You are on page 1of 25

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


1
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Kurikulum kebangsaan perlu dikaji
semula bagi memastikan kurikulum
yang holistik dan sentiasa relevan
bagi melahirkan modal insan
seimbang yang dapat menangani
cabaran semasa dan masa depan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


2
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri
dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006
menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi
penekanan kepada:

Pembangunan modal insan


Penghasilan pelajar celik minda
Pembentukan warga yang menguasai
ilmu, kemahiran dan maklumat
Program membangunkan akal
manusia dalam melahirkan
insan Ulul al-bab

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


3
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Teras ke-2 PIPP

Dasar
Membangunkan modal insan
yang mempunyai pengetahuan
dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni

Matlamat
Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat
menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan
kompetensi, menerapkan nilai

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


4
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Kurikulum Sekolah Rendah

1983 – Kurikulum Baru Sekolah 
Rendah (KBSR)
1993 – Kurikulum Bersepadu 
Sekolah Rendah  (KBSR)
2003 – KBSR (Semakan)  
2011 – Kurikulum Standard Sekolah 
Rendah (KSSR)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


5
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Proses melakukan satu bentuk
perubahan yang holistik kepada
kurikulum persekolahan sedia ada
yang melibatkan perubahan
bentuk, organisasi, kandungan,
pedagogi, peruntukan masa,
kaedah pentaksiran, bahan dan
pengurusan kurikulum di sekolah.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


6
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Warga Negara
Murid yang seimbang Bertanggung jawab
dari segi intelek,
• Berbudi
rohani, jasmani dan
emosi • Bersatu padu
• Berilmu Pengetahuan • Patriotik
• Berketrampilan • Adil
• Percaya kepada Tuhan TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • Penyayang
• Berakhlak Mulia • Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Berbakti
• Berkeyakinan • Dasar Pendidikan Kebangsaan
•Independent learner
• Wawasan 2020
Pekerja Berilmu
• Rangka Rancangan Jangka Panjang • Inovatif
Global Player
• Cabaran Abad Ke-21 • Kreatif
• Daya Saing
• Model Ekonomi Baru (MEB) • Dahagakan Ilmu
• Daya Tahan
• Teori Pembelajaran • Menguasai Kemahiran
•Kemahiran
Teknologi Maklumat &
Berkomunikasi
• 4 Pillars of Education Komunikasi
•Jati Diri
• Creator of Technology
•Belajar Sepanjang Hayat

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


7
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Pada akhir peringkat pendidikan rendah murid perlu
mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian.
Antara kemahiran asas tersebut adalah seperti berikut:
ƒ penguasaan kemahiran asas – membaca, menulis,
mengira

ƒ kemahiran menaakul, kreatif & inovatif

ƒ kesedaran kesejahteraan diri (fizikal & mental)

ƒ percaya kepada tuhan, berakhlak mulia dan amalan


nilai murni;

ƒ jati diri & semangat patriotisme

ƒ memahami & menghayati budaya nasional

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


8
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
9
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
• Berteraskan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan
• Berasaskan Prinsip KBSR :
- Pendekatan Bersepadu
- Perkembangan Individu Secara Menyeluruh
- Peluang dan Kualiti Pendidikan yang Sama untuk
Semua Murid
- Pendidikan Seumur Hidup

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


10
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KOMUNIKASI

Kemahiran Asas
(Membaca, Menulis & Mengira)
Bahasa
Matematik

MANUSIA DENGAN ALAM PERKEMBANGAN DIRI


SEKELILINGNYA MURID INDIVIDU
Kerohanian, Nilai dan Sikap Kesenian dan Rekreasi
Pendidikan Islam Muzik
Pendidikan Moral Seni Visual
Pendidikan Sivik & Pendidikan Jasmani &
Kewarganegaraan Pendidikan Kesihatan
Kemanusiaan dan Persekitaran Kemahiran Hidup
Sains Kemahiran Hidup
Kajian Tempatan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


11
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Komunikasi
Penggabungjalinan kemahiran
bahasa secara lisan dan bukan
Sains & Teknologi lisan semasa berinteraksi Kerohanian, Sikap &
Penguasaan pengetahuan sains, Nilai
kemahiran dan sikap saintifik Penghayatan amalan
Penguasaan pengetahuan dan agama, kepercayaan,
kemahiran matematik sikap dan nilai
Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran berasaskan teknologi

Insan
seimbang
Perkembangan Kemanusiaan
Fizikal & Estetika Penguasaan ilmu dan amalan
Perkembangan jasmani dan tentang kemasyarakatan dan
kesihatan untuk kesejahteraan alam sekitar setempat, negara
diri dan global
Pemupukan daya imaginasi, Penghayatan semangat
kreativiti, bakat dan apresiasi patriotisme dan perpaduan

Keterampilan Diri
Pemupukan kepimpinan dan
sahsiah diri melalui aktiviti
kurikulum dan kokurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
12
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
• Kreativiti dan Inovasi
• Keusahawanan
• Teknologi Maklumat dan
Komunikasi

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


13
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Tahap ll Sekolah Rendah
(Tahun 4 – 6)
a n pengukuhan dan aplikasi 3M dan
ah
o l menaakul, kemahiran asas TMK,
perkembangan sosioemosi,
ek kerohanian, fizikal, sikap dan nilai
rs
Pe Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 – 3)
h ap penguasaan kemahiran 3M dan menaakul, kemahiran

Ta asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal,


kognitif, sikap, dan nilai

Prasekolah
perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah,
persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan
menaakul

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


14
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah digubal
berasaskan standard kandungan dan standard 
pembelajaran

Standard Kandungan Standard Pembelajaran


Penyataan spesifik tentang  Satu penetapan kriteria
perkara yang murid patut  atau indikator kualiti
ketahui dan boleh lakukan  pembelajaran dan
dalam suatu tempoh  pencapaian yang boleh
persekolahan merangkumi  diukur bagi setiap standard 
aspek pengetahuan,  kandungan.
kemahiran dan nilai.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
15
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
• Memastikan SEMUA murid melepasi
standard yang ditetapkan
• Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu
diukur dengan jelas
• Mengenal pasti strategi penambahbaikan
(assessment for learning)
• Mengatasi masalah murid keciciran dalam
pembelajaran
• Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


16
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
• Bahasa Malaysia • Bahasa Malaysia
Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan memberikan
memberi respon terhadap sesuatu respons dengan betul secara lisan
arahan, soalan dan pesanan yang terhadap pelbagai soalan bercapah.
didengar dengan betul

• Bahasa Inggeris • Bahasa Inggeris


Able to express personal response Able to respond to:
to literary texts a. Book covers
b. Pictures in books
c. Characters
with guidance
• Matematik
• Matematik
Menama dan menentukan nilai
nombor Menamakan nombor hingga 100:
a. Membilang objek dalam kumpulan.
b. Menamakan nombor bagi kumpulan
objek sebagai mewakili kuantiti.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
17
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
BIL MODUL TERAS ASAS
1 Bahasa Malaysia
2 Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
3
Bahasa Tamil
Pendidikan Islam  
4
Pendidikan Moral
5 Pendidikan Jasmani
6 Pendidikan Kesihatan
7 Matematik
MODUL TERAS TEMA
Dunia Seni Visual
8 Dunia Sains dan Teknologi
Dunia Muzik
MODUL ELEKTIF
9 BCSK/BTSK/B. ARAB/B.IBAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
18
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)
BIL MODUL
SK SJKC SJKT
MODUL TERAS ASAS
1 Bahasa Malaysia 360 300 300
2 Bahasa Inggeris 330 150 150
Bahasa Cina 360
3
Bahasa Tamil 360
Pendidikan Islam 180 120 120
4
Pendidikan Moral 180 120 120
5 Pendidikan Jasmani 60 60 60
6 Pendidikan Kesihatan 30 30 30
7 Matematik 180 180 180
MODUL TERAS TEMA
Dunia Seni Visual 60 60 60
8 Dunia Sains dan Teknologi 60 60 60
Dunia Muzik 30 30 30
MODUL ELEKTIF
9 BCSK/BTSK/B. Arab/B. Iban* 60 (3 waktu di luar jadual waktu)*
Perhimpunan 30 30 30
Jumlah 1380 1380 1380
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
19
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
MODUL MATA PELAJARAN
Bahasa Malaysia

Modul Komunikasi Bahasa Inggeris


Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Modul Komunikasi BCSK / BTSK/ Bahasa Arab / B. Iban / B.
Elektif Semai / Kadazandusun
Modul Kerohanian, Sikap & Pendidikan Islam
Nilai Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
Modul Fizikal & Estetika
P. Muzik/P. Seni Visual
Matematik
Modul Sains & Teknologi Sains
Reka Bentuk & Teknologi / TMK
Modul Kemanusiaan Sejarah

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


20
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
1. Dokumen Kurikulum
• Standard Kandungan
• Standard Pembelajaran

2. Buku Teks
• Berpendekatan Modular

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


21
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
22
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Pentaksiran P&P
™Dijalankan  secara  berterusan  untuk  mengesan 
perkembangan  dan  pencapaian  murid  dalam 
pembelajaran

™Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai

™Bersifat autentik dan holistik

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


23
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
‰ Meningkatkan kualiti pendidikan rendah
agar lebih relevan dengan cabaran
masa kini dan abad ke-21;
‰ Guru memainkan peranan yang penting
bagi mengupayakan P&P yang
berkesan; dan
‰ Kejayaan transformasi kurikulum
memerlukan komitmen menyeluruh
daripada semua pihak termasuk
penggubal dasar, pengurus kurikulum,
ibu bapa serta pihak berkepentingan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
24
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
25
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM