Què hem après?

3r de Primària 3r Trimestre

De l’ 1 al 9 de juny de 2011

-

-

-

Dimecres 1: Dijous 2: Divendres 3: Dilluns 6: Dimarts 7: Dimecres 8: Dijous 9:

Matemàtiques / Música (3rC) / Informàtica (3rB) Català / Religió English / Música (3rA) / Informàtica (3rC) Sciences / Música (3rB) Français / Xinès /Informàtica (3rA) Medi Castellà

Curs 2010 – 2011

1

LLENGUA CATALANA
Es remet al número de pàgina del llibre de text on es desenvolupen els continguts referenciats. LÈXIC El diminutiu. L’augmentatiu. Paraules compostes. Els sinònims. GRAMÀTICA Tipus d’oracions. El nom comú i el nom propi. El gènere i el nombre. L’adjectiu qualificatiu. Els demostratius i els possessius. Els numerals. L’article. Els pronoms personals tònics. El verb . La concordança. Els temps verbals. Els adverbis de temps L’ infinitiu. El present dels verbs ser i haver. Pàgines 42 70 98 141 Pàgines 18 32 46 60 74 88 102 116 130 144 158 172

ORTOGRAFIA El diccionari i l’alfabet. La síl·laba tònica i àtona. Els signes de puntuació: el punt. Les grafies c i qu. Les grafies g i gu.

Pàgines 16 30 72

Continguts 2n Trimestre 3r E.P.

Curs 2010 – 2011

2

El guionet. L’apòstrof. Els grups bl i br. Els grups mb, nv i mp. La lletra h. La forma hi ha. La terminació – ava. Les grafies x i –ix . Les grafies –tx i –ig.

86 100 114 128 142 170

EXPRESSIÒ ESCRITA Descripció d’una persona (aspecte físic i caràcter) Descripció d’oficis. Elaboració d’una noticia. Elaboració d’un conte o llegenda. La comparació.

Pàgines 20 76 104 146 160

DICTATS

(Repassar els dictats que s’han fet durant el curs)

Continguts 2n Trimestre 3r E.P.

Curs 2010 – 2011

3

LENGUA CASTELLANA
LÉXICO El orden alfabético Los sinónimos Los contrarios Las palabras polisémicas Los diminutivos Los aumentativos La palabras colectivas Familias de palabras Palabras compuestas Frases hechas Páginas 10 24 38 82 96 96 124 138 196 210

GRAMÁTICA El sustantivo El género y el número del sustantivo El artículo El adjetivo Los pronombres personales El verbo: presente, pasado y futuro Clases de oraciones El sujeto i el predicado

Páginas 40 54 68 84 140 170 198 212

EXPRESIÓN ESCRITA Descripción de personas Descripción de un paisaje

Páginas 14 56

Continguts 2n Trimestre 3r E.P.

Curs 2010 – 2011

4

Escribir un diálogo Escribir una carta Escribir una noticia Escribir normas

70 114 158 172

ORTOGRAFÍA Los signos de interrogación y de exclamación Palabras con hie- y huePalabras con mp y mb La coma Palabras con r y rr Palabras que terminan en –z, -d, -y Palabras con bl y br Palabras terminadas en –illo, -illa Palabras con za, ce, ci, zo, zu Palabras con ca, que, qui, co, cu Palabras con ga, gue, gui, go, gu Palabras con güe, güi Palabras con ja, je, ge, ji, gi, jo, ju Verbos terminados en –bir y las excepciones Verbos terminados en –aba Sílaba tónica y sílaba átona

Páginas 25 39 53 67 83 97 11 125 139 139 155 155 169 183 197 211

DICTADOS (Repasar los dictados trabajados durante el curso)

Continguts 2n Trimestre 3r E.P.

Curs 2010 – 2011

5

MATEMÀTIQUES
Pàgines Unitats, desenes, centenes, unitats de miler i c.de miler Lectura i escriptura de nombres fins al 99.999 Nombres ordinals Prova de la resta Tipus d’angles Rectes secants, paral·leles i perpendiculars Elements d’un polígon Doble i triple Multiplicar per 10, per 100 i per 1.000 Metre, decímetre, centímetre i mil·límetre Ús del regle El quilòmetre Els triangles Quadrat i rectangle Circumferència i cercle Radi, diàmetre i centre Perímetre i superfície Gràfics de barres Els plans i les coordenades Prova de la divisió Meitat, terç i quart El quilo, el mig quilo i el quart de quilo El gram El litre, el mig litre i el quart de litre 4, 16 5, 19 9 46 57 58 61 73 77, 84, 85 96, 97, 98, 99 96, 99 100 110 111 112 112 114, 115 124, 125 129 143 155 162 163 165, 166

Continguts 2n Trimestre 3r E.P.

Curs 2010 – 2011

6

Euros i cèntims. Equivalències Escriptura decimal de preus El calendari i els mesos de l’any Lectura del rellotge: els quarts d’hora (digital i de busques) Prismes i classes de prismes El cub Piràmides i classes de piràmides Cossos rodons: cilindre, con i esfera

176, 177 178 179 180, 181 190, 191 192 193, 194 195

CÀLCUL Sumes, restes, multiplicacions i divisions practicades en els quaderns Multiplicar per la unitat seguida de zeros (78 x 1.000) Multiplicar factors acabats en zero. (40 x 600)

PROBLEMES Problemes similars als treballats en els quaderns PROBLEMES DE

MATEMÀTIQUES.

Continguts 2n Trimestre 3r E.P.

Curs 2010 – 2011

7

CONEIXEMENT DEL MEDI
Pàgines
• • • • • •

L’esquelet Els músculs La dieta i els aliments Hàbits de salut Els cinc sentits. Classificació dels animals: segons sigui...
• • • •

10 i 11 12 i 13 22 24 34 L’alimentació El desplaçament La reproducció L’esquelet 48 50 51 52 70 i 71 74 i 75 103 i 103 104 i 105 116 El paisatge de muntanya 138 140 154 i 155 158 i 159 160 170 i 171 176 a 179 190 i 191 206 i 207 208 i 209 216 i 217 218
Curs 2010 – 2011

• • • • •

Parts d’una planta La reproducció de les plantes Les estats de l’aigua El cicle de l’aigua El paisatge

118 i 119

• • • • • • • • • • • •

Vivim en pobles Vivim en ciutats L’agricultura La pesca L’artesania i la indústria El procés comercial Els mitjans de transport Els mitjans de comunicació L’escola Tots som ciutadans El pas del temps L’ordenació dels fets en el temps

Continguts 2n Trimestre 3r E.P.

8

RELIGIÓ
ANTIC TESTAMENT • La Creació del món • Adam i Eva. • L’arca de Noé • Història de Abraham • Esaú i Jacob • La història de Josep • Moisés • El pas del Mar Roig • Els deu manaments • El vedell d’or • Exploració de Canaan • La caiguda de Jericó NOU TESTAMENT • L’anunciació del naixement de Jesús • Naixement de Jesús • L’adoració dels Reis Mags d’Orient • La fugida a Egipte • Baptisme de Jesús • Les bodes de Canà • Miracles de Jesús • Mort de Jesús • Resurrecció de Jesús

Continguts 2n Trimestre 3r E.P.

Curs 2010 – 2011

9

INFORMÀTICA

DOCUMENT DE TEXT: WORD

1) Saber buscar i obrir el Word. 2) Definir l’idioma a utilitzar: Català o Castellà 3) Escriure textos 4) Usar el corrector ortogràfic. (Amb el botó dret del ratolí sobre la paraula) 5) Saber posar nom als documents, guardar-los i obrir-los. 6) Fer diferents títols amb el WordArt. 7) Marcar part del text per fer-ne modificacions 8) Tipus, grandària i color de la lletra. 9) Subratllar, negreta, cursiva 10)Alinear a la dreta, a l’esquerra, centrar o justificar un text. 11) Buscar imatges amb el Google i inserir-les en un document Word.
12)

Copiar i enganxar imatges

13)Moure les imatges pel document 14)Empetitir, engrandir i rotar les imatges

Continguts 2n Trimestre 3r E.P.

Curs 2010 – 2011

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful