce se aplică arcurilor confecţionate din oţelul 60Si15A: a) călire martensitică + revenire joasă. Care este TT final ce se aplică sculelor confecţionate din oţelul OSC10: a) călire martensitică + revenire joasă.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensitice: a) X50CrMoV15. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri Hadfield: 124 . d) călire de punere în soluţie + îmbătrânire? T.26. c) apariţia fazei σ.32.29. b) S235NL. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor inoxidabile feritice: a) fisurarea la cald a CUS. d) 31VCr8? T.34. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor inoxidabile austenitice: a) fisurarea la cald a CUS. c) OLC45.

35. b) fonta corespunde unui standard european. d) formarea porilor în CUS? T. c) fontă cu grafit lamelar cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %. b) formarea în structura CUS a unor compuşi intermetalici care influenţează negativ caracteristicile de tenacitate.8. c) fontă cu grafit lamelar cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %.8. d) T9MoCrNi30R? T. d) fonta este netratată termic? T.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale a) 105CrW20. b) fontele antifricţiune. să se stabilească la ce temperatură ti trebuie efectuat TT pentru ca semifabricatele să prezinte la ta o structură ferito – martensitică cu un conţinut procentual de martensită %M ≅ 15 %.8. b) T100NiMn130. să se determine care este duritatea semifabricatelor după aplicarea TT intercritic. c) 117VCr6. aşa cum se poate observa pe diagrama din 125 . A3). b) T120CrMn130. Care dintre următoarele tipuri de fonte aparţin categoriei fontelor aliate rezistente la uzare: a) fontele rezistente la temperaturi scăzute.37. A3) se obţine o structură alcătuită din ferită şi austenită. c) fontele refractare. d) fontă albă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %? T. c) G 200−400W. a) Ştiind că pentru oţelurile carbon hipoeutectoide punctele critice de transformare în stare solidă sunt A1 = 727 oC şi A3 = 910 − 208 %C m .8. Care din următoarele variante corespunde mărcii de fontă cu simbolul EN−GJS−400−15: a) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. b) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %.40.8.8. Care dintre următoarele mărci de oţeluri sunt destinate realizării de semifabricate sau piese turnate: a) G 230−450.1. constând din încălzirea la ti ∈ (A1. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor maraging: a) înmuierea ZIT. d) T120CrMn130? T. Care din următoarele variante corespunde mărcii de fontă cu simbolul EN−GJMW−400−5: a) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %. b) Ştiind că duritatea feritei este Hα = 80 HV.1 % sunt supuse unui TT intercritic. d) fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %? Aplicaţii A.36.38.39. pentru a le conferi structura corespunzătoare unui oţel bifazic. menţinerea o durată scurtă la această temperatură şi răcirea în apă.8. Ce semnificaţie are grupul de litere EN din simbolul unei mărci de fontă: a) fonta este cenuşie. Semifabricatele confecţionate dintr-un oţel carbon cu %Cm = 0. iar duritatea martensitei este HM = 305 + 802%Cm. c) fonta nu are grafit în structură. Rezolvare a) Prin încălzirea semifabricatelor la ti ∈ (A1. d) fontele de fricţiune? T. c) fisurarea la cald a CUS. b) fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %.

semifabricatele vor avea structura alcătuită dintr-o matrice feritică cu duritatea Hα = 80 HV şi insule de martensită (uniform distribuite în aceasta) cu duritatea HM = 305 + 802(%Cm)γ ≅ 778 HV.59 %.5.22. A3) ferita existentă în structura oţelului din care sunt confecţionate semifabricatele are concentraţia de carbon corespunzătoare abscisei punctului X.0175 % şi (%Cm)γ = 0.8. ca urmare. 2. se obţine o ecuaţie cu necunoscuta ti. rezultă că abscisa punctului X este (%Cm)α = 0. 2. b) După aplicarea TT intercritic cu ti ≅ 750 oC. Diagrama de stabilire a regimurilor TT pentru obţinerea oţelurilor bifazice Fig. scap.23. conţinuturile procentuale ale celor două faze în structura semifabricatelor fiind date de relaţiile (care se obţin aplicând regula segmentelor inverse – v. iar austenita are concentraţia de carbon corespunzătoare abscisei punctului Y. Abscisa punctului Y corespunde concentrţiei 910 − t i 2 masice de carbon a oţelului care are A3 ≡ ti şi este (%C m ) γ = ( ) . aceastei valori a temperaturii ti îi corespund valorile (%Cm)α = 0. 126 . 8. care are soluţia ti ≅ 750 oC.5.4 Considerând că austenita obţinută la ti se transformă integral în martensită la răcirea în apă a semifabricatelor. 208 Înlocuind expresiile (%Cm)α şi (%Cm)γ în condiţia pusă în enunţul aplicaţiei. rezultă că la ti ∈ (A1.22 Aplicând regula izotermei (v.1). rezultă: %M = %γ. Fig.2): (%C m ) γ − %C m %C m − (%C m )α %α = 100 %γ = 100 = 100 − %α . iar (%Cm)γ – abscisa punctului Y. Deoarece linia GP a diagramei de echilibru Fe – Fe3C este o dreaptă.1⋅10-4ti. Diagrama de selectare a soluţiilor în cazul aplicaţiei A.1 – 1. scrisă sub forma %γ = %M ≅ 15 %.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR figura 8. scap. şi (%C m ) γ − (%C m )α (%C m ) γ − (%C m )α (%Cm)α fiind abscisa punctului X. 8.

Pentru realizarea unei bare de tracţiune cilindrice cu diametrul d = 15 mm.6 %. b) bara este confecţionată din oţelul aliat în stare recoaptă (de echilibru).8.6 semifabricatelor tratate termic va fi H s = 722 + 80 ≅160 HV (care 100 100 corespunde unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 560 N/mm2).0164 (%C m ) γ = ( ) = 0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale %M %α + Hα ≅ 180 HV 100 100 (care corespunde unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 630 N/mm2). 910 − 760 2 0. menţinerea o durată scurtă la această temperatură şi răcirea în apă. iar duritatea martensitei este HM = 305 + 802%Cm.52 % şi %γ = %M = 100 = 12. d) bara este confecţionată din oţelul aliat în stare îmbunătăţită (călire + revenire la ti = 650 oC şi τm = 5 ore). b) Ştiind că duritatea feritei este Hα = 80 HV. să se determine conţinut procentual de martensită %M din structura semifabricatelor tratate termic. semifabricatele vor avea structura alcătuită dintr-o matrice feritică cu duritatea Hα = 80 HV şi insule de martensită (uniform distribuite în aceasta) cu duritatea HM = 305 + 802⋅0.SR EN 10027-1).08 − 0.11.STAS 880 (C35 . A3).08 % sunt supuse unui TT intercritic. Să se determine şi să se compare intensităţile forţei de tracţiune F la care rezistă bara în următoarele circumstanţe: a) bara este confecţionată din oţelul carbon în stare recoaptă (de echilibru). constând din încălzirea la ti = 760 oC ∈ (A1. c) bara este confecţionată din oţelul carbon în stare îmbunătăţită (călire + revenire la ti = 650 o C şi τm = 5 ore). a) Ştiind că pentru oţelurile carbon hipoeutectoide punctele critice de transformare în stare solidă sunt A1 = 727 oC şi A3 = 910 − 208 %C m . Rezolvare a) Folosind notaţiile şi raţionamentul prezentate la rezolvarea aplicaţiei A. A.STAS 791 (34NiCrMo6-6-2 . există posibilitatea utilizării oţelului carbon de calitate OLC35 .1 – 1. pentru a le conferi structura corespunzătoare unui oţel bifazic.1⋅10-4⋅760 = 0.8. se obţin următoarele rezultate: (%Cm)α = 0.6 100 − 12. 208 0. 4 duritatea semifabricatelor tratate termic va fi H s = H M 127 . ca urmare.0164 b) După aplicarea TT intercritic cu ti = 760 oC. A.1.3.52 − 0.2. Semifabricatele confecţionate dintr-un oţel carbon cu %Cm = 0. cu carateristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. duritatea 12.8.52 ≅ 722 HV.0164 %. Rezolvare Intensitatea forţei F la care rezistă bara de tracţiune este dată de relaţia πd 2 F= Rm .SR EN 10027-1) sau a oţelului aliat 34MoCrNi16 . să se determine care este duritatea semifabricatelor după aplicarea TT intercritic.

6 %Nim 0.25 Marca oţelului OLC35 34MoCrNi16 a) Dacă bara este confecţionată din oţelul OLC35 în stare recoaptă.5HB (v. d) Dacă bara este confecţionată din oţelul slab aliat 34MoCrNi16 călit şi revenit la ti = 650 oC şi τm = 5 ore. duritatea structurii cu sorbită de revenire pe care o prezintă bara poate fi estimată cu relaţia (7. % %Cm 0.8.2 − 13%C m şi F = 1. Rm = 3.2).2 şi o viteză de răcire din domeniul austenitic care să conducă la o astfel de structură.6 + 223%C m − 14.35 0. Deoarece HV ≅ HB şi considerând relaţia Rm = 3.23⋅105 N.10). cu structura ferito-perlitică. Rm = 3.5⋅211 ≅ 740 N/mm2 33. Rm = 3.2) considerând coeficienţii adecvaţi din tabelul 7. 128 .5%Crm + 27. rezultă: HVαOC = 77.4 oC/s (v.35 %Mnm 0. pe această cale 21900 + 4050%C m − PHJ se obţine HVrOC = ≅ 211HV .6% Sim + 30% Mnm + 35.7. c) Dacă bara este confecţionată din oţelul OLC35 călit şi revenit la ti = 650 oC şi τm = 5 ore. Rm = 3.3 Concentraţiile masice ale componentelor de aliere.3).6 %Mom 0. rezultă că bara are π 15 2 ⋅ 626 = 1.64 ⋅ 10 5 N.6 0. Compoziţiile chimice ale oţelurilor considerate în aplicaţia A.0% Si m = 8%Crm + 4% Ni m ]lg v r ≅ 179 HV.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10 + [ − 19.2 1.35 %).3 0. în care PHJ = Ti(18+lgτm) = (650 +273)(18 + lg5) ≅ 17259.11. duritatea sa se poate estima cu relaţia (7. cu structura ferito-perlitică. aşa cum s-a obţinut în cazul precedent (pentru oţelul cu %Cm = 0.2% Nim + . Se poate observa că forţa de tracţiune la care rezistă bara este cu aproximativ 36 % mai mare decât cea corespunzătoare situaţiei în care bara este confecţionată din acelaşi oţel în stare recoaptă. duritatea sa se poate estima în acelaşi mod ca în cazul precedent şi rezultă HVαOA ≅ 265HV . rezultă: HVrOA = HVrOC + 30(% Si m + % Mnm ) + 55%Crm + 6% Nim + 100% Mom ≅ 361 HV. duritatea structurii de revenire pe care o prezintă bara poate fi estimată cu relaţia (7.31⋅105 N.3 %Crm 0.5⋅361 ≅ 1265 N/mm2 şi F = 2. 3. adoptând vr = 0.P b) Dacă bara este confecţionată din oţelul slab aliat 34MoCrNi16 în stare recoaptă.2 1.P F= π 15 2 4 ⋅ 927 = 1. A.3) în care HVrOC = 211 HV. Se poate observa că forţa de tracţiune la care rezistă bara este cu aproximativ 19 % mai mare ca cea corespunzătoare situaţiei în care bara este confecţionată din acelaşi oţel în stare recoaptă.10 ⋅ 10 5 N.5⋅179 ≅ 626 N/mm2 şi F = 4 Tabelul 8.6 %Sim 0. scap.5⋅265 ≅ 927 N/mm2 şi .

5 1. Compoziţiile chimice ale MB şi MA considerate în aplicaţia A.10 6. Tabelul 8.9 19 13 2.50 MA – D309L 0.75 MA – D312 0.9 20 10 0. O construcţie sudată trebuie realizată din semifabricate de tip tablă din oţel inoxidabil austenitic X2CrNi19−11. Schaeffler (v.08 . corespunzătoare punctelor caracteristice nominale ale materialelor depuse prin 129 .9Nb 0.9 30 9 0.08 2. 7..00 MA – D316L 0. care reprezintă coordonatele punctului caracteristic nominal al MB pe diagrama structurală A. înţelegerea şi utilizarea prescripţiilor standardelor în vigoare. Concentraţiile masice ale principalelor componente. Să se determine care dintre MA disponibile asigură realizarea unor CUS având în structură. se determină coordonatele (%Cre.0 0.9 20 10 0. scap. 7.4.10 1.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Observaţie Această aplicaţie are ca scop justificarea şi înţelegerea prescripţiilor privind utilizarea oţelurilor pentru construcţia de maşini.7) se calculează valorile mărimilor %Cre şi %Nie. % %Cm %Mnm %Sim %Crm %Nim %Nbm %Mom MB – 10TiNiCr180 0.8 17 13 2. care să le permită consultarea.5 1.8.08 1.50 MA – D19.11. pentru evitarea fisurării la cald. acest MB şi MA disponibile pentru sudarea lui având caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8.8Mn6 0. Se recomandă cititorilor să conceapă şi alte aplicaţii similare.0 0.0 0.0 27 20 0. în timp ce pentru oţelurile aliate valorificarea prezenţei elementelor de aliere impune utilizarea lor numai în stare tratată termic (s-a observat din rezolvarea aplicaţiei că oţelul 34MoCrNi16 în stare îmbunătăţită are rezistenţa mecanică cu aproape 36 % mai mare decât atunci când este utilizat în starea structurală de echilibru).03 2.5 1.%Nie).8 0.3.2 20 11 * Toate mărcile de MA sunt realizate în România Materialul Rezolvare Considerând caracteristicile de compoziţie chimică ale MB şi folosind relaţiile (7.24).8 24 12 0.0 0.80 MA – D18. pe lângă austenită.30 MA – D309 0. 3.5 0.0 0.5 şi fig..08 1.8 18 10 MA – D308 0. pentru oţelurile carbon de calitate utilizarea în stare tratată termic este facultativă (s-a observat din rezolvarea aplicaţiei că oţelul OLC35 are caracteristici de rezistenţă mecanică comparabile în stare recoaptă şi în stare îmbunătăţită).8. Procedând în acelaşi mod.8 20 11 0.60 MA – D316 0. Este evidenţiat faptul că.0 0.04 2.50 MA – D308L 0.12 2. Procedeul de sudare care se utilizează şi configuraţia rosturile de sudare pregătite între piesele ce urmează a fi sudate asigură pMA = 70 %.03 2.10 2.50 MA – D310 0.6) şi (7.0 23 14 0. A.11.5 % ferită.

8Mn6 %Cre.33 21.5 %) şi corespunde ecuaţiei %Nie = %Cre – 7. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei 8.30 14.5. % 13.65 25. atât dreptele de izoferită %α = 3 % şi %α = 5 %.60 13.75 13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sudare cu MA disponibile.44 16.11 21. cât şi punctele cu coordonatele (%Cre.2).8 %) şi.12.85 13.90 24. Folosind relaţia (8. are ecuaţia %Nie = 1.5%]). în condiţiile neglijării termenului ∆%EAm.95 22. aşa cum se observă în figura 8.46 13. − 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reprezentând pe aceiaşi diagramă.56 20. ca urmare. iar dreapta de izoferită %α = 5 % trece prin punctele de coordonate (%Cre = 28 %. Rezultatele parcurgerii etapelor descrise anterior sunt prezentate în tabelul 8.63 12.90 13.35 20. corespunzătoare punctelor caracteristice nominale ale CUS realizate cu MA disponibile pentru sudare.078 21.5. Tabelul 8.76 21.93 13.20 21.9Nb MA – D18.75 21. analizând diagrama din figura 7.70 21.23 Punctul pe diagrama din fig.51 14.34 16.24.70 21.40 12.CUS).CUS . se poate aprecia că dreapta de izoferită %α = 3 % trece prin punctele de coordonate (%Cre = 28 %.CUS . 130 .74 28.15 Caracteristicile CUS %Nie.25.55 24.CUS.5 %) şi (%Cre = 14 %. %Nie. % 19.80 %Nie.25 %Cre. se determină coordonatele (%Cre. % − 21.%Nie = 6.%Nie = 21.13.15 14. Schaeffler în domeniul α + γ.08 26.00 25.71 21.25 31.70 29.%Nie = 20.00 16. %Nie.5 %) şi (%Cre = 14 %. de a asigura realizarea unei CUS cu un conţinut procentual de ferită %α ∈ [3%.CUS).05%Cre – 7. % − 14. rezultă că MA capabile să asigure sudarea MB (precizat în enunţul aplicaţiei) fără apariţia fenomenului de fisurare la cald a CUS sunt D308 şi D309 (pentru care punctele caracteristice nominale ale CUS realizate se situează între cele două drepte de izoferită). dacă punctul caracteristic nominal al CUS realizate cu acesta este poziţionat în diagrama structurală A.04 15. Un MA disponibil este apt pentru sudarea MB (îndeplineşte condiţia pusă în enunţul aplicaţiei.CUS.4 Caracteristicile materialului Materialul MB MA – D308 MA – D308L MA – D309 MA – D309L MA – D310 MA – D312 MA – D316 MA – D316L MA – D19.40 17.%Nie = 6. între dreptele corespunzătoare conţinuturilor de ferită %α = 3 % şi %α = 5 %.04 23. 8.20 17.

Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Capitolul 9 STRUCTURA ŞI PROPRIETĂŢILE METALELOR ŞI ALIAJELOR NEFEROASE 9. tenacitate bună la temperaturi scăzute. 131 . metalele şi aliajele neferoase reprezintă şi vor reprezenta şi în viitor o categorie de materiale de mare importanţă tehnică. cu cheltuieli inadmisibil de mari): rezistenţă ridicată la coroziune (în prezenţa mediilor de lucru chimic active). Cu toate acestea. tehnologiile de elaborare şi de realizare a semifabricatelor şi pieselor din astfel de aliaje sunt bine fundamentate ştiinţific şi asigurate logistic.1. produsele confecţionate din aceste materiale sunt reciclabile şi ecologice. Introducere Metalele şi aliajele neferoase deţin în prezent în aplicaţiile tehnice o pondere de aproape 20 de ori mai mică decât cea corespunzătoare aliajelor feroase (fonte şi oţeluri). deformare plastică sau aşchiere. Motivele utilizării preponderente în tehnică a fontelor şi oţelurilor sunt numeroase: resursele de materii prime necesare elaborării acestor aliaje sunt uşor accesibile şi destul de uniform distribuite pe glob. capacitate bună de prelucrare prin turnare. proprietăţile (caracteristicile) lor mecanice sunt ridicate şi pot fi relativ uşor modificate şi adaptate condiţiilor de utilizare prin aplicarea de tratamente termice şi termochimice. costurile implicate de elaborarea unor astfel de aliaje şi de transformarea lor în produse se corelează favorabil cu performanţele tehnice pe care aceste produse le asigură etc. datorită unor proprietăţi pe care acestea le prezintă (şi care nu sunt asigurate de aliajele feroase sau se obţin mai greu la aceste materiale. conductibilitate termică şi electrică mare. valori ridicate (mai mari decât cele asigurate de fonte şi oţeluri) ale raportului dintre rezistenţa mecanică şi masa specifică (densitate). capacitate foarte bună de a conferi produselor caracteristici estetice deosebite etc.

5 14.5 16.5 8.7 29.1 247 401 19 83 63 26 113 34 97 210 163 317 428 72 26. kJ/kg Coeficientul de dilatare termică liniară αt (între ta şi 100 0C).1.2 55 1300 368 63 104 113 23. kg/m3 Căldura specifică Cs la ta.6 106 . J/(kg⋅K) Căldura latentă de topire qs.0 39. Caracteristicile fizice ale principalelor componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Aluminiu Cupru (Aramă) Titan Nichel Staniu (Cositor) Stibiu (Antimoniu) Zinc Plumb Cadmiu Beriliu Magneziu Aur Argint Platină Simbolul chimic Temperatura de solidificare – topire ts.6 25. µm/(m⋅K) Coeficientul de conductivitate termică λ la ta.5 110 370 59.2 14.4 13.5 23.0 9.Tabelul 9.7 420 68.5 11. nΩ⋅m Al Cu Ti Ni Sn Sb Zn Pb Cd Be Mg Au Ag Pt 660 1083 1660 1453 232 631 420 327 321 1278 649 1064 962 1772 2700 8930 4510 8910 7290 6690 7130 11340 8650 1850 1740 19280 10500 21440 900 386 512 471 222 207 382 129 230 1886 1025 128 235 132 397 205 440 309 59 163 101 23. W/(m⋅K) Rezistivitatea electrică ρΩ.3 31.0 44.3 11.2 19.7 40. la ta.2 206 72.6 16. 0 C Densitatea ρ la ta.3 21.

95. Zn-Mn Pb-Sb. Cu. Cu 99.5. Au-Pt Pb. Sb 98.3. Sn 96. Tabelul 9.96. Sb 99. As. Zn 99. Cd 99.6. Pt STAS 10560: Pt 99. Mg 99. Pb 99.2 sunt precizate clasele de puritate industrială în care pot fi obţinute aceste metale.5.5 STAS 663: Pb 99.6.99. (Au 995.3 sunt expuse valorile celor mai importante caracteristici mecanice ale metalelor care constituie componentele de bază ale aliajelor neferoase. Ni.6. Au-Cu. Sn 98. Zn Pb.99. în tabelul 9. Cr 97 STAS 10309: Sn 99.985. Cu. Sb 99.99. Cd-Ni.6 STAS 7386: Cr 99.6. Al 99.4.8 Pb. Zn-Cd.1 sunt prezentate metalele folosite frecvent drept componente de bază ale acestor aliaje şi sunt precizate o serie de caracteristici care. Ti-Ni Ni-Cu.9.98. definesc cantitativ proprietăţile lor fizice. Fe. Ti 99. Pb 99. Sb Sn. Fe. Al 99 STAS 270/1:Cu 99. Sn-Sb. S.98. Ni 99. P.5 Ti 99. Zn 98.90.93. Bi. Pb 99.9.C. Pb-Sn. Fe.As. Au STAS 4389: Au 999. Sb.9.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Deoarece proprietăţile aliajelor neferoase sunt determinate în măsură importantă de proprietăţile componentului lor principal (metalic). S.8. Cu. Cu 99. Si Pt-Ni. Sb-Pb Zn-Al.95. Mg 99. Cu As. Al 99. Ni 99.97. Ag-Hg Pt-Rh. Cr 98. Pb Pb-Ag.Al 99.5 STAS 646: Zn 99. Ni-Mo. Al 99.8.6 Bi. Zn 98.95. Cr-W. Pt-W * cifrele de după simbolul chimic indică valoarea minimă a concentraţiei masice a metalului industrial (în %. Al 99. Ni 99.5. Fe. pentru care concentraţia este în %o). Pb. Pb.0) Au-Ni. Bi.2. cu excepţia Au şi Ag. Cd 99.9. As. Cu-Al.99. Al 99. Sb 99. Pb-Ca Cd-Ag. Fe.35 STAS 10262: Sb 99.5.5. Cr 98. Al-Zn Cu-Zn.99. Mg STAS 10273:Mg 99.3 STAS 10502: Ni 99. Sn. Pt-Ir. Mg-Mn. Cu-Be Ti-Al. Si. S Pb. Sn 99.97. Al.3. Al-Si. Sn 99. Cu 99. Cu.Bi. Pt 99. Mg-Zn Au-Ag. impurităţile ce au influenţe (negative) majore asupra proprietăţilor lor şi cele mai utilizate tipuri de aliaje binare în care fiecare din aceste metale este componentul de bază (principal). Sb 99.565. Al 99. Ni-Cr. As.65 Principalele impurităţi Fe. Sb 97. Zn. Cd 99. Pb. Si. Sn Ag. Cr-Mo Sn-Pb.9 Mg-Al. împreună cu cele redate în tabelul 1. Fe Fe. P. Zn-Cu.4. Mn Principalele clase de aliaje binare folosite în tehnică Al-Cu. P Pb. Cd. Sb. Clasele de puritate ale componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Al Cu Ti Ni Cr Sn Sb Zn Mărcile industriale * STAS 7607: Al 99. Pb. Cr-Ti. Ni-Fe Cr-Ni.85.95. Al 99. Bi. Cu. Zn 97. Sn-Zn. Pb 99. Ag STAS 3321: Ag 999.85 STAS 8615: Cd 99. în tabelul 9. Ag-Cu. Bi.75.2. Ti 99. iar în tabelul 9.Al 99. Cu 99. Cu 99. Cu. Si. Fe S. Cd Cd-Sn Mg-Si. Cu-Sn. Zn Ag-Cd. Cu. Bi Pb.96.98. Fe.5.94. Al-Mg. Ag-Ni.Cd C. O. Ni 98. Sn-Hg Sb-Sn.99: Pb 99.6.7. Ni 97. Pt 99.995. Fe. S. Al. 133 .95.

3. N/mm2 Limita de curgere 2) . N/mm2 Alungirea procentuală după rupere 3) . Caracteristicile mecanice la ta ale principalelor componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Starea Rezistenţa la rupere 2). N/mm2 Modulul de elasticitate transversală. 2) creşte odată cu conţinutul de impurităţi al metalului. % Modulul de elasticitate longitudinală. N/mm2 Duritatea 2) Al Cu Ti Ni Sn Sb Zn Pb Cd Be Mg Au Ag Pt 1) recopt (stare de echilibru) ecruisat ecruisat 1) 40 – 70 120 − 140 170 − 220 420 − 450 220 − 250 310 − 330 12 − 14 10 − 13 70 − 100 11− 13 69 − 83 380 − 480 160 − 195 180 − 220 100 − 120 120 − 145 15 – 30 100 − 120 50 − 70 320 − 330 130 − 150 50 − 60 10 − 11 − 50 − 55 4−5 − 260 − 310 90 − 105 115 − 140 − − 50 – 70 8 − 12 45 − 60 10 − 15 50 − 60 30 − 40 80 − 90 − 40 − 50 60 − 70 17 − 25 − 3 − 15 2 − 10 40 − 50 48 − 50 62000 115000 105000 207000 44000 77800 105000 55000 300000 43000 78000 76000 25000 42800 79000 16500 19000 38000 20600 140000 − − 27500 140 − 220 HV − 35 – 40 HBS 95 – 110 HBS 90 – 120 HBS 60 – 65 HV 5 – 6 HBS 30 – 60 HBS 20 – 35 HBS 3 – 5 HBS 16 – 24 HBS 75 – 85 HRB 37 – 39 HRE 48 – 54 HRE 18 – 20 HBS 25 – 30 HV recopt (stare de echilibru) 1) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) sinterizat (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) ecruisat 1) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) 170000 38 – 45 HV 150 − 165 − − deformat plastic la rece cu GD = 70 … 90 %. . 3) scade odată cu conţinutul de impurităţi.Tabelul 9.

cele mai multe tipuri de aliaje utilizate în prezent în tehnică sunt complexe. preferându-se clasificarea acestora în funcţie de componentul de bază şi încadrarea lor în categorii de tipul: aliajele cuprului (aliaje pe bază de cupru). la orice temperatură. Pt etc.). în diverse concentraţii şi alte elemente de aliere decât cuprul: Mg. o structură monofazică. aliajele denumite în tehnică duraluminuri au ca bază aliaje Al – Cu.. care prezintă în stare solidă. în care sunt introduse suplimentar. 135 . aliaje uşor fuzibile (cu temperaturi ts coborâte) etc. Mn etc. aliaje cu rezistenţa mecanică ridicată (dure). se practică încadrarea aliajelor neferoase în categorii ca: aliaje uşoare (caracterizate prin densităţi ρ ≤ 4000 kg/m3).) etc. în diverse concentraţii şi alte elemente de aliere decât zincul: Si. iar în funcţie de aptitudinile de a-şi mări rezistenţa mecanică în urma aplicării de TT. aliajele aluminiului (aliaje pe bază de aluminiu). − aliaje cu structură monofazică după solidificare. Aliajele neferoase (ca şi fontele şi oţelurile) se pot clasifica şi pe baza denumirii proprietăţii sau caracteristicii care le defineşte primordial utilitatea tehnică. pentru denumirea diverselor aliaje neferoase şi sistematizarea studierii structurii şi proprietăţilor lor. aliajele nichelului (aliaje pe bază de nichel). − aliaje care conţin în structură constituenţi eterogeni (de tipul amestecurilor mecanice eutectice sau eutectoide). Mn. aliaje anticorosive (cu rezistenţă ridicată la acţiunea mediilor agresive de lucru). aliaje antifricţiune. aliajele neferoase pot fi: aliaje de turnare şi aliaje deformabile plastic. în care sunt introduse frecvent. alcătuită din cristale de soluţie solidă având ca solvent componentul de bază. se ia ca bază câte un aliaj binar reprezentativ şi se consideră că restul componentelor sunt elemente suplimentare de aliere (de exemplu. astfel: • în funcţie de numărul componentelor. aliajele neferoase se încadrează în următoarele categorii: − aliaje monofazice. ternare sau complexe. de exemplu. Au. dar. • în funcţie de posibilităţile tehnologice de transpunere în produse şi de prelucrare a acestora. Sn. aliajele metalelor preţioase (aliaje pe bază de metale preţioase: Ag. aliajele neferoase se clasifică în: aliaje durificabile structural prin tratamente termice şi aliaje nedurificabile prin tratamente termice.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Aliajele neferoase se pot clasifica folosind o multitudine de criterii. iar aliajele denumite în tehnică alame au ca bază aliaje Cu – Zn. Toate criteriile de clasificare anterior precizate se folosesc însă drept criterii secundare. aliaje criogenice (cu tenacitate ridicată la temperaturi scăzute). Al. Ni etc. în care precipită la răcirea ulterioară particule de faze secundare (de obicei. compuşi intermetalici). Fe. Pb. aliajele titanului (aliaje pe bază de titan). aliajele neferoase pot fi: binare. • în funcţie de constituţia structurală de echilibru (la ta). pentru a facilita studierea structurii şi proprietăţilor fiecărui tip de astfel de aliaje.

4. scap.2. scap. Modalitatea actuală cea mai eficientă de influenţare a caracteristicilor structurii primare a aliajelor neferoase o reprezintă modificarea.2). Ta. care. • modificarea de tipul II. v. asigurând solidificarea cu un număr mare de germeni cristalini şi formarea unor structuri primare fine. acest tip de modificare este eficient la aliajele neferoase care prezintă după cristalizarea primară o structură monofazică (cu cristale de soluţie solidă). La alegerea modificatorilor şi realizarea modificării aliajelor neferoase trebuie avute în vedere următoarele aspecte esenţiale: • modificatorii introduşi în aliajele neferoase lichide acţionează în unul din următoarele moduri: − formează (individual sau prin combinare cu componentele aliajelor) particule greu fuzibile şi insolubile în aliajele topite. care are ca efect principal finisarea (micşorarea dimensiunilor) cristalelor dendritice primare. 136 .6). modificatorii care acţionează în acest mod (borul şi unele metale de tranziţie cu reactivitate chimică mare: Ti. în decursul răcirii după solidificare. În funcţie de efectele pe care le produce asupra structurii primare a aliajelor neferoase. care determină accentuarea ramificării şi subţierea ramurilor (axelor) cristalelor dendritice primare şi influenţează favorabil distribuţia fazelor secundare la aliajele în care (în timpul răcirii după solidificare) precipită particule ale unor astfel de faze. scap. se utilizează cu predilecţie pentru realizarea modificărilor de tipurile I şi III. fenomene de cristalizare secundară (recristalizare în stare solidă. v. la aceste aliaje nu se produc. 4. Modificarea aliajelor neferoase La marea majoritate a aliajelor neferoase folosite în tehnică componentele de bază nu prezintă transformări alotropice şi. • modificare de tipul III. care are ca efect îmbunătăţirea fineţei şi gradului de dispersie a fazelor componente ale amestecurile mecanice eutectice care se formează la solidificarea unor aliaje neferoase. care să determine transformarea structurii dendritice primare într-o structură secundară favorabilă (din punctul de vedere al mărimii granulaţiei şi gradului de dispersie a fazelor) obţinerii unor caracteristici mecanice ridicate şi/sau asigurării unei bune comportări la prelucrarea prin deformare plastică sau la aplicarea de TT.6).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. constituie baze pentru germinarea eterogenă la solidificarea aliajelor (v. constând din inocularea în aliajele lichide a unor cantităţi mici de substanţe chimice (numite modificatori. ca urmare. 1. distribuite sub formă de suspensie fină. care pot schimba mecanismele obişnuite ale germinării şi/sau creşterii cristalelor la solidificare. modificarea poate fi: • modificare de tipul I. 1. Mo). Zr.

dar poate avea şi valori kO = 0. 6. iar coeficientul kO se ia. cu un număr mare de particule care activează germinarea eterogenă şi rezultă structura primară cu granulaţia cea mai fină. pentru omogenizarea pieselor turnate din aliaje în care procesele de difuzie se defăşoară foarte lent.8…0. particulele nu se formează sau se formează în număr insuficient asigurării unei structuri primare fine. având ts = 500…600 oC). Pb) se folosesc mai ales pentru asigurarea modificărilor de tipul II. efectele pozitive ale modificării se micşorează. pe bază de Al sau Mg. deoarece omogenizarea se realizează prin difuzie. Na.1). în K. scap. care micşorează viteza de creştere a germenilor şi limitează dezvoltarea în grosime a ramurilor cristalelor dendritice primare.98.9.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase − formează pelicule de adsorbţie pe suprafeţele germenilor cristalini. de exemplu. • modificatorii trebuie introduşi în aliajele neferoase într-o cantitate (concentraţie) optimă (care asigură nivelul maxim al efectelor pozitive produse de modificare). ti corespunzătoare acestui TT se alege cât mai ridicată (ti + 273 = Ti = kOTs. în care Ts. Sb. dacă concentraţia acestora este la nivelul optim se formează o suspensie fină. iar dacă concentraţia acestora depăşeşte nivelul optim. în cazul modificatorilor care au rolul de a forma particule greu fuzibile şi insolubile în aliajele topite. definită ca fiind temperatura la care verticala aliajului intersectează linia sau suprafaţa solidus a diagramei de echilibru fazic a sistemului de aliaje căruia aparţine acesta. deoarece particulele care se formează sunt grosolane şi în număr insuficient realizării unei structuri primare fine. Principalele tipuri de recoaceri fără schimbare de fază care se pot aplica semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase sunt: • Recoacerea de omogenizare (RO) este recomandată pentru diminuarea neomogenităţilor chimice ale structurilor dendritice primare ale semifabricatelor şi pieselor turnate. Tratamentele termice la aliajele neferoase Tratamentele termice (TT) care se aplică semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase se definesc şi se clasifică la fel ca şi tratamentele destinate semifabricatelor şi pieselor din oţeluri şi fonte (v. Ca. cum sunt aliajele uşoare. în mod obişnuit.3.95…0. modificatorii care acţionează în acest mod (metalele uşor fuzibile: Li. dacă concentraţia acestora este mică. este temperatura de solidificare – topire a aliajului din care sunt confecţionate piesele supuse RO. în unele cazuri (de exemplu la semifabricatele şi piesele turnate din aliaje pe bază de Cu) impunându-se 137 . kO = 0. 9. iar τm trebuie să fie mari (de obicei. τm = 2…24 ore).

• Recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază (RRN) este utilizată pentru refacerea plasticităţii semifabricatelor şi pieselor ecruisate prin deformare plastică la rece. la piesele din astfel de aliaje. TT de călire 138 . aliajele Cu – Al. v. de obicei.5 şi 6. Regimul RRN se alege astfel încât să se producă în piesele supuse tratamentului procesele de restaurare şi recristalizare primară şi să nu apară efectele defavorabile ale desfăşurării fenomenelor de creştere a granulaţiei şi de recristalizare secundară (v. pentru obţinerea la ta a unei stări de echilibru structural.3. ca şi faza corespondentă a aliajelor Fe – C) care se transformă (la răcirea sub o temperatură caracteristică) în amestecul eutectoid (α + δ). de realizarea unor transformări eutectoide etc. scap.2). în cazul normalizării).4Ts). Modul de conducere a unui astfel de TT este simplu: piesele se încălzesc la o temperatură ti situată desupra unuia din punctele de transformare în stare solidă ale aliajului neferos din care sunt confecţionate. mecanismele detensionării termice şi principiile stabilirii regimului RD sunt cele prezentate în scap. 6. 6. ca şi în cazul aplicării la piesele din aliaje feroase. austenită. unele aliaje pe bază de Ti) pentru obţinerea stărilor structurale de echilibru. se menţin la ti o durată τm (pentru uniformizarea temperaturii în masa pieslor şi pentru omogenizarea structurii) şi se răcesc lent (o dată cu cuptorul. recoacerile cu schimbare de fază se efectuează la produsele confecţionate din astfel de aliaje neferoase (cum sunt aliajele Cu – Zn. soluţia solidă (denumită. trp + 273 = Trp ≅ 0. RRN a semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase se realizează cu ti = trp + 100…200 oC (trp fiind temperatura de recristalizare primară a aliajului din care sunt confecţionate piesele supuse TT. 3. γ fiind suferă transformări eutectoide (la fel ca oţelurile şi fontele): γ incal. în cazul recoacerii sau în aer liniştit. Recoacerile cu schimbare de fază (de tipul recoacerii complete sau normalizării. îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin deformare plastică sau prin aşchiere etc.2. finisarea granulaţiei. pentru finisarea granulaţiei structurii grosolane rezultate după RO.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR aplicarea de TT ulterioare. de producerea transformărilor alotropice ale unor componente. în mod obişnuit. τi + τm = 1…4 ore şi răcirea în aer liniştit.2. La semifabricatele şi piesele confecţionate din aliaje neferoase se pot efectua două tipuri (principial diferite) de călire: • Călirea martensitică se poate aplica pieselor din aliaje neferoase care racire α + δ .3) se pot aplica semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase care prezintă transformări fazice în stare solidă (determinate de variaţiile cu temperatura ale solubilităţii componentelor în fazele din structura aliajelor.). • Recoacerea de detensionare (RD) se aplică semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase în scopul diminuării intensităţii şi redistribuirii tensiunilor mecanice reziduale existente în acestea. scap.

1).. Cu − Ti. Spre deosebire de structurile (dure şi fragile) realizate prin călirea martensitică. pentru ca transformarea (printrun mecanism bazat pe difuzia componentelor) γ ⇒ α + δ să nu fie posibilă şi să se realizeze o transformare de tip martensitic (printr-un mecanism care nu presupune difuzia componentelor) γ ⇒ M.1. în apă) pentru menţinerea structurii monofazice α până la ta. 139 . care aparţin unor sisteme ale căror diagrame de echilibru sunt de tipul celei prezentate în figura 9. M (denumită martensită. 9. La piesele din astfel de aliaje. pentru obţinerea unei structuri monofazice. ca şi faza corespondentă din structura aliajelor Fe – C călite) fiind o soluţie solidă suprasaturată în elemente de aliere. Cu – Be. care îndeplinesc criteriile structurale menţionate mai înainte. menţinerea la această temperatură o durată τm (pentru obţinerea unei structuri cu austenită omogenă) şi răcirea rapidă (cu o viteză vr mai mare decât o viteză critică vrc). fig. Analizând modul de efectuare a acestui TT (v. Revenirea structurilor (metastabile) obţinute prin călirea martensitică a aliajelor neferoase poate conduce la efecte similare celor care se produc prin revenirea oţelurilor sau fontelor călite martensitic şi care constau în obţinerea (prin transformări structurale bazate pe difuzie) unor structuri apropiate de echilibru şi bine detensionate. Ti – Al etc. TT de călire de punere în soluţie constă din încălzirea şi menţinerea o scurtă durată la o temperatură tic ∈ (tso. deoarece realizează punerea (dizolvarea la încălzire şi menţinerea la răcire) în soluţia solidă α a fazei θ.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase martensitică constă din încălzirea lor la o temperatură ti situată în domeniul de stabilitate al fazei γ (domeniul austenitic). ts). rezultă că prin răcirea rapidă de la tic a structurii monofazice α se împiedică separarea din aceasta (prin procese bazate pe difuzie) a fazei θ (bogată în elemente de aliere) şi se obţine la ta o structură monofazică. urmată de răcirea rapidă (de obicei. alcătuită din cristale de soluţie solidă α ≡ B(A) omogenă. acest TT a fost denumit călire de punere în soluţie (a fazei θ). structurile (monofazice. • Călirea de punere în soluţie se poate aplica la piesele din aliaje neferoase în a căror structură apare ca fază principală o soluţie solidă care are ca solvent componentul de bază al aliajelor şi prezintă o variaţie importantă cu temperatura a capacităţii de a dizolva componentele de aliere (solubilitatea componentelor de aliere în această fază scade puternic când se micşorează temperatura). Ti – Ni. alcătuită din cristale de soluţie solidă α suprasaturată în elemente de aliere (fază metastabilă). cu cristale de soluţie solidă) obţinute prin călirea de punere în soluţie a aliajelor neferoase prezintă o bună comportare la prelucrarea prin deformare plastică. cu structura cristalină diferită de cea corespunzătoare fazei γ (austenitei) din care s-a format. Ti – Mo. Călirea martensitică se poate aplica la produsele realizate din unele aliaje ale sistemelor Cu – Al.

. precipitatele θ” germinează relativ uniform în matricea α şi sunt legate prin interfeţe coerente cu structura cristalină a acestei matrice.2. zonele GP au forma unor discuri cu diametrul de 5. având la bază mecanisme ce presupun difuzia componentelor aliajului supus TT. în mod obişnuit. putând fi uşor evidenţiate în structură prin examinarea la microscopul optic. • precipitatele θ sunt faze stabile (de echilibru). determină separarea din soluţia solidă suprasaturată (metastabilă) a unor precipitate care durifică structura. deoarece aceste precipitate se formează prin procese de germinare şi creştere. cu configuraţie platiformă (cu diametrul de 25.. care pot fi evidenţiate în structură numai prin examinarea la microscopul electronic. Natura fazică şi caracteristicile structurale ale precipitatelor care se formează la îmbătrânire depind de mărimile parametrilor ti şi τm. TT de revenire aplicat structurilor obţinute prin călirea de punere în soluţie este denumit îmbătrânire şi poate fi îmbătrânire naturală.0 nm). în structura matricei α se pot forma următoarele tipuri de precipitate: • zonele GP (notate în acest mod după numele cercetătorilor Guinier şi Preston care le-au detectat pentru prima oară prin tehnici de difracţie cu raze X) apar la temperaturi şi durate mici ale procesului de îmbătrânire şi sunt asocieri preferenţiale de atomi ai componentelor de aliere din aliajul tratat..5. care germinează eterogen pe limitele grăunţilor cristalini ai matricei α şi sunt necoerente cu această matrice. datorită efectelor de durificare pe care le produce. ajungând la frecvenţe de 1013…1015 zone/mm3. • precipitatele θ’ sunt tot faze metastabile.. tso).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Revenirea structurilor obţinute prin călirea de punere în soluţie a aliajelor neferoase. cu dimensiuni suficient de mari pentru a putea fi observate prin examinarea structurilor la microscopul optic şi care apar dacă duratele şi/sau temperaturile de îmbătrânire sunt mai mari decât cele corespunzătoare formării precipitatelor θ”. prin procese de germinare omogenă. 140 .30 nm şi grosimea de 1. pe dislocaţiile elicoidale) şi sunt semicoerente cu structura cristalină a acestei matrice.. Cercetările întreprinse până în prezent au evidenţiat că. • precipitatele θ” sunt faze metastabile care se formează la durate mai lungi şi/sau la temperaturi mai înalte de îmbătrânire decât cele corespunzătoare formării zonelor GP şi sunt faze distincte (cu structuri cristaline diferite de structura fazei stabile θ). dacă ta < tii < tso. dacă tii = ta sau îmbătrânire artificială. în funcţie de temperatura şi durata îmbătrânirii aliajelor neferoase călite.3.. constând din încălzirea şi menţinerea acestora la o temperatură tii ∈ [ta.. precipitatele θ’ se formează prin germinare eterogenă pe anumite defecte ale structurii cristaline a matricei α (de exemplu.8 nm şi grosimea de 0.0..6 nm şi se formează uniform în matruicea α.

Curba de îmbătrânire la ti = 130 oC a unui aliaj Al – Cu. care constă din supraîncălzirea de scurtă durată a aliajelor îmbătrânite. corespunzător temperaturii t / > ti. 9. τm) a unui aliaj Al – Cu (cu %Cum = 3 %). precipitatul specific temperaturii ti se dizolvă în matricea α şi apoi din matricea α se separă un nou precipitat. efectul de durificare al îmbătrânirii se poate evidenţia cu ajutorul unor curbe de îmbătrânire. 9.). cercetările experimentale întreprinse până în prezent au arătat că orice precipitat se formează direct din matricea α şi nu prin transformarea precipitatelor existente anterior în structura aliajului supus îmbătrânirii. Configuraţia diagramei de echilibru a sistemelor cărora aparţin aliajele neferoase la care se pot aplica TT de călire de punere în soluţie Fig. astfel. reprezentând dependenţele experimentale dintre duritatea aliajului îmbătrânit şi parametrii de regim ai îmătrânirii: HVr = f(ti = ct. pentru reconstituirea stării structurale monofazice pe care aliajele o aveau după călirea de punere în soluţie (supraîncălzirea de scurtă durată asigură dizolvarea în matricea α a precipitatelor formate prin îmbătrânire. în principal de creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii acestora. τm) sau HVr = g(ti. Aceste particularităţi ale formării precipitatelor în timpul îmbătrânirii aliajelor neferoase călite sunt valorificate practic la realizarea procesului de reversiune. prezentată în 141 . τm = ct. Aşa cum se poate observa analizând curba de îmbătrânire HVr = f(ti = 130 oC. dar nu oferă timpul necesar separării precipitatelor specifice temperaturii la care s-a supraîncălzit aliajul).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase În privinţa filiaţiei diverselor tipuri de precipitate. pentru orice aliaj călit şi îmbătrânit.2.1. la ridicarea temperaturii de îmbătrânire de la ti la t i/ > ti.. cu %Cum = 3 % Transformările structurale produse prin îmbătrânire sunt însoţite de modificări ale proprietăţilor aliajelor călite. Fig.

sunt: • sistemul de simbolizare numerică. fabricării. la aliajele cuprului. regional sau internaţional) care gestionează sistemul. şi varianta propusă de AA (Aluminum Association). proiectării. 142 . efectul de durificare al îmbătrânirii creşte în cursul formării precipitatelor semicoerente (zonele GP şi precipitatele θ”) şi scade odată cu apariţia precipitatelor semicoerente (θ’) şi necoerente (θ). la aliajele titanului. conform căruia mărcile de metale şi aliaje neferoase din diverse categorii (aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu. având la bază principiile prezentate în tabelele 9.4. cupru şi aliaje pe bază de cupru etc.5. principalele variante ale acestui sistem. sunt: varianta UNS (Unified Numbering System). AA (Aluminum Association). se ajunge astfel la ideea (confirmată prin cercetări experimentale) că efectul de durificare este o consecinţă a interacţiunii dintre dislocaţiile matricei aliajului îmbătrânit şi precipitatele coerente.2. aplicată la aliajele aluminiului. între călirea de punere în soluţie şi îmbătrânire.) sunt simbolizate printr-un număr (în mod obişnuit.. fără nici o semnificaţie legată de compoziţia şi proprietăţile mărcii) acordat de asociaţia sau de organismul (naţional.4 şi 9. Simbolizarea metalelor şi aliajelor neferoase comerciale În prezent nu există un sistem de simbolizare a mărcilor de metale şi aliajele neferoase unanim recunoscut şi aplicat la întocmirea documentelor tehnice aferente conceperii. aplicată la aluminiu şi aliajele pe bază de aluminiu şi recomandată de standardele elaborate de ISO şi CEN pentru mărcile de aluminiu şi aliaje de aluminiu deformabile. 9. Desfăşurarea proceselor de precipitare la îmbătrânire şi efectele de durificare produse de acestea pot fi influenţate substanţial dacă. Cele mai utilizate sisteme de simbolizare a mărcilor de metale şi aliaje neferoase. semifabricatele sau piesele din aliaje neferoase se supun unor operaţii de deformare plastică la rece. cum ar fi ASM (American Society for Metals). acest efect diminuându-şi intensitatea odată cu distrugerea coerenţei dintre matricea structurală a aliajului şi precipitatele formate la îmbătrânire. CEN (Comité European de Normalisation) sau ISO (International Organization for Standardization). regionale sau internaţionale). la aliajele magneziului. recomandate de diverse asociaţii profesionale şi/sau organisme de standardizare (naţionale. la aliajele zincului etc.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR figura 9. verificării şi comercializării semifabricatelor şi pieselor din astfel de materiale.

Tabelul 9. Grupă de aliaje neutilizată 6 − − 7. dacă X0 = 0.2 . scrise în ordinea descrescătoare a importanţei lor. Aliaje având Mg ca EAP 5 A95052 / 5052 AlMg2.1 G AlSn6Cu1Ni1 9.5 6. Aliaje având Si şi Mg ca EAP 6 A96106 / 6106 AlMgSiMn 7.0 G AlCu4MgTi 3...8 1.1 G Al 99. conform căruia mărcile de metale neferoase se simbolizează aşa cum se arată în tabelul 9. litera P pentru turnarea sub presiune etc. urmată (eventual) de o literă care codifică procedeul tehnologic de turnare recomandat la realizarea semifabricatelor sau pieselor din aceste aliaje (litera S pentru turnarea în forme din nisip.1 G AlSi5 5. simbolurile aliajelor de turnare sunt precedate de litera G. litera M pentru turnarea în forme metalice.5 5. urmat de simbolurile chimice ale elementelor de aliere. dacă X0 = 1⇒ α ≡ A.0 1. Aluminiu şi aliaje cu %Alm ≥ 99 % 2.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • sistemul de simbolizare alfanumerică (sistemul de simbolizare după compoziţie). X0 = 1. Date privind simbolizarea mărcilor de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu Mărcile de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu pentru turnare Structura simbolului în varianta UNS: AX0X1X2X3X4* Structura simbolului în varianta AA: αX1X2X3. Aliaje având Mn ca EAP 3 A93003 / 3003 AlMn1Cu 4.0 G AlSi5Cu3 4. Aliaje având alte EAP 9 − − Mărcile de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu deformabile Structura simbolului în varianta UNS: A9X1X2X3X4 Structura simbolului în varianta AA: X1X2X3X4 Seria (grupa) de aliaje Exemple de mărci X1 1 A91080 / 1080 Al 99. simbolul nu conţine litera α. . Aliaje având alte EAP 8 A98016 / 8016 AlFe1Mn * X0 = 0 pentru aliajele corespunzătoare unei reţete originale . X0 = 2 ⇒ α ≡ B.0 G AlMg10 6. X0 = 6 ⇒ α ≡ F. Aluminiu şi aliaje cu %Alm ≥ 99 % 2. iar simbolurile mărcilor de aliaje neferoase sunt alcătuite din simbolul chimic al componentului de bază.5MgMn 3. ** EAP ≡ element de aliere principal 143 . Aliaje având Si ca EAP 4 A24430 / B443. Aliaje având Sn ca EAP 8 A08510 / 851. Aliaje având Si ca EAP 4 A94343 / 4343 AlSi7. 6 pentru aliajele rezultate prin modificări aduse unei reţete originale.. Aliaje având Si ca EAP + Cu şi Mn 3 A13190 / A319. Aliaje având Cu ca EAP 2 A92001 / 2001 AlCu5.). Aliaje având Zn ca EAP 7 A97149 / 7149 AlZn8MgCu 8.2. litera Z pentru turnarea centrifugală.0 G AlZn6MgCr 8.. Aliaje având Cu ca EAP** 2 A02040 / 204. Aliaje având Zn ca EAP 7 A07120 / 712. Aliaje având Mg ca EAP 5 A05200 / 520.X4* Seria (grupa) de aliaje Exemple de mărci X1 1 A01001 / 100. litera C pentru turnarea continuă. simbolurile chimice ale elementelor de aliere pentru care %EAm este în jur de 1 % sau mai mare fiind însoţite de numere (de preferinţă întregi) care indică concentraţiiile masice nominale (medii) ale acestor componente. X4 = 0 la aliajele pentru turnare în piese şi X4 = 1 sau 2 la aliajele pentru turnare în lingouri.4.

C76200 CuZn29Ni12 * varianta UNS se utilizează şi la alte tipuri de aliaje: la aliajele pe bază de Ti UNS = RX1X2X3X4. C86800 C86300 G CuZn25Al6Mn 4... C7X1X2X3X4* Seria (grupa) de aliaje UNS Exemple de mărci C11100 Cu 99. Bronzuri cu Al (%Alm <19 %) C95200 .. Cupru şi aliaje cu %EAm < 8 % C10000 . Alame cu %Znm < 37 % CuZn34... la aliajele pe bază de Ni UNS = NX1X2X3X4 (de exemplu.C9 X1X2X3X4 Seria (grupa) de aliaje UNS Exemple de mărci C80100 .. C17300 CuBe1... Alame roşii (simple sau cu Pb) C83300 . C66100 C65500 CuSi3 6.95 1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 9. C87900 C87200 G CuSi4 C87500 G CuZn14Si4 G CuSn11 5. Bronzuri cu Al (%Alm< 19 %) C60600 .5.5 9. C64200 C61000 CuAl8 5.. Bronzuri şi alame cu Si C87200 . C98800 C98600 G CuPb35Ag1. C94900 6. C91700 C90700 G CuSn10Pb2 Bronzuri aliate cu Pb C92200 .... C81100 C80100 G Cu 99. C83800 C83400 G CuZn10 Alame semiroşii (simple/cu Pb) C84200 .... proiectare.. (de exemplu. Aliaje pe bază de Cu speciale C99300 . la aliajele pe bază de Zn UNS = ZX1X2X3X4 (de exemplu. M11311 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric MgAl3Zn1. C85800 C85400 G CuZn29Pb3Sn Alame speciale C86100 .5 2.. Aliaje Cu – Ni şi Cu – Ni − Zn C70000 . Aliaje cu %EAm < 5 % C81300 .9 1..... C84800 C84500 G CuZn12Pb7Sn2 Alame galbene (simple/cu Pb) C85200 .5).. (de exemplu.. Bronzuri cu Si (%Sim < 8 %) C64700 .5Pb C33500 C30000 . 2... Aliaje Cu – Ni şi Cu – Ni . R54520 corespunde aliajului cu simbolul alfanumeric TiAl5Sn2. Sistemul de simbolizare numerică se recomandă a fi utilzat mai ales în activităţile comerciale.9 CuZn12. C82800 C82100 G CuBe0. Bronzuri cu Pb C98200 .Zn C96200 ..5 C22600 C20000 . C99800 C99600 G CuMn40Al2 Mărcile de cupru şi aliaje pe bază de cupru deformabile Structura simbolului în varianta UNS: C1X1X2X3X4 .5Ni 3... Simbolurile mărcilor de metale sau aliaje neferoase sunt însoţite de 144 . Date privind simbolizarea mărcilor de cupru şi aliaje pe bază de cupru Mărcile de cupru şi aliaje pe bază de cupru pentru turnare Structura simbolului în varianta UNS: C8X1X2X3X4 .... N04400 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric NiCu32)... C69800 Alame speciale 3... Cupru cu %Cum ≥ 99. Bronzuri fosforoase cu %Sn < 9 % C50000 . Alame cu Pb CuZn28Sn1 C44300 C40000 .. fabricare şi verificare a metalelor şi aliajelor neferoase sau a produselor ce se confecţionează din astfel de materiale. C94500 C92700 G CuSn5Pb25 C94300 G CuSn5Ni5 C94800 Bronzuri aliate cu Ni C94700 .. C95800 C95600 G CuAl7Si2 7.. C97800 C96400 G CuNi30Fe C97600 G CuNi20Zn8Sn4Pb 8. Z35530 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric ZnCu1Al4).. iar M10100 – aliajului MgAl10Mn) etc.. C51100 CuSn4P 4. Alame cu Sn CuZn36Al1Mn3Sn C67400 C66400 ...... la aliajele pe bază de Mg UNS = MX1X2X3X4... Bronzuri obişnuite (Cu – Sn) C90200 ..... iar sistemul de simbolizare alfanumerică este util îndeosebi în activităţile de cercetare.

adică particularităţile privind succesiunea şi conţinutul operaţiilor tehnologice ce trebuie aplicate pentru atingerea stării de livrare a produselor) şi/sau valorile anumitor caracteristici definitorii ale calităţii produselor care se livrează. sunt supuse unor operaţii de deformare plastică la rece sau unor combinaţii de operaţii de deformare plastică la rece şi RRN.6. în scopul obţinerii unor caracteristici mecanice prescrise) 4. Definirea şi simbolizarea stărilor de bază ale produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale Definirea stării de bază 1. finisării granulaţiei. Tratat termic. urmată. gradul de ecruisare realizat etc. Principalele date (cuprinse în standardele SR EN 515 şi SR ISO 1190/2) privind simbolizarea stărilor de bază ale produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale sunt prezentate în tabelul 9. după recoacere sau deformare plastică la cald. eventual. de litere sau cifre care indică subdiviziunea corespunzătoare stării de bază (modul particular în care se realizează starea de livrare a materialului. pentru obţinerea unor stări stabile diferite de stările 1. iar în tabelul 9.7 sunt definite subdiviziunile stării TRATAT TERMIC corespunzătoare produselor realizate din aceste materiale.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase simbolurile stărilor de livrare ale semifabricatelor sau produselor realizate din aceste materiale. Pus în soluţie (starea instabilă obţinută la produsele supuse unei căliri de punere în suluţie şi îmbătrânite spontan la ta) 5. Ecruisat (starea obţinută la produsele care. Simbolul stării unui metal sau aliaj neferos este alcătuit dintr-o literă de codificare a stării de bază (care defineşte modul principial de atingere a stării în care se află materialul). Brut de fabricaţie (starea obţinută din operaţiile de prelucrare la cald. Recopt (starea obţinută la produsele deformate plastic în urma aplicării unei recoaceri complete în scopul asigurării valorilor minime ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică sau starea obţinută la produsele turnate după o recoacere destinată reducerii segregaţiilor dendritice. Tabelul 9. 2 sau 3 * Simbolul stării pentru Al şi pentru Cu şi aliajele pe aliajele pe bază de Al bază de Cu F M O O H* W ** T H* − T cifrele sau literele care urmează acestui simbol codifică succesiunea de operaţii tehnologice care se aplică pentru atingerea stării.6. 145 . cu sau fără ecruisare suplimentară. ** cifrele care urmează acestui simbol indică durata (în ore) a procesului de îmbătrânire naturală spontană. în cursul cărora nu se efectuează nici o verificare privind regimul termic sau gradul de deformare) 2. îmbunătăţirii ductilităţii sau stabilizării caracteristicilor mecanice) 3.

deformat plastic la rece şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. Pus în soluţie şi supraîmbătrânit/stabilizat (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie.10. cum ar fi. Răcit după prelucrare la cald şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care.6. Pus în soluţie.8.7.6. urmată de ecruisarea prin deformare plastică la rece şi îmbătrânirea artificială) 5.9. după atingerea stării definite la 5. sunt îmbătrânite artificial) 5. îmbătrânit artificial şi deformat plastic la rece (starea obţinută la produsele care. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece) 5.11. de exemplu. Răcit după prelucrare la cald. ci realizarea unor caracteristici speciale.4. Pus în soluţie şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece şi îmbătrânite artificial) 5. urmată de o îmbătrânire artificială al cărei scop principal nu este obţinerea unui efect de durificare prescris. după prelucrarea la temperaturi ridicate. Definirea şi simbolizarea subdiviziunilor stării TRATAT TERMIC a produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale Definirea subdiviziunii stării de bază 5. deformat plastic la rece şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care.5. rezistenţa maximă la acţiunea unor medii corosive) 5. sunt răcite la ta.2. sunt răcite la ta. după prelucrarea la temperaturi ridicate. îmbătrânit artificial şi deformat plastic la rece (starea obţinută la produsele care. Pus în soluţie. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece şi îmbătrânite natural) 5. Răcit după prelucrare la cald. deformat plastic la rece şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. sunt răcite la ta şi îmbătrânite natural) 5. Pus în soluţie şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie.1.5. urmată de o îmbătrânire artificială) 5. după prelucrarea la temperaturi ridicate şi răcirea la ta . Răcit după prelucrare la cald. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece) 146 Simbolul stării pentru Al şi pentru Cu şi aliajele pe aliajele pe bază de Al bază de Cu T1 T2 TA TC T3 T4 T5 T6 TD TB TE TF T7 − − TG T8 TH − T9 TK TL . după atingerea stării definite la 5. Pus în soluţie. urmată de o îmbătrânire naturală) 5.3. după prelucrarea la temperaturi ridicate. deformat plastic la rece şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 9.7. Răcit după prelucrare la cald şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care. urmată de ecruisarea prin deformare plastică la rece şi îmbătrânirea naturală) 5.

hidrogen sulfurat. • impurităţi care formează cu cuprul compuşi chimici fragili (O. Principalele proprietăţi fizico – chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale cuprului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1. Mg.1.2 % şi are ts ≅ 270 oC). Te). micşorarea plasticităţii şi tenacităţii. de obicei. P. principalele aliaje pe bază de cupru folosite în tehnică fiind prezentate în continuare. care se dispun la limitele cristalelor de cupru şi îi influenţează negativ prelucrabilitatea prin deformare plastică la cald (generează fenomene de fragilitate sau fisurare la cald). Cuprul este atacat (se corodează) în medii care conţin hidrogen. diminuându-i substanţial plasticitatea şi tenacitatea şi micşorându-i considerabil conductibilitatea termică şi electrică.2. producând fisurarea intercristalină a produselor din cupru. Zn. 147 .06 % şi are ts ≅ 320 oC. Cuprul şi aliajele pe bază de cupru Sub formă de metal pur sau sub formă de component de bază al unor aliaje. cloruri şi acizi anorganici (sulfuric. soluţii slabe.5 %) a acestor impurităţi (care formează soluţii solide de substituţie cu cuprul). Au. reducerea conductibilităţii termice şi electrice etc. soluţii concentrate de acizi anorganici. cuprul este utilizat din timpuri străvechi pentru realizarea de produse. anilină şi acid acetic etc. sulf. amoniac. acceptabile. constând în creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii. Ni. efectele prezenţei în concentraţii masice mici (sub 0. azotic). sunt. glicerină etc. Cuprul are o bună rezistenţă la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate. Fe. care se declanşează prin reacţia Cu2O + H2 ⇒ 2Cu + H2O şi conduce la formarea de vapori de apă a căror presiune creşte (deoarece nu se pot elimina). 9. sub formă de incluziuni nemetalice. aceste impurităţi formează cu cuprul eutectice uşor fuzibile (Pb şi Cu formează un eutectic care conţine %Cum = 0. iar Bi şi Cu formează un eutectic care conţine %Cum = 0. Cuprul formează un număr impresionant de aliaje. ape reziduale şi ape sărate. Cd. 9. clorhidric. compuşii (cu topire congruentă) pe care îi formează cu cuprul aceste impurităţi se dispun intercristalin în structura cuprului. Bi).2 şi 9. Pt. neaerate de sulfaţi. As. Principalele impurităţi ale cuprului tehnic se pot clasifica în următoarele categorii: • impurităţi solubile în cuprul solid (Ag. • impurităţi insolubile în cuprul solid (Pb. vapori de apă supraîncălziţi. S. Mn. azotaţi. motorină. substanţe organice (benzină. prezenţa incluziunilor intercristaline de CuO2 în structura cuprului (nedezoxidat corespunzător la elaborare) poate determina şi fenomenul numit “boala de hidrogen”.. Sn.5.3.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase 9. Sb). benzol. Cr. Se.).

deoarece prezintă. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu .3. Fig. ca şi solventul său.Zn Fig.5. cât şi la rece. care prezintă structură cristalină de tip CVC. Variaţia caracteristicilor mecanice ale alamelor în funcţie de %Znm 148 .1. structură cristalină de tip CFC. 9. prezentată în figura 9. scap.3. v. iar atomii de Zn se poziţionează în nodurile aflate în centrele celulelor elementare) şi soluţia solidă ordonată (faza Kurnakov). atât la cald. notată β’.1) suferă un proces de ordonare (atomii de Cu se distribuie în nodurile situate în vârfurile celulelor elementare. la temperaturi ridicate. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9.4. • β este o soluţie solidă pe bază de compus chimic (fază bertholidă). β are caracteristicile unei soluţii solide neordonate. prezentând tenacitate şi plasticitate bune. putând fi deformată plastic uşor. soluţia solidă α se caracterizează printr-o bună plasticitate. Structura alamelor se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic a sistemului Cu – Zn. iar sub temperatura tCK ≅ 450 oC (temperatura Curie – Kurnakov a fazei β. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Zn.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. capătă caracteristicile tipice compuşilor intermetalici (duritate ridicată şi fragilitate accentuată). 9. 2. având drept component de aliere principal zincul sunt denumite în tehnică alame. Alamele Aliajel pe bază de cupru.8.2. • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent cuprul şi ca solut zincul (α ≡ Cu(Zn)).

5 ore) sau sunt deformate plastic şi supuse apoi recoacerii. pentru ca în structură să apară cristale de fază α. dacă se aplică un TT de recoacere. C. în cantitatea şi cu dispunerea corespunzătoare obţinerii unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate.8. mai ales în prezenta impurităţilor insolubile în cupru (Pb. cât şi prin deformare plastică la rece). care definesc procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor. structura lor la ta va fi alcătuită din cristale poliedrice de soluţie solida α omogenă. 10). fig. aşa cum se observă în figura 9. %Znm 0 41 32 38 39 46 46 32 Ordonata. 9. Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Cu − Zn Punctul A B C D M N P Q Abscisa. 50 %] şi se pot utiliza atât ca alame de turnare. 9. piesele din alame bifazice cu conţinut ridicat de zinc se supun unui TT de călire în apă (de la o temperatură ti la care materialul prezintă o structură monofazică β. la o temperatură ti < tCK. cu %Znm ≤ 25 % sunt denumite în tehnică tombacuri. unei reveniri. cu plasticitate bună). duritatea şi fragilitatea acestora crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul procentual al fazei β’ în structură. Alamele monofazice α se comportă foarte bine la deformarea plastică la rece şi au o comportare mai slabă la deformarea plastică la cald. 46 %) şi sunt utilizate de obicei ca alame de turnare. aşa cum se observă în figura 9. cristalele acestei structuri devenind poliedrice (echiaxiale).8. au %Znm ∈ (39 %. Bi) care determină apariţia unor fenomene de fragilitate sau fisurare la cald. cât şi ca alame deformabile la cald (la o temperatură de deformare situată deasupra punctului tCK ≅ 450 oC. 9. 149 .... fig. la care aceste alame prezintă o structură monofazică β.4). B. În unele cazuri.5. τm = 2.7.9) şi. Alamele bifazice. semifabricatele sau lingourile din astfel de alame prezintă o structură monofazică. alamele se pot clasifica astfel: A. Alamele monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Znm ≤ 39 % şi sunt alame deformabile (care se prelucrează bine atât prin deformare plastică la cald. oC 1083 905 905 905 450 450 ta ta În funcţie de structura de echilibru şi de caracteristicile mecanice pe care le prezintă în această stare (v. 850 oC. După turnare şi răcire la ta. alcătuită din cristale dendritice de soluţie solidă α neomogenă. au %Znm ∈ (46 %. aşa cum se poate observa în figura 9. dacă semifabricatele sau lingourile turnate sunt supuse unei recoaceri de omogenizare (la ti = 800 . Alamele monofazice β’.6. eventual.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Tabelul 9. alamele monofazice α. pentru obţinerea structurii prezentate în fig. structura la ta a semifabricatelor şi pieselor turnate din astfel de alame are aspectul prezentat în figura 9. cu structura la ta alcătuită numai din cristale de fază β’ (v. cu structura la ta alcătuită din cristalele fazelor α şi β’..

(9. introdus în concentraţii %Alm ≤ 3. din punctul de vedere al efectelor asupra structurii.. sunt concentraţiile masice ale elementelor suplimentare de aliere existente în compoziţia alamei speciale. aluminiul determină micşorarea sensibilă a conţinutului procentual de fază α al structurii alamelor.5 %.5 %.. 9.6. după recoacerea de omogenizare. Structura la ta a alamelor monofazice α turnate Fig.5. iar la concentraţii masice mai 150 . cu relaţa: %Cu me = %Cu m %Cu m + % Znm + ∑ k eEAj % EAmj j =1 n 100 .ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. Fierul are keFe = 0. sunt coeficienţii de echivalare în zinc a elementelor de aliere suplimentare (introducerea unui element de aliere suplimentar în concentraţia %EAmj este echivalentă. Structura la ta. fără a le diminua caracteristicile de plasticitate şi tenacitate şi îmbunătăţeşte rezistenţa lor la acţiunea mediilor corosive.1) în care %EAmj. n. cu suplimentarea cu %k eEA j % EAmj a concentraţie de zinc a alamei). a alamelor monofazice α În tehnică se utilizează nu numai alamele binare (aliajele Cu – Zn) ci şi alamele complexe (speciale). n. j = 1. j = 1. adică concentraţia masică a cuprului în alama binară echivalentă din punctul de vedere al microstructurii. Deoarece are keAl = 6.9. iar k eEA j . determină creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii alamelor.. 9. care au în compoziţie (pe lângă zinc) şi alte elemente de aliere. • Fierul. orice alamă specială poate fi încadrată în categoriile structurale anterior precizate pentru alamele binare.. Principalele elemente de aliere folosite la elaborarea alamelor speciale au următoarele efecte asupra structurii şi proprietăţilor acestor aliaje: • Aluminiul. dacă se calculează titlul fictiv al alamei %Cume. finisează granulaţia şi mareşte tenacitatea alamelor. introdus în concentraţii %Fem ≤ 1.

aşa cum s-a precizat anterior..8. măreşte rezistenţa la coroziune a alamelor în apa de mare. care determină o creştere cu 30 . • Staniul. Structura la ta a alamelor monofazice β’ • Manganul. introdus în concentraţii %Snm ≤ 1 %. 40 % a caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi duritate. 420 oC). având în vedere că keSn = 2. măreşte rezistenţa mecanică şi plasticitatea alamelor şi îmbunătăţeşte comportarea alamelor în medii corosive cum sunt apa de mare. fiind considerat o impuritate a acestuia) se foloseşte ca element de aliere al 151 . Structura la ta a alamelor bifazice călite si revenite Fig. 9.. efectele staniului asupra microstructurii alamelor se pot estima cu uşurinţă.5.. este insolubil în cupru.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase mari de 0. iar efectele sale asupra microstructurii se pot aprecia considerând keMn = 0.. 10. Fig. 9. • Plumbul (care.9. introdus în concentraţii %Mnm ≤ 5 %. Structura la ta a alamelor bifazice recoapte după turnare Fig. 9. aburul supraîncălzit şi soluţiile de cloruri. manganul este un bun dezoxidant.4 % determină apariţia în structură a compusului FeZn7. datorită efectelor fierului asupra microstructurii. Structura la ta a alamelor bifazice turnate Fig. piesele şi semifabricatele din alame aliate suplimentar cu acest element se pot supune TT de călire de punere în soluţie (răcire în apă de la ti = 800 . care induce un efect suplimentar de finisare a granulaţiei şi asigură sfărâmarea aşchiilor la prelucrarea prin aşchiere a alamelor.. 9. 820 oC) şi îmbătrânire (revenire la ti = 400 ..7.

alcătuită din cristale de soluţie solidă de substituţie α ≡ Cu(Ni) ≡ Ni(Cu). evidenţiază faptul că toate aliajele acestui sistem au la ta o structură monofazică. măreşte fluiditatea şi proprietăţile de turnare ale alamelor topite şi determină îmbunătăţirea comportării în medii corosive a produselor confecţionate din alame speciale.12. aşa cum se poate observa în figura 9. 9. Ca urmare. CuZn36 sunt mărci de alame monofazice α (alame binare deformabile). coeficientul său de echivalare este keNi = −1. mărirea rezistenţei mecanice şi durităţii (mai ales ale fazei β) şi îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune (mai ales în prezenţa mediilor active calde).2.. G CuZn30Al5Fe3Mn2 sunt mărci de alame bifazice (alame pentru turnare). CuZn30. CuZn20. CuZn31Si. G CuZn40Pb. G CuZn38Pb2Mn2. CuZn10.11. CuZn36Pb1. introdus în concentraţii %Sim ≤ 1 %. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu – Ni. de exemplu. deoarece are keSi = 10. CuZn15. iar CuZn42Mn3Al2 şi G CuZn30Al5Fe3Mn2 sunt mărci de alame monofazice β.5.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR alamelor din care se confecţionează produse destinate prelucrării prin aşchiere. • Siliciul.27... iar influenţa sa asupra microstructurii alamelor se poate estima considerând kePb = 1. deoarece particulele de plumb uniform distribuite în structura alamelor asigură sfărâmarea aşchiilor şi îmbunătăţesc prelucrabilitatea prin aşchire a acestor aliaje. este un bun dezoxidant.800 N/mm2) şi punctele de minim local ale curbelor alungirii procentuale după rupere (cu ordonata la A = 40 . Mărcile de alame comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. efectele sale asupra microstructurii alamelor sunt importante. Aliajele Cu − Ni Cuprul şi nichelul. introdus în concentraţii %Nim ≤ 3 %. prezenţa plumbului înrăutăţeşte comportarea la prelucrarea prin deformare plastică a alamelor. CuZn39Ni3 sunt mărci de alame speciale monofazice α (alame speciale deformabile). curbele ce descriu dependenţele dintre caracteristicile fizico – mecanice ale aliajelor Cu − Ni şi compoziţia lor chimică corespund configuraţiei redate în diagrama din figura 3. deoarece poate determina apariţia fenomenelor de fragilitate sau fisuare la cald. Plumbul se introduce în concentraţii %Pbm ≤ 3 %. fiind metale izomorfe (cu structură cristalină de tip CFC) şi prezentând dimensiuni atomice apropiate. G CuZn40PbSn. determină creşterea plasticităţii şi tenacităţii alamelor. 45 %) şi coeficientului de gâtuire (cu ordonata la 152 . prezentată în figura 9. punctul de maxim local al curbei rezistenţei mecanice (cu ordonata la Rm = 600. au solubilitate totală în stare solidă.3.. Deoarece nichelul înlocuieşte în structura alamelor atomii de cupru (are asupra microstructurii alamelor efectul corespunzător scăderii concentraţiei de zinc). • Nichelul.

cu %Nim = 30.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Z = 55. 1. 153 . folosite (ca aliaje deformabile.. cu %Nim = 5.0 %) şi Mn (%Mnm = 0.. 12.50 % şi aliajele Nichelină. Fig. rezistorilor electrici... Principalele reţete de aliaje Cu – Ni utilizate în tehnică sunt: • aliajele Kunial. folosite în aplicaţiile care impun materiale anticorosive. pieselor de mecanică fină.. tacâmurilor şi obiectelor de artă sau podoabă etc. • aliaje Monel... cu %Nim = 65. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu − Ni Fig. 3%). cu %Nim = 20 % Datorită structurii monofazice şi proprietăţilor fizico – mecanice pe care le prezintă. 9..3 %).) şi se pot utiliza la fabricarea rezistorilor electrici. dar şi ca aliaje pentru turnare) în aplicaţiile care necesită materiale rezistente la coroziune. CuNi18Zn27 sau CuNi15Zn21). în vapori de apă etc. • aliajele Constantan..6 . folosite ca materiale electrotehnice (în special pentru confecţionarea rezistorilor)... iar curba care redă dependenţa dintre rezistivitatea electrică şi compoziţia acestor aliaje prezentând un punct de maxim local cu abscisa %Nim ≅ 50 %. 1.. • aliaje Melchior (Maillechort).. cu %Nim = 15 .30 % (corespunzător mărcilor comerciale CuNi18Zn20.. 9... în acizi organici...4 %)... cu %Nim = 18 .. instrumentelor de măsurare.. Mn şi Si.8 . 11. folosite pentru a confecţiona (prin deformare plastică la rece sau la cald) elemente elastice (arcuri sau lamele) şi piese rezistente la coroziune.60 %) având abscisa situată la %Nim ≅ 65 %. Microstructura la ta a aliajului Cu – Ni. Argentan)... folosite (ca aliaje deformabile sau pentru turnare) pentru confecţionarea pieselor rezistente la coroziune. aliajele Cu – Ni se prelucrează bine prin deformare plastică (la rece sau la cald) sau prin aşchiere. 20 % şi %Znm = 20.70 % şi adaosuri de Fe. cu %Nim = 40. • aliajele Alpaca (Neusilber. prezintă o bună rezistenţă la coroziune (în apă de mare şi în soluţii saline. 20 % şi adaosuri de Fe (%Fem = 0.35 % şi adaosuri de Mn (%Mnm = 3..15% şi adaosuri de Al (%Alm = 1 .

în funcţie de concentraţia masică a staniului. care apara (la răcirea bronzurilor topite) prin defăşurarea transformării peritectice (la t ≅ 800 oC): L + α ⇒ β. cu structură cristalină complexă.5. Bronzurile Aliajele pe bază de cupru al căror component de aliere principal este un alt element decât zincul sau nichelul sunt denumite bronzuri. Bronzurile cu staniu folosite în tehnică au %Cum ≤ 20 % şi prezintă.13. în funcţie de concentraţia 154 . cât şi la rece. la care se descompune eutectoid: γ ⇒ α + δ. punctele caracteristice ale acestor diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. putând fi deformată plastic uşor. faza δ este stabilă numai până la temperatura t = 320 oC. cu structură cristalină de tip CVC. • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent cuprul şi ca solut sataniul (α ≡ Cu(Sn)).13.9. faza ε nu apare în structura semifabricatelor şi pieselor din bronzuri industriale livrate în stările M sau O. • ε este compusul intermetalic Cu3Sn. În funcţie de structura pe care o prezintă (la ta) în starea M. 9. cu structură cristalină de tip CVC. ca şi solventul său. aşa cum rezultă examinând diagramele din figura 9. bronzurile cu siliciu. bronzurile cu beriliu şi bronzurile cu plumb. structură cristalină de tip CFC. • δ este o soluţie solidă pe baza compusului chimic Cu31Sn8 (fază bertholidă). de caracteristicile mecanice asigurate (redate sintetic.1. • γ este (ca şi β) o soluţie solidă pe baza compusului chimic Cu5Sn (fază bertholidă). în condiţii de echilibru (care presupun menţineri îndelungate). Fazele care apar pe diagramele de echilibru din figura 9. faza α se caracterizează printr-o bună plasticitate. la care se descompune eutectoid: β ⇒ α + γ.3.13 au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Sn. structurile indicate de diagramele de echilibru (stabil sau metastabil) redate în figura 9.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. Principalele tipuri de bronzuri folosite pentru realizarea pieselor din construcţia de maşini şi pentru fabricare construcţiilor mecanice sunt: bronzurile cu staniu (denumite şi bronzuri clasice).3. se descompune eutectoid: δ ⇒ α + ε. deoarece prezintă. β este stabilă numai până la temperatura t = 586 oC. la care. • β este o soluţie solidă pa baza compusului chimic Cu5Sn (fază bertholidă). faza γ este stabilă numai până temperatura la t = 520 oC. datorită vitezei extrem de reduse cu care se realizează transformarea δ ⇒ α + ε. atât la cald. bronzurile cu aluminiu.5.

starea metastabilă obţinută prin recoacere (starea O).0 586 F 24. bronzurile cu staniu se pot clasifica astfel: Fig. 9. Bronzurile monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Snm ≤ 8 . cât şi prin deformare plastică la rece).14) şi de procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor.2 ta A. 9.0 520 J 27..0 8. starea de echilibru stabil. starea metastabilă obţinută prin turnare (strarea F) Tabelul 9. în diagramele din fig.0 586 H H’ 16.0 800 D 22. în starea M...15.16.. 9.17) fazele α şi δ şi. aşa cum se poate vedea pe migrografia prezentată în figura 9. aşa cum se observă pe micrografia din figura 9.0 800 E E’ 16. Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramelor de echilibru Cu − Sn Punctul Abscisa.5 800 C C’ 13.0 8. constituenţii α (preeutectoid) 155 . c.0 350 Q 0. respectiv. alcătuită din cristale dendritice de soluţie solidă α neomogenă.13. Bronzurile hipoeutectoide (bronzurile bifazice) au %Snm = 10. oC A 0 1083 B 25.20 % şi se folosesc ca bronzuri de turnare.%Snm Ordonata. B.9.5 9. 9 % şi sunt bronzuri deformabile (care se pot prelucra atât prin deformare plastică la cald.0 586 G 26. b. Diagramele de echilibru ale sistemului de aliaje Cu – Sn pentru diferite stări: a. structurile la ta ale semifabricatelor şi pieselor realizate din astfel de bronzuri conţin (aşa cum se poate observa în fig. se poate transforma prin recoacere (precedată sau nu de o operaţie de prelucrare prin deformare plastică) într-o structură cu cristale poliedrice de soluţie solidă α omogenă.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase masică a staniului. structura de turnare a acestor bronzuri.0 520 K 11.

introdus în concentraţii %Pm < 0. Fig. 9. îmbunătăţeşte prelucrabilitatea prin aşchiere a bronzurilor (deoarece particulele de Pb. introdus în concentraţii %Pbm ≤ 2 %.17.14. ce influenţează pozitiv caracteristicile de antifricţiune şi rezistenţa la uzare a bronzurilor. Variaţia caracteristicilor mecanice ale bronzurilor cu staniu în funcţie de %Snm Fig. separate intercristalin în structură. Structura la ta a bronzurilor monofazice α recoapte Fig. • plumbul.3 %. 9.. asigură o bună dezoxidare (împiedică apariţia incluziunilor dure şi fragile de SnO2) şi măreşte fluiditatea bronzurilor topite (conferă bune proprietăţi de turnare).16.0.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR şi amestecul eutectoid (α + δ). Structura la ta a bronzurilor hipoeutectoide turnate Bronzurile cu staniu se pot alia suplimentar la elaborare şi cu alte elemente. care produc următoarele efecte asupra structurii şi proprietăţilor acestor aliaje: • fosforul. duritatea şi fragilitatea acestor structuri crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul lor procentual de eutectoid (α + δ). Structura la ta a bronzurilor monofazice α turnate Fig. iar în concentraţii %Pm = 0. 9.15. favorizează sfărâmarea aşchiilor) şi rezistenţa lor la 156 . 9.3..6 % determină formarea în structură a unor mici cantităţi de compus Cu3P.

.10 %.. structurile indicate de diagrama de echilibru redată în figura 9. cu structură cristalină cubică şi γ2. aptitudine de a realiza piese turnate compacte. cu structură cristalină de tip CVC. de exemplu.2.15 oC). la solidificarea după turnare. Aşa cum se poate observa examinând diagrama de echilibru din figura 9. în concentraţii %Znm = 5. faza β poate să apară în structura bronzurilor cu aluminiu. Mărcile de bronzuri cu staniu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. tendinţa de a forma cristale dendritice lungi (columnare). Bronzurile cu aluminiu prezintă însă. 9. ca urmare.. influenţează pozitiv proprietăţile de turnare ale bronzurilor (măreşte fluiditatea. • γ este (ca şi β) o fază bertholidă. aşa cum se poate observa pe diagrama de echilibru. cu structură cristalină de tip CFC. au un substanţial efect lubrifiant). punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. stabilă deasupra temperaturii t = 785 oC. iar GCuSn14.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase coroziune.18.3 %) şi/sau ca fază separată la transformarea eutectică (la t ≅ 1035 oC) L ⇒ α + β şi este stabilă numai până la temperatura t = 565 oC. corespunzătoare compusului Cu32Al19.3. • zincul. γ prezintă două modificaţii (forme alotropice): γ1.5. cu retasura de contracţie concentrată). Fazele care apar pe diagrama de echilibru din figura 9. duritate ridicată şi fragilitate accentuată. evită apariţia incluziunilor de gaze în lingourile şi piesele turnate) şi nu produce modificări structurale (deoarece se dizolvă integral în soluţia solidă α). iar în concentraţii mai mari (%Pbm = 4. • α este soluţia solidă de substituţie α ≡ Cu(Al). în funcţie de concentraţia aluminiului în aceste aliaje. la care se descompune eutectoid: β ⇒ α + γ2.. care poate fi deformată plastic uşor. separate intercristalin în structura bronzurilor. stabilă sub temperatura t = 785 oC.10.. aceste aliaje au proprietăţi de turnare foarte bune (fluiditate ridicată. în funcţie de concentraţia masică a aluminiului. corespunzătoare compusului Cu9Al4. bronzurile cu aluminiu (spre deosebire de bronzurile clasice) au un interval de solidificare restrâns (10. • β este o fază bertholidă pe baza compusului chimic Cu3Al.18. atât la cald. CuSn6.. micşorează intervalul temperaturilor de solidificare. CuSn8 şi CuSn4Pb4Zn4 sunt mărci de bronzuri monofazice α (bronzuri deformabile).18 au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Al. cât şi la rece.12 %) le asigură proprietăţi bune de antifricţiune (deoarece particulele de plumb. care înrăutăţesc comportarea la deformare plastică (măresc înclinaţia spre fisurare) a 157 . Bronzurile cu aluminiu folosite în tehnică au %Alm ≤ 15 % şi prezintă. cu structură cubică complexă. ca fază separată preeutectoid (la cristalizarea primară a bronzurilor cu %Alm > 8. GCuSn12Ni2 şi GCuSn10Zn2 sunt mărci de bronzuri bifazice (bronzuri de turnare).

Bronzurile bifazice cu %Alm = 9. în funcţie de concentraţia masică a aluminiului.2 1048 F 7. dacă la elaborare se face modificarea lor cu V. Fig.19) şi de procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor. bronzurile cu aluminiu se pot clasifica astfel: A. 9.5 % se pot prelucra şi prin deformare plastică la cald.. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu − Al Fig. 9. Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Cu − Al Punctul Abscisa. 19 Variaţia caracteristicilor mecanice ale bronzurilor cu aluminiu în funcţie de %Alm Tabelul 9.4 565 M 12. constituenţii α (preeutectoid) şi amestecul eutectoid (α + γ2).0 565 P 13. dacă se aplică un TT de 158 . Ti. Bronzurile monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Alm < 9 % şi sunt bronzuri deformabile. oC A 0 1083 B 8. Bronzurile hipoeutectoide (bronzurile bifazice) au %Alm ≥ 9 % şi se folosesc în mod obişnuit ca bronzuri de turnare. B. duritatea şi fragilitatea acestei structuri crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul procentual de eutectoid (α + γ2). respectiv. %Snm Ordonata. de caracteristicile mecanice asigurate (redate sintetic.0 1035 K 9. dacă temperatura la care se face deformarea este situată în domeniul în care aceste aliaje prezintă structură monofazică β (structură care se poate menţine şi la ta. 18.10. în diagramele din fig.6 785 Q 9. structura la ta a semifabricatelor şi pieselor realizate din astfel de bronzuri conţine fazele α şi γ2 şi.4 ta În funcţie de structura pe care o prezintă (la ta) în stările M sau O.4 1035 G 9.3 1035 C 11.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR pieslor şi semifabricatelor turnate. 9..5. B şi li se aplică o bună dezoxidare (pentru evitarea apariţiei în structură a incluziunilor fragile de Al2O3). acest dezavantaj poate fi eliminat.10.

.500 N/mm2 şi A = 3. petrolului şi produselor petroliere). prezentând şi avantajul de a fi mai ieftine decât celelalte tipuri de bronzuri. are efecte asemănătoare fierului şi manganului şi.2 = 140.. piese cu proprietăţi bune antifricţiune. • manganul... îmbunătăţeşte comportarea bronzurilor la temperaturi ridicate.300 N/mm2.5. produse rezistente la acţiunea apei de mare.5 %. rezistenţă la coroziune mult mai bună (în medii ca: apa de mare şi soluţiile saline. Pentru îmbunăţăţirea unor caracteristici de utilizare....3 % şi %Mnm = 1.. acestea se pot utiliza atât ca bronzuri deformabile. cum ar fi: • fierul.25 % la bronzurile deformate plastic la cald sau de turnare şi Rm = 750. în concentraţii %Fem = 3.. densitate mai mică. 9..2 = 450.. Bronzurile cu siliciu folosite în tehnică au %Sim ≤ 3 % şi prezintă (în mod obişnuit) în stare solidă o structură monofazică α ≡ Cu(Si). Bronzurile binare cu siliciu se utilizează mai rar în aplicaţiile tehnice. de exemplu. soluţiile de acid carbonic. în concentraţii masice %Nim ≤ 5 %. se pot prelucra prin deformare plastică la cald (la t = 800 . bronzurile cu aluminiu se pot alia suplimentar şi cu alte elemente..8 % la bronzurile ecruisate prin deformare plastică la rece). finisează granulaţia. în comparaţie cu bronzurile clasice. Mărcile de bronzuri cu aluminiu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. 159 . caracteristici de antifricţiune şi rezistenţa la uzare mai scăzute şi caracteristici mecanice asemănătoare. măreşte rezistenţa mecanică şi duritatea.900 N/mm2.. dar micşorează fluiditatea acestora (înrăutăţeşte proprietăţile de turnare). amplificând efectele acestui element de aliere. în concentraţii masice %Mnm ≤ 2 %.200 N/mm2 şi A = 15.2 %) au proprietăţi bune de turnare. are efecte similare cu ale fierului. CuAl10Fe3 şi CuAl9Mn2 sunt mărci de bronzuri monofazice α (bronzuri deformabile). Rp0.3. • nichelul. care să determine sporirea anumitor proprietăţi de utilizare ale acestora). rezistenţă mare la coroziune şi o bună prelucrabilitate prin aşchiere... iar G CuAl10Fe3.. G CuAl10Mn şi G CuAl9Fe5Ni5 sunt mărci de bronzuri bifazice (bronzuri de turnare).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase călire.. 850 oC) şi sunt indicate pentru realizarea unor piese pentru construcţia de maşini sau pentru industria chimică (elemente elastice... soluţiile unor acizi organici). de obicei fiind preferată folosirea bronzurilor ternare sau complexe (bronzuri cu siliciu aliate suplimentar şi cu alte elemente. apelor reziduale. în plus. cât şi ca bronzuri de turnare şi au caracteristici mecanice ridicate (Rm = 200. Rp0.3. de exemplu: • bronzurile cu siliciu şi mangan (cu %Sim = 2. Bronzurile cu aluminiu au. corespunzător obţinerii stărilor TA sau TB). îmbunătăţeşte caracteristicile de antifricţiune ale bronzurilor şi măreşte refractaritatea acestora (rezistenţa la oxidare/coroziune la temperaturi înalte)..

ungerea este insuficientă şi temperaturile de lucru sunt ridicate).. prin aplicarea unui TT alcătuit din călire de punere în soluţie (de la ti = 900...950 oC). datorită particulelor intercristaline de plumb pe care le prezintă în structură.5. CuSi3 şi G CuSi4...ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • bronzurile cu siliciu şi nichel (cu %Sim = 1. urmată de îmbătrânire artificială (la ti = 450..4.4 %) se caracterizează printr-o bună prelucrabilitate prin aşchiere şi bune proprietăţi antifricţiune. • bronzurile cu siliciu şi plumb (%Sim = 2.11. dacă solicitările mecanice sunt intense. 9.. 900 oC) şi la rece şi prezintă bune proprietăţi antifricţiune şi rezistenţă la uzare (mai ales.5.3. în structura de echilibru la ta a acestor bronzuri apare faza Ni2Si. Bronzurile cu beriliu folosite în tehnică au %Bem ≤ 2. permiţând obţinerea la aceste aliaje a unor efecte de durificare substanţiale. care prezintă o mare variaţie cu temperatura a solubilităţii în faza α... punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9..500 oC)...5 % şi prezintă..20.2 % şi %Nim = 1. Fazele care apar pe diagrama de echilibru Cu – Be au următoarele semnificaţii: 160 .3 %) se prelucrează bine prin deformare plastică la cald (la t = 850 .3 % şi %Nim = 1. în funcţie de concentraţia masică a beriliului. Mărcile de bronzuri cu siliciu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate.. cele mai utilizate mărci de bronzuri cu siliciu sunt: CuSi1. structurile indicate de diagrama de echilibru redată în figura 9.

2 = 300 ...5 %). 110 HB). respectiv. lamele elastice etc.6Mn. cu structură cristalină de tip CVC.. • γ este o fază bertholidă pe baza compusului CuBe. a cărui contribuţie la durificarea structurii produselor din astfel de materiale este datorată formării compusului MnBe2. 820 oC). aceste materiale se folosesc la realizarea elementelor elastice (arcuri..... care poate fi deformată plastic uşor.. iar duritatea lor este 350 .).5.0..). Rp0. • β este o fază bertholidă. în stările M sau O.9 şi CuBe0. cu structură cristalină de tip CFC. iar duritatea este 90 . caracteristicile mecanice la tracţiune ale bronzurilor cu beriliu ating nivelurile Rm = 1100 . efectele de durificare ale acestui TT se pot mări substanţial. În stările de livrare TF sau TH (care se obţin aplicând operaţiile tehnologice precizate mai înainte)..2.. aşa cum se poate observa pe diagrama de echilibru.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Be. 5 %.. abur etc.0 % şi prezintă la ta. 350 oC).. 40 %.. o structură alcătuită din fazele α şi γ şi. pentru obţinerea unei structuri monofazice α (cu cristale de α suprasaturate cu beriliu). Rp0. CuBe1.2.. 1500 N/mm2.... 1050 N/mm2 şi A = 2 .. Bronzurile cu beriliu utilizate în mod obişnuit au %Bem = 1. Pentru micşorarea concentraţiei beriliului (care este un element de aliere scump) în bronzurile industriale şi creşterea efectelor de durificare ale îmbătrânirii se practică alierea suplimentară a acestora cu mangan (%Mnm = 0. Datorită variaţiei mari cu temperatura a solubilităţii beriliului în cupru. 400 HB.5..7.. faza β poate să apară în structura bronzurilor industriale ca urmare a desfăşurării transformării peritectice (la t = 865 oC) L + α ⇒ β sau ca urmare a diminuării solubilităţii beriliului în cupru o dată cu scăderea temperaturii.. cu structură cristalină de tip CVC.2 = 1000 .. care rezultă prin transformarea eutectoidă (la t = 620 oC) β ⇒ α + γ. 161 . • α este soluţia solidă de substituţie α ≡ Cu(Be). urmată de îmbătrânire artificială (la ti = 300 . sculelor antiscântei (care nu produc scântei prin lovire) şi pieselor care trebuie să prezinte bune proprietăţi antifricţiune sau care sunt puternic solicitate mecanic în medii de lucru active (apă de mare. dacă (după călire) se face ecruisarea controlată a acestor bronzuri prin deformare plastică la rece.. 500 N/mm2. semifabricatele şi piesele confecţionate din aceste aliaje se pot trata termic prin călire de punere în soluţie (de la ti = 800 .. din constituenţii α şi amestecul eutectoid (α + γ).. în aceste stări structurale caracteristicile mecanice nu sunt foarte ridicate (caracteristicile la tracţiune sunt: Rm = 450 .5 %). Principalele mărci de bronzuri cu beriliu comerciale sunt: CuBe1. 350 N/mm2 şi A = 30 . iar pentru îmbunătăţirea tenacităţii acestor bronzuri se foloseşte alierea suplimentară cu Ni (%Nim = 0.2.

. aluminiul este utilizat în prezent pentru realizarea de semifabricate şi produse pentru multe ramuri economice importante: aeronautică. Bronzurile cu plumb se folosesc în tehnică (datorită proprietăţilor antifricţiune pe care le prezintă) ca materiale pentru confecţionarea cuzineţilor (piese inelare. forajul sondelor de petrol. G CuPb15Sn8 şi G CuPb7Sn7Zn3. bronzurile cu plumb manifestă o mare tendinţă de segregare (separare) a componentelor în structură. Deoarece cuprul şi plumbul sunt insolubile în stare solidă. fosfor (%Pm < 0. Mărcile de bronzuri cu plumb comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. energetică neconvenţională (solară.0....3. construcţii civile şi industriale. 9. Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu Sub formă de metal pur sau sub formă de component de bază al unor aliaje..3 %) sau zinc (%Znm = 1. Principalele proprietăţi fizico – chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale aluminiului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1.2.50 HB). 9. 9.1.2 şi 9. pe care se sprijină arborii maşinilor şi utilajelor) lagărelor de alunecare (organe de maşini alcătuite din cuzineţi şi elementele de poziţionare şi susţinere a acestora).. Pentru a anihila această tendinţă şi a asigura o distribuţie uniformă a formaţiunilor intercristaline de plumb (cu rol lubrifiant) în matricea de cupru a structurii se practică alierea lor suplimentară cu nichel (%Nim = 1.10 %). Principalele impurităţi ale aluminiului tehnic se pot clasifica în următoarele categorii: 162 . realizate dintr-o bucată sau din două semiinele. Datorită insolubilităţii în stare solidă a cuprului şi plumbului şi diferenţelor mari între temperaturile lor de solidificare – topire şi între densităţile acestora. se practică turnarea cuzineţilor pe suporţi din oţel şi/sau se face alierea suplimentară a bronzurilor cu elemente care măresc duritatea matricei lor structurale: staniu (%Snm = 5. deoarece au determinat opţiunile pentru utilizarea acestui metal în cele mai multe aplicaţii. fabricarea ambalajelor. chimie şi petrochimie. caracteristicile care trebuie remarcate. stibiu (%Sbm = 1. cele mai utilizate mărci sunt: G CuPb25. structura la ta a bronzurilor cu plumb este alcătuită din cristale de cupru şi separări intergranulare de plumb.5. iar duritatea 30....6. eoliană).. plasticitatea bună şi conductibilitatea termică şi electrică ridicată. sunt: densitatea scăzută..150 N/mm2. deoarece bronzurile cu plumb au rezistenţă mecanică scăzută (rezistenţa la rupere este Rm = 50.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.3. Cuzineţii din bronzuri cu plumb se realizează prin turnare. electrotehnică şi telecomunicaţii. G CuPb20Sn5..2.2 %).5 %) şi răcirea forţată la solidificare a acestor bronzuri.5.3 %).

Zn. Pb. vapori de apă. etc.21. Ta. prezenţa compuşilor (Al3Fe. Prezenţa impurităţilor (Fe. creşterea refractarităţii (Ni. Ti. Aluminiul are o bună rezistenţă la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate. As. aceste impurităţi uşor fuzibile se separă la limitele cristalelor de aluminiu şi influenţează negativ prelucrabilitatea prin deformare plastică la cald (generează fenomene de fragilitate sau fisurare la cald). mai ales. Cu. Ti. Mg. petrol. mărirea rezistenţei la coroziune (Si.1. Mo). Cr. Al12Fe3Si. Si.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • impurităţi solubile în aluminiul solid (Si. medii apoase care conţin dioxid de carbon. Sb). Mg. efectele prezenţei acestor impurităţi în concentraţii masice mici. Bi). Rezistenţa la coroziune a produselor din aluminiu se datorează acoperirii lor (pe cale naturală sau prin aplicarea unor procedee tehnologice de tratare chimică sau electrochimică) cu o peliculă de Al2O3. chimie şi petrochimie etc. 163 . care împiedică atacarea produselor de către mediilor active de lucru. Ni) sau diminuarea acesteia (Cu). Zn. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Cu.) sau unele medii active (soluţiile de acid azotic. compactă şi foarte rezistentă la coroziune. reducerea conductibilităţii electrice (Mn) etc. Mn. • impurităţi care formează cu aluminiul compuşi chimici (Fe. aeronautică.6. Mo). 9. Mn. Zr). Zn. îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin aşchiere (Cu. care fiind greu fuzibile se comportă ca modificatori şi determină obţinerea unor structuri primare cu granulaţie fină). prezentată în figura 9. constând în diminuarea proprietăţilor de turnare (Cu. Aliajele Al − Cu Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal cuprul au o largă utilizare în tehnică (construcţia de maşini. Cr. Mn.). • impurităţi insolubile în aluminiul solid (Sn. Cu. Zn. Cr. amoniacul) pot determina declanşarea unor procese de corodare intensă a produselor din aluminiu. Zn). AlAs. Ni. creşterea rezistenţei mecanice şi scăderea plasticităţii (Si. Ta. Structura acestor aliaje se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic Al − Cu. Mn) sau îmbunătăţirea acestora (Si şi. soluţii de acid sulfuric etc. Mg. Aluminiul are o bună capacitate de a forma aliaje. aderentă. sunt de obicei acceptabile. ape reziduale. AlSb) pe care îi formează aluminiul cu aceste impurităţi are ca efect principal diminuarea plasticităţii şi tenacităţii semifabricatelor sau produselor din aluminiu.. soluţiile de acid fosforic. principalele aliaje pe bază de aluminiu folosite în tehnică fiind prezentate în continuare. Mg.

care prezintă o structură cristalină de tip tetragonal.. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Cu Fig.22. Pornind de la această observaţie. b) aliaje pentru turnare.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent aluminiul şi ca solut cuprul ( α ≡ Al(Cu)).1.1. soluţia solidă α se caracterizează printr-o bună plasticitate.22.21 corepunde cele prezentate în figura 9.21.. subcap. putând fi deformată plastic uşor.1%.1.5 % (situată în intervalul delimitat de abscisele punctelor C şi B ale diagramei de echilibru din figura 9. cu formula chimică Al2Cu şi concentraţia masică de cupru %Cum = 54. 9. structură cristalină de tip CFC. 9. Structura de echilibru la ta a aliajelor Al − Cu cu %Cum = 4 % 9. aliajele Al − Cu se pot supune TT de călire de punere în soluţie. deoarece prezintă. • θ este un compus intermetalic de tip geometric. aşa cum se poate observa în figura 9. Deoarece configuraţia diagramei de echilibru din figura 9. Fig. atât la cald cât şi la rece. Aliajele industriale Al – Cu deformabile şi durificabile structural prin TT se caracterizează printr-o concentraţie masică de cupru %Cum = 2. ca şi solventul sau. 9. Procesul tehnologic prin care se realizează prelucrarea prin deformare plastică şi durificarea structurală a unui semifabricat confecţionat dintr-un astfel de aliaj are următoarele etape: 164 . în care sunt distribuite uniform particule de fază secundară θ. aliajele Al − Cu se pot clasifica în două categorii: a) aliaje deformabile şi durificabile structural prin TT. din categoria fazelor Laves.3). fiind susceptibile de a fi durificate prin călire şi îmbătrânire naturală sau artificială (v.21) şi au structura de echilibru la ta alcătuită dintr-o matrice de soluţie solidă α.6.

* prelucrabilitatea prin deformare plastică şi rezistenţa la coroziune se înrăutăţesc când concentraţiile impurităţilor (Fe şi Si) cresc.. deoarece acesta fixează o parte din cupru sub forma compusului Al7FeCu2 (fază insolubilă în matricea α) şi diminuează astfel cantitatea de cupru disponibilă pentru formarea la îmbătrânire a precipitatelor ce asigură durificarea structurală a aliajelor.. compoziţia chimică a acestor aliaje se caracterizează prin: %Cum = 2. constând din menţinerea produsului prelucrat prin deformare plastică la o temperatură tii ∈ [ta..2 % şi % Cu m % Mg m = 1. Cele mai folosite sunt aliajele Al – Cu – Mg cu adaosuri de Mn. aceste influenţe negative fiind diminuate dacă raportul % Fe m % Si m este menţinut la o valoare subunitară...2.5 %.. %Mnm = 0. %Mgm = 0. scap.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • călirea de punere în soluţie... constând din răcirea în apă a semifabricatului încălzit la o temperatură tic situată în intervalul (tso.3..3 % şi = 18. îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune etc. iar impurităţile permanent prezente sunt Fe şi Si (concentraţiile masice maxime uzual acceptate pentru fiecare din aceste elemente fiind de 0. alierea aluminiului cu mai multe elemente fiind determinată de necesităţi privind îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin deformare plastică.6 %). pentru obţinerea la ta a unei structuri monofazice.... sporirea capacităţii de durificare prin călire şi îmbătrânire.3). %Mgm = 0.19 .4. • prelucrarea prin deformare plastică a semifabricatului cu structură monofazică α. 9. Proprietăţile acestor aliaje sunt influenţate de ponderea elementelor de aliere. • îmbătrânirea (naturală sau artificială)...2.7 . plasticitatea şi capacitatea de durificare prin TT sunt influenţate substanţial de concentraţiile cuprului şi magneziului şi de raportul acestora.5 %. 165 ..2. %Mgm = 1.2.5.. * capacitatea de durificare prin TT este diminuată la creşterea concentraţiei fierului. Aliajele industriale aparţinând acestei categorii au compoziţie complexă.2. cea mai mare rezistenţă mecanică se poate obţine la aliajele cu %Cum = 4.. în vederea separării din soluţia solidă α suprasaturată a precipitatelor (zone GP. de raportul concentraţiilor acestora şi de prezenţa impurităţilor (Fe. dacă %Mgm ≥ 1 %. ts0). θ’ sau θ) capabile să producă durificarea la nivelul dorit a structurii (v. Si): * rezistenţa mecanică.. cunoscute sub denumirea de duraluminiu. alcătuită din cristale de soluţie solidă α suprasaturată în cupru. ts).5 %..1.0. în timp ce plasticitatea cea %Cu m % Mg m mai mare (dar rezistenţa mecanică cea mai scăzută) o au aliajele cu %Cum = 4.5 %. efectul negativ al fierului este eliminat.0..0. anihilarea influenţelor negative ale unor impurităţi greu de eliminat la elaborare. θ”.4 %.

autovehicule. Acest fenomen este sugestiv ilustrat de diagramele prezentate în figura 9.1. Mărcile de aliaje uşoare de tip duraluminiu.. iar în cazul unei îmbătrâniri avansate – precipitate stabile necoerente cu matricea α (θ. Mg2Si. Produsele realizate prin turnare din astfel de aliaje se pot sau nu supune 166 . (Mn. la temperaturi t ∈ [ta..5 % (corespunzător mărcii 2024 − T8 sau AlCu4Mg1. Aliajele din această categorie se pot alia suplimentar.8 %. 400 oC] şi de diagramele prezentate în figura 9.. 400 oC].). pentru acelaşi aliaj.. S’. în cazul aliajelor cu %Cum ≤ 5. Mg2Al3 (faza β). cu Mg.10 %. platbande. β etc. Structura de echilibru la ta este alcătuită din soluţie solidă α şi formaţiuni de fază secundară θ.9 %.. Ni.1.5 %. Durificarea prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire a aliajelor de tip duraluminiu se realizează prin mecanismele prezentate în cazul aliajelor Al – Cu.. %Fem ≤ 0. corespund simbolurilor: AlCu4MgMn.3. instalaţii petrochimice.24 care redau. Al2CuMg (faza S).2. S. Bi. Deoarece.6..8.) se dizolvă în matricea α. β’ etc. %Mgm = 1.). efectuate după diferite durate de menţinere a aliajului la temperatura de încercare. variaţiile caracteristicilor mecanice la tracţiune determinate la ta după menţinerea aliajului. %Sim = ≤ 0. în cazul aliajelor %Cu > 5.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Structura de echilibru la ta a aliajelor de tip duraluminiu este alcătuită din matricea α şi diverşi compuşi chimici (cu prezenţa şi ponderea dependente de compoziţia aliajului): Al2Cu (faza θ).9 %. etc.23.3. Mg (θ. Al6CuMg4. pentru un aliaj %Cum = 3. variaţiile caracteristicilor mecanice la tracţiune determinate prin încercări la temperaturi t ∈ [ta.0. %Mnm = 0. în timp ce compuşii conţinând Fe şi Mn rămân nedizolvaţi şi se menţin în structura aliajelor călite (cu efecte negative asupra plasticităţii acestei structuri). apoi precipitate metastabile semicoerente cu matricea α (θ’. β etc. 9. 9. diferite durate.7 %.5Mn şi AlCu4MgMnSi.5Mn − T8). Mn. Aliajele industriale Al – Cu pentru turnare se caracterizează printr-o concentraţie masică de cupru %Cum = 3. instalaţii de forare a sondelor. profile extrudate etc. AlCu4Mg1.Fe)Al6 şi Al7Cu2Fe. ţevi.4.. S. În procesul de îmbătrânire se formează mai întâi zone GP (de forma unor bastonaşe sau sfere). Si. aşa cum s-a arătat în scap. tratamentele de durificare structurală aplicate aliajelor de tip duraluminiu nu conduc la stări structurale de echilibru stabil.. ca şi aliajele deformabile. menţinerile ulterioare ale acestor aliaje la temperaturi t > ta pot produce modificări structurale cu efecte substanţiale asupra caracteristicilor mecanice. Cu. La încălzirea în vederea călirii compuşii intermetalici pe bază de Al.) din care se realizează piese şi echipamente pentru aeronave.7 % sau din soluţie solidă α.2. folosite la confecţionarea semifabricatelor (table. care redau. eutectic (α+θ) şi separări de fază secundară θ.

Mărcile de aliaje industriale de acest tip (folosite pentru confecţionarea de semifabricate turnate cu destinaţii similare celor prezentate în cazul aliajelor deformabile) sunt: G AlCu10.24. efectuate după diferite durate de menţinere a aliajului la temperatura de încercare. determinate la ta după menţinerea aliajului. mai rar. diferite durate.7 %. G AlCu8. GAlCu4Si1. G AlCu6Si5Mg. 400 oC] Fig. Caracteristicile mecanice la tracţiune ale unui aliaj 2024 – T8. Durificarea structurală prin TT poate fi substanţială la aliajele cu %Cum ≤ 5.9. T4. determinate prin încercări la temperaturi t ∈ [ta. la care durificarea structurală se asigura în mod obişnuit prin atingerea stărilor T3. la temperaturi t ∈ [ta. GAlCu10Mg. pentru obţinerea unei structuri cu soluţie solidă α suprasaturată în elemente de aliere. Fig. urmată de îmbătrânire naturală sau artificială) şi. G AlCu4MgTi. prin atingerea stărilor T4 sau T6. Caracteristicile mecanice la tracţiune ale unui aliaj 2024 – T8.23. durificarea structurală a aliajelor pentru turnare se obţine de obicei prin atingerea stărilor T1 sau T5 (răcirea rapidă după turnare. 167 . 400 oC]. G AlCu4Si4MnSi. T6 sau T8.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase durificării structurale printr-un TT alcătuit din călire de punere în soluţie şi îmbătrânire naturală sau artificială. la solidificarea cărora se produce transformarea eutectică L ⇒ α + θ şi principalul efect durificator îl aduce prezenţa în structură a eutecticului (α+θ). la care nu apare în structura de echilibru eutecticul (α+θ) şi este puţin importantă la aliajele cu %Cum > 5.7 %.9. Spre deosebire de aliajele deformabile. G AlCu4Ni2Mg.

.25 şi are aceeaşi configuraţie ca şi diagrama sistemului de aliaje Al − Cu.. Aliajele Al − Mg se pot clasifica în două categorii.. cu %Mgm = 4. aplicându-se succesiunea de operaţii corespunzătoare atingerii stărilor T3.7 %].. care se pot durifica structural prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire (la fel ca şi aliajele Al − Cu sau de tip duraluminiu). de exemplu. Cr (%Crm = 0.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.8 % (sub limita solubilităţii magneziului în aluminiu la ta). AlMg1Mn1. cu structură cristalină de tip CFC şi cu bună plasticitate... Cele mai folosite aliaje din această categorie corespund mărcilor: AlMg1..0 %). AlMg9MnSi.. Aliajele Al − Mg Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal magneziul se utilizează în tehnică (la fel ca şi aliajele Al − Cu şi Al – Cu − Mg) în aplicaţiile care impun materiale uşoare (cu densitate scăzută). care se pot durifica numai datorită ecruisării produse de prelucrarea lor prin deformare plastică la rece. la aliajele cu %Mgm = 8. 9. care se poate prelucra prin deformare plastică la rece sau la cald. T4. cu formula chimică Al3Mg2 şi cu concentraţia masică de Mg variabilă în intervalul [35.. AlMg7..3 % .2. Ti (%Tim ≤ 0.2. a) aliaje deformabile. • α ≡ Al(Mg) este o soluţie solidă de substituţie.520 N/mm2.2. care în stare recoaptă au Rm = 300. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Mg..5.5. cu menţinerea alungirii procentuale după rupere la niveluri A ≥ 8.2 %) şi V (%Vm ≤ 0.250 N/mm2 şi A = 14.. AlMg5.10 %.5. efectele de durificare structurală prin TT sunt importante. • aliaje bifazice α + β..12 % (sub limita solubilităţii magneziului în aluminiu la t = 450 oC).1.10 %.. b) aliaje pentru turnare. T6 sau T8. redată în figura 9. care contribuie la creşterea efectelor de durificare structurală prin TT. AlMg1SiCr..0. Si (%Sim = 1. 37.15 %.6.2 %).21. 168 .. AlMg2. • β este o fază bertholidă. determinând.. creşterea rezistenţei mecanice la Rm = 500.1.1.. Aliajele din această categorie (cunoscute în tehnică sub denumirea de magnaliu sau alumag) se aliază suplimentar cu Mn (%Mnm = 0.5 %). AlMg5Ti şi AlMg5SiV. la finisarea granulaţiei şi la sporirea caracteristicilor mecanice şi rezistenţei la coroziune.6. AlMg3. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Mg este prezentată în figura 9. Aliajele industriale Al – Mg deformabile sunt de două tipuri: • aliajele monofazice α..2 %). cu %Mgm = 0..

9.. Pentru a preveni apariţia acestui fenomen nedorit. produsele turnate cu această structură suferă în exploatare un proces de coroziune intercristalină (atacarea preferenţială a reţelei intercristaline de Al3 Mg2 ). 9.60 ore) este alcătuită din cristale de soluţie solidă α şi o reţea celulară intercristalină de fază β.2..100 oC. cu menţineri τm = 48. G AlMg10 şi G AlMg9MnSiTi.2..500 oC. care constă din încălzirea şi menţinerea lor îndelungată la t i = 500.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Fig.26.530 oC (pentru dizolvarea fazei β în matricea α) urmată de o răcire (călire) în apă (pentru menţinerea la ta a structurii monofazice α)... Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Si 9. produsele turnate din astfel de aliaje se supun unui TT. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Mg Fig. 169 . Deoarece faza β (compusul Al 3 Mg2 ) are rezistenţă scăzută la acţiunea mediilor active de lucru. revenirea produselor călite la ti = 80. determină precipitarea parţială a fazei β (care are efecte de durificare a structurii) sub forma unor şiruri intercristaline alcătuite din particule globulare (care nu mai formează o reţea continuă şi nu mai determină producerea fenomenului de coroziune intercristalină). Cele mai utilizate aliaje din această categorie corespund mărcilor: G AlMg3.6....12 %..50 ore. cu τm = 30.. G AlMg5... Structura de echilibru a semifabricatelor turnate din astfel de aliaje (obţinută după aplicarea unei recoaceri de omogenizare la ti = 450. Aliajele industriale Al – Mg pentru turnare au %Mgm = 2.25.

4.3. prezentată în figura 9.) şi apoi precipitate stabile necoerente (de tip M....Si. sunt 170 . datorită proprietăţilor lor bune de turnare (temperatura de solidificare-topire scăzută.6. iar în stadiile avansate – precipitate metastabile semicoerente cu matricea α (de tip M’.).2 %) şi alte elemente (Mn. Structura de echilibru la ta a aliajelor din această categorie este similară celei corespunzătoare aliajelor tip duraluminiu. Caracteristicile de rezistenţă mecanică prezentate anterior corespund în mod obişnuit produselor livrate în starea T6. corpuri de carburatoare pentru autovehicule etc.6. deoarece solubilitatea aluminiului în siliciu este foarte redusă (concentraţia masică de Al care se poate dizolva în Si este %Alm = 0..) Aliajele din această categorie folosite cu cea mai mare pondere în aplicaţiile tehnice corespund mărcii AlZn6Mg2. introduse fiecare în concentraţii masice care nu depăşesc 0.750 N/mm2 şi A ≥ 8 %). Aliajele Al – Si Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal siliciul se utilizează în tehnică. armături şi piese industriale rezistente la uzură şi coroziune la temperaturi ridicate în prezenţa gazelor oxidante. sub denumirea de zincral sau alzimac. Structura acestor aliaje se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic Al . Aliajele folosite cu precădere în tehnică. ca aliaje deformabile cu rezistenţă mecanică ridicată (Rm = 550. T’ etc.2 %). α are structură cristalină de tip CFC şi prezintă o bună palsticitate. Ti. Cr.. (faza M) sau Al2Mg3Zn3 (faza T). Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Si.). având ca element principal de aliere zincul (%Znm = 5. cartere şi pistoane pentru motoare cu ardere internă şi compresoare de aer.5.3 %). Si. conţinând în plus compuşii intermetalici: MgZn2. Zr. fluiditate ridicată etc. în procesul de îmbătrânire artificială al aliajelor călite se formează în stadiile iniţiale zone GP.. ca aliaje uşoare pentru turnare (corpuri de maşini. sub denumirea silumin.T etc. Cu (%Cum = 1. • α este soluţia solidă având ca solvent aluminiul şi ca solut siliciul (α ≡ Al(Si)).8 %) şi adaosuri de Mg (%Mgm = 2.5 %. se folosesc în tehnică. 9.. Aliajele Al − Zn Aliajele aluminiului.. la t = 577 oC şi %Alm ≅ 0 % la ta) se poate considera că β ≡ Si.26.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. • β este soluţia solidă având ca solvent siliciul şi ca solut aluminiul (β ≡ Si(Al)).5Cu1.

Aliajele cu o astfel de structură nu au caracteristici mecanice convenabile (Rm = 130.2 %) şi prezintă rezistenţă scăzută la acţiunea mediilor corosive. Structura de echilibru la ta a siluminului nemodificat (%Sim = 13 %) Fig. peste aliajele topite). cu τm = 3. GAlSi12CuMgni. GAlSi9Cu3Mg.. 171 ...27. 9.. aliate suplimentar cu Mg (%Mgm = 0. Cu (%Cum = 1.. 9.4 %) sau Ni (%Nim = 0. aşa cum se poate observa pe micrografia din figura 9.3.7 % la %Sim = 14 %.28.3. modificarea cu sodiu determină formarea unor particule de adsorbţie pe suprafeţele germenilor cristalini şi asigură astfel o structură primară cu granulaţie fină..160 oC..260 N/mm2 şi A = 6. Structura de echilibru la ta a siluminului modificat cu Na (%Sim = 13 %) În tehnică se utilizează şi aliaje de tip silumin cu conţinuturi scăzute de Si (%Sim = 5.540 oC. Al3Ni) şi crează astfel posibilitatea durificării structurale prin TT (călire de punere în soluţie de la ti = 350...0. Aliajele din această categorie folosite de obicei în aplicaţii tehnice corespund mărcilor: GAlSi12Mn.. sub formă de cloruri sau fluoruri. caracterizată prin niveluri ridicate ale rezistenţei mecanice şi plasticităţii (Rm = 200.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase aliajele eutectice sau uşor hipereutectice (cu %Sim = 11. Fig.. care formează compuşi intemetalici cu componentele existente în aceste aliaje (Mg2Si.28.10 %).. aşa cum se poate observa pe micrografia prezentată în figura 9...14 % ) a căror structură de echilibru la ta este alcătuită din cristale de Si (formate preeutectic) şi eutectic (α+β). Al2Cu. Prezenţa sodiului determină micşorarea temperaturii eutectice de la 577 oC la 565 oC şi deplasarea concentraţiei eutectice de la %Sim = 11. astfel că structura de echilibru a aliajelor la ta va fi alcătuită din cristale de soluţie solidă α (separate preeutectic) şi eutectic (α+β).150 N/mm2 şi A = 1.0 %). urmată de îmbătrânire artificială la ti = 150... Pentru îmbunătăţirea caracteristicilor mecanice şi tehnologice ale acestor aliaje se practică modificarea cu sodiu (care se adaugă înainte de turnare....12 ore) a produselor turnate realizate din astfel de aliaje..3.8 %)..27. în acelaşi timp....10 %). GAlSi8cu3Ni şi GAlSi9Mg.

2 %. azotul (a cărei concentraţie maximă admisă este de 0. datorită caracteristicilor mecanice ridicate (mai ales la temperaturi înalte). cu structură cristalină de tip HC.2 şi 9.1.650 N/mm2 şi A = 20..2.1 %.2). răcirea rapidă (călirea) de la temperaturi ti > tc determină formarea unei structuri cu cristale aciculare (numită martensită M ≡ α’). 9.29. deoarece la concentraţii mai mari se formează o reţea intercristalină de hidruri de titan care determină comportarea fragilă la rupere a titanului). • impurităţile cu grad major de nocivitate (în afară de cele menţionate în tabelul 9. Pentru înţelegerea corespunzătoare a principalelor aspecte referitoare la titan şi aliajele acestuia trebuie subliniate următoarele aspecte particulare: • titanul prezintă două stări alotropice (modificaţii): Tiα. iar răcirea lentă după deformare conduce la obţinerea unei structuri cu cristale poliedrice de Tiα ≡ α..25 %. • deformarea plastică a titanului se realizează la temperaturi situate deasupra punctului critic tc = 882 oC... aşa cum se poate observa în figura 9.. stabil sub temperatura tc = 882 oC şi Tiβ.260 N/mm2 şi A = 60. sunt impurităţile gazoase: oxigenul (a cărei concentraţie trebuie limitată la 0.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.70 %. măresc rezistenţa mecanică şi micşorează drastic plasticitatea şi tenacitatea titanului făcându-l inapt pentru prelucrarea prin deformare plastică. deoarece la depăşirea acesteia oxigenul pătruns în interstiţiile structurii cristaline a titanului produce fragilizarea acestuia). hidrogenul (a cărei concentraţie trebuie limitată la 0.. cu structură cristalină de tip CVC. deoarece la concentraţii mai mari se formează precipitate de carbură de titan care durifică şi fragilizează titanul). Principalele proprietăţi fizico-chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale titanului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1.3. comportării foarte bune în prezenţa mediilor active de lucru şi posibilităţilor de prelucrare prin deformare plastică şi de influenţare a proprietăţilor lor prin aplicarea de tratamente termice.30. care modifică valoarea punctului critic tc. 9. stabil deasupra temperaturii tc = 882 oC şi până la temperatura ts = 1660 oC. deoarece la depăşirea acesteia azotul dizolvat interstiţial în titan produce fragilizarea acestuia) şi carbonul (a carei concentraţie masică trebuie limitată la 0.. Titanul şi aliajele pe bază de titan Titanul şi aliajele sale constituie materiale deosebit de importante pentru tehnica modernă. iar titanul impurificat peste limitele anterior precizate este extrem de fragil şi nu poate fi prelucrat prin deformare plastică.7. aşa cum se observă pe micrografia prezentată în figura 9.01 %. titanul foarte pur are Rm = 220..06 %. titanul tehnic (cu conţinuturile de impurităţi sub limitele admisibile precizate anterior) are Rm = 550. a cărei plasticitate se îmbunătăţeşte 172 . densităţii scăzute ( ρ Ti ≅ 4500 kg/m3).

Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare pe care le formează titanul cu astfel de EA au configuraţia prezentată în figura 9. Nb) sunt izomorfe cu Tiβ (au. N. micşorând temperatura punctului critic tc. ca şi Tiβ. 9. În categoria elementelor betagene se încadrează şi Mn. Cu. O) determină creşterea stabilităţii Tiα şi măresc temperatura punctului critic tc. Fe.29. structură cristalină de tip CVC).31. β – soluţia solidă β ≡ Tiβ(EA) şi γ – faza intermediară care se poate forma la răcirea aliajelor sistemului prin cristalizare din faza lichidă sau prin transformarea peritectică (la t = tp) L + β ⇒ γ şi care se poate descompune prin transformarea peritectoidă (la t = tpe) β + γ ⇒ α. A ≥ 18 % şi Z ≥ 40%).33 (foarte asemănătoare cu diagrama de echilibru metastabil Fe − Fe3C). aliajele titanului având concentraţii reduse de elemente de aliere (%EAm ≤ 10 %). în general. Fig. C. Titanul formează aliaje cu diverse elemente. faza γ corespunzând unui compus intermetalic TimEAn (Ti2Cu. Sn. în aceste cazuri faza β ≡ Tiβ(EA) ar trebui să se descompună eutectoid 173 . 9. Structura titanului deformat plastic la cald la tDP > tc şi răcit lent Fig. la care se produce transformarea alotropică Tiα ⇔ Tiβ. Cr care formează cu titanul sisteme de aliaje având diagramele de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. semnificaţiile fazelor care apar pe aceste diagrame fiind identice celor precizate în cazul diagramei din figura 9. Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare pe care le formează titanul cu astfel de EA au configuraţia prezentată în figura 9. Elementele care formează aliaje cu titanul se pot clasifica aşa cum se prezintă în continuare. V.). Elementele stabilizante β sau elementele betagene (Mo.32.30. Ti2Ni etc. semnificaţiile fazelor care apar pe această diagramă fiind: L este soluţia lichidă a componentelor Ti şi EA. α – soluţia solidă α ≡ Tiα(EA). Structura titanului deformat plastic la cald la tDP > tc şi răcit rapid (călit) B.31. A.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase considerabil dacă se aplică un TT de revenire la o temperatură imediat inferioară punctului tc (în această stare titanul are Rm ≥ 700 N/mm2. au solubilitate ridicată în Tiβ şi determină creşterea stabilităţii acestuia. Elementele stabilizante α sau elementele alfagene (Al.

33. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere betagene (Mn. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere alfagene (Al. Cr) care formează cu Ti compuşi chimici γ ≡ ΤimΕΑn 174 . deoarece transformarea se desfăşoară foarte lent. V.32. C. Cu. 9. 9.31. 9. Nb) care nu formează compuşi chimici cu Ti Fig. Fe. O) Fig.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (β ⇒ α + γ). Sn. la vitezele de răcire uzuale pentru aliajele tehnice nu se poate produce şi faza β rămâne stabilă până la ta. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere betagene (Mo. N. dar. Fig.

Mn. Recoacerea de detensionare se aplică la produsele din aliaje pe bază de titan în scopul diminuării nivelului tensiunilor reziduale produse de prelucrările utilizate pentru obţinerea acestora.. în mod obişnuit se realizează la ti = 550. TiAl5Sn2. Fe. temperatura ti alegându-se astfel încât să fie depăşită temperatura de recristalizare primară (trp = 650. Recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază... Cele mai utilizate TT sunt prezentate în continuare.8 %) şi Sn (%Snm = 1... Călirea martensitică se realizează de la o temperatură ti la care aliajul supus TT are o structură monofazică β sau bifazică α + β... ca şi la oţeluri. se aplică la produsele realizate din aliaje monofazice α şi bifazice în scopul refacerii plasticităţii după prelucrările prin deformare plastică la rece. ca aluminiul (%Alm = 2. TiAl3Mn1.. Mo... Ms şi Mf 175 . în care se încadrează aliajele tehnice care conţin atât elemente alfagene..).700 oC). în care se încadrează aliajele pe bază de Ti având ca element de aliere principal aluminiul (%Alm = 5.13 %). Călirea martensitică... Semifabricatele şi produsele realizate din aliaje pe bază de titan se pot supune unor tratamente termice sau termochimice (carburare.. %Mom = 3. Cr. C. cele mai utilizate aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiAl5.10 %.5 şi TiAl6Sn2Zr2Mo. cât şi elemente betagene (V. transformarea fazei β în martensită (β ⇒ M) se realizează la răcirea acesteia sub o temperatură Ms (numită punct martensitic superior) şi se finalizează când se atinge o temperatură Mf (numită punct martensitic inferior). care este însoţită de o creştere importantă a granulaţiei (de obicei. A.... TiMo8V8Fe2Al3 şi TiV10Fe2Al3. • aliaje monofazice β..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Ţinând seama de cele prezentate anterior. urmată de revenire (îmbătrânire)..800 oC). cu τm = 1. în care se încadrează aliajele tehnice care conţin în concentraţii mici de elemente alfagene (%Alm = 2. • aliaje bifazice α + β. etc. %Vm = 12.2 %) şi sunt bogat aliate cu elemente betagene (%Crm = 3. nitrurare. dar să nu se producă transformarea α ⇒ β. B.2 %).4 ore. ti = 750.) capabile să le modifice structura şi să le confere proprietăţile fizico-mecanice impuse de condiţiile lor de utilizare. rezultă că aliajele titaniului se pot clasifica în funcţie de structura pe care o prezintă la ta în: • aliaje monofazice α. cele mai folosite aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiAl6V4. TiAl6Sn2V6 şi TiAl5Sn2Zr4Mo6Cr4. cele mai folosite aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiV13Cr11Al3. se aplică la produsele realizate din aliaje bifazice în scopul creşterii caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi menţinerii unor niveluri ridicate ale caracteristicilor de plasticitate şi tenacitate. Cr..5.600 oC..14 %. %Snm = 1.8 %) şi mici adaosuri de alte elemente (alfagene sau betagene): Sn. etc. Mo.3 %....

35.34.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR depinzând de concentraţia EA conţinute în aliajul din care sunt confecţionate produsele supuse tratamentului.35. M ≡ α’ fiind o soluţie solidă suprasaturată de EA în Tiα. comportarea la călire martensitică se poate analiza folosind diagramele din figura 9. Fig.9. Dacă aliajele pe bază de titan din care sunt confecţionate produsele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9.32. comportarea la călire martensitică se poate analiza pe baza diagramelor redate în figura 9.9. cu structură hexagonală deformată (datorită suprasaturării în EA). menţinându-şi la ta structura monofazică β. • aliajele având a % < %EAm < b % capătă o structură alcătuită din martensită M ≡ α’ şi fază β reziduală.33. • aliajele având %EAm ≥ b % nu se călesc.34. Dacă la temperatura ti de la care se face călirea aliajul supus TT are 176 . Descrierea comportării la călire a aliajelor titanului cu elemente betagene care formează compuşi chimici γ ≡ ΤimΕΑn Fig. astfel: • aliajele având %EAm ≤ a % capătă o structură complet martensitică. Descrierea comportării la călire a aliajelor titanului cu elemente betagene care nu formează compuşi chimici cu Ti Dacă aliajele pe bază de titan din care sunt confecţionate produsele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. cu aspect metalografic acicular şi cu duritatea şi rezistenţa mecanică crescătoare odată cu concentraţia EA în aceste aliaje.

. scap...0. dacă aliajele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei din figure 9. cât şi în situaţiile 177 ...Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase structura monofazică β.8.. 9.. D.. Aliajele pe bază de titan călite şi revenite au caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (Rm = 900. care trece apoi (la temperaturi de revenire ti > 425 oC) în faza stabilă α. în atmosferă de azot). Z = 20.. pe lângă clasele de metale şi aliaje neferoase anterior prezentate şi alte metale şi aliaje neferose. De obicei se utilizează tratamentul termochimic de nitrurare (la ti = 850.2 = 820. cu τm = 30.15 %..950 oC. La revenirea aliajelor călite se produce transformarea structurilor alcătuite din martensită şi/sau fază β în structuri apropiate de echilibru.60 ore. 9.650 oC > 425 oC.. Tratamentele termochimice se aplică la produsele confecţionate din aliaje pe bază de titan în scopul creşterii rezistenţei la uzare a acestora. Alte metale şi aliaje neferoase În tehnică se utilizează.900 HV. sau din fazele α şi β. care conduce la obţinerea unor straturi superficiale bogate în azot (în structura cărora apare nitrura de titan TiN). În procesul de revenire faza metastabilă β se transformă mai întâi (la temperaturi sub 425 oC) într-o fază intermediară ω..35 J)... nu se produce (sau se produce parţial) transformarea ei în martensită. În continuare sunt tratate succint câteva clase de metale şi aliaje neferoase cu proprietăţi speciale. faza β stabilă la această temperatură are (în conformitate cu regula izotermiei – v. în mod obişnuit revenirea aliajelor pe bază de titan călite se face la ti = 450. Deoarece fragilitatea conferită de prezenţa în structură a fazei ω este inacceptabilă. cu grosimea x = 0. Rp0..25 %.. cu durate de menţinere τm = 2.1. KV = 30.24 ore. comportarea sa la călire este similară (în funcţie de concentraţia EA) celei descrise anterior.05...15 mm şi duritatea 750. dacă aliajele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru (cu transformare eutectoidă) de tipul prezentat în figura 9.8.1300 N/mm2. cu fragilitate accentuată.. 2.5...970 N/mm2) şi prezintă în acelaşi timp şi bune caracteristici de plasticitate şi tenacitate (A = 10. alcătuite din fazele α şi γ. Dacă temperatura ti se alege însă astfel încât structura aliajului să fie bifazică. Aliajele antifricţiune Aliajele destinate realizării cuzineţilor lagărelor de alunecare utilizate ca organe de rezemare a arborilor maşinilor şi utilajelor trebuie să prezinte o rezistenţă mare la uzare atât în condiţiile normale de ungere. aşa cum se poate constata pe diagrama din figura 9.35..33.32.1) compoziţia corespunzătoare abscisei punctului B şi.

...75 %) cu stibiu (%Sbm = 10. structura alcătuită dintr-o matrice moale de soluţie solidă α ≡ Sn(Sb.... care să înmagazineze substanţele de ungere (lubrifianţii) şi să poată disipa cu uşurinţă căldura produsă datorită frecării. Aliajele antifricţiune utilizate în tehnică se pot împărţi. Cu) şi formaţiuni dure. capabile să asigure conformarea (acomodarea) cuzineţilor după configuraţia geometrică a fusurilor arborilor.37.. aceste aliaje trebuie să aibă capacitatea de a forma pe suprafeţele active ale cuzineţilor reţele de canale capilare. în plus.3 %).15 %. Structura la ta a unei compoziţii pe bază de plumb • aliajele pe bază de staniu şi plumb (%Snm = 10.... denumite compoziţii pe bază de Sn sau aliaje Babbit.12 %) şi cupru (%Cum = 5. electromotoare.36. în clasele şi categoriile prezentate în continuare.1. %Pbm = 70.12 %) şi cupru (%Cum = 2. în funcţie de mărimea temperaturii lor ts. caracterizate prin încărcări mecanice reduse şi turaţii mari ale arborilor. au. deoarece procesele de uzare a cuzineţilor se produc datorită frecării cu zonele de rezemare ale arborilor (numite fusuri). 9.. Fig. care să conţină atât faze moi(cu duritate scăzută şi plasticitate ridicată). de compuşi intermetalici SnSb (sub formă de cristale poliedrice mari) şi Cu3Sn (sub formă de cristale aciculare fine) şi se utilizează pentru cuzineţii lagărelor de la turbocompresoare. cât şi faze dure sau semidure. aşa cum se poate observa în figura 9. Structura la ta a unei compoziţii pe bază de staniu Fig. adică să asigure valori cât mai scăzute ale coeficienţilor de frecare de alunecare µ la contactele fus – cuzinet. uniform distribuite în masa matricei α. Aliajele cu bune proprietăţi antifricţiune trebuie să aibă o structură eterogenă..9.36.. pentru a asigura regimuri termice staţionare de funcţionare a lagărelor.1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (accidentale) când ungerea este insuficientă sau chiar absentă.8. motoare Diesel etc. capabile să preia solicitările mecanice la care sunt supuşi arborii pe care îi susţin.6 %). rezultă că aliajele pentru cuzineţi trebuie să aibă proprietăţi antifricţiune. Aliajele antifricţiune cu ts joasă reprezintă o clasă de materiale ale cărei categorii reprezentative sunt: • aliajele pe bază de staniu cu stibiu (%Sbm = 10. au structura alcătuită dintr-o 178 . denumite compoziţii pe bază de Sn şi Pb sau aliaje Babbit cu Sn şi Pb.9.

5.1.8 %). în care sunt înglobate particule dure de compuşi intermetalici SnSb şi Cu3Sn. aliate cu elemente (Cr. Aliajele antifricţiune cu ts ridicată reprezintă o clasă de materiale destinată confecţionării cuzineţilor lagărelor de alunecare cu încărcări mecanice mari şi turaţii moderate sau reduse ale arborilor.2.1..8.) şi se folosesc la realizarea cuzineţilor pentru lagărele care funcţionează cu încărcări mecanice moderate şi turaţii medii ale arborilor.8. care sunt fonte (cenuşii.. turaţii mici şi solicitări mecanice ridicate (cum sunt..0 %) şi mici adaosuri de Na. cupru (%Cum = 0. Mg şi Al. 9. În afară de bronzuri.. cuzineţii lagărelor pentru locomotive şi vagoane de marfă).. sunt mai ieftine decât compoziţiile pe bază de Sn (deoarece staniul este înlocuit parţial cu plumb) şi se pot folosi la realizarea cuzineţilor pentru lagăre cu încărcări mecanice ridicate (de exemplu. au structura alcătuită dintr-o matrice moale de soluţie solidă α ≡ Al(EA)..3 %).1. care le îmbunătăţesc comportarea la uzare. aşa cum se prezintă în figura 9. de exemplu. Ti.NiAl3 etc. lagărele de la locomotive).. în care sunt înglobate particule dure de compuşi intermetalici (CuAl2.2.. structura alcătuită dintr-o matrice moale de plumb (uşor durificată prin dizolvarea adaosurilor de Na. bronzurile cu siliciu şi nichel.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase masă semidură de eutectic ternar (Sn + SnSb + Pb).24 %) şi cupru (%Cum = 0. Si) care să confere duritatea dorită masei lor structurale de bază şi cu adaosuri de P şi Pb.0. cuzineţii lagărelor de la macarale şi poduri rulante). bronzurile cu siliciu şi plumb. • aliajele pe bază de plumb cu calciu (%Cam = 0.2 %) sau cu cupru (%Cum = 1..1.10 %).1.1. 9...8.. principale categorii de aliaje ale acestei clase au fost prezentate anterior (v.. cupru (%Cum = 4. Cu.2 %) şi nichel (%Nim = 0. în această clasă sunt incluse şi fontele antifricţiune.. maleabile sau nodulare) cu grafit în structură. Aliajele antifricţiune cu ts moderată reprezintă o clasă de materiale ale cărei categorii reprezentative sunt: • aliajele pe bază de zinc cu aluminiu (%Alm = 8.. Ni.0 %). bronzurile cu beriliu şi bronzurile cu plumb.1. au structura alcătuită din cristale de soluţie solidă β ≡ Zn(Al) şi amestecuri eutectice (binare sau ternare) ce conţin fazele bertholide dure formate de zinc cu elementele de aliere şi se utilizează la confecţionarea cuzineţilor pentru lagărele cu funcţionare intermitentă.. Mg şi Al) şi formaţiuni cristaline dure de compus definit Pb3Ca şi se utilizează la realizarea cuzineţilor lagărelor cu încărcări mecanice ridicate şi cu turaţii relativ reduse ale arborilor (de exemplu. bronzurile cu aluminiu..2 %) sau cu staniu (%Snm = 6..5 %) şi magneziu (%Mgm = 0.37.3. • aliajele pe bază de aluminiu cu staniu (%Snm = 19. 179 .. au.. scap. denumite compoziţii pe bază de Pb sau aliaje Bahnmetall..3): bronzurile bifazice cu staniu (bronzurile hipoeutectoide). 9.5..8.5.3 %) şi plumb (%Pbm = 1.3.

îndeplinirea acestei condiţii impune curăţirea (mecanică sau chimică) atentă a suprafeţelor pieselor înainte de lipire şi/sau folosirea la lipire a unor fluxuri (sub formă de pudră.MA inferioară temperaturii de topire – solidificare ts. • MA în stare topită trebuie să aibă fluiditate suficientă (pentru a pătrunde uşor în rostul dintre piesele de lipit).2. folosind materiale de adaos (MA) cu temperatura de topire – solidificare ts. continuitate metalică (datorită legăturilor coezionale asigurate între MA şi MB) şi rezistenţă mecanică mai mică decât a MB (deoarece ts. dacă ts. în funcţie de ts. pastă. pentru a fi asigurate condiţiile de desfăşurării proceselor de realizare a contactului nemijlocit între MA şi MB. MB rămâne în stare solidă. din care sunt confecţionate piesele ce se îmbină. trebuie respectate următoarele condiţii: • suprafeţele rostului dintre piesele de lipit trebuie să fie curăţite perfect. iar dacă ts.MA > 450 oC. evident. deoarece asigură realizarea legăturilor coezionale între MA şi MB. numite lipituri (LIP). deoarece ts. • MA topit umectează suprafeţele rostului şi se stabileşte un contact nemijlocit între MA şi MB (o parte din atomii MA ajung în câmpul de atracţie al atomilor MB aflaţi pe suprafeţele rostului). caracterizată prin: eterogenitate (deoarece MA este diferit de MB). au loc şi procese de difuzie reciprocă între MA (în stare lichidă) şi MB (în stare solidă). înveliş pe vergelele din MA. dacă ts. Principiul de lucru la lipire este simplu: • MA se topeşte cu ajutorul unei surse termice şi se introduce în interstiţiul (rostul) dintre piesele care trebuie îmbinate. lipirea poate fi: lipire moale.MA < ts.MB a materialului de bază (MB). această clasificare convenţională având la bază constatarea (facută experimental) că rezistenţa mecanică a LIP realizată între două piese confecţionate dintr-un anumit MB este cu atât mai mare cu cât MA folosit are ts.MA < ts.MB). pentru realizarea unei LIP de bună calitate. desfăşurarea proceselor de umectare – difuzie este esenţială.MA mai înaltă. Analizând principiul de lucru expus. trebuie să prezinte o bună capacitate de umectare a MB şi (în cazul lipirii tari) trebuie să fie compatibil cu MB din punctul 180 . între piesele metalice.8.MA ≤ 450 oC sau lipire tare (brazare).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.MB. Aliajele pentru lipire Lipirea este o metodă tehnologică de realizare pe cale metalurgică a unor îmbinări nedemontabile eterogene. • prin solidificarea MA se obţine LIP.) care să realizeze îndepărtarea oxizilor şi aerului adsorbit de pe suprafeţele rostului.MA este mare (la lipirea tare). rezultă că. topitură etc.MA a MA folosit şi de rezistenţa îmbinărilor realizate.

...400 oC şi se folosesc la lipirea pieselor rezistente la coroziune din aluminiu.... %Agm = 1. 9. %Pbm = 10.2...50 %.MA = 700 .8.15 %. • aliajele Sn – Ag (%Agm = 4.800 oC şi se utilizează la lipirea pieselor din cupru şi aliaje pe bază de cupru. %Cdm = 17.7 %) şi aliajele Cu – Ag – P (%Agm = 5.).62 %. %Sbm = 0. Principalele fluxuri care se folosesc cu aceste aliaje sunt: colofoniul (flux de natură organică). %Agm = 2.8. nesupuse (în timpul utilizării) la solicitări mecanice importante (tinichigerie ordinară. a conductelor de presiune din oţeluri inoxidabile şi a produselor realizate din metale preţioase sau aliaje ale acestora (cele cu conţinut ridicat de argint şi adaosuri de cadmiu.20 %.2.2 % şi %Sim = 0.36 %.3.20 %) au ts..17 %.2.. 181 ....270 oC şi se folosesc la lipirea pieselor din oţeluri...1..... aliaje pe bază de aluminiu etc. %Znm = 25. cutii de conserve etc. Aliajele pentru lipire moale au ca tipuri reprezentative: • aliajele Sn – Pb (%Pbm = 10..30 %) şi aliajele Cu – Ag – Zn – Cd (%Agm = 40..8.MA = 190 .4 %) au ts.4 %) şi aliajele Pb – Sn – Ag (%Snm = 1..98 %) şi Sn – Pb – Sb (%Pbm = 40.2... • aliajele Cu – P (%Pm = 5.300 oC şi se folosesc la lipirea pieselor pentru electrotehnică (ce trebuie să aibă conductibilitate electrică ridicată) din cupru.1..MA = 200 . Aliajele pentru lipire tare au ca tipuri reprezentative: • aliajele Cu – Zn (alamele speciale cu %Znm = 58..11 %).. fără apariţia de faze (soluţii solide. 9.MA = 230 .0 %. conductori electrici. • aliajele Cd – Zn (%Znm = 35.900 oC şi se utilizează la lipirea pieselor din cupru şi aliaje pe bază de cupru.40 %.90 %.25%) şi aliajele Zn – Al (%Alm = 4.2. compuşi chimici) fragile. care măresc plasticitatea LIP). %Pm = 5.30 %. %Snm = 0. aliaje de tip monel etc... fonte.8.7 %) au ts. • aliajele Cu – Ag – Zn (%Agm = 20. aliajele Pb – Ag (%Agm = 3.... nefiind recomandate (datorită conţinutului ridicat de fosfor) la lipirea pieselor din oţeluri.. nichel..8. manşoane pentru cabluri.. alame. radiatoare auto. alame etc..0 %)..6 %) au ts. nichel şi aliaje pe bază de nichel...2 %) au ts.5 %)...5...1...2 %)... circuite imprimate. cupru. acidul clorhidric.. argint. alame etc.MA = 700 . aliajele Zn – Cd (%Cdm = 24.8. aparate sanitare. aliajele Cd – Zn – Ag (%Znm = 15...1..... aliajele Cd – Zn – Pb (%Znm = 28... bronzuri.40 %)..3.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase de vedere al desfăşurării (în condiţiile termice de realizare a lipirii) unor procese cât mai intense de difuzie reciprocă. aliajele Sn – Pb – Ag (%Pbm = 35..2...8 %) au ts.MA ≅ 900 oC şi se folosesc pentru lipirea pieselor din cupru. clorura de zinc şi clorura de amoniu (fluxuri de natură anorganică). îndeplinirea unora dintre aceste condiţii poate fi asigurată (în cazul multor MA) folosind la lipire fluxuri adecvate (pentru micşorarea tensiunii superficiale a MA şi creşterea capacităţii sale de umectare a MB)..2. Aliajele pentru lipire utilizate în tehnică se pot împărţi în clasele şi tipurile prezentate în continuare.. %Agm = 1..... %Znm = 10..

C.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • aliajele Ni – Cr (%Crm = 10. fără apariţia riscului de fisurare sau rupere datorită apariţiei fenomenului de gâtuire (v. Aliajele superplastice Superplasticitatea este proprietatea unor aliaje de a se deforma plastic cu grade mari de deformare. scap. ceea ce corespunde unor procese foarte lente de deformare plastică.10 %) au ts. deoarece. Viteza de deformare (viteza de creştere a deformaţiilor specifice ε în materialele supuse deformării) trebuie să fie foarte mică (10−4..8..MA = 1000. cu granulaţia de acelaşi ordin de marime ca şi a matricei şi distribuită astfel încât să blocheze creşterea granulaţiei matricei).10−2 s−1).. Mecanismul de producere a procesului de deformare superplastică este redat schematic în figura 9.37 şi prezinta următoarele particularităţi: * procesul este bazat pe producerea unor secvenţe multiple de alunecare 182 . clorura de zinc şi fluorurile alcaline. scap. iar ca adaosuri (pentru mărirea fluidităţii şi creşterea capacităţii de decapare) acidul boric. În consecinţă. Pentru materiale metalice cu structură monofazică (metal pur sau soluţie solidă) cele două condiţii sunt contradictorii şi incompatibile. A. ridicarea temperaturii peste temperatura de recristalizare Trp ≅ 0..1100 oC şi sunt recomandate la lipirea pieselor din metale greu fuzibile sau din aliaje refractare. principalele aliaje superplastice cunoscute şi utilizate până în prezent. B. fie eutectice sau eutectoide (la care creşterea granulaţiei este limitată de interacţiunea fazelor care alcătuiesc amestecurile mecanice). 3.2.30 %) şi aliajele Ni – Cr − Si (%Crm = 18..3.3.5000 %.2). Cercetările teoretice şi experimentale efectuate până în prezent au evidenţiat condiţiile şi aspectele prezentate în continuare privind deformarea superplastică a materialelor metalice.. 9.4).4Ts conduce la aparitia fenomenului de creştere a granulaţiei.20 %. materialele metalice apte a fi deformate superplastic sunt aliajele cu structură bifazică. Gradul de deformare al aliajelor superplastice (definit de relaţia (3. aşa cum este cunoscut (v... Materialele metalice trebuie să prezinte o structură cu granulaţie fină şi stabilă (dimensiunile grăunţilor cristalelor care alcătuiesc structura trebuie să fie mai mici ca 10 µm) şi să fie supuse deformării plastice la o temperatură Tdp ≥ 0.5Ts. la care se manifestă cu intensitate ridicată procesele de difuzie ale atomilor componentelor materialelor..12 corespund în totalitate acestei condiţii privind structura.9)) atinge valori GD = 400. prezentate în tabelul 9..5 şi 6. fie alcătuite dintr-o matrice structurală de bază şi o fază secundară (cu un conţinut procentual suficient de mare. %Sim = 8... Fluxurile care se folosesc cu aceste aliaje au drept component de bază boraxul.

5 % %Znm=10.. %Zrm=0. %Fem=4 % %Alm=33 % %Znm=6 %.4 % %Snm=44 % %Cum=9. Ciclul histerezis al transformărilor in aliajele cu memoria formei .38.7 %. % 1300 2000 1500 1900 800 2100 1700 1500 4800 1000 2900 Fig. Compoziţia chimică şi caracteristicile principalelor tipuri de aliaje superplastice Tipul aliajului Al – Cu Al – Cu – Zr Al – Zn – Mg – Zr Bi – Sn Cu – Al – Fe Mg – Al Mg – Zn – Zr Pb – Cd Sn – Pb Ti – Al – V Zn – Al Compoziţia chimică %Cum=33 % %Cum=6 %. fig. 9. generarea de noi dislocaţii etc.5 %. %Mgm=0. în desfăşurarea cărora dufuzia componentelor materialului supus deformării joacă un rol important.6 % %Cdm=18 % %Pbm=38 % %Alm=6 %. %Zrm=0.39. deplasarea dislocaţiilor prin alunecare şi căţărare.9 %. cu asigurarea permanentă a contactului dintre aceştia prin contribuţia unor fenomene de acomodare. constând (aşa cum se observă în figura 9.38) din modificarea poziţiei grăunţilor prin deplasare liniară şi rotire.7 eutectoid GDmax la deformarea superplastică la tracţiune. Schema realizării proceslor de deformare superplastică a aliajelor 183 Fig 9. Tabelul 9. Mg) + fază secundară (ZrAl3) aliaj eutectic α ≡ Cu(Al) + faze secundare aliaj eutectic α ≡ Mg(Zn) + faze secundare eutectic eutectic α+β v. 9. %Vm=4 % %Alm=22 % Caracteristicile structurale aliaj eutectic v.12.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase între grăunţii cristalini ai materialului supus deformării. %Zrm=0. scap.21 α ≡ Al(Cu) + fază secundară (ZrAl3) β ≡ Al(Zn. 9.

în final. Aliajele superplastice au mari perspective de utilizare la realizarea unor produse industriale (piese pentru construcţia de maşini. laminare. • prin răcirea rapidă a austenitei sub Ms se formează o martensită termoelastică. Aliajele cu memoria formei Fenomenul de memorie a formei s-a constatat experimental la aliajele care prezintă transformări martensitice de tip special. 9. trefilare etc. având o lăţime ∆tHIS relativ redusă. tragere. prezentată în figura 9. 184 . corpuri de recipiente.4. suferă în secvenţele următoare deplasări liniare si rotiri care îi modifică poziţia. ci numai deformarea elastică a austenitei netransformate din vecinătatea acestor cristale (deformaţiile structurii cristaline a austenitei. ci de formarea de microgoluri intercristaline. impuse de desfăşurarea transformării. 39. sârme. etc. procesele ulterioare de deformare îi produc alungiri pe alte directii şi. diferite de cele prezentate pentru transformarea martensitică (transformarea la răcire a austenitei prin mecanismul fără difuzie la aliajele Fe – C (v. sunt reduse). funduri. extrudere. bucla de histerezis al transformării. în procesul de deformare neproducându-se modificarea formei grăunţilor prin alungirea lor în direcţia deformării (deoarece orice cristal care a suferit într-o primă secvenţă o alungire pe o anumită direcţie. bare profile. se constată că toate cristalele îşi menţin forma echiaxială avută înainte de deformare). scap. 5. motiv pentru care este denumită rupere prin cavitaţie.) la cald cu grade mari de deformare şi consumuri energetice reduse. D. aceste particularităţi pot fi descrise succint astfel: • transformarea este reversibilă. iar la încălzirea martensitei se produce transformarea inversă M ⇒ γ.8. adică transformarea γ ⇒ M începe la răcirea rapidă a austenitei sub o temperatură Ms şi se finalizează la o temperatură Mf < Ms.Af). caracterizate de o serie de particularităţi.) prin deformare plastică (curbare.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR * alunecările între grăunţii cristalini la producerea deformării superplastice şi fenomenele de acomodare care le însoţesc se realizează (aşa cum se observă în figura 9. într-un interval de temperaturi (As. Considerând că la aceste aliaje (prin analogie cu cazul aliajelor sistemului Fe – C) faza care se transformă în martensită (M) la răcirea cu viteză mare este denumită austenită (γ). ruperea nu este precedată de apariţia unei gâtuiri locale. adică la apariţia cristalelor platiforme de martensită nu se produce deformarea plastică . ambutisare. Dacă procesul de deformare superplastică a unui material metalic se conduce până la depăşirea capacităţii lui de deformare.2.38) pe grupe de grăunţi adiacenţi.2).

.13. • încălzirea pieselor deformate plastic.. Principalele aliaje la care s-a evidenţiat fenomenul de memorie a formei (numite aliaje Marmem) sunt prezentate în tabelul 9. refacerea maclelor şi restabilirea în acest fel a formei iniţiale a pieselor (pe care au avut-o înainte de deformarea lor plastică în stare martensitică). realizarea cuplajelor termocomandate. deoarece structura martensitei termoelastice este lipsită de dislocaţii şi se produce printr-un mecanism ce constă din demaclarea maclelor prezente în structura martensitei. −40 − 240 .... −44 −50 ..7 %.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • structura cristalină a martensitei se caracterizează printr-o distribuţie ordonată a atomilor componentelor aliajului. aliajul marmem denumit nitinol (%Niat = 50 %. pentru realizarea transformării martensitice γ ⇒ M. fenomenul de memorie a formei se poate evidenţia efectuând următoarele operaţii: • răcirea rapidă a pieselor din domeniul austenitic. pentru a 185 . 13 % %Alat = 39 . singurele imperfecţiuni prezente în această structură fiind maclele (v. 3...... 1. %Tiat = 50 %) se utilizează în prezent la fabricarea filtrelor de prevenire a emboliilor. Compoziţia chimică şi caracteristicile principalelor tipuri de aliaje marmem Tipul aliajului Cu –Al − Ni Au – Cd Ag – Cd Ni – Ti Au – Cu − Zn Cu – Al Ni – Al Compoziţia chimică %Alm = 14 %. fabricarea pieselor pentru servomecanisme programate. Tabelul 9. scap.. De exemplu.13. pentru producerea transformării M ⇒ γ.9 % %Alm = 11 . 870 Domeniile în care se pot utiliza astfel de aliaje sunt multiple: asamblarea pieselor pentru mecanică fină.. La piesele realizate din aliaje care prezintă transformări martensitice caracterizate prin aceste particularităţi. fabricarea maşinilor termice neconvenţionale. • deformarea plastică a pieselor cu structură de martensită termoelastică.450 240 .5 % %Cdat = 44 . %Nim = 4 % %Cdat = 47.5. 47 % %Tiat = 50 % %Cum = 20..3) şi nu dislocaţiile (care crează posibilitatea distrugerii distribuţiei ordonate a atomilor prin procese de deformare plastică realizate cu deplasarea lor prin alunecare).. realizarea antenelor pentru spaţiul cosmic. scap.. 41 % Ms.3). 60 −137 ... deformarea plastică nu se poate realiza prin mecanismul clasic de alunecare (v. −10 30 . %Znm = 20. confecţionarea de filtre sau proteze pentru medicină. care se implantează în vena cavă a bolnavilor. oC −15 . în timpul desfăşurării acestei transformări tensiunile reziduale generate în procesul de deformare plastică bazat pe mecanismul de demaclare acţionează şi produc deformarea în sens invers.

...........................................36 elemente alfagene ........ Cuvinte cheie acomodare .........................................26 călire de punere în solutie..............13 simbolizare numerică........ Argentan)..................................23 aliaje cu memoria formei (Marmem) ............20 alame monofazice β’.................................52 îmbătrânire artificială ............15 superplasticitate .....50 compoziţii pe bază de Sn (Babbit) . recăpătând structura austenitică şi forma spirală care îi asigură funcţionarea ca filtru...............19 zone GP (Guinier .............................................................................................................................................................................................................ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR împiedica accesul spre inima acestora al cheagurilor de sânge formate datorită maladiilor de care suferă sau datorită intervenţiilor chirurgicale la care sunt supuşi......................................12 duraluminiu ..................34 aliaje antifricţiune............................................................................................................................... suferă transformarea inversă....................................................56 Melchior (Maillechort) ................................................................. iar după implantare..............43 titlu fictiv ....................................................................24 bronzuri cu aluminiu .........................................56 silumin..................41 aliaje Al – Mg pentru turnare ........................... tare (brazare) .............................44 elemente betagene .... se supune îndreptării în această stare (pentru a căpăta o formă convenabilă implantării în vena cavă)...........20 alame complexe (speciale) ........................................ se aduce prin răcire în stare martensitică.30 bronzuri cu staniu......20 tombac ............... ...................24 cupru tehnic ................... un astfel de filtru................................12 stări de bază .....................27 bronzuri cu beriliu .........9 compoziţii pe bază de Pb (Bahnmetall)........................................17 curbe de îmbătrânire ........................................31 bronzuri cu plumb ..............................24 modificare tipul I................24 bronzuri hipoeutectoide (bifazice).53 titan....................................................................46 Alpaca (Neusilber.........24 Nitinol............................26 bronzuri monofazice α ...40 aliaje Al − Mg..........32 bronzuri cu siliciu................................. .....................................................................................................................33 bronz .........44 flux .24 aluminiu tehnic.............................56 aliaje pentru lipire ................57 precipitate θ .............................................10 Kunial ...........................6 Monel ......................................10 186 ......................... tipul II...................................39 aliaje Al − Cu.......................................24 lipire moale.....................20 alame monofazice α ....50 compoziţii pe bază de Sn şi Pb ......................................10 îmbătrânire naturală..............Preston .......39 martensită termoelastică ... 18 alame bifazice....................................10 rupere prin cavitaţie......................... tipul III .........51 magnaliu (alumag)..................20 alame de turnare .......................................................... datorită încălzirii la temperatura corpului uman..............................................................50 constantan.........Zn ...................................54 alame .... de forma unei spirale realizate din sârmă de nitinol..41 simbolizare alfanumerică.......................................37 aliaje Al ...............................49 aliaje Cu – Ni.............19 aliaje Al – Cu pentru turnare ............52 aliajele titanului monofazice bifazice...

Bucureşti. T.. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. American Society for Metals. Metalografie şi tratamente termice. Studiul metalelor.2. Petrescu M. 1983 5.a. Protopopescu M. 1965 7. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucuresti. 1986 Teste de autoevaluare T.9. Bucureşti. vol.. II... Bucureşti. Care dintre afirmaţiile următoare privind efectele modificării aliajelor neferoase sunt adevărate: a) modificarea de tipul I are ca efect principal micşorarea dimensiunilor cristalelor dendritice primare ale aliajelor.. 1981 3. c) modificarea de tipul II determină accentuarea ramificării şi subţierea ramurilor cristalelor dendritice primare şi influenţează favorabil distribuţia fazelor secundare la aliajele în structura cărora precipită particule ale unor astfel de faze. New York. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Moscova. Metalurgie fizică.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase Bibliografie 1. d) modificarea de tipul III are ca efect finisarea granulaţiei si creşterea gradului de dispersie a fazelor componente ale eutecticelor care se formează la solidificarea aliajelor... J.1. b) modificarea de tipul III determină amplasarea intercristalină a eutecticelor care se formează la solidificarea aliajelor.. Traducere din limba germană..9. Metals. vol. Macmillan Publishing Company. 1962 6. Butterworths Publications Ltd. Reference book. I. London & New York. ş. Mir. Ohio.. Shackelford F. 1983 2.. Aliaje neferoase. Colan H. 1955 8. Gâdea S. 1978 4. & Interscience Publishers Inc. Gâdea S.. * * * Metals Handbook Ninth Edition. vol. Editura Tehnică.9. Smithells C. Protopopescu H. În ce scop se aplică TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază la semifabricatele şi piesele din aliaje neferoase: a) pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritrice primare. Métallographie et traitements thermiques des métaux. 1991 9. Editura Tehnică. Editura Didactică şi Pedagogică. b) pentru refacerea 187 . Schumann H. Lakhtine I. Introduction to materials science for engineers.

8. Care dintre următoarele impurităţi prezente în cuprul tehnic determină apariţia fenomenului numit „boala de hidrogen”: a) plumbul. c) oxigenul. îmbătrânire artificială şi deformare plastică la rece. Care dintre următoarele aliaje pe bază de cupru au ca element de aliere principal zincul: a) bronzurile. d) TE? T. c) aliaje Alpaca. în final.7. b) aliaje Kunial. deformare plastică la rece şi îmbătrânire naturală. Procesul de supraîncălzire de scurtă durată a aliajelor neferoase îmbătrânite pentru reconstituirea stării structurale pe care aliajele au avut-o după călirea de punere în soluţie este denumit: a) reversiune.9. sunt răcite rapid la ta.3.9.10. c) T8. d) alamele? T.9. cum s-a realizat această stare: a) prin călire de punere în soluţie. d) normalizare? T. b) TK. Semifabrcatele realizate dintr-un aliaj pe bază de cupru sunt prelucrate prin deformare plastică la cald. b) bismutul.9. c) alamele monofazice β’. sunt apoi ecruisate prin deformare plastică la rece şi. b) alamele bifazice.9. d) pentru obţinerea stării de echilibru structural? T. d) prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire artificială? T. b) revenire. Produsele realizate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu sunt livrate în starea T6. Care dintre următoarele tipuri de alame se pot prelucra prin deformare plastică: a) alamele monofazice α. care este simbolul stării de bază a produselor obţinute în acest fel: a) F. d) prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire artificială? T. cum s-a realizat această stare: a) prin călire de punere în soluţie.9. c) pentru diminuarea intensităţii şi redistribuirea tensiunilor mecanice reziduale.9. d) sulful? T. b) prin călire de punere în soluţie. d) TG? T.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR plasticităţii după ecruisarea prin deformare plastică la rece. îmbătrânire artificială şi deformare plastică la rece. răcire rapidă la ta şi îmbătrânire artificială.9. Produsele realizate dintr-un aliaj pe bază de cupru sunt livrate în starea TD.5. care este simbolul stării de bază a produselor obţinute in acest fel: a) M. Semifabrcatele realizate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu sunt prelucrate prin deformare plastică la cald.9.9. c) prin prelucrare la cald. c) o structură alcătuită dintr-o soluţie solidă şi un amestec mecanic. sunt răcite rapid la ta şi sunt apoi supuse unei îmbătrâniri artificiale.6. b) o structură bifazică alcătuită dintr-o soluţie solidă şi un compus intermetalic. Ce structură rezultă prin aplicarea călirii de punere în soluţie la o piesă din aliaj neferos: a) o structură martensitică. b) prin călire de punere în soluţie şi deformare palstică la rece. c) recoacere izotermă.11.4. d) o structură monofazică alcătuită din cristale de soluţie solidă suprasaturată în elemente de aliere? T. b) T4. răcire rapidă la ta şi îmbătrânire artificială. sunt supuse unui tratament de îmbătrânire artificială. c) T5. d) tombacurile? 188 . c) prin prelucrare la cald.

13. d) structură monofazică γ2? T. c) structură alcătuită din constituenţii α (preeutectoid) şi eutectoid (α+γ2). d) structură alcătuită din constituienţi a (preeutectoid) şi eutectoidul (α+γ)? T. b) produsele fabricate din aliajul G AlMg5. b) fază bertholidă Cu5Sn. d) toate categoriile de aliaje industriale? T. b) aliajele Melchior. Care dintre următoarele caracteristici corespund alamei CuZn30: a) este o alamă monofazică α.15. Care dintre următoarele tipuri de aliaje Cu − Νi prezintă la ta o structură monofazocă: a) aliajele Kunial.9. c) AlMg5. alcătuită din α şi γ. având %Cum = 2. Care dintre următoarele elemente de aliere determină micşorarea conţinutului procentual de fază α al structurii alamelor speciale: a) aluminiul.17.9. c) aliajele Konstantan. d) AlMg7? T. b) este o alamă binară deformabilă. c) starea TC. Care dintre următoarele categorii de produse realizate din aliajele industriale Al − Mg se livrează de obicei în starea H: a) produsele din aliajul AlMg1.9. c) nichelul. Care dintre următoarele aliaje este cunoscut sub denumirea de 189 ..12. d) starea T6? T. Care dintre următoarele aliaje are densitatea mai scăzută: a) CuAl10Fe3.9. b) aliajele de turnare cu %Cum ≤ 5.19.7 %.21.7 %. d) fază bertholoidă Cu31Sn8? T. Care este structura de echilibru la ta a bronzurilor cu beriliu folosite în tehnică: a) structură monofazică α ≡ Cu(Be). b) AlMg3.9. Care dintre următoarele categorii de aliaje industriale Al − Cu se pot supune durificării structurale prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire naturală sau artificială: a) aliajele deformabile. c) este o alamă specială deformabilă. Care este semnificaţia fazei δ. d) produsele realizate din aliajul AlMg2? T.23.16.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase T. b) structură alcătuită din fazele α ≡ CuAl şi γ2 (fază bertholidă corespunzătoare compusului Cu32Al10).9. d) siliciul? T. La care dintre următoarele mărci de aliaje Al − Mg se poate aplica durificarea structurală prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire: a) AlMg1. b) AlCu4MgMn. c) compus intermetalic Cu3Sn.9.22. prezentă în structura bronzurilor cu staniu pentru turnare: a) soluţie solidă Cu(Sn). Care stare de bază asigură produselor realizate din bronzuri cu beriliu cele mai ridicate caracteristici de rezistenţă mecanică şi duritate: a) starea TA. d) Al Mg9MnSi? T.9. b) starea TH. b) structură monofazică γ (fază bertholidă pe baza compusului CuBe. c) produsele realizate din aliajul AlMg7.9.5 %.9.18.9. d) este o alamă pentru turnare? T.9.. c) structură bifazică.20. c) aliajele de turnare cu %Cum < 5.14. Care este structura la ta a semifabricatelor şi pieselor turnate realizate din bronzul G CuAl10Mn: a) structură monofazică α ≡ Cu(Al). b) staniul. c) AlMg7. d) aliajele Monel? T.

d) o structură monofazică α? T. Care dintre următoarele elemente de aliere este prezent în toate aliajele industriale pe bază de titan: a) fierul. c) carbonitrurarea. care asigură conformarea cuzineţilor cu zonele de rezemare ale arborilor pe care îi susţin. c) molibdenul. b) staniul.9. d) sunt mai dure decât materialele folosite la realizarea arborilor care se reazemă pe cuzineţi? 190 . d) vanadiul? T. b) aliajul AlZn6Mg2.25. azotul şi carbonul. c) impurităţile care reduc plasticitatea titanului şi îl fac inapt pentru prelucrări prin deformare plastică sunt oxigenul.30. La care dintre următoarele mărci de aliaje pe bază de titan se poate realiza creşterea rezistenţei mecanice prin aplicarea TT de călire martensitică şi revenire: a) TiAl6V4. d) silicizarea? T. c) o structură alcătuită din constituienţii α (preeutectic) şi eutecticul (α+β). Care dintre următoarele caracteristici corespund aliajelor antifricţiune folosite la confecţionarea cuzineţilor pentru lagărele de alunecare: a) structura lor conţine faze cu duritate scăzută şi plasticitate ridicată. c) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectic) şi eutecticul (α+β).9. d) deformarea plastică a titanului se face de obicei la rece.9.9. nemodificat la elaborare: a) o structură bifazică alcătuită din soluţie solidă α ≡ Al(Si) şi soluţie solidă β ≡ Si(Al).29.9.27. d) aliajul G AlMg9MnSiTi? T.9. c) molibdenul.9. c) TiAl6SnV6. c) au capacitatea de a disipa căldura produsă datorită frecărilor din lagărele de alunecare. b) structura lor conţine faze dure sau semidure. b) nitrurarea.5.9.31.26. d) aluminiul? T.5%. d) o structură monofazică α? T. hidrogenul. care asigură conformarea cuzineţilor cu zonele de rezemare ale arborilor pe care îi susţin. d) TiV13Cr11Al3? T. Care dintre următoarele elemente de aliere ale aliajelor industriale pe bază de titan sunt stabilizante α (alfagene): a) aluminiul.5Cu1. b) cuprul. b) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectoid) şi eutectoidul (α+β). b) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectoid) şi eutectoidul (α+β). în starea Tiα? T.5. c) aliajul CuZn39Ni3. Ce tratament termochimic se poate aplica pentru durificarea superficială a produselor realizate din aliaje pe bază de titan: a) carburarea. Care este structura de echilibru la ta a unui silumin industrial cu %Sim = 12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR zincral sau alzimac: a) aliajul G CuZn40PbSn.28. Care dintre următoarele afirmaţii privind titanul sunt adevărate: a) titanul prezintă două modificaţii: Tiα cu structură cristalină HC şi Tiβ cu structură cristalină CVC. Care este structura de echilibru la ta a unui silumin industrial cu %Sim = 12. b) TiAl5Sn2. b) titanul prezintă două modificaţii: Tiα cu structură cristalină CVC şi Tiβ cu structură cristalină HC.24.5 %. modificat cu sodiu la elaborare: a) o structură bifazică alcătuită din soluţie solidă α ≡ Al(Si) şi soluţie solidă β ≡ Si(Al).

c) soluţia solidă α ≡ Sn(Sb.43. b) aliajul eutectic Pb – Cd (cu %Cdm = 18 %).35. b) să fie compatibile cu MB (materialul din care sunt confecţionate piesele care trebuie îmbinate prin lipire).9. Care dintre următoarele aliaje prezintă fenomenul de deformare superplastică: a) alama monofazică CuZn20.33. c) fontele albe. c) aliajul Au – Cd cu %Cdat = 47. d) aliajul eutectoid Zn – Al (cu %Alm = 22 %)? T. b) fontele cenuşii feritoperlitice. d) aliajul Au – Cd cu %Cdat = 47. c) CuZn20. c) aliajul eutectic Al – Cu (cu %Cum = 33 %). Care pot fi fazele dure din structurile aliajelor antifricţiune de tip Babbit: a) compusul intermetalic SnSb. b) compusul intermetalic Cu3Sn. b) aliajele Pb – Sn – Sb – Cu.34. Care dintre următoarele caracteristici trebuie asigurate de aliajele de lipit: a) să prezinte o bună fluiditate în stare topită. c) SnAg5. b) SnAg5. b) aliajul Ni – Ti cu %Tiat = 50 %.9. Care dintre următoarele caracteristici corespund transformării martensitice ce se produce la călirea aliajelor marmem: a) transformarea este ireversibilă.Cu). d) au granulaţie grosolană şi sunt sensibile la supraîncălzire? T.9.9. d) SnPb37Ag? T.9. c) martensita formată este termoelastică.38.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase T.9. Care dintre următoarele aliaje de lipit se folosesc pentru lipirea moale: a) SnPb10. Care dintre următoarele aliaje prezintă fenomenul de deformare superplastică: a) aliajul eutectic Al – Cu (cu %Cum = 33 %). d) bronzurile hipoeutectoide? T. Care dintre următoarele caracteristici corespund aliajelor neferoase superplastice: a) au structură monofazică. d) SnPb10? T. b) transformarea este reversibilă.9. Structura aliajelor superplastice este alcătuită din: a) un amestec mecanic eutectic.37. d) aliajul CuSn8? T.36. Care dintre următoarele clase de aliaje se folosesc ca materiale antifricţiune cu ts ridicată: a) oţelurile carbon eutectoide. d) aliajele Bahnmetall? T.39.9. c) să fie dure şi fragile. b) aliajul TiAl6V4. b) CuAg10P5. b) un amestec mecanic eutectoid. d) să aibă temperatura ts mai mare decât cea corespunzătoare MB? T.41. d) cristalele de Pb? T. d) un compus intermetalic? T.9.5 %? 191 . d) martensita formată conţine un număr mare de dislocaţii în structură? T. c) o matrice structurală de bază şi o fază secundară (distribuită astfel încât să poată bloca creşterea grăunţilor matricei).9. b) au structură bifazică. c) bronzurile cu Pb. Care dintre următoarele clase de aliaje se folosesc ca materiale antifricţiune cu ts joasă: a) aliajele Sn – Sb − Cu. Care dintre următoarele aliaje fac parte din categoria aliajelor care prezintă fenomenul de memorie a formei: a) aliajul bifazic TiAl6V4. c) au granulaţie foarte fină.5 %. Care dintre următoarele aliaje de lipit se folosesc pentru lipirea tare (brazare): a) CuZn42.32.9.42.40.9. c) aliajul AlCu4.

folosind relaţia (9.5 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 48.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aplicaţii A.6 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 41. iar cuprul are valenţa vCu = 1 şi masa atomică maCu = 63. rezultă pentru faza δ: %Snatδ = 20.1.2 rezultă că staniul are valenţa vSn = 4 şi masa atomică maSn = 118. Folosind relaţiile (2.9. 192 . 9. fiind o alamă monofazică β’. Rezolvare Pentru încadrarea în clase structurale a mărcilor de alame speciale precizate în enunţul aplicaţiei se calculează titlul fictiv al acestora.0 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 34.2 %. 4 Rezolvare Se notează %Snmγ.55. iar pentru faza ε: %Snatε = 25. iar faza ε are 2 CEε = 7 . • alama specială Cu Zn38Pb2Mn2 are titlul fictiv %Cume = 58. δ şi ε şi %Snatγ.67 ⋅118.5.14 şi rezultă: • alama specială Cu Zn32Pb2 are titlul fictiv %Cume = 66. fiind o alamă monofazică α.7 + 83. faza δ are CEδ = 13 . ştiind că faza γ are CEγ = 3 . cu coeficienţii de echivalare în zinc a elementelor de aliere precizaţi în scap. CuZn38Pb2Mn2 şi CuZn30Al5Fe3Mn2.0 %. pe această cale se obţin datele prezentate în tabelul 9.1. Din tabelele 1. Să se determine valorile de bază ale concentraţiilor masice ale componentelor în fazele bertholide tipice structurilor de echilibru ale bronzurilor 21 cu staniu.4 %.4) şi (2. Să se stabilească clasele structurale tipice alamelor speciale CuZn32Pb2.55 În mod similar.33⋅ 63.2.4 %.1 şi 1. % Snatγ maSn % Snatγ maSn + %Cu atγ maCu 100 = 16. %Snatδ şi %Snatε concentraţiile atomice ale staniului în aceste faze.5 %.9. • alama specială Cu Zn30Al5Fe3Mn2 are titlul fictiv %Cume = 48. %Snmδ şi %Snmε concentraţiile masice ale staniului în cele fazele bertholide γ.00 % şi %Snmε = 38.67 ⋅118.3).67 % şi = 27. A.1). se obţine pentru faza γ: % Snatγ = % Snmγ = 100(CEγ − vCu ) v Sn − vCu = 100( 3 1) − 2 4 −1 = 16. fiind o alamă bifazică.5 %.7 100 16.51 % şi %Snmδ = 32.7.

75 şi n2 = 82. aşa cum s-a demonstrat la rezolvarea aplicaţiei A. aceste rezultate indicând că prezenţa fazei δ durifică şi fragilizează structurile bronzurilor cu staniu. din relaţiile scrise mai înainte: m1 = −7. % (keAl = 6.0) %Fem.55 şi n1 = 465.2 (N/mm2) şi HB ale bronzurilor bifazice turnate se pot estima analitic.5) %Alm . m2 = 3. să se estimeze valorile caracteristicilor mecanice Rm.5 + 82. Cunoscând valorile caracteristicilor mecanice (determinate experimental) ale celor două bronzuri bifazice (G CuSn10. limita de curgere Rp0. Rp0.6 CuZn30Al5Fe3Mn2 60 30 2 5 2 48. Rp0. % CuZn32Pb2 66 32 2 − − − 66.11). j = 1.3. scap.5 + 50 = 212.5. Rp0. Ţinând seama că faza bertholidă δ are concentraţia masică de staniu %Snm = 32. % (keFe = 0.2 = 120 N/mm2 şi duritaea 100 HB.. în funcţie de concentraţia lor masică de staniu %Snm.2 = m2%Snm + n2. aliajele G CuSn10 şi G Cu Sn14 sunt bronzuri bifazice (hipoeutectoide). Rmδ – Rp0.3.0 CuZn38Pb2Mn2 58 38 2 2 − − 58. Rp0.75⋅32.2δ = 3. Aplicând legea lui Kurnacov.9. în cazul bronzurilor în stare de turnare. se determină valorile coeficienţilor mj şi nj. % (keMn = 0. în domeniile bifazice ale diagramelor de echilibru binare caracteristicile mecanice ale aliajelor variază liniar.14. % %Znm. Rp0. cu %Snm = 10 % şi G CuSn14. cu relaţii de forma: Rm = m1%Snm + n1.5 % (care defineşte. ca urmare. compoziţia de bază a fazei δ).9.5 ≅ 205 N/mm2.2 şi HB ale fazei bertholide δ.13 c. ca urmare. se obţine: Rmδ = −7. caracteristicile mecanice Rm (N/mm2).5 + 465 ≅ 220 N/mm2.1..9) %Cume. între caracteristicile corespunzătoare celor două faze care le alcătuiesc structura. Rezolvare Examinând diagrama de echilibru din figura 9.5 A.0) %Mnm. HB = m3%Snm + n3. în funţie de compoziţia lor chimică. 193 . % (kePb = 1. Conform legii lui Kurnacov (v.2δ ≅ 15 N/mm2 şi HBδ = 5⋅32.5. m3 = 5 şi n3 = 50.2 = 135 N/mm2 şi duritatea 120 HB. iar bronzul G Cu Sn14 are după turnare Rm = 360 N/mm2.5 %. 3.55⋅32. domeniul bifazic α + δ al acesteia corespunde unor concentraţii masice de cupru cuprinse între %Snm = 8 % (care defineşte limita domeniului monofazic α) şi %Snm = 32. cu %Snm = 14 %). Bronzul G CuSn10 are după turnare rezistenţa la tracţiune Rm = 390 N/mm2. Compoziţiile chimice şi titlurile fictive pentru trei mărci de alame speciale Marca de alamă %Cum. % %Pbm. rezultă că.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase Tabelul 9.

A ≅ 5 % şi HR ≅ 72 HRB.9%Nim + 210 şi A = 0. în care 2 Dp D2 S 0 = π s este aria secţiunii transversale a semifabricatului. soluţia acestei inegalităţi este %Nim ∈ [13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A.0 %] ⇒ %Nim ∈ [13.9). să se determine compoziţia chimică a aliajelor Cu – Ni care îndeplinesc simultan condiţiile: Rm ≥ 320 N/mm2 şi A ≥ 40 %. Gradul de deformare plastică al materialului produsului obţinut prin tragere la rece se determină aplicând relaţia (3.0024 % Nim − 0.6GD + 50. Pentru GD = 36 % GD = D 2 2 S0 D0 10 (gradul de deformare plastică la rece al materialului produsului). prin orificiul calibrat al unei scule (matriţe). 19.0 %].06GD şi HR = 0.9 %. iar S D = π − 4 4 transversale a produsului.024 % Nim − 0. Caracteristicile mecanice Rm (în N/mm2). Rezolvare Condiţia Rm ≥ 320 N/mm2 este respectată de aliajele Cu – Ni a căror 2 concentraţie masică de nichel satisface inegalitatea −0.9. A = 45 % şi duritatea HR ≅ 50 HRB. 19. 19.07 % Nim +8. A = 45 e−0.07 % Nim +8. Care sunt caracteristicile mecanice ale produsului astfel obţinut? Rezolvare Semifabricatul aflat în stare recoaptă (starea O) are caracteristicile mecanice date de relaţiile din enunţul aplicaţiei. Cele două condiţii precizate în enunţul aplicaţiei sunt respectate simultan de aliajele cu %Nim ∈ [13. care evidenţiază efectele ecruisării prin deformare plastică la rece asupra caracteristicilor mecanice ale alamei din care este realizat produsul.9. în conformitate cu următoarele relaţii: Rm = −0. 100 %).308%Nim + 5 ≥ 0. 100 %) ∩ (0 %.0 %]. relaţiile din enunţul aplicaţiei conduc la următoarele valori ale caracteristicilor mecanice: Rm ≅ 444 N/mm2.4.308%Nim + 45. Caracteristicile mecanice la tracţiune Rm (în N/mm2) şi A (în %) ale aliajelor Cu – Ni în stare de echilibru se află în următoarele dependenţe (stabilite pe baza datelor experimentale) cu concentraţia lor masică de nichel %Nim: 2 2 Rm = −0. cu diferite grade de deformare GD ∈ (5 %.9%Nim – 110 ≥ 0. Un produs de forma unei bare cilindrice cu diametrul Dp = 8 mm este obţinut trăgând la rece. Condiţia A ≥ 40 % este respectată de aliajele Cu – Ni a căror concentraţie 2 masică de nichel satisface inegalitatea 0.9 %. A (în %) şi HR (în HRB) ale alamei CuZn15 se modifică prin deformare plastică la rece. 50 %). 194 aria secţiunii . pentru GD = 0: Rm = 270 N/mm2. rezultă astfel 2 2 2 2 D p − D0 8 − 10 S − S0 100 = 100 = 100 = 36 %. un semifabricat cilindric (aflat în starea O) cu diametrul Ds = 10 mm.9 %. soluţia acestei inegalităţi este %Nim ∈ (0 %. A.5.06GD2 + 7GD + 270.

alzimacul AlZn6Mg2. dacă materiile prime disponibile pentru formarea încărcăturii sunt metalele pure componente ale aliajului. Să se stabilească compoziţia masică a încărcăturii cuptorului pentru realizarea unei şarje. ρMn = 7470 kg/m3.5 (cu cu %Znm = 6.6 Aliajul Concentraţiile masice ale elementelor de aliere AlCu4MgMn %Mgm %Mnm %Znm %Sim %Cum 0.6 4.5 2.5 90.2 se extrag următoarele valori ale densităţilor componentelor aliajelor pe bază de aluminiu precizate în enunţul aplicaţiei: ρAl = 2700 kg/m3.8 %).7 % şi %Cum = 1.0 2784 AlMg9MnSi 9.0 %.8 % şi %Sim = 0.9.5 %).5 9. % Densitatea aliajului ρ.15.5 0.5 % şi %Mgm = 0.2. kg/m3 A.75 %.7. din aliajul CuSn6Zn4Pb4.5Cu1.6.5 %. 15. Rezolvare Ţinând seama de semnificaţia simbolului mărcii aliajului care se elaborează. se obţine următoarea relaţie pentru determinarea densităţii aliajelor pe bază de aluminiu: ρ = ∑ n 100 % EAmj j =1 ρ EA j + 100 − ∑ EAmj j =1 n .0 2653 %EAmj.8 0. Prin particularizarea relaţiei generale stabilite la rezolvarea aplicaţiei A.9. Să se determine care dintre următoarele aliaje are densitatea cea mai mică: duraluminiul AlCu4MgMn (cu %Cum = 4.ρSi = 2330 kg/m3 şi ρCu= 8930 kg/m3. siluminul G AlSi9Mg (cu %Sim = 9.5 94. Rezolvare Din tabelul 1. pSn = 1 %. La elaborarea aliajelor pe bază de cupru în cuptoare cu inducţie pierderile procentuale masice prin oxidare ale componentelor încărcăturii sunt: pCu = 1 %. aliajul AlMg9MnSi (cu %Mgm = 9. aplicând această relaţie pentru aliajele ρ Al cu compoziţia chimică precizată în enunţul aplicaţiei se obţin rezultatele prezentate în tabelul 9.9 % şi %Mnm = 0. Tabelul 9.7 %).6 90.9 0.5 %. %Mnm = 0. ρZn = 7130 kg/m3. ρMg = 1740 kg/m3. cu masa m = 100 kg.4 6.0 1.5Cu1. 195 .Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase A. %Mgm = 2.5 %). Densităţile aliajelor de aluminiu din aplicaţia A. % Concentraţia masică a aluminiului %Alm.4.0 2799 G AlSi9Mg 0. pZn = 2 %. rezultă că concentraţiile componentelor acestuia sunt: %Pbm = 4 %. %Mgm = 0.7 89. şi pPb = 0.9.0 2575 AlZn6Mg2.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Znm = 4 %. Introducând în aceste relaţii p Sn p Cu j =1 j =1 1− 1− 4 4 100 100 datele din enunţul aplicaţiei. notând mPb.. pZn = 2 %.4): .325 kg. m2 = 30. Masa totală a încărcăturii este mi = mPb + mZn + mSn + mCu ≅ 101.. p p j =1 j =1 1 − Pb 1 − Zn 100 100 % Snm %Cu m m = ∑ % Snmj m j . %Snm = 6 % şi %Cum = 100 – [%Pbm + %Znm + %Snm] = 86 %.030 kg şi mCu = 86.75 100 − p Pb mod similar. %Znmj.8. MP2 ≡ G CuSn10Zn2. j = 1. Să se stabilească compoziţia masică a încărcăturii cuptorului pentru realizarea unei şarje. mSn = 4. m3 = 50.04 kg. bronzuri G CuSn10Zn2 şi G CuPb20Sn5 şi plumb marca Pb 99.030 kg şi.4. cu masa m = 100 kg. %Snmj şi %Cumj. m = ∑ %Cu mj m j .. Rezolvare Ţinând seama de semnificaţiile simbolurilor aliajului care trebuie elaborat şi aliajelor folosite ca materii prime şi notând %Pbm.165 kg.938 kg şi m4 = 0.995.75 %. mZn. %Snm şi %Cum concentraţiile componentelor în aliajul care se elaborează şi %Pbmj. din aliajul CuSn6Zn4Pb4. masele care se introduc în încărcătură din cele patru materii prime 4 4 % Pbm % Zn m disponibile. Masa totală a încărcăturii este mi = m1 + m2 + m3 + m4 ≅ 101. MP3 ≡ G CuPb20Sn5 şi MP4 ≡ Pb 99. având soluţiile m3 0 10 5 0 606 90 88 75 0 8687 m4 m1 = 19. dacă materiile prime disponibile pentru formarea încărcăturii sunt deşeuri de alamă binară CuZn10. A..869 kg.613 kg. concentraţiile masice ale componentelor în mateiile prime MP1 ≡ CuZn10.082 kg. % Znm. mSn şi mCu.9. se obţine următorul sistem de ecuaţii (cu 0 0 20 100 m1 403 m2 10 2 0 0 408 × = necunoscutele mj. pSn = 1 %.. mZn = 4. m = ∑ % Zn mj m j .. La elaborarea aliajelor pe bază de cupru în cuptoare cu inducţie pierderile procentuale masice prin oxidare ale componentelor încărcăturii sunt: pCu = 1 %. şi pPb = 0.995 şi mj. masele materiilor prime care trebuie introduse în încărcătura cuptorului pentru elaborarea aliajului şi ţinând seama de condiţiile din enunţul aplicaţiei. j = 1. rezultă relaţiile: m = ∑ % Pbmj m j .4. în 100 100 100 − 0. 196 . rezultă: % Pbm % Pbm p 4 m = m Pb (1 − Pb ) ⇒ m Pb = m = 100 = 4.04 kg. j = 1.

utilizate în cele mai diverse domenii cum ar fi electrotehnica.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Capitolul 10 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR CERAMICE ŞI STICLELOR 10. obţinute din materii prime sub formă de pulberi prin sinterizare. starea amorfă (vitroasă) este caracterizată de lipsa ordonării atomice la distanţă. Cele mai multe ceramice sunt compuşi între metale şi nemetale. electronica. astfel că nu există electroni liberi. în timpul căruia se formează legăturile dintre particule prin difuzie sau topire parţială a unui component. păstrându-se doar ordinea apropiată. cu legături şi structură complexe. industria metalurgică etc. În prezent termenul de ceramică include o gamă de materiale mult mai largă. Introducere Materialele ceramice sunt materiale anorganice nemetalice. care este un proces de încălzire cu sau fără presare simultană. astfel că se bazeză în special pe legături ionice şi covalente. Sticlele sunt materiale anorganice cu structură amorfă (corpuri vitroase) obţinute prin solidificarea unor topituri constituite din amestecuri de oxizi în stare topită. referitoare la câteva 197 .1. Reprezintă o categorie de materiale care au fost utilizate din cele mai vechi timpuri sub formă de vase din lut (însăşi termenul de ceramică provine de la grecescul “keramon” care însemna “lut ars”) şi de materiale de construcţie datorită capacităţii de prelucrare în cele mai diverse forme şi abundenţei materiilor prime. adică formează unităţi structurale prin coordinarea atomilor de oxigen în jurul ionului metalic prin legături ionice sau covalente. ceea ce face ca materialele ceramice să aibă conductibilitate termică şi conductibilitate electrică foarte scăzute fiind materiale electroizolante sau termoizolante în marea majoritate a cazurilor. industria chimică. dintre care cel puţin unul are rolul de vitrifiant. Legăturile ionice şi covalente implică toţi electronii de valenţă ai componentelor.

figura 10. anionii celui de-al treilea plan compact pot avea centrele pe aceeaşi verticală cu punctele A.1 în care se prezintă limitele r raportului C şi geometria posibilă pentru fiecare număr de coordinaţie. numărul de coordinaţie şi implicit geometria unităţii structurale depinde de valoarea raportului dintre raza cationului rC şi raza anionului rA . înseamnă că numărul de coordinaţie poate fi 4 sau 6. Întradevăr.scap 1.1 şi planul următor de anioni cu centrele în punctele notate cu B. care corespunde unei structuri de tip cub cu feţe centrate (CFC) a anionilor.2). În acest capitol se vor prezenta caracteristicile structurale ale principalelor tipuri de materiale ceramice şi sticle şi proprietăţile generale ale acestora. deoarece metalele prin ionizare pierd electronii de valenţă. considerând un plan de anioni care au centrele în punctele notate cu A în figura 10.2. aşa cum 198 . ceea ce înseamnă că numărul anionilor din unitatea structurală reprezintă chiar numărul de coordinaţie al structurii cristaline respective (v scap. generând structuri cristaline de tip CFC sau HC ca şi în cazul metalelor (v. 10. rezultă astfel fie o succesiune de plane ABABAB… care corespunde unei structuri de tip hexagonală compactă (HC) a anionilor. cationii au de obicei raze mai mici decât anionii (v. În funcţie de poziţia anionilor din două plane compacte succesive se formază două tipuri de interstiţii: interstiţii tetraedrale (câte trei într-un plan compact şi unul în planul învecinat) aşezaţi astfel încât unind centrele lor de masă se formează un tetraedru regulat şi interstiţii octaedrale mărginite de şase anioni (câte trei în fiecare plan compact aşezaţi astfel încât unind centrele lor de masă se formează un octaedru regulat (v. aşa cum se constată din tabelul 10. tabelul 10.1).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR distanţe interatomice corespunzătoare unităţilor structurale. 1. sau pot avea centrele în punctele marcate cu C. fie o succesiune ABCABC….1 în care se prezintă razele ionice ale componentelor uzuale din ceramice) astfel că structurile stabile ale fazelor cristaline din ceramice se formează atunci când fiecare cation metalic este înconjurat de anioni nemetalici cu care se află în contact direct. întrucât cationii metalici se plasează în aceste interstiţii. ceea ce face ca sticlele să fie considerate ca lichide vâscoase subrăcite.2). rA Deoarece anionii au raza mai mare se pot aranja în plane compacte dispuse succesiv. Structura ceramicelor şi sticlelor Elementele componente ale materialelor ceramice sunt legate între ele prin legături ionice şi covalente formând reţele de ioni metalici şi nemetalici (cationi şi anioni) a căror celulă elementară este constituită dintr-un cation. înconjurat de anioni cărora anionul le-a cedat electronii de valenţă.

10. cât şi de modul în care sunt ocupate interstiţiile cu cationi metalici.1 Reprezentarea prin sfere rigide a dispunerii anionilor în structura ceramicelor 199 . nm 0.132 0.138 0. de coordinaţie Geometria coordinării rC .077 0.155 ≤ Nr.220 0.136 0.1.225 0.181 0.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor rezultă şi din tabelul 10.106 0.184 rC < rA rC < rA rC < rA rC < rA 3 Cl− F− I− O2− S 2− 0.732 0.020 0.069 0.064 Anion Br − rA .057 0. Razele ionice ale unor componente ale ceramicelor şi geometria coordinărilor Raze ionice Raze cationi rC Raze anioni rA Cation Al3+ Ba2+ B3+ Ca Fe K 2+ 2+ + 2+ 2+ Tip de coordinare rC rA 0.039 0.078 0.133 0.067 0.102 0.414 0.732 ≤ Si4+ Ti4+ 8 1. Tabel 10.000 Fig. Rezultă că structurile fazelor cristaline ale ceramicelor depind atât de tipul reţelei compacte pe car o formează anionii. nm 0.225 ≤ 4 Mg Mn Ni 0.196 0.414 ≤ 6 Na+ 2+ 0.1.

2a. structura este constituită din lanţuri spaţiale în care poziţia relativă a unităţilor structurale este aleatoare ca în starea lichidă. proces 200 . La încălzire. o reprezentare plană simplificată a structurii cristaline tridimit a SiO2 este redată în figura 10. ceea ce a făcut ca solidele cu o astfel de structură să fie numite corpuri vitroase.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Interstiţiile pot fi ocupate de cationi de acelaşi tip. apoi. ceea ce conduce la existenţa unei diversităţi foarte mari de structuri a fazelor cristaline din materialele ceramice. În cazul răcirii relativ rapide a topiturii ce conţine unităţile [SiO4]4dependenţa de temperatură a volumului specific este cea corespunzătoare curbei 2 din figura 10. Cea mai mare parte a ceramicelor şi sticlelor sunt constituite din silicaţi a căror bază structurală o constituie tetraedrul [SiO4]4-care are în centru ionul Si4+ iar în vârfuri ionii O2. Structura vitroasă corespunde unei stări metastabile cu energie liberă mai mare decât cea corespunzătoare structurii cristaline. astfel că la o temperatură Tc are loc cristalizarea la fel ca în cazul materialelor metalice.care formează aranjamente complexe de tip HC sau CFC. a cărui vâscozitate creşte pe măsură ce scade temperatura. reprezentând variaţia volumului specific (inversul densităţii ρ) în funcţie de temperatură (curba 1 în figura 10. fiind exclusă existenţa liberă a unităţii tetraedrale. temperatura Tv de pe această curbă este numită temperatură de tranziţie sticloasă sau temperatură de vitrifiere şi nu are o valoare bine definită.2 b. să se treacă la starea de echilbru stabil. Din punct de vedere chimic cel mai simplu silicat este dioxidul de siliciu SiO2 (silice) care structural este constituit dintr-o reţea spaţială de [SiO4]4. treptat cele mai puternice.cu dispunere ordonată (structură cristalină) sau aleatoare (structură amorfă) a unităţilor structurale. o reprezentare plană simplificată a stării vitroase a SiO2 care reprezintă baza structurii sticlelor silicatice este redată în figura 10. Silicea cristalină prezintă trei forme alotropice: cuarţ. pe măsura creşterii energiei interne a sistemului se desfac mai întâi legăturile mai slabe. bidimensionale sau spaţiale cu un grad înalt de stabilitate.3.3) se constată că în condiţiile solidificării prin cristalizare. sau de cationi diferiţi.cărora le rămâne câte o valenţă liberă cu care se pot lega de alte unităţi structurale formând aranjamente unidimensionale. Această structură se obţine dacă răcirea topiturii se face foarte lent. sub acţiunea temperaturii. Continuitatea curbei 2 cu cea de la temperaturi mai ridicate (T > Tc) arată că materialul este de fapt un lichid subrăcit. tridimit şi cristobalit diferenţiate prin poziţiile relative ale tetraedrilor [SiO4]4. ceea ce are ca efect reducerea vâscozităţii şi trecerea treptată de la starea solidă la starea lichidă pe măsură ce temperatura creşte deasupra temperaturii Tv. fiind dependentă de viteza de răcire. Pe baza celor arătate se poate stabili că în structura dezordonată a solidelor vitroase distanţele dintre particulele constitutive şi intensitatea legăturilor nu sunt uniforme. la temperatura Tc volumul specific are un salt brusc. astfel că există tendinţa ca în timp.

tehnologiile moderne permiţând obţinerea unor ceramice cu structură cristalină aşa cum se obsevă în figura 10 4 b în care se prezintă structura aluminei (Al2O3) cristaline. b – structură vitroasă Fig. Variaţia volumului specific cu temperatura în cazul SiO2 Fig 10. tabelul 10. astfel că pe lângă tetraedrii [SiO4]4. Structurile unor ceramice: a – ceramică refractară cu faze cristaline şi masă vitroasă. În mod obişnuit materialele ceramice au structura alcătuită din faze cristaline însoţite de o fază vitroasă aşa cum se observă în figura 10.2. 201 . substituirea este posibilă datorită diferenţelor mici între dimensiunile celor doi ioni (v. 10.există şi tetraedrii [AlO4]5-. Fig. b – ceramică cristalină (Al2O3) Silicaţii naturali care constituie baza materialelor ceramice sunt aluminosilicaţi care au rezultat prin substituirea unor ioni Si4+ cu ioni Al3+.3.4 a care prezintă structura unei ceramice refractare.1). 10.4.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor numit devitrifiere şi poate avea loc controlat sau în mod natural. Devitrifierea necontrolată a sticlelor are consecinţe negative asupra proprietăţilor mecanice şi optice (sticla devine fragilă şi pierde transparenţa datorită refracţiei razelor de lumină pe limitele grăunţilor). cantitatea de fază vitroasă depinde de compoziţia chimică şi de procesul tehnologic de fabricare.Schema structurilor silicei: a − structura cristalină.

Aceste materiale se caracterizează în primul rând prin duritate şi fragilitate foarte ridicate determinate de caracterul puternic al legăturilor ionice şi covalente. Schema încercării la încovoiere statică Rezistenţa la compresiune a materialelor ceramice şi sticlelor este însă mult mai mare (poate ajunge la valori de 10 ori mai mari decât rezistenţa la tracţiune). scap 3. Ba2+ etc.3. În tabelul 10.4) a unui material ceramic şi CCCT a unui material metalic.5. Mg2+. K+) şi ioni divalenţi (Ca2+.6. se prezintă valorile rezitenţei la încovoiere Ri şi ale modulului de elasticitate E pentru câteva ceramice şi sticle uzuale. restabilirea neutralităţii electrice se obţine prin introducerea în structură a unor ioni monovalenţi (Na+. Li+. Curbe CCCT tipice pentru materiale metalice şi materiale ceramice Fig. pentru fiecare ion Al3+ din reţea apare o sarcină electrică negativă. Deoarece încercarea la tracţiune este mai greu de aplicat (dificultăţile sunt legate de prinderea epruvetei). 10. deşi ruperea are tot caracter fragil.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Deoarece numărul ionilor de oxigen rămâne acelaşi ca în cazul unităţilor structurale [SiO4]4-. pentru caracterizarea rezistenţei mecanice la întindere a materialelor ceramice se foloseşte adesea încercarea de încovoiere statică realizată conform schemei prezentată în figura 10. Trebuie precizat că în cazul materialelor ceramice şi sticlelor se constată o împrăştiere foarte mare a valorilor caracteristicilor mecanice deoarece fragilitatea intrinsecă le face foarte sensibile la prezenţa concentratorilor de tensiuni.6. tensiunea maximă în fibra întinsă a epruvetei încovoiate (corespunzătoare forţei Fmax) reprezintă rezistenţa la încovoiere Ri a cărei valoare este apropiată de rezistenţa la tracţiune Rm. Comportarea la rupere. Principalele proprietăţi ale ceramicelor şi sticlelor Proprietăţile mecanice ale materialelor ceramice şi sticlelor prezintă particularităţi în raport cele ale materialelor metalice datorită legăturilor ionice şi covalente care stau la baza formării structurii acestora.) 10. Fig 10. A. Ruperea se produce fără deformare plastică aşa cum se constată din figura 10.2.5 în care se prezintă CCCT (v. Comportarea la rupere a acestor 202 .

Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor materiale se explică prin existenţa unui număr mare de defecte de structură şi chiar microfisuri a căror extindere se produce în avalanşă în momentul în care tensiunile depăşesc valoarea critică.0·10-6 7. Deformaţiile plastice specifice fenomenului de fluaj se produc la limitele dintre grăunţii fazelor cristaline şi sunt influenţate de prezenţa masei vitroase a cărei vâscozitate scade odată cu creşterea temperaturii. contracţii sau dilatări neuniforme şi deci tensiuni care produc fisurarea sau ruperea. cu deosebirea că procesele de difuzie sunt mult mai complexe fiind implicaţi ioni cu sarcini electrice diferite.3·10-6 8. deoarece tensiunile de compresiune tind să închidă microfisurile.9 − − 2. starea critică se atinge la valori mai ridicate ale solicitărilor. din acest motiv.3 20 5.5·10-6 9.8·10-6 13. kN/mm2 60…80 350…380 150…170 130…150 290…310 200…240 430…470 250…290 60…90 40…60 50…70 0−1000oC. Este fenomenul de fisurare sau chiar rupere a materialului la modificarea relativ rapidă a temperaturii şi se datorează fragilităţii intrinseci a materialelor ceramice şi a sticlelor corelată cu exploatarea la temperaturi ridicate. N/mm2 60…80 380…1000 90…110 70…100 140…280 80…100 140…200 45…100 80…110 40…150 40…150 E.7 1. mm/mmoC 5. B.scap 3.0 2.9 1. Tabelul 10.2.0·10-6 8. Fenomenul se desfăşoară la fel ca în cazul metalelor. Fluajul.2 se prezintă valorile acestor caracteristici pentru câteva ceramice şi sticle uzuale. Caracteristicile fizico-mecanice principale ale unor ceramice şi sticle Tipul materialului ceramic sau sticlei Mulit (3Al2O3·2SiO2) Alumina cristalizată (Al2O3) Magnezită sinterizată (MgO) Zirconie stabilizată (ZrO2) Berilie sinterizată (BeO) Spinel (MgAl2O4) Carbura de siliciu (SiC) Carbura de bor (B4C) Sticla de cuarţ (silice) (SiO2 ) Sticla calco-sodică Sticla boro-silicatică Ri.0 219 15 − − 2. Comportarea la şoc termic a materialelor depinde în special de coeficientul de dilatare liniară α şi de conductivitatea termică λ. în tabelul 10.5·10-6 10.2 λ.8 1. Problema comportării la fluaj (v. dacă materialul are conductivitate termică scăzută (cum este cazul materialelor ceramice şi sticlelor).5·10-6 0.1 38.0 1. Un factor la fel de important pentru comportarea la şoc termic îl 203 .7·10-6 4. Şocul termic.6·10-6 4.0·10-6 α pe la 100 o C 5. Din această cauză.0·10-6 9. W/moC la 1000 o C 3. cele mai bune rezistenţe la fluaj le au materialele ceramice complet cristaline sau în a căror structură faza vitroasă se află în cantitate mai mică. la variaţia rapidă a temperaturii mediului se creează diferenţe de temperatură pe secţiune.5 − − C. α şi λ reprezintă caracteristici care capătă importanţă mai mare la alegerea materialelor ceramice pentru o anumită aplicaţie decât în cazul utilizării materialelor metalice.8) apare în special în cazul ceramicelor utilizate ca materiale refractare.5 7.1 2.

În cazul sticlelor vâscozitatea în stare vitroasă (sub temperatura Tv) se consideră η = 1018 Pa·s iar starea fluidă se consideră atinsă dacă vâscozitatea scade sub 103 Pa·s. deasupra temperaturii Tv. (10. iar la temperaturi scăzute este blocată reacţia chimică a apei cu silicaţii.9) există curbe de durabilitate la fisurare sub tensiune sub forma dependenţei σ = f(τ). Vâscozitatea η este o mărime ce caracterizează proprietăţile de curgere ale fluidelor şi reprezintă factorul de proporţionalitate dintre tensiunile tangenţiale şi variaţia vitezei de alunecare pe grosimea stratului fluidului. aşa cum se constată din figura 10. τ fiind timpul de expunere la mediul umed a piesei solicitate la tensiunea σ.7 se prezintă variaţia rezistenţei la şoc termic a unor materiale ceramice şi sticle în funcţie de condiţiile de răcire. deoarece schimbările bruşte de secţiune acţionează şi în cazul materialelor ceramice ca nişte concentratori de tensiuni. a cărui vâscozitate scade cu creşterea temperaturii. R – constanta gazelor. E.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR constituie geometria piesei. Rezistenţa la şoc termic se defineşte ca fiind diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se fisureze. fenomenul se produce cu viteză maximă la temperatura camerei deoarece la temperaturi mai ridicate creşte mobilitatea ionilor hidroxil care nu se mai ataşează lanţului –O−Si−O−. şi pe de altă parte datorită reacţiei chimice a apei cu silicaţii componente ai sticlelor sau ceramicelor. fiecare moleculă de apă conducând la formarea a două unităţi Si−OH care nu mai sunt legate una de alta. Este un fenomen de rupere întârziată a materialelor ceramice şi a sticlelor care se produce în cazul solicitării pieselor la tensiuni constante în medii apoase. unitatea de măsură pentru vâscozitate este N·s/m2 ceea ce înseamnă Pa·s (Pascal secundă).8 aceste curbe sunt asemănătoare curbelor Wöhler ale materialelor metalice. Aşa cum a fost arătat anterior. În figura 10. D. Mecanismul fisurării sub tensiune (numit uneori impropriu şi “oboseală statică”) se bazează pe adsorbţia moleculelor de apă în microfisurile superficiale şi extinderea acestora sub acţiunea tensiunilor mecanice constante datorită pe de o parte efectului de “pană” pe care îl au moleculele adsobite la vârful fisurii. Deasupra temperaturii Tv vâscozitatea depinde de temperatură după o relaţie de forma: η = η0 e .2) în care η0 este o constantă experimentală. 204 Ea RT . Comportarea sticlelor în stare vâscoasă. Ea − energia de activare a procesului de curgere. scap 3. iar T − temperatura absolută. Fisurarea sub tensiune într-un mediu dat. sticla se comportă ca un lichid. Similar curbelor de durabilitate la oboseală din cazul materialelor metalice (v. în urma reacţiei chimice se produce ruperea lanţului –O−Si−O−.

6 Pa·s. * temperatura de înmuiere tm corespunde la η = 106.5 Pa·s. 10.3) t − t0 în care A. iar pe de altă parte. 10. utilizate la stabilirea parametrilor operaţiilor tehnologice de fabricare a obiectelor din sticlă: * temperatura inferioară de recoacere tir corespunde la η = 1013.8. * temperatura superioară de recoacere tsr corespunde la η = 1012 Pa·s. 205 . de exmplu. * temperatura de prelucrare tp corespunde la η = 103 Pa·s. Curbele de durabilitate la fisurarea sub tensiune ale unor sticle În funcţie de valoarea vâscozităţii (deasupra temperaturii Tv) s-au stabilit următoarele temperaturi numite puncte fixe de vâscozitate ale sticlelor. iar t este temperatura în oC.9 se ilustrează pe curba η = f(t) stabilirea punctelor fixe ale sticlei şi se prezintă valorile acestor puncte pentru câteva tipuri de sticle uzuale. B şi t0 sunt constante ce se pot determina experimental prin măsurarea vâscozităţii la trei temperaturi diferite. (10.7.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Pentru scopuri practice se utilizează relaţii de forma: B log η = A + . la sfârşitul prelucrării vâscozitatea să fie suficient de ridicată pentru evitarea deformării necontrolate sub greutatea proprie a obiectului fasonat.3. * temperatura de curgere tc corespunde la η = 104 Pa·s.9 Fig. pentru o sticlă calco-sodică s-au determinat valorile: A= −3. B = 4800. Comportarea sticlei în stare vâscoasă prezintă importanţă deosebită pentru prelucrare deoarece aceasta trebuie să se desfăşoare intr-un interval de temperaturi astfel ales încât pe de o parte vâscozitatea să fie suficient de mică pentru ca prin fasonare să se obţină forma corespunzătoare a obiectului. t0 = 210 cu ajutorul cărora s-a trasat curba η = f(t) prezentată în figura 10. În figura 10. Rezistenţele la şoc termic ale unor ceramice şi sticle Fig.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. 206 . ceea ce reduce riscul rănirii persoanelor din jur. datorită conductibilităţii termice reduse în urma răcirii la suprafaţa sticlei temperatura scade sub Tv. iar în miez temperatura este suficient de ridicată pentru ca materialul să preia prin deformare plastică contracţia suprafeţei rigide. variaţia vâscozităţii sticlei cu temperatura în maniera arătată permite aplicarea unui tratament termic de tip călire. 10. tsr) şi răcirea rapidă cu jet de aer sau în ulei. motiv pentru care aceste sticle sunt cunoscute sub denumirea curentă de sticle “securit” şi se folosesec pentru mijloacele de transport. în continuare se face răcirea completă lent. Rezistenţa la deformare sub sarcină este una din caracteristicile importante ale materialelor refractare şi se apreciază în mod uzual prin temperatura care determină un anumit grad de deformare sub acţiunea unei tensiuni de compresiune date. acesta constă din încălzirea la o tempertură ti din domeniul (tir . faţadele şi uşile clădirilor etc. 9. astfel că în strat vor lua naştere tensiuni reziduale de compresiune datorită contracţiei de răcire a miezului. O altă consecinţă a comportării vâscoase a sticlelor este deformarea (înmuierea) sub sarcină la temperaturi ridicate a materialelor ceramice care conţin şi masă vitroasă. aceste tensiuni de compresiune au valori ridicate şi contribuie la creşterea rezistenţei materialului. Punctele fixe de vâscozitate ale sticlelor De asemenea. O fisură care apare în stratul superficial eliberează brusc tensiunile de compresiune şi produce spargerea sticlei cu formarea unui număr mare de granule mici.

materiile prime utilizate au următoarele caracterisitici: . Materialele ceramice 10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Scopul acestui capitol fiind prezentarea materialelor ceramice şi a sticlelor ca materiale structurale ( vezi cap. din care se realizează piesele ce apoi se usucă şi se calcinează prin încălzire la temperaturi de 900…1500 oC. amestecului pulverulent de materii prime i se adaugă o cantitate determinată de apă obţinându-se o pastă (numită şi “barbotină”). în funcţie de compoziţia chimică şi scopul urmărit. CaO sau MgO.feldspatul este denumirea generică pentru compuşii complecşi de tipul alumino-silicaţilor de K. faianţă. 10. varietatea de argilă cea mai utilizată este caolinul (Al2O3 ·2SiO2·2H2O) care are o structură lamelară şi este constituit din granule. unde X poate fi K2O.4. În cele ce urmează se vor prezenta câteva dintre cele mai importante tipuri de materiale ceramice şi sticle. tare sau tehnic. în figura 10. iar în tabelul 10.10 se prezintă în triunghiul concentraţiilor componentelor de bază domeniile corespunzătoare acestor ceramice.1.nisipul de cuarţ (silice) modifică plasticitatea argilelor la uscare şi ardere în timpul căreia suferă transformările cristalografice cuarţ→ tridimit→ cristobalit. au rol de fondanţi deoarece în timpul arderii formează cu argila şi silicea compuşi cu temperatură mică de topire fiind la originea masei vitroase care leagă particulele de silice şi de argilă şi reduce porozitatea. Procesul de vitrifiere este însoţit întodeauna de contracţie şi stă la baza obţinerii majorităţii materialelor ceramice. In timpul arderii rezultă o anumită cantitate de fază lichidă care prin răcire formează o reţea sticloasă în jurul granulelor pe care le leagă sub forma unui material solid şi dens. 14) nu se tratează şi problemele proprietăţilor electrice. gresie ceramică. magnetice şi optice ale acestor materiale. 207 . porţelan moale. Na. Ca. . Mg.argilele sunt silicaţi de aluminiu hidrataţi însoţiţi de impurităţi (oxizi metalici ) care influenţează culoarea finală a materialului ceramic. In funcţie de concentraţiile componentelor şi de condiţiile tehnologice se obţin următoarele tipuri de materiale ceramice: teracotă. Materialele ceramice silicatice Materialele ceramice silicatice aparţin sistemului ternar SiO2−Al2O3−X.3 câteva caracteristici ale acestora. formând în prezenţa apei o suspensie coloidală ce conferă amestecului plasticitate. . Pentru obţinerea ceramicelor silicatice. Na2O.4.

duritate ridicată şi este baza majorităţii constituenţilor materialelor ceramice silicatice. care este un compus cu reţea hexagonală compactă de ioni de oxigen în care ionii de Al ocupă 2 din 3 golurile octaedrice. (faze cristaline) determină creşterea rezistenţei mecanice şi a temperaturii de utilizare. Materialele ceramice pe bază de argile Denumirea materialului Teracotă Faianţă Gresie ceramică Porţelan Caracteristici Porozitate: 15…30 % Suprafaţa: glazurată sau nu Temperatura de ardere: 950…1050 oC Porozitate: 10…15 % Suprafaţa: glazurată. Tabelul 10. iar celălalt component Al2O3 cristalizează sub formă de corindon. Analizând această diagramă se constată că sistemul SiO2−Al2O3 prezintă transformare eutectică. în care baza o constituie tetraedrii [SiO4]. aparatură pentru laboratoare de chimie etc izolatoare elctrice.11. are formă aciculară. placaje. condensatori electrici. proprietăţile lor sunt influenţate puternic de raportul dintre cantitatea de fază cristalină şi cantitatea de fază vitroasă.5…3 % Suprafaţa: glazurată sticloasă Temperatura de ardere: 1100…1300 oC Porozitate: 0…2 % Suprafaţa: glazurată sticloasă Temperatura de ardere: 1100…1400 oC Domenii de utilizare cărămizi.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Structura ceramicelor fiind neomogenă. vase. pardoseli. acest compus se numeşte mulit. care este un compus cu reţea CFC. creşterea conţinutului de caolin şi de silice. opacă Temperatura de ardere: 950…1200 oC Porozitate: 0. ceea ce îi conferă duritate ridicată. ţigle. Creşterea conţinutului de feldspat (deci a masei vitroase) determină reducerea rezistenţei mecanice şi a rezistivităţii electrice. echipamente sanitare. In acest sistem SiO2 cristalizează sub formă de cristobalit. ţevi ceramice echipamente sanitare. aparatură pentru laboratoare de chimie. Analiza transformărilor la răcire a ceramicelor care au la bază acest sistem se face la fel ca în cazul diagramelor de echilibru ale sistemelor de aliaje. placaje etc. Deoarece în condiţii industriale vitezele de răcire sunt mai mari decât cele 208 . transformare peritectică şi formează un compus cu topire incongruentă. vase etc Dintre materialele ceramice silicatice în tehnică răspândirea cea mai mare o au porţelanurile care sunt mase ceramice vitrifiate albe (translucide în strat subţire) ale căror faze cristaline se pot stabili cu ajutorul diagramei binare de echilibru SiO2−Al2O3 prezentată în figura 10. corespunde formulei chimice 3Al2O3·2SiO2.3.

N/mm2 173…345 173…550 138…620 414…2970 Temperatura maximă de utilizare. datorită coeficientului de dilatare mai mic al glazurii iau naştere tensiuni de compresiune în strat care contribuie la îmbunătăţirea rezistenţei mecanice a pieselor. carbonaţi alcalini şi oxizi metalici aplicat pieselor înainte de calcinare. acestea sunt straturi compacte sticloase obţinute în timpul procesului de ardere din stratul de vopsea pe bază de boraţi. o parte din topitură nu va reuşi să cristalizeze. Domeniile ceramicelor silicatice în sistemul argilă – cuarţ feldspat Fig 10. solidificându-se sub formă de fază sticloasă.4 Porţelanuri tehnice – caracteristici principale Denumirea comercială a materialului Porţelan pentru izolatori de joasă tensiune Porţelan pentru izolatori de înaltă tensiune Cordierit (compus de bază 2MgO·2Al2O3·5SiO2) Steatit (compus de bază 3MgO·4SiO2·H2O) Densitatea.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor corespunzătoare echilibrului.10.11 Diagrama de echilibru a sistemului SiO2Al2O3 Componentul de bază al porţelanurilor tehnice este mulitul care asigură acestuia rezistenţă mecanică şi rezistenţă la şoc termic ridicate.4. Fig. piesele din ceramică se acoperă cu glazuri. Caracteristicile câtorva tipuri de porţelanuri utilizate în tehnică sunt prezentate în tabelul 10. rezistenţă la agresiunea acizilor şi alcaliilor. 209 . 10. kg/m3 2200…2400 2350…2500 2100…2650 2800…2950 Rezistenţa la tracţiune N/mm2 20…35 20…55 35…65 52…107 Rezistenţa la compresiune. Tabelul 10. oC 300…400 200…650 400…780 440…1100 Pentru reducerea (sau chiar eliminarea) absorbţiei de apă în pori. Pe lângă faptul că prin glazurare se reduce higroscopicitatea.

MgO. materiale izolante. Al2O3 şi Cr2O3.4. ZrO2. care este o fază bertholidă cu topire congruentă (v. Oxidul de zirconiu (ZrO2) are temperatura de topire-solidificare 2690 oC şi prezintă mai multe forme alotropice: reţea monoclinică de la ta până la 1000 oC.12 în care se prezintă diagrama de echilibru a sistemului ZrO2 – CaO. se obţine alumina transparentă utilizată în optica tehnică. cu creşterea conţinutului de Al2O3 creşte rezistenţa la compresiune.2).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10. alumina) are temperatura de topire 2054 oC şi cristalizează sub formă de corindon aşa cum s-a arătat mai sus. TiO2 şi BeO). In condiţii tehnologice deosebite şi cu materii prime de puritate înaltă. implanturi medicale. cum ar fi materialele refractare. iar ionii Al3+ ocupă interstiţii octaedrice. din care rezultă formarea compusului MgAl2O4 (sau MgOAl2O3) numit şi spinel. Existenţa transformărilor alotropice care se produc cu creştere de volum înrăutăţeşte comportarea materialului. Componentei mai importanţi ai acestor ceramice sunt: oxizi (Al2O3. 210 . Oxidul de magneziu (MgO – magnezită) are temperatura de topire 2800 oC şi constituie baza materialelor refractare pentru căptuşelile cu caracter bazic a cuptoarelor. tetragonală pe intervalul 1200…2370 oC şi cubică peste 2370 oC. refractarele bazice pot conţine şi alţi oxizi dintre care mai des întâlniţi sunt CaO. spinelul are o reţea cristalină cubică complexă în care ionii Mg2+ ocupă interstiţiile tetraedrice.scap. unelte de tăiat. de exemplu. temperatura de utilizare şi rezistivitatea electrică. locul ionilor Mg2+ şi Al3+ fiind luat de alte metale. Pentru exemplificare.2. tipul de structură spinelică este frecvent întâlnită. abrazivi. titanaţi şi ferite. Pe lângă MgO.7 % rezistenţa la compresiune creşte de la 1800 N/mm2 la 2500 N/mm2 iar temperatura de utilizare de la 1300 oC. Oxidul de aluminiu (Al2O3. prin creşterea % Al2O3 de la 85 % la 99. aşa cum rezultă din figura 10. în figura 10. la 1700 oC Reprezintă cea mai importantă ceramică oxidică şi are utilizări multiple. compuşii sunt foarte stabili la acţiunea agenţilor chimici şi au duritate şi rezistenţă la compresiune ridicate. 2. Datorită energiei mari de legătură a oxizilor. Caracteristicile de exploatare ale pieselor pe bază de alumină depind în mare măsură de concentraţia masică a acesteea.13 se prezintă diagrama de echilibru a sistemului MgO − Al2O3. pentru evitarea acestor neajunsuri se adaugă CaO şi/sau MgO care în concentraţii mai mici de 10…15% se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura cubică ce se menţine de la temperatura de cristalizare până la temperatura ambiantă. Materialele ceramice oxidice Materialele ceramice oxidice sunt materiale policristaline formate din oxizi sau compuşi oxidici şi lipsite de faze sticloase.

fiind încadrate în această categorie cele care îşi menţin caracteristicile până la temperatura de minimum 1500 oC. Comportarea la temperaturi înalte a materialelor refractare se apreciază în principal cu ajutorul a două mărimi: . Ca. se utilizează pentru proprietăţile feroelectrice (se polarizează în câmp electric) la realizarea generatoarelor şi traductoarelor pentru ultrasunete.13.rezistenţa la deformare (înmuiere) sub sarcină care se apreciază prin temperatura la care se produce o deformare specifică de 0. în condiţii determinate de expunere la temepratură.3. Zn. Mg.10. Li etc) având formula generală nkMkO·qFe2O3 unde nk este numărul de molecule al oxidului metalului Mk. Feritele sunt compuşi ai oxidului de fier (Fe2O3) şi ai altor metale (Ba.2 N/mm2 (vezi şi scap. Mn.3 E).5 % sub acţiunea unei sarcini de compresiune de 0. 10.3. Mg.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Fig.4. Cu. 10. Diagrama de echilibru a sistemului ZrO2 – CaO Fig. Sr. 211 . .rezistenţa piroscopică numită frecvent şi refractaritate este temperatura la care o epruvetă conică din materialul considerat se tasează cu o valoare dată. k=1. se utilizează ca materiale feromagnetice datorită rezistivităţii electrice ridicate (ceea ce reduce pierderile prin curenţi turbionari) şi costului mai redus decât al aliajelor metalice.12. Ni.2. 10. unde M este un metal bivalent (Ba. Materialele refractare Sunt produse ceramice rezistente la temperaturi înalte. Sr). Diagrama de echilibru a sistemului MgO − Al2O3 Titanaţii sunt compuşi cu formula MTiO3.

În industria petrolieră şi petrochimică se utilizează în mod frecvent refractarele din sistemul SiO2–Al2O3. figura 10. În aceste condiţii. Diversitatea materialelor refractare este foarte mare. b) MgO şi CaO. scap. timp de mai multe zile pentru a da posibilitatea cristalizării cvasitotalităţii fazei lichide. vor exista două tipuri de faze cristaline: faze cristaline primare sub formă de cristale mari. • refractarele silimanitice (superaluminoase) cu %SiO2 = 36…20%.11) şi pot fi utilizate până la cca 1800 oC în cazul încălzirilor de scurtă durată şi până la temperaturi de 1650 oC în cazul solicitărilor şi/sau încălzirilor de lungă durată. c) Al2O3 şi Cr2O3. rezistenţă la şoc termic şi conferă căptuşelilor cuptoarelor caracter acid. • şamota (%SiO2 = 60…70%. Domeniile principalelor tipuri de refractare silicatice din sistemul SiO2–Al2O3 şi domeniile temperaturilor caracteristice (refractaritatea şi temperatura de înmuiere sub sarcină) sunt prezentate în figura 10.11. Din diagrama de echilibru se constată că trebuie evitate compoziţiile cu concentraţia de Al2O3 apropiată de cea eutectică (5. oxizii care stau la baza compoziţiei lor chimice putându-se grupa în trei categorii: a) SiO2 şi ZrO2. prezenţa unei cantităţi mai mari de fază sticloasă face ca diferenţa dintre refractaritate şi temperatura de înmuiere sub sarcină să fie mai mare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR În procesul de fabricaţie refractarele se ard la temperaturi ridicate şi se menţin mai multe ore la temperatura maximă până la apariţia fazei lichide.2) şi vâscozităţii ridicate a sticlei silicioase prezentă ca fază vitroasă în aceste ceramici. Restul de fază lichidă care nu cristalizează va constitui fază vitroasă şi prezenţa sa limitează proprietăţile de utilizare ale materialelor refractare prin micşorarea temperaturii de înmuiere sub sarcină. aceeastă comportare se explică prin proprietatea cuarţului de a forma la recristalizare în fază solidă reţele complexe de tip tridimit (v. a cărui diagramă de echilibru a fost prezentată în figura 10. şi %Al2O3 = 63…80% au structură mulitică (v. care provin din cristalizarea topiturii în perioada de răcire şi se prezintă sub formă de cristale mici. iar răcirea se face foarte lent. şi %Al2O3 = 40…30%) are caracteristici mai reduse decât refractarele silicatice. Ele se caracterizează prin temperaturi de înmuiere ridicate.15 din care rezultă următoarele: • refractarele silica (% SiO2> 93%) au refractaritatea şi temperatura de înmuiere foarte apropiate putând fi utilizate până la temperaturi de 1650 oC. • refractarele corindonice sau mulito-corindonice sunt fabricate din 212 .14.5 % Al2O3) deoarece au temperatura de topire cea mai scăzută. 10. Principalele tipuri de materiale refractare în funcţie de componentele preponderente sunt prezentate pe schema din figura 10. insolubile în topitură şi faze cristaline secundare.

rezistenţa mecanică este dependentă de conţinutul de alumină aşa cum a fost arătat anterior. 12…28% Cr2O3. Caracteristicile unor materiale refractare utilizate frecvent Temperatura Rezistenţa Rezistenţa la Densitatea de înmuiere piroscopică. o C N/mm2 kg/m3 o C A. În tabelul 10.5 se prezintă câteva materiale refractare utilizate mai des şi proprietăţile lor principale.5. Domeniile temperaturilor limită pentru refractaritate şi deformare sub sarcină în sistemul SiO2 – Al2O3 Tabelul 10.. Principalele tipuri de materiale refractare Fig 10.. 15…25% Al2O3) Cromit (% Cr2O3 > 85%) 1700…1900 1800…2000 1800…2000 2100…. fig. sub sarcină. Proprietăţile celorlalte tipuri de materiale refractare nominalizate în figura 10.2300 2900…3100 3400…3600 1700 1680 1700 1740 1830 1950 1650 1250 1275 1350 1350 1400 1500 1500 1450 18…22 15…25 15…25 30. ele pot fi utilizate până la temperaturi de 1900 oC.15.13). Refractare acide (SiO2 + Al2O3) Refractare silica (%SiO2 > 95%) Samotă inferioară (20…25% Al2O3) Samotă standard (30…35% Al2O3) Samotă densă (40…45% Al2O3) Refractare mulitice (75…80%Al2O3) Refractare mulito-corindonice (80…85% Al2O3) Magnezită (%MgO > 92%) Crom –magnezită (25…50% MgO. Refractare bazice 2900…3100 2200 2900…3100 3200…3400 213 2000 1950 . Materialul refractar aparentă.40 25…35 40…50 45…75 35…55 65…85 B.14. 10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor alumină pură topită şi eventual mici cantităţi de argilă ca liant. Fig. 10. compresiune.14 pot fi apreciate pe baza diagramelor binare de echilibru ale sistemelor corespunzătoare aşa cum s-a arătat anterior pentru ceramicele pe bază de MgO (v.

Aceste structuri îi conferă duritatea mare stabilitate termică. bazate preponderent pe legătura covalentă. printre care cea mai importantă o reprezintă stabilitatea până la 1800 oC. Câteva ceramice neoxidice şi proprietăţile lor mai importante sunt prezentate în tabelul 10. iar ponderea legăturilor covalente este de cca 70 %. conductibilitate electrică şi rezistenţă la oxidare (la temperaturi de peste 1500 oC se acoperă cu un strat de SiO2).4. Nitrura de bor poate cristaliza în sistemul cubic şi în sistemul hexagonal. este un material din categoria ceramicelor tehnice de performanţă din care se pot obţine piese complicate. boruri sau siliciuri ale căror unităţi structurale au la bază de obicei legături covalente care le conferă temperaturi înalte de topire sau de descompunere modul de elasticitate şi duritate ridicate. cu stabilitate dimensională bună la variaţii de temperatură. Nitrura de siliciu cristalizează în sitemul hexagonal. se caracterizează prin rezistenţă mecanică ridicată şi comportare bună la fluaj. În practică se utilizează de obicei produse sinterizate împreună cu un liant care este tot un material ceramic refractar. cap 12). obţinându-se o clasă nouă de materiale ceramice denumite sialon (de la Si−Al−O−N) ale căror unităţi structurale sunt tetraedrii (SixAl1−x)(OyN1−y)4−.6. Carbura de siliciu cristalizează într-un număr mare de forme alotropice cu densităţi aproape egale şi structuri de tip hexagonal. Prin procedee tehnologice moderne s-a reuşit înlocuirea unor atomi de siliciu şi de azot cu atomi de aluminiu şi oxigen.4. 214 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10. prin variaţia legăturilor atomice şi ionice se obţin structuri noi şi deci proprietăţi noi. romboedric sau cubic. ceea ce a făcut ca sialonurile să fie utilizate pe scară din ce înce mai mare la fabricarea unor piese puternic solicitate. fiind materialul sintetic cu cea mai mare duritate. Materialele ceramice neoxidice Materialele ceramice neoxidice sunt compuşi de tipul carburi. cristalizată în sistemul cubic (nitrura cubică de bor sau CBN) are duritatea apropiată de a diamntului. Cele mai comune utilizări sunt ca materiale abrazive şi ca materiale pentru rezistenţe de încălzire electrică a cuptoarelor (cunoscute sub denumirea comercială de “bare de silită”). nitruri. menţinându-şi practic nemodificate caracteristicile până la 1400 oC. cristalizată în sistemul hexagonal (ca şi grafitul) este utlizată pentru fabricarea unor piese prin sinterizare şi pentru electrozi de sudură. Aceste caracteristici le-a impus ca materiale destinate unor categorii largi de aplicaţii pentru obţinerea de piese prin sinterizare sau sub formă de fibre pentru obţinerea materialelor compozite (v.

cu deosebirea că baza piramidei de diamant (care constituie penetratorul ) este un romb.2 b).5. cationii respectivi se înconjoară (coordinează) cu 3−4 ioni de oxigen formând tetraedri sau piramide 215 . În acest context. Acest lucru se realizează prin adăugarea altor componente.16 a. Ti.2. N/mm2 900…1100 250…700 Temperatura de topire sau de descomp. 10. Pentru majoritatea aplicaţiilor însă este necesar ca temperatura de curgere Tc (v. kN/mm2 380…420 160…320 3500 440…460 Rezistenţa la compresiun e. tabelul 10. Sticlele Aşa cum s-a arătat în scap 10.. Carbura de bor are duritatea imediat mai mică decât CBN fiind utilizată la realizarea sculelor aşchietoare sau în construcţii aerospaţiale datorită modulului de elasticitate ridicat şi densităţii reduse (v. Ta se utilizează ca materiale dure pentru scule sub formă de plăcuţe sinterizate cu un liant metalic (de obicei Co).500 2780 0 4800…494 Carbura de titan (TiC) 3100 330…350 2500…280 3100 0 0 * Metoda Knoop de determinare a durităţii se bazează pe aceleaşi principii ca şi microduritatea Vickers.16 b. aşa cum se observă în figura 10. Caracteristicile unor materiale ceramice neoxidice Denumirea şi formula chimică a materialului Carbura de siliciu (SiC) Nitrura de siliciu (Si3N4) Carbura de bor (B4C) Densitatea .6. fig.. o C 2400 1898 2700…290 2425 0 Nitrura cubică de bor 3480 5000 840…870 6500…700 1540 (BN) 0 Carbura de wolfram (WC) 15500 2700 580…620 4500.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Tabelul 10.. aşa cum se observă din figura 10. 10. B3+. care modifică structura prin apariţia unor ioni metalici ce se pot plasa între tetraedrii [SiO]4−. kg/m3 2700…320 0 1900…320 0 2510 Duritatea Knoop* 3000 Modulul de elasticitate.6). etc. Utilizarea sticlei de silice cu această structură este limitată la aplicaţii speciale unde se cere refractaritate ridicată.). Carburile de W. baza structurii sticlelor silicatice o constituie reţeaua spaţială de unităţi [SiO]4− legate în poziţii aleatoare (v. sau pot lega tetraedrii între ei. P5+. fig. 10.9) să fie mai redusă pentru prelucrarea sticlei în condiţii economice corespunzătoare. componentele sticlelor se pot grupa după cum urmează: a) Formatorii de reţea (vitrifianţi) sunt oxizi ai elementelor cu cationi de rază mică şi sarcină relativ mare (Si4+.

16b). Mg) ai căror ioni contribuie la realizarea legăturilor între unităţile structurale (v.17 se prezintă diagrama de echilibru a sistemului SiO2−Na2O. Fig. formatorul de reţea cel mai utilizat este silicea (SiO2) însoţit în unele cazuri de oxidul boric B2O3 şi/sau pentaoxidul de fosfor (P2O5). oxidul de bariu BaO şi oxidul de zinc ZnO). Structura sticlelor: a – sticla silico – sodică. pentru exemplificarea influenţei fondanţilor.16 a).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR care se leagă între ei prin vârfuri. oxidul de magneziu MgO. 216 . dând naştere reţelei spaţiale dezordonate. 10. c− sticla calco-sodică b) Modificatorii de reţea sunt componentele cu rol de fondanţi (de exemplu: oxidul de sodiu Na2O. oxizi care acţionează prin înlocuirea în reţea a ionului Si4+ cu ionii metalelor respective. rezistenţă mecanică şi rezistenţă la şoc termic reduse. pe care se observă existenţa unei transformări de tip eutectic la temperatura de 800 oC şi formarea compusului Na2O·2SiO2 cu temperatură de topire mai mică decât a silicei. PbO şi ZrO2. fig. fig. c) Intermediarii sunt componente care contribuie atât la formarea reţelei cât şi la modificarea unor caracteristici. Ba. oxidul de potasiu K2O şi oxidul de litiu Li2O) sau de stabilizatori (de exemplu: oxidul de calciu CaO. aşa cum a fost arătat.10. în această categorie intră Al2O3. Temperatura de topire a silicei se reduce în prezenţa fondanţilor prin distrugerea continuităţii reţelei datorită ruperii lanţurilor Si−O−Si de către ionii metalelor alcaline (v. Imbunătăţirea caracteristicilor se realizează prin acţiunea stabilizatorilor care sunt oxizi ai metalelor bivalente alcalino-pământoase (Ca. Sticlele formate numai din silice şi oxizi alcalini au rezistenţă scăzută la acţiunea substanţelor chimice. 10. în figura 10.16.

atât cele discontinui (vata de sticlă). 10. compoziţiile chimice ale câtorva tipuri de sticle utilizate mai frecvent.. 10. în scap. remarcându-se influenţa deosebit de puternică a concentratorilor de tensiuni. Na2O şi CaO) rezultă pe de o parte din condiţia reducerii temperaturii de topire ceea ce ar însemna cantităţi mai mari de Na2O. ambalajelor.. Cea mai importantă utilizare a sticlelor ca materiale structurale o constituie fără îndoială fibrele. obiectelor de menaj şi anumitor aparate de laborator. Limitele concentraţiilor pentru oxizii de bază (SiO2. sunt prezentate în tabelul 10. 8). 10. pentru reducerea tendinţei de cristalizare se introduce 3…4 % MgO. dar acesta are influenţă negativă asupra solidificării (favorizează cristalizarea). ceea ce ar însemna concentraţii de CaO mai mari. fiind utilizate ca sticle speciale pentru aparatura de laborator care lucrează la temperaturi ridicate.11 % CaO. iar pe de altă parte asigurarea unei rezistenţe chimice mai bune.. Diagrama de echilibru a Răspândirea lor extrem de mare se sistemului SiO2 − Na2O datorează costului redus al materiilor prime. Conţinutul redus de oxizi alcalini le conferă o rezistivitate electrică foarte mare şi rezistenţă chimică bună.19 % Na2O şi 8.7. precum şi influenţa prezenţei apei asupra rezistenţei la solicitări de durată (v. Fig. dar proprietăţi optice şi electrice deosebite. care se pot grupa în funcţie de tipul oxizilor care imprimă sticlei anumite proprietăţi.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Există o varietate foarte mare de tipuri de sticle. ceea ce conduce şi la o dispersie mare a caracteristicilor mecanice (v. Principalele particularităţi ale comportării sticlelor la solicitări mecanice au fost prezentate anterior. tabelul 10..10. Sticlele cu plumb au rezistenţă chimică scăzută. Sticlele alumino-silicatice au temperaturile punctelor fixe de vâscozitate ridicate (v.17. fig.2.9) putând fi utilizate şi la temperaturi înalte. fără să afecteze stabilitatea chimică şi fără să modifice proprietăţile de solidificare ale silicei. fiind utilizate pentru fabricarea geamurilor (sticla plană). cât şi cele continui 217 . Sunt utilizate la fabricarea materialelor electroizolante. 13. Sticlele calco-sodice sunt cele mai uzuale. fig. Sticlele boro-silicatice se caracterizează prin coeficienţi de dilatare mici. Denumirea comună de “cristal de plumb” se folseşte pentru sticlele care conţin peste 20 % PbO. Utilizarea oxidului B2O3 alături de SiO2 ca formator de reţea are ca efect reducerea temperaturii de topire. Sticlele calcosodice conţin 70…75 % SiO2.2).

K+ sunt purtători de sarcină electrică). În cazul fibrelor tip E utilizate în electrotehnică se remarcă limitarea drastică a conţinutului de oxizi alcalini. la fibrele din silice pură se obţin şi rezistenţe de 8000 N/mm2). iar prin procesul de fabricaţie se realizează obţinerea de fibre cu suprafeţele lipsite de defecte.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR folosite în principal la obţinerea materialelor compozite (v. prezenţa Al2O3 ca intermediar. Pentru obţinerea unor straturi de acoperire uniforme.3 Fe2O3 25 - Pe lângă componentele de bază.5 Fe2O3 15 0.tip AR – rezistente la alcalii .7. Emailarea este o metodă relativ ieftină de obţinere a unor piese metalice cu rezistenţă ridicată la coroziune.5 12.2 70 62 65 54 65 1. Rezistenţa la tracţiune a fibrelor de sticlă este mult mai mare decât cea determinată pe epruvete deoarece structura are un grad de anizotropie cu atât mai pronunţat cu cât diametrul fibrei este mai redus.58% PbO 96 3 < 0. cap.5 <0. Tabelul 10.tip C – rezistente la coroziune . aderente şi continui emailurile trebuie să aibă capacitate de umectare a suprafeţei metalice şi capacitate de întindere.9 4 0.5 5 8 16 14 8.tip S − rezistenţă mecanică mare * Concentratia masică în % pentru: Formatori de Modificatori şi stabilizatori Intermediari reţea de reţea SiO2 B2O3 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Alţii * 72 14 1 8 4 1 80.5 <0.7). deoarece prezenţa acestora conduce la micşorarea rezistivităţii electrice (ionii Na+. 218 . Se utilizează sticle silicatice cu compoziţii complexe. care capătă importanţă mai mare în cazul fibrelor datorită secţiunii reduse şi suprafeţei mare de expunere la mediu. restul fiind adaosuri ce contribuie la îmbunătăţirea proprietăţilor şi aspectului. (formator şi modificator de reţea) conduce la creşterea stabilităţii chimice.5 14.4 2.5 2 58% ZrO2 4 0.tipa A – calco-sodică normală .tip E – rezistivitate elctrică mare . unele sticle conţin şi cantităţi mici de alţi oxizi metalici pentru îmbunătăţirea proprietăţilor optice sau pentru colorare. tabelul 10. O categorie aparte de mase sticloase o constituie emailurile aplicate pe suprafaţa pieselor metalice în unul sau mai multe straturi. se constată că sunt sticle alumino-silicatice şi boro-silicatice. în care %SiO2 = 45…55 % iar %Na2O sau %Li2O = 15…20 %.5 8 4 14 17 3 16 3 5 10 1.5 22 0. se ating astfel rezistenţe la tracţiune de 2000…5000 N/mm2 în funcţie de conţinutul de SiO2 şi de diametrul fibrei (de exemplu.5 0.2 54 7.5 35 7 . Compoziţiile chimice ale unor sticle uzuale Tipul sticlei Sticle calco-sodice (sticlă plană) Sticla boro-silicatică (“Pyrex”) Sticla alumino-silicatică Sticla cu plumb (‘cristal”) Sticla Vycor Sticle pentru fibre: . Analizând compoziţiile chimice ale sticlelor utilizate pentru fibre (v.12).2 < 0.

7. 219 . proprietăţi optice şi electrice deosebite. Materialele vitroceramice Materialele vitroceramice sunt materiale policristaline de tipul aluminosilicaţilor obţinute printr-o tehnologie asemănătoare cu cea a sticlei. fiind utilizate în cele mai diverse domenii. Cr2O3). Au. placajele rezistente la coroziune în industria chimică. cantitatea de structură cristalină depinzând de condiţiile în care se face răcirea.15 % şi are întărire rapidă la început... restul fiind masă vitroasă ce leagă între ele aceste cristale. 10. dar sunt supuse unui proces de cristalizare controlată. • aluminatul tricalcic 3CaO·Al2O3 (simbol C3A) se află în proporţie de 7. Calitatea vitroceramului depinde esenţial de uniformitatea germinării în toată masa topiturii şi de posibilitatea de a controla numărul germenilor de cristalizare. Materialele vitroceramice au rezistenţă mecanică ridicată. are întărire lentă cu degajare redusă de căldură. în materialele vitroceramice uzuale cristalele pot reprezenta 50…95 % din volumul total. Cimentul Este un material pulverulent constituit din silicaţi şi aluminaţi de calciu care sunt compuşi anhidri. Baza topiturii o constituie o sticlă simplă. până la vasele de bucătărie termorezistente. de obicei pe bază de aluminosilicat de litiu în care se adaugă germeni de cristalizare ce pot fi: oxizi cu temperaturi înalte de topire (TiO2. amestecaţi cu apa ei formează compuşi hidrataţi. coeficient de dilatare foarte mic (deci rezistenţă la şoc termic). Cu). • silicatul tricalcic 3CaO·SiO2 (simbol C3S) se află în proporţie de 40. instabili în prezenţa apei. Pt.. ZrO2. are întărire rapidă cu degajare mare de căldură. de la scuturile termice pentru vehicule spaţiale.80 %..Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor 10. P2O5. la răcirea topiturii germinarea se produce rapid în toată masa. stabili şi cristalizaţi. Reacţia de hidratare este exotermă şi în urma desfăşurării complete se obţine o masă rezistentă cu rol de liant pentru particulele altor materiale înglobate (nisip şi pietriş).6. fluoruri sau chiar metale (Ag. Compoziţia topiturii şi tipul germenilor de cristalizare se aleg astfel încât proprietăţile cristalelor şi ale sticlei intercristaline să fie corespunzătoare scopului urmărit. Principalele componente ale cimentului şi concentraţiile masice ale acestora sunt: • silicatul dicalcic 2CaO·SiO2 (simbol C2S) se află în proporţie de 0…30 %.

cenuşă de termocentrale. 207 carbură de bor. 219 alumino-silicaţi. amestecul nu are palsticitate suficientă.5 26. 12) numit beton .8 .. ceea ce conduce la o structură poroasă a betonului. cu rezistenţă mecanică redusă.5 10 22 8.5 22 25. de asemenea. nu umple bine forma şi va conţine aer. Aceste substanţe modifică proprietăţile cimentului prin formarea unor hidrosilicaţi sau hidroaluminaţi mult mai stabili. Dacă se introduce apă mai puţină. Tabelul 10. Cuvinte cheie alumina. 197 .5…50 µm).5 26. rezultând o masă pulverulentă (dimensiuni de particule 0. o structură poroasă. 201 220 argile. diatomite etc.5 10. Compoziţiile nominale ale cimenturilor portland şi rezistenţa la compresiune după întărire sunt prezentate în tabelul 10. Dacă se introduce apă în exces. 215 carbura de siliciu. Există şi alte varietăţi de cimenturi care pe lângă componentei cimentului portland conţin şi alte substanţe cum ar fi: zgură de furnal. 210 aluminat feric tetracalcic (C3AF). cap. Cel mai utilizat tip de ciment este cimentul “Portland” (după numele insulei britanice unde s-a fabricat pentru prima dată) care se obţine prin calcinarea calcarului cu argilă şi măcinarea produsului sinterizat. Compoziţiile şi proprietăţile cimenturilor portland Concentraţiile masice. % Tipul cimentului C2S Tip 10 – normal (standard) Tip20 – cu întărire lentă şi căldură redusă Tip 30 – cu întărire rapidă Tip 40 – cu degajare mică de căldură Tip 50 – rezistent la sulfaţi 25 31 14 46 38 C3S 49 44 58 28 41 C3A 11 5 11 5 4 C3A F 8 13 8 13 10 Rezistenţa la compresiune .5 Aşa cum a fost arătat mai sus. gips. 219 aluminat tricalcic (C3A)..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • aluminatul feric tetracalcic 4CaO·Al2O3·Fe2O3 (simbol C3AF)se află în proporţie de 4. formând astfel amestecul (agregatul compozit.15 % şi are întărire lentă. 214 ceramice. v.5 26.8. aceasta rămâne în masa betonului şi după evaporare va rezulta. N/mm2 după 3 după 28 zile zile 12. cimentul se foloseşte împreună cu nisip şi pietriş (care se află în proporţia cea mai mare). Pentru obţinerea rezistenţei mecanice corespunzătoare trebuie să se asigure un raport optim apă/ciment.

217 sticle calco-sodice. 210 ceramice silicatice. 205 temperatură de înmuiere. Vasilescu D. 1986 221 . 211 fisurare sub tensiune. 1992 3. 214 oxidul de zirconiu.. Tehnologia sticlei. Bucureşti. 207 încovoiere statică. Smith Ch. 209 gresie ceramică. 213 devitrifiere. 216 starea amorfă (vitroasă). 216 glazură. 214 ceramice oxidice. Noţingher P. 216 mulit. 215 Bibliografie 1. Materiale electrotehnice. New York. 210 stabilizator. 211 şamotă. 215 emailuri.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor ceramice neoxidice.S. s. 206 sticle. 205 temperatură de recoacere.. The Science of Engineering Materials.. Introduction to Materials Science for Engineers. 208 cristobalit. 212 refractare silica. O. 219 modificatori de reţea. 218 temperatură de curgere. Ifrim A. Bucuresti. Bucuresti. Nölle G. Bucureşti. Constantinescu D. 204 vitrifiant. 1995 6. 200 teracotă. 205 refractare corindonice.. Nica Al. 217 sticle pentru fibre. Inc. 210 porţelan.. şi Ciocea N. Editura Didactică şi Pedagogică. 211 vâscozitate. 197. 212 sialon. 216 magnezită. Editura Tehnică. 208 nitrura de bor. 218 faianţă. 1981 5. Bucuresti. New Jersey. 200 şoc termic. 1988 4. 219 corindon. Shackelford J. 210 materiale vitroceramice. 207 ferite. Saban R. 204 fondant. 207 punct fix de vâscozitate. Editura Didactică şi Pedagogică. 208 cromit. 212 rezistenţa la înmuiere sub sarcină. 207 ciment. 214 silicat dicalcic (C2S). 207 titanaţi. 214 nitrura de siliciu. 207 feldspat. Editura Didactică şi Pedagogică. 202 intermediari.a. Studiul si ingineria materialelor. 219 silicat tricalcic (C3S). 201 duritate Knoop. Editura Tehnică. 203 spinel. 197 sticlă “securit”. Macmillan Publishing Company. 212 refractare silimanitice. 205 temperatură de prelucrare. 1988 7. 205 temperatură de vitrifiere. 217 sticle cu plumb. 219 silice. 1983 2. Stiinţa materialelor. 217 sticle boro-silcatice. Printice Hall. Ceramica tehnică. 211 rezistenţa piroscopică (refractaritate). 197 sticle alumino-silicatice.

d) numărul electronilor de valenţă ai componenţilor? T.10. Fizica stării solide – aplicaţii în inginerie Editura Tehnică. Care dintre afirmaţiile următoare depre structura materialelor ceramice sunt adevărate: a) este o structură complexă ce conţine faze cristaline şi faze amorfe. c) rezistenţa la compresiune. Bucuresti 1986 11. formată din faze metalice şi faze nemetalice? T. d) trecerea spre starea de echilibru stabil prin creşterea gradului de ordine din structură? T. * * * Hütte. c) este fenomenul de fisurare sau 222 .2. b) este fenomenul de creştere necontrolată a dimensiunilor la o variaţie bruscă a temperaturii.7. Ce reprezintă devitrifierea sticlelor: a) trecerea în stare fluidă prin reducerea treptată a vâscozităţii. Van Vlack L. Care dintre mărimile enumerate se utilizează pentru caracterizarea rezistenţei mecanice a materialelor ceramice şi a sticlelor: a) rezistenţa la încovoiere statică. b) caracteristica de încovoiere prin şoc.10. c) pierderea componenţilor cu rol de vitrifianţi din structură. b) structura este complet cristalină.5.1. 1989 10. b) legături ionice şi legături covalente.10. H. Manualul inginerului. Care dintre mărimile următoare reprezintă numărul de coordinaţie al unităţii structurale a materialelor ceramice: a) numărul de cationi din interstiţiile tetraedrale. b) modificarea numărului de coordinaţie al unităţii structurale. b) numărul de anioni ai unităţii respective.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8.6. d) structura corespunde unei stări stabile cu energia liberă minimă? T..3. 1994 9. Bucureşti. Care dintre afirmaţiile următoare despre şocul termic sunt adevărate: a) este fenomenul de reducere bruscă a vâscozităţii la reducerea temperaturii sub o anumită valoare. Care tipuri de legături se întâlnesc în cazul materialelor ceramice: a) legături metalice. Addison-Wesley Reading. c) numărul de cationi din unitatea de volum. Editura Tehnică. Sixt Edition. Ce se poate spune despre corpurile vitroase (amorfe): a) structura este constituită din lanţuri spaţiale în care poziţia relativă a unităţilor structurale este aleatoare ca în starea lichidă. d) structura este complexă.10.L. d) legături ionice şi legături moleculare? T. Massachusetts.4. Bucureşti. c) structura este complet amorfă.10.. c) distanţele dintre particulele constitutive şi intensitatea legăturilor nu sunt uniforme. Fundamente. c) legături metalice şi legături covalente. Editura Tehnică. Elements of Materials Science and Engineering. Tenţulescu D. b) se topesc şi se solidifică la temperatură constantă. Zet Gh. 1995 Teste de autoevaluare T10. Ursu D. Fibre de sticlă. d) alungirea procentuală după rupere? T.10.

b) o varietate de argilă cu structură lamelară.10. b) tensiunea de întindere care provoacă o deformarea elastică dată. Ce este caolinul: a) o varietate de silice cu granule foarte fine.12. d) temperatura de modificare a transparenţei sticlei? T. c) conductivităţii termice reduse.10.11. au rolul de a forma fazele cristaline ale ceramicelor.10. K.10. d) au rolul de fondanţi fiind la originea masei vitroase care leagă particulele de silice şi de argilă în structura ceramicelor? T.10. Mg.10. d) alumino-silicat hidratat cu formula Al2O3 ·2SiO2·2H2O? T. c) diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se fisureze. Ce reprezintă temperatura de vitrifiere Tv a sticlelor: a) temperatura sub care corpul se comportă ca un solid cristalin. b) temperatura sub care vâscozitatea este mai mare de 104 Pa·s. c) compus chimic definit pe bază de calciu cu formula 2CaO·SiO2. Ce este mulitul: a) un mineral natural care însoţeşte argila şi este baza majorităţii constituenţilor materialelor ceramice silicatice. d) temperatura care determină un anumit grad de deformare sub acţiunea unei tensiuni de compresiune date? T.9.10.13. c) temperatura la care se determină limita de curgere prin încercarea la tracţiune.15.10. b) silice (SiO2) în 223 . c) măresc rezistenţa la deformare sub sarcină a ceramicelor. d) prezenţei fazelor cristaline? T. Ce reprezintă temperatura de curgere Tc a sticlelor:a) temperatura deasupra căreia vâscozitatea este mai mică de 104 Pa·s. Rezistenţa la deformare (înmuiere) sub sarcină este apreciată în mod uzual prin: a) tensiunea de compresiune care provoacă o deformare plastică dată. c) temperatura la care se produce o deformare elasto-plastică dată sub acţiunea unei solicitări de întindere. c) temperatura sub care vâscozitatea este mai mare de 1018 Pa·s. Care dintre afirmaţiile următoare despre feldspaţi sunt adevărate: a) sunt compuşi alumino-silicatici de Na.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor rupere la o variaţie bruscă a temperaturii. Ca. d) diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se deformeze? T.8. Ce este rezistenţa la şoc termic: a) tensiunea mecanică la care se deformează un corp supus unei diferenţe mari de temperatură. Cui se datorează sensibilitatea materialelor ceramice şi a sticlelor la şoc termic: a) coeficientului de dilatare liniară mai redus al acestor materiale.14. d) temperatura de prelucrare a sticlei? T. b) temperatura maximă la care apare deformarea plastică a unui corp supus unei solicitări constante. d) se produce ca urmare a apariţiei unei neuniformităţi pronunţate a temperaturii pe secţiunea piesei? T.10. b) structurii amorfe. b) temperatura la care apar deformaţii plastice mai mari decât o anumită valoare.

Cum se realizează îmbunătăţirea comportării la temperaturi ridicate a oxidului de zirconiu (ZrO2): a) prin calcinare la temperaturi de 1200…1300 oC. c) de a mări rezistenţa mecanică prin crearea unor tensiuni reziduale de compresiune? T.10.22. d) oxidul de plumb (PbO)? T. b) prin adăugarea de Al2O3 care în concentraţii mai mici de 5 % se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura tetragonală.10. c) oxidul de sodiu (Na2O). b) are temperatura de topire 1716 oC şi cristalizează sub formă de cristobalit. b) oxidul de litiu (Li2O). Ce reprezintă rezistenţa piroscopică a materialelor ceramice refractare: a) temperatura la care vâscozitatea scade sub 103 Pa·s.24. d) are o reţea cristalină cubică complexă în care ionii Mg2+ ocupă interstiţiile tetraedrice iar ionii Al3+ ocupă interstiţii octaedrice? T.23. d) prin tratament termic de călire de punere în soluţie? T.10.10. b) oxidul boric (B2O3).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR stare amorfă. c) oxidul de sodiu (Na2O). b) oxidul de magneziu (MgO). c) are tenacitate ridicată şi constituie baza lianţilor materialelor ceramice.20. Care dintre afirmaţiile următoare despre alumină sunt adevărate: a) are temperatura de topire 2054 oC şi cristalizează sub formă de corindon.18. d) are duritate ridicată şi este utilizată pentru realizarea implanturilor medicale de os? T.5 % sub acţiunea unei sarcini de compresiune de 0. c) oxidul de sodiu (Na2O). c) prin adăugarea de CaO şi/sau MgO care în concentraţii mai mici de 10…15 % se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura cubică. feldspat.10. b) temperatura la care o epruvetă cubică capătă o deformare specifică de 0.10.10.10.16.19. d) un compus definit cu topire incongruentă care apare în sistemul SiO2-Al2O3 şi corespunde formulei chimice 3Al2O3·2SiO2? T. d) oxidul de zinc (ZnO)? T. Ce rol are glazurarea pieselor confecţionate din ceramică: a) de a mări rezistenţa la deformare sub sarcină. d) oxidul de zinc (ZnO)? T. Care dintre afirmaţiile următoare despre spinel sunt adevărate: a) este un compus care se formează pe baza schimbului de electroni de acelaşi spin: b) este o fază daltonidă cu topire congruentă cu formula Al2O3 ·2SiO2.10. c) temperatura la care o epruvetă conică din materialul considerat se tasează cu o valoare dată. Care dintre următoarele substanţe au rol de formatori de reţea în structura sticlelor: a) silicea (SiO2).2 N/mm2. în condiţii determinate de expunere la temperatură? T. Care dintre următoarele substanţe au rol de stabilizatori în structura sticlelor: a) alumina (Al2O3).21. c) amestecul plastic de argilă. silice şi apă. Care dintre afirmaţiile următoare despre sticlele calco-sodice sunt 224 . b) de a micşora higroscopicitatea prin formarea unui strat compact cu structură vitroasă.17. c)este o fază bertholidă cu topire congruentă cu formula MgO·Al2O3. Care dintre următoarele substanţe au rol de modificatori de reţea (fondanţi) în structura sticlelor: a) alumina (Al2O3).

c) este la fel cu cea determinată pe epruvete. d) ciment Tip 50.10.27.1. b) ciment Tip 10. Care dintre afirmaţiile următoare despre materialele vitroceramice sunt adevărate: a) sunt materiale ceramice cu structura complet vitroasă. ciment Tip 10? Aplicaţii A. ciment Tip 50.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor adevărate: a) toate sticlele calco-sodice conţin 70…75 % SiO2.10. numărul de coordinaţie depinde de r raportul C (rC – raza cationului metalic şi rA – raza anionului.2. c) concetraţia de CaO în compoziţia lor chimică este limitată de influenţa negativă asupra solidificării prin favorizarea cristalizării.26.10. b) sticlele cu plumb. ciment Tip 20. Care dintre următoarele tipuri de sticle se utilizează pentru fabricarea fibrelor continui: a) sticlele boro-silicatice.10.25. şi supuse unui proces de cristalizare controlată. c) sunt materiale policristaline de tipul alumino-silicaţilor obţinute printr-o tehnologie asemănătoare cu cea a sticlei. Ti2O. ciment Tip 20. b) este mai mare datorită lipsei de defecte superficiale şi anizotropiei structurii.1 cu 225 . Să se determine numărul de coordinaţie şi geometria coordinării pentru următorii oxizi componenţi ai ceramicelor şi sticlelor: SiO2. b) concetraţia de CaO în compoziţia lor chimică este limitată de influenţa negativă asupra stabilităţii chimice. MgO şi CaO.. d) în topitură se adaugă germeni de cristalizare ce pot fi oxizi cu temperaturi înalte de topire.19 % Na2O şi 8.. 10. ciment Tip 10. rA pentru rezolvarea aplicaţiei se utilizează datele prezentate în tabelul 10. d) sticlele calco-sodice? T. 13. ciment Tip 30.10. ciment Tip 30. ciment Tip 20. Ce se poate spune despre rezistenţa la tracţiune a fibrelor de sticlă: a) este mai redusă datorită secţiunii mici.11 % CaO. c) ciment Tip 20. Rezolvare Aşa cum s-a arătat în scap. d) obţinerea sticlelor cu rezistenţă piroscopică se realizează prin creşterea concentraţiei de Na2O? T. fluoruri sau chiar metale? T.28. Al2O3. Na2O. deoarece sticla este un material fragil. c) sticlele alumino-silicatice. în cazul dat O2-). b) sunt sticle speciale supuse unui tratament de călire în urma căruia iau naştere tensiuni reziduale de compresiune în strat şi de întindere în miez. În care dintre următoarele enumerări cimenturile sunt prezentate în ordinea crescătoare a conţinutului de silicat tricalcic (C3S): a) ciment Tip 40. d) este mai ridicată datorită utilizării sticlelor cu conţinut ridicat de silice? T.

6.039 0. rezultatele aplicaţiei fiind prezentate în tabelul 10. adică de vâscozitatea η a materialului care depinde de temperatură conform relaţiei (10.061 0.T1) = (106. se stabileşte numărul de coordinaţie.057 0.414…0.000 Numărul de coordinaţie 4 6 6 8 6 8 Geometria coordinaţiei tetraedru octaedru octaedru cub octaedru cub A. Să se calculeze energia de activare Ea pentru curgerea vâscoasă deasupra temperaturii de înmuiere a sticlei alumino-silicatice ale căror puncte fixe sunt prezentate în tabelul ce însoţeşte figura 10. Tabelul 10.772 0.039 rezultă: Si = = 0. şi geometria coordinării.132 rO 2− deci numărul de coordinaţie este 4 iar geometria coordinării este tetraedrală (v. r 4+ 0. valoare care aparţine intervalului [0.tab. în care singura necunoscută este Ea şi a η2 e RT2 RT1T2 η1 8. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A10.431 0.732…1. Pe baza definirii punctelor tm şi tc se obţin două perechi de valori: (η1.295 .1383) ce aparţin curbei η = f(T).414…0. Pe aceaastă cale pentru SiO2. rezultat cunoscut deja din cele prezentate anterior. 10.732 0.414…0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ajutorul cărora se calculează raportul rC rO 2 − (cu rO 2 − = 0.732…1.2). Rezolvare Energia de activare pentru curgerea vâscoasă este legată de rezistenţa opusă deplasării atomilor la o temperatură dată.414 0.1.9.2) pentru cele două puncte de pe curbă şi făcând Ea     η e RT1 raportul lor rezultă: 1 = E = e R  T1T2  .106 rC rO 2 − 0. deci E a = = 1383 − 1213 T2 − T1 η 2 10 Ea  T2 −T1  226 .9.732 0. pentru sticla alumino-silicatică dată rezultă: T1 = 940 + 273 = 1213 K şi T2 = 1110+273 = 1383 K.2.1213) şi (η2. temperaturile absolute corespunzătoare temperaturii de înmuiere tm şi temperaturii de curgere tc.1). 0.803 Intervalul căruia aparţine 0.414) şi 0.102 0.132 nm).732 0.000 0.078 0. fie T1 şi T2.10. 6 ln ln 4 ≅ 491170 J/mol.T2) = (104. Pentru ceilalţi oxizi se procedează identic.9.590 0. scriind relaţia (10.314 ⋅ 1213 ⋅ 1383 10 6.225…0.295 0. nm 0.462 0.225. Cationul Si4+ Al3+ Ti3+ Na+ Mg2+ Ca2+ rC .

Pentru o sticlă destinată prelucrării prin fasonare se cunoaşte că temperatura inferioară de recoacere tir = 515 oC iar temperatura de înmuiere este tm = 700 oC.2) din care Ea rezultă: T = R(ln η − ln η 0 ) Energia de activare Ea pentru curgerea vâscoasă se determină procedând la fel ca la rezolvarea aplicaţiei A10. Aplicând pincipile de analiză a diagramelor de echilibru şi a diagramelor structurale prezentate în cap.5.5 Pa·s iar cea corespunzătoare temperaturii tm este η2 = 106. ηp = 103 Pa·s (v.6 Pa·s.314 ⋅ 788 ⋅ 973 1013.10. Să se determine limitele între care se încadrează cantitatea de mulit din structura acestui material refractar. Din tabelul 10.3. tp = 1109 − 273 = 836 oC Tp = 3 − 23 8.2) scriind această relaţie pentru T1.10. Pentru temperatura de curgere tc.5 rezultă că materialul analizat (şamotă densă) are %Al2O3m = 40…45 % . tc = 1067 − 273 = 794 oC Tc = 8. 6 ≅ 547400 J/mol. rezultă : 227 . ηc = 104 Pa·s iar pentru temperatura de prelucrare tp.2.11 din care rezultă că la %Al2O3m = 5. din figura 10. T1 = 515+273 = 788 K şi T2 = 700 + 273 = 973 K.9 rezultă că vâscozitatea corespunzătoare temperaturii tir este η1 = 1013.314 ln 10 − ln 1. iar mulitul (3Al2O3·2 SiO2) se formează la concentraţia de %Al2O3m = 72 %.4. Să se determine temperatura de curgere tc şi temperatura de prelucrare tp ale acestui tip de sticlă.5 ln = ln 6. 10. Ea = 973 − 788 T2 − T1 η 2 10 Cu această valoare se poate determina constanta η0 din relaţia (10.5 − e 547400 8.6 ⋅ 10 − 23 547400 = 1109 K. fig. Rezolvare Refractarele de tip şamotă sunt materiale ce aparţin sistemului SiO2−Al2O3 a cărui diagramă de echilibru este prezentată în figura 10.6·10-23. Rezultă: RT1T2 η1 8. rezultă η 0 = η1e − Ea RT1 = 10 13.9) şi rezultă: 547400 = 1067 K.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor A.314 ln 10 4 − ln 1.5 % are loc o transformare eutectică. temperaturile absolute corespunzătoare vor fi. Rezolvare Temperaturile cerute se pot determina pe baza relaţiei (10. O cărămidă refractară este realizată din şamota densă ale cărei caracteristici sunt prezentate în tabelul 10. 314⋅788 = 1.6 ⋅ 10 ( ) ( ) A.2.

pentru %Al2O3m = 40%. scap.75 N/mm2. se găsesc următoarele caracteristici ale materialului analizat: α = 13. 72 − 5.5 ⋅ 10 160 ⋅ 10 Tinând seama că temperaturile de lucru ale cuptoarelor sunt de ordinul sutelor de grade.5 A. %mulitmax = 100 = 59. %mulitmin = 228 .88% .pentru %Al2O3m = 45%.40% .5. . Să se determine diferenţa maximă dintre temperatura blocului şi temperatura căptuşelii în care este încastrat.se dă rezistenţa la compresiune Rmc = 45.. acest rezultat arată cât de importantă este încălzirea uniformă a întregii căptuşeli refractare a cuptorului şi construirea acesteia astfel încât să se asigure şi dilatarea liberă a componentelor sale. Dilatarea specifică (dilatarea unităţii de lungime) la o încălzire a materialului cu ∆t este α∆t.10. Rezolvare Dilatarea liberă a blocului fiind împiedicată. αE În tabelul 10.5. ∆t max ≤ mc . de unde rezultă deformaţia specifică maximă εmax pe care o poate R suporta blocul este ε max = mc .5 . iar E E − modulul de elasticitate.4). pe baza celor R arătate trebuie ca α∆tmax ≤ εmax şi de aici. Un bloc refractar de magnezită este montat în căptuşeala unui cuptor astfel încât dilatarea sa liberă este împiedicată. astfel încât blocul refractar să nu se fisureze. unde α este coeficientul de dilatare..5 45 − 5. pe baza observaţiei că materialul se deformează elastic până la rupere (este fragil) rezultă că este valabilă legea lui Hooke (v. pentru calcule se utilizează valorile medii ale intervalelor de variaţie ale acestor mărimi şi rezultă: 60 ∆t max ≤ ≅ 28 oC 3 −6 13. 3. iar în tabelul 10.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 40 − 5. unde Rmc este rezistenţa la compresiune.5·10-6 mm/mm oC şi E = 150…170 kN/mm2.5 100 = 51. înseamnă că în material se vor dezvolta tensiuni de compresiune corespunzătoare deformaţiei specifice egale cu dilatarea specifică împiedicată.2. 72 − 5.

Prin înlocuirea unui atom din vârful tetraedrului cu o unitate structurală de acelaşi tip sau diferită. pot exista următoarele situaţii: patru legături simple. Spre deosebire de acestea. astfel că unghiul dintre două legături este de aprox. Aşa cum se cunoaşte. de exemplu. o legătură simplă şi una triplă. două legături simple şi una dublă. în cazul etilenei C2H4 legăturile duble se pot desface permiţând unităţilor structurale să se lege şi să formeze polietilena conform schemei : 229 . prin înlocuirea unui atom de hidrogen cu grupul CH3 se obţine etanul C2H5. pornind de la cea mai simplă hidrocarbură saturată care este metanul CH4.5o.1. hidrocarburile nesaturate au legături duble sau chiar triple. moleculele organice se formează prin legarea covalentă a atomilor de carbon cu alţi atomi sau unităţi structurale. se obţin molecule din ce în ce mai complexe. de exemplu.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Capitolul 11 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE POLIMERILOR 11. După modul cum sunt ocupate cele patru valenţe ale carbonului.unităţi structurale de obicei identice. două legături duble. cei doi tetraedri fiind poziţionaţi astfel încât forţele de respingere dintre ionii H+ să fie minime. Introducere Polimerii sunt compuşi chimici (în marea majoritate a cazurilor organici) cu molecule de dimensiuni mari (macromolecule) obţinute din unirea într-un lanţ molecular (catenă) a unui număr mare de monomeri . caz în care moleculele devin planare şi pot reacţiona între ele sau cu alţi compuşi dând naştere moleculelor gigant ale polimerilor.109. atomul de carbon se află în centrul tetraedrului format de ceilalţi atomi. În cazul celor patru legături simple.

2) M m = ∑ mi M i = ∑ Ni M i unde mi este fracţia masică a lanţurilor cu masa Mi.3) M n = ∑ xi M i = ∑ Ni unde xi este fracţia numerică a lanţurilor cu masa Mi. care pentru polimerii utilizaţi în tehnică are valori n = 103…106. 230 . Gradul de polimerizare se determină cu relaţia: M polimer . pentru calculul gradului de polimerizare n cu relaţia (11.1) n= M monomer unde Mpolimer este masa moleculară a polimerului iar Mmonomer masa moleculară a monomerului. distribuţia fracţiilor reprezentând lanţurile cu un anumit grad de polimerizare n având caracter probabilistic pentru caracterizarea masică a unui polimer se fosesc două mărimi medii: − masa moleculară medie M m determinată în funcţie de fracţia masică a macromoleculelor şi definită prin relaţia: ∑ N i M i2 . şi alţi atomi de H pot fi înlocuiţi cu atomi sau radicali liberi ( grupuri structurale de atomi care au legături nesatisfăcute) rezultând practic un număr nelimitat de monomeri ce pot polimeriza. (11. (11. caracteristică ce se numeşte polidispersie de masă moleculară. Polimerii sintetici sunt amestecuri de macromolecule cu grade de polimerizare diferite.1) se consideră Mpolimer = M n . (11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR care poate fi reprezentată şi astfel: unde n reprezintă numărul de unităţi structurale (monomeri) din lanţul macromolecular şi se numeşte grad de polimerizare. iar Ni numărul lanţurilor cu masa Mi. − masa moleculară medie M n determinată în funcţie de fracţia numerică a lanţurilor şi definită prin relaţia: ∑ Ni M i . In acelaşi mod.

2. cu trei legături trifuncţional şi cu mai mult de trei legături polifuncţional.1 d. atunci când capetele libere a două lanţuri moleculare se întâlnesc şi se unesc (v.1 c).1b.5…3. adică a căpătat o legătură liberă. acţiunea iniţiatorului se bazează pe captarea unui electron al legăturii duble C═C astfel că unul din atomii de carbon rămâne cu un electron fără perechea sa de spin şi este capabil să adiţioneze la o altă unitate structurală pentru a reface perechea. • întreruperea în decursul căreia radicalii reacţionează în perechi pierzându-şi reactivitatea şi creşterea lanţului molecular se opreşte. iar celălat capăt este liber şi poate primi noi unităţi. 11. aceeastă etapă este ilustrată în figura 11. Gradul de polimerizare şi masa moleculară medie influenţează în mod deosebit proprietăţile fizice şi mecanice ale unui polimer. procesul continuă astfel cu ataşarea unor noi unităţi structurale lanţului molecular care are la unul din capete radicalul primar. − prin disproporţionare. numărul de legături libere ale unui monomer reprezintă funcţionalitatea acestuia. această primă etapă este ilustrată pentru un monomer oarecare (X fiind un atom sau o unitate structurală) în figura 11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Mm descrie mărimea intervalului de distribuţie a maselor Mn moleculare sau polidispersitatea care pentru polimerii uzuali are valori 1. procesul de întrerupere este aleator şi se produce prin două mecanisme: − prin combinare. şi formarea unor radicali liberi primari care adiţionează la legătura dublă a monomerului şi formează un radical mai mare. fig.1a. aşa cum se poate observa în figura 11. ajungând în unele cazuri să aibă şi valori peste 10. astfel că un monomer cu două legături este bifuncţional. • propagarea (creşterea) în decursul căreia radicalii liberi formaţi în etapa anterioară participă la reacţii de transfer în care se extrage un atom dintr-o moleculă legându-se la radical care devine stabil şi se generează un nou radical din molecula care a furnizat atomul. în continuare reacţia desfăşurându-se de la 231 . atunci când un atom de hidrogen este transferat de la un lanţ la altul şi se favorizează refacerea unei legături duble C═C. Raportul 11. Reacţiile de sinteză a polimerilor A. Polimerizarea este o reacţie în lanţ ce decurge în trei etape: • iniţierea în decursul căreia are loc prin procese termice sau fotochimice scindarea moleculelor unei substanţe introduse special ca iniţiator. Rezultă că pentru realizarea reacţiei de polimerizare este suficientă activarea energetică pentru iniţiere.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sine. ceea ce înseamnă că polimerii obţinuţi prin policondensare au compoziţie chimică diferită de a monomerilor din care provin. 232 . reacţia are loc cu eliminarea unor substanţe cu molecula mică (cel mai frecvent apa). deoarece prin polimerizare nu se elimină produse secundare de reacţie. polimerii care se formează prin poliadiţie au de obicei în lanţurile principale şi alţi atomi decât carbonul. b – propagarea.1 Etapele reacţiei de polimerizare: a – iniţierea. d − întreruperea prin disproporţionare B. Polimerii astfel obţinuţi au compoziţia chimică a merilor din care provin. fapt pentru care este numită reacţie în lanţ. 11. obţinerea unor grade de polimerizare corespunzătoare presupune controlul desfăşurării reacţiilor astfel încât să nu se atingă prematur echilibrul. Fig. Policondensarea este procesul prin care două molecule organice diferite reacţionează pentru formarea unei molecule complexe ce se unesc în lanţul macromolecular. Reacţia de policondensare este o reacţie în trepte (sau pas cu pas) deoarece creşterea lanţului macromolecular se realizează prin formarea de noi legături în urma reacţiilor de condensare. Poliadiţia este o reacţie în trepte (la fel ca policondensarea) care decurge fără eliminarea unei substanţe cu molecula mică. C. astfel că polimerul obţinut are compoziţia chimică a merilor din care provine (la fel ca la polimerizare). c − intreruperea prin combinare.

realizată prin rotirea în jurul legăturii simple dintre atomii de carbon. dacă lanţul macromolecular nu are ramificaţii sau acestea sunt scurte polimerul respectiv este un polimer liniar. porţiunea respectivă a macromoleculei numindu-se segment de lanţ. Structura polimerilor Proprietăţile fizico-mecanice ale polimerilor sunt influenţate de compoziţia chimică şi de structură care se apreciază cu ajutorul a două caracteristici: configuraţia şi conformaţia. 11. Din punct de vedere al tipului monomerilor ce alcătuiesc lanţul. ilustrate în figura 11.2a).2c). − aranjamentul sindiotactic – acela în care unităţile structurale X sunt dispuse alternant de o parte şi de alta a lanţului (v. În acest mod. Conformaţia se referă la poziţia relativă a doi monomeri vecini.3.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor În timpul desfăşurării reacţiilor de sinteză pot avea loc ramificări ale lanţului molecular. Din punct de vedere al utilizării materialelor pe bază de polimeri sunt mult mai importante aspectele privind structura şi proprietăţile acestora. − aranjamentul atactic – acela în care unităţile structurale X sunt dispuse aleator faţă de lanţul principal (v. ceea ce înseamnă că modificarea configuraţiei se poate face numai prin ruperea legăturilor chimice. 11. Reacţiile de sinteză a polimerilor au la bază mecanisme complexe a căror prezentare în detaliu depăşeşte cu mult cadrul acestei lucrări. Configuraţia se referă la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular dată de legăturile chimice. Polimerii care au aceeaşi compoziţie chimică dar aranjament diferit al monomerilor se numesc steroizomeri. caz în care rezultatul sintezei este un homopolimer sau pot fi diferiţi şi în acest caz rezultatul sintezei este un copolimer. fig. posibilitatea de rotire permite modificarea poziţiei monomerului vecin fără ruperea legăturii chimice. după un număr anumit de monomeri (implicit şi legături) poziţia monomerului următor este practic independentă de cea a primului monomer. 11. iar dacă lanţul are ramificaţii lungi este un polimer ramificat sau dendrimer.2b). chiar şi în cazul în care monomerii participanţi sun bifuncţionali (au doar două legături active). 11. Considerând dispunerea grupelor laterale ale monomerilor care alcătuiesc catena (lanţul macromolecular) faţă de lanţul principal pot exista trei tipuri de aranjamente distincte. aceştia pot fi identici. fig. deşi 233 .2: − aranjamentul isotactic – acela în care toate unităţile structurale X (atomii sau radicalii care caracterizează monomerul) sunt dispuse de aceeaşi parte a lanţului (v. fig.

Poziţia relativă a lanţurilor macromoleculare încolăcite este aleatoare ceeea ce conferă structură amorfă polimerilor. ceea ce influenţează proprietăţile fizico-mecanice ale polimerului.2 Dispunerea grupelor laterale la stereoizomeri: a − aranjament isotactic. care exprimă procentual volumul zonelor cu structură cristalină.5o) macromolecula rezultă sub forma unui lanţ flexibil încolăcit. în figura 11.3 se prezintă schematic poziţiile lanţurilor moleculare în cazul structurilor amorfe. Structurile polimerilor liniari: a – structură amorfă. b – structură cristalină.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fiecare legătură are un unghi fix (aprox. obţinându-se o texturare a zonelor cristaline. 11. Aceasta înseamnă că distanţele dintre atomi sunt diferite în funcţie de conformaţia lanţului (şi implicit interacţiunile dintre ei). cristaline şi texturate.109. obţinându-se o structură parţial cristalină apreciată prin gradul de cristalinitate. Porţiunile de catene aranjate ordonat sunt numite cristalite şi au o dispunere aleatoare în masa polimerului. b – aranjament sindiotactic.3. prin anumite procedee tehnologice se poate realiza şi o orientare a cristalitelor. Fig. c – texturare cristalină 234 . În cazul polimerilor liniari se poate realiza şi o ordonare la distanţă pe anumite zone prin alinierea unor segmente de lanţ. c − aranjament atactic Fig 11.

fig. copolimer bloc.grefat de copolimeri: copolimer statistic cu distribuţia monomerilor aleatoare (v.din acest punct de Fig. 4. În cazul structurii copolimerilor apare suplimentar problema distribuţiei monomerilor diferiţi în cadrul lanţului macromolecular. Reticularea se poate realiza fie în timpul reacţiilor de sinteză. 11. 235 .5 b) şi copolimer grefat. c .5 a). lanţuri moleculare de legătură şi zone cu structură amorfă. Fibrilele rezultă prin orientarea cristalitelor pe o singură direcţie. 11. o sferulită cuprinde atât fibrile cât şi cristalite orientate aleator. b – bloc. în cazul polimerilor reticulaţi noţiunea de macromoleculă îşi pierde sensul deoarece se formează un complex de legături în care catenele nu mai pot fi individualizate.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Cristalizarea poate conduce şi la realizarea unor structuri supramoleculare de tip fibrile şi/sau sferulite. fie ulterior prin amestecarea polimerului cu un agent de reticulare (element sau compus chimic).5 Tipurile structurale de copolimeri: vedere existând următoarele tipuri a – statistic. care are un lanţ principal constituit din monomeri de acelaşi tip şi ramificaţii ale acestuia din polimeri de alt tip (v. Fig. fig. 11. Reprezentarea schematică a componentelor unei sferulite Lanţurile moleculare ale polimerilor liniari şi ramificaţi se pot lega între ele prin punţi formate dintr-o singură unitate structurală (atom sau radical liber) sau printr-un lanţ scurt. cu secvenţe succesive de monomeri de acelaşi tip în cadrul lanţului (v.5 c). 11. iar sferulitele prin unire mai multor fibrile în jurul unui nucleu aşa cum se observă în figura 11. 11. fig.4. rezultând o reţea tridimensională dezordonată numită structură reticulară – respectiv polimer reticulat.

Este cunoscut că principala consecinţă a structurii amorfe este faptul că materialele respective nu au o temperatură definită de topire solidificare. deformaţiile sunt mici. trecerea către starea lichidă la încălzire făcându-se treptat într-un interval de temperatură (v. Proprietăţile polimerilor 11. şi în cazul polimerilor ca şi în cazul sticlelor există o temperatură Tv de tranziţie sticloasă (vitroasă) sub care se comportă din punct de vedere mecanic ca solidele cristaline şi o temperatură de curgere Tc deasupra căreia materialul se comportă ca un lichid vâscos. materialul se comportă ca un fluid a cărui vâscozitate scade pe măsură ce creşte temperatura.3). în figura 11. după caracterul deformaţiilor.6 valorile lor au fost marcate în mod convenţional. sunt caracteristici importante ale polimerilor deoarece permit stabilirea temperaturilor de lucru şi temperaturilor de prelucrare. dacă temperatura depăşeşte o anumită valoare se produce degradarea termică a polimerului prin ruperea legăturilor dintre monomeri şi oxidarea exotermă (arderea) acestora. se determină şi o temperatură considerată temperatură de sfârşit de topire de la care polimerul este în stare lichidă. materialul comportându-se ca un solid rigid (stare vitroasă). iar Tv rămâne practic constantă la valori mai ridicate ale masei moleculare. La temperaturi T > Tc. în practică.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 11.4. şi variază liniar cu temperatura. Temperaturile Tv şi Tc ale căror valori depind în principal de compoziţia chimică şi de masa moleculară. deformaţia specifică are valori foarte ridicate (corespunzătoare uneori unor alungiri de peste 10 ori lungimea iniţială).4. în acest interval de temperaturi polimerul se poate afla într-o stare înalt elastică (deformaţiile sunt preponderent elastice) sau într-o stare elasto-plastică (deformaţiile sunt preponderent plastice). În cazul polimerilor caracterizarea poate fi făcută mai sugestiv cu ajutorul curbei termo-mecanice care arată dependenţa deformaţiei specifice în funcţie de temperatură (la solicitare constantă) aşa cum se observă în figura 11. După comportarea la încălzire.1. la temperaturi Tv < T ≤ Tc. transformările producându-se de fapt în intervale de temperaturi a căror mărime şi configuraţie prezentate în figura 11. (v. 10. scap 10.7 arată că temepratura Tc este puternic dependentă de masa moleculară a polimerului. substanţele macromoleculare se grupează în 236 . Caracterizarea generală a polimerilor Caracteristicile generale ale polimerilor şi materialelor pe bază de polimeri rezultă din particularităţile naturii chimice (compoziţie şi tip de legături) şi structurii lor. La temperaturi T ≤ Tv.6. fig.3).

astfel că fragilizarea se produce la temperaturi scăzute. complet amorfă sau parţial cristalină. Temperatura Tv a elastomerilor este sub temperatura ambiantă. a) Sunt substanţe cu densitate mică (ρ = 900…2200 kg/m3) datorită faptului că elementele componente (în principal H şi C) au masa atomică redusă.6 Curba termo-mecanică a unui polimer cu structură amorfă Fig. Reticularea se produce prin activare termică (întărire la cald) sau prin activare chimică la introducerea în masa polimerului de bază a unui agent de reticulare (întărire la rece).Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor trei categorii. b) Au coeficient de dilatare specifică mare datorită legăturilor Van der 237 . încolăcite. termorigide şi elastomeri. • Elastomerii sunt substnţe macromoleculare cu catene lungi. astfel că sub acţiunea solicitărilor mecanice se pot deforma uşor şi reversibil. iar la o reîncălzire ulterioară mişcările moleculelor fiind limitate nu se mai atinge starea vâscoasă. caracteristice structurii reticulare le conferă proprietăţile de rezistenţă corespunzătoare stării vitroase. Indiferent de categoria în care se încadrează. 11.7 Dependenţa temeperaturilor Tv şi tc de masa moleculară • Termorigidele sunt substanţe macromoleculare cu grad mare de reticulare care se prelucrează într-o stare de polimerizare incompletă în care nu s-a format reţeaua spaţială a structurii. ele menţinându-şi starea înalt elastică până la temperatura de descompunere. polimerii au câteva caracteristici generale prezentate în continuare. Fig. Se utilizează în stare elasto-plastică în domeniul de temperaturi (Tv . materialul descompunându-se fără să mai treacă prin faza de înmuiere (în cazul lor temperatura Tv este ridicată şi nu mai există temperatura Tc). iar la încălzire nu trec prin faza de înmuiere datorită reticulării slabe. care formează ochiuri elastice. Tc) sau în stare vitroasă (T < Tv). • Termoplastele sunt substanţe macromoleculare cu structura liniară sau ramificată. 11. termoplaste (plastomeri). ce pot fi încălzite în vederea prelucrării la temperaturi T > Tc de un număr nelimitat de ori (cu condiţia evitării temperaturilor de degradare). Legăturile puternice.

c) Sunt inflamabile (în marea majoritate a cazurilor) şi au stabilitate termică redusă datorită faptului că sunt substanţe organice. de ultraviolete şi de radiaţiile ionizante care pot rupe legăturile dintre catene şi/sau dintre monomeri modificând astfel structura iniţială prin reducerea gradului de polimerizare. ce se manifestă la nivel macroscopic prin apariţia unor fisuri. reducerea proprietăţilor de rezistenţă mecanică. 3). umiditatea etc. ultimele două mecanisme necesită solicitări mai ridicate şi se întâlnesc în cazul duroplastelor cu structură reticulară sau în cazul 238 . din acelaşi motiv pot fi degradate de microorganisme (biodegradabilitate). − ruperea legăturilor intermoleculare. ceea ce explică deformabilitatea ridicată a termoplastelor şi elastomerilor care au structuri liniare şi ramificate. în cazul polimerilor deformările se pot realiza prin mai multe mecanisme după cum urmează: − îndreptarea. schimbări de culoare. Primele două mecanisme se pot realiza la valori scăzute ale solicitărilor. d) Au conductibilitate termică mică şi rezistivitate electrică foarte mare datorită legăturilor covalente din interiorul lanţului macromolecular. − alunecarea relativă a catenelor. în cele ce urmează se vor prezenta mai detaliat aspectele legate de comportarea mecanică a polimerilor. e) Proprietăţile lor sunt afectate de radiaţiile din spectrul vizibil. înrăutăţirea proprietăţilor dielectrice (scad valorile rezistivităţii şi permitivităţii electrice). Ca şi în cazul celorlalte tipuri de materiale. Proprietăţile mecanice ale polimerilor Datorită caracteristicilor structurale polimerii prezintă particularităţi şi în comportarea la solicitări mecanice generate în special de mecanismele prin care se realizează deformarea acestora sub acţiunea solicitărilor exterioare. cap. Spre deosebire de solidele cristaline a căror deformare elastică se bazează pe modificarea reversibilă a distanţelor interatomice (ce se poate realiza în limite restrânse) iar deformarea plastică presupune alunecarea pe planele atomice.3). desfăşurarea şi decuplarea catenelor aşa cum sugerează schema din figura 11. − modificarea distanţelor dintre monomeri.8. de plasticitate şi de elasticitate. scap 11. f) Factorii fizico-chimici (temperatură.4. 11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Waals (legături slabe) dintre catene şi conformaţiei acestora (v. prezenţa oxigenului şi ozonului.2. radiaţii. ceea ce are ca efect îmbătrânirea materialului.) acţionează conjugat. ruperea legăturilor interatomice şi refacerea lor în alte poziţii (v.

239 σ τ ε r = 0 (1 − e r ) . iar ulterior deformaţia se reduce treptat în timp până la valoarea εp.8.4) .9 din care rezultă că domeniul dependenţei liniare dintre tensiuni şi deformaţii (porţiunea liniară a curbelor) este redus chiar şi în cazul polimerilor cu rezistenţă mecanică mai ridicată. existenţa deformaţieie elastice reversibile a polimerilor se evidenţiază pe cale experimentală. se produce o deformare elastică iniţială la valoarea ε0 în conformitate cu legea lui Hooke (v. în mod obişnuit.10: − la solicitarea corespunzătoare unei tensiuni σ0. 11. (11. Fig. deformaţia corespunzătoare acestei etape are o componentă elastică εr şi o componentă plastică εp − imediat după încetarea solicitării dispare deformaţia iniţială ε0. η τr = . Mecanismele complexe prin care se produce deformarea polimerilor generează comportări particulare ale acestora sub acţiunea solicitărilor. E τ (11. − menţinând încărcarea constantă materialul continuă să se deformeze cu viteze din ce în ce mai mici până la atingerea unei stări staţionare (similar fluajului primar al materialelor metalice).10). care care rămâne permanentă (v.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor polimerilor liniari cu grade ridicate de cristalinitate la care s-a realizat o orientare preferenţială a lanţurilor moleculare. 11. E − modulul de elasticitate. Mecanismul deformării polimerilor liniari prin îndreptarea şi desfăşurarea catenelor Caracteristica esenţială a comportării vâscoelastice este existenţa deformaţiei elastice reversibile εr.5) E în care η este vâscozitatea. cap3). • Vâscoelasticitatea reprezintă capacitatea polimerilor de a căpăta deformaţii elastice variabile în timp sub acţiunea solicitărilor constante şi este caracterizată de următoarele aspecte ilustrate schematic în figura 11. a cărei variaţie cu timpul se determină cu relaţia: în care σ0 este tensiunea constantă corespunzătoare solicitării. iar τr − constanta de relaxare se defineşte prin relaţia. fig. aceste particularităţi sunt ilustrate şi de curbele CCCT schematizate în figura 11.

c – termoplaste cristaline. 11. Variaţia modulului de elasticitate E cu temperatura pentru: a − termoplaste amorfe. prin reticulare (duroplastele) sau prin texturare cristalină.11 a.9.11. Analizând aceste reprezentări se constată că variaţia cea mai mare o au polimerii cu structură liniară (termpoplastele). Fig.11d). Variaţia deformaţiei în timp a polimerilor cu comportare vâscoelastică În legătură cu comportarea vâscoelastică a polimerilor este şi variaţia cu temperatura a modulului de elasticitate E aşa cum se observă din figura 11.11 în care se prezintă calitativ această dependenţă pentru principalele tipuri de polimeri. în cazul elastomerilor a căror temperatură Tv se află sub temperatura ambiantă. Curbele caracteristice convenţionale la tracţiune (CCCT ale unor polimeri Fig. fig. datorită limitelor largi în care variază modulul de elasticitate pentru reprezentările respective se utilizează coordonatele logaritmice. 11. se constată că aceştia îşi menţin modulul de elasticitate aproape nemodificat până aproape de temperatura de curgere(v. fig. 11.c). 11. b – polimeri reticulari (duroplaste).10. d – elastomeri 240 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. variaţiile devin din ce în mai mici (v. 11.b.

astfel că se reglementează prin norme condiţionarea epruvetelor – adică menţinerea lor în condiţii standard de temperatură şi umiditate relativă o durată suficientă pentru atingerea echilibrului higrometric.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Deoarece modulul de elasticitate este o caracteristică ce arată rezistenţa opusă de corpuri la deformare.1 se prezintă principalele tipuri de încercări mecanice şi termomecanice şi standardele după care se execută. Particularităţile structurale şi de comportare mecanică (starea amorfă sau parţial cristalină. mijloacele şi metodele de măsurare utilizate. (11. gradul de orientare a macromoleculelor gradul de reticulare. care reprezintă durata necesară atingerii unei anumite tensiuni prin relaxare. (11. tipul şi dimensiunile dispozitivelor de fixare şi de solicitare a epruvetelor. influenţa puternică a “istoriei termomecanice”) fac ca încercările polimerilor să difere totuşi prin geometria şi dimensiunile epruvetelor. Mecanismul relaxării tensiunilor în cazul polimerilor este curgerea plastică ce are loc ca urmare a modificării poziţiei relative a moleculelor lanţurilor prin alunecări succesive în urma cărora componenta elastică a deformaţiei totale (ce rămâne constantă) se micşorează şi creşte componenta plastică. în mod uzual. • Relaxarea tensiunilor este fenomenul de reducere treptată a tensiunilor în timp. Variaţia tensiunilor σ în timp este dată de relaţia: . La efectuarea încercărilor mecanice ale polimerilor trebuie să se ţină seama şi de faptul că proprietăţile lor sunt mult mai puternic afectate de factorii de mediu. iar τrt este constanta de relaxare a tensiunilor. în tabelul 11. Încercările mecanice şi caracteristicile prin care se apreciază proprietăţile polimerilor se definesc şi se determină prin metode similare celor aplicate în cazul materialelor metalice.6) în care σ0 este tensiunea iniţială. rt σ = σ 0e τ −τ 241 . din studiul variaţiei acestuia cu temperatura rezultă informaţii necesare atât la stabilirea condiţiilor în care pot fi exploatate piesele din polimeri cât şi pentru proiectarea proceselor tehnologice de fabricaţie ale acestora.7) caracteristica τrt rezultând pe curba de relaxare σ =f(τ) determinată experimental pentru un tip de material analizat. în cazul solicitărilor la care deformaţiile rămân constante. ceea ce a impus elaborarea unor standarde specifice dedicate acestor încercări. de exemplu STAS 5794 prevede pentru condiţionare şi încercare două atmosfere standard: atmosfera standard normală 23/50 adică temperatura de 23 oC şi umiditatea relativă de 50 % şi atmosfera standard pentru zone tropicale 27/65 (27 oC şi 65 %). tensiunile reziduale. pentru definirea τrt se consideră una din condiţiile: σ = σ 0 e −1 sau τ = τ rt ln 2 .

ISO 12244* SR EN ISO 4599 NF T 51-120*. se admite condiţionarea accelerată la temperaturi de 50…95 oC şi umiditatea relativă 50 %. STAS 6642 SR EN ISO 604. prin presare sau prin turnare. SR ISO 6602. În cazul materialelor care ating echilibrul higrometric după durate lungi. se reglementează prin standarde formarea epruvetelor prin injecţie.1 Principalele încercări ale polimerilor Tipul încercării Denumirea încercării Tracţiune Standardele după care se execută SR EN ISO 527.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR duratele de condiţionare diferă de la o încercare la alta şi sunt cuprinse în majoritatea cazurilor între 24 şi 96 de ore. STAS 6765 STAS 9182 SR EN ISO 8067. ASTM D 671 SR ISO 75 STAS 6174 SR ISO 306 ISO 974. obţinerea epruvetelor pentru încercările mecanice ale polimerilor poate fi diferită de cazul materialelor metalice deoarece polimerii se livrează şi sub formă de material granular sau în stare lichidă nu numai sub formă de semifabricate sau piese finite. SR ISO 868. ISO 8570. Tabelul 11. cu condiţia ca la temperatura respectivă materialul să nu sufere transformări ireversibile. Incovoiere prin şoc Duritate Fluaj Relaxare Tensofisurare într-un mediu dat Oboseală Temperatura de încovoiere sub sarcină Încercări Stabilitatea termică termomecanice Temeperatura de înmuiere Temperatura de fragilizare * Nu există standarde echivalente SR sau STAS Încercări de lungă durată De asemenea. STAS 5874. STAS 9594 Încercări de scurtă durată (instantanee) Compresiune Forfecare Sfâşiere Incovoiere statică. SR EN ISO 8256. STAS 9775 STAS 5801. Câteva aspecte privind încercările uzuale şi caracteristicile determinate vor fi prezentate în continuare. STAS 6175. STAS 7310 SR EN ISO 2039. STAS 5871. Epruvetele din semifabricate sau piese se obţin prin prelucrări mecanice ai căror parametri tehnologici sunt riguros prescrişi şi controlaţi astfel încât să se evite abaterile dimensionale şi prezenţa concentratorilor de tensiuni care pot apare mult mai uşor datorită durităţii scăzute a polimerilor şi au influenţă mult mai mare asupra comportării la rupere a acestora decât în cazul materialelor metalice. STAS 8826 SR EN ISO 899. În aceste situaţii. a) Încercarea la tracţiune se realizează conform SR EN ISO 527 pe 242 . STAS 6127 SR ISO 178. STAS 9046 ISO 2285*.

12 a pentru materiale termoplaste cu alungire redusă.12 b.13 a. corespunzătoare porţiunii OA a curbei. dar care nu prezintă o limită de curgere aparentă.13 a se constată că pentru solicitări mici.. cel mai frecvent întâlnindu-se curbe de tipul celor prezentate în figura 11.unde s-au figurat şi aspectele pe care le capătă epruveta pe parcursul încercării. fig.12 d pentru folii şi materiale termoplaste cu alungirea mare. 11. iar cele din figura 11. curbe de tipul celei prezentate în figura 11. Curba caracteristică convenţională la tractiune CCCT se defineşte la fel ca în cazul materialelor metalice şi prezintă aspecte diferite în funcţie de tipul materialului (v. deoarece. Maşina pe care se execută încercarea trebuie să fie capabilă să realizeze încărcarea cu viteze de 0.2…600 mm/min. b − epruveta tip 2. Analizând CCCT din fig.11.c pentru materiale termorigide. d – epruveta tip 5 . Epruvetele pentru încercarea la tracţiune a polimerilor.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor epruvete plate de forma celor prezentate în figura 11. deoarece zona gâtuită se extinde pe aproape toată 243 Fig 11.13 b sunt caracteristice materialelor polimerice cu tenacitate bună.12 în funcţie de tipul materialului după cum urmează: cele din figura 11. să aibă cursa mare (până la 1000 mm) şi mijloace de măsurare a deplasărilor atât de mari. cele din figura 11. începând de la solicitarea corespunzătoare puctului B. pe epruvetă apare o gâtuire pronunţată.12. În continuare se produc deformaţii fără creşterea tensiunii (porţiunea CD a curbei). iar pentru solicitările corespunzătoare porţiunii AB comportarea elastică devine neliniară. secţiunea reală fiind mult mai mică decât cea convenţională. materialul prezintă elasticitate liniară (este valabilă legea lui Hooke). 9). Reducerea tensiunii pe porţiunea BC este aparentă. c − epruveta tip 4. conform SR EN ISO 527: a − epruveta tip 1. această comportare este specifică materialelor termoplaste încercate la temperatura ambiantă.

11. modulul lui Young se determină conform SR EN ISO 527 ca pantă a dreptei care trece prin punctele de pe CCCT corespunzătoare deformaţiei totale de εt = 0.5 %. La epuizarea capacităţii de deformare prin acest mecanism tensiunea începe să crească.la fel ca în cazul materialelor metalice (v.13 a). fenomenul se explică prin faptul că la aceste solicitări are loc descolăcirea. îndreptarea şi orientarea catenelor după direcţia de solicitare. deoarece porţiunea liniară a CCCT în cazul polimerilor este foarte redusă. fig. iar uneori chiar poate lipsi.13 a. deoarece continuarea deformării presupune mărirea distanţelor dintre monomerii lanţului (realizată cu consum de energie mai mare) până în momentul ruperii (porţiunea DE a curbei CCCT). 200 % sau 300 % în funcţie de standardul după care se execută încercarea).13 b şi este definită de 244 . în cazul elastomerilor se determină modulul de elasticitate secant definit ca fiind panta dreptei ce uneşte originea cu un punct de pe CCCT care corespunde unei deformaţii totale date (uzual 100 %.25 % şi εt = 0. CCCT tipice pentru polimeri: a – cu limită de curgere aparentă.4). scap 3. b – fără limită de curgere aparentă − limita de curgere aparentă se determină pentru materiale a căror CCCT este de tipul celei din figura 11.13. distingându-se limita de curgere aparentă superioară ReH (tensiunea corespunzătoare punctului B de pe CCCT) şi limita de curgere inferioară aparentă ReL (tensiunea corespunzătoare punctului C de pe CCCT). Prin încercarea la tracţiune a polimerilor se determină în mod uzual următoarele caracteristici: − modulul de elasticitate E (modulul lui Young) este panta porţiunii liniare a CCCT .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR lungimea calibrată a epruvetei (v. − limita de curgere convenţională Rp se determină pentru materiale a căror curbă caracteristică este de tipul celei din figura 11. Fig 11.

forţa de apăsare Fm = 49 N. În cazul materialelor polimerice reticulate sau cristalinizate. ţinând seama de modul în care este definită Rm în cazul polimerilor şi de faptul că până la rupere materialul suferă deformaţii ce pot depăşi 1000 % această caracteristică nu poate fi utilizată la dimensionarea pieselor. − alungirea procentuală după rupere Ar se defineşte şi se determină la fel ca în cazul materialelor metalice. adică: F (11. fig. 138 N. E sau 245 . − rezistenţa la rupere Rm este tensiunea corespunzătoare punctului E de pe CCCT. Cele mai utilizate metode sunt. această caracteristică împreună cu limita de curgere sunt importante pentru stabilirea comportării pieselor din materiale polimerice deoarece arată care sunt deformaţiile maxime pe care le poate suferi materialul fără modificarea secţiunii (peste această solicitare apare gâtuirea). cu menţiunea că se folosesc scările Rockwell R. iar S0 este secţiunea iniţială a epruvetei. după care se măsoară adâncimea de pătrundere a penetratorului h. care au curba CCCT de tipul celei prezentat în figura 11. cu deosebirea că aria urmei se calculează pe baza adâncimii de pătrundere a penetratorului: F (11. M. − determinarea durităţii prin penetrare cu bilă – STAS 5871 se realizează folosind ca penetrator o bilă de oţel cu diametrul D = 5 mm.1…1 %. 490 N sau 961 N fiind aplicată o durată τ = 30 s. 11.8) Rm = r . cu particularităţi impuse de valorile mai scăzute ale durităţii şi de comportarea vâscoelastică a polimerilor. − alungirea procentuală la limita de curgere Ac este deformaţia specifică totală corespunzătoare limitei de curgere aparente ReH. alte standarde definesc limita de curgere convenţională ca fiind tensiunea corespunzătoare unei deformaţii remanente de 0.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor SR EN ISO 527 ca fiind tensiunea corespunzătoare unei deformaţii totale εt = x % convenţional alese. fenomenul de curgere plastică fiind practic inexistent. S0 unde Fr este forţa de tracţiune în momentul ruperii. caz în care se determină ducând o paralelă la porţiunea liniară a CCCT prin punctul corespunzător deformaţiei remanente date (v. şi alungirea după rupere Ar. rezistenţa la rupere Rm.9) H= m πDh − determinarea durităţii prin metoda Rockwell este la fel ca la materialele metalice. prin încercarea la tracţiune se pot determina numai modulul de elasticitate E.13 b). L. duritatea H (în N/mm2) se defineşte ca şi duritatea Brinell a materialelor metalice.9. 358 N. b) Încercările de duritate ale polimerilor se bazează pe aceleaşi principii ca şi în cazul determinării durităţii metalelor.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

K, ce diferă prin diametrul D al pentratorului (de tip bilă de oţel) şi mărimea forţei suplimentare F1 (v. scap 3.10), forţa iniţială F0 fiind aceeaşi (98,1 N); în tabelul 11.2 se prezintă valorile diametrelor penetratoarelor şi valorile forţei totale de apăsare (ce se menţine o durată de 10 s); se precizează că dintre aceste scări, cele mai utilizate sunt scările R şi M.
Tabelul 11.2. Caracteristicile scărilor de duritate Rockwell conform STAS 8826 Caracteristici Diametrul bilei D, mm Forţa totală F0+F1, N (kgf) R 12,7 588,4 (60) Scara durităţii Rockwell L M E 6,35 6,35 3,175 588,4 981 981 (60) (100) (100) K 3,175 1471 (150)

− determinarea durităţii prin metoda Shore se bazează pe utilizarea unui penetrator tronconic sau conic, ce este apăsat de un resort calibrat pe suprafaţa probei şi măsurarea adâncimii lui de pătrundere; durimetrul Shore este un dispozitiv portativ astfel construit încât penetratorul (de forma şi dimensiunile prezentate în figura 11.14) acţionează prin presarea plăcii de bază a dispozitivului pe suprafaţa probei şi este prevăzut cu un aparat indicator gradat de la 0 la 100, 0 corespunzând situaţiei în care penetratorul ar pătrunde complet în material, iar 100 − situaţiei când nu ar pătrunde deloc în material (prin presare, faţa frontală a penetratorului ajunge în planul feţei frontale a plăcii de bază (v. fig. 11.14); duritatea Shore astfel definită este o mărime convenţională, ce poate fi utilizată numai ca un criteriu de recepţie a materialelor; datorită comportării vâscoelastice a polimerilor, standardul SR ISO 868 prevede determinarea fie a unei durităţi instantanee, caz în care citirea trebuie să se facă în cel mult 1 s de la apăsare, fie a unei durităţi ce corespunde unei durate de 15 s de la apăsare; duritatea determinată cu aparatele prevăzute cu penetratorul din figura 11.14 a se numeşte duritate Shore A şi se utilizează în cazul termoplastelor moi şi elastomerilor, iar duritatea determinată cu penetratorul prezentat în figura 11.14 b se numeşte duritate Shore D şi se utilizează în cazul materialelor polimerice dure;

Fig. 11.14. Penetratoarele durimetrelor Shore: a – penetrator Shore A; b – penetrator Shore D 246

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

− determinarea durităţii prin metoda Barcol − STAS 11333 se bazează pe acelaşi principiu ca şi metoda Shore, cu diferenţa că diametrul şi lungimea penetratorului sunt mai mici (D = 0,157 mm, H = 0,76 mm), astfel că unei unităţi de duritate Barcol îi corespunde o adâncime de pătrundere de 0,0076 mm; condiţiile privind starea suprafeţei probei (lipsa craterelor, impurităţilor, zgârieturilor) sunt din acest motiv mai severe în cazul metodei Barcol. O corespondenţă aproximativă între durităţile determinate prin metodele Rockwell şi Shore (metodele care au cea mai largă utilizare) este prezentată în figura 11.15.

Fig. 11.15. Comparaţie între scările de duritate definite prin diferite metode

c) Încercările la rupere prin şoc se aplică în special materialelor termoplaste dure, materialelor termorigide şi materialelor compozite (v. cap 12) şi se diferenţiază în principal după tipul solicitării (încovoiere sau tracţiune) şi dispozitivului utilizat pentru încercare. − metoda Charpy - STAS 5871, utilizează ciocanul pendul Charpy de tipul celui folosit şi la metale (v. fig. 3.18.), cu precizarea că energia maximă este de până la 50 J; epruveta uzuală este epruveta tip 1, cu forma şi dimensiunile prezentate în figura 11.16 a, dar se poate efectua şi pe epruveta cu crestătură dublă (fig. 11.16 b), caz în care lovitura se aplică pe faţa perpendiculară pe crestătură; caracteristica mecanică determinată este rezilienţa (v. scap. 3.7), exprimată în J/m2;
247

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

− metoda Izod – STAS 7310 constă din ruperea unei epruvete cu crestătură, încastrată la unul din capete, printr-o lovitură aplicată cu un ciocan pendul la capătul liber, fie pe faţa cu crestătură, după schema prezentată în figura 11.17 a (încercare normală), fie pe faţa opusă crestăturii (încercare cu crestătura inversată); epruveta uzuală este epruveta de tip 1 utilizată la metoda Charpy (v. fig. 11.16), fiind acceptate numai două tipuri de crestături: cu r = 0,25 mm sau cu r =1 mm, ce se practică pe lăţimea b a epruvetei; caracteristica mecanică determinată este rezistenţa la şoc Izod , definită la fel ca rezilienţa în cazul metodei Charpy şi exprimată tot în J/m2;

− metoda Dynstat – STAS 6175 are la bază aceeaşi schemă de încercare ca metoda Izod, cu diferenţa că epruvetele utilizate au dimensiuni mult mai mici (Lxbxh = 15x10x3 mm), iar energia maximă de lovire este de până la 2 J; d) Încercările la fluaj ale polimerilor constau din solicitarea pe durate îndelungate cu sarcini constante în condiţii de temperatură şi umiditate controlate; aceste încercări sunt mai frecvente în cazul polimerilor decât în cazul materialelor metalice deoarece fluajul are loc la temperaturi apropiate de temperatura ambiantă, astfel că şi încercările se efectuează de cele mai multe ori în condiţii de atmosferă standard normală 23/50; solicitările pot fi la tracţiune, (STAS 9046) sau la încovoiere (SR ISO 6602), rezultatele fiind prezentate sub forma curbelor de fluaj ε = f(τ), (timpul la scară logaritmică) pentru diferite valori ale tensiunilor (v. fig. 11.18); cu ajutorul curbelor de fluaj se pot determina, folosind metodele sugerate în figura 11.18, următoarele dependenţe:
248

Fig. 11. 16. Epruvetele pentru încercările la încovoiere prin şoc ale polimerilor; a − normală; b – cu crestătură dublă

Fig 11.17 Schemele încercării la încovoiere prin şoc Izod; a – normală; b – cu crestătura inversată

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

− curbele izocronice tensiune – deformaţie, care permit stabilirea deformaţiei după o anumită durată de expunere la o solicitare dată; − curbele izometrice tensiune – timp, care permit stabilirea timpului după care deformaţia atinge o anumită valoare la o solicitare dată; − curbele modulului de fluaj Ef(τ), care, pentru o tensiune σ constantă, se determină cu relaţia: (11.10) E f (τ ) = σ , ε (τ ) în care ε(τ) este valoare deformaţiei epruvetei solicitate cu tensiunea σ, după o durată τ de solicitare.

Fig. 11.18. Curbele de fluaj ε = f(τ) şi curbele derivate din acestea: a – curbe de fluaj; b – curba izometrică; c – curba izocronică; d – curba modulului de fluaj

Criteriile după care se apreciază scoaterea din uz a pieselor din materiale polimerice depind de tipul materalului şi de rolul funcţional al piesei. Aceste criterii pot fi: − ruperea, în cazul materialelor fragile; − creşterea pronunţată a deformaţiilor (fluajul accelerat);
249

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

− atingerea unei deformaţii critice (a cărei valoare este uzual sub 1%); − apariţia unor microfisuri sau modifcarea culorii (albirea suprafeţei). Duratele încercărilor de laborator sunt rareori apropiate de cele reale deoarece duratele de serviciu în unele cazuri depăşesc 50 de ani (de exemplu reţelele de conducte). În aceste situaţii se aplică metode speciale de extrapolare a rezultatelor obţinute prin încercări la durate mai mici (de obicei 6 luni sau 1 an).

11.5. Principalele tipuri de materiale polimerice
11.5.1. Aditivii materialelor polimerice
În practică se utilizează materiale pe bază de polimeri care conţin şi alte substanţe introduse în scopul îmbunătăţirii anumitor proprietăţi şi/sau al reducerii costului; materialele care au la bază polimeri termoplastici sau polimeri termorigizi sunt cunoscute sub denumirea generică de materiale ( mase) plastice. Principalele tipuri de substanţe introduse în polimerii de bază sunt următoarele: − plastifianţii, care micşorează interacţiunea dintre catene, astfel că segmentele de lanţuri moleculare devin mai mobile şi comportarea vâscoelastică se îmbunătăţeşte; − agenţii de reticulare, care crează punţi de legătură între catene şi astfel se îmbunătăţesc proprietăţile de elasticitate şi de rezistenţă; pornind de la acelaşi polimer în funcţie de gradul de reticulare se pot modifica proprietăţile în limite foarte largi; − materialele de umplutură, care nu reacţionează de obicei cu polimerul de bază, ci se distribuie uniform prin amestecare mecanică în masa de bază şi contribuie astfel la creşterea rezistenţei mecanice; se utilizează în mod curent ca materiale de umplutură talcul, praful de cretă, caolinul, rumeguşul de lemn, fibre textile sau celulozice etc.; negrul de fum (particule sferice de carbon cu structură hexagonală) utilizat şi el ca material de umplutură are şi rol activ înfluenţând gradul de reticulare; − coloranţii, care introduşi în materialele polimerice le colorează în masă prin amestecare mecanică. Pe lângă aceste categorii de substanţe care nu lipsesc din nici un material plastic, se mai introduc în funcţie de scop şi alte categorii de substanţe cum ar fi: antistaticele, pentru reducerea electrizării prin frecare, ignifuganţii, pentru reducerea inflamabilităţii, lubrifianţii, pentru uşurarea prelucrării, fungicidele, pentru creşterea rezistenţei la atacul ciupercilor, antioxidanţii, pentru creşterea
250

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

rezistenţei la îmbătrânire a materialelor polimerice etc. Pe baza celor arătate se poate explica diversitatea extrem de mare a maselor plastice utilizate în prezent de societatea omenească. O încercare de grupare a celor mai utilizate tipuri după criteriul costului şi al proprietăţilor este prezentată în figura 11.19, în care pentru costul relativ s-a luat ca bază (Cr = 1) costul polietilenei, unul dintre cei mai utilizaţi polimeri.

Fig. 11.19. Principalele categorii de mase plastice

11.5.2. Materialele termoplaste
În această categorie sunt incluse materialele plastice la care polimerul de bază este un termoplast; principalele termoplaste şi caracteristicile lor mai importante sunt prezentate în tabelul 11.3. După structura lanţului molecular, termoplastele pot fi grupate în două categorii: − polimeri la care linia principală a lanţului molecular este formată numai din atomi de carbon, atomii diferiţi sau radicalii ataşându-se prin legături laterale; din această categorie fac parte: poliolefinele (PE, PP), polimerii vinilici (PVC, PS), polimerii acrilici (PAN, PMMA) şi fluoroplastele (PTFE); − polimeri care au în componenţa liniei principale a lanţului şi alţi atomi (de obicei N, O, Si) sau cicluri benzenice; din această categorie fac parte poliesterii (PET, PBT), poliamidele (PA), policarbonaţii (PC), acetalii (POM) etc.
251

Tabelul 11.3. Principalele caracteristici ale unor materiale termoplaste Denumirea materialului Polietilenă de joasă densitate Polietilenă de mare densitate Polipropilenă Polistiren Policlorură de vinil rigid Policlorură de vinil plastifiat Polimetacrilat de metil (plexiglas) Policarbonat Poliamida 66 (Nylon 66) Polioximetilena (acetal) Polietilen teraftalat (răşină poliesterică) Politetrafluor etilena (teflon) Poliacrilonitril (răşină acrilică) Acrilonitril/butadien /stiren Acetat de celuloză (celuloid) Simbol PE−LD PE−HD PP PS ρ, kg/m3 910…940 950…965 900…910 E, N/mm2 120…500 420…1400 500…1900 R m, N/mm2 5…16 Ar, % 200…600 Tv, o C −75 −75 −10 85…100 Tc, o C 115 130 170 Observaţii cristalinizată 40…55 % elastic, rezistentă cristalinizată. 60…80 % elastic rezistentă cristalinizată. 60…70 % mai rigidă decât PE amorf; dur şi fragil amorf; rigid, sensibil la zgârieturi compus vinilic amorf; flexibil, elastic amorf; rigid dur şi rezistent la zgârieturi amorf; rigid şi rezistent la şoc cristalinizată < 60 %; dură, rezistentă şi rigidă cristalinizată < 75 %; rigidă, elastică, rezistentă amorfă sau cristalinizată 30…40%; stabil dimensional cristalinizat < 70 %; coeficient de frecare redus compus acrilic; se trage uşor în fibre amestec de butadien-stiren (elastomer) şi stiren-acrilonitril (termoplast) modificaţie chimică a celulozei (polimer natural)

20…40 700…1300 30…50 200…1000 5…75 10…50 200…500 4…10 80…120 40…60 35…75

1040…1100 2800…3500 20…50

PVC dur 1360...1400 1500…3500 40…60 PVC−P 1150...1250 moale PC PA 66 POM PET PTFE PAN ABS CA − 10…30

125 175… 75…105 212 −40 150 225 230 250 170 255 330 320 − −

PMMA 1180…1220 2700…3500 60…80 1150...1250 2350...2450 1120...1180 900…2800 50…70 50…80

90…105 150 55 −50 73

1370...1430 3000…3500 60…70

1320…1390 2000…2500 40…60 100…2300 2100…2250 350…800 20…40

250…500 85...125 3…5 10…140 5…100 107 125 120

1100...1200 3500…4000 50…60 1040…1700 900…2800 1250...1350 800…2400 20…60 25…50

20. fig.20 se prezintă simplificat domeniile de stare. termoplastele cu cristalinitate parţială (PE. În figura 11. PS. Proprietatea lor de a putea suferi reîncălziri în domeniul de curgere de un număr nelimitat de ori în vederea prelucrării contribuie. iar la o încălzire mai mare curg plastic.6). Principalele dezavantaje sunt legate de temperaturile relativ scăzute până la care pot fi utilizate (v. peste această temperatură masa cristalină trece în stare amorfă şi materialul curge plastic (stare vâscoasă). ale unor termoplaste. PA) au proprietăţi de rezistenţă – elasticitate care le permit menţinerea formei până la temperatura Tc (v. tabelul 11. ceea ce face ca piesele realizate să fie rezistente la şocuri. la extinderea utilizării lor.3) Excepţie 253 . în funcţie de temperatură. 11. PC) se comportă vâscoelastic imediat deasupra lui Tv. PP.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Comportarea termoplastelor deasupra temperaturii Tv depinde de starea structurală a acestora. Fig. vâscozitatea scade pe măsură ce creşte temperatura atingând la un moment dat valorile corespunzătoare lichidelor. 11. termoplastele amorfe ( PVC. Domeniile de stare ale unor materiale termoplaste Termoplastele se utilizează ca materiale structurale în tehnică datorită caracteristicilor mecanice de rezistenţă relativ bune şi caracteristicilor de tenacitate care în unele cazuri sunt foarte bune. de asemenea.

* proprietăţi asemănătoare cu ale UF. piese cu solicitări moderate şi supuse la şocuri. care. A. 11. forme de turnare etc. culoare închisă. tabelul 11. kg/m3 1250 R m. utilizate ca răşini de turnare. Tabelul 11. culoare deschisă.2…8. Materialele termorigide Proprietăţile caracteristice maselor plastice termorigide (numite şi duroplaste) sunt date de structura reticulară a polimerului de bază care intră în compoziţia lor.25 fierbinte. au stabilitate pe un interval mare de temperaturi (v. stabile 50…70 6. dar mai puţin sensibile la 35…65 6…7 − zgâriere. higroscopice şi nerezistente la apă 35…55 5. utilizate pentru piese presate sau turnate. în timpul fabricării obiectelor se produce reticularea spaţială prin intermediul legăturilor principale ale lanţurilor moleculare prin activare termică sau prin activare chimică (introducerea unui agent de întărire).3.5. datorită structurii lanţului (atomii de H din lanţul polietilenei sunt înlocuiţi de atomi de F). N/mm2 E. Principalele caracteristici ale unor polimeri termorigizi Polimerul Fenoplaste ( PF) − răşini fenol − formaldehidice (bachelitice) Aminoplaste (UF) răşini ureo.4.4. adezivi. adezivi. cu catene ramificate. Termoplastele se utilizează în tehnică pentru conducte.aldehidice Melamine (MF) − răşini melamin-formaldehidice Răşini poliesterice nesaturate (UP) ρ. astfel că după prelucrare materialul capătă proprietăţi de rezistenţă şi duritate ce se menţin la o reîncălzire ulterioară până la temperatura de descompunere.0 1. ca matrice pentru materiale compozite * dure.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fac fluoroplastele (teflonul).% kN/mm2 r Caracterizare 1550 1700 1250 Răşini epoxidice (EP) 1200 * dure. deoarece proprietăţile lor de curgere sunt slabe. fragile. angrenaje. se prelucrează prin metodele metalurgiei pulberilor (v. cap.3).2…7. utilizate ca răşini pentru presare şi 35…70 7…10 0. rezistente la şoc. utilizate ca răşini de presare * dure şi fragile până la elastice. fragile.3 3 funcţie de gradul de reticulare. matrice pentru compozite 254 .75 laminare.5 − dimensional. materiale electroizolante etc. utilizate ca materialele de acoperire * dure şi fragile până la elastice în 40…90 6. lagăre.5…7.13). Principalele tipuri de materiale polimerizate termorigide şi câteva caracteristici ale lor sunt prezentate în tabelul 11. Starea iniţială a acestor polimeri obţinuţi prin policondensare este de polimerizare incompletă.

a căror întărire se realizează prin adăugarea unui agent de reticulare . În figura 11. în timpul proceselor tehnologice de fabricare a produselor. încolăcite şi slab reticulate aşa cum a fost arătat anterior (v.). obţinându-se un material dur şi fragil cunoscut sub numele comercial de ebonită.21 se prezintă reacţia de vulcanizare cu sulf a cauciucului natural. Proprietatea de termorigiditate este esenţială în utilizarea răşinilor din această categorie ca lianţi pentru amestecurile de formare din care se realizează formele pentru turnarea pieselor din materiale metalice.5. împreună cu alţi aditivi. peroxizi sau amine). 11. ce constă din ruperea unor legături duble din linia principală a lanţului şi realizarea unor legături între lanţurile macromoleculare prin punţi constituite din atomi sau grupuri de atomi ai agenţilor de reticulare (în mod uzual sulf.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor În tabelul 11. Materialele elastomerice (cauciucurile) Sunt substanţe macromoleculare a căror capacitate de deformare elastică se bazează pe structura constituită din lanţuri moleculare lungi. introduşi în masa elastomerului. caz în care se folosesc răşini fluide (lichid vâscos) obţinute prin policondensarea ureei cu formaldehidă şi alcool furfurulic (răşini furanice). pentru cauciucurile uzuale se adaugă 4…5 % sulf.5 se prezintă elastomerii utilizati mai frecvent şi câteva din caracteristicile acestora.8). cauciuc nitrilic. cauciuc acrilic. ceea ce provoacă desfacerea a cca 10…30 % din legăturile duble şi legarea lanţurilor prin punţi de sulf. iar dacă se introduce 45 % sulf. 11.) au rolul de a îmbunătăţi rezistenţa mecanică şi de a ieftini produsele. răşinile destinate acestui scop pot fi cu întărire la cald (răşini aminoplaste termoreactive) şi răşini cu întărire la rece.4 sunt indicate numai câteva utilizări specifice ale unor răşini termorigide. deoarece oxigenul şi ozonul acţionează în timp la fel ca agenţi de reticulare.scap. Aditivii cei mai importanţi introduşi împreună cu materialele de umplere în cazul elastomerilor sunt antioxidanţii. reticularea este completă. ceea ce are ca efect scăderea elasticităţii şi fragilizarea materialului. În tabelul 11. talcul şi praful de cretă etc. cauciuc butilic etc. Reticularea slabă a elastomerilor (aşa numita vulcanizare) este un proces activat termic (ti = 120…150 oC). gama întrebuinţărilor fiind mult mai extinsă. pulberea de silice (SiO2).4. 11. gradul de reticulare şi implicit caracteristicile de rezistenţă şi elasticitate sunt dependente de cantitatea de sulf. Materialele de umplere (negrul de fum.1 şi fig.4. 255 . fapt ce se datorează în special caracteristicilor de rezistenţă mecanică ale acestor materiale. Elasticitatea lor asemănătoare cauciucului natural (poliizopren) a făcut ca denumirea de “cauciuc” să devină generică şi să fie alăturată denumirii elastomerului de bază (de exemplu.

numite generic polisiloxani. % 100…600 100…500 100…800 100…400 100…500 100…500 100…200 100…800 100…400 Temperaturi de exploatare c i t max . N/mm2 4…25 4…25 4…15 4…18 4…20 4…12 7…15 15…30 3…10 Ar. 11. Acestea sunt materiale polimerice la care linia principală a lanţului molecular este lanţul siloxanic. Schema procesului de vulcanizare a cauciucului natural cu sulf Tabelul 11. obţinându-se diferite tipuri de materiale polimerice. din care rezultă că particularităţi deosebite din punct de vedere al temperaturilor de serviciu prezintă siliconii. Caracteristicile principale ale unor elastomeri Elastomerul Cauciuc natural (NR) Butadien – stiren (SBR) Cauciuc butilic (IIR) Cauciuc nitrilic (NBR) Cloropren (CR) Polietilenă clorosulfonată (CSM) Elastomeri polifluorurati (FPM) Cauciuc poliuretanic (EU) Cauciuc siliconic (Q) Grupa R m. oC t max . 11. fig. Exemple de elastomeri din fiecare grupă sunt date în tabelul 11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.22 b) sau reticulaţi (v. − grupa Q cuprinde cauciucurile siliconice.5. 256 . fig.5.21. valenţele libere ale lanţului siloxanic pot fi completate cu radicali organici. − grupa U cuprinde poliuretanii. oC tmin. oC −30…−60 −20…−50 −10…−40 −10…−50 −20…−50 −20…−40 −20…−40 0…−20 −50…−80 R 60 70 80 70 70 80 175 60 200 100 100 140 130 130 150 250 80 275 M U Q c t max − temperatura maximă de serviciu la expunere continuă. − grupa M cuprinde polimerii cu lanţ saturat. i t max − temperatura maximă de serviciu la expunere inermitentă. a cărui structură este prezentată în figura 11. După tipul lanţului macromolecular elastomerii se împart în patru grupe: − grupa R cuprinde polimerii cu lanţ nesaturat ale căror proprietăţi se modifică prin reticulare. 11.22 a.22 c). care pot fi liniari (v.

235 cristalite. din acelaşi motiv îşi menţin proprietăţile de elasticitate într-un interval mare de temperaturi. 239 copolimer. 233 statistic. grefat. Structura chimică a siliconilor: a – lanţul siloxanic. 233 disproporţionare. deoarece îmbină proprietăţile de elasticitate ale materialelor organice cu stabilitatea termică şi chimică a materialelor anorganice (de exemplu. lacuri sau uleiuri siliconice. 250 antistatic. 235. 250 atactic. pentru durate scurte. 233 atmosferă standard. siliconii se pot prezenta sub formă de materiale rigide. 237 fenoplaste. nehigroscopice. 231 grad de cristalinitate. 242 funcţionalitate. la realizarea echipamentelor pentru zonele arctice etc. 241 condiţionarea epruvetelor. fig. 247 duritate Shore. 233 izotactic. 11. 235 formare epruvete. În funcţie de tipul radicalilor ataşaţi lanţului siloxanic. 233 lanţ molecular (catenă). 11. fiind utilizate în industria aerospaţială. 249 257 dendrimer. 236 curbe izocronice. 231 duritate Barcol.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Fig. 250 alungire la limita de curgere. 233 conformaţie. 249 curbă termo-mecanică. geluri. 254 fibrilă. b – polisiloxan cu molecule liniare. 256 masă moleculară.19). elastomeri (cauciuc siliconic). bloc. 230 homopolimer. 234 grad de polimerizare. 230 material de umplutură. nu dezvoltă gaze toxice prin ardere şi aderă la suprafeţele metalice. 234 curba modulului de fluaj. 250 material elastomeric (cauciuc). 229 lanţ siloxanic. c − polisiloxan reticulat Materialele pe bază de siliconi fac parte din categoria materialelor plastice de înaltă performanţă (v.22. 245 aminoplaste. 249 curbe izometrice. 254 antioxidant. sunt neinflamabile. 233 constantă de relaxare. de gradul de polimerizare şi de gradul de reticulare. 255 . 241 configuraţie. 246 elastomeri. Cuvinte cheie agent de reticulare. pot fi utilizate şi la temperaturi de 800 oC).

s. Addison-Wesley Reading. Introduction to Materials Science for Engineers. Bucureşti. 241 rezilienţa. 229 polimer. 235 polimerizare. Editura Didactică şi Pedagogică. Shackelford J.. Paris. 1999 3. H. 1998 11.S. New York.a. Zecheru Gh. Printice Hall. The Science of Engineering Materials. Constantinescu D. Editura Sudura. Sixt Edition. Inc.. Fundamente. Smith Ch. 237 tranziţie sticloasă (vitroasă). O. Bucuresti. 248 rezistenţă Izod la şoc. 237 termorigide (duroplaste). Essais mecaniques des plastiques. 236 vâscoelasticitate. 232 relaxarea tensiunilor. Elements of Materials Science and Engineering. 1989 8.. 1986 7. Macmillan Publishing Company. Van Vlack L. Massachusetts. 254 reacţie în lanţ. 233 steroizomer. Vasilescu D. Editura Didactică şi Pedagogică. 230 polidispersitate. Materiale termoplastice şi materiale termorigide. Materiale plastice. 229 polimer reticulat. 229 plastifiant. Saban R. 232 polidispersie. Mitelea I. 250 poliadiţie. 236 termoplaste. New Jersey. Materiale plastice. AM 3510. Studiul si ingineria materialelor. 1983 2. 232 reacţie în trepte. 1995 5. * * * Hütte. 256 sindiotactic. 235 silicon. 233 sferulită. Krawczak P. OIDCM. Techinques de l’Ingenieur. 232 policondensare. Bucureşti. Tillmann W. Lugsheider E. 254 monomer. 239 vulcanizare. 255 Bibliografie 1. Tehnologia materialelor. 231 răşini epoxidice. Stiinţa materialelor. Bucureşti. 247 rezistenţă Dynstat la şoc. 1998 258 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR melamine. Timişoara 1999 4. 1985 9. 248 segment de lanţ molecular. OIDCM.. 234 temperatură de curgere. IPG Ploiesti. 254 răşini poliesterice. 231 polietilenă. 1995 10. partea a doua. Bucuresti. Manualul inginerului. Stiinţa materialelor în construcţia de maşini. şi Ciocea N. Editura Tehnică. 233 structură amorfă. 1988 6. * * * Culegere de standarde române comentate CSCM – Mp5. * * * Culegere de standarde române comentate CSCM – Mp4. Terminologie şi metode de analiză şi încercări...

Care dintre afirmaţiile următoare despre reacţia de polimerizare sunt advărate: a) este o reacţie în trepete care necesită activare energetică la fiecare secvenţă. b) este o reacţie în lanţ la fel ca polimerizarea. c) prin polimerizare se obţin substanţe a căror compoziţie chimică diferă de a monomerilor din care provin. c)după dispunerea monomerilor pot fi copolimeri statistici. b) sunt rezultatul unirii în lanţul macromolecular a unor monomeri diferiţi.11. c) numărul de monomeri din lanţul macromolecular reprezintă gradul de polidispersie moleculară. d) după 259 .3. Care dintre următoarele afirmaţii despre polimeri sunt adevărate: a) sunt substanţe organice micromoleculare care conţin mai multe componente. copolimeri grefaţi şi copolimeri bloc. Care dintre afirmaţiile următoare despre copolimeri sunt adevărate: a) sunt rezultatul unirii unor monomeri de acelaşi tip. Cum se realizează întreruperea reacţiei de polimerizare: a) prin introducerea unui radical care reacţionează cu monomerii liberi şi consumă energia necesară continuării reacţiei de polimerizare. Prin ce se caracterizează reacţia de poliadiţie: a) este procesul prin care două molecule organice identice reacţionează pentru formarea unei molecule complexe.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Teste de autoevaluare T. c) polimerii obţinuţi prin policondensare au compoziţie chimică diferită de a monomerilor din care provin.11.6.11. d) prin transferul de la un lanţ la altul a unui unui atom de H care reface legătura dublă C = C a monomerului? T.11. b) prin unirea capetelor libere a două catene. c) este o reacţie în trepte care decurge fără eliminarea unei substanţe cu molecula mică. d) creşterea lanţului macromolecular se realizează prin formarea de noi legături în urma reacţiilor de condensare (reacţie în trepte)? T. c) prin răcirea bruscă a amestecului de reacţie. d) numărul de unităţi structurale din lanţul macromolecular reprezintă gradul de polimerizare? T.4.11. d) în timpul procesului de creştere a catenelor ambele capete ale lanţului sunt libere? T.1. b) sunt compuşi chimici (în marea majoritate a cazurilor organici) cu molecule de dimensiuni mari. Prin ce se caracterizează reacţia de policondensare: a) este procesul prin care două molecule organice diferite reacţionează pentru formarea unei molecule complexe. d) polimerii care se formează prin poliadiţie au de obicei în lanţurile principale şi alţi atomi decât carbonul? T11.5. b) este o reacţie în lanţ ce se iniţiază în prezenţa unei substanţe introduse special în acest scop.2. b) este procesul prin care două molecule organice identice reacţionează pentru formarea unei molecule complexe.

11. La ce se referă noţiunea de sferulită în cazul structurii polimerilor: a) la formaţiunile structurale constituite prin încolăcirea unui lanţ molecular. Care sunt tipurile de polimeri după modul de dispunere a grupelor laterale faţă de lanţul principal: a) polimeri isotactici. c)desfăşurarea şi decuplarea 260 .11.7.11. b) la forma moleculelor monomerilor din componenţa catenelor.14.11.11. c) se utilizează numai în stare vitroasă. d) se durifică pe măsură ce creşte temperatura prin creşterea gradului de reticulare? T. la o reîncălzire ulterioară nu se mai atinge starea vâscoasă? T. b) sunt substanţe macromoleculare cu grad mare de reticulare.10. Care dintre afirmaţiile următoare despre termorigide sunt adevărate: a) sunt substanţe macromoleculare cu structura ramificată.11. c) îşi menţin proprietăţile înalt elastice până aproape de descompunere.11.11. polimeri atactici şi polimeri sindiotactici. d) la numărul şi radicalilor liberi din unitatea structurală? T. c) la poziţia relativă a doi monomeri vecini realizată prin rotirea în jurul legăturii simple dintre atomii de carbon. b) ruperea legăturilor intermoleculare. c) la gradul de ramificare a catenelor. d) la distribuţia monomerilor diferiţi în cadrul lanţului macromolecular? T. d) la zonele cu structură complexă ce ce rezultă prin prin unirea mai multor fibrile în jurul unui nucleu? T.8. c) la forma cristalitelor rezultate prin presare. b) pot fi încălzite în vederea prelucrării o singură dată. complet amorfă sau parţial cristalină.11.9. Cum se comportă elastomerii la încălzire: a) odată cu creşterea temperaturii deformarea elastică se produce la solicitări mai mici.13. b) la ordonarea pe anumite zone prin alinierea unor segmente de lanţ. La ce se referă noţiunea de conformaţie în cazul structurii polimerilor: a) la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular. c) se prelucrează într-o stare de polimerizare incompletă.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR dispunerea monomerilor pot fi: steroizomeri. b) la forma pe care o capătă lanţurile macromoleculare. polimeri statistici şi polimeri grefaţi. Care dintre mecanismele prin care se produce deformarea polimerilor sunt caracteristice termoplastelor şi elastomerilor: a) îndreptarea. b) are loc înmuierea prin reducerea pronunţată a vâscozităţii. d) pot fi încălzite în vederea prelucrării de un număr nelimitat de ori ? T. copolimeri atactici sau copolimeri isotactici? T. catenelor. polimeri reticulaţi şi polimeri cristalini? T. b) polimeri isotactici. Care dintre afirmaţiile următoare despre termoplaste sunt adevărate: a) sunt substanţe macromoleculare cu structura liniară sau ramificată. c) polimeri liniari.12. La ce se referă noţiunea de configuraţie în cazul structurii polimerilor: a) la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular dată de legăturile chimice.

c) la polimerii nereticulaţi. b) modificarea distanţelor dintre monomeri.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor catenelor. b) reprezintă capacitatea polimerilor de a căpăta deformaţii elastice variabile în timp sub acţiunea solicitărilor constante. b) la polimerii puternic reticulaţi. d) la polimerii cu structură complet amorfă? T.11. d) la temperaturi Tv < T >Tc? T. c) la menţinerea epruvetelor într-o atmosferă standard o durată suficientă pentru atingerea echilibrului termic şi higrometric? T. În ce condiţii are loc relaxarea tensiunilor în cazul polimerilor: a) în cazul solicitărilor la care deformaţiile şi temperatura se menţin constante.17.20.11.16.21. b) se măsoară diametrul urmei lăsate de penetrator pe suprafaţa probei şi se calculează duritatea ca raport dintre forţa de apăsare şi aria urmei. c) în cazul menţinerii constante a temperaturii şi a forţelor exterioare. Care dintre afirmaţiile următoare despre vâscoelasticitate sunt adevărate: a) este capacitatea polimerilor de a-şi menţine deformaţia elastică la reducerea vâscozităţii.11. La care tip de polimeri se înregistrează variaţia cea mai mare a modulului de elasticitate E cu temperatura: a) la polimerii cu grad mare de cristalinitate. La ce se referă noţiunea de condiţionare a epruvetelor pentru încercări mecanice: a) la prelucrarea mecanică în condiţii care să asigure o anumită precizie şi rugozitate a suprafeţelor.22. b) la realizarea epruvetelor prin presare în condiţii standardizate.19. b) la temperaturi T > Tc. d) alunecarea relativă a catenelor? T.15. Care sunt caracteristicile mecanice determinate prin încercarea la tracţiune ce prezintă importanţă pentru proiectarea pieselor din materiale polimerice: a) rezistenţa la tracţiune Rm. d) materialul cu comportare vâscoelastică se deformează la solicitare constantă până la rupere? T. Care dintre mecanismele prin care se produce deformarea polimerilor sunt caracteristice termorigidelor: a) alunecarea relativă a catenelor. d) ruperea legăturilor intermoleculare? T.11.11. c) materialul cu comportare vâscoelastică se deformează la solicitare constantă până la atingerea unei stări staţionare. d) în cazul creşterii temperaturii şi menţinerii constante a forţelor exterioare? T.11. b) în cazul solicitărilor la temperatură variabilă.18. c) se măsoară adâncimea de pătrundere iar scala de duritate Shore are 100 261 . Care dintre afirmaţiile următoare despre metoda Shore de determinare a durităţii polimerilor sunt adevărate: a) metoda se bazează pe utilizarea unui penetrator tronconic sau conic ce este apăsat de un resort calibrat pe suprafaţa probei. c) alungirea procentuală la rupere Ar. d) limita de curgere aparentă Re? T. c) decuplarea catenelor. b) alungirea procentuală la curgere Ac. În ce domeniu de temperaturi variază puternic modulul de elasticitate E: a) la temperaturi T < Tv.18.11. c) la temperaturi t < ta.

UP.11. PC. c) răşinile alchidice. PA66. definită la fel ca rezilienţa în cazul metodei Charpy şi exprimată în J/m2? T. c)policarbonaţii. EP. FPM. epruvetele fiind diferite.11. PTFE. d) UP. PTFE. PE-LD. ABS.11. PVC−P. PET. Care dintre afirmaţiile următoare despre metoda Izod de încercare la încovoiere prin şoc sunt adevărate.28. NR. PF. IIR. PET. MF. Q? 262 . CR. b)poliuretanii liniari. c) PE−HD. CR.11. Care dintre afirmaţiile următoare despre încercările la fluaj ale polimerilor sunt adevărate: a) încercările sunt mai frecvente în cazul polimerilor decât în cazul materialelor metalice. c) EU.11. În care dintre enumerările următoare materialele plastice termorigide sunt în ordinea descrescătoare a rezistenţei la rupere Rm: a) UF. d) siliconii? T.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR de unităţi.11. PET. UF. ABS . b)fenoplastele.24. definită ca fiind energia absorbită prin ruperea epruvetei şi exprimată în J.? T.11. c) PE-LD. PVC−P. d) PTFE. PP. IIR. PC. d) caracteristica mecanică determinată este rezistenţa Izod la şoc.31. b) PE−HD. PET.EP. c) caracteristica mecanică determinată este rezistenţa Izod la şoc. MF. PET. ABS. PET. UP. MF. CSM. EP.30. ABS. UF. b) poliamidele. În care dintre enumerările următoare materialele elastomerice sunt în ordinea crescătoare a temperaturii maxime de serviciu la expunere continuă: a) CR. d) UP. În care dintre enumerările următoare materialele termoplaste sunt în ordinea crescătoare temperaturii de vitrifiere: a) PE−HD. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termoplastelor: a) răşinile acrilice. b) constă din ruperea unei epruvete cu crestătură încastrată la unul din capete printr-o lovitură cu un ciocan pendul aplicată la capătul liber fie pe faţa cu crestătură fie pe faţa opusă crestăturii. În care dintre enumerările următoare polimerii sunt în ordinea crescătoare a modulului de elasticitate (valoarea medie a intervalului de variaţie): a) PE-LD. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termorigidelor: a) fenoplastele.11. NBR. d) siliconii? T. PMMA. PP. PP? T. ABS.11. b) NR. d) polistirenul? T. PAN. FPM. c) aminoplastele. b) UP. PP. PE-LD.27. MF. PAN. a) se utilizează aceeaşi schemă de solicitare ca la încercarea Charpy.23. PAN. MF? T. d) duritatea Shore este o mărime convenţională ce poate fi utilizată numai ca un criteriu de recepţie a materialelor? T. c) încercările se efectuează prin solicitarea la tracţiune sau la încovoiere. PTFE. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termoplastelor: a) polietilena. Q. b) încercările se efectuează numai prin solicitarea la tracţiune la temperaturi ridicate. CSM. c) POM. PP. PAN. PVC−P. PC. UF. d) încercările se efectuează de cele mai multe ori în condiţii de atmosferă standard normală 23/50? T. PET.25.29. d) EU. valoarea 0 corespunâznd pătrunderii totale a penetratorului. b) PP.26. ABS.

cap. aplicând relaţia (10. Aplicând relaţiile (11.11.825·1010 1600 15000 240·105 36·1010 (10000 . n= Tabelul 11.11. se obţine: 90000 ≅ 3207 .11. 5180 . 28.3) rezultă : ∑ Ni ∑ N i M i2 ≅ 303 ⋅ 1010 .1 (v.06 A.01 = 28.2) şi (11.3).1). Să se calculeze gradul de polimerizare a unui lot de polietilenă de mare densitate PE−HD pentru care s-a determinat experimental o masă moleculară medie de 90000 g/mol Rezolvare Gradul de polimerizare n se determină cu relaţia (11.2. produsele NiMi şi N i M i2 şi se completează coloanele corespunzătoare din tabelul 11. Determinările experimentale de masă moleculară asupra unei probe de polimer au condus la datele prezentate în coloanele 1 şi 2 ale tabelului 11.6 Cu valorile astfel determinate. să se calculeze masa moleculară medie în funcţie de fracţia masică ( M m ) şi masa moleculară medie în funcţie de fracţia numerică ( M n ).Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Aplicaţii A. 30000] 2400 25000 600·105 150·1010 (30000 . 40000] 700 35000 245·105 85. 10000] 330 5000 495·104 0.01 + 4·1.1). g/mol Numărul de lanţuri Ni Masa moleculară medie pe interval Mi.1): M C 2 H 4 = 2·12.1. utilizând aceste date.375·1010 (40000 . 50000] Rezolvare Pentru calculul celor două mărimi prin care se poate caracteriza masa moleculară medie a polimerului se utilizează relaţiile (11. g/mol Ni M i N i M i2 (0 .06 g/mol .2) şi (11.6.6. Mm = ≅ 25208 g/mol şi M n = 12020 ⋅ 10 4 263 303 ⋅ 1010 12020 ⋅ 10 4 ≅ 23205 g/mol. rezultă: = 5180 . ∑ N i M i = 12020 ⋅ 10 4 . se calculează mai întâi masa moleculară medie Mi pentru fiecare interval. Datele iniţiale şi rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.2 Intervalul maselor moleculare. 20000] (20000 .75·1010 150 45000 675·104 30. calculând mai întâi masa monomerului etilenă (C2H4) cu datele din tabelul 1.

înlocuind datele din enunţ se obţine σ ln 0 σ1 42 τ rt = = 60. Banda se menţine în această stare la ta o durată τ0 = 2 zile. Relaţia dintre viteza de relaxare a tensiunilor din materialele polimerice şi temperatură este de tip Arrhenius: T . după acest timp tensiunile din bandă atingând nivelul σ1 = 5.6). care s-a relaxat la nivelul σ1 = 6 N/mm2. pentru datele din enunţ. Să se determine constanta de relaxare a tensiunilor pentru această bandă şi intensitatea tensiunilor din banda de cauciuc după menţinerea în poziţia întinsă o durată τ1 = 90 zile. prelucrată. astfel încât în bandă se generează tensiuni normale de întindere σ0 = 11 N/mm2.11. rezultă: 264 − Ea k BT τ −τ − 1 0 τ rt 90 − 42 60.6 zile. Rezolvare a) Aplicând relaţia (11. 11 ln 5.5e ≅ 2. după menţinerea barei o durată τ1 = 60 zile la t1=20 oC sau o durată τ2 = 50 zile la t2 = 25 oC. acelaşi rezultat putând fi obţinut şi astfel: σ = σ 1e = 5. la t2 = 25 oC şi la t3 = 30 oC pentru o bandă de cauciuc.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A. ţinând seama de datele din τ enunţul aplicaţiei. Ea – energia de activare a procesului de relaxare. iar T – temperatura materialului (în K). A.6 . Rezolvare Constanta de relaxare a tensiunilor pentru banda de cauciuc se poate determina cu ajutorul relaţiei (11. (11.3.3.10−24 J/K.6). după menţinerea ei (în stare întinsă) o durată τ3 = 40 zile la t3 = 30 oC. a) Să se determine valorile constantei de relaxare a tensiunilor la t1 = 20 oC. după care capetele benzii se fixează. dependentă de tipul materialului. După menţinerea benzii în poziţie întinsă o durată τ1 = 90 zile.5 N/mm2. O bandă de cauciuc cu (secţiunea dreptunghiulară) este supusă la tracţiune. ca la rezolvarea aplicaţiei A.6 − ≅ 2.81.11 ) v rσ = v rσ o e în care vrσ 0 este o valoare de referinţă a vitezei de relaxare.11.4. ştiind că în aceasta s-a generat o tensiune de întindere σ0 = 12 N/mm2.5 N/mm2. kB = 13.5 N/mm2.11. b) Să se determine nivelul tensiunilor din bară.5 tensiunile se relaxează la nivelul σ = σ 0 e τ − 1 τ rt = 11e − 90 60. sub forma: τ rt = 0 .

şi 1 1 72. 265 . (11.00156e 13. ca urmare. se pot scrie 1 1 T T T relaţiile: vrσ = C .1− 293 ln 86 .7 ≅ 5.00156 zile Constanta de relaxare a tensiunilor la t3 = 30 oC (T3 = 303 K) are valoarea: E − 24 = τ 0 e a = 0.8 ⋅ 10 −24 86. C şi τ0 fiind constante. relaţia (11.6 zile k B T3 b) Tensiunile din banda de cauciuc menţinută o durată τ3 = 40 zile la o t3 = 30 C (T3 = 303 K) vor fi: T τ rt3 4 .4 N/mm2. Viteza de relaxare a tensiunilor este invers proporţională cu durata menţinerii materialului la o temepratură T şi.8⋅10 ⋅303 = 45. iar τ rt constanta de T 0 τ0 τ rt τ rt1 = T relaxare la temperatura T.12) k BT Considerând datele din enunţul aplicaţiei.6 zile. τ0 pentru aplicaţia considerată.2 ln = 4. 6 5 T2 ln τ rt2 − T1 ln τ rt2 T τ0 = e T2 − T1 = 0. corespunzătoare relaxării tensiunilor la temperaturile t1 = 20 oC şi t2 = 25 oC. acest sistem are soluţia: Ea = 1 1 − T1 T2 T T T kB ln T τ rt1 τ T2 rt = 13.1 − 293 298 =e 298 ln 72 . v rσ = C . τ rt2 = 2 = = 72.11) devine: E T τ rt = τ 0 e a .1 zile.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor τ1 τ 60 50 T T T = = 86. τ rt1 şi τ rt2 fiind σ 12 σ 12 ln 0 ln ln 0 ln 6 6 σ1 σ1 o constantele de relaxare a tensiunilor la t1 = 20 C (T1 = 293 K) şi t2 = 25 oC (T2 = 298 K).3 ⋅ 10 − 20 J. În aceste circumstanţe. 3⋅10 −20 σ 3 = σ 0e τ − 3 T τ rt3 = 12e − 40 49. se obţine sistemul de ecuaţii (cu necunoscutele τ0 şi Ea): τ 1 E a = k B T1 ln rt τ0 τ 2 E a = k B T2 ln rt .

11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A. Cristalele moleculare de polietilenă (polietilena cu gradul de cristalinitate 100%) au densitatea ρ100 = 1010 kg/m3. Rezolvare Considerând că densitatea polietilenei creşte liniar cu gradul de cristalinitate X. polietilena comercială de joasă densitate PE−LD are densitatea ρPE-LD = 920 kg/m3. densitatea polietilenei necristalizate este ρ0 = 900 kg/m3. rezultă: ρ − ρ0 (11.13) X = 100 X ρ100 − ρ 0 Aplicând această relaţie se obţine pentru cazurile considerate în enunţul aplicaţiei: 920 − 900 960 − 900 X PE −LD = 100 = 18% şi X PE −HD = 100 ≅ 55% 1010 − 900 1010 − 900 266 . Să se estimeze gradele de cristalinitate ale PE-LD şi PE-HD. polietilena comercială de înaltă densitate PE−HD are densitatea ρPE-HD = 960 kg/m3.5.

ZrO2 etc. Te etc. pulberi metalice etc. politetrafluoroetilenă etc. Materialele compozite stratificate au structura alcătuită dintr-un material suport dispus în straturi solidarizate cu un material de legătură (liant). Ni. într-o matrice metalică (Co. materialele dure. în concentraţii volumice de până la 80 %. În această categorie sunt incluse materialele organice stratificate. materiale textile etc. alcătuită din două sau mai multe materiale componente. în concentraţii volumice de până la 95 %. bile de sticlă. În această categorie sunt incluse: betonul. polipropilenă. Ni. TaC etc.) şi masele plastice aglomerate. acid salicilic fin dispersat.) sau termoplast (polimetacrilat de metil. Mo etc. Materialele compozite cu granule (agregatele compozite) au structura alcătuită dintr-un material matrice în care sunt înglobate granule (particule) din unul sau mai multe materiale.).Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Capitolul 12 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR COMPOZITE 12. poliamidă. B. cermeturile.). răşină epoxidică etc. având structura alcătuită dintr-un material macromolecular de bază − duroplast (răşină fenolică. având structura alcătuită dintr-o fază oxidică − ceramică (Al2O3.) – în care sunt înglobate particulele unui material de umplutură (rumeguş de lemn.) înglobate. într-o matrice metalică (Fe.) înglobată. În funcţie de caracteristicile structurale. Cr. Introducere Materialele compozite reprezintă o clasă modernă de materiale cu structura eterogenă. carton. Co.) şi liant (răşină fenolică. materialele compozite pot fi împărţite în mai multe categorii: A. care sunt puternic legate între ele şi conlucrează eficient pentru a conferi ansamblului structural caracteristici superioare celor proprii componentelor solitare.1. având structura alcătuită din particule fine de carburi metalice (WC. răşină 267 . lemn. având structura alcătuită din starturi multiple de material organic (hârtie. TiC.

împletituri de fibre sau straturi de fibre din diferite materiale. fier sau grafit. Estimarea caracteristicilor fizico − mecanice ale materialelor compozite Caracteristicile de utilizare ale materialelor compozite sunt determinate esenţial de natura şi intesitatea legăturilor ce se realizează între materialele componente ale structurii acestora.2. ciment sau beton) sau metalice (diverse metale sau aliaje). anorganic (ceramică pe bază de Al2O3. de tipul răşinilor poliesterice nesaturate sau răşinilor epoxidice). Ni. Fig. oxid de Be. 12. un material duroplast. carbură de B. Materialele compozite cu fibre au structura alcătuită dintr-un material de bază (matrice) în care sunt înglobate fibre individuale (scurte sau lungi. răşină ureoaldehidică etc. Pentru majoritatea materialelor din această categorie matricea este un material organic macromolecular (de obicei.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR melaminformaldehidică. whiskers) cu structură de monocristale perfecte din alumină. b − lemn.1. ceramice (alumină. având structura alcătuită din unul sau mai multe straturi de material oxido-silicatic depuse pe un suport metalic (de obicei.1. în prezent fiind folosite frecvent fibrele fine (trihite. carbură de siliciu. iar fibrele sunt polimerice (poliamide de tip Kevlar. orientate sau neorientate). Cr. Structurile unor materiale compozite uzuale: a − beton. 12. de carbon (grafit) sau metalice (W. C. din oţel sau fontă). Cu. Nylon sau Aramid). nitrură de siliciu). Mo. betonul armat şi. Ta. de sticlă. Imaginile structurilor câtorva materiale compozite folosite în tehnică sunt prezentate în figura 12. ca material compozit natural.) şi materialele metalice emailate (materialele anorganico − metalice). carbură de siliciu. Fe etc. lemnul. c − poliester armat cu fibre de sticlă Cele mai utilizate materiale din această categorie sunt compozitele polimerice armate cu fibre de sticlă. care asigură conlucrarea (cooperarea) acestor 268 .).

A.12. când se analizează structura unui material compozit se iau în considerare atât structurile materialelor componente. fapt care se poate deduce cu uşurinţă comparând imaginile microstructurilor prezentate în figura 12. caracteristicile distribuţiei (dispunerii) acestor componente şi raportul concentraţiilor lor (masice sau volumice). C. b − cu legături puternice între matrice şi fibre Pentru a prezenta modul în care se pot estima caracteristicile fizico − mecanice ale unui material compozit. cât şi structurile zonelor de legătură (interfaciale) dintre materialele componente. în funcţie de caracteristicile materialelor componente şi de raportul concentraţiilor acestora în structura compozitului. Imaginile microscopice ale suprafeţelor de rupere la tracţiune ale unui material compozit de tip poliester armat cu fibre de sticlă: a − cu legături insuficiente între matrice şi fibre. comportarea sa poate fi descrisă astfel: • deformaţiile (alungirile) specificie (de natură elastică) ale matricei εM. materialul compozit are structura alcătuită dintr-o matrice în care sunt înglobate fibre dispuse paralel şi este solicitat mecanic la tracţiune axială în lungul fibrelor. Ca urmare. Fig. aşa cum se arată în schema prezentă în figura 12. dacă structura zonelor de legătură asigură conlucrarea perfectă a materialelor componente ale acestuia. materialul compozit are structura alcătuită dintr-o matrice în care sunt înglobate fibre dispuse paralel şi este solicitat la tracţiune axială pe o direcţie perpendiculară pe direcţia de dispunere a fibrelor. B. trei cazuri distincte: A. Dacă un material compozit alcătuit dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) dispuse paralel este solicitat la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor de o forţă Fc.2. 269 .Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite componente. un material compozit este bine realizat.3. care evidenţiază dependenţa dintre comportarea la rupere a unui material compozit de tip poliester armat cu fibre de sticlă şi calitatea legăturilor realizate între matrice şi fibre.2. materialul este un agregat compozit solicitat la tracţiune monoaxială. care produce deformarea elastică a compozitului şi a materialelor sale componente. se consideră.

4) σCSC = σMSM + σfSf ⇒ σC = σM(1 − vf) + σfvf.1) εM = εf = εC .5) EC = EM(1 − vf) + Efvf.4. Ef şi EC sunt modulele de elasticitate longitudinală ale matricei.5) permite estimarea modulului de elasticitate longitudinală al unui material compozit. cunoscând valorile modulelor de elasticitate longitudinală ale materialele componente M şi f. în fibre şi în compozit. • dacă secţiunea (transversală) portantă a compozitului are aria SC. σf şi σC sunt tensiunile normale (pe direcţia de acţiune a forţei Fc) generate de solicitarea mecanică în matrice. Fig. Această relaţie este valabilă dacă fracţia 270 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fibrelor εf şi compozitului εC pe direcţia de aplicare a forţei Fc sunt egale: (12. (12. ε f = EM Ef EC • forţa Fc se distribuie pe M şi f existente în structura compozitului. 12. Schema comportării unui material compozit cu fibre dispuse paralel la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor Fig. 12. porţiunea din SC ocupată de fibre are aria Sf = SCvf. • dacă EM. (12.3) Fc = FM + Ff.3. iar fracţia volumică a fibrelor în aceasta este vf. se poate aplica legea lui Hooke şi rezultă relaţiile: σf σ σ şi ε C = C . iar σM. fibrelor şi compozitului. Schema conlucrării componentelor M şi f ale unui material compozit supus la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor Relaţia (12. determinată de existenţa legăturilor intime dintre ele. iar porţiunea din SC ocupată de matrice are aria SM = SC(1 − vf) şi se pot scrie relaţiile: (12. o parte FM fiind preluată de matrice şi o parte Ff − de fibre: (12.2) εM = M . această condiţie (numită condiţia de izodeformaţie) fiind respectată datorită conlucrării componentelor M şi f.

4. (12. pentru ca orice porţiune din M să aparţină unei zone de acţiune a unei fibre. comportarea sa poate fi descrisă astfel: 271 .4) şi (12.6) RmC = RmM(1 – vf) + Rmfvf . aşa cum se arată în schema prezentată în figura 12. Dacă materialul compozit este alcătuit dintr-o matrice moale şi plastică şi fibre cu rezistenţă mecanică ridicată şi plasticitate scăzută (care se comportă elastic până la rupere). Ca şi relaţia (12. deoarece o mare parte din materialul matricei se află în afara zonelor de acţiune ale fibrelor şi se deformează liber.5).5) sunt valabile şi pentru estimarea altor caracteristici fizico − mecanice ale materialelor compozite. dată de relaţia: R * − RmM .5 justifică această afirmaţie. iar prezenţa fibrelor este echivalentă cu existenţa în material a unor goluri (defecte) care îi diminuează secţiunea portantă. deoarece matricea este plastică şi se deformează înainte de rupere mai mult decât fibrele). legăturile dintre M şi f asigură respectarea condiţiei de izodeformaţie numai într-o zonă din jurul fiecărei fibre înscrisă într-un cilindru cu diametrul dm (numită zona de acţiune a fibrei). rezistenţa la rupere * * corespunde rezistenţei la rupere a matricei RmM ( RmM > RmM. rezistenţa sa la rupere scade pe măsură ce creşte vf. evidenţiind următoarele aspecte: • dacă materialul este lipsit de fibre (vf = 0).6) este valabilă dacă vf este suficient de mare. coeficientul de conductibilitate termică λ sau coeficientul contracţiei transversale (Poisson) µ.7) v fcr = mM Rmf − RmM Relaţiile de forma (12. • efectul durificator al fibrelor se manifestă dacă fracţia volumică a fibrelor depăşeşte valoarea critică vfcr. Diagrama prezentată în figura 12. compozitul trebuie să se caracterizeze printr-o densitate suficient de mare a fibrelor (fracţia volumică a fibrelor trebuie să fie suficient de mare). în consecinţă.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite volumică a fibrelor în materialul compozit este suficient de mare pentru a fi respectată condiţia de izodeformaţie (12.1). cum ar fi: coeficientul de difuzie D. Aşa cum sugerează schema din figura 12. relaţia (12.6.4) se poate adapta pentru estimarea rezistenţei la rupere a compozitului RmC în funcţie de rezistenţa la rupere a fibrelor Rmf şi de rezistenţa convenţională a matricei RmM: (12. care produce deformarea elastică a compozitului şi componentelor sale. Dacă un material compozit alcătuit dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) dispuse paralel este solicitat la tracţiune monoaxială de o forţă Fc normală la fibre. • dacă compozitul are vf mică. relaţia (12. RmM fiind definită prin tensiunea care produce matricei o deformare specifică egală cu cea la care survine ruperea fibrelor. B. materialul M din afara acestei zone putându-se deforma liber.

alungirea ∆LC produsă pe această direcţie obţinându-se prin sumarea alungirii matricei ∆LM şi alungirii fibrelor ∆Lf: (12.9) ∆LC = ∆LM + ∆Lf.5. Fig.10) εC = εM(1 − vf) + εfvf.5): εM = ∆L f = ∆L f şi relaţia (12.2) şi.8) σM = σf = σC.4) şi (12. rămân valabile relaţiile (12. în fibre σf şi în compozit σC sunt egale: (12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • tensiunile normale (pe direcţia de aplicare a forţei Fc) generate de solicitarea mecanică în matrice σM. 12. iar deformaţiile specifice (pe aceeaşi direcţie) ale celor două materiale LC ∆L ∆LM (M şi f) ce compun elementul de volum sunt: ε M = M = şi LM LC (1 − V f ) Lf LCV f (12. deoarece lungimea iniţială a elementului de volum a fost LC = LM + Lf. iar porţiunea ocupată de materialul matricei – LM = LC(1 − vf). ţinând seama de îndeplinirea 272 .9) se transformă într-o relaţie de aceiaşi formă cu (12. porţiunea ocupată de fibre fiind Lf = LCvf. această condiţie (numită condiţia de izotensiune) fiind respectată datorită legăturilor intime existente între matrice şi fibrele compozitului. • deoarece deformaţiile produse compozitului de solicitarea mecanică sunt de natură elastică. deformaţia specifică corespunzătoare acestui element este ∆L ε C = C . Diagrama dependenţei dintre rezistenţa la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor a unui compozit şi mărimea fracţiei volumice a fibrelor • orice element de volum din materialul compozit se deformează elastic pe direcţia tensiunilor σC.

7.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite condiţiei de izotensiune (12. f exponentul n aparţinând mulţimii n ∈ [−1.11) EC 1 = EM1 (1 − V f ) + E −1V f . relaţia (12. Cercetările întreprinse până în prezent au evidenţiat însă că astfel de materiale au caracteristicile elastice intermediare celor corespunzătoare compozitelor cu fibre (cu aceleaşi materiale M şi f) care îndeplinesc condiţiile de izodeformaţie şi de izotensiune. cum ar fi coeficientul de difuzie D sau coeficientul de conductibilitate termică λ. se poate presupune că modulul de elasticitate lungitudinală al agregatelor compozite este dat de relaţii de forma: n n (12. cum sunt.10). comportarea sa este dificil de descris. aşa cum se arată în schema prezentată în figura 12. pentru alte caracteristici.11) sunt valabile şi pentru estimarea altor caracteristici fizico − mecanice al materialelor compozite pe direcţia normală la fibre.11) permite estimarea modulului de elasticitate longitudinală al unui material compozit. care produce deformarea elastică a compozitului şi componentelor sale. ca urmare. C. Schema comportării la tracţiune monoaxială pe direcţia normală la fibre a unui material compozit cu fibre dispuse paralel Fig. Schema comportării unui agregat compozit la tracţiune monoaxială Relaţiile de forma (12.10) devine: − − (12. 12.1] \{0}.8). Dacă un material de tip agregat compozit este solicitat la tracţiune monoaxială de o forţă Fc. 12. cunoscând valorile moduleleor de elasticitate longitudinală ale materialelor componente M şi f.12) devine (12. Fig. rezistivitatea electrică ρ (inversul conductibilităţii electrice) se pot utiliza relaţii de tipul (12. Valoarea exponentului n depinde de caracteristicile materialelor M şi f care alcătuiesc compozitul. relaţia (12. relaţia (12. de exemplu. f Pentru condiţiile de solicitare considerate. astfel: • dacă n = −1.11) şi agregatul compozit se 273 .7.12) EC = Em (1 − V f ) + E nV f .6.

• dacă n = 1.9.) depăşind suma cantităţilor de oţel şi beton întrebuinţate în aplicaţiiile tehnice din toate ramurile economiei lor naţionale. Sursa din care se obţine acest material este în mod obişnuit trunchiul arborilor. industria chimică.12) devine (12.12) sunt valabile nu numai pentru estimarea caracteristicilor elastice ale agregatelor compozite.12) cu n ∈ (0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR comportă ca un material compozit (cu fibre) care îndeplineşte condiţia de izotensiune.3. Secţiunea transversală făcută prin trunchiul unui arbore evidenţiază (la scară macroscopică). un astfel de agregat compozit poate fi alcătuit dintr-o matrice cu EM foarte scăzut (de exemplu. următoarele zone structurale ale acestuia: • zona exterioară a trunchiului reprezintă scoarţa (coaja). relaţiile de forma (12. pentru studierea structurii lemnului se procedează la secţionarea trunchiului arborilor. un astfel de agregat compozit poate fi alcătuit dintr-o matrice cu EM foarte ridicat (de exemplu. din cauciuc) în care sunt înglobate particule sferice cu Ef foarte ridicat (de exemplu. din oţel) în care sunt înglobate particule sferice cu Ef foarte scăzut (de exemplu.5) şi agregatul compozit se comportă ca un material compozit (cu fibre) care îndeplineşte condiţiile de izodeformaţie.1). SUA sau Rusia) cantitatea de lemn utilizată anual pentru diverse construcţii industriale sau civile şi în alte aplicaţii (din industria mobilei.0). Ca şi în cazul celorlalte tipuri de materiale compozite. în multe ţări (de exemplu. din cauciuc). sugerând eterogenitatea structurală şi anizotropia acestui material. care are o parte exterioară.12) cu n ∈ (−1. Lemnul – material compozit natural Lemnul este unul din materialele compozite naturale cu fibre folosite pe scară largă în aplicaţiile tehnice. ca urmare. cu aspect crăpat. coeficientul de conductibilitate termică λ. numită ritidom (partea moartă. aspectul secţiunilor transversală (secţiunea făcută cu un plan perpendicular pe axa longitudinală a trunchiului). • agregatele compozite industriale având EM scăzut şi Ef ridicat au comportarea elestică descrisă de (12. brăzdat sau desprins în 274 . relaţia (12. aşa cum se poate observa în figura 12. din oţel). aşa cum se arată în figura 12. coeficientul contracţiei transversale µ etc. radială (secţiunea făcută cu un plan care conţine axa trunchiului) şi tangenţială (secţiunea făcută cu un plan paralel cu axa trunchiului şi normal unei raze a acestuia) obţinute.8. ci şi pentru alte caracteristici fizico-mecanice (coeficientul de difuzie D. agricultură etc. iar agregatele compozite cu EM ridicat şi Ef scăzut au comportarea elastică descrisă de (12.) 12.

Schema secţionării trunchiului arborilor pentru studierea structurii lemnului Fig. aşa cum se observă în figura 12. numită liber (partea vie. 12. • zona intermediară. Zonele structurale ale trunchiului unui arbore Structura la scară microscopică (constituţia anatomică) a lemnului are.10. şi care are. • zona interioară a trunchiului reprezintă lemnul. care se dezvoltă anual şi este alcătuită din vase. culoarea mai închisă decât alburnul). o parte centrală. cu pereţii lignificaţi. următoarele elemente: • vasele lemnoase sunt şiruri de celule alungite. straturile lemnoase care se formează anual datorită activităţii cambiului şi care determină creşterea în grosime a lemnului sunt numite inele anuale şi pot fi observate clar în secţiunea transversală.8. 275 . fibre liberiene şi ţesuturi de parenchim). numită măduvă (formată din ţesuturi de parenchim rare. afânate şi rezistente. care alcătuiesc ţesutul conductor al sevei brute. celulele care alcătuiesc acest ţesut au propietatea de a se multiplica în mod continuu în timpul perioadei de vegetaţie a arborelui şi de a da naştere anual (spre interior) ţesuturilor care formează lemnul şi (spre exterior) ţesuturilor care formează liberul.9. prin care se face circulaţia ascendentă a sevei brute). golite de conţinutul lor celular. numită duramen (format din ţesuturi moarte. care are o parte exterioară. la cele mai multe specii de arbori. 12. care se distinge uşor la tulpinile tinere şi este mult diminuată la tulpinile arborilor maturi) şi o parte intermediară. numită alburn (de culoare deschisă. Fig. în fâşii sau în placi) şi o parte interioară.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite solzi. situată între coajă şi lemn formată dintr-un singur strat de celule care determină creşterea în grosime a trunchiului reprezintă cambiul. permiţând stabilirea vârstei arborelui.

276 . • razele medulare sunt şiruri de celule de parenchim aşezate radial. Fig. ele constituind 40.10. 12.. alungite.). lemnul poate fi privit ca un material compozit având în structură fibrele lemnoase alcătuite din celuloză şi o matrice (liant) alcătuită din hemiceluloză (celuloză cu grad relativ redus de polimerizare n < 200 ) şi lignină (polimer cu reţea de fenol − propan). pin etc. care apar în structura masei lemnoase a unor specii de arbori (molid. oxigenul (44.70 % din masa lemnului. • fibrele lemnoase sunt şiruri de celule moarte. astfel că circulaţia sevei prin acestea se face ca prin nişte tuburi. Elementele chimice care compun matricea şi fibrele acestui material sunt: carbonul (49. Structura la scară microscopică (constituţia anatomică) a lemnului Datorită acestei constituţii anatomice.. la care pereţii transversali se păstrează intacţi sau ciuruiţi. pe pereţii lor laterali existând multiple punctuaţii (mici porţiuni circulare nelignificate şi permeabile care permit comunicarea cu ţesuturile sau vasele vecine.6 %). strâns legate între ele (fără spaţii inter celulare).. fibrele lemnoase sunt elementele de bază ale ţesutului mecanic (de rezistenţă) al lemnului.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR vasele lemnoase sunt de două feluri: − traheele (vasele perfecte sau vasele propriu-zise)... − traheidele (vasele imperfecte). lignificaţi şi cu spaţiul interior (golit de conţinutul celular) foarte îngust. cu pereţii groşi.45 %) şi hidrogenul (5... • canalele rezinifere sunt canale căptuşite cu celule secretoare de răşină..50 %). la care pereţii transversali (care despart celulele componente ale vaselor) au dispărut complet sau parţial.

3). pin etc. lemnul de esenţă moale (având. standardele care regelmentează modul de efectuare a încercărilor fiind: STAS 336 şi STAS 6291 (pentru încercarea la tracţiune). în general. ţinând seama de anizotropia proprietăţilor lemnului. 3.14 sunt redate aspectele specifice ale ruperii lemnului la astfel de solicitări.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite La stabilirea proprietăţilor de utilizare ale lemnului trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • lemnul. în lungul fibrelor sau perpendicular pe direcţia fibrelor. Elasticitatea. A. aceste încercări se efectuează prin solicitarea monoaxială (la întindere sau la compresiune).13 şi 12. Trebuie precizat că împărţirea tradiţională a diverselor specii de lemn în categoriile: lemn de esenţă moale şi lemn de esenţă tare foloseşte rezistenţa mecanică numai ca un criteriu secundar.). Densitatea lemnului se defineşte în trei moduri distincte: densitatea lemnului verde ρu este masa unităţii de volum de lemn verde (cu umiditatea maximă). Influenţele prezenţei concentratorilor de tensiuni mecanice asupra comportării la rupere a lemnului (la tracţiune pe direcţia fibrelor) sunt sugerate de imaginile prezentate în figura 12.11 şi 12.2 şi 3. iar în figurile 12. densitatea absolută ρ0 este masa unităţii de volum de lemn anhidru (uscat artificial la 105 oC).15.12 sunt prezentate (pentru exemplificare) curbele caracteristice convenţionale la tracţiune şi compresiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag. iar 277 . a unor epruvete prelucrate din lemn. Principalele proprietăţi fizico-mecanice ale lemnului şi caracteristicile care se folosesc pentru exprimarea cantitativă a acestora se definesc în moduri similare şi se determină prin încercări asemănătoare celor utilizate în cazul materialelor metalice (v. rezistenţa la rupere Rm.3). având structura unui material compozit cu fibre dispuse paralel. Pentru determinarea caracteristicilor care pot exprima cantitativ aceste proprietăţi (modulul de elasticitate E. B. iar densitatea convenţională ρc este raportul dintre masa de lemn anhidru şi volumul de lemn verde (cu fibrele saturate de umiditate) din care aceasta sa obţinut prin uscarea artificială a lemnului la 105 oC. cap. prezintă o mare anizotropie a proprietăţilor fizico-mecanice. • proprietăţile fizico-mecanice ale lemnului (şi produselor confecţionate din lemn) sunt influenţate sunstanţial de umiditatea acestuia. scap.) se folosesc (ca încercări de referinţă) încercarea la tracţiune şi încercarea la compresiune. alungirea procentuală după rupere A etc. rezistenţă mecanică relativ scăzută) provenind din arborii alor căror frunze rămân verzi tot timpul anului (brad. plasticitatea şi rezistenţa la rupere a lemnului se definesc la fel ca în cazul materialelor metalice (v. criteriul principal care stă la baza acestei calsificări fiind natura sezonieră a arborilor din care provine lemnul. În figurile 12. STAS 86 şi STAS 1348 (pentru încercarea la compresiune).

Aspectele specifice ale ruperii la încovoiere (statică sau dinamică) a lemnului sunt sugerate de imaginile prezentate în figura 12.scap.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR lemnul de esenţă tare (având.12.14. în N/mm2. Curbe caracteristice convenţionale la compresiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag Fig. v. C. Aspectul ruperilor lemnului la tracţiune pe direcţia fibrelor 278 Fig. 12.3. fag etc.16.13. 12. al cărei rezultat este (de obicei) rezilienţa (indicele de rezilienţă) KCV în J/cm2 sau (uneori) rezistenţa la rupere la încovoiere dinamică normală pe fibre Rmid. Fig. 12. rezistenţă mecanică ridicată) fiind obţinut din arborii ale căror frunze se schimbă anual (stejar. în general.7) cu ajutorul încercării de încovoiere prin şoc cu ciocanul pendul (reglementată de STAS 338). Comportarea la rupere a lemnului se poate caracteriza cu ajutorul încercării la încovoiere statică (reglementată de STAS 337/2) al cărei rezultat este rezistenţa al rupere la încovoiere statică normală pe fibre Rmis sau (ca şi în cazul materialelor metalice. Aspectul ruperilor lemnului la compresiune pe direcţia fibrelor .11. 12. Curbe caracteristice convenţionale la tracţiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag Fig.).

Aspectul ruperilor lemnului la încovoiere normală pe fibre: a − în cazul solicitării la încovoiere statică. b − de tipul orificiilor Fig. 12.16.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Fig. cu o forţă F. Comportarea la rupere a lemnului în prezenţa concentratorilor de tensiuni: a − de tipul crestăturilor laterale. b − în cazul solicitării la încovoiere dinamică D.. 12. 25 s). Duritatea lemnului se determină folosind mai multe metode: • Metoda Brinell (reglementată de STAS 2417/2) utilizează ca penetrator o sferă (bilă) din oţel.15. pe un 279 . pentru determinarea durităţii prin această metodă se apasă penetratorul sferic cu diametrul D.. un timp τd (τd = 10 .

Modificarea rezistenţei la oboseală a lemnului de brad în funcţie de: a − temperatură . Fig.3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR eşantion (probă. Duritatea Brinell (simbolizată HB) este o caracteristică mecanică definită (convenţional) ca fiind raportul dintre forţa F. piesă) din lemnul care se analizează. piesă) din lemnul care se analizează şi se stabileşte intensitatea forţei F (în kgf) care produce pătrunderea penetratorului în lemn pe o adâncime h = D . iar după încetarea acţiunii forţei. cu o forţă crescătoare. fig.24). Comportarea la solicitări variabile a lemnului se poate analiza construind (ca şi în cazul materialelor metalice. 12. Aspectul acestei curbe (v. 12. epruvetă. se îndepărtează penetratorul şi se măsoară diametrul d al urmei lăsate de acesta pe lemn (v. scap. • Metoda Janka (reglementată de STAS 2417/1) utilizează ca penetrator o sferă (bilă) din oţel cu diametrul D = 11. 3.9) curba de durabilitate la obseală (curba Wöhler). v. Curba de durabilitate la oboseală (Wöhler) a lemnului de molid 280 Fig.80665 N) şi aria suprafeţei urmei lăsate de acesta pe lemnul analizat Sp.17) şi exprimată în mm2. 18.17. b − umiditate .12. exprimată în kgf (1 kgf = 9.17) arată că în cazul lemnului (la fel ca la unele materiale metalice) se poate defini caracteristica numită rezistenţă la oboseală RO. Duritatea Janca (simbolizată HJ) este o caracteristică mecanică definită 2 (convenţional) prin relaţia HJ = F. pe un eşantion (probă. calculată cu relaţia (3. E. pentru determinarea durităţii prin această metodă se apasă penetratorul sferic.28 mm (având aria secţiunii ecuatoriale Se = 100 mm2 = 1 cm2). acestă caracteristică se modifică în funcţie de temperatura şi umiditatea lemnului aşa cum sugerează diagramele prezentate în figura 12. epruvetă. fig.18.

0 Lemn cu rezilienţă mare KCV = 6. pin Mesteacăn Ulm de câmp Carpen. nuc Guaiac Plop tremurător Brad.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Caracteristicile fizico-mecanice anterior definite permit clasificarea speciilor de lemn în categoriile precizate în tabelul 12. N/mm2 Rezistenţa la tracţiune paralelă cu fibrele Rmt *.0 Lemn cu rezilienţă foarte mare KCV > 9. nuc Balsa Brad. N/mm2 Rezilienţa KCV *. ulm Nuc. balsa. fag Măslin Guaiac Brad. N/mm2 Rezistenţa la încovoiere statică normală pe fibre Rmis *.1. fag Guaiac Balsa Mahon Brad.5…6. ambalaje etc. Clasificarea lemnului în funcţie de caracteristicile fizico − mecanice Caracteristica Categoriile de lemn Lemn foarte uşor Lemn uşor Lemn moderat de greu Lemn greu Lemn foarte greu Lemn extrem de greu Lemn foarte moale Lemn moale Lemn mijlociu Lemn foarte dur Lemn extrem de dur Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Valorile caracteristicii ρu < 400 ρu = 400…500 ρu = 500…650 ρu = 650…800 ρu = 800…1000 ρu > 1000 HJ < 350 HJ = 350…500 HJ = 500…650 HJ = 650…1000 HJ > 1000 Rmc < 30 Rmc = 30…45 Rmc = 45…60 Rmc = 60…80 Rmc > 80 Rmt < 75 Rmt = 75…90 Rmt = 90…125 Rmt = 125…150 Rmt > 150 Rmis < 65 Rmis = 65…85 Rmis = 85…110 Rmis = 110…140 Rmis > 140 Exemple de specii de lemn Balsa. nuc Densitatea ρu. pin Mesteacăn. J/cm2 Lemn cu rezilienţă foarte slabă KCV < 3. kg/m3 Duritatea HJ * Rezistenţa la compresiune paralelă cu fibrele Rmc *. fag Carpen Plop alb Brad Pin Carpen. fag Mesteacăn.0 * caracteristicile se determină pe lemnul cu umiditatea de 12 % Lemnul brut se prelucrează sub formă de semifabricate destinate utilizării în diverse aplicaţii tehnice (construcţii civile sau industriale. mesteacăn Fag.0…4.5 Lemn cu rezilienţă bună KCV = 4. pin Mahon Mesteacăn Fag. salcie albă Mahon. mobilier.1. Tabelul 12.).0…9. Principalele categorii de semifabricate realizate din lemn brut 281 . pin Mesteacăn Carpen.0 Lemn cu rezilienţă slabă KCV = 3.

prin presare la cald. plăci decorative (plăci din PFL. chimice sau termochimice (de tipul celor prezentate în tabelul 12.CON (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină fenolică. având densitatea ρ > 800 kg/m3).Ex (obţinute din aşchii de lemn presate la cald prin extrudare şi placate pe ambele feţe cu furnir tehnic) etc. panelul (semifabricat alcătuit dintr-un miez de şipci şi feţe din furnir cu fibrele perpendiculare pe direcţia fibrelor miezului).. plăci melaminate (plăci din PFL. aceste sortimente se pot supune unor tratamente termice.800 kg/m3. destinate fabricării mobilierului sau utilizării în lucrările interioare de construcţii).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sunt buştenii şi cheresteaua de diverese sortimente: grinzi. plăci dure – PFL. 282 . cu grosimea de 0. imprimări. plăci de interior presate perpendicular pe feţe – PAL.SET (plăci din aşchii de lemn înobilate pe ambele feţe cu masă de şpaclu. şipci. buşteni. grunduri. prin presare la cald. plăci fonoabsorbante (obţinute prin perforarea sau înţeparea suprafeţelor unor PFL moi şi poroase şi destinate utilizării la finisajele interioare şi tratamentele fonoabsorbanete ale construcţiilor) etc. plăci melaminate din aşchii de lemn – PAL. emailuri şi lacuri. clasei materialelor compozite: principalele tipuri de astfel de semifabricate sunt: furnirul (semifabricat plan. în scopul obţinerii unor caracteristici de utilizare convenabile. cu sau fără adaosuri de lianţi. de asemenea. aparţin. care. destinate fabricării mobilierului sau utilizării în lucrările interioare de construcţii).D). plăci stratificate din PFL. rigle. pe una sau ambele feţe. Din lemn brut..0 mm. plăci extrudate din aşchii de lemn – PAL.D (plăci cu grosimea s > 12 mm.D având aplicat pe una din feţe un strat subţire de pastă mecanică albă sau colorată în diverse nuanţe). insectelor xilofage şi focului). datorită structurii şi proprietăţilor pe care le prezintă. realizate în diverse sortimente: plăci de interior presate perpendicular pe feţe (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină ureoformaldehidică şi presate perpendicular pe feţe).DM (PFL cu densitatea ρ = 500. plăci de exterior presate perpendicular pe feţe – PAL. plăcile celulare (semifabricate de tip panou. plăci emailate din aşchii de lemn PAL. placajul (semifabricat stratificat din furnire tehnice). finisate prin acoperirea uneia din feţe cu o peliculă de email sau lac pe bază de răşini sintetice uscată la cald).D.D (obţinute prin împâslirea şi presarea fibrelor de lemn.2). realizate în diverse sortimente: plăci cu densitate medie – PFL.D finisate aplicând.M (plăci din aşchii de lemn acoperite pe ambele feţe. lemnul stratificat. cu unul sau mai multe pelicule de răşină sintetică. încleierea fiind rezistentă la fiereberea în apă. acoperite pe ambele feţe cu placaj). peliculele de suprafaţă fiind din răsină melaminică). care se obţine prin derulare centrică sau tăiere plană din buşteni sau cherestea). şi plăcile din fibre de lemn – PFL. scânduri. alcătuite dintr-o ramă de lemn şi un miez din lamele sau hârtie. plăcile din aşchii de lemn – PAL.5…3. folie de hârtie impregnată cu răşină melaminică). plăci emailate (plăci din PFL. cherestea şi/sau aşchii de lemn se realizează şi alte tipuri de semifabricate.AI (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină ureoformaldehidică şi care au înglobate substanţe de protecţie contra ciupercilor. dulapi. la atacul ciupercilor şi insectelor xilofage). obţinute prin lipirea mai multor straturi de PFL.

5 m/s. • încălzirea completă a • Reducerea contragerii şi umflării specifice prin modificarea punctului de lemnului la 99…100 oC în 8…18 ore. asemănătoare lemnului de mahon. • Creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică Cheresteaua cu grosimea sub 25 mm se menţine 22…60 zile. cu peioade de menţinere în vid • Conservarea buştenilor împotriva răscoacerii şi crăpării în timpul verii prin imersare sau stropire cu apă. Principalele date privind tratamentele aplicate semifabricatelor din lemn Denumirea tratamentului Scopurile aplicării tratamentului Principalele date privind regimul tratamentului ABURIREA USCAREA ÎN AER • Înlăturarea diferenţelor de culoare între alburn şi duramen.).Tabelul 12.2. (75…80 mm) se menţine 70…250 zile USCAREA ÎN • Micşorarea umidităţii prin menţinerea lemnului în instalaţii de tip tunel Uscarea la 70…100 oC. la • Reducerea umidităţii lemnului cu 20…30 % în primele ore după aburire. • încălzirea camerei la • Reducerea tensiunilor reziduale din lemn şi evitarea defectelor cauzate 99…100 oC în 4…12 ore. Se folosesc camere speciale de • Distrugerea agenţilor biologici existenţi în lemn (ciuperci şi insecte aburire şi se parcurg trei etape: xilofage) si blocarea fenomenelor de încingere şi răscoacere. crăpături etc. cu aer cald şi umed. PREZERVAREA • Antiseptizarea lemnului înainte de uscare (cu paste antiseptice aplicate − LEMNULUI upeficial). iar • Micşorarea umidităţii prin menţinerea îndelungată a lemnului în depozite cheresteaua cu grosime mare de uscare (cu lungimea de 50…100 m şi lăţimea de 30…50 m). prin tratarea capetelor cu aracet produs pe bază de poliacetat de vinil) sau folosind elemente mecanice de protecţie. de acestea (deformaţii. INDUSTRIALE Uscarea se realizează printr-o succesiune alternantă de perioade USCAREA • Micşorarea umidităţii prin menţinerea lemnului în instslaţii speciale de de încălzire la presiune ÎN VID tratare în vid. ca urmare a evaporării mai intense a apei din lemnul încălzit. cu viteza de INSTALAŢII circulaţie a aerului 3…6. • aburirea propriuzisă. • Protecţia cherestelei împotriva crăpării. . 99…100 oC. saturaţie în apă al fibrelor. prin aburire obţinându-se o nuanţă uniformă roşie – cărămizie. timp de 24 ore. atmosferică.

284 . cu cât raportul df cât tensiunile de forfecare τm ce pot fi preluate de matrice au intensităţi mai ridicate.2 – cazul A: • Comportarea solidară a componentelor la solicitarea mecanică la tracţiune în lungul fibrelor a unui astfel de compozit este determinată de legăturile interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea materialului.13) permite următoarele interpretări: • tensiunile σf preluate de fibrele unui material compozit pot fi cu atât mai L . matricea (care. care sunt maxime în vecinătatea interfeţei M – f (unde matricea este constrânsă să respecte condiţia de izodeformaţie) şi se micşorează în intensitate pe măsură ce creşte distanţa faţă de fibre (datorită diminuării constrângerilor impuse materialului matricei).19 şi se scrie condiţia de echilibru a fibrelor (cu diametrul df şi lungimea Lf). 12. este mai mare şi cu mari. numit raport de formă al fibrelor. Pentru a justifica această afirmaţie este necesar să se cunoască mai în detaliu aspectele principale ale mecanismului durificării cu fibre a materialelor. la solicitarea la tracţiune în lungul fibrelor a materialului compozit se generează tensiuni mecanice atât în f. 12. astfel că orice porţiune din materialul matricei se află integral într-o zonă de acţiune a unei fibre. • Rezistenţa mecanică ridicată a unui astfel de compozit se obţine dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mare. aşa cum arată schema din fig. numită lungime critică a fibrelor Lc. rezultă: πd 2 4L f σ f = πd f Lτ M ⇒ σ f = τM . • lungimea minimă a fibrelor compozitului. Datorită comportării solidare a ansamblului M – f. (12. are tendinţa de a se deforma mai mult) induce în fibre tensiuni de întindere σf.4. care permite preluarea de către acestea a unor tensiuni cu intensitatea σf.13) 4 df relaţia finală (12. orientate unidirecţional) reprezintă clasa de materiale compozite cu cele mai mari perspective de dezvoltare şi de utilizare în aplicaţiile tehnice.3. unele din acestea fiind prezentate în scap. cât şi în M. Dacă se utilizează schema din figura 12. iar prin reacţiune se dezvoltă în matrice (pe direcţia paralelă cu fibrele) tensiuni de forfecare τM.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 12. Materialele compozite durificate cu fibre Compozitele durificate cu fibre (având structura alcătuită dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) cu rezistenţă mecanică ridicată.

L cu atât materialul compozit are o comportare mai eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f şi poate prelua solicitări mecanice de intensitate mai ridicată.16) .5.θ = min( mC . scap. care permite estimarea rezistenţei lor mecanice se modifică astfel: • cu cât raportul Lc )v f . 1 σf Fig.15) L Comportarea la solicitări mecanice a compozitelor durificate cu fibre prezintă şi următoarele particularităţi: • Rezistenţa lor mecanică este influenţată în măsură importantă de precizia orientării fibrelor pe direcţia aplicării solicitărilor mecanice. numit raport de transfer al sarcinilor. Aspectele prezentate mai înainte au condus la ideea realizării materialelor compozite durificate cu fibre discontinui ultrarezistente. numite trihite sau fibre whiskers. este mai mic. relaţia (12. rezistenţa la rupere a materialului compozit este: R R* τ rM (12. mM ) RmC . Pentru compozitele durificate cu fibre discontinui. de genul unor filamente L (cu df = 1. dacă unghiul dintre direcţia orientării fibrelor şi direcţia de aplicare a solicitărilor mecanice are măsura θ.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite este dată de relaţia: .6). (12. Schema solicitării mecanice a M şi f la în cazul compozitelor durificate cu fibre Lc .14) Lc = d f τ rM 4 τrM fiind rezistenţa la rupere la forfecare a materialului ce constituie matricea compozitului. 1. cos 2 θ cosθ sin θ sin 2 θ RmC = RmM (1 − v f ) + Rmf (1 − 285 .19.30 µm şi > 100) monocristaline cvasiperfecte (fără defecte ale df structurii cristaline de tipul dislocaţiilor – v. (12.3..12..2 ). principalele caracteristici fizico – mecanice ale unor astfel de fibre sunt redate în tabelul 12.

compozitele destinate realizării pieselor solicitate la temperaturi ridicate au structura alcătuită dintr-o matrice. kg/m3 3960 2850 2520 3180 3180 2500 TRIHITE METALICE 7190 8930 7870 8910 425.15) poate fi de multe ori imprecisă. de exemplu.3.07 212.56 700.61 343. N/mm2 20600 13050 14000 20500 13700 19500 8800 2900 13050 3850 Al2O3 .23 480. kN/mm2 TRIHITE CERAMICE Densitatea ρf.53 480.17) RmC rezistenţa mecanică a materialului compozit se diminuează considerabil.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR şi se poate deduce că.26 123. (12.53 377. o C 2040 2570 2450 2690 1900 3650 1857 1083 1538 1453 • Temperatura Modulul de elasticitate longitudinală Ef. pentru materialele compozite cu fibre de sticlă şi matrice din materiale plastice se recomandă determinarea caracteristicilor mecanice prin încercarea la tracţiune efectuată conform SR EN ISO 527 şi STAS 11268 sau prin încercarea la încovoiere efectuată conform SR EN 63 şi SR EN ISO 14125. complică de cele mai multe ori tehnologiile de fabricare şi măreşte considerabil costurile unor astfel de produse.6) sau (12. În mod obişnuit.grafit Cr Cu Fe Ni la care sunt solicitate compozitele durificate cu fibre afectează în mod diferit caracteristicile mecanice ale componentelor lor structurale.alumină BeO B4C SiC Si3N4 C .5). dacă măsura unghiului θ depăşeşte o valoare critică θcr.80 Rezistenţa la tracţiune Rmf. (12.19 240. Tabelul 12. rezultă că estimarea caracteristicilor mecanice ale materialelor compozite durificate cu fibre cu ajutorul relaţiilor (12. Caracteristicile fizico−mecanice ale principalelor tipuri de trihite utilizate la realizarea materialelor compozite Materialul trihitelor Temperatura de topire sau de înmuiere tsf. care. Având în vedere această particularitate. atunci când este 286 .56 199. impunând determinarea experimentală a acestor caracteristici prin încercări mecanice pe epruvete prelevate din aceste materiale. dată de relaţia: τ θ cr = arctg ( rM ). Realizarea semifabricatelor şi pieselor din materiale compozite durificate cu fibre cu respectarea condiţiei θ < θcr.

privind caracteristicile mecanice ale principalelor tipuri de materiale compozite durificate cu fibre folosite în tehnică.25 0. turbinele cu gaze şi alte componente pentru aeronautică) sunt prezentate în tabelul 12.3 Rezistenţa tehnică de durată (fluaj) 1000 oC 830 600 - Materialul fibrelor RrT/ 100000 . această afirmaţie este validată de datele prezentate în tabelul 12. deoarece solicitările se redistribuie pe fibrele nefisurate şi sunt preluate parţial de acele 287 .5 0.1 1.3. îşi menţine rezistenţa la oxidare. Riscul producerii intempestive a fenomenului de rupere a unui astfel de compozit supus solicitărilor mecanice (în lungul fibrelor) este minim.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite încălzită. iar f – un material cu rezistenţă mecanică foarte ridicată. M fiind un material cu rezistenţă mecanică scăzută. iar caracteristicile de comportare la fluaj ( rezistenţa tehnică de durată RrT/ τ şi limita tehnică de fluaj RεT/ τ − v.8 1.20 1.20 1. diferenţele dintre caracteristicile de rezistenţă mecanică ale materialelor componente ale compozitului solicitat la temperaturi ridicate sunt considerabile şi efectul de durificare produs de fibre este foarte important (mult mai mare decât cel produs în cazul solicitării compozitului la temperatura ambiantă). dar acest proces nu determină degradarea inadmisibilă a compozitului. la care diminuarea rezistenţei mecanice odată cu creşterea temperaturii este neînsemnată.5. datorită legăturilor interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea acestor materiale. Câteva dintre cele mai utilizate tipuri de fibre refractare pentru realizarea compozitelor destinate aplicaţiilor care presupun temperaturi ridicate de lucru (de exemplu.15%Zr Mo−1. Caracteristicile mecanice ale celor mai utilizate fibre refractare df.25%Ti−0. Caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate ale componentelor M şi f sunt în mod obişnuit complementare.8) au valori ridicate.20 0. dar îşi micşorează considerabil rezistenţa mecanică şi fibre din material refractar.5%Ti−0. mm W – 1%ThO2 W – 5%Re Mo−0.00 Caracteristicile mecanice la ta Rmf.4.9 2. dar cu tendinţă accentuată către comportarea fragilă la rupere. datorită următoarelor argumente: − fisurile se iniţiază de obicei în fibre. 1200 oC 360 310 140 - N/mm2 la temperatura T: 1100 oC 510 470 590 270 420 440 • Comportarea la rupere a compozitelor durificate cu fibre este determinată de caracteristicile de rezistentă mecanică şi tenacitate ale componentelor M şi f care le alcătuiesc structura şi de conlucrarea favorabilă a acestora. % 3. dar foarte plastic (ductil).scap. Tabelul 12.4.00 1.15%Zr 0.0 0. care prezintă fragilitate accentuată. în acest fel. N/mm2 2400 2250 1140 2100 1600 1700 Af.

73 0. − propagarea fisurilor iniţiate în fibre este blocată (frânată) de matricea compozitului. În mod obişnuit materialele 288 .6 15.0 2.7 8.36 0.24 0. Date privind caracteristicile principalelor compozite durificate cu fibre Componentele materialului Matricea Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Nichel Nichel Nichel Fier Aliaj Ni-Cr Aliaj Ni-Cr Argint Argint Titan Cupru Tantal Cobalt Cobalt Oţel inoxidabil Fibrele Sticlă Whiskers Al2O3 Carbon Kevlar Filamente B SiO2 Al2O3 Oţel Filamente B Whiskers B4C Filamente B Filamente W Whiskers Al2O3 Whiskers Al2O3 Al2O3 Filamente W Oţel Al2O3 Filamente W Filamente W Filamente Ta2C Filamente W Filamente Mo Filamente W Fracţia volumică a fibrelor vf 0.77 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fragmente ale fibrelor fisurate (sparte) care prezintă o lungime superioară lungimii critice.0 10. N/mm2 1640 780 1200 1520 2100 890 1110 1190 300 200 2640 1110 1170 1630 1750 500 450 1590 660 1750 1060 730 360 400 Rezistenţa mecanică R specifică KR = mC .10 0.19 0. care. 5. structura şi proprietăţile compozitelor durificate cu fibre sunt influenţate esenţial de natura şi intensitatea legăturilor interfaciale produse între componentele M şi f ale acestor materiale.6 5.18 Rezistenţa la tracţiune RmC.2 11.44 0.25 0.0 4. ρg km 77.20 0.0 − 37.0 Aşa cum a rezultat din cele prezentate anterior.8 76. disipează prin deformare plastică cea mai mare parte a energiei disponibile pentru extinderea fisurilor şi crează la vârful fisurilor enclave plastice ce micşorează drastic efectul de concentrare a tensiunilor mecanice produs de prezenţa fisurilor.14 0.0 7.0 18.30 0. particularităţile metodelor şi procedeelor tehnologice de fabricare sunt factori foarte importanţi de influenţă ai calităţii unor astfel de materiale.6 21.5 30.09 0.5 35.35 0.47 0.3 7.2 48.08 0.0 4.82 0.17 0. deoarece aceste legături se crează la elaborarea compozitelor.0 6.10 0. Tabelul 12.7 4.40 0.70 0.29 0.9 112.22 0.67 0.0 11.6 36. datorită capacităţii substanţiale de deformare plastică înainte de rupere.

de exemplu. Microstructura compozitelor cu matrice de nichel durificată cu: a − fibre de carbon. compozitele cu trihite de safir în matrice de argint). iar matricea se depune pe fibre prin cementarea acestora în băi de săruri sau în mediu gazos. această metodă permiţând fabricarea materialelor compozite cu matrice metalică şi trihite ceramice (de exemplu.20. se infiltrează între fibre (sub vid sau sub presiunea unui gaz inert) şi prin solidificare determină formarea compozitului.care se poate supune ulterior şi unor operaţii de prelucrare prin deformare plastică la cald pentru mărirea fracţiei volumice a fibrelor în materialul compozit. cu această tehnologie fiind realizate (la temperaturi apropiate de ta). o variantă a acestei metode o reprezintă depunerea pe fibrele aliniate în direcţia de armare dorită a materialului matricei. − depunerea chimică a matricei în jurul fibrelor. după care se depune electrolitic între ele materialul matricei. această metodă fiind utilizată frecvent pentru realizarea compozitelor cu fibre de sticlă sau de carbon şi matricea din răşini sintetice − infiltrarea. compozitele cu fibre de carbon şi matrice de nichel (la care metoda infiltrării nu dă rezultate bune.12. materialul matricei este adus în stare topită. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. de 289 Fig. prin această metodă fiind realizate. cum ar fi: − simpla lipire. deoarece nichelul topit atacă şi deteriorează fibrele de carbon) şi compozitele cu fibre de oţel şi matrice de nichel. b − fibre de oţel . având structurile prezentate în figura 12.20. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. − depunerea electrolitică a matricei în jurul fibrelor.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite compozite durificate cu fibre se realizează prin metode şi procedee tehnologice indirecte (fibrele şi matricea se fabrică independent şi se supun apoi agregării sub formă de material compozit). după care se supun unui proces de agregare prin lipire (realizat în mod obişnuit prin încălzirea şi întărirea prin polimerizare a matricei). topit sub formă de picături fine cu ajutorul unui jet de plasmă. fibrele se aliniază şi se dispun în straturi alternante cu matricea. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită.

având structura prezentată în figura 12. metoda asigură legături interfaciale foarte puternice între matricea şi fibrele materialului compozit. tragere sau extrudare) pentru obţinerea materialului compozit. − încorporarea fibrelor prin deformarea plastică a matricei. această tehnologie fiind utilizată.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR exemplu. a compozitelor cu fibre de carbură de tantal şi matrice de soluţie solidă Co(Ta. compozitele cu trihite de oxid de aluminiu şi matrice de titan şi compozitele cu fibre de carbură de siliciu şi matrice de molibden. această tehnologie permiţând obţinerea compozitelor cu fibre de bor şi matrice de aluminiu şi a celor cu fibre de wolfram şi matrice de oţel inoxidabil. dar prezintă dezavantajul că fracţia volumică a fibrelor nu se poate regla. fiind impusă de raportul cantitativ al fazelor componente ale structurii aliajelor eutectice. iar faza care are rolul fibrelor durificatoare capătă dispunerea şi orientarea necesare prin solidificarea dirijată unidirecţional a aliajelor turnate în forme. Structura semifabricatului utilizat pentru obţinrea prin deformare plastică a compozitului cu fibre de W şi matrice din oţel inoxidabil Fig. de exemplu. a compozitelor cu fibre de compus Al3Ni şi matrice de aluminiu. Structura compozitului cu fibre de W şi matrice de soluţie solidă Ni(W) obţinut prin solidificarea dirijată a aliajului eutectic Ni − W − solidificarea unidirecţională a eutecticelor.21.12.Nb).22.21. având structura celui prezentat în figura 12. un pachet realizat din straturi alternante de fibre şi matrice (sub formă de folie). cum ar fi: Fig. 290 . pentru realizarea compozitelor cu fibre de wolfram şi matrice de soluţie solidă Ni(W). 12. fazele din structura unor aliaje eutectice reprezintă materialele componente ale compozitului. Pentru obţinerea unor materiale compozite durificate cu fibre se utilizează în prezent şi metode şi procedee tehnologice directe (fibrele şi matricea se realizează împreună şi sunt supuse unor prelucrări menite să asigure realizarea compozitului cu caracteristicile de utilizare dorite).22. se supune deformării plastice la cald (prin laminare.C) şi a celor cu fibre de compus Nb8Fe7Cr2 şi matrice de soluţie solidă Fe(Cr.

Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite

− formarea fibrelor prin deformarea plastică a aliajelor bifazice; materialele bifazice, având în structură o fază f cu modul de elasticitate ridicat şi rezistenţă mecanică la cald mare şi o fază M cu plasticitate ridicată şi rezistenţă mare la oxidare la temperaturi înalte, se supun prelucrării prin deformare plastică la rece, iar tendinţa naturală de formare a structurii fibroase (de alungire a grăunţilor cristalini în direcţia deformării) determină distribuirea fazei f sub formă de fibre în faza M ce capătă rolul de matrice; această tehnologie permite obţinerea unor materiale compozite cu foarte bune proprietăţi de refractaritate ( de exemplu, prin deformarea plastică la rece, cu un grad de deformare GD ≅ 90 %, a agragatului compozit obţinut prin infiltrarea în pulbere de wolfram a aliajului lichid Ni−Cr rezultă un compozit cu fibre aliniate care are rezistenţa la rupere, la t t = 870 oC, RmC = 430...450 N/mm2 (în timp ce matricea din aliaj Ni − Cr are
t RmC = 48...50 N/mm2). Toate aspectele anterior prezentate conduc la concluzia că utilizarea materialelor compozite durificate cu fibre trebuie extinsă în viitor; singurul argument care (în prezent) limitează folosirea acestor materiale în diverse aplicaţii tehnice îl constituie costul lor de elaborare ridicat.

Cuvinte cheie
agregare prin lipire, 289 alburn, 275 cambiu, 275 canal rezinifer, 276 compozit durificat cu fibre, 284 densitate lemn absolută, convenţională, 277 depunere chimică, 289 depunere electrolitică, 289 duramen, 275 duritate Janca, 280 enclavă plastică, 288 fibră lemnoasă, 276 fracţie volumică, 270 furnir, 282 hemiceluloză, 276 încorporare, 290 inel anual, 275 infiltrare, 289 izodeformaţie, 270 izotensiune, 272 liber, 275 lignină, 276 lungime critică a fibrelor, 284 matrice, 269 panel, 282 plăci celulare, 282 plăci din aşchii de lemn – PAL, 282 plăci din fibre de lemn – PFL, 282 procedee tehnologice directe, 290 procedee tehnologice indirecte, 289 raport de formă al fibrelor, 284 raport de transfer al sarcinilor, 285 rază medulară, 276 ritidom, 274 solidificare unidirecţională, 290 trahee, 276 traheidă, 276 trihite (fibre whiskers), 285 vas lemnos, 275 zona de acţiune a fibrei, 271

291

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Bibliografie
1. Shakelford J. Introduction to Materials Science for Engineers, Macmillan Publishing Commpany, New York, 1988 2. Gâdea S., Petrescu M., Metalurgie fizică şi studiul metalelor, vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981 3. Van Vlack L., Elements of Materials Science and Engineering, Addison – Wesley Publishing Company, Massachusetts, 1985 4. Pavel A., Surse şi riscuri de avarie în petrol − petrochimie – chimie, vol. I, Universitatea din Ploieşti, Ploieşti, 1993 5. * * * Hütte – Manualul inginerului. Fundamente. Traducere din limba germană după ediţia a 29 – a, Editura Tehnică, Bucureşti, 1995 6. Broutman L.J., Composite materials. Fracture and fatigue, Academic Press, New York, 1994 7. Suciu P. Lemnul – structură, proprietăţi, tehnologie, Editura Ceres, Bucureşti, 1985

Teste de autoevaluare
T.12.1. Care din următoarele materiale aparţin categoriei agregatelor compozite: a) betonul; b) oţelul carbon hipoeutectoid; c) cermetul cu particule de Al2O3 înglobate într-o matrice de fier; d) lemnul? T.12.2. Care din următoarele materiale aparţin categoriei compozitelor stratificate: a) fonta emailată; b) panelul; c) placajul; d) polistirenul expandat? T.12.3. Care din următoarele materiale aparţin categoriei compozitelor cu fibre: a) cimentul; b) betonul armat; c) fonta albă hipoeutectică; d) compozitul cu filamente de carbură de bor orientate unidirecţional într-o matrice de aluminiu? T.12.4. Care din următorii factori influenţează proprietăţile materialelor compozite: a) proprietătile materialelor componente; b) concentraţiile (masice sau volumice) ale materialelor componente; c) structura şi proprietăţile zonelor de legătură (interfaciale) dintre materialele componente; d) distribuţia materialelor componente în structura compozitului? T.12.5. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul unui compozit cu fibre orientate unidirecţional, solicitat la tracţiune în lungul fibrelor: a) este respectată condiţia de izodeformaţie; b) este respectată condiţia de izotensiune; c) efectul durificator al fibrelor se manifestă numai dacă fracţia
292

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

volumică a fibrelor depăşeşte o valoare critică; d) efectul durificator al fibrelor se manifestă numai dacă fracţia volumică a fibrelor este mai mică decât o valoare critică? T.12.6. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul unui compozit cu fibre orientate unidirecţional, solicitat la tracţiune pe o direcţie normală la fibre: a) este respectată condiţia de izodeformaţie; b) este respectată condiţia de izotensiune; c) fracţia volumică a fibrelor nu influenţează comportarea la tracţiune a materialului compozit; d) tensiunile generate în fibre, în matrice şi în materialul compozit de solicitarea la tracţiune sunt egale? T.12.7. Care dintre următoarele afirmaţii privind structura la scară macroscopică a trunchiului unui arbore sunt adevărate: a) zona exterioară a trunchiului este denumită coajă sau scoarţă; b) partea exteriaoră a scoarţei este denumită alburn; c) partea interioară a scoarţei este denumită liber; d) liberul este partea interioară a scoarţei, care se dezvoltă anual şi este alcătuită din vase, fibre liberiene şi ţesuturi de parenchim? T.12.8. Care dintre următoarele afirmaţii privind structura la scară macroscopică a trunchiului unui arbore sunt adevărate: a) zona interioară a trunchiului este denumită lemn; b) partea exterioară a lemnului este denumită alburn; c) partea centrală a lemnului este denumită duramen; d) duramenul este partea lemnului situată între alburn şi măduvă? T.12.9. Care dintre următoarele elemente aparţin constituţiei anatomice (structurii la scară microscopică) a lemnului: a) traheele; b) fibrele lemnoase; c) razele medulare; d) canalele rezinifere? T.12.10. Care element din constituţia anatomică a lemnului este alcătuit din şiruri de celule moarte, alungite, cu pereţii lignificaţi şi cu spaţiul interior (golit de conţinutul celular) foarte îngust, strâns legate între ele: a) traheele; b) fibrele lemnoase; c) razele medulare; d) canalele rezinifere? T.12.11. Care dintre următoarele elemente chimice intră în alcătuirea fibrelor lemnoase (celulozice) şi matricei din hemiceluloză şi lignină, care definesc structura de material compozit a lemnului: a) magneziul; b) carbonul; c) oxigenul; d) hidrogenul? T.12.12. Care dintre următoarele definiţii privind densitatea lemnului sunt corecte: a) densitatea lemnului verde reprezintă masa unităţii de volum a lemnului saturat în apă; b) densitatea absolută a lemnului reprezintă masa unităţii de volum a lemnului uscat artificial la 105 oC; c) densitatea convenţională este raportul dintre masa de lemn verde şi volumul de lemn anhidru care se obţine din aceasta; d) densitatea convenţională este raportul dintre masa de lemn anhidru şi volumul de lemn verde din care aceasta s-a obţinut? T.12.13. Care din următoarele afirmaţii privind caracteristicile mecanice ale lemnului sunt adevărate: a) pentru lemn şi produsele din lemn se poate defini
293

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

(ca şi la unele materiale metalice) o caracteristică mecanică numită rezistenţă la oboseală; b) duritatea Brinell a lemnului se defineşte la fel ca în cazul materialelor metalice; c) prezenţa concenratorilor de tensiuni de tipul crestăturilor marginale sau orificiilor nu influenţează comportarea la rupere a lemnului; d) caracteristicile mecanice ale lemnului nu depind de direcţia pe care sunt măsurate, lemnul fiind un material compozit izotrop? T.12.14. Care dintre următoarele semifabricate realizate din lemn se pot considera materiale compozite stratificate: a) grinzile; b) panelul; c) plăcile melaminate din aşchii de lemn; d) plăci extrudate din aşchii de lemn? T.12.15. Care dintre următorii factori influenţează caracteristicile mecanice ale compozitelor durificate cu fibre: a) lungimea fibrelor; b) raportul de formă al fibrelor; c) măsura unghiului dintre direcţia orientării fibrelor şi direcţia de aplicare a solicitărilor mecanice; d) fracţia volumică a fibrelor? T.12.16. Care dintre următoarele afirmaţii privind comportarea la solicitări mecanice a compozitelor durificate cu fibre sunt adevărate: a) comportarea solidară a componentelor la solicitarea mecanică la tracţiune în lungul fibrelor a unui astfel de compozit este determinată de legăturile interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea materialului; b) rezistenţa mecanică a unui astfel de compozit este ridicată, dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mare, astfel că orice porţiune din materialul matricei se află integral într-o zonă de acţiune a unei fibre; c) cu cât raportul de transfer al sarcinilor este mai mic, cu atât materialul compozit are o comportare mai eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f şi poate prelua solicitări mecanice de intensitate mai ridicată; d) rezistenţa mecanică a unui astfel de compozit este ridicată, dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mică şi o parte din materialul matricei se află în afara zonelor de acţiune ale fibrelor? T.12.17. Care dintre următoarele afirmaţii privind elaborarea materialelor compozite durificate cu fibre sunt adevărate: a) la elaborarea prin infiltrare, fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită, materialul matricei este adus în stare topită, se infiltrează între fibre (sub vid sau sub presiunea unui gaz inert) şi prin solidificare determină formarea compozitului; b) la elaborarea prin depunerea chimică a matricei în jurul fibrelor, fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită, iar matricea se depune pe fibre prin cementarea acestora în băi de săruri sau în mediu gazos; c) la elaborarea prin încorporarea fibrelor prin deformarea plastică a matricei, un pachet realizat din straturi alternante de fibre şi matrice (sub formă de folie) se supune deformării plastice la cald prin laminare, tragere sau extrudare; d) la elaborarea prin solidificarea unidirecţională a eutecticelor, fazele din structura unui aliaj eutectic reprezintă materialele componente ale compozitului, iar faza care are rolul fibrelor durificatoare capătă dispunerea şi orientarea necesare prin solidificarea dirijată unidirecţional a aliajului turnat?
294

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

Aplicaţii
A.12.1. Un material compozit cu fibre de sticlă înglobate într-o matrice de răşină epoxidică are fracţia volumică a fibrelor vf = 0,70. Ştiind că fibrele de sticlă au densitatea ρf = 2540 kg/m3, iar matricea din răşină epoxidică are densitatea ρM = 1210 kg/m3, să se determine concentraţia masică a fibrelor în materialul compozit %fm şi densitatea compozitului ρC. Rezolvare Considerând că materialul compozit are volumul VC, iar volumele fibrelor şi matricei sunt Vf , VM, se obţin relaţiile: Vf = VCvf , VM = VC(1 – vf) şi VC = Vf + VM . Masele corespunzătoare volumelor Vf , VM şi VC sunt Mf = VCvfρf, MM = VC(1 – vf)ρM şi MC = Mf + MM, iar densitatea compozitului este dată de o relaţie de forma (12.5): ρC = ρM(1 – vf) + ρfvf; pentru datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: ρC = 1210(1 – 0,70) + 2540⋅0,70 = 2141 kg/m3. Concentraţia volumică a fibrelor în materialul compozit este %fV = 100vf, iar concentraţia masică a acestora este dată de relaţia (stabilită utilizând ρf raţionamentul prezentat la rezolvarea aplicaţiei A.2.4): % f m = 100v f ; pentru ρ datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: % f m = 100 ⋅ 0,7
2540 2141

≅ 83 %.

A.12.2. Un material compozit cu fibre continui de sticlă înglobate în matrice de răşină epoxidică se consideră ca material de referinţă la proiectarea unui nou material compozit (cu aceleaşi componente). Ştiind că matricea are * EM = 6900 N/mm2 şi RmM = 69 N/mm2, fibrele au Ef = 72500 N/mm2 şi Rmf = 3400 N/mm2, iar materialul de referinţă supus încercării la tracţiune în / lungul fibrelor are modulul de elasticitate EC = 46260 N/mm2 şi rezistenţa la
/ rupere RmC = 2050 N/mm2, să se stabilească ce valoare trebuie să aibă fracţia volumica a fibrelor în noul material, pentru ca acesta să prezinte (pe direcţia de orientare a fibrelor) modulul de elasticitate EC ≥ 50000 N/mm2 şi rezistenţa la rupere RmC ≥ 2200 N/mm2. Rezolvare Pentru compozitul de referinţă se pot scrie relaţiile (12.5) şi (12.6) din care rezultă valoarea fracţiei volumice a fibrelor în acest material vf şi mărimea / E − EM 46260 − 6900 rezistenţei conventionale a matricei RmM: v /f = C = = 0, 6 ; 72500 − 6900 E f − EM

295

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR R mC
/

RmM =

− R mf v /f
/ f

1− v

=

2050 − 3400 ⋅ 0,6 1− 0,6

= 25 N/mm 2 . Deoarece pentru noul compozit

sunt, de asemenea, valabile relaţiile (12.5) şi (12.6), se poate determina valoarea fracţiei volumice a fibrelor în acest material vf pentru respectarea condiţiilor impuse în enunţul aplicaţiei, astfel:. Cu datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: vf ≥ max(0,66; 0,64) Vf ≥ 0,66. De exemplu, adoptând vf = 0,70, rezultă EC = 52820 N/mm2 > 50000 N/mm2 şi Rmc = 2387,5 N/mm2 > 2200 N/mm2. Observaţie Atât pentru materialul compozit de referinţă, cât şi pentru noul material proiectat, fracţiile volumice ale fibrelor depăşesc valaorea critică dată de relaţia R * − RmM 69 − 25 = (12.7): v fcr = mM = 0,013 ; ca urmare, efectul de durificare 3400 − 25 Rmf − RmM datorită înglobării fibrelor în matrice este asigurat la ambele materiale. A.12.3. Un compozit cu fibre continui, este realizat înglobând fibre dintr-un material cu Ef = 80000 N/mm2 într-un material matrice cu EM = 8000 N/mm2. Să se analizeze cum se modifică, în funcţie de fracţia volumică a fibrelor vf, valorile modulului de elasticitate al compozitului EC pe direcţia fibrelor şi pe direcţia normală la fibre. Rezolvare Folosind relaţiile (12.5) şi (12.11) în condiţiile precizate în enunţul aplicaţiei se pot trasa graficele EC = f(vf) prezentate în figura 12.23. Analizând aceste grafice, rezultă că modulul de elasticitate al compozitului pe direcţia de orientare a fibrelor creşte liniar odată cu vf, în timp ce efectul de creştere odată cu vf a modulului de elasticitate al compozitului pe direcţia normală la fibre se manifestă pregnant numai la valori ridicate ale vf .

Fig. 12.23. Diagramele de variaţie, în funcţie de fracţia volumică a fibelor, a modulului de elasticitate determinat în lungul fibrelor şi pe direcţia normală la fibre la un compozit cu fibre de sticlă si matrice de răşină epoxidică 296

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

A12.4. Să se determine valoarea exponentului n din relaţia (12.12) pentru un agregat compozit alcătuit dintr-o matrice de cobalt în care sunt înglobate particule dure de carbură de wolfram, cunoscând că modulul de elasticitate al matricei este EM = 207000 N/mm2, modulul de elasticitate al particulelor este Ef = 705000 N/mm2, iar modulul de elasticitate al materialului cu vf = 0,5 este EC = 382000 N/mm2. Rezolvare Înlocuind datele din enunţul aplicaţiei în relaţia (12.12), se obtine ecuaţia exponenţială (transcendentă), cu necunoscuta n: 2 ⋅ 382 n = 207 n + 705 n .Această ecuaţie se poate rezolva pe cale numerică, considerând diverse valori ale necunoscutei n∈[−1;1]\{0}, calculând (pentru fiecare valoare a exponentului n) A = 2 ⋅ 382 n şi B = 207 n + 705 n şi declarând ca soluţie valoarea n pentru care se obţine A = B. Rezultatele utilizării aceastei proceduri de rezolvare sunt diagrafiate în figura 12.24, iar soluţia care se obţine astfel este n → 0 (aceeaşi soluţie rezultând şi prin utilizarea programului de rezolvare numerică a ecuaţiilor al produsului informatic MathCad).

Fig. 12. 24. Determinarea exponentului n din relaţia (12.12) pentru un agregat compozit cu particule de WC înglobate în matrice de Co

Fig.12.25. Diagrama de variaţie, în funcţie de vf, a modulului de elasticitate al agregatului compozit cu particule de WC şi matrice de Co

Observaţie În cazul agregatului compozit analizat, exponentul n din relaţia (12.12) tinde către valoarea zero şi, ca urmare, în această situaţie se poate considera că
297

12. care modelează analitic variaţia modulului de easticitate al agregatului compozit.18). modulul de elasticitate al materialului f este Ef = 220000 N/mm2.11).7. rezultă vf EC = [0. 6945 ] 298 − 1 0 . n = − 0. se determină valoarea exponentului n din relaţia (12. fracţia volumică a particulelor fiind vf = 0. 6945 = 140625 N/mm2. curba CNF redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate determinat pe direcţia normală la fibre la compozitul cu fibre de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt.18) Datele din enunţul aplicaţie satisfac această egalitate.12.5). pe baza relaţiei (12.3 ⋅ 70000 −0. Aşa cum s-a precizat în scap.25. se poate determina modulul de elasticitate al agregatului compozit cu = 0. Rezolvare Procedând ca la rezolvarea aplicaţiei A.4. care se poate considera în locul relaţiei (12. .12). în care: curba CLF redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate determinat în lungul fibrelor la compozitul cu fibre de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt.2. Să se determine valoarea modulului de elasticitate EC al unui agregat compozit alcătuit dintr-o matrice M în care sunt distribuite uniform particule dintr-un material f. iar variaţia EC.4 este EC = 100000 N/mm2.4⋅220n.12).6945).5. iar modulul de elasticitate al agregatului compozit (cu aceleaşi componente) având vf = 0. iar soluţia (nebanală) care rezultă prin rezolvarea numerică a acesteia este. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12.12. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12. caracteristicile agregatelor compozite cu structura alcătuită din particulele unui material f distribuite într-o matrice dintr-un material M sunt intermediare celor care se pot determina în lungul fibrelor şi pe direcţia normală la fibre la compozitele cu fibre din material f înglobate în matricea M. A. Folosind relaţia (12. aşa cum se observă în figura 12. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12. astfel: EC = lim [ E (1 − v f ) + E v f ] = E M f E f f n→0 n M n f v 1 n 1− v (12. curba AC redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate al agregatului compozit (cvasiizotrop) cu particule de carbură de wolfram uniform distribuite într-o matrice de cobalt.12) pentru estimarea modulului de elasticitate al agregatelor compozite la care n → 0. Respectarea acestei reguli de către agregatul compozit cu particule de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt este ilustrată în figura 12. 6945 + 0.7 ⋅ 220000 − 0.6⋅70n + 0. ecuaţia exponenţială care trebuie rezolvată este: 100n = 0.12) (cu n = − 0.7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR modulul de elasticitate al materialului este definit. Se cunoaşte că modulul de elasticitate al materialului M este EM = 70000 N/mm2.26.6945.

27. pentru agregatele compozite cu componentele M şi f precizate în enunţul aplicaţiei este redată în figura 12.5⋅105 N.27.5 ⋅ 10 lungul fibrelor) cu intensitatea σ = = = 1528 N/mm2. Să se stabilească dacă bara de tracţiune rezistă la solicitarea dată de o forţă cu intensitatea F = 7. iar matricea din răşină epoxidică are RmM = 25 N/mm2 şi τrM = 40 N/mm2. a modulului de elasticitate al agregatului compozit considerat în aplicaţia A. se obţine: LC = d f = 0. Rezolvare Solicitarea la tracţiune cu forţa F = 7.4. Diagrama de variaţie. Rmf 1 1 3000 = 0.12) pentru agregatul compozit considerat în aplicaţia A.6. componentele materialului fiind caracterizate astfel: fibrele de sticlă au Rmf = 3000 N/mm2.5 Fig.05 4 40 τ rM 4 299 . considerând valoarea lungimii critice a fibrelor Lc dată de relaţia (12. O bară de tracţiune cu diametrul D = 25 mm este realizată dintr-un material compozit durificat cu fibre discontinui de sticlă.12.12. Determinarea exponentului n din relaţia (12.94 mm << L Procedând astfel.5 Rezistenţa la rupere a materialului compozit se poate determina cu relaţia (12.7. A. 12.Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite în funcţie de vf.12. Fracţia volumică a fibrelor materialului compozit este vf = 0. 2 2 πD π 25 Fig. 26.12.5⋅105 N produce tensiuni normale (în 5 4F 4 ⋅ 7.12.15).05 mm şi lungimea L = 50 mm. în care notaţiile au semnificaţii similare celor precizate la rezolvarea aplicaţiei A.14). în funcţie de vf. orientate pe direcţia axei longitudinale a barei şi având diametrul df = 0.

rezultând: π 15 2 1833 ≅ 3. Diminuarea considerabilă a rezistenţei mecanice a 4 barei în acest caz este datorată faptului că măsura unghiului θ este mai mare decât valoarea critică dată de relaţia (12. 0. A. O bară de tracţiune cu diametrul D = 15 mm este realizată dintr-un material compozit cu fibre continui.73 ≅ 1833 N/mm2 şi F = 4 b) Dacă fibrele materialului compozit din care este realizată bara sunt orientate sub un unghi θ = 5 o faţa de direcţia axei longitudinale a barei. RmM = 80 N/mm2 şi τrM = 40 N/mm2. iar ≅ L L RmC = RmM (1 − v f ) + Rmf (1 − C )v f = 25(1 − 0.16). să se estimeze intensitatea forţei de tracţiune F la care se produce ruperea barei în următoarele circumstanţe: a) fibrele materialului sunt perfect paralele cu axa longitudinală a barei. rezistenţa la rupere a compozitului RmC este dată de relaţia (12. 40 cos 5 sin 5 o o .5⋅105 N. forţa de πD 2 tracţiune monoaxială care produce ruperea barei are intensitatea dată de relaţia: πD 2 F= RmC . ca urmare. 4 a) Dacă fibrele materialului compozit din care este confecţionată bara sunt perfect paralele cu axa longitudinală a barei ( pe direcţia căreia se aplică forţa F). orientate pe direcţia axei longitudinale a barei. L Deoarece σ < RmC.02).02)0.1⋅104 N.7. RmC = 30(1 − 0.17): θ cr = arctg 300 40 1833 = 1o15’. iar fibrele au Rmf = 2500 N/mm2.12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (materialul are o comportare eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f. rezultând: RmC . rezistenţa la rupere a compozitului este dată de relaţia (12. Rezolvare Ruperea barei se produce când tensiunile normale generate de solicitarea la 4F tracţiune cu forţa F au intensitatea σ = = RmC şi. b) unghiul dintre axa longitudinală a barei şi direcţia orientării fibrelor este θ = 5 o.10532) = 461 N/mm2 π 15 2 461 ≅ 8.7) + 3000(1 − 0.6).73) + 2500⋅0.461. bara rezistă la solicitarea la tracţiune cu forţa F = 7.θ = min( şi F = 1833 cos 5 2 o .7 ≅ 2065 N/mm2.24⋅105 N. Ştiind că matricea compozitului * are RmM = 30 N/mm2. fracţia volumică a fibrelor fiind vf = 0. .73. LC raportul de transfer al sarcinilor fiind foarte redus. 80 sin 2 5 o ) = min(1847.

uneori amestecate şi cu pulberi nemetalice. uneori. tehnologiile de realizare a semifabricatelor şi pieselor pentru diverse aplicaţii din pulberi metalice. aliaje sau compuşi chimici (intermetalici. plăcuţe pentru tuburi electronice. Studiul şi aplicarea industrială a proceselor. Realizarea de produse din materiale metalice care nu pot fi elaborate şi prelucrate primar prin tehnologiile clasice de topire – turnare: • piese (filamente. care conferă produselor compactitatea şi caracteristicile de utilizare dictate de aplicaţia căreia sunt destinate produsele. iar comprimatele de pulberi astfel obţinute se supun unui tratament termic. duze pentru ejectarea 301 . oxizi metalici. cu perspective mari de extindere în viitor. amestecul de pulberi este adus apoi la forma dorită (corespunzătoare produselor). Pulberile (metalice şi. La fabricarea produselor prin metoda agregării pulberilor. Tehnologiile de realizare a produselor prin metoda agregării pulberilor sunt aplicate de obicei în două scopuri: A. nemetalice) utilizate în metalurgia pulberilor sunt materiale formate din granule (particule) de metale pure. cu sau fără presare. Introducere În tehnica actuală se utilizează.) cu dimensiunile cuprinse între 0.1. sulfuri etc.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Capitolul 13 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR REALIZATE PRIN AGREGARE DE PULBERI 13. metodelor şi procedeelor tehnologice de obţinere a pulberilor (preponderent metalice) şi de utilizare a lor pentru realizarea de produse cu diverse destinaţii fac obiectul unei ramuri a metalurgiei numită metalurgia pulberilor . numit sinterizare. materiile prime sub formă de pulberi (de diverse sortimente compoziţionale şi/sau granulometrice) sunt amestecate în proporţiile necesare produselor care trebuie realizate.1 µm şi 1 mm.

deoarece implică consumuri exagerate de materiale şi conduce la obţinerea de semifabricate cu precizia necorespunzătoare a formei şi dimensiunilor. cuzineţi..). Realizarea de produse cu dimensiuni mici şi forme complicate. care. W – Cu. Ni – Fe etc.) înglobată într-o matrice metalică (Fe.) sau pseudoaliajelor (aliajele W – Ag. contacte electrice.) din metale greu fuzibile (W. Nb etc. se obţin foarte greu în stare topită). inele. Ni. materia primă sub formă de material metalic turnat. tacheţi. pârghii. TiC. B. Mo2C. care. Obţinerea şi caracterizarea pulberilor Pentru obţinerea pulberilor se utilizează două categorii de metode tehnologice: metodele mecanice şi metodele fizico – chimice. came. Mo. Mo – Cu etc. reacţionând puternic cu căptuşeala ceramică a agregatelor de elaborare – turnare. Co. Ni etc. elemente de fricţiune. • piese (plăcuţe şi scule pentru prelucrarea prin aşchiere a materialelor metalice) din materiale dure. Principalele metode mecanice folosite în practica industrială pentru obţinerea pulberilor sunt: • Metoda măcinării. aliaje Fe – Al. Fe – Cr.2. care este folosită în prezent pentru realizarea pulberilor de Mn.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR gazelor fierbinţi electrozi nefuzibili pentru sudare etc. • piese (scule aşchietoare. burete de 302 . Sb. Co.. compozitelor cu metale şi nemetale (Cu – grafit. având ts ridicate. de tipul unor agregate compozite. din materiale care pot fi elaborate în stare topită. TaC etc. având componentele cu ts foarte diferite şi/sau cu solubilităţi foarte reduse în stare lichidă. Cr. având structura alcătuită din particule de carburi metalice dure (WC. segmenţi.).) înglobate într-o matrice metalică tenace (Co. realizate mai ales din pulberi feroase. Al. în construcţia de maşini (automobile.) se folosesc pe scară largă astfel de piese sinterizate (roţi dinţate. cu mărimea particulelor între 20 µm şi 1 mm şi forma predominant lamelară.. Mo etc. filtre metalice din bronzuri. la aplicarea acestei metode. • piese poroase cu diverse destinaţii: cuzineţi poroşi autoungători din bronzuri cu staniu sau din aliaje Fe – Cu. oţeluri inoxidabile sau aliaje Monel.). electrozi poroşi din nichel sau argint pentru echipamentele utilizate în electrochimie etc. 13. Mo – Ag. diamant – metale etc. echipamente de calcul automat etc. garnituri. dar a căror fabricare prin turnare nu este eficientă.) din materiale de tipul cermeturilor. magneţi etc. se obţin greu în stare lichidă şi se impurifică uşor. Ta. magneţi etc. Fe – mase plastice. Cr. ZrO2 etc. ce impune aplicarea unor operaţii tehnologice de finisare laborioase şi costisitoare. pistoane. echipamente electrocasnice.). Fe. având structura alcătuită dintr-o fază oxidică − ceramică (Al2O3.

vapori. la utilizarea acestei metode. la folosirea acestei metode. Au. Ni. Principalele metode fizico – chimice de elaborare a puberilor metalice sunt: • Metoda reducerii oxizilor. care se pot transforma uşor în pulberi prin măcinare. Cr. Al. • Metoda precipitării din soluţii apoase. materia primă sub formă de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un creuzet (printr-o duză calibrată). Ni. aşchii.. folosind ca materie primă soluţia de acetat de cupru. în stare măcinată este supusă acţiunii unui agent chimic (pulbere de cocs sau gaz metan). suferă impactul cu mai multe jeturi (de aer. • Metoda electrolitică. la aplicarea acestei tehnologii. Zn.) şi este pulverizată în picături fine. alame.) care produce precipitarea metalului (Me) sub formă de pulbere. la folosirea acestei tehnologii. aplicată pentru realizarea pulberilor de Fe. Al etc. obţinându-se depozite catodice compacte − fragile. Fe – Ni – Mo etc. Ni – Co etc. Sn. utilizată în prezent pentru obţinerea pulberilor de Ni. care se transformă în particule de pulbere prin solidificarea într-o baie de răcire. aplicată actual pentru realizarea pulberilor de Fe.1 µm şi 100 µm şi forma aciculară (dendritică). cu mărimea particulelor între 20 µm şi 400 µm şi forma predominant sferoidală. producând reducerea oxizilor. Fe. o transformă în pulbere de fier pur. Fe – Cr. W. la aplicarea acestei metode. Cu. se transformă (în anumite condiţii de temperatură şi presiune. materia primă sub formă de soluţie apoasă a sărurilor metalului (Me) care trebuie obţinut sub formă de pulbere este supusă unui agent chimic (pulbere de Zn. materia primă sub formă de aşchii ale metalului (Me) care trebuie adus în formă de pulbere este introdusă într-un cuptor tubular. oţeluri etc. V. cu mărimea particulelor între 0. Cr. Pt. Co. aliaje Fe – Ni. folosită în prezent pentru obţinerea pulberilor de Fe. Cu. 303 . specifice fiecărui metal) în carbonil metalic Men(CO)m (condensat sub formă de lichid vâscos). spongioase sau pulverulente. Cu. materia primă sub formă de minereu oxidic de fier sau arsură de fier. • Metoda pulverizării din fază lichidă. iar ca agent chimic pulberea fină de Pb. sârme etc. cu mărimea particulelor între 0. aplicată actual pentru fabricarea pulberilor de Ag.1 µm şi 10 µm şi forma sferoidală. Ni. Fe – Mo. Fe. Ni – Mo.. bronzuri. rezultă precipitate granulare de plumb acoperite cu cupru. • Metoda carbonil. apă etc. este supusă acţiunii unui curent de oxid de carbon. iar descompunerea prin volatilizare a acestuia determină formarea oxidului de carbon (care se reutilizează în proces) şi pulberii metalului Me. metoda permite şi obţinerea pulberilor cu particule bimetalice. de exemplu. Co. care. Au. materia primă sub formă de soluţii apoase sau topituri de săruri metalice este descompusă prin electroliză. este transformată în pulbere prin măcinare în mori cu bile sau în mori cu vârtej. precipitate obţinute prin electoliză. Pt etc...Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi minereu. Ta. aliaje Fe – Ni. Cd.

această caracteristică se apreciază pe baza raportului dintre cele trei dimensiuni caracteristice ale particulelor. trei grupe de pulberi: pulberile cu particule fibroase (aciculare). pentru exprimarea acestei caracteristici se folosesc două mărimi: diametrul echivalent al particulelor sau mărimea celui mai mic ochi de sită prin care acestea pot trece.5). pulberile metalice uzuale au granulaţia eterogenă. funcţia erorilor – v. c − particule sferoidale . această caracteristică se defineşte ca fiind volumul ocupat de unitatea de masă de pulbere vărsată liber (netasată) într-un vas de măsurare. distingându-se din acest punct de vedere. pulberile cu particule lamelare (platiforme) şi pulberile cu particule echiaxiale (sferoidale.2. • volumul specific de umplere Vu. aşa cum se poate observa în figura 13.1. particulele pulberilor metalice uzuale au structura internă spongioasă (cu macropori deschişi). poroasă (cu macropori închişi) sau compactă (fără macroporozităţi). cu ajutorul histogramelor granulometrice ale pulberii şi modelate analitic cu ajutorul unei funcţii de distribuţie a granulaţiei pulberii (de obicei. aplicaţia A.6. Principalele forme ale particulelor pulberilor utilizate în metalurgia pulberilor: a − particule aciculare. compoziţia granulometrică a unei pulberi metalice putându-se exprima prin fracţiile granulometrice ale particulelor de diferite mărimi ce intră în alcătuirea pulberii. b − particule lamelare. inclusiv a macroporilor deschişi conţinuţi de acestea. această caracteristică se exprimă de obicei prin mărimea suprafeţei totale a particulelor. raportată la masa sau volumul lor efectiv. existând însă şi pulberi ale căror particule au suprafeţe netede şi regulate. definite. o caracteristică derivată a acesteia fiind densitatea de umplere ρu = 304 1 Vu Fig. Principalele caracteristici fizice ale pulberilor metalice sunt: • forma particulelor. pulberile metalice uzuale au particulele cu suprafeţe neregulate şi rugoase. 13. mărimea particulelor acestora încadrându-se într-un domeniu mai mult sau mai puţin extins. poliedrice ). • calitatea suprafeţei particulelor.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Pulberile metalice prezintă o serie de caracteristici fizico – chimice şi tehnologice care influenţează esenţial calitatea produselor obţinute prin agregarea lor. • suprafaţa specifică a particulelor. • structura internă a particulelor.1. • mărimea particulelor. aşa cum se poate observa în figura 13. .

această caracteristică este definită ca fiind raportul procentual dintre volumul efectiv al particulelor pulberii Ve şi volumul de umplere Vu. aceste caracteristici exprimă presabilitatea pulberilor.2. S. această caracteristică reprezintă volumul ocupat de unitatea de masă de pulbere după tasarea ei prin scuturare intensă. ρpr reprezentând masa unităţii de volum a unei pulberi supuse unei presiuni de compactizare p. o caracteristică derivată este porozitatea de umplere Pu = 100 − Cu. • densitatea de presare ρpr şi compactitatea de presare Cpr. Definirea granulaţiei cu ajutorul histogramei granulometrice pentru pulberile cu: a − gamă largă de dimensiuni ale particulelor. îndesare (prin scuturare) I s = u Vu Fig. aceste caracteristici depinzând de natura materialului particulelor şi de metoda folosită pentru obţinerea pulberilor. • volumul specific de scuturare Vsc.. ρe fiind densitatea materialului particulelor pulberii. cunoscând (pentru o pulbere metalică dată) Vsc şi Vu. Principalele caracteristici tehnologice ale pulberilor metalice sunt: • fluiditatea. pentru pulberile metalice uzuale Vsc fiind cu 20. această caracteristică se defineşte ca fiind cantitatea (masa) de pulbere ce se scurge în unitatea de timp prin orificiul calibrat al unei pâlnii şi este dependentă în special de calitatea suprafeţei particulelor şi de compoziţia granulometrică a pulberilor.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi • compactitatea de umplere Cu. se poate defini caracteristica numită grad de V − Vsc . O. Si. iar Cpr fiind C pr = 305 ρp ρe 100 . C u = Ve Vu 100 = ρu ρe 100 .) al particulelor şi rezistenţa la oxidare a particulelor.30 % mai mic decât Vu. .. cunoaşterea ei fiind deosebit de importantă pentru reglarea corectă a dispozitivelor de dozare a pulberilor folosite la realizarea unui anumit produs. 13. P etc. b − gamă îngustă de dimensiuni ale particulelor Principalele caracteristici chimice ale pulberilor metalice sunt conţinutul de impurităţi (C.

b − cu gamă îngustă de dimensiuni ale particulelor 306 . corodare. datorită multiplelor imperfecţiuni cristaline (de tipul vacanţelor. • realizarea unei împachetări compacte a particulelor pulberilor (micşorarea valorilor caracteristicilor Vu. dislocaţiilor sau defectelor de împachetare) pe care le conţin. aşa cum sugerează schemele din figura 13. care este influenţată nu numai de forma particulelor pulberilor şi.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • rezistenţa muchiilor. iar suprafeţele să prezinte aspect rugos.3. de compoziţia granulometrică a pulberilor. care definesc interacţiunea complexă dintre particulele pulberilor şi dintre particule şi mediul (gazos sau lichid) cu care acestea vin în contact în cursul operaţiilor de realizare a produselor sinterizate. 13. să aibă o mobilitate accentuată şi o mare capacitate de a atrage electroni. această caracteristică exprimă capacitatea unei pulberi de a da prin presare un semifabricat suficient de rezistent. cu orbitalele electronice incomplete. La obţinerea produselor prin agregare de pulberi trebuie să se ţină seama de următoarele particularităţi privind caracteristicile şi comportarea pulberilor: • terminarea bruscă a structurii cristaline pe suprafeţele libere ale particulelor pulberilor metalice face ca atomii aflaţi pe aceste suprafeţe. difuzie etc.3. denumirea ei fiind determinată de faptul că rezistenţa mecanică a oricărui semifabricat obţinut prin presarea unei pulberi depinde în principal de comportarea zonelor sale cu sensibilitate maximă la degradare: muchiile ascuţite şi pereţii foarte subţiri. caracterul rugos al suprafeţelor libere şi starea de nesaturare electronică a atomilor de pe aceste suprafeţe determină o reactivitate accentuată a acestora. Compactitatea de umplere. pentru pulberile: a − cu gamă largă de dimensiuni ale particulelor. în funcţie de compoziţia granulometrică. contribuind la intensificarea proceselor de adsorbţie. Fig. Vs şi Pu) depinde esenţial de fluiditatea pulberilor. care să-şi păstreze forma şi să nu sufere pierderi masice în timpul manipulărilor la care este supus în procesul de fabricare a produselor.. ci şi de rugozitatea suprafeţelor particulelor care alcătuiesc pulberile (care poate determina modificări esenţiale ale mobilităţii reciproce a particulelor pulberilor la vărsarea şi/sau presarea lor în matriţele utilizate la obţinerea produselor sinterizate). oxidare.

Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Fig. deoarece. schematizate în figura 13. Aceste procese. care conduc la formarea în masa pulberilor a unor aglomerate (grupări de particule ferm legate între ele prin forţe superficiale de adeziune) şi a unor agregate (grupări de aglomerate slab legate între ele şi uşor de dezintegrat prin acţiuni mecanice). astfel de legături apar între particulele pulberilor metalice la simpla lor vărsare sau tasare în matriţele folosite la realizarea produselor şi sunt (în general) instabile. aşa cum s-a arătat anterior. Schema micşorării compactităţii pulberilor la formarea aglomeratelor şi agregatelor de particule • pe măsură ce dimensiunile particulelor pulberilor se micşorează.3. 13. se desfăşoară în mai multe etape. determinând apariţia unor fenomene de frecare şi adeziune între particule. suprafaţa lor specifică se măreşte. iar influenţele rugozităţii suprafeţelor libere ale particulelor şi reactivităţii acestor suprafeţe devin mai importante.13. aşa cum se poate observa în figura 13.4.5: • crearea legăturilor punctiforme între particule. • creşterea legăturilor punctiforme şi formarea suprafeţelor de 307 . diminuează compactitatea de umplere. Transformările structurale la presarea şi sinterizarea pulberilor Procesele esenţiale ce trebuie realizate pentru obţinerea produselor prin metoda agregării pulberilor constau în formarea legăturilor de consolidare a particulelor pulberii sau amestecului de pulberi utilizate ca materie primă.4. soluţia tehnologică cea mai indicată în acest scop constând în utilizarea unor substanţe lubrifiante (depuse pe particulele pulberilor sau adăugate la dozarea şi amestecarea pulberilor în vederea realizării produselor sinterizate). gradul de îndesare şi compactitatea de presare a pulberilor şi determină obţinerea de produse cu porozitate excesivă (inacceptabilă). neputând asigura gradul de consolidare necesar pentru ca produsele să-şi păstreze configuraţia la extragerea din matriţe. formarea aglomeratelor şi agregatelor trebuie împedicată.

care au tendinţa de a se dezvolta independent sub forma unor noi cristale şi de a declanşa astfel un proces general de recristalizare în masa pulberilor.. care asigură amestecului de pulberi împachetarea 308 . deformarea plastică şi sudarea între ele a particulelor) şi sunt finalizate. La operaţia de presare. se desfăşoară mai ales în cursul operaţiilor tehnologice de presare a pulberilor în matriţe şi de sinterizare a comprimatelor obţinute prin presare. ale cărei cristale sunt dezvoltate între (peste) particulele pulberilor. mai ales a celor aflaţi pe suprafeţele libere ale acestora şi desfăşurarea intensă a unor procese de difuzie. alunecarea lor reciprocă şi umplerea golurilor.13. De obicei cele două operaţii se realizează succesiv. în cursul tratamentului termic de sinterizare. c − formarea şi creşterea cristalelor noi. sferoidizarea şi chiar dispariţia porilor. asigurând consolidarea acestora şi micşorarea. b − formarea suprafeţelor de contact. între particulele pulberilor supuse prelucrării se formează suprafeţe de contact (punţi de legătură). prin încălzirea pulberilor presate.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR contact (punţilor de legătură) între particule.5. prin creşterea germenilor formaţi în etapa anterioară. dar există şi procedee tehnologice care prevăd executarea lor simultană (presarea la cald sau sinterizarea sub presiune). amestecul de pulberi este presat în cavitatea unei matriţe (la presiuni p = 100. d − diminuarea şi sferoidizarea porilor Procesele descrise succint mai înainte. în urma desfăşurării acestei etape. Principalelor etape de formare a legăturilor de consolidare la realizarea produselor prin agregare de pulberi: a − formarea legăturilor punctiforme. sferoidizarea şi diminuarea dimensiunilor porilor. de tipul unor germeni cristalini.2000 MPa) şi se transformă într-un comprimat cu forma produsului ce urmează a fi realizat.. prin care amestecurile neconsolidate de pulberi se transformă în produse compacte şi rezistente. Procesele care se desfăşoară în timpul operaţiei de presare pot fi descrise astfel: • la începutul presării se produce reorientarea particulelor. • creşterea cristalelor noi. Fig. agregatele de pulberi capătă o structură cristalină nouă. aceste procese sunt declanşate prin presarea pulberilor în matriţe (care determină compactizarea pulberilor prin redistribuirea particulelor. care determină creşterea mobilităţii atomilor particulelor pulberilor.

particule de praf ionizate etc. în plus. ca urmare. 309 . fiind însoţită de ecruisarea materialului (creşterea rezistenţei la deformare a materialului) din aceste zone şi. Pentru conducerea corectă a operaţiei de presare şi aprecierea corespunzătoare a eficienţei proceselor care se desfăşoară în cursul acesteia trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • deformarea plastică locală a zonelor de contact ale particulelor se realizează (în mod obişnuit) la rece. • dacă particulele pulberii supuse presării au plasticitate scăzută. extinderea redusă a punţilor de legătură realizate prin sudare este. molecule de aer adsorbit. iar punţile de legătură realizate prin sudare au (datorită extinderii reduse şi conţinutului mare de impurităţi) rezistenţă mecanică relativ scăzută. • odată cu creştera presiunii se produce deformarea elasto – plastică a particulelor pulberii şi se crează condiţiile necesare sudării lor prin presiune. determinată şi de intensitatea scăzută cu care se desfăşoară procesele de difuzie la temperatura de presare.) şi aplatizarea micronereguarităţilor din aceste zone. atomii marginali ai particulelor se apropie la distanţe având ordinul de mărime al parametrilor stucturii cristaline a materialului particulelor şi interacţionează dând naştere unor germeni cristalini comuni în zonele de contact ale particulelor. ca urmare. molecule de apă şi grăsimi. sudarea prin presiune a particulelor nu se poate realiza. se produce deformarea plastică locală a particulelor în zonele lor de contact reciproc. care se constituie într-o sursă de activare mecanică.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi cea mai densă posibilă la dimensiunile şi forma pe care le prezintă particulele componente. − o parte din energia acumulată în materialul deformat plastic din zonele de conact ale particulelor pulberii constituie energia de activare necesară creşterii şi transformării în cristale a germenilor cristalini comuni. în acest fel realizându-se sudarea între particulele pulberii. sudarea prin presiune a particulelor pulberii se realizează prin următorul mecanism: − sub acţiunea presiunii exercitate asupra pulberii. ca urmare a desfăşurării acestor procese. la fabricarea produselor din pulberi metalice sau nemetalice nedeformabile consolidarea prin presare a particulelor pulberilor şi obţinerea unor comprimate cu rezistenţă mecanică acceptabilă se realizează numai dacă particulele sunt amestecate cu un liant metalic (care rămâne în compunerea produsului) sau organic (care se elimină în cursul sinterizării). care determină dislocarea straturilor eterogene (ce conţin oxizi. procesele de deformare sunt transferate în afara zonelor de contact ale particulelor (spre materialul neecruisat din interiorul particulelor pulberii) înainte de aplatizarea completă a microneregularităţilor şi dizlocarea suficientă a straturilor eterogene de pe suprafeţele în contact ale particulelor.

sferoidizarea şi micşorarea porilor şi finisarea granulaţiei produselor. ca urmare. Desfăşurarea acestor procese şi calitatea produselor obţinute prin agregare de pulberi sunt influenţate esenţial de regimul tehnologic al tratamentului de sinterizare. aşa cum sugerează imaginile prezentate în figura 13. numit efect postelastic. dacă plasticitatea particulelor pulberilor este redusă. De 2 4 obicei. • creşterea temperaturii determină desfăşurarea unor procese chimice. care produc consolidarea şi creşterea punţilor de legătură dintre particule. determină consolidarea şi creşterea germenilor cristalini formaţi în zonele de contact dintre particule. evitarea acestui fenomen nedorit fiind asigurată de utilizarea lianţilor. densificarea (micşorarea porozităţii) şi recristalizarea structurii produselor realizate prin agregare de pulberi. care au ca efecte consolidarea legăturilor dintre particulele pulberii.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • la extragerea comprimatelor din matriţele în care s-a realizat presarea se produce relaxarea elastică a materialului particulelor pulberii şi. temperatura de sinterizare se adoptă Tsi = ( ⋅ ⋅ ⋅ )Ts . efectul postelastic este important (comprimatele îşi măresc volumul cu câteva procente la scoaterea lor din matriţe) şi poate produce distrugerea comprimatelor. Pri ncipalii parametri de regim ai tratamentului de sinterizare se aleg astfel: • Temperatura de sinterizare Tsi se stabileşte având în vedere că sinterizarea trebuie să asigure formarea de noi cristale între particulele pulberilor din care sunt realizate comprimatele supuse acestui tratament. eliminarea gazelor şi lichidelor adsorbite pe suprafeţele particulelor pulberii. în cazul amestecurilor de pulberi (cu particule din materiale diferite) se produce şi alierea particulelor cu componentele transportate prin difuzie din particulele vecine. Sinterizarea este tratamentul termic prin care se realizează activarea termică a comprimatelor de pulberi în vederea desfăşurării proceselor. determină • declanşarea unor procese de recristalizare a materialului (ecruisat prin deformarea plastică la rece produsă de presare) din zonele de contact ale particulelor şi din interiorul acestora. în plus. bazate pe difuzie. care constau în reducerea peliculelor de oxizi de pe suprafeţele particulelor. difuzia atomilor. se manifestă un fenomen de creştere bruscă a volumului acestor comprimate. se 310 . îndepărtarea produselor rezultate din reducerea.6. descompunerea şi vaporizarea substanţelor introduse la presare ca lianţi sau lubrifianţi. accelerată de ridicarea temperaturii. accelerată de ridicarea temperaturii. Ts fiind 3 5 temperatura de solidificare – topire (în K) a componentului principal al pulberii sau amestecului de pulberi din care se confecţionează produsele. Procesele care se desfăşoară în timpul sinterizării pot fi descrise astfel: • difuzia atomilor.

) se utilizează atunci când pulberile din care se realizează produsele se oxidează uşor sau prezintă conţinuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare. b − pulberea presată şi sinterizată o oră la 900 oC. Mediile reducătoare (atmosferele de hidrogen. în corelaţie cu gradul de sinterizare necesar realizării proprietăţilor de utilizare dorite ale produselor.6.5). amoniac. scap. În prezent se practică pe scară largă sinterizarea în vid. Fig. 1. Acest mod de alegere a temperaturii T si conduce în anumite cazuri.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi observă că tratamentul se efectuează la Tsi > Trp. • Mediul de sinterizare se alege în mod obişnuit neutru sau reducător. pentru a asigura condiţiile termice necesare desfăşurării proceselor de recristalizare care stau la baza formării legăturilor de consolidare între particule. mediu ieftin. c − pulberea presată şi sinterizată 240 ore la 900 oC • Durata sinterizării τsi se stabileşte experimental. când pulberile sau amestecurile de pulberi conţin componente secundare cu temperatura de solidificare – topire inferioară T si.15) – v. Trp fiind temperatura de recristalizare primară a componentului principal al pulberii sau amestecului de pulberi (T rp ≅ 0. 3. la stabilirea mărimii τsi se ţine seama că aceasta este direct proporţională cu volumul particulelor pulberii din care se realizează produsele şi invers proporţională cu coeficientul de difuzie D al componentului principal al pulberii (care se corelează cu Tsi conform (1.7). uşor de obţinut şi cu activitatea chimică (reducătoare sau neutră) reglabilă (prin nivelul vidului şi temperatura Tsi utilizate la sinterizare). la desfăşurarea proceselor de sinterizare în prezenţa unei anumite cantităţi de fază lichidă. fapt ce are ca efecte accelerarea proceselor şi obţinerea unor produse cu compactitate ridicată. deoarece prezenţa oxizilor în masa sau pe suprafeţele particulelor pulberilor folosite la realizarea produselor influenţează negativ desfăşurarea proceselor de difuzie care au loc în cursul sinterizării. 311 . Efectele presării şi sinterizării pulberii de argint cu incluziuni de Al2O3: a − pulberea vărsată în matriţa de presare. Mediile neutre (atmosferele de argon) se folosesc la sinterizarea produselor din pulberi metalice lipsite de oxizi. 13. manipulare sau depozitare. hidrocarburi etc.4T s – v. scap.

modul de distribuţie şi gradul de dispersie al fazelor componente ale structurii.2. se comportă ca niste agregate compozite.4. Microstructurile produselor din pulbere de Fe sinterizată la 800 oC: a − timp de 0. Microstructurile produselor sinterizate din WC cu liant de Co: a − material cu 94 % WC şi 6 % Co. cât şi de mărimea porozităţii. 12. Produsele sinterizate prezentând o porozitate Pp au caracteristicile fizico − mecanice determinate atât de caracteristicile structurii realizate prin sinterizare.5 ore. forma şi dimensiunile porilor. b − timp de 6.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 13. Structurile şi proprietăţile produselor sinterizate Produsele care se obţin prin metoda agregării pulberilor au caracteristicile structurale (influenţate de compoziţia chimică şi de regimul tehnologic folosit la sinterizare) sugerate de micrografiile prezentate în figurile 13. matrice). c − timp de 22 ore Produsele fără porozitate. 13.7.8 şi 13.5 ore. 312 . 13. numărul şi proporţia fazelor care alcătuiesc structura) şi prin forma. cu structura alcătuită din particulele unui material înglobate într-un material suport (liant. definite prin constituţia acesteia (natura. Fig. b − material cu 85 % WC şi 15 % Co Fig. 13.8.7. dimensiunile. caracteristicile lor putând fi determinate aplicând principiile prezentate în scap.9.

2) permite a se estima duritatea Brinell HB. respectiv. c − piesă din pseudoaliaj W−Ni−Fe obţinută prin sinterizare Deoarece porii prezenţi în produsele sinterizate diminuează secţiunile portante şi au efectele unor concentratori de tensiuni. Prima dintre relaţiile (13. iar Vs şi ρs – volumul şi. Cercetările experimentale întreprinse asupra diverselor materiale obţinute prin metoda agregării de pulberi au evidenţiat faptul că dependeţele dintre principalele caracteristici mecanice ale acestor materiale şi porozitatea lor pot fi exprimate analitic prin relaţii de forma: Y = Ys e − K s Pp sau Y = Ys (1 − K s/ Ppm ) (13. Ys ≡ As) ale materialelor sinterizate. de exemplu. definită prin relaţiile: V − Vs ρ 100 = (1 − )100 . Ys ≡ µs) ale unor astfel de materiale. respectiv. prima dintre relaţiile (13. Ys ≡ Rms) şi alungirea procentuală după rupere (Y ≡ A. 13. evident. pe materialul (lipsit de pori) care alcătuieşte masa structurală a produsului sinterizat. densitatea masei structurale (lipsită de pori) a produsului. respectiv. 313 .1) Pp = V ρs în care V şi ρ reprezintă volumul şi.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Fig. de caracteristica mecanică considerată. K s/ şi m sunt constante cu valorile dependente de natura materialului sinterizat şi. b − electrod din pulbere de wolfram. în timp ce a doua relaţie permite modelarea numerică a modulului de elasticitate longitudinală (Y ≡ E. Ys ≡ Es) şi coeficientului contracţiei transversale (Y ≡ µ.2) este potrivită pentru a estima duritatea Brinell (Y ≡ HB. caracteristicile mecanice ale acestor produse pot fi influenţate în măsură importantă de mărimea porozităţii Pp (în %). iar Ks. (13.9. în cazul produselor realizate din pulberi de fier sinterizate.2) în care Y şi Ys reprezintă valorile unei caracteristici mecanice determinate pe materialul sinterizat şi.049. densitatea produsului sinterizat. dacă se consideră Ys ≡ HBs = 75 HBS şi Ks = 0. rezistenţa la tracţiune (Y ≡ Rm. Microstructurile unor produe industriale sinterizate: a − filtru din pulbere de bronz. Ys ≡ HBs).

311 efect postelastic.058.03 şi m = 0. porozitatea influenţează şi alte caracteristici ale produselor sinterizate: conductibilitatea termică şi electrică. pulverizare. 13. 303 metode mecanice măcinare.10. rezistenţa la coroziune etc. Fig. Curbele Wöhler ale fierului sinterizat cu diferite valori ale porozităţii Pp Porozitatea produselor sinterizate influenţează negativ rezistenţa la oboselă a acestora. carbonil.01 şi m = 1.05⋅105 N/mm2. 310 fluiditate.67 şi coeficientului lui Poisson. 305 grad de îndesare. iar cea de-a doua relaţie din grupul (13. dacă se consideră Ys ≡ Es = 2. dacă se ia Ys ≡ Rms = 250 N/mm2 şi Ks = 0. 307 agregare pulberi. 307 compactitate de presare. De asemenea. dacă se utilizează Ys ≡ As = 40 % şi Ks = 0. Cuvinte cheie aglomerate. 301 fibroase. 304 durată de sinterizare.043 şi alungirea procentuală după rupere A. K s/ = 0. sferoidale. precipitare. 311 metalurgia pulberilor. 305 pulberi. K s/ = 0.10. dacă se ia Ys ≡ µs = 0. aşa cum rezultă examinând curbele de durabilitate (Wöhler) ale pieselor din fier sinterizat prezentate în figura 13.2) permite a se determina cu o bună precizie valorile modulului de elasticitate longitudinală E. 310 temperatură de sinterizare. 305 densitate de umplere. 305 mediu de sinterizare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR rezistenţa la tracţiune Rm. 301 agregate. 304 sinterizare. lamelare.35. electrolitică. 310 volum specific de scuturare. 305 compactitate de umplere. caracteristicile magnetice. 302 porozitate de umplere. 305 densitate de presare. 305 314 . 301 metode fizico-chimice reducere oxizi.

1986 Teste de autoevaluare T. 1986 7.. * * * Metals Handbook Ninth Edition. Partea a doua. Editura didactică şi Pedagogică. c) filtrele din aliaje Monel.. Ohio. Zecheru Gh. Piese sinterizate din pulberi metalice.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi Bibliografie 1. 1985 5. c) spargerea comprimatelor realizate prin presare. d) grinzile metalice pentru poduri? T. Drăgulănescu I. 1985 6. Bucureşti. American Society for Metals. c) arborii cotiţi ai motoarelor Diesel pentru camioanele de mare tonaj. Perneş M. Care dintre următoarele produse se pot obţine prin metoda agregării de pulberi: a) electrozii nefuzibili din wolfram pentru sudare. Gâdea S. Bucureşti. d) sinterizarea comprimatelor obţinute prin presare? T. d) barele de tracţiune din răşină poliesterică armată cu fibre de sticlă? T.a. Editura Didactică şi Pedagogică. Care dintre următoarele produse se pot obţine prin metoda agregării de pulberi: a) cuzineţii din bronz grafitat. 1984 4. apă etc..3. Aliaje dure sinterizate din carburi metalice. vol.4..13. ş.13. c) metoda pulverizării din fază lichidă.. vapori. b) plăcuţele din materiale dure pentru sculele aşchietoare. este: a) metoda electolitică. Petrescu M. Macmillan Publishing Commpany. suferă impactul cu mai multe jeturi (de aer.. 1981 3. Introduction to Materials Science for Engineers. Universitatea din Ploieşti. Editura Tehnică. II. Metalografie. Metoda de producere a pulberilor la a cărei aplicare materia primă sub formă de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un creuzet (printr-o duză calibrată). b) presarea pulberilor. Bucureşti. b) metoda carbonil.9.13. Editura Tehnică. care se transformă în particule de pulbere prin solidificarea într-o baie de răcire. d) metoda precipitării din soluţie apoasă? 315 . 1988 2. b) plăcuţele dure din cermeturi pentru sculele aşchietoare. Ploieşti. New York. Metalurgie fizică şi studiul metalelor.2..1. Care dintre următoarele etape se parcurg la fabricarea unui produs prin metoda agregării de pulberi: a) obţinerea pulberilor. Tehnologia materialelor. Bucureşti. Ciocârdia C. Surdeanu T..13..) şi este pulverizată în picături fine. vol. Drăgulănescu E. Shakelford J. Gâdea S.

Care dintre următorii factori influenţează fluiditatea unei pulberi: a) forma particulelor. Metoda de producere a pulberilor la a cărei aplicare materia primă sub formă de soluţii apoase sau topituri de săruri metalice este descompusă prin electroliză.13. b) presare a pulberilor în matriţe.10. b) metoda precipitării din soluţie apoasă.13. Mărimea suprafeţei totale a particulelor unei pulberi.13. care să-şi păstreze forma şi să nu sufere pierderi masice în timpul manipulărilor la care este supus în procesul de fabricare a produselor defineşte: a) densitatea de umplere a pulberii. d) creşterea cristalelor noi. b) volumul specific de scuturare. Capacitatea unei pulberi de a da prin presare un semifabricat suficient de rezistent.13. inclusiv a macroporilor deschişi conţinuţi de acestea. care se pot transforma uşor în pulberi prin măcinare.13. b) rezistenţa la oxidare a particulelor pulberii. c) fluiditatea: d) densitatea de presare? T. b) compoziţia granulometrică a pulberii.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR T. d) porozitatea de umplere a pulberii? T.13.13. este: a) metoda măcinării. c) metoda carbonil.14. d) metoda electrolitică? T.8. Care dintre următoarele procese se produc la formarea legăturilor de consolidare a particulelor pulberii utilizate ca materie primă pentru obţinerea unui produs: a) crearea legăturilor punctiforme între particule.5.13. b) dezintegrarea particulelor. d) rugozitatea suprafeţelor particulelor? T.13. obţinându-se depozite catodice compacte fragile. d) amestecare a pulberilor? T. Grupările de particule ferm legate între ele prin forţe superficiale de 316 . c) sinterizare. b) suprafaţa specifică a particulelor.9.11. Care dintre următoarele caracteristici ale pulberilor metalice se încadrează în categoria caracteristicilor fizice: a) mărimea particulelor. raportată la masa sau volumul lor efectiv defineşte: a) volumul specific al pulberii.6. sferoidizarea şi diminuarea dimensiunilor porilor? T. d) fluiditatea pulberii? T.7. c) mărimea particulelor pulberii. c) densitatea de presare.12. c) compactitatea de umplere a pulberii. Procesele prin care amestecurile neconsolidate de pulberi se transformă în produse compacte şi rezistente se desfăşoară mai ales în cursul operaţiilor tehnologice de: a) dozare a pulberilor. c) rezistenţa muchiilor (comprimatelor obţinute prin presarea pulberii). Care dintre următoarele caracteristici ale pulberilor metalice se încadrează în categoria caracteristicilor tehnologice: a) densitatea de umplere. b) suprafaţa specifică a particulelor pulberii. c) creşterea legăturilor punctiforme şi formarea suprafeţelor de contact (punţilor de legătură) între particule. d) compactitatea de presare? T. spongioase sau pulverulente. Cantitatea (masa) de pulbere ce se scurge în unitatea de timp prin orificiul calibrat al unei pâlnii defineşte: a) densitatea de presare a pulberii. d) fluiditatea pulberii? T. c) conţinutul de impurităţi al particulelor pulberii.13. b) suprafaţa specifică a particulelor pulberii.13.

c) măresc rezistenţa la oboseală. c) efect postelastic.13.1.). bazate pe difuzie. c) călire martensitică.2.17. 13.13. Relaxarea elastică a materialului particulelor pulberii. amoniac. b) normalizare. este denumită: a) sinterizare. care produc consolidarea şi creşterea punţilor de legătură dintre particule.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi adeziune sunt denumite: a) agregate de particule. hidrocarburi etc. b) aglomerate de particule. b) dilatare termică.13.13. b) măresc duritatea. să se stabilească relaţia de determinare a suprafeţei specifice a pulberilor alcătuite din particule cubice (cu latura dp) sau sferice (cu diametrul dp) realizate dintr-un material cu densitatea ρe. d) lipituri? T.13. considerând că o masă M de pulbere conţine np particule cu volumul (total) efectiv 317 . Ca urmare. Care dintre următoarele afirmaţii privind alegerea regimului tehnologic la sinterizarea comprimatelor de pulberi sunt adevărate: a) temperatura de sinterizare trebuie să fie mai mică decât temperatura de recristalizare primară a materialului componentului principal al pulberii. Rezolvare Conform definiţiei date în scap. suprafaţa specifică a particulelor unei pulberi este raportul dintre suprafaţa totală a particulelor şi suprafaţa lor efectivă (numit suprafaţă specifică Sv) sau raportul dintre suprafaţa totală a particulelor şi masa lor efectivă (numit suprafaţă specifică Sm). d) sinterizare? T. Care dintre următoarele efecte corespund prezenţei porilor în produsele realizate prin metoda agregării de pulberi: a) diminuează rezistenţa la tracţiune. d) micşorează modulul de elasticitate? Aplicaţii A. Tratamentul termic prin care se realizează activarea termică a comprimatelor de pulberi în vederea desfăşurării proceselor. însoţită de creşterea bruscă a volumului comprimatelor de pulberi la scoaterea lor din matriţele în care au fost realizate prin presare. manipulare sau depozitare sinterizarea se face în atmosferă reducătoare (hidrogen. d) dislocaţii. b) durata sinterizării este direct proporţională cu volumul particulelor pulberii din care se realizează produsele şi invers proporţională cu coeficientul de difuzie D al componentului principal al pulberii.18.16. densificarea (micşorarea porozităţii) şi recristalizarea structurii produselor realizate prin agregare de pulberi este denumit: a) recoacere completă. d) atmosferele de argon se folosesc la sinterizarea produselor din pulberi metalice lipsite de oxizi? T. d) expansiune? T. c) când pulberile din care se realizează produsele se oxidează uşor sau prezintă conţinuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare.15.

densitatea de umplere ρu = 3500 kg/m3 şi densitatea de presare ρp = 7200 kg/m3. porozitatea de umplere Pu şi compactitatea de presare Cpr şi să se stabilească dacă produsul obţinut prin sinterizare poate avea porozitatea Pp ≤ 10 %.7 = 8. porozitatea pulberii presate este este C pr = ρe 7850 Ppr = 100 – Cpr = 100 – 91.6 %. rezultă: S v = . se obţin relaţiile: 6 6 . dacă particulele au forma 2 npS p S p npS p Sp sferică) şi masa M p = ρ eV p . cu aspect dendritic etc.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Ve.2). iar compactitatea de presare ρp 7200 100 = 100 ≅ 91. (13. ţinând seama că tratamentul termic de sinterizare reduce porozitatea comprimatelor de pulbere obţinute prin presare. care ţine seama de abaterile de la forma regulată (poliedrică sau sferică) ale particulelor pulberii. În cazul pulberilor cu particule de formă neregulată (cu macropori deschişi.13. se poate aprecia că produsele realizate vor avea Pp < 8.3 % < 10 %. 318 .3) sugerează că suprafaţa specifică a pulberilor cu particule de formă regulată este independentă de forma particulelor. Să se determine pentru această pulbere compactitatea de umplere Cu. şi S m = = = n pV p V p n p ρ eV p ρ eV p înlocuind în aceste relaţii expresiile mărimilor Sp şi Vp. fiecare particulă având volumul Vp ( V p = d 3 . Evident. (13. Pulberea metalică utilizată ca materie primă pentru realizarea unui produs sinterizat are următoarele caracteristici: densitatea materialului particulelor pulberii ρe = 7850 kg/m3.6 ≅ 55. suprafaţa Sp ( S p = 6d p . Rezolvare Utilizând relaţiile de definire a caracteristicilor pulberilor (date în scap. dacă particulele au forma sferică).) suprafaţa specifică se stabileşte cu relaţii de forma: 6 6 α f şi S m = αf.4) Sv = ρe d p dp αf fiind un factor de corecţie supraunitar.7 %. porozitatea de ρe 7850 umplere este Pu = 100 – Cu = 100 – 44. A. rezultă pentru pulberea precizată în enunţul aplicaţiei: compactitatea ρ 3500 de umplere a pulberii este C u = u 100 = 100 ≅ 44. dacă particulele au forma cubică p 4 dp 2 sau V p = π ( ) 3 .3 % şi.4 % . 3 2 dp dacă particulele au forma cubică sau S p = 4π ( ) 2 .3) şi S m = Sv = ρe d p dp Observaţie Relaţiile (13. 13.2.

100 100 Observaţie Dacă produsul ar avea porozitatea Pu = 0 %. Un filtru realizat prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel cu %Nim = 70 % are porozitatea Pp = 38 %. restul fiind pori. Microstructura unui produs din bronz grafitat realizat prin metoda agregării de pulberi evidenţiază un conţinut procentual (volumic) de bronz %Bzv = 85 % şi un conţinut procentual (volumic) de grafit %Cv = 85 %. rezultă Mp = MBz + MC = ρBz VBz + ρC VC şi Vp = VBz + VC + Vpori.2): ρNi = 8910 kg/m3 şi ρCu = 8930 kg/m3.85 + 2500⋅0.3. se poate determina densitatea materialului particulelor 100 100 pulberii: ρ e = = ≅ 8916 kg/m3. ştiind că la realizarea lui s-a folosit un amestec alcătuit din pulbere de grafit şi pulbere de bronz cu staniu cu %Snm = 10 %.5. Rezolvare Densitatea grafitului este (v. % Bz v %C v Deoarece VBz = V p şi VC = V p se obţine că densitatea produsului este 100 100 % Bz v %C v ρ p = ρ Bz + ρC = 8734⋅0.2.2.13. % Ni m %Cu m 70 30 + + 8910 8930 ρ Ni ρ Cu Densitatea filtrului obţinut prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel este: Pp 38 ρ p = ρ e (1 − ) = 8916(1 − ) ≅ 5528 kg/m3. Să se determine densitatea acestui produs.4.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi A. ştiind că (aşa cum se precizează în tabelul 1. conţinuturile procentuale 319 . densităţile acestor componentelor având valorile (precizate în tabelul 1. 9. MBz şi MC fiind masele bronzului şi grafitului exisistente în structura produsului.scap. 4.2) ρCu = 8930 kg/m3 şi 100 100 = ≅ 8734 kg/m3.2) concentraţiile masice ale componentelor: %Nim = 70 % şi %Cum = 30 %. Să se determine densitatea aceestui produs. Rezolvare Particulele pulberii din aliaj Monel au (aşa cum s-a precizat în scap.4. 100 100 A. iar densitatea bronzului cu staniu se determină folosind relaţia generală stabilită la rezolvarea aplicaţiei A. Particularizând relaţia generală stabilită la rezolvarea aplicaţiei A.10 ≅ 7674 kg/m3. iar VBz. ρSn = 7290 kg/m3: ρ Bz = %Cu m % Snm 90 10 + + 8930 7290 ρ Cu ρ Sn Considerând că produsul precizat în enunţul aplicaţiei are masa Mp şi volumul Vp.1) ρC = 2500 kg/m3. grafit şi pori în această structură. VC şi Vpori – volumele ocupate de bronz.13.4.

30 %).13.895 + 2500⋅0. prezentate în figura 13. alungirea procentuală după rupere A şi modulul de elasticitate longitudinală E).11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (volumice) ale constituenţilor structurali ar fi: % Bz v/ = % Bz v 85 100 = 100 ≅ % Bz v + %C v 95 89. 320 . cu valorile precizate în scap.2).5 = 10. 13. Diagramele de variaţie în funcţie de porozitatea Pp ale principalelor caracteristici mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate Rezolvare Utilizând relaţiile potrivite din grupul (13. în funcţie de porozitatea acestora Pp .11. să se studieze variaţiile caracteristicilor mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate. 13. se obţin diagramele de variaţie ale principalelor caracteristici mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate (duritatea Brinell HB.105 ≅ 8080 kg/m3. în funcţie de porozitatea acestora Pu ∈ (0 %. 100 100 A. Utilizănd datele prezentate în scap.5 % şi %C v/ = 100 − % Bz v/ = 100 – 89. 13. / p Fig.5 % şi densitatea produsului creşte % Bz v/ %C v/ la valoarea ρ = ρ Bz + ρC = 8734⋅0.5. rezistenţa la tracţiune Rm.4 pentru constantele care intervin în aceste relaţii.4.

• materialele funcţionale sunt cele la care caracteristicile cele mai importante sunt de natură electrică. mecanice şi tehnologice corespunzătoare cerinţelor impuse de aplicaţia în care sunt utilizate. materialele pe bază de substanţe macromoleculare. adică să poată fi transpuse în practică cu cheltuieli acceptabile privind elaborarea materialelor. tehnica măsurării. optică. s-a recurs la împărţirea materialelor în două mari clase: • materialele structurale (materialele de construcţie) sunt cele la care caracteristicile de rezistenţă mecanică sunt cele mai importante. ele fiind destinate confecţionării elementelor (pieselor. adresată în principal celor care se pregătesc sau care lucrează în domeniul ingineriei mecanice.1. în lucrarea de faţă. materiale ceramice şi sticlele. componente) pentru electrotehnică. ele trebuind să asigure îndeplinirea rolului funcţional al unor elemente (piese. chimică. 321 . etc. sunt tratate cu precădere materialele din această clasă: materialele metalice (oţeluri. Introducere La alegerea materialelor pentru o aplicaţie tehnică trebuie avute în vedere două principii: * materialele selectate trebuie să posede proprietăţile fizico-chimice. obţinerea semifabricatelor şi realizarea produselor impuse de aplicaţie. lemnul şi materialele compozite. fonte şi aliaje neferoase). componentelor) supuse la solicitări mecanice..Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Capitolul 14 ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU APLICAŢIILE TEHNICE 14. electronică. automatică şi informatică. magnetică. * materialele alese trebuie să conducă la soluţii tehnice de rezolvare a aplicaţiei care să fie convenabile economic. În scopul facilitării alegerii lor pentru diverse aplicaţii tehnice.

Tinând de cele expuse mai înainte. în gama condiţiilor tehnice ale produselor industriale se includ 322 . fiabilitatea fiind proprietatea produsului exprimată prin probabilitatea ca acesta să-şi îndeplinească funcţiile în condiţii prescrise.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR detecţia şi înregistrarea semnalelor de diverse naturi fizice. materialele ceramice cu proprietăţi piezoelectrice. încovoiere simplă sau forfecare pură.. rezistivitatea electrică. Criteriile şi metodele de selecţie a materialelor Prima etapă care trebuie parcursă la alegerea materialelor adecvate realizării unui produs constă în cunoaşterea tuturor condiţiilor tehnice ce definesc funcţionalitatea lui şi comportarea sa în exploatare: • condiţiile privind solicitările mecanice la care este supus produsul: complexitatea sistemului de solicitare (solicitări simple. caracterul variabil în timp sau constant al solicitărilor (care implică apariţia sau nu a fenomenului de degradare prin oboseală). conductibilitatea termică. mediu corosiv sau abraziv) etc. în acest capitol sunt tratate în principal aspectele privind alegerea materialelor structurale pentru aplicaţiile tehnice.) nu au făcut obiectul acestei lucrări. condiţiile termice în care se aplică solicitările (solicitări la temperaturi scăzute. condiţiile de mediu în care se aplică solicitările (mediu de lucru neutru. posibilitatea ca solicitările să genereze fenomene de pierdere a stabilităţii unor componente ale produsului (a căror evitare impune asigurarea unor anumite rigidităţi ale componentelor). materialele magnetice. fuzibilitatea. materialele conductoare şi superconducoare. întreţinut şi reparat într-o anumită perioadă de timp. de tip întindere compresiune. etc. • condiţiile privind precizia dimensională a produsului şi calitatea suprafeţelor acestuia. care determină sau influenţează îndeplinirea funcţiilor pentru care acesta este realizat: densitatea. materialele din această clasă (materialele semiconductoare. etc. intesitatea solicitărilor. iar mentenabilitatea fiind proprietatea produsului exprimată prin probabilitatea ca acesta să poată fi supravegheat. • condiţiile privind fiabilitatea şi mentenabilitatea produsului.. polimerii pentru cristale lichide.. ceramicele electrooptice. 14. sau solicitări compuse). • condiţiile privind caracteristicile fizice ale materialului produsului. solicitări în condiţii de temperatură normală sau solicitări în condiţii termice care determină manifestarea fenomenului de fluaj). caracterul static sau dinamic al aplicării acestora. În prezent. dilativitatea termică etc. în cursul unei perioade de timp date.2.

1) CAM ≥ CAP sau CAM ≤ CAP. alungirea procentuală după rupere. rezistenţa la coroziune (în mediul de lucru şi în condiţiile de solicitare corespunzătoare produsului ce trebuie realizat). rezistenţa la oboseală. dacă se notează cu CAP nivelul limită (minim sau maxim) acceptabil (din punctul de vedere al aplicaţiei pentru care trebuie ales materialul) al unei caracteristici de material şi cu CAM nivelul (aceleiaşi caracteristici) asigurat de materialele din gama considerată la selecţie.. După analiza detaliată a condiţiilor tehnice impuse produsului care trebuie obţinut se formulează criteriile de selecţie a materialelor necesare pentru fabricarea acestuia. iar dacă aplicaţia impune ca materialele să aibă densitatea mai mică decât 4000 kg/m3. conţinutul de impurităţi. structura. temperatura de topire-solidificare. rezistenţa la rupere. stabilindu-se pentru fiecare criteriu dacă este principal (de bază) sau secundar (auxiliar) şi dacă este obligatorie sau facultativă respectarea sa. dacă într-o aplicaţie este necesar să se utilzeze materiale având rezistenţa la rupere mai mare decât 300 N/mm2. − criteriile privind caracteristicile fizice care trebuie asigurate: densitatea. rezistivitatea electrică. − criteriile privind caracteristicile semifabricatelor necesare pentru obţinerea produsului: forma. calitatea suprafeţelor semifabricatelor. conductibilitatea termică. Criteriile din această categorie pot fi ierarhizate în funcţie de importanţă.. de exemplu. − criteriile privind caracteristiciele chimice şi structurale impuse: compoziţia chimică. Astfel. etc.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice şi cele privind protecţia oamenilor şi mediului înconjurător (condiţiile ecologice) şi condiţiile privind reciclabilitatea (proprietatea produsului scos din uz de a putea fi transformat în deşeuri reintegrabile în natură sau valorificabile prin procese tehnologice de realizare a unor noi produse). etc. În mod obişnuit criteriile privind alegerea materialelor în funcţie de proprietăţi se formulează considerând diversele caracteristici care exprimă cantitativ proprietăţile acestora. grupate în categoriile prezentate în continuare: A. modulul de elasticitate. energia de rupere. criteriul se poate exprima analitic în una din următoarele forme: (14. limita de curgere. în această categorie sunt incluse: − criteriile privind caracteristicile mecanice care trebuie asigurate (în condiţiile de temperatură şi mediu de lucru corespunzătoare produsului ce trebuie realizat): duritatea. coeficientul de dilatare termică. dimensiunile şi masa semifabricatelor. Criteriile privind proprietăţile materialelor sunt principalele criterii folosite pentru alegerea acestora. rezistenţa la fluaj. criteriul de selecţie a materialelor va fi Rm > 300 N/mm2. criteriul de selecţie a materialelor se poiate scrie ρ ≤ 4000 kg/m3. Pentru ierarhizarea criteriilor şi stabilirea ponderii (coeficientului de importanţă) cu care fiecare 323 .

3 rezultă considerând perechea de criterii (K1. .7 şi a13 = 0.Ki.K2. .. a31 = 0. se estimează coeficientul de importanţă al fiecărui criteriu (de exemplu. dacă pentru o aplicaţia trebuie ales un γ material care să asigure un nivel ridicat al rigidităţii pieselor (deformaţii elastice mici ale pieselor în prezenţa solicitărilor mecanice) şi un nivel scăzut al masei acestora. ρ fiind densitatea materialului.n ( ∑ a j = 1) şi pe această baza se poate j =1 Sp face ierarhizarea după importanţă a criteriilor. • se calculează suma ponderilor parţiale corespunzătoare fiecărui criteriu (suma pondrilor înscrise pe fiecare coloană a matricei preferinţelor) Spj = ∑ aij şi suma tuturor ponderilor parţiale înscrise în matrice S p = n(n − 1) 2 = i1 n .. Kj. De exemplu. definită prin raportul dintre rezistenţa la rupere a materialului Rm şi greutatea specifică γ (γ = ρg. Kj). De asemenea. Pentru ca numărul criteriilor utilizate la selecţia materialelor în funcţie de proprietăţi să fie cât mai mic (în scopul facilitării alegerii) se apelează la formularea unor criterii bazate pe caracteristici sintetice (care înglobează mai multe caracteristici ale materialului). • echipa de proiectare stabileşte valorile ponderilor parţiale aij. criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând E caracteristica (sintetică) numită modul de elesticitate specific KE = . . pentru stabilirea valorilor ponderilor aij se consideră pe rând perechile de criterii (Ki. presupunând că numai criteriile Ki şi Kj intervin în alegerea materialului. respectarea criteriului K1 asigură în proporţie de 70% luarea unei decizii bune la alegera materialului)... K3) şi apreciind că. criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând caracteristica (sintetică) denumită rezistenţă mecanică specifică KR. în cazul când numai aceste două criterii se iau în considerare. Kn. iar dacă γ trebuie ales un material care să asigure în mod eficient o bună comportare a 324 .ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR criteriu trebuie considerat la luarea deciziilor privind alegerea materialelor se poate folosi metoda prezentată în figura 14. la aplicarea căreia se parcurg următoarele etape: • se precizează criteriile care se iau în considerare K1. i ≠ j şi. iar g acceleraţia R gravitaţională) K R = m .. j = 1. i ≠ j şi aij +aji = 1 şi întocmeşte un tablou numit matricea preferinţelor. • se calculează ponderea cu care trebuie considerat fiecare criteriu la n Spj alegerea materialelor aj = .. . dacă pentru o aplicaţie trebuie ales un material care să asigure un nivel ridicat al rezistenţei mecanice a pieselor şi un nivel scăzut al masei acestora.1.

Ki .. Kj a1j . . ..... aji .... Kj. . Rm Valorile unor astfel de caracteristici sintetice asigurate de diversele materiale comerciale sunt prezentate în tabelul 14. 325 ... aşa cum s-a putut constata în capitolele anterioare. . se poate face o primă selecţie a materialelor...privind caracteristicile diverselor materiale comerciale. 14. ai .. Ki. cuprind date concrete privind caracteristicile asigurate de fiecare marcă de material şi indicaţii precise privind prelucrările tehnologice ce conduc la stările structurale corespunzătoare obţinerii acestor caracteristici şi facilitează astfel alegerea lor pentru o anumită aplicaţie. normative... ... Etapele metodei de stabilire a coeficienţilor de importanţă ai criteriilor privind alegerea materialelor în funcţie de proprietăţi După stabilirea şi ierarhizarea în funcţie de importanţă a criteriilor de alegere a materialelor pe baza proprietăţilor pe care trebuie să le asigure în aplicaţia considerată..Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice pieselor la solicitări variabile. ... .... Kn Kn a1n ... ... . . 3.9). .... ani Spi n . Kj . scap.. aj1 .. aj . ajn . acestea grupează materialele după destinaţie (de exemplu. . .. Kn Spj = ∑ aij = i1 n .....1........ K1 . an Fig... .. ain ... aij . În acest scop se folosesc datele existente în standarde.. ÎNTOCMIREA MATRICEI PREFERINŢELOR DETERMINAREA SUMEI PONDERILOR PARTIALE ALE CRITERIILOR DETERMINAREA SUMEI TOTALE A PONDERILOR DETERMINAREA COEFICIENTILOR DE IMPORTANTA AI CRITERIILOR .. an1 Sp1 K1 .......... deoarece... . ....... . manuale etc. . ..... RO fiind rezistenţa la oboseală a materialului (v.. documentele cele mai utilizate fiind standardele............ ... în cazul materialelor metalice există standarde pentru oţelurile. . . . DEFINIREA CRITERIILOR CRITERIUL K1.. fontele şi aliajele neferoase recomandate pentru diferite utilizări).. .. ai1 . . anj Spj .. criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând caracteristica (sintetică) numită rezistenţă relativă la oboseală R KO = O . cataloage.... Spn S p = ∑ S pj j =1 aj = Spj Sp a1 .... . Ki a1i .. .1. .

1 4.4 0.0..m)..8.100 40..5 2.650 200..8 0. CAP...n..10.47 0..5.7.9 2....7... Materialele care respectă toate criteriile privind proprietăţile impuse de aplicaţia în care urmează a fi utilizate alcătuiesc gama materialelor cu proprietăţi adecvate.... Principalele caracteristici tehnice ale unor materiale comerciale Materialul Oţeluri carbon de uz general Oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (tratate termic) Oteluri pentru conducte şi recipiente sub presiune (laminate termomecanic) Oţeluri inoxidabile feritice Oţeluri inoxidabile austenitice Oţeluri inoxidabile duplex Oţeluri maraging Superaliaje tip Inconel Superaliaje tip Nimonic superaliaje tip Hastelloy Alame Bronzuri cu Sn sau cu Al Aliaje Cu – Ni Bronzuri cu beriliu Aliaje pa bază de Al deformabile (călite şi îmbătrânite) Aliaje pe bază de Ti Aliaje pe bază de Mg Polietilenă Polipropilenă Politetrafluoretilenă (teflon) Poliamide (nylon) Policlorură de vinil Lemn esenţă tare.3..9 7.6 4.8..9 7.....14.9..4.. k = 1.1.. j = 1.7 1.9.2 3..11 9....4 8....9.220 200.8.4. metoda prezentată anterior) şi nivelele limită acceptabile ale caracteristicilor de material.1....16.7.9.7.1.. j = 1.91 2... t/m3 7..2 1.........3. k = 1.n (stabiliţi folosind.0 7.1.7.. nivelurile caracteristicilor asiguarete CAM..8.110 140...6.6 8..8.0...8.7 4.28 6.. de exemplu..8.2500 600.90 km 4.5 3.0 10.....1 2.1300 110...10..7....210 210..7 7.m.180 28.... • din analiza care a condus la constituirea gamei materialelor cu proprietăţi adecvate se cunosc.9......520 500.50...7...8 5.1000 200.4 12.0..2..m..8 7..32 40.1...3 6.4. cuprinde m materiale (marcate Mk.220 190.11.8.3....800 450..00 0.1.00 1.60 20.....2 170.8 8..0..4500 E...550 700...850 600.10 70.40 70.1 8...1.....8...2.8...3 1.n..9 8.1400 650.2.8..115 85....70..50 60... uscat Compozite poliesteri + fibre de sticlă ρ......210 180.1.8.1300 450..20..3.72 107.j.7.33 7....7..210 200.7 1. N/mm2 350.1.1 8.6...1.1.80 3000.500 400.0.90.4. kN/mm2 200.135 68.... care îndeplinesc integral cele n criterii de selecţie (notate j = 1..9...5.1...92. Pentru alegerea celui mai potrivit material din această gamă se poate utiliza următoare metodologie: • se consideră că gama materialelor cu proprietăţi adecvate......n)..... având coeficienţii de importanţă aj...0....12.4 8..20 11.9..2 6...... notată GMP...1200 1000..210 200....110 43...2 Rm.5 0...0..6..190 115..5 2.10.7..1..5...750 520...100 50.5.6 12...5.8.5.7..2 8.7.8.210 200...4.3...900 400..5.10.2.2 8. pentru toate materialele Mk..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 14..3 24.2..8..9 7.1.95 0.8.. care respectă toate criteriile 326 .6......75...1...8 6.220 90.9 7. j = 1.8.10.25 1.210 140.1 9.jk.950 1800..14..3 6..60 2..200 200.4 4...1200 300.17..210 K R.. k = 1....6.. uscat Lemn esenţă moale..8..

. Ijk ≥ 1. k = 1. dacă criteriul de selecţie Kj este formulat analitic în forma Ijk = CA P . care exprimă măsura în care materialul satisface criteriile de selecţie Kj.jk ≥ CAP. indicatorii parţiali se calculează cu relaţii de forma: CA M . materialul cu cea mai mare valoare a acestui indicator fiind (din punctul de vedere al caracteristicilor asigurate) cel mai potrivit pentru aplicaţia avută în vedre.m.. fără a fi necesară aplicarea unor procedee sau operaţii operaţii tehnologice speciale. iar neîndeplinirea fiecărui criteriu (notată cu 0) să diminueze şansele de alegere a acestui material. k = 1.n. de exemplu. j = 1...n..2) • se ierarhizează materialele Mk. j = 1.j sau în forma „max” CAM..Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Kj.jk . astfel încât îndeplinirea fiecărui criteriu de către un material (notată cu 1) să constituie un argument în favoarea alegerii acestuia pentru o anumită aplicaţie. dispozitive sau maşini speciale)... k = 1. • pentru fiecare din materialele Mk. evident..j.. scrise analitic în forma „min” CAM. în ordinea descrescătoare a valorilor indicatorului ICT. j = 1.jk ≤ CAP.. dacă criteriul de selecţie Kj este formulat CA M . se calculează indicatorul global al proprietăţilor (caracteristicilor tehnice) ICT. j = 1... respectă toate criteriile de selecţie Kj...j (14. k = 1.m.. • pentru fiecare din materialele Mk. Criteriile privind procesarea tehnologică a materialelor în vederea obţinerii semifabricatelor sau produselor se formulează în mod obişnuit într-o formă calitativă (atributivă).n..k = ∑ ajIjk . * prelucarerea semifabricatelor la forma.m. B.. k = 1. dimensiunile şi caliatea suprafeţelor impuse de realizarea produselor se face cu scule.jk analitic în forma „max”. următoarea alcătuire: * materialul este disponibil pe piaţă în cantităţile şi sub forma semifabricatelor necesare pentru realizarea produselor (materialul nu trebuie elaborat şi transformat în semifabricate pe baza unor comenzi speciale lansate către producător). folosind relaţia: I .n. j = 1.k. dispozitive sau maşini universale (prelucrarea semifabricatelor nu necesită utilizarea de scule.. k = 1..j .k. dacă fiecare din materialele Mk. * prelucrarea semifabricatelor la forma.m.m. CT = j1 n „min”... Un set de criterii de acest tip poate avea.n. sau Ijk = CA P .m se stabilesc indicatorii parţiali Ijk. j = 1. * obţinerea caracteristicilor materialului impuse de condiţiile tehnice ale 327 .n. dimensiunile şi calitatea suprafeţelor impuse de realizarea produselor se face cu tehnologii obişnuite.

j = 1…q.k. a ′j . materialul cu cea mai mare valoare a acestui indicator fiind cel mai avantajos din punctul de vedere al comodităţii achiziţionării şi comportării la prelucrarile tehnologice necesare transformării sale în produse.. aplicând aceiaşi metodă ca şi în cazul criteriilor privind proprietăţile. aceste criterii se formulează în funcţie de costul total al 328 . se stabilesc coeficienţii de importanţă a1 . întocmind un tablou. C. k = 1…m. Criteriile privind procesarea materialelor se pot ierarhiza în funcţie de importanţă. transformării lor în semifabricate şi prelucrării acestora pentru obţinerea produselor sunt deosebit de importante. k = 1…m. daca materialul M k nu respecta criteriul K ′j  Pentru fiecare din materialele Mk.. …. După stabilirea şi ierarhizarea în funcţie de importanţă a criteriilor privind procesarea tehnologică. 14... ′ adică pentru fiecare din criteriile K 1 . ( ∑ a /j = 1 ) şi se face apoi ierarhizarea criteriilor după valoarea coeficienţilor j =1 q a ′j .. K ′q incluse în setul de criterii privind ′ ′ ′ procesarea materialelor. Mk.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR produsului care se realizează nu necesită aplicarea unor tratamente termice.4) şi se poate face ierarhizarea materialelor din GMP în ordinea descrescătoare a valorilor indicatorului IPT. k = 1…m. Criteriile privind costurile (cheltuielile) aferente elaborării materialelor. folosind relaţia: I PT . …. În mod obişnuit.3) I ′jk =  0. numite indicatorii parţiali ai performanţelor tehnologice I ′jk .. k = 1…q : 1. daca materialul M k respecta criteriul K ′j  (14.. a 2 .. respectarea acestora determinând alegerea materialelor şi tehnologiilor de fabricaţie care asigură realizarea în condiţii economice (cu cheltuieli cât mai mici) a produselor necesare într-o aplicaţie tehnică. M2.2). a q ..k. numit matricea performanţelor tehnologice (de forma celui prezentat în fig. k = 1…m j =1 n (14.. chimice sau termochimice.. se trece la analiza măsurii în care materialele din gama GMP ≡ {M1. în care elementele matricei. din GMP îndeplinesc criteriile K ′j . * posibilităţile apariţiei defectelor de material sau de rebutare a produselor în timpul prelucrărilor tehnologice sunt minime. Mm} respectă aceste criterii. se calculează indicatorul global al performanţelor tehnologice IPT. K ′2 . exprimă măsura în care fiecare din materialele Mk.. k = ∑ a ′j I ′jk .

. . I I / j2 . I I / j1 ...... .2... + a PT I PT ..6) I PTE .. IPT. .. Pentru a compara materialele din GMP prin prisma costurilor totale implicate de obţinerea semifabricatelor şi/sau de utilizarea acestora la realizarea produselor necesare unei aplicaţii se pot utiliza costurile relative Cr. Câteva date cu caracter informativ privind costurile relative ale unor materiale (metalice şi nemetalice) utilizate frecvent în aplicaţiile tehnice sunt prezentate în tabelul 14.. 14....1 IPT.k reprezintă costul total al realizării semifabricatelor dintr-un material Mk ∈ GMP şi/sau al obţinerii produselor necesare unei anumite aplicaţii.. I /jm ... Mm / I 12 / I 22 K 1/ / K2 a1/ / a2 / I 11 / I 21 . CRITERIUL PONDEREA CRITERIULUI M1 INDICATRII PARTIALI I /jk PENTRU MATERIALUL Mk ⊂ GMP M2 .. IPT.. . / I 1k / I 2k ..... k = CT CT k C r .... k = ∑ a ′j I ′jk j =1 n / j .Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice realizării produselor cu performanţele tehnice impuse de aplicaţia în care sunt utilizate.. / I qm IPT.k .. Mk .k = .. K K / j .. . definite prin relaţia: CT ..m.. / I 1m / I 2m .2.. k = 1..2 .m.. iar CTref este costul total al realizării aceluiaşi tip de semifabricate şi/sau al obţinerii aceluiaşi tip de produse dintr-un material de referinţă (din GMP sau din afara acestei game).. / qk . k = 1... .... Configuraţia matricei performanţelor tehnologice ale materialelor Criteriul realizării cu costuri minime a produselor necesare unei aplicaţii tehnice se consideră la luarea deciziei finale privind alegerea materialelor..m Fig... / q1 .k...k .k C r .. . cu formula: a I ... / q . ... (14. / q .k 329 . (14.... . ..... a a I PT . / q2 .5) CTref în care CT. calculând pentru fiecare material Mk ∈ GMP indicatorul global al performanţelor tehnico-economice (numit şi meritul global) IPTE. I I / jk ..

9.. Răşini acrilice şi fenolice Politetrafluoretilenă (Teflon).13 6. analiza oricărui produs trebuie realizată pornind de la sistemul de 330 * Costurile CT şi CTref sunt calculate în lei/kg de semifabricat .m.5..2..21 100.2. materialele Mk ∈ GMP care au meritul global cel mai ridicat trebuie să fie cele preferate pentru aplicaţia tehnică considerată.k O metodă modernă ce poate fi utilizată la luarea deciziei finale privind selecţia materialelor pentru o aplicaţie tehnică este analiza valorii (analiza tehnico−economică a utilităţii)...9...7) ...8 5.1..5 270. evident.4.. Alame (produse obţinute prin turnare) Aliaje Cu – Ni (produse laminate sau turnate) Superaliaje de tip Nimonic.120 25. Polipropilenă. Bronzuri...400 Dacă valorile indicatorului IPT..1.. indicatorul global al performanţelor tehnico – economice IPTE.. benzi.. Polistyren Policlorură de vinil. Tabelul 14.k... se poate stabili cu formula: I CT ...3..1.1...5 8.5 2. k = 1. k = C r ... Alame (produse obţinute prin DP) Cupru.4. Udimet Titan şi aliaje de Ti (produse obţinute prin DP + TT) Polietilenă..7......1.5. Bronzuri..5 7.8. I PTE . iar aPT – coeficientul de importanţă global al criteriilor privind performanţele tehnologice ale materialelor (aCT + aPT = 1). ci ca un ansamblu de utilităţi). k = 1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în care aCT este coeficientul de importanţă global al criteriilor privind caracteristicile tehnice ale materialelor.0.2.. care are la bază următoarele principii: − • orice produs este purtătorul material al unor funcţii capabile să satisfacă anumite necesităţi ale utilizatorilor (un produs nu trebuie privit ca un ansamblu de părţi materiale.9. Incoloy.18 19.4..k (14.0 1.6 2. Poliamide (Nylon) Fibre de sticlă Compozite polimerice cu fibre de sticlă sau de carbon Cr = CT CTref * 1.5.40 3.. Inconel.m.45 5.8 2. ABS. Valorile informative ale costurilor relative ale unor materiale utilizate în tehnică MATERIALUL Oteluri de uz general (bare laminate) Oteluri de uz general (table. ţinând seama de acest principiu.3.0 10.14 36.9 1.8 2..2..9 6.8..k şi costurile aferente prelucrării tehnologice pentru materialele din GMP sunt apropiate..4.. profile) Oţeluri carbon pentru construcţia de maşini (produse laminate) Oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (produse laminate) Oteluri carbon şi slab aliate pentru scule Oţeluri inoxidabile şi refractare (produse laminate) Fonte albe şi cenuşii (produse obţinute prin turnare) Fonte modificate (produse obţinute prin turnare) Aluminiu şi aliaje de Al (produse oţinute prin DP + TT) Aluminiu şi aliaje de Al (produse obţinute prin turnare) C= r C T C ref T * MATERIALUL Cupru..

Considerând că produsul analizat are f funcţii şi că la fiecare funcţie corespunde un coeficient importanţa αi. ingineri specializaţi în domeniul materialelor. iar CT CT – costul total al produsului ( ∑ ci = 1). ţinând seama de următoarele recomandări: • în prima etapă de rezolvare a problemei se analizează cu atenţie 331 . pentru ca produsul obţinut să se caracterizeze printr-un raport maxim utilitate/cost).. Din analiza unor astfel de grafice rezultă care sunt funcţiile produsului pentru care costurile sunt disproporţionate în raport cu contribuţiile lor la utilitate şi se pot găsi modalităţile de eliminare a neconcordanţelor cu efecte negative asupra costurilor (eliminarea funcţiilor inutile sau operarea unor modificări tehnologice privind realizarea funcţiilor care implică costuri ridicate).f ( ∑ α i = 1 ) şi o pondere a costului i =1 f C de realizare ci. care corespund unor necesităţi reale (efective. în cadrul căruia funcţiile sunt împărţite în categorii de importanţă: funcţii de bază (principale).f. diminuează responsabilitatea membrilor echipei de proiectare şi micşorează cerinţele privind competenţa acestora. care să constituie suportul luării deciziilor pertinente privind rezolvarea unor astfel de probleme. care contribuie la îndeplinirea normală a funcţiilor de bază sau care fac produsul mai uşor de vândut şi cresc reputaţia pe piaţă a acestuia.. acest principiu fiind denumit principiul raportului maxim între utilitate sau valoare de întrebuinţare şi cost. nu trebuie să conducă la ideea că aceste metode simplifică problemele. Ci fiind costul aferent realizării funcţiei.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice funcţii al acestuia. i = 1. se poate construi un grafic de corelare i =1 f utilitate – cost de tipul celui prezentat în figura 14.3. Încercarea de a recomanda unele metode cantitative. economişti specailizaţi în domeniul costurilor etc. Aplicarea acestor metode este utilă şi conduce la rezultate bune.. directe) ale celor care utilizează produsul şi funcţii auxiliare (secundare). • pentru orice produs trebuie să existe o corelaţie optimă între funcţiile asigurate şi resursele alocate pentru realizarea acestora. i = 1. dacă problema alegerii materialelor pentru o aplicaţie tehnică se tratează etapizat. de către o echipă de proiectare bine structurată (care cuprinde ingineri cunoscători ai aplicaţiei ce se analizează.. la analiza oricărui produs trebuie calculată ponderea costurilor implicate de realizarea fiecărei funcţii şi trebuie examinată corelaţia ce există între aceasta şi ponderea funcţiei (coeficientul de importanţă al funcţiei) în asigurarea utilităţii (calităţii) globale a produsului. ingineri specializaţi în domeniul tehnologiilor de fabricaţie. Aspectele anterior prezentate evidenţiază cu claritate complexitatea problemelor privind alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice.). ci = i . ţinând seama de acest principiu.

4. pot fi îndeplinite atât de materialele metalice. 332 . pe această bază. Fig.3.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR condiţiile tehnice ce caracterizează produsul care trebuie realizat. tipurile sau mărcile de materiale adecvate din această familie. condiţii care. de exemplu. tenacitate mare şi densitate cât mai mică. menţinând în prim plan cerinţele privind proprietăţile şi adăugând eventual acestora şi criterii privind caracteristicile tehnologice sau costurile. decizia utilizării unui material metalic fiind justificată de compararea celor două familii de materiale prin prisma costurilor. pentru cele două aplicaţii descrise anterior alegerea tipurilor de materiale se realizează aşa cum sugerează schemele prezentate în figurile 14. la soluţia alegerii unui material din familia compozitelor durificate cu fibre. • după selectarea familiei din care trebuie să facă parte materialul ce va fi utilizat la confecţionarea produsului. materialul din care acesta urmează să fie confecţionat trebuie să se caracterizeze prin rezistenţă mecanică ridicată. aşa cum se arată în schema din figura 14. se poate încerca selectarea clasei (familiei) de materiale potrivite pentru fabricarea produsului. materialul din care acesta urmează să fie confecţionat trebuie să prezinte caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate. 14. cât şi de materialele compozite durificate cu fibre. se stabilesc principalele proprietăţi (caracteristici) pe care trebuie să le posede materialul din care acesta urmează să fie confecţionat şi. dacă produsul care trebuie realizat este un recipient sub presiune care urmează a fi amplasat pe o aeronavă. se stabilesc categoriile. Configuraţia unui grafic de corelare utilitate – cost obţinut prin aplicarea analizei valorii la un produs industrial • dacă în prima etapă de rezolvare a problemei criteriile privind proprietăţile nu sunt suficiente pentru selectarea familiei de materiale adecvate aplicatiei avute în vedere. ceea ce conduce. se pot adăuga acestora şi criterii din celelalte categorii (criterii privind procesarea tehnologică sau criterii privind costurile).7.5. de exemplu. de exemplu. aşa cum se arată în schema din figura 14. dacă produsul care trebuie realizat este un recipient de stocare a unui gaz combustibil (pentru utilizare casnică) sub presiune.6 şi 14.

pentru ca eficienţa aplicării acestor metode să fie corespunzătoare este necesar ca numărul materialelor Mk din GMP să fie cât mai 333 Fig.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Fig. Shema alegerii familiei de materiale pentru un recipient de stocare sub presiune a unui gaz combustibil • metodele prezentate anterior se pot utiliza în etapa finală.5. 14. Shema alegerii familiei de materiale pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă Fig.7. 14. 14. pentru a decide care dintre tipurile de materiale selectate în etapele precedente (care alcătuiesc gama materialelor cu proprietăţi adecvate GMP) corespunde cel mai bine cerinţelor tehnico-economice ce definesc aplicaţia avută în vedere. 14.6. Shema alegerii tipurilor de materiale metalice pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă . Schema alegerii tipurilor de materiale compozite pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă Fig.4. aşa cum s-a arătat mai înainte.

. σmax > 0. ciclurile de solicitare având perioada aproximativ egală cu durata unui ciclu de lucru al pompei de adâncime. care prezintă o modalitate de estimare a caracteristicilor ciclurilor de solicitare ale prăjinilor de pompare din diferite zone ale garniturii de prăjini ce echipează o sondă. normative sau prescripţii tehnice. având rolul de a transmite mişcarea rectilinie alternativă de la instalaţia de suprafaţă la pistonul (cilindrul) pompei de adâncime cu care se realizează extracţia ţiţeiului din zăcământ.3. în condiţii de funcţionare defectuoasă a σ max instalaţiei de pompare) alternante (cu –0.. această cerinţă putând fi uşor respectată dacă se face o selecţie a tipurilor de meteriale pe baza informaţiilor cuprinse în standarde.0.4 < R < 0) şi au ca tensiuni caracteristice: tensiunea maximă. În ţara noastră şi în multe alte ţări de pe glob. tensiunea medie σ + σ min σ max (1 + R) σ − σ min σ max (1 − R) σ m = max = > 0 şi σ v = max = σv.3. pentru aplicaţia constând în realizarea recipientului de stocare a gazului gombustibil (anterior discutată).85% din sondele aflate în producţie. se poate aprecia că durabilitatea unei prăjini de pompare este în directă dependenţă cu mărimea coeficientului de siguranţă c. pompajul de adâncime cu prăjini se utilizează ca metodă de extracţie a petrolului (ţiţeiului) la 65. mărcile de oţel adecvate (care alcătuiesc GMP pentru această aplicaţie) se pot alege folosind prescripţiile din standardul SR EN 10028.8. 14. Acest fapt este ilustrat în figura 14. pe baza interpretării dinamogramelor înregistrate la sonda respectivă.. prajinile de pompare sunt supuse unor solicitări axiale variabile.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR mic. tensiunea minimă σmin = Rσmax.7 ) sau (mai rar. Configuraţia constructivă a prajinilor de pompare este dictată de rolul lor funcţional şi de tipul materialului utilizat la confecţionarea acestora şi este prezentată în figura 14.9. cataloage. Un studiu de caz privind alegerea materialelor Pentru a evidenţia complexitatea problemei alegerii materialelor pentru aplicaţiile tehnice se prezintă un studiu de caz privind materialele selectate şi utilizate de diverşi producători pentru realizarea prăjinilor de pompare a petrolului din zăcăminte.. dată de relaţia: 334 . În timpul utilizării într-o sondă aflată în exploatare. La aplicarea acestei metode tehnologice de exploatare a sondelor. Ca 2 2 2 2 urmare. de exemplu. Ciclurile de solicitare ale prăjinilor din compunerea garniturii de prăjini de la o sondă sunt (în mod obişnuit) ondulant-pozitive (cu coefcientul de asimetrie σ R = min = 0. garnitura de prăjini (alcătuită din prăjini de pompare asamblate cap la cap) este una din componentele principale ale echipamentului de lucru.

etc.1 este tensiunea maximă a ciclurilor limită care.1 σ max . forţa de flotabilitate a garniturii de prăjini Ff1. rigidităţile la tracţiune şi încovoiere ale prăjinilor fiind în directă proporţionalitate cu această caracteristică. Rm este rezistenţa la rupere a materialului prăjinii. sarcinile (dinamice) datorate inerţiei şi fenomenelor oscilatorii ale garniturii de prăjini Fd. (14. 335 . energia consumată la exploatarea unei sonde prin pompaj de adâncime) sunt în dependenţă liniară cu caracteristica γ. Tensiunea maximă (σmax) a ciclurilor solicitării de lucru a unei prăjini are mărimea dată de raportul dintre forţa maximă de solicitare axială a prăjinii. determină micşorarea deformaţiilor axiale şi γ curburilor locale ale garniturii de prăjini ce echipează o sondă aflată în exploatare şi asigură astfel o funcţionare mai eficientă a instalaţiei de pompare.8) în contextul argumentelor anterior prezentate. Rm Comportarea în exploatare a prăjinilor de pompare are ca factor de influenţă şi modulul de elasticitate longitudinal al materialului acestora E.) Ff. forţele de frecare (între prăjini şi ţevile de extracţie. creşterea valorii modulului de elasticitate specific al E materialului prăjinilor K E = . iar σ−1 – rezistenţa la oboseală (prin solicitare alternant-simetrică. cu R = −1) a prăjinii de pompare în mediul de lucru din sondă (amestec ţiţei−ape de sondă. se poate aprecia că durabilitatea prăjinilor de pompare creşte o dată cu rezistenţa R mecanică specifică a materialului din care sunt confecţionate.8) = c= Rm σ max (1 − R) + (1 + R ) σ −1 în care σmax. πd 2 . implicit. produc ruperea prin oboseală a prăjinii considerate. ca urmare. intensităţile forţei Fmax şi tensiunii σmax (şi. Ff1. între pistonul şi cămaşa pompei de adâncime. Analizând relaţia (14.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Rm σ max. cu corozivitatea determinată de salinitate şi de conţinuturile de CO2 şi H2S dizolvate). greutatea coloanei de lichid pompat F1. Intensităţile majorităţii acestor componente (Fg. K R = m şi cu γ σ mărimea rezistenţei la oboseală relative K O = −1 . Fmax este rezultanta unui Fmax şi aria secţiunii transversale a prăjinii S p = 2 4 grup de sarcini axiale ce are ca principale componente: greutatea proprie a prăjinilor de pompare Fg. Fd. având acelaşi coeficient de asimetrie ca şi ciclurile solicitării de lucru. Ff) sunt direct proporţionale cu greutatea specifică a materialului prăjinilor γ = ρg şi.

9. 14.14. Determinarea caracteristicilor ciclurilor de solicitare ale prăjinilor de pompare Caracteristicile precizate anterior (KR.8.790 N/mm2) sunt realizate de oţelurile 336 . Standardele şi normele existente clasifică oţelurile pentru prăjini de pompare în următoarele clase de rezistenţă: a) oţeluri grad C. Oţelurile sunt materialele tradiţionale pentru prăjinile de pompare. Configuraţia constructivă şi dimensiunile produsului prăjină de pompare Fig. KE) pot servi la efectuarea unei analize comparative a diverselor materiale utilizate sau cu perspective de utilizare la confecţionarea prăjinilor de pompare.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. în medii de lucru slab corozive.. recomandate pentru prăjinile supuse în exploatare la sarcini mici sau mijlocii.. A. KO. caracteristicile de rezistenţă mecanică prescrise (Rm = 630.

1..23 %.65. b) oţeluri grad D. 337 .42 %.... %Crm = 0.. aşa cum arată diagramele din figura 14.1.0 % şi %Mom = 0.965 N/mm2) sunt realizate de oţeluri slab aliate de tip Cr−Mo (%Cm = 0.12.3.3 %).4 % şi %Mnm = 1. %Crm = 16.. c) oţeluri grad K.0. recomandate pentru prăjinile de pompare cu condiţii grele de lucru: sarcini mari de pompare şi medii saline contaminate cu CO2 (fără H2S) sau sarcini de pompare moderate şi medii de lucru puternic corozive (medii saline cu CO2 şi H2S).3 %) sau Cr−Ni−Mo (%Cm = 0.15.. aşa cum indică datele prezentate în tabelul 14..0..Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice carbon sau slab aliate de tip C−Mn (cu %Cm = 0..0.2.55 % mai scăzută decât rezistenţa la oboseală a materialului din care sunt confecţionate (determinată pe epruvete polizate).6 %) în stare normalizată. rezistenţa la oboseală este influenţată substanţial şi de frecvenţa ciclurilor de solicitare variabilă. cu TT final de normalizare + revenire înaltă. %Nim = 1. În cazul mediilor corozive.11 se prezintă sintetic modul în care starea suprafeţelor prăjinilor şi mediul de lucru influenţează rezistenţa la oboseală a acestora. în medii de lucru cu corozivitate scăzută.3 %). %Nim = 1. în stările structurale conferite prin aplicarea unor TT finale de normalizare + revenire sau îmbunătăţire.4.45 %.7 % şi %Mom = 0...8.. în locul tratamentelor de normalizare sau normalizare + revenire.7 %.10.. asigură rezistenţe mecanice superioare ale prăjinilor şi ameliorează comportarea lor la oboseală în aer şi în mediile corozive saline...0. dificultăţile tehnice ridicate de aplicarea călirii martensitice clasice (cu încălzirea pieselor în cuptor şi răcirea ulterioară în băi de ulei sau apă) la prăjinile de pompare pot fi depăşite dacă se utilizează încălzirea prin inducţie cu curenţi de medie frecvenţă (8000.3.. se recomandă utilizarea unui oţel Ni−Mo (%Cm = 0... caracteristicile de rezistenţă mecanică impuse (Rm = 790... recomandate pentru prăjinile supuse în timpul pompajului la sarcini mari sau foarte mari.. Cercetările întreprinse pentru creşterea caracteristicilor de exploatare ale prăjinilor de pompare din oţel au condus la concluziile următoare: • Aplicarea TT final de îmbunătăţire.. destinate prăjinilor solicitate moderat în timpul pompajului.. în figura 14.0.15.. • Rezistenţa la oboseală (în aer sau în mediu coroziv) a prăjinilor de pompare este cu 40.3.. în medii de lucru saline (fără H2S)..0.4.1. %Nim = 1 % şi %Mom = 1%. aşa cum indică diagramele prezentate în figura 14.17 %..35.2.1.17.4 %.0..10000 Hz) şi răcirea cu jeturi de apă.2. %Crm = 1. un exemplu tipic de oţel aparţinând acestei clase este cel cu %Cm = 0...0. ce asigură (după calire+ revenire) caracteristici de rezistenţă mecanică la nivelul oţelurilor grad D şi rezistenţe la oboseală (în aer şi în mediul coroziv de sondă) superioare celor prezentate de celelalte oţeluri pentru prăjini..3... d) oţeluri speciale.2 % şi %Mom = 0.

.6. şi cu mărimea tensiunilor reziduale de compresiune din stratul superficial al prăjinilor (introduse în cursul procesului tehnologic de fabricare sau prin operaţiile de durificare superficială practicate) σr.75. aliajul 7075.14. v.10. Ti. 338 . cu %Znm = 5. %Cum = 1. din clasa 7000 (de exemplu. Zr). cu rugozitatea suprafeţelor acestora Rz.20) ⋅104 m (mai mari ca la oţeluri. etc.2.1. Aliajele pe bază de aluminiu reprezintăo altă categorie de materiale a cărei utilizare la confecţionarea prăjinilor de pompare a fost cercetată.2. S-a constatat că rezistenţa la oboseală a prăjinilor σ−1 este în dependenţă liniară cu rezistenţa la rupere a oţelului din care sunt realizate Rm.).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. Rezistenţa la oboseală în aer a oţelurilor pentru prăjinile de pompare Fig...6⋅106 m (puţin mai mică decât a oţelurilor) şi KR = (1. Al2CuMg (faze S’ sau S) etc.11. călire superficială.2.1 %. prin aplicarea unor TT de tipul T7....3).. aceste aliaje capătă structuri alcătuite dintr-o matrice de soluţie solidă a componentelor şi faze durificatoare (semicoerente sau necoerente cu matricea) uniform distribuite în matrice..2.9 %.600 N/mm2 şi caracteristici KE = 2. tabelul14.0 % şi adaosuri de Mn. 14. Cr.1. care induc tensiuni reziduale de compresiune în stratul superficial al pieselor. Influenţele stării suprafeţei şi mediului de lucru asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel • Creşterea rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel se poate realiza dacă se aplică acestora operaţii finale de durificare superficială (ecruisare prin rulare sau prin sablare cu jet de alice. de tip MgZn2 (faze M’ sau M). Al2Mg3Zn3 (faze T’ sau T).. Cercetările au arătat că aliajele pe bază de Al potrivite pentru această aplicaţie sunt aliajele deformabile şi durificabile structural prin TT.. %Mgm = 2. B. La utilizarea acestor aliaje pentru confecţionarea prăjinilor de pompare trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • Aliajele asigură prăjinilor rezistenţa la tracţiune Rm = 475.

aliajele au o bună rezistenţă la oboseală în mediile saline.13. aşa cum sugerează diagramele din figura 14..6. pentru viitor (când costurile de fabricare vor înregistra scăderi datorită progresului tehnic şi tehnologic) se întrevede şi utilizarea compozitelor cu fibre de C.. menţineri de 1000 ore la 200 oC pot determina diminuarea cu 50. B sau whiskers (trihite) metalice sau ceramice. existenţa acestui fenomen (datorat trecerii în stare stabilă a structuriilor metastabile realizate prin TT aplicate) impune limitarea adâncimilor la care pot fi utilizate prăjinile din aliaje de Al şi verificarea periodică a caracteristicilor lor mecanice (însoţită.. Fig. C. Influenţele asimetriei ciclurilor de solicitare şi prezenţei concentratorilor asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din aliaje pe bază de aluminiu • Rezistenţa la oboseală (în aer) a aliajelor pe bază de aluminiu este influenţată în măsură importantă de asimetria ciclurilor de solicitare şi de prezenţa concntratorilor de tensiuni. v.14. 9.14.13.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice • Caracteristicile de rezistenţă mecanică se degradează în timp. de refacerea structurii printr-un nou TT de călire de punere în soluţie + îmbătrânire). la nivelul celor tipice oţelurilor înalt aliate cu Cr. Compozitele cu fibre de sticlă reprezintă o altă categorie de materiale aplicabile la confecţionarea prăjinilor de pompare. eventual.12.60 % a Rm.. • Prezenţa mediilor corozive de lucru afectează rezistenţa la oboseală a aliajelor pe bază de aluminiu în măsură mult mai mică decât în cazul oţelurilor.0.8) au 339 .33. Influenţele mediului de lucru şi frecvenţei ciclurilor de solicitare asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel grad D Fig.1).14.. caracteristica KO înregistrând valori 0. scap. chiar şi în cazul contaminării acestora cu H2S şi CO2. dacă piesele din astfel de aliaje sunt menţinute la temperaturi mai mari ca 150.31. Compozitele cu fibre de sticlă folosite pentru realizarea prăjinilor de pompare (conform soluţiei constructive sugerate de fig..200 oC (de exemplu.

9⋅103. şi Rm (la tracţiune) ale prăjinilor realizate din materiale compozite putându-se estima cu relaţii de forma (v.9) şi (14.9) E = fv Ef + (1 – fv)Em Em ] (14.55⋅103 N/mm2). concomitent cu gelifierea. La utilizarea acestor materiale pentru confecţionarea prăjinilor de pompare trebuie avute în vedere următoarele aspecte tehnice: • Caracteristicile KE şi KR ale compozitelor cu fibre de sticlă sunt superioare celor prezentate de oţeluri.3.3 şi în diagramele din figura 14.. Modificarea rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din materiale compozite în funcţie de abaterile de la aranjamentul axial al fibrelor de sticlă 340 . armată cu fire paralele din rovrig de fibre de sticlă. deoarece compozitele realizate industrial nu asigură întotdeauna legături interfaciale perfecte între fibre şi matrice (condiţie ce stă la baza stabilirii acestor relaţii). Rm = Rmf [fv + (1 – fv) Fig.24⋅103 N/mm2) sau din sticlă S (cu Rmf = 4800 N/mm2 şi Ef Em = 8.1⋅103 N/mm2) şi fibre din sticlă E (cu Rmf = 3400 N/mm2 şi ≅ 7. Dependenţa dintre rezistenţa la rupere şi fracţia volumică a fibrelor la compozitele pentru prăjini de pompare Fig. valorile experimentale ale caracteristicilor E şi Rm ale materialelor compozite diferă de cele calculate cu relaţiile (14. aşa cum rezultă analizând datele prezentate în tabelul 14. cap.14. 14. E.15.60 N/mm2 şi Em = 6.7.. Prăjinile de pompare din astfel de materiale se realizează printr-un proces de pultruziune (tragerea răşinii. întărirea şi maturarea la cald a răşinii în prezenţa unor catalizatori). 14.14..10). aceste caracteristici sunt dependente de fracţia volumică a fibrelor în structura compozitului fv.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR matricea de răşină poliesterică sau epoxidică (cu Rmm = 30.10) Ef Aşa cum rezultă comparând datele prezentate în tabelul 14.12): (14.. printr-o matriţă.

.580 1600.7 2.35 (0.640 750.33.** km 0.49.1.31) 0. ** KR şi KE.0.47.11 1.790 790.03 1....6 3.1..6 Oţel Grad K Oţel Special (aliat cu Cr) Aliaj de Al tip 7075 Compozit cu fibre de sticlă E 2.24 (0.8 2.52 0..50 0..25) KO *** în apă salină 0.Tabelul 14.930 470.22.35) 0.98..04..1.965 860.5)..0.27 0.03.26 1..2..03⋅104 5..24) 5...5Cu1..52 0...06.7 2.1030 690..49..0.82.0.12..** Mm 2.7 2.50 (0...27 (0. *** KO calculate cu σ-1 determinat pe epruvete polizate.51 (0.51..62 1.26 0.48.0 E.0..0.0... 1800 pentru compozitul cu fibre de sticlă.93 0.22. calculate cu următoarele densităţi ρ....1. 2760 pentru aliajul de Al tip 7075 (AlZn6Mg2...52 (0...1.7 2. Principalele caracteristici tehnico-economice ale materialelor folosite la realizarea prăjinilor de pompare Materialul Oţel Grad C Oţel Grad E Cr* 1.56 0.7 2.7 2...15⋅105 7.3.26 (0..73.1700 KE.35) 0.34 0.1..870 810..850 790..7 2.0..0.0..60⋅104 C+r T7 80 % fibre * Costurile relative Cr calculate cu relaţia (14.5).83 0..9.....0..0.11) 0.. în kg/m3: 7820 pentru oţelurile slab aliate (Grad C.53 0.06..10⋅105 N N+r C+R KO *** în aer 0. N/mm2 2.710 620. .2 2.27) 0...22.05⋅105 Starea N C+r N+r C+r Rm.9 4.81.13 1.14 9.24.32 0.2 KR.31 (0. Grad E şi Grad K).05) 0.....07) 0.50.20..0.26 (0..8 5. în paranteze sunt valorile lui KO obţinute cu σ-1 determinat pe baza rezultatelor unor încercări efectuate pe prăjini reale.0.. N/mm2 630. considerând factorii CT şi CTref exprimaţi în lei/(m de prăjină).90.22 1.... 7750 pentru oţelurile speciale înalt aliate cu Cr...

327 fiabilitate. 340 reciclabilitate. 322 modul de elasticitate specific.. 329 criterii de cost. 334 coefcient de asimetrie. rezistenţa la oboseală este mai ridicată dacă solicitările variabile se caracterizează numai prin eforturi de întindere (de exemplu. 327.ca urmare prăjinile de pompare realizate din materiale compozite cu fibre de sticlă nu pot fi utilizate la temperaturi mai mari de 200 oC. • Caracteristicile mecanice ale materialelor compozite sunt influenţate negativ de creşterea temperaturii (ce produce degradarea matricei şi legăturilor interfaciale dintre fibre şi matrice). 328 criterii privind proprietăţile. 321 materiale structurale. Cuvinte cheie analiza valorii. 330 cicluri de solicitare. Rezistenţa la oboseală nu este practic afectată de prezenţa mediilor corozive. 331 indicator global.37.0. KO calculat cu σ0. Studiul de caz prezentat evidenţiază un aspect important privind alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice: produsele destinate utilizării în diverse condiţii (privind solicitările mecanice. 325 341 .15.30. 326 pultruziune.0.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice • Rezistenţa la oboseală în aer a prăjinilor de pompare din compozite cu fibre de sticlă este caracterizată prin valori KO = 0. 328. 324 prajini de pompare. pentru fiecare variantă selectându-se materialul adecvat funcţionării în deplină siguranţă a produsului şi care asigură raportul maxim utilitate/cost.. 329 indicator parţial. 327 materiale funcţionale.42). 323 coeficient de siguranţă. în soluţiile de acizi sau baze şi în prezenţa solvenţilor organici.. rezistenţa la oboseală a compozitelor cu fibre de sticlă pentru prăjinile de pompare este substanţial influenţată de abaterile de la aranjamentul axial al armăturii (unidirecţionale) din fibre şi (la fel ca E şi Rm) de caracteristicile legăturilor realizate în procesul de fabricare la interfeţele dintre fibre şi matrice. • Aşa cum arată diagramele din figura 14. 334 proprietăţi adecvate. temperaturile şi mediile de lucru) se pot realiza în mai multe variante. 321 matricea preferinţelor. compozitele cu fibre de sticlă având o foarte bună comportare în mediile apoase saline.25. 323 criterii tehnologice. 322 grafic de corelare utilitate-cost. 334 costuri relative. 324 mentenabilitate. 324 rezistenţă relativă la oboseală.1 în loc de σ−1 are valori KO = 0. compozitele cu fibre unidirecţionale având tendinţa de degradare rapidă când sunt solicitate la compresiune.. 323 rezistenţă mecanică specifică. 334 coeficient de importanţă.

MacMillan Publishing Company. * * * Metals Handbook. c) polietilena.7⋅106 m: a) oţelul cu E = 2. 342 . 1994 7.5. c) KR ≅ 10. Editura Economică.14. Pentru care dintre următoarele aplicaţii trebuie ales un material din gama materialelor structurale: a) realizarea arborelui cotit al unui motor de autoturism. d) fabricarea corpului unui rezervor sferic de depozitare a gazelor lichefiate? T. Analiza comparativă a caracteristicilor de exploatare ale materialelor pentru prăjinile de pompare..14.4 m. 1974 3. 1992 6. Editura Chiminform Data. Academic Press. Care dintre următoarele materiale pot fi încadrate în gama materialelor reciclabile: a) oţelurile. Braşov. Composite materials. Managementul calităţii totale.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 7850 kg/m3.M.S.2 km? T.. Introduction to materials science for engineers.2. Drăgulănescu N. 1992 2..4 km. d) sticla? T.14. Broutman L. Care este rezistenţa mecanică specifică a unui material metalic cu Rm = 800 N/mm2 şi ρ = 4000 kg/m3: a) KR ≅ 20. Care dintre următoarele aplicaţii tehnice impun alegerea unui material din gama materialelor funcţionale: a) realizarea conductorilor electrici. 1985 4. b) KR ≅ 20. 1995 5. Desk Edition. Shackelford J. Care dintre următoarele materiale asigură un modul de elasticitate specific KE ≅ 2. Editura Tehnică.4. * * * Hütte − Manualul inginerului.4 km. Zecheru Gh. b) fabricarea catalizatorului pentru un reactor dintr-o instalaţie petrochimică.. Ulmanu V. Fracture and fatigue. A. d) KR ≅ 40.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Bibliografie 1. „Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrare la cald”. c) realizarea ţevilor pentru tubulatura unei conducte care transportă gaze naturale sub presiune. Metals Park.M. 1995 Teste de autoevaluare T.14. Traducere din limba germană după ediţia a 29-a...14. Drăghici Gh. Ingineria calităţii.3. d) fabricarea elementului activ al unui aprinzător piezolelectric? T.. Ciurea S. b) fabricarea unui magnet permanent. în vol. b) fontele.. Bucureşti.. New York – London. Bucureşti. c) fabricarea unui tranzistor. Bucureşti.1. Ohio. New York. Moţoiu R.J.

9.14. c) ρ = 2860 kg/m3.k = 0. c) IPT = 0. dacă indicatorul global al performanţelor sale tehnologice are valoarea / I PT = a1/ + a3/ + a 4 : a) primul criteriu.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice b) aliajul de aluminiu cu E = 7.14. b) IPTE.k = 1. a 3 . c) condiţiile privind reciclabilitatea.222? 343 . Materialul din care se confecţionează un produs trebuie să satisfacă criteriul ρ ≤ 4000 kg/m3.14.733. b) condiţiile privind fiabilitatea.8 şi Cr. d) al patrulea criteriu? T.2. d) ρ = 5600 kg/m3? T.12.k = 0.373.k = 1. c) Rm = 500 N/mm2. Care este densitatea unui material al cărui indicator parţial privind respectarea acestui criteriu este I = 1. a 2 . La alegerea materialului pentru un produs sunt impuse cinci criterii (calitative) privind procesarea sa tehnologică.4: a) Rm = 900 N/mm2. d) IPTE. Stiind că act = 0.14.14.0. a 4 . b) orice produs trebuie privit ca un ansamblu de utilităţi. Care este indicatorul global al performanţelor tehnologice pentru un material care respectă numai trei din criteriile impuse: a) IPT = 1. b) Rm = 600 N/mm2.8. IPT.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 8550 kg/m3? T. Care dintre următoarele principii se aplică la utilizarea analizei valorii la un produs industrial: a) orice produs este purtătorul material al unor funcţii capabile să satisfacă necesităţile exprimate sau implicite ale utilizatorilor.1⋅104 N/mm2 şi ρ = 2750 kg/m3.6.11. d) IPT = 0.14. Care este rezistenţa la tracţiune a unui material al cărui indicator parţial privind respectarea acestui criteriu este I = 1.455.7.k = 3.k = 0.4? T. să se precizeze care este valoarea indicatorului global al performanţelor tehnicoeconomice pentru acest material: a) IPTE. c) aliajul pe bază de titan cu E = 1. toate criteriile având acelaşi coeficient de importanţă.14. b) ρ = 7600 kg/m3.6. Care dintre următoarele condiţii pot fi incluse în gama condiţiilor tehnice care definesc funcţionalitatea şi comportarea în exploatare ale unui produs: a) condiţiile privind solicitările mecanice. Care dintre criterii nu a fost îndeplinit de un material. d) orice produs trebuie privit ca un ansamblu de părţi materiale şi nu ca un ansamblu de utilităţi? T. Un material Mk din gama materialelor cu proprietăti adecvate unei anumite aplicaţii are ICT.4: a) ρ = 900 kg/m3. d) alama cu E = 1.k = 0. c) IPTE. c) al treilea criteriu.8. Materialul din care se confecţionează un produs trebuie să satisfacă criteriul Rm ≥ 600 N/mm2.8. b) IPT = 0. d) Rm = 840 N/mm2? T.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 4150 kg/m3. La alegerea materialului pentru un produs sunt impuse patru criterii (calitative) privind procesarea sa tehnologică. b) al doilea criteriu. c) orice produs trebuie să asigure un raport maxim între utilitate sau valoare de întrebuinţare şi cost. d) condiţiile privind preţul de desfacere? T.10. coeficienţii de importanţă ai / / / criteriilor fiind a1/ .

5 mm. L πd ∆L0 Înlocuind datele din enunţul aplicaţiei rezultă următoarele criterii de alegere a materialului barei de tracţiune: Rp0. Să se stabilească ce criterii privind proprietăţile trebuie impuse la alegerea materialului pentru această bară.2. Rp0. A.8Rp0. Pentru realizarea unei maşini trebuie confecţionată o bară de tracţiune cu lungimea L = 0. Rezolvare 4F Tensiunile de întindere din bară au intensitatea maximă σ = şi πd 2 trebuie să corespundă criteriului σ ≤ 0.8Rp0. având caracteristicile precizate în tabelul 14.1. asigurată dacă materialul acesteia îndeplineşte simultan criteriile: 344 . ρ fiind densitatea materialului barei şi 4 4m trebuie să îndeplinească criteriul m ≤ m0.5 kg.4.8πd 2 πd 2 Masa barei este m = Lρ . 2 ≥ 0.8Rp0. R p 0. se obţine astfel condiţia: ρ ≤ 2 0 .2. ρ ≤ 5660 kg/m3 şi E ≥ 47160 N/mm2. Forţa axială maximă care solicită bara în timpul funcţionării maşinii este F = 25000 N. se obţine astfel condiţia 4F . c) deformaţia axială a barei nu trebuie să depăşească valoarea ∆L0 = 1. Pentru funcţionarea în siguranţă a maşinii trebuie respectate următoarele condiţii tehnice: a) tensiunile generate în bară de aplicarea forţei de întindere F trebuie să respecte condiţia σ ≤ 0.14.2 ≥ 177 N/mm2.2. Pentru realizarea unei bare de tracţiune cilindrice din compunerea unei maşini s-a selectat o GMP cu cinci oţeluri. b) masa barei trebuie să fie m ≤ m0 = 0.5 m şi diametrul d ≅ 15 mm.2 fiind limita de curgere a materialului barei.14. dacă funcţionarea în siguranţă a maşinii impune respectarea următoarelor condiţii tehnice: a) tensiunile din bară trebuie să respecte condiţia σ ≤ 0.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aplicaţii A. se obţine astfel condiţia E ≥ 2 .2. πd L σ 4F Deformaţia specifică axială a barei este ε = = 2 . E fiind modulul E πd ∆L0 de elasticitate longitudinal al materialului barei şi trebuie să respecte criteriul ∆L 4 FL ε ≤ 0 . b) bara trebuie să prezinte o bună tenacitate.

Să se decidă care dintre materialele din GMP corespunde cel mai bine aplicaţiei.8R p 0.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice K1: R p 0. Dacă se consideră m1 (corespunzătoare barei 4 R p 0.1 Tabelul 14.. L = 1 m) are valoarea (în kg/m) dată de πd 2 formula mk = k ρ . 2..2 k Marca oţelului * Rp0. deoarece barele realizate din diversele materiale incluse în GMP au diametre dk diferite şi aceeaşi lungime. rezultă: 4F 4F σ = 2 ≤ 0. 2 ..5).4.5. iar masa unei 4 unităţi de lungime din bară (de exemplu.14. se obţine: mk = m1 . considerând CT.k.k calculate cu relaţia (14..5. 2 .k.573 0..4 1.2 1. pentru 345 . 0. 2 N/mm % J ≤ 0.8 2. se obţine d k = d1 . compararea acestor materiale prin prisma costurilor trebuie făcută cu ajutorul costurilor relative Cr.2 Rm importanţă a1 = 0.k = Lρ . Rezolvare Prima dinte condiţiile tehnice impuse de aplicaţie se utilizează pentru dimensionarea barei de tracţiune (determinarea diametrului barei).. 2.461 0.k πd k Dacă se consideră d1 (corespunzător barei realizate din materialul M1) ca diametru R p 0. 2. a2 = 0. R p 0. K2: A ≥ 15 % şi K3: KV ≥ 27 J la – 20 oC.5. Evident.k Rm ..2. 2 şi bara trebuie să aibă diametrul (minim) d k = . k = 1.3.0 1.554 C r/ .640 0. Rm.1 k = 1.7 1 2 3 4 5 S235J2 S275J2 S355K2 P460NL1 12Ni14 235 175 355 460 355 510 430 620 620 640 3 24 20 16 17 22 27 27 40 47 55 * toate oţelurile au ρ = 7850 kg/m . k 0.k şi CTref exprimate în lei/(m de semifabricat). k = 1. R p 0. notând dk diametrul barei în cazul realizării ei din materialul Mk ∈ GMP.5. A k..9. 2. N/mm2 Caracteristicile mecanice minime KVk la –20 oC. având coeficienţii de R p 0.2 şi a3 = 0. k = 1. Caracteristicile oţelurilor ce alcătuiesc GMP pentru aplicaţia A.5. k realizate din materialul M1) ca masă de referinţă.742 0.k ** 1. ** costurile relative calculate cu CT şi CTref în lei/(kg de semifabricat) πd k2 Masa barei de tracţiune cu lungimea L este mT .k de referinţă.8πR p 0.

537 1.924d1 0. iar dacă se utilizează indicatorul IPTE. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.927 0.406 1.04 ICT. A. Se observă că.625 I2k 1.k 1.5.k m . j = 1. atribuiţi fiecărei 346 ...1 = 0.k (care ţine seama şi de costurile implicate de realizarea barei de tracţiune) materialul ce trebuie ales pentru realizarea barei este oţelul P460NL1.406 1.460 1..008 * Cr calculate considerând CT şi CTref în lei/(m de semifabricat) Rezultatele care se obţin parcurgând toate etapele de lucru descrise anterior sunt redate în tabelul 14. C r .14.. k = 1. I 3k = 27 Utilizând valorile coeficienţilor aj.026 0.k = C r/.k. Rm ..787 I1k 1.5.00 1.920 1. 2 .406 1.2) se obţin valorile indicatorilor globali ai proprietăţilor ICT. ca urmare: I 2 k = k şi 15 KVk .k.814d1 0... F5). kg/m m1 0.3 = 27 J şi.5.5.k.9 are forma „max” şi CAP. F2..14.60 1.158 1.3) privind asigurarea tenacităţii barei: R p 0. 2 .74 2.33 1.662m1 Cr * 1.48 1.. date în enunţul aplicaţiei şi folosind relaţia (14.9 şi.188 1. k = 1. 2.k m1 R p 0.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR a determina costurile relative Cr.802 IPTE.47 I3k 1.3.425 1.5.4 şi relaţia R p 0. k = 1.662m1 0.00 1.2 k 1 2 3 4 5 dk.1 Pentru fiecare dintre materialele Mk ∈ GMP se determină indicatorii parţiali Ijk.814d1 mk.k k = C r/ .952 1.k urmare: I 1k = 0. mm d1 0.5.5.. k =1.587 1.07 1..511m1 0. i = 1. corespunzători celor trei criterii (j = 1.. Pentru un produs industrial s-a aplicat analiza valorii şi s-a constatat că acesta are trei funcţii de bază (notate F1.7) se pot determina valorile indicatorilor globali ai performanţelor tehnico−economice IPTE.000 1. materialul recomandat pentru confecţionarea barei este oţelul 12Ni14. dacă se consideră pentru luarea deciziei valorile indicatorului ICT.213 1.k se folosesc datele din tabelul 14.855m1 0.715d1 0. F3) şi două funcţii auxiliare (notate F4.k 1.2 = 15 % şi CAP. Tabelul 14..3.571 1. ca Rm R p 0. coeficienţii de importanţă αi.9 ..13 1. k • criteriile K2: A ≥ 15 % şi K3: KV ≥ 27 J la – 20 oC sunt formulate analitic A în forma „min” şi au CAP. iar cu ajutorul relaţiei (14.2 • criteriul K1: ≤ 0.

6. Deoarece ponderile ci sunt definite de relaţia ci = i . rezultă că graficul de corelare utilitate – cost are aspectul prezentat în figura 14.16. b) Conform datelor din enunţul aplicaţiei..30 0. CT i = 1. după fiecare etapă de modernizare şi să se construiască graficul de corelare utilitate – cost la finele programului de modernizare a produsului. F3 şi F5 cu C r2 = r3 = r5 = 20 %. iar CT = ∑ C i .. F3 şi F5. i = 1. i =1 5 după prima etapă de modernizare (M1) cheltuielile aferente realizării fiecărei r r funcţii au atins nivelurile C i/ = (1 − i )C i = CT (1 − i )ci .10 ci a) Să se construiască graficul de corelare utilitate – cost şi să se precizeze funcţiile pentru care costurile sunt mai mari decât contribuţiile pe care le aduc aceste funcţii la realizarea utilităţii globale a produsului.5. i = 1.15 0.3 Funcţia F1 F2 F3 F4 F5 0. se observă că funcţiile care se realizează cu cheltuieli prea mari în raport cu contribuţiile pe care le aduc la realizarea utilităţii produsului (sau calităţii produsului.35 0.05 0. să se determine cum s-au modificat ponderile ci..Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice funcţii şi ponderile ci. corespunzătoare costurilor de realizare a fiecărei funcţii având valorile prezentate în tabelul 14. iar 347 ..5.14.5. Coeficienţii de importanţă si ponderile costurilor de realizare ale funcţiilor ce definesc utilitatea produsului considerat în aplicaţia A. în fiecare etapă modificându-se materialele şi tehnologiile folosite la fabricarea acestuia.20 0.05 αi 0. în prima etapă de modernizare a produsului.. Examinând acest grafic şi/sau datele prezentate în tabelul 14. b) Ştiind că s-au parcurs trei etape succesive de modernizare a produsului. Rezolvare a) Considerând că valorile coeficienţilor de importanţă ai funcţiilor sunt în directă proporţionalitate cu contribuţiile acestora la realizarea utilităţii globale a produsului. astfel încăt costurile implicate de realizarea funcţiilor pentru care ci > αi să se diminueze cu ri = 20 % .. dacă se are în vedere că standardele ISO din seria 9000.10 0. prin modificări privind alegerea materialelor şi tehnologiilor folosite la fabricarea lui s-au diminuat cheltuielile de realizare a funcţiilor F2. Tabelul 14.30 0.6.5.6.. cheltuielile 100 100 5 totale pentru obţinerea produsului au valoarea CT/ = ∑ C i/ = CT ∑ (1 − i =1 i =1 5 ri 100 )ci . i = 1.. în care Ci reprezintă costul aferent realizării funcţiei Fi.40 0. definesc calitatea unui produs ca fiind ansamblul caracteristicilor care conferă acestuia aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite ale utilizatorilor) sunt F2.

i = 1.345 0 0.100 0.16.092 20 0.300 0.100 20 0.400 0.293 0 0..070 CT M1 0.150 0.413 0.14.727CT c /// i .100 0.065 0 0.200 20 0.392 0 0.300 0.3 Etapa Funcţia F1 F2 F3 F4 F5 Costul total 0 αi ci ri.100 0.100 0.3 Tabelul 14.050 0 0.150 0.350 20 0.300 0 0.184 20 0.322 20 0. % M3 αi 0.057 0 0.300 0.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ponderile cheltuielilor corespunzătoare r (1 − i )ci C i/ 100 .150 0.083 20 0.050 0. % M2 αi 0.400 0.308 0. ci/ = / = 5 ri CT )c i ∑ (1 − i =1 realizării fiecărei funcţii sunt 100 Fig.400 0.068 0.050 0. % αi 0.7.870CT c / i ri.300 0.5.050 0. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.14.141 348 0.150 0.14.766CT c // i ri.400 0.050 0..167 20 0. Graficele de corelare utilitate – cost ale produsului analizat în aplicaţia A.

sunt cele redate în tabelul 14.. k = 1.1.. calculat cu relaţia (14. s-au stabilit următoarele valori ale coeficienţilor de importanţă ai criteriilor: a1 = 0.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice În mod similar se pot determina modificările aduse ponderilor ci de următoarele etape de modernizare a produsului (M2 şi M3). CT fiind costul total al realizării cuvei..4. Ks. a3 = a4 = 0.4 şi. Qac considerând că realizarea cuvei cu valori minime ale consumului specific de material şi costului util sunt obiective principale. s-a elaborat câte un proiect constructiv – tehnologic de obţinere a cuvei. corespunzătoare celor patru variante ale produsului. iar asigurarea unui volum util maxim al cuvei este un obiectiv minor... j = 1.4. k = 1. A..2). ţinând seama de caracteristicile fizico − mecanice ale fiecărui material.k. să se stabilească varianta care trebuie adoptată pentru realizarea acestuia.16. Pentru selectarea celei mai bune variante de produs s-au stabilit patru criterii Kj. k = 1.k. Ştiind că valorile Vu. a2 = 0.. j = 1.k şi Cu.4.4. Pentru realizarea cuvei de stocare a materiei prime a unei maşini destinate prelucrării maselor plastice s-a selectat o GMP alcătuită din patru materiale Mk.. se poate observa că modernizările aduse produsului au condus la reducerea cu aproximativ 27 % a costului total de α realizare a acestuia şi la obţinerea unor rapoarte i apropiate de unitate pentru ci toate funcţiile care-i definesc utilitatea. k = 1.2. Mr. considerănd valorile coeficienţilor de iportanţă ai criteriilor aj. obţinerea cuvei cu o masă relativă cât mai mare este un obiectiv secundar. K3: consumul specific de material K s = sc 100 ≤ 140 %. Vic fiind V gc volumul interior al cuvei. rezultănd astfel patru variante ale produsului. K2: masa relativă a M produsului M r = c 100 ≤ 75 %. iar Vgc – volumul de gabarit al cuvei.4. iar Qac – capacitatea de Qac M încărcare a cuvei..14.. notate Vk.7 şi în graficele din figura 14. rezultatele care se obţin considerând datele din enunţul aplicaţiei fiind cele prezentate în tabelul 14. Msc Mc fiind masa semifabricatului necesar pentru confecţionarea cuvei şi K4: costul util C al produsului C u = T ≤ 100 mii lei/kg.. Mr fiind masa cuvei.35.8. precizate în enunţul aplicaţiei şi valorile indicatorilor parţiali Ijk determinate.k.k.4.. Rezolvare Varianta de produs care trebuie adoptată este cea caracterizată prin valoarea maximă a indicatorului global ICT. V formulate astfel: K1: volumul util al produsului Vu = ic 100 ≥ 85 %. folosind datele 349 .

35 Valorile caracteristicilor CAM. CAM.k 40 105 40 110 60 105 75 120 K4 0.875 1.k şi CAP.4 Criteriul Kj Forma aj Varianta Vk V1 V2 V3 V4 K1 „min” 0.k şi CAP.3304 1.167 Indicatorul global ICT.k şi CAP. dacă respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv principal. atribuindu-se gj = 3.1 ≡ 85 %.4266 1...2204 0.3}.8.10 Vu.k 90 70 100 70 Tabelul 14. redate în tabelul 14.4 Criteriul Kj aj Varianta Vk V1 V2 V3 V4 K1 0.10 I1k 1.20 0.4 ≡ 100 mii lei/kg.1k ≡ Vu. astfel: pentru criteriul K1.14.4 un grad de importanţă gj ∈{1. j = 1. CAM. una dintre acestea fiind metoda de estimare a utilităţii consecinţelor.429 1.k şi CAP.875 1.4k ≡ Cu. Rezultatele obţinute pe această cale. CAM.2.250 1. dacă respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv secundar şi gj = 1 dacă 350 .9.14.k Observaţie Pentru rezolvarea unor aplicaţii de tipul celei anterior discutate se pot utiliza şi alte metode.333 1. conduc la concluzia că varianta de produs care trebuie adoptată (cu cea mai mare valoare a indicatorului global) este V2.. j = 1. Tabelul 14.3 ≡ 140 %.jk Mr. Valorile indicatorilor parţiali şi globali de caracterizare a variantelor produsului analizat în aplicaţia A. considerând pe rând fiecare din criteriile Kj.9.2k ≡ Mr.8 şi din enunţul aplicaţiei.429 1.35 Cu.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR din tabelul 14.333 1. • se acordă caracteristicilor corespunzătoare fiecărui criteriu Kj.k Ks. Caracteristicile variantelor produsului analizat în aplicaţia A.111 1. iar pentru criteriul K4.2 ≡ 75 %.1784 1. gj = 2.000 I3k 1.118 1.4.273 1. CAM..059 1. pentru criteriul K3.118 K2 „max” K3 „max” K4 „max” 0.35 I4k 1. La folosirea acestei metode se parcurg următoarele etape (prezentate considerând condiţiile din enunţul aplicaţiei anterior discutate): • se analizează datele din tabelul 14.8 (denumit şi matricea utilităţilor) şi se marchează pe acesta variantele cele mai bune ale produsului (denumite variante optime).20 0.000 1.3k ≡ Ks.35 Valorile indicatorilor parţiali Ijk I2k 1.k 85 90 95 95 K2 K3 0. recomandată de STAS 6401.000 1. pentru criteriul K2.

. Tabelul 14.625 120 3 70 = 2. rezultatele parcurgerii acestei etape în cazul aplicaţiei analizate sunt prezentate în tabelul 14. varianta de produs care trebuie adoptată este V2.864 110 3 3 105 = 2. Matricea modificată a utilităţilor pentru produsul analizat în aplicaţia A.10. aşa cum a rezultat şi prin metoda indicatorului global.433 7.692 2 40 = 1.100 8. calculaţi considerând că aceste valori reprezintă CAM.228 8.. • se întocmeşte un tablou (numit matricea modificată a utilităţilor). varianta de produs care are cea mai mare valoare a Usk (numită varianta optimă de produs) fiind cea care trebuie adoptată. în cazul aplicaţiei analizate. considerând datele precizate în enunţ. numită utilitatea sinteză a variantei Vk. în cazul aplicaţiei analizate.947 95 1 1 2 2 40 2 60 = 1. rezultă: g1 = 1. se observă că. înlocuind valorile caracteristicilor din matricea utilităţilor cu gjIjk.10.333 3 3 105 = 2.10.14. analizănd rezultatele redate în tabelul 14.067 75 3 • se calculează suma valorilor înscrise pe fiecare linie a matricei modificate a utilităţilor Usk. Ijk fiind nişte indicatori parţiali.j sunt valorile (aceloraşi caracteristici) corespunzătoare variantelor optime. g2 = 2 şi g3 = g4 = 3.jk ale produsului analizat.333 90 3 70 3 100 = 2. 351 . iar nivelurile limită acceptabile CAP. k = 1.895 95 1 90 = 0.4.811 7.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv minor.4 Criteriul Kj Forma gj Varianta Vk K1 „min” g1 = 1 g1I1k K2 „max” K3 „max” K4 „max” g4 = 3 g4I4k g2 = 2 g3 = 3 Matricea modificată a utilităţilor g2I2k g3I2k Usk V1 V2 V3 V4 1 85 = 0.

c T.17.26.d T. a.8. a.8.8. b.41.d T.8. c T. d T.6.12. a. a.11. b. c.Grila de verificare a testelor de autoevaluare Capitolul 7 T. b.d T. b. a. b b a a.8.b.b.9. b T.c. c d a.12.9.38.12.2.8. b.14.23.33.12.26.10. b.7.d T.10. a T. a T. d T. T.8.7.b.9.8. c T.d T.13.14.c T. a. a.14.11. a T.12.d T.26.4.3. c T. b.13.c. a.22. a.25.b.b. b T.d T.8.11.d T.8.d T.c T. c T. d Capitolul 12 T. a. b.24. a.26.7. 9.8. d T.11.d T. d T.9. c T.15.c.3.10.d T.1.7. c.8.7.8. d T.10.b.5.10. a.25. c T.28. d T.9.10.32.b.c. a. a.7.b.d T.16. c T.c.9. a T.d T.c T.b. d T. b T.12.5.19.39.b T.40.10.28.14.12.8. d T.13.9. d T.d T.c.d T.c T.c.7.7. a. a.d T.3. b.8.4.9. c.35.30. a.d T.9.2. a. a.b T. T.d T.7.10.2. d T.9.16.c T.2. a.11.d T. c T.13. a T.d T.8.28. b T. a. d T.16.12.b.35. b T.1.c.31.d T.9.d Capitolul 10 T.8.b. d T.8.c T.b.d T.d T.5.c T. d T.c.11.5.8.14.8.d T.8.b T.8. a.11. 9.d T.d T. d Capitolul 11 T.6.9.d T.d T.10.12. a T.21. T.25.d T. b.8. T.37. a.9. b.7.16.c.7.3.d T. c T.b.20. b T.8.10. c T.7.18.20. c T.10.11. b.27.13.13.9.14. b. b T. a.b. a. d T. a.14.c T. a. T.c.9.18.11.2.12.6.9.d T.9.8.c.7.13.20. a T. d T. a.5. a.10. a.c.12.b.10.18.c.15.9.18.11.1.9. c.11.7.10.13.27.16. c T.1.11.c T.9.d T.18.9.7. a. d T. b.c. b.7. b.d Capitolul 14 T.9.b. c.b T. c T.12. b. b T.b.13.13. c. a.1.12.9.3. d T.11.5. a.9. b T.12.9. b.28.13.d T. d T.d T. b. c.14. c.7. c c.d Capitolul 8 T. a.10. a. b.13.9. a. b T.b.13. a T.8.34.11. a.d Capitolul 13 T.d T. a.7.13. c. a.c.29.2.d T.7. d T.8.c.c. a Capitolul 9 T.9.8.17.14. c.42.14.19. a.24.15.8.d T.9.b. a.17.b.43.8.d T. a.4.c T. b.c T. a T. b. a.10.c T.1.12.d T.18.16.b. a.b.5.11.3. b.b. a. b.3. a.c T.c.9.15. b.c T.6.6.11. a.10. a.11. d T.17.10.7. b.14.10.21.10. d T. d T.8.10.8.d T.b.11. a.14.2.7.9.13.14.36.c T.13. a.b. c.10.12. c. b. a.d T.11.2.4.17.9.b T. a.10.b T.b. a.23.c T. a.6.21.9. b T.11.c. d T.12.5.b. d T.12. a.4.7. b.19. b T.d T. a T.b. d T.8.8.d 352 . b. c. a T.d T.9. a.c. c T.4. d T. b T. a T.d T.b.10.b T.12.9.13.9.19. b.11.8.9.9.d T.11.7.12. c T. b.8.d T.13. a.10.c T.17. c T. a.9.24. c.9.22. a. c T. a.19.9.b T.27.7. b.11.14.7. d T. c T.c. d T.b T.d T.13.27.d T.d T.10.24.c T.12.8.11.13.8. a.30.c T.10.7.7. a. a. a. a.d T.11.7. b. b T. d T.8. a T.b.36.6.9. a. a.9.c.13. a.8. a T.12.14. c.13. T.38.14. c.21. d T.11.7. a.7.11.37.b.b.b.29.23. b T.23.39.7.20.7. b. d T.c T.13. c.8.28.c. b T.33.29.8. a.c T.9. b T. a.c.22. a. b.14.d T.11. a. a.d T.1.13.12.10.15.8.4.11. a.9. d T.d T.d T.21. c T. c T. b T.22.10.10.16.10.c T.c.d T.11.c T.d T. c T. d T.d T. c. a.7.12. c T.10.1.11.8.23.8. b T. c T.3.40.c T.c. c T.9. b.13. a.9.8.4. c T.d T. a.b.10.d T.7. c T.d T.c T.c.b.7.b. a T.12.25.d T.d T.d T.11.20. b. b. a.11.30.7.9.b.11.31. a. b T. a.7.15. d T.17. a. c.34.11.15.8.c T. c. a.11. d T. c T.9. c T.b.14.24.c T.7.10. c T.25. c T. a.9.6.22.26.10.8.10.27.32.14. d T.c T.

241 configuraţie. 148 alburn. 301 alame. 181 aliajele titanului. 276 carbon echivalent.. îngustă.INDEX A acomodare. 334 coeficient de importanţă. 249 curbe izometrice. 70 canal rezinifer. 184 aliaje pentru lipire. 327 cromit. 208 coroziune intercristalină. 214 D dendrimer. 249 cusătură sudată (CUS). 163 aliaje antifricţiune. 154 C cambiu. 334 compactitate de presare. 323 criterii tehnologice. 214 carbură de bor. 275 câmp termic de sudare. 92 costuri relative. 234 cristobalit. 213 cupru tehnic. 179 condiţionarea epruvetelor. 284 compoziţii. 147 curbă termo−mecanică. 153 constantă de relaxare. 250 argile. 74 compozit durificat cu fibre. 152 aliaje cu memoria formei (Marmem). 239 construcţie sudată. 56 coefcient de asimetrie. 305 compactitate de umplere. 210 ceramice silicatice. 235. 233 constantan. 233 conformaţie. 69 copolimer. normală. 330 antioxidant. 75 carbură de siliciu. 197 ciment. 177 aliaje Cu – Ni. 139 ceramice neoxidice. 168 aliaje Al − Cu. 207 ceramice. 233 densitate de presare. 329 cristalite. 170 aliaje Al − Mg. 323 coeficient de siguranţă. 215 călire de punere în solutie. 304 depunere chimică. 305 comportare metalurgică la sudare. 208 criterii de cost. 175 Alpaca (Neusilber. 210 alumino−silicaţi. Argentan). 69 B bandă de călibilitate. 183 agent de reticulare. 328 criterii privind proprietăţile. 219 clasă structurală. 305 densitate de umplere. 25 clase de calitate. 236 curbe de îmbătrânire. 250 aglomerate. 201 aminoplaste. 254 analiza valorii. 275 aliaje Al − Zn. 67 bronz. 289 agregare pulberi. 141 curbe izocronice. 233 corindon. 289 353 . 307 agregare prin lipire. 207 atmosferă standard. 153 alumina. 241 ceramice oxidice.

Schaeffler. 230 grafic de corelare utilitate-cost. 289 intermediari. 202 K Kunial. 204 fluiditate. 6 fontă aliată martensitică. 207 fâşii ZIT. 237 element carburigen. 14 element de aliere alfagen (feritizant). 21 duritate Barcol. 14 element betagen. 310 elastomeri. 165 duramen. 276 homopolimer. 233 I indicator global. 209 grad de cristalinitate. 207 E efect postelastic. 215 duritate Shore. 104 hemiceluloză. 327. 93 fisurare sub tensiune. 94 funcţionalitate. 216 invar. 305 fondant. 140 îmbătrânire naturală. 234 grad de îndesare. 10 element de aliere. 290 încovoiere statică. 270 izotactic. 7 element de aliere gamagen (austenitizant). 242 fracţie volumică. 233 izotensiune. 311 durificare secundară. 6 feldspat. 201 diagramă structurală A. 207 fenoplaste. 331 gresie ceramică. 73 fază sigma. 112 emailuri. 216 fontă aliată. 231 furnir. 5 element grafitizant. 328. 329 indicator parţial. 322 fibră lemnoasă.depunere electrolitică. 270 Î îmbătrânire artificială. 275 infiltrare. 247 duritate Janca. 327 inel anual. 235 fisurare la cald a CUS. 113 formare epruvete. 231 duraluminiu. 140 încorporare. 254 fiabilitate. 246 fragilitate de revenire. 282 G glazură. 275 durată de sinterizare. 173 elinvar. 305 grad de polimerizare. 218 enclavă plastică. 32 disproporţionare. 112 izodeformaţie. 288 H hardenită. 289 devitrifiere. 153 354 . 22 fragilizare prin faza σ. 272 F faianţă. 276 fibrilă. 280 duritate Knoop. 20 fontă comercială.

324 mediu de sinterizare. 208 oţel bifazic (dual-phase). 235 polimer. 205 N Nitinol. 31 punct fix de vâscozitate. 282 plastifiant. 305 porţelan. 219 matrice. 282 poliadiţie. 136 modificatori de reţea. 96 oţel turnat. 229 mulit. 86 oţel patinabil.L laminare normalizantă. 80 oţel inoxidabil stabilizat. 255 materiale funcţionale. 321 materiale structurale. 84 oţel carbon de calitate. 153 monomer. 100 oţel aliat. 108 oţel rapid. 94 oţel durificabil prin precipitare (PH). 276 lipire. 210 martensită termoelastică. 301 modificare. 76 lanţ molecular (catenă). 185 nitrură de bor.cu crom. 110 oţel pentru carburare. 184 masă moleculară. 93 oţel maraging. 210 P panel. 214 nitrură de siliciu. cu crom şi nichel. 230 material elastomeric (cauciuc). 230 polietilenă. 140 proprietăţi adecvate. 322 metalurgia pulberilor. 66 oţel pentru îmbunătăţire. 232 polidispersie. 282 plăci din aşchii de lemn – PAL. 78 oxid de zirconiu. 334 precipitate θ. 89 oţel Hadfield. 65 oţel criogenic. 250 platinit. 207 prajini de pompare. 75 laminare termomecanică (controlată). 229 polimer reticulat. 231 porozitate de umplere. 284 M magnaliu (alumag). 340 punct caracteristic nominal. 75 oţel pentru scule. 216 Monel. 254 Melchior (Maillechort). 229 polimerizare. 275 lignină. 105 oţel inoxidabil. 66 oţel pentru rulmenţi. 168 magnezită. 229 lanţ siloxanic. 76 oţel duplex. 112 plăci celulare. 232 policondensare. 180 lungime critică a fibrelor. 326 pulberi. 311 melamine. 5 355 . 103 oţel refractar (termorezistent). 321 materiale vitroceramice. 78 oţel termorezistente. 153 mentenabilitate. 109 oţel HSLA. 282 plăci din fibre de lemn – PFL. 80 oţel cu granulatie fină. 98 oţel pentru recipiente. 256 liber. 214 O oţel pentru construcţii sudate. 269 matrice a preferinţelor. 304 pultruziune.

203 T temperatură de referinţă. 21 stabilizator.R raport de formă al fibrelor. 237 termorigide (duroplaste). 274 rost de sudare. 212 refractare silica. 69 rupere prin cavitaţie.. 325 ritidom. 170 simbolizare 59 sindiotactic. 241 rezilienţă. 237 titan. 276 tranziţie sticloasă (vitroasă). 150 tombac. 236 trihite (fibre whiskers). 324 rezistenţă relativă la oboseală. 140 356 . 215 volum specific de scuturare. 216 standard. 197 stereoizomer. 77 temperatură de sinterizare. 83 V vas lemnos. 233 sticlă “securit”. 200 silicon. 182 Ş şamotă. 197. 184 structură amorfă. 172 titanaţi. 70 zone Guinier. 276 traheidă. 212 şoc termic. 211 rezistenţă piroscopică (refractaritate). 248 rezistenţă mecanică specifică. 53 starea amorfă (vitroasă). 247 rezistenţă la înmuiere sub sarcină. 210 stabilitate la revenire. 285 S segment de lanţ molecular. 255 Z zonă de acţiune a fibrei. 276 răşini epoxidice. 284 raport de transfer al sarcinilor. 97 superplasticitate.. 285 rază medulară. 310 temperatură de vitrifiere. 232 reciclabilitate. 211 rezistenţă Dynstat la şoc.Preston (GP). 211 titlu fictiv. 204 vitrifiant. 290 spinel. 233 sferulită. 254 răşini poliesterice. 305 vulcanizare. 200 teracotă. 235 sialon. 256 silumin. 207 termoplaste. 239 vâscozitate. 206 sticle. 197 structură feritică aciculară. 233 sinterizare. 212 relaxarea tensiunilor. 323 refractare corindonice. 248 rezistenţă la şoc Izod. 212 refractare silimanitice. 149 trahee. 254 reacţie în lanţ. 74 superaliaj. 275 vâscoelasticitate. 271 zonă influenţată termic (ZIT). 310 solidificare unidirecţională. 232 reacţie în trepte. 234 sudabilitate. 214 silice..

Structure and properties of composites.ELEMENTS OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING The book Elements of Materials Science and Engineering presents the structure and properties of materials used for technical applications. 357 . However. the metallic materials (metals and alloys) are and will be used more frequently. each chapter includes exercises and self-assessment tests. Iron-carbon alloys. as well as technicians and engineers who wish to enhance or update their material science knowledge. To enhance the utility of the book. This book is meant to provide the students that read Oil-Field Equipment. Its main purpose is to understand the principles. Heat treatment of steels and cast irons. Structure and properties of glasses and ceramic materials. Types of commercial steels and cast irons. However. Structure and properties of sintering materials. Alloys – general concepts. Petrochemical and Refinery Equipment and Equipment for Gas and Petroleum Transportation and Storage at the Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Petroleum-Gas University of Ploiesti with a useful and effective tool for individual study. Structure and properties of nonferrous alloys. sintering materials and fibre-reinforced composites. polymeric materials (plastomers and elastomers). The second volume includes the chapters: Alloyed steels and cast irons. therefore the discussion of these materials is more comprehensive. this book can prove useful for other students. Mechanical properties of metallic materials. the paper also deals with other types of materials for technical applications: glasses and ceramic materials. Phase transformations of solid steels and cast irons. The first volume includes the following chapters: Metals – general concepts. rules and mechanisms for obtaining materials compliant with the structural specifications of each particular application. The work consists of two volumes. Choosing the appropriate material for an application. structure and properties and emphasises the structural and property changes due to various processing technologies. in order to allow the reader to estimate the knowledge acquired and their level of competence (the ability to use knowledge independently and correctly to solve practical problems). Since the main applications analysed belong to the field of oil equipment. Structure and properties of polymeric materials. it points out the correlation between their chemical composition.

I. materialele inteligente. Gheorghe Drăghici de la catedra Tehnologia Construcţiei Utilajului Petrolier a Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti.S.dr. materialele superplastice etc. “Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” se află pe site-ul cu adresa: www. Lucrarea este structurată în două volume şi cuprinde informaţiile esenţiale privind structura şi proprietăţile principalelor categorii de materiale folosite în tehnică. “Model de software integrat de tip multimedia pentru învăţare interactivă generat la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti” Lucrarea este elaborată de prof.htm “Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” este disponibilă pe CD-ROM ISBN 973-99015-8-1 ISBN 973-85511-8-3 .F. ceramicele ultrarezistente.inclusiv materialele descoperite şi utilizate recent: compozitele durificate cu fibre.ing.ing. Fiecare capitol este prevăzut cu teste de autoevaluare şi aplicaţii.“Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” este realizată în cadrul grant-ului C.N.ro/curs_esim. 39691. care permit utilizatorilor să-şi autoaprecieze nivelul de pregătire şi nivelul de competenţă în folosirea independentă şi corectă a cunoştinţelor dobândite la soluţionarea unor probleme concrete. dr. şi poate constitui un ghid valoros pentru alegerea raţională a materialelor necesare diferitelor aplicaţii industriale. Gheorghe Zecheru şi conf.upg-ploiesti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful