ELEKTROSTATIKA

1.
Odrediti rad sila elektrostatičkog polja naelektrisanja Q = 10-10[C], prikazanog na slici, pri pomjeranju probnog naelektrisanja Qp = 10-14[C] iz tačke A u tačku B.

2. Odrediti

rad sila električnog polja malog tijela naelektrisanja Q=10-8[C] pri pomjeranju probnog naelektrisanja Qp=10-9[C], u vazduhu iz tačke A u tačku B po putanji datoj na slici 1.33.

slika 1.33
Slika Dva tačkasta naelektrisanja nalaze se u vazduhu kao na slici. Odrediti rad sila elektrostatičkog polja pri pomjeranju naelektrisanja Qp duž putanje od tačke A do tačke B.

3.

Q
d

B

ε0

d

ε0

A

d

d

B

Q

d d
A

d 2

−Q

d −Q

2

Slika a

Slika b

4.

U homogenom električnom polju jačine E = 100[V/m] nalazi se ravna površ čiji je rub kvadrat (jednakostranični trougao) stranice a = 10[cm], kao na slici. Odrediti fluks vektora jačine električnog polja.
π 3

a

π
4

 E

a

 E

Slika a.

Slika b

5·10-9[C] i a=6[cm]. Q1 a Q2 ε0 a a T Slika . Dva tačkasta naelektrisanja nalaze se u vazduhu kao na slici. Q2 8. 6. ako je Q1= -Q2=0.5. Odrediti jačinu električnog polja i potencijal u tački T. Četiri mala tijela istih naelektrisanja Q = 1[nC] nalaze se u vrhovima kvadrata stranice a = 3[cm]. B a Q Slika Naelektrisanja Q1. u vrhovima zamišljenog jednakostraničnog trougla kao na slici.23.8[V]. Dužina stranice a trougla je 10[cm]. Poznata su naelektrisanja Q2=2·10-11[C] i Q3=-4·10-11[C]. u vrhovima zamišljenog jednakostraničnog trougla kao na slici 1. Q a Q a ε0 a A Q 7. Naelektrisanja Q1. Q3 ε0 Q1 P1 P2 Slika Slika 1. Izračunati razliku potencijala između tačaka A i B. Q2 i Q3 nalaze se u vazduhu. kao na slici. Odrediti naelektrisanje Q1 tako da razlika potencijala tačaka P1 i P2 iznosi –1. Poznata su naelektrisanja Q2=2·10-11[C] i Q3=-4·10-11[C]. Odrediti naelektrisanje Q1 tako da razlika potencijala tačaka P1 i P2 iznosi –1. Dužina stranice a trougla je 10[cm].8[V]. Q2 i Q3 nalaze se u vazduhu.

Odrediti energiju kondenzatora sa slike ako je poznato d = 0. Koliko iznosi potencijal tačke A i kolika je jačina električnog polja u toj tački. Izračunati napon između tačaka A i B. Poznato je: Q1=Q2= 0.35 10.39.9. prikazana na slici 1. nalazi se na potencijalu 100[V].3[cm2] i U = 20[V].35.2[m] nalaze se u vazduhu.39 11. 12. S = 45. Odrediti energiju kondenzatora sa slike ako je poznato d = 0.2[µ C].2[cm]. Metalna naelektrisana lopta. Tri tačkasta naelektrisanja postavljena u vrhove jednakostraničnog trougla stranice a=1. slika 1. S = 45. kao na slici 1.3[cm2] i Q = 20[nC]. slika 1.4[cm]. S Q ε0 d −Q Slika .6[µ C] i Q3= -1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful