Tatal si cei zece feciori. de Al.

Mitru

Vai de Ieciorul care-si izgoneste tatál din pragul casei sale, cá Iapta lui nu poate Ii iertatá.
Un tatá avusese zece Ieciori. Si asa cum se întâmplá câteodatá, s-a apucat bátrânul sá-si dea
averea celor zece copii.

A împártit-o în párti drepte.
O sá mánânc la unul, m-oi odihni la altul... Cá sunt copiii mei! gândea bátrânul.

Putiná vreme dupá asta, plecá la Iiul sáu cel mare.
Voi sta la el la masá! îsi zise tatál.
Dar buna prevedere îl Iácea sá-si ia cu el bucate ce mai avea prin casá: putiná brânzá, pitá si vin.
Báiatul cel mai mare státea la masá cu sotia si copiii. Când vede prin Iereastrá cá vine tatál,
începe sá ascundá sub pat stráchinile si oalele cu mâncare.
Ce sá-i mai dám si lui? zise si soata. N-avem destul copiii nostri ca sá-i hránim?

Intrá bátrânul în casá.
- Ei, ce mai Iaceti? îi întrebá. Ati stat la masá?
Am stat! ráspunde iute Ieciorul cel mai mare.
Pácat mai glásuieste bátrânul vá adusesem aicea în traistá niste buruieni de leac.
Cautá în grabá nora în traistá si aIlá înáuntru brânza, pita si vinul.
Si-acuma plec a spus bátrânul mâncati voi singuri ce-am adus...
Vázuse, pasámite, cum se îngrámádeau pisicile si câinii pe sub pat, ca sá mánânce mâncarea ce
Iusese ascunsá acolo.

Plecá. Se duce la Ieciorul cel de-al doilea si-i cere un loc sá se odihneascá.
Feciorul prinde sá se plîngá cá are oaspeti si n-are loc în casá. Si-1 duce pe bátrân în graid, îi dá
o páturá numai zdrente si îi arátá o grámadá de Iân, zicîndu-i sá se culce acolo.
Bátrânul rupse pátura în douá si iumátate o dádu înapoi Ieciorului.
De ce-o rupi în douá? se mirá Ieciorul.
Pentru cá iumátate vreau s-o dai Ieciorilor tái, s-o pástreze si sá ti-o dea tie când vei Ii la
rândul táu gârbov si le vei cere adápost! a glásuit cu amáráciune mosneagul.
Feciorul însá n-a înteles întelepciunea bátrâneascá. L-a lásat singur pe tatál sáu în graid si a
plecat sá se desIete cu oaspetii care-i avea în casá.

În celelalte zile a pornit iar bátrânul la drum. A mers la Iiecare dintre Ieciorii sái. Si Iiind acum
sárac, niciunul nu-1 bágá-n seamá. Care n-avea bucate!... Care n-avea loc!... Care, cá are
oaspeti!... Si tot asa...
.Ei, iacátá si-a zis bátrânul un tatá a tinut zece Ieciori, si zece Ieciori nu pot sá spriiine un
tatá. Dar lasá, vor întelege odatá purtarea ce se cuvenea s-o aibá!"
Nu s-a mai dus pe urmá la niciunul dintre Ieciori.

Vázând Ieciorii cá nu mai vine tatál, au gândit c-a murit, si-au trimis o slugá sá vadá si sá
iscodeascá.
Bátrânul a vázut cá vine sluga. A umplut un ulcior cu pietricele si a început sá-1 zdrángáne, sá
sune pietricelele si a rostit ca pentru sine:
Dragii mei dragi gálbenasi, ce bine cá v-am pástrat... Voiesc sá Iiti decât ai acelui Iecior ce m-
o iubi si m-o îngriii mai bine!
Sluga a alergat îndatá sá vesteascá pe Ieciori cá tatál mai are un ulcior plin cu galbeni si c-a
hotárât sá dea ulciorul aceluia dintre Ieciori care îl va iubi si-1 va îngriii mai bine. Sá Ii vázut
cum alergau Ieciorii si nurorile cu pruncii dupá ele:
Tátucá... Vin-la mine!
Ba la mine...
Noi te iubim mai mult!
Ba noi...
Îi apucase dragostea de tatá.
S-au luat la sIadá, care sá-1 îngriieascá, la care sá stea, la care sá mánânce.
Bun! a rostit bátrânul. Vád eu cá má iubiti cu totii. Voi sta pe rând la Iiecare câte o sáptámîná.
Si voi vedea eu cine má iubeste cu adevárat. Ulciorul îl voi îngropa într-un loc stiut numai de
mine. Si numai dupá moarte veti aIla unde e.
L-au luat Ieciorii, l-au mângâiat, l-au îngriiit pâná la moarte; vroia Iiecare sá-i arate cât îl iubeste.

Când a închis ochii, bátrânul a lásat o scrisoare la notar. Si-n ea spunea unde-i ascuns ulciorul.
Feciorii au alergat si au dezgropat ulciorul.
În ulcior nu erau decît pietricele. Iar aláturi de el, un rávas. În rávasul acesta le povestea, de-a Iir-
a-pár ce si cum Iácuse.
Abia atunci au înteles Ieciorii greseala pe care-o Iáptuiserá. Abia atunci au înteles mâhnirea din
inima aceluia ce le Iusese tatá...

5:.80/7.g g973:..g-03.47..L3.9g5:79..:3/00  .10.:.9.g:9./0.8.... ..7.47: 0./:5g00 %g9:./0 230 3:2.:2./:850:72g..4890.9 .00 .0:..:80 -.02 4:- 2 4L372..g .1.50397:830 7.790.910.-30 $g1./3 32.790.:3/9..708g ...:3/0 .089. .:.4/0.L372..0 .302g:-0 90.230 .8.47.2:79  .. .7  30..9:3...308:... :.47.34 .g9.L3..g2g:-x.:10.07.4753.47.74899-g973: 'g/0:.4L3745.:.:5097.0:10.47:.9g $ .4.4770 0.70 41g59:807g -...:.70.:/0. /0 ./g 8g 8.47..-03 .2:9 .:- .0890.:L37953g.9.8. 49g798g/0.07.:L3x00810.708g2g33.47  'g3/10.9:3.g.8g1x/0.g:9 ..07.473:07.47:L.784. :25:9:3:.9:.L95097.:3:/397010.g5010.::.L397 :34.9.309.:57:3..708g890.47.:972848:g8g.:23.0 :3.3.0-30.47: 3:..g7.054.-g :8 .47 .230 490:-22.05:98g /7g3g30 8g 8:305097.g8.8g .0890.0:.g9:7/00 :37g.9g .0:.708g L370..349.70L.10.0x.9L:-0 90  3/.g '3 .g./g .24.7.9048g59g2L3g . 5g7./:5g24.7.70.9g8g.2..:38:.70:3:./397010.:.080.5073/..85:30.0/0./09.20/7.8 4.9 &.:94x '489.::.9g .9g2.9 .81.90.47L3x0004/.70.9L3/.g3:2.25g897.50.:/0745. -g973:.74899.47 3:7470..74.9g .17 .8.001:80809. 9:93:2.9 '408. 37g..-30 $:. .:21g..000 .00 .:L3x0082370. .948..84..030.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful