UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI Prof.dr.ing. Gh. Zecheru Conf. dr.ing. Gh.

Drăghici

ELEMENTE DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR Volumul 2

Editura ILEX şi Editura Universităţii din Ploiesti 2002

CUVÂNT ÎNAINTE
DESPRE GRANTUL C.N.F.I.S. 39691 “MODEL DE SOFTWARE INTEGRAT DE TIP MULTIMEDIA PENTRU ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ” GENERAT LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI
Obiectivul fundamental al grantului (C.N.F.I.S 39691) este crearea unui instrument software de tip multimedia care să ofere fiecărui cadru didactic un model de construire şi prezentare a cursurilor , seminariilor şi laboratoarelor într-o manieră modernă, utilizând facilităţile puse la dispoziţie de tehnica avansată. Grantul se adresează în egală măsură şi studenţilor care vor putea să “audieze” cursurile / seminariile / laboratoarele în condiţii comparabile cu cele din ţările dezvoltate. Grantul C.N.F.I.S 39691 este structurat pe trei componente: CURS, LABORATOR, EVALUARE (vezi figura 1 *). • Componenta CURS oferă utilizatorilor de tip CADRU DIDACTIC posibilitatea de a realiza conţinutul cursului într-o manieră flexibilă, putând folosi informaţii de tip text, imagine, animaţie, prezentare video, slide show. Utilizatorul de tip STUDENT va avea acces la toate aceste tipuri de prezentare. În urma activării acestei componente, se poate obţine cursul pe suport de hârtie, pe suport magnetic sau se poate realiza introducerea în pagina de WEB a conţinutului acestuia. • Componenta LABORATOR acoperă activitatea de seminar / laborator. Ea oferă posibilitatea cursantului (utilizatorul de tip STUDENT) de a avea acces la textul de prezentare a temei propuse, la instrumente de tip instructor (tutorial), în toate cele cinci tipuri de prezentare de la curs, precum şi la modele ale fenomenelor / conceptelor prezentate. De asemenea, se pot realiza conexiuni cu anumite cursuri sau seminarii / laboratoare. Utilizatorul de tip CADRU DIDACTIC va avea posibilitatea să-şi descrie tema propusă folosind facilităţi de tip text, imagine, animaţie, prezentare video, slide show şi aplicaţii software specializate. El poate uza de ele pentru a realiza instrumente de tip instructor, precum şi modele ale fenomenului / conceptului prezentat sau conexiuni cu noţiuni înrudite. Ca urmare a activării acestei componente, se pot obţine comparaţii între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute, exemple de rezolvare a problemelor propuse, date necesare efectuării lucrării, precum şi chestionare de tip şablon.
* Documentaţie Grant C.N.F.I.S. 39691 (1999,2000,2001), Runda a II-a, Director Grant – Liviu Dumitraşcu i

Figura 1. Structura generală a Grantului C.N.F.I.S 39691

• Componenta EVALUARE îşi propune să ofere posibilitatea evaluărilor efectuate de către utilizatorii de tip CADRU DIDACTIC asupra utilizatorilor de tip STUDENT, precum şi autoevaluărilor realizate de utilizatorul de tip student, la cerere. Evaluarea se poate realiza fie pe baza unor formulare de tip bilet de examen, fie de tip chestionar (generat de un software specializat). In cazul autoevaluării, utilizatorul STUDENT poate beneficia de acces direct la
ii

cursul aferent sau la un ciclu de tip întrebare – răspuns, posibilitate implementată cu ajutorul serviciului de poştă electronică. Serviciul de poştă electronică va fi susţinut de un server de WEB propriu programului.
REMARCI:

• Grantul «MODEL DE SOFTWARE INTEGRAT DE TIP MULTIMEDIA PENTRU ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ GENERAT LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI» se realizează în trei etape: ETAPA I (proiectul de iniţiere program) – Realizare prototip SALĂ DE CURS (anul 1999); ETAPA a II-a – Imbunătăţirea prototipului SALĂ DE CURS, realizare prototipuri SALĂ DE LABORATOR, SALĂ DE EVALUARE (anul 2000); ETAPA a III-a – Realizarea integrală a modelului de învăţare interactivă (anul 2001). • Domeniul de interes al acestui program se înscrie în aria preocupărilor specialiştilor din învăţământ şi din domenii conexe acestuia, din EUROPA şi din AMERICA. • Rezultatele obţinute în urma aplicării unui software integrat de tip multimedia pentru învăţare interactivă pentru disciplinele predate în cadrul unei universităţi (precum şi pentru planurile de învăţământ) pot fi folosite ca punct de plecare în vederea constituirii unui server de WEB, bază pentru învăţământul la distanţă, pentru cursuri intensive de scurtă durată, alternativă dinamică pentru studiul individual la bibliotecă. Implementarea unui astfel de mecanism creează premise pentru posibilitatea evaluării interactive a studenţilor, precum şi pentru realizarea unui ciclu de tip “întrebare-răspuns” (cu ajutorul serviciului de poştă electronică). • Un câştig important constă în posibilitatea de a face cunoscută UNIVERSITATEA, atât în ţară cât şi în lume, nu numai la nivelul unor informaţii generale, cât mai ales la nivelul a ceea ce constituie una din componentele sale esenţia : cea de ÎNVĂŢĂMÂNT. La baza generării cursurilor interactive de învăţare / instruire realizate integral / parţial în cadrul grantului a stat “ Metodologia de proiectare a cursurilor multimedia şi hipermedia” ce cuprinde următoarele etape: Analiza cerinţelor de instruire, Proiectarea preliminară a aplicaţiei (cursului), Dezvoltarea aplicaţiei (cursului), Implementarea aplicaţiei (cursului), Evaluarea şi întreţinerea aplicaţiei (cursului). Pentru prezentarea tuturor cursurilor realizate în cadrul grantului a fost generată seria “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691 “ în care apare lucrarea Elemente de ştiinţa şi ingineria materialelor, Editura ILEX şi Editura Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti.
iii

REMARCI: • Toate lucrările din seria “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691“ se află pe site-ul Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti şi sunt disponibile pe CD-ROM. • Autorii lucrărilor sunt cadre didactice ale Universităţii, de la catedrele: Informatică, Tehnologia Construcţiei de Utilaj Petrolier, Forajul Sondelor, Chimie, Filologie. Îmi exprim convingerea că prin realizarea acestui proiect se va reuşi o concordanţă a procesului de învăţământ din Universitatea PETROL – GAZE din Ploiesti cu tendinţele internaţionale. DESPRE CARTE Lucrarea “Elemente de ingineria şi ştiinţa materialelor” cuprinde informaţiile esenţiale privind structura şi proprietăţile principalelor categorii de materiale folosite în tehnică şi poate constitui un ghid valoros pentru alegerea raţională a materialelor necesare diferitelor aplicaţii industriale. Lucrarea este structurată în două volume. Primul volum conţine noţiunile fundamentale privind structura si proprietăţile mecanice ale metalelor şi aliajelor şi informaţiile principale privind structura, proprietăţile şi tratamentele termice ale materialelor metalice cu cea mai mare pondere de utilizare industrială: fontele şi oţelurile. Cel de-al doilea volum al lucrării cuprinde informaţiile principale privind structura, proprietăţile şi domeniile de utilizare ale altor categorii de materiale: metalele şi aliajele neferoase, sticlele şi materialele ceramice, plastomerii şi elastomerii, materialele compozite şi materialele sinterizate. Fiecare capitol al lucrării este prevăzut cu teste de autoevaluare şi aplicaţii, care permit utilizatorilor să-şi autoaprecieze nivelul de pregătire şi nivelul de competenţă în folosirea independentă şi corectă a cunoştinţelor dobândite la soluţionarea unor probleme concrete.

Prof.dr.ing. Liviu Dumitraşcu Prorector Director Grant C.N.F.I.S. 39691 Coordonatorul seriei “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691“

iv

CUVÂNTUL AUTORILOR
Lucrarea Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor a fost concepută astfel încât să constituie un instrument util şi eficient pentru pregătirea individuală la disciplina Studiul materialelor, prevăzută în planul de învăţământ al studenţilor anului I, specializările Utilaj Tehnologic Petrolier şi Utilaj Tehnologic pentru Transportul şi Depozitarea Hidrocarburilor, de la Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică din cadrul Universităţii Petrol – Gaze din Ploiesti. Ea poate fi utilizată cu bune rezultate şi de studenţii care se pregătesc în alte specializări inginereşti, precum şi de tehnicienii şi inginerii care doresc să-şi aprofundeze sau să-şi reactualizeze cunoştinţele în domeniul materialelor. Lucrarea are ca obiect prezentarea structurii si proprietăţilor materialelor folosite în tehnică, precizarea legăturilor (corelaţiilor) dintre compoziţia chimică, structura si proprietăţile acestor materiale şi evidenţierea modificărilor de structură şi proprietăţi care se produc ca urmare a prelucrării materialelor prin diverse procedee tehnologice, scopul principal urmărit fiind însuşirea principiilor, legităţilor şi mecanismelor care stau la baza obţinerii materialelor cu structura corespunzătoare asigurării proprietăţilor impuse de utilizarea lor în diverse aplicaţii tehnice. Deoarece principalele aplicaţii tehnice avute în vedere sunt cele din domeniul maşinilor, utilajelor şi echipamentelor petroliere, materialele care au în prezent şi în viitorul apropiat cea mai mare pondere de utilizare sunt materialele metalice (metalele şi aliajele) şi ca urmare partea din lucrare destinată studierii acestor materiale este cea mai consistentă. Sunt studiate însă în lucrare şi celelate categorii de materiale folosite în tehnică: sticlele şi materialele ceramice, materialele pe bază de substanţe macromoleculare (plastomerii şi elastomerii), materialele obţinute prin agregare de pulberi şi materiale compozite durificate cu fibre. Volumul de faţă, cel de-al doilea al lucrării, conţine capitolele: Oţelurile şi fontele aliate; Oţelurile şi fontele comerciale; Structurile şi proprietăţile aliajelor neferoase; Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor; Structurile şi proprietăţile polimerilor; Structurile şi proprietăţile materialelor compozite; Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi; Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice. Adresăm cele mai calde mulţumiri celui care a făcut posibilă publicarea acestei lucrări (prof. dr. ing. Liviu Dumitraşcu ) şi colegilor care au realizat recenzia stiinţifică a lucrării (prof.dr.ing. Vlad Ulmanu şi prof. dr. ing. Ioan Tudor). Urăm utilizatorilor succes în însuşirea cunoştinţelor privind structurile şi proprietăţile materialelor şi aşteptăm cu deosebit interes sugestiile lor pentru îmbunătăţirea ediţiei viitoare a lucrării.

Autorii Ploieşti 30 iulie 2002
v

Seria
Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S. 39691
Liviu Dumitraşcu şi colectiv

(Borland) PASCAL în 13 conversaţii
Stelian Guţu

Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiiilor. Mijloace multimedia
Gheorghe Zecheru şi Gheorghe Drăghici

Elemente de ştiinţa şi ingineria materialelor. Volumul 1
Ana Maria Burlan şi Andreea Negulescu

Compendiu de gramatică franceză cu exerciţii
Mihai Hotinceanu

Probleme şi lucrări de laborator de electromagnetism
Gabriel Marcu

Clase Java pentru metode numerice
Vlad Ulmanu

Tehnologia fabricării şi reparării utilajului petrolier
Mihai Pascu Coloja

Cercetarea sondelor în pompaj cu ajutorul metodelor acustice
Mihail Minesccu şi Ion Nae

Tehnologii şi utilaje în construcţia de maşini
Alexandra Şchiopescu, Maria Moraru, Anca Sterry, Ana Dincă, Ileana Cameniţă

Chimie generală. Aplicaţii numerice
Octav Pântea, Stelian Neagoe, Dorina Matei, Eva Trâmbiţaşu, Daniela Popovici

Bazele chimiei analitice calitative şi cantitative. Probleme şi întrebări
Şerban Vasilescu, Virgiliu Talle, Dorin Bădoiu

Rezistenţa materialelor. Tehnici de calcul şi proiectare
Constantin Ionescu , Liviu Băloiu şi colectiv

Introducere în problematica mediului înconjurător
vi

. 34 Bibliografie ………………………………………………………………………... 69 8.2.2.….1.. OŢELURILE ŞI FONTELE COMERCIALE ……………………………….5. 7 7. 38 8. 53 8.3..5.……… 64 8... 35 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. 66 8. 5 7. 69 8. TRANSFORMĂRILE STRUCTURALE ÎN STARE SOLIDĂ LA OŢELURI ŞI FONTE 6.. Simbolizarea oţelurilor comerciale …………………………….. NOŢIUNI GENERALE DESPRE ALIAJE 3... Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini ………………………..2. Formarea CUS la sudarea prin topire a oţelurilor ………………....2.. Introducere …………………………………………………………..4.1... Oţelurile carbon de calitate …………………………………….5....………. 64 8..…….. Oţelurile carbon cu destinaţie generală …………………………………….……..……….…….2.3.. Interacţiunea elementelor de aliere cu fierul ……………………………….……….1. 16 7..4.. Oţelurile carbon de uz general …………………………………... 53 8... 23 Cuvinte cheie ………………………………………………………………….……… 59 8.1..……… 5 7.CUPRINS Volumul 1 1. i Cuvântul autorilor …………………………………………………………………. Interacţiunea elementelor de aliere cu carbonul ……………………. 35 Aplicaţii …………………………………………………………………. NOTIUNI GENERALE DESPRE METALE 2. STUDIUL ALIAJELOR DIN SISTEMUL FIER-CARBON 5. Introducere ………………………………………………………….2.……. TRATAMENTELE TERMICE LA OŢELURI ŞI FONTE Volumul 2 Cuvânt înainte ………………………………………………………………………..... v 7.……… 14 7. Influenţele elementelor de aliere asupra trnsformărilor structurale în stare solidă ale oţelurilor şi fontelor……………………………………….……... 55 8.5... 65 8..……. PROPRIETĂŢILE MECANICE ALE MATERIALELOR METALICE 4. Clasificarea şi simbolizarea oţelurilor comerciale …………………. Clasificarea oţelurilor comerciale ……………………………………… 55 8..... OŢELURILE ŞI FONTELE ALIATE …………………………………...2.3... Clasele structurale de oţeluri şi fonte aliate ……………………….3. Oţelurile pentru construcţii sudate ………………………………….. Particularităţile realizării construcţiilor sudate …………………. 71 1 ..1.

....6.6..... Aliajele Al − Mg ……………………………………………….1..2.…….2..8...... Oţelurile patinabile …………………………………………………….. 137 9.. Modificarea aliajelor neferoase ……………………………………... Oţelurile cu rezistenţă mecanică foarte ridicată ……………………….. Tratamentele termice la aliajele neferoase ……………………... Alte oţeluri cu destinaţii sau caracteristici speciale ……………………….5. 122 Aplicaţii …………………………………………………………………..1...6..5. Aliajele Al – Cu ……………………………………………………….………....... 108 8. 76 8.1.……... Alamele ………………………………………………………….7. Simbolizarea metalelor şi aliajelor neferoase comerciale ………………….3... Oţelurile pentru arcuri ………………………………………….. 152 9.. 136 9. Aliajele Al – Zn ………………………………………………... Aliajele Cu − Ni ……………………………………………………….……..5.9.5.………….…….6.6.3..8.4.……. 148 9....1.. 86 8.…….. Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu ……………………….. Cuprul şi aliajele pe bază de cupru …………………………………………. 170 2 .. 170 9.6.. 73 8.. 154 9. Fontele comerciale ………………………………………………….3.……...…….... 109 8.3..6.4.9...2.. 125 9.1.…….. Oţelurile inoxidabile şi refractare ………………………………. Oţelurile pentru rulmenţi ………………………………………...5...……….……. 131 9.7. 162 9.8. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate ……………………. Aliajele Al – Si ………………………………………………….9. Oţelurile aliate pentru scule …………………………………….3. 147 9..... Fontele cu destinaţie generală ………………………………….……....5...…….8........ Oţelurile rezistente la uzare şi tenace …………………………………. 168 9.8.. 99 8..……. 110 8.7.5.…….9.8. Oţelurile cu coeficient de dilatare termică controlat …………………..……. 105 8.. 107 8..1. Oţelurile rezistente la coroziune …………………………………….. 105 8.....4..…….. 86 8.. 102 8.... Transformările structurale în ZIT la sudarea prin topire a oţelurilor …….……....2.……. 142 9.5..3.2.2... Oţelurile carbon pentru scule …………………………………. Bronzurile ……………………………………………………………. 131 9. 163 9. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE METALELOR ŞI ALIAJELOR NEFEROASE ……………………………………. Oţelurile pentru scule ……………………………………………….... 113 8. 113 8.. Oţelurile cu granulaţie fină pentru construcţii sudate …………. 118 Cuvinte cheie ……………………………………………………………. 112 8.…….…….……….1.……. 100 8. Oţelurile pentru piese turnate …………………………………...5... 80 8.2. Fontele cu destinaţie precizată ………………………………….5. Oţelurile pentru aparate şi recipiente sub presiune …………….6.... Simbolizarea fontelor comerciale ……………………………….7. 77 8.8..... 114 8.. Introducere …………………………………………………………. 120 Bibliografie ……………………………………………………………………… 121 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………..5. Oţelurile slab aliate cu rezistenţă mecanică ridicată …………….4.………...6....6.. 98 8.8.. 75 8.

172 9. 257 3 ..... 219 10...……….2. 182 9......4. 220 Bibliografie ……………………………………………………………………… 221 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….………... Introducere ………………………………………………………………… 229 11... 210 10.2.9..……. Aliajele antifricţiune ……………………………………………...4. Alte metale şi aliaje neferoase ……………………………………….…….4.4.…….……. 236 11. Cimentul …………………………………………………………………… 219 Cuvinte cheie ……………………………………………………………. 238 11. 192 10. 215 10. Materialele ceramice silicatice ……………………………….. Principalele proprietăţi ale ceramicelor şi sticlelor ………………. Aliajele pentru lipire …………………………………………….4... 207 10. 251 11...5..8..……...5.…….……. 231 11.4.5. Materialele refractare …………………………………………. 177 9. Caracterizarea generală a polimerilor ………………………………. 184 Cuvinte cheie ……………………………………………………………... Principalele tipuri de materiale polimerice ……………………….2..4... 254 11. Aliajele cu memoria formei …………………………………………….. Introducere ………………………………………………………………….4. Materialele termoplaste ………………………………………....... 250 11.. 202 10....1...7.4..5. Materialele ceramice ………………………………………………...……. Proprietăţile polimerilor …………………………………………………… 236 11.7. Materialele ceramice neoxidice ……………………………………… 214 10. Materialele ceramice oxidice ………………………………….3. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE POLIMERILOR ……………….1. 233 11..4.. 229 11.…….2.8.……..... 187 Aplicaţii …………………………………………………………………. 225 11.3..……...2. Materialele termorigide ………………………………………. 255 Cuvinte cheie ……………………………………………………………..8.. Titanul şi aliajele pe bază de titan ………………………………………….1.1..………....……. Structura polimerilor ……………………………………………………….…….1... Materialele elastomerice (cauciucurile) …………………………….. 186 Bibliografie ………………………………………………………………………. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR CERAMICE ŞI STICLELOR …………………………..3. 222 Aplicaţii …………………………………………………………………. 207 10...……. 250 11.... Sticlele ……………………………………………………………………. Aditivii materialelor polimerice …………………………………….5.6......……... 177 9..8.. Structura ceramicelor şi sticlelor ………………………………….. 187 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….... Reacţiile de sinteză a polimerilor ………………………………….4..1.. Materialele vitroceramice …………………………………………..3. 197 10..8.. 211 10.. 197 10...5. 198 10.2. Aliajele superplastice …………………………………………………..3....……….. 180 9.……..…….. Proprietăţile mecanice ale polimerilor ……………………….

……..... 301 13...……. 292 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….. Criteriile şi metodele de selecţie a materialelor ……………………. 263 12.. Bibliografie …………………………………………………………………….……. 315 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. Introducere ………………………………………………………………… 267 12.. Obţinerea şi caracterizarea pulberilor ……………………………………. 295 13. 352 Index …………………………………………………………………………….. 292 Aplicaţii ………………………………………………………………….....1. Cuvinte cheie …………………………………………………………….3. Materiale compozite durificate cu fibre …………………………………… 284 Cuvinte cheie ……………………………………………………………...... 321 321 322 334 341 341 342 343 Grila de verificare a testelor de autoevaluare ……………………………. 14...………. 268 12.………..... 14. Estimarea caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor compozite ......……….....…….1. 301 13.. 267 12....……. 314 Bibliografie ………………………………………………………………………....2. 291 Bibliografie ………………………………………………………………………. 14...Bibliografie ………………………………………………………………………..…….. 353 Elements of materials science and engineering (Abstract) ……………….. 307 13.......... Transformările structurale la presarea şi sinterizarea pulberilor …………...………....1.3.4.......………..……... Aplicaţii …………………………………………………………………. Lemnul – material compozit natural ………………………………. 259 Aplicaţii ………………………………………………………………….. ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU APLICAŢIILE TEHNICE . 274 12... 317 14. Introducere …………………………………………………………..2.... 312 Cuvinte cheie ……………………………………………………………..…….. Un studiu de caz privind alegerea materialelor …………………….. Teste de autoevaluare ………………………………………………………….....…….. Introducere ………………………………………………………….. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR REALIZATE PRIN AGREGARE DE PULBERI ……………. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR COMPOZITE ………………………………..2. 357 4 .. Structurile şi proprietăţile produselor sinterizate …………………...………..………..... 315 Aplicaţii …………………………………………………………………. 258 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………...4. 302 13.…….3..

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

Capitolul 7

OŢELURILE ŞI FONTELE ALIATE

7.1. Introducere
Oţelurile aliate sunt acele oţeluri care conţin, pe lângă componentele specifice (fierul – componentul de bază şi carbonul – componentul de aliere principal), elementele însoţitoare (manganul, siliciul etc.) şi impurităţile tipice (sulful, fosforul etc.) oţelurilor carbon, şi alte componente (denumite generic elemente de aliere EA), introduse în mod intenţionat şi în cantitate suficientă la elaborare, cu scopul de a conferi acestor aliaje anumite structuri şi proprietăţi. În contextul acestei definiţii, un component al unui oţel este considerat element de aliere, dacă concentraţia în care a fost introdus la elaborarea oţelului depăşeşte concentraţia până la care acest component se încadrează în categoria elementelor însoţitoare sau concentraţia maximă admisă când componentul are efectele unei impurităţi a oţelului. Astfel, având în vedere datele prezentate în scap. 4.3, oţelurile se consideră aliate cu mangan, dacă %Mnm > 0,8 %, cu siliciu, dacă %Sim > 0,5 %, cu fosfor, dacă %Pm > 0,06 % etc., în timp ce alte componente, cum ar fi cromul, nichelul, molibdenul, vanadiul, titanul, niobiul, wolframul, borul etc., care nu sunt specifice compoziţiei oţelurilor carbon industriale, capătă statutul de elemente de aliere oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse (intenţionat) la elaborarea oţelurilor. În practică, pentru a exprima gradul de aliere al unui oţel se utilizează ca indicator suma concentraţiilor masice ale elementelor de aliere (exceptând carbonul) conţinute de acesta Sa ( S a = ∑ % EAmj , EAj, j = 1 … n, fiind elementele
j =1 n

de aliere introduse la elaborarea oţelului, iar %EAmj - concentraţiile masice ale acestor elemente), iar oţelurile aliate se clasifică în: oţeluri slab aliate, având Sa< 5 %, oţeluri mediu aliate, având 5 % ≤ Sa < 10 % şi oţeluri înalt (bogat) aliate, având Sa ≥ 10 %.
5

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

În mod similar, fontele aliate (denumite şi fonte speciale) sunt acele fonte care conţin, pe lângă componentele specifice, elementele însoţitoare şi impurităţile tipice fontelor albe (fără grafit în structură), cenuşii sau modificate (cu grafit în structură), şi alte componente (numite generic elemente de aliere), introduse în mod intenţionat şi în cantitate suficientă la elaborare, cu scopul de a conferi acestor aliaje anumite structuri şi proprietăţi. În contextul acestei definiţii, printr-un raţionament similar celui utilizat în cazul oţelurilor, sulful, în concentraţii %Sm < 0,15 % şi fosforul, în concentraţii %Pm < 0,6 %, considerate impurităţi, manganul, în concentraţii %Mnm < 1,5 %, siliciul, în concentraţii %Sim < 0,5…1,0 % la fontele albe sau %Sim < 3,5…4,5 % la fontele cenuşii sau modificate şi componentele introduse (în concentraţii mici) în cursul operaţiilor de modificare şi postmodificare (magneziu, ceriu, calciu, bariu, titan, zirconiu, aluminiu), considerate elemente însoţitoare, nu reprezintă elemente de aliere ale fontelor; aceste componente, introduse la elaborarea fontelor în concentraţii mai mari decât cele până la care se consideră impurităţi sau elemente însoţitoare, constituie elemente de aliere ale fontelor, iar componentele care nu sunt specifice compoziţiei fontelor albe, cenuşii sau modificate industriale, cum ar fi cromul, nichelul, molibdenul, vanadiul etc., au statutul de elemente de aliere oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse (intenţionat) la elaborarea fontelor. Pentru a exprima gradul de aliere al unei fonte se poate utiliza, ca şi la oţeluri, indicatorul Sa, iar fontele aliate se clasifică în: fonte slab aliate, având Sa< 5 %, fonte mediu aliate, având 5 % ≤ Sa < 10 % şi fonte înalt (bogat) aliate, având Sa ≥ 10 %. Elementele de aliere se pot găsi în structurile oţelurilor şi fontelor, în funcţie de caracteristicile lor fizico – chimice (raza atomică, valenţa, electronegativitatea, tipul structurii cristaline, afinitatea chimică faţă de fier, carbon, elemente însoţitoare şi impurităţi) şi de concentraţiile în care sunt introduse la elaborarea acestor aliaje, în următoarele forme: a) dizolvate (prin substituţie sau interstiţial) în soluţiile solide specifice structurii aliajelor fier – carbon, soluţii denumite în acest caz ferită aliată şi austenită aliată; b) dizolvate în structura cristalină a cementitei, denumită în acest caz cementită aliată; c) legate sub formă de carburi proprii; d) combinate chimic cu fierul sub formă de compuşi intermetalici; e) legate sub formă de incluziuni nemetalice (oxizi, sulfuri, silicaţi) sau libere sub formă de cristale de metal pur. Primele trei forme de existenţă a elementelor de aliere sunt cele care corespund frecvent structurii oţelurilor şi fontelor aliate. Formele de existenţă d) şi e) sunt rar întâlnite, deoarece: * fierul formează compuşi intermetalici cu unele elemente de aliere numai dacă concentraţiile acestora sunt ridicate (de exemplu, fierul cu cromul formează compusul, de tip fază sigma, FeCr, caracterizat printr-o valoare de bază a concentraţiei cromului %Crm ≅ 45 %, cu vanadiul – compusul, de tip fază sigma,
6

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

FeV, având %Vm ≅ 48 %, cu molibdenul - compuşii Fe3Mo2, având %Mom ≅ 53 % şi FeMo, având %Mom ≅ 66 %, cu wolframul – compusul, de tip fază Laves, Fe2W, având %Wm ≅ 63 % şi compusul Fe3W2, având %Wm ≅ 68 %, cu titanul – compusul FeTi, având %Tim ≅ 52 %, iar cu niobiul – compusul, de tip fază Laves, Fe2Nb, având %Nbm ≅ 52 %); ca urmare, existenţa unor astfel de compuşi este caracteristică exclusiv oţelurilor şi fontelor înalt aliate cu astfel de elemente; * incluziunile nemetalice sunt (în mod obişnuit, datorită efectelor negative pe care le are prezenţa acestora - v. scap. 4.3.2 şi 4.3.3) faze nedorite ale structurii oţelurilor şi fontelor şi, ca urmare, legarea elementelor de aliere sub formă de incluziuni se realizează numai accidental, de obicei când nu se alege corect momentul introducerii acestor elemente în procesul tehnologic de elaborare; de exemplu, titanul, care are afinitatea chimică faţă de oxigen (puterea de dezoxidare) mai mare decât a siliciului şi aluminiului, introdus într-un oţel lichid înainte de finalizarea proceselor de dezoxidare (v. scap. 4.3.2) participă intens la realizarea acestor procese şi se va găsi în structura oţelului legat sub formă de incluziuni oxidice, diminuându-şi astfel activitatea ca element de aliere.

7.2. Interacţiunea elementelor de aliere cu fierul
Majoritatea elementelor de aliere sunt solubile în fier, formând cu acesta soluţii solide (în care, evident, fierul este solventul, iar elementele de aliere sunt componentele solut). Prezenţa elementelor de aliere dizolvate (împreună cu carbonul) în structura cristalină a fierului determină modificarea valorilor punctelor critice de transformare în stare solidă a acestuia. Unele elemente de aliere, cum ar fi cromul, siliciul, molibdenul, woframul, vanadiul, niobiul, având structura cristalină de tip CVC, sunt izomorfe cu Feα (şi Feδ), au o bună solubilitate în această modificaţie a fierului şi determină extinderea domeniilor de stabilitate a feritei (şi feritei delta) şi restrângerea domeniilor de stabilitate a austenitei, mărind temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feα ⇔ Feγ (punctul critic tc1 ≡ A3) şi micşorând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feγ ⇔ Feδ (punctul critic tc2 ≡ A4). Elementele având influenţele menţionate anterior sunt denumite elemente de aliere alfagene sau elemente de aliere feritizante (notate generic EAα). Aşa cum se observă în figura 7.1 a, care prezintă configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare Fe – EAα, prezenţa elementelor de aliere alfagene determină domenii de existenţă a fazei γ ≡ Feγ(EAα) foarte înguste şi domenii foarte extinse de stabilitate a fazei α ≡ Feα(EAα); la aliajele unui astfel de sistem, caracterizate
7

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

prin %EAα ≥ a%, structura la orice temperatură corespunzătoare stării solide este alcătuită numai din cristalele fazei α ≡ Feα(EAα), fiind suprimată posibilitatea realizării transformărilor alotropice de tipul Feα ⇔ Feγ şi eliminată astfel posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (de tipul α ⇔ γ).

Fig. 7.1. Configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare de tipul: a – Fe – EAα; b – Fe − EAγ

Efectele anterior menţionate ale elementelor de aliere alfagene se menţin şi în cazul aliajelor ternare Fe – C − EAα (oţeluri şi fonte aliate cu elemente alfagene), în structura cărora faza α ≡ Feα(C, EAα) este ferita aliată, iar faza γ ≡ Feγ(C, EAα) este austenita aliată; aşa cum se observă în figura 7.2, care prezintă diagramele pseudobinare corespunzătoare la trei concentraţii masice (constante) de Si ≡ EAα; în aliajele ternare Fe – C – Si ≡ EAα , creşterea concentraţiei Si ≡ EAα determină îngustarea progresivă a domeniilor cu austenită aliată, lărgirea substanţială a domeniilor cu ferită aliată şi, ca o consecinţă, ridicarea substanţială a punctului critic A1 (creşterea temperaturii la care se poate realiza, în condiţii de echilibru, transformarea eutectoidă γ ⇔ α + Fe3C). Evident, când concentraţia de elemente de aliere alfagene %EAα ≥ a%, la orice temperatură corespunzătoare stării solide, oţelurile aliate au o structură monofazică feritică (sau o structură alcătuită din ferită şi mici conţinuturi de carburi), iar fontele aliate au o structură alcătuită din ferită şi carburi primare sau grafit, fiind suprimată posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (care presupun existenţa posibilităţii de realizare a transformărilor
8

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

alotropice de tipul Feα ⇔ Feγ); oţelurile sau fontele aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate feritice sau fonte aliate feritice.

Fig.7.2. Diagramele de echilibru pseudobinare ale aliajelor sistemului ternar Fe – C – Si ≡ EAα cu %Sim = 2,5 %; %Sim = 5,0 % şi %Sim = 7,5 %

Unele elemente de aliere, cum ar fi nichelul şi manganul, având structura cristalină de tip CFC, sunt izomorfe cu Feγ , au o bună solubilitate în această modificaţie a fierului şi determină extinderea domeniilor de stabilitate a austenitei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a feritei (şi feritei delta), micşorând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feα ⇔ Feγ (punctul critic tc1 ≡ A3) şi ridicând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feγ ⇔ Feδ (punctul critic tc2 ≡ A4).
9

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Elementele având influenţele menţionate anterior sunt denumite elemente de aliere gamagene sau elemente de aliere austenitizante (notate generic EAγ). Aşa cum se observă în figura 7.1 b, care prezintă configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare Fe – EAγ, prezenţa elementelor de aliere gamagene determină domenii de existenţă a fazei α ≡ Feα(EAγ) foarte înguste şi domenii foarte extinse de stabilitate a fazei γ ≡ Feγ(EAγ); la aliajele unui astfel de sistem, caracterizate prin %EAγ ≥ b%, structura la orice temperatură corespunzătoare stării solide este alcătuită numai din cristalele fazei γ ≡ Feγ(EAγ), fiind suprimată posibilitatea realizării transformărilor alotropice de tipul Feγ ⇔ Feα şi eliminată astfel posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (de tipul γ ⇔ α). Efectele anterior menţionate ale elementelor de aliere alfagene se menţin şi în cazul aliajelor ternare Fe – C − EAγ (oţeluri şi fonte aliate cu elemente gamagene), în structura cărora faza α ≡ Feα(C, EAγ ) este ferita aliată, iar faza γ ≡ Feγ(C, EAγ) este austenita aliată; aşa cum se observă în figura 7.3, care prezintă diagramele pseudobinare corespunzătoare la trei concentraţii masice (constante) de Mn ≡ EAγ; în aliajele ternare Fe – C – Mn ≡ EAγ , creşterea concentraţiei Mn ≡ EAγ determină îngustarea progresivă a domeniilor cu ferită aliată, lărgirea substanţială a domeniilor cu austenită aliată şi, ca o consecinţă, coborârea substanţială a punctului critic A1 (micşorarea temperaturii la care se poate realiza, în condiţii de echilibru, transformarea eutectoidă γ ⇔ α + Fe3C). Evident, când concentraţia de elemente de aliere gamagene %EAγ ≥ b %, la orice temperatură corespunzătoare stării solide, oţelurile aliate au o structură monofazică austenitică, iar fontele aliate au o structură alcătuită din austenită şi grafit, fiind suprimată posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (care presupun existenţa posibilităţii de realizare a transformărilor alotropice de tipul Feγ ⇔ Feα); oţelurile sau fontele aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate austenitice sau fonte aliate austenitice. Considerând (în mod schematic, simplificat) că influenţele elementelor de aliere se manifestă prin modificarea poziţiilor liniilor şi punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Fe – Fe3C, aşa cum se prezintă în figura 7.4, aspectele anterior prezentatate se pot sintetiza astfel: • elementele de aliere alfagene (cromul, siliciul, molibdenul etc.) determină extinderea domeniilor de existenţă a feritei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a austenitei (v. fig. 7.4 a); la concentraţii mari de elemente alfagene posibilitatea realizării transformării alotropice Feα ⇔ Feγ este suprimată şi se obţin oţeluri sau fonte aliate feritice, care nu prezintă transformări de fază în stare solidă de tipul α ⇔ γ;
10

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

• elementele de aliere gamagene (manganul, nichelul etc.) determină extinderea domeniilor de existenţă a austenitei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a feritei (v. fig. 7.4 b); la concentraţii mari de elemente gamagene posibilitatea realizării transformării alotropice Feγ ⇔ Feα este anulată şi se obţin oţeluri sau fonte aliate austenitice, care nu prezintă transformări de fază în stare solidă de tipul γ ⇔ α;

Fig.7.3. Diagramele de echilibru pseudobinare ale aliajelor sistemului ternar Fe – C – Mn ≡ EAγ cu %Mnm = 3,0 %; %Mn m = 13,0 % şi %Mn m = 20,0 %

11

alungirea procentuală după rupere A.5).2. abscisa %Cm = 2. la unele oţeluri aliate (aliaje caracterizate prin concentraţii masice de carbon %Cm ≤ 2. În figura 7. aşa cum s-a specificat în scap.6 sunt prezentate diagramele de variaţie a principalelor caracteristici mecanice ale feritei (rezistenţa la tracţiune Rm. Fig. abscisa %Cm = 0. b – elementele de aliere gamagene Elementele de aliere dizolvate în ferită sau austenită influenţează proprietăţile fizico – mecanice ale acestor faze.11 %) devine posibilă producerea transformării eutectice şi apariţia în structura lor de echilibru a unor mici cantităti de ledeburită (constituent specific structurii fontelor albe).4.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • elementele de aliere modifică poziţia punctului critic de transformare în stare solidă tPSK ≡ A1 şi deplasează punctul S (având. • elementele de aliere deplasează punctul E (având. 12 .7. menţinerea constantă sau diminuarea plasticităţii etc. corespunzătoare concentraţiei carbonului în perlită) spre concentraţii ale carbonului mai reduse (v. aşa cum s-a specificat în scap.) au şi elementele de aliere dizolvate în austenită.2. 7. fig.4 şi 7. 4. oţelurile aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate ledeburitice. duritatea Brinell HBS şi energia de rupere la încercarea la încovoiere prin şoc KV) în funcţie de concentraţiile masice ale diverselor elemente de aliere dizolvate în aceasta. Schema modificării liniilor şi punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Fe-Fe3C de către: a – elementele de aliere alfagene. ca urmare. 4. influenţe similare (creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii.11 %) spre concentraţii ale carbonului mai scăzute şi.77 %.

Influenţa elementelor de aliere asupra caracteristicilor mecanice ale feritei: a – Rm = f1(%EAm). b − A = f2(%EAm).Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. Influenţele elementelor de aliere asupra: a – poziţiei punctului critic A1. b – concentraţiei masice a carbonului în perlită Fig.5. 7.6. 7. d − KV = f4(%EAm) 13 . c − HBS = f3(%EAm).

cementita aliată cu molibden poate avea %Moat ≤ 3 %. Ta.1). Mo. • elemente carburigene. care împiedică formarea carburilor sau produc descompunerea carburilor existente şi asigură apariţia grafitului (carbonului liber) ca fază structurală a fontelor şi (uneori) a oţelurilor (v. 14 . ce are caracteristicile unei faze bertholide.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 7. ale căror carburi (Ni3C. Componentul de bază al oţelurilor şi fontelor Mn. nichelul şi cobaltul. de exemplu. elemente ce pot fi ierarhizate. se pot defini următoarele tipuri de situaţii privind existenţa elementelor de aliere carburigene în structurile oţelurilor şi fontelor: a) elementele de aliere sunt dizolvate în cementită prin substituirea parţială a atomilor de fier din structura cristalină a acesteia. Ca urmare. Ti Elementul de aliere cel mai carburigen CREŞTE AFINITATEA FAŢĂ DE CARBON În cazul elementelor de aliere carburigene. W. Interacţiunea elementelor de aliere cu carbonul Elementele de aliere introduse la elaborarea oţelurilor şi fontelor se pot clasifica. astfel: • elemente grafitizante. • elemente care reacţionează cu carbonul. V. scap. care formează carburi stabile. astfel: Fe. în structura căreia atomii elementelor de aliere înlocuiesc în diverse proporţii atomii de fier (de exemplu. 4. interacţiunea cu carbonul depinde nu numai de afinitatea lor faţa de acest element.4). aşa cum se poate observa în fig.3. în funcţie de afinitatea lor faţă de carbon (crescătoare odată cu mărirea deficitului de electroni în substraturile atomice d. din această categorie fac parte. tabelul 1. principalele elemente de aliere care fac parte din această categorie sunt siliciul. dar şi de concentraţiile în care se găsesc acestea în oţeluri şi fonte şi de solubilitatea lor în ferită şi austenită. ce pot exista ca faze distincte în structurile oţelurilor şi fontelor aliate. în această situaţie se pot afla elementele de aliere cu afinitate faţă de carbon apropiată de cea corespunzătoare fierului (manganul. din această categorie fac parte metalele de tranziţie situate în tabloul periodic al elementelor la stânga fierului (v. dar carburile pe care le formează au stabilitate redusă. Co3C) nu apar în mod obişnuit în structurile oţelurilor sau fontelor aliate. Zr. wolframul). aluminiul şi cuprul. molibdenul. în funcţie de modul în care interacţionează cu carbonul. nichelul.EA)3C.7). cu formula generală (Fe. Cr. cementita aliată cu mangan poate avea %Mnat ≤ 100 %. cementita aliată cu crom poate avea %Crat ≤ 25 %. iar cementita aliată cu wolfram poate avea %Wat ≤ 1 %). 7. cromul. Nb. care formează cementită aliată.

cu structura cristalină cubică sau EA2C.7.11). cu structura cristalină de tip hexagonal. cât şi ale caracteristicilor de plasticitate şi tenacitate). această situaţie este tipică elementelor puternic carburigene (tantalul.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Ti [Ar]3d24s2 V [Ar]3d34s2 Cr [Ar]3d54s1 Mn [Ar]3d54s2 Fe [Ar]3d64s2 Co [Ar]3d74s2 [Ar] ≡ 1s22s22p63s23p6 [Kr] ≡ [Ar] 3d104s24p6 [Xe] ≡ [Kr] 4d105s25p6 Ni [Ar]3d84s2 Cu [Ar]3d104s1 Zr [Kr]4d25s2 Nb [Kr]4d45s1 Mo [Kr]4d55s1 Ta [Xe]5d36s2 W [Xe]5d46s2 elementul chimic configuraţia electronică Elemente carburigene ! Elemente care formează carburi instabile Fig. care se dizolvă în cementită (în concentraţiile anterior precizate) şi pot forma şi carburi proprii de tipul EA7C3. 7. dar formează şi carburi proprii (mai ales când se află în cantităti ce depăsesc solubilitatea lor în cementită). cu structura cristalină de tip hexagonal. cu structura cristalină cubică sau EA2C. în timp ce carburile globulare fine. dar diminuează considerabil plasticitatea şi tenacitatea oţelurilor sau fontelor. Prezentarea schematică a corelaţiei dintre poziţia în tabloul periodic. care se dizolvă relativ uşor în austenită (la încălzirea oţelurilor sau fontelor aliate) şi de tipul EAC. vanadiul. molibdenul şi wolframul. modul de distribuţie şi gradul lor de dispersie în structură (v. 3. niobiul. carburile primare (ca faze individuale sau în alcătuirea amestecului eutectic) dispuse sub formă de reţea la limitele cristalelor masei metalice de bază a structurii măresc rezistenţa mecanică şi duritatea. uniform distribuite în matricea structurală asigură oţelurilor şi fontelor o combinaţie favorabilă de caracteristici mecanice (cu valori ridicate atât ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi duritate. scap. care formează carburi primare (insolubile în austenită) de tipul EAC. configuraţia electronică şi afinitatea faţă de carbon ale principalelor elemente de aliere din oţeluri şi fonte b) elementele de aliere sunt dizolvate în cementită. în această situaţie se pot încadra cromul. Deoarece carburile sunt de obicei prezente ca faze minoritare (cu conţinuturi procentuale scăzute) în structura oţelurilor sau fontelor aliate. 15 . care sunt insolubile în austenită. Carburile elementelor de aliere au duritatea mai mare şi fragilitatea mai redusă decât cele corespunzătoare cementitei. EA23C6 sau EA6C. cu structură cristalină complexă. influenţelor pe care le au asupra proprietăţilor mecanice ale acestor aliaje depind în măsură importantă de forma. c) elementele de aliere nu se dizolvă în cementită şi formează (oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse în oţeluri sau fonte) carburi proprii greu fuzibile. cu duritate şi stabilitate foarte ridicate. zirconiul şi titanul).

2). cap. Influenţele privind transformarea la încălzire a perlitei în austenită se pot sintetiza astfel: • elementele de aliere care sunt solubile în cementită şi/sau formează carburi stabile (cromul. deplasând spre dreapta curbele c şi d ale diagramei TTT la încălzire (v. transforma la răcire a austenitei şi transformarea la încălzire a martensitei (v. scap. la încălzirea pieselor din oţeluri sau fonte aliate cu astfel de elemente în vederea aplicării de TT. fig. deoarece formează compuşi (carburi sau carbonitruri). scap. niobiul.1 % şi se asigură formarea unor reţele peliculare submicroscopice de nitruri sau oxizi. dacă concentraţia masică a acestui element este %Alm ≤ 0.1 %. vanadiul etc. distribuiţi sub formă de reţele peliculare intercristaline. • elementele de aliere carburigene (molibdenul. 5. efecte similare având şi alierea cu aluminiu. singurul element de aliere care favorizează creşterea granulaţiei 16 . 5. 6. A.4. reduc tendinţa de creştere a cristalelor de austenită la încălzire şi conferă oţelurilor şi fontelor ereditate granulară fină. 5).6) şi rezultă o structură cu austenită neomogenă şi carburi nedizolvate.1). iar la proiectarea pieselor care urmează a fi supuse călirii CIF nu se vor alege ca materiale astfel de oţeluri sau fonte aliate. care constituie “bariere” eficiente pentru creşterea granulaţiei austenitei până la temperaturi ridicate (dacă %Alm > 0. nitrurile sau oxizii de aluminiu se distribuie în structură sub formă de particule izolate şi efectul de blocare a creşterii granulaţiei austenitei este anulat). vanadiul. datorită acestei influenţe. τm mai mari decât cele corespunzătoare cazului când piesele sunt confecţionate din oţeluri carbon sau fonte nealiate. obţinerea structurilor cu austenită omogenă presupune utilizarea unor valori ale parametrilor de regim ti. wolframul. zirconul. deoarece la încălzirea lor prin inducţie cu curenţi de înaltă frecvenţă se produce transformarea perlitei în austenită prin mecanismul fără difuzie (v. care blochează creşterea cristalelor de austenită până la temperaturi ridicate (v.).1. titanul etc.) diminuează vitezele de desfăsurare a etapelor de dizolvare a cementitei şi/sau carburilor în austenită şi de omogenizare a austenitei. molibdenul. improprie pentru obţinerea unor structuri şi proprietăţi mecanice convenabile după călirea martensitică. Influenţele elementelor de aliere asupra transformărilor structurale în stare solidă ale oţelurilor şi fontelor Elementele de aliere prezente în compoziţia oţelurilor şi fontelor pot influenţa desfăşurarea şi efectele producerii transformărilor structurale în stare solidă tipice acestor aliaje: transformarea la încălzire a perlitei în austenită.3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 7.4. chiar şi în concentraţii foarte reduse (corespunzătoare unei microalieri).

fig. măresc stabilitatea austenitei în domeniul transformărilor la răcire prin mecanismele cu difuzie şi intermediar şi deplasează spre dreapta (spre durate mai lungi) curbele diagramelor de transformare izotermă şi termocinetică a austenitei. manganul. destinate confecţionării semifabricatelor şi pieselor care se supun prelucrării prin deformare plastică la cald sau aplicării unor TT. 7. 7. 7.2. în timp ce elementele de aliere care pot forma carburi (cromul. 5.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate austenitei este manganul (element solubil în Feγ şi care nu formează carburi proprii) şi. Fig.9 şi 7. scap. wolframul. Principalele influenţe ale elementelor de aliere asupra transformării la răcire a austenitei sunt următoarele: • elementele de aliere (cu excepţia cobaltului).) produc şi modificări ale formei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei. micşorând astfel viteza de răcire critică vrc (v. siliciul. fig.10.11 a) sau suprimarea posibilităţilor de transformare (deplasarea spre durate foarte lungi a transformărilor) prin mecanismele perlitic (v. cuprul) au influenţele anterior prezentate fără a modifica configuraţia curbelor diagramelor de transformare izotermă a austenitei. fiind (în marea lor majoritate) solubile în Feγ. v. aceste influenţe importante ale prezenţei elementelor de aliere în oţeluri sau fonte sunt prezentate schematic de diagramele din figura 7.corespunzător transformării austenitei subrăcite în perlită şi tMC2 . ca urmare. molibdenul. B.8 şi sunt ilustrate şi atestate de diagramele TTT din figurile 7.8 Prezentarea schematică a influenţei elementelor de aliere asupra poziţiei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei • elementele de aliere care nu formează carburi stabile (nichelul. acestea indicând existenţa a două puncte de maxim cinetic (tMC1 .corespunzător transformării austenitei subrăcite în bainită. trebuie introduse (în cantităţi convenabile) şi elemente de aliere (din gama precizată mai înainte) care să anihileze tendinţa spre obţinerea unei granulaţii grosolane indusă de prezenţa manganului.4). vanadiul etc. în compoziţia oţelurilor şi fontelor aliate cu acest element. corespunzătoare unor oţeluri şi fonte industriale.11 b) sau 17 .

14. ca urmare. 7.11) sunt ilustrate şi atestate convingător de diagramele TTT din figurile 7.13 şi 7. Influenţele elementelor de aliere asupra transformării la răcire a austenitei (prezentate anterior) au câteva implicaţii practice foarte importante: 18 . Fig. fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR bainitic (v.44 %). 7. aceste influenţe sunt ilustrate sintetic de diagramele din figura 7. Prezentarea comparativă a diagramelor de transformare (izotermă şi termocinetică) a austenitei pentru două oţeluri industriale: a – oţel carbon (%Cm = 0.12. %Nim = 5 %) • elementele de aliere (cu excepţia cobaltului şi aluminiului) coboară temperaturile punctelor Ms şi Mf. determină creşterea conţinuturilor procentuale de austenită reziduală din structurile la ta ale oţelurilor sau fontelor călite martensitic. b – oţel aliat cu Ni (%Cm = 0. caracteristice pentru transformarea austenitei prin mecanismul fără difuzie (transformarea martensitică) şi.9. aceste influenţe ale elementelor de aliere care formează carburi (sugerate schematic de diagramele din figura 7.44 %.11 c). corespunzătoare unor oţeluri şi fonte aliate industriale. 7.15.

b – diagramă cu transformarea perlitică suprimată.2) şi. determină creşterea substanţială a călibilităţii oţelurilor (v. 7. 19 . ulei). scap. c – diagramă cu transformarea baintică suprimată • micşorarea vrc.4 %.4 %.4.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. %Sim = 2. Prezentarea schematică a infleunţelor elementelor de aliere asupra configuraţiei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei: a – diagramă cu două puncte de maxim cinetic.6 %. %Sim = 2.75 %) Fig. piesele confecţionate din oţeluri aliate se pot căli pe adâncimi mari şi/sau se pot supune călirii martensitice în medii care răcesc mai lent decât mediile de călire tradiţionale (apă. ca urmare. 6.6 %). 7.11. ceea ce asigură niveluri mai scăzute ale tensiunilor mecanice reziduale generate de călire şi reduce considerabil riscul deformării excesive sau fisurării acestor piese (chiar şi în cazul când acestea prezintă forme complicate sau detalii constructive cu puternice efecte de concentrare a tensiunilor). b – fontă nodulară aliată cu Mo (%Cm = 3. Prezentarea comparativă a diagramelor de transformare (termocinetică) a austenitei pentru două fonte industriale: a – fontă nodulară nealiată (%Cm = 3. produsă de prezenţa elementelor de aliere. %Mom = 0.10.

Diagrama de transformare (izotermă) a austenitei (cu transformarea bainitică suprimată) pentru un oţel aliat (%Cm = 0. produsă de prezenţa elementelor de aliere. • coborârea punctului martensitic superior Ms.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. 7.13. %Mom = 0. %Crm = 0. %Nim = 0. 7. Diagrama de transformare (izotermă) a austenitei (cu transformarea perlitică suprimată) pentru un oţel aliat (%Cm = 0. %Nim = 1 %. Diagramele de transformare (izotermă) a austenitei (cu două puncte de maxim cinetic) pentru: a – un oţel aliat (%Cm = 0.14.35 %. %Crm = 2. %Crm = 0. oţelurile sau fontele aliate care prezintă acestă particularitate structurală sunt denumite oţeluri aliate martensitice (autocălibile) sau fonte aliate martensitice (autocălibile).2 %) • micşorarea vrc.1 %.6 %.5 %. 7.8 %) Fig.2 %). produsă de prezenţa elementelor de aliere. 12. %Nim = 1. 20 . %Nim = 0. %Crm = 12 %.3 %) Fig. b – o fontă aliată (%Cm = 3 %. permite ca la unele oţeluri şi fonte aliate să se realizeze transformarea austenitei în martensită chiar şi la răcirea (călirea) în aer. %Sim = 2 %.5 %. determină la unele oţeluri şi fonte aliate nerealizarea transformării martensitice prin călirea (răcirea austenitei cu o viteză vr ≥ vrc) până la ta şi menţinerea unor structuri cu masa de bază austenitică după o astfel de călire.4 %.

care se produce deoarece la încălzirea austenitei rezultate la călire (stabilă la ta datorită conţinutului mare de elemente de aliere dizolvate) procesele de difuzie a carbonului şi elementelor de aliere sunt activate.16 (curbele a şi b).Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. aceasta se transformă în martensită cubică şi rezultă astfel o structură (alcătuită din 21 . se obţin prin călirea pâna la ta structuri cu masa de bază austenitică). aşa cum s-a arătat anterior. b – conţinutului procentual de austenită reziduală din structurile la ta ale oţelurilor sau fontelor călite martensitic C. scap. 5. 15. se separă particule fine de carburi ale elementelor de aliere.3). scap. Influenţele elementelor de aliere asupra: a – temperaturii Ms. datorită acestui fenomen. τm – v. duritatea structurilor realizate prin revenirea cu un anumit regim (ti. stabilitatea austenitei se micşorează. • la oţelurile (cu conţinuturi ridicate de carbon) şi fontele aliate cu elemente care produc coborârea punctului Ms (la care. revenirea poate determina apariţia unui fenomen numit durificare secundară. 6. Influenţele elementelor de aliere asupra transformării la încălzire a martensitei (transformării la revenire a structurilor obţinute prin călirea martensitică a oţelurilor sau fontelor) sunt următoarele: • elementelor de aliere prezente în oţeluri şi fonte produc fenomenul de stabilitate la revenire a structurilor obţinute prin călirea martensitică. elemente însoţitoare şi impurităti ca şi oţelurile sau fontele aliate). aşa cum se poate observa din examinarea diagramei prezentate în figura 7.5) a oţelurilor sau fontelor aliate fiind mai mare decât a structurilor care rezultă tratând în acelaşi fel (cu acelaşi regim) oţelurile carbon sau fontele nealiate echivalente (având aceleaşi conţinuturi de carbon. efectul obţinut prin revenire este diminuat. 7. fenomen ce constă în frânarea proceselor care au loc la revenire (datorită diminuării substanţiale a vitezei de difuzie a carbonului în fier în prezenţa elementelor de aliere) şi deplasarea acestora spre temperaturi mai ridicate şi/sau durate mai mari (v.

dacă duratele de menţinere în intervalul de 22 . fragilitatea produsă de revenirea la ti = 200…400 oC este denumită fragilitate ireversibilă.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensită şi carburi) cu duritatea ridicată. Fig.16.17. fenomen care dispare dacă se face o revenire la o temperatură mai mare de 400 oC şi nu mai apare dacă se repetă revenirea la o temperatură situată între 200 oC şi 400 oC (decât dacă revenirea se aplică după o nouă operaţie de călire martensitică). 6. • la oţelurile aliate cu crom. %Crm = 12 % ) Fig. dar cu caracteristicile de tenacitate mai bune.17.45 %. efectele descrise mai înainte se pot observa examinând configuraţia curbei c din figura 7. cu crom şi nichel.2 %. scap. apariţia a două anomalii privind nivelul tenacităţii (exprimat prin valoarea energiei de rupere KV) structurilor obţinute la revenire (care ar trebui să crească continuu o dată cu ridicarea temperaturii de revenire şi micşorarea durităţii): a) oţelurile revenite la ti = 200…400 oC prezintă un nivel scăzut al energiei de rupere KV (devin fragile). se manifestă fenomenul numit fragilitate de revenire.%Crm = 1. aşa cum arată diagrama din figura 7.3 %) .5) cu duritatea mai scăzută.45 %). Duritatea structurilor obţinute prin revenirea unor oţeluri călite: a – oţel carbon (%Cm = 0. 7. c – oţel aliat (%Cm = 1 %. 7. iar apariţia ei este determinată de starea de tensiuni reziduale generată de producerea nesimultană în toată masa structurii a transformării martensitei de călire şi austenitei reziduale în martensită de revenire. fenomen care se manifestă. care se poate transforma. %Mom = 0. Diagrama variaţiei tenacităţii în funcţie de temperatura de revenire la un oţel aliat care prezintă fenomenul de fragilitate la revenire b) oţelurile revenite timp îndelungat la ti = 450…550 oC şi/sau răcite lent la sfârşitul tratamentului prezintă un nivel scăzut al energiei de rupere KV (devin fragile). b − oţel aliat (%Cm = 0.16. dacă se măresc ti şi/sau τm. cu mangan etc. care poate determina. într-o structură (de tip sorbită de revenire – v.

). este dificil de apreciat care sunt influenţele cumulate ale prezenţei celor două elemente de aliere în compoziţia oţelului. nitruri) şi crearea condiţiilor pentru apariţia unor microfisuri intercristaline (care generează comportarea fragilă a structurii de revenire). se pot estima cu o bună precizie influenţele prezenţei acestui element de aliere (gamagen.). durata τm este scurtă.). influenţa dominantă (rezultantă) nefiind întotdeauna în corelaţie directă cu valorile concentraţiilor acestora (de exemplu.). în timp ce nichelul nu formează carburi stabile şi poate avea efect grafitizant etc. elemente care au şi unele influenţe similare (măresc călibilitatea. carburi. 23 . oţelul cu %Cm = 0. este denumită fragilitate reversibilă şi poate fi contracarată prin aplicarea următoarelor soluţii: utilizarea unor regimuri de revenire la care temperatura ti > 550 oC. determinată de saturarea cu anumite elemente (în principal cu fosfor) a marginilor cristalelor structurii şi/sau separarea la marginea cristalelor a unor compuşi chimici ai acestor elemente (fosfuri. De exemplu.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate temperaturi situat între 450 oC şi 550 oC sunt mari şi/sau viteza de răcire este mică. dar şi multe influenţe contradictorii (cromul este feritizant. creşte rezistenţa mecanică şi duritatea etc. acesta devine un oţel aliat austenitic). chiar dacă se face revenirea la ti > 550 oC. În mod similar. Dacă însă oţelul este aliat cu crom şi nichel.1 % şi %Crm = 18 % aparţine clasei oţelurilor aliate feritice. măreşte călibilitatea. Datele din acest tabel şi aspectele expuse mai înainte evidenţiază complexitatea influenţelor elementelor de aliere şi motivează modul anterior de prezentare şi comentare a acestora. îmbunătăţeşte tenacitatea etc. în timp ce. 7. se pot preciza cu un grad mare de siguranţă influenţele prezenţei acestui element de aliere (alfagen.0 %). ridică rezistenţa mecanică şi duritatea etc. în timp ce nichelul este austenitizant. care măreşte călibilitatea. dacă se adaugă în compoziţia acestui oţel şi %Nim = 8 %.1. iar răcirea la sfârşitul revenirii să face rapid (în apă sau ulei) şi/sau utilizarea unor oţeluri aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 0.3 %) sau wolfram (%Wm = 0. care finisează granulaţia. Clasele structurale de oţeluri şi fonte aliate Influenţele principalelor elemente de aliere asupra structurii şi proprietătilor oţelurilor şi fontelor sunt sintetizate în tabelul 7. dacă un oţel este aliat cu crom. cromul este carburigen. dacă oţelul este aliat cu nichel.5. ridică rezistenţa mecanică şi duritatea.2…0.5…1. carburigen. care a presupus împărţirea lor pe tipuri de influenţe şi gruparea elementelor de aliere pe clase sau categorii în funcţie de modul de acţiune şi de efectele prezenţei lor în oţeluri sau fonte. care împiedică desfăşurarea proceselor (descrise mai înainte) responsabile de apariţia fenomenului. fragilitatea produsă de revenirea la ti = 450…550 oC.

efect antigrafitizant Molibden oţeluri cu 0. efect grafitizant Mai mare decât a Mn.2% C) 6 % (11 % în 6 % (se reduce cu scăderea temperaturii) 32 % (se reduce cu scăderea temperaturii) Nelimitată − Menţine duritatea prin dizolvare în soluţie Carburile stabile nu afectează revenirea.8 % (20 % în oţeluri cu 0. Influenţele principalelor elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor Elementul de aliere Aluminiu Crom Cobalt Mangan Solubilitatea în stare solidă 1.5 % (nu depinde oţeluri cu 0. dar mai mică decât a W. reduce foarte mult vrc Puternică .2% C) . efect grafitizant Nulă.3% C) Nichel Fosfor Siliciu Titan Nelimitată 2.5% C prin legarea carbonului în carburi stabile) Puternică Foarte puternică (mai mică decât a Ti sau Nb). efect grafitizant Cea mai mare (2% Ti face necălibil un oţel cu 0. efect antigrafitizant La fel cu a Fe Efectul în timpul revenirii − Rezistenţă moderată la înmuiere Menţine duritatea Foarte redusă. în procentele uzuale Stabilitate la revenire Impiedică înmuierea prin durificare secundară Foarte redusă Mai mare decât a Fe. efect grafitizant Mai mică decât a Fe.5 % (în funcţie de conţinutul de carbon) 2. producându-se totuşi o oarecare durificare secundară Impiedică înmuierea prin durificare secundară Durificare secundară maximă Wolfram oţeluri cu 0.mai mare decât a cromului. cu cromul efect antigrafitizant Reduce vrc mai puternic decât cromul Reduce moderat vrc . dar stabilizează austenita reziduală în oţelurile cu conţinut ridicat de carbon Reduce vrc în aceeaşi măsură cu manganul Reduce vrc mai mult decât nichelul Are tendinţă puternică de formare a carburilor şi măreşte viteza critică In cantităţi mici. creşte rezistenţa la coroziune Durifică considerabil Durifică apreciabil. efect antigrafitizant Mai mică decât a Fe. reduce întrucâtva plasticitatea Produce durificarea prin precipitare în aliajele Mo-Fe Creşte rezistenţa şi tenacitatea Durifică puternic Durifică şi scade plasticitatea Produce durificarea prin precipitare în aliajele Ti-Fe Produce durificarea prin precipitare în aliajele W-Fe Durificare moderată prin soluţia solidă Influenţa asupra austenitei In stare dizolvată reduce viteza critică Reduce viteza de racire critică vrc în aceeaşi măsură cu manganul Creşte viteza critică Influenţa exercitată prin carburi Tendinţa de formare a carburilor Mică .0 % (9 % în 18.3% C) mult de carbon) 0.5% C) Nelimitată Nelimitată 3 % (8% în în Feγ în Feα 30 % Nelimitată 80 % 15 … 18 % 32 % (se reduce cu scăderea temperaturii) 25 % (în funcţie de conţinutul de carbon) Influenţa asupra feritei Durifică considerabil Durifică puţin.75 % (1% în oţeluri cu 0. dar mai Reduce vrc în aceeaşi măsură mică decât a Cr.2% C) Vanadiu 1.5 % 0.1.Tabelul 7.1 % (creşte cu conţinutul de C) 12. reduce vrc In stare dizolvată.5% (4%în oţeluri cu 0.

P). dacă sunt oţeluri eutectoide sau din perlită şi carburi (cementită aliată sau carburi secundare). în funcţie de constituenţii din structura de echilibru stabil sau metastabil pe care o prezintă la ta.1.8 % ≤ %Mnm ≤ 2. pe lângă clasificarea oţelurilor în funcţie de gradul de aliere (prezentată în scap. dacă sunt oţeluri hipereutectoide. finisarea granulaţiei. Principalele clase structurale de oţeluri aliate sunt prezentate în continuare.P. A. dar structurile de echilibru la ta ale oţelurilor sunt similare celor corespunzătoare oţelurilor carbon. călirea martensitică şi revenirea. %Crm ≤ 3 %. iar microstructurile acestor oţeluri sunt similare celor corespunzătoare oţelurilor carbon (v. relaţiile (6. iar HVα.4)…(6. influenţează desfăşurarea transformărilor în stare solidă etc.1) HVST = (%α. în care (%α. bainitice şi martensitice din structură. 0.5 % ≤ %Sim ≤ 2.0 %. dacă sunt oţeluri hipoeutectoide. tabelul 4. Ms (v. Elementele de aliere prezente în compoziţia acestor oţeluri pot avea influenţe multiple (se dizolvă în ferită. pentru a defini şi preciza cu o bună fidelitate efectele elementelor de aliere asupra oţelurilor. după răcirea lentă sau în aer de la temperaturi înalte. la proiectarea regimurilor şi estimarea efectelor tratamentelor termice sau termochimice care se aplică semifabricatelor sau pieselor din oţeluri aliate perlitice se va ţine seama de influenţele specifice prezenţei elementelor de aliere: modificarea poziţiei punctelor critice A1. astfel.2). la încălzire sau răcire.6 %. A3. %Nim ≤ 3 %. având compoziţia chimică caracterizată prin %Cm ≤ 0. reducerea concentraţiei carbonului în perlită. duritatea structurii care se obţine la răcirea din domeniul austenitic (ti = A3 + 30…50 oC). reduc concentraţia carbonului în perlită. oţelurile aliate perlitice au structura de echilibru la ta alcătuită din ferită (aliată) şi perlită.1) şi împărţirea lor în clase structurale. %Vm ≤ 0. categoriile şi tipurile de tratamente care se pot aplica fiind aceleaşi ca şi în cazul semifabricatelor şi pieselor realizate din oţeluri carbon (recoacerile fără schimbare de fază.P)HVα. numai din perlită. este necesară. Pentru oţelurile aliate perlitice. Oţelurile aliate perlitice sunt oţeluri slab sau mediu aliate la care se produc. se poate estima cu relaţia: (7. se pot separa din austenită sub formă de carburi secundare. mărirea călibilităţii.). cu o anumită viteză vr (exprimată în oC/s).5 %. 7. utilizate în mod obişnuit la realizarea pieselor pentru maşini şi utilaje. Semifabricatele şi piesele confecţionate din oţeluri aliate perlitice pot fi tratate termic sau termochimic. %Mom ≤ 0. recoacerile cu schimbare de fază.6)).P + (%B)HVB + (%M)HVM . HVB şi HVM sunt 25 .0 %. 0. modifică poziţiile punctelor critice A1 şi A3. evident. tratamentele termochimice). austenită sau cementită. s-a ajuns la concluzia că. (%B) şi (%M) sunt conţinuturile procentuale de formaţiuni feritoperlitice. constituentul omniprezent fiind perlita. pot forma carburi proprii. producerea fenomenului de stabilitate la revenire etc.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Ţinând seama de aceste observaţii. aceleaşi transformări structurale ca şi la oţelurile carbon.

2.8HVrOC .9 16.5 72. pentru un regim de revenire caracterizat printr-o valoare dată a parametrului PHJ = Ti[18 + lg(τm)]. dacă HVrOC se situează în intervalul de valori [150 . bEA având valorile (stabilite experimental) precizate în tabelul 7. corespunzătoare structurii rezultate după revenirea oţelului carbon echivalent (care are aceeaşi concentraţie masică de carbon ca şi oţelul aliat): HVrOA = HVrOC +30(%Sim+%Mnm)+55%Crm+6%Nim+100%Mom+150%Vm.3) iar regimurile de revenire se pot proiecta fără dificultate.0 -10.0 aNi 27. corespunzătoare structurii obţinute după revenirea unui oţel aliat şi duritatea HVrOC .0 aMn 30.0 74.2) HVST = a0 + ∑ a EA % EAm + [b0 + ∑ bEA %EAm ] lg v r . coeficienţii a0.0 aMo 19.6 0 aV 462 0 0 α. cu Ti = ti + 273 în K şi τm în ore (v. v. Astfel.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR durităţile celor trei tipuri de formaţiuni structurale.8 11.0 0 bMo 0 -33. 26 (7.6 134 27. 6.0 aCr 35.5).5 202 aC 223 377 949 aSi -14. având în vedere că: PHJ = 21900 + 4050%C m − (33. 300] şi PHJ = 17670 + 7950%C m − 21.P B M ST ≡ b0 10.5). există următoarea corelaţie între duritatea HVrOA .0 0 bV 130 0 0 α.0 89.0 0 bSi -19. Tabelul 7.4 8.2 29. scap. b0. dacă oţelurilor aliate perlitice destinate realizării pieselor pentru maşini şi utilaje (având caracteristicile de compoziţie chimică în limitele anterior precizate) li se aplică TT de îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă. scap.P B M De asemenea.0 0 bNi 4.5) . aşa cum s-a constatat experimental.6 -6. aEA.2 − 13%C m ) HVrOC .0 -20. 6.4) (7.0 0 bCr 8. (7. dacă HVrOC > 300.0 73.2 Valorile coeficienţilor din relaţiilede estimare a durităţii oţelurilor aliate perlitice Tipul structurii Ferită + perlită Bainită Martensită Tipul structurii Ferită + perlită Bainită Martensită ST ≡ a0 77.0 -55. date de relaţii de forma: (7. parametrii ti şi τm ai ciclului de revenire se stabilesc ţinând seama de intervenţia fenomenului de stabilitate la revenire.0 bC 0 54.0 0 bMn 0 -22.0 21.

Microstructurile tipice ale oţelurilor din această clasă structurală sunt prezentate în figura 7. la piesele şi semifabricatele confecţionate din astfel de oţeluri nu se pot aplica tratamentele termice cu schimbare de fază (recoacerile cu schimbare de fază.05 %. o structură alcătuită din ferită aliată (şi. mici cantităţi de cementită aliată sau carburi ale elementelor de aliere). fiind posibilă numai aplicarea tratamentelor termice fără schimbare de fază: recoacerea de omogenizare (pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritice primare ale pieselor şi semifabricatelor obţinute prin turnare). care le conferă. recoacerea de recristalizare fară schimbare de fază (pentru refacerea plasticităţii pieselor şi semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la rece) şi recoacerea de detensionare (pentru diminuarea nivelului tensiunilor reziduale din piesele şi semifabricatele prelucrate prin diverse procedee tehnologice). Cele mai utilizate tipuri de oţeluri din această clasa sunt oţelurile austenitice manganoase.%Crm = 12 %). Mn etc.). W. mici cantităţi de carburi ale elementelor de aliere). Fig. mediu sau înalt aliate cu elemente alfagene (Cr.0 %). 18.%Sim = 3. la care structura austenitică este conferită de alierea cu 27 . urmate de recoaceri de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul ales corespunzător asigurării caracteristicilor dorite).oţel feritic aliat cu siliciu (%Cm = 0. singura modalitate de modificare (între anumite limite) a granulaţiei şi caracteristicilor mecanice ale pieselor şi semifabricatelor din oţeluri aliate feritice constă din aplicarea unor operaţii de deformare plastică la rece (ecruisare). călirea martensitică şi revenirea). Si. V etc. eventual.06 %. b . o structură alcătuită din austenită aliată (şi. Mo. cu structura alcătuită din ferită aliată cu crom (cromferită) şi carburi. la orice temperatură corespunzătoare stării solide. Oţelurile aliate austenitice sunt oţeluri ce au în compoziţie concentraţii mari de elemente gamagene (Ni. Oţelurile aliate feritice sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon. la orice temperatură corespunzătoare stării solide.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate B. eventual.18. 7. Deoarece aceste oţeluri nu prezintă transformări de fază în stare solidă (elementele de aliere elimină posibilitatea realizării transformărilor de tipul Feα ⇔ Feγ şi α ⇔ γ ). ). care le conferă. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate feritice: a – oţel feritic aliat cu crom (%Cm = 0. cu structura monofazică alcătuită din cristale de ferită aliată cu siliciu C.

Deoarece aceste oţeluri nu prezintă transformări de fază în stare solidă (elementele de aliere elimină posibilitatea realizării transformărilor de tipul Feγ ⇔ Feα şi γ ⇔ α ). b) %Cm = 0. la piesele şi semifabricatele confecţionate din astfel de oţeluri nu se pot aplica tratamentele termice cu schimbare de fază (recoacerile cu schimbare de fază. Microstructurile tipice ale oţelurilor din această clasă structurală sunt prezentate în figura 7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR mangan. deoarece resursele mondiale de nichel sunt limitate şi acest element este scump) şi menţinerea acestei structuri până la temperaturi scăzute (stabilizarea structurii austenitice). ca şi în cazul oţelurilor aliate feritice. %Crm = 16…18 %. c) %Cm = 0. singura modalitate de modificare (între anumite limite) a granulaţiei şi caracteristicilor mecanice ale pieselor şi semifabricatelor din oţeluri aliate austenitice constă din aplicarea unor operaţii de deformare plastică la rece (ecruisare).4 % şi %Crm = 13…15 %. se folosesc foarte rar şi singurele oţelurile martensitice cu o frecvenţă mai mare de utilizare sunt oţelurile înalt aliate cu crom. la care structura austenitică este conferită de alierea cu nichel şi. gama oţelurilor martensitice ar trebui să aibă o mare extindere. %Crm = 16…18 %. Deoarece. d) %Cm = 0. aşa cum s-a precizat anterior. care asigură formarea structurii austenitice la concentraţii mai mici ale nichelului (face oţelurile mai ieftine.6…1.15 % şi %Crm = 12…14 %. oţelurile austenitice cu nichel şi oţelurile austenitice crom – nichel.19.0 %.1…0.20. Oţelurile aliate martensitice (autocălibile) sunt oţeluri la care concentraţiile de carbon şi de elemente de aliere sunt alese astfel încât să nu suprime posibilităţile de realizare a transformărilor de fază în stare solidă şi să asigure o diminuarea a vitezei de răcire critice care să permită obţinerea unei structuri martensitice la răcirea în aer din domeniul austenitic. urmate de recoaceri de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul ales corespunzător asigurării caracteristicilor dorite). recoacerea de recristalizare fară schimbare de fază (pentru refacerea plasticităţii pieselor şi semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la rece) şi recoacerea de detensionare (pentru diminuarea nivelului tensiunilor reziduale din piesele şi semifabricatele prelucrate prin diverse procedee tehnologice). călirea martensitică şi revenirea). de alierea suplimentară cu mangan şi/sau azot. cu diferite reţete de compoziţie: a) %Cm < 0. fiind posibilă numai aplicarea tratamentelor termice fără schimbare de fază: recoacerea de omogenizare (pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritice primare ale pieselor şi semifabricatelor obţinute prin turnare). deoarece oţelurile martensitice aliate cu elemente gamagene (Ni sau Mn).2…0. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate martensitice (autocălibile) sunt prezentate în figura 7. D. gama oţelurilor aliate martensitice utilizate în aplicaţii tehnice este însă destul de restrânsă. fiind caracterizate printr-o mare fragilitate.2 %. 28 . toate elementele de aliere (în afară de cobalt) au capacitatea de a micşora vrc. %Nim = 2…4 %. uneori.

7. ).oţel austenitic aliat cu crom şi nichel (%Cm = 0.05 %.4 %. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate martensitice: a – oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 0. ) Fig. b . d . %Nim = 8 %. %Crm = 14 %).22 %. 20.2 %. 29 .Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. %Crm = 18 %. %Crm = 14 %). Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate austenitice: a – oţel austenitic aliat cu mangan (%Cm = 1. b .4 %. %Nim = 12 %). 19. 7.oţel austenitic aliat cu crom şi nichel (%Cm = 0.oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 0.08 %. %Mnm = 12 %). %Nim = 30 %. c .oţel austenitic aliat cu nichel (%Cm = 0. %Crm = 25 %.

Schaeffler. aşa cum se observă pe microstructura prezentată în figura 7.22. precum şi de tipul şi concentraţiile elementelor de aliere conţinute de acesta. %Mom = 3 %). %Crm = 12 %. %Crm = 12 %). construite experimental pentru cele mai utilizate categorii de astfel de oţeluri.oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 1. cât şi elemente gamagene. V.23.85 %. Pentru estimarea clasei structurale a oţelurilor aliate complex. Pentru estimarea clasei structurale a oţelurilor aliate se folosesc diagramele structurale ale oţelurilor aliate. având în compoziţie atât elemente alfagene.24. Mn etc. Clasa structurală căreia aparţine un oţel aliat depinde de concentraţia carbonului. W. din care s-au separat carburi secundare şi care s-au transformat prin călire în martensită). Oţelurile aliate ledeburitice sunt oţeluri care au în compoziţie concentraţii mari de carbon (de obicei.). prezentată în figura 7. b . În funcţie de concentraţiile de carbon şi de elemente de aliere ce le caracterizează compoziţia. ambele microstructuri corespunzând unor oţeluri aliate ledeburitice călite martensitic (formaţiunile ledeburitice sunt dispuse la marginea cristalelor de austenită. Fig. Mo etc. 7.21 a. având în abscisă concentraţia de crom echivalent %Cre. W etc. corespunzătoare unor oţeluri aliate cu elemente gamagene (Ni. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate ledeburitice: a – oţel ledeburitic aliat cu crom şi molibden (%Cm = 0.) sunt realizate în coordonate %Cm. formaţiunile ledeburitice din structura acestor oţeluri pot fi disperse. se utilizează diagrama structurală A. Diagramele structurale din figura 7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR E. aşa cum evidenţiază microstructura din figura 7. sau coerente. iar în ordonată concentraţia de nichel echivalent %Nie. sub forma unei reţele ledeburitice intergranulare (denumită în tehnică schelet ledeburitic).) şi din figura 7. Fiecare din cele două mărimi care definesc sistemul de coordonate al diagramei structurale A. corespunzătoare unor oţeluri aliate cu elemente alfagene (Cr.21 b.35 %. astfel că la răcirea lor din stare lichidă este posibilă realizarea transformării eutectice şi apariţia în structură a unor mici cantităţi de ledeburită (constituent specific structurii fontelor albe). %Cm > 0. Si. %EAm. Schaeffler 30 .6 %) şi de elemente de aliere (Cr. 21.

7. dacă %Crm ≥ 18 % (Xc = 0. punctul caracteristic nominal PCN .5%Com +30(%Nm – Xc) la determinarea Nie. Fig. dacă oţelul este aliat complex (şi cu elemente de aliere alfagene şi cu elemente de aliere gamagene). poziţionând pe diagrama structurală. punctele acestora 31 . dacă %Crm ≥ 28 %) Pentru orice oţel aliat la care se cunoaşte compoziţia chimică (exprimată prin concentraţiile masice ale tuturor componentelor) se poate determina clasa structurală din care face parte.5%Tam + %Wm + %Alm la determinarea %Cre şi 0. aleasă corespunzător reţetei de aliere utilizate la elaborarea sa. adăugând 2%Tim + %Vm + 0. Diagramele structurale ale oţelurilor aliate cu crom: a – structurile de echilibru.24): * datorită complexităţii influenţelor elementelor de aliere.22.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate grupează câte o categorie de componente de aliere ale oţelurilor: concentraţiile masice ale elementelor de aliere alfagene (feritizante) sunt considerate (fiecare cu câte un factor de multiplicare stabilit experimental) pentru definirea mărimii %Cre.fig. Pentru definirea mărimilor %Cre şi %Nie se utilizează relaţiile: (7. având coordonatele (%Cm.5%Mnm +30%Cm . dacă oţelul este aliat cu elemente din aceeaşi categorie (alfagene sau gamagene).7.7) %Nie = %Nim + 0.10.5%Nbm.6) %Cre = %Crm + %Mom +1. (7. iar concentraţiile masice ale elementelor de aliere gamagene (austenitizante) sunt considerate (fiecare cu câte un factor de multiplicare stabilit experimental) pentru definirea mărimii %Nie. pe unele diagrame structurale limitele domeniilor corespunzătoare unor clase structurale nu sunt marcate prin linii. b – structurile la răcirea în aer de la temperaturi înalte La utilizarea diagramelor structurale ale oţelurilor aliate trebuie avute în vedere şi următoarele particularităţi (v.23 şi 7. dacă 18 ≤ %Crm <28 % şi Xc = 0.22. 7.5%Sim +0. ci prin zone (domenii) de tranziţie. respectiv (%Cre.06. %Eam). %Nie). care se completează uneori. termenul de corecţie Xc luându-se nenul.

pe lângă clasificarea lor în funcţie de gradul de aliere (prezentată în scap. Diagramele structurale (la răcirea în aer de la temperaturi înalte) ale: a – oţelurilor aliate cu nichel. pentru a defini şi preciza cu o bună fidelitate efectele elementelor de aliere asupra fontelor. Fig.1) şi încadrarea fontelor în clase structurale. Schaeffler sunt marcate domeniile caracteristice din punctul de vedere al problemelor (pericolelor) care apar la utilizarea diverselor tipuri de oţeluri aliate: domeniul I – pericol maxim de fragilizare prin apariţia fazei sigma (compusul intermetalic FeCr). 32 . Criteriile care se utilizează în acest scop sunt: • forma de existenţă a carbonului. fonte maleabile. * pe diagramele structurale sunt precizate şi unele informaţii conexe.pericol maxim de fragilizare (fisurare) la rece. 7. 23. dimensiunile. este utilă. domeniul IV – pericol maxim de fragilizare datorită creşterii intense a granulaţiei la încălzire. de exemplu. deosebit de utile la utilizarea diagramelor pentru soluţionarea unor probleme tehnice. fonte cenuşii. austenito – martensitice.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR corespunzând PCN ale unor oţeluri aliate cu caracterizare structurală complexă: austenito – feritice. pe diagrama structurală a oţelurilor aliate cu mangan este precizat subdomeniul oţelurilor austenitice recomandate pentru aplicaţii practice. b – oţelurilor aliate cu mangan Ca şi în cazul oţelurilor. domeniul III .. iar pe diagrama structurală A. 7. domeniul II – pericol maxim de fragilizare (fisurare) la cald. în funcţie de modul de asigurare a prezenţei grafitului şi de configuraţia. ferito – martensitice etc. modul de distribuţie şi gradul de dispersie ale formaţiunilor de grafit din structură: fonte pestriţe. ca şi fontele nealiate.) sau în categoria fontelor fără grafit în structură (la care tot carbonul din compoziţia fontelor este dizolvat în soluţiile având ca solvent fierul sau este legat sub formă de carburi. iar structurile sunt asemănătoare celor corespunzătoare fontelor albe). conform acestui criteriu fontele aliate pot fi încadrate în categoria fontelor cu grafit (carbon liber) în structură (denumite. fonte nodulare etc.

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. 7. Schaeffler • constituenţii din structura de echilibru stabil sau metastabil pe care o prezintă masa metalică de bază a fontei la ta. 7. 24. fonte aliate feritice. Diagrama structurală a fontelor cu grafit nodular aliate cu nichel şi molibden . Diagrama structurală A. 25. 7. Diagrama structurală a fontelor aliate cu aluminiu 33 Fig. 26. fonte aliate martensitice. după răcirea sa lentă sau în aer de la temperaturi înalte. conform acestui criteriu fontele aliate pot fi încadrate (aplicând aceleaşi principii ca şi în cazul oţelurilor aliate) în următoarele clase structurale: fonte aliate perlitice. fonte aliate austenitice. Fig.

25 oţel aliat austenitic. în figura 7. eutectice şi secundare distribuite într-o masă de ferită aliată cu crom (la răcirea din stare lichidă a acestor fonte transformarea eutectică conduce la formarea unei structuri de tip ledeburitic. 31 stabilitate la revenire. fontele înalt aliate cu nichel (element gamagen. iar în figura 7. 6 fontă slab aliată. reversibilă. 14 element de aliere. 20. 6 fontă aliată (specială).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR De exemplu. fontele înalt aliate cu siliciu (element alfagen. 6 fontă mediu aliată. 21 34 . cu acţiune grafitizantă) sunt fonte feritice cu grafit (lamelar sau nodular). 6 fontă aliată austenitică.25 este prezentată diagrama structurală a fontelor aliate cu aluminiu (element alfagen). 6 ferită aliată. 5 oţel mediu aliat. Cuvinte cheie austenită aliată. 10 fontă aliată feritică. 32 durificare secundară. având structura de echilibru alcătuită din carburi primare. 9. 27 oţel aliat ledeburitic. ce are loc după separarea de carburi secundare din austenită. 6 cementită aliată. 10 element grafitizant. De exemplu. construite experimental pentru cele mai utilizate categorii de astfel de fonte. alcătuită din austenită şi carburi. carburigen şi antigrafitizant) se încadrează în categoria fontelor albe feritice. 25 diagramă structurală. 5 oţel slab aliat. 22 oţel aliat. 30 oţel aliat martensitic (autocălibil). 27 oţel aliat feritic. constă din descompunerea austenitei în ferită şi carburi). 7 element de aliere gamagen (austenitizant). cu acţiune grafitizantă) aparţin clasei structurale a fontelor austenitice cu grafit (lamelar sau nodular). 10. 5 punct caracteristic nominal PCN. 9 fontă aliată martensitică. construcţia şi modalităţile de utilizare ale acestor diagrame fiind similare celor corespunzătoare diagramelor structurale ale oţelurilor aliate. 6 fragilitate de revenire ireversibilă. 6 carbură proprie. 5 oţel aliat perlitic. 14 fază sigma. 6 clasă structurală. 30 diagramă structurală A. 28 oţel bogat aliat. iar transformarea eutectoidă. Pentru estimarea clasei structurale a fontelor aliate se pot folosi diagramele structurale ale fontelor aliate. 21 element carburigen. 5 element de aliere alfagen (feritizant). Schaeffler. 20 fontă înalt (bogat) aliată.26 diagrama structurală a fontelor cu grafit nodular slab aliate cu nichel (element gamagen) şi molibden (element alfagen). iar fontele înalt aliate cu crom (element alfagen.

%Mnm = 0. Care dintre următoarele fonte se încadrează în categoria fontelor aliate: a) fonta cu %Cm = 3. II.M. Bucureşto.0 %. Editura Facla. vol. Métallographie et traitements thermiques des métaux..06 %. %P m = 0. 1983 2. Popov A. Bucureşti.3 %.7.3 %.. Stefănescu D. c) oţelul cu %Cm = 1. Editura Didactică şi Pedagogică. %Si m = 2.02 %. I.06 %. Truşculescu M.3 %.02 % . Editura Tehnică.7 %. Bucureşti. ş. %Sim=0. Izotermiceskie i termodinamoceskie diagramî raspada pereohladjenovo austenita.02 % este un oţel carbon... Elaborarea oţelurilor aliate.1. Bucuresti. Greenwich.0 %. Colan H. 1983 10. Metalurgie fizică şi studiul metalelor.9 %. %Crm = 1. 1985 Teste de autoevaluare T. Lakhtine I. %Si m =0.0 % este un oţel aliat cu crom. 1980 11. 1965 7. Metalurgie fizică.W.45 %.15 %.1 % este un oţel aliat cu sulf şi fosfor? T.0 %.a. Editura Tehnică. d) oţelul cu %Cm = 0. 1988 12. * * * Austenite Transformation Kinetics of Ferrous Alloys.. Metalurgie fizică. %Sm = 0. b) fonta cu %C m = 3. Vacu S.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Bibliografie 1. Bucureşti. Mir. Ieremia A. 1982 4. II – Cast Irons and Steels..0 %. Editura Didactică şi Pedagogică. Greenwich. Fonte speciale. Cias W. Timişoara. Bucureşti. Editura Tehnică. %Pm = 0. Editura Didactică şi Pedagogică. Climax Molibdenum Company..2. ş. %Mn m = 0. Sofroni I.. 1978 6.a.4 %. şi Popova L. %Mn m = 0..A. %Sim = 1. %Sm = 0.3 %.5 %.. Protopopescu H. 35 . b) oţelul cu %C m = 0. vol. %Sim=0.02 %. 1981 3. %Mnm = 0. Moscova. Studiul metalelor..E. %Mnm = 0..3 %. %Mnm = 1. Geru N. Gâdea S.02 % şi %Pm = 0. Moscova. %Sm = 0. Climax Molibdenum Company. Metalografie şi tratamente termice. Bucureşti.5 %. %P m = 0.7. Oţeluri inoxidabile şi refractare.5 %.02 % şi %Cr m = 1. Petrescu M. %Sim=0.3 % este un oţel aliat numai cu crom. 1983 8. Mantea St. Austenite Transformation Kinetics of Ferrous Alloys. %Sm = 0.0 %..5 % şi %Mom = 0. Editura Didactică şi Pedagogică.15 % şi %Pm = 0. 1970 5.. 1974 9.. Care dintre afirmaţile următoare sunt adevărate: a) oţelul cu %Cm = 0. Metallurghia..a. ş. %S m = 0.

7. Care dintre următoarele tipuri de tratamente se pot aplica la piesele sau semifabricatele din oţeluri aliate austenitice: a) recoacerea de detensionare. d) călirea martensitică? T. d) vanadiul? T. c) manganul.7. b) cromul. c) legate sub formă de carburi proprii. %Mnm = 0. d) nichelul ? T. b) molibdenul.5 %.7. c) cromul.7.8 %. c) fonta cu %Cm = 2. b) siliciul.7. Care dintre următoarele componente ale oţelurilor sau fontelor sunt elemente de aliere gamagene (austenitizante): a) manganul. c) incluziunile nemetalice. d) vanadiul ? T.06 %.13.7.9.0 %.06 %. %Sim=2.14. %Alm = 20 %. b) siliciul. d) recoacerea completă? T. Care dintre următoarele elemente de aliere coboară temperatura corespunzătoare punctului critic A1 al oţelurilor şi fontelor: a) molibdenul. nedorite: a) soluţiile solide ale elementelor de aliere cu fierul: b) carburile elementelor de aliere. %Pm = 0. Care dintre următoarele tipuri de tratamente se pot aplica la piesele sau semifabricatele din oţeluri aliate feritice: a) recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază.5. d) fonta cu %Cm = 3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Sm = 0. Elementele de aliere se pot găsi în structurile oţelurilor şi fontelor: a) dizolvate în ferită sau austenită.7.0 %. b) manganul.7. b) recoacerea de omogenizare. Care dintre următoarele forme de existenţă a elementelor de aliere în structurile oţelurilor şi fontelor sunt. T. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor aparţin categoriei elementelor alfagene: a) cromul.06 %. %Pm = 0.7.11. d) siliciul? T.7.7. d) nichelul? T. c) cromul. c) cromul. c) manganul.7. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor determină reducerea concentraţiei carbonului în perlită: a) nichelul. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor aparţin categoriei elementelor gamagene: a) wolframul. Care dintre următoarele elemente de aliere produc mărirea temperaturii corespunzătoare punctului critic A1 al oţelurilor şi fontelor: a) nichelul. d) siliciul? T. în general. Care dintre următoarele componente ale oţelurilor sau fontelor sunt elemente de aliere alfagene (feritizante): a) manganul. b) titanul.06 %. c) cromul. %Nim = 13 %? T.4. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor 36 . %Mnm = 6.0 %. d) combinate cu fierul sub formă de compuşi intermetalici ? . d) wolframul? T.3.7.6. d) compuşii intermetalici? T.06 %.8.5 %. %Sim=1.10. b) manganul.12. %Crm = 1. %Sm = 0. %Sm = 0.5 %. c) călirea martensitică. %Pm = 0. c) normalizarea.03 %. c) nichelul. b) recoacerea de detensionare. b) dizolvate în cementită.

d) aluminiul? T. d) titanul? T. b) nichelul.7.7.6 %. c) siliciul.7.7. b) vanadiu.16. c) oţelurile feritice.2…0. b) nichelul.19.7.22.0 %. c) manganul. Care dintre următoarele oţeluri aliate va avea duritatea mai mare după călirea martensitică şi revenirea la ti = 500 oC. c) zirconiu.0 %. c) nichelul. b) nichelul.8 %.3 %. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor are cea mai puternică acţiune carburigenă: a) manganul. b) oţelurile ledeburitice.17. Pentru stabilirea clasei structurale a unui oţel aliat.7. c) tantalul. Care dintre următoarele elemente de aliere determină micşorarea vitezei de răcire critice şi creşterea călibilităţii oţelurilor şi fontelor: a) cromul. b) cromul. 37 .7.15.20. o durată τm = 0. d) manganul? T.0 %? T. c) prin răcirea rapidă în apă sau ulei la revenire. d) vanadiul? T.21. c) manganul. având compoziţia caracterizată prin %Cm = 0. d) prin alierea suplimentară cu mangan? T. d) molibdenul? T.7. Pentru a finisa granulaţia oţelurilor se poate utiliza microalierea cu: a) niobiu. d) oţelurile autocălibile? T. Care dintre următoarele oţeluri aliate capătă o structură de călire la răcirea în aer din domeniul austenitic: a) oţelurile austenitice. b) prin revenirea la ti >500 oC. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor are cea mai bună solubilitate în cementită: a) siliciul. Care dintre următoarele elemente de aliere diminuează temperatura corespunzătoare punctului Ms al oţelurilor şi fontelor : a) cromul.7.7. d) oţelurile feritice? T.05 %.24. d) oţelul aliat având %Cm = 0. c) oţelurile perlitice. b) oţelurile martensitice. b) cromul. %Mn = 2. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor deplasează spre dreapta curbele diagramelor de transformare la răcire a austenitei: a) cromul. %Sim = 0.2 %.7. b) nichelul.26. d) cobaltul? T.25.7. d) manganul? T. Cum se poate diminua pericolul fragilităţii reversibile de revenire a unui oţel aliat: a) prin alierea suplimentară cu molibden în concentraţie de %Mom = 0. Schaeffler. c) cromul.5 ore: a) oţelul carbon cu %Cm = 0. Care sunt coordonatele PCN corespunzător acestui oţel: a) %Cre = 18. c) manganul.45 %. %Crm = 17 % şi %Nim = 10 % se foloseşte diagrama structurală A. d) aluminiu? T.2 % şi %Crm = 1.6 % şi %Crm = 1.23. Care dintre următoarele elemente de aliere pot modifica configuraţia obişnuită (tipică oţelurilor carbon sau fontelor nealiate) a curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei: a) cromul.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate pot avea acţiune grafitizantă: a) siliciul.18. c) oţelul aliat având %Cm = 0. b) oţelul carbon cu %Cm = 0. b) cobaltul. Care dintre următoarele oţeluri aliate pot avea în structura lor la ta constituentul structural tipic fontelor albe: a) oţelurile martensitice.

27.2 %.05 %. Conţinuturile procentuale de formaţiuni ferito-perlitice (%α. %Mom = 0.5 %.22 %.26 %. 38 .7.025 %. %Sim = 0. d) fontele înalt aliate cu nichel? Aplicaţii A.030 %.5 %? T.7 %.2 %. d) %Cre = 20.2 %. Rezolvare Aşa cum se poate observa examinând figura 7.5 %. b) fragilizarea (fisurarea) la cald.7 %. c) clasa oţelurilor ledeburitice.5. %Sim = 0. %Crm = 20. %Mn = 1. b) fontele înalt aliate cu crom.30.7.44 %. folosind procedeul descris la rezolvarea aplicaţiei A.025 %).44 %.1) şi (7.27. fiecărei curbe de răcire corespunzându-i o viteză de răcire vrj.6 %. cu diferite viteze vr.01 % şi pentru oţelul carbon echivalent (cu compoziţa chimică definită prin %Cm = 0. %Mnm = 0. Folosind datele din aceste diagrame şi aplicând relaţiile (7. b) clasa oţelurilor martensitice.03 %. cu ajutorul relaţiei (5. c) fragilizarea (fisurarea) la rece.5 % şi %Nim = 10 %: a) fragilizarea prin apariţia fazei sigma.2 %.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Nie = 11. Care dintre următoarele probleme poate să apară la utilizarea oţelului cu %Cm = 0. c) %Cre = 12.02 %. %Crm = 25 % şi %Nim = 0.7. %Sim = 0. datele care se obţin pe această cale sunt prezentate în tabelul 7.27.2) să se estimeze valorile durităţii structurilor care rezultă la răcirea celor două oţeluri. %Mn = 1. %Pm = 0.29. %Nim = 0. %Sm = 0. c) clasa oţelurilor ledeburitice.030 %. aliat cu %Crm = 17 %: a) clasa oţelurilor feritice. j = 1…n şi o anumită alcătuire a structurii care rezultă prin răcirea austenitei cu această viteză.1.28. %Sm = 0. %Crm = 1. Care din următoarele tipuri de fonte aliate au grafit în structură: a) fontele aliate cu siliciu. b) %Cre = 18. iar valorile vitezelor de răcire corespunzătoare acestor curbe se determină.3. %Vm = 0. din domeniul austenitic şi până la ta.27 se prezintă diagramele de transformare termocinetică a austenitei pentru un oţel slab aliat.5 %: a) clasa oţelurilor feritice. Cărei clase structurale aparţine oţelul cu %Cm = 0.7. %Mnm = 0.08 %.6 %. %Sim = 0. b) clasa oţelurilor martensitice. d) fragilizarea datorită creşterii intense a granulaţiei la încălzire? T.5 %.04 %.10). pe fiecare din diagramele de transformare a austenitei sunt trasate câte n curbe de răcire.5 %.22 %. %Nie = 12.7.3. Cărei clase structurale aparţine oţelul cu %Cm = 0. având compoziţia chimică definită prin %Cm = 0. bainitice (%B)j şi martensitice (%M)j în structurile care rezultă prin răcirea austenitei după curbele de răcire j = 1…n sunt precizate pe diagramele din figura 7. %Pm = 0. d) clasa oţelurilor austenitice? T.P)j. c) fontele aliate cu vanadiu. d) clasa oţelurilor austenitice? T. În figura 7. %Nie = 12. %Nie = 18.

Diagramele transformării termocinetice a austenitei pentru două oţeluri cu %Cm = 0.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate a.Mo şi V. Ni. b – oţel carbon 39 .27.44 %: a – oţel slab aliat cu Cr. Fig 7. b.

τ1j.5 721 1. vrj.3.5 100 OTEL CARBON 4150 750 16100 650 100 8.8⋅10-1 3 750 20 650 5.7 650 215.0 100 25 750 100 650 1.28.9⋅10 60 750 160 650 1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 7.4⋅10-3 100 750 360 650 100 3.5 693 0.3 56 25 19 9 750 56 650 2.3 60 40 3 750 10 650 14. graficele dependenţelor HVST = f(vr). t2j.3 3 97 0. Fig.27 Alcătuirea structurii t1j. τ2j.9 2 70 28 5 750 17 650 8.9 750 5 650 24.5 706 1.1. Graficele dependenţelor HVST = f(vr) pentru cele două oţeluri considerate în aplicaţia A.8 750 3 650 45.9 100 0.0⋅10 -1 150 750 500 650 100 2. Vitezele de răcire şi alcătuirea structurilor corespunzătoare curbelor de răcire din diagramele prezentate în figura 7.5 650 71.2) pentru datele din tabelul 7. 40 . o o o C C C/s (%B)j (%M)j s s (%α.1 7 60 33 7 750 24 650 5.7.0 2 98 Curba de răcire j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 Aplicând relaţiile (7.3 s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul 7.2 650 80.28.3 5 95 1 750 4 650 33. pentru cele două oţeluri considerate.7.1) şi (7.6⋅10-3 -2 1000 750 3500 650 100 4. cu ajutorul cărora s-au construit.4. reprezentate în figura 7.7 90 5 5 0.P)j OTEL ALIAT 12300 750 40000 650 100 3.0 13 20 67 0.0 73 17 10 0.5 750 2 650 66.4 100 0.

3 2.3 14.5 8.9 8.0 Observaţie Rezultatele aplicaţiei evidenţiază câteva aspecte practice importante privind oţelurile aliate hipoeutectoide din clasa perlitică.6⋅10-3 4. C/s Durităţileformaţiunilor structurale HVα.P 206 223 237 246 248 251 259 184 194 201 205 207 207 208 HVB OTEL ALIAT 342 354 380 389 402 424 OTEL CARBON 400 402 407 442 HVM 656 660 669 672 677 685 688 673 673 674 683 Duritatea structurii HVST 206 223 237 246 349 448 459 502 664 677 688 184 194 201 205 240 287 560 678 3.9 24. structurile cu caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi duritate se pot obţine şi la răcirea austenitei cu viteze mult mai mici decât cele necesare pentru realizarea aceloraşi efecte la oţelurile carbon 41 .3 33.0 215. • la aceste oţeluri. utilizate cu precădere la fabricarea pieselor pentru maşini şi utilaje: • structurile de echilibru (ferito – perlitice) ale acestor oţeluri au durităţi similare celor corespunzătoare structurilor de echilibru ale oţelurilor carbon echivalente.9⋅10-1 1. ca urmare.4 66.0 1.8⋅10-1 5.7 71.4⋅10-3 3. care conferă oţelurilor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi duritate.0⋅10-2 2.0 80.27 Curba de răcire j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 o vrj. punerea în valoare a prezenţei elementelor de aliere conţinute de aceste oţeluri este posibilă numai prin aplicarea de TT capabile să asigure realizarea unor structuri cu conţinuturi procentuale mari de formaţiuni bainitice şi/sau martensitice.1 5.3 45.4.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Tabelul 7. Durităţile structurilor obţinute la răcirea austenitei după curbele de răcire reprezentate pe diagramele din figura 7.

28. pentru oţelul aliat şi A3 ≅ 810 oC.5. rezultă că pentru oţelurile cu compoziţiile chimice precizate în enunţ. v.8). iar la aplicarea TT de călire la piesele din oţel carbon se vor alege ti şi τm către limitele inferioare ale intervalelor de valori prescrise şi se va face răcirea în apă (pentru a se asigura formarea unei structuri martensitice).2.4. cu compoziţia chimică definită prin %Cm = 0. cu compoziţia chimică definită prin %Cm = 0.3 %. Să se stabilească şi să se compare regimurile TT de îmbunătăţire care asigură pieselor de tip arbore confecţionate din cele două oţeluri un nivel al durităţii finale de 280 HV. ţinând seama de influenţele elementelor de aliere. HM ≅ 58 HRC (660 HV).45 %. călirea martensitică a oţelurilor (carbon sau aliate perlitice) hipoeutectoide trebuie realizată cu următorul regim: ti = A3 + 30 … 50 oC. v. duritatea pieselor confecţionate din cele două sortimente de oţel va fi aproximativ identică (deoarece duritatea martensitei depinde esenţial de concentraţia carbonului în oţel.5. vi < vad. După călire.3 % şi b) oţel carbon. fig. ca urmare. %Crm = 1. %Mnm = 0. în timp ce pentru realizarea aceleiaşi structuri la oţelul carbon echivalent trebuie folosite viteze de răcire vr > 200 oC/s (asigurate numai de răcirea în apă. apropiată de valoarea dată de relaţia (6. scap. v.45 %.17). Pentru proiectarea regimului de revenire înaltă a pieselor din oţel carbon. %Sim = 0. care determină creşterea însemnată a nivelului tensiunilor reziduale induse în piesele călite şi apariţia pericolului fisurării acestora. Conform indicaţiilor din scap. τm = 5…10 min şi răcirea în apă sau ulei.3 %. Pentru realizarea unor piese de tip arbore sunt disponibile semifabricate confecţionate din două sortimente de oţel: a) oţel aliat. 6.2). fig. aşa cum se poate observa examinând graficele din figura 7. pentru oţelul carbon şi. se stabileşte valoarea necesară a parametrului PHJ = Ti[18 +lg(τm)]. 5.17). 5. %Mom = 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR echivalente. 42 .4). pentru obţinerea structurii complet martensitice la oţelul aliat sunt necesare viteze de răcire vr ≅ 45 oC/s (asigurate de călirea în ulei.7. τm = 5 … 10 min şi răcirea în apă sau ulei. valorile punctului critic A3 sunt: A3 ≅ 823 oC. Rezolvare Aşa cum este cunoscut din scap. Aplicând relaţia (6. regimurile TT de călire martensitică pentru piesele confecţionate din cele două sortimente de oţel vor fi asemănătoare: ti = 850…870 oC. de exemplu. A.2. 6. %Mnm = 0. TT de îmbunătăţire constă dintr-un ciclu primar de călire martensitică şi un ciclu final de revenire înaltă. %Sim = 0.6 %.2 %.6 %. la realizarea TT de călire la piesele din oţel aliat se recomandă utilizarea unor valori ale ti şi τm către limitele superioare ale intervalelor de valori prescrise (deoarece prezenţa elementelor de aliere frânează procesele de obţinere a austenitei omogene) şi răcirea în ulei (deoarece elementele de aliere reduc vrc şi măresc călibilitatea oţelului).

coordonatele punctelor acestor grafice se obţin cu ajutorul relaţiilor (7. Dacă se adoptă o durată de menţinere la revenire τm = 5 ore.4). în care se consideră HVrOC = 280 şi %Cm = 0. în general. rezultă că temperatura la care trebuie efectuată revenirea pentru a asigurarea acestui nivel al PHJ 17880 este: Ti = ≅ 956 K sau ti ≅ 680 oC. pentru satisfacerea acestei condiţii. Aceste efecte pot fi mai sugestiv ilustrate. TT de revenire a pieselor din oţel aliat este mai costisitor decât cel aplicat pieselor diun oţel carbon (datorită necesităţii utilizării unor temperaturi de încălzire şi/sau unor durate de menţinere mai mari).3).45 %.45)184 = 17880.2 − 100⋅0. Dacă se adoptă o durată de menţinere la revenire τm = 5 ore.4). trebuie ca valoarea parametrului PHJ să fie: PHJ = 21090 + 4050⋅0.2 − 13⋅0. τm = 5 ore şi răcirea în aer (deoarece oţelul este aliat cu Mo şi nu există pericolul de a se manifesta fragilitatea reversibilă la revenire).3). • Rezultatele aplicaţiei nu trebuie să conducă la concluzia că. În figura 7.45 – (33. τm = 5 ore şi răcirea în aer (răcirea nu influenţează calitatea pieselor din oţel carbon supuse revenirii). un regim de revenire care 18 + lg 5 conferă pieselor din oţel aliat nivelul impus al durităţii finale are parametrii: ti ≅ 680 oC.13⋅0. va rezulta. rezultă că temperatura la care trebuie efectuată revenirea pentru a se asigura nivelul calculat al PHJ este: Ti = 15255 18 + lg 5 ≅ 816 K sau ti ≅ 540 oC.2 + 100⋅0.29 sunt prezentate graficele construite pentru oţelurile precizate în enunţul aplicaţiei. în conformitate cu relaţia (7. graficele dependenţelor HVr = f(ti). Ca urmare.2 . considerând o durată de revenire τm = 5 ore. Ca urmare. indus de prezenţa elementelor de aliere dintr-un oţel.45 – (33.3 = 184.45)280 = 15255. rezultă că. Dacă se foloseşte acelaşi regim la revenirea pieselor din oţel aliat. În mod 43 .4). dacă se construiesc. un nivel al durităţii finale HVrOA = 280 + 55⋅1.3 = 376. este necesar să se utilizeze un regim de revenire care asigură la piesele din oţel carbon un nivel al durităţii HVrOC = 280 − 55⋅1.3) şi (7. pentru a realiza pe piesele din oţel aliat un nivel al durităţii după revenire HVrOA = 280. corespunzătoare unei durate de menţinere la revenire τm = ct. rezultă: PHJ = 21090 + 4050⋅0. Interpretând corespunzător relaţiile (7.4) şi (7. un regim de revenire care conferă pieselor din oţel carbon nivelul impus al durităţii finale are paremetrii: ti ≅ 540 oC.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate folosind relaţia (7.5). utilizând relaţia (7. (7. Observaţii • Rezolvarea aplicaţiei evidenţiază efectele fenomenului de stabilitate la revenire. pentru oţelul aliat şi pentru oţelul carbon echivalent. rezultă că.

fig. 7. 7. %Sim = 0. aşa cum a rezultat la rezolvarea aplicaţiei.22 %. atunci ând se utilizează oţeluri aliate se prescriu şi niveluri mai ridicate ale rezistenţei mecanice şi durităţii.4. dacă la piesele din oţel carbon se prescrie ca duritate după îmbunătăţire să fie HVrOC = 280 (corespunzătoare unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 900 N/mm 2 ). %Mom = 1 %. impuse de realizarea acestor caracteristici vor fi identice.5. iar la piesele din oţel aliat se prescrie ca duritatea după îmbunătăţire să fie HVrOA ≅ 370 (corespunzătoare unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 1200 N/mm 2 ).29. De exemplu. Fig. %Crm = 6 %. având diagrama de transformare termocinetică a austenitei prezentată în figura 7. pentru a valorifica corespunzător cheltuielile suplimentare datorită alierii şi se pot utiliza regimuri de revenire asemănătoare celor aplicabile la oţelurile carbon echivalente.8 %.25 oC/s şi vr2 = 1 oC/s şi s-au trasat aceste curbe pe diagrama de transformare termocinetică a austenitei (v. s-au stabilit coordonatele punctelor ce descriu curbele de răcire cu vitezele vr1 = 0. Rezolvare Folosind procedura descrisă la rezolvarea aplicaţiei A. %Mnm = 0.25 …1 oC/s. deci. să se analizeze dacă oţelul aliat.7 %. oţelul având compoziţia chimică precizată în enunţul aplicaţiei aparţine clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice.7.3.30. regimurile TT de revenire. cu compoziţia chimică definită prin: %Cm = 0. poate fi încadrat în clasa structurală a oţelurilor aliate martensitice. Se observă astfel că răcirea în aer a austenitei conduce la obţinerea unei structuri complet martensitice şi.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR obişnuit. Graficele dependenţelor HVr = f(ti) pentru un oţel aliat de tip Cr-Mo şi pentru oţelul carbon echivalent A. 44 .30). Stiind că viteza asigurată la răcirea în aer liniştit a pieselor din oţeluri este vr = 0.

30.7.4..22 b punctul caracteristic nominal al oţelului. în concentraţiile %Crm = 6 %. %Mom = 1 %. %Cre = 7 %). 7. la elaborarea oţelului în cuptorul electric cu inducţie. Diagarma transformării termocinetice a austenitei la un oţel cu %Cm = 0. Să se estimeze compoziţia chimică şi clasa structurală corespunzătoare oţelului elaborat.6). se considră că sunt disponibile n sortimente de deşeuri de oţel. modificările compoziţiei chimice a materiilor prime sunt neglijabile.8 %. A. în cantităţile mj. rezultă şi pe această cale că oţelul analizat aparţine clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice. %Mom = 1 % Observaţie Otelul considerat în această aplicaţie este aliat numai cu elemente alfagene. exprimate prin concentraţiile j =1 n 45 . având coordonatele (%Cm = 0. se obţine %Cre = 7 %. considerând că. j = 1.5.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. într-un cuptor electric cu inducţie. Dacă se foloseşte relaţia (7. %Crm = 6 %. deşeuri de oţel. cu compoziţiile chimice şi în cantităţile indicate în tabelul 7. Poziţionând pe diagrama structurală din figura 7..8 %. Rezolvare Pentru a da caracter general algoritmului de soluţionare a problemei.n ( M = ∑ m j ) şi având compoziţiile chimice. Pentru elaborarea unei şarje de 100 kg de oţel aliat se topesc.

j = 1.5 10. % Niej = ∑ c j % Niej .0 25. corespunzătoare şarjei de oţel aliat elaborate.3). se calculează. compoziţia chimică a oţelului elaborat se poate estima cu ajutorul unor relaţii de forma: % EAm = ∑ c j % EAmj . a fi C. se obţin rezultatele redate în tabelul 7..0 Cantitatea mj. Cr.02 0. Compoziţia chimică a şarjei de oţel aliat elaborate este: %Cm = 0.4 0. valorile parametrilor %Crej şi %Niej. se calculează valorile parametrilor %Cre şi %Nie.4).0 0.n şi ponderea fiecăruia din ele în încărcătura utilizată la elaborarea şarjei c j = M . pentru toate sortimentele de deşeuri (materii prime).6. %Nimj. care evidenţiază modalitatea uzuală de lucru pe diagrama structurală A. %Sim = 0. %Nim = 8. Observaţie Pentru rezolvarea problemei se poate utiliza şi o procedură grafică recursivă. poziţa sa permiţând precizarea clasei structurale a oţelului. j = 1. cu relaţiile (7. Utilizând relaţiile (7.20 0. Mo.0 %Nim 12.30 %Mom 3.02 0. Mn.6 0.. Compoziţiile chimice ale materiilor prime disponibile pentru elaborarea unei şarje de oţel aliat Materia primă. %Mom = 1..2) şi (7. j= 1 2 3 n=4 Concentraţiile masice ale componentelor de aliere %Cm 0.2 0. pentru fiecare sortiment de deşeuri valorile parametrilor %Crej şi %Niej şi se reprezintă pe diagrama 46 . având coordonatele (%Cre. Ni.0 1.0 18.. %Mnmj.n.5. reprezintă în diagrama structurală A.570 %. Această procedură conţine următoarea succesiune de etape: • se determină.470 %. j =1 n în care EA se consideră. Schaeffler punctul caracteristic nominal al şarjei de oţel aliat elaborate (O ≡ PCN). j =1 j =1 n n mj Punctul O.. Evident. cunoscute.275 %.3) şi (7.8 %Mnm 2. pe rând.5 12. Folosind rezultatele obţinute.n.6 0..18 %Sim 0. cu relaţiile: %Cre = ∑ c j %Crej .725 %. Si.0375 %. kg 50 25 15 10 Aplicând procedura descrisă anterior pentru datele precizate în enunţ.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR masice ale elementelor de aliere (inclusiv carbonul) %EAmj (%Cmj. Tabelul 7. iar poziţia punctului caracteristic nominal O(%Cre.8 1. %Crm = 19.03 0. %Crmj.6 0. %Nie). j = 1. %Mnm = 1. %Simj. Schaeffler la soluţionarea aplicaţiilor practice. %Nie) în diagrama din figura 7.5 1.810 %.31 indică apartenenţa acestui oţel la clasa structurală a oţelurilor aliate austenito – feritice. %Momj).8 %Crm 19.

1 Clasa structurală Austenitic Austenito – feritic Feritic Ferito − martensitic cj 0. c2 = m2 Fig.9 14. 31. Reprezentarea pe diagrama structurală A.9 29.4 6.7.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate structurală A. j = 1 2 3 n=4 %Cre 19.15 0.1 11.4 ∑mj j =1 2 ) şi are coordonatele %Cre1. 47 . notat O1.670 Austenito – feritic • se consideră că şarja de oţel aliat rezultă prin topirea succesivă a câte unei perechi de materii prime MP şi rezultă: * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1 şi m2 de deşeuri din primele două sortimente.50 0.855 10.2 = c1%Nie1 + c2%Nie2. 7. Rezultatele aplicaţiei A. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1O2 în două părţi proporţionale cu ponderile participării acestor două sortimente de materie primă (c1 = 1 – c2.2 %Nie 14. Schaeffler punctele caracteristice nominale corespunzătoare acestora Oj(%Crej.4. Tabelul 7.2 1. %Niej).6. Materia primă.10 OTELUL ELABORAT 21. Schaeffler a rezultatelor aplicaţiei A.4 20. j = 1…n.25 0.2.7.2 = c1%Cre1 + c2%Cre2 şi %Nie1.

7.kOk+1 în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1.n-1%Cre1. cn = mn ∑mj j =1 n = mn M ) şi are coordonatele %Cre = c1.2) şi 3.k) şi k+1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1. astfel. rezultă (v. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1.31): • punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat prin topirea a două 48 .2O3 în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1. dar este mai sugestivă şi permite evidenţierea unor concluzii cu caracter general. • • • * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1.2 = m1 + m2 şi m3 de deşeuri din sortimentele (1. notat O. j =1 k notat O1.k%Cre1.2 = 1 – c3. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1. Folosind această procedură în cazul precizat în enunţul aplicaţiei se obţin rezultatele redate în tabelul 7.n-1On în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1. Rezolvarea aplicaţiei prin procedura grafică recursivă arată că (datorită sumării erorilor din întreaga succesiune de etape parcursă) aceasta asigură o precizie a rezultatelor mai mică decât procedura utilizată anterior.n-1 + cn%Nien.n−1 = ∑ m j şi mn de deşeuri din sortimentele j =1 n −1 (1.k + ck+1%Niek+1.2%Cre1.n-1 + cn%Cren şi %Nie = c1. ck +1 = m k +1 k +1 j =1 ) şi are coordonatele ∑mj %Cre1.k+1 = c1.k = ∑ m j şi mk+1 de deşeuri din sortimentele (1. • • • * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1.3.3 = c1.n-1%Nie1.k = 1 – ck+1. din reprezentările grafice corespunzătoare parcurgerii etapelor acestei proceduri.k+1 = c1.7 şi pe diagrama din figura 7.31.2 + c3%Cre3 şi %Nie1. c3 = m3 ∑mj j =1 3 ) şi are coordonatele %Cre1.k%Nie1.2 + c3%Nie3.k + ck+1%Crek+1 şi %Nie1. fig.n-1) şi n. notat O1.k+1.n-1 = 1 – cn .2%Nie1.3 = c1.

067 % %Cre3 = 20. Pentru elaborarea unei şarje de oţel aliat.9 % %Nie1 = 14. • punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat prin topirea a n sortimente de deşeuri de oţel se află în interiorul poligonului O1O2…Ok…OnO1.174 % PCN ≡ O1. se topesc.3 = 22.670 % PCN ≡ O MP4 m4 = 15 kg c4 = 0.2 = 23.7.000 %Cre1.2 % %Nie4 = 6.1 % PCN ≡ O1 MP2 m2 = 25 kg c2 = 0.167 %Cre4 = 14.4 = 10.1 % PCN ≡ O4 A. Datele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.9 % %Nie2 = 11.5. modificările compoziţiei chimice a materiilor prime sunt neglijabile.855 % %Nie1. să se determine ce cantităţi (mase) din aceste materii prime trebuie utilizate pentru obţinerea unui oţel aliat austenito – feritic. Rezolvare Se consideră notaţiile şi principiile utilizate în cele două proceduri concepute pentru rezolvarea aplicaţiei A. Considerând că.2 = 13. care uneşte punctele caracteristice nominale O1 şi O2 ale celor două materii prime utilizate.2 = 0.900 %Cre1.7.2 MP1.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate sortimente de deşeuri de oţel se află pe segmentul O1O2.2 = 11. Tabelul 7.….4.667 %Cre1 = 19.3 m1.7.333 %Cre2 = 19. necunoscutele problemei fiind participările (ponderile) materiilor prime folosite pentru elaborarea şarjei de oţel 49 .833 c3 = 0. într-un cuptor electric cu inducţie.167 %Cre1.3 = 0.7. la elaborarea oţelului în cuptorul electric cu inducţie.4 ≡ OTELUL ELABORAT m1.705 % %Nie1. având vârfurile în punctele caracteristice nominale O1.5.3 = 90 kg c1.2 MP3 m1. cu masa M = 100 kg.On ale celor n materii prime utilizate.….4 prin procedeul grafic MP1 m1 = 50 kg c1 = 0. O2.4 = M = 90 kg c1.2 PCN ≡ O3 MP1.4 % PCN ≡ O1.4 = 1. cu compoziţiile chimice indicate în tabelul 7.9 % %Nie1.133 % %Nie3 = 1.2 % PCN ≡ O2 MP1.4 = 21.Ok. patru sortimente de deşeuri de oţel.2 = 75 kg m3 = 15 kg c1. cu un conţinut procentual de ferită în structura %α = 50 %.

9 %.6 %).175.305%Cre + 20. 9. 32. de dreapta O1O2 şi dreapta PQ. j =1 j =1 4 4 Pentru ca oţelul elaborat să corespundă clasei structurale a oţelurilor austenito – feritice (duplex) cu conţinuturile procentuale de faze din structura de echilibru %α = 50 % şi %γ = 50 %.133. 4.1 %) şi (29. ca urmare.32. delimitat.5 50 . care. c2 = m2 M . 0≤c4≤1 şi ∑ c j = 1.7. este %Nie = -0. c4 = m4 M . 25. în domeniul austenito – feritic al diagramei structurale A. aşa cum se observă pe diagrama din figura 7. Schaeffler a rezultatelor aplicaţiei A. În aceste circumstanţe. Reprezentarea pe diagrama structurală A. 14. care conţine punctele cu coordonatele (0 %. este necesar ca punctul O(%Cre. iar ecuaţia dreptei PQ. condiţiile anterior formulate se transcriu matematic sub forma următorului sistem: Fig.2 %). 0≤c3≤ 1. trebuie să respecte 4 j =1 condiţiile 0≤c1≤1. c3 = m3 M .4 %.0 %.5 şi. În sistemul de coordonate al diagramei din figura 7. este %Nie = -0.5 %) şi (26.5 %).32. este %Nie = 0. 0≤c2≤1. evident.792%Cre + 25. pe dreapta corespunzătoare unui conţinut procentual %α = 50 %.617%Cre – 6. ecuaţia dreptei AB. ecuaţia dreptei O1O2. %Nie) să fie situat. care conţine punctele cu coordonatele (26. 7. Schaeffler. respectarea acestor condiţii impune ca punctul O să se afle pe segmentul AB.0 %.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR aliat c1 = m1 M . ce delimitează pe diagramă domeniul bifazic α + γ. pe dreapta corespunzătoare conţinutului procentual %α = 50 %.9 %) şi (32.0 %. coordonatele punctului O (punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat) sunt: %Cre = ∑ c j %Crej şi % Nie = ∑ c j % Niej . care conţine punctele cu coordoantele (19. 11. 13.

500 ≥ 0.954c2 + 1.133 = 0. 0 ≤ c1 ≤ 1.652 ≥ 0.049c3 − 0.971c3 + 1. Pentru găsirea soluţiilor acestui sistem. 0 ≤ c4 ≤ 1 şi c4 = 1 – c1 – c2 – c3.971c3 − 0. c3) ale punctelor situate în domeniul haşurat pe această figură.774 = 0. %Nie + 0.617%Cre + 6. 0 ≤ c2 ≤ 1. 0 ≤ c2 ≤ 1. înlocuind expresiile scrise anterior ale parametrilor %Cre şi %Nie.020c3 – 1.666].971c3 + 0. 33.908 ≤ 0. Determinarea grafică a ponderilor c2.175 ≤ 0. c3 ale materiilor prime folosite la elaborarea unei şarje de oţel aliat În aceste circumstanţe. c1 + c2 + 0. Fig.313c3 – 0. c1 + 1. b) 2.613 ≥ 0. 51 . 0 ≤ c3 ≤ 1.954c2 – 2. rezultă următoarea strategie de căutare a soluţiilor problemei: • se alege o valoare a ponderii c3 în intervalul [0.954c2 – 1. 1].774 ∈ [0.33 şi are ca soluţii coordonatele (c2. 0 ≤ c1 ≤ 1. se procedează la descompunerea acestuia în două grupări de condiţii: a) c1 = 0. Sistemul de inegalităţi din gruparea b) se poate rezolva uşor prin metoda grafică.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate %Nie − 0. aşa cum se arată în figura 7.774 ∈ [0.305%Cre + 20. 0.744 ≤ 0 ⇒ c2 + 1.323c2 + 2.954c2 + 2. 7.870c3 – 0.566c3 – 1. sistemul devine: c1 – 0. c4 = -1. 1.369c2 + 0.423 ≥ 0 ⇒ c2 +0. %Nie + 0. 1].595c3 − 1 ≤ 0.792%Cre − 25.

7 27.200 [0.193 0. 0 ≤ c4 ≤ 1.64] 0.500 0.0 75.005 0. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.015 0.650 [0.0 45.001 -0. 0.450 0.0 30.504 0.105 0.500 0.0 40.500 0.700 0.402 0.272 0.5 c3 Domeniul ponderii c2 c2 0.9 1.270 0.0 m4 11.1 0.301 0. 0.500 0.406 0.106 -0.850 0.0 20. Câteva din soluţiile posibile ale problemei analizate.037 0.500 0.8 - • se alege o valoare a ponderii c2 în intervalul [-0.350 0.450 0.294 0.300 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 7.35.100 0. date de expresiile din gruparea de condiţii a) satisfac condiţiile 0 ≤ c1 ≤ 1.870c3 + 0.101 0.0 9.300 [0. obţinute prin aplicarea acestei strategii de căutare.007 0.0 40. • se stabileşte dacă ponderile c1 şi c4.7.058 -0.250 0.011 0.78] 0.450 0.700 0 [0.0 m3 0 0 10 10.050 c4 0.247 0.800 0.8. 52 .91] 0. kg m1 3. 0. 0.0 45.300 0.25] [0.908].0 20.3 10.145 0.555 Concluzia Incorect Incorect SOLUTIE SOLUTIE Incorect Incorect SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE Incorect SOLUTIE Incorect Incorect Incorect Incorect Incorect Incorect Masele materiilor prime.200 0.313c3 + 0.011 0.139 0.102 -0.003 -0.109 0.53.091 0.0 90.085 -0.51] 0.900 0.2 m2 85.0 70.9 24.05 0. sunt prezentate în tabelul 7.255 c1 -0. -1. 0.44.8.750 0. 0.097 0.211 0.600 0.613.3 5.550 0.050 0.7 10.600 0.0.0 60.9 5.5 10.100 [0.0 50.200 -0.27.0 55.1 30.094 0.09.098 -0.100 -0.7 8.61.0 20.3 19.18.7 14.400 [0.0 30.203 0.600 0.5 19.0 20.204 -0.5 9.1 13.400 0.0 20.348 0.38] 0.5 0.305 0.0 27.12] 0.199 0.3 1.113 0.

a căror cunoaştere şi respectare a impus. prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate. Introducere Oţelurile şi fontele utilizate în tehnică sunt produse industriale de mare importanţă. standardizarea acestora (cuprinderea lor în standarde). tipizarea produselor (stabilirea unei game sortimentale raţionale şi economice de produse). metodologii de prelevare a probelor şi de realizare a încercărilor sau determinărilor privind caracteristicile de calitate ale produselor etc. standardele complete cuprind toate elementele care permit asigurarea calităţii unui produs: tipurile. În funcţie de conţinutul lor. Standardul este un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. Obiectivele generale ale standardizării sunt: asigurarea şi ridicarea calităţii produselor şi serviciilor. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. care pot fi complete sau parţiale. • standarde de produs. În funcţie de domeniul la care se referă. standarde pentru comerţ. bunurilor şi mediului înconjurător etc. Standardele se pot clasifica folosind trei criterii: A. care se elaborează.1. clasificări. standarde pentru agricultură. condiţiile tehnice şi caracteristicile de 53 . standardele pot fi: • standarde generale. B.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Capitolul 8 OŢELURILE ŞI FONTELE COMERCIALE 8. care cuprind generalităţi sau principii: terminologie. sortimentele. standardele pot fi standarde pentru industrie. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatul acestora. pentru probleme reale sau potenţiale. urmărind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat. Standardizarea este activitatea specifică prin care se stabilesc. clasele de calitate. facilitarea schimburilor de mărfuri şi de informaţii pe piaţa internă şi internaţională. se transformă în semifabricate şi se utilizează în diverse aplicaţii conform unor reglementări stricte. ca şi în cazul altor produse. simbolizări. care stabileşte reguli. standarde privind protecţia vieţii.

• standarde regionale. care conţine 40 de sectoare (domenii) ale activităţilor standardizate. celelalte standarde fiind facultative. standardele elaborate de Organizaţia Internnaţională de Standardizare − ISO).10 cuprinde oţelurile pentru tratamente termice. de exemplu 77 corespunde domeniului metalurgie. standardele europene. elaborate de Comitetul European de Standardizare − CEN). standardele pot fi: • standarde de firmă. protecţia sănătăţii. C. adoptatat de ASRO începând cu anul 2001. . facultativă). de exemplu.140. urmată de numărul standardului şi de ultimele două cifre ale anului ediţiei. urmat de un punct şi un grup de două cifre. subgrupa 77. de marcare. notate cu simbolul domeniului. sau standarde cu caracter de recomandare (a căror aplicare este voluntară. care sunt adoptate de către o organizaţie regională cu activitate de standardizare şi care sunt puse la dispoziţia publicului (de exemplu. • standarde internaţionale care sunt adoptate de organisme sau organizaţii internaţionale cu activitate de standardizare şi care sunt puse la dispoziţia publicului (de exemplu. în care domeniile sunt împărţite în 389 de grupe. notarea acestora făcându-se cu simbolulu grupei.nivelul 1. securităţii muncii şi protecţia mediului înconjurător. STAS 791-88. de exemplu grupa 77. regulile şi metodele de verificare a calităţii. societăţilor comerciale sau altor persoane juridice care le-au elaborat.nivelul 2. • standarde naţionale.140 corespunde produselor metalurgice realizate din oţeluri şi fonte. în timp ce standardele parţiale se referă numai la unele din elementele definitorii (enumerate mai înainte) pentru calitatea unui produs. ASRO) şi puse la dispoziţia publicului. urmat de un punct şi un grup de trei cifre. • pentru standardele aprobate după 28 august 1992 notarea se face cu 54 . de livrare etc. ICS cuprinde trei niveluri ierarhice de clasificare: . în care o parte a grupelor sunt împărţite în subgrupe. au caracter obligatoriu numai standardele române referitoare la protecţia vieţii.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR calitate.. În funcţie de nivelul de aplicare. aceste standarde putând fi standarde obligatorii (cu putere de lege cu caracter general). Notarea standardelor române se realizează prin folosirea unui indicativ format pe baza următoarelor reguli: • pentru standardele aprobate înainte de 28 august 1992 notarea se face cu sigla STAS. cu aplicabilitate la nivelul regiilor autonome. simbolizate prin două cifre.nivelul 3. . de exemplu. Standardele naţionale române sunt clasificate pe baza Sistemului Internaţional de Clasificare numerică a Standardelor (ICS). elaborate sau adoptate de un organism naţional de standardizare (de exemplu. în ţara noastră organismul de standardizare este Asociaţia de Standardizare din România.

considerând împărţirea oţelurilor în: oţeluri nealiate şi oţeluri aliate. destinaţia. fără a da însă vreo informaţie despre caracteristicile de calitate ale materialului. SR EN 10207:1995. iar oţelurile aliate sunt cele la care concentraţia masică (determinată pe oţelul lichid sau pe produsele realizate din acesta) a cel puţin unui element atinge sau 55 . numerele acestor standarde fiind identice cu cele ale standardelor internaţionale sau europene adoptate. de exemplu. oţelurile nealiate sunt cele la care concentraţiile masice ale elementelor determinate pe oţelul lichid sau pe produsele realizate din acesta nu depăşesc valoarile limită prezentate în tabelul 8. Clasificarea şi simbolizarea oţelurilor comerciale 8. care conţin informaţii privind: caracteristicile mecanice principale. compoziţia chimică. La noi în ţară. de exemplu. a impus reglementarea producerii lor prin standarde naţionale (care pot fi şi de tipul SR ISO sau SR EN).2. în funcţie de compoziţia chimică determinată pe oţelul lichid.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale sigla SR (Standard Român). sau pot fi convenţionale. este operaţional şi vechiul sistem de simbolizare şi sunt valabile toate standardele (încă neînlocuite sau anulate) privind oţelurile. Diversitatea extrem de mare a oţelurilor şi fontelor şi complexitatea activităţilor de obţinere a produselor din aceste materiale. fontele şi semifabricatele sau produsele realizate din aceste materiale. deoarece procesul de preluare a standardelor europene sau internaţionale ca standarde naţionale nu este finalizat. Clasificarea oţelurilor comerciale Definirea şi clasificarea mărcilor de oţel este făcută conform SR EN 10020. servind la identificarea mărcii. • pentru standardele române identice cu cele internaţionale se foloseşte sigla SR ISO. gradul de dezoxidare la elaborare etc. ceea ce înlătură barierele tehnice din calea comercializării produselor din aceste materiale şi face posibilă cooperarea tehnologică naţională şi internaţională.1. metodele de obţinere a semifabricatelor. SR ISO 9477:1992.. Simbolurile cu ajutorul cărora se notează mărcile şi clasele de calitate din cadrul unei mărci de oţel sau de fontă sunt şiruri de litere şi cifre (simbolizare alfanumerică) sau numai cifre (simbolizare numerică). iar pentru cele identice cu standardele europene − sigla SR EN. 8.1. simbolizarea oţelurilor şi fontelor era reglementată pentru fiecare marcă prin standardul după care se producea materialul respectiv. SR 13172:1993. Criteriul de identificare a unui oţel sau a unei fonte este marca. în prezent.2. urmată de numărul acordat standardului de ASRO şi de anul ediţiei. Conform standardului SR EN 10020. prin standardizarea căreia se realizează o uniformizare planificată a compoziţiei chimice şi/sau a caracteristicilor principale.

50 (0. 8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR depăşeşte valoarea limită precizată în tabelul 8. în funcţie de gradul de puritate. Oţelurile nealiate de uz general sunt oţeluri ale căror caracteristici corespund prescripţiilor prezentate în tabelul 8. % EAm.60**) 0.2. de tehnologia de elaborare şi de nivelul prescripţiilor pentru anumite caracteristici.10**) * În cazul în care aceste elemente sunt prescrise combinat.0008 0.30 Elementul Plumb Seleniu Siliciu Telur Titan * Vanadiu* Wolfram Zirconiu Altele Valoarea limită.40 1.lim.10 0. Tabelul 8. % 0. % EAm.05 0.06 0.7 ∑ EAm .30**) 0.10 0. aşa cum se arată în schema din figura 8.65 0.1. 56 . % 0.10 (0.40 0.05 (0.05 0.1. în cadrul fiecărei clase principale există subclase constituite în special după caracteristicile principale de utilizare ale oţelurilor.08 0. nu au impuse condiţii speciale pentru nici un element component (cu excepţia manganului şi siliciului). lim .lim. Valorile limită (maxime) ale concentraţiilor componentelor oţelurilor nealiate Elementul Aluminiu Bor Bismut Cobalt Crom* Cupru* Mangan Molibden* Niobiu * Nichel* Valoarea limită. Schema de clasificare a oţelurilor comerciale Clasele principale de calitate sunt caracterizate în standardul SR EN 10020 astfel: A.10 0.10 (0.10 (0. nu necesită aplicarea de tratamente termice pentru obţinerea acestor caracteristici.1.30**) 0.10 0. ** Valorile admise pentru analiza efectuată pe produse Fig. Atât oţelurile nealiate cât şi oţelurile aliate se împart în clase principale de calitate.1. nu au prescrisă nici o altă condiţie de calitate şi sunt obţinute prin procedee tehnologice de elaborare obişnuite.30**) 0. valoarea limită a sumei concentraţiilor lor se consideră 0.30 0.

are structura ferito-perlitică. % Sm ≤ 0.25 % . în această categorie sunt incluse oţelurile nealiate care nu se încadrează în clasele A sau B.045 % %Sm. pe epruvete prelevate longitudinal din produse Concentraţia masică de carbon maximă Concentraţia masică de fosfor maximă Concentraţia masică de sulf maximă Grosimea produsului s. care nu sunt destinate aplicării de TT şi care. C + r sau Cs (obţinută prin călire superficială). fără să li se impună condiţii privind comportarea la TT sau gradul de puritate. purităţii.max ≥ 0. Tabelul 8.10 % %Pm. − are prescrisă adâncimea de călire sau duritatea superficială în una din stările C.) în concentraţii care menţin oţelul în categoria oţelurilor nealiate.2. − are prescrisă o energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din semifabricate sau produse) KV > 27 J la −50 oC.max ≥ 0. Prescripţiile privind caracteristicile oţelurilor nealiate de uz general Caracteristica prescrisă Rezistenţa la tracţiune minimă Limita de curgere minimă Alungirea procentuală după rupere minimă Energia de rupere minimă. necesită adaosuri de elemente de aliere în concentraţii ce depăsesc nivelurile limită date în tabelul 57 .11 µΩm .max ≥ 0.min ≤ 360 N/mm2 Amin ≤ 26 % KVmin ≤ 27 J %Cm. Oţelurile nealiate speciale sunt oţeluri cu caracteristici superioare celor corespunzătoare oţelurilor de uz general. − este destinată durificării prin precipitare. mm s ≤ 16 s ≤ 16 s ≤ 16 10 ≤ s ≤ 16 − − − Prescripţia Rm. iar durificarea prin precipitare se realizează prin răcire controlată de la temperatura de prelucrare prin deformare la cald. − are rezistivitatea electrică ρ < 0. conţine unul sau mai multe elemente de microaliere (Nb.. O marcă de oţel este inclusă în categoria oţelurilor nealiate speciale dacă îndeplineşte una sau mai multe dintre următoarele condiţii: − are prescrisă energia de rupere KV în starea C + r (obţinută prin călire martensitică şi revenire).025 %. asigurate în special prin controlul riguros al compoziţiei chimice. pentru a realiza caracteristicile prescrise. − are conţinut scăzut de incluziuni nemetalice. proceselor tehnologice de elaborare şi prin aplicarea tratamentelor termice de călire şi revenire sau de durificare superficială.min ≤ 690 N/mm2 Re. D. la +20 oC. Oţelurile aliate de calitate sunt oţeluri destinate utilizării în aplicaţii similare celor corespunzătoare oţelurilor nealiate de calitate. are %Cm ≥ 0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale B.045 % C. V etc. − are conţinuturile de impuriţăţi %Pm. Oţelurile nealiate de calitate sunt oţeluri la care prescripţiile privind calitatea sunt mai severe decât la oţelurile nealiate de uz general.

E.7 ∑ EAm . oţelurile pentru recipiente sub presiune şi oţelurile pentru ţevi. oţelurile refractare.lim.1. pentru alte elemente se foloseşte tabelul 8. oţelurile pentru scule şi oţelurile cu proprietăţi fizice speciale.80 0.1. în categoria oţelurilor aliate de calitate se încadrează: a) oţelurile de construcţie cu granulaţie fină sudabile.2 < 380 N/mm2. d) oţelurile bifazice (dual−phase steel). în această categorie se încadrează oţelurile speciale de construcţie.12 0. introduse în scopul satisfacerii unor prescripţii referitoare la caracteristicile magnetice: c) oţelurile pentru produse la care se fac prelucrări severe (cu grade mari de deformare) prin deformare plastică la rece şi care conţin elemente ce asigură finisarea granulaţiei. b) oţelurile pentru electrotehnică.06 1. e) oţelurile la care singurul element de aliere prescris este cuprul. valoarea limită a sumei concentraţiilor lor se consideră 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. care conţin ca elemente de aliere numai siliciul sau siliciul şi aluminiul. care au (datorită TT aplicate) o structură alcătuită dintr-o matrice feritică şi 10…35 % formaţiuni martensitice fine. condiţiile de elaborare şi metodele de control al calităţii pentru a li se asigura caracteristici ridicate. Limitele compoziţiei chimice a oţelurilor aliate de calitate cu granulaţie fină.au limita de curgere minimă (determinată pe produse cu s ≤ 10 mm) Rp0.10 Niobiu** Nichel* Titan** Vanadiu** Zirconiu** 0. care îndeplinesc (simultan) condiţiile: . 58 .50 0.lim. prescrise cu abateri mici.3. Tabelul 8. În funcţie de condiţiile specifice de utilizare.au concentraţii ale elementelor de aliere mai mici decât valorile limită prezentate în tabelul 8.50 0.au energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din produse) KV ≤ 27 J la −50 oC.50 0.3. % EAm.12 0. lim . Oţelurile aliate speciale sunt oţeluri la care se impun condiţii stricte privind compoziţia chimică. uniform dispersate în matrice. % EAm.08 0. % Crom* Cupru* Lantanide ( fiecare) Mangan Molibden* 0. . . pentru acelaşi tip de aplicaţie tehnică pot fi utilizate oţeluri din mai multe clase (oţeluri nealiate şi/sau aliate). sudabile Elementul Valoarea limită. oţelurile pentru piesele destinate construcţiei de maşini. % Elementul Valoarea limită. oţelurile inoxidabile. oţelurile pentru rulmenţi.12 Dacă elementele marcate * şi ** sunt prescrise în combinaţie.

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale

8.2.2. Simbolizarea oţelurilor comerciale
Simbolizarea alfanumerică a oţelurilor este reglementată de standardul SR EN 10027-1, completat cu SR CR 10260, iar prescripţiile privind simbolizarea numerică sunt cuprinse în standardul SR EN 10027-2. Conform SR EN 10027-1 simbolizarea alfanumerică cuprinde trei grupe de simboluri (care se scriu fără spaţii între ele): simboluri principale, care constau din grupe de litere şi cifre, simboluri suplimentare pentru oţel, formate din caractere alfanumerice scrise după simbolurile principale şi simboluri suplimentare pentru produse, formate din caractere alfanumerice, separate de simbolurile oţelului prin semnul + şi care codifică condiţiile speciale impuse produselor, tipul de acoperire a produselor sau o anumită stare de tratament a acestora. În funcţie de semnificaţiile simbolurilor principale, oţelurile se împart în două categorii: oţeluri simbolizate în funcţie de utilizare şi caracteristici mecanice sau fizice şi oţeluri simbolizate după compoziţia chimică. Structura şi conţinutul simbolurilor în funcţie de utilizare şi caracteristici pentru cele mai folosite categorii de oţeluri sunt prezentate în tabelul 8.4; structura şi conţinutul simbolurilor după compoziţia chimică pentru cele mai utilizate categorii de oţeluri la care se foloseşte această modalitate de simbolizare sunt redate, de asemenea, în tabelul 8.4. Simbolizarea numerică a mărcilor de oţel este complementară simbolizării alfanumerice şi se utilizează numai pentru oţelurile care fac obiectul unor operaţii comerciale, acest tip de simbolizare fiind mai potrivit prelucrării automate a datelor; simbolul constă dintr-un număr fix de cifre şi se alocă de către autoritatea naţională sau europeană de standardizare, în urma unei cereri formulate de producătorul de oţeluri. Până la înlocuirea tuturor standardelor de oţeluri aprobate înainte de 1992 (standarde marcate cu sigla STAS) se menţine (împreună cu prescripţiile de simbolizare anterior prezentate) şi posibilitatea simbolizării oţelurilor conform acestor standarde, ce cuprind următoarele reguli: • oţelurile carbon (nealiate) pot fi (în funcţie de calitate în care sunt realizate): oţeluri de uz general, de calitate (cu compoziţia chimică mai precis delimitată şi conţinuturile de impurităti mai mici decât la oţelurile de uz general) sau superioare (cu compoziţia chimică mai precis delimitată şi conţinuturile de impurităti mai mici decât la oţelurile de calitate), iar oţelurile aliate pot fi obişnuite (de calitate) sau superioare; • oţelurile nealiate de uz general, oţelurile microaliate şi slab aliate cu
59

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

granulaţie fină şi rezistenţă mecanică ridicată, oţelurile nealiate pentru turnare în piese etc. se simbolizează în funcţie de utilizare şi caracteristici mecanice, simbolul fiind alcătuit din o literă sau un grup de litere (OL în cazul oţelurilor carbon pentru construcţii metalice şi mecanice, R în cazul oţelurilor pentru cazane şi recipiente sub presiune ce funcţionează la temperatură ambiantă sau scăzută, K în cazul oţelurilor pentru cazane şi recipiente sub presiune ce funcţionează la temperatură ambiantă sau ridicată, OCS în cazul oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate, OLT în cazul oţelurilor nealiate pentru ţevi etc.) şi un număr care arată valoarea minimă a Rm în N/mm2; de exemplu, OL 370 este un oţel carbon de uz general pentru construcţii metalice şi mecanice cu Rm ≥ 370 N/mm2 , iar OCS 510 este un oţel pentru construcţii sudate cu Rm ≥ 510 N/mm2; simbolurile acestor oţeluri pot fi completate cu litere sau cifre care indică gradul de dezoxidare, clasa de calitate sau varianta tehnologică de elaborare ale oţelului; • oţelurile nealiate şi aliate, de calitate sau superioare, se simbolizează după compoziţa chimică, simbolul fiind alcătuit astfel: − în cazul oţelurilor nealiate: un grup de litere (OLC în cazul oţelurilor prelucrate prin deformare plastică pentru construcţia de maşini, OSC în cazul oţelurilor carbon pentru scule, OSP în cazul oţelurilor pentru pile, AUT în cazul oţelurilor pentru prelucrarea pe maşini unelte automate etc.), un număr egal cu 100%Cm (sau cu 10%Cm în cazul oţelurilor carbon pentru scule), %Cm fiind concentraţia masică medie de carbon a mărcii de oţel (valoarea medie aritmetică a limitelor intervalului prescris de standard pentru concentraţia masică a carbonului) şi litera X, dacă oţelul este superior; de exemplu, OLC 45 este un oţel carbon de calitate cu %Cm = 0,45 %, OLC 15 X este un oţel carbon superior cu %Cm = 0,15 %, AUT 30 este un oţel pentru prelucrarea pe maşini unelte automate cu %Cm = 0,30 %, iar OSC 10 este un oţel carbon pentru scule cu %Cm = 1 %; − în cazul oţelurilor aliate: litera T, dacă oţelul este destinat realizării pieselor turnate, un număr egal cu 100%Cm (%Cm având aceeaşi semnificaţie ca la oţelurile nealiate), simbolurile chimice ale elementelor de aliere, scrise în ordinea crescătoare a importanţei lor (sau în ordinea crescătoare a concentraţiei lor masice), un număr egal cu 10%EAp, %EAp fiind concentraţia masică medie a elementului de aliere principal (scris ultimul în structura simbolului) şi de litera X, dacă otelul este superior; de exmplu, T 15MoNiCr180 este un oţel pentru turnare în piese cu %Cm = 0,15 %, aliat cu Mo, Ni şi Cr, elementul de aliere principal fiind cromul, aflat în concentraţia %Crm = 18 %, iar 42MoCr11 X este un oţel superior (destinat realizării de semifabricate prelucrate prin deformare plastică la cald pentru construcţia de maşini) cu %Cm = 0,42 %, aliat cu Mo şi Cr, elementul de aliere principal fiind cromul, aflat în concentraţia %Crm = 1,1 %.
60

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale

A. Oţeluri simbolizate în funcţie de caracteristici

Categoria oţelurilor

Exemplu

KV, J 27 40 60 Simbolizare JR KR LR J0 K0 L0 J2 K2 L2 J3 K3 L3 J4 K4 L4 J5 K5 L5 J6 K6 L6
o

T, C

Oţeluri pentru construcţii

S

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

20 0 −20 −30 −40 −50 −60

C ≡ formare la rece E ≡ emailare F ≡ forjare L ≡ temperat. scăzută N ≡ normalizat O ≡ platforme marine Q ≡ călit şi revenit S ≡ construcţii navale T ≡ ţevi W ≡ rezistent la coroziune atmosferică G ≡ alte caracteristici (grad de dezoxidare etc..) H ≡ temperat. ridicată L ≡ temperat. scăzută R ≡ temperat. ambiantă X ≡ temperatură ridicată şi temperatură scăzută

- oţel cu Re ≡235N/mm2, la care se garantează KV = 27 J la −20 oC, calmat complet (G3);

S235J2G3

- simbolizare veche:
OL 370.4.k

Oteluri pentru recipiente sub presiune Oţeluri pentru ţevi destinate conductelor

P

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

B ≡ recipiente de gaz M ≡ laminat termomec. N ≡ normalizat Q ≡ călit şi revenit S ≡ pentru recip. simple T ≡ pentru ţevi G ≡ alte caracteristici M ≡ laminat termomec. N ≡ normalizat Q ≡ călit şi revenit G ≡ alte caracteristici

P265GH - oţel pentru recipiente
sub presiune cu Re = 265 N/mm2 şi caracteristici specificate la temperaturi ridicate

- simbolizare veche :
K 410

L

nnn ≡Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

L360Q
- oţel pentru ţevi cu Rp02 ≥ 360 N/mm2, în stare călit şi revenit

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale − continuare

Oţeluri pentru piese destinate construcţiei de maşini Oţeluri pentru şine de cale ferată

E

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi nnn ≡ Rm min., în N/mm2 Cnn ≡ laminat la rece Dnn ≡ laminat la cald pentru formare directă la rece (cifrele desemnează calităţi diferite)

E335 G ≡ alte caracteristici (grad de dezoxidare etc.) Mn ≡ conţinut ridicat de mangan G ≡ alte caracteristici C ≡ destinat tragerii la rece
- oţel cu Re ≥ 335 N/mm2

R

Q ≡ călit şi revenit

- simbolizare veche OL 60 R0900Mn - oţel cu Rm ≥ 900
N/mm2, cu conţinut de mangan precizat

Oţeluri pentru produse plate D destinate ambutisării

EK ≡ pentru emailare la rece convenţională ED ≡ pentru emailare directă an ≡ simbolul chimic al elementului precizat urmat eventual de o cifră care reprezintă de 10 x media intervalului precizat al acestui element

DC04EK
- oţel laminat la rece pentru emailare convenţională

B. Oţeluri simbolizate în funcţie de compoziţia chimică B1. Oţeluri nealiate cu %Mnm < 1%

Categoria oţelurilor

Exemplu

Oţeluri nealiate cu %Mn m < 1% (cu excepţia celor pentru automate)

C

E ≡ cu un connţinut maxim de sulf precizat; D ≡ pentru trefilarea sârmei; C ≡ pentru formarea la rece; nnn ≡ 100· %Cm S ≡ pentru arcuri; U ≡ pentru scule; W ≡ pentru sârme electrozi; G ≡ alte caracteristici

C35E4 an ≡ EA[10·%EAm]
- oţel carbon cu %Cm = 0,35 % şi conţinut precizat de sulf; - simbolizare veche:

OLC 35 X

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale − continuare

B2. Oţeluri nealiate cu %Mnm ≥ 1% şi oţeluri aliate

Categoria oţelurilor

Exemplu

Oţeluri nealiate cu %Mn m ≥ 1%, oţeluri nealiate pentru automate şi oţeluri aliate cu %EAmj < 5 %, j = 1…n Oţeluri aliate cu %EAmj ≥ 5 %, j = 1...n (cu excepţia oţelurilor rapide)

nnn ≡ 100 %Cm a ≡ EA1…EAj…EAn concentraţia

n−n…≡ k1·%EAm1−…−kj·%EAmj−… − kn·%EAmn Factorul Element kj Cr,Co,Mn,Ni,Si,W 4 Al,Be,Cu, Mo, 10 Nb,Pb,Ta,Ti,V, Zr; Ce, N, P, S; 100 B 1000 n−n…≡ k1·%EAm1−…−kj·%EAmj… − kn·%EAmn

13CrMo4−5 - oţel cu %Cm ≡ 0,13%, %Crm ≡ 1,0%, %Mom ≡ 0,5% - simbolizare veche 14MoCr10 X6CrNiTi18−10

X

nnn ≡ 100 %Cm

a ≡ EA1…EAj…EAn concentraţia

- oţel cu %Cm = 0,06%, %Crm = 18%, %Nim = 10%, stabilizat cu Ti ;

Oţeluri rapide

HS

n−n−n−n ≡ %Wm−%Mom−%Vm−%Com

- simbolizare veche: 10TiNiCr180 HS2-9-1-8 - oţel rapid cu %Wm = 2%, %Mom = 9%, %Vm =1%, %Com = 8%

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

8.3. Oţelurile carbon cu destinaţie generală
8.3.1. Oţelurile carbon de uz general
În această categorie sunt incluse oţelurile (hipoeutectoide) livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică la cald (laminare, forjare), destinate realizării structurilor metalice (construcţii civile, poduri, instalaţii de ridicat şi transportat, construcţii metalice pentru utilajul petrolier, petrochimic şi de rafinării, stâlpi, piloni etc.) sau mecanice (piese pentru construcţia de maşini) cu solicitări mici sau moderate în exploatare. Produsele laminate din astfel de oţeluri se livrează de regulă netratate termic sau în starea obţinută după normalizare, iar produsele obţinute prin forjare se livrează în starea obţinută după TT de normalizare sau de recoacere completă. Aceste oţeluri nu sunt destinate aplicării tratamentelor termice sau termochimice, astfel că produsele realizate din astfel de materiale au caracteristicile mecanice ale semifabricatelor în stare de livrare. Caracteristicile impuse de o anumită aplicaţie se pot asigura alegând corespunzător concentraţia de carbon şi tehnologia de elaborare, în special, gradul de dezoxidare, din acest punct de vedere existând două tipuri de oţeluri: oţeluri calmate (dezoxidate complet la elaborare cu siliciu, mangan şi aluminiu) şi oţeluri necalmate (nedezoxidate complet la elaborare); oţelurile calmate au o structură omogenă, prezintă rezistenţă mecanică bună (datorită efectului de durificare pe care îl au incluziunile nemetalice uniform distribuite în structura oţelului), dar prelucrabilitatea lor prin deformare plastică la rece este relativ redusă, în timp ce oţelurile necalmate sunt mai ieftine, se prelucrează mai bine prin deformare plastică la rece, dar prezintă pericolul fragilizării prin îmbătrânire (v. scap. 4.3.2) şi de aceea nu se recomandă a fi utilizate pentru realizarea de construcţii sudate. Oţelurile carbon de uz general se produc conform STAS 500, care prevede împărţirea acestor oţeluri după garanţiile date la livrare în patru clase de calitate: clasa 1 − cu garanţii privind compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice la tracţiune şi îndoire la rece, clasa 2 − cu garanţii suplimentare (faţă de clasa 1) privind energia de rupere la 20 oC, clasa 3 − cu garanţii suplimentare privind energia de rupere la 0 oC şi clasa 4 − cu garanţii suplimentare privind energia de rupere la −20 oC. De exemplu, marca de oţel simbolizată (conform STAS 500) OL 370.4k, corespunde unui oţel nealiat cu Rm ≥ 370 N/mm2, elaborat în clasa de calitate 2 şi calmat (indicaţie dată de litera k din simbol); conform noului sistem de simbolizare, această marcă de oţel (care are limita de curgere Re ≥ 235 N/mm2) se simbolizează S235J2G3 (v. tabelul 8.4).
64

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale

8.3.2. Oţelurile carbon de calitate
Aceste oţeluri carbon sunt utilizate sub formă de semifabricate realizate prin deformare plastică, au tehnologiile de elaborare mai complexe decât cele folosite la oţelurile de uz general şi sunt destinate fabricării pieselor care se tratează termic şi/sau termochimic pentru obţinerea caracteristicilor mecanice impuse de condiţiile lor de utilizare. Oţelurile din această categorie sunt hipoeutectoide (cu structura de echilibru la ta alcătuită din ferită şi perlită) şi se pot clasifica, în funcţie de TT final care asigură cele mai bune caracteristici de utilizare produselor, în: oţeluri pentru carburare (cementare), care au %Cm ≤ 0,25 % şi oţeluri pentru îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă – v. scap. 6.5), care au concentraţia masică de carbon 0,25% < %Cm ≤ 0,6%. Conform STAS 880, care reglementează la noi în ţară producerea oţelurilor carbon de calitate, acestea pot fi elaborate şi ca oţeluri superioare (marcate cu litera X după simbolul recomandat de STAS 880), pentru care se prevăd condiţii suplimentare privind puritatea şi caracteristicile tehnologice sau ca oţeluri cu conţinut controlat de sulf (marcate cu litera S după simbolul recomandat de STAS 880), la care %Sm = 0,020…0,040 %. Oţelurile carbon de calitate se utilizează sub formă de produse plate şi profile laminate la cald, semifabricate pentru forjare, sârme laminate şi trase, produse tubulare, destinate fabricării pieselor cu solicitări mici şi moderate în exploatare; oţelurile pentru cementare se utilizează la confecţionarea pieselor supuse la uzare, oboseală şi/sau solicitări cu şoc, deoarece după tratamentul complet de cementare (v. scap. 6.6.2) se obţin piese cu stratul superficial îmbogăţit în carbon (cu structură martensitică) dur şi rezistent la uzare şi la fisurare prin oboseală şi cu miezul rezistent şi tenace (datorită conţinutului scăzut de carbon al oţelului), iar oţelurile pentru îmbunătăţire se folosesc pentru fabricarea pieselor supuse în exploatare la solicitări mecanice medii sau chiar ridicate. La alegerea oţelurilor din această categorie trebuie să se ţină seama că au călibilitatea redusă (v. scap. 6.4.2 şi 7.4.), ceea ce permite utilizarea lor în special la piesele cu secţiuni mici. Deoarece alegerea TT ce trebuie aplicat pieselor fabricate din aceste oţeluri este dependentă de conţinutul lor de carbon, oţelurile din această categorie se simbolizează după compoziţia chimică; de exemplu, marca simbolizată (conform STAS 880) OLC 15 sau (conform SR EN 10027−1) C15 corespunde unui oţel pentru cementare cu %Cm = 0,15 %, iar marca simbolizată (conform STAS 880) OLC 45 sau (conform SR EN 10027−1) C45 corespunde unui oţel pentru îmbunătăţire cu %Cm = 0,45 %.
65

realizând o valorificare maximă a prezenţei elementelor de aliere) se obţine la produsele confecţionate din astfel de oţeluri numai după aplicarea unor tratamentelor termice sau termochimice finale adecvate. Producerea oţelurilor aliate pentru semifabricatele prelucrate prin deformare plastică destinate realizării pieselor pentru construcţia de maşini este reglementată la noi în ţară de STAS 791.4. tratamentul de călire să aibă efect şi asupra miezului pieselor (determinând obţinerea unor structuri de tip martensitic sau bainitic. %Pmax ≤ 0. oţelurile aliate pentru construcţia de maşini se pot clasifica. rezistenţa la oboseală. Combinaţia optimă a caracteristicilor de utilizare (care asigură valori ridicate pentu rezistenţa la tracţiune.025 %). călibilitatea acestor oţeluri este mai mare decât cea corespunzătoare oţelurilor carbon şi este posibil (de exemplu) ca. %Pmax ≤ 0. care au concentraţia masică de carbon 0. 6. Producerea şi comercializarea semifabricatelor deformate plastic la cald din oţeluri aliate superioare pentru îmbunătăţire este reglementată în prezent şi de standardul SR EN 10083−1:1997. care prevede elaborarea lor atât ca oţeluri aliate obişnuite.5). scap. atât STAS 791. care au %Cm ≤ 0.25% < %Cm ≤ 0. ca urmare.5). scap. limita de curgere. cât şi SR EN 10083 includ şi benzile de 66 . Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini fac parte din clasa structurală a oţelurilor perlitice (v. alungirea procentuală după rupere. rezistenţa la uzare etc.035 %. în funcţie de tratamentul final care trebuie aplicat (obligatoriu) produselor realizate din aceste materiale. Datorită influenţei elementelor de aliere asupra vitezei de răcire critice vrc. ceea ce dă posibilitatea realizării unor produse cu caracteristici mecanice superioare celor asigurate la produsele confecţionate din oţeluri carbon. pentru a valorifica corespunzător aceste proprietăti tehnologice ale oţelurilor aliate.25 % şi oţeluri pentru îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă – v.. pentru care se impune ca %Smax. în cazul folosirii oţelurilor pentru cementare. care fac parte (conform SR EN 10020) din categoria oţelurilor aliate speciale şi se utilizează pentru realizarea elementelor (pieselor) puternic solicitate în exploatare ale construcţiilor mecanice (maşini şi utilaje).6%. energia de rupere.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. 7. cu conţinuturi reduse de carbon şi caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate). la care se prescrie un nivel mai scăzut al conţinuturilor de impurităţi (%Smax. în: oţeluri pentru carburare (cementare) sau carbonitrurare. care conţine reglementări mai stricte (decât STAS 791) privind caracteristicile mecanice şi condiţiile de livrare. cât şi ca oţeluri aliate superioare. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini Oţelurile din această categorie sunt oţeluri slab şi mediu aliate.

30 %). 19MoCr11 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 15Cr3. 20MoNi35. b) Oţelurile având ca element de aliere principal nichelul. în practică se utilizează şi oţeluri Cr − Mn. pentru piesele destinate construcţiei de maşini nu se folosesc de obicei oţeluri aliate numai cu nichel. din care mărcile 15Cr08. Cromul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea rezistenţei mecanice. 42CrMo4−2. mărind rezistenţa mecanică şi tenacitatea şi îmbunătăţind călibilitatea oţelurilor.20 %). (%Crm = 0. recurgându-se la reţete de aliere complexe.4 %). ce nu se produce dacă oţelurile sunt aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 0. 51CrMnV4−4−1) – unor oţeluri pentru îmbunătăţire. %Mnm = 0. Ni – Cr − Mo. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini pot fi grupate. nichelul micşorează sensibilitatea la supraîncălzire şi finisează granulaţia oţelurilor. 17CrMn4−4. în funcţie de elementul principal de aliere EAp.8…1. 19CrMo4−2) corespund unor oţeluri pentru cementare. 67 .030…0. De asemenea. de tipul: Ni − Cr. scap 6. Cromul şi manganul favorizează apariţia fenomenului de fragilitate reversibilă la revenire (v. astfel că oţelurile de tipul Cr − Mn se aliază suplimentar cu titan (%Tim = 0. Deoarece manganul are aproape aceleaşi efecte asupra călibilităţii. tabelul 7.8…1. 34CrMo4−2.10…0. în următoarele tipuri. dar este mult mai ieftin. Nichelul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) trece complet în masa lor structurală de bază (are solubilitate bună în Fe − v. fiind prescrisă încadrarea într-o banda normală (extinsă) a oţelurilor obişnuite şi încadrarea într-o banda îngustă a oţelurilor cu călibilitate garantată. 34MoCr11. 17MnCr10. 20NiMo14−2.090 %) sau vanadiu (%Vm = 0.3 %.15…0. STAS 791 cuprinde mai multe mărci de oţeluri având cromul ca EAp. 17MoCrNi14 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 17NiCr6−4. iar mărcile 40Cr10.4. a) Oţelurile având ca element de aliere principal cromul. datorită proprietăţilor lor tehnologice (nu prezintă fragilitate la revenire) şi efectelor favorabile pe care le are alierea cu Mo asupra proprietăţilor de utilizare ale acestora (creşterea rezistenţei mecanice.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale călibilitate pentru cele mai utilizate oţeluri (v.4). scap 7. 51VMnCr11 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 40Cr4. a rezistenţei la uzare şi a rezistenţei la oboseală).5 %) şi măreşte călibilitatea. Deoarece este un metal scump. oţelurile Cr − Mo sau Cr – Mn − Mo sunt preferate în multe aplicaţii tehnice. 20CrMnTi4−4−1.1). 20TiMnCr12. 42MoCr11.2). manganul favorizează însă creşterea excesivă a granulaţiei la încălzire. Ni − Mo. fără să afecteze substanţial tenacitatea (creşterea cu un procent a %Crm măreşte Rm cu 80…100 N/mm2 şi determină o scădere a A cu numai 1. atât în cazul oţelurilor pentru cementare sau carbonitrurare. din care STAS 791 cuprinde mărcile 17CrNi16.

43MnMo6−2. Pentru a conferi pieselor pentru construcţia de maşini 68 . c) Oţelurile având ca element de aliere principal manganul.3).70…1. manganul măreşte călibilitatea oţelurilor în aceeaşi măsură ca şi cromul şi este un element de aliere ieftin. STAS 791 cuprinde următoarele mărci de oţeluri din această categorie: 31VMn12.). iar la piesele realizate prin deformare plastică la cald din astfel de oţeluri se obţine o structură în benzi (alcătuită din şiruri alternante de ferită şi perlită. 6. V sau Ti. 43MoMn16.36.6…1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 17NiCrMo6−4−2).6. 30MoCrNi20. micşorând numai puţin caracteristicile de plasticitate (A sau Z).. această din urmă particularitate face ca oţelurile cu mangan să se utilizeze în special pentru realizarea de semifabricate turnate sau pentru obţinerea semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la cald destinate pieselor solicitate uniaxial în exploatare (bare de tracţiune.1 % şi %Mom = 0. e) Oţelurile având ca element de aliere principal siliciul. orientate în direcţia de deformare plastică). marca de oţel 38MoAlCr15 cuprinsă în STAS 791 (simbolizată conform SR EN 10027−1 38AlCrMo10−6−1) are compoziţia caracterizată de %Cm = 0. a rezistenţei la uzare. scap. de exemplu. cât şi în cazul oţelurilor pentru îmbunătăţire.. a rezistivităţii electrice şi a permeabilităţii magnetice şi micşorează sensibilitatea acestora la supraîncălzire. 34CrNiMo6−6−2). %Alm = 0. 35MnMoV6−2−1). din care STAS 791 cuprinde mărcile 40CrNi12. %Crm = 1.15…0. Evitarea fragilizării la revenire şi reducerea sensibilităţii la supraîncălzire se realizează la aceste oţeluri prin alierea suplimentară cu Mo.65 %. 35VMoMn14 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 35Mn6. Manganul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică (Rm şi Rp0.2). Aceste oţeluri sunt destinate pieselor la care se aplică tratamentul termochimic de nitrurare în vederea obţinerii unei rezistenţe ridicate la uzare (v. tije pentru pompe etc.25 %. Siliciul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea limitei de elasticitate. la care se adaugă %Alm = 0.40 %.1 %.35…1. Aşa cum s-a arătat anterior. 35Mn14. Oţelurile aliate cu mangan sunt sensibile la supraîncălzire (granulaţia acestora creşte mult dacă sunt încălzite la temperaturi ridicate sau sunt menţinute timp îndelungat în domeniul austenitic) şi prezintă fenomenul de fragilizare la revenire. 34MoCrNi16 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 40NiCr5−4.0. d) Oţelurile având ca element de aliere principal aluminiul. 30NiCrMo8−8−2. Compoziţia chimică de bază a unui astfel de oţel este cea corespunzătoare oţelurilor de îmbunătăţire Cr − Mo. care conferă acestor piese o anizotropie avansată a proprietăţilor mecanice (raportul dintre energia de rupere determinată pe epruvete prelevate longitudinal şi cea determinată pe epruvete prelevate transversal pe direcţia de deformare poate ajunge la 4:1).

Elemntele caracteristice realizării îmbinărilor sudate prin topire Realizarea îmbinărilor sudate prin topire presupune prelucrarea prealabilă a marginilor pieselor care trebuie îmbinate în scopul obţinerii unui rost de sudare. eventual. eventual. folosite în aplicaţiile tehnice ca înlocuitoare (ieftine) ale oţelurilor Cr – Mo. lungimea L şi. lăţimea 69 . STAS 791 cuprinde ca mărci de oţeluri având Si ca EAp: 20MnCrSi11 şi 36MnCrSi13 (simbolizate conform SR EN 10027−1 20SiCrMn4−4−4 şi 36SiCrMn5−4−4). care determină încălzirea locală (cu ajutorul unei surse termice adecvate) a materialului pieselor supuse sudării (numit material de bază MB) la temperaturi superioare temperaturii lui ts. care se transformă prin solidificare într-o cusătură sudată CUS. aşa cum se arată în figura 8.2. se practică alierea suplimentară a oţelurilor din această categorie cu mangan şi crom. 8. a unui material de adaos MA. având. 8. Oţelurile pentru construcţii sudate 8. prin topirea marginilor pieselor şi. Sudarea printr-un astfel de procedeu este rezultatul unei activări termice importante. configuraţia definită de următorii parametri geometrici: deschiderea b.2. se formează între piese o baie de material metalic topit BMT. unghiul α. Particularităţile realizării construcţiilor sudate Prin sintagma “construcţii sudate” se denumesc în cadrul acestui subcapitol structurile mecanice obţinute din mai multe elemente metalice îmbinate între ele cu ajutorul unui procedeu de sudare prin topire. Fig.5.5.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale caracteristicile de tenacitate necesare.1. rădăcina c.

de tipul celor prezentate în figura 8.3. care se pot evidenţia clar şi pe imaginile macrostructurilor îmbinărilor sudate. ti < ts şi vr . în funcţie de valorile parametrilor ce le caracterizează. În funcţie de grosimea pieselor care se îmbină prin sudare. Pentru a defini gradul de participare a MB şi MA la formarea unei CUS se definesc parametrii pMB (numit participarea MB) şi pMA (numit participarea MA). 70 . Fig. (8. CUS poate fi realizată din unul sau mai multe rânduri.1) p MB = S MB + S MA S MB + S MA în care SMB şi SMA sunt ariile precizate în figura 8. rândurile depuse prin sudare şi cusăturile sudate se caracterizează prin următorii parametrii geometrici: pătrundera p. odată cu răcirea băii de metal topit formate în rostul dintre piese şi realizarea CUS. un rând fiind partea din CUS realizată la o singură deplasare a sursei termice de sudare în lungul rostului de sudare. iar ansamblul tuturor ciclurilor termice din această zonă este denumit câmp termic de sudare. Imaginile macroscopice ale îmbinărilor sudate realizate între două piese din oţel: a − CUS realizată din două straturi. Ca urmare a acestui proces. modificarea structurii şi proprietăţilor mecanice ale materialului pieselor supuse sudării şi generarea unui câmp de tensiuni mecanice reziduale. b − CUS realizată din mai multe straturi Pe baza celor prezentate rezultă că îmbinările sudate prin topire din alcătuirea construcţiilor sudate prezintă trei zone caracteristice: CUS. ZIT şi MB. O parte din energia sursei termice utilizate la sudarea prin topire produce încălzirea (cu o viteză vi) la ti < ts a unei zone din MB adiacente locului de formare a CUS. are loc şi răcirea acestei zone din MB cu o viteză medie vr.2.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR l şi raza r. 8. în timpul sudării orice punct situat în zona din MB adiacentă CUS este supus unui ciclu termic caracterizat de parametrii vi. prin deplasarea sursei termice în direcţia de sudare. iar rândurile situate la acelaşi nivel alcătuiesc straturile CUS. motiv pentru care zona adiacentă CUS afectată de acţiunea ciclurilor termice este denumită zonă influenţată termic (sau zonă influenţată termomecanic) ZIT. Acţiunea ciclurilor termice care alcătuiesc câmpul termic la sudare determină. p MA = .3. cu relaţiile: S MB S MA . lăţimea lc şi supraînălţarea h.

MA – concentraţia masică a componentului în MA. Aspectele prezentate conduc la concluzia că atât BMT. iar ∆%EAm – pierderile (−) sau aporturile (+) de component datorită interaţiunii BMT cu zgura şi atmosfera din jurul sursei termice.). 8. şi prin realizarea unor valori adecvate ale pMB şi pMA. MA ± ∆% EAm . vergele. în rostul dintre piesele care trebuie îmbinate. %EAm.5.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. prin alegerea judicioasă a cuplului MB – MA . BMT are compoziţia chimică omogenă. fig. au (în general) o compoziţie chimică diferită de ale MB şi MA. între materialul de la suprafaţa băii. (8. materialul metalic din BMT este încălzit şi cristalizarea sa este întreruptă până când transferul de căldură spre MB asigură 71 .2. ce se realizează. CUS se formează prin solidificarea BMT. BMT se află de obicei în contact cu un strat de zgură lichidă (realizat prin topirea învelişului electrozilor sau unui flux de sudare) şi cu atmosfera (protectoare) din jurul sursei termice utilizate la sudare.CUS = p MB % EAm . aliere etc. MB + p MA % EAm . datorită interacţiunii cu aceste două medii. cristalizarea este intermitentă. desulfurare. N2). deoarece structura şi proprietăţile mecanice ale materialelor metalice depind esenţial de compoziţia lor chimică. defosforare. prin topirea marginilor pieselor şi a unui MA (sub formă de electrozi înveliţi. iar concentraţia în BMT şi în CUS care se obţine prin solidificarea acesteia a oricărui component %EAm.CUS se poate estima cu relaţia: % EAm . a gazelor de protecţie etc. BMT suferă transformări de natură metalurgică (chimică): îmbogăţire în gaze (O2. datorită eliberării de energie termică. aflat sub acţiunea sursei termice concentrate şi materialul mai rece situat în zona de contact dintre BMT şi MB (care constituie suportul BMT) se crează gradienţi termici pe direcţia cărora se deplasează frontul de solidificare şi se dezvoltă cristalele CUS de formă columnară. a învelişului electrozilor. Structura CUS reflectă direct particularităţile cristalizării primare a BMT (v. cât şi CUS care se formează prin solidificarea acesteia. a fluxurilor de sudare.4): cristalizarea BMT este dirijată. după fiecare secvenţă de cristalizare. Deoarece are volum redus şi este supraîncălzită şi agitată sub acţiunea concentrată a sursei termice. dezoxidare.MB este concentraţia masică a componentului în MB.2) în care %EAm. Formarea CUS la sudarea prin topire a oţelurilor Aşa cum s-a precizat anterior. sârme etc. este unul din mijloacele cele mai eficiente prin care se poate acţiona în vederea obţinerii unei CUS de calitate. H2. rezultă că asigurarea unei compoziţii chimice favorabile a BMT.

) nu sunt eliminate ci numai estompate (mascate) de cristalizarea secundară. datorită solidificării intermitente.) influenţează esenţial caracteristicile mecanice ale CUS. CUS prezintă. Particularităţile formării structurii CUS la sudarea prin topire a oţelurilor În morfologia CUS se evidenţiază efectele combinate ale cristalizării primare a BMT în condiţiile precizate mai înainte. distribuţia incluziunilor nemetalice etc. datorită creşterii dirijate a formaţiunilor cristaline pe direcţia gradientului maxim de temperatură (variabilă în timp).4. Structura primară (forma şi dimensiunile cristalelor. modul de distribuire a incluziunilor nemetalice etc. combinată cu o alcătuire columnară. în mod obişnuit germinarea cristalelor CUS se produce pe cristalele MB aflate în contact cu BMT (pe linia de fuziune). cristalizarea se realizează cu un număr redus de germeni cristalini. 8. Dacă aliajul (oţelul) ce corespunde compoziţiei chimice a CUS prezintă transformări de fază în stare solidă. viteza de creştere a cristalelor CUS este mare. 72 . deoarece unele caracteristici ale acesteia (granulaţia. influenţa structurii primare asupra proprietăţilor CUS se menţine însă.4. iar forma acestor cristale este celular – dendritică (dendrite dezvoltate din cristalele MB pe care s-au format germenii cristalelor CUS).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR realizarea subrăcirii necesare continuării solidificării. CUS va suferi şi un proces de cristalizare secundară şi în urma desfăşurării acestuia structura CUS se modifică. o alcătuire în straturi. aşa cum se poate observa în figura 8. Fig.

asemănătoare celor obţinute prin aplicarea TT de normalizare sau în structuri de călire. dacă vr este mare. cu rezistenţă mecanică şi duritate ridicate. . care au însă proprietăţi de plasticitate mai bune decât cele corespunzătoare structurilor din fâşia de supraîncălzire. în funcţie de mărimea vitezei de răcire vr. structurile în ZIT pot fi modificate acţionând asupra regimului de sudare sau folosind preîncălzirea MB 73 . − fâşia III ( de austenitizare incompletă) conţine punctele în care A1 ≤ ti < A3. în structuri perlitice. ZIT poate fi împărţită în următoarele zubzone (fâşii): − fâşia I (de supraîncălzire) conţine punctele în care tcg ≤ ti < ts (tcg − temperatura deasupra căreia se produce creşterea excesivă a cristalelor de austenită. cu temperatura de revenire inferioară ti şi ciclurile termice de sudare continuă transformările la revenire nefinalizate în timpul aplicării TT. folosind diagramele prezentate în figura 8. cu grăunţi grosolani) din această fâşie este favorizată formarea structurilor în afară de echilibru (martensită. caracterul acestor transformări depinzând de compoziţia chimică a MB şi de parametrii ciclurilor termice. asemănătoare celor care se obţin prin călirea incompletă.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. în această fâşie se obţine la încălzire austenită cu granulaţie fină.3. iar ts − temperatura de solidificare − topire a MB). Parametrii ciclurilor termice de sudare şi. ca urmare. care se transformă la răcire. asemănătoare celor care se obţin prin aplicarea TT de recoacere incompletă sau. − fâşia II (de normalizare) conţine punctele în care A3 ≤ ti < tcg.5 şi considerând că ti şi vr sunt parametrii principali ce caracterizează posibilităţile de transformare structurală a MB sub acţiunea unui ciclu termic.fâşia IV (neaustenitizată ) conţine punctele în care tr ≤ ti < A1. în această fâşie se obţine la încălzire o structură bifazică formată din austenită şi ferită. se consideră cazul sudării oţelurilor cu conţinut scăzut de carbon. Pentru a evidenţia principalele aspecte legate de transformările structurale în ZIT. Transformările structurale în ZIT la sudarea prin topire a oţelurilor Existenţa câmpului termic în ZIT poate determina desfăşurarea unor transformări structurale importante în această zonă. dar cu tenacitate şi rezistenţă la fisurare scăzute. care se transformă la răcire în structuri ferito−perlitice. bainită). în structuri alcătuite din martensită şi ferită. în această fâşie se produc modificări de structură numai dacă MB a fost ecruisat anterior prin deformare plastică la rece şi ciclurile termice de sudare produc recristalizarea primară a materialului (prin care se elimină ecruisarea şi textura de deformare) sau dacă MB a fost supus anterior unui TT de călire şi revenire. la răcirea austenitei (supraîncălzite.5.

Fig. recoacerea completă.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în zona de sudare (pentru micşorarea gradienţilor termici între CUS şi MB şi micşorarea vr a ciclurilor termice). normalizarea. definită ca fiind aptitudinea unui oţel ca printr-un anumit procedeu şi pentru un anumit scop să asigure în îmbinările sudate caracteristicile locale şi generale prescrise pentru o construcţie sudată.5. oţelurile destinate construcţiilor sudate trebuie să aibă compoziţia chimică stabilită astfel încât vrc să fie cât mai mare (pentru a fi 74 . care exprimă modul cum reacţionează un oţel faţă de acţiunea unui anumit proces de sudare. Definirea fâşiilor caracteristice ale ZIT la sudarea oţelurilor Factorul principal de apreciere a sudabilităţii este comportarea metalurgică la sudare. îmbunătăţirea etc. Aprecierea sudabilităţii unui oţel pe baza comportării metalurgice la sudare se face considerând drept criteriu principal compoziţia chimică a oţelului. acţiune localizată în principal în ZIT. aplicând construcţiilor sudate diverse TT postsudare: recoacerea de detensionare. 8. de asemenea. cu caracteristici de tenacitate ridicate. ceea ce impune ca oţelurile destinate realizării construcţiilor sudate să aibă însuşirile tehnologice înglobate de noţiunea de sudabilitate. Structurile ZIT şi CUS şi stările de tensiuni reziduale din îmbinările sudate pot fi modificate. Deoarece se urmăreşte obţinerea în ZIT a unor structuri cât mai aproape de echilibru. Din cele prezentate rezultă că sudarea influenţează complex structura şi caracteristicile materialului din ZIT.

mărcile S235.19 %.5. 8. la care deformarea plastică finală se face într-un interval de temperaturi prescris.45 %. excepţie fac produsele realizate prin laminare normalizantă. valoarea maximă c0 fiind precizată în funcţie de marca oţelului şi de grosimea pieselor care se sudează. Oţelurile din această categorie nu sunt destinate aplicării de TT pentru obţinerea caracteristicilor mecanice. J2. scap 8. mărcile de oţel destinate construcţiilor sudate fiind: S185. valoarile maxime admise ale acestui parametru fiind date în standard. În funcţie de gradul de dezoxidare oţelurile pot fi necalmate sau calmate cu diferite grade de dezoxidare. pentru S335 prevăzându-se şi posibilitatea livrării în clasa de calitate K2 (v.4).20…0.22 % şi %Ce < 0. Producerea acestor oţeluri este reglementată la noi în ţară de standardul SR EN 10025+A1. iar obţinerea caracteristicilor mecanice prescrise fiind asigurată prin creşterea concentraţiei manganului la %Mnm = 1.3) + + 6 5 15 şi s-a stabilit că oţelurile cu sudabilitate bună (care se pot suda uşor. cu procedeele de sudare cele mai economice şi fără măsuri tehnologice speciale la sudare: preîncălzire. toate mărcile de oţel au concentraţia de carbon limitată %Cm ≤ c0 ∈ [0. determinat cu relaţia (8. tabelul 8. 0. Pentru asigurarea sudabilităţii. pentru a aprecia comportarea metalurgică la sudare a oţelurilor (din clasa structurală a oţelurilor perlitice) s-a definit (pe baza rezultatelor unor cercetări experimentale riguroase) mărimea numită carbon echivalent %Ce: % Mnm %Crm + %Vm + % Mom %Cu m + % Nim %C e = %C m + (8. J0. 75 . în funcţie de clasa de calitate şi de grosimea pieselor care se sudează.70 %.40…0. astfel încât la răcire se realizează în material structura corespunzătoare aplicării unui TT de normalizare. condiţie ce este îndeplinită dacă se impune ca oţelurile să aibă conţinuturi reduse de carbon şi de elemente de aliere. în stare necalmată putându-se livra numai produsele cu grosimi mai mici de 25 mm din oţelurile S185 sau S235. De asemenea.50…1.) sunt oţelurile care îndeplinesc simultan criteriile: %Cm < 0. S275 şi S335.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale favorizate transformările cu difuzie la răcirea austenitei). pentru fiecare marcă de oţel sudabilitatea creşte de la clasa JR la clasa K2 şi se poate aprecia cu ajutorul %Ce.4.v. deoarece sudarea este o metodă tehnologică care introduce tensiuni reziduale de valori ridicate.27 %].3). S235. S275 şi S335 se pot livra în clasele de calitate JR. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate În această categorie sunt incluse oţeluri nealiate de uz general şi de calitate (conform SR EN 10020 . TT postsudare etc.2) destinate fabricării de elemente pentru construcţii sudate exploatate la ta.

livrate în starea obţinută după aplicarea TT de normalizare sau după prelucrarea prin laminare termomecanică (sau laminare controlată). %Crm + %Mom + %Cum < 0. Compoziţia chimică a acestor oţeluri este complexă.80 %) şi prin respectarea unor corelaţii între concentraţiilor diverselor elemente de aliere prezente în compoziţie (de exemplu. mărcile simbolizate SxxxN sau SxxxM au tenacitatea garantată (sub forma unei valori minime prescrise a KV) până la –20 oC.1 %) şi prezenţa unor elemente care să asigure obţinerea valorilor prescrise ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi tenacitate (Mn.13…0. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate se regăsesc printre oţelurile produse conform STAS 500 (mărcile OL370.2 = 275…460 N/mm2. Mo. deformarea plastică finală efectuându-se într-un interval de temperaturi riguros respectat. OL440. Nb.7 %) şi cu nichel (%Nim = 0.60 %). Producerea oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate este reglementată prin SR EN 10113.20 %). destinate realizării elementelor puternic solicitate ale unor structuri sudate (poduri. OL510).03…0.5.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR construcţiile sudate realizate din astfel de oţeluri se pot supune (postsudare) unui TT de recoacere de detensionare. Oţelurile cu granulaţie fină pentru construcţii sudate În această categorie sunt incluse oţelurile nealiate de calitate sau aliate speciale.30…0. dar standardul SR EN 10025+A1 reglementează mai strict şi mai riguros condiţiile tehnice de producere şi livrare a acestor materiale. astfel încât materialul prelucrat să prezinte caracteristici mecanice ridicate (ce nu pot fi obţinute numai prin aplicarea de TT). în concentraţii masice de 0. Cr. rezervoare de stocare. V. aceasta denumind procedeul de laminare la care se controlează riguros toţi parametrii de lucru. ecluze. Ni. cu grade de deformare judicios alese şi cu viteze de răcire bine stabilite. cu conţinut scăzut de carbon (%Cm = 0. Cu. Pentru evitarea 76 . cu limita de curgere Rp0. 8. Aceste oţeluri se utilizează sub formă de semifabricate sau produse laminate la cald.5. Ti. rezervoare de apă etc. care împarte aceste materiale în: oţeluri normalizate. grupul de cifre xxx indicând nivelul minim garantat al limitei de curgere Rp0.5…1. iar mărcile simbolizate SxxxNL şi SxxxML au tenacitatea garantată până la –50 oC.2 (în N/mm2). în concentraţiile corespunzătoare unor oţeluri slab aliate). Tenacitatea la temperaturi scăzute este asigurată de alierea cu mangan (%Mnm = 1. simbolizate cu SxxxM sau SxxxML . simbolizate SxxxN sau SxxxNL şi oţeluri laminate termomecanic.) care lucrează la temperatură ambiantă sau scăzută. fiind utilizată microalierea cu elemente care să asigure granulaţia fină (Al.

care în ţara noastră este Inspecţia pentru Cazane. 4.025 %) şi se impune ca %Alm ≥ 0. corozivitate etc. de temperaturile (minimă şi maximă) de exploatare şi de caracteristicile mediului de lucru (toxicitate. pentru fiecare clasă garantându-se acele caracteristici mecanice care asigură funcţionarea acestora în deplină siguranţă la temperaturile de exploatare.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale fragilizării la albastru (v.1). datorită nivelului ridicat al energiei totale de deformare ce se acumulează în peretele metalic al corpului sub presiune al aparatului sau recipientului. de clasa de calitate şi de grosimea semifabricatelor livrate.3. elaborate în convertizoare bazice cu oxigen sau în cuptoare electrice şi calmate. pentru recipientele care lucrează la temperaturi ridicate se folosesc oţeluri la care se garantează limita de curgere la temperatura maximă de exploatare sau caracteristicile de comportare la fluaj la această temperatură. de intensitatea şi caracterul solicitărilor mecanice şi de temperatura minimă de exploatare ale recipientelor sub presiune.52 %]. Astfel. Ca urmare. care poate să apară după aplicarea recoacerii de detensionare la structurile sudate realizate din aceste oţeluri.5. Sudabilitatea acestor oţeluri se asigură prin prescrierea unor valori limitate ale carbonului echivalent %Ce ≤ ce0 ∈ [0. pentru aparatele şi recipientele sub presiune se impun exigenţe sporite privind calitatea şi la proiectarea. scap 8. 8. inflamabilitate. instalarea.015…0.34 %. exploatarea. distrugerea integrităţii sau pierderea etanşeităţii unui astfel de echipament putând avea urmări catastrofale. Recipiente sub Presiune şi Instalaţii de Ridicat − ISCIR. la realizarea lor trebuie să se utilizeze oţeluri livrate în clase de calitate diferite. 77 .). Oţelurile pentru aparate şi recipiente sub presiune Construcţiile sudate de tipul aparatelor şi recipientelor sub presiune trebuie să funcţioneze în condiţii de siguranţă maximă. fabricarea. iar pentru recipientele care funcţionează la temperaturi scăzute se utilizează oţeluri la care se garantează caracteristicile de tenacitate (de obicei. Deoarece domeniul temperaturilor de lucru al recipientelor sub presiune este foarte extins (–200 oC la +650 oC). scap.020 % (pentru legarea azotului sub formă de nitruri de aluminiu stabile).2). care se stabileşte în funcţie de grosimea peretelui.6. 0. de starea defectologică prognozată pentru MB şi îmbinările sudate. se limitează concentraţia de azot (%Nm ≤ 0. repararea şi verificarea lor trebuie riguros respectate prescripţiile tehnice elaborate de o autoritate naţională în domeniu.2. recipientele sub presiune se confecţionează din oţeluri carbon sau din oţeluri aliate de calitate sau speciale (v. valoarea maximă ce0 fiind precizată în funcţie de marca oţelului. energia de rupere KV) la o temperatură de referinţă. În funcţie de nivelul solicitărilor mecanice.

la 20 oC 185…235 100…110 200…265 120…130 235…295 135…155 295…355 155…180 220…275 140…230 185…275 155…165 250…310 180…195 tmax.22 20.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table.5... 8..20 17. Oţelurile Cr − Mo au %Crm = 0.23 21. Tabelul 8.. Nb.24 19.1. oţeluri cu granulaţie fină normalizate. N/mm2 360…480 410…530 460…570 510…650 420…570 350…600 460…630 A5. în N/mm 2 ). Ni (sub valorile limită date în tabelul 8. care conţin %Mnm = 0.. care finisează granulaţia oţelurilor... Alierea cu molibden asigură acestor oţeluri o bună rezitenţă la fluaj.40…1.10 %. Mo. granulaţie fină şi insensibilitate la supraîncălzire. 78 .2. cu grosimi s ≤ 150 mm) din aceste oţeluri este reglementată prin standardul SR EN 10028...40…1. Cr. Oţelurile pentru recipiente sub presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate Simbolul oţelului SR EN 10028 STAS 2883 P235GH − P265GH K410 P295GH K460 P355GH K510 16Mo3 16Mo3 13CrMo4−5 14MoCr10 10CrMo9−10 12MoCr22 Limita de curgere. fiind numite şi oţeluri termorezistente. oC 400 400 400 400 500 500 500 Rm..5 se prezintă mărcile de oţeluri din aceeastă categorie conform SR EN 10028−2. simbolurile mărcilor echivalente din STAS 2883 şi limitele principalelor caracteristici mecanice (valorile maxime ale caracteristicilor corespund grosimilor minime ale semifabricatelor livrate). Nb şi Ti.5. comportarea bună la temperaturi ridicate este asigurată prin microalierea cu V. şi oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperaturi scăzute. În tabelul 8.70…. se livrează în stare normalizată şi au limita de curgere garantată până la temperatura de 400 oC. iar alierea cu crom asigură o bună rezistenţă la oxidare şi împiedică precipitarea la încălzire a grafitului (favorizată de prezenţa molibdenului). se livrează în starea obţinută prin aplicarea unui TT de normalizare + revenire sau de călire + revenire şi au limita de curgere garantată până la 500 oC.70 % şi mici adaosuri de Mo. Cu. care grupează oţelurile pentru recipiente sub presiune după temperatura la care se garantează caracteristicile mecanice în: oţeluri aliate şi nealiate cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate. N/mm2 Rp02 la tmax Re.2. % 24.70 %) şi oţelurile aliate Cr − Mo.50 % şi %Mom = 0.25 22. până la prima revizuire a acestui standard se menţin în vigoare şi prevederile (similare) din STAS 2883. Oţelurile cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate (SR EN 10028−2) cuprind două grupe: oţelurile nealiate de calitate (conform criteriilor din SR EN 10020)..21 19.. platbande etc. simbolizate PxxxGH (grupul de cifre xxx indicând nivelul minim garantat al limitei de curgere Rp0.6..18 Oţelurile PxxxGH.. V. Ti..1 şi cu respectarea condiţiei %Cr m + %Cum + %Mom + %Nim < 0.

Mărcile de oţeluri din această categorie au prescrisă limita de curgere minimă la ta. xxx ∈ {275 N/mm2.grupa de bază cuprinde oţelurile simbolizate PxxxN. Oţelurile cu granulaţie fină normalizate sunt oţeluri nealiate de calitate sau speciale şi oţeluri aliate speciale. scap 8.16…0. Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table. de asemenea.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –50 oC şi +20 oC. de exemplu.grupa specială a oţelurilor rezistente la temperaturi joase cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNL2. 8. Sudabilitatea acestor oţeluri este asigurată prin limitarea concentraţiei carbonului la %Cm ≤ 0. la diferite temperaturi din intervalul de utilizare garantat.7) − clasa de calitate în care se încadrează oţelul. . Din punctul de vedere al compoziţiei chimice aceste oţeluri sunt asemănătoare oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate (v.45 % şi %Nbm + %Tim + %Vm < a0 ∈ [0. nivelul minim garantat al energiei de rupere KV la –50 oC fiind mai mare decât la oţelurile din grupa precedentă. în condiţiile în care solicitările mecanice la temperaturi ridicate sunt de scurtă durată şi nu determină declanşarea fenomenului de fluaj.22 %]. iar cifra n (n = 2. 3. 5. care împarte aceste oţeluri în patru grupe: . 355 N/mm2. marca de oţel 79 . a epruvetelor prelevate transversal şi longitudinal din produse..20 % şi garantarea unor valori ale carbonului echivalent %Ce = 0. cu precizarea că trebuie respectate corelaţiile: %Crm + %Cum + %Mom < 0. 460 N/mm2}. la oţelurile livrate în clasele de calitate 2 şi 3 se garantează aceleaşi caracteristici ca la oţelurile carbon de uz general (v.5). SR EN 10028−3 prescrie pentru toate oţelurile din aceeastă categorie valorile minime ale energiei de rupere KV. 400 oC.2.…. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –20 oC şi +400 oC. valoarea maximă a0 fiind precizată în funcţie de nivelul minim prescris al limitei de curgere. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –20 oC şi +20 oC . cu grosimi s ≤ 150 mm) din aceste oţeluri este reglementată prin SR EN 10028−3. numărul xxx indicând valoarea minimă garantată a rezistenţei la rupere.05 %. 6 şi 7 se garantează energia de rupere KV la temperatura minimă (în oC) t = (20 − 10n). platbande etc. care au caracteristicile mecanice garantate în domeniul de temperaturi (–50 oC .grupa oţelurilor rezistente la temperaturi ridicate cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNH. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –50 oC şi +20 oC. ce trebuie obţinute prin încercarea la încovoiere prin şoc.5. cu grosimea s ≤16 mm. 0.grupa oţelurilor rezistente la temperaturi joase cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNL1.40…0. Oţelurile PxxxNL sunt echivalente oţelurilor reglementate de STAS 2883.6. iar la cele livrate în clasele 4.1). scap.5. simbolizate Rxxx–n. . cu indicele convenţional al granulaţiei G ≥ 6.45 %. în N/mm2.3. determinată pe produse în stare normalizată.

Trans.7 %) şi cu mici cantităţi de alte elemente: Nb. mărcile de oţeluri fiind cele prezentate în tabelul 8.0 8.015.70 (0. Oţelurile aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperaturi scăzute. J Long.50…10. destinate realizării aparatelor şi recipientelor sub presiune care lucrează în domeniul de temperaturi –60 oC…−200 oC.0. numite şi oţeluri HSLA (High−Strength Low Alloy) sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon %Cm = 0.75 4.30…0.70) 1.85…1.0. N/mm2 420…530 490…610 490…640 490…640 530…710 640…820 680…820 tmin.005.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR simbolizată R510−5 are garantate rezistenţa la tracţiune Rm ≥ 510 N/mm2 şi tenacitatea la −30 °C.30…1.7.015 %) şi prin alierea cu nichel şi mangan (în cazul oţelurilor cu tenacitatea garantată la temperaturi cuprinse între –60 oC şi –80 oC) sau numai cu nichel (în cazul oţelurilor cu tenacitatea garantată la temperaturi cuprinse între –80 oC şi –200 oC).70) 3.0 Rp0.5. Mo etc.70…1. aliate cu mangan (%Mnm = 1.. semifabricatele din astfel de oţeluri se livrază în starea obţinută prin aplicarea unui TT de normalizare.025 % şi %Sm = 0.2 %.80 (0. Oţelurile cu tenacitate garantată la temperaturi scăzute Simbolul oţelului 12MnNi5−3 13MnNi6−3 15NiMn6 12Ni14 12Ni19 X8Ni9 X7Ni9 % Nim (%Mnm) 0.6.. sunt oţeluri aliate speciale. Tenacitatea la temperaturi scăzute este asigurată la aceste oţeluri prin limitarea concentraţiei carbonului la nivelul %Cm ≤ 0. Oţelurile slab aliate cu rezistenţă mecanică ridicată Oţelurile slab aliate sau microaliate cu rezistenţă mecanică ridicată. Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table.75…5.6.85 (0.. semifabricatele din astfel de oţeluri se realizează în mod obişnuit prin laminare termomecanică şi prezintă caracteristici mecanice ridicate şi o bună sudabilitate (datorită menţinerii concentraţiei carbonului la un nivel scăzut.18 %. numite şi oţeluri criogenice...03…0. N/mm2 235…275 345…355 345…355 345…365 380…390 480…575 575…585 R m. cu grosimi s ≤ 50 mm) din aceste oţeluri este reglementată de SR EN 10028−4. Ti. limitării drastice a conţinuturilor de 80 . prin diminuarea drastică a conţinuturilor de impurităţi (concentraţiile maxime acceptate sunt %Pm = 0.85…1.10…0. Tabelul 8.25 8.25…3. o C −60 −60 −80 −100 −120 −196 −196 KV la tmin.5..2. 40 40 40 40 40 70 100 27 27 27 27 27 50 80 8.0. normalizare + revenire sau călire + revenire. platbande etc.50…10. V.3.50) 0.0…1.6.30.. 8.

pentru obţinerea unui efect suplimentar de finisare a granulaţiei şi unui efect sporit de durificare (deoarece titanul măreşte eficienţa microalierii cu Nb.): 8..5. Caracteristicile oţelurilor microaliate cu vanadiu depind esenţial şi de mărimea granulaţiei oţelurilor.6). se practică laminarea controlată şi microalierea suplimentară cu Ti (care formează pelicule intercristaline de TiN ce constituie bariere pentru creşterea cristalelor de austenită).. rezultă precipitate grosolane.. aşa cum arată diagramele din fig.1 %. nitrurilor şi/sau carbonitrurilor elementelor de microaliere) şi asigurarea unei bune sudabilităţi (datorită menţinerii la un nivel scăzut a concentraţiei carbonului). efectul de durificare este dependent de viteza de răcire după laminare.7.. concentraţia masică a fiecăruia din aceste elemente nedepăşind 0. obţinerea unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (determinată şi de posibilitatea durificării structurii acestor oţeluri prin precipitarea dispersă a unor compuşi chimici de tipul carburilor. vanadiul contribuie la durificarea acestor oţeluri prin formarea unor precipitate fine (cu diametrul de 5. efectul durificării putând fi cuantificat prin creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică (limita de curgere şi rezistenţa la rupere) cu 5.3 oC/s (dacă viteza de răcire este mai mică. rezultă o cantitate mică de precipitate şi efectul de durificare este scăzut). combinată cu atingerea unor niveluri ridicate ale caracteristicilor de tenacitate.0.. asigurării unor structuri cu granulaţie fină etc..1. − Oţeluri microaliate cu niobiu.. microaliate uneori şi cu Ti. V şi/sau Ti. structură şi proprietăţi în următoarele tipuri (multe din reţetele privind compoziţia chimică şi prelucrarea tehnologică a acestor tipuri regăsindu-se printre cele corespunzătoare unora din oţelurile anterior prezentate: oţelurile pentru construcţii sudate.04 %.10 nm) de carbonitrură de V (uniform distribuite în masa de ferită a oţelurilor) în timpul răcirii oţelurilor după laminare. iar dacă viteza de răcire este mai mare. În funcţie de reţeta de microaliere utilizată oţelurile de acest tip pot fi: − Oţeluri microaliate cu vanadiu.. micşorând 81 .15 N/mm2 pentru fiecare creştere cu 0. cu %Nbm = 0. viteza care asigură durificarea maximă fiind de aproximativ 3.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale impurităţi. la care se obţin caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică datorită precipitării în structură a carburilor sau carbonitrurilor de Nb (cu diametrul de 1.02.1.1 %. utilizate sub formă de produse obţinute prin laminare normalizantă sau prin laminare controlată.0.). combinată uneori cu TT postlaminare. Semifabricatele şi produsele din astfel de oţeluri se obţin prin laminare termomecanică. când se doreşte obţinerea unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică.01 % a %Vm. Oţelurile HSLA se pot clasifica în funcţie de compoziţie. cu efect minim de durificare.5 nm). 8. Semifabricatele din oţeluri microaliate cu Nb. efectele aplicării unor astfel de tehnologii fiind finisarea granulaţiei (determinată şi de microaliere. cu %Vm ≤ 0. oţelurile pentru recipiente sub presiune etc. Oţelurile microaliate ferito−perlitice au în compoziţie cantităti − mici de Nb.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR solubilitatea acestuia în austenită şi creând astfel condiţiile măririi cantităţii de carburi sau carbonitruri de Nb care precipită în structură) sunt realizate prin laminare controlată. care se pot prelucra sub formă de semifabricate şi produse fie prin laminare obişnuită (caz în care acestea prezintă caracteristici de rezistenţă mecanică bune.27 %. dacă oţelurile sunt aliate suplimentar şi cu mici cantităţi de V sau Mo. oţelurile de acest fel au în structură un conţinut procentual de perlită foarte mic (sunt denumite şi oţeluri cu conţinut redus de perlită) şi se caracterizează printr-o bună sudabilitate. cu răcire accelerată la sfârşitul procesului (călire directă).20. deoarece au conţinut scăzut de carbon. Efectul microalierii cu Nb.0.. datorită finisării intense a granulaţiei).1 % a %Mom conduce la sporirea cu 20.5 > 700 N/mm2).30 N/mm2 a rezistenţei la tracţiune şi limitei de curgere). dar au tenacitatea scăzută şi temperatura de tranziţie ductil-fragil ridicată). deoarece molibdenul determină formarea bainitei superioare în locul perlitei la răcirea austenitei. bainita superioară şi perlita au caracteristici mecanice apropiate).6.. Rp0. Configuraţia diagramelor TTT la oţelurile cu structură bainitică după laminarea controlată . fie prin laminare controlată (care asigură creşterea tenacităţii şi micşorarea temperaturii de tranziţie ductil-fragil.. în acest caz. Alierea cu Mo determină creşterea importantă a caracteristicilor mecanice ale acestor oţeluri (fiecare creştere cu 0. − Oţeluri microaliate cu vanadiu şi niobiu.05 % şi %Mom = 0.. semifabricatele obţinute prin laminare controlată pot avea caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (de exemplu. ci creşterii cantităţii de carbonitruri de Nb care precipită în structură în prezenţa molibdenului (alierea cu Mo micşorează concentraţia carbonului în perlită şi asigură astfel un surplus de 82 Fig 8. cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0. cu %Nbm < 0. 8. Fig.7.1 %).2 sau Rt0. care pot avea microstructura alcătuită din ferită şi perlită sau din ferită aciculară (bainită cu conţinut scăzut de carbon). acest efect de durificare nedatorându-se formării bainitei superioare în locul perlitei (deoarece oţelurile au conţinut scăzut de carbon şi. V şi Ti asupra dimensiunilor grăunţilor de ferită − Oţeluri microaliate cu niobiu şi molibden.

împreună cu folosirea laminării controlate (pentru finisarea granulaţiei). Rp0. b − laminare controlată (structură cu ferită aciculară) 83 .04 % obţinute prin: a − laminare obişnuită (structură cu ferită poliedrică şi perlită dispuse în benzi).5. aşa cum se poate observa pe micrografiile prezentate în figura 8.1 % şi %Nm = 0.018.2 sau Rt0. %Nbm = 0. Datorită reţetei de aliere utilizate. diagramele TTT la răcirea austenitei acestor oţeluri au configuraţia prezentată în figura 8.. cât şi o bună tenacitate.7. Oţelurile slab aliate cu structură feritică aciculară au conţinut scăzut de carbon (%Cm ≤ 0. %Mnm =1.8. deoarece au tendinţa spre formarea unor structuri fragile în ZIT. datorită existenţei în structură a unor precipitate de nitrură de V.8 %. Laminarea controlată şi menţinerea la un nivel scăzut a concentraţiei carbonului (%Cm < 0. permit a se realiza din aceste oţeluri semifabricate laminate cu caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (de exemplu. cu Rp0. care.1 %) permit a se obţine din aceste oţeluri semifabricate care prezintă atât rezistenţă mecanică ridicată..7.06 %.2. care prezintă caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (de exemplu. asigură obţinerea de semifabricate cu caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (Rp0.5 > 500 N/mm2) şi de tenacitate (KV > 130 J la ta şi temperatura de tranziţie t50% < −20 oC). împreună cu efectele de finisare a granulaţiei şi de durificare prin precipitare induse de laminarea controlată şi de alegerea judicioasă a concentraţiilor elementelor de aliere. diferă esenţial de structura ferito-perlitică (cu cristale poliedrice de ferită) ce rezultă dacă se aplică laminarea obişnuită. Fig. la care se adăugă uneori şi Nb. 8. %Mom = 0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale carbon pentru formarea precipitatelor de carbonitruri de Nb). acest tip de structură.2 sau Rt0. cu %Vm < 0.3 %.2 sau Rt0.5 > 550 N/mm2). ceea ce permite ca prin răcirea controlată la sfârşitul laminării semifabricatelor (cu jeturi de apă sau de aer comprimat) să se obţină structură cu ferită aciculară (bainită cu conţinut scăzut de carbon).0. aceste influenţe. Microstructurile unui oţel cu %Cm = 0. sudabilitatea acestor oţeluri nu este însă satisfăcătoare. 8.5 > 500 N/mm2) şi tenacitate foarte bună.8. − Oţeluri microaliate cu vanadiu şi azot.08 %) şi sunt aliate cu mici cantităţi de Mn. Mo şi/sau B.022 %.

5. 10. alegând convenabil parametrii ti şi τm...420 N/mm2. Rm = 600.9. O altă metodă de obţinere a semifabricatelor cu structură bifazică ferito-martensitică constă din laminarea controlată intercritică a oţelurilor. pentru transformarea austenitei în martensită şi obţinerea structurii bifazice ferito−martensitice..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Oţelurile microaliate ferito-perlitice şi oţelurile slab aliate cu ferită aciculară au fost concepute în vederea utilizării la realizarea semifabricatelor laminate (de tip platbandă) pentru ţevile sudate destinate conductelor petroliere (amplasate subteran sau submarin) şi pentru construcţiile sudate ale instalaţiilor marine de foraj şi exploatare petrolieră.9.7.. iar ponderea formaţiunilor de austenită este la nivelul dorit al ponderii formaţiunilor martensitice în structura finală. necesare la 84 . 8. Microstructura unui oţel bifazic cu %Cm = 0.5.4. Fig.5. 8....12 % şi %Mnm = 1.800 N/mm2 şi A = 15.20 % din structură).10... Oţelurile cu forma incluziunilor nemetalice controlată se folosesc pentru obţinerea de semifabricate laminate cu anizotropie minimă a caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi (mai ales) de tenacitate. b) răcirea rapidă (în apă) a semifabricatelor. Oţelurile bifazice (dual − phase steel) sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0..30 %). care se utilizează sub formă de semifabricate sau produse având structura alcătuită dintr-o matrice feritică în care se află dispersate uniform insule de martensită (care ocupă.16 %).A3) şi menţinerea lor o durată τm la această temperatură.1. 8. slab aliate cu mangan (%Mnm = 1. aşa cum se poate observa pe micrografiile prezentate în fig.5 % O primă metodă de obţinere a structurii bifazice ferito−martensitice la semifabricatele laminate din astfel de oţeluri o reprezintă aplicarea unui TT intercritic constând din: a) încălzirea semifabricatelor la o temperatură ti ∈ (A1.7. Semifabricatele din astfel de oţeluri sunt ieftine şi prezintă caracteristici mecanice ridicate (Rp0. se obţine o structură bifazică ferito-austenitică în care concentraţia carbonului în austenită este suficient de ridicată pentru a-i asigura o bună capacitate de călire. 8.3. putând fi utilizate la confecţionarea construcţiilor metalice şi mecanice la care nu sunt impuse condiţii deosebite privind tenacitatea materialelor.8 %) şi microaliate cu elemente care să le confere granulaţie fină.2 = 320. condusă după una din diagramele prezentate în figura 8.

8. aşa cum sugerează diagrama (de principiu) redată în figura 8.10. care modifică tipul incluziunilor (determină formarea unor incluziuni greu fuzibile. raportul dintre concentraţiile elementelor adiţionale (Ti.) supuse în exploatare unor solicitări mecanice complexe. Diagrama pentru alegerea reţetei de microaliere la elaborarea oţelurilor cu forma incluziunilor nemetalice controlată 85 . În prezent se aplică metoda introducerii la elaborarea oţelurilor a unor cantităţi mici de pământuri rare (lantanide). fiind necesară realizarea unor semifabricate laminate cu o structură în care formaţiunile de perlită să fie uniform distribuite în masa de ferită. care generează în acestea stări de tensiuni mecanice bi sau triaxiale.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale realizarea unor piese sau echipamente (funduri pentru recipiente sub presiune. lipsite de plasticitate şi uniform distribuite în structura oţelurilor. zirconiu sau titan. le asigură finisarea şi le dispersează uniform în masa structurală a oţelurilor. Pentru obţinerea unei astfel de structuri se impune ca oţelurile supuse laminării să nu conţină incluziuni nemetalice (sulfuri) plastice (care se dispun în timpul laminării sub formă de şiruri orientate în direcţia de deformare şi determină formarea structurii în benzi la răcirea semifabricatelor după laminare). controlul formei incluziunilor are ca scop principal obţinerea unor incluziuni de sulf globulare. Ce etc.) şi concentraţia sulfului într-un astfel de oţel se alege astfel încât să rezulte efectul maxim de reducere a anizotropiei caracteristicilor de tenacitate. Metoda clasică de obţinere a incluziunilor de sulf cu formă controlată constau în tratarea oţelurilor la elaborare cu Ca şi Si.11. globulare şi nedeformabile). în consecinţă.11. Zr. Pentru astfel de aplicaţii nu este recomandată utilizarea semifabricatelor laminate din oţel cu structură (ferito-perlitică) în benzi (care se caracterizează printr-o mare anizotropie a caracteristicilor mecanice). 8. Fig. Diagramele de laminare controlată intercritică pentru obţinerea semifabricatelor cu structură bifazică ferito−martensitică Fig. rezervoare sferice etc.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. austenită. oţelurile inoxidabile pot fi clasificate în: oţeluri aliate cu crom şi oţeluri aliate cu crom şi nichel. Oţelurile inoxidabile şi refractare Oţelurile capătă proprietatea de a fi inoxidabile (de a prezenta o rezistenţă ridicată la acţiunea mediilor agresive cu care vin în contact).7. au caracteristicile de calitate reglementate prin standardele SR EN 10088 şi STAS 3583 (care este încă în vigoare).12. în funcţie de principalul factor care le asigură rezistenţa la acţiunea mediilor de lucru agresive. Trebuie precizat că.5 %.20 % şi %Crm > 10. 8. care precizează că oţelurile inoxidabile trebuie să aibă %Cm < 1. sârme. Oţelurile inoxidabile care. Oţelurile rezistente la coroziune Oţelurile rezistente la coroziune (oţelurile anticorosive) pot fi clasificate.. dacă sunt înalt aliate cu crom. deoarece cromul este un element carburigen (v. 8. această prescripţie este cuprinsă şi în SR EN 10020. %Pm ≤ 0. la calificarea unui oţel ca oţel inoxidabil sau refractar se ia în considerare numai concentraţia cromului dizolvat în soluţiile solide pe bază de fier (ferită. livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică (table.015 %. scap. benzi. iar simbolurile principalelor mărci standardizate din fiecare clasă sunt redate în tabelul 8.5. Oţelurile inoxidabile comerciale. ce întrerup contactul lor cu mediile agresive şi le protejează astfel de acţiunea distructivă a acestora. martensită) existente în structura acestuia.). conţinuturi foarte scăzute de impurităţi (%Sm ≤ 0. conform acestor standarde oţelurile inoxidabile sunt împărţite în clasele structurale prezentate în continuare. în condiţii de temperatură ridicată. bare. 7.0 %.6. În funcţie de reţeta de aliere utilizată la elaborare. Oţelurile inoxidabile feritice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi au compoziţia caracterizată prin %Cm ≤ 0.1.1.08 %. prezintă caracteristici bune de rezistenţă la oxidare şi la coroziune în gaze şi au capacitatea de a asigura caracteristici mecanice convenabile sunt denumite oţeluri refractare.04 %) şi concentraţia 86 . concentraţia masică minimă a cromului în astfel de oţeluri fiind %Crm = 10. profile pentru utilizări generale etc. în două categorii: oţelurile inoxidabile.6.3).. care interacţionează cu mediile corosive şi se acoperă cu pelicule compacte.6. a căror rezistenţă la coroziune este determinată de compoziţia chimică şi de structura acestora şi oţelurile patinabile. formate din produşi de coroziune.1.

.1. Mo)..6 %)... Tabelul 8. niobiu (%Nbm = 0. titan (%Tim = 0. X2CrMoTi17−1. Si.1 %).30 %. %Crm = 17. X6Cr17..3. în compoziţia acestor oţeluri se pot adăuga în diverse concentraţii şi alte elemente: siliciu (%Sim ≤ 1 %).. reţetele cu concentraţii mari de crom prezentând şi bune proprietăţi de refractaritate.3.5 %). Principalele mărci de oţeluri inoxidabile Marca de oţel conform: SR EN 10088 STAS 3583 X6Cr13 X6Cr17 X3CrTi17 X2CrMoTi18−2 X6CrAl13 X12Cr13 X20Cr13 X30Cr13 X39Cr13 X50CrMoV15 X2CrNi18−9 X5CrNi18−10 X6CrNiTi18−10 X2CrMnNi17−7−5 X2CrMnNiN18−9−5 X2CrNiMo17−13−3 X1NiCrMoCu25−20−5 X6CrNiMoTi17−12−2 X2CrNiMoCuN25−6−3 X2CrNiMoCuWN25−7−4 7Cr130 8Cr170 8TiCr170 2TiMoCr180 7AlCr130 10Cr130 20Cr130 30Cr130 40Cr130 45VMoCr145 2NiCr185 5NiCr180 10TiNiCr180 2MoNiCr175 2CuMoCrNi250 10TiMoNiCr175 - Clasa structurală Feritic Feritic Feritic Feritic Feritic Ferito . nichel (%Nim = 0. pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Al.7.3. X2CrNi12. pentru îmbunăţăţirea tenacităţii şi prelucrabilităţii prin deformare plastică (Ni).. X6CrNi17−1. X2CrMoTi29−4. X3CrTi17.4. X2CrNbZr17. X6CrMo17−1. X2CrAlTi18−2.18 % sau %Crm = 25.3. molibden (%Mom = 0..0. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X6Cr13..5 %)... stabilizarea feritei şi mărirea rezistenţei la coroziune intercristalină (Nb. X6CrMoNb17−1.feritic Austenito .13 %..0... aluminiu (%Alm ≤ 2 %). X6CrAl3.martensitic Martensitic Martensitic Martensitic Martensitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenito .8.8 %) şi/sau zirconiu (%Zrm = 0.feritic 87 .Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale masică de crom încadrată în una din următoarele reţete: %Crm = 11.. Ti.. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral acestor prescripţii. pentru finisarea granulaţiei. Zr). X2CrTi12.

24) de sensibiltatea lor ridicată la supraîncălzire (creşterea pronunţată a granulaţie în cazul încălzirii şi menţinerii lor la temperaturi mai mari de 900 oC) şi de tendinţa acestora spre fragilizare şi fisurare (atât datorită creşterii granulaţiei. Mărcile de oţeluri comerciale din aceste clase structurale corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte. cupru (%Cum = 1.. %Crm = 17.6 %) şi/sau vanadiu (%Vm = 0.13 %. conţinuturi foarte scăzute de impurităţi (%Sm ≤ 0.0.40 min şi răcirea în aer. X90CrMoV18.. X8CrNiMoAl15−7−2.8 %). Oţelurile inoxidabile feritice au o sudabilitate relativ bună. prin folosirea unor tehnologii de sudare adecvate şi prin aplicarea unor TT postsudare.015 %. urmată de aplicarea unui TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul adecvat obţinerii caracteristicilor dorite). X20Cr13.6. 88 . locale (la îmbinările sudate) sau globale (la întreaga construcţie sudată). X105CrMo17. Cu). pentru îmbunăţăţirea rezistenţei la coroziune în anumite medii (Al. 7.04 %) şi concentraţia masică de crom încadrată în una din următoarele reţete: %Crm = 11. cât şi datorită intervenţiei altor fenomene. nichel (%Nim = 1. X5CrNiCuNb16−4. Mo)..18 %.... singura modalitate tehnologică de a le influenţa caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate constă în ecruisarea lor prin deformare plastică la rece. V) sau pentru evitarea apariţiei fenomenelor de fragilitate la revenire (Mo). cum ar fi apariţia fazei σ în cazul menţinerilor îndelungate în intervalul de temperaturi 550.. cu foarte mici cantităţi de carburi globulare uniform distribuite în matricea feritică) şi. 8...ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aceste oţeluri prezintă...5 %).0. fig. pentru finisarea granulaţiei.. Cu.850 oC (temperaturile mai mari fiind recomandate la construcţiile sudate din oţeluri feritice cu concentraţii ridicate de crom). menţinerea la aceste temperaturi o durata τm = 30. X4CrNiMo16−5−1. Nb. %Pm ≤ 0.. niobiu (%Nbm = 0.. caracteristicile de utilizare ale acestor oţeluri nu pot fi modificate prin aplicarea de TT cu schimbare de fază. pentru îmbunăţăţirea tenacităţii şi prelucrabilităţii prin deformare plastică (Ni). aşa cum rezultă din următoarele exemple: X12Cr13.3.1. aceste probleme se pot rezolva prin alegerea corespunzătoare a MA pentru sudare. X70CrMo15.. constând din încălzirea la ti = 750.. X46Cr13. o structură monofazică feritică (eventual.700 oC)..0 %.2.1.. în compoziţia acestor oţeluri se pot adăuga în diverse concentraţii şi alte elemente: siliciu (%Sim ≤ 1 %).08. ca urmare. X7CrNiAl17−7.2 %) pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Al.1.. molibden (%Mom = 0. X5CrNiMo13−4. mărirea călibilităţii şi durificarea prin precipitare a acestor oţeluri (Ni. X50CrMoV15.6.0 %). Principalele probleme care pot să apară la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri sunt legate (v. Oţelurile inoxidabile martensitice şi ferito-martensitice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi au compoziţia caracterizată prin %Cm = 0.5 %)...3. la orice temperatură în stare solidă. Si. aluminiu (%Alm ≤ 1..

8 %).6 %). care prezintă o capacitate particulară de creştere a caracteristicilor de rezistenţă mecanică prin aplicarea de TT... caracteristicile de rezistenţă mecanică înregistrând creşteri semnificative (Rp0. fără afectarea inadmisibilă a caracteristicilor de tenacitate (energia de rupere se menţine la niveluri KV = 40...0 %) şi/sau niobiu (%Nb m = 0..1 %) pentru asigurarea structurilor martensitice la răcirea în aer se impune alierea lor suplimentară cu nichel şi..7. care măresc duritatea structurilor de revenire). aliate suplimentar cu nichel (%Ni m = 3.. caracterizată prin rezistenţă mecanică redusă şi plasticitate ridicată.1050 oC) o structură martensitică cu conţinut scăzut de carbon. molibden (%Mo m = 0. la oţelurile cu concentraţii mari de carbon (%Cm > 0. uneori..Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Aceste oţeluri au concentraţia de crom suficient de scăzută în corelaţie cu concentraţia de carbon. care se poate transforma în martensită (cu conţinut redus de carbon.1200 N/mm2 şi Rm = 1000.. alcătuiesc o subdiviziune specială a oţelurilor inoxidabile martensitice (având ca mărci reprezentative X4CrNiMo16−5−1. căpătând o structură martensitică sau ferito – martensitică. în timp ce la oţelurile cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0..5 % au Ms > ta şi prezintă după călire (în aer sau ulei.5 %).4).3.3).1300 N/mm2). prin aplicarea unui TT de revenire (la ti = 470.6. Oţelurile cu conţinuturi scăzute de carbon (%C m < 0. NbNi3 etc. cupru (%Cu m = 1.. având rezistenţă mecanică scăzută şi 89 .630 oC şi τm = 1. aluminiu (%Al m = 0. de la ti = 1025. În majoritatea cazurilor oţelurile din aceste clase structurale se utilizează în starea metalurgică conferită prin aplicarea unui TT de călire + revenire... 5. iar caracteristicile mecanice ale structurilor de revenire pot indica prezenţa fenomenelor de fragilitate la revenire (v. scap. scap.0...5 %)...8 % au Ms << ta şi prezintă (la ta) după călire (în aer de la ti = 950. 7..) şi se produce un efect de durificare (îmbătrânire) important..1050 oC) o structură austenitică. cu cupru.... X5CrNiCuNb16−4.. Oţelurile PH cu %Nim = 6..17 %). Oţelurile PH cu %Nim = 3. în structura martensitică apar precipitate ale compuşilor intermetalici pe care îi formează elementele de aliere suplimentare (de tipul MoNi3.... X8CrNiMoAl15−7−2) şi sunt denumite oţeluri cu durificare prin precipitare (oţeluri PH – preciptation hardening).08 %) şi conţinuturi ridicate de crom (%Cr m = 15.3 ore).1..3.60 J) şi de rezistenţă la coroziune. încât transformarea alotropică Feγ ⇔ Feα nu este suprimată şi aceste oţeluri prezintă transformări de fază în stare solidă (în condiţii de echilibru termodinamic sunt posibile transformările de tipul austenită ⇔ ferită) şi se călesc în aer (sunt oţeluri autocălibile).. datorită intervenţiei fenomenelor de stabilitate la revenire şi de durificare secundară (separararea unor carburi de crom fin dispersate. X7CrNiAl17−7. Procesele care au loc la revenirea structurilor de călire ale acestor oţeluri (bogat aliate cu crom şi alte elemente de aliere) diferă de procesele care au loc la revenirea structurilor de călire ale oţelurilor nealiate (v.2 %) aceste condiţii sunt uşor de întrunit..2 = 800.

.0.5 % călite şi îmbătrânite.1.. aceste oţeluri au tendinţa de fragilizare la rece.1.. BMT trebuie bine protejată în timpul sudării faţă de acţiunea nocivă a atmosferei înconjurătoare (prin utilizarea procedeelor de sudare în mediu de gaz inert).850 oC. P. Oţelurile inoxidabile martensitice cu %Cm > 0. în apă şi în foarte mulţi agenţi chimici.) şi instrumentelor de măsurare şi nu se utilizează la realizarea construcţiilor sudate.02. la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri trebuie utilizate MA cu concentraţii scăzute de carbon şi conţinuturi minime de impurităţi (S.1. N şi...750 oC sau. un TT complet. fiind recomandat TT de revenire la ti = 600. deoarece...4 % sunt sudabile. structura austenitică se ecruisează puternic prin deformare plastică la rece şi. mai ales H. Oţelurile inoxidabile martensitice şi ferito – martensitice cu %Cm < 0.. pentru micşorarea stabiltăţii austenitei prin separarea unor particule de carburi de crom şi alte elemente de aliere şi apoi răcirea în apă).20 % (corespunzătoare oţelurilor inoxidabile) şi concentraţii masice de nichel %Nim = 8. tenacitate şi rezistenţă mecanică ridicate la temperaturi scăzute (până la –270 oC).3. menţinerea la această temperatură o durată τm = 0. menţinerea la tco o durată τm = 7.6. care au efecte negative majore asupra tenacităţii).15 %..10 %..520 oC şi τm = 1. %Cm ≤ 0. dar oţelurile moderne au %Cm ≤ 0.. iar după sudare trebuie aplicate TT care să confere îmbinărilor sudate structuri asemănătoare cu cea corespunzătoare MB. Compoziţia chimică a acestor oţeluri poate fi caracterizată astfel: • concentraţia masică de carbon este scăzută. 8.04 %.5 ore. Oţelurile inoxidabile austenitice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi nichel şi reprezint[ o clasă structurală de oţeluri cu proprietăţi deosebite: rezistenţă mare la coroziune în aer... • reţeta de aliere de bază a acestor oţeluri prevede concentraţii masice de crom %Crm = 18. la tco = −70. motiv pentru care oţelurile sunt denumite şi oţeluri austenitice tip 18−8.5 ore) se obţin efecte de durificare prin precipitare similare celor tipice oţelurile PH cu %Nim = 3. ca urmare..8 ore şi apoi reîncălzirea la ta) sau prin aplicarea unui TT de destabilizare a austenitei (constând din reîncălzirea oţelurilor la ti = 750....80 oC/oră.. dacă este posibil.4 % sunt destinate confecţionării sculelor (cuţite.24.. alcătuit din călire martensitică şi revenire.5. prin aplicarea ulterioară a unui TT de revenire (la ti = 500.. această reţetă fiind modificată la oţelurile pentru − 90 ... plasticitate mare. comportare paramagnetică şi o bună sudabilitate..−80 oC. în mod obişnuit. cu vr = 70.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR plasticitate ridicată) prin aplicarea unui TT de călire la temperaturi scăzute (constând din răcirea oţelurilor. conform indicaţiilor diagramei din figura 7. aceste oţeluri ridică probleme tehnologice la prelucrarea prin aşchiere sau prin deformare plastică. instrumente chirurgicale etc..

. • majoritatea oţelurilor austenitice crom-nichel au în compoziţie şi alte elemente de aliere decât carbonul.). X2CrNi18−9.4.. X6CrNiTi18−10. 25−35 etc. la temperaturi înalte.8.04 %) au structura de echilibru la ta complet austenitică. Mo).). Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte.0..25 %). manganul (%Mnm = 2. care se realizează cu %Crm = 15.0 %) în astfel de medii este aproape nulă.. 91 .. Deoarece nu prezintă transformări în stare solidă. Nb.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale aplicaţii speciale (caracterizate prin condiţii severe de lucru: solicitări mecanice cu intensităţi mari şi/sau aplicate dinamic.. Oţelurile cu conţinuturi reduse de carbon (%Cm ≤ 0.. solubilitatea carbonului în austenită la această temperatură fiind mai mare decât concentraţia carbonului existent în aceste oţeluri şi. efectele favorabile ale cromului se diminuează odată cu creşterea conţinutului de carbon al oţelurilor (care favorizează apariţia carburilor în structura acestora)... singura modalitate tehnologică de a le influenţa caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate constă în ecruisarea lor prin deformare plastică la rece.25 % şi %Nim = 15. fiind elementul de aliere care le conferă structura austenitică şi asigură (în cazul când %Nim > 8 %) menţinerea unei astfel de structuri până la temperatura ambiantă (prin modificarea substanţială a poziţiei punctelor critice de transformare în stare solidă A1 şi A3).5. prezintă cea mai bună comportare în prezenţa mediilor agresive de lucru. X3CrNiCu18−9−4. X12CrMnNiN18−9−5. 20−25. urmată de aplicarea unui TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul adecvat obţinerii caracteristicilor dorite). caracteristicile de utilizare ale acestor oţeluri nu pot fi modificate prin aplicarea de TT cu schimbare de fază.12..7 %).5.. azotul (%Nm = 0. Cu.. ca urmare. N). niobiul (%Nbm = 0. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X10CrNi18−8.. nichelul acţionează favorabil asupra rezistenţei la coroziune şi îmbunătăţeşte caracteristicile mecanice la temperaturi înalte ale oţelurilor.0.1... deoarece probabilitatea declanşării proceselor de corodare electrochimică a structurii monofazice austenitice (cu %Crm = 10. iar %Crm >15 % conferind oţelurilor rezistenţă la coroziunea (de tip elecrochimic) produsă de mediile active apoase.. X6CrNiMoNb17−12−2..3 %). cromul este elementul de aliere care conferă acestor oţeluri rezistenţă la coroziune şi la oxidare. molibdenul (%Mom = 2. 45 % (şi sunt denumite oţeluri tip 15−35...10 %). pentru îmbunăţăţirea rezistenţei la coroziune (Mo..1 %) sau titanul (%Tim = 0.. %Crm = 12. temperaturi ridicate. cuprul (%Cum = 0.7 %). cromul şi nichelul (elementele reţetei de aliere de bază): siliciul (%Sim ≤ 1. medii foarte agresive etc..4 %). Ti) sau pentru stabilizarea structurii austenitice şi înlocuirea parţială a nichelului (Mn. X2CrNiMo17−12−2. pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Si.15 % asigurându-le o bună rezistenţă la oxidare în medii uscate.

. • viteza de difuzie a carbonului în austenită este mai mare decât cea corespunzătoare cromului şi. cantitatea de carburi precipitate este redusă.. marginile cristalelor de austenită îşi diminuează puţin concentraţia de crom şi diminuarea rezistenţei la coroziune a oţelului este mică.15 %) au structura de echilibru la ta alcătuită din austenită şi carburi de crom. iar peste 850 oC austenita are capacitate ridicată de a dizolva carbon şi separarea carburilor nu mai este justificată termodinamic. sub 450 oC difuzia elementelor care formează carburile nefiind posibilă. aşa cum se poate observa în imaginile prezentate în figura 8. carbonul ajunge mai repede la marginile cristalelor de austenită şi formează carburile cu cromul din austenita situată în zonele adiacente acestor margini.12. se produce uniformizarea prin difuzie a concentraţiei cromului în cristalele de austenită.1100 oC. dacă durata menţinerii este sub limita inferioară a intervalului critic.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Oţelurile cu conţinuturi de carbon mai mari (%Cm = 0. se aplică TT de călire de punere în soluţie (a carburilor). astfel că. se produce separarea din austenită a carbonului în exces sub formă de carburi de crom. Aspectele prezentate sugerează şi principalele căi de acţiune pentru diminuarea susceptibilităţii oţelurilor inoxidabile austenitice faţă de coroziunea 92 . 850 oC).. sărăcirea în crom a acestor margini este parţial compensată şi rezistenţa la coroziune a oţelului este puţin afectată. această structură bifazică putând favoriza declanşarea proceselor de corodare a oţelurilor în prezenţa mediilor agresive. separarea intercristalină a carburilor de crom şi scăderea concentraţiei de crom de la marginile cristalelor de austenită diminuează rezistenţa la coroziune a oţelului. 0. marginile (sărăcite în crom) ale cristalelor de austenită sunt atacate. fenomen numit coroziune intercristalină. pentru care intensitatea sensibilizării la coroziune intercristalină a oţelului este maximă.04. • aşa cum se poate deduce examinând diagrama din figura 8. Pentru a le conferi o structură monofazică austenitică rezistentă la coroziune. atunci când piesele realizate dintr-un astfel de oţel vin în contact cu un mediu agresiv de lucru. proces care prezintă următoarele particularităţi: • separarea carburilor apare numai în cazul încălzirii într-un interval critic de temperaturi (450 oC. instabilă termodinamic şi.13. ca urmare. iar dacă durata menţinerii este mai mare decât limita superioară a intervalului critic. ca urmare. creşte concentraţia în crom a marginilor acestor cristale. pentru menţinerea structurii monofazice austenitice (până la ta).. structura monofazică astfel obţinută este alcătuită din austenită suprasaturată în carbon. pentru dizolvarea carburilor în austenită şi răcirea lor rapidă (în apă). dacă semifabricatele sau piesele confecţionate dintr-un oţel cu această structură sunt supuse încălzirii (în procesul de prelucrare sau în cursul utilizării). pentru fiecare temperatură situată în intervalul critic de temperaturi există un interval critic al duratei de menţinere. după precipitarea intercristalină a carburilor de crom. constând în încălzirea oţelurilor la ti = 1000.

silicaţi) care sunt faze uşor fuzibile sau care formează cu fierul sau cu elementele de aliere eutectice uşor fuzibile. pentru evitarea formării carburilor de crom în structura oţelurilor.12. niobiu sau tantal. în timpul solidificării CUS. 8. care. Diagrama timp – temperatură − sensibilizare la coroziunnea intercristalină (TTS) a oţelului inoxidabil X10CrNi18−8 Oţelurile inoxidabile austenitice au o bună sudabilitate. • Fisurarea la cald a CUS realizate prin sudare se produce la temperaturi ridicate (peste 1200 oC). având afinitatea faţă de carbon mai mare decât cromul. carbonul. titan.24. siliciul. Dacă se analizează diagrama structurală prezentată în figura 7. 8. niobiu) compuşi (sulfura de nichel. fisurile formate la cald având caracter interdendritic şi fiind cauzate de prezenţa unor faze uşor fuzibile în zonele intercristaline ale structurii primare a CUS.13. deoarece formează cu elementele de aliere tipice oţelurilor inoxidabile austenitice (nichel. sulful şi fosforul favorizează apariţia fisurării la cald.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale intercristalină: reducerea concentraţiei de carbon (%Cm ≤ 0. Microfotografia unei zone afectate de coroziunea intercristalină la o piesă din oţel inoxidabil austenitic X10CrNi18−8 Fig. carburi de titan şi niobiu. Fig. se observă că principalele probleme care pot afecta sudabilitatea oţelurilor austenitice crom-nichel sunt: fisurarea la cald şi fragilizarea indusă de formarea fazei σ . în 93 . apariţia fenomenului este influenţată de următorii factori: − compoziţia chimică a BMT din care rezultă prin solidificare CUS (dependentă de compoziţia şi puritatea MB şi MA). niobiu sau tantal sunt denumite oţeluri stabilizate). leagă carbonul în exces sub formă de carburi proprii şi asigură astfel menţinerea nealterată a concentraţiei cromului în cristalele de austenită (oţelurile inoxidabile austenitice microaliate cu titan.04 %). creşterea concentraţiei cromului. pentru ca separarea intercristalină a carburilor de crom să afecteze în mică măsură rezistenţa la coroziune a marginilor cristalelor de austenită şi/sau microalierea oţelurilor cu titan.

vanadiul şi molibdenul împiedică fisurara la cald. wolframul. Oţelurile inoxidabile austenito – feritice sau ferito – austenitice. Si.5 %. apariţia fazei σ (sigmatarea) şi fragilizarea care o însoţeşte sunt favorizate de prezenţa unor elemente de aliere ca Mo. denumite şi oţeluri duplex.2 % şi %Cum ≤ 2 %. carbonul etc. faza σ apare (mai greu) după sudare.. fosfor...ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR timp ce manganul. prin realizarea următoarelor etape: γ → γ + α → γ + α + σ → γ + σ.24. prezenţa în structură a feritei asigurându-le niveluri ridicate ale rezistenţei mecanice şi rezistenţei la coroziune.. în zonele încălzite la 600.. Ti şi de procesele de deformare plastică la rece şi pot fi înlăturate aplicând după sudare (sau după operaţiile de prelucrare prin deformare plastică la rece) un tratament termic constând din încălzirea zonei sigmatate la ti ≅ 1000 oC. ca urmare.. 8.) sub formă de compuşi greu fuzibili sau care formează cu fierul sau cu elementele de aliere eutectice greu fuzibile. Aceste oţeluri combină bunele proprietăţi ale oţelurilor inoxidabile feritice şi austenitice. Primele oţeluri duplex realizate au avut compoziţia: %Cm ≤ 0.04 %. Fragilizarea prin faza σ se produce atunci când în îmbinările sudate apare faza σ. ferita este faza care se deformează uşor şi ajută la diminuarea nivelului energetic al câmpului de tensiuni care apare datorită sudării) şi dizolvarea elementelor nocive (sulf. − prezenţa feritei în structura CUS (într-un conţinut procentual de 3. iar dacă structurile sunt austenito − feritice. iar prezenţa austenitei conferindu-le o bună ductilitate şi tenacitate.1. ferita are rezistenţa la deformare mai mică decât austenita şi.4...4 ore şi răcirea în aer. %Mom = 1. relaxarea tensiunilor mecanice care apar în timpul cristalizării primare a CUS (la temperaturi înalte.. fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi nichel şi reprezintă o clasă structurală de oţeluri utilizată relativ recent (cu toate că primele oţeluri duplex au apărut încă din 1930) la fabricarea aparaturii tehnologice de presiune şi a construcţiilor sudate.. direct din austenită .. %Nim = 4.900 oC.. %Crm = 22. prin realizarea următoarelor efecte: finisarea structurii (ferita cristalizează înaintea austenitei şi împiedică formarea structurilor dendritice grosolane). Nb. menţinerea la această temperatură o durată τm = 2. fixând elementele nocive (sulful.6. siliciu) şi diminuarea pericolului de formare a eutecticelor uşor fuzibile. faza σ apare (mai uşor) în aceleaşi zone. compus intermetalic FeCr caracterizat prin duritate ridicată şi fragilitate accentuată. raportul preferat al conţinuturilor procentuale de ferită şi austenită în structura oţelurilor de acest tip este cel unitar (%α ≅ 50 % şi %γ ≅ 50 %). dacă MB sau CUS au structura complet austenitică. la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri s-a constatat că structurile realizate în CUS şi ZIT nu mai prezintă raportul unitar al conţinuturilor procentuale de ferită 94 .4 %) împiedică fisurarea la cald. prin realizarea următoarelor etape: γ + α → γ + α + σ → γ + σ.

.. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte. tenacitatea oţelurilor duplex are nivelul situat între nivelurile corespunzătoare oţelurilor inoxidabile austenitice şi feritice. %Cum ≤ 2. A doua generaţie de oţeluri duplex a avut compoziţia chimică caracterizată prin %Cm ≤ 0.1. iar sudarea fără MA sau cu pMA scăzute (valori mari ale pMB) nu este recomandată (trebuie evitată). respectarea acestei prescripţii asigurând formarea şi menţinerea cantităţii corespunzătoare de austenită în structura CUS.04 %...X2CrNiMoN22−5−3.4 % .7.8 %. Rezistenţa la coroziune a oţelurilor duplex din generaţia a doua este mai bună decât a oţelurilor inoxidabile austenitice. spre deosebire de MB..26 %.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale şi austenită.. care au în mod obişnuit %Nim = 5.5 %). iar caracteristicile de rezistenţă la coroziune ale îmbinărior sudate sunt nesatisfăcătoare.... MA cu compoziţie apropiată de a MB se utilizează numai în cazul când se efectuează TT postsudare pentru rectificarea structurilor din CUS şi ZIT.. %Crm = 24. azotul a fost utilizat pentru înlocuirea parţială a nichelului ca element austenitizant. construcţiilor şi echipamentelor care funcţionează la temperaturi superioare temperaturii de –50 oC (în condiţii de frig climatic sau industrial). iar rezistenţa la tracţiune şi limita de curgere sunt aproximativ de două ori mai mari decât ale oţelurilor inoxidabile austenitice.X2CrNiMoCuN25−6−3. • în procesul de sudare se produc fenomene metalurgice de precipitare în CUS şi ZIT a unor faze dure (faze δ.5..0.X3CrNiMoN27−5−2. Pentru realizarea unor îmbinări sudate de calitate la realizarea aparatelor tehnologice sau construcţiilor metalice din oţeluri duplex se recomandă a se avea în vedere următoarele aspecte: • pentru a obţine CUS cu caracteristici corespunzătoare. dar nefiind recomandate pentru echipamentele şi aparatele tehnologice destinate aplicaţiilor criogenice. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X2CrNiN23−4. constatându-se că el îmbunătăţeşte rezistenţa mecanică şi rezitenţa la coroziune şi contribuie la formarea austenitei din ferită la temperaturi ridicate. asigurând menţinerea raportului unitar al conţinuturilor procentuale de ferită şi austenită în zonele caracteristice ale îmbinărilor sudate ale echipamentelor trehnologice sau construcţiilor realizate din astfel de materiale.5 % şi %Nm = 0.0 %). de tipul unor compuşi intermetalici cu conţinuturi ridicate de crom şi molibden sau nitruri de fier şi/sau de elemente de aliere) care fragilizează structura şi micşorează rezistenţa la coroziune a acesteia. mai ales dacă nu este posibilă aplicarea de TT postsudare. este necesar ca MA utilizate la sudare să fie supraaliate cu nichel (MA trebuie să aibă %Nim ≅ 9 %. X2CrNiMoN25−7−4..15.30 % (unele conţinând şi %Wm = 0. oţelurile duplex putând fi utilizate pentru confecţionarea pieselor. X2CrNiMoCuWN25−7−4.5. %Mom = 3. %Nim = 6. 95 .

12SiNiCr360 şi 10TiAlCrNi320 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate austenitice). ce protejează materialul împotriva oxidării în profunzime). molibden. oţelurile inoxidabile prezintă şi o bună refractaritate (mai ales. table. cu conţinuturile de carbon %Cm = 0.1. 900 oC]. principalele mărci de astfel de oţeluri (simbolizate în acelaşi mod ca şi oţelurile aliate pentru construcţia de maşini cuprinse în STAS 791) sunt: 10AlCr70.1100 oC) se utilizează oţelurile refractare (termorezistente) speciale. Pentru această aplicaţie singurele oţeluri care dau rezultate bune sunt oţelurile austenitice crom – nichel tip 15−35.45 %. iar solubilitatea azotului în ferită este mai scăzută decât în austenită. vanadiu (care durifică oţelurile prin formarea de carburi stabile.6. s-a constatat că apariţia fazelor δ este determinată de menţinerile îndelungate la temperaturi ridicate. în funcţie de compoziţia lor chimică. având calitatea reglementată de STAS 11523. 15SiNiCr200.0. 20−25 sau 25−35.. 10AlCr180.35. rezistenţa la oxidare este conferită oţelurilor de alierea cu crom şi este îmbunătăţită de alierea suplimentară cu siliciu şi aluminiu (elemente care asigură formarea pe suprafetele pieselor realizate din astfel de oţeluri şi exploatate la temperaturi ridicate a unui strat compact şi aderent de oxizi. 15SiNiCr250. 20VNiWMoCr120 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice). ţevi prin care circulă hidrocarburi şi care au domeniul temperaturilor de lucru [700 oC. uneia din clasele structurale anterior prezentate: feritică. 12NiCr250.5. dacă aplicaţiile în care sunt utilizate se caracterizează prin temperaturi de lucru nu prea mari. Oţelurile refractare (termorezistente) pot aparţine. SiO2. semifabricatelor laminate finite (profile pline şi fasonate. martensitică sau austenitică. 96 . de tipul Cr2O3. 10AlCr240 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate feritice). benzi.) şi barelor forjate. micşorează tendiţa de fragilizare la cald a acestora şi/sau le măresc temperatura de recristalizare primară. 12TiNiCr180. 40SiNiCr250. wolfram.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fenomenele de precipitare se produc în principal în zonele feritice ale structurii CUS şi ZIT. Pentru aplicaţiile tehnice la care temperaturile de lucru sunt foarte ridicate (550. deoarece. 8. sârme etc.. iar rezistenţa mecanică la temperaturi ridicate se asigură oţelurilor prin alierea cu crom. în general sub 550 oC). O aplicaţie în care alegerea oţelurilor termorezistente ridică probleme interesante o constituie fabricare ţevilor pentru cuptoarele instalaţiilor de piroliză din combinatele petrochimice. peste care se manifestă cu intensitate mare fenomenul de fluaj). deoarece elementele de aliere difuzează mai uşor în această fază. destinate fabricării produselor prin deformare plastică la cald. iar precipitarea nitrurilor se produce mai intens dacă MB nu are un conţinut suficient de azot (care să determine formarea şi stabilizarea austenitei) sau dacă nu se folosesc MA supraaliate cu nichel. aşa cum s-a arătat anterior... nichel. 20VNiMnCr120. Al2O3.

14.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale având structura de echilibru la ta alcătuită din austenită şi carburi. ca urmare.15. siliciu (%Sim < 2 %). niobiu (%Nbm = 3…5 %). wolfram (%Wm = 3…5 %). Fig. conţinutul ridicat de carbon diminuează prelucrabilitatea prin deformare plastică a acestor oţeluri. creşterea excesivă a cantităţii de carburi în structură fiind una din principalele cauze care produc degradarea ţevilor).25 %). 8. nichelul asigură acestor aliaje o rezistenţă excepţională la coroziune în medii puternic reducătoare.35. Dependenţa dintre viteza de fluaj şi concentraţia de carbon la oţelurile austenitice crom – nichel tip 15–35 Fig. le asigură o foarte bună rezistenţă la oxidare.. împreună cu siliciul şi aluminiul.05 %) şi alte elemente de aliere: molibden (%Mom = 2…25 %. iar cromul. Dependenţele dintre rezistenţa tehnică de durată şi concentraţia de carbon la oţelurile austenitice crom – nichel tip 15–35 şi 25–20 Pentru aplicaţiile în care mediul de lucru este foarte agresiv şi/sau temperaturile de lucru sunt ridicate..01…0.0. fier (%Fem = 2…12 %). 8. aşa cum arată diagramele din figurile 8.45 % a fost adoptată ţinând seama că. aceste oţeluri prezintă viteze de fluaj minime şi rezistenţe tehnice de durată (fluaj) maxime şi au tendinţă redusă de carburare în prezenţa mediilor de hidrocarburi (carburarea ţevilor şi. titan. dar nu afectează inadmisibil sudabilitatea acestor oţeluri (cu anumite precauţii tehnologice ţevile pentru cuptoarele instalaţiilor de piroliză pot fi sudate). datorită numărului mare de componente aceste materiale sunt denumite superaliaje. zirconiu etc.15. 97 . impunând fabricarea ţevilor prin turnare centrifugală.14 şi 8. aluminiu. Soluţia folosirii unor oţeluri cu %Cm = 0. se utilizează aliaje speciale Ni−Cr ( %Nim = 45…70 % şi %Crm = 12…. celelalte componente contribuind la creşterea rezistenţei mecanice la cald şi asigurarea unei bune comportări la fluaj. care au în compoziţie şi mici cantităţi de carbon (%Cm = 0.

55 %). 70 55…65 45…50 50…55 42…43 50…55 %Crm 20…23 14…17 15…19 20…23 18…21 12…14 14…15 Compoziţia chimică. 8.Ti) sau (Ni.5…5.8. Superaliajele sunt cunoscute sub denumirile comerciale. tenace şi aderente la suprafaţa produselor.25 %). molibden (Mom ≤ 0.25…0.060 %).12 %) şi titanul (%Tim = 0..6…6. fineţea mare şi gradul lor de dispersie ridicat.015….5…1. % Alte elemente %Mom %Com max. Nimonic etc.0…2.%Sim = 0 0 1 1 3% 3. contribuie la creşterea rezistenţei mecanice. cu care firmele producătoare le-au lansat pe piaţă..%Sim =1. 12…15 %Tim = 2…3 %. Incoloy. Hastelloy.12…0. %Fem = 5…9 % .30….. %Sm.0. %Alm = 0 1 2 1 6% 5.8. cele mai cunoscute tipuri de aliaje din această clasă fiind: Inconel. 0 % 8. %Fem = 30…33 %. 18…22 %Tim = 1…1.2. Ni3(Al. oţelurile aparţinând acestei categorii au concentraţiile de carbon scăzute (%Cm ≤ 0.0. rezistenţă determinată de formarea pe suprafaţa produselor realizate din astfel de oţeluri. prin duritatea.16 %). dacă oţelurile sunt complet dezoxidate (calmate) la elaborare.6…1. conţinuturile de impurităţi ale acestor oţeluri sunt limitate la nivelurile %Sm.3 ani cu atmosfera înconjurătoare. vanadiul (%Vm = 0. Oţelurile patinabile Oţelurile din această categorie prezintă rezistenţă ridicată la coroziunea atmosferică.8 0 10 % max. Pentru a realiza o astfel de comportare.%Tim = 2…3 % 10 %Wm = 4…5 %.%Tim = 2…3 1 2 % 4. cu caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8.0…1 1. cum ar fi aluminiul (%Alm ≥ 0.15 %) şi conţin mici cantităţi de elemente care fixează azotul sub formă de nitruri stabile..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabel 8. 8. cupru (%Cum = 0.0.1.5 %. %Pm ≤ 0. %Alm = 4…5 5 % Superaliajele au structura alcătuită din soluţii solide ale componentelor. dacă oţelurile sunt livrate 98 .8…1. %Fem = 17…20 %. care se comportă ca nişte straturi autoprotectoare. compacte. cum ar fi Ni3Nb. sunt slab aliate cu crom (%Crm = 0.04 %. %Fem = 3…4 15…17 0. zirconiu (Zrm ≤ 0. Compoziţiile chimice de bază ale unor superaliaje refractare Denumirea comercială INCONEL 625 INCONEL X 750 HASTELLOY C HASTELLOY X WASPALLOY NIMONIC 901 NIMONIC 105 %Nim min.0…1 %Nbm = 3…4 %.10 %). %Pm ≤ 0. niobiul (%Nbm = 0. ce pasivează produsele (reduc viteza de coroziune uniformă la valori apropiate de 0 mm/an). prin interacţiunea lor timp de 1. a unor pelicule (patine) de oxizi şi sulfat complex de fier. 0.5…5. respectiv. durificate prin precipitarea unor compuşi chimici.30 %).02….02….6. care.65 %). 58 min. nichel (%Nim ≤ 0.035 %.Fe)3Al.02 %).

oţelurile din această categorie prezintă o bună sudabilitate. Standardul SR EN 10155 prevede mărcile S235W şi S355W. rabotare şi mortezare.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale în altă stare decât cea calmată. macaralele. lemn. Deoarece conţinuturile de carbon şi alte elemente de aliere sunt scăzute. iar conţinuturile de impurităţi sunt limitate. deoarece acesta poate participa ca element activ la formarea peliculelor de pasivare. materiale plastice etc. J2 şi K2. determinat cu relaţia (8.15 %). nicovale pentru forjat.15 %). benzi sau profile laminate din astfel de oţeluri sunt construcţiile metalice şi mecanice (supuse în exploatare la coroziune atmosferică la temperatura ambiantă). fie în starea realizată prin laminare obişnuită (cu sau fără TT de normalizare aplicat ulterior laminării). filiere etc. prevede mărcile RCA 370 şi RCB 510. eventual. Principalele aplicaţii tehnice în care se utilizează semifabricatele sub formă de table. iar STAS 500/3 care reglementează acelaşi domeniu. structurile portante şi de închidere ale halelor industriale şi unele recipiente sub presiune. nefiind încă abrogat. Oţelurile pentru scule Oţelurile din această clasă se utilizează pentru confecţionarea sculelor (cuţite pentru strunjire. burghie. fonte. matriţe pentru prelucrarea oţelurilor sau maselor plastice. dornuri..). îndeplineşte condiţia %Ce ≤ 0. poansoane. iar S355W se poate livra şi în varianta S355WP.7.2.. Caracteristicile fizico − mecanice şi tehnologice ale oţelurilor din această categorie sunt similare celor ale oţelurilor de uz general echivalente din punctul de vedere al mărcii şi clasei de calitate. iar produsele realizate din acestea nu se tratează termic. 8. Semifabricatele din astfel de oţeluri se livrează fie în starea obţinută prin laminare normalizantă. 8. iar dacă condiţia nu este îndeplinită se recomandă sudarea cu preîncălzire şi. semnificaţiile simbolurilor fiind cele precizate în scap. 99 .3). piatră.. tarozi.06. vagoanele de cale ferată.2. dacă carbonul echivalent. pentru confecţionarea sculelor de prelucrare prin deformare plastică la rece sau la cald a diferitelor materiale (dălţi. cu conţinut ridicat de fosfor (%Pm = 0.44 %. concentraţia fosforului fiind mărită la unele oţeluri (la nivelul %Pm = 0. aplicarea recoacerii de detensionare ca TT postsudare. freze.06…0.0. alezoare. oţelurile SxxxW se pot livra în clasele de calitate J0. cum ar fi: stâlpii pentru reţelele electrice de înaltă tensiune. realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri nu ridică probleme tehnologice deosebite. cuţite pentru foarfeci.) destinate prelucrării prin aşchiere a semifabricatelor şi pieselor din diverse materiale (oţeluri.

scap. oţelurile din această clasă trebuie să corespundă mai multor condiţii generale.). vârfuri de centrare pentru maşini – unelte. pentru fabricarea unor piese rezistente la uzare (de la maşinile textile. scule de tragere la rece a materialelor metalice etc. oţelurile pentru scule să fie (de obicei) hipereutectoide. instrumente chirurgicale etc. scap.4). fără apariţia unor fenomene nedorite de fisurare sau rupere fragilă). duritatea ridicată se asigură prin aplicarea unui TT final de călire martensitică a sculelor.) şi pentru realizarea elementelor active (care trebuie să prezinte durabilitate ridicată) ale instrumentelor de măsurare şi verificare a dimensiunilor pieselor (rigle. fără ca duritatea tăişurilor să se micşoreze inadmisibil. ace de trasare.25 %) şi conţinuturile de impurităţi limitate la nivelurile corespunzătoare oţelurilor de calitate. şublere.2). astfel ca zona de la suprafaţa sculelor durificată prin călire să fie suficient de extinsă (adâncă) şi să permită ascuţirea repetată a acestora. 5.2. 7.1. • oţelurile trebuie să prezinte sensibilitate redusă la deformare şi/sau fisurare prin călire şi să aibă tendinţă mică de decarburare superficială în timpul prelucrărilor şi TT la care sunt supuse în procesul tehnologic de realizare a sculelor (deoarece micşorarea concentraţiei carbonului în stratul superficial diminuează călibilitatea şi capacitatea de călire – v. 5. În corelaţie cu destinaţia lor. ţinând seama că duritatea martensitei creşte odată cu concentraţia de carbon a oţelului supus călirii (v. Oţelurile carbon pentru scule Oţelurile din această categorie au concentraţia de carbon ridicată (%Cm = 0. scap. Fiind în marea majoritate oţeluri hipereutectoide.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR punctatoare. ceea ce impune ca. structura lor de echilibru la ta este alcătuită din perlită şi 100 . • oţelurile trebuie să aibă o bună călibilitate. maşinile agricole etc. calibre etc.). deoarece încălzirile sculelor călite martensitic au efectele unor reveniri. • oţelurile trebuie să-şi menţină duritatea ridicată şi în urma încălzirii lor datorită frecărilor ce apar între scule şi semifabricatele sau piesele supuse prelucării. chei fixe. 8.2.65. ferăstraie pentru lemn.2)..7. care pot fi formulate astfel: • oţelurile trebuie să prezinte duritate ridicată (mai mare decât duritatea materialelor semifabricatelor sau pieselor care se se prelucrează cu sculele confecţionate din ele) şi tenacitate suficientă (pentru ca tăişurile şi corpul sculelor să poată prelua solicitările mecanice la care sunt supuse în timpul utilizării lor pentru prelucrarea semifabricatelor sau pieselor.).. se impune ca oţelurile să prezinte o bună stabilitate la revenire şi/sau să fie aliate cu elemente care să le asigure durificarea secundară (v.1. pentru fabricarea unor unelte şi instrumente de lucru (şurubelniţe. micrometre.

6. călire la temperaturi scăzute. După aducerea la configuraţia dorită. Deoarece creşterea concentraţiei masice de carbon şi aplicarea de TT sunt singurele căi de acţiune pentru asigurarea caracteristicilor de utilizare ale acestor oţeluri. OSC9..200 oC).3). • recoacerea de globulizare a cementitei (v.. 8. în procesul tehnologic de realizare a sculelor din astfel de oţeluri se pot include următoarele TT: • normalizarea (v. pentru finisarea granulaţiei şi obţinerea unei structuri cvasieutectoide (fără reţea de cementită secundară). pentru obţinerea unei structuri cu perlită globulară. scap.200 oC. 101 . • călibilitatea acestor oţeluri corespunde unui indice J 5 – 55/60. Oţelurile din această categorie au calitatea reglementată prin STAS 1700. semnificaţia simbolurilor fiind cea precizată în scap.3.60 HRC). • revenire joasă (la ti = 150.2. sculele realizate din astfel de oţeluri se supun unui TT final alcătuit din: • călire martensitică. simbolul OSC10 corespunde unui oţel carbon pentru scule având concentraţia masică medie de carbon %Cm = 1.5)..0 %).60 HRC. pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire (v. încadrarea lor în condiţiile generale anterior formulate se prezintă astfel: • oţelurile prezintă sensibilitate ridicată la decarburarea superficială şi la fisurarea prin călire. Pentru îndeplinirea condiţiilor generale anterior formulate.2 (de exemplu. 6. OSC8. care se menţine numai dacă acestea nu se încălzesc (în timpul utilizării) la temperaturi mai mari de 150.. OSC10. scap.2).3. pentru obţinerea unei structuri martensitice cu conţinuturi minime de austenită reziduală. Semifabricatele din astfel de oţeluri se realizează prin deformare plastică la cald şi se livrează în starea structurală (cu perlită globulară) conferită de aplicarea unui TT de recoacere de globulizare a cementitei (numită şi recoacere de înmuiere). scap. limitarea vitezelor de aşchiere şi/sau răcirea sculelor în cursul utilizării lor pentru diverse prelucrări).. tabelul 4.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale cementită secundară (dispusă sub formă de reţea la marginea formaţiunilor perlitice – v. Gradul moderat de îndeplinire a condiţiilor limitează utilizarea acestor oţeluri la fabricarea sculelor cu forme simple şi dimensiuni caracteristice nu prea mari şi impune o serie de restricţii privind regimurile tehnologice de lucru cu sculele confecţionate din astfel de oţeluri (de exemplu. principalele mărci de oţeluri sunt: OSC7. 6. care conferă oţelurilor o bună prelucrabilitate prin deformare plastică şi prin aşchiere. eventual.5).. bine detensionată şi cu duritate ridicată (55.. pentru creşterea durităţii şi. OSC11 şi OSC12. • sculele realizate din astfel de oţeluri au duritatea (după TT final) 55..

pentru diminuarea conţinutului de austenită reziduală din structură) şi revenire joasă (la ti = 150.2. molibdenul (%Mom = 0. scule (rezistente şi foarte rezistente la uzare) de prelucrare prin deformare plastică la rece şi instrumente de măsurare sau verificare au concentraţiile de carbon ridicate (%Cm = 0. 8. 105MnCrW11.1..03 % şi sunt slab... oţelurile de acest 102 .2.2. conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm. vanadiul (%Vm = 0..0 %)..8.0 %).7. siliciul %Sim = 0.2. 165VWMoCr115 şi 200Cr115..1. Oţelurile aliate pentru scule aşchietoare. 90VCrMn20. 100VMoCr52. putându-se distinge tipurile prezentate în continuare.. 105CrW20 şi 117VCr6.200 oC). ce corespund unor oţeluri aliate din clasa structurală ledeburitică (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi carburi primare şi secundare).60 %.2.25.0.4.. principalele mărci fiind: 90VMn20.7.2 %) şi manganul (%Mnm = 0.2 %).2. cromul (%Crm = 0.5.0 %). wolframul (%Wm = 0.00 %)..1.2 %).. unelte de mână şi scule de prelucrare prin deformare plastică la cald au concentraţiile de carbon %Cm = 0.2 %)... nichelul (%Nim = 1.2...ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. 31VCr8. 31VMoCr29. Semifabricatele din aceste oţeluri sunt realizate prin deformare plastică la cald şi sunt livrate în starea structurală (cu perlită globulară) obţinută prin aplicarea unei recoaceri de înmuiere....7..0. care cuprinde ca principale mărci: 30VCrW85. calitatea şi simbolizarea acestor oţeluri sunt reglementate de STAS 3611.6.8. molibdenul (%Mom = 0.8.2..1.. mediu sau înalt aliate cu diverse elemente.. 36VSiWMnCr53.15. Oţelurile aliate pentru scule rezistente la şoc.1.. Calitatea acestor oţeluri este reglementată de STAS 3611...1.1...0 %).03 % şi sunt slab sau mediu aliate cu elemente ca wolframul (%Wm = 1.1.1 %). care recomandă o simbolizare similară celei utilizate de STAS 791 pentru oţelurile aliate destinate pieselor pentru construcţia de maşini.8 %).3 %) şi manganul (%Mnm = 0..2.. %Sm ≤ 0. 8. TT final la care sunt supuse sculele confecţionate din astfel de oţeluri este alcătuit (ca şi în cazul sculelor din oţeluri carbon) din călire martensitică (urmată uneori de călire la temperaturi scăzute. pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire.65 HRC).8. cum ar fi cromul (%Crm = 1. vanadiul (%Vm = 0. conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm.2.8 %)..2.4.. %Sm ≤ 0. Ca şi a oţelurile de tipul precedent. Oţelurile aliate pentru scule Oţelurile din această categorie au compoziţia chimică corelată cu destinaţia şi caracteristicile de utilizare ale sculelor care se confecţionează din ele. ce corespund unor oţeluri aliate (hipereutectoide) din clasa structurală perlitică (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi carburi secundare) şi 155MoVCr115..4. bine detensionată şi cu duritate ridicată (58.. 55MoCrNi10 şi 55VMoCrNi17.12.

concentraţii minime de wolfram şi aliate suplimentar cu molibden (care suplineşte lipsa wolframului). la sculele confecţionate din astfel de oţeluri nu se recomandă aplicarea TT de călire martensitică + revenire joasă. Rp5. %Vm = 2.50 HRC (menţinută la acest nivel ridicat. Oţelurile de acest tip au calitatea reglementată de STAS 7382 şi se simbolizează folosind grupul de litere Rp..650 oC.. Rp4.. principalele mărci fiind Rp1.95. element de aliere scump).1..18 %... ce produc transformări structurale (trecerea martensitei de revenire în sorbită de revenire) însoţite de modificări dimensionale (nepermise) şi de micşorarea durităţii. deoarece structurile obţinute prin TT final aplicat acestor scule îşi menţin duritatea ridicată (60. urmat de un număr convenţional (fără semnificaţie privind compoziţia sau caracteristicile oţelurilor). cu următoarea compoziţie: %Cm = 0. Compoziţia chimică de bază a oţelurilor rapide corespunde mărcii Rp3: %Cm = 0.0.4..95.. %Crm = 3.0.1..0. cum ar fi nichelul şi manganul) este dictată la oţelurile de acest tip de necesitatea obţinerii unor scule cu tenacitate ridicată (rezistente la şocuri mecanice sau termice repetate) şi care să nu se decarbureze uşor în cazul utilizării lor (la temperaturi ridicate) pentru prelucrarea prin deformare plastică la cald a materialelor metalice..5 % şi %Vm = 1.. cu concentraţii mai ridicate de carbon. iar încălzirile la care sunt supuse sculele în timpul utilizării (pentru deformarea plastică la cald a materialelor metalice) echivalează cu aplicarea unor reveniri înalte... %Wm = 2..2.5.05 %.0... pentru obţinerea unei structuri (apropiată de echilibru) cu sorbită de revenire şi duritatea 40.78 %.. marca reprezentativă fiind Rp11. la ti = 500...Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale tip aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate (hipoeutectoide) perlitice (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi ferită).2 % şi %Mom = 8. • oţelurile aliate suplimentar cu molibden (pentru a înlocui parţial wolframul. %Crm = 3.4. Sculele confecţionate din acest tip de oţeluri se supun unui TT final de îmbunătăţire (călire martensitică urmată de revenire înaltă. Rp2. Rp10 şi Rp11.. Oţelurile rapide sunt destinate în principal confecţionării sculelor aşchietoare care permit prelucrarea cu viteze mari de aşchiere a materialelor metalice.65 HRC) până la temperaturi de 600... 8.0 %. 103 .. marca reprezentativă fiind Rp9... cu compoziţia: %Cm = 0... %Wm = 1.5.70.5 %...2. %Wm = 17. %Crm = 3.1.2. %Vm = 1. Utilizarea unor concentraţii relativ mici de carbon (ca şi alierea cu unele elemente..5.4.05 %.2.5..550 oC).5 % şi %Mom = 2..5 %.5 %.3.9 %.. deoarece la aceste oţeluri aliate se manifestă fenomenele de stabilitate la revenire şi de durificare secundară).3.7.2 %.8. Rp3. Pornind de la această reţetă s-au dezvoltat toate variantele de oţeluri rapide utilizate în tehnică: • oţelurile economice.2. Rp9.. deoarece se obţine o structură (cu martensită de revenire) instabilă.5...5 %.

. cu martensită de revenire fină şi carburi globulare uniform distribuite în aceasta.0 %. Oţelurile rapide aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate ledeburitice.1300 oC. aşa cum se poate observa pe micrografia prezentată în figura 8.... carburi secundare şi un schelet ledeburitic. întreruptă sau în trepte – v. Lingourile obţinute în condiţii industriale (răcite rapid la solidificare) prezintă la ta. 8. Lingourile cu această structură se supun forjării (la cald) pentru distrugerea scheletului ledeburitic şi sfărâmarea carburilor primare pe care acesta le conţine şi apoi unei recoaceri de înmuiere. %Vm = 2.4. semifabricatele cu această stare structurală se pot prelucra (prin deformare plastică la cald..4..5). carburi secundare şi un schelet ledeburitic (v. 6. Microstuctura oţelurilor rapide după călirea de la ti = 1200..2.0. în cursul încălzirii şi menţinerii la ti. cu compoziţia: %Cm = 0.17. structura de echilibru la ta a lingourilor turnate din astfel de oţeluri şi răcite foarte lent fiind alcătuită din perlită sorbitică.3) de la ti = 1200.16.1300 oC 104 Fig. marca reprezentativă fiind Rp1. 8.5 %.... aşchiere etc. semifabricatele obţinute după aceste operaţii având structura alcătuită din perlită globulară şi carburi primare. • 2. o structură alcătuită din austenită. cu duritate ridicată (numită hardenită).580 oC..17.4 cicluri de revenire la ti = 530.16.9. Ms << ta şi în urma călirii se obţine o structură alcătuită din austenită şi carburi primare. scap.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • oţelurile aliate suplimentar cu cobalt (element care măreşte vrc şi temperaturile caracteristice Ms şi Mf ale oţelurilor şi permite simplificarea TT final al sculelor)... scap. TT final la care sunt supuse sculele din oţeluri rapide este alcătuit din: • călire martensitică (într-un singur mediu.. deoarece oţelurile rapide au temeratura Ms << ta.5 % şi %Com = 5. de tipul celei prezentate în micrografia din figura 8.10 %. Microstructura sculelor din oţeluri rapide după TT final .. repetarea revenirii conducând la diminuarea cantităţii de austenită netransformată şi obţinerea unei structuri finale. deoarece austenita din structura la ti conţine concentraţii mari de elemente de aliere dizolvate. %Wm = 9.. 7. stabilitatea austenitei scade (Ms creşte) şi aceasta se transformă în martensită foarte fină.5.6 %.1.) pentru obţinerea sculelor cu configuraţia şi dimensiunile dorite.. %Crm = 3.. Fig. o parte din elementele de aliere se separă din austenită sub formă de carburi.

pentru transformarea austenitei în martensită şi se aplică apoi un singur ciclu de revenire. mai ales la sculele realizate din oţeluri rapide aliate suplimentar cu cobalt. Cu toate acestea. 19.) utilizarea semifabricatelor turnate din oţel rămâne soluţia agreată şi în prezent aproape 20 % din totalul semifabricatelor folosite pentru obţinerea diverselor produse sunt realizate prin turnare din diferite mărci de oţeluri. după ciclul primar de călire. Oţelurile destinate pieselor turnate trabuie să prezinte proprietăţi de 105 . caz în care se poate realiza simultan şi un tratament termochimic de cianurare (v. piese cu dimensiuni şi mase mari etc.18 . scap 6. 8.4. Diagrama TT final al sculelor realizate din oţeluri rapide Fig.1. se face o călire la temperaturi scăzute (la tco < −70 oC). pentru multe aplicaţii tehnice (piese cu configuraţii complicate. Influenţa temperaturii de revenire asupra durităţii sculelor din oţeluri rapide În legătură cu TT final al sculelor din oţeluri rapide trebuie evidenţiate şi următoarele aspecte: • tratamentul poate fi simplificat. interval mare de solidificare. dacă. • tratamentul de revenire se face în mod frecvent prin încălzirea sculelor în băi de săruri topite. fluiditate scăzută etc.18.8.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Diagrama TT final al sculelor din oţeluri rapide este prezentată în figura 8.8.6. 8. pentru durificarea superficială suplimentară a acestora. iar modul în care ti la revenire influenţează duritatea sculelor este descris de diagrama din figura 8.). deoarece oţelurile au proprietăţi de turnare mai slabe decât fontele (temperatură ts ridicată.19. Oţelurile pentru piese turnate Piesele turnate din oţel se obţin mai greu decât cele din fontă. 8. Fig. Alte oţeluri cu destinaţii sau caracteristici speciale 8.).

Principala condiţie care se impune oţelurilor pentru piese turnate o constituie asigurarea caracteristicilor mecanice cerute de aplicaţia în care sunt utilizate şi. OTA17MoCr13 106 .. se utilizează oţeluri slab aliate cu Mn. În principiu. ca urmare.035 %). ca urmare.2 = 410…840 N/mm2 şi Rm = 620…1030 N/mm2. Cr-Mn.550 N/mm2.25 %. orice oţel poate fi utilizat şi pentru obţinerea pieselor turnate şi.. aceste oţeluri au caracteristicile minime de rezistenţă mecanică încadrate în limitele Re = 200. cu calitatea reglementată de STAS 9277 şi simbolizate cu grupul de litere OTA. cu Re ≥ 200 N/mm2 şi Rm ≥ 400 N/mm2). cu conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR turnare acceptabile şi să asigure caracteristicile mecanice impuse de condiţiile de solicitare ale acestor piese. Cr-Mo. • oţelurile de înaltă rezistenţă pentru construcţii mecanice şi metalice au calitatea reglementată de SR ISO 9477 şi sunt oţeluri carbon sau aliate destinate realizării semifabricatelor turnate care se supun TT de normalizare + revenire sau de călire + revenire înaltă (îmbunătăţire) în vederea asigurării unor caracteristici mecanice ridicate: Re sau Rp0. slab sau mediu aliate. au plasticitatea şi tenacitatea garantate prin prescrierea unor valori minime pentru coeficientul de gâtuire Z sau energia de rupere KV. %Sm ≤ 0. caz în care simbolul mărcii are ataşată la început litera G (v. Pe lângă oţelurile de uz general. Oţelurile de uz general pentru piese turnate sunt de două tipuri: • oţelurile nealiate pentru construcţii au calitatea reglementată de SR ISO 3775. aceste oţeluri se simbolizează la fel ca şi oţelurile nealiate turnate şi au compoziţia chimică stabilită de producător astfel încât să fie satisfăcute cerinţele privind caracteristicile mecanice (de exemplu. se utilizează netratate termic şi pot fi elaborate cu sau fără asigurarea sudabilităţii. oţelul G 230−450 este un oţel pentru piese turnate cu Re ≥ 230 N/mm2 şi Rm ≥ 450 N/mm2). Cr-Ni-Mo. se folosesc în practică şi oţeluri pentru piese (semifabricate) turnare cu destinaţie precisă: • oţelurile turnate pentru armături (robinete). în prezent simbolizarea oţelurilor de uz general pentru piese turnate se face cu ajutorul a două numere. urmat de simbolul (alcătuit conform prescripţiilor din STAS 791) oţelului aliat respectiv (de exemplu. deoarece principala condiţie impusă se referă la asigurarea caracteristicilor mecanice. tabelele 8. reprezentând valorile minime ale limitei de curgere Re şi rezistenţei la tracţiune Rm (de exemplu. la oţelurile sudabile prescriindu-se %Cm ≤ 0.5).4 şi 8. Cr-Mn-Si. sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0..340 N/mm2 şi Rm = 400. noul sistem de simbolizare reglementat prin SR EN 10027 prevede la fiecare marcă de oţel posibilitatea de a fi utilizat şi ca oţel pentru piese (semifabricate) turnate.25 % şi adâugându-se litera W la simbolul mărcii (de exemplu. marca G 200−400W corespunde unui oţel nealiat sudabil.

35 %. iar T17VMoCr14 este un oţel cu %Cm ≤ 0. stabilitate în timp a caracteristicilor mecanice în condiţiile de temperatură şi mediu de lucru specifice aplicaţiilor în care sunt utilizate. cu wolfram şi nichel. concentraţia masică medie a cromului. 8. mangan şi. aceste oţeluri au calitatea reglementată de STAS 12403 şi se simbolizează la fel ca oţelurile de tipul precedent.09 % şi aliat cu Mo.4). cu %Cm = 0.8. aliat cu Mo şi Cr. uneori. la care se garantează o anumită valoare a energiei de rupere KV la –60 oC. nealiate sau aliate cu Cr. dispozitive şi aparate.3 %). Oţelurile pentru arcuri Aceste oţeluri sunt destinate realizării arcurilor şi elementelor elastice utilizate în construcţia de maşini.17 %. T21 este un oţel nealiat cu %Cm ≤ 0. rezistenţă mare la oboseală şi sensibilitate redusă la fisurare în prezenţa concentratorilor de tensiuni şi o bună prelucrabilitate prin deformare plastică.17 %. vanadiu. slab aliate cu Mn. Arcurile şi elementele elastice confecţionate din aceste oţeluri se supun unui TT final alcătuit din călire 107 . cu menţiunea că în faţa simbolului se scrie litera T (de exemplu. T15NiCr180 este un oţel inoxidabil austenitic de tip 18−8 pentru piese turnate). 3. aliat cu V. Cele mai utilizate oţeluri din această categorie sunt oţelurile hipoeutectoide cu %Cm > 0.6. nealiate sau slab aliate cu siliciu. adăugându-se la sfârşitul simbolului litera R (de exemplu.2.21 %. având concentraţia masică medie %Crm = 1. Cr.4 %).0 %). concentraţia masică medie a nichelului fiind %Nim = 3.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale este un oţel turnat pentru armături. sunt destinate realizării semifabricatelor turnate pentru piesele care lucrează la temperaturi ridicate (sub 575 oC) şi se simbolizează similar oţelurilor de tipurile precedente (de exemplu. cu concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0. Mo. fiind %Crm = 1. Mo şi Cr. Cr şi Ni. V (elemente care îmbunătăţesc comportarea la fluaj). • oţelurile inoxidabile turnate în piese sunt oţeluri înalt aliate ferito−martensitice sau austenitice de tipul celor prezentate în scap 8. T9MoCrNi30R este un oţel pentru piese turnate destinate să lucreze la temperaturi scăzute. Pentru a corespunde destinaţiei oţelurile din această categorie trebuie să prezinte limită de elasticitate (curgere) ridicată (v. crom. • oţelurile turnate în piese rezistente la temperaturi scăzute sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. aceste oţeluri au calitatea reglementată de STAS 10718 şi se simbolizează la fel ca oţelurile inoxidabile livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică.scap. aceste oţeluri au calitatea reglemntată de STAS 12404.25 %. Ni. • oţelurile turnate în piese destinate să lucreze la temperaturi ridicate sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. elementul de aliere principal.45 %. Mo. cromul fiind elementul de aliere principal.

8.20. Pentru confecţionarea arcurilor şi elementelor elastice care lucrează în medii corosive se utilizează oţelurile inoxidabile (v. Oţelurile pentru rulmenţi Oţelurile din această categorie sunt utilizate la confecţionarea elementelor active (inele. iar dacă temperaturile de lucru sunt ridicate.1.020 % şi %Pm ≤ 0. RUL2V şi RUL3V..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensitică. Oţelurile din această categorie au calitatea reglementată de STAS 1456/1 şi STAS 11250. cu concentraţia masică medie a elementelor de aliere %Cm = 0. 6. eventual.90.1.) ale rulmenţilor.3. Oţelurile pentru arcuri au calitatea reglementată de STAS 795. de exemplu.. motiv pentru care.5).. în prezent.80 %). a căror compoziţie chimică (încadrată în prescripţiile prezentate anterior) este diferenţiată pentru asigurarea următoarelor caracteristici de călibilitate (v. bile. iar pentru îmbunătăţirea purităţii se poate utiliza tratarea în vid a oţelurilor la elaborare. cu concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0. RUL1V.2): J 6 – 61/62 la 108 .. dacă oţelurile sunt tratate în vid la elaborare..35 %) şi molibden (%Mom = 0. pentru creştera călibilităţii (impusă de realizarea componentelor rulmenţilor de mari dimensiuni) se poate apela la alierea suplimentară cu mangan (%Mnm = 0.10 %. urmată de revenire medie (la ti = 370…500 oC – v. role etc. scap.45. simbolizarea lor cuprinzând grupul de litere RUL.65 %). simbolul mărcilor de oţel utilizate pentru confecţionarea arcurilor sau elementelor elastice fiind urmat de litera A.6..1). 6. Influenţa cea mai puternică asupra elasticităţii acestor oţeluri o are siliciul (dizolvat în ferită).0. Oţelurile pentru rulmenţi utilizate curent au %Cm = 0. principalele mărci de oţeluri pentru rulmenţi sunt RUL1. Datorită destinaţiei.027 %) şi sunt slab aliate cu crom (%Crm = 1. aceste oţeluri trebuie să asigure caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate. RUL2. scap.4. 8. iar 60Si15A este un oţel aliat pentru arcuri.5 %. arcurile şi elementele elastice se confecţionează din oţeluri refractare sau din oţeluri rapide pentru scule. o bună rezistenţă la uzare şi o bună rezistenţă la oboseala de contact (produsă de solicitările variabile datorate contactului intermitent al inelelor cu bilele sau rolele rulmenţilor). au conţinuturile de impurităţi drastic limitate (%Sm ≤ 0. de litera V. urmat de un număr convenţional (fără semnificaţie precizată) şi.8. oţelurile cu siliciu au însă tendinţă mare de decarburare şi de formare a unor defecte superficiale în timpul prelucrării prin deformare plastică la cald. OLC65A este un oţel nealiat de calitate pentru arcuri...60 % şi %Sim = 1.65 %. există tendinţa înlocuirii acestora cu oţelurile slab aliate Cr−V sau Cr−Mn.95.1. scap.

cu capacităţi mari de încărcare. elemente active pentru concasoare şi utilaje miniere etc. J 13. Oţelurile rezistente la uzare şi tenace Oţelurile din această categorie se utilizează la confecţionarea unor piese (lame pentru buldozere.2). se utilizează în prezent oţelurile aliate Cr – Ni sau Cr – Mo pentru cementare. şenile pentru tractoare. denumite şi oţeluri Hadfield (după numele metalurgului englez care le-a conceput în 1882). pentru confecţionarea inelelor rulmenţilor de mari dimensiuni. de mare intensitate şi repetate.9…1.8. în procesele tehnologice de fabricare a acestor componente incluzându-se aceleaşi TT ca şi la sculele din oţeluri carbon şi aliate (hipereutectoide): normalizarea (pentru finisarea granulaţiei şi obţinerea unei structuri cvasieutectoide) şi recoacerea de globulizare a cementitei (pentru asigurarea unei structuri cu perlită globulară). dinţi pentru cupele excavatoarelor. ca TT finale. scap.) supuse în exploatare unor procese intense de uzare. urmată de călirea la temperaturi scăzute (pentru eliminarea austenitei reziduale şi asigurarea stabilităţii dimensionale a elementelor rulmenţilor) şi de revenirea joasă (pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire.3). cu compoziţia chimică caracterizată de %Cm = 0. se utilizează în prezent oţelurile (nealiate sau slab aliate) pentru îmbunătăţire. funcţionare intermitentă şi condiţii necorespunzătoare de ungere. la aceste piese se asigură durificarea prin aplicarea unui TT final de călire superficială (călire CIF – v.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale mărcile RUL1 şi RUL1V. 6.4. şi călirea martensitică (pentru durificarea elementelor componente ale rulmenţilor). sunt oţeluri austenitice înalt aliate cu mangan. ca TT aplicate în cursul fabricării.5 – 61/62 la mărcile RUL2 şi RUL2V şi J19 – 61/62 sau J 31 – 61/62 la marca RUL3V. Pentru confecţionarea inelelor rulmenţilor de mari dimensiuni. bine detensionată şi cu duritate ridicată). datorită lipsei de tenacitate ce le caracterizează. De asemenea. pentru astfel de aplicaţii folosirea oţelurilor durificate prin calire martensitică nu dă rezultate corespunzătoare. Oţelurile din această categorie. scap.6. Oţelurile pentru rulmenţi se încadrează în clasa structurală a oţelurilor aliate perlitice (hipereutectoide). 8. produse prin acţiunea unor solicitări dinamice (şocuri) de contact. la aceste piese se asigură durificarea superficială prin aplicarea unui TT final de carburare (v.3 % şi 109 . având structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi cementită secundară (dispusă sub formă de reţea la marginea formaţiunilor perlitice). 6. cu capacităţi mari de încărcare şi supuse la şocuri mecanice în cursul exploatării. Semifabricatele utilizate la confecţionarea elementelor (pieselor) componente ale rulmenţilor se realizează prin deformare plastică la cald.4.

pentru îmbunătăţirea unor proprietăţi de utilizare. T120CrMn130 . T130Mn135. 8. simbolizarea lor făcându-se la fel ca la oţelurile aliate pentru piese turnate. În cursul utilizării pieselor confecţionate din aceste oţeluri. prelucrarea lor prin aşchiere cu scule metalice nefiind posibilă. însoţită de creşterea durităţii şi rezistenţei la uzare a pieselor (aceste oţeluri se comportă ca nişte materiale inteligente.. pentru menţinerea structurii monofazice austenitice (cu plasticitate şi tenacitate ridicate) până la ta. Mn)3C. Structura de echilibru la ta a acestor oţeluri este alcătuită din austenită aliată cu mangan şi carburi de tipul (Fe. principalele mărci de oţeluri din această categorie sunt: T105Mn120. Calitatea oţelurilor din această categorie este reglementată de STAS 3718. T100NiMn130. care îşi autoadaptează proprietăţile în funcţie de condiţiile de utilizare). eventual. ca urmare a producerii unor fenomene de descompunere a soluţiilor solide suprasaturate prezente în structura acestora. pentru dizolvarea carburilor în austenită.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Mnm = 11…14 %. 8.8.6. având caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. stabilitatea sa se micşorează şi se produce transformarea ei în martenstă. datorită ecruisării superficiale puternice pe care le-o produce acţiunea unor astfel de scule. Oţelurile cu rezistenţă mecanică foarte ridicată Aceste oţeluri aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice şi se caracterizează prin capacitatea de a realiza caracteristici mecanice ridicate. În această categorie se încadrează oţelurile inoxidabile martensitice cu durificare prin precipitare (oţelurile PH – preciptation hardening). 110 . urmată de răcirea rapidă. cu formarea unor precipitate disperse cu mare efect de durificare structurală. T100MoMn130 şi T130MoMn135. prin călire (răcire rapidă de la ti).1100 oC.. Piesele din astfel de oţeluri se obţin numai prin turnare şi se pot. datorită deformării plastice superficiale provocate de solicitările mecanice de contact la care sunt supuse.1. la care se pot adăuga. Piesele confecţionate din astfel de oţeluri se supun unui TT de călire de punere în soluţie.9. Starea structurală corespunzătoare realizării caracteristicilor mecanice precizate în tabelul 8. crom. prezentate în scap.2 şi oţelurile cu îmbătrânire martensitică (oţelurile maraging).9 se realizează la oţelurile maraging prin aplicarea următoarelor TT: • călirea de la o temperatură ti superioară temperaturii de 732 oC. diverse cantităţi de nichel. prelucra sau fasona cu scule abrazive. austenita este ecruisată.5. constând din încălzirea şi menţinerea la ti = 1050. la care structura acestor oţeluri devine complet austenitică. molibden etc.

Compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice ale oţelurilor maraging Caracteristicile mecanice R m. piesele şi componentele de aparatură tehnologică realizate din astfel de oţeluri pot fi supuse prelucrărilor prin deformare plastică.7 0. înlocuieşte Co).6 1.2 0.1 1480 1410 12 55 18Ni250 18. Principalele probleme care apar la sudare.2 0. care prezintă caracteristici bune de plasticitate şi tenacitate. • durificarea prin precipitare (îmbătrânire). semifabricatele.2 4.8 4. o durată de menţinere aleasă convenabil pentru precipitarea în structura martensitică a fazelor durificatoare dorite..5 3. transformări locale ale martensitei în austenită şi micşorarea durităţii şi caracteristicilor de rezistenţă mecanică ale oţelurilor (înmuierea oţelurilor prin supraîmbătrânire). suprasaturată în elemente de aliere. în starea structurală realizată prin călire. se realizează în fâşiile în care ciclurile termice de sudare se caracterizează prin temperaturi care asigură apariţia în structură a austenitei 111 .3 0. la o temperatură ti = 480.6 0.7 5.0* 12−5−3 La toate oţelurile %Cm < 0.0 5. sunt: • înmuierea ZIT..1 2500 2460 5 25 17Ni 17. Marca oţelului Compoziţia chimică Sudabilitatea oţelurilor maraging este bună.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale austenita suferă o transformare fără difuzie (transformare martensitică).0 8.03 %.0 10.2. cu tendinţă redusă de fisurare.0 0. A.1 2500 2460 5 25 18Ni350 18.0 8. %Mnm < 0.2 0.0 4.8 1.01 % * Conţinutul de Cr (care. transformarea martensitică a acestor oţeluri este reversibilă şi se caracterizează printr-un decalaj important între valorile temperaturii caracteristice Ms la realizarea transformării directe (la răcire) şi inverse (la încălzire): la răcire. deoarece în timpul răcirii CUS şi ZIT după sudare. austenita ⇒ martensită la traversarea temperaturii Ms ≡ Msr ≅ 240 oC.1 1970 1930 6 30 18Ni350 17.5 8. %Pm < 0.9.1 1700 1620 6 35 18Ni300 18.4 0. la această marcă de oţel. austenita se transformă în martensită plastică. în mod obişnuit se activează precipitare compuşilor intermetalici MoNi3 şi TiNi3 (cu efect durificator maxim) şi se limitează duratele de îmbătrânire pentru a se evita apariţia precipitatelor de tip Fe2Mo (fără nichel). mai ales dacă operaţia de sudare este efectuată după realizarea TT de călire şi îmbătrânire la construcţia sudată.0 0.5 12. martensita ⇒ austenită la depăşirea temperaturii Ms ≡ Msi ≅ 600 oC.485 oC.8 0. %Sim < 0. Z.3 0. structura care rezultă fiind o martensită (soluţie solidă suprasaturată având ca solvent Feα) cu conţinut scăzut de carbon. Rp0. %Nim %Com %Mom %Tim %Alm N/mm2 N/mm2 % % 18Ni200 18. %Sm . care determină creşteri locale ale concentraţiei de Ni. aşchiere şi/sau sudare.6 0. Tabelul 8.1%.4 1340 1260 14 60 12. iar la încălzire.5 3.1%.0 11.1 1700 1620 6 30 3.

excesul de carbon determină apariţia în structura CUS a carburilor de titan şi molibden.. 112 . alegerea judicioasă a MA şi proiectarea corectă a regimurilor de sudare.4 %. intră în construcţia tuburilor catodice utilizate pentru monitoarele de mare rezoluţie ale calculatoarelor electronice etc. • formarea în structura CUS a unor compuşi intermetalici. 8. nedurificată prin precipitare. Aceste probleme se pot rezolva prin: verificarea atentă a calităţii MB ale construcţiilor sudate. Oţelurile cu coeficient de dilatare termică controlat Oţelurile din această categorie sunt înalt aliate cu nichel sau cu crom şi nichel şi se caracterizează prin valori ale coeficientului de dilatare termică reduse şi care variază foarte puţin cu temperatura. traductoare de precizie etc. care are un coeficient de dilatare termică redus şi un modul de elasticitate ce rămâne aproximativ constant până la 100 oC. H2) din mediul înconjurător sau din materialele utilizate la sudare. este utilizat ca aliaj înlocuitor al platinei în construcţia aparatelor la care există piese metalice înglobate în sticlă (lămpi electrice. care influenţează negativ caracteristicile de rezistenţă mecanică şi (mai ales) de tenacitate ale acestei zone a îmbinărilor sudate.3 % şi %Nim = 35…37 %. • Platinitul este un aliaj cu %Cm ≤ 0. %Nim = 35…37 %. se datorează neîncadrării MB în caracteristicile de compoziţie chimică recomandate (v. acest aliaj se utilizează pentru fabricarea etaloanelor de lungime. elemente de acţionare în automatizări. iar impurificarea excesivă cu sulf determină formarea în structura CUS a sulfurii de titan (uşor fuzibilă..). • formarea porilor în CUS. Principalele oţeluri (aliaje) comerciale din această categorie sunt: • Invarul este un oţel cu %Cm ≅ 0. care are coeficientul de dilatare egal cu al sticlei şi platinei. de exemplu.5 % şi restul Fe. acest aliaj este recomandat pentru fabricarea elementelor elastice de precizie (orologerie mecanică.8..0…12..4 %.. tuburi electronice.0.). este determinată de absorbţia de gaze (O2. austenita din aceste fâşii se transformă la răcirea îmbinărilor sudate în martensită moale şi plastică.732 oC şi martensita se transformă parţial în austenită). care are un coeficient de dilatare ce rămâne practic neschimbat până la 100 oC şi este de opt ori mai mic decât al fierului.9) şi alegerii necorespunzătoare a MA.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (fâşiile din ZIT în care temperatura depăşeşte 732 oC şi se obţine o structură complet austenitică şi fâşiile din ZIT în care temperatura este situată în intervalul 480. • Elinvarul este un aliaj cu %Cm = 0.6. %Nim = 42…48 % şi restul Fe. N2.3. %Crm = 8.tabelul 8. care poate determina scăderea tenacităţii şi creşterea tendinţei de fisurare). aparatură de laborator etc.

litera J indicând că materialul simbolizat este o fontă. iar simbolurile au structura prezentată în figura 8. − simbolul alfanumeric dă informaţii despre conformaţia grafitului şi despre structura sau starea de tratament termic a masei metalice de bază a fontei. iar simbolizarea numerică se utilizează numai pentru fontele standardizate.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8.10). în N/mm2 (şi eventual alungirea procentuală după rupere A. Prin această simbolizare se atribuie fiecărei mărci de fontă câte un număr de două cifre înscris în pozitiile 7 şi 8. fie duritatea Brinell (în mod uzual). tabelul 8. iar la poziţia 9 se înscrie o cifră (0…9). Simbolizarea numerică a mărcilor de fonte conform SR EN 1560 este complementară simbolizării alfanumerice. fie în funcţie de compoziţia chimică. cifra din poziţia 5 a simbolului este 1 pentru cazul în care simbolul alfanumeric al fontei indică rezistenţa la tracţiune. simbolizarea alfanumerică se poate face fie în funcţie de caracteristici. simbolizarea alfanumerică se poate utiliza pentru orice categorie de fontă (standardizată sau nu). Vickers sau Rockwell. necesară pentu verificarea acestei caracteristici. iar litera G − că aceasta se utilizează în stare turnată. se efectuează la temperatură ambiantă (literele RT) sau la temperatură scăzută (literele LT) şi se indică în simbol modul de obţinere a epruvetelor (v.20. în % sau caracteristica de înovoiere prin şoc KV.10. 2 când se indică duritatea şi 3 când simbolizarea se face după compoziţia chimică.1. se specifică dacă încercarea de încovoiere prin şoc. − simbolizarea după compoziţia chimică se realizează cu sau fără indicarea conţinutului de carbon.9. − literele GJ sunt prezente în simbolul oricărei mărci de fontă. Ca şi în cazul oţelurilor. în cazul în care simbolul cuprinde valoarea KV. în funcţie de condiţiile specifice impuse 113 . Structura şi conţinutul simbolurilor pentru cele două criterii de simbolizare sunt prezentate în tabelul 8. Fontele comerciale 8. în J). − simbolizarea după caracteristici prevede posibilitatea de a indica fie rezitenţa la rupere Rm . Simbolizarea fontelor comerciale Simbolizarea alfanumerică şi numerică a fontelor este reglementată de standardul SR EN 1560 conform căruia.9. aplicând aceleaşi principii ca în cazul oţelurilor aliate. Se poate observa că simbolizarea fontelor prezintă următoarele particularităţi: − prezenţa sau absenţa simbolului EN arată că fonta este inclusă într-un standard european sau nu .

7 – pentru piesele în stare brută de turnare.1…0. reprezentând 70 % din totalul materialelor metalice turnate în piese. %Sim = 1.65 % şi %Sm = 0.5 %.1…0. Caracteristica mecanică principală care se garantează la aceste materiale este rezistenţa la rupere Rm.2…2 %.5 %. cuprinsă în mod obişnuit în intervalul [100 N/mm2 . %Nim = 0.9.5…1. %Mnm = 0. obţinerea unor rezistenţe Rm > 250 N/mm2 se realizează prin aliere: %Crm = 0. Aşa cum s-a prezentat în scap 4. 4 – pentru fontele la care se face încercarea la încovoiere prin şoc la temperatură ambiantă. %Pm = 0. 8.5…1. 8 – pentru piesele tratate termic. structura acestor fonte este formată dint-o masă metalică de bază feritică (la fontele cu Rm < 200 N/mm2).5 %. fontele maleabile şi fontele cu grafit nodular. Fontele cu destinaţie generală Din această categorie fac parte fontele cu grafit lamelar. 2 – pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe ataşate la piese.03…0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fiecărei mărci. 350 N/mm2].15 %.5…3.20. Aceste aliaje au compoziţia chimică de bază caracterizată astfel: %Cm =2. Structura simbolizării numerice a fontelor conform SR EN 1560 Până la înlocuirea tuturor standardelor de fonte aprobate înainte de 1992 (standarde marcate cu sigla STAS) se menţine (împreună cu prescripţiile de simbolizare anterior prezentate) şi posibilitatea simbolizării fontelor conform acestor standarde.4.2. 8. Fontele cu grafit lamelar (fontele cenuşii) au utilizarea cea mai mare.15…0.5 %. %Cum = 0. după cum urmează: 0 − pentru fontele fără condiţii specifice. %Mom = 0.5…2. 114 . 1 − pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe turnate separat.8 %.0 %. Fig. 5 – pentru fontele la care se face încercarea la încovoiere prin şoc la temperatură scăzută. 9 – pentru condiţii suplimentare specificate în comanda beneficiarului. 6 – pentru fontele cu sudabilitate specificată. 3 – pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe prelevate din piesele turnate.

Prezenţa grafitului conferă însă fontelor şi unele caracteristici favorabile. astfel că simbolurile utilizate sunt EN−GJL−xxx. 300 N/mm2]) sau perlitică (la fontele cu Rm > 300 N/mm2) şi formaţiuni de grafit lamelar izolate sau sub formă de aglomerări.44 Rm ) .21. D se pot forma la aceeaşi viteză de răcire. Fig. ceea ce explică rezistenţa mecanică scăzută. B. lipsa de plasticitate şi rezistenţa la oboseală redusă a acestor materiale. sau EN−GJL−HBxxx. în funcţie de capacitatea de germinare a topiturii. 8. xxx reprezentând rezistenţa minmă la tracţiune în N/mm2. 115 . xxx fiind duritatea Brinell. Grafitul lamelar întrerupe continuitatea masei metalice şi constituie concentratori puternici de tensiuni. Se pot turna piese cu forme complicate şi de orice dimensiune (masa pieselor poate fi 0. EN−GJL−300 este o fontă cenuşie cu Rm ≥ 300 N/mm2.4) HB = RH (100 + 0. Din punctul de vedere al influenţei asupra caracteristicilor mecanice de rezistenţă cea mai convenabilă formă a grafitului corespunde tipului A. Utilizarea lor deosebit de largă se datorează costului redus.21. Formele de grafit A.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale ferito-perlitică (la fontele cu Rm ∈ [200 N/mm2. iar EN−GJL−HB235 este o fontă cenuşie cu duritatea HB ≥ 235 HBS Între duritatea Brinell şi rezistenţa la tracţiune a acestor materiale există următoarea corelaţie. care nu pot fi realizate prin alte procedee tehnologice. Formele separărilor de grafit lamelar Caracteristicile fontelor cu grafit lamelar sunt reglementate de standardul SR EN 1561. datorită efectelor de ungere produse de grafit. când lamelele de grafit se aşează între ramurile dendritelor sub formă neordonată (grafit D) sau sub formă ordonată (grafit E). care caracterizează fontele pe baza rezistenţei la tracţiune sau pe baza durităţii Brinell. contracţie la solidificare redusă) şi de prelucrare prin aşchiere (lamelele de grafit fragmentează aşchiile). precizată şi în standardul SR EN 1561: (8. de exemplu. formele de grafit D şi E apar în cazul fontelor hipoeutectice supraîncălzite.1…10000 kg). cum ar fi capacitatea mare de amortizare a vibraţiilor mecanice şi o bună comportare la uzare. principalele tipuri de separări de grafit fiind prezentate în figura 8. proprietăţilor foarte bune de turnare (fluiditate ridicată.

RH = 0.3…0. numerele având aceleaşi semnificaţii ca mai înainte. %Sim = 0. − fontele maleabile cu miez negru. numărul xxx reprezentând rezistenţa la tracţiune Rm.2 %. Ti.6.5. deoarece acestea sunt piese cu pereţi subţiri şi se pot turna bine din fonte albe. ceea ce impune limitarea concentraţiilor acestor acestor componente la niveluri foarte scăzute. De menţionat că în cazul fontelor maleabile. încercarea la tracţiune se execută utilizând epruvete turnate separat şi neprelucrate mecanic. 4.5 %. Pb.4 în % (încercarea la tracţiune se realizează utilizând o epruvetă cu L0 = 3. valori mari ale tensiunii superficiale şi valori ridicate ale dilatării iniţiale (care impun utilizarea formelor de turnare cu maselote).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în care RH este un coeficient stabilit experimental pentru o anumită tehnologie de elaborare şi de turnare ai căror parametri pot fi menţinuţi constanţi (de obicei. de exemplu. Al.4 ≥ 2 %.8…1. EN−GJMW−400−5 este o fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A3.8 %).2…3. TT aplicat acestor epruvete trebuind să fie acelaşi cu al pieselor pe care le reprezintă. ceea ce pentru o epruvetă circulară corespunde unei lungimi iniţiale a porţiunii calibrate L0 = 3d0).4 ≥ 5 %.4. Sferoidizarea grafitului la modificare poate fi împiedicată de prezenţa unor impurităţi cum ar fi: As.4 S 0 . care este o încercare nedistructivă şi poate fi realizată cu aparate portabile. aşa cum s-a prezentat în scap. iar dimensiunile lor sunt relativ mici şi tratamentul de maleabilizare (a cărui durată depinde de masa pieselor supuse tratării) se poate aplica în condiţii economice. simbolizate EN−GJMB−xxx−x.8…1. Sn. EN−GJMB−650−2 este o fontă maleabilă cu Rm ≥ 650 N/mm2 şi A3.4) este importantă deoarece permite evaluarea rezistenţei la tracţiune pentru fiecare piesă în parte. Bi. Comportarea la turnare a fontelor cu grafit nodular prezintă câteva particularităţi generate de compoziţia lor chimică apropiată de cea eutectică: fluiditate ridicată. Fontele maleabile se caracterizează prin existenţa grafitului sub formă de aglomerări sau cuiburi de grafit. Relaţia (8. aceste materiale au rezistenţa la tracţiune Rm = 350…800 N/mm2 şi alungirea la rupere A = 1…12 % şi se utilizează în special pentru fabricarea pieselor de legătură pentru instalaţii (denumite fitinguri). iar al doilea numărul x alungirea la rupere A3. în N/mm2. Calitatea fontelor maleabile este reglementată de standardul SR EN 1562 care prevede două tipuri de fonte: − fontele maleabile cu miez alb. simbolizate EN−GJMW−xxx−x. Fontele cu grafit nodular numite şi fonte ductile se obţin din fonte cenuşii prin procedeele de modificare prezentate în scap. de exemplu. utilizând valorile determinărilor de duritate Brinell. %Mnm = 0.2). 116 . produsele din astfel de materiale se obţin aplicând tratamentele termice de recoacere de maleabilizare a semifabricatelor turnate din fonte albe hipoeutectice (cu %Cm = 2.

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Tabelul 8. HBnnn – Brinell. ** Simboluri folosite numai la fonte maleabile Exemple de simbolizare: EN−GJL−150S − fontă standardizată cenuşie cu grafit lamelar cu Rm = 150 N/mm2. QT – calită şi 117 .10 Structura simbolurilor pentru fonte conform SR EN 1560 Condiţii Caracteristici mecanice sau compozitie chimică suplimentare Caracteristici mecanice Compozitie chimică a) -nnn-nn – Rm minimă. determinate pe probe ataşate piesei. EN−GJN−X320CrNiSi9−5−2 – fontă ledeburitică la care se impune %Cm = 3. urmată după simbolizarea H – piesă cratimă de A în %. S – nodulară F – ferită. ledeburită. determinată pe probă turnată separat. negru**. P – perlită M – grafit în M – cuiburi. numai U – probă ataşată piesei.austenită. (sferoidală). aliată cu %Crm = 9 %. tratată termic. HRnn – Rockwell. determinate pe probe prelevate din piesă. EN−GJS−350−22C – fontă standardizată cu grafit nodular cu Rm = 350 N/mm2 şi A = 22%. EN−GJMW−450−7U – fontă standardizată maleabilă cu miez alb cu Rm = 450 N/mm2 şi A = 7%. în cazurile în care Z – alte condiţii C – probă prelevată din specificate în concetraţia piesă comandă carbonului c) duritatea*: revenită. prin şoc: d) concentraţiile −RT – la temperatură masice ale ambiantă. B – miez c) HVnnn – Vickers. W – sudabilitate probei: pentru îmbinare S − probă turnată separat. în N/mm2. A. b) modul de obţinere a chimică. Q – călită. b) %Cm x 100. de aliere. Structura grafitului Structura masei metalice L – lamelară. a) litera X pentru a D – stare brută indica de turnare. după comp. EN−GJL−XNiMn13−7 – fontă cenuşie aliată cu %Nim = 13% şi %Mnm = 7%. prin sudare. este importantă. EN−GJS−HB230 – fontă nodulară cu duritatea Brinell HBS = 230. elementelor de −LT – la temepratură aliere %EAm scăzută separate prin cratimă * În cazul simbolizării în funcţie de duritate nu se mai indică Rm şi A. L – N− fără grafit. %Nim = 5 % şi %Sim = 2 %. martensită V− vermicular. simbolurilechimice W – miez ale elementelor d) încercarea la încovoiere alb **.2 %. GJ−400C−Z – fontă cenuşie nestandardizată cu Rm = 400 N/mm2 la care se prevăd anumite condiţii în comandă.

alungirea la rupere fiind comparabilă cu a oţelurilor hipoeutectoide. numerele având aceeaşi semnificaţie ca în cazul fontelor maleabile. EN−GJS−350−22−LT este o fontă nodulară cu Rm ≥ 350 N/mm2. principalele categorii sunt: fontele refractare. cum sunt cilindrii de laminor.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Caracteristicile mecanice ale acestor fonte depind în mare măsură de structura masei metalice de bază: fontele nodulare feritice au rezistenţă mecanică scăzută şi plasticitate bună. au rezistenţă mecanică ridicată Rm = 500…800 N/mm2. iar caracteristicile celor tratate termic − prin SR EN 1564. adică epruvetă normală). ceea ce pentru o epruvetă circulară corespunde la L0 = 5d0. Compoziţia chimică a fontelor cu destinaţie generală este lăsată la alegerea producătorului. Din acest punct de vedere. Datorită acestor caracteristici. Pentru obţinerea unor caracteristici mecanice mai bune. dar plasticitatea lor este redusă. Simbolul acestor fonte are structura EN−GJS−xxx−x. Fontele cu destinaţie precizată În această categorie sunt incluse fonte nealiate sau aliate. determinată fie la temperatură ambiantă fie la temperaturi scăzute (până la –40 oC). fontele nodulare perlitice. la fabricarea pieselor de dimensiuni mari. mărcile respective se recunosc după literele RT sau LT scrise la sfârşitul simbolului. raportul este mai mare în cazul fontelor nodulare Rm decât în cazul oţelurilor.65 S 0 .9. puternic solicitate în exploatare. A ≥ 22 % la care se garantează KV ≥ 12 J la –40 oC. tinzând să înlocuiască oţelurile la realizarea arborilor cotiţi şi în industria metalurgică. fontele nodulare se supun TT de călire izotermă bainitică. cu precizarea că încercarea la tracţiune se efectuează pe epruvete prelucrate la care L0 = 5. EN−GJS−400−15 este o fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. Standardul SR EN 1563 prevede pentru fontele nodulare feritice şi posibilitatea garantării unei anumite energii de rupere KV. de exemplu. Forma rotunjită a grafitului diminuează efectul de concentrare a tensiunilor.2. elaborate astfel încât au anumite caracteristici specifice aplicaţiilor cărora le sunt destinate. la care se garantează KV ≥ 17 J la 20 oC. în urma căruia se pot obţine rezistenţe la tracţiune Rm = 800…1400 N/mm2. astfel că se pot atinge valori ale rezistenţei la oboseală σO = 200…280 N/mm2. iar EN−GJS−22−RT aceeaşi fontă. la aceeaşi structură a R p 02 masei metalică de bază. 8. de exemplu. fontele nodulare se utilizează cu precădere în construcţia de motoare. Caracteristicile fontelor cu grafit nodular netratate termic sunt stabilite prin SR EN 1563. fontele 118 . cu condiţia obţinerii caracteristicilor mecanice impuse.

fontele rezistente la coroziune şi fontele rezistente la uzare.0. Fontele rezistente la temperaturi scăzute sunt fonte nodulare aliate cu nichel (%Nim = 20. energia lor de rupere KV rămânând practic neschimbată de la ta până la –150 oC. care se manifestă la temperaturi ridicate. Aceste fonte prezintă rezistenţă la oxidare la t < 1100 °C şi au o bună rezistenţă la creştere. Rezistenţa lor la coroziune este puternic influenţată de forma grafitului. în care se găsesc înglobate carburi şi grafit lamelar. fie cu masa de bază feritică. conform căruia se produc patru tipuri de fonte: fonte cu conţinut ridicat de crom.4 %). creştere de volum.. %Mnm = 4…8 % . şoc termic şi fluaj. dacă grafitul este nodular. care le conferă structură austenitică. în cantităţi mai mici. nichel. şi. Cromul.3.. de exemplu FrCr16 este o fontă refractară cu grafit lamelar. dacă grafitul este lamelar şi Frgn. siliciu. se utilizează fonte austenitice cu grafit nodular. fonte cu conţinut ridicat de siliciu. molibden sau stibiu. care sunt fonte alite după una din reţetele Ni−Mn (%Nim = 10. aluminiu. fenomen ce se produce (la temperaturi înalte) datorită descompunerii cementitei (cu formare de grafit) şi oxidării interne produse de gazele ce pătrund de-a lungul filamentelor de grafit şi are ca efecte creşterea volumului şi pierderea coeziunii materialui.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale rezistente la temperaturi scăzute. %Sim = 4…6 %. iar FrgnAl 22 este o fontă refractară cu grafit nodular. grafit lamelar sau grafit nodular. Fontele refractare se simbolizează cu literele Fr. cea mai bună comportare având-o fontele cu grafit fin dispersat în masa metalică de bază a structurii. cu %Alm = 22 %. Fontele înalt aliate cu siliciu (%Sim = 12…18 %) au un conţinut scăzut de carbon (%Cm = 0.26 %) sau cu mangan ( %Mnm = 3. Fontele rezistente la coroziune sunt fonte cu sau fără grafit în structură. şi %Cum = 2…4 %).. aliate în principal cu crom.5…4. au structura masei metalice feritică şi sunt rezistente 119 . Fontele din această categorie sunt fie fonte cu masa de bază perlitică. siliciul şi aluminiul conferă acestor fonte rezistenţă la oxidare prin acelaşi mecanism ca în cazul oţelurilor refractare (formarea unei pelicule compacte şi aderente de oxizi care protejează materialul faţă de oxidarea în profunzime)... în care se găsesc carburi. Fontele refractare sunt fonte aliate care au o bună comportare la acţiunea fenomenelor de oxidare. Caracteristicile lor sunt stabilite prin STAS 6706. urmate de simbolul elementului principal de aliere şi de un număr care arată concentraţia masică medie a acestui element. În cazul pieselor solicitate la şocuri termice. Tipurile de fonte rezistente la coroziune mai frecvent utilizate sunt prezentate în continuare..5 %). cu %Crm = 16 %. fonte cu conţinut ridicat de aluminiu şi fonte cu conţinut ridicat de crom şi siliciu. În condiţiile asigurării structurii de echilibru (bine detensionată) aceste fonte au o bună rezistenţa la şocuri mecanice. %Mnm = 5…8 %) sau Ni− Si−Mn−Cu (%Nim =10…20 %.12 %.

69 elinvar. Fontele înalt aliate cu nichel (%Nim = 13…35 %) au structura masei metalice austenitică. 73 120 fisurare la cald a CUS. iar prin adaosuri de crom. În structura acestor fonte nu se admite prezenţa cementitei libere. Fontele înalt aliate cu crom (%Crm = 25. straturi. care le îmbunătăţeşte rezistenţa la uzare.25 %. Sunt fonte cenuşii. iar dacă sunt aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 2…4 %) devin rezistente şi la cloruri. P.65 % sau %Mom ≅ 0. fiind fonte nealiate sau aliate cu %Nim = 1. sunt rezistente la acţiunea acizilor şi apei de mare. sunt rezistente la acţiunea mediilor alcaline. 112 laminare normalizantă.0 %. cu structura masei metalice austenitică. Fontele antifricţiune sunt fonte care trebuie să asigure un coeficient de frecare cât mai mic. 113 fontă refractară. Fontele rezistente la uzare cuprind două tipuri: fontele antifricţiune şi fontele de fricţiune. iar grafitul poate fi lamelar sau nodular.5…12. Ni. 75 clase de calitate. maleabile şi nodulare. 67 câmp termic de sudare. 92 cusătură sudată (CUS) rânduri. Pb. 56 comportare metalurgică la sudare. 70 carbon echivalent %Ce. Au structură perlito-sorbitică.5 %). cupru. Cuvinte cheie bandă de călibilitate normală.35 %) au structura tipică fontelor albe (datorită efectului antigrafitizant al cromului).. devin rezistente şi la acţiunea acizilor oxidanţi sau organici. siliciu şi aluminiu au rezistenţă bună la acţiunea acizilor sulfuric şi acetic. de fricţiune. 75 laminare termomecanică (controlată).5…6. 120 fragilizare prin faza σ. dar toate conţin eutectic fosforos ternar (numit steadit).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR la acţiunea acizilor azotic şi sulfuric.25…0. fiind utilizate pentru confecţionarea tamburilor de frână de la autovehicule. Ti. 93 fontă comercială. fiind folosite pentru confecţionarea componentelor lagărelor de alunecare. siliciu şi/sau cupru. îngustă. 119 fontă rezistentă la uzare antifricţiune. Cu.5 % şi %Crm = 0.. Si. 69 coroziune intercristalină. În cazul pieselor supuse la solicitări severe se folosesc fontele cu %Nim = 3. 76 material de adaos (MA). Fontele de fricţiune sunt fonte care trebuie să realizeze coeficienţi de frecare cât mai mari. 94 hardenită.. 119 fontă rezistentă la coroziune.2…1. 112 fâşii ZIT. structura masei metalice de bază a acestora fiind martensitică. 69 . sau înalt aliate cu Mn (%Mnm = 7. 74 construcţie sudată. slab aliate cu Cr. cu structura masei metalice perlitică. Fonte complex aliate cu nichel. 104 invar.

I... vol.D. Bucureşti. * * * Culegere de standarde comentate – Fonte şi oţeluri turnate. Bucureşti. * * * Culegere de standarde comentate – Supliment.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale material de bază (MB). 1995 6.a. 98 oţeluri pentru recipiente. 1994 10.M.I. calmat. 80 oţel cu granulatie fină. Lugsheider E.. 66 oţel pentru rulmenţi. 84 oţel carbon de calitate. Bucuresti. 64 oţel bifazic (dual-phase). Editura Didactică şi Pedagogică. Elaborarea oţelurilor aliate. Vacu S. Truşculescu M. 86 oţeluri patinabile.. 1983 2. Petrescu M. 66 otel pentru construcţii sudate. Mărci şi condiţii tehnice de calitate. Gâdea S. Geru N. Studiul metalelor. II.a. I. 1981 3. 1983 8.M. 1999 11. 78 oteluri pentru scule. 69 simbolizare alfanumerică.D. 97 temperatură de referinţă.. Editura Didactică şi Pedagogică. Protopopescu H. 70 Bibliografie 1. Saban R. Metalografie şi tratamente termice. 65 oţel criogenic.. ş.. 1980 9... Bucureşti.. 78 platinit. Mărci. 105 oţeli inoxidabil cu crom.C. Bucureşti. Bucureşti.... 69 oţel necalmat. 96 oţel turnat. O. numerică. Bucuresti. 89 oţel Hadfield. vol. Editura Tehnică. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. Bucureşti. s. O.C. 79 oţel duplex. 77 zonă influenţată termic (ZIT). Editura Didactică şi Pedagogică.. Timişoara 1999 5. 94 oţel durificabil prin precipitare (PH).. 75 oţel pentru îmbunătăţire.a. 80 oţel inoxidabil stabilizat. 100 oţeluri termorezistente. 103 oţel refractar (termorezistent).I. ş. Colan H. Mitelea I. 108 oţel rapid. de produs. 83 sudabilitate. 1982 4. O. Stiinţa materialelor în construcţia de maşini. 1983 7..I. cu crom şi nichel.C.I. 74 superaliaj. Editura Facla. Studiul si ingineria materialelor. 93 oţel maraging. 109 oţel HSLA. 76 oţel cu granulaţie fină. Timişoara.I. Editura Sudura. 110 oţel pentru carburare. Oţeluri inoxidabile şi refractare. 59 standard general. * * * Culegere de standarde comentate – Oţeluri. Editura Didactică şi Pedagogică. Oţeluri. 112 rost de sudare.. Tillmann W.D. 53 structură feritică aciculară. Ieremia A.M. 1996 121 . Metalurgie fizică. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti.

care stabileşte reguli. Activitatea specifică prin care se stabilesc. b) oţelurile pentru electrotehnică.5. Respectarea cărora dintre următoarele condiţii determină încadrarea unui oţel nealiat în clasa oţelurilor speciale: a) oţelul are prescrisă energia de rupere KV în starea C + r. c) oţelul are prescrisă o energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din semifabricate sau produse) KV > 27 J la −50 oC. d) oţelul este destinat fabricării pieselor la care TT final este îmbunătăţirea? T. urmărind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat.4. c) standardizare. d) oţelul nu necesită aplicarea de TT pentru obţinerea caracteristicilor prescrise? T.8. b) oţelul are concentraţia masică medie de carbon %Cm = 15 %. respectiv. respectiv.2 > 400 N/mm2. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatul acestora. Clasele principale de calitate prevăzute în standardul SR EN 10020 pentru oţelurile nealiate sunt: a) oţeluri de uz general: b) oţeluri excepţionale. C15 conform SR EN 10027−1: a) oţelul are concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0.8. c) oţeluri de calitatea. b) ordonare. prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate.9. oţelul are limita de curgere Re ≥ 235 N/mm2. c) standarde regionale. În funcţie de nivelul de aplicare.025 %.4. Care dintre următoarele condiţii sunt respectate de marca de oţel nealiat simbolizată OLC15 conform STAS 880 şi. S235J2G3 conform SR EN 10027-1: a) otelul are rezistenţa la tracţiune Rm ≥ 370 N/mm2.8.7.8. d) oţeluri speciale? T. c) oţelul are limita de curgere Re ≥ 370 N/mm2.3.8. %Sm ≤ 0. standardele pot fi: a) standarde de firmă. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat este denumit: a) standard.6.2.1. d) clasificare? T.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Teste de autoevaluare T. c) oţelul se utilizează pentru piesele care se supun carburării.k conform STAS 500 şi.8. b) oţelul are concentraţiile de impurităţi %Pm. pentru probleme reale sau potenţiale.8. d) oţelul este calmat? T. c) oţelurile bifazice. d) standarde de produs? T. Care dintre următoarele oţeluri aliate se încadrează în clasa oţelurilor de calitate: a) oţelurile pentru recipiente sub presiune care au limita de curgere Rp0. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de 122 . Care dintre următoarele condiţii sunt respectate de marca de oţel nealiat simbolizată OL370. d) oţelurile la care singurul element de aliere (în fară de carbon) este niobiul? T.8. Documentul stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut.8.8. c) lege. b) normativ. este denumită: a) normalizare.15 %. b) standarde naţionale. d) convenţie? T.

Prezenţa cărui element de aliere conferă oţelurilor calitatea de a fi inoxidabile: a) nichelul.8. dacă %Cm < 0.8. d) X8Ni9? T. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform SR EN 10027−1) aparţin categoriei oţelurilor pentru îmbunătăţire: a) 43MnMo6−2.8.8. b) S235NL.19.15. d) P235NL1? T.12.8.16. b) 42MoCr11.20. d) 17CrMn4−4? T. c) 15Cr3. d) elasticitate? T. b) fâşia de normalizare. c) sudabilitate.11. b) zona influenţată termic ZIT.13. d) cusătura sudată CUS? T.21. b) ferită aciculară.8. b) 12MnNi15−3. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri cu granulaţie fină pentru construcţii sudate: a) S335K2. dacă %Crm ≥ 12. d) bainită cu conţinut scăzut e carbon? T. b) 42MoCr11. d) 34MoCrNi16? T. c) P460NL2.8. c) materialul de adaos MA. c) carbonul. Ce structură prezintă semifabricatele realizate din oţeluri bifazice (dual−phase steel): a) ferită şi perlită. Care sunt zonele caracteristice ale unei îmbinări sudate: a) materialul de bază MB. c) fâşia de austenitizare incompletă. b) 38AlCrMo10−6−1.8.8. c) X6CrNi17−1.18.8. Aptitudinea unui oţel ca printr-un anumit procedeu şi pentru un anumit scop să asigure în îmbinările sudate caracteristicile locale şi generale prescrise pentru o construcţie sudată este denumită: a) călibilitate. b) plasticitate. c) 17CrNi16. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile feritice: a) X50CrMoV15. d) manganul. d) fâşia neaustenitizată? T. Care dintre fâşiile ZIT a unei îmbinări sudate dintre două piese din oţel (nealiat) cu conţinut scăzut de carbon are cele mai slabe caracteristici de tenacitate: a) fâşia de supraîncălzire. c) P355NH. dacă %Mnm ≥ 12 %? T. d) 34MoCrNi16? T. b) 51CrMnV4−4-1. c) 17CrNi16. d) X6CrMoNb17−1? T. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform STAS 791) aparţin categoriei oţelurilor pentru carburare (cementare): a) 15Cr08.8. c) 34CrNiMo6−6−2. dacă %Nim > 8 %.17. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile 123 . b) X2CrMoTi17−1.8. b) cromul.10.0 %.14.2 %.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale maşini (simbolizate conform STAS 791) aparţin categoriei oţelurilor pentru îmbunătăţire: a) 15Cr08. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform SR EN 10027−1) aparţin categoriei oţelurilor pentru carburare (cementare): a) 34CrMo4−2. c) ferită şi insule de martensită. d) 17CrMn4−4? T. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri cu caracteristici de tenacitate garantate la temperaturi scăzute (sub −60 oC): a) P235NL1.

d) călire de punere în soluţie + îmbătrânire? T.8. c) 10AlCr240. c) RCA 370.25.26.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensitice: a) X50CrMoV15. c) X3CrNiMoN27−5−2. d) X2CrNiMo17−12−2? T. c) călire martensitică + revenire înaltă (îmbunătăţire). b) S355W. c) călire martensitică + revenire înaltă (îmbunătăţire). b) S235NL. c) creşterea excesivă a granulaţiei. fiind elemente de aliere tipice pentru oţelurile refractare: a) cromul. Care este TT final ce se aplică arcurilor confecţionate din oţelul 60Si15A: a) călire martensitică + revenire joasă.31. d) 15SiNiCr200? T. c) siliciul. d) apariţia fazei σ? T. b) îmbunătăţire.22. b) 10AlCr240. c) X70CrMo15.8. c) apariţia fazei σ. b) creşterea excesivă a granulaţiei. d) călire martensitică + revenire medie? T. Care dintre următoarele elemente conferă oţelurilor rezistenţă la oxidare la temperaturi ridicate.33.8.27.8.23.29. b) X6CrMoNb17−1.24. c) OLC45. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile de tip duplex: a) X2CrNiMoN22−5−3. b) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. d) transformarea perlitei în austenită? T. d) călire de punere în soluţie + îmbătrânire? T. b) 117VCr6. Care este TT final ce se aplică sculelor confecţionate din oţelul OSC10: a) călire martensitică + revenire joasă.8. b) X2CrMoTi17−1. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile austenitice: a) X50CrMoV15. d) X90CrMoV18? T.34. d) 31VCr8? T.8. c) X2CrNi18−9. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri Hadfield: 124 . Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri patinabile: a) S235W.8. b) 12MnNi15−3. c) 30VCrW85. Care este TT final ce se aplică matriţelor confecţionate din oţelul 30VCrW85: a) călire martensitică + revenire joasă. Care dintre următoarele mărci de oţeluri pot fi utilizate pentru confecţionarea matriţelor de deformare plastică la cald a oţelurilor: a) 105CrW20. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri refractare: a) 10AlCr180. d) S335K2? T. b) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei.32. d) aluminiul? T.8. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor inoxidabile feritice: a) fisurarea la cald a CUS.8.8. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile martensitice cu durificare prin precipitare: a) 12MnNi15−3.8.30.8. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor inoxidabile austenitice: a) fisurarea la cald a CUS.28. b) nichelul. d) X50CrMoV15 T.8. d) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. d) X7CrNiAl17−7? T. b) transformarea perlitei în austenită.

40. pentru a le conferi structura corespunzătoare unui oţel bifazic. b) formarea în structura CUS a unor compuşi intermetalici care influenţează negativ caracteristicile de tenacitate. Rezolvare a) Prin încălzirea semifabricatelor la ti ∈ (A1. c) fontă cu grafit lamelar cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %. d) T120CrMn130? T. Care din următoarele variante corespunde mărcii de fontă cu simbolul EN−GJMW−400−5: a) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %. Ce semnificaţie are grupul de litere EN din simbolul unei mărci de fontă: a) fonta este cenuşie. iar duritatea martensitei este HM = 305 + 802%Cm. d) T9MoCrNi30R? T. Semifabricatele confecţionate dintr-un oţel carbon cu %Cm = 0.39. Care dintre următoarele tipuri de fonte aparţin categoriei fontelor aliate rezistente la uzare: a) fontele rezistente la temperaturi scăzute. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor maraging: a) înmuierea ZIT.1 % sunt supuse unui TT intercritic. constând din încălzirea la ti ∈ (A1. b) fonta corespunde unui standard european. c) G 200−400W. b) fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %.8.1. b) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %.8. menţinerea o durată scurtă la această temperatură şi răcirea în apă. să se determine care este duritatea semifabricatelor după aplicarea TT intercritic. c) fontă cu grafit lamelar cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %.37. c) fonta nu are grafit în structură. b) Ştiind că duritatea feritei este Hα = 80 HV.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale a) 105CrW20. Care dintre următoarele mărci de oţeluri sunt destinate realizării de semifabricate sau piese turnate: a) G 230−450. să se stabilească la ce temperatură ti trebuie efectuat TT pentru ca semifabricatele să prezinte la ta o structură ferito – martensitică cu un conţinut procentual de martensită %M ≅ 15 %.36.8. b) T120CrMn130. d) formarea porilor în CUS? T.8. A3) se obţine o structură alcătuită din ferită şi austenită. c) fontele refractare. aşa cum se poate observa pe diagrama din 125 .8. b) T100NiMn130. d) fontele de fricţiune? T. Care din următoarele variante corespunde mărcii de fontă cu simbolul EN−GJS−400−15: a) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. d) fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %? Aplicaţii A.35. a) Ştiind că pentru oţelurile carbon hipoeutectoide punctele critice de transformare în stare solidă sunt A1 = 727 oC şi A3 = 910 − 208 %C m .38. d) fonta este netratată termic? T. A3).8. b) fontele antifricţiune. c) 117VCr6. c) fisurarea la cald a CUS. d) fontă albă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %? T.8.

Diagrama de selectare a soluţiilor în cazul aplicaţiei A. ca urmare. A3) ferita existentă în structura oţelului din care sunt confecţionate semifabricatele are concentraţia de carbon corespunzătoare abscisei punctului X. şi (%C m ) γ − (%C m )α (%C m ) γ − (%C m )α (%Cm)α fiind abscisa punctului X. se obţine o ecuaţie cu necunoscuta ti. Fig. Diagrama de stabilire a regimurilor TT pentru obţinerea oţelurilor bifazice Fig. rezultă: %M = %γ.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR figura 8.5. aceastei valori a temperaturii ti îi corespund valorile (%Cm)α = 0. b) După aplicarea TT intercritic cu ti ≅ 750 oC. Deoarece linia GP a diagramei de echilibru Fe – Fe3C este o dreaptă.2): (%C m ) γ − %C m %C m − (%C m )α %α = 100 %γ = 100 = 100 − %α . scap.1⋅10-4ti. 8.1 – 1. 208 Înlocuind expresiile (%Cm)α şi (%Cm)γ în condiţia pusă în enunţul aplicaţiei.4 Considerând că austenita obţinută la ti se transformă integral în martensită la răcirea în apă a semifabricatelor.59 %. iar (%Cm)γ – abscisa punctului Y. rezultă că abscisa punctului X este (%Cm)α = 0.8. Abscisa punctului Y corespunde concentrţiei 910 − t i 2 masice de carbon a oţelului care are A3 ≡ ti şi este (%C m ) γ = ( ) .22 Aplicând regula izotermei (v. rezultă că la ti ∈ (A1. scap.5. 126 .0175 % şi (%Cm)γ = 0.22. 2. scrisă sub forma %γ = %M ≅ 15 %. care are soluţia ti ≅ 750 oC.23. iar austenita are concentraţia de carbon corespunzătoare abscisei punctului Y. semifabricatele vor avea structura alcătuită dintr-o matrice feritică cu duritatea Hα = 80 HV şi insule de martensită (uniform distribuite în aceasta) cu duritatea HM = 305 + 802(%Cm)γ ≅ 778 HV. 8. conţinuturile procentuale ale celor două faze în structura semifabricatelor fiind date de relaţiile (care se obţin aplicând regula segmentelor inverse – v. 2.1).

ca urmare.8.11.6 %.52 ≅ 722 HV. A. constând din încălzirea la ti = 760 oC ∈ (A1. pentru a le conferi structura corespunzătoare unui oţel bifazic. Pentru realizarea unei bare de tracţiune cilindrice cu diametrul d = 15 mm.52 − 0. A3). există posibilitatea utilizării oţelului carbon de calitate OLC35 .2.52 % şi %γ = %M = 100 = 12. să se determine conţinut procentual de martensită %M din structura semifabricatelor tratate termic.08 % sunt supuse unui TT intercritic. Rezolvare a) Folosind notaţiile şi raţionamentul prezentate la rezolvarea aplicaţiei A. duritatea 12.1 – 1.1.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale %M %α + Hα ≅ 180 HV 100 100 (care corespunde unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 630 N/mm2).0164 b) După aplicarea TT intercritic cu ti = 760 oC.6 semifabricatelor tratate termic va fi H s = 722 + 80 ≅160 HV (care 100 100 corespunde unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 560 N/mm2).SR EN 10027-1) sau a oţelului aliat 34MoCrNi16 . a) Ştiind că pentru oţelurile carbon hipoeutectoide punctele critice de transformare în stare solidă sunt A1 = 727 oC şi A3 = 910 − 208 %C m . menţinerea o durată scurtă la această temperatură şi răcirea în apă. Să se determine şi să se compare intensităţile forţei de tracţiune F la care rezistă bara în următoarele circumstanţe: a) bara este confecţionată din oţelul carbon în stare recoaptă (de echilibru). Semifabricatele confecţionate dintr-un oţel carbon cu %Cm = 0.6 100 − 12.08 − 0. b) bara este confecţionată din oţelul aliat în stare recoaptă (de echilibru). semifabricatele vor avea structura alcătuită dintr-o matrice feritică cu duritatea Hα = 80 HV şi insule de martensită (uniform distribuite în aceasta) cu duritatea HM = 305 + 802⋅0.0164 (%C m ) γ = ( ) = 0.8. d) bara este confecţionată din oţelul aliat în stare îmbunătăţită (călire + revenire la ti = 650 oC şi τm = 5 ore). c) bara este confecţionată din oţelul carbon în stare îmbunătăţită (călire + revenire la ti = 650 o C şi τm = 5 ore). cu carateristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. b) Ştiind că duritatea feritei este Hα = 80 HV. iar duritatea martensitei este HM = 305 + 802%Cm. Rezolvare Intensitatea forţei F la care rezistă bara de tracţiune este dată de relaţia πd 2 F= Rm . se obţin următoarele rezultate: (%Cm)α = 0. 910 − 760 2 0. 4 duritatea semifabricatelor tratate termic va fi H s = H M 127 . 208 0.0164 %.STAS 880 (C35 .3.1⋅10-4⋅760 = 0.SR EN 10027-1).STAS 791 (34NiCrMo6-6-2 . să se determine care este duritatea semifabricatelor după aplicarea TT intercritic.8. A.

6% Sim + 30% Mnm + 35.2% Nim + .6 %Sim 0. Compoziţiile chimice ale oţelurilor considerate în aplicaţia A.2).3 Concentraţiile masice ale componentelor de aliere. în care PHJ = Ti(18+lgτm) = (650 +273)(18 + lg5) ≅ 17259.8.6 + 223%C m − 14. adoptând vr = 0.3 %Crm 0.3).6 0.2) considerând coeficienţii adecvaţi din tabelul 7.5%Crm + 27.10 ⋅ 10 5 N. Rm = 3. duritatea sa se poate estima în acelaşi mod ca în cazul precedent şi rezultă HVαOA ≅ 265HV .10).35 0. duritatea structurii de revenire pe care o prezintă bara poate fi estimată cu relaţia (7.6 %Mom 0.3) în care HVrOC = 211 HV. Rm = 3. scap. Rm = 3.3 0. duritatea structurii cu sorbită de revenire pe care o prezintă bara poate fi estimată cu relaţia (7. cu structura ferito-perlitică. Se poate observa că forţa de tracţiune la care rezistă bara este cu aproximativ 36 % mai mare decât cea corespunzătoare situaţiei în care bara este confecţionată din acelaşi oţel în stare recoaptă.5HB (v.35 %Mnm 0.23⋅105 N. 3. Rm = 3.31⋅105 N.5⋅211 ≅ 740 N/mm2 33. rezultă: HVαOC = 77.35 %).64 ⋅ 10 5 N.2 şi o viteză de răcire din domeniul austenitic care să conducă la o astfel de structură. rezultă: HVrOA = HVrOC + 30(% Si m + % Mnm ) + 55%Crm + 6% Nim + 100% Mom ≅ 361 HV.P b) Dacă bara este confecţionată din oţelul slab aliat 34MoCrNi16 în stare recoaptă. cu structura ferito-perlitică.25 Marca oţelului OLC35 34MoCrNi16 a) Dacă bara este confecţionată din oţelul OLC35 în stare recoaptă.2 1.2 1. rezultă că bara are π 15 2 ⋅ 626 = 1. aşa cum s-a obţinut în cazul precedent (pentru oţelul cu %Cm = 0. Deoarece HV ≅ HB şi considerând relaţia Rm = 3.2 − 13%C m şi F = 1. Se poate observa că forţa de tracţiune la care rezistă bara este cu aproximativ 19 % mai mare ca cea corespunzătoare situaţiei în care bara este confecţionată din acelaşi oţel în stare recoaptă. 128 .5⋅179 ≅ 626 N/mm2 şi F = 4 Tabelul 8. pe această cale 21900 + 4050%C m − PHJ se obţine HVrOC = ≅ 211HV .5⋅265 ≅ 927 N/mm2 şi .0% Si m = 8%Crm + 4% Ni m ]lg v r ≅ 179 HV.5⋅361 ≅ 1265 N/mm2 şi F = 2. % %Cm 0.6 %Nim 0. duritatea sa se poate estima cu relaţia (7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10 + [ − 19.4 oC/s (v.7.11. c) Dacă bara este confecţionată din oţelul OLC35 călit şi revenit la ti = 650 oC şi τm = 5 ore. A. d) Dacă bara este confecţionată din oţelul slab aliat 34MoCrNi16 călit şi revenit la ti = 650 oC şi τm = 5 ore.P F= π 15 2 4 ⋅ 927 = 1.

7) se calculează valorile mărimilor %Cre şi %Nie.8 18 10 MA – D308 0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Observaţie Această aplicaţie are ca scop justificarea şi înţelegerea prescripţiilor privind utilizarea oţelurilor pentru construcţia de maşini.60 MA – D316 0. pe lângă austenită.0 0..8.9Nb 0.50 MA – D308L 0.10 6.0 27 20 0.80 MA – D18. Compoziţiile chimice ale MB şi MA considerate în aplicaţia A. O construcţie sudată trebuie realizată din semifabricate de tip tablă din oţel inoxidabil austenitic X2CrNi19−11.03 2.5 0. Procedeul de sudare care se utilizează şi configuraţia rosturile de sudare pregătite între piesele ce urmează a fi sudate asigură pMA = 70 %.8 17 13 2. înţelegerea şi utilizarea prescripţiilor standardelor în vigoare.0 23 14 0.10 1.08 1.2 20 11 * Toate mărcile de MA sunt realizate în România Materialul Rezolvare Considerând caracteristicile de compoziţie chimică ale MB şi folosind relaţiile (7.8 24 12 0.24).50 MA – D19. 3.50 MA – D310 0.5 şi fig.8. % %Cm %Mnm %Sim %Crm %Nim %Nbm %Mom MB – 10TiNiCr180 0. Procedând în acelaşi mod.08 2.8 20 11 0.9 20 10 0. care să le permită consultarea.04 2.11.8Mn6 0.0 0.5 % ferită. Concentraţiile masice ale principalelor componente.50 MA – D309L 0.03 2.30 MA – D309 0. corespunzătoare punctelor caracteristice nominale ale materialelor depuse prin 129 .8 0.08 1. Este evidenţiat faptul că.5 1. se determină coordonatele (%Cre.0 0.4.9 20 10 0.. care reprezintă coordonatele punctului caracteristic nominal al MB pe diagrama structurală A. Tabelul 8.%Nie).9 30 9 0.5 1. Schaeffler (v.9 19 13 2.0 0.3. pentru oţelurile carbon de calitate utilizarea în stare tratată termic este facultativă (s-a observat din rezolvarea aplicaţiei că oţelul OLC35 are caracteristici de rezistenţă mecanică comparabile în stare recoaptă şi în stare îmbunătăţită).12 2. scap.00 MA – D316L 0.11. 7. 7.08 .10 2. Se recomandă cititorilor să conceapă şi alte aplicaţii similare. A.6) şi (7.75 MA – D312 0.0 0. pentru evitarea fisurării la cald.0 0. în timp ce pentru oţelurile aliate valorificarea prezenţei elementelor de aliere impune utilizarea lor numai în stare tratată termic (s-a observat din rezolvarea aplicaţiei că oţelul 34MoCrNi16 în stare îmbunătăţită are rezistenţa mecanică cu aproape 36 % mai mare decât atunci când este utilizat în starea structurală de echilibru). Să se determine care dintre MA disponibile asigură realizarea unor CUS având în structură.5 1. acest MB şi MA disponibile pentru sudarea lui având caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8.

04 23.25.00 25.76 21.75 21.90 13.%Nie = 6.25 %Cre.40 17. − 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reprezentând pe aceiaşi diagramă.25 31. Folosind relaţia (8. dacă punctul caracteristic nominal al CUS realizate cu acesta este poziţionat în diagrama structurală A. %Nie. rezultă că MA capabile să asigure sudarea MB (precizat în enunţul aplicaţiei) fără apariţia fenomenului de fisurare la cald a CUS sunt D308 şi D309 (pentru care punctele caracteristice nominale ale CUS realizate se situează între cele două drepte de izoferită).15 14. aşa cum se observă în figura 8.35 20. % 13. se poate aprecia că dreapta de izoferită %α = 3 % trece prin punctele de coordonate (%Cre = 28 %.20 21. Schaeffler în domeniul α + γ.8 %) şi.34 16. se determină coordonatele (%Cre. 130 .%Nie = 21.93 13. ca urmare. între dreptele corespunzătoare conţinuturilor de ferită %α = 3 % şi %α = 5 %.13. Un MA disponibil este apt pentru sudarea MB (îndeplineşte condiţia pusă în enunţul aplicaţiei.33 21.CUS .5. %Nie.CUS).70 29.65 25.%Nie = 20. analizând diagrama din figura 7. % − 14.5%]). Tabelul 8.2).5 %) şi (%Cre = 14 %. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei 8.08 26.63 12.5 %) şi (%Cre = 14 %. % − 21.95 22.5 %) şi corespunde ecuaţiei %Nie = %Cre – 7.71 21.20 17.15 Caracteristicile CUS %Nie.11 21.5.9Nb MA – D18. atât dreptele de izoferită %α = 3 % şi %α = 5 %. 8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sudare cu MA disponibile. în condiţiile neglijării termenului ∆%EAm.CUS.8Mn6 %Cre. iar dreapta de izoferită %α = 5 % trece prin punctele de coordonate (%Cre = 28 %.70 21.46 13.078 21.CUS).74 28.80 %Nie.%Nie = 6.40 12. de a asigura realizarea unei CUS cu un conţinut procentual de ferită %α ∈ [3%.56 20.90 24.55 24.CUS.70 21. cât şi punctele cu coordonatele (%Cre.51 14.23 Punctul pe diagrama din fig. corespunzătoare punctelor caracteristice nominale ale CUS realizate cu MA disponibile pentru sudare.24. % 19.04 15.12.44 16.00 16.05%Cre – 7. Rezultatele parcurgerii etapelor descrise anterior sunt prezentate în tabelul 8.4 Caracteristicile materialului Materialul MB MA – D308 MA – D308L MA – D309 MA – D309L MA – D310 MA – D312 MA – D316 MA – D316L MA – D19.75 13.85 13.60 13. are ecuaţia %Nie = 1.30 14.CUS .

datorită unor proprietăţi pe care acestea le prezintă (şi care nu sunt asigurate de aliajele feroase sau se obţin mai greu la aceste materiale. cu cheltuieli inadmisibil de mari): rezistenţă ridicată la coroziune (în prezenţa mediilor de lucru chimic active). 131 . conductibilitate termică şi electrică mare. metalele şi aliajele neferoase reprezintă şi vor reprezenta şi în viitor o categorie de materiale de mare importanţă tehnică. tenacitate bună la temperaturi scăzute. Introducere Metalele şi aliajele neferoase deţin în prezent în aplicaţiile tehnice o pondere de aproape 20 de ori mai mică decât cea corespunzătoare aliajelor feroase (fonte şi oţeluri). proprietăţile (caracteristicile) lor mecanice sunt ridicate şi pot fi relativ uşor modificate şi adaptate condiţiilor de utilizare prin aplicarea de tratamente termice şi termochimice.1. costurile implicate de elaborarea unor astfel de aliaje şi de transformarea lor în produse se corelează favorabil cu performanţele tehnice pe care aceste produse le asigură etc. capacitate foarte bună de a conferi produselor caracteristici estetice deosebite etc.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Capitolul 9 STRUCTURA ŞI PROPRIETĂŢILE METALELOR ŞI ALIAJELOR NEFEROASE 9. capacitate bună de prelucrare prin turnare. deformare plastică sau aşchiere. valori ridicate (mai mari decât cele asigurate de fonte şi oţeluri) ale raportului dintre rezistenţa mecanică şi masa specifică (densitate). tehnologiile de elaborare şi de realizare a semifabricatelor şi pieselor din astfel de aliaje sunt bine fundamentate ştiinţific şi asigurate logistic. produsele confecţionate din aceste materiale sunt reciclabile şi ecologice. Motivele utilizării preponderente în tehnică a fontelor şi oţelurilor sunt numeroase: resursele de materii prime necesare elaborării acestor aliaje sunt uşor accesibile şi destul de uniform distribuite pe glob. Cu toate acestea.

2 14.1 247 401 19 83 63 26 113 34 97 210 163 317 428 72 26.1.5 16.5 23.5 8.5 11.6 16.3 31.5 14.7 29. J/(kg⋅K) Căldura latentă de topire qs.7 40.0 39.0 9.3 21. nΩ⋅m Al Cu Ti Ni Sn Sb Zn Pb Cd Be Mg Au Ag Pt 660 1083 1660 1453 232 631 420 327 321 1278 649 1064 962 1772 2700 8930 4510 8910 7290 6690 7130 11340 8650 1850 1740 19280 10500 21440 900 386 512 471 222 207 382 129 230 1886 1025 128 235 132 397 205 440 309 59 163 101 23.5 110 370 59.2 19. kg/m3 Căldura specifică Cs la ta.6 106 .2 55 1300 368 63 104 113 23. µm/(m⋅K) Coeficientul de conductivitate termică λ la ta.2 206 72.Tabelul 9. 0 C Densitatea ρ la ta.6 25. W/(m⋅K) Rezistivitatea electrică ρΩ.4 13.0 44. la ta. Caracteristicile fizice ale principalelor componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Aluminiu Cupru (Aramă) Titan Nichel Staniu (Cositor) Stibiu (Antimoniu) Zinc Plumb Cadmiu Beriliu Magneziu Aur Argint Platină Simbolul chimic Temperatura de solidificare – topire ts. kJ/kg Coeficientul de dilatare termică liniară αt (între ta şi 100 0C).3 11.7 420 68.

Cd 99. Fe.6 STAS 7386: Cr 99. Bi.As. Sb 99.Cd C. Sn 99. Ni 98. P Pb. Si Pt-Ni. Al 99. Mg-Mn.9. S Pb.96. Pb 99.5 STAS 646: Zn 99. cu excepţia Au şi Ag.99.90.99: Pb 99. Zn 98. Al 99. Pb.C. Cu 99. Pt 99. Fe. Sn-Zn. Au-Pt Pb. Sb 99. Mg STAS 10273:Mg 99.9 Mg-Al.5. Cu 99. Cu. Tabelul 9.3. Al-Mg.95. Mg 99. Ni-Fe Cr-Ni.5. Au STAS 4389: Au 999. Si. Zn-Mn Pb-Sb. Ti-Ni Ni-Cu. Cd. Pb 99.5 Ti 99. Ti 99.6 Bi. Cd Cd-Sn Mg-Si. Pb. Fe S. S. Sb-Pb Zn-Al. Al.8 Pb.5. Zn 99.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Deoarece proprietăţile aliajelor neferoase sunt determinate în măsură importantă de proprietăţile componentului lor principal (metalic). Ag-Ni. P. P. Al-Zn Cu-Zn. Pb-Ca Cd-Ag. Ni 99. Fe Fe. Al 99. Sb.99. Cd-Ni. Cu-Sn.6. împreună cu cele redate în tabelul 1. definesc cantitativ proprietăţile lor fizice. Cu.2 sunt precizate clasele de puritate industrială în care pot fi obţinute aceste metale. Cu.96. Si. Cu As. Fe. Pt-Ir.6.93. Cu-Be Ti-Al. Al 99.95.5. Al 99. Sn. Bi. pentru care concentraţia este în %o). în tabelul 9. Mn Principalele clase de aliaje binare folosite în tehnică Al-Cu. Al 99.985.1 sunt prezentate metalele folosite frecvent drept componente de bază ale acestor aliaje şi sunt precizate o serie de caracteristici care. Sb Sn. Zn 97. Al 99 STAS 270/1:Cu 99. Zn 98.9. Cu 99.8. Au-Cu. Cr-Mo Sn-Pb. Cu 99. Zn. Cd 99. Sb. (Au 995. Ni-Cr.85 STAS 8615: Cd 99. Ag-Hg Pt-Rh. As. Zn Pb. Cr 97 STAS 10309: Sn 99. Ni 97.97.99. Fe.4. Cu. în tabelul 9. Cu. Fe.75. Pb-Sn. Cu.0) Au-Ni.Bi. Sn-Sb. S. Ni 99. Cr-W. Ti 99. Fe.98. Mg 99.Al 99. Bi. Mg-Zn Au-Ag.97.6.6.9.95. 133 . Cr 98. Ag STAS 3321: Ag 999. Pt-W * cifrele de după simbolul chimic indică valoarea minimă a concentraţiei masice a metalului industrial (în %.98. Cr-Ti. Pb. Zn-Cu. impurităţile ce au influenţe (negative) majore asupra proprietăţilor lor şi cele mai utilizate tipuri de aliaje binare în care fiecare din aceste metale este componentul de bază (principal). Sn Ag. O. Sb 99. S.8. Cu 99.2. Sb 97.565.7. Cu-Al. Ni-Mo. As. Cu.3 STAS 10502: Ni 99. Pb.6.95.2. Fe.Al 99.99. Pb Pb-Ag. Sn-Hg Sb-Sn. Cd 99.3 sunt expuse valorile celor mai importante caracteristici mecanice ale metalelor care constituie componentele de bază ale aliajelor neferoase. Pb 99. Ni 99.4. iar în tabelul 9. Bi. Ni.5. Clasele de puritate ale componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Al Cu Ti Ni Cr Sn Sb Zn Mărcile industriale * STAS 7607: Al 99.5. Zn-Cd. Al 99.95. Pt STAS 10560: Pt 99.65 Principalele impurităţi Fe. As.3. Si. Sn 99.94. Sb 99. Pt 99. Al.995. Bi Pb. Al-Si. Cr 98.98.99. Pb 99. Sb 98. Zn Ag-Cd.85.5 STAS 663: Pb 99.9.35 STAS 10262: Sb 99. Ag-Cu. Sn 96. Sn 98.

Tabelul 9. Caracteristicile mecanice la ta ale principalelor componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Starea Rezistenţa la rupere 2). 3) scade odată cu conţinutul de impurităţi. % Modulul de elasticitate longitudinală. 2) creşte odată cu conţinutul de impurităţi al metalului.3. N/mm2 Modulul de elasticitate transversală. N/mm2 Alungirea procentuală după rupere 3) . . N/mm2 Limita de curgere 2) . N/mm2 Duritatea 2) Al Cu Ti Ni Sn Sb Zn Pb Cd Be Mg Au Ag Pt 1) recopt (stare de echilibru) ecruisat ecruisat 1) 40 – 70 120 − 140 170 − 220 420 − 450 220 − 250 310 − 330 12 − 14 10 − 13 70 − 100 11− 13 69 − 83 380 − 480 160 − 195 180 − 220 100 − 120 120 − 145 15 – 30 100 − 120 50 − 70 320 − 330 130 − 150 50 − 60 10 − 11 − 50 − 55 4−5 − 260 − 310 90 − 105 115 − 140 − − 50 – 70 8 − 12 45 − 60 10 − 15 50 − 60 30 − 40 80 − 90 − 40 − 50 60 − 70 17 − 25 − 3 − 15 2 − 10 40 − 50 48 − 50 62000 115000 105000 207000 44000 77800 105000 55000 300000 43000 78000 76000 25000 42800 79000 16500 19000 38000 20600 140000 − − 27500 140 − 220 HV − 35 – 40 HBS 95 – 110 HBS 90 – 120 HBS 60 – 65 HV 5 – 6 HBS 30 – 60 HBS 20 – 35 HBS 3 – 5 HBS 16 – 24 HBS 75 – 85 HRB 37 – 39 HRE 48 – 54 HRE 18 – 20 HBS 25 – 30 HV recopt (stare de echilibru) 1) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) sinterizat (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) ecruisat 1) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) 170000 38 – 45 HV 150 − 165 − − deformat plastic la rece cu GD = 70 … 90 %.

Sn. o structură monofazică. Toate criteriile de clasificare anterior precizate se folosesc însă drept criterii secundare. preferându-se clasificarea acestora în funcţie de componentul de bază şi încadrarea lor în categorii de tipul: aliajele cuprului (aliaje pe bază de cupru). iar aliajele denumite în tehnică alame au ca bază aliaje Cu – Zn. Au. pentru denumirea diverselor aliaje neferoase şi sistematizarea studierii structurii şi proprietăţilor lor. aliajele metalelor preţioase (aliaje pe bază de metale preţioase: Ag. la orice temperatură. Mn. în care sunt introduse suplimentar.) etc. aliajele nichelului (aliaje pe bază de nichel). ternare sau complexe. • în funcţie de constituţia structurală de echilibru (la ta).). − aliaje cu structură monofazică după solidificare. aliajele aluminiului (aliaje pe bază de aluminiu). Pt etc. Mn etc. alcătuită din cristale de soluţie solidă având ca solvent componentul de bază. dar. în care precipită la răcirea ulterioară particule de faze secundare (de obicei. Al. în care sunt introduse frecvent. aliaje cu rezistenţa mecanică ridicată (dure). aliaje antifricţiune. aliaje uşor fuzibile (cu temperaturi ts coborâte) etc. Pb. cele mai multe tipuri de aliaje utilizate în prezent în tehnică sunt complexe. compuşi intermetalici). se ia ca bază câte un aliaj binar reprezentativ şi se consideră că restul componentelor sunt elemente suplimentare de aliere (de exemplu.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Aliajele neferoase se pot clasifica folosind o multitudine de criterii. Aliajele neferoase (ca şi fontele şi oţelurile) se pot clasifica şi pe baza denumirii proprietăţii sau caracteristicii care le defineşte primordial utilitatea tehnică. 135 . în diverse concentraţii şi alte elemente de aliere decât cuprul: Mg. aliajele neferoase se încadrează în următoarele categorii: − aliaje monofazice.. Fe. se practică încadrarea aliajelor neferoase în categorii ca: aliaje uşoare (caracterizate prin densităţi ρ ≤ 4000 kg/m3). astfel: • în funcţie de numărul componentelor. • în funcţie de posibilităţile tehnologice de transpunere în produse şi de prelucrare a acestora. pentru a facilita studierea structurii şi proprietăţilor fiecărui tip de astfel de aliaje. Ni etc. aliajele denumite în tehnică duraluminuri au ca bază aliaje Al – Cu. iar în funcţie de aptitudinile de a-şi mări rezistenţa mecanică în urma aplicării de TT. aliajele neferoase pot fi: aliaje de turnare şi aliaje deformabile plastic. în diverse concentraţii şi alte elemente de aliere decât zincul: Si. aliaje criogenice (cu tenacitate ridicată la temperaturi scăzute). aliajele titanului (aliaje pe bază de titan). aliajele neferoase se clasifică în: aliaje durificabile structural prin tratamente termice şi aliaje nedurificabile prin tratamente termice. − aliaje care conţin în structură constituenţi eterogeni (de tipul amestecurilor mecanice eutectice sau eutectoide). aliajele neferoase pot fi: binare. care prezintă în stare solidă. aliaje anticorosive (cu rezistenţă ridicată la acţiunea mediilor agresive de lucru). de exemplu.

1. asigurând solidificarea cu un număr mare de germeni cristalini şi formarea unor structuri primare fine. care determină accentuarea ramificării şi subţierea ramurilor (axelor) cristalelor dendritice primare şi influenţează favorabil distribuţia fazelor secundare la aliajele în care (în timpul răcirii după solidificare) precipită particule ale unor astfel de faze. care pot schimba mecanismele obişnuite ale germinării şi/sau creşterii cristalelor la solidificare. constituie baze pentru germinarea eterogenă la solidificarea aliajelor (v. Zr. constând din inocularea în aliajele lichide a unor cantităţi mici de substanţe chimice (numite modificatori. Modificarea aliajelor neferoase La marea majoritate a aliajelor neferoase folosite în tehnică componentele de bază nu prezintă transformări alotropice şi. care are ca efect principal finisarea (micşorarea dimensiunilor) cristalelor dendritice primare. 136 . acest tip de modificare este eficient la aliajele neferoase care prezintă după cristalizarea primară o structură monofazică (cu cristale de soluţie solidă). modificatorii care acţionează în acest mod (borul şi unele metale de tranziţie cu reactivitate chimică mare: Ti.4. scap.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. v. ca urmare.6). modificarea poate fi: • modificare de tipul I. 1. la aceste aliaje nu se produc. În funcţie de efectele pe care le produce asupra structurii primare a aliajelor neferoase. 4. distribuite sub formă de suspensie fină. Ta. se utilizează cu predilecţie pentru realizarea modificărilor de tipurile I şi III. scap. v.2). Modalitatea actuală cea mai eficientă de influenţare a caracteristicilor structurii primare a aliajelor neferoase o reprezintă modificarea. scap. Mo). • modificarea de tipul II. • modificare de tipul III. care să determine transformarea structurii dendritice primare într-o structură secundară favorabilă (din punctul de vedere al mărimii granulaţiei şi gradului de dispersie a fazelor) obţinerii unor caracteristici mecanice ridicate şi/sau asigurării unei bune comportări la prelucrarea prin deformare plastică sau la aplicarea de TT. în decursul răcirii după solidificare. care are ca efect îmbunătăţirea fineţei şi gradului de dispersie a fazelor componente ale amestecurile mecanice eutectice care se formează la solidificarea unor aliaje neferoase.2. fenomene de cristalizare secundară (recristalizare în stare solidă.6). La alegerea modificatorilor şi realizarea modificării aliajelor neferoase trebuie avute în vedere următoarele aspecte esenţiale: • modificatorii introduşi în aliajele neferoase lichide acţionează în unul din următoarele moduri: − formează (individual sau prin combinare cu componentele aliajelor) particule greu fuzibile şi insolubile în aliajele topite. care.

6. dar poate avea şi valori kO = 0. Sb. ti corespunzătoare acestui TT se alege cât mai ridicată (ti + 273 = Ti = kOTs. Ca. deoarece omogenizarea se realizează prin difuzie. particulele nu se formează sau se formează în număr insuficient asigurării unei structuri primare fine.1). în mod obişnuit.9. în unele cazuri (de exemplu la semifabricatele şi piesele turnate din aliaje pe bază de Cu) impunându-se 137 . deoarece particulele care se formează sunt grosolane şi în număr insuficient realizării unei structuri primare fine. Pb) se folosesc mai ales pentru asigurarea modificărilor de tipul II. cu un număr mare de particule care activează germinarea eterogenă şi rezultă structura primară cu granulaţia cea mai fină. iar coeficientul kO se ia. pentru omogenizarea pieselor turnate din aliaje în care procesele de difuzie se defăşoară foarte lent. modificatorii care acţionează în acest mod (metalele uşor fuzibile: Li. definită ca fiind temperatura la care verticala aliajului intersectează linia sau suprafaţa solidus a diagramei de echilibru fazic a sistemului de aliaje căruia aparţine acesta.8…0. în K. • modificatorii trebuie introduşi în aliajele neferoase într-o cantitate (concentraţie) optimă (care asigură nivelul maxim al efectelor pozitive produse de modificare). în cazul modificatorilor care au rolul de a forma particule greu fuzibile şi insolubile în aliajele topite. este temperatura de solidificare – topire a aliajului din care sunt confecţionate piesele supuse RO.3.98. 9. de exemplu. cum sunt aliajele uşoare. Tratamentele termice la aliajele neferoase Tratamentele termice (TT) care se aplică semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase se definesc şi se clasifică la fel ca şi tratamentele destinate semifabricatelor şi pieselor din oţeluri şi fonte (v.95…0.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase − formează pelicule de adsorbţie pe suprafeţele germenilor cristalini. scap. având ts = 500…600 oC). efectele pozitive ale modificării se micşorează. Na. în care Ts. pe bază de Al sau Mg. iar τm trebuie să fie mari (de obicei. care micşorează viteza de creştere a germenilor şi limitează dezvoltarea în grosime a ramurilor cristalelor dendritice primare. τm = 2…24 ore). iar dacă concentraţia acestora depăşeşte nivelul optim. dacă concentraţia acestora este mică. Principalele tipuri de recoaceri fără schimbare de fază care se pot aplica semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase sunt: • Recoacerea de omogenizare (RO) este recomandată pentru diminuarea neomogenităţilor chimice ale structurilor dendritice primare ale semifabricatelor şi pieselor turnate. dacă concentraţia acestora este la nivelul optim se formează o suspensie fină. kO = 0.

2. trp + 273 = Trp ≅ 0.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR aplicarea de TT ulterioare. finisarea granulaţiei. austenită. Recoacerile cu schimbare de fază (de tipul recoacerii complete sau normalizării. îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin deformare plastică sau prin aşchiere etc. scap. de obicei. în cazul normalizării). La semifabricatele şi piesele confecţionate din aliaje neferoase se pot efectua două tipuri (principial diferite) de călire: • Călirea martensitică se poate aplica pieselor din aliaje neferoase care racire α + δ .). • Recoacerea de detensionare (RD) se aplică semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase în scopul diminuării intensităţii şi redistribuirii tensiunilor mecanice reziduale existente în acestea. de realizarea unor transformări eutectoide etc. τi + τm = 1…4 ore şi răcirea în aer liniştit.2. soluţia solidă (denumită. 6. ca şi în cazul aplicării la piesele din aliaje feroase. în mod obişnuit. pentru finisarea granulaţiei structurii grosolane rezultate după RO.5 şi 6. 6. Modul de conducere a unui astfel de TT este simplu: piesele se încălzesc la o temperatură ti situată desupra unuia din punctele de transformare în stare solidă ale aliajului neferos din care sunt confecţionate. scap. • Recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază (RRN) este utilizată pentru refacerea plasticităţii semifabricatelor şi pieselor ecruisate prin deformare plastică la rece. Regimul RRN se alege astfel încât să se producă în piesele supuse tratamentului procesele de restaurare şi recristalizare primară şi să nu apară efectele defavorabile ale desfăşurării fenomenelor de creştere a granulaţiei şi de recristalizare secundară (v. γ fiind suferă transformări eutectoide (la fel ca oţelurile şi fontele): γ incal.3) se pot aplica semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase care prezintă transformări fazice în stare solidă (determinate de variaţiile cu temperatura ale solubilităţii componentelor în fazele din structura aliajelor. 3. aliajele Cu – Al. v.4Ts). TT de călire 138 .2). mecanismele detensionării termice şi principiile stabilirii regimului RD sunt cele prezentate în scap. se menţin la ti o durată τm (pentru uniformizarea temperaturii în masa pieslor şi pentru omogenizarea structurii) şi se răcesc lent (o dată cu cuptorul. pentru obţinerea la ta a unei stări de echilibru structural. unele aliaje pe bază de Ti) pentru obţinerea stărilor structurale de echilibru. recoacerile cu schimbare de fază se efectuează la produsele confecţionate din astfel de aliaje neferoase (cum sunt aliajele Cu – Zn. la piesele din astfel de aliaje. de producerea transformărilor alotropice ale unor componente.3. ca şi faza corespondentă a aliajelor Fe – C) care se transformă (la răcirea sub o temperatură caracteristică) în amestecul eutectoid (α + δ). în cazul recoacerii sau în aer liniştit. RRN a semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase se realizează cu ti = trp + 100…200 oC (trp fiind temperatura de recristalizare primară a aliajului din care sunt confecţionate piesele supuse TT.

9. ts). deoarece realizează punerea (dizolvarea la încălzire şi menţinerea la răcire) în soluţia solidă α a fazei θ. rezultă că prin răcirea rapidă de la tic a structurii monofazice α se împiedică separarea din aceasta (prin procese bazate pe difuzie) a fazei θ (bogată în elemente de aliere) şi se obţine la ta o structură monofazică.1. TT de călire de punere în soluţie constă din încălzirea şi menţinerea o scurtă durată la o temperatură tic ∈ (tso. alcătuită din cristale de soluţie solidă α ≡ B(A) omogenă. care îndeplinesc criteriile structurale menţionate mai înainte. cu cristale de soluţie solidă) obţinute prin călirea de punere în soluţie a aliajelor neferoase prezintă o bună comportare la prelucrarea prin deformare plastică. Analizând modul de efectuare a acestui TT (v. pentru ca transformarea (printrun mecanism bazat pe difuzia componentelor) γ ⇒ α + δ să nu fie posibilă şi să se realizeze o transformare de tip martensitic (printr-un mecanism care nu presupune difuzia componentelor) γ ⇒ M. M (denumită martensită. acest TT a fost denumit călire de punere în soluţie (a fazei θ). în apă) pentru menţinerea structurii monofazice α până la ta.1). ca şi faza corespondentă din structura aliajelor Fe – C călite) fiind o soluţie solidă suprasaturată în elemente de aliere.. Cu − Ti. menţinerea la această temperatură o durată τm (pentru obţinerea unei structuri cu austenită omogenă) şi răcirea rapidă (cu o viteză vr mai mare decât o viteză critică vrc). Spre deosebire de structurile (dure şi fragile) realizate prin călirea martensitică. cu structura cristalină diferită de cea corespunzătoare fazei γ (austenitei) din care s-a format. structurile (monofazice. Ti – Al etc. alcătuită din cristale de soluţie solidă α suprasaturată în elemente de aliere (fază metastabilă). Ti – Ni. pentru obţinerea unei structuri monofazice. • Călirea de punere în soluţie se poate aplica la piesele din aliaje neferoase în a căror structură apare ca fază principală o soluţie solidă care are ca solvent componentul de bază al aliajelor şi prezintă o variaţie importantă cu temperatura a capacităţii de a dizolva componentele de aliere (solubilitatea componentelor de aliere în această fază scade puternic când se micşorează temperatura). fig. Călirea martensitică se poate aplica la produsele realizate din unele aliaje ale sistemelor Cu – Al. 139 . care aparţin unor sisteme ale căror diagrame de echilibru sunt de tipul celei prezentate în figura 9.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase martensitică constă din încălzirea lor la o temperatură ti situată în domeniul de stabilitate al fazei γ (domeniul austenitic). La piesele din astfel de aliaje. Ti – Mo. Cu – Be. urmată de răcirea rapidă (de obicei. Revenirea structurilor (metastabile) obţinute prin călirea martensitică a aliajelor neferoase poate conduce la efecte similare celor care se produc prin revenirea oţelurilor sau fontelor călite martensitic şi care constau în obţinerea (prin transformări structurale bazate pe difuzie) unor structuri apropiate de echilibru şi bine detensionate.

. precipitatele θ” germinează relativ uniform în matricea α şi sunt legate prin interfeţe coerente cu structura cristalină a acestei matrice..0. constând din încălzirea şi menţinerea acestora la o temperatură tii ∈ [ta. în structura matricei α se pot forma următoarele tipuri de precipitate: • zonele GP (notate în acest mod după numele cercetătorilor Guinier şi Preston care le-au detectat pentru prima oară prin tehnici de difracţie cu raze X) apar la temperaturi şi durate mici ale procesului de îmbătrânire şi sunt asocieri preferenţiale de atomi ai componentelor de aliere din aliajul tratat.. dacă ta < tii < tso.. zonele GP au forma unor discuri cu diametrul de 5. dacă tii = ta sau îmbătrânire artificială. precipitatele θ’ se formează prin germinare eterogenă pe anumite defecte ale structurii cristaline a matricei α (de exemplu. datorită efectelor de durificare pe care le produce.0 nm).30 nm şi grosimea de 1. 140 . determină separarea din soluţia solidă suprasaturată (metastabilă) a unor precipitate care durifică structura. având la bază mecanisme ce presupun difuzia componentelor aliajului supus TT.. care germinează eterogen pe limitele grăunţilor cristalini ai matricei α şi sunt necoerente cu această matrice.8 nm şi grosimea de 0. tso).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Revenirea structurilor obţinute prin călirea de punere în soluţie a aliajelor neferoase. • precipitatele θ’ sunt tot faze metastabile. TT de revenire aplicat structurilor obţinute prin călirea de punere în soluţie este denumit îmbătrânire şi poate fi îmbătrânire naturală. cu dimensiuni suficient de mari pentru a putea fi observate prin examinarea structurilor la microscopul optic şi care apar dacă duratele şi/sau temperaturile de îmbătrânire sunt mai mari decât cele corespunzătoare formării precipitatelor θ”.. în funcţie de temperatura şi durata îmbătrânirii aliajelor neferoase călite. care pot fi evidenţiate în structură numai prin examinarea la microscopul electronic.5.. ajungând la frecvenţe de 1013…1015 zone/mm3.. putând fi uşor evidenţiate în structură prin examinarea la microscopul optic. cu configuraţie platiformă (cu diametrul de 25.3. Cercetările întreprinse până în prezent au evidenţiat că. Natura fazică şi caracteristicile structurale ale precipitatelor care se formează la îmbătrânire depind de mărimile parametrilor ti şi τm. pe dislocaţiile elicoidale) şi sunt semicoerente cu structura cristalină a acestei matrice.2. • precipitatele θ” sunt faze metastabile care se formează la durate mai lungi şi/sau la temperaturi mai înalte de îmbătrânire decât cele corespunzătoare formării zonelor GP şi sunt faze distincte (cu structuri cristaline diferite de structura fazei stabile θ). prin procese de germinare omogenă. • precipitatele θ sunt faze stabile (de echilibru). în mod obişnuit. deoarece aceste precipitate se formează prin procese de germinare şi creştere.6 nm şi se formează uniform în matruicea α.

efectul de durificare al îmbătrânirii se poate evidenţia cu ajutorul unor curbe de îmbătrânire. Aceste particularităţi ale formării precipitatelor în timpul îmbătrânirii aliajelor neferoase călite sunt valorificate practic la realizarea procesului de reversiune. τm) a unui aliaj Al – Cu (cu %Cum = 3 %).2. τm) sau HVr = g(ti. Aşa cum se poate observa analizând curba de îmbătrânire HVr = f(ti = 130 oC.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase În privinţa filiaţiei diverselor tipuri de precipitate.1. pentru reconstituirea stării structurale monofazice pe care aliajele o aveau după călirea de punere în soluţie (supraîncălzirea de scurtă durată asigură dizolvarea în matricea α a precipitatelor formate prin îmbătrânire. astfel. în principal de creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii acestora. dar nu oferă timpul necesar separării precipitatelor specifice temperaturii la care s-a supraîncălzit aliajul). corespunzător temperaturii t / > ti. care constă din supraîncălzirea de scurtă durată a aliajelor îmbătrânite.. cercetările experimentale întreprinse până în prezent au arătat că orice precipitat se formează direct din matricea α şi nu prin transformarea precipitatelor existente anterior în structura aliajului supus îmbătrânirii. Curba de îmbătrânire la ti = 130 oC a unui aliaj Al – Cu.). Fig. 9. cu %Cum = 3 % Transformările structurale produse prin îmbătrânire sunt însoţite de modificări ale proprietăţilor aliajelor călite. la ridicarea temperaturii de îmbătrânire de la ti la t i/ > ti. prezentată în 141 . 9. precipitatul specific temperaturii ti se dizolvă în matricea α şi apoi din matricea α se separă un nou precipitat. Configuraţia diagramei de echilibru a sistemelor cărora aparţin aliajele neferoase la care se pot aplica TT de călire de punere în soluţie Fig. τm = ct. pentru orice aliaj călit şi îmbătrânit. reprezentând dependenţele experimentale dintre duritatea aliajului îmbătrânit şi parametrii de regim ai îmătrânirii: HVr = f(ti = ct.

fabricării. proiectării. efectul de durificare al îmbătrânirii creşte în cursul formării precipitatelor semicoerente (zonele GP şi precipitatele θ”) şi scade odată cu apariţia precipitatelor semicoerente (θ’) şi necoerente (θ). la aliajele zincului etc. la aliajele cuprului. AA (Aluminum Association). verificării şi comercializării semifabricatelor şi pieselor din astfel de materiale. acest efect diminuându-şi intensitatea odată cu distrugerea coerenţei dintre matricea structurală a aliajului şi precipitatele formate la îmbătrânire. recomandate de diverse asociaţii profesionale şi/sau organisme de standardizare (naţionale. Cele mai utilizate sisteme de simbolizare a mărcilor de metale şi aliaje neferoase. la aliajele magneziului. aplicată la aliajele aluminiului. Simbolizarea metalelor şi aliajelor neferoase comerciale În prezent nu există un sistem de simbolizare a mărcilor de metale şi aliajele neferoase unanim recunoscut şi aplicat la întocmirea documentelor tehnice aferente conceperii.4 şi 9. semifabricatele sau piesele din aliaje neferoase se supun unor operaţii de deformare plastică la rece.2. sunt: varianta UNS (Unified Numbering System). şi varianta propusă de AA (Aluminum Association). între călirea de punere în soluţie şi îmbătrânire. principalele variante ale acestui sistem.4. având la bază principiile prezentate în tabelele 9. CEN (Comité European de Normalisation) sau ISO (International Organization for Standardization). cupru şi aliaje pe bază de cupru etc. la aliajele titanului. aplicată la aluminiu şi aliajele pe bază de aluminiu şi recomandată de standardele elaborate de ISO şi CEN pentru mărcile de aluminiu şi aliaje de aluminiu deformabile. regional sau internaţional) care gestionează sistemul. fără nici o semnificaţie legată de compoziţia şi proprietăţile mărcii) acordat de asociaţia sau de organismul (naţional. se ajunge astfel la ideea (confirmată prin cercetări experimentale) că efectul de durificare este o consecinţă a interacţiunii dintre dislocaţiile matricei aliajului îmbătrânit şi precipitatele coerente. conform căruia mărcile de metale şi aliaje neferoase din diverse categorii (aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu. 9.5. regionale sau internaţionale). Desfăşurarea proceselor de precipitare la îmbătrânire şi efectele de durificare produse de acestea pot fi influenţate substanţial dacă. 142 ..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR figura 9. sunt: • sistemul de simbolizare numerică.) sunt simbolizate printr-un număr (în mod obişnuit. cum ar fi ASM (American Society for Metals).

litera Z pentru turnarea centrifugală.0 G AlMg10 6..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • sistemul de simbolizare alfanumerică (sistemul de simbolizare după compoziţie).4. Aliaje având Zn ca EAP 7 A97149 / 7149 AlZn8MgCu 8. 6 pentru aliajele rezultate prin modificări aduse unei reţete originale. simbolul nu conţine litera α. Aliaje având Si ca EAP + Cu şi Mn 3 A13190 / A319.8 1. litera M pentru turnarea în forme metalice. iar simbolurile mărcilor de aliaje neferoase sunt alcătuite din simbolul chimic al componentului de bază. simbolurile chimice ale elementelor de aliere pentru care %EAm este în jur de 1 % sau mai mare fiind însoţite de numere (de preferinţă întregi) care indică concentraţiiile masice nominale (medii) ale acestor componente. litera P pentru turnarea sub presiune etc. Aluminiu şi aliaje cu %Alm ≥ 99 % 2. Aliaje având Si ca EAP 4 A24430 / B443. Aliaje având alte EAP 9 − − Mărcile de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu deformabile Structura simbolului în varianta UNS: A9X1X2X3X4 Structura simbolului în varianta AA: X1X2X3X4 Seria (grupa) de aliaje Exemple de mărci X1 1 A91080 / 1080 Al 99.X4* Seria (grupa) de aliaje Exemple de mărci X1 1 A01001 / 100.. conform căruia mărcile de metale neferoase se simbolizează aşa cum se arată în tabelul 9. X0 = 6 ⇒ α ≡ F. X0 = 2 ⇒ α ≡ B. ** EAP ≡ element de aliere principal 143 . dacă X0 = 0.0 G AlCu4MgTi 3.1 G AlSi5 5. Aluminiu şi aliaje cu %Alm ≥ 99 % 2. dacă X0 = 1⇒ α ≡ A. Grupă de aliaje neutilizată 6 − − 7. Aliaje având Mg ca EAP 5 A05200 / 520. Aliaje având Mn ca EAP 3 A93003 / 3003 AlMn1Cu 4. urmat de simbolurile chimice ale elementelor de aliere. Aliaje având Zn ca EAP 7 A07120 / 712.. Date privind simbolizarea mărcilor de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu Mărcile de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu pentru turnare Structura simbolului în varianta UNS: AX0X1X2X3X4* Structura simbolului în varianta AA: αX1X2X3. Aliaje având alte EAP 8 A98016 / 8016 AlFe1Mn * X0 = 0 pentru aliajele corespunzătoare unei reţete originale .5MgMn 3.0 G AlZn6MgCr 8. Aliaje având Sn ca EAP 8 A08510 / 851. scrise în ordinea descrescătoare a importanţei lor.).2. Aliaje având Cu ca EAP 2 A92001 / 2001 AlCu5. X0 = 1.2 . Aliaje având Si şi Mg ca EAP 6 A96106 / 6106 AlMgSiMn 7. Aliaje având Cu ca EAP** 2 A02040 / 204. Aliaje având Mg ca EAP 5 A95052 / 5052 AlMg2. X4 = 0 la aliajele pentru turnare în piese şi X4 = 1 sau 2 la aliajele pentru turnare în lingouri.5 5. . litera C pentru turnarea continuă. simbolurile aliajelor de turnare sunt precedate de litera G.1 G AlSn6Cu1Ni1 9.5 6.. Aliaje având Si ca EAP 4 A94343 / 4343 AlSi7.0 1.0 G AlSi5Cu3 4. Tabelul 9. urmată (eventual) de o literă care codifică procedeul tehnologic de turnare recomandat la realizarea semifabricatelor sau pieselor din aceste aliaje (litera S pentru turnarea în forme din nisip.1 G Al 99.

Bronzuri cu Al (%Alm< 19 %) C60600 .. la aliajele pe bază de Ni UNS = NX1X2X3X4 (de exemplu... iar M10100 – aliajului MgAl10Mn) etc. N04400 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric NiCu32).. C64200 C61000 CuAl8 5.... Alame cu %Znm < 37 % CuZn34... C83800 C83400 G CuZn10 Alame semiroşii (simple/cu Pb) C84200 .5 2. 2. Date privind simbolizarea mărcilor de cupru şi aliaje pe bază de cupru Mărcile de cupru şi aliaje pe bază de cupru pentru turnare Structura simbolului în varianta UNS: C8X1X2X3X4 .. Cupru şi aliaje cu %EAm < 8 % C10000 .. (de exemplu.5Pb C33500 C30000 ..9 CuZn12... Sistemul de simbolizare numerică se recomandă a fi utilzat mai ales în activităţile comerciale.... fabricare şi verificare a metalelor şi aliajelor neferoase sau a produselor ce se confecţionează din astfel de materiale. C91700 C90700 G CuSn10Pb2 Bronzuri aliate cu Pb C92200 . C7X1X2X3X4* Seria (grupa) de aliaje UNS Exemple de mărci C11100 Cu 99. Bronzuri cu Al (%Alm <19 %) C95200 .. Bronzuri obişnuite (Cu – Sn) C90200 ...... C86800 C86300 G CuZn25Al6Mn 4.9 1.. C99800 C99600 G CuMn40Al2 Mărcile de cupru şi aliaje pe bază de cupru deformabile Structura simbolului în varianta UNS: C1X1X2X3X4 . (de exemplu.. C94900 6.. C82800 C82100 G CuBe0. la aliajele pe bază de Mg UNS = MX1X2X3X4. Alame cu Sn CuZn36Al1Mn3Sn C67400 C66400 .. Alame roşii (simple sau cu Pb) C83300 . Z35530 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric ZnCu1Al4).5 9.. Aliaje Cu – Ni şi Cu – Ni .5).. iar sistemul de simbolizare alfanumerică este util îndeosebi în activităţile de cercetare. Alame cu Pb CuZn28Sn1 C44300 C40000 . C66100 C65500 CuSi3 6.. C17300 CuBe1.. C98800 C98600 G CuPb35Ag1.. C95800 C95600 G CuAl7Si2 7. C81100 C80100 G Cu 99.5Ni 3.. la aliajele pe bază de Zn UNS = ZX1X2X3X4 (de exemplu. C85800 C85400 G CuZn29Pb3Sn Alame speciale C86100 . Bronzuri cu Si (%Sim < 8 %) C64700 . C76200 CuZn29Ni12 * varianta UNS se utilizează şi la alte tipuri de aliaje: la aliajele pe bază de Ti UNS = RX1X2X3X4.. proiectare... C51100 CuSn4P 4.5....Zn C96200 .95 1. Cupru cu %Cum ≥ 99. Bronzuri cu Pb C98200 . Aliaje cu %EAm < 5 % C81300 ... Bronzuri şi alame cu Si C87200 .. Aliaje Cu – Ni şi Cu – Ni − Zn C70000 .. Bronzuri fosforoase cu %Sn < 9 % C50000 ... Aliaje pe bază de Cu speciale C99300 ... C97800 C96400 G CuNi30Fe C97600 G CuNi20Zn8Sn4Pb 8.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 9.5 C22600 C20000 . M11311 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric MgAl3Zn1... C84800 C84500 G CuZn12Pb7Sn2 Alame galbene (simple/cu Pb) C85200 . C69800 Alame speciale 3. Simbolurile mărcilor de metale sau aliaje neferoase sunt însoţite de 144 . C87900 C87200 G CuSi4 C87500 G CuZn14Si4 G CuSn11 5.. C94500 C92700 G CuSn5Pb25 C94300 G CuSn5Ni5 C94800 Bronzuri aliate cu Ni C94700 .C9 X1X2X3X4 Seria (grupa) de aliaje UNS Exemple de mărci C80100 .. R54520 corespunde aliajului cu simbolul alfanumeric TiAl5Sn2.

6. gradul de ecruisare realizat etc. în cursul cărora nu se efectuează nici o verificare privind regimul termic sau gradul de deformare) 2. Pus în soluţie (starea instabilă obţinută la produsele supuse unei căliri de punere în suluţie şi îmbătrânite spontan la ta) 5. Simbolul stării unui metal sau aliaj neferos este alcătuit dintr-o literă de codificare a stării de bază (care defineşte modul principial de atingere a stării în care se află materialul). iar în tabelul 9. Ecruisat (starea obţinută la produsele care. eventual. Principalele date (cuprinse în standardele SR EN 515 şi SR ISO 1190/2) privind simbolizarea stărilor de bază ale produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale sunt prezentate în tabelul 9. după recoacere sau deformare plastică la cald. Brut de fabricaţie (starea obţinută din operaţiile de prelucrare la cald. pentru obţinerea unor stări stabile diferite de stările 1. finisării granulaţiei. îmbunătăţirii ductilităţii sau stabilizării caracteristicilor mecanice) 3. adică particularităţile privind succesiunea şi conţinutul operaţiilor tehnologice ce trebuie aplicate pentru atingerea stării de livrare a produselor) şi/sau valorile anumitor caracteristici definitorii ale calităţii produselor care se livrează.7 sunt definite subdiviziunile stării TRATAT TERMIC corespunzătoare produselor realizate din aceste materiale. 2 sau 3 * Simbolul stării pentru Al şi pentru Cu şi aliajele pe aliajele pe bază de Al bază de Cu F M O O H* W ** T H* − T cifrele sau literele care urmează acestui simbol codifică succesiunea de operaţii tehnologice care se aplică pentru atingerea stării. Tabelul 9. cu sau fără ecruisare suplimentară. urmată. în scopul obţinerii unor caracteristici mecanice prescrise) 4.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase simbolurile stărilor de livrare ale semifabricatelor sau produselor realizate din aceste materiale. Recopt (starea obţinută la produsele deformate plastic în urma aplicării unei recoaceri complete în scopul asigurării valorilor minime ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică sau starea obţinută la produsele turnate după o recoacere destinată reducerii segregaţiilor dendritice. ** cifrele care urmează acestui simbol indică durata (în ore) a procesului de îmbătrânire naturală spontană. de litere sau cifre care indică subdiviziunea corespunzătoare stării de bază (modul particular în care se realizează starea de livrare a materialului. Definirea şi simbolizarea stărilor de bază ale produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale Definirea stării de bază 1. Tratat termic.6. sunt supuse unor operaţii de deformare plastică la rece sau unor combinaţii de operaţii de deformare plastică la rece şi RRN. 145 .

sunt îmbătrânite artificial) 5. ci realizarea unor caracteristici speciale. Pus în soluţie. Definirea şi simbolizarea subdiviziunilor stării TRATAT TERMIC a produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale Definirea subdiviziunii stării de bază 5. Răcit după prelucrare la cald şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care. după prelucrarea la temperaturi ridicate.2. sunt răcite la ta.10.5.1. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece) 5. Răcit după prelucrare la cald. după prelucrarea la temperaturi ridicate şi răcirea la ta . îmbătrânit artificial şi deformat plastic la rece (starea obţinută la produsele care. Pus în soluţie. deformat plastic la rece şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. cum ar fi. Pus în soluţie şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie.7.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 9.5. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece şi îmbătrânite natural) 5. deformat plastic la rece şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care.3. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece) 146 Simbolul stării pentru Al şi pentru Cu şi aliajele pe aliajele pe bază de Al bază de Cu T1 T2 TA TC T3 T4 T5 T6 TD TB TE TF T7 − − TG T8 TH − T9 TK TL . Pus în soluţie şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie.8. Răcit după prelucrare la cald şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care. Răcit după prelucrare la cald. deformat plastic la rece şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie.6.11. deformat plastic la rece şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care. Pus în soluţie. după prelucrarea la temperaturi ridicate.9. după atingerea stării definite la 5. urmată de ecruisarea prin deformare plastică la rece şi îmbătrânirea naturală) 5. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece şi îmbătrânite artificial) 5. îmbătrânit artificial şi deformat plastic la rece (starea obţinută la produsele care. urmată de o îmbătrânire artificială al cărei scop principal nu este obţinerea unui efect de durificare prescris. de exemplu. urmată de o îmbătrânire artificială) 5.6. sunt răcite la ta. rezistenţa maximă la acţiunea unor medii corosive) 5. Pus în soluţie şi supraîmbătrânit/stabilizat (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. după atingerea stării definite la 5. după prelucrarea la temperaturi ridicate. urmată de ecruisarea prin deformare plastică la rece şi îmbătrânirea artificială) 5. sunt răcite la ta şi îmbătrânite natural) 5. urmată de o îmbătrânire naturală) 5. Răcit după prelucrare la cald.4.7.

substanţe organice (benzină. benzol. Pt. azotic). Principalele proprietăţi fizico – chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale cuprului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1. de obicei.1.2 şi 9. Cuprul formează un număr impresionant de aliaje. cuprul este utilizat din timpuri străvechi pentru realizarea de produse. vapori de apă supraîncălziţi. hidrogen sulfurat. micşorarea plasticităţii şi tenacităţii. Bi). Sn. aceste impurităţi formează cu cuprul eutectice uşor fuzibile (Pb şi Cu formează un eutectic care conţine %Cum = 0. cloruri şi acizi anorganici (sulfuric. Au. Cuprul are o bună rezistenţă la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate. efectele prezenţei în concentraţii masice mici (sub 0. Se. As. constând în creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii. S. Cd.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase 9. compuşii (cu topire congruentă) pe care îi formează cu cuprul aceste impurităţi se dispun intercristalin în structura cuprului. Te).06 % şi are ts ≅ 320 oC. glicerină etc.3.5 %) a acestor impurităţi (care formează soluţii solide de substituţie cu cuprul).. principalele aliaje pe bază de cupru folosite în tehnică fiind prezentate în continuare. sunt. sub formă de incluziuni nemetalice. Fe. Cuprul este atacat (se corodează) în medii care conţin hidrogen.2 % şi are ts ≅ 270 oC). Zn. care se dispun la limitele cristalelor de cupru şi îi influenţează negativ prelucrabilitatea prin deformare plastică la cald (generează fenomene de fragilitate sau fisurare la cald). 9. soluţii concentrate de acizi anorganici. clorhidric. motorină. Mg.5. amoniac.). prezenţa incluziunilor intercristaline de CuO2 în structura cuprului (nedezoxidat corespunzător la elaborare) poate determina şi fenomenul numit “boala de hidrogen”.2. P. care se declanşează prin reacţia Cu2O + H2 ⇒ 2Cu + H2O şi conduce la formarea de vapori de apă a căror presiune creşte (deoarece nu se pot elimina). iar Bi şi Cu formează un eutectic care conţine %Cum = 0. Sb). • impurităţi insolubile în cuprul solid (Pb. 147 . sulf. azotaţi. 9. ape reziduale şi ape sărate. Cr. neaerate de sulfaţi. Principalele impurităţi ale cuprului tehnic se pot clasifica în următoarele categorii: • impurităţi solubile în cuprul solid (Ag. reducerea conductibilităţii termice şi electrice etc. diminuându-i substanţial plasticitatea şi tenacitatea şi micşorându-i considerabil conductibilitatea termică şi electrică. soluţii slabe. acceptabile. Ni. Mn. • impurităţi care formează cu cuprul compuşi chimici fragili (O. Cuprul şi aliajele pe bază de cupru Sub formă de metal pur sau sub formă de component de bază al unor aliaje. anilină şi acid acetic etc. producând fisurarea intercristalină a produselor din cupru.

prezentată în figura 9. atât la cald. 2.5. β are caracteristicile unei soluţii solide neordonate. Fig. Alamele Aliajel pe bază de cupru. 9.1. structură cristalină de tip CFC. soluţia solidă α se caracterizează printr-o bună plasticitate.1) suferă un proces de ordonare (atomii de Cu se distribuie în nodurile situate în vârfurile celulelor elementare.4. la temperaturi ridicate.3. deoarece prezintă. iar atomii de Zn se poziţionează în nodurile aflate în centrele celulelor elementare) şi soluţia solidă ordonată (faza Kurnakov). prezentând tenacitate şi plasticitate bune.Zn Fig. ca şi solventul său. v. • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent cuprul şi ca solut zincul (α ≡ Cu(Zn)). capătă caracteristicile tipice compuşilor intermetalici (duritate ridicată şi fragilitate accentuată). iar sub temperatura tCK ≅ 450 oC (temperatura Curie – Kurnakov a fazei β. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. scap. 9. Variaţia caracteristicilor mecanice ale alamelor în funcţie de %Znm 148 .8. notată β’. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Zn.3.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. Structura alamelor se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic a sistemului Cu – Zn. • β este o soluţie solidă pe bază de compus chimic (fază bertholidă). cât şi la rece. având drept component de aliere principal zincul sunt denumite în tehnică alame.2. putând fi deformată plastic uşor. care prezintă structură cristalină de tip CVC. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu .

Alamele monofazice β’.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Tabelul 9. aşa cum se poate observa în figura 9. B.. 9. 10). duritatea şi fragilitatea acestora crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul procentual al fazei β’ în structură. cu plasticitate bună). Alamele bifazice. pentru ca în structură să apară cristale de fază α. alamele monofazice α.6. cu structura la ta alcătuită numai din cristale de fază β’ (v. dacă semifabricatele sau lingourile turnate sunt supuse unei recoaceri de omogenizare (la ti = 800 . la o temperatură ti < tCK.7. alcătuită din cristale dendritice de soluţie solidă α neomogenă.8. Alamele monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Znm ≤ 39 % şi sunt alame deformabile (care se prelucrează bine atât prin deformare plastică la cald.8. aşa cum se observă în figura 9. cât şi ca alame deformabile la cald (la o temperatură de deformare situată deasupra punctului tCK ≅ 450 oC. Alamele monofazice α se comportă foarte bine la deformarea plastică la rece şi au o comportare mai slabă la deformarea plastică la cald. Bi) care determină apariţia unor fenomene de fragilitate sau fisurare la cald. 9. structura la ta a semifabricatelor şi pieselor turnate din astfel de alame are aspectul prezentat în figura 9. au %Znm ∈ (46 %. aşa cum se observă în figura 9. oC 1083 905 905 905 450 450 ta ta În funcţie de structura de echilibru şi de caracteristicile mecanice pe care le prezintă în această stare (v. cu structura la ta alcătuită din cristalele fazelor α şi β’. Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Cu − Zn Punctul A B C D M N P Q Abscisa. care definesc procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor. fig. în cantitatea şi cu dispunerea corespunzătoare obţinerii unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate. dacă se aplică un TT de recoacere. eventual. fig. cât şi prin deformare plastică la rece). 46 %) şi sunt utilizate de obicei ca alame de turnare. τm = 2.5. cu %Znm ≤ 25 % sunt denumite în tehnică tombacuri. unei reveniri.. pentru obţinerea structurii prezentate în fig. 149 . structura lor la ta va fi alcătuită din cristale poliedrice de soluţie solida α omogenă. După turnare şi răcire la ta..9) şi. la care aceste alame prezintă o structură monofazică β.4). C. 850 oC. cristalele acestei structuri devenind poliedrice (echiaxiale). În unele cazuri. 9.5 ore) sau sunt deformate plastic şi supuse apoi recoacerii. semifabricatele sau lingourile din astfel de alame prezintă o structură monofazică. alamele se pot clasifica astfel: A. au %Znm ∈ (39 %. 50 %] şi se pot utiliza atât ca alame de turnare. piesele din alame bifazice cu conţinut ridicat de zinc se supun unui TT de călire în apă (de la o temperatură ti la care materialul prezintă o structură monofazică β. mai ales în prezenta impurităţilor insolubile în cupru (Pb.. %Znm 0 41 32 38 39 46 46 32 Ordonata.

fără a le diminua caracteristicile de plasticitate şi tenacitate şi îmbunătăţeşte rezistenţa lor la acţiunea mediilor corosive. (9. finisează granulaţia şi mareşte tenacitatea alamelor. Structura la ta.5 %. cu suplimentarea cu %k eEA j % EAmj a concentraţie de zinc a alamei).. • Fierul. a alamelor monofazice α În tehnică se utilizează nu numai alamele binare (aliajele Cu – Zn) ci şi alamele complexe (speciale). orice alamă specială poate fi încadrată în categoriile structurale anterior precizate pentru alamele binare. Deoarece are keAl = 6. n. introdus în concentraţii %Fem ≤ 1. aluminiul determină micşorarea sensibilă a conţinutului procentual de fază α al structurii alamelor.1) în care %EAmj. introdus în concentraţii %Alm ≤ 3. Fierul are keFe = 0. din punctul de vedere al efectelor asupra structurii. cu relaţa: %Cu me = %Cu m %Cu m + % Znm + ∑ k eEAj % EAmj j =1 n 100 . iar la concentraţii masice mai 150 . 9. j = 1.5 %. j = 1.6. Principalele elemente de aliere folosite la elaborarea alamelor speciale au următoarele efecte asupra structurii şi proprietăţilor acestor aliaje: • Aluminiul... sunt coeficienţii de echivalare în zinc a elementelor de aliere suplimentare (introducerea unui element de aliere suplimentar în concentraţia %EAmj este echivalentă.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. n. iar k eEA j . adică concentraţia masică a cuprului în alama binară echivalentă din punctul de vedere al microstructurii. Structura la ta a alamelor monofazice α turnate Fig. care au în compoziţie (pe lângă zinc) şi alte elemente de aliere. după recoacerea de omogenizare. dacă se calculează titlul fictiv al alamei %Cume. determină creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii alamelor. 9.5. sunt concentraţiile masice ale elementelor suplimentare de aliere existente în compoziţia alamei speciale..9.

măreşte rezistenţa mecanică şi plasticitatea alamelor şi îmbunătăţeşte comportarea alamelor în medii corosive cum sunt apa de mare. introdus în concentraţii %Mnm ≤ 5 %. care determină o creştere cu 30 .. 40 % a caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi duritate. aşa cum s-a precizat anterior.7.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase mari de 0.. este insolubil în cupru. Structura la ta a alamelor monofazice β’ • Manganul. 9. măreşte rezistenţa la coroziune a alamelor în apa de mare.9. Structura la ta a alamelor bifazice călite si revenite Fig..8. având în vedere că keSn = 2. 9. aburul supraîncălzit şi soluţiile de cloruri..5. Fig.. 820 oC) şi îmbătrânire (revenire la ti = 400 . 420 oC). manganul este un bun dezoxidant. piesele şi semifabricatele din alame aliate suplimentar cu acest element se pot supune TT de călire de punere în soluţie (răcire în apă de la ti = 800 . • Plumbul (care. 9. • Staniul. iar efectele sale asupra microstructurii se pot aprecia considerând keMn = 0. fiind considerat o impuritate a acestuia) se foloseşte ca element de aliere al 151 . care induce un efect suplimentar de finisare a granulaţiei şi asigură sfărâmarea aşchiilor la prelucrarea prin aşchiere a alamelor. 9. efectele staniului asupra microstructurii alamelor se pot estima cu uşurinţă.. Structura la ta a alamelor bifazice recoapte după turnare Fig. 10.4 % determină apariţia în structură a compusului FeZn7. datorită efectelor fierului asupra microstructurii. Structura la ta a alamelor bifazice turnate Fig. introdus în concentraţii %Snm ≤ 1 %.

au solubilitate totală în stare solidă. fiind metale izomorfe (cu structură cristalină de tip CFC) şi prezentând dimensiuni atomice apropiate. Plumbul se introduce în concentraţii %Pbm ≤ 3 %. determină creşterea plasticităţii şi tenacităţii alamelor. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu – Ni. CuZn36 sunt mărci de alame monofazice α (alame binare deformabile). G CuZn30Al5Fe3Mn2 sunt mărci de alame bifazice (alame pentru turnare). măreşte fluiditatea şi proprietăţile de turnare ale alamelor topite şi determină îmbunătăţirea comportării în medii corosive a produselor confecţionate din alame speciale. de exemplu. 9. punctul de maxim local al curbei rezistenţei mecanice (cu ordonata la Rm = 600.800 N/mm2) şi punctele de minim local ale curbelor alungirii procentuale după rupere (cu ordonata la A = 40 .. deoarece are keSi = 10. deoarece particulele de plumb uniform distribuite în structura alamelor asigură sfărâmarea aşchiilor şi îmbunătăţesc prelucrabilitatea prin aşchire a acestor aliaje..27.. • Siliciul. introdus în concentraţii %Sim ≤ 1 %. mărirea rezistenţei mecanice şi durităţii (mai ales ale fazei β) şi îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune (mai ales în prezenţa mediilor active calde). 45 %) şi coeficientului de gâtuire (cu ordonata la 152 . G CuZn40Pb.2.12.3. Aliajele Cu − Ni Cuprul şi nichelul. introdus în concentraţii %Nim ≤ 3 %. CuZn15.11. G CuZn40PbSn.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR alamelor din care se confecţionează produse destinate prelucrării prin aşchiere. Ca urmare. CuZn20. aşa cum se poate observa în figura 9. este un bun dezoxidant. efectele sale asupra microstructurii alamelor sunt importante.. iar CuZn42Mn3Al2 şi G CuZn30Al5Fe3Mn2 sunt mărci de alame monofazice β.5. iar influenţa sa asupra microstructurii alamelor se poate estima considerând kePb = 1. curbele ce descriu dependenţele dintre caracteristicile fizico – mecanice ale aliajelor Cu − Ni şi compoziţia lor chimică corespund configuraţiei redate în diagrama din figura 3. CuZn36Pb1. CuZn31Si. • Nichelul. prezentată în figura 9. CuZn10. CuZn30. prezenţa plumbului înrăutăţeşte comportarea la prelucrarea prin deformare plastică a alamelor. deoarece poate determina apariţia fenomenelor de fragilitate sau fisuare la cald. Mărcile de alame comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. coeficientul său de echivalare este keNi = −1. G CuZn38Pb2Mn2. Deoarece nichelul înlocuieşte în structura alamelor atomii de cupru (are asupra microstructurii alamelor efectul corespunzător scăderii concentraţiei de zinc). CuZn39Ni3 sunt mărci de alame speciale monofazice α (alame speciale deformabile). evidenţiază faptul că toate aliajele acestui sistem au la ta o structură monofazică. alcătuită din cristale de soluţie solidă de substituţie α ≡ Cu(Ni) ≡ Ni(Cu).

. cu %Nim = 40... Argentan).... 9. 11. • aliaje Monel. în vapori de apă etc. cu %Nim = 65. • aliajele Alpaca (Neusilber.. Microstructura la ta a aliajului Cu – Ni. Fig.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Z = 55. iar curba care redă dependenţa dintre rezistivitatea electrică şi compoziţia acestor aliaje prezentând un punct de maxim local cu abscisa %Nim ≅ 50 %. instrumentelor de măsurare.. Mn şi Si. 9.4 %). 3%). folosite pentru a confecţiona (prin deformare plastică la rece sau la cald) elemente elastice (arcuri sau lamele) şi piese rezistente la coroziune.35 % şi adaosuri de Mn (%Mnm = 3. 153 .60 %) având abscisa situată la %Nim ≅ 65 %.3 %).. dar şi ca aliaje pentru turnare) în aplicaţiile care necesită materiale rezistente la coroziune..50 % şi aliajele Nichelină.8 .. tacâmurilor şi obiectelor de artă sau podoabă etc.. 1.. pieselor de mecanică fină. cu %Nim = 15 . în acizi organici.0 %) şi Mn (%Mnm = 0. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu − Ni Fig..70 % şi adaosuri de Fe. • aliajele Constantan. aliajele Cu – Ni se prelucrează bine prin deformare plastică (la rece sau la cald) sau prin aşchiere.. 12. cu %Nim = 5.... cu %Nim = 18 . CuNi18Zn27 sau CuNi15Zn21). • aliaje Melchior (Maillechort). folosite (ca aliaje deformabile sau pentru turnare) pentru confecţionarea pieselor rezistente la coroziune.. 1.. folosite ca materiale electrotehnice (în special pentru confecţionarea rezistorilor).. folosite în aplicaţiile care impun materiale anticorosive.) şi se pot utiliza la fabricarea rezistorilor electrici. cu %Nim = 30. 20 % şi %Znm = 20. cu %Nim = 20 % Datorită structurii monofazice şi proprietăţilor fizico – mecanice pe care le prezintă. Principalele reţete de aliaje Cu – Ni utilizate în tehnică sunt: • aliajele Kunial.. 20 % şi adaosuri de Fe (%Fem = 0.30 % (corespunzător mărcilor comerciale CuNi18Zn20. prezintă o bună rezistenţă la coroziune (în apă de mare şi în soluţii saline...15% şi adaosuri de Al (%Alm = 1 ..6 . folosite (ca aliaje deformabile. rezistorilor electrici.

putând fi deformată plastic uşor. • β este o soluţie solidă pa baza compusului chimic Cu5Sn (fază bertholidă). la care se descompune eutectoid: β ⇒ α + γ. • ε este compusul intermetalic Cu3Sn. Fazele care apar pe diagramele de echilibru din figura 9. în condiţii de echilibru (care presupun menţineri îndelungate).3. cu structură cristalină de tip CVC. care apara (la răcirea bronzurilor topite) prin defăşurarea transformării peritectice (la t ≅ 800 oC): L + α ⇒ β. Principalele tipuri de bronzuri folosite pentru realizarea pieselor din construcţia de maşini şi pentru fabricare construcţiilor mecanice sunt: bronzurile cu staniu (denumite şi bronzuri clasice).5. punctele caracteristice ale acestor diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9.13 au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Sn. 9. deoarece prezintă. atât la cald.1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. cu structură cristalină de tip CVC. β este stabilă numai până la temperatura t = 586 oC. faza γ este stabilă numai până temperatura la t = 520 oC.13. în funcţie de concentraţia 154 . structură cristalină de tip CFC. cu structură cristalină complexă. structurile indicate de diagramele de echilibru (stabil sau metastabil) redate în figura 9. faza α se caracterizează printr-o bună plasticitate. se descompune eutectoid: δ ⇒ α + ε. bronzurile cu beriliu şi bronzurile cu plumb. cât şi la rece. Bronzurile Aliajele pe bază de cupru al căror component de aliere principal este un alt element decât zincul sau nichelul sunt denumite bronzuri.3. ca şi solventul său. bronzurile cu siliciu. faza δ este stabilă numai până la temperatura t = 320 oC. la care. de caracteristicile mecanice asigurate (redate sintetic. În funcţie de structura pe care o prezintă (la ta) în starea M. Bronzurile cu staniu folosite în tehnică au %Cum ≤ 20 % şi prezintă. la care se descompune eutectoid: γ ⇒ α + δ.5. aşa cum rezultă examinând diagramele din figura 9. faza ε nu apare în structura semifabricatelor şi pieselor din bronzuri industriale livrate în stările M sau O. datorită vitezei extrem de reduse cu care se realizează transformarea δ ⇒ α + ε. bronzurile cu aluminiu.9. în funcţie de concentraţia masică a staniului. • δ este o soluţie solidă pe baza compusului chimic Cu31Sn8 (fază bertholidă). • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent cuprul şi ca solut sataniul (α ≡ Cu(Sn)). • γ este (ca şi β) o soluţie solidă pe baza compusului chimic Cu5Sn (fază bertholidă).13.

0 8. structura de turnare a acestor bronzuri.5 800 C C’ 13.16. constituenţii α (preeutectoid) 155 . cât şi prin deformare plastică la rece). Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramelor de echilibru Cu − Sn Punctul Abscisa.0 586 H H’ 16.17) fazele α şi δ şi.. structurile la ta ale semifabricatelor şi pieselor realizate din astfel de bronzuri conţin (aşa cum se poate observa în fig.13.14) şi de procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor.0 586 G 26. c. Bronzurile hipoeutectoide (bronzurile bifazice) au %Snm = 10. starea metastabilă obţinută prin recoacere (starea O). 9 % şi sunt bronzuri deformabile (care se pot prelucra atât prin deformare plastică la cald.2 ta A.20 % şi se folosesc ca bronzuri de turnare. se poate transforma prin recoacere (precedată sau nu de o operaţie de prelucrare prin deformare plastică) într-o structură cu cristale poliedrice de soluţie solidă α omogenă. Bronzurile monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Snm ≤ 8 . aşa cum se poate vedea pe migrografia prezentată în figura 9.0 800 D 22. 9. 9.. respectiv.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase masică a staniului.5 9.0 350 Q 0.15. starea metastabilă obţinută prin turnare (strarea F) Tabelul 9. oC A 0 1083 B 25. în starea M.. bronzurile cu staniu se pot clasifica astfel: Fig. B. alcătuită din cristale dendritice de soluţie solidă α neomogenă.0 520 K 11.0 800 E E’ 16.0 8.9.0 520 J 27. aşa cum se observă pe micrografia din figura 9.%Snm Ordonata.0 586 F 24. starea de echilibru stabil.. în diagramele din fig. b. Diagramele de echilibru ale sistemului de aliaje Cu – Sn pentru diferite stări: a. 9.

Variaţia caracteristicilor mecanice ale bronzurilor cu staniu în funcţie de %Snm Fig. Structura la ta a bronzurilor monofazice α recoapte Fig. Structura la ta a bronzurilor hipoeutectoide turnate Bronzurile cu staniu se pot alia suplimentar la elaborare şi cu alte elemente.15. duritatea şi fragilitatea acestor structuri crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul lor procentual de eutectoid (α + δ). asigură o bună dezoxidare (împiedică apariţia incluziunilor dure şi fragile de SnO2) şi măreşte fluiditatea bronzurilor topite (conferă bune proprietăţi de turnare).3. introdus în concentraţii %Pm < 0. Structura la ta a bronzurilor monofazice α turnate Fig.16.0. iar în concentraţii %Pm = 0. care produc următoarele efecte asupra structurii şi proprietăţilor acestor aliaje: • fosforul. introdus în concentraţii %Pbm ≤ 2 %. • plumbul. Fig.3 %. îmbunătăţeşte prelucrabilitatea prin aşchiere a bronzurilor (deoarece particulele de Pb.17.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR şi amestecul eutectoid (α + δ). 9.. separate intercristalin în structură. favorizează sfărâmarea aşchiilor) şi rezistenţa lor la 156 . 9.14. ce influenţează pozitiv caracteristicile de antifricţiune şi rezistenţa la uzare a bronzurilor. 9.. 9.6 % determină formarea în structură a unor mici cantităţi de compus Cu3P.

15 oC). tendinţa de a forma cristale dendritice lungi (columnare).18. cu structură cristalină de tip CVC. la solidificarea după turnare. duritate ridicată şi fragilitate accentuată. γ prezintă două modificaţii (forme alotropice): γ1. corespunzătoare compusului Cu9Al4. bronzurile cu aluminiu (spre deosebire de bronzurile clasice) au un interval de solidificare restrâns (10. stabilă sub temperatura t = 785 oC.12 %) le asigură proprietăţi bune de antifricţiune (deoarece particulele de plumb. care poate fi deformată plastic uşor. • zincul. GCuSn12Ni2 şi GCuSn10Zn2 sunt mărci de bronzuri bifazice (bronzuri de turnare). iar în concentraţii mai mari (%Pbm = 4. cu structură cristalină de tip CFC.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase coroziune. Bronzurile cu aluminiu prezintă însă. faza β poate să apară în structura bronzurilor cu aluminiu.2.10. • β este o fază bertholidă pe baza compusului chimic Cu3Al.10 %.. CuSn8 şi CuSn4Pb4Zn4 sunt mărci de bronzuri monofazice α (bronzuri deformabile). iar GCuSn14.. influenţează pozitiv proprietăţile de turnare ale bronzurilor (măreşte fluiditatea. în concentraţii %Znm = 5. • α este soluţia solidă de substituţie α ≡ Cu(Al). aceste aliaje au proprietăţi de turnare foarte bune (fluiditate ridicată. separate intercristalin în structura bronzurilor. Mărcile de bronzuri cu staniu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. care înrăutăţesc comportarea la deformare plastică (măresc înclinaţia spre fisurare) a 157 . au un substanţial efect lubrifiant). cu retasura de contracţie concentrată). • γ este (ca şi β) o fază bertholidă. micşorează intervalul temperaturilor de solidificare. 9. Bronzurile cu aluminiu folosite în tehnică au %Alm ≤ 15 % şi prezintă. atât la cald. ca fază separată preeutectoid (la cristalizarea primară a bronzurilor cu %Alm > 8. în funcţie de concentraţia aluminiului în aceste aliaje. de exemplu. cu structură cubică complexă.3.18. stabilă deasupra temperaturii t = 785 oC. cu structură cristalină cubică şi γ2. în funcţie de concentraţia masică a aluminiului.5. aptitudine de a realiza piese turnate compacte. ca urmare..18 au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Al... Fazele care apar pe diagrama de echilibru din figura 9. structurile indicate de diagrama de echilibru redată în figura 9.3 %) şi/sau ca fază separată la transformarea eutectică (la t ≅ 1035 oC) L ⇒ α + β şi este stabilă numai până la temperatura t = 565 oC. Aşa cum se poate observa examinând diagrama de echilibru din figura 9. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. corespunzătoare compusului Cu32Al19. aşa cum se poate observa pe diagrama de echilibru.. CuSn6. la care se descompune eutectoid: β ⇒ α + γ2. cât şi la rece. evită apariţia incluziunilor de gaze în lingourile şi piesele turnate) şi nu produce modificări structurale (deoarece se dizolvă integral în soluţia solidă α).

constituenţii α (preeutectoid) şi amestecul eutectoid (α + γ2).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR pieslor şi semifabricatelor turnate. %Snm Ordonata. dacă se aplică un TT de 158 . B şi li se aplică o bună dezoxidare (pentru evitarea apariţiei în structură a incluziunilor fragile de Al2O3). Bronzurile bifazice cu %Alm = 9. structura la ta a semifabricatelor şi pieselor realizate din astfel de bronzuri conţine fazele α şi γ2 şi. acest dezavantaj poate fi eliminat. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu − Al Fig. dacă la elaborare se face modificarea lor cu V. 18.2 1048 F 7.10.10. Bronzurile monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Alm < 9 % şi sunt bronzuri deformabile. duritatea şi fragilitatea acestei structuri crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul procentual de eutectoid (α + γ2). Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Cu − Al Punctul Abscisa.4 1035 G 9. în funcţie de concentraţia masică a aluminiului. în diagramele din fig.4 565 M 12. Bronzurile hipoeutectoide (bronzurile bifazice) au %Alm ≥ 9 % şi se folosesc în mod obişnuit ca bronzuri de turnare. 9. Ti. Fig.5. oC A 0 1083 B 8. dacă temperatura la care se face deformarea este situată în domeniul în care aceste aliaje prezintă structură monofazică β (structură care se poate menţine şi la ta.4 ta În funcţie de structura pe care o prezintă (la ta) în stările M sau O.0 1035 K 9.19) şi de procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor...3 1035 C 11. 9.5 % se pot prelucra şi prin deformare plastică la cald.0 565 P 13.6 785 Q 9. bronzurile cu aluminiu se pot clasifica astfel: A. 9. 19 Variaţia caracteristicilor mecanice ale bronzurilor cu aluminiu în funcţie de %Alm Tabelul 9. respectiv. B. de caracteristicile mecanice asigurate (redate sintetic.

Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase călire.5 %.200 N/mm2 şi A = 15.. în concentraţii masice %Nim ≤ 5 %. Mărcile de bronzuri cu aluminiu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate.. se pot prelucra prin deformare plastică la cald (la t = 800 ..3.500 N/mm2 şi A = 3.2 = 140. cum ar fi: • fierul.900 N/mm2... petrolului şi produselor petroliere). soluţiile unor acizi organici).. dar micşorează fluiditatea acestora (înrăutăţeşte proprietăţile de turnare). iar G CuAl10Fe3.. cât şi ca bronzuri de turnare şi au caracteristici mecanice ridicate (Rm = 200. măreşte rezistenţa mecanică şi duritatea. acestea se pot utiliza atât ca bronzuri deformabile. îmbunătăţeşte comportarea bronzurilor la temperaturi ridicate.. rezistenţă mare la coroziune şi o bună prelucrabilitate prin aşchiere.300 N/mm2.. în concentraţii %Fem = 3. bronzurile cu aluminiu se pot alia suplimentar şi cu alte elemente. G CuAl10Mn şi G CuAl9Fe5Ni5 sunt mărci de bronzuri bifazice (bronzuri de turnare).. • manganul. care să determine sporirea anumitor proprietăţi de utilizare ale acestora).8 % la bronzurile ecruisate prin deformare plastică la rece). are efecte similare cu ale fierului. îmbunătăţeşte caracteristicile de antifricţiune ale bronzurilor şi măreşte refractaritatea acestora (rezistenţa la oxidare/coroziune la temperaturi înalte). de exemplu: • bronzurile cu siliciu şi mangan (cu %Sim = 2.. în comparaţie cu bronzurile clasice. 850 oC) şi sunt indicate pentru realizarea unor piese pentru construcţia de maşini sau pentru industria chimică (elemente elastice. caracteristici de antifricţiune şi rezistenţa la uzare mai scăzute şi caracteristici mecanice asemănătoare. Bronzurile binare cu siliciu se utilizează mai rar în aplicaţiile tehnice. soluţiile de acid carbonic. corespunzător obţinerii stărilor TA sau TB). în concentraţii masice %Mnm ≤ 2 %. 159 . de exemplu. piese cu proprietăţi bune antifricţiune..2 = 450.. în plus.. rezistenţă la coroziune mult mai bună (în medii ca: apa de mare şi soluţiile saline. produse rezistente la acţiunea apei de mare. Rp0. Pentru îmbunăţăţirea unor caracteristici de utilizare. • nichelul. 9. de obicei fiind preferată folosirea bronzurilor ternare sau complexe (bronzuri cu siliciu aliate suplimentar şi cu alte elemente. CuAl10Fe3 şi CuAl9Mn2 sunt mărci de bronzuri monofazice α (bronzuri deformabile).3. finisează granulaţia. Bronzurile cu aluminiu au.25 % la bronzurile deformate plastic la cald sau de turnare şi Rm = 750.. amplificând efectele acestui element de aliere. prezentând şi avantajul de a fi mai ieftine decât celelalte tipuri de bronzuri.. are efecte asemănătoare fierului şi manganului şi.3 % şi %Mnm = 1.5... densitate mai mică. Rp0.2 %) au proprietăţi bune de turnare.. apelor reziduale.. Bronzurile cu siliciu folosite în tehnică au %Sim ≤ 3 % şi prezintă (în mod obişnuit) în stare solidă o structură monofazică α ≡ Cu(Si).

. în funcţie de concentraţia masică a beriliului.5..3 %) se prelucrează bine prin deformare plastică la cald (la t = 850 .. structurile indicate de diagrama de echilibru redată în figura 9.11.. Mărcile de bronzuri cu siliciu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. CuSi3 şi G CuSi4.3 % şi %Nim = 1. în structura de echilibru la ta a acestor bronzuri apare faza Ni2Si.... Bronzurile cu beriliu folosite în tehnică au %Bem ≤ 2.500 oC). • bronzurile cu siliciu şi plumb (%Sim = 2. prin aplicarea unui TT alcătuit din călire de punere în soluţie (de la ti = 900.2 % şi %Nim = 1. datorită particulelor intercristaline de plumb pe care le prezintă în structură. permiţând obţinerea la aceste aliaje a unor efecte de durificare substanţiale. urmată de îmbătrânire artificială (la ti = 450.4.5 % şi prezintă.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • bronzurile cu siliciu şi nichel (cu %Sim = 1.4 %) se caracterizează printr-o bună prelucrabilitate prin aşchiere şi bune proprietăţi antifricţiune. cele mai utilizate mărci de bronzuri cu siliciu sunt: CuSi1... care prezintă o mare variaţie cu temperatura a solubilităţii în faza α. dacă solicitările mecanice sunt intense.... Fazele care apar pe diagrama de echilibru Cu – Be au următoarele semnificaţii: 160 .. ungerea este insuficientă şi temperaturile de lucru sunt ridicate). 900 oC) şi la rece şi prezintă bune proprietăţi antifricţiune şi rezistenţă la uzare (mai ales.3. 9. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9.20.950 oC).5..

din constituenţii α şi amestecul eutectoid (α + γ).2. 350 oC)..2...2 = 300 .6Mn. cu structură cristalină de tip CFC..9 şi CuBe0. a cărui contribuţie la durificarea structurii produselor din astfel de materiale este datorată formării compusului MnBe2. • β este o fază bertholidă.0. lamele elastice etc..). Datorită variaţiei mari cu temperatura a solubilităţii beriliului în cupru..5. caracteristicile mecanice la tracţiune ale bronzurilor cu beriliu ating nivelurile Rm = 1100 . aşa cum se poate observa pe diagrama de echilibru.. faza β poate să apară în structura bronzurilor industriale ca urmare a desfăşurării transformării peritectice (la t = 865 oC) L + α ⇒ β sau ca urmare a diminuării solubilităţii beriliului în cupru o dată cu scăderea temperaturii. efectele de durificare ale acestui TT se pot mări substanţial... o structură alcătuită din fazele α şi γ şi. 161 .. aceste materiale se folosesc la realizarea elementelor elastice (arcuri. cu structură cristalină de tip CVC. Principalele mărci de bronzuri cu beriliu comerciale sunt: CuBe1.).. 350 N/mm2 şi A = 30 .. iar pentru îmbunătăţirea tenacităţii acestor bronzuri se foloseşte alierea suplimentară cu Ni (%Nim = 0. Rp0.. urmată de îmbătrânire artificială (la ti = 300 . cu structură cristalină de tip CVC. iar duritatea lor este 350 . respectiv. sculelor antiscântei (care nu produc scântei prin lovire) şi pieselor care trebuie să prezinte bune proprietăţi antifricţiune sau care sunt puternic solicitate mecanic în medii de lucru active (apă de mare.5 %).. • γ este o fază bertholidă pe baza compusului CuBe.. în aceste stări structurale caracteristicile mecanice nu sunt foarte ridicate (caracteristicile la tracţiune sunt: Rm = 450 . În stările de livrare TF sau TH (care se obţin aplicând operaţiile tehnologice precizate mai înainte).0 % şi prezintă la ta. CuBe1.7... 1050 N/mm2 şi A = 2 . care poate fi deformată plastic uşor.5 %). 1500 N/mm2.2 = 1000 ..5. 5 %..2. 500 N/mm2. 400 HB.. Bronzurile cu beriliu utilizate în mod obişnuit au %Bem = 1. • α este soluţia solidă de substituţie α ≡ Cu(Be).. 110 HB). 820 oC). semifabricatele şi piesele confecţionate din aceste aliaje se pot trata termic prin călire de punere în soluţie (de la ti = 800 .Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Be. în stările M sau O. Rp0. abur etc..... dacă (după călire) se face ecruisarea controlată a acestor bronzuri prin deformare plastică la rece. iar duritatea este 90 . care rezultă prin transformarea eutectoidă (la t = 620 oC) β ⇒ α + γ. 40 %. pentru obţinerea unei structuri monofazice α (cu cristale de α suprasaturate cu beriliu). Pentru micşorarea concentraţiei beriliului (care este un element de aliere scump) în bronzurile industriale şi creşterea efectelor de durificare ale îmbătrânirii se practică alierea suplimentară a acestora cu mangan (%Mnm = 0..

. aluminiul este utilizat în prezent pentru realizarea de semifabricate şi produse pentru multe ramuri economice importante: aeronautică. forajul sondelor de petrol.150 N/mm2. construcţii civile şi industriale. realizate dintr-o bucată sau din două semiinele. 9. 9. Cuzineţii din bronzuri cu plumb se realizează prin turnare.2 şi 9.2. plasticitatea bună şi conductibilitatea termică şi electrică ridicată..5.5. deoarece bronzurile cu plumb au rezistenţă mecanică scăzută (rezistenţa la rupere este Rm = 50.. stibiu (%Sbm = 1. Mărcile de bronzuri cu plumb comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate.50 HB).1. cele mai utilizate mărci sunt: G CuPb25.3 %). se practică turnarea cuzineţilor pe suporţi din oţel şi/sau se face alierea suplimentară a bronzurilor cu elemente care măresc duritatea matricei lor structurale: staniu (%Snm = 5. sunt: densitatea scăzută.3.0. structura la ta a bronzurilor cu plumb este alcătuită din cristale de cupru şi separări intergranulare de plumb. Principalele impurităţi ale aluminiului tehnic se pot clasifica în următoarele categorii: 162 .. energetică neconvenţională (solară.3 %) sau zinc (%Znm = 1.2..3. bronzurile cu plumb manifestă o mare tendinţă de segregare (separare) a componentelor în structură. Datorită insolubilităţii în stare solidă a cuprului şi plumbului şi diferenţelor mari între temperaturile lor de solidificare – topire şi între densităţile acestora. fosfor (%Pm < 0. electrotehnică şi telecomunicaţii. Bronzurile cu plumb se folosesc în tehnică (datorită proprietăţilor antifricţiune pe care le prezintă) ca materiale pentru confecţionarea cuzineţilor (piese inelare. Deoarece cuprul şi plumbul sunt insolubile în stare solidă. deoarece au determinat opţiunile pentru utilizarea acestui metal în cele mai multe aplicaţii..6.5 %) şi răcirea forţată la solidificare a acestor bronzuri...10 %).. pe care se sprijină arborii maşinilor şi utilajelor) lagărelor de alunecare (organe de maşini alcătuite din cuzineţi şi elementele de poziţionare şi susţinere a acestora). Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu Sub formă de metal pur sau sub formă de component de bază al unor aliaje. G CuPb20Sn5. eoliană). 9. chimie şi petrochimie. fabricarea ambalajelor. caracteristicile care trebuie remarcate..2 %)..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. iar duritatea 30.. Principalele proprietăţi fizico – chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale aluminiului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1. G CuPb15Sn8 şi G CuPb7Sn7Zn3. Pentru a anihila această tendinţă şi a asigura o distribuţie uniformă a formaţiunilor intercristaline de plumb (cu rol lubrifiant) în matricea de cupru a structurii se practică alierea lor suplimentară cu nichel (%Nim = 1.

Zn. AlSb) pe care îi formează aluminiul cu aceste impurităţi are ca efect principal diminuarea plasticităţii şi tenacităţii semifabricatelor sau produselor din aluminiu. Aluminiul are o bună rezistenţă la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate. mărirea rezistenţei la coroziune (Si. Zr). Bi). Prezenţa impurităţilor (Fe. Aluminiul are o bună capacitate de a forma aliaje.1. Zn). Mo). prezentată în figura 9. soluţii de acid sulfuric etc. mai ales. Mn. Pb.). AlAs. prezenţa compuşilor (Al3Fe. Mn) sau îmbunătăţirea acestora (Si şi. amoniacul) pot determina declanşarea unor procese de corodare intensă a produselor din aluminiu. ape reziduale. care fiind greu fuzibile se comportă ca modificatori şi determină obţinerea unor structuri primare cu granulaţie fină). Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Cu. principalele aliaje pe bază de aluminiu folosite în tehnică fiind prezentate în continuare. • impurităţi insolubile în aluminiul solid (Sn. Mn. creşterea rezistenţei mecanice şi scăderea plasticităţii (Si. Cu. etc. As. aderentă. Cu. constând în diminuarea proprietăţilor de turnare (Cu. Zn. Ta. Mo). Sb). creşterea refractarităţii (Ni. compactă şi foarte rezistentă la coroziune.6. îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin aşchiere (Cu. 163 . Cr. Mg. Ni) sau diminuarea acesteia (Cu). efectele prezenţei acestor impurităţi în concentraţii masice mici. Cr. Mg. chimie şi petrochimie etc. petrol. medii apoase care conţin dioxid de carbon. Si. vapori de apă. sunt de obicei acceptabile. Ta. Zn. Ti. reducerea conductibilităţii electrice (Mn) etc. aceste impurităţi uşor fuzibile se separă la limitele cristalelor de aluminiu şi influenţează negativ prelucrabilitatea prin deformare plastică la cald (generează fenomene de fragilitate sau fisurare la cald). • impurităţi care formează cu aluminiul compuşi chimici (Fe. Mn.) sau unele medii active (soluţiile de acid azotic.. Mg. aeronautică. Mg. 9. Rezistenţa la coroziune a produselor din aluminiu se datorează acoperirii lor (pe cale naturală sau prin aplicarea unor procedee tehnologice de tratare chimică sau electrochimică) cu o peliculă de Al2O3. soluţiile de acid fosforic. Ni. Cr. Aliajele Al − Cu Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal cuprul au o largă utilizare în tehnică (construcţia de maşini.21. Structura acestor aliaje se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic Al − Cu. Ti. care împiedică atacarea produselor de către mediilor active de lucru. Zn.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • impurităţi solubile în aluminiul solid (Si. Al12Fe3Si.

aşa cum se poate observa în figura 9.5 % (situată în intervalul delimitat de abscisele punctelor C şi B ale diagramei de echilibru din figura 9. soluţia solidă α se caracterizează printr-o bună plasticitate. putând fi deformată plastic uşor. în care sunt distribuite uniform particule de fază secundară θ. aliajele Al − Cu se pot supune TT de călire de punere în soluţie. Procesul tehnologic prin care se realizează prelucrarea prin deformare plastică şi durificarea structurală a unui semifabricat confecţionat dintr-un astfel de aliaj are următoarele etape: 164 . • θ este un compus intermetalic de tip geometric. fiind susceptibile de a fi durificate prin călire şi îmbătrânire naturală sau artificială (v.. structură cristalină de tip CFC. Deoarece configuraţia diagramei de echilibru din figura 9. Structura de echilibru la ta a aliajelor Al − Cu cu %Cum = 4 % 9. deoarece prezintă.22.1%.1. Pornind de la această observaţie. 9. subcap.21. b) aliaje pentru turnare.. care prezintă o structură cristalină de tip tetragonal.3).1. aliajele Al − Cu se pot clasifica în două categorii: a) aliaje deformabile şi durificabile structural prin TT.22. Fig.21) şi au structura de echilibru la ta alcătuită dintr-o matrice de soluţie solidă α. atât la cald cât şi la rece. cu formula chimică Al2Cu şi concentraţia masică de cupru %Cum = 54. 9. ca şi solventul sau.1. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Cu Fig.6. 9.21 corepunde cele prezentate în figura 9.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent aluminiul şi ca solut cuprul ( α ≡ Al(Cu)). Aliajele industriale Al – Cu deformabile şi durificabile structural prin TT se caracterizează printr-o concentraţie masică de cupru %Cum = 2. din categoria fazelor Laves.

• prelucrarea prin deformare plastică a semifabricatului cu structură monofazică α. • îmbătrânirea (naturală sau artificială).. %Mgm = 0. alcătuită din cristale de soluţie solidă α suprasaturată în cupru.5. compoziţia chimică a acestor aliaje se caracterizează prin: %Cum = 2.2.3 % şi = 18.5 %. în timp ce plasticitatea cea %Cu m % Mg m mai mare (dar rezistenţa mecanică cea mai scăzută) o au aliajele cu %Cum = 4. θ’ sau θ) capabile să producă durificarea la nivelul dorit a structurii (v.5 %....0. cunoscute sub denumirea de duraluminiu. constând din răcirea în apă a semifabricatului încălzit la o temperatură tic situată în intervalul (tso.. Aliajele industriale aparţinând acestei categorii au compoziţie complexă. îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune etc. efectul negativ al fierului este eliminat. Cele mai folosite sunt aliajele Al – Cu – Mg cu adaosuri de Mn. în vederea separării din soluţia solidă α suprasaturată a precipitatelor (zone GP. plasticitatea şi capacitatea de durificare prin TT sunt influenţate substanţial de concentraţiile cuprului şi magneziului şi de raportul acestora.2 % şi % Cu m % Mg m = 1.....6 %).. anihilarea influenţelor negative ale unor impurităţi greu de eliminat la elaborare. constând din menţinerea produsului prelucrat prin deformare plastică la o temperatură tii ∈ [ta. sporirea capacităţii de durificare prin călire şi îmbătrânire. dacă %Mgm ≥ 1 %..2. deoarece acesta fixează o parte din cupru sub forma compusului Al7FeCu2 (fază insolubilă în matricea α) şi diminuează astfel cantitatea de cupru disponibilă pentru formarea la îmbătrânire a precipitatelor ce asigură durificarea structurală a aliajelor.0..4. de raportul concentraţiilor acestora şi de prezenţa impurităţilor (Fe. %Mgm = 1. pentru obţinerea la ta a unei structuri monofazice. ts)... * capacitatea de durificare prin TT este diminuată la creşterea concentraţiei fierului.5 %. alierea aluminiului cu mai multe elemente fiind determinată de necesităţi privind îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin deformare plastică. scap.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • călirea de punere în soluţie. cea mai mare rezistenţă mecanică se poate obţine la aliajele cu %Cum = 4.. 9.2..19 . aceste influenţe negative fiind diminuate dacă raportul % Fe m % Si m este menţinut la o valoare subunitară. 165 .0. * prelucrabilitatea prin deformare plastică şi rezistenţa la coroziune se înrăutăţesc când concentraţiile impurităţilor (Fe şi Si) cresc. iar impurităţile permanent prezente sunt Fe şi Si (concentraţiile masice maxime uzual acceptate pentru fiecare din aceste elemente fiind de 0...7 .3.3). ts0). %Mnm = 0. Proprietăţile acestor aliaje sunt influenţate de ponderea elementelor de aliere.2.5 %..2. θ”. Si): * rezistenţa mecanică.. %Mgm = 0.4 %.1.

400 oC] şi de diagramele prezentate în figura 9.6. variaţiile caracteristicilor mecanice la tracţiune determinate la ta după menţinerea aliajului.5 %. profile extrudate etc.5Mn şi AlCu4MgMnSi. Cu.2.). pentru un aliaj %Cum = 3. %Mgm = 1. β’ etc. corespund simbolurilor: AlCu4MgMn. Mn. ca şi aliajele deformabile. la temperaturi t ∈ [ta. efectuate după diferite durate de menţinere a aliajului la temperatura de încercare. Durificarea prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire a aliajelor de tip duraluminiu se realizează prin mecanismele prezentate în cazul aliajelor Al – Cu. %Sim = ≤ 0. pentru acelaşi aliaj.. care redau. Al2CuMg (faza S).7 % sau din soluţie solidă α.) se dizolvă în matricea α. aşa cum s-a arătat în scap. S.9 %.0.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Structura de echilibru la ta a aliajelor de tip duraluminiu este alcătuită din matricea α şi diverşi compuşi chimici (cu prezenţa şi ponderea dependente de compoziţia aliajului): Al2Cu (faza θ).3.7 %. Structura de echilibru la ta este alcătuită din soluţie solidă α şi formaţiuni de fază secundară θ.5 % (corespunzător mărcii 2024 − T8 sau AlCu4Mg1. %Fem ≤ 0... ţevi.10 %. autovehicule. Aliajele industriale Al – Cu pentru turnare se caracterizează printr-o concentraţie masică de cupru %Cum = 3. eutectic (α+θ) şi separări de fază secundară θ. Mg2Al3 (faza β). Si.. S. apoi precipitate metastabile semicoerente cu matricea α (θ’.4. Mg (θ. Bi.23. în cazul aliajelor %Cu > 5.5Mn − T8).Fe)Al6 şi Al7Cu2Fe. 9.8. folosite la confecţionarea semifabricatelor (table.. în cazul aliajelor cu %Cum ≤ 5. La încălzirea în vederea călirii compuşii intermetalici pe bază de Al. instalaţii petrochimice. cu Mg. β etc. 9. S’. Acest fenomen este sugestiv ilustrat de diagramele prezentate în figura 9. Mărcile de aliaje uşoare de tip duraluminiu. iar în cazul unei îmbătrâniri avansate – precipitate stabile necoerente cu matricea α (θ. în timp ce compuşii conţinând Fe şi Mn rămân nedizolvaţi şi se menţin în structura aliajelor călite (cu efecte negative asupra plasticităţii acestei structuri)... tratamentele de durificare structurală aplicate aliajelor de tip duraluminiu nu conduc la stări structurale de echilibru stabil. Al6CuMg4. Deoarece.1. Mg2Si.1. În procesul de îmbătrânire se formează mai întâi zone GP (de forma unor bastonaşe sau sfere). Aliajele din această categorie se pot alia suplimentar. β etc. platbande.2. 400 oC]. menţinerile ulterioare ale acestor aliaje la temperaturi t > ta pot produce modificări structurale cu efecte substanţiale asupra caracteristicilor mecanice..9 %. etc. Ni. instalaţii de forare a sondelor..) din care se realizează piese şi echipamente pentru aeronave.24 care redau. AlCu4Mg1. variaţiile caracteristicilor mecanice la tracţiune determinate prin încercări la temperaturi t ∈ [ta.).3. Produsele realizate prin turnare din astfel de aliaje se pot sau nu supune 166 . (Mn.8 %. diferite durate. %Mnm = 0.

pentru obţinerea unei structuri cu soluţie solidă α suprasaturată în elemente de aliere. 400 oC].7 %.9. prin atingerea stărilor T4 sau T6. G AlCu8. Caracteristicile mecanice la tracţiune ale unui aliaj 2024 – T8. determinate la ta după menţinerea aliajului. efectuate după diferite durate de menţinere a aliajului la temperatura de încercare. T6 sau T8. G AlCu6Si5Mg. la solidificarea cărora se produce transformarea eutectică L ⇒ α + θ şi principalul efect durificator îl aduce prezenţa în structură a eutecticului (α+θ). la temperaturi t ∈ [ta.23.7 %. la care durificarea structurală se asigura în mod obişnuit prin atingerea stărilor T3.9. diferite durate. G AlCu4MgTi. la care nu apare în structura de echilibru eutecticul (α+θ) şi este puţin importantă la aliajele cu %Cum > 5. T4.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase durificării structurale printr-un TT alcătuit din călire de punere în soluţie şi îmbătrânire naturală sau artificială. durificarea structurală a aliajelor pentru turnare se obţine de obicei prin atingerea stărilor T1 sau T5 (răcirea rapidă după turnare. urmată de îmbătrânire naturală sau artificială) şi. 400 oC] Fig. Mărcile de aliaje industriale de acest tip (folosite pentru confecţionarea de semifabricate turnate cu destinaţii similare celor prezentate în cazul aliajelor deformabile) sunt: G AlCu10. mai rar. GAlCu4Si1. Durificarea structurală prin TT poate fi substanţială la aliajele cu %Cum ≤ 5. Fig. G AlCu4Ni2Mg. 167 . GAlCu10Mg. Spre deosebire de aliajele deformabile. determinate prin încercări la temperaturi t ∈ [ta.24. G AlCu4Si4MnSi. Caracteristicile mecanice la tracţiune ale unui aliaj 2024 – T8.

. Aliajele Al − Mg Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal magneziul se utilizează în tehnică (la fel ca şi aliajele Al − Cu şi Al – Cu − Mg) în aplicaţiile care impun materiale uşoare (cu densitate scăzută). 37.. • β este o fază bertholidă..2 %).. 168 . cu %Mgm = 4. AlMg1Mn1.8 % (sub limita solubilităţii magneziului în aluminiu la ta).2. care se pot durifica numai datorită ecruisării produse de prelucrarea lor prin deformare plastică la rece.2. • aliaje bifazice α + β.3 % . AlMg1SiCr.12 % (sub limita solubilităţii magneziului în aluminiu la t = 450 oC)..2. cu %Mgm = 0.0 %).5.. care se poate prelucra prin deformare plastică la rece sau la cald.2 %) şi V (%Vm ≤ 0.5..1. care în stare recoaptă au Rm = 300. AlMg9MnSi. Si (%Sim = 1.25 şi are aceeaşi configuraţie ca şi diagrama sistemului de aliaje Al − Cu.. cu formula chimică Al3Mg2 şi cu concentraţia masică de Mg variabilă în intervalul [35.1.10 %. determinând. Cr (%Crm = 0. Ti (%Tim ≤ 0.. cu structură cristalină de tip CFC şi cu bună plasticitate. T6 sau T8.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. AlMg5Ti şi AlMg5SiV.1.0... Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Mg. 9. aplicându-se succesiunea de operaţii corespunzătoare atingerii stărilor T3. a) aliaje deformabile..6.6.. redată în figura 9.5 %). efectele de durificare structurală prin TT sunt importante.. la finisarea granulaţiei şi la sporirea caracteristicilor mecanice şi rezistenţei la coroziune. cu menţinerea alungirii procentuale după rupere la niveluri A ≥ 8.5.. de exemplu. T4. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Mg este prezentată în figura 9.250 N/mm2 şi A = 14. AlMg7. AlMg3. Aliajele industriale Al – Mg deformabile sunt de două tipuri: • aliajele monofazice α.7 %]. • α ≡ Al(Mg) este o soluţie solidă de substituţie.2 %)....520 N/mm2. care contribuie la creşterea efectelor de durificare structurală prin TT.21.15 %. creşterea rezistenţei mecanice la Rm = 500. Cele mai folosite aliaje din această categorie corespund mărcilor: AlMg1. b) aliaje pentru turnare. AlMg2. AlMg5.. la aliajele cu %Mgm = 8. care se pot durifica structural prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire (la fel ca şi aliajele Al − Cu sau de tip duraluminiu).10 %.. Aliajele din această categorie (cunoscute în tehnică sub denumirea de magnaliu sau alumag) se aliază suplimentar cu Mn (%Mnm = 0. Aliajele Al − Mg se pot clasifica în două categorii.

G AlMg10 şi G AlMg9MnSiTi..100 oC.... cu τm = 30. Deoarece faza β (compusul Al 3 Mg2 ) are rezistenţă scăzută la acţiunea mediilor active de lucru.2.12 %. produsele turnate cu această structură suferă în exploatare un proces de coroziune intercristalină (atacarea preferenţială a reţelei intercristaline de Al3 Mg2 ). 9. care constă din încălzirea şi menţinerea lor îndelungată la t i = 500.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Fig. 9.25.... Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Mg Fig.. produsele turnate din astfel de aliaje se supun unui TT. cu menţineri τm = 48...26.500 oC. G AlMg5.. 169 . Structura de echilibru a semifabricatelor turnate din astfel de aliaje (obţinută după aplicarea unei recoaceri de omogenizare la ti = 450.530 oC (pentru dizolvarea fazei β în matricea α) urmată de o răcire (călire) în apă (pentru menţinerea la ta a structurii monofazice α). Pentru a preveni apariţia acestui fenomen nedorit..60 ore) este alcătuită din cristale de soluţie solidă α şi o reţea celulară intercristalină de fază β. Cele mai utilizate aliaje din această categorie corespund mărcilor: G AlMg3. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Si 9. determină precipitarea parţială a fazei β (care are efecte de durificare a structurii) sub forma unor şiruri intercristaline alcătuite din particule globulare (care nu mai formează o reţea continuă şi nu mai determină producerea fenomenului de coroziune intercristalină).50 ore.2. revenirea produselor călite la ti = 80. Aliajele industriale Al – Mg pentru turnare au %Mgm = 2.6.

armături şi piese industriale rezistente la uzură şi coroziune la temperaturi ridicate în prezenţa gazelor oxidante. Zr. ca aliaje uşoare pentru turnare (corpuri de maşini. Structura de echilibru la ta a aliajelor din această categorie este similară celei corespunzătoare aliajelor tip duraluminiu.6... la t = 577 oC şi %Alm ≅ 0 % la ta) se poate considera că β ≡ Si.26.. Aliajele Al − Zn Aliajele aluminiului. Si.2 %). sunt 170 . sub denumirea de zincral sau alzimac.) Aliajele din această categorie folosite cu cea mai mare pondere în aplicaţiile tehnice corespund mărcii AlZn6Mg2. Ti.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.Si. Aliajele Al – Si Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal siliciul se utilizează în tehnică.). sub denumirea silumin. • α este soluţia solidă având ca solvent aluminiul şi ca solut siliciul (α ≡ Al(Si)). α are structură cristalină de tip CFC şi prezintă o bună palsticitate. ca aliaje deformabile cu rezistenţă mecanică ridicată (Rm = 550.2 %) şi alte elemente (Mn.. • β este soluţia solidă având ca solvent siliciul şi ca solut aluminiul (β ≡ Si(Al)).). T’ etc. Aliajele folosite cu precădere în tehnică.T etc. în procesul de îmbătrânire artificială al aliajelor călite se formează în stadiile iniţiale zone GP.) şi apoi precipitate stabile necoerente (de tip M. 9. având ca element principal de aliere zincul (%Znm = 5.5.8 %) şi adaosuri de Mg (%Mgm = 2. introduse fiecare în concentraţii masice care nu depăşesc 0. (faza M) sau Al2Mg3Zn3 (faza T). fluiditate ridicată etc.. se folosesc în tehnică..5Cu1. datorită proprietăţilor lor bune de turnare (temperatura de solidificare-topire scăzută.6. corpuri de carburatoare pentru autovehicule etc.. Structura acestor aliaje se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic Al .5 %. Cu (%Cum = 1.3 %). deoarece solubilitatea aluminiului în siliciu este foarte redusă (concentraţia masică de Al care se poate dizolva în Si este %Alm = 0.. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Si. Caracteristicile de rezistenţă mecanică prezentate anterior corespund în mod obişnuit produselor livrate în starea T6. iar în stadiile avansate – precipitate metastabile semicoerente cu matricea α (de tip M’.4.750 N/mm2 şi A ≥ 8 %). conţinând în plus compuşii intermetalici: MgZn2. Cr. cartere şi pistoane pentru motoare cu ardere internă şi compresoare de aer.3. prezentată în figura 9.

.. astfel că structura de echilibru a aliajelor la ta va fi alcătuită din cristale de soluţie solidă α (separate preeutectic) şi eutectic (α+β). cu τm = 3... în acelaşi timp.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase aliajele eutectice sau uşor hipereutectice (cu %Sim = 11.2 %) şi prezintă rezistenţă scăzută la acţiunea mediilor corosive..0. Prezenţa sodiului determină micşorarea temperaturii eutectice de la 577 oC la 565 oC şi deplasarea concentraţiei eutectice de la %Sim = 11. Fig. care formează compuşi intemetalici cu componentele existente în aceste aliaje (Mg2Si.10 %). GAlSi12CuMgni. Aliajele din această categorie folosite de obicei în aplicaţii tehnice corespund mărcilor: GAlSi12Mn..8 %)..160 oC.27.. aşa cum se poate observa pe micrografia prezentată în figura 9... caracterizată prin niveluri ridicate ale rezistenţei mecanice şi plasticităţii (Rm = 200..27.. Structura de echilibru la ta a siluminului nemodificat (%Sim = 13 %) Fig..150 N/mm2 şi A = 1..3. modificarea cu sodiu determină formarea unor particule de adsorbţie pe suprafeţele germenilor cristalini şi asigură astfel o structură primară cu granulaţie fină.. sub formă de cloruri sau fluoruri.7 % la %Sim = 14 %. Al2Cu.540 oC. aliate suplimentar cu Mg (%Mgm = 0... Aliajele cu o astfel de structură nu au caracteristici mecanice convenabile (Rm = 130.3.4 %) sau Ni (%Nim = 0.3.. Al3Ni) şi crează astfel posibilitatea durificării structurale prin TT (călire de punere în soluţie de la ti = 350.. Cu (%Cum = 1. 171 . 9.28. GAlSi8cu3Ni şi GAlSi9Mg. peste aliajele topite).. Structura de echilibru la ta a siluminului modificat cu Na (%Sim = 13 %) În tehnică se utilizează şi aliaje de tip silumin cu conţinuturi scăzute de Si (%Sim = 5.0 %). Pentru îmbunătăţirea caracteristicilor mecanice şi tehnologice ale acestor aliaje se practică modificarea cu sodiu (care se adaugă înainte de turnare...14 % ) a căror structură de echilibru la ta este alcătuită din cristale de Si (formate preeutectic) şi eutectic (α+β)..260 N/mm2 şi A = 6. urmată de îmbătrânire artificială la ti = 150.28.10 %).12 ore) a produselor turnate realizate din astfel de aliaje. GAlSi9Cu3Mg. aşa cum se poate observa pe micrografia din figura 9. 9..

măresc rezistenţa mecanică şi micşorează drastic plasticitatea şi tenacitatea titanului făcându-l inapt pentru prelucrarea prin deformare plastică.70 %. aşa cum se observă pe micrografia prezentată în figura 9. deoarece la depăşirea acesteia azotul dizolvat interstiţial în titan produce fragilizarea acestuia) şi carbonul (a carei concentraţie masică trebuie limitată la 0. deoarece la depăşirea acesteia oxigenul pătruns în interstiţiile structurii cristaline a titanului produce fragilizarea acestuia). cu structură cristalină de tip HC. comportării foarte bune în prezenţa mediilor active de lucru şi posibilităţilor de prelucrare prin deformare plastică şi de influenţare a proprietăţilor lor prin aplicarea de tratamente termice. iar titanul impurificat peste limitele anterior precizate este extrem de fragil şi nu poate fi prelucrat prin deformare plastică. 9. Principalele proprietăţi fizico-chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale titanului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1..7.29. iar răcirea lentă după deformare conduce la obţinerea unei structuri cu cristale poliedrice de Tiα ≡ α. 9. stabil sub temperatura tc = 882 oC şi Tiβ. care modifică valoarea punctului critic tc.25 %.06 %. sunt impurităţile gazoase: oxigenul (a cărei concentraţie trebuie limitată la 0.. titanul tehnic (cu conţinuturile de impurităţi sub limitele admisibile precizate anterior) are Rm = 550. • impurităţile cu grad major de nocivitate (în afară de cele menţionate în tabelul 9. stabil deasupra temperaturii tc = 882 oC şi până la temperatura ts = 1660 oC.01 %. • deformarea plastică a titanului se realizează la temperaturi situate deasupra punctului critic tc = 882 oC..2).2 şi 9.1.260 N/mm2 şi A = 60.... deoarece la concentraţii mai mari se formează o reţea intercristalină de hidruri de titan care determină comportarea fragilă la rupere a titanului). a cărei plasticitate se îmbunătăţeşte 172 . densităţii scăzute ( ρ Ti ≅ 4500 kg/m3). azotul (a cărei concentraţie maximă admisă este de 0.650 N/mm2 şi A = 20. deoarece la concentraţii mai mari se formează precipitate de carbură de titan care durifică şi fragilizează titanul)... Pentru înţelegerea corespunzătoare a principalelor aspecte referitoare la titan şi aliajele acestuia trebuie subliniate următoarele aspecte particulare: • titanul prezintă două stări alotropice (modificaţii): Tiα.1 %.3. Titanul şi aliajele pe bază de titan Titanul şi aliajele sale constituie materiale deosebit de importante pentru tehnica modernă. cu structură cristalină de tip CVC.2 %.30. răcirea rapidă (călirea) de la temperaturi ti > tc determină formarea unei structuri cu cristale aciculare (numită martensită M ≡ α’).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. aşa cum se poate observa în figura 9. titanul foarte pur are Rm = 220. hidrogenul (a cărei concentraţie trebuie limitată la 0.2. datorită caracteristicilor mecanice ridicate (mai ales la temperaturi înalte).

În categoria elementelor betagene se încadrează şi Mn.32. O) determină creşterea stabilităţii Tiα şi măresc temperatura punctului critic tc. α – soluţia solidă α ≡ Tiα(EA).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase considerabil dacă se aplică un TT de revenire la o temperatură imediat inferioară punctului tc (în această stare titanul are Rm ≥ 700 N/mm2. Sn. 9. V. 9.31. în aceste cazuri faza β ≡ Tiβ(EA) ar trebui să se descompună eutectoid 173 . la care se produce transformarea alotropică Tiα ⇔ Tiβ. faza γ corespunzând unui compus intermetalic TimEAn (Ti2Cu. Cr care formează cu titanul sisteme de aliaje având diagramele de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. semnificaţiile fazelor care apar pe această diagramă fiind: L este soluţia lichidă a componentelor Ti şi EA. C. Structura titanului deformat plastic la cald la tDP > tc şi răcit rapid (călit) B. Ti2Ni etc. Nb) sunt izomorfe cu Tiβ (au.). aliajele titanului având concentraţii reduse de elemente de aliere (%EAm ≤ 10 %). ca şi Tiβ. A ≥ 18 % şi Z ≥ 40%). N. Structura titanului deformat plastic la cald la tDP > tc şi răcit lent Fig.30. micşorând temperatura punctului critic tc. au solubilitate ridicată în Tiβ şi determină creşterea stabilităţii acestuia.31. Cu. A. Elementele care formează aliaje cu titanul se pot clasifica aşa cum se prezintă în continuare. semnificaţiile fazelor care apar pe aceste diagrame fiind identice celor precizate în cazul diagramei din figura 9. Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare pe care le formează titanul cu astfel de EA au configuraţia prezentată în figura 9. în general. Elementele stabilizante α sau elementele alfagene (Al.33 (foarte asemănătoare cu diagrama de echilibru metastabil Fe − Fe3C). Fe.29. β – soluţia solidă β ≡ Tiβ(EA) şi γ – faza intermediară care se poate forma la răcirea aliajelor sistemului prin cristalizare din faza lichidă sau prin transformarea peritectică (la t = tp) L + β ⇒ γ şi care se poate descompune prin transformarea peritectoidă (la t = tpe) β + γ ⇒ α. Titanul formează aliaje cu diverse elemente. structură cristalină de tip CVC). Elementele stabilizante β sau elementele betagene (Mo. Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare pe care le formează titanul cu astfel de EA au configuraţia prezentată în figura 9. Fig.

9. 9. O) Fig. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere alfagene (Al. deoarece transformarea se desfăşoară foarte lent. Fe. Fig.32. dar.33. Sn. Cu. 9. la vitezele de răcire uzuale pentru aliajele tehnice nu se poate produce şi faza β rămâne stabilă până la ta. N.31. Cr) care formează cu Ti compuşi chimici γ ≡ ΤimΕΑn 174 . Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere betagene (Mn. C. Nb) care nu formează compuşi chimici cu Ti Fig. V. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere betagene (Mo.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (β ⇒ α + γ).

.2 %) şi sunt bogat aliate cu elemente betagene (%Crm = 3. Cr.. Mo. • aliaje bifazice α + β. care este însoţită de o creştere importantă a granulaţiei (de obicei. rezultă că aliajele titaniului se pot clasifica în funcţie de structura pe care o prezintă la ta în: • aliaje monofazice α. în care se încadrează aliajele pe bază de Ti având ca element de aliere principal aluminiul (%Alm = 5.600 oC. în care se încadrează aliajele tehnice care conţin în concentraţii mici de elemente alfagene (%Alm = 2.10 %. %Vm = 12..2 %). Recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază.13 %).8 %) şi Sn (%Snm = 1..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Ţinând seama de cele prezentate anterior. cât şi elemente betagene (V. Recoacerea de detensionare se aplică la produsele din aliaje pe bază de titan în scopul diminuării nivelului tensiunilor reziduale produse de prelucrările utilizate pentru obţinerea acestora. Ms şi Mf 175 . C.3 %. dar să nu se producă transformarea α ⇒ β. TiMo8V8Fe2Al3 şi TiV10Fe2Al3.5.. etc..4 ore. se aplică la produsele realizate din aliaje bifazice în scopul creşterii caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi menţinerii unor niveluri ridicate ale caracteristicilor de plasticitate şi tenacitate. etc... ca aluminiul (%Alm = 2. Călirea martensitică.. în mod obişnuit se realizează la ti = 550.. %Mom = 3.. B. cele mai utilizate aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiAl5.. cu τm = 1.8 %) şi mici adaosuri de alte elemente (alfagene sau betagene): Sn. TiAl3Mn1. %Snm = 1. ca şi la oţeluri. Cr. temperatura ti alegându-se astfel încât să fie depăşită temperatura de recristalizare primară (trp = 650.5 şi TiAl6Sn2Zr2Mo.. Călirea martensitică se realizează de la o temperatură ti la care aliajul supus TT are o structură monofazică β sau bifazică α + β. Fe.. nitrurare..800 oC). se aplică la produsele realizate din aliaje monofazice α şi bifazice în scopul refacerii plasticităţii după prelucrările prin deformare plastică la rece. Mn.. TiAl5Sn2.... Cele mai utilizate TT sunt prezentate în continuare.. cele mai folosite aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiV13Cr11Al3. Mo..14 %.). TiAl6Sn2V6 şi TiAl5Sn2Zr4Mo6Cr4. cele mai folosite aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiAl6V4. • aliaje monofazice β...700 oC). Semifabricatele şi produsele realizate din aliaje pe bază de titan se pot supune unor tratamente termice sau termochimice (carburare.) capabile să le modifice structura şi să le confere proprietăţile fizico-mecanice impuse de condiţiile lor de utilizare. A. ti = 750. transformarea fazei β în martensită (β ⇒ M) se realizează la răcirea acesteia sub o temperatură Ms (numită punct martensitic superior) şi se finalizează când se atinge o temperatură Mf (numită punct martensitic inferior). urmată de revenire (îmbătrânire). în care se încadrează aliajele tehnice care conţin atât elemente alfagene..

cu structură hexagonală deformată (datorită suprasaturării în EA).35. M ≡ α’ fiind o soluţie solidă suprasaturată de EA în Tiα. menţinându-şi la ta structura monofazică β. Descrierea comportării la călire a aliajelor titanului cu elemente betagene care nu formează compuşi chimici cu Ti Dacă aliajele pe bază de titan din care sunt confecţionate produsele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. Dacă la temperatura ti de la care se face călirea aliajul supus TT are 176 .9. Descrierea comportării la călire a aliajelor titanului cu elemente betagene care formează compuşi chimici γ ≡ ΤimΕΑn Fig. Dacă aliajele pe bază de titan din care sunt confecţionate produsele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9.34.33. Fig.35. • aliajele având a % < %EAm < b % capătă o structură alcătuită din martensită M ≡ α’ şi fază β reziduală. astfel: • aliajele având %EAm ≤ a % capătă o structură complet martensitică.9. comportarea la călire martensitică se poate analiza folosind diagramele din figura 9.32.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR depinzând de concentraţia EA conţinute în aliajul din care sunt confecţionate produsele supuse tratamentului. • aliajele având %EAm ≥ b % nu se călesc. cu aspect metalografic acicular şi cu duritatea şi rezistenţa mecanică crescătoare odată cu concentraţia EA în aceste aliaje. comportarea la călire martensitică se poate analiza pe baza diagramelor redate în figura 9.34.

35. La revenirea aliajelor călite se produce transformarea structurilor alcătuite din martensită şi/sau fază β în structuri apropiate de echilibru..25 %. Z = 20..35 J). sau din fazele α şi β.. cu durate de menţinere τm = 2. în mod obişnuit revenirea aliajelor pe bază de titan călite se face la ti = 450..970 N/mm2) şi prezintă în acelaşi timp şi bune caracteristici de plasticitate şi tenacitate (A = 10..15 %.....1300 N/mm2.. În continuare sunt tratate succint câteva clase de metale şi aliaje neferoase cu proprietăţi speciale. în atmosferă de azot). dacă aliajele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru (cu transformare eutectoidă) de tipul prezentat în figura 9.5.. Rp0. D. cât şi în situaţiile 177 . care conduce la obţinerea unor straturi superficiale bogate în azot (în structura cărora apare nitrura de titan TiN). Aliajele pe bază de titan călite şi revenite au caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (Rm = 900.. cu τm = 30. KV = 30.. dacă aliajele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei din figure 9..33.1) compoziţia corespunzătoare abscisei punctului B şi. 9.900 HV. aşa cum se poate constata pe diagrama din figura 9. În procesul de revenire faza metastabilă β se transformă mai întâi (la temperaturi sub 425 oC) într-o fază intermediară ω. cu grosimea x = 0. care trece apoi (la temperaturi de revenire ti > 425 oC) în faza stabilă α. 2. 9.. Dacă temperatura ti se alege însă astfel încât structura aliajului să fie bifazică.32..8.8. Deoarece fragilitatea conferită de prezenţa în structură a fazei ω este inacceptabilă.. comportarea sa la călire este similară (în funcţie de concentraţia EA) celei descrise anterior. Alte metale şi aliaje neferoase În tehnică se utilizează.0.650 oC > 425 oC. cu fragilitate accentuată.950 oC. Tratamentele termochimice se aplică la produsele confecţionate din aliaje pe bază de titan în scopul creşterii rezistenţei la uzare a acestora.2 = 820.24 ore..15 mm şi duritatea 750.60 ore. pe lângă clasele de metale şi aliaje neferoase anterior prezentate şi alte metale şi aliaje neferose.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase structura monofazică β. Aliajele antifricţiune Aliajele destinate realizării cuzineţilor lagărelor de alunecare utilizate ca organe de rezemare a arborilor maşinilor şi utilajelor trebuie să prezinte o rezistenţă mare la uzare atât în condiţiile normale de ungere. faza β stabilă la această temperatură are (în conformitate cu regula izotermiei – v. De obicei se utilizează tratamentul termochimic de nitrurare (la ti = 850. alcătuite din fazele α şi γ. nu se produce (sau se produce parţial) transformarea ei în martensită.1.....05. scap.

Structura la ta a unei compoziţii pe bază de plumb • aliajele pe bază de staniu şi plumb (%Snm = 10.75 %) cu stibiu (%Sbm = 10. Aliajele antifricţiune cu ts joasă reprezintă o clasă de materiale ale cărei categorii reprezentative sunt: • aliajele pe bază de staniu cu stibiu (%Sbm = 10. Aliajele cu bune proprietăţi antifricţiune trebuie să aibă o structură eterogenă. în plus.1.. 9. care să înmagazineze substanţele de ungere (lubrifianţii) şi să poată disipa cu uşurinţă căldura produsă datorită frecării. %Pbm = 70. capabile să preia solicitările mecanice la care sunt supuşi arborii pe care îi susţin.12 %) şi cupru (%Cum = 2. electromotoare. în clasele şi categoriile prezentate în continuare. pentru a asigura regimuri termice staţionare de funcţionare a lagărelor.. în funcţie de mărimea temperaturii lor ts.9. Aliajele antifricţiune utilizate în tehnică se pot împărţi.36. au. denumite compoziţii pe bază de Sn sau aliaje Babbit.36. cât şi faze dure sau semidure. Cu) şi formaţiuni dure.1...37.3 %). denumite compoziţii pe bază de Sn şi Pb sau aliaje Babbit cu Sn şi Pb.8.. structura alcătuită dintr-o matrice moale de soluţie solidă α ≡ Sn(Sb.. adică să asigure valori cât mai scăzute ale coeficienţilor de frecare de alunecare µ la contactele fus – cuzinet.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (accidentale) când ungerea este insuficientă sau chiar absentă. Structura la ta a unei compoziţii pe bază de staniu Fig.. capabile să asigure conformarea (acomodarea) cuzineţilor după configuraţia geometrică a fusurilor arborilor.. rezultă că aliajele pentru cuzineţi trebuie să aibă proprietăţi antifricţiune. au structura alcătuită dintr-o 178 .9. Fig. caracterizate prin încărcări mecanice reduse şi turaţii mari ale arborilor.. uniform distribuite în masa matricei α. care să conţină atât faze moi(cu duritate scăzută şi plasticitate ridicată). motoare Diesel etc.6 %).12 %) şi cupru (%Cum = 5. aşa cum se poate observa în figura 9... de compuşi intermetalici SnSb (sub formă de cristale poliedrice mari) şi Cu3Sn (sub formă de cristale aciculare fine) şi se utilizează pentru cuzineţii lagărelor de la turbocompresoare..15 %. aceste aliaje trebuie să aibă capacitatea de a forma pe suprafeţele active ale cuzineţilor reţele de canale capilare. deoarece procesele de uzare a cuzineţilor se produc datorită frecării cu zonele de rezemare ale arborilor (numite fusuri)..

..0 %) şi mici adaosuri de Na.3.5 %) şi magneziu (%Mgm = 0.8. structura alcătuită dintr-o matrice moale de plumb (uşor durificată prin dizolvarea adaosurilor de Na... Aliajele antifricţiune cu ts moderată reprezintă o clasă de materiale ale cărei categorii reprezentative sunt: • aliajele pe bază de zinc cu aluminiu (%Alm = 8..1.3. de exemplu. cupru (%Cum = 4. sunt mai ieftine decât compoziţiile pe bază de Sn (deoarece staniul este înlocuit parţial cu plumb) şi se pot folosi la realizarea cuzineţilor pentru lagăre cu încărcări mecanice ridicate (de exemplu.8 %).1..0 %).) şi se folosesc la realizarea cuzineţilor pentru lagărele care funcţionează cu încărcări mecanice moderate şi turaţii medii ale arborilor. cuzineţii lagărelor de la macarale şi poduri rulante). cupru (%Cum = 0. aliate cu elemente (Cr.2...NiAl3 etc... Ti.. în această clasă sunt incluse şi fontele antifricţiune. care sunt fonte (cenuşii.5. 179 ... turaţii mici şi solicitări mecanice ridicate (cum sunt. Si) care să confere duritatea dorită masei lor structurale de bază şi cu adaosuri de P şi Pb. 9..3 %) şi plumb (%Pbm = 1. scap.2 %) sau cu cupru (%Cum = 1.1..10 %). Aliajele antifricţiune cu ts ridicată reprezintă o clasă de materiale destinată confecţionării cuzineţilor lagărelor de alunecare cu încărcări mecanice mari şi turaţii moderate sau reduse ale arborilor.1.3): bronzurile bifazice cu staniu (bronzurile hipoeutectoide). au structura alcătuită din cristale de soluţie solidă β ≡ Zn(Al) şi amestecuri eutectice (binare sau ternare) ce conţin fazele bertholide dure formate de zinc cu elementele de aliere şi se utilizează la confecţionarea cuzineţilor pentru lagărele cu funcţionare intermitentă.24 %) şi cupru (%Cum = 0.5. • aliajele pe bază de aluminiu cu staniu (%Snm = 19.. lagărele de la locomotive). maleabile sau nodulare) cu grafit în structură. • aliajele pe bază de plumb cu calciu (%Cam = 0... în care sunt înglobate particule dure de compuşi intermetalici SnSb şi Cu3Sn.1.37. care le îmbunătăţesc comportarea la uzare.8. Mg şi Al) şi formaţiuni cristaline dure de compus definit Pb3Ca şi se utilizează la realizarea cuzineţilor lagărelor cu încărcări mecanice ridicate şi cu turaţii relativ reduse ale arborilor (de exemplu. aşa cum se prezintă în figura 9. Cu. au. au structura alcătuită dintr-o matrice moale de soluţie solidă α ≡ Al(EA).0.8. Ni..5. bronzurile cu beriliu şi bronzurile cu plumb.2. 9. În afară de bronzuri. denumite compoziţii pe bază de Pb sau aliaje Bahnmetall.2 %) şi nichel (%Nim = 0. bronzurile cu siliciu şi plumb.2 %) sau cu staniu (%Snm = 6. în care sunt înglobate particule dure de compuşi intermetalici (CuAl2.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase masă semidură de eutectic ternar (Sn + SnSb + Pb)..1.1... principale categorii de aliaje ale acestei clase au fost prezentate anterior (v. 9. cuzineţii lagărelor pentru locomotive şi vagoane de marfă).3 %). bronzurile cu siliciu şi nichel.8. Mg şi Al. bronzurile cu aluminiu.

folosind materiale de adaos (MA) cu temperatura de topire – solidificare ts.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. • prin solidificarea MA se obţine LIP.MA a MA folosit şi de rezistenţa îmbinărilor realizate. • MA topit umectează suprafeţele rostului şi se stabileşte un contact nemijlocit între MA şi MB (o parte din atomii MA ajung în câmpul de atracţie al atomilor MB aflaţi pe suprafeţele rostului). desfăşurarea proceselor de umectare – difuzie este esenţială. Principiul de lucru la lipire este simplu: • MA se topeşte cu ajutorul unei surse termice şi se introduce în interstiţiul (rostul) dintre piesele care trebuie îmbinate. dacă ts. iar dacă ts. între piesele metalice.MA mai înaltă.MA este mare (la lipirea tare). au loc şi procese de difuzie reciprocă între MA (în stare lichidă) şi MB (în stare solidă). îndeplinirea acestei condiţii impune curăţirea (mecanică sau chimică) atentă a suprafeţelor pieselor înainte de lipire şi/sau folosirea la lipire a unor fluxuri (sub formă de pudră. lipirea poate fi: lipire moale.) care să realizeze îndepărtarea oxizilor şi aerului adsorbit de pe suprafeţele rostului. înveliş pe vergelele din MA. în funcţie de ts. topitură etc. pastă. această clasificare convenţională având la bază constatarea (facută experimental) că rezistenţa mecanică a LIP realizată între două piese confecţionate dintr-un anumit MB este cu atât mai mare cu cât MA folosit are ts.MA < ts. deoarece ts.MA < ts. din care sunt confecţionate piesele ce se îmbină. Analizând principiul de lucru expus.MA > 450 oC. pentru realizarea unei LIP de bună calitate.MB a materialului de bază (MB). trebuie respectate următoarele condiţii: • suprafeţele rostului dintre piesele de lipit trebuie să fie curăţite perfect.2.MA inferioară temperaturii de topire – solidificare ts. caracterizată prin: eterogenitate (deoarece MA este diferit de MB). numite lipituri (LIP). MB rămâne în stare solidă. continuitate metalică (datorită legăturilor coezionale asigurate între MA şi MB) şi rezistenţă mecanică mai mică decât a MB (deoarece ts.8. • MA în stare topită trebuie să aibă fluiditate suficientă (pentru a pătrunde uşor în rostul dintre piesele de lipit).MB.MB). dacă ts. trebuie să prezinte o bună capacitate de umectare a MB şi (în cazul lipirii tari) trebuie să fie compatibil cu MB din punctul 180 . evident.MA ≤ 450 oC sau lipire tare (brazare). pentru a fi asigurate condiţiile de desfăşurării proceselor de realizare a contactului nemijlocit între MA şi MB. deoarece asigură realizarea legăturilor coezionale între MA şi MB. rezultă că. Aliajele pentru lipire Lipirea este o metodă tehnologică de realizare pe cale metalurgică a unor îmbinări nedemontabile eterogene.

a conductelor de presiune din oţeluri inoxidabile şi a produselor realizate din metale preţioase sau aliaje ale acestora (cele cu conţinut ridicat de argint şi adaosuri de cadmiu.2..1.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase de vedere al desfăşurării (în condiţiile termice de realizare a lipirii) unor procese cât mai intense de difuzie reciprocă. cupru.5 %). 9.3..7 %) au ts.2 %).62 %.. fără apariţia de faze (soluţii solide... aliaje pe bază de aluminiu etc.... alame...36 %. Aliajele pentru lipire moale au ca tipuri reprezentative: • aliajele Sn – Pb (%Pbm = 10... %Agm = 1. îndeplinirea unora dintre aceste condiţii poate fi asigurată (în cazul multor MA) folosind la lipire fluxuri adecvate (pentru micşorarea tensiunii superficiale a MA şi creşterea capacităţii sale de umectare a MB).MA = 230 . %Pm = 5. fonte. %Agm = 1. • aliajele Sn – Ag (%Agm = 4..8.. argint. aliajele Sn – Pb – Ag (%Pbm = 35. acidul clorhidric..20 %...50 %..900 oC şi se utilizează la lipirea pieselor din cupru şi aliaje pe bază de cupru.. %Znm = 25. radiatoare auto.. Principalele fluxuri care se folosesc cu aceste aliaje sunt: colofoniul (flux de natură organică).8...... • aliajele Cd – Zn (%Znm = 35.40 %).2 %) au ts...17 %... aliajele Cd – Zn – Ag (%Znm = 15..7 %) şi aliajele Cu – Ag – P (%Agm = 5. %Znm = 10. clorura de zinc şi clorura de amoniu (fluxuri de natură anorganică).. Aliajele pentru lipire utilizate în tehnică se pot împărţi în clasele şi tipurile prezentate în continuare.40 %. 181 .. aliajele Pb – Ag (%Agm = 3.2. nichel şi aliaje pe bază de nichel.2.800 oC şi se utilizează la lipirea pieselor din cupru şi aliaje pe bază de cupru.98 %) şi Sn – Pb – Sb (%Pbm = 40.MA = 700 ... aliajele Cd – Zn – Pb (%Znm = 28.... %Pbm = 10.MA = 700 ..)..8.2... manşoane pentru cabluri. • aliajele Cu – Ag – Zn (%Agm = 20.15 %.1... alame etc.. compuşi chimici) fragile. cutii de conserve etc.. %Snm = 0... alame etc.1.5.. circuite imprimate.8..MA = 200 .0 %.MA = 190 ..MA ≅ 900 oC şi se folosesc pentru lipirea pieselor din cupru. nichel.30 %) şi aliajele Cu – Ag – Zn – Cd (%Agm = 40. aliajele Zn – Cd (%Cdm = 24.400 oC şi se folosesc la lipirea pieselor rezistente la coroziune din aluminiu. • aliajele Cu – P (%Pm = 5....30 %..2. conductori electrici..25%) şi aliajele Zn – Al (%Alm = 4...4 %) au ts.. aliaje de tip monel etc.2.. care măresc plasticitatea LIP).4 %) şi aliajele Pb – Sn – Ag (%Snm = 1.8.6 %) au ts. aparate sanitare..0 %)...300 oC şi se folosesc la lipirea pieselor pentru electrotehnică (ce trebuie să aibă conductibilitate electrică ridicată) din cupru. Aliajele pentru lipire tare au ca tipuri reprezentative: • aliajele Cu – Zn (alamele speciale cu %Znm = 58.8.2.8 %) au ts.11 %).... %Agm = 2.. 9..2 % şi %Sim = 0. nefiind recomandate (datorită conţinutului ridicat de fosfor) la lipirea pieselor din oţeluri. %Cdm = 17. bronzuri.90 %.20 %) au ts. nesupuse (în timpul utilizării) la solicitări mecanice importante (tinichigerie ordinară.3.1. %Sbm = 0.270 oC şi se folosesc la lipirea pieselor din oţeluri.

prezentate în tabelul 9.. A. cu granulaţia de acelaşi ordin de marime ca şi a matricei şi distribuită astfel încât să blocheze creşterea granulaţiei matricei)..5 şi 6. principalele aliaje superplastice cunoscute şi utilizate până în prezent... fie eutectice sau eutectoide (la care creşterea granulaţiei este limitată de interacţiunea fazelor care alcătuiesc amestecurile mecanice).3.9)) atinge valori GD = 400. ridicarea temperaturii peste temperatura de recristalizare Trp ≅ 0. Cercetările teoretice şi experimentale efectuate până în prezent au evidenţiat condiţiile şi aspectele prezentate în continuare privind deformarea superplastică a materialelor metalice. 9.3. materialele metalice apte a fi deformate superplastic sunt aliajele cu structură bifazică. scap.4).5Ts. la care se manifestă cu intensitate ridicată procesele de difuzie ale atomilor componentelor materialelor.30 %) şi aliajele Ni – Cr − Si (%Crm = 18. fie alcătuite dintr-o matrice structurală de bază şi o fază secundară (cu un conţinut procentual suficient de mare.. %Sim = 8. aşa cum este cunoscut (v.2)..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • aliajele Ni – Cr (%Crm = 10. fără apariţia riscului de fisurare sau rupere datorită apariţiei fenomenului de gâtuire (v.2. B.4Ts conduce la aparitia fenomenului de creştere a granulaţiei.8..37 şi prezinta următoarele particularităţi: * procesul este bazat pe producerea unor secvenţe multiple de alunecare 182 .. În consecinţă. ceea ce corespunde unor procese foarte lente de deformare plastică.5000 %.1100 oC şi sunt recomandate la lipirea pieselor din metale greu fuzibile sau din aliaje refractare. Aliajele superplastice Superplasticitatea este proprietatea unor aliaje de a se deforma plastic cu grade mari de deformare. 3..20 %. Viteza de deformare (viteza de creştere a deformaţiilor specifice ε în materialele supuse deformării) trebuie să fie foarte mică (10−4. iar ca adaosuri (pentru mărirea fluidităţii şi creşterea capacităţii de decapare) acidul boric.12 corespund în totalitate acestei condiţii privind structura. Materialele metalice trebuie să prezinte o structură cu granulaţie fină şi stabilă (dimensiunile grăunţilor cristalelor care alcătuiesc structura trebuie să fie mai mici ca 10 µm) şi să fie supuse deformării plastice la o temperatură Tdp ≥ 0. scap. clorura de zinc şi fluorurile alcaline. Pentru materiale metalice cu structură monofazică (metal pur sau soluţie solidă) cele două condiţii sunt contradictorii şi incompatibile. Mecanismul de producere a procesului de deformare superplastică este redat schematic în figura 9...10 %) au ts. C. Fluxurile care se folosesc cu aceste aliaje au drept component de bază boraxul. deoarece. Gradul de deformare al aliajelor superplastice (definit de relaţia (3.MA = 1000.10−2 s−1)..

Schema realizării proceslor de deformare superplastică a aliajelor 183 Fig 9.12. generarea de noi dislocaţii etc. %Mgm=0. Ciclul histerezis al transformărilor in aliajele cu memoria formei . fig. %Zrm=0. 9. 9. Compoziţia chimică şi caracteristicile principalelor tipuri de aliaje superplastice Tipul aliajului Al – Cu Al – Cu – Zr Al – Zn – Mg – Zr Bi – Sn Cu – Al – Fe Mg – Al Mg – Zn – Zr Pb – Cd Sn – Pb Ti – Al – V Zn – Al Compoziţia chimică %Cum=33 % %Cum=6 %. scap. Mg) + fază secundară (ZrAl3) aliaj eutectic α ≡ Cu(Al) + faze secundare aliaj eutectic α ≡ Mg(Zn) + faze secundare eutectic eutectic α+β v. constând (aşa cum se observă în figura 9.5 %.7 %..4 % %Snm=44 % %Cum=9.9 %.38) din modificarea poziţiei grăunţilor prin deplasare liniară şi rotire.6 % %Cdm=18 % %Pbm=38 % %Alm=6 %.38. în desfăşurarea cărora dufuzia componentelor materialului supus deformării joacă un rol important. cu asigurarea permanentă a contactului dintre aceştia prin contribuţia unor fenomene de acomodare. deplasarea dislocaţiilor prin alunecare şi căţărare.7 eutectoid GDmax la deformarea superplastică la tracţiune. %Fem=4 % %Alm=33 % %Znm=6 %. %Zrm=0. 9.39.5 % %Znm=10. Tabelul 9. % 1300 2000 1500 1900 800 2100 1700 1500 4800 1000 2900 Fig. %Vm=4 % %Alm=22 % Caracteristicile structurale aliaj eutectic v. %Zrm=0.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase între grăunţii cristalini ai materialului supus deformării.21 α ≡ Al(Cu) + fază secundară (ZrAl3) β ≡ Al(Zn.

aceste particularităţi pot fi descrise succint astfel: • transformarea este reversibilă. procesele ulterioare de deformare îi produc alungiri pe alte directii şi. caracterizate de o serie de particularităţi. într-un interval de temperaturi (As. etc. Dacă procesul de deformare superplastică a unui material metalic se conduce până la depăşirea capacităţii lui de deformare. • prin răcirea rapidă a austenitei sub Ms se formează o martensită termoelastică. bucla de histerezis al transformării.8.2). având o lăţime ∆tHIS relativ redusă. trefilare etc. Considerând că la aceste aliaje (prin analogie cu cazul aliajelor sistemului Fe – C) faza care se transformă în martensită (M) la răcirea cu viteză mare este denumită austenită (γ).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR * alunecările între grăunţii cristalini la producerea deformării superplastice şi fenomenele de acomodare care le însoţesc se realizează (aşa cum se observă în figura 9. sunt reduse). motiv pentru care este denumită rupere prin cavitaţie. tragere. Aliajele superplastice au mari perspective de utilizare la realizarea unor produse industriale (piese pentru construcţia de maşini.2. în procesul de deformare neproducându-se modificarea formei grăunţilor prin alungirea lor în direcţia deformării (deoarece orice cristal care a suferit într-o primă secvenţă o alungire pe o anumită direcţie. prezentată în figura 9.38) pe grupe de grăunţi adiacenţi. iar la încălzirea martensitei se produce transformarea inversă M ⇒ γ. ruperea nu este precedată de apariţia unei gâtuiri locale.) prin deformare plastică (curbare. sârme. suferă în secvenţele următoare deplasări liniare si rotiri care îi modifică poziţia. diferite de cele prezentate pentru transformarea martensitică (transformarea la răcire a austenitei prin mecanismul fără difuzie la aliajele Fe – C (v. laminare. extrudere. 9. bare profile. ambutisare.Af). impuse de desfăşurarea transformării. corpuri de recipiente. ci de formarea de microgoluri intercristaline. în final. D. funduri. se constată că toate cristalele îşi menţin forma echiaxială avută înainte de deformare).) la cald cu grade mari de deformare şi consumuri energetice reduse. scap.4. Aliajele cu memoria formei Fenomenul de memorie a formei s-a constatat experimental la aliajele care prezintă transformări martensitice de tip special. 184 . 39. 5. adică transformarea γ ⇒ M începe la răcirea rapidă a austenitei sub o temperatură Ms şi se finalizează la o temperatură Mf < Ms. adică la apariţia cristalelor platiforme de martensită nu se produce deformarea plastică . ci numai deformarea elastică a austenitei netransformate din vecinătatea acestor cristale (deformaţiile structurii cristaline a austenitei.

fabricarea maşinilor termice neconvenţionale.. • încălzirea pieselor deformate plastic. 3.3).. • deformarea plastică a pieselor cu structură de martensită termoelastică.. fabricarea pieselor pentru servomecanisme programate. %Nim = 4 % %Cdat = 47... care se implantează în vena cavă a bolnavilor.5 % %Cdat = 44 ... −40 − 240 . 13 % %Alat = 39 .13.. realizarea cuplajelor termocomandate. deformarea plastică nu se poate realiza prin mecanismul clasic de alunecare (v. deoarece structura martensitei termoelastice este lipsită de dislocaţii şi se produce printr-un mecanism ce constă din demaclarea maclelor prezente în structura martensitei. −44 −50 . 60 −137 .. fenomenul de memorie a formei se poate evidenţia efectuând următoarele operaţii: • răcirea rapidă a pieselor din domeniul austenitic. Compoziţia chimică şi caracteristicile principalelor tipuri de aliaje marmem Tipul aliajului Cu –Al − Ni Au – Cd Ag – Cd Ni – Ti Au – Cu − Zn Cu – Al Ni – Al Compoziţia chimică %Alm = 14 %. aliajul marmem denumit nitinol (%Niat = 50 %. −10 30 . Tabelul 9.5. singurele imperfecţiuni prezente în această structură fiind maclele (v. %Znm = 20. 1.450 240 .9 % %Alm = 11 . 41 % Ms. %Tiat = 50 %) se utilizează în prezent la fabricarea filtrelor de prevenire a emboliilor. De exemplu. refacerea maclelor şi restabilirea în acest fel a formei iniţiale a pieselor (pe care au avut-o înainte de deformarea lor plastică în stare martensitică).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • structura cristalină a martensitei se caracterizează printr-o distribuţie ordonată a atomilor componentelor aliajului.. oC −15 .. La piesele realizate din aliaje care prezintă transformări martensitice caracterizate prin aceste particularităţi.7 %.. scap.. realizarea antenelor pentru spaţiul cosmic... Principalele aliaje la care s-a evidenţiat fenomenul de memorie a formei (numite aliaje Marmem) sunt prezentate în tabelul 9.. pentru realizarea transformării martensitice γ ⇒ M. 870 Domeniile în care se pot utiliza astfel de aliaje sunt multiple: asamblarea pieselor pentru mecanică fină.3) şi nu dislocaţiile (care crează posibilitatea distrugerii distribuţiei ordonate a atomilor prin procese de deformare plastică realizate cu deplasarea lor prin alunecare). 47 % %Tiat = 50 % %Cum = 20. scap. confecţionarea de filtre sau proteze pentru medicină.. în timpul desfăşurării acestei transformări tensiunile reziduale generate în procesul de deformare plastică bazat pe mecanismul de demaclare acţionează şi produc deformarea în sens invers.13. pentru a 185 . pentru producerea transformării M ⇒ γ..

.........Preston ....15 superplasticitate . tare (brazare) ............ de forma unei spirale realizate din sârmă de nitinol..........................................................................17 curbe de îmbătrânire ..........................20 alame de turnare ...........24 cupru tehnic ...............6 Monel ...............56 silumin.............................. iar după implantare.................... .50 compoziţii pe bază de Sn şi Pb ....................................53 titan.............................................10 îmbătrânire naturală................................................................................9 compoziţii pe bază de Pb (Bahnmetall)........................................................49 aliaje Cu – Ni......................57 precipitate θ ....................................................Zn ......................................................................................41 simbolizare alfanumerică......................................52 aliajele titanului monofazice bifazice..................................20 alame monofazice β’... un astfel de filtru.........10 rupere prin cavitaţie.......20 alame monofazice α ..........39 aliaje Al − Cu........44 elemente betagene ...................................................................................................................50 constantan......................................51 magnaliu (alumag)....... datorită încălzirii la temperatura corpului uman........... Cuvinte cheie acomodare ......... se supune îndreptării în această stare (pentru a căpăta o formă convenabilă implantării în vena cavă)............................................56 aliaje pentru lipire ..............ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR împiedica accesul spre inima acestora al cheagurilor de sânge formate datorită maladiilor de care suferă sau datorită intervenţiilor chirurgicale la care sunt supuşi.............. suferă transformarea inversă.........................................................................13 simbolizare numerică............................24 bronzuri hipoeutectoide (bifazice).......................................33 bronz .12 duraluminiu ....................................................................................46 Alpaca (Neusilber............26 bronzuri monofazice α ................32 bronzuri cu siliciu..20 tombac ...................40 aliaje Al − Mg.......19 aliaje Al – Cu pentru turnare ......................24 lipire moale....24 aluminiu tehnic................................................56 Melchior (Maillechort) ........ ..................................24 Nitinol..30 bronzuri cu staniu...................................................44 flux .52 îmbătrânire artificială .................. tipul III ..........19 zone GP (Guinier ...........................50 compoziţii pe bază de Sn (Babbit) .............................................................. tipul II......................24 bronzuri cu aluminiu ............................41 aliaje Al – Mg pentru turnare ..................43 titlu fictiv ..................................................................54 alame ...........................................................................10 Kunial ..................................26 călire de punere în solutie...39 martensită termoelastică .........................................36 elemente alfagene ...27 bronzuri cu beriliu ........................12 stări de bază ............. Argentan).... se aduce prin răcire în stare martensitică................................34 aliaje antifricţiune............ 18 alame bifazice................................23 aliaje cu memoria formei (Marmem) .............24 modificare tipul I...........20 alame complexe (speciale) ............................................... recăpătând structura austenitică şi forma spirală care îi asigură funcţionarea ca filtru........................................................................................31 bronzuri cu plumb ...............................37 aliaje Al .............10 186 .........................................................................

1986 Teste de autoevaluare T. Shackelford F. Aliaje neferoase. Gâdea S. Editura Tehnică. T...9. Studiul metalelor. În ce scop se aplică TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază la semifabricatele şi piesele din aliaje neferoase: a) pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritrice primare. I.1. Bucureşti. vol. Reference book.2.. Metals. 1978 4. Bucureşti. vol. 1991 9. Macmillan Publishing Company. d) modificarea de tipul III are ca efect finisarea granulaţiei si creşterea gradului de dispersie a fazelor componente ale eutecticelor care se formează la solidificarea aliajelor.. London & New York. Protopopescu H. Editura Didactică şi Pedagogică. 1965 7. 1962 6. Moscova. * * * Metals Handbook Ninth Edition. 1983 5. Colan H. 1981 3. b) pentru refacerea 187 .9. Butterworths Publications Ltd. b) modificarea de tipul III determină amplasarea intercristalină a eutecticelor care se formează la solidificarea aliajelor.. Petrescu M. Metalurgie fizică. Bucuresti. c) modificarea de tipul II determină accentuarea ramificării şi subţierea ramurilor cristalelor dendritice primare şi influenţează favorabil distribuţia fazelor secundare la aliajele în structura cărora precipită particule ale unor astfel de faze. Métallographie et traitements thermiques des métaux. Gâdea S. Smithells C. Metalografie şi tratamente termice. Editura Didactică şi Pedagogică. Protopopescu M.. Traducere din limba germană.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase Bibliografie 1. J. Schumann H. New York. Editura Didactică şi Pedagogică. Lakhtine I.. American Society for Metals.. Mir. 1983 2. & Interscience Publishers Inc. 1955 8.. II. Editura Tehnică. Introduction to materials science for engineers..a. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. Care dintre afirmaţiile următoare privind efectele modificării aliajelor neferoase sunt adevărate: a) modificarea de tipul I are ca efect principal micşorarea dimensiunilor cristalelor dendritice primare ale aliajelor. Ohio. vol. Bucureşti. Bucureşti. ş...9.

6.5.9. c) recoacere izotermă. răcire rapidă la ta şi îmbătrânire artificială. c) T5. sunt răcite rapid la ta şi sunt apoi supuse unei îmbătrâniri artificiale.9. b) o structură bifazică alcătuită dintr-o soluţie solidă şi un compus intermetalic. b) aliaje Kunial.10. Ce structură rezultă prin aplicarea călirii de punere în soluţie la o piesă din aliaj neferos: a) o structură martensitică. Semifabrcatele realizate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu sunt prelucrate prin deformare plastică la cald. d) prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire artificială? T. c) alamele monofazice β’.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR plasticităţii după ecruisarea prin deformare plastică la rece. d) prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire artificială? T. d) TG? T.3. îmbătrânire artificială şi deformare plastică la rece. c) aliaje Alpaca. d) pentru obţinerea stării de echilibru structural? T. Care dintre următoarele tipuri de alame se pot prelucra prin deformare plastică: a) alamele monofazice α. în final. c) o structură alcătuită dintr-o soluţie solidă şi un amestec mecanic. cum s-a realizat această stare: a) prin călire de punere în soluţie.9. b) bismutul. c) prin prelucrare la cald. c) oxigenul. care este simbolul stării de bază a produselor obţinute în acest fel: a) F. răcire rapidă la ta şi îmbătrânire artificială. b) T4. Procesul de supraîncălzire de scurtă durată a aliajelor neferoase îmbătrânite pentru reconstituirea stării structurale pe care aliajele au avut-o după călirea de punere în soluţie este denumit: a) reversiune. d) tombacurile? 188 . Semifabrcatele realizate dintr-un aliaj pe bază de cupru sunt prelucrate prin deformare plastică la cald. c) T8.9.9. sunt apoi ecruisate prin deformare plastică la rece şi.9.11. c) prin prelucrare la cald.9. Care dintre următoarele impurităţi prezente în cuprul tehnic determină apariţia fenomenului numit „boala de hidrogen”: a) plumbul. Care dintre următoarele aliaje pe bază de cupru au ca element de aliere principal zincul: a) bronzurile. b) TK. b) alamele bifazice. sunt supuse unui tratament de îmbătrânire artificială. cum s-a realizat această stare: a) prin călire de punere în soluţie.4. b) prin călire de punere în soluţie. d) o structură monofazică alcătuită din cristale de soluţie solidă suprasaturată în elemente de aliere? T. sunt răcite rapid la ta. c) pentru diminuarea intensităţii şi redistribuirea tensiunilor mecanice reziduale. Produsele realizate dintr-un aliaj pe bază de cupru sunt livrate în starea TD.9. b) prin călire de punere în soluţie şi deformare palstică la rece.9.8. d) TE? T. b) revenire. care este simbolul stării de bază a produselor obţinute in acest fel: a) M. îmbătrânire artificială şi deformare plastică la rece. deformare plastică la rece şi îmbătrânire naturală. d) sulful? T.9. Produsele realizate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu sunt livrate în starea T6. d) alamele? T. d) normalizare? T.7.

b) AlMg3. d) fază bertholoidă Cu31Sn8? T.9. d) AlMg7? T. b) este o alamă binară deformabilă. c) produsele realizate din aliajul AlMg7.5 %. Care dintre următoarele categorii de aliaje industriale Al − Cu se pot supune durificării structurale prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire naturală sau artificială: a) aliajele deformabile. Care dintre următoarele caracteristici corespund alamei CuZn30: a) este o alamă monofazică α.9. prezentă în structura bronzurilor cu staniu pentru turnare: a) soluţie solidă Cu(Sn).. c) structură alcătuită din constituenţii α (preeutectoid) şi eutectoid (α+γ2).9.19. c) starea TC.7 %. c) AlMg5. Care stare de bază asigură produselor realizate din bronzuri cu beriliu cele mai ridicate caracteristici de rezistenţă mecanică şi duritate: a) starea TA.. Care dintre următoarele tipuri de aliaje Cu − Νi prezintă la ta o structură monofazocă: a) aliajele Kunial. b) AlCu4MgMn. d) siliciul? T.22.18. Care este structura la ta a semifabricatelor şi pieselor turnate realizate din bronzul G CuAl10Mn: a) structură monofazică α ≡ Cu(Al). c) nichelul. d) structură monofazică γ2? T. c) aliajele de turnare cu %Cum < 5.9.9.9. b) starea TH.9. c) AlMg7.23. b) aliajele Melchior. c) compus intermetalic Cu3Sn. d) este o alamă pentru turnare? T.12.14. Care este semnificaţia fazei δ. d) structură alcătuită din constituienţi a (preeutectoid) şi eutectoidul (α+γ)? T.20.9. Care dintre următoarele categorii de produse realizate din aliajele industriale Al − Mg se livrează de obicei în starea H: a) produsele din aliajul AlMg1. c) este o alamă specială deformabilă. b) structură alcătuită din fazele α ≡ CuAl şi γ2 (fază bertholidă corespunzătoare compusului Cu32Al10).9. b) aliajele de turnare cu %Cum ≤ 5.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase T. alcătuită din α şi γ. având %Cum = 2. Care dintre următoarele aliaje este cunoscut sub denumirea de 189 .15. b) structură monofazică γ (fază bertholidă pe baza compusului CuBe. Care dintre următoarele elemente de aliere determină micşorarea conţinutului procentual de fază α al structurii alamelor speciale: a) aluminiul.16. c) structură bifazică.9. d) aliajele Monel? T. d) produsele realizate din aliajul AlMg2? T. c) aliajele Konstantan. b) fază bertholidă Cu5Sn. Care dintre următoarele aliaje are densitatea mai scăzută: a) CuAl10Fe3.9.17. b) produsele fabricate din aliajul G AlMg5.13. d) toate categoriile de aliaje industriale? T. b) staniul. La care dintre următoarele mărci de aliaje Al − Mg se poate aplica durificarea structurală prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire: a) AlMg1.9. d) Al Mg9MnSi? T.7 %.21. d) starea T6? T. Care este structura de echilibru la ta a bronzurilor cu beriliu folosite în tehnică: a) structură monofazică α ≡ Cu(Be).

29. d) silicizarea? T. c) impurităţile care reduc plasticitatea titanului şi îl fac inapt pentru prelucrări prin deformare plastică sunt oxigenul. d) aliajul G AlMg9MnSiTi? T. c) molibdenul. d) o structură monofazică α? T. Care dintre următoarele afirmaţii privind titanul sunt adevărate: a) titanul prezintă două modificaţii: Tiα cu structură cristalină HC şi Tiβ cu structură cristalină CVC. c) molibdenul. Ce tratament termochimic se poate aplica pentru durificarea superficială a produselor realizate din aliaje pe bază de titan: a) carburarea.9. b) cuprul. b) staniul. Care dintre următoarele caracteristici corespund aliajelor antifricţiune folosite la confecţionarea cuzineţilor pentru lagărele de alunecare: a) structura lor conţine faze cu duritate scăzută şi plasticitate ridicată.5. modificat cu sodiu la elaborare: a) o structură bifazică alcătuită din soluţie solidă α ≡ Al(Si) şi soluţie solidă β ≡ Si(Al).9.28. La care dintre următoarele mărci de aliaje pe bază de titan se poate realiza creşterea rezistenţei mecanice prin aplicarea TT de călire martensitică şi revenire: a) TiAl6V4.26.25. azotul şi carbonul. d) aluminiul? T.30. b) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectoid) şi eutectoidul (α+β). Care este structura de echilibru la ta a unui silumin industrial cu %Sim = 12.5%.24. Care dintre următoarele elemente de aliere ale aliajelor industriale pe bază de titan sunt stabilizante α (alfagene): a) aluminiul. hidrogenul.9. b) structura lor conţine faze dure sau semidure.9. c) aliajul CuZn39Ni3. d) TiV13Cr11Al3? T. b) nitrurarea. Care dintre următoarele elemente de aliere este prezent în toate aliajele industriale pe bază de titan: a) fierul. Care este structura de echilibru la ta a unui silumin industrial cu %Sim = 12.5Cu1. d) vanadiul? T. c) au capacitatea de a disipa căldura produsă datorită frecărilor din lagărele de alunecare. nemodificat la elaborare: a) o structură bifazică alcătuită din soluţie solidă α ≡ Al(Si) şi soluţie solidă β ≡ Si(Al). d) o structură monofazică α? T.9. care asigură conformarea cuzineţilor cu zonele de rezemare ale arborilor pe care îi susţin. b) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectoid) şi eutectoidul (α+β). care asigură conformarea cuzineţilor cu zonele de rezemare ale arborilor pe care îi susţin. c) carbonitrurarea. c) o structură alcătuită din constituienţii α (preeutectic) şi eutecticul (α+β).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR zincral sau alzimac: a) aliajul G CuZn40PbSn.9.5 %. c) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectic) şi eutecticul (α+β). b) aliajul AlZn6Mg2.31. b) titanul prezintă două modificaţii: Tiα cu structură cristalină CVC şi Tiβ cu structură cristalină HC. c) TiAl6SnV6.5.9.9. d) sunt mai dure decât materialele folosite la realizarea arborilor care se reazemă pe cuzineţi? 190 . d) deformarea plastică a titanului se face de obicei la rece. b) TiAl5Sn2. în starea Tiα? T.27.

c) SnAg5.35.9. c) aliajul Au – Cd cu %Cdat = 47. b) aliajul Ni – Ti cu %Tiat = 50 %. c) bronzurile cu Pb. c) aliajul AlCu4.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase T. Care dintre următoarele aliaje prezintă fenomenul de deformare superplastică: a) alama monofazică CuZn20. d) martensita formată conţine un număr mare de dislocaţii în structură? T.37. d) au granulaţie grosolană şi sunt sensibile la supraîncălzire? T. d) un compus intermetalic? T. Care dintre următoarele aliaje prezintă fenomenul de deformare superplastică: a) aliajul eutectic Al – Cu (cu %Cum = 33 %).9. Care dintre următoarele caracteristici corespund transformării martensitice ce se produce la călirea aliajelor marmem: a) transformarea este ireversibilă. c) aliajul eutectic Al – Cu (cu %Cum = 33 %). Care dintre următoarele caracteristici corespund aliajelor neferoase superplastice: a) au structură monofazică.Cu).43.38. Care dintre următoarele caracteristici trebuie asigurate de aliajele de lipit: a) să prezinte o bună fluiditate în stare topită. b) fontele cenuşii feritoperlitice. b) un amestec mecanic eutectoid.40. Care dintre următoarele clase de aliaje se folosesc ca materiale antifricţiune cu ts joasă: a) aliajele Sn – Sb − Cu.41. c) fontele albe. Care pot fi fazele dure din structurile aliajelor antifricţiune de tip Babbit: a) compusul intermetalic SnSb. Care dintre următoarele aliaje fac parte din categoria aliajelor care prezintă fenomenul de memorie a formei: a) aliajul bifazic TiAl6V4.9. c) o matrice structurală de bază şi o fază secundară (distribuită astfel încât să poată bloca creşterea grăunţilor matricei). c) au granulaţie foarte fină.9.9.33.9. d) aliajul Au – Cd cu %Cdat = 47.9. d) SnPb37Ag? T.9. Care dintre următoarele aliaje de lipit se folosesc pentru lipirea tare (brazare): a) CuZn42.42. b) aliajul TiAl6V4. b) compusul intermetalic Cu3Sn.9. b) aliajele Pb – Sn – Sb – Cu. Care dintre următoarele clase de aliaje se folosesc ca materiale antifricţiune cu ts ridicată: a) oţelurile carbon eutectoide. d) aliajul eutectoid Zn – Al (cu %Alm = 22 %)? T.36. c) soluţia solidă α ≡ Sn(Sb. c) să fie dure şi fragile.39. c) CuZn20. d) să aibă temperatura ts mai mare decât cea corespunzătoare MB? T. d) aliajul CuSn8? T.5 %? 191 . b) aliajul eutectic Pb – Cd (cu %Cdm = 18 %). d) aliajele Bahnmetall? T. d) SnPb10? T.5 %.9. b) SnAg5. c) martensita formată este termoelastică. d) cristalele de Pb? T. b) au structură bifazică. b) CuAg10P5.32. d) bronzurile hipoeutectoide? T.9. Care dintre următoarele aliaje de lipit se folosesc pentru lipirea moale: a) SnPb10. b) transformarea este reversibilă.9. b) să fie compatibile cu MB (materialul din care sunt confecţionate piesele care trebuie îmbinate prin lipire).34. Structura aliajelor superplastice este alcătuită din: a) un amestec mecanic eutectic.

A.2. 192 . rezultă pentru faza δ: %Snatδ = 20. pe această cale se obţin datele prezentate în tabelul 9. faza δ are CEδ = 13 .1).3). 9.0 %. iar faza ε are 2 CEε = 7 .2 rezultă că staniul are valenţa vSn = 4 şi masa atomică maSn = 118.67 ⋅118.1. fiind o alamă monofazică α. folosind relaţia (9.2 %.9.4 %. % Snatγ maSn % Snatγ maSn + %Cu atγ maCu 100 = 16.7 + 83. ştiind că faza γ are CEγ = 3 .67 ⋅118. Să se stabilească clasele structurale tipice alamelor speciale CuZn32Pb2. %Snmδ şi %Snmε concentraţiile masice ale staniului în cele fazele bertholide γ.4) şi (2. Rezolvare Pentru încadrarea în clase structurale a mărcilor de alame speciale precizate în enunţul aplicaţiei se calculează titlul fictiv al acestora.67 % şi = 27. fiind o alamă bifazică. • alama specială Cu Zn30Al5Fe3Mn2 are titlul fictiv %Cume = 48. se obţine pentru faza γ: % Snatγ = % Snmγ = 100(CEγ − vCu ) v Sn − vCu = 100( 3 1) − 2 4 −1 = 16. CuZn38Pb2Mn2 şi CuZn30Al5Fe3Mn2.5 %.5 %. iar cuprul are valenţa vCu = 1 şi masa atomică maCu = 63.51 % şi %Snmδ = 32.6 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 41.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aplicaţii A.14 şi rezultă: • alama specială Cu Zn32Pb2 are titlul fictiv %Cume = 66.5 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 48.1.4 %.5. 4 Rezolvare Se notează %Snmγ.0 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 34. fiind o alamă monofazică β’.1 şi 1. %Snatδ şi %Snatε concentraţiile atomice ale staniului în aceste faze.55 În mod similar. Din tabelele 1.7. cu coeficienţii de echivalare în zinc a elementelor de aliere precizaţi în scap.7 100 16. iar pentru faza ε: %Snatε = 25. Folosind relaţiile (2. δ şi ε şi %Snatγ. Să se determine valorile de bază ale concentraţiilor masice ale componentelor în fazele bertholide tipice structurilor de echilibru ale bronzurilor 21 cu staniu.33⋅ 63.00 % şi %Snmε = 38.9. • alama specială Cu Zn38Pb2Mn2 are titlul fictiv %Cume = 58.55.

55 şi n1 = 465. 3.1. să se estimeze valorile caracteristicilor mecanice Rm. ca urmare.75⋅32. caracteristicile mecanice Rm (N/mm2). Rp0.3. în cazul bronzurilor în stare de turnare. între caracteristicile corespunzătoare celor două faze care le alcătuiesc structura. Rmδ – Rp0. domeniul bifazic α + δ al acesteia corespunde unor concentraţii masice de cupru cuprinse între %Snm = 8 % (care defineşte limita domeniului monofazic α) şi %Snm = 32.2 = 135 N/mm2 şi duritatea 120 HB. m2 = 3.13 c.9.6 CuZn30Al5Fe3Mn2 60 30 2 5 2 48. cu relaţii de forma: Rm = m1%Snm + n1. în funţie de compoziţia lor chimică. se obţine: Rmδ = −7.3.11).5 ≅ 205 N/mm2.0) %Fem. m3 = 5 şi n3 = 50.55⋅32. rezultă că.5) %Alm .2 = 120 N/mm2 şi duritaea 100 HB. scap.2 şi HB ale fazei bertholide δ. în domeniile bifazice ale diagramelor de echilibru binare caracteristicile mecanice ale aliajelor variază liniar. Ţinând seama că faza bertholidă δ are concentraţia masică de staniu %Snm = 32.2δ ≅ 15 N/mm2 şi HBδ = 5⋅32. în funcţie de concentraţia lor masică de staniu %Snm.9) %Cume. aşa cum s-a demonstrat la rezolvarea aplicaţiei A.5 + 82.5 + 465 ≅ 220 N/mm2.5 % (care defineşte. cu %Snm = 10 % şi G CuSn14.5 + 50 = 212. cu %Snm = 14 %).2 (N/mm2) şi HB ale bronzurilor bifazice turnate se pot estima analitic. % (keMn = 0. % %Znm.. % CuZn32Pb2 66 32 2 − − − 66. se determină valorile coeficienţilor mj şi nj. ca urmare.9. Rp0. aceste rezultate indicând că prezenţa fazei δ durifică şi fragilizează structurile bronzurilor cu staniu.0) %Mnm.5 %.2 = m2%Snm + n2. Compoziţiile chimice şi titlurile fictive pentru trei mărci de alame speciale Marca de alamă %Cum. iar bronzul G Cu Sn14 are după turnare Rm = 360 N/mm2. limita de curgere Rp0. % (kePb = 1.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase Tabelul 9. din relaţiile scrise mai înainte: m1 = −7. % %Pbm.0 CuZn38Pb2Mn2 58 38 2 2 − − 58.5. Rp0.. aliajele G CuSn10 şi G Cu Sn14 sunt bronzuri bifazice (hipoeutectoide). Conform legii lui Kurnacov (v. HB = m3%Snm + n3. % (keFe = 0. Rezolvare Examinând diagrama de echilibru din figura 9. compoziţia de bază a fazei δ).5 A.2δ = 3. Rp0.75 şi n2 = 82. j = 1. Aplicând legea lui Kurnacov. 193 .14. Cunoscând valorile caracteristicilor mecanice (determinate experimental) ale celor două bronzuri bifazice (G CuSn10. % (keAl = 6. Bronzul G CuSn10 are după turnare rezistenţa la tracţiune Rm = 390 N/mm2.5. Rp0.

relaţiile din enunţul aplicaţiei conduc la următoarele valori ale caracteristicilor mecanice: Rm ≅ 444 N/mm2. 19.6GD + 50. prin orificiul calibrat al unei scule (matriţe).9 %.06GD şi HR = 0. A (în %) şi HR (în HRB) ale alamei CuZn15 se modifică prin deformare plastică la rece. rezultă astfel 2 2 2 2 D p − D0 8 − 10 S − S0 100 = 100 = 100 = 36 %. Rezolvare Condiţia Rm ≥ 320 N/mm2 este respectată de aliajele Cu – Ni a căror 2 concentraţie masică de nichel satisface inegalitatea −0. pentru GD = 0: Rm = 270 N/mm2.9.9).5.0024 % Nim − 0. în care 2 Dp D2 S 0 = π s este aria secţiunii transversale a semifabricatului.9 %. un semifabricat cilindric (aflat în starea O) cu diametrul Ds = 10 mm. Un produs de forma unei bare cilindrice cu diametrul Dp = 8 mm este obţinut trăgând la rece. cu diferite grade de deformare GD ∈ (5 %.9.0 %]. soluţia acestei inegalităţi este %Nim ∈ [13.9%Nim + 210 şi A = 0. 194 aria secţiunii .07 % Nim +8.0 %] ⇒ %Nim ∈ [13. 50 %).308%Nim + 5 ≥ 0. Caracteristicile mecanice la tracţiune Rm (în N/mm2) şi A (în %) ale aliajelor Cu – Ni în stare de echilibru se află în următoarele dependenţe (stabilite pe baza datelor experimentale) cu concentraţia lor masică de nichel %Nim: 2 2 Rm = −0. Pentru GD = 36 % GD = D 2 2 S0 D0 10 (gradul de deformare plastică la rece al materialului produsului). A = 45 e−0. A ≅ 5 % şi HR ≅ 72 HRB.4. 100 %). 19. A = 45 % şi duritatea HR ≅ 50 HRB. iar S D = π − 4 4 transversale a produsului.9%Nim – 110 ≥ 0. care evidenţiază efectele ecruisării prin deformare plastică la rece asupra caracteristicilor mecanice ale alamei din care este realizat produsul. Cele două condiţii precizate în enunţul aplicaţiei sunt respectate simultan de aliajele cu %Nim ∈ [13. soluţia acestei inegalităţi este %Nim ∈ (0 %.06GD2 + 7GD + 270.07 % Nim +8. 19. Condiţia A ≥ 40 % este respectată de aliajele Cu – Ni a căror concentraţie 2 masică de nichel satisface inegalitatea 0. să se determine compoziţia chimică a aliajelor Cu – Ni care îndeplinesc simultan condiţiile: Rm ≥ 320 N/mm2 şi A ≥ 40 %. Gradul de deformare plastică al materialului produsului obţinut prin tragere la rece se determină aplicând relaţia (3.9 %. 100 %) ∩ (0 %. în conformitate cu următoarele relaţii: Rm = −0. Caracteristicile mecanice Rm (în N/mm2).0 %]. A. Care sunt caracteristicile mecanice ale produsului astfel obţinut? Rezolvare Semifabricatul aflat în stare recoaptă (starea O) are caracteristicile mecanice date de relaţiile din enunţul aplicaţiei.308%Nim + 45.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A.024 % Nim − 0.

7 % şi %Cum = 1.0 2653 %EAmj.9 % şi %Mnm = 0. ρMg = 1740 kg/m3.0 1.0 2784 AlMg9MnSi 9.5 (cu cu %Znm = 6. Densităţile aliajelor de aluminiu din aplicaţia A. ρMn = 7470 kg/m3. Rezolvare Din tabelul 1.7 %). rezultă că concentraţiile componentelor acestuia sunt: %Pbm = 4 %. ρZn = 7130 kg/m3.6 Aliajul Concentraţiile masice ale elementelor de aliere AlCu4MgMn %Mgm %Mnm %Znm %Sim %Cum 0.7 89.0 2575 AlZn6Mg2.5 %).6 90.5 %. % Densitatea aliajului ρ. kg/m3 A.8 % şi %Sim = 0. Să se stabilească compoziţia masică a încărcăturii cuptorului pentru realizarea unei şarje.5 0.75 %. cu masa m = 100 kg. dacă materiile prime disponibile pentru formarea încărcăturii sunt metalele pure componente ale aliajului. siluminul G AlSi9Mg (cu %Sim = 9.5Cu1.4 6. Rezolvare Ţinând seama de semnificaţia simbolului mărcii aliajului care se elaborează. Tabelul 9. La elaborarea aliajelor pe bază de cupru în cuptoare cu inducţie pierderile procentuale masice prin oxidare ale componentelor încărcăturii sunt: pCu = 1 %.5 % şi %Mgm = 0.6.2. %Mgm = 0.5 %). alzimacul AlZn6Mg2.8 0.ρSi = 2330 kg/m3 şi ρCu= 8930 kg/m3. pSn = 1 %.9.6 4. aliajul AlMg9MnSi (cu %Mgm = 9.7. % Concentraţia masică a aluminiului %Alm. se obţine următoarea relaţie pentru determinarea densităţii aliajelor pe bază de aluminiu: ρ = ∑ n 100 % EAmj j =1 ρ EA j + 100 − ∑ EAmj j =1 n .9.5 2.5 %. din aliajul CuSn6Zn4Pb4.5 9. aplicând această relaţie pentru aliajele ρ Al cu compoziţia chimică precizată în enunţul aplicaţiei se obţin rezultatele prezentate în tabelul 9. 195 . 15.9.15.0 2799 G AlSi9Mg 0. Să se determine care dintre următoarele aliaje are densitatea cea mai mică: duraluminiul AlCu4MgMn (cu %Cum = 4. %Mgm = 2.2 se extrag următoarele valori ale densităţilor componentelor aliajelor pe bază de aluminiu precizate în enunţul aplicaţiei: ρAl = 2700 kg/m3.0 %. %Mnm = 0. şi pPb = 0.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase A. Prin particularizarea relaţiei generale stabilite la rezolvarea aplicaţiei A.4.9 0.8 %).5 90. pZn = 2 %.5Cu1.5 94.

m = ∑ %Cu mj m j .75 %. j = 1. pSn = 1 %. p p j =1 j =1 1 − Pb 1 − Zn 100 100 % Snm %Cu m m = ∑ % Snmj m j .938 kg şi m4 = 0.030 kg şi. concentraţiile masice ale componentelor în mateiile prime MP1 ≡ CuZn10. A.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Znm = 4 %. notând mPb. m2 = 30.325 kg. mZn = 4. La elaborarea aliajelor pe bază de cupru în cuptoare cu inducţie pierderile procentuale masice prin oxidare ale componentelor încărcăturii sunt: pCu = 1 %. cu masa m = 100 kg. Masa totală a încărcăturii este mi = m1 + m2 + m3 + m4 ≅ 101.. mSn = 4. masele care se introduc în încărcătură din cele patru materii prime 4 4 % Pbm % Zn m disponibile. MP3 ≡ G CuPb20Sn5 şi MP4 ≡ Pb 99. şi pPb = 0.04 kg. Introducând în aceste relaţii p Sn p Cu j =1 j =1 1− 1− 4 4 100 100 datele din enunţul aplicaţiei.030 kg şi mCu = 86. bronzuri G CuSn10Zn2 şi G CuPb20Sn5 şi plumb marca Pb 99.9.995. j = 1.995 şi mj.082 kg..165 kg. se obţine următorul sistem de ecuaţii (cu 0 0 20 100 m1 403 m2 10 2 0 0 408 × = necunoscutele mj. mZn. în 100 100 100 − 0. MP2 ≡ G CuSn10Zn2.. având soluţiile m3 0 10 5 0 606 90 88 75 0 8687 m4 m1 = 19.. %Znmj.4.4.. m3 = 50. m = ∑ % Zn mj m j .04 kg. %Snm = 6 % şi %Cum = 100 – [%Pbm + %Znm + %Snm] = 86 %. rezultă relaţiile: m = ∑ % Pbmj m j . masele materiilor prime care trebuie introduse în încărcătura cuptorului pentru elaborarea aliajului şi ţinând seama de condiţiile din enunţul aplicaţiei. mSn şi mCu. 196 . rezultă: % Pbm % Pbm p 4 m = m Pb (1 − Pb ) ⇒ m Pb = m = 100 = 4.. pZn = 2 %. % Znm. %Snm şi %Cum concentraţiile componentelor în aliajul care se elaborează şi %Pbmj.869 kg.613 kg. j = 1.4): . din aliajul CuSn6Zn4Pb4. Masa totală a încărcăturii este mi = mPb + mZn + mSn + mCu ≅ 101. Să se stabilească compoziţia masică a încărcăturii cuptorului pentru realizarea unei şarje. Rezolvare Ţinând seama de semnificaţiile simbolurilor aliajului care trebuie elaborat şi aliajelor folosite ca materii prime şi notând %Pbm.8.75 100 − p Pb mod similar. %Snmj şi %Cumj. dacă materiile prime disponibile pentru formarea încărcăturii sunt deşeuri de alamă binară CuZn10.

astfel că nu există electroni liberi. cu legături şi structură complexe. Legăturile ionice şi covalente implică toţi electronii de valenţă ai componentelor. care este un proces de încălzire cu sau fără presare simultană. Reprezintă o categorie de materiale care au fost utilizate din cele mai vechi timpuri sub formă de vase din lut (însăşi termenul de ceramică provine de la grecescul “keramon” care însemna “lut ars”) şi de materiale de construcţie datorită capacităţii de prelucrare în cele mai diverse forme şi abundenţei materiilor prime.1. adică formează unităţi structurale prin coordinarea atomilor de oxigen în jurul ionului metalic prin legături ionice sau covalente. în timpul căruia se formează legăturile dintre particule prin difuzie sau topire parţială a unui component. industria chimică. În prezent termenul de ceramică include o gamă de materiale mult mai largă. dintre care cel puţin unul are rolul de vitrifiant. starea amorfă (vitroasă) este caracterizată de lipsa ordonării atomice la distanţă. Sticlele sunt materiale anorganice cu structură amorfă (corpuri vitroase) obţinute prin solidificarea unor topituri constituite din amestecuri de oxizi în stare topită. astfel că se bazeză în special pe legături ionice şi covalente. păstrându-se doar ordinea apropiată. referitoare la câteva 197 . Introducere Materialele ceramice sunt materiale anorganice nemetalice. ceea ce face ca materialele ceramice să aibă conductibilitate termică şi conductibilitate electrică foarte scăzute fiind materiale electroizolante sau termoizolante în marea majoritate a cazurilor. industria metalurgică etc. Cele mai multe ceramice sunt compuşi între metale şi nemetale. obţinute din materii prime sub formă de pulberi prin sinterizare. electronica. utilizate în cele mai diverse domenii cum ar fi electrotehnica.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Capitolul 10 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR CERAMICE ŞI STICLELOR 10.

rezultă astfel fie o succesiune de plane ABABAB… care corespunde unei structuri de tip hexagonală compactă (HC) a anionilor. generând structuri cristaline de tip CFC sau HC ca şi în cazul metalelor (v. cationii au de obicei raze mai mici decât anionii (v.1 în care se prezintă limitele r raportului C şi geometria posibilă pentru fiecare număr de coordinaţie. În acest capitol se vor prezenta caracteristicile structurale ale principalelor tipuri de materiale ceramice şi sticle şi proprietăţile generale ale acestora. întrucât cationii metalici se plasează în aceste interstiţii. figura 10.scap 1.1). deoarece metalele prin ionizare pierd electronii de valenţă.2). care corespunde unei structuri de tip cub cu feţe centrate (CFC) a anionilor. tabelul 10. considerând un plan de anioni care au centrele în punctele notate cu A în figura 10.2). înconjurat de anioni cărora anionul le-a cedat electronii de valenţă. 1. ceea ce face ca sticlele să fie considerate ca lichide vâscoase subrăcite. anionii celui de-al treilea plan compact pot avea centrele pe aceeaşi verticală cu punctele A. fie o succesiune ABCABC…. Structura ceramicelor şi sticlelor Elementele componente ale materialelor ceramice sunt legate între ele prin legături ionice şi covalente formând reţele de ioni metalici şi nemetalici (cationi şi anioni) a căror celulă elementară este constituită dintr-un cation. 10. ceea ce înseamnă că numărul anionilor din unitatea structurală reprezintă chiar numărul de coordinaţie al structurii cristaline respective (v scap. înseamnă că numărul de coordinaţie poate fi 4 sau 6. aşa cum se constată din tabelul 10.1 şi planul următor de anioni cu centrele în punctele notate cu B. sau pot avea centrele în punctele marcate cu C. numărul de coordinaţie şi implicit geometria unităţii structurale depinde de valoarea raportului dintre raza cationului rC şi raza anionului rA .2. aşa cum 198 .1 în care se prezintă razele ionice ale componentelor uzuale din ceramice) astfel că structurile stabile ale fazelor cristaline din ceramice se formează atunci când fiecare cation metalic este înconjurat de anioni nemetalici cu care se află în contact direct. Întradevăr.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR distanţe interatomice corespunzătoare unităţilor structurale. În funcţie de poziţia anionilor din două plane compacte succesive se formază două tipuri de interstiţii: interstiţii tetraedrale (câte trei într-un plan compact şi unul în planul învecinat) aşezaţi astfel încât unind centrele lor de masă se formează un tetraedru regulat şi interstiţii octaedrale mărginite de şase anioni (câte trei în fiecare plan compact aşezaţi astfel încât unind centrele lor de masă se formează un octaedru regulat (v. rA Deoarece anionii au raza mai mare se pot aranja în plane compacte dispuse succesiv.

nm 0.138 0.000 Fig.732 ≤ Si4+ Ti4+ 8 1. cât şi de modul în care sunt ocupate interstiţiile cu cationi metalici. 10.196 0.225 0.069 0.067 0.039 0.181 0.414 0.133 0. de coordinaţie Geometria coordinării rC .155 ≤ Nr. nm 0.732 0.1 Reprezentarea prin sfere rigide a dispunerii anionilor în structura ceramicelor 199 .Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor rezultă şi din tabelul 10. Razele ionice ale unor componente ale ceramicelor şi geometria coordinărilor Raze ionice Raze cationi rC Raze anioni rA Cation Al3+ Ba2+ B3+ Ca Fe K 2+ 2+ + 2+ 2+ Tip de coordinare rC rA 0.020 0.106 0.132 0.102 0.077 0.064 Anion Br − rA .220 0.057 0.1.078 0.225 ≤ 4 Mg Mn Ni 0. Tabel 10.184 rC < rA rC < rA rC < rA rC < rA 3 Cl− F− I− O2− S 2− 0.414 ≤ 6 Na+ 2+ 0.1. Rezultă că structurile fazelor cristaline ale ceramicelor depind atât de tipul reţelei compacte pe car o formează anionii.136 0.

astfel că la o temperatură Tc are loc cristalizarea la fel ca în cazul materialelor metalice. reprezentând variaţia volumului specific (inversul densităţii ρ) în funcţie de temperatură (curba 1 în figura 10. sau de cationi diferiţi. apoi. treptat cele mai puternice.2a. să se treacă la starea de echilbru stabil.care formează aranjamente complexe de tip HC sau CFC. structura este constituită din lanţuri spaţiale în care poziţia relativă a unităţilor structurale este aleatoare ca în starea lichidă.cărora le rămâne câte o valenţă liberă cu care se pot lega de alte unităţi structurale formând aranjamente unidimensionale.2 b. ceea ce conduce la existenţa unei diversităţi foarte mari de structuri a fazelor cristaline din materialele ceramice. proces 200 . La încălzire. pe măsura creşterii energiei interne a sistemului se desfac mai întâi legăturile mai slabe. fiind exclusă existenţa liberă a unităţii tetraedrale. tridimit şi cristobalit diferenţiate prin poziţiile relative ale tetraedrilor [SiO4]4. bidimensionale sau spaţiale cu un grad înalt de stabilitate. o reprezentare plană simplificată a structurii cristaline tridimit a SiO2 este redată în figura 10.cu dispunere ordonată (structură cristalină) sau aleatoare (structură amorfă) a unităţilor structurale. Silicea cristalină prezintă trei forme alotropice: cuarţ. o reprezentare plană simplificată a stării vitroase a SiO2 care reprezintă baza structurii sticlelor silicatice este redată în figura 10. Pe baza celor arătate se poate stabili că în structura dezordonată a solidelor vitroase distanţele dintre particulele constitutive şi intensitatea legăturilor nu sunt uniforme. a cărui vâscozitate creşte pe măsură ce scade temperatura. Structura vitroasă corespunde unei stări metastabile cu energie liberă mai mare decât cea corespunzătoare structurii cristaline.3) se constată că în condiţiile solidificării prin cristalizare. la temperatura Tc volumul specific are un salt brusc. Din punct de vedere chimic cel mai simplu silicat este dioxidul de siliciu SiO2 (silice) care structural este constituit dintr-o reţea spaţială de [SiO4]4. fiind dependentă de viteza de răcire.3. astfel că există tendinţa ca în timp. temperatura Tv de pe această curbă este numită temperatură de tranziţie sticloasă sau temperatură de vitrifiere şi nu are o valoare bine definită. Această structură se obţine dacă răcirea topiturii se face foarte lent. În cazul răcirii relativ rapide a topiturii ce conţine unităţile [SiO4]4dependenţa de temperatură a volumului specific este cea corespunzătoare curbei 2 din figura 10. ceea ce a făcut ca solidele cu o astfel de structură să fie numite corpuri vitroase. sub acţiunea temperaturii. Cea mai mare parte a ceramicelor şi sticlelor sunt constituite din silicaţi a căror bază structurală o constituie tetraedrul [SiO4]4-care are în centru ionul Si4+ iar în vârfuri ionii O2. ceea ce are ca efect reducerea vâscozităţii şi trecerea treptată de la starea solidă la starea lichidă pe măsură ce temperatura creşte deasupra temperaturii Tv.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Interstiţiile pot fi ocupate de cationi de acelaşi tip. Continuitatea curbei 2 cu cea de la temperaturi mai ridicate (T > Tc) arată că materialul este de fapt un lichid subrăcit.

tabelul 10. 10. b – structură vitroasă Fig. b – ceramică cristalină (Al2O3) Silicaţii naturali care constituie baza materialelor ceramice sunt aluminosilicaţi care au rezultat prin substituirea unor ioni Si4+ cu ioni Al3+. Devitrifierea necontrolată a sticlelor are consecinţe negative asupra proprietăţilor mecanice şi optice (sticla devine fragilă şi pierde transparenţa datorită refracţiei razelor de lumină pe limitele grăunţilor).3.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor numit devitrifiere şi poate avea loc controlat sau în mod natural.4 a care prezintă structura unei ceramice refractare. Variaţia volumului specific cu temperatura în cazul SiO2 Fig 10. substituirea este posibilă datorită diferenţelor mici între dimensiunile celor doi ioni (v.2. astfel că pe lângă tetraedrii [SiO4]4. 201 .4.există şi tetraedrii [AlO4]5-.Schema structurilor silicei: a − structura cristalină. 10.1). Structurile unor ceramice: a – ceramică refractară cu faze cristaline şi masă vitroasă. Fig. În mod obişnuit materialele ceramice au structura alcătuită din faze cristaline însoţite de o fază vitroasă aşa cum se observă în figura 10. tehnologiile moderne permiţând obţinerea unor ceramice cu structură cristalină aşa cum se obsevă în figura 10 4 b în care se prezintă structura aluminei (Al2O3) cristaline. cantitatea de fază vitroasă depinde de compoziţia chimică şi de procesul tehnologic de fabricare.

4) a unui material ceramic şi CCCT a unui material metalic. 10. Aceste materiale se caracterizează în primul rând prin duritate şi fragilitate foarte ridicate determinate de caracterul puternic al legăturilor ionice şi covalente. deşi ruperea are tot caracter fragil.5 în care se prezintă CCCT (v.6. restabilirea neutralităţii electrice se obţine prin introducerea în structură a unor ioni monovalenţi (Na+.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Deoarece numărul ionilor de oxigen rămâne acelaşi ca în cazul unităţilor structurale [SiO4]4-. Comportarea la rupere. Curbe CCCT tipice pentru materiale metalice şi materiale ceramice Fig. Trebuie precizat că în cazul materialelor ceramice şi sticlelor se constată o împrăştiere foarte mare a valorilor caracteristicilor mecanice deoarece fragilitatea intrinsecă le face foarte sensibile la prezenţa concentratorilor de tensiuni. Li+. În tabelul 10. K+) şi ioni divalenţi (Ca2+. Deoarece încercarea la tracţiune este mai greu de aplicat (dificultăţile sunt legate de prinderea epruvetei). pentru caracterizarea rezistenţei mecanice la întindere a materialelor ceramice se foloseşte adesea încercarea de încovoiere statică realizată conform schemei prezentată în figura 10. Schema încercării la încovoiere statică Rezistenţa la compresiune a materialelor ceramice şi sticlelor este însă mult mai mare (poate ajunge la valori de 10 ori mai mari decât rezistenţa la tracţiune). Fig 10. Ruperea se produce fără deformare plastică aşa cum se constată din figura 10. Mg2+. scap 3.) 10.5. A. Ba2+ etc. Principalele proprietăţi ale ceramicelor şi sticlelor Proprietăţile mecanice ale materialelor ceramice şi sticlelor prezintă particularităţi în raport cele ale materialelor metalice datorită legăturilor ionice şi covalente care stau la baza formării structurii acestora. tensiunea maximă în fibra întinsă a epruvetei încovoiate (corespunzătoare forţei Fmax) reprezintă rezistenţa la încovoiere Ri a cărei valoare este apropiată de rezistenţa la tracţiune Rm.6.3. pentru fiecare ion Al3+ din reţea apare o sarcină electrică negativă. se prezintă valorile rezitenţei la încovoiere Ri şi ale modulului de elasticitate E pentru câteva ceramice şi sticle uzuale. Comportarea la rupere a acestor 202 .2.

7 1. mm/mmoC 5.0 2. α şi λ reprezintă caracteristici care capătă importanţă mai mare la alegerea materialelor ceramice pentru o anumită aplicaţie decât în cazul utilizării materialelor metalice. din acest motiv.8) apare în special în cazul ceramicelor utilizate ca materiale refractare.0·10-6 α pe la 100 o C 5. deoarece tensiunile de compresiune tind să închidă microfisurile. Este fenomenul de fisurare sau chiar rupere a materialului la modificarea relativ rapidă a temperaturii şi se datorează fragilităţii intrinseci a materialelor ceramice şi a sticlelor corelată cu exploatarea la temperaturi ridicate. cu deosebirea că procesele de difuzie sunt mult mai complexe fiind implicaţi ioni cu sarcini electrice diferite. W/moC la 1000 o C 3.6·10-6 4.5·10-6 9. Comportarea la şoc termic a materialelor depinde în special de coeficientul de dilatare liniară α şi de conductivitatea termică λ. N/mm2 60…80 380…1000 90…110 70…100 140…280 80…100 140…200 45…100 80…110 40…150 40…150 E.8·10-6 13.5·10-6 10.0·10-6 7.2. dacă materialul are conductivitate termică scăzută (cum este cazul materialelor ceramice şi sticlelor).1 38. Fluajul.5 7. kN/mm2 60…80 350…380 150…170 130…150 290…310 200…240 430…470 250…290 60…90 40…60 50…70 0−1000oC. Fenomenul se desfăşoară la fel ca în cazul metalelor. starea critică se atinge la valori mai ridicate ale solicitărilor.9 − − 2.0·10-6 8. Caracteristicile fizico-mecanice principale ale unor ceramice şi sticle Tipul materialului ceramic sau sticlei Mulit (3Al2O3·2SiO2) Alumina cristalizată (Al2O3) Magnezită sinterizată (MgO) Zirconie stabilizată (ZrO2) Berilie sinterizată (BeO) Spinel (MgAl2O4) Carbura de siliciu (SiC) Carbura de bor (B4C) Sticla de cuarţ (silice) (SiO2 ) Sticla calco-sodică Sticla boro-silicatică Ri.0·10-6 9.2 λ.3·10-6 8.9 1.2 se prezintă valorile acestor caracteristici pentru câteva ceramice şi sticle uzuale.7·10-6 4. în tabelul 10.8 1. Problema comportării la fluaj (v.scap 3. la variaţia rapidă a temperaturii mediului se creează diferenţe de temperatură pe secţiune. Din această cauză.0 1. Tabelul 10.1 2. Deformaţiile plastice specifice fenomenului de fluaj se produc la limitele dintre grăunţii fazelor cristaline şi sunt influenţate de prezenţa masei vitroase a cărei vâscozitate scade odată cu creşterea temperaturii.3 20 5.5·10-6 0.0 219 15 − − 2.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor materiale se explică prin existenţa unui număr mare de defecte de structură şi chiar microfisuri a căror extindere se produce în avalanşă în momentul în care tensiunile depăşesc valoarea critică.5 − − C. contracţii sau dilatări neuniforme şi deci tensiuni care produc fisurarea sau ruperea. Un factor la fel de important pentru comportarea la şoc termic îl 203 . B. cele mai bune rezistenţe la fluaj le au materialele ceramice complet cristaline sau în a căror structură faza vitroasă se află în cantitate mai mică. Şocul termic.

Fisurarea sub tensiune într-un mediu dat. Similar curbelor de durabilitate la oboseală din cazul materialelor metalice (v. a cărui vâscozitate scade cu creşterea temperaturii. În figura 10. deoarece schimbările bruşte de secţiune acţionează şi în cazul materialelor ceramice ca nişte concentratori de tensiuni. scap 3. Este un fenomen de rupere întârziată a materialelor ceramice şi a sticlelor care se produce în cazul solicitării pieselor la tensiuni constante în medii apoase. Ea − energia de activare a procesului de curgere. Comportarea sticlelor în stare vâscoasă.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR constituie geometria piesei. Aşa cum a fost arătat anterior.2) în care η0 este o constantă experimentală. Rezistenţa la şoc termic se defineşte ca fiind diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se fisureze. E.9) există curbe de durabilitate la fisurare sub tensiune sub forma dependenţei σ = f(τ). R – constanta gazelor. (10. Mecanismul fisurării sub tensiune (numit uneori impropriu şi “oboseală statică”) se bazează pe adsorbţia moleculelor de apă în microfisurile superficiale şi extinderea acestora sub acţiunea tensiunilor mecanice constante datorită pe de o parte efectului de “pană” pe care îl au moleculele adsobite la vârful fisurii. fiecare moleculă de apă conducând la formarea a două unităţi Si−OH care nu mai sunt legate una de alta. τ fiind timpul de expunere la mediul umed a piesei solicitate la tensiunea σ. Vâscozitatea η este o mărime ce caracterizează proprietăţile de curgere ale fluidelor şi reprezintă factorul de proporţionalitate dintre tensiunile tangenţiale şi variaţia vitezei de alunecare pe grosimea stratului fluidului. sticla se comportă ca un lichid. aşa cum se constată din figura 10. D. iar la temperaturi scăzute este blocată reacţia chimică a apei cu silicaţii. 204 Ea RT . iar T − temperatura absolută. în urma reacţiei chimice se produce ruperea lanţului –O−Si−O−.7 se prezintă variaţia rezistenţei la şoc termic a unor materiale ceramice şi sticle în funcţie de condiţiile de răcire. şi pe de altă parte datorită reacţiei chimice a apei cu silicaţii componente ai sticlelor sau ceramicelor. În cazul sticlelor vâscozitatea în stare vitroasă (sub temperatura Tv) se consideră η = 1018 Pa·s iar starea fluidă se consideră atinsă dacă vâscozitatea scade sub 103 Pa·s. fenomenul se produce cu viteză maximă la temperatura camerei deoarece la temperaturi mai ridicate creşte mobilitatea ionilor hidroxil care nu se mai ataşează lanţului –O−Si−O−. unitatea de măsură pentru vâscozitate este N·s/m2 ceea ce înseamnă Pa·s (Pascal secundă). deasupra temperaturii Tv. Deasupra temperaturii Tv vâscozitatea depinde de temperatură după o relaţie de forma: η = η0 e .8 aceste curbe sunt asemănătoare curbelor Wöhler ale materialelor metalice.

7. de exmplu. * temperatura superioară de recoacere tsr corespunde la η = 1012 Pa·s. Curbele de durabilitate la fisurarea sub tensiune ale unor sticle În funcţie de valoarea vâscozităţii (deasupra temperaturii Tv) s-au stabilit următoarele temperaturi numite puncte fixe de vâscozitate ale sticlelor.3) t − t0 în care A. t0 = 210 cu ajutorul cărora s-a trasat curba η = f(t) prezentată în figura 10. * temperatura de înmuiere tm corespunde la η = 106. la sfârşitul prelucrării vâscozitatea să fie suficient de ridicată pentru evitarea deformării necontrolate sub greutatea proprie a obiectului fasonat. Comportarea sticlei în stare vâscoasă prezintă importanţă deosebită pentru prelucrare deoarece aceasta trebuie să se desfăşoare intr-un interval de temperaturi astfel ales încât pe de o parte vâscozitatea să fie suficient de mică pentru ca prin fasonare să se obţină forma corespunzătoare a obiectului. Rezistenţele la şoc termic ale unor ceramice şi sticle Fig. 10. B şi t0 sunt constante ce se pot determina experimental prin măsurarea vâscozităţii la trei temperaturi diferite. În figura 10.8. * temperatura de curgere tc corespunde la η = 104 Pa·s. iar t este temperatura în oC.6 Pa·s. iar pe de altă parte. pentru o sticlă calco-sodică s-au determinat valorile: A= −3.9 Fig. B = 4800. (10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Pentru scopuri practice se utilizează relaţii de forma: B log η = A + . 10. * temperatura de prelucrare tp corespunde la η = 103 Pa·s.9 se ilustrează pe curba η = f(t) stabilirea punctelor fixe ale sticlei şi se prezintă valorile acestor puncte pentru câteva tipuri de sticle uzuale.3.5 Pa·s. utilizate la stabilirea parametrilor operaţiilor tehnologice de fabricare a obiectelor din sticlă: * temperatura inferioară de recoacere tir corespunde la η = 1013. 205 .

astfel că în strat vor lua naştere tensiuni reziduale de compresiune datorită contracţiei de răcire a miezului. în continuare se face răcirea completă lent. O altă consecinţă a comportării vâscoase a sticlelor este deformarea (înmuierea) sub sarcină la temperaturi ridicate a materialelor ceramice care conţin şi masă vitroasă. faţadele şi uşile clădirilor etc. Rezistenţa la deformare sub sarcină este una din caracteristicile importante ale materialelor refractare şi se apreciază în mod uzual prin temperatura care determină un anumit grad de deformare sub acţiunea unei tensiuni de compresiune date. 10. variaţia vâscozităţii sticlei cu temperatura în maniera arătată permite aplicarea unui tratament termic de tip călire. 9.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. Punctele fixe de vâscozitate ale sticlelor De asemenea. acesta constă din încălzirea la o tempertură ti din domeniul (tir . tsr) şi răcirea rapidă cu jet de aer sau în ulei. motiv pentru care aceste sticle sunt cunoscute sub denumirea curentă de sticle “securit” şi se folosesec pentru mijloacele de transport. iar în miez temperatura este suficient de ridicată pentru ca materialul să preia prin deformare plastică contracţia suprafeţei rigide. ceea ce reduce riscul rănirii persoanelor din jur. datorită conductibilităţii termice reduse în urma răcirii la suprafaţa sticlei temperatura scade sub Tv. aceste tensiuni de compresiune au valori ridicate şi contribuie la creşterea rezistenţei materialului. 206 . O fisură care apare în stratul superficial eliberează brusc tensiunile de compresiune şi produce spargerea sticlei cu formarea unui număr mare de granule mici.

Mg. unde X poate fi K2O. porţelan moale. In funcţie de concentraţiile componentelor şi de condiţiile tehnologice se obţin următoarele tipuri de materiale ceramice: teracotă. CaO sau MgO. au rol de fondanţi deoarece în timpul arderii formează cu argila şi silicea compuşi cu temperatură mică de topire fiind la originea masei vitroase care leagă particulele de silice şi de argilă şi reduce porozitatea. .3 câteva caracteristici ale acestora.feldspatul este denumirea generică pentru compuşii complecşi de tipul alumino-silicaţilor de K. Pentru obţinerea ceramicelor silicatice. Materialele ceramice silicatice Materialele ceramice silicatice aparţin sistemului ternar SiO2−Al2O3−X.10 se prezintă în triunghiul concentraţiilor componentelor de bază domeniile corespunzătoare acestor ceramice. În cele ce urmează se vor prezenta câteva dintre cele mai importante tipuri de materiale ceramice şi sticle.nisipul de cuarţ (silice) modifică plasticitatea argilelor la uscare şi ardere în timpul căreia suferă transformările cristalografice cuarţ→ tridimit→ cristobalit.4. Na.argilele sunt silicaţi de aluminiu hidrataţi însoţiţi de impurităţi (oxizi metalici ) care influenţează culoarea finală a materialului ceramic. Materialele ceramice 10. gresie ceramică. faianţă. tare sau tehnic. Procesul de vitrifiere este însoţit întodeauna de contracţie şi stă la baza obţinerii majorităţii materialelor ceramice. magnetice şi optice ale acestor materiale. 14) nu se tratează şi problemele proprietăţilor electrice. varietatea de argilă cea mai utilizată este caolinul (Al2O3 ·2SiO2·2H2O) care are o structură lamelară şi este constituit din granule. . 10.1. Na2O. Ca. din care se realizează piesele ce apoi se usucă şi se calcinează prin încălzire la temperaturi de 900…1500 oC. în figura 10. 207 . materiile prime utilizate au următoarele caracterisitici: .4. iar în tabelul 10. în funcţie de compoziţia chimică şi scopul urmărit. In timpul arderii rezultă o anumită cantitate de fază lichidă care prin răcire formează o reţea sticloasă în jurul granulelor pe care le leagă sub forma unui material solid şi dens.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Scopul acestui capitol fiind prezentarea materialelor ceramice şi a sticlelor ca materiale structurale ( vezi cap. amestecului pulverulent de materii prime i se adaugă o cantitate determinată de apă obţinându-se o pastă (numită şi “barbotină”). formând în prezenţa apei o suspensie coloidală ce conferă amestecului plasticitate.

In acest sistem SiO2 cristalizează sub formă de cristobalit.3. Creşterea conţinutului de feldspat (deci a masei vitroase) determină reducerea rezistenţei mecanice şi a rezistivităţii electrice. ţevi ceramice echipamente sanitare. aparatură pentru laboratoare de chimie etc izolatoare elctrice. duritate ridicată şi este baza majorităţii constituenţilor materialelor ceramice silicatice. creşterea conţinutului de caolin şi de silice. proprietăţile lor sunt influenţate puternic de raportul dintre cantitatea de fază cristalină şi cantitatea de fază vitroasă. opacă Temperatura de ardere: 950…1200 oC Porozitate: 0.11. echipamente sanitare. care este un compus cu reţea CFC. Analizând această diagramă se constată că sistemul SiO2−Al2O3 prezintă transformare eutectică. pardoseli. are formă aciculară. Deoarece în condiţii industriale vitezele de răcire sunt mai mari decât cele 208 . Materialele ceramice pe bază de argile Denumirea materialului Teracotă Faianţă Gresie ceramică Porţelan Caracteristici Porozitate: 15…30 % Suprafaţa: glazurată sau nu Temperatura de ardere: 950…1050 oC Porozitate: 10…15 % Suprafaţa: glazurată. transformare peritectică şi formează un compus cu topire incongruentă. care este un compus cu reţea hexagonală compactă de ioni de oxigen în care ionii de Al ocupă 2 din 3 golurile octaedrice. Tabelul 10. iar celălalt component Al2O3 cristalizează sub formă de corindon. în care baza o constituie tetraedrii [SiO4]. Analiza transformărilor la răcire a ceramicelor care au la bază acest sistem se face la fel ca în cazul diagramelor de echilibru ale sistemelor de aliaje. vase etc Dintre materialele ceramice silicatice în tehnică răspândirea cea mai mare o au porţelanurile care sunt mase ceramice vitrifiate albe (translucide în strat subţire) ale căror faze cristaline se pot stabili cu ajutorul diagramei binare de echilibru SiO2−Al2O3 prezentată în figura 10. (faze cristaline) determină creşterea rezistenţei mecanice şi a temperaturii de utilizare. corespunde formulei chimice 3Al2O3·2SiO2. ţigle. acest compus se numeşte mulit. vase. aparatură pentru laboratoare de chimie. placaje etc. condensatori electrici. ceea ce îi conferă duritate ridicată.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Structura ceramicelor fiind neomogenă.5…3 % Suprafaţa: glazurată sticloasă Temperatura de ardere: 1100…1300 oC Porozitate: 0…2 % Suprafaţa: glazurată sticloasă Temperatura de ardere: 1100…1400 oC Domenii de utilizare cărămizi. placaje.

10.4.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor corespunzătoare echilibrului.11 Diagrama de echilibru a sistemului SiO2Al2O3 Componentul de bază al porţelanurilor tehnice este mulitul care asigură acestuia rezistenţă mecanică şi rezistenţă la şoc termic ridicate. 10. Pe lângă faptul că prin glazurare se reduce higroscopicitatea. rezistenţă la agresiunea acizilor şi alcaliilor. Domeniile ceramicelor silicatice în sistemul argilă – cuarţ feldspat Fig 10. Tabelul 10. piesele din ceramică se acoperă cu glazuri. Caracteristicile câtorva tipuri de porţelanuri utilizate în tehnică sunt prezentate în tabelul 10. carbonaţi alcalini şi oxizi metalici aplicat pieselor înainte de calcinare. acestea sunt straturi compacte sticloase obţinute în timpul procesului de ardere din stratul de vopsea pe bază de boraţi. N/mm2 173…345 173…550 138…620 414…2970 Temperatura maximă de utilizare. solidificându-se sub formă de fază sticloasă.4 Porţelanuri tehnice – caracteristici principale Denumirea comercială a materialului Porţelan pentru izolatori de joasă tensiune Porţelan pentru izolatori de înaltă tensiune Cordierit (compus de bază 2MgO·2Al2O3·5SiO2) Steatit (compus de bază 3MgO·4SiO2·H2O) Densitatea. oC 300…400 200…650 400…780 440…1100 Pentru reducerea (sau chiar eliminarea) absorbţiei de apă în pori. 209 . kg/m3 2200…2400 2350…2500 2100…2650 2800…2950 Rezistenţa la tracţiune N/mm2 20…35 20…55 35…65 52…107 Rezistenţa la compresiune. datorită coeficientului de dilatare mai mic al glazurii iau naştere tensiuni de compresiune în strat care contribuie la îmbunătăţirea rezistenţei mecanice a pieselor. Fig. o parte din topitură nu va reuşi să cristalizeze.

2). MgO.7 % rezistenţa la compresiune creşte de la 1800 N/mm2 la 2500 N/mm2 iar temperatura de utilizare de la 1300 oC. unelte de tăiat. cu creşterea conţinutului de Al2O3 creşte rezistenţa la compresiune. 2. implanturi medicale. tetragonală pe intervalul 1200…2370 oC şi cubică peste 2370 oC. din care rezultă formarea compusului MgAl2O4 (sau MgOAl2O3) numit şi spinel. temperatura de utilizare şi rezistivitatea electrică. compuşii sunt foarte stabili la acţiunea agenţilor chimici şi au duritate şi rezistenţă la compresiune ridicate.12 în care se prezintă diagrama de echilibru a sistemului ZrO2 – CaO.4. Materialele ceramice oxidice Materialele ceramice oxidice sunt materiale policristaline formate din oxizi sau compuşi oxidici şi lipsite de faze sticloase. locul ionilor Mg2+ şi Al3+ fiind luat de alte metale. pentru evitarea acestor neajunsuri se adaugă CaO şi/sau MgO care în concentraţii mai mici de 10…15% se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura cubică ce se menţine de la temperatura de cristalizare până la temperatura ambiantă.13 se prezintă diagrama de echilibru a sistemului MgO − Al2O3. prin creşterea % Al2O3 de la 85 % la 99. Oxidul de magneziu (MgO – magnezită) are temperatura de topire 2800 oC şi constituie baza materialelor refractare pentru căptuşelile cu caracter bazic a cuptoarelor. cum ar fi materialele refractare. iar ionii Al3+ ocupă interstiţii octaedrice.2. In condiţii tehnologice deosebite şi cu materii prime de puritate înaltă.scap. refractarele bazice pot conţine şi alţi oxizi dintre care mai des întâlniţi sunt CaO. de exemplu. Pe lângă MgO. Datorită energiei mari de legătură a oxizilor. Pentru exemplificare. titanaţi şi ferite. Componentei mai importanţi ai acestor ceramice sunt: oxizi (Al2O3. în figura 10. alumina) are temperatura de topire 2054 oC şi cristalizează sub formă de corindon aşa cum s-a arătat mai sus. materiale izolante. care este o fază bertholidă cu topire congruentă (v. la 1700 oC Reprezintă cea mai importantă ceramică oxidică şi are utilizări multiple. Al2O3 şi Cr2O3. Caracteristicile de exploatare ale pieselor pe bază de alumină depind în mare măsură de concentraţia masică a acesteea. TiO2 şi BeO). tipul de structură spinelică este frecvent întâlnită. ZrO2. Oxidul de aluminiu (Al2O3. abrazivi. 210 . Existenţa transformărilor alotropice care se produc cu creştere de volum înrăutăţeşte comportarea materialului. aşa cum rezultă din figura 10.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10. spinelul are o reţea cristalină cubică complexă în care ionii Mg2+ ocupă interstiţiile tetraedrice. Oxidul de zirconiu (ZrO2) are temperatura de topire-solidificare 2690 oC şi prezintă mai multe forme alotropice: reţea monoclinică de la ta până la 1000 oC. se obţine alumina transparentă utilizată în optica tehnică.

Sr). k=1.13. 10.2 N/mm2 (vezi şi scap. în condiţii determinate de expunere la temepratură. Ca.rezistenţa la deformare (înmuiere) sub sarcină care se apreciază prin temperatura la care se produce o deformare specifică de 0.10. unde M este un metal bivalent (Ba. Mn. fiind încadrate în această categorie cele care îşi menţin caracteristicile până la temperatura de minimum 1500 oC. Diagrama de echilibru a sistemului MgO − Al2O3 Titanaţii sunt compuşi cu formula MTiO3.12. Li etc) având formula generală nkMkO·qFe2O3 unde nk este numărul de molecule al oxidului metalului Mk.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Fig. Sr.4.5 % sub acţiunea unei sarcini de compresiune de 0.rezistenţa piroscopică numită frecvent şi refractaritate este temperatura la care o epruvetă conică din materialul considerat se tasează cu o valoare dată. se utilizează ca materiale feromagnetice datorită rezistivităţii electrice ridicate (ceea ce reduce pierderile prin curenţi turbionari) şi costului mai redus decât al aliajelor metalice. Zn. . 211 .3.3. Materialele refractare Sunt produse ceramice rezistente la temperaturi înalte. Mg. Feritele sunt compuşi ai oxidului de fier (Fe2O3) şi ai altor metale (Ba.2. 10. Mg. se utilizează pentru proprietăţile feroelectrice (se polarizează în câmp electric) la realizarea generatoarelor şi traductoarelor pentru ultrasunete. Cu.3 E). Diagrama de echilibru a sistemului ZrO2 – CaO Fig. Comportarea la temperaturi înalte a materialelor refractare se apreciază în principal cu ajutorul a două mărimi: . 10. Ni.

Restul de fază lichidă care nu cristalizează va constitui fază vitroasă şi prezenţa sa limitează proprietăţile de utilizare ale materialelor refractare prin micşorarea temperaturii de înmuiere sub sarcină. • refractarele silimanitice (superaluminoase) cu %SiO2 = 36…20%.15 din care rezultă următoarele: • refractarele silica (% SiO2> 93%) au refractaritatea şi temperatura de înmuiere foarte apropiate putând fi utilizate până la temperaturi de 1650 oC. Ele se caracterizează prin temperaturi de înmuiere ridicate. timp de mai multe zile pentru a da posibilitatea cristalizării cvasitotalităţii fazei lichide. c) Al2O3 şi Cr2O3. insolubile în topitură şi faze cristaline secundare. • refractarele corindonice sau mulito-corindonice sunt fabricate din 212 . Din diagrama de echilibru se constată că trebuie evitate compoziţiile cu concentraţia de Al2O3 apropiată de cea eutectică (5. oxizii care stau la baza compoziţiei lor chimice putându-se grupa în trei categorii: a) SiO2 şi ZrO2. iar răcirea se face foarte lent. prezenţa unei cantităţi mai mari de fază sticloasă face ca diferenţa dintre refractaritate şi temperatura de înmuiere sub sarcină să fie mai mare. 10. b) MgO şi CaO.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR În procesul de fabricaţie refractarele se ard la temperaturi ridicate şi se menţin mai multe ore la temperatura maximă până la apariţia fazei lichide. figura 10. Principalele tipuri de materiale refractare în funcţie de componentele preponderente sunt prezentate pe schema din figura 10. Domeniile principalelor tipuri de refractare silicatice din sistemul SiO2–Al2O3 şi domeniile temperaturilor caracteristice (refractaritatea şi temperatura de înmuiere sub sarcină) sunt prezentate în figura 10. şi %Al2O3 = 63…80% au structură mulitică (v. Diversitatea materialelor refractare este foarte mare. şi %Al2O3 = 40…30%) are caracteristici mai reduse decât refractarele silicatice.11. În industria petrolieră şi petrochimică se utilizează în mod frecvent refractarele din sistemul SiO2–Al2O3. a cărui diagramă de echilibru a fost prezentată în figura 10.11) şi pot fi utilizate până la cca 1800 oC în cazul încălzirilor de scurtă durată şi până la temperaturi de 1650 oC în cazul solicitărilor şi/sau încălzirilor de lungă durată. rezistenţă la şoc termic şi conferă căptuşelilor cuptoarelor caracter acid. aceeastă comportare se explică prin proprietatea cuarţului de a forma la recristalizare în fază solidă reţele complexe de tip tridimit (v.5 % Al2O3) deoarece au temperatura de topire cea mai scăzută. În aceste condiţii. • şamota (%SiO2 = 60…70%. vor exista două tipuri de faze cristaline: faze cristaline primare sub formă de cristale mari.14.2) şi vâscozităţii ridicate a sticlei silicioase prezentă ca fază vitroasă în aceste ceramici. scap. care provin din cristalizarea topiturii în perioada de răcire şi se prezintă sub formă de cristale mici.

2300 2900…3100 3400…3600 1700 1680 1700 1740 1830 1950 1650 1250 1275 1350 1350 1400 1500 1500 1450 18…22 15…25 15…25 30. Principalele tipuri de materiale refractare Fig 10. rezistenţa mecanică este dependentă de conţinutul de alumină aşa cum a fost arătat anterior.5. sub sarcină.15. Fig.14.13).. 10.5 se prezintă câteva materiale refractare utilizate mai des şi proprietăţile lor principale. Domeniile temperaturilor limită pentru refractaritate şi deformare sub sarcină în sistemul SiO2 – Al2O3 Tabelul 10. Refractare bazice 2900…3100 2200 2900…3100 3200…3400 213 2000 1950 .40 25…35 40…50 45…75 35…55 65…85 B. Materialul refractar aparentă. ele pot fi utilizate până la temperaturi de 1900 oC. 12…28% Cr2O3. fig. 10. 15…25% Al2O3) Cromit (% Cr2O3 > 85%) 1700…1900 1800…2000 1800…2000 2100…. Refractare acide (SiO2 + Al2O3) Refractare silica (%SiO2 > 95%) Samotă inferioară (20…25% Al2O3) Samotă standard (30…35% Al2O3) Samotă densă (40…45% Al2O3) Refractare mulitice (75…80%Al2O3) Refractare mulito-corindonice (80…85% Al2O3) Magnezită (%MgO > 92%) Crom –magnezită (25…50% MgO.14 pot fi apreciate pe baza diagramelor binare de echilibru ale sistemelor corespunzătoare aşa cum s-a arătat anterior pentru ceramicele pe bază de MgO (v. Caracteristicile unor materiale refractare utilizate frecvent Temperatura Rezistenţa Rezistenţa la Densitatea de înmuiere piroscopică..Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor alumină pură topită şi eventual mici cantităţi de argilă ca liant. compresiune. În tabelul 10. o C N/mm2 kg/m3 o C A. Proprietăţile celorlalte tipuri de materiale refractare nominalizate în figura 10.

conductibilitate electrică şi rezistenţă la oxidare (la temperaturi de peste 1500 oC se acoperă cu un strat de SiO2). menţinându-şi practic nemodificate caracteristicile până la 1400 oC. fiind materialul sintetic cu cea mai mare duritate. cristalizată în sistemul hexagonal (ca şi grafitul) este utlizată pentru fabricarea unor piese prin sinterizare şi pentru electrozi de sudură. obţinându-se o clasă nouă de materiale ceramice denumite sialon (de la Si−Al−O−N) ale căror unităţi structurale sunt tetraedrii (SixAl1−x)(OyN1−y)4−. prin variaţia legăturilor atomice şi ionice se obţin structuri noi şi deci proprietăţi noi. se caracterizează prin rezistenţă mecanică ridicată şi comportare bună la fluaj. cu stabilitate dimensională bună la variaţii de temperatură. Nitrura de siliciu cristalizează în sitemul hexagonal. Aceste caracteristici le-a impus ca materiale destinate unor categorii largi de aplicaţii pentru obţinerea de piese prin sinterizare sau sub formă de fibre pentru obţinerea materialelor compozite (v. nitruri.4. 214 .4. Materialele ceramice neoxidice Materialele ceramice neoxidice sunt compuşi de tipul carburi. este un material din categoria ceramicelor tehnice de performanţă din care se pot obţine piese complicate. iar ponderea legăturilor covalente este de cca 70 %. Prin procedee tehnologice moderne s-a reuşit înlocuirea unor atomi de siliciu şi de azot cu atomi de aluminiu şi oxigen. Cele mai comune utilizări sunt ca materiale abrazive şi ca materiale pentru rezistenţe de încălzire electrică a cuptoarelor (cunoscute sub denumirea comercială de “bare de silită”). cristalizată în sistemul cubic (nitrura cubică de bor sau CBN) are duritatea apropiată de a diamntului. Nitrura de bor poate cristaliza în sistemul cubic şi în sistemul hexagonal. Carbura de siliciu cristalizează într-un număr mare de forme alotropice cu densităţi aproape egale şi structuri de tip hexagonal. cap 12). Aceste structuri îi conferă duritatea mare stabilitate termică. bazate preponderent pe legătura covalentă. În practică se utilizează de obicei produse sinterizate împreună cu un liant care este tot un material ceramic refractar.6. romboedric sau cubic. Câteva ceramice neoxidice şi proprietăţile lor mai importante sunt prezentate în tabelul 10.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10. ceea ce a făcut ca sialonurile să fie utilizate pe scară din ce înce mai mare la fabricarea unor piese puternic solicitate. boruri sau siliciuri ale căror unităţi structurale au la bază de obicei legături covalente care le conferă temperaturi înalte de topire sau de descompunere modul de elasticitate şi duritate ridicate. printre care cea mai importantă o reprezintă stabilitatea până la 1800 oC.

Pentru majoritatea aplicaţiilor însă este necesar ca temperatura de curgere Tc (v. Sticlele Aşa cum s-a arătat în scap 10.16 b.5. care modifică structura prin apariţia unor ioni metalici ce se pot plasa între tetraedrii [SiO]4−. B3+. kg/m3 2700…320 0 1900…320 0 2510 Duritatea Knoop* 3000 Modulul de elasticitate. fig. P5+. Carbura de bor are duritatea imediat mai mică decât CBN fiind utilizată la realizarea sculelor aşchietoare sau în construcţii aerospaţiale datorită modulului de elasticitate ridicat şi densităţii reduse (v. cu deosebirea că baza piramidei de diamant (care constituie penetratorul ) este un romb. aşa cum se observă în figura 10.. sau pot lega tetraedrii între ei.6). Acest lucru se realizează prin adăugarea altor componente. N/mm2 900…1100 250…700 Temperatura de topire sau de descomp. tabelul 10.16 a. 10. componentele sticlelor se pot grupa după cum urmează: a) Formatorii de reţea (vitrifianţi) sunt oxizi ai elementelor cu cationi de rază mică şi sarcină relativ mare (Si4+. Caracteristicile unor materiale ceramice neoxidice Denumirea şi formula chimică a materialului Carbura de siliciu (SiC) Nitrura de siliciu (Si3N4) Carbura de bor (B4C) Densitatea . o C 2400 1898 2700…290 2425 0 Nitrura cubică de bor 3480 5000 840…870 6500…700 1540 (BN) 0 Carbura de wolfram (WC) 15500 2700 580…620 4500.2.. Ti.2 b).. etc. cationii respectivi se înconjoară (coordinează) cu 3−4 ioni de oxigen formând tetraedri sau piramide 215 . fig. În acest context. Ta se utilizează ca materiale dure pentru scule sub formă de plăcuţe sinterizate cu un liant metalic (de obicei Co).500 2780 0 4800…494 Carbura de titan (TiC) 3100 330…350 2500…280 3100 0 0 * Metoda Knoop de determinare a durităţii se bazează pe aceleaşi principii ca şi microduritatea Vickers.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Tabelul 10. 10. kN/mm2 380…420 160…320 3500 440…460 Rezistenţa la compresiun e.9) să fie mai redusă pentru prelucrarea sticlei în condiţii economice corespunzătoare. 10. aşa cum se observă din figura 10. Carburile de W.6.). baza structurii sticlelor silicatice o constituie reţeaua spaţială de unităţi [SiO]4− legate în poziţii aleatoare (v. Utilizarea sticlei de silice cu această structură este limitată la aplicaţii speciale unde se cere refractaritate ridicată.

dând naştere reţelei spaţiale dezordonate. oxidul de potasiu K2O şi oxidul de litiu Li2O) sau de stabilizatori (de exemplu: oxidul de calciu CaO.16. PbO şi ZrO2. Sticlele formate numai din silice şi oxizi alcalini au rezistenţă scăzută la acţiunea substanţelor chimice. Temperatura de topire a silicei se reduce în prezenţa fondanţilor prin distrugerea continuităţii reţelei datorită ruperii lanţurilor Si−O−Si de către ionii metalelor alcaline (v. pentru exemplificarea influenţei fondanţilor. 10. rezistenţă mecanică şi rezistenţă la şoc termic reduse.17 se prezintă diagrama de echilibru a sistemului SiO2−Na2O. fig. 216 . fig. pe care se observă existenţa unei transformări de tip eutectic la temperatura de 800 oC şi formarea compusului Na2O·2SiO2 cu temperatură de topire mai mică decât a silicei. Ba.10.16b). formatorul de reţea cel mai utilizat este silicea (SiO2) însoţit în unele cazuri de oxidul boric B2O3 şi/sau pentaoxidul de fosfor (P2O5). c− sticla calco-sodică b) Modificatorii de reţea sunt componentele cu rol de fondanţi (de exemplu: oxidul de sodiu Na2O.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR care se leagă între ei prin vârfuri. c) Intermediarii sunt componente care contribuie atât la formarea reţelei cât şi la modificarea unor caracteristici. în figura 10. Fig. Mg) ai căror ioni contribuie la realizarea legăturilor între unităţile structurale (v. Imbunătăţirea caracteristicilor se realizează prin acţiunea stabilizatorilor care sunt oxizi ai metalelor bivalente alcalino-pământoase (Ca.16 a). aşa cum a fost arătat. Structura sticlelor: a – sticla silico – sodică. oxidul de bariu BaO şi oxidul de zinc ZnO). oxizi care acţionează prin înlocuirea în reţea a ionului Si4+ cu ionii metalelor respective. oxidul de magneziu MgO. 10. în această categorie intră Al2O3.

7. în scap.19 % Na2O şi 8. Na2O şi CaO) rezultă pe de o parte din condiţia reducerii temperaturii de topire ceea ce ar însemna cantităţi mai mari de Na2O. ceea ce conduce şi la o dispersie mare a caracteristicilor mecanice (v. Cea mai importantă utilizare a sticlelor ca materiale structurale o constituie fără îndoială fibrele.. compoziţiile chimice ale câtorva tipuri de sticle utilizate mai frecvent. Utilizarea oxidului B2O3 alături de SiO2 ca formator de reţea are ca efect reducerea temperaturii de topire.10.17. atât cele discontinui (vata de sticlă). Sticlele cu plumb au rezistenţă chimică scăzută. Diagrama de echilibru a Răspândirea lor extrem de mare se sistemului SiO2 − Na2O datorează costului redus al materiilor prime. 8). care se pot grupa în funcţie de tipul oxizilor care imprimă sticlei anumite proprietăţi.. dar proprietăţi optice şi electrice deosebite. Conţinutul redus de oxizi alcalini le conferă o rezistivitate electrică foarte mare şi rezistenţă chimică bună. Sticlele calco-sodice sunt cele mai uzuale. dar acesta are influenţă negativă asupra solidificării (favorizează cristalizarea). pentru reducerea tendinţei de cristalizare se introduce 3…4 % MgO.11 % CaO. precum şi influenţa prezenţei apei asupra rezistenţei la solicitări de durată (v.2. fiind utilizate pentru fabricarea geamurilor (sticla plană). fig. Fig. tabelul 10. Denumirea comună de “cristal de plumb” se folseşte pentru sticlele care conţin peste 20 % PbO. Sticlele boro-silicatice se caracterizează prin coeficienţi de dilatare mici. ceea ce ar însemna concentraţii de CaO mai mari. 10. 10.9) putând fi utilizate şi la temperaturi înalte. 10. 13. fiind utilizate ca sticle speciale pentru aparatura de laborator care lucrează la temperaturi ridicate.2). sunt prezentate în tabelul 10. Sticlele alumino-silicatice au temperaturile punctelor fixe de vâscozitate ridicate (v. iar pe de altă parte asigurarea unei rezistenţe chimice mai bune. cât şi cele continui 217 . Sticlele calcosodice conţin 70…75 % SiO2.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Există o varietate foarte mare de tipuri de sticle.. Sunt utilizate la fabricarea materialelor electroizolante. Principalele particularităţi ale comportării sticlelor la solicitări mecanice au fost prezentate anterior. fără să afecteze stabilitatea chimică şi fără să modifice proprietăţile de solidificare ale silicei. remarcându-se influenţa deosebit de puternică a concentratorilor de tensiuni. obiectelor de menaj şi anumitor aparate de laborator. ambalajelor.. Limitele concentraţiilor pentru oxizii de bază (SiO2. fig.

Tabelul 10. Rezistenţa la tracţiune a fibrelor de sticlă este mult mai mare decât cea determinată pe epruvete deoarece structura are un grad de anizotropie cu atât mai pronunţat cu cât diametrul fibrei este mai redus. Analizând compoziţiile chimice ale sticlelor utilizate pentru fibre (v.5 <0. prezenţa Al2O3 ca intermediar. deoarece prezenţa acestora conduce la micşorarea rezistivităţii electrice (ionii Na+.tipa A – calco-sodică normală . în care %SiO2 = 45…55 % iar %Na2O sau %Li2O = 15…20 %.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR folosite în principal la obţinerea materialelor compozite (v.5 35 7 .tip C – rezistente la coroziune . unele sticle conţin şi cantităţi mici de alţi oxizi metalici pentru îmbunătăţirea proprietăţilor optice sau pentru colorare. restul fiind adaosuri ce contribuie la îmbunătăţirea proprietăţilor şi aspectului.5 5 8 16 14 8. tabelul 10.2 < 0. la fibrele din silice pură se obţin şi rezistenţe de 8000 N/mm2).3 Fe2O3 25 - Pe lângă componentele de bază.4 2. cap.5 <0.tip AR – rezistente la alcalii .5 2 58% ZrO2 4 0. O categorie aparte de mase sticloase o constituie emailurile aplicate pe suprafaţa pieselor metalice în unul sau mai multe straturi. se ating astfel rezistenţe la tracţiune de 2000…5000 N/mm2 în funcţie de conţinutul de SiO2 şi de diametrul fibrei (de exemplu. Pentru obţinerea unor straturi de acoperire uniforme. Emailarea este o metodă relativ ieftină de obţinere a unor piese metalice cu rezistenţă ridicată la coroziune. În cazul fibrelor tip E utilizate în electrotehnică se remarcă limitarea drastică a conţinutului de oxizi alcalini. K+ sunt purtători de sarcină electrică). Se utilizează sticle silicatice cu compoziţii complexe. Compoziţiile chimice ale unor sticle uzuale Tipul sticlei Sticle calco-sodice (sticlă plană) Sticla boro-silicatică (“Pyrex”) Sticla alumino-silicatică Sticla cu plumb (‘cristal”) Sticla Vycor Sticle pentru fibre: .7. 218 . se constată că sunt sticle alumino-silicatice şi boro-silicatice.5 8 4 14 17 3 16 3 5 10 1. care capătă importanţă mai mare în cazul fibrelor datorită secţiunii reduse şi suprafeţei mare de expunere la mediu.2 70 62 65 54 65 1. (formator şi modificator de reţea) conduce la creşterea stabilităţii chimice.9 4 0.5 0.tip E – rezistivitate elctrică mare .5 14.5 22 0. aderente şi continui emailurile trebuie să aibă capacitate de umectare a suprafeţei metalice şi capacitate de întindere.tip S − rezistenţă mecanică mare * Concentratia masică în % pentru: Formatori de Modificatori şi stabilizatori Intermediari reţea de reţea SiO2 B2O3 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Alţii * 72 14 1 8 4 1 80.7).12). iar prin procesul de fabricaţie se realizează obţinerea de fibre cu suprafeţele lipsite de defecte.58% PbO 96 3 < 0.5 12.5 Fe2O3 15 0.2 54 7.

219 . Pt. ZrO2.15 % şi are întărire rapidă la început. Compoziţia topiturii şi tipul germenilor de cristalizare se aleg astfel încât proprietăţile cristalelor şi ale sticlei intercristaline să fie corespunzătoare scopului urmărit. Au. în materialele vitroceramice uzuale cristalele pot reprezenta 50…95 % din volumul total. are întărire lentă cu degajare redusă de căldură. de obicei pe bază de aluminosilicat de litiu în care se adaugă germeni de cristalizare ce pot fi: oxizi cu temperaturi înalte de topire (TiO2..7.6.. la răcirea topiturii germinarea se produce rapid în toată masa. până la vasele de bucătărie termorezistente.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor 10. 10. Baza topiturii o constituie o sticlă simplă. • silicatul tricalcic 3CaO·SiO2 (simbol C3S) se află în proporţie de 40. proprietăţi optice şi electrice deosebite. dar sunt supuse unui proces de cristalizare controlată. Principalele componente ale cimentului şi concentraţiile masice ale acestora sunt: • silicatul dicalcic 2CaO·SiO2 (simbol C2S) se află în proporţie de 0…30 %. Cimentul Este un material pulverulent constituit din silicaţi şi aluminaţi de calciu care sunt compuşi anhidri. coeficient de dilatare foarte mic (deci rezistenţă la şoc termic). Cu). de la scuturile termice pentru vehicule spaţiale. restul fiind masă vitroasă ce leagă între ele aceste cristale. Reacţia de hidratare este exotermă şi în urma desfăşurării complete se obţine o masă rezistentă cu rol de liant pentru particulele altor materiale înglobate (nisip şi pietriş).. cantitatea de structură cristalină depinzând de condiţiile în care se face răcirea.80 %. fiind utilizate în cele mai diverse domenii. Cr2O3). instabili în prezenţa apei. stabili şi cristalizaţi. Materialele vitroceramice Materialele vitroceramice sunt materiale policristaline de tipul aluminosilicaţilor obţinute printr-o tehnologie asemănătoare cu cea a sticlei. Calitatea vitroceramului depinde esenţial de uniformitatea germinării în toată masa topiturii şi de posibilitatea de a controla numărul germenilor de cristalizare. amestecaţi cu apa ei formează compuşi hidrataţi. P2O5. are întărire rapidă cu degajare mare de căldură. fluoruri sau chiar metale (Ag. Materialele vitroceramice au rezistenţă mecanică ridicată. • aluminatul tricalcic 3CaO·Al2O3 (simbol C3A) se află în proporţie de 7. placajele rezistente la coroziune în industria chimică..

219 aluminat tricalcic (C3A). cap. Compoziţiile şi proprietăţile cimenturilor portland Concentraţiile masice.5 26. 219 alumino-silicaţi. 210 aluminat feric tetracalcic (C3AF). v. Compoziţiile nominale ale cimenturilor portland şi rezistenţa la compresiune după întărire sunt prezentate în tabelul 10. aceasta rămâne în masa betonului şi după evaporare va rezulta. 207 carbură de bor. Dacă se introduce apă în exces. N/mm2 după 3 după 28 zile zile 12. Tabelul 10. Cel mai utilizat tip de ciment este cimentul “Portland” (după numele insulei britanice unde s-a fabricat pentru prima dată) care se obţine prin calcinarea calcarului cu argilă şi măcinarea produsului sinterizat.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • aluminatul feric tetracalcic 4CaO·Al2O3·Fe2O3 (simbol C3AF)se află în proporţie de 4. cu rezistenţă mecanică redusă.5 10. formând astfel amestecul (agregatul compozit. Există şi alte varietăţi de cimenturi care pe lângă componentei cimentului portland conţin şi alte substanţe cum ar fi: zgură de furnal.8 .8.5 26. Cuvinte cheie alumina. cenuşă de termocentrale. 12) numit beton . Aceste substanţe modifică proprietăţile cimentului prin formarea unor hidrosilicaţi sau hidroaluminaţi mult mai stabili. nu umple bine forma şi va conţine aer. 197 . rezultând o masă pulverulentă (dimensiuni de particule 0.. ceea ce conduce la o structură poroasă a betonului. 215 carbura de siliciu. Pentru obţinerea rezistenţei mecanice corespunzătoare trebuie să se asigure un raport optim apă/ciment. gips.5 26. o structură poroasă. 201 220 argile. diatomite etc. Dacă se introduce apă mai puţină. 214 ceramice. cimentul se foloseşte împreună cu nisip şi pietriş (care se află în proporţia cea mai mare).5 Aşa cum a fost arătat mai sus.5…50 µm). de asemenea.5 22 25.15 % şi are întărire lentă.. % Tipul cimentului C2S Tip 10 – normal (standard) Tip20 – cu întărire lentă şi căldură redusă Tip 30 – cu întărire rapidă Tip 40 – cu degajare mică de căldură Tip 50 – rezistent la sulfaţi 25 31 14 46 38 C3S 49 44 58 28 41 C3A 11 5 11 5 4 C3A F 8 13 8 13 10 Rezistenţa la compresiune .5 10 22 8. amestecul nu are palsticitate suficientă.

Materiale electrotehnice.. Noţingher P. 211 vâscozitate. 200 şoc termic. 214 ceramice oxidice. 208 cristobalit. Bucureşti. 216 starea amorfă (vitroasă). 218 temperatură de curgere. 206 sticle. 219 silicat tricalcic (C3S). 205 temperatură de recoacere. 202 intermediari. 207 ciment. Smith Ch. Bucuresti. 212 refractare silica. New York. Editura Didactică şi Pedagogică. Vasilescu D. 219 corindon. 1983 2. 211 şamotă. 214 nitrura de siliciu. 217 sticle cu plumb. 216 mulit. 219 modificatori de reţea. 197. Editura Tehnică. Ceramica tehnică. 211 fisurare sub tensiune. 213 devitrifiere. Bucuresti. 212 rezistenţa la înmuiere sub sarcină. New Jersey. 1981 5. 207 feldspat. 211 rezistenţa piroscopică (refractaritate). 204 fondant. 1992 3. 210 materiale vitroceramice. 204 vitrifiant. Stiinţa materialelor. 210 stabilizator. 208 nitrura de bor. Studiul si ingineria materialelor. 212 refractare silimanitice.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor ceramice neoxidice. 217 sticle calco-sodice. 217 sticle boro-silcatice. Bucuresti.. 218 faianţă. 1988 4. Constantinescu D. 1995 6. 205 temperatură de înmuiere. Editura Tehnică. The Science of Engineering Materials. Bucureşti. 215 emailuri. Editura Didactică şi Pedagogică. 212 sialon. 205 refractare corindonice. 219 silice. Macmillan Publishing Company. 208 cromit. 203 spinel. 209 gresie ceramică. 207 punct fix de vâscozitate. 207 titanaţi. Tehnologia sticlei. Shackelford J. Inc. Editura Didactică şi Pedagogică. 214 oxidul de zirconiu.. 214 silicat dicalcic (C2S). Saban R. 197 sticle alumino-silicatice. 207 ferite. O. 216 magnezită. 215 Bibliografie 1.S. 205 temperatură de vitrifiere. 1986 221 . 200 teracotă. Printice Hall. 205 temperatură de prelucrare. 197 sticlă “securit”. s. Nica Al. 210 ceramice silicatice. Ifrim A. 217 sticle pentru fibre. şi Ciocea N.a.. 1988 7. 207 încovoiere statică. Nölle G.. Introduction to Materials Science for Engineers. 201 duritate Knoop. 216 glazură. 210 porţelan.

. b) este fenomenul de creştere necontrolată a dimensiunilor la o variaţie bruscă a temperaturii. 1995 Teste de autoevaluare T10. Care dintre afirmaţiile următoare despre şocul termic sunt adevărate: a) este fenomenul de reducere bruscă a vâscozităţii la reducerea temperaturii sub o anumită valoare. c) este fenomenul de fisurare sau 222 .10. Elements of Materials Science and Engineering. Bucuresti 1986 11. Sixt Edition. Zet Gh. d) structura este complexă. Fundamente.4.10. 1989 10. b) numărul de anioni ai unităţii respective. Van Vlack L. Care dintre afirmaţiile următoare depre structura materialelor ceramice sunt adevărate: a) este o structură complexă ce conţine faze cristaline şi faze amorfe.10.10. c) pierderea componenţilor cu rol de vitrifianţi din structură. Ursu D.1. Editura Tehnică. b) caracteristica de încovoiere prin şoc. Massachusetts..3. Manualul inginerului. c) distanţele dintre particulele constitutive şi intensitatea legăturilor nu sunt uniforme. d) trecerea spre starea de echilibru stabil prin creşterea gradului de ordine din structură? T. b) modificarea numărului de coordinaţie al unităţii structurale. d) alungirea procentuală după rupere? T. b) legături ionice şi legături covalente. formată din faze metalice şi faze nemetalice? T. b) structura este complet cristalină. c) legături metalice şi legături covalente. Care dintre mărimile următoare reprezintă numărul de coordinaţie al unităţii structurale a materialelor ceramice: a) numărul de cationi din interstiţiile tetraedrale. d) legături ionice şi legături moleculare? T. d) numărul electronilor de valenţă ai componenţilor? T.6.10. Addison-Wesley Reading.5. Fizica stării solide – aplicaţii în inginerie Editura Tehnică.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. 1994 9.10. c) numărul de cationi din unitatea de volum.2. * * * Hütte. c) structura este complet amorfă.7. d) structura corespunde unei stări stabile cu energia liberă minimă? T. c) rezistenţa la compresiune. b) se topesc şi se solidifică la temperatură constantă. Care dintre mărimile enumerate se utilizează pentru caracterizarea rezistenţei mecanice a materialelor ceramice şi a sticlelor: a) rezistenţa la încovoiere statică. Bucureşti. Ce reprezintă devitrifierea sticlelor: a) trecerea în stare fluidă prin reducerea treptată a vâscozităţii. Care tipuri de legături se întâlnesc în cazul materialelor ceramice: a) legături metalice. Editura Tehnică. Tenţulescu D. H.L. Fibre de sticlă. Ce se poate spune despre corpurile vitroase (amorfe): a) structura este constituită din lanţuri spaţiale în care poziţia relativă a unităţilor structurale este aleatoare ca în starea lichidă. Bucureşti.

c) temperatura la care se determină limita de curgere prin încercarea la tracţiune. c) temperatura sub care vâscozitatea este mai mare de 1018 Pa·s. K. b) tensiunea de întindere care provoacă o deformarea elastică dată. au rolul de a forma fazele cristaline ale ceramicelor. d) diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se deformeze? T.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor rupere la o variaţie bruscă a temperaturii.10.10.10. Ce reprezintă temperatura de vitrifiere Tv a sticlelor: a) temperatura sub care corpul se comportă ca un solid cristalin. Ce este mulitul: a) un mineral natural care însoţeşte argila şi este baza majorităţii constituenţilor materialelor ceramice silicatice. b) temperatura la care apar deformaţii plastice mai mari decât o anumită valoare.8. Ce este caolinul: a) o varietate de silice cu granule foarte fine. d) au rolul de fondanţi fiind la originea masei vitroase care leagă particulele de silice şi de argilă în structura ceramicelor? T. d) temperatura de prelucrare a sticlei? T. d) temperatura de modificare a transparenţei sticlei? T. d) temperatura care determină un anumit grad de deformare sub acţiunea unei tensiuni de compresiune date? T. c) temperatura la care se produce o deformare elasto-plastică dată sub acţiunea unei solicitări de întindere.13. b) temperatura maximă la care apare deformarea plastică a unui corp supus unei solicitări constante. c) conductivităţii termice reduse.10.10. Ce este rezistenţa la şoc termic: a) tensiunea mecanică la care se deformează un corp supus unei diferenţe mari de temperatură. Mg. c) compus chimic definit pe bază de calciu cu formula 2CaO·SiO2.10.15. d) alumino-silicat hidratat cu formula Al2O3 ·2SiO2·2H2O? T. b) temperatura sub care vâscozitatea este mai mare de 104 Pa·s. Cui se datorează sensibilitatea materialelor ceramice şi a sticlelor la şoc termic: a) coeficientului de dilatare liniară mai redus al acestor materiale. b) o varietate de argilă cu structură lamelară. d) prezenţei fazelor cristaline? T. c) diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se fisureze. c) măresc rezistenţa la deformare sub sarcină a ceramicelor.10. Ca.10. Care dintre afirmaţiile următoare despre feldspaţi sunt adevărate: a) sunt compuşi alumino-silicatici de Na.11.14. b) structurii amorfe. Rezistenţa la deformare (înmuiere) sub sarcină este apreciată în mod uzual prin: a) tensiunea de compresiune care provoacă o deformare plastică dată.10.9. b) silice (SiO2) în 223 .12. d) se produce ca urmare a apariţiei unei neuniformităţi pronunţate a temperaturii pe secţiunea piesei? T. Ce reprezintă temperatura de curgere Tc a sticlelor:a) temperatura deasupra căreia vâscozitatea este mai mică de 104 Pa·s.

Care dintre afirmaţiile următoare despre sticlele calco-sodice sunt 224 . Ce reprezintă rezistenţa piroscopică a materialelor ceramice refractare: a) temperatura la care vâscozitatea scade sub 103 Pa·s. Care dintre afirmaţiile următoare despre alumină sunt adevărate: a) are temperatura de topire 2054 oC şi cristalizează sub formă de corindon. c) are tenacitate ridicată şi constituie baza lianţilor materialelor ceramice.10.24. b) oxidul boric (B2O3). d) are o reţea cristalină cubică complexă în care ionii Mg2+ ocupă interstiţiile tetraedrice iar ionii Al3+ ocupă interstiţii octaedrice? T.17.10. în condiţii determinate de expunere la temperatură? T. c) amestecul plastic de argilă.21.10. Care dintre următoarele substanţe au rol de modificatori de reţea (fondanţi) în structura sticlelor: a) alumina (Al2O3). c) oxidul de sodiu (Na2O).5 % sub acţiunea unei sarcini de compresiune de 0. Care dintre următoarele substanţe au rol de formatori de reţea în structura sticlelor: a) silicea (SiO2). Cum se realizează îmbunătăţirea comportării la temperaturi ridicate a oxidului de zirconiu (ZrO2): a) prin calcinare la temperaturi de 1200…1300 oC.10. d) oxidul de zinc (ZnO)? T.10. d) prin tratament termic de călire de punere în soluţie? T.10. c) oxidul de sodiu (Na2O).2 N/mm2. c) prin adăugarea de CaO şi/sau MgO care în concentraţii mai mici de 10…15 % se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura cubică.19. b) oxidul de magneziu (MgO). Ce rol are glazurarea pieselor confecţionate din ceramică: a) de a mări rezistenţa la deformare sub sarcină.23. d) oxidul de plumb (PbO)? T. c)este o fază bertholidă cu topire congruentă cu formula MgO·Al2O3. c) de a mări rezistenţa mecanică prin crearea unor tensiuni reziduale de compresiune? T. feldspat.18.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR stare amorfă. b) de a micşora higroscopicitatea prin formarea unui strat compact cu structură vitroasă. d) oxidul de zinc (ZnO)? T.22. c) oxidul de sodiu (Na2O).10. b) temperatura la care o epruvetă cubică capătă o deformare specifică de 0.20. d) un compus definit cu topire incongruentă care apare în sistemul SiO2-Al2O3 şi corespunde formulei chimice 3Al2O3·2SiO2? T.10. silice şi apă.10. d) are duritate ridicată şi este utilizată pentru realizarea implanturilor medicale de os? T.16. Care dintre afirmaţiile următoare despre spinel sunt adevărate: a) este un compus care se formează pe baza schimbului de electroni de acelaşi spin: b) este o fază daltonidă cu topire congruentă cu formula Al2O3 ·2SiO2. b) oxidul de litiu (Li2O). b) are temperatura de topire 1716 oC şi cristalizează sub formă de cristobalit. c) temperatura la care o epruvetă conică din materialul considerat se tasează cu o valoare dată. Care dintre următoarele substanţe au rol de stabilizatori în structura sticlelor: a) alumina (Al2O3). b) prin adăugarea de Al2O3 care în concentraţii mai mici de 5 % se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura tetragonală.

ciment Tip 30. 13.. ciment Tip 20. c) sticlele alumino-silicatice. în cazul dat O2-). Rezolvare Aşa cum s-a arătat în scap. d) obţinerea sticlelor cu rezistenţă piroscopică se realizează prin creşterea concentraţiei de Na2O? T. d) în topitură se adaugă germeni de cristalizare ce pot fi oxizi cu temperaturi înalte de topire. c) ciment Tip 20.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor adevărate: a) toate sticlele calco-sodice conţin 70…75 % SiO2. d) ciment Tip 50. Să se determine numărul de coordinaţie şi geometria coordinării pentru următorii oxizi componenţi ai ceramicelor şi sticlelor: SiO2. deoarece sticla este un material fragil. numărul de coordinaţie depinde de r raportul C (rC – raza cationului metalic şi rA – raza anionului. Ce se poate spune despre rezistenţa la tracţiune a fibrelor de sticlă: a) este mai redusă datorită secţiunii mici.28. b) sticlele cu plumb. În care dintre următoarele enumerări cimenturile sunt prezentate în ordinea crescătoare a conţinutului de silicat tricalcic (C3S): a) ciment Tip 40.10. şi supuse unui proces de cristalizare controlată.27.26. ciment Tip 10.2. MgO şi CaO. c) este la fel cu cea determinată pe epruvete. ciment Tip 20. rA pentru rezolvarea aplicaţiei se utilizează datele prezentate în tabelul 10.19 % Na2O şi 8..1. c) sunt materiale policristaline de tipul alumino-silicaţilor obţinute printr-o tehnologie asemănătoare cu cea a sticlei.10. Al2O3.11 % CaO.25. ciment Tip 10? Aplicaţii A. d) este mai ridicată datorită utilizării sticlelor cu conţinut ridicat de silice? T. ciment Tip 20.10. fluoruri sau chiar metale? T. Ti2O. c) concetraţia de CaO în compoziţia lor chimică este limitată de influenţa negativă asupra solidificării prin favorizarea cristalizării.1 cu 225 . Na2O.10. b) sunt sticle speciale supuse unui tratament de călire în urma căruia iau naştere tensiuni reziduale de compresiune în strat şi de întindere în miez. ciment Tip 30. b) concetraţia de CaO în compoziţia lor chimică este limitată de influenţa negativă asupra stabilităţii chimice.10. ciment Tip 50. b) ciment Tip 10. Care dintre afirmaţiile următoare despre materialele vitroceramice sunt adevărate: a) sunt materiale ceramice cu structura complet vitroasă. 10. Care dintre următoarele tipuri de sticle se utilizează pentru fabricarea fibrelor continui: a) sticlele boro-silicatice. b) este mai mare datorită lipsei de defecte superficiale şi anizotropiei structurii. d) sticlele calco-sodice? T.

9. fie T1 şi T2.295 0.462 0. deci E a = = 1383 − 1213 T2 − T1 η 2 10 Ea  T2 −T1  226 .225.6.T1) = (106. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A10.132 rO 2− deci numărul de coordinaţie este 4 iar geometria coordinării este tetraedrală (v.772 0.225…0.061 0. adică de vâscozitatea η a materialului care depinde de temperatură conform relaţiei (10. Pe baza definirii punctelor tm şi tc se obţin două perechi de valori: (η1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ajutorul cărora se calculează raportul rC rO 2 − (cu rO 2 − = 0.2).102 0.1). nm 0. temperaturile absolute corespunzătoare temperaturii de înmuiere tm şi temperaturii de curgere tc.732 0. şi geometria coordinării. în care singura necunoscută este Ea şi a η2 e RT2 RT1T2 η1 8.414…0. Să se calculeze energia de activare Ea pentru curgerea vâscoasă deasupra temperaturii de înmuiere a sticlei alumino-silicatice ale căror puncte fixe sunt prezentate în tabelul ce însoţeşte figura 10.078 0.2. scriind relaţia (10.414…0.106 rC rO 2 − 0.tab.1213) şi (η2.414 0.10.057 0.132 nm).2) pentru cele două puncte de pe curbă şi făcând Ea     η e RT1 raportul lor rezultă: 1 = E = e R  T1T2  .732…1.039 rezultă: Si = = 0. valoare care aparţine intervalului [0. rezultat cunoscut deja din cele prezentate anterior. rezultatele aplicaţiei fiind prezentate în tabelul 10.414) şi 0. 10. Pentru ceilalţi oxizi se procedează identic.803 Intervalul căruia aparţine 0.9.590 0.732 0. Cationul Si4+ Al3+ Ti3+ Na+ Mg2+ Ca2+ rC .414…0.000 0. se stabileşte numărul de coordinaţie. 0.000 Numărul de coordinaţie 4 6 6 8 6 8 Geometria coordinaţiei tetraedru octaedru octaedru cub octaedru cub A.039 0. Tabelul 10.732…1.9.431 0.1.1383) ce aparţin curbei η = f(T). pentru sticla alumino-silicatică dată rezultă: T1 = 940 + 273 = 1213 K şi T2 = 1110+273 = 1383 K.314 ⋅ 1213 ⋅ 1383 10 6. r 4+ 0.732 0.295 . Pe aceaastă cale pentru SiO2. Rezolvare Energia de activare pentru curgerea vâscoasă este legată de rezistenţa opusă deplasării atomilor la o temperatură dată. 6 ln ln 4 ≅ 491170 J/mol.T2) = (104.

Pentru o sticlă destinată prelucrării prin fasonare se cunoaşte că temperatura inferioară de recoacere tir = 515 oC iar temperatura de înmuiere este tm = 700 oC.2.2.6 Pa·s. Să se determine limitele între care se încadrează cantitatea de mulit din structura acestui material refractar. tc = 1067 − 273 = 794 oC Tc = 8.5 % are loc o transformare eutectică.314 ⋅ 788 ⋅ 973 1013.2) din care Ea rezultă: T = R(ln η − ln η 0 ) Energia de activare Ea pentru curgerea vâscoasă se determină procedând la fel ca la rezolvarea aplicaţiei A10. tp = 1109 − 273 = 836 oC Tp = 3 − 23 8.5.10. Rezolvare Refractarele de tip şamotă sunt materiale ce aparţin sistemului SiO2−Al2O3 a cărui diagramă de echilibru este prezentată în figura 10. ηp = 103 Pa·s (v.9) şi rezultă: 547400 = 1067 K. Ea = 973 − 788 T2 − T1 η 2 10 Cu această valoare se poate determina constanta η0 din relaţia (10.3. 314⋅788 = 1. Aplicând pincipile de analiză a diagramelor de echilibru şi a diagramelor structurale prezentate în cap.5 Pa·s iar cea corespunzătoare temperaturii tm este η2 = 106. rezultă η 0 = η1e − Ea RT1 = 10 13. Pentru temperatura de curgere tc.6 ⋅ 10 − 23 547400 = 1109 K. rezultă : 227 . Din tabelul 10.314 ln 10 − ln 1.4.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor A.2) scriind această relaţie pentru T1.314 ln 10 4 − ln 1. fig. Rezolvare Temperaturile cerute se pot determina pe baza relaţiei (10.5 ln = ln 6. 6 ≅ 547400 J/mol.9 rezultă că vâscozitatea corespunzătoare temperaturii tir este η1 = 1013.10. T1 = 515+273 = 788 K şi T2 = 700 + 273 = 973 K.6 ⋅ 10 ( ) ( ) A.11 din care rezultă că la %Al2O3m = 5. 10. din figura 10. Să se determine temperatura de curgere tc şi temperatura de prelucrare tp ale acestui tip de sticlă. temperaturile absolute corespunzătoare vor fi.5 − e 547400 8.5 rezultă că materialul analizat (şamotă densă) are %Al2O3m = 40…45 % . ηc = 104 Pa·s iar pentru temperatura de prelucrare tp. iar mulitul (3Al2O3·2 SiO2) se formează la concentraţia de %Al2O3m = 72 %. Rezultă: RT1T2 η1 8. O cărămidă refractară este realizată din şamota densă ale cărei caracteristici sunt prezentate în tabelul 10.6·10-23.

Un bloc refractar de magnezită este montat în căptuşeala unui cuptor astfel încât dilatarea sa liberă este împiedicată. 72 − 5. ∆t max ≤ mc .5 100 = 51. Să se determine diferenţa maximă dintre temperatura blocului şi temperatura căptuşelii în care este încastrat. astfel încât blocul refractar să nu se fisureze. Dilatarea specifică (dilatarea unităţii de lungime) la o încălzire a materialului cu ∆t este α∆t.4). αE În tabelul 10.5 ⋅ 10 160 ⋅ 10 Tinând seama că temperaturile de lucru ale cuptoarelor sunt de ordinul sutelor de grade. %mulitmax = 100 = 59.5·10-6 mm/mm oC şi E = 150…170 kN/mm2.pentru %Al2O3m = 45%. iar în tabelul 10.10.. .88% . pe baza observaţiei că materialul se deformează elastic până la rupere (este fragil) rezultă că este valabilă legea lui Hooke (v. unde Rmc este rezistenţa la compresiune. de unde rezultă deformaţia specifică maximă εmax pe care o poate R suporta blocul este ε max = mc . %mulitmin = 228 .pentru %Al2O3m = 40%.5 45 − 5. se găsesc următoarele caracteristici ale materialului analizat: α = 13.5.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 40 − 5. pentru calcule se utilizează valorile medii ale intervalelor de variaţie ale acestor mărimi şi rezultă: 60 ∆t max ≤ ≅ 28 oC 3 −6 13.. pe baza celor R arătate trebuie ca α∆tmax ≤ εmax şi de aici. 72 − 5. unde α este coeficientul de dilatare.5 . Rezolvare Dilatarea liberă a blocului fiind împiedicată. acest rezultat arată cât de importantă este încălzirea uniformă a întregii căptuşeli refractare a cuptorului şi construirea acesteia astfel încât să se asigure şi dilatarea liberă a componentelor sale.2.40% .se dă rezistenţa la compresiune Rmc = 45. înseamnă că în material se vor dezvolta tensiuni de compresiune corespunzătoare deformaţiei specifice egale cu dilatarea specifică împiedicată.5 A. scap.75 N/mm2. 3. iar E E − modulul de elasticitate.5.

de exemplu. o legătură simplă şi una triplă.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Capitolul 11 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE POLIMERILOR 11. două legături simple şi una dublă. Spre deosebire de acestea. Aşa cum se cunoaşte. prin înlocuirea unui atom de hidrogen cu grupul CH3 se obţine etanul C2H5. Introducere Polimerii sunt compuşi chimici (în marea majoritate a cazurilor organici) cu molecule de dimensiuni mari (macromolecule) obţinute din unirea într-un lanţ molecular (catenă) a unui număr mare de monomeri . După modul cum sunt ocupate cele patru valenţe ale carbonului. de exemplu. atomul de carbon se află în centrul tetraedrului format de ceilalţi atomi. se obţin molecule din ce în ce mai complexe. cei doi tetraedri fiind poziţionaţi astfel încât forţele de respingere dintre ionii H+ să fie minime. moleculele organice se formează prin legarea covalentă a atomilor de carbon cu alţi atomi sau unităţi structurale. două legături duble.109. hidrocarburile nesaturate au legături duble sau chiar triple. pornind de la cea mai simplă hidrocarbură saturată care este metanul CH4. pot exista următoarele situaţii: patru legături simple. În cazul celor patru legături simple.5o. Prin înlocuirea unui atom din vârful tetraedrului cu o unitate structurală de acelaşi tip sau diferită. caz în care moleculele devin planare şi pot reacţiona între ele sau cu alţi compuşi dând naştere moleculelor gigant ale polimerilor.1.unităţi structurale de obicei identice. astfel că unghiul dintre două legături este de aprox. în cazul etilenei C2H4 legăturile duble se pot desface permiţând unităţilor structurale să se lege şi să formeze polietilena conform schemei : 229 .

1) se consideră Mpolimer = M n . (11. − masa moleculară medie M n determinată în funcţie de fracţia numerică a lanţurilor şi definită prin relaţia: ∑ Ni M i . Polimerii sintetici sunt amestecuri de macromolecule cu grade de polimerizare diferite. (11. 230 .3) M n = ∑ xi M i = ∑ Ni unde xi este fracţia numerică a lanţurilor cu masa Mi.2) M m = ∑ mi M i = ∑ Ni M i unde mi este fracţia masică a lanţurilor cu masa Mi. care pentru polimerii utilizaţi în tehnică are valori n = 103…106. Gradul de polimerizare se determină cu relaţia: M polimer .1) n= M monomer unde Mpolimer este masa moleculară a polimerului iar Mmonomer masa moleculară a monomerului. iar Ni numărul lanţurilor cu masa Mi. pentru calculul gradului de polimerizare n cu relaţia (11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR care poate fi reprezentată şi astfel: unde n reprezintă numărul de unităţi structurale (monomeri) din lanţul macromolecular şi se numeşte grad de polimerizare. distribuţia fracţiilor reprezentând lanţurile cu un anumit grad de polimerizare n având caracter probabilistic pentru caracterizarea masică a unui polimer se fosesc două mărimi medii: − masa moleculară medie M m determinată în funcţie de fracţia masică a macromoleculelor şi definită prin relaţia: ∑ N i M i2 . caracteristică ce se numeşte polidispersie de masă moleculară. şi alţi atomi de H pot fi înlocuiţi cu atomi sau radicali liberi ( grupuri structurale de atomi care au legături nesatisfăcute) rezultând practic un număr nelimitat de monomeri ce pot polimeriza. (11. In acelaşi mod.

Raportul 11.1 c). atunci când un atom de hidrogen este transferat de la un lanţ la altul şi se favorizează refacerea unei legături duble C═C.1b. atunci când capetele libere a două lanţuri moleculare se întâlnesc şi se unesc (v. procesul continuă astfel cu ataşarea unor noi unităţi structurale lanţului molecular care are la unul din capete radicalul primar. • propagarea (creşterea) în decursul căreia radicalii liberi formaţi în etapa anterioară participă la reacţii de transfer în care se extrage un atom dintr-o moleculă legându-se la radical care devine stabil şi se generează un nou radical din molecula care a furnizat atomul. astfel că un monomer cu două legături este bifuncţional. • întreruperea în decursul căreia radicalii reacţionează în perechi pierzându-şi reactivitatea şi creşterea lanţului molecular se opreşte.1a. procesul de întrerupere este aleator şi se produce prin două mecanisme: − prin combinare.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Mm descrie mărimea intervalului de distribuţie a maselor Mn moleculare sau polidispersitatea care pentru polimerii uzuali are valori 1. Gradul de polimerizare şi masa moleculară medie influenţează în mod deosebit proprietăţile fizice şi mecanice ale unui polimer. 11. ajungând în unele cazuri să aibă şi valori peste 10. aceeastă etapă este ilustrată în figura 11. Polimerizarea este o reacţie în lanţ ce decurge în trei etape: • iniţierea în decursul căreia are loc prin procese termice sau fotochimice scindarea moleculelor unei substanţe introduse special ca iniţiator. această primă etapă este ilustrată pentru un monomer oarecare (X fiind un atom sau o unitate structurală) în figura 11.5…3. acţiunea iniţiatorului se bazează pe captarea unui electron al legăturii duble C═C astfel că unul din atomii de carbon rămâne cu un electron fără perechea sa de spin şi este capabil să adiţioneze la o altă unitate structurală pentru a reface perechea.2. cu trei legături trifuncţional şi cu mai mult de trei legături polifuncţional. numărul de legături libere ale unui monomer reprezintă funcţionalitatea acestuia. în continuare reacţia desfăşurându-se de la 231 . Rezultă că pentru realizarea reacţiei de polimerizare este suficientă activarea energetică pentru iniţiere. − prin disproporţionare. iar celălat capăt este liber şi poate primi noi unităţi. aşa cum se poate observa în figura 11. şi formarea unor radicali liberi primari care adiţionează la legătura dublă a monomerului şi formează un radical mai mare. fig.1 d. Reacţiile de sinteză a polimerilor A. adică a căpătat o legătură liberă.

Fig. ceea ce înseamnă că polimerii obţinuţi prin policondensare au compoziţie chimică diferită de a monomerilor din care provin. astfel că polimerul obţinut are compoziţia chimică a merilor din care provine (la fel ca la polimerizare).1 Etapele reacţiei de polimerizare: a – iniţierea. Polimerii astfel obţinuţi au compoziţia chimică a merilor din care provin. c − intreruperea prin combinare. C. reacţia are loc cu eliminarea unor substanţe cu molecula mică (cel mai frecvent apa). Reacţia de policondensare este o reacţie în trepte (sau pas cu pas) deoarece creşterea lanţului macromolecular se realizează prin formarea de noi legături în urma reacţiilor de condensare. d − întreruperea prin disproporţionare B. Poliadiţia este o reacţie în trepte (la fel ca policondensarea) care decurge fără eliminarea unei substanţe cu molecula mică.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sine. obţinerea unor grade de polimerizare corespunzătoare presupune controlul desfăşurării reacţiilor astfel încât să nu se atingă prematur echilibrul. b – propagarea. 11. 232 . deoarece prin polimerizare nu se elimină produse secundare de reacţie. fapt pentru care este numită reacţie în lanţ. Policondensarea este procesul prin care două molecule organice diferite reacţionează pentru formarea unei molecule complexe ce se unesc în lanţul macromolecular. polimerii care se formează prin poliadiţie au de obicei în lanţurile principale şi alţi atomi decât carbonul.

deşi 233 . 11. Configuraţia se referă la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular dată de legăturile chimice.3. aceştia pot fi identici. fig.2c). porţiunea respectivă a macromoleculei numindu-se segment de lanţ. Structura polimerilor Proprietăţile fizico-mecanice ale polimerilor sunt influenţate de compoziţia chimică şi de structură care se apreciază cu ajutorul a două caracteristici: configuraţia şi conformaţia. 11.2: − aranjamentul isotactic – acela în care toate unităţile structurale X (atomii sau radicalii care caracterizează monomerul) sunt dispuse de aceeaşi parte a lanţului (v. ilustrate în figura 11.2a). posibilitatea de rotire permite modificarea poziţiei monomerului vecin fără ruperea legăturii chimice. ceea ce înseamnă că modificarea configuraţiei se poate face numai prin ruperea legăturilor chimice. fig. Considerând dispunerea grupelor laterale ale monomerilor care alcătuiesc catena (lanţul macromolecular) faţă de lanţul principal pot exista trei tipuri de aranjamente distincte. realizată prin rotirea în jurul legăturii simple dintre atomii de carbon. − aranjamentul sindiotactic – acela în care unităţile structurale X sunt dispuse alternant de o parte şi de alta a lanţului (v. Din punct de vedere al utilizării materialelor pe bază de polimeri sunt mult mai importante aspectele privind structura şi proprietăţile acestora. după un număr anumit de monomeri (implicit şi legături) poziţia monomerului următor este practic independentă de cea a primului monomer. dacă lanţul macromolecular nu are ramificaţii sau acestea sunt scurte polimerul respectiv este un polimer liniar.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor În timpul desfăşurării reacţiilor de sinteză pot avea loc ramificări ale lanţului molecular. caz în care rezultatul sintezei este un homopolimer sau pot fi diferiţi şi în acest caz rezultatul sintezei este un copolimer. Conformaţia se referă la poziţia relativă a doi monomeri vecini. 11.2b). Din punct de vedere al tipului monomerilor ce alcătuiesc lanţul. În acest mod. 11. Polimerii care au aceeaşi compoziţie chimică dar aranjament diferit al monomerilor se numesc steroizomeri. Reacţiile de sinteză a polimerilor au la bază mecanisme complexe a căror prezentare în detaliu depăşeşte cu mult cadrul acestei lucrări. chiar şi în cazul în care monomerii participanţi sun bifuncţionali (au doar două legături active). iar dacă lanţul are ramificaţii lungi este un polimer ramificat sau dendrimer. − aranjamentul atactic – acela în care unităţile structurale X sunt dispuse aleator faţă de lanţul principal (v. fig.

5o) macromolecula rezultă sub forma unui lanţ flexibil încolăcit. obţinându-se o structură parţial cristalină apreciată prin gradul de cristalinitate. Porţiunile de catene aranjate ordonat sunt numite cristalite şi au o dispunere aleatoare în masa polimerului. b – aranjament sindiotactic.109. obţinându-se o texturare a zonelor cristaline. Aceasta înseamnă că distanţele dintre atomi sunt diferite în funcţie de conformaţia lanţului (şi implicit interacţiunile dintre ei). Fig. Poziţia relativă a lanţurilor macromoleculare încolăcite este aleatoare ceeea ce conferă structură amorfă polimerilor. c − aranjament atactic Fig 11. cristaline şi texturate. Structurile polimerilor liniari: a – structură amorfă. în figura 11.3 se prezintă schematic poziţiile lanţurilor moleculare în cazul structurilor amorfe. 11. ceea ce influenţează proprietăţile fizico-mecanice ale polimerului.2 Dispunerea grupelor laterale la stereoizomeri: a − aranjament isotactic. În cazul polimerilor liniari se poate realiza şi o ordonare la distanţă pe anumite zone prin alinierea unor segmente de lanţ. b – structură cristalină.3. prin anumite procedee tehnologice se poate realiza şi o orientare a cristalitelor. care exprimă procentual volumul zonelor cu structură cristalină.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fiecare legătură are un unghi fix (aprox. c – texturare cristalină 234 .

235 .5 Tipurile structurale de copolimeri: vedere existând următoarele tipuri a – statistic.4. 11. lanţuri moleculare de legătură şi zone cu structură amorfă. copolimer bloc. 4. Fig. fig.5 b) şi copolimer grefat. în cazul polimerilor reticulaţi noţiunea de macromoleculă îşi pierde sensul deoarece se formează un complex de legături în care catenele nu mai pot fi individualizate. 11. c . fie ulterior prin amestecarea polimerului cu un agent de reticulare (element sau compus chimic). fig. o sferulită cuprinde atât fibrile cât şi cristalite orientate aleator. 11.din acest punct de Fig. Reticularea se poate realiza fie în timpul reacţiilor de sinteză. Reprezentarea schematică a componentelor unei sferulite Lanţurile moleculare ale polimerilor liniari şi ramificaţi se pot lega între ele prin punţi formate dintr-o singură unitate structurală (atom sau radical liber) sau printr-un lanţ scurt. În cazul structurii copolimerilor apare suplimentar problema distribuţiei monomerilor diferiţi în cadrul lanţului macromolecular. Fibrilele rezultă prin orientarea cristalitelor pe o singură direcţie. rezultând o reţea tridimensională dezordonată numită structură reticulară – respectiv polimer reticulat.5 a).5 c). iar sferulitele prin unire mai multor fibrile în jurul unui nucleu aşa cum se observă în figura 11. 11. b – bloc. 11.grefat de copolimeri: copolimer statistic cu distribuţia monomerilor aleatoare (v.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Cristalizarea poate conduce şi la realizarea unor structuri supramoleculare de tip fibrile şi/sau sferulite. fig. care are un lanţ principal constituit din monomeri de acelaşi tip şi ramificaţii ale acestuia din polimeri de alt tip (v. cu secvenţe succesive de monomeri de acelaşi tip în cadrul lanţului (v.

transformările producându-se de fapt în intervale de temperaturi a căror mărime şi configuraţie prezentate în figura 11. deformaţia specifică are valori foarte ridicate (corespunzătoare uneori unor alungiri de peste 10 ori lungimea iniţială). La temperaturi T ≤ Tv.6 valorile lor au fost marcate în mod convenţional.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 11. Temperaturile Tv şi Tc ale căror valori depind în principal de compoziţia chimică şi de masa moleculară. deformaţiile sunt mici.6. substanţele macromoleculare se grupează în 236 . şi variază liniar cu temperatura.4. În cazul polimerilor caracterizarea poate fi făcută mai sugestiv cu ajutorul curbei termo-mecanice care arată dependenţa deformaţiei specifice în funcţie de temperatură (la solicitare constantă) aşa cum se observă în figura 11. 10.7 arată că temepratura Tc este puternic dependentă de masa moleculară a polimerului. la temperaturi Tv < T ≤ Tc. La temperaturi T > Tc. şi în cazul polimerilor ca şi în cazul sticlelor există o temperatură Tv de tranziţie sticloasă (vitroasă) sub care se comportă din punct de vedere mecanic ca solidele cristaline şi o temperatură de curgere Tc deasupra căreia materialul se comportă ca un lichid vâscos.4. scap 10. fig.1. Proprietăţile polimerilor 11. după caracterul deformaţiilor. se determină şi o temperatură considerată temperatură de sfârşit de topire de la care polimerul este în stare lichidă. iar Tv rămâne practic constantă la valori mai ridicate ale masei moleculare. (v. materialul comportându-se ca un solid rigid (stare vitroasă). în practică. dacă temperatura depăşeşte o anumită valoare se produce degradarea termică a polimerului prin ruperea legăturilor dintre monomeri şi oxidarea exotermă (arderea) acestora.3). materialul se comportă ca un fluid a cărui vâscozitate scade pe măsură ce creşte temperatura. în figura 11. sunt caracteristici importante ale polimerilor deoarece permit stabilirea temperaturilor de lucru şi temperaturilor de prelucrare. în acest interval de temperaturi polimerul se poate afla într-o stare înalt elastică (deformaţiile sunt preponderent elastice) sau într-o stare elasto-plastică (deformaţiile sunt preponderent plastice). Caracterizarea generală a polimerilor Caracteristicile generale ale polimerilor şi materialelor pe bază de polimeri rezultă din particularităţile naturii chimice (compoziţie şi tip de legături) şi structurii lor. După comportarea la încălzire. Este cunoscut că principala consecinţă a structurii amorfe este faptul că materialele respective nu au o temperatură definită de topire solidificare. trecerea către starea lichidă la încălzire făcându-se treptat într-un interval de temperatură (v.3).

iar la încălzire nu trec prin faza de înmuiere datorită reticulării slabe. Tc) sau în stare vitroasă (T < Tv). • Termoplastele sunt substanţe macromoleculare cu structura liniară sau ramificată. Reticularea se produce prin activare termică (întărire la cald) sau prin activare chimică la introducerea în masa polimerului de bază a unui agent de reticulare (întărire la rece). • Elastomerii sunt substnţe macromoleculare cu catene lungi. care formează ochiuri elastice. astfel că fragilizarea se produce la temperaturi scăzute. caracteristice structurii reticulare le conferă proprietăţile de rezistenţă corespunzătoare stării vitroase. iar la o reîncălzire ulterioară mişcările moleculelor fiind limitate nu se mai atinge starea vâscoasă. astfel că sub acţiunea solicitărilor mecanice se pot deforma uşor şi reversibil.7 Dependenţa temeperaturilor Tv şi tc de masa moleculară • Termorigidele sunt substanţe macromoleculare cu grad mare de reticulare care se prelucrează într-o stare de polimerizare incompletă în care nu s-a format reţeaua spaţială a structurii. Fig. 11. Temperatura Tv a elastomerilor este sub temperatura ambiantă. Legăturile puternice. materialul descompunându-se fără să mai treacă prin faza de înmuiere (în cazul lor temperatura Tv este ridicată şi nu mai există temperatura Tc).Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor trei categorii. Se utilizează în stare elasto-plastică în domeniul de temperaturi (Tv . complet amorfă sau parţial cristalină. 11. b) Au coeficient de dilatare specifică mare datorită legăturilor Van der 237 . ce pot fi încălzite în vederea prelucrării la temperaturi T > Tc de un număr nelimitat de ori (cu condiţia evitării temperaturilor de degradare). termorigide şi elastomeri. termoplaste (plastomeri). polimerii au câteva caracteristici generale prezentate în continuare. a) Sunt substanţe cu densitate mică (ρ = 900…2200 kg/m3) datorită faptului că elementele componente (în principal H şi C) au masa atomică redusă. ele menţinându-şi starea înalt elastică până la temperatura de descompunere. încolăcite. Indiferent de categoria în care se încadrează.6 Curba termo-mecanică a unui polimer cu structură amorfă Fig.

scap 11. Primele două mecanisme se pot realiza la valori scăzute ale solicitărilor. desfăşurarea şi decuplarea catenelor aşa cum sugerează schema din figura 11. Proprietăţile mecanice ale polimerilor Datorită caracteristicilor structurale polimerii prezintă particularităţi şi în comportarea la solicitări mecanice generate în special de mecanismele prin care se realizează deformarea acestora sub acţiunea solicitărilor exterioare.3).2. c) Sunt inflamabile (în marea majoritate a cazurilor) şi au stabilitate termică redusă datorită faptului că sunt substanţe organice. ce se manifestă la nivel macroscopic prin apariţia unor fisuri. în cazul polimerilor deformările se pot realiza prin mai multe mecanisme după cum urmează: − îndreptarea. reducerea proprietăţilor de rezistenţă mecanică. − alunecarea relativă a catenelor. în cele ce urmează se vor prezenta mai detaliat aspectele legate de comportarea mecanică a polimerilor. d) Au conductibilitate termică mică şi rezistivitate electrică foarte mare datorită legăturilor covalente din interiorul lanţului macromolecular. umiditatea etc. radiaţii. ceea ce are ca efect îmbătrânirea materialului.4. de ultraviolete şi de radiaţiile ionizante care pot rupe legăturile dintre catene şi/sau dintre monomeri modificând astfel structura iniţială prin reducerea gradului de polimerizare. 3).8. cap. ultimele două mecanisme necesită solicitări mai ridicate şi se întâlnesc în cazul duroplastelor cu structură reticulară sau în cazul 238 . f) Factorii fizico-chimici (temperatură. Ca şi în cazul celorlalte tipuri de materiale. e) Proprietăţile lor sunt afectate de radiaţiile din spectrul vizibil. de plasticitate şi de elasticitate. înrăutăţirea proprietăţilor dielectrice (scad valorile rezistivităţii şi permitivităţii electrice). Spre deosebire de solidele cristaline a căror deformare elastică se bazează pe modificarea reversibilă a distanţelor interatomice (ce se poate realiza în limite restrânse) iar deformarea plastică presupune alunecarea pe planele atomice. − ruperea legăturilor intermoleculare. schimbări de culoare. ceea ce explică deformabilitatea ridicată a termoplastelor şi elastomerilor care au structuri liniare şi ramificate.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Waals (legături slabe) dintre catene şi conformaţiei acestora (v. prezenţa oxigenului şi ozonului.) acţionează conjugat. − modificarea distanţelor dintre monomeri. 11. ruperea legăturilor interatomice şi refacerea lor în alte poziţii (v. din acelaşi motiv pot fi degradate de microorganisme (biodegradabilitate).

aceste particularităţi sunt ilustrate şi de curbele CCCT schematizate în figura 11. Mecanismele complexe prin care se produce deformarea polimerilor generează comportări particulare ale acestora sub acţiunea solicitărilor. se produce o deformare elastică iniţială la valoarea ε0 în conformitate cu legea lui Hooke (v. E − modulul de elasticitate. • Vâscoelasticitatea reprezintă capacitatea polimerilor de a căpăta deformaţii elastice variabile în timp sub acţiunea solicitărilor constante şi este caracterizată de următoarele aspecte ilustrate schematic în figura 11. Mecanismul deformării polimerilor liniari prin îndreptarea şi desfăşurarea catenelor Caracteristica esenţială a comportării vâscoelastice este existenţa deformaţiei elastice reversibile εr. 239 σ τ ε r = 0 (1 − e r ) . în mod obişnuit. η τr = .8. Fig. deformaţia corespunzătoare acestei etape are o componentă elastică εr şi o componentă plastică εp − imediat după încetarea solicitării dispare deformaţia iniţială ε0.5) E în care η este vâscozitatea. a cărei variaţie cu timpul se determină cu relaţia: în care σ0 este tensiunea constantă corespunzătoare solicitării. cap3).10).10: − la solicitarea corespunzătoare unei tensiuni σ0. E τ (11.4) . fig. 11. 11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor polimerilor liniari cu grade ridicate de cristalinitate la care s-a realizat o orientare preferenţială a lanţurilor moleculare. − menţinând încărcarea constantă materialul continuă să se deformeze cu viteze din ce în ce mai mici până la atingerea unei stări staţionare (similar fluajului primar al materialelor metalice). iar ulterior deformaţia se reduce treptat în timp până la valoarea εp. care care rămâne permanentă (v. iar τr − constanta de relaxare se defineşte prin relaţia.9 din care rezultă că domeniul dependenţei liniare dintre tensiuni şi deformaţii (porţiunea liniară a curbelor) este redus chiar şi în cazul polimerilor cu rezistenţă mecanică mai ridicată. existenţa deformaţieie elastice reversibile a polimerilor se evidenţiază pe cale experimentală. (11.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. 11.11d). Variaţia deformaţiei în timp a polimerilor cu comportare vâscoelastică În legătură cu comportarea vâscoelastică a polimerilor este şi variaţia cu temperatura a modulului de elasticitate E aşa cum se observă din figura 11. Variaţia modulului de elasticitate E cu temperatura pentru: a − termoplaste amorfe.b. d – elastomeri 240 . se constată că aceştia îşi menţin modulul de elasticitate aproape nemodificat până aproape de temperatura de curgere(v.10.9.11 în care se prezintă calitativ această dependenţă pentru principalele tipuri de polimeri. datorită limitelor largi în care variază modulul de elasticitate pentru reprezentările respective se utilizează coordonatele logaritmice. Curbele caracteristice convenţionale la tracţiune (CCCT ale unor polimeri Fig. 11. variaţiile devin din ce în mai mici (v. Analizând aceste reprezentări se constată că variaţia cea mai mare o au polimerii cu structură liniară (termpoplastele). b – polimeri reticulari (duroplaste). c – termoplaste cristaline. fig. prin reticulare (duroplastele) sau prin texturare cristalină. 11.11. 11.11 a. fig. în cazul elastomerilor a căror temperatură Tv se află sub temperatura ambiantă. Fig.c). 11.

în cazul solicitărilor la care deformaţiile rămân constante.1 se prezintă principalele tipuri de încercări mecanice şi termomecanice şi standardele după care se execută. Variaţia tensiunilor σ în timp este dată de relaţia: . Particularităţile structurale şi de comportare mecanică (starea amorfă sau parţial cristalină. pentru definirea τrt se consideră una din condiţiile: σ = σ 0 e −1 sau τ = τ rt ln 2 . (11. Mecanismul relaxării tensiunilor în cazul polimerilor este curgerea plastică ce are loc ca urmare a modificării poziţiei relative a moleculelor lanţurilor prin alunecări succesive în urma cărora componenta elastică a deformaţiei totale (ce rămâne constantă) se micşorează şi creşte componenta plastică.7) caracteristica τrt rezultând pe curba de relaxare σ =f(τ) determinată experimental pentru un tip de material analizat. tipul şi dimensiunile dispozitivelor de fixare şi de solicitare a epruvetelor. în tabelul 11. iar τrt este constanta de relaxare a tensiunilor. astfel că se reglementează prin norme condiţionarea epruvetelor – adică menţinerea lor în condiţii standard de temperatură şi umiditate relativă o durată suficientă pentru atingerea echilibrului higrometric. mijloacele şi metodele de măsurare utilizate. de exemplu STAS 5794 prevede pentru condiţionare şi încercare două atmosfere standard: atmosfera standard normală 23/50 adică temperatura de 23 oC şi umiditatea relativă de 50 % şi atmosfera standard pentru zone tropicale 27/65 (27 oC şi 65 %). tensiunile reziduale. ceea ce a impus elaborarea unor standarde specifice dedicate acestor încercări. din studiul variaţiei acestuia cu temperatura rezultă informaţii necesare atât la stabilirea condiţiilor în care pot fi exploatate piesele din polimeri cât şi pentru proiectarea proceselor tehnologice de fabricaţie ale acestora. influenţa puternică a “istoriei termomecanice”) fac ca încercările polimerilor să difere totuşi prin geometria şi dimensiunile epruvetelor. Încercările mecanice şi caracteristicile prin care se apreciază proprietăţile polimerilor se definesc şi se determină prin metode similare celor aplicate în cazul materialelor metalice.6) în care σ0 este tensiunea iniţială. rt σ = σ 0e τ −τ 241 . • Relaxarea tensiunilor este fenomenul de reducere treptată a tensiunilor în timp.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Deoarece modulul de elasticitate este o caracteristică ce arată rezistenţa opusă de corpuri la deformare. în mod uzual. (11. La efectuarea încercărilor mecanice ale polimerilor trebuie să se ţină seama şi de faptul că proprietăţile lor sunt mult mai puternic afectate de factorii de mediu. gradul de orientare a macromoleculelor gradul de reticulare. care reprezintă durata necesară atingerii unei anumite tensiuni prin relaxare.

În aceste situaţii. ASTM D 671 SR ISO 75 STAS 6174 SR ISO 306 ISO 974. STAS 7310 SR EN ISO 2039. SR ISO 868. se reglementează prin standarde formarea epruvetelor prin injecţie. STAS 5871. Tabelul 11. STAS 6127 SR ISO 178. STAS 6175. a) Încercarea la tracţiune se realizează conform SR EN ISO 527 pe 242 . STAS 9594 Încercări de scurtă durată (instantanee) Compresiune Forfecare Sfâşiere Incovoiere statică. În cazul materialelor care ating echilibrul higrometric după durate lungi.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR duratele de condiţionare diferă de la o încercare la alta şi sunt cuprinse în majoritatea cazurilor între 24 şi 96 de ore. STAS 6765 STAS 9182 SR EN ISO 8067.1 Principalele încercări ale polimerilor Tipul încercării Denumirea încercării Tracţiune Standardele după care se execută SR EN ISO 527. STAS 9046 ISO 2285*. SR ISO 6602. ISO 12244* SR EN ISO 4599 NF T 51-120*. SR EN ISO 8256. cu condiţia ca la temperatura respectivă materialul să nu sufere transformări ireversibile. STAS 8826 SR EN ISO 899. ISO 8570. Incovoiere prin şoc Duritate Fluaj Relaxare Tensofisurare într-un mediu dat Oboseală Temperatura de încovoiere sub sarcină Încercări Stabilitatea termică termomecanice Temeperatura de înmuiere Temperatura de fragilizare * Nu există standarde echivalente SR sau STAS Încercări de lungă durată De asemenea. Câteva aspecte privind încercările uzuale şi caracteristicile determinate vor fi prezentate în continuare. se admite condiţionarea accelerată la temperaturi de 50…95 oC şi umiditatea relativă 50 %. prin presare sau prin turnare. STAS 6642 SR EN ISO 604. STAS 9775 STAS 5801. Epruvetele din semifabricate sau piese se obţin prin prelucrări mecanice ai căror parametri tehnologici sunt riguros prescrişi şi controlaţi astfel încât să se evite abaterile dimensionale şi prezenţa concentratorilor de tensiuni care pot apare mult mai uşor datorită durităţii scăzute a polimerilor şi au influenţă mult mai mare asupra comportării la rupere a acestora decât în cazul materialelor metalice. STAS 5874. obţinerea epruvetelor pentru încercările mecanice ale polimerilor poate fi diferită de cazul materialelor metalice deoarece polimerii se livrează şi sub formă de material granular sau în stare lichidă nu numai sub formă de semifabricate sau piese finite.

să aibă cursa mare (până la 1000 mm) şi mijloace de măsurare a deplasărilor atât de mari. materialul prezintă elasticitate liniară (este valabilă legea lui Hooke). Analizând CCCT din fig. 11. pe epruvetă apare o gâtuire pronunţată.12.13 a se constată că pentru solicitări mici.c pentru materiale termorigide. dar care nu prezintă o limită de curgere aparentă.12 b.12 în funcţie de tipul materialului după cum urmează: cele din figura 11.13 a. curbe de tipul celei prezentate în figura 11. această comportare este specifică materialelor termoplaste încercate la temperatura ambiantă. În continuare se produc deformaţii fără creşterea tensiunii (porţiunea CD a curbei).12 d pentru folii şi materiale termoplaste cu alungirea mare.12 a pentru materiale termoplaste cu alungire redusă. începând de la solicitarea corespunzătoare puctului B. deoarece. fig. 9). conform SR EN ISO 527: a − epruveta tip 1. Epruvetele pentru încercarea la tracţiune a polimerilor.unde s-au figurat şi aspectele pe care le capătă epruveta pe parcursul încercării. iar cele din figura 11..13 b sunt caracteristice materialelor polimerice cu tenacitate bună. corespunzătoare porţiunii OA a curbei.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor epruvete plate de forma celor prezentate în figura 11. secţiunea reală fiind mult mai mică decât cea convenţională. cel mai frecvent întâlnindu-se curbe de tipul celor prezentate în figura 11. Curba caracteristică convenţională la tractiune CCCT se defineşte la fel ca în cazul materialelor metalice şi prezintă aspecte diferite în funcţie de tipul materialului (v. deoarece zona gâtuită se extinde pe aproape toată 243 Fig 11. iar pentru solicitările corespunzătoare porţiunii AB comportarea elastică devine neliniară. b − epruveta tip 2. Maşina pe care se execută încercarea trebuie să fie capabilă să realizeze încărcarea cu viteze de 0. Reducerea tensiunii pe porţiunea BC este aparentă.2…600 mm/min. cele din figura 11. d – epruveta tip 5 . c − epruveta tip 4.11.

la fel ca în cazul materialelor metalice (v. CCCT tipice pentru polimeri: a – cu limită de curgere aparentă.13 a. Prin încercarea la tracţiune a polimerilor se determină în mod uzual următoarele caracteristici: − modulul de elasticitate E (modulul lui Young) este panta porţiunii liniare a CCCT . fenomenul se explică prin faptul că la aceste solicitări are loc descolăcirea. distingându-se limita de curgere aparentă superioară ReH (tensiunea corespunzătoare punctului B de pe CCCT) şi limita de curgere inferioară aparentă ReL (tensiunea corespunzătoare punctului C de pe CCCT).13. − limita de curgere convenţională Rp se determină pentru materiale a căror curbă caracteristică este de tipul celei din figura 11.13 b şi este definită de 244 . îndreptarea şi orientarea catenelor după direcţia de solicitare.5 %. modulul lui Young se determină conform SR EN ISO 527 ca pantă a dreptei care trece prin punctele de pe CCCT corespunzătoare deformaţiei totale de εt = 0. fig. în cazul elastomerilor se determină modulul de elasticitate secant definit ca fiind panta dreptei ce uneşte originea cu un punct de pe CCCT care corespunde unei deformaţii totale date (uzual 100 %.4). iar uneori chiar poate lipsi.13 a).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR lungimea calibrată a epruvetei (v. Fig 11. La epuizarea capacităţii de deformare prin acest mecanism tensiunea începe să crească. deoarece continuarea deformării presupune mărirea distanţelor dintre monomerii lanţului (realizată cu consum de energie mai mare) până în momentul ruperii (porţiunea DE a curbei CCCT). deoarece porţiunea liniară a CCCT în cazul polimerilor este foarte redusă. scap 3.25 % şi εt = 0. 11. 200 % sau 300 % în funcţie de standardul după care se execută încercarea). b – fără limită de curgere aparentă − limita de curgere aparentă se determină pentru materiale a căror CCCT este de tipul celei din figura 11.

138 N. b) Încercările de duritate ale polimerilor se bazează pe aceleaşi principii ca şi în cazul determinării durităţii metalelor. L. după care se măsoară adâncimea de pătrundere a penetratorului h. duritatea H (în N/mm2) se defineşte ca şi duritatea Brinell a materialelor metalice. În cazul materialelor polimerice reticulate sau cristalinizate. E sau 245 . cu particularităţi impuse de valorile mai scăzute ale durităţii şi de comportarea vâscoelastică a polimerilor.9. care au curba CCCT de tipul celei prezentat în figura 11. forţa de apăsare Fm = 49 N. 11. cu menţiunea că se folosesc scările Rockwell R. cu deosebirea că aria urmei se calculează pe baza adâncimii de pătrundere a penetratorului: F (11. fig. 490 N sau 961 N fiind aplicată o durată τ = 30 s.8) Rm = r . M. − determinarea durităţii prin penetrare cu bilă – STAS 5871 se realizează folosind ca penetrator o bilă de oţel cu diametrul D = 5 mm. această caracteristică împreună cu limita de curgere sunt importante pentru stabilirea comportării pieselor din materiale polimerice deoarece arată care sunt deformaţiile maxime pe care le poate suferi materialul fără modificarea secţiunii (peste această solicitare apare gâtuirea). ţinând seama de modul în care este definită Rm în cazul polimerilor şi de faptul că până la rupere materialul suferă deformaţii ce pot depăşi 1000 % această caracteristică nu poate fi utilizată la dimensionarea pieselor. adică: F (11. fenomenul de curgere plastică fiind practic inexistent. − alungirea procentuală după rupere Ar se defineşte şi se determină la fel ca în cazul materialelor metalice. iar S0 este secţiunea iniţială a epruvetei.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor SR EN ISO 527 ca fiind tensiunea corespunzătoare unei deformaţii totale εt = x % convenţional alese.13 b). − rezistenţa la rupere Rm este tensiunea corespunzătoare punctului E de pe CCCT. prin încercarea la tracţiune se pot determina numai modulul de elasticitate E.1…1 %.9) H= m πDh − determinarea durităţii prin metoda Rockwell este la fel ca la materialele metalice. caz în care se determină ducând o paralelă la porţiunea liniară a CCCT prin punctul corespunzător deformaţiei remanente date (v. − alungirea procentuală la limita de curgere Ac este deformaţia specifică totală corespunzătoare limitei de curgere aparente ReH. S0 unde Fr este forţa de tracţiune în momentul ruperii. şi alungirea după rupere Ar. Cele mai utilizate metode sunt. alte standarde definesc limita de curgere convenţională ca fiind tensiunea corespunzătoare unei deformaţii remanente de 0. rezistenţa la rupere Rm. 358 N.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

K, ce diferă prin diametrul D al pentratorului (de tip bilă de oţel) şi mărimea forţei suplimentare F1 (v. scap 3.10), forţa iniţială F0 fiind aceeaşi (98,1 N); în tabelul 11.2 se prezintă valorile diametrelor penetratoarelor şi valorile forţei totale de apăsare (ce se menţine o durată de 10 s); se precizează că dintre aceste scări, cele mai utilizate sunt scările R şi M.
Tabelul 11.2. Caracteristicile scărilor de duritate Rockwell conform STAS 8826 Caracteristici Diametrul bilei D, mm Forţa totală F0+F1, N (kgf) R 12,7 588,4 (60) Scara durităţii Rockwell L M E 6,35 6,35 3,175 588,4 981 981 (60) (100) (100) K 3,175 1471 (150)

− determinarea durităţii prin metoda Shore se bazează pe utilizarea unui penetrator tronconic sau conic, ce este apăsat de un resort calibrat pe suprafaţa probei şi măsurarea adâncimii lui de pătrundere; durimetrul Shore este un dispozitiv portativ astfel construit încât penetratorul (de forma şi dimensiunile prezentate în figura 11.14) acţionează prin presarea plăcii de bază a dispozitivului pe suprafaţa probei şi este prevăzut cu un aparat indicator gradat de la 0 la 100, 0 corespunzând situaţiei în care penetratorul ar pătrunde complet în material, iar 100 − situaţiei când nu ar pătrunde deloc în material (prin presare, faţa frontală a penetratorului ajunge în planul feţei frontale a plăcii de bază (v. fig. 11.14); duritatea Shore astfel definită este o mărime convenţională, ce poate fi utilizată numai ca un criteriu de recepţie a materialelor; datorită comportării vâscoelastice a polimerilor, standardul SR ISO 868 prevede determinarea fie a unei durităţi instantanee, caz în care citirea trebuie să se facă în cel mult 1 s de la apăsare, fie a unei durităţi ce corespunde unei durate de 15 s de la apăsare; duritatea determinată cu aparatele prevăzute cu penetratorul din figura 11.14 a se numeşte duritate Shore A şi se utilizează în cazul termoplastelor moi şi elastomerilor, iar duritatea determinată cu penetratorul prezentat în figura 11.14 b se numeşte duritate Shore D şi se utilizează în cazul materialelor polimerice dure;

Fig. 11.14. Penetratoarele durimetrelor Shore: a – penetrator Shore A; b – penetrator Shore D 246

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

− determinarea durităţii prin metoda Barcol − STAS 11333 se bazează pe acelaşi principiu ca şi metoda Shore, cu diferenţa că diametrul şi lungimea penetratorului sunt mai mici (D = 0,157 mm, H = 0,76 mm), astfel că unei unităţi de duritate Barcol îi corespunde o adâncime de pătrundere de 0,0076 mm; condiţiile privind starea suprafeţei probei (lipsa craterelor, impurităţilor, zgârieturilor) sunt din acest motiv mai severe în cazul metodei Barcol. O corespondenţă aproximativă între durităţile determinate prin metodele Rockwell şi Shore (metodele care au cea mai largă utilizare) este prezentată în figura 11.15.

Fig. 11.15. Comparaţie între scările de duritate definite prin diferite metode

c) Încercările la rupere prin şoc se aplică în special materialelor termoplaste dure, materialelor termorigide şi materialelor compozite (v. cap 12) şi se diferenţiază în principal după tipul solicitării (încovoiere sau tracţiune) şi dispozitivului utilizat pentru încercare. − metoda Charpy - STAS 5871, utilizează ciocanul pendul Charpy de tipul celui folosit şi la metale (v. fig. 3.18.), cu precizarea că energia maximă este de până la 50 J; epruveta uzuală este epruveta tip 1, cu forma şi dimensiunile prezentate în figura 11.16 a, dar se poate efectua şi pe epruveta cu crestătură dublă (fig. 11.16 b), caz în care lovitura se aplică pe faţa perpendiculară pe crestătură; caracteristica mecanică determinată este rezilienţa (v. scap. 3.7), exprimată în J/m2;
247

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

− metoda Izod – STAS 7310 constă din ruperea unei epruvete cu crestătură, încastrată la unul din capete, printr-o lovitură aplicată cu un ciocan pendul la capătul liber, fie pe faţa cu crestătură, după schema prezentată în figura 11.17 a (încercare normală), fie pe faţa opusă crestăturii (încercare cu crestătura inversată); epruveta uzuală este epruveta de tip 1 utilizată la metoda Charpy (v. fig. 11.16), fiind acceptate numai două tipuri de crestături: cu r = 0,25 mm sau cu r =1 mm, ce se practică pe lăţimea b a epruvetei; caracteristica mecanică determinată este rezistenţa la şoc Izod , definită la fel ca rezilienţa în cazul metodei Charpy şi exprimată tot în J/m2;

− metoda Dynstat – STAS 6175 are la bază aceeaşi schemă de încercare ca metoda Izod, cu diferenţa că epruvetele utilizate au dimensiuni mult mai mici (Lxbxh = 15x10x3 mm), iar energia maximă de lovire este de până la 2 J; d) Încercările la fluaj ale polimerilor constau din solicitarea pe durate îndelungate cu sarcini constante în condiţii de temperatură şi umiditate controlate; aceste încercări sunt mai frecvente în cazul polimerilor decât în cazul materialelor metalice deoarece fluajul are loc la temperaturi apropiate de temperatura ambiantă, astfel că şi încercările se efectuează de cele mai multe ori în condiţii de atmosferă standard normală 23/50; solicitările pot fi la tracţiune, (STAS 9046) sau la încovoiere (SR ISO 6602), rezultatele fiind prezentate sub forma curbelor de fluaj ε = f(τ), (timpul la scară logaritmică) pentru diferite valori ale tensiunilor (v. fig. 11.18); cu ajutorul curbelor de fluaj se pot determina, folosind metodele sugerate în figura 11.18, următoarele dependenţe:
248

Fig. 11. 16. Epruvetele pentru încercările la încovoiere prin şoc ale polimerilor; a − normală; b – cu crestătură dublă

Fig 11.17 Schemele încercării la încovoiere prin şoc Izod; a – normală; b – cu crestătura inversată

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

− curbele izocronice tensiune – deformaţie, care permit stabilirea deformaţiei după o anumită durată de expunere la o solicitare dată; − curbele izometrice tensiune – timp, care permit stabilirea timpului după care deformaţia atinge o anumită valoare la o solicitare dată; − curbele modulului de fluaj Ef(τ), care, pentru o tensiune σ constantă, se determină cu relaţia: (11.10) E f (τ ) = σ , ε (τ ) în care ε(τ) este valoare deformaţiei epruvetei solicitate cu tensiunea σ, după o durată τ de solicitare.

Fig. 11.18. Curbele de fluaj ε = f(τ) şi curbele derivate din acestea: a – curbe de fluaj; b – curba izometrică; c – curba izocronică; d – curba modulului de fluaj

Criteriile după care se apreciază scoaterea din uz a pieselor din materiale polimerice depind de tipul materalului şi de rolul funcţional al piesei. Aceste criterii pot fi: − ruperea, în cazul materialelor fragile; − creşterea pronunţată a deformaţiilor (fluajul accelerat);
249

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

− atingerea unei deformaţii critice (a cărei valoare este uzual sub 1%); − apariţia unor microfisuri sau modifcarea culorii (albirea suprafeţei). Duratele încercărilor de laborator sunt rareori apropiate de cele reale deoarece duratele de serviciu în unele cazuri depăşesc 50 de ani (de exemplu reţelele de conducte). În aceste situaţii se aplică metode speciale de extrapolare a rezultatelor obţinute prin încercări la durate mai mici (de obicei 6 luni sau 1 an).

11.5. Principalele tipuri de materiale polimerice
11.5.1. Aditivii materialelor polimerice
În practică se utilizează materiale pe bază de polimeri care conţin şi alte substanţe introduse în scopul îmbunătăţirii anumitor proprietăţi şi/sau al reducerii costului; materialele care au la bază polimeri termoplastici sau polimeri termorigizi sunt cunoscute sub denumirea generică de materiale ( mase) plastice. Principalele tipuri de substanţe introduse în polimerii de bază sunt următoarele: − plastifianţii, care micşorează interacţiunea dintre catene, astfel că segmentele de lanţuri moleculare devin mai mobile şi comportarea vâscoelastică se îmbunătăţeşte; − agenţii de reticulare, care crează punţi de legătură între catene şi astfel se îmbunătăţesc proprietăţile de elasticitate şi de rezistenţă; pornind de la acelaşi polimer în funcţie de gradul de reticulare se pot modifica proprietăţile în limite foarte largi; − materialele de umplutură, care nu reacţionează de obicei cu polimerul de bază, ci se distribuie uniform prin amestecare mecanică în masa de bază şi contribuie astfel la creşterea rezistenţei mecanice; se utilizează în mod curent ca materiale de umplutură talcul, praful de cretă, caolinul, rumeguşul de lemn, fibre textile sau celulozice etc.; negrul de fum (particule sferice de carbon cu structură hexagonală) utilizat şi el ca material de umplutură are şi rol activ înfluenţând gradul de reticulare; − coloranţii, care introduşi în materialele polimerice le colorează în masă prin amestecare mecanică. Pe lângă aceste categorii de substanţe care nu lipsesc din nici un material plastic, se mai introduc în funcţie de scop şi alte categorii de substanţe cum ar fi: antistaticele, pentru reducerea electrizării prin frecare, ignifuganţii, pentru reducerea inflamabilităţii, lubrifianţii, pentru uşurarea prelucrării, fungicidele, pentru creşterea rezistenţei la atacul ciupercilor, antioxidanţii, pentru creşterea
250

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

rezistenţei la îmbătrânire a materialelor polimerice etc. Pe baza celor arătate se poate explica diversitatea extrem de mare a maselor plastice utilizate în prezent de societatea omenească. O încercare de grupare a celor mai utilizate tipuri după criteriul costului şi al proprietăţilor este prezentată în figura 11.19, în care pentru costul relativ s-a luat ca bază (Cr = 1) costul polietilenei, unul dintre cei mai utilizaţi polimeri.

Fig. 11.19. Principalele categorii de mase plastice

11.5.2. Materialele termoplaste
În această categorie sunt incluse materialele plastice la care polimerul de bază este un termoplast; principalele termoplaste şi caracteristicile lor mai importante sunt prezentate în tabelul 11.3. După structura lanţului molecular, termoplastele pot fi grupate în două categorii: − polimeri la care linia principală a lanţului molecular este formată numai din atomi de carbon, atomii diferiţi sau radicalii ataşându-se prin legături laterale; din această categorie fac parte: poliolefinele (PE, PP), polimerii vinilici (PVC, PS), polimerii acrilici (PAN, PMMA) şi fluoroplastele (PTFE); − polimeri care au în componenţa liniei principale a lanţului şi alţi atomi (de obicei N, O, Si) sau cicluri benzenice; din această categorie fac parte poliesterii (PET, PBT), poliamidele (PA), policarbonaţii (PC), acetalii (POM) etc.
251

Tabelul 11.3. Principalele caracteristici ale unor materiale termoplaste Denumirea materialului Polietilenă de joasă densitate Polietilenă de mare densitate Polipropilenă Polistiren Policlorură de vinil rigid Policlorură de vinil plastifiat Polimetacrilat de metil (plexiglas) Policarbonat Poliamida 66 (Nylon 66) Polioximetilena (acetal) Polietilen teraftalat (răşină poliesterică) Politetrafluor etilena (teflon) Poliacrilonitril (răşină acrilică) Acrilonitril/butadien /stiren Acetat de celuloză (celuloid) Simbol PE−LD PE−HD PP PS ρ, kg/m3 910…940 950…965 900…910 E, N/mm2 120…500 420…1400 500…1900 R m, N/mm2 5…16 Ar, % 200…600 Tv, o C −75 −75 −10 85…100 Tc, o C 115 130 170 Observaţii cristalinizată 40…55 % elastic, rezistentă cristalinizată. 60…80 % elastic rezistentă cristalinizată. 60…70 % mai rigidă decât PE amorf; dur şi fragil amorf; rigid, sensibil la zgârieturi compus vinilic amorf; flexibil, elastic amorf; rigid dur şi rezistent la zgârieturi amorf; rigid şi rezistent la şoc cristalinizată < 60 %; dură, rezistentă şi rigidă cristalinizată < 75 %; rigidă, elastică, rezistentă amorfă sau cristalinizată 30…40%; stabil dimensional cristalinizat < 70 %; coeficient de frecare redus compus acrilic; se trage uşor în fibre amestec de butadien-stiren (elastomer) şi stiren-acrilonitril (termoplast) modificaţie chimică a celulozei (polimer natural)

20…40 700…1300 30…50 200…1000 5…75 10…50 200…500 4…10 80…120 40…60 35…75

1040…1100 2800…3500 20…50

PVC dur 1360...1400 1500…3500 40…60 PVC−P 1150...1250 moale PC PA 66 POM PET PTFE PAN ABS CA − 10…30

125 175… 75…105 212 −40 150 225 230 250 170 255 330 320 − −

PMMA 1180…1220 2700…3500 60…80 1150...1250 2350...2450 1120...1180 900…2800 50…70 50…80

90…105 150 55 −50 73

1370...1430 3000…3500 60…70

1320…1390 2000…2500 40…60 100…2300 2100…2250 350…800 20…40

250…500 85...125 3…5 10…140 5…100 107 125 120

1100...1200 3500…4000 50…60 1040…1700 900…2800 1250...1350 800…2400 20…60 25…50

Proprietatea lor de a putea suferi reîncălziri în domeniul de curgere de un număr nelimitat de ori în vederea prelucrării contribuie. peste această temperatură masa cristalină trece în stare amorfă şi materialul curge plastic (stare vâscoasă).Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Comportarea termoplastelor deasupra temperaturii Tv depinde de starea structurală a acestora. în funcţie de temperatură. termoplastele amorfe ( PVC.6). PC) se comportă vâscoelastic imediat deasupra lui Tv. la extinderea utilizării lor. tabelul 11. În figura 11. 11. Fig. iar la o încălzire mai mare curg plastic.20 se prezintă simplificat domeniile de stare.3) Excepţie 253 . Domeniile de stare ale unor materiale termoplaste Termoplastele se utilizează ca materiale structurale în tehnică datorită caracteristicilor mecanice de rezistenţă relativ bune şi caracteristicilor de tenacitate care în unele cazuri sunt foarte bune. ceea ce face ca piesele realizate să fie rezistente la şocuri.20. 11. PA) au proprietăţi de rezistenţă – elasticitate care le permit menţinerea formei până la temperatura Tc (v. PP. Principalele dezavantaje sunt legate de temperaturile relativ scăzute până la care pot fi utilizate (v. fig. ale unor termoplaste. termoplastele cu cristalinitate parţială (PE. de asemenea. PS. vâscozitatea scade pe măsură ce creşte temperatura atingând la un moment dat valorile corespunzătoare lichidelor.

11.3). Principalele caracteristici ale unor polimeri termorigizi Polimerul Fenoplaste ( PF) − răşini fenol − formaldehidice (bachelitice) Aminoplaste (UF) răşini ureo. deoarece proprietăţile lor de curgere sunt slabe.2…8. Materialele termorigide Proprietăţile caracteristice maselor plastice termorigide (numite şi duroplaste) sunt date de structura reticulară a polimerului de bază care intră în compoziţia lor.25 fierbinte. stabile 50…70 6.4. adezivi. culoare deschisă. cu catene ramificate. dar mai puţin sensibile la 35…65 6…7 − zgâriere.aldehidice Melamine (MF) − răşini melamin-formaldehidice Răşini poliesterice nesaturate (UP) ρ. N/mm2 E. cap. Starea iniţială a acestor polimeri obţinuţi prin policondensare este de polimerizare incompletă.2…7.3 3 funcţie de gradul de reticulare.5 − dimensional. tabelul 11. materiale electroizolante etc. piese cu solicitări moderate şi supuse la şocuri. rezistente la şoc. se prelucrează prin metodele metalurgiei pulberilor (v.5…7. utilizate ca răşini pentru presare şi 35…70 7…10 0. lagăre.75 laminare. fragile. în timpul fabricării obiectelor se produce reticularea spaţială prin intermediul legăturilor principale ale lanţurilor moleculare prin activare termică sau prin activare chimică (introducerea unui agent de întărire).0 1.13). kg/m3 1250 R m. Tabelul 11. adezivi. A. utilizate pentru piese presate sau turnate. culoare închisă. fragile.5.4.3. forme de turnare etc. higroscopice şi nerezistente la apă 35…55 5. matrice pentru compozite 254 . * proprietăţi asemănătoare cu ale UF. angrenaje. Principalele tipuri de materiale polimerizate termorigide şi câteva caracteristici ale lor sunt prezentate în tabelul 11. utilizate ca materialele de acoperire * dure şi fragile până la elastice în 40…90 6.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fac fluoroplastele (teflonul).% kN/mm2 r Caracterizare 1550 1700 1250 Răşini epoxidice (EP) 1200 * dure. au stabilitate pe un interval mare de temperaturi (v. ca matrice pentru materiale compozite * dure. datorită structurii lanţului (atomii de H din lanţul polietilenei sunt înlocuiţi de atomi de F). care. utilizate ca răşini de turnare. utilizate ca răşini de presare * dure şi fragile până la elastice. astfel că după prelucrare materialul capătă proprietăţi de rezistenţă şi duritate ce se menţin la o reîncălzire ulterioară până la temperatura de descompunere. Termoplastele se utilizează în tehnică pentru conducte.

11. 11. împreună cu alţi aditivi. gradul de reticulare şi implicit caracteristicile de rezistenţă şi elasticitate sunt dependente de cantitatea de sulf. iar dacă se introduce 45 % sulf. În tabelul 11. 255 .). cauciuc acrilic. cauciuc nitrilic. a căror întărire se realizează prin adăugarea unui agent de reticulare . Aditivii cei mai importanţi introduşi împreună cu materialele de umplere în cazul elastomerilor sunt antioxidanţii. în timpul proceselor tehnologice de fabricare a produselor. caz în care se folosesc răşini fluide (lichid vâscos) obţinute prin policondensarea ureei cu formaldehidă şi alcool furfurulic (răşini furanice).4 sunt indicate numai câteva utilizări specifice ale unor răşini termorigide. fapt ce se datorează în special caracteristicilor de rezistenţă mecanică ale acestor materiale. Materialele elastomerice (cauciucurile) Sunt substanţe macromoleculare a căror capacitate de deformare elastică se bazează pe structura constituită din lanţuri moleculare lungi.8). ceea ce are ca efect scăderea elasticităţii şi fragilizarea materialului. Elasticitatea lor asemănătoare cauciucului natural (poliizopren) a făcut ca denumirea de “cauciuc” să devină generică şi să fie alăturată denumirii elastomerului de bază (de exemplu. deoarece oxigenul şi ozonul acţionează în timp la fel ca agenţi de reticulare. introduşi în masa elastomerului. gama întrebuinţărilor fiind mult mai extinsă. În figura 11. ceea ce provoacă desfacerea a cca 10…30 % din legăturile duble şi legarea lanţurilor prin punţi de sulf. 11. ce constă din ruperea unor legături duble din linia principală a lanţului şi realizarea unor legături între lanţurile macromoleculare prin punţi constituite din atomi sau grupuri de atomi ai agenţilor de reticulare (în mod uzual sulf.5 se prezintă elastomerii utilizati mai frecvent şi câteva din caracteristicile acestora. reticularea este completă. pentru cauciucurile uzuale se adaugă 4…5 % sulf. cauciuc butilic etc. peroxizi sau amine). obţinându-se un material dur şi fragil cunoscut sub numele comercial de ebonită. Proprietatea de termorigiditate este esenţială în utilizarea răşinilor din această categorie ca lianţi pentru amestecurile de formare din care se realizează formele pentru turnarea pieselor din materiale metalice.) au rolul de a îmbunătăţi rezistenţa mecanică şi de a ieftini produsele.4. Materialele de umplere (negrul de fum. talcul şi praful de cretă etc.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor În tabelul 11.4. Reticularea slabă a elastomerilor (aşa numita vulcanizare) este un proces activat termic (ti = 120…150 oC). pulberea de silice (SiO2). încolăcite şi slab reticulate aşa cum a fost arătat anterior (v. răşinile destinate acestui scop pot fi cu întărire la cald (răşini aminoplaste termoreactive) şi răşini cu întărire la rece.1 şi fig.5.scap.21 se prezintă reacţia de vulcanizare cu sulf a cauciucului natural.

numite generic polisiloxani. oC −30…−60 −20…−50 −10…−40 −10…−50 −20…−50 −20…−40 −20…−40 0…−20 −50…−80 R 60 70 80 70 70 80 175 60 200 100 100 140 130 130 150 250 80 275 M U Q c t max − temperatura maximă de serviciu la expunere continuă.22 b) sau reticulaţi (v. oC t max . − grupa Q cuprinde cauciucurile siliconice. oC tmin. a cărui structură este prezentată în figura 11. fig. N/mm2 4…25 4…25 4…15 4…18 4…20 4…12 7…15 15…30 3…10 Ar. Caracteristicile principale ale unor elastomeri Elastomerul Cauciuc natural (NR) Butadien – stiren (SBR) Cauciuc butilic (IIR) Cauciuc nitrilic (NBR) Cloropren (CR) Polietilenă clorosulfonată (CSM) Elastomeri polifluorurati (FPM) Cauciuc poliuretanic (EU) Cauciuc siliconic (Q) Grupa R m. După tipul lanţului macromolecular elastomerii se împart în patru grupe: − grupa R cuprinde polimerii cu lanţ nesaturat ale căror proprietăţi se modifică prin reticulare. % 100…600 100…500 100…800 100…400 100…500 100…500 100…200 100…800 100…400 Temperaturi de exploatare c i t max . valenţele libere ale lanţului siloxanic pot fi completate cu radicali organici.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. 11. − grupa M cuprinde polimerii cu lanţ saturat. din care rezultă că particularităţi deosebite din punct de vedere al temperaturilor de serviciu prezintă siliconii. 256 . care pot fi liniari (v. Exemple de elastomeri din fiecare grupă sunt date în tabelul 11. fig.5. 11. obţinându-se diferite tipuri de materiale polimerice. − grupa U cuprinde poliuretanii. i t max − temperatura maximă de serviciu la expunere inermitentă.22 a. Acestea sunt materiale polimerice la care linia principală a lanţului molecular este lanţul siloxanic. Schema procesului de vulcanizare a cauciucului natural cu sulf Tabelul 11.21. 11.5.22 c).

254 antioxidant. grefat. 250 alungire la limita de curgere. 246 elastomeri. din acelaşi motiv îşi menţin proprietăţile de elasticitate într-un interval mare de temperaturi. 11. pot fi utilizate şi la temperaturi de 800 oC). 233 disproporţionare. În funcţie de tipul radicalilor ataşaţi lanţului siloxanic. b – polisiloxan cu molecule liniare. Structura chimică a siliconilor: a – lanţul siloxanic. pentru durate scurte. 250 antistatic. bloc. 236 curbe izocronice. Cuvinte cheie agent de reticulare. 250 atactic. 233 atmosferă standard. c − polisiloxan reticulat Materialele pe bază de siliconi fac parte din categoria materialelor plastice de înaltă performanţă (v. 237 fenoplaste. siliconii se pot prezenta sub formă de materiale rigide. elastomeri (cauciuc siliconic). nu dezvoltă gaze toxice prin ardere şi aderă la suprafeţele metalice. 250 material elastomeric (cauciuc). 230 homopolimer. 11. 235 formare epruvete.22. geluri. fiind utilizate în industria aerospaţială. 245 aminoplaste. 231 grad de cristalinitate. 233 statistic. 241 condiţionarea epruvetelor. 249 257 dendrimer. la realizarea echipamentelor pentru zonele arctice etc. 249 curbe izometrice. 256 masă moleculară. 241 configuraţie. 233 izotactic. 254 fibrilă. 242 funcţionalitate. lacuri sau uleiuri siliconice. 231 duritate Barcol. 235 cristalite. de gradul de polimerizare şi de gradul de reticulare. 234 grad de polimerizare. 230 material de umplutură. 229 lanţ siloxanic. 239 copolimer. 233 lanţ molecular (catenă). 233 conformaţie. deoarece îmbină proprietăţile de elasticitate ale materialelor organice cu stabilitatea termică şi chimică a materialelor anorganice (de exemplu. fig.19).Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Fig. sunt neinflamabile. 249 curbă termo-mecanică. 233 constantă de relaxare. 247 duritate Shore. nehigroscopice. 255 . 235. 234 curba modulului de fluaj.

S. Zecheru Gh. 1999 3. 247 rezistenţă Dynstat la şoc.. şi Ciocea N. 232 polidispersie. Inc. Macmillan Publishing Company. 230 polidispersitate. 229 plastifiant. 239 vulcanizare. Stiinţa materialelor în construcţia de maşini. 231 polietilenă. * * * Culegere de standarde române comentate CSCM – Mp4. 254 răşini poliesterice. OIDCM. Mitelea I. 254 reacţie în lanţ. 232 relaxarea tensiunilor. Essais mecaniques des plastiques. Paris. 236 vâscoelasticitate. Constantinescu D. 237 tranziţie sticloasă (vitroasă). 1983 2. 1998 11. Materiale termoplastice şi materiale termorigide. 248 rezistenţă Izod la şoc. Shackelford J. Smith Ch. Addison-Wesley Reading. Materiale plastice. 229 polimer. Lugsheider E. New Jersey. partea a doua. 233 structură amorfă. Tehnologia materialelor.a. O. IPG Ploiesti. Bucuresti. 229 polimer reticulat. AM 3510.. 234 temperatură de curgere. 254 monomer. Fundamente.. Bucuresti.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR melamine. 1988 6. 237 termorigide (duroplaste). Printice Hall. Materiale plastice. Tillmann W. Krawczak P.. Massachusetts. 256 sindiotactic. 233 steroizomer. Saban R. Elements of Materials Science and Engineering. 1985 9. Editura Didactică şi Pedagogică. 235 silicon. Bucureşti. Terminologie şi metode de analiză şi încercări. 1995 5. Techinques de l’Ingenieur. Editura Didactică şi Pedagogică. Van Vlack L. Timişoara 1999 4. 241 rezilienţa. Studiul si ingineria materialelor.. 250 poliadiţie. New York. 1995 10. Bucureşti. 1998 258 . Bucureşti. Vasilescu D. H.. 1986 7. Editura Tehnică. OIDCM. * * * Hütte. 233 sferulită. 232 reacţie în trepte. 235 polimerizare. The Science of Engineering Materials. Introduction to Materials Science for Engineers. 255 Bibliografie 1. 248 segment de lanţ molecular. Manualul inginerului. Stiinţa materialelor. s. 1989 8. Editura Sudura. * * * Culegere de standarde române comentate CSCM – Mp5. 231 răşini epoxidice. 232 policondensare. Sixt Edition. 236 termoplaste.

c)după dispunerea monomerilor pot fi copolimeri statistici. Cum se realizează întreruperea reacţiei de polimerizare: a) prin introducerea unui radical care reacţionează cu monomerii liberi şi consumă energia necesară continuării reacţiei de polimerizare.3.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Teste de autoevaluare T. Prin ce se caracterizează reacţia de poliadiţie: a) este procesul prin care două molecule organice identice reacţionează pentru formarea unei molecule complexe.11. b) este o reacţie în lanţ la fel ca polimerizarea.2.11. c) polimerii obţinuţi prin policondensare au compoziţie chimică diferită de a monomerilor din care provin. d) creşterea lanţului macromolecular se realizează prin formarea de noi legături în urma reacţiilor de condensare (reacţie în trepte)? T.11. d) polimerii care se formează prin poliadiţie au de obicei în lanţurile principale şi alţi atomi decât carbonul? T11.6. Care dintre afirmaţiile următoare despre copolimeri sunt adevărate: a) sunt rezultatul unirii unor monomeri de acelaşi tip. Care dintre afirmaţiile următoare despre reacţia de polimerizare sunt advărate: a) este o reacţie în trepete care necesită activare energetică la fiecare secvenţă. Prin ce se caracterizează reacţia de policondensare: a) este procesul prin care două molecule organice diferite reacţionează pentru formarea unei molecule complexe.5. d) prin transferul de la un lanţ la altul a unui unui atom de H care reface legătura dublă C = C a monomerului? T. b) este procesul prin care două molecule organice identice reacţionează pentru formarea unei molecule complexe. Care dintre următoarele afirmaţii despre polimeri sunt adevărate: a) sunt substanţe organice micromoleculare care conţin mai multe componente.1.11.11. d) după 259 . c) prin polimerizare se obţin substanţe a căror compoziţie chimică diferă de a monomerilor din care provin. b) prin unirea capetelor libere a două catene. copolimeri grefaţi şi copolimeri bloc. d) în timpul procesului de creştere a catenelor ambele capete ale lanţului sunt libere? T. c) este o reacţie în trepte care decurge fără eliminarea unei substanţe cu molecula mică. b) sunt compuşi chimici (în marea majoritate a cazurilor organici) cu molecule de dimensiuni mari. b) sunt rezultatul unirii în lanţul macromolecular a unor monomeri diferiţi. d) numărul de unităţi structurale din lanţul macromolecular reprezintă gradul de polimerizare? T. c) numărul de monomeri din lanţul macromolecular reprezintă gradul de polidispersie moleculară. b) este o reacţie în lanţ ce se iniţiază în prezenţa unei substanţe introduse special în acest scop. c) prin răcirea bruscă a amestecului de reacţie.4.

b) sunt substanţe macromoleculare cu grad mare de reticulare.11. b) polimeri isotactici. La ce se referă noţiunea de sferulită în cazul structurii polimerilor: a) la formaţiunile structurale constituite prin încolăcirea unui lanţ molecular.14. polimeri atactici şi polimeri sindiotactici.11. c) la poziţia relativă a doi monomeri vecini realizată prin rotirea în jurul legăturii simple dintre atomii de carbon. b) la forma moleculelor monomerilor din componenţa catenelor. c) se utilizează numai în stare vitroasă.13. la o reîncălzire ulterioară nu se mai atinge starea vâscoasă? T. La ce se referă noţiunea de conformaţie în cazul structurii polimerilor: a) la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular. d) la zonele cu structură complexă ce ce rezultă prin prin unirea mai multor fibrile în jurul unui nucleu? T. c) se prelucrează într-o stare de polimerizare incompletă. Care dintre afirmaţiile următoare despre termorigide sunt adevărate: a) sunt substanţe macromoleculare cu structura ramificată.10.11.7. La ce se referă noţiunea de configuraţie în cazul structurii polimerilor: a) la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular dată de legăturile chimice.11. catenelor. c)desfăşurarea şi decuplarea 260 .11. polimeri reticulaţi şi polimeri cristalini? T. c) îşi menţin proprietăţile înalt elastice până aproape de descompunere. c) la forma cristalitelor rezultate prin presare.9. d) se durifică pe măsură ce creşte temperatura prin creşterea gradului de reticulare? T. c) polimeri liniari. b) pot fi încălzite în vederea prelucrării o singură dată. polimeri statistici şi polimeri grefaţi. d) pot fi încălzite în vederea prelucrării de un număr nelimitat de ori ? T.11. b) ruperea legăturilor intermoleculare.8. Care sunt tipurile de polimeri după modul de dispunere a grupelor laterale faţă de lanţul principal: a) polimeri isotactici. b) are loc înmuierea prin reducerea pronunţată a vâscozităţii.11.12. b) la ordonarea pe anumite zone prin alinierea unor segmente de lanţ. c) la gradul de ramificare a catenelor.11. Care dintre mecanismele prin care se produce deformarea polimerilor sunt caracteristice termoplastelor şi elastomerilor: a) îndreptarea. Care dintre afirmaţiile următoare despre termoplaste sunt adevărate: a) sunt substanţe macromoleculare cu structura liniară sau ramificată. d) la distribuţia monomerilor diferiţi în cadrul lanţului macromolecular? T. complet amorfă sau parţial cristalină. copolimeri atactici sau copolimeri isotactici? T. d) la numărul şi radicalilor liberi din unitatea structurală? T.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR dispunerea monomerilor pot fi: steroizomeri. Cum se comportă elastomerii la încălzire: a) odată cu creşterea temperaturii deformarea elastică se produce la solicitări mai mici. b) la forma pe care o capătă lanţurile macromoleculare.11.

b) se măsoară diametrul urmei lăsate de penetrator pe suprafaţa probei şi se calculează duritatea ca raport dintre forţa de apăsare şi aria urmei.19.11. Care sunt caracteristicile mecanice determinate prin încercarea la tracţiune ce prezintă importanţă pentru proiectarea pieselor din materiale polimerice: a) rezistenţa la tracţiune Rm.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor catenelor.22. b) la polimerii puternic reticulaţi. La care tip de polimeri se înregistrează variaţia cea mai mare a modulului de elasticitate E cu temperatura: a) la polimerii cu grad mare de cristalinitate.18. c) la polimerii nereticulaţi. Care dintre afirmaţiile următoare despre metoda Shore de determinare a durităţii polimerilor sunt adevărate: a) metoda se bazează pe utilizarea unui penetrator tronconic sau conic ce este apăsat de un resort calibrat pe suprafaţa probei. c) materialul cu comportare vâscoelastică se deformează la solicitare constantă până la atingerea unei stări staţionare. b) la temperaturi T > Tc.11. c) decuplarea catenelor. d) ruperea legăturilor intermoleculare? T. b) în cazul solicitărilor la temperatură variabilă. b) la realizarea epruvetelor prin presare în condiţii standardizate.16.11. În ce condiţii are loc relaxarea tensiunilor în cazul polimerilor: a) în cazul solicitărilor la care deformaţiile şi temperatura se menţin constante. La ce se referă noţiunea de condiţionare a epruvetelor pentru încercări mecanice: a) la prelucrarea mecanică în condiţii care să asigure o anumită precizie şi rugozitate a suprafeţelor. c) la temperaturi t < ta.18. d) limita de curgere aparentă Re? T. d) alunecarea relativă a catenelor? T. d) materialul cu comportare vâscoelastică se deformează la solicitare constantă până la rupere? T.11. b) modificarea distanţelor dintre monomeri. c) în cazul menţinerii constante a temperaturii şi a forţelor exterioare. c) se măsoară adâncimea de pătrundere iar scala de duritate Shore are 100 261 . d) în cazul creşterii temperaturii şi menţinerii constante a forţelor exterioare? T. c) alungirea procentuală la rupere Ar. b) reprezintă capacitatea polimerilor de a căpăta deformaţii elastice variabile în timp sub acţiunea solicitărilor constante. d) la temperaturi Tv < T >Tc? T. Care dintre afirmaţiile următoare despre vâscoelasticitate sunt adevărate: a) este capacitatea polimerilor de a-şi menţine deformaţia elastică la reducerea vâscozităţii. d) la polimerii cu structură complet amorfă? T.11. b) alungirea procentuală la curgere Ac. c) la menţinerea epruvetelor într-o atmosferă standard o durată suficientă pentru atingerea echilibrului termic şi higrometric? T. Care dintre mecanismele prin care se produce deformarea polimerilor sunt caracteristice termorigidelor: a) alunecarea relativă a catenelor.15.17.20.21.11. În ce domeniu de temperaturi variază puternic modulul de elasticitate E: a) la temperaturi T < Tv.11.

IIR. d) EU.11. MF. PVC−P. c)policarbonaţii.11. d) siliconii? T. d) duritatea Shore este o mărime convenţională ce poate fi utilizată numai ca un criteriu de recepţie a materialelor? T. PET.11. c) răşinile alchidice.11. PTFE. b) PP. MF. CR. d) UP. CR. PET. MF. d) polistirenul? T. FPM. b) PE−HD.11. PTFE. PTFE. PE-LD. d) PTFE. d) UP. CSM. c) aminoplastele. PP. b) încercările se efectuează numai prin solicitarea la tracţiune la temperaturi ridicate. PAN. Q? 262 .25. MF? T. a) se utilizează aceeaşi schemă de solicitare ca la încercarea Charpy. b) poliamidele. În care dintre enumerările următoare materialele termoplaste sunt în ordinea crescătoare temperaturii de vitrifiere: a) PE−HD. ABS . CSM. b)fenoplastele. ABS. c) PE-LD. definită la fel ca rezilienţa în cazul metodei Charpy şi exprimată în J/m2? T. d) caracteristica mecanică determinată este rezistenţa Izod la şoc. PMMA.28.23.27. PC.11.EP. PVC−P. PC. PET. c) caracteristica mecanică determinată este rezistenţa Izod la şoc. NBR. c) PE−HD. PP. PP. PF.30.26. ABS. ABS. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termorigidelor: a) fenoplastele. UF. PAN. PET. valoarea 0 corespunâznd pătrunderii totale a penetratorului. b) constă din ruperea unei epruvete cu crestătură încastrată la unul din capete printr-o lovitură cu un ciocan pendul aplicată la capătul liber fie pe faţa cu crestătură fie pe faţa opusă crestăturii. c) EU. PA66. Care dintre afirmaţiile următoare despre metoda Izod de încercare la încovoiere prin şoc sunt adevărate.31. UP. MF. IIR. FPM. b)poliuretanii liniari. b) NR. PET. În care dintre enumerările următoare materialele plastice termorigide sunt în ordinea descrescătoare a rezistenţei la rupere Rm: a) UF. ABS. c) încercările se efectuează prin solicitarea la tracţiune sau la încovoiere. PC. PE-LD.24. Care dintre afirmaţiile următoare despre încercările la fluaj ale polimerilor sunt adevărate: a) încercările sunt mai frecvente în cazul polimerilor decât în cazul materialelor metalice. Q. PET. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termoplastelor: a) polietilena. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termoplastelor: a) răşinile acrilice.29. epruvetele fiind diferite. UF. PP? T. c) POM. În care dintre enumerările următoare materialele elastomerice sunt în ordinea crescătoare a temperaturii maxime de serviciu la expunere continuă: a) CR.11. În care dintre enumerările următoare polimerii sunt în ordinea crescătoare a modulului de elasticitate (valoarea medie a intervalului de variaţie): a) PE-LD. EP. d) siliconii? T. b) UP. d) încercările se efectuează de cele mai multe ori în condiţii de atmosferă standard normală 23/50? T. PP. EP. PVC−P. ABS. PAN. PET.11. UF. definită ca fiind energia absorbită prin ruperea epruvetei şi exprimată în J.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR de unităţi. UP.11. PAN. NR.? T.

5180 .11. 40000] 700 35000 245·105 85.06 A. utilizând aceste date. calculând mai întâi masa monomerului etilenă (C2H4) cu datele din tabelul 1. ∑ N i M i = 12020 ⋅ 10 4 .2) şi (11. aplicând relaţia (10. Datele iniţiale şi rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Aplicaţii A. Determinările experimentale de masă moleculară asupra unei probe de polimer au condus la datele prezentate în coloanele 1 şi 2 ale tabelului 11. 50000] Rezolvare Pentru calculul celor două mărimi prin care se poate caracteriza masa moleculară medie a polimerului se utilizează relaţiile (11. se obţine: 90000 ≅ 3207 . produsele NiMi şi N i M i2 şi se completează coloanele corespunzătoare din tabelul 11. Aplicând relaţiile (11.2 Intervalul maselor moleculare. g/mol Numărul de lanţuri Ni Masa moleculară medie pe interval Mi.06 g/mol .1): M C 2 H 4 = 2·12. n= Tabelul 11.11.1). cap. 20000] (20000 .1 (v. să se calculeze masa moleculară medie în funcţie de fracţia masică ( M m ) şi masa moleculară medie în funcţie de fracţia numerică ( M n ).01 + 4·1. Mm = ≅ 25208 g/mol şi M n = 12020 ⋅ 10 4 263 303 ⋅ 1010 12020 ⋅ 10 4 ≅ 23205 g/mol.11. rezultă: = 5180 . 30000] 2400 25000 600·105 150·1010 (30000 .375·1010 (40000 .825·1010 1600 15000 240·105 36·1010 (10000 .1.6.3) rezultă : ∑ Ni ∑ N i M i2 ≅ 303 ⋅ 1010 .2.6. g/mol Ni M i N i M i2 (0 .75·1010 150 45000 675·104 30. Să se calculeze gradul de polimerizare a unui lot de polietilenă de mare densitate PE−HD pentru care s-a determinat experimental o masă moleculară medie de 90000 g/mol Rezolvare Gradul de polimerizare n se determină cu relaţia (11.1). 28.2) şi (11.01 = 28.3). 10000] 330 5000 495·104 0. se calculează mai întâi masa moleculară medie Mi pentru fiecare interval.6 Cu valorile astfel determinate.

11 ) v rσ = v rσ o e în care vrσ 0 este o valoare de referinţă a vitezei de relaxare. Banda se menţine în această stare la ta o durată τ0 = 2 zile.5 N/mm2. prelucrată. astfel încât în bandă se generează tensiuni normale de întindere σ0 = 11 N/mm2. acelaşi rezultat putând fi obţinut şi astfel: σ = σ 1e = 5. la t2 = 25 oC şi la t3 = 30 oC pentru o bandă de cauciuc. după care capetele benzii se fixează. Să se determine constanta de relaxare a tensiunilor pentru această bandă şi intensitatea tensiunilor din banda de cauciuc după menţinerea în poziţia întinsă o durată τ1 = 90 zile.4. O bandă de cauciuc cu (secţiunea dreptunghiulară) este supusă la tracţiune. a) Să se determine valorile constantei de relaxare a tensiunilor la t1 = 20 oC. dependentă de tipul materialului. Rezolvare a) Aplicând relaţia (11. rezultă: 264 − Ea k BT τ −τ − 1 0 τ rt 90 − 42 60. A. Rezolvare Constanta de relaxare a tensiunilor pentru banda de cauciuc se poate determina cu ajutorul relaţiei (11.6 . kB = 13. (11.81.10−24 J/K. după menţinerea ei (în stare întinsă) o durată τ3 = 40 zile la t3 = 30 oC.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A.5 tensiunile se relaxează la nivelul σ = σ 0 e τ − 1 τ rt = 11e − 90 60.6 zile. După menţinerea benzii în poziţie întinsă o durată τ1 = 90 zile. Ea – energia de activare a procesului de relaxare.6). care s-a relaxat la nivelul σ1 = 6 N/mm2. ţinând seama de datele din τ enunţul aplicaţiei. ca la rezolvarea aplicaţiei A.3. iar T – temperatura materialului (în K). 11 ln 5. după menţinerea barei o durată τ1 = 60 zile la t1=20 oC sau o durată τ2 = 50 zile la t2 = 25 oC. b) Să se determine nivelul tensiunilor din bară. pentru datele din enunţ. ştiind că în aceasta s-a generat o tensiune de întindere σ0 = 12 N/mm2. sub forma: τ rt = 0 .5e ≅ 2.11.3.5 N/mm2.6). înlocuind datele din enunţ se obţine σ ln 0 σ1 42 τ rt = = 60.11.5 N/mm2.11. Relaţia dintre viteza de relaxare a tensiunilor din materialele polimerice şi temperatură este de tip Arrhenius: T .6 − ≅ 2. după acest timp tensiunile din bandă atingând nivelul σ1 = 5.

1 zile. corespunzătoare relaxării tensiunilor la temperaturile t1 = 20 oC şi t2 = 25 oC.3 ⋅ 10 − 20 J. se pot scrie 1 1 T T T relaţiile: vrσ = C .4 N/mm2. (11.1 − 293 298 =e 298 ln 72 . acest sistem are soluţia: Ea = 1 1 − T1 T2 T T T kB ln T τ rt1 τ T2 rt = 13. şi 1 1 72. τ rt1 şi τ rt2 fiind σ 12 σ 12 ln 0 ln ln 0 ln 6 6 σ1 σ1 o constantele de relaxare a tensiunilor la t1 = 20 C (T1 = 293 K) şi t2 = 25 oC (T2 = 298 K). relaţia (11.7 ≅ 5. Viteza de relaxare a tensiunilor este invers proporţională cu durata menţinerii materialului la o temepratură T şi.6 zile k B T3 b) Tensiunile din banda de cauciuc menţinută o durată τ3 = 40 zile la o t3 = 30 C (T3 = 303 K) vor fi: T τ rt3 4 .11) devine: E T τ rt = τ 0 e a .12) k BT Considerând datele din enunţul aplicaţiei.1− 293 ln 86 . 265 . ca urmare. se obţine sistemul de ecuaţii (cu necunoscutele τ0 şi Ea): τ 1 E a = k B T1 ln rt τ0 τ 2 E a = k B T2 ln rt . 6 5 T2 ln τ rt2 − T1 ln τ rt2 T τ0 = e T2 − T1 = 0.8⋅10 ⋅303 = 45. iar τ rt constanta de T 0 τ0 τ rt τ rt1 = T relaxare la temperatura T.00156 zile Constanta de relaxare a tensiunilor la t3 = 30 oC (T3 = 303 K) are valoarea: E − 24 = τ 0 e a = 0. τ rt2 = 2 = = 72.6 zile. v rσ = C .Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor τ1 τ 60 50 T T T = = 86. τ0 pentru aplicaţia considerată.8 ⋅ 10 −24 86. C şi τ0 fiind constante.00156e 13. În aceste circumstanţe.2 ln = 4. 3⋅10 −20 σ 3 = σ 0e τ − 3 T τ rt3 = 12e − 40 49.

rezultă: ρ − ρ0 (11. Să se estimeze gradele de cristalinitate ale PE-LD şi PE-HD. Rezolvare Considerând că densitatea polietilenei creşte liniar cu gradul de cristalinitate X. densitatea polietilenei necristalizate este ρ0 = 900 kg/m3. polietilena comercială de joasă densitate PE−LD are densitatea ρPE-LD = 920 kg/m3. polietilena comercială de înaltă densitate PE−HD are densitatea ρPE-HD = 960 kg/m3.5.13) X = 100 X ρ100 − ρ 0 Aplicând această relaţie se obţine pentru cazurile considerate în enunţul aplicaţiei: 920 − 900 960 − 900 X PE −LD = 100 = 18% şi X PE −HD = 100 ≅ 55% 1010 − 900 1010 − 900 266 .11. Cristalele moleculare de polietilenă (polietilena cu gradul de cristalinitate 100%) au densitatea ρ100 = 1010 kg/m3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A.

) – în care sunt înglobate particulele unui material de umplutură (rumeguş de lemn. Mo etc. materialele dure. în concentraţii volumice de până la 80 %. În funcţie de caracteristicile structurale. poliamidă. care sunt puternic legate între ele şi conlucrează eficient pentru a conferi ansamblului structural caracteristici superioare celor proprii componentelor solitare.) sau termoplast (polimetacrilat de metil. Ni. bile de sticlă.) înglobate. politetrafluoroetilenă etc. Te etc.1. într-o matrice metalică (Co. cermeturile. În această categorie sunt incluse materialele organice stratificate. acid salicilic fin dispersat. materiale textile etc. alcătuită din două sau mai multe materiale componente. Ni. răşină 267 . polipropilenă. într-o matrice metalică (Fe. în concentraţii volumice de până la 95 %. Materialele compozite stratificate au structura alcătuită dintr-un material suport dispus în straturi solidarizate cu un material de legătură (liant). TiC. ZrO2 etc. Materialele compozite cu granule (agregatele compozite) au structura alcătuită dintr-un material matrice în care sunt înglobate granule (particule) din unul sau mai multe materiale. Cr. având structura alcătuită din particule fine de carburi metalice (WC.) şi masele plastice aglomerate. Co. Introducere Materialele compozite reprezintă o clasă modernă de materiale cu structura eterogenă. În această categorie sunt incluse: betonul. B.) înglobată. lemn. răşină epoxidică etc.) şi liant (răşină fenolică. având structura alcătuită dintr-o fază oxidică − ceramică (Al2O3. având structura alcătuită dintr-un material macromolecular de bază − duroplast (răşină fenolică. carton.). pulberi metalice etc. materialele compozite pot fi împărţite în mai multe categorii: A.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Capitolul 12 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR COMPOZITE 12. TaC etc.). având structura alcătuită din starturi multiple de material organic (hârtie.

Estimarea caracteristicilor fizico − mecanice ale materialelor compozite Caracteristicile de utilizare ale materialelor compozite sunt determinate esenţial de natura şi intesitatea legăturilor ce se realizează între materialele componente ale structurii acestora. de carbon (grafit) sau metalice (W. C. Nylon sau Aramid). whiskers) cu structură de monocristale perfecte din alumină. Cu. b − lemn. Imaginile structurilor câtorva materiale compozite folosite în tehnică sunt prezentate în figura 12. de tipul răşinilor poliesterice nesaturate sau răşinilor epoxidice).). oxid de Be. Structurile unor materiale compozite uzuale: a − beton. c − poliester armat cu fibre de sticlă Cele mai utilizate materiale din această categorie sunt compozitele polimerice armate cu fibre de sticlă. Materialele compozite cu fibre au structura alcătuită dintr-un material de bază (matrice) în care sunt înglobate fibre individuale (scurte sau lungi. de sticlă. având structura alcătuită din unul sau mai multe straturi de material oxido-silicatic depuse pe un suport metalic (de obicei. care asigură conlucrarea (cooperarea) acestor 268 . ciment sau beton) sau metalice (diverse metale sau aliaje). Ta.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR melaminformaldehidică. din oţel sau fontă). nitrură de siliciu). ca material compozit natural. carbură de B.) şi materialele metalice emailate (materialele anorganico − metalice). un material duroplast. în prezent fiind folosite frecvent fibrele fine (trihite. împletituri de fibre sau straturi de fibre din diferite materiale. 12. anorganic (ceramică pe bază de Al2O3. Fig. betonul armat şi. Fe etc. lemnul. iar fibrele sunt polimerice (poliamide de tip Kevlar.1. carbură de siliciu. Ni.1. ceramice (alumină. răşină ureoaldehidică etc. Mo. fier sau grafit.2. orientate sau neorientate). Pentru majoritatea materialelor din această categorie matricea este un material organic macromolecular (de obicei. 12. carbură de siliciu. Cr.

Fig. când se analizează structura unui material compozit se iau în considerare atât structurile materialelor componente. Ca urmare. materialul compozit are structura alcătuită dintr-o matrice în care sunt înglobate fibre dispuse paralel şi este solicitat mecanic la tracţiune axială în lungul fibrelor. caracteristicile distribuţiei (dispunerii) acestor componente şi raportul concentraţiilor lor (masice sau volumice).2.3. 269 . care produce deformarea elastică a compozitului şi a materialelor sale componente. comportarea sa poate fi descrisă astfel: • deformaţiile (alungirile) specificie (de natură elastică) ale matricei εM. fapt care se poate deduce cu uşurinţă comparând imaginile microstructurilor prezentate în figura 12. Dacă un material compozit alcătuit dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) dispuse paralel este solicitat la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor de o forţă Fc. aşa cum se arată în schema prezentă în figura 12. Imaginile microscopice ale suprafeţelor de rupere la tracţiune ale unui material compozit de tip poliester armat cu fibre de sticlă: a − cu legături insuficiente între matrice şi fibre. cât şi structurile zonelor de legătură (interfaciale) dintre materialele componente. în funcţie de caracteristicile materialelor componente şi de raportul concentraţiilor acestora în structura compozitului. dacă structura zonelor de legătură asigură conlucrarea perfectă a materialelor componente ale acestuia. materialul compozit are structura alcătuită dintr-o matrice în care sunt înglobate fibre dispuse paralel şi este solicitat la tracţiune axială pe o direcţie perpendiculară pe direcţia de dispunere a fibrelor. C.12. B. un material compozit este bine realizat. se consideră.2.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite componente. materialul este un agregat compozit solicitat la tracţiune monoaxială. A. b − cu legături puternice între matrice şi fibre Pentru a prezenta modul în care se pot estima caracteristicile fizico − mecanice ale unui material compozit. care evidenţiază dependenţa dintre comportarea la rupere a unui material compozit de tip poliester armat cu fibre de sticlă şi calitatea legăturilor realizate între matrice şi fibre. trei cazuri distincte: A.

4. Schema conlucrării componentelor M şi f ale unui material compozit supus la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor Relaţia (12.5) permite estimarea modulului de elasticitate longitudinală al unui material compozit. porţiunea din SC ocupată de fibre are aria Sf = SCvf. se poate aplica legea lui Hooke şi rezultă relaţiile: σf σ σ şi ε C = C . • dacă EM. Fig.2) εM = M . o parte FM fiind preluată de matrice şi o parte Ff − de fibre: (12. 12.4) σCSC = σMSM + σfSf ⇒ σC = σM(1 − vf) + σfvf. Ef şi EC sunt modulele de elasticitate longitudinală ale matricei.5) EC = EM(1 − vf) + Efvf. iar fracţia volumică a fibrelor în aceasta este vf. • dacă secţiunea (transversală) portantă a compozitului are aria SC.3) Fc = FM + Ff. fibrelor şi compozitului.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fibrelor εf şi compozitului εC pe direcţia de aplicare a forţei Fc sunt egale: (12. Schema comportării unui material compozit cu fibre dispuse paralel la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor Fig. iar porţiunea din SC ocupată de matrice are aria SM = SC(1 − vf) şi se pot scrie relaţiile: (12. iar σM. ε f = EM Ef EC • forţa Fc se distribuie pe M şi f existente în structura compozitului. în fibre şi în compozit.3. σf şi σC sunt tensiunile normale (pe direcţia de acţiune a forţei Fc) generate de solicitarea mecanică în matrice. 12. (12. Această relaţie este valabilă dacă fracţia 270 . această condiţie (numită condiţia de izodeformaţie) fiind respectată datorită conlucrării componentelor M şi f. determinată de existenţa legăturilor intime dintre ele. cunoscând valorile modulelor de elasticitate longitudinală ale materialele componente M şi f.1) εM = εf = εC . (12.

rezistenţa la rupere * * corespunde rezistenţei la rupere a matricei RmM ( RmM > RmM. evidenţiind următoarele aspecte: • dacă materialul este lipsit de fibre (vf = 0). compozitul trebuie să se caracterizeze printr-o densitate suficient de mare a fibrelor (fracţia volumică a fibrelor trebuie să fie suficient de mare). care produce deformarea elastică a compozitului şi componentelor sale.6. legăturile dintre M şi f asigură respectarea condiţiei de izodeformaţie numai într-o zonă din jurul fiecărei fibre înscrisă într-un cilindru cu diametrul dm (numită zona de acţiune a fibrei). coeficientul de conductibilitate termică λ sau coeficientul contracţiei transversale (Poisson) µ. rezistenţa sa la rupere scade pe măsură ce creşte vf. comportarea sa poate fi descrisă astfel: 271 . materialul M din afara acestei zone putându-se deforma liber. aşa cum se arată în schema prezentată în figura 12. • efectul durificator al fibrelor se manifestă dacă fracţia volumică a fibrelor depăşeşte valoarea critică vfcr. pentru ca orice porţiune din M să aparţină unei zone de acţiune a unei fibre. iar prezenţa fibrelor este echivalentă cu existenţa în material a unor goluri (defecte) care îi diminuează secţiunea portantă.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite volumică a fibrelor în materialul compozit este suficient de mare pentru a fi respectată condiţia de izodeformaţie (12.4) şi (12. (12. Diagrama prezentată în figura 12. dată de relaţia: R * − RmM .6) RmC = RmM(1 – vf) + Rmfvf . Dacă un material compozit alcătuit dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) dispuse paralel este solicitat la tracţiune monoaxială de o forţă Fc normală la fibre. cum ar fi: coeficientul de difuzie D.5). B.1). • dacă compozitul are vf mică. relaţia (12.5 justifică această afirmaţie.5) sunt valabile şi pentru estimarea altor caracteristici fizico − mecanice ale materialelor compozite.6) este valabilă dacă vf este suficient de mare.4. deoarece matricea este plastică şi se deformează înainte de rupere mai mult decât fibrele). Ca şi relaţia (12. Dacă materialul compozit este alcătuit dintr-o matrice moale şi plastică şi fibre cu rezistenţă mecanică ridicată şi plasticitate scăzută (care se comportă elastic până la rupere). RmM fiind definită prin tensiunea care produce matricei o deformare specifică egală cu cea la care survine ruperea fibrelor. în consecinţă. deoarece o mare parte din materialul matricei se află în afara zonelor de acţiune ale fibrelor şi se deformează liber. Aşa cum sugerează schema din figura 12. relaţia (12.4) se poate adapta pentru estimarea rezistenţei la rupere a compozitului RmC în funcţie de rezistenţa la rupere a fibrelor Rmf şi de rezistenţa convenţională a matricei RmM: (12.7) v fcr = mM Rmf − RmM Relaţiile de forma (12.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • tensiunile normale (pe direcţia de aplicare a forţei Fc) generate de solicitarea mecanică în matrice σM. această condiţie (numită condiţia de izotensiune) fiind respectată datorită legăturilor intime existente între matrice şi fibrele compozitului.5. Diagrama dependenţei dintre rezistenţa la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor a unui compozit şi mărimea fracţiei volumice a fibrelor • orice element de volum din materialul compozit se deformează elastic pe direcţia tensiunilor σC. în fibre σf şi în compozit σC sunt egale: (12.10) εC = εM(1 − vf) + εfvf. 12.5): εM = ∆L f = ∆L f şi relaţia (12.9) se transformă într-o relaţie de aceiaşi formă cu (12.9) ∆LC = ∆LM + ∆Lf. ţinând seama de îndeplinirea 272 . rămân valabile relaţiile (12. • deoarece deformaţiile produse compozitului de solicitarea mecanică sunt de natură elastică.8) σM = σf = σC.4) şi (12. iar deformaţiile specifice (pe aceeaşi direcţie) ale celor două materiale LC ∆L ∆LM (M şi f) ce compun elementul de volum sunt: ε M = M = şi LM LC (1 − V f ) Lf LCV f (12. deoarece lungimea iniţială a elementului de volum a fost LC = LM + Lf. porţiunea ocupată de fibre fiind Lf = LCvf. iar porţiunea ocupată de materialul matricei – LM = LC(1 − vf).2) şi. deformaţia specifică corespunzătoare acestui element este ∆L ε C = C . Fig. alungirea ∆LC produsă pe această direcţie obţinându-se prin sumarea alungirii matricei ∆LM şi alungirii fibrelor ∆Lf: (12.

8). pentru alte caracteristici.12) EC = Em (1 − V f ) + E nV f .6.10) devine: − − (12. cum sunt. relaţia (12. comportarea sa este dificil de descris. Schema comportării unui agregat compozit la tracţiune monoaxială Relaţiile de forma (12.11) permite estimarea modulului de elasticitate longitudinală al unui material compozit.7. rezistivitatea electrică ρ (inversul conductibilităţii electrice) se pot utiliza relaţii de tipul (12. de exemplu. astfel: • dacă n = −1. aşa cum se arată în schema prezentată în figura 12. 12. cum ar fi coeficientul de difuzie D sau coeficientul de conductibilitate termică λ. cunoscând valorile moduleleor de elasticitate longitudinală ale materialelor componente M şi f. f exponentul n aparţinând mulţimii n ∈ [−1.7. se poate presupune că modulul de elasticitate lungitudinală al agregatelor compozite este dat de relaţii de forma: n n (12. C. Schema comportării la tracţiune monoaxială pe direcţia normală la fibre a unui material compozit cu fibre dispuse paralel Fig. relaţia (12. f Pentru condiţiile de solicitare considerate. Valoarea exponentului n depinde de caracteristicile materialelor M şi f care alcătuiesc compozitul. relaţia (12. Cercetările întreprinse până în prezent au evidenţiat însă că astfel de materiale au caracteristicile elastice intermediare celor corespunzătoare compozitelor cu fibre (cu aceleaşi materiale M şi f) care îndeplinesc condiţiile de izodeformaţie şi de izotensiune.12) devine (12. Fig. Dacă un material de tip agregat compozit este solicitat la tracţiune monoaxială de o forţă Fc.1] \{0}. ca urmare. care produce deformarea elastică a compozitului şi componentelor sale.11) şi agregatul compozit se 273 .Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite condiţiei de izotensiune (12.11) sunt valabile şi pentru estimarea altor caracteristici fizico − mecanice al materialelor compozite pe direcţia normală la fibre.10). 12.11) EC 1 = EM1 (1 − V f ) + E −1V f .

coeficientul contracţiei transversale µ etc. • agregatele compozite industriale având EM scăzut şi Ef ridicat au comportarea elestică descrisă de (12. din oţel) în care sunt înglobate particule sferice cu Ef foarte scăzut (de exemplu.0).5) şi agregatul compozit se comportă ca un material compozit (cu fibre) care îndeplineşte condiţiile de izodeformaţie. radială (secţiunea făcută cu un plan care conţine axa trunchiului) şi tangenţială (secţiunea făcută cu un plan paralel cu axa trunchiului şi normal unei raze a acestuia) obţinute. din cauciuc) în care sunt înglobate particule sferice cu Ef foarte ridicat (de exemplu. Sursa din care se obţine acest material este în mod obişnuit trunchiul arborilor. industria chimică. din cauciuc). aşa cum se arată în figura 12. pentru studierea structurii lemnului se procedează la secţionarea trunchiului arborilor. aşa cum se poate observa în figura 12. Lemnul – material compozit natural Lemnul este unul din materialele compozite naturale cu fibre folosite pe scară largă în aplicaţiile tehnice.12) devine (12. SUA sau Rusia) cantitatea de lemn utilizată anual pentru diverse construcţii industriale sau civile şi în alte aplicaţii (din industria mobilei. • dacă n = 1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR comportă ca un material compozit (cu fibre) care îndeplineşte condiţia de izotensiune. un astfel de agregat compozit poate fi alcătuit dintr-o matrice cu EM foarte ridicat (de exemplu. brăzdat sau desprins în 274 . iar agregatele compozite cu EM ridicat şi Ef scăzut au comportarea elastică descrisă de (12.3. relaţia (12.9. coeficientul de conductibilitate termică λ.1). relaţiile de forma (12. aspectul secţiunilor transversală (secţiunea făcută cu un plan perpendicular pe axa longitudinală a trunchiului). agricultură etc.) depăşind suma cantităţilor de oţel şi beton întrebuinţate în aplicaţiiile tehnice din toate ramurile economiei lor naţionale.8. numită ritidom (partea moartă. cu aspect crăpat. care are o parte exterioară. un astfel de agregat compozit poate fi alcătuit dintr-o matrice cu EM foarte scăzut (de exemplu. Ca şi în cazul celorlalte tipuri de materiale compozite. Secţiunea transversală făcută prin trunchiul unui arbore evidenţiază (la scară macroscopică).12) cu n ∈ (0. următoarele zone structurale ale acestuia: • zona exterioară a trunchiului reprezintă scoarţa (coaja). din oţel).) 12. sugerând eterogenitatea structurală şi anizotropia acestui material. ca urmare.12) cu n ∈ (−1.12) sunt valabile nu numai pentru estimarea caracteristicilor elastice ale agregatelor compozite. ci şi pentru alte caracteristici fizico-mecanice (coeficientul de difuzie D. în multe ţări (de exemplu.

care se dezvoltă anual şi este alcătuită din vase. golite de conţinutul lor celular.9. permiţând stabilirea vârstei arborelui. care are o parte exterioară.10. Fig. Zonele structurale ale trunchiului unui arbore Structura la scară microscopică (constituţia anatomică) a lemnului are. 12. numită măduvă (formată din ţesuturi de parenchim rare. care alcătuiesc ţesutul conductor al sevei brute. culoarea mai închisă decât alburnul). fibre liberiene şi ţesuturi de parenchim). în fâşii sau în placi) şi o parte interioară. Schema secţionării trunchiului arborilor pentru studierea structurii lemnului Fig. numită duramen (format din ţesuturi moarte. numită alburn (de culoare deschisă.8. care se distinge uşor la tulpinile tinere şi este mult diminuată la tulpinile arborilor maturi) şi o parte intermediară. celulele care alcătuiesc acest ţesut au propietatea de a se multiplica în mod continuu în timpul perioadei de vegetaţie a arborelui şi de a da naştere anual (spre interior) ţesuturilor care formează lemnul şi (spre exterior) ţesuturilor care formează liberul. afânate şi rezistente. numită liber (partea vie. straturile lemnoase care se formează anual datorită activităţii cambiului şi care determină creşterea în grosime a lemnului sunt numite inele anuale şi pot fi observate clar în secţiunea transversală. • zona intermediară. la cele mai multe specii de arbori. 275 . şi care are. următoarele elemente: • vasele lemnoase sunt şiruri de celule alungite. aşa cum se observă în figura 12. 12. cu pereţii lignificaţi. o parte centrală. prin care se face circulaţia ascendentă a sevei brute).Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite solzi. • zona interioară a trunchiului reprezintă lemnul. situată între coajă şi lemn formată dintr-un singur strat de celule care determină creşterea în grosime a trunchiului reprezintă cambiul.

. Structura la scară microscopică (constituţia anatomică) a lemnului Datorită acestei constituţii anatomice.70 % din masa lemnului. fibrele lemnoase sunt elementele de bază ale ţesutului mecanic (de rezistenţă) al lemnului. la care pereţii transversali se păstrează intacţi sau ciuruiţi. lemnul poate fi privit ca un material compozit având în structură fibrele lemnoase alcătuite din celuloză şi o matrice (liant) alcătuită din hemiceluloză (celuloză cu grad relativ redus de polimerizare n < 200 ) şi lignină (polimer cu reţea de fenol − propan).6 %). oxigenul (44..10. Fig. • fibrele lemnoase sunt şiruri de celule moarte. • razele medulare sunt şiruri de celule de parenchim aşezate radial.45 %) şi hidrogenul (5.. astfel că circulaţia sevei prin acestea se face ca prin nişte tuburi. ele constituind 40.. alungite. cu pereţii groşi. 12. • canalele rezinifere sunt canale căptuşite cu celule secretoare de răşină. pin etc. lignificaţi şi cu spaţiul interior (golit de conţinutul celular) foarte îngust. care apar în structura masei lemnoase a unor specii de arbori (molid. la care pereţii transversali (care despart celulele componente ale vaselor) au dispărut complet sau parţial. strâns legate între ele (fără spaţii inter celulare). 276 ..50 %).. − traheidele (vasele imperfecte). Elementele chimice care compun matricea şi fibrele acestui material sunt: carbonul (49.).. pe pereţii lor laterali existând multiple punctuaţii (mici porţiuni circulare nelignificate şi permeabile care permit comunicarea cu ţesuturile sau vasele vecine.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR vasele lemnoase sunt de două feluri: − traheele (vasele perfecte sau vasele propriu-zise)..

alungirea procentuală după rupere A etc. densitatea absolută ρ0 este masa unităţii de volum de lemn anhidru (uscat artificial la 105 oC). lemnul de esenţă moale (având.13 şi 12. plasticitatea şi rezistenţa la rupere a lemnului se definesc la fel ca în cazul materialelor metalice (v. în lungul fibrelor sau perpendicular pe direcţia fibrelor. Trebuie precizat că împărţirea tradiţională a diverselor specii de lemn în categoriile: lemn de esenţă moale şi lemn de esenţă tare foloseşte rezistenţa mecanică numai ca un criteriu secundar.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite La stabilirea proprietăţilor de utilizare ale lemnului trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • lemnul.3). Densitatea lemnului se defineşte în trei moduri distincte: densitatea lemnului verde ρu este masa unităţii de volum de lemn verde (cu umiditatea maximă). 3. STAS 86 şi STAS 1348 (pentru încercarea la compresiune). pin etc.14 sunt redate aspectele specifice ale ruperii lemnului la astfel de solicitări.12 sunt prezentate (pentru exemplificare) curbele caracteristice convenţionale la tracţiune şi compresiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag. rezistenţă mecanică relativ scăzută) provenind din arborii alor căror frunze rămân verzi tot timpul anului (brad. având structura unui material compozit cu fibre dispuse paralel. Elasticitatea. iar în figurile 12. rezistenţa la rupere Rm. iar 277 . A. • proprietăţile fizico-mecanice ale lemnului (şi produselor confecţionate din lemn) sunt influenţate sunstanţial de umiditatea acestuia. Principalele proprietăţi fizico-mecanice ale lemnului şi caracteristicile care se folosesc pentru exprimarea cantitativă a acestora se definesc în moduri similare şi se determină prin încercări asemănătoare celor utilizate în cazul materialelor metalice (v. iar densitatea convenţională ρc este raportul dintre masa de lemn anhidru şi volumul de lemn verde (cu fibrele saturate de umiditate) din care aceasta sa obţinut prin uscarea artificială a lemnului la 105 oC.2 şi 3. standardele care regelmentează modul de efectuare a încercărilor fiind: STAS 336 şi STAS 6291 (pentru încercarea la tracţiune). În figurile 12.) se folosesc (ca încercări de referinţă) încercarea la tracţiune şi încercarea la compresiune. scap. în general.15. a unor epruvete prelucrate din lemn. B. ţinând seama de anizotropia proprietăţilor lemnului. Pentru determinarea caracteristicilor care pot exprima cantitativ aceste proprietăţi (modulul de elasticitate E. Influenţele prezenţei concentratorilor de tensiuni mecanice asupra comportării la rupere a lemnului (la tracţiune pe direcţia fibrelor) sunt sugerate de imaginile prezentate în figura 12.3).). prezintă o mare anizotropie a proprietăţilor fizico-mecanice. cap. aceste încercări se efectuează prin solicitarea monoaxială (la întindere sau la compresiune).11 şi 12. criteriul principal care stă la baza acestei calsificări fiind natura sezonieră a arborilor din care provine lemnul.

v.3. în general. Fig.14.).12. 12. 12.11. al cărei rezultat este (de obicei) rezilienţa (indicele de rezilienţă) KCV în J/cm2 sau (uneori) rezistenţa la rupere la încovoiere dinamică normală pe fibre Rmid. Aspectul ruperilor lemnului la tracţiune pe direcţia fibrelor 278 Fig. C. în N/mm2.scap. fag etc.16. Curbe caracteristice convenţionale la compresiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag Fig. Comportarea la rupere a lemnului se poate caracteriza cu ajutorul încercării la încovoiere statică (reglementată de STAS 337/2) al cărei rezultat este rezistenţa al rupere la încovoiere statică normală pe fibre Rmis sau (ca şi în cazul materialelor metalice. rezistenţă mecanică ridicată) fiind obţinut din arborii ale căror frunze se schimbă anual (stejar. 12. Aspectul ruperilor lemnului la compresiune pe direcţia fibrelor . Aspectele specifice ale ruperii la încovoiere (statică sau dinamică) a lemnului sunt sugerate de imaginile prezentate în figura 12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR lemnul de esenţă tare (având. 12. Curbe caracteristice convenţionale la tracţiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag Fig.7) cu ajutorul încercării de încovoiere prin şoc cu ciocanul pendul (reglementată de STAS 338).13.

cu o forţă F. Duritatea lemnului se determină folosind mai multe metode: • Metoda Brinell (reglementată de STAS 2417/2) utilizează ca penetrator o sferă (bilă) din oţel.16.. 12. pentru determinarea durităţii prin această metodă se apasă penetratorul sferic cu diametrul D. b − în cazul solicitării la încovoiere dinamică D. Comportarea la rupere a lemnului în prezenţa concentratorilor de tensiuni: a − de tipul crestăturilor laterale. b − de tipul orificiilor Fig. 25 s). Aspectul ruperilor lemnului la încovoiere normală pe fibre: a − în cazul solicitării la încovoiere statică.. 12. pe un 279 .Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Fig. un timp τd (τd = 10 .15.

18. • Metoda Janka (reglementată de STAS 2417/1) utilizează ca penetrator o sferă (bilă) din oţel cu diametrul D = 11. epruvetă. Aspectul acestei curbe (v. fig. Curba de durabilitate la oboseală (Wöhler) a lemnului de molid 280 Fig.28 mm (având aria secţiunii ecuatoriale Se = 100 mm2 = 1 cm2).80665 N) şi aria suprafeţei urmei lăsate de acesta pe lemnul analizat Sp.12. Fig. epruvetă. E.17) şi exprimată în mm2. 18.3. v. se îndepărtează penetratorul şi se măsoară diametrul d al urmei lăsate de acesta pe lemn (v.17) arată că în cazul lemnului (la fel ca la unele materiale metalice) se poate defini caracteristica numită rezistenţă la oboseală RO. fig. scap.17. Duritatea Janca (simbolizată HJ) este o caracteristică mecanică definită 2 (convenţional) prin relaţia HJ = F. piesă) din lemnul care se analizează. 12. iar după încetarea acţiunii forţei.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR eşantion (probă. cu o forţă crescătoare. exprimată în kgf (1 kgf = 9. Modificarea rezistenţei la oboseală a lemnului de brad în funcţie de: a − temperatură .9) curba de durabilitate la obseală (curba Wöhler). 12.24). Duritatea Brinell (simbolizată HB) este o caracteristică mecanică definită (convenţional) ca fiind raportul dintre forţa F. Comportarea la solicitări variabile a lemnului se poate analiza construind (ca şi în cazul materialelor metalice. calculată cu relaţia (3. pe un eşantion (probă. pentru determinarea durităţii prin această metodă se apasă penetratorul sferic. 3. acestă caracteristică se modifică în funcţie de temperatura şi umiditatea lemnului aşa cum sugerează diagramele prezentate în figura 12. b − umiditate . piesă) din lemnul care se analizează şi se stabileşte intensitatea forţei F (în kgf) care produce pătrunderea penetratorului în lemn pe o adâncime h = D .

pin Mesteacăn Carpen. pin Mesteacăn.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Caracteristicile fizico-mecanice anterior definite permit clasificarea speciilor de lemn în categoriile precizate în tabelul 12.1. mesteacăn Fag. balsa.0 Lemn cu rezilienţă foarte mare KCV > 9.1. N/mm2 Rezilienţa KCV *. J/cm2 Lemn cu rezilienţă foarte slabă KCV < 3. fag Mesteacăn. N/mm2 Rezistenţa la încovoiere statică normală pe fibre Rmis *.0 * caracteristicile se determină pe lemnul cu umiditatea de 12 % Lemnul brut se prelucrează sub formă de semifabricate destinate utilizării în diverse aplicaţii tehnice (construcţii civile sau industriale. nuc Densitatea ρu.). Principalele categorii de semifabricate realizate din lemn brut 281 . nuc Balsa Brad. kg/m3 Duritatea HJ * Rezistenţa la compresiune paralelă cu fibrele Rmc *. nuc Guaiac Plop tremurător Brad. fag Măslin Guaiac Brad. fag Guaiac Balsa Mahon Brad.5 Lemn cu rezilienţă bună KCV = 4.0…4. mobilier. N/mm2 Rezistenţa la tracţiune paralelă cu fibrele Rmt *. ulm Nuc. fag Carpen Plop alb Brad Pin Carpen. ambalaje etc.5…6.0 Lemn cu rezilienţă mare KCV = 6.0 Lemn cu rezilienţă slabă KCV = 3. Clasificarea lemnului în funcţie de caracteristicile fizico − mecanice Caracteristica Categoriile de lemn Lemn foarte uşor Lemn uşor Lemn moderat de greu Lemn greu Lemn foarte greu Lemn extrem de greu Lemn foarte moale Lemn moale Lemn mijlociu Lemn foarte dur Lemn extrem de dur Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Valorile caracteristicii ρu < 400 ρu = 400…500 ρu = 500…650 ρu = 650…800 ρu = 800…1000 ρu > 1000 HJ < 350 HJ = 350…500 HJ = 500…650 HJ = 650…1000 HJ > 1000 Rmc < 30 Rmc = 30…45 Rmc = 45…60 Rmc = 60…80 Rmc > 80 Rmt < 75 Rmt = 75…90 Rmt = 90…125 Rmt = 125…150 Rmt > 150 Rmis < 65 Rmis = 65…85 Rmis = 85…110 Rmis = 110…140 Rmis > 140 Exemple de specii de lemn Balsa. Tabelul 12. salcie albă Mahon. pin Mesteacăn Ulm de câmp Carpen.0…9. pin Mahon Mesteacăn Fag.

încleierea fiind rezistentă la fiereberea în apă. peliculele de suprafaţă fiind din răsină melaminică). lemnul stratificat.5…3.D). plăci melaminate (plăci din PFL. 282 . buşteni. plăci emailate (plăci din PFL. plăci emailate din aşchii de lemn PAL. plăci de interior presate perpendicular pe feţe – PAL. de asemenea. plăcile din aşchii de lemn – PAL. având densitatea ρ > 800 kg/m3). prin presare la cald. acoperite pe ambele feţe cu placaj).800 kg/m3. prin presare la cald. insectelor xilofage şi focului). alcătuite dintr-o ramă de lemn şi un miez din lamele sau hârtie. cu unul sau mai multe pelicule de răşină sintetică. emailuri şi lacuri. plăcile celulare (semifabricate de tip panou. destinate fabricării mobilierului sau utilizării în lucrările interioare de construcţii). plăci dure – PFL.D (plăci cu grosimea s > 12 mm.Ex (obţinute din aşchii de lemn presate la cald prin extrudare şi placate pe ambele feţe cu furnir tehnic) etc.M (plăci din aşchii de lemn acoperite pe ambele feţe.. aparţin. plăci stratificate din PFL. plăci melaminate din aşchii de lemn – PAL.SET (plăci din aşchii de lemn înobilate pe ambele feţe cu masă de şpaclu. şi plăcile din fibre de lemn – PFL..D (obţinute prin împâslirea şi presarea fibrelor de lemn. plăci de exterior presate perpendicular pe feţe – PAL. cu grosimea de 0. plăci extrudate din aşchii de lemn – PAL. chimice sau termochimice (de tipul celor prezentate în tabelul 12.2).D având aplicat pe una din feţe un strat subţire de pastă mecanică albă sau colorată în diverse nuanţe). aceste sortimente se pot supune unor tratamente termice.CON (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină fenolică. cu sau fără adaosuri de lianţi.D. la atacul ciupercilor şi insectelor xilofage). obţinute prin lipirea mai multor straturi de PFL. rigle. realizate în diverse sortimente: plăci cu densitate medie – PFL. scânduri. grunduri.AI (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină ureoformaldehidică şi care au înglobate substanţe de protecţie contra ciupercilor. placajul (semifabricat stratificat din furnire tehnice). cherestea şi/sau aşchii de lemn se realizează şi alte tipuri de semifabricate. plăci decorative (plăci din PFL. folie de hârtie impregnată cu răşină melaminică).D finisate aplicând. datorită structurii şi proprietăţilor pe care le prezintă. plăci fonoabsorbante (obţinute prin perforarea sau înţeparea suprafeţelor unor PFL moi şi poroase şi destinate utilizării la finisajele interioare şi tratamentele fonoabsorbanete ale construcţiilor) etc. care. destinate fabricării mobilierului sau utilizării în lucrările interioare de construcţii). imprimări. în scopul obţinerii unor caracteristici de utilizare convenabile. care se obţine prin derulare centrică sau tăiere plană din buşteni sau cherestea). Din lemn brut. realizate în diverse sortimente: plăci de interior presate perpendicular pe feţe (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină ureoformaldehidică şi presate perpendicular pe feţe). panelul (semifabricat alcătuit dintr-un miez de şipci şi feţe din furnir cu fibrele perpendiculare pe direcţia fibrelor miezului). pe una sau ambele feţe. finisate prin acoperirea uneia din feţe cu o peliculă de email sau lac pe bază de răşini sintetice uscată la cald).DM (PFL cu densitatea ρ = 500. şipci.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sunt buştenii şi cheresteaua de diverese sortimente: grinzi. clasei materialelor compozite: principalele tipuri de astfel de semifabricate sunt: furnirul (semifabricat plan.0 mm. dulapi.

PREZERVAREA • Antiseptizarea lemnului înainte de uscare (cu paste antiseptice aplicate − LEMNULUI upeficial). • încălzirea camerei la • Reducerea tensiunilor reziduale din lemn şi evitarea defectelor cauzate 99…100 oC în 4…12 ore. . (75…80 mm) se menţine 70…250 zile USCAREA ÎN • Micşorarea umidităţii prin menţinerea lemnului în instalaţii de tip tunel Uscarea la 70…100 oC. timp de 24 ore. iar • Micşorarea umidităţii prin menţinerea îndelungată a lemnului în depozite cheresteaua cu grosime mare de uscare (cu lungimea de 50…100 m şi lăţimea de 30…50 m).5 m/s. 99…100 oC. prin aburire obţinându-se o nuanţă uniformă roşie – cărămizie. la • Reducerea umidităţii lemnului cu 20…30 % în primele ore după aburire. cu aer cald şi umed. asemănătoare lemnului de mahon.Tabelul 12. crăpături etc. saturaţie în apă al fibrelor. • Creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică Cheresteaua cu grosimea sub 25 mm se menţine 22…60 zile. prin tratarea capetelor cu aracet produs pe bază de poliacetat de vinil) sau folosind elemente mecanice de protecţie.2. • Protecţia cherestelei împotriva crăpării. Principalele date privind tratamentele aplicate semifabricatelor din lemn Denumirea tratamentului Scopurile aplicării tratamentului Principalele date privind regimul tratamentului ABURIREA USCAREA ÎN AER • Înlăturarea diferenţelor de culoare între alburn şi duramen. INDUSTRIALE Uscarea se realizează printr-o succesiune alternantă de perioade USCAREA • Micşorarea umidităţii prin menţinerea lemnului în instslaţii speciale de de încălzire la presiune ÎN VID tratare în vid.). de acestea (deformaţii. ca urmare a evaporării mai intense a apei din lemnul încălzit. atmosferică. cu peioade de menţinere în vid • Conservarea buştenilor împotriva răscoacerii şi crăpării în timpul verii prin imersare sau stropire cu apă. Se folosesc camere speciale de • Distrugerea agenţilor biologici existenţi în lemn (ciuperci şi insecte aburire şi se parcurg trei etape: xilofage) si blocarea fenomenelor de încingere şi răscoacere. • încălzirea completă a • Reducerea contragerii şi umflării specifice prin modificarea punctului de lemnului la 99…100 oC în 8…18 ore. • aburirea propriuzisă. cu viteza de INSTALAŢII circulaţie a aerului 3…6.

unele din acestea fiind prezentate în scap. numită lungime critică a fibrelor Lc.3.13) 4 df relaţia finală (12.19 şi se scrie condiţia de echilibru a fibrelor (cu diametrul df şi lungimea Lf). are tendinţa de a se deforma mai mult) induce în fibre tensiuni de întindere σf. orientate unidirecţional) reprezintă clasa de materiale compozite cu cele mai mari perspective de dezvoltare şi de utilizare în aplicaţiile tehnice. matricea (care. aşa cum arată schema din fig. 12. • lungimea minimă a fibrelor compozitului. numit raport de formă al fibrelor. Materialele compozite durificate cu fibre Compozitele durificate cu fibre (având structura alcătuită dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) cu rezistenţă mecanică ridicată. astfel că orice porţiune din materialul matricei se află integral într-o zonă de acţiune a unei fibre.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 12.13) permite următoarele interpretări: • tensiunile σf preluate de fibrele unui material compozit pot fi cu atât mai L .4. Pentru a justifica această afirmaţie este necesar să se cunoască mai în detaliu aspectele principale ale mecanismului durificării cu fibre a materialelor. Datorită comportării solidare a ansamblului M – f. 12. (12. Dacă se utilizează schema din figura 12. iar prin reacţiune se dezvoltă în matrice (pe direcţia paralelă cu fibrele) tensiuni de forfecare τM. 284 . rezultă: πd 2 4L f σ f = πd f Lτ M ⇒ σ f = τM . la solicitarea la tracţiune în lungul fibrelor a materialului compozit se generează tensiuni mecanice atât în f. care permite preluarea de către acestea a unor tensiuni cu intensitatea σf. • Rezistenţa mecanică ridicată a unui astfel de compozit se obţine dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mare. este mai mare şi cu mari.2 – cazul A: • Comportarea solidară a componentelor la solicitarea mecanică la tracţiune în lungul fibrelor a unui astfel de compozit este determinată de legăturile interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea materialului. cu cât raportul df cât tensiunile de forfecare τm ce pot fi preluate de matrice au intensităţi mai ridicate. cât şi în M. care sunt maxime în vecinătatea interfeţei M – f (unde matricea este constrânsă să respecte condiţia de izodeformaţie) şi se micşorează în intensitate pe măsură ce creşte distanţa faţă de fibre (datorită diminuării constrângerilor impuse materialului matricei).

12. relaţia (12.16) . 1 σf Fig. cos 2 θ cosθ sin θ sin 2 θ RmC = RmM (1 − v f ) + Rmf (1 − 285 . (12. este mai mic.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite este dată de relaţia: . de genul unor filamente L (cu df = 1.. dacă unghiul dintre direcţia orientării fibrelor şi direcţia de aplicare a solicitărilor mecanice are măsura θ.15) L Comportarea la solicitări mecanice a compozitelor durificate cu fibre prezintă şi următoarele particularităţi: • Rezistenţa lor mecanică este influenţată în măsură importantă de precizia orientării fibrelor pe direcţia aplicării solicitărilor mecanice.30 µm şi > 100) monocristaline cvasiperfecte (fără defecte ale df structurii cristaline de tipul dislocaţiilor – v.14) Lc = d f τ rM 4 τrM fiind rezistenţa la rupere la forfecare a materialului ce constituie matricea compozitului.5. (12. Aspectele prezentate mai înainte au condus la ideea realizării materialelor compozite durificate cu fibre discontinui ultrarezistente. mM ) RmC . care permite estimarea rezistenţei lor mecanice se modifică astfel: • cu cât raportul Lc )v f . numite trihite sau fibre whiskers.19. numit raport de transfer al sarcinilor.θ = min( mC . scap.. 1. principalele caracteristici fizico – mecanice ale unor astfel de fibre sunt redate în tabelul 12.3.2 ). Pentru compozitele durificate cu fibre discontinui. Schema solicitării mecanice a M şi f la în cazul compozitelor durificate cu fibre Lc . L cu atât materialul compozit are o comportare mai eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f şi poate prelua solicitări mecanice de intensitate mai ridicată. rezistenţa la rupere a materialului compozit este: R R* τ rM (12.6).

kg/m3 3960 2850 2520 3180 3180 2500 TRIHITE METALICE 7190 8930 7870 8910 425. (12. (12. atunci când este 286 . dată de relaţia: τ θ cr = arctg ( rM ).26 123. care. În mod obişnuit.53 480. rezultă că estimarea caracteristicilor mecanice ale materialelor compozite durificate cu fibre cu ajutorul relaţiilor (12.3. Caracteristicile fizico−mecanice ale principalelor tipuri de trihite utilizate la realizarea materialelor compozite Materialul trihitelor Temperatura de topire sau de înmuiere tsf.56 199.6) sau (12.61 343. Tabelul 12. kN/mm2 TRIHITE CERAMICE Densitatea ρf. Realizarea semifabricatelor şi pieselor din materiale compozite durificate cu fibre cu respectarea condiţiei θ < θcr.56 700. Având în vedere această particularitate.53 377. N/mm2 20600 13050 14000 20500 13700 19500 8800 2900 13050 3850 Al2O3 .17) RmC rezistenţa mecanică a materialului compozit se diminuează considerabil. impunând determinarea experimentală a acestor caracteristici prin încercări mecanice pe epruvete prelevate din aceste materiale.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR şi se poate deduce că. pentru materialele compozite cu fibre de sticlă şi matrice din materiale plastice se recomandă determinarea caracteristicilor mecanice prin încercarea la tracţiune efectuată conform SR EN ISO 527 şi STAS 11268 sau prin încercarea la încovoiere efectuată conform SR EN 63 şi SR EN ISO 14125.19 240. dacă măsura unghiului θ depăşeşte o valoare critică θcr. o C 2040 2570 2450 2690 1900 3650 1857 1083 1538 1453 • Temperatura Modulul de elasticitate longitudinală Ef.grafit Cr Cu Fe Ni la care sunt solicitate compozitele durificate cu fibre afectează în mod diferit caracteristicile mecanice ale componentelor lor structurale. complică de cele mai multe ori tehnologiile de fabricare şi măreşte considerabil costurile unor astfel de produse.15) poate fi de multe ori imprecisă.07 212. de exemplu.23 480.5). compozitele destinate realizării pieselor solicitate la temperaturi ridicate au structura alcătuită dintr-o matrice.80 Rezistenţa la tracţiune Rmf.alumină BeO B4C SiC Si3N4 C .

3 Rezistenţa tehnică de durată (fluaj) 1000 oC 830 600 - Materialul fibrelor RrT/ 100000 .scap. iar f – un material cu rezistenţă mecanică foarte ridicată. Tabelul 12. Caracteristicile mecanice ale celor mai utilizate fibre refractare df.25 0.15%Zr 0.4. în acest fel. la care diminuarea rezistenţei mecanice odată cu creşterea temperaturii este neînsemnată. % 3. datorită legăturilor interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea acestor materiale.25%Ti−0.8 1.20 1. N/mm2 2400 2250 1140 2100 1600 1700 Af.0 0. dar acest proces nu determină degradarea inadmisibilă a compozitului.8) au valori ridicate.3. turbinele cu gaze şi alte componente pentru aeronautică) sunt prezentate în tabelul 12.5.4.20 0.15%Zr Mo−1. diferenţele dintre caracteristicile de rezistenţă mecanică ale materialelor componente ale compozitului solicitat la temperaturi ridicate sunt considerabile şi efectul de durificare produs de fibre este foarte important (mult mai mare decât cel produs în cazul solicitării compozitului la temperatura ambiantă). M fiind un material cu rezistenţă mecanică scăzută.00 1. dar cu tendinţă accentuată către comportarea fragilă la rupere.5%Ti−0. Riscul producerii intempestive a fenomenului de rupere a unui astfel de compozit supus solicitărilor mecanice (în lungul fibrelor) este minim. deoarece solicitările se redistribuie pe fibrele nefisurate şi sunt preluate parţial de acele 287 . mm W – 1%ThO2 W – 5%Re Mo−0.5 0. dar îşi micşorează considerabil rezistenţa mecanică şi fibre din material refractar. dar foarte plastic (ductil). 1200 oC 360 310 140 - N/mm2 la temperatura T: 1100 oC 510 470 590 270 420 440 • Comportarea la rupere a compozitelor durificate cu fibre este determinată de caracteristicile de rezistentă mecanică şi tenacitate ale componentelor M şi f care le alcătuiesc structura şi de conlucrarea favorabilă a acestora. această afirmaţie este validată de datele prezentate în tabelul 12. Caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate ale componentelor M şi f sunt în mod obişnuit complementare.1 1. datorită următoarelor argumente: − fisurile se iniţiază de obicei în fibre. îşi menţine rezistenţa la oxidare.9 2. care prezintă fragilitate accentuată. Câteva dintre cele mai utilizate tipuri de fibre refractare pentru realizarea compozitelor destinate aplicaţiilor care presupun temperaturi ridicate de lucru (de exemplu.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite încălzită.20 1.00 Caracteristicile mecanice la ta Rmf. iar caracteristicile de comportare la fluaj ( rezistenţa tehnică de durată RrT/ τ şi limita tehnică de fluaj RεT/ τ − v. privind caracteristicile mecanice ale principalelor tipuri de materiale compozite durificate cu fibre folosite în tehnică.

structura şi proprietăţile compozitelor durificate cu fibre sunt influenţate esenţial de natura şi intensitatea legăturilor interfaciale produse între componentele M şi f ale acestor materiale.0 11.24 0.44 0. datorită capacităţii substanţiale de deformare plastică înainte de rupere.0 4.0 6.6 5. 5.36 0.19 0.6 36. ρg km 77.5 35. Tabelul 12.0 4.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fragmente ale fibrelor fisurate (sparte) care prezintă o lungime superioară lungimii critice.77 0.3 7.2 11.9 112. care.7 8.20 0.0 Aşa cum a rezultat din cele prezentate anterior.47 0.2 48.09 0. particularităţile metodelor şi procedeelor tehnologice de fabricare sunt factori foarte importanţi de influenţă ai calităţii unor astfel de materiale. Date privind caracteristicile principalelor compozite durificate cu fibre Componentele materialului Matricea Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Nichel Nichel Nichel Fier Aliaj Ni-Cr Aliaj Ni-Cr Argint Argint Titan Cupru Tantal Cobalt Cobalt Oţel inoxidabil Fibrele Sticlă Whiskers Al2O3 Carbon Kevlar Filamente B SiO2 Al2O3 Oţel Filamente B Whiskers B4C Filamente B Filamente W Whiskers Al2O3 Whiskers Al2O3 Al2O3 Filamente W Oţel Al2O3 Filamente W Filamente W Filamente Ta2C Filamente W Filamente Mo Filamente W Fracţia volumică a fibrelor vf 0.67 0. N/mm2 1640 780 1200 1520 2100 890 1110 1190 300 200 2640 1110 1170 1630 1750 500 450 1590 660 1750 1060 730 360 400 Rezistenţa mecanică R specifică KR = mC .17 0.8 76. − propagarea fisurilor iniţiate în fibre este blocată (frânată) de matricea compozitului.14 0.35 0.40 0.18 Rezistenţa la tracţiune RmC.0 7.0 2. deoarece aceste legături se crează la elaborarea compozitelor.08 0.0 − 37.22 0.73 0.6 21.0 10.6 15.70 0.0 18.30 0.10 0.82 0. În mod obişnuit materialele 288 .25 0.10 0.7 4. disipează prin deformare plastică cea mai mare parte a energiei disponibile pentru extinderea fisurilor şi crează la vârful fisurilor enclave plastice ce micşorează drastic efectul de concentrare a tensiunilor mecanice produs de prezenţa fisurilor.29 0.5 30.

fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită.care se poate supune ulterior şi unor operaţii de prelucrare prin deformare plastică la cald pentru mărirea fracţiei volumice a fibrelor în materialul compozit. compozitele cu fibre de carbon şi matrice de nichel (la care metoda infiltrării nu dă rezultate bune. prin această metodă fiind realizate. având structurile prezentate în figura 12. deoarece nichelul topit atacă şi deteriorează fibrele de carbon) şi compozitele cu fibre de oţel şi matrice de nichel. cu această tehnologie fiind realizate (la temperaturi apropiate de ta). topit sub formă de picături fine cu ajutorul unui jet de plasmă. − depunerea electrolitică a matricei în jurul fibrelor. de exemplu. fibrele se aliniază şi se dispun în straturi alternante cu matricea.20. o variantă a acestei metode o reprezintă depunerea pe fibrele aliniate în direcţia de armare dorită a materialului matricei. materialul matricei este adus în stare topită. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. iar matricea se depune pe fibre prin cementarea acestora în băi de săruri sau în mediu gazos. cum ar fi: − simpla lipire.12. − depunerea chimică a matricei în jurul fibrelor. această metodă fiind utilizată frecvent pentru realizarea compozitelor cu fibre de sticlă sau de carbon şi matricea din răşini sintetice − infiltrarea. compozitele cu trihite de safir în matrice de argint). această metodă permiţând fabricarea materialelor compozite cu matrice metalică şi trihite ceramice (de exemplu. se infiltrează între fibre (sub vid sau sub presiunea unui gaz inert) şi prin solidificare determină formarea compozitului.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite compozite durificate cu fibre se realizează prin metode şi procedee tehnologice indirecte (fibrele şi matricea se fabrică independent şi se supun apoi agregării sub formă de material compozit). Microstructura compozitelor cu matrice de nichel durificată cu: a − fibre de carbon. b − fibre de oţel . fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. după care se depune electrolitic între ele materialul matricei. de 289 Fig.20. după care se supun unui proces de agregare prin lipire (realizat în mod obişnuit prin încălzirea şi întărirea prin polimerizare a matricei).

dar prezintă dezavantajul că fracţia volumică a fibrelor nu se poate regla.22. a compozitelor cu fibre de carbură de tantal şi matrice de soluţie solidă Co(Ta.C) şi a celor cu fibre de compus Nb8Fe7Cr2 şi matrice de soluţie solidă Fe(Cr. 290 . − încorporarea fibrelor prin deformarea plastică a matricei. Pentru obţinerea unor materiale compozite durificate cu fibre se utilizează în prezent şi metode şi procedee tehnologice directe (fibrele şi matricea se realizează împreună şi sunt supuse unor prelucrări menite să asigure realizarea compozitului cu caracteristicile de utilizare dorite). pentru realizarea compozitelor cu fibre de wolfram şi matrice de soluţie solidă Ni(W). metoda asigură legături interfaciale foarte puternice între matricea şi fibrele materialului compozit. compozitele cu trihite de oxid de aluminiu şi matrice de titan şi compozitele cu fibre de carbură de siliciu şi matrice de molibden.12. Structura compozitului cu fibre de W şi matrice de soluţie solidă Ni(W) obţinut prin solidificarea dirijată a aliajului eutectic Ni − W − solidificarea unidirecţională a eutecticelor. de exemplu. cum ar fi: Fig. a compozitelor cu fibre de compus Al3Ni şi matrice de aluminiu. această tehnologie fiind utilizată.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR exemplu. iar faza care are rolul fibrelor durificatoare capătă dispunerea şi orientarea necesare prin solidificarea dirijată unidirecţional a aliajelor turnate în forme. se supune deformării plastice la cald (prin laminare. având structura celui prezentat în figura 12. fazele din structura unor aliaje eutectice reprezintă materialele componente ale compozitului. această tehnologie permiţând obţinerea compozitelor cu fibre de bor şi matrice de aluminiu şi a celor cu fibre de wolfram şi matrice de oţel inoxidabil. 12.21.21. având structura prezentată în figura 12. tragere sau extrudare) pentru obţinerea materialului compozit. Structura semifabricatului utilizat pentru obţinrea prin deformare plastică a compozitului cu fibre de W şi matrice din oţel inoxidabil Fig.Nb).22. un pachet realizat din straturi alternante de fibre şi matrice (sub formă de folie). fiind impusă de raportul cantitativ al fazelor componente ale structurii aliajelor eutectice.

Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite

− formarea fibrelor prin deformarea plastică a aliajelor bifazice; materialele bifazice, având în structură o fază f cu modul de elasticitate ridicat şi rezistenţă mecanică la cald mare şi o fază M cu plasticitate ridicată şi rezistenţă mare la oxidare la temperaturi înalte, se supun prelucrării prin deformare plastică la rece, iar tendinţa naturală de formare a structurii fibroase (de alungire a grăunţilor cristalini în direcţia deformării) determină distribuirea fazei f sub formă de fibre în faza M ce capătă rolul de matrice; această tehnologie permite obţinerea unor materiale compozite cu foarte bune proprietăţi de refractaritate ( de exemplu, prin deformarea plastică la rece, cu un grad de deformare GD ≅ 90 %, a agragatului compozit obţinut prin infiltrarea în pulbere de wolfram a aliajului lichid Ni−Cr rezultă un compozit cu fibre aliniate care are rezistenţa la rupere, la t t = 870 oC, RmC = 430...450 N/mm2 (în timp ce matricea din aliaj Ni − Cr are
t RmC = 48...50 N/mm2). Toate aspectele anterior prezentate conduc la concluzia că utilizarea materialelor compozite durificate cu fibre trebuie extinsă în viitor; singurul argument care (în prezent) limitează folosirea acestor materiale în diverse aplicaţii tehnice îl constituie costul lor de elaborare ridicat.

Cuvinte cheie
agregare prin lipire, 289 alburn, 275 cambiu, 275 canal rezinifer, 276 compozit durificat cu fibre, 284 densitate lemn absolută, convenţională, 277 depunere chimică, 289 depunere electrolitică, 289 duramen, 275 duritate Janca, 280 enclavă plastică, 288 fibră lemnoasă, 276 fracţie volumică, 270 furnir, 282 hemiceluloză, 276 încorporare, 290 inel anual, 275 infiltrare, 289 izodeformaţie, 270 izotensiune, 272 liber, 275 lignină, 276 lungime critică a fibrelor, 284 matrice, 269 panel, 282 plăci celulare, 282 plăci din aşchii de lemn – PAL, 282 plăci din fibre de lemn – PFL, 282 procedee tehnologice directe, 290 procedee tehnologice indirecte, 289 raport de formă al fibrelor, 284 raport de transfer al sarcinilor, 285 rază medulară, 276 ritidom, 274 solidificare unidirecţională, 290 trahee, 276 traheidă, 276 trihite (fibre whiskers), 285 vas lemnos, 275 zona de acţiune a fibrei, 271

291

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Bibliografie
1. Shakelford J. Introduction to Materials Science for Engineers, Macmillan Publishing Commpany, New York, 1988 2. Gâdea S., Petrescu M., Metalurgie fizică şi studiul metalelor, vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981 3. Van Vlack L., Elements of Materials Science and Engineering, Addison – Wesley Publishing Company, Massachusetts, 1985 4. Pavel A., Surse şi riscuri de avarie în petrol − petrochimie – chimie, vol. I, Universitatea din Ploieşti, Ploieşti, 1993 5. * * * Hütte – Manualul inginerului. Fundamente. Traducere din limba germană după ediţia a 29 – a, Editura Tehnică, Bucureşti, 1995 6. Broutman L.J., Composite materials. Fracture and fatigue, Academic Press, New York, 1994 7. Suciu P. Lemnul – structură, proprietăţi, tehnologie, Editura Ceres, Bucureşti, 1985

Teste de autoevaluare
T.12.1. Care din următoarele materiale aparţin categoriei agregatelor compozite: a) betonul; b) oţelul carbon hipoeutectoid; c) cermetul cu particule de Al2O3 înglobate într-o matrice de fier; d) lemnul? T.12.2. Care din următoarele materiale aparţin categoriei compozitelor stratificate: a) fonta emailată; b) panelul; c) placajul; d) polistirenul expandat? T.12.3. Care din următoarele materiale aparţin categoriei compozitelor cu fibre: a) cimentul; b) betonul armat; c) fonta albă hipoeutectică; d) compozitul cu filamente de carbură de bor orientate unidirecţional într-o matrice de aluminiu? T.12.4. Care din următorii factori influenţează proprietăţile materialelor compozite: a) proprietătile materialelor componente; b) concentraţiile (masice sau volumice) ale materialelor componente; c) structura şi proprietăţile zonelor de legătură (interfaciale) dintre materialele componente; d) distribuţia materialelor componente în structura compozitului? T.12.5. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul unui compozit cu fibre orientate unidirecţional, solicitat la tracţiune în lungul fibrelor: a) este respectată condiţia de izodeformaţie; b) este respectată condiţia de izotensiune; c) efectul durificator al fibrelor se manifestă numai dacă fracţia
292

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

volumică a fibrelor depăşeşte o valoare critică; d) efectul durificator al fibrelor se manifestă numai dacă fracţia volumică a fibrelor este mai mică decât o valoare critică? T.12.6. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul unui compozit cu fibre orientate unidirecţional, solicitat la tracţiune pe o direcţie normală la fibre: a) este respectată condiţia de izodeformaţie; b) este respectată condiţia de izotensiune; c) fracţia volumică a fibrelor nu influenţează comportarea la tracţiune a materialului compozit; d) tensiunile generate în fibre, în matrice şi în materialul compozit de solicitarea la tracţiune sunt egale? T.12.7. Care dintre următoarele afirmaţii privind structura la scară macroscopică a trunchiului unui arbore sunt adevărate: a) zona exterioară a trunchiului este denumită coajă sau scoarţă; b) partea exteriaoră a scoarţei este denumită alburn; c) partea interioară a scoarţei este denumită liber; d) liberul este partea interioară a scoarţei, care se dezvoltă anual şi este alcătuită din vase, fibre liberiene şi ţesuturi de parenchim? T.12.8. Care dintre următoarele afirmaţii privind structura la scară macroscopică a trunchiului unui arbore sunt adevărate: a) zona interioară a trunchiului este denumită lemn; b) partea exterioară a lemnului este denumită alburn; c) partea centrală a lemnului este denumită duramen; d) duramenul este partea lemnului situată între alburn şi măduvă? T.12.9. Care dintre următoarele elemente aparţin constituţiei anatomice (structurii la scară microscopică) a lemnului: a) traheele; b) fibrele lemnoase; c) razele medulare; d) canalele rezinifere? T.12.10. Care element din constituţia anatomică a lemnului este alcătuit din şiruri de celule moarte, alungite, cu pereţii lignificaţi şi cu spaţiul interior (golit de conţinutul celular) foarte îngust, strâns legate între ele: a) traheele; b) fibrele lemnoase; c) razele medulare; d) canalele rezinifere? T.12.11. Care dintre următoarele elemente chimice intră în alcătuirea fibrelor lemnoase (celulozice) şi matricei din hemiceluloză şi lignină, care definesc structura de material compozit a lemnului: a) magneziul; b) carbonul; c) oxigenul; d) hidrogenul? T.12.12. Care dintre următoarele definiţii privind densitatea lemnului sunt corecte: a) densitatea lemnului verde reprezintă masa unităţii de volum a lemnului saturat în apă; b) densitatea absolută a lemnului reprezintă masa unităţii de volum a lemnului uscat artificial la 105 oC; c) densitatea convenţională este raportul dintre masa de lemn verde şi volumul de lemn anhidru care se obţine din aceasta; d) densitatea convenţională este raportul dintre masa de lemn anhidru şi volumul de lemn verde din care aceasta s-a obţinut? T.12.13. Care din următoarele afirmaţii privind caracteristicile mecanice ale lemnului sunt adevărate: a) pentru lemn şi produsele din lemn se poate defini
293

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

(ca şi la unele materiale metalice) o caracteristică mecanică numită rezistenţă la oboseală; b) duritatea Brinell a lemnului se defineşte la fel ca în cazul materialelor metalice; c) prezenţa concenratorilor de tensiuni de tipul crestăturilor marginale sau orificiilor nu influenţează comportarea la rupere a lemnului; d) caracteristicile mecanice ale lemnului nu depind de direcţia pe care sunt măsurate, lemnul fiind un material compozit izotrop? T.12.14. Care dintre următoarele semifabricate realizate din lemn se pot considera materiale compozite stratificate: a) grinzile; b) panelul; c) plăcile melaminate din aşchii de lemn; d) plăci extrudate din aşchii de lemn? T.12.15. Care dintre următorii factori influenţează caracteristicile mecanice ale compozitelor durificate cu fibre: a) lungimea fibrelor; b) raportul de formă al fibrelor; c) măsura unghiului dintre direcţia orientării fibrelor şi direcţia de aplicare a solicitărilor mecanice; d) fracţia volumică a fibrelor? T.12.16. Care dintre următoarele afirmaţii privind comportarea la solicitări mecanice a compozitelor durificate cu fibre sunt adevărate: a) comportarea solidară a componentelor la solicitarea mecanică la tracţiune în lungul fibrelor a unui astfel de compozit este determinată de legăturile interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea materialului; b) rezistenţa mecanică a unui astfel de compozit este ridicată, dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mare, astfel că orice porţiune din materialul matricei se află integral într-o zonă de acţiune a unei fibre; c) cu cât raportul de transfer al sarcinilor este mai mic, cu atât materialul compozit are o comportare mai eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f şi poate prelua solicitări mecanice de intensitate mai ridicată; d) rezistenţa mecanică a unui astfel de compozit este ridicată, dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mică şi o parte din materialul matricei se află în afara zonelor de acţiune ale fibrelor? T.12.17. Care dintre următoarele afirmaţii privind elaborarea materialelor compozite durificate cu fibre sunt adevărate: a) la elaborarea prin infiltrare, fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită, materialul matricei este adus în stare topită, se infiltrează între fibre (sub vid sau sub presiunea unui gaz inert) şi prin solidificare determină formarea compozitului; b) la elaborarea prin depunerea chimică a matricei în jurul fibrelor, fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită, iar matricea se depune pe fibre prin cementarea acestora în băi de săruri sau în mediu gazos; c) la elaborarea prin încorporarea fibrelor prin deformarea plastică a matricei, un pachet realizat din straturi alternante de fibre şi matrice (sub formă de folie) se supune deformării plastice la cald prin laminare, tragere sau extrudare; d) la elaborarea prin solidificarea unidirecţională a eutecticelor, fazele din structura unui aliaj eutectic reprezintă materialele componente ale compozitului, iar faza care are rolul fibrelor durificatoare capătă dispunerea şi orientarea necesare prin solidificarea dirijată unidirecţional a aliajului turnat?
294

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

Aplicaţii
A.12.1. Un material compozit cu fibre de sticlă înglobate într-o matrice de răşină epoxidică are fracţia volumică a fibrelor vf = 0,70. Ştiind că fibrele de sticlă au densitatea ρf = 2540 kg/m3, iar matricea din răşină epoxidică are densitatea ρM = 1210 kg/m3, să se determine concentraţia masică a fibrelor în materialul compozit %fm şi densitatea compozitului ρC. Rezolvare Considerând că materialul compozit are volumul VC, iar volumele fibrelor şi matricei sunt Vf , VM, se obţin relaţiile: Vf = VCvf , VM = VC(1 – vf) şi VC = Vf + VM . Masele corespunzătoare volumelor Vf , VM şi VC sunt Mf = VCvfρf, MM = VC(1 – vf)ρM şi MC = Mf + MM, iar densitatea compozitului este dată de o relaţie de forma (12.5): ρC = ρM(1 – vf) + ρfvf; pentru datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: ρC = 1210(1 – 0,70) + 2540⋅0,70 = 2141 kg/m3. Concentraţia volumică a fibrelor în materialul compozit este %fV = 100vf, iar concentraţia masică a acestora este dată de relaţia (stabilită utilizând ρf raţionamentul prezentat la rezolvarea aplicaţiei A.2.4): % f m = 100v f ; pentru ρ datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: % f m = 100 ⋅ 0,7
2540 2141

≅ 83 %.

A.12.2. Un material compozit cu fibre continui de sticlă înglobate în matrice de răşină epoxidică se consideră ca material de referinţă la proiectarea unui nou material compozit (cu aceleaşi componente). Ştiind că matricea are * EM = 6900 N/mm2 şi RmM = 69 N/mm2, fibrele au Ef = 72500 N/mm2 şi Rmf = 3400 N/mm2, iar materialul de referinţă supus încercării la tracţiune în / lungul fibrelor are modulul de elasticitate EC = 46260 N/mm2 şi rezistenţa la
/ rupere RmC = 2050 N/mm2, să se stabilească ce valoare trebuie să aibă fracţia volumica a fibrelor în noul material, pentru ca acesta să prezinte (pe direcţia de orientare a fibrelor) modulul de elasticitate EC ≥ 50000 N/mm2 şi rezistenţa la rupere RmC ≥ 2200 N/mm2. Rezolvare Pentru compozitul de referinţă se pot scrie relaţiile (12.5) şi (12.6) din care rezultă valoarea fracţiei volumice a fibrelor în acest material vf şi mărimea / E − EM 46260 − 6900 rezistenţei conventionale a matricei RmM: v /f = C = = 0, 6 ; 72500 − 6900 E f − EM

295

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR R mC
/

RmM =

− R mf v /f
/ f

1− v

=

2050 − 3400 ⋅ 0,6 1− 0,6

= 25 N/mm 2 . Deoarece pentru noul compozit

sunt, de asemenea, valabile relaţiile (12.5) şi (12.6), se poate determina valoarea fracţiei volumice a fibrelor în acest material vf pentru respectarea condiţiilor impuse în enunţul aplicaţiei, astfel:. Cu datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: vf ≥ max(0,66; 0,64) Vf ≥ 0,66. De exemplu, adoptând vf = 0,70, rezultă EC = 52820 N/mm2 > 50000 N/mm2 şi Rmc = 2387,5 N/mm2 > 2200 N/mm2. Observaţie Atât pentru materialul compozit de referinţă, cât şi pentru noul material proiectat, fracţiile volumice ale fibrelor depăşesc valaorea critică dată de relaţia R * − RmM 69 − 25 = (12.7): v fcr = mM = 0,013 ; ca urmare, efectul de durificare 3400 − 25 Rmf − RmM datorită înglobării fibrelor în matrice este asigurat la ambele materiale. A.12.3. Un compozit cu fibre continui, este realizat înglobând fibre dintr-un material cu Ef = 80000 N/mm2 într-un material matrice cu EM = 8000 N/mm2. Să se analizeze cum se modifică, în funcţie de fracţia volumică a fibrelor vf, valorile modulului de elasticitate al compozitului EC pe direcţia fibrelor şi pe direcţia normală la fibre. Rezolvare Folosind relaţiile (12.5) şi (12.11) în condiţiile precizate în enunţul aplicaţiei se pot trasa graficele EC = f(vf) prezentate în figura 12.23. Analizând aceste grafice, rezultă că modulul de elasticitate al compozitului pe direcţia de orientare a fibrelor creşte liniar odată cu vf, în timp ce efectul de creştere odată cu vf a modulului de elasticitate al compozitului pe direcţia normală la fibre se manifestă pregnant numai la valori ridicate ale vf .

Fig. 12.23. Diagramele de variaţie, în funcţie de fracţia volumică a fibelor, a modulului de elasticitate determinat în lungul fibrelor şi pe direcţia normală la fibre la un compozit cu fibre de sticlă si matrice de răşină epoxidică 296

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

A12.4. Să se determine valoarea exponentului n din relaţia (12.12) pentru un agregat compozit alcătuit dintr-o matrice de cobalt în care sunt înglobate particule dure de carbură de wolfram, cunoscând că modulul de elasticitate al matricei este EM = 207000 N/mm2, modulul de elasticitate al particulelor este Ef = 705000 N/mm2, iar modulul de elasticitate al materialului cu vf = 0,5 este EC = 382000 N/mm2. Rezolvare Înlocuind datele din enunţul aplicaţiei în relaţia (12.12), se obtine ecuaţia exponenţială (transcendentă), cu necunoscuta n: 2 ⋅ 382 n = 207 n + 705 n .Această ecuaţie se poate rezolva pe cale numerică, considerând diverse valori ale necunoscutei n∈[−1;1]\{0}, calculând (pentru fiecare valoare a exponentului n) A = 2 ⋅ 382 n şi B = 207 n + 705 n şi declarând ca soluţie valoarea n pentru care se obţine A = B. Rezultatele utilizării aceastei proceduri de rezolvare sunt diagrafiate în figura 12.24, iar soluţia care se obţine astfel este n → 0 (aceeaşi soluţie rezultând şi prin utilizarea programului de rezolvare numerică a ecuaţiilor al produsului informatic MathCad).

Fig. 12. 24. Determinarea exponentului n din relaţia (12.12) pentru un agregat compozit cu particule de WC înglobate în matrice de Co

Fig.12.25. Diagrama de variaţie, în funcţie de vf, a modulului de elasticitate al agregatului compozit cu particule de WC şi matrice de Co

Observaţie În cazul agregatului compozit analizat, exponentul n din relaţia (12.12) tinde către valoarea zero şi, ca urmare, în această situaţie se poate considera că
297

fracţia volumică a particulelor fiind vf = 0.2.3 ⋅ 70000 −0. care se poate considera în locul relaţiei (12. ecuaţia exponenţială care trebuie rezolvată este: 100n = 0. aşa cum se observă în figura 12.4 este EC = 100000 N/mm2. Rezolvare Procedând ca la rezolvarea aplicaţiei A.5). 12. Aşa cum s-a precizat în scap. n = − 0. în care: curba CLF redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate determinat în lungul fibrelor la compozitul cu fibre de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt. 6945 = 140625 N/mm2. iar variaţia EC. curba AC redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate al agregatului compozit (cvasiizotrop) cu particule de carbură de wolfram uniform distribuite într-o matrice de cobalt. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12.18).12.12) (cu n = − 0. Respectarea acestei reguli de către agregatul compozit cu particule de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt este ilustrată în figura 12.6945). iar modulul de elasticitate al agregatului compozit (cu aceleaşi componente) având vf = 0.6⋅70n + 0.12). expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12. se poate determina modulul de elasticitate al agregatului compozit cu = 0.12.4⋅220n.25. Folosind relaţia (12. se determină valoarea exponentului n din relaţia (12.11).5. A. rezultă vf EC = [0. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12.26.18) Datele din enunţul aplicaţie satisfac această egalitate.7.7.12) pentru estimarea modulului de elasticitate al agregatelor compozite la care n → 0. caracteristicile agregatelor compozite cu structura alcătuită din particulele unui material f distribuite într-o matrice dintr-un material M sunt intermediare celor care se pot determina în lungul fibrelor şi pe direcţia normală la fibre la compozitele cu fibre din material f înglobate în matricea M.6945. pe baza relaţiei (12. 6945 ] 298 − 1 0 . . modulul de elasticitate al materialului f este Ef = 220000 N/mm2.4. Să se determine valoarea modulului de elasticitate EC al unui agregat compozit alcătuit dintr-o matrice M în care sunt distribuite uniform particule dintr-un material f.7 ⋅ 220000 − 0. curba CNF redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate determinat pe direcţia normală la fibre la compozitul cu fibre de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt.12). care modelează analitic variaţia modulului de easticitate al agregatului compozit. Se cunoaşte că modulul de elasticitate al materialului M este EM = 70000 N/mm2.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR modulul de elasticitate al materialului este definit. iar soluţia (nebanală) care rezultă prin rezolvarea numerică a acesteia este. 6945 + 0. astfel: EC = lim [ E (1 − v f ) + E v f ] = E M f E f f n→0 n M n f v 1 n 1− v (12.

în care notaţiile au semnificaţii similare celor precizate la rezolvarea aplicaţiei A.7. considerând valoarea lungimii critice a fibrelor Lc dată de relaţia (12. în funcţie de vf. Să se stabilească dacă bara de tracţiune rezistă la solicitarea dată de o forţă cu intensitatea F = 7.4. pentru agregatele compozite cu componentele M şi f precizate în enunţul aplicaţiei este redată în figura 12.12. A.27.94 mm << L Procedând astfel.12.14).12. Rmf 1 1 3000 = 0.5 Fig.Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite în funcţie de vf.12. componentele materialului fiind caracterizate astfel: fibrele de sticlă au Rmf = 3000 N/mm2.5 ⋅ 10 lungul fibrelor) cu intensitatea σ = = = 1528 N/mm2. a modulului de elasticitate al agregatului compozit considerat în aplicaţia A. 12.15). Rezolvare Solicitarea la tracţiune cu forţa F = 7. Determinarea exponentului n din relaţia (12.05 mm şi lungimea L = 50 mm. 2 2 πD π 25 Fig. Diagrama de variaţie.12) pentru agregatul compozit considerat în aplicaţia A. se obţine: LC = d f = 0.5 Rezistenţa la rupere a materialului compozit se poate determina cu relaţia (12.27. 26. iar matricea din răşină epoxidică are RmM = 25 N/mm2 şi τrM = 40 N/mm2.6.5⋅105 N. Fracţia volumică a fibrelor materialului compozit este vf = 0.5⋅105 N produce tensiuni normale (în 5 4F 4 ⋅ 7.05 4 40 τ rM 4 299 . O bară de tracţiune cu diametrul D = 25 mm este realizată dintr-un material compozit durificat cu fibre discontinui de sticlă. orientate pe direcţia axei longitudinale a barei şi având diametrul df = 0.12.

02). rezistenţa la rupere a compozitului este dată de relaţia (12. Ştiind că matricea compozitului * are RmM = 30 N/mm2.17): θ cr = arctg 300 40 1833 = 1o15’.73.7. 4 a) Dacă fibrele materialului compozit din care este confecţionată bara sunt perfect paralele cu axa longitudinală a barei ( pe direcţia căreia se aplică forţa F).5⋅105 N. O bară de tracţiune cu diametrul D = 15 mm este realizată dintr-un material compozit cu fibre continui.6). 0. .7 ≅ 2065 N/mm2. RmC = 30(1 − 0. LC raportul de transfer al sarcinilor fiind foarte redus.7) + 3000(1 − 0. bara rezistă la solicitarea la tracţiune cu forţa F = 7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (materialul are o comportare eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f.16). rezultând: π 15 2 1833 ≅ 3.73 ≅ 1833 N/mm2 şi F = 4 b) Dacă fibrele materialului compozit din care este realizată bara sunt orientate sub un unghi θ = 5 o faţa de direcţia axei longitudinale a barei. fracţia volumică a fibrelor fiind vf = 0. RmM = 80 N/mm2 şi τrM = 40 N/mm2.24⋅105 N. să se estimeze intensitatea forţei de tracţiune F la care se produce ruperea barei în următoarele circumstanţe: a) fibrele materialului sunt perfect paralele cu axa longitudinală a barei. Rezolvare Ruperea barei se produce când tensiunile normale generate de solicitarea la 4F tracţiune cu forţa F au intensitatea σ = = RmC şi. A.12.73) + 2500⋅0. b) unghiul dintre axa longitudinală a barei şi direcţia orientării fibrelor este θ = 5 o. 40 cos 5 sin 5 o o .02)0. rezultând: RmC . iar fibrele au Rmf = 2500 N/mm2. Diminuarea considerabilă a rezistenţei mecanice a 4 barei în acest caz este datorată faptului că măsura unghiului θ este mai mare decât valoarea critică dată de relaţia (12. orientate pe direcţia axei longitudinale a barei. ca urmare. rezistenţa la rupere a compozitului RmC este dată de relaţia (12.θ = min( şi F = 1833 cos 5 2 o .1⋅104 N. iar ≅ L L RmC = RmM (1 − v f ) + Rmf (1 − C )v f = 25(1 − 0. forţa de πD 2 tracţiune monoaxială care produce ruperea barei are intensitatea dată de relaţia: πD 2 F= RmC . 80 sin 2 5 o ) = min(1847.10532) = 461 N/mm2 π 15 2 461 ≅ 8. L Deoarece σ < RmC.461.

1 µm şi 1 mm. cu sau fără presare. amestecul de pulberi este adus apoi la forma dorită (corespunzătoare produselor). numit sinterizare. care conferă produselor compactitatea şi caracteristicile de utilizare dictate de aplicaţia căreia sunt destinate produsele. iar comprimatele de pulberi astfel obţinute se supun unui tratament termic. tehnologiile de realizare a semifabricatelor şi pieselor pentru diverse aplicaţii din pulberi metalice.1. Studiul şi aplicarea industrială a proceselor. materiile prime sub formă de pulberi (de diverse sortimente compoziţionale şi/sau granulometrice) sunt amestecate în proporţiile necesare produselor care trebuie realizate. uneori. uneori amestecate şi cu pulberi nemetalice. metodelor şi procedeelor tehnologice de obţinere a pulberilor (preponderent metalice) şi de utilizare a lor pentru realizarea de produse cu diverse destinaţii fac obiectul unei ramuri a metalurgiei numită metalurgia pulberilor .Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Capitolul 13 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR REALIZATE PRIN AGREGARE DE PULBERI 13. Pulberile (metalice şi. duze pentru ejectarea 301 . nemetalice) utilizate în metalurgia pulberilor sunt materiale formate din granule (particule) de metale pure. oxizi metalici. La fabricarea produselor prin metoda agregării pulberilor. plăcuţe pentru tuburi electronice. aliaje sau compuşi chimici (intermetalici. sulfuri etc. Introducere În tehnica actuală se utilizează.) cu dimensiunile cuprinse între 0. cu perspective mari de extindere în viitor. Tehnologiile de realizare a produselor prin metoda agregării pulberilor sunt aplicate de obicei în două scopuri: A. Realizarea de produse din materiale metalice care nu pot fi elaborate şi prelucrate primar prin tehnologiile clasice de topire – turnare: • piese (filamente.

garnituri. dar a căror fabricare prin turnare nu este eficientă. TaC etc. diamant – metale etc.). de tipul unor agregate compozite. B. din materiale care pot fi elaborate în stare topită. echipamente de calcul automat etc. Fe – mase plastice. deoarece implică consumuri exagerate de materiale şi conduce la obţinerea de semifabricate cu precizia necorespunzătoare a formei şi dimensiunilor. care este folosită în prezent pentru realizarea pulberilor de Mn. Sb. având structura alcătuită din particule de carburi metalice dure (WC. Cr. • piese (plăcuţe şi scule pentru prelucrarea prin aşchiere a materialelor metalice) din materiale dure. ce impune aplicarea unor operaţii tehnologice de finisare laborioase şi costisitoare.). Obţinerea şi caracterizarea pulberilor Pentru obţinerea pulberilor se utilizează două categorii de metode tehnologice: metodele mecanice şi metodele fizico – chimice. Ni – Fe etc.) din materiale de tipul cermeturilor. reacţionând puternic cu căptuşeala ceramică a agregatelor de elaborare – turnare. pistoane. Mo – Ag. Co. 13.) sau pseudoaliajelor (aliajele W – Ag. electrozi poroşi din nichel sau argint pentru echipamentele utilizate în electrochimie etc. care.). W – Cu. filtre metalice din bronzuri. Al. came. aliaje Fe – Al. • piese (scule aşchietoare. magneţi etc. la aplicarea acestei metode. contacte electrice.. TiC. Mo etc. în construcţia de maşini (automobile. cuzineţi. se obţin foarte greu în stare topită).) se folosesc pe scară largă astfel de piese sinterizate (roţi dinţate. elemente de fricţiune. oţeluri inoxidabile sau aliaje Monel. pârghii. având ts ridicate. tacheţi.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR gazelor fierbinţi electrozi nefuzibili pentru sudare etc. realizate mai ales din pulberi feroase. Principalele metode mecanice folosite în practica industrială pentru obţinerea pulberilor sunt: • Metoda măcinării. Ni etc. cu mărimea particulelor între 20 µm şi 1 mm şi forma predominant lamelară. magneţi etc. Nb etc. ZrO2 etc. inele. Mo – Cu etc.2. • piese poroase cu diverse destinaţii: cuzineţi poroşi autoungători din bronzuri cu staniu sau din aliaje Fe – Cu.). Co. Mo. Ni. se obţin greu în stare lichidă şi se impurifică uşor. segmenţi. burete de 302 . care.) din metale greu fuzibile (W.. Fe – Cr.. Mo2C. Ta.) înglobate într-o matrice metalică tenace (Co. Realizarea de produse cu dimensiuni mici şi forme complicate. echipamente electrocasnice. materia primă sub formă de material metalic turnat.) înglobată într-o matrice metalică (Fe. având structura alcătuită dintr-o fază oxidică − ceramică (Al2O3. Cr. având componentele cu ts foarte diferite şi/sau cu solubilităţi foarte reduse în stare lichidă. Fe. compozitelor cu metale şi nemetale (Cu – grafit.

Ni – Mo. producând reducerea oxizilor. cu mărimea particulelor între 0. utilizată în prezent pentru obţinerea pulberilor de Ni..Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi minereu. la aplicarea acestei metode.. apă etc. la aplicarea acestei tehnologii. sârme etc. Au. • Metoda electrolitică. Fe – Mo. iar ca agent chimic pulberea fină de Pb. Ni. Zn. • Metoda pulverizării din fază lichidă. Ta. folosită în prezent pentru obţinerea pulberilor de Fe. oţeluri etc. Sn. • Metoda carbonil. alame..) care produce precipitarea metalului (Me) sub formă de pulbere. materia primă sub formă de minereu oxidic de fier sau arsură de fier. cu mărimea particulelor între 0. Co. este supusă acţiunii unui curent de oxid de carbon.. materia primă sub formă de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un creuzet (printr-o duză calibrată). Fe. folosind ca materie primă soluţia de acetat de cupru. de exemplu. suferă impactul cu mai multe jeturi (de aer. materia primă sub formă de soluţie apoasă a sărurilor metalului (Me) care trebuie obţinut sub formă de pulbere este supusă unui agent chimic (pulbere de Zn.1 µm şi 10 µm şi forma sferoidală. aliaje Fe – Ni. Fe – Cr. Cu. metoda permite şi obţinerea pulberilor cu particule bimetalice. o transformă în pulbere de fier pur. V. este transformată în pulbere prin măcinare în mori cu bile sau în mori cu vârtej. care se transformă în particule de pulbere prin solidificarea într-o baie de răcire. care. la utilizarea acestei metode. Fe. materia primă sub formă de aşchii ale metalului (Me) care trebuie adus în formă de pulbere este introdusă într-un cuptor tubular. se transformă (în anumite condiţii de temperatură şi presiune. Fe – Ni – Mo etc. iar descompunerea prin volatilizare a acestuia determină formarea oxidului de carbon (care se reutilizează în proces) şi pulberii metalului Me. Principalele metode fizico – chimice de elaborare a puberilor metalice sunt: • Metoda reducerii oxizilor. Cd. Cu. Pt. aplicată pentru realizarea pulberilor de Fe. rezultă precipitate granulare de plumb acoperite cu cupru. obţinându-se depozite catodice compacte − fragile. la folosirea acestei tehnologii. Cr. care se pot transforma uşor în pulberi prin măcinare. la folosirea acestei metode. specifice fiecărui metal) în carbonil metalic Men(CO)m (condensat sub formă de lichid vâscos). Cr. Cu. 303 . bronzuri.) şi este pulverizată în picături fine. Pt etc. W. Al etc. Ni. aliaje Fe – Ni. Ni – Co etc. spongioase sau pulverulente. cu mărimea particulelor între 20 µm şi 400 µm şi forma predominant sferoidală. • Metoda precipitării din soluţii apoase. Au. Co. Ni. Al. aplicată actual pentru realizarea pulberilor de Fe. vapori. precipitate obţinute prin electoliză. în stare măcinată este supusă acţiunii unui agent chimic (pulbere de cocs sau gaz metan). materia primă sub formă de soluţii apoase sau topituri de săruri metalice este descompusă prin electroliză.1 µm şi 100 µm şi forma aciculară (dendritică). aşchii. aplicată actual pentru fabricarea pulberilor de Ag.

această caracteristică se apreciază pe baza raportului dintre cele trei dimensiuni caracteristice ale particulelor. definite. particulele pulberilor metalice uzuale au structura internă spongioasă (cu macropori deschişi). . 13. • calitatea suprafeţei particulelor. existând însă şi pulberi ale căror particule au suprafeţe netede şi regulate. aplicaţia A. • structura internă a particulelor. trei grupe de pulberi: pulberile cu particule fibroase (aciculare).5). • mărimea particulelor.1. distingându-se din acest punct de vedere. poliedrice ). aşa cum se poate observa în figura 13. mărimea particulelor acestora încadrându-se într-un domeniu mai mult sau mai puţin extins.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Pulberile metalice prezintă o serie de caracteristici fizico – chimice şi tehnologice care influenţează esenţial calitatea produselor obţinute prin agregarea lor. această caracteristică se exprimă de obicei prin mărimea suprafeţei totale a particulelor. inclusiv a macroporilor deschişi conţinuţi de acestea. această caracteristică se defineşte ca fiind volumul ocupat de unitatea de masă de pulbere vărsată liber (netasată) într-un vas de măsurare. compoziţia granulometrică a unei pulberi metalice putându-se exprima prin fracţiile granulometrice ale particulelor de diferite mărimi ce intră în alcătuirea pulberii. pulberile metalice uzuale au granulaţia eterogenă.1. b − particule lamelare. • suprafaţa specifică a particulelor. c − particule sferoidale . pentru exprimarea acestei caracteristici se folosesc două mărimi: diametrul echivalent al particulelor sau mărimea celui mai mic ochi de sită prin care acestea pot trece. poroasă (cu macropori închişi) sau compactă (fără macroporozităţi). • volumul specific de umplere Vu. o caracteristică derivată a acesteia fiind densitatea de umplere ρu = 304 1 Vu Fig. Principalele forme ale particulelor pulberilor utilizate în metalurgia pulberilor: a − particule aciculare. aşa cum se poate observa în figura 13. pulberile metalice uzuale au particulele cu suprafeţe neregulate şi rugoase.2.6. pulberile cu particule lamelare (platiforme) şi pulberile cu particule echiaxiale (sferoidale. funcţia erorilor – v. Principalele caracteristici fizice ale pulberilor metalice sunt: • forma particulelor. raportată la masa sau volumul lor efectiv. cu ajutorul histogramelor granulometrice ale pulberii şi modelate analitic cu ajutorul unei funcţii de distribuţie a granulaţiei pulberii (de obicei.

ρpr reprezentând masa unităţii de volum a unei pulberi supuse unei presiuni de compactizare p. . S. Principalele caracteristici tehnologice ale pulberilor metalice sunt: • fluiditatea.. • volumul specific de scuturare Vsc. P etc.. iar Cpr fiind C pr = 305 ρp ρe 100 .30 % mai mic decât Vu.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi • compactitatea de umplere Cu. O. C u = Ve Vu 100 = ρu ρe 100 . această caracteristică se defineşte ca fiind cantitatea (masa) de pulbere ce se scurge în unitatea de timp prin orificiul calibrat al unei pâlnii şi este dependentă în special de calitatea suprafeţei particulelor şi de compoziţia granulometrică a pulberilor. aceste caracteristici depinzând de natura materialului particulelor şi de metoda folosită pentru obţinerea pulberilor. • densitatea de presare ρpr şi compactitatea de presare Cpr. Definirea granulaţiei cu ajutorul histogramei granulometrice pentru pulberile cu: a − gamă largă de dimensiuni ale particulelor. o caracteristică derivată este porozitatea de umplere Pu = 100 − Cu. b − gamă îngustă de dimensiuni ale particulelor Principalele caracteristici chimice ale pulberilor metalice sunt conţinutul de impurităţi (C. aceste caracteristici exprimă presabilitatea pulberilor.2. 13. îndesare (prin scuturare) I s = u Vu Fig. ρe fiind densitatea materialului particulelor pulberii. Si. cunoaşterea ei fiind deosebit de importantă pentru reglarea corectă a dispozitivelor de dozare a pulberilor folosite la realizarea unui anumit produs. se poate defini caracteristica numită grad de V − Vsc .) al particulelor şi rezistenţa la oxidare a particulelor. această caracteristică este definită ca fiind raportul procentual dintre volumul efectiv al particulelor pulberii Ve şi volumul de umplere Vu. această caracteristică reprezintă volumul ocupat de unitatea de masă de pulbere după tasarea ei prin scuturare intensă. pentru pulberile metalice uzuale Vsc fiind cu 20. cunoscând (pentru o pulbere metalică dată) Vsc şi Vu.

3. oxidare. La obţinerea produselor prin agregare de pulberi trebuie să se ţină seama de următoarele particularităţi privind caracteristicile şi comportarea pulberilor: • terminarea bruscă a structurii cristaline pe suprafeţele libere ale particulelor pulberilor metalice face ca atomii aflaţi pe aceste suprafeţe. ci şi de rugozitatea suprafeţelor particulelor care alcătuiesc pulberile (care poate determina modificări esenţiale ale mobilităţii reciproce a particulelor pulberilor la vărsarea şi/sau presarea lor în matriţele utilizate la obţinerea produselor sinterizate). caracterul rugos al suprafeţelor libere şi starea de nesaturare electronică a atomilor de pe aceste suprafeţe determină o reactivitate accentuată a acestora. 13. Vs şi Pu) depinde esenţial de fluiditatea pulberilor. în funcţie de compoziţia granulometrică. Fig. care definesc interacţiunea complexă dintre particulele pulberilor şi dintre particule şi mediul (gazos sau lichid) cu care acestea vin în contact în cursul operaţiilor de realizare a produselor sinterizate. să aibă o mobilitate accentuată şi o mare capacitate de a atrage electroni.. de compoziţia granulometrică a pulberilor. cu orbitalele electronice incomplete. această caracteristică exprimă capacitatea unei pulberi de a da prin presare un semifabricat suficient de rezistent. dislocaţiilor sau defectelor de împachetare) pe care le conţin. b − cu gamă îngustă de dimensiuni ale particulelor 306 . corodare. denumirea ei fiind determinată de faptul că rezistenţa mecanică a oricărui semifabricat obţinut prin presarea unei pulberi depinde în principal de comportarea zonelor sale cu sensibilitate maximă la degradare: muchiile ascuţite şi pereţii foarte subţiri. care să-şi păstreze forma şi să nu sufere pierderi masice în timpul manipulărilor la care este supus în procesul de fabricare a produselor. aşa cum sugerează schemele din figura 13. difuzie etc. contribuind la intensificarea proceselor de adsorbţie. datorită multiplelor imperfecţiuni cristaline (de tipul vacanţelor. iar suprafeţele să prezinte aspect rugos. • realizarea unei împachetări compacte a particulelor pulberilor (micşorarea valorilor caracteristicilor Vu. care este influenţată nu numai de forma particulelor pulberilor şi.3. Compactitatea de umplere.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • rezistenţa muchiilor. pentru pulberile: a − cu gamă largă de dimensiuni ale particulelor.

formarea aglomeratelor şi agregatelor trebuie împedicată.13. deoarece. aşa cum s-a arătat anterior. se desfăşoară în mai multe etape. suprafaţa lor specifică se măreşte. care conduc la formarea în masa pulberilor a unor aglomerate (grupări de particule ferm legate între ele prin forţe superficiale de adeziune) şi a unor agregate (grupări de aglomerate slab legate între ele şi uşor de dezintegrat prin acţiuni mecanice). Transformările structurale la presarea şi sinterizarea pulberilor Procesele esenţiale ce trebuie realizate pentru obţinerea produselor prin metoda agregării pulberilor constau în formarea legăturilor de consolidare a particulelor pulberii sau amestecului de pulberi utilizate ca materie primă. aşa cum se poate observa în figura 13. neputând asigura gradul de consolidare necesar pentru ca produsele să-şi păstreze configuraţia la extragerea din matriţe.4. diminuează compactitatea de umplere.4. Aceste procese.5: • crearea legăturilor punctiforme între particule. determinând apariţia unor fenomene de frecare şi adeziune între particule. gradul de îndesare şi compactitatea de presare a pulberilor şi determină obţinerea de produse cu porozitate excesivă (inacceptabilă). Schema micşorării compactităţii pulberilor la formarea aglomeratelor şi agregatelor de particule • pe măsură ce dimensiunile particulelor pulberilor se micşorează. 13. astfel de legături apar între particulele pulberilor metalice la simpla lor vărsare sau tasare în matriţele folosite la realizarea produselor şi sunt (în general) instabile. • creşterea legăturilor punctiforme şi formarea suprafeţelor de 307 . soluţia tehnologică cea mai indicată în acest scop constând în utilizarea unor substanţe lubrifiante (depuse pe particulele pulberilor sau adăugate la dozarea şi amestecarea pulberilor în vederea realizării produselor sinterizate).Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Fig. iar influenţele rugozităţii suprafeţelor libere ale particulelor şi reactivităţii acestor suprafeţe devin mai importante. schematizate în figura 13.3.

care au tendinţa de a se dezvolta independent sub forma unor noi cristale şi de a declanşa astfel un proces general de recristalizare în masa pulberilor. Principalelor etape de formare a legăturilor de consolidare la realizarea produselor prin agregare de pulberi: a − formarea legăturilor punctiforme. amestecul de pulberi este presat în cavitatea unei matriţe (la presiuni p = 100. b − formarea suprafeţelor de contact. mai ales a celor aflaţi pe suprafeţele libere ale acestora şi desfăşurarea intensă a unor procese de difuzie. prin creşterea germenilor formaţi în etapa anterioară. agregatele de pulberi capătă o structură cristalină nouă. deformarea plastică şi sudarea între ele a particulelor) şi sunt finalizate. de tipul unor germeni cristalini. La operaţia de presare. între particulele pulberilor supuse prelucrării se formează suprafeţe de contact (punţi de legătură). Procesele care se desfăşoară în timpul operaţiei de presare pot fi descrise astfel: • la începutul presării se produce reorientarea particulelor. aceste procese sunt declanşate prin presarea pulberilor în matriţe (care determină compactizarea pulberilor prin redistribuirea particulelor. se desfăşoară mai ales în cursul operaţiilor tehnologice de presare a pulberilor în matriţe şi de sinterizare a comprimatelor obţinute prin presare. în cursul tratamentului termic de sinterizare. asigurând consolidarea acestora şi micşorarea.. De obicei cele două operaţii se realizează succesiv. în urma desfăşurării acestei etape.2000 MPa) şi se transformă într-un comprimat cu forma produsului ce urmează a fi realizat. • creşterea cristalelor noi.. sferoidizarea şi diminuarea dimensiunilor porilor. c − formarea şi creşterea cristalelor noi. d − diminuarea şi sferoidizarea porilor Procesele descrise succint mai înainte. care determină creşterea mobilităţii atomilor particulelor pulberilor. alunecarea lor reciprocă şi umplerea golurilor.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR contact (punţilor de legătură) între particule. Fig. care asigură amestecului de pulberi împachetarea 308 . prin care amestecurile neconsolidate de pulberi se transformă în produse compacte şi rezistente. dar există şi procedee tehnologice care prevăd executarea lor simultană (presarea la cald sau sinterizarea sub presiune). prin încălzirea pulberilor presate. sferoidizarea şi chiar dispariţia porilor.5. ale cărei cristale sunt dezvoltate între (peste) particulele pulberilor.13.

sudarea prin presiune a particulelor pulberii se realizează prin următorul mecanism: − sub acţiunea presiunii exercitate asupra pulberii. extinderea redusă a punţilor de legătură realizate prin sudare este. se produce deformarea plastică locală a particulelor în zonele lor de contact reciproc. determinată şi de intensitatea scăzută cu care se desfăşoară procesele de difuzie la temperatura de presare. − o parte din energia acumulată în materialul deformat plastic din zonele de conact ale particulelor pulberii constituie energia de activare necesară creşterii şi transformării în cristale a germenilor cristalini comuni. molecule de aer adsorbit. • dacă particulele pulberii supuse presării au plasticitate scăzută.) şi aplatizarea micronereguarităţilor din aceste zone. în plus. în acest fel realizându-se sudarea între particulele pulberii. particule de praf ionizate etc. ca urmare. • odată cu creştera presiunii se produce deformarea elasto – plastică a particulelor pulberii şi se crează condiţiile necesare sudării lor prin presiune. fiind însoţită de ecruisarea materialului (creşterea rezistenţei la deformare a materialului) din aceste zone şi. la fabricarea produselor din pulberi metalice sau nemetalice nedeformabile consolidarea prin presare a particulelor pulberilor şi obţinerea unor comprimate cu rezistenţă mecanică acceptabilă se realizează numai dacă particulele sunt amestecate cu un liant metalic (care rămâne în compunerea produsului) sau organic (care se elimină în cursul sinterizării). care se constituie într-o sursă de activare mecanică. 309 . Pentru conducerea corectă a operaţiei de presare şi aprecierea corespunzătoare a eficienţei proceselor care se desfăşoară în cursul acesteia trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • deformarea plastică locală a zonelor de contact ale particulelor se realizează (în mod obişnuit) la rece. molecule de apă şi grăsimi. atomii marginali ai particulelor se apropie la distanţe având ordinul de mărime al parametrilor stucturii cristaline a materialului particulelor şi interacţionează dând naştere unor germeni cristalini comuni în zonele de contact ale particulelor. care determină dislocarea straturilor eterogene (ce conţin oxizi. iar punţile de legătură realizate prin sudare au (datorită extinderii reduse şi conţinutului mare de impurităţi) rezistenţă mecanică relativ scăzută. ca urmare. ca urmare a desfăşurării acestor procese. procesele de deformare sunt transferate în afara zonelor de contact ale particulelor (spre materialul neecruisat din interiorul particulelor pulberii) înainte de aplatizarea completă a microneregularităţilor şi dizlocarea suficientă a straturilor eterogene de pe suprafeţele în contact ale particulelor. sudarea prin presiune a particulelor nu se poate realiza.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi cea mai densă posibilă la dimensiunile şi forma pe care le prezintă particulele componente.

6. efectul postelastic este important (comprimatele îşi măresc volumul cu câteva procente la scoaterea lor din matriţe) şi poate produce distrugerea comprimatelor. în plus. difuzia atomilor. se 310 . Sinterizarea este tratamentul termic prin care se realizează activarea termică a comprimatelor de pulberi în vederea desfăşurării proceselor. care constau în reducerea peliculelor de oxizi de pe suprafeţele particulelor. temperatura de sinterizare se adoptă Tsi = ( ⋅ ⋅ ⋅ )Ts . în cazul amestecurilor de pulberi (cu particule din materiale diferite) se produce şi alierea particulelor cu componentele transportate prin difuzie din particulele vecine. Procesele care se desfăşoară în timpul sinterizării pot fi descrise astfel: • difuzia atomilor. • creşterea temperaturii determină desfăşurarea unor procese chimice. determină consolidarea şi creşterea germenilor cristalini formaţi în zonele de contact dintre particule.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • la extragerea comprimatelor din matriţele în care s-a realizat presarea se produce relaxarea elastică a materialului particulelor pulberii şi. De 2 4 obicei. densificarea (micşorarea porozităţii) şi recristalizarea structurii produselor realizate prin agregare de pulberi. ca urmare. numit efect postelastic. Desfăşurarea acestor procese şi calitatea produselor obţinute prin agregare de pulberi sunt influenţate esenţial de regimul tehnologic al tratamentului de sinterizare. accelerată de ridicarea temperaturii. aşa cum sugerează imaginile prezentate în figura 13. bazate pe difuzie. Ts fiind 3 5 temperatura de solidificare – topire (în K) a componentului principal al pulberii sau amestecului de pulberi din care se confecţionează produsele. descompunerea şi vaporizarea substanţelor introduse la presare ca lianţi sau lubrifianţi. determină • declanşarea unor procese de recristalizare a materialului (ecruisat prin deformarea plastică la rece produsă de presare) din zonele de contact ale particulelor şi din interiorul acestora. se manifestă un fenomen de creştere bruscă a volumului acestor comprimate. îndepărtarea produselor rezultate din reducerea. evitarea acestui fenomen nedorit fiind asigurată de utilizarea lianţilor. Pri ncipalii parametri de regim ai tratamentului de sinterizare se aleg astfel: • Temperatura de sinterizare Tsi se stabileşte având în vedere că sinterizarea trebuie să asigure formarea de noi cristale între particulele pulberilor din care sunt realizate comprimatele supuse acestui tratament. sferoidizarea şi micşorarea porilor şi finisarea granulaţiei produselor. care produc consolidarea şi creşterea punţilor de legătură dintre particule. dacă plasticitatea particulelor pulberilor este redusă. care au ca efecte consolidarea legăturilor dintre particulele pulberii. eliminarea gazelor şi lichidelor adsorbite pe suprafeţele particulelor pulberii. accelerată de ridicarea temperaturii.

Fig.) se utilizează atunci când pulberile din care se realizează produsele se oxidează uşor sau prezintă conţinuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare. deoarece prezenţa oxizilor în masa sau pe suprafeţele particulelor pulberilor folosite la realizarea produselor influenţează negativ desfăşurarea proceselor de difuzie care au loc în cursul sinterizării.7). Efectele presării şi sinterizării pulberii de argint cu incluziuni de Al2O3: a − pulberea vărsată în matriţa de presare. 1. manipulare sau depozitare. amoniac. în corelaţie cu gradul de sinterizare necesar realizării proprietăţilor de utilizare dorite ale produselor. la desfăşurarea proceselor de sinterizare în prezenţa unei anumite cantităţi de fază lichidă.15) – v. pentru a asigura condiţiile termice necesare desfăşurării proceselor de recristalizare care stau la baza formării legăturilor de consolidare între particule. Trp fiind temperatura de recristalizare primară a componentului principal al pulberii sau amestecului de pulberi (T rp ≅ 0. fapt ce are ca efecte accelerarea proceselor şi obţinerea unor produse cu compactitate ridicată. scap. 3. scap. În prezent se practică pe scară largă sinterizarea în vid. 311 . când pulberile sau amestecurile de pulberi conţin componente secundare cu temperatura de solidificare – topire inferioară T si. Acest mod de alegere a temperaturii T si conduce în anumite cazuri. Mediile neutre (atmosferele de argon) se folosesc la sinterizarea produselor din pulberi metalice lipsite de oxizi. uşor de obţinut şi cu activitatea chimică (reducătoare sau neutră) reglabilă (prin nivelul vidului şi temperatura Tsi utilizate la sinterizare). mediu ieftin. 13.4T s – v.6. b − pulberea presată şi sinterizată o oră la 900 oC. la stabilirea mărimii τsi se ţine seama că aceasta este direct proporţională cu volumul particulelor pulberii din care se realizează produsele şi invers proporţională cu coeficientul de difuzie D al componentului principal al pulberii (care se corelează cu Tsi conform (1.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi observă că tratamentul se efectuează la Tsi > Trp. hidrocarburi etc. Mediile reducătoare (atmosferele de hidrogen.5). c − pulberea presată şi sinterizată 240 ore la 900 oC • Durata sinterizării τsi se stabileşte experimental. • Mediul de sinterizare se alege în mod obişnuit neutru sau reducător.

Microstructurile produselor sinterizate din WC cu liant de Co: a − material cu 94 % WC şi 6 % Co. 12. 312 . definite prin constituţia acesteia (natura.9. Fig. modul de distribuţie şi gradul de dispersie al fazelor componente ale structurii. numărul şi proporţia fazelor care alcătuiesc structura) şi prin forma. 13. caracteristicile lor putând fi determinate aplicând principiile prezentate în scap. forma şi dimensiunile porilor. se comportă ca niste agregate compozite.7. 13.8 şi 13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 13.5 ore. Structurile şi proprietăţile produselor sinterizate Produsele care se obţin prin metoda agregării pulberilor au caracteristicile structurale (influenţate de compoziţia chimică şi de regimul tehnologic folosit la sinterizare) sugerate de micrografiile prezentate în figurile 13. 13.4. Produsele sinterizate prezentând o porozitate Pp au caracteristicile fizico − mecanice determinate atât de caracteristicile structurii realizate prin sinterizare. b − material cu 85 % WC şi 15 % Co Fig. Microstructurile produselor din pulbere de Fe sinterizată la 800 oC: a − timp de 0. cât şi de mărimea porozităţii. c − timp de 22 ore Produsele fără porozitate. b − timp de 6. dimensiunile.7.8. cu structura alcătuită din particulele unui material înglobate într-un material suport (liant.2.5 ore. matrice).

pe materialul (lipsit de pori) care alcătuieşte masa structurală a produsului sinterizat. rezistenţa la tracţiune (Y ≡ Rm. Ys ≡ HBs). definită prin relaţiile: V − Vs ρ 100 = (1 − )100 . respectiv.049.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Fig. de exemplu. Cercetările experimentale întreprinse asupra diverselor materiale obţinute prin metoda agregării de pulberi au evidenţiat faptul că dependeţele dintre principalele caracteristici mecanice ale acestor materiale şi porozitatea lor pot fi exprimate analitic prin relaţii de forma: Y = Ys e − K s Pp sau Y = Ys (1 − K s/ Ppm ) (13. 13. b − electrod din pulbere de wolfram. prima dintre relaţiile (13. respectiv.2) este potrivită pentru a estima duritatea Brinell (Y ≡ HB. 313 . respectiv. Ys ≡ As) ale materialelor sinterizate. Ys ≡ Rms) şi alungirea procentuală după rupere (Y ≡ A. iar Ks. în cazul produselor realizate din pulberi de fier sinterizate. Prima dintre relaţiile (13. Ys ≡ Es) şi coeficientului contracţiei transversale (Y ≡ µ. densitatea masei structurale (lipsită de pori) a produsului. c − piesă din pseudoaliaj W−Ni−Fe obţinută prin sinterizare Deoarece porii prezenţi în produsele sinterizate diminuează secţiunile portante şi au efectele unor concentratori de tensiuni. dacă se consideră Ys ≡ HBs = 75 HBS şi Ks = 0. densitatea produsului sinterizat.9. iar Vs şi ρs – volumul şi. de caracteristica mecanică considerată. caracteristicile mecanice ale acestor produse pot fi influenţate în măsură importantă de mărimea porozităţii Pp (în %). evident. Microstructurile unor produe industriale sinterizate: a − filtru din pulbere de bronz. (13.2) permite a se estima duritatea Brinell HB. Ys ≡ µs) ale unor astfel de materiale. în timp ce a doua relaţie permite modelarea numerică a modulului de elasticitate longitudinală (Y ≡ E. K s/ şi m sunt constante cu valorile dependente de natura materialului sinterizat şi.1) Pp = V ρs în care V şi ρ reprezintă volumul şi.2) în care Y şi Ys reprezintă valorile unei caracteristici mecanice determinate pe materialul sinterizat şi.

310 temperatură de sinterizare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR rezistenţa la tracţiune Rm.03 şi m = 0. 310 volum specific de scuturare. 305 densitate de umplere. aşa cum rezultă examinând curbele de durabilitate (Wöhler) ale pieselor din fier sinterizat prezentate în figura 13. 311 efect postelastic. caracteristicile magnetice.10. dacă se consideră Ys ≡ Es = 2. 305 compactitate de umplere. dacă se utilizează Ys ≡ As = 40 % şi Ks = 0. 310 fluiditate. 305 mediu de sinterizare.10.043 şi alungirea procentuală după rupere A. Cuvinte cheie aglomerate.67 şi coeficientului lui Poisson. De asemenea. precipitare. iar cea de-a doua relaţie din grupul (13. sferoidale. porozitatea influenţează şi alte caracteristici ale produselor sinterizate: conductibilitatea termică şi electrică. 305 grad de îndesare. 13. dacă se ia Ys ≡ Rms = 250 N/mm2 şi Ks = 0. lamelare. 305 314 .01 şi m = 1. 305 densitate de presare. 307 agregare pulberi. carbonil. pulverizare.35. 301 fibroase.058. 302 porozitate de umplere. electrolitică. 304 sinterizare. 305 pulberi. dacă se ia Ys ≡ µs = 0. 307 compactitate de presare. K s/ = 0. rezistenţa la coroziune etc. 311 metalurgia pulberilor.2) permite a se determina cu o bună precizie valorile modulului de elasticitate longitudinală E. 301 agregate. 304 durată de sinterizare. 301 metode fizico-chimice reducere oxizi. K s/ = 0. Curbele Wöhler ale fierului sinterizat cu diferite valori ale porozităţii Pp Porozitatea produselor sinterizate influenţează negativ rezistenţa la oboselă a acestora.05⋅105 N/mm2. 303 metode mecanice măcinare. Fig.

este: a) metoda electolitică. Bucureşti. vapori. ş.. 1988 2. d) sinterizarea comprimatelor obţinute prin presare? T. Editura Didactică şi Pedagogică. suferă impactul cu mai multe jeturi (de aer. Introduction to Materials Science for Engineers. b) metoda carbonil.. Drăgulănescu E.) şi este pulverizată în picături fine. * * * Metals Handbook Ninth Edition. b) presarea pulberilor.. d) metoda precipitării din soluţie apoasă? 315 . care se transformă în particule de pulbere prin solidificarea într-o baie de răcire.13. b) plăcuţele din materiale dure pentru sculele aşchietoare. vol. vol. c) spargerea comprimatelor realizate prin presare. Universitatea din Ploieşti. Editura didactică şi Pedagogică.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi Bibliografie 1. 1986 Teste de autoevaluare T. Drăgulănescu I. c) metoda pulverizării din fază lichidă. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. Care dintre următoarele produse se pot obţine prin metoda agregării de pulberi: a) cuzineţii din bronz grafitat... 1985 5. Perneş M. Metalografie. II. Ploieşti. Bucureşti. d) barele de tracţiune din răşină poliesterică armată cu fibre de sticlă? T. 1985 6. Bucureşti. Surdeanu T. Care dintre următoarele etape se parcurg la fabricarea unui produs prin metoda agregării de pulberi: a) obţinerea pulberilor.13. 1981 3..13.. 1986 7. Ohio. c) arborii cotiţi ai motoarelor Diesel pentru camioanele de mare tonaj. Ciocârdia C.2. b) plăcuţele dure din cermeturi pentru sculele aşchietoare.13.9. American Society for Metals.1.. Bucureşti. Zecheru Gh.3. Editura Tehnică. apă etc.4. Macmillan Publishing Commpany. Partea a doua. Editura Tehnică. New York.a. d) grinzile metalice pentru poduri? T. Gâdea S. 1984 4. Piese sinterizate din pulberi metalice. Shakelford J. Aliaje dure sinterizate din carburi metalice. Metoda de producere a pulberilor la a cărei aplicare materia primă sub formă de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un creuzet (printr-o duză calibrată). Gâdea S. Care dintre următoarele produse se pot obţine prin metoda agregării de pulberi: a) electrozii nefuzibili din wolfram pentru sudare. Petrescu M. Tehnologia materialelor.. c) filtrele din aliaje Monel.

b) rezistenţa la oxidare a particulelor pulberii. Care dintre următorii factori influenţează fluiditatea unei pulberi: a) forma particulelor.12. b) dezintegrarea particulelor.11. Metoda de producere a pulberilor la a cărei aplicare materia primă sub formă de soluţii apoase sau topituri de săruri metalice este descompusă prin electroliză. sferoidizarea şi diminuarea dimensiunilor porilor? T.13.10. care să-şi păstreze forma şi să nu sufere pierderi masice în timpul manipulărilor la care este supus în procesul de fabricare a produselor defineşte: a) densitatea de umplere a pulberii. care se pot transforma uşor în pulberi prin măcinare. Care dintre următoarele caracteristici ale pulberilor metalice se încadrează în categoria caracteristicilor fizice: a) mărimea particulelor. c) fluiditatea: d) densitatea de presare? T. d) compactitatea de presare? T. b) presare a pulberilor în matriţe. raportată la masa sau volumul lor efectiv defineşte: a) volumul specific al pulberii. d) rugozitatea suprafeţelor particulelor? T.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR T. b) compoziţia granulometrică a pulberii.6. d) porozitatea de umplere a pulberii? T. inclusiv a macroporilor deschişi conţinuţi de acestea. d) fluiditatea pulberii? T. spongioase sau pulverulente. d) fluiditatea pulberii? T.13. Mărimea suprafeţei totale a particulelor unei pulberi.13. c) rezistenţa muchiilor (comprimatelor obţinute prin presarea pulberii). c) densitatea de presare. d) creşterea cristalelor noi.13. b) suprafaţa specifică a particulelor.7. Care dintre următoarele caracteristici ale pulberilor metalice se încadrează în categoria caracteristicilor tehnologice: a) densitatea de umplere.13.13.13. Cantitatea (masa) de pulbere ce se scurge în unitatea de timp prin orificiul calibrat al unei pâlnii defineşte: a) densitatea de presare a pulberii. b) suprafaţa specifică a particulelor pulberii.9. c) compactitatea de umplere a pulberii.5. b) metoda precipitării din soluţie apoasă.8.13.14. b) suprafaţa specifică a particulelor pulberii. c) creşterea legăturilor punctiforme şi formarea suprafeţelor de contact (punţilor de legătură) între particule. Capacitatea unei pulberi de a da prin presare un semifabricat suficient de rezistent. d) metoda electrolitică? T.13.13. Care dintre următoarele procese se produc la formarea legăturilor de consolidare a particulelor pulberii utilizate ca materie primă pentru obţinerea unui produs: a) crearea legăturilor punctiforme între particule. b) volumul specific de scuturare. d) amestecare a pulberilor? T.13. c) conţinutul de impurităţi al particulelor pulberii. c) mărimea particulelor pulberii. c) sinterizare. obţinându-se depozite catodice compacte fragile. Procesele prin care amestecurile neconsolidate de pulberi se transformă în produse compacte şi rezistente se desfăşoară mai ales în cursul operaţiilor tehnologice de: a) dozare a pulberilor. este: a) metoda măcinării. c) metoda carbonil. Grupările de particule ferm legate între ele prin forţe superficiale de 316 .

care produc consolidarea şi creşterea punţilor de legătură dintre particule.13.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi adeziune sunt denumite: a) agregate de particule. manipulare sau depozitare sinterizarea se face în atmosferă reducătoare (hidrogen. densificarea (micşorarea porozităţii) şi recristalizarea structurii produselor realizate prin agregare de pulberi este denumit: a) recoacere completă. d) sinterizare? T.1.13. hidrocarburi etc. c) efect postelastic. suprafaţa specifică a particulelor unei pulberi este raportul dintre suprafaţa totală a particulelor şi suprafaţa lor efectivă (numit suprafaţă specifică Sv) sau raportul dintre suprafaţa totală a particulelor şi masa lor efectivă (numit suprafaţă specifică Sm). d) lipituri? T. Tratamentul termic prin care se realizează activarea termică a comprimatelor de pulberi în vederea desfăşurării proceselor.13. b) durata sinterizării este direct proporţională cu volumul particulelor pulberii din care se realizează produsele şi invers proporţională cu coeficientul de difuzie D al componentului principal al pulberii.13. Relaxarea elastică a materialului particulelor pulberii. 13. bazate pe difuzie. Rezolvare Conform definiţiei date în scap. Ca urmare.). b) aglomerate de particule. d) dislocaţii.18. Care dintre următoarele efecte corespund prezenţei porilor în produsele realizate prin metoda agregării de pulberi: a) diminuează rezistenţa la tracţiune. b) dilatare termică.2. d) expansiune? T. să se stabilească relaţia de determinare a suprafeţei specifice a pulberilor alcătuite din particule cubice (cu latura dp) sau sferice (cu diametrul dp) realizate dintr-un material cu densitatea ρe. c) călire martensitică. considerând că o masă M de pulbere conţine np particule cu volumul (total) efectiv 317 .16. d) atmosferele de argon se folosesc la sinterizarea produselor din pulberi metalice lipsite de oxizi? T. amoniac.17. c) măresc rezistenţa la oboseală. este denumită: a) sinterizare. d) micşorează modulul de elasticitate? Aplicaţii A.15. b) măresc duritatea. c) când pulberile din care se realizează produsele se oxidează uşor sau prezintă conţinuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare.13. Care dintre următoarele afirmaţii privind alegerea regimului tehnologic la sinterizarea comprimatelor de pulberi sunt adevărate: a) temperatura de sinterizare trebuie să fie mai mică decât temperatura de recristalizare primară a materialului componentului principal al pulberii. însoţită de creşterea bruscă a volumului comprimatelor de pulberi la scoaterea lor din matriţele în care au fost realizate prin presare. b) normalizare.

7 %. porozitatea de ρe 7850 umplere este Pu = 100 – Cu = 100 – 44. ţinând seama că tratamentul termic de sinterizare reduce porozitatea comprimatelor de pulbere obţinute prin presare. cu aspect dendritic etc. (13. Să se determine pentru această pulbere compactitatea de umplere Cu.3 % < 10 %. fiecare particulă având volumul Vp ( V p = d 3 . porozitatea pulberii presate este este C pr = ρe 7850 Ppr = 100 – Cpr = 100 – 91. şi S m = = = n pV p V p n p ρ eV p ρ eV p înlocuind în aceste relaţii expresiile mărimilor Sp şi Vp. 13.2. iar compactitatea de presare ρp 7200 100 = 100 ≅ 91.6 %.4) Sv = ρe d p dp αf fiind un factor de corecţie supraunitar. care ţine seama de abaterile de la forma regulată (poliedrică sau sferică) ale particulelor pulberii.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Ve. dacă particulele au forma cubică p 4 dp 2 sau V p = π ( ) 3 .6 ≅ 55.3) şi S m = Sv = ρe d p dp Observaţie Relaţiile (13. 3 2 dp dacă particulele au forma cubică sau S p = 4π ( ) 2 . dacă particulele au forma sferică).3 % şi.13. densitatea de umplere ρu = 3500 kg/m3 şi densitatea de presare ρp = 7200 kg/m3. dacă particulele au forma 2 npS p S p npS p Sp sferică) şi masa M p = ρ eV p . Pulberea metalică utilizată ca materie primă pentru realizarea unui produs sinterizat are următoarele caracteristici: densitatea materialului particulelor pulberii ρe = 7850 kg/m3. A. suprafaţa Sp ( S p = 6d p . 318 .3) sugerează că suprafaţa specifică a pulberilor cu particule de formă regulată este independentă de forma particulelor.) suprafaţa specifică se stabileşte cu relaţii de forma: 6 6 α f şi S m = αf. rezultă pentru pulberea precizată în enunţul aplicaţiei: compactitatea ρ 3500 de umplere a pulberii este C u = u 100 = 100 ≅ 44. se poate aprecia că produsele realizate vor avea Pp < 8. În cazul pulberilor cu particule de formă neregulată (cu macropori deschişi.4 % .7 = 8.2). rezultă: S v = . (13. porozitatea de umplere Pu şi compactitatea de presare Cpr şi să se stabilească dacă produsul obţinut prin sinterizare poate avea porozitatea Pp ≤ 10 %. Rezolvare Utilizând relaţiile de definire a caracteristicilor pulberilor (date în scap. se obţin relaţiile: 6 6 . Evident.

2. ştiind că (aşa cum se precizează în tabelul 1.4. Un filtru realizat prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel cu %Nim = 70 % are porozitatea Pp = 38 %. MBz şi MC fiind masele bronzului şi grafitului exisistente în structura produsului. iar VBz. se poate determina densitatea materialului particulelor 100 100 pulberii: ρ e = = ≅ 8916 kg/m3. grafit şi pori în această structură.13. 100 100 Observaţie Dacă produsul ar avea porozitatea Pu = 0 %.13. Rezolvare Densitatea grafitului este (v. % Ni m %Cu m 70 30 + + 8910 8930 ρ Ni ρ Cu Densitatea filtrului obţinut prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel este: Pp 38 ρ p = ρ e (1 − ) = 8916(1 − ) ≅ 5528 kg/m3.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi A. 9.4. rezultă Mp = MBz + MC = ρBz VBz + ρC VC şi Vp = VBz + VC + Vpori.10 ≅ 7674 kg/m3.2) ρCu = 8930 kg/m3 şi 100 100 = ≅ 8734 kg/m3.4. Să se determine densitatea acestui produs. ρSn = 7290 kg/m3: ρ Bz = %Cu m % Snm 90 10 + + 8930 7290 ρ Cu ρ Sn Considerând că produsul precizat în enunţul aplicaţiei are masa Mp şi volumul Vp. Să se determine densitatea aceestui produs. conţinuturile procentuale 319 . VC şi Vpori – volumele ocupate de bronz.2) concentraţiile masice ale componentelor: %Nim = 70 % şi %Cum = 30 %. densităţile acestor componentelor având valorile (precizate în tabelul 1. Microstructura unui produs din bronz grafitat realizat prin metoda agregării de pulberi evidenţiază un conţinut procentual (volumic) de bronz %Bzv = 85 % şi un conţinut procentual (volumic) de grafit %Cv = 85 %.85 + 2500⋅0. 4. 100 100 A.scap. % Bz v %C v Deoarece VBz = V p şi VC = V p se obţine că densitatea produsului este 100 100 % Bz v %C v ρ p = ρ Bz + ρC = 8734⋅0. restul fiind pori. Rezolvare Particulele pulberii din aliaj Monel au (aşa cum s-a precizat în scap.2. ştiind că la realizarea lui s-a folosit un amestec alcătuit din pulbere de grafit şi pulbere de bronz cu staniu cu %Snm = 10 %.5. Particularizând relaţia generală stabilită la rezolvarea aplicaţiei A.2): ρNi = 8910 kg/m3 şi ρCu = 8930 kg/m3.1) ρC = 2500 kg/m3.3. iar densitatea bronzului cu staniu se determină folosind relaţia generală stabilită la rezolvarea aplicaţiei A.

5. Diagramele de variaţie în funcţie de porozitatea Pp ale principalelor caracteristici mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate Rezolvare Utilizând relaţiile potrivite din grupul (13. 13. 13. 100 100 A. 30 %).11. prezentate în figura 13. să se studieze variaţiile caracteristicilor mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate.13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (volumice) ale constituenţilor structurali ar fi: % Bz v/ = % Bz v 85 100 = 100 ≅ % Bz v + %C v 95 89.105 ≅ 8080 kg/m3.5 = 10.4. 320 . cu valorile precizate în scap.2). rezistenţa la tracţiune Rm. 13.5 % şi densitatea produsului creşte % Bz v/ %C v/ la valoarea ρ = ρ Bz + ρC = 8734⋅0.5 % şi %C v/ = 100 − % Bz v/ = 100 – 89. în funcţie de porozitatea acestora Pu ∈ (0 %. / p Fig.4 pentru constantele care intervin în aceste relaţii.11. alungirea procentuală după rupere A şi modulul de elasticitate longitudinală E). Utilizănd datele prezentate în scap. se obţin diagramele de variaţie ale principalelor caracteristici mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate (duritatea Brinell HB. în funcţie de porozitatea acestora Pp .895 + 2500⋅0.

etc. mecanice şi tehnologice corespunzătoare cerinţelor impuse de aplicaţia în care sunt utilizate. s-a recurs la împărţirea materialelor în două mari clase: • materialele structurale (materialele de construcţie) sunt cele la care caracteristicile de rezistenţă mecanică sunt cele mai importante. adresată în principal celor care se pregătesc sau care lucrează în domeniul ingineriei mecanice. fonte şi aliaje neferoase). materiale ceramice şi sticlele. optică. chimică. automatică şi informatică. obţinerea semifabricatelor şi realizarea produselor impuse de aplicaţie. Introducere La alegerea materialelor pentru o aplicaţie tehnică trebuie avute în vedere două principii: * materialele selectate trebuie să posede proprietăţile fizico-chimice. electronică. tehnica măsurării. lemnul şi materialele compozite. ele trebuind să asigure îndeplinirea rolului funcţional al unor elemente (piese. componente) pentru electrotehnică. în lucrarea de faţă. magnetică. materialele pe bază de substanţe macromoleculare. adică să poată fi transpuse în practică cu cheltuieli acceptabile privind elaborarea materialelor. componentelor) supuse la solicitări mecanice. • materialele funcţionale sunt cele la care caracteristicile cele mai importante sunt de natură electrică. * materialele alese trebuie să conducă la soluţii tehnice de rezolvare a aplicaţiei care să fie convenabile economic. În scopul facilitării alegerii lor pentru diverse aplicaţii tehnice. 321 . ele fiind destinate confecţionării elementelor (pieselor. sunt tratate cu precădere materialele din această clasă: materialele metalice (oţeluri.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Capitolul 14 ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU APLICAŢIILE TEHNICE 14.1..

materialele din această clasă (materialele semiconductoare. în gama condiţiilor tehnice ale produselor industriale se includ 322 .ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR detecţia şi înregistrarea semnalelor de diverse naturi fizice. caracterul variabil în timp sau constant al solicitărilor (care implică apariţia sau nu a fenomenului de degradare prin oboseală). care determină sau influenţează îndeplinirea funcţiilor pentru care acesta este realizat: densitatea. etc. condiţiile termice în care se aplică solicitările (solicitări la temperaturi scăzute. polimerii pentru cristale lichide. etc. Tinând de cele expuse mai înainte. fuzibilitatea. în cursul unei perioade de timp date. condiţiile de mediu în care se aplică solicitările (mediu de lucru neutru. iar mentenabilitatea fiind proprietatea produsului exprimată prin probabilitatea ca acesta să poată fi supravegheat. de tip întindere compresiune. solicitări în condiţii de temperatură normală sau solicitări în condiţii termice care determină manifestarea fenomenului de fluaj). dilativitatea termică etc.. mediu corosiv sau abraziv) etc. caracterul static sau dinamic al aplicării acestora. materialele ceramice cu proprietăţi piezoelectrice.) nu au făcut obiectul acestei lucrări. • condiţiile privind caracteristicile fizice ale materialului produsului. materialele conductoare şi superconducoare.2. în acest capitol sunt tratate în principal aspectele privind alegerea materialelor structurale pentru aplicaţiile tehnice. încovoiere simplă sau forfecare pură. • condiţiile privind fiabilitatea şi mentenabilitatea produsului. • condiţiile privind precizia dimensională a produsului şi calitatea suprafeţelor acestuia. conductibilitatea termică. sau solicitări compuse). intesitatea solicitărilor. 14. rezistivitatea electrică. posibilitatea ca solicitările să genereze fenomene de pierdere a stabilităţii unor componente ale produsului (a căror evitare impune asigurarea unor anumite rigidităţi ale componentelor).. Criteriile şi metodele de selecţie a materialelor Prima etapă care trebuie parcursă la alegerea materialelor adecvate realizării unui produs constă în cunoaşterea tuturor condiţiilor tehnice ce definesc funcţionalitatea lui şi comportarea sa în exploatare: • condiţiile privind solicitările mecanice la care este supus produsul: complexitatea sistemului de solicitare (solicitări simple. În prezent.. materialele magnetice. întreţinut şi reparat într-o anumită perioadă de timp. ceramicele electrooptice. fiabilitatea fiind proprietatea produsului exprimată prin probabilitatea ca acesta să-şi îndeplinească funcţiile în condiţii prescrise.

dacă într-o aplicaţie este necesar să se utilzeze materiale având rezistenţa la rupere mai mare decât 300 N/mm2. criteriul se poate exprima analitic în una din următoarele forme: (14. − criteriile privind caracteristiciele chimice şi structurale impuse: compoziţia chimică. rezistenţa la coroziune (în mediul de lucru şi în condiţiile de solicitare corespunzătoare produsului ce trebuie realizat).1) CAM ≥ CAP sau CAM ≤ CAP. conţinutul de impurităţi.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice şi cele privind protecţia oamenilor şi mediului înconjurător (condiţiile ecologice) şi condiţiile privind reciclabilitatea (proprietatea produsului scos din uz de a putea fi transformat în deşeuri reintegrabile în natură sau valorificabile prin procese tehnologice de realizare a unor noi produse). grupate în categoriile prezentate în continuare: A. În mod obişnuit criteriile privind alegerea materialelor în funcţie de proprietăţi se formulează considerând diversele caracteristici care exprimă cantitativ proprietăţile acestora. rezistenţa la rupere. − criteriile privind caracteristicile fizice care trebuie asigurate: densitatea. conductibilitatea termică. dimensiunile şi masa semifabricatelor. etc. etc. alungirea procentuală după rupere. în această categorie sunt incluse: − criteriile privind caracteristicile mecanice care trebuie asigurate (în condiţiile de temperatură şi mediu de lucru corespunzătoare produsului ce trebuie realizat): duritatea. Pentru ierarhizarea criteriilor şi stabilirea ponderii (coeficientului de importanţă) cu care fiecare 323 . Criteriile privind proprietăţile materialelor sunt principalele criterii folosite pentru alegerea acestora. rezistenţa la fluaj. limita de curgere. modulul de elasticitate. − criteriile privind caracteristicile semifabricatelor necesare pentru obţinerea produsului: forma. iar dacă aplicaţia impune ca materialele să aibă densitatea mai mică decât 4000 kg/m3. criteriul de selecţie a materialelor se poiate scrie ρ ≤ 4000 kg/m3. energia de rupere. criteriul de selecţie a materialelor va fi Rm > 300 N/mm2. stabilindu-se pentru fiecare criteriu dacă este principal (de bază) sau secundar (auxiliar) şi dacă este obligatorie sau facultativă respectarea sa. După analiza detaliată a condiţiilor tehnice impuse produsului care trebuie obţinut se formulează criteriile de selecţie a materialelor necesare pentru fabricarea acestuia. calitatea suprafeţelor semifabricatelor. Astfel. dacă se notează cu CAP nivelul limită (minim sau maxim) acceptabil (din punctul de vedere al aplicaţiei pentru care trebuie ales materialul) al unei caracteristici de material şi cu CAM nivelul (aceleiaşi caracteristici) asigurat de materialele din gama considerată la selecţie. temperatura de topire-solidificare. coeficientul de dilatare termică. de exemplu... rezistivitatea electrică. Criteriile din această categorie pot fi ierarhizate în funcţie de importanţă. rezistenţa la oboseală. structura.

• se calculează ponderea cu care trebuie considerat fiecare criteriu la n Spj alegerea materialelor aj = . presupunând că numai criteriile Ki şi Kj intervin în alegerea materialului.. K3) şi apreciind că. Pentru ca numărul criteriilor utilizate la selecţia materialelor în funcţie de proprietăţi să fie cât mai mic (în scopul facilitării alegerii) se apelează la formularea unor criterii bazate pe caracteristici sintetice (care înglobează mai multe caracteristici ale materialului). pentru stabilirea valorilor ponderilor aij se consideră pe rând perechile de criterii (Ki. . în cazul când numai aceste două criterii se iau în considerare. respectarea criteriului K1 asigură în proporţie de 70% luarea unei decizii bune la alegera materialului). criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând E caracteristica (sintetică) numită modul de elesticitate specific KE = . . j = 1. a31 = 0. i ≠ j şi aij +aji = 1 şi întocmeşte un tablou numit matricea preferinţelor. dacă pentru o aplicaţie trebuie ales un material care să asigure un nivel ridicat al rezistenţei mecanice a pieselor şi un nivel scăzut al masei acestora.n ( ∑ a j = 1) şi pe această baza se poate j =1 Sp face ierarhizarea după importanţă a criteriilor. De asemenea. iar dacă γ trebuie ales un material care să asigure în mod eficient o bună comportare a 324 . Kn.K2. .Ki. se estimează coeficientul de importanţă al fiecărui criteriu (de exemplu.. dacă pentru o aplicaţia trebuie ales un γ material care să asigure un nivel ridicat al rigidităţii pieselor (deformaţii elastice mici ale pieselor în prezenţa solicitărilor mecanice) şi un nivel scăzut al masei acestora.1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR criteriu trebuie considerat la luarea deciziilor privind alegerea materialelor se poate folosi metoda prezentată în figura 14. iar g acceleraţia R gravitaţională) K R = m .. definită prin raportul dintre rezistenţa la rupere a materialului Rm şi greutatea specifică γ (γ = ρg. • se calculează suma ponderilor parţiale corespunzătoare fiecărui criteriu (suma pondrilor înscrise pe fiecare coloană a matricei preferinţelor) Spj = ∑ aij şi suma tuturor ponderilor parţiale înscrise în matrice S p = n(n − 1) 2 = i1 n .7 şi a13 = 0. ρ fiind densitatea materialului. la aplicarea căreia se parcurg următoarele etape: • se precizează criteriile care se iau în considerare K1.. criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând caracteristica (sintetică) denumită rezistenţă mecanică specifică KR.. . Kj)..3 rezultă considerând perechea de criterii (K1. De exemplu. • echipa de proiectare stabileşte valorile ponderilor parţiale aij. i ≠ j şi. Kj.

.1. . manuale etc. Etapele metodei de stabilire a coeficienţilor de importanţă ai criteriilor privind alegerea materialelor în funcţie de proprietăţi După stabilirea şi ierarhizarea în funcţie de importanţă a criteriilor de alegere a materialelor pe baza proprietăţilor pe care trebuie să le asigure în aplicaţia considerată.. cataloage. ... ... criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând caracteristica (sintetică) numită rezistenţă relativă la oboseală R KO = O .. . .. DEFINIREA CRITERIILOR CRITERIUL K1..1. ai1 .... Kj. normative...privind caracteristicile diverselor materiale comerciale... Kj a1j ...... .... ani Spi n . . . ain . 325 .. În acest scop se folosesc datele existente în standarde... scap... .. Ki . . se poate face o primă selecţie a materialelor.. fontele şi aliajele neferoase recomandate pentru diferite utilizări).. aj . ... în cazul materialelor metalice există standarde pentru oţelurile..... aj1 .. . . documentele cele mai utilizate fiind standardele.... .. Kj .. ..... Kn Kn a1n ...... acestea grupează materialele după destinaţie (de exemplu. Ki...... .. an1 Sp1 K1 .Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice pieselor la solicitări variabile... ....9). anj Spj .... ..... Spn S p = ∑ S pj j =1 aj = Spj Sp a1 ..... aşa cum s-a putut constata în capitolele anterioare.. . K1 . deoarece. . aji . . 14. Rm Valorile unor astfel de caracteristici sintetice asigurate de diversele materiale comerciale sunt prezentate în tabelul 14. .... . Ki a1i .. an Fig. 3..... ... . cuprind date concrete privind caracteristicile asigurate de fiecare marcă de material şi indicaţii precise privind prelucrările tehnologice ce conduc la stările structurale corespunzătoare obţinerii acestor caracteristici şi facilitează astfel alegerea lor pentru o anumită aplicaţie. .. .... RO fiind rezistenţa la oboseală a materialului (v. ... ÎNTOCMIREA MATRICEI PREFERINŢELOR DETERMINAREA SUMEI PONDERILOR PARTIALE ALE CRITERIILOR DETERMINAREA SUMEI TOTALE A PONDERILOR DETERMINAREA COEFICIENTILOR DE IMPORTANTA AI CRITERIILOR . ai ... Kn Spj = ∑ aij = i1 n ... ajn .. aij .

2.00 0.... uscat Lemn esenţă moale.1...115 85.......7 1.. • din analiza care a condus la constituirea gamei materialelor cu proprietăţi adecvate se cunosc...m..0..2 Rm.8..17..1.1000 200......3 6...7...1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 14.520 500..7 7.8....220 90.500 400..33 7.9 7... j = 1.8.4..7. de exemplu. j = 1...3.5 0...1.10...0.6.2.1.9..900 400.8.....3 1.92.5....10.0.6 8.4 8.60 2.4 0.8. j = 1.6 12....0...850 600..8.8. CAP.jk..9.210 140..2 8.220 190.0 10.100 50.2 1.190 115..1....2 3.6.1 8.3 6...2 8.9 7.m.9.20....00 1..1..7.50...10..8..9..220 200.11 9..28 6.. notată GMP. k = 1.210 180.4.2...1300 110.8 8.5 3...10 70.. care respectă toate criteriile 326 .1400 650..8.210 200.. având coeficienţii de importanţă aj.4 4....950 1800..3.8 5..7.7.7...........91 2..9 8.1300 450.800 450..110 43. k = 1. care îndeplinesc integral cele n criterii de selecţie (notate j = 1.n.95 0.750 520..14..8.47 0.5.....5.8 6..1200 300.1200 1000..3.0....16.....1...7.1 2.7..9 7. cuprinde m materiale (marcate Mk...7....1..10.8. uscat Compozite poliesteri + fibre de sticlă ρ.......40 70.90........6.3.9...1 9....9.n (stabiliţi folosind.6...12.7 1.2500 600.25 1..75.8..3 24... nivelurile caracteristicilor asiguarete CAM.2.. k = 1...1. metoda prezentată anterior) şi nivelele limită acceptabile ale caracteristicilor de material.3.135 68.8..4... N/mm2 350..180 28......10..650 200..5..9 2.50 60. t/m3 7..6 4.14.8.8.210 210.9.0 7...7.210 200..5.. kN/mm2 200..8...60 20.n..20 11.4 8.8 0.....9 7..80 3000...11.1 8..32 40.1...2 6.70.210 K R..8..5 2. Principalele caracteristici tehnice ale unor materiale comerciale Materialul Oţeluri carbon de uz general Oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (tratate termic) Oteluri pentru conducte şi recipiente sub presiune (laminate termomecanic) Oţeluri inoxidabile feritice Oţeluri inoxidabile austenitice Oţeluri inoxidabile duplex Oţeluri maraging Superaliaje tip Inconel Superaliaje tip Nimonic superaliaje tip Hastelloy Alame Bronzuri cu Sn sau cu Al Aliaje Cu – Ni Bronzuri cu beriliu Aliaje pa bază de Al deformabile (călite şi îmbătrânite) Aliaje pe bază de Ti Aliaje pe bază de Mg Polietilenă Polipropilenă Politetrafluoretilenă (teflon) Poliamide (nylon) Policlorură de vinil Lemn esenţă tare..2 170.1..1.. Pentru alegerea celui mai potrivit material din această gamă se poate utiliza următoare metodologie: • se consideră că gama materialelor cu proprietăţi adecvate.5 2..m)..110 140. Materialele care respectă toate criteriile privind proprietăţile impuse de aplicaţia în care urmează a fi utilizate alcătuiesc gama materialelor cu proprietăţi adecvate.1 4.4500 E. pentru toate materialele Mk.j.210 200.7...4 12.72 107...8 7..0.6....1.7 4..1..100 40..2.5.....0...90 km 4..200 200...4..7..5...550 700.8..n).4..

Ijk ≥ 1..Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Kj.... în ordinea descrescătoare a valorilor indicatorului ICT. j = 1.n. k = 1. j = 1.. j = 1.j. * prelucarerea semifabricatelor la forma. CT = j1 n „min”. evident.jk analitic în forma „max”.m. folosind relaţia: I . respectă toate criteriile de selecţie Kj.jk .m. dimensiunile şi caliatea suprafeţelor impuse de realizarea produselor se face cu scule. k = 1. indicatorii parţiali se calculează cu relaţii de forma: CA M . dacă criteriul de selecţie Kj este formulat analitic în forma Ijk = CA P . B. se calculează indicatorul global al proprietăţilor (caracteristicilor tehnice) ICT.. * obţinerea caracteristicilor materialului impuse de condiţiile tehnice ale 327 .m. fără a fi necesară aplicarea unor procedee sau operaţii operaţii tehnologice speciale.j .n. care exprimă măsura în care materialul satisface criteriile de selecţie Kj. j = 1. de exemplu. iar neîndeplinirea fiecărui criteriu (notată cu 0) să diminueze şansele de alegere a acestui material.n. materialul cu cea mai mare valoare a acestui indicator fiind (din punctul de vedere al caracteristicilor asigurate) cel mai potrivit pentru aplicaţia avută în vedre. • pentru fiecare din materialele Mk. * prelucrarea semifabricatelor la forma.k.m se stabilesc indicatorii parţiali Ijk. sau Ijk = CA P . dispozitive sau maşini speciale)..jk ≥ CAP. j = 1.. dacă fiecare din materialele Mk.. k = 1. următoarea alcătuire: * materialul este disponibil pe piaţă în cantităţile şi sub forma semifabricatelor necesare pentru realizarea produselor (materialul nu trebuie elaborat şi transformat în semifabricate pe baza unor comenzi speciale lansate către producător)..2) • se ierarhizează materialele Mk. • pentru fiecare din materialele Mk.....j (14. scrise analitic în forma „min” CAM. Un set de criterii de acest tip poate avea.m. k = 1. dimensiunile şi calitatea suprafeţelor impuse de realizarea produselor se face cu tehnologii obişnuite.. astfel încât îndeplinirea fiecărui criteriu de către un material (notată cu 1) să constituie un argument în favoarea alegerii acestuia pentru o anumită aplicaţie.j sau în forma „max” CAM.k = ∑ ajIjk . dacă criteriul de selecţie Kj este formulat CA M .. Criteriile privind procesarea tehnologică a materialelor în vederea obţinerii semifabricatelor sau produselor se formulează în mod obişnuit într-o formă calitativă (atributivă).jk ≤ CAP.n...n. k = 1.. j = 1.n. dispozitive sau maşini universale (prelucrarea semifabricatelor nu necesită utilizarea de scule. k = 1...k.m..

K ′q incluse în setul de criterii privind ′ ′ ′ procesarea materialelor. j = 1…q. se trece la analiza măsurii în care materialele din gama GMP ≡ {M1. a 2 .. folosind relaţia: I PT . aplicând aceiaşi metodă ca şi în cazul criteriilor privind proprietăţile. k = 1…m j =1 n (14. se stabilesc coeficienţii de importanţă a1 . a ′j .. În mod obişnuit. M2. Criteriile privind procesarea materialelor se pot ierarhiza în funcţie de importanţă.2). k = 1…m.. în care elementele matricei.. Mk. k = 1…q : 1. 14. ′ adică pentru fiecare din criteriile K 1 .. K ′2 .k. ( ∑ a /j = 1 ) şi se face apoi ierarhizarea criteriilor după valoarea coeficienţilor j =1 q a ′j . numit matricea performanţelor tehnologice (de forma celui prezentat în fig. C. exprimă măsura în care fiecare din materialele Mk... întocmind un tablou. transformării lor în semifabricate şi prelucrării acestora pentru obţinerea produselor sunt deosebit de importante.k. materialul cu cea mai mare valoare a acestui indicator fiind cel mai avantajos din punctul de vedere al comodităţii achiziţionării şi comportării la prelucrarile tehnologice necesare transformării sale în produse.. k = 1…m. ….ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR produsului care se realizează nu necesită aplicarea unor tratamente termice. din GMP îndeplinesc criteriile K ′j . k = 1…m.3) I ′jk =  0. a q . se calculează indicatorul global al performanţelor tehnologice IPT. După stabilirea şi ierarhizarea în funcţie de importanţă a criteriilor privind procesarea tehnologică. aceste criterii se formulează în funcţie de costul total al 328 . …. * posibilităţile apariţiei defectelor de material sau de rebutare a produselor în timpul prelucrărilor tehnologice sunt minime.4) şi se poate face ierarhizarea materialelor din GMP în ordinea descrescătoare a valorilor indicatorului IPT.. daca materialul M k respecta criteriul K ′j  (14. Criteriile privind costurile (cheltuielile) aferente elaborării materialelor. respectarea acestora determinând alegerea materialelor şi tehnologiilor de fabricaţie care asigură realizarea în condiţii economice (cu cheltuieli cât mai mici) a produselor necesare într-o aplicaţie tehnică. numite indicatorii parţiali ai performanţelor tehnologice I ′jk ... Mm} respectă aceste criterii. k = ∑ a ′j I ′jk . daca materialul M k nu respecta criteriul K ′j  Pentru fiecare din materialele Mk. chimice sau termochimice..

.. (14.6) I PTE .... / q2 .k. / q .. Configuraţia matricei performanţelor tehnologice ale materialelor Criteriul realizării cu costuri minime a produselor necesare unei aplicaţii tehnice se consideră la luarea deciziei finale privind alegerea materialelor.... / q1 .... I I / jk ... k = CT CT k C r ... k = 1. + a PT I PT . .m...... / q .. Mk . . Pentru a compara materialele din GMP prin prisma costurilor totale implicate de obţinerea semifabricatelor şi/sau de utilizarea acestora la realizarea produselor necesare unei aplicaţii se pot utiliza costurile relative Cr... . IPT. iar CTref este costul total al realizării aceluiaşi tip de semifabricate şi/sau al obţinerii aceluiaşi tip de produse dintr-un material de referinţă (din GMP sau din afara acestei game).... 14.k . .... Mm / I 12 / I 22 K 1/ / K2 a1/ / a2 / I 11 / I 21 . a a I PT ..m...k reprezintă costul total al realizării semifabricatelor dintr-un material Mk ∈ GMP şi/sau al obţinerii produselor necesare unei anumite aplicaţii. ... . / I 1m / I 2m ..Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice realizării produselor cu performanţele tehnice impuse de aplicaţia în care sunt utilizate. k = ∑ a ′j I ′jk j =1 n / j .2.. / I 1k / I 2k .. IPT.k .. ...k C r . CRITERIUL PONDEREA CRITERIULUI M1 INDICATRII PARTIALI I /jk PENTRU MATERIALUL Mk ⊂ GMP M2 .5) CTref în care CT. / qk . I I / j2 .m Fig. Câteva date cu caracter informativ privind costurile relative ale unor materiale (metalice şi nemetalice) utilizate frecvent în aplicaţiile tehnice sunt prezentate în tabelul 14. calculând pentru fiecare material Mk ∈ GMP indicatorul global al performanţelor tehnico-economice (numit şi meritul global) IPTE. .1 IPT... K K / j ..k 329 .. definite prin relaţia: CT ... . / I qm IPT. I /jm ...... I I / j1 ... k = 1..k = ..2.. (14. .2 ... cu formula: a I ..

. materialele Mk ∈ GMP care au meritul global cel mai ridicat trebuie să fie cele preferate pentru aplicaţia tehnică considerată.6 2. iar aPT – coeficientul de importanţă global al criteriilor privind performanţele tehnologice ale materialelor (aCT + aPT = 1). Udimet Titan şi aliaje de Ti (produse obţinute prin DP + TT) Polietilenă. k = 1.2..1. Polistyren Policlorură de vinil...k...7) .. I PTE .8 2.m.5..3.5 7. Tabelul 14. Alame (produse obţinute prin turnare) Aliaje Cu – Ni (produse laminate sau turnate) Superaliaje de tip Nimonic.1..5 270.. Incoloy..0 10. se poate stabili cu formula: I CT .2.. care are la bază următoarele principii: − • orice produs este purtătorul material al unor funcţii capabile să satisfacă anumite necesităţi ale utilizatorilor (un produs nu trebuie privit ca un ansamblu de părţi materiale.4.. ţinând seama de acest principiu...4..8 5.k (14.400 Dacă valorile indicatorului IPT.13 6. benzi..9. indicatorul global al performanţelor tehnico – economice IPTE.9 6.3.2..8..m..120 25.9 1. Răşini acrilice şi fenolice Politetrafluoretilenă (Teflon). Alame (produse obţinute prin DP) Cupru.0.8 2.1.0 1.8.2.5.4.k şi costurile aferente prelucrării tehnologice pentru materialele din GMP sunt apropiate. Poliamide (Nylon) Fibre de sticlă Compozite polimerice cu fibre de sticlă sau de carbon Cr = CT CTref * 1..5.18 19.5 8. Inconel.45 5..40 3. analiza oricărui produs trebuie realizată pornind de la sistemul de 330 * Costurile CT şi CTref sunt calculate în lei/kg de semifabricat .....7. k = C r .1... ABS.. profile) Oţeluri carbon pentru construcţia de maşini (produse laminate) Oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (produse laminate) Oteluri carbon şi slab aliate pentru scule Oţeluri inoxidabile şi refractare (produse laminate) Fonte albe şi cenuşii (produse obţinute prin turnare) Fonte modificate (produse obţinute prin turnare) Aluminiu şi aliaje de Al (produse oţinute prin DP + TT) Aluminiu şi aliaje de Al (produse obţinute prin turnare) C= r C T C ref T * MATERIALUL Cupru. evident. Bronzuri. Valorile informative ale costurilor relative ale unor materiale utilizate în tehnică MATERIALUL Oteluri de uz general (bare laminate) Oteluri de uz general (table. Bronzuri.. ci ca un ansamblu de utilităţi)...9....5 2...1.k O metodă modernă ce poate fi utilizată la luarea deciziei finale privind selecţia materialelor pentru o aplicaţie tehnică este analiza valorii (analiza tehnico−economică a utilităţii)..4..14 36...ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în care aCT este coeficientul de importanţă global al criteriilor privind caracteristicile tehnice ale materialelor.. k = 1. Polipropilenă.21 100.9.

la analiza oricărui produs trebuie calculată ponderea costurilor implicate de realizarea fiecărei funcţii şi trebuie examinată corelaţia ce există între aceasta şi ponderea funcţiei (coeficientul de importanţă al funcţiei) în asigurarea utilităţii (calităţii) globale a produsului. acest principiu fiind denumit principiul raportului maxim între utilitate sau valoare de întrebuinţare şi cost. Ci fiind costul aferent realizării funcţiei. • pentru orice produs trebuie să existe o corelaţie optimă între funcţiile asigurate şi resursele alocate pentru realizarea acestora.). Aspectele anterior prezentate evidenţiază cu claritate complexitatea problemelor privind alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice. ingineri specializaţi în domeniul materialelor.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice funcţii al acestuia. economişti specailizaţi în domeniul costurilor etc. care contribuie la îndeplinirea normală a funcţiilor de bază sau care fac produsul mai uşor de vândut şi cresc reputaţia pe piaţă a acestuia.. iar CT CT – costul total al produsului ( ∑ ci = 1).. diminuează responsabilitatea membrilor echipei de proiectare şi micşorează cerinţele privind competenţa acestora. Considerând că produsul analizat are f funcţii şi că la fiecare funcţie corespunde un coeficient importanţa αi.. ingineri specializaţi în domeniul tehnologiilor de fabricaţie.f ( ∑ α i = 1 ) şi o pondere a costului i =1 f C de realizare ci. Din analiza unor astfel de grafice rezultă care sunt funcţiile produsului pentru care costurile sunt disproporţionate în raport cu contribuţiile lor la utilitate şi se pot găsi modalităţile de eliminare a neconcordanţelor cu efecte negative asupra costurilor (eliminarea funcţiilor inutile sau operarea unor modificări tehnologice privind realizarea funcţiilor care implică costuri ridicate). i = 1. pentru ca produsul obţinut să se caracterizeze printr-un raport maxim utilitate/cost). ţinând seama de acest principiu. în cadrul căruia funcţiile sunt împărţite în categorii de importanţă: funcţii de bază (principale).f. se poate construi un grafic de corelare i =1 f utilitate – cost de tipul celui prezentat în figura 14. ţinând seama de următoarele recomandări: • în prima etapă de rezolvare a problemei se analizează cu atenţie 331 . dacă problema alegerii materialelor pentru o aplicaţie tehnică se tratează etapizat. Încercarea de a recomanda unele metode cantitative. care să constituie suportul luării deciziilor pertinente privind rezolvarea unor astfel de probleme. Aplicarea acestor metode este utilă şi conduce la rezultate bune. nu trebuie să conducă la ideea că aceste metode simplifică problemele. directe) ale celor care utilizează produsul şi funcţii auxiliare (secundare). de către o echipă de proiectare bine structurată (care cuprinde ingineri cunoscători ai aplicaţiei ce se analizează. i = 1. care corespund unor necesităţi reale (efective.3.. ci = i .

14. se poate încerca selectarea clasei (familiei) de materiale potrivite pentru fabricarea produsului. de exemplu.6 şi 14. ceea ce conduce. menţinând în prim plan cerinţele privind proprietăţile şi adăugând eventual acestora şi criterii privind caracteristicile tehnologice sau costurile. de exemplu. aşa cum se arată în schema din figura 14. dacă produsul care trebuie realizat este un recipient de stocare a unui gaz combustibil (pentru utilizare casnică) sub presiune. se stabilesc categoriile. tenacitate mare şi densitate cât mai mică. de exemplu. se stabilesc principalele proprietăţi (caracteristici) pe care trebuie să le posede materialul din care acesta urmează să fie confecţionat şi. tipurile sau mărcile de materiale adecvate din această familie. aşa cum se arată în schema din figura 14.3. decizia utilizării unui material metalic fiind justificată de compararea celor două familii de materiale prin prisma costurilor. 332 . cât şi de materialele compozite durificate cu fibre. materialul din care acesta urmează să fie confecţionat trebuie să se caracterizeze prin rezistenţă mecanică ridicată.5. se pot adăuga acestora şi criterii din celelalte categorii (criterii privind procesarea tehnologică sau criterii privind costurile). materialul din care acesta urmează să fie confecţionat trebuie să prezinte caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate. la soluţia alegerii unui material din familia compozitelor durificate cu fibre. Configuraţia unui grafic de corelare utilitate – cost obţinut prin aplicarea analizei valorii la un produs industrial • dacă în prima etapă de rezolvare a problemei criteriile privind proprietăţile nu sunt suficiente pentru selectarea familiei de materiale adecvate aplicatiei avute în vedere. dacă produsul care trebuie realizat este un recipient sub presiune care urmează a fi amplasat pe o aeronavă.4. pe această bază. pentru cele două aplicaţii descrise anterior alegerea tipurilor de materiale se realizează aşa cum sugerează schemele prezentate în figurile 14.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR condiţiile tehnice ce caracterizează produsul care trebuie realizat. Fig. • după selectarea familiei din care trebuie să facă parte materialul ce va fi utilizat la confecţionarea produsului. condiţii care.7. pot fi îndeplinite atât de materialele metalice.

5. 14.7.6. pentru ca eficienţa aplicării acestor metode să fie corespunzătoare este necesar ca numărul materialelor Mk din GMP să fie cât mai 333 Fig. pentru a decide care dintre tipurile de materiale selectate în etapele precedente (care alcătuiesc gama materialelor cu proprietăţi adecvate GMP) corespunde cel mai bine cerinţelor tehnico-economice ce definesc aplicaţia avută în vedere. Shema alegerii familiei de materiale pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă Fig. 14. aşa cum s-a arătat mai înainte. 14.4. 14.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Fig. Schema alegerii tipurilor de materiale compozite pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă Fig. Shema alegerii familiei de materiale pentru un recipient de stocare sub presiune a unui gaz combustibil • metodele prezentate anterior se pot utiliza în etapa finală. Shema alegerii tipurilor de materiale metalice pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă .

dată de relaţia: 334 . mărcile de oţel adecvate (care alcătuiesc GMP pentru această aplicaţie) se pot alege folosind prescripţiile din standardul SR EN 10028. pe baza interpretării dinamogramelor înregistrate la sonda respectivă. Ca 2 2 2 2 urmare. se poate aprecia că durabilitatea unei prăjini de pompare este în directă dependenţă cu mărimea coeficientului de siguranţă c.9.4 < R < 0) şi au ca tensiuni caracteristice: tensiunea maximă. Ciclurile de solicitare ale prăjinilor din compunerea garniturii de prăjini de la o sondă sunt (în mod obişnuit) ondulant-pozitive (cu coefcientul de asimetrie σ R = min = 0.8. garnitura de prăjini (alcătuită din prăjini de pompare asamblate cap la cap) este una din componentele principale ale echipamentului de lucru. această cerinţă putând fi uşor respectată dacă se face o selecţie a tipurilor de meteriale pe baza informaţiilor cuprinse în standarde. tensiunea minimă σmin = Rσmax..7 ) sau (mai rar. de exemplu.3. Un studiu de caz privind alegerea materialelor Pentru a evidenţia complexitatea problemei alegerii materialelor pentru aplicaţiile tehnice se prezintă un studiu de caz privind materialele selectate şi utilizate de diverşi producători pentru realizarea prăjinilor de pompare a petrolului din zăcăminte. Configuraţia constructivă a prajinilor de pompare este dictată de rolul lor funcţional şi de tipul materialului utilizat la confecţionarea acestora şi este prezentată în figura 14. Acest fapt este ilustrat în figura 14. În timpul utilizării într-o sondă aflată în exploatare. ciclurile de solicitare având perioada aproximativ egală cu durata unui ciclu de lucru al pompei de adâncime... pompajul de adâncime cu prăjini se utilizează ca metodă de extracţie a petrolului (ţiţeiului) la 65. 14. σmax > 0.85% din sondele aflate în producţie. având rolul de a transmite mişcarea rectilinie alternativă de la instalaţia de suprafaţă la pistonul (cilindrul) pompei de adâncime cu care se realizează extracţia ţiţeiului din zăcământ.3.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR mic. La aplicarea acestei metode tehnologice de exploatare a sondelor. normative sau prescripţii tehnice. pentru aplicaţia constând în realizarea recipientului de stocare a gazului gombustibil (anterior discutată). în condiţii de funcţionare defectuoasă a σ max instalaţiei de pompare) alternante (cu –0. prajinile de pompare sunt supuse unor solicitări axiale variabile. care prezintă o modalitate de estimare a caracteristicilor ciclurilor de solicitare ale prăjinilor de pompare din diferite zone ale garniturii de prăjini ce echipează o sondă.0. tensiunea medie σ + σ min σ max (1 + R) σ − σ min σ max (1 − R) σ m = max = > 0 şi σ v = max = σv. cataloage. În ţara noastră şi în multe alte ţări de pe glob..

) Ff. Rm Comportarea în exploatare a prăjinilor de pompare are ca factor de influenţă şi modulul de elasticitate longitudinal al materialului acestora E. greutatea coloanei de lichid pompat F1. Tensiunea maximă (σmax) a ciclurilor solicitării de lucru a unei prăjini are mărimea dată de raportul dintre forţa maximă de solicitare axială a prăjinii. Fmax este rezultanta unui Fmax şi aria secţiunii transversale a prăjinii S p = 2 4 grup de sarcini axiale ce are ca principale componente: greutatea proprie a prăjinilor de pompare Fg. rigidităţile la tracţiune şi încovoiere ale prăjinilor fiind în directă proporţionalitate cu această caracteristică. implicit. Intensităţile majorităţii acestor componente (Fg. K R = m şi cu γ σ mărimea rezistenţei la oboseală relative K O = −1 . forţele de frecare (între prăjini şi ţevile de extracţie. etc. cu corozivitatea determinată de salinitate şi de conţinuturile de CO2 şi H2S dizolvate). Ff) sunt direct proporţionale cu greutatea specifică a materialului prăjinilor γ = ρg şi. între pistonul şi cămaşa pompei de adâncime. Rm este rezistenţa la rupere a materialului prăjinii. iar σ−1 – rezistenţa la oboseală (prin solicitare alternant-simetrică. având acelaşi coeficient de asimetrie ca şi ciclurile solicitării de lucru. ca urmare. creşterea valorii modulului de elasticitate specific al E materialului prăjinilor K E = . Ff1.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Rm σ max. produc ruperea prin oboseală a prăjinii considerate. intensităţile forţei Fmax şi tensiunii σmax (şi. energia consumată la exploatarea unei sonde prin pompaj de adâncime) sunt în dependenţă liniară cu caracteristica γ.8) în contextul argumentelor anterior prezentate.1 este tensiunea maximă a ciclurilor limită care. (14.8) = c= Rm σ max (1 − R) + (1 + R ) σ −1 în care σmax.1 σ max . forţa de flotabilitate a garniturii de prăjini Ff1. cu R = −1) a prăjinii de pompare în mediul de lucru din sondă (amestec ţiţei−ape de sondă. Fd. sarcinile (dinamice) datorate inerţiei şi fenomenelor oscilatorii ale garniturii de prăjini Fd. Analizând relaţia (14. πd 2 . determină micşorarea deformaţiilor axiale şi γ curburilor locale ale garniturii de prăjini ce echipează o sondă aflată în exploatare şi asigură astfel o funcţionare mai eficientă a instalaţiei de pompare. 335 . se poate aprecia că durabilitatea prăjinilor de pompare creşte o dată cu rezistenţa R mecanică specifică a materialului din care sunt confecţionate.

KE) pot servi la efectuarea unei analize comparative a diverselor materiale utilizate sau cu perspective de utilizare la confecţionarea prăjinilor de pompare.14. KO.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. Configuraţia constructivă şi dimensiunile produsului prăjină de pompare Fig. în medii de lucru slab corozive.8.790 N/mm2) sunt realizate de oţelurile 336 . 14.. Standardele şi normele existente clasifică oţelurile pentru prăjini de pompare în următoarele clase de rezistenţă: a) oţeluri grad C. caracteristicile de rezistenţă mecanică prescrise (Rm = 630. recomandate pentru prăjinile supuse în exploatare la sarcini mici sau mijlocii.9. Determinarea caracteristicilor ciclurilor de solicitare ale prăjinilor de pompare Caracteristicile precizate anterior (KR.. A. Oţelurile sunt materialele tradiţionale pentru prăjinile de pompare.

4 %.3 %) sau Cr−Ni−Mo (%Cm = 0.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice carbon sau slab aliate de tip C−Mn (cu %Cm = 0.7 % şi %Mom = 0. aşa cum indică diagramele prezentate în figura 14.965 N/mm2) sunt realizate de oţeluri slab aliate de tip Cr−Mo (%Cm = 0....2 % şi %Mom = 0.4. %Crm = 1..0.2.0.12.17.0 % şi %Mom = 0. destinate prăjinilor solicitate moderat în timpul pompajului.0. în stările structurale conferite prin aplicarea unor TT finale de normalizare + revenire sau îmbunătăţire. %Crm = 16... în figura 14.10..17 %... %Crm = 0.1.10000 Hz) şi răcirea cu jeturi de apă.1.1..55 % mai scăzută decât rezistenţa la oboseală a materialului din care sunt confecţionate (determinată pe epruvete polizate). în locul tratamentelor de normalizare sau normalizare + revenire.11 se prezintă sintetic modul în care starea suprafeţelor prăjinilor şi mediul de lucru influenţează rezistenţa la oboseală a acestora...1. b) oţeluri grad D.. rezistenţa la oboseală este influenţată substanţial şi de frecvenţa ciclurilor de solicitare variabilă. • Rezistenţa la oboseală (în aer sau în mediu coroziv) a prăjinilor de pompare este cu 40...45 %. caracteristicile de rezistenţă mecanică impuse (Rm = 790... ce asigură (după calire+ revenire) caracteristici de rezistenţă mecanică la nivelul oţelurilor grad D şi rezistenţe la oboseală (în aer şi în mediul coroziv de sondă) superioare celor prezentate de celelalte oţeluri pentru prăjini.42 %. recomandate pentru prăjinile supuse în timpul pompajului la sarcini mari sau foarte mari. în medii de lucru saline (fără H2S)..3.7 %.0.2.. un exemplu tipic de oţel aparţinând acestei clase este cel cu %Cm = 0. %Nim = 1.3..8.15. aşa cum indică datele prezentate în tabelul 14..4..65.0. cu TT final de normalizare + revenire înaltă.. se recomandă utilizarea unui oţel Ni−Mo (%Cm = 0..6 %) în stare normalizată.. În cazul mediilor corozive. în medii de lucru cu corozivitate scăzută.3.23 %. recomandate pentru prăjinile de pompare cu condiţii grele de lucru: sarcini mari de pompare şi medii saline contaminate cu CO2 (fără H2S) sau sarcini de pompare moderate şi medii de lucru puternic corozive (medii saline cu CO2 şi H2S).0. c) oţeluri grad K. aşa cum arată diagramele din figura 14.0..15.3. 337 . %Nim = 1 % şi %Mom = 1%.35.0. asigură rezistenţe mecanice superioare ale prăjinilor şi ameliorează comportarea lor la oboseală în aer şi în mediile corozive saline.2.3 %)..3 %). Cercetările întreprinse pentru creşterea caracteristicilor de exploatare ale prăjinilor de pompare din oţel au condus la concluziile următoare: • Aplicarea TT final de îmbunătăţire.4 % şi %Mnm = 1.. d) oţeluri speciale. dificultăţile tehnice ridicate de aplicarea călirii martensitice clasice (cu încălzirea pieselor în cuptor şi răcirea ulterioară în băi de ulei sau apă) la prăjinile de pompare pot fi depăşite dacă se utilizează încălzirea prin inducţie cu curenţi de medie frecvenţă (8000..... %Nim = 1...

9 %.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.1. de tip MgZn2 (faze M’ sau M)..20) ⋅104 m (mai mari ca la oţeluri.. Cercetările au arătat că aliajele pe bază de Al potrivite pentru această aplicaţie sunt aliajele deformabile şi durificabile structural prin TT.. Rezistenţa la oboseală în aer a oţelurilor pentru prăjinile de pompare Fig.).2. tabelul14.. Al2Mg3Zn3 (faze T’ sau T). cu rugozitatea suprafeţelor acestora Rz..2. %Cum = 1. La utilizarea acestor aliaje pentru confecţionarea prăjinilor de pompare trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • Aliajele asigură prăjinilor rezistenţa la tracţiune Rm = 475. din clasa 7000 (de exemplu.. cu %Znm = 5.3).2. S-a constatat că rezistenţa la oboseală a prăjinilor σ−1 este în dependenţă liniară cu rezistenţa la rupere a oţelului din care sunt realizate Rm. 338 . v. călire superficială. Ti.. Cr. Zr).2..14.600 N/mm2 şi caracteristici KE = 2. prin aplicarea unor TT de tipul T7. B.6.10. etc. aliajul 7075. Influenţele stării suprafeţei şi mediului de lucru asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel • Creşterea rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel se poate realiza dacă se aplică acestora operaţii finale de durificare superficială (ecruisare prin rulare sau prin sablare cu jet de alice.6⋅106 m (puţin mai mică decât a oţelurilor) şi KR = (1.1.75. şi cu mărimea tensiunilor reziduale de compresiune din stratul superficial al prăjinilor (introduse în cursul procesului tehnologic de fabricare sau prin operaţiile de durificare superficială practicate) σr.. Al2CuMg (faze S’ sau S) etc. 14.11. %Mgm = 2.1 %. aceste aliaje capătă structuri alcătuite dintr-o matrice de soluţie solidă a componentelor şi faze durificatoare (semicoerente sau necoerente cu matricea) uniform distribuite în matrice. Aliajele pe bază de aluminiu reprezintăo altă categorie de materiale a cărei utilizare la confecţionarea prăjinilor de pompare a fost cercetată. care induc tensiuni reziduale de compresiune în stratul superficial al pieselor.0 % şi adaosuri de Mn..

B sau whiskers (trihite) metalice sau ceramice. Influenţele asimetriei ciclurilor de solicitare şi prezenţei concentratorilor asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din aliaje pe bază de aluminiu • Rezistenţa la oboseală (în aer) a aliajelor pe bază de aluminiu este influenţată în măsură importantă de asimetria ciclurilor de solicitare şi de prezenţa concntratorilor de tensiuni.14. de refacerea structurii printr-un nou TT de călire de punere în soluţie + îmbătrânire). pentru viitor (când costurile de fabricare vor înregistra scăderi datorită progresului tehnic şi tehnologic) se întrevede şi utilizarea compozitelor cu fibre de C. C. Compozitele cu fibre de sticlă reprezintă o altă categorie de materiale aplicabile la confecţionarea prăjinilor de pompare. chiar şi în cazul contaminării acestora cu H2S şi CO2. Influenţele mediului de lucru şi frecvenţei ciclurilor de solicitare asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel grad D Fig. dacă piesele din astfel de aliaje sunt menţinute la temperaturi mai mari ca 150.6. Fig. existenţa acestui fenomen (datorat trecerii în stare stabilă a structuriilor metastabile realizate prin TT aplicate) impune limitarea adâncimilor la care pot fi utilizate prăjinile din aliaje de Al şi verificarea periodică a caracteristicilor lor mecanice (însoţită. v.14.8) au 339 .60 % a Rm. eventual. caracteristica KO înregistrând valori 0.13.0. la nivelul celor tipice oţelurilor înalt aliate cu Cr...Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice • Caracteristicile de rezistenţă mecanică se degradează în timp.. • Prezenţa mediilor corozive de lucru afectează rezistenţa la oboseală a aliajelor pe bază de aluminiu în măsură mult mai mică decât în cazul oţelurilor. menţineri de 1000 ore la 200 oC pot determina diminuarea cu 50. aliajele au o bună rezistenţă la oboseală în mediile saline. 9.1)..12. Compozitele cu fibre de sticlă folosite pentru realizarea prăjinilor de pompare (conform soluţiei constructive sugerate de fig.14.31.200 oC (de exemplu.13.33. aşa cum sugerează diagramele din figura 14... scap.

3.10). Rm = Rmf [fv + (1 – fv) Fig. E. 14...12): (14.3 şi în diagramele din figura 14.9) şi (14. Prăjinile de pompare din astfel de materiale se realizează printr-un proces de pultruziune (tragerea răşinii. Dependenţa dintre rezistenţa la rupere şi fracţia volumică a fibrelor la compozitele pentru prăjini de pompare Fig.7.1⋅103 N/mm2) şi fibre din sticlă E (cu Rmf = 3400 N/mm2 şi ≅ 7. 14. cap. deoarece compozitele realizate industrial nu asigură întotdeauna legături interfaciale perfecte între fibre şi matrice (condiţie ce stă la baza stabilirii acestor relaţii). La utilizarea acestor materiale pentru confecţionarea prăjinilor de pompare trebuie avute în vedere următoarele aspecte tehnice: • Caracteristicile KE şi KR ale compozitelor cu fibre de sticlă sunt superioare celor prezentate de oţeluri. întărirea şi maturarea la cald a răşinii în prezenţa unor catalizatori).10) Ef Aşa cum rezultă comparând datele prezentate în tabelul 14.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR matricea de răşină poliesterică sau epoxidică (cu Rmm = 30.15.. concomitent cu gelifierea. printr-o matriţă. Modificarea rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din materiale compozite în funcţie de abaterile de la aranjamentul axial al fibrelor de sticlă 340 . armată cu fire paralele din rovrig de fibre de sticlă.60 N/mm2 şi Em = 6. valorile experimentale ale caracteristicilor E şi Rm ale materialelor compozite diferă de cele calculate cu relaţiile (14.. şi Rm (la tracţiune) ale prăjinilor realizate din materiale compozite putându-se estima cu relaţii de forma (v. aceste caracteristici sunt dependente de fracţia volumică a fibrelor în structura compozitului fv. aşa cum rezultă analizând datele prezentate în tabelul 14.24⋅103 N/mm2) sau din sticlă S (cu Rmf = 4800 N/mm2 şi Ef Em = 8.14.9) E = fv Ef + (1 – fv)Em Em ] (14.9⋅103.14.55⋅103 N/mm2).

..1..22.790 790....7 2..35 (0..... N/mm2 630...05⋅105 Starea N C+r N+r C+r Rm.93 0..14 9.32 0. 7750 pentru oţelurile speciale înalt aliate cu Cr..15⋅105 7.24.5Cu1...7 2.710 620.0...13 1..03.0.60⋅104 C+r T7 80 % fibre * Costurile relative Cr calculate cu relaţia (14.62 1.965 860....52 (0.1030 690.98.31 (0..50 0. ** KR şi KE.0..31) 0.90.. calculate cu următoarele densităţi ρ. Grad E şi Grad K).73.10⋅105 N N+r C+R KO *** în aer 0...8 5..0.26 (0.03⋅104 5.24 (0. Principalele caracteristici tehnico-economice ale materialelor folosite la realizarea prăjinilor de pompare Materialul Oţel Grad C Oţel Grad E Cr* 1.0..27 (0.50 (0..27 0.12.870 810.48...5)..49.51.0..1700 KE..850 790.580 1600.6 3.27) 0.04.0.33...81.5).06.26 (0..82.83 0...11) 0..2..52 0.0 E..56 0.. .1.34 0.07) 0. 2760 pentru aliajul de Al tip 7075 (AlZn6Mg2..53 0..7 2.640 750.2 2.51 (0.26 0.20...7 2.22.49.2 KR.9 4...26 1..0.22.0.06..05) 0.0..7 2.9.0. în paranteze sunt valorile lui KO obţinute cu σ-1 determinat pe baza rezultatelor unor încercări efectuate pe prăjini reale.03 1. N/mm2 2..0.0..35) 0.** Mm 2..3.52 0.1.35) 0..25) KO *** în apă salină 0.50.Tabelul 14.8 2. în kg/m3: 7820 pentru oţelurile slab aliate (Grad C.1..22 1. considerând factorii CT şi CTref exprimaţi în lei/(m de prăjină).1.7 2. 1800 pentru compozitul cu fibre de sticlă.11 1.0...930 470.24) 5.6 Oţel Grad K Oţel Special (aliat cu Cr) Aliaj de Al tip 7075 Compozit cu fibre de sticlă E 2.1.** km 0.. *** KO calculate cu σ-1 determinat pe epruvete polizate..47.7 2..

pentru fiecare variantă selectându-se materialul adecvat funcţionării în deplină siguranţă a produsului şi care asigură raportul maxim utilitate/cost. • Aşa cum arată diagramele din figura 14. compozitele cu fibre unidirecţionale având tendinţa de degradare rapidă când sunt solicitate la compresiune. 340 reciclabilitate. 324 rezistenţă relativă la oboseală. 327 materiale funcţionale.15. rezistenţa la oboseală a compozitelor cu fibre de sticlă pentru prăjinile de pompare este substanţial influenţată de abaterile de la aranjamentul axial al armăturii (unidirecţionale) din fibre şi (la fel ca E şi Rm) de caracteristicile legăturilor realizate în procesul de fabricare la interfeţele dintre fibre şi matrice. 327 fiabilitate. 326 pultruziune.0. 329 criterii de cost.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice • Rezistenţa la oboseală în aer a prăjinilor de pompare din compozite cu fibre de sticlă este caracterizată prin valori KO = 0.. 328. 324 mentenabilitate. rezistenţa la oboseală este mai ridicată dacă solicitările variabile se caracterizează numai prin eforturi de întindere (de exemplu. 325 341 .37. temperaturile şi mediile de lucru) se pot realiza în mai multe variante... 334 costuri relative. 330 cicluri de solicitare.25. 321 matricea preferinţelor.1 în loc de σ−1 are valori KO = 0. 322 grafic de corelare utilitate-cost. compozitele cu fibre de sticlă având o foarte bună comportare în mediile apoase saline. în soluţiile de acizi sau baze şi în prezenţa solvenţilor organici. 328 criterii privind proprietăţile. KO calculat cu σ0. 323 coeficient de siguranţă.30. 331 indicator global.ca urmare prăjinile de pompare realizate din materiale compozite cu fibre de sticlă nu pot fi utilizate la temperaturi mai mari de 200 oC. Cuvinte cheie analiza valorii. 329 indicator parţial. 334 coefcient de asimetrie. 327. 324 prajini de pompare. 334 proprietăţi adecvate.0. 323 rezistenţă mecanică specifică.42). Rezistenţa la oboseală nu este practic afectată de prezenţa mediilor corozive. 334 coeficient de importanţă. • Caracteristicile mecanice ale materialelor compozite sunt influenţate negativ de creşterea temperaturii (ce produce degradarea matricei şi legăturilor interfaciale dintre fibre şi matrice).. 322 modul de elasticitate specific. Studiul de caz prezentat evidenţiază un aspect important privind alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice: produsele destinate utilizării în diverse condiţii (privind solicitările mecanice. 321 materiale structurale. 323 criterii tehnologice.

3. d) sticla? T. d) KR ≅ 40. Care dintre următoarele aplicaţii tehnice impun alegerea unui material din gama materialelor funcţionale: a) realizarea conductorilor electrici. * * * Hütte − Manualul inginerului. Analiza comparativă a caracteristicilor de exploatare ale materialelor pentru prăjinile de pompare.1.14. * * * Metals Handbook. Desk Edition. A.4 m.14.4. Managementul calităţii totale. „Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrare la cald”.2. 342 .J.5. b) KR ≅ 20. Bucureşti.. Care dintre următoarele materiale pot fi încadrate în gama materialelor reciclabile: a) oţelurile.M. Bucureşti. Drăghici Gh. 1995 Teste de autoevaluare T. Ohio. 1985 4.4 km. Care este rezistenţa mecanică specifică a unui material metalic cu Rm = 800 N/mm2 şi ρ = 4000 kg/m3: a) KR ≅ 20. Broutman L. Pentru care dintre următoarele aplicaţii trebuie ales un material din gama materialelor structurale: a) realizarea arborelui cotit al unui motor de autoturism. New York. Braşov. Editura Tehnică.. c) KR ≅ 10.M. d) fabricarea corpului unui rezervor sferic de depozitare a gazelor lichefiate? T..14. Fracture and fatigue. Moţoiu R.. Ciurea S. d) fabricarea elementului activ al unui aprinzător piezolelectric? T. Introduction to materials science for engineers. c) polietilena. 1994 7.. 1992 6. Zecheru Gh. 1992 2.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 7850 kg/m3..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Bibliografie 1. c) fabricarea unui tranzistor. New York – London. Editura Chiminform Data. Bucureşti. b) fabricarea unui magnet permanent.14. Ulmanu V. Composite materials. în vol.. b) fontele. Metals Park.2 km? T.14.S. Editura Economică. Ingineria calităţii. b) fabricarea catalizatorului pentru un reactor dintr-o instalaţie petrochimică. Shackelford J. Drăgulănescu N. Traducere din limba germană după ediţia a 29-a. Academic Press.7⋅106 m: a) oţelul cu E = 2.. 1974 3. 1995 5. c) realizarea ţevilor pentru tubulatura unei conducte care transportă gaze naturale sub presiune. MacMillan Publishing Company. Care dintre următoarele materiale asigură un modul de elasticitate specific KE ≅ 2.4 km..

d) IPT = 0.k = 0. d) orice produs trebuie privit ca un ansamblu de părţi materiale şi nu ca un ansamblu de utilităţi? T. să se precizeze care este valoarea indicatorului global al performanţelor tehnicoeconomice pentru acest material: a) IPTE. b) Rm = 600 N/mm2. coeficienţii de importanţă ai / / / criteriilor fiind a1/ . d) alama cu E = 1.k = 0.1⋅104 N/mm2 şi ρ = 2750 kg/m3. d) al patrulea criteriu? T.14.8.12. La alegerea materialului pentru un produs sunt impuse patru criterii (calitative) privind procesarea sa tehnologică.2.k = 0. d) condiţiile privind preţul de desfacere? T. Care dintre criterii nu a fost îndeplinit de un material. Care dintre următoarele condiţii pot fi incluse în gama condiţiilor tehnice care definesc funcţionalitatea şi comportarea în exploatare ale unui produs: a) condiţiile privind solicitările mecanice. Care este rezistenţa la tracţiune a unui material al cărui indicator parţial privind respectarea acestui criteriu este I = 1.6. Care este indicatorul global al performanţelor tehnologice pentru un material care respectă numai trei din criteriile impuse: a) IPT = 1.8. b) orice produs trebuie privit ca un ansamblu de utilităţi. b) ρ = 7600 kg/m3.k = 1.14. c) IPTE.0. La alegerea materialului pentru un produs sunt impuse cinci criterii (calitative) privind procesarea sa tehnologică.373.14. Care este densitatea unui material al cărui indicator parţial privind respectarea acestui criteriu este I = 1. b) condiţiile privind fiabilitatea. Un material Mk din gama materialelor cu proprietăti adecvate unei anumite aplicaţii are ICT. Materialul din care se confecţionează un produs trebuie să satisfacă criteriul ρ ≤ 4000 kg/m3. d) ρ = 5600 kg/m3? T. d) Rm = 840 N/mm2? T. a 3 . c) ρ = 2860 kg/m3. c) Rm = 500 N/mm2. b) IPT = 0. c) IPT = 0. c) aliajul pe bază de titan cu E = 1.10. c) condiţiile privind reciclabilitatea.k = 1.6.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice b) aliajul de aluminiu cu E = 7.14.7. a 2 . d) IPTE.11.14.k = 0. c) al treilea criteriu.9.k = 3.8 şi Cr.733.4: a) ρ = 900 kg/m3. IPT. b) al doilea criteriu. Stiind că act = 0.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 4150 kg/m3. Care dintre următoarele principii se aplică la utilizarea analizei valorii la un produs industrial: a) orice produs este purtătorul material al unor funcţii capabile să satisfacă necesităţile exprimate sau implicite ale utilizatorilor.4: a) Rm = 900 N/mm2.222? 343 .8.4? T.14. c) orice produs trebuie să asigure un raport maxim între utilitate sau valoare de întrebuinţare şi cost. b) IPTE. toate criteriile având acelaşi coeficient de importanţă. dacă indicatorul global al performanţelor sale tehnologice are valoarea / I PT = a1/ + a3/ + a 4 : a) primul criteriu.14.455.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 8550 kg/m3? T. a 4 . Materialul din care se confecţionează un produs trebuie să satisfacă criteriul Rm ≥ 600 N/mm2.

Rp0. asigurată dacă materialul acesteia îndeplineşte simultan criteriile: 344 . R p 0.14.2 ≥ 177 N/mm2. se obţine astfel condiţia 4F .8Rp0.2. L πd ∆L0 Înlocuind datele din enunţul aplicaţiei rezultă următoarele criterii de alegere a materialului barei de tracţiune: Rp0.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aplicaţii A. 2 ≥ 0. dacă funcţionarea în siguranţă a maşinii impune respectarea următoarelor condiţii tehnice: a) tensiunile din bară trebuie să respecte condiţia σ ≤ 0. πd L σ 4F Deformaţia specifică axială a barei este ε = = 2 . b) masa barei trebuie să fie m ≤ m0 = 0. ρ ≤ 5660 kg/m3 şi E ≥ 47160 N/mm2. A. c) deformaţia axială a barei nu trebuie să depăşească valoarea ∆L0 = 1. se obţine astfel condiţia: ρ ≤ 2 0 . Forţa axială maximă care solicită bara în timpul funcţionării maşinii este F = 25000 N.8πd 2 πd 2 Masa barei este m = Lρ .8Rp0. Pentru realizarea unei bare de tracţiune cilindrice din compunerea unei maşini s-a selectat o GMP cu cinci oţeluri. ρ fiind densitatea materialului barei şi 4 4m trebuie să îndeplinească criteriul m ≤ m0.2. b) bara trebuie să prezinte o bună tenacitate.5 kg.1.5 mm.8Rp0.2. având caracteristicile precizate în tabelul 14. Pentru realizarea unei maşini trebuie confecţionată o bară de tracţiune cu lungimea L = 0.14.4. Pentru funcţionarea în siguranţă a maşinii trebuie respectate următoarele condiţii tehnice: a) tensiunile generate în bară de aplicarea forţei de întindere F trebuie să respecte condiţia σ ≤ 0.2 fiind limita de curgere a materialului barei. Să se stabilească ce criterii privind proprietăţile trebuie impuse la alegerea materialului pentru această bară.5 m şi diametrul d ≅ 15 mm.2. E fiind modulul E πd ∆L0 de elasticitate longitudinal al materialului barei şi trebuie să respecte criteriul ∆L 4 FL ε ≤ 0 . Rezolvare 4F Tensiunile de întindere din bară au intensitatea maximă σ = şi πd 2 trebuie să corespundă criteriului σ ≤ 0. se obţine astfel condiţia E ≥ 2 .

554 C r/ .14.742 0. 2.1 Tabelul 14. iar masa unei 4 unităţi de lungime din bară (de exemplu. având coeficienţii de R p 0. se obţine d k = d1 . Rm.3.4 1.k Rm .640 0. k = 1. R p 0.9..5. rezultă: 4F 4F σ = 2 ≤ 0. A k.5.k ** 1.573 0. Rezolvare Prima dinte condiţiile tehnice impuse de aplicaţie se utilizează pentru dimensionarea barei de tracţiune (determinarea diametrului barei).8 2.461 0. R p 0.4.k de referinţă. 2 N/mm % J ≤ 0.8R p 0. k = 1.. 2 şi bara trebuie să aibă diametrul (minim) d k = .1 k = 1.7 1 2 3 4 5 S235J2 S275J2 S355K2 P460NL1 12Ni14 235 175 355 460 355 510 430 620 620 640 3 24 20 16 17 22 27 27 40 47 55 * toate oţelurile au ρ = 7850 kg/m . K2: A ≥ 15 % şi K3: KV ≥ 27 J la – 20 oC.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice K1: R p 0. 2.. compararea acestor materiale prin prisma costurilor trebuie făcută cu ajutorul costurilor relative Cr.2 k Marca oţelului * Rp0. Evident.2 şi a3 = 0.k şi CTref exprimate în lei/(m de semifabricat). pentru 345 . k 0.2 1. k = 1. 0.k πd k Dacă se consideră d1 (corespunzător barei realizate din materialul M1) ca diametru R p 0. 2 . notând dk diametrul barei în cazul realizării ei din materialul Mk ∈ GMP. se obţine: mk = m1 .8πR p 0. ** costurile relative calculate cu CT şi CTref în lei/(kg de semifabricat) πd k2 Masa barei de tracţiune cu lungimea L este mT . k realizate din materialul M1) ca masă de referinţă. deoarece barele realizate din diversele materiale incluse în GMP au diametre dk diferite şi aceeaşi lungime. 2. N/mm2 Caracteristicile mecanice minime KVk la –20 oC..2 Rm importanţă a1 = 0.0 1.5. L = 1 m) are valoarea (în kg/m) dată de πd 2 formula mk = k ρ . Dacă se consideră m1 (corespunzătoare barei 4 R p 0. 2. a2 = 0. Caracteristicile oţelurilor ce alcătuiesc GMP pentru aplicaţia A.k..5.5).k..5... 2 .k calculate cu relaţia (14.2. Să se decidă care dintre materialele din GMP corespunde cel mai bine aplicaţiei. considerând CT.k = Lρ .

k 1. j = 1.04 ICT...9 are forma „max” şi CAP.k urmare: I 1k = 0. I 3k = 27 Utilizând valorile coeficienţilor aj. F3) şi două funcţii auxiliare (notate F4.5. iar cu ajutorul relaţiei (14.026 0.. 2 .802 IPTE.425 1.662m1 Cr * 1.k = C r/. i = 1.924d1 0.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR a determina costurile relative Cr.4 şi relaţia R p 0.3. materialul recomandat pentru confecţionarea barei este oţelul 12Ni14.927 0.008 * Cr calculate considerând CT şi CTref în lei/(m de semifabricat) Rezultatele care se obţin parcurgând toate etapele de lucru descrise anterior sunt redate în tabelul 14.60 1.920 1.3 = 27 J şi.406 1.787 I1k 1.k m .5.k se folosesc datele din tabelul 14.662m1 0.k 1.9 . k =1. Rm ..5. C r . ca urmare: I 2 k = k şi 15 KVk .14. F5).k k = C r/ .7) se pot determina valorile indicatorilor globali ai performanţelor tehnico−economice IPTE.158 1. kg/m m1 0.5.625 I2k 1.. k = 1.47 I3k 1.5. coeficienţii de importanţă αi.00 1.1 = 0.33 1.3.460 1.. atribuiţi fiecărei 346 .715d1 0.511m1 0.188 1.. k • criteriile K2: A ≥ 15 % şi K3: KV ≥ 27 J la – 20 oC sunt formulate analitic A în forma „min” şi au CAP. Tabelul 14.952 1.213 1.406 1.3) privind asigurarea tenacităţii barei: R p 0. 2.1 Pentru fiecare dintre materialele Mk ∈ GMP se determină indicatorii parţiali Ijk.k..587 1.5. Pentru un produs industrial s-a aplicat analiza valorii şi s-a constatat că acesta are trei funcţii de bază (notate F1.k m1 R p 0.5.2 • criteriul K1: ≤ 0.2 k 1 2 3 4 5 dk.855m1 0.k.48 1.13 1. date în enunţul aplicaţiei şi folosind relaţia (14. dacă se consideră pentru luarea deciziei valorile indicatorului ICT.k (care ţine seama şi de costurile implicate de realizarea barei de tracţiune) materialul ce trebuie ales pentru realizarea barei este oţelul P460NL1.571 1.000 1.14. mm d1 0.537 1.814d1 mk.. A.07 1. 2 .2) se obţin valorile indicatorilor globali ai proprietăţilor ICT. Se observă că.00 1.2 = 15 % şi CAP.9 şi..74 2.. corespunzători celor trei criterii (j = 1. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A..406 1..k. ca Rm R p 0. iar dacă se utilizează indicatorul IPTE. k = 1.814d1 0.. k = 1. F2.

30 0.5. Deoarece ponderile ci sunt definite de relaţia ci = i . F3 şi F5. corespunzătoare costurilor de realizare a fiecărei funcţii având valorile prezentate în tabelul 14. dacă se are în vedere că standardele ISO din seria 9000.20 0. i = 1.14. i = 1.35 0.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice funcţii şi ponderile ci. în fiecare etapă modificându-se materialele şi tehnologiile folosite la fabricarea acestuia. se observă că funcţiile care se realizează cu cheltuieli prea mari în raport cu contribuţiile pe care le aduc la realizarea utilităţii produsului (sau calităţii produsului..10 ci a) Să se construiască graficul de corelare utilitate – cost şi să se precizeze funcţiile pentru care costurile sunt mai mari decât contribuţiile pe care le aduc aceste funcţii la realizarea utilităţii globale a produsului. Tabelul 14.6. F3 şi F5 cu C r2 = r3 = r5 = 20 %.. în care Ci reprezintă costul aferent realizării funcţiei Fi. iar 347 .16.5. prin modificări privind alegerea materialelor şi tehnologiilor folosite la fabricarea lui s-au diminuat cheltuielile de realizare a funcţiilor F2.5. rezultă că graficul de corelare utilitate – cost are aspectul prezentat în figura 14.40 0. Rezolvare a) Considerând că valorile coeficienţilor de importanţă ai funcţiilor sunt în directă proporţionalitate cu contribuţiile acestora la realizarea utilităţii globale a produsului. Examinând acest grafic şi/sau datele prezentate în tabelul 14.. i = 1. cheltuielile 100 100 5 totale pentru obţinerea produsului au valoarea CT/ = ∑ C i/ = CT ∑ (1 − i =1 i =1 5 ri 100 )ci . în prima etapă de modernizare a produsului. definesc calitatea unui produs ca fiind ansamblul caracteristicilor care conferă acestuia aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite ale utilizatorilor) sunt F2.05 αi 0. CT i = 1. iar CT = ∑ C i .. b) Ştiind că s-au parcurs trei etape succesive de modernizare a produsului.10 0.. după fiecare etapă de modernizare şi să se construiască graficul de corelare utilitate – cost la finele programului de modernizare a produsului.6...15 0. i =1 5 după prima etapă de modernizare (M1) cheltuielile aferente realizării fiecărei r r funcţii au atins nivelurile C i/ = (1 − i )C i = CT (1 − i )ci . astfel încăt costurile implicate de realizarea funcţiilor pentru care ci > αi să se diminueze cu ri = 20 % . Coeficienţii de importanţă si ponderile costurilor de realizare ale funcţiilor ce definesc utilitatea produsului considerat în aplicaţia A.05 0.3 Funcţia F1 F2 F3 F4 F5 0.30 0. b) Conform datelor din enunţul aplicaţiei..5. să se determine cum s-au modificat ponderile ci.6.

100 0.141 348 0.083 20 0.400 0.050 0. i = 1.300 0.065 0 0.100 20 0.300 0.3 Etapa Funcţia F1 F2 F3 F4 F5 Costul total 0 αi ci ri.200 20 0.150 0.150 0.050 0 0.308 0.14.5.300 0.350 20 0.14. Graficele de corelare utilitate – cost ale produsului analizat în aplicaţia A.100 0. % M3 αi 0.293 0 0. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ponderile cheltuielilor corespunzătoare r (1 − i )ci C i/ 100 .392 0 0.092 20 0.300 0 0.727CT c /// i .150 0.167 20 0.057 0 0.870CT c / i ri..3 Tabelul 14.100 0.100 0..322 20 0.068 0.400 0.345 0 0.413 0. ci/ = / = 5 ri CT )c i ∑ (1 − i =1 realizării fiecărei funcţii sunt 100 Fig.400 0.16.070 CT M1 0.400 0.766CT c // i ri.7.300 0. % αi 0.184 20 0. % M2 αi 0.14.050 0.050 0.150 0.050 0.

16.4. j = 1.4. Pentru realizarea cuvei de stocare a materiei prime a unei maşini destinate prelucrării maselor plastice s-a selectat o GMP alcătuită din patru materiale Mk. sunt cele redate în tabelul 14..k şi Cu. Ştiind că valorile Vu. calculat cu relaţia (14..2.. iar Qac – capacitatea de Qac M încărcare a cuvei. precizate în enunţul aplicaţiei şi valorile indicatorilor parţiali Ijk determinate. să se stabilească varianta care trebuie adoptată pentru realizarea acestuia. obţinerea cuvei cu o masă relativă cât mai mare este un obiectiv secundar.. Ks. ţinând seama de caracteristicile fizico − mecanice ale fiecărui material. CT fiind costul total al realizării cuvei.k..k. s-au stabilit următoarele valori ale coeficienţilor de importanţă ai criteriilor: a1 = 0. V formulate astfel: K1: volumul util al produsului Vu = ic 100 ≥ 85 %. iar Vgc – volumul de gabarit al cuvei. Vic fiind V gc volumul interior al cuvei..4.4. se poate observa că modernizările aduse produsului au condus la reducerea cu aproximativ 27 % a costului total de α realizare a acestuia şi la obţinerea unor rapoarte i apropiate de unitate pentru ci toate funcţiile care-i definesc utilitatea.. iar asigurarea unui volum util maxim al cuvei este un obiectiv minor. Pentru selectarea celei mai bune variante de produs s-au stabilit patru criterii Kj. rezultatele care se obţin considerând datele din enunţul aplicaţiei fiind cele prezentate în tabelul 14. j = 1. k = 1. corespunzătoare celor patru variante ale produsului..k. Mr. A. K3: consumul specific de material K s = sc 100 ≤ 140 %. Msc Mc fiind masa semifabricatului necesar pentru confecţionarea cuvei şi K4: costul util C al produsului C u = T ≤ 100 mii lei/kg...4. k = 1. K2: masa relativă a M produsului M r = c 100 ≤ 75 %. rezultănd astfel patru variante ale produsului.4.8.. a2 = 0.35.4 şi. k = 1.k. a3 = a4 = 0. k = 1.. Rezolvare Varianta de produs care trebuie adoptată este cea caracterizată prin valoarea maximă a indicatorului global ICT.2).Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice În mod similar se pot determina modificările aduse ponderilor ci de următoarele etape de modernizare a produsului (M2 şi M3). considerănd valorile coeficienţilor de iportanţă ai criteriilor aj.7 şi în graficele din figura 14. Qac considerând că realizarea cuvei cu valori minime ale consumului specific de material şi costului util sunt obiective principale.14. folosind datele 349 . s-a elaborat câte un proiect constructiv – tehnologic de obţinere a cuvei.1. notate Vk. Mr fiind masa cuvei.

1784 1. una dintre acestea fiind metoda de estimare a utilităţii consecinţelor.8 şi din enunţul aplicaţiei. Valorile indicatorilor parţiali şi globali de caracterizare a variantelor produsului analizat în aplicaţia A.3304 1. Caracteristicile variantelor produsului analizat în aplicaţia A.429 1.4 Criteriul Kj aj Varianta Vk V1 V2 V3 V4 K1 0.10 Vu. dacă respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv secundar şi gj = 1 dacă 350 .250 1. CAM.4. astfel: pentru criteriul K1.429 1. CAM.k şi CAP..4 un grad de importanţă gj ∈{1.k Ks.000 1.35 I4k 1.8.4k ≡ Cu.k 40 105 40 110 60 105 75 120 K4 0.2204 0. redate în tabelul 14.2k ≡ Mr. iar pentru criteriul K4.k şi CAP.1k ≡ Vu.059 1.333 1.1 ≡ 85 %.4 ≡ 100 mii lei/kg.167 Indicatorul global ICT. pentru criteriul K2. recomandată de STAS 6401. conduc la concluzia că varianta de produs care trebuie adoptată (cu cea mai mare valoare a indicatorului global) este V2.3 ≡ 140 %.35 Valorile indicatorilor parţiali Ijk I2k 1.2.k şi CAP. CAM.10 I1k 1.k 85 90 95 95 K2 K3 0.4 Criteriul Kj Forma aj Varianta Vk V1 V2 V3 V4 K1 „min” 0.3}. La folosirea acestei metode se parcurg următoarele etape (prezentate considerând condiţiile din enunţul aplicaţiei anterior discutate): • se analizează datele din tabelul 14. pentru criteriul K3. considerând pe rând fiecare din criteriile Kj. gj = 2. j = 1.4266 1.875 1..20 0. CAM. j = 1. Rezultatele obţinute pe această cale. dacă respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv principal.9.000 1.118 1.3k ≡ Ks. Tabelul 14.k 90 70 100 70 Tabelul 14.14.jk Mr.2 ≡ 75 %.35 Cu..8 (denumit şi matricea utilităţilor) şi se marchează pe acesta variantele cele mai bune ale produsului (denumite variante optime).273 1. atribuindu-se gj = 3.35 Valorile caracteristicilor CAM.14.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR din tabelul 14.118 K2 „max” K3 „max” K4 „max” 0.k şi CAP.9.333 1.111 1.875 1.k Observaţie Pentru rezolvarea unor aplicaţii de tipul celei anterior discutate se pot utiliza şi alte metode. • se acordă caracteristicilor corespunzătoare fiecărui criteriu Kj..20 0.000 I3k 1.

j sunt valorile (aceloraşi caracteristici) corespunzătoare variantelor optime. analizănd rezultatele redate în tabelul 14.10.811 7.692 2 40 = 1.jk ale produsului analizat. k = 1. Tabelul 14. înlocuind valorile caracteristicilor din matricea utilităţilor cu gjIjk. numită utilitatea sinteză a variantei Vk.895 95 1 90 = 0.10. calculaţi considerând că aceste valori reprezintă CAM. în cazul aplicaţiei analizate.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv minor. Ijk fiind nişte indicatori parţiali. varianta de produs care are cea mai mare valoare a Usk (numită varianta optimă de produs) fiind cea care trebuie adoptată. iar nivelurile limită acceptabile CAP. Matricea modificată a utilităţilor pentru produsul analizat în aplicaţia A.. 351 . varianta de produs care trebuie adoptată este V2.14.067 75 3 • se calculează suma valorilor înscrise pe fiecare linie a matricei modificate a utilităţilor Usk..433 7. • se întocmeşte un tablou (numit matricea modificată a utilităţilor). în cazul aplicaţiei analizate.333 3 3 105 = 2. aşa cum a rezultat şi prin metoda indicatorului global. g2 = 2 şi g3 = g4 = 3. rezultatele parcurgerii acestei etape în cazul aplicaţiei analizate sunt prezentate în tabelul 14.4. rezultă: g1 = 1.100 8.228 8.4 Criteriul Kj Forma gj Varianta Vk K1 „min” g1 = 1 g1I1k K2 „max” K3 „max” K4 „max” g4 = 3 g4I4k g2 = 2 g3 = 3 Matricea modificată a utilităţilor g2I2k g3I2k Usk V1 V2 V3 V4 1 85 = 0.864 110 3 3 105 = 2.625 120 3 70 = 2.947 95 1 1 2 2 40 2 60 = 1.333 90 3 70 3 100 = 2. considerând datele precizate în enunţ.10. se observă că.

c.12.d Capitolul 10 T. a.c T. b T.c T.b. T.d T.25.8.d T. a.14. a T.12. a T.14.d T.11. b.14.b.9. d T.9. b.4.14. c T.5.13. T.28. a. a.8.10.d T.10. b.10. b T.10.b.18.8.9.b. d T.8. c T. c T. a.11.7.12.9.8. a.8.b.11.10.8.c.11.17.d T.14.b.7. a. a.32.7. d T.8.15. c. b T. a. a.12.8.37. c T.15.c T.8.b.d T.d T.20.28.b.d T. a. a.9. c.17. b.21.c T.c T.28.10.14.7.21.13.8.d T.2. b. d T.d T.4.8. b.c T.18. b.34.9.8.c.b.7.b.28.14.9.9.11. b.13.7.12. b. b.12. a.16. b.7.26.24.c.13. b T. c.14. d T.d T.9.b. c T. c. b.9.2.c. a.7.c.d T.11. a T.d T.8. a T.8. c T. d T.11.8. a T.2.b T.1.9.d T. c T. a.13.11.12. b. c T.d T.7.c.29.3.c.34.24.b. b.10.16.13.10.13. b T.12.7.10. b.10.17.14.10. a.30. b.19.10. a T.c.38. b.d T. c T.12.9. a.11. c T.b. d T.15.c.13.3.9.c.8.d T.7.c T.c.8.12.27. a.9. c.42.7.11.7.11. d T. c.4.13.b.c T. a Capitolul 9 T. 9.27. b. a.c.d T. b. c. a. c.17. b. a T.8.c T. d T.24. b.7.9. b T. c T.4.24.8.7.5.9.8.14.d T.d T. a.b T. b T.8.14. d T.10.40.b T.d T.11. b.c.11.d T.3.10.d T.c T.c.c.31.8.c T. b. d T.d Capitolul 14 T.8.7.b T.27. a T.4.9. b T.20.9. d T. c T.17. a.27. a.c T.33. c T.c T.21. c T.4. a.b. a.14.c.29.9.5.13.b.4.d T. a.22. d T.13.16.30. a.7.8. a.b. a. b T.7.b.21.c.9.d Capitolul 13 T.8. a T. a.d T.14.d T. a.39.18.17.11.11.7.5. d Capitolul 11 T.12.6. d T.7. b T.9. b.26.20. a.b. a.b. d T.10.40.18.d T.7.9.10. c T. d T. c T. a.11.5. a.29. a. a.b.6.35.11.10.11. T.10.d 352 . a.13.14.7. c T. c T. a.12.c T.8.b T.13.16. a.8.9.8. d T.d T.10.8.30. b.Grila de verificare a testelor de autoevaluare Capitolul 7 T.d T.11.9.9.1. a.9. b.d T. d T. a.7.c.c.6.7.37.26.12.26. a. d T.10.d T.23. a.b.d T.17.6.5.b T.13.d T.6. a.7. b.7.d T.9.13. c.9.11. a.7.9. a.6.d T. c.b. d T.7. c T. a T. d T.d T. c. b T.11.c. d T.14. d T.5.9.25.d T.23. c T. b T.8.21.d T.11.c T. a. a.13.11.10. a.b. a. a T.13. a.c T. c T. a. d T.12. a. c T.35.24.14. b T. a.9. d T.d T. T. c T.8.d T.2.22.8.36.25.c.11. c.10. a.b.2.12.1.12.8.22.8.d Capitolul 8 T.11.25.b. c T.d T. a.c.b.11. a.14.9.c. b T.9. a T. d T.12. a. b.b.2.25.11. b T. c.9.8. a.c T.8. c T.9.b.12.b T.16.4.11.b T. c.11.22. a.28.7.7.9.7.8.c T. d T. b.8. b T.b.9. b b a a.15.16.d T.13.11.c T.8.32. b T. c. a. 9. a.10.c T. a.11.9.1.10.c T.7. c T.c.8. d T.c.13. a. d T. b T.9.6. d T. d Capitolul 12 T. a. a. b.c T. b.16.c.d T.9.12. a.15.d T.20.13.d T. b T.d T.d T.33.d T.3.d T. c T.7. c T.7.10.11. T.9.8. a T. d T. a.3. a.7. c.23.19. d T. c c.1.12.14.7.d T.43.d T.10.d T.10.13.13. a.23. d T.39.8.13. c.b.26.3. a.12.15.19.10.b. b.d T. a.1.18.8.b.12. a.d T. T. d T.c T.d T.8.10.3.15.13.d T.5.8.c T. b.9.d T.41. c T. b T.12.1. b.31.10. a.10.9.18. c d a. d T. b.9.6. b. a.d T.b T.b. b. a.3.1.8.b.7. a. a.c T. a. a.12. c T.b. c T.36. a.19.c T.23.11.9.d T.10.11.12. a.20.7.9.9.10.2. d T.11.d T.9. c. a.11. a T.d T.10. b.8.10.c T.10.b.19.b.c T.13.9.14. c.c.d T.2. c.38.d T.27. a T.22.

233 corindon. 148 alburn. 304 depunere chimică. 249 cusătură sudată (CUS). îngustă. 147 curbă termo−mecanică. 289 353 . 56 coefcient de asimetrie. 275 câmp termic de sudare. 305 densitate de umplere. 214 D dendrimer. 219 clasă structurală. 305 compactitate de umplere. 207 atmosferă standard. 323 criterii tehnologice. 250 aglomerate. 241 configuraţie. 327 cromit. 301 alame. 153 constantă de relaxare.INDEX A acomodare. 181 aliajele titanului. 213 cupru tehnic. 235. 25 clase de calitate. normală. 275 aliaje Al − Zn. 175 Alpaca (Neusilber. 69 copolimer. 249 curbe izometrice. 163 aliaje antifricţiune. 330 antioxidant. 67 bronz. 70 canal rezinifer. 239 construcţie sudată. 168 aliaje Al − Cu. 208 criterii de cost. 276 carbon echivalent. 210 alumino−silicaţi. 74 compozit durificat cu fibre. 197 ciment. 208 coroziune intercristalină. 184 aliaje pentru lipire. 305 comportare metalurgică la sudare.. 75 carbură de siliciu. 323 coeficient de siguranţă. 307 agregare prin lipire. 215 călire de punere în solutie. 334 coeficient de importanţă. 153 alumina. 328 criterii privind proprietăţile. 141 curbe izocronice. 152 aliaje cu memoria formei (Marmem). 284 compoziţii. 69 B bandă de călibilitate. 183 agent de reticulare. 241 ceramice oxidice. 201 aminoplaste. 139 ceramice neoxidice. 154 C cambiu. 214 carbură de bor. 236 curbe de îmbătrânire. 170 aliaje Al − Mg. 210 ceramice silicatice. Argentan). 233 conformaţie. 233 densitate de presare. 289 agregare pulberi. 207 ceramice. 234 cristobalit. 233 constantan. 179 condiţionarea epruvetelor. 334 compactitate de presare. 250 argile. 92 costuri relative. 254 analiza valorii. 177 aliaje Cu – Ni. 329 cristalite.

280 duritate Knoop.depunere electrolitică. 289 intermediari. 93 fisurare sub tensiune. 270 Î îmbătrânire artificială. 207 E efect postelastic. 231 duraluminiu. 207 fenoplaste. 215 duritate Shore. 202 K Kunial. 233 izotensiune. 201 diagramă structurală A. 209 grad de cristalinitate. 310 elastomeri. 288 H hardenită. 233 I indicator global. 247 duritate Janca. 331 gresie ceramică. 104 hemiceluloză. 305 fondant. 6 feldspat. 329 indicator parţial. 234 grad de îndesare. 327 inel anual. 204 fluiditate. 270 izotactic. 254 fiabilitate. 207 fâşii ZIT. 218 enclavă plastică. 237 element carburigen. 230 grafic de corelare utilitate-cost. 7 element de aliere gamagen (austenitizant). 112 izodeformaţie. 94 funcţionalitate. 32 disproporţionare. 22 fragilizare prin faza σ. 153 354 . 21 duritate Barcol. 275 durată de sinterizare. 140 încorporare. 242 fracţie volumică. 290 încovoiere statică. 275 infiltrare. Schaeffler. 246 fragilitate de revenire. 216 invar. 328. 5 element grafitizant. 235 fisurare la cald a CUS. 6 fontă aliată martensitică. 14 element de aliere alfagen (feritizant). 322 fibră lemnoasă. 311 durificare secundară. 112 emailuri. 73 fază sigma. 113 formare epruvete. 20 fontă comercială. 276 fibrilă. 10 element de aliere. 216 fontă aliată. 305 grad de polimerizare. 276 homopolimer. 140 îmbătrânire naturală. 327. 289 devitrifiere. 173 elinvar. 282 G glazură. 231 furnir. 165 duramen. 14 element betagen. 272 F faianţă.

276 lipire. 94 oţel durificabil prin precipitare (PH). 98 oţel pentru recipiente. 269 matrice a preferinţelor. 322 metalurgia pulberilor. 105 oţel inoxidabil. 78 oxid de zirconiu. 207 prajini de pompare. 301 modificare. 86 oţel patinabil. 229 polimer reticulat. 305 porţelan. 96 oţel turnat.cu crom. 282 plastifiant. 282 plăci din fibre de lemn – PFL. 210 P panel. 219 matrice. 78 oţel termorezistente. 275 lignină. 136 modificatori de reţea. 321 materiale vitroceramice. 284 M magnaliu (alumag). 112 plăci celulare. 311 melamine. 108 oţel rapid. 76 oţel duplex. 84 oţel carbon de calitate. 214 O oţel pentru construcţii sudate. 184 masă moleculară. 255 materiale funcţionale. 304 pultruziune. 230 material elastomeric (cauciuc). 180 lungime critică a fibrelor. 232 policondensare. 66 oţel pentru rulmenţi. 256 liber. 5 355 . 230 polietilenă. 334 precipitate θ. 110 oţel pentru carburare. 208 oţel bifazic (dual-phase). 235 polimer. 75 laminare termomecanică (controlată). 140 proprietăţi adecvate. 153 monomer. 109 oţel HSLA. 205 N Nitinol. 66 oţel pentru îmbunătăţire. 231 porozitate de umplere. 93 oţel maraging. 75 oţel pentru scule. cu crom şi nichel. 340 punct caracteristic nominal. 214 nitrură de siliciu. 229 mulit. 250 platinit. 229 polimerizare. 254 Melchior (Maillechort). 326 pulberi. 168 magnezită. 80 oţel cu granulatie fină. 232 polidispersie. 185 nitrură de bor. 216 Monel. 282 plăci din aşchii de lemn – PAL. 100 oţel aliat.L laminare normalizantă. 321 materiale structurale. 65 oţel criogenic. 153 mentenabilitate. 210 martensită termoelastică. 229 lanţ siloxanic. 89 oţel Hadfield. 103 oţel refractar (termorezistent). 80 oţel inoxidabil stabilizat. 324 mediu de sinterizare. 76 lanţ molecular (catenă). 282 poliadiţie. 31 punct fix de vâscozitate.

236 trihite (fibre whiskers). 70 zone Guinier. 325 ritidom. 274 rost de sudare. 200 silicon. 53 starea amorfă (vitroasă). 97 superplasticitate. 276 traheidă. 182 Ş şamotă. 197 structură feritică aciculară. 150 tombac. 237 termorigide (duroplaste). 248 rezistenţă la şoc Izod. 197 stereoizomer. 149 trahee. 247 rezistenţă la înmuiere sub sarcină. 200 teracotă. 77 temperatură de sinterizare.Preston (GP). 237 titan. 233 sinterizare. 255 Z zonă de acţiune a fibrei.R raport de formă al fibrelor. 212 relaxarea tensiunilor. 211 titlu fictiv. 285 rază medulară. 254 reacţie în lanţ. 232 reciclabilitate. 21 stabilizator. 203 T temperatură de referinţă. 212 şoc termic. 285 S segment de lanţ molecular. 324 rezistenţă relativă la oboseală. 232 reacţie în trepte. 215 volum specific de scuturare. 206 sticle. 271 zonă influenţată termic (ZIT). 170 simbolizare 59 sindiotactic. 197. 290 spinel. 212 refractare silimanitice. 184 structură amorfă. 233 sticlă “securit”. 210 stabilitate la revenire. 234 sudabilitate. 284 raport de transfer al sarcinilor. 310 solidificare unidirecţională. 69 rupere prin cavitaţie. 211 rezistenţă Dynstat la şoc. 241 rezilienţă. 204 vitrifiant. 74 superaliaj. 212 refractare silica. 83 V vas lemnos.. 207 termoplaste. 275 vâscoelasticitate. 211 rezistenţă piroscopică (refractaritate). 310 temperatură de vitrifiere. 276 tranziţie sticloasă (vitroasă).. 235 sialon.. 256 silumin. 254 răşini poliesterice. 214 silice. 239 vâscozitate. 323 refractare corindonice. 216 standard. 172 titanaţi. 140 356 . 305 vulcanizare. 248 rezistenţă mecanică specifică. 276 răşini epoxidice. 233 sferulită.

To enhance the utility of the book. it points out the correlation between their chemical composition. This book is meant to provide the students that read Oil-Field Equipment. 357 . Types of commercial steels and cast irons. Since the main applications analysed belong to the field of oil equipment. Its main purpose is to understand the principles. the paper also deals with other types of materials for technical applications: glasses and ceramic materials. The work consists of two volumes. Structure and properties of sintering materials. therefore the discussion of these materials is more comprehensive. rules and mechanisms for obtaining materials compliant with the structural specifications of each particular application. The first volume includes the following chapters: Metals – general concepts. sintering materials and fibre-reinforced composites. However. Iron-carbon alloys. The second volume includes the chapters: Alloyed steels and cast irons. Structure and properties of nonferrous alloys. Petrochemical and Refinery Equipment and Equipment for Gas and Petroleum Transportation and Storage at the Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Petroleum-Gas University of Ploiesti with a useful and effective tool for individual study. However. Alloys – general concepts. Structure and properties of polymeric materials. Structure and properties of composites. Choosing the appropriate material for an application. Heat treatment of steels and cast irons. the metallic materials (metals and alloys) are and will be used more frequently. polymeric materials (plastomers and elastomers). as well as technicians and engineers who wish to enhance or update their material science knowledge. structure and properties and emphasises the structural and property changes due to various processing technologies.ELEMENTS OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING The book Elements of Materials Science and Engineering presents the structure and properties of materials used for technical applications. Structure and properties of glasses and ceramic materials. each chapter includes exercises and self-assessment tests. Mechanical properties of metallic materials. in order to allow the reader to estimate the knowledge acquired and their level of competence (the ability to use knowledge independently and correctly to solve practical problems). Phase transformations of solid steels and cast irons. this book can prove useful for other students.

dr.I. “Model de software integrat de tip multimedia pentru învăţare interactivă generat la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti” Lucrarea este elaborată de prof. şi poate constitui un ghid valoros pentru alegerea raţională a materialelor necesare diferitelor aplicaţii industriale.S. dr. materialele superplastice etc.upg-ploiesti. Fiecare capitol este prevăzut cu teste de autoevaluare şi aplicaţii. “Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” se află pe site-ul cu adresa: www. Gheorghe Drăghici de la catedra Tehnologia Construcţiei Utilajului Petrolier a Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti.ro/curs_esim.htm “Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” este disponibilă pe CD-ROM ISBN 973-99015-8-1 ISBN 973-85511-8-3 . 39691. Gheorghe Zecheru şi conf. materialele inteligente. Lucrarea este structurată în două volume şi cuprinde informaţiile esenţiale privind structura şi proprietăţile principalelor categorii de materiale folosite în tehnică.ing. care permit utilizatorilor să-şi autoaprecieze nivelul de pregătire şi nivelul de competenţă în folosirea independentă şi corectă a cunoştinţelor dobândite la soluţionarea unor probleme concrete.F.inclusiv materialele descoperite şi utilizate recent: compozitele durificate cu fibre.ing.“Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” este realizată în cadrul grant-ului C.N. ceramicele ultrarezistente.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful