ID nr

:

Enkät
Del 1: Allmän fakta om företaget och dess interna verksamhet
1. Tillhör Ni en koncern? Ja Nej

Om Ni tillhör en koncern ber vi Er att i resten av enkäten svara för den enhet/dotterbolag där Ni bedriver verksamhet. 2. Hur många anställda har Ert företag? (Om Ni tillhör en koncern, svara då för den enhet/dotterbolag där Ni är verksam.) personer 3. Vilken omsättning har Ert företag? (Om Ni tillhör en koncern, svara då för den enhet/dotterbolag där Ni är verksam.) MSEK 4. Hur karaktäriserar Ni huvudsakligen Ert företag? Underleverantör Grossist Serviceverksamhet Tillverkare Detaljist Annat:

5. Hur karaktäriserar Ni Ert företags huvudprodukter?
Enstycksprodukter Kundspecifika produkter

1 1

2

3

4

5

Volymprodukter

Ingen åsikt

2

3

4

5
Standardprodukter

Ingen åsikt

6. Hur är Ert företag organiserat vad gäller utveckling av logistiken inom företaget?
Utvecklingen är helt decentraliserad

1

2

3

4

5

Utvecklingen är helt centraliserad

Ingen åsikt/Vet ej

I sådana fall där Ni valt att inte skicka vidare information. Om Ni ser på samtliga Era kund. vad är anledningen till det? Instämmer inte alls Instämmer helt 1 Det är ekonomiskt lönsamt för alla inblandade parter Servicen i försörjningskedjan kan bli bättre Vi gör det för att våra leverantörer ber oss om det Vi gör det för att våra kunder ber oss om det Annat: 2 3 4 5 Ingen åsikt 9. förmedlar Ni logistikrelaterad information som kommer från någon av Era kunder vidare till någon av Era leverantörer. tex prognoser eller försäljningsdata? Ja Nej → Gå till fråga 9 8. Om Ni skickar vidare information.och leverantörsrelationer.7. vad är anledningen till det? Instämmer inte alls Instämmer helt 1 Vår leverantör vill inte ha den eller har ingen användning för den Det är en kostnad för oss vilket gör att ”det kostar mer än vad det smakar” Det är idag inte tekniskt möjligt att göra det på ett smidigt sätt Informationen då kan komma att utnyttjas av konkurrenter Annat: ________________________ 2 3 4 5 Ingen åsikt .

i vilken grad har Ni dokumenterat Ert företags interna logistikprocesser? Med ”logistikprocess” avses en repetitiv och planerad kedja av logistikaktiviteter som utförs efter varandra på ett standardiserat sätt Inte alls I hög grad 1 Vi har dokumenterat våra aktiviteter i materialförsörjningen i form av processer Vi har dokumenterat våra aktiviteter i produktionen i form av processer Vi har dokumenterat våra aktiviteter i distributionen i form av processer Vi har dokumenterat hela vår interna logistikprocess som löper genom alla tre enheterna 2 3 4 5 Ingen åsikt/Vet ej 11.) Total logistikkostnad för hela företaget Genomloppstid (tex från råvarulager till uttransport) Kundorderledtid (tex tid från det att en kundorder inkommer till dess att varan är färdig för utleverans) Leveransservice (tex andel orderrader som levereras enligt överenskommen ledtid) Annat: Vi använder inte processrelaterade nyckeltal Vet ej . och i så fall vilken typ använder Ni? (Här är mer än ett svarsalternativ möjligt. Mäter Ni på något sätt Er logistik med hjälp av processrelaterade nyckeltal.10. Om Ni betraktar Ert företag utifrån de tre övergripande enheterna materialförsörjning. produktion och distribution.

Alternativ 3: Vi besvarar frågorna nedan kring ett samarbete vi har med en av våra kunder. (Ifall Ni har flera ber vi Er välja det som har störst betydelse för Er logistikverksamhe t) Om Ni inte har ett samarbete som beskrivits i alternativ 1 ovan ber vi Er att istället välja ett av nedanstående alternativ (Ifall Ni har flera ber vi Er välja det som har störst betydelse för Er logistikverksamhet ): Alternativ 2: Vi besvarar frågorna nedan kring ett samarbete vi har med en av våra leverantörer. Vilken sorts samarbete väljer Ni att besvara frågor kring? Alternativ 1: Ett samarbete där både kund och leverantör till oss är inblandade. ombeds Ni att i första hand besvara frågor kring detta samarbete.Del 2: Samarbete I denna del av enkäten vill vi att Ni väljer ut ett samarbete som Ni har med Era kunder och/eller Era leverantörer. Vi har ingen relation med kunder eller leverantörer som vi betecknar som samarbete. I följebrevet till enkäten finns en beskrivning av vad vi anser vara ett samarbete. val av leverantörer mm 2 3 4 5 Ingen åsikt/Vet ej Annat: . 12. Inom vilket eller vilka logistikområden bedrivs samarbetet. → Gå till fråga 30 sist i enkäten 13. och till vilken grad? Samarbetet bedrivs inte alls inom detta området Samarbetet bedrivs till stor del inom detta område 1 Produktionsplanering Prognoser Lagerpåfyllnad/lagerstyrning Transportplanering Strategisk planering av tex lagerlokaliseringar. Ifall Ni har ett samarbete där både kund och leverantör till Er ingår.

kan Ni kort berätta vad samarbetet går ut på? 15. etc Annat: 2 3 4 5 . Vem är den drivande parten i samarbetet? Vår partner/partners är drivande i samarbetet Vi är den drivande parten i samarbetet Ingen åsikt 1 2 3 4 5 16. På vilket sätt påverkas/förändras planeringen av logistikaktiviteter av samarbetet (jämfört med om Ni inte hade samarbetat)? Instämmer inte alls Instämmer helt Ingen åsikt/Vet ej 1 Vi planerar gemensamt på en operativ nivå någon eller några logistikaktiviteter En av oss har för bådas räkning ansvaret för operativ planering av någon eller några logistikaktiviteter Vi planerar gemensamt saker på en mer strategisk nivå. tex möjlighet att få bättre service 2 3 4 5 Annat: 17. tex möjlighet att sänka kostnader för de inblandade parterna Servicerelaterade faktorer.14. såsom lagerlokaliseringar. För att förtydliga frågan ovan. Vilka faktorer bidrog till att samarbetet påbörjades? Inte alls I stor utsträckning Ingen åsikt/Vet ej 1 Kostnadsrelaterade faktorer. outsourcingbeslut.

Hur ställer Ni Er till följande påståenden angående er företagsledning? Om Ni tillhör en stor koncern.18. dvs vem som ska göra vad Liten förståelse från vårt egna företag (dvs övriga avdelningar och funktioner) Annat: 2 3 4 5 Ingen åsikt/Vet ej . intäkter (besparingar) ska fördelas mellan företagen Företagens olika uppfattningar om rollfördelningen mellan förtagen. tolka då ”företagsledning” som den instans inom företaget dit logistikverksamheten rapporterar. tex IT-problem Personkemi och olika företagskulturer Tillit mellan företagen Olika logistikkompetens Företagens olika målsättningar med samarbetet Företagens olika uppfattningar om hur kostnader. Vilka av följande faktorer har försvårat samarbetet? Vi ber Er bortse från initiala problem vid samarbetets uppstart Håller inte alls med Instämmer helt 1 Tekniska problem. Instämmer inte alls Instämmer helt 1 Företagsledningen var en aktiv och drivande kraft vid initieringen av samarbetet Företagsledningen är en aktiv och drivande kraft vad gäller utveckling och förbättring av det pågående samarbetet 2 3 4 5 Ingen åsikt 19.

lagerbyggnad. Håller inte alls med Instämmer helt 1 2 3 4 5 Ingen åsikt/Vet ej Kostnader: Med ”logistikkostnader” avses här sådana kostnader som påverkas av logistikaktiviteter i företaget. prognoshantering etc Vårt företag har fått lägre logistikkostnader Vår partner/våra partners har fått lägre logistikkostnader Service: Med ”bättre service” avses här en större möjlighet att tillgodose att varan kommer fram till mottagaren felfri. exempelvis lagerpersonal. vilka effekter har samarbetet fått? I de fall där samarbetet pågått under en mycket lång tid ber vi Er att istället jämföra med hur Er situation hade sett ut om samarbetet inte funnits. i rätt tid.20. Vår service gentemot vår partner/våra partners har förbättrats Vi har själva erhållit en bättre service av vår partner/våra partners Vår service gentemot övriga kunder och leverantörer har förbättrats Ledtider vad gäller order och leveranser mellan parterna har förkortats Övrigt: Vårt företag har blivit mer konkurrenskraftigt i jämförelse med våra konkurrenter Det finns idag en tydligare ansvarsfördelning oss företag sinsemellan Samarbetet har lett till mer uppföljning och mätning av tex service . på rätt plats. transporter. samt i rätt antal. Om Ni jämför med hur det var innan samarbetet påbörjades.

brev. Vilken typ av information utbyter Ni och Er partner/Era partners inom ramen för samarbetet och hur ofta? Information som handlar om… Produktionsplanering Lagernivåer Prognoser/ko mmande behov Försäljningsdata (tex point of sales data) Felmeddelanden. e-mail. fax mm) EDI Internet (XML eller dylikt) Vet ej . Vilken är den huvudsakliga kommunikationsformen som används inom ramen för samarbetet? Traditionella kommunikationsformer (telefon. I vilken grad är informationen Ni utbyter anpassad/bearbetad för just mottagaren? Informationen är inte alls anpassad/bearbetad Informationen är mycket anpassad/bearbetad Ingen åsikt: 1 2 3 4 5 24.21. Hur ställer Ni er till följande påstående om samarbetet som helhet? Vi anser att samarbetet är positivt för vårt eget företag: Håller inte alls med Instämmer helt Ingen åsikt: 1 2 3 4 5 22. tex leveransbesked och priser Varje dag Minst en gång per vecka Minst en gång Minst en gång varannan var tredje vecka vecka Minst en Mer sällan gång i månaden eller aldrig Annat: 23. avvikelser mm Framtida produktkampanjer mm Framtida priser och prissätt ning Framtida leveranser o dyl Bekräftelser och spårning av olika slag.

var den slutar. såsom en inkommande order)? Processens start: Processens slut: Vad som sätter igång processen: 27. Mäter Ni logistikprestationer inom ramen för samarbetet och i vilken utsträckning använder Ni följande nyckeltal? Vi använder nyckeltal som behandlar. Kan Ni kort beskriva var processen börjar (tex en avdelning). om en förändring i samarbetet genererar en sådan? Besparingen/den ökade kostnaden tillfaller alltid den part där den uppstår 1 2 3 4 5 Besparingen/den ökade kostnaden fördelas mellan parterna på ett fördefinierat sätt Ingen åsikt/Vet ej . Inte alls I stor utsträckning Ingen åsikt/Vet ej 1 2 3 4 5 Totala logistikkostnader för aktiviteter som påverkas av samarbetet (inom båda företagen) Olika typer av ledtider mellan företagen Olika typer av service mellan företagen Annat: 28.25. Har Ni tillsammans med Er partner/Era partners definierat och beskrivit Ert samarbete i termer av en process? Ja Nej → Gå till fråga 27 Vet ej → Gå till fråga 27 26.. Hur fördelas eventuella besparingar eller ökningar av logistikkostnader. och vad som sätter igång processen (tex en händelse.

dvs svarat på frågor som rör ett samarbete på antingen Er kund.eller leverantörssida. dvs om Ni ovan besvarat frågor kring ett samarbete med en leverantör vill vi nu att Ni funderar över dess konsekvenser för Era kunder och vice versa. 29. Vi är härunder intresserade av att veta mer om detta samarbetes konsekvenser för Ert företags andra sida.Nedan följer en fråga som vi vill att Ni ska besvara om Ni ovan valt alternativ två eller tre. Hur ställer Ni Er till följande påståenden om hur företag på Er andra sida (kundeller leverantörssidan) har påverkats av Ert samarbete? Instämmer inte alls Instämmer helt 1 2 3 4 5 Ingen åsikt/Vet ej .

där ett par respondenter kommer att väljas ut och bli intervjuade.Samarbetet har lett till ökat samarbete och fördjupade relationer även på den andra sidan av vårt företag Samarbetet har inneburit att företag på den andra sidan har fått mer information snabbare om tex prognoser och försäljningsinformation (point of sales data) Företag på den andra sidan har tack vare samarbetet kunnat få en bättre service av oss Annat: 30. vi vill gärna vara med i en mer djupgående studie om samarbete i vår försörjningskedja: Leverantörens namn: Kundens namn: Nej tack. Vi ber Er i så fall namnge de företag som ingår i samarbetet Ni besvarat frågor kring ovan Ja. vi är inte intresserade Stort tack för Er medverkan! Mats Abrahamsson och Erik Sandberg . Avslutningsvis undrar vi om Ni är intresserade av att vara med i en mer djupgående studie kring interorganisatoriska relationer.