UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI Prof.dr.ing. Gh. Zecheru Conf. dr.ing. Gh.

Drăghici

ELEMENTE DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR Volumul 2

Editura ILEX şi Editura Universităţii din Ploiesti 2002

CUVÂNT ÎNAINTE
DESPRE GRANTUL C.N.F.I.S. 39691 “MODEL DE SOFTWARE INTEGRAT DE TIP MULTIMEDIA PENTRU ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ” GENERAT LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI
Obiectivul fundamental al grantului (C.N.F.I.S 39691) este crearea unui instrument software de tip multimedia care să ofere fiecărui cadru didactic un model de construire şi prezentare a cursurilor , seminariilor şi laboratoarelor într-o manieră modernă, utilizând facilităţile puse la dispoziţie de tehnica avansată. Grantul se adresează în egală măsură şi studenţilor care vor putea să “audieze” cursurile / seminariile / laboratoarele în condiţii comparabile cu cele din ţările dezvoltate. Grantul C.N.F.I.S 39691 este structurat pe trei componente: CURS, LABORATOR, EVALUARE (vezi figura 1 *). • Componenta CURS oferă utilizatorilor de tip CADRU DIDACTIC posibilitatea de a realiza conţinutul cursului într-o manieră flexibilă, putând folosi informaţii de tip text, imagine, animaţie, prezentare video, slide show. Utilizatorul de tip STUDENT va avea acces la toate aceste tipuri de prezentare. În urma activării acestei componente, se poate obţine cursul pe suport de hârtie, pe suport magnetic sau se poate realiza introducerea în pagina de WEB a conţinutului acestuia. • Componenta LABORATOR acoperă activitatea de seminar / laborator. Ea oferă posibilitatea cursantului (utilizatorul de tip STUDENT) de a avea acces la textul de prezentare a temei propuse, la instrumente de tip instructor (tutorial), în toate cele cinci tipuri de prezentare de la curs, precum şi la modele ale fenomenelor / conceptelor prezentate. De asemenea, se pot realiza conexiuni cu anumite cursuri sau seminarii / laboratoare. Utilizatorul de tip CADRU DIDACTIC va avea posibilitatea să-şi descrie tema propusă folosind facilităţi de tip text, imagine, animaţie, prezentare video, slide show şi aplicaţii software specializate. El poate uza de ele pentru a realiza instrumente de tip instructor, precum şi modele ale fenomenului / conceptului prezentat sau conexiuni cu noţiuni înrudite. Ca urmare a activării acestei componente, se pot obţine comparaţii între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute, exemple de rezolvare a problemelor propuse, date necesare efectuării lucrării, precum şi chestionare de tip şablon.
* Documentaţie Grant C.N.F.I.S. 39691 (1999,2000,2001), Runda a II-a, Director Grant – Liviu Dumitraşcu i

Figura 1. Structura generală a Grantului C.N.F.I.S 39691

• Componenta EVALUARE îşi propune să ofere posibilitatea evaluărilor efectuate de către utilizatorii de tip CADRU DIDACTIC asupra utilizatorilor de tip STUDENT, precum şi autoevaluărilor realizate de utilizatorul de tip student, la cerere. Evaluarea se poate realiza fie pe baza unor formulare de tip bilet de examen, fie de tip chestionar (generat de un software specializat). In cazul autoevaluării, utilizatorul STUDENT poate beneficia de acces direct la
ii

cursul aferent sau la un ciclu de tip întrebare – răspuns, posibilitate implementată cu ajutorul serviciului de poştă electronică. Serviciul de poştă electronică va fi susţinut de un server de WEB propriu programului.
REMARCI:

• Grantul «MODEL DE SOFTWARE INTEGRAT DE TIP MULTIMEDIA PENTRU ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ GENERAT LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI» se realizează în trei etape: ETAPA I (proiectul de iniţiere program) – Realizare prototip SALĂ DE CURS (anul 1999); ETAPA a II-a – Imbunătăţirea prototipului SALĂ DE CURS, realizare prototipuri SALĂ DE LABORATOR, SALĂ DE EVALUARE (anul 2000); ETAPA a III-a – Realizarea integrală a modelului de învăţare interactivă (anul 2001). • Domeniul de interes al acestui program se înscrie în aria preocupărilor specialiştilor din învăţământ şi din domenii conexe acestuia, din EUROPA şi din AMERICA. • Rezultatele obţinute în urma aplicării unui software integrat de tip multimedia pentru învăţare interactivă pentru disciplinele predate în cadrul unei universităţi (precum şi pentru planurile de învăţământ) pot fi folosite ca punct de plecare în vederea constituirii unui server de WEB, bază pentru învăţământul la distanţă, pentru cursuri intensive de scurtă durată, alternativă dinamică pentru studiul individual la bibliotecă. Implementarea unui astfel de mecanism creează premise pentru posibilitatea evaluării interactive a studenţilor, precum şi pentru realizarea unui ciclu de tip “întrebare-răspuns” (cu ajutorul serviciului de poştă electronică). • Un câştig important constă în posibilitatea de a face cunoscută UNIVERSITATEA, atât în ţară cât şi în lume, nu numai la nivelul unor informaţii generale, cât mai ales la nivelul a ceea ce constituie una din componentele sale esenţia : cea de ÎNVĂŢĂMÂNT. La baza generării cursurilor interactive de învăţare / instruire realizate integral / parţial în cadrul grantului a stat “ Metodologia de proiectare a cursurilor multimedia şi hipermedia” ce cuprinde următoarele etape: Analiza cerinţelor de instruire, Proiectarea preliminară a aplicaţiei (cursului), Dezvoltarea aplicaţiei (cursului), Implementarea aplicaţiei (cursului), Evaluarea şi întreţinerea aplicaţiei (cursului). Pentru prezentarea tuturor cursurilor realizate în cadrul grantului a fost generată seria “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691 “ în care apare lucrarea Elemente de ştiinţa şi ingineria materialelor, Editura ILEX şi Editura Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti.
iii

REMARCI: • Toate lucrările din seria “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691“ se află pe site-ul Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti şi sunt disponibile pe CD-ROM. • Autorii lucrărilor sunt cadre didactice ale Universităţii, de la catedrele: Informatică, Tehnologia Construcţiei de Utilaj Petrolier, Forajul Sondelor, Chimie, Filologie. Îmi exprim convingerea că prin realizarea acestui proiect se va reuşi o concordanţă a procesului de învăţământ din Universitatea PETROL – GAZE din Ploiesti cu tendinţele internaţionale. DESPRE CARTE Lucrarea “Elemente de ingineria şi ştiinţa materialelor” cuprinde informaţiile esenţiale privind structura şi proprietăţile principalelor categorii de materiale folosite în tehnică şi poate constitui un ghid valoros pentru alegerea raţională a materialelor necesare diferitelor aplicaţii industriale. Lucrarea este structurată în două volume. Primul volum conţine noţiunile fundamentale privind structura si proprietăţile mecanice ale metalelor şi aliajelor şi informaţiile principale privind structura, proprietăţile şi tratamentele termice ale materialelor metalice cu cea mai mare pondere de utilizare industrială: fontele şi oţelurile. Cel de-al doilea volum al lucrării cuprinde informaţiile principale privind structura, proprietăţile şi domeniile de utilizare ale altor categorii de materiale: metalele şi aliajele neferoase, sticlele şi materialele ceramice, plastomerii şi elastomerii, materialele compozite şi materialele sinterizate. Fiecare capitol al lucrării este prevăzut cu teste de autoevaluare şi aplicaţii, care permit utilizatorilor să-şi autoaprecieze nivelul de pregătire şi nivelul de competenţă în folosirea independentă şi corectă a cunoştinţelor dobândite la soluţionarea unor probleme concrete.

Prof.dr.ing. Liviu Dumitraşcu Prorector Director Grant C.N.F.I.S. 39691 Coordonatorul seriei “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691“

iv

CUVÂNTUL AUTORILOR
Lucrarea Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor a fost concepută astfel încât să constituie un instrument util şi eficient pentru pregătirea individuală la disciplina Studiul materialelor, prevăzută în planul de învăţământ al studenţilor anului I, specializările Utilaj Tehnologic Petrolier şi Utilaj Tehnologic pentru Transportul şi Depozitarea Hidrocarburilor, de la Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică din cadrul Universităţii Petrol – Gaze din Ploiesti. Ea poate fi utilizată cu bune rezultate şi de studenţii care se pregătesc în alte specializări inginereşti, precum şi de tehnicienii şi inginerii care doresc să-şi aprofundeze sau să-şi reactualizeze cunoştinţele în domeniul materialelor. Lucrarea are ca obiect prezentarea structurii si proprietăţilor materialelor folosite în tehnică, precizarea legăturilor (corelaţiilor) dintre compoziţia chimică, structura si proprietăţile acestor materiale şi evidenţierea modificărilor de structură şi proprietăţi care se produc ca urmare a prelucrării materialelor prin diverse procedee tehnologice, scopul principal urmărit fiind însuşirea principiilor, legităţilor şi mecanismelor care stau la baza obţinerii materialelor cu structura corespunzătoare asigurării proprietăţilor impuse de utilizarea lor în diverse aplicaţii tehnice. Deoarece principalele aplicaţii tehnice avute în vedere sunt cele din domeniul maşinilor, utilajelor şi echipamentelor petroliere, materialele care au în prezent şi în viitorul apropiat cea mai mare pondere de utilizare sunt materialele metalice (metalele şi aliajele) şi ca urmare partea din lucrare destinată studierii acestor materiale este cea mai consistentă. Sunt studiate însă în lucrare şi celelate categorii de materiale folosite în tehnică: sticlele şi materialele ceramice, materialele pe bază de substanţe macromoleculare (plastomerii şi elastomerii), materialele obţinute prin agregare de pulberi şi materiale compozite durificate cu fibre. Volumul de faţă, cel de-al doilea al lucrării, conţine capitolele: Oţelurile şi fontele aliate; Oţelurile şi fontele comerciale; Structurile şi proprietăţile aliajelor neferoase; Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor; Structurile şi proprietăţile polimerilor; Structurile şi proprietăţile materialelor compozite; Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi; Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice. Adresăm cele mai calde mulţumiri celui care a făcut posibilă publicarea acestei lucrări (prof. dr. ing. Liviu Dumitraşcu ) şi colegilor care au realizat recenzia stiinţifică a lucrării (prof.dr.ing. Vlad Ulmanu şi prof. dr. ing. Ioan Tudor). Urăm utilizatorilor succes în însuşirea cunoştinţelor privind structurile şi proprietăţile materialelor şi aşteptăm cu deosebit interes sugestiile lor pentru îmbunătăţirea ediţiei viitoare a lucrării.

Autorii Ploieşti 30 iulie 2002
v

Seria
Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S. 39691
Liviu Dumitraşcu şi colectiv

(Borland) PASCAL în 13 conversaţii
Stelian Guţu

Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiiilor. Mijloace multimedia
Gheorghe Zecheru şi Gheorghe Drăghici

Elemente de ştiinţa şi ingineria materialelor. Volumul 1
Ana Maria Burlan şi Andreea Negulescu

Compendiu de gramatică franceză cu exerciţii
Mihai Hotinceanu

Probleme şi lucrări de laborator de electromagnetism
Gabriel Marcu

Clase Java pentru metode numerice
Vlad Ulmanu

Tehnologia fabricării şi reparării utilajului petrolier
Mihai Pascu Coloja

Cercetarea sondelor în pompaj cu ajutorul metodelor acustice
Mihail Minesccu şi Ion Nae

Tehnologii şi utilaje în construcţia de maşini
Alexandra Şchiopescu, Maria Moraru, Anca Sterry, Ana Dincă, Ileana Cameniţă

Chimie generală. Aplicaţii numerice
Octav Pântea, Stelian Neagoe, Dorina Matei, Eva Trâmbiţaşu, Daniela Popovici

Bazele chimiei analitice calitative şi cantitative. Probleme şi întrebări
Şerban Vasilescu, Virgiliu Talle, Dorin Bădoiu

Rezistenţa materialelor. Tehnici de calcul şi proiectare
Constantin Ionescu , Liviu Băloiu şi colectiv

Introducere în problematica mediului înconjurător
vi

1. Influenţele elementelor de aliere asupra trnsformărilor structurale în stare solidă ale oţelurilor şi fontelor………………………………………..……..... Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini ………………………. 35 Aplicaţii …………………………………………………………………. Clasificarea oţelurilor comerciale ……………………………………… 55 8.. STUDIUL ALIAJELOR DIN SISTEMUL FIER-CARBON 5. i Cuvântul autorilor …………………………………………………………………. Interacţiunea elementelor de aliere cu carbonul ……………………. v 7. Introducere …………………………………………………………. TRATAMENTELE TERMICE LA OŢELURI ŞI FONTE Volumul 2 Cuvânt înainte ………………………………………………………………………. 53 8.3.. OŢELURILE ŞI FONTELE COMERCIALE ……………………………….3.. 69 8..……....……..5. 34 Bibliografie ………………………………………………………………………. PROPRIETĂŢILE MECANICE ALE MATERIALELOR METALICE 4. 55 8.………... Clasificarea şi simbolizarea oţelurilor comerciale ………………….5. 69 8.3.1.………... Oţelurile carbon de calitate ……………………………………..5. 71 1 .……....4.……… 59 8.1..1. 23 Cuvinte cheie …………………………………………………………………..CUPRINS Volumul 1 1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE ALIAJE 3...2.4.……… 5 7.. Oţelurile carbon cu destinaţie generală …………………………………….2..2. 64 8... Oţelurile pentru construcţii sudate …………………………………...1...5..……. 16 7.. NOTIUNI GENERALE DESPRE METALE 2. Clasele structurale de oţeluri şi fonte aliate ………………………... 7 7..……. 35 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. Introducere …………………………………………………………. Formarea CUS la sudarea prin topire a oţelurilor ………………. Interacţiunea elementelor de aliere cu fierul ………………………………... TRANSFORMĂRILE STRUCTURALE ÎN STARE SOLIDĂ LA OŢELURI ŞI FONTE 6.2.. 65 8.. 53 8. Simbolizarea oţelurilor comerciale …………………………….. Oţelurile carbon de uz general …………………………………. 38 8.2..3. OŢELURILE ŞI FONTELE ALIATE …………………………………..2.……… 64 8...……….……… 14 7. 66 8..….2. 5 7.... Particularităţile realizării construcţiilor sudate …………………..

.. Aliajele Al – Si ………………………………………………….8.3. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE METALELOR ŞI ALIAJELOR NEFEROASE …………………………………….4.... Oţelurile slab aliate cu rezistenţă mecanică ridicată ……………...……. 112 8.. Oţelurile rezistente la coroziune ……………………………………..8.……. 154 9. Oţelurile pentru aparate şi recipiente sub presiune …………….. 108 8.8..……. Alte oţeluri cu destinaţii sau caracteristici speciale ……………………….7. Aliajele Al – Cu ……………………………………………………….…….5...5.. Fontele comerciale ………………………………………………….. 152 9.2..5....……….……. 142 9. 114 8.8. Modificarea aliajelor neferoase ……………………………………..…….4.………….. Simbolizarea metalelor şi aliajelor neferoase comerciale ………………….. Oţelurile inoxidabile şi refractare ………………………………..3.……. Oţelurile pentru piese turnate ………………………………….…….6.. 122 Aplicaţii …………………………………………………………………... 86 8.………. Oţelurile cu rezistenţă mecanică foarte ridicată ……………………….……..7. Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu ……………………….5. 76 8.....5..7.3... Oţelurile pentru arcuri ………………………………………….5. Tratamentele termice la aliajele neferoase ……………………. Simbolizarea fontelor comerciale ………………………………..8...6. 99 8.. 113 8... Oţelurile cu coeficient de dilatare termică controlat …………………..9. Aliajele Cu − Ni ……………………………………………………….. 98 8.5. Fontele cu destinaţie precizată …………………………………..9.……..6.........……. 102 8...1.……..…….. 73 8.. 86 8...…….……. Oţelurile pentru scule ……………………………………………….6.3. 147 9....8..6... Aliajele Al – Zn ……………………………………………….…….2.2..7..5..1.1... 80 8..8. 131 9.. 170 9.... 136 9...5. Oţelurile carbon pentru scule ………………………………….2. 170 2 .. Fontele cu destinaţie generală ………………………………….5. Oţelurile aliate pentru scule …………………………………….6.. 109 8.. Oţelurile rezistente la uzare şi tenace …………………………………..……. Alamele ………………………………………………………….……….1.4..1.…….1.. 105 8. Introducere …………………………………………………………..... 107 8.9..6.…….2.. Oţelurile pentru rulmenţi ……………………………………….... 118 Cuvinte cheie …………………………………………………………….6..1..6..6. Oţelurile patinabile ……………………………………………………. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate …………………….. Cuprul şi aliajele pe bază de cupru ………………………………………….2.... 110 8... 131 9. Oţelurile cu granulaţie fină pentru construcţii sudate …………. 75 8. 148 9..3.5....... 163 9. 168 9.……....…….. 113 8.. Bronzurile ……………………………………………………………......2.9..3. 105 8. Transformările structurale în ZIT la sudarea prin topire a oţelurilor ……... 100 8...………. 120 Bibliografie ……………………………………………………………………… 121 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….. 162 9. 77 8.. 125 9. Aliajele Al − Mg ………………………………………………. 137 9.8...4.

4..6..5.1.……….…….. Materialele ceramice silicatice ……………………………….……. Materialele refractare ………………………………………….4.....7.1.. 197 10.5.. 198 10...4.. 257 3 .………. 250 11.8.……..5.…….…….2....4. 180 9.. 229 11... Aliajele superplastice …………………………………………………. 222 Aplicaţii …………………………………………………………………..4. 177 9.... 225 11..2... Structura ceramicelor şi sticlelor …………………………………. Materialele ceramice neoxidice ……………………………………… 214 10.5.………. Aliajele pentru lipire ……………………………………………. Cimentul …………………………………………………………………… 219 Cuvinte cheie …………………………………………………………….....2.……...……...……...3... Alte metale şi aliaje neferoase ………………………………………..2. 233 11. 172 9. 220 Bibliografie ……………………………………………………………………… 221 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………..... Proprietăţile polimerilor …………………………………………………… 236 11.. 202 10..2.. Aditivii materialelor polimerice …………………………………….. 250 11. Aliajele antifricţiune …………………………………………….. 192 10.…….. Structura polimerilor ……………………………………………………….. 186 Bibliografie ……………………………………………………………………….....5.1. Titanul şi aliajele pe bază de titan ………………………………………….. Aliajele cu memoria formei ……………………………………………... 182 9... Proprietăţile mecanice ale polimerilor ………………………..4. Materialele ceramice oxidice …………………………………. Introducere ………………………………………………………………… 229 11.………..…….1.. Sticlele ……………………………………………………………………. 187 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………... Caracterizarea generală a polimerilor ………………………………. Materialele elastomerice (cauciucurile) …………………………….8... 255 Cuvinte cheie ……………………………………………………………. 219 10. 211 10.. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE POLIMERILOR ……………….…….3. 197 10.5. 210 10. Introducere ………………………………………………………………….7..1... Principalele tipuri de materiale polimerice ……………………….…….8. Reacţiile de sinteză a polimerilor …………………………………. 215 10.2.. 236 11.……....4.... Principalele proprietăţi ale ceramicelor şi sticlelor ……………….…….3. Materialele termorigide ……………………………………….8.....3.. 238 11..4. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR CERAMICE ŞI STICLELOR ………………………….. 177 9.1..4.. 254 11. Materialele vitroceramice …………………………………………..3..…….. Materialele ceramice ……………………………………………….4. 251 11.. Materialele termoplaste ………………………………………...8.. 184 Cuvinte cheie …………………………………………………………….4. 187 Aplicaţii ………………………………………………………………….……...…….. 207 10. 231 11.9. 207 10.....

1. Introducere ………………………………………………………………… 267 12... 14...………......……..……......... 274 12...... 267 12..2... 291 Bibliografie ………………………………………………………………………...Bibliografie ………………………………………………………………………. 301 13. 14. 357 4 . 14. Cuvinte cheie ……………………………………………………………....………....4.. Introducere ………………………………………………………….. Un studiu de caz privind alegerea materialelor …………………….. 295 13.. 259 Aplicaţii …………………………………………………………………... Materiale compozite durificate cu fibre …………………………………… 284 Cuvinte cheie …………………………………………………………….………..……..……….2.. Criteriile şi metodele de selecţie a materialelor …………………….…….. Aplicaţii …………………………………………………………………....4..... 302 13. 312 Cuvinte cheie ……………………………………………………………. 317 14.... 292 Aplicaţii …………………………………………………………………..... 321 321 322 334 341 341 342 343 Grila de verificare a testelor de autoevaluare ……………………………....……….. Teste de autoevaluare …………………………………………………………. Obţinerea şi caracterizarea pulberilor …………………………………….. Bibliografie …………………………………………………………………….…….. 263 12.....1.………. 314 Bibliografie ………………………………………………………………………..3.. 292 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….……..……. ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU APLICAŢIILE TEHNICE . 307 13.……....…….........………. Introducere ………………………………………………………….. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR COMPOZITE ……………………………….. 258 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….... 353 Elements of materials science and engineering (Abstract) ……………….3. Structurile şi proprietăţile produselor sinterizate ………………….... 315 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. Lemnul – material compozit natural ……………………………….. Transformările structurale la presarea şi sinterizarea pulberilor …………....3. 352 Index ……………………………………………………………………………. 268 12.. 315 Aplicaţii ………………………………………………………………….…….1.. 301 13.. Estimarea caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor compozite .2. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR REALIZATE PRIN AGREGARE DE PULBERI …………….

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

Capitolul 7

OŢELURILE ŞI FONTELE ALIATE

7.1. Introducere
Oţelurile aliate sunt acele oţeluri care conţin, pe lângă componentele specifice (fierul – componentul de bază şi carbonul – componentul de aliere principal), elementele însoţitoare (manganul, siliciul etc.) şi impurităţile tipice (sulful, fosforul etc.) oţelurilor carbon, şi alte componente (denumite generic elemente de aliere EA), introduse în mod intenţionat şi în cantitate suficientă la elaborare, cu scopul de a conferi acestor aliaje anumite structuri şi proprietăţi. În contextul acestei definiţii, un component al unui oţel este considerat element de aliere, dacă concentraţia în care a fost introdus la elaborarea oţelului depăşeşte concentraţia până la care acest component se încadrează în categoria elementelor însoţitoare sau concentraţia maximă admisă când componentul are efectele unei impurităţi a oţelului. Astfel, având în vedere datele prezentate în scap. 4.3, oţelurile se consideră aliate cu mangan, dacă %Mnm > 0,8 %, cu siliciu, dacă %Sim > 0,5 %, cu fosfor, dacă %Pm > 0,06 % etc., în timp ce alte componente, cum ar fi cromul, nichelul, molibdenul, vanadiul, titanul, niobiul, wolframul, borul etc., care nu sunt specifice compoziţiei oţelurilor carbon industriale, capătă statutul de elemente de aliere oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse (intenţionat) la elaborarea oţelurilor. În practică, pentru a exprima gradul de aliere al unui oţel se utilizează ca indicator suma concentraţiilor masice ale elementelor de aliere (exceptând carbonul) conţinute de acesta Sa ( S a = ∑ % EAmj , EAj, j = 1 … n, fiind elementele
j =1 n

de aliere introduse la elaborarea oţelului, iar %EAmj - concentraţiile masice ale acestor elemente), iar oţelurile aliate se clasifică în: oţeluri slab aliate, având Sa< 5 %, oţeluri mediu aliate, având 5 % ≤ Sa < 10 % şi oţeluri înalt (bogat) aliate, având Sa ≥ 10 %.
5

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

În mod similar, fontele aliate (denumite şi fonte speciale) sunt acele fonte care conţin, pe lângă componentele specifice, elementele însoţitoare şi impurităţile tipice fontelor albe (fără grafit în structură), cenuşii sau modificate (cu grafit în structură), şi alte componente (numite generic elemente de aliere), introduse în mod intenţionat şi în cantitate suficientă la elaborare, cu scopul de a conferi acestor aliaje anumite structuri şi proprietăţi. În contextul acestei definiţii, printr-un raţionament similar celui utilizat în cazul oţelurilor, sulful, în concentraţii %Sm < 0,15 % şi fosforul, în concentraţii %Pm < 0,6 %, considerate impurităţi, manganul, în concentraţii %Mnm < 1,5 %, siliciul, în concentraţii %Sim < 0,5…1,0 % la fontele albe sau %Sim < 3,5…4,5 % la fontele cenuşii sau modificate şi componentele introduse (în concentraţii mici) în cursul operaţiilor de modificare şi postmodificare (magneziu, ceriu, calciu, bariu, titan, zirconiu, aluminiu), considerate elemente însoţitoare, nu reprezintă elemente de aliere ale fontelor; aceste componente, introduse la elaborarea fontelor în concentraţii mai mari decât cele până la care se consideră impurităţi sau elemente însoţitoare, constituie elemente de aliere ale fontelor, iar componentele care nu sunt specifice compoziţiei fontelor albe, cenuşii sau modificate industriale, cum ar fi cromul, nichelul, molibdenul, vanadiul etc., au statutul de elemente de aliere oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse (intenţionat) la elaborarea fontelor. Pentru a exprima gradul de aliere al unei fonte se poate utiliza, ca şi la oţeluri, indicatorul Sa, iar fontele aliate se clasifică în: fonte slab aliate, având Sa< 5 %, fonte mediu aliate, având 5 % ≤ Sa < 10 % şi fonte înalt (bogat) aliate, având Sa ≥ 10 %. Elementele de aliere se pot găsi în structurile oţelurilor şi fontelor, în funcţie de caracteristicile lor fizico – chimice (raza atomică, valenţa, electronegativitatea, tipul structurii cristaline, afinitatea chimică faţă de fier, carbon, elemente însoţitoare şi impurităţi) şi de concentraţiile în care sunt introduse la elaborarea acestor aliaje, în următoarele forme: a) dizolvate (prin substituţie sau interstiţial) în soluţiile solide specifice structurii aliajelor fier – carbon, soluţii denumite în acest caz ferită aliată şi austenită aliată; b) dizolvate în structura cristalină a cementitei, denumită în acest caz cementită aliată; c) legate sub formă de carburi proprii; d) combinate chimic cu fierul sub formă de compuşi intermetalici; e) legate sub formă de incluziuni nemetalice (oxizi, sulfuri, silicaţi) sau libere sub formă de cristale de metal pur. Primele trei forme de existenţă a elementelor de aliere sunt cele care corespund frecvent structurii oţelurilor şi fontelor aliate. Formele de existenţă d) şi e) sunt rar întâlnite, deoarece: * fierul formează compuşi intermetalici cu unele elemente de aliere numai dacă concentraţiile acestora sunt ridicate (de exemplu, fierul cu cromul formează compusul, de tip fază sigma, FeCr, caracterizat printr-o valoare de bază a concentraţiei cromului %Crm ≅ 45 %, cu vanadiul – compusul, de tip fază sigma,
6

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

FeV, având %Vm ≅ 48 %, cu molibdenul - compuşii Fe3Mo2, având %Mom ≅ 53 % şi FeMo, având %Mom ≅ 66 %, cu wolframul – compusul, de tip fază Laves, Fe2W, având %Wm ≅ 63 % şi compusul Fe3W2, având %Wm ≅ 68 %, cu titanul – compusul FeTi, având %Tim ≅ 52 %, iar cu niobiul – compusul, de tip fază Laves, Fe2Nb, având %Nbm ≅ 52 %); ca urmare, existenţa unor astfel de compuşi este caracteristică exclusiv oţelurilor şi fontelor înalt aliate cu astfel de elemente; * incluziunile nemetalice sunt (în mod obişnuit, datorită efectelor negative pe care le are prezenţa acestora - v. scap. 4.3.2 şi 4.3.3) faze nedorite ale structurii oţelurilor şi fontelor şi, ca urmare, legarea elementelor de aliere sub formă de incluziuni se realizează numai accidental, de obicei când nu se alege corect momentul introducerii acestor elemente în procesul tehnologic de elaborare; de exemplu, titanul, care are afinitatea chimică faţă de oxigen (puterea de dezoxidare) mai mare decât a siliciului şi aluminiului, introdus într-un oţel lichid înainte de finalizarea proceselor de dezoxidare (v. scap. 4.3.2) participă intens la realizarea acestor procese şi se va găsi în structura oţelului legat sub formă de incluziuni oxidice, diminuându-şi astfel activitatea ca element de aliere.

7.2. Interacţiunea elementelor de aliere cu fierul
Majoritatea elementelor de aliere sunt solubile în fier, formând cu acesta soluţii solide (în care, evident, fierul este solventul, iar elementele de aliere sunt componentele solut). Prezenţa elementelor de aliere dizolvate (împreună cu carbonul) în structura cristalină a fierului determină modificarea valorilor punctelor critice de transformare în stare solidă a acestuia. Unele elemente de aliere, cum ar fi cromul, siliciul, molibdenul, woframul, vanadiul, niobiul, având structura cristalină de tip CVC, sunt izomorfe cu Feα (şi Feδ), au o bună solubilitate în această modificaţie a fierului şi determină extinderea domeniilor de stabilitate a feritei (şi feritei delta) şi restrângerea domeniilor de stabilitate a austenitei, mărind temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feα ⇔ Feγ (punctul critic tc1 ≡ A3) şi micşorând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feγ ⇔ Feδ (punctul critic tc2 ≡ A4). Elementele având influenţele menţionate anterior sunt denumite elemente de aliere alfagene sau elemente de aliere feritizante (notate generic EAα). Aşa cum se observă în figura 7.1 a, care prezintă configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare Fe – EAα, prezenţa elementelor de aliere alfagene determină domenii de existenţă a fazei γ ≡ Feγ(EAα) foarte înguste şi domenii foarte extinse de stabilitate a fazei α ≡ Feα(EAα); la aliajele unui astfel de sistem, caracterizate
7

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

prin %EAα ≥ a%, structura la orice temperatură corespunzătoare stării solide este alcătuită numai din cristalele fazei α ≡ Feα(EAα), fiind suprimată posibilitatea realizării transformărilor alotropice de tipul Feα ⇔ Feγ şi eliminată astfel posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (de tipul α ⇔ γ).

Fig. 7.1. Configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare de tipul: a – Fe – EAα; b – Fe − EAγ

Efectele anterior menţionate ale elementelor de aliere alfagene se menţin şi în cazul aliajelor ternare Fe – C − EAα (oţeluri şi fonte aliate cu elemente alfagene), în structura cărora faza α ≡ Feα(C, EAα) este ferita aliată, iar faza γ ≡ Feγ(C, EAα) este austenita aliată; aşa cum se observă în figura 7.2, care prezintă diagramele pseudobinare corespunzătoare la trei concentraţii masice (constante) de Si ≡ EAα; în aliajele ternare Fe – C – Si ≡ EAα , creşterea concentraţiei Si ≡ EAα determină îngustarea progresivă a domeniilor cu austenită aliată, lărgirea substanţială a domeniilor cu ferită aliată şi, ca o consecinţă, ridicarea substanţială a punctului critic A1 (creşterea temperaturii la care se poate realiza, în condiţii de echilibru, transformarea eutectoidă γ ⇔ α + Fe3C). Evident, când concentraţia de elemente de aliere alfagene %EAα ≥ a%, la orice temperatură corespunzătoare stării solide, oţelurile aliate au o structură monofazică feritică (sau o structură alcătuită din ferită şi mici conţinuturi de carburi), iar fontele aliate au o structură alcătuită din ferită şi carburi primare sau grafit, fiind suprimată posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (care presupun existenţa posibilităţii de realizare a transformărilor
8

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

alotropice de tipul Feα ⇔ Feγ); oţelurile sau fontele aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate feritice sau fonte aliate feritice.

Fig.7.2. Diagramele de echilibru pseudobinare ale aliajelor sistemului ternar Fe – C – Si ≡ EAα cu %Sim = 2,5 %; %Sim = 5,0 % şi %Sim = 7,5 %

Unele elemente de aliere, cum ar fi nichelul şi manganul, având structura cristalină de tip CFC, sunt izomorfe cu Feγ , au o bună solubilitate în această modificaţie a fierului şi determină extinderea domeniilor de stabilitate a austenitei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a feritei (şi feritei delta), micşorând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feα ⇔ Feγ (punctul critic tc1 ≡ A3) şi ridicând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feγ ⇔ Feδ (punctul critic tc2 ≡ A4).
9

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Elementele având influenţele menţionate anterior sunt denumite elemente de aliere gamagene sau elemente de aliere austenitizante (notate generic EAγ). Aşa cum se observă în figura 7.1 b, care prezintă configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare Fe – EAγ, prezenţa elementelor de aliere gamagene determină domenii de existenţă a fazei α ≡ Feα(EAγ) foarte înguste şi domenii foarte extinse de stabilitate a fazei γ ≡ Feγ(EAγ); la aliajele unui astfel de sistem, caracterizate prin %EAγ ≥ b%, structura la orice temperatură corespunzătoare stării solide este alcătuită numai din cristalele fazei γ ≡ Feγ(EAγ), fiind suprimată posibilitatea realizării transformărilor alotropice de tipul Feγ ⇔ Feα şi eliminată astfel posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (de tipul γ ⇔ α). Efectele anterior menţionate ale elementelor de aliere alfagene se menţin şi în cazul aliajelor ternare Fe – C − EAγ (oţeluri şi fonte aliate cu elemente gamagene), în structura cărora faza α ≡ Feα(C, EAγ ) este ferita aliată, iar faza γ ≡ Feγ(C, EAγ) este austenita aliată; aşa cum se observă în figura 7.3, care prezintă diagramele pseudobinare corespunzătoare la trei concentraţii masice (constante) de Mn ≡ EAγ; în aliajele ternare Fe – C – Mn ≡ EAγ , creşterea concentraţiei Mn ≡ EAγ determină îngustarea progresivă a domeniilor cu ferită aliată, lărgirea substanţială a domeniilor cu austenită aliată şi, ca o consecinţă, coborârea substanţială a punctului critic A1 (micşorarea temperaturii la care se poate realiza, în condiţii de echilibru, transformarea eutectoidă γ ⇔ α + Fe3C). Evident, când concentraţia de elemente de aliere gamagene %EAγ ≥ b %, la orice temperatură corespunzătoare stării solide, oţelurile aliate au o structură monofazică austenitică, iar fontele aliate au o structură alcătuită din austenită şi grafit, fiind suprimată posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (care presupun existenţa posibilităţii de realizare a transformărilor alotropice de tipul Feγ ⇔ Feα); oţelurile sau fontele aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate austenitice sau fonte aliate austenitice. Considerând (în mod schematic, simplificat) că influenţele elementelor de aliere se manifestă prin modificarea poziţiilor liniilor şi punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Fe – Fe3C, aşa cum se prezintă în figura 7.4, aspectele anterior prezentatate se pot sintetiza astfel: • elementele de aliere alfagene (cromul, siliciul, molibdenul etc.) determină extinderea domeniilor de existenţă a feritei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a austenitei (v. fig. 7.4 a); la concentraţii mari de elemente alfagene posibilitatea realizării transformării alotropice Feα ⇔ Feγ este suprimată şi se obţin oţeluri sau fonte aliate feritice, care nu prezintă transformări de fază în stare solidă de tipul α ⇔ γ;
10

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

• elementele de aliere gamagene (manganul, nichelul etc.) determină extinderea domeniilor de existenţă a austenitei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a feritei (v. fig. 7.4 b); la concentraţii mari de elemente gamagene posibilitatea realizării transformării alotropice Feγ ⇔ Feα este anulată şi se obţin oţeluri sau fonte aliate austenitice, care nu prezintă transformări de fază în stare solidă de tipul γ ⇔ α;

Fig.7.3. Diagramele de echilibru pseudobinare ale aliajelor sistemului ternar Fe – C – Mn ≡ EAγ cu %Mnm = 3,0 %; %Mn m = 13,0 % şi %Mn m = 20,0 %

11

4. duritatea Brinell HBS şi energia de rupere la încercarea la încovoiere prin şoc KV) în funcţie de concentraţiile masice ale diverselor elemente de aliere dizolvate în aceasta.) au şi elementele de aliere dizolvate în austenită.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • elementele de aliere modifică poziţia punctului critic de transformare în stare solidă tPSK ≡ A1 şi deplasează punctul S (având. • elementele de aliere deplasează punctul E (având. alungirea procentuală după rupere A.2. În figura 7.77 %. 7. 4. 4. fig. la unele oţeluri aliate (aliaje caracterizate prin concentraţii masice de carbon %Cm ≤ 2.11 %) spre concentraţii ale carbonului mai scăzute şi.2. abscisa %Cm = 2.11 %) devine posibilă producerea transformării eutectice şi apariţia în structura lor de echilibru a unor mici cantităti de ledeburită (constituent specific structurii fontelor albe). abscisa %Cm = 0. oţelurile aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate ledeburitice.4 şi 7. menţinerea constantă sau diminuarea plasticităţii etc. aşa cum s-a specificat în scap.7.5). ca urmare. influenţe similare (creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii. aşa cum s-a specificat în scap. Fig. 12 . corespunzătoare concentraţiei carbonului în perlită) spre concentraţii ale carbonului mai reduse (v.6 sunt prezentate diagramele de variaţie a principalelor caracteristici mecanice ale feritei (rezistenţa la tracţiune Rm. b – elementele de aliere gamagene Elementele de aliere dizolvate în ferită sau austenită influenţează proprietăţile fizico – mecanice ale acestor faze. Schema modificării liniilor şi punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Fe-Fe3C de către: a – elementele de aliere alfagene.

6.5. 7. 7.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. Influenţele elementelor de aliere asupra: a – poziţiei punctului critic A1. Influenţa elementelor de aliere asupra caracteristicilor mecanice ale feritei: a – Rm = f1(%EAm). b − A = f2(%EAm). b – concentraţiei masice a carbonului în perlită Fig. c − HBS = f3(%EAm). d − KV = f4(%EAm) 13 .

14 . cementita aliată cu molibden poate avea %Moat ≤ 3 %. Cr. ce are caracteristicile unei faze bertholide. 7. cementita aliată cu crom poate avea %Crat ≤ 25 %. care formează cementită aliată. 4. interacţiunea cu carbonul depinde nu numai de afinitatea lor faţa de acest element. • elemente care reacţionează cu carbonul. Componentul de bază al oţelurilor şi fontelor Mn. aluminiul şi cuprul. ce pot exista ca faze distincte în structurile oţelurilor şi fontelor aliate. Ta. tabelul 1. • elemente carburigene. din această categorie fac parte metalele de tranziţie situate în tabloul periodic al elementelor la stânga fierului (v. dar şi de concentraţiile în care se găsesc acestea în oţeluri şi fonte şi de solubilitatea lor în ferită şi austenită.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 7. care împiedică formarea carburilor sau produc descompunerea carburilor existente şi asigură apariţia grafitului (carbonului liber) ca fază structurală a fontelor şi (uneori) a oţelurilor (v. cementita aliată cu mangan poate avea %Mnat ≤ 100 %. de exemplu. elemente ce pot fi ierarhizate. principalele elemente de aliere care fac parte din această categorie sunt siliciul. scap. care formează carburi stabile. ale căror carburi (Ni3C. cromul.7). iar cementita aliată cu wolfram poate avea %Wat ≤ 1 %). în funcţie de modul în care interacţionează cu carbonul. în funcţie de afinitatea lor faţă de carbon (crescătoare odată cu mărirea deficitului de electroni în substraturile atomice d.EA)3C. Ti Elementul de aliere cel mai carburigen CREŞTE AFINITATEA FAŢĂ DE CARBON În cazul elementelor de aliere carburigene.4). aşa cum se poate observa în fig.3. astfel: • elemente grafitizante. în această situaţie se pot afla elementele de aliere cu afinitate faţă de carbon apropiată de cea corespunzătoare fierului (manganul. V. în structura căreia atomii elementelor de aliere înlocuiesc în diverse proporţii atomii de fier (de exemplu. din această categorie fac parte. se pot defini următoarele tipuri de situaţii privind existenţa elementelor de aliere carburigene în structurile oţelurilor şi fontelor: a) elementele de aliere sunt dizolvate în cementită prin substituirea parţială a atomilor de fier din structura cristalină a acesteia. dar carburile pe care le formează au stabilitate redusă. wolframul). nichelul. Co3C) nu apar în mod obişnuit în structurile oţelurilor sau fontelor aliate.1). Zr. W. Nb. cu formula generală (Fe. Ca urmare. Mo. Interacţiunea elementelor de aliere cu carbonul Elementele de aliere introduse la elaborarea oţelurilor şi fontelor se pot clasifica. nichelul şi cobaltul. astfel: Fe. molibdenul.

molibdenul şi wolframul. 15 . scap.7.11). zirconiul şi titanul). c) elementele de aliere nu se dizolvă în cementită şi formează (oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse în oţeluri sau fonte) carburi proprii greu fuzibile. carburile primare (ca faze individuale sau în alcătuirea amestecului eutectic) dispuse sub formă de reţea la limitele cristalelor masei metalice de bază a structurii măresc rezistenţa mecanică şi duritatea. 3. cu structură cristalină complexă. această situaţie este tipică elementelor puternic carburigene (tantalul. care se dizolvă în cementită (în concentraţiile anterior precizate) şi pot forma şi carburi proprii de tipul EA7C3. care se dizolvă relativ uşor în austenită (la încălzirea oţelurilor sau fontelor aliate) şi de tipul EAC. Deoarece carburile sunt de obicei prezente ca faze minoritare (cu conţinuturi procentuale scăzute) în structura oţelurilor sau fontelor aliate. configuraţia electronică şi afinitatea faţă de carbon ale principalelor elemente de aliere din oţeluri şi fonte b) elementele de aliere sunt dizolvate în cementită. cu structura cristalină de tip hexagonal. influenţelor pe care le au asupra proprietăţilor mecanice ale acestor aliaje depind în măsură importantă de forma. uniform distribuite în matricea structurală asigură oţelurilor şi fontelor o combinaţie favorabilă de caracteristici mecanice (cu valori ridicate atât ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi duritate. în timp ce carburile globulare fine. 7. care sunt insolubile în austenită. modul de distribuţie şi gradul lor de dispersie în structură (v. cât şi ale caracteristicilor de plasticitate şi tenacitate). cu structura cristalină cubică sau EA2C. vanadiul. în această situaţie se pot încadra cromul. EA23C6 sau EA6C. cu duritate şi stabilitate foarte ridicate. dar formează şi carburi proprii (mai ales când se află în cantităti ce depăsesc solubilitatea lor în cementită). Carburile elementelor de aliere au duritatea mai mare şi fragilitatea mai redusă decât cele corespunzătoare cementitei.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Ti [Ar]3d24s2 V [Ar]3d34s2 Cr [Ar]3d54s1 Mn [Ar]3d54s2 Fe [Ar]3d64s2 Co [Ar]3d74s2 [Ar] ≡ 1s22s22p63s23p6 [Kr] ≡ [Ar] 3d104s24p6 [Xe] ≡ [Kr] 4d105s25p6 Ni [Ar]3d84s2 Cu [Ar]3d104s1 Zr [Kr]4d25s2 Nb [Kr]4d45s1 Mo [Kr]4d55s1 Ta [Xe]5d36s2 W [Xe]5d46s2 elementul chimic configuraţia electronică Elemente carburigene ! Elemente care formează carburi instabile Fig. niobiul. Prezentarea schematică a corelaţiei dintre poziţia în tabloul periodic. cu structura cristalină de tip hexagonal. cu structura cristalină cubică sau EA2C. dar diminuează considerabil plasticitatea şi tenacitatea oţelurilor sau fontelor. care formează carburi primare (insolubile în austenită) de tipul EAC.

6) şi rezultă o structură cu austenită neomogenă şi carburi nedizolvate. niobiul. deoarece la încălzirea lor prin inducţie cu curenţi de înaltă frecvenţă se produce transformarea perlitei în austenită prin mecanismul fără difuzie (v. scap. vanadiul.3. titanul etc. nitrurile sau oxizii de aluminiu se distribuie în structură sub formă de particule izolate şi efectul de blocare a creşterii granulaţiei austenitei este anulat). Influenţele elementelor de aliere asupra transformărilor structurale în stare solidă ale oţelurilor şi fontelor Elementele de aliere prezente în compoziţia oţelurilor şi fontelor pot influenţa desfăşurarea şi efectele producerii transformărilor structurale în stare solidă tipice acestor aliaje: transformarea la încălzire a perlitei în austenită.).1. singurul element de aliere care favorizează creşterea granulaţiei 16 .4. A. care blochează creşterea cristalelor de austenită până la temperaturi ridicate (v. 5. transforma la răcire a austenitei şi transformarea la încălzire a martensitei (v. care constituie “bariere” eficiente pentru creşterea granulaţiei austenitei până la temperaturi ridicate (dacă %Alm > 0. 5). distribuiţi sub formă de reţele peliculare intercristaline. chiar şi în concentraţii foarte reduse (corespunzătoare unei microalieri). molibdenul. deplasând spre dreapta curbele c şi d ale diagramei TTT la încălzire (v. obţinerea structurilor cu austenită omogenă presupune utilizarea unor valori ale parametrilor de regim ti. scap. vanadiul etc. Influenţele privind transformarea la încălzire a perlitei în austenită se pot sintetiza astfel: • elementele de aliere care sunt solubile în cementită şi/sau formează carburi stabile (cromul. reduc tendinţa de creştere a cristalelor de austenită la încălzire şi conferă oţelurilor şi fontelor ereditate granulară fină.1 % şi se asigură formarea unor reţele peliculare submicroscopice de nitruri sau oxizi.1 %.) diminuează vitezele de desfăsurare a etapelor de dizolvare a cementitei şi/sau carburilor în austenită şi de omogenizare a austenitei. datorită acestei influenţe.1). τm mai mari decât cele corespunzătoare cazului când piesele sunt confecţionate din oţeluri carbon sau fonte nealiate. dacă concentraţia masică a acestui element este %Alm ≤ 0. iar la proiectarea pieselor care urmează a fi supuse călirii CIF nu se vor alege ca materiale astfel de oţeluri sau fonte aliate.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 7. efecte similare având şi alierea cu aluminiu. wolframul. 5.2). deoarece formează compuşi (carburi sau carbonitruri). cap. improprie pentru obţinerea unor structuri şi proprietăţi mecanice convenabile după călirea martensitică. • elementele de aliere carburigene (molibdenul.4. 6. zirconul. fig. la încălzirea pieselor din oţeluri sau fonte aliate cu astfel de elemente în vederea aplicării de TT.

7. B. 5. fig.11 a) sau suprimarea posibilităţilor de transformare (deplasarea spre durate foarte lungi a transformărilor) prin mecanismele perlitic (v. molibdenul.10. siliciul.corespunzător transformării austenitei subrăcite în bainită. manganul.corespunzător transformării austenitei subrăcite în perlită şi tMC2 . vanadiul etc. destinate confecţionării semifabricatelor şi pieselor care se supun prelucrării prin deformare plastică la cald sau aplicării unor TT.2.9 şi 7. micşorând astfel viteza de răcire critică vrc (v. scap.11 b) sau 17 . fig. 7. Principalele influenţe ale elementelor de aliere asupra transformării la răcire a austenitei sunt următoarele: • elementele de aliere (cu excepţia cobaltului). wolframul. ca urmare. cuprul) au influenţele anterior prezentate fără a modifica configuraţia curbelor diagramelor de transformare izotermă a austenitei.4).Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate austenitei este manganul (element solubil în Feγ şi care nu formează carburi proprii) şi.) produc şi modificări ale formei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei. corespunzătoare unor oţeluri şi fonte industriale. fiind (în marea lor majoritate) solubile în Feγ.8 şi sunt ilustrate şi atestate de diagramele TTT din figurile 7. aceste influenţe importante ale prezenţei elementelor de aliere în oţeluri sau fonte sunt prezentate schematic de diagramele din figura 7. acestea indicând existenţa a două puncte de maxim cinetic (tMC1 . 7. trebuie introduse (în cantităţi convenabile) şi elemente de aliere (din gama precizată mai înainte) care să anihileze tendinţa spre obţinerea unei granulaţii grosolane indusă de prezenţa manganului. v. Fig. în timp ce elementele de aliere care pot forma carburi (cromul. măresc stabilitatea austenitei în domeniul transformărilor la răcire prin mecanismele cu difuzie şi intermediar şi deplasează spre dreapta (spre durate mai lungi) curbele diagramelor de transformare izotermă şi termocinetică a austenitei.8 Prezentarea schematică a influenţei elementelor de aliere asupra poziţiei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei • elementele de aliere care nu formează carburi stabile (nichelul. în compoziţia oţelurilor şi fontelor aliate cu acest element.

9. Fig. ca urmare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR bainitic (v. 7.12. 7. fig.11) sunt ilustrate şi atestate convingător de diagramele TTT din figurile 7. 7.11 c). Prezentarea comparativă a diagramelor de transformare (izotermă şi termocinetică) a austenitei pentru două oţeluri industriale: a – oţel carbon (%Cm = 0. aceste influenţe ale elementelor de aliere care formează carburi (sugerate schematic de diagramele din figura 7.44 %).14. b – oţel aliat cu Ni (%Cm = 0. corespunzătoare unor oţeluri şi fonte aliate industriale. caracteristice pentru transformarea austenitei prin mecanismul fără difuzie (transformarea martensitică) şi. Influenţele elementelor de aliere asupra transformării la răcire a austenitei (prezentate anterior) au câteva implicaţii practice foarte importante: 18 . %Nim = 5 %) • elementele de aliere (cu excepţia cobaltului şi aluminiului) coboară temperaturile punctelor Ms şi Mf. determină creşterea conţinuturilor procentuale de austenită reziduală din structurile la ta ale oţelurilor sau fontelor călite martensitic.15.13 şi 7. aceste influenţe sunt ilustrate sintetic de diagramele din figura 7.44 %.

b – fontă nodulară aliată cu Mo (%Cm = 3. b – diagramă cu transformarea perlitică suprimată. c – diagramă cu transformarea baintică suprimată • micşorarea vrc. 6. %Sim = 2.11. %Mom = 0. determină creşterea substanţială a călibilităţii oţelurilor (v.6 %. Prezentarea schematică a infleunţelor elementelor de aliere asupra configuraţiei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei: a – diagramă cu două puncte de maxim cinetic. 19 . ulei).75 %) Fig.4.4 %. scap.6 %). %Sim = 2. 7. 7. ceea ce asigură niveluri mai scăzute ale tensiunilor mecanice reziduale generate de călire şi reduce considerabil riscul deformării excesive sau fisurării acestor piese (chiar şi în cazul când acestea prezintă forme complicate sau detalii constructive cu puternice efecte de concentrare a tensiunilor). piesele confecţionate din oţeluri aliate se pot căli pe adâncimi mari şi/sau se pot supune călirii martensitice în medii care răcesc mai lent decât mediile de călire tradiţionale (apă. Prezentarea comparativă a diagramelor de transformare (termocinetică) a austenitei pentru două fonte industriale: a – fontă nodulară nealiată (%Cm = 3. ca urmare.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. produsă de prezenţa elementelor de aliere.10.4 %.2) şi.

%Nim = 0.3 %) Fig. b – o fontă aliată (%Cm = 3 %.5 %. • coborârea punctului martensitic superior Ms. 7. Diagrama de transformare (izotermă) a austenitei (cu transformarea perlitică suprimată) pentru un oţel aliat (%Cm = 0.4 %.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. 7. %Mom = 0.6 %. %Crm = 12 %. 12. determină la unele oţeluri şi fonte aliate nerealizarea transformării martensitice prin călirea (răcirea austenitei cu o viteză vr ≥ vrc) până la ta şi menţinerea unor structuri cu masa de bază austenitică după o astfel de călire.1 %.13.35 %. 20 . permite ca la unele oţeluri şi fonte aliate să se realizeze transformarea austenitei în martensită chiar şi la răcirea (călirea) în aer. produsă de prezenţa elementelor de aliere. %Nim = 1. %Crm = 0.2 %) • micşorarea vrc. Diagramele de transformare (izotermă) a austenitei (cu două puncte de maxim cinetic) pentru: a – un oţel aliat (%Cm = 0.8 %) Fig. %Crm = 0. %Nim = 1 %. %Crm = 2.2 %). produsă de prezenţa elementelor de aliere. %Nim = 0. oţelurile sau fontele aliate care prezintă acestă particularitate structurală sunt denumite oţeluri aliate martensitice (autocălibile) sau fonte aliate martensitice (autocălibile).5 %. %Sim = 2 %. 7.14. Diagrama de transformare (izotermă) a austenitei (cu transformarea bainitică suprimată) pentru un oţel aliat (%Cm = 0.

6. b – conţinutului procentual de austenită reziduală din structurile la ta ale oţelurilor sau fontelor călite martensitic C. scap. aşa cum se poate observa din examinarea diagramei prezentate în figura 7. Influenţele elementelor de aliere asupra transformării la încălzire a martensitei (transformării la revenire a structurilor obţinute prin călirea martensitică a oţelurilor sau fontelor) sunt următoarele: • elementelor de aliere prezente în oţeluri şi fonte produc fenomenul de stabilitate la revenire a structurilor obţinute prin călirea martensitică. Influenţele elementelor de aliere asupra: a – temperaturii Ms. se separă particule fine de carburi ale elementelor de aliere.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. elemente însoţitoare şi impurităti ca şi oţelurile sau fontele aliate). care se produce deoarece la încălzirea austenitei rezultate la călire (stabilă la ta datorită conţinutului mare de elemente de aliere dizolvate) procesele de difuzie a carbonului şi elementelor de aliere sunt activate. fenomen ce constă în frânarea proceselor care au loc la revenire (datorită diminuării substanţiale a vitezei de difuzie a carbonului în fier în prezenţa elementelor de aliere) şi deplasarea acestora spre temperaturi mai ridicate şi/sau durate mai mari (v. efectul obţinut prin revenire este diminuat. τm – v. 7. aceasta se transformă în martensită cubică şi rezultă astfel o structură (alcătuită din 21 . duritatea structurilor realizate prin revenirea cu un anumit regim (ti.16 (curbele a şi b). aşa cum s-a arătat anterior. se obţin prin călirea pâna la ta structuri cu masa de bază austenitică). 15. • la oţelurile (cu conţinuturi ridicate de carbon) şi fontele aliate cu elemente care produc coborârea punctului Ms (la care. 5.3). revenirea poate determina apariţia unui fenomen numit durificare secundară.5) a oţelurilor sau fontelor aliate fiind mai mare decât a structurilor care rezultă tratând în acelaşi fel (cu acelaşi regim) oţelurile carbon sau fontele nealiate echivalente (având aceleaşi conţinuturi de carbon. stabilitatea austenitei se micşorează. scap. datorită acestui fenomen.

16. cu crom şi nichel.17. dar cu caracteristicile de tenacitate mai bune. se manifestă fenomenul numit fragilitate de revenire. Fig. iar apariţia ei este determinată de starea de tensiuni reziduale generată de producerea nesimultană în toată masa structurii a transformării martensitei de călire şi austenitei reziduale în martensită de revenire. 7. 7.16.5) cu duritatea mai scăzută. fenomen care se manifestă.2 %. c – oţel aliat (%Cm = 1 %. efectele descrise mai înainte se pot observa examinând configuraţia curbei c din figura 7. cu mangan etc. aşa cum arată diagrama din figura 7. Duritatea structurilor obţinute prin revenirea unor oţeluri călite: a – oţel carbon (%Cm = 0. apariţia a două anomalii privind nivelul tenacităţii (exprimat prin valoarea energiei de rupere KV) structurilor obţinute la revenire (care ar trebui să crească continuu o dată cu ridicarea temperaturii de revenire şi micşorarea durităţii): a) oţelurile revenite la ti = 200…400 oC prezintă un nivel scăzut al energiei de rupere KV (devin fragile).3 %) .%Crm = 1. care poate determina. într-o structură (de tip sorbită de revenire – v. fenomen care dispare dacă se face o revenire la o temperatură mai mare de 400 oC şi nu mai apare dacă se repetă revenirea la o temperatură situată între 200 oC şi 400 oC (decât dacă revenirea se aplică după o nouă operaţie de călire martensitică).45 %. Diagrama variaţiei tenacităţii în funcţie de temperatura de revenire la un oţel aliat care prezintă fenomenul de fragilitate la revenire b) oţelurile revenite timp îndelungat la ti = 450…550 oC şi/sau răcite lent la sfârşitul tratamentului prezintă un nivel scăzut al energiei de rupere KV (devin fragile). dacă duratele de menţinere în intervalul de 22 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensită şi carburi) cu duritatea ridicată. dacă se măresc ti şi/sau τm. fragilitatea produsă de revenirea la ti = 200…400 oC este denumită fragilitate ireversibilă. b − oţel aliat (%Cm = 0. • la oţelurile aliate cu crom. 6. %Mom = 0. %Crm = 12 % ) Fig. care se poate transforma.45 %).17. scap.

elemente care au şi unele influenţe similare (măresc călibilitatea.2…0. creşte rezistenţa mecanică şi duritatea etc. care împiedică desfăşurarea proceselor (descrise mai înainte) responsabile de apariţia fenomenului.). carburi. este dificil de apreciat care sunt influenţele cumulate ale prezenţei celor două elemente de aliere în compoziţia oţelului. în timp ce nichelul este austenitizant. acesta devine un oţel aliat austenitic). ridică rezistenţa mecanică şi duritatea etc.5…1. nitruri) şi crearea condiţiilor pentru apariţia unor microfisuri intercristaline (care generează comportarea fragilă a structurii de revenire). chiar dacă se face revenirea la ti > 550 oC. determinată de saturarea cu anumite elemente (în principal cu fosfor) a marginilor cristalelor structurii şi/sau separarea la marginea cristalelor a unor compuşi chimici ai acestor elemente (fosfuri.). 23 . iar răcirea la sfârşitul revenirii să face rapid (în apă sau ulei) şi/sau utilizarea unor oţeluri aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 0. dacă oţelul este aliat cu nichel. durata τm este scurtă.). carburigen. în timp ce.5. Clasele structurale de oţeluri şi fonte aliate Influenţele principalelor elemente de aliere asupra structurii şi proprietătilor oţelurilor şi fontelor sunt sintetizate în tabelul 7. De exemplu.1. care finisează granulaţia. îmbunătăţeşte tenacitatea etc. Dacă însă oţelul este aliat cu crom şi nichel.3 %) sau wolfram (%Wm = 0.0 %). care a presupus împărţirea lor pe tipuri de influenţe şi gruparea elementelor de aliere pe clase sau categorii în funcţie de modul de acţiune şi de efectele prezenţei lor în oţeluri sau fonte. 7. dar şi multe influenţe contradictorii (cromul este feritizant.). Datele din acest tabel şi aspectele expuse mai înainte evidenţiază complexitatea influenţelor elementelor de aliere şi motivează modul anterior de prezentare şi comentare a acestora. măreşte călibilitatea. oţelul cu %Cm = 0. în timp ce nichelul nu formează carburi stabile şi poate avea efect grafitizant etc. influenţa dominantă (rezultantă) nefiind întotdeauna în corelaţie directă cu valorile concentraţiilor acestora (de exemplu. dacă un oţel este aliat cu crom.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate temperaturi situat între 450 oC şi 550 oC sunt mari şi/sau viteza de răcire este mică. se pot preciza cu un grad mare de siguranţă influenţele prezenţei acestui element de aliere (alfagen. este denumită fragilitate reversibilă şi poate fi contracarată prin aplicarea următoarelor soluţii: utilizarea unor regimuri de revenire la care temperatura ti > 550 oC. fragilitatea produsă de revenirea la ti = 450…550 oC. dacă se adaugă în compoziţia acestui oţel şi %Nim = 8 %. cromul este carburigen. ridică rezistenţa mecanică şi duritatea.1 % şi %Crm = 18 % aparţine clasei oţelurilor aliate feritice. În mod similar. care măreşte călibilitatea. se pot estima cu o bună precizie influenţele prezenţei acestui element de aliere (gamagen.

efect grafitizant Mai mare decât a Mn.1 % (creşte cu conţinutul de C) 12. creşte rezistenţa la coroziune Durifică considerabil Durifică apreciabil.8 % (20 % în oţeluri cu 0. dar mai mică decât a W. efect grafitizant Mai mică decât a Fe. cu cromul efect antigrafitizant Reduce vrc mai puternic decât cromul Reduce moderat vrc .5 % (nu depinde oţeluri cu 0.0 % (9 % în 18. efect antigrafitizant Molibden oţeluri cu 0. Influenţele principalelor elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor Elementul de aliere Aluminiu Crom Cobalt Mangan Solubilitatea în stare solidă 1.2% C) 6 % (11 % în 6 % (se reduce cu scăderea temperaturii) 32 % (se reduce cu scăderea temperaturii) Nelimitată − Menţine duritatea prin dizolvare în soluţie Carburile stabile nu afectează revenirea.75 % (1% în oţeluri cu 0. dar mai Reduce vrc în aceeaşi măsură mică decât a Cr.1. efect antigrafitizant Mai mică decât a Fe.5 % (în funcţie de conţinutul de carbon) 2.3% C) mult de carbon) 0.2% C) .2% C) Vanadiu 1. în procentele uzuale Stabilitate la revenire Impiedică înmuierea prin durificare secundară Foarte redusă Mai mare decât a Fe. efect antigrafitizant La fel cu a Fe Efectul în timpul revenirii − Rezistenţă moderată la înmuiere Menţine duritatea Foarte redusă. reduce foarte mult vrc Puternică . efect grafitizant Nulă.5 % 0. dar stabilizează austenita reziduală în oţelurile cu conţinut ridicat de carbon Reduce vrc în aceeaşi măsură cu manganul Reduce vrc mai mult decât nichelul Are tendinţă puternică de formare a carburilor şi măreşte viteza critică In cantităţi mici. reduce vrc In stare dizolvată. producându-se totuşi o oarecare durificare secundară Impiedică înmuierea prin durificare secundară Durificare secundară maximă Wolfram oţeluri cu 0. efect grafitizant Cea mai mare (2% Ti face necălibil un oţel cu 0.5% C) Nelimitată Nelimitată 3 % (8% în în Feγ în Feα 30 % Nelimitată 80 % 15 … 18 % 32 % (se reduce cu scăderea temperaturii) 25 % (în funcţie de conţinutul de carbon) Influenţa asupra feritei Durifică considerabil Durifică puţin.3% C) Nichel Fosfor Siliciu Titan Nelimitată 2.5% C prin legarea carbonului în carburi stabile) Puternică Foarte puternică (mai mică decât a Ti sau Nb).mai mare decât a cromului.5% (4%în oţeluri cu 0.Tabelul 7. reduce întrucâtva plasticitatea Produce durificarea prin precipitare în aliajele Mo-Fe Creşte rezistenţa şi tenacitatea Durifică puternic Durifică şi scade plasticitatea Produce durificarea prin precipitare în aliajele Ti-Fe Produce durificarea prin precipitare în aliajele W-Fe Durificare moderată prin soluţia solidă Influenţa asupra austenitei In stare dizolvată reduce viteza critică Reduce viteza de racire critică vrc în aceeaşi măsură cu manganul Creşte viteza critică Influenţa exercitată prin carburi Tendinţa de formare a carburilor Mică .

P)HVα. %Nim ≤ 3 %. 0. Ms (v. reduc concentraţia carbonului în perlită. HVB şi HVM sunt 25 . la proiectarea regimurilor şi estimarea efectelor tratamentelor termice sau termochimice care se aplică semifabricatelor sau pieselor din oţeluri aliate perlitice se va ţine seama de influenţele specifice prezenţei elementelor de aliere: modificarea poziţiei punctelor critice A1. iar HVα.1) HVST = (%α. este necesară. utilizate în mod obişnuit la realizarea pieselor pentru maşini şi utilaje.5 % ≤ %Sim ≤ 2. A. producerea fenomenului de stabilitate la revenire etc.).6 %. la încălzire sau răcire. dacă sunt oţeluri hipoeutectoide.P. (%B) şi (%M) sunt conţinuturile procentuale de formaţiuni feritoperlitice. cu o anumită viteză vr (exprimată în oC/s). pe lângă clasificarea oţelurilor în funcţie de gradul de aliere (prezentată în scap.6)). %Crm ≤ 3 %. s-a ajuns la concluzia că.P). modifică poziţiile punctelor critice A1 şi A3. după răcirea lentă sau în aer de la temperaturi înalte. oţelurile aliate perlitice au structura de echilibru la ta alcătuită din ferită (aliată) şi perlită. %Mom ≤ 0. duritatea structurii care se obţine la răcirea din domeniul austenitic (ti = A3 + 30…50 oC). dar structurile de echilibru la ta ale oţelurilor sunt similare celor corespunzătoare oţelurilor carbon.2). aceleaşi transformări structurale ca şi la oţelurile carbon. Semifabricatele şi piesele confecţionate din oţeluri aliate perlitice pot fi tratate termic sau termochimic. relaţiile (6.P + (%B)HVB + (%M)HVM . A3. în funcţie de constituenţii din structura de echilibru stabil sau metastabil pe care o prezintă la ta. evident. iar microstructurile acestor oţeluri sunt similare celor corespunzătoare oţelurilor carbon (v. călirea martensitică şi revenirea. pentru a defini şi preciza cu o bună fidelitate efectele elementelor de aliere asupra oţelurilor. reducerea concentraţiei carbonului în perlită.8 % ≤ %Mnm ≤ 2. în care (%α.4)…(6. recoacerile cu schimbare de fază. 7.0 %. constituentul omniprezent fiind perlita. Principalele clase structurale de oţeluri aliate sunt prezentate în continuare.1) şi împărţirea lor în clase structurale. influenţează desfăşurarea transformărilor în stare solidă etc.5 %.0 %. se pot separa din austenită sub formă de carburi secundare. se poate estima cu relaţia: (7. astfel. %Vm ≤ 0. 0.1. austenită sau cementită. Elementele de aliere prezente în compoziţia acestor oţeluri pot avea influenţe multiple (se dizolvă în ferită. dacă sunt oţeluri hipereutectoide. categoriile şi tipurile de tratamente care se pot aplica fiind aceleaşi ca şi în cazul semifabricatelor şi pieselor realizate din oţeluri carbon (recoacerile fără schimbare de fază. tabelul 4. Pentru oţelurile aliate perlitice. pot forma carburi proprii. având compoziţia chimică caracterizată prin %Cm ≤ 0. Oţelurile aliate perlitice sunt oţeluri slab sau mediu aliate la care se produc. finisarea granulaţiei. mărirea călibilităţii.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Ţinând seama de aceste observaţii. bainitice şi martensitice din structură. dacă sunt oţeluri eutectoide sau din perlită şi carburi (cementită aliată sau carburi secundare). tratamentele termochimice). numai din perlită.

dacă HVrOC se situează în intervalul de valori [150 .0 0 bMn 0 -22. pentru un regim de revenire caracterizat printr-o valoare dată a parametrului PHJ = Ti[18 + lg(τm)]. parametrii ti şi τm ai ciclului de revenire se stabilesc ţinând seama de intervenţia fenomenului de stabilitate la revenire. aşa cum s-a constatat experimental.4) (7.0 0 bV 130 0 0 α.0 0 bNi 4.0 0 bCr 8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR durităţile celor trei tipuri de formaţiuni structurale.2 Valorile coeficienţilor din relaţiilede estimare a durităţii oţelurilor aliate perlitice Tipul structurii Ferită + perlită Bainită Martensită Tipul structurii Ferită + perlită Bainită Martensită ST ≡ a0 77.5) .6 0 aV 462 0 0 α.0 0 bMo 0 -33. 26 (7. scap.0 aNi 27. având în vedere că: PHJ = 21900 + 4050%C m − (33. dacă oţelurilor aliate perlitice destinate realizării pieselor pentru maşini şi utilaje (având caracteristicile de compoziţie chimică în limitele anterior precizate) li se aplică TT de îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă. Astfel.0 0 bSi -19.9 16. corespunzătoare structurii rezultate după revenirea oţelului carbon echivalent (care are aceeaşi concentraţie masică de carbon ca şi oţelul aliat): HVrOA = HVrOC +30(%Sim+%Mnm)+55%Crm+6%Nim+100%Mom+150%Vm.0 21.6 134 27. corespunzătoare structurii obţinute după revenirea unui oţel aliat şi duritatea HVrOC .5). bEA având valorile (stabilite experimental) precizate în tabelul 7.8 11.5 72. 6.2. v. există următoarea corelaţie între duritatea HVrOA .0 aMn 30. 300] şi PHJ = 17670 + 7950%C m − 21.0 aCr 35. 6. aEA. b0.2 29.0 73.5).2) HVST = a0 + ∑ a EA % EAm + [b0 + ∑ bEA %EAm ] lg v r .0 74.3) iar regimurile de revenire se pot proiecta fără dificultate.0 bC 0 54.6 -6. date de relaţii de forma: (7.P B M ST ≡ b0 10.0 -10.0 -20. (7. coeficienţii a0.0 89.5 202 aC 223 377 949 aSi -14.4 8.8HVrOC .0 aMo 19.P B M De asemenea. cu Ti = ti + 273 în K şi τm în ore (v. scap. dacă HVrOC > 300. Tabelul 7.0 -55.2 − 13%C m ) HVrOC .

W. singura modalitate de modificare (între anumite limite) a granulaţiei şi caracteristicilor mecanice ale pieselor şi semifabricatelor din oţeluri aliate feritice constă din aplicarea unor operaţii de deformare plastică la rece (ecruisare). mici cantităţi de carburi ale elementelor de aliere). Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate feritice: a – oţel feritic aliat cu crom (%Cm = 0. urmate de recoaceri de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul ales corespunzător asigurării caracteristicilor dorite).oţel feritic aliat cu siliciu (%Cm = 0. care le conferă.05 %.18. b . la piesele şi semifabricatele confecţionate din astfel de oţeluri nu se pot aplica tratamentele termice cu schimbare de fază (recoacerile cu schimbare de fază.%Crm = 12 %). Cele mai utilizate tipuri de oţeluri din această clasa sunt oţelurile austenitice manganoase. Mo. Deoarece aceste oţeluri nu prezintă transformări de fază în stare solidă (elementele de aliere elimină posibilitatea realizării transformărilor de tipul Feα ⇔ Feγ şi α ⇔ γ ).Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate B. Fig. Oţelurile aliate austenitice sunt oţeluri ce au în compoziţie concentraţii mari de elemente gamagene (Ni. Si. o structură alcătuită din ferită aliată (şi.). Mn etc. recoacerea de recristalizare fară schimbare de fază (pentru refacerea plasticităţii pieselor şi semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la rece) şi recoacerea de detensionare (pentru diminuarea nivelului tensiunilor reziduale din piesele şi semifabricatele prelucrate prin diverse procedee tehnologice). mici cantităţi de cementită aliată sau carburi ale elementelor de aliere). la care structura austenitică este conferită de alierea cu 27 . mediu sau înalt aliate cu elemente alfagene (Cr. cu structura monofazică alcătuită din cristale de ferită aliată cu siliciu C.06 %. Oţelurile aliate feritice sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon.0 %). o structură alcătuită din austenită aliată (şi. călirea martensitică şi revenirea).%Sim = 3. 18. V etc. 7. cu structura alcătuită din ferită aliată cu crom (cromferită) şi carburi. ). eventual. eventual. la orice temperatură corespunzătoare stării solide. care le conferă. fiind posibilă numai aplicarea tratamentelor termice fără schimbare de fază: recoacerea de omogenizare (pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritice primare ale pieselor şi semifabricatelor obţinute prin turnare). la orice temperatură corespunzătoare stării solide. Microstructurile tipice ale oţelurilor din această clasă structurală sunt prezentate în figura 7.

20.2…0. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate martensitice (autocălibile) sunt prezentate în figura 7. Oţelurile aliate martensitice (autocălibile) sunt oţeluri la care concentraţiile de carbon şi de elemente de aliere sunt alese astfel încât să nu suprime posibilităţile de realizare a transformărilor de fază în stare solidă şi să asigure o diminuarea a vitezei de răcire critice care să permită obţinerea unei structuri martensitice la răcirea în aer din domeniul austenitic. ca şi în cazul oţelurilor aliate feritice. recoacerea de recristalizare fară schimbare de fază (pentru refacerea plasticităţii pieselor şi semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la rece) şi recoacerea de detensionare (pentru diminuarea nivelului tensiunilor reziduale din piesele şi semifabricatele prelucrate prin diverse procedee tehnologice). gama oţelurilor aliate martensitice utilizate în aplicaţii tehnice este însă destul de restrânsă. la care structura austenitică este conferită de alierea cu nichel şi. %Crm = 16…18 %. %Nim = 2…4 %. aşa cum s-a precizat anterior. de alierea suplimentară cu mangan şi/sau azot.6…1. care asigură formarea structurii austenitice la concentraţii mai mici ale nichelului (face oţelurile mai ieftine.19. călirea martensitică şi revenirea). deoarece oţelurile martensitice aliate cu elemente gamagene (Ni sau Mn). se folosesc foarte rar şi singurele oţelurile martensitice cu o frecvenţă mai mare de utilizare sunt oţelurile înalt aliate cu crom.15 % şi %Crm = 12…14 %. fiind caracterizate printr-o mare fragilitate. la piesele şi semifabricatele confecţionate din astfel de oţeluri nu se pot aplica tratamentele termice cu schimbare de fază (recoacerile cu schimbare de fază. fiind posibilă numai aplicarea tratamentelor termice fără schimbare de fază: recoacerea de omogenizare (pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritice primare ale pieselor şi semifabricatelor obţinute prin turnare). c) %Cm = 0.1…0. Microstructurile tipice ale oţelurilor din această clasă structurală sunt prezentate în figura 7.4 % şi %Crm = 13…15 %. 28 . b) %Cm = 0. cu diferite reţete de compoziţie: a) %Cm < 0. Deoarece. uneori. Deoarece aceste oţeluri nu prezintă transformări de fază în stare solidă (elementele de aliere elimină posibilitatea realizării transformărilor de tipul Feγ ⇔ Feα şi γ ⇔ α ). deoarece resursele mondiale de nichel sunt limitate şi acest element este scump) şi menţinerea acestei structuri până la temperaturi scăzute (stabilizarea structurii austenitice). %Crm = 16…18 %.0 %.2 %. d) %Cm = 0. gama oţelurilor martensitice ar trebui să aibă o mare extindere.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR mangan. oţelurile austenitice cu nichel şi oţelurile austenitice crom – nichel. urmate de recoaceri de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul ales corespunzător asigurării caracteristicilor dorite). singura modalitate de modificare (între anumite limite) a granulaţiei şi caracteristicilor mecanice ale pieselor şi semifabricatelor din oţeluri aliate austenitice constă din aplicarea unor operaţii de deformare plastică la rece (ecruisare). toate elementele de aliere (în afară de cobalt) au capacitatea de a micşora vrc. D.

2 %.oţel austenitic aliat cu crom şi nichel (%Cm = 0.oţel austenitic aliat cu crom şi nichel (%Cm = 0. %Nim = 12 %).Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate martensitice: a – oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 0. %Crm = 14 %). %Crm = 18 %.05 %. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate austenitice: a – oţel austenitic aliat cu mangan (%Cm = 1.oţel austenitic aliat cu nichel (%Cm = 0. %Nim = 30 %. 19.08 %. %Mnm = 12 %).4 %. c . b . 29 . 7. d . %Nim = 8 %. 7.22 %. %Crm = 14 %). b .oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 0. %Crm = 25 %. ) Fig. 20. ).4 %.

din care s-au separat carburi secundare şi care s-au transformat prin călire în martensită).24. aşa cum evidenţiază microstructura din figura 7. %Mom = 3 %).). Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate ledeburitice: a – oţel ledeburitic aliat cu crom şi molibden (%Cm = 0. W etc.21 a. având în abscisă concentraţia de crom echivalent %Cre.22.85 %.) sunt realizate în coordonate %Cm. %Crm = 12 %. se utilizează diagrama structurală A. Diagramele structurale din figura 7. Fig. 21. Schaeffler. corespunzătoare unor oţeluri aliate cu elemente gamagene (Ni. Mn etc. W. sau coerente. Clasa structurală căreia aparţine un oţel aliat depinde de concentraţia carbonului.) şi din figura 7. Si. Oţelurile aliate ledeburitice sunt oţeluri care au în compoziţie concentraţii mari de carbon (de obicei. %Crm = 12 %). Fiecare din cele două mărimi care definesc sistemul de coordonate al diagramei structurale A. Mo etc. sub forma unei reţele ledeburitice intergranulare (denumită în tehnică schelet ledeburitic). prezentată în figura 7.oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 1. având în compoziţie atât elemente alfagene. În funcţie de concentraţiile de carbon şi de elemente de aliere ce le caracterizează compoziţia. Pentru estimarea clasei structurale a oţelurilor aliate complex.23.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR E. ambele microstructuri corespunzând unor oţeluri aliate ledeburitice călite martensitic (formaţiunile ledeburitice sunt dispuse la marginea cristalelor de austenită. astfel că la răcirea lor din stare lichidă este posibilă realizarea transformării eutectice şi apariţia în structură a unor mici cantităţi de ledeburită (constituent specific structurii fontelor albe). aşa cum se observă pe microstructura prezentată în figura 7. %Cm > 0. precum şi de tipul şi concentraţiile elementelor de aliere conţinute de acesta.21 b.6 %) şi de elemente de aliere (Cr. iar în ordonată concentraţia de nichel echivalent %Nie. formaţiunile ledeburitice din structura acestor oţeluri pot fi disperse. b . construite experimental pentru cele mai utilizate categorii de astfel de oţeluri. Schaeffler 30 . corespunzătoare unor oţeluri aliate cu elemente alfagene (Cr. Pentru estimarea clasei structurale a oţelurilor aliate se folosesc diagramele structurale ale oţelurilor aliate. 7. cât şi elemente gamagene. V.35 %. %EAm.

Fig. dacă oţelul este aliat cu elemente din aceeaşi categorie (alfagene sau gamagene). dacă oţelul este aliat complex (şi cu elemente de aliere alfagene şi cu elemente de aliere gamagene).10.6) %Cre = %Crm + %Mom +1. dacă %Crm ≥ 28 %) Pentru orice oţel aliat la care se cunoaşte compoziţia chimică (exprimată prin concentraţiile masice ale tuturor componentelor) se poate determina clasa structurală din care face parte.5%Nbm. dacă 18 ≤ %Crm <28 % şi Xc = 0. 7.7) %Nie = %Nim + 0. dacă %Crm ≥ 18 % (Xc = 0. poziţionând pe diagrama structurală. respectiv (%Cre. adăugând 2%Tim + %Vm + 0.22. %Nie). iar concentraţiile masice ale elementelor de aliere gamagene (austenitizante) sunt considerate (fiecare cu câte un factor de multiplicare stabilit experimental) pentru definirea mărimii %Nie.7. %Eam).5%Sim +0.5%Tam + %Wm + %Alm la determinarea %Cre şi 0. b – structurile la răcirea în aer de la temperaturi înalte La utilizarea diagramelor structurale ale oţelurilor aliate trebuie avute în vedere şi următoarele particularităţi (v.fig. având coordonatele (%Cm.23 şi 7.22. (7. care se completează uneori. punctul caracteristic nominal PCN . ci prin zone (domenii) de tranziţie. Pentru definirea mărimilor %Cre şi %Nie se utilizează relaţiile: (7.5%Com +30(%Nm – Xc) la determinarea Nie. 7. aleasă corespunzător reţetei de aliere utilizate la elaborarea sa.5%Mnm +30%Cm . pe unele diagrame structurale limitele domeniilor corespunzătoare unor clase structurale nu sunt marcate prin linii.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate grupează câte o categorie de componente de aliere ale oţelurilor: concentraţiile masice ale elementelor de aliere alfagene (feritizante) sunt considerate (fiecare cu câte un factor de multiplicare stabilit experimental) pentru definirea mărimii %Cre.24): * datorită complexităţii influenţelor elementelor de aliere. Diagramele structurale ale oţelurilor aliate cu crom: a – structurile de echilibru. punctele acestora 31 . termenul de corecţie Xc luându-se nenul.06.

fonte nodulare etc. dimensiunile. 7.pericol maxim de fragilizare (fisurare) la rece. modul de distribuţie şi gradul de dispersie ale formaţiunilor de grafit din structură: fonte pestriţe. 32 . * pe diagramele structurale sunt precizate şi unele informaţii conexe. fonte cenuşii. austenito – martensitice. este utilă. de exemplu. Diagramele structurale (la răcirea în aer de la temperaturi înalte) ale: a – oţelurilor aliate cu nichel. domeniul IV – pericol maxim de fragilizare datorită creşterii intense a granulaţiei la încălzire. conform acestui criteriu fontele aliate pot fi încadrate în categoria fontelor cu grafit (carbon liber) în structură (denumite. pe lângă clasificarea lor în funcţie de gradul de aliere (prezentată în scap.1) şi încadrarea fontelor în clase structurale. în funcţie de modul de asigurare a prezenţei grafitului şi de configuraţia. fonte maleabile. domeniul III . 23.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR corespunzând PCN ale unor oţeluri aliate cu caracterizare structurală complexă: austenito – feritice. deosebit de utile la utilizarea diagramelor pentru soluţionarea unor probleme tehnice. domeniul II – pericol maxim de fragilizare (fisurare) la cald. pe diagrama structurală a oţelurilor aliate cu mangan este precizat subdomeniul oţelurilor austenitice recomandate pentru aplicaţii practice. Criteriile care se utilizează în acest scop sunt: • forma de existenţă a carbonului. iar structurile sunt asemănătoare celor corespunzătoare fontelor albe).) sau în categoria fontelor fără grafit în structură (la care tot carbonul din compoziţia fontelor este dizolvat în soluţiile având ca solvent fierul sau este legat sub formă de carburi. ferito – martensitice etc. pentru a defini şi preciza cu o bună fidelitate efectele elementelor de aliere asupra fontelor.. Schaeffler sunt marcate domeniile caracteristice din punctul de vedere al problemelor (pericolelor) care apar la utilizarea diverselor tipuri de oţeluri aliate: domeniul I – pericol maxim de fragilizare prin apariţia fazei sigma (compusul intermetalic FeCr). 7. b – oţelurilor aliate cu mangan Ca şi în cazul oţelurilor. Fig. iar pe diagrama structurală A. ca şi fontele nealiate.

Fig. fonte aliate austenitice. fonte aliate martensitice. 24. 26. 7. Diagrama structurală a fontelor cu grafit nodular aliate cu nichel şi molibden . după răcirea sa lentă sau în aer de la temperaturi înalte. Schaeffler • constituenţii din structura de echilibru stabil sau metastabil pe care o prezintă masa metalică de bază a fontei la ta.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. fonte aliate feritice. conform acestui criteriu fontele aliate pot fi încadrate (aplicând aceleaşi principii ca şi în cazul oţelurilor aliate) în următoarele clase structurale: fonte aliate perlitice. 25. 7. Diagrama structurală A. Diagrama structurală a fontelor aliate cu aluminiu 33 Fig. 7.

25 diagramă structurală. 10 fontă aliată feritică. 7 element de aliere gamagen (austenitizant). 27 oţel aliat ledeburitic. 30 oţel aliat martensitic (autocălibil). cu acţiune grafitizantă) sunt fonte feritice cu grafit (lamelar sau nodular). 5 oţel mediu aliat. 6 fontă aliată (specială). 5 oţel slab aliat. 5 oţel aliat perlitic. carburigen şi antigrafitizant) se încadrează în categoria fontelor albe feritice. Schaeffler. 20.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR De exemplu. Pentru estimarea clasei structurale a fontelor aliate se pot folosi diagramele structurale ale fontelor aliate.25 este prezentată diagrama structurală a fontelor aliate cu aluminiu (element alfagen). 6 fragilitate de revenire ireversibilă. Cuvinte cheie austenită aliată. fontele înalt aliate cu nichel (element gamagen. 9. 6 fontă mediu aliată. fontele înalt aliate cu siliciu (element alfagen. De exemplu. 6 carbură proprie. 10 element grafitizant. 14 fază sigma. 27 oţel aliat feritic. 30 diagramă structurală A. 14 element de aliere. 6 clasă structurală. iar fontele înalt aliate cu crom (element alfagen. eutectice şi secundare distribuite într-o masă de ferită aliată cu crom (la răcirea din stare lichidă a acestor fonte transformarea eutectică conduce la formarea unei structuri de tip ledeburitic. construcţia şi modalităţile de utilizare ale acestor diagrame fiind similare celor corespunzătoare diagramelor structurale ale oţelurilor aliate. 5 element de aliere alfagen (feritizant). iar transformarea eutectoidă.26 diagrama structurală a fontelor cu grafit nodular slab aliate cu nichel (element gamagen) şi molibden (element alfagen). cu acţiune grafitizantă) aparţin clasei structurale a fontelor austenitice cu grafit (lamelar sau nodular). 6 ferită aliată. 6 cementită aliată. 21 34 . 28 oţel bogat aliat. iar în figura 7. 6 fontă aliată austenitică. constă din descompunerea austenitei în ferită şi carburi). 31 stabilitate la revenire. 6 fontă slab aliată. 5 punct caracteristic nominal PCN. construite experimental pentru cele mai utilizate categorii de astfel de fonte. 22 oţel aliat. în figura 7. 25 oţel aliat austenitic. 20 fontă înalt (bogat) aliată. alcătuită din austenită şi carburi. 10. 21 element carburigen. având structura de echilibru alcătuită din carburi primare. 32 durificare secundară. reversibilă. ce are loc după separarea de carburi secundare din austenită. 9 fontă aliată martensitică.

%Crm = 1. Ieremia A.0 % este un oţel aliat cu crom. vol.. Metalurgie fizică.. * * * Austenite Transformation Kinetics of Ferrous Alloys.. Bucureşti. Sofroni I.7 %. Editura Didactică şi Pedagogică.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Bibliografie 1. 1982 4. 1974 9..02 %.3 %. I.5 %.3 %.9 %. c) oţelul cu %Cm = 1. Bucureşto.0 %. Bucureşti.1 % este un oţel aliat cu sulf şi fosfor? T. 1965 7. %Mnm = 1. Popov A.5 %.. 1970 5. vol. şi Popova L. Editura Didactică şi Pedagogică. %Sim=0. b) fonta cu %C m = 3. %Sm = 0. II. Timişoara. Climax Molibdenum Company. Stefănescu D. Mantea St.2. Mir.. Moscova.0 %. 1980 11.E. %Sim=0.A... Métallographie et traitements thermiques des métaux. 1983 2. %Sm = 0. 1985 Teste de autoevaluare T. %Sm = 0. Editura Tehnică. Bucureşti. Izotermiceskie i termodinamoceskie diagramî raspada pereohladjenovo austenita. Care dintre următoarele fonte se încadrează în categoria fontelor aliate: a) fonta cu %Cm = 3.3 %.7. II – Cast Irons and Steels. b) oţelul cu %C m = 0. %Pm = 0. 1983 8.M. Bucureşti. Oţeluri inoxidabile şi refractare.. %Sm = 0. Studiul metalelor.02 % şi %Pm = 0.02 % este un oţel carbon.3 %. %Mnm = 0.15 %. Editura Tehnică. %Mn m = 0. ş. Editura Facla. Bucureşti. Protopopescu H. 1988 12. Vacu S. Metalurgie fizică. Editura Didactică şi Pedagogică.4 %. 1981 3. Greenwich. %Sim=0. Truşculescu M. Climax Molibdenum Company...02 % şi %Cr m = 1. %Si m =0. Care dintre afirmaţile următoare sunt adevărate: a) oţelul cu %Cm = 0..15 % şi %Pm = 0. Cias W. Editura Didactică şi Pedagogică.3 % este un oţel aliat numai cu crom. Colan H.5 %. Moscova. Metallurghia.1. Austenite Transformation Kinetics of Ferrous Alloys. %Mn m = 0.a.a. %Mnm = 0.a. Bucuresti. Lakhtine I. %Sim = 1. 35 .0 %. ş. Fonte speciale.06 %...5 % şi %Mom = 0.02 %.3 %.0 %. Editura Tehnică..06 %. %Si m = 2.0 %. Geru N. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. Gâdea S. %P m = 0. Metalografie şi tratamente termice. d) oţelul cu %Cm = 0.W. %Mnm = 0.45 %.. %S m = 0. %P m = 0. 1983 10.7. ş. 1978 6. Petrescu M. Elaborarea oţelurilor aliate. Greenwich.02 % .

b) siliciul.7. d) compuşii intermetalici? T. %Nim = 13 %? T. c) legate sub formă de carburi proprii.7.06 %.06 %. b) molibdenul. %Sim=1. c) normalizarea. b) recoacerea de detensionare. nedorite: a) soluţiile solide ale elementelor de aliere cu fierul: b) carburile elementelor de aliere.3.03 %. c) cromul. b) recoacerea de omogenizare. %Mnm = 6.11.7.6. %Alm = 20 %. în general. %Sim=2. %Mnm = 0.0 %. c) cromul. d) recoacerea completă? T.06 %.7.7. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor determină reducerea concentraţiei carbonului în perlită: a) nichelul.7. T.9.0 %. Care dintre următoarele forme de existenţă a elementelor de aliere în structurile oţelurilor şi fontelor sunt.8.7. Care dintre următoarele elemente de aliere coboară temperatura corespunzătoare punctului critic A1 al oţelurilor şi fontelor: a) molibdenul.7. Care dintre următoarele componente ale oţelurilor sau fontelor sunt elemente de aliere alfagene (feritizante): a) manganul. b) cromul. %Sm = 0. %Pm = 0.5 %. b) dizolvate în cementită.4. Care dintre următoarele tipuri de tratamente se pot aplica la piesele sau semifabricatele din oţeluri aliate austenitice: a) recoacerea de detensionare. b) manganul. c) incluziunile nemetalice.7. d) nichelul? T.06 %.5 %. %Pm = 0.12. d) vanadiul? T.06 %. c) călirea martensitică. %Crm = 1. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor aparţin categoriei elementelor gamagene: a) wolframul. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor 36 . b) siliciul. c) cromul. Care dintre următoarele tipuri de tratamente se pot aplica la piesele sau semifabricatele din oţeluri aliate feritice: a) recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază. b) titanul. %Sm = 0. d) siliciul? T. Care dintre următoarele elemente de aliere produc mărirea temperaturii corespunzătoare punctului critic A1 al oţelurilor şi fontelor: a) nichelul.7.8 %. c) nichelul.7.5. Elementele de aliere se pot găsi în structurile oţelurilor şi fontelor: a) dizolvate în ferită sau austenită.13. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor aparţin categoriei elementelor alfagene: a) cromul.7.14.7. d) siliciul? T.5 %. d) combinate cu fierul sub formă de compuşi intermetalici ? .10.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Sm = 0. b) manganul. c) cromul. d) fonta cu %Cm = 3.0 %. %Pm = 0. Care dintre următoarele componente ale oţelurilor sau fontelor sunt elemente de aliere gamagene (austenitizante): a) manganul. d) vanadiul ? T. d) călirea martensitică? T. c) manganul. c) fonta cu %Cm = 2. d) wolframul? T. c) manganul. d) nichelul ? T.

5 ore: a) oţelul carbon cu %Cm = 0.6 % şi %Crm = 1.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate pot avea acţiune grafitizantă: a) siliciul. d) oţelul aliat având %Cm = 0.16.6 %.7. d) cobaltul? T.05 %. b) prin revenirea la ti >500 oC. b) nichelul. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor are cea mai bună solubilitate în cementită: a) siliciul. Pentru stabilirea clasei structurale a unui oţel aliat. b) vanadiu.0 %. d) oţelurile feritice? T.19.8 %.15. Care dintre următoarele oţeluri aliate pot avea în structura lor la ta constituentul structural tipic fontelor albe: a) oţelurile martensitice. c) nichelul.3 %. d) oţelurile autocălibile? T. Care sunt coordonatele PCN corespunzător acestui oţel: a) %Cre = 18. %Crm = 17 % şi %Nim = 10 % se foloseşte diagrama structurală A.7.45 %. Schaeffler.7. d) titanul? T. b) oţelurile martensitice. d) manganul? T. d) molibdenul? T. c) manganul.7.21. c) tantalul. b) nichelul.7.7.24.2 %. c) manganul.2 % şi %Crm = 1.7.7. b) nichelul. b) nichelul.2…0. 37 .7. c) cromul. Cum se poate diminua pericolul fragilităţii reversibile de revenire a unui oţel aliat: a) prin alierea suplimentară cu molibden în concentraţie de %Mom = 0. b) oţelul carbon cu %Cm = 0. c) prin răcirea rapidă în apă sau ulei la revenire. Care dintre următoarele elemente de aliere diminuează temperatura corespunzătoare punctului Ms al oţelurilor şi fontelor : a) cromul.25. Care dintre următoarele oţeluri aliate capătă o structură de călire la răcirea în aer din domeniul austenitic: a) oţelurile austenitice. c) oţelurile feritice. Pentru a finisa granulaţia oţelurilor se poate utiliza microalierea cu: a) niobiu. Care dintre următoarele elemente de aliere pot modifica configuraţia obişnuită (tipică oţelurilor carbon sau fontelor nealiate) a curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei: a) cromul. d) aluminiu? T. %Sim = 0.23.7.18. %Mn = 2.26.7. c) siliciul. b) cobaltul. o durată τm = 0. b) cromul.17. c) oţelul aliat având %Cm = 0. c) zirconiu.0 %? T. d) aluminiul? T.20. Care dintre următoarele oţeluri aliate va avea duritatea mai mare după călirea martensitică şi revenirea la ti = 500 oC. d) manganul? T. d) prin alierea suplimentară cu mangan? T. b) oţelurile ledeburitice. c) manganul. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor are cea mai puternică acţiune carburigenă: a) manganul. Care dintre următoarele elemente de aliere determină micşorarea vitezei de răcire critice şi creşterea călibilităţii oţelurilor şi fontelor: a) cromul.7. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor deplasează spre dreapta curbele diagramelor de transformare la răcire a austenitei: a) cromul. având compoziţia caracterizată prin %Cm = 0. c) oţelurile perlitice.22. b) cromul. d) vanadiul? T.0 %.

c) clasa oţelurilor ledeburitice. datele care se obţin pe această cale sunt prezentate în tabelul 7.30. iar valorile vitezelor de răcire corespunzătoare acestor curbe se determină.5 %: a) clasa oţelurilor feritice. c) %Cre = 12.08 %.5.6 %. d) %Cre = 20.1) şi (7. cu ajutorul relaţiei (5. %Sim = 0. b) fragilizarea (fisurarea) la cald. %Vm = 0.27. b) clasa oţelurilor martensitice.7. c) fragilizarea (fisurarea) la rece. Folosind datele din aceste diagrame şi aplicând relaţiile (7. c) fontele aliate cu vanadiu. %Crm = 20. %Sim = 0.27. %Nie = 12.030 %.27. b) clasa oţelurilor martensitice. pe fiecare din diagramele de transformare a austenitei sunt trasate câte n curbe de răcire.2 %. Cărei clase structurale aparţine oţelul cu %Cm = 0. bainitice (%B)j şi martensitice (%M)j în structurile care rezultă prin răcirea austenitei după curbele de răcire j = 1…n sunt precizate pe diagramele din figura 7.2 %.6 %. d) clasa oţelurilor austenitice? T.5 %. Conţinuturile procentuale de formaţiuni ferito-perlitice (%α.5 %.5 % şi %Nim = 10 %: a) fragilizarea prin apariţia fazei sigma.3. %Sim = 0.22 %. %Pm = 0.2 %.01 % şi pentru oţelul carbon echivalent (cu compoziţa chimică definită prin %Cm = 0. folosind procedeul descris la rezolvarea aplicaţiei A. Care dintre următoarele probleme poate să apară la utilizarea oţelului cu %Cm = 0.5 %? T.27 se prezintă diagramele de transformare termocinetică a austenitei pentru un oţel slab aliat. 38 .025 %. %Mn = 1.5 %.7.26 %. b) fontele înalt aliate cu crom.2) să se estimeze valorile durităţii structurilor care rezultă la răcirea celor două oţeluri. j = 1…n şi o anumită alcătuire a structurii care rezultă prin răcirea austenitei cu această viteză. %Mom = 0.3. %Nim = 0. cu diferite viteze vr.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Nie = 11. %Sm = 0.02 %. %Crm = 25 % şi %Nim = 0. având compoziţia chimică definită prin %Cm = 0.28.04 %. %Sm = 0. fiecărei curbe de răcire corespunzându-i o viteză de răcire vrj. c) clasa oţelurilor ledeburitice.22 %. din domeniul austenitic şi până la ta. Care din următoarele tipuri de fonte aliate au grafit în structură: a) fontele aliate cu siliciu.1. b) %Cre = 18. %Nie = 12.7 %.7. aliat cu %Crm = 17 %: a) clasa oţelurilor feritice.030 %.7. d) fragilizarea datorită creşterii intense a granulaţiei la încălzire? T. %Mn = 1.7 %. Cărei clase structurale aparţine oţelul cu %Cm = 0.05 %. %Pm = 0. %Crm = 1.7.P)j. d) clasa oţelurilor austenitice? T.03 %.44 %. d) fontele înalt aliate cu nichel? Aplicaţii A.29. %Sim = 0. Rezolvare Aşa cum se poate observa examinând figura 7.10). %Mnm = 0. În figura 7.2 %.025 %). %Mnm = 0. %Nie = 18.5 %.44 %.

b – oţel carbon 39 . Ni.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate a.27. b.Mo şi V. Diagramele transformării termocinetice a austenitei pentru două oţeluri cu %Cm = 0.44 %: a – oţel slab aliat cu Cr. Fig 7.

40 .7 90 5 5 0.4.5 693 0. reprezentate în figura 7.3.3 60 40 3 750 10 650 14. o o o C C C/s (%B)j (%M)j s s (%α.3 3 97 0. Vitezele de răcire şi alcătuirea structurilor corespunzătoare curbelor de răcire din diagramele prezentate în figura 7.7.5 750 2 650 66.5 721 1.0 100 25 750 100 650 1.0 2 98 Curba de răcire j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 Aplicând relaţiile (7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 7.7. Fig.1) şi (7. τ2j. pentru cele două oţeluri considerate.5 706 1. t2j.9 750 5 650 24.3 56 25 19 9 750 56 650 2.4 100 0.9 100 0.0 73 17 10 0.P)j OTEL ALIAT 12300 750 40000 650 100 3.9 2 70 28 5 750 17 650 8. τ1j.0 13 20 67 0.3 s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul 7.0⋅10 -1 150 750 500 650 100 2.8 750 3 650 45.5 100 OTEL CARBON 4150 750 16100 650 100 8. vrj. cu ajutorul cărora s-au construit.7 650 215. graficele dependenţelor HVST = f(vr).27 Alcătuirea structurii t1j.4⋅10-3 100 750 360 650 100 3.6⋅10-3 -2 1000 750 3500 650 100 4.2 650 80.28.1 7 60 33 7 750 24 650 5.9⋅10 60 750 160 650 1. Graficele dependenţelor HVST = f(vr) pentru cele două oţeluri considerate în aplicaţia A.5 650 71.2) pentru datele din tabelul 7.28.8⋅10-1 3 750 20 650 5.3 5 95 1 750 4 650 33.1.

0⋅10-2 2.8⋅10-1 5.7 71.4. care conferă oţelurilor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi duritate. utilizate cu precădere la fabricarea pieselor pentru maşini şi utilaje: • structurile de echilibru (ferito – perlitice) ale acestor oţeluri au durităţi similare celor corespunzătoare structurilor de echilibru ale oţelurilor carbon echivalente. structurile cu caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi duritate se pot obţine şi la răcirea austenitei cu viteze mult mai mici decât cele necesare pentru realizarea aceloraşi efecte la oţelurile carbon 41 .1 5.P 206 223 237 246 248 251 259 184 194 201 205 207 207 208 HVB OTEL ALIAT 342 354 380 389 402 424 OTEL CARBON 400 402 407 442 HVM 656 660 669 672 677 685 688 673 673 674 683 Duritatea structurii HVST 206 223 237 246 349 448 459 502 664 677 688 184 194 201 205 240 287 560 678 3.9 8.0 1. ca urmare.4 66.6⋅10-3 4.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Tabelul 7.3 45.0 215. Durităţile structurilor obţinute la răcirea austenitei după curbele de răcire reprezentate pe diagramele din figura 7. • la aceste oţeluri.3 33.4⋅10-3 3.0 Observaţie Rezultatele aplicaţiei evidenţiază câteva aspecte practice importante privind oţelurile aliate hipoeutectoide din clasa perlitică.5 8.9 24. punerea în valoare a prezenţei elementelor de aliere conţinute de aceste oţeluri este posibilă numai prin aplicarea de TT capabile să asigure realizarea unor structuri cu conţinuturi procentuale mari de formaţiuni bainitice şi/sau martensitice.3 2. C/s Durităţileformaţiunilor structurale HVα.27 Curba de răcire j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 o vrj.3 14.9⋅10-1 1.0 80.

Aplicând relaţia (6.3 %. 6. 42 .2. regimurile TT de călire martensitică pentru piesele confecţionate din cele două sortimente de oţel vor fi asemănătoare: ti = 850…870 oC. scap. %Mnm = 0. 5. vi < vad. Conform indicaţiilor din scap. de exemplu. în timp ce pentru realizarea aceleiaşi structuri la oţelul carbon echivalent trebuie folosite viteze de răcire vr > 200 oC/s (asigurate numai de răcirea în apă.5. care determină creşterea însemnată a nivelului tensiunilor reziduale induse în piesele călite şi apariţia pericolului fisurării acestora. fig. %Sim = 0. cu compoziţia chimică definită prin %Cm = 0.45 %. %Sim = 0.4.6 %. apropiată de valoarea dată de relaţia (6.5. τm = 5 … 10 min şi răcirea în apă sau ulei. TT de îmbunătăţire constă dintr-un ciclu primar de călire martensitică şi un ciclu final de revenire înaltă. v. ţinând seama de influenţele elementelor de aliere. pentru oţelul carbon şi. După călire. ca urmare.7. %Mnm = 0. la realizarea TT de călire la piesele din oţel aliat se recomandă utilizarea unor valori ale ti şi τm către limitele superioare ale intervalelor de valori prescrise (deoarece prezenţa elementelor de aliere frânează procesele de obţinere a austenitei omogene) şi răcirea în ulei (deoarece elementele de aliere reduc vrc şi măresc călibilitatea oţelului). iar la aplicarea TT de călire la piesele din oţel carbon se vor alege ti şi τm către limitele inferioare ale intervalelor de valori prescrise şi se va face răcirea în apă (pentru a se asigura formarea unei structuri martensitice).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR echivalente. valorile punctului critic A3 sunt: A3 ≅ 823 oC.2). cu compoziţia chimică definită prin %Cm = 0. duritatea pieselor confecţionate din cele două sortimente de oţel va fi aproximativ identică (deoarece duritatea martensitei depinde esenţial de concentraţia carbonului în oţel. %Crm = 1. v. rezultă că pentru oţelurile cu compoziţiile chimice precizate în enunţ. călirea martensitică a oţelurilor (carbon sau aliate perlitice) hipoeutectoide trebuie realizată cu următorul regim: ti = A3 + 30 … 50 oC. pentru obţinerea structurii complet martensitice la oţelul aliat sunt necesare viteze de răcire vr ≅ 45 oC/s (asigurate de călirea în ulei. se stabileşte valoarea necesară a parametrului PHJ = Ti[18 +lg(τm)].2. Rezolvare Aşa cum este cunoscut din scap.17).6 %. Să se stabilească şi să se compare regimurile TT de îmbunătăţire care asigură pieselor de tip arbore confecţionate din cele două oţeluri un nivel al durităţii finale de 280 HV. 5. HM ≅ 58 HRC (660 HV). 6.3 %. τm = 5…10 min şi răcirea în apă sau ulei.8). %Mom = 0.3 % şi b) oţel carbon.45 %. pentru oţelul aliat şi A3 ≅ 810 oC. aşa cum se poate observa examinând graficele din figura 7. Pentru realizarea unor piese de tip arbore sunt disponibile semifabricate confecţionate din două sortimente de oţel: a) oţel aliat. v.28. fig. A.4). Pentru proiectarea regimului de revenire înaltă a pieselor din oţel carbon.17).2 %.

rezultă că.45 – (33.3 = 184. τm = 5 ore şi răcirea în aer (răcirea nu influenţează calitatea pieselor din oţel carbon supuse revenirii).Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate folosind relaţia (7.45)280 = 15255. • Rezultatele aplicaţiei nu trebuie să conducă la concluzia că. pentru satisfacerea acestei condiţii. Dacă se foloseşte acelaşi regim la revenirea pieselor din oţel aliat. Observaţii • Rezolvarea aplicaţiei evidenţiază efectele fenomenului de stabilitate la revenire. graficele dependenţelor HVr = f(ti). TT de revenire a pieselor din oţel aliat este mai costisitor decât cel aplicat pieselor diun oţel carbon (datorită necesităţii utilizării unor temperaturi de încălzire şi/sau unor durate de menţinere mai mari). În mod 43 . în care se consideră HVrOC = 280 şi %Cm = 0. rezultă că temperatura la care trebuie efectuată revenirea pentru a asigurarea acestui nivel al PHJ 17880 este: Ti = ≅ 956 K sau ti ≅ 680 oC. Ca urmare.2 − 100⋅0. Aceste efecte pot fi mai sugestiv ilustrate. dacă se construiesc. va rezulta.5). rezultă că. în general.45 – (33.3). τm = 5 ore şi răcirea în aer (deoarece oţelul este aliat cu Mo şi nu există pericolul de a se manifesta fragilitatea reversibilă la revenire). considerând o durată de revenire τm = 5 ore. utilizând relaţia (7.4) şi (7. pentru oţelul aliat şi pentru oţelul carbon echivalent. un regim de revenire care 18 + lg 5 conferă pieselor din oţel aliat nivelul impus al durităţii finale are parametrii: ti ≅ 680 oC.13⋅0. Dacă se adoptă o durată de menţinere la revenire τm = 5 ore.2 . rezultă că temperatura la care trebuie efectuată revenirea pentru a se asigura nivelul calculat al PHJ este: Ti = 15255 18 + lg 5 ≅ 816 K sau ti ≅ 540 oC. trebuie ca valoarea parametrului PHJ să fie: PHJ = 21090 + 4050⋅0. Ca urmare. indus de prezenţa elementelor de aliere dintr-un oţel. este necesar să se utilizeze un regim de revenire care asigură la piesele din oţel carbon un nivel al durităţii HVrOC = 280 − 55⋅1.2 + 100⋅0.45 %.4).3 = 376. (7.4).3) şi (7. un nivel al durităţii finale HVrOA = 280 + 55⋅1.3).4). coordonatele punctelor acestor grafice se obţin cu ajutorul relaţiilor (7. rezultă: PHJ = 21090 + 4050⋅0.45)184 = 17880. în conformitate cu relaţia (7. corespunzătoare unei durate de menţinere la revenire τm = ct. Dacă se adoptă o durată de menţinere la revenire τm = 5 ore.29 sunt prezentate graficele construite pentru oţelurile precizate în enunţul aplicaţiei. pentru a realiza pe piesele din oţel aliat un nivel al durităţii după revenire HVrOA = 280. Interpretând corespunzător relaţiile (7. În figura 7.2 − 13⋅0. un regim de revenire care conferă pieselor din oţel carbon nivelul impus al durităţii finale are paremetrii: ti ≅ 540 oC.

Stiind că viteza asigurată la răcirea în aer liniştit a pieselor din oţeluri este vr = 0.7.25 oC/s şi vr2 = 1 oC/s şi s-au trasat aceste curbe pe diagrama de transformare termocinetică a austenitei (v. De exemplu. Rezolvare Folosind procedura descrisă la rezolvarea aplicaţiei A. cu compoziţia chimică definită prin: %Cm = 0. regimurile TT de revenire. oţelul având compoziţia chimică precizată în enunţul aplicaţiei aparţine clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice. dacă la piesele din oţel carbon se prescrie ca duritate după îmbunătăţire să fie HVrOC = 280 (corespunzătoare unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 900 N/mm 2 ). Fig. Se observă astfel că răcirea în aer a austenitei conduce la obţinerea unei structuri complet martensitice şi. pentru a valorifica corespunzător cheltuielile suplimentare datorită alierii şi se pot utiliza regimuri de revenire asemănătoare celor aplicabile la oţelurile carbon echivalente.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR obişnuit. s-au stabilit coordonatele punctelor ce descriu curbele de răcire cu vitezele vr1 = 0.5.3.30. deci. fig. poate fi încadrat în clasa structurală a oţelurilor aliate martensitice. 7. %Mom = 1 %. 7. %Sim = 0. aşa cum a rezultat la rezolvarea aplicaţiei. iar la piesele din oţel aliat se prescrie ca duritatea după îmbunătăţire să fie HVrOA ≅ 370 (corespunzătoare unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 1200 N/mm 2 ).4. %Crm = 6 %. %Mnm = 0. impuse de realizarea acestor caracteristici vor fi identice.8 %.25 …1 oC/s. având diagrama de transformare termocinetică a austenitei prezentată în figura 7.7 %.22 %. atunci ând se utilizează oţeluri aliate se prescriu şi niveluri mai ridicate ale rezistenţei mecanice şi durităţii. Graficele dependenţelor HVr = f(ti) pentru un oţel aliat de tip Cr-Mo şi pentru oţelul carbon echivalent A.29. 44 . să se analizeze dacă oţelul aliat.30).

%Cre = 7 %). considerând că. exprimate prin concentraţiile j =1 n 45 .Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. Rezolvare Pentru a da caracter general algoritmului de soluţionare a problemei. în concentraţiile %Crm = 6 %. j = 1.n ( M = ∑ m j ) şi având compoziţiile chimice. într-un cuptor electric cu inducţie. Pentru elaborarea unei şarje de 100 kg de oţel aliat se topesc. Dacă se foloseşte relaţia (7. se obţine %Cre = 7 %. modificările compoziţiei chimice a materiilor prime sunt neglijabile. Diagarma transformării termocinetice a austenitei la un oţel cu %Cm = 0. %Mom = 1 %.4. deşeuri de oţel.7. cu compoziţiile chimice şi în cantităţile indicate în tabelul 7. se considră că sunt disponibile n sortimente de deşeuri de oţel. %Mom = 1 % Observaţie Otelul considerat în această aplicaţie este aliat numai cu elemente alfagene..22 b punctul caracteristic nominal al oţelului. 7. %Crm = 6 %.30.5.6).8 %. la elaborarea oţelului în cuptorul electric cu inducţie. având coordonatele (%Cm = 0. rezultă şi pe această cale că oţelul analizat aparţine clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice. Poziţionând pe diagrama structurală din figura 7.8 %. Să se estimeze compoziţia chimică şi clasa structurală corespunzătoare oţelului elaborat.. A. în cantităţile mj.

%Crmj.810 %. Schaeffler punctul caracteristic nominal al şarjei de oţel aliat elaborate (O ≡ PCN). poziţa sa permiţând precizarea clasei structurale a oţelului. %Nim = 8.2 0. care evidenţiază modalitatea uzuală de lucru pe diagrama structurală A. pentru fiecare sortiment de deşeuri valorile parametrilor %Crej şi %Niej şi se reprezintă pe diagrama 46 . se calculează..0375 %.0 1. corespunzătoare şarjei de oţel aliat elaborate. Si. iar poziţia punctului caracteristic nominal O(%Cre.31 indică apartenenţa acestui oţel la clasa structurală a oţelurilor aliate austenito – feritice. Schaeffler la soluţionarea aplicaţiilor practice.0 25. se calculează valorile parametrilor %Cre şi %Nie. a fi C. %Mnmj.6. valorile parametrilor %Crej şi %Niej.570 %. cunoscute. cu relaţiile (7. %Simj.0 0.3) şi (7. reprezintă în diagrama structurală A.n. compoziţia chimică a oţelului elaborat se poate estima cu ajutorul unor relaţii de forma: % EAm = ∑ c j % EAmj .20 0.. pe rând.. având coordonatele (%Cre. Mo.18 %Sim 0.. %Crm = 19.30 %Mom 3. %Mom = 1.5 1.5 12.. Tabelul 7. %Nie) în diagrama din figura 7. Utilizând relaţiile (7. %Sim = 0. Cr.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR masice ale elementelor de aliere (inclusiv carbonul) %EAmj (%Cmj. Folosind rezultatele obţinute.n. %Momj). j= 1 2 3 n=4 Concentraţiile masice ale componentelor de aliere %Cm 0. kg 50 25 15 10 Aplicând procedura descrisă anterior pentru datele precizate în enunţ. j = 1.470 %.3).8 %Crm 19. %Nie).6 0.5 10. Ni.6 0.0 Cantitatea mj. pentru toate sortimentele de deşeuri (materii prime).2) şi (7. j =1 n în care EA se consideră. %Nimj.6 0. Evident. Această procedură conţine următoarea succesiune de etape: • se determină.. Compoziţiile chimice ale materiilor prime disponibile pentru elaborarea unei şarje de oţel aliat Materia primă. j = 1.275 %. Mn.5. %Mnm = 1. cu relaţiile: %Cre = ∑ c j %Crej .n şi ponderea fiecăruia din ele în încărcătura utilizată la elaborarea şarjei c j = M . Observaţie Pentru rezolvarea problemei se poate utiliza şi o procedură grafică recursivă.4 0. Compoziţia chimică a şarjei de oţel aliat elaborate este: %Cm = 0.03 0.8 1.0 %Nim 12.8 %Mnm 2. j =1 j =1 n n mj Punctul O.02 0.4). % Niej = ∑ c j % Niej . se obţin rezultatele redate în tabelul 7.0 18.02 0.725 %. j = 1.

4 ∑mj j =1 2 ) şi are coordonatele %Cre1. Reprezentarea pe diagrama structurală A.2.6.15 0.4. j = 1…n. 47 . 31.2 1.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate structurală A.1 11. j = 1 2 3 n=4 %Cre 19. %Niej). Schaeffler a rezultatelor aplicaţiei A. 7.9 29. Materia primă.2 = c1%Cre1 + c2%Cre2 şi %Nie1.9 14.10 OTELUL ELABORAT 21.1 Clasa structurală Austenitic Austenito – feritic Feritic Ferito − martensitic cj 0.2 %Nie 14.855 10. Rezultatele aplicaţiei A. Tabelul 7.4 6.670 Austenito – feritic • se consideră că şarja de oţel aliat rezultă prin topirea succesivă a câte unei perechi de materii prime MP şi rezultă: * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1 şi m2 de deşeuri din primele două sortimente.7.2 = c1%Nie1 + c2%Nie2. notat O1. c2 = m2 Fig.7.50 0. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1O2 în două părţi proporţionale cu ponderile participării acestor două sortimente de materie primă (c1 = 1 – c2. Schaeffler punctele caracteristice nominale corespunzătoare acestora Oj(%Crej.25 0.4 20.

2 = 1 – c3. din reprezentările grafice corespunzătoare parcurgerii etapelor acestei proceduri. j =1 k notat O1.k + ck+1%Niek+1.k + ck+1%Crek+1 şi %Nie1.k = 1 – ck+1. fig. notat O. cn = mn ∑mj j =1 n = mn M ) şi are coordonatele %Cre = c1.7 şi pe diagrama din figura 7. rezultă (v.2 + c3%Cre3 şi %Nie1.k) şi k+1. Rezolvarea aplicaţiei prin procedura grafică recursivă arată că (datorită sumării erorilor din întreaga succesiune de etape parcursă) aceasta asigură o precizie a rezultatelor mai mică decât procedura utilizată anterior.k%Cre1.31. Folosind această procedură în cazul precizat în enunţul aplicaţiei se obţin rezultatele redate în tabelul 7.k+1.2) şi 3.k = ∑ m j şi mk+1 de deşeuri din sortimentele (1.n-1%Nie1.n-1 = 1 – cn . este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1. dar este mai sugestivă şi permite evidenţierea unor concluzii cu caracter general.2 + c3%Nie3.n-1%Cre1.2%Nie1.k%Nie1.n-1On în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1.2%Cre1.2 = m1 + m2 şi m3 de deşeuri din sortimentele (1.n-1 + cn%Cren şi %Nie = c1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1.3 = c1. ck +1 = m k +1 k +1 j =1 ) şi are coordonatele ∑mj %Cre1.n-1) şi n.3 = c1.31): • punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat prin topirea a două 48 . astfel.k+1 = c1. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1. • • • * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1.3.n-1 + cn%Nien. • • • * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1. c3 = m3 ∑mj j =1 3 ) şi are coordonatele %Cre1.n−1 = ∑ m j şi mn de deşeuri din sortimentele j =1 n −1 (1. 7. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1.kOk+1 în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1.k+1 = c1. notat O1.2O3 în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1.

7.167 %Cre4 = 14.2 MP1.5.2 = 23.4 ≡ OTELUL ELABORAT m1.7.174 % PCN ≡ O1.2 = 0.900 %Cre1. Datele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A. Tabelul 7.705 % %Nie1. • punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat prin topirea a n sortimente de deşeuri de oţel se află în interiorul poligonului O1O2…Ok…OnO1.167 %Cre1.2 MP3 m1.9 % %Nie1 = 14. într-un cuptor electric cu inducţie.4 = 21.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate sortimente de deşeuri de oţel se află pe segmentul O1O2.1 % PCN ≡ O1 MP2 m2 = 25 kg c2 = 0.1 % PCN ≡ O4 A.2 % PCN ≡ O2 MP1.3 m1.2 = 75 kg m3 = 15 kg c1.833 c3 = 0.4 = M = 90 kg c1.2 = 13.9 % %Nie1.2 % %Nie4 = 6.3 = 0. cu compoziţiile chimice indicate în tabelul 7.7.On ale celor n materii prime utilizate. Rezolvare Se consideră notaţiile şi principiile utilizate în cele două proceduri concepute pentru rezolvarea aplicaţiei A. se topesc. să se determine ce cantităţi (mase) din aceste materii prime trebuie utilizate pentru obţinerea unui oţel aliat austenito – feritic.855 % %Nie1.333 %Cre2 = 19.4 = 10. Considerând că.4. având vârfurile în punctele caracteristice nominale O1.5.4 % PCN ≡ O1.067 % %Cre3 = 20. patru sortimente de deşeuri de oţel. O2.…. modificările compoziţiei chimice a materiilor prime sunt neglijabile.9 % %Nie2 = 11.2 = 11. cu un conţinut procentual de ferită în structura %α = 50 %.3 = 90 kg c1.670 % PCN ≡ O MP4 m4 = 15 kg c4 = 0.….Ok. Pentru elaborarea unei şarje de oţel aliat. care uneşte punctele caracteristice nominale O1 şi O2 ale celor două materii prime utilizate. la elaborarea oţelului în cuptorul electric cu inducţie.133 % %Nie3 = 1.7.4 = 1. cu masa M = 100 kg.2 PCN ≡ O3 MP1.000 %Cre1.667 %Cre1 = 19.4 prin procedeul grafic MP1 m1 = 50 kg c1 = 0. necunoscutele problemei fiind participările (ponderile) materiilor prime folosite pentru elaborarea şarjei de oţel 49 .3 = 22.

32.0 %. În aceste circumstanţe.5 şi. este %Nie = 0. 25.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR aliat c1 = m1 M . evident. Reprezentarea pe diagrama structurală A.305%Cre + 20. care.9 %.133. Schaeffler. j =1 j =1 4 4 Pentru ca oţelul elaborat să corespundă clasei structurale a oţelurilor austenito – feritice (duplex) cu conţinuturile procentuale de faze din structura de echilibru %α = 50 % şi %γ = 50 %. este %Nie = -0.2 %). iar ecuaţia dreptei PQ.5 %). c4 = m4 M .9 %) şi (32. ca urmare. condiţiile anterior formulate se transcriu matematic sub forma următorului sistem: Fig. 11. este %Nie = -0. ce delimitează pe diagramă domeniul bifazic α + γ.6 %).32. de dreapta O1O2 şi dreapta PQ. ecuaţia dreptei AB.7. c3 = m3 M .4 %.1 %) şi (29. 13. ecuaţia dreptei O1O2. pe dreapta corespunzătoare conţinutului procentual %α = 50 %.5 50 . Schaeffler a rezultatelor aplicaţiei A. trebuie să respecte 4 j =1 condiţiile 0≤c1≤1.32. care conţine punctele cu coordoantele (19. 7.0 %. %Nie) să fie situat. 0≤c3≤ 1. 14. coordonatele punctului O (punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat) sunt: %Cre = ∑ c j %Crej şi % Nie = ∑ c j % Niej . care conţine punctele cu coordonatele (26. 0≤c4≤1 şi ∑ c j = 1. respectarea acestor condiţii impune ca punctul O să se afle pe segmentul AB. delimitat. pe dreapta corespunzătoare unui conţinut procentual %α = 50 %. aşa cum se observă pe diagrama din figura 7.175.5 %) şi (26. În sistemul de coordonate al diagramei din figura 7.617%Cre – 6.0 %. 9. 0≤c2≤1.792%Cre + 25. care conţine punctele cu coordonatele (0 %. c2 = m2 M . 4. este necesar ca punctul O(%Cre. în domeniul austenito – feritic al diagramei structurale A.

774 ∈ [0. 1]. 0. 7. 0 ≤ c3 ≤ 1.613 ≥ 0. 0 ≤ c1 ≤ 1. înlocuind expresiile scrise anterior ale parametrilor %Cre şi %Nie.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate %Nie − 0. 0 ≤ c2 ≤ 1. 0 ≤ c2 ≤ 1.954c2 + 1. aşa cum se arată în figura 7.971c3 − 0. 0 ≤ c4 ≤ 1 şi c4 = 1 – c1 – c2 – c3.954c2 – 1. 0 ≤ c1 ≤ 1.971c3 + 1.870c3 – 0.323c2 + 2.33 şi are ca soluţii coordonatele (c2. Determinarea grafică a ponderilor c2. c3) ale punctelor situate în domeniul haşurat pe această figură. %Nie + 0.954c2 + 2.175 ≤ 0.744 ≤ 0 ⇒ c2 + 1. c3 ale materiilor prime folosite la elaborarea unei şarje de oţel aliat În aceste circumstanţe.792%Cre − 25. b) 2.908 ≤ 0. 1].500 ≥ 0. %Nie + 0.666].774 ∈ [0. 1.971c3 + 0. Fig. Sistemul de inegalităţi din gruparea b) se poate rezolva uşor prin metoda grafică.313c3 – 0. c4 = -1.595c3 − 1 ≤ 0. c1 + 1. 51 .369c2 + 0. se procedează la descompunerea acestuia în două grupări de condiţii: a) c1 = 0. rezultă următoarea strategie de căutare a soluţiilor problemei: • se alege o valoare a ponderii c3 în intervalul [0.305%Cre + 20.652 ≥ 0. Pentru găsirea soluţiilor acestui sistem. 33.049c3 − 0.774 = 0.566c3 – 1. c1 + c2 + 0.617%Cre + 6.423 ≥ 0 ⇒ c2 +0.133 = 0.954c2 – 2. sistemul devine: c1 – 0.020c3 – 1.

058 -0.9 1.0 40.097 0. 0.348 0.011 0.113 0.0 20. 0 ≤ c4 ≤ 1.35. 0.0 20.91] 0.38] 0.61.085 -0.255 c1 -0.450 0.500 0.3 10.7.001 -0.0 55.0 50.7 10.145 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 7.555 Concluzia Incorect Incorect SOLUTIE SOLUTIE Incorect Incorect SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE Incorect SOLUTIE Incorect Incorect Incorect Incorect Incorect Incorect Masele materiilor prime.3 5.0 75.700 0 [0.400 0.0 20.0 90.402 0. 0.5 c3 Domeniul ponderii c2 c2 0.600 0.247 0.050 c4 0. Câteva din soluţiile posibile ale problemei analizate.250 0.5 10.1 0.0 40.0 30.25] [0.0 30. kg m1 3.18.037 0.0 20. 52 .7 8.53.500 0.0 m4 11.203 0.300 [0.650 [0.294 0.870c3 + 0.64] 0. 0. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A. 0.900 0.9 5.102 -0.0 45.700 0.504 0.550 0.12] 0.908].600 0.27.9 24.105 0.0. date de expresiile din gruparea de condiţii a) satisfac condiţiile 0 ≤ c1 ≤ 1.613.450 0.0 70.200 -0.007 0.500 0.005 0.0 45.109 0. • se stabileşte dacă ponderile c1 şi c4.098 -0.003 -0.5 0.8 - • se alege o valoare a ponderii c2 în intervalul [-0.305 0.0 9.5 9.600 0.204 -0.300 0.015 0.406 0.3 19.200 [0.0 20.450 0.106 -0.091 0.850 0.1 13.800 0.78] 0. sunt prezentate în tabelul 7.313c3 + 0.300 0.500 0.3 1.100 [0.100 -0.272 0.199 0.51] 0.011 0.211 0.44.500 0.350 0.193 0.8.2 m2 85.200 0.750 0. -1.270 0.09.7 27.101 0.050 0.0 m3 0 0 10 10.05 0.100 0.1 30.139 0. 0.0 27. obţinute prin aplicarea acestei strategii de căutare.8.7 14.301 0.094 0.400 [0.5 19.0 60.

clasificări. • standarde de produs. condiţiile tehnice şi caracteristicile de 53 . B. a căror cunoaştere şi respectare a impus. standardizarea acestora (cuprinderea lor în standarde). metodologii de prelevare a probelor şi de realizare a încercărilor sau determinărilor privind caracteristicile de calitate ale produselor etc. Standardizarea este activitatea specifică prin care se stabilesc. standardele pot fi: • standarde generale.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Capitolul 8 OŢELURILE ŞI FONTELE COMERCIALE 8. facilitarea schimburilor de mărfuri şi de informaţii pe piaţa internă şi internaţională. În funcţie de conţinutul lor. standardele complete cuprind toate elementele care permit asigurarea calităţii unui produs: tipurile. care stabileşte reguli. urmărind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat. Standardele se pot clasifica folosind trei criterii: A. ca şi în cazul altor produse. Introducere Oţelurile şi fontele utilizate în tehnică sunt produse industriale de mare importanţă. care pot fi complete sau parţiale. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. sortimentele. clasele de calitate. Standardul este un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. se transformă în semifabricate şi se utilizează în diverse aplicaţii conform unor reglementări stricte. care se elaborează. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatul acestora. pentru probleme reale sau potenţiale.1. standarde privind protecţia vieţii. simbolizări. care cuprind generalităţi sau principii: terminologie. standarde pentru comerţ. standardele pot fi standarde pentru industrie. În funcţie de domeniul la care se referă. Obiectivele generale ale standardizării sunt: asigurarea şi ridicarea calităţii produselor şi serviciilor. bunurilor şi mediului înconjurător etc. tipizarea produselor (stabilirea unei game sortimentale raţionale şi economice de produse). prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate. standarde pentru agricultură.

În funcţie de nivelul de aplicare. urmat de un punct şi un grup de două cifre.10 cuprinde oţelurile pentru tratamente termice. societăţilor comerciale sau altor persoane juridice care le-au elaborat. simbolizate prin două cifre.nivelul 3. notate cu simbolul domeniului. de exemplu 77 corespunde domeniului metalurgie. securităţii muncii şi protecţia mediului înconjurător. . ASRO) şi puse la dispoziţia publicului. în ţara noastră organismul de standardizare este Asociaţia de Standardizare din România.140 corespunde produselor metalurgice realizate din oţeluri şi fonte. de exemplu grupa 77. notarea acestora făcându-se cu simbolulu grupei. standardele elaborate de Organizaţia Internnaţională de Standardizare − ISO). aceste standarde putând fi standarde obligatorii (cu putere de lege cu caracter general). urmat de un punct şi un grup de trei cifre. în timp ce standardele parţiale se referă numai la unele din elementele definitorii (enumerate mai înainte) pentru calitatea unui produs. elaborate sau adoptate de un organism naţional de standardizare (de exemplu. standardele pot fi: • standarde de firmă. • standarde internaţionale care sunt adoptate de organisme sau organizaţii internaţionale cu activitate de standardizare şi care sunt puse la dispoziţia publicului (de exemplu. celelalte standarde fiind facultative. care sunt adoptate de către o organizaţie regională cu activitate de standardizare şi care sunt puse la dispoziţia publicului (de exemplu. de exemplu. • standarde naţionale. • standarde regionale. C. de exemplu. adoptatat de ASRO începând cu anul 2001. care conţine 40 de sectoare (domenii) ale activităţilor standardizate. de livrare etc. cu aplicabilitate la nivelul regiilor autonome. regulile şi metodele de verificare a calităţii. sau standarde cu caracter de recomandare (a căror aplicare este voluntară. ICS cuprinde trei niveluri ierarhice de clasificare: . de marcare. facultativă). subgrupa 77. Notarea standardelor române se realizează prin folosirea unui indicativ format pe baza următoarelor reguli: • pentru standardele aprobate înainte de 28 august 1992 notarea se face cu sigla STAS.. protecţia sănătăţii. Standardele naţionale române sunt clasificate pe baza Sistemului Internaţional de Clasificare numerică a Standardelor (ICS). au caracter obligatoriu numai standardele române referitoare la protecţia vieţii. .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR calitate. în care o parte a grupelor sunt împărţite în subgrupe. elaborate de Comitetul European de Standardizare − CEN). urmată de numărul standardului şi de ultimele două cifre ale anului ediţiei. STAS 791-88.nivelul 1.nivelul 2.140. standardele europene. în care domeniile sunt împărţite în 389 de grupe. • pentru standardele aprobate după 28 august 1992 notarea se face cu 54 .

metodele de obţinere a semifabricatelor. fontele şi semifabricatele sau produsele realizate din aceste materiale. prin standardizarea căreia se realizează o uniformizare planificată a compoziţiei chimice şi/sau a caracteristicilor principale.2. fără a da însă vreo informaţie despre caracteristicile de calitate ale materialului. compoziţia chimică. urmată de numărul acordat standardului de ASRO şi de anul ediţiei. iar oţelurile aliate sunt cele la care concentraţia masică (determinată pe oţelul lichid sau pe produsele realizate din acesta) a cel puţin unui element atinge sau 55 . care conţin informaţii privind: caracteristicile mecanice principale. simbolizarea oţelurilor şi fontelor era reglementată pentru fiecare marcă prin standardul după care se producea materialul respectiv. servind la identificarea mărcii. Criteriul de identificare a unui oţel sau a unei fonte este marca. deoarece procesul de preluare a standardelor europene sau internaţionale ca standarde naţionale nu este finalizat. • pentru standardele române identice cu cele internaţionale se foloseşte sigla SR ISO. ceea ce înlătură barierele tehnice din calea comercializării produselor din aceste materiale şi face posibilă cooperarea tehnologică naţională şi internaţională. La noi în ţară. 8. în prezent. iar pentru cele identice cu standardele europene − sigla SR EN. oţelurile nealiate sunt cele la care concentraţiile masice ale elementelor determinate pe oţelul lichid sau pe produsele realizate din acesta nu depăşesc valoarile limită prezentate în tabelul 8. numerele acestor standarde fiind identice cu cele ale standardelor internaţionale sau europene adoptate. de exemplu. SR 13172:1993. sau pot fi convenţionale. Conform standardului SR EN 10020.1. este operaţional şi vechiul sistem de simbolizare şi sunt valabile toate standardele (încă neînlocuite sau anulate) privind oţelurile. considerând împărţirea oţelurilor în: oţeluri nealiate şi oţeluri aliate. Clasificarea şi simbolizarea oţelurilor comerciale 8. Simbolurile cu ajutorul cărora se notează mărcile şi clasele de calitate din cadrul unei mărci de oţel sau de fontă sunt şiruri de litere şi cifre (simbolizare alfanumerică) sau numai cifre (simbolizare numerică). SR ISO 9477:1992.1.2. Diversitatea extrem de mare a oţelurilor şi fontelor şi complexitatea activităţilor de obţinere a produselor din aceste materiale. în funcţie de compoziţia chimică determinată pe oţelul lichid. destinaţia. a impus reglementarea producerii lor prin standarde naţionale (care pot fi şi de tipul SR ISO sau SR EN).. SR EN 10207:1995. Clasificarea oţelurilor comerciale Definirea şi clasificarea mărcilor de oţel este făcută conform SR EN 10020. de exemplu.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale sigla SR (Standard Român). gradul de dezoxidare la elaborare etc.

nu au impuse condiţii speciale pentru nici un element component (cu excepţia manganului şi siliciului).10 (0.1.06 0. % 0.10 0.10 0.30**) 0. Valorile limită (maxime) ale concentraţiilor componentelor oţelurilor nealiate Elementul Aluminiu Bor Bismut Cobalt Crom* Cupru* Mangan Molibden* Niobiu * Nichel* Valoarea limită. % 0.05 0.05 0. în funcţie de gradul de puritate. Schema de clasificare a oţelurilor comerciale Clasele principale de calitate sunt caracterizate în standardul SR EN 10020 astfel: A. în cadrul fiecărei clase principale există subclase constituite în special după caracteristicile principale de utilizare ale oţelurilor.30**) 0.2. Atât oţelurile nealiate cât şi oţelurile aliate se împart în clase principale de calitate. Oţelurile nealiate de uz general sunt oţeluri ale căror caracteristici corespund prescripţiilor prezentate în tabelul 8. 56 .05 (0. Tabelul 8.60**) 0.30 0.10 0.65 0.08 0.10**) * În cazul în care aceste elemente sunt prescrise combinat.lim. nu necesită aplicarea de tratamente termice pentru obţinerea acestor caracteristici.50 (0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR depăşeşte valoarea limită precizată în tabelul 8. % EAm.7 ∑ EAm . ** Valorile admise pentru analiza efectuată pe produse Fig.40 1. lim .30**) 0.30 Elementul Plumb Seleniu Siliciu Telur Titan * Vanadiu* Wolfram Zirconiu Altele Valoarea limită. de tehnologia de elaborare şi de nivelul prescripţiilor pentru anumite caracteristici.40 0. % EAm.1.lim.1.10 0.1. 8. valoarea limită a sumei concentraţiilor lor se consideră 0.10 (0.10 (0. aşa cum se arată în schema din figura 8. nu au prescrisă nici o altă condiţie de calitate şi sunt obţinute prin procedee tehnologice de elaborare obişnuite.0008 0.

Oţelurile aliate de calitate sunt oţeluri destinate utilizării în aplicaţii similare celor corespunzătoare oţelurilor nealiate de calitate.) în concentraţii care menţin oţelul în categoria oţelurilor nealiate. % Sm ≤ 0. care nu sunt destinate aplicării de TT şi care. Tabelul 8.max ≥ 0.min ≤ 690 N/mm2 Re. proceselor tehnologice de elaborare şi prin aplicarea tratamentelor termice de călire şi revenire sau de durificare superficială. − are prescrisă adâncimea de călire sau duritatea superficială în una din stările C.045 % C. fără să li se impună condiţii privind comportarea la TT sau gradul de puritate.11 µΩm . O marcă de oţel este inclusă în categoria oţelurilor nealiate speciale dacă îndeplineşte una sau mai multe dintre următoarele condiţii: − are prescrisă energia de rupere KV în starea C + r (obţinută prin călire martensitică şi revenire).25 % . pe epruvete prelevate longitudinal din produse Concentraţia masică de carbon maximă Concentraţia masică de fosfor maximă Concentraţia masică de sulf maximă Grosimea produsului s. asigurate în special prin controlul riguros al compoziţiei chimice.. la +20 oC.2. V etc. mm s ≤ 16 s ≤ 16 s ≤ 16 10 ≤ s ≤ 16 − − − Prescripţia Rm.10 % %Pm. D. C + r sau Cs (obţinută prin călire superficială). conţine unul sau mai multe elemente de microaliere (Nb.min ≤ 360 N/mm2 Amin ≤ 26 % KVmin ≤ 27 J %Cm. în această categorie sunt incluse oţelurile nealiate care nu se încadrează în clasele A sau B. iar durificarea prin precipitare se realizează prin răcire controlată de la temperatura de prelucrare prin deformare la cald. are structura ferito-perlitică.045 % %Sm. − are rezistivitatea electrică ρ < 0. pentru a realiza caracteristicile prescrise. Oţelurile nealiate de calitate sunt oţeluri la care prescripţiile privind calitatea sunt mai severe decât la oţelurile nealiate de uz general. Oţelurile nealiate speciale sunt oţeluri cu caracteristici superioare celor corespunzătoare oţelurilor de uz general.025 %. are %Cm ≥ 0. − este destinată durificării prin precipitare. Prescripţiile privind caracteristicile oţelurilor nealiate de uz general Caracteristica prescrisă Rezistenţa la tracţiune minimă Limita de curgere minimă Alungirea procentuală după rupere minimă Energia de rupere minimă. − are conţinut scăzut de incluziuni nemetalice.max ≥ 0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale B. − are prescrisă o energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din semifabricate sau produse) KV > 27 J la −50 oC.max ≥ 0. necesită adaosuri de elemente de aliere în concentraţii ce depăsesc nivelurile limită date în tabelul 57 . purităţii. − are conţinuturile de impuriţăţi %Pm.

% EAm. b) oţelurile pentru electrotehnică.1. . % Crom* Cupru* Lantanide ( fiecare) Mangan Molibden* 0. % EAm.12 Dacă elementele marcate * şi ** sunt prescrise în combinaţie. valoarea limită a sumei concentraţiilor lor se consideră 0.12 0. condiţiile de elaborare şi metodele de control al calităţii pentru a li se asigura caracteristici ridicate. oţelurile pentru rulmenţi. lim .7 ∑ EAm . care au (datorită TT aplicate) o structură alcătuită dintr-o matrice feritică şi 10…35 % formaţiuni martensitice fine.1. oţelurile pentru recipiente sub presiune şi oţelurile pentru ţevi.80 0.10 Niobiu** Nichel* Titan** Vanadiu** Zirconiu** 0.06 1. 58 .lim.50 0.au limita de curgere minimă (determinată pe produse cu s ≤ 10 mm) Rp0. e) oţelurile la care singurul element de aliere prescris este cuprul. .50 0. care îndeplinesc (simultan) condiţiile: .au concentraţii ale elementelor de aliere mai mici decât valorile limită prezentate în tabelul 8.3.lim. d) oţelurile bifazice (dual−phase steel). prescrise cu abateri mici. oţelurile refractare. în categoria oţelurilor aliate de calitate se încadrează: a) oţelurile de construcţie cu granulaţie fină sudabile.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. oţelurile inoxidabile. uniform dispersate în matrice.3. sudabile Elementul Valoarea limită. introduse în scopul satisfacerii unor prescripţii referitoare la caracteristicile magnetice: c) oţelurile pentru produse la care se fac prelucrări severe (cu grade mari de deformare) prin deformare plastică la rece şi care conţin elemente ce asigură finisarea granulaţiei.au energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din produse) KV ≤ 27 J la −50 oC. Oţelurile aliate speciale sunt oţeluri la care se impun condiţii stricte privind compoziţia chimică.50 0. Tabelul 8. oţelurile pentru scule şi oţelurile cu proprietăţi fizice speciale. pentru alte elemente se foloseşte tabelul 8. oţelurile pentru piesele destinate construcţiei de maşini.08 0. % Elementul Valoarea limită. pentru acelaşi tip de aplicaţie tehnică pot fi utilizate oţeluri din mai multe clase (oţeluri nealiate şi/sau aliate).2 < 380 N/mm2. Limitele compoziţiei chimice a oţelurilor aliate de calitate cu granulaţie fină. care conţin ca elemente de aliere numai siliciul sau siliciul şi aluminiul.12 0. În funcţie de condiţiile specifice de utilizare. în această categorie se încadrează oţelurile speciale de construcţie. E.

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale

8.2.2. Simbolizarea oţelurilor comerciale
Simbolizarea alfanumerică a oţelurilor este reglementată de standardul SR EN 10027-1, completat cu SR CR 10260, iar prescripţiile privind simbolizarea numerică sunt cuprinse în standardul SR EN 10027-2. Conform SR EN 10027-1 simbolizarea alfanumerică cuprinde trei grupe de simboluri (care se scriu fără spaţii între ele): simboluri principale, care constau din grupe de litere şi cifre, simboluri suplimentare pentru oţel, formate din caractere alfanumerice scrise după simbolurile principale şi simboluri suplimentare pentru produse, formate din caractere alfanumerice, separate de simbolurile oţelului prin semnul + şi care codifică condiţiile speciale impuse produselor, tipul de acoperire a produselor sau o anumită stare de tratament a acestora. În funcţie de semnificaţiile simbolurilor principale, oţelurile se împart în două categorii: oţeluri simbolizate în funcţie de utilizare şi caracteristici mecanice sau fizice şi oţeluri simbolizate după compoziţia chimică. Structura şi conţinutul simbolurilor în funcţie de utilizare şi caracteristici pentru cele mai folosite categorii de oţeluri sunt prezentate în tabelul 8.4; structura şi conţinutul simbolurilor după compoziţia chimică pentru cele mai utilizate categorii de oţeluri la care se foloseşte această modalitate de simbolizare sunt redate, de asemenea, în tabelul 8.4. Simbolizarea numerică a mărcilor de oţel este complementară simbolizării alfanumerice şi se utilizează numai pentru oţelurile care fac obiectul unor operaţii comerciale, acest tip de simbolizare fiind mai potrivit prelucrării automate a datelor; simbolul constă dintr-un număr fix de cifre şi se alocă de către autoritatea naţională sau europeană de standardizare, în urma unei cereri formulate de producătorul de oţeluri. Până la înlocuirea tuturor standardelor de oţeluri aprobate înainte de 1992 (standarde marcate cu sigla STAS) se menţine (împreună cu prescripţiile de simbolizare anterior prezentate) şi posibilitatea simbolizării oţelurilor conform acestor standarde, ce cuprind următoarele reguli: • oţelurile carbon (nealiate) pot fi (în funcţie de calitate în care sunt realizate): oţeluri de uz general, de calitate (cu compoziţia chimică mai precis delimitată şi conţinuturile de impurităti mai mici decât la oţelurile de uz general) sau superioare (cu compoziţia chimică mai precis delimitată şi conţinuturile de impurităti mai mici decât la oţelurile de calitate), iar oţelurile aliate pot fi obişnuite (de calitate) sau superioare; • oţelurile nealiate de uz general, oţelurile microaliate şi slab aliate cu
59

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

granulaţie fină şi rezistenţă mecanică ridicată, oţelurile nealiate pentru turnare în piese etc. se simbolizează în funcţie de utilizare şi caracteristici mecanice, simbolul fiind alcătuit din o literă sau un grup de litere (OL în cazul oţelurilor carbon pentru construcţii metalice şi mecanice, R în cazul oţelurilor pentru cazane şi recipiente sub presiune ce funcţionează la temperatură ambiantă sau scăzută, K în cazul oţelurilor pentru cazane şi recipiente sub presiune ce funcţionează la temperatură ambiantă sau ridicată, OCS în cazul oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate, OLT în cazul oţelurilor nealiate pentru ţevi etc.) şi un număr care arată valoarea minimă a Rm în N/mm2; de exemplu, OL 370 este un oţel carbon de uz general pentru construcţii metalice şi mecanice cu Rm ≥ 370 N/mm2 , iar OCS 510 este un oţel pentru construcţii sudate cu Rm ≥ 510 N/mm2; simbolurile acestor oţeluri pot fi completate cu litere sau cifre care indică gradul de dezoxidare, clasa de calitate sau varianta tehnologică de elaborare ale oţelului; • oţelurile nealiate şi aliate, de calitate sau superioare, se simbolizează după compoziţa chimică, simbolul fiind alcătuit astfel: − în cazul oţelurilor nealiate: un grup de litere (OLC în cazul oţelurilor prelucrate prin deformare plastică pentru construcţia de maşini, OSC în cazul oţelurilor carbon pentru scule, OSP în cazul oţelurilor pentru pile, AUT în cazul oţelurilor pentru prelucrarea pe maşini unelte automate etc.), un număr egal cu 100%Cm (sau cu 10%Cm în cazul oţelurilor carbon pentru scule), %Cm fiind concentraţia masică medie de carbon a mărcii de oţel (valoarea medie aritmetică a limitelor intervalului prescris de standard pentru concentraţia masică a carbonului) şi litera X, dacă oţelul este superior; de exemplu, OLC 45 este un oţel carbon de calitate cu %Cm = 0,45 %, OLC 15 X este un oţel carbon superior cu %Cm = 0,15 %, AUT 30 este un oţel pentru prelucrarea pe maşini unelte automate cu %Cm = 0,30 %, iar OSC 10 este un oţel carbon pentru scule cu %Cm = 1 %; − în cazul oţelurilor aliate: litera T, dacă oţelul este destinat realizării pieselor turnate, un număr egal cu 100%Cm (%Cm având aceeaşi semnificaţie ca la oţelurile nealiate), simbolurile chimice ale elementelor de aliere, scrise în ordinea crescătoare a importanţei lor (sau în ordinea crescătoare a concentraţiei lor masice), un număr egal cu 10%EAp, %EAp fiind concentraţia masică medie a elementului de aliere principal (scris ultimul în structura simbolului) şi de litera X, dacă otelul este superior; de exmplu, T 15MoNiCr180 este un oţel pentru turnare în piese cu %Cm = 0,15 %, aliat cu Mo, Ni şi Cr, elementul de aliere principal fiind cromul, aflat în concentraţia %Crm = 18 %, iar 42MoCr11 X este un oţel superior (destinat realizării de semifabricate prelucrate prin deformare plastică la cald pentru construcţia de maşini) cu %Cm = 0,42 %, aliat cu Mo şi Cr, elementul de aliere principal fiind cromul, aflat în concentraţia %Crm = 1,1 %.
60

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale

A. Oţeluri simbolizate în funcţie de caracteristici

Categoria oţelurilor

Exemplu

KV, J 27 40 60 Simbolizare JR KR LR J0 K0 L0 J2 K2 L2 J3 K3 L3 J4 K4 L4 J5 K5 L5 J6 K6 L6
o

T, C

Oţeluri pentru construcţii

S

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

20 0 −20 −30 −40 −50 −60

C ≡ formare la rece E ≡ emailare F ≡ forjare L ≡ temperat. scăzută N ≡ normalizat O ≡ platforme marine Q ≡ călit şi revenit S ≡ construcţii navale T ≡ ţevi W ≡ rezistent la coroziune atmosferică G ≡ alte caracteristici (grad de dezoxidare etc..) H ≡ temperat. ridicată L ≡ temperat. scăzută R ≡ temperat. ambiantă X ≡ temperatură ridicată şi temperatură scăzută

- oţel cu Re ≡235N/mm2, la care se garantează KV = 27 J la −20 oC, calmat complet (G3);

S235J2G3

- simbolizare veche:
OL 370.4.k

Oteluri pentru recipiente sub presiune Oţeluri pentru ţevi destinate conductelor

P

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

B ≡ recipiente de gaz M ≡ laminat termomec. N ≡ normalizat Q ≡ călit şi revenit S ≡ pentru recip. simple T ≡ pentru ţevi G ≡ alte caracteristici M ≡ laminat termomec. N ≡ normalizat Q ≡ călit şi revenit G ≡ alte caracteristici

P265GH - oţel pentru recipiente
sub presiune cu Re = 265 N/mm2 şi caracteristici specificate la temperaturi ridicate

- simbolizare veche :
K 410

L

nnn ≡Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

L360Q
- oţel pentru ţevi cu Rp02 ≥ 360 N/mm2, în stare călit şi revenit

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale − continuare

Oţeluri pentru piese destinate construcţiei de maşini Oţeluri pentru şine de cale ferată

E

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi nnn ≡ Rm min., în N/mm2 Cnn ≡ laminat la rece Dnn ≡ laminat la cald pentru formare directă la rece (cifrele desemnează calităţi diferite)

E335 G ≡ alte caracteristici (grad de dezoxidare etc.) Mn ≡ conţinut ridicat de mangan G ≡ alte caracteristici C ≡ destinat tragerii la rece
- oţel cu Re ≥ 335 N/mm2

R

Q ≡ călit şi revenit

- simbolizare veche OL 60 R0900Mn - oţel cu Rm ≥ 900
N/mm2, cu conţinut de mangan precizat

Oţeluri pentru produse plate D destinate ambutisării

EK ≡ pentru emailare la rece convenţională ED ≡ pentru emailare directă an ≡ simbolul chimic al elementului precizat urmat eventual de o cifră care reprezintă de 10 x media intervalului precizat al acestui element

DC04EK
- oţel laminat la rece pentru emailare convenţională

B. Oţeluri simbolizate în funcţie de compoziţia chimică B1. Oţeluri nealiate cu %Mnm < 1%

Categoria oţelurilor

Exemplu

Oţeluri nealiate cu %Mn m < 1% (cu excepţia celor pentru automate)

C

E ≡ cu un connţinut maxim de sulf precizat; D ≡ pentru trefilarea sârmei; C ≡ pentru formarea la rece; nnn ≡ 100· %Cm S ≡ pentru arcuri; U ≡ pentru scule; W ≡ pentru sârme electrozi; G ≡ alte caracteristici

C35E4 an ≡ EA[10·%EAm]
- oţel carbon cu %Cm = 0,35 % şi conţinut precizat de sulf; - simbolizare veche:

OLC 35 X

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale − continuare

B2. Oţeluri nealiate cu %Mnm ≥ 1% şi oţeluri aliate

Categoria oţelurilor

Exemplu

Oţeluri nealiate cu %Mn m ≥ 1%, oţeluri nealiate pentru automate şi oţeluri aliate cu %EAmj < 5 %, j = 1…n Oţeluri aliate cu %EAmj ≥ 5 %, j = 1...n (cu excepţia oţelurilor rapide)

nnn ≡ 100 %Cm a ≡ EA1…EAj…EAn concentraţia

n−n…≡ k1·%EAm1−…−kj·%EAmj−… − kn·%EAmn Factorul Element kj Cr,Co,Mn,Ni,Si,W 4 Al,Be,Cu, Mo, 10 Nb,Pb,Ta,Ti,V, Zr; Ce, N, P, S; 100 B 1000 n−n…≡ k1·%EAm1−…−kj·%EAmj… − kn·%EAmn

13CrMo4−5 - oţel cu %Cm ≡ 0,13%, %Crm ≡ 1,0%, %Mom ≡ 0,5% - simbolizare veche 14MoCr10 X6CrNiTi18−10

X

nnn ≡ 100 %Cm

a ≡ EA1…EAj…EAn concentraţia

- oţel cu %Cm = 0,06%, %Crm = 18%, %Nim = 10%, stabilizat cu Ti ;

Oţeluri rapide

HS

n−n−n−n ≡ %Wm−%Mom−%Vm−%Com

- simbolizare veche: 10TiNiCr180 HS2-9-1-8 - oţel rapid cu %Wm = 2%, %Mom = 9%, %Vm =1%, %Com = 8%

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

8.3. Oţelurile carbon cu destinaţie generală
8.3.1. Oţelurile carbon de uz general
În această categorie sunt incluse oţelurile (hipoeutectoide) livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică la cald (laminare, forjare), destinate realizării structurilor metalice (construcţii civile, poduri, instalaţii de ridicat şi transportat, construcţii metalice pentru utilajul petrolier, petrochimic şi de rafinării, stâlpi, piloni etc.) sau mecanice (piese pentru construcţia de maşini) cu solicitări mici sau moderate în exploatare. Produsele laminate din astfel de oţeluri se livrează de regulă netratate termic sau în starea obţinută după normalizare, iar produsele obţinute prin forjare se livrează în starea obţinută după TT de normalizare sau de recoacere completă. Aceste oţeluri nu sunt destinate aplicării tratamentelor termice sau termochimice, astfel că produsele realizate din astfel de materiale au caracteristicile mecanice ale semifabricatelor în stare de livrare. Caracteristicile impuse de o anumită aplicaţie se pot asigura alegând corespunzător concentraţia de carbon şi tehnologia de elaborare, în special, gradul de dezoxidare, din acest punct de vedere existând două tipuri de oţeluri: oţeluri calmate (dezoxidate complet la elaborare cu siliciu, mangan şi aluminiu) şi oţeluri necalmate (nedezoxidate complet la elaborare); oţelurile calmate au o structură omogenă, prezintă rezistenţă mecanică bună (datorită efectului de durificare pe care îl au incluziunile nemetalice uniform distribuite în structura oţelului), dar prelucrabilitatea lor prin deformare plastică la rece este relativ redusă, în timp ce oţelurile necalmate sunt mai ieftine, se prelucrează mai bine prin deformare plastică la rece, dar prezintă pericolul fragilizării prin îmbătrânire (v. scap. 4.3.2) şi de aceea nu se recomandă a fi utilizate pentru realizarea de construcţii sudate. Oţelurile carbon de uz general se produc conform STAS 500, care prevede împărţirea acestor oţeluri după garanţiile date la livrare în patru clase de calitate: clasa 1 − cu garanţii privind compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice la tracţiune şi îndoire la rece, clasa 2 − cu garanţii suplimentare (faţă de clasa 1) privind energia de rupere la 20 oC, clasa 3 − cu garanţii suplimentare privind energia de rupere la 0 oC şi clasa 4 − cu garanţii suplimentare privind energia de rupere la −20 oC. De exemplu, marca de oţel simbolizată (conform STAS 500) OL 370.4k, corespunde unui oţel nealiat cu Rm ≥ 370 N/mm2, elaborat în clasa de calitate 2 şi calmat (indicaţie dată de litera k din simbol); conform noului sistem de simbolizare, această marcă de oţel (care are limita de curgere Re ≥ 235 N/mm2) se simbolizează S235J2G3 (v. tabelul 8.4).
64

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale

8.3.2. Oţelurile carbon de calitate
Aceste oţeluri carbon sunt utilizate sub formă de semifabricate realizate prin deformare plastică, au tehnologiile de elaborare mai complexe decât cele folosite la oţelurile de uz general şi sunt destinate fabricării pieselor care se tratează termic şi/sau termochimic pentru obţinerea caracteristicilor mecanice impuse de condiţiile lor de utilizare. Oţelurile din această categorie sunt hipoeutectoide (cu structura de echilibru la ta alcătuită din ferită şi perlită) şi se pot clasifica, în funcţie de TT final care asigură cele mai bune caracteristici de utilizare produselor, în: oţeluri pentru carburare (cementare), care au %Cm ≤ 0,25 % şi oţeluri pentru îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă – v. scap. 6.5), care au concentraţia masică de carbon 0,25% < %Cm ≤ 0,6%. Conform STAS 880, care reglementează la noi în ţară producerea oţelurilor carbon de calitate, acestea pot fi elaborate şi ca oţeluri superioare (marcate cu litera X după simbolul recomandat de STAS 880), pentru care se prevăd condiţii suplimentare privind puritatea şi caracteristicile tehnologice sau ca oţeluri cu conţinut controlat de sulf (marcate cu litera S după simbolul recomandat de STAS 880), la care %Sm = 0,020…0,040 %. Oţelurile carbon de calitate se utilizează sub formă de produse plate şi profile laminate la cald, semifabricate pentru forjare, sârme laminate şi trase, produse tubulare, destinate fabricării pieselor cu solicitări mici şi moderate în exploatare; oţelurile pentru cementare se utilizează la confecţionarea pieselor supuse la uzare, oboseală şi/sau solicitări cu şoc, deoarece după tratamentul complet de cementare (v. scap. 6.6.2) se obţin piese cu stratul superficial îmbogăţit în carbon (cu structură martensitică) dur şi rezistent la uzare şi la fisurare prin oboseală şi cu miezul rezistent şi tenace (datorită conţinutului scăzut de carbon al oţelului), iar oţelurile pentru îmbunătăţire se folosesc pentru fabricarea pieselor supuse în exploatare la solicitări mecanice medii sau chiar ridicate. La alegerea oţelurilor din această categorie trebuie să se ţină seama că au călibilitatea redusă (v. scap. 6.4.2 şi 7.4.), ceea ce permite utilizarea lor în special la piesele cu secţiuni mici. Deoarece alegerea TT ce trebuie aplicat pieselor fabricate din aceste oţeluri este dependentă de conţinutul lor de carbon, oţelurile din această categorie se simbolizează după compoziţia chimică; de exemplu, marca simbolizată (conform STAS 880) OLC 15 sau (conform SR EN 10027−1) C15 corespunde unui oţel pentru cementare cu %Cm = 0,15 %, iar marca simbolizată (conform STAS 880) OLC 45 sau (conform SR EN 10027−1) C45 corespunde unui oţel pentru îmbunătăţire cu %Cm = 0,45 %.
65

alungirea procentuală după rupere. Producerea oţelurilor aliate pentru semifabricatele prelucrate prin deformare plastică destinate realizării pieselor pentru construcţia de maşini este reglementată la noi în ţară de STAS 791. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini Oţelurile din această categorie sunt oţeluri slab şi mediu aliate. energia de rupere. în cazul folosirii oţelurilor pentru cementare.6%. care fac parte (conform SR EN 10020) din categoria oţelurilor aliate speciale şi se utilizează pentru realizarea elementelor (pieselor) puternic solicitate în exploatare ale construcţiilor mecanice (maşini şi utilaje). care conţine reglementări mai stricte (decât STAS 791) privind caracteristicile mecanice şi condiţiile de livrare.25 % şi oţeluri pentru îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă – v. 7. oţelurile aliate pentru construcţia de maşini se pot clasifica. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini fac parte din clasa structurală a oţelurilor perlitice (v. care au concentraţia masică de carbon 0. Combinaţia optimă a caracteristicilor de utilizare (care asigură valori ridicate pentu rezistenţa la tracţiune. %Pmax ≤ 0. 6. pentru a valorifica corespunzător aceste proprietăti tehnologice ale oţelurilor aliate. rezistenţa la uzare etc. Datorită influenţei elementelor de aliere asupra vitezei de răcire critice vrc. cât şi ca oţeluri aliate superioare. cu conţinuturi reduse de carbon şi caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate).25% < %Cm ≤ 0. realizând o valorificare maximă a prezenţei elementelor de aliere) se obţine la produsele confecţionate din astfel de oţeluri numai după aplicarea unor tratamentelor termice sau termochimice finale adecvate. cât şi SR EN 10083 includ şi benzile de 66 . scap. limita de curgere. %Pmax ≤ 0. care au %Cm ≤ 0. care prevede elaborarea lor atât ca oţeluri aliate obişnuite.4.5). călibilitatea acestor oţeluri este mai mare decât cea corespunzătoare oţelurilor carbon şi este posibil (de exemplu) ca.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. Producerea şi comercializarea semifabricatelor deformate plastic la cald din oţeluri aliate superioare pentru îmbunătăţire este reglementată în prezent şi de standardul SR EN 10083−1:1997.035 %.5). ca urmare. atât STAS 791.025 %). ceea ce dă posibilitatea realizării unor produse cu caracteristici mecanice superioare celor asigurate la produsele confecţionate din oţeluri carbon. pentru care se impune ca %Smax. scap. în funcţie de tratamentul final care trebuie aplicat (obligatoriu) produselor realizate din aceste materiale. rezistenţa la oboseală. în: oţeluri pentru carburare (cementare) sau carbonitrurare.. la care se prescrie un nivel mai scăzut al conţinuturilor de impurităţi (%Smax. tratamentul de călire să aibă efect şi asupra miezului pieselor (determinând obţinerea unor structuri de tip martensitic sau bainitic.

din care mărcile 15Cr08. scap 6. atât în cazul oţelurilor pentru cementare sau carbonitrurare. 17MoCrNi14 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 17NiCr6−4. 17MnCr10. 19CrMo4−2) corespund unor oţeluri pentru cementare. 34MoCr11.20 %). fiind prescrisă încadrarea într-o banda normală (extinsă) a oţelurilor obişnuite şi încadrarea într-o banda îngustă a oţelurilor cu călibilitate garantată. b) Oţelurile având ca element de aliere principal nichelul. 20NiMo14−2.1). Cromul şi manganul favorizează apariţia fenomenului de fragilitate reversibilă la revenire (v. De asemenea. astfel că oţelurile de tipul Cr − Mn se aliază suplimentar cu titan (%Tim = 0. mărind rezistenţa mecanică şi tenacitatea şi îmbunătăţind călibilitatea oţelurilor. recurgându-se la reţete de aliere complexe. în următoarele tipuri. STAS 791 cuprinde mai multe mărci de oţeluri având cromul ca EAp.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale călibilitate pentru cele mai utilizate oţeluri (v. 20CrMnTi4−4−1. ce nu se produce dacă oţelurile sunt aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 0. datorită proprietăţilor lor tehnologice (nu prezintă fragilitate la revenire) şi efectelor favorabile pe care le are alierea cu Mo asupra proprietăţilor de utilizare ale acestora (creşterea rezistenţei mecanice. a rezistenţei la uzare şi a rezistenţei la oboseală). 20TiMnCr12.3 %. scap 7. Deoarece manganul are aproape aceleaşi efecte asupra călibilităţii.15…0. fără să afecteze substanţial tenacitatea (creşterea cu un procent a %Crm măreşte Rm cu 80…100 N/mm2 şi determină o scădere a A cu numai 1. %Mnm = 0.30 %). 42MoCr11. nichelul micşorează sensibilitatea la supraîncălzire şi finisează granulaţia oţelurilor. 51VMnCr11 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 40Cr4. pentru piesele destinate construcţiei de maşini nu se folosesc de obicei oţeluri aliate numai cu nichel. 17CrMn4−4. Nichelul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) trece complet în masa lor structurală de bază (are solubilitate bună în Fe − v. Ni − Mo. Ni – Cr − Mo. 19MoCr11 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 15Cr3. 34CrMo4−2. 20MoNi35. Deoarece este un metal scump. 42CrMo4−2. oţelurile Cr − Mo sau Cr – Mn − Mo sunt preferate în multe aplicaţii tehnice.5 %) şi măreşte călibilitatea.4). Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini pot fi grupate.030…0. din care STAS 791 cuprinde mărcile 17CrNi16.4 %).8…1. a) Oţelurile având ca element de aliere principal cromul. dar este mult mai ieftin. de tipul: Ni − Cr.2).8…1. Cromul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea rezistenţei mecanice. în practică se utilizează şi oţeluri Cr − Mn.4.10…0. tabelul 7. iar mărcile 40Cr10.090 %) sau vanadiu (%Vm = 0. (%Crm = 0. manganul favorizează însă creşterea excesivă a granulaţiei la încălzire. 67 . în funcţie de elementul principal de aliere EAp. 51CrMnV4−4−1) – unor oţeluri pentru îmbunătăţire.

micşorând numai puţin caracteristicile de plasticitate (A sau Z).35…1. 35MnMoV6−2−1). e) Oţelurile având ca element de aliere principal siliciul. Oţelurile aliate cu mangan sunt sensibile la supraîncălzire (granulaţia acestora creşte mult dacă sunt încălzite la temperaturi ridicate sau sunt menţinute timp îndelungat în domeniul austenitic) şi prezintă fenomenul de fragilizare la revenire.25 %. manganul măreşte călibilitatea oţelurilor în aceeaşi măsură ca şi cromul şi este un element de aliere ieftin. Aceste oţeluri sunt destinate pieselor la care se aplică tratamentul termochimic de nitrurare în vederea obţinerii unei rezistenţe ridicate la uzare (v. c) Oţelurile având ca element de aliere principal manganul.. Evitarea fragilizării la revenire şi reducerea sensibilităţii la supraîncălzire se realizează la aceste oţeluri prin alierea suplimentară cu Mo. 34CrNiMo6−6−2). Compoziţia chimică de bază a unui astfel de oţel este cea corespunzătoare oţelurilor de îmbunătăţire Cr − Mo. această din urmă particularitate face ca oţelurile cu mangan să se utilizeze în special pentru realizarea de semifabricate turnate sau pentru obţinerea semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la cald destinate pieselor solicitate uniaxial în exploatare (bare de tracţiune. iar la piesele realizate prin deformare plastică la cald din astfel de oţeluri se obţine o structură în benzi (alcătuită din şiruri alternante de ferită şi perlită. Aşa cum s-a arătat anterior. scap. a rezistenţei la uzare. 30MoCrNi20..1 % şi %Mom = 0.2). 35Mn14.3). %Alm = 0. 30NiCrMo8−8−2.6…1. care conferă acestor piese o anizotropie avansată a proprietăţilor mecanice (raportul dintre energia de rupere determinată pe epruvete prelevate longitudinal şi cea determinată pe epruvete prelevate transversal pe direcţia de deformare poate ajunge la 4:1). 43MnMo6−2. 34MoCrNi16 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 40NiCr5−4.40 %. d) Oţelurile având ca element de aliere principal aluminiul.65 %.6. a rezistivităţii electrice şi a permeabilităţii magnetice şi micşorează sensibilitatea acestora la supraîncălzire. din care STAS 791 cuprinde mărcile 40CrNi12.1 %. Pentru a conferi pieselor pentru construcţia de maşini 68 . de exemplu. cât şi în cazul oţelurilor pentru îmbunătăţire. V sau Ti. Manganul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică (Rm şi Rp0. orientate în direcţia de deformare plastică). marca de oţel 38MoAlCr15 cuprinsă în STAS 791 (simbolizată conform SR EN 10027−1 38AlCrMo10−6−1) are compoziţia caracterizată de %Cm = 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 17NiCrMo6−4−2).70…1. 6.15…0. Siliciul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea limitei de elasticitate.0. STAS 791 cuprinde următoarele mărci de oţeluri din această categorie: 31VMn12. %Crm = 1.). tije pentru pompe etc. la care se adaugă %Alm = 0. 43MoMn16. 35VMoMn14 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 35Mn6.36.

1. STAS 791 cuprinde ca mărci de oţeluri având Si ca EAp: 20MnCrSi11 şi 36MnCrSi13 (simbolizate conform SR EN 10027−1 20SiCrMn4−4−4 şi 36SiCrMn5−4−4).2. eventual. 8. aşa cum se arată în figura 8. se practică alierea suplimentară a oţelurilor din această categorie cu mangan şi crom. lăţimea 69 . Sudarea printr-un astfel de procedeu este rezultatul unei activări termice importante.2. prin topirea marginilor pieselor şi. având. folosite în aplicaţiile tehnice ca înlocuitoare (ieftine) ale oţelurilor Cr – Mo. a unui material de adaos MA. Particularităţile realizării construcţiilor sudate Prin sintagma “construcţii sudate” se denumesc în cadrul acestui subcapitol structurile mecanice obţinute din mai multe elemente metalice îmbinate între ele cu ajutorul unui procedeu de sudare prin topire. care se transformă prin solidificare într-o cusătură sudată CUS.5. lungimea L şi. Oţelurile pentru construcţii sudate 8. rădăcina c. care determină încălzirea locală (cu ajutorul unei surse termice adecvate) a materialului pieselor supuse sudării (numit material de bază MB) la temperaturi superioare temperaturii lui ts. 8. Fig.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale caracteristicile de tenacitate necesare. unghiul α. Elemntele caracteristice realizării îmbinărilor sudate prin topire Realizarea îmbinărilor sudate prin topire presupune prelucrarea prealabilă a marginilor pieselor care trebuie îmbinate în scopul obţinerii unui rost de sudare. se formează între piese o baie de material metalic topit BMT.5. configuraţia definită de următorii parametri geometrici: deschiderea b. eventual.

3. 8. prin deplasarea sursei termice în direcţia de sudare. are loc şi răcirea acestei zone din MB cu o viteză medie vr. CUS poate fi realizată din unul sau mai multe rânduri. Imaginile macroscopice ale îmbinărilor sudate realizate între două piese din oţel: a − CUS realizată din două straturi. 70 . În funcţie de grosimea pieselor care se îmbină prin sudare. în timpul sudării orice punct situat în zona din MB adiacentă CUS este supus unui ciclu termic caracterizat de parametrii vi. Ca urmare a acestui proces. b − CUS realizată din mai multe straturi Pe baza celor prezentate rezultă că îmbinările sudate prin topire din alcătuirea construcţiilor sudate prezintă trei zone caracteristice: CUS. de tipul celor prezentate în figura 8. Pentru a defini gradul de participare a MB şi MA la formarea unei CUS se definesc parametrii pMB (numit participarea MB) şi pMA (numit participarea MA). cu relaţiile: S MB S MA . O parte din energia sursei termice utilizate la sudarea prin topire produce încălzirea (cu o viteză vi) la ti < ts a unei zone din MB adiacente locului de formare a CUS. iar rândurile situate la acelaşi nivel alcătuiesc straturile CUS.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR l şi raza r.1) p MB = S MB + S MA S MB + S MA în care SMB şi SMA sunt ariile precizate în figura 8. un rând fiind partea din CUS realizată la o singură deplasare a sursei termice de sudare în lungul rostului de sudare. p MA = . motiv pentru care zona adiacentă CUS afectată de acţiunea ciclurilor termice este denumită zonă influenţată termic (sau zonă influenţată termomecanic) ZIT.2. odată cu răcirea băii de metal topit formate în rostul dintre piese şi realizarea CUS. ti < ts şi vr . lăţimea lc şi supraînălţarea h. rândurile depuse prin sudare şi cusăturile sudate se caracterizează prin următorii parametrii geometrici: pătrundera p. Acţiunea ciclurilor termice care alcătuiesc câmpul termic la sudare determină. modificarea structurii şi proprietăţilor mecanice ale materialului pieselor supuse sudării şi generarea unui câmp de tensiuni mecanice reziduale.3. Fig. iar ansamblul tuturor ciclurilor termice din această zonă este denumit câmp termic de sudare. care se pot evidenţia clar şi pe imaginile macrostructurilor îmbinărilor sudate. în funcţie de valorile parametrilor ce le caracterizează. (8. ZIT şi MB.

dezoxidare. Deoarece are volum redus şi este supraîncălzită şi agitată sub acţiunea concentrată a sursei termice. desulfurare.CUS = p MB % EAm . materialul metalic din BMT este încălzit şi cristalizarea sa este întreruptă până când transferul de căldură spre MB asigură 71 . CUS se formează prin solidificarea BMT. vergele. rezultă că asigurarea unei compoziţii chimice favorabile a BMT. BMT se află de obicei în contact cu un strat de zgură lichidă (realizat prin topirea învelişului electrozilor sau unui flux de sudare) şi cu atmosfera (protectoare) din jurul sursei termice utilizate la sudare. deoarece structura şi proprietăţile mecanice ale materialelor metalice depind esenţial de compoziţia lor chimică. după fiecare secvenţă de cristalizare. prin alegerea judicioasă a cuplului MB – MA . iar concentraţia în BMT şi în CUS care se obţine prin solidificarea acesteia a oricărui component %EAm. iar ∆%EAm – pierderile (−) sau aporturile (+) de component datorită interaţiunii BMT cu zgura şi atmosfera din jurul sursei termice.CUS se poate estima cu relaţia: % EAm .Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. a gazelor de protecţie etc. MA ± ∆% EAm . a învelişului electrozilor.5. Structura CUS reflectă direct particularităţile cristalizării primare a BMT (v. aflat sub acţiunea sursei termice concentrate şi materialul mai rece situat în zona de contact dintre BMT şi MB (care constituie suportul BMT) se crează gradienţi termici pe direcţia cărora se deplasează frontul de solidificare şi se dezvoltă cristalele CUS de formă columnară. BMT are compoziţia chimică omogenă.4): cristalizarea BMT este dirijată. Formarea CUS la sudarea prin topire a oţelurilor Aşa cum s-a precizat anterior. BMT suferă transformări de natură metalurgică (chimică): îmbogăţire în gaze (O2. (8. cât şi CUS care se formează prin solidificarea acesteia. datorită interacţiunii cu aceste două medii. 8.). este unul din mijloacele cele mai eficiente prin care se poate acţiona în vederea obţinerii unei CUS de calitate.2. N2). şi prin realizarea unor valori adecvate ale pMB şi pMA. defosforare. între materialul de la suprafaţa băii.2) în care %EAm. datorită eliberării de energie termică. MB + p MA % EAm . %EAm.MB este concentraţia masică a componentului în MB. aliere etc. Aspectele prezentate conduc la concluzia că atât BMT. în rostul dintre piesele care trebuie îmbinate. fig.MA – concentraţia masică a componentului în MA. sârme etc. au (în general) o compoziţie chimică diferită de ale MB şi MA. prin topirea marginilor pieselor şi a unui MA (sub formă de electrozi înveliţi. ce se realizează. H2. cristalizarea este intermitentă. a fluxurilor de sudare.

8. Dacă aliajul (oţelul) ce corespunde compoziţiei chimice a CUS prezintă transformări de fază în stare solidă.4. datorită solidificării intermitente. CUS va suferi şi un proces de cristalizare secundară şi în urma desfăşurării acestuia structura CUS se modifică. 72 . modul de distribuire a incluziunilor nemetalice etc. o alcătuire în straturi. viteza de creştere a cristalelor CUS este mare. Particularităţile formării structurii CUS la sudarea prin topire a oţelurilor În morfologia CUS se evidenţiază efectele combinate ale cristalizării primare a BMT în condiţiile precizate mai înainte. deoarece unele caracteristici ale acesteia (granulaţia.) nu sunt eliminate ci numai estompate (mascate) de cristalizarea secundară. iar forma acestor cristale este celular – dendritică (dendrite dezvoltate din cristalele MB pe care s-au format germenii cristalelor CUS). influenţa structurii primare asupra proprietăţilor CUS se menţine însă. Structura primară (forma şi dimensiunile cristalelor. aşa cum se poate observa în figura 8. Fig. distribuţia incluziunilor nemetalice etc. datorită creşterii dirijate a formaţiunilor cristaline pe direcţia gradientului maxim de temperatură (variabilă în timp). cristalizarea se realizează cu un număr redus de germeni cristalini. CUS prezintă. combinată cu o alcătuire columnară.) influenţează esenţial caracteristicile mecanice ale CUS.4. în mod obişnuit germinarea cristalelor CUS se produce pe cristalele MB aflate în contact cu BMT (pe linia de fuziune).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR realizarea subrăcirii necesare continuării solidificării.

care se transformă la răcire în structuri ferito−perlitice. − fâşia II (de normalizare) conţine punctele în care A3 ≤ ti < tcg. în funcţie de mărimea vitezei de răcire vr. folosind diagramele prezentate în figura 8. în structuri perlitice. cu grăunţi grosolani) din această fâşie este favorizată formarea structurilor în afară de echilibru (martensită.5 şi considerând că ti şi vr sunt parametrii principali ce caracterizează posibilităţile de transformare structurală a MB sub acţiunea unui ciclu termic. cu temperatura de revenire inferioară ti şi ciclurile termice de sudare continuă transformările la revenire nefinalizate în timpul aplicării TT. cu rezistenţă mecanică şi duritate ridicate. ca urmare. bainită). Pentru a evidenţia principalele aspecte legate de transformările structurale în ZIT.fâşia IV (neaustenitizată ) conţine punctele în care tr ≤ ti < A1. în această fâşie se produc modificări de structură numai dacă MB a fost ecruisat anterior prin deformare plastică la rece şi ciclurile termice de sudare produc recristalizarea primară a materialului (prin care se elimină ecruisarea şi textura de deformare) sau dacă MB a fost supus anterior unui TT de călire şi revenire.3. la răcirea austenitei (supraîncălzite. se consideră cazul sudării oţelurilor cu conţinut scăzut de carbon. în această fâşie se obţine la încălzire austenită cu granulaţie fină.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. care au însă proprietăţi de plasticitate mai bune decât cele corespunzătoare structurilor din fâşia de supraîncălzire. Transformările structurale în ZIT la sudarea prin topire a oţelurilor Existenţa câmpului termic în ZIT poate determina desfăşurarea unor transformări structurale importante în această zonă. dar cu tenacitate şi rezistenţă la fisurare scăzute. în structuri alcătuite din martensită şi ferită.5. caracterul acestor transformări depinzând de compoziţia chimică a MB şi de parametrii ciclurilor termice. asemănătoare celor care se obţin prin aplicarea TT de recoacere incompletă sau. asemănătoare celor care se obţin prin călirea incompletă. − fâşia III ( de austenitizare incompletă) conţine punctele în care A1 ≤ ti < A3. Parametrii ciclurilor termice de sudare şi. dacă vr este mare. structurile în ZIT pot fi modificate acţionând asupra regimului de sudare sau folosind preîncălzirea MB 73 . în această fâşie se obţine la încălzire o structură bifazică formată din austenită şi ferită. care se transformă la răcire. asemănătoare celor obţinute prin aplicarea TT de normalizare sau în structuri de călire. . ZIT poate fi împărţită în următoarele zubzone (fâşii): − fâşia I (de supraîncălzire) conţine punctele în care tcg ≤ ti < ts (tcg − temperatura deasupra căreia se produce creşterea excesivă a cristalelor de austenită. iar ts − temperatura de solidificare − topire a MB).

îmbunătăţirea etc. Deoarece se urmăreşte obţinerea în ZIT a unor structuri cât mai aproape de echilibru. Structurile ZIT şi CUS şi stările de tensiuni reziduale din îmbinările sudate pot fi modificate.5. ceea ce impune ca oţelurile destinate realizării construcţiilor sudate să aibă însuşirile tehnologice înglobate de noţiunea de sudabilitate.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în zona de sudare (pentru micşorarea gradienţilor termici între CUS şi MB şi micşorarea vr a ciclurilor termice). de asemenea. Fig. Din cele prezentate rezultă că sudarea influenţează complex structura şi caracteristicile materialului din ZIT. Definirea fâşiilor caracteristice ale ZIT la sudarea oţelurilor Factorul principal de apreciere a sudabilităţii este comportarea metalurgică la sudare. aplicând construcţiilor sudate diverse TT postsudare: recoacerea de detensionare. recoacerea completă. cu caracteristici de tenacitate ridicate. definită ca fiind aptitudinea unui oţel ca printr-un anumit procedeu şi pentru un anumit scop să asigure în îmbinările sudate caracteristicile locale şi generale prescrise pentru o construcţie sudată. acţiune localizată în principal în ZIT. oţelurile destinate construcţiilor sudate trebuie să aibă compoziţia chimică stabilită astfel încât vrc să fie cât mai mare (pentru a fi 74 . care exprimă modul cum reacţionează un oţel faţă de acţiunea unui anumit proces de sudare. 8. Aprecierea sudabilităţii unui oţel pe baza comportării metalurgice la sudare se face considerând drept criteriu principal compoziţia chimică a oţelului. normalizarea.

tabelul 8.45 %. iar obţinerea caracteristicilor mecanice prescrise fiind asigurată prin creşterea concentraţiei manganului la %Mnm = 1. Pentru asigurarea sudabilităţii. mărcile de oţel destinate construcţiilor sudate fiind: S185. J2. 75 . J0. De asemenea. S235. 8. pentru S335 prevăzându-se şi posibilitatea livrării în clasa de calitate K2 (v. valoarea maximă c0 fiind precizată în funcţie de marca oţelului şi de grosimea pieselor care se sudează. TT postsudare etc. pentru a aprecia comportarea metalurgică la sudare a oţelurilor (din clasa structurală a oţelurilor perlitice) s-a definit (pe baza rezultatelor unor cercetări experimentale riguroase) mărimea numită carbon echivalent %Ce: % Mnm %Crm + %Vm + % Mom %Cu m + % Nim %C e = %C m + (8. valoarile maxime admise ale acestui parametru fiind date în standard. scap 8. astfel încât la răcire se realizează în material structura corespunzătoare aplicării unui TT de normalizare. S275 şi S335.3).70 %. în stare necalmată putându-se livra numai produsele cu grosimi mai mici de 25 mm din oţelurile S185 sau S235.22 % şi %Ce < 0. pentru fiecare marcă de oţel sudabilitatea creşte de la clasa JR la clasa K2 şi se poate aprecia cu ajutorul %Ce.2) destinate fabricării de elemente pentru construcţii sudate exploatate la ta.20…0. condiţie ce este îndeplinită dacă se impune ca oţelurile să aibă conţinuturi reduse de carbon şi de elemente de aliere. la care deformarea plastică finală se face într-un interval de temperaturi prescris. cu procedeele de sudare cele mai economice şi fără măsuri tehnologice speciale la sudare: preîncălzire. determinat cu relaţia (8.3) + + 6 5 15 şi s-a stabilit că oţelurile cu sudabilitate bună (care se pot suda uşor.) sunt oţelurile care îndeplinesc simultan criteriile: %Cm < 0. în funcţie de clasa de calitate şi de grosimea pieselor care se sudează. Oţelurile din această categorie nu sunt destinate aplicării de TT pentru obţinerea caracteristicilor mecanice. toate mărcile de oţel au concentraţia de carbon limitată %Cm ≤ c0 ∈ [0.5.19 %. S275 şi S335 se pot livra în clasele de calitate JR.4). 0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale favorizate transformările cu difuzie la răcirea austenitei).50…1.27 %].v.4. mărcile S235. În funcţie de gradul de dezoxidare oţelurile pot fi necalmate sau calmate cu diferite grade de dezoxidare. deoarece sudarea este o metodă tehnologică care introduce tensiuni reziduale de valori ridicate. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate În această categorie sunt incluse oţeluri nealiate de uz general şi de calitate (conform SR EN 10020 . excepţie fac produsele realizate prin laminare normalizantă. Producerea acestor oţeluri este reglementată la noi în ţară de standardul SR EN 10025+A1.40…0.

2 = 275…460 N/mm2.7 %) şi cu nichel (%Nim = 0. %Crm + %Mom + %Cum < 0.03…0.13…0. Tenacitatea la temperaturi scăzute este asigurată de alierea cu mangan (%Mnm = 1. Compoziţia chimică a acestor oţeluri este complexă. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate se regăsesc printre oţelurile produse conform STAS 500 (mărcile OL370. rezervoare de apă etc. iar mărcile simbolizate SxxxNL şi SxxxML au tenacitatea garantată până la –50 oC. Ti.30…0. cu conţinut scăzut de carbon (%Cm = 0. în concentraţiile corespunzătoare unor oţeluri slab aliate).80 %) şi prin respectarea unor corelaţii între concentraţiilor diverselor elemente de aliere prezente în compoziţie (de exemplu. Cr. grupul de cifre xxx indicând nivelul minim garantat al limitei de curgere Rp0. Oţelurile cu granulaţie fină pentru construcţii sudate În această categorie sunt incluse oţelurile nealiate de calitate sau aliate speciale. Mo. fiind utilizată microalierea cu elemente care să asigure granulaţia fină (Al. astfel încât materialul prelucrat să prezinte caracteristici mecanice ridicate (ce nu pot fi obţinute numai prin aplicarea de TT). Nb. Pentru evitarea 76 .5.60 %).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR construcţiile sudate realizate din astfel de oţeluri se pot supune (postsudare) unui TT de recoacere de detensionare.1 %) şi prezenţa unor elemente care să asigure obţinerea valorilor prescrise ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi tenacitate (Mn. mărcile simbolizate SxxxN sau SxxxM au tenacitatea garantată (sub forma unei valori minime prescrise a KV) până la –20 oC. care împarte aceste materiale în: oţeluri normalizate. V. destinate realizării elementelor puternic solicitate ale unor structuri sudate (poduri. rezervoare de stocare. simbolizate SxxxN sau SxxxNL şi oţeluri laminate termomecanic. Producerea oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate este reglementată prin SR EN 10113. deformarea plastică finală efectuându-se într-un interval de temperaturi riguros respectat. OL440.5. Ni.) care lucrează la temperatură ambiantă sau scăzută. aceasta denumind procedeul de laminare la care se controlează riguros toţi parametrii de lucru. cu grade de deformare judicios alese şi cu viteze de răcire bine stabilite. în concentraţii masice de 0. simbolizate cu SxxxM sau SxxxML . OL510).20 %).2 (în N/mm2). livrate în starea obţinută după aplicarea TT de normalizare sau după prelucrarea prin laminare termomecanică (sau laminare controlată). ecluze. 8.5…1. dar standardul SR EN 10025+A1 reglementează mai strict şi mai riguros condiţiile tehnice de producere şi livrare a acestor materiale. cu limita de curgere Rp0. Aceste oţeluri se utilizează sub formă de semifabricate sau produse laminate la cald. Cu.

repararea şi verificarea lor trebuie riguros respectate prescripţiile tehnice elaborate de o autoritate naţională în domeniu. iar pentru recipientele care funcţionează la temperaturi scăzute se utilizează oţeluri la care se garantează caracteristicile de tenacitate (de obicei. 0. exploatarea. de temperaturile (minimă şi maximă) de exploatare şi de caracteristicile mediului de lucru (toxicitate. Astfel. Recipiente sub Presiune şi Instalaţii de Ridicat − ISCIR. elaborate în convertizoare bazice cu oxigen sau în cuptoare electrice şi calmate.34 %. distrugerea integrităţii sau pierderea etanşeităţii unui astfel de echipament putând avea urmări catastrofale. de intensitatea şi caracterul solicitărilor mecanice şi de temperatura minimă de exploatare ale recipientelor sub presiune. care poate să apară după aplicarea recoacerii de detensionare la structurile sudate realizate din aceste oţeluri.3. scap. instalarea. se limitează concentraţia de azot (%Nm ≤ 0. la realizarea lor trebuie să se utilizeze oţeluri livrate în clase de calitate diferite. datorită nivelului ridicat al energiei totale de deformare ce se acumulează în peretele metalic al corpului sub presiune al aparatului sau recipientului. valoarea maximă ce0 fiind precizată în funcţie de marca oţelului. de clasa de calitate şi de grosimea semifabricatelor livrate.025 %) şi se impune ca %Alm ≥ 0. Ca urmare. 77 .52 %]. inflamabilitate. pentru recipientele care lucrează la temperaturi ridicate se folosesc oţeluri la care se garantează limita de curgere la temperatura maximă de exploatare sau caracteristicile de comportare la fluaj la această temperatură. energia de rupere KV) la o temperatură de referinţă. recipientele sub presiune se confecţionează din oţeluri carbon sau din oţeluri aliate de calitate sau speciale (v. Deoarece domeniul temperaturilor de lucru al recipientelor sub presiune este foarte extins (–200 oC la +650 oC). 8. Oţelurile pentru aparate şi recipiente sub presiune Construcţiile sudate de tipul aparatelor şi recipientelor sub presiune trebuie să funcţioneze în condiţii de siguranţă maximă. fabricarea.2). pentru fiecare clasă garantându-se acele caracteristici mecanice care asigură funcţionarea acestora în deplină siguranţă la temperaturile de exploatare. care se stabileşte în funcţie de grosimea peretelui. În funcţie de nivelul solicitărilor mecanice. 4.). pentru aparatele şi recipientele sub presiune se impun exigenţe sporite privind calitatea şi la proiectarea.2. corozivitate etc.6.020 % (pentru legarea azotului sub formă de nitruri de aluminiu stabile). de starea defectologică prognozată pentru MB şi îmbinările sudate. scap 8.5.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale fragilizării la albastru (v. Sudabilitatea acestor oţeluri se asigură prin prescrierea unor valori limitate ale carbonului echivalent %Ce ≤ ce0 ∈ [0.1).015…0. care în ţara noastră este Inspecţia pentru Cazane.

la 20 oC 185…235 100…110 200…265 120…130 235…295 135…155 295…355 155…180 220…275 140…230 185…275 155…165 250…310 180…195 tmax.70 %) şi oţelurile aliate Cr − Mo. în N/mm 2 ). oC 400 400 400 400 500 500 500 Rm. În tabelul 8. N/mm2 360…480 410…530 460…570 510…650 420…570 350…600 460…630 A5..70….. platbande etc. care finisează granulaţia oţelurilor. care conţin %Mnm = 0. până la prima revizuire a acestui standard se menţin în vigoare şi prevederile (similare) din STAS 2883. simbolurile mărcilor echivalente din STAS 2883 şi limitele principalelor caracteristici mecanice (valorile maxime ale caracteristicilor corespund grosimilor minime ale semifabricatelor livrate). granulaţie fină şi insensibilitate la supraîncălzire. Nb. N/mm2 Rp02 la tmax Re.. Tabelul 8. iar alierea cu crom asigură o bună rezistenţă la oxidare şi împiedică precipitarea la încălzire a grafitului (favorizată de prezenţa molibdenului). Cr.23 21.2. V.. 78 . Mo.25 22..40…1. Cu.5. Ni (sub valorile limită date în tabelul 8. care grupează oţelurile pentru recipiente sub presiune după temperatura la care se garantează caracteristicile mecanice în: oţeluri aliate şi nealiate cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate.. oţeluri cu granulaţie fină normalizate.50 % şi %Mom = 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table.21 19. Nb şi Ti.. se livrează în starea obţinută prin aplicarea unui TT de normalizare + revenire sau de călire + revenire şi au limita de curgere garantată până la 500 oC..40…1. Ti. fiind numite şi oţeluri termorezistente.. Oţelurile Cr − Mo au %Crm = 0.18 Oţelurile PxxxGH.6.2.. cu grosimi s ≤ 150 mm) din aceste oţeluri este reglementată prin standardul SR EN 10028..5 se prezintă mărcile de oţeluri din aceeastă categorie conform SR EN 10028−2.1 şi cu respectarea condiţiei %Cr m + %Cum + %Mom + %Nim < 0. se livrează în stare normalizată şi au limita de curgere garantată până la temperatura de 400 oC.24 19.10 %. Oţelurile pentru recipiente sub presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate Simbolul oţelului SR EN 10028 STAS 2883 P235GH − P265GH K410 P295GH K460 P355GH K510 16Mo3 16Mo3 13CrMo4−5 14MoCr10 10CrMo9−10 12MoCr22 Limita de curgere. şi oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperaturi scăzute.. comportarea bună la temperaturi ridicate este asigurată prin microalierea cu V..70 % şi mici adaosuri de Mo. 8. simbolizate PxxxGH (grupul de cifre xxx indicând nivelul minim garantat al limitei de curgere Rp0.1. Alierea cu molibden asigură acestor oţeluri o bună rezitenţă la fluaj. Oţelurile cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate (SR EN 10028−2) cuprind două grupe: oţelurile nealiate de calitate (conform criteriilor din SR EN 10020)...5. % 24.22 20.20 17.

6. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –50 oC şi +20 oC.grupa oţelurilor rezistente la temperaturi joase cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNL1.grupa specială a oţelurilor rezistente la temperaturi joase cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNL2.7) − clasa de calitate în care se încadrează oţelul. nivelul minim garantat al energiei de rupere KV la –50 oC fiind mai mare decât la oţelurile din grupa precedentă. valoarea maximă a0 fiind precizată în funcţie de nivelul minim prescris al limitei de curgere. 3. scap 8. SR EN 10028−3 prescrie pentru toate oţelurile din aceeastă categorie valorile minime ale energiei de rupere KV. 8.40…0.5. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –20 oC şi +400 oC. cu grosimea s ≤16 mm.22 %]. 5. xxx ∈ {275 N/mm2.grupa oţelurilor rezistente la temperaturi ridicate cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNH. la oţelurile livrate în clasele de calitate 2 şi 3 se garantează aceleaşi caracteristici ca la oţelurile carbon de uz general (v. cu precizarea că trebuie respectate corelaţiile: %Crm + %Cum + %Mom < 0. care au caracteristicile mecanice garantate în domeniul de temperaturi (–50 oC .1). cu grosimi s ≤ 150 mm) din aceste oţeluri este reglementată prin SR EN 10028−3.45 %.3. Din punctul de vedere al compoziţiei chimice aceste oţeluri sunt asemănătoare oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate (v.16…0. 355 N/mm2. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –20 oC şi +20 oC . Mărcile de oţeluri din această categorie au prescrisă limita de curgere minimă la ta.45 % şi %Nbm + %Tim + %Vm < a0 ∈ [0. numărul xxx indicând valoarea minimă garantată a rezistenţei la rupere. simbolizate Rxxx–n. Oţelurile cu granulaţie fină normalizate sunt oţeluri nealiate de calitate sau speciale şi oţeluri aliate speciale. Oţelurile PxxxNL sunt echivalente oţelurilor reglementate de STAS 2883. iar la cele livrate în clasele 4. cu indicele convenţional al granulaţiei G ≥ 6. 6 şi 7 se garantează energia de rupere KV la temperatura minimă (în oC) t = (20 − 10n).…. scap.5).grupa de bază cuprinde oţelurile simbolizate PxxxN. platbande etc. . iar cifra n (n = 2.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. Sudabilitatea acestor oţeluri este asigurată prin limitarea concentraţiei carbonului la %Cm ≤ 0.5. de exemplu. 0. ce trebuie obţinute prin încercarea la încovoiere prin şoc. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –50 oC şi +20 oC.2. în condiţiile în care solicitările mecanice la temperaturi ridicate sunt de scurtă durată şi nu determină declanşarea fenomenului de fluaj. . la diferite temperaturi din intervalul de utilizare garantat. a epruvetelor prelevate transversal şi longitudinal din produse. Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table. care împarte aceste oţeluri în patru grupe: . marca de oţel 79 .. 400 oC. de asemenea.05 %.20 % şi garantarea unor valori ale carbonului echivalent %Ce = 0. determinată pe produse în stare normalizată. în N/mm2. 460 N/mm2}.

.6. N/mm2 235…275 345…355 345…355 345…365 380…390 480…575 575…585 R m. destinate realizării aparatelor şi recipientelor sub presiune care lucrează în domeniul de temperaturi –60 oC…−200 oC.85…1.75…5. Mo etc.70) 1. semifabricatele din astfel de oţeluri se realizează în mod obişnuit prin laminare termomecanică şi prezintă caracteristici mecanice ridicate şi o bună sudabilitate (datorită menţinerii concentraţiei carbonului la un nivel scăzut. Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table.03…0.50…10.0 8.015.2 %... cu grosimi s ≤ 50 mm) din aceste oţeluri este reglementată de SR EN 10028−4. normalizare + revenire sau călire + revenire. mărcile de oţeluri fiind cele prezentate în tabelul 8.5.50…10.85…1. numite şi oţeluri HSLA (High−Strength Low Alloy) sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon %Cm = 0.75 4.30…0.30…1. Oţelurile aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperaturi scăzute.2.0. Oţelurile slab aliate cu rezistenţă mecanică ridicată Oţelurile slab aliate sau microaliate cu rezistenţă mecanică ridicată. numite şi oţeluri criogenice. Oţelurile cu tenacitate garantată la temperaturi scăzute Simbolul oţelului 12MnNi5−3 13MnNi6−3 15NiMn6 12Ni14 12Ni19 X8Ni9 X7Ni9 % Nim (%Mnm) 0. J Long. semifabricatele din astfel de oţeluri se livrază în starea obţinută prin aplicarea unui TT de normalizare..25…3.0. platbande etc. N/mm2 420…530 490…610 490…640 490…640 530…710 640…820 680…820 tmin.70) 3. Tenacitatea la temperaturi scăzute este asigurată la aceste oţeluri prin limitarea concentraţiei carbonului la nivelul %Cm ≤ 0.10…0. aliate cu mangan (%Mnm = 1.0…1. limitării drastice a conţinuturilor de 80 .015 %) şi prin alierea cu nichel şi mangan (în cazul oţelurilor cu tenacitatea garantată la temperaturi cuprinse între –60 oC şi –80 oC) sau numai cu nichel (în cazul oţelurilor cu tenacitatea garantată la temperaturi cuprinse între –80 oC şi –200 oC).25 8. Trans.6.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR simbolizată R510−5 are garantate rezistenţa la tracţiune Rm ≥ 510 N/mm2 şi tenacitatea la −30 °C.0 Rp0.18 %. V.30. 40 40 40 40 40 70 100 27 27 27 27 27 50 80 8.80 (0.70…1. 8...85 (0.7 %) şi cu mici cantităţi de alte elemente: Nb. Tabelul 8.5.005.50) 0. sunt oţeluri aliate speciale.025 % şi %Sm = 0.7.. o C −60 −60 −80 −100 −120 −196 −196 KV la tmin. Ti.6.70 (0. prin diminuarea drastică a conţinuturilor de impurităţi (concentraţiile maxime acceptate sunt %Pm = 0.3.0.

1.1 %.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale impurităţi. 8... rezultă precipitate grosolane. În funcţie de reţeta de microaliere utilizată oţelurile de acest tip pot fi: − Oţeluri microaliate cu vanadiu. Semifabricatele şi produsele din astfel de oţeluri se obţin prin laminare termomecanică. se practică laminarea controlată şi microalierea suplimentară cu Ti (care formează pelicule intercristaline de TiN ce constituie bariere pentru creşterea cristalelor de austenită).10 nm) de carbonitrură de V (uniform distribuite în masa de ferită a oţelurilor) în timpul răcirii oţelurilor după laminare.15 N/mm2 pentru fiecare creştere cu 0.). iar dacă viteza de răcire este mai mare. asigurării unor structuri cu granulaţie fină etc.5.5 nm).1 %. cu efect minim de durificare.0. viteza care asigură durificarea maximă fiind de aproximativ 3. combinată cu atingerea unor niveluri ridicate ale caracteristicilor de tenacitate.6). combinată uneori cu TT postlaminare. V şi/sau Ti. utilizate sub formă de produse obţinute prin laminare normalizantă sau prin laminare controlată.02. pentru obţinerea unui efect suplimentar de finisare a granulaţiei şi unui efect sporit de durificare (deoarece titanul măreşte eficienţa microalierii cu Nb. aşa cum arată diagramele din fig. când se doreşte obţinerea unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică. efectul de durificare este dependent de viteza de răcire după laminare. concentraţia masică a fiecăruia din aceste elemente nedepăşind 0. structură şi proprietăţi în următoarele tipuri (multe din reţetele privind compoziţia chimică şi prelucrarea tehnologică a acestor tipuri regăsindu-se printre cele corespunzătoare unora din oţelurile anterior prezentate: oţelurile pentru construcţii sudate.. la care se obţin caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică datorită precipitării în structură a carburilor sau carbonitrurilor de Nb (cu diametrul de 1. rezultă o cantitate mică de precipitate şi efectul de durificare este scăzut).. nitrurilor şi/sau carbonitrurilor elementelor de microaliere) şi asigurarea unei bune sudabilităţi (datorită menţinerii la un nivel scăzut a concentraţiei carbonului)..7. obţinerea unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (determinată şi de posibilitatea durificării structurii acestor oţeluri prin precipitarea dispersă a unor compuşi chimici de tipul carburilor.01 % a %Vm.04 %. − Oţeluri microaliate cu niobiu..0. cu %Vm ≤ 0. efectul durificării putând fi cuantificat prin creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică (limita de curgere şi rezistenţa la rupere) cu 5. Caracteristicile oţelurilor microaliate cu vanadiu depind esenţial şi de mărimea granulaţiei oţelurilor.3 oC/s (dacă viteza de răcire este mai mică.): 8. Semifabricatele din oţeluri microaliate cu Nb. oţelurile pentru recipiente sub presiune etc. micşorând 81 .1.. efectele aplicării unor astfel de tehnologii fiind finisarea granulaţiei (determinată şi de microaliere. vanadiul contribuie la durificarea acestor oţeluri prin formarea unor precipitate fine (cu diametrul de 5. cu %Nbm = 0. microaliate uneori şi cu Ti. Oţelurile microaliate ferito−perlitice au în compoziţie cantităti − mici de Nb. Oţelurile HSLA se pot clasifica în funcţie de compoziţie..

oţelurile de acest fel au în structură un conţinut procentual de perlită foarte mic (sunt denumite şi oţeluri cu conţinut redus de perlită) şi se caracterizează printr-o bună sudabilitate. V şi Ti asupra dimensiunilor grăunţilor de ferită − Oţeluri microaliate cu niobiu şi molibden. care se pot prelucra sub formă de semifabricate şi produse fie prin laminare obişnuită (caz în care acestea prezintă caracteristici de rezistenţă mecanică bune.0. cu răcire accelerată la sfârşitul procesului (călire directă).1 %). 8.20. cu %Nbm < 0.30 N/mm2 a rezistenţei la tracţiune şi limitei de curgere).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR solubilitatea acestuia în austenită şi creând astfel condiţiile măririi cantităţii de carburi sau carbonitruri de Nb care precipită în structură) sunt realizate prin laminare controlată.6.2 sau Rt0..05 % şi %Mom = 0. Rp0.27 %. fie prin laminare controlată (care asigură creşterea tenacităţii şi micşorarea temperaturii de tranziţie ductil-fragil. dacă oţelurile sunt aliate suplimentar şi cu mici cantităţi de V sau Mo. cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0.1 % a %Mom conduce la sporirea cu 20. Configuraţia diagramelor TTT la oţelurile cu structură bainitică după laminarea controlată .7. semifabricatele obţinute prin laminare controlată pot avea caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (de exemplu. Fig. − Oţeluri microaliate cu vanadiu şi niobiu. care pot avea microstructura alcătuită din ferită şi perlită sau din ferită aciculară (bainită cu conţinut scăzut de carbon). dar au tenacitatea scăzută şi temperatura de tranziţie ductil-fragil ridicată). Alierea cu Mo determină creşterea importantă a caracteristicilor mecanice ale acestor oţeluri (fiecare creştere cu 0. deoarece au conţinut scăzut de carbon. în acest caz. bainita superioară şi perlita au caracteristici mecanice apropiate).5 > 700 N/mm2).. ci creşterii cantităţii de carbonitruri de Nb care precipită în structură în prezenţa molibdenului (alierea cu Mo micşorează concentraţia carbonului în perlită şi asigură astfel un surplus de 82 Fig 8.. acest efect de durificare nedatorându-se formării bainitei superioare în locul perlitei (deoarece oţelurile au conţinut scăzut de carbon şi. Efectul microalierii cu Nb.. deoarece molibdenul determină formarea bainitei superioare în locul perlitei la răcirea austenitei. datorită finisării intense a granulaţiei).

aceste influenţe.08 %) şi sunt aliate cu mici cantităţi de Mn. %Mom = 0.2 sau Rt0. cu %Vm < 0.2 sau Rt0.7. 8.5 > 550 N/mm2). %Mnm =1. cât şi o bună tenacitate. împreună cu folosirea laminării controlate (pentru finisarea granulaţiei). Laminarea controlată şi menţinerea la un nivel scăzut a concentraţiei carbonului (%Cm < 0. Datorită reţetei de aliere utilizate. asigură obţinerea de semifabricate cu caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (Rp0.5 > 500 N/mm2) şi tenacitate foarte bună.1 %) permit a se obţine din aceste oţeluri semifabricate care prezintă atât rezistenţă mecanică ridicată.018. care. ceea ce permite ca prin răcirea controlată la sfârşitul laminării semifabricatelor (cu jeturi de apă sau de aer comprimat) să se obţină structură cu ferită aciculară (bainită cu conţinut scăzut de carbon). care prezintă caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (de exemplu. deoarece au tendinţa spre formarea unor structuri fragile în ZIT. la care se adăugă uneori şi Nb. cu Rp0. sudabilitatea acestor oţeluri nu este însă satisfăcătoare.5. permit a se realiza din aceste oţeluri semifabricate laminate cu caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (de exemplu.06 %.5 > 500 N/mm2) şi de tenacitate (KV > 130 J la ta şi temperatura de tranziţie t50% < −20 oC).1 % şi %Nm = 0. acest tip de structură. Mo şi/sau B. aşa cum se poate observa pe micrografiile prezentate în figura 8. Rp0.2. b − laminare controlată (structură cu ferită aciculară) 83 . − Oţeluri microaliate cu vanadiu şi azot.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale carbon pentru formarea precipitatelor de carbonitruri de Nb). Microstructurile unui oţel cu %Cm = 0. %Nbm = 0. împreună cu efectele de finisare a granulaţiei şi de durificare prin precipitare induse de laminarea controlată şi de alegerea judicioasă a concentraţiilor elementelor de aliere.0. datorită existenţei în structură a unor precipitate de nitrură de V.8.7..3 %.022 %. diferă esenţial de structura ferito-perlitică (cu cristale poliedrice de ferită) ce rezultă dacă se aplică laminarea obişnuită. 8. Fig.04 % obţinute prin: a − laminare obişnuită (structură cu ferită poliedrică şi perlită dispuse în benzi)..2 sau Rt0.8 %. diagramele TTT la răcirea austenitei acestor oţeluri au configuraţia prezentată în figura 8. Oţelurile slab aliate cu structură feritică aciculară au conţinut scăzut de carbon (%Cm ≤ 0.8.

necesare la 84 .. aşa cum se poate observa pe micrografiile prezentate în fig.. 10. pentru transformarea austenitei în martensită şi obţinerea structurii bifazice ferito−martensitice. care se utilizează sub formă de semifabricate sau produse având structura alcătuită dintr-o matrice feritică în care se află dispersate uniform insule de martensită (care ocupă.A3) şi menţinerea lor o durată τm la această temperatură.3..4...12 % şi %Mnm = 1. Microstructura unui oţel bifazic cu %Cm = 0.2 = 320.420 N/mm2.5 % O primă metodă de obţinere a structurii bifazice ferito−martensitice la semifabricatele laminate din astfel de oţeluri o reprezintă aplicarea unui TT intercritic constând din: a) încălzirea semifabricatelor la o temperatură ti ∈ (A1. b) răcirea rapidă (în apă) a semifabricatelor. 8.9.. alegând convenabil parametrii ti şi τm.30 %).9.5. putând fi utilizate la confecţionarea construcţiilor metalice şi mecanice la care nu sunt impuse condiţii deosebite privind tenacitatea materialelor. Oţelurile bifazice (dual − phase steel) sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0. slab aliate cu mangan (%Mnm = 1.7. O altă metodă de obţinere a semifabricatelor cu structură bifazică ferito-martensitică constă din laminarea controlată intercritică a oţelurilor..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Oţelurile microaliate ferito-perlitice şi oţelurile slab aliate cu ferită aciculară au fost concepute în vederea utilizării la realizarea semifabricatelor laminate (de tip platbandă) pentru ţevile sudate destinate conductelor petroliere (amplasate subteran sau submarin) şi pentru construcţiile sudate ale instalaţiilor marine de foraj şi exploatare petrolieră. Semifabricatele din astfel de oţeluri sunt ieftine şi prezintă caracteristici mecanice ridicate (Rp0. condusă după una din diagramele prezentate în figura 8.. Rm = 600.20 % din structură). 8. se obţine o structură bifazică ferito-austenitică în care concentraţia carbonului în austenită este suficient de ridicată pentru a-i asigura o bună capacitate de călire. 8.7.5.1. Fig. 8.. iar ponderea formaţiunilor de austenită este la nivelul dorit al ponderii formaţiunilor martensitice în structura finală.800 N/mm2 şi A = 15.10. Oţelurile cu forma incluziunilor nemetalice controlată se folosesc pentru obţinerea de semifabricate laminate cu anizotropie minimă a caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi (mai ales) de tenacitate.8 %) şi microaliate cu elemente care să le confere granulaţie fină..16 %).5.

aşa cum sugerează diagrama (de principiu) redată în figura 8. zirconiu sau titan.10. lipsite de plasticitate şi uniform distribuite în structura oţelurilor. rezervoare sferice etc.11. Pentru astfel de aplicaţii nu este recomandată utilizarea semifabricatelor laminate din oţel cu structură (ferito-perlitică) în benzi (care se caracterizează printr-o mare anizotropie a caracteristicilor mecanice).Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale realizarea unor piese sau echipamente (funduri pentru recipiente sub presiune.) supuse în exploatare unor solicitări mecanice complexe. 8. globulare şi nedeformabile). care generează în acestea stări de tensiuni mecanice bi sau triaxiale. În prezent se aplică metoda introducerii la elaborarea oţelurilor a unor cantităţi mici de pământuri rare (lantanide). Pentru obţinerea unei astfel de structuri se impune ca oţelurile supuse laminării să nu conţină incluziuni nemetalice (sulfuri) plastice (care se dispun în timpul laminării sub formă de şiruri orientate în direcţia de deformare şi determină formarea structurii în benzi la răcirea semifabricatelor după laminare). Zr. raportul dintre concentraţiile elementelor adiţionale (Ti. în consecinţă. 8. care modifică tipul incluziunilor (determină formarea unor incluziuni greu fuzibile.) şi concentraţia sulfului într-un astfel de oţel se alege astfel încât să rezulte efectul maxim de reducere a anizotropiei caracteristicilor de tenacitate. Diagrama pentru alegerea reţetei de microaliere la elaborarea oţelurilor cu forma incluziunilor nemetalice controlată 85 . controlul formei incluziunilor are ca scop principal obţinerea unor incluziuni de sulf globulare. Fig. Diagramele de laminare controlată intercritică pentru obţinerea semifabricatelor cu structură bifazică ferito−martensitică Fig. fiind necesară realizarea unor semifabricate laminate cu o structură în care formaţiunile de perlită să fie uniform distribuite în masa de ferită.11. le asigură finisarea şi le dispersează uniform în masa structurală a oţelurilor. Ce etc. Metoda clasică de obţinere a incluziunilor de sulf cu formă controlată constau în tratarea oţelurilor la elaborare cu Ca şi Si.

8. în condiţii de temperatură ridicată. Trebuie precizat că. la calificarea unui oţel ca oţel inoxidabil sau refractar se ia în considerare numai concentraţia cromului dizolvat în soluţiile solide pe bază de fier (ferită. formate din produşi de coroziune. Oţelurile inoxidabile comerciale. oţelurile inoxidabile pot fi clasificate în: oţeluri aliate cu crom şi oţeluri aliate cu crom şi nichel. benzi. ce întrerup contactul lor cu mediile agresive şi le protejează astfel de acţiunea distructivă a acestora. prezintă caracteristici bune de rezistenţă la oxidare şi la coroziune în gaze şi au capacitatea de a asigura caracteristici mecanice convenabile sunt denumite oţeluri refractare.5.1. în funcţie de principalul factor care le asigură rezistenţa la acţiunea mediilor de lucru agresive. conform acestor standarde oţelurile inoxidabile sunt împărţite în clasele structurale prezentate în continuare.0 %. iar simbolurile principalelor mărci standardizate din fiecare clasă sunt redate în tabelul 8.6. 8.).015 %.7.. bare. În funcţie de reţeta de aliere utilizată la elaborare. martensită) existente în structura acestuia. austenită. Oţelurile rezistente la coroziune Oţelurile rezistente la coroziune (oţelurile anticorosive) pot fi clasificate.04 %) şi concentraţia 86 . livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică (table. profile pentru utilizări generale etc. scap. deoarece cromul este un element carburigen (v. conţinuturi foarte scăzute de impurităţi (%Sm ≤ 0.20 % şi %Crm > 10. Oţelurile inoxidabile care. care interacţionează cu mediile corosive şi se acoperă cu pelicule compacte.12. concentraţia masică minimă a cromului în astfel de oţeluri fiind %Crm = 10.3).1.5 %.1. 7.6. %Pm ≤ 0. care precizează că oţelurile inoxidabile trebuie să aibă %Cm < 1. a căror rezistenţă la coroziune este determinată de compoziţia chimică şi de structura acestora şi oţelurile patinabile. această prescripţie este cuprinsă şi în SR EN 10020.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. în două categorii: oţelurile inoxidabile.6. dacă sunt înalt aliate cu crom. Oţelurile inoxidabile şi refractare Oţelurile capătă proprietatea de a fi inoxidabile (de a prezenta o rezistenţă ridicată la acţiunea mediilor agresive cu care vin în contact).08 %. au caracteristicile de calitate reglementate prin standardele SR EN 10088 şi STAS 3583 (care este încă în vigoare). sârme. Oţelurile inoxidabile feritice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi au compoziţia caracterizată prin %Cm ≤ 0..

X6Cr17. X6CrMo17−1. X6CrMoNb17−1. titan (%Tim = 0. nichel (%Nim = 0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale masică de crom încadrată în una din următoarele reţete: %Crm = 11. X3CrTi17. X2CrNbZr17.0. Zr).4. Principalele mărci de oţeluri inoxidabile Marca de oţel conform: SR EN 10088 STAS 3583 X6Cr13 X6Cr17 X3CrTi17 X2CrMoTi18−2 X6CrAl13 X12Cr13 X20Cr13 X30Cr13 X39Cr13 X50CrMoV15 X2CrNi18−9 X5CrNi18−10 X6CrNiTi18−10 X2CrMnNi17−7−5 X2CrMnNiN18−9−5 X2CrNiMo17−13−3 X1NiCrMoCu25−20−5 X6CrNiMoTi17−12−2 X2CrNiMoCuN25−6−3 X2CrNiMoCuWN25−7−4 7Cr130 8Cr170 8TiCr170 2TiMoCr180 7AlCr130 10Cr130 20Cr130 30Cr130 40Cr130 45VMoCr145 2NiCr185 5NiCr180 10TiNiCr180 2MoNiCr175 2CuMoCrNi250 10TiMoNiCr175 - Clasa structurală Feritic Feritic Feritic Feritic Feritic Ferito . pentru îmbunăţăţirea tenacităţii şi prelucrabilităţii prin deformare plastică (Ni).5 %).8.6 %).0.. %Crm = 17. X2CrNi12.3. molibden (%Mom = 0. Tabelul 8. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X6Cr13.feritic 87 .martensitic Martensitic Martensitic Martensitic Martensitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenito .3. X2CrAlTi18−2.. Si.7.1. X6CrNi17−1. pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Al.. reţetele cu concentraţii mari de crom prezentând şi bune proprietăţi de refractaritate.30 %. Mo)...3.13 %..5 %).18 % sau %Crm = 25.... X6CrAl3.. aluminiu (%Alm ≤ 2 %). Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral acestor prescripţii.. Ti.. X2CrMoTi17−1. X2CrMoTi29−4..8 %) şi/sau zirconiu (%Zrm = 0..1 %). în compoziţia acestor oţeluri se pot adăuga în diverse concentraţii şi alte elemente: siliciu (%Sim ≤ 1 %).3. stabilizarea feritei şi mărirea rezistenţei la coroziune intercristalină (Nb. niobiu (%Nbm = 0. pentru finisarea granulaţiei...feritic Austenito . X2CrTi12.

3.. locale (la îmbinările sudate) sau globale (la întreaga construcţie sudată). Oţelurile inoxidabile martensitice şi ferito-martensitice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi au compoziţia caracterizată prin %Cm = 0.04 %) şi concentraţia masică de crom încadrată în una din următoarele reţete: %Crm = 11. pentru îmbunăţăţirea tenacităţii şi prelucrabilităţii prin deformare plastică (Ni)..08.. X7CrNiAl17−7. nichel (%Nim = 1.. cum ar fi apariţia fazei σ în cazul menţinerilor îndelungate în intervalul de temperaturi 550.. pentru îmbunăţăţirea rezistenţei la coroziune în anumite medii (Al... X4CrNiMo16−5−1. la orice temperatură în stare solidă. X105CrMo17.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aceste oţeluri prezintă.. Si. Cu. 8. %Pm ≤ 0.850 oC (temperaturile mai mari fiind recomandate la construcţiile sudate din oţeluri feritice cu concentraţii ridicate de crom).0.. X70CrMo15. 88 .2. caracteristicile de utilizare ale acestor oţeluri nu pot fi modificate prin aplicarea de TT cu schimbare de fază..015 %.13 %.. X5CrNiCuNb16−4.. X5CrNiMo13−4. mărirea călibilităţii şi durificarea prin precipitare a acestor oţeluri (Ni. Oţelurile inoxidabile feritice au o sudabilitate relativ bună. X8CrNiMoAl15−7−2. X90CrMoV18... fig. urmată de aplicarea unui TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul adecvat obţinerii caracteristicilor dorite).1. X20Cr13.. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X12Cr13.0. Cu)... V) sau pentru evitarea apariţiei fenomenelor de fragilitate la revenire (Mo). %Crm = 17. menţinerea la aceste temperaturi o durata τm = 30. singura modalitate tehnologică de a le influenţa caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate constă în ecruisarea lor prin deformare plastică la rece. pentru finisarea granulaţiei..0 %). Nb..3. Mărcile de oţeluri comerciale din aceste clase structurale corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte.6. Principalele probleme care pot să apară la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri sunt legate (v.6. cât şi datorită intervenţiei altor fenomene.5 %). aceste probleme se pot rezolva prin alegerea corespunzătoare a MA pentru sudare. constând din încălzirea la ti = 750. cu foarte mici cantităţi de carburi globulare uniform distribuite în matricea feritică) şi.0 %. conţinuturi foarte scăzute de impurităţi (%Sm ≤ 0.6 %) şi/sau vanadiu (%Vm = 0..18 %. Mo). prin folosirea unor tehnologii de sudare adecvate şi prin aplicarea unor TT postsudare. o structură monofazică feritică (eventual. X46Cr13. ca urmare. molibden (%Mom = 0.1. în compoziţia acestor oţeluri se pot adăuga în diverse concentraţii şi alte elemente: siliciu (%Sim ≤ 1 %).700 oC).24) de sensibiltatea lor ridicată la supraîncălzire (creşterea pronunţată a granulaţie în cazul încălzirii şi menţinerii lor la temperaturi mai mari de 900 oC) şi de tendinţa acestora spre fragilizare şi fisurare (atât datorită creşterii granulaţiei.40 min şi răcirea în aer.2 %) pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Al.8 %). aluminiu (%Alm ≤ 1.5 %).1. X50CrMoV15. niobiu (%Nbm = 0. 7. cupru (%Cum = 1...

scap.. fără afectarea inadmisibilă a caracteristicilor de tenacitate (energia de rupere se menţine la niveluri KV = 40..... care măresc duritatea structurilor de revenire).0 %) şi/sau niobiu (%Nb m = 0..7.17 %). cu cupru. Oţelurile cu conţinuturi scăzute de carbon (%C m < 0.. X5CrNiCuNb16−4.. cupru (%Cu m = 1.. aluminiu (%Al m = 0.8 %).630 oC şi τm = 1. X8CrNiMoAl15−7−2) şi sunt denumite oţeluri cu durificare prin precipitare (oţeluri PH – preciptation hardening).3 ore)... scap. alcătuiesc o subdiviziune specială a oţelurilor inoxidabile martensitice (având ca mărci reprezentative X4CrNiMo16−5−1. încât transformarea alotropică Feγ ⇔ Feα nu este suprimată şi aceste oţeluri prezintă transformări de fază în stare solidă (în condiţii de echilibru termodinamic sunt posibile transformările de tipul austenită ⇔ ferită) şi se călesc în aer (sunt oţeluri autocălibile). în structura martensitică apar precipitate ale compuşilor intermetalici pe care îi formează elementele de aliere suplimentare (de tipul MoNi3. În majoritatea cazurilor oţelurile din aceste clase structurale se utilizează în starea metalurgică conferită prin aplicarea unui TT de călire + revenire.1050 oC) o structură martensitică cu conţinut scăzut de carbon. caracteristicile de rezistenţă mecanică înregistrând creşteri semnificative (Rp0. X7CrNiAl17−7.8 % au Ms << ta şi prezintă (la ta) după călire (în aer de la ti = 950. la oţelurile cu concentraţii mari de carbon (%Cm > 0. molibden (%Mo m = 0. Oţelurile PH cu %Nim = 3. uneori. datorită intervenţiei fenomenelor de stabilitate la revenire şi de durificare secundară (separararea unor carburi de crom fin dispersate. de la ti = 1025..5 %).5 %).3). căpătând o structură martensitică sau ferito – martensitică... NbNi3 etc...08 %) şi conţinuturi ridicate de crom (%Cr m = 15..6. în timp ce la oţelurile cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0.6 %). având rezistenţă mecanică scăzută şi 89 . iar caracteristicile mecanice ale structurilor de revenire pot indica prezenţa fenomenelor de fragilitate la revenire (v..1300 N/mm2).60 J) şi de rezistenţă la coroziune.) şi se produce un efect de durificare (îmbătrânire) important.1200 N/mm2 şi Rm = 1000.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Aceste oţeluri au concentraţia de crom suficient de scăzută în corelaţie cu concentraţia de carbon. prin aplicarea unui TT de revenire (la ti = 470..0.1.1 %) pentru asigurarea structurilor martensitice la răcirea în aer se impune alierea lor suplimentară cu nichel şi.. 5..5 % au Ms > ta şi prezintă după călire (în aer sau ulei. care prezintă o capacitate particulară de creştere a caracteristicilor de rezistenţă mecanică prin aplicarea de TT..3.1050 oC) o structură austenitică... Oţelurile PH cu %Nim = 6.2 %) aceste condiţii sunt uşor de întrunit. 7...2 = 800.. aliate suplimentar cu nichel (%Ni m = 3. Procesele care au loc la revenirea structurilor de călire ale acestor oţeluri (bogat aliate cu crom şi alte elemente de aliere) diferă de procesele care au loc la revenirea structurilor de călire ale oţelurilor nealiate (v. caracterizată prin rezistenţă mecanică redusă şi plasticitate ridicată.. care se poate transforma în martensită (cu conţinut redus de carbon.4)...3.

conform indicaţiilor diagramei din figura 7...04 %.20 % (corespunzătoare oţelurilor inoxidabile) şi concentraţii masice de nichel %Nim = 8.1. %Cm ≤ 0..15 %...5. fiind recomandat TT de revenire la ti = 600. comportare paramagnetică şi o bună sudabilitate. dar oţelurile moderne au %Cm ≤ 0...10 %.24.. prin aplicarea ulterioară a unui TT de revenire (la ti = 500. Oţelurile inoxidabile martensitice cu %Cm > 0. deoarece. Oţelurile inoxidabile austenitice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi nichel şi reprezint[ o clasă structurală de oţeluri cu proprietăţi deosebite: rezistenţă mare la coroziune în aer.6. structura austenitică se ecruisează puternic prin deformare plastică la rece şi. în mod obişnuit. care au efecte negative majore asupra tenacităţii)... Compoziţia chimică a acestor oţeluri poate fi caracterizată astfel: • concentraţia masică de carbon este scăzută.1.5 % călite şi îmbătrânite..02.750 oC sau. un TT complet. Oţelurile inoxidabile martensitice şi ferito – martensitice cu %Cm < 0. 8..8 ore şi apoi reîncălzirea la ta) sau prin aplicarea unui TT de destabilizare a austenitei (constând din reîncălzirea oţelurilor la ti = 750. în apă şi în foarte mulţi agenţi chimici. menţinerea la această temperatură o durată τm = 0. BMT trebuie bine protejată în timpul sudării faţă de acţiunea nocivă a atmosferei înconjurătoare (prin utilizarea procedeelor de sudare în mediu de gaz inert). pentru micşorarea stabiltăţii austenitei prin separarea unor particule de carburi de crom şi alte elemente de aliere şi apoi răcirea în apă). această reţetă fiind modificată la oţelurile pentru − 90 . aceste oţeluri ridică probleme tehnologice la prelucrarea prin aşchiere sau prin deformare plastică.520 oC şi τm = 1.0. la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri trebuie utilizate MA cu concentraţii scăzute de carbon şi conţinuturi minime de impurităţi (S. P. iar după sudare trebuie aplicate TT care să confere îmbinărilor sudate structuri asemănătoare cu cea corespunzătoare MB.) şi instrumentelor de măsurare şi nu se utilizează la realizarea construcţiilor sudate. alcătuit din călire martensitică şi revenire.4 % sunt sudabile. dacă este posibil.. N şi.−80 oC.. la tco = −70..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR plasticitate ridicată) prin aplicarea unui TT de călire la temperaturi scăzute (constând din răcirea oţelurilor. • reţeta de aliere de bază a acestor oţeluri prevede concentraţii masice de crom %Crm = 18.5 ore. cu vr = 70.5 ore) se obţin efecte de durificare prin precipitare similare celor tipice oţelurile PH cu %Nim = 3. ca urmare...1.80 oC/oră. instrumente chirurgicale etc. mai ales H. motiv pentru care oţelurile sunt denumite şi oţeluri austenitice tip 18−8...850 oC. tenacitate şi rezistenţă mecanică ridicate la temperaturi scăzute (până la –270 oC).. menţinerea la tco o durată τm = 7.3.. plasticitate mare...4 % sunt destinate confecţionării sculelor (cuţite.. aceste oţeluri au tendinţa de fragilizare la rece.

.1.). cromul este elementul de aliere care conferă acestor oţeluri rezistenţă la coroziune şi la oxidare. ca urmare. X3CrNiCu18−9−4. caracteristicile de utilizare ale acestor oţeluri nu pot fi modificate prin aplicarea de TT cu schimbare de fază.5. la temperaturi înalte... fiind elementul de aliere care le conferă structura austenitică şi asigură (în cazul când %Nim > 8 %) menţinerea unei astfel de structuri până la temperatura ambiantă (prin modificarea substanţială a poziţiei punctelor critice de transformare în stare solidă A1 şi A3). niobiul (%Nbm = 0. care se realizează cu %Crm = 15. X6CrNiMoNb17−12−2...).15 % asigurându-le o bună rezistenţă la oxidare în medii uscate. nichelul acţionează favorabil asupra rezistenţei la coroziune şi îmbunătăţeşte caracteristicile mecanice la temperaturi înalte ale oţelurilor. X6CrNiTi18−10.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale aplicaţii speciale (caracterizate prin condiţii severe de lucru: solicitări mecanice cu intensităţi mari şi/sau aplicate dinamic. iar %Crm >15 % conferind oţelurilor rezistenţă la coroziunea (de tip elecrochimic) produsă de mediile active apoase. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X10CrNi18−8..4 %). temperaturi ridicate.7 %). cuprul (%Cum = 0.0.1 %) sau titanul (%Tim = 0. N).7 %).. Cu.12. %Crm = 12. 45 % (şi sunt denumite oţeluri tip 15−35. molibdenul (%Mom = 2.25 %). Nb. cromul şi nichelul (elementele reţetei de aliere de bază): siliciul (%Sim ≤ 1. pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Si... solubilitatea carbonului în austenită la această temperatură fiind mai mare decât concentraţia carbonului existent în aceste oţeluri şi. X2CrNi18−9. singura modalitate tehnologică de a le influenţa caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate constă în ecruisarea lor prin deformare plastică la rece. X12CrMnNiN18−9−5. efectele favorabile ale cromului se diminuează odată cu creşterea conţinutului de carbon al oţelurilor (care favorizează apariţia carburilor în structura acestora)... deoarece probabilitatea declanşării proceselor de corodare electrochimică a structurii monofazice austenitice (cu %Crm = 10. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte.04 %) au structura de echilibru la ta complet austenitică.3 %).0 %) în astfel de medii este aproape nulă. 20−25. 25−35 etc... prezintă cea mai bună comportare în prezenţa mediilor agresive de lucru...0.25 % şi %Nim = 15.8.5. urmată de aplicarea unui TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul adecvat obţinerii caracteristicilor dorite).4.10 %). X2CrNiMo17−12−2. azotul (%Nm = 0. Deoarece nu prezintă transformări în stare solidă. manganul (%Mnm = 2.... Mo).. pentru îmbunăţăţirea rezistenţei la coroziune (Mo.. 91 . medii foarte agresive etc. Oţelurile cu conţinuturi reduse de carbon (%Cm ≤ 0.. • majoritatea oţelurilor austenitice crom-nichel au în compoziţie şi alte elemente de aliere decât carbonul. Ti) sau pentru stabilizarea structurii austenitice şi înlocuirea parţială a nichelului (Mn..

.. proces care prezintă următoarele particularităţi: • separarea carburilor apare numai în cazul încălzirii într-un interval critic de temperaturi (450 oC.15 %) au structura de echilibru la ta alcătuită din austenită şi carburi de crom. • viteza de difuzie a carbonului în austenită este mai mare decât cea corespunzătoare cromului şi. dacă semifabricatele sau piesele confecţionate dintr-un oţel cu această structură sunt supuse încălzirii (în procesul de prelucrare sau în cursul utilizării). marginile (sărăcite în crom) ale cristalelor de austenită sunt atacate. se produce separarea din austenită a carbonului în exces sub formă de carburi de crom. această structură bifazică putând favoriza declanşarea proceselor de corodare a oţelurilor în prezenţa mediilor agresive. pentru care intensitatea sensibilizării la coroziune intercristalină a oţelului este maximă. separarea intercristalină a carburilor de crom şi scăderea concentraţiei de crom de la marginile cristalelor de austenită diminuează rezistenţa la coroziune a oţelului.. cantitatea de carburi precipitate este redusă. sărăcirea în crom a acestor margini este parţial compensată şi rezistenţa la coroziune a oţelului este puţin afectată. pentru fiecare temperatură situată în intervalul critic de temperaturi există un interval critic al duratei de menţinere. ca urmare. sub 450 oC difuzia elementelor care formează carburile nefiind posibilă. fenomen numit coroziune intercristalină.13. pentru menţinerea structurii monofazice austenitice (până la ta). structura monofazică astfel obţinută este alcătuită din austenită suprasaturată în carbon. 850 oC). • aşa cum se poate deduce examinând diagrama din figura 8. instabilă termodinamic şi. iar dacă durata menţinerii este mai mare decât limita superioară a intervalului critic. constând în încălzirea oţelurilor la ti = 1000. astfel că. aşa cum se poate observa în imaginile prezentate în figura 8. se produce uniformizarea prin difuzie a concentraţiei cromului în cristalele de austenită. pentru dizolvarea carburilor în austenită şi răcirea lor rapidă (în apă). creşte concentraţia în crom a marginilor acestor cristale. Aspectele prezentate sugerează şi principalele căi de acţiune pentru diminuarea susceptibilităţii oţelurilor inoxidabile austenitice faţă de coroziunea 92 . ca urmare.1100 oC. după precipitarea intercristalină a carburilor de crom.12. carbonul ajunge mai repede la marginile cristalelor de austenită şi formează carburile cu cromul din austenita situată în zonele adiacente acestor margini. Pentru a le conferi o structură monofazică austenitică rezistentă la coroziune. marginile cristalelor de austenită îşi diminuează puţin concentraţia de crom şi diminuarea rezistenţei la coroziune a oţelului este mică. dacă durata menţinerii este sub limita inferioară a intervalului critic. atunci când piesele realizate dintr-un astfel de oţel vin în contact cu un mediu agresiv de lucru. se aplică TT de călire de punere în soluţie (a carburilor). 0.04. iar peste 850 oC austenita are capacitate ridicată de a dizolva carbon şi separarea carburilor nu mai este justificată termodinamic..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Oţelurile cu conţinuturi de carbon mai mari (%Cm = 0.

pentru evitarea formării carburilor de crom în structura oţelurilor.13. • Fisurarea la cald a CUS realizate prin sudare se produce la temperaturi ridicate (peste 1200 oC). titan. deoarece formează cu elementele de aliere tipice oţelurilor inoxidabile austenitice (nichel. siliciul. niobiu sau tantal. carbonul. în 93 . Diagrama timp – temperatură − sensibilizare la coroziunnea intercristalină (TTS) a oţelului inoxidabil X10CrNi18−8 Oţelurile inoxidabile austenitice au o bună sudabilitate. pentru ca separarea intercristalină a carburilor de crom să afecteze în mică măsură rezistenţa la coroziune a marginilor cristalelor de austenită şi/sau microalierea oţelurilor cu titan. Microfotografia unei zone afectate de coroziunea intercristalină la o piesă din oţel inoxidabil austenitic X10CrNi18−8 Fig. sulful şi fosforul favorizează apariţia fisurării la cald. având afinitatea faţă de carbon mai mare decât cromul. niobiu sau tantal sunt denumite oţeluri stabilizate).04 %). 8. creşterea concentraţiei cromului. Dacă se analizează diagrama structurală prezentată în figura 7. niobiu) compuşi (sulfura de nichel. apariţia fenomenului este influenţată de următorii factori: − compoziţia chimică a BMT din care rezultă prin solidificare CUS (dependentă de compoziţia şi puritatea MB şi MA). fisurile formate la cald având caracter interdendritic şi fiind cauzate de prezenţa unor faze uşor fuzibile în zonele intercristaline ale structurii primare a CUS. se observă că principalele probleme care pot afecta sudabilitatea oţelurilor austenitice crom-nichel sunt: fisurarea la cald şi fragilizarea indusă de formarea fazei σ . care. leagă carbonul în exces sub formă de carburi proprii şi asigură astfel menţinerea nealterată a concentraţiei cromului în cristalele de austenită (oţelurile inoxidabile austenitice microaliate cu titan. carburi de titan şi niobiu. 8. în timpul solidificării CUS.24.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale intercristalină: reducerea concentraţiei de carbon (%Cm ≤ 0. Fig. silicaţi) care sunt faze uşor fuzibile sau care formează cu fierul sau cu elementele de aliere eutectice uşor fuzibile.12.

. prezenţa în structură a feritei asigurându-le niveluri ridicate ale rezistenţei mecanice şi rezistenţei la coroziune. ferita are rezistenţa la deformare mai mică decât austenita şi.... Ti şi de procesele de deformare plastică la rece şi pot fi înlăturate aplicând după sudare (sau după operaţiile de prelucrare prin deformare plastică la rece) un tratament termic constând din încălzirea zonei sigmatate la ti ≅ 1000 oC.. direct din austenită ... fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi nichel şi reprezintă o clasă structurală de oţeluri utilizată relativ recent (cu toate că primele oţeluri duplex au apărut încă din 1930) la fabricarea aparaturii tehnologice de presiune şi a construcţiilor sudate.04 %. menţinerea la această temperatură o durată τm = 2. ca urmare. %Mom = 1.) sub formă de compuşi greu fuzibili sau care formează cu fierul sau cu elementele de aliere eutectice greu fuzibile.4 ore şi răcirea în aer. %Crm = 22.5 %. compus intermetalic FeCr caracterizat prin duritate ridicată şi fragilitate accentuată. denumite şi oţeluri duplex.. wolframul. apariţia fazei σ (sigmatarea) şi fragilizarea care o însoţeşte sunt favorizate de prezenţa unor elemente de aliere ca Mo.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR timp ce manganul.4 %) împiedică fisurarea la cald. ferita este faza care se deformează uşor şi ajută la diminuarea nivelului energetic al câmpului de tensiuni care apare datorită sudării) şi dizolvarea elementelor nocive (sulf.24. iar dacă structurile sunt austenito − feritice. dacă MB sau CUS au structura complet austenitică. relaxarea tensiunilor mecanice care apar în timpul cristalizării primare a CUS (la temperaturi înalte. prin realizarea următoarelor efecte: finisarea structurii (ferita cristalizează înaintea austenitei şi împiedică formarea structurilor dendritice grosolane). Fragilizarea prin faza σ se produce atunci când în îmbinările sudate apare faza σ. fosfor.2 % şi %Cum ≤ 2 %.. prin realizarea următoarelor etape: γ + α → γ + α + σ → γ + σ. %Nim = 4. Si. 8. Aceste oţeluri combină bunele proprietăţi ale oţelurilor inoxidabile feritice şi austenitice.6. prin realizarea următoarelor etape: γ → γ + α → γ + α + σ → γ + σ..900 oC. faza σ apare (mai uşor) în aceleaşi zone. Primele oţeluri duplex realizate au avut compoziţia: %Cm ≤ 0. siliciu) şi diminuarea pericolului de formare a eutecticelor uşor fuzibile. Nb. iar prezenţa austenitei conferindu-le o bună ductilitate şi tenacitate. faza σ apare (mai greu) după sudare.4.. − prezenţa feritei în structura CUS (într-un conţinut procentual de 3.. carbonul etc. Oţelurile inoxidabile austenito – feritice sau ferito – austenitice. în zonele încălzite la 600. vanadiul şi molibdenul împiedică fisurara la cald.1. la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri s-a constatat că structurile realizate în CUS şi ZIT nu mai prezintă raportul unitar al conţinuturilor procentuale de ferită 94 . raportul preferat al conţinuturilor procentuale de ferită şi austenită în structura oţelurilor de acest tip este cel unitar (%α ≅ 50 % şi %γ ≅ 50 %). fixând elementele nocive (sulful.

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale şi austenită.. %Nim = 6.. mai ales dacă nu este posibilă aplicarea de TT postsudare.8 %..5 % şi %Nm = 0. iar sudarea fără MA sau cu pMA scăzute (valori mari ale pMB) nu este recomandată (trebuie evitată). 95 . aşa cum rezultă din următoarele exemple: X2CrNiN23−4. X2CrNiMoN25−7−4. oţelurile duplex putând fi utilizate pentru confecţionarea pieselor. dar nefiind recomandate pentru echipamentele şi aparatele tehnologice destinate aplicaţiilor criogenice. spre deosebire de MB..0. azotul a fost utilizat pentru înlocuirea parţială a nichelului ca element austenitizant.. este necesar ca MA utilizate la sudare să fie supraaliate cu nichel (MA trebuie să aibă %Nim ≅ 9 %.1..30 % (unele conţinând şi %Wm = 0.. iar rezistenţa la tracţiune şi limita de curgere sunt aproximativ de două ori mai mari decât ale oţelurilor inoxidabile austenitice. asigurând menţinerea raportului unitar al conţinuturilor procentuale de ferită şi austenită în zonele caracteristice ale îmbinărilor sudate ale echipamentelor trehnologice sau construcţiilor realizate din astfel de materiale.0 %). care au în mod obişnuit %Nim = 5.X3CrNiMoN27−5−2.. Pentru realizarea unor îmbinări sudate de calitate la realizarea aparatelor tehnologice sau construcţiilor metalice din oţeluri duplex se recomandă a se avea în vedere următoarele aspecte: • pentru a obţine CUS cu caracteristici corespunzătoare. MA cu compoziţie apropiată de a MB se utilizează numai în cazul când se efectuează TT postsudare pentru rectificarea structurilor din CUS şi ZIT.04 %. de tipul unor compuşi intermetalici cu conţinuturi ridicate de crom şi molibden sau nitruri de fier şi/sau de elemente de aliere) care fragilizează structura şi micşorează rezistenţa la coroziune a acesteia... • în procesul de sudare se produc fenomene metalurgice de precipitare în CUS şi ZIT a unor faze dure (faze δ. %Cum ≤ 2.. A doua generaţie de oţeluri duplex a avut compoziţia chimică caracterizată prin %Cm ≤ 0. respectarea acestei prescripţii asigurând formarea şi menţinerea cantităţii corespunzătoare de austenită în structura CUS.5 %).5.X2CrNiMoCuN25−6−3..4 % . construcţiilor şi echipamentelor care funcţionează la temperaturi superioare temperaturii de –50 oC (în condiţii de frig climatic sau industrial).15. X2CrNiMoCuWN25−7−4. Rezistenţa la coroziune a oţelurilor duplex din generaţia a doua este mai bună decât a oţelurilor inoxidabile austenitice. %Crm = 24.26 %. tenacitatea oţelurilor duplex are nivelul situat între nivelurile corespunzătoare oţelurilor inoxidabile austenitice şi feritice. constatându-se că el îmbunătăţeşte rezistenţa mecanică şi rezitenţa la coroziune şi contribuie la formarea austenitei din ferită la temperaturi ridicate.X2CrNiMoN22−5−3. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte. %Mom = 3.5.7. iar caracteristicile de rezistenţă la coroziune ale îmbinărior sudate sunt nesatisfăcătoare.

Oţelurile refractare (termorezistente) pot aparţine. Pentru această aplicaţie singurele oţeluri care dau rezultate bune sunt oţelurile austenitice crom – nichel tip 15−35. dacă aplicaţiile în care sunt utilizate se caracterizează prin temperaturi de lucru nu prea mari. 900 oC]. molibden. ce protejează materialul împotriva oxidării în profunzime). 12TiNiCr180. micşorează tendiţa de fragilizare la cald a acestora şi/sau le măresc temperatura de recristalizare primară.. având calitatea reglementată de STAS 11523. 15SiNiCr200. sârme etc. iar rezistenţa mecanică la temperaturi ridicate se asigură oţelurilor prin alierea cu crom. deoarece. semifabricatelor laminate finite (profile pline şi fasonate. 12NiCr250. Al2O3. 96 .) şi barelor forjate. SiO2. Pentru aplicaţiile tehnice la care temperaturile de lucru sunt foarte ridicate (550. destinate fabricării produselor prin deformare plastică la cald.1100 oC) se utilizează oţelurile refractare (termorezistente) speciale. 20VNiWMoCr120 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice). de tipul Cr2O3. 10AlCr240 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate feritice). 20−25 sau 25−35.45 %. rezistenţa la oxidare este conferită oţelurilor de alierea cu crom şi este îmbunătăţită de alierea suplimentară cu siliciu şi aluminiu (elemente care asigură formarea pe suprafetele pieselor realizate din astfel de oţeluri şi exploatate la temperaturi ridicate a unui strat compact şi aderent de oxizi. aşa cum s-a arătat anterior. wolfram. iar solubilitatea azotului în ferită este mai scăzută decât în austenită.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fenomenele de precipitare se produc în principal în zonele feritice ale structurii CUS şi ZIT. 12SiNiCr360 şi 10TiAlCrNi320 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate austenitice). oţelurile inoxidabile prezintă şi o bună refractaritate (mai ales. 15SiNiCr250.0.35. iar precipitarea nitrurilor se produce mai intens dacă MB nu are un conţinut suficient de azot (care să determine formarea şi stabilizarea austenitei) sau dacă nu se folosesc MA supraaliate cu nichel. în general sub 550 oC). în funcţie de compoziţia lor chimică. martensitică sau austenitică. 8..5. O aplicaţie în care alegerea oţelurilor termorezistente ridică probleme interesante o constituie fabricare ţevilor pentru cuptoarele instalaţiilor de piroliză din combinatele petrochimice. cu conţinuturile de carbon %Cm = 0. peste care se manifestă cu intensitate mare fenomenul de fluaj)..6.. nichel. deoarece elementele de aliere difuzează mai uşor în această fază. ţevi prin care circulă hidrocarburi şi care au domeniul temperaturilor de lucru [700 oC. s-a constatat că apariţia fazelor δ este determinată de menţinerile îndelungate la temperaturi ridicate. uneia din clasele structurale anterior prezentate: feritică. 10AlCr180. table. 40SiNiCr250. 20VNiMnCr120. principalele mărci de astfel de oţeluri (simbolizate în acelaşi mod ca şi oţelurile aliate pentru construcţia de maşini cuprinse în STAS 791) sunt: 10AlCr70. benzi.1. vanadiu (care durifică oţelurile prin formarea de carburi stabile.

nichelul asigură acestor aliaje o rezistenţă excepţională la coroziune în medii puternic reducătoare. aşa cum arată diagramele din figurile 8. Dependenţa dintre viteza de fluaj şi concentraţia de carbon la oţelurile austenitice crom – nichel tip 15–35 Fig.05 %) şi alte elemente de aliere: molibden (%Mom = 2…25 %.35. celelalte componente contribuind la creşterea rezistenţei mecanice la cald şi asigurarea unei bune comportări la fluaj. Dependenţele dintre rezistenţa tehnică de durată şi concentraţia de carbon la oţelurile austenitice crom – nichel tip 15–35 şi 25–20 Pentru aplicaţiile în care mediul de lucru este foarte agresiv şi/sau temperaturile de lucru sunt ridicate. creşterea excesivă a cantităţii de carburi în structură fiind una din principalele cauze care produc degradarea ţevilor). zirconiu etc. dar nu afectează inadmisibil sudabilitatea acestor oţeluri (cu anumite precauţii tehnologice ţevile pentru cuptoarele instalaţiilor de piroliză pot fi sudate). fier (%Fem = 2…12 %). titan.. conţinutul ridicat de carbon diminuează prelucrabilitatea prin deformare plastică a acestor oţeluri. care au în compoziţie şi mici cantităţi de carbon (%Cm = 0. 8. niobiu (%Nbm = 3…5 %).. le asigură o foarte bună rezistenţă la oxidare. aceste oţeluri prezintă viteze de fluaj minime şi rezistenţe tehnice de durată (fluaj) maxime şi au tendinţă redusă de carburare în prezenţa mediilor de hidrocarburi (carburarea ţevilor şi.01…0. ca urmare. datorită numărului mare de componente aceste materiale sunt denumite superaliaje.14 şi 8.45 % a fost adoptată ţinând seama că. siliciu (%Sim < 2 %). 97 .15. împreună cu siliciul şi aluminiul. Fig.14. impunând fabricarea ţevilor prin turnare centrifugală. 8. aluminiu. iar cromul.0. wolfram (%Wm = 3…5 %).Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale având structura de echilibru la ta alcătuită din austenită şi carburi. Soluţia folosirii unor oţeluri cu %Cm = 0.15.25 %). se utilizează aliaje speciale Ni−Cr ( %Nim = 45…70 % şi %Crm = 12….

0 % 8.Ti) sau (Ni. ce pasivează produsele (reduc viteza de coroziune uniformă la valori apropiate de 0 mm/an). %Fem = 30…33 %. zirconiu (Zrm ≤ 0. cu caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. %Fem = 3…4 15…17 0.25…0.035 %.8 0 10 % max. %Alm = 4…5 5 % Superaliajele au structura alcătuită din soluţii solide ale componentelor.3 ani cu atmosfera înconjurătoare. sunt slab aliate cu crom (%Crm = 0.15 %) şi conţin mici cantităţi de elemente care fixează azotul sub formă de nitruri stabile. compacte.5 %. 18…22 %Tim = 1…1.015…. a unor pelicule (patine) de oxizi şi sulfat complex de fier. %Pm ≤ 0. Nimonic etc. %Pm ≤ 0. contribuie la creşterea rezistenţei mecanice.30 %).Fe)3Al.0. cele mai cunoscute tipuri de aliaje din această clasă fiind: Inconel.0…1 1.1. Incoloy. Compoziţiile chimice de bază ale unor superaliaje refractare Denumirea comercială INCONEL 625 INCONEL X 750 HASTELLOY C HASTELLOY X WASPALLOY NIMONIC 901 NIMONIC 105 %Nim min. Pentru a realiza o astfel de comportare.30….25 %). 12…15 %Tim = 2…3 %.6. care se comportă ca nişte straturi autoprotectoare.12 %) şi titanul (%Tim = 0. Oţelurile patinabile Oţelurile din această categorie prezintă rezistenţă ridicată la coroziunea atmosferică.6…6. 70 55…65 45…50 50…55 42…43 50…55 %Crm 20…23 14…17 15…19 20…23 18…21 12…14 14…15 Compoziţia chimică. oţelurile aparţinând acestei categorii au concentraţiile de carbon scăzute (%Cm ≤ 0.%Sim = 0 0 1 1 3% 3. molibden (Mom ≤ 0. vanadiul (%Vm = 0. cupru (%Cum = 0. nichel (%Nim ≤ 0. %Alm = 0 1 2 1 6% 5.0.%Tim = 2…3 1 2 % 4..65 %).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabel 8.5…5. 58 min. %Fem = 5…9 % . cum ar fi Ni3Nb. cu care firmele producătoare le-au lansat pe piaţă. dacă oţelurile sunt complet dezoxidate (calmate) la elaborare.02….2. durificate prin precipitarea unor compuşi chimici. 8. cum ar fi aluminiul (%Alm ≥ 0.04 %.12…0.10 %). conţinuturile de impurităţi ale acestor oţeluri sunt limitate la nivelurile %Sm.6…1.5…1.0…2.5…5.8.0. %Fem = 17…20 %.. Superaliajele sunt cunoscute sub denumirile comerciale. 8. prin duritatea. care. dacă oţelurile sunt livrate 98 . %Sm. niobiul (%Nbm = 0.%Sim =1.0…1 %Nbm = 3…4 %. Hastelloy.060 %).. fineţea mare şi gradul lor de dispersie ridicat. respectiv.8…1.16 %).8. % Alte elemente %Mom %Com max.02 %).02…. tenace şi aderente la suprafaţa produselor.. rezistenţă determinată de formarea pe suprafaţa produselor realizate din astfel de oţeluri. Ni3(Al.%Tim = 2…3 % 10 %Wm = 4…5 %. prin interacţiunea lor timp de 1. 0.55 %).

99 . vagoanele de cale ferată. prevede mărcile RCA 370 şi RCB 510. determinat cu relaţia (8. semnificaţiile simbolurilor fiind cele precizate în scap. aplicarea recoacerii de detensionare ca TT postsudare. macaralele. eventual. iar produsele realizate din acestea nu se tratează termic.15 %).7. iar STAS 500/3 care reglementează acelaşi domeniu.15 %). iar conţinuturile de impurităţi sunt limitate. Deoarece conţinuturile de carbon şi alte elemente de aliere sunt scăzute. Semifabricatele din astfel de oţeluri se livrează fie în starea obţinută prin laminare normalizantă. freze. cum ar fi: stâlpii pentru reţelele electrice de înaltă tensiune. rabotare şi mortezare. iar S355W se poate livra şi în varianta S355WP. Standardul SR EN 10155 prevede mărcile S235W şi S355W. fonte. dacă carbonul echivalent.44 %.06…0. Oţelurile pentru scule Oţelurile din această clasă se utilizează pentru confecţionarea sculelor (cuţite pentru strunjire. concentraţia fosforului fiind mărită la unele oţeluri (la nivelul %Pm = 0. tarozi. J2 şi K2. structurile portante şi de închidere ale halelor industriale şi unele recipiente sub presiune. filiere etc. nefiind încă abrogat. pentru confecţionarea sculelor de prelucrare prin deformare plastică la rece sau la cald a diferitelor materiale (dălţi.06.3). matriţe pentru prelucrarea oţelurilor sau maselor plastice. piatră. dornuri. Caracteristicile fizico − mecanice şi tehnologice ale oţelurilor din această categorie sunt similare celor ale oţelurilor de uz general echivalente din punctul de vedere al mărcii şi clasei de calitate. nicovale pentru forjat..Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale în altă stare decât cea calmată.0. poansoane. 8. cu conţinut ridicat de fosfor (%Pm = 0. deoarece acesta poate participa ca element activ la formarea peliculelor de pasivare. iar dacă condiţia nu este îndeplinită se recomandă sudarea cu preîncălzire şi. Principalele aplicaţii tehnice în care se utilizează semifabricatele sub formă de table. fie în starea realizată prin laminare obişnuită (cu sau fără TT de normalizare aplicat ulterior laminării). îndeplineşte condiţia %Ce ≤ 0.. 8. oţelurile din această categorie prezintă o bună sudabilitate.. alezoare. lemn.).2. cuţite pentru foarfeci. burghie. realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri nu ridică probleme tehnologice deosebite. materiale plastice etc.2. oţelurile SxxxW se pot livra în clasele de calitate J0. benzi sau profile laminate din astfel de oţeluri sunt construcţiile metalice şi mecanice (supuse în exploatare la coroziune atmosferică la temperatura ambiantă).) destinate prelucrării prin aşchiere a semifabricatelor şi pieselor din diverse materiale (oţeluri.

ceea ce impune ca. calibre etc. fără ca duritatea tăişurilor să se micşoreze inadmisibil. În corelaţie cu destinaţia lor.1.).). 8. astfel ca zona de la suprafaţa sculelor durificată prin călire să fie suficient de extinsă (adâncă) şi să permită ascuţirea repetată a acestora. chei fixe. structura lor de echilibru la ta este alcătuită din perlită şi 100 . 5.25 %) şi conţinuturile de impurităţi limitate la nivelurile corespunzătoare oţelurilor de calitate. Fiind în marea majoritate oţeluri hipereutectoide.2). instrumente chirurgicale etc.1. • oţelurile trebuie să prezinte sensibilitate redusă la deformare şi/sau fisurare prin călire şi să aibă tendinţă mică de decarburare superficială în timpul prelucrărilor şi TT la care sunt supuse în procesul tehnologic de realizare a sculelor (deoarece micşorarea concentraţiei carbonului în stratul superficial diminuează călibilitatea şi capacitatea de călire – v..7.. • oţelurile trebuie să aibă o bună călibilitate.2. care pot fi formulate astfel: • oţelurile trebuie să prezinte duritate ridicată (mai mare decât duritatea materialelor semifabricatelor sau pieselor care se se prelucrează cu sculele confecţionate din ele) şi tenacitate suficientă (pentru ca tăişurile şi corpul sculelor să poată prelua solicitările mecanice la care sunt supuse în timpul utilizării lor pentru prelucrarea semifabricatelor sau pieselor.2.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR punctatoare.) şi pentru realizarea elementelor active (care trebuie să prezinte durabilitate ridicată) ale instrumentelor de măsurare şi verificare a dimensiunilor pieselor (rigle. 7. fără apariţia unor fenomene nedorite de fisurare sau rupere fragilă). • oţelurile trebuie să-şi menţină duritatea ridicată şi în urma încălzirii lor datorită frecărilor ce apar între scule şi semifabricatele sau piesele supuse prelucării. duritatea ridicată se asigură prin aplicarea unui TT final de călire martensitică a sculelor. ţinând seama că duritatea martensitei creşte odată cu concentraţia de carbon a oţelului supus călirii (v.4). pentru fabricarea unor unelte şi instrumente de lucru (şurubelniţe. oţelurile din această clasă trebuie să corespundă mai multor condiţii generale. scule de tragere la rece a materialelor metalice etc. ace de trasare.65. deoarece încălzirile sculelor călite martensitic au efectele unor reveniri. vârfuri de centrare pentru maşini – unelte. scap. scap. pentru fabricarea unor piese rezistente la uzare (de la maşinile textile. oţelurile pentru scule să fie (de obicei) hipereutectoide. maşinile agricole etc. ferăstraie pentru lemn.). Oţelurile carbon pentru scule Oţelurile din această categorie au concentraţia de carbon ridicată (%Cm = 0.2). şublere. se impune ca oţelurile să prezinte o bună stabilitate la revenire şi/sau să fie aliate cu elemente care să le asigure durificarea secundară (v. scap. micrometre. 5.

călire la temperaturi scăzute. tabelul 4.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale cementită secundară (dispusă sub formă de reţea la marginea formaţiunilor perlitice – v. OSC11 şi OSC12. • sculele realizate din astfel de oţeluri au duritatea (după TT final) 55. Gradul moderat de îndeplinire a condiţiilor limitează utilizarea acestor oţeluri la fabricarea sculelor cu forme simple şi dimensiuni caracteristice nu prea mari şi impune o serie de restricţii privind regimurile tehnologice de lucru cu sculele confecţionate din astfel de oţeluri (de exemplu.3. Semifabricatele din astfel de oţeluri se realizează prin deformare plastică la cald şi se livrează în starea structurală (cu perlită globulară) conferită de aplicarea unui TT de recoacere de globulizare a cementitei (numită şi recoacere de înmuiere). 6. pentru creşterea durităţii şi.. Deoarece creşterea concentraţiei masice de carbon şi aplicarea de TT sunt singurele căi de acţiune pentru asigurarea caracteristicilor de utilizare ale acestor oţeluri. După aducerea la configuraţia dorită. 8.5). încadrarea lor în condiţiile generale anterior formulate se prezintă astfel: • oţelurile prezintă sensibilitate ridicată la decarburarea superficială şi la fisurarea prin călire.2). scap.2.. • recoacerea de globulizare a cementitei (v. scap. pentru obţinerea unei structuri martensitice cu conţinuturi minime de austenită reziduală. care se menţine numai dacă acestea nu se încălzesc (în timpul utilizării) la temperaturi mai mari de 150.200 oC.0 %). Oţelurile din această categorie au calitatea reglementată prin STAS 1700. limitarea vitezelor de aşchiere şi/sau răcirea sculelor în cursul utilizării lor pentru diverse prelucrări). pentru finisarea granulaţiei şi obţinerea unei structuri cvasieutectoide (fără reţea de cementită secundară).60 HRC). care conferă oţelurilor o bună prelucrabilitate prin deformare plastică şi prin aşchiere. pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire (v. eventual.3).. Pentru îndeplinirea condiţiilor generale anterior formulate. 6. OSC10..3. scap.60 HRC. simbolul OSC10 corespunde unui oţel carbon pentru scule având concentraţia masică medie de carbon %Cm = 1.2 (de exemplu. pentru obţinerea unei structuri cu perlită globulară. • revenire joasă (la ti = 150. OSC8. 6.. OSC9.5). • călibilitatea acestor oţeluri corespunde unui indice J 5 – 55/60. semnificaţia simbolurilor fiind cea precizată în scap.200 oC)... în procesul tehnologic de realizare a sculelor din astfel de oţeluri se pot include următoarele TT: • normalizarea (v. 101 . principalele mărci de oţeluri sunt: OSC7.. bine detensionată şi cu duritate ridicată (55. sculele realizate din astfel de oţeluri se supun unui TT final alcătuit din: • călire martensitică.

1. conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm. putându-se distinge tipurile prezentate în continuare.5. pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire... 8. 105CrW20 şi 117VCr6. vanadiul (%Vm = 0.4..3 %) şi manganul (%Mnm = 0.. nichelul (%Nim = 1.1.2 %) şi manganul (%Mnm = 0. wolframul (%Wm = 0... bine detensionată şi cu duritate ridicată (58.1. calitatea şi simbolizarea acestor oţeluri sunt reglementate de STAS 3611. 105MnCrW11.8. ce corespund unor oţeluri aliate (hipereutectoide) din clasa structurală perlitică (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi carburi secundare) şi 155MoVCr115.2.0 %). %Sm ≤ 0..00 %).. pentru diminuarea conţinutului de austenită reziduală din structură) şi revenire joasă (la ti = 150..200 oC).2... 36VSiWMnCr53. care cuprinde ca principale mărci: 30VCrW85..15. mediu sau înalt aliate cu diverse elemente..2. 90VCrMn20. 100VMoCr52.8.8..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8..1.... unelte de mână şi scule de prelucrare prin deformare plastică la cald au concentraţiile de carbon %Cm = 0. 55MoCrNi10 şi 55VMoCrNi17..8 %). cum ar fi cromul (%Crm = 1. vanadiul (%Vm = 0. TT final la care sunt supuse sculele confecţionate din astfel de oţeluri este alcătuit (ca şi în cazul sculelor din oţeluri carbon) din călire martensitică (urmată uneori de călire la temperaturi scăzute.0 %).2.2. Calitatea acestor oţeluri este reglementată de STAS 3611.2. Semifabricatele din aceste oţeluri sunt realizate prin deformare plastică la cald şi sunt livrate în starea structurală (cu perlită globulară) obţinută prin aplicarea unei recoaceri de înmuiere.7.2 %).7.. 31VCr8. principalele mărci fiind: 90VMn20.. scule (rezistente şi foarte rezistente la uzare) de prelucrare prin deformare plastică la rece şi instrumente de măsurare sau verificare au concentraţiile de carbon ridicate (%Cm = 0. siliciul %Sim = 0..0 %). ce corespund unor oţeluri aliate din clasa structurală ledeburitică (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi carburi primare şi secundare). conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm.1.8.2. 165VWMoCr115 şi 200Cr115..1 %).2. 8.2.0.03 % şi sunt slab. Oţelurile aliate pentru scule Oţelurile din această categorie au compoziţia chimică corelată cu destinaţia şi caracteristicile de utilizare ale sculelor care se confecţionează din ele.2.1. %Sm ≤ 0... molibdenul (%Mom = 0. Ca şi a oţelurile de tipul precedent.2 %).. cromul (%Crm = 0.0..60 %.4.. care recomandă o simbolizare similară celei utilizate de STAS 791 pentru oţelurile aliate destinate pieselor pentru construcţia de maşini.6..7. Oţelurile aliate pentru scule rezistente la şoc.4..2.2 %). Oţelurile aliate pentru scule aşchietoare.03 % şi sunt slab sau mediu aliate cu elemente ca wolframul (%Wm = 1..12.. 31VMoCr29.1.25.0 %).65 HRC).8 %).1. molibdenul (%Mom = 0. oţelurile de acest 102 .

1.. pentru obţinerea unei structuri (apropiată de echilibru) cu sorbită de revenire şi duritatea 40... element de aliere scump).. marca reprezentativă fiind Rp9.. %Crm = 3. deoarece structurile obţinute prin TT final aplicat acestor scule îşi menţin duritatea ridicată (60..4. Pornind de la această reţetă s-au dezvoltat toate variantele de oţeluri rapide utilizate în tehnică: • oţelurile economice. 8. %Wm = 2.1. %Crm = 3.95.78 %.. principalele mărci fiind Rp1.2.. la ti = 500... Rp3. urmat de un număr convenţional (fără semnificaţie privind compoziţia sau caracteristicile oţelurilor). Oţelurile de acest tip au calitatea reglementată de STAS 7382 şi se simbolizează folosind grupul de litere Rp.0...05 %.5 %. cum ar fi nichelul şi manganul) este dictată la oţelurile de acest tip de necesitatea obţinerii unor scule cu tenacitate ridicată (rezistente la şocuri mecanice sau termice repetate) şi care să nu se decarbureze uşor în cazul utilizării lor (la temperaturi ridicate) pentru prelucrarea prin deformare plastică la cald a materialelor metalice.. Sculele confecţionate din acest tip de oţeluri se supun unui TT final de îmbunătăţire (călire martensitică urmată de revenire înaltă.0.3. Rp2.. marca reprezentativă fiind Rp11. Rp5. Compoziţia chimică de bază a oţelurilor rapide corespunde mărcii Rp3: %Cm = 0. %Vm = 2.8.4.2.5.. %Vm = 1....18 %..5. la sculele confecţionate din astfel de oţeluri nu se recomandă aplicarea TT de călire martensitică + revenire joasă.95. cu compoziţia: %Cm = 0. concentraţii minime de wolfram şi aliate suplimentar cu molibden (care suplineşte lipsa wolframului).0.65 HRC) până la temperaturi de 600. Rp10 şi Rp11.0 %.1.0.2 % şi %Mom = 8.. • oţelurile aliate suplimentar cu molibden (pentru a înlocui parţial wolframul. ce produc transformări structurale (trecerea martensitei de revenire în sorbită de revenire) însoţite de modificări dimensionale (nepermise) şi de micşorarea durităţii.5. Rp4.5 % şi %Mom = 2. Utilizarea unor concentraţii relativ mici de carbon (ca şi alierea cu unele elemente. %Crm = 3...9 %.05 %. Rp9.650 oC.7.5 %.. cu următoarea compoziţie: %Cm = 0.3.2..5...4..2 %.2..Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale tip aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate (hipoeutectoide) perlitice (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi ferită). iar încălzirile la care sunt supuse sculele în timpul utilizării (pentru deformarea plastică la cald a materialelor metalice) echivalează cu aplicarea unor reveniri înalte.5 % şi %Vm = 1..5 %.5 %.70. %Wm = 17.50 HRC (menţinută la acest nivel ridicat..550 oC)....5. Oţelurile rapide sunt destinate în principal confecţionării sculelor aşchietoare care permit prelucrarea cu viteze mari de aşchiere a materialelor metalice.. cu concentraţii mai ridicate de carbon. deoarece la aceste oţeluri aliate se manifestă fenomenele de stabilitate la revenire şi de durificare secundară).. deoarece se obţine o structură (cu martensită de revenire) instabilă.2. 103 .. %Wm = 1.

o structură alcătuită din austenită.) pentru obţinerea sculelor cu configuraţia şi dimensiunile dorite. deoarece oţelurile rapide au temeratura Ms << ta.. • 2. TT final la care sunt supuse sculele din oţeluri rapide este alcătuit din: • călire martensitică (într-un singur mediu. de tipul celei prezentate în micrografia din figura 8.6 %..4.2. Fig.16. %Crm = 3. repetarea revenirii conducând la diminuarea cantităţii de austenită netransformată şi obţinerea unei structuri finale.17. cu duritate ridicată (numită hardenită). Microstructura sculelor din oţeluri rapide după TT final . 8.1300 oC 104 Fig.9. stabilitatea austenitei scade (Ms creşte) şi aceasta se transformă în martensită foarte fină. Lingourile obţinute în condiţii industriale (răcite rapid la solidificare) prezintă la ta. 7. aşchiere etc. scap. Oţelurile rapide aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate ledeburitice.5.5 %... întreruptă sau în trepte – v.. o parte din elementele de aliere se separă din austenită sub formă de carburi.4 cicluri de revenire la ti = 530.. structura de echilibru la ta a lingourilor turnate din astfel de oţeluri şi răcite foarte lent fiind alcătuită din perlită sorbitică.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • oţelurile aliate suplimentar cu cobalt (element care măreşte vrc şi temperaturile caracteristice Ms şi Mf ale oţelurilor şi permite simplificarea TT final al sculelor).1300 oC. aşa cum se poate observa pe micrografia prezentată în figura 8. Ms << ta şi în urma călirii se obţine o structură alcătuită din austenită şi carburi primare.0.. Lingourile cu această structură se supun forjării (la cald) pentru distrugerea scheletului ledeburitic şi sfărâmarea carburilor primare pe care acesta le conţine şi apoi unei recoaceri de înmuiere.5).16. carburi secundare şi un schelet ledeburitic (v. carburi secundare şi un schelet ledeburitic. %Wm = 9. 6.580 oC. în cursul încălzirii şi menţinerii la ti... scap.10 %. Microstuctura oţelurilor rapide după călirea de la ti = 1200...3) de la ti = 1200. cu compoziţia: %Cm = 0.. deoarece austenita din structura la ti conţine concentraţii mari de elemente de aliere dizolvate. semifabricatele cu această stare structurală se pot prelucra (prin deformare plastică la cald.....17.1.. %Vm = 2.4. marca reprezentativă fiind Rp1..0 %. cu martensită de revenire fină şi carburi globulare uniform distribuite în aceasta. 8.5 % şi %Com = 5. semifabricatele obţinute după aceste operaţii având structura alcătuită din perlită globulară şi carburi primare.

deoarece oţelurile au proprietăţi de turnare mai slabe decât fontele (temperatură ts ridicată. mai ales la sculele realizate din oţeluri rapide aliate suplimentar cu cobalt. pentru durificarea superficială suplimentară a acestora.18 . 8. piese cu dimensiuni şi mase mari etc. Cu toate acestea.). 8. după ciclul primar de călire. interval mare de solidificare. Influenţa temperaturii de revenire asupra durităţii sculelor din oţeluri rapide În legătură cu TT final al sculelor din oţeluri rapide trebuie evidenţiate şi următoarele aspecte: • tratamentul poate fi simplificat. Diagrama TT final al sculelor realizate din oţeluri rapide Fig. Fig. caz în care se poate realiza simultan şi un tratament termochimic de cianurare (v.6. • tratamentul de revenire se face în mod frecvent prin încălzirea sculelor în băi de săruri topite. dacă. pentru multe aplicaţii tehnice (piese cu configuraţii complicate.8. 8.) utilizarea semifabricatelor turnate din oţel rămâne soluţia agreată şi în prezent aproape 20 % din totalul semifabricatelor folosite pentru obţinerea diverselor produse sunt realizate prin turnare din diferite mărci de oţeluri. 19.19.18.8.1.4.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Diagrama TT final al sculelor din oţeluri rapide este prezentată în figura 8. scap 6. se face o călire la temperaturi scăzute (la tco < −70 oC). pentru transformarea austenitei în martensită şi se aplică apoi un singur ciclu de revenire. Oţelurile destinate pieselor turnate trabuie să prezinte proprietăţi de 105 . Alte oţeluri cu destinaţii sau caracteristici speciale 8. Oţelurile pentru piese turnate Piesele turnate din oţel se obţin mai greu decât cele din fontă. iar modul în care ti la revenire influenţează duritatea sculelor este descris de diagrama din figura 8.). fluiditate scăzută etc.

ca urmare. ca urmare. În principiu.25 % şi adâugându-se litera W la simbolul mărcii (de exemplu... Oţelurile de uz general pentru piese turnate sunt de două tipuri: • oţelurile nealiate pentru construcţii au calitatea reglementată de SR ISO 3775.2 = 410…840 N/mm2 şi Rm = 620…1030 N/mm2. tabelele 8. Pe lângă oţelurile de uz general. se utilizează oţeluri slab aliate cu Mn. Cr-Mn.340 N/mm2 şi Rm = 400. urmat de simbolul (alcătuit conform prescripţiilor din STAS 791) oţelului aliat respectiv (de exemplu. Cr-Mn-Si.. se utilizează netratate termic şi pot fi elaborate cu sau fără asigurarea sudabilităţii. sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. slab sau mediu aliate. au plasticitatea şi tenacitatea garantate prin prescrierea unor valori minime pentru coeficientul de gâtuire Z sau energia de rupere KV. caz în care simbolul mărcii are ataşată la început litera G (v. cu calitatea reglementată de STAS 9277 şi simbolizate cu grupul de litere OTA.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR turnare acceptabile şi să asigure caracteristicile mecanice impuse de condiţiile de solicitare ale acestor piese. Cr-Ni-Mo. în prezent simbolizarea oţelurilor de uz general pentru piese turnate se face cu ajutorul a două numere.550 N/mm2. aceste oţeluri au caracteristicile minime de rezistenţă mecanică încadrate în limitele Re = 200. Cr-Mo. %Sm ≤ 0.. la oţelurile sudabile prescriindu-se %Cm ≤ 0.035 %). OTA17MoCr13 106 .25 %. noul sistem de simbolizare reglementat prin SR EN 10027 prevede la fiecare marcă de oţel posibilitatea de a fi utilizat şi ca oţel pentru piese (semifabricate) turnate.4 şi 8. oţelul G 230−450 este un oţel pentru piese turnate cu Re ≥ 230 N/mm2 şi Rm ≥ 450 N/mm2). se folosesc în practică şi oţeluri pentru piese (semifabricate) turnare cu destinaţie precisă: • oţelurile turnate pentru armături (robinete). Principala condiţie care se impune oţelurilor pentru piese turnate o constituie asigurarea caracteristicilor mecanice cerute de aplicaţia în care sunt utilizate şi.5). cu Re ≥ 200 N/mm2 şi Rm ≥ 400 N/mm2). reprezentând valorile minime ale limitei de curgere Re şi rezistenţei la tracţiune Rm (de exemplu. orice oţel poate fi utilizat şi pentru obţinerea pieselor turnate şi. • oţelurile de înaltă rezistenţă pentru construcţii mecanice şi metalice au calitatea reglementată de SR ISO 9477 şi sunt oţeluri carbon sau aliate destinate realizării semifabricatelor turnate care se supun TT de normalizare + revenire sau de călire + revenire înaltă (îmbunătăţire) în vederea asigurării unor caracteristici mecanice ridicate: Re sau Rp0. aceste oţeluri se simbolizează la fel ca şi oţelurile nealiate turnate şi au compoziţia chimică stabilită de producător astfel încât să fie satisfăcute cerinţele privind caracteristicile mecanice (de exemplu. deoarece principala condiţie impusă se referă la asigurarea caracteristicilor mecanice. cu conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm. marca G 200−400W corespunde unui oţel nealiat sudabil.

Mo şi Cr. vanadiu. iar T17VMoCr14 este un oţel cu %Cm ≤ 0. T15NiCr180 este un oţel inoxidabil austenitic de tip 18−8 pentru piese turnate). aceste oţeluri au calitatea reglementată de STAS 10718 şi se simbolizează la fel ca oţelurile inoxidabile livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică. Arcurile şi elementele elastice confecţionate din aceste oţeluri se supun unui TT final alcătuit din călire 107 . la care se garantează o anumită valoare a energiei de rupere KV la –60 oC. • oţelurile inoxidabile turnate în piese sunt oţeluri înalt aliate ferito−martensitice sau austenitice de tipul celor prezentate în scap 8. 3. Pentru a corespunde destinaţiei oţelurile din această categorie trebuie să prezinte limită de elasticitate (curgere) ridicată (v. nealiate sau slab aliate cu siliciu.45 %. • oţelurile turnate în piese destinate să lucreze la temperaturi ridicate sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. aceste oţeluri au calitatea reglementată de STAS 12403 şi se simbolizează la fel ca oţelurile de tipul precedent.17 %. 8. Cr şi Ni.scap.4). mangan şi. cu wolfram şi nichel. slab aliate cu Mn. V (elemente care îmbunătăţesc comportarea la fluaj).21 %. Cr.0 %).8.25 %.2.6. cu menţiunea că în faţa simbolului se scrie litera T (de exemplu. concentraţia masică medie a nichelului fiind %Nim = 3. adăugându-se la sfârşitul simbolului litera R (de exemplu. dispozitive şi aparate.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale este un oţel turnat pentru armături.17 %.35 %.09 % şi aliat cu Mo. cu %Cm = 0. Mo. aliat cu Mo şi Cr. • oţelurile turnate în piese rezistente la temperaturi scăzute sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0.3 %). Oţelurile pentru arcuri Aceste oţeluri sunt destinate realizării arcurilor şi elementelor elastice utilizate în construcţia de maşini. T9MoCrNi30R este un oţel pentru piese turnate destinate să lucreze la temperaturi scăzute. fiind %Crm = 1. elementul de aliere principal. aceste oţeluri au calitatea reglemntată de STAS 12404. cromul fiind elementul de aliere principal. nealiate sau aliate cu Cr. concentraţia masică medie a cromului. având concentraţia masică medie %Crm = 1. crom. uneori.4 %). rezistenţă mare la oboseală şi sensibilitate redusă la fisurare în prezenţa concentratorilor de tensiuni şi o bună prelucrabilitate prin deformare plastică. sunt destinate realizării semifabricatelor turnate pentru piesele care lucrează la temperaturi ridicate (sub 575 oC) şi se simbolizează similar oţelurilor de tipurile precedente (de exemplu. cu concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0. Cele mai utilizate oţeluri din această categorie sunt oţelurile hipoeutectoide cu %Cm > 0. Ni. T21 este un oţel nealiat cu %Cm ≤ 0. Mo. stabilitate în timp a caracteristicilor mecanice în condiţiile de temperatură şi mediu de lucru specifice aplicaţiilor în care sunt utilizate. aliat cu V.

0.1.. simbolizarea lor cuprinzând grupul de litere RUL. Pentru confecţionarea arcurilor şi elementelor elastice care lucrează în medii corosive se utilizează oţelurile inoxidabile (v.35 %) şi molibden (%Mom = 0..90.65 %). urmat de un număr convenţional (fără semnificaţie precizată) şi.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensitică.80 %).3.20. iar pentru îmbunătăţirea purităţii se poate utiliza tratarea în vid a oţelurilor la elaborare. 8. cu concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0. aceste oţeluri trebuie să asigure caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate.6.4. a căror compoziţie chimică (încadrată în prescripţiile prezentate anterior) este diferenţiată pentru asigurarea următoarelor caracteristici de călibilitate (v. RUL1V. OLC65A este un oţel nealiat de calitate pentru arcuri. 8.020 % şi %Pm ≤ 0. cu concentraţia masică medie a elementelor de aliere %Cm = 0.60 % şi %Sim = 1.. bile. principalele mărci de oţeluri pentru rulmenţi sunt RUL1. scap.) ale rulmenţilor. Datorită destinaţiei. simbolul mărcilor de oţel utilizate pentru confecţionarea arcurilor sau elementelor elastice fiind urmat de litera A. motiv pentru care. role etc. dacă oţelurile sunt tratate în vid la elaborare. o bună rezistenţă la uzare şi o bună rezistenţă la oboseala de contact (produsă de solicitările variabile datorate contactului intermitent al inelelor cu bilele sau rolele rulmenţilor). de exemplu. iar 60Si15A este un oţel aliat pentru arcuri. au conţinuturile de impurităţi drastic limitate (%Sm ≤ 0.1. Oţelurile pentru arcuri au calitatea reglementată de STAS 795. scap.95. urmată de revenire medie (la ti = 370…500 oC – v.65 %.. Oţelurile pentru rulmenţi utilizate curent au %Cm = 0.. RUL2. Oţelurile pentru rulmenţi Oţelurile din această categorie sunt utilizate la confecţionarea elementelor active (inele.5 %. oţelurile cu siliciu au însă tendinţă mare de decarburare şi de formare a unor defecte superficiale în timpul prelucrării prin deformare plastică la cald. pentru creştera călibilităţii (impusă de realizarea componentelor rulmenţilor de mari dimensiuni) se poate apela la alierea suplimentară cu mangan (%Mnm = 0.027 %) şi sunt slab aliate cu crom (%Crm = 1. în prezent.2): J 6 – 61/62 la 108 .1). scap.8. Influenţa cea mai puternică asupra elasticităţii acestor oţeluri o are siliciul (dizolvat în ferită)..10 %.5). iar dacă temperaturile de lucru sunt ridicate. există tendinţa înlocuirii acestora cu oţelurile slab aliate Cr−V sau Cr−Mn. eventual. Oţelurile din această categorie au calitatea reglementată de STAS 1456/1 şi STAS 11250. RUL2V şi RUL3V. arcurile şi elementele elastice se confecţionează din oţeluri refractare sau din oţeluri rapide pentru scule.45..1.. 6. de litera V. 6.

8. dinţi pentru cupele excavatoarelor. J 13.3). la aceste piese se asigură durificarea superficială prin aplicarea unui TT final de carburare (v. şenile pentru tractoare. ca TT aplicate în cursul fabricării.9…1. De asemenea. pentru confecţionarea inelelor rulmenţilor de mari dimensiuni.2). datorită lipsei de tenacitate ce le caracterizează. produse prin acţiunea unor solicitări dinamice (şocuri) de contact.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale mărcile RUL1 şi RUL1V.8. scap. Pentru confecţionarea inelelor rulmenţilor de mari dimensiuni.6. ca TT finale. urmată de călirea la temperaturi scăzute (pentru eliminarea austenitei reziduale şi asigurarea stabilităţii dimensionale a elementelor rulmenţilor) şi de revenirea joasă (pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire. se utilizează în prezent oţelurile aliate Cr – Ni sau Cr – Mo pentru cementare.) supuse în exploatare unor procese intense de uzare. Oţelurile pentru rulmenţi se încadrează în clasa structurală a oţelurilor aliate perlitice (hipereutectoide). funcţionare intermitentă şi condiţii necorespunzătoare de ungere. având structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi cementită secundară (dispusă sub formă de reţea la marginea formaţiunilor perlitice). cu capacităţi mari de încărcare şi supuse la şocuri mecanice în cursul exploatării. pentru astfel de aplicaţii folosirea oţelurilor durificate prin calire martensitică nu dă rezultate corespunzătoare. 6. cu compoziţia chimică caracterizată de %Cm = 0.3 % şi 109 .4. sunt oţeluri austenitice înalt aliate cu mangan. Semifabricatele utilizate la confecţionarea elementelor (pieselor) componente ale rulmenţilor se realizează prin deformare plastică la cald. Oţelurile din această categorie.5 – 61/62 la mărcile RUL2 şi RUL2V şi J19 – 61/62 sau J 31 – 61/62 la marca RUL3V. de mare intensitate şi repetate. 6. scap. denumite şi oţeluri Hadfield (după numele metalurgului englez care le-a conceput în 1882). în procesele tehnologice de fabricare a acestor componente incluzându-se aceleaşi TT ca şi la sculele din oţeluri carbon şi aliate (hipereutectoide): normalizarea (pentru finisarea granulaţiei şi obţinerea unei structuri cvasieutectoide) şi recoacerea de globulizare a cementitei (pentru asigurarea unei structuri cu perlită globulară). bine detensionată şi cu duritate ridicată). şi călirea martensitică (pentru durificarea elementelor componente ale rulmenţilor). Oţelurile rezistente la uzare şi tenace Oţelurile din această categorie se utilizează la confecţionarea unor piese (lame pentru buldozere. la aceste piese se asigură durificarea prin aplicarea unui TT final de călire superficială (călire CIF – v. se utilizează în prezent oţelurile (nealiate sau slab aliate) pentru îmbunătăţire. elemente active pentru concasoare şi utilaje miniere etc. cu capacităţi mari de încărcare.4.

2 şi oţelurile cu îmbătrânire martensitică (oţelurile maraging). cu formarea unor precipitate disperse cu mare efect de durificare structurală. principalele mărci de oţeluri din această categorie sunt: T105Mn120. 8.. Oţelurile cu rezistenţă mecanică foarte ridicată Aceste oţeluri aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice şi se caracterizează prin capacitatea de a realiza caracteristici mecanice ridicate. molibden etc. care îşi autoadaptează proprietăţile în funcţie de condiţiile de utilizare). În cursul utilizării pieselor confecţionate din aceste oţeluri. pentru menţinerea structurii monofazice austenitice (cu plasticitate şi tenacitate ridicate) până la ta. austenita este ecruisată. la care se pot adăuga. prezentate în scap. ca urmare a producerii unor fenomene de descompunere a soluţiilor solide suprasaturate prezente în structura acestora. pentru dizolvarea carburilor în austenită. prelucra sau fasona cu scule abrazive.9. crom. În această categorie se încadrează oţelurile inoxidabile martensitice cu durificare prin precipitare (oţelurile PH – preciptation hardening). 8. constând din încălzirea şi menţinerea la ti = 1050. T120CrMn130 . stabilitatea sa se micşorează şi se produce transformarea ei în martenstă.. 110 . T130Mn135. datorită deformării plastice superficiale provocate de solicitările mecanice de contact la care sunt supuse. prin călire (răcire rapidă de la ti).6. eventual. simbolizarea lor făcându-se la fel ca la oţelurile aliate pentru piese turnate. Calitatea oţelurilor din această categorie este reglementată de STAS 3718.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Mnm = 11…14 %. Piesele confecţionate din astfel de oţeluri se supun unui TT de călire de punere în soluţie. T100NiMn130. Structura de echilibru la ta a acestor oţeluri este alcătuită din austenită aliată cu mangan şi carburi de tipul (Fe. la care structura acestor oţeluri devine complet austenitică. datorită ecruisării superficiale puternice pe care le-o produce acţiunea unor astfel de scule.9 se realizează la oţelurile maraging prin aplicarea următoarelor TT: • călirea de la o temperatură ti superioară temperaturii de 732 oC. prelucrarea lor prin aşchiere cu scule metalice nefiind posibilă. Piesele din astfel de oţeluri se obţin numai prin turnare şi se pot. însoţită de creşterea durităţii şi rezistenţei la uzare a pieselor (aceste oţeluri se comportă ca nişte materiale inteligente. urmată de răcirea rapidă.1.8. Mn)3C.5. T100MoMn130 şi T130MoMn135. diverse cantităţi de nichel. pentru îmbunătăţirea unor proprietăţi de utilizare.1100 oC. având caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. Starea structurală corespunzătoare realizării caracteristicilor mecanice precizate în tabelul 8.

5 3.2.2 0.3 0.9.4 0.1 1700 1620 6 35 18Ni300 18. aşchiere şi/sau sudare. suprasaturată în elemente de aliere. care determină creşteri locale ale concentraţiei de Ni.1%. austenita se transformă în martensită plastică. Z.5 12. Compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice ale oţelurilor maraging Caracteristicile mecanice R m.0 8.2 0.6 0.8 4.1 1700 1620 6 30 3. la o temperatură ti = 480.2 0. în mod obişnuit se activează precipitare compuşilor intermetalici MoNi3 şi TiNi3 (cu efect durificator maxim) şi se limitează duratele de îmbătrânire pentru a se evita apariţia precipitatelor de tip Fe2Mo (fără nichel).0* 12−5−3 La toate oţelurile %Cm < 0. %Sm .7 0.1 1480 1410 12 55 18Ni250 18.2 4. %Mnm < 0. mai ales dacă operaţia de sudare este efectuată după realizarea TT de călire şi îmbătrânire la construcţia sudată. cu tendinţă redusă de fisurare.6 1. înlocuieşte Co).6 0. austenita ⇒ martensită la traversarea temperaturii Ms ≡ Msr ≅ 240 oC.4 1340 1260 14 60 12.3 0.0 0.8 0. la această marcă de oţel.1%. deoarece în timpul răcirii CUS şi ZIT după sudare.7 5.5 3.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale austenita suferă o transformare fără difuzie (transformare martensitică). semifabricatele. %Nim %Com %Mom %Tim %Alm N/mm2 N/mm2 % % 18Ni200 18.0 10. transformarea martensitică a acestor oţeluri este reversibilă şi se caracterizează printr-un decalaj important între valorile temperaturii caracteristice Ms la realizarea transformării directe (la răcire) şi inverse (la încălzire): la răcire. sunt: • înmuierea ZIT.01 % * Conţinutul de Cr (care. %Sim < 0.0 5. martensita ⇒ austenită la depăşirea temperaturii Ms ≡ Msi ≅ 600 oC. care prezintă caracteristici bune de plasticitate şi tenacitate. Tabelul 8. Principalele probleme care apar la sudare. A.8 1.5 8. în starea structurală realizată prin călire.1 2500 2460 5 25 17Ni 17. transformări locale ale martensitei în austenită şi micşorarea durităţii şi caracteristicilor de rezistenţă mecanică ale oţelurilor (înmuierea oţelurilor prin supraîmbătrânire). structura care rezultă fiind o martensită (soluţie solidă suprasaturată având ca solvent Feα) cu conţinut scăzut de carbon.03 %. %Pm < 0.0 8. Rp0. iar la încălzire..0 0.485 oC.0 4. o durată de menţinere aleasă convenabil pentru precipitarea în structura martensitică a fazelor durificatoare dorite. Marca oţelului Compoziţia chimică Sudabilitatea oţelurilor maraging este bună.1 1970 1930 6 30 18Ni350 17. piesele şi componentele de aparatură tehnologică realizate din astfel de oţeluri pot fi supuse prelucrărilor prin deformare plastică. se realizează în fâşiile în care ciclurile termice de sudare se caracterizează prin temperaturi care asigură apariţia în structură a austenitei 111 ..0 11.1 2500 2460 5 25 18Ni350 18. • durificarea prin precipitare (îmbătrânire).

N2.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (fâşiile din ZIT în care temperatura depăşeşte 732 oC şi se obţine o structură complet austenitică şi fâşiile din ZIT în care temperatura este situată în intervalul 480.tabelul 8.6. %Nim = 42…48 % şi restul Fe. de exemplu. iar impurificarea excesivă cu sulf determină formarea în structura CUS a sulfurii de titan (uşor fuzibilă. 8. tuburi electronice. alegerea judicioasă a MA şi proiectarea corectă a regimurilor de sudare.). • formarea porilor în CUS. • Platinitul este un aliaj cu %Cm ≤ 0. acest aliaj se utilizează pentru fabricarea etaloanelor de lungime. 112 . H2) din mediul înconjurător sau din materialele utilizate la sudare.. se datorează neîncadrării MB în caracteristicile de compoziţie chimică recomandate (v. este determinată de absorbţia de gaze (O2. nedurificată prin precipitare. excesul de carbon determină apariţia în structura CUS a carburilor de titan şi molibden. care influenţează negativ caracteristicile de rezistenţă mecanică şi (mai ales) de tenacitate ale acestei zone a îmbinărilor sudate. care are coeficientul de dilatare egal cu al sticlei şi platinei.9) şi alegerii necorespunzătoare a MA. care are un coeficient de dilatare termică redus şi un modul de elasticitate ce rămâne aproximativ constant până la 100 oC.5 % şi restul Fe. acest aliaj este recomandat pentru fabricarea elementelor elastice de precizie (orologerie mecanică.4 %... • Elinvarul este un aliaj cu %Cm = 0. austenita din aceste fâşii se transformă la răcirea îmbinărilor sudate în martensită moale şi plastică. %Nim = 35…37 %. Oţelurile cu coeficient de dilatare termică controlat Oţelurile din această categorie sunt înalt aliate cu nichel sau cu crom şi nichel şi se caracterizează prin valori ale coeficientului de dilatare termică reduse şi care variază foarte puţin cu temperatura.732 oC şi martensita se transformă parţial în austenită).3. traductoare de precizie etc. intră în construcţia tuburilor catodice utilizate pentru monitoarele de mare rezoluţie ale calculatoarelor electronice etc.. care poate determina scăderea tenacităţii şi creşterea tendinţei de fisurare). Principalele oţeluri (aliaje) comerciale din această categorie sunt: • Invarul este un oţel cu %Cm ≅ 0.). care are un coeficient de dilatare ce rămâne practic neschimbat până la 100 oC şi este de opt ori mai mic decât al fierului.. elemente de acţionare în automatizări. este utilizat ca aliaj înlocuitor al platinei în construcţia aparatelor la care există piese metalice înglobate în sticlă (lămpi electrice.8.0…12. Aceste probleme se pot rezolva prin: verificarea atentă a calităţii MB ale construcţiilor sudate.4 %. %Crm = 8. aparatură de laborator etc.0. • formarea în structura CUS a unor compuşi intermetalici.3 % şi %Nim = 35…37 %.

fie în funcţie de compoziţia chimică. Se poate observa că simbolizarea fontelor prezintă următoarele particularităţi: − prezenţa sau absenţa simbolului EN arată că fonta este inclusă într-un standard european sau nu . Simbolizarea numerică a mărcilor de fonte conform SR EN 1560 este complementară simbolizării alfanumerice. tabelul 8. în funcţie de condiţiile specifice impuse 113 .9. iar la poziţia 9 se înscrie o cifră (0…9). iar simbolizarea numerică se utilizează numai pentru fontele standardizate.1. − simbolizarea după caracteristici prevede posibilitatea de a indica fie rezitenţa la rupere Rm . în N/mm2 (şi eventual alungirea procentuală după rupere A. se efectuează la temperatură ambiantă (literele RT) sau la temperatură scăzută (literele LT) şi se indică în simbol modul de obţinere a epruvetelor (v. Simbolizarea fontelor comerciale Simbolizarea alfanumerică şi numerică a fontelor este reglementată de standardul SR EN 1560 conform căruia. simbolizarea alfanumerică se poate utiliza pentru orice categorie de fontă (standardizată sau nu). în J). − literele GJ sunt prezente în simbolul oricărei mărci de fontă. iar simbolurile au structura prezentată în figura 8. 2 când se indică duritatea şi 3 când simbolizarea se face după compoziţia chimică. Prin această simbolizare se atribuie fiecărei mărci de fontă câte un număr de două cifre înscris în pozitiile 7 şi 8. Ca şi în cazul oţelurilor. Structura şi conţinutul simbolurilor pentru cele două criterii de simbolizare sunt prezentate în tabelul 8. cifra din poziţia 5 a simbolului este 1 pentru cazul în care simbolul alfanumeric al fontei indică rezistenţa la tracţiune. în cazul în care simbolul cuprinde valoarea KV.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. Fontele comerciale 8.9. − simbolul alfanumeric dă informaţii despre conformaţia grafitului şi despre structura sau starea de tratament termic a masei metalice de bază a fontei.20. necesară pentu verificarea acestei caracteristici. − simbolizarea după compoziţia chimică se realizează cu sau fără indicarea conţinutului de carbon. simbolizarea alfanumerică se poate face fie în funcţie de caracteristici. fie duritatea Brinell (în mod uzual). litera J indicând că materialul simbolizat este o fontă. în % sau caracteristica de înovoiere prin şoc KV. iar litera G − că aceasta se utilizează în stare turnată. se specifică dacă încercarea de încovoiere prin şoc.10). aplicând aceleaşi principii ca în cazul oţelurilor aliate.10. Vickers sau Rockwell.

Caracteristica mecanică principală care se garantează la aceste materiale este rezistenţa la rupere Rm.9. 9 – pentru condiţii suplimentare specificate în comanda beneficiarului. 3 – pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe prelevate din piesele turnate. 4 – pentru fontele la care se face încercarea la încovoiere prin şoc la temperatură ambiantă.15 %. %Sim = 1. fontele maleabile şi fontele cu grafit nodular.5…1. Fontele cu grafit lamelar (fontele cenuşii) au utilizarea cea mai mare. Structura simbolizării numerice a fontelor conform SR EN 1560 Până la înlocuirea tuturor standardelor de fonte aprobate înainte de 1992 (standarde marcate cu sigla STAS) se menţine (împreună cu prescripţiile de simbolizare anterior prezentate) şi posibilitatea simbolizării fontelor conform acestor standarde.5 %.2.65 % şi %Sm = 0. 8.5…3. Aceste aliaje au compoziţia chimică de bază caracterizată astfel: %Cm =2. structura acestor fonte este formată dint-o masă metalică de bază feritică (la fontele cu Rm < 200 N/mm2). %Nim = 0. %Mnm = 0.0 %. reprezentând 70 % din totalul materialelor metalice turnate în piese. %Pm = 0. 7 – pentru piesele în stare brută de turnare. obţinerea unor rezistenţe Rm > 250 N/mm2 se realizează prin aliere: %Crm = 0. 1 − pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe turnate separat.4. %Mom = 0. 6 – pentru fontele cu sudabilitate specificată.1…0. 8 – pentru piesele tratate termic. cuprinsă în mod obişnuit în intervalul [100 N/mm2 . 350 N/mm2]. %Cum = 0.5 %.5 %. după cum urmează: 0 − pentru fontele fără condiţii specifice. 114 .2…2 %.8 %. 5 – pentru fontele la care se face încercarea la încovoiere prin şoc la temperatură scăzută. Fontele cu destinaţie generală Din această categorie fac parte fontele cu grafit lamelar.1…0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fiecărei mărci.20. 2 – pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe ataşate la piese.5…1. Aşa cum s-a prezentat în scap 4.5 %.15…0. Fig. 8.5…2.03…0.

proprietăţilor foarte bune de turnare (fluiditate ridicată. 115 .1…10000 kg). care caracterizează fontele pe baza rezistenţei la tracţiune sau pe baza durităţii Brinell. care nu pot fi realizate prin alte procedee tehnologice. Utilizarea lor deosebit de largă se datorează costului redus. D se pot forma la aceeaşi viteză de răcire.21. Fig. 300 N/mm2]) sau perlitică (la fontele cu Rm > 300 N/mm2) şi formaţiuni de grafit lamelar izolate sau sub formă de aglomerări.21. principalele tipuri de separări de grafit fiind prezentate în figura 8. astfel că simbolurile utilizate sunt EN−GJL−xxx. în funcţie de capacitatea de germinare a topiturii. 8. xxx reprezentând rezistenţa minmă la tracţiune în N/mm2. Se pot turna piese cu forme complicate şi de orice dimensiune (masa pieselor poate fi 0.4) HB = RH (100 + 0. ceea ce explică rezistenţa mecanică scăzută. Grafitul lamelar întrerupe continuitatea masei metalice şi constituie concentratori puternici de tensiuni. B. precizată şi în standardul SR EN 1561: (8. EN−GJL−300 este o fontă cenuşie cu Rm ≥ 300 N/mm2. Din punctul de vedere al influenţei asupra caracteristicilor mecanice de rezistenţă cea mai convenabilă formă a grafitului corespunde tipului A. de exemplu. cum ar fi capacitatea mare de amortizare a vibraţiilor mecanice şi o bună comportare la uzare. Formele de grafit A. xxx fiind duritatea Brinell. datorită efectelor de ungere produse de grafit. când lamelele de grafit se aşează între ramurile dendritelor sub formă neordonată (grafit D) sau sub formă ordonată (grafit E).44 Rm ) .Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale ferito-perlitică (la fontele cu Rm ∈ [200 N/mm2. lipsa de plasticitate şi rezistenţa la oboseală redusă a acestor materiale. iar EN−GJL−HB235 este o fontă cenuşie cu duritatea HB ≥ 235 HBS Între duritatea Brinell şi rezistenţa la tracţiune a acestor materiale există următoarea corelaţie. Formele separărilor de grafit lamelar Caracteristicile fontelor cu grafit lamelar sunt reglementate de standardul SR EN 1561. contracţie la solidificare redusă) şi de prelucrare prin aşchiere (lamelele de grafit fragmentează aşchiile). formele de grafit D şi E apar în cazul fontelor hipoeutectice supraîncălzite. sau EN−GJL−HBxxx. Prezenţa grafitului conferă însă fontelor şi unele caracteristici favorabile.

4 ≥ 5 %. numerele având aceleaşi semnificaţii ca mai înainte.2 %.8 %). Sn. Comportarea la turnare a fontelor cu grafit nodular prezintă câteva particularităţi generate de compoziţia lor chimică apropiată de cea eutectică: fluiditate ridicată.2…3. %Sim = 0. Relaţia (8. 4. aşa cum s-a prezentat în scap. de exemplu.4) este importantă deoarece permite evaluarea rezistenţei la tracţiune pentru fiecare piesă în parte. de exemplu.6. încercarea la tracţiune se execută utilizând epruvete turnate separat şi neprelucrate mecanic. Bi. Sferoidizarea grafitului la modificare poate fi împiedicată de prezenţa unor impurităţi cum ar fi: As. − fontele maleabile cu miez negru. deoarece acestea sunt piese cu pereţi subţiri şi se pot turna bine din fonte albe.5 %.4 ≥ 2 %. în N/mm2. iar al doilea numărul x alungirea la rupere A3. simbolizate EN−GJMB−xxx−x.8…1. 116 . aceste materiale au rezistenţa la tracţiune Rm = 350…800 N/mm2 şi alungirea la rupere A = 1…12 % şi se utilizează în special pentru fabricarea pieselor de legătură pentru instalaţii (denumite fitinguri). Al.2). numărul xxx reprezentând rezistenţa la tracţiune Rm. Ti. simbolizate EN−GJMW−xxx−x.3…0. utilizând valorile determinărilor de duritate Brinell. Pb. EN−GJMW−400−5 este o fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A3. EN−GJMB−650−2 este o fontă maleabilă cu Rm ≥ 650 N/mm2 şi A3. valori mari ale tensiunii superficiale şi valori ridicate ale dilatării iniţiale (care impun utilizarea formelor de turnare cu maselote). produsele din astfel de materiale se obţin aplicând tratamentele termice de recoacere de maleabilizare a semifabricatelor turnate din fonte albe hipoeutectice (cu %Cm = 2. Fontele cu grafit nodular numite şi fonte ductile se obţin din fonte cenuşii prin procedeele de modificare prezentate în scap. TT aplicat acestor epruvete trebuind să fie acelaşi cu al pieselor pe care le reprezintă. ceea ce impune limitarea concentraţiilor acestor acestor componente la niveluri foarte scăzute. %Mnm = 0. De menţionat că în cazul fontelor maleabile.4 S 0 .4 în % (încercarea la tracţiune se realizează utilizând o epruvetă cu L0 = 3. ceea ce pentru o epruvetă circulară corespunde unei lungimi iniţiale a porţiunii calibrate L0 = 3d0).8…1. RH = 0.4. care este o încercare nedistructivă şi poate fi realizată cu aparate portabile. iar dimensiunile lor sunt relativ mici şi tratamentul de maleabilizare (a cărui durată depinde de masa pieselor supuse tratării) se poate aplica în condiţii economice. Fontele maleabile se caracterizează prin existenţa grafitului sub formă de aglomerări sau cuiburi de grafit.5.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în care RH este un coeficient stabilit experimental pentru o anumită tehnologie de elaborare şi de turnare ai căror parametri pot fi menţinuţi constanţi (de obicei. Calitatea fontelor maleabile este reglementată de standardul SR EN 1562 care prevede două tipuri de fonte: − fontele maleabile cu miez alb.

a) litera X pentru a D – stare brută indica de turnare. W – sudabilitate probei: pentru îmbinare S − probă turnată separat. A. Structura grafitului Structura masei metalice L – lamelară. b) %Cm x 100. este importantă. P – perlită M – grafit în M – cuiburi. negru**. prin şoc: d) concentraţiile −RT – la temperatură masice ale ambiantă.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Tabelul 8. ledeburită. urmată după simbolizarea H – piesă cratimă de A în %. determinate pe probe ataşate piesei. HRnn – Rockwell. EN−GJN−X320CrNiSi9−5−2 – fontă ledeburitică la care se impune %Cm = 3. de aliere. martensită V− vermicular. (sferoidală). determinată pe probă turnată separat. simbolurilechimice W – miez ale elementelor d) încercarea la încovoiere alb **. determinate pe probe prelevate din piesă. HBnnn – Brinell. prin sudare. numai U – probă ataşată piesei. S – nodulară F – ferită.2 %. EN−GJMW−450−7U – fontă standardizată maleabilă cu miez alb cu Rm = 450 N/mm2 şi A = 7%. %Nim = 5 % şi %Sim = 2 %. în N/mm2. EN−GJS−HB230 – fontă nodulară cu duritatea Brinell HBS = 230. EN−GJL−XNiMn13−7 – fontă cenuşie aliată cu %Nim = 13% şi %Mnm = 7%. L – N− fără grafit.austenită. ** Simboluri folosite numai la fonte maleabile Exemple de simbolizare: EN−GJL−150S − fontă standardizată cenuşie cu grafit lamelar cu Rm = 150 N/mm2. b) modul de obţinere a chimică. Q – călită. aliată cu %Crm = 9 %. B – miez c) HVnnn – Vickers. tratată termic. GJ−400C−Z – fontă cenuşie nestandardizată cu Rm = 400 N/mm2 la care se prevăd anumite condiţii în comandă. QT – calită şi 117 . elementelor de −LT – la temepratură aliere %EAm scăzută separate prin cratimă * În cazul simbolizării în funcţie de duritate nu se mai indică Rm şi A.10 Structura simbolurilor pentru fonte conform SR EN 1560 Condiţii Caracteristici mecanice sau compozitie chimică suplimentare Caracteristici mecanice Compozitie chimică a) -nnn-nn – Rm minimă. în cazurile în care Z – alte condiţii C – probă prelevată din specificate în concetraţia piesă comandă carbonului c) duritatea*: revenită. EN−GJS−350−22C – fontă standardizată cu grafit nodular cu Rm = 350 N/mm2 şi A = 22%. după comp.

Din acest punct de vedere. Datorită acestor caracteristici. astfel că se pot atinge valori ale rezistenţei la oboseală σO = 200…280 N/mm2.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Caracteristicile mecanice ale acestor fonte depind în mare măsură de structura masei metalice de bază: fontele nodulare feritice au rezistenţă mecanică scăzută şi plasticitate bună. puternic solicitate în exploatare. numerele având aceeaşi semnificaţie ca în cazul fontelor maleabile.2. Standardul SR EN 1563 prevede pentru fontele nodulare feritice şi posibilitatea garantării unei anumite energii de rupere KV. în urma căruia se pot obţine rezistenţe la tracţiune Rm = 800…1400 N/mm2.9. Fontele cu destinaţie precizată În această categorie sunt incluse fonte nealiate sau aliate. tinzând să înlocuiască oţelurile la realizarea arborilor cotiţi şi în industria metalurgică. principalele categorii sunt: fontele refractare. cu condiţia obţinerii caracteristicilor mecanice impuse. cu precizarea că încercarea la tracţiune se efectuează pe epruvete prelucrate la care L0 = 5. Simbolul acestor fonte are structura EN−GJS−xxx−x. fontele nodulare perlitice. cum sunt cilindrii de laminor. de exemplu. fontele nodulare se utilizează cu precădere în construcţia de motoare. Compoziţia chimică a fontelor cu destinaţie generală este lăsată la alegerea producătorului.65 S 0 . A ≥ 22 % la care se garantează KV ≥ 12 J la –40 oC. alungirea la rupere fiind comparabilă cu a oţelurilor hipoeutectoide. mărcile respective se recunosc după literele RT sau LT scrise la sfârşitul simbolului. dar plasticitatea lor este redusă. au rezistenţă mecanică ridicată Rm = 500…800 N/mm2. Forma rotunjită a grafitului diminuează efectul de concentrare a tensiunilor. ceea ce pentru o epruvetă circulară corespunde la L0 = 5d0. 8. la fabricarea pieselor de dimensiuni mari. adică epruvetă normală). la aceeaşi structură a R p 02 masei metalică de bază. elaborate astfel încât au anumite caracteristici specifice aplicaţiilor cărora le sunt destinate. raportul este mai mare în cazul fontelor nodulare Rm decât în cazul oţelurilor. la care se garantează KV ≥ 17 J la 20 oC. EN−GJS−400−15 este o fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. determinată fie la temperatură ambiantă fie la temperaturi scăzute (până la –40 oC). iar caracteristicile celor tratate termic − prin SR EN 1564. iar EN−GJS−22−RT aceeaşi fontă. Caracteristicile fontelor cu grafit nodular netratate termic sunt stabilite prin SR EN 1563. EN−GJS−350−22−LT este o fontă nodulară cu Rm ≥ 350 N/mm2. fontele 118 . fontele nodulare se supun TT de călire izotermă bainitică. de exemplu. Pentru obţinerea unor caracteristici mecanice mai bune.

energia lor de rupere KV rămânând practic neschimbată de la ta până la –150 oC.. Tipurile de fonte rezistente la coroziune mai frecvent utilizate sunt prezentate în continuare. nichel.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale rezistente la temperaturi scăzute. care se manifestă la temperaturi ridicate. Rezistenţa lor la coroziune este puternic influenţată de forma grafitului.. molibden sau stibiu. în care se găsesc carburi.12 %.. conform căruia se produc patru tipuri de fonte: fonte cu conţinut ridicat de crom. fenomen ce se produce (la temperaturi înalte) datorită descompunerii cementitei (cu formare de grafit) şi oxidării interne produse de gazele ce pătrund de-a lungul filamentelor de grafit şi are ca efecte creşterea volumului şi pierderea coeziunii materialui.. fontele rezistente la coroziune şi fontele rezistente la uzare. şi %Cum = 2…4 %). în cantităţi mai mici. şi.. În condiţiile asigurării structurii de echilibru (bine detensionată) aceste fonte au o bună rezistenţa la şocuri mecanice. creştere de volum. în care se găsesc înglobate carburi şi grafit lamelar.5…4. Cromul. siliciul şi aluminiul conferă acestor fonte rezistenţă la oxidare prin acelaşi mecanism ca în cazul oţelurilor refractare (formarea unei pelicule compacte şi aderente de oxizi care protejează materialul faţă de oxidarea în profunzime). care le conferă structură austenitică. Fontele rezistente la temperaturi scăzute sunt fonte nodulare aliate cu nichel (%Nim = 20. În cazul pieselor solicitate la şocuri termice. %Mnm = 5…8 %) sau Ni− Si−Mn−Cu (%Nim =10…20 %. Fontele din această categorie sunt fie fonte cu masa de bază perlitică.. aliate în principal cu crom.3. Caracteristicile lor sunt stabilite prin STAS 6706.0. se utilizează fonte austenitice cu grafit nodular. iar FrgnAl 22 este o fontă refractară cu grafit nodular. grafit lamelar sau grafit nodular.4 %).5 %). Fontele rezistente la coroziune sunt fonte cu sau fără grafit în structură. cu %Crm = 16 %. Fontele înalt aliate cu siliciu (%Sim = 12…18 %) au un conţinut scăzut de carbon (%Cm = 0. cu %Alm = 22 %. urmate de simbolul elementului principal de aliere şi de un număr care arată concentraţia masică medie a acestui element. cea mai bună comportare având-o fontele cu grafit fin dispersat în masa metalică de bază a structurii. %Mnm = 4…8 % . fonte cu conţinut ridicat de aluminiu şi fonte cu conţinut ridicat de crom şi siliciu. dacă grafitul este lamelar şi Frgn. fonte cu conţinut ridicat de siliciu. Fontele refractare sunt fonte aliate care au o bună comportare la acţiunea fenomenelor de oxidare. dacă grafitul este nodular.26 %) sau cu mangan ( %Mnm = 3. aluminiu. %Sim = 4…6 %. fie cu masa de bază feritică. de exemplu FrCr16 este o fontă refractară cu grafit lamelar. siliciu. şoc termic şi fluaj. care sunt fonte alite după una din reţetele Ni−Mn (%Nim = 10. au structura masei metalice feritică şi sunt rezistente 119 . Aceste fonte prezintă rezistenţă la oxidare la t < 1100 °C şi au o bună rezistenţă la creştere. Fontele refractare se simbolizează cu literele Fr.

Fontele de fricţiune sunt fonte care trebuie să realizeze coeficienţi de frecare cât mai mari.. iar prin adaosuri de crom. devin rezistente şi la acţiunea acizilor oxidanţi sau organici. 120 fragilizare prin faza σ. Fontele înalt aliate cu crom (%Crm = 25. cupru. 113 fontă refractară.2…1.25…0. Ti. 74 construcţie sudată. 69 .. structura masei metalice de bază a acestora fiind martensitică. Fontele antifricţiune sunt fonte care trebuie să asigure un coeficient de frecare cât mai mic. În structura acestor fonte nu se admite prezenţa cementitei libere. Si. sau înalt aliate cu Mn (%Mnm = 7. 112 laminare normalizantă. siliciu şi/sau cupru. 67 câmp termic de sudare. 76 material de adaos (MA). 93 fontă comercială. fiind folosite pentru confecţionarea componentelor lagărelor de alunecare. Ni. 75 clase de calitate. 112 fâşii ZIT..65 % sau %Mom ≅ 0. iar dacă sunt aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 2…4 %) devin rezistente şi la cloruri. sunt rezistente la acţiunea mediilor alcaline. sunt rezistente la acţiunea acizilor şi apei de mare. cu structura masei metalice austenitică.5…12. Fontele înalt aliate cu nichel (%Nim = 13…35 %) au structura masei metalice austenitică. iar grafitul poate fi lamelar sau nodular. P.5 % şi %Crm = 0. 69 coroziune intercristalină. Pb. Fontele rezistente la uzare cuprind două tipuri: fontele antifricţiune şi fontele de fricţiune. straturi.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR la acţiunea acizilor azotic şi sulfuric. siliciu şi aluminiu au rezistenţă bună la acţiunea acizilor sulfuric şi acetic. În cazul pieselor supuse la solicitări severe se folosesc fontele cu %Nim = 3. 104 invar. îngustă. 94 hardenită. 119 fontă rezistentă la coroziune. 92 cusătură sudată (CUS) rânduri. 75 laminare termomecanică (controlată).35 %) au structura tipică fontelor albe (datorită efectului antigrafitizant al cromului). 119 fontă rezistentă la uzare antifricţiune. 69 elinvar. fiind fonte nealiate sau aliate cu %Nim = 1. 56 comportare metalurgică la sudare. slab aliate cu Cr. dar toate conţin eutectic fosforos ternar (numit steadit). 73 120 fisurare la cald a CUS. care le îmbunătăţeşte rezistenţa la uzare.0 %. Cu. Cuvinte cheie bandă de călibilitate normală. Sunt fonte cenuşii. maleabile şi nodulare. fiind utilizate pentru confecţionarea tamburilor de frână de la autovehicule. de fricţiune.5…6. Au structură perlito-sorbitică.5 %). Fonte complex aliate cu nichel. 70 carbon echivalent %Ce. cu structura masei metalice perlitică.25 %.

I.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale material de bază (MB).M. 1983 2. Stiinţa materialelor în construcţia de maşini. Elaborarea oţelurilor aliate.. 1996 121 . Timişoara 1999 5.M. 108 oţel rapid.. Bucureşti.I. s. Editura Didactică şi Pedagogică. vol.. 100 oţeluri termorezistente.C. 83 sudabilitate. 84 oţel carbon de calitate.D.I. O. Editura Tehnică. Oţeluri.. Bucureşti.I. I. 1981 3. Metalografie şi tratamente termice.C. Metalurgie fizică. 69 oţel necalmat.. 1980 9. II. 97 temperatură de referinţă. 78 oteluri pentru scule.C. Studiul si ingineria materialelor. Saban R. Mărci şi condiţii tehnice de calitate. 96 oţel turnat.... Bucureşti. 93 oţel maraging. 80 oţel inoxidabil stabilizat. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. 103 oţel refractar (termorezistent). Colan H. 65 oţel criogenic. Oţeluri inoxidabile şi refractare. * * * Culegere de standarde comentate – Supliment. 109 oţel HSLA.M. 79 oţel duplex. 53 structură feritică aciculară. Editura Didactică şi Pedagogică. Gâdea S. Bucuresti. Studiul metalelor. Bucureşti. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. 1983 7. ş.a. Bucureşti. de produs..I.. 75 oţel pentru îmbunătăţire.. Tillmann W. Bucuresti. Mărci. 77 zonă influenţată termic (ZIT). 1995 6. Lugsheider E. Bucureşti.I. Bucureşti. calmat.. 66 oţel pentru rulmenţi. * * * Culegere de standarde comentate – Oţeluri. Mitelea I.a. 69 simbolizare alfanumerică. Protopopescu H.. Editura Didactică şi Pedagogică. 80 oţel cu granulatie fină. 105 oţeli inoxidabil cu crom. 86 oţeluri patinabile. 110 oţel pentru carburare. cu crom şi nichel. 76 oţel cu granulaţie fină. Timişoara. 1982 4. 66 otel pentru construcţii sudate. Petrescu M. 112 rost de sudare. 1999 11. O. 1994 10.. 59 standard general..D. Vacu S. ş. 70 Bibliografie 1. 64 oţel bifazic (dual-phase). Ieremia A. Editura Facla. 78 platinit. 98 oţeluri pentru recipiente.D. 74 superaliaj. 1983 8. 89 oţel Hadfield. Truşculescu M. vol.a. * * * Culegere de standarde comentate – Fonte şi oţeluri turnate.. 94 oţel durificabil prin precipitare (PH).. Editura Sudura. numerică. O. Geru N.

d) oţelul este destinat fabricării pieselor la care TT final este îmbunătăţirea? T. c) standarde regionale. b) oţelul are concentraţiile de impurităţi %Pm.3.8.8. d) oţelul nu necesită aplicarea de TT pentru obţinerea caracteristicilor prescrise? T. S235J2G3 conform SR EN 10027-1: a) otelul are rezistenţa la tracţiune Rm ≥ 370 N/mm2. respectiv. b) ordonare.8. Care dintre următoarele condiţii sunt respectate de marca de oţel nealiat simbolizată OLC15 conform STAS 880 şi. Care dintre următoarele oţeluri aliate se încadrează în clasa oţelurilor de calitate: a) oţelurile pentru recipiente sub presiune care au limita de curgere Rp0.8. b) standarde naţionale.7. Activitatea specifică prin care se stabilesc.8. c) standardizare.15 %. d) oţeluri speciale? T.4.8. c) oţelul are limita de curgere Re ≥ 370 N/mm2. care stabileşte reguli. d) oţelul este calmat? T. b) oţelurile pentru electrotehnică. c) oţeluri de calitatea. d) oţelurile la care singurul element de aliere (în fară de carbon) este niobiul? T. b) oţelul are concentraţia masică medie de carbon %Cm = 15 %.2.9. Clasele principale de calitate prevăzute în standardul SR EN 10020 pentru oţelurile nealiate sunt: a) oţeluri de uz general: b) oţeluri excepţionale.8. pentru probleme reale sau potenţiale.6. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatul acestora. C15 conform SR EN 10027−1: a) oţelul are concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0. d) standarde de produs? T. respectiv.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Teste de autoevaluare T. prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate.5. %Sm ≤ 0. b) normativ. urmărind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat. c) oţelurile bifazice. d) clasificare? T. c) oţelul se utilizează pentru piesele care se supun carburării.8. d) convenţie? T. În funcţie de nivelul de aplicare.k conform STAS 500 şi.2 > 400 N/mm2. Care dintre următoarele condiţii sunt respectate de marca de oţel nealiat simbolizată OL370. c) oţelul are prescrisă o energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din semifabricate sau produse) KV > 27 J la −50 oC.1. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat este denumit: a) standard. c) lege.8. standardele pot fi: a) standarde de firmă.025 %. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de 122 .8. Respectarea cărora dintre următoarele condiţii determină încadrarea unui oţel nealiat în clasa oţelurilor speciale: a) oţelul are prescrisă energia de rupere KV în starea C + r. oţelul are limita de curgere Re ≥ 235 N/mm2. este denumită: a) normalizare.4. Documentul stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut.

d) 34MoCrNi16? T. b) S235NL. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform SR EN 10027−1) aparţin categoriei oţelurilor pentru îmbunătăţire: a) 43MnMo6−2. d) X6CrMoNb17−1? T.0 %. c) X6CrNi17−1. d) elasticitate? T. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile 123 . c) 17CrNi16.11.8.8.16. b) plasticitate. c) fâşia de austenitizare incompletă.8.2 %.21. d) fâşia neaustenitizată? T. dacă %Cm < 0. d) cusătura sudată CUS? T. d) manganul. Aptitudinea unui oţel ca printr-un anumit procedeu şi pentru un anumit scop să asigure în îmbinările sudate caracteristicile locale şi generale prescrise pentru o construcţie sudată este denumită: a) călibilitate. c) ferită şi insule de martensită. b) ferită aciculară.8. d) 17CrMn4−4? T.8.12. b) 38AlCrMo10−6−1. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri cu granulaţie fină pentru construcţii sudate: a) S335K2. Care dintre fâşiile ZIT a unei îmbinări sudate dintre două piese din oţel (nealiat) cu conţinut scăzut de carbon are cele mai slabe caracteristici de tenacitate: a) fâşia de supraîncălzire.10.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale maşini (simbolizate conform STAS 791) aparţin categoriei oţelurilor pentru îmbunătăţire: a) 15Cr08. d) 34MoCrNi16? T. Care sunt zonele caracteristice ale unei îmbinări sudate: a) materialul de bază MB. c) P355NH.8.13. d) bainită cu conţinut scăzut e carbon? T. b) 42MoCr11. c) P460NL2. b) zona influenţată termic ZIT. dacă %Mnm ≥ 12 %? T. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile feritice: a) X50CrMoV15. dacă %Nim > 8 %. Prezenţa cărui element de aliere conferă oţelurilor calitatea de a fi inoxidabile: a) nichelul. b) 51CrMnV4−4-1. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform SR EN 10027−1) aparţin categoriei oţelurilor pentru carburare (cementare): a) 34CrMo4−2.18. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform STAS 791) aparţin categoriei oţelurilor pentru carburare (cementare): a) 15Cr08. b) 42MoCr11. b) cromul.8.8.19.8. c) 15Cr3. Ce structură prezintă semifabricatele realizate din oţeluri bifazice (dual−phase steel): a) ferită şi perlită. d) 17CrMn4−4? T. b) fâşia de normalizare. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri cu caracteristici de tenacitate garantate la temperaturi scăzute (sub −60 oC): a) P235NL1. c) materialul de adaos MA. c) carbonul.20. b) 12MnNi15−3. d) P235NL1? T.8.8. dacă %Crm ≥ 12. b) X2CrMoTi17−1. c) 17CrNi16. c) 34CrNiMo6−6−2.15.17. d) X8Ni9? T.8.14. c) sudabilitate.

c) creşterea excesivă a granulaţiei.8.31.25.27. b) 10AlCr240. c) RCA 370.24.8.23. c) siliciul.8.8. d) X2CrNiMo17−12−2? T. fiind elemente de aliere tipice pentru oţelurile refractare: a) cromul. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile austenitice: a) X50CrMoV15.8. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri patinabile: a) S235W. b) îmbunătăţire. c) X2CrNi18−9. d) călire de punere în soluţie + îmbătrânire? T. b) X2CrMoTi17−1. c) călire martensitică + revenire înaltă (îmbunătăţire). d) 15SiNiCr200? T.22. b) X6CrMoNb17−1.32.8. d) X50CrMoV15 T. c) X70CrMo15. d) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. c) 30VCrW85.8. b) 12MnNi15−3. d) S335K2? T.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensitice: a) X50CrMoV15. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri refractare: a) 10AlCr180.8. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile martensitice cu durificare prin precipitare: a) 12MnNi15−3.26. b) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei.30. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri Hadfield: 124 . Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor inoxidabile austenitice: a) fisurarea la cald a CUS. b) creşterea excesivă a granulaţiei. d) călire martensitică + revenire medie? T. Care este TT final ce se aplică arcurilor confecţionate din oţelul 60Si15A: a) călire martensitică + revenire joasă. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile de tip duplex: a) X2CrNiMoN22−5−3. Care este TT final ce se aplică sculelor confecţionate din oţelul OSC10: a) călire martensitică + revenire joasă.8. b) S235NL. b) S355W. c) OLC45.8.34. d) X90CrMoV18? T. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor inoxidabile feritice: a) fisurarea la cald a CUS. c) apariţia fazei σ. c) X3CrNiMoN27−5−2. d) transformarea perlitei în austenită? T. b) 117VCr6. d) aluminiul? T. c) 10AlCr240. Care este TT final ce se aplică matriţelor confecţionate din oţelul 30VCrW85: a) călire martensitică + revenire joasă. c) călire martensitică + revenire înaltă (îmbunătăţire). d) X7CrNiAl17−7? T.28. d) 31VCr8? T.33.8. Care dintre următoarele mărci de oţeluri pot fi utilizate pentru confecţionarea matriţelor de deformare plastică la cald a oţelurilor: a) 105CrW20.8. b) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei.8. Care dintre următoarele elemente conferă oţelurilor rezistenţă la oxidare la temperaturi ridicate. b) nichelul. d) apariţia fazei σ? T. d) călire de punere în soluţie + îmbătrânire? T. b) transformarea perlitei în austenită.29.

c) fontă cu grafit lamelar cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %. c) fontele refractare.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale a) 105CrW20. b) T100NiMn130. Rezolvare a) Prin încălzirea semifabricatelor la ti ∈ (A1. Ce semnificaţie are grupul de litere EN din simbolul unei mărci de fontă: a) fonta este cenuşie. Care dintre următoarele mărci de oţeluri sunt destinate realizării de semifabricate sau piese turnate: a) G 230−450. a) Ştiind că pentru oţelurile carbon hipoeutectoide punctele critice de transformare în stare solidă sunt A1 = 727 oC şi A3 = 910 − 208 %C m . A3). b) fonta corespunde unui standard european. Semifabricatele confecţionate dintr-un oţel carbon cu %Cm = 0.8. să se stabilească la ce temperatură ti trebuie efectuat TT pentru ca semifabricatele să prezinte la ta o structură ferito – martensitică cu un conţinut procentual de martensită %M ≅ 15 %. d) fontă albă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %? T. d) formarea porilor în CUS? T. d) T9MoCrNi30R? T. c) fontă cu grafit lamelar cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. c) fisurarea la cald a CUS.38. d) fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %? Aplicaţii A. d) T120CrMn130? T. c) fonta nu are grafit în structură. b) Ştiind că duritatea feritei este Hα = 80 HV. b) T120CrMn130. b) formarea în structura CUS a unor compuşi intermetalici care influenţează negativ caracteristicile de tenacitate.8.37. Care din următoarele variante corespunde mărcii de fontă cu simbolul EN−GJS−400−15: a) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %.39.8.8.36.8. d) fontele de fricţiune? T. d) fonta este netratată termic? T. menţinerea o durată scurtă la această temperatură şi răcirea în apă.1 % sunt supuse unui TT intercritic. c) 117VCr6. b) fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. b) fontele antifricţiune. pentru a le conferi structura corespunzătoare unui oţel bifazic. aşa cum se poate observa pe diagrama din 125 . Care din următoarele variante corespunde mărcii de fontă cu simbolul EN−GJMW−400−5: a) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %. b) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %.1.40. c) G 200−400W. să se determine care este duritatea semifabricatelor după aplicarea TT intercritic. Care dintre următoarele tipuri de fonte aparţin categoriei fontelor aliate rezistente la uzare: a) fontele rezistente la temperaturi scăzute.8. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor maraging: a) înmuierea ZIT. A3) se obţine o structură alcătuită din ferită şi austenită.35. iar duritatea martensitei este HM = 305 + 802%Cm.8. constând din încălzirea la ti ∈ (A1.

22. rezultă: %M = %γ. 2. 2. 8. care are soluţia ti ≅ 750 oC. scap.1). Deoarece linia GP a diagramei de echilibru Fe – Fe3C este o dreaptă.22 Aplicând regula izotermei (v. rezultă că abscisa punctului X este (%Cm)α = 0. semifabricatele vor avea structura alcătuită dintr-o matrice feritică cu duritatea Hα = 80 HV şi insule de martensită (uniform distribuite în aceasta) cu duritatea HM = 305 + 802(%Cm)γ ≅ 778 HV. ca urmare. Fig.4 Considerând că austenita obţinută la ti se transformă integral în martensită la răcirea în apă a semifabricatelor.0175 % şi (%Cm)γ = 0. 8. şi (%C m ) γ − (%C m )α (%C m ) γ − (%C m )α (%Cm)α fiind abscisa punctului X. 208 Înlocuind expresiile (%Cm)α şi (%Cm)γ în condiţia pusă în enunţul aplicaţiei.2): (%C m ) γ − %C m %C m − (%C m )α %α = 100 %γ = 100 = 100 − %α . Abscisa punctului Y corespunde concentrţiei 910 − t i 2 masice de carbon a oţelului care are A3 ≡ ti şi este (%C m ) γ = ( ) .1⋅10-4ti.5. iar austenita are concentraţia de carbon corespunzătoare abscisei punctului Y.59 %. Diagrama de selectare a soluţiilor în cazul aplicaţiei A. rezultă că la ti ∈ (A1. se obţine o ecuaţie cu necunoscuta ti. conţinuturile procentuale ale celor două faze în structura semifabricatelor fiind date de relaţiile (care se obţin aplicând regula segmentelor inverse – v. 126 .1 – 1. scrisă sub forma %γ = %M ≅ 15 %. scap. Diagrama de stabilire a regimurilor TT pentru obţinerea oţelurilor bifazice Fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR figura 8. b) După aplicarea TT intercritic cu ti ≅ 750 oC. aceastei valori a temperaturii ti îi corespund valorile (%Cm)α = 0. iar (%Cm)γ – abscisa punctului Y. A3) ferita existentă în structura oţelului din care sunt confecţionate semifabricatele are concentraţia de carbon corespunzătoare abscisei punctului X.23.8.5.

2. să se determine care este duritatea semifabricatelor după aplicarea TT intercritic. ca urmare.08 % sunt supuse unui TT intercritic. 4 duritatea semifabricatelor tratate termic va fi H s = H M 127 .6 semifabricatelor tratate termic va fi H s = 722 + 80 ≅160 HV (care 100 100 corespunde unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 560 N/mm2). Rezolvare a) Folosind notaţiile şi raţionamentul prezentate la rezolvarea aplicaţiei A. pentru a le conferi structura corespunzătoare unui oţel bifazic. constând din încălzirea la ti = 760 oC ∈ (A1.1⋅10-4⋅760 = 0.0164 (%C m ) γ = ( ) = 0. există posibilitatea utilizării oţelului carbon de calitate OLC35 .11. 208 0. A. Pentru realizarea unei bare de tracţiune cilindrice cu diametrul d = 15 mm.SR EN 10027-1).08 − 0.52 − 0. menţinerea o durată scurtă la această temperatură şi răcirea în apă.STAS 791 (34NiCrMo6-6-2 .0164 %.STAS 880 (C35 . duritatea 12. se obţin următoarele rezultate: (%Cm)α = 0.8. Să se determine şi să se compare intensităţile forţei de tracţiune F la care rezistă bara în următoarele circumstanţe: a) bara este confecţionată din oţelul carbon în stare recoaptă (de echilibru).SR EN 10027-1) sau a oţelului aliat 34MoCrNi16 . b) bara este confecţionată din oţelul aliat în stare recoaptă (de echilibru). A3). semifabricatele vor avea structura alcătuită dintr-o matrice feritică cu duritatea Hα = 80 HV şi insule de martensită (uniform distribuite în aceasta) cu duritatea HM = 305 + 802⋅0. să se determine conţinut procentual de martensită %M din structura semifabricatelor tratate termic.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale %M %α + Hα ≅ 180 HV 100 100 (care corespunde unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 630 N/mm2). Rezolvare Intensitatea forţei F la care rezistă bara de tracţiune este dată de relaţia πd 2 F= Rm .1 – 1.3.8. d) bara este confecţionată din oţelul aliat în stare îmbunătăţită (călire + revenire la ti = 650 oC şi τm = 5 ore).8.52 % şi %γ = %M = 100 = 12.6 %.0164 b) După aplicarea TT intercritic cu ti = 760 oC.1. a) Ştiind că pentru oţelurile carbon hipoeutectoide punctele critice de transformare în stare solidă sunt A1 = 727 oC şi A3 = 910 − 208 %C m . iar duritatea martensitei este HM = 305 + 802%Cm.52 ≅ 722 HV. Semifabricatele confecţionate dintr-un oţel carbon cu %Cm = 0.6 100 − 12. cu carateristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. 910 − 760 2 0. A. b) Ştiind că duritatea feritei este Hα = 80 HV. c) bara este confecţionată din oţelul carbon în stare îmbunătăţită (călire + revenire la ti = 650 o C şi τm = 5 ore).

c) Dacă bara este confecţionată din oţelul OLC35 călit şi revenit la ti = 650 oC şi τm = 5 ore.6 + 223%C m − 14.3).64 ⋅ 10 5 N. Compoziţiile chimice ale oţelurilor considerate în aplicaţia A.6 %Mom 0.2% Nim + .2 1.6 %Nim 0. Rm = 3.5HB (v. % %Cm 0. A. cu structura ferito-perlitică.P b) Dacă bara este confecţionată din oţelul slab aliat 34MoCrNi16 în stare recoaptă. duritatea structurii cu sorbită de revenire pe care o prezintă bara poate fi estimată cu relaţia (7. duritatea sa se poate estima în acelaşi mod ca în cazul precedent şi rezultă HVαOA ≅ 265HV .3 0.7. Se poate observa că forţa de tracţiune la care rezistă bara este cu aproximativ 36 % mai mare decât cea corespunzătoare situaţiei în care bara este confecţionată din acelaşi oţel în stare recoaptă.10 ⋅ 10 5 N. Rm = 3.2) considerând coeficienţii adecvaţi din tabelul 7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10 + [ − 19.3) în care HVrOC = 211 HV.35 0.2 1.35 %Mnm 0. Rm = 3. 3.11.6% Sim + 30% Mnm + 35.2).3 Concentraţiile masice ale componentelor de aliere.2 şi o viteză de răcire din domeniul austenitic care să conducă la o astfel de structură.23⋅105 N. Deoarece HV ≅ HB şi considerând relaţia Rm = 3.35 %).P F= π 15 2 4 ⋅ 927 = 1.5⋅179 ≅ 626 N/mm2 şi F = 4 Tabelul 8. aşa cum s-a obţinut în cazul precedent (pentru oţelul cu %Cm = 0.5⋅211 ≅ 740 N/mm2 33. rezultă: HVrOA = HVrOC + 30(% Si m + % Mnm ) + 55%Crm + 6% Nim + 100% Mom ≅ 361 HV. duritatea structurii de revenire pe care o prezintă bara poate fi estimată cu relaţia (7. cu structura ferito-perlitică.31⋅105 N. rezultă că bara are π 15 2 ⋅ 626 = 1. duritatea sa se poate estima cu relaţia (7.6 0.2 − 13%C m şi F = 1.5%Crm + 27. pe această cale 21900 + 4050%C m − PHJ se obţine HVrOC = ≅ 211HV . d) Dacă bara este confecţionată din oţelul slab aliat 34MoCrNi16 călit şi revenit la ti = 650 oC şi τm = 5 ore. 128 .25 Marca oţelului OLC35 34MoCrNi16 a) Dacă bara este confecţionată din oţelul OLC35 în stare recoaptă. rezultă: HVαOC = 77.6 %Sim 0.10).3 %Crm 0. Rm = 3.8.5⋅265 ≅ 927 N/mm2 şi .0% Si m = 8%Crm + 4% Ni m ]lg v r ≅ 179 HV.5⋅361 ≅ 1265 N/mm2 şi F = 2.4 oC/s (v. Se poate observa că forţa de tracţiune la care rezistă bara este cu aproximativ 19 % mai mare ca cea corespunzătoare situaţiei în care bara este confecţionată din acelaşi oţel în stare recoaptă. adoptând vr = 0. scap. în care PHJ = Ti(18+lgτm) = (650 +273)(18 + lg5) ≅ 17259.

0 23 14 0.8Mn6 0. Să se determine care dintre MA disponibile asigură realizarea unor CUS având în structură.00 MA – D316L 0.8.0 0.9 20 10 0.8 18 10 MA – D308 0.30 MA – D309 0. pe lângă austenită.03 2.3.6) şi (7.0 0. se determină coordonatele (%Cre. Procedeul de sudare care se utilizează şi configuraţia rosturile de sudare pregătite între piesele ce urmează a fi sudate asigură pMA = 70 %.10 1.. care reprezintă coordonatele punctului caracteristic nominal al MB pe diagrama structurală A.0 0.5 0.50 MA – D19.0 0.50 MA – D309L 0. acest MB şi MA disponibile pentru sudarea lui având caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. în timp ce pentru oţelurile aliate valorificarea prezenţei elementelor de aliere impune utilizarea lor numai în stare tratată termic (s-a observat din rezolvarea aplicaţiei că oţelul 34MoCrNi16 în stare îmbunătăţită are rezistenţa mecanică cu aproape 36 % mai mare decât atunci când este utilizat în starea structurală de echilibru).80 MA – D18. % %Cm %Mnm %Sim %Crm %Nim %Nbm %Mom MB – 10TiNiCr180 0.5 1. Se recomandă cititorilor să conceapă şi alte aplicaţii similare.8 0.9 19 13 2.9 30 9 0.10 6. 7.. Schaeffler (v. înţelegerea şi utilizarea prescripţiilor standardelor în vigoare. pentru oţelurile carbon de calitate utilizarea în stare tratată termic este facultativă (s-a observat din rezolvarea aplicaţiei că oţelul OLC35 are caracteristici de rezistenţă mecanică comparabile în stare recoaptă şi în stare îmbunătăţită).08 .9Nb 0. Este evidenţiat faptul că. A.7) se calculează valorile mărimilor %Cre şi %Nie. 3.8 17 13 2.5 % ferită. scap.4.5 1.50 MA – D310 0. Procedând în acelaşi mod. care să le permită consultarea.60 MA – D316 0.08 1.%Nie).8.24).11.0 0. O construcţie sudată trebuie realizată din semifabricate de tip tablă din oţel inoxidabil austenitic X2CrNi19−11.08 1. Tabelul 8.9 20 10 0.5 şi fig.0 27 20 0.8 24 12 0. corespunzătoare punctelor caracteristice nominale ale materialelor depuse prin 129 .03 2.8 20 11 0.12 2. Concentraţiile masice ale principalelor componente.50 MA – D308L 0. pentru evitarea fisurării la cald.08 2. Compoziţiile chimice ale MB şi MA considerate în aplicaţia A. 7.04 2.10 2.75 MA – D312 0.5 1.11.0 0.2 20 11 * Toate mărcile de MA sunt realizate în România Materialul Rezolvare Considerând caracteristicile de compoziţie chimică ale MB şi folosind relaţiile (7.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Observaţie Această aplicaţie are ca scop justificarea şi înţelegerea prescripţiilor privind utilizarea oţelurilor pentru construcţia de maşini.

8.9Nb MA – D18.63 12.CUS .8 %) şi.12. % − 14. cât şi punctele cu coordonatele (%Cre.%Nie = 20.80 %Nie.5.20 21. se determină coordonatele (%Cre.CUS).40 17. aşa cum se observă în figura 8. 130 .23 Punctul pe diagrama din fig. % 19.5%]).33 21. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei 8.25.04 15.%Nie = 6.90 24. %Nie.93 13.30 14.46 13. Tabelul 8.95 22.13.71 21. % 13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sudare cu MA disponibile. analizând diagrama din figura 7.24.CUS. ca urmare. de a asigura realizarea unei CUS cu un conţinut procentual de ferită %α ∈ [3%.75 13.CUS . atât dreptele de izoferită %α = 3 % şi %α = 5 %.55 24.25 31. se poate aprecia că dreapta de izoferită %α = 3 % trece prin punctele de coordonate (%Cre = 28 %.70 29.5 %) şi (%Cre = 14 %. − 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reprezentând pe aceiaşi diagramă. Schaeffler în domeniul α + γ.15 14.70 21.2).%Nie = 21.40 12. corespunzătoare punctelor caracteristice nominale ale CUS realizate cu MA disponibile pentru sudare.00 25.%Nie = 6.078 21.CUS.90 13.4 Caracteristicile materialului Materialul MB MA – D308 MA – D308L MA – D309 MA – D309L MA – D310 MA – D312 MA – D316 MA – D316L MA – D19.11 21.5 %) şi (%Cre = 14 %.08 26.04 23.75 21.20 17. %Nie.74 28. iar dreapta de izoferită %α = 5 % trece prin punctele de coordonate (%Cre = 28 %.85 13. Rezultatele parcurgerii etapelor descrise anterior sunt prezentate în tabelul 8. dacă punctul caracteristic nominal al CUS realizate cu acesta este poziţionat în diagrama structurală A.5.65 25.8Mn6 %Cre.5 %) şi corespunde ecuaţiei %Nie = %Cre – 7.70 21. Un MA disponibil este apt pentru sudarea MB (îndeplineşte condiţia pusă în enunţul aplicaţiei. Folosind relaţia (8. în condiţiile neglijării termenului ∆%EAm.15 Caracteristicile CUS %Nie.35 20.51 14. are ecuaţia %Nie = 1. % − 21.76 21. între dreptele corespunzătoare conţinuturilor de ferită %α = 3 % şi %α = 5 %.34 16. rezultă că MA capabile să asigure sudarea MB (precizat în enunţul aplicaţiei) fără apariţia fenomenului de fisurare la cald a CUS sunt D308 şi D309 (pentru care punctele caracteristice nominale ale CUS realizate se situează între cele două drepte de izoferită).00 16.CUS).60 13.05%Cre – 7.56 20.44 16.25 %Cre.

131 . capacitate bună de prelucrare prin turnare. tehnologiile de elaborare şi de realizare a semifabricatelor şi pieselor din astfel de aliaje sunt bine fundamentate ştiinţific şi asigurate logistic. tenacitate bună la temperaturi scăzute. Cu toate acestea. proprietăţile (caracteristicile) lor mecanice sunt ridicate şi pot fi relativ uşor modificate şi adaptate condiţiilor de utilizare prin aplicarea de tratamente termice şi termochimice. datorită unor proprietăţi pe care acestea le prezintă (şi care nu sunt asigurate de aliajele feroase sau se obţin mai greu la aceste materiale.1. deformare plastică sau aşchiere. conductibilitate termică şi electrică mare. capacitate foarte bună de a conferi produselor caracteristici estetice deosebite etc. metalele şi aliajele neferoase reprezintă şi vor reprezenta şi în viitor o categorie de materiale de mare importanţă tehnică. Introducere Metalele şi aliajele neferoase deţin în prezent în aplicaţiile tehnice o pondere de aproape 20 de ori mai mică decât cea corespunzătoare aliajelor feroase (fonte şi oţeluri). produsele confecţionate din aceste materiale sunt reciclabile şi ecologice. Motivele utilizării preponderente în tehnică a fontelor şi oţelurilor sunt numeroase: resursele de materii prime necesare elaborării acestor aliaje sunt uşor accesibile şi destul de uniform distribuite pe glob. cu cheltuieli inadmisibil de mari): rezistenţă ridicată la coroziune (în prezenţa mediilor de lucru chimic active). valori ridicate (mai mari decât cele asigurate de fonte şi oţeluri) ale raportului dintre rezistenţa mecanică şi masa specifică (densitate).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Capitolul 9 STRUCTURA ŞI PROPRIETĂŢILE METALELOR ŞI ALIAJELOR NEFEROASE 9. costurile implicate de elaborarea unor astfel de aliaje şi de transformarea lor în produse se corelează favorabil cu performanţele tehnice pe care aceste produse le asigură etc.

6 25. J/(kg⋅K) Căldura latentă de topire qs. Caracteristicile fizice ale principalelor componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Aluminiu Cupru (Aramă) Titan Nichel Staniu (Cositor) Stibiu (Antimoniu) Zinc Plumb Cadmiu Beriliu Magneziu Aur Argint Platină Simbolul chimic Temperatura de solidificare – topire ts. 0 C Densitatea ρ la ta. kJ/kg Coeficientul de dilatare termică liniară αt (între ta şi 100 0C).7 29. µm/(m⋅K) Coeficientul de conductivitate termică λ la ta.3 31.2 206 72.2 55 1300 368 63 104 113 23.6 16.5 14.5 8.1 247 401 19 83 63 26 113 34 97 210 163 317 428 72 26.2 14.5 23. kg/m3 Căldura specifică Cs la ta.0 44.0 9.5 11.0 39.4 13.3 11.7 40.1.Tabelul 9. nΩ⋅m Al Cu Ti Ni Sn Sb Zn Pb Cd Be Mg Au Ag Pt 660 1083 1660 1453 232 631 420 327 321 1278 649 1064 962 1772 2700 8930 4510 8910 7290 6690 7130 11340 8650 1850 1740 19280 10500 21440 900 386 512 471 222 207 382 129 230 1886 1025 128 235 132 397 205 440 309 59 163 101 23.2 19.3 21. W/(m⋅K) Rezistivitatea electrică ρΩ.6 106 .5 110 370 59.7 420 68.5 16. la ta.

Mg-Zn Au-Ag.95.Cd C. 133 . Cu 99.90. Si.35 STAS 10262: Sb 99. Pb. P. Pb 99. Mg 99.85 STAS 8615: Cd 99. Al 99. Pb-Sn. Zn Pb. cu excepţia Au şi Ag. Al 99 STAS 270/1:Cu 99.75. Cu 99. în tabelul 9.3 sunt expuse valorile celor mai importante caracteristici mecanice ale metalelor care constituie componentele de bază ale aliajelor neferoase.Bi. Ni 99. Cu 99.99.96. Zn-Mn Pb-Sb. P Pb. Zn.3.9. Ti 99. Sn-Hg Sb-Sn.95.8 Pb.5 STAS 646: Zn 99. Ni-Fe Cr-Ni. Bi.6. Ti-Ni Ni-Cu. Al-Mg. Bi Pb. împreună cu cele redate în tabelul 1.9.98.4.C. Fe. Pt-W * cifrele de după simbolul chimic indică valoarea minimă a concentraţiei masice a metalului industrial (în %. pentru care concentraţia este în %o). Pb 99. Tabelul 9.8. Fe S.985.2 sunt precizate clasele de puritate industrială în care pot fi obţinute aceste metale. Pt 99.93. S. Al. Fe. Sb 99. Zn Ag-Cd. Sn 96. Pb-Ca Cd-Ag. Cr-W. Sb 98.7.Al 99. Sn Ag. Pb. în tabelul 9. Al 99.As. Pb. Ni-Mo. Si. Clasele de puritate ale componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Al Cu Ti Ni Cr Sn Sb Zn Mărcile industriale * STAS 7607: Al 99.97.5. S Pb. Pb. Ni 98. Mg-Mn. Sb 99.99. Fe. Cu-Sn. Zn 97. Zn-Cu. Zn 99. Sn-Zn. Al-Si. iar în tabelul 9. Al-Zn Cu-Zn.565. Fe.3 STAS 10502: Ni 99. Pb 99. Pb Pb-Ag. Sn. Al 99. Cd 99.99.9 Mg-Al. Cu.5. Ag STAS 3321: Ag 999.95. Au-Cu. Pt STAS 10560: Pt 99. Fe.6 STAS 7386: Cr 99.96.9. Fe.5.Al 99. Ag-Ni.6. Cr-Mo Sn-Pb. Pt-Ir. Al 99. Ti 99. Cu. Sn-Sb. Cd 99. (Au 995. Cd Cd-Sn Mg-Si.2. Pb 99. Fe Fe. Zn 98. Cu. Sb. S.95. Cr 98.8. Al. Ag-Cu. Sn 98.5 STAS 663: Pb 99. Bi. Au STAS 4389: Au 999.6 Bi. Mg STAS 10273:Mg 99.97. Si. Sn 99. Ni-Cr. Sb. Cu 99.5.85. Sb-Pb Zn-Al. Pt 99.98.9. Bi.99: Pb 99. Bi.995.3. P. Cu. As. Cu As. As. Au-Pt Pb.4.5. Cu 99. Al 99. O. Zn 98. Cd. Cr 97 STAS 10309: Sn 99. Cd-Ni. Sb 99. Cu. Cd 99.6.2. Si Pt-Ni. Ag-Hg Pt-Rh.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Deoarece proprietăţile aliajelor neferoase sunt determinate în măsură importantă de proprietăţile componentului lor principal (metalic).1 sunt prezentate metalele folosite frecvent drept componente de bază ale acestor aliaje şi sunt precizate o serie de caracteristici care. Al 99. Ni.99. Mn Principalele clase de aliaje binare folosite în tehnică Al-Cu. Fe. Ni 99. S.0) Au-Ni. Sn 99. Ni 99.65 Principalele impurităţi Fe. Cu. Mg 99. Cu. Cu-Al.94.6. definesc cantitativ proprietăţile lor fizice.99.5 Ti 99.6. impurităţile ce au influenţe (negative) majore asupra proprietăţilor lor şi cele mai utilizate tipuri de aliaje binare în care fiecare din aceste metale este componentul de bază (principal).5. Cr 98.95. Al 99. Zn-Cd. Sb 99.98. Sb 97. As. Cr-Ti. Cu-Be Ti-Al. Sb Sn. Ni 97.

N/mm2 Limita de curgere 2) .Tabelul 9. . Caracteristicile mecanice la ta ale principalelor componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Starea Rezistenţa la rupere 2). 3) scade odată cu conţinutul de impurităţi.3. N/mm2 Alungirea procentuală după rupere 3) . N/mm2 Modulul de elasticitate transversală. N/mm2 Duritatea 2) Al Cu Ti Ni Sn Sb Zn Pb Cd Be Mg Au Ag Pt 1) recopt (stare de echilibru) ecruisat ecruisat 1) 40 – 70 120 − 140 170 − 220 420 − 450 220 − 250 310 − 330 12 − 14 10 − 13 70 − 100 11− 13 69 − 83 380 − 480 160 − 195 180 − 220 100 − 120 120 − 145 15 – 30 100 − 120 50 − 70 320 − 330 130 − 150 50 − 60 10 − 11 − 50 − 55 4−5 − 260 − 310 90 − 105 115 − 140 − − 50 – 70 8 − 12 45 − 60 10 − 15 50 − 60 30 − 40 80 − 90 − 40 − 50 60 − 70 17 − 25 − 3 − 15 2 − 10 40 − 50 48 − 50 62000 115000 105000 207000 44000 77800 105000 55000 300000 43000 78000 76000 25000 42800 79000 16500 19000 38000 20600 140000 − − 27500 140 − 220 HV − 35 – 40 HBS 95 – 110 HBS 90 – 120 HBS 60 – 65 HV 5 – 6 HBS 30 – 60 HBS 20 – 35 HBS 3 – 5 HBS 16 – 24 HBS 75 – 85 HRB 37 – 39 HRE 48 – 54 HRE 18 – 20 HBS 25 – 30 HV recopt (stare de echilibru) 1) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) sinterizat (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) ecruisat 1) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) 170000 38 – 45 HV 150 − 165 − − deformat plastic la rece cu GD = 70 … 90 %. 2) creşte odată cu conţinutul de impurităţi al metalului. % Modulul de elasticitate longitudinală.

aliajele metalelor preţioase (aliaje pe bază de metale preţioase: Ag. Pb. în care precipită la răcirea ulterioară particule de faze secundare (de obicei. compuşi intermetalici). se ia ca bază câte un aliaj binar reprezentativ şi se consideră că restul componentelor sunt elemente suplimentare de aliere (de exemplu. aliajele neferoase se clasifică în: aliaje durificabile structural prin tratamente termice şi aliaje nedurificabile prin tratamente termice. ternare sau complexe.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Aliajele neferoase se pot clasifica folosind o multitudine de criterii.. aliaje antifricţiune. în diverse concentraţii şi alte elemente de aliere decât cuprul: Mg. la orice temperatură. pentru a facilita studierea structurii şi proprietăţilor fiecărui tip de astfel de aliaje. 135 . preferându-se clasificarea acestora în funcţie de componentul de bază şi încadrarea lor în categorii de tipul: aliajele cuprului (aliaje pe bază de cupru). dar. − aliaje care conţin în structură constituenţi eterogeni (de tipul amestecurilor mecanice eutectice sau eutectoide). • în funcţie de posibilităţile tehnologice de transpunere în produse şi de prelucrare a acestora. aliaje anticorosive (cu rezistenţă ridicată la acţiunea mediilor agresive de lucru). • în funcţie de constituţia structurală de echilibru (la ta). astfel: • în funcţie de numărul componentelor. Mn. aliajele nichelului (aliaje pe bază de nichel). Pt etc. aliaje uşor fuzibile (cu temperaturi ts coborâte) etc. − aliaje cu structură monofazică după solidificare. alcătuită din cristale de soluţie solidă având ca solvent componentul de bază. aliajele denumite în tehnică duraluminuri au ca bază aliaje Al – Cu. cele mai multe tipuri de aliaje utilizate în prezent în tehnică sunt complexe. de exemplu. Al. aliajele neferoase pot fi: binare. Fe. Toate criteriile de clasificare anterior precizate se folosesc însă drept criterii secundare. iar în funcţie de aptitudinile de a-şi mări rezistenţa mecanică în urma aplicării de TT. se practică încadrarea aliajelor neferoase în categorii ca: aliaje uşoare (caracterizate prin densităţi ρ ≤ 4000 kg/m3). Au. pentru denumirea diverselor aliaje neferoase şi sistematizarea studierii structurii şi proprietăţilor lor. aliajele titanului (aliaje pe bază de titan). Aliajele neferoase (ca şi fontele şi oţelurile) se pot clasifica şi pe baza denumirii proprietăţii sau caracteristicii care le defineşte primordial utilitatea tehnică. în care sunt introduse frecvent.) etc. aliajele neferoase se încadrează în următoarele categorii: − aliaje monofazice. o structură monofazică. aliaje cu rezistenţa mecanică ridicată (dure). în care sunt introduse suplimentar.). în diverse concentraţii şi alte elemente de aliere decât zincul: Si. aliajele neferoase pot fi: aliaje de turnare şi aliaje deformabile plastic. aliaje criogenice (cu tenacitate ridicată la temperaturi scăzute). care prezintă în stare solidă. Sn. iar aliajele denumite în tehnică alame au ca bază aliaje Cu – Zn. Mn etc. Ni etc. aliajele aluminiului (aliaje pe bază de aluminiu).

fenomene de cristalizare secundară (recristalizare în stare solidă. constând din inocularea în aliajele lichide a unor cantităţi mici de substanţe chimice (numite modificatori.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.6). care să determine transformarea structurii dendritice primare într-o structură secundară favorabilă (din punctul de vedere al mărimii granulaţiei şi gradului de dispersie a fazelor) obţinerii unor caracteristici mecanice ridicate şi/sau asigurării unei bune comportări la prelucrarea prin deformare plastică sau la aplicarea de TT. • modificarea de tipul II. 136 . ca urmare. Modificarea aliajelor neferoase La marea majoritate a aliajelor neferoase folosite în tehnică componentele de bază nu prezintă transformări alotropice şi. scap. La alegerea modificatorilor şi realizarea modificării aliajelor neferoase trebuie avute în vedere următoarele aspecte esenţiale: • modificatorii introduşi în aliajele neferoase lichide acţionează în unul din următoarele moduri: − formează (individual sau prin combinare cu componentele aliajelor) particule greu fuzibile şi insolubile în aliajele topite. • modificare de tipul III. scap. modificatorii care acţionează în acest mod (borul şi unele metale de tranziţie cu reactivitate chimică mare: Ti. care are ca efect principal finisarea (micşorarea dimensiunilor) cristalelor dendritice primare. Modalitatea actuală cea mai eficientă de influenţare a caracteristicilor structurii primare a aliajelor neferoase o reprezintă modificarea.2.6). 1.4. 4. v. Mo). care determină accentuarea ramificării şi subţierea ramurilor (axelor) cristalelor dendritice primare şi influenţează favorabil distribuţia fazelor secundare la aliajele în care (în timpul răcirii după solidificare) precipită particule ale unor astfel de faze. la aceste aliaje nu se produc. 1. scap. se utilizează cu predilecţie pentru realizarea modificărilor de tipurile I şi III. În funcţie de efectele pe care le produce asupra structurii primare a aliajelor neferoase. Zr. în decursul răcirii după solidificare. Ta. v. care are ca efect îmbunătăţirea fineţei şi gradului de dispersie a fazelor componente ale amestecurile mecanice eutectice care se formează la solidificarea unor aliaje neferoase. distribuite sub formă de suspensie fină.2). acest tip de modificare este eficient la aliajele neferoase care prezintă după cristalizarea primară o structură monofazică (cu cristale de soluţie solidă). asigurând solidificarea cu un număr mare de germeni cristalini şi formarea unor structuri primare fine. constituie baze pentru germinarea eterogenă la solidificarea aliajelor (v. modificarea poate fi: • modificare de tipul I. care pot schimba mecanismele obişnuite ale germinării şi/sau creşterii cristalelor la solidificare. care.

95…0. deoarece omogenizarea se realizează prin difuzie. în unele cazuri (de exemplu la semifabricatele şi piesele turnate din aliaje pe bază de Cu) impunându-se 137 . • modificatorii trebuie introduşi în aliajele neferoase într-o cantitate (concentraţie) optimă (care asigură nivelul maxim al efectelor pozitive produse de modificare). cu un număr mare de particule care activează germinarea eterogenă şi rezultă structura primară cu granulaţia cea mai fină. definită ca fiind temperatura la care verticala aliajului intersectează linia sau suprafaţa solidus a diagramei de echilibru fazic a sistemului de aliaje căruia aparţine acesta. în mod obişnuit. pentru omogenizarea pieselor turnate din aliaje în care procesele de difuzie se defăşoară foarte lent. având ts = 500…600 oC).1). iar dacă concentraţia acestora depăşeşte nivelul optim. dacă concentraţia acestora este mică. efectele pozitive ale modificării se micşorează.98.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase − formează pelicule de adsorbţie pe suprafeţele germenilor cristalini. ti corespunzătoare acestui TT se alege cât mai ridicată (ti + 273 = Ti = kOTs. particulele nu se formează sau se formează în număr insuficient asigurării unei structuri primare fine. kO = 0. τm = 2…24 ore). Tratamentele termice la aliajele neferoase Tratamentele termice (TT) care se aplică semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase se definesc şi se clasifică la fel ca şi tratamentele destinate semifabricatelor şi pieselor din oţeluri şi fonte (v. Na. iar coeficientul kO se ia.8…0. deoarece particulele care se formează sunt grosolane şi în număr insuficient realizării unei structuri primare fine. este temperatura de solidificare – topire a aliajului din care sunt confecţionate piesele supuse RO. Pb) se folosesc mai ales pentru asigurarea modificărilor de tipul II. pe bază de Al sau Mg. care micşorează viteza de creştere a germenilor şi limitează dezvoltarea în grosime a ramurilor cristalelor dendritice primare. iar τm trebuie să fie mari (de obicei. Ca. dar poate avea şi valori kO = 0. 9.9. în cazul modificatorilor care au rolul de a forma particule greu fuzibile şi insolubile în aliajele topite. în care Ts. scap. în K. Principalele tipuri de recoaceri fără schimbare de fază care se pot aplica semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase sunt: • Recoacerea de omogenizare (RO) este recomandată pentru diminuarea neomogenităţilor chimice ale structurilor dendritice primare ale semifabricatelor şi pieselor turnate. 6. de exemplu.3. dacă concentraţia acestora este la nivelul optim se formează o suspensie fină. Sb. modificatorii care acţionează în acest mod (metalele uşor fuzibile: Li. cum sunt aliajele uşoare.

soluţia solidă (denumită.). Regimul RRN se alege astfel încât să se producă în piesele supuse tratamentului procesele de restaurare şi recristalizare primară şi să nu apară efectele defavorabile ale desfăşurării fenomenelor de creştere a granulaţiei şi de recristalizare secundară (v. de realizarea unor transformări eutectoide etc. mecanismele detensionării termice şi principiile stabilirii regimului RD sunt cele prezentate în scap. de obicei. γ fiind suferă transformări eutectoide (la fel ca oţelurile şi fontele): γ incal.3. ca şi faza corespondentă a aliajelor Fe – C) care se transformă (la răcirea sub o temperatură caracteristică) în amestecul eutectoid (α + δ). la piesele din astfel de aliaje. finisarea granulaţiei.2. în mod obişnuit. austenită. 3. scap. în cazul recoacerii sau în aer liniştit. scap. unele aliaje pe bază de Ti) pentru obţinerea stărilor structurale de echilibru. • Recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază (RRN) este utilizată pentru refacerea plasticităţii semifabricatelor şi pieselor ecruisate prin deformare plastică la rece.3) se pot aplica semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase care prezintă transformări fazice în stare solidă (determinate de variaţiile cu temperatura ale solubilităţii componentelor în fazele din structura aliajelor. • Recoacerea de detensionare (RD) se aplică semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase în scopul diminuării intensităţii şi redistribuirii tensiunilor mecanice reziduale existente în acestea. recoacerile cu schimbare de fază se efectuează la produsele confecţionate din astfel de aliaje neferoase (cum sunt aliajele Cu – Zn. TT de călire 138 . Recoacerile cu schimbare de fază (de tipul recoacerii complete sau normalizării. Modul de conducere a unui astfel de TT este simplu: piesele se încălzesc la o temperatură ti situată desupra unuia din punctele de transformare în stare solidă ale aliajului neferos din care sunt confecţionate. pentru finisarea granulaţiei structurii grosolane rezultate după RO. v. trp + 273 = Trp ≅ 0. se menţin la ti o durată τm (pentru uniformizarea temperaturii în masa pieslor şi pentru omogenizarea structurii) şi se răcesc lent (o dată cu cuptorul. 6. RRN a semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase se realizează cu ti = trp + 100…200 oC (trp fiind temperatura de recristalizare primară a aliajului din care sunt confecţionate piesele supuse TT. τi + τm = 1…4 ore şi răcirea în aer liniştit. aliajele Cu – Al. pentru obţinerea la ta a unei stări de echilibru structural.5 şi 6. 6. ca şi în cazul aplicării la piesele din aliaje feroase. de producerea transformărilor alotropice ale unor componente.4Ts). în cazul normalizării). La semifabricatele şi piesele confecţionate din aliaje neferoase se pot efectua două tipuri (principial diferite) de călire: • Călirea martensitică se poate aplica pieselor din aliaje neferoase care racire α + δ .2). îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin deformare plastică sau prin aşchiere etc.2.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR aplicarea de TT ulterioare.

Cu – Be. pentru obţinerea unei structuri monofazice.. ca şi faza corespondentă din structura aliajelor Fe – C călite) fiind o soluţie solidă suprasaturată în elemente de aliere. Analizând modul de efectuare a acestui TT (v. TT de călire de punere în soluţie constă din încălzirea şi menţinerea o scurtă durată la o temperatură tic ∈ (tso. Ti – Mo. La piesele din astfel de aliaje. Ti – Al etc. rezultă că prin răcirea rapidă de la tic a structurii monofazice α se împiedică separarea din aceasta (prin procese bazate pe difuzie) a fazei θ (bogată în elemente de aliere) şi se obţine la ta o structură monofazică. alcătuită din cristale de soluţie solidă α suprasaturată în elemente de aliere (fază metastabilă). Ti – Ni. cu structura cristalină diferită de cea corespunzătoare fazei γ (austenitei) din care s-a format. alcătuită din cristale de soluţie solidă α ≡ B(A) omogenă.1). care aparţin unor sisteme ale căror diagrame de echilibru sunt de tipul celei prezentate în figura 9. • Călirea de punere în soluţie se poate aplica la piesele din aliaje neferoase în a căror structură apare ca fază principală o soluţie solidă care are ca solvent componentul de bază al aliajelor şi prezintă o variaţie importantă cu temperatura a capacităţii de a dizolva componentele de aliere (solubilitatea componentelor de aliere în această fază scade puternic când se micşorează temperatura). fig. pentru ca transformarea (printrun mecanism bazat pe difuzia componentelor) γ ⇒ α + δ să nu fie posibilă şi să se realizeze o transformare de tip martensitic (printr-un mecanism care nu presupune difuzia componentelor) γ ⇒ M. cu cristale de soluţie solidă) obţinute prin călirea de punere în soluţie a aliajelor neferoase prezintă o bună comportare la prelucrarea prin deformare plastică. 9. acest TT a fost denumit călire de punere în soluţie (a fazei θ). Revenirea structurilor (metastabile) obţinute prin călirea martensitică a aliajelor neferoase poate conduce la efecte similare celor care se produc prin revenirea oţelurilor sau fontelor călite martensitic şi care constau în obţinerea (prin transformări structurale bazate pe difuzie) unor structuri apropiate de echilibru şi bine detensionate. deoarece realizează punerea (dizolvarea la încălzire şi menţinerea la răcire) în soluţia solidă α a fazei θ. Spre deosebire de structurile (dure şi fragile) realizate prin călirea martensitică. Cu − Ti. care îndeplinesc criteriile structurale menţionate mai înainte. 139 . M (denumită martensită.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase martensitică constă din încălzirea lor la o temperatură ti situată în domeniul de stabilitate al fazei γ (domeniul austenitic). urmată de răcirea rapidă (de obicei.1. structurile (monofazice. ts). Călirea martensitică se poate aplica la produsele realizate din unele aliaje ale sistemelor Cu – Al. menţinerea la această temperatură o durată τm (pentru obţinerea unei structuri cu austenită omogenă) şi răcirea rapidă (cu o viteză vr mai mare decât o viteză critică vrc). în apă) pentru menţinerea structurii monofazice α până la ta.

. putând fi uşor evidenţiate în structură prin examinarea la microscopul optic.0 nm)...6 nm şi se formează uniform în matruicea α.2. cu dimensiuni suficient de mari pentru a putea fi observate prin examinarea structurilor la microscopul optic şi care apar dacă duratele şi/sau temperaturile de îmbătrânire sunt mai mari decât cele corespunzătoare formării precipitatelor θ”. cu configuraţie platiformă (cu diametrul de 25. • precipitatele θ” sunt faze metastabile care se formează la durate mai lungi şi/sau la temperaturi mai înalte de îmbătrânire decât cele corespunzătoare formării zonelor GP şi sunt faze distincte (cu structuri cristaline diferite de structura fazei stabile θ).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Revenirea structurilor obţinute prin călirea de punere în soluţie a aliajelor neferoase. care germinează eterogen pe limitele grăunţilor cristalini ai matricei α şi sunt necoerente cu această matrice. Cercetările întreprinse până în prezent au evidenţiat că.. în mod obişnuit. deoarece aceste precipitate se formează prin procese de germinare şi creştere. precipitatele θ” germinează relativ uniform în matricea α şi sunt legate prin interfeţe coerente cu structura cristalină a acestei matrice. ajungând la frecvenţe de 1013…1015 zone/mm3. având la bază mecanisme ce presupun difuzia componentelor aliajului supus TT.30 nm şi grosimea de 1. care pot fi evidenţiate în structură numai prin examinarea la microscopul electronic.3. prin procese de germinare omogenă. zonele GP au forma unor discuri cu diametrul de 5. • precipitatele θ’ sunt tot faze metastabile.5. determină separarea din soluţia solidă suprasaturată (metastabilă) a unor precipitate care durifică structura.. TT de revenire aplicat structurilor obţinute prin călirea de punere în soluţie este denumit îmbătrânire şi poate fi îmbătrânire naturală.. datorită efectelor de durificare pe care le produce. Natura fazică şi caracteristicile structurale ale precipitatelor care se formează la îmbătrânire depind de mărimile parametrilor ti şi τm..8 nm şi grosimea de 0. tso). în funcţie de temperatura şi durata îmbătrânirii aliajelor neferoase călite. constând din încălzirea şi menţinerea acestora la o temperatură tii ∈ [ta. 140 . pe dislocaţiile elicoidale) şi sunt semicoerente cu structura cristalină a acestei matrice.0. dacă tii = ta sau îmbătrânire artificială. în structura matricei α se pot forma următoarele tipuri de precipitate: • zonele GP (notate în acest mod după numele cercetătorilor Guinier şi Preston care le-au detectat pentru prima oară prin tehnici de difracţie cu raze X) apar la temperaturi şi durate mici ale procesului de îmbătrânire şi sunt asocieri preferenţiale de atomi ai componentelor de aliere din aliajul tratat. dacă ta < tii < tso.. precipitatele θ’ se formează prin germinare eterogenă pe anumite defecte ale structurii cristaline a matricei α (de exemplu. • precipitatele θ sunt faze stabile (de echilibru).

Aceste particularităţi ale formării precipitatelor în timpul îmbătrânirii aliajelor neferoase călite sunt valorificate practic la realizarea procesului de reversiune. 9. precipitatul specific temperaturii ti se dizolvă în matricea α şi apoi din matricea α se separă un nou precipitat.1.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase În privinţa filiaţiei diverselor tipuri de precipitate. Curba de îmbătrânire la ti = 130 oC a unui aliaj Al – Cu. pentru reconstituirea stării structurale monofazice pe care aliajele o aveau după călirea de punere în soluţie (supraîncălzirea de scurtă durată asigură dizolvarea în matricea α a precipitatelor formate prin îmbătrânire. efectul de durificare al îmbătrânirii se poate evidenţia cu ajutorul unor curbe de îmbătrânire. care constă din supraîncălzirea de scurtă durată a aliajelor îmbătrânite. prezentată în 141 .2.. τm) sau HVr = g(ti. Aşa cum se poate observa analizând curba de îmbătrânire HVr = f(ti = 130 oC. reprezentând dependenţele experimentale dintre duritatea aliajului îmbătrânit şi parametrii de regim ai îmătrânirii: HVr = f(ti = ct. τm) a unui aliaj Al – Cu (cu %Cum = 3 %). τm = ct. pentru orice aliaj călit şi îmbătrânit. Configuraţia diagramei de echilibru a sistemelor cărora aparţin aliajele neferoase la care se pot aplica TT de călire de punere în soluţie Fig. corespunzător temperaturii t / > ti. Fig. în principal de creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii acestora.). cercetările experimentale întreprinse până în prezent au arătat că orice precipitat se formează direct din matricea α şi nu prin transformarea precipitatelor existente anterior în structura aliajului supus îmbătrânirii. la ridicarea temperaturii de îmbătrânire de la ti la t i/ > ti. dar nu oferă timpul necesar separării precipitatelor specifice temperaturii la care s-a supraîncălzit aliajul). cu %Cum = 3 % Transformările structurale produse prin îmbătrânire sunt însoţite de modificări ale proprietăţilor aliajelor călite. astfel. 9.

semifabricatele sau piesele din aliaje neferoase se supun unor operaţii de deformare plastică la rece. sunt: • sistemul de simbolizare numerică. cupru şi aliaje pe bază de cupru etc. cum ar fi ASM (American Society for Metals). se ajunge astfel la ideea (confirmată prin cercetări experimentale) că efectul de durificare este o consecinţă a interacţiunii dintre dislocaţiile matricei aliajului îmbătrânit şi precipitatele coerente. sunt: varianta UNS (Unified Numbering System).4. acest efect diminuându-şi intensitatea odată cu distrugerea coerenţei dintre matricea structurală a aliajului şi precipitatele formate la îmbătrânire.2.4 şi 9. verificării şi comercializării semifabricatelor şi pieselor din astfel de materiale.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR figura 9. şi varianta propusă de AA (Aluminum Association). la aliajele magneziului. fără nici o semnificaţie legată de compoziţia şi proprietăţile mărcii) acordat de asociaţia sau de organismul (naţional. recomandate de diverse asociaţii profesionale şi/sau organisme de standardizare (naţionale. aplicată la aliajele aluminiului. Simbolizarea metalelor şi aliajelor neferoase comerciale În prezent nu există un sistem de simbolizare a mărcilor de metale şi aliajele neferoase unanim recunoscut şi aplicat la întocmirea documentelor tehnice aferente conceperii. având la bază principiile prezentate în tabelele 9. 142 . conform căruia mărcile de metale şi aliaje neferoase din diverse categorii (aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu.) sunt simbolizate printr-un număr (în mod obişnuit. între călirea de punere în soluţie şi îmbătrânire. Desfăşurarea proceselor de precipitare la îmbătrânire şi efectele de durificare produse de acestea pot fi influenţate substanţial dacă. fabricării. 9. efectul de durificare al îmbătrânirii creşte în cursul formării precipitatelor semicoerente (zonele GP şi precipitatele θ”) şi scade odată cu apariţia precipitatelor semicoerente (θ’) şi necoerente (θ). AA (Aluminum Association). CEN (Comité European de Normalisation) sau ISO (International Organization for Standardization). aplicată la aluminiu şi aliajele pe bază de aluminiu şi recomandată de standardele elaborate de ISO şi CEN pentru mărcile de aluminiu şi aliaje de aluminiu deformabile. Cele mai utilizate sisteme de simbolizare a mărcilor de metale şi aliaje neferoase. la aliajele zincului etc. regionale sau internaţionale). la aliajele cuprului. regional sau internaţional) care gestionează sistemul. principalele variante ale acestui sistem. la aliajele titanului. proiectării.5..

X4* Seria (grupa) de aliaje Exemple de mărci X1 1 A01001 / 100. Tabelul 9. Aliaje având Si ca EAP 4 A94343 / 4343 AlSi7.1 G AlSi5 5. Aliaje având Si şi Mg ca EAP 6 A96106 / 6106 AlMgSiMn 7. Aliaje având Mg ca EAP 5 A05200 / 520. ** EAP ≡ element de aliere principal 143 . dacă X0 = 0.2 .Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • sistemul de simbolizare alfanumerică (sistemul de simbolizare după compoziţie). Grupă de aliaje neutilizată 6 − − 7. 6 pentru aliajele rezultate prin modificări aduse unei reţete originale. X0 = 2 ⇒ α ≡ B. Aliaje având Zn ca EAP 7 A97149 / 7149 AlZn8MgCu 8. Aliaje având Si ca EAP 4 A24430 / B443. Aliaje având Cu ca EAP 2 A92001 / 2001 AlCu5.0 G AlMg10 6. Aliaje având Cu ca EAP** 2 A02040 / 204.4. Aliaje având Zn ca EAP 7 A07120 / 712.0 1.5 6. X0 = 6 ⇒ α ≡ F.1 G Al 99. Aluminiu şi aliaje cu %Alm ≥ 99 % 2. Aliaje având alte EAP 9 − − Mărcile de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu deformabile Structura simbolului în varianta UNS: A9X1X2X3X4 Structura simbolului în varianta AA: X1X2X3X4 Seria (grupa) de aliaje Exemple de mărci X1 1 A91080 / 1080 Al 99. litera Z pentru turnarea centrifugală. Aluminiu şi aliaje cu %Alm ≥ 99 % 2. X4 = 0 la aliajele pentru turnare în piese şi X4 = 1 sau 2 la aliajele pentru turnare în lingouri. Aliaje având Sn ca EAP 8 A08510 / 851. urmat de simbolurile chimice ale elementelor de aliere. .0 G AlZn6MgCr 8. urmată (eventual) de o literă care codifică procedeul tehnologic de turnare recomandat la realizarea semifabricatelor sau pieselor din aceste aliaje (litera S pentru turnarea în forme din nisip.0 G AlSi5Cu3 4. simbolurile aliajelor de turnare sunt precedate de litera G.).5MgMn 3.. scrise în ordinea descrescătoare a importanţei lor.0 G AlCu4MgTi 3. Aliaje având Mn ca EAP 3 A93003 / 3003 AlMn1Cu 4. litera M pentru turnarea în forme metalice. dacă X0 = 1⇒ α ≡ A. iar simbolurile mărcilor de aliaje neferoase sunt alcătuite din simbolul chimic al componentului de bază.8 1.1 G AlSn6Cu1Ni1 9..2. simbolurile chimice ale elementelor de aliere pentru care %EAm este în jur de 1 % sau mai mare fiind însoţite de numere (de preferinţă întregi) care indică concentraţiiile masice nominale (medii) ale acestor componente. litera C pentru turnarea continuă. X0 = 1. litera P pentru turnarea sub presiune etc. Aliaje având Mg ca EAP 5 A95052 / 5052 AlMg2. Aliaje având alte EAP 8 A98016 / 8016 AlFe1Mn * X0 = 0 pentru aliajele corespunzătoare unei reţete originale ...5 5. Aliaje având Si ca EAP + Cu şi Mn 3 A13190 / A319. simbolul nu conţine litera α. conform căruia mărcile de metale neferoase se simbolizează aşa cum se arată în tabelul 9. Date privind simbolizarea mărcilor de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu Mărcile de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu pentru turnare Structura simbolului în varianta UNS: AX0X1X2X3X4* Structura simbolului în varianta AA: αX1X2X3.

la aliajele pe bază de Ni UNS = NX1X2X3X4 (de exemplu..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 9... iar sistemul de simbolizare alfanumerică este util îndeosebi în activităţile de cercetare... Bronzuri şi alame cu Si C87200 . C82800 C82100 G CuBe0. Aliaje Cu – Ni şi Cu – Ni − Zn C70000 . C83800 C83400 G CuZn10 Alame semiroşii (simple/cu Pb) C84200 . C95800 C95600 G CuAl7Si2 7. (de exemplu...5.. Bronzuri cu Si (%Sim < 8 %) C64700 ... Cupru şi aliaje cu %EAm < 8 % C10000 .5Pb C33500 C30000 . C81100 C80100 G Cu 99. C64200 C61000 CuAl8 5.... Bronzuri cu Pb C98200 ....9 CuZn12.5 C22600 C20000 . Alame cu Pb CuZn28Sn1 C44300 C40000 . C94500 C92700 G CuSn5Pb25 C94300 G CuSn5Ni5 C94800 Bronzuri aliate cu Ni C94700 .. Sistemul de simbolizare numerică se recomandă a fi utilzat mai ales în activităţile comerciale.. C98800 C98600 G CuPb35Ag1. C85800 C85400 G CuZn29Pb3Sn Alame speciale C86100 .5 2. C86800 C86300 G CuZn25Al6Mn 4.. C87900 C87200 G CuSi4 C87500 G CuZn14Si4 G CuSn11 5. proiectare...95 1. Bronzuri fosforoase cu %Sn < 9 % C50000 .. Alame cu Sn CuZn36Al1Mn3Sn C67400 C66400 .. C76200 CuZn29Ni12 * varianta UNS se utilizează şi la alte tipuri de aliaje: la aliajele pe bază de Ti UNS = RX1X2X3X4... Alame cu %Znm < 37 % CuZn34.9 1.5Ni 3.. Bronzuri cu Al (%Alm <19 %) C95200 ... Aliaje pe bază de Cu speciale C99300 . C69800 Alame speciale 3.. C7X1X2X3X4* Seria (grupa) de aliaje UNS Exemple de mărci C11100 Cu 99...5). la aliajele pe bază de Mg UNS = MX1X2X3X4... iar M10100 – aliajului MgAl10Mn) etc... Cupru cu %Cum ≥ 99. C66100 C65500 CuSi3 6. Aliaje cu %EAm < 5 % C81300 .Zn C96200 . C17300 CuBe1.. R54520 corespunde aliajului cu simbolul alfanumeric TiAl5Sn2. M11311 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric MgAl3Zn1.. Bronzuri cu Al (%Alm< 19 %) C60600 . 2. C91700 C90700 G CuSn10Pb2 Bronzuri aliate cu Pb C92200 ..... C84800 C84500 G CuZn12Pb7Sn2 Alame galbene (simple/cu Pb) C85200 ... Alame roşii (simple sau cu Pb) C83300 . (de exemplu.. N04400 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric NiCu32). Bronzuri obişnuite (Cu – Sn) C90200 ...5 9... C97800 C96400 G CuNi30Fe C97600 G CuNi20Zn8Sn4Pb 8. Z35530 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric ZnCu1Al4)... C51100 CuSn4P 4. la aliajele pe bază de Zn UNS = ZX1X2X3X4 (de exemplu. fabricare şi verificare a metalelor şi aliajelor neferoase sau a produselor ce se confecţionează din astfel de materiale. C94900 6.C9 X1X2X3X4 Seria (grupa) de aliaje UNS Exemple de mărci C80100 .. Simbolurile mărcilor de metale sau aliaje neferoase sunt însoţite de 144 . Aliaje Cu – Ni şi Cu – Ni . C99800 C99600 G CuMn40Al2 Mărcile de cupru şi aliaje pe bază de cupru deformabile Structura simbolului în varianta UNS: C1X1X2X3X4 . Date privind simbolizarea mărcilor de cupru şi aliaje pe bază de cupru Mărcile de cupru şi aliaje pe bază de cupru pentru turnare Structura simbolului în varianta UNS: C8X1X2X3X4 .

Pus în soluţie (starea instabilă obţinută la produsele supuse unei căliri de punere în suluţie şi îmbătrânite spontan la ta) 5.7 sunt definite subdiviziunile stării TRATAT TERMIC corespunzătoare produselor realizate din aceste materiale. iar în tabelul 9. urmată. Simbolul stării unui metal sau aliaj neferos este alcătuit dintr-o literă de codificare a stării de bază (care defineşte modul principial de atingere a stării în care se află materialul). finisării granulaţiei. sunt supuse unor operaţii de deformare plastică la rece sau unor combinaţii de operaţii de deformare plastică la rece şi RRN.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase simbolurile stărilor de livrare ale semifabricatelor sau produselor realizate din aceste materiale. în scopul obţinerii unor caracteristici mecanice prescrise) 4. îmbunătăţirii ductilităţii sau stabilizării caracteristicilor mecanice) 3. pentru obţinerea unor stări stabile diferite de stările 1. eventual. în cursul cărora nu se efectuează nici o verificare privind regimul termic sau gradul de deformare) 2. 145 . Brut de fabricaţie (starea obţinută din operaţiile de prelucrare la cald. Tabelul 9. 2 sau 3 * Simbolul stării pentru Al şi pentru Cu şi aliajele pe aliajele pe bază de Al bază de Cu F M O O H* W ** T H* − T cifrele sau literele care urmează acestui simbol codifică succesiunea de operaţii tehnologice care se aplică pentru atingerea stării.6. adică particularităţile privind succesiunea şi conţinutul operaţiilor tehnologice ce trebuie aplicate pentru atingerea stării de livrare a produselor) şi/sau valorile anumitor caracteristici definitorii ale calităţii produselor care se livrează. Tratat termic. gradul de ecruisare realizat etc. Recopt (starea obţinută la produsele deformate plastic în urma aplicării unei recoaceri complete în scopul asigurării valorilor minime ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică sau starea obţinută la produsele turnate după o recoacere destinată reducerii segregaţiilor dendritice. Principalele date (cuprinse în standardele SR EN 515 şi SR ISO 1190/2) privind simbolizarea stărilor de bază ale produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale sunt prezentate în tabelul 9. de litere sau cifre care indică subdiviziunea corespunzătoare stării de bază (modul particular în care se realizează starea de livrare a materialului. Definirea şi simbolizarea stărilor de bază ale produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale Definirea stării de bază 1. după recoacere sau deformare plastică la cald. cu sau fără ecruisare suplimentară. ** cifrele care urmează acestui simbol indică durata (în ore) a procesului de îmbătrânire naturală spontană.6. Ecruisat (starea obţinută la produsele care.

Răcit după prelucrare la cald.8.6. Pus în soluţie. urmată de o îmbătrânire artificială) 5. după prelucrarea la temperaturi ridicate. ci realizarea unor caracteristici speciale. urmată de o îmbătrânire naturală) 5.7.6. Răcit după prelucrare la cald. după atingerea stării definite la 5. deformat plastic la rece şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care. după prelucrarea la temperaturi ridicate. sunt îmbătrânite artificial) 5. deformat plastic la rece şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care. Pus în soluţie şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie.5. Răcit după prelucrare la cald şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care. deformat plastic la rece şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. rezistenţa maximă la acţiunea unor medii corosive) 5.4. după prelucrarea la temperaturi ridicate. Răcit după prelucrare la cald.2. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece şi îmbătrânite natural) 5. sunt răcite la ta. Pus în soluţie. îmbătrânit artificial şi deformat plastic la rece (starea obţinută la produsele care. după prelucrarea la temperaturi ridicate şi răcirea la ta . Pus în soluţie şi supraîmbătrânit/stabilizat (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. deformat plastic la rece şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie.10. sunt răcite la ta şi îmbătrânite natural) 5. Definirea şi simbolizarea subdiviziunilor stării TRATAT TERMIC a produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale Definirea subdiviziunii stării de bază 5.5.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 9. sunt răcite la ta.11. urmată de ecruisarea prin deformare plastică la rece şi îmbătrânirea naturală) 5.7. Răcit după prelucrare la cald şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care. îmbătrânit artificial şi deformat plastic la rece (starea obţinută la produsele care. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece) 146 Simbolul stării pentru Al şi pentru Cu şi aliajele pe aliajele pe bază de Al bază de Cu T1 T2 TA TC T3 T4 T5 T6 TD TB TE TF T7 − − TG T8 TH − T9 TK TL . Pus în soluţie. urmată de ecruisarea prin deformare plastică la rece şi îmbătrânirea artificială) 5.1. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece) 5. cum ar fi. de exemplu. după atingerea stării definite la 5. Pus în soluţie şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. urmată de o îmbătrânire artificială al cărei scop principal nu este obţinerea unui efect de durificare prescris.9.3. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece şi îmbătrânite artificial) 5.

2 % şi are ts ≅ 270 oC). As. Cuprul are o bună rezistenţă la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate.2 şi 9. care se declanşează prin reacţia Cu2O + H2 ⇒ 2Cu + H2O şi conduce la formarea de vapori de apă a căror presiune creşte (deoarece nu se pot elimina). Mg. glicerină etc.2. • impurităţi insolubile în cuprul solid (Pb.).5 %) a acestor impurităţi (care formează soluţii solide de substituţie cu cuprul).3. Ni. sulf. Cuprul este atacat (se corodează) în medii care conţin hidrogen. Au. azotaţi.06 % şi are ts ≅ 320 oC. amoniac. prezenţa incluziunilor intercristaline de CuO2 în structura cuprului (nedezoxidat corespunzător la elaborare) poate determina şi fenomenul numit “boala de hidrogen”. P. • impurităţi care formează cu cuprul compuşi chimici fragili (O. acceptabile. vapori de apă supraîncălziţi. micşorarea plasticităţii şi tenacităţii.. neaerate de sulfaţi. 9. Principalele proprietăţi fizico – chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale cuprului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase 9. principalele aliaje pe bază de cupru folosite în tehnică fiind prezentate în continuare. efectele prezenţei în concentraţii masice mici (sub 0. Zn. constând în creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii.1. iar Bi şi Cu formează un eutectic care conţine %Cum = 0. cloruri şi acizi anorganici (sulfuric. aceste impurităţi formează cu cuprul eutectice uşor fuzibile (Pb şi Cu formează un eutectic care conţine %Cum = 0. Bi). Cr. azotic). Cuprul şi aliajele pe bază de cupru Sub formă de metal pur sau sub formă de component de bază al unor aliaje. Pt. de obicei. Cuprul formează un număr impresionant de aliaje. 147 .5. sub formă de incluziuni nemetalice. 9. Sn. reducerea conductibilităţii termice şi electrice etc. Mn. substanţe organice (benzină. care se dispun la limitele cristalelor de cupru şi îi influenţează negativ prelucrabilitatea prin deformare plastică la cald (generează fenomene de fragilitate sau fisurare la cald). compuşii (cu topire congruentă) pe care îi formează cu cuprul aceste impurităţi se dispun intercristalin în structura cuprului. sunt. Cd. diminuându-i substanţial plasticitatea şi tenacitatea şi micşorându-i considerabil conductibilitatea termică şi electrică. producând fisurarea intercristalină a produselor din cupru. hidrogen sulfurat. clorhidric. Principalele impurităţi ale cuprului tehnic se pot clasifica în următoarele categorii: • impurităţi solubile în cuprul solid (Ag. Fe. cuprul este utilizat din timpuri străvechi pentru realizarea de produse. benzol. anilină şi acid acetic etc. Se. S. motorină. Sb). Te). ape reziduale şi ape sărate. soluţii concentrate de acizi anorganici. soluţii slabe.

cât şi la rece. Structura alamelor se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic a sistemului Cu – Zn. Alamele Aliajel pe bază de cupru. • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent cuprul şi ca solut zincul (α ≡ Cu(Zn)). 9. atât la cald. la temperaturi ridicate. • β este o soluţie solidă pe bază de compus chimic (fază bertholidă). putând fi deformată plastic uşor. prezentată în figura 9. iar sub temperatura tCK ≅ 450 oC (temperatura Curie – Kurnakov a fazei β.5. β are caracteristicile unei soluţii solide neordonate. deoarece prezintă. având drept component de aliere principal zincul sunt denumite în tehnică alame. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Zn. ca şi solventul său. v. scap. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu . punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. structură cristalină de tip CFC.Zn Fig. prezentând tenacitate şi plasticitate bune. notată β’. care prezintă structură cristalină de tip CVC. iar atomii de Zn se poziţionează în nodurile aflate în centrele celulelor elementare) şi soluţia solidă ordonată (faza Kurnakov).1) suferă un proces de ordonare (atomii de Cu se distribuie în nodurile situate în vârfurile celulelor elementare. soluţia solidă α se caracterizează printr-o bună plasticitate.2.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.3.4.8. Variaţia caracteristicilor mecanice ale alamelor în funcţie de %Znm 148 . 9.1. 2. Fig.3. capătă caracteristicile tipice compuşilor intermetalici (duritate ridicată şi fragilitate accentuată).

cât şi prin deformare plastică la rece). care definesc procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor.. cu %Znm ≤ 25 % sunt denumite în tehnică tombacuri. 46 %) şi sunt utilizate de obicei ca alame de turnare. fig. %Znm 0 41 32 38 39 46 46 32 Ordonata. 10). 50 %] şi se pot utiliza atât ca alame de turnare. Alamele bifazice. fig. au %Znm ∈ (39 %. 9. După turnare şi răcire la ta. 9. B. aşa cum se observă în figura 9. alamele se pot clasifica astfel: A.5 ore) sau sunt deformate plastic şi supuse apoi recoacerii. au %Znm ∈ (46 %.4). Alamele monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Znm ≤ 39 % şi sunt alame deformabile (care se prelucrează bine atât prin deformare plastică la cald.5.. alcătuită din cristale dendritice de soluţie solidă α neomogenă. structura la ta a semifabricatelor şi pieselor turnate din astfel de alame are aspectul prezentat în figura 9. dacă se aplică un TT de recoacere. dacă semifabricatele sau lingourile turnate sunt supuse unei recoaceri de omogenizare (la ti = 800 . 149 . pentru obţinerea structurii prezentate în fig. cât şi ca alame deformabile la cald (la o temperatură de deformare situată deasupra punctului tCK ≅ 450 oC. cu structura la ta alcătuită din cristalele fazelor α şi β’. piesele din alame bifazice cu conţinut ridicat de zinc se supun unui TT de călire în apă (de la o temperatură ti la care materialul prezintă o structură monofazică β.7.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Tabelul 9. cristalele acestei structuri devenind poliedrice (echiaxiale). semifabricatele sau lingourile din astfel de alame prezintă o structură monofazică. Bi) care determină apariţia unor fenomene de fragilitate sau fisurare la cald.9) şi. În unele cazuri. unei reveniri.6. alamele monofazice α. C. Alamele monofazice α se comportă foarte bine la deformarea plastică la rece şi au o comportare mai slabă la deformarea plastică la cald. la care aceste alame prezintă o structură monofazică β. la o temperatură ti < tCK. mai ales în prezenta impurităţilor insolubile în cupru (Pb. pentru ca în structură să apară cristale de fază α. duritatea şi fragilitatea acestora crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul procentual al fazei β’ în structură. în cantitatea şi cu dispunerea corespunzătoare obţinerii unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate.8. aşa cum se poate observa în figura 9.8. oC 1083 905 905 905 450 450 ta ta În funcţie de structura de echilibru şi de caracteristicile mecanice pe care le prezintă în această stare (v. Alamele monofazice β’. aşa cum se observă în figura 9. cu structura la ta alcătuită numai din cristale de fază β’ (v.. Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Cu − Zn Punctul A B C D M N P Q Abscisa. 850 oC.. structura lor la ta va fi alcătuită din cristale poliedrice de soluţie solida α omogenă. cu plasticitate bună). 9. τm = 2. eventual.

Deoarece are keAl = 6. j = 1. cu relaţa: %Cu me = %Cu m %Cu m + % Znm + ∑ k eEAj % EAmj j =1 n 100 . din punctul de vedere al efectelor asupra structurii. (9. Structura la ta a alamelor monofazice α turnate Fig. n. Fierul are keFe = 0.. iar la concentraţii masice mai 150 . cu suplimentarea cu %k eEA j % EAmj a concentraţie de zinc a alamei).. adică concentraţia masică a cuprului în alama binară echivalentă din punctul de vedere al microstructurii.5. determină creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii alamelor. dacă se calculează titlul fictiv al alamei %Cume. 9. care au în compoziţie (pe lângă zinc) şi alte elemente de aliere. aluminiul determină micşorarea sensibilă a conţinutului procentual de fază α al structurii alamelor. Principalele elemente de aliere folosite la elaborarea alamelor speciale au următoarele efecte asupra structurii şi proprietăţilor acestor aliaje: • Aluminiul. • Fierul. finisează granulaţia şi mareşte tenacitatea alamelor. j = 1.1) în care %EAmj. introdus în concentraţii %Fem ≤ 1.5 %.6. fără a le diminua caracteristicile de plasticitate şi tenacitate şi îmbunătăţeşte rezistenţa lor la acţiunea mediilor corosive... orice alamă specială poate fi încadrată în categoriile structurale anterior precizate pentru alamele binare. 9.9.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. iar k eEA j . introdus în concentraţii %Alm ≤ 3. n.5 %. sunt concentraţiile masice ale elementelor suplimentare de aliere existente în compoziţia alamei speciale. Structura la ta. a alamelor monofazice α În tehnică se utilizează nu numai alamele binare (aliajele Cu – Zn) ci şi alamele complexe (speciale). după recoacerea de omogenizare. sunt coeficienţii de echivalare în zinc a elementelor de aliere suplimentare (introducerea unui element de aliere suplimentar în concentraţia %EAmj este echivalentă.

. 9. efectele staniului asupra microstructurii alamelor se pot estima cu uşurinţă. care determină o creştere cu 30 .. aşa cum s-a precizat anterior. 10.7. 9. măreşte rezistenţa mecanică şi plasticitatea alamelor şi îmbunătăţeşte comportarea alamelor în medii corosive cum sunt apa de mare.. 9. introdus în concentraţii %Mnm ≤ 5 %. • Plumbul (care. introdus în concentraţii %Snm ≤ 1 %. Structura la ta a alamelor monofazice β’ • Manganul. • Staniul. iar efectele sale asupra microstructurii se pot aprecia considerând keMn = 0. datorită efectelor fierului asupra microstructurii.9. fiind considerat o impuritate a acestuia) se foloseşte ca element de aliere al 151 .... piesele şi semifabricatele din alame aliate suplimentar cu acest element se pot supune TT de călire de punere în soluţie (răcire în apă de la ti = 800 . 9.4 % determină apariţia în structură a compusului FeZn7. este insolubil în cupru.8. 820 oC) şi îmbătrânire (revenire la ti = 400 . 40 % a caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi duritate. Fig. având în vedere că keSn = 2. care induce un efect suplimentar de finisare a granulaţiei şi asigură sfărâmarea aşchiilor la prelucrarea prin aşchiere a alamelor. aburul supraîncălzit şi soluţiile de cloruri. manganul este un bun dezoxidant. Structura la ta a alamelor bifazice turnate Fig. măreşte rezistenţa la coroziune a alamelor în apa de mare. Structura la ta a alamelor bifazice călite si revenite Fig.5. Structura la ta a alamelor bifazice recoapte după turnare Fig.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase mari de 0. 420 oC).

Plumbul se introduce în concentraţii %Pbm ≤ 3 %. au solubilitate totală în stare solidă. efectele sale asupra microstructurii alamelor sunt importante. • Nichelul. CuZn15.. fiind metale izomorfe (cu structură cristalină de tip CFC) şi prezentând dimensiuni atomice apropiate. prezentată în figura 9. 45 %) şi coeficientului de gâtuire (cu ordonata la 152 ..5. este un bun dezoxidant.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR alamelor din care se confecţionează produse destinate prelucrării prin aşchiere. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu – Ni. deoarece particulele de plumb uniform distribuite în structura alamelor asigură sfărâmarea aşchiilor şi îmbunătăţesc prelucrabilitatea prin aşchire a acestor aliaje. Deoarece nichelul înlocuieşte în structura alamelor atomii de cupru (are asupra microstructurii alamelor efectul corespunzător scăderii concentraţiei de zinc).800 N/mm2) şi punctele de minim local ale curbelor alungirii procentuale după rupere (cu ordonata la A = 40 . CuZn10.2. G CuZn40Pb.12.. CuZn36 sunt mărci de alame monofazice α (alame binare deformabile). alcătuită din cristale de soluţie solidă de substituţie α ≡ Cu(Ni) ≡ Ni(Cu). CuZn31Si. măreşte fluiditatea şi proprietăţile de turnare ale alamelor topite şi determină îmbunătăţirea comportării în medii corosive a produselor confecţionate din alame speciale. iar influenţa sa asupra microstructurii alamelor se poate estima considerând kePb = 1. G CuZn40PbSn. evidenţiază faptul că toate aliajele acestui sistem au la ta o structură monofazică. CuZn36Pb1. G CuZn38Pb2Mn2. CuZn39Ni3 sunt mărci de alame speciale monofazice α (alame speciale deformabile). G CuZn30Al5Fe3Mn2 sunt mărci de alame bifazice (alame pentru turnare). introdus în concentraţii %Sim ≤ 1 %. punctul de maxim local al curbei rezistenţei mecanice (cu ordonata la Rm = 600. mărirea rezistenţei mecanice şi durităţii (mai ales ale fazei β) şi îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune (mai ales în prezenţa mediilor active calde).11. coeficientul său de echivalare este keNi = −1. de exemplu. deoarece are keSi = 10. CuZn20. Mărcile de alame comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate.27. deoarece poate determina apariţia fenomenelor de fragilitate sau fisuare la cald. 9. determină creşterea plasticităţii şi tenacităţii alamelor. prezenţa plumbului înrăutăţeşte comportarea la prelucrarea prin deformare plastică a alamelor.3. introdus în concentraţii %Nim ≤ 3 %. Ca urmare. iar CuZn42Mn3Al2 şi G CuZn30Al5Fe3Mn2 sunt mărci de alame monofazice β.. curbele ce descriu dependenţele dintre caracteristicile fizico – mecanice ale aliajelor Cu − Ni şi compoziţia lor chimică corespund configuraţiei redate în diagrama din figura 3. aşa cum se poate observa în figura 9. • Siliciul. CuZn30. Aliajele Cu − Ni Cuprul şi nichelul.

tacâmurilor şi obiectelor de artă sau podoabă etc. CuNi18Zn27 sau CuNi15Zn21)..) şi se pot utiliza la fabricarea rezistorilor electrici. Argentan).15% şi adaosuri de Al (%Alm = 1 ..60 %) având abscisa situată la %Nim ≅ 65 %.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Z = 55...0 %) şi Mn (%Mnm = 0. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu − Ni Fig. Principalele reţete de aliaje Cu – Ni utilizate în tehnică sunt: • aliajele Kunial.. cu %Nim = 30.. în vapori de apă etc.. dar şi ca aliaje pentru turnare) în aplicaţiile care necesită materiale rezistente la coroziune. instrumentelor de măsurare.. cu %Nim = 5.4 %). aliajele Cu – Ni se prelucrează bine prin deformare plastică (la rece sau la cald) sau prin aşchiere. 20 % şi adaosuri de Fe (%Fem = 0. iar curba care redă dependenţa dintre rezistivitatea electrică şi compoziţia acestor aliaje prezentând un punct de maxim local cu abscisa %Nim ≅ 50 %. 9... pieselor de mecanică fină. Fig. • aliajele Alpaca (Neusilber.50 % şi aliajele Nichelină.70 % şi adaosuri de Fe. prezintă o bună rezistenţă la coroziune (în apă de mare şi în soluţii saline. 11.30 % (corespunzător mărcilor comerciale CuNi18Zn20. • aliajele Constantan. 9.6 . cu %Nim = 40. folosite pentru a confecţiona (prin deformare plastică la rece sau la cald) elemente elastice (arcuri sau lamele) şi piese rezistente la coroziune.. în acizi organici.. 1. cu %Nim = 18 ... 1.. cu %Nim = 15 . 3%). 12.. 20 % şi %Znm = 20. Microstructura la ta a aliajului Cu – Ni.8 . folosite (ca aliaje deformabile sau pentru turnare) pentru confecţionarea pieselor rezistente la coroziune.. folosite ca materiale electrotehnice (în special pentru confecţionarea rezistorilor).. cu %Nim = 20 % Datorită structurii monofazice şi proprietăţilor fizico – mecanice pe care le prezintă.. cu %Nim = 65.. Mn şi Si. • aliaje Monel..35 % şi adaosuri de Mn (%Mnm = 3... folosite în aplicaţiile care impun materiale anticorosive..3 %).. rezistorilor electrici. 153 . • aliaje Melchior (Maillechort). folosite (ca aliaje deformabile.

Bronzurile Aliajele pe bază de cupru al căror component de aliere principal este un alt element decât zincul sau nichelul sunt denumite bronzuri. • δ este o soluţie solidă pe baza compusului chimic Cu31Sn8 (fază bertholidă). datorită vitezei extrem de reduse cu care se realizează transformarea δ ⇒ α + ε. care apara (la răcirea bronzurilor topite) prin defăşurarea transformării peritectice (la t ≅ 800 oC): L + α ⇒ β. • γ este (ca şi β) o soluţie solidă pe baza compusului chimic Cu5Sn (fază bertholidă). • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent cuprul şi ca solut sataniul (α ≡ Cu(Sn)). bronzurile cu beriliu şi bronzurile cu plumb. 9. • ε este compusul intermetalic Cu3Sn. faza ε nu apare în structura semifabricatelor şi pieselor din bronzuri industriale livrate în stările M sau O. Fazele care apar pe diagramele de echilibru din figura 9.1. β este stabilă numai până la temperatura t = 586 oC. în funcţie de concentraţia 154 . bronzurile cu aluminiu. la care se descompune eutectoid: γ ⇒ α + δ. În funcţie de structura pe care o prezintă (la ta) în starea M. Principalele tipuri de bronzuri folosite pentru realizarea pieselor din construcţia de maşini şi pentru fabricare construcţiilor mecanice sunt: bronzurile cu staniu (denumite şi bronzuri clasice). faza α se caracterizează printr-o bună plasticitate. • β este o soluţie solidă pa baza compusului chimic Cu5Sn (fază bertholidă). structură cristalină de tip CFC. faza δ este stabilă numai până la temperatura t = 320 oC.3. faza γ este stabilă numai până temperatura la t = 520 oC. cât şi la rece.5. la care se descompune eutectoid: β ⇒ α + γ. de caracteristicile mecanice asigurate (redate sintetic.13.5.3. cu structură cristalină de tip CVC. ca şi solventul său. atât la cald. structurile indicate de diagramele de echilibru (stabil sau metastabil) redate în figura 9.13 au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Sn. la care. se descompune eutectoid: δ ⇒ α + ε. cu structură cristalină complexă. punctele caracteristice ale acestor diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. cu structură cristalină de tip CVC. putând fi deformată plastic uşor. deoarece prezintă.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. bronzurile cu siliciu. în funcţie de concentraţia masică a staniului.9. Bronzurile cu staniu folosite în tehnică au %Cum ≤ 20 % şi prezintă. în condiţii de echilibru (care presupun menţineri îndelungate). aşa cum rezultă examinând diagramele din figura 9.13.

16. în starea M.0 520 K 11..5 9.. aşa cum se poate vedea pe migrografia prezentată în figura 9. Bronzurile hipoeutectoide (bronzurile bifazice) au %Snm = 10.. Diagramele de echilibru ale sistemului de aliaje Cu – Sn pentru diferite stări: a.9. B.13. alcătuită din cristale dendritice de soluţie solidă α neomogenă.0 586 H H’ 16.17) fazele α şi δ şi.0 586 F 24. cât şi prin deformare plastică la rece).20 % şi se folosesc ca bronzuri de turnare.0 800 E E’ 16. structurile la ta ale semifabricatelor şi pieselor realizate din astfel de bronzuri conţin (aşa cum se poate observa în fig. Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramelor de echilibru Cu − Sn Punctul Abscisa.0 350 Q 0. starea metastabilă obţinută prin recoacere (starea O). în diagramele din fig. 9.2 ta A.0 586 G 26. oC A 0 1083 B 25. bronzurile cu staniu se pot clasifica astfel: Fig. Bronzurile monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Snm ≤ 8 .0 8. structura de turnare a acestor bronzuri. constituenţii α (preeutectoid) 155 .5 800 C C’ 13.0 520 J 27.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase masică a staniului.%Snm Ordonata.15. aşa cum se observă pe micrografia din figura 9. c. respectiv.0 8. starea metastabilă obţinută prin turnare (strarea F) Tabelul 9. 9 % şi sunt bronzuri deformabile (care se pot prelucra atât prin deformare plastică la cald. b. se poate transforma prin recoacere (precedată sau nu de o operaţie de prelucrare prin deformare plastică) într-o structură cu cristale poliedrice de soluţie solidă α omogenă. 9. 9.14) şi de procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor.0 800 D 22.. starea de echilibru stabil.

. 9.17.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR şi amestecul eutectoid (α + δ).. Fig. favorizează sfărâmarea aşchiilor) şi rezistenţa lor la 156 . îmbunătăţeşte prelucrabilitatea prin aşchiere a bronzurilor (deoarece particulele de Pb. Structura la ta a bronzurilor monofazice α turnate Fig. introdus în concentraţii %Pbm ≤ 2 %. asigură o bună dezoxidare (împiedică apariţia incluziunilor dure şi fragile de SnO2) şi măreşte fluiditatea bronzurilor topite (conferă bune proprietăţi de turnare).3. 9. 9. iar în concentraţii %Pm = 0.6 % determină formarea în structură a unor mici cantităţi de compus Cu3P. care produc următoarele efecte asupra structurii şi proprietăţilor acestor aliaje: • fosforul. separate intercristalin în structură. ce influenţează pozitiv caracteristicile de antifricţiune şi rezistenţa la uzare a bronzurilor. duritatea şi fragilitatea acestor structuri crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul lor procentual de eutectoid (α + δ).14. Structura la ta a bronzurilor monofazice α recoapte Fig.15. Variaţia caracteristicilor mecanice ale bronzurilor cu staniu în funcţie de %Snm Fig. 9. • plumbul. introdus în concentraţii %Pm < 0. Structura la ta a bronzurilor hipoeutectoide turnate Bronzurile cu staniu se pot alia suplimentar la elaborare şi cu alte elemente.16.3 %.0.

aceste aliaje au proprietăţi de turnare foarte bune (fluiditate ridicată.10.15 oC). cât şi la rece. iar în concentraţii mai mari (%Pbm = 4. γ prezintă două modificaţii (forme alotropice): γ1. în funcţie de concentraţia masică a aluminiului. evită apariţia incluziunilor de gaze în lingourile şi piesele turnate) şi nu produce modificări structurale (deoarece se dizolvă integral în soluţia solidă α).2. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. cu structură cristalină de tip CFC. Aşa cum se poate observa examinând diagrama de echilibru din figura 9. Mărcile de bronzuri cu staniu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase coroziune.. 9. structurile indicate de diagrama de echilibru redată în figura 9. aptitudine de a realiza piese turnate compacte.18 au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Al. separate intercristalin în structura bronzurilor. cu structură cubică complexă. Bronzurile cu aluminiu folosite în tehnică au %Alm ≤ 15 % şi prezintă. bronzurile cu aluminiu (spre deosebire de bronzurile clasice) au un interval de solidificare restrâns (10. GCuSn12Ni2 şi GCuSn10Zn2 sunt mărci de bronzuri bifazice (bronzuri de turnare).18.. CuSn6. corespunzătoare compusului Cu32Al19. cu retasura de contracţie concentrată). cu structură cristalină cubică şi γ2. • α este soluţia solidă de substituţie α ≡ Cu(Al). atât la cald. aşa cum se poate observa pe diagrama de echilibru..3. au un substanţial efect lubrifiant). în funcţie de concentraţia aluminiului în aceste aliaje.. Bronzurile cu aluminiu prezintă însă.. ca fază separată preeutectoid (la cristalizarea primară a bronzurilor cu %Alm > 8. stabilă sub temperatura t = 785 oC. de exemplu. Fazele care apar pe diagrama de echilibru din figura 9. iar GCuSn14. duritate ridicată şi fragilitate accentuată.5. care poate fi deformată plastic uşor.3 %) şi/sau ca fază separată la transformarea eutectică (la t ≅ 1035 oC) L ⇒ α + β şi este stabilă numai până la temperatura t = 565 oC. ca urmare. tendinţa de a forma cristale dendritice lungi (columnare). stabilă deasupra temperaturii t = 785 oC. influenţează pozitiv proprietăţile de turnare ale bronzurilor (măreşte fluiditatea.. la care se descompune eutectoid: β ⇒ α + γ2. la solidificarea după turnare. corespunzătoare compusului Cu9Al4. • γ este (ca şi β) o fază bertholidă. micşorează intervalul temperaturilor de solidificare. care înrăutăţesc comportarea la deformare plastică (măresc înclinaţia spre fisurare) a 157 .12 %) le asigură proprietăţi bune de antifricţiune (deoarece particulele de plumb. faza β poate să apară în structura bronzurilor cu aluminiu. • β este o fază bertholidă pe baza compusului chimic Cu3Al.18. în concentraţii %Znm = 5. cu structură cristalină de tip CVC.10 %. • zincul. CuSn8 şi CuSn4Pb4Zn4 sunt mărci de bronzuri monofazice α (bronzuri deformabile).

Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Cu − Al Punctul Abscisa.0 1035 K 9. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu − Al Fig. 19 Variaţia caracteristicilor mecanice ale bronzurilor cu aluminiu în funcţie de %Alm Tabelul 9. Bronzurile monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Alm < 9 % şi sunt bronzuri deformabile. respectiv. 9.10.5. dacă se aplică un TT de 158 . dacă la elaborare se face modificarea lor cu V. în funcţie de concentraţia masică a aluminiului. dacă temperatura la care se face deformarea este situată în domeniul în care aceste aliaje prezintă structură monofazică β (structură care se poate menţine şi la ta. bronzurile cu aluminiu se pot clasifica astfel: A. duritatea şi fragilitatea acestei structuri crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul procentual de eutectoid (α + γ2). Bronzurile bifazice cu %Alm = 9.6 785 Q 9.0 565 P 13. B şi li se aplică o bună dezoxidare (pentru evitarea apariţiei în structură a incluziunilor fragile de Al2O3).. %Snm Ordonata. 18. B. structura la ta a semifabricatelor şi pieselor realizate din astfel de bronzuri conţine fazele α şi γ2 şi. oC A 0 1083 B 8. Fig.4 1035 G 9. Bronzurile hipoeutectoide (bronzurile bifazice) au %Alm ≥ 9 % şi se folosesc în mod obişnuit ca bronzuri de turnare. 9. în diagramele din fig.10.4 565 M 12.2 1048 F 7.3 1035 C 11. constituenţii α (preeutectoid) şi amestecul eutectoid (α + γ2). acest dezavantaj poate fi eliminat.19) şi de procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor. 9.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR pieslor şi semifabricatelor turnate. Ti.5 % se pot prelucra şi prin deformare plastică la cald..4 ta În funcţie de structura pe care o prezintă (la ta) în stările M sau O. de caracteristicile mecanice asigurate (redate sintetic.

apelor reziduale. bronzurile cu aluminiu se pot alia suplimentar şi cu alte elemente.. G CuAl10Mn şi G CuAl9Fe5Ni5 sunt mărci de bronzuri bifazice (bronzuri de turnare). de exemplu..2 = 450. are efecte similare cu ale fierului.5. Bronzurile cu siliciu folosite în tehnică au %Sim ≤ 3 % şi prezintă (în mod obişnuit) în stare solidă o structură monofazică α ≡ Cu(Si).500 N/mm2 şi A = 3. îmbunătăţeşte comportarea bronzurilor la temperaturi ridicate... CuAl10Fe3 şi CuAl9Mn2 sunt mărci de bronzuri monofazice α (bronzuri deformabile). care să determine sporirea anumitor proprietăţi de utilizare ale acestora).300 N/mm2.. Rp0. prezentând şi avantajul de a fi mai ieftine decât celelalte tipuri de bronzuri. rezistenţă mare la coroziune şi o bună prelucrabilitate prin aşchiere. Pentru îmbunăţăţirea unor caracteristici de utilizare..25 % la bronzurile deformate plastic la cald sau de turnare şi Rm = 750. de obicei fiind preferată folosirea bronzurilor ternare sau complexe (bronzuri cu siliciu aliate suplimentar şi cu alte elemente. cum ar fi: • fierul.2 = 140. Bronzurile cu aluminiu au. Mărcile de bronzuri cu aluminiu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate.3. iar G CuAl10Fe3. are efecte asemănătoare fierului şi manganului şi. soluţiile de acid carbonic. finisează granulaţia. în concentraţii %Fem = 3. piese cu proprietăţi bune antifricţiune. densitate mai mică.... caracteristici de antifricţiune şi rezistenţa la uzare mai scăzute şi caracteristici mecanice asemănătoare. dar micşorează fluiditatea acestora (înrăutăţeşte proprietăţile de turnare). Rp0. corespunzător obţinerii stărilor TA sau TB). Bronzurile binare cu siliciu se utilizează mai rar în aplicaţiile tehnice. în concentraţii masice %Mnm ≤ 2 %.8 % la bronzurile ecruisate prin deformare plastică la rece). în concentraţii masice %Nim ≤ 5 %.. în plus. soluţiile unor acizi organici). amplificând efectele acestui element de aliere... măreşte rezistenţa mecanică şi duritatea. acestea se pot utiliza atât ca bronzuri deformabile. în comparaţie cu bronzurile clasice.200 N/mm2 şi A = 15.. rezistenţă la coroziune mult mai bună (în medii ca: apa de mare şi soluţiile saline.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase călire. • manganul. 9. • nichelul.3. cât şi ca bronzuri de turnare şi au caracteristici mecanice ridicate (Rm = 200.. 159 .3 % şi %Mnm = 1... produse rezistente la acţiunea apei de mare.. se pot prelucra prin deformare plastică la cald (la t = 800 ..5 %. de exemplu: • bronzurile cu siliciu şi mangan (cu %Sim = 2.. 850 oC) şi sunt indicate pentru realizarea unor piese pentru construcţia de maşini sau pentru industria chimică (elemente elastice. petrolului şi produselor petroliere). îmbunătăţeşte caracteristicile de antifricţiune ale bronzurilor şi măreşte refractaritatea acestora (rezistenţa la oxidare/coroziune la temperaturi înalte).2 %) au proprietăţi bune de turnare..900 N/mm2.

în structura de echilibru la ta a acestor bronzuri apare faza Ni2Si... cele mai utilizate mărci de bronzuri cu siliciu sunt: CuSi1. ungerea este insuficientă şi temperaturile de lucru sunt ridicate). 900 oC) şi la rece şi prezintă bune proprietăţi antifricţiune şi rezistenţă la uzare (mai ales.. • bronzurile cu siliciu şi plumb (%Sim = 2.4 %) se caracterizează printr-o bună prelucrabilitate prin aşchiere şi bune proprietăţi antifricţiune.. Mărcile de bronzuri cu siliciu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. dacă solicitările mecanice sunt intense.. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. CuSi3 şi G CuSi4. datorită particulelor intercristaline de plumb pe care le prezintă în structură.500 oC).. în funcţie de concentraţia masică a beriliului.4. Bronzurile cu beriliu folosite în tehnică au %Bem ≤ 2. Fazele care apar pe diagrama de echilibru Cu – Be au următoarele semnificaţii: 160 ...5. structurile indicate de diagrama de echilibru redată în figura 9. urmată de îmbătrânire artificială (la ti = 450..3 % şi %Nim = 1. prin aplicarea unui TT alcătuit din călire de punere în soluţie (de la ti = 900. permiţând obţinerea la aceste aliaje a unor efecte de durificare substanţiale.....5 % şi prezintă.11..3 %) se prelucrează bine prin deformare plastică la cald (la t = 850 .3.2 % şi %Nim = 1.20.5. care prezintă o mare variaţie cu temperatura a solubilităţii în faza α.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • bronzurile cu siliciu şi nichel (cu %Sim = 1. 9.950 oC).

Datorită variaţiei mari cu temperatura a solubilităţii beriliului în cupru. 5 %.. Pentru micşorarea concentraţiei beriliului (care este un element de aliere scump) în bronzurile industriale şi creşterea efectelor de durificare ale îmbătrânirii se practică alierea suplimentară a acestora cu mangan (%Mnm = 0.. 350 N/mm2 şi A = 30 . 1500 N/mm2. aceste materiale se folosesc la realizarea elementelor elastice (arcuri..2 = 300 .). abur etc. • γ este o fază bertholidă pe baza compusului CuBe...5...Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Be. Rp0. • α este soluţia solidă de substituţie α ≡ Cu(Be)... aşa cum se poate observa pe diagrama de echilibru.. efectele de durificare ale acestui TT se pot mări substanţial.6Mn. iar duritatea este 90 . cu structură cristalină de tip CFC. cu structură cristalină de tip CVC. 40 %. 161 . iar duritatea lor este 350 ... iar pentru îmbunătăţirea tenacităţii acestor bronzuri se foloseşte alierea suplimentară cu Ni (%Nim = 0. 820 oC).. pentru obţinerea unei structuri monofazice α (cu cristale de α suprasaturate cu beriliu).. din constituenţii α şi amestecul eutectoid (α + γ).. care rezultă prin transformarea eutectoidă (la t = 620 oC) β ⇒ α + γ.. Bronzurile cu beriliu utilizate în mod obişnuit au %Bem = 1.2.. lamele elastice etc.5. în stările M sau O. 350 oC). CuBe1. sculelor antiscântei (care nu produc scântei prin lovire) şi pieselor care trebuie să prezinte bune proprietăţi antifricţiune sau care sunt puternic solicitate mecanic în medii de lucru active (apă de mare..).9 şi CuBe0.5 %). în aceste stări structurale caracteristicile mecanice nu sunt foarte ridicate (caracteristicile la tracţiune sunt: Rm = 450 . 1050 N/mm2 şi A = 2 . În stările de livrare TF sau TH (care se obţin aplicând operaţiile tehnologice precizate mai înainte). 400 HB.2 = 1000 ..0. Rp0. faza β poate să apară în structura bronzurilor industriale ca urmare a desfăşurării transformării peritectice (la t = 865 oC) L + α ⇒ β sau ca urmare a diminuării solubilităţii beriliului în cupru o dată cu scăderea temperaturii.2..7.5 %). 110 HB). semifabricatele şi piesele confecţionate din aceste aliaje se pot trata termic prin călire de punere în soluţie (de la ti = 800 .0 % şi prezintă la ta.. a cărui contribuţie la durificarea structurii produselor din astfel de materiale este datorată formării compusului MnBe2.. respectiv. urmată de îmbătrânire artificială (la ti = 300 ... o structură alcătuită din fazele α şi γ şi.. • β este o fază bertholidă. dacă (după călire) se face ecruisarea controlată a acestor bronzuri prin deformare plastică la rece. 500 N/mm2. cu structură cristalină de tip CVC. care poate fi deformată plastic uşor. Principalele mărci de bronzuri cu beriliu comerciale sunt: CuBe1. caracteristicile mecanice la tracţiune ale bronzurilor cu beriliu ating nivelurile Rm = 1100 .2..

deoarece bronzurile cu plumb au rezistenţă mecanică scăzută (rezistenţa la rupere este Rm = 50. G CuPb20Sn5. sunt: densitatea scăzută.5 %) şi răcirea forţată la solidificare a acestor bronzuri.5. realizate dintr-o bucată sau din două semiinele. iar duritatea 30.6. bronzurile cu plumb manifestă o mare tendinţă de segregare (separare) a componentelor în structură. Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu Sub formă de metal pur sau sub formă de component de bază al unor aliaje.150 N/mm2.0.3.. se practică turnarea cuzineţilor pe suporţi din oţel şi/sau se face alierea suplimentară a bronzurilor cu elemente care măresc duritatea matricei lor structurale: staniu (%Snm = 5.2. structura la ta a bronzurilor cu plumb este alcătuită din cristale de cupru şi separări intergranulare de plumb. Bronzurile cu plumb se folosesc în tehnică (datorită proprietăţilor antifricţiune pe care le prezintă) ca materiale pentru confecţionarea cuzineţilor (piese inelare. Datorită insolubilităţii în stare solidă a cuprului şi plumbului şi diferenţelor mari între temperaturile lor de solidificare – topire şi între densităţile acestora...2 şi 9. Principalele impurităţi ale aluminiului tehnic se pot clasifica în următoarele categorii: 162 . eoliană).3..10 %). G CuPb15Sn8 şi G CuPb7Sn7Zn3. aluminiul este utilizat în prezent pentru realizarea de semifabricate şi produse pentru multe ramuri economice importante: aeronautică. 9.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.50 HB)..2 %).5.2.1. Deoarece cuprul şi plumbul sunt insolubile în stare solidă. 9. 9.3 %) sau zinc (%Znm = 1.. Mărcile de bronzuri cu plumb comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. deoarece au determinat opţiunile pentru utilizarea acestui metal în cele mai multe aplicaţii. electrotehnică şi telecomunicaţii. caracteristicile care trebuie remarcate.. construcţii civile şi industriale. Pentru a anihila această tendinţă şi a asigura o distribuţie uniformă a formaţiunilor intercristaline de plumb (cu rol lubrifiant) în matricea de cupru a structurii se practică alierea lor suplimentară cu nichel (%Nim = 1. pe care se sprijină arborii maşinilor şi utilajelor) lagărelor de alunecare (organe de maşini alcătuite din cuzineţi şi elementele de poziţionare şi susţinere a acestora). Cuzineţii din bronzuri cu plumb se realizează prin turnare. chimie şi petrochimie. plasticitatea bună şi conductibilitatea termică şi electrică ridicată.. stibiu (%Sbm = 1.. cele mai utilizate mărci sunt: G CuPb25. forajul sondelor de petrol. fabricarea ambalajelor.. fosfor (%Pm < 0.3 %).. energetică neconvenţională (solară.. Principalele proprietăţi fizico – chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale aluminiului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1.

Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • impurităţi solubile în aluminiul solid (Si. Ni. care fiind greu fuzibile se comportă ca modificatori şi determină obţinerea unor structuri primare cu granulaţie fină). Pb. Cu. ape reziduale. îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin aşchiere (Cu. Prezenţa impurităţilor (Fe. Sb). Mn) sau îmbunătăţirea acestora (Si şi. Zn). reducerea conductibilităţii electrice (Mn) etc. Mn. AlAs. Mn. compactă şi foarte rezistentă la coroziune. Aluminiul are o bună rezistenţă la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate. chimie şi petrochimie etc. Cr. Mn. constând în diminuarea proprietăţilor de turnare (Cu. Zr).). creşterea rezistenţei mecanice şi scăderea plasticităţii (Si. principalele aliaje pe bază de aluminiu folosite în tehnică fiind prezentate în continuare. • impurităţi insolubile în aluminiul solid (Sn. prezentată în figura 9. aderentă. creşterea refractarităţii (Ni. Ti. medii apoase care conţin dioxid de carbon. Mg. Mg. soluţiile de acid fosforic. Mo). aeronautică. Zn. mai ales. mărirea rezistenţei la coroziune (Si. 163 . Rezistenţa la coroziune a produselor din aluminiu se datorează acoperirii lor (pe cale naturală sau prin aplicarea unor procedee tehnologice de tratare chimică sau electrochimică) cu o peliculă de Al2O3. amoniacul) pot determina declanşarea unor procese de corodare intensă a produselor din aluminiu. etc. As. Ta. Cu. • impurităţi care formează cu aluminiul compuşi chimici (Fe. Aluminiul are o bună capacitate de a forma aliaje. Si. Mg. Ta. AlSb) pe care îi formează aluminiul cu aceste impurităţi are ca efect principal diminuarea plasticităţii şi tenacităţii semifabricatelor sau produselor din aluminiu. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Cu. Cr.21. Bi).6. vapori de apă. Mo). Ni) sau diminuarea acesteia (Cu). Zn. Structura acestor aliaje se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic Al − Cu. prezenţa compuşilor (Al3Fe. efectele prezenţei acestor impurităţi în concentraţii masice mici..) sau unele medii active (soluţiile de acid azotic.1. soluţii de acid sulfuric etc. Mg. aceste impurităţi uşor fuzibile se separă la limitele cristalelor de aluminiu şi influenţează negativ prelucrabilitatea prin deformare plastică la cald (generează fenomene de fragilitate sau fisurare la cald). Zn. Ti. 9. care împiedică atacarea produselor de către mediilor active de lucru. Cr. petrol. Zn. sunt de obicei acceptabile. Al12Fe3Si. Aliajele Al − Cu Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal cuprul au o largă utilizare în tehnică (construcţia de maşini.

în care sunt distribuite uniform particule de fază secundară θ.21. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Cu Fig. aşa cum se poate observa în figura 9.5 % (situată în intervalul delimitat de abscisele punctelor C şi B ale diagramei de echilibru din figura 9. Pornind de la această observaţie. Procesul tehnologic prin care se realizează prelucrarea prin deformare plastică şi durificarea structurală a unui semifabricat confecţionat dintr-un astfel de aliaj are următoarele etape: 164 . atât la cald cât şi la rece..22. • θ este un compus intermetalic de tip geometric.21) şi au structura de echilibru la ta alcătuită dintr-o matrice de soluţie solidă α. aliajele Al − Cu se pot clasifica în două categorii: a) aliaje deformabile şi durificabile structural prin TT. 9.1.3). 9. soluţia solidă α se caracterizează printr-o bună plasticitate. b) aliaje pentru turnare. ca şi solventul sau. structură cristalină de tip CFC. fiind susceptibile de a fi durificate prin călire şi îmbătrânire naturală sau artificială (v. Deoarece configuraţia diagramei de echilibru din figura 9. aliajele Al − Cu se pot supune TT de călire de punere în soluţie.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent aluminiul şi ca solut cuprul ( α ≡ Al(Cu)).1. subcap. Fig. Structura de echilibru la ta a aliajelor Al − Cu cu %Cum = 4 % 9. din categoria fazelor Laves.6. care prezintă o structură cristalină de tip tetragonal. Aliajele industriale Al – Cu deformabile şi durificabile structural prin TT se caracterizează printr-o concentraţie masică de cupru %Cum = 2. deoarece prezintă..1. putând fi deformată plastic uşor.22.21 corepunde cele prezentate în figura 9. 9. cu formula chimică Al2Cu şi concentraţia masică de cupru %Cum = 54.1%.

. sporirea capacităţii de durificare prin călire şi îmbătrânire... compoziţia chimică a acestor aliaje se caracterizează prin: %Cum = 2. 9.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • călirea de punere în soluţie. pentru obţinerea la ta a unei structuri monofazice.19 .5.0.. Si): * rezistenţa mecanică...7 . ts0)..4.. %Mgm = 0.0.. Cele mai folosite sunt aliajele Al – Cu – Mg cu adaosuri de Mn.0. cunoscute sub denumirea de duraluminiu. plasticitatea şi capacitatea de durificare prin TT sunt influenţate substanţial de concentraţiile cuprului şi magneziului şi de raportul acestora. anihilarea influenţelor negative ale unor impurităţi greu de eliminat la elaborare.3 % şi = 18.2 % şi % Cu m % Mg m = 1..4 %. în timp ce plasticitatea cea %Cu m % Mg m mai mare (dar rezistenţa mecanică cea mai scăzută) o au aliajele cu %Cum = 4. * prelucrabilitatea prin deformare plastică şi rezistenţa la coroziune se înrăutăţesc când concentraţiile impurităţilor (Fe şi Si) cresc. ts). %Mnm = 0. constând din răcirea în apă a semifabricatului încălzit la o temperatură tic situată în intervalul (tso...3). θ’ sau θ) capabile să producă durificarea la nivelul dorit a structurii (v. Proprietăţile acestor aliaje sunt influenţate de ponderea elementelor de aliere. alierea aluminiului cu mai multe elemente fiind determinată de necesităţi privind îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin deformare plastică. îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune etc..6 %)... * capacitatea de durificare prin TT este diminuată la creşterea concentraţiei fierului.5 %. aceste influenţe negative fiind diminuate dacă raportul % Fe m % Si m este menţinut la o valoare subunitară.5 %.2.2. scap..2. Aliajele industriale aparţinând acestei categorii au compoziţie complexă.5 %.5 %.. în vederea separării din soluţia solidă α suprasaturată a precipitatelor (zone GP.2. cea mai mare rezistenţă mecanică se poate obţine la aliajele cu %Cum = 4. efectul negativ al fierului este eliminat.1. alcătuită din cristale de soluţie solidă α suprasaturată în cupru. %Mgm = 1. %Mgm = 0.. de raportul concentraţiilor acestora şi de prezenţa impurităţilor (Fe. iar impurităţile permanent prezente sunt Fe şi Si (concentraţiile masice maxime uzual acceptate pentru fiecare din aceste elemente fiind de 0. • îmbătrânirea (naturală sau artificială).. θ”.3. constând din menţinerea produsului prelucrat prin deformare plastică la o temperatură tii ∈ [ta. • prelucrarea prin deformare plastică a semifabricatului cu structură monofazică α. deoarece acesta fixează o parte din cupru sub forma compusului Al7FeCu2 (fază insolubilă în matricea α) şi diminuează astfel cantitatea de cupru disponibilă pentru formarea la îmbătrânire a precipitatelor ce asigură durificarea structurală a aliajelor.. 165 .2. dacă %Mgm ≥ 1 %.

Mg2Al3 (faza β).5 %. Mărcile de aliaje uşoare de tip duraluminiu..10 %.3.9 %. cu Mg. eutectic (α+θ) şi separări de fază secundară θ. Deoarece. %Mnm = 0. variaţiile caracteristicilor mecanice la tracţiune determinate la ta după menţinerea aliajului. în cazul aliajelor cu %Cum ≤ 5. Durificarea prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire a aliajelor de tip duraluminiu se realizează prin mecanismele prezentate în cazul aliajelor Al – Cu. în cazul aliajelor %Cu > 5.23. pentru acelaşi aliaj. β etc. la temperaturi t ∈ [ta.3. în timp ce compuşii conţinând Fe şi Mn rămân nedizolvaţi şi se menţin în structura aliajelor călite (cu efecte negative asupra plasticităţii acestei structuri).24 care redau. 9. pentru un aliaj %Cum = 3.1. %Sim = ≤ 0. Al6CuMg4. instalaţii de forare a sondelor. variaţiile caracteristicilor mecanice la tracţiune determinate prin încercări la temperaturi t ∈ [ta. ţevi. Structura de echilibru la ta este alcătuită din soluţie solidă α şi formaţiuni de fază secundară θ. ca şi aliajele deformabile. S. %Mgm = 1.) din care se realizează piese şi echipamente pentru aeronave. La încălzirea în vederea călirii compuşii intermetalici pe bază de Al. În procesul de îmbătrânire se formează mai întâi zone GP (de forma unor bastonaşe sau sfere).8. Si. S. apoi precipitate metastabile semicoerente cu matricea α (θ’. Mg (θ. S’. Ni.5Mn − T8). Cu. Acest fenomen este sugestiv ilustrat de diagramele prezentate în figura 9. Produsele realizate prin turnare din astfel de aliaje se pot sau nu supune 166 . etc.4. Mn.Fe)Al6 şi Al7Cu2Fe..6.2... corespund simbolurilor: AlCu4MgMn.5 % (corespunzător mărcii 2024 − T8 sau AlCu4Mg1.1. Al2CuMg (faza S). AlCu4Mg1.). Bi. menţinerile ulterioare ale acestor aliaje la temperaturi t > ta pot produce modificări structurale cu efecte substanţiale asupra caracteristicilor mecanice. diferite durate. platbande.).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Structura de echilibru la ta a aliajelor de tip duraluminiu este alcătuită din matricea α şi diverşi compuşi chimici (cu prezenţa şi ponderea dependente de compoziţia aliajului): Al2Cu (faza θ).9 %. Aliajele din această categorie se pot alia suplimentar. instalaţii petrochimice. 9.7 %.) se dizolvă în matricea α. autovehicule. (Mn. tratamentele de durificare structurală aplicate aliajelor de tip duraluminiu nu conduc la stări structurale de echilibru stabil. %Fem ≤ 0.5Mn şi AlCu4MgMnSi. β etc. Mg2Si. β’ etc.. iar în cazul unei îmbătrâniri avansate – precipitate stabile necoerente cu matricea α (θ. folosite la confecţionarea semifabricatelor (table..0.. 400 oC].8 %. Aliajele industriale Al – Cu pentru turnare se caracterizează printr-o concentraţie masică de cupru %Cum = 3. aşa cum s-a arătat în scap..2.7 % sau din soluţie solidă α. profile extrudate etc. efectuate după diferite durate de menţinere a aliajului la temperatura de încercare.. care redau. 400 oC] şi de diagramele prezentate în figura 9.

efectuate după diferite durate de menţinere a aliajului la temperatura de încercare.9. G AlCu4Si4MnSi. durificarea structurală a aliajelor pentru turnare se obţine de obicei prin atingerea stărilor T1 sau T5 (răcirea rapidă după turnare. la solidificarea cărora se produce transformarea eutectică L ⇒ α + θ şi principalul efect durificator îl aduce prezenţa în structură a eutecticului (α+θ). la care durificarea structurală se asigura în mod obişnuit prin atingerea stărilor T3. Caracteristicile mecanice la tracţiune ale unui aliaj 2024 – T8. GAlCu10Mg. GAlCu4Si1.24. G AlCu4MgTi.23. urmată de îmbătrânire naturală sau artificială) şi. determinate la ta după menţinerea aliajului. Fig. Caracteristicile mecanice la tracţiune ale unui aliaj 2024 – T8. Mărcile de aliaje industriale de acest tip (folosite pentru confecţionarea de semifabricate turnate cu destinaţii similare celor prezentate în cazul aliajelor deformabile) sunt: G AlCu10. T6 sau T8. T4. 400 oC].7 %. prin atingerea stărilor T4 sau T6. mai rar. la temperaturi t ∈ [ta.9. diferite durate. Spre deosebire de aliajele deformabile. G AlCu4Ni2Mg. determinate prin încercări la temperaturi t ∈ [ta. Durificarea structurală prin TT poate fi substanţială la aliajele cu %Cum ≤ 5. la care nu apare în structura de echilibru eutecticul (α+θ) şi este puţin importantă la aliajele cu %Cum > 5. 400 oC] Fig.7 %. G AlCu6Si5Mg. pentru obţinerea unei structuri cu soluţie solidă α suprasaturată în elemente de aliere.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase durificării structurale printr-un TT alcătuit din călire de punere în soluţie şi îmbătrânire naturală sau artificială. 167 . G AlCu8.

Si (%Sim = 1. care în stare recoaptă au Rm = 300. T6 sau T8. redată în figura 9. Aliajele industriale Al – Mg deformabile sunt de două tipuri: • aliajele monofazice α. AlMg5Ti şi AlMg5SiV..21.10 %. la aliajele cu %Mgm = 8.2 %).15 %. Aliajele din această categorie (cunoscute în tehnică sub denumirea de magnaliu sau alumag) se aliază suplimentar cu Mn (%Mnm = 0.. care se poate prelucra prin deformare plastică la rece sau la cald. Aliajele Al − Mg Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal magneziul se utilizează în tehnică (la fel ca şi aliajele Al − Cu şi Al – Cu − Mg) în aplicaţiile care impun materiale uşoare (cu densitate scăzută).. cu %Mgm = 4.250 N/mm2 şi A = 14.5. cu %Mgm = 0.5 %). creşterea rezistenţei mecanice la Rm = 500.2.1. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Mg..520 N/mm2.7 %]. b) aliaje pentru turnare...10 %.2. Ti (%Tim ≤ 0. aplicându-se succesiunea de operaţii corespunzătoare atingerii stărilor T3.0.2 %) şi V (%Vm ≤ 0. AlMg1SiCr..1.5. • aliaje bifazice α + β. la finisarea granulaţiei şi la sporirea caracteristicilor mecanice şi rezistenţei la coroziune.8 % (sub limita solubilităţii magneziului în aluminiu la ta). AlMg7. Cr (%Crm = 0. 37. • α ≡ Al(Mg) este o soluţie solidă de substituţie.. 9. AlMg5. T4......2.5. care se pot durifica structural prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire (la fel ca şi aliajele Al − Cu sau de tip duraluminiu). cu formula chimică Al3Mg2 şi cu concentraţia masică de Mg variabilă în intervalul [35.. determinând.. AlMg3.2 %). cu menţinerea alungirii procentuale după rupere la niveluri A ≥ 8.. AlMg2. Cele mai folosite aliaje din această categorie corespund mărcilor: AlMg1.12 % (sub limita solubilităţii magneziului în aluminiu la t = 450 oC).. • β este o fază bertholidă. AlMg9MnSi. Aliajele Al − Mg se pot clasifica în două categorii. cu structură cristalină de tip CFC şi cu bună plasticitate.6.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.1. de exemplu.. AlMg1Mn1. a) aliaje deformabile. efectele de durificare structurală prin TT sunt importante.0 %). care se pot durifica numai datorită ecruisării produse de prelucrarea lor prin deformare plastică la rece.25 şi are aceeaşi configuraţie ca şi diagrama sistemului de aliaje Al − Cu. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Mg este prezentată în figura 9. 168 .. care contribuie la creşterea efectelor de durificare structurală prin TT.3 % .6..

530 oC (pentru dizolvarea fazei β în matricea α) urmată de o răcire (călire) în apă (pentru menţinerea la ta a structurii monofazice α).. revenirea produselor călite la ti = 80. cu menţineri τm = 48.2.50 ore. 9. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Si 9. cu τm = 30.60 ore) este alcătuită din cristale de soluţie solidă α şi o reţea celulară intercristalină de fază β.. care constă din încălzirea şi menţinerea lor îndelungată la t i = 500. produsele turnate cu această structură suferă în exploatare un proces de coroziune intercristalină (atacarea preferenţială a reţelei intercristaline de Al3 Mg2 ). G AlMg10 şi G AlMg9MnSiTi. Aliajele industriale Al – Mg pentru turnare au %Mgm = 2. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Mg Fig.. produsele turnate din astfel de aliaje se supun unui TT.. 169 ..25.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Fig.100 oC.... 9. determină precipitarea parţială a fazei β (care are efecte de durificare a structurii) sub forma unor şiruri intercristaline alcătuite din particule globulare (care nu mai formează o reţea continuă şi nu mai determină producerea fenomenului de coroziune intercristalină). Cele mai utilizate aliaje din această categorie corespund mărcilor: G AlMg3.2.. Structura de echilibru a semifabricatelor turnate din astfel de aliaje (obţinută după aplicarea unei recoaceri de omogenizare la ti = 450.26.500 oC.6... G AlMg5.12 %. Pentru a preveni apariţia acestui fenomen nedorit.. Deoarece faza β (compusul Al 3 Mg2 ) are rezistenţă scăzută la acţiunea mediilor active de lucru.

Cr. Si.6. ca aliaje uşoare pentru turnare (corpuri de maşini. sunt 170 . conţinând în plus compuşii intermetalici: MgZn2. Structura de echilibru la ta a aliajelor din această categorie este similară celei corespunzătoare aliajelor tip duraluminiu. Caracteristicile de rezistenţă mecanică prezentate anterior corespund în mod obişnuit produselor livrate în starea T6.) Aliajele din această categorie folosite cu cea mai mare pondere în aplicaţiile tehnice corespund mărcii AlZn6Mg2. introduse fiecare în concentraţii masice care nu depăşesc 0.6.3 %). iar în stadiile avansate – precipitate metastabile semicoerente cu matricea α (de tip M’. Cu (%Cum = 1. Structura acestor aliaje se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic Al .4. sub denumirea silumin. corpuri de carburatoare pentru autovehicule etc. în procesul de îmbătrânire artificială al aliajelor călite se formează în stadiile iniţiale zone GP. ca aliaje deformabile cu rezistenţă mecanică ridicată (Rm = 550. având ca element principal de aliere zincul (%Znm = 5. cartere şi pistoane pentru motoare cu ardere internă şi compresoare de aer. sub denumirea de zincral sau alzimac. se folosesc în tehnică. prezentată în figura 9..8 %) şi adaosuri de Mg (%Mgm = 2. deoarece solubilitatea aluminiului în siliciu este foarte redusă (concentraţia masică de Al care se poate dizolva în Si este %Alm = 0.26. α are structură cristalină de tip CFC şi prezintă o bună palsticitate. T’ etc..). Aliajele Al − Zn Aliajele aluminiului.) şi apoi precipitate stabile necoerente (de tip M.2 %) şi alte elemente (Mn.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.). datorită proprietăţilor lor bune de turnare (temperatura de solidificare-topire scăzută. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Si.. Ti...2 %). Aliajele folosite cu precădere în tehnică. Aliajele Al – Si Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal siliciul se utilizează în tehnică. • β este soluţia solidă având ca solvent siliciul şi ca solut aluminiul (β ≡ Si(Al)).. la t = 577 oC şi %Alm ≅ 0 % la ta) se poate considera că β ≡ Si.. (faza M) sau Al2Mg3Zn3 (faza T).Si.3.5 %. Zr.5.5Cu1.750 N/mm2 şi A ≥ 8 %). • α este soluţia solidă având ca solvent aluminiul şi ca solut siliciul (α ≡ Al(Si)). armături şi piese industriale rezistente la uzură şi coroziune la temperaturi ridicate în prezenţa gazelor oxidante.T etc.. 9. fluiditate ridicată etc.

Structura de echilibru la ta a siluminului modificat cu Na (%Sim = 13 %) În tehnică se utilizează şi aliaje de tip silumin cu conţinuturi scăzute de Si (%Sim = 5.27. 9. care formează compuşi intemetalici cu componentele existente în aceste aliaje (Mg2Si... 9.4 %) sau Ni (%Nim = 0. GAlSi12CuMgni.3.160 oC.8 %).540 oC. aşa cum se poate observa pe micrografia prezentată în figura 9. caracterizată prin niveluri ridicate ale rezistenţei mecanice şi plasticităţii (Rm = 200..0 %)... GAlSi9Cu3Mg... Cu (%Cum = 1.12 ore) a produselor turnate realizate din astfel de aliaje. aşa cum se poate observa pe micrografia din figura 9... astfel că structura de echilibru a aliajelor la ta va fi alcătuită din cristale de soluţie solidă α (separate preeutectic) şi eutectic (α+β). Pentru îmbunătăţirea caracteristicilor mecanice şi tehnologice ale acestor aliaje se practică modificarea cu sodiu (care se adaugă înainte de turnare..0.. Aliajele din această categorie folosite de obicei în aplicaţii tehnice corespund mărcilor: GAlSi12Mn. aliate suplimentar cu Mg (%Mgm = 0.10 %). Structura de echilibru la ta a siluminului nemodificat (%Sim = 13 %) Fig.. Prezenţa sodiului determină micşorarea temperaturii eutectice de la 577 oC la 565 oC şi deplasarea concentraţiei eutectice de la %Sim = 11. sub formă de cloruri sau fluoruri.. Al2Cu.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase aliajele eutectice sau uşor hipereutectice (cu %Sim = 11. urmată de îmbătrânire artificială la ti = 150.7 % la %Sim = 14 %...3. cu τm = 3...28.28. Aliajele cu o astfel de structură nu au caracteristici mecanice convenabile (Rm = 130. peste aliajele topite).10 %). Al3Ni) şi crează astfel posibilitatea durificării structurale prin TT (călire de punere în soluţie de la ti = 350...150 N/mm2 şi A = 1. 171 .2 %) şi prezintă rezistenţă scăzută la acţiunea mediilor corosive.. GAlSi8cu3Ni şi GAlSi9Mg.14 % ) a căror structură de echilibru la ta este alcătuită din cristale de Si (formate preeutectic) şi eutectic (α+β).27..3.. modificarea cu sodiu determină formarea unor particule de adsorbţie pe suprafeţele germenilor cristalini şi asigură astfel o structură primară cu granulaţie fină.260 N/mm2 şi A = 6.. în acelaşi timp. Fig..

• deformarea plastică a titanului se realizează la temperaturi situate deasupra punctului critic tc = 882 oC.. aşa cum se poate observa în figura 9..25 %. a cărei plasticitate se îmbunătăţeşte 172 .01 %. comportării foarte bune în prezenţa mediilor active de lucru şi posibilităţilor de prelucrare prin deformare plastică şi de influenţare a proprietăţilor lor prin aplicarea de tratamente termice. deoarece la depăşirea acesteia oxigenul pătruns în interstiţiile structurii cristaline a titanului produce fragilizarea acestuia).70 %. cu structură cristalină de tip HC. densităţii scăzute ( ρ Ti ≅ 4500 kg/m3)..260 N/mm2 şi A = 60. 9. titanul foarte pur are Rm = 220. sunt impurităţile gazoase: oxigenul (a cărei concentraţie trebuie limitată la 0.. titanul tehnic (cu conţinuturile de impurităţi sub limitele admisibile precizate anterior) are Rm = 550.2.7. Principalele proprietăţi fizico-chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale titanului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1.1 %. Pentru înţelegerea corespunzătoare a principalelor aspecte referitoare la titan şi aliajele acestuia trebuie subliniate următoarele aspecte particulare: • titanul prezintă două stări alotropice (modificaţii): Tiα. aşa cum se observă pe micrografia prezentată în figura 9.. azotul (a cărei concentraţie maximă admisă este de 0. 9. măresc rezistenţa mecanică şi micşorează drastic plasticitatea şi tenacitatea titanului făcându-l inapt pentru prelucrarea prin deformare plastică. care modifică valoarea punctului critic tc.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. răcirea rapidă (călirea) de la temperaturi ti > tc determină formarea unei structuri cu cristale aciculare (numită martensită M ≡ α’).2).2 %. deoarece la concentraţii mai mari se formează o reţea intercristalină de hidruri de titan care determină comportarea fragilă la rupere a titanului). • impurităţile cu grad major de nocivitate (în afară de cele menţionate în tabelul 9.3. stabil deasupra temperaturii tc = 882 oC şi până la temperatura ts = 1660 oC. deoarece la depăşirea acesteia azotul dizolvat interstiţial în titan produce fragilizarea acestuia) şi carbonul (a carei concentraţie masică trebuie limitată la 0. iar titanul impurificat peste limitele anterior precizate este extrem de fragil şi nu poate fi prelucrat prin deformare plastică.1. deoarece la concentraţii mai mari se formează precipitate de carbură de titan care durifică şi fragilizează titanul).29. hidrogenul (a cărei concentraţie trebuie limitată la 0. datorită caracteristicilor mecanice ridicate (mai ales la temperaturi înalte). cu structură cristalină de tip CVC...2 şi 9.30.. stabil sub temperatura tc = 882 oC şi Tiβ.06 %.650 N/mm2 şi A = 20. Titanul şi aliajele pe bază de titan Titanul şi aliajele sale constituie materiale deosebit de importante pentru tehnica modernă. iar răcirea lentă după deformare conduce la obţinerea unei structuri cu cristale poliedrice de Tiα ≡ α.

semnificaţiile fazelor care apar pe această diagramă fiind: L este soluţia lichidă a componentelor Ti şi EA. Fig. C. A ≥ 18 % şi Z ≥ 40%). Cu. O) determină creşterea stabilităţii Tiα şi măresc temperatura punctului critic tc. Nb) sunt izomorfe cu Tiβ (au.32. structură cristalină de tip CVC). aliajele titanului având concentraţii reduse de elemente de aliere (%EAm ≤ 10 %). Sn.33 (foarte asemănătoare cu diagrama de echilibru metastabil Fe − Fe3C). în general.30. În categoria elementelor betagene se încadrează şi Mn.31. Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare pe care le formează titanul cu astfel de EA au configuraţia prezentată în figura 9. faza γ corespunzând unui compus intermetalic TimEAn (Ti2Cu. Titanul formează aliaje cu diverse elemente. Fe.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase considerabil dacă se aplică un TT de revenire la o temperatură imediat inferioară punctului tc (în această stare titanul are Rm ≥ 700 N/mm2.29. micşorând temperatura punctului critic tc. în aceste cazuri faza β ≡ Tiβ(EA) ar trebui să se descompună eutectoid 173 .). Ti2Ni etc. 9. Structura titanului deformat plastic la cald la tDP > tc şi răcit rapid (călit) B. la care se produce transformarea alotropică Tiα ⇔ Tiβ. Elementele stabilizante β sau elementele betagene (Mo. Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare pe care le formează titanul cu astfel de EA au configuraţia prezentată în figura 9. Elementele stabilizante α sau elementele alfagene (Al. V. au solubilitate ridicată în Tiβ şi determină creşterea stabilităţii acestuia.31. Structura titanului deformat plastic la cald la tDP > tc şi răcit lent Fig. Cr care formează cu titanul sisteme de aliaje având diagramele de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. β – soluţia solidă β ≡ Tiβ(EA) şi γ – faza intermediară care se poate forma la răcirea aliajelor sistemului prin cristalizare din faza lichidă sau prin transformarea peritectică (la t = tp) L + β ⇒ γ şi care se poate descompune prin transformarea peritectoidă (la t = tpe) β + γ ⇒ α. 9. Elementele care formează aliaje cu titanul se pot clasifica aşa cum se prezintă în continuare. semnificaţiile fazelor care apar pe aceste diagrame fiind identice celor precizate în cazul diagramei din figura 9. α – soluţia solidă α ≡ Tiα(EA). ca şi Tiβ. N. A.

V. Nb) care nu formează compuşi chimici cu Ti Fig. 9. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere betagene (Mn. 9.31. 9. deoarece transformarea se desfăşoară foarte lent. Cr) care formează cu Ti compuşi chimici γ ≡ ΤimΕΑn 174 . Fe. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere betagene (Mo.33.32. dar. Fig. C. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere alfagene (Al. N. Cu.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (β ⇒ α + γ). Sn. la vitezele de răcire uzuale pentru aliajele tehnice nu se poate produce şi faza β rămâne stabilă până la ta. O) Fig.

8 %) şi mici adaosuri de alte elemente (alfagene sau betagene): Sn. • aliaje monofazice β. se aplică la produsele realizate din aliaje monofazice α şi bifazice în scopul refacerii plasticităţii după prelucrările prin deformare plastică la rece.. Mo. etc... Călirea martensitică se realizează de la o temperatură ti la care aliajul supus TT are o structură monofazică β sau bifazică α + β. în care se încadrează aliajele pe bază de Ti având ca element de aliere principal aluminiul (%Alm = 5.700 oC).... %Snm = 1.. cât şi elemente betagene (V. în care se încadrează aliajele tehnice care conţin atât elemente alfagene. C. • aliaje bifazice α + β.13 %)..8 %) şi Sn (%Snm = 1. rezultă că aliajele titaniului se pot clasifica în funcţie de structura pe care o prezintă la ta în: • aliaje monofazice α. în mod obişnuit se realizează la ti = 550. temperatura ti alegându-se astfel încât să fie depăşită temperatura de recristalizare primară (trp = 650. ti = 750. ca şi la oţeluri.2 %) şi sunt bogat aliate cu elemente betagene (%Crm = 3..4 ore. A.14 %.3 %.... Recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază. cele mai folosite aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiV13Cr11Al3.5 şi TiAl6Sn2Zr2Mo.2 %). TiAl6Sn2V6 şi TiAl5Sn2Zr4Mo6Cr4. Cr. TiAl3Mn1. %Vm = 12.. în care se încadrează aliajele tehnice care conţin în concentraţii mici de elemente alfagene (%Alm = 2. Cele mai utilizate TT sunt prezentate în continuare. care este însoţită de o creştere importantă a granulaţiei (de obicei.). B. Mo. cele mai utilizate aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiAl5. transformarea fazei β în martensită (β ⇒ M) se realizează la răcirea acesteia sub o temperatură Ms (numită punct martensitic superior) şi se finalizează când se atinge o temperatură Mf (numită punct martensitic inferior). Fe. Călirea martensitică.... cu τm = 1... se aplică la produsele realizate din aliaje bifazice în scopul creşterii caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi menţinerii unor niveluri ridicate ale caracteristicilor de plasticitate şi tenacitate. ca aluminiul (%Alm = 2. etc.800 oC).) capabile să le modifice structura şi să le confere proprietăţile fizico-mecanice impuse de condiţiile lor de utilizare. Mn.. urmată de revenire (îmbătrânire).5. TiAl5Sn2. nitrurare. Semifabricatele şi produsele realizate din aliaje pe bază de titan se pot supune unor tratamente termice sau termochimice (carburare.. cele mai folosite aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiAl6V4... dar să nu se producă transformarea α ⇒ β. Cr. TiMo8V8Fe2Al3 şi TiV10Fe2Al3.. %Mom = 3.10 %.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Ţinând seama de cele prezentate anterior.. Recoacerea de detensionare se aplică la produsele din aliaje pe bază de titan în scopul diminuării nivelului tensiunilor reziduale produse de prelucrările utilizate pentru obţinerea acestora. Ms şi Mf 175 .600 oC.

Dacă la temperatura ti de la care se face călirea aliajul supus TT are 176 .35. M ≡ α’ fiind o soluţie solidă suprasaturată de EA în Tiα. menţinându-şi la ta structura monofazică β. Descrierea comportării la călire a aliajelor titanului cu elemente betagene care nu formează compuşi chimici cu Ti Dacă aliajele pe bază de titan din care sunt confecţionate produsele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9.9. Dacă aliajele pe bază de titan din care sunt confecţionate produsele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. comportarea la călire martensitică se poate analiza pe baza diagramelor redate în figura 9. comportarea la călire martensitică se poate analiza folosind diagramele din figura 9.33. cu aspect metalografic acicular şi cu duritatea şi rezistenţa mecanică crescătoare odată cu concentraţia EA în aceste aliaje.32.35. • aliajele având a % < %EAm < b % capătă o structură alcătuită din martensită M ≡ α’ şi fază β reziduală. Descrierea comportării la călire a aliajelor titanului cu elemente betagene care formează compuşi chimici γ ≡ ΤimΕΑn Fig. astfel: • aliajele având %EAm ≤ a % capătă o structură complet martensitică.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR depinzând de concentraţia EA conţinute în aliajul din care sunt confecţionate produsele supuse tratamentului. Fig. cu structură hexagonală deformată (datorită suprasaturării în EA). • aliajele având %EAm ≥ b % nu se călesc.34.9.34.

cu grosimea x = 0.35.650 oC > 425 oC.970 N/mm2) şi prezintă în acelaşi timp şi bune caracteristici de plasticitate şi tenacitate (A = 10. comportarea sa la călire este similară (în funcţie de concentraţia EA) celei descrise anterior..35 J).. Aliajele pe bază de titan călite şi revenite au caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (Rm = 900.. pe lângă clasele de metale şi aliaje neferoase anterior prezentate şi alte metale şi aliaje neferose. dacă aliajele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru (cu transformare eutectoidă) de tipul prezentat în figura 9.24 ore.. scap. dacă aliajele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei din figure 9. în atmosferă de azot).950 oC. În continuare sunt tratate succint câteva clase de metale şi aliaje neferoase cu proprietăţi speciale.. Deoarece fragilitatea conferită de prezenţa în structură a fazei ω este inacceptabilă..5. 2.8..32. cu fragilitate accentuată.15 %. cu durate de menţinere τm = 2. în mod obişnuit revenirea aliajelor pe bază de titan călite se face la ti = 450.. Rp0.. 9.1300 N/mm2. Tratamentele termochimice se aplică la produsele confecţionate din aliaje pe bază de titan în scopul creşterii rezistenţei la uzare a acestora. Z = 20.900 HV.25 %. Aliajele antifricţiune Aliajele destinate realizării cuzineţilor lagărelor de alunecare utilizate ca organe de rezemare a arborilor maşinilor şi utilajelor trebuie să prezinte o rezistenţă mare la uzare atât în condiţiile normale de ungere.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase structura monofazică β.60 ore.05. De obicei se utilizează tratamentul termochimic de nitrurare (la ti = 850. alcătuite din fazele α şi γ..1.. Alte metale şi aliaje neferoase În tehnică se utilizează.8..1) compoziţia corespunzătoare abscisei punctului B şi. nu se produce (sau se produce parţial) transformarea ei în martensită. care trece apoi (la temperaturi de revenire ti > 425 oC) în faza stabilă α. La revenirea aliajelor călite se produce transformarea structurilor alcătuite din martensită şi/sau fază β în structuri apropiate de echilibru.2 = 820... D.33.15 mm şi duritatea 750. cu τm = 30. 9. faza β stabilă la această temperatură are (în conformitate cu regula izotermiei – v. cât şi în situaţiile 177 ...... În procesul de revenire faza metastabilă β se transformă mai întâi (la temperaturi sub 425 oC) într-o fază intermediară ω. aşa cum se poate constata pe diagrama din figura 9. KV = 30. sau din fazele α şi β..0. Dacă temperatura ti se alege însă astfel încât structura aliajului să fie bifazică... care conduce la obţinerea unor straturi superficiale bogate în azot (în structura cărora apare nitrura de titan TiN).

capabile să preia solicitările mecanice la care sunt supuşi arborii pe care îi susţin.. au. rezultă că aliajele pentru cuzineţi trebuie să aibă proprietăţi antifricţiune. uniform distribuite în masa matricei α. Structura la ta a unei compoziţii pe bază de staniu Fig. pentru a asigura regimuri termice staţionare de funcţionare a lagărelor.6 %). de compuşi intermetalici SnSb (sub formă de cristale poliedrice mari) şi Cu3Sn (sub formă de cristale aciculare fine) şi se utilizează pentru cuzineţii lagărelor de la turbocompresoare.15 %. Structura la ta a unei compoziţii pe bază de plumb • aliajele pe bază de staniu şi plumb (%Snm = 10.. Aliajele antifricţiune utilizate în tehnică se pot împărţi.9. în clasele şi categoriile prezentate în continuare.. denumite compoziţii pe bază de Sn sau aliaje Babbit.75 %) cu stibiu (%Sbm = 10.. care să înmagazineze substanţele de ungere (lubrifianţii) şi să poată disipa cu uşurinţă căldura produsă datorită frecării.8.3 %).36.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (accidentale) când ungerea este insuficientă sau chiar absentă. %Pbm = 70.12 %) şi cupru (%Cum = 5. care să conţină atât faze moi(cu duritate scăzută şi plasticitate ridicată). Fig... adică să asigure valori cât mai scăzute ale coeficienţilor de frecare de alunecare µ la contactele fus – cuzinet. în plus. în funcţie de mărimea temperaturii lor ts.. deoarece procesele de uzare a cuzineţilor se produc datorită frecării cu zonele de rezemare ale arborilor (numite fusuri)..12 %) şi cupru (%Cum = 2.1.. electromotoare.9. capabile să asigure conformarea (acomodarea) cuzineţilor după configuraţia geometrică a fusurilor arborilor. denumite compoziţii pe bază de Sn şi Pb sau aliaje Babbit cu Sn şi Pb. motoare Diesel etc... aşa cum se poate observa în figura 9. structura alcătuită dintr-o matrice moale de soluţie solidă α ≡ Sn(Sb. Aliajele antifricţiune cu ts joasă reprezintă o clasă de materiale ale cărei categorii reprezentative sunt: • aliajele pe bază de staniu cu stibiu (%Sbm = 10. aceste aliaje trebuie să aibă capacitatea de a forma pe suprafeţele active ale cuzineţilor reţele de canale capilare. 9.37... caracterizate prin încărcări mecanice reduse şi turaţii mari ale arborilor. au structura alcătuită dintr-o 178 .1.36. cât şi faze dure sau semidure. Aliajele cu bune proprietăţi antifricţiune trebuie să aibă o structură eterogenă. Cu) şi formaţiuni dure.

.3 %). lagărele de la locomotive). au. cupru (%Cum = 0.. • aliajele pe bază de aluminiu cu staniu (%Snm = 19. au structura alcătuită din cristale de soluţie solidă β ≡ Zn(Al) şi amestecuri eutectice (binare sau ternare) ce conţin fazele bertholide dure formate de zinc cu elementele de aliere şi se utilizează la confecţionarea cuzineţilor pentru lagărele cu funcţionare intermitentă.0..2. bronzurile cu beriliu şi bronzurile cu plumb.. Si) care să confere duritatea dorită masei lor structurale de bază şi cu adaosuri de P şi Pb. 9. cupru (%Cum = 4.NiAl3 etc. 179 . de exemplu..3 %) şi plumb (%Pbm = 1.5. Mg şi Al..1.8 %).. Ti..5.. Aliajele antifricţiune cu ts moderată reprezintă o clasă de materiale ale cărei categorii reprezentative sunt: • aliajele pe bază de zinc cu aluminiu (%Alm = 8..8. turaţii mici şi solicitări mecanice ridicate (cum sunt.37..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase masă semidură de eutectic ternar (Sn + SnSb + Pb). maleabile sau nodulare) cu grafit în structură...) şi se folosesc la realizarea cuzineţilor pentru lagărele care funcţionează cu încărcări mecanice moderate şi turaţii medii ale arborilor..1. scap..5 %) şi magneziu (%Mgm = 0. Mg şi Al) şi formaţiuni cristaline dure de compus definit Pb3Ca şi se utilizează la realizarea cuzineţilor lagărelor cu încărcări mecanice ridicate şi cu turaţii relativ reduse ale arborilor (de exemplu.3.1. care le îmbunătăţesc comportarea la uzare. principale categorii de aliaje ale acestei clase au fost prezentate anterior (v.. 9.. 9. Cu. structura alcătuită dintr-o matrice moale de plumb (uşor durificată prin dizolvarea adaosurilor de Na. aşa cum se prezintă în figura 9. în care sunt înglobate particule dure de compuşi intermetalici (CuAl2.24 %) şi cupru (%Cum = 0.. în această clasă sunt incluse şi fontele antifricţiune..8.2 %) sau cu staniu (%Snm = 6. denumite compoziţii pe bază de Pb sau aliaje Bahnmetall.8. Ni. cuzineţii lagărelor pentru locomotive şi vagoane de marfă).0 %).. • aliajele pe bază de plumb cu calciu (%Cam = 0. cuzineţii lagărelor de la macarale şi poduri rulante)..10 %).2 %) sau cu cupru (%Cum = 1.2 %) şi nichel (%Nim = 0. sunt mai ieftine decât compoziţiile pe bază de Sn (deoarece staniul este înlocuit parţial cu plumb) şi se pot folosi la realizarea cuzineţilor pentru lagăre cu încărcări mecanice ridicate (de exemplu.1.0 %) şi mici adaosuri de Na.3): bronzurile bifazice cu staniu (bronzurile hipoeutectoide). aliate cu elemente (Cr.2.8.1.1. în care sunt înglobate particule dure de compuşi intermetalici SnSb şi Cu3Sn.3. Aliajele antifricţiune cu ts ridicată reprezintă o clasă de materiale destinată confecţionării cuzineţilor lagărelor de alunecare cu încărcări mecanice mari şi turaţii moderate sau reduse ale arborilor.1. au structura alcătuită dintr-o matrice moale de soluţie solidă α ≡ Al(EA). bronzurile cu aluminiu.. bronzurile cu siliciu şi plumb.5. care sunt fonte (cenuşii. bronzurile cu siliciu şi nichel. În afară de bronzuri.

MA < ts.MA > 450 oC.MB. pentru realizarea unei LIP de bună calitate. desfăşurarea proceselor de umectare – difuzie este esenţială.2. pastă. • prin solidificarea MA se obţine LIP. Principiul de lucru la lipire este simplu: • MA se topeşte cu ajutorul unei surse termice şi se introduce în interstiţiul (rostul) dintre piesele care trebuie îmbinate. Analizând principiul de lucru expus.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.MA ≤ 450 oC sau lipire tare (brazare). rezultă că. trebuie să prezinte o bună capacitate de umectare a MB şi (în cazul lipirii tari) trebuie să fie compatibil cu MB din punctul 180 . deoarece asigură realizarea legăturilor coezionale între MA şi MB. trebuie respectate următoarele condiţii: • suprafeţele rostului dintre piesele de lipit trebuie să fie curăţite perfect. această clasificare convenţională având la bază constatarea (facută experimental) că rezistenţa mecanică a LIP realizată între două piese confecţionate dintr-un anumit MB este cu atât mai mare cu cât MA folosit are ts. numite lipituri (LIP). • MA topit umectează suprafeţele rostului şi se stabileşte un contact nemijlocit între MA şi MB (o parte din atomii MA ajung în câmpul de atracţie al atomilor MB aflaţi pe suprafeţele rostului). îndeplinirea acestei condiţii impune curăţirea (mecanică sau chimică) atentă a suprafeţelor pieselor înainte de lipire şi/sau folosirea la lipire a unor fluxuri (sub formă de pudră.MA mai înaltă.MA < ts. iar dacă ts. lipirea poate fi: lipire moale.MA inferioară temperaturii de topire – solidificare ts. • MA în stare topită trebuie să aibă fluiditate suficientă (pentru a pătrunde uşor în rostul dintre piesele de lipit). dacă ts.MB a materialului de bază (MB).MA a MA folosit şi de rezistenţa îmbinărilor realizate. pentru a fi asigurate condiţiile de desfăşurării proceselor de realizare a contactului nemijlocit între MA şi MB. între piesele metalice. au loc şi procese de difuzie reciprocă între MA (în stare lichidă) şi MB (în stare solidă). caracterizată prin: eterogenitate (deoarece MA este diferit de MB). topitură etc. deoarece ts. dacă ts. Aliajele pentru lipire Lipirea este o metodă tehnologică de realizare pe cale metalurgică a unor îmbinări nedemontabile eterogene. în funcţie de ts.) care să realizeze îndepărtarea oxizilor şi aerului adsorbit de pe suprafeţele rostului. evident.MA este mare (la lipirea tare). folosind materiale de adaos (MA) cu temperatura de topire – solidificare ts. continuitate metalică (datorită legăturilor coezionale asigurate între MA şi MB) şi rezistenţă mecanică mai mică decât a MB (deoarece ts.8. MB rămâne în stare solidă. înveliş pe vergelele din MA. din care sunt confecţionate piesele ce se îmbină.MB).

1.8. 181 .8.20 %) au ts....17 %..8 %) au ts..1. %Agm = 1.8..2..2. Aliajele pentru lipire moale au ca tipuri reprezentative: • aliajele Sn – Pb (%Pbm = 10.40 %. Aliajele pentru lipire tare au ca tipuri reprezentative: • aliajele Cu – Zn (alamele speciale cu %Znm = 58. cutii de conserve etc.2 %). aliajele Cd – Zn – Ag (%Znm = 15..36 %. alame. alame etc.40 %)..2.. • aliajele Cu – P (%Pm = 5.300 oC şi se folosesc la lipirea pieselor pentru electrotehnică (ce trebuie să aibă conductibilitate electrică ridicată) din cupru. aliaje de tip monel etc.3. îndeplinirea unora dintre aceste condiţii poate fi asigurată (în cazul multor MA) folosind la lipire fluxuri adecvate (pentru micşorarea tensiunii superficiale a MA şi creşterea capacităţii sale de umectare a MB)....1. nichel... fonte. aliajele Zn – Cd (%Cdm = 24. • aliajele Cd – Zn (%Znm = 35. aparate sanitare.900 oC şi se utilizează la lipirea pieselor din cupru şi aliaje pe bază de cupru.7 %) şi aliajele Cu – Ag – P (%Agm = 5. %Sbm = 0.8..30 %.MA = 700 . %Znm = 25..7 %) au ts.... cupru.6 %) au ts. fără apariţia de faze (soluţii solide..270 oC şi se folosesc la lipirea pieselor din oţeluri.2. conductori electrici..11 %).1. %Znm = 10. %Agm = 2.. clorura de zinc şi clorura de amoniu (fluxuri de natură anorganică).. circuite imprimate.50 %. radiatoare auto.5 %)... a conductelor de presiune din oţeluri inoxidabile şi a produselor realizate din metale preţioase sau aliaje ale acestora (cele cu conţinut ridicat de argint şi adaosuri de cadmiu.. %Pm = 5..... %Agm = 1..25%) şi aliajele Zn – Al (%Alm = 4....MA = 190 . alame etc. %Pbm = 10. aliajele Cd – Zn – Pb (%Znm = 28. aliajele Pb – Ag (%Agm = 3.90 %....2.. bronzuri....2 % şi %Sim = 0.800 oC şi se utilizează la lipirea pieselor din cupru şi aliaje pe bază de cupru...... manşoane pentru cabluri.. nichel şi aliaje pe bază de nichel. • aliajele Sn – Ag (%Agm = 4..8..4 %) şi aliajele Pb – Sn – Ag (%Snm = 1.4 %) au ts. aliajele Sn – Pb – Ag (%Pbm = 35. %Snm = 0. argint... nefiind recomandate (datorită conţinutului ridicat de fosfor) la lipirea pieselor din oţeluri...0 %....3.. Principalele fluxuri care se folosesc cu aceste aliaje sunt: colofoniul (flux de natură organică).MA = 200 .. 9.20 %. %Cdm = 17. 9.2.400 oC şi se folosesc la lipirea pieselor rezistente la coroziune din aluminiu.. Aliajele pentru lipire utilizate în tehnică se pot împărţi în clasele şi tipurile prezentate în continuare.8.98 %) şi Sn – Pb – Sb (%Pbm = 40....15 %. • aliajele Cu – Ag – Zn (%Agm = 20. aliaje pe bază de aluminiu etc..5.30 %) şi aliajele Cu – Ag – Zn – Cd (%Agm = 40. acidul clorhidric.62 %. care măresc plasticitatea LIP)..MA = 230 .).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase de vedere al desfăşurării (în condiţiile termice de realizare a lipirii) unor procese cât mai intense de difuzie reciprocă.MA ≅ 900 oC şi se folosesc pentru lipirea pieselor din cupru.0 %). nesupuse (în timpul utilizării) la solicitări mecanice importante (tinichigerie ordinară.MA = 700 .. compuşi chimici) fragile.2..2 %) au ts.

prezentate în tabelul 9... %Sim = 8. C.5Ts.20 %.. ridicarea temperaturii peste temperatura de recristalizare Trp ≅ 0.5 şi 6.1100 oC şi sunt recomandate la lipirea pieselor din metale greu fuzibile sau din aliaje refractare.12 corespund în totalitate acestei condiţii privind structura. deoarece.10−2 s−1). Pentru materiale metalice cu structură monofazică (metal pur sau soluţie solidă) cele două condiţii sunt contradictorii şi incompatibile. fără apariţia riscului de fisurare sau rupere datorită apariţiei fenomenului de gâtuire (v. aşa cum este cunoscut (v. În consecinţă. materialele metalice apte a fi deformate superplastic sunt aliajele cu structură bifazică..37 şi prezinta următoarele particularităţi: * procesul este bazat pe producerea unor secvenţe multiple de alunecare 182 . scap.MA = 1000. la care se manifestă cu intensitate ridicată procesele de difuzie ale atomilor componentelor materialelor. Fluxurile care se folosesc cu aceste aliaje au drept component de bază boraxul. iar ca adaosuri (pentru mărirea fluidităţii şi creşterea capacităţii de decapare) acidul boric. Viteza de deformare (viteza de creştere a deformaţiilor specifice ε în materialele supuse deformării) trebuie să fie foarte mică (10−4.2).5000 %.. principalele aliaje superplastice cunoscute şi utilizate până în prezent.4Ts conduce la aparitia fenomenului de creştere a granulaţiei.30 %) şi aliajele Ni – Cr − Si (%Crm = 18.9)) atinge valori GD = 400.8. clorura de zinc şi fluorurile alcaline.. Mecanismul de producere a procesului de deformare superplastică este redat schematic în figura 9. A..10 %) au ts.. fie alcătuite dintr-o matrice structurală de bază şi o fază secundară (cu un conţinut procentual suficient de mare. Aliajele superplastice Superplasticitatea este proprietatea unor aliaje de a se deforma plastic cu grade mari de deformare. cu granulaţia de acelaşi ordin de marime ca şi a matricei şi distribuită astfel încât să blocheze creşterea granulaţiei matricei)..4). Gradul de deformare al aliajelor superplastice (definit de relaţia (3. Cercetările teoretice şi experimentale efectuate până în prezent au evidenţiat condiţiile şi aspectele prezentate în continuare privind deformarea superplastică a materialelor metalice.3.3. scap.2...ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • aliajele Ni – Cr (%Crm = 10. fie eutectice sau eutectoide (la care creşterea granulaţiei este limitată de interacţiunea fazelor care alcătuiesc amestecurile mecanice).. Materialele metalice trebuie să prezinte o structură cu granulaţie fină şi stabilă (dimensiunile grăunţilor cristalelor care alcătuiesc structura trebuie să fie mai mici ca 10 µm) şi să fie supuse deformării plastice la o temperatură Tdp ≥ 0. 3. 9. ceea ce corespunde unor procese foarte lente de deformare plastică. B.

9. 9.6 % %Cdm=18 % %Pbm=38 % %Alm=6 %.5 %. %Vm=4 % %Alm=22 % Caracteristicile structurale aliaj eutectic v.39. scap. cu asigurarea permanentă a contactului dintre aceştia prin contribuţia unor fenomene de acomodare.5 % %Znm=10. fig.9 %.4 % %Snm=44 % %Cum=9.7 %. %Zrm=0. 9. %Fem=4 % %Alm=33 % %Znm=6 %.38) din modificarea poziţiei grăunţilor prin deplasare liniară şi rotire. constând (aşa cum se observă în figura 9. Tabelul 9. Ciclul histerezis al transformărilor in aliajele cu memoria formei . %Zrm=0. Mg) + fază secundară (ZrAl3) aliaj eutectic α ≡ Cu(Al) + faze secundare aliaj eutectic α ≡ Mg(Zn) + faze secundare eutectic eutectic α+β v. Compoziţia chimică şi caracteristicile principalelor tipuri de aliaje superplastice Tipul aliajului Al – Cu Al – Cu – Zr Al – Zn – Mg – Zr Bi – Sn Cu – Al – Fe Mg – Al Mg – Zn – Zr Pb – Cd Sn – Pb Ti – Al – V Zn – Al Compoziţia chimică %Cum=33 % %Cum=6 %.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase între grăunţii cristalini ai materialului supus deformării..7 eutectoid GDmax la deformarea superplastică la tracţiune. deplasarea dislocaţiilor prin alunecare şi căţărare. în desfăşurarea cărora dufuzia componentelor materialului supus deformării joacă un rol important.21 α ≡ Al(Cu) + fază secundară (ZrAl3) β ≡ Al(Zn. %Zrm=0. % 1300 2000 1500 1900 800 2100 1700 1500 4800 1000 2900 Fig.12. Schema realizării proceslor de deformare superplastică a aliajelor 183 Fig 9. generarea de noi dislocaţii etc.38. %Mgm=0.

corpuri de recipiente. sârme. motiv pentru care este denumită rupere prin cavitaţie. aceste particularităţi pot fi descrise succint astfel: • transformarea este reversibilă. 39. adică transformarea γ ⇒ M începe la răcirea rapidă a austenitei sub o temperatură Ms şi se finalizează la o temperatură Mf < Ms. tragere.Af). într-un interval de temperaturi (As.) la cald cu grade mari de deformare şi consumuri energetice reduse.8. D. se constată că toate cristalele îşi menţin forma echiaxială avută înainte de deformare). • prin răcirea rapidă a austenitei sub Ms se formează o martensită termoelastică. etc.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR * alunecările între grăunţii cristalini la producerea deformării superplastice şi fenomenele de acomodare care le însoţesc se realizează (aşa cum se observă în figura 9. Aliajele cu memoria formei Fenomenul de memorie a formei s-a constatat experimental la aliajele care prezintă transformări martensitice de tip special. adică la apariţia cristalelor platiforme de martensită nu se produce deformarea plastică .2. 5. 184 . 9. Considerând că la aceste aliaje (prin analogie cu cazul aliajelor sistemului Fe – C) faza care se transformă în martensită (M) la răcirea cu viteză mare este denumită austenită (γ). ambutisare. funduri. Dacă procesul de deformare superplastică a unui material metalic se conduce până la depăşirea capacităţii lui de deformare. impuse de desfăşurarea transformării. prezentată în figura 9. caracterizate de o serie de particularităţi. în final. trefilare etc. sunt reduse). având o lăţime ∆tHIS relativ redusă.4.38) pe grupe de grăunţi adiacenţi. laminare. bare profile. diferite de cele prezentate pentru transformarea martensitică (transformarea la răcire a austenitei prin mecanismul fără difuzie la aliajele Fe – C (v. ci de formarea de microgoluri intercristaline. procesele ulterioare de deformare îi produc alungiri pe alte directii şi. scap. suferă în secvenţele următoare deplasări liniare si rotiri care îi modifică poziţia. ci numai deformarea elastică a austenitei netransformate din vecinătatea acestor cristale (deformaţiile structurii cristaline a austenitei. Aliajele superplastice au mari perspective de utilizare la realizarea unor produse industriale (piese pentru construcţia de maşini. în procesul de deformare neproducându-se modificarea formei grăunţilor prin alungirea lor în direcţia deformării (deoarece orice cristal care a suferit într-o primă secvenţă o alungire pe o anumită direcţie. ruperea nu este precedată de apariţia unei gâtuiri locale. extrudere. iar la încălzirea martensitei se produce transformarea inversă M ⇒ γ. bucla de histerezis al transformării.2).) prin deformare plastică (curbare.

3. aliajul marmem denumit nitinol (%Niat = 50 %. refacerea maclelor şi restabilirea în acest fel a formei iniţiale a pieselor (pe care au avut-o înainte de deformarea lor plastică în stare martensitică). fenomenul de memorie a formei se poate evidenţia efectuând următoarele operaţii: • răcirea rapidă a pieselor din domeniul austenitic. 870 Domeniile în care se pot utiliza astfel de aliaje sunt multiple: asamblarea pieselor pentru mecanică fină.. deformarea plastică nu se poate realiza prin mecanismul clasic de alunecare (v. De exemplu.5 % %Cdat = 44 .. scap... 60 −137 .13. • încălzirea pieselor deformate plastic.13..7 %. scap.. care se implantează în vena cavă a bolnavilor. deoarece structura martensitei termoelastice este lipsită de dislocaţii şi se produce printr-un mecanism ce constă din demaclarea maclelor prezente în structura martensitei.. • deformarea plastică a pieselor cu structură de martensită termoelastică.. oC −15 ... Compoziţia chimică şi caracteristicile principalelor tipuri de aliaje marmem Tipul aliajului Cu –Al − Ni Au – Cd Ag – Cd Ni – Ti Au – Cu − Zn Cu – Al Ni – Al Compoziţia chimică %Alm = 14 %. 1.5. pentru producerea transformării M ⇒ γ.. realizarea cuplajelor termocomandate. în timpul desfăşurării acestei transformări tensiunile reziduale generate în procesul de deformare plastică bazat pe mecanismul de demaclare acţionează şi produc deformarea în sens invers. %Tiat = 50 %) se utilizează în prezent la fabricarea filtrelor de prevenire a emboliilor.450 240 . %Nim = 4 % %Cdat = 47. 13 % %Alat = 39 . −40 − 240 . fabricarea pieselor pentru servomecanisme programate.3). singurele imperfecţiuni prezente în această structură fiind maclele (v. Principalele aliaje la care s-a evidenţiat fenomenul de memorie a formei (numite aliaje Marmem) sunt prezentate în tabelul 9. confecţionarea de filtre sau proteze pentru medicină...9 % %Alm = 11 .. realizarea antenelor pentru spaţiul cosmic.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • structura cristalină a martensitei se caracterizează printr-o distribuţie ordonată a atomilor componentelor aliajului. 47 % %Tiat = 50 % %Cum = 20. La piesele realizate din aliaje care prezintă transformări martensitice caracterizate prin aceste particularităţi. 41 % Ms.. Tabelul 9. fabricarea maşinilor termice neconvenţionale. pentru a 185 ...3) şi nu dislocaţiile (care crează posibilitatea distrugerii distribuţiei ordonate a atomilor prin procese de deformare plastică realizate cu deplasarea lor prin alunecare). −44 −50 . −10 30 . pentru realizarea transformării martensitice γ ⇒ M.. %Znm = 20.

...53 titan............................................................................................41 simbolizare alfanumerică........................17 curbe de îmbătrânire ................................24 bronzuri cu aluminiu ................................................................26 călire de punere în solutie............... 18 alame bifazice................12 stări de bază .................................................................................39 aliaje Al − Cu.........10 Kunial .........................................27 bronzuri cu beriliu .....30 bronzuri cu staniu..........................19 aliaje Al – Cu pentru turnare ..................................... tipul II.......................................... tare (brazare) ..................................................................................................................................................20 alame monofazice α .............................9 compoziţii pe bază de Pb (Bahnmetall).........46 Alpaca (Neusilber................24 bronzuri hipoeutectoide (bifazice).....................................................................................................................12 duraluminiu ..........40 aliaje Al − Mg...6 Monel ..................................................................24 lipire moale..............24 cupru tehnic ........39 martensită termoelastică ...31 bronzuri cu plumb .ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR împiedica accesul spre inima acestora al cheagurilor de sânge formate datorită maladiilor de care suferă sau datorită intervenţiilor chirurgicale la care sunt supuşi.................................................................. un astfel de filtru.............................................................................................................. de forma unei spirale realizate din sârmă de nitinol........51 magnaliu (alumag)..................54 alame .....................................................20 tombac .....15 superplasticitate ... ....44 flux ........................................10 186 .....................................................56 silumin.........41 aliaje Al – Mg pentru turnare ..................................Preston .52 îmbătrânire artificială ..................................................23 aliaje cu memoria formei (Marmem) ............................. recăpătând structura austenitică şi forma spirală care îi asigură funcţionarea ca filtru........56 Melchior (Maillechort) ..................................43 titlu fictiv ........................... Argentan)......24 Nitinol........................24 aluminiu tehnic........... suferă transformarea inversă...................................................................................20 alame complexe (speciale) ....................................................50 constantan........................26 bronzuri monofazice α ............ datorită încălzirii la temperatura corpului uman...32 bronzuri cu siliciu...44 elemente betagene .......33 bronz ................................................................... iar după implantare.................52 aliajele titanului monofazice bifazice.................10 rupere prin cavitaţie......................57 precipitate θ ......24 modificare tipul I.............................. tipul III .................13 simbolizare numerică.........34 aliaje antifricţiune...36 elemente alfagene .................................50 compoziţii pe bază de Sn şi Pb .19 zone GP (Guinier .......................... se supune îndreptării în această stare (pentru a căpăta o formă convenabilă implantării în vena cavă)......50 compoziţii pe bază de Sn (Babbit) . Cuvinte cheie acomodare ................................................................ se aduce prin răcire în stare martensitică...20 alame monofazice β’..............................................................................56 aliaje pentru lipire ............................................37 aliaje Al ...49 aliaje Cu – Ni. ....................................................Zn .............20 alame de turnare .......10 îmbătrânire naturală.

Shackelford F. Gâdea S. Protopopescu M. Butterworths Publications Ltd.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase Bibliografie 1. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. vol. Traducere din limba germană. 1955 8. Colan H. ş.. 1991 9. c) modificarea de tipul II determină accentuarea ramificării şi subţierea ramurilor cristalelor dendritice primare şi influenţează favorabil distribuţia fazelor secundare la aliajele în structura cărora precipită particule ale unor astfel de faze.a.9. Introduction to materials science for engineers. 1981 3. b) modificarea de tipul III determină amplasarea intercristalină a eutecticelor care se formează la solidificarea aliajelor. d) modificarea de tipul III are ca efect finisarea granulaţiei si creşterea gradului de dispersie a fazelor componente ale eutecticelor care se formează la solidificarea aliajelor.. Studiul metalelor. 1983 5.. Editura Tehnică. * * * Metals Handbook Ninth Edition. American Society for Metals. II.. Bucureşti.1. Gâdea S. Bucureşti. Metalografie şi tratamente termice. I.. 1962 6. Métallographie et traitements thermiques des métaux. & Interscience Publishers Inc. Care dintre afirmaţiile următoare privind efectele modificării aliajelor neferoase sunt adevărate: a) modificarea de tipul I are ca efect principal micşorarea dimensiunilor cristalelor dendritice primare ale aliajelor. Editura Tehnică.. 1986 Teste de autoevaluare T. 1965 7. J. 1983 2. În ce scop se aplică TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază la semifabricatele şi piesele din aliaje neferoase: a) pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritrice primare. vol.9.. b) pentru refacerea 187 . Petrescu M. Ohio.. 1978 4. Reference book. Macmillan Publishing Company. Bucureşti.9. Metals.2... Aliaje neferoase. Smithells C.. Moscova. Metalurgie fizică. Bucureşti. Protopopescu H.. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. Schumann H. T. vol. Mir. Editura Didactică şi Pedagogică. London & New York. New York. Bucuresti. Lakhtine I.

d) alamele? T.9.11.5. c) o structură alcătuită dintr-o soluţie solidă şi un amestec mecanic. b) aliaje Kunial. c) T5.9. d) prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire artificială? T. Care dintre următoarele tipuri de alame se pot prelucra prin deformare plastică: a) alamele monofazice α. d) normalizare? T. b) bismutul.9. d) tombacurile? 188 . îmbătrânire artificială şi deformare plastică la rece.6. sunt răcite rapid la ta. c) aliaje Alpaca. d) TE? T. Care dintre următoarele aliaje pe bază de cupru au ca element de aliere principal zincul: a) bronzurile. Care dintre următoarele impurităţi prezente în cuprul tehnic determină apariţia fenomenului numit „boala de hidrogen”: a) plumbul.9.4. Produsele realizate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu sunt livrate în starea T6. b) alamele bifazice. sunt apoi ecruisate prin deformare plastică la rece şi. deformare plastică la rece şi îmbătrânire naturală. d) sulful? T.3.9.9. care este simbolul stării de bază a produselor obţinute in acest fel: a) M. Semifabrcatele realizate dintr-un aliaj pe bază de cupru sunt prelucrate prin deformare plastică la cald. c) alamele monofazice β’. d) o structură monofazică alcătuită din cristale de soluţie solidă suprasaturată în elemente de aliere? T. răcire rapidă la ta şi îmbătrânire artificială. d) TG? T. b) o structură bifazică alcătuită dintr-o soluţie solidă şi un compus intermetalic. c) oxigenul. răcire rapidă la ta şi îmbătrânire artificială. c) prin prelucrare la cald. care este simbolul stării de bază a produselor obţinute în acest fel: a) F. c) pentru diminuarea intensităţii şi redistribuirea tensiunilor mecanice reziduale. în final. Ce structură rezultă prin aplicarea călirii de punere în soluţie la o piesă din aliaj neferos: a) o structură martensitică. cum s-a realizat această stare: a) prin călire de punere în soluţie. îmbătrânire artificială şi deformare plastică la rece. c) prin prelucrare la cald. cum s-a realizat această stare: a) prin călire de punere în soluţie.10.9. Procesul de supraîncălzire de scurtă durată a aliajelor neferoase îmbătrânite pentru reconstituirea stării structurale pe care aliajele au avut-o după călirea de punere în soluţie este denumit: a) reversiune. b) revenire. d) pentru obţinerea stării de echilibru structural? T. sunt supuse unui tratament de îmbătrânire artificială.9.9.7. d) prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire artificială? T. c) recoacere izotermă. Produsele realizate dintr-un aliaj pe bază de cupru sunt livrate în starea TD. c) T8.9. b) T4. Semifabrcatele realizate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu sunt prelucrate prin deformare plastică la cald.8. b) TK. sunt răcite rapid la ta şi sunt apoi supuse unei îmbătrâniri artificiale. b) prin călire de punere în soluţie şi deformare palstică la rece. b) prin călire de punere în soluţie.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR plasticităţii după ecruisarea prin deformare plastică la rece.

9. d) siliciul? T.5 %. d) structură alcătuită din constituienţi a (preeutectoid) şi eutectoidul (α+γ)? T.9.9.9.17. alcătuită din α şi γ. c) nichelul. Care dintre următoarele aliaje este cunoscut sub denumirea de 189 . Care stare de bază asigură produselor realizate din bronzuri cu beriliu cele mai ridicate caracteristici de rezistenţă mecanică şi duritate: a) starea TA. b) AlMg3.16. Care dintre următoarele elemente de aliere determină micşorarea conţinutului procentual de fază α al structurii alamelor speciale: a) aluminiul.9. c) structură bifazică. c) AlMg5.22. c) AlMg7. b) AlCu4MgMn. c) produsele realizate din aliajul AlMg7. La care dintre următoarele mărci de aliaje Al − Mg se poate aplica durificarea structurală prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire: a) AlMg1.9. având %Cum = 2.12. Care dintre următoarele aliaje are densitatea mai scăzută: a) CuAl10Fe3. c) structură alcătuită din constituenţii α (preeutectoid) şi eutectoid (α+γ2).18. b) aliajele Melchior.13. d) produsele realizate din aliajul AlMg2? T.9. d) AlMg7? T.20. d) fază bertholoidă Cu31Sn8? T. b) fază bertholidă Cu5Sn.7 %. d) este o alamă pentru turnare? T. b) este o alamă binară deformabilă.9.23. d) Al Mg9MnSi? T. c) compus intermetalic Cu3Sn. Care dintre următoarele categorii de aliaje industriale Al − Cu se pot supune durificării structurale prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire naturală sau artificială: a) aliajele deformabile. Care este semnificaţia fazei δ.7 %.9. d) starea T6? T. c) este o alamă specială deformabilă. b) aliajele de turnare cu %Cum ≤ 5. d) toate categoriile de aliaje industriale? T. Care este structura de echilibru la ta a bronzurilor cu beriliu folosite în tehnică: a) structură monofazică α ≡ Cu(Be). c) aliajele de turnare cu %Cum < 5. prezentă în structura bronzurilor cu staniu pentru turnare: a) soluţie solidă Cu(Sn).21. b) structură alcătuită din fazele α ≡ CuAl şi γ2 (fază bertholidă corespunzătoare compusului Cu32Al10). c) aliajele Konstantan.9. b) starea TH. b) structură monofazică γ (fază bertholidă pe baza compusului CuBe. Care dintre următoarele categorii de produse realizate din aliajele industriale Al − Mg se livrează de obicei în starea H: a) produsele din aliajul AlMg1.19. b) staniul.9. b) produsele fabricate din aliajul G AlMg5.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase T.9. Care dintre următoarele tipuri de aliaje Cu − Νi prezintă la ta o structură monofazocă: a) aliajele Kunial. c) starea TC. Care este structura la ta a semifabricatelor şi pieselor turnate realizate din bronzul G CuAl10Mn: a) structură monofazică α ≡ Cu(Al). Care dintre următoarele caracteristici corespund alamei CuZn30: a) este o alamă monofazică α.. d) aliajele Monel? T. d) structură monofazică γ2? T.14.15..

5%. d) sunt mai dure decât materialele folosite la realizarea arborilor care se reazemă pe cuzineţi? 190 . b) titanul prezintă două modificaţii: Tiα cu structură cristalină CVC şi Tiβ cu structură cristalină HC. b) nitrurarea. d) vanadiul? T. b) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectoid) şi eutectoidul (α+β). nemodificat la elaborare: a) o structură bifazică alcătuită din soluţie solidă α ≡ Al(Si) şi soluţie solidă β ≡ Si(Al).9.9. c) carbonitrurarea. c) aliajul CuZn39Ni3. modificat cu sodiu la elaborare: a) o structură bifazică alcătuită din soluţie solidă α ≡ Al(Si) şi soluţie solidă β ≡ Si(Al).9.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR zincral sau alzimac: a) aliajul G CuZn40PbSn. b) cuprul.28. Care este structura de echilibru la ta a unui silumin industrial cu %Sim = 12. azotul şi carbonul. c) molibdenul.9.9. c) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectic) şi eutecticul (α+β).30.25.27.9. c) TiAl6SnV6. d) TiV13Cr11Al3? T. hidrogenul. b) staniul.5 %. Care dintre următoarele caracteristici corespund aliajelor antifricţiune folosite la confecţionarea cuzineţilor pentru lagărele de alunecare: a) structura lor conţine faze cu duritate scăzută şi plasticitate ridicată.29. care asigură conformarea cuzineţilor cu zonele de rezemare ale arborilor pe care îi susţin.9. La care dintre următoarele mărci de aliaje pe bază de titan se poate realiza creşterea rezistenţei mecanice prin aplicarea TT de călire martensitică şi revenire: a) TiAl6V4. d) o structură monofazică α? T. Care dintre următoarele afirmaţii privind titanul sunt adevărate: a) titanul prezintă două modificaţii: Tiα cu structură cristalină HC şi Tiβ cu structură cristalină CVC. Care dintre următoarele elemente de aliere ale aliajelor industriale pe bază de titan sunt stabilizante α (alfagene): a) aluminiul.26.9. b) structura lor conţine faze dure sau semidure.5. b) aliajul AlZn6Mg2.5.24. în starea Tiα? T. c) molibdenul. Care dintre următoarele elemente de aliere este prezent în toate aliajele industriale pe bază de titan: a) fierul. care asigură conformarea cuzineţilor cu zonele de rezemare ale arborilor pe care îi susţin. d) deformarea plastică a titanului se face de obicei la rece. c) o structură alcătuită din constituienţii α (preeutectic) şi eutecticul (α+β). d) silicizarea? T.5Cu1. d) o structură monofazică α? T. d) aliajul G AlMg9MnSiTi? T. d) aluminiul? T.31. Ce tratament termochimic se poate aplica pentru durificarea superficială a produselor realizate din aliaje pe bază de titan: a) carburarea. Care este structura de echilibru la ta a unui silumin industrial cu %Sim = 12. c) impurităţile care reduc plasticitatea titanului şi îl fac inapt pentru prelucrări prin deformare plastică sunt oxigenul. b) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectoid) şi eutectoidul (α+β). c) au capacitatea de a disipa căldura produsă datorită frecărilor din lagărele de alunecare. b) TiAl5Sn2.

d) martensita formată conţine un număr mare de dislocaţii în structură? T.9. Care dintre următoarele aliaje de lipit se folosesc pentru lipirea tare (brazare): a) CuZn42.9. c) o matrice structurală de bază şi o fază secundară (distribuită astfel încât să poată bloca creşterea grăunţilor matricei). d) au granulaţie grosolană şi sunt sensibile la supraîncălzire? T. c) martensita formată este termoelastică. Care dintre următoarele clase de aliaje se folosesc ca materiale antifricţiune cu ts joasă: a) aliajele Sn – Sb − Cu. d) aliajele Bahnmetall? T. b) transformarea este reversibilă.43.9. d) aliajul CuSn8? T. Care dintre următoarele aliaje fac parte din categoria aliajelor care prezintă fenomenul de memorie a formei: a) aliajul bifazic TiAl6V4. Care dintre următoarele caracteristici corespund aliajelor neferoase superplastice: a) au structură monofazică. b) CuAg10P5.42. b) fontele cenuşii feritoperlitice. b) au structură bifazică.9.9.Cu).36.9. d) aliajul Au – Cd cu %Cdat = 47.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase T. c) bronzurile cu Pb.38. d) să aibă temperatura ts mai mare decât cea corespunzătoare MB? T.9. d) aliajul eutectoid Zn – Al (cu %Alm = 22 %)? T.9. Structura aliajelor superplastice este alcătuită din: a) un amestec mecanic eutectic.41.9. d) SnPb37Ag? T.5 %? 191 . Care dintre următoarele aliaje prezintă fenomenul de deformare superplastică: a) alama monofazică CuZn20. b) compusul intermetalic Cu3Sn. c) aliajul AlCu4. b) aliajele Pb – Sn – Sb – Cu.37. b) aliajul eutectic Pb – Cd (cu %Cdm = 18 %). c) aliajul Au – Cd cu %Cdat = 47. Care dintre următoarele aliaje de lipit se folosesc pentru lipirea moale: a) SnPb10. d) bronzurile hipoeutectoide? T. Care dintre următoarele clase de aliaje se folosesc ca materiale antifricţiune cu ts ridicată: a) oţelurile carbon eutectoide. c) soluţia solidă α ≡ Sn(Sb. b) aliajul Ni – Ti cu %Tiat = 50 %.35. d) SnPb10? T. Care dintre următoarele caracteristici trebuie asigurate de aliajele de lipit: a) să prezinte o bună fluiditate în stare topită. Care pot fi fazele dure din structurile aliajelor antifricţiune de tip Babbit: a) compusul intermetalic SnSb. c) să fie dure şi fragile. b) să fie compatibile cu MB (materialul din care sunt confecţionate piesele care trebuie îmbinate prin lipire). b) SnAg5. c) aliajul eutectic Al – Cu (cu %Cum = 33 %). Care dintre următoarele caracteristici corespund transformării martensitice ce se produce la călirea aliajelor marmem: a) transformarea este ireversibilă. c) CuZn20.9.34. b) aliajul TiAl6V4.9.32.5 %. c) SnAg5.9. d) un compus intermetalic? T. Care dintre următoarele aliaje prezintă fenomenul de deformare superplastică: a) aliajul eutectic Al – Cu (cu %Cum = 33 %). c) au granulaţie foarte fină. d) cristalele de Pb? T. c) fontele albe.40.39.33. b) un amestec mecanic eutectoid.

ştiind că faza γ are CEγ = 3 . iar faza ε are 2 CEε = 7 . Rezolvare Pentru încadrarea în clase structurale a mărcilor de alame speciale precizate în enunţul aplicaţiei se calculează titlul fictiv al acestora.5 %. 4 Rezolvare Se notează %Snmγ.5 %.2. folosind relaţia (9.67 ⋅118. • alama specială Cu Zn38Pb2Mn2 are titlul fictiv %Cume = 58. %Snmδ şi %Snmε concentraţiile masice ale staniului în cele fazele bertholide γ.2 %.7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aplicaţii A. faza δ are CEδ = 13 . Folosind relaţiile (2.4 %.55. %Snatδ şi %Snatε concentraţiile atomice ale staniului în aceste faze.67 % şi = 27.00 % şi %Snmε = 38. fiind o alamă monofazică β’.1 şi 1. cu coeficienţii de echivalare în zinc a elementelor de aliere precizaţi în scap. • alama specială Cu Zn30Al5Fe3Mn2 are titlul fictiv %Cume = 48. CuZn38Pb2Mn2 şi CuZn30Al5Fe3Mn2.1). 9.4) şi (2.9.4 %. δ şi ε şi %Snatγ.3).14 şi rezultă: • alama specială Cu Zn32Pb2 are titlul fictiv %Cume = 66. Să se determine valorile de bază ale concentraţiilor masice ale componentelor în fazele bertholide tipice structurilor de echilibru ale bronzurilor 21 cu staniu. fiind o alamă monofazică α. % Snatγ maSn % Snatγ maSn + %Cu atγ maCu 100 = 16.7 + 83. iar pentru faza ε: %Snatε = 25.5 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 48.5. Din tabelele 1. 192 . pe această cale se obţin datele prezentate în tabelul 9. fiind o alamă bifazică.67 ⋅118.0 %. Să se stabilească clasele structurale tipice alamelor speciale CuZn32Pb2.9.1.2 rezultă că staniul are valenţa vSn = 4 şi masa atomică maSn = 118.0 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 34.6 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 41.51 % şi %Snmδ = 32.1.55 În mod similar. A.33⋅ 63. iar cuprul are valenţa vCu = 1 şi masa atomică maCu = 63.7 100 16. rezultă pentru faza δ: %Snatδ = 20. se obţine pentru faza γ: % Snatγ = % Snmγ = 100(CEγ − vCu ) v Sn − vCu = 100( 3 1) − 2 4 −1 = 16.

Rmδ – Rp0. Rp0.2 = 120 N/mm2 şi duritaea 100 HB. din relaţiile scrise mai înainte: m1 = −7. Bronzul G CuSn10 are după turnare rezistenţa la tracţiune Rm = 390 N/mm2. în funţie de compoziţia lor chimică. Conform legii lui Kurnacov (v. % (kePb = 1.0 CuZn38Pb2Mn2 58 38 2 2 − − 58. caracteristicile mecanice Rm (N/mm2). Compoziţiile chimice şi titlurile fictive pentru trei mărci de alame speciale Marca de alamă %Cum. în cazul bronzurilor în stare de turnare.2 şi HB ale fazei bertholide δ.9) %Cume. % %Znm. să se estimeze valorile caracteristicilor mecanice Rm.6 CuZn30Al5Fe3Mn2 60 30 2 5 2 48.2 = 135 N/mm2 şi duritatea 120 HB..0) %Fem. m3 = 5 şi n3 = 50. 193 .75 şi n2 = 82.5 A. ca urmare. 3. j = 1.5 + 82.3.9. cu relaţii de forma: Rm = m1%Snm + n1.5 + 465 ≅ 220 N/mm2. aceste rezultate indicând că prezenţa fazei δ durifică şi fragilizează structurile bronzurilor cu staniu.2 (N/mm2) şi HB ale bronzurilor bifazice turnate se pot estima analitic.2δ = 3. m2 = 3.5) %Alm .55 şi n1 = 465.5 % (care defineşte.75⋅32. compoziţia de bază a fazei δ).3. cu %Snm = 10 % şi G CuSn14. între caracteristicile corespunzătoare celor două faze care le alcătuiesc structura. se determină valorile coeficienţilor mj şi nj. % (keFe = 0. cu %Snm = 14 %). % (keAl = 6.5 ≅ 205 N/mm2. domeniul bifazic α + δ al acesteia corespunde unor concentraţii masice de cupru cuprinse între %Snm = 8 % (care defineşte limita domeniului monofazic α) şi %Snm = 32.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase Tabelul 9. iar bronzul G Cu Sn14 are după turnare Rm = 360 N/mm2. se obţine: Rmδ = −7.11).9.. Rp0. în funcţie de concentraţia lor masică de staniu %Snm. Rp0. % (keMn = 0.14.5. Aplicând legea lui Kurnacov.0) %Mnm. ca urmare. Rezolvare Examinând diagrama de echilibru din figura 9. Ţinând seama că faza bertholidă δ are concentraţia masică de staniu %Snm = 32. scap.13 c. în domeniile bifazice ale diagramelor de echilibru binare caracteristicile mecanice ale aliajelor variază liniar.5 %. rezultă că. limita de curgere Rp0. Rp0. Cunoscând valorile caracteristicilor mecanice (determinate experimental) ale celor două bronzuri bifazice (G CuSn10. Rp0.2 = m2%Snm + n2.5 + 50 = 212. % CuZn32Pb2 66 32 2 − − − 66. aliajele G CuSn10 şi G Cu Sn14 sunt bronzuri bifazice (hipoeutectoide).5. aşa cum s-a demonstrat la rezolvarea aplicaţiei A.2δ ≅ 15 N/mm2 şi HBδ = 5⋅32.1. HB = m3%Snm + n3. % %Pbm.55⋅32.

relaţiile din enunţul aplicaţiei conduc la următoarele valori ale caracteristicilor mecanice: Rm ≅ 444 N/mm2.9%Nim – 110 ≥ 0. iar S D = π − 4 4 transversale a produsului. în care 2 Dp D2 S 0 = π s este aria secţiunii transversale a semifabricatului.9 %.5.6GD + 50. Pentru GD = 36 % GD = D 2 2 S0 D0 10 (gradul de deformare plastică la rece al materialului produsului).9%Nim + 210 şi A = 0. A (în %) şi HR (în HRB) ale alamei CuZn15 se modifică prin deformare plastică la rece.0 %].06GD şi HR = 0.0 %]. Rezolvare Condiţia Rm ≥ 320 N/mm2 este respectată de aliajele Cu – Ni a căror 2 concentraţie masică de nichel satisface inegalitatea −0. Caracteristicile mecanice Rm (în N/mm2).308%Nim + 5 ≥ 0. Caracteristicile mecanice la tracţiune Rm (în N/mm2) şi A (în %) ale aliajelor Cu – Ni în stare de echilibru se află în următoarele dependenţe (stabilite pe baza datelor experimentale) cu concentraţia lor masică de nichel %Nim: 2 2 Rm = −0. Condiţia A ≥ 40 % este respectată de aliajele Cu – Ni a căror concentraţie 2 masică de nichel satisface inegalitatea 0.0024 % Nim − 0.9 %. în conformitate cu următoarele relaţii: Rm = −0. soluţia acestei inegalităţi este %Nim ∈ [13.9. 100 %) ∩ (0 %. Gradul de deformare plastică al materialului produsului obţinut prin tragere la rece se determină aplicând relaţia (3. 19.06GD2 + 7GD + 270. 19. A.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A. rezultă astfel 2 2 2 2 D p − D0 8 − 10 S − S0 100 = 100 = 100 = 36 %. A = 45 e−0.9 %. Cele două condiţii precizate în enunţul aplicaţiei sunt respectate simultan de aliajele cu %Nim ∈ [13.9). un semifabricat cilindric (aflat în starea O) cu diametrul Ds = 10 mm. A = 45 % şi duritatea HR ≅ 50 HRB.07 % Nim +8. A ≅ 5 % şi HR ≅ 72 HRB. soluţia acestei inegalităţi este %Nim ∈ (0 %. 194 aria secţiunii . pentru GD = 0: Rm = 270 N/mm2. prin orificiul calibrat al unei scule (matriţe). 100 %). Un produs de forma unei bare cilindrice cu diametrul Dp = 8 mm este obţinut trăgând la rece. care evidenţiază efectele ecruisării prin deformare plastică la rece asupra caracteristicilor mecanice ale alamei din care este realizat produsul.9. cu diferite grade de deformare GD ∈ (5 %. 50 %).308%Nim + 45. să se determine compoziţia chimică a aliajelor Cu – Ni care îndeplinesc simultan condiţiile: Rm ≥ 320 N/mm2 şi A ≥ 40 %.4. Care sunt caracteristicile mecanice ale produsului astfel obţinut? Rezolvare Semifabricatul aflat în stare recoaptă (starea O) are caracteristicile mecanice date de relaţiile din enunţul aplicaţiei.07 % Nim +8.0 %] ⇒ %Nim ∈ [13. 19.024 % Nim − 0.

9.0 2653 %EAmj.0 2784 AlMg9MnSi 9.7 %).6 90.5 %). Densităţile aliajelor de aluminiu din aplicaţia A. ρMn = 7470 kg/m3. din aliajul CuSn6Zn4Pb4. aliajul AlMg9MnSi (cu %Mgm = 9. 15.5 %.75 %. ρMg = 1740 kg/m3.5 90.0 2575 AlZn6Mg2.2.9 % şi %Mnm = 0.5 0.4. şi pPb = 0.5 2. Să se stabilească compoziţia masică a încărcăturii cuptorului pentru realizarea unei şarje. % Densitatea aliajului ρ. alzimacul AlZn6Mg2.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase A. 195 .9 0.6.6 Aliajul Concentraţiile masice ale elementelor de aliere AlCu4MgMn %Mgm %Mnm %Znm %Sim %Cum 0. pSn = 1 %. rezultă că concentraţiile componentelor acestuia sunt: %Pbm = 4 %. pZn = 2 %. Tabelul 9.5 %. siluminul G AlSi9Mg (cu %Sim = 9.5 94.7.5 9. %Mgm = 0.0 2799 G AlSi9Mg 0.7 89. se obţine următoarea relaţie pentru determinarea densităţii aliajelor pe bază de aluminiu: ρ = ∑ n 100 % EAmj j =1 ρ EA j + 100 − ∑ EAmj j =1 n .ρSi = 2330 kg/m3 şi ρCu= 8930 kg/m3.5Cu1. ρZn = 7130 kg/m3.4 6. Prin particularizarea relaţiei generale stabilite la rezolvarea aplicaţiei A.9.0 %. La elaborarea aliajelor pe bază de cupru în cuptoare cu inducţie pierderile procentuale masice prin oxidare ale componentelor încărcăturii sunt: pCu = 1 %.5 % şi %Mgm = 0.5 (cu cu %Znm = 6. Rezolvare Din tabelul 1. cu masa m = 100 kg. %Mnm = 0.8 %).8 % şi %Sim = 0. %Mgm = 2. % Concentraţia masică a aluminiului %Alm.5Cu1. Să se determine care dintre următoarele aliaje are densitatea cea mai mică: duraluminiul AlCu4MgMn (cu %Cum = 4. Rezolvare Ţinând seama de semnificaţia simbolului mărcii aliajului care se elaborează. dacă materiile prime disponibile pentru formarea încărcăturii sunt metalele pure componente ale aliajului. kg/m3 A.8 0.9.15. aplicând această relaţie pentru aliajele ρ Al cu compoziţia chimică precizată în enunţul aplicaţiei se obţin rezultatele prezentate în tabelul 9.2 se extrag următoarele valori ale densităţilor componentelor aliajelor pe bază de aluminiu precizate în enunţul aplicaţiei: ρAl = 2700 kg/m3.5 %).0 1.7 % şi %Cum = 1.6 4.

pZn = 2 %. %Snm = 6 % şi %Cum = 100 – [%Pbm + %Znm + %Snm] = 86 %.325 kg. % Znm. rezultă: % Pbm % Pbm p 4 m = m Pb (1 − Pb ) ⇒ m Pb = m = 100 = 4. bronzuri G CuSn10Zn2 şi G CuPb20Sn5 şi plumb marca Pb 99.938 kg şi m4 = 0.8. dacă materiile prime disponibile pentru formarea încărcăturii sunt deşeuri de alamă binară CuZn10. m = ∑ %Cu mj m j .165 kg. se obţine următorul sistem de ecuaţii (cu 0 0 20 100 m1 403 m2 10 2 0 0 408 × = necunoscutele mj. La elaborarea aliajelor pe bază de cupru în cuptoare cu inducţie pierderile procentuale masice prin oxidare ale componentelor încărcăturii sunt: pCu = 1 %. cu masa m = 100 kg. masele care se introduc în încărcătură din cele patru materii prime 4 4 % Pbm % Zn m disponibile. masele materiilor prime care trebuie introduse în încărcătura cuptorului pentru elaborarea aliajului şi ţinând seama de condiţiile din enunţul aplicaţiei. j = 1. %Snmj şi %Cumj. rezultă relaţiile: m = ∑ % Pbmj m j . Să se stabilească compoziţia masică a încărcăturii cuptorului pentru realizarea unei şarje. Introducând în aceste relaţii p Sn p Cu j =1 j =1 1− 1− 4 4 100 100 datele din enunţul aplicaţiei. în 100 100 100 − 0. concentraţiile masice ale componentelor în mateiile prime MP1 ≡ CuZn10.869 kg.75 100 − p Pb mod similar. p p j =1 j =1 1 − Pb 1 − Zn 100 100 % Snm %Cu m m = ∑ % Snmj m j .. pSn = 1 %. m2 = 30. Rezolvare Ţinând seama de semnificaţiile simbolurilor aliajului care trebuie elaborat şi aliajelor folosite ca materii prime şi notând %Pbm. 196 .030 kg şi. şi pPb = 0.995 şi mj. MP2 ≡ G CuSn10Zn2. mZn = 4.4. %Znmj.4.75 %.9. %Snm şi %Cum concentraţiile componentelor în aliajul care se elaborează şi %Pbmj. mSn = 4. mZn.04 kg. A. MP3 ≡ G CuPb20Sn5 şi MP4 ≡ Pb 99.4): . j = 1... Masa totală a încărcăturii este mi = mPb + mZn + mSn + mCu ≅ 101. din aliajul CuSn6Zn4Pb4.. mSn şi mCu.995. Masa totală a încărcăturii este mi = m1 + m2 + m3 + m4 ≅ 101. având soluţiile m3 0 10 5 0 606 90 88 75 0 8687 m4 m1 = 19. m = ∑ % Zn mj m j ..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Znm = 4 %.030 kg şi mCu = 86.082 kg. notând mPb.. j = 1.04 kg. m3 = 50.613 kg.

cu legături şi structură complexe. industria metalurgică etc. astfel că nu există electroni liberi. în timpul căruia se formează legăturile dintre particule prin difuzie sau topire parţială a unui component. referitoare la câteva 197 . utilizate în cele mai diverse domenii cum ar fi electrotehnica. Sticlele sunt materiale anorganice cu structură amorfă (corpuri vitroase) obţinute prin solidificarea unor topituri constituite din amestecuri de oxizi în stare topită. industria chimică.1. electronica. adică formează unităţi structurale prin coordinarea atomilor de oxigen în jurul ionului metalic prin legături ionice sau covalente. dintre care cel puţin unul are rolul de vitrifiant. Introducere Materialele ceramice sunt materiale anorganice nemetalice. păstrându-se doar ordinea apropiată. ceea ce face ca materialele ceramice să aibă conductibilitate termică şi conductibilitate electrică foarte scăzute fiind materiale electroizolante sau termoizolante în marea majoritate a cazurilor.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Capitolul 10 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR CERAMICE ŞI STICLELOR 10. Cele mai multe ceramice sunt compuşi între metale şi nemetale. care este un proces de încălzire cu sau fără presare simultană. obţinute din materii prime sub formă de pulberi prin sinterizare. Legăturile ionice şi covalente implică toţi electronii de valenţă ai componentelor. starea amorfă (vitroasă) este caracterizată de lipsa ordonării atomice la distanţă. astfel că se bazeză în special pe legături ionice şi covalente. Reprezintă o categorie de materiale care au fost utilizate din cele mai vechi timpuri sub formă de vase din lut (însăşi termenul de ceramică provine de la grecescul “keramon” care însemna “lut ars”) şi de materiale de construcţie datorită capacităţii de prelucrare în cele mai diverse forme şi abundenţei materiilor prime. În prezent termenul de ceramică include o gamă de materiale mult mai largă.

ceea ce înseamnă că numărul anionilor din unitatea structurală reprezintă chiar numărul de coordinaţie al structurii cristaline respective (v scap.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR distanţe interatomice corespunzătoare unităţilor structurale. cationii au de obicei raze mai mici decât anionii (v. aşa cum 198 .2.1 şi planul următor de anioni cu centrele în punctele notate cu B. figura 10. Întradevăr. generând structuri cristaline de tip CFC sau HC ca şi în cazul metalelor (v. Structura ceramicelor şi sticlelor Elementele componente ale materialelor ceramice sunt legate între ele prin legături ionice şi covalente formând reţele de ioni metalici şi nemetalici (cationi şi anioni) a căror celulă elementară este constituită dintr-un cation.scap 1. înconjurat de anioni cărora anionul le-a cedat electronii de valenţă. considerând un plan de anioni care au centrele în punctele notate cu A în figura 10. rezultă astfel fie o succesiune de plane ABABAB… care corespunde unei structuri de tip hexagonală compactă (HC) a anionilor. În acest capitol se vor prezenta caracteristicile structurale ale principalelor tipuri de materiale ceramice şi sticle şi proprietăţile generale ale acestora. rA Deoarece anionii au raza mai mare se pot aranja în plane compacte dispuse succesiv. sau pot avea centrele în punctele marcate cu C. fie o succesiune ABCABC…. 1. În funcţie de poziţia anionilor din două plane compacte succesive se formază două tipuri de interstiţii: interstiţii tetraedrale (câte trei într-un plan compact şi unul în planul învecinat) aşezaţi astfel încât unind centrele lor de masă se formează un tetraedru regulat şi interstiţii octaedrale mărginite de şase anioni (câte trei în fiecare plan compact aşezaţi astfel încât unind centrele lor de masă se formează un octaedru regulat (v. anionii celui de-al treilea plan compact pot avea centrele pe aceeaşi verticală cu punctele A. deoarece metalele prin ionizare pierd electronii de valenţă.1 în care se prezintă limitele r raportului C şi geometria posibilă pentru fiecare număr de coordinaţie. care corespunde unei structuri de tip cub cu feţe centrate (CFC) a anionilor.1 în care se prezintă razele ionice ale componentelor uzuale din ceramice) astfel că structurile stabile ale fazelor cristaline din ceramice se formează atunci când fiecare cation metalic este înconjurat de anioni nemetalici cu care se află în contact direct. 10. aşa cum se constată din tabelul 10. ceea ce face ca sticlele să fie considerate ca lichide vâscoase subrăcite. întrucât cationii metalici se plasează în aceste interstiţii.1). tabelul 10. înseamnă că numărul de coordinaţie poate fi 4 sau 6.2).2). numărul de coordinaţie şi implicit geometria unităţii structurale depinde de valoarea raportului dintre raza cationului rC şi raza anionului rA .

077 0.000 Fig.078 0.106 0. cât şi de modul în care sunt ocupate interstiţiile cu cationi metalici.067 0.020 0.732 ≤ Si4+ Ti4+ 8 1. Rezultă că structurile fazelor cristaline ale ceramicelor depind atât de tipul reţelei compacte pe car o formează anionii. de coordinaţie Geometria coordinării rC .138 0.1.196 0.136 0.414 0.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor rezultă şi din tabelul 10.1.1 Reprezentarea prin sfere rigide a dispunerii anionilor în structura ceramicelor 199 .069 0.184 rC < rA rC < rA rC < rA rC < rA 3 Cl− F− I− O2− S 2− 0.039 0.064 Anion Br − rA .132 0.102 0.225 ≤ 4 Mg Mn Ni 0.181 0. nm 0.155 ≤ Nr.414 ≤ 6 Na+ 2+ 0. Tabel 10. 10.220 0. nm 0.732 0.057 0. Razele ionice ale unor componente ale ceramicelor şi geometria coordinărilor Raze ionice Raze cationi rC Raze anioni rA Cation Al3+ Ba2+ B3+ Ca Fe K 2+ 2+ + 2+ 2+ Tip de coordinare rC rA 0.225 0.133 0.

sub acţiunea temperaturii. la temperatura Tc volumul specific are un salt brusc. astfel că la o temperatură Tc are loc cristalizarea la fel ca în cazul materialelor metalice. fiind exclusă existenţa liberă a unităţii tetraedrale. o reprezentare plană simplificată a structurii cristaline tridimit a SiO2 este redată în figura 10. Continuitatea curbei 2 cu cea de la temperaturi mai ridicate (T > Tc) arată că materialul este de fapt un lichid subrăcit. astfel că există tendinţa ca în timp. sau de cationi diferiţi.cu dispunere ordonată (structură cristalină) sau aleatoare (structură amorfă) a unităţilor structurale. Pe baza celor arătate se poate stabili că în structura dezordonată a solidelor vitroase distanţele dintre particulele constitutive şi intensitatea legăturilor nu sunt uniforme.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Interstiţiile pot fi ocupate de cationi de acelaşi tip. Silicea cristalină prezintă trei forme alotropice: cuarţ. În cazul răcirii relativ rapide a topiturii ce conţine unităţile [SiO4]4dependenţa de temperatură a volumului specific este cea corespunzătoare curbei 2 din figura 10.care formează aranjamente complexe de tip HC sau CFC. bidimensionale sau spaţiale cu un grad înalt de stabilitate. pe măsura creşterii energiei interne a sistemului se desfac mai întâi legăturile mai slabe. structura este constituită din lanţuri spaţiale în care poziţia relativă a unităţilor structurale este aleatoare ca în starea lichidă. proces 200 . ceea ce are ca efect reducerea vâscozităţii şi trecerea treptată de la starea solidă la starea lichidă pe măsură ce temperatura creşte deasupra temperaturii Tv. La încălzire. fiind dependentă de viteza de răcire.2 b. Cea mai mare parte a ceramicelor şi sticlelor sunt constituite din silicaţi a căror bază structurală o constituie tetraedrul [SiO4]4-care are în centru ionul Si4+ iar în vârfuri ionii O2. a cărui vâscozitate creşte pe măsură ce scade temperatura. tridimit şi cristobalit diferenţiate prin poziţiile relative ale tetraedrilor [SiO4]4. o reprezentare plană simplificată a stării vitroase a SiO2 care reprezintă baza structurii sticlelor silicatice este redată în figura 10. Structura vitroasă corespunde unei stări metastabile cu energie liberă mai mare decât cea corespunzătoare structurii cristaline.2a. temperatura Tv de pe această curbă este numită temperatură de tranziţie sticloasă sau temperatură de vitrifiere şi nu are o valoare bine definită. ceea ce conduce la existenţa unei diversităţi foarte mari de structuri a fazelor cristaline din materialele ceramice. treptat cele mai puternice.cărora le rămâne câte o valenţă liberă cu care se pot lega de alte unităţi structurale formând aranjamente unidimensionale. Această structură se obţine dacă răcirea topiturii se face foarte lent. să se treacă la starea de echilbru stabil. reprezentând variaţia volumului specific (inversul densităţii ρ) în funcţie de temperatură (curba 1 în figura 10. ceea ce a făcut ca solidele cu o astfel de structură să fie numite corpuri vitroase. apoi.3. Din punct de vedere chimic cel mai simplu silicat este dioxidul de siliciu SiO2 (silice) care structural este constituit dintr-o reţea spaţială de [SiO4]4.3) se constată că în condiţiile solidificării prin cristalizare.

Structurile unor ceramice: a – ceramică refractară cu faze cristaline şi masă vitroasă. 10. Variaţia volumului specific cu temperatura în cazul SiO2 Fig 10.există şi tetraedrii [AlO4]5-.3.4. astfel că pe lângă tetraedrii [SiO4]4. 10. Devitrifierea necontrolată a sticlelor are consecinţe negative asupra proprietăţilor mecanice şi optice (sticla devine fragilă şi pierde transparenţa datorită refracţiei razelor de lumină pe limitele grăunţilor).4 a care prezintă structura unei ceramice refractare. Fig. substituirea este posibilă datorită diferenţelor mici între dimensiunile celor doi ioni (v. tabelul 10.2.1). 201 . În mod obişnuit materialele ceramice au structura alcătuită din faze cristaline însoţite de o fază vitroasă aşa cum se observă în figura 10. b – ceramică cristalină (Al2O3) Silicaţii naturali care constituie baza materialelor ceramice sunt aluminosilicaţi care au rezultat prin substituirea unor ioni Si4+ cu ioni Al3+.Schema structurilor silicei: a − structura cristalină. tehnologiile moderne permiţând obţinerea unor ceramice cu structură cristalină aşa cum se obsevă în figura 10 4 b în care se prezintă structura aluminei (Al2O3) cristaline. cantitatea de fază vitroasă depinde de compoziţia chimică şi de procesul tehnologic de fabricare. b – structură vitroasă Fig.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor numit devitrifiere şi poate avea loc controlat sau în mod natural.

2. pentru fiecare ion Al3+ din reţea apare o sarcină electrică negativă. Aceste materiale se caracterizează în primul rând prin duritate şi fragilitate foarte ridicate determinate de caracterul puternic al legăturilor ionice şi covalente.5 în care se prezintă CCCT (v. pentru caracterizarea rezistenţei mecanice la întindere a materialelor ceramice se foloseşte adesea încercarea de încovoiere statică realizată conform schemei prezentată în figura 10.3. Deoarece încercarea la tracţiune este mai greu de aplicat (dificultăţile sunt legate de prinderea epruvetei). Trebuie precizat că în cazul materialelor ceramice şi sticlelor se constată o împrăştiere foarte mare a valorilor caracteristicilor mecanice deoarece fragilitatea intrinsecă le face foarte sensibile la prezenţa concentratorilor de tensiuni. Ba2+ etc. scap 3. În tabelul 10. deşi ruperea are tot caracter fragil. Principalele proprietăţi ale ceramicelor şi sticlelor Proprietăţile mecanice ale materialelor ceramice şi sticlelor prezintă particularităţi în raport cele ale materialelor metalice datorită legăturilor ionice şi covalente care stau la baza formării structurii acestora.) 10. Fig 10. 10. K+) şi ioni divalenţi (Ca2+. se prezintă valorile rezitenţei la încovoiere Ri şi ale modulului de elasticitate E pentru câteva ceramice şi sticle uzuale. Schema încercării la încovoiere statică Rezistenţa la compresiune a materialelor ceramice şi sticlelor este însă mult mai mare (poate ajunge la valori de 10 ori mai mari decât rezistenţa la tracţiune). restabilirea neutralităţii electrice se obţine prin introducerea în structură a unor ioni monovalenţi (Na+. Comportarea la rupere a acestor 202 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Deoarece numărul ionilor de oxigen rămâne acelaşi ca în cazul unităţilor structurale [SiO4]4-. Ruperea se produce fără deformare plastică aşa cum se constată din figura 10.5.4) a unui material ceramic şi CCCT a unui material metalic. tensiunea maximă în fibra întinsă a epruvetei încovoiate (corespunzătoare forţei Fmax) reprezintă rezistenţa la încovoiere Ri a cărei valoare este apropiată de rezistenţa la tracţiune Rm.6. Li+. A. Curbe CCCT tipice pentru materiale metalice şi materiale ceramice Fig.6. Comportarea la rupere. Mg2+.

Şocul termic. B. contracţii sau dilatări neuniforme şi deci tensiuni care produc fisurarea sau ruperea.5 − − C. Din această cauză. Fenomenul se desfăşoară la fel ca în cazul metalelor.0 1.5·10-6 10.3·10-6 8. Caracteristicile fizico-mecanice principale ale unor ceramice şi sticle Tipul materialului ceramic sau sticlei Mulit (3Al2O3·2SiO2) Alumina cristalizată (Al2O3) Magnezită sinterizată (MgO) Zirconie stabilizată (ZrO2) Berilie sinterizată (BeO) Spinel (MgAl2O4) Carbura de siliciu (SiC) Carbura de bor (B4C) Sticla de cuarţ (silice) (SiO2 ) Sticla calco-sodică Sticla boro-silicatică Ri. Comportarea la şoc termic a materialelor depinde în special de coeficientul de dilatare liniară α şi de conductivitatea termică λ.2 se prezintă valorile acestor caracteristici pentru câteva ceramice şi sticle uzuale. cu deosebirea că procesele de difuzie sunt mult mai complexe fiind implicaţi ioni cu sarcini electrice diferite.9 − − 2.9 1. Tabelul 10.2 λ. W/moC la 1000 o C 3. N/mm2 60…80 380…1000 90…110 70…100 140…280 80…100 140…200 45…100 80…110 40…150 40…150 E.3 20 5. la variaţia rapidă a temperaturii mediului se creează diferenţe de temperatură pe secţiune. Este fenomenul de fisurare sau chiar rupere a materialului la modificarea relativ rapidă a temperaturii şi se datorează fragilităţii intrinseci a materialelor ceramice şi a sticlelor corelată cu exploatarea la temperaturi ridicate. starea critică se atinge la valori mai ridicate ale solicitărilor.8·10-6 13.0 2. kN/mm2 60…80 350…380 150…170 130…150 290…310 200…240 430…470 250…290 60…90 40…60 50…70 0−1000oC. Fluajul.2.8) apare în special în cazul ceramicelor utilizate ca materiale refractare.5·10-6 9. cele mai bune rezistenţe la fluaj le au materialele ceramice complet cristaline sau în a căror structură faza vitroasă se află în cantitate mai mică. dacă materialul are conductivitate termică scăzută (cum este cazul materialelor ceramice şi sticlelor).0·10-6 9.7·10-6 4. deoarece tensiunile de compresiune tind să închidă microfisurile.6·10-6 4.0 219 15 − − 2. Problema comportării la fluaj (v.scap 3.7 1.0·10-6 7.5 7. mm/mmoC 5.8 1. Un factor la fel de important pentru comportarea la şoc termic îl 203 .0·10-6 α pe la 100 o C 5. α şi λ reprezintă caracteristici care capătă importanţă mai mare la alegerea materialelor ceramice pentru o anumită aplicaţie decât în cazul utilizării materialelor metalice. Deformaţiile plastice specifice fenomenului de fluaj se produc la limitele dintre grăunţii fazelor cristaline şi sunt influenţate de prezenţa masei vitroase a cărei vâscozitate scade odată cu creşterea temperaturii.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor materiale se explică prin existenţa unui număr mare de defecte de structură şi chiar microfisuri a căror extindere se produce în avalanşă în momentul în care tensiunile depăşesc valoarea critică.5·10-6 0. în tabelul 10.1 38.1 2.0·10-6 8. din acest motiv.

şi pe de altă parte datorită reacţiei chimice a apei cu silicaţii componente ai sticlelor sau ceramicelor. Rezistenţa la şoc termic se defineşte ca fiind diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se fisureze. R – constanta gazelor. fiecare moleculă de apă conducând la formarea a două unităţi Si−OH care nu mai sunt legate una de alta. fenomenul se produce cu viteză maximă la temperatura camerei deoarece la temperaturi mai ridicate creşte mobilitatea ionilor hidroxil care nu se mai ataşează lanţului –O−Si−O−. (10. Aşa cum a fost arătat anterior. a cărui vâscozitate scade cu creşterea temperaturii. Mecanismul fisurării sub tensiune (numit uneori impropriu şi “oboseală statică”) se bazează pe adsorbţia moleculelor de apă în microfisurile superficiale şi extinderea acestora sub acţiunea tensiunilor mecanice constante datorită pe de o parte efectului de “pană” pe care îl au moleculele adsobite la vârful fisurii. E. Deasupra temperaturii Tv vâscozitatea depinde de temperatură după o relaţie de forma: η = η0 e . Similar curbelor de durabilitate la oboseală din cazul materialelor metalice (v.7 se prezintă variaţia rezistenţei la şoc termic a unor materiale ceramice şi sticle în funcţie de condiţiile de răcire. unitatea de măsură pentru vâscozitate este N·s/m2 ceea ce înseamnă Pa·s (Pascal secundă). iar T − temperatura absolută. sticla se comportă ca un lichid. τ fiind timpul de expunere la mediul umed a piesei solicitate la tensiunea σ. În figura 10. Vâscozitatea η este o mărime ce caracterizează proprietăţile de curgere ale fluidelor şi reprezintă factorul de proporţionalitate dintre tensiunile tangenţiale şi variaţia vitezei de alunecare pe grosimea stratului fluidului. deasupra temperaturii Tv. aşa cum se constată din figura 10. Fisurarea sub tensiune într-un mediu dat.9) există curbe de durabilitate la fisurare sub tensiune sub forma dependenţei σ = f(τ). D. 204 Ea RT . deoarece schimbările bruşte de secţiune acţionează şi în cazul materialelor ceramice ca nişte concentratori de tensiuni. În cazul sticlelor vâscozitatea în stare vitroasă (sub temperatura Tv) se consideră η = 1018 Pa·s iar starea fluidă se consideră atinsă dacă vâscozitatea scade sub 103 Pa·s. iar la temperaturi scăzute este blocată reacţia chimică a apei cu silicaţii. scap 3. în urma reacţiei chimice se produce ruperea lanţului –O−Si−O−.8 aceste curbe sunt asemănătoare curbelor Wöhler ale materialelor metalice.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR constituie geometria piesei.2) în care η0 este o constantă experimentală. Comportarea sticlelor în stare vâscoasă. Este un fenomen de rupere întârziată a materialelor ceramice şi a sticlelor care se produce în cazul solicitării pieselor la tensiuni constante în medii apoase. Ea − energia de activare a procesului de curgere.

* temperatura de înmuiere tm corespunde la η = 106. 205 .Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Pentru scopuri practice se utilizează relaţii de forma: B log η = A + .9 Fig. În figura 10. Rezistenţele la şoc termic ale unor ceramice şi sticle Fig. * temperatura de prelucrare tp corespunde la η = 103 Pa·s. pentru o sticlă calco-sodică s-au determinat valorile: A= −3. la sfârşitul prelucrării vâscozitatea să fie suficient de ridicată pentru evitarea deformării necontrolate sub greutatea proprie a obiectului fasonat.3) t − t0 în care A. de exmplu. iar t este temperatura în oC.9 se ilustrează pe curba η = f(t) stabilirea punctelor fixe ale sticlei şi se prezintă valorile acestor puncte pentru câteva tipuri de sticle uzuale.3.7. utilizate la stabilirea parametrilor operaţiilor tehnologice de fabricare a obiectelor din sticlă: * temperatura inferioară de recoacere tir corespunde la η = 1013.5 Pa·s. B şi t0 sunt constante ce se pot determina experimental prin măsurarea vâscozităţii la trei temperaturi diferite. * temperatura superioară de recoacere tsr corespunde la η = 1012 Pa·s. Curbele de durabilitate la fisurarea sub tensiune ale unor sticle În funcţie de valoarea vâscozităţii (deasupra temperaturii Tv) s-au stabilit următoarele temperaturi numite puncte fixe de vâscozitate ale sticlelor. 10. Comportarea sticlei în stare vâscoasă prezintă importanţă deosebită pentru prelucrare deoarece aceasta trebuie să se desfăşoare intr-un interval de temperaturi astfel ales încât pe de o parte vâscozitatea să fie suficient de mică pentru ca prin fasonare să se obţină forma corespunzătoare a obiectului. iar pe de altă parte. 10.6 Pa·s. * temperatura de curgere tc corespunde la η = 104 Pa·s.8. B = 4800. t0 = 210 cu ajutorul cărora s-a trasat curba η = f(t) prezentată în figura 10. (10.

motiv pentru care aceste sticle sunt cunoscute sub denumirea curentă de sticle “securit” şi se folosesec pentru mijloacele de transport. variaţia vâscozităţii sticlei cu temperatura în maniera arătată permite aplicarea unui tratament termic de tip călire. 9. în continuare se face răcirea completă lent. Rezistenţa la deformare sub sarcină este una din caracteristicile importante ale materialelor refractare şi se apreciază în mod uzual prin temperatura care determină un anumit grad de deformare sub acţiunea unei tensiuni de compresiune date. Punctele fixe de vâscozitate ale sticlelor De asemenea. astfel că în strat vor lua naştere tensiuni reziduale de compresiune datorită contracţiei de răcire a miezului. aceste tensiuni de compresiune au valori ridicate şi contribuie la creşterea rezistenţei materialului. 206 . O altă consecinţă a comportării vâscoase a sticlelor este deformarea (înmuierea) sub sarcină la temperaturi ridicate a materialelor ceramice care conţin şi masă vitroasă. O fisură care apare în stratul superficial eliberează brusc tensiunile de compresiune şi produce spargerea sticlei cu formarea unui număr mare de granule mici. ceea ce reduce riscul rănirii persoanelor din jur. faţadele şi uşile clădirilor etc. 10. acesta constă din încălzirea la o tempertură ti din domeniul (tir .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. tsr) şi răcirea rapidă cu jet de aer sau în ulei. datorită conductibilităţii termice reduse în urma răcirii la suprafaţa sticlei temperatura scade sub Tv. iar în miez temperatura este suficient de ridicată pentru ca materialul să preia prin deformare plastică contracţia suprafeţei rigide.

14) nu se tratează şi problemele proprietăţilor electrice. Ca. Materialele ceramice silicatice Materialele ceramice silicatice aparţin sistemului ternar SiO2−Al2O3−X. Pentru obţinerea ceramicelor silicatice.feldspatul este denumirea generică pentru compuşii complecşi de tipul alumino-silicaţilor de K. materiile prime utilizate au următoarele caracterisitici: . faianţă. în figura 10. In timpul arderii rezultă o anumită cantitate de fază lichidă care prin răcire formează o reţea sticloasă în jurul granulelor pe care le leagă sub forma unui material solid şi dens. . In funcţie de concentraţiile componentelor şi de condiţiile tehnologice se obţin următoarele tipuri de materiale ceramice: teracotă. 10. Materialele ceramice 10. porţelan moale. amestecului pulverulent de materii prime i se adaugă o cantitate determinată de apă obţinându-se o pastă (numită şi “barbotină”).Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Scopul acestui capitol fiind prezentarea materialelor ceramice şi a sticlelor ca materiale structurale ( vezi cap. din care se realizează piesele ce apoi se usucă şi se calcinează prin încălzire la temperaturi de 900…1500 oC.argilele sunt silicaţi de aluminiu hidrataţi însoţiţi de impurităţi (oxizi metalici ) care influenţează culoarea finală a materialului ceramic. în funcţie de compoziţia chimică şi scopul urmărit. Mg.4. În cele ce urmează se vor prezenta câteva dintre cele mai importante tipuri de materiale ceramice şi sticle. magnetice şi optice ale acestor materiale. iar în tabelul 10. gresie ceramică. Na2O. 207 . au rol de fondanţi deoarece în timpul arderii formează cu argila şi silicea compuşi cu temperatură mică de topire fiind la originea masei vitroase care leagă particulele de silice şi de argilă şi reduce porozitatea. unde X poate fi K2O. .10 se prezintă în triunghiul concentraţiilor componentelor de bază domeniile corespunzătoare acestor ceramice.4. Procesul de vitrifiere este însoţit întodeauna de contracţie şi stă la baza obţinerii majorităţii materialelor ceramice. formând în prezenţa apei o suspensie coloidală ce conferă amestecului plasticitate.nisipul de cuarţ (silice) modifică plasticitatea argilelor la uscare şi ardere în timpul căreia suferă transformările cristalografice cuarţ→ tridimit→ cristobalit.3 câteva caracteristici ale acestora. Na. tare sau tehnic. varietatea de argilă cea mai utilizată este caolinul (Al2O3 ·2SiO2·2H2O) care are o structură lamelară şi este constituit din granule.1. CaO sau MgO.

echipamente sanitare. opacă Temperatura de ardere: 950…1200 oC Porozitate: 0. placaje. Deoarece în condiţii industriale vitezele de răcire sunt mai mari decât cele 208 . Tabelul 10. ţigle. Analiza transformărilor la răcire a ceramicelor care au la bază acest sistem se face la fel ca în cazul diagramelor de echilibru ale sistemelor de aliaje. care este un compus cu reţea hexagonală compactă de ioni de oxigen în care ionii de Al ocupă 2 din 3 golurile octaedrice. Creşterea conţinutului de feldspat (deci a masei vitroase) determină reducerea rezistenţei mecanice şi a rezistivităţii electrice. acest compus se numeşte mulit.5…3 % Suprafaţa: glazurată sticloasă Temperatura de ardere: 1100…1300 oC Porozitate: 0…2 % Suprafaţa: glazurată sticloasă Temperatura de ardere: 1100…1400 oC Domenii de utilizare cărămizi. aparatură pentru laboratoare de chimie etc izolatoare elctrice. vase. creşterea conţinutului de caolin şi de silice. duritate ridicată şi este baza majorităţii constituenţilor materialelor ceramice silicatice. (faze cristaline) determină creşterea rezistenţei mecanice şi a temperaturii de utilizare. In acest sistem SiO2 cristalizează sub formă de cristobalit. are formă aciculară. în care baza o constituie tetraedrii [SiO4]. Materialele ceramice pe bază de argile Denumirea materialului Teracotă Faianţă Gresie ceramică Porţelan Caracteristici Porozitate: 15…30 % Suprafaţa: glazurată sau nu Temperatura de ardere: 950…1050 oC Porozitate: 10…15 % Suprafaţa: glazurată. transformare peritectică şi formează un compus cu topire incongruentă. Analizând această diagramă se constată că sistemul SiO2−Al2O3 prezintă transformare eutectică. placaje etc.3. aparatură pentru laboratoare de chimie. ţevi ceramice echipamente sanitare.11. iar celălalt component Al2O3 cristalizează sub formă de corindon. condensatori electrici. care este un compus cu reţea CFC.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Structura ceramicelor fiind neomogenă. corespunde formulei chimice 3Al2O3·2SiO2. vase etc Dintre materialele ceramice silicatice în tehnică răspândirea cea mai mare o au porţelanurile care sunt mase ceramice vitrifiate albe (translucide în strat subţire) ale căror faze cristaline se pot stabili cu ajutorul diagramei binare de echilibru SiO2−Al2O3 prezentată în figura 10. ceea ce îi conferă duritate ridicată. proprietăţile lor sunt influenţate puternic de raportul dintre cantitatea de fază cristalină şi cantitatea de fază vitroasă. pardoseli.

kg/m3 2200…2400 2350…2500 2100…2650 2800…2950 Rezistenţa la tracţiune N/mm2 20…35 20…55 35…65 52…107 Rezistenţa la compresiune. rezistenţă la agresiunea acizilor şi alcaliilor. Pe lângă faptul că prin glazurare se reduce higroscopicitatea.4 Porţelanuri tehnice – caracteristici principale Denumirea comercială a materialului Porţelan pentru izolatori de joasă tensiune Porţelan pentru izolatori de înaltă tensiune Cordierit (compus de bază 2MgO·2Al2O3·5SiO2) Steatit (compus de bază 3MgO·4SiO2·H2O) Densitatea. Tabelul 10. acestea sunt straturi compacte sticloase obţinute în timpul procesului de ardere din stratul de vopsea pe bază de boraţi.4. Fig. piesele din ceramică se acoperă cu glazuri. oC 300…400 200…650 400…780 440…1100 Pentru reducerea (sau chiar eliminarea) absorbţiei de apă în pori. o parte din topitură nu va reuşi să cristalizeze. Caracteristicile câtorva tipuri de porţelanuri utilizate în tehnică sunt prezentate în tabelul 10.11 Diagrama de echilibru a sistemului SiO2Al2O3 Componentul de bază al porţelanurilor tehnice este mulitul care asigură acestuia rezistenţă mecanică şi rezistenţă la şoc termic ridicate. carbonaţi alcalini şi oxizi metalici aplicat pieselor înainte de calcinare. Domeniile ceramicelor silicatice în sistemul argilă – cuarţ feldspat Fig 10.10. 10. N/mm2 173…345 173…550 138…620 414…2970 Temperatura maximă de utilizare. 209 . solidificându-se sub formă de fază sticloasă.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor corespunzătoare echilibrului. datorită coeficientului de dilatare mai mic al glazurii iau naştere tensiuni de compresiune în strat care contribuie la îmbunătăţirea rezistenţei mecanice a pieselor.

compuşii sunt foarte stabili la acţiunea agenţilor chimici şi au duritate şi rezistenţă la compresiune ridicate. abrazivi. iar ionii Al3+ ocupă interstiţii octaedrice. Al2O3 şi Cr2O3. locul ionilor Mg2+ şi Al3+ fiind luat de alte metale. Oxidul de zirconiu (ZrO2) are temperatura de topire-solidificare 2690 oC şi prezintă mai multe forme alotropice: reţea monoclinică de la ta până la 1000 oC. ZrO2. titanaţi şi ferite. TiO2 şi BeO). Existenţa transformărilor alotropice care se produc cu creştere de volum înrăutăţeşte comportarea materialului.2). tetragonală pe intervalul 1200…2370 oC şi cubică peste 2370 oC. alumina) are temperatura de topire 2054 oC şi cristalizează sub formă de corindon aşa cum s-a arătat mai sus. temperatura de utilizare şi rezistivitatea electrică. Oxidul de aluminiu (Al2O3. tipul de structură spinelică este frecvent întâlnită. la 1700 oC Reprezintă cea mai importantă ceramică oxidică şi are utilizări multiple. de exemplu. In condiţii tehnologice deosebite şi cu materii prime de puritate înaltă. unelte de tăiat. care este o fază bertholidă cu topire congruentă (v. 210 . aşa cum rezultă din figura 10.13 se prezintă diagrama de echilibru a sistemului MgO − Al2O3.4. Componentei mai importanţi ai acestor ceramice sunt: oxizi (Al2O3. se obţine alumina transparentă utilizată în optica tehnică. în figura 10. cu creşterea conţinutului de Al2O3 creşte rezistenţa la compresiune.scap. MgO. pentru evitarea acestor neajunsuri se adaugă CaO şi/sau MgO care în concentraţii mai mici de 10…15% se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura cubică ce se menţine de la temperatura de cristalizare până la temperatura ambiantă. Oxidul de magneziu (MgO – magnezită) are temperatura de topire 2800 oC şi constituie baza materialelor refractare pentru căptuşelile cu caracter bazic a cuptoarelor. Pe lângă MgO. Datorită energiei mari de legătură a oxizilor. Caracteristicile de exploatare ale pieselor pe bază de alumină depind în mare măsură de concentraţia masică a acesteea. spinelul are o reţea cristalină cubică complexă în care ionii Mg2+ ocupă interstiţiile tetraedrice. Pentru exemplificare. Materialele ceramice oxidice Materialele ceramice oxidice sunt materiale policristaline formate din oxizi sau compuşi oxidici şi lipsite de faze sticloase. implanturi medicale. prin creşterea % Al2O3 de la 85 % la 99.2. materiale izolante. cum ar fi materialele refractare.12 în care se prezintă diagrama de echilibru a sistemului ZrO2 – CaO. refractarele bazice pot conţine şi alţi oxizi dintre care mai des întâlniţi sunt CaO.7 % rezistenţa la compresiune creşte de la 1800 N/mm2 la 2500 N/mm2 iar temperatura de utilizare de la 1300 oC. din care rezultă formarea compusului MgAl2O4 (sau MgOAl2O3) numit şi spinel. 2.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10.

Ni. Mg.2. Sr.10. unde M este un metal bivalent (Ba. . 10.3 E).4. Cu.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Fig. 10. Materialele refractare Sunt produse ceramice rezistente la temperaturi înalte.3. se utilizează ca materiale feromagnetice datorită rezistivităţii electrice ridicate (ceea ce reduce pierderile prin curenţi turbionari) şi costului mai redus decât al aliajelor metalice. Diagrama de echilibru a sistemului ZrO2 – CaO Fig.5 % sub acţiunea unei sarcini de compresiune de 0.rezistenţa piroscopică numită frecvent şi refractaritate este temperatura la care o epruvetă conică din materialul considerat se tasează cu o valoare dată. k=1. în condiţii determinate de expunere la temepratură. 10.2 N/mm2 (vezi şi scap. Mn. Mg. 211 . Comportarea la temperaturi înalte a materialelor refractare se apreciază în principal cu ajutorul a două mărimi: . Ca.12. se utilizează pentru proprietăţile feroelectrice (se polarizează în câmp electric) la realizarea generatoarelor şi traductoarelor pentru ultrasunete.rezistenţa la deformare (înmuiere) sub sarcină care se apreciază prin temperatura la care se produce o deformare specifică de 0. Sr). Li etc) având formula generală nkMkO·qFe2O3 unde nk este numărul de molecule al oxidului metalului Mk. Diagrama de echilibru a sistemului MgO − Al2O3 Titanaţii sunt compuşi cu formula MTiO3. Zn. Feritele sunt compuşi ai oxidului de fier (Fe2O3) şi ai altor metale (Ba.13.3. fiind încadrate în această categorie cele care îşi menţin caracteristicile până la temperatura de minimum 1500 oC.

aceeastă comportare se explică prin proprietatea cuarţului de a forma la recristalizare în fază solidă reţele complexe de tip tridimit (v. care provin din cristalizarea topiturii în perioada de răcire şi se prezintă sub formă de cristale mici.2) şi vâscozităţii ridicate a sticlei silicioase prezentă ca fază vitroasă în aceste ceramici. iar răcirea se face foarte lent. rezistenţă la şoc termic şi conferă căptuşelilor cuptoarelor caracter acid.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR În procesul de fabricaţie refractarele se ard la temperaturi ridicate şi se menţin mai multe ore la temperatura maximă până la apariţia fazei lichide. • refractarele corindonice sau mulito-corindonice sunt fabricate din 212 . În industria petrolieră şi petrochimică se utilizează în mod frecvent refractarele din sistemul SiO2–Al2O3.15 din care rezultă următoarele: • refractarele silica (% SiO2> 93%) au refractaritatea şi temperatura de înmuiere foarte apropiate putând fi utilizate până la temperaturi de 1650 oC. Diversitatea materialelor refractare este foarte mare. vor exista două tipuri de faze cristaline: faze cristaline primare sub formă de cristale mari.11) şi pot fi utilizate până la cca 1800 oC în cazul încălzirilor de scurtă durată şi până la temperaturi de 1650 oC în cazul solicitărilor şi/sau încălzirilor de lungă durată. şi %Al2O3 = 63…80% au structură mulitică (v. Principalele tipuri de materiale refractare în funcţie de componentele preponderente sunt prezentate pe schema din figura 10. • şamota (%SiO2 = 60…70%. c) Al2O3 şi Cr2O3. şi %Al2O3 = 40…30%) are caracteristici mai reduse decât refractarele silicatice. insolubile în topitură şi faze cristaline secundare. b) MgO şi CaO. oxizii care stau la baza compoziţiei lor chimice putându-se grupa în trei categorii: a) SiO2 şi ZrO2.5 % Al2O3) deoarece au temperatura de topire cea mai scăzută.14. prezenţa unei cantităţi mai mari de fază sticloasă face ca diferenţa dintre refractaritate şi temperatura de înmuiere sub sarcină să fie mai mare. 10. Restul de fază lichidă care nu cristalizează va constitui fază vitroasă şi prezenţa sa limitează proprietăţile de utilizare ale materialelor refractare prin micşorarea temperaturii de înmuiere sub sarcină. Ele se caracterizează prin temperaturi de înmuiere ridicate. Domeniile principalelor tipuri de refractare silicatice din sistemul SiO2–Al2O3 şi domeniile temperaturilor caracteristice (refractaritatea şi temperatura de înmuiere sub sarcină) sunt prezentate în figura 10. figura 10. scap. Din diagrama de echilibru se constată că trebuie evitate compoziţiile cu concentraţia de Al2O3 apropiată de cea eutectică (5. a cărui diagramă de echilibru a fost prezentată în figura 10.11. În aceste condiţii. • refractarele silimanitice (superaluminoase) cu %SiO2 = 36…20%. timp de mai multe zile pentru a da posibilitatea cristalizării cvasitotalităţii fazei lichide.

15. Proprietăţile celorlalte tipuri de materiale refractare nominalizate în figura 10. compresiune..13).5. sub sarcină. rezistenţa mecanică este dependentă de conţinutul de alumină aşa cum a fost arătat anterior.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor alumină pură topită şi eventual mici cantităţi de argilă ca liant. Principalele tipuri de materiale refractare Fig 10. fig. Materialul refractar aparentă. Refractare acide (SiO2 + Al2O3) Refractare silica (%SiO2 > 95%) Samotă inferioară (20…25% Al2O3) Samotă standard (30…35% Al2O3) Samotă densă (40…45% Al2O3) Refractare mulitice (75…80%Al2O3) Refractare mulito-corindonice (80…85% Al2O3) Magnezită (%MgO > 92%) Crom –magnezită (25…50% MgO.14 pot fi apreciate pe baza diagramelor binare de echilibru ale sistemelor corespunzătoare aşa cum s-a arătat anterior pentru ceramicele pe bază de MgO (v.2300 2900…3100 3400…3600 1700 1680 1700 1740 1830 1950 1650 1250 1275 1350 1350 1400 1500 1500 1450 18…22 15…25 15…25 30.40 25…35 40…50 45…75 35…55 65…85 B. 12…28% Cr2O3. o C N/mm2 kg/m3 o C A. Refractare bazice 2900…3100 2200 2900…3100 3200…3400 213 2000 1950 . În tabelul 10. 10. 15…25% Al2O3) Cromit (% Cr2O3 > 85%) 1700…1900 1800…2000 1800…2000 2100…. 10.. Domeniile temperaturilor limită pentru refractaritate şi deformare sub sarcină în sistemul SiO2 – Al2O3 Tabelul 10. Fig. ele pot fi utilizate până la temperaturi de 1900 oC.5 se prezintă câteva materiale refractare utilizate mai des şi proprietăţile lor principale. Caracteristicile unor materiale refractare utilizate frecvent Temperatura Rezistenţa Rezistenţa la Densitatea de înmuiere piroscopică.14.

4. 214 . menţinându-şi practic nemodificate caracteristicile până la 1400 oC.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10. Aceste structuri îi conferă duritatea mare stabilitate termică. cu stabilitate dimensională bună la variaţii de temperatură. Cele mai comune utilizări sunt ca materiale abrazive şi ca materiale pentru rezistenţe de încălzire electrică a cuptoarelor (cunoscute sub denumirea comercială de “bare de silită”). cap 12). Nitrura de siliciu cristalizează în sitemul hexagonal. cristalizată în sistemul cubic (nitrura cubică de bor sau CBN) are duritatea apropiată de a diamntului. boruri sau siliciuri ale căror unităţi structurale au la bază de obicei legături covalente care le conferă temperaturi înalte de topire sau de descompunere modul de elasticitate şi duritate ridicate. obţinându-se o clasă nouă de materiale ceramice denumite sialon (de la Si−Al−O−N) ale căror unităţi structurale sunt tetraedrii (SixAl1−x)(OyN1−y)4−. este un material din categoria ceramicelor tehnice de performanţă din care se pot obţine piese complicate. se caracterizează prin rezistenţă mecanică ridicată şi comportare bună la fluaj. iar ponderea legăturilor covalente este de cca 70 %. Prin procedee tehnologice moderne s-a reuşit înlocuirea unor atomi de siliciu şi de azot cu atomi de aluminiu şi oxigen.4. Câteva ceramice neoxidice şi proprietăţile lor mai importante sunt prezentate în tabelul 10. fiind materialul sintetic cu cea mai mare duritate. ceea ce a făcut ca sialonurile să fie utilizate pe scară din ce înce mai mare la fabricarea unor piese puternic solicitate. În practică se utilizează de obicei produse sinterizate împreună cu un liant care este tot un material ceramic refractar. Nitrura de bor poate cristaliza în sistemul cubic şi în sistemul hexagonal.6. cristalizată în sistemul hexagonal (ca şi grafitul) este utlizată pentru fabricarea unor piese prin sinterizare şi pentru electrozi de sudură. printre care cea mai importantă o reprezintă stabilitatea până la 1800 oC. romboedric sau cubic. Aceste caracteristici le-a impus ca materiale destinate unor categorii largi de aplicaţii pentru obţinerea de piese prin sinterizare sau sub formă de fibre pentru obţinerea materialelor compozite (v. nitruri. Carbura de siliciu cristalizează într-un număr mare de forme alotropice cu densităţi aproape egale şi structuri de tip hexagonal. conductibilitate electrică şi rezistenţă la oxidare (la temperaturi de peste 1500 oC se acoperă cu un strat de SiO2). prin variaţia legăturilor atomice şi ionice se obţin structuri noi şi deci proprietăţi noi. bazate preponderent pe legătura covalentă. Materialele ceramice neoxidice Materialele ceramice neoxidice sunt compuşi de tipul carburi.

N/mm2 900…1100 250…700 Temperatura de topire sau de descomp. 10.5. Sticlele Aşa cum s-a arătat în scap 10. kg/m3 2700…320 0 1900…320 0 2510 Duritatea Knoop* 3000 Modulul de elasticitate. Carbura de bor are duritatea imediat mai mică decât CBN fiind utilizată la realizarea sculelor aşchietoare sau în construcţii aerospaţiale datorită modulului de elasticitate ridicat şi densităţii reduse (v. Ta se utilizează ca materiale dure pentru scule sub formă de plăcuţe sinterizate cu un liant metalic (de obicei Co). etc. B3+. Carburile de W. Utilizarea sticlei de silice cu această structură este limitată la aplicaţii speciale unde se cere refractaritate ridicată.. Pentru majoritatea aplicaţiilor însă este necesar ca temperatura de curgere Tc (v. cu deosebirea că baza piramidei de diamant (care constituie penetratorul ) este un romb. cationii respectivi se înconjoară (coordinează) cu 3−4 ioni de oxigen formând tetraedri sau piramide 215 . fig.16 a. Ti.2. o C 2400 1898 2700…290 2425 0 Nitrura cubică de bor 3480 5000 840…870 6500…700 1540 (BN) 0 Carbura de wolfram (WC) 15500 2700 580…620 4500.500 2780 0 4800…494 Carbura de titan (TiC) 3100 330…350 2500…280 3100 0 0 * Metoda Knoop de determinare a durităţii se bazează pe aceleaşi principii ca şi microduritatea Vickers. tabelul 10.16 b.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Tabelul 10. kN/mm2 380…420 160…320 3500 440…460 Rezistenţa la compresiun e. componentele sticlelor se pot grupa după cum urmează: a) Formatorii de reţea (vitrifianţi) sunt oxizi ai elementelor cu cationi de rază mică şi sarcină relativ mare (Si4+.6. aşa cum se observă în figura 10.9) să fie mai redusă pentru prelucrarea sticlei în condiţii economice corespunzătoare. fig. Acest lucru se realizează prin adăugarea altor componente. Caracteristicile unor materiale ceramice neoxidice Denumirea şi formula chimică a materialului Carbura de siliciu (SiC) Nitrura de siliciu (Si3N4) Carbura de bor (B4C) Densitatea . baza structurii sticlelor silicatice o constituie reţeaua spaţială de unităţi [SiO]4− legate în poziţii aleatoare (v.). În acest context. sau pot lega tetraedrii între ei. 10. P5+.2 b). 10. aşa cum se observă din figura 10.6). care modifică structura prin apariţia unor ioni metalici ce se pot plasa între tetraedrii [SiO]4−...

în figura 10. fig. oxidul de magneziu MgO. 10. oxidul de bariu BaO şi oxidul de zinc ZnO). rezistenţă mecanică şi rezistenţă la şoc termic reduse.17 se prezintă diagrama de echilibru a sistemului SiO2−Na2O. pentru exemplificarea influenţei fondanţilor. aşa cum a fost arătat.16 a). c− sticla calco-sodică b) Modificatorii de reţea sunt componentele cu rol de fondanţi (de exemplu: oxidul de sodiu Na2O. dând naştere reţelei spaţiale dezordonate. 10.16b). oxizi care acţionează prin înlocuirea în reţea a ionului Si4+ cu ionii metalelor respective. Imbunătăţirea caracteristicilor se realizează prin acţiunea stabilizatorilor care sunt oxizi ai metalelor bivalente alcalino-pământoase (Ca. 216 . Fig. oxidul de potasiu K2O şi oxidul de litiu Li2O) sau de stabilizatori (de exemplu: oxidul de calciu CaO.10. în această categorie intră Al2O3. Structura sticlelor: a – sticla silico – sodică. PbO şi ZrO2. formatorul de reţea cel mai utilizat este silicea (SiO2) însoţit în unele cazuri de oxidul boric B2O3 şi/sau pentaoxidul de fosfor (P2O5).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR care se leagă între ei prin vârfuri. pe care se observă existenţa unei transformări de tip eutectic la temperatura de 800 oC şi formarea compusului Na2O·2SiO2 cu temperatură de topire mai mică decât a silicei. Temperatura de topire a silicei se reduce în prezenţa fondanţilor prin distrugerea continuităţii reţelei datorită ruperii lanţurilor Si−O−Si de către ionii metalelor alcaline (v. Mg) ai căror ioni contribuie la realizarea legăturilor între unităţile structurale (v. Ba. fig. Sticlele formate numai din silice şi oxizi alcalini au rezistenţă scăzută la acţiunea substanţelor chimice.16. c) Intermediarii sunt componente care contribuie atât la formarea reţelei cât şi la modificarea unor caracteristici.

7. Diagrama de echilibru a Răspândirea lor extrem de mare se sistemului SiO2 − Na2O datorează costului redus al materiilor prime. pentru reducerea tendinţei de cristalizare se introduce 3…4 % MgO.. dar proprietăţi optice şi electrice deosebite. Sticlele cu plumb au rezistenţă chimică scăzută.19 % Na2O şi 8. Na2O şi CaO) rezultă pe de o parte din condiţia reducerii temperaturii de topire ceea ce ar însemna cantităţi mai mari de Na2O. sunt prezentate în tabelul 10. Sunt utilizate la fabricarea materialelor electroizolante. 10. tabelul 10.2.10.. precum şi influenţa prezenţei apei asupra rezistenţei la solicitări de durată (v. iar pe de altă parte asigurarea unei rezistenţe chimice mai bune. Utilizarea oxidului B2O3 alături de SiO2 ca formator de reţea are ca efect reducerea temperaturii de topire. Conţinutul redus de oxizi alcalini le conferă o rezistivitate electrică foarte mare şi rezistenţă chimică bună. ceea ce ar însemna concentraţii de CaO mai mari. Sticlele alumino-silicatice au temperaturile punctelor fixe de vâscozitate ridicate (v. 10.11 % CaO.17. Principalele particularităţi ale comportării sticlelor la solicitări mecanice au fost prezentate anterior.. remarcându-se influenţa deosebit de puternică a concentratorilor de tensiuni. Cea mai importantă utilizare a sticlelor ca materiale structurale o constituie fără îndoială fibrele. Sticlele boro-silicatice se caracterizează prin coeficienţi de dilatare mici. care se pot grupa în funcţie de tipul oxizilor care imprimă sticlei anumite proprietăţi.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Există o varietate foarte mare de tipuri de sticle. cât şi cele continui 217 . Sticlele calcosodice conţin 70…75 % SiO2. fig.. fiind utilizate pentru fabricarea geamurilor (sticla plană). compoziţiile chimice ale câtorva tipuri de sticle utilizate mai frecvent.2). Limitele concentraţiilor pentru oxizii de bază (SiO2. obiectelor de menaj şi anumitor aparate de laborator. ambalajelor.9) putând fi utilizate şi la temperaturi înalte. dar acesta are influenţă negativă asupra solidificării (favorizează cristalizarea). în scap. fig. Fig. ceea ce conduce şi la o dispersie mare a caracteristicilor mecanice (v. Sticlele calco-sodice sunt cele mai uzuale. 13. atât cele discontinui (vata de sticlă). fiind utilizate ca sticle speciale pentru aparatura de laborator care lucrează la temperaturi ridicate. 8). fără să afecteze stabilitatea chimică şi fără să modifice proprietăţile de solidificare ale silicei. 10. Denumirea comună de “cristal de plumb” se folseşte pentru sticlele care conţin peste 20 % PbO.

tip S − rezistenţă mecanică mare * Concentratia masică în % pentru: Formatori de Modificatori şi stabilizatori Intermediari reţea de reţea SiO2 B2O3 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Alţii * 72 14 1 8 4 1 80.7). cap. se constată că sunt sticle alumino-silicatice şi boro-silicatice.12). Compoziţiile chimice ale unor sticle uzuale Tipul sticlei Sticle calco-sodice (sticlă plană) Sticla boro-silicatică (“Pyrex”) Sticla alumino-silicatică Sticla cu plumb (‘cristal”) Sticla Vycor Sticle pentru fibre: . Se utilizează sticle silicatice cu compoziţii complexe. restul fiind adaosuri ce contribuie la îmbunătăţirea proprietăţilor şi aspectului.tipa A – calco-sodică normală . deoarece prezenţa acestora conduce la micşorarea rezistivităţii electrice (ionii Na+. Pentru obţinerea unor straturi de acoperire uniforme.2 70 62 65 54 65 1.5 8 4 14 17 3 16 3 5 10 1.5 Fe2O3 15 0.tip AR – rezistente la alcalii .2 < 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR folosite în principal la obţinerea materialelor compozite (v.5 2 58% ZrO2 4 0.9 4 0. în care %SiO2 = 45…55 % iar %Na2O sau %Li2O = 15…20 %. K+ sunt purtători de sarcină electrică). În cazul fibrelor tip E utilizate în electrotehnică se remarcă limitarea drastică a conţinutului de oxizi alcalini.5 5 8 16 14 8.5 0.7.2 54 7.5 <0.5 14. la fibrele din silice pură se obţin şi rezistenţe de 8000 N/mm2).5 22 0. Emailarea este o metodă relativ ieftină de obţinere a unor piese metalice cu rezistenţă ridicată la coroziune. Analizând compoziţiile chimice ale sticlelor utilizate pentru fibre (v. tabelul 10. O categorie aparte de mase sticloase o constituie emailurile aplicate pe suprafaţa pieselor metalice în unul sau mai multe straturi. (formator şi modificator de reţea) conduce la creşterea stabilităţii chimice. Tabelul 10. unele sticle conţin şi cantităţi mici de alţi oxizi metalici pentru îmbunătăţirea proprietăţilor optice sau pentru colorare.3 Fe2O3 25 - Pe lângă componentele de bază.5 <0.4 2. aderente şi continui emailurile trebuie să aibă capacitate de umectare a suprafeţei metalice şi capacitate de întindere.tip C – rezistente la coroziune . care capătă importanţă mai mare în cazul fibrelor datorită secţiunii reduse şi suprafeţei mare de expunere la mediu. iar prin procesul de fabricaţie se realizează obţinerea de fibre cu suprafeţele lipsite de defecte.58% PbO 96 3 < 0. prezenţa Al2O3 ca intermediar. Rezistenţa la tracţiune a fibrelor de sticlă este mult mai mare decât cea determinată pe epruvete deoarece structura are un grad de anizotropie cu atât mai pronunţat cu cât diametrul fibrei este mai redus.5 12. se ating astfel rezistenţe la tracţiune de 2000…5000 N/mm2 în funcţie de conţinutul de SiO2 şi de diametrul fibrei (de exemplu. 218 .5 35 7 .tip E – rezistivitate elctrică mare .

Cu). Principalele componente ale cimentului şi concentraţiile masice ale acestora sunt: • silicatul dicalcic 2CaO·SiO2 (simbol C2S) se află în proporţie de 0…30 %.7.15 % şi are întărire rapidă la început. până la vasele de bucătărie termorezistente. 10. în materialele vitroceramice uzuale cristalele pot reprezenta 50…95 % din volumul total. Cimentul Este un material pulverulent constituit din silicaţi şi aluminaţi de calciu care sunt compuşi anhidri.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor 10..6.80 %. de obicei pe bază de aluminosilicat de litiu în care se adaugă germeni de cristalizare ce pot fi: oxizi cu temperaturi înalte de topire (TiO2.. cantitatea de structură cristalină depinzând de condiţiile în care se face răcirea. Cr2O3). instabili în prezenţa apei. • aluminatul tricalcic 3CaO·Al2O3 (simbol C3A) se află în proporţie de 7. ZrO2. P2O5. amestecaţi cu apa ei formează compuşi hidrataţi. Reacţia de hidratare este exotermă şi în urma desfăşurării complete se obţine o masă rezistentă cu rol de liant pentru particulele altor materiale înglobate (nisip şi pietriş). Au. Calitatea vitroceramului depinde esenţial de uniformitatea germinării în toată masa topiturii şi de posibilitatea de a controla numărul germenilor de cristalizare. Baza topiturii o constituie o sticlă simplă.. Materialele vitroceramice Materialele vitroceramice sunt materiale policristaline de tipul aluminosilicaţilor obţinute printr-o tehnologie asemănătoare cu cea a sticlei. de la scuturile termice pentru vehicule spaţiale. 219 . fiind utilizate în cele mai diverse domenii. are întărire rapidă cu degajare mare de căldură. restul fiind masă vitroasă ce leagă între ele aceste cristale. • silicatul tricalcic 3CaO·SiO2 (simbol C3S) se află în proporţie de 40. stabili şi cristalizaţi. Compoziţia topiturii şi tipul germenilor de cristalizare se aleg astfel încât proprietăţile cristalelor şi ale sticlei intercristaline să fie corespunzătoare scopului urmărit. Pt. dar sunt supuse unui proces de cristalizare controlată. coeficient de dilatare foarte mic (deci rezistenţă la şoc termic).. Materialele vitroceramice au rezistenţă mecanică ridicată. are întărire lentă cu degajare redusă de căldură. placajele rezistente la coroziune în industria chimică. la răcirea topiturii germinarea se produce rapid în toată masa. proprietăţi optice şi electrice deosebite. fluoruri sau chiar metale (Ag.

Compoziţiile şi proprietăţile cimenturilor portland Concentraţiile masice. % Tipul cimentului C2S Tip 10 – normal (standard) Tip20 – cu întărire lentă şi căldură redusă Tip 30 – cu întărire rapidă Tip 40 – cu degajare mică de căldură Tip 50 – rezistent la sulfaţi 25 31 14 46 38 C3S 49 44 58 28 41 C3A 11 5 11 5 4 C3A F 8 13 8 13 10 Rezistenţa la compresiune . v. Compoziţiile nominale ale cimenturilor portland şi rezistenţa la compresiune după întărire sunt prezentate în tabelul 10. diatomite etc. Pentru obţinerea rezistenţei mecanice corespunzătoare trebuie să se asigure un raport optim apă/ciment.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • aluminatul feric tetracalcic 4CaO·Al2O3·Fe2O3 (simbol C3AF)se află în proporţie de 4. Cel mai utilizat tip de ciment este cimentul “Portland” (după numele insulei britanice unde s-a fabricat pentru prima dată) care se obţine prin calcinarea calcarului cu argilă şi măcinarea produsului sinterizat.. nu umple bine forma şi va conţine aer. 219 alumino-silicaţi.5 10 22 8. 215 carbura de siliciu. Cuvinte cheie alumina. Aceste substanţe modifică proprietăţile cimentului prin formarea unor hidrosilicaţi sau hidroaluminaţi mult mai stabili. cimentul se foloseşte împreună cu nisip şi pietriş (care se află în proporţia cea mai mare). 207 carbură de bor. de asemenea. ceea ce conduce la o structură poroasă a betonului. 12) numit beton . Există şi alte varietăţi de cimenturi care pe lângă componentei cimentului portland conţin şi alte substanţe cum ar fi: zgură de furnal. gips. 197 . rezultând o masă pulverulentă (dimensiuni de particule 0. Tabelul 10. N/mm2 după 3 după 28 zile zile 12. cenuşă de termocentrale. cu rezistenţă mecanică redusă.5 26.5 26. 219 aluminat tricalcic (C3A).5…50 µm). 201 220 argile. cap.15 % şi are întărire lentă. 214 ceramice. 210 aluminat feric tetracalcic (C3AF). o structură poroasă.8..5 Aşa cum a fost arătat mai sus. amestecul nu are palsticitate suficientă. aceasta rămâne în masa betonului şi după evaporare va rezulta.8 . formând astfel amestecul (agregatul compozit.5 22 25. Dacă se introduce apă mai puţină. Dacă se introduce apă în exces.5 26.5 10.

1995 6. 217 sticle calco-sodice. Ceramica tehnică. 213 devitrifiere. 207 încovoiere statică. 211 şamotă. 210 stabilizator. 211 vâscozitate. Studiul si ingineria materialelor. 219 silice. 1981 5. 207 titanaţi. 214 nitrura de siliciu. Bucureşti.S. 207 feldspat. Editura Didactică şi Pedagogică. Introduction to Materials Science for Engineers. 214 ceramice oxidice. 197 sticle alumino-silicatice. 205 refractare corindonice. 208 cromit. New York. Vasilescu D. Editura Didactică şi Pedagogică. 212 refractare silimanitice. 216 magnezită. Macmillan Publishing Company. 1983 2. 1988 7. Bucuresti. 205 temperatură de înmuiere. 197 sticlă “securit”. 218 temperatură de curgere. 215 emailuri. Nica Al.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor ceramice neoxidice. 200 teracotă. Constantinescu D.. 211 rezistenţa piroscopică (refractaritate). Saban R. 219 silicat tricalcic (C3S). 208 cristobalit. 212 refractare silica. 209 gresie ceramică.. 204 fondant. 211 fisurare sub tensiune. 203 spinel. 1992 3. 219 modificatori de reţea. 205 temperatură de prelucrare.. 200 şoc termic. 201 duritate Knoop. 216 mulit. 215 Bibliografie 1. 216 starea amorfă (vitroasă). Tehnologia sticlei. 207 ferite. 205 temperatură de vitrifiere. Noţingher P. 206 sticle. Bucuresti. 210 ceramice silicatice. 1988 4. Shackelford J. Editura Didactică şi Pedagogică. Nölle G. 204 vitrifiant. 218 faianţă.. Printice Hall. 210 porţelan. The Science of Engineering Materials. 205 temperatură de recoacere. 214 silicat dicalcic (C2S). 208 nitrura de bor. New Jersey. 197. 214 oxidul de zirconiu. şi Ciocea N. Editura Tehnică. 219 corindon. 212 sialon.. Materiale electrotehnice. 212 rezistenţa la înmuiere sub sarcină. 1986 221 . 216 glazură.a. 217 sticle cu plumb. 207 ciment. 217 sticle boro-silcatice. Stiinţa materialelor. O. s. 202 intermediari. Editura Tehnică. Smith Ch. Inc. Bucuresti. 207 punct fix de vâscozitate. Bucureşti. 210 materiale vitroceramice. Ifrim A. 217 sticle pentru fibre.

Fundamente. b) se topesc şi se solidifică la temperatură constantă. d) numărul electronilor de valenţă ai componenţilor? T. Zet Gh.3. c) pierderea componenţilor cu rol de vitrifianţi din structură. Bucureşti.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. c) este fenomenul de fisurare sau 222 .10. Editura Tehnică. Ursu D..5. Care dintre afirmaţiile următoare despre şocul termic sunt adevărate: a) este fenomenul de reducere bruscă a vâscozităţii la reducerea temperaturii sub o anumită valoare. Manualul inginerului. b) este fenomenul de creştere necontrolată a dimensiunilor la o variaţie bruscă a temperaturii. Fizica stării solide – aplicaţii în inginerie Editura Tehnică. Tenţulescu D.10.10. d) alungirea procentuală după rupere? T. Addison-Wesley Reading. d) structura este complexă.10. * * * Hütte. b) structura este complet cristalină. Bucureşti. b) caracteristica de încovoiere prin şoc. Fibre de sticlă.4. 1995 Teste de autoevaluare T10.L.. b) numărul de anioni ai unităţii respective. d) trecerea spre starea de echilibru stabil prin creşterea gradului de ordine din structură? T. Care dintre mărimile enumerate se utilizează pentru caracterizarea rezistenţei mecanice a materialelor ceramice şi a sticlelor: a) rezistenţa la încovoiere statică. d) legături ionice şi legături moleculare? T.6. formată din faze metalice şi faze nemetalice? T. H. b) modificarea numărului de coordinaţie al unităţii structurale. 1994 9. Van Vlack L.10. Ce se poate spune despre corpurile vitroase (amorfe): a) structura este constituită din lanţuri spaţiale în care poziţia relativă a unităţilor structurale este aleatoare ca în starea lichidă. Bucuresti 1986 11. b) legături ionice şi legături covalente. Sixt Edition. Massachusetts.10. Elements of Materials Science and Engineering.7. c) distanţele dintre particulele constitutive şi intensitatea legăturilor nu sunt uniforme. c) legături metalice şi legături covalente. d) structura corespunde unei stări stabile cu energia liberă minimă? T. c) structura este complet amorfă. 1989 10. c) rezistenţa la compresiune. Ce reprezintă devitrifierea sticlelor: a) trecerea în stare fluidă prin reducerea treptată a vâscozităţii. c) numărul de cationi din unitatea de volum. Care tipuri de legături se întâlnesc în cazul materialelor ceramice: a) legături metalice. Care dintre mărimile următoare reprezintă numărul de coordinaţie al unităţii structurale a materialelor ceramice: a) numărul de cationi din interstiţiile tetraedrale. Editura Tehnică.2.1. Care dintre afirmaţiile următoare depre structura materialelor ceramice sunt adevărate: a) este o structură complexă ce conţine faze cristaline şi faze amorfe.

10. b) temperatura la care apar deformaţii plastice mai mari decât o anumită valoare. Cui se datorează sensibilitatea materialelor ceramice şi a sticlelor la şoc termic: a) coeficientului de dilatare liniară mai redus al acestor materiale. c) temperatura sub care vâscozitatea este mai mare de 1018 Pa·s. b) tensiunea de întindere care provoacă o deformarea elastică dată. au rolul de a forma fazele cristaline ale ceramicelor. Care dintre afirmaţiile următoare despre feldspaţi sunt adevărate: a) sunt compuşi alumino-silicatici de Na. Ce este mulitul: a) un mineral natural care însoţeşte argila şi este baza majorităţii constituenţilor materialelor ceramice silicatice. d) temperatura care determină un anumit grad de deformare sub acţiunea unei tensiuni de compresiune date? T.10.11.10. d) se produce ca urmare a apariţiei unei neuniformităţi pronunţate a temperaturii pe secţiunea piesei? T. d) temperatura de modificare a transparenţei sticlei? T. d) alumino-silicat hidratat cu formula Al2O3 ·2SiO2·2H2O? T. Mg. c) măresc rezistenţa la deformare sub sarcină a ceramicelor.8.10.10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor rupere la o variaţie bruscă a temperaturii.13. d) prezenţei fazelor cristaline? T.15.9.10. b) temperatura maximă la care apare deformarea plastică a unui corp supus unei solicitări constante. Ca. c) conductivităţii termice reduse. c) temperatura la care se produce o deformare elasto-plastică dată sub acţiunea unei solicitări de întindere.10. Ce este caolinul: a) o varietate de silice cu granule foarte fine. c) diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se fisureze. d) au rolul de fondanţi fiind la originea masei vitroase care leagă particulele de silice şi de argilă în structura ceramicelor? T.10.14. b) o varietate de argilă cu structură lamelară. b) structurii amorfe. b) temperatura sub care vâscozitatea este mai mare de 104 Pa·s. c) compus chimic definit pe bază de calciu cu formula 2CaO·SiO2. c) temperatura la care se determină limita de curgere prin încercarea la tracţiune. Ce reprezintă temperatura de vitrifiere Tv a sticlelor: a) temperatura sub care corpul se comportă ca un solid cristalin. b) silice (SiO2) în 223 . K. Rezistenţa la deformare (înmuiere) sub sarcină este apreciată în mod uzual prin: a) tensiunea de compresiune care provoacă o deformare plastică dată.10.12. d) diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se deformeze? T. Ce este rezistenţa la şoc termic: a) tensiunea mecanică la care se deformează un corp supus unei diferenţe mari de temperatură. d) temperatura de prelucrare a sticlei? T. Ce reprezintă temperatura de curgere Tc a sticlelor:a) temperatura deasupra căreia vâscozitatea este mai mică de 104 Pa·s.

d) prin tratament termic de călire de punere în soluţie? T. silice şi apă.10. b) de a micşora higroscopicitatea prin formarea unui strat compact cu structură vitroasă.10.20. c) temperatura la care o epruvetă conică din materialul considerat se tasează cu o valoare dată. b) oxidul de magneziu (MgO). în condiţii determinate de expunere la temperatură? T. b) temperatura la care o epruvetă cubică capătă o deformare specifică de 0. c)este o fază bertholidă cu topire congruentă cu formula MgO·Al2O3.17. d) are duritate ridicată şi este utilizată pentru realizarea implanturilor medicale de os? T. Care dintre afirmaţiile următoare despre alumină sunt adevărate: a) are temperatura de topire 2054 oC şi cristalizează sub formă de corindon.10.10. c) oxidul de sodiu (Na2O).24. c) are tenacitate ridicată şi constituie baza lianţilor materialelor ceramice. feldspat. c) oxidul de sodiu (Na2O). d) oxidul de plumb (PbO)? T. Ce reprezintă rezistenţa piroscopică a materialelor ceramice refractare: a) temperatura la care vâscozitatea scade sub 103 Pa·s.10.10.10. d) oxidul de zinc (ZnO)? T. Cum se realizează îmbunătăţirea comportării la temperaturi ridicate a oxidului de zirconiu (ZrO2): a) prin calcinare la temperaturi de 1200…1300 oC. b) are temperatura de topire 1716 oC şi cristalizează sub formă de cristobalit. d) oxidul de zinc (ZnO)? T.10. b) oxidul boric (B2O3).23. d) un compus definit cu topire incongruentă care apare în sistemul SiO2-Al2O3 şi corespunde formulei chimice 3Al2O3·2SiO2? T. Care dintre următoarele substanţe au rol de modificatori de reţea (fondanţi) în structura sticlelor: a) alumina (Al2O3).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR stare amorfă. Care dintre următoarele substanţe au rol de stabilizatori în structura sticlelor: a) alumina (Al2O3).2 N/mm2. b) oxidul de litiu (Li2O).21.10. b) prin adăugarea de Al2O3 care în concentraţii mai mici de 5 % se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura tetragonală. Care dintre afirmaţiile următoare despre sticlele calco-sodice sunt 224 . c) de a mări rezistenţa mecanică prin crearea unor tensiuni reziduale de compresiune? T. c) amestecul plastic de argilă. Ce rol are glazurarea pieselor confecţionate din ceramică: a) de a mări rezistenţa la deformare sub sarcină. c) oxidul de sodiu (Na2O).18.5 % sub acţiunea unei sarcini de compresiune de 0. c) prin adăugarea de CaO şi/sau MgO care în concentraţii mai mici de 10…15 % se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura cubică. Care dintre următoarele substanţe au rol de formatori de reţea în structura sticlelor: a) silicea (SiO2).22.19.16. Care dintre afirmaţiile următoare despre spinel sunt adevărate: a) este un compus care se formează pe baza schimbului de electroni de acelaşi spin: b) este o fază daltonidă cu topire congruentă cu formula Al2O3 ·2SiO2. d) are o reţea cristalină cubică complexă în care ionii Mg2+ ocupă interstiţiile tetraedrice iar ionii Al3+ ocupă interstiţii octaedrice? T.

b) sunt sticle speciale supuse unui tratament de călire în urma căruia iau naştere tensiuni reziduale de compresiune în strat şi de întindere în miez. ciment Tip 20. ciment Tip 30.10. În care dintre următoarele enumerări cimenturile sunt prezentate în ordinea crescătoare a conţinutului de silicat tricalcic (C3S): a) ciment Tip 40. d) ciment Tip 50.. în cazul dat O2-).28.27. MgO şi CaO. d) în topitură se adaugă germeni de cristalizare ce pot fi oxizi cu temperaturi înalte de topire. 13. Na2O. b) ciment Tip 10.2. Care dintre afirmaţiile următoare despre materialele vitroceramice sunt adevărate: a) sunt materiale ceramice cu structura complet vitroasă.10. Ce se poate spune despre rezistenţa la tracţiune a fibrelor de sticlă: a) este mai redusă datorită secţiunii mici. d) este mai ridicată datorită utilizării sticlelor cu conţinut ridicat de silice? T. ciment Tip 20.25. 10.10. ciment Tip 20. c) este la fel cu cea determinată pe epruvete.. Care dintre următoarele tipuri de sticle se utilizează pentru fabricarea fibrelor continui: a) sticlele boro-silicatice.10. fluoruri sau chiar metale? T. c) concetraţia de CaO în compoziţia lor chimică este limitată de influenţa negativă asupra solidificării prin favorizarea cristalizării. b) este mai mare datorită lipsei de defecte superficiale şi anizotropiei structurii. c) sticlele alumino-silicatice. deoarece sticla este un material fragil. ciment Tip 10.11 % CaO.1 cu 225 . ciment Tip 50. numărul de coordinaţie depinde de r raportul C (rC – raza cationului metalic şi rA – raza anionului.10. ciment Tip 30.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor adevărate: a) toate sticlele calco-sodice conţin 70…75 % SiO2. d) obţinerea sticlelor cu rezistenţă piroscopică se realizează prin creşterea concentraţiei de Na2O? T. ciment Tip 10? Aplicaţii A.26. b) sticlele cu plumb.19 % Na2O şi 8. şi supuse unui proces de cristalizare controlată. d) sticlele calco-sodice? T. c) sunt materiale policristaline de tipul alumino-silicaţilor obţinute printr-o tehnologie asemănătoare cu cea a sticlei. rA pentru rezolvarea aplicaţiei se utilizează datele prezentate în tabelul 10. Să se determine numărul de coordinaţie şi geometria coordinării pentru următorii oxizi componenţi ai ceramicelor şi sticlelor: SiO2.1. b) concetraţia de CaO în compoziţia lor chimică este limitată de influenţa negativă asupra stabilităţii chimice. Ti2O. Al2O3. Rezolvare Aşa cum s-a arătat în scap. c) ciment Tip 20.

414) şi 0.061 0. valoare care aparţine intervalului [0.803 Intervalul căruia aparţine 0.T2) = (104. 6 ln ln 4 ≅ 491170 J/mol. 0. Tabelul 10.1. Pe baza definirii punctelor tm şi tc se obţin două perechi de valori: (η1.1383) ce aparţin curbei η = f(T).295 0.106 rC rO 2 − 0.039 rezultă: Si = = 0.9. pentru sticla alumino-silicatică dată rezultă: T1 = 940 + 273 = 1213 K şi T2 = 1110+273 = 1383 K.225…0. 10.102 0.732…1. Pe aceaastă cale pentru SiO2.039 0.414…0.295 .9. Pentru ceilalţi oxizi se procedează identic. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A10.1213) şi (η2.414 0.732…1. rezultatele aplicaţiei fiind prezentate în tabelul 10.132 rO 2− deci numărul de coordinaţie este 4 iar geometria coordinării este tetraedrală (v.078 0.10. se stabileşte numărul de coordinaţie.9.732 0. în care singura necunoscută este Ea şi a η2 e RT2 RT1T2 η1 8. adică de vâscozitatea η a materialului care depinde de temperatură conform relaţiei (10. scriind relaţia (10. temperaturile absolute corespunzătoare temperaturii de înmuiere tm şi temperaturii de curgere tc.000 Numărul de coordinaţie 4 6 6 8 6 8 Geometria coordinaţiei tetraedru octaedru octaedru cub octaedru cub A.2). deci E a = = 1383 − 1213 T2 − T1 η 2 10 Ea  T2 −T1  226 .6. rezultat cunoscut deja din cele prezentate anterior.414…0.T1) = (106.2. fie T1 şi T2.314 ⋅ 1213 ⋅ 1383 10 6.732 0.000 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ajutorul cărora se calculează raportul rC rO 2 − (cu rO 2 − = 0.2) pentru cele două puncte de pe curbă şi făcând Ea     η e RT1 raportul lor rezultă: 1 = E = e R  T1T2  . Să se calculeze energia de activare Ea pentru curgerea vâscoasă deasupra temperaturii de înmuiere a sticlei alumino-silicatice ale căror puncte fixe sunt prezentate în tabelul ce însoţeşte figura 10.225. Rezolvare Energia de activare pentru curgerea vâscoasă este legată de rezistenţa opusă deplasării atomilor la o temperatură dată.462 0.057 0.431 0. nm 0. şi geometria coordinării. r 4+ 0.414…0. Cationul Si4+ Al3+ Ti3+ Na+ Mg2+ Ca2+ rC .1).772 0.tab.590 0.732 0.132 nm).

Aplicând pincipile de analiză a diagramelor de echilibru şi a diagramelor structurale prezentate în cap. T1 = 515+273 = 788 K şi T2 = 700 + 273 = 973 K. temperaturile absolute corespunzătoare vor fi. O cărămidă refractară este realizată din şamota densă ale cărei caracteristici sunt prezentate în tabelul 10. 6 ≅ 547400 J/mol.5 ln = ln 6.11 din care rezultă că la %Al2O3m = 5. rezultă η 0 = η1e − Ea RT1 = 10 13. tp = 1109 − 273 = 836 oC Tp = 3 − 23 8.314 ln 10 − ln 1. 314⋅788 = 1. din figura 10. Pentru o sticlă destinată prelucrării prin fasonare se cunoaşte că temperatura inferioară de recoacere tir = 515 oC iar temperatura de înmuiere este tm = 700 oC.2) din care Ea rezultă: T = R(ln η − ln η 0 ) Energia de activare Ea pentru curgerea vâscoasă se determină procedând la fel ca la rezolvarea aplicaţiei A10.5 % are loc o transformare eutectică.3.10.4.6 ⋅ 10 ( ) ( ) A. Să se determine temperatura de curgere tc şi temperatura de prelucrare tp ale acestui tip de sticlă. Rezolvare Refractarele de tip şamotă sunt materiale ce aparţin sistemului SiO2−Al2O3 a cărui diagramă de echilibru este prezentată în figura 10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor A. ηc = 104 Pa·s iar pentru temperatura de prelucrare tp.2.6 ⋅ 10 − 23 547400 = 1109 K. fig. Ea = 973 − 788 T2 − T1 η 2 10 Cu această valoare se poate determina constanta η0 din relaţia (10.5 − e 547400 8. ηp = 103 Pa·s (v.6·10-23. Din tabelul 10. 10.2.9) şi rezultă: 547400 = 1067 K.10.5. Pentru temperatura de curgere tc. tc = 1067 − 273 = 794 oC Tc = 8.5 Pa·s iar cea corespunzătoare temperaturii tm este η2 = 106.5 rezultă că materialul analizat (şamotă densă) are %Al2O3m = 40…45 % .314 ⋅ 788 ⋅ 973 1013. iar mulitul (3Al2O3·2 SiO2) se formează la concentraţia de %Al2O3m = 72 %.314 ln 10 4 − ln 1. Să se determine limitele între care se încadrează cantitatea de mulit din structura acestui material refractar. rezultă : 227 . Rezultă: RT1T2 η1 8.9 rezultă că vâscozitatea corespunzătoare temperaturii tir este η1 = 1013.6 Pa·s.2) scriind această relaţie pentru T1. Rezolvare Temperaturile cerute se pot determina pe baza relaţiei (10.

5 ⋅ 10 160 ⋅ 10 Tinând seama că temperaturile de lucru ale cuptoarelor sunt de ordinul sutelor de grade. unde α este coeficientul de dilatare. αE În tabelul 10.40% . pe baza observaţiei că materialul se deformează elastic până la rupere (este fragil) rezultă că este valabilă legea lui Hooke (v.5 .88% . Un bloc refractar de magnezită este montat în căptuşeala unui cuptor astfel încât dilatarea sa liberă este împiedicată. pentru calcule se utilizează valorile medii ale intervalelor de variaţie ale acestor mărimi şi rezultă: 60 ∆t max ≤ ≅ 28 oC 3 −6 13. %mulitmin = 228 . iar în tabelul 10.5 45 − 5. astfel încât blocul refractar să nu se fisureze. pe baza celor R arătate trebuie ca α∆tmax ≤ εmax şi de aici.5. . Rezolvare Dilatarea liberă a blocului fiind împiedicată. 72 − 5. acest rezultat arată cât de importantă este încălzirea uniformă a întregii căptuşeli refractare a cuptorului şi construirea acesteia astfel încât să se asigure şi dilatarea liberă a componentelor sale. %mulitmax = 100 = 59..2.pentru %Al2O3m = 40%.5·10-6 mm/mm oC şi E = 150…170 kN/mm2. 3.. înseamnă că în material se vor dezvolta tensiuni de compresiune corespunzătoare deformaţiei specifice egale cu dilatarea specifică împiedicată.pentru %Al2O3m = 45%. de unde rezultă deformaţia specifică maximă εmax pe care o poate R suporta blocul este ε max = mc .75 N/mm2. ∆t max ≤ mc .5 A.4). Să se determine diferenţa maximă dintre temperatura blocului şi temperatura căptuşelii în care este încastrat. scap.10. Dilatarea specifică (dilatarea unităţii de lungime) la o încălzire a materialului cu ∆t este α∆t.5 100 = 51.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 40 − 5.5. 72 − 5. se găsesc următoarele caracteristici ale materialului analizat: α = 13. unde Rmc este rezistenţa la compresiune. iar E E − modulul de elasticitate.se dă rezistenţa la compresiune Rmc = 45.

două legături duble. în cazul etilenei C2H4 legăturile duble se pot desface permiţând unităţilor structurale să se lege şi să formeze polietilena conform schemei : 229 . pot exista următoarele situaţii: patru legături simple.1. Aşa cum se cunoaşte. două legături simple şi una dublă. caz în care moleculele devin planare şi pot reacţiona între ele sau cu alţi compuşi dând naştere moleculelor gigant ale polimerilor. hidrocarburile nesaturate au legături duble sau chiar triple. pornind de la cea mai simplă hidrocarbură saturată care este metanul CH4. Introducere Polimerii sunt compuşi chimici (în marea majoritate a cazurilor organici) cu molecule de dimensiuni mari (macromolecule) obţinute din unirea într-un lanţ molecular (catenă) a unui număr mare de monomeri .unităţi structurale de obicei identice. atomul de carbon se află în centrul tetraedrului format de ceilalţi atomi.5o. În cazul celor patru legături simple. se obţin molecule din ce în ce mai complexe. o legătură simplă şi una triplă. moleculele organice se formează prin legarea covalentă a atomilor de carbon cu alţi atomi sau unităţi structurale. Prin înlocuirea unui atom din vârful tetraedrului cu o unitate structurală de acelaşi tip sau diferită. prin înlocuirea unui atom de hidrogen cu grupul CH3 se obţine etanul C2H5. Spre deosebire de acestea. de exemplu. astfel că unghiul dintre două legături este de aprox. de exemplu. După modul cum sunt ocupate cele patru valenţe ale carbonului.109.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Capitolul 11 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE POLIMERILOR 11. cei doi tetraedri fiind poziţionaţi astfel încât forţele de respingere dintre ionii H+ să fie minime.

(11.2) M m = ∑ mi M i = ∑ Ni M i unde mi este fracţia masică a lanţurilor cu masa Mi. distribuţia fracţiilor reprezentând lanţurile cu un anumit grad de polimerizare n având caracter probabilistic pentru caracterizarea masică a unui polimer se fosesc două mărimi medii: − masa moleculară medie M m determinată în funcţie de fracţia masică a macromoleculelor şi definită prin relaţia: ∑ N i M i2 . − masa moleculară medie M n determinată în funcţie de fracţia numerică a lanţurilor şi definită prin relaţia: ∑ Ni M i .1) n= M monomer unde Mpolimer este masa moleculară a polimerului iar Mmonomer masa moleculară a monomerului. şi alţi atomi de H pot fi înlocuiţi cu atomi sau radicali liberi ( grupuri structurale de atomi care au legături nesatisfăcute) rezultând practic un număr nelimitat de monomeri ce pot polimeriza. 230 . care pentru polimerii utilizaţi în tehnică are valori n = 103…106. caracteristică ce se numeşte polidispersie de masă moleculară.1) se consideră Mpolimer = M n . pentru calculul gradului de polimerizare n cu relaţia (11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR care poate fi reprezentată şi astfel: unde n reprezintă numărul de unităţi structurale (monomeri) din lanţul macromolecular şi se numeşte grad de polimerizare. (11. Polimerii sintetici sunt amestecuri de macromolecule cu grade de polimerizare diferite. Gradul de polimerizare se determină cu relaţia: M polimer . (11. In acelaşi mod. iar Ni numărul lanţurilor cu masa Mi.3) M n = ∑ xi M i = ∑ Ni unde xi este fracţia numerică a lanţurilor cu masa Mi.

1 d. 11. procesul de întrerupere este aleator şi se produce prin două mecanisme: − prin combinare. adică a căpătat o legătură liberă. • întreruperea în decursul căreia radicalii reacţionează în perechi pierzându-şi reactivitatea şi creşterea lanţului molecular se opreşte. şi formarea unor radicali liberi primari care adiţionează la legătura dublă a monomerului şi formează un radical mai mare. această primă etapă este ilustrată pentru un monomer oarecare (X fiind un atom sau o unitate structurală) în figura 11. ajungând în unele cazuri să aibă şi valori peste 10.2. Reacţiile de sinteză a polimerilor A.1 c). Rezultă că pentru realizarea reacţiei de polimerizare este suficientă activarea energetică pentru iniţiere. • propagarea (creşterea) în decursul căreia radicalii liberi formaţi în etapa anterioară participă la reacţii de transfer în care se extrage un atom dintr-o moleculă legându-se la radical care devine stabil şi se generează un nou radical din molecula care a furnizat atomul. iar celălat capăt este liber şi poate primi noi unităţi. aceeastă etapă este ilustrată în figura 11. acţiunea iniţiatorului se bazează pe captarea unui electron al legăturii duble C═C astfel că unul din atomii de carbon rămâne cu un electron fără perechea sa de spin şi este capabil să adiţioneze la o altă unitate structurală pentru a reface perechea. aşa cum se poate observa în figura 11.5…3. astfel că un monomer cu două legături este bifuncţional. Polimerizarea este o reacţie în lanţ ce decurge în trei etape: • iniţierea în decursul căreia are loc prin procese termice sau fotochimice scindarea moleculelor unei substanţe introduse special ca iniţiator. atunci când capetele libere a două lanţuri moleculare se întâlnesc şi se unesc (v.1b. Raportul 11. procesul continuă astfel cu ataşarea unor noi unităţi structurale lanţului molecular care are la unul din capete radicalul primar. atunci când un atom de hidrogen este transferat de la un lanţ la altul şi se favorizează refacerea unei legături duble C═C. în continuare reacţia desfăşurându-se de la 231 . cu trei legături trifuncţional şi cu mai mult de trei legături polifuncţional. fig. Gradul de polimerizare şi masa moleculară medie influenţează în mod deosebit proprietăţile fizice şi mecanice ale unui polimer.1a.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Mm descrie mărimea intervalului de distribuţie a maselor Mn moleculare sau polidispersitatea care pentru polimerii uzuali are valori 1. − prin disproporţionare. numărul de legături libere ale unui monomer reprezintă funcţionalitatea acestuia.

Polimerii astfel obţinuţi au compoziţia chimică a merilor din care provin. fapt pentru care este numită reacţie în lanţ. c − intreruperea prin combinare.1 Etapele reacţiei de polimerizare: a – iniţierea. 232 . b – propagarea. d − întreruperea prin disproporţionare B. reacţia are loc cu eliminarea unor substanţe cu molecula mică (cel mai frecvent apa). ceea ce înseamnă că polimerii obţinuţi prin policondensare au compoziţie chimică diferită de a monomerilor din care provin. C. astfel că polimerul obţinut are compoziţia chimică a merilor din care provine (la fel ca la polimerizare). Reacţia de policondensare este o reacţie în trepte (sau pas cu pas) deoarece creşterea lanţului macromolecular se realizează prin formarea de noi legături în urma reacţiilor de condensare. Fig. deoarece prin polimerizare nu se elimină produse secundare de reacţie.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sine. Policondensarea este procesul prin care două molecule organice diferite reacţionează pentru formarea unei molecule complexe ce se unesc în lanţul macromolecular. obţinerea unor grade de polimerizare corespunzătoare presupune controlul desfăşurării reacţiilor astfel încât să nu se atingă prematur echilibrul. Poliadiţia este o reacţie în trepte (la fel ca policondensarea) care decurge fără eliminarea unei substanţe cu molecula mică. 11. polimerii care se formează prin poliadiţie au de obicei în lanţurile principale şi alţi atomi decât carbonul.

În acest mod. ilustrate în figura 11. fig. caz în care rezultatul sintezei este un homopolimer sau pot fi diferiţi şi în acest caz rezultatul sintezei este un copolimer. posibilitatea de rotire permite modificarea poziţiei monomerului vecin fără ruperea legăturii chimice. 11. Din punct de vedere al utilizării materialelor pe bază de polimeri sunt mult mai importante aspectele privind structura şi proprietăţile acestora. Din punct de vedere al tipului monomerilor ce alcătuiesc lanţul.2a). Considerând dispunerea grupelor laterale ale monomerilor care alcătuiesc catena (lanţul macromolecular) faţă de lanţul principal pot exista trei tipuri de aranjamente distincte. fig. Conformaţia se referă la poziţia relativă a doi monomeri vecini. − aranjamentul sindiotactic – acela în care unităţile structurale X sunt dispuse alternant de o parte şi de alta a lanţului (v. deşi 233 . realizată prin rotirea în jurul legăturii simple dintre atomii de carbon. după un număr anumit de monomeri (implicit şi legături) poziţia monomerului următor este practic independentă de cea a primului monomer. aceştia pot fi identici. dacă lanţul macromolecular nu are ramificaţii sau acestea sunt scurte polimerul respectiv este un polimer liniar. Configuraţia se referă la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular dată de legăturile chimice. ceea ce înseamnă că modificarea configuraţiei se poate face numai prin ruperea legăturilor chimice. Polimerii care au aceeaşi compoziţie chimică dar aranjament diferit al monomerilor se numesc steroizomeri. chiar şi în cazul în care monomerii participanţi sun bifuncţionali (au doar două legături active). Structura polimerilor Proprietăţile fizico-mecanice ale polimerilor sunt influenţate de compoziţia chimică şi de structură care se apreciază cu ajutorul a două caracteristici: configuraţia şi conformaţia.2: − aranjamentul isotactic – acela în care toate unităţile structurale X (atomii sau radicalii care caracterizează monomerul) sunt dispuse de aceeaşi parte a lanţului (v. fig. 11. 11. porţiunea respectivă a macromoleculei numindu-se segment de lanţ.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor În timpul desfăşurării reacţiilor de sinteză pot avea loc ramificări ale lanţului molecular. 11. iar dacă lanţul are ramificaţii lungi este un polimer ramificat sau dendrimer.2c).2b). − aranjamentul atactic – acela în care unităţile structurale X sunt dispuse aleator faţă de lanţul principal (v.3. Reacţiile de sinteză a polimerilor au la bază mecanisme complexe a căror prezentare în detaliu depăşeşte cu mult cadrul acestei lucrări.

2 Dispunerea grupelor laterale la stereoizomeri: a − aranjament isotactic. Poziţia relativă a lanţurilor macromoleculare încolăcite este aleatoare ceeea ce conferă structură amorfă polimerilor. Fig. c – texturare cristalină 234 . b – structură cristalină. În cazul polimerilor liniari se poate realiza şi o ordonare la distanţă pe anumite zone prin alinierea unor segmente de lanţ.109.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fiecare legătură are un unghi fix (aprox. Aceasta înseamnă că distanţele dintre atomi sunt diferite în funcţie de conformaţia lanţului (şi implicit interacţiunile dintre ei). 11.5o) macromolecula rezultă sub forma unui lanţ flexibil încolăcit. în figura 11.3. ceea ce influenţează proprietăţile fizico-mecanice ale polimerului. obţinându-se o structură parţial cristalină apreciată prin gradul de cristalinitate. c − aranjament atactic Fig 11. b – aranjament sindiotactic. obţinându-se o texturare a zonelor cristaline.3 se prezintă schematic poziţiile lanţurilor moleculare în cazul structurilor amorfe. care exprimă procentual volumul zonelor cu structură cristalină. Structurile polimerilor liniari: a – structură amorfă. prin anumite procedee tehnologice se poate realiza şi o orientare a cristalitelor. Porţiunile de catene aranjate ordonat sunt numite cristalite şi au o dispunere aleatoare în masa polimerului. cristaline şi texturate.

5 c). cu secvenţe succesive de monomeri de acelaşi tip în cadrul lanţului (v. Fig. Fibrilele rezultă prin orientarea cristalitelor pe o singură direcţie.grefat de copolimeri: copolimer statistic cu distribuţia monomerilor aleatoare (v. b – bloc. care are un lanţ principal constituit din monomeri de acelaşi tip şi ramificaţii ale acestuia din polimeri de alt tip (v. în cazul polimerilor reticulaţi noţiunea de macromoleculă îşi pierde sensul deoarece se formează un complex de legături în care catenele nu mai pot fi individualizate. o sferulită cuprinde atât fibrile cât şi cristalite orientate aleator. 4.4. iar sferulitele prin unire mai multor fibrile în jurul unui nucleu aşa cum se observă în figura 11. 11. Reticularea se poate realiza fie în timpul reacţiilor de sinteză. fig. 11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Cristalizarea poate conduce şi la realizarea unor structuri supramoleculare de tip fibrile şi/sau sferulite. 235 . c .5 Tipurile structurale de copolimeri: vedere existând următoarele tipuri a – statistic. Reprezentarea schematică a componentelor unei sferulite Lanţurile moleculare ale polimerilor liniari şi ramificaţi se pot lega între ele prin punţi formate dintr-o singură unitate structurală (atom sau radical liber) sau printr-un lanţ scurt. fig. 11.5 b) şi copolimer grefat. rezultând o reţea tridimensională dezordonată numită structură reticulară – respectiv polimer reticulat. În cazul structurii copolimerilor apare suplimentar problema distribuţiei monomerilor diferiţi în cadrul lanţului macromolecular. lanţuri moleculare de legătură şi zone cu structură amorfă. 11. 11.din acest punct de Fig.5 a). copolimer bloc. fig. fie ulterior prin amestecarea polimerului cu un agent de reticulare (element sau compus chimic).

3).4. scap 10. La temperaturi T > Tc. Este cunoscut că principala consecinţă a structurii amorfe este faptul că materialele respective nu au o temperatură definită de topire solidificare.6. la temperaturi Tv < T ≤ Tc.7 arată că temepratura Tc este puternic dependentă de masa moleculară a polimerului. materialul se comportă ca un fluid a cărui vâscozitate scade pe măsură ce creşte temperatura. În cazul polimerilor caracterizarea poate fi făcută mai sugestiv cu ajutorul curbei termo-mecanice care arată dependenţa deformaţiei specifice în funcţie de temperatură (la solicitare constantă) aşa cum se observă în figura 11. iar Tv rămâne practic constantă la valori mai ridicate ale masei moleculare. în figura 11. şi variază liniar cu temperatura.4. Proprietăţile polimerilor 11. transformările producându-se de fapt în intervale de temperaturi a căror mărime şi configuraţie prezentate în figura 11. substanţele macromoleculare se grupează în 236 . (v.6 valorile lor au fost marcate în mod convenţional. şi în cazul polimerilor ca şi în cazul sticlelor există o temperatură Tv de tranziţie sticloasă (vitroasă) sub care se comportă din punct de vedere mecanic ca solidele cristaline şi o temperatură de curgere Tc deasupra căreia materialul se comportă ca un lichid vâscos.3). se determină şi o temperatură considerată temperatură de sfârşit de topire de la care polimerul este în stare lichidă. deformaţia specifică are valori foarte ridicate (corespunzătoare uneori unor alungiri de peste 10 ori lungimea iniţială). dacă temperatura depăşeşte o anumită valoare se produce degradarea termică a polimerului prin ruperea legăturilor dintre monomeri şi oxidarea exotermă (arderea) acestora. 10.1. în acest interval de temperaturi polimerul se poate afla într-o stare înalt elastică (deformaţiile sunt preponderent elastice) sau într-o stare elasto-plastică (deformaţiile sunt preponderent plastice). fig. sunt caracteristici importante ale polimerilor deoarece permit stabilirea temperaturilor de lucru şi temperaturilor de prelucrare. după caracterul deformaţiilor. La temperaturi T ≤ Tv. în practică. trecerea către starea lichidă la încălzire făcându-se treptat într-un interval de temperatură (v. După comportarea la încălzire. materialul comportându-se ca un solid rigid (stare vitroasă).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 11. Caracterizarea generală a polimerilor Caracteristicile generale ale polimerilor şi materialelor pe bază de polimeri rezultă din particularităţile naturii chimice (compoziţie şi tip de legături) şi structurii lor. Temperaturile Tv şi Tc ale căror valori depind în principal de compoziţia chimică şi de masa moleculară. deformaţiile sunt mici.

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor trei categorii.6 Curba termo-mecanică a unui polimer cu structură amorfă Fig. Fig. • Elastomerii sunt substnţe macromoleculare cu catene lungi. Reticularea se produce prin activare termică (întărire la cald) sau prin activare chimică la introducerea în masa polimerului de bază a unui agent de reticulare (întărire la rece). b) Au coeficient de dilatare specifică mare datorită legăturilor Van der 237 . polimerii au câteva caracteristici generale prezentate în continuare. 11. Legăturile puternice. 11. Indiferent de categoria în care se încadrează. materialul descompunându-se fără să mai treacă prin faza de înmuiere (în cazul lor temperatura Tv este ridicată şi nu mai există temperatura Tc).7 Dependenţa temeperaturilor Tv şi tc de masa moleculară • Termorigidele sunt substanţe macromoleculare cu grad mare de reticulare care se prelucrează într-o stare de polimerizare incompletă în care nu s-a format reţeaua spaţială a structurii. caracteristice structurii reticulare le conferă proprietăţile de rezistenţă corespunzătoare stării vitroase. • Termoplastele sunt substanţe macromoleculare cu structura liniară sau ramificată. încolăcite. iar la încălzire nu trec prin faza de înmuiere datorită reticulării slabe. termoplaste (plastomeri). a) Sunt substanţe cu densitate mică (ρ = 900…2200 kg/m3) datorită faptului că elementele componente (în principal H şi C) au masa atomică redusă. care formează ochiuri elastice. iar la o reîncălzire ulterioară mişcările moleculelor fiind limitate nu se mai atinge starea vâscoasă. ele menţinându-şi starea înalt elastică până la temperatura de descompunere. Tc) sau în stare vitroasă (T < Tv). astfel că fragilizarea se produce la temperaturi scăzute. astfel că sub acţiunea solicitărilor mecanice se pot deforma uşor şi reversibil. termorigide şi elastomeri. Temperatura Tv a elastomerilor este sub temperatura ambiantă. Se utilizează în stare elasto-plastică în domeniul de temperaturi (Tv . complet amorfă sau parţial cristalină. ce pot fi încălzite în vederea prelucrării la temperaturi T > Tc de un număr nelimitat de ori (cu condiţia evitării temperaturilor de degradare).

scap 11. în cele ce urmează se vor prezenta mai detaliat aspectele legate de comportarea mecanică a polimerilor. din acelaşi motiv pot fi degradate de microorganisme (biodegradabilitate). − ruperea legăturilor intermoleculare. − alunecarea relativă a catenelor. − modificarea distanţelor dintre monomeri.2. Proprietăţile mecanice ale polimerilor Datorită caracteristicilor structurale polimerii prezintă particularităţi şi în comportarea la solicitări mecanice generate în special de mecanismele prin care se realizează deformarea acestora sub acţiunea solicitărilor exterioare. ceea ce explică deformabilitatea ridicată a termoplastelor şi elastomerilor care au structuri liniare şi ramificate. f) Factorii fizico-chimici (temperatură. ruperea legăturilor interatomice şi refacerea lor în alte poziţii (v. umiditatea etc. Ca şi în cazul celorlalte tipuri de materiale.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Waals (legături slabe) dintre catene şi conformaţiei acestora (v. ceea ce are ca efect îmbătrânirea materialului. Primele două mecanisme se pot realiza la valori scăzute ale solicitărilor. de plasticitate şi de elasticitate. ce se manifestă la nivel macroscopic prin apariţia unor fisuri. e) Proprietăţile lor sunt afectate de radiaţiile din spectrul vizibil.4. reducerea proprietăţilor de rezistenţă mecanică. desfăşurarea şi decuplarea catenelor aşa cum sugerează schema din figura 11. prezenţa oxigenului şi ozonului.3). Spre deosebire de solidele cristaline a căror deformare elastică se bazează pe modificarea reversibilă a distanţelor interatomice (ce se poate realiza în limite restrânse) iar deformarea plastică presupune alunecarea pe planele atomice. d) Au conductibilitate termică mică şi rezistivitate electrică foarte mare datorită legăturilor covalente din interiorul lanţului macromolecular. ultimele două mecanisme necesită solicitări mai ridicate şi se întâlnesc în cazul duroplastelor cu structură reticulară sau în cazul 238 . c) Sunt inflamabile (în marea majoritate a cazurilor) şi au stabilitate termică redusă datorită faptului că sunt substanţe organice. 3). radiaţii. de ultraviolete şi de radiaţiile ionizante care pot rupe legăturile dintre catene şi/sau dintre monomeri modificând astfel structura iniţială prin reducerea gradului de polimerizare.8.) acţionează conjugat. în cazul polimerilor deformările se pot realiza prin mai multe mecanisme după cum urmează: − îndreptarea. 11. cap. înrăutăţirea proprietăţilor dielectrice (scad valorile rezistivităţii şi permitivităţii electrice). schimbări de culoare.

se produce o deformare elastică iniţială la valoarea ε0 în conformitate cu legea lui Hooke (v.4) . cap3).5) E în care η este vâscozitatea. aceste particularităţi sunt ilustrate şi de curbele CCCT schematizate în figura 11. a cărei variaţie cu timpul se determină cu relaţia: în care σ0 este tensiunea constantă corespunzătoare solicitării. fig. 11. 239 σ τ ε r = 0 (1 − e r ) . 11. η τr = .10: − la solicitarea corespunzătoare unei tensiuni σ0. • Vâscoelasticitatea reprezintă capacitatea polimerilor de a căpăta deformaţii elastice variabile în timp sub acţiunea solicitărilor constante şi este caracterizată de următoarele aspecte ilustrate schematic în figura 11. Mecanismul deformării polimerilor liniari prin îndreptarea şi desfăşurarea catenelor Caracteristica esenţială a comportării vâscoelastice este existenţa deformaţiei elastice reversibile εr. care care rămâne permanentă (v. − menţinând încărcarea constantă materialul continuă să se deformeze cu viteze din ce în ce mai mici până la atingerea unei stări staţionare (similar fluajului primar al materialelor metalice). (11.8.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor polimerilor liniari cu grade ridicate de cristalinitate la care s-a realizat o orientare preferenţială a lanţurilor moleculare. deformaţia corespunzătoare acestei etape are o componentă elastică εr şi o componentă plastică εp − imediat după încetarea solicitării dispare deformaţia iniţială ε0. existenţa deformaţieie elastice reversibile a polimerilor se evidenţiază pe cale experimentală.9 din care rezultă că domeniul dependenţei liniare dintre tensiuni şi deformaţii (porţiunea liniară a curbelor) este redus chiar şi în cazul polimerilor cu rezistenţă mecanică mai ridicată. E − modulul de elasticitate. Mecanismele complexe prin care se produce deformarea polimerilor generează comportări particulare ale acestora sub acţiunea solicitărilor. în mod obişnuit. Fig. iar τr − constanta de relaxare se defineşte prin relaţia. iar ulterior deformaţia se reduce treptat în timp până la valoarea εp.10). E τ (11.

9.10. se constată că aceştia îşi menţin modulul de elasticitate aproape nemodificat până aproape de temperatura de curgere(v.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. fig.b.c). Fig. b – polimeri reticulari (duroplaste).11 a.11d).11. 11. d – elastomeri 240 .11 în care se prezintă calitativ această dependenţă pentru principalele tipuri de polimeri. Variaţia modulului de elasticitate E cu temperatura pentru: a − termoplaste amorfe. datorită limitelor largi în care variază modulul de elasticitate pentru reprezentările respective se utilizează coordonatele logaritmice. 11. Variaţia deformaţiei în timp a polimerilor cu comportare vâscoelastică În legătură cu comportarea vâscoelastică a polimerilor este şi variaţia cu temperatura a modulului de elasticitate E aşa cum se observă din figura 11. c – termoplaste cristaline. variaţiile devin din ce în mai mici (v. în cazul elastomerilor a căror temperatură Tv se află sub temperatura ambiantă. Analizând aceste reprezentări se constată că variaţia cea mai mare o au polimerii cu structură liniară (termpoplastele). 11. Curbele caracteristice convenţionale la tracţiune (CCCT ale unor polimeri Fig. 11. 11. prin reticulare (duroplastele) sau prin texturare cristalină. fig.

ceea ce a impus elaborarea unor standarde specifice dedicate acestor încercări. în mod uzual. Mecanismul relaxării tensiunilor în cazul polimerilor este curgerea plastică ce are loc ca urmare a modificării poziţiei relative a moleculelor lanţurilor prin alunecări succesive în urma cărora componenta elastică a deformaţiei totale (ce rămâne constantă) se micşorează şi creşte componenta plastică. care reprezintă durata necesară atingerii unei anumite tensiuni prin relaxare. din studiul variaţiei acestuia cu temperatura rezultă informaţii necesare atât la stabilirea condiţiilor în care pot fi exploatate piesele din polimeri cât şi pentru proiectarea proceselor tehnologice de fabricaţie ale acestora.6) în care σ0 este tensiunea iniţială. influenţa puternică a “istoriei termomecanice”) fac ca încercările polimerilor să difere totuşi prin geometria şi dimensiunile epruvetelor. (11.7) caracteristica τrt rezultând pe curba de relaxare σ =f(τ) determinată experimental pentru un tip de material analizat. gradul de orientare a macromoleculelor gradul de reticulare. în cazul solicitărilor la care deformaţiile rămân constante. pentru definirea τrt se consideră una din condiţiile: σ = σ 0 e −1 sau τ = τ rt ln 2 . de exemplu STAS 5794 prevede pentru condiţionare şi încercare două atmosfere standard: atmosfera standard normală 23/50 adică temperatura de 23 oC şi umiditatea relativă de 50 % şi atmosfera standard pentru zone tropicale 27/65 (27 oC şi 65 %). Particularităţile structurale şi de comportare mecanică (starea amorfă sau parţial cristalină. tensiunile reziduale. tipul şi dimensiunile dispozitivelor de fixare şi de solicitare a epruvetelor. (11. iar τrt este constanta de relaxare a tensiunilor. La efectuarea încercărilor mecanice ale polimerilor trebuie să se ţină seama şi de faptul că proprietăţile lor sunt mult mai puternic afectate de factorii de mediu. astfel că se reglementează prin norme condiţionarea epruvetelor – adică menţinerea lor în condiţii standard de temperatură şi umiditate relativă o durată suficientă pentru atingerea echilibrului higrometric. Încercările mecanice şi caracteristicile prin care se apreciază proprietăţile polimerilor se definesc şi se determină prin metode similare celor aplicate în cazul materialelor metalice.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Deoarece modulul de elasticitate este o caracteristică ce arată rezistenţa opusă de corpuri la deformare. mijloacele şi metodele de măsurare utilizate. rt σ = σ 0e τ −τ 241 . • Relaxarea tensiunilor este fenomenul de reducere treptată a tensiunilor în timp. în tabelul 11.1 se prezintă principalele tipuri de încercări mecanice şi termomecanice şi standardele după care se execută. Variaţia tensiunilor σ în timp este dată de relaţia: .

STAS 5874. STAS 9046 ISO 2285*. SR ISO 6602. Câteva aspecte privind încercările uzuale şi caracteristicile determinate vor fi prezentate în continuare. ASTM D 671 SR ISO 75 STAS 6174 SR ISO 306 ISO 974. În cazul materialelor care ating echilibrul higrometric după durate lungi. prin presare sau prin turnare. STAS 9775 STAS 5801. STAS 6175. SR EN ISO 8256. SR ISO 868. STAS 5871. STAS 6127 SR ISO 178. se reglementează prin standarde formarea epruvetelor prin injecţie. se admite condiţionarea accelerată la temperaturi de 50…95 oC şi umiditatea relativă 50 %. STAS 8826 SR EN ISO 899. Epruvetele din semifabricate sau piese se obţin prin prelucrări mecanice ai căror parametri tehnologici sunt riguros prescrişi şi controlaţi astfel încât să se evite abaterile dimensionale şi prezenţa concentratorilor de tensiuni care pot apare mult mai uşor datorită durităţii scăzute a polimerilor şi au influenţă mult mai mare asupra comportării la rupere a acestora decât în cazul materialelor metalice. În aceste situaţii. a) Încercarea la tracţiune se realizează conform SR EN ISO 527 pe 242 . Tabelul 11.1 Principalele încercări ale polimerilor Tipul încercării Denumirea încercării Tracţiune Standardele după care se execută SR EN ISO 527.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR duratele de condiţionare diferă de la o încercare la alta şi sunt cuprinse în majoritatea cazurilor între 24 şi 96 de ore. STAS 6765 STAS 9182 SR EN ISO 8067. Incovoiere prin şoc Duritate Fluaj Relaxare Tensofisurare într-un mediu dat Oboseală Temperatura de încovoiere sub sarcină Încercări Stabilitatea termică termomecanice Temeperatura de înmuiere Temperatura de fragilizare * Nu există standarde echivalente SR sau STAS Încercări de lungă durată De asemenea. STAS 9594 Încercări de scurtă durată (instantanee) Compresiune Forfecare Sfâşiere Incovoiere statică. cu condiţia ca la temperatura respectivă materialul să nu sufere transformări ireversibile. STAS 7310 SR EN ISO 2039. ISO 12244* SR EN ISO 4599 NF T 51-120*. obţinerea epruvetelor pentru încercările mecanice ale polimerilor poate fi diferită de cazul materialelor metalice deoarece polimerii se livrează şi sub formă de material granular sau în stare lichidă nu numai sub formă de semifabricate sau piese finite. ISO 8570. STAS 6642 SR EN ISO 604.

pe epruvetă apare o gâtuire pronunţată. iar cele din figura 11. această comportare este specifică materialelor termoplaste încercate la temperatura ambiantă. Curba caracteristică convenţională la tractiune CCCT se defineşte la fel ca în cazul materialelor metalice şi prezintă aspecte diferite în funcţie de tipul materialului (v.c pentru materiale termorigide. deoarece.13 a. cele din figura 11.12 d pentru folii şi materiale termoplaste cu alungirea mare.12 în funcţie de tipul materialului după cum urmează: cele din figura 11. b − epruveta tip 2. Reducerea tensiunii pe porţiunea BC este aparentă. Maşina pe care se execută încercarea trebuie să fie capabilă să realizeze încărcarea cu viteze de 0. Epruvetele pentru încercarea la tracţiune a polimerilor.13 b sunt caracteristice materialelor polimerice cu tenacitate bună. conform SR EN ISO 527: a − epruveta tip 1. d – epruveta tip 5 . curbe de tipul celei prezentate în figura 11. deoarece zona gâtuită se extinde pe aproape toată 243 Fig 11. materialul prezintă elasticitate liniară (este valabilă legea lui Hooke). cel mai frecvent întâlnindu-se curbe de tipul celor prezentate în figura 11.2…600 mm/min. începând de la solicitarea corespunzătoare puctului B. c − epruveta tip 4. corespunzătoare porţiunii OA a curbei. să aibă cursa mare (până la 1000 mm) şi mijloace de măsurare a deplasărilor atât de mari.. 11. iar pentru solicitările corespunzătoare porţiunii AB comportarea elastică devine neliniară.13 a se constată că pentru solicitări mici. fig.11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor epruvete plate de forma celor prezentate în figura 11.unde s-au figurat şi aspectele pe care le capătă epruveta pe parcursul încercării.12. secţiunea reală fiind mult mai mică decât cea convenţională. Analizând CCCT din fig. dar care nu prezintă o limită de curgere aparentă. În continuare se produc deformaţii fără creşterea tensiunii (porţiunea CD a curbei).12 b. 9).12 a pentru materiale termoplaste cu alungire redusă.

deoarece continuarea deformării presupune mărirea distanţelor dintre monomerii lanţului (realizată cu consum de energie mai mare) până în momentul ruperii (porţiunea DE a curbei CCCT). 11. iar uneori chiar poate lipsi.25 % şi εt = 0. − limita de curgere convenţională Rp se determină pentru materiale a căror curbă caracteristică este de tipul celei din figura 11. modulul lui Young se determină conform SR EN ISO 527 ca pantă a dreptei care trece prin punctele de pe CCCT corespunzătoare deformaţiei totale de εt = 0.5 %. distingându-se limita de curgere aparentă superioară ReH (tensiunea corespunzătoare punctului B de pe CCCT) şi limita de curgere inferioară aparentă ReL (tensiunea corespunzătoare punctului C de pe CCCT).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR lungimea calibrată a epruvetei (v. fig.13.13 a. b – fără limită de curgere aparentă − limita de curgere aparentă se determină pentru materiale a căror CCCT este de tipul celei din figura 11.4). Fig 11. scap 3. CCCT tipice pentru polimeri: a – cu limită de curgere aparentă. în cazul elastomerilor se determină modulul de elasticitate secant definit ca fiind panta dreptei ce uneşte originea cu un punct de pe CCCT care corespunde unei deformaţii totale date (uzual 100 %. La epuizarea capacităţii de deformare prin acest mecanism tensiunea începe să crească. deoarece porţiunea liniară a CCCT în cazul polimerilor este foarte redusă.la fel ca în cazul materialelor metalice (v. fenomenul se explică prin faptul că la aceste solicitări are loc descolăcirea.13 b şi este definită de 244 . îndreptarea şi orientarea catenelor după direcţia de solicitare.13 a). Prin încercarea la tracţiune a polimerilor se determină în mod uzual următoarele caracteristici: − modulul de elasticitate E (modulul lui Young) este panta porţiunii liniare a CCCT . 200 % sau 300 % în funcţie de standardul după care se execută încercarea).

duritatea H (în N/mm2) se defineşte ca şi duritatea Brinell a materialelor metalice. această caracteristică împreună cu limita de curgere sunt importante pentru stabilirea comportării pieselor din materiale polimerice deoarece arată care sunt deformaţiile maxime pe care le poate suferi materialul fără modificarea secţiunii (peste această solicitare apare gâtuirea). 490 N sau 961 N fiind aplicată o durată τ = 30 s. M.1…1 %. cu particularităţi impuse de valorile mai scăzute ale durităţii şi de comportarea vâscoelastică a polimerilor. caz în care se determină ducând o paralelă la porţiunea liniară a CCCT prin punctul corespunzător deformaţiei remanente date (v.8) Rm = r . S0 unde Fr este forţa de tracţiune în momentul ruperii. cu deosebirea că aria urmei se calculează pe baza adâncimii de pătrundere a penetratorului: F (11.9) H= m πDh − determinarea durităţii prin metoda Rockwell este la fel ca la materialele metalice. − rezistenţa la rupere Rm este tensiunea corespunzătoare punctului E de pe CCCT. forţa de apăsare Fm = 49 N. − alungirea procentuală după rupere Ar se defineşte şi se determină la fel ca în cazul materialelor metalice. după care se măsoară adâncimea de pătrundere a penetratorului h. fenomenul de curgere plastică fiind practic inexistent. care au curba CCCT de tipul celei prezentat în figura 11.13 b). Cele mai utilizate metode sunt. − alungirea procentuală la limita de curgere Ac este deformaţia specifică totală corespunzătoare limitei de curgere aparente ReH. b) Încercările de duritate ale polimerilor se bazează pe aceleaşi principii ca şi în cazul determinării durităţii metalelor. prin încercarea la tracţiune se pot determina numai modulul de elasticitate E. 358 N. alte standarde definesc limita de curgere convenţională ca fiind tensiunea corespunzătoare unei deformaţii remanente de 0. ţinând seama de modul în care este definită Rm în cazul polimerilor şi de faptul că până la rupere materialul suferă deformaţii ce pot depăşi 1000 % această caracteristică nu poate fi utilizată la dimensionarea pieselor. şi alungirea după rupere Ar. fig. 11.9. 138 N.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor SR EN ISO 527 ca fiind tensiunea corespunzătoare unei deformaţii totale εt = x % convenţional alese. E sau 245 . cu menţiunea că se folosesc scările Rockwell R. În cazul materialelor polimerice reticulate sau cristalinizate. adică: F (11. L. rezistenţa la rupere Rm. − determinarea durităţii prin penetrare cu bilă – STAS 5871 se realizează folosind ca penetrator o bilă de oţel cu diametrul D = 5 mm. iar S0 este secţiunea iniţială a epruvetei.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

K, ce diferă prin diametrul D al pentratorului (de tip bilă de oţel) şi mărimea forţei suplimentare F1 (v. scap 3.10), forţa iniţială F0 fiind aceeaşi (98,1 N); în tabelul 11.2 se prezintă valorile diametrelor penetratoarelor şi valorile forţei totale de apăsare (ce se menţine o durată de 10 s); se precizează că dintre aceste scări, cele mai utilizate sunt scările R şi M.
Tabelul 11.2. Caracteristicile scărilor de duritate Rockwell conform STAS 8826 Caracteristici Diametrul bilei D, mm Forţa totală F0+F1, N (kgf) R 12,7 588,4 (60) Scara durităţii Rockwell L M E 6,35 6,35 3,175 588,4 981 981 (60) (100) (100) K 3,175 1471 (150)

− determinarea durităţii prin metoda Shore se bazează pe utilizarea unui penetrator tronconic sau conic, ce este apăsat de un resort calibrat pe suprafaţa probei şi măsurarea adâncimii lui de pătrundere; durimetrul Shore este un dispozitiv portativ astfel construit încât penetratorul (de forma şi dimensiunile prezentate în figura 11.14) acţionează prin presarea plăcii de bază a dispozitivului pe suprafaţa probei şi este prevăzut cu un aparat indicator gradat de la 0 la 100, 0 corespunzând situaţiei în care penetratorul ar pătrunde complet în material, iar 100 − situaţiei când nu ar pătrunde deloc în material (prin presare, faţa frontală a penetratorului ajunge în planul feţei frontale a plăcii de bază (v. fig. 11.14); duritatea Shore astfel definită este o mărime convenţională, ce poate fi utilizată numai ca un criteriu de recepţie a materialelor; datorită comportării vâscoelastice a polimerilor, standardul SR ISO 868 prevede determinarea fie a unei durităţi instantanee, caz în care citirea trebuie să se facă în cel mult 1 s de la apăsare, fie a unei durităţi ce corespunde unei durate de 15 s de la apăsare; duritatea determinată cu aparatele prevăzute cu penetratorul din figura 11.14 a se numeşte duritate Shore A şi se utilizează în cazul termoplastelor moi şi elastomerilor, iar duritatea determinată cu penetratorul prezentat în figura 11.14 b se numeşte duritate Shore D şi se utilizează în cazul materialelor polimerice dure;

Fig. 11.14. Penetratoarele durimetrelor Shore: a – penetrator Shore A; b – penetrator Shore D 246

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

− determinarea durităţii prin metoda Barcol − STAS 11333 se bazează pe acelaşi principiu ca şi metoda Shore, cu diferenţa că diametrul şi lungimea penetratorului sunt mai mici (D = 0,157 mm, H = 0,76 mm), astfel că unei unităţi de duritate Barcol îi corespunde o adâncime de pătrundere de 0,0076 mm; condiţiile privind starea suprafeţei probei (lipsa craterelor, impurităţilor, zgârieturilor) sunt din acest motiv mai severe în cazul metodei Barcol. O corespondenţă aproximativă între durităţile determinate prin metodele Rockwell şi Shore (metodele care au cea mai largă utilizare) este prezentată în figura 11.15.

Fig. 11.15. Comparaţie între scările de duritate definite prin diferite metode

c) Încercările la rupere prin şoc se aplică în special materialelor termoplaste dure, materialelor termorigide şi materialelor compozite (v. cap 12) şi se diferenţiază în principal după tipul solicitării (încovoiere sau tracţiune) şi dispozitivului utilizat pentru încercare. − metoda Charpy - STAS 5871, utilizează ciocanul pendul Charpy de tipul celui folosit şi la metale (v. fig. 3.18.), cu precizarea că energia maximă este de până la 50 J; epruveta uzuală este epruveta tip 1, cu forma şi dimensiunile prezentate în figura 11.16 a, dar se poate efectua şi pe epruveta cu crestătură dublă (fig. 11.16 b), caz în care lovitura se aplică pe faţa perpendiculară pe crestătură; caracteristica mecanică determinată este rezilienţa (v. scap. 3.7), exprimată în J/m2;
247

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

− metoda Izod – STAS 7310 constă din ruperea unei epruvete cu crestătură, încastrată la unul din capete, printr-o lovitură aplicată cu un ciocan pendul la capătul liber, fie pe faţa cu crestătură, după schema prezentată în figura 11.17 a (încercare normală), fie pe faţa opusă crestăturii (încercare cu crestătura inversată); epruveta uzuală este epruveta de tip 1 utilizată la metoda Charpy (v. fig. 11.16), fiind acceptate numai două tipuri de crestături: cu r = 0,25 mm sau cu r =1 mm, ce se practică pe lăţimea b a epruvetei; caracteristica mecanică determinată este rezistenţa la şoc Izod , definită la fel ca rezilienţa în cazul metodei Charpy şi exprimată tot în J/m2;

− metoda Dynstat – STAS 6175 are la bază aceeaşi schemă de încercare ca metoda Izod, cu diferenţa că epruvetele utilizate au dimensiuni mult mai mici (Lxbxh = 15x10x3 mm), iar energia maximă de lovire este de până la 2 J; d) Încercările la fluaj ale polimerilor constau din solicitarea pe durate îndelungate cu sarcini constante în condiţii de temperatură şi umiditate controlate; aceste încercări sunt mai frecvente în cazul polimerilor decât în cazul materialelor metalice deoarece fluajul are loc la temperaturi apropiate de temperatura ambiantă, astfel că şi încercările se efectuează de cele mai multe ori în condiţii de atmosferă standard normală 23/50; solicitările pot fi la tracţiune, (STAS 9046) sau la încovoiere (SR ISO 6602), rezultatele fiind prezentate sub forma curbelor de fluaj ε = f(τ), (timpul la scară logaritmică) pentru diferite valori ale tensiunilor (v. fig. 11.18); cu ajutorul curbelor de fluaj se pot determina, folosind metodele sugerate în figura 11.18, următoarele dependenţe:
248

Fig. 11. 16. Epruvetele pentru încercările la încovoiere prin şoc ale polimerilor; a − normală; b – cu crestătură dublă

Fig 11.17 Schemele încercării la încovoiere prin şoc Izod; a – normală; b – cu crestătura inversată

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

− curbele izocronice tensiune – deformaţie, care permit stabilirea deformaţiei după o anumită durată de expunere la o solicitare dată; − curbele izometrice tensiune – timp, care permit stabilirea timpului după care deformaţia atinge o anumită valoare la o solicitare dată; − curbele modulului de fluaj Ef(τ), care, pentru o tensiune σ constantă, se determină cu relaţia: (11.10) E f (τ ) = σ , ε (τ ) în care ε(τ) este valoare deformaţiei epruvetei solicitate cu tensiunea σ, după o durată τ de solicitare.

Fig. 11.18. Curbele de fluaj ε = f(τ) şi curbele derivate din acestea: a – curbe de fluaj; b – curba izometrică; c – curba izocronică; d – curba modulului de fluaj

Criteriile după care se apreciază scoaterea din uz a pieselor din materiale polimerice depind de tipul materalului şi de rolul funcţional al piesei. Aceste criterii pot fi: − ruperea, în cazul materialelor fragile; − creşterea pronunţată a deformaţiilor (fluajul accelerat);
249

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

− atingerea unei deformaţii critice (a cărei valoare este uzual sub 1%); − apariţia unor microfisuri sau modifcarea culorii (albirea suprafeţei). Duratele încercărilor de laborator sunt rareori apropiate de cele reale deoarece duratele de serviciu în unele cazuri depăşesc 50 de ani (de exemplu reţelele de conducte). În aceste situaţii se aplică metode speciale de extrapolare a rezultatelor obţinute prin încercări la durate mai mici (de obicei 6 luni sau 1 an).

11.5. Principalele tipuri de materiale polimerice
11.5.1. Aditivii materialelor polimerice
În practică se utilizează materiale pe bază de polimeri care conţin şi alte substanţe introduse în scopul îmbunătăţirii anumitor proprietăţi şi/sau al reducerii costului; materialele care au la bază polimeri termoplastici sau polimeri termorigizi sunt cunoscute sub denumirea generică de materiale ( mase) plastice. Principalele tipuri de substanţe introduse în polimerii de bază sunt următoarele: − plastifianţii, care micşorează interacţiunea dintre catene, astfel că segmentele de lanţuri moleculare devin mai mobile şi comportarea vâscoelastică se îmbunătăţeşte; − agenţii de reticulare, care crează punţi de legătură între catene şi astfel se îmbunătăţesc proprietăţile de elasticitate şi de rezistenţă; pornind de la acelaşi polimer în funcţie de gradul de reticulare se pot modifica proprietăţile în limite foarte largi; − materialele de umplutură, care nu reacţionează de obicei cu polimerul de bază, ci se distribuie uniform prin amestecare mecanică în masa de bază şi contribuie astfel la creşterea rezistenţei mecanice; se utilizează în mod curent ca materiale de umplutură talcul, praful de cretă, caolinul, rumeguşul de lemn, fibre textile sau celulozice etc.; negrul de fum (particule sferice de carbon cu structură hexagonală) utilizat şi el ca material de umplutură are şi rol activ înfluenţând gradul de reticulare; − coloranţii, care introduşi în materialele polimerice le colorează în masă prin amestecare mecanică. Pe lângă aceste categorii de substanţe care nu lipsesc din nici un material plastic, se mai introduc în funcţie de scop şi alte categorii de substanţe cum ar fi: antistaticele, pentru reducerea electrizării prin frecare, ignifuganţii, pentru reducerea inflamabilităţii, lubrifianţii, pentru uşurarea prelucrării, fungicidele, pentru creşterea rezistenţei la atacul ciupercilor, antioxidanţii, pentru creşterea
250

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

rezistenţei la îmbătrânire a materialelor polimerice etc. Pe baza celor arătate se poate explica diversitatea extrem de mare a maselor plastice utilizate în prezent de societatea omenească. O încercare de grupare a celor mai utilizate tipuri după criteriul costului şi al proprietăţilor este prezentată în figura 11.19, în care pentru costul relativ s-a luat ca bază (Cr = 1) costul polietilenei, unul dintre cei mai utilizaţi polimeri.

Fig. 11.19. Principalele categorii de mase plastice

11.5.2. Materialele termoplaste
În această categorie sunt incluse materialele plastice la care polimerul de bază este un termoplast; principalele termoplaste şi caracteristicile lor mai importante sunt prezentate în tabelul 11.3. După structura lanţului molecular, termoplastele pot fi grupate în două categorii: − polimeri la care linia principală a lanţului molecular este formată numai din atomi de carbon, atomii diferiţi sau radicalii ataşându-se prin legături laterale; din această categorie fac parte: poliolefinele (PE, PP), polimerii vinilici (PVC, PS), polimerii acrilici (PAN, PMMA) şi fluoroplastele (PTFE); − polimeri care au în componenţa liniei principale a lanţului şi alţi atomi (de obicei N, O, Si) sau cicluri benzenice; din această categorie fac parte poliesterii (PET, PBT), poliamidele (PA), policarbonaţii (PC), acetalii (POM) etc.
251

Tabelul 11.3. Principalele caracteristici ale unor materiale termoplaste Denumirea materialului Polietilenă de joasă densitate Polietilenă de mare densitate Polipropilenă Polistiren Policlorură de vinil rigid Policlorură de vinil plastifiat Polimetacrilat de metil (plexiglas) Policarbonat Poliamida 66 (Nylon 66) Polioximetilena (acetal) Polietilen teraftalat (răşină poliesterică) Politetrafluor etilena (teflon) Poliacrilonitril (răşină acrilică) Acrilonitril/butadien /stiren Acetat de celuloză (celuloid) Simbol PE−LD PE−HD PP PS ρ, kg/m3 910…940 950…965 900…910 E, N/mm2 120…500 420…1400 500…1900 R m, N/mm2 5…16 Ar, % 200…600 Tv, o C −75 −75 −10 85…100 Tc, o C 115 130 170 Observaţii cristalinizată 40…55 % elastic, rezistentă cristalinizată. 60…80 % elastic rezistentă cristalinizată. 60…70 % mai rigidă decât PE amorf; dur şi fragil amorf; rigid, sensibil la zgârieturi compus vinilic amorf; flexibil, elastic amorf; rigid dur şi rezistent la zgârieturi amorf; rigid şi rezistent la şoc cristalinizată < 60 %; dură, rezistentă şi rigidă cristalinizată < 75 %; rigidă, elastică, rezistentă amorfă sau cristalinizată 30…40%; stabil dimensional cristalinizat < 70 %; coeficient de frecare redus compus acrilic; se trage uşor în fibre amestec de butadien-stiren (elastomer) şi stiren-acrilonitril (termoplast) modificaţie chimică a celulozei (polimer natural)

20…40 700…1300 30…50 200…1000 5…75 10…50 200…500 4…10 80…120 40…60 35…75

1040…1100 2800…3500 20…50

PVC dur 1360...1400 1500…3500 40…60 PVC−P 1150...1250 moale PC PA 66 POM PET PTFE PAN ABS CA − 10…30

125 175… 75…105 212 −40 150 225 230 250 170 255 330 320 − −

PMMA 1180…1220 2700…3500 60…80 1150...1250 2350...2450 1120...1180 900…2800 50…70 50…80

90…105 150 55 −50 73

1370...1430 3000…3500 60…70

1320…1390 2000…2500 40…60 100…2300 2100…2250 350…800 20…40

250…500 85...125 3…5 10…140 5…100 107 125 120

1100...1200 3500…4000 50…60 1040…1700 900…2800 1250...1350 800…2400 20…60 25…50

termoplastele amorfe ( PVC. PA) au proprietăţi de rezistenţă – elasticitate care le permit menţinerea formei până la temperatura Tc (v.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Comportarea termoplastelor deasupra temperaturii Tv depinde de starea structurală a acestora. la extinderea utilizării lor. 11. termoplastele cu cristalinitate parţială (PE.20 se prezintă simplificat domeniile de stare. tabelul 11.20. PS. Principalele dezavantaje sunt legate de temperaturile relativ scăzute până la care pot fi utilizate (v. fig. În figura 11. Domeniile de stare ale unor materiale termoplaste Termoplastele se utilizează ca materiale structurale în tehnică datorită caracteristicilor mecanice de rezistenţă relativ bune şi caracteristicilor de tenacitate care în unele cazuri sunt foarte bune. ceea ce face ca piesele realizate să fie rezistente la şocuri.3) Excepţie 253 . Proprietatea lor de a putea suferi reîncălziri în domeniul de curgere de un număr nelimitat de ori în vederea prelucrării contribuie. ale unor termoplaste. 11. peste această temperatură masa cristalină trece în stare amorfă şi materialul curge plastic (stare vâscoasă). în funcţie de temperatură. vâscozitatea scade pe măsură ce creşte temperatura atingând la un moment dat valorile corespunzătoare lichidelor. PC) se comportă vâscoelastic imediat deasupra lui Tv. de asemenea. iar la o încălzire mai mare curg plastic.6). Fig. PP.

materiale electroizolante etc.aldehidice Melamine (MF) − răşini melamin-formaldehidice Răşini poliesterice nesaturate (UP) ρ.75 laminare. lagăre. utilizate pentru piese presate sau turnate. culoare deschisă. utilizate ca răşini pentru presare şi 35…70 7…10 0. astfel că după prelucrare materialul capătă proprietăţi de rezistenţă şi duritate ce se menţin la o reîncălzire ulterioară până la temperatura de descompunere.% kN/mm2 r Caracterizare 1550 1700 1250 Răşini epoxidice (EP) 1200 * dure. se prelucrează prin metodele metalurgiei pulberilor (v.4.0 1. N/mm2 E. Principalele caracteristici ale unor polimeri termorigizi Polimerul Fenoplaste ( PF) − răşini fenol − formaldehidice (bachelitice) Aminoplaste (UF) răşini ureo.5. 11. ca matrice pentru materiale compozite * dure. datorită structurii lanţului (atomii de H din lanţul polietilenei sunt înlocuiţi de atomi de F). * proprietăţi asemănătoare cu ale UF.3. rezistente la şoc.2…7. A. fragile. dar mai puţin sensibile la 35…65 6…7 − zgâriere. Principalele tipuri de materiale polimerizate termorigide şi câteva caracteristici ale lor sunt prezentate în tabelul 11. matrice pentru compozite 254 . fragile.2…8.13). utilizate ca materialele de acoperire * dure şi fragile până la elastice în 40…90 6. adezivi. Tabelul 11. tabelul 11. au stabilitate pe un interval mare de temperaturi (v. Termoplastele se utilizează în tehnică pentru conducte. angrenaje. stabile 50…70 6.5 − dimensional. forme de turnare etc. care. utilizate ca răşini de turnare. cu catene ramificate. piese cu solicitări moderate şi supuse la şocuri. higroscopice şi nerezistente la apă 35…55 5.25 fierbinte. cap. Materialele termorigide Proprietăţile caracteristice maselor plastice termorigide (numite şi duroplaste) sunt date de structura reticulară a polimerului de bază care intră în compoziţia lor. adezivi.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fac fluoroplastele (teflonul). Starea iniţială a acestor polimeri obţinuţi prin policondensare este de polimerizare incompletă.3 3 funcţie de gradul de reticulare. kg/m3 1250 R m. în timpul fabricării obiectelor se produce reticularea spaţială prin intermediul legăturilor principale ale lanţurilor moleculare prin activare termică sau prin activare chimică (introducerea unui agent de întărire).5…7. culoare închisă. utilizate ca răşini de presare * dure şi fragile până la elastice.4. deoarece proprietăţile lor de curgere sunt slabe.3).

cauciuc nitrilic. cauciuc acrilic. 11. gradul de reticulare şi implicit caracteristicile de rezistenţă şi elasticitate sunt dependente de cantitatea de sulf. în timpul proceselor tehnologice de fabricare a produselor. ceea ce provoacă desfacerea a cca 10…30 % din legăturile duble şi legarea lanţurilor prin punţi de sulf. încolăcite şi slab reticulate aşa cum a fost arătat anterior (v.4 sunt indicate numai câteva utilizări specifice ale unor răşini termorigide. caz în care se folosesc răşini fluide (lichid vâscos) obţinute prin policondensarea ureei cu formaldehidă şi alcool furfurulic (răşini furanice). Reticularea slabă a elastomerilor (aşa numita vulcanizare) este un proces activat termic (ti = 120…150 oC). 255 .4. Materialele de umplere (negrul de fum. introduşi în masa elastomerului. talcul şi praful de cretă etc.1 şi fig. reticularea este completă. Proprietatea de termorigiditate este esenţială în utilizarea răşinilor din această categorie ca lianţi pentru amestecurile de formare din care se realizează formele pentru turnarea pieselor din materiale metalice. pentru cauciucurile uzuale se adaugă 4…5 % sulf. 11. 11. cauciuc butilic etc.) au rolul de a îmbunătăţi rezistenţa mecanică şi de a ieftini produsele.5 se prezintă elastomerii utilizati mai frecvent şi câteva din caracteristicile acestora. iar dacă se introduce 45 % sulf. ceea ce are ca efect scăderea elasticităţii şi fragilizarea materialului. În tabelul 11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor În tabelul 11. împreună cu alţi aditivi. deoarece oxigenul şi ozonul acţionează în timp la fel ca agenţi de reticulare. peroxizi sau amine).5. fapt ce se datorează în special caracteristicilor de rezistenţă mecanică ale acestor materiale.scap.8). Elasticitatea lor asemănătoare cauciucului natural (poliizopren) a făcut ca denumirea de “cauciuc” să devină generică şi să fie alăturată denumirii elastomerului de bază (de exemplu. răşinile destinate acestui scop pot fi cu întărire la cald (răşini aminoplaste termoreactive) şi răşini cu întărire la rece.).4. pulberea de silice (SiO2). Aditivii cei mai importanţi introduşi împreună cu materialele de umplere în cazul elastomerilor sunt antioxidanţii.21 se prezintă reacţia de vulcanizare cu sulf a cauciucului natural. ce constă din ruperea unor legături duble din linia principală a lanţului şi realizarea unor legături între lanţurile macromoleculare prin punţi constituite din atomi sau grupuri de atomi ai agenţilor de reticulare (în mod uzual sulf. gama întrebuinţărilor fiind mult mai extinsă. În figura 11. a căror întărire se realizează prin adăugarea unui agent de reticulare . Materialele elastomerice (cauciucurile) Sunt substanţe macromoleculare a căror capacitate de deformare elastică se bazează pe structura constituită din lanţuri moleculare lungi. obţinându-se un material dur şi fragil cunoscut sub numele comercial de ebonită.

i t max − temperatura maximă de serviciu la expunere inermitentă. fig. oC −30…−60 −20…−50 −10…−40 −10…−50 −20…−50 −20…−40 −20…−40 0…−20 −50…−80 R 60 70 80 70 70 80 175 60 200 100 100 140 130 130 150 250 80 275 M U Q c t max − temperatura maximă de serviciu la expunere continuă. − grupa Q cuprinde cauciucurile siliconice. numite generic polisiloxani.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. care pot fi liniari (v.5. Exemple de elastomeri din fiecare grupă sunt date în tabelul 11. 11. valenţele libere ale lanţului siloxanic pot fi completate cu radicali organici.22 b) sau reticulaţi (v. 11. 11. Acestea sunt materiale polimerice la care linia principală a lanţului molecular este lanţul siloxanic. oC t max .22 a. oC tmin. 256 . Schema procesului de vulcanizare a cauciucului natural cu sulf Tabelul 11.5. După tipul lanţului macromolecular elastomerii se împart în patru grupe: − grupa R cuprinde polimerii cu lanţ nesaturat ale căror proprietăţi se modifică prin reticulare. a cărui structură este prezentată în figura 11. − grupa M cuprinde polimerii cu lanţ saturat. N/mm2 4…25 4…25 4…15 4…18 4…20 4…12 7…15 15…30 3…10 Ar.22 c). Caracteristicile principale ale unor elastomeri Elastomerul Cauciuc natural (NR) Butadien – stiren (SBR) Cauciuc butilic (IIR) Cauciuc nitrilic (NBR) Cloropren (CR) Polietilenă clorosulfonată (CSM) Elastomeri polifluorurati (FPM) Cauciuc poliuretanic (EU) Cauciuc siliconic (Q) Grupa R m.21. din care rezultă că particularităţi deosebite din punct de vedere al temperaturilor de serviciu prezintă siliconii. obţinându-se diferite tipuri de materiale polimerice. − grupa U cuprinde poliuretanii. % 100…600 100…500 100…800 100…400 100…500 100…500 100…200 100…800 100…400 Temperaturi de exploatare c i t max . fig.

bloc. 250 antistatic. 233 conformaţie. 11. fig. sunt neinflamabile. c − polisiloxan reticulat Materialele pe bază de siliconi fac parte din categoria materialelor plastice de înaltă performanţă (v. 236 curbe izocronice. 246 elastomeri. 250 alungire la limita de curgere.22. 230 homopolimer. pot fi utilizate şi la temperaturi de 800 oC). 233 statistic. 233 izotactic. Structura chimică a siliconilor: a – lanţul siloxanic. 237 fenoplaste. 231 duritate Barcol. grefat. 255 . 233 lanţ molecular (catenă). 241 configuraţie. nu dezvoltă gaze toxice prin ardere şi aderă la suprafeţele metalice. 256 masă moleculară. b – polisiloxan cu molecule liniare. 233 constantă de relaxare. siliconii se pot prezenta sub formă de materiale rigide. 233 atmosferă standard. 234 grad de polimerizare. 235 formare epruvete. 241 condiţionarea epruvetelor. 250 atactic. 235. 234 curba modulului de fluaj. În funcţie de tipul radicalilor ataşaţi lanţului siloxanic. 254 antioxidant. 230 material de umplutură. 11. deoarece îmbină proprietăţile de elasticitate ale materialelor organice cu stabilitatea termică şi chimică a materialelor anorganice (de exemplu. 235 cristalite. nehigroscopice. 249 curbă termo-mecanică. de gradul de polimerizare şi de gradul de reticulare. lacuri sau uleiuri siliconice. pentru durate scurte. elastomeri (cauciuc siliconic). 254 fibrilă. Cuvinte cheie agent de reticulare. fiind utilizate în industria aerospaţială. 242 funcţionalitate.19). 250 material elastomeric (cauciuc). 249 257 dendrimer.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Fig. 233 disproporţionare. la realizarea echipamentelor pentru zonele arctice etc. 231 grad de cristalinitate. geluri. 245 aminoplaste. 249 curbe izometrice. 239 copolimer. din acelaşi motiv îşi menţin proprietăţile de elasticitate într-un interval mare de temperaturi. 247 duritate Shore. 229 lanţ siloxanic.

Bucureşti. OIDCM. Bucureşti. Tehnologia materialelor. 1989 8. Editura Tehnică. s. 1998 11. 1986 7. 248 rezistenţă Izod la şoc. 254 răşini poliesterice. Vasilescu D. Van Vlack L. Studiul si ingineria materialelor. Terminologie şi metode de analiză şi încercări. 233 structură amorfă. Sixt Edition. Editura Sudura. Addison-Wesley Reading. Elements of Materials Science and Engineering. Krawczak P. Saban R. Bucuresti. O.a. 248 segment de lanţ molecular. Bucuresti. 254 monomer. Paris. H. 231 răşini epoxidice. 1998 258 . The Science of Engineering Materials.. Editura Didactică şi Pedagogică.. 233 sferulită. * * * Culegere de standarde române comentate CSCM – Mp4. Fundamente. Introduction to Materials Science for Engineers. 254 reacţie în lanţ. 231 polietilenă. 1995 10. 229 polimer reticulat. partea a doua. Printice Hall. 247 rezistenţă Dynstat la şoc. 236 termoplaste. 1999 3.. 232 relaxarea tensiunilor. New York. 232 policondensare. OIDCM. AM 3510. 250 poliadiţie. şi Ciocea N. Stiinţa materialelor în construcţia de maşini. * * * Hütte. Techinques de l’Ingenieur. 1995 5. Lugsheider E. 233 steroizomer. 230 polidispersitate. 1985 9. Materiale plastice. Mitelea I. Zecheru Gh. Stiinţa materialelor. 234 temperatură de curgere. Macmillan Publishing Company. * * * Culegere de standarde române comentate CSCM – Mp5. 235 silicon. 1988 6. 241 rezilienţa. Materiale plastice. 235 polimerizare. Shackelford J. 255 Bibliografie 1... 1983 2. 239 vulcanizare. 232 reacţie în trepte. Essais mecaniques des plastiques. 237 termorigide (duroplaste). 229 polimer. IPG Ploiesti. Timişoara 1999 4..S.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR melamine. Materiale termoplastice şi materiale termorigide. 232 polidispersie. New Jersey. Manualul inginerului. Bucureşti. 256 sindiotactic. Smith Ch. Editura Didactică şi Pedagogică. Inc. 236 vâscoelasticitate. Constantinescu D. Tillmann W. Massachusetts. 237 tranziţie sticloasă (vitroasă). 229 plastifiant.

11.1. c) polimerii obţinuţi prin policondensare au compoziţie chimică diferită de a monomerilor din care provin. b) este procesul prin care două molecule organice identice reacţionează pentru formarea unei molecule complexe. Care dintre afirmaţiile următoare despre copolimeri sunt adevărate: a) sunt rezultatul unirii unor monomeri de acelaşi tip.4. copolimeri grefaţi şi copolimeri bloc.5. d) polimerii care se formează prin poliadiţie au de obicei în lanţurile principale şi alţi atomi decât carbonul? T11. d) creşterea lanţului macromolecular se realizează prin formarea de noi legături în urma reacţiilor de condensare (reacţie în trepte)? T. c) numărul de monomeri din lanţul macromolecular reprezintă gradul de polidispersie moleculară. d) în timpul procesului de creştere a catenelor ambele capete ale lanţului sunt libere? T. Cum se realizează întreruperea reacţiei de polimerizare: a) prin introducerea unui radical care reacţionează cu monomerii liberi şi consumă energia necesară continuării reacţiei de polimerizare.11.11.11. b) sunt rezultatul unirii în lanţul macromolecular a unor monomeri diferiţi. c) prin polimerizare se obţin substanţe a căror compoziţie chimică diferă de a monomerilor din care provin. b) sunt compuşi chimici (în marea majoritate a cazurilor organici) cu molecule de dimensiuni mari. Care dintre afirmaţiile următoare despre reacţia de polimerizare sunt advărate: a) este o reacţie în trepete care necesită activare energetică la fiecare secvenţă. Care dintre următoarele afirmaţii despre polimeri sunt adevărate: a) sunt substanţe organice micromoleculare care conţin mai multe componente.11. b) prin unirea capetelor libere a două catene. d) după 259 . b) este o reacţie în lanţ ce se iniţiază în prezenţa unei substanţe introduse special în acest scop. c) este o reacţie în trepte care decurge fără eliminarea unei substanţe cu molecula mică. Prin ce se caracterizează reacţia de policondensare: a) este procesul prin care două molecule organice diferite reacţionează pentru formarea unei molecule complexe.2. d) numărul de unităţi structurale din lanţul macromolecular reprezintă gradul de polimerizare? T.3.6. Prin ce se caracterizează reacţia de poliadiţie: a) este procesul prin care două molecule organice identice reacţionează pentru formarea unei molecule complexe. d) prin transferul de la un lanţ la altul a unui unui atom de H care reface legătura dublă C = C a monomerului? T. b) este o reacţie în lanţ la fel ca polimerizarea. c) prin răcirea bruscă a amestecului de reacţie. c)după dispunerea monomerilor pot fi copolimeri statistici.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Teste de autoevaluare T.

Care sunt tipurile de polimeri după modul de dispunere a grupelor laterale faţă de lanţul principal: a) polimeri isotactici.13. polimeri statistici şi polimeri grefaţi. polimeri reticulaţi şi polimeri cristalini? T.11. c) la gradul de ramificare a catenelor. polimeri atactici şi polimeri sindiotactici. La ce se referă noţiunea de sferulită în cazul structurii polimerilor: a) la formaţiunile structurale constituite prin încolăcirea unui lanţ molecular. d) la numărul şi radicalilor liberi din unitatea structurală? T.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR dispunerea monomerilor pot fi: steroizomeri. c) se utilizează numai în stare vitroasă.11. d) se durifică pe măsură ce creşte temperatura prin creşterea gradului de reticulare? T. c)desfăşurarea şi decuplarea 260 . b) pot fi încălzite în vederea prelucrării o singură dată. b) sunt substanţe macromoleculare cu grad mare de reticulare. Care dintre afirmaţiile următoare despre termoplaste sunt adevărate: a) sunt substanţe macromoleculare cu structura liniară sau ramificată.11. Cum se comportă elastomerii la încălzire: a) odată cu creşterea temperaturii deformarea elastică se produce la solicitări mai mici. c) la poziţia relativă a doi monomeri vecini realizată prin rotirea în jurul legăturii simple dintre atomii de carbon. b) la ordonarea pe anumite zone prin alinierea unor segmente de lanţ.11.14.12.10. b) polimeri isotactici.9.11.11. d) la zonele cu structură complexă ce ce rezultă prin prin unirea mai multor fibrile în jurul unui nucleu? T. complet amorfă sau parţial cristalină. b) la forma pe care o capătă lanţurile macromoleculare. d) la distribuţia monomerilor diferiţi în cadrul lanţului macromolecular? T. c) îşi menţin proprietăţile înalt elastice până aproape de descompunere. copolimeri atactici sau copolimeri isotactici? T. d) pot fi încălzite în vederea prelucrării de un număr nelimitat de ori ? T. Care dintre mecanismele prin care se produce deformarea polimerilor sunt caracteristice termoplastelor şi elastomerilor: a) îndreptarea. Care dintre afirmaţiile următoare despre termorigide sunt adevărate: a) sunt substanţe macromoleculare cu structura ramificată.11.8. c) se prelucrează într-o stare de polimerizare incompletă. b) ruperea legăturilor intermoleculare. b) are loc înmuierea prin reducerea pronunţată a vâscozităţii. La ce se referă noţiunea de conformaţie în cazul structurii polimerilor: a) la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular. c) la forma cristalitelor rezultate prin presare.11. La ce se referă noţiunea de configuraţie în cazul structurii polimerilor: a) la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular dată de legăturile chimice. b) la forma moleculelor monomerilor din componenţa catenelor. catenelor. c) polimeri liniari.7. la o reîncălzire ulterioară nu se mai atinge starea vâscoasă? T.11.

b) în cazul solicitărilor la temperatură variabilă.22. b) reprezintă capacitatea polimerilor de a căpăta deformaţii elastice variabile în timp sub acţiunea solicitărilor constante. Care sunt caracteristicile mecanice determinate prin încercarea la tracţiune ce prezintă importanţă pentru proiectarea pieselor din materiale polimerice: a) rezistenţa la tracţiune Rm.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor catenelor. La ce se referă noţiunea de condiţionare a epruvetelor pentru încercări mecanice: a) la prelucrarea mecanică în condiţii care să asigure o anumită precizie şi rugozitate a suprafeţelor.11. b) modificarea distanţelor dintre monomeri. d) ruperea legăturilor intermoleculare? T. b) se măsoară diametrul urmei lăsate de penetrator pe suprafaţa probei şi se calculează duritatea ca raport dintre forţa de apăsare şi aria urmei.18. d) la polimerii cu structură complet amorfă? T. c) în cazul menţinerii constante a temperaturii şi a forţelor exterioare. d) materialul cu comportare vâscoelastică se deformează la solicitare constantă până la rupere? T. c) alungirea procentuală la rupere Ar. c) la polimerii nereticulaţi. c) se măsoară adâncimea de pătrundere iar scala de duritate Shore are 100 261 . b) la temperaturi T > Tc. b) la realizarea epruvetelor prin presare în condiţii standardizate.11.21.11. d) alunecarea relativă a catenelor? T. În ce condiţii are loc relaxarea tensiunilor în cazul polimerilor: a) în cazul solicitărilor la care deformaţiile şi temperatura se menţin constante.11.11. c) decuplarea catenelor.15.11.17.16. c) la temperaturi t < ta. d) limita de curgere aparentă Re? T. c) materialul cu comportare vâscoelastică se deformează la solicitare constantă până la atingerea unei stări staţionare.19. d) în cazul creşterii temperaturii şi menţinerii constante a forţelor exterioare? T. d) la temperaturi Tv < T >Tc? T.20. b) la polimerii puternic reticulaţi. La care tip de polimeri se înregistrează variaţia cea mai mare a modulului de elasticitate E cu temperatura: a) la polimerii cu grad mare de cristalinitate.18. Care dintre mecanismele prin care se produce deformarea polimerilor sunt caracteristice termorigidelor: a) alunecarea relativă a catenelor.11. În ce domeniu de temperaturi variază puternic modulul de elasticitate E: a) la temperaturi T < Tv. Care dintre afirmaţiile următoare despre vâscoelasticitate sunt adevărate: a) este capacitatea polimerilor de a-şi menţine deformaţia elastică la reducerea vâscozităţii. Care dintre afirmaţiile următoare despre metoda Shore de determinare a durităţii polimerilor sunt adevărate: a) metoda se bazează pe utilizarea unui penetrator tronconic sau conic ce este apăsat de un resort calibrat pe suprafaţa probei. b) alungirea procentuală la curgere Ac. c) la menţinerea epruvetelor într-o atmosferă standard o durată suficientă pentru atingerea echilibrului termic şi higrometric? T.

UP. d) siliconii? T. b) PE−HD. PP. MF? T. definită la fel ca rezilienţa în cazul metodei Charpy şi exprimată în J/m2? T. UP. CR. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termoplastelor: a) polietilena. PVC−P. c) încercările se efectuează prin solicitarea la tracţiune sau la încovoiere. Q? 262 .11. PET. a) se utilizează aceeaşi schemă de solicitare ca la încercarea Charpy. În care dintre enumerările următoare materialele termoplaste sunt în ordinea crescătoare temperaturii de vitrifiere: a) PE−HD. c) răşinile alchidice.30. b) PP. PE-LD. NR. PA66. PET. MF. FPM. NBR. b) NR. MF. c) aminoplastele. d) caracteristica mecanică determinată este rezistenţa Izod la şoc. PC. PP. PC. ABS. PTFE. FPM. În care dintre enumerările următoare materialele elastomerice sunt în ordinea crescătoare a temperaturii maxime de serviciu la expunere continuă: a) CR. CSM.27. PTFE. d) încercările se efectuează de cele mai multe ori în condiţii de atmosferă standard normală 23/50? T. PET. MF. b) poliamidele. PAN. d) EU. Care dintre afirmaţiile următoare despre încercările la fluaj ale polimerilor sunt adevărate: a) încercările sunt mai frecvente în cazul polimerilor decât în cazul materialelor metalice. definită ca fiind energia absorbită prin ruperea epruvetei şi exprimată în J. PP.11. UF. IIR. ABS. PET. PAN. PMMA. c) PE−HD. b) constă din ruperea unei epruvete cu crestătură încastrată la unul din capete printr-o lovitură cu un ciocan pendul aplicată la capătul liber fie pe faţa cu crestătură fie pe faţa opusă crestăturii. b)poliuretanii liniari.? T.EP. PC. b) încercările se efectuează numai prin solicitarea la tracţiune la temperaturi ridicate. IIR. d) UP. PE-LD. ABS . d) siliconii? T. PET. PVC−P. CR. valoarea 0 corespunâznd pătrunderii totale a penetratorului.11. Care dintre afirmaţiile următoare despre metoda Izod de încercare la încovoiere prin şoc sunt adevărate.28. d) UP.11. PP. EP.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR de unităţi. d) polistirenul? T. PET.11. PP? T. c) EU. EP. d) PTFE. PET.11.26.31. Q.11. c) caracteristica mecanică determinată este rezistenţa Izod la şoc. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termoplastelor: a) răşinile acrilice. ABS.11. d) duritatea Shore este o mărime convenţională ce poate fi utilizată numai ca un criteriu de recepţie a materialelor? T.24. PTFE. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termorigidelor: a) fenoplastele. În care dintre enumerările următoare materialele plastice termorigide sunt în ordinea descrescătoare a rezistenţei la rupere Rm: a) UF.11. ABS.23. UF. c) POM. PAN. epruvetele fiind diferite. c)policarbonaţii. PAN. UF.25. MF. CSM.29. b) UP. b)fenoplastele. PF. ABS. PVC−P. c) PE-LD. În care dintre enumerările următoare polimerii sunt în ordinea crescătoare a modulului de elasticitate (valoarea medie a intervalului de variaţie): a) PE-LD.

se obţine: 90000 ≅ 3207 . aplicând relaţia (10. 20000] (20000 .2) şi (11. 10000] 330 5000 495·104 0.01 + 4·1.11. Aplicând relaţiile (11.11.2.1. 28. 40000] 700 35000 245·105 85.1).825·1010 1600 15000 240·105 36·1010 (10000 . g/mol Numărul de lanţuri Ni Masa moleculară medie pe interval Mi.1): M C 2 H 4 = 2·12. 50000] Rezolvare Pentru calculul celor două mărimi prin care se poate caracteriza masa moleculară medie a polimerului se utilizează relaţiile (11. calculând mai întâi masa monomerului etilenă (C2H4) cu datele din tabelul 1. 5180 .6. Mm = ≅ 25208 g/mol şi M n = 12020 ⋅ 10 4 263 303 ⋅ 1010 12020 ⋅ 10 4 ≅ 23205 g/mol. g/mol Ni M i N i M i2 (0 . să se calculeze masa moleculară medie în funcţie de fracţia masică ( M m ) şi masa moleculară medie în funcţie de fracţia numerică ( M n ). se calculează mai întâi masa moleculară medie Mi pentru fiecare interval.1 (v.06 g/mol .1).375·1010 (40000 .2) şi (11. Datele iniţiale şi rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A. cap. 30000] 2400 25000 600·105 150·1010 (30000 . rezultă: = 5180 . n= Tabelul 11. utilizând aceste date. Determinările experimentale de masă moleculară asupra unei probe de polimer au condus la datele prezentate în coloanele 1 şi 2 ale tabelului 11. produsele NiMi şi N i M i2 şi se completează coloanele corespunzătoare din tabelul 11.11.2 Intervalul maselor moleculare. ∑ N i M i = 12020 ⋅ 10 4 .3).3) rezultă : ∑ Ni ∑ N i M i2 ≅ 303 ⋅ 1010 .06 A.01 = 28.75·1010 150 45000 675·104 30.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Aplicaţii A.6.6 Cu valorile astfel determinate. Să se calculeze gradul de polimerizare a unui lot de polietilenă de mare densitate PE−HD pentru care s-a determinat experimental o masă moleculară medie de 90000 g/mol Rezolvare Gradul de polimerizare n se determină cu relaţia (11.

după acest timp tensiunile din bandă atingând nivelul σ1 = 5. 11 ln 5. ştiind că în aceasta s-a generat o tensiune de întindere σ0 = 12 N/mm2. iar T – temperatura materialului (în K).3. sub forma: τ rt = 0 .81.6 zile.11.11 ) v rσ = v rσ o e în care vrσ 0 este o valoare de referinţă a vitezei de relaxare. prelucrată.11. acelaşi rezultat putând fi obţinut şi astfel: σ = σ 1e = 5.6 .5e ≅ 2.4.5 N/mm2. Ea – energia de activare a procesului de relaxare. Rezolvare Constanta de relaxare a tensiunilor pentru banda de cauciuc se poate determina cu ajutorul relaţiei (11. A.6). kB = 13. dependentă de tipul materialului.5 N/mm2. b) Să se determine nivelul tensiunilor din bară. După menţinerea benzii în poziţie întinsă o durată τ1 = 90 zile. rezultă: 264 − Ea k BT τ −τ − 1 0 τ rt 90 − 42 60.6). Banda se menţine în această stare la ta o durată τ0 = 2 zile.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A. Să se determine constanta de relaxare a tensiunilor pentru această bandă şi intensitatea tensiunilor din banda de cauciuc după menţinerea în poziţia întinsă o durată τ1 = 90 zile.11. Rezolvare a) Aplicând relaţia (11. care s-a relaxat la nivelul σ1 = 6 N/mm2. (11. ţinând seama de datele din τ enunţul aplicaţiei. a) Să se determine valorile constantei de relaxare a tensiunilor la t1 = 20 oC. înlocuind datele din enunţ se obţine σ ln 0 σ1 42 τ rt = = 60.5 tensiunile se relaxează la nivelul σ = σ 0 e τ − 1 τ rt = 11e − 90 60. Relaţia dintre viteza de relaxare a tensiunilor din materialele polimerice şi temperatură este de tip Arrhenius: T . O bandă de cauciuc cu (secţiunea dreptunghiulară) este supusă la tracţiune. astfel încât în bandă se generează tensiuni normale de întindere σ0 = 11 N/mm2. pentru datele din enunţ. după menţinerea barei o durată τ1 = 60 zile la t1=20 oC sau o durată τ2 = 50 zile la t2 = 25 oC. după care capetele benzii se fixează. după menţinerea ei (în stare întinsă) o durată τ3 = 40 zile la t3 = 30 oC. la t2 = 25 oC şi la t3 = 30 oC pentru o bandă de cauciuc.10−24 J/K. ca la rezolvarea aplicaţiei A.5 N/mm2.6 − ≅ 2.3.

În aceste circumstanţe. corespunzătoare relaxării tensiunilor la temperaturile t1 = 20 oC şi t2 = 25 oC. acest sistem are soluţia: Ea = 1 1 − T1 T2 T T T kB ln T τ rt1 τ T2 rt = 13.00156 zile Constanta de relaxare a tensiunilor la t3 = 30 oC (T3 = 303 K) are valoarea: E − 24 = τ 0 e a = 0.12) k BT Considerând datele din enunţul aplicaţiei.4 N/mm2.6 zile k B T3 b) Tensiunile din banda de cauciuc menţinută o durată τ3 = 40 zile la o t3 = 30 C (T3 = 303 K) vor fi: T τ rt3 4 .00156e 13. C şi τ0 fiind constante. v rσ = C . τ0 pentru aplicaţia considerată. (11. ca urmare.2 ln = 4.11) devine: E T τ rt = τ 0 e a . 6 5 T2 ln τ rt2 − T1 ln τ rt2 T τ0 = e T2 − T1 = 0. şi 1 1 72. 265 .1 − 293 298 =e 298 ln 72 . se obţine sistemul de ecuaţii (cu necunoscutele τ0 şi Ea): τ 1 E a = k B T1 ln rt τ0 τ 2 E a = k B T2 ln rt .8⋅10 ⋅303 = 45.8 ⋅ 10 −24 86.1 zile. τ rt2 = 2 = = 72. τ rt1 şi τ rt2 fiind σ 12 σ 12 ln 0 ln ln 0 ln 6 6 σ1 σ1 o constantele de relaxare a tensiunilor la t1 = 20 C (T1 = 293 K) şi t2 = 25 oC (T2 = 298 K).Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor τ1 τ 60 50 T T T = = 86. relaţia (11. 3⋅10 −20 σ 3 = σ 0e τ − 3 T τ rt3 = 12e − 40 49.3 ⋅ 10 − 20 J.1− 293 ln 86 .7 ≅ 5.6 zile. Viteza de relaxare a tensiunilor este invers proporţională cu durata menţinerii materialului la o temepratură T şi. se pot scrie 1 1 T T T relaţiile: vrσ = C . iar τ rt constanta de T 0 τ0 τ rt τ rt1 = T relaxare la temperatura T.

Cristalele moleculare de polietilenă (polietilena cu gradul de cristalinitate 100%) au densitatea ρ100 = 1010 kg/m3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A. Rezolvare Considerând că densitatea polietilenei creşte liniar cu gradul de cristalinitate X. rezultă: ρ − ρ0 (11.5.11.13) X = 100 X ρ100 − ρ 0 Aplicând această relaţie se obţine pentru cazurile considerate în enunţul aplicaţiei: 920 − 900 960 − 900 X PE −LD = 100 = 18% şi X PE −HD = 100 ≅ 55% 1010 − 900 1010 − 900 266 . polietilena comercială de înaltă densitate PE−HD are densitatea ρPE-HD = 960 kg/m3. Să se estimeze gradele de cristalinitate ale PE-LD şi PE-HD. densitatea polietilenei necristalizate este ρ0 = 900 kg/m3. polietilena comercială de joasă densitate PE−LD are densitatea ρPE-LD = 920 kg/m3.

în concentraţii volumice de până la 95 %.) şi masele plastice aglomerate. materialele dure. Ni. ZrO2 etc. Materialele compozite cu granule (agregatele compozite) au structura alcătuită dintr-un material matrice în care sunt înglobate granule (particule) din unul sau mai multe materiale.). Introducere Materialele compozite reprezintă o clasă modernă de materiale cu structura eterogenă. răşină 267 . carton.) – în care sunt înglobate particulele unui material de umplutură (rumeguş de lemn. Mo etc. lemn. în concentraţii volumice de până la 80 %.) înglobată. într-o matrice metalică (Fe. În această categorie sunt incluse: betonul. pulberi metalice etc. Ni. răşină epoxidică etc. având structura alcătuită din starturi multiple de material organic (hârtie. având structura alcătuită din particule fine de carburi metalice (WC. În funcţie de caracteristicile structurale. care sunt puternic legate între ele şi conlucrează eficient pentru a conferi ansamblului structural caracteristici superioare celor proprii componentelor solitare.) şi liant (răşină fenolică.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Capitolul 12 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR COMPOZITE 12. având structura alcătuită dintr-o fază oxidică − ceramică (Al2O3. acid salicilic fin dispersat. având structura alcătuită dintr-un material macromolecular de bază − duroplast (răşină fenolică. B.) sau termoplast (polimetacrilat de metil. polipropilenă. alcătuită din două sau mai multe materiale componente. materialele compozite pot fi împărţite în mai multe categorii: A. În această categorie sunt incluse materialele organice stratificate. materiale textile etc.) înglobate. într-o matrice metalică (Co. TiC. politetrafluoroetilenă etc.1. Materialele compozite stratificate au structura alcătuită dintr-un material suport dispus în straturi solidarizate cu un material de legătură (liant). Cr. bile de sticlă. TaC etc. Te etc. Co. cermeturile. poliamidă.).

Estimarea caracteristicilor fizico − mecanice ale materialelor compozite Caracteristicile de utilizare ale materialelor compozite sunt determinate esenţial de natura şi intesitatea legăturilor ce se realizează între materialele componente ale structurii acestora. C. care asigură conlucrarea (cooperarea) acestor 268 . în prezent fiind folosite frecvent fibrele fine (trihite. carbură de siliciu.1. whiskers) cu structură de monocristale perfecte din alumină. iar fibrele sunt polimerice (poliamide de tip Kevlar. 12. nitrură de siliciu). răşină ureoaldehidică etc. Cr. Ni. Structurile unor materiale compozite uzuale: a − beton. carbură de siliciu. lemnul. Ta. b − lemn. betonul armat şi. oxid de Be.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR melaminformaldehidică. Fe etc. împletituri de fibre sau straturi de fibre din diferite materiale. de sticlă. având structura alcătuită din unul sau mai multe straturi de material oxido-silicatic depuse pe un suport metalic (de obicei. carbură de B. din oţel sau fontă). Materialele compozite cu fibre au structura alcătuită dintr-un material de bază (matrice) în care sunt înglobate fibre individuale (scurte sau lungi. orientate sau neorientate). Fig. 12. fier sau grafit. Mo. un material duroplast. Cu. de carbon (grafit) sau metalice (W. ciment sau beton) sau metalice (diverse metale sau aliaje). Imaginile structurilor câtorva materiale compozite folosite în tehnică sunt prezentate în figura 12.1. anorganic (ceramică pe bază de Al2O3. ca material compozit natural.). Nylon sau Aramid). de tipul răşinilor poliesterice nesaturate sau răşinilor epoxidice).2. c − poliester armat cu fibre de sticlă Cele mai utilizate materiale din această categorie sunt compozitele polimerice armate cu fibre de sticlă.) şi materialele metalice emailate (materialele anorganico − metalice). ceramice (alumină. Pentru majoritatea materialelor din această categorie matricea este un material organic macromolecular (de obicei.

caracteristicile distribuţiei (dispunerii) acestor componente şi raportul concentraţiilor lor (masice sau volumice).Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite componente. C. fapt care se poate deduce cu uşurinţă comparând imaginile microstructurilor prezentate în figura 12.3. comportarea sa poate fi descrisă astfel: • deformaţiile (alungirile) specificie (de natură elastică) ale matricei εM. dacă structura zonelor de legătură asigură conlucrarea perfectă a materialelor componente ale acestuia. trei cazuri distincte: A. care evidenţiază dependenţa dintre comportarea la rupere a unui material compozit de tip poliester armat cu fibre de sticlă şi calitatea legăturilor realizate între matrice şi fibre. materialul compozit are structura alcătuită dintr-o matrice în care sunt înglobate fibre dispuse paralel şi este solicitat mecanic la tracţiune axială în lungul fibrelor.2. Ca urmare. un material compozit este bine realizat.2. A. cât şi structurile zonelor de legătură (interfaciale) dintre materialele componente. când se analizează structura unui material compozit se iau în considerare atât structurile materialelor componente. care produce deformarea elastică a compozitului şi a materialelor sale componente. 269 .12. Fig. în funcţie de caracteristicile materialelor componente şi de raportul concentraţiilor acestora în structura compozitului. Imaginile microscopice ale suprafeţelor de rupere la tracţiune ale unui material compozit de tip poliester armat cu fibre de sticlă: a − cu legături insuficiente între matrice şi fibre. materialul este un agregat compozit solicitat la tracţiune monoaxială. Dacă un material compozit alcătuit dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) dispuse paralel este solicitat la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor de o forţă Fc. se consideră. aşa cum se arată în schema prezentă în figura 12. B. b − cu legături puternice între matrice şi fibre Pentru a prezenta modul în care se pot estima caracteristicile fizico − mecanice ale unui material compozit. materialul compozit are structura alcătuită dintr-o matrice în care sunt înglobate fibre dispuse paralel şi este solicitat la tracţiune axială pe o direcţie perpendiculară pe direcţia de dispunere a fibrelor.

3) Fc = FM + Ff. (12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fibrelor εf şi compozitului εC pe direcţia de aplicare a forţei Fc sunt egale: (12.3.5) EC = EM(1 − vf) + Efvf. în fibre şi în compozit. iar porţiunea din SC ocupată de matrice are aria SM = SC(1 − vf) şi se pot scrie relaţiile: (12. ε f = EM Ef EC • forţa Fc se distribuie pe M şi f existente în structura compozitului. se poate aplica legea lui Hooke şi rezultă relaţiile: σf σ σ şi ε C = C .2) εM = M . Ef şi EC sunt modulele de elasticitate longitudinală ale matricei. 12. Schema comportării unui material compozit cu fibre dispuse paralel la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor Fig. iar fracţia volumică a fibrelor în aceasta este vf.5) permite estimarea modulului de elasticitate longitudinală al unui material compozit. iar σM. o parte FM fiind preluată de matrice şi o parte Ff − de fibre: (12. • dacă secţiunea (transversală) portantă a compozitului are aria SC.4. această condiţie (numită condiţia de izodeformaţie) fiind respectată datorită conlucrării componentelor M şi f. determinată de existenţa legăturilor intime dintre ele. fibrelor şi compozitului. Schema conlucrării componentelor M şi f ale unui material compozit supus la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor Relaţia (12. σf şi σC sunt tensiunile normale (pe direcţia de acţiune a forţei Fc) generate de solicitarea mecanică în matrice. (12.4) σCSC = σMSM + σfSf ⇒ σC = σM(1 − vf) + σfvf.1) εM = εf = εC . Această relaţie este valabilă dacă fracţia 270 . cunoscând valorile modulelor de elasticitate longitudinală ale materialele componente M şi f. Fig. 12. porţiunea din SC ocupată de fibre are aria Sf = SCvf. • dacă EM.

comportarea sa poate fi descrisă astfel: 271 . iar prezenţa fibrelor este echivalentă cu existenţa în material a unor goluri (defecte) care îi diminuează secţiunea portantă. (12.5) sunt valabile şi pentru estimarea altor caracteristici fizico − mecanice ale materialelor compozite. dată de relaţia: R * − RmM .5).6. compozitul trebuie să se caracterizeze printr-o densitate suficient de mare a fibrelor (fracţia volumică a fibrelor trebuie să fie suficient de mare).1). • dacă compozitul are vf mică. deoarece matricea este plastică şi se deformează înainte de rupere mai mult decât fibrele). Ca şi relaţia (12.7) v fcr = mM Rmf − RmM Relaţiile de forma (12. aşa cum se arată în schema prezentată în figura 12. RmM fiind definită prin tensiunea care produce matricei o deformare specifică egală cu cea la care survine ruperea fibrelor. coeficientul de conductibilitate termică λ sau coeficientul contracţiei transversale (Poisson) µ. Dacă materialul compozit este alcătuit dintr-o matrice moale şi plastică şi fibre cu rezistenţă mecanică ridicată şi plasticitate scăzută (care se comportă elastic până la rupere). în consecinţă. materialul M din afara acestei zone putându-se deforma liber. relaţia (12. pentru ca orice porţiune din M să aparţină unei zone de acţiune a unei fibre.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite volumică a fibrelor în materialul compozit este suficient de mare pentru a fi respectată condiţia de izodeformaţie (12.5 justifică această afirmaţie. deoarece o mare parte din materialul matricei se află în afara zonelor de acţiune ale fibrelor şi se deformează liber. rezistenţa la rupere * * corespunde rezistenţei la rupere a matricei RmM ( RmM > RmM.6) RmC = RmM(1 – vf) + Rmfvf . Aşa cum sugerează schema din figura 12. • efectul durificator al fibrelor se manifestă dacă fracţia volumică a fibrelor depăşeşte valoarea critică vfcr.4) se poate adapta pentru estimarea rezistenţei la rupere a compozitului RmC în funcţie de rezistenţa la rupere a fibrelor Rmf şi de rezistenţa convenţională a matricei RmM: (12.4. Diagrama prezentată în figura 12. cum ar fi: coeficientul de difuzie D. evidenţiind următoarele aspecte: • dacă materialul este lipsit de fibre (vf = 0).6) este valabilă dacă vf este suficient de mare. relaţia (12. B. Dacă un material compozit alcătuit dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) dispuse paralel este solicitat la tracţiune monoaxială de o forţă Fc normală la fibre. rezistenţa sa la rupere scade pe măsură ce creşte vf.4) şi (12. legăturile dintre M şi f asigură respectarea condiţiei de izodeformaţie numai într-o zonă din jurul fiecărei fibre înscrisă într-un cilindru cu diametrul dm (numită zona de acţiune a fibrei). care produce deformarea elastică a compozitului şi componentelor sale.

această condiţie (numită condiţia de izotensiune) fiind respectată datorită legăturilor intime existente între matrice şi fibrele compozitului.5.5): εM = ∆L f = ∆L f şi relaţia (12.9) se transformă într-o relaţie de aceiaşi formă cu (12. rămân valabile relaţiile (12. iar deformaţiile specifice (pe aceeaşi direcţie) ale celor două materiale LC ∆L ∆LM (M şi f) ce compun elementul de volum sunt: ε M = M = şi LM LC (1 − V f ) Lf LCV f (12. iar porţiunea ocupată de materialul matricei – LM = LC(1 − vf). deformaţia specifică corespunzătoare acestui element este ∆L ε C = C .8) σM = σf = σC. deoarece lungimea iniţială a elementului de volum a fost LC = LM + Lf. • deoarece deformaţiile produse compozitului de solicitarea mecanică sunt de natură elastică. Fig. porţiunea ocupată de fibre fiind Lf = LCvf.9) ∆LC = ∆LM + ∆Lf.2) şi.4) şi (12. Diagrama dependenţei dintre rezistenţa la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor a unui compozit şi mărimea fracţiei volumice a fibrelor • orice element de volum din materialul compozit se deformează elastic pe direcţia tensiunilor σC. alungirea ∆LC produsă pe această direcţie obţinându-se prin sumarea alungirii matricei ∆LM şi alungirii fibrelor ∆Lf: (12. 12. în fibre σf şi în compozit σC sunt egale: (12.10) εC = εM(1 − vf) + εfvf. ţinând seama de îndeplinirea 272 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • tensiunile normale (pe direcţia de aplicare a forţei Fc) generate de solicitarea mecanică în matrice σM.

7. Schema comportării unui agregat compozit la tracţiune monoaxială Relaţiile de forma (12.11) şi agregatul compozit se 273 .11) EC 1 = EM1 (1 − V f ) + E −1V f . se poate presupune că modulul de elasticitate lungitudinală al agregatelor compozite este dat de relaţii de forma: n n (12. 12.6. relaţia (12. cum sunt. cum ar fi coeficientul de difuzie D sau coeficientul de conductibilitate termică λ. pentru alte caracteristici. comportarea sa este dificil de descris. ca urmare. Fig.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite condiţiei de izotensiune (12. care produce deformarea elastică a compozitului şi componentelor sale. cunoscând valorile moduleleor de elasticitate longitudinală ale materialelor componente M şi f. aşa cum se arată în schema prezentată în figura 12.7. Schema comportării la tracţiune monoaxială pe direcţia normală la fibre a unui material compozit cu fibre dispuse paralel Fig. de exemplu.10) devine: − − (12.12) devine (12.11) permite estimarea modulului de elasticitate longitudinală al unui material compozit. Valoarea exponentului n depinde de caracteristicile materialelor M şi f care alcătuiesc compozitul. f Pentru condiţiile de solicitare considerate. rezistivitatea electrică ρ (inversul conductibilităţii electrice) se pot utiliza relaţii de tipul (12. 12.10).12) EC = Em (1 − V f ) + E nV f . f exponentul n aparţinând mulţimii n ∈ [−1. relaţia (12. relaţia (12.8).11) sunt valabile şi pentru estimarea altor caracteristici fizico − mecanice al materialelor compozite pe direcţia normală la fibre. C. Cercetările întreprinse până în prezent au evidenţiat însă că astfel de materiale au caracteristicile elastice intermediare celor corespunzătoare compozitelor cu fibre (cu aceleaşi materiale M şi f) care îndeplinesc condiţiile de izodeformaţie şi de izotensiune. Dacă un material de tip agregat compozit este solicitat la tracţiune monoaxială de o forţă Fc.1] \{0}. astfel: • dacă n = −1.

0).) 12. radială (secţiunea făcută cu un plan care conţine axa trunchiului) şi tangenţială (secţiunea făcută cu un plan paralel cu axa trunchiului şi normal unei raze a acestuia) obţinute. din oţel) în care sunt înglobate particule sferice cu Ef foarte scăzut (de exemplu. cu aspect crăpat.5) şi agregatul compozit se comportă ca un material compozit (cu fibre) care îndeplineşte condiţiile de izodeformaţie. următoarele zone structurale ale acestuia: • zona exterioară a trunchiului reprezintă scoarţa (coaja).12) cu n ∈ (0.12) cu n ∈ (−1. coeficientul de conductibilitate termică λ. Ca şi în cazul celorlalte tipuri de materiale compozite. SUA sau Rusia) cantitatea de lemn utilizată anual pentru diverse construcţii industriale sau civile şi în alte aplicaţii (din industria mobilei. coeficientul contracţiei transversale µ etc.9. din cauciuc). relaţiile de forma (12. • agregatele compozite industriale având EM scăzut şi Ef ridicat au comportarea elestică descrisă de (12. aspectul secţiunilor transversală (secţiunea făcută cu un plan perpendicular pe axa longitudinală a trunchiului). în multe ţări (de exemplu.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR comportă ca un material compozit (cu fibre) care îndeplineşte condiţia de izotensiune. iar agregatele compozite cu EM ridicat şi Ef scăzut au comportarea elastică descrisă de (12. aşa cum se arată în figura 12. care are o parte exterioară. agricultură etc. brăzdat sau desprins în 274 . Sursa din care se obţine acest material este în mod obişnuit trunchiul arborilor. Secţiunea transversală făcută prin trunchiul unui arbore evidenţiază (la scară macroscopică). ci şi pentru alte caracteristici fizico-mecanice (coeficientul de difuzie D. ca urmare. un astfel de agregat compozit poate fi alcătuit dintr-o matrice cu EM foarte scăzut (de exemplu. aşa cum se poate observa în figura 12.8. Lemnul – material compozit natural Lemnul este unul din materialele compozite naturale cu fibre folosite pe scară largă în aplicaţiile tehnice.) depăşind suma cantităţilor de oţel şi beton întrebuinţate în aplicaţiiile tehnice din toate ramurile economiei lor naţionale.1). relaţia (12.12) sunt valabile nu numai pentru estimarea caracteristicilor elastice ale agregatelor compozite. un astfel de agregat compozit poate fi alcătuit dintr-o matrice cu EM foarte ridicat (de exemplu.3. numită ritidom (partea moartă. din cauciuc) în care sunt înglobate particule sferice cu Ef foarte ridicat (de exemplu. sugerând eterogenitatea structurală şi anizotropia acestui material. pentru studierea structurii lemnului se procedează la secţionarea trunchiului arborilor. • dacă n = 1. din oţel). industria chimică.12) devine (12.

cu pereţii lignificaţi. afânate şi rezistente. culoarea mai închisă decât alburnul). aşa cum se observă în figura 12.9. numită măduvă (formată din ţesuturi de parenchim rare. următoarele elemente: • vasele lemnoase sunt şiruri de celule alungite. Fig. numită alburn (de culoare deschisă. în fâşii sau în placi) şi o parte interioară. 275 . fibre liberiene şi ţesuturi de parenchim). şi care are. numită liber (partea vie. prin care se face circulaţia ascendentă a sevei brute).8. situată între coajă şi lemn formată dintr-un singur strat de celule care determină creşterea în grosime a trunchiului reprezintă cambiul. care se dezvoltă anual şi este alcătuită din vase. care are o parte exterioară. care se distinge uşor la tulpinile tinere şi este mult diminuată la tulpinile arborilor maturi) şi o parte intermediară. golite de conţinutul lor celular. • zona interioară a trunchiului reprezintă lemnul. Zonele structurale ale trunchiului unui arbore Structura la scară microscopică (constituţia anatomică) a lemnului are. permiţând stabilirea vârstei arborelui. • zona intermediară. straturile lemnoase care se formează anual datorită activităţii cambiului şi care determină creşterea în grosime a lemnului sunt numite inele anuale şi pot fi observate clar în secţiunea transversală. o parte centrală. 12. la cele mai multe specii de arbori. 12. numită duramen (format din ţesuturi moarte. celulele care alcătuiesc acest ţesut au propietatea de a se multiplica în mod continuu în timpul perioadei de vegetaţie a arborelui şi de a da naştere anual (spre interior) ţesuturilor care formează lemnul şi (spre exterior) ţesuturilor care formează liberul.10. care alcătuiesc ţesutul conductor al sevei brute. Schema secţionării trunchiului arborilor pentru studierea structurii lemnului Fig.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite solzi.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR vasele lemnoase sunt de două feluri: − traheele (vasele perfecte sau vasele propriu-zise). • fibrele lemnoase sunt şiruri de celule moarte. Fig. astfel că circulaţia sevei prin acestea se face ca prin nişte tuburi.. la care pereţii transversali (care despart celulele componente ale vaselor) au dispărut complet sau parţial. fibrele lemnoase sunt elementele de bază ale ţesutului mecanic (de rezistenţă) al lemnului. Elementele chimice care compun matricea şi fibrele acestui material sunt: carbonul (49.6 %).. care apar în structura masei lemnoase a unor specii de arbori (molid. • canalele rezinifere sunt canale căptuşite cu celule secretoare de răşină. 276 .50 %). lemnul poate fi privit ca un material compozit având în structură fibrele lemnoase alcătuite din celuloză şi o matrice (liant) alcătuită din hemiceluloză (celuloză cu grad relativ redus de polimerizare n < 200 ) şi lignină (polimer cu reţea de fenol − propan). ele constituind 40. cu pereţii groşi. strâns legate între ele (fără spaţii inter celulare). • razele medulare sunt şiruri de celule de parenchim aşezate radial. pe pereţii lor laterali existând multiple punctuaţii (mici porţiuni circulare nelignificate şi permeabile care permit comunicarea cu ţesuturile sau vasele vecine.. oxigenul (44. Structura la scară microscopică (constituţia anatomică) a lemnului Datorită acestei constituţii anatomice..10.. pin etc... la care pereţii transversali se păstrează intacţi sau ciuruiţi. 12. − traheidele (vasele imperfecte).45 %) şi hidrogenul (5.70 % din masa lemnului.. alungite. lignificaţi şi cu spaţiul interior (golit de conţinutul celular) foarte îngust.).

) se folosesc (ca încercări de referinţă) încercarea la tracţiune şi încercarea la compresiune. B. scap. 3. Densitatea lemnului se defineşte în trei moduri distincte: densitatea lemnului verde ρu este masa unităţii de volum de lemn verde (cu umiditatea maximă).Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite La stabilirea proprietăţilor de utilizare ale lemnului trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • lemnul. Influenţele prezenţei concentratorilor de tensiuni mecanice asupra comportării la rupere a lemnului (la tracţiune pe direcţia fibrelor) sunt sugerate de imaginile prezentate în figura 12. STAS 86 şi STAS 1348 (pentru încercarea la compresiune). densitatea absolută ρ0 este masa unităţii de volum de lemn anhidru (uscat artificial la 105 oC). A.13 şi 12. ţinând seama de anizotropia proprietăţilor lemnului. criteriul principal care stă la baza acestei calsificări fiind natura sezonieră a arborilor din care provine lemnul. standardele care regelmentează modul de efectuare a încercărilor fiind: STAS 336 şi STAS 6291 (pentru încercarea la tracţiune).2 şi 3. rezistenţă mecanică relativ scăzută) provenind din arborii alor căror frunze rămân verzi tot timpul anului (brad. a unor epruvete prelucrate din lemn. iar 277 . având structura unui material compozit cu fibre dispuse paralel. • proprietăţile fizico-mecanice ale lemnului (şi produselor confecţionate din lemn) sunt influenţate sunstanţial de umiditatea acestuia.14 sunt redate aspectele specifice ale ruperii lemnului la astfel de solicitări. lemnul de esenţă moale (având.15.3).). În figurile 12. plasticitatea şi rezistenţa la rupere a lemnului se definesc la fel ca în cazul materialelor metalice (v. Trebuie precizat că împărţirea tradiţională a diverselor specii de lemn în categoriile: lemn de esenţă moale şi lemn de esenţă tare foloseşte rezistenţa mecanică numai ca un criteriu secundar.12 sunt prezentate (pentru exemplificare) curbele caracteristice convenţionale la tracţiune şi compresiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag. iar densitatea convenţională ρc este raportul dintre masa de lemn anhidru şi volumul de lemn verde (cu fibrele saturate de umiditate) din care aceasta sa obţinut prin uscarea artificială a lemnului la 105 oC. în lungul fibrelor sau perpendicular pe direcţia fibrelor. Elasticitatea. alungirea procentuală după rupere A etc.11 şi 12.3). prezintă o mare anizotropie a proprietăţilor fizico-mecanice. aceste încercări se efectuează prin solicitarea monoaxială (la întindere sau la compresiune). iar în figurile 12. Principalele proprietăţi fizico-mecanice ale lemnului şi caracteristicile care se folosesc pentru exprimarea cantitativă a acestora se definesc în moduri similare şi se determină prin încercări asemănătoare celor utilizate în cazul materialelor metalice (v. pin etc. Pentru determinarea caracteristicilor care pot exprima cantitativ aceste proprietăţi (modulul de elasticitate E. rezistenţa la rupere Rm. în general. cap.

12. 12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR lemnul de esenţă tare (având. Aspectul ruperilor lemnului la compresiune pe direcţia fibrelor . Curbe caracteristice convenţionale la compresiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag Fig. Aspectele specifice ale ruperii la încovoiere (statică sau dinamică) a lemnului sunt sugerate de imaginile prezentate în figura 12. Curbe caracteristice convenţionale la tracţiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag Fig. 12.scap. Aspectul ruperilor lemnului la tracţiune pe direcţia fibrelor 278 Fig. în general. v. al cărei rezultat este (de obicei) rezilienţa (indicele de rezilienţă) KCV în J/cm2 sau (uneori) rezistenţa la rupere la încovoiere dinamică normală pe fibre Rmid. C.11.16.). Comportarea la rupere a lemnului se poate caracteriza cu ajutorul încercării la încovoiere statică (reglementată de STAS 337/2) al cărei rezultat este rezistenţa al rupere la încovoiere statică normală pe fibre Rmis sau (ca şi în cazul materialelor metalice. fag etc.12.7) cu ajutorul încercării de încovoiere prin şoc cu ciocanul pendul (reglementată de STAS 338). 12.3.13. Fig.14. în N/mm2. rezistenţă mecanică ridicată) fiind obţinut din arborii ale căror frunze se schimbă anual (stejar.

Duritatea lemnului se determină folosind mai multe metode: • Metoda Brinell (reglementată de STAS 2417/2) utilizează ca penetrator o sferă (bilă) din oţel. b − de tipul orificiilor Fig. cu o forţă F. pe un 279 .. 25 s). b − în cazul solicitării la încovoiere dinamică D.15. Aspectul ruperilor lemnului la încovoiere normală pe fibre: a − în cazul solicitării la încovoiere statică. un timp τd (τd = 10 . Comportarea la rupere a lemnului în prezenţa concentratorilor de tensiuni: a − de tipul crestăturilor laterale.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Fig.16. 12. pentru determinarea durităţii prin această metodă se apasă penetratorul sferic cu diametrul D.. 12.

fig. exprimată în kgf (1 kgf = 9. b − umiditate . epruvetă.28 mm (având aria secţiunii ecuatoriale Se = 100 mm2 = 1 cm2). Comportarea la solicitări variabile a lemnului se poate analiza construind (ca şi în cazul materialelor metalice.17. pentru determinarea durităţii prin această metodă se apasă penetratorul sferic.12.17) arată că în cazul lemnului (la fel ca la unele materiale metalice) se poate defini caracteristica numită rezistenţă la oboseală RO. pe un eşantion (probă. calculată cu relaţia (3. Duritatea Brinell (simbolizată HB) este o caracteristică mecanică definită (convenţional) ca fiind raportul dintre forţa F.80665 N) şi aria suprafeţei urmei lăsate de acesta pe lemnul analizat Sp.17) şi exprimată în mm2. se îndepărtează penetratorul şi se măsoară diametrul d al urmei lăsate de acesta pe lemn (v. iar după încetarea acţiunii forţei. epruvetă.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR eşantion (probă. 12. Modificarea rezistenţei la oboseală a lemnului de brad în funcţie de: a − temperatură .3.9) curba de durabilitate la obseală (curba Wöhler). piesă) din lemnul care se analizează. 3. Fig. fig. Duritatea Janca (simbolizată HJ) este o caracteristică mecanică definită 2 (convenţional) prin relaţia HJ = F. scap. piesă) din lemnul care se analizează şi se stabileşte intensitatea forţei F (în kgf) care produce pătrunderea penetratorului în lemn pe o adâncime h = D .18. cu o forţă crescătoare. v. acestă caracteristică se modifică în funcţie de temperatura şi umiditatea lemnului aşa cum sugerează diagramele prezentate în figura 12.24). Curba de durabilitate la oboseală (Wöhler) a lemnului de molid 280 Fig. 12. E. 18. • Metoda Janka (reglementată de STAS 2417/1) utilizează ca penetrator o sferă (bilă) din oţel cu diametrul D = 11. Aspectul acestei curbe (v.

0…4.0 Lemn cu rezilienţă foarte mare KCV > 9. ambalaje etc.5…6. ulm Nuc. fag Guaiac Balsa Mahon Brad.0 Lemn cu rezilienţă mare KCV = 6.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Caracteristicile fizico-mecanice anterior definite permit clasificarea speciilor de lemn în categoriile precizate în tabelul 12. Clasificarea lemnului în funcţie de caracteristicile fizico − mecanice Caracteristica Categoriile de lemn Lemn foarte uşor Lemn uşor Lemn moderat de greu Lemn greu Lemn foarte greu Lemn extrem de greu Lemn foarte moale Lemn moale Lemn mijlociu Lemn foarte dur Lemn extrem de dur Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Valorile caracteristicii ρu < 400 ρu = 400…500 ρu = 500…650 ρu = 650…800 ρu = 800…1000 ρu > 1000 HJ < 350 HJ = 350…500 HJ = 500…650 HJ = 650…1000 HJ > 1000 Rmc < 30 Rmc = 30…45 Rmc = 45…60 Rmc = 60…80 Rmc > 80 Rmt < 75 Rmt = 75…90 Rmt = 90…125 Rmt = 125…150 Rmt > 150 Rmis < 65 Rmis = 65…85 Rmis = 85…110 Rmis = 110…140 Rmis > 140 Exemple de specii de lemn Balsa.0…9. salcie albă Mahon.5 Lemn cu rezilienţă bună KCV = 4. Tabelul 12.1. N/mm2 Rezilienţa KCV *. Principalele categorii de semifabricate realizate din lemn brut 281 . pin Mesteacăn. pin Mesteacăn Ulm de câmp Carpen. kg/m3 Duritatea HJ * Rezistenţa la compresiune paralelă cu fibrele Rmc *. nuc Densitatea ρu.1.0 * caracteristicile se determină pe lemnul cu umiditatea de 12 % Lemnul brut se prelucrează sub formă de semifabricate destinate utilizării în diverse aplicaţii tehnice (construcţii civile sau industriale. J/cm2 Lemn cu rezilienţă foarte slabă KCV < 3. pin Mesteacăn Carpen. fag Mesteacăn. fag Carpen Plop alb Brad Pin Carpen. fag Măslin Guaiac Brad.0 Lemn cu rezilienţă slabă KCV = 3. mobilier.). pin Mahon Mesteacăn Fag. N/mm2 Rezistenţa la tracţiune paralelă cu fibrele Rmt *. nuc Balsa Brad. mesteacăn Fag. N/mm2 Rezistenţa la încovoiere statică normală pe fibre Rmis *. balsa. nuc Guaiac Plop tremurător Brad.

plăcile din aşchii de lemn – PAL.CON (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină fenolică. şi plăcile din fibre de lemn – PFL. la atacul ciupercilor şi insectelor xilofage).AI (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină ureoformaldehidică şi care au înglobate substanţe de protecţie contra ciupercilor. care se obţine prin derulare centrică sau tăiere plană din buşteni sau cherestea). plăci melaminate din aşchii de lemn – PAL. aparţin. lemnul stratificat..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sunt buştenii şi cheresteaua de diverese sortimente: grinzi. dulapi. grunduri. acoperite pe ambele feţe cu placaj).D. prin presare la cald.0 mm. plăci melaminate (plăci din PFL. chimice sau termochimice (de tipul celor prezentate în tabelul 12. panelul (semifabricat alcătuit dintr-un miez de şipci şi feţe din furnir cu fibrele perpendiculare pe direcţia fibrelor miezului).D (plăci cu grosimea s > 12 mm. şipci. plăci emailate din aşchii de lemn PAL. Din lemn brut. datorită structurii şi proprietăţilor pe care le prezintă. realizate în diverse sortimente: plăci de interior presate perpendicular pe feţe (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină ureoformaldehidică şi presate perpendicular pe feţe). rigle. peliculele de suprafaţă fiind din răsină melaminică). 282 . plăci fonoabsorbante (obţinute prin perforarea sau înţeparea suprafeţelor unor PFL moi şi poroase şi destinate utilizării la finisajele interioare şi tratamentele fonoabsorbanete ale construcţiilor) etc. prin presare la cald. aceste sortimente se pot supune unor tratamente termice. emailuri şi lacuri.. având densitatea ρ > 800 kg/m3). plăci stratificate din PFL.SET (plăci din aşchii de lemn înobilate pe ambele feţe cu masă de şpaclu. care. de asemenea. plăcile celulare (semifabricate de tip panou. realizate în diverse sortimente: plăci cu densitate medie – PFL. insectelor xilofage şi focului).D). buşteni. clasei materialelor compozite: principalele tipuri de astfel de semifabricate sunt: furnirul (semifabricat plan. încleierea fiind rezistentă la fiereberea în apă. plăci de interior presate perpendicular pe feţe – PAL. cu unul sau mai multe pelicule de răşină sintetică. alcătuite dintr-o ramă de lemn şi un miez din lamele sau hârtie.D (obţinute prin împâslirea şi presarea fibrelor de lemn. obţinute prin lipirea mai multor straturi de PFL. cu sau fără adaosuri de lianţi.D finisate aplicând. în scopul obţinerii unor caracteristici de utilizare convenabile. plăci dure – PFL. destinate fabricării mobilierului sau utilizării în lucrările interioare de construcţii). scânduri. cu grosimea de 0.800 kg/m3. finisate prin acoperirea uneia din feţe cu o peliculă de email sau lac pe bază de răşini sintetice uscată la cald).DM (PFL cu densitatea ρ = 500.2).5…3. plăci decorative (plăci din PFL.D având aplicat pe una din feţe un strat subţire de pastă mecanică albă sau colorată în diverse nuanţe). plăci extrudate din aşchii de lemn – PAL. imprimări. plăci de exterior presate perpendicular pe feţe – PAL. pe una sau ambele feţe. placajul (semifabricat stratificat din furnire tehnice). plăci emailate (plăci din PFL. folie de hârtie impregnată cu răşină melaminică).M (plăci din aşchii de lemn acoperite pe ambele feţe.Ex (obţinute din aşchii de lemn presate la cald prin extrudare şi placate pe ambele feţe cu furnir tehnic) etc. destinate fabricării mobilierului sau utilizării în lucrările interioare de construcţii). cherestea şi/sau aşchii de lemn se realizează şi alte tipuri de semifabricate.

5 m/s. PREZERVAREA • Antiseptizarea lemnului înainte de uscare (cu paste antiseptice aplicate − LEMNULUI upeficial). cu peioade de menţinere în vid • Conservarea buştenilor împotriva răscoacerii şi crăpării în timpul verii prin imersare sau stropire cu apă. INDUSTRIALE Uscarea se realizează printr-o succesiune alternantă de perioade USCAREA • Micşorarea umidităţii prin menţinerea lemnului în instslaţii speciale de de încălzire la presiune ÎN VID tratare în vid. ca urmare a evaporării mai intense a apei din lemnul încălzit. la • Reducerea umidităţii lemnului cu 20…30 % în primele ore după aburire. cu aer cald şi umed. • aburirea propriuzisă. asemănătoare lemnului de mahon.Tabelul 12. prin tratarea capetelor cu aracet produs pe bază de poliacetat de vinil) sau folosind elemente mecanice de protecţie. iar • Micşorarea umidităţii prin menţinerea îndelungată a lemnului în depozite cheresteaua cu grosime mare de uscare (cu lungimea de 50…100 m şi lăţimea de 30…50 m). (75…80 mm) se menţine 70…250 zile USCAREA ÎN • Micşorarea umidităţii prin menţinerea lemnului în instalaţii de tip tunel Uscarea la 70…100 oC. • încălzirea camerei la • Reducerea tensiunilor reziduale din lemn şi evitarea defectelor cauzate 99…100 oC în 4…12 ore. Principalele date privind tratamentele aplicate semifabricatelor din lemn Denumirea tratamentului Scopurile aplicării tratamentului Principalele date privind regimul tratamentului ABURIREA USCAREA ÎN AER • Înlăturarea diferenţelor de culoare între alburn şi duramen. atmosferică.). Se folosesc camere speciale de • Distrugerea agenţilor biologici existenţi în lemn (ciuperci şi insecte aburire şi se parcurg trei etape: xilofage) si blocarea fenomenelor de încingere şi răscoacere. prin aburire obţinându-se o nuanţă uniformă roşie – cărămizie. de acestea (deformaţii.2. saturaţie în apă al fibrelor. • Protecţia cherestelei împotriva crăpării. . • Creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică Cheresteaua cu grosimea sub 25 mm se menţine 22…60 zile. 99…100 oC. crăpături etc. • încălzirea completă a • Reducerea contragerii şi umflării specifice prin modificarea punctului de lemnului la 99…100 oC în 8…18 ore. timp de 24 ore. cu viteza de INSTALAŢII circulaţie a aerului 3…6.

Materialele compozite durificate cu fibre Compozitele durificate cu fibre (având structura alcătuită dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) cu rezistenţă mecanică ridicată. (12.13) 4 df relaţia finală (12. care sunt maxime în vecinătatea interfeţei M – f (unde matricea este constrânsă să respecte condiţia de izodeformaţie) şi se micşorează în intensitate pe măsură ce creşte distanţa faţă de fibre (datorită diminuării constrângerilor impuse materialului matricei). numit raport de formă al fibrelor. care permite preluarea de către acestea a unor tensiuni cu intensitatea σf. aşa cum arată schema din fig.4.19 şi se scrie condiţia de echilibru a fibrelor (cu diametrul df şi lungimea Lf). 12. iar prin reacţiune se dezvoltă în matrice (pe direcţia paralelă cu fibrele) tensiuni de forfecare τM.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 12. cu cât raportul df cât tensiunile de forfecare τm ce pot fi preluate de matrice au intensităţi mai ridicate.3. Datorită comportării solidare a ansamblului M – f.13) permite următoarele interpretări: • tensiunile σf preluate de fibrele unui material compozit pot fi cu atât mai L . orientate unidirecţional) reprezintă clasa de materiale compozite cu cele mai mari perspective de dezvoltare şi de utilizare în aplicaţiile tehnice. Pentru a justifica această afirmaţie este necesar să se cunoască mai în detaliu aspectele principale ale mecanismului durificării cu fibre a materialelor. astfel că orice porţiune din materialul matricei se află integral într-o zonă de acţiune a unei fibre. unele din acestea fiind prezentate în scap. are tendinţa de a se deforma mai mult) induce în fibre tensiuni de întindere σf. 284 . rezultă: πd 2 4L f σ f = πd f Lτ M ⇒ σ f = τM . Dacă se utilizează schema din figura 12. la solicitarea la tracţiune în lungul fibrelor a materialului compozit se generează tensiuni mecanice atât în f. matricea (care. este mai mare şi cu mari. • Rezistenţa mecanică ridicată a unui astfel de compozit se obţine dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mare. numită lungime critică a fibrelor Lc. cât şi în M.2 – cazul A: • Comportarea solidară a componentelor la solicitarea mecanică la tracţiune în lungul fibrelor a unui astfel de compozit este determinată de legăturile interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea materialului. • lungimea minimă a fibrelor compozitului. 12.

1 σf Fig.15) L Comportarea la solicitări mecanice a compozitelor durificate cu fibre prezintă şi următoarele particularităţi: • Rezistenţa lor mecanică este influenţată în măsură importantă de precizia orientării fibrelor pe direcţia aplicării solicitărilor mecanice.30 µm şi > 100) monocristaline cvasiperfecte (fără defecte ale df structurii cristaline de tipul dislocaţiilor – v. rezistenţa la rupere a materialului compozit este: R R* τ rM (12.3. numite trihite sau fibre whiskers. dacă unghiul dintre direcţia orientării fibrelor şi direcţia de aplicare a solicitărilor mecanice are măsura θ. numit raport de transfer al sarcinilor. care permite estimarea rezistenţei lor mecanice se modifică astfel: • cu cât raportul Lc )v f . principalele caracteristici fizico – mecanice ale unor astfel de fibre sunt redate în tabelul 12.19.5. este mai mic.12. cos 2 θ cosθ sin θ sin 2 θ RmC = RmM (1 − v f ) + Rmf (1 − 285 . Schema solicitării mecanice a M şi f la în cazul compozitelor durificate cu fibre Lc .2 ).14) Lc = d f τ rM 4 τrM fiind rezistenţa la rupere la forfecare a materialului ce constituie matricea compozitului. relaţia (12. mM ) RmC . L cu atât materialul compozit are o comportare mai eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f şi poate prelua solicitări mecanice de intensitate mai ridicată.6). 1. (12. Pentru compozitele durificate cu fibre discontinui. de genul unor filamente L (cu df = 1. (12...16) .Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite este dată de relaţia: . scap. Aspectele prezentate mai înainte au condus la ideea realizării materialelor compozite durificate cu fibre discontinui ultrarezistente.θ = min( mC .

kN/mm2 TRIHITE CERAMICE Densitatea ρf.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR şi se poate deduce că.19 240. kg/m3 3960 2850 2520 3180 3180 2500 TRIHITE METALICE 7190 8930 7870 8910 425.17) RmC rezistenţa mecanică a materialului compozit se diminuează considerabil. N/mm2 20600 13050 14000 20500 13700 19500 8800 2900 13050 3850 Al2O3 . complică de cele mai multe ori tehnologiile de fabricare şi măreşte considerabil costurile unor astfel de produse.6) sau (12.5).3. pentru materialele compozite cu fibre de sticlă şi matrice din materiale plastice se recomandă determinarea caracteristicilor mecanice prin încercarea la tracţiune efectuată conform SR EN ISO 527 şi STAS 11268 sau prin încercarea la încovoiere efectuată conform SR EN 63 şi SR EN ISO 14125. Realizarea semifabricatelor şi pieselor din materiale compozite durificate cu fibre cu respectarea condiţiei θ < θcr. care.15) poate fi de multe ori imprecisă. o C 2040 2570 2450 2690 1900 3650 1857 1083 1538 1453 • Temperatura Modulul de elasticitate longitudinală Ef. impunând determinarea experimentală a acestor caracteristici prin încercări mecanice pe epruvete prelevate din aceste materiale. Caracteristicile fizico−mecanice ale principalelor tipuri de trihite utilizate la realizarea materialelor compozite Materialul trihitelor Temperatura de topire sau de înmuiere tsf.26 123.alumină BeO B4C SiC Si3N4 C . În mod obişnuit. de exemplu.53 480. atunci când este 286 .grafit Cr Cu Fe Ni la care sunt solicitate compozitele durificate cu fibre afectează în mod diferit caracteristicile mecanice ale componentelor lor structurale.80 Rezistenţa la tracţiune Rmf. (12. compozitele destinate realizării pieselor solicitate la temperaturi ridicate au structura alcătuită dintr-o matrice. rezultă că estimarea caracteristicilor mecanice ale materialelor compozite durificate cu fibre cu ajutorul relaţiilor (12.07 212.56 199.23 480. Având în vedere această particularitate.53 377. Tabelul 12. (12. dată de relaţia: τ θ cr = arctg ( rM ).61 343.56 700. dacă măsura unghiului θ depăşeşte o valoare critică θcr.

20 1. N/mm2 2400 2250 1140 2100 1600 1700 Af. îşi menţine rezistenţa la oxidare. dar foarte plastic (ductil).5.5 0. M fiind un material cu rezistenţă mecanică scăzută. privind caracteristicile mecanice ale principalelor tipuri de materiale compozite durificate cu fibre folosite în tehnică. Riscul producerii intempestive a fenomenului de rupere a unui astfel de compozit supus solicitărilor mecanice (în lungul fibrelor) este minim.20 0. Câteva dintre cele mai utilizate tipuri de fibre refractare pentru realizarea compozitelor destinate aplicaţiilor care presupun temperaturi ridicate de lucru (de exemplu. dar acest proces nu determină degradarea inadmisibilă a compozitului.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite încălzită. Caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate ale componentelor M şi f sunt în mod obişnuit complementare. turbinele cu gaze şi alte componente pentru aeronautică) sunt prezentate în tabelul 12.20 1. Tabelul 12.8) au valori ridicate. mm W – 1%ThO2 W – 5%Re Mo−0.1 1.00 1.0 0. Caracteristicile mecanice ale celor mai utilizate fibre refractare df.15%Zr 0.00 Caracteristicile mecanice la ta Rmf. dar îşi micşorează considerabil rezistenţa mecanică şi fibre din material refractar. 1200 oC 360 310 140 - N/mm2 la temperatura T: 1100 oC 510 470 590 270 420 440 • Comportarea la rupere a compozitelor durificate cu fibre este determinată de caracteristicile de rezistentă mecanică şi tenacitate ale componentelor M şi f care le alcătuiesc structura şi de conlucrarea favorabilă a acestora.9 2.25%Ti−0. la care diminuarea rezistenţei mecanice odată cu creşterea temperaturii este neînsemnată.4. în acest fel.3. deoarece solicitările se redistribuie pe fibrele nefisurate şi sunt preluate parţial de acele 287 . datorită legăturilor interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea acestor materiale. % 3. diferenţele dintre caracteristicile de rezistenţă mecanică ale materialelor componente ale compozitului solicitat la temperaturi ridicate sunt considerabile şi efectul de durificare produs de fibre este foarte important (mult mai mare decât cel produs în cazul solicitării compozitului la temperatura ambiantă). iar caracteristicile de comportare la fluaj ( rezistenţa tehnică de durată RrT/ τ şi limita tehnică de fluaj RεT/ τ − v.8 1.5%Ti−0. iar f – un material cu rezistenţă mecanică foarte ridicată. datorită următoarelor argumente: − fisurile se iniţiază de obicei în fibre.25 0. care prezintă fragilitate accentuată. dar cu tendinţă accentuată către comportarea fragilă la rupere. această afirmaţie este validată de datele prezentate în tabelul 12.15%Zr Mo−1.scap.3 Rezistenţa tehnică de durată (fluaj) 1000 oC 830 600 - Materialul fibrelor RrT/ 100000 .4.

0 2. În mod obişnuit materialele 288 .08 0.10 0.22 0.67 0.8 76.6 21.29 0. deoarece aceste legături se crează la elaborarea compozitelor.20 0. datorită capacităţii substanţiale de deformare plastică înainte de rupere.35 0.82 0.6 5. N/mm2 1640 780 1200 1520 2100 890 1110 1190 300 200 2640 1110 1170 1630 1750 500 450 1590 660 1750 1060 730 360 400 Rezistenţa mecanică R specifică KR = mC .0 − 37.09 0.0 6.6 36.18 Rezistenţa la tracţiune RmC.17 0.44 0.2 11.70 0.0 18.0 10.36 0.7 4. care.40 0.3 7. Tabelul 12.9 112. 5.30 0.0 Aşa cum a rezultat din cele prezentate anterior.0 11. ρg km 77.73 0.0 4. particularităţile metodelor şi procedeelor tehnologice de fabricare sunt factori foarte importanţi de influenţă ai calităţii unor astfel de materiale.0 4.10 0.5 35. Date privind caracteristicile principalelor compozite durificate cu fibre Componentele materialului Matricea Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Nichel Nichel Nichel Fier Aliaj Ni-Cr Aliaj Ni-Cr Argint Argint Titan Cupru Tantal Cobalt Cobalt Oţel inoxidabil Fibrele Sticlă Whiskers Al2O3 Carbon Kevlar Filamente B SiO2 Al2O3 Oţel Filamente B Whiskers B4C Filamente B Filamente W Whiskers Al2O3 Whiskers Al2O3 Al2O3 Filamente W Oţel Al2O3 Filamente W Filamente W Filamente Ta2C Filamente W Filamente Mo Filamente W Fracţia volumică a fibrelor vf 0. disipează prin deformare plastică cea mai mare parte a energiei disponibile pentru extinderea fisurilor şi crează la vârful fisurilor enclave plastice ce micşorează drastic efectul de concentrare a tensiunilor mecanice produs de prezenţa fisurilor.2 48.5 30. − propagarea fisurilor iniţiate în fibre este blocată (frânată) de matricea compozitului.77 0.47 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fragmente ale fibrelor fisurate (sparte) care prezintă o lungime superioară lungimii critice.7 8. structura şi proprietăţile compozitelor durificate cu fibre sunt influenţate esenţial de natura şi intensitatea legăturilor interfaciale produse între componentele M şi f ale acestor materiale.19 0.14 0.25 0.24 0.6 15.0 7.

topit sub formă de picături fine cu ajutorul unui jet de plasmă. b − fibre de oţel . această metodă permiţând fabricarea materialelor compozite cu matrice metalică şi trihite ceramice (de exemplu. o variantă a acestei metode o reprezintă depunerea pe fibrele aliniate în direcţia de armare dorită a materialului matricei. compozitele cu fibre de carbon şi matrice de nichel (la care metoda infiltrării nu dă rezultate bune. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. − depunerea chimică a matricei în jurul fibrelor. deoarece nichelul topit atacă şi deteriorează fibrele de carbon) şi compozitele cu fibre de oţel şi matrice de nichel. această metodă fiind utilizată frecvent pentru realizarea compozitelor cu fibre de sticlă sau de carbon şi matricea din răşini sintetice − infiltrarea. după care se depune electrolitic între ele materialul matricei. de exemplu. având structurile prezentate în figura 12. cu această tehnologie fiind realizate (la temperaturi apropiate de ta). cum ar fi: − simpla lipire. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. de 289 Fig. Microstructura compozitelor cu matrice de nichel durificată cu: a − fibre de carbon. fibrele se aliniază şi se dispun în straturi alternante cu matricea.12.20.care se poate supune ulterior şi unor operaţii de prelucrare prin deformare plastică la cald pentru mărirea fracţiei volumice a fibrelor în materialul compozit. prin această metodă fiind realizate.20.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite compozite durificate cu fibre se realizează prin metode şi procedee tehnologice indirecte (fibrele şi matricea se fabrică independent şi se supun apoi agregării sub formă de material compozit). se infiltrează între fibre (sub vid sau sub presiunea unui gaz inert) şi prin solidificare determină formarea compozitului. iar matricea se depune pe fibre prin cementarea acestora în băi de săruri sau în mediu gazos. compozitele cu trihite de safir în matrice de argint). − depunerea electrolitică a matricei în jurul fibrelor. după care se supun unui proces de agregare prin lipire (realizat în mod obişnuit prin încălzirea şi întărirea prin polimerizare a matricei). fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. materialul matricei este adus în stare topită.

iar faza care are rolul fibrelor durificatoare capătă dispunerea şi orientarea necesare prin solidificarea dirijată unidirecţional a aliajelor turnate în forme. având structura prezentată în figura 12. − încorporarea fibrelor prin deformarea plastică a matricei.22.22. Structura compozitului cu fibre de W şi matrice de soluţie solidă Ni(W) obţinut prin solidificarea dirijată a aliajului eutectic Ni − W − solidificarea unidirecţională a eutecticelor. de exemplu. Pentru obţinerea unor materiale compozite durificate cu fibre se utilizează în prezent şi metode şi procedee tehnologice directe (fibrele şi matricea se realizează împreună şi sunt supuse unor prelucrări menite să asigure realizarea compozitului cu caracteristicile de utilizare dorite). având structura celui prezentat în figura 12. pentru realizarea compozitelor cu fibre de wolfram şi matrice de soluţie solidă Ni(W). fazele din structura unor aliaje eutectice reprezintă materialele componente ale compozitului.Nb).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR exemplu. a compozitelor cu fibre de compus Al3Ni şi matrice de aluminiu. 12. 290 . această tehnologie fiind utilizată.21. a compozitelor cu fibre de carbură de tantal şi matrice de soluţie solidă Co(Ta. dar prezintă dezavantajul că fracţia volumică a fibrelor nu se poate regla.12. se supune deformării plastice la cald (prin laminare. această tehnologie permiţând obţinerea compozitelor cu fibre de bor şi matrice de aluminiu şi a celor cu fibre de wolfram şi matrice de oţel inoxidabil. fiind impusă de raportul cantitativ al fazelor componente ale structurii aliajelor eutectice.C) şi a celor cu fibre de compus Nb8Fe7Cr2 şi matrice de soluţie solidă Fe(Cr. cum ar fi: Fig. Structura semifabricatului utilizat pentru obţinrea prin deformare plastică a compozitului cu fibre de W şi matrice din oţel inoxidabil Fig. metoda asigură legături interfaciale foarte puternice între matricea şi fibrele materialului compozit. un pachet realizat din straturi alternante de fibre şi matrice (sub formă de folie). tragere sau extrudare) pentru obţinerea materialului compozit. compozitele cu trihite de oxid de aluminiu şi matrice de titan şi compozitele cu fibre de carbură de siliciu şi matrice de molibden.21.

Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite

− formarea fibrelor prin deformarea plastică a aliajelor bifazice; materialele bifazice, având în structură o fază f cu modul de elasticitate ridicat şi rezistenţă mecanică la cald mare şi o fază M cu plasticitate ridicată şi rezistenţă mare la oxidare la temperaturi înalte, se supun prelucrării prin deformare plastică la rece, iar tendinţa naturală de formare a structurii fibroase (de alungire a grăunţilor cristalini în direcţia deformării) determină distribuirea fazei f sub formă de fibre în faza M ce capătă rolul de matrice; această tehnologie permite obţinerea unor materiale compozite cu foarte bune proprietăţi de refractaritate ( de exemplu, prin deformarea plastică la rece, cu un grad de deformare GD ≅ 90 %, a agragatului compozit obţinut prin infiltrarea în pulbere de wolfram a aliajului lichid Ni−Cr rezultă un compozit cu fibre aliniate care are rezistenţa la rupere, la t t = 870 oC, RmC = 430...450 N/mm2 (în timp ce matricea din aliaj Ni − Cr are
t RmC = 48...50 N/mm2). Toate aspectele anterior prezentate conduc la concluzia că utilizarea materialelor compozite durificate cu fibre trebuie extinsă în viitor; singurul argument care (în prezent) limitează folosirea acestor materiale în diverse aplicaţii tehnice îl constituie costul lor de elaborare ridicat.

Cuvinte cheie
agregare prin lipire, 289 alburn, 275 cambiu, 275 canal rezinifer, 276 compozit durificat cu fibre, 284 densitate lemn absolută, convenţională, 277 depunere chimică, 289 depunere electrolitică, 289 duramen, 275 duritate Janca, 280 enclavă plastică, 288 fibră lemnoasă, 276 fracţie volumică, 270 furnir, 282 hemiceluloză, 276 încorporare, 290 inel anual, 275 infiltrare, 289 izodeformaţie, 270 izotensiune, 272 liber, 275 lignină, 276 lungime critică a fibrelor, 284 matrice, 269 panel, 282 plăci celulare, 282 plăci din aşchii de lemn – PAL, 282 plăci din fibre de lemn – PFL, 282 procedee tehnologice directe, 290 procedee tehnologice indirecte, 289 raport de formă al fibrelor, 284 raport de transfer al sarcinilor, 285 rază medulară, 276 ritidom, 274 solidificare unidirecţională, 290 trahee, 276 traheidă, 276 trihite (fibre whiskers), 285 vas lemnos, 275 zona de acţiune a fibrei, 271

291

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Bibliografie
1. Shakelford J. Introduction to Materials Science for Engineers, Macmillan Publishing Commpany, New York, 1988 2. Gâdea S., Petrescu M., Metalurgie fizică şi studiul metalelor, vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981 3. Van Vlack L., Elements of Materials Science and Engineering, Addison – Wesley Publishing Company, Massachusetts, 1985 4. Pavel A., Surse şi riscuri de avarie în petrol − petrochimie – chimie, vol. I, Universitatea din Ploieşti, Ploieşti, 1993 5. * * * Hütte – Manualul inginerului. Fundamente. Traducere din limba germană după ediţia a 29 – a, Editura Tehnică, Bucureşti, 1995 6. Broutman L.J., Composite materials. Fracture and fatigue, Academic Press, New York, 1994 7. Suciu P. Lemnul – structură, proprietăţi, tehnologie, Editura Ceres, Bucureşti, 1985

Teste de autoevaluare
T.12.1. Care din următoarele materiale aparţin categoriei agregatelor compozite: a) betonul; b) oţelul carbon hipoeutectoid; c) cermetul cu particule de Al2O3 înglobate într-o matrice de fier; d) lemnul? T.12.2. Care din următoarele materiale aparţin categoriei compozitelor stratificate: a) fonta emailată; b) panelul; c) placajul; d) polistirenul expandat? T.12.3. Care din următoarele materiale aparţin categoriei compozitelor cu fibre: a) cimentul; b) betonul armat; c) fonta albă hipoeutectică; d) compozitul cu filamente de carbură de bor orientate unidirecţional într-o matrice de aluminiu? T.12.4. Care din următorii factori influenţează proprietăţile materialelor compozite: a) proprietătile materialelor componente; b) concentraţiile (masice sau volumice) ale materialelor componente; c) structura şi proprietăţile zonelor de legătură (interfaciale) dintre materialele componente; d) distribuţia materialelor componente în structura compozitului? T.12.5. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul unui compozit cu fibre orientate unidirecţional, solicitat la tracţiune în lungul fibrelor: a) este respectată condiţia de izodeformaţie; b) este respectată condiţia de izotensiune; c) efectul durificator al fibrelor se manifestă numai dacă fracţia
292

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

volumică a fibrelor depăşeşte o valoare critică; d) efectul durificator al fibrelor se manifestă numai dacă fracţia volumică a fibrelor este mai mică decât o valoare critică? T.12.6. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul unui compozit cu fibre orientate unidirecţional, solicitat la tracţiune pe o direcţie normală la fibre: a) este respectată condiţia de izodeformaţie; b) este respectată condiţia de izotensiune; c) fracţia volumică a fibrelor nu influenţează comportarea la tracţiune a materialului compozit; d) tensiunile generate în fibre, în matrice şi în materialul compozit de solicitarea la tracţiune sunt egale? T.12.7. Care dintre următoarele afirmaţii privind structura la scară macroscopică a trunchiului unui arbore sunt adevărate: a) zona exterioară a trunchiului este denumită coajă sau scoarţă; b) partea exteriaoră a scoarţei este denumită alburn; c) partea interioară a scoarţei este denumită liber; d) liberul este partea interioară a scoarţei, care se dezvoltă anual şi este alcătuită din vase, fibre liberiene şi ţesuturi de parenchim? T.12.8. Care dintre următoarele afirmaţii privind structura la scară macroscopică a trunchiului unui arbore sunt adevărate: a) zona interioară a trunchiului este denumită lemn; b) partea exterioară a lemnului este denumită alburn; c) partea centrală a lemnului este denumită duramen; d) duramenul este partea lemnului situată între alburn şi măduvă? T.12.9. Care dintre următoarele elemente aparţin constituţiei anatomice (structurii la scară microscopică) a lemnului: a) traheele; b) fibrele lemnoase; c) razele medulare; d) canalele rezinifere? T.12.10. Care element din constituţia anatomică a lemnului este alcătuit din şiruri de celule moarte, alungite, cu pereţii lignificaţi şi cu spaţiul interior (golit de conţinutul celular) foarte îngust, strâns legate între ele: a) traheele; b) fibrele lemnoase; c) razele medulare; d) canalele rezinifere? T.12.11. Care dintre următoarele elemente chimice intră în alcătuirea fibrelor lemnoase (celulozice) şi matricei din hemiceluloză şi lignină, care definesc structura de material compozit a lemnului: a) magneziul; b) carbonul; c) oxigenul; d) hidrogenul? T.12.12. Care dintre următoarele definiţii privind densitatea lemnului sunt corecte: a) densitatea lemnului verde reprezintă masa unităţii de volum a lemnului saturat în apă; b) densitatea absolută a lemnului reprezintă masa unităţii de volum a lemnului uscat artificial la 105 oC; c) densitatea convenţională este raportul dintre masa de lemn verde şi volumul de lemn anhidru care se obţine din aceasta; d) densitatea convenţională este raportul dintre masa de lemn anhidru şi volumul de lemn verde din care aceasta s-a obţinut? T.12.13. Care din următoarele afirmaţii privind caracteristicile mecanice ale lemnului sunt adevărate: a) pentru lemn şi produsele din lemn se poate defini
293

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

(ca şi la unele materiale metalice) o caracteristică mecanică numită rezistenţă la oboseală; b) duritatea Brinell a lemnului se defineşte la fel ca în cazul materialelor metalice; c) prezenţa concenratorilor de tensiuni de tipul crestăturilor marginale sau orificiilor nu influenţează comportarea la rupere a lemnului; d) caracteristicile mecanice ale lemnului nu depind de direcţia pe care sunt măsurate, lemnul fiind un material compozit izotrop? T.12.14. Care dintre următoarele semifabricate realizate din lemn se pot considera materiale compozite stratificate: a) grinzile; b) panelul; c) plăcile melaminate din aşchii de lemn; d) plăci extrudate din aşchii de lemn? T.12.15. Care dintre următorii factori influenţează caracteristicile mecanice ale compozitelor durificate cu fibre: a) lungimea fibrelor; b) raportul de formă al fibrelor; c) măsura unghiului dintre direcţia orientării fibrelor şi direcţia de aplicare a solicitărilor mecanice; d) fracţia volumică a fibrelor? T.12.16. Care dintre următoarele afirmaţii privind comportarea la solicitări mecanice a compozitelor durificate cu fibre sunt adevărate: a) comportarea solidară a componentelor la solicitarea mecanică la tracţiune în lungul fibrelor a unui astfel de compozit este determinată de legăturile interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea materialului; b) rezistenţa mecanică a unui astfel de compozit este ridicată, dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mare, astfel că orice porţiune din materialul matricei se află integral într-o zonă de acţiune a unei fibre; c) cu cât raportul de transfer al sarcinilor este mai mic, cu atât materialul compozit are o comportare mai eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f şi poate prelua solicitări mecanice de intensitate mai ridicată; d) rezistenţa mecanică a unui astfel de compozit este ridicată, dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mică şi o parte din materialul matricei se află în afara zonelor de acţiune ale fibrelor? T.12.17. Care dintre următoarele afirmaţii privind elaborarea materialelor compozite durificate cu fibre sunt adevărate: a) la elaborarea prin infiltrare, fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită, materialul matricei este adus în stare topită, se infiltrează între fibre (sub vid sau sub presiunea unui gaz inert) şi prin solidificare determină formarea compozitului; b) la elaborarea prin depunerea chimică a matricei în jurul fibrelor, fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită, iar matricea se depune pe fibre prin cementarea acestora în băi de săruri sau în mediu gazos; c) la elaborarea prin încorporarea fibrelor prin deformarea plastică a matricei, un pachet realizat din straturi alternante de fibre şi matrice (sub formă de folie) se supune deformării plastice la cald prin laminare, tragere sau extrudare; d) la elaborarea prin solidificarea unidirecţională a eutecticelor, fazele din structura unui aliaj eutectic reprezintă materialele componente ale compozitului, iar faza care are rolul fibrelor durificatoare capătă dispunerea şi orientarea necesare prin solidificarea dirijată unidirecţional a aliajului turnat?
294

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

Aplicaţii
A.12.1. Un material compozit cu fibre de sticlă înglobate într-o matrice de răşină epoxidică are fracţia volumică a fibrelor vf = 0,70. Ştiind că fibrele de sticlă au densitatea ρf = 2540 kg/m3, iar matricea din răşină epoxidică are densitatea ρM = 1210 kg/m3, să se determine concentraţia masică a fibrelor în materialul compozit %fm şi densitatea compozitului ρC. Rezolvare Considerând că materialul compozit are volumul VC, iar volumele fibrelor şi matricei sunt Vf , VM, se obţin relaţiile: Vf = VCvf , VM = VC(1 – vf) şi VC = Vf + VM . Masele corespunzătoare volumelor Vf , VM şi VC sunt Mf = VCvfρf, MM = VC(1 – vf)ρM şi MC = Mf + MM, iar densitatea compozitului este dată de o relaţie de forma (12.5): ρC = ρM(1 – vf) + ρfvf; pentru datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: ρC = 1210(1 – 0,70) + 2540⋅0,70 = 2141 kg/m3. Concentraţia volumică a fibrelor în materialul compozit este %fV = 100vf, iar concentraţia masică a acestora este dată de relaţia (stabilită utilizând ρf raţionamentul prezentat la rezolvarea aplicaţiei A.2.4): % f m = 100v f ; pentru ρ datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: % f m = 100 ⋅ 0,7
2540 2141

≅ 83 %.

A.12.2. Un material compozit cu fibre continui de sticlă înglobate în matrice de răşină epoxidică se consideră ca material de referinţă la proiectarea unui nou material compozit (cu aceleaşi componente). Ştiind că matricea are * EM = 6900 N/mm2 şi RmM = 69 N/mm2, fibrele au Ef = 72500 N/mm2 şi Rmf = 3400 N/mm2, iar materialul de referinţă supus încercării la tracţiune în / lungul fibrelor are modulul de elasticitate EC = 46260 N/mm2 şi rezistenţa la
/ rupere RmC = 2050 N/mm2, să se stabilească ce valoare trebuie să aibă fracţia volumica a fibrelor în noul material, pentru ca acesta să prezinte (pe direcţia de orientare a fibrelor) modulul de elasticitate EC ≥ 50000 N/mm2 şi rezistenţa la rupere RmC ≥ 2200 N/mm2. Rezolvare Pentru compozitul de referinţă se pot scrie relaţiile (12.5) şi (12.6) din care rezultă valoarea fracţiei volumice a fibrelor în acest material vf şi mărimea / E − EM 46260 − 6900 rezistenţei conventionale a matricei RmM: v /f = C = = 0, 6 ; 72500 − 6900 E f − EM

295

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR R mC
/

RmM =

− R mf v /f
/ f

1− v

=

2050 − 3400 ⋅ 0,6 1− 0,6

= 25 N/mm 2 . Deoarece pentru noul compozit

sunt, de asemenea, valabile relaţiile (12.5) şi (12.6), se poate determina valoarea fracţiei volumice a fibrelor în acest material vf pentru respectarea condiţiilor impuse în enunţul aplicaţiei, astfel:. Cu datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: vf ≥ max(0,66; 0,64) Vf ≥ 0,66. De exemplu, adoptând vf = 0,70, rezultă EC = 52820 N/mm2 > 50000 N/mm2 şi Rmc = 2387,5 N/mm2 > 2200 N/mm2. Observaţie Atât pentru materialul compozit de referinţă, cât şi pentru noul material proiectat, fracţiile volumice ale fibrelor depăşesc valaorea critică dată de relaţia R * − RmM 69 − 25 = (12.7): v fcr = mM = 0,013 ; ca urmare, efectul de durificare 3400 − 25 Rmf − RmM datorită înglobării fibrelor în matrice este asigurat la ambele materiale. A.12.3. Un compozit cu fibre continui, este realizat înglobând fibre dintr-un material cu Ef = 80000 N/mm2 într-un material matrice cu EM = 8000 N/mm2. Să se analizeze cum se modifică, în funcţie de fracţia volumică a fibrelor vf, valorile modulului de elasticitate al compozitului EC pe direcţia fibrelor şi pe direcţia normală la fibre. Rezolvare Folosind relaţiile (12.5) şi (12.11) în condiţiile precizate în enunţul aplicaţiei se pot trasa graficele EC = f(vf) prezentate în figura 12.23. Analizând aceste grafice, rezultă că modulul de elasticitate al compozitului pe direcţia de orientare a fibrelor creşte liniar odată cu vf, în timp ce efectul de creştere odată cu vf a modulului de elasticitate al compozitului pe direcţia normală la fibre se manifestă pregnant numai la valori ridicate ale vf .

Fig. 12.23. Diagramele de variaţie, în funcţie de fracţia volumică a fibelor, a modulului de elasticitate determinat în lungul fibrelor şi pe direcţia normală la fibre la un compozit cu fibre de sticlă si matrice de răşină epoxidică 296

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

A12.4. Să se determine valoarea exponentului n din relaţia (12.12) pentru un agregat compozit alcătuit dintr-o matrice de cobalt în care sunt înglobate particule dure de carbură de wolfram, cunoscând că modulul de elasticitate al matricei este EM = 207000 N/mm2, modulul de elasticitate al particulelor este Ef = 705000 N/mm2, iar modulul de elasticitate al materialului cu vf = 0,5 este EC = 382000 N/mm2. Rezolvare Înlocuind datele din enunţul aplicaţiei în relaţia (12.12), se obtine ecuaţia exponenţială (transcendentă), cu necunoscuta n: 2 ⋅ 382 n = 207 n + 705 n .Această ecuaţie se poate rezolva pe cale numerică, considerând diverse valori ale necunoscutei n∈[−1;1]\{0}, calculând (pentru fiecare valoare a exponentului n) A = 2 ⋅ 382 n şi B = 207 n + 705 n şi declarând ca soluţie valoarea n pentru care se obţine A = B. Rezultatele utilizării aceastei proceduri de rezolvare sunt diagrafiate în figura 12.24, iar soluţia care se obţine astfel este n → 0 (aceeaşi soluţie rezultând şi prin utilizarea programului de rezolvare numerică a ecuaţiilor al produsului informatic MathCad).

Fig. 12. 24. Determinarea exponentului n din relaţia (12.12) pentru un agregat compozit cu particule de WC înglobate în matrice de Co

Fig.12.25. Diagrama de variaţie, în funcţie de vf, a modulului de elasticitate al agregatului compozit cu particule de WC şi matrice de Co

Observaţie În cazul agregatului compozit analizat, exponentul n din relaţia (12.12) tinde către valoarea zero şi, ca urmare, în această situaţie se poate considera că
297

curba CNF redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate determinat pe direcţia normală la fibre la compozitul cu fibre de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt. Respectarea acestei reguli de către agregatul compozit cu particule de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt este ilustrată în figura 12.5.12). care se poate considera în locul relaţiei (12. n = − 0.6⋅70n + 0. Se cunoaşte că modulul de elasticitate al materialului M este EM = 70000 N/mm2. caracteristicile agregatelor compozite cu structura alcătuită din particulele unui material f distribuite într-o matrice dintr-un material M sunt intermediare celor care se pot determina în lungul fibrelor şi pe direcţia normală la fibre la compozitele cu fibre din material f înglobate în matricea M. . care modelează analitic variaţia modulului de easticitate al agregatului compozit.4⋅220n.18). 12. iar soluţia (nebanală) care rezultă prin rezolvarea numerică a acesteia este.7.12) (cu n = − 0. rezultă vf EC = [0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR modulul de elasticitate al materialului este definit. Folosind relaţia (12.12).4.6945.12.5).3 ⋅ 70000 −0.25.7 ⋅ 220000 − 0. pe baza relaţiei (12. Să se determine valoarea modulului de elasticitate EC al unui agregat compozit alcătuit dintr-o matrice M în care sunt distribuite uniform particule dintr-un material f. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12. iar variaţia EC. astfel: EC = lim [ E (1 − v f ) + E v f ] = E M f E f f n→0 n M n f v 1 n 1− v (12.12) pentru estimarea modulului de elasticitate al agregatelor compozite la care n → 0. se poate determina modulul de elasticitate al agregatului compozit cu = 0.4 este EC = 100000 N/mm2. Aşa cum s-a precizat în scap.6945). 6945 + 0.2. iar modulul de elasticitate al agregatului compozit (cu aceleaşi componente) având vf = 0.7. ecuaţia exponenţială care trebuie rezolvată este: 100n = 0.18) Datele din enunţul aplicaţie satisfac această egalitate. A.12. în care: curba CLF redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate determinat în lungul fibrelor la compozitul cu fibre de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt. 6945 = 140625 N/mm2. 6945 ] 298 − 1 0 . expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12. curba AC redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate al agregatului compozit (cvasiizotrop) cu particule de carbură de wolfram uniform distribuite într-o matrice de cobalt. aşa cum se observă în figura 12. fracţia volumică a particulelor fiind vf = 0. modulul de elasticitate al materialului f este Ef = 220000 N/mm2.11).26. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12. se determină valoarea exponentului n din relaţia (12. Rezolvare Procedând ca la rezolvarea aplicaţiei A.

în funcţie de vf.12. pentru agregatele compozite cu componentele M şi f precizate în enunţul aplicaţiei este redată în figura 12.5⋅105 N produce tensiuni normale (în 5 4F 4 ⋅ 7.6.4.5 Rezistenţa la rupere a materialului compozit se poate determina cu relaţia (12. Diagrama de variaţie. Fracţia volumică a fibrelor materialului compozit este vf = 0. orientate pe direcţia axei longitudinale a barei şi având diametrul df = 0. Rezolvare Solicitarea la tracţiune cu forţa F = 7.12. 2 2 πD π 25 Fig.5 Fig.05 4 40 τ rM 4 299 . se obţine: LC = d f = 0. a modulului de elasticitate al agregatului compozit considerat în aplicaţia A. componentele materialului fiind caracterizate astfel: fibrele de sticlă au Rmf = 3000 N/mm2. A. Să se stabilească dacă bara de tracţiune rezistă la solicitarea dată de o forţă cu intensitatea F = 7.Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite în funcţie de vf.27.14).7. 26.15).12) pentru agregatul compozit considerat în aplicaţia A. Determinarea exponentului n din relaţia (12.12.5⋅105 N.12.5 ⋅ 10 lungul fibrelor) cu intensitatea σ = = = 1528 N/mm2. O bară de tracţiune cu diametrul D = 25 mm este realizată dintr-un material compozit durificat cu fibre discontinui de sticlă.12.27. Rmf 1 1 3000 = 0. 12. în care notaţiile au semnificaţii similare celor precizate la rezolvarea aplicaţiei A.05 mm şi lungimea L = 50 mm. iar matricea din răşină epoxidică are RmM = 25 N/mm2 şi τrM = 40 N/mm2. considerând valoarea lungimii critice a fibrelor Lc dată de relaţia (12.94 mm << L Procedând astfel.

16). fracţia volumică a fibrelor fiind vf = 0.7) + 3000(1 − 0. A. RmM = 80 N/mm2 şi τrM = 40 N/mm2. forţa de πD 2 tracţiune monoaxială care produce ruperea barei are intensitatea dată de relaţia: πD 2 F= RmC . 0.73.6).73) + 2500⋅0.θ = min( şi F = 1833 cos 5 2 o . RmC = 30(1 − 0. 4 a) Dacă fibrele materialului compozit din care este confecţionată bara sunt perfect paralele cu axa longitudinală a barei ( pe direcţia căreia se aplică forţa F).5⋅105 N. Ştiind că matricea compozitului * are RmM = 30 N/mm2.12. iar fibrele au Rmf = 2500 N/mm2. 40 cos 5 sin 5 o o . orientate pe direcţia axei longitudinale a barei.1⋅104 N. Diminuarea considerabilă a rezistenţei mecanice a 4 barei în acest caz este datorată faptului că măsura unghiului θ este mai mare decât valoarea critică dată de relaţia (12. LC raportul de transfer al sarcinilor fiind foarte redus.7 ≅ 2065 N/mm2.17): θ cr = arctg 300 40 1833 = 1o15’.7. iar ≅ L L RmC = RmM (1 − v f ) + Rmf (1 − C )v f = 25(1 − 0. 80 sin 2 5 o ) = min(1847. să se estimeze intensitatea forţei de tracţiune F la care se produce ruperea barei în următoarele circumstanţe: a) fibrele materialului sunt perfect paralele cu axa longitudinală a barei.02)0.73 ≅ 1833 N/mm2 şi F = 4 b) Dacă fibrele materialului compozit din care este realizată bara sunt orientate sub un unghi θ = 5 o faţa de direcţia axei longitudinale a barei.02). rezistenţa la rupere a compozitului RmC este dată de relaţia (12. rezultând: RmC . b) unghiul dintre axa longitudinală a barei şi direcţia orientării fibrelor este θ = 5 o.10532) = 461 N/mm2 π 15 2 461 ≅ 8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (materialul are o comportare eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f. bara rezistă la solicitarea la tracţiune cu forţa F = 7. rezistenţa la rupere a compozitului este dată de relaţia (12. O bară de tracţiune cu diametrul D = 15 mm este realizată dintr-un material compozit cu fibre continui. L Deoarece σ < RmC. .461. rezultând: π 15 2 1833 ≅ 3. Rezolvare Ruperea barei se produce când tensiunile normale generate de solicitarea la 4F tracţiune cu forţa F au intensitatea σ = = RmC şi. ca urmare.24⋅105 N.

amestecul de pulberi este adus apoi la forma dorită (corespunzătoare produselor). duze pentru ejectarea 301 .1. materiile prime sub formă de pulberi (de diverse sortimente compoziţionale şi/sau granulometrice) sunt amestecate în proporţiile necesare produselor care trebuie realizate. uneori. sulfuri etc. Realizarea de produse din materiale metalice care nu pot fi elaborate şi prelucrate primar prin tehnologiile clasice de topire – turnare: • piese (filamente. La fabricarea produselor prin metoda agregării pulberilor.1 µm şi 1 mm. metodelor şi procedeelor tehnologice de obţinere a pulberilor (preponderent metalice) şi de utilizare a lor pentru realizarea de produse cu diverse destinaţii fac obiectul unei ramuri a metalurgiei numită metalurgia pulberilor .) cu dimensiunile cuprinse între 0. oxizi metalici. uneori amestecate şi cu pulberi nemetalice.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Capitolul 13 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR REALIZATE PRIN AGREGARE DE PULBERI 13. Studiul şi aplicarea industrială a proceselor. Introducere În tehnica actuală se utilizează. aliaje sau compuşi chimici (intermetalici. plăcuţe pentru tuburi electronice. numit sinterizare. iar comprimatele de pulberi astfel obţinute se supun unui tratament termic. nemetalice) utilizate în metalurgia pulberilor sunt materiale formate din granule (particule) de metale pure. tehnologiile de realizare a semifabricatelor şi pieselor pentru diverse aplicaţii din pulberi metalice. Tehnologiile de realizare a produselor prin metoda agregării pulberilor sunt aplicate de obicei în două scopuri: A. Pulberile (metalice şi. care conferă produselor compactitatea şi caracteristicile de utilizare dictate de aplicaţia căreia sunt destinate produsele. cu perspective mari de extindere în viitor. cu sau fără presare.

) se folosesc pe scară largă astfel de piese sinterizate (roţi dinţate. având ts ridicate. pistoane. reacţionând puternic cu căptuşeala ceramică a agregatelor de elaborare – turnare. Nb etc. filtre metalice din bronzuri.) din materiale de tipul cermeturilor. Fe – Cr. Mo2C.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR gazelor fierbinţi electrozi nefuzibili pentru sudare etc.) înglobate într-o matrice metalică tenace (Co. cuzineţi. Mo. care. realizate mai ales din pulberi feroase. • piese poroase cu diverse destinaţii: cuzineţi poroşi autoungători din bronzuri cu staniu sau din aliaje Fe – Cu. garnituri.2. ZrO2 etc. având structura alcătuită dintr-o fază oxidică − ceramică (Al2O3. compozitelor cu metale şi nemetale (Cu – grafit. dar a căror fabricare prin turnare nu este eficientă. se obţin foarte greu în stare topită). came. pârghii. Ni – Fe etc. • piese (scule aşchietoare. electrozi poroşi din nichel sau argint pentru echipamentele utilizate în electrochimie etc.) din metale greu fuzibile (W. Co. Cr. Co. • piese (plăcuţe şi scule pentru prelucrarea prin aşchiere a materialelor metalice) din materiale dure. Sb.). magneţi etc. Mo etc.) înglobată într-o matrice metalică (Fe. de tipul unor agregate compozite.). B. Realizarea de produse cu dimensiuni mici şi forme complicate. cu mărimea particulelor între 20 µm şi 1 mm şi forma predominant lamelară. la aplicarea acestei metode. aliaje Fe – Al. segmenţi. 13. echipamente electrocasnice. Obţinerea şi caracterizarea pulberilor Pentru obţinerea pulberilor se utilizează două categorii de metode tehnologice: metodele mecanice şi metodele fizico – chimice. TaC etc. echipamente de calcul automat etc. burete de 302 . TiC. Cr. din materiale care pot fi elaborate în stare topită. care. Ta. Ni. deoarece implică consumuri exagerate de materiale şi conduce la obţinerea de semifabricate cu precizia necorespunzătoare a formei şi dimensiunilor. având structura alcătuită din particule de carburi metalice dure (WC. se obţin greu în stare lichidă şi se impurifică uşor. Fe. magneţi etc. în construcţia de maşini (automobile. inele. având componentele cu ts foarte diferite şi/sau cu solubilităţi foarte reduse în stare lichidă.. ce impune aplicarea unor operaţii tehnologice de finisare laborioase şi costisitoare. Principalele metode mecanice folosite în practica industrială pentru obţinerea pulberilor sunt: • Metoda măcinării. care este folosită în prezent pentru realizarea pulberilor de Mn. tacheţi. materia primă sub formă de material metalic turnat.).) sau pseudoaliajelor (aliajele W – Ag. Mo – Ag. W – Cu. Fe – mase plastice. elemente de fricţiune. Ni etc.). oţeluri inoxidabile sau aliaje Monel. Al.. diamant – metale etc. contacte electrice. Mo – Cu etc..

bronzuri. Pt. la aplicarea acestei tehnologii.1 µm şi 10 µm şi forma sferoidală. Cr. Ni. iar ca agent chimic pulberea fină de Pb. apă etc. Fe – Mo.. Au. suferă impactul cu mai multe jeturi (de aer. W. este transformată în pulbere prin măcinare în mori cu bile sau în mori cu vârtej. Ni. sârme etc. materia primă sub formă de soluţie apoasă a sărurilor metalului (Me) care trebuie obţinut sub formă de pulbere este supusă unui agent chimic (pulbere de Zn. cu mărimea particulelor între 0. Al etc. aplicată actual pentru fabricarea pulberilor de Ag.) şi este pulverizată în picături fine. aplicată pentru realizarea pulberilor de Fe. Pt etc. cu mărimea particulelor între 0. Fe – Cr. folosită în prezent pentru obţinerea pulberilor de Fe. Sn. materia primă sub formă de soluţii apoase sau topituri de săruri metalice este descompusă prin electroliză. obţinându-se depozite catodice compacte − fragile. Ta. se transformă (în anumite condiţii de temperatură şi presiune. la aplicarea acestei metode. materia primă sub formă de minereu oxidic de fier sau arsură de fier. Fe. Co. iar descompunerea prin volatilizare a acestuia determină formarea oxidului de carbon (care se reutilizează în proces) şi pulberii metalului Me. • Metoda electrolitică. producând reducerea oxizilor.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi minereu. este supusă acţiunii unui curent de oxid de carbon. Ni – Co etc. care se pot transforma uşor în pulberi prin măcinare.. materia primă sub formă de aşchii ale metalului (Me) care trebuie adus în formă de pulbere este introdusă într-un cuptor tubular. metoda permite şi obţinerea pulberilor cu particule bimetalice. spongioase sau pulverulente. Fe – Ni – Mo etc. folosind ca materie primă soluţia de acetat de cupru. Cu.) care produce precipitarea metalului (Me) sub formă de pulbere. aliaje Fe – Ni. • Metoda precipitării din soluţii apoase. 303 . de exemplu.. Principalele metode fizico – chimice de elaborare a puberilor metalice sunt: • Metoda reducerii oxizilor.1 µm şi 100 µm şi forma aciculară (dendritică). alame. Cu. la folosirea acestei metode. în stare măcinată este supusă acţiunii unui agent chimic (pulbere de cocs sau gaz metan). rezultă precipitate granulare de plumb acoperite cu cupru. cu mărimea particulelor între 20 µm şi 400 µm şi forma predominant sferoidală. o transformă în pulbere de fier pur. Ni – Mo. Cd. la folosirea acestei tehnologii. materia primă sub formă de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un creuzet (printr-o duză calibrată). aliaje Fe – Ni. utilizată în prezent pentru obţinerea pulberilor de Ni. Ni. precipitate obţinute prin electoliză. V. Au. specifice fiecărui metal) în carbonil metalic Men(CO)m (condensat sub formă de lichid vâscos). vapori. aşchii.. Cu. care. • Metoda pulverizării din fază lichidă. Zn. oţeluri etc. aplicată actual pentru realizarea pulberilor de Fe. Fe. care se transformă în particule de pulbere prin solidificarea într-o baie de răcire. • Metoda carbonil. la utilizarea acestei metode. Cr. Al. Co.

1. poliedrice ). inclusiv a macroporilor deschişi conţinuţi de acestea. Principalele forme ale particulelor pulberilor utilizate în metalurgia pulberilor: a − particule aciculare. • calitatea suprafeţei particulelor.5). aşa cum se poate observa în figura 13. aplicaţia A. trei grupe de pulberi: pulberile cu particule fibroase (aciculare). pulberile cu particule lamelare (platiforme) şi pulberile cu particule echiaxiale (sferoidale. funcţia erorilor – v. această caracteristică se defineşte ca fiind volumul ocupat de unitatea de masă de pulbere vărsată liber (netasată) într-un vas de măsurare. această caracteristică se apreciază pe baza raportului dintre cele trei dimensiuni caracteristice ale particulelor. aşa cum se poate observa în figura 13. definite. .6. această caracteristică se exprimă de obicei prin mărimea suprafeţei totale a particulelor. • mărimea particulelor. pentru exprimarea acestei caracteristici se folosesc două mărimi: diametrul echivalent al particulelor sau mărimea celui mai mic ochi de sită prin care acestea pot trece. 13. poroasă (cu macropori închişi) sau compactă (fără macroporozităţi). particulele pulberilor metalice uzuale au structura internă spongioasă (cu macropori deschişi). mărimea particulelor acestora încadrându-se într-un domeniu mai mult sau mai puţin extins. existând însă şi pulberi ale căror particule au suprafeţe netede şi regulate. o caracteristică derivată a acesteia fiind densitatea de umplere ρu = 304 1 Vu Fig. pulberile metalice uzuale au particulele cu suprafeţe neregulate şi rugoase.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Pulberile metalice prezintă o serie de caracteristici fizico – chimice şi tehnologice care influenţează esenţial calitatea produselor obţinute prin agregarea lor. Principalele caracteristici fizice ale pulberilor metalice sunt: • forma particulelor. b − particule lamelare. pulberile metalice uzuale au granulaţia eterogenă. compoziţia granulometrică a unei pulberi metalice putându-se exprima prin fracţiile granulometrice ale particulelor de diferite mărimi ce intră în alcătuirea pulberii. • suprafaţa specifică a particulelor.1. • volumul specific de umplere Vu. cu ajutorul histogramelor granulometrice ale pulberii şi modelate analitic cu ajutorul unei funcţii de distribuţie a granulaţiei pulberii (de obicei.2. distingându-se din acest punct de vedere. raportată la masa sau volumul lor efectiv. c − particule sferoidale . • structura internă a particulelor.

aceste caracteristici depinzând de natura materialului particulelor şi de metoda folosită pentru obţinerea pulberilor.2. O.. cunoaşterea ei fiind deosebit de importantă pentru reglarea corectă a dispozitivelor de dozare a pulberilor folosite la realizarea unui anumit produs. această caracteristică se defineşte ca fiind cantitatea (masa) de pulbere ce se scurge în unitatea de timp prin orificiul calibrat al unei pâlnii şi este dependentă în special de calitatea suprafeţei particulelor şi de compoziţia granulometrică a pulberilor. ρe fiind densitatea materialului particulelor pulberii. 13. Principalele caracteristici tehnologice ale pulberilor metalice sunt: • fluiditatea. ρpr reprezentând masa unităţii de volum a unei pulberi supuse unei presiuni de compactizare p. aceste caracteristici exprimă presabilitatea pulberilor. această caracteristică este definită ca fiind raportul procentual dintre volumul efectiv al particulelor pulberii Ve şi volumul de umplere Vu. iar Cpr fiind C pr = 305 ρp ρe 100 .30 % mai mic decât Vu. C u = Ve Vu 100 = ρu ρe 100 . • densitatea de presare ρpr şi compactitatea de presare Cpr. • volumul specific de scuturare Vsc. b − gamă îngustă de dimensiuni ale particulelor Principalele caracteristici chimice ale pulberilor metalice sunt conţinutul de impurităţi (C. îndesare (prin scuturare) I s = u Vu Fig. .) al particulelor şi rezistenţa la oxidare a particulelor. S. o caracteristică derivată este porozitatea de umplere Pu = 100 − Cu.. P etc. Definirea granulaţiei cu ajutorul histogramei granulometrice pentru pulberile cu: a − gamă largă de dimensiuni ale particulelor. această caracteristică reprezintă volumul ocupat de unitatea de masă de pulbere după tasarea ei prin scuturare intensă.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi • compactitatea de umplere Cu. pentru pulberile metalice uzuale Vsc fiind cu 20. se poate defini caracteristica numită grad de V − Vsc . cunoscând (pentru o pulbere metalică dată) Vsc şi Vu. Si.

Vs şi Pu) depinde esenţial de fluiditatea pulberilor.3. Compactitatea de umplere. care definesc interacţiunea complexă dintre particulele pulberilor şi dintre particule şi mediul (gazos sau lichid) cu care acestea vin în contact în cursul operaţiilor de realizare a produselor sinterizate. La obţinerea produselor prin agregare de pulberi trebuie să se ţină seama de următoarele particularităţi privind caracteristicile şi comportarea pulberilor: • terminarea bruscă a structurii cristaline pe suprafeţele libere ale particulelor pulberilor metalice face ca atomii aflaţi pe aceste suprafeţe. să aibă o mobilitate accentuată şi o mare capacitate de a atrage electroni. dislocaţiilor sau defectelor de împachetare) pe care le conţin. corodare.. această caracteristică exprimă capacitatea unei pulberi de a da prin presare un semifabricat suficient de rezistent. b − cu gamă îngustă de dimensiuni ale particulelor 306 . ci şi de rugozitatea suprafeţelor particulelor care alcătuiesc pulberile (care poate determina modificări esenţiale ale mobilităţii reciproce a particulelor pulberilor la vărsarea şi/sau presarea lor în matriţele utilizate la obţinerea produselor sinterizate). de compoziţia granulometrică a pulberilor. aşa cum sugerează schemele din figura 13. în funcţie de compoziţia granulometrică. • realizarea unei împachetări compacte a particulelor pulberilor (micşorarea valorilor caracteristicilor Vu. Fig. cu orbitalele electronice incomplete. datorită multiplelor imperfecţiuni cristaline (de tipul vacanţelor. denumirea ei fiind determinată de faptul că rezistenţa mecanică a oricărui semifabricat obţinut prin presarea unei pulberi depinde în principal de comportarea zonelor sale cu sensibilitate maximă la degradare: muchiile ascuţite şi pereţii foarte subţiri. iar suprafeţele să prezinte aspect rugos. pentru pulberile: a − cu gamă largă de dimensiuni ale particulelor.3. care este influenţată nu numai de forma particulelor pulberilor şi. oxidare. 13. caracterul rugos al suprafeţelor libere şi starea de nesaturare electronică a atomilor de pe aceste suprafeţe determină o reactivitate accentuată a acestora. contribuind la intensificarea proceselor de adsorbţie.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • rezistenţa muchiilor. difuzie etc. care să-şi păstreze forma şi să nu sufere pierderi masice în timpul manipulărilor la care este supus în procesul de fabricare a produselor.

soluţia tehnologică cea mai indicată în acest scop constând în utilizarea unor substanţe lubrifiante (depuse pe particulele pulberilor sau adăugate la dozarea şi amestecarea pulberilor în vederea realizării produselor sinterizate). • creşterea legăturilor punctiforme şi formarea suprafeţelor de 307 . se desfăşoară în mai multe etape.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Fig.4.5: • crearea legăturilor punctiforme între particule. deoarece. determinând apariţia unor fenomene de frecare şi adeziune între particule. Aceste procese. formarea aglomeratelor şi agregatelor trebuie împedicată. aşa cum se poate observa în figura 13.4. gradul de îndesare şi compactitatea de presare a pulberilor şi determină obţinerea de produse cu porozitate excesivă (inacceptabilă). suprafaţa lor specifică se măreşte.3. Schema micşorării compactităţii pulberilor la formarea aglomeratelor şi agregatelor de particule • pe măsură ce dimensiunile particulelor pulberilor se micşorează.13. schematizate în figura 13. care conduc la formarea în masa pulberilor a unor aglomerate (grupări de particule ferm legate între ele prin forţe superficiale de adeziune) şi a unor agregate (grupări de aglomerate slab legate între ele şi uşor de dezintegrat prin acţiuni mecanice). neputând asigura gradul de consolidare necesar pentru ca produsele să-şi păstreze configuraţia la extragerea din matriţe. 13. diminuează compactitatea de umplere. Transformările structurale la presarea şi sinterizarea pulberilor Procesele esenţiale ce trebuie realizate pentru obţinerea produselor prin metoda agregării pulberilor constau în formarea legăturilor de consolidare a particulelor pulberii sau amestecului de pulberi utilizate ca materie primă. astfel de legături apar între particulele pulberilor metalice la simpla lor vărsare sau tasare în matriţele folosite la realizarea produselor şi sunt (în general) instabile. iar influenţele rugozităţii suprafeţelor libere ale particulelor şi reactivităţii acestor suprafeţe devin mai importante. aşa cum s-a arătat anterior.

se desfăşoară mai ales în cursul operaţiilor tehnologice de presare a pulberilor în matriţe şi de sinterizare a comprimatelor obţinute prin presare. asigurând consolidarea acestora şi micşorarea.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR contact (punţilor de legătură) între particule. Fig. c − formarea şi creşterea cristalelor noi.13. care asigură amestecului de pulberi împachetarea 308 . Procesele care se desfăşoară în timpul operaţiei de presare pot fi descrise astfel: • la începutul presării se produce reorientarea particulelor. sferoidizarea şi chiar dispariţia porilor. în urma desfăşurării acestei etape. de tipul unor germeni cristalini. deformarea plastică şi sudarea între ele a particulelor) şi sunt finalizate. care determină creşterea mobilităţii atomilor particulelor pulberilor. amestecul de pulberi este presat în cavitatea unei matriţe (la presiuni p = 100. alunecarea lor reciprocă şi umplerea golurilor. prin încălzirea pulberilor presate. aceste procese sunt declanşate prin presarea pulberilor în matriţe (care determină compactizarea pulberilor prin redistribuirea particulelor.5. între particulele pulberilor supuse prelucrării se formează suprafeţe de contact (punţi de legătură). La operaţia de presare. prin care amestecurile neconsolidate de pulberi se transformă în produse compacte şi rezistente. agregatele de pulberi capătă o structură cristalină nouă. • creşterea cristalelor noi. mai ales a celor aflaţi pe suprafeţele libere ale acestora şi desfăşurarea intensă a unor procese de difuzie. Principalelor etape de formare a legăturilor de consolidare la realizarea produselor prin agregare de pulberi: a − formarea legăturilor punctiforme.2000 MPa) şi se transformă într-un comprimat cu forma produsului ce urmează a fi realizat.. dar există şi procedee tehnologice care prevăd executarea lor simultană (presarea la cald sau sinterizarea sub presiune). sferoidizarea şi diminuarea dimensiunilor porilor. De obicei cele două operaţii se realizează succesiv. d − diminuarea şi sferoidizarea porilor Procesele descrise succint mai înainte.. care au tendinţa de a se dezvolta independent sub forma unor noi cristale şi de a declanşa astfel un proces general de recristalizare în masa pulberilor. prin creşterea germenilor formaţi în etapa anterioară. b − formarea suprafeţelor de contact. în cursul tratamentului termic de sinterizare. ale cărei cristale sunt dezvoltate între (peste) particulele pulberilor.

Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi cea mai densă posibilă la dimensiunile şi forma pe care le prezintă particulele componente. sudarea prin presiune a particulelor pulberii se realizează prin următorul mecanism: − sub acţiunea presiunii exercitate asupra pulberii. • odată cu creştera presiunii se produce deformarea elasto – plastică a particulelor pulberii şi se crează condiţiile necesare sudării lor prin presiune. − o parte din energia acumulată în materialul deformat plastic din zonele de conact ale particulelor pulberii constituie energia de activare necesară creşterii şi transformării în cristale a germenilor cristalini comuni. la fabricarea produselor din pulberi metalice sau nemetalice nedeformabile consolidarea prin presare a particulelor pulberilor şi obţinerea unor comprimate cu rezistenţă mecanică acceptabilă se realizează numai dacă particulele sunt amestecate cu un liant metalic (care rămâne în compunerea produsului) sau organic (care se elimină în cursul sinterizării). extinderea redusă a punţilor de legătură realizate prin sudare este.) şi aplatizarea micronereguarităţilor din aceste zone. iar punţile de legătură realizate prin sudare au (datorită extinderii reduse şi conţinutului mare de impurităţi) rezistenţă mecanică relativ scăzută. care determină dislocarea straturilor eterogene (ce conţin oxizi. molecule de apă şi grăsimi. în plus. se produce deformarea plastică locală a particulelor în zonele lor de contact reciproc. ca urmare. procesele de deformare sunt transferate în afara zonelor de contact ale particulelor (spre materialul neecruisat din interiorul particulelor pulberii) înainte de aplatizarea completă a microneregularităţilor şi dizlocarea suficientă a straturilor eterogene de pe suprafeţele în contact ale particulelor. particule de praf ionizate etc. ca urmare a desfăşurării acestor procese. • dacă particulele pulberii supuse presării au plasticitate scăzută. care se constituie într-o sursă de activare mecanică. Pentru conducerea corectă a operaţiei de presare şi aprecierea corespunzătoare a eficienţei proceselor care se desfăşoară în cursul acesteia trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • deformarea plastică locală a zonelor de contact ale particulelor se realizează (în mod obişnuit) la rece. 309 . fiind însoţită de ecruisarea materialului (creşterea rezistenţei la deformare a materialului) din aceste zone şi. sudarea prin presiune a particulelor nu se poate realiza. atomii marginali ai particulelor se apropie la distanţe având ordinul de mărime al parametrilor stucturii cristaline a materialului particulelor şi interacţionează dând naştere unor germeni cristalini comuni în zonele de contact ale particulelor. ca urmare. molecule de aer adsorbit. în acest fel realizându-se sudarea între particulele pulberii. determinată şi de intensitatea scăzută cu care se desfăşoară procesele de difuzie la temperatura de presare.

sferoidizarea şi micşorarea porilor şi finisarea granulaţiei produselor. dacă plasticitatea particulelor pulberilor este redusă. determină • declanşarea unor procese de recristalizare a materialului (ecruisat prin deformarea plastică la rece produsă de presare) din zonele de contact ale particulelor şi din interiorul acestora. accelerată de ridicarea temperaturii. eliminarea gazelor şi lichidelor adsorbite pe suprafeţele particulelor pulberii. descompunerea şi vaporizarea substanţelor introduse la presare ca lianţi sau lubrifianţi. ca urmare. determină consolidarea şi creşterea germenilor cristalini formaţi în zonele de contact dintre particule. evitarea acestui fenomen nedorit fiind asigurată de utilizarea lianţilor. numit efect postelastic. difuzia atomilor. se 310 .6. Ts fiind 3 5 temperatura de solidificare – topire (în K) a componentului principal al pulberii sau amestecului de pulberi din care se confecţionează produsele. densificarea (micşorarea porozităţii) şi recristalizarea structurii produselor realizate prin agregare de pulberi. aşa cum sugerează imaginile prezentate în figura 13. în cazul amestecurilor de pulberi (cu particule din materiale diferite) se produce şi alierea particulelor cu componentele transportate prin difuzie din particulele vecine. De 2 4 obicei. care au ca efecte consolidarea legăturilor dintre particulele pulberii.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • la extragerea comprimatelor din matriţele în care s-a realizat presarea se produce relaxarea elastică a materialului particulelor pulberii şi. Desfăşurarea acestor procese şi calitatea produselor obţinute prin agregare de pulberi sunt influenţate esenţial de regimul tehnologic al tratamentului de sinterizare. Procesele care se desfăşoară în timpul sinterizării pot fi descrise astfel: • difuzia atomilor. care produc consolidarea şi creşterea punţilor de legătură dintre particule. temperatura de sinterizare se adoptă Tsi = ( ⋅ ⋅ ⋅ )Ts . efectul postelastic este important (comprimatele îşi măresc volumul cu câteva procente la scoaterea lor din matriţe) şi poate produce distrugerea comprimatelor. care constau în reducerea peliculelor de oxizi de pe suprafeţele particulelor. se manifestă un fenomen de creştere bruscă a volumului acestor comprimate. Sinterizarea este tratamentul termic prin care se realizează activarea termică a comprimatelor de pulberi în vederea desfăşurării proceselor. îndepărtarea produselor rezultate din reducerea. în plus. Pri ncipalii parametri de regim ai tratamentului de sinterizare se aleg astfel: • Temperatura de sinterizare Tsi se stabileşte având în vedere că sinterizarea trebuie să asigure formarea de noi cristale între particulele pulberilor din care sunt realizate comprimatele supuse acestui tratament. accelerată de ridicarea temperaturii. bazate pe difuzie. • creşterea temperaturii determină desfăşurarea unor procese chimice.

în corelaţie cu gradul de sinterizare necesar realizării proprietăţilor de utilizare dorite ale produselor. Trp fiind temperatura de recristalizare primară a componentului principal al pulberii sau amestecului de pulberi (T rp ≅ 0.) se utilizează atunci când pulberile din care se realizează produsele se oxidează uşor sau prezintă conţinuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare. • Mediul de sinterizare se alege în mod obişnuit neutru sau reducător. manipulare sau depozitare.4T s – v. deoarece prezenţa oxizilor în masa sau pe suprafeţele particulelor pulberilor folosite la realizarea produselor influenţează negativ desfăşurarea proceselor de difuzie care au loc în cursul sinterizării. scap. Mediile neutre (atmosferele de argon) se folosesc la sinterizarea produselor din pulberi metalice lipsite de oxizi. 1. Fig.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi observă că tratamentul se efectuează la Tsi > Trp. scap. la desfăşurarea proceselor de sinterizare în prezenţa unei anumite cantităţi de fază lichidă. uşor de obţinut şi cu activitatea chimică (reducătoare sau neutră) reglabilă (prin nivelul vidului şi temperatura Tsi utilizate la sinterizare).15) – v. Efectele presării şi sinterizării pulberii de argint cu incluziuni de Al2O3: a − pulberea vărsată în matriţa de presare. 311 . amoniac. În prezent se practică pe scară largă sinterizarea în vid. mediu ieftin. fapt ce are ca efecte accelerarea proceselor şi obţinerea unor produse cu compactitate ridicată.7). 3. hidrocarburi etc. 13.6. la stabilirea mărimii τsi se ţine seama că aceasta este direct proporţională cu volumul particulelor pulberii din care se realizează produsele şi invers proporţională cu coeficientul de difuzie D al componentului principal al pulberii (care se corelează cu Tsi conform (1.5). c − pulberea presată şi sinterizată 240 ore la 900 oC • Durata sinterizării τsi se stabileşte experimental. b − pulberea presată şi sinterizată o oră la 900 oC. Acest mod de alegere a temperaturii T si conduce în anumite cazuri. pentru a asigura condiţiile termice necesare desfăşurării proceselor de recristalizare care stau la baza formării legăturilor de consolidare între particule. când pulberile sau amestecurile de pulberi conţin componente secundare cu temperatura de solidificare – topire inferioară T si. Mediile reducătoare (atmosferele de hidrogen.

Microstructurile produselor sinterizate din WC cu liant de Co: a − material cu 94 % WC şi 6 % Co. modul de distribuţie şi gradul de dispersie al fazelor componente ale structurii.7.4. caracteristicile lor putând fi determinate aplicând principiile prezentate în scap. Produsele sinterizate prezentând o porozitate Pp au caracteristicile fizico − mecanice determinate atât de caracteristicile structurii realizate prin sinterizare. Microstructurile produselor din pulbere de Fe sinterizată la 800 oC: a − timp de 0.2.7. cu structura alcătuită din particulele unui material înglobate într-un material suport (liant.5 ore.8 şi 13. Fig. cât şi de mărimea porozităţii.5 ore. 13. forma şi dimensiunile porilor.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 13.8. se comportă ca niste agregate compozite. matrice). dimensiunile. b − material cu 85 % WC şi 15 % Co Fig. numărul şi proporţia fazelor care alcătuiesc structura) şi prin forma. c − timp de 22 ore Produsele fără porozitate. 13. b − timp de 6. 13. 12. Structurile şi proprietăţile produselor sinterizate Produsele care se obţin prin metoda agregării pulberilor au caracteristicile structurale (influenţate de compoziţia chimică şi de regimul tehnologic folosit la sinterizare) sugerate de micrografiile prezentate în figurile 13.9. 312 . definite prin constituţia acesteia (natura.

densitatea masei structurale (lipsită de pori) a produsului. caracteristicile mecanice ale acestor produse pot fi influenţate în măsură importantă de mărimea porozităţii Pp (în %). de exemplu. c − piesă din pseudoaliaj W−Ni−Fe obţinută prin sinterizare Deoarece porii prezenţi în produsele sinterizate diminuează secţiunile portante şi au efectele unor concentratori de tensiuni. Ys ≡ HBs). de caracteristica mecanică considerată. pe materialul (lipsit de pori) care alcătuieşte masa structurală a produsului sinterizat. 13. rezistenţa la tracţiune (Y ≡ Rm. respectiv. definită prin relaţiile: V − Vs ρ 100 = (1 − )100 . respectiv. Cercetările experimentale întreprinse asupra diverselor materiale obţinute prin metoda agregării de pulberi au evidenţiat faptul că dependeţele dintre principalele caracteristici mecanice ale acestor materiale şi porozitatea lor pot fi exprimate analitic prin relaţii de forma: Y = Ys e − K s Pp sau Y = Ys (1 − K s/ Ppm ) (13. 313 . b − electrod din pulbere de wolfram.9. respectiv.2) permite a se estima duritatea Brinell HB. (13. în timp ce a doua relaţie permite modelarea numerică a modulului de elasticitate longitudinală (Y ≡ E. Prima dintre relaţiile (13. dacă se consideră Ys ≡ HBs = 75 HBS şi Ks = 0.2) este potrivită pentru a estima duritatea Brinell (Y ≡ HB. în cazul produselor realizate din pulberi de fier sinterizate. iar Ks. Ys ≡ µs) ale unor astfel de materiale.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Fig. Ys ≡ Rms) şi alungirea procentuală după rupere (Y ≡ A.2) în care Y şi Ys reprezintă valorile unei caracteristici mecanice determinate pe materialul sinterizat şi. Ys ≡ As) ale materialelor sinterizate.049. K s/ şi m sunt constante cu valorile dependente de natura materialului sinterizat şi. evident. prima dintre relaţiile (13. densitatea produsului sinterizat. iar Vs şi ρs – volumul şi. Microstructurile unor produe industriale sinterizate: a − filtru din pulbere de bronz. Ys ≡ Es) şi coeficientului contracţiei transversale (Y ≡ µ.1) Pp = V ρs în care V şi ρ reprezintă volumul şi.

302 porozitate de umplere. porozitatea influenţează şi alte caracteristici ale produselor sinterizate: conductibilitatea termică şi electrică. 305 mediu de sinterizare. 301 fibroase. 307 compactitate de presare. 311 efect postelastic. caracteristicile magnetice.35. Fig. dacă se ia Ys ≡ µs = 0. dacă se ia Ys ≡ Rms = 250 N/mm2 şi Ks = 0. Cuvinte cheie aglomerate. 301 agregate.10.2) permite a se determina cu o bună precizie valorile modulului de elasticitate longitudinală E. 305 densitate de umplere. 310 volum specific de scuturare. 304 durată de sinterizare. 13. electrolitică.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR rezistenţa la tracţiune Rm.67 şi coeficientului lui Poisson. 304 sinterizare.10. lamelare. dacă se utilizează Ys ≡ As = 40 % şi Ks = 0. 303 metode mecanice măcinare. dacă se consideră Ys ≡ Es = 2. K s/ = 0. aşa cum rezultă examinând curbele de durabilitate (Wöhler) ale pieselor din fier sinterizat prezentate în figura 13. rezistenţa la coroziune etc.01 şi m = 1. 305 pulberi.03 şi m = 0. 311 metalurgia pulberilor. K s/ = 0. sferoidale. iar cea de-a doua relaţie din grupul (13. 305 grad de îndesare. precipitare. 310 fluiditate. 310 temperatură de sinterizare. 305 densitate de presare. 301 metode fizico-chimice reducere oxizi. carbonil.043 şi alungirea procentuală după rupere A. 305 compactitate de umplere. De asemenea. Curbele Wöhler ale fierului sinterizat cu diferite valori ale porozităţii Pp Porozitatea produselor sinterizate influenţează negativ rezistenţa la oboselă a acestora. pulverizare.058. 305 314 . 307 agregare pulberi.05⋅105 N/mm2.

Bucureşti..2. c) spargerea comprimatelor realizate prin presare. 1985 6.. Ohio.13. * * * Metals Handbook Ninth Edition. Tehnologia materialelor.a. Piese sinterizate din pulberi metalice. 1985 5. d) barele de tracţiune din răşină poliesterică armată cu fibre de sticlă? T. 1988 2. b) plăcuţele dure din cermeturi pentru sculele aşchietoare. Ciocârdia C. Partea a doua. Surdeanu T. Editura Tehnică..13. este: a) metoda electolitică. apă etc. Bucureşti... Editura didactică şi Pedagogică. Metalografie. d) grinzile metalice pentru poduri? T. d) metoda precipitării din soluţie apoasă? 315 ..1. Gâdea S.. suferă impactul cu mai multe jeturi (de aer. b) presarea pulberilor.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi Bibliografie 1. Bucureşti. Introduction to Materials Science for Engineers. American Society for Metals.4. c) filtrele din aliaje Monel. Zecheru Gh. Care dintre următoarele etape se parcurg la fabricarea unui produs prin metoda agregării de pulberi: a) obţinerea pulberilor. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. 1986 Teste de autoevaluare T. Drăgulănescu I.13.) şi este pulverizată în picături fine. Drăgulănescu E. Metoda de producere a pulberilor la a cărei aplicare materia primă sub formă de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un creuzet (printr-o duză calibrată).13. vapori. Ploieşti. Universitatea din Ploieşti. b) plăcuţele din materiale dure pentru sculele aşchietoare. New York. vol. Macmillan Publishing Commpany. 1986 7. Editura Tehnică.3. Aliaje dure sinterizate din carburi metalice.. 1981 3.. Perneş M. vol. Care dintre următoarele produse se pot obţine prin metoda agregării de pulberi: a) electrozii nefuzibili din wolfram pentru sudare. b) metoda carbonil. Petrescu M. Care dintre următoarele produse se pot obţine prin metoda agregării de pulberi: a) cuzineţii din bronz grafitat. Bucureşti. II. Shakelford J. care se transformă în particule de pulbere prin solidificarea într-o baie de răcire. Editura Didactică şi Pedagogică. c) arborii cotiţi ai motoarelor Diesel pentru camioanele de mare tonaj. 1984 4. d) sinterizarea comprimatelor obţinute prin presare? T.9. ş. Gâdea S. c) metoda pulverizării din fază lichidă.

c) fluiditatea: d) densitatea de presare? T.13. b) suprafaţa specifică a particulelor pulberii. d) metoda electrolitică? T.13. c) compactitatea de umplere a pulberii.13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR T. b) presare a pulberilor în matriţe. d) amestecare a pulberilor? T. c) metoda carbonil. Cantitatea (masa) de pulbere ce se scurge în unitatea de timp prin orificiul calibrat al unei pâlnii defineşte: a) densitatea de presare a pulberii.13. d) creşterea cristalelor noi. Mărimea suprafeţei totale a particulelor unei pulberi. b) volumul specific de scuturare. c) conţinutul de impurităţi al particulelor pulberii. Care dintre următoarele caracteristici ale pulberilor metalice se încadrează în categoria caracteristicilor fizice: a) mărimea particulelor. d) rugozitatea suprafeţelor particulelor? T.13.10. c) densitatea de presare. d) compactitatea de presare? T. b) metoda precipitării din soluţie apoasă.13.8. Care dintre următorii factori influenţează fluiditatea unei pulberi: a) forma particulelor. d) fluiditatea pulberii? T. Metoda de producere a pulberilor la a cărei aplicare materia primă sub formă de soluţii apoase sau topituri de săruri metalice este descompusă prin electroliză. care se pot transforma uşor în pulberi prin măcinare. c) creşterea legăturilor punctiforme şi formarea suprafeţelor de contact (punţilor de legătură) între particule. este: a) metoda măcinării.14.5. spongioase sau pulverulente. inclusiv a macroporilor deschişi conţinuţi de acestea. b) suprafaţa specifică a particulelor. Grupările de particule ferm legate între ele prin forţe superficiale de 316 . raportată la masa sau volumul lor efectiv defineşte: a) volumul specific al pulberii. b) rezistenţa la oxidare a particulelor pulberii. c) rezistenţa muchiilor (comprimatelor obţinute prin presarea pulberii). c) sinterizare. obţinându-se depozite catodice compacte fragile.13.13. Care dintre următoarele procese se produc la formarea legăturilor de consolidare a particulelor pulberii utilizate ca materie primă pentru obţinerea unui produs: a) crearea legăturilor punctiforme între particule.6. c) mărimea particulelor pulberii. d) fluiditatea pulberii? T.9.13. Capacitatea unei pulberi de a da prin presare un semifabricat suficient de rezistent. b) dezintegrarea particulelor. sferoidizarea şi diminuarea dimensiunilor porilor? T. b) suprafaţa specifică a particulelor pulberii.13. d) porozitatea de umplere a pulberii? T.7. b) compoziţia granulometrică a pulberii.12.13. Care dintre următoarele caracteristici ale pulberilor metalice se încadrează în categoria caracteristicilor tehnologice: a) densitatea de umplere. Procesele prin care amestecurile neconsolidate de pulberi se transformă în produse compacte şi rezistente se desfăşoară mai ales în cursul operaţiilor tehnologice de: a) dozare a pulberilor. care să-şi păstreze forma şi să nu sufere pierderi masice în timpul manipulărilor la care este supus în procesul de fabricare a produselor defineşte: a) densitatea de umplere a pulberii.11.

c) călire martensitică. 13. Relaxarea elastică a materialului particulelor pulberii.13. b) dilatare termică. b) durata sinterizării este direct proporţională cu volumul particulelor pulberii din care se realizează produsele şi invers proporţională cu coeficientul de difuzie D al componentului principal al pulberii. b) măresc duritatea. b) aglomerate de particule. Rezolvare Conform definiţiei date în scap. însoţită de creşterea bruscă a volumului comprimatelor de pulberi la scoaterea lor din matriţele în care au fost realizate prin presare. Tratamentul termic prin care se realizează activarea termică a comprimatelor de pulberi în vederea desfăşurării proceselor. să se stabilească relaţia de determinare a suprafeţei specifice a pulberilor alcătuite din particule cubice (cu latura dp) sau sferice (cu diametrul dp) realizate dintr-un material cu densitatea ρe. b) normalizare.13. d) micşorează modulul de elasticitate? Aplicaţii A. care produc consolidarea şi creşterea punţilor de legătură dintre particule.15. d) atmosferele de argon se folosesc la sinterizarea produselor din pulberi metalice lipsite de oxizi? T. c) când pulberile din care se realizează produsele se oxidează uşor sau prezintă conţinuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare. Care dintre următoarele afirmaţii privind alegerea regimului tehnologic la sinterizarea comprimatelor de pulberi sunt adevărate: a) temperatura de sinterizare trebuie să fie mai mică decât temperatura de recristalizare primară a materialului componentului principal al pulberii.17. densificarea (micşorarea porozităţii) şi recristalizarea structurii produselor realizate prin agregare de pulberi este denumit: a) recoacere completă. este denumită: a) sinterizare. d) expansiune? T.13. Ca urmare.13. c) măresc rezistenţa la oboseală. c) efect postelastic. suprafaţa specifică a particulelor unei pulberi este raportul dintre suprafaţa totală a particulelor şi suprafaţa lor efectivă (numit suprafaţă specifică Sv) sau raportul dintre suprafaţa totală a particulelor şi masa lor efectivă (numit suprafaţă specifică Sm).Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi adeziune sunt denumite: a) agregate de particule. amoniac. hidrocarburi etc. d) dislocaţii.2.13.1. bazate pe difuzie.16. manipulare sau depozitare sinterizarea se face în atmosferă reducătoare (hidrogen. considerând că o masă M de pulbere conţine np particule cu volumul (total) efectiv 317 . d) sinterizare? T.18. Care dintre următoarele efecte corespund prezenţei porilor în produsele realizate prin metoda agregării de pulberi: a) diminuează rezistenţa la tracţiune. d) lipituri? T.).

2). rezultă pentru pulberea precizată în enunţul aplicaţiei: compactitatea ρ 3500 de umplere a pulberii este C u = u 100 = 100 ≅ 44. A. suprafaţa Sp ( S p = 6d p . 3 2 dp dacă particulele au forma cubică sau S p = 4π ( ) 2 .7 %.4) Sv = ρe d p dp αf fiind un factor de corecţie supraunitar. dacă particulele au forma cubică p 4 dp 2 sau V p = π ( ) 3 . porozitatea de umplere Pu şi compactitatea de presare Cpr şi să se stabilească dacă produsul obţinut prin sinterizare poate avea porozitatea Pp ≤ 10 %. În cazul pulberilor cu particule de formă neregulată (cu macropori deschişi.3 % < 10 %. rezultă: S v = . dacă particulele au forma 2 npS p S p npS p Sp sferică) şi masa M p = ρ eV p .) suprafaţa specifică se stabileşte cu relaţii de forma: 6 6 α f şi S m = αf.3) şi S m = Sv = ρe d p dp Observaţie Relaţiile (13.7 = 8.4 % . se obţin relaţiile: 6 6 . Pulberea metalică utilizată ca materie primă pentru realizarea unui produs sinterizat are următoarele caracteristici: densitatea materialului particulelor pulberii ρe = 7850 kg/m3.2. fiecare particulă având volumul Vp ( V p = d 3 .13. densitatea de umplere ρu = 3500 kg/m3 şi densitatea de presare ρp = 7200 kg/m3. şi S m = = = n pV p V p n p ρ eV p ρ eV p înlocuind în aceste relaţii expresiile mărimilor Sp şi Vp.3) sugerează că suprafaţa specifică a pulberilor cu particule de formă regulată este independentă de forma particulelor. iar compactitatea de presare ρp 7200 100 = 100 ≅ 91.3 % şi. 318 .6 ≅ 55.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Ve. care ţine seama de abaterile de la forma regulată (poliedrică sau sferică) ale particulelor pulberii. (13. Rezolvare Utilizând relaţiile de definire a caracteristicilor pulberilor (date în scap. Să se determine pentru această pulbere compactitatea de umplere Cu. (13.6 %. porozitatea pulberii presate este este C pr = ρe 7850 Ppr = 100 – Cpr = 100 – 91. Evident. 13. cu aspect dendritic etc. se poate aprecia că produsele realizate vor avea Pp < 8. dacă particulele au forma sferică). porozitatea de ρe 7850 umplere este Pu = 100 – Cu = 100 – 44. ţinând seama că tratamentul termic de sinterizare reduce porozitatea comprimatelor de pulbere obţinute prin presare.

4. densităţile acestor componentelor având valorile (precizate în tabelul 1.85 + 2500⋅0.1) ρC = 2500 kg/m3. 100 100 Observaţie Dacă produsul ar avea porozitatea Pu = 0 %. Rezolvare Densitatea grafitului este (v. ştiind că la realizarea lui s-a folosit un amestec alcătuit din pulbere de grafit şi pulbere de bronz cu staniu cu %Snm = 10 %. ştiind că (aşa cum se precizează în tabelul 1. se poate determina densitatea materialului particulelor 100 100 pulberii: ρ e = = ≅ 8916 kg/m3.13. 100 100 A.2): ρNi = 8910 kg/m3 şi ρCu = 8930 kg/m3.4. Particularizând relaţia generală stabilită la rezolvarea aplicaţiei A. Microstructura unui produs din bronz grafitat realizat prin metoda agregării de pulberi evidenţiază un conţinut procentual (volumic) de bronz %Bzv = 85 % şi un conţinut procentual (volumic) de grafit %Cv = 85 %. grafit şi pori în această structură.4. rezultă Mp = MBz + MC = ρBz VBz + ρC VC şi Vp = VBz + VC + Vpori.2) concentraţiile masice ale componentelor: %Nim = 70 % şi %Cum = 30 %.2.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi A. MBz şi MC fiind masele bronzului şi grafitului exisistente în structura produsului.4.10 ≅ 7674 kg/m3. Să se determine densitatea acestui produs. 9. Un filtru realizat prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel cu %Nim = 70 % are porozitatea Pp = 38 %. % Ni m %Cu m 70 30 + + 8910 8930 ρ Ni ρ Cu Densitatea filtrului obţinut prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel este: Pp 38 ρ p = ρ e (1 − ) = 8916(1 − ) ≅ 5528 kg/m3.13. ρSn = 7290 kg/m3: ρ Bz = %Cu m % Snm 90 10 + + 8930 7290 ρ Cu ρ Sn Considerând că produsul precizat în enunţul aplicaţiei are masa Mp şi volumul Vp. Rezolvare Particulele pulberii din aliaj Monel au (aşa cum s-a precizat în scap. iar densitatea bronzului cu staniu se determină folosind relaţia generală stabilită la rezolvarea aplicaţiei A.scap. conţinuturile procentuale 319 . % Bz v %C v Deoarece VBz = V p şi VC = V p se obţine că densitatea produsului este 100 100 % Bz v %C v ρ p = ρ Bz + ρC = 8734⋅0. Să se determine densitatea aceestui produs.5. iar VBz.3. restul fiind pori.2.2) ρCu = 8930 kg/m3 şi 100 100 = ≅ 8734 kg/m3. VC şi Vpori – volumele ocupate de bronz.

prezentate în figura 13.13.2). 320 . rezistenţa la tracţiune Rm.5 = 10. alungirea procentuală după rupere A şi modulul de elasticitate longitudinală E). 100 100 A. Utilizănd datele prezentate în scap. să se studieze variaţiile caracteristicilor mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate. cu valorile precizate în scap. 13.5.4 pentru constantele care intervin în aceste relaţii.11.4. 30 %). în funcţie de porozitatea acestora Pp .5 % şi densitatea produsului creşte % Bz v/ %C v/ la valoarea ρ = ρ Bz + ρC = 8734⋅0.895 + 2500⋅0. se obţin diagramele de variaţie ale principalelor caracteristici mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate (duritatea Brinell HB.105 ≅ 8080 kg/m3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (volumice) ale constituenţilor structurali ar fi: % Bz v/ = % Bz v 85 100 = 100 ≅ % Bz v + %C v 95 89. Diagramele de variaţie în funcţie de porozitatea Pp ale principalelor caracteristici mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate Rezolvare Utilizând relaţiile potrivite din grupul (13.5 % şi %C v/ = 100 − % Bz v/ = 100 – 89.11. în funcţie de porozitatea acestora Pu ∈ (0 %. 13. / p Fig. 13.

ele fiind destinate confecţionării elementelor (pieselor. sunt tratate cu precădere materialele din această clasă: materialele metalice (oţeluri. mecanice şi tehnologice corespunzătoare cerinţelor impuse de aplicaţia în care sunt utilizate. • materialele funcţionale sunt cele la care caracteristicile cele mai importante sunt de natură electrică. lemnul şi materialele compozite. materiale ceramice şi sticlele. 321 . materialele pe bază de substanţe macromoleculare. electronică. etc. * materialele alese trebuie să conducă la soluţii tehnice de rezolvare a aplicaţiei care să fie convenabile economic. optică. magnetică. componente) pentru electrotehnică. componentelor) supuse la solicitări mecanice. automatică şi informatică.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Capitolul 14 ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU APLICAŢIILE TEHNICE 14. fonte şi aliaje neferoase). obţinerea semifabricatelor şi realizarea produselor impuse de aplicaţie.1. tehnica măsurării.. Introducere La alegerea materialelor pentru o aplicaţie tehnică trebuie avute în vedere două principii: * materialele selectate trebuie să posede proprietăţile fizico-chimice. adresată în principal celor care se pregătesc sau care lucrează în domeniul ingineriei mecanice. chimică. ele trebuind să asigure îndeplinirea rolului funcţional al unor elemente (piese. adică să poată fi transpuse în practică cu cheltuieli acceptabile privind elaborarea materialelor. în lucrarea de faţă. s-a recurs la împărţirea materialelor în două mari clase: • materialele structurale (materialele de construcţie) sunt cele la care caracteristicile de rezistenţă mecanică sunt cele mai importante. În scopul facilitării alegerii lor pentru diverse aplicaţii tehnice.

intesitatea solicitărilor.. polimerii pentru cristale lichide. caracterul variabil în timp sau constant al solicitărilor (care implică apariţia sau nu a fenomenului de degradare prin oboseală). Criteriile şi metodele de selecţie a materialelor Prima etapă care trebuie parcursă la alegerea materialelor adecvate realizării unui produs constă în cunoaşterea tuturor condiţiilor tehnice ce definesc funcţionalitatea lui şi comportarea sa în exploatare: • condiţiile privind solicitările mecanice la care este supus produsul: complexitatea sistemului de solicitare (solicitări simple. • condiţiile privind precizia dimensională a produsului şi calitatea suprafeţelor acestuia. condiţiile de mediu în care se aplică solicitările (mediu de lucru neutru. În prezent. caracterul static sau dinamic al aplicării acestora. • condiţiile privind caracteristicile fizice ale materialului produsului.. în acest capitol sunt tratate în principal aspectele privind alegerea materialelor structurale pentru aplicaţiile tehnice. sau solicitări compuse). întreţinut şi reparat într-o anumită perioadă de timp. mediu corosiv sau abraziv) etc. solicitări în condiţii de temperatură normală sau solicitări în condiţii termice care determină manifestarea fenomenului de fluaj). ceramicele electrooptice. condiţiile termice în care se aplică solicitările (solicitări la temperaturi scăzute. fuzibilitatea.) nu au făcut obiectul acestei lucrări.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR detecţia şi înregistrarea semnalelor de diverse naturi fizice. materialele ceramice cu proprietăţi piezoelectrice.. conductibilitatea termică. materialele magnetice. materialele din această clasă (materialele semiconductoare. Tinând de cele expuse mai înainte. încovoiere simplă sau forfecare pură. în gama condiţiilor tehnice ale produselor industriale se includ 322 . în cursul unei perioade de timp date. etc. fiabilitatea fiind proprietatea produsului exprimată prin probabilitatea ca acesta să-şi îndeplinească funcţiile în condiţii prescrise. care determină sau influenţează îndeplinirea funcţiilor pentru care acesta este realizat: densitatea. de tip întindere compresiune. rezistivitatea electrică. posibilitatea ca solicitările să genereze fenomene de pierdere a stabilităţii unor componente ale produsului (a căror evitare impune asigurarea unor anumite rigidităţi ale componentelor). materialele conductoare şi superconducoare. 14. • condiţiile privind fiabilitatea şi mentenabilitatea produsului. etc.2. dilativitatea termică etc. iar mentenabilitatea fiind proprietatea produsului exprimată prin probabilitatea ca acesta să poată fi supravegheat.

criteriul se poate exprima analitic în una din următoarele forme: (14.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice şi cele privind protecţia oamenilor şi mediului înconjurător (condiţiile ecologice) şi condiţiile privind reciclabilitatea (proprietatea produsului scos din uz de a putea fi transformat în deşeuri reintegrabile în natură sau valorificabile prin procese tehnologice de realizare a unor noi produse). rezistenţa la coroziune (în mediul de lucru şi în condiţiile de solicitare corespunzătoare produsului ce trebuie realizat). stabilindu-se pentru fiecare criteriu dacă este principal (de bază) sau secundar (auxiliar) şi dacă este obligatorie sau facultativă respectarea sa. − criteriile privind caracteristicile semifabricatelor necesare pentru obţinerea produsului: forma. rezistenţa la rupere.1) CAM ≥ CAP sau CAM ≤ CAP. temperatura de topire-solidificare. După analiza detaliată a condiţiilor tehnice impuse produsului care trebuie obţinut se formulează criteriile de selecţie a materialelor necesare pentru fabricarea acestuia. modulul de elasticitate. Criteriile din această categorie pot fi ierarhizate în funcţie de importanţă. Astfel. dacă într-o aplicaţie este necesar să se utilzeze materiale având rezistenţa la rupere mai mare decât 300 N/mm2. rezistenţa la fluaj. − criteriile privind caracteristiciele chimice şi structurale impuse: compoziţia chimică. grupate în categoriile prezentate în continuare: A. energia de rupere. În mod obişnuit criteriile privind alegerea materialelor în funcţie de proprietăţi se formulează considerând diversele caracteristici care exprimă cantitativ proprietăţile acestora. etc. conţinutul de impurităţi. calitatea suprafeţelor semifabricatelor. de exemplu. criteriul de selecţie a materialelor va fi Rm > 300 N/mm2. rezistivitatea electrică. în această categorie sunt incluse: − criteriile privind caracteristicile mecanice care trebuie asigurate (în condiţiile de temperatură şi mediu de lucru corespunzătoare produsului ce trebuie realizat): duritatea. Criteriile privind proprietăţile materialelor sunt principalele criterii folosite pentru alegerea acestora. limita de curgere. rezistenţa la oboseală.. structura. conductibilitatea termică. dacă se notează cu CAP nivelul limită (minim sau maxim) acceptabil (din punctul de vedere al aplicaţiei pentru care trebuie ales materialul) al unei caracteristici de material şi cu CAM nivelul (aceleiaşi caracteristici) asigurat de materialele din gama considerată la selecţie. dimensiunile şi masa semifabricatelor. criteriul de selecţie a materialelor se poiate scrie ρ ≤ 4000 kg/m3. iar dacă aplicaţia impune ca materialele să aibă densitatea mai mică decât 4000 kg/m3. coeficientul de dilatare termică. Pentru ierarhizarea criteriilor şi stabilirea ponderii (coeficientului de importanţă) cu care fiecare 323 .. alungirea procentuală după rupere. etc. − criteriile privind caracteristicile fizice care trebuie asigurate: densitatea.

ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR criteriu trebuie considerat la luarea deciziilor privind alegerea materialelor se poate folosi metoda prezentată în figura 14. i ≠ j şi. Kn..1. De exemplu. i ≠ j şi aij +aji = 1 şi întocmeşte un tablou numit matricea preferinţelor. De asemenea. a31 = 0.K2.3 rezultă considerând perechea de criterii (K1.. dacă pentru o aplicaţie trebuie ales un material care să asigure un nivel ridicat al rezistenţei mecanice a pieselor şi un nivel scăzut al masei acestora. pentru stabilirea valorilor ponderilor aij se consideră pe rând perechile de criterii (Ki. Kj. dacă pentru o aplicaţia trebuie ales un γ material care să asigure un nivel ridicat al rigidităţii pieselor (deformaţii elastice mici ale pieselor în prezenţa solicitărilor mecanice) şi un nivel scăzut al masei acestora... . • se calculează suma ponderilor parţiale corespunzătoare fiecărui criteriu (suma pondrilor înscrise pe fiecare coloană a matricei preferinţelor) Spj = ∑ aij şi suma tuturor ponderilor parţiale înscrise în matrice S p = n(n − 1) 2 = i1 n . . presupunând că numai criteriile Ki şi Kj intervin în alegerea materialului. • echipa de proiectare stabileşte valorile ponderilor parţiale aij. j = 1. criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând E caracteristica (sintetică) numită modul de elesticitate specific KE = .Ki. . . K3) şi apreciind că. iar g acceleraţia R gravitaţională) K R = m .. la aplicarea căreia se parcurg următoarele etape: • se precizează criteriile care se iau în considerare K1. în cazul când numai aceste două criterii se iau în considerare. ρ fiind densitatea materialului.7 şi a13 = 0. se estimează coeficientul de importanţă al fiecărui criteriu (de exemplu.. iar dacă γ trebuie ales un material care să asigure în mod eficient o bună comportare a 324 . respectarea criteriului K1 asigură în proporţie de 70% luarea unei decizii bune la alegera materialului). definită prin raportul dintre rezistenţa la rupere a materialului Rm şi greutatea specifică γ (γ = ρg. Pentru ca numărul criteriilor utilizate la selecţia materialelor în funcţie de proprietăţi să fie cât mai mic (în scopul facilitării alegerii) se apelează la formularea unor criterii bazate pe caracteristici sintetice (care înglobează mai multe caracteristici ale materialului).n ( ∑ a j = 1) şi pe această baza se poate j =1 Sp face ierarhizarea după importanţă a criteriilor. Kj). • se calculează ponderea cu care trebuie considerat fiecare criteriu la n Spj alegerea materialelor aj = . criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând caracteristica (sintetică) denumită rezistenţă mecanică specifică KR.

ajn . ...privind caracteristicile diverselor materiale comerciale... .. . ..9). . ... ai . Etapele metodei de stabilire a coeficienţilor de importanţă ai criteriilor privind alegerea materialelor în funcţie de proprietăţi După stabilirea şi ierarhizarea în funcţie de importanţă a criteriilor de alegere a materialelor pe baza proprietăţilor pe care trebuie să le asigure în aplicaţia considerată. 14... scap. ai1 .. DEFINIREA CRITERIILOR CRITERIUL K1.. Kj.. . ... ... .... documentele cele mai utilizate fiind standardele. cuprind date concrete privind caracteristicile asigurate de fiecare marcă de material şi indicaţii precise privind prelucrările tehnologice ce conduc la stările structurale corespunzătoare obţinerii acestor caracteristici şi facilitează astfel alegerea lor pentru o anumită aplicaţie.... . an1 Sp1 K1 ....... Kn Spj = ∑ aij = i1 n . . manuale etc... acestea grupează materialele după destinaţie (de exemplu... Ki ...... Ki..1... se poate face o primă selecţie a materialelor. .. aij .. criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând caracteristica (sintetică) numită rezistenţă relativă la oboseală R KO = O .. K1 ... . aj1 ... ... .. aji .. .. . .. ....... deoarece.. .. Kn Kn a1n . . 3..... 325 . ani Spi n .. normative.. Ki a1i .. În acest scop se folosesc datele existente în standarde. .. .... .... Kj a1j . an Fig..... ...1. fontele şi aliajele neferoase recomandate pentru diferite utilizări)... aşa cum s-a putut constata în capitolele anterioare. Kj ... Spn S p = ∑ S pj j =1 aj = Spj Sp a1 .. Rm Valorile unor astfel de caracteristici sintetice asigurate de diversele materiale comerciale sunt prezentate în tabelul 14. ÎNTOCMIREA MATRICEI PREFERINŢELOR DETERMINAREA SUMEI PONDERILOR PARTIALE ALE CRITERIILOR DETERMINAREA SUMEI TOTALE A PONDERILOR DETERMINAREA COEFICIENTILOR DE IMPORTANTA AI CRITERIILOR .. aj ... .. ain . anj Spj . .Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice pieselor la solicitări variabile... cataloage.. în cazul materialelor metalice există standarde pentru oţelurile.. RO fiind rezistenţa la oboseală a materialului (v...

.8.70.4.n).5.7 1.4.1.2 170.33 7...20 11.10........0.75.100 40..10.. kN/mm2 200.jk...7...1.....0.1200 1000...92....1.200 200..20.9 7...6..1.1...8 0.50 60. notată GMP.2 3.2....72 107.. metoda prezentată anterior) şi nivelele limită acceptabile ale caracteristicilor de material. • din analiza care a condus la constituirea gamei materialelor cu proprietăţi adecvate se cunosc.9 2..2500 600...00 0..5..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 14.. care respectă toate criteriile 326 .1.7.9....3 24.8.3..210 200.6 12...8 7.220 200...11.3..8. CAP..0 10.1...7.750 520..n (stabiliţi folosind..25 1.800 450..00 1.2 6..110 140..6 8.14.4 8..... j = 1.4500 E.8 6..900 400..5. uscat Lemn esenţă moale.9.2.3.2 8.....6.2 8.8..5 2.220 190.4 12.17. pentru toate materialele Mk..110 43.9 7....4. Pentru alegerea celui mai potrivit material din această gamă se poate utiliza următoare metodologie: • se consideră că gama materialelor cu proprietăţi adecvate..210 180..2..n...60 2.4 4.5 2..1.1..8....5 3.1. N/mm2 350..8..0.190 115..7..80 3000.850 600.0.4 0...n.2.8.16.....9 8...90 km 4. t/m3 7..1.....7.....28 6.... k = 1..650 200.1 9.950 1800..7 1.. nivelurile caracteristicilor asiguarete CAM..60 20........210 200.8......7....7.550 700.1300 450....1000 200..8..5 0.40 70.. k = 1.9.10.1 8.12.1.6..47 0..0..7 4..210 210.9. de exemplu..8..14...9.m).9 7. cuprinde m materiale (marcate Mk.7.1.4...6.4 8...1400 650.8..3 6.. care îndeplinesc integral cele n criterii de selecţie (notate j = 1.0.220 90....9..m..210 K R..7 7.....10. j = 1.180 28...3 6..100 50.7..0.8..91 2.1200 300......210 200..3.... având coeficienţii de importanţă aj.1300 110..8....3 1..8.9.32 40.. Principalele caracteristici tehnice ale unor materiale comerciale Materialul Oţeluri carbon de uz general Oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (tratate termic) Oteluri pentru conducte şi recipiente sub presiune (laminate termomecanic) Oţeluri inoxidabile feritice Oţeluri inoxidabile austenitice Oţeluri inoxidabile duplex Oţeluri maraging Superaliaje tip Inconel Superaliaje tip Nimonic superaliaje tip Hastelloy Alame Bronzuri cu Sn sau cu Al Aliaje Cu – Ni Bronzuri cu beriliu Aliaje pa bază de Al deformabile (călite şi îmbătrânite) Aliaje pe bază de Ti Aliaje pe bază de Mg Polietilenă Polipropilenă Politetrafluoretilenă (teflon) Poliamide (nylon) Policlorură de vinil Lemn esenţă tare....1 8.... Materialele care respectă toate criteriile privind proprietăţile impuse de aplicaţia în care urmează a fi utilizate alcătuiesc gama materialelor cu proprietăţi adecvate. uscat Compozite poliesteri + fibre de sticlă ρ.8.10 70.7.95 0.8.50...5.1 4. k = 1.3...115 85.8....520 500.....5..5.8 8.j.8 5....135 68.....210 140.7.1.4.7.2 Rm.500 400. j = 1.2..1..0 7..10.11 9..8..90.6..9 7.......6 4.1 2.5.m.2 1..

materialul cu cea mai mare valoare a acestui indicator fiind (din punctul de vedere al caracteristicilor asigurate) cel mai potrivit pentru aplicaţia avută în vedre. evident..... j = 1.m.n.m. respectă toate criteriile de selecţie Kj. indicatorii parţiali se calculează cu relaţii de forma: CA M .k. astfel încât îndeplinirea fiecărui criteriu de către un material (notată cu 1) să constituie un argument în favoarea alegerii acestuia pentru o anumită aplicaţie.. k = 1.. k = 1. în ordinea descrescătoare a valorilor indicatorului ICT.k. dacă criteriul de selecţie Kj este formulat analitic în forma Ijk = CA P . * prelucrarea semifabricatelor la forma..m..jk ≥ CAP..jk analitic în forma „max”..m.j. se calculează indicatorul global al proprietăţilor (caracteristicilor tehnice) ICT.. j = 1.2) • se ierarhizează materialele Mk.m se stabilesc indicatorii parţiali Ijk. j = 1... * prelucarerea semifabricatelor la forma. CT = j1 n „min”. k = 1.jk . B.m. * obţinerea caracteristicilor materialului impuse de condiţiile tehnice ale 327 . scrise analitic în forma „min” CAM. j = 1.j .jk ≤ CAP. de exemplu.. sau Ijk = CA P . j = 1..k = ∑ ajIjk ... dimensiunile şi caliatea suprafeţelor impuse de realizarea produselor se face cu scule. Un set de criterii de acest tip poate avea. care exprimă măsura în care materialul satisface criteriile de selecţie Kj..n. dacă fiecare din materialele Mk. k = 1. dacă criteriul de selecţie Kj este formulat CA M .j (14. iar neîndeplinirea fiecărui criteriu (notată cu 0) să diminueze şansele de alegere a acestui material. dispozitive sau maşini universale (prelucrarea semifabricatelor nu necesită utilizarea de scule. • pentru fiecare din materialele Mk.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Kj..n.. fără a fi necesară aplicarea unor procedee sau operaţii operaţii tehnologice speciale.. k = 1.. Criteriile privind procesarea tehnologică a materialelor în vederea obţinerii semifabricatelor sau produselor se formulează în mod obişnuit într-o formă calitativă (atributivă). folosind relaţia: I . dimensiunile şi calitatea suprafeţelor impuse de realizarea produselor se face cu tehnologii obişnuite. j = 1. dispozitive sau maşini speciale). următoarea alcătuire: * materialul este disponibil pe piaţă în cantităţile şi sub forma semifabricatelor necesare pentru realizarea produselor (materialul nu trebuie elaborat şi transformat în semifabricate pe baza unor comenzi speciale lansate către producător). • pentru fiecare din materialele Mk. k = 1.n.n. Ijk ≥ 1.j sau în forma „max” CAM.n.

se trece la analiza măsurii în care materialele din gama GMP ≡ {M1.. aplicând aceiaşi metodă ca şi în cazul criteriilor privind proprietăţile. a ′j . din GMP îndeplinesc criteriile K ′j . k = ∑ a ′j I ′jk ..2).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR produsului care se realizează nu necesită aplicarea unor tratamente termice. respectarea acestora determinând alegerea materialelor şi tehnologiilor de fabricaţie care asigură realizarea în condiţii economice (cu cheltuieli cât mai mici) a produselor necesare într-o aplicaţie tehnică... a 2 . în care elementele matricei. K ′q incluse în setul de criterii privind ′ ′ ′ procesarea materialelor. a q . ( ∑ a /j = 1 ) şi se face apoi ierarhizarea criteriilor după valoarea coeficienţilor j =1 q a ′j . numit matricea performanţelor tehnologice (de forma celui prezentat în fig. transformării lor în semifabricate şi prelucrării acestora pentru obţinerea produselor sunt deosebit de importante.4) şi se poate face ierarhizarea materialelor din GMP în ordinea descrescătoare a valorilor indicatorului IPT. k = 1…q : 1.3) I ′jk =  0.k. k = 1…m. întocmind un tablou. materialul cu cea mai mare valoare a acestui indicator fiind cel mai avantajos din punctul de vedere al comodităţii achiziţionării şi comportării la prelucrarile tehnologice necesare transformării sale în produse.. …. * posibilităţile apariţiei defectelor de material sau de rebutare a produselor în timpul prelucrărilor tehnologice sunt minime. 14. k = 1…m j =1 n (14. Mm} respectă aceste criterii. chimice sau termochimice. …. Criteriile privind costurile (cheltuielile) aferente elaborării materialelor.. se calculează indicatorul global al performanţelor tehnologice IPT. Criteriile privind procesarea materialelor se pot ierarhiza în funcţie de importanţă.k. j = 1…q. se stabilesc coeficienţii de importanţă a1 . După stabilirea şi ierarhizarea în funcţie de importanţă a criteriilor privind procesarea tehnologică. ′ adică pentru fiecare din criteriile K 1 . daca materialul M k respecta criteriul K ′j  (14. folosind relaţia: I PT . daca materialul M k nu respecta criteriul K ′j  Pentru fiecare din materialele Mk. M2. K ′2 . k = 1…m. numite indicatorii parţiali ai performanţelor tehnologice I ′jk .... exprimă măsura în care fiecare din materialele Mk. k = 1…m.... C. Mk. În mod obişnuit. aceste criterii se formulează în funcţie de costul total al 328 .

. I I / j1 ... 14. IPT. a a I PT ... ...k reprezintă costul total al realizării semifabricatelor dintr-un material Mk ∈ GMP şi/sau al obţinerii produselor necesare unei anumite aplicaţii.2.m. I I / jk ...... . Mm / I 12 / I 22 K 1/ / K2 a1/ / a2 / I 11 / I 21 ..m. k = 1. I I / j2 . definite prin relaţia: CT .... + a PT I PT ...Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice realizării produselor cu performanţele tehnice impuse de aplicaţia în care sunt utilizate. cu formula: a I . ....k ..k... k = CT CT k C r . / I 1m / I 2m ...1 IPT.. (14..6) I PTE .m Fig. Configuraţia matricei performanţelor tehnologice ale materialelor Criteriul realizării cu costuri minime a produselor necesare unei aplicaţii tehnice se consideră la luarea deciziei finale privind alegerea materialelor. / q1 ..5) CTref în care CT.. .. IPT... (14. k = ∑ a ′j I ′jk j =1 n / j ....k = . iar CTref este costul total al realizării aceluiaşi tip de semifabricate şi/sau al obţinerii aceluiaşi tip de produse dintr-un material de referinţă (din GMP sau din afara acestei game). . / q2 ..2.k . k = 1.. / q . / q . CRITERIUL PONDEREA CRITERIULUI M1 INDICATRII PARTIALI I /jk PENTRU MATERIALUL Mk ⊂ GMP M2 .. .. / qk . / I qm IPT. . Pentru a compara materialele din GMP prin prisma costurilor totale implicate de obţinerea semifabricatelor şi/sau de utilizarea acestora la realizarea produselor necesare unei aplicaţii se pot utiliza costurile relative Cr...k C r . / I 1k / I 2k .. K K / j .... I /jm .. .. Câteva date cu caracter informativ privind costurile relative ale unor materiale (metalice şi nemetalice) utilizate frecvent în aplicaţiile tehnice sunt prezentate în tabelul 14.. . .. Mk ....2 .. calculând pentru fiecare material Mk ∈ GMP indicatorul global al performanţelor tehnico-economice (numit şi meritul global) IPTE.k 329 .......

5 2. Incoloy. materialele Mk ∈ GMP care au meritul global cel mai ridicat trebuie să fie cele preferate pentru aplicaţia tehnică considerată.2.2.k şi costurile aferente prelucrării tehnologice pentru materialele din GMP sunt apropiate.5 270.5 8.13 6. Bronzuri.18 19.7) . k = 1...1.1.6 2.8..9 6.0 10..8 2. Udimet Titan şi aliaje de Ti (produse obţinute prin DP + TT) Polietilenă. evident. k = 1.0...k.2. Răşini acrilice şi fenolice Politetrafluoretilenă (Teflon). care are la bază următoarele principii: − • orice produs este purtătorul material al unor funcţii capabile să satisfacă anumite necesităţi ale utilizatorilor (un produs nu trebuie privit ca un ansamblu de părţi materiale..5..9 1..8 2..m.9. k = C r . ţinând seama de acest principiu..3... se poate stabili cu formula: I CT .....45 5.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în care aCT este coeficientul de importanţă global al criteriilor privind caracteristicile tehnice ale materialelor.120 25. ci ca un ansamblu de utilităţi). benzi..4.3. Alame (produse obţinute prin turnare) Aliaje Cu – Ni (produse laminate sau turnate) Superaliaje de tip Nimonic.1. Valorile informative ale costurilor relative ale unor materiale utilizate în tehnică MATERIALUL Oteluri de uz general (bare laminate) Oteluri de uz general (table....1.400 Dacă valorile indicatorului IPT..9...0 1..k O metodă modernă ce poate fi utilizată la luarea deciziei finale privind selecţia materialelor pentru o aplicaţie tehnică este analiza valorii (analiza tehnico−economică a utilităţii).5... profile) Oţeluri carbon pentru construcţia de maşini (produse laminate) Oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (produse laminate) Oteluri carbon şi slab aliate pentru scule Oţeluri inoxidabile şi refractare (produse laminate) Fonte albe şi cenuşii (produse obţinute prin turnare) Fonte modificate (produse obţinute prin turnare) Aluminiu şi aliaje de Al (produse oţinute prin DP + TT) Aluminiu şi aliaje de Al (produse obţinute prin turnare) C= r C T C ref T * MATERIALUL Cupru.8 5.5. I PTE ..8.. analiza oricărui produs trebuie realizată pornind de la sistemul de 330 * Costurile CT şi CTref sunt calculate în lei/kg de semifabricat . Alame (produse obţinute prin DP) Cupru.1.. indicatorul global al performanţelor tehnico – economice IPTE..4...m. ABS.9.5 7. Poliamide (Nylon) Fibre de sticlă Compozite polimerice cu fibre de sticlă sau de carbon Cr = CT CTref * 1..4.4. Inconel.. iar aPT – coeficientul de importanţă global al criteriilor privind performanţele tehnologice ale materialelor (aCT + aPT = 1). Polistyren Policlorură de vinil.. Polipropilenă. Bronzuri.21 100..2. Tabelul 14..k (14..7...14 36.40 3..

în cadrul căruia funcţiile sunt împărţite în categorii de importanţă: funcţii de bază (principale). Aplicarea acestor metode este utilă şi conduce la rezultate bune. acest principiu fiind denumit principiul raportului maxim între utilitate sau valoare de întrebuinţare şi cost. se poate construi un grafic de corelare i =1 f utilitate – cost de tipul celui prezentat în figura 14. ţinând seama de acest principiu. ci = i . de către o echipă de proiectare bine structurată (care cuprinde ingineri cunoscători ai aplicaţiei ce se analizează. care corespund unor necesităţi reale (efective. dacă problema alegerii materialelor pentru o aplicaţie tehnică se tratează etapizat. ingineri specializaţi în domeniul tehnologiilor de fabricaţie. nu trebuie să conducă la ideea că aceste metode simplifică problemele. i = 1. Considerând că produsul analizat are f funcţii şi că la fiecare funcţie corespunde un coeficient importanţa αi. Ci fiind costul aferent realizării funcţiei.f ( ∑ α i = 1 ) şi o pondere a costului i =1 f C de realizare ci. Aspectele anterior prezentate evidenţiază cu claritate complexitatea problemelor privind alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice..f. ţinând seama de următoarele recomandări: • în prima etapă de rezolvare a problemei se analizează cu atenţie 331 . la analiza oricărui produs trebuie calculată ponderea costurilor implicate de realizarea fiecărei funcţii şi trebuie examinată corelaţia ce există între aceasta şi ponderea funcţiei (coeficientul de importanţă al funcţiei) în asigurarea utilităţii (calităţii) globale a produsului. pentru ca produsul obţinut să se caracterizeze printr-un raport maxim utilitate/cost).. directe) ale celor care utilizează produsul şi funcţii auxiliare (secundare). care contribuie la îndeplinirea normală a funcţiilor de bază sau care fac produsul mai uşor de vândut şi cresc reputaţia pe piaţă a acestuia. i = 1.. iar CT CT – costul total al produsului ( ∑ ci = 1).. Din analiza unor astfel de grafice rezultă care sunt funcţiile produsului pentru care costurile sunt disproporţionate în raport cu contribuţiile lor la utilitate şi se pot găsi modalităţile de eliminare a neconcordanţelor cu efecte negative asupra costurilor (eliminarea funcţiilor inutile sau operarea unor modificări tehnologice privind realizarea funcţiilor care implică costuri ridicate).Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice funcţii al acestuia. economişti specailizaţi în domeniul costurilor etc. care să constituie suportul luării deciziilor pertinente privind rezolvarea unor astfel de probleme. • pentru orice produs trebuie să existe o corelaţie optimă între funcţiile asigurate şi resursele alocate pentru realizarea acestora. ingineri specializaţi în domeniul materialelor.). diminuează responsabilitatea membrilor echipei de proiectare şi micşorează cerinţele privind competenţa acestora.3. Încercarea de a recomanda unele metode cantitative.

5. pot fi îndeplinite atât de materialele metalice. aşa cum se arată în schema din figura 14. pentru cele două aplicaţii descrise anterior alegerea tipurilor de materiale se realizează aşa cum sugerează schemele prezentate în figurile 14. materialul din care acesta urmează să fie confecţionat trebuie să prezinte caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate.4. de exemplu. condiţii care. tipurile sau mărcile de materiale adecvate din această familie. cât şi de materialele compozite durificate cu fibre. se pot adăuga acestora şi criterii din celelalte categorii (criterii privind procesarea tehnologică sau criterii privind costurile). materialul din care acesta urmează să fie confecţionat trebuie să se caracterizeze prin rezistenţă mecanică ridicată. • după selectarea familiei din care trebuie să facă parte materialul ce va fi utilizat la confecţionarea produsului.7. 332 . de exemplu. menţinând în prim plan cerinţele privind proprietăţile şi adăugând eventual acestora şi criterii privind caracteristicile tehnologice sau costurile. dacă produsul care trebuie realizat este un recipient sub presiune care urmează a fi amplasat pe o aeronavă. 14. pe această bază. aşa cum se arată în schema din figura 14. dacă produsul care trebuie realizat este un recipient de stocare a unui gaz combustibil (pentru utilizare casnică) sub presiune. se stabilesc categoriile.3. la soluţia alegerii unui material din familia compozitelor durificate cu fibre.6 şi 14. de exemplu. Configuraţia unui grafic de corelare utilitate – cost obţinut prin aplicarea analizei valorii la un produs industrial • dacă în prima etapă de rezolvare a problemei criteriile privind proprietăţile nu sunt suficiente pentru selectarea familiei de materiale adecvate aplicatiei avute în vedere. se stabilesc principalele proprietăţi (caracteristici) pe care trebuie să le posede materialul din care acesta urmează să fie confecţionat şi.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR condiţiile tehnice ce caracterizează produsul care trebuie realizat. decizia utilizării unui material metalic fiind justificată de compararea celor două familii de materiale prin prisma costurilor. tenacitate mare şi densitate cât mai mică. se poate încerca selectarea clasei (familiei) de materiale potrivite pentru fabricarea produsului. ceea ce conduce. Fig.

Shema alegerii familiei de materiale pentru un recipient de stocare sub presiune a unui gaz combustibil • metodele prezentate anterior se pot utiliza în etapa finală. Shema alegerii familiei de materiale pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă Fig. Shema alegerii tipurilor de materiale metalice pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă .Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Fig.5.4. 14. Schema alegerii tipurilor de materiale compozite pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă Fig. 14.6. aşa cum s-a arătat mai înainte. pentru a decide care dintre tipurile de materiale selectate în etapele precedente (care alcătuiesc gama materialelor cu proprietăţi adecvate GMP) corespunde cel mai bine cerinţelor tehnico-economice ce definesc aplicaţia avută în vedere. 14. 14.7. pentru ca eficienţa aplicării acestor metode să fie corespunzătoare este necesar ca numărul materialelor Mk din GMP să fie cât mai 333 Fig.

La aplicarea acestei metode tehnologice de exploatare a sondelor. se poate aprecia că durabilitatea unei prăjini de pompare este în directă dependenţă cu mărimea coeficientului de siguranţă c. cataloage. În ţara noastră şi în multe alte ţări de pe glob. tensiunea medie σ + σ min σ max (1 + R) σ − σ min σ max (1 − R) σ m = max = > 0 şi σ v = max = σv.. Ciclurile de solicitare ale prăjinilor din compunerea garniturii de prăjini de la o sondă sunt (în mod obişnuit) ondulant-pozitive (cu coefcientul de asimetrie σ R = min = 0.3. ciclurile de solicitare având perioada aproximativ egală cu durata unui ciclu de lucru al pompei de adâncime.. mărcile de oţel adecvate (care alcătuiesc GMP pentru această aplicaţie) se pot alege folosind prescripţiile din standardul SR EN 10028. având rolul de a transmite mişcarea rectilinie alternativă de la instalaţia de suprafaţă la pistonul (cilindrul) pompei de adâncime cu care se realizează extracţia ţiţeiului din zăcământ. În timpul utilizării într-o sondă aflată în exploatare..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR mic.7 ) sau (mai rar. 14. garnitura de prăjini (alcătuită din prăjini de pompare asamblate cap la cap) este una din componentele principale ale echipamentului de lucru.. în condiţii de funcţionare defectuoasă a σ max instalaţiei de pompare) alternante (cu –0. σmax > 0.8. Ca 2 2 2 2 urmare. Configuraţia constructivă a prajinilor de pompare este dictată de rolul lor funcţional şi de tipul materialului utilizat la confecţionarea acestora şi este prezentată în figura 14.0.4 < R < 0) şi au ca tensiuni caracteristice: tensiunea maximă.3. pompajul de adâncime cu prăjini se utilizează ca metodă de extracţie a petrolului (ţiţeiului) la 65. normative sau prescripţii tehnice.85% din sondele aflate în producţie. pe baza interpretării dinamogramelor înregistrate la sonda respectivă. pentru aplicaţia constând în realizarea recipientului de stocare a gazului gombustibil (anterior discutată). Un studiu de caz privind alegerea materialelor Pentru a evidenţia complexitatea problemei alegerii materialelor pentru aplicaţiile tehnice se prezintă un studiu de caz privind materialele selectate şi utilizate de diverşi producători pentru realizarea prăjinilor de pompare a petrolului din zăcăminte. tensiunea minimă σmin = Rσmax. dată de relaţia: 334 . prajinile de pompare sunt supuse unor solicitări axiale variabile.9. Acest fapt este ilustrat în figura 14. care prezintă o modalitate de estimare a caracteristicilor ciclurilor de solicitare ale prăjinilor de pompare din diferite zone ale garniturii de prăjini ce echipează o sondă. de exemplu. această cerinţă putând fi uşor respectată dacă se face o selecţie a tipurilor de meteriale pe baza informaţiilor cuprinse în standarde.

8) în contextul argumentelor anterior prezentate. sarcinile (dinamice) datorate inerţiei şi fenomenelor oscilatorii ale garniturii de prăjini Fd. etc. K R = m şi cu γ σ mărimea rezistenţei la oboseală relative K O = −1 .1 σ max . creşterea valorii modulului de elasticitate specific al E materialului prăjinilor K E = . produc ruperea prin oboseală a prăjinii considerate. Analizând relaţia (14. (14. determină micşorarea deformaţiilor axiale şi γ curburilor locale ale garniturii de prăjini ce echipează o sondă aflată în exploatare şi asigură astfel o funcţionare mai eficientă a instalaţiei de pompare.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Rm σ max. Fmax este rezultanta unui Fmax şi aria secţiunii transversale a prăjinii S p = 2 4 grup de sarcini axiale ce are ca principale componente: greutatea proprie a prăjinilor de pompare Fg. 335 . greutatea coloanei de lichid pompat F1. implicit. cu corozivitatea determinată de salinitate şi de conţinuturile de CO2 şi H2S dizolvate). forţele de frecare (între prăjini şi ţevile de extracţie. rigidităţile la tracţiune şi încovoiere ale prăjinilor fiind în directă proporţionalitate cu această caracteristică. Rm Comportarea în exploatare a prăjinilor de pompare are ca factor de influenţă şi modulul de elasticitate longitudinal al materialului acestora E. ca urmare. πd 2 . Rm este rezistenţa la rupere a materialului prăjinii. Intensităţile majorităţii acestor componente (Fg. având acelaşi coeficient de asimetrie ca şi ciclurile solicitării de lucru. Fd. Ff1. Tensiunea maximă (σmax) a ciclurilor solicitării de lucru a unei prăjini are mărimea dată de raportul dintre forţa maximă de solicitare axială a prăjinii. energia consumată la exploatarea unei sonde prin pompaj de adâncime) sunt în dependenţă liniară cu caracteristica γ. iar σ−1 – rezistenţa la oboseală (prin solicitare alternant-simetrică.) Ff. forţa de flotabilitate a garniturii de prăjini Ff1.1 este tensiunea maximă a ciclurilor limită care. Ff) sunt direct proporţionale cu greutatea specifică a materialului prăjinilor γ = ρg şi.8) = c= Rm σ max (1 − R) + (1 + R ) σ −1 în care σmax. cu R = −1) a prăjinii de pompare în mediul de lucru din sondă (amestec ţiţei−ape de sondă. intensităţile forţei Fmax şi tensiunii σmax (şi. între pistonul şi cămaşa pompei de adâncime. se poate aprecia că durabilitatea prăjinilor de pompare creşte o dată cu rezistenţa R mecanică specifică a materialului din care sunt confecţionate.

KE) pot servi la efectuarea unei analize comparative a diverselor materiale utilizate sau cu perspective de utilizare la confecţionarea prăjinilor de pompare... A. KO.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. Determinarea caracteristicilor ciclurilor de solicitare ale prăjinilor de pompare Caracteristicile precizate anterior (KR. Standardele şi normele existente clasifică oţelurile pentru prăjini de pompare în următoarele clase de rezistenţă: a) oţeluri grad C.8.14. Oţelurile sunt materialele tradiţionale pentru prăjinile de pompare. recomandate pentru prăjinile supuse în exploatare la sarcini mici sau mijlocii. Configuraţia constructivă şi dimensiunile produsului prăjină de pompare Fig. în medii de lucru slab corozive. caracteristicile de rezistenţă mecanică prescrise (Rm = 630.790 N/mm2) sunt realizate de oţelurile 336 .9. 14.

12.15.3 %)..3 %). În cazul mediilor corozive. caracteristicile de rezistenţă mecanică impuse (Rm = 790.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice carbon sau slab aliate de tip C−Mn (cu %Cm = 0.. în locul tratamentelor de normalizare sau normalizare + revenire. în figura 14. %Nim = 1 % şi %Mom = 1%..17 %.0..4 % şi %Mnm = 1. %Nim = 1.15.2.... în medii de lucru cu corozivitate scăzută.. rezistenţa la oboseală este influenţată substanţial şi de frecvenţa ciclurilor de solicitare variabilă. b) oţeluri grad D..7 % şi %Mom = 0.11 se prezintă sintetic modul în care starea suprafeţelor prăjinilor şi mediul de lucru influenţează rezistenţa la oboseală a acestora.. %Nim = 1.0. d) oţeluri speciale.. aşa cum indică datele prezentate în tabelul 14...0.. %Crm = 1. aşa cum arată diagramele din figura 14..17.1.4 %.965 N/mm2) sunt realizate de oţeluri slab aliate de tip Cr−Mo (%Cm = 0. destinate prăjinilor solicitate moderat în timpul pompajului.3..2 % şi %Mom = 0. asigură rezistenţe mecanice superioare ale prăjinilor şi ameliorează comportarea lor la oboseală în aer şi în mediile corozive saline.. • Rezistenţa la oboseală (în aer sau în mediu coroziv) a prăjinilor de pompare este cu 40..0.35.3. în stările structurale conferite prin aplicarea unor TT finale de normalizare + revenire sau îmbunătăţire.4.45 %..1.55 % mai scăzută decât rezistenţa la oboseală a materialului din care sunt confecţionate (determinată pe epruvete polizate)..0 % şi %Mom = 0.0.. se recomandă utilizarea unui oţel Ni−Mo (%Cm = 0.7 %.23 %. %Crm = 16...2. cu TT final de normalizare + revenire înaltă..3.. dificultăţile tehnice ridicate de aplicarea călirii martensitice clasice (cu încălzirea pieselor în cuptor şi răcirea ulterioară în băi de ulei sau apă) la prăjinile de pompare pot fi depăşite dacă se utilizează încălzirea prin inducţie cu curenţi de medie frecvenţă (8000.10000 Hz) şi răcirea cu jeturi de apă..8.2.0. Cercetările întreprinse pentru creşterea caracteristicilor de exploatare ale prăjinilor de pompare din oţel au condus la concluziile următoare: • Aplicarea TT final de îmbunătăţire. recomandate pentru prăjinile de pompare cu condiţii grele de lucru: sarcini mari de pompare şi medii saline contaminate cu CO2 (fără H2S) sau sarcini de pompare moderate şi medii de lucru puternic corozive (medii saline cu CO2 şi H2S). ce asigură (după calire+ revenire) caracteristici de rezistenţă mecanică la nivelul oţelurilor grad D şi rezistenţe la oboseală (în aer şi în mediul coroziv de sondă) superioare celor prezentate de celelalte oţeluri pentru prăjini.1..0.6 %) în stare normalizată.42 %. aşa cum indică diagramele prezentate în figura 14... în medii de lucru saline (fără H2S).3 %) sau Cr−Ni−Mo (%Cm = 0. recomandate pentru prăjinile supuse în timpul pompajului la sarcini mari sau foarte mari.. un exemplu tipic de oţel aparţinând acestei clase este cel cu %Cm = 0..4.65. c) oţeluri grad K.. 337 .0.3...1. %Crm = 0.10.

Aliajele pe bază de aluminiu reprezintăo altă categorie de materiale a cărei utilizare la confecţionarea prăjinilor de pompare a fost cercetată.2.75.1. %Mgm = 2.600 N/mm2 şi caracteristici KE = 2..6⋅106 m (puţin mai mică decât a oţelurilor) şi KR = (1.9 %. Cercetările au arătat că aliajele pe bază de Al potrivite pentru această aplicaţie sunt aliajele deformabile şi durificabile structural prin TT... B. care induc tensiuni reziduale de compresiune în stratul superficial al pieselor.20) ⋅104 m (mai mari ca la oţeluri.10. aceste aliaje capătă structuri alcătuite dintr-o matrice de soluţie solidă a componentelor şi faze durificatoare (semicoerente sau necoerente cu matricea) uniform distribuite în matrice. aliajul 7075.6. tabelul14. Cr. cu rugozitatea suprafeţelor acestora Rz.2. 338 . Al2Mg3Zn3 (faze T’ sau T).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.11..). din clasa 7000 (de exemplu. %Cum = 1.2. şi cu mărimea tensiunilor reziduale de compresiune din stratul superficial al prăjinilor (introduse în cursul procesului tehnologic de fabricare sau prin operaţiile de durificare superficială practicate) σr.1. călire superficială.. Ti..14. La utilizarea acestor aliaje pentru confecţionarea prăjinilor de pompare trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • Aliajele asigură prăjinilor rezistenţa la tracţiune Rm = 475. Influenţele stării suprafeţei şi mediului de lucru asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel • Creşterea rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel se poate realiza dacă se aplică acestora operaţii finale de durificare superficială (ecruisare prin rulare sau prin sablare cu jet de alice. S-a constatat că rezistenţa la oboseală a prăjinilor σ−1 este în dependenţă liniară cu rezistenţa la rupere a oţelului din care sunt realizate Rm.. prin aplicarea unor TT de tipul T7.. Zr). cu %Znm = 5. etc.3). 14. v. Rezistenţa la oboseală în aer a oţelurilor pentru prăjinile de pompare Fig.2..1 %.0 % şi adaosuri de Mn. Al2CuMg (faze S’ sau S) etc. de tip MgZn2 (faze M’ sau M)..

60 % a Rm.1). Influenţele mediului de lucru şi frecvenţei ciclurilor de solicitare asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel grad D Fig.. aşa cum sugerează diagramele din figura 14.6.14. Fig. menţineri de 1000 ore la 200 oC pot determina diminuarea cu 50. pentru viitor (când costurile de fabricare vor înregistra scăderi datorită progresului tehnic şi tehnologic) se întrevede şi utilizarea compozitelor cu fibre de C.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice • Caracteristicile de rezistenţă mecanică se degradează în timp.8) au 339 . Compozitele cu fibre de sticlă folosite pentru realizarea prăjinilor de pompare (conform soluţiei constructive sugerate de fig. C. caracteristica KO înregistrând valori 0.31. aliajele au o bună rezistenţă la oboseală în mediile saline. 9.33. Compozitele cu fibre de sticlă reprezintă o altă categorie de materiale aplicabile la confecţionarea prăjinilor de pompare. B sau whiskers (trihite) metalice sau ceramice. • Prezenţa mediilor corozive de lucru afectează rezistenţa la oboseală a aliajelor pe bază de aluminiu în măsură mult mai mică decât în cazul oţelurilor.12. Influenţele asimetriei ciclurilor de solicitare şi prezenţei concentratorilor asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din aliaje pe bază de aluminiu • Rezistenţa la oboseală (în aer) a aliajelor pe bază de aluminiu este influenţată în măsură importantă de asimetria ciclurilor de solicitare şi de prezenţa concntratorilor de tensiuni. la nivelul celor tipice oţelurilor înalt aliate cu Cr... v....13. existenţa acestui fenomen (datorat trecerii în stare stabilă a structuriilor metastabile realizate prin TT aplicate) impune limitarea adâncimilor la care pot fi utilizate prăjinile din aliaje de Al şi verificarea periodică a caracteristicilor lor mecanice (însoţită. chiar şi în cazul contaminării acestora cu H2S şi CO2. scap.0. de refacerea structurii printr-un nou TT de călire de punere în soluţie + îmbătrânire).14. dacă piesele din astfel de aliaje sunt menţinute la temperaturi mai mari ca 150.13. eventual.200 oC (de exemplu.14.

Rm = Rmf [fv + (1 – fv) Fig. Dependenţa dintre rezistenţa la rupere şi fracţia volumică a fibrelor la compozitele pentru prăjini de pompare Fig.1⋅103 N/mm2) şi fibre din sticlă E (cu Rmf = 3400 N/mm2 şi ≅ 7. concomitent cu gelifierea. E. 14. printr-o matriţă.60 N/mm2 şi Em = 6. Prăjinile de pompare din astfel de materiale se realizează printr-un proces de pultruziune (tragerea răşinii. deoarece compozitele realizate industrial nu asigură întotdeauna legături interfaciale perfecte între fibre şi matrice (condiţie ce stă la baza stabilirii acestor relaţii). şi Rm (la tracţiune) ale prăjinilor realizate din materiale compozite putându-se estima cu relaţii de forma (v.. întărirea şi maturarea la cald a răşinii în prezenţa unor catalizatori).. cap. 14..14..10) Ef Aşa cum rezultă comparând datele prezentate în tabelul 14.3 şi în diagramele din figura 14.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR matricea de răşină poliesterică sau epoxidică (cu Rmm = 30. Modificarea rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din materiale compozite în funcţie de abaterile de la aranjamentul axial al fibrelor de sticlă 340 . aşa cum rezultă analizând datele prezentate în tabelul 14.14.9) şi (14.15. La utilizarea acestor materiale pentru confecţionarea prăjinilor de pompare trebuie avute în vedere următoarele aspecte tehnice: • Caracteristicile KE şi KR ale compozitelor cu fibre de sticlă sunt superioare celor prezentate de oţeluri.10).55⋅103 N/mm2).9) E = fv Ef + (1 – fv)Em Em ] (14.9⋅103. valorile experimentale ale caracteristicilor E şi Rm ale materialelor compozite diferă de cele calculate cu relaţiile (14.24⋅103 N/mm2) sau din sticlă S (cu Rmf = 4800 N/mm2 şi Ef Em = 8.3. aceste caracteristici sunt dependente de fracţia volumică a fibrelor în structura compozitului fv. armată cu fire paralele din rovrig de fibre de sticlă.7.12): (14.

7 2.15⋅105 7. ..965 860..1030 690.0...850 790.07) 0..06. Grad E şi Grad K).82.... în kg/m3: 7820 pentru oţelurile slab aliate (Grad C. N/mm2 630.04.0.35 (0.2 KR.0 E.1.6 3.Tabelul 14.22.0..32 0.6 Oţel Grad K Oţel Special (aliat cu Cr) Aliaj de Al tip 7075 Compozit cu fibre de sticlă E 2.580 1600.0..9 4.1.7 2... *** KO calculate cu σ-1 determinat pe epruvete polizate....0..31) 0.0. în paranteze sunt valorile lui KO obţinute cu σ-1 determinat pe baza rezultatelor unor încercări efectuate pe prăjini reale.22..27) 0.2.13 1.11 1..31 (0.03.03⋅104 5.10⋅105 N N+r C+R KO *** în aer 0.83 0. calculate cu următoarele densităţi ρ.0...7 2.51 (0..26 (0.12.1..** Mm 2.50 (0..1.93 0.22 1..26 0...1.0.. ** KR şi KE..05) 0.52 (0.90...8 2.0.7 2.** km 0.790 790...34 0.1700 KE.50 0.52 0..9.27 (0.7 2.11) 0.640 750..22.26 (0.2 2.24) 5.49.50..35) 0.5Cu1.56 0..5).06.. N/mm2 2. 2760 pentru aliajul de Al tip 7075 (AlZn6Mg2.49.98.48.....60⋅104 C+r T7 80 % fibre * Costurile relative Cr calculate cu relaţia (14. considerând factorii CT şi CTref exprimaţi în lei/(m de prăjină).20.7 2. 1800 pentru compozitul cu fibre de sticlă. Principalele caracteristici tehnico-economice ale materialelor folosite la realizarea prăjinilor de pompare Materialul Oţel Grad C Oţel Grad E Cr* 1.24.8 5.05⋅105 Starea N C+r N+r C+r Rm..870 810.03 1.......3.33..7 2...0... 7750 pentru oţelurile speciale înalt aliate cu Cr.73.52 0.35) 0...5)....51.25) KO *** în apă salină 0..1.0.81.47.26 1..53 0..27 0.24 (0.0..62 1.710 620.0.930 470.0.14 9...

322 grafic de corelare utilitate-cost. 322 modul de elasticitate specific. Cuvinte cheie analiza valorii. temperaturile şi mediile de lucru) se pot realiza în mai multe variante.ca urmare prăjinile de pompare realizate din materiale compozite cu fibre de sticlă nu pot fi utilizate la temperaturi mai mari de 200 oC. KO calculat cu σ0. 327. pentru fiecare variantă selectându-se materialul adecvat funcţionării în deplină siguranţă a produsului şi care asigură raportul maxim utilitate/cost. 330 cicluri de solicitare.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice • Rezistenţa la oboseală în aer a prăjinilor de pompare din compozite cu fibre de sticlă este caracterizată prin valori KO = 0. rezistenţa la oboseală este mai ridicată dacă solicitările variabile se caracterizează numai prin eforturi de întindere (de exemplu. 321 matricea preferinţelor.. 334 coeficient de importanţă.0. compozitele cu fibre de sticlă având o foarte bună comportare în mediile apoase saline. rezistenţa la oboseală a compozitelor cu fibre de sticlă pentru prăjinile de pompare este substanţial influenţată de abaterile de la aranjamentul axial al armăturii (unidirecţionale) din fibre şi (la fel ca E şi Rm) de caracteristicile legăturilor realizate în procesul de fabricare la interfeţele dintre fibre şi matrice. 324 mentenabilitate. Rezistenţa la oboseală nu este practic afectată de prezenţa mediilor corozive. 340 reciclabilitate. 327 fiabilitate. 327 materiale funcţionale. • Caracteristicile mecanice ale materialelor compozite sunt influenţate negativ de creşterea temperaturii (ce produce degradarea matricei şi legăturilor interfaciale dintre fibre şi matrice)..15.0.30. 324 prajini de pompare. 334 coefcient de asimetrie. 321 materiale structurale. compozitele cu fibre unidirecţionale având tendinţa de degradare rapidă când sunt solicitate la compresiune. • Aşa cum arată diagramele din figura 14. Studiul de caz prezentat evidenţiază un aspect important privind alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice: produsele destinate utilizării în diverse condiţii (privind solicitările mecanice. 329 indicator parţial. 323 coeficient de siguranţă. în soluţiile de acizi sau baze şi în prezenţa solvenţilor organici.42). 326 pultruziune... 323 rezistenţă mecanică specifică. 334 costuri relative. 324 rezistenţă relativă la oboseală.1 în loc de σ−1 are valori KO = 0. 323 criterii tehnologice.25. 334 proprietăţi adecvate. 325 341 . 331 indicator global. 328 criterii privind proprietăţile. 328.37. 329 criterii de cost.

Bucureşti. b) KR ≅ 20.. Metals Park. Bucureşti.14. c) realizarea ţevilor pentru tubulatura unei conducte care transportă gaze naturale sub presiune. Care dintre următoarele aplicaţii tehnice impun alegerea unui material din gama materialelor funcţionale: a) realizarea conductorilor electrici.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 7850 kg/m3. b) fabricarea unui magnet permanent.2. Broutman L. b) fabricarea catalizatorului pentru un reactor dintr-o instalaţie petrochimică. Composite materials.. Ohio. 1994 7. „Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrare la cald”. Analiza comparativă a caracteristicilor de exploatare ale materialelor pentru prăjinile de pompare. Braşov. 1992 6.. 1974 3. Fracture and fatigue.2 km? T..14. Moţoiu R. Editura Economică. 1995 5.1. Pentru care dintre următoarele aplicaţii trebuie ales un material din gama materialelor structurale: a) realizarea arborelui cotit al unui motor de autoturism.. Zecheru Gh.S. 1992 2. c) KR ≅ 10. Desk Edition. Care este rezistenţa mecanică specifică a unui material metalic cu Rm = 800 N/mm2 şi ρ = 4000 kg/m3: a) KR ≅ 20.14. * * * Hütte − Manualul inginerului. 1995 Teste de autoevaluare T. Drăghici Gh. Academic Press. * * * Metals Handbook..4 m.J. b) fontele. MacMillan Publishing Company..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Bibliografie 1. Shackelford J.5. Care dintre următoarele materiale pot fi încadrate în gama materialelor reciclabile: a) oţelurile. 1985 4. A. Ciurea S. Care dintre următoarele materiale asigură un modul de elasticitate specific KE ≅ 2. d) KR ≅ 40..3. New York. c) fabricarea unui tranzistor.14.4 km. Editura Chiminform Data.M..7⋅106 m: a) oţelul cu E = 2. Traducere din limba germană după ediţia a 29-a. Introduction to materials science for engineers.4 km. Drăgulănescu N. Managementul calităţii totale.4. New York – London. d) fabricarea elementului activ al unui aprinzător piezolelectric? T. c) polietilena. Editura Tehnică. Ingineria calităţii. Bucureşti.M. Ulmanu V. 342 .14. în vol. d) sticla? T. d) fabricarea corpului unui rezervor sferic de depozitare a gazelor lichefiate? T.

d) orice produs trebuie privit ca un ansamblu de părţi materiale şi nu ca un ansamblu de utilităţi? T.8 şi Cr. Materialul din care se confecţionează un produs trebuie să satisfacă criteriul ρ ≤ 4000 kg/m3.k = 0.2. c) aliajul pe bază de titan cu E = 1. b) IPTE.8.14. c) ρ = 2860 kg/m3.10. b) condiţiile privind fiabilitatea.455. d) Rm = 840 N/mm2? T. c) orice produs trebuie să asigure un raport maxim între utilitate sau valoare de întrebuinţare şi cost. a 2 .k = 1.14.1⋅104 N/mm2 şi ρ = 2750 kg/m3. Materialul din care se confecţionează un produs trebuie să satisfacă criteriul Rm ≥ 600 N/mm2. b) orice produs trebuie privit ca un ansamblu de utilităţi. Un material Mk din gama materialelor cu proprietăti adecvate unei anumite aplicaţii are ICT.14.6.4? T. d) condiţiile privind preţul de desfacere? T.8. Stiind că act = 0.12. b) al doilea criteriu. coeficienţii de importanţă ai / / / criteriilor fiind a1/ . Care dintre criterii nu a fost îndeplinit de un material. d) IPT = 0. d) ρ = 5600 kg/m3? T.6. Care dintre următoarele condiţii pot fi incluse în gama condiţiilor tehnice care definesc funcţionalitatea şi comportarea în exploatare ale unui produs: a) condiţiile privind solicitările mecanice.14. c) IPT = 0.222? 343 .k = 1.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 4150 kg/m3. Care dintre următoarele principii se aplică la utilizarea analizei valorii la un produs industrial: a) orice produs este purtătorul material al unor funcţii capabile să satisfacă necesităţile exprimate sau implicite ale utilizatorilor.k = 0. IPT. Care este indicatorul global al performanţelor tehnologice pentru un material care respectă numai trei din criteriile impuse: a) IPT = 1. a 4 .373.k = 3. toate criteriile având acelaşi coeficient de importanţă. Care este rezistenţa la tracţiune a unui material al cărui indicator parţial privind respectarea acestui criteriu este I = 1. c) condiţiile privind reciclabilitatea.k = 0.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice b) aliajul de aluminiu cu E = 7.14. d) IPTE. d) al patrulea criteriu? T.k = 0.4: a) Rm = 900 N/mm2. să se precizeze care este valoarea indicatorului global al performanţelor tehnicoeconomice pentru acest material: a) IPTE. d) alama cu E = 1.14.4: a) ρ = 900 kg/m3. a 3 . c) IPTE. La alegerea materialului pentru un produs sunt impuse cinci criterii (calitative) privind procesarea sa tehnologică.9. b) IPT = 0. Care este densitatea unui material al cărui indicator parţial privind respectarea acestui criteriu este I = 1.11.0.14. c) al treilea criteriu. La alegerea materialului pentru un produs sunt impuse patru criterii (calitative) privind procesarea sa tehnologică.7. dacă indicatorul global al performanţelor sale tehnologice are valoarea / I PT = a1/ + a3/ + a 4 : a) primul criteriu. c) Rm = 500 N/mm2. b) Rm = 600 N/mm2. b) ρ = 7600 kg/m3.8.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 8550 kg/m3? T.733.

8Rp0.2. se obţine astfel condiţia E ≥ 2 . R p 0. Pentru realizarea unei maşini trebuie confecţionată o bară de tracţiune cu lungimea L = 0. Rp0.5 m şi diametrul d ≅ 15 mm. Pentru realizarea unei bare de tracţiune cilindrice din compunerea unei maşini s-a selectat o GMP cu cinci oţeluri. E fiind modulul E πd ∆L0 de elasticitate longitudinal al materialului barei şi trebuie să respecte criteriul ∆L 4 FL ε ≤ 0 . Rezolvare 4F Tensiunile de întindere din bară au intensitatea maximă σ = şi πd 2 trebuie să corespundă criteriului σ ≤ 0. Forţa axială maximă care solicită bara în timpul funcţionării maşinii este F = 25000 N. c) deformaţia axială a barei nu trebuie să depăşească valoarea ∆L0 = 1.1.8Rp0. se obţine astfel condiţia: ρ ≤ 2 0 .2 ≥ 177 N/mm2. se obţine astfel condiţia 4F .4. asigurată dacă materialul acesteia îndeplineşte simultan criteriile: 344 .5 kg.8Rp0. 2 ≥ 0.2. b) masa barei trebuie să fie m ≤ m0 = 0. ρ ≤ 5660 kg/m3 şi E ≥ 47160 N/mm2.14.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aplicaţii A. Pentru funcţionarea în siguranţă a maşinii trebuie respectate următoarele condiţii tehnice: a) tensiunile generate în bară de aplicarea forţei de întindere F trebuie să respecte condiţia σ ≤ 0. ρ fiind densitatea materialului barei şi 4 4m trebuie să îndeplinească criteriul m ≤ m0.2.5 mm. A. b) bara trebuie să prezinte o bună tenacitate. Să se stabilească ce criterii privind proprietăţile trebuie impuse la alegerea materialului pentru această bară.8πd 2 πd 2 Masa barei este m = Lρ .2 fiind limita de curgere a materialului barei. având caracteristicile precizate în tabelul 14.2. πd L σ 4F Deformaţia specifică axială a barei este ε = = 2 . L πd ∆L0 Înlocuind datele din enunţul aplicaţiei rezultă următoarele criterii de alegere a materialului barei de tracţiune: Rp0. dacă funcţionarea în siguranţă a maşinii impune respectarea următoarelor condiţii tehnice: a) tensiunile din bară trebuie să respecte condiţia σ ≤ 0.14.

iar masa unei 4 unităţi de lungime din bară (de exemplu. k = 1. L = 1 m) are valoarea (în kg/m) dată de πd 2 formula mk = k ρ . R p 0. 2. se obţine: mk = m1 .0 1. având coeficienţii de R p 0. N/mm2 Caracteristicile mecanice minime KVk la –20 oC. 2 .5). k 0..461 0. k = 1.k.5.k = Lρ . Să se decidă care dintre materialele din GMP corespunde cel mai bine aplicaţiei.k πd k Dacă se consideră d1 (corespunzător barei realizate din materialul M1) ca diametru R p 0..1 k = 1.. 0. Caracteristicile oţelurilor ce alcătuiesc GMP pentru aplicaţia A.5. A k. deoarece barele realizate din diversele materiale incluse în GMP au diametre dk diferite şi aceeaşi lungime.7 1 2 3 4 5 S235J2 S275J2 S355K2 P460NL1 12Ni14 235 175 355 460 355 510 430 620 620 640 3 24 20 16 17 22 27 27 40 47 55 * toate oţelurile au ρ = 7850 kg/m . se obţine d k = d1 .14. Rezolvare Prima dinte condiţiile tehnice impuse de aplicaţie se utilizează pentru dimensionarea barei de tracţiune (determinarea diametrului barei). pentru 345 .2 k Marca oţelului * Rp0.742 0..2 şi a3 = 0.5. 2.k calculate cu relaţia (14. R p 0. rezultă: 4F 4F σ = 2 ≤ 0.3.8 2. compararea acestor materiale prin prisma costurilor trebuie făcută cu ajutorul costurilor relative Cr.k.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice K1: R p 0. considerând CT. 2 şi bara trebuie să aibă diametrul (minim) d k = .2 Rm importanţă a1 = 0.8R p 0. 2.5. K2: A ≥ 15 % şi K3: KV ≥ 27 J la – 20 oC.k de referinţă. k realizate din materialul M1) ca masă de referinţă.k ** 1.573 0.9. a2 = 0. ** costurile relative calculate cu CT şi CTref în lei/(kg de semifabricat) πd k2 Masa barei de tracţiune cu lungimea L este mT .k Rm .640 0.. Evident. Dacă se consideră m1 (corespunzătoare barei 4 R p 0.4.2. 2 N/mm % J ≤ 0. 2 .. 2. k = 1..5.1 Tabelul 14.2 1..8πR p 0.554 C r/ .k şi CTref exprimate în lei/(m de semifabricat). Rm. notând dk diametrul barei în cazul realizării ei din materialul Mk ∈ GMP.4 1.

927 0. ca urmare: I 2 k = k şi 15 KVk .1 Pentru fiecare dintre materialele Mk ∈ GMP se determină indicatorii parţiali Ijk. I 3k = 27 Utilizând valorile coeficienţilor aj. ca Rm R p 0.3..5. date în enunţul aplicaţiei şi folosind relaţia (14. i = 1. F3) şi două funcţii auxiliare (notate F4.. k =1.924d1 0.1 = 0.7) se pot determina valorile indicatorilor globali ai performanţelor tehnico−economice IPTE.. corespunzători celor trei criterii (j = 1. 2.855m1 0.2 • criteriul K1: ≤ 0.9 .425 1. iar dacă se utilizează indicatorul IPTE.2) se obţin valorile indicatorilor globali ai proprietăţilor ICT. mm d1 0.4 şi relaţia R p 0.662m1 0.48 1.k.920 1.5.026 0.662m1 Cr * 1.k.406 1. k = 1.k 1.13 1..k se folosesc datele din tabelul 14.802 IPTE.k.5.000 1.537 1..k m1 R p 0.188 1.3) privind asigurarea tenacităţii barei: R p 0. 2 .158 1..60 1.460 1. Tabelul 14..5. Rm .213 1. k = 1..14.. j = 1.k = C r/.5.33 1... kg/m m1 0.787 I1k 1. F5). materialul recomandat pentru confecţionarea barei este oţelul 12Ni14.5.00 1.2 k 1 2 3 4 5 dk.814d1 mk..k m .ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR a determina costurile relative Cr. k = 1.. Se observă că.00 1. C r . Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.406 1.3 = 27 J şi. Pentru un produs industrial s-a aplicat analiza valorii şi s-a constatat că acesta are trei funcţii de bază (notate F1. atribuiţi fiecărei 346 . 2 .k k = C r/ .3. A.715d1 0.9 are forma „max” şi CAP.587 1. coeficienţii de importanţă αi.04 ICT.k urmare: I 1k = 0.07 1. F2.625 I2k 1.74 2.47 I3k 1.9 şi..2 = 15 % şi CAP. dacă se consideră pentru luarea deciziei valorile indicatorului ICT.k (care ţine seama şi de costurile implicate de realizarea barei de tracţiune) materialul ce trebuie ales pentru realizarea barei este oţelul P460NL1.008 * Cr calculate considerând CT şi CTref în lei/(m de semifabricat) Rezultatele care se obţin parcurgând toate etapele de lucru descrise anterior sunt redate în tabelul 14.511m1 0.814d1 0. iar cu ajutorul relaţiei (14. k • criteriile K2: A ≥ 15 % şi K3: KV ≥ 27 J la – 20 oC sunt formulate analitic A în forma „min” şi au CAP.952 1.5.571 1.406 1.k 1.14.

40 0. b) Ştiind că s-au parcurs trei etape succesive de modernizare a produsului.6..30 0. definesc calitatea unui produs ca fiind ansamblul caracteristicilor care conferă acestuia aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite ale utilizatorilor) sunt F2. rezultă că graficul de corelare utilitate – cost are aspectul prezentat în figura 14.6.. în care Ci reprezintă costul aferent realizării funcţiei Fi.16. cheltuielile 100 100 5 totale pentru obţinerea produsului au valoarea CT/ = ∑ C i/ = CT ∑ (1 − i =1 i =1 5 ri 100 )ci .35 0. b) Conform datelor din enunţul aplicaţiei... F3 şi F5 cu C r2 = r3 = r5 = 20 %. iar 347 .15 0. CT i = 1.10 ci a) Să se construiască graficul de corelare utilitate – cost şi să se precizeze funcţiile pentru care costurile sunt mai mari decât contribuţiile pe care le aduc aceste funcţii la realizarea utilităţii globale a produsului. i =1 5 după prima etapă de modernizare (M1) cheltuielile aferente realizării fiecărei r r funcţii au atins nivelurile C i/ = (1 − i )C i = CT (1 − i )ci .30 0.6. prin modificări privind alegerea materialelor şi tehnologiilor folosite la fabricarea lui s-au diminuat cheltuielile de realizare a funcţiilor F2. după fiecare etapă de modernizare şi să se construiască graficul de corelare utilitate – cost la finele programului de modernizare a produsului.20 0. dacă se are în vedere că standardele ISO din seria 9000. în fiecare etapă modificându-se materialele şi tehnologiile folosite la fabricarea acestuia..14. se observă că funcţiile care se realizează cu cheltuieli prea mari în raport cu contribuţiile pe care le aduc la realizarea utilităţii produsului (sau calităţii produsului.05 αi 0. Deoarece ponderile ci sunt definite de relaţia ci = i .05 0. i = 1.3 Funcţia F1 F2 F3 F4 F5 0.5.. să se determine cum s-au modificat ponderile ci. F3 şi F5.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice funcţii şi ponderile ci. Coeficienţii de importanţă si ponderile costurilor de realizare ale funcţiilor ce definesc utilitatea produsului considerat în aplicaţia A.5. i = 1. iar CT = ∑ C i . Rezolvare a) Considerând că valorile coeficienţilor de importanţă ai funcţiilor sunt în directă proporţionalitate cu contribuţiile acestora la realizarea utilităţii globale a produsului. i = 1. Tabelul 14. Examinând acest grafic şi/sau datele prezentate în tabelul 14.5..10 0. în prima etapă de modernizare a produsului.. corespunzătoare costurilor de realizare a fiecărei funcţii având valorile prezentate în tabelul 14. astfel încăt costurile implicate de realizarea funcţiilor pentru care ci > αi să se diminueze cu ri = 20 % .5.

057 0 0. ci/ = / = 5 ri CT )c i ∑ (1 − i =1 realizării fiecărei funcţii sunt 100 Fig. % αi 0.167 20 0.400 0.150 0.870CT c / i ri. Graficele de corelare utilitate – cost ale produsului analizat în aplicaţia A.300 0.400 0..400 0.400 0.150 0..392 0 0.300 0.293 0 0.16.300 0.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ponderile cheltuielilor corespunzătoare r (1 − i )ci C i/ 100 .322 20 0.050 0.065 0 0.300 0.3 Tabelul 14.7.150 0. % M3 αi 0.200 20 0. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A. i = 1.050 0.050 0.092 20 0.14.141 348 0.100 20 0.184 20 0.100 0.150 0.300 0 0.100 0.100 0.5.050 0 0.050 0.3 Etapa Funcţia F1 F2 F3 F4 F5 Costul total 0 αi ci ri. % M2 αi 0.068 0.308 0.14.727CT c /// i .413 0.083 20 0.345 0 0.766CT c // i ri.070 CT M1 0.350 20 0.100 0.14.

s-au stabilit următoarele valori ale coeficienţilor de importanţă ai criteriilor: a1 = 0. precizate în enunţul aplicaţiei şi valorile indicatorilor parţiali Ijk determinate. CT fiind costul total al realizării cuvei. considerănd valorile coeficienţilor de iportanţă ai criteriilor aj.4. iar asigurarea unui volum util maxim al cuvei este un obiectiv minor. să se stabilească varianta care trebuie adoptată pentru realizarea acestuia. se poate observa că modernizările aduse produsului au condus la reducerea cu aproximativ 27 % a costului total de α realizare a acestuia şi la obţinerea unor rapoarte i apropiate de unitate pentru ci toate funcţiile care-i definesc utilitatea. k = 1.16.k.4. rezultatele care se obţin considerând datele din enunţul aplicaţiei fiind cele prezentate în tabelul 14. Pentru selectarea celei mai bune variante de produs s-au stabilit patru criterii Kj.k. Ştiind că valorile Vu... obţinerea cuvei cu o masă relativă cât mai mare este un obiectiv secundar. iar Qac – capacitatea de Qac M încărcare a cuvei. K3: consumul specific de material K s = sc 100 ≤ 140 %.k.. s-a elaborat câte un proiect constructiv – tehnologic de obţinere a cuvei.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice În mod similar se pot determina modificările aduse ponderilor ci de următoarele etape de modernizare a produsului (M2 şi M3).k şi Cu. folosind datele 349 ...35.7 şi în graficele din figura 14.2).. Qac considerând că realizarea cuvei cu valori minime ale consumului specific de material şi costului util sunt obiective principale.4..4.8.k. Rezolvare Varianta de produs care trebuie adoptată este cea caracterizată prin valoarea maximă a indicatorului global ICT. Vic fiind V gc volumul interior al cuvei. Mr. a2 = 0. ţinând seama de caracteristicile fizico − mecanice ale fiecărui material. Ks.4.14.2. a3 = a4 = 0. Mr fiind masa cuvei... k = 1. iar Vgc – volumul de gabarit al cuvei. k = 1.4. sunt cele redate în tabelul 14.. calculat cu relaţia (14. j = 1.. j = 1. K2: masa relativă a M produsului M r = c 100 ≤ 75 %. A. rezultănd astfel patru variante ale produsului. Msc Mc fiind masa semifabricatului necesar pentru confecţionarea cuvei şi K4: costul util C al produsului C u = T ≤ 100 mii lei/kg. V formulate astfel: K1: volumul util al produsului Vu = ic 100 ≥ 85 %. corespunzătoare celor patru variante ale produsului. k = 1.4 şi.. Pentru realizarea cuvei de stocare a materiei prime a unei maşini destinate prelucrării maselor plastice s-a selectat o GMP alcătuită din patru materiale Mk. notate Vk.1.

8.059 1. Caracteristicile variantelor produsului analizat în aplicaţia A. atribuindu-se gj = 3.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR din tabelul 14.111 1.2k ≡ Mr.9.20 0. pentru criteriul K2.4.1784 1. j = 1. CAM.10 Vu.35 Valorile indicatorilor parţiali Ijk I2k 1. j = 1.875 1.2 ≡ 75 %.35 Valorile caracteristicilor CAM. Tabelul 14.k 40 105 40 110 60 105 75 120 K4 0.000 1. Rezultatele obţinute pe această cale.10 I1k 1.3}.333 1. CAM.k 85 90 95 95 K2 K3 0.20 0. La folosirea acestei metode se parcurg următoarele etape (prezentate considerând condiţiile din enunţul aplicaţiei anterior discutate): • se analizează datele din tabelul 14.4 Criteriul Kj aj Varianta Vk V1 V2 V3 V4 K1 0. • se acordă caracteristicilor corespunzătoare fiecărui criteriu Kj.9.k Observaţie Pentru rezolvarea unor aplicaţii de tipul celei anterior discutate se pot utiliza şi alte metode. redate în tabelul 14.. CAM.14. recomandată de STAS 6401.14. iar pentru criteriul K4.k Ks.1k ≡ Vu. astfel: pentru criteriul K1..2204 0.k şi CAP. gj = 2.429 1.429 1.35 I4k 1. una dintre acestea fiind metoda de estimare a utilităţii consecinţelor.35 Cu.2. dacă respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv principal. dacă respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv secundar şi gj = 1 dacă 350 .3k ≡ Ks.4 Criteriul Kj Forma aj Varianta Vk V1 V2 V3 V4 K1 „min” 0.jk Mr.k şi CAP.k şi CAP.167 Indicatorul global ICT.333 1.8 (denumit şi matricea utilităţilor) şi se marchează pe acesta variantele cele mai bune ale produsului (denumite variante optime). CAM.250 1.4 un grad de importanţă gj ∈{1.000 1. Valorile indicatorilor parţiali şi globali de caracterizare a variantelor produsului analizat în aplicaţia A.3 ≡ 140 %. pentru criteriul K3. considerând pe rând fiecare din criteriile Kj. conduc la concluzia că varianta de produs care trebuie adoptată (cu cea mai mare valoare a indicatorului global) este V2.4k ≡ Cu.118 1..k 90 70 100 70 Tabelul 14.000 I3k 1.118 K2 „max” K3 „max” K4 „max” 0.4 ≡ 100 mii lei/kg.1 ≡ 85 %..875 1.k şi CAP.4266 1.3304 1.8 şi din enunţul aplicaţiei.273 1.

k = 1. • se întocmeşte un tablou (numit matricea modificată a utilităţilor).333 90 3 70 3 100 = 2. aşa cum a rezultat şi prin metoda indicatorului global. numită utilitatea sinteză a variantei Vk.. analizănd rezultatele redate în tabelul 14.811 7.4 Criteriul Kj Forma gj Varianta Vk K1 „min” g1 = 1 g1I1k K2 „max” K3 „max” K4 „max” g4 = 3 g4I4k g2 = 2 g3 = 3 Matricea modificată a utilităţilor g2I2k g3I2k Usk V1 V2 V3 V4 1 85 = 0.14. Ijk fiind nişte indicatori parţiali. varianta de produs care trebuie adoptată este V2.4.jk ale produsului analizat.j sunt valorile (aceloraşi caracteristici) corespunzătoare variantelor optime.692 2 40 = 1. rezultatele parcurgerii acestei etape în cazul aplicaţiei analizate sunt prezentate în tabelul 14.864 110 3 3 105 = 2. rezultă: g1 = 1.895 95 1 90 = 0. g2 = 2 şi g3 = g4 = 3. 351 .10. în cazul aplicaţiei analizate. calculaţi considerând că aceste valori reprezintă CAM.100 8. se observă că.067 75 3 • se calculează suma valorilor înscrise pe fiecare linie a matricei modificate a utilităţilor Usk.433 7. Matricea modificată a utilităţilor pentru produsul analizat în aplicaţia A.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv minor. iar nivelurile limită acceptabile CAP.10. Tabelul 14.333 3 3 105 = 2. varianta de produs care are cea mai mare valoare a Usk (numită varianta optimă de produs) fiind cea care trebuie adoptată.625 120 3 70 = 2..228 8.947 95 1 1 2 2 40 2 60 = 1. înlocuind valorile caracteristicilor din matricea utilităţilor cu gjIjk.10. considerând datele precizate în enunţ. în cazul aplicaţiei analizate.

26.11. a. b T. b T.7.1.13.8. a. T.d T.14.7.b.37. T. a.19. d T.c.9.9.c T.b. c T.7.8.8.7. c.d T.b.c T. a.9. a.7.23.7.14. a.8. c. a. b T.10. b.28.b. a.d T.8.7.11.12.30.28.12. b T. b.11.d T.8.9. a. b T.39.d T. b.17.d T.5.6. b.10. a.7.9.12.9.10.d T. d T. a.25. b.10.Grila de verificare a testelor de autoevaluare Capitolul 7 T. a.10.8. c T.6. c. d T.c.b.6.6. a.9. b.14. a.9.c. d T.b. a T. a. a.17.14.10.c T.11. a.8.30.8.c.c.9.24.20.7.4. 9. b.22. a.5. a.b.d T.19. c. a.7.3.20.c T.c. b T.43. b.b.7.7.12.d T.12. a. a. b. a.10.12.9.d T.8.40. c T.7.d Capitolul 14 T. d T. a. a.8.9.2.d T.8. a. d T.c.21.c.c T. b. b T.10. b.b T. a.d T.27.b T. a.8.c.31.c T.b T.1.7.9.9. d T.14.18.9.d T.c.b. a.c T.d T. a.7. d T.c T.10.14.36. c T.15. c. b T. b.d T.b. a. c.8.2.7.c. b.d T.26.d T. a Capitolul 9 T.c.2.21.4.1. a.11.2.4. c.c T.d T.c.8.11.9.38.6.9.b. c.8.12.d T. c T.10.14. c T.7. d T.14. T.18.14. c T. c T. d T.19.b T.10.11. a.12. d T. a.29. a.d T.21. a.36.29.11.12.25. b.18.39. d T. d T.3. b.d T.8.12.18. a.9. c T.33.12.13.13.10. a.c T.27. a. b.d T.10.10. b.25.d T. a. a.8.b.20.12. b.28.12. a.d T. a. a.d T. c T.11.19.9.11. b.13. d T. d T. a.9.33.7. b T.d T. d T. d Capitolul 11 T.16.8. c T.c T.11.d T. T.1. c T.7. d T.7.b T.10. a.7. a.12.b. a T.11.b.8.10. a T.9.8. 9.17.15. c T.11.15. b.15.22.8.9. d T.10.4. d T.12.7.9.c T. d T. b T.12. b T. b. d T. d T.35. a. a. b T.9.c T. a.c T.9.28. b.b. b.8.11.d T.2. c.d T.d T.c.13.c. b.7.12.17. c T.7.b. a.d Capitolul 13 T.c. a.10.24.6.13.8. T.8.11.9.11.2. c T.6.c T.d T. a. c T. d T.b.2. d T. b T.d T. a.10.12. d T. a T. a. T. a.b T.10.d T.5. c T.13.5.8. c T. a T.4.c.9.8.8.d T. a. c T.14. c T.3.4.8.14. a.8.7.31. d T.8. a T.3. c c.b.23.8.b. c d a. a.d 352 .d T.b.11.c.13.d Capitolul 10 T.29.c.b.16.9.16.7.17.11.5.13.10.13. a.c.b.d T.9.b.11.7.27.c T.26.22.12.b.23. b.c T. b.b.24.10. b.37.9. b.d T. d T.6.8. c T.10. a.7. b.d T.b T. d T.21.5. a T. c.17.c. a.9.15.35. a.9.8.10.30. c T.d T.10.13.23.d T. b. a.7.32.c T.d Capitolul 8 T. d T. b. c T.8.c.28. b T.11.9.9.7.8.27.22.d T. a.b.9.9.9.9.4.9.d T.9.7. c T.14.8.10.23.14.3.11.c.8.20.d T.c T.8.16.10. a.d T.c T.10. d Capitolul 12 T.27.b. a.7. b T.11.13.c T. a.13.c T. b T. a.1.5. c T.7.11. a T. b.26.16.11.13.b T.40. c T.13. b.7. a.8.13.8. c.d T. a T.13. c.d T.d T.d T.16. b T.24. c.9. a T.11. a.12.d T. c T.d T.b T.11.b. a. b b a a.c. c.22. b. a.8.10.b. a. b T. b T.3.1. b.11. d T.10.13.10.10.8.b. a T.d T. a T.20. a.c T.7. c.c T.14.9.2.14.13.11. c T.d T. d T.d T.b. c T.5.25.34.38.9.10.26.13.3.10.c T.d T.8. a.18.15. a T.21.13. d T. d T.b.12.13.11.19.9.34.9.1.14.d T. d T. a.11.b.9.b.d T. c. a.15.d T.9. c T.1.c.8. a.d T.14.9.d T.12.14.13. b.c T. d T.9.11.41. a.13.d T.8.25.24.9.10.32.14.10. a.d T.b.c.4. b. a.8.42.11.c T.11. b T.11.12.13. a T.18.c T. c.b. a.16.c.8.12.c. b. d T.11.17.12. c.b. a.d T.3.b.7. c.d T. c.7. a T. c T.11.7.

141 curbe izocronice. 207 atmosferă standard. 275 aliaje Al − Zn. 254 analiza valorii. 329 cristalite. 235. Argentan). 67 bronz. 170 aliaje Al − Mg. 250 aglomerate. 163 aliaje antifricţiune. 213 cupru tehnic. 207 ceramice. 241 configuraţie. 233 corindon. 234 cristobalit. îngustă. 215 călire de punere în solutie. 304 depunere chimică. 152 aliaje cu memoria formei (Marmem). 284 compoziţii. 69 B bandă de călibilitate. 275 câmp termic de sudare. 175 Alpaca (Neusilber. 183 agent de reticulare. 328 criterii privind proprietăţile. 289 agregare pulberi. 25 clase de calitate.INDEX A acomodare. 305 densitate de umplere. 208 criterii de cost. 153 constantă de relaxare. 214 carbură de bor. 177 aliaje Cu – Ni. 249 curbe izometrice. 210 ceramice silicatice. 301 alame. 236 curbe de îmbătrânire. 276 carbon echivalent. 92 costuri relative. 201 aminoplaste. 233 constantan. 289 353 . 208 coroziune intercristalină. 184 aliaje pentru lipire. 334 compactitate de presare. 179 condiţionarea epruvetelor. 250 argile. 305 comportare metalurgică la sudare. 70 canal rezinifer. 148 alburn. 139 ceramice neoxidice. 214 D dendrimer. 147 curbă termo−mecanică. 233 densitate de presare. 154 C cambiu. 323 criterii tehnologice. 305 compactitate de umplere. 56 coefcient de asimetrie.. 219 clasă structurală. 323 coeficient de siguranţă. 327 cromit. 153 alumina. 74 compozit durificat cu fibre. 69 copolimer. 168 aliaje Al − Cu. 181 aliajele titanului. 75 carbură de siliciu. normală. 307 agregare prin lipire. 210 alumino−silicaţi. 330 antioxidant. 241 ceramice oxidice. 197 ciment. 233 conformaţie. 334 coeficient de importanţă. 249 cusătură sudată (CUS). 239 construcţie sudată.

209 grad de cristalinitate. 242 fracţie volumică. 112 emailuri. 113 formare epruvete. 207 fenoplaste. 280 duritate Knoop. 32 disproporţionare. 311 durificare secundară. 201 diagramă structurală A. 329 indicator parţial. 270 izotactic. 5 element grafitizant. 6 feldspat. 173 elinvar. 310 elastomeri. 289 devitrifiere. 153 354 . 235 fisurare la cald a CUS. 247 duritate Janca. 328. 14 element de aliere alfagen (feritizant).depunere electrolitică. 272 F faianţă. 14 element betagen. 202 K Kunial. 140 încorporare. 216 fontă aliată. 233 I indicator global. 10 element de aliere. 327 inel anual. 215 duritate Shore. 6 fontă aliată martensitică. 282 G glazură. 7 element de aliere gamagen (austenitizant). 290 încovoiere statică. 230 grafic de corelare utilitate-cost. 21 duritate Barcol. 305 fondant. 93 fisurare sub tensiune. 204 fluiditate. 289 intermediari. 270 Î îmbătrânire artificială. 275 infiltrare. 246 fragilitate de revenire. 165 duramen. 327. 112 izodeformaţie. 104 hemiceluloză. 231 furnir. 237 element carburigen. 22 fragilizare prin faza σ. 207 fâşii ZIT. Schaeffler. 234 grad de îndesare. 20 fontă comercială. 233 izotensiune. 207 E efect postelastic. 231 duraluminiu. 322 fibră lemnoasă. 94 funcţionalitate. 331 gresie ceramică. 288 H hardenită. 216 invar. 276 homopolimer. 254 fiabilitate. 73 fază sigma. 276 fibrilă. 140 îmbătrânire naturală. 218 enclavă plastică. 305 grad de polimerizare. 275 durată de sinterizare.

321 materiale structurale. 78 oxid de zirconiu. 105 oţel inoxidabil. 229 polimerizare. 184 masă moleculară. 78 oţel termorezistente. 5 355 . 284 M magnaliu (alumag). 230 material elastomeric (cauciuc). 305 porţelan. 66 oţel pentru îmbunătăţire. 94 oţel durificabil prin precipitare (PH). 231 porozitate de umplere. 208 oţel bifazic (dual-phase). 180 lungime critică a fibrelor. 65 oţel criogenic. 250 platinit. 304 pultruziune. 89 oţel Hadfield. 112 plăci celulare. 80 oţel cu granulatie fină. 136 modificatori de reţea. 282 plastifiant. 269 matrice a preferinţelor. 108 oţel rapid. 232 policondensare. 76 oţel duplex. 214 nitrură de siliciu. 96 oţel turnat. cu crom şi nichel. 31 punct fix de vâscozitate. 100 oţel aliat. 168 magnezită. 207 prajini de pompare.L laminare normalizantă. 229 mulit. 219 matrice. 76 lanţ molecular (catenă). 205 N Nitinol. 216 Monel. 282 plăci din fibre de lemn – PFL. 301 modificare. 229 polimer reticulat. 235 polimer. 109 oţel HSLA. 75 laminare termomecanică (controlată). 322 metalurgia pulberilor. 66 oţel pentru rulmenţi. 153 monomer. 256 liber. 282 plăci din aşchii de lemn – PAL. 282 poliadiţie. 232 polidispersie. 255 materiale funcţionale. 321 materiale vitroceramice. 311 melamine. 210 martensită termoelastică. 334 precipitate θ. 214 O oţel pentru construcţii sudate. 80 oţel inoxidabil stabilizat. 340 punct caracteristic nominal. 276 lipire. 103 oţel refractar (termorezistent). 140 proprietăţi adecvate.cu crom. 326 pulberi. 84 oţel carbon de calitate. 230 polietilenă. 275 lignină. 86 oţel patinabil. 75 oţel pentru scule. 324 mediu de sinterizare. 153 mentenabilitate. 210 P panel. 110 oţel pentru carburare. 229 lanţ siloxanic. 254 Melchior (Maillechort). 98 oţel pentru recipiente. 185 nitrură de bor. 93 oţel maraging.

74 superaliaj. 150 tombac. 200 teracotă. 255 Z zonă de acţiune a fibrei. 140 356 . 233 sferulită. 21 stabilizator. 254 reacţie în lanţ. 97 superplasticitate. 285 rază medulară. 284 raport de transfer al sarcinilor. 70 zone Guinier. 248 rezistenţă la şoc Izod. 215 volum specific de scuturare. 323 refractare corindonice. 248 rezistenţă mecanică specifică. 214 silice. 241 rezilienţă. 184 structură amorfă.. 236 trihite (fibre whiskers). 275 vâscoelasticitate. 207 termoplaste. 210 stabilitate la revenire. 256 silumin. 274 rost de sudare. 276 tranziţie sticloasă (vitroasă).R raport de formă al fibrelor. 310 temperatură de vitrifiere. 235 sialon. 234 sudabilitate. 305 vulcanizare. 232 reacţie în trepte. 172 titanaţi.Preston (GP). 149 trahee. 216 standard. 197 stereoizomer. 206 sticle. 204 vitrifiant. 233 sinterizare. 83 V vas lemnos. 233 sticlă “securit”. 212 refractare silimanitice. 290 spinel. 247 rezistenţă la înmuiere sub sarcină. 211 titlu fictiv. 203 T temperatură de referinţă. 324 rezistenţă relativă la oboseală. 271 zonă influenţată termic (ZIT). 77 temperatură de sinterizare. 211 rezistenţă piroscopică (refractaritate). 237 titan. 212 refractare silica. 200 silicon. 69 rupere prin cavitaţie. 212 relaxarea tensiunilor. 53 starea amorfă (vitroasă). 239 vâscozitate. 276 răşini epoxidice.. 170 simbolizare 59 sindiotactic. 325 ritidom. 254 răşini poliesterice. 197 structură feritică aciculară. 211 rezistenţă Dynstat la şoc. 285 S segment de lanţ molecular. 310 solidificare unidirecţională. 276 traheidă. 237 termorigide (duroplaste). 182 Ş şamotă. 212 şoc termic. 197. 232 reciclabilitate..

Structure and properties of nonferrous alloys. it points out the correlation between their chemical composition. Since the main applications analysed belong to the field of oil equipment. each chapter includes exercises and self-assessment tests. this book can prove useful for other students. However. Petrochemical and Refinery Equipment and Equipment for Gas and Petroleum Transportation and Storage at the Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Petroleum-Gas University of Ploiesti with a useful and effective tool for individual study. sintering materials and fibre-reinforced composites. Iron-carbon alloys. The work consists of two volumes. To enhance the utility of the book. Mechanical properties of metallic materials. in order to allow the reader to estimate the knowledge acquired and their level of competence (the ability to use knowledge independently and correctly to solve practical problems). 357 . the paper also deals with other types of materials for technical applications: glasses and ceramic materials. rules and mechanisms for obtaining materials compliant with the structural specifications of each particular application. The second volume includes the chapters: Alloyed steels and cast irons. Phase transformations of solid steels and cast irons. Structure and properties of polymeric materials. therefore the discussion of these materials is more comprehensive. Types of commercial steels and cast irons. polymeric materials (plastomers and elastomers).ELEMENTS OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING The book Elements of Materials Science and Engineering presents the structure and properties of materials used for technical applications. Structure and properties of glasses and ceramic materials. Choosing the appropriate material for an application. Heat treatment of steels and cast irons. Alloys – general concepts. Its main purpose is to understand the principles. structure and properties and emphasises the structural and property changes due to various processing technologies. The first volume includes the following chapters: Metals – general concepts. Structure and properties of composites. This book is meant to provide the students that read Oil-Field Equipment. as well as technicians and engineers who wish to enhance or update their material science knowledge. However. the metallic materials (metals and alloys) are and will be used more frequently. Structure and properties of sintering materials.

F.upg-ploiesti.ing.htm “Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” este disponibilă pe CD-ROM ISBN 973-99015-8-1 ISBN 973-85511-8-3 . Gheorghe Drăghici de la catedra Tehnologia Construcţiei Utilajului Petrolier a Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti. care permit utilizatorilor să-şi autoaprecieze nivelul de pregătire şi nivelul de competenţă în folosirea independentă şi corectă a cunoştinţelor dobândite la soluţionarea unor probleme concrete.“Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” este realizată în cadrul grant-ului C.ro/curs_esim. şi poate constitui un ghid valoros pentru alegerea raţională a materialelor necesare diferitelor aplicaţii industriale.dr. ceramicele ultrarezistente. Fiecare capitol este prevăzut cu teste de autoevaluare şi aplicaţii. 39691. Gheorghe Zecheru şi conf.ing. Lucrarea este structurată în două volume şi cuprinde informaţiile esenţiale privind structura şi proprietăţile principalelor categorii de materiale folosite în tehnică. “Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” se află pe site-ul cu adresa: www. materialele inteligente. “Model de software integrat de tip multimedia pentru învăţare interactivă generat la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti” Lucrarea este elaborată de prof.S. dr. materialele superplastice etc.N.I.inclusiv materialele descoperite şi utilizate recent: compozitele durificate cu fibre.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful