1

KURSUS TAJUK NAMA PELAJAR NO. MATRIK KUMPULAN

: PINTAR CERDAS, BERBAKAT & KREATIF : KAJIAN KES (INDIVIDU) : AZYAN SYUZANA BT CHE SUB : D20101037214 :A

NAMA PENSYARAH : DR. MD NASIR BIN MASRAN FAKULTI : FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA UNIVERSITI SEMESTER : UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS : 2 2010/2011

2

ISI KANDUNGAN

BIL
1 PENGENALAN

TAJUK
 DEFINISI PINTAR CERDAS  JENIS-JENIS KECERDASAN DAN KEBOLEHAN  TEORI DAN MODEL  CIRI-CIRI KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

M/S
3-4 5-8 9-11

12-14 15-20

2

KAJIAN KES
 BIODATA RESPONDEN
 KAEDAH KAJIAN 

21 21-22 23-24 24-25 25

OBJEKTIF KAJIAN

 PENYATAAN MASALAH

3

DAPATAN KAJIAN
 LATAR BELAKANG RESPONDEN  ASPEK PERKEMBANGAN

26 26-27 27-29

4

STRATEGI UNTUK MEMBANTU RESPONDEN
30-34

5 6 7

KESIMPULAN BIBLIOGRAFI LAMPIRAN

35 36

3

PENGENALAN Kami iaitu pelajar semester 2 2010/2011 yang mengambil kursus KBC 3013 (Pintar cerdas berbakat dan kreatif) telah ditugaskan untuk melaksanakan satu tugasan individu „kajian kes‟ terhadap kanak-kanak biasa (responden) bagi mengenal pasti sama ada wujudnya ciri-ciri pintar cerdas dalam diri kanak-kanak terbabit. Secara umumnya, kanak-kanak pintar cerdas adalah kanak-kanak yang memiliki potensi ataupun kemampuan yang tinggi dalam akademik, juga dapat memberi hasil usaha yang unik, kreatif dan mengagumkan. Kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat turut memerlukan pendekatan khas dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mengelakkannya berasa bosan dengan pengajaran guru. Mereka sering disalah anggapkan sebagai murid yang nakal kerana tidak memberi perhatian di dalam kelas, walhal mereka memahami dan menguasai dengan baik apa yang diajar oleh guru. Menurut Marland dalam Davis & Rimm, 1998, Profesional- profesional yang telah mengenalpasti kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat adalah berdasarkan kemampuan luar biasa untuk mereka berprestasi tinggi. Kanak-kanak ini perlu dibezakan dengan program pendidikan dan perkhidmatan yang biasa yang disediakan di sekolah biasa dalam rangka untuk mewujudkan sumbangan mereka terhadap diri dan masyarakat. Berdasarkan kepada definisi yang diberikan diatas, ia menekankan kepada dua perkara iaitu 1) kebolehan pencapaian kanak kanak pintar

4 cerdas yang tinggi dan 2) mereka memerlukan program pendidikan khas untuk mengembangkan prestasi mereka. Menurut Woitaszewski 2003, Individu yang pintar cerdas menunjukkan prestasi atau kebolehan yang lebih berbanding rakan sebayanya yang lain. Walaupun demikian, ini mungkin menimbulkan masalah dalam diri mereka dan masyarakat sekelilingnya. Masalah berkenaan sebenarnya berpunca daripada sifat unik yang ada pada diri rnereka. Antaranya ialah konsep kendiri, fobia, perkembangan nilai atau moral, keupayaan yang tidak seimbang, masalah kemahiran bersosial dan masalah mengembangkan potensi. Pada rnasa yang sama, faktor persekitaran seperti rnasalah komunikasi, diskriminasi terhadap golongan ini, masalah keluarga, masalah tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem persekitaran, dan pandangan orang lain terhadap mereka menyebabkan masalah mereka yang sedia ada semakin bertambah. Bagaimanapun, sukar bagi kita untuk menentukan hubungan antara kejayaan pelajar pintar cerdas dengan kecerdasan emosi mereka

5 Definisi kanak-kanak pintar cerdas Menurut Ross (1993) . pintar cerdas adalah sesuatu yang dicipta bukan yang dijumpai. 3)Produktiviti: bermaksud ia membawa kepada hasil atau sumbangan yang bernilai kepada masyarakat. sama pengalaman atau persekitaran. kanak-kanak pintar cerdas (gifted and talented ) adalah kanak-kanak dikenal pasti semasa pra sekolah. atau cemerlang dalam bidang akademik yang khusus. Kita memilih di mana untuk meletakkan individu pintar cerdas dan individu yang berkebolehan biasa. . Dengan perkataan lain definisi kita adalah politikaldan juga psikologikal. Sebagai seorang pengkaji kecerdasan Sternberg juga menggariskan 5 ciriciri konsep pintar cerdas:1)Kecemerlangan (Excellence): bermaksud sangat menonjol dalam bidang / kebolehan tertentu. Menurut Sternbeng dan Davidson (1986). Oleh itu kita perlu sedar penilaian kita tentang kebolehan dan keperluan kanak-kanak dengan kesedaran akan limitasi. Ia adalah apa yang masyarakat mahukan. konstruk dan alat yang membimbing dalam amalan kita berkaitan kanak-kanak pintar cerdas. seni atau memiliki keupayaan kepimpinan yang luar biasa. 2)Keluarbiasaan (Rarity): bermaksud kecemerlangan ini sukar dicapai oleh orang kebanyakan. Kanak-kanak ini menunjukkan keupayaan prestasi yang tinggi dari segi intelek kretiviti. sekolah rendah atau menengah yang menunjukkan prestasi bakat yang cemerlang atau menunjukkan potensi untuk melakukan pencapaian di tahap yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan kanak-kanak lain yang sebaya umurnya.

6 4)Boleh diukur: contohnya dalam ujian IQ yang terpiawai. Menurut Stanford Binet (1916). (1998: hal. boleh didefinisikan secara operasional. Ia bukan konsep abstrak yang dikaji pada tahap teoretikal atau falsafah semata-mata dan ia dicirikan faktor budaya. hanya dimiliki oleh sebilangan kecil populasi. membuat pertimbangan dan penaakulan dengan baik. pula memberi definisi pintar cerdas sebagai seseorang yang berkebolehan untuk berfikir secara abstrak. Amerika Syarikat pada tahun 1972. Dari 5 kriteria ini. kita dinilai. keunikannya adalah sebab ia tidak biasa dan berbeza. Dari kerja. ia boleh dikaji. telah mengemukakan satu definisi pelajar pintar cerdas yang diterima pakai oleh Jabatan Pendidikan Negara. Definisi Marland.Deborah. These are children . Marland (1972). ia diukur melalui hasil kerja bukannya potensi. orang pertama menjalankan ujian pintar cerdas yang dikenali sebagai “The Stanford-Binet Test” telah memberikan definisi pintar cerdas sebagai merujuk kepada keupayaan individu memahami. Definisi ini mesti produktif dari segi akademik. 277) iaitu:“Gifted and talented children are those identified by professionally qualified persons who by virtue of outstanding abilities are capable of high performance. (1972). Lewis Terman (1916). kita boleh melanjutkannya kecerdasan digambarkan melalui pencapaian yang menakjubkan. 5)Nilai: bermakna ciri-ciri ini dihargai / dianggap penting oleh masyarakat. ia bukan bebas dari nilai setempat atau semasa. Produktiviti ini tidak bermaksud kuantiti tetapi yang lebih penting kualiti. dalam S. Di samping itu.

4. Marland (1972) mendefinisikan kanakkanakberbakat itu sebagai berikut: "Gifted and talented children are those identified by professionally qualified persons who by virtue of outstanding abilities are capable of high performance. 3. 5. 2. (Kanak-kanak berbakat adalah mereka yang dikenalpasti oleh ahli profesional sebagai memiliki kemampuan yang menonjol untuk mencapai kemajuan yang tinggi. Children capable of high performance include those with demonstrated achievement and/or potential ability in any of the following areas singly or in combination: 1. melebihi .7 who require differentiated educational programs and services beyond those normally provided by theregular school program in order to realize their contribution to self and society. Visual and performing arts General Specific Creative or Leadership intellectual academic productive aptitude aptitude thinking ability Lewis Terman (1916) memberi definasi pintar cerdas sebagai seseorang yang berkebolehan berfikir secara abstrak. Kanakkanak ini memerlukan program pendidikan atau servis yang berbeza. These are children who require differentiated educational programs and/or services beyond those normally provided by the regular school program in order to realize their contribution to self and society".

Mereka secara konsisten tidak menunjukkan usaha. masalahnya bukanlah terletak pada kemampuan. Mereka cenderung menghabiskan kesempatannya. Definisi ini. namun telah memberikan sedikit harapan kepada ibu bapa dan guru yang berniat ingin menyelesaikan masalah ini dengan pelajar secara individual. melalui tindakannya. melainkan terletak pada sikapnya. Para pengkaji (Raph. Goldberg. and Passow. Mereka biasanya menolak. Mereka tidak dapat melihat atau membenarkan atau menerima bahwa ketidakmampuannya menyelesaikan tugas dan mengabaikan tanggung jawabnya akan dapat menimbulkan kegagalan di masa depannya. Cara yang lebih baik . 1989) telah mendefinisikan (underachievement) berkenaan dengan suatu berprestasi kurang antara suatu kesenjangan performansi sekolah dan beberapa kemampuan yang sering diindikasikan dengan suatu indeks IQ. walau nampak jelas dan singkat. bahkan mereka cenderung bekerja jauh di bawah potensinya. bahwa apa yang mereka lakukan sekarang memiliki kesan kepada masa depannya. individu yang memiliki pencapaian rendah(underachiever) adalah individu yang tidak bermotivasi. sehingga melupakan masa depannya. Definisi pelajar pintar cerdas pencapaian rendah Secara umumnya. Dengan demikian. 1966) dan beberapa penulis mutakhir (Davis and Rimm.8 yang biasa disediakan oleh program sekolah biasa supaya dapat merealisasikan penglibatannya terhadap dirinya sendiri ataupun masyarakat).

cekap buat pengiraan dan perbandingan. warna dan garisan. kreatif mengguna warna. Gardner) VERBAL-LINGUISTIK  Kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan  Peka terhadap pelbagai fungsi bahasa terutama kebolehannya meransang emosi.9 untuk mendefinisikan mengenai pelajar pencapaian rendah adalah mempertimbangkan berbagai komponen (underachievement) Jenis-jenis kecerdasan & kebolehan (Dr. juga cekap dalam menyelesaikan masalah berkaitan nombor dan komputer EXISTENTIAN  Berminat tentang hayat.kritis. dan m‟punyai daya imaginasi yang kuat. kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik. ruang. membuat perkaitan sepertit suka menyoal. menyelesaikan masalah komplek. LOGIK & MATEMATIK  Kebolehan menaakul.membaca peta.evolusi manusia & kematian VISUAL –RUANG  Kebolehan mengesan dan menggambar bentuk. . Berkebolehan dalam bidang seni.

KENISTETIK  Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea. dan untuk menyelesaikan masalah termasuk fizikal seperti koordinasi. melodi termasuk kemahiran mengenakan lagu dan mengubah tempo/irama dlm melodi yg mudah. pengajaran dgn rakan sebaya dan penglibatan dalam perbincangan kelas  kebolehan menjayakan sesuatu perhubungan dan kebolehan bersosialis yang tinggi. perasaan.  Murid yg tergolong dalam kecerdasan ini akan belajar dengan lebih berkesan melalui pembelajaran koperatif. Boleh bekerjasama dalam kumpulan serta berkomunikasi secara lisan atau tanpa lisan. nada. INTERPERSONAL  Kebolehan memahami perasaan.10 MUZIK  Kebolehan mengesan ritma. motivasi. fleksibiliti. tabiat serta hasrat orang lain. kepantasan dan keseimbangan.  Mahir dalam memanipulasi objek dan aktiviti yang melibatkan motor halus dan motor kasar .Murid yang mempunyai kecerdasan ini gemar belajar melalui pengajaran lisan dan suka aktiviti jenis tarian. Boleh melakukan memori auditori.

 Berkebolehan melihat perhubungan dan pola yang rapat antara alam tumbuhan dan antara kehidupan haiwan .mengklasifikasi dan menghargai tumbuhan bahan galian dan haiwan.11 NATURALIS  Kebolehan mengenal.

Dalam kaedah D-P ini guru dan pembantu guru berperanan sebagai fasilitator. Guru-guru Bahasa Inggeris yang mengajar sebagai Bahasa bahasa asing telah menggunakan model dalam pengajaran masteri Inggeris kepada pelajar-pelajar. Kurikulum kaedah ini disusun berdasarkan intelektual dan mengikut urutan dan secara bergandaan (kumulatif) menjurus kepada asas kecekapan yang memudahkan pencapaian. (ii) pembinaan. dan (iv) pengesahan instrument dan menggunakan seperti dalam Rajah 1. (iii) penilaian kuantitatif. Van Tassel Baska (1984) telah membuktikan keberkesanan model ini dalam pengajaran bahasa Latin. Model Isi Kandungan/Masteri Model ini menitik berat kemahiran belajar dan (konsep domain inkuiri). . Pelajarpelajar pintar digalakkan bergerak pantas dalam bahagian isi kandungan. Apabila kaedah Diagnostik .Preskriptif (D – P) digunakan.12 Teori dan Model Pembinaan Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM instrumen melibatkan langkah-langkah yang berurutan 5 Murphy dan Davishofer (2005) mencadangkan Pembinaan instrumen terbahagi kepada empat fasa iaitu (i) perancangan. Oleh yang demikian kadangkala kepantasan isi kandungan mendominasi aplikasi model ini. Pendekatan D-P ini berkesan dalam keadaan yang terkawal. pelajar diuji dahulu kemudian baru diberi bahan pengajaran untuk dikuasai.

Guru-guru juga menyusun semula isi kandungan yang diajar mengikut kemahiran tinggi dan konsepkonsep supaya tugasan pelajar meningkat tinggi dimana memberi gambaran keseluruhan (holistik) topik yang diajar.produk lebih menekan kemahiran menyelidik dalam bidang saintifik . Murid pintar cerdas digalakkan agar cepat menghabiskan kandungan sesuatu subjek atau secara ringkasnya ia lebih kepada pembelajaran pecutan. Penilaian kebelbagaian kecerdasan semasa di dalam kelas akan memberi gambaran sebenar tentang pencapaian pelajar. Dengan ini. menguji/menilai profisiensi pelajar dengan memberi tugasan kerja berasaskan/berdasarkan (kemajuan/pencapaian peningkatan tahap) tahap pencapaian berperingkat. akan membantu guru untuk menyediakan pelbagai strategi dan kaedah pengajaran yang berkesan. Model isi kandungan ini dapat mengurangkan kemampuan mata pelajaran bacaan dan matematik kepada satu pertiga. Proses ini terjadi dengan dua kaedah memodifikasikan kurikulum iaitu.13 Model ini telah mewakili sebagai kaedah pengajaran kendiri kepada pelajar pintar yang merangkumi progresif yang sekolah boleh faham. dan 2)Menyusun semula kemahiran asas kepada kemahiran berkelompok tinggi untuk mengurangkan masa pembelajaran dan seterusnya menggalakkan pengalaman mencabar kepada pelajar-pelajar pintar.1)Memberikan pelajar dengan peningkatan kemahiran mengikut kemampuan pelajar. Model Proses – Produk Model proses .

ii) kaedah inkuiri(kemahiran level 2). i) pra inkuiri /kemahiran level 1. Maker. Ia juga memberi konteks untuk integrasi antara kognitif dan objektif afektif ke dalam kurikulum. tema dan prinsip yang merentasi domain pengetahuan. membuat refleksi dan menulis. Ramai penulis tentang pelajar pintar telah bersetuju tentang kaedah epistemologi dalam kurikulum untuk pelajar pintar (ward 1961. Model ini menggunakan kaedah kolaboratif yang melibatkan guru. Model ini lebih memberi asas kepada murid untuk memahami kreativiti dan juga proses intelektual melalui analisa secara kritis terhadap produk. memilih reka cipta. dan iii) kemaharin mengintepritasikan. 1982. pelajar Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM dan orang yang mengguna model ini sebagai satu kumpulan untuk mengenalpasti dan menyelesaikan masalah (problem – based learning). Peranan guru dalam model ini adalah sebagai penyoal. menimbulkan isu untuk dibincangkan dan didebatkan. Murid pula akan memberi tumpuan kepada pembacaan. Epistemologi Model Model ini memfokus kepada pelajar berbakat dalam memahami dan menghargai ilmu pengetahuan dimana pelajar didedahkan kepada idea. 1981. Pelajar akan bekerja secara aktif dalam memulakan research topik. Tannenbaum. memilih corak ekperimental. Pelajar memberi fokus kpd kemahiran proses perkembangan Saintifik inkuiri dan cuba untuk mengembangkan produk yang berkualiti tinggi melalui tiga peringkat inkuiri iaitu. membentang dalam proposal mereka. Hayes-Jacob.14 dan sosial yang memberi ruang kepada pelajar untuk mengembangkan produk yang berkualiti. 1983) dalam Van tassel-Baska (1986) . mereka menjalankan kajian literatur.

Mempunyai kepekaan yang luar biasa semasa bayi. Pergerakan yang lebih cepat.  Fizikal    Lebih cepat bercakap daripada bayi yang normal.15 Ciri –ciri kanak-kanak pintar cerdas Aspek Perkembangan CIRI-CIRI .  Kemahiran komunikasi   Deria yang peka semasa kecil. Menangis dengan kuat semasa lahir. Suka bertanya dengan lebih teliti Pandai berjenaka Mampu mencipta suatu situasi jenaka dan melakukan jenaka yang mana rakan-rakan sebayanya langsung tidak memahami .

contohnya adalah golongan yang tinggi kecerdasan. Suka bertanya dan berminat mandapatkan jawapan yang terkini. Ahli falsafah.  Suka mencuba sesuatu yang dianggap sukar oleh orang lain. abstrak dan kompleks.16  Interaksi sosial  Mampu bersosial dengan cepat Mempunyai daya kepimpinan dan ketara lebih dominan serta „superior‟ di kalangan rakan sebaya  Mempunyai semangat inkiuri dan perasaan curiga yang tinggi. Sangat kreatif terutamanya dalam menguasai kemahiran dan mampu menghasilkan sesuatu yang abstrak  Mempunyai idea-idea yang kreatif dan kadangkala dianggap pelik. .  Intelek  Kebolehan yang luar biasa.  Mampu memahami konsep yang canggih.

17 Kecerdasan berkait rapat dengan pemahaman abstrak. Tidak suka diganggu. membaca secara senyap untuk masa yang panjang.  Tumpuan tinggi. .  Dapat memahami manakah isu yang penting.  Pengetahuan atau skemata yang luas. walaupun tidak mengikut cara yang dicadangkan oleh guru (mungkin menggunakan cara yang tidak terfikir oleh orang lain). idea yang teras. mereka mementingkan menghasilkan kerja yang tercantik. Meminati permainan yang rumit dan mencabar seperti mainan ingatan. prinsip asas yang penting. Memahami banyak konsep yang tidak difahami kanak-kanak yang sebaya. catur dan permainan komputer yang tertentu. Menyedari nilai hasil seni terletak pada kecantikannya. silang kata. bukan kaedahnya. scrabble. Palajar yang biasa hanya memberi perhatian kepada perincian yang kurang penting. Contohnya semasa melakukan hasil seni. menjadi geram apabila diganggu semasa melakukan sesuatu yang diminatinya.

Contohnya pelajar yang menggunakan teknik untuk mengingati fakta dalam subjek dan situasi yang berbeza.  Kebolehan membuat rumusan. Contohnya burung boleh terbang sebab terdapat sayap. menganalisa.  Menyedari nampaknya hubungan tidak antara berkaitan. Kapal terbang juga boleh terbang sebab ada sayap seperti burung.18  Menggunakan dan memahami kosa kata yang lebih maju.  Dapat memahami persamaan dua konsep . Semasa penyelesaian masalah. konsep yang Contohnya Newton mengaitkan kejatuhan epal dengan daya tarikan yang tidak boleh nampak.  Mengaitkan konsep yang difahami dalam situasi baru. dia dapat menyelesaikan masalah pada situasi yang berbeza. menggambarkan dia memahami lebih banyak konsep dan objek berbanding rakan sebaya. menaakul. Ini boleh dilihat dari tingkah laku kanak-kanak lain menanyakan maksud perkataan yang digunakan olehnya.  Memindahkan apa yang dipelajari ke bidang lain. Contohnya mengandaikan makanan yang dihadam akan menjadi hasil perkumuhan.

keinsafan. harapan. bentuk nutrien bujur Dapat memahami perbezaan dua konsep yang seolah-olah sama. konsep seperti mereka cepat balasan. Dapatkah anda membezakan konsep berat dan ketumpatan? Cahaya dan terang? Cahaya adalah kata nama dan terang adalah adjektif kepada cahaya. .19 yang tidak diperhatikan oleh individu yang lain. psikologi dan sains sosial yang lain.  mengandungi bayi. perasaan. fizik. falsafah. Antara bidang yang berkaitan dengan idea abstrak adalah seperti agama. perbezaan Bolehkan makan anda dan menakrifkan Seorang minum? kanak-kanak yang pintar cerdas mungkin menakrifkan makan sebagai kunyah dan minum itu sedut. tumbesaran sebagainya. Contohnya antara persamaan telur dan biji benih adalah kedua-duanya dilindungi untuk dan cengkerang. matematik. citacita dan sebagainya.  Tertarik kepada pemikiran abstrak. Pada peringkat memahami kanak-kanak.

Antara strategi pembelajaran adalah seperti: kalau saya tidak mengaplikasi apa yang dipelajari. saya akan lupa.20  Memahami kebolehan intelek sendiri (metakognisi). Mereka mengoptimalkan perkembangan intelek sendiri dengan intelek yang sedia ada! . mereka menggunakan kecerdasan yang ada pada mereka dengan cara yang lebih berkesan. membantu mereka memahami gaya pembelajaran sendiri dan cara yang paling efektif untuk mencapai keputusan akademik yang baik. Mereka mencari peluang dan persekitaran untuk perkembangan diri. Dengan kata lain. Metakognisi yang matang ini juga bermakna mereka melatih diri. Imkplikasinya: mengaplikasi konsep yang baru dipelajari dengan sebanyak mungkin dalam situasi baru.

21 KAJIAN KES Biodata responden Nama Penuh : Nor Syuhadah Bt Arifin Nama Samaran : Odah Umur Kini : 12 Tahun Jantina : Perempuan Tarikh Lahir : 9 Jun 1999 Tempat Lahir : Kuala Lumpur Keturunan : Melayu Nama Bapa : Arifin Pekerjaan Bapa : Bekerja Sendiri Nama Ibu : Khatijah Pekerjaan Ibu : Suri Rumah Tangga Bil. Adik-Beradik : 8 Orang .

22 Anak Ke Berapa : Ke 6 Sekolah Rendah : Sekolah Kebangsaan Methodist Cita-cita : Pensyarah Hobi : Melukis Impian : Memiliki kehidupan yang hampir sempurna .

Saya telah bertemu muka dengan responden itu sendiri dan berkenalan dengan keluarga responden. Kaedah pemerhatian juga telah saya lakukan terhadap responden. Melalui kaedah ini saya telah mencatat sedikit sebanyak mengenai tingkah laku respoden termasuklah menilai tingkahlaku respoden terhadap keluaganya serta reaksi semasa diajukan soalan. rujukan ilmiah. saya turut mengumpul maklumat yang berkaitan melalui kaedah rujukan. Saya telah ke perpustakaan untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan kanak-kanak pintar cerdas terutamanya yang berkaitan dengan fokus kajian saya terhadap responden pada kali ini iaitu kanak-kanak pintar cerdas pencapaian rendah (underachieving gifted student).23 Kaedah kajian Empat kaedah kajian yang telah saya gunakan semasa menjalani kajian kes saya adalah dengan menggunakan kaedah temuramah. Selain itu juga.pemerhatian dan senarai semak. Kaedah temuramah ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai maklumat diri responden di samping menyelami kehidupan beliau. saya telah membuat pemerhatian dan kesimpulan sendiri mengenai hubungan kekeluargaan antara mereka dan persekitaran tempat tinggal. Melalui kaedah temuramah. Saya telah menggunakan pelbagai buku ilmiah yang berkaitan tentang pintar cerdas bertujuan bagi menguatkan lagi idea yang ingin saya sampaikan melalui penulisan . saya telah meluangkan masa saya untuk pergi sendiri ke rumah responden yang terletak di Tanjung Malim. Saya telah dilayan dengan baik dan mereka sedia memberi kerjasama semasa sesi soal jawab. Bagi menyempurnakan tugasan individu kajian kes ini.

Oleh itu.24 dalam kajian kes saya. dan kaedah pemerhatian. rujukan ilmiah. Selain itu juga. keluarga kita ataupun mana-mana individu. melalui kajian kes yang dilaksanakan ini juga kita dapat memahami ciri-ciri mereka yang pintar cerdas. Sebelum bertandang ke rumah responden. kaedah rujukan yang saya gunakan juga adalah melalui media elektronik iaitu dengan melayari internet. Kajian ini juga bertujuan untuk mengumpulkan maklumat mengenai ciri-ciri seorang kanak-kanak pintar cerdas dalam kalangan kanak-kanak normal. Dengan adanya senarai semak. rakan kita. saya dapat mengetahui tahap dan masalah yang terdapat dalam diri responden. Maklumat yang saya perolehi merangkumi pendapat tokoh dari luar dan dalam negara. . Senarai semak yang telah saya gunakan adalah lebih kepada untuk mengesan ciri-ciri pintar cerdas yang ada pada responden. saya turut menyediakan satu borang senarai semak terhadap responden dan ibu bapa responden. Ini juga merupakan salah satu kaedah kajian yang turut saya gunakan selain kaedah temuramah.. kita perlu memahami beberapa konsep yang lain lagi. Objektif kajian Kajian kes ini dijalankan bagi tujuan untuk mengetahui dengan lebih mendalam dan terperinci mengenai kanak-kanak bermasalah pembelajaran iaitu kanak-kanak pintar cerdas. Untuk memahami siapakah individu pintar cerdas. Sekaligus dapat membantu setiap kekurangan yang dikenalpasti. Pengetahuan ini sangat berguna untuk membantu kita memerhatikan dan memahami diri kita.

Namun begitu terdapat juga sesetengah individu yang memiliki cirri-ciri pintar cerdas tidak berpeluang untuk mengembangkan potensi mereka. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh suasana persekitaran mereka. bermakna mereka menghadapi masalah tambahan selain masalah sebagai kanakkanak yang miskin. Sebagai kanak-kanak pintar cerdas yang miskin. Mereka tidak mendapat galakan secukupnya dari keluarga untuk mengembangkan potensinya. Kalau dia terlalu berbeza dengan ibubapa dan keluarga.menyeluruh. sepadu dan optimum . saya tertarik dan berminat untuk mengetengahkan seorang responden yang menurut pandangan saya responden memiliki ciri-ciri pintar cerdas namun dalam kategori pintar cerdas jenis pencapaian rendah (underachieving gifted student). Penyataan masalah Setiap kanak-kanak normal mempunyai potensi untuk tumbuh dan sekolah berkembang menjadi pelajar pintar dan berbakat. Ibu bapa dan bertanggungjawab untukmembimbing kanak-kanak tersebut mengembangkan potensi mereka secara seimbang. Satu kategori kanak-kanak pintar cerdas yang menuntut perhatian para pendidik dan pekerja sosial adalah kanak-kanak pintar cerdas yang tertindas secara sosial. .25 Menerusi kajian kes individu yang saya jalankan. Antara masalah ini termasuklah keperluan kepada cabaran intelek yang tidak dapat dipenuhi. ia akan membawa kepada konflik keluarga sebab tingkah lakunya tidak boleh difahami oleh orang lain.

muzik tetapi bukan dalam bidang seperti matematik dan fizik di mana banyak ahli matematik mencapai zaman kemuncak mereka pada umur dua-puluhan dan tigapuluhan. Bagi golongan yang tertindas secara sosial dalam perspektif responden ini.manakala ibunya merupakan suri rumah tangga sepenuh masa. Dalam sejarah mencatatkan banyak individu yang mengatasi kekangan persekitaran seperti penindasan. Kakaknya yang sulung berusia 19 tahun manakala adik lelakinya yang bongsu berusia 2 tahun. mereka sering menghadapi masalah dari segi kewangan. bahasa. Ini tidak bermakna pendidikan tidak penting dan kecerdasan hanyalah akibat faktor biologi sematamata. masalah inferioriti yang menghantui responden mungkin memberi kesan yang berpanjangan terhadap (perkembangan) diri responden kelak. Responden dibesarkan dalam sebuah keluarga yang berpendapatan rendah di mana bapanya bekerja sendiri sebagai pemandu kereta angkut. kemiskinan dan menyerlahkan bakat mereka pada peringkat lewat hidup mereka. Keadaan menjadi semakin rumit apabila keluarga ini memiliki ahli keluarga yang ramai dan masing-masing masih bersekolah.26 DAPATAN KAJIAN Latar belakang responden Saya telah menjalankan kajian ke atas seorang individu biasa yang memiliki ciri-ciri pintar cerdas pencapaian rendah. Memandangkan bapanya merupakan satu-satunya individu yang bertanggungjawab mencari nafkah untuk keluarga. Zaman kanak-kanak dianggap zaman optimal. Responden merupakan anak ke enam daripada lapan orang adik beradik. Keadaan ini terutamanya benar bagi domain seperti kesenian. Kecerdasan yang terpendam akan berkembang pada masanya. Ia bukan setakat .

bukan kaedahnya. Perkembangan fizikal Walaupun bentuk dan saiz tubuh manusia adalah lebih banyak disebabkan oleh pengaruh-pengaruh bukan kebakaan seperti pemakanan. Melalui pemerhatian hasil kerja yang ditunjukkan saya mendapati responden mampu memikirkan sesuatu perkara dengan terperinci. Contohnya semasa melakukan hasil seni. responden mementingkan menghasilkan kerja yang tercantik. walaupun tidak mengikut cara yang dicadangkan oleh saya(mungkin menggunakan cara yang tidak terfikir oleh orang lain). idea yang teras. Aspek perkembangan Perkembangan kognitif Melalui kaedah pemerhatian saya mendapati responden dapat memahami manakah isu yang penting. Sebagai contoh apabila responden melukis perahu yang memperincikan pandangan di dalam perahu. Palajar yang biasa hanya memberi perhatian kepada perincian yang kurang penting. iklim.27 menjejaskan motivasi untuk mencapai lebih tinggi. yang lebih teruk lagi ia menjejaskan motivasi untuk belajar dan berubah langsung. senaman dan . prinsip asas yang penting. Menyedari nilai hasil seni terletak pada kecantikannya.

Walau bagaimanapun apabila meningkat dewasa. Namun bapanya tidak membenarkan kerana usaha responden yang masih muda di samping bimbang akan keselamatan responden. Warna kulit. responden mampu memberikan tindak balas kepada orang sekelilingnya dengan senyum dan menarik tangan. Pada umur 2 bulan juga. dan bahasa inggeris. responden menjadi semakin pendiam dan sukar untuk diajak bergurau. Responden adalah berbadan kecil.28 juga pekerjaan. Pendidikan Islam. Keadaan ini . namun kurang memuaskan dalam subjek matematik. Ini terbukti apanila ibu bapa mengatakan responden kurang keluar rumah untuk berkawan. responden lebih cepat belajar bercakap berbanding adik. Walaubagaimanapun. saya mendapati semasa usia kecilnya. dalam akademik responden sangat menguasai subjek teras iaitu bahasa Malaysia. responden juga aktif melibatkan diri dalam aktiviti olahraga terutamanya dalam sukan lumba lari. warna mata dan warna rambut juga dipengaruhi oleh trait fenotaip iaitu lebih mengikut ibunya. Perkembangan bahasa dan komunikasi Walaubagaimanapun melalui kaedah temu bual dan soal selidik bersama ibu bapa responden . Responden mendapat markah tinggi dalam subjek berkenaan. Responden juga berhasrat untuk dapat bekerja setelah selesai sekolah.beradiknya yang lain. namun baka merupakan satu faktor yang mempengaruhi perkembangan aspek fizikal seseorang itu. Responden kurang menyerlah di sekolah namun responden aktif dan Berjaya meningkatkan prestasi beliau dalam seni mempertahankan diri „Tae Kwan Do‟ .

Sebagai contoh apabila responden sering gagal menyiapkan kerja rumah matematik yang telah dinerikan oleh guru. harga dirinya rendah dan responden sering membeza-bezakan kelebihan orang lain yang tiada dalam dirinya. Hal ini disebabkan rasa kurang minat terhadap subjek berkenaan. Keadaan ini mengundang rasa dan sikap negatif terhadap diri sendiri responden dan orang lain. Walau bagaimanapun responden seorang yang sangat mencintai binatang dan alam semula jadi. Responden telah menanam sayur di belakang rumahnya secara kecil-kecilan. Dalam aspek emosi pula. .29 sememangnya akan member i kerugian kepada responden kerana kesannya responden akan kurang bersosial. Responden juga seorang yang sangat sensitif terutamanya apabila diejek dan dikacau oleh rakan sekelas. Responden juga k urang berusaha dalam menjalankan tugas. Responden sering tidur di dalam kelas dan berkhayal. responden juga menghadapi masalah mengenai ketidakmampuan menumpukan perhatian ketika guru mengajar di hadapan. Cenderung untuk minat yang kuat terhadap suatu bidang tertentu. sehingga melupakan akademiknya. Perkembangan interaksi sosial dan emosi Responden juga memiliki kebiasaan kerja yang kurang baik. Responden juga sering bercakap sendirian di hadapan cermin dan kucing yang merupakan haiwan peliharaannya yang bernama tomok. Selain itu.

yaitu: mengendalikan pertemuan kelas untuk membincangkan kepekaan pelajar. Teknik dan susunan kelas yang memungkinkan pelajar merasa menjadi sebahagian dari “keluarga”. intrinsik. dan memungkinkan pelajar untuk menghentikan tugas-tugas tentang berbagai mata pelajaran yang telah mampu mereka tunjukkan kompetensinya. Adalah penting untuk mengkaji cara proses pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkesan untuk mereka ini bagi memastikan kelebihan yang dimiliki oleh mereka dapat memberi manfaat kepada negara suatu masa nanti. dan remedial. Strategi intrinsik. terdapat tiga jenis strategi berkesan bagi mengatasi pelajar pintar cerdas pencapaian rendah iaitu melalui stategi supportif. yang mencakup metode. bukan pabrik. Strategi sekolah Menurut Whitmore (1980) . merancang kegiatan kurikulum berdasarkan keperluan dan minat pelajar. Strategi ini menekankan idea bahwa konsep diri pelajar sebagai pelajar sangat berkait rapat dengan keinginannya yang kuat untuk berprestasi secara .30 STRATEGI Tahap kesedaran yang tinggi terhadap kepentingan pendidikan secara tidak langsung melahirkan ramai pelajar kita yang pintar cerdas. Strategi supportif. Gaya pembelajaran bagi pelajar pintar cerdas ini sudah semestinya tidak sama dengan pelajar-pelajar yang biasa.

pelajar diberikan peluang untuk mempercepat dalam bidang-bidang yang menjadi kekuatannya dan minatnya.31 akademik. maupun intelektual. suatu lingkungan di mana kesilapan merupakan sebahagian pengajaran dipelajari setiap orang. Remediasi ini dilakukan dalam suatu lingkungan yang baik. mereka menghargai pelajar melibatkan diri dalam membuat aturan kelas dan wujud tanggung jawab mereka. Dengan demikian. emosional. bukan hanya sekadar berjaya. Ford dan Thomas (1997) juga memberikan pendapat bahawa penekanan perlu diberikan kepada pelajar pntar cerdas pencapaian rendah . Dalam kelas seumpama ini. 3) Memperbaiki keterampilan meniru dokumen. Strategi remedial. sementara itu peluang diberikan untuk bidang-bidang spesifik yang dianggap sukar untuk dikuasai. 2)Pengajaran remedial untuk memperbaiki pencapaian akademik. serta mereka memungkinkan pelajar untuk mengevaluasi tugas mereka sendiri sebelum menerima suatu penilaian dari guru. di antaranya: 1)Penyesuaian kurikulum untuk promosi kejayaan dan prestasi. 4)Memperbaiki pencapaian . termasuk guru. Dengan strategi remedial. sebuah kelas yang mengundang sikap positif adalah memungkinkan kita untuk mendorong mereka berprestasi. guru mendorong untuk berusaha. Selain daripada itu. Guru yang berjaya dalam mengatasi perilaku pelajar pintar cerdas pencapaian rendah underachiever tahu bahwa pelajar adalah tidak sempurna – sekiranya setiap pelajar memiliki kekuatan dan kelemahan baik berkenaan dengan keperluan sosial.

dapatkan kembali sikap yang positif yang konsisten.32 pembelajaran. Oleh itu. Apakah anak-anak berbakat menggunakan kemampuannnya yang luar biasa dengan cara-cara yang konstruktif sebahagian bergantung kepada kepercayaan diri dan konsep dirinya. 6)Meningkatkan keyakinan diri (self esteem). dan bertanya. sama ada dari mereka sendiri atau orang lain (Rimm. ibu bapa dan guru perlu melihat dan memahami perkembangan intelektual.5)Memperbaiki pengurusan diri pelajar (self-management). fleksibel. Mereka memerlukan aturan dan pedoman yang rasional. Pelajar pencapaian rendah hidup dalam suasana yang saling menghargai. dan bantuan untuk menerima beberapa halangan. Memberikan suatu lingkungan pendidikan yang sesuai dapat menstimulasi suatu rasa minat sejak awal terhadap belajar. iaitu: Strategi supportif.1986). Strategi instrinsik. Menurut Halsted (1988). tidak berkuasa. . “pelajar pintar cerdas intelektual tidak akan bahagia dan merasa cukup sehingga mereka menggunakan kemampuan mereka sehingga pada tahap yang optimal. sokongan dan dorongan yang kuat. di samping perlu memberikan bantuan yang sesuai. jika lingkungan pendidikan tidak menstimulasi. Strategi Keluarga Terdapat beberapa strategi untuk mencegah dan mengatasi pelajar pintar cerdas pencapaian rendah.(underachiever). Sebaliknya individu yang memiliki naluri ingin tahu yang tinggi dengan mudahnya akan terpesong.

inensitivikasi.. Tekanan untuk memperolehi kemenangan seperti menang piala dan mendapatkan A dalam pelajaran. atau tugas yang secara konsisten terlalu sulit atau mudah. Langkah ini memberikan penilaian kepada pelajar yang merupakan individu yang berpencapaian rendah yang memerlukan dorongan. tetapi cenderung menolak penghargaan yang artifisial atau tidak tulus. menekankan pada usaha. (Kaufmann... Garis antara tekanan (pressure) dan dorongan (encouragement) adalah halus. misalnya: Jika kamu seorang yang pintar.. 1987). Untuk pelajar yang telah berjaya memenuhi harapan ibu bapa berkenaanmereka berhak mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi. dan kemajuan. Penekanan yang berlebihan terhadap prestasi atau hasil belajar daripada usaha... dan dorongan untuk belajar tentang topik yang menjadi minat mereka adalah merupakan suatu strategi ibu bapa secara umum. atau intimidasi. Manakala melalui dorongan (encouragement). Strategi remedial..?” atau “Saya telah memberikan kamu sesuatu. Praise versus encouragement. tetapi penting.33 penempatan kelas dan pendekatan pengajaran tidak sesuai. Kompetisi yang berlangsung secara .? tidak akan pernah berkesan.. Langkah ini perlu yang diambil untuk mencapai tujuan.. mengapa kamu dapat D dalam pelajaran ... keterlibatan. proses yang digunakan untuk pencapaian. Dinkmeyer and Losoncy (1980) mendapati ibu bapa yang menolak kemampuan anak-anaknya dengan dominasi. mengapa kamu demikian . pelajar akan berhadapan dengan guru yang tidak mampu membimbingnya.. mendiamkan..

.34 konstan mungkin mengarahkan ke pencapaian rendah (underachievement) terutama ketika seorang merasa apakah seperti seorang berjaya atau gagal. Kemahiran tentang kemajuan pembelajaran. kemahiran tentang pengurusan masa.. atau tutorial khusus mungkin tidak akan berkesan sekirannya pelajar itu telah lama mengalami gejala berprestasi kurang. Sebaliknya tutorial khusus mungkin sangat membantu bagi pelajar pintar cerdas pencapaian rendah yang mengalami masalah akademik dalam jangka masa singkat. Kemahiran cara belajar yang bersifat luas atau pembelajaran yang tidak difahami oleh pelajar pencapaian rendah lebih cenderung bersifat kurang positif. pembelajaran kemahiran bagi seorang pelajar pintar cerdas sangat membantu ketika seorang guru dipilih secara bijak untuk menyesuaikan dengan gaya belajar pelajar. Umumnya.

azam yang tekad dan memahami hala tuju sendiri. Pada masa yang sama mereka juga tidak lemah sangat sehingga dianggap perlu diberi bantuan tambahan oleh guru. kegigihan. Kecerdasan semata-mata tidak menjamin kejayaan di mana-mana pun. Pelajar yang pintar cerdas baik pencapaian rendah mahupun tinggi perlu diajar dengan cara atau tabiat yang produktif supaya mereka boleh menyumbang lebih kepada masyarakat. sesiapapun susah mendapat kejayaan . mereka menunjukkan tumpuan tinggi dan berpanjangan dalam melaksanakan idea. Mereka yang merupakan kanak-kanak pintar cerdas pencapaian rendah juga jenis yang lebih matang. melaksanakan idea tersebut adalah lebih penting. stabil emosi dan bersopan.35 KESIMPULAN Masalah pintar cerdas pencapaian rendah menjadi satu masalah besar kepada pendidikan kita sebab ia mendatangkan kerugian besar kepada negara dan ia menjejaskan kesejahteraan individu pintar cerdas tersebut. Walaupun mereka yang kreatif suka bertindak berdasarkan impuls. Tanpa usaha. Ada idea yang baik semata-mata adalah tidak cukup. Ia menjadi satu cabaran yang besar sebab golongan ini selalunya diabaikan. Individu pintar cerdas yang sihat dan sejahtera akan mengembangkan potensi dengan lebih baik. tambahan pula mereka tidak menonjol sangat dan menarik perhatian guru.

edu.com/blogs/index. Dijumpai pada 05/01/2011 .A Mohamed (2005) Pendidikan Khas untuk Kanak-kanak Istimewa. „ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas‟ http://ppdlms.php/2008/07/12/pintar-cerdas?blog=6 . Sastera dan Sains Sosial (2006) Pengenalan Pendidikan Kanak-Kanak Masalah Pembelajaran : Open University Malaysia „Definisi Pelajar Pintar Cerdas‟ http://www.Dijumpai pada 05/01/2011.36 BIBLIOGRAFI Jamila K.sksenai. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.Bhd Fakulti Pendidikan.my/pk/?p=1180.

dan berminat untuk menjelajah dan mencari maknanya? 4. Adakah anak anda menunjukkan kemajuan dalam kemahiran motor dan adakah anak anda bagus Jawapan Keterangan terhadap aktiviti fizikal? 3.37 RUJUKAN Senarai Semak Kanak-Kanak Pintar Cerdas Bil. 1. Adakah terhadap anak anda dan berminat dimana mengapa serta bagaimana? 6. Soalan Adakah anak anda belajar untuk bercakap dan berjalan lebih awal? 2. Adakah anak anda menunjukkan menunjukkan kebolehan yang . Adakah anak anda melebihi tahap umur dalam kebolehan dan juga pembelajaran sendiri? 5. Adakah anak anda bagus dalam kosa kata? 7. Adakah anak anda ingin tahu tentang dunia.

Adakah anak anda gembira dalam keadaan yang tidak diharapkan? Rujukan 1 : Soalan untuk ibu bapa dan guru kepada responden . dapat seni. Adakah anak anda mempedulikan dan asyik memikirkan isu dan soalan yang kanak-kanak lain tidak fikirkannya? 9. muzik atau matematik? 8.38 istimewa menyelesaikan seperti masalah.

39 Rujikan : keputusan peperiksaan responden .

40 Rujukan 3 : gambar yang dilukis oleh responden .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful