You are on page 1of 16

GazetaInformator.

pl

Racibórz Rybnik
Radości
Żory na czas Świąt
Bożego Narodzenia

Wodzisław Śląski
Jastrzębie Zdrój życzy redakcja

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XVI | 20 grudnia 2021 | Nr 12 (335)

A
RACIBÓRZ JUBILEUSZ

Darujmy sobie Darujmy sobie błędy, idźmy dalej.


Życzenia, życzenia, życzenia

Podarujmy sobie gesty


a Wydawca dwutygodnika Gazeta Informator ubolewa, że fotografia
dobroci,szczerości, ilustrująca artykuł „Batalia o most Czechowice Grzegorzowice”
wyrozumiałości zamieszczona na pierwszej stronie dwutygodnika Gazeta
i zrozumienia. Informator z dnia 5 maja 2016 roku, numer 9 (210) jest za mała
a zety Info i przez to nie jest wyraźna.
G r
at 2006-2021 m
W e
l

ato
15

IRENEUSZ BUREK
Wydawca dwuty
r

godnika Gazeta
Ostatnie dni grudnia i przełom roku są
fotografia ilustru Informator oświa
okazją do składania życzeń wszelkiej po- jąca artykuł „Prz dcza, że
myślności, snucia planów na przyszłość ale zamieszczona n epowiednia Koń
i czasem podziękowań i przeprosin. Skła- a pierwszej stro ca Świata”,
Informator z dnia nie dwutygodnik
nia nas ku temu okres Świąt Bożego Na-
października 200 a Gazeta
rodzenia, łamanie opłatkiem przy wigilij- wykonana bez ko 8 roku, numer 9 (4
nym stole oraz witanie nowego roku. I tak nsultacji z Dawid 2) została
został przywołan em Wacławczykie
nadchodzą te dni, w których w ten sposób
„układamy sobie” myśli i relacje. Tworzy- y w artykule. m, który
my wizje, stawiamy priorytety, nazywamy

Z D
nadzieje, robimy rachunki sumienia.
cd. na str. 2

ato r W y da w nictwo Agencja


a Gazeta Inform nadzieję, że
Wydawca pism ia z siedzibą w Raciborzu ma ie działał
ed azec
Reklamowa R-M inne materiały graficzne w g b
Wydawca dwutygod
nika Gazeta Info publikując zdję
cia i
d o oc hro n y wizerunku osó
narusza praw a ia
instytucjom, firmom,
reklamodawcom dzię
rmator dziękuje
z wiarą, iż nie lno śc i po dc za s relacjonowan
kuję za współpracę. h. W szczegó
Zaś przede wszystkim przedstawionyc w oraz występó
w.

N
zespołowi wydawnict h, koncertó
fotoreporterom, grafiko wa, redaktorom, y c
m i innym pracowniko imprez masow
nie powstawałby nasz m, bez których
dwutygodnik przez os

d
tatnie 15 lat.

Wydawca czasopisma Gazeta Informator Ireneusz Burek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOFT-IB Wydawnictwo
Agencja Reklamowa R-Media z siedzibą w Raciborzu oświadcza, że fotografia ilustrująca artykuł „Sztuka bliżej ludzi dzięki FRU”,
zamieszczona na pierwszej stronie dwutygodnika Gazeta Informator z dnia 5 września 2018 roku, numer 18 (271) została wykonana
i użyta bez wiedzy i bez zgody przedstawionego na niej Leszka Muchy i jako taka narusza jego prawo do ochrony wizerunku.
W związku z dokonanym naruszeniem prawa wydawca Gazety Informator wyraża ubolewanie i przeprasza Pana Leszka Muchę.
2 „Druga strona” 20 grudnia 2021, nr 12 (335) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ JUBILEUSZE

Darujmy sobie cd ze str.1


Nie przypadkowo ten re- się w Raciborzu, później stop- ternetu, wykonuje dziś serwisy wyraźnie wyodrębniona w gaze- tematów, komentarzy i dobrych śmy sobie obiektywizm, dystans
dakcyjny tekst zaczynam od niowo w powiecie raciborskim. internetowe, prowadzi interne- cie część gospodarcza o nazwie słów, które były najcenniejszym i rzetelne opracowanie materia-
refleksyjnego wstępu – koń- Następnie przez kilka lat ga- towe kampanie reklamowe. PLUSYdlaBIZNESU, a w niej wynagrodzeniem za naszą pracę. łów, mogły zdarzyć się niedocią-
czy się właśnie piętnasty rok zeta wydawana była w trzech Stopniowo zmieniała się treści publikowane w trzech Instytucjom, firmom, reklamo- gnięcia i błędy.
wydawniczy dwutygodnika powiatach: raciborskim, wo- też szata graficzna oraz tema- osiach priorytetowych: jakość dawcom dziękuję za współpracę.
regionalnego Gazeta Informa- dzisławskim i kędzierzyńsko tyka artykułów. Dwutygodnik życia, środowisko; rynek pracy, Zaś przede wszystkim zespołowi Idziemy dalej
tor, który trzymają Państwo – kozielskim, gdzie ukazywa- regionalny Gazeta Informator edukacja; integracja i współpra- wydawnictwa, redaktorom, fo- Po piętnastu latach czas na
w rękach. Piętnaście lat temu, ła się z odrębnymi dla powia- w ostatnich latach odchodził od ca gospodarcza. W konsekwen- toreporterom, grafikom i innym zamiany. Zgodnie z misją wy-
w sierpniu 2006 roku ukazał tów treściami. Wydawnictwo aktualności bieżących na rzecz cji, w minionym roku kolportaż pracownikom, bez których nie dawniczą oraz głównymi cela-
się pierwszy numer gazety, w tym czasie zmieniło nazwę treści regionalnych, publicy- rozszerzony został o wiele punk- powstawałby nasz dwutygodnik mi strategicznymi naszych me-
która wówczas nosiła nazwę na Wydawnictwo Agencja Re- stycznych i ponadczasowych. tów w Subregionie Zachodnim. przez ostatnie 15 lat. diów, w przededniu przełomu
Gazeta Informator Raciborski. klamowa R-Media, zaś co war- Misja wydawnicza uległa zdecy- Dziś to też właściwy czas roku, podobnie jak wielu z Pań-
Była to pierwsza bezpłatna ga- to podkreślić, od początku dowanej zmianie od roku 2019, Darujmy sobie na refleksję i „rachunki sumie- stwa - naszych wiernych Czytel-
zeta jaka ukazywała się na zie- prowadziło również portal ra- kiedy to wydawnictwo przystą- A dziś, składając Czytelni- nia”. Przeprosiny niech przyjmą ników, podejmujemy dziś nowe
mi raciborskiej. ciborz.com.pl (pierwszy portal piło do Śląskiego Porozumie- kom życzenia radości i dobra na wszyscy, wobec których nie speł- wyzwania, stoimy przed realiza-
Wydawnictwo Raciborskie w regionie, działający od 2001 nia Gospodarczego ŚLĄSK. czas Świąt Bożego Narodzenia niliśmy oczekiwań, którzy zo- cją nowych wizji, nowych prio-
Media rozwijało tytuł, zmie- roku). Zmieniło się logo firmy ONLINE, w ramach którego re- oraz każdy dzień Nowego Ro- stali pominięci lub niewłaściwie rytetów i celów, mając nadzieję,
niała się szata graficzna, wi- oraz rozszerzył się zakres wy- alizowany jest program na rzecz ku, pragnę również podziękować przedstawieni w naszych mate- że będziemy mogli nadal służyć
nieta oraz zasięg kolportażu. konywanych usług. Agencja wzmacniania gospodarczego za lata spędzone razem, za wie- riałach. Mimo tego, że zawsze mieszkańcom naszego regionu
Początkowo pismo ukazywało przechodziła w kierunku in- Subregionu Zachodniego. Stąd le serdeczności, podsuniętych na pierwszym miejscu stawiali- i nadal współpracować.

pD Wydawca czasopisma Gaze


prowadzący działalność gospod
Agencja Reklamowa R-Media z
ta Informator Ireneusz Burek
arczą pod firmą Wydawnictwo
siedzibą w Raciborzu oświadcza,
i i dobra na czas Świąt że fotografia ilustrująca artykuł
Podarujmy wszystkim życzenia radośc „Kto tworzy strategię rozwoju
wego Roku. Wydawca miasta?” zamieszczona na pie
Bożego Narodzenia oraz każdy dzień No rwszej stronie dwutygodnika
gnie podziękować za Gazeta Informator z dnia 8 ma
dwutygodnika Gazeta Informator pra rca 2012 roku, numer 5 (109)
deczności, podsuniętych przedstawiająca pana Mirosława
15 lat spędzonych razem, za wiele ser bez zgody i jako taka być może
Lenka została wykonana i użyta
re były najcenniejszym
tematów, komentarzy i dobrych słów, któ wizerunku. W związku tym, jeś
narusza jego prawo do ochrony
wynagrodzeniem za naszą pracę. wydawca Gazety Informator
li doszło do naruszenia prawa
wyraża ubolewanie i przepras

k
Pana Mirosława Lenka. za

v
Wydawca dwutygodnika Gazeta Informator oświadcza, że
ilustracja do artykułu „Chłopcy z plakatu”, zamieszczona na
pierwszej stronie dwutygodnika Gazeta Informator z sierpnia

h
2006 roku, numer 1 (1) została wykonana bez nawiązania do
osób, o których mowa w artykule.

Wpadka na całego. Jaki z niej wyciągniemy wniosek?


Jako wydawca, nieraz zdarzało się nam rozwiązywać trudne sytuacje związane z pra- zdarzenie bez wątpliwości, osoba ma świadomość, że jest fotografowana – mówi Paweł
wami autorskimi, prawem prasowym, ochroną danych osobowych czy ochroną wi- Okulowski, redaktor naczelny nowiny.pl, od 15 lat fotografuje dla mediów.
zerunku. W każdej z powyższych dziedzin prawa jest wiele niejasności i umowności
a ewentualne postępowania procesowe są kosztowne i trudne do przeprowadzenia. - Wejście na salę czy scenę jest domniemaniem zgody na wykonanie zdjęcia, a jeśli
W praktyce osoby pokrzywdzone otrzymują zadość uczynienia w postaci sprostowa- jest to zdjęcie z gwiazdą jest to nobilitacja dla tej osoby. Nie znam przypadku, w któ-
nia, przeprosin lub indywidulanie. Nie sposób porównywać takie sytuacje ale na ogół rym ktoś w takiej sytuacji byłby oskarżany o naruszanie prawa do wizerunku - mówi
szkody mają wymiar dość symboliczny. Odyseusz Olbiński, związany z organizacją imprez masowych, w tym INTRO Festiwal
Kilka lat temu spotkała nas jednak bardzo nietypowa sytuacja. Mieszkaniec Racibo- w Raciborzu.
rza biorący udział w wydarzeniu kulturalnym poprosił fotoreportera naszej redakcji - Głównym elementem wydarzenia tego typu są aktorzy w atrakcyjnych kostiumach
o zrobienie mu zdjęcia z aktorem. Fotoreporter zapytał czy może też zrobić jedno zdję- i wiele osób robi sobie z nimi zdjęcia. Są publikowane we wszystkich mediach lokalnych
cie dla mediów, po czym nasz bohater chętnie zapozował do drugiego zdjęcia. - popro- i mediach społecznościowych. Takie zdjęcie nie może być odbierane negatywnie, jest to
sił aby wykonał mu zdjęcie telefonem komórkowym. Ponieważ kadr był ciekawy, pan zdjęcie neutralne, żadna z osób nie jest źle sportretowana. Takie interakcje z aktorami
chętnie pozował, to zapytałam czy mogę zrobić zdjęcie dla redakcji. Odpowiedział, że są często fotografowane, ciekawszy jest kadr kiedy na scenie jest publiczność. Samo
tak – wspomina fotoreporter. wejście na scenę jest zgodą na publikowanie wizerunku – komentuje Anna Kokolus, wi-
Sytuacja jakich wiele, nic dziwnego się nie wydarzyło. Ale nie w tym przypadku. Po cedyrektor RCK, organizator wielu imprez i koncertów z udziałem publiczności.
opublikowaniu zdjęcia w naszych mediach otrzymaliśmy wezwanie kancelarii praw-
nej do zapłaty zadośćuczynienia w wysokości dziesięciu tysięcy zł. Wydawnictwo mimo Cóż można dodać? Litealnie czytając prawo trzeba zauważyć, że wydawca musi po-
dość kuriozalnej sytuacji zaproponowało publikację przeprosin i dodatkową gratyfika- siadać wyrażoną zgodę na publikację wizerunku. Nie jest jednak doprecyzowane w jaki
cję. Propozycji jednak nie przyjęto. Sąd uznał, że mieszkaniec Raciborza ucierpiał na sposób. Jako skutecznie wyrażoną przyjąć można również zgodę ustną. Dla dziennika-
wizerunku a dodatkowo nie wyraził zgody na publikację zdjęcia. rzy w praktyce pozowanie do zdjęcia przed fotoreporterem jest traktowane jako zgoda
na publikację. Tak praktykują również media krajowe i zagraniczne. A jednak. Przy-
Oto jak sytuację skomentowały osoby, które na co dzień organizują wydarzenia kład z naszego podwórka pokazujemy szkoleniowo. Życie uczy nas wiele, warto jednak
z udziałem publiczności i mediów: korzystać z doświadczeń innych.
- Ten pan specjalnie pozował do tego zdjęcia. Sprzęt, który trzymamy w ręce na takich Niekoniecznie z praktyk. Bo jeśli uważnie przeanalizować ten przypadek, może zro-
wydarzeniach wyraźnie wskazuje na to, że nie robimy zdjęć prywatnych tylko w innym dzić się pomysł… aż strach mówić głośno. Trudno wymyślić lepszy, pomysł, że „mucha
celu. Zdjęcie wywołuje u mnie pozytywne skojarzenia. W sytuacji kiedy uczestnik wyda- nie siada”.
rzenia wchodzi na scenę, a w czasie tego zdarzenia jest prasa to my fotografujemy takie I

Wydawca: R-Media Ireneusz Burek W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664 Redakcje:
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12

Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 20 grudnia 2021, nr 12 (335) Wiadomości 3
RYBNIK – KULTURA RYBNIK JAKOŚĆ ŻYCIA

RYBNIK NA RZECZ Odpowiedzialna konsumpcja w Rybniku


ARTYSTÓW
Miasto znalazło się w gronie 37 polskich miast wybranych w programie
Fundacja Lidii Grych-
tołównej będzie wspierać
grona najlepszych pianistów,
uzyskają wsparcie na swój
organizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów.
młode talenty. rozwój. – Ponadto, będzie to

Fot. Zuzanna Sczyrba


Rybnik to ukochane mia- dobre uzupełnienie działania katarzyna cichoń Przypomnijmy, że system
sto pianistki. Tam się urodziła naszej szkoły muzycznej, ak- kaucjonowania naczyń na posił-
i stawiała pierwsze muzyczne tywnych w mieście stowarzy- Laureaci to modelowe pol- ki na wynos jest wdrażany od li-
kroki. – W Rybniku zaczyna- szeń muzycznych czy filhar- skie miasta, których zrealizo- stopada w niedobczyckim Bistro
łam się uczyć gry na fortepia- monii– podkreśla prezydent wane i planowane działania Z Ikrą. Ten rybnicki podmiot eko-
nie, najpierw u mojej matki, Kuczera. odpowiadają na cele zrówno- nomii społecznej został wybrany
a potem czasie drugiej wojny ważonego rozwoju stawiane w otwartym naborze partnerów
światowej lekcje pobierałam Kultowa postać przez Agendę 2030 wokół ob- do testowania narzędzia, które
u Karola Szafranka. Tu na Lidia Grychtołówna to pia- szarów: ludzie, dobrobyt, pokój, wchodzi w skład Zestawu Narzę-
cmentarzu komunalnym spo- nistka o słuchu absolutnym, partnerstwo. Rybnik został do- dzi Zrównoważonego Posiłku Pu-
czywają moi rodzice, również która zdobywała laury na wie- strzeżony dzięki realizacji Celu blicznego opracowanego właśnie
mój mąż Janusz Ekiert – mó- lu prestiżowych konkursach 12: Odpowiedzialna konsump- w ramach projektu StratKIT.
wi Lidia Grychtołówna. muzycznych o charakterze cja i produkcja. - W naszym Bistro dania na
Zdaniem pianistki w Ryb- międzynarodowym. Wybitny Do wyróżnienia Rybnika wynos stanowią średnio 70 pro-
niku panuje doskonały kli- talent prezentowała prawie przyczynił się projekt StratKIT. cent wszystkich sprzedawanych
mat dla rozwoju młodych ta- we wszystkich krajach Europy W ramach inicjatywy podjęto posiłków. Oznacza to kilkaset W 2019 roku w Raciborzu zorganizowano dożynki bez jedno-
lentów. Jej pragnieniem jest i Ameryki Południowej. Kon- działania zmierzające do ogra- opakowań tygodniowo, z cze- razowego plastiku. Na imprezie nie było plastikowych tale-
to, aby w Rybniku powstała certowała w Stanach Zjedno- niczenia marnotrawstwa żyw- go niestety 85 procent stanowiły rzyków, sztućców czy słomek. Uczestnicy zabawy korzystali
„Fundacja Lidii Grychtołów- czonych, Meksyku, na Kubie, ności i podniesienia jakości dotychczas opakowania styro- z materiałów biodegradowalnych; miseczki z otrębów, talerze
ny i Janusza Ekierta”, której w Australii, Tajlandii, Chinach posiłków publicznych, a także pianowe, najczęściej wybierane z pulpy trzciny cukrowej lub papieru. Sztućce oraz kubeczki,
zadaniem będzie pomoc zdol- i Japonii. Ma bardzo szeroki zainicjowano kaucjonowane przez klientów z uwagi na niższą choć z wyglądu przypominały plastik, wykonane były z natu-
nej, ale niezamożnej młodzie- repertuar, od muzyki baroku opakowania na posiłki na wy- cenę. Mamy nadzieję, że od naj- ralnego surowca - polilaktydu na bazie mączki kukurydzianej.
ży. – Chciałabym, żeby mło- do klasyków XX wieku, jednak nos. Jak mówi Monika Kubisz, bliższego piątku nasi goście będą
dzi ludzie w tym mieście mieli szczególnie często wykonuje koordynatorka projektu Strat- wybierać kaucjonowane wielora- kontynuację działań w obsza- we osiągnięcia miast na pod-
wsparcie w swoim rozwoju, utwory Ludwiga van Beetho- KIT ze strony Urzędu Miasta zowe pudełko. Oszczędzą w ten rze zrównoważonej konsump- stawie zgłoszonego projektu
w udziale w konkursach, kur- vena, Fryderyka Chopina i Ro- Rybnika, jurorzy docenili także sposób pieniądze i pomogą nam cji i produkcji. Z udziałem wpisującego się w wybrany
sach, warsztatach czy w orga- berta Schumanna. wielorazowy kubek miejski. dbać o środowisko naturalne - miast biorących udział w pro- cel zrównoważonego rozwoju.
nizacji koncertów. Wsparcie Od 1986 do 2007 roku powiedział Piotr Puchała, mena- gramie powstanie dokument Ideą programu jest zaangażo-
dotyczyć może również mło- była profesorem Uniwersy- O projekcie dżer lokalu. pn. „Plan Działań Dla Miast”, wanie najlepszych samorzą-
dych ludzi rozwijających się tetu im. Jana Gutenberga W latach 2019-2021 Mia- Dodatkowo w 2019 r. Ryb- który będzie drogowskazem dów w Polsce do wspólnego
w innych dziedzinach sztuki – w Moguncji, gdzie prowadzi- sto Rybnik realizowało pro- nik wprowadził wielorazowy dla innych i pomoże w reali- opracowania „Planu Działań
zaznacza Grychtołówna. ła swoją klasę fortepianu. Ja- jekt StratKIT, mający na celu kaucjonowany ekokubek na na- zacji celów zrównoważonego Dla Miast”, dokumentu sta-
ko uznany na świecie auto- zwiększenie roli zrównoważo- poje zimne podczas kilku imprez rozwoju. nowiącego integralną część
Budynek z duszą rytet w dziedzinie pianistyki nego rozwoju w obszarze usług miejskich. Szybko jednak okaza- przedsięwzięć związanych 11.
Siedziba fundacji ma zna- jest zapraszana do zasiadania gastronomicznych. Przyjrzano ło się, że ekokubek nie wystar- O programie sesją Światowego Forum Miej-
leźć się w Rybniku w wilii przy w gremiach jurorów najbar- się zarówno kwestii jednorazo- cza – odpady powstają w dużej Program Plan Działań skiego (World Urban Forum),
ul. Powstańców Śląskich 36, dziej cenionych konkursów wych opakowań, jak i marno- ilości również po napojach cie- Dla Miast zainicjowany został a także objęcie ich wsparciem
gdzie kiedyś mieszkała Lidia muzycznych, w tym od 1980 wania żywności. Z badań part- płych oraz posiłkach, a większość w październiku 2021 roku ja- eksperckim przy realizacji
Grychtołówna. Miasto Rybnik roku Konkursów Chopinow- nera projektu, Szkoły Głównej z nich generowana jest w związ- ko inicjatywa promująca mia- zgłoszonego projektu.
w marcu 2020 roku zakupiło skich w Warszawie oraz kon- Gospodarstwa Wiejskiego, ku z codzienną działalnością firm sta, poszukujące w modelowy Prezentacja modelowych
willę i planuje ją wyremon- kursów organizowanych za wynika, że znacząca część wy- gastronomicznych - uważa magi- sposób odpowiedzi na lokal- miast nastąpi podczas przy-
tować oraz przystosować do granicą. Za wybitne osiągnię- rzucanego jedzenia to resztki strat. ne wyzwania zgodnie z cela- szłorocznej 11. edycji Świa-
działania fundacji. cia artystyczne oraz sukcesy zostawiane przez klientów na mi zrównoważonego rozwoju towego Forum Miejskiego
Zdaniem prezydenta Ryb- w dziedzinie pedagogiki Lidia talerzach, które mogłyby być Modelowy Rybnik określonymi w Agendzie 2030. (WUF11), odbywającego się
nika Piotra Kuczery dzięki te- Grychtołówna otrzymała wie- zabierane przez konsumentów Rybnik otrzyma 50-go- Kryterium kwalifikacji do pro- w Katowicach i sygnowanego
mu w przyszłości miasto zyska le nagród i wyróżnień w kraju do domu. dzinne wsparcie doradcze na gramu stanowiły dotychczaso- przez UN-HABITAT.
ładniejszą przestrzeń w formie i za granicą.
wyremontowanego budynku, RYBNIK – JAKOŚĆ ŻYCIA
a młodzi ludzie, aspirujący do c

WODZISŁAW ŚLĄSKI – SPRAWY SPOŁECZNE Telefon Seniora zmienia życie


MIEJSCE, GDZIE Rybnicki Telefon Seniora został Wolontariuszem Roku 2021 Subregionu Zachod-
ZAWSZE KTOŚ CZEKA niego Województwa Śląskiego.
Priorytetem Ośrodka my pomocy wszystkim, którzy W konkursie organizowa- Jest to inicjatywa pod po- można miło spędzić czas lub innym. Są również odpowied-
Wsparcia dla Ofiar Prze- doświadczyli bądź są świadka- nym przez Forum Organizacji stacią miejskiej linii telefonicz- uzyskać pomoc. nio przygotowane dzięki szko-
mocy w Rodzinie jest mi przemocy. Priorytetem jest Pozarządowych Subregionu Za- nej prowadzona dla seniorów Rybnicki Telefon Senio- leniom i warsztatom. Poprzez
wspieranie i przywraca- wspieranie i przywracanie oso- chodniego, Centrum Rozwo- przez seniorów-wolontariu- ra obsługiwany jest przez oko- podobne trudności, zbliżone
nie osobom doświadcza- bom doświadczającym prze- ju Inicjatyw Społecznych CRIS szy. Rozwiązanie to nie tylko ło 30 seniorów-wolontariuszy, doświadczenia życiowe mają
jącym przemocy zdolności mocy zdolności i umiejętności oraz Stowarzyszenia Oligos wzię- przyczynia się do zwiększenia którzy dyżurują od poniedział- większą empatię i zrozumienie
i umiejętności do samo- do samodzielnego rozwiązy- ło udział jedenaście uczestników aktywności społecznej osób ku do piątku w godzinach dla potrzeb i problemów dzwo-
dzielnego rozwiązywania wania swoich problemów ży- - siedem w kategorii wolontariat starszych, a tym samym utrzy- 10:00-14:00. Zespół działa pod niących seniorów. -Dla wolon-
swoich problemów życio- ciowych – mówi dyrektor. grupowy i cztery w kategorii wo- mywania ich w dobrej kondy- numerem telefonu: 32 784 78 tariuszy prowadzenie Telefo-
wych. Jedną z form pomocy jest lontariat indywidualny. cji psychicznej, ale także jest 74. W tym czasie odbierają te- nu to możliwość pomagania,
Powiatowy Specjalistycz- hostel, w którym do dyspo- Wyniki zostały ogłoszone odpowiedzią na potrzeby osa- lefony, wyszukują informacje, ale również dodatkowa for-
ny Ośrodek Wsparcia dla zycji osób doświadczających podczas gali, która odbyła się 9 motnionych seniorów, któ- a także oddzwaniają do tych, ma własnej aktywności i spo-
Ofiar Przemocy w Rodzi- przemocy pozostaje 14 miejsc grudnia. Zorganizowana zosta- rym doskwiera brak kontaktu którzy próbowali się połączyć sób na wartościowe spędzenie
nie w Wodzisławiu Śląskim całodobowego pobytu. Po- ła w formie hybrydowej. Towa- z drugim człowiekiem. poza dyżurem. czasu- podkreśla Barbara Ko-
w tym roku obchodzi jubile- zwala to zapewnić im schro- rzyszyła jej debata: Wolontariat Jak napisali w swoim zgło- Wolontariuszami są miesz- za, Kierownik Referatu Spraw
usz 15-lecia działalności. Gdy nienie w najtrudniejszym dla jako doświadczenie zmieniają- szeniu seniorzy-wolontariusze kańcy Rybnika, którzy zna- Społecznych w Wydziale Poli-
powstał w 2006 r. jako re- nich momencie. W ośrodku ce życie. Wolontariuszem Roku można z nimi porozmawiać ją lokalne uwarunkowania tyki Społecznej Urzędu Miasta
akcja na problem przemocy odbywają się też indywidualne 2021 Subregionu Zachodniego „o wszystkim i o niczym”, czyli i specyfikę miasta. To osoby Rybnika.
w polskich rodzinach, był za- konsultacje. Zespół zaprasza Województwa Śląskiego został od pogawędki po uzyskanie in- otwarte, lubiące i umiejące
ledwie jednym z kilku w woje- wszystkie osoby borykające się Rybnicki Telefon Seniora. formacji na temat tego, gdzie słuchać, rozmawiać i pomagać dk
wództwie śląskim i kilkudzie- z kryzysem przemocy do korzy-
Fot. UM Rybnik

sięciu w kraju. W tym czasie stania z pomocy specjalistów,


z jego pomocy skorzystało kil- m.in. psychologa, terapeuty,
ka tysięcy osób. pedagoga i pracownika socjal-
Ośrodek działa całodobo- nego. Aby umówić się na roz-
wo przy ul. Wałowej 30. Nie mowę, wystarczy zadzwonić na
jest on objęty rejonizacją, dla- numer 32 455 60 32. Możliwe
tego z jego pomocy mogą ko- jest również uzyskanie pomo-
rzystać osoby bez względu na cy w formie teleporady. Tele-
miejsce zamieszkania. fon ośrodka działa całodobowo
Od początku na jego czele przez siedem dni w tygodniu.
stoi Celina Uherek-Biernat. –
I tak już od piętnastu lat niesie- kp
4 Publicystyka 20 grudnia 2021, nr 12 (335) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ FELIETON

Nie znosiłam tej gazety


15 lat Gazety Informator z innej perspektywy.

Gazeta Informator na rynku wydawniczym jest od 2006 roku. Początkowa nazwa pisma to: Gazeta Informator Raciborski. Wraz z rozszerzeniem zasięgu kolportażu nazwa przyjęła
postać: dwutygodnik regionalny Gazeta Informator.

ANNA BUREK maturalnego, nie wiem, kie- Kiedy zostawszy we Wło- jednocześnie o tym, jak ilu- czas których, jak lubię sobie Informator może w tym lo-
dy broniłam dyplom, a gdyby szech kilka godzin dłużej, strować zdjęciami artykuły, z zazdrością wyobrażać, inne kalnym grajdołku coś zmie-
Gdybym wyrwana ze snu nie fakt, że za mąż wychodzi- siedziałam już sama, i w ma- podpisywać fotografie, kon- rodziny popijają piwko, je- niać, że warto co dwa ty-
w środku nocy miała odpo- łam rok temu, nie byłabym łej, lokalnej knajpce, popi- struować leady, przereda- dzą kiełbasę, kłócą się o sport godnie zadrukowywać jej
wiedzieć, co było najtrudniej- pewna nawet tej daty. Słusz- jając kremowe cappuccino, gowywać materiały online czy politykę. Ja kłóciłam się strony, ślęczeć po nocach
szym momentem w moim ży- nie zaplanowałam wydarze- przeglądałam listopadowe na potrzeby druku, zachę- o pomysły na rozwój gaze- nad felietonami, obrabiać
ciu, nie byłoby to rozstanie nie na dzień swoich imienin, wydanie pisma wręczone mi cać reklamodawców do za- ty, dziennikarską subiek- zdjęcia z lokalnych wyda-
z pierwszą miłością, śmierć paradoksalnie dla obchodów przez tatę wraz z informa- mieszczaniu reklam w pra- tywność, tupet wchodzenia rzeń. Nie pojmuję, jak moż-
bliskiej osoby, wyprowadz- rocznic, sam rok niewiele cją, że numer, który trzyma- sie. To wszystko jako córka oknem tam, gdzie zamknięto na tyle razy dostać po tyłku,
ka do innego państwa, po- znaczy. cie Państwo w ręku będzie szefa. Nieważne, jak bym się drzwi. Znad zimnej śląskiej pozwolić na to, by w komen-
rzucenie marzeń o grze na Może dlatego rok 2006 ostatnim, poczułam ulgę. nie starała, nigdy nie mia- i ciepłego piwa obserwowa- tarzach na raciborz.com.pl
skrzypcach, gdy w wieku 16 do tej pory niewiele mi mó- Kiedy rozejrzałam się łam szans na bycie po prostu łam zmieniającą się dyna- jad się lał litrami, szarpać
lat w Państwowej Szkole Mu- wił - po chwili zastanowienia dookoła i zauważyłam, że dziennikarką-praktykantką, mikę rodzinnych spotkań. się z naciągaczami, łgarza-
zycznej w Raciborzu usłysza- byłam w stanie ewentualnie o tej porze dnia otoczona je- uczenie się na własnych błę- Gazeta Informator jak chci- mi, manipulatorami i nadal
łam, że jestem za stara. wydedukować, że nie był to stem właściwie jedynie star- dach, zmienianiu redakcji wa kochanka weszła między wierzyć, że mimo wszystko
Gdybym miała w ramach ten, w którym wraz z kuzy- szymi Włochami schowany- po większych wpadkach. nas, dzieląc nas na dwa obo- warto.
weryfikacji danych klienta nostwem patrzyliśmy przez mi za swoimi ulubionymi Gazeta Informator ode- zy. W jednym była ona i tata, Gazeta Informator zmie-
podać moment osiągnięcia okopcone przez dziadka La Repubblica, Tuttosport brała mi swobodę wieczor- w drugim cała nas reszta. niła moje życie. Tak, bez
pełnoletności, nie liczyłabym szkiełka na zaćmienie księ- i Leggo, zerknęłam w lustrze nych rozmów z tatą na rzecz patosu, wypchnęła mnie
18 lat od roku urodzenia, życa, zastanawiając się, czy na swoje odbicie schowane konsultacji pomysłów, ini- Nie znosiłam tej gazety. w świat, byle jak najdalej
nie szukałabym w pamię- w nowej wersji Windows 98 za gazetą taty i poczułam cjatyw, planowania obłoże- Gdybym miała przy- od siebie, od codziennych
ci numeru PESEL, nie pró- nadal będzie wyrzucał swoje dumę. Gdy sekundę później nia imprez, wykonywania znać, kiedy moje dorosłe ży- rodzinno-służbowych zobo-
bowała sobie przypomnieć klasyczne błędy po Nowym na stronie tytułowej mojej korekt, edycji, notowania cie zaczęło przybierać obec- wiązań, od poczucia odpo-
pierwszego łyku alkoholu ani Roku. Kupiłam wtedy dysk prasy zobaczyłam Gazeta w papierowym kalendarzu ny kształt, kiedy dorosłam wiedzialności za tę małą oj-
pierwszego wypalonego za zewnętrzny, wierząc, że dam bezpłatna - od 2006 roku, dat kolejnego wydania. Skoń- do swoich obecnych butów, czyznę, od przywiązania do
budynkiem OSP w Brzeziu radę zgrać Internet na póź- wiedziałam już, że tym nu- czyło się wymienianie plote- byłby to rok 2006 i później- tej szarugi i beznadziei ma-
papierosa. niej. merem kończy się nie tylko czek na temat studiów, zna- sze odcięcie się od pracy łego miasteczka. Wypchnęła
Gdybym z ręką na sercu Kiedy na początku grud- ten rozdział historii Gaze- jomych, życia prywatnego. w redakcji Gazety. Podjęłam mnie w miejsce, w którym
miała przyznać, czy decyzje nia spotkałam się ze swoim ty Informator. Po 15 latach Czas na dyskusje z tatą prze- wtedy najtrudniejszą decy- jestem szczęśliwa. Jestem
podejmowane w moim doro- tatą w Bergamo, by po raz kończy się także pewien etap handlowany został na czas zję w życiu, by nie iść w śla- szczęśliwa, ale nigdy się nie
słym życiu były w pełni słusz- pierwszy w życiu podczas wy- mojej historii. spotkań redakcyjnych z sze- dy ojca, a w zamian zwyczaj- dowiem, jak to jest poświę-
ne i żadnej z nich nie żałuję, szarpanych z codziennej go- fem, który z dnia na dzień nie - jak wszyscy - pójść na cić prawie wszystko dla idei.
nie roztrząsałabym roman- nitwy dwóch weekendowych Nie znosiłam tej gazety. wymagał ode mnie coraz łatwiznę. Nie rozumiałam, Nigdy się nie przekonam,
tycznego wyboru studiów fi- dni we Włoszech pić z nim Gazeta Informator ode- większego zaangażowania, po co się spalać dla idei, nie jak to jest wierzyć w coś ca-
lologii polskiej, roztrzaskania doskonałą kawę, jeść pizzę brała mi naiwne marzenia poczucia odpowiedzialności jestem z tych, których krę- łą sobą. Nigdy też jednak
o drzewo samochodu poży- i cieszyć się słońcem sprzy- o byciu dziennikarką - nie za produkt, coraz częściej ci walka z wiatrakami, nie nie przestanę dziękować za
czonego pod nieobecność jającym beztroskim rozmo- miałam szansy, jak inni stu- traktował jak współpracow- próbuję kosztem wszystkie- ludzi, którym jednak i mimo
rodziców, porzucenia dobrej wom o wszystkim i o niczym, denci, załapać się na prakty- nika, coraz rzadziej pytał, co go co mam zmieniać świata wszystko się chce.
pracy w korporacji na rzecz a on z małego bagażu pod- ki w przypadkowej redakcji, u ukochanej córeczki tatusia. dla dobra innych.
pisania książki, która nikogo ręcznego wiezionego tysiące gdzie przy obrzydliwie brud- Gazeta Informator ode- Kiedy ja odbywałam ko- Nie znosiłam tej gazety.
nie obchodzi. kilometrów od domu wycią- nej klawiaturze poci się dwa brała mi beztroskę związaną lejne zagraniczne stypen- Więc tato - wybacz.
Nie pamiętam z swojego gnął ten dobrze znany zapach teksty na dzień, popijając z rodzinnymi spotkaniami, dia, podejmowałam kolejne Wychowała mnie ta ga-
życia żadnych dat poza da- świeżo wydrukowanej Gazety lurę ze służbowego ekspre- weekendowymi telefonami prace w największych euro- zeta. Więc redaktorze Burek
tą urodzenia. Mam problem Informatora, poczułam ścisk su. Pierwszy tekst napisa- do rodziców, wakacyjnymi pejskich stolicach, mój tata - chapeau bas! Rodzina musi
z podaniem swojego rocznika w żołądku. łam mając 17 lat, słuchając ogniskami i grillami, pod- uparcie wierzył, że Gazeta być z Ciebie dumna.
PLUSY dlaBIZNESU
Magazyn Gospodarczy 12/2021 PLUSYdlaBIZNESU.pl 20 grudnia 2021 nr 12 (335)
REGION INTERGACJA BIZNESU

Fot. PWSZ
Przed nami czas dynamicznych zmian
na rynku pracy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu oraz Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE
zawarły porozumienie o współpracy.
IRENEUSZ BUREK uczelni, szkół i samorządów kształcenie (88,3 proc. i 86,7 płatne sposoby poszerzenia dawca-pracownik, nie tylko by zwolić pracownikom na rozwój
lokalnych z pracodawcami proc.) i mieszkają na wsi (83,5 swoich kompetencji np. webi- sprostać oczekiwaniom pra- lub zmianę ścieżki kariery. Jak
Dla studentów i biznesu a także w zakresie reagowania proc.). Odsetek osób, które nie naria. W niektórych miastach cowników. bowiem wynika z raportu World
Śląskie Porozumienie Go- na bieżące potrzeby kadrowe podnosiły swoich kwalifikacji dostępne są również inkuba- Globalne zmiany spowodo- Economic Forum „The Future of
spodarcze ŚLĄSK.ONLINE to przedsiębiorców. w ciągu ostatniego roku jest tory przedsiębiorczości, które wane pandemią przyspieszy- Jobs Report 2020” wyzwanie
organizacja, która integru- – Cieszę się, że Śląskie Po- wysoki we wszystkich nada- kształcą młodych ludzi i otwie- ły w firmach zainteresowanie przekwalifikowania do 2025 ro-
je środowiska gospodarcze rozumienie Gospodarcze sta- nych grupach wiekowych. Co rają przed nimi nowe możliwo- nowymi technologiami i cyfry- ku będzie dotyczyć aż połowy
w Subregionie Zachodnim ło się partnerem PWSZ w Ra- piąty Polak zdecydował się na ści zawodowe. zacją. Podniesie to w najbliż- pracowników. Dane z wspo-
oraz działa na rzecz rozwoju ciborzu. Mam nadzieję, że już podniesienie swoich kompe- szych latach wydajność przed- mnianego wcześniej raportu „5
gospodarczego w ujęciu trans- wkrótce podejmiemy inicjaty- tencji zawodowych. W tej gru- Trendy, które będą siębiorstw. Już teraz cyfryzacja najważniejszych trendów i prio-
granicznym. Ideą podpisanej 9 wy edukacyjne i naukowe, któ- pie były głównie osoby przed kształtować rynek pracy przynosi korzyści zarówno pra- rytetów HR na rok 2022” firmy
grudnia 2021 przez Rektora dr re wspomogą firmy i instytu- 30 rokiem życia z wykształ- Zmiany na rynku pracy spo- codawcom, jak i zatrudnionym, Gartner również potwierdzają
Pawła Strózika i Ireneusza Bur- cje, a studentów jeszcze lepiej ceniem wyższym (47,5 proc.) wodowały zmiany priorytetów dla których rozwój zautomaty- istotność zdobywania nowych
ka Prezesa Zarządu Śląskie- przygotują do przyszłej pracy i mieszkających w miastach zatrudnionych. Również na zowanych technologii oznacza kwalifikacji. Poziom umiejętno-
go Porozumienia Gospodar- i kariery. Jako uczelnia zawo- powyżej 250 tys. mieszkańców, pracodawcach ciąży teraz do- większą elastyczność. Nato- ści, które są wymagane w pracy
czego ŚLĄSK.ONLINE umowy dowa zawsze z chęcią podej- takich jak Warszawa, Kraków datkowa presja z dostosowa- miast przeniesie się to również wzrasta o 6,3 procent rocznie.
jest podejmowanie inicjatyw mujemy tematy służące sze- czy Wrocław. Ta część respon- niem się do nowych wymagań. na zmiany na rynku pracy. Ro- Nowe kompetencje zmieniają
na rzecz zwiększenia zasobów rokiemu rozwojowi naszych dentów skupiała się najczęściej W 2022 roku pracodawcy bę- botyzacja i automatyzacja li- stare. W 2022 roku 29 procent
rynku pracy poprzez: wdraża- absolwentów na konkuren- na zdobywaniu dodatkowych dą korzystać z doświadczenia nii produkcyjnych powoduje umiejętności, przydatnych
nie edukacji kompetencyjnej, cyjnym rynku pracy – mówił umiejętności pod kątem obec- w organizowaniu pracy zdal- zmniejszenie ilości pracowni- w roku 2018, będzie już nieak-
dualnego kształcenia, zinte- w dniu podpisania porozumie- nie wykonywanej pracy (53,5 nej i hybrydowej. Będą szukać ków, ale przede wszystkim wy- tualna i przestarzała. Zestawić
growanego systemu kwalifi- nia Rektor dr Paweł Strózik. proc.). Co piąty działał z myślą również nowych sposobów na magana będą inne kwalifikacje. to należy z dynamiką zmian ilo-
kacji, kształcenia branżowego, o przekwalifikowaniu. Powo- stałe monitorowanie pracy pra- Badanie ADP Research Institute ści miejsc pracy. Najnowsze da-
wsparcie procesów HR poprzez Kto podnosi kompetencje dzeniem cieszyła się nauka ję- cowników. Wymusza to szuka- „People at Work: A Global Work- ne GUS wskazują, iż w trzecim
diagnozowanie, doradztwo za- zawodowe zyków obcych, rzadziej rozwój nie sposobów na utrzymanie force View” wykazało, że 28 kwartale 2021 roku powsta-
wodowe i personalne oraz in- Jak wskazuje badanie San- związany był z realizacją pasji. kontaktu między pracownika- proc. badanych pracowników ło ponad 132 tysięcy nowych
ne działania na rzecz rozwoju tander Consumer Bank pra- Brak chęci rozwoju swoich mi w nowych modelach pra- już przyjęła nowe role w pracy, miejsc pracy. Liczba ich w skali
kapitału ludzkiego i społecz- wie 80 procent Polaków nie kompetencji często wiąże się cy. Integracja stanie się głów- z powodu zmian wywołanych roku zwiększyła się o 68,5 pro-
nego. Wzajemna współpraca podejmuje działań w kierun- z wynagrodzeniem. Osoby za- ną miarą kultury zawodowej. pandemią. Wielu pracowników cent. Na jedno zlikwidowane
ma owocować podejmowa- ku podniesienia swoich kom- rabiające od 2000 zł do 2999 Dane z raportu „5 najważniej- z pewnością będzie szukać no- stanowisko, przypadają dwa
niem działań w zakresie roz- petencji zawodowych. Osoby, zł netto miesięcznie rzadziej szych trendów i priorytetów wych możliwość na rynku pracy nowe. Można zatem przewidy-
woju doradztwa zawodowe- które nie są zainteresowane podejmują takie wyzwanie – HR na rok 2022” firmy Gartner aby trafniej wykorzystać swoje wać, iż czeka nas okres bardzo
go oraz poprawy współpracy poprawą swoich kwalifikacji 93 proc. badanych. Gdy brak potwierdzają, że istotne jest by umiejętności. dynamicznych zjawisk na rynku
szkół i uczelni z pracodawca- zawodowych najczęściej mają działań wynika z powodów fi- liderzy HR budowali bardziej Do tej tendencji pracodaw- pracy, co wywoła jego niestabil-
mi, wzmacniania współpracy podstawowe lub średnie wy- nansowych, warto znaleźć bez- ludzkie relacje na linii praco- cy muszą się dostosować i po- ność.
A U T O P R O M O C J A
II PLUSY dlaBIZNESU 20 grudnia 2021, nr 12 (335)

R E K L A M A

Terminale płatnicze obowiązkowe


Polska Bezgotówkowa to program, który miał w Polsce zachęcić do in-
stalacji terminali płatniczych. Efekt jest zadawalający jednak rząd planu-
je wprowadzić kolejne „zachęty”.

Ministerstwo finansów zamierza zobowiązać przedsiębiorców do


przyjmowania zapłaty w formie płatności elektronicznych np. kar-
tą płatniczą lub przelewem. Rekompensatą za przymusową instalację
terminala płatniczego rząd proponuje nową ulgę w podatku docho-
dowym.

Plany są zawarte w pakiecie zmian przepisów, znanym jako Polski Ład.


Za brak integracji terminala płatniczego być może już w przyszłym roku
zapłacimy 5 tys. zł kary.

Z jednej strony wiemy, że płatności bezgotówkowe to wygoda i przy-


bywa miejsc, gdzie można płacić kartą, telefonem lub BLIK-iem, to jed-
nak z drugiej strony nadal w wielu punktach handlowo-usługowych
(zwłaszcza małych sklepów) możemy płacić tylko gotówką. Przedsię-
biorcy tłumaczą się kosztem zakupu terminala płatniczego oraz pro-
wizją od sprzedaży dokonanej za jego pośrednictwem. W odpowiedzi
resort finansów w projekcie ustawy podatkowej Polski Ład zawarł
propozycję ulgi na terminal w podatku dochodowym. Wydatki na
nabycie i obsługę terminala płatniczego będą zaliczane w 100% do
kosztów uzyskania przychodów, oraz będą odliczane od dochodu w ra-
mach ulgi podatkowej.

Warto wiedzieć też o innych korzyściach związanych z integracją


terminali z kasami fiskalnymi.
jakość życia 20 grudnia 2021, nr 12 (335) PLUSY dlaBIZNESU III
R E K L A M A

HOTEL - PRZYJĘCIA - KONFERENCJE

Drodzy Goście!
Życzymy Wam, aby przy świątecznym stole
nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Jordaszka ul. Czyżowicka 85, 44-300 Wodzisław Śląski 32 441 60 35 | 734 169 956 recepcja@jordaszka.pl

Zdrowych, radosnych
i rodzinnych
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ŻYCZY
ZAMEK CHAŁUPKI

WWW.ZAMEKCHALUPKI.PL | +48 32 419 69 44


UL. BOGUMIŃSKA 30 47-460 CHAŁUPKI

A U T O P R O M O C J A
IV PLUSY dlaBIZNESU 22 listopada 2021, nr 11 (334) integracja
REGION INTEGRACJA GOSPODARCZA na poziomie
Gospodarcze Rośnie w siłę grono sygnatariuszy
35 organizacji i samorządów deklaruje współpracę na rzecz rozwoju

podsumowanie roku

Fot. Ireneusz Burek


W kwietniu 2019 roku Horni Sucha (Czechy) stało się miejscem historyczne
nych działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Zachodnieg
do sygnowania przez 12 samorządów i 10 organizacji biznesowych Memora
jakość życia; rynek pracy, edukacja, depopulacja oraz współpraca gospoda
Integracja i współpraca gospodarcza darczych z samorządami. Obecnie grono rozszerzyło się do 35 sygnatariuszy
celem nr 1 w 2021 roku. stronach granicy.
Pierwsze spotkanie przedstawicieli wszystkich parterów Memorandum mia
IRENEUSZ BUREK organizowanych przez Izbę Rze- ponad 60 delegatów. Niestety pandemia i lockdown w ostatnim roku zatrz
mieślniczą w Katowicach oraz na współpraca. Nieraz wręcz przeciwnie, mimo trudnego okresu doszło do pod
Śląskie Porozumienie Gospo- wielu spotkaniach w miastach Wodzisław Śląski a Izbą w Karwinie, między Miastem Wodzisław Śląski a Mi
darcze ŚLĄSK.ONLINE mimo nie- Śląska. Realizując misję integra- W toku jest wiele omawianych działań pomiędzy członkami memorandum.
sprzyjających pandemicznych cji, organizowaliśmy takie formy memorandum „przeszły w stan wyczekiwania”.
okoliczności w mijającym 2021 jak: Śniadania biznesowe, Przy
roku nie wyhamowało swoich kawie o biznesie, Biznes na gra-
działań. Co więcej, ŚPG inicjowa- nicy oraz webinary. Podpisaliśmy
ło wiele działań na rzecz wspar- umowy partnerskie z czterema
cia firm MŚP w Subregionie Za- wyższymi uczelniami działają-
chodnim, w szczególności zaś cymi w Subregionie Zachodnim
przedsiębiorców, którzy ucier- oraz Stowarzyszeniem Gmin
pieli w wyniku lockdownu lub Górniczych w Polsce. Śląskie Po-
innych zawirowań na rynku. Rok rozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.
był czasem intensywnej pracy ONLINE zostało sygnatariuszem
nad rozwojem naszych kluczo- Memorandum Gospodarcze-
wych projektów oraz budowa- go, które w 2019 roku podpisały
niem partnerstw, dzięki którym organizacje zrzeszające przed-
tworzymy strategię działania siębiorców w Subregionie Za-
w latach przyszłych. Rozwijali- chodnim oraz Kraju Morawsko
śmy projekt #kupujlokalnie, do – Śląskim, dzięki czemu praco-
którego włączyliśmy kilkana- waliśmy nad integracją transgra-
ście tysięcy mieszkańców na- niczną, internacjonalizacją biz-
szego regionu w celu wspólne- nesu oraz wspólnymi projektami
go wzmacniania lokalnych firm transgranicznymi. Rozmowy za-
i miejsc pracy oraz propagowa- owocowały m.in. stworzeniem
nia patriotyzmu gospodarczego. koncepcji na projekt edukacyj-
Drugim ważnym projektem roz- ny pomiędzy Miastem Wodzi-
wijanym w wielu płaszczyznach sław Śląski a Miastem Karwina
jest projekt łączący biznes z edu- oraz złożeniem wniosku na pro-
kacją o nazwie #pracujlokalnie, jekt Gminy Pietrowice Wielkie
który zaowocował uruchomie- i Izby Gospodarczej w Opawie.
niem platformy przeznaczonej W dużym skrócie poniżej
dla szkół, uczniów i pracodaw- prezentujemy ważniejsze wyda-
ców. Projekt był m.in. prezen- rzenia jakie zostały zorganizowa-
towany podczas seminariów ne w kończącym się roku 2021.

Z inicjatywy ŚPG ŚLĄSK.ONLINE doszło do spotkania w Bolaticach


gdzie wypracowano koncepcję współpracy projektowej pomiędzy
Gminą Pietrowice Wielkie a Izbą Gospodarczą w Opawie (01.09.2021).

Podczas spotkania w Opawie omawiano zagadnienia rynku pracy.


Członkowie Izby Gospodarczej w Opawie oraz Bruntalu, przedsta-
Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy ŚPG ŚLĄSK.ONLINE wiciele urzędów miast i urzędów pracy analizowali transgraniczny
oraz Stowarzyszeniem Gmin Górniczych w Polsce. Partnerzy wspól- rynek pracy (21.07.2021).
nie podejmą się wyzwań wynikających z transformacji górnictwa.
Strony umowy zakładają, że zmierzać będą w kierunku wzmacni-
ania zasobów rynku pracy na terenie gmin dotkniętych skutkami
transformacji górnictwa oraz depopulacji.
Po okresie lockdownu, ŚPG ŚLĄSK.ONLINE powróciły śniadania bi-
znesowe. Celem spotkań były prezentacje efektów działań oraz om-
ówienie planów na przyszłość (03.09.2021).

Izby gospodarcze pracują nad rozwiązaniem ułatwiającym pro-


wadzenie biznesu po drugiej stronie granicy. Partnerzy projektu; Iz-
ba Gospodarcza w Wodzisławiu oraz Izba Gospodarcza w Karwinie, Spotkanie w magistracie Wodzisławia Śląskiego było okazją do
poprzez narzędzia online, badali wymagania związane z wejściem omówienia założeń edukacyjnego projektu transgranicznego opraco-
Została podpisana umowa partnerska pomiędzy Śląskim Porozu- na rynek zagraniczny, identyfikowali zagrożenia i problemy zwią- wanego przez ŚPG ŚLĄSK.ONLINE. Wiceprezydent Wodzisławia Śląskie-
mieniem Gospodarczym ŚLĄSK.ONLINE oraz Akademią Huma- zane z działalnością zagraniczną. ŚPG ŚLĄSK.ONLINE zorganizo- go Izabela Kalinowska oraz wiceprezydent Karwiny Andrzej Bizoń nie
nistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Filią w Wodzisławiu Śląskim wało śniadanie biznesowe w Centrum Konferencyjnym Jordaszka, tylko zdecydowali się złożyć wspólny wniosek ale także z zadowoleniem
(10.07.2021). na którym prezentowano efekt prac projektowych. poznali się i zadeklarowali bliższą współpracę (14.09.2021).
A U T O P R O M O C J A
integracja 22 listopada 2021, nr 11 (334) PLUSY dlaBIZNESU V

u gospodarczego po dwóch stronach granicy.


ego porozumienia organizacji gospodarczych polskich i czeskich o wspól-
go i Kraju Morawsko – Śląskiego. Kilka miesięcy później, 10.10.2019 doszło
andum o wzajemnej współpracy w następujących obszarach: środowisko,
arczo-biznesowa, w tym szeroko rozumiana integracja środowisk gospo-
y, którzy deklarują współpracę na rzecz rozwoju gospodarczego po dwóch

ało miejsce w Petrovicach k/Karwiny 30.10.2019, na którym obecnych było


zymał wiele działań, nie znaczy to jednak, że w ostatnim okresie zamarła
dpisania wspólnych wniosków projektowych pomiędzy Izbą Gospodarczą
iastem Karwina czy pomiędzy Gminą Pietrowice Wielkie a Izbą w Opawie.
. Niestety trzeba uczciwie też dodać, że wiele podmiotów, które podpisały

Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE, dostrzegając szanse


rozwoju regionu w projekcie Odrzańskiej Drogi Wodnej, zorganizowało
w ramach cyklu „Biznes na granicy” w Pod Zielonym Dębem w Bogumi-
nie (Czechy) konsultacje z udziałem Ministerstwa Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej i przedstawicieli rządu czeskiego. (06.10.2021)

W Domu Przyjęć Arkadia w Żorach odbyła się jedna z edycji spotkań


„Przy kawie o biznesie”. Podobnie jak w poprzednich edycjach, głównym
celem spotkania była wzajemna integracja lokalnych przedsiębiorców,
poszukiwanie wsparcia finansowego i partnerów zagranicznych. Fun-
dusz Górnośląski przedstawił możliwości wsparcia finansowego dla firm
ze Śląska. (05.11.2021)
A U T O P R O M O C J A
VI PLUSY dlaBIZNESU 20 grudnia 2021, nr 12 (335) reklama
R E K L A M A
reklama 20 grudnia 2021, nr 12 (335) PLUSY dlaBIZNESU VII
R E K L A M A
VIII PLUSY dlaBIZNESU 20 grudnia 2021, nr 12 (335) jakość życia
RYBNIK REKREACJA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ KRAINA GÓRNEJ ODRY

Bulwary połączą Niedobczyce Śladem uzdrowiska


z Niewiadomiem Jastrzębie-Zdrój z nową atrakcją turystyczną.
KATARZYNA CICHOŃ

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój
Budowany od podstaw odcinek będzie miał 2 km długości
i 4,5 m szerokości, a wzdłuż trasy nie zabraknie ławek Park, Dom Zdrojowy, Wil-
la Łucja czy Sanatorium Spół-
i stojaków rowerowych. ki Brackiej - między innymi te
punkty znajdą się na ścieżce tu-
KATARZYNA PRZYPADŁO Żeby rowerzysta czy space- wzdłuż bulwarów będą realizo- rystycznej śladami uzdrowiska.
rowicz mógł wygodnie pokonać wane dwa dodatkowe przejazdy Ma ona przybliżyć historię Ja-
Trwa budowa kolejnego od- cały szlak wzdłuż rzeki Nacyny, od bezkolizyjne – wzorem tego pod strzębia-Zdroju, a także zachę-
cinka rybnickich bulwarów, czy- jej ujścia do niemalże samych źró- ulicą Kotucza. Jeden pod ul. Rey- cić turystów do odwiedzenia
li asfaltowego traktu pieszo-ro- deł, do wykonania pozostaje kilka monta i drugi pod ul. Obwiednia miasta. Opracowanie przebie-
werowego biegnącego wzdłuż istotnych odcinków tej trasy: Południowa, tak aby wykluczyć gu ścieżki powierzono miesz-
rzeki Nacyny. Wygodna trasa dla – odcinek Zamysłów-Niedobczy- potrzebę przejazdu przez powyż- kańcom, którzy w ramach zor-
spacerowiczów, rowerzystów ce (ul. Górnośląska – ul. Śródmiej- sze ruchliwe ulice – przekonuje ganizowanego konkursu mogli
czy miłośników jazdy na rolkach, ska) – trwają uzgodnienia, plano- Łukasz Karbowiński, rybnicki Ofi- wygrać 3000 zł. Niestety udział Jednym z punktów na trasie ścieżki uzdrowiskowej jest Dom Zdrojowy.
deskorolkach i hulajnogach po- wana realizacja: 2022–2023 r., cer Rowerowy. wzięły zaledwie dwie osoby,
łączy ul. Górnośląską z ul. Spor- – odcinek Śródmieście-Obwied- Wciąż w trakcie uzgodnień główną nagrodę przyznano Ka- Autorka skupiła się głów- dzano słynne rauty. Niejedno
tową. Budowany od podstaw od- nia (ul. Targowa – ul. Obwiednia z PKP jest temat tunelu pod tarzynie Barczyńskiej-Łukasik, nie na dzielnicy Zdrój, która serce zostało złamane podczas
cinek będzie miał 2 km długości Południowa) – trwają ostatnie stacją Rybnik Towarowy. W tej jastrzębskiej nauczycielce i pa- była sercem dawnego kurortu. pobytu leczniczego. Może też
i 4,5 m szerokości, nawierzchnię uzgodnienia, planowana budo- chwili przygotowywane są ma- sjonatce historii. Opracowana Jak mówi, to właśnie tam znaj- nieco zaskakiwać informacja,
bitumiczną, będzie oświetlony, wa: 2022-2023 r., teriały potrzebne do uzyskania przez nią trasa zawiera dwana- dziemy ślady dawnej świetno- że właśnie w czasach uzdrowi-
a wzdłuż trasy nie zabraknie ma- – istniejący, stary odcinek wzdłuż niezbędnych pozwoleń i uzgod- ście miejskich lokalizacji i dostar- ści Bad Jastrzemb, a później Bad skowych świetnie bawiono się
łej architektury wypoczynkowej, ul. Rzecznej (od ul. Hallera do ul. nień, których wymagają od mia- cza wielu ciekawych anegdot Königsdorff-Jastrzemb, i - to już na imprezach… barbórkowych.
takiej jak ławki czy stojaki rowe- Targowej) – będzie modernizowa- sta właściciele obiektu. Zgodę i historii na temat jastrzębskie- w niepodległej Polsce - Jastrzę- Czyżby to był znak czasu tego,
rowe. ny, by dostosować go do standar- na realizację inwestycji wyraziły go uzdrowiska. Znajdziemy bia. - Było to ulubione miejsce co nastąpi wiele lat później? –
Prace prowadzi wybrana dów rowerowych miasta, plano- już PGW Wody Polskie. – Tunel to w niej opowieści o bajecznych nie tylko kuracjuszy, ale też eli- opisuje w swojej pracy Katarzy-
w przetargu firma Drogopol sp. wo: 2022 r. kluczowa inwestycja, która sko- zabawach w Domu Zdrojowym, ty towarzyskiej. W kurorcie ra- na Barczyńska-Łukasik.
z o.o. z Katowic, za kwotę prze- – Bulwary są „kręgosłupem” ryb- munikuje południowe dzielnice przedsiębiorczości hrabiego Fe- towano nie tylko zdrowie, ale To druga tego typu ścieżka
szło 7,4 mln zł. Zgodnie z de- nickich tras rowerowych, więc po- miasta, które do tej pory przez lixa von Königsdorffa, zawodach też dobrze i nierzadko hucznie turystyczna w Jastrzębiu-Zdroju.
klaracją wykonawcy roboty po- ruszanie się po nich powinno być linię kolejową miały utrudnioną w skokach narciarskich i szkole się bawiono. To tutaj bale trwa- Pierwsza, czyli „Szlak Wolności”,
winny się zakończyć do końca jak najmniej kolizyjne i szybkie dla możliwość dotarcia do śródmie- samochodowej Hitler Jugend ły aż do białego rana, pojedyn- również została stworzona przez
przyszłego roku. użytkowników. Również dlatego ścia – mówi Łukasz Karbowiński. w budynku dzisiejszej parafii. kowano się w jarach czy urzą- Katarzynę Barczyńską-Łukasik.

KRZYŻANOWICE – KRAINA GÓRNEJ ODRY R E K L A M A

Lunety i panoramy turystyczne


na wieżach widokowych
w Chałupkach i Tworkowie
Panoramy turystyczne obejmują zdjęcia widocznego z wież obszaru
wraz z zaznaczonymi najważniejszymi obiektami przyrodniczymi,
turystycznymi i kulturowymi, które służą do identyfikacji obserwo-
wanych obszarów.

Dwie wieże widokowe w gmi-


Fot. UG Krzyżanowice

nie Krzyżanowice – przy mean-


drach Odry w Chałupkach i na
ruinach zamku w Tworkowie –
wyposażone zostały w lunety
oraz panoramy turystyczne. Nowe
atrakcje turystyczne są efektem re-
alizacji projektu pn. „Doposażenie
infrastruktury wież widokowych
na terenie gminy Krzyżanowie”.
Panoramy turystyczne obej-
mują zdjęcia widocznego z wież
obszaru wraz z zaznaczonymi naj-
ważniejszymi obiektami przyrod-
niczymi, turystycznymi i kulturo-
wymi, służącymi do identyfikacji
obserwowanych obszarów. unikatowy w skali europejskiej cji mogła obserwować horyzont
Oficjalnego otwarcia nowych obszar chronionej fauny i flory, czterech stron świata z obu wież
atrakcji turystycznych dokonał który jest wpisany do europej- przez zamontowane w ramach
Wójt Gminy Krzyżanowice Grze- skiej sieci Obszarów Chronionych projektu lunety i odnaleźć obiek-
gorz Utracki. Towarzyszyli mu Natura 2000 oraz ciekawostki ty na zdjęciach panoramicznych.
uczniowie i wychowawcy klas VII z nim związane. Z kolei na ruinach W ramach projektu wydane
i VII szkół podstawowych z Twor- zamku młodzież wzięła udział zostały także dwa foldery:„Zamek
kowa i Chałupek. Pierwsze spo- w prelekcji z udziałem Grzegorza w Tworkowie – Historia czterech
tkanie podsumowujące projekt Wawocznego o historii tworkow- stron świata” i „Nasza Odra” – fol-
odbyło się na wieży widokowej skiego zamku, ciekawostkach der o Meandrach Rzeki Odry.
na meandrach. Zgromadzeni i legendach związanych z rodami
uczniowie poznali rzekę Odrę, go zamieszkującymi. Po prelek- KP
A U T O P R O M O C J A
GazetaInformator.pl >> 20 grudnia 2021, nr 12 (335) Wiadomości 5
REGION GOSPODARKA

Niechlubne podium inflacji


W 2022 roku spadnie siła nabywcza wynagrodzeń.

Jak przewiduje Organiza- rocznie wynieść ma 4,8 proc. nieniem inflacji ma wynieść Prognozy OECD przewi- Jak uważa ekspert z Wy- ekspertów już wkrótce ceny
cja Współpracy Gospodarczej Oznacza to realny wzrost płac 5,3 proc., a na Litwie - 5,1 dują wzrost stóp procento- sokiego Napięcia- wszystko mogą przekroczyć nawet 100
i Rozwoju inflacja w przy- o 0,4 proc. w 2021 roku. proc. wych w strefie euro od 2023 zależy od warunków pogodo- euro. 8 grudnia padł kolejny
szłym roku w Polsce ma wzro- W 2022 roku OECD za- Prognozy OECD uwzględ- r. W przypadku Polski we- wych. Jeśli będą duże mrozy rekord.
snąć do 6,2 proc. rdr. Wśród powiada spadek siły nabyw- niają również pojawienie się dług prognoz budżet będzie i zbyt dużo wiatrów to proble- Jak podaje Krajowy Ośro-
47 badanych najbardziej roz- czej wynagrodzeń. Płace nowej mutacji koronawirusa, musiał płacić już w przyszłym my są niewykluczone- pod- dek Bilansowania i Zarzą-
winiętych krajów świata byłby pójdą w górę, podobnie jak pokazując również jak wpły- roku o 0,8 pp. więcej odsetek kreśla. dzania Emisjami (KOBiZE)
to trzeci najwyższy rezultat. inflacja. Również podwyż- wał koronawirus na gospo- niż w roku bieżącym, czyli 2,7 Ekspert jednakże nie prze- w imieniu Polski, giełda Eu-
Jednocześnie przewidywany ki cen prądu i gazu będą nie darkę i jak wpłynęło to na jej proc. od obligacji długotermi- widuje blackoutu, który jest ropean Energy Exchange
jest wzrost wynagrodzeń tyl- bez znaczenia. Cena energii wzrost. W 2021 roku Polski nowych. czymś bardzo gwałtownym (EEX) przeprowadziła kolej-
ko o 5,2 proc. co oznacza, że elektrycznej może wzrosnąć PKB ma zwiększyć się o 5,3 co powoduje nagły brak prą- ną w 2021 r. aukcję upraw-
realna siła nabywcza wyna- nawet o 20 proc. Przyczyną proc. rdr., natomiast progno- Problemy z energią du. Może natomiast dojść do nień do emisji. Cena na gieł-
grodzenia spadnie. Za prze- jest wzrost cen praw do emi- zowana średnia światowa to Polskie Sieci Elektroener- brownoutu, którym określa dzie CO2 wzrosła do poziomu
ciętne wynagrodzenie będzie sji CO2, co dla opartej na wę- 5,6 proc. getyczne przyznały że zaist- się ograniczenie dostaw prą- 88,27.
można zrobić mniejsze o 0,5 glu, polskiej energetyce jest Rząd jednakże stymu- niał niedobór rezerw mo- du na przykład do jakiegoś Do sprzedaży na aukcji
proc. zakupy niż teraz. Byłby bardzo dotkliwe. Również luje wzrost gospodarczy cy, a także iż konieczne było regionu. Zdaniem Derskiego, przeznaczonych zostało 2 066
to pierwszy taki przypadek od ceny gazu wzrosły. Waga ga- zwiększając dług publiczny. udzielenie 6 grudnia „pomo- gdy sytuacja będzie naprawdę 500 EUA. Cena rozliczeniowa
2013 roku. zu i prądu prawdopodobnie W czasie pandemii rządy tym cy” poprzez wysłanie Pol- trudna może dojść do admini- ustalona została na poziomie
Zgodnie z danymi GUS wzrośnie we wskaźniku infla- bardziej stymulowały gospo- sce energii z Litwy, Szwecji, stracyjnego ograniczenia po- 87,45 euro/EUA. Zakres ofert
płace wzrosły w paździer- cji CPI. W tym roku wskaźnik darkę, im większe nakładały Niemiec i Ukrainy. PSE pod- boru mocy. W takiej sytuacji oscylował między 57, a 95 eu-
niku w przedsiębiorstwach gazu miał zaledwie 2,18 proc. na nią restrykcje. Wg progno- kreśla, iż powstał „niedobór firmy musiałyby ograniczyć ro za tonę CO2. Całkowite
o 8,4 proc. rok do roku, wagi, a prądu 4,47 proc. Ob- zy OECD, która dotyczy 25 bilansowy”. Jak mówi Bartło- pobór energii elektrycznej. zapotrzebowanie na upraw-
a z uwzględnieniem sfery bu- niżka VAT i akcyzy na energię krajów Unii Europejskiej naj- miej Derski z serwisu Wyso- Najbardziej narażone nie są nienia EUA, zgłoszone przez
dżetowej o nawet 9,4 proc. elektryczną co prawda obniży bardziej wzrósł poziom długu kieNapięcie sytuacja jest dość gospodarstwa domowe, lecz uczestników aukcji, wyniosło
rok do roku. Podawana przez wzrost cen, ale tylko na pięć w Hiszpanii aż o 24,6 pp. PKB poważna. W Polsce jest obec- zakłady przemysłowe, któ- 2 853 000 EUA. Przychód ze
GUS inflacja w październiku miesięcy. z 95,5 proc do 120,1 proc. Na nie rekordowe zapotrzebowa- re pobierają najwięcej ener- sprzedaży uprawnień wyniósł
wyniosła 7,7 proc., czyli ozna- Za przeciętne wynagro- drugim miejscu są Włochy ze nie na prąd, a jednocześnie gii. Niewykluczone że przez 180 715 425 EUR.
cza to iż wzrost cen jest niższy dzenie będzie można więc wzrostem o 20,3 pp. do 154,6 niewiele jest słońca oraz wia- pewien okres te firmy będą Krajowy Ośrodek Bilan-
niż wynagrodzeń. Jednakże kupić o 0,5 proc. mniej niż proc. PKB. Ostatnia na po- tru. Dodatkowo są też znaczne zmuszone do ograniczenia sowania i Zarządzania Emi-
inaczej prezentują się progno- w obecnym roku. W gronie dium znalazła się Wielka Bry- niedobory w konwencjonal- produkcji. Jak wyjaśnia PSE- sjami wyjaśnia, iż „Oznacza
zy OECD. 47 badanych państw tylko tania - wzrost o 19,7 pp. do nych elektrowniach, w któ- nie można wykluczyć awarii to, że popyt na uprawnienia
Uwzględniają one nie tyl- sytuacja w Czechach ma być 103,5 proc. PKB. Polska na rych były awarie lub trwają związanych np. z ekstremal- EUA był prawie 1-5 krotnie
ko stawkę wynagrodzenia, gorsza, bo realna płaca godzi- tej liście zajmuje 12 miejsce remonty. nymi warunkami pogodowy- większy niż liczba EUA ofero-
ale również czas pracy, ja- nowa spadnie tam o 1,9 proc. na 25 krajów. Dług wg pro- PSE podkreśla w swo- mi, które mogą mieć miejsce wana do sprzedaży w ramach
ki należy poświęcać żeby je Nieco lepiej ma być w Polsce gnozy urośnie o 12,6 pp. PKB im komunikacie, że sytuacja zarówno latem jak i zimą. aukcji. W aukcji uczestniczy-
otrzymać. W związku z tym w 2023 roku, kiedy płaca ma do 58,3 proc. PKB. Najbar- jest daleka od opanowanej. ło 20 podmiotów, z czego 18
że pracujemy więcej, to nasz wzrosnąć o 3,5 proc, ale tylko dziej zadłużonym państwem Zapewnia jednak, iż sytuacja Ceny emisji CO2 udało się zostać zwycięzcami
wskaźnik wynagrodzenia biorąc pod uwagę iż inflacja Unii Europejskiej na koniec analizowana jest na bieżąco wciąż rosną aukcji”
wzrośnie w 2021 roku o pra- zgodnie z prognozą zmieści bieżącego roku ma być Grecja i podejmowane są niezbęd- Komisja Europejska W sumie 105 184 500 pol-
wie tyle samo, co inflacja. Pro- się w 3,2 proc. z długiem na poziomie 192 ne działania dla zapewnienia w czerwcu podała, iż do koń- skich uprawnień EUA będzie
gnozy wskazują na wzrost pła- W części krajów wynagro- proc. PKB. Tu przyrost był bezpieczeństwa pracy krajo- ca dekady ceny uprawnień do sprzedawanych w 2021 roku.
cy godzinowej o średnio 5,15 dzenia realnie wzrosną. Na niższy niż w Polsce, bo o 11,4 wego systemu elektroenerge- emisji CO2 mogą wzrosnąć do
proc., zaś inflacja średnio- Węgrzech wzrost z uwzględ- pp PKB. tycznego. 85 euro. Jednakże zdaniem dk
R E K L A M A
<< GazetaInformator.pl
6 ogłoszenia 20 grudnia 2021, nr 12 (335)
Z regionu
REGION PRAWO PRACY

Kontrola pracy zdalnej przez pracodawcę


Prawo pracy nie narzuca sposobu rozliczania pracowników z home office.
częcia, przerwania lub zakoń- nach pracy np. w pracy przy rejestrować życie prywatne
czenia pracy. Prawo pracy nie obsłudze klientów. pracowników za pomocą np.
określa sposobu rozliczania Pracodawca nie ma pra- kamerki lub mikrofonu.
pracowników z pracy zdalnej wa jednakże do kontroli miej- Niezwykle istotne jest też
lub hybrydowej, jest to dome- sca zamieszkania pracowni- to by zakres i formy monito-
na zarządzania. ka podczas pracy zdalnej bez ringu były znane pracowniko-
Stosowane rozwiązania uzyskania jego zgody. Może wi (zasada transparentności).
zależą od wielu czynników natomiast nakazać pracow-
w tym rodzaju pracy czy kul- nikom ewidencjonowanie za-
tury organizacyjnej. dań w formie elektronicznej
Jak mówi Radca Prawny lub papierowej lub monitoro-
Grzegorz Orłowski w modelu wać aktywność na służbowym
zadaniowym pracodawcy nie komputerze w pełnym zakre-
koncentrują się na monitoro- sie. Jednak by to zrobić zobo-
waniu przebiegu pracy tylko wiązany jest do wprowadze-
wykonaniu konkretnych za- nia odpowiedniego przepisu
dań w określonym terminie. do regulaminu, który wskaże BIURO RACHUNKOWE
Inaczej jest gdy ustalenie cel, zakres oraz sposób zasto- SWOBODA Sp. z o. o.
zadań na pewien okres jest sowania monitoringu.
Pracodawcy żeby rozliczyć nicy na bieżąco zdają raporty w pełnym zakresie od poczty utrudnione lub niemożliwe. Wpływ na zakres mo- ul. F. Chopina 13,
pracowników z efektów pra- dzienne lub tygodniowe przy e-mail po nagrania zdalnego Wtedy zadania są powierzane nitoringu mają przepisy 47-400 Racibórz
cy zdalnej stosują wiele spo- zadaniach o określonych ter- pulpitu. Jednym ze sposobów w miarę potrzeb na bieżąco, o ochronie danych osobo-
sobów. Wśród nich między minach wykonania. Niektóre jest również odnotowywanie zaś pracodawca również mo- wych. W związku z tym ryzy- tel. 32 414 03 97
innymi specjalne oprogra- firmy monitorują aktywność logowania pracownika lub nitoruje dyspozycyjność pra- kiem obarczone są te formy
mowania, w których pracow- na służbowym komputerze SMS-owe zgłoszenie rozpo- cownika w ustalonych godzi- monitoringu, które mogłyby Artykuł sponsorowany

R E K L A M A

Pranie dywanów, tapicerki


meblowej, samochodowej,
polerowanie maszynowe,
pastowanie, czyszczenie
ścian i elewacji.

Tel. 32 763 40 43, 504 412 875


Racibórz, ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

EURO LABORA
RACIBÓRZ (14601)
PRACA ZA GRANICĄ
JUŻ 10 LAT NA RYNKU
ZADZWOŃ:
32/417 20 56

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
20 grudnia 2021, nr 12 (335)
Z regionu
REGION ŚRODOWISKO

Jak skutecznie chronić naturę


Rząd zaostrza kary dotyczące przestępstw przeciwko środowisku.
KATARZYNA CICHOŃ Nowe przepisy pozwolą na padów to duże obciążenie dla
orzeczenie wobec sprawcy ta- budżetu państwa oraz samo-
Rośnie liczba przestępstw kiego wykroczenia obowiązku rządów (dla przykładu usu-
przeciwko środowisku. Zgod- posprzątania zaśmieconego nięcie nielegalnych odpadów
nie z danymi Komendy Głów- terenu. Zachętą do naprawie- na terenie Gorlic wyniosło
nej Policji wzrost ten jest nia wyrządzonej szkody ma niemal 49 mln zł). Warto pod-
szczególnie widoczny w przy- być możliwość zastosowania kreślić, że Główny Inspektorat
padku nielegalnego gospoda- wobec sprawców czynów, któ- Ochrony Środowiska zidenty-
rowania odpadami. W 2020 rzy usunęli negatywne skutki fikował ok. 900 takich miejsc,
roku takich przestępstw by- swojej przestępczej działalno- co oddaje potężną skalę pro-
ło 287, a w roku 2017 wykry- ści, nadzwyczajnego złagodze- blemu.
to ich tylko 28. Widać więc, nia kary, a nawet odstąpienia W reakcji na to rząd wpro-
że zmiany przepisów są ko- od jej wymierzenia. wadza zmianę, zgodnie z którą
nieczne. Dlatego Minister- w przypadku skazania spraw-
stwo Klimatu i Środowiska we Porzucanie odpadów cy za umyślne przestępstwo
współpracy z Ministerstwem największym problemem przeciwko środowisku, obli-
Sprawiedliwości przygotowało Nielegalne wysypiska śmieci to wciąż duży problem, z którym boryka się także nasz re- Obecnie porzucanie od- gatoryjnie orzekana będzie
projekt nowelizacji ustawy do- gion. W lutym tego roku ofiarą oszustwa padł mieszkaniec gminy Godów, który skorzy- padów, w tym tych niebez- przez sąd nawiązka nawet do
tyczącej przestępstw przeciw- stał z ogłoszenia znalezionego w internecie. Mężczyzna chciał pozbyć się niepotrzebnych piecznych, w miejscach, które 10 mln zł na rzecz Narodowe-
ko środowisku. Ma być spra- odpadów, więc skorzystał z oferty znalezionej firmy. Niestety, jak się później okazało, nie są przeznaczone do tego go Funduszu Ochrony Środo-
wiedliwiej, szybciej i czyściej. mężczyźni porzucili śmieci w gołkowickim lesie oraz na jednej z dróg dojazdowych do au- celu jest jednym z najpoważ- wiska i Gospodarki Wodnej.
- To przełomowe przepisy. tostrady A1 w Skrzyszowie. 32-letni mieszkaniec Katowic odpowiedzialny za wykonaną niejszym problemów. Bar- Te środki będą mogły zostać
Zaostrzamy kary, by skutecz- usługę usłyszał zarzuty i przyznał się do popełnionego czynu. dzo często dochodzi do tego, przeznaczone na uprzątnięcie
niej chronić naturę. Ułatwia- że oszuści podpisują umowę miejsc porzucenia odpadów.
my egzekwowanie tych kar równolegle ścigać odpowie- Koniec z importem Rząd planuje zwiększenie dol- z właścicielem terenu, zakła-
zwłaszcza w przypadku firm, dzialny za takie niszczenie śmieci nej i górnej granicy ustawowe- dając wcześniej małą firmę Gdzie zgłosić niszczenie
a także odciążamy budżety sa- podmiot zbiorowy, np. spółkę, Za nielegalne składowa- go zagrożenia za przestępstwa nieoficjalnie współpracującą środowiska?
morządów, które często mu- a także jej prezesa czy zarząd- nie niebezpiecznych odpadów przeciwko środowisku, w tym z nieuczciwym podmiotem, Na stronie Głównego In-
szą płacić miliony za usuwa- cę. Teraz jest to trudniejsze. grozić ma od 2 do 12 lat wię- te określone w art. 183 i 185 faktycznym właścicielem od- spektoratu Ochrony Środo-
nie niebezpiecznych odpadów Najpierw musi zostać prawo- zienia. Zgodnie z zapowiedzia- Kodeksu Karnego dotyczące padów. Wynajmowany teren wiska został stworzony inte-
– zapowiedział wiceminister mocnie skazana za to prze- mi ministrów, nie będzie zgo- nielegalnego gospodarowania w krótkim czasie zostaje za- raktywny formularz, który
klimatu i środowiska Jacek stępstwo osoba fizyczna, by dy na przywożenie do Polski odpadami. pełniony odpadami, a „przed- umożliwia zgłoszenie np. nie-
Ozdoba, inicjator nowego pro- odpowiedzialność za zniszcze- odpadów z zagranicy. Dostęp siębiorca” znika z rynku. legalnego składowiska odpa-
jektu. nie środowiska ponosiła także do naszego rynku nie może Kto śmieci, ten sprząta W takiej sytuacji obowią- dów. Wystarczy wskazać lo-
Jedna z istotnych zmian sama spółka. Dla podmiotów bowiem oznaczać zgody na Projekt zakłada podwyż- zek usunięcia tych odpadów kalizację i dodać krótki opis.
dotyczy odpowiedzialności niszczących środowisko pod- import śmieci np. z Niemiec szenie minimalnych i maksy- często spada na organy sa- Co ważne - zgłoszenia można
podmiotów zbiorowych za niesiona zostanie minimal- czy Francji. malnych stawek grzywny za morządowe, bo nie udaje się dokonać anonimowo. To waż-
niszczenie środowiska. Po na granica grożącej grzywny Co jeszcze znajdziemy zaśmiecanie miejsc publicz- ustalić sprawców czynu. Kosz- ne, aby reagować na niszcze-
nowelizacji będzie można z tysiąca do 10 tys. zł. wśród nowych przepisów? nie dostępnych oraz lasów. ty utylizacji porzuconych od- nie środowiska.
R E K L A M A

RACIBÓRZ – ROZRYWKA

31 grudnia godz. 22:00, RCK RDK ul. Chopina 21 Stefańska-Matraszek – sopran, Ireneusz Miczka – baryton. Towa- na 38. Wstęp wolny! Prowadzenie i akompaniament: Marceli
Gala Sylwestrowa MUZYKA MAGICZNEJ NOCY rzyszyć im będzie Malina Kowalewski Band, który tworzą wirtu- Reszka. To już kilkuletnia tradycja, że chór występuję z reper-
Noc Sylwestrowa coraz bliżej. To jedno z najhuczniej obchodzo- ozi perkusji, skrzypiec, saksofonu, klarnetu. Całości dopełnią pięk- tuarem świątecznym w Raciborskim Centrum Kultury.
nych wydarzeń na świecie. To niezwykły czas, z którym wiąże się ne kreacje oraz ujmujący taniec w wykonaniu zespołu tanecznego Chór powstał na przełomie 1995/1996 roku jako chór Szkoły
wiele mitów i przesądów, mówi się przecież, że „jaki Sylwester, taki w choreografii Sabiny Langner. Podstawowej nr 15 im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu. Od
cały nowy rok”. Tradycyjnie już, 31 grudnia, Raciborskie Centrum Tego wieczoru nie zabraknie także muzycznych niespodzianek i do- 11 lat chór działa pod egidą Stowarzyszenia na Rzecz Rozwo-
Kultury otwiera swe podwoje i zaprasza do spędzenia tego niezwy- brego humoru, bowiem koncert niestandardowo poprowadzą sami ju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” w Raciborzu.
kłego wieczoru w towarzystwie najlepszym z możliwych – w towa- pianiści Czesław Majewski i Janusz Tylman. Poczynaniom chóru od samego początku przyświeca motto
rzystwie muzyki. Zapraszamy w porywającą muzyczną podróż pełną wirtuozerii, „Śpiew jest mową serca; ku pociesze i radości serc ludzkich
Sylwester w dawnej, polskiej tradycji był dniem czarów i magii. Cóż pięknych melodii i rozrywki na najwyższym poziomie, wszak jaki oraz na chwałę Boga najwyższego”. Chór wielokrotnie orga-
może mieć wymiar bardziej magiczny niż melodie, w których tkwi Sylwester, taki cały rok! nizował koncerty dobroczynne „Dzieci – dzieciom”, z których
siła prawdziwie zaklęta? A więc – MAGIA. Magia muzyki, tańca, Wykonawcy: dochód przeznaczony był na pomoc dla dzieci, które z róż-
wykonawców, odświętnej atmosfery, szampańskich toastów, hu- Czesław MAJEWSKI & Janusz TYLMAN - duet fortepianowy nych względów tej pomocy potrzebowały. Jest również współ-
moru, blasku świateł i blasku gwiazd. A wszystko to w eleganckiej MALINA KOWALEWSKI BAND organizatorem wojewódzkiego konkursu „Mistrz Fletu”, któ-
gali: MUZYKA MAGICZNEJ NOCY. Każdemu z naszych Gości za- Joanna Stefańska-Matraszek - sopran rego XVIII edycja odbyła się w grudniu. W repertuarze chóru
pewniamy pokaźną porcję sylwestrowego koktajlu: klasyki, opery, Dariusz Pietrzykowski – tenor znajdują się utwory od muzyki średniowiecznej po współcze-
operetki, tańca, melodii Wiednia i najpiękniejszych pieśni na świe- Ireneusz Miczka - baryton sną. Większość utworów stanowią opracowania i kompozycje
cie. Wybrzmią ponadczasowe dźwięki m.in. „Bolero” Ravela, „Czar- zespół taneczny pod kierownictwem Sabiny Langner Marcelego Reszki, który jest założycielem i dyrygentem chóru
dasz” V. Montiego, „Cancan” J. Offenbacha, „Marsz turecki” W. A. Bilety w cenie 140 zł (do 30 XI) 160 zł (1 XII - 30 XII) 180 zł do chwili obecnej. Funkcję II dyrygenta pełni Iwona Sedla-
Mozarta, wirtuozerskie kompozycje F. Chopina. Nie zabraknie tak- (31 XII) do nabycia w kasie RCK oraz na biletyna.pl. czek. Chór jest laureatem wielu konkursów i festiwali między-
że muzycznych toastów i kojarzącej się niezmiennie z Sylwestrem, Honorowane raciborskie karty : ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina+’’ narodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich. Wielokrotnie
Nowym Rokiem i karnawałem – muzyki Johanna Straussa. zdobywał Grand Prix na festiwalach. Bel Canto jest jedynym
Magiczną moc sylwestrowej nocy poczują Państwo dzięki rewela- 14 stycznia godz. 18:00, RCK RDK ul. Chopina 21 chórem młodzieżowym na raciborszczyźnie, który działa od
cyjnym Artystom, gwiazdom telewizyjnego programu rozrywko- Koncert kolęd i pastorałek chóru BEL CANTO 23 lat, kontynuując tradycje śpiewacze na ziemi raciborskiej.
wego Śpiewające fortepiany. W roli gospodarzy - znakomity du- Zapraszamy serdecznie na koncert kolęd i pastorałek w wy- Chór jest zrzeszony w Śląskim Związku Chórów i Orkiestr –
et fortepianowy – Czesław Majewski i Janusz Tylman, na scenie konaniu chóru Bel Canto, który odbędzie się 14 stycznia 2022 oddział w Katowicach.
wystąpią ujmujący głosem i sceniczną charyzmą soliści - Joanna (piątek) o godz. 18:00 w Domu Kultury Strzecha, ul. Londzi- Wstęp wolny
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury
RACIBÓRZ – ROZRYWKA
8 Wiadomości 20 grudnia 2021, nr 12 (335) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ ROZRYWKA

Świąteczny jarmark z rozmachem na raciborskim zamku


Oprócz koncertów gwiazd i lokalnych zespołów odbyły się warsztaty i atrakcje dla dzieci, a także kiermasz.
katarzyna przypadło Praga czy Wiedeń. Nie zabra- W kolejnych dniach można by- Przygotowano też wiele mostwach. Były też warsztaty zamkowym dziedzińcu pachnia-
kło różnego rodzaju wydarzeń ło wysłuchać koncertów takich atrakcji dla dzieci: karuzele, sa- malowania drewnianych zaba- ło zbliżającymi się świętami, jak
W dniach 11-18 grudnia na towarzyszących, wśród których gwiazd jak Trebunie-Tutki, mochodziki, kulę śnieżną i lo- wek. również wyroby rękodzielnicze
Zamku Piastowskim w Raci- znalazły się m.in. koncerty. Enej, Zakopower i Stanisław dową rzeźbę. Można było wziąć Dziedziniec Zamku Piastow- i artystyczne związane ze świę-
borzu miał miejsce Śląski Jar- Pierwszego dnia po ofi- Soyka. Oprócz zespołów z całe- udział w warsztatach, które po- skiego zapełnił się drewnianymi tami Bożego Narodzenia.
mark Bożonarodzeniowy. Jak cjalnym rozświetleniu choinki go województwa wystąpiły tak- legały m.in. na stworzeniu świą- domkami, w których można by- Organizatorami wydarzenia
mówią organizatorzy, było to przez marszałka województwa że znane w regionie: chór Bel tecznej ozdoby, czyli światów ło kupić lokalne, świąteczne wy- byli: Urząd Marszałkowski Wo-
wydarzenie, które ściągnęło śląskiego Jakuba Chełstow- Canto, Raciborska Orkiestra – dekoracji wykonanej z opłat- roby takie jak ciasta, pierniki, jewództwa Śląskiego w Katowi-
na Zamek Piastowski gości skiego i starostę Raciborskie- Dęta Plania, Miraż z Młodzie- ków, które zazwyczaj przybiera- ciasteczka, pieczywo, wędliny, cach, Regionalny Ośrodek Kul-
z całego województwa i kraju, go Grzegorza Swobodę wystą- żowego Domu Kultury, chór ją formę kuli. Zdobiły one mię- pączki czy grzane wino z dodat- tury w Bielsku-Białej, Powiat
jak i z zagranicy, a zamkowy piła kapela Wałasi z Istebnej, Vivo czy chór im. Juliusza Ro- dzy innymi podłaźniczki i tzw. kiem pomarańczy, cynamonu Raciborski i Zamek Piastowski
dziedziniec rozbłysł niczym a następnie Golec uOrkiestra. gera z Rud. święte kąty znajdujące się w do- i goździków, dzięki któremu na w Raciborzu.

Fot. Katarzyna Przypadło


Fot. Ireneusz Burek
RACIBÓRZ - JUBILEUSZE RACIBÓRZ - ROZRYWKA

Grupa Bez Nazwy świętowała Muzyczna pomoc


50-lecie Lidia Pospieszalska w charytatywnym koncercie
Podczas koncertu można było można zarówno utwory na rzecz Hospicjum św. Józefa.
w wykonaniu jubilatów, jak i zaproszonych gości.

Fot. Ireneusz Burek


Fot. Katarzyna Przypadło

– Huberta Pacharzyny, a także


M. Kempanowskiego i J. Tysz-
kiewicza. Po reaktywacji w DK
Strzecha zespół tworzyli: Jan
Szymków (trąbka), Jerzy Pi-
stelok (saksofon tenorowy
i klarnet), Jan Ploch (gitara),
Janusz Guzik (gitara basowa),
Marek Nowacki (perkusja)
i Antoni Kucznierz (instru-
menty klawiszowe). Zespół
w swojej historii nagrał kilka
audycji w Radiu Opole, wystę-
pował w TV Katowice, nagrał
płytę jubileuszową, koncerto-
wał w kraju i za granicą w Cze-
chach, Niemczech i na Słowa-
cji. W 2009 roku odeszli na
zawsze Antoni Kucznierz i Jan
Szymków, w 2010 roku Jerzy
Pistelok, zaś w 2016 roku Jan
Ploch.
Skład obecny: Stefan Ko-
nopnicki – bas, Tadeusz Wi-
Grupa Bez Nazwy świę- Daughters z Adamem Jarzmi- dota – perkusja, Jan Latka –
towała swoje 50. urodziny. kiem. Wydarzeniu towarzy- klawisze, Krzysztof Fulneczek
W Raciborskim Centrum szyła wystawa IPN-u pt. „Le- – gitara, Agnieszka Busule-
Kultury miał miejsce kon- opold Tyrmand – o stylu bycia anu-Jaksik – wokal, Agniesz-
cert jubileuszowy, podczas w kontrze”, a także spotkanie ka Kawulok – wokal. W re- 19 grudnia w Raciborskim kalistki jazzowej, pojawił się Łukasz Kluczniak (saksofon
którego można było usły- z jej autorem Mikołajem Wol- pertuarze grupy znajdują się Centrum Kultury Lidia Po- zespół Inaije Band, w które- altowy) oraz Daniel Pomorski
szeć zarówno utwory w wy- skim. największe standardy jazzo- spieszalska wraz z Inaije Band go składzie występują Marcin (trąbka, akordeon). Z zespo-
konaniu jubilatów, jak i za- Grupa Bez Nazwy powsta- we, zarówno instrumentalne, wystąpiła w charytatywnym Pospieszalski (gitara basowa, łem wystąpiła raciborzanka
proszonych gości: Agnieszki ła w 1970 roku w świetlicy jak i instrumentalno-wokalne. koncercie na rzecz Hospicjum sample), Nikodem Pospieszal- Zuzanna Tomaszewska (flety).
Kawulok wraz z Jarosławem Cukrowni Racibórz z inicja- im. św. Józefa w Raciborzu. ski (perkusja), Tomasz Basiuk
Hanikiem oraz Silesian Jazz tywy kierownika tej placówki kp Na scenie, obok świetnej wo- (instrumenty klawiszowe), c