Abaúj Komplex Marketing Stratégiája

Tanulmány

Abaúj Leader Egyesület megbízásából készítette: Region-Art Kft 2009

Abaúj Komplex Marketing Stratégiája

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés……………………………………………………………………………..…..3-4. oldal Összefoglaló……………………………………………………………………………. .…5. oldal 1. A település és térségmarketing értelmezése és kapcsolata a területfejlesztéssel….6-8. oldal 1/1 Környezetelemzés, prognózisok, információ elemzés módszerei……..…………9-15. oldal 1/2 Saját képességek, a térség kínálatának alakítása….………………..…………..16-23. oldal 1/3 Értékrend, vezérelv, stratégiai dimenziók……………...……………………….24-30. oldal 1/4 Külső és belső tényezők, a térség kínálatának alakítása…………………….…31-33. oldal 1/5 Társadalmi kötelezettségek, kompetenciamarketing…………………………..34-36. oldal 1/6 Stratégiai lehetőség, realitás, célrendszer a térségmarketingben……………...37-55. oldal 1/7 Mellékletek………………………………………………………………………..56-57. oldal

Region-Art Kft. 2009

2

Abaúj Komplex Marketing Stratégiája

Bevezetés:
Mi a térség/településmarketing? A térség/településmarketing leegyszerűsítve a

térség/település promócióját, reklámozását, „értékesítését” jelenti különböző célcsoportok irányába. A három meghatározó célcsoport: a lakosság, a befektetők - vállalkozók a turizmusban résztvevők. A településmarketing azonban lényegesen több és más is ennél. Jelenti egy település kereslethez igazodó szervezését oly módon, hogy a társadalmi és gazdaság folyamatokban szinergiát érjenek el. A településszinergia akkor érhető el, ha a települési, önkormányzati szolgáltatások, mint kínálati oldal igazodik a keresleti oldalhoz. Ezért a település összeredménye több, mint a részterületek szimpla összege. A település részfunkciónak eredménye, pedig a település piacon elfoglalt pozíciójától és a versenyhelyzettől függ. A település részteljesítmény kibocsátásai összeadódnak és adnak választ a település piacának igényelvárásaira. A településmarketingnek ez a bővebb értelmezése és kidolgozása azért fontos, mivel elsősorban ezen keresztül kapcsolódhat egy település a térségi, régiós és az országos marketingkoncepciókba. A településmarketing célja: Figyelemfelhívás, az önkormányzati közgondolkodás azon irányba való terelése, hogy a marketing beállítódás nemcsak a gazdasági szféra sajátja, hanem erősíthető vele a települések versenyképessége is. A településeknek ebben a folyamatban a régiók, települések egyre erősödő versenyét szintén érdemes nyomon követniük. Fontos, hogy a marketing ne csak külső fenyegetettség eseten jelenjen meg, mint válságkezelési eszköz, hanem épüljön be a települések vezetésének mindennapjaiba, erősítve ezáltal az együttműködést a település egyes szereplői között.

Region-Art Kft. 2009

3

Abaúj Komplex Marketing Stratégiája

A “térség-marketing”, egy térség fejlesztése érdekében folytatandó marketing tevékenységnek meghatározó sikerfeltétele, hogy helyesen kerüljenek kialakításra a követendő, elérendő általános és közvetlen célok, s az azok realizálását biztosító stratégiák. Csupán erre épülhet a konkrét megvalósítási eszközrendszer hatékony, egymást erősítő alkalmazása. A marketing általános céljai, vezérelvei olyan kötelezettségeket mutatnak be, melyek a térség, a település jövőjének építésében meghatározandó célok, s azok elérési módjának alapjául szolgálnak. A megfogalmazott elvek természetesen nem mindig jelennek meg a mindennapi gyakorlatban, de mindenkor mértékül kell, hogy szolgáljanak, ezáltal tudatosan előremutatva, ösztönözve a gyengeségek feltárására, azok kiküszöbölésére. Ezen koncepcióelemek széles közvéleménnyel való megismertetése, elfogadtatása a térséggel való azonosulás, a “mi tudat” kialakulásának egyik első eleme, melyre jól építkezhet a különböző célcsoportokban megnyilvánuló bizalom, pozitív térség-imázs. A marketing vezérelvei, célrendszere nem más, mint egy jó “lét”, egy színvonalas életminőség köré kell, hogy illeszkedjenek. Egy térség akkor sikeres, akkor látja el küldetését, ha képes biztosítani az ott élő, ott dolgozó, odalátogató lakosság és az üzleti és a non-profit jellegű, társadalmi, civil szervezetek számára az “ott-lét” megfelelő minőségét, élményét. A “jólét” ezen megközelítésben is egy olyan komplex fogalom, mely több tartalmi oldalról, tényezőből tevődik össze, melyek között az anyagi, fogyasztási szükségleteken kívül meg kell, hogy jelenjen a jogbiztonság, a demokratikus “településműködtetés”, az egyéni karrierépítési lehetőségek, képzési-továbbképzési intézmények, a közbiztonság, a szabadidő eltöltésének kulturális kínálata mellett az ökológiai érzékenység fejlesztéseknél is előtérbe kerülő tudatossága.

Region-Art Kft. 2009

4

Abaúj Komplex Marketing Stratégiája

Összefoglaló:
Az Abaúj térség jövőjét tervező tanulmányok, koncepciók és programok nagy számmal készültek az elmúlt években. A marketing stratégia, minden térségfejlesztési tanulmányban, tervben és programban kiemelt cél. A tervezés tárgyát képező térség ma – a jelenlegi állapotban – nem fejlődő képes. A térség infrastruktúrája általában fejletlen, a lakosság, a jövedelem, az egészségügyi, a szociális és a gazdasági szolgáltatások köre, és színvonala szempontjából az ország leghátrányosabb helyzetű népesség csoportjába tartozik. A stratégiai célok konkrétak, és egy-egy meghatározott területre, illetve annak problémáira irányulnak. A stratégiai célok megfogalmazásához a helyzetfeltárás során megismert problémák értékelése nyújt segítséget. A feltárt problémák, majd a stratégiai célok megfogalmazásához, rendezéséhez és ok-okozati összefüggéseinek feltárásához segítségül szolgálnak, az un. „probléma-fa”, illetve „cél-fa technikák”. A stratégiai célok a problémák megoldására irányulnak. Minden probléma megoldása azonban nem lehetséges azonnal, hiszen az eszközök és források korlátozottak. Éppen ezért ki kell választani a legégetőbb, és a legtöbb eredménnyel megoldható problémákat és az ezeket megszüntető programokat. Ezek lesznek a prioritások. A stratégiai célok megvalósítására intézkedések irányulnak, az intézkedések, pedig projektek által valósulnak meg. Ha az önkormányzatok valódi célja az életminőség szerves, összetett, koherens, és fenntartható fejlődése, és ha saját szerepét hajlandó / kénytelen versenyben, tehát szolgáltatónak látni, láttatni, akkor megújuló (rugalmas és dinamikus) marketingkommunikációra van szüksége, akkor olyan stratégia kell, amely minden szereplő (önkormányzat, beruházó, lakosság + civilek) irányából átjárható. Ennek feltétele, hogy minden szereplő tisztába kerüljön lehetőségeivel és korlátaival, a konfliktuskezelés eredményessége érdekében. Összességében, a tervezés előzményei alátámasztják a térségi marketing stratégia készítésének fontosságát és annak helyi partnerségi együttműködésben való megvalósítását.

Region-Art Kft. 2009

5

és térségmarketing értelmezése és kapcsolata a területfejlesztéssel. természeti erőforrásainak. jellemzőit. 2009 6 . Region-Art Kft. piac. hanem érdekviszonyuk (költség. illetve a befektetőknek.) alapján hozzák meg döntéseiket. hogy „eladja” önmagát a településen lakóknak. stb. Továbbá nélkülözhetetlenné válik a közösségi gondolkodás a gazdasági szektor és az önkormányzat között a település vonzerejének fokozása érdekében. A marketingtevékenység ma már túlmutat a klasszikus piaci kereteken. A tudatosan alkalmazott településmarketing a vállalkozásokat . A már működő vállalkozások érintettsége meg erősebb ebben a tekintetben. területhasznosításának alapvonásait és marketing-szempontú értékelését. hogy nagyobb piacokat legyenek képesek elérni.a lehetséges telephely lehetőségek számbavételében és értékelésében csúcsosodik ki. Egy térség vagy település számára fontos. A helyi gazdaságfejlesztéshez jó hátteret szolgáltathat a megvalósult térségmarketing. Szakmák. Település. a munkaerő képzésének és ebből adódóan az életszokás. infrastruktúra. A hatékony térségmarketing megvalósításában kiemelten fontos szerepet játszó időbeni folyamatok bemutatása és elemzése a településfejlesztést befolyásoló tényezőcsoportok szempontjából.nagyságtól függetlenül – piaci partnerként kezeli. hanem társadalmi eseménnyé is válik azáltal. oktatási. hogy felmerül(het) a foglalkoztatás kérdésköre. kulturális. A létrejött vállalkozások nem beleszületnek valahová.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája 1. demográfiai sajátosságainak. természetföldrajzi adottságainak. Figyelembe kell venni a térség földrajzi fekvésének. A különböző tényezőcsoportok egymásra hatásának értékelése és hosszú távon várható következményei. történeti fejlődésének. szektorok közötti együttműködésre van szükség (pl. egészségügyi. a településre látogató turistáknak. mentalitás alakításának lehetősége is. szolgáltatók között) annak érdekében. turisztikai és agrárvállalkozások. Egy vállalkozás indítása azonban nem csak gazdasági. A „hol” kérdése . gazdaságszerkezetének. értékesítési lehetőség. infrastrukturális viszonyainak. árbevétel.az induló vállalkozásoknál .

A térségi. Ebben a folyamatban meghatározó szerepe lehet a vállalkozásoknak. 2009 7 . miközben a külső kapcsolatrendszert is más alapokra helyezi. a regionális szerepkör erősítéséért. amiről adott esetben meg kell győzni őket. aminek középpontjában a térség. Egy-egy ilyen program mindig új típusú belső kommunikációt indít el. A fejlett piacgazdaságokban már nagy hagyománya van ennek a szervezési eljárásnak és idehaza is egyre többen alkalmazzák sikeresen. régiók versenyképessé tételében is. a gazdaságélénkítés. ezért meghatározóvá válik a versenyképesség ez alapján történő erősítése és kiaknázása. A térségi marketing a közös gondolkodás és a helyi együttműködés újszerű formája. a meglévő és az elképzelt imázsnak megfelelő arculat kialakítása. hogy annak szereplői akarjanak változást. térségek piacszervező erejét valamilyen formában érintik vagy kifejezetten ezt a témakört dolgozzák fel. a meglévő programok közötti harmónia megteremtése. Ebben az összefüggésben nagy szerepe van annak. A fejlesztés magja a térség. A településmarketing alapja. a település és annak szereplői állnak. a befektetőkért. a turistákért. az ismertségi fok növelése. térségek. a reális számbavételen alapuló. a térség küldetésének meghatározása. Országszerte növekszik az olyan rendezvények száma. a településükért tenni akaró polgárok érdekeltsége és aktivitása. Mivel a térségek között egyre élesebb verseny folyik a tőkéért. amely egy régió vagy szereplőinek . a gazdasági élet képviselői. hogyan válhatnak az események irányítóivá.különböző célcsoportok irányába történő . a le.és betelepülőkért. a település piacképessége. hogy a vállalkozások miként integrálódhatnak egy ilyen tevékenységbe. végrehajtható program nélkülözhetetlen.és településmarketing lehetőségek: A marketing nem csak a vállalkozások menedzselésének eszköze. A fejlesztés központi eleme a tudatos cselekvés. a folyamatos kommunikáció a tervezéstől a végrehajtásig! Region-Art Kft.„eladását” segíti. Meghatározó szerepe lehet a települések. illetve a terület piacképességének fokozása.és településmarketing egy olyan cselekvéssor. Röviden: a település. A megfelelő szellemi és anyagi tőke.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Térségi. Nélkülözhetetlen az összehangolt együttműködés. a civil szervezetek. Kik járulhatnak hozzá sikeresen ehhez a változáshoz? A munkában alapvető az önkormányzatok. amelyek a települések. A térségi marketing programok céljai között mindenképpen szerepel többek között a jövőkép.

megfelelő arculattal. Region-Art Kft. 2009 8 . A térségükért mindent megtenni akaró döntéshozók a helyzetelemzés. ami alapján tudjuk .még külföldön is -. egyediség tartozik. ami az egésznek a kiinduló pontja. Herend.nem csak bel. Bük. Debrecennek. hogy bizonyos településnevek hallatán valamilyen „kép ugrik be” a szemlélőnek. eszközeivel ismerkednek és dolgoznak. Ha települések. Megfigyelhető. hogy mire gondoljunk. hogy Bábolna. A térségi marketing egy új látásmód ebben a komplex rendszerben. Ehhez a képhez valamilyen esemény. Mindezek azokon az adottságokon nyugszanak. hogy kitűnjenek környezetükből. teljesítmény. Miskolcnak. Tokaj esetében egy speciális gazdaságszervező erő jelenti azt a megkülönböztető jegyet. a stratégiakészítés. De más a célcsoportja és részben így a marketingje is például Visegrádnak. változásait.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája A települések és térségek egyre inkább nyitottabbá válnak. eladására gondolunk. térségek népszerűsítésére. Figyelik és felismerik környezetük ösztönös vagy tudatosan irányított mozgásait. a jövőképformálás módszereivel. akkor kézenfekvő. amivel a település vagy a térség rendelkezik. Napjainkban kezdik felismerni annak szükségességét. Eköré célszerű felvonultatni a térség filozófiáját.

• Szikszó és térsége (23 település. amelyeket leginkább az önfoglalkoztatásra hoztak létre kényszermegoldásként. mezőgép. valamint a Bódva és a Hernád folyók völgye között található. 24 725 fő) a Hernád jobb partján található. Ez a mikrotérség jelentős erdőterületekkel rendelkezik. így a beszállítói hálózatnak még a csírái sem alakultak ki. 15749 fő) a Hernád folyó bal partján fekszik és hozzá tartozik a Zempléni hegység egy része is. • Abaúj-Hegyköz térsége (22 település. Kedvezőtlen a földrajzi elhelyezkedés tekintettel arra a tényre. Region-Art Kft. A térség három mikrotérségre osztható: • Az Encsi kistérség (36 település. fafeldolgozók) túlnyomó része megszűnt. ezáltal a vállalkozások versenyképességét. amely beruházók hiányában az elmúlt közel 10 évben markáns fejlődést nem tudott felmutatni. a területhez tartozik a csereháti dombvidék jelentős része is. a vállalkozások többsége mikrovállalkozás az egyéni vállalkozások dominanciájával. a 3-as fő út. 440 km2. A nagyobb befektetők ide településének az előbbieken túl legfőbb akadálya a szakképzett munkaerő hiánya. hogy az autópályától. 19338 fő) a Cserehát dombságon helyezkedik el. prognózisok: A térségben működő vállalkozások helyzete az utóbbi évtizedekben jelentősen romlott.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája 1/1 Környezetelemzés. A vállalkozások közötti együttműködés hiánya tovább rontja a fejlődési esélyeket. A térségben egy közepes vállalkozás és több tucat kisvállalkozás található. 2009 9 . Mivel nem jellemző a térségben meghatározó termékelőállítást folytató vállalkozás jelenléte. A korábban meglévő ipari üzemek (bútorgyár. illetve városoktól relatív távolságban található a térség. Az aprófalvas településszerkezet jellemzi leginkább e területet. ami a térség hegyvidéki jellegének köszönhető. illetve csökkentett termeléssel és létszámmal működik tovább. 449 km2. A térségben két ipari park címmel rendelkező ipari terület van. 300 km2.

Külön kell szólnunk a tartós munkanélküliekről. akiknek az elhelyezkedése a versenyszférában rendkívül problematikus. sőt a Baltikum felé és felől bonyolódó) személy és teherfogalmat. amelyek szerint a térség minden tekintetben a sereghajtók között van a megyében és az országban. A térség foglalkoztatási helyzetét jellemzi. Az észak-déli irányú főút egyre kevésbé tudja átengedni a jelentős nemzetközi (Szlovákia és Lengyelország. a bővítésnek pedig gátat szab a termelés volumene. hogy a regisztrált munkanélküliek több mint egyharmada egy éven túli tartós munkanélküli. A háztartásban élő eltartottak aránya 32. a család szerkezete. Region-Art Kft. A munkanélküliek létszámának alakulását ma már nem annyira a gazdaságban bekövetkező változások mozgatják. termelésnövelést nem hajtottak végre. hanem az aktív munkaerő-piaci eszközök. Többségüknél a hátrányos tényezők általában halmozódnak. valamint a közcélú és közmunkába kiáramlók száma. A térségben élők gazdasági aktivitásának mutatóit jól jellemzik a népszámlálási adatok. és kétharmada szociális segélyezett. ami jelzi e réteg körében bekövetkező kedvezőtlen változásokat. az etnikai hovatartozás tekintetében. több mint 6 százalékponttal elmaradva a megyei átlagtól. a lakóhely. a valós munkanélküliségi ráta több éves átlaga 35% körül van. ugyanakkor nem alkotnak homogén egységet. az iskolázottság. a munkaerőpiacra tartósan visszatérni nem tudnak és a munkanélküli ellátásból is kiszorulnak. ezen keresztül van összeköttetés Szlovákia (közvetlenül Kassa) és Miskolc felé.2% a legalacsonyabbak közé tartozik a megyében. jelentős differenciáltság tapasztalható közöttük az életkor. a piaci viszonyok kedvezőtlen alakulása. melynek érezhető foglalkoztatást élénkítő hatása lenne. A magasabb iskolai végzettségű fiatalok iránt rendkívül alacsony a kereslet. nagy többségük a legszegényebb rétegbe tartozik.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája A térségben a gazdasági folyamatokkal szoros összefüggésben a munkaerőpiacot is az évek óta tartó stagnálás jellemzi. ezen belül is a közhasznú foglalkoztatás nagyságrendje. ill. míg a foglalkoztatottak aránya 22.7% a legmagasabb. A regisztrált munkanélküliek döntő többségét egyre inkább a rendszeres szociális segélyben részesülők alkotják. mivel ezekben a munkakörökben alacsony a fluktuáció mértéke. Úthálózat: A térség közlekedési tengelyét a Hernád völgyében futó 3-as számú nemzetközi főútvonal jelenti. 2009 10 . A térségben működő gazdasági szervezetek az utóbbi években olyan profilbővítést.

iskolarendszeren kívüli szakmai képzések tartása. az élhetőbb település kialakítása. mindez vonatkozik a mezőgazdasági utakra is. felújításuk elengedhetetlenül szükséges.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája A megnövekedett forgalom emellett problémát jelent azon települések számára. stb. Garadna településeket elkerülő szakaszok megépültek. A térségben az elmúlt években elkezdődött a településeket elkerülő szakaszok építése. A szociális és közösségi szolgáltatások fejlesztése. PR és marketing tevékenységek támogatása szükséges. illetve képzések biztosítása a felmerülő igények alapján. Az életminőség egyik legfontosabb aspektusa maga a települési környezet. A mellékutak döntően kelet – nyugat irányúak.). Így a sürgős és jelentős intézkedések elengedhetetlenek. Region-Art Kft. minőségük rossz. hogy az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. önkormányzatok non-profit szervezetek és magánszemélyek részére nyújtott. így a térség számára gazdasági tengelyként jelenik meg. A települések úthálózatának állapota vegyes. A vidéki vállalkozók. amelyeken a főút áthalad (jelentős kipufogógáz. Még mindig magas a szilárd burkolat nélküli részek aránya. balesetveszély növekszik. valamint (a térség korábban központjaként számon tartott) Kassához. Abaúj LACS – A stratégia alapvető céljai között is kiemelt: A térség turisztikai kapacitása és forgalmi adatai messze elmaradnak a lehetőségektől. épületek megrepedeznek. A főútvonal közvetlenül kapcsolódik a 3-as autópályához. lakosság nyugalmát zavarja. valamint a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése feltétele annak. 2009 11 . ill. A vidéki környezetben élők számára alapvető fontosságú a tájékoztatás. megközelítése a Tornyosnémeti határmenti településen keresztül lehetséges. ügyfélszolgálati tájékoztatás. ahol nemzetközi repülőtér működik. A repülőtér a kistérség központjától 35 km-re van. A potenciál kihasználáshoz mindenképpen szükséges a vonzerő és más turisztikai szolgáltatások fejlesztése. a közbiztonsági feltételrendszer megteremtése. melynek első lépésében Novajidrány.

horgásztatás. turisztikai program színesíti a térséget. idegenforgalmi szempontból vonzerőként jelenhetnek meg a piacon. roma néprajzi műhely. számos turisztikai attrakció várja az ide látogató vendégeket.és természethez kapcsolódó szolgáltatások létrehozásának és fejlesztésének támogatása. vadászathoz kapcsolódó háttérszolgáltatás. szervezett többnapos természetjárás. A látogatók legtöbb esetben az adott helyszínen igénybe vett egyedi szolgáltatások alapján azonosítják be élményeiket. Ebből kifolyólag a térség csak kevés ideig képes határain belül tartani a látogatót. lovaskocsiztatás. lovagoltatás. ▪ A szolgáltatások gyenge szerkezete. borturisztikai. vadászathoz kapcsolódó szolgáltatások. ásványgyűjtők. túraszervezés. idegenvezetés. borkedvelők is hódolhatnak szenvedélyüknek Abaújban. színvonala és kiszámíthatatlansága miatt nem lehet egységes térségi szolgáltatáskínálatot kialakítani.és ökoturisztikai. falunap. nevezetességekben gazdag. falusi vendégasztal. falusi lagzi. akár országos hírű turisztikai szolgáltatásszerkezettel. nem kínálhatók. stb. erdei."….Abaúj Komplex Marketing Stratégiája ▪ Turisztikai vonzerővel bíró szolgáltatás jelenleg nem értelmezhető a térségben. azonos színvonalban nem érhetők el. Hiányoznak az alkalmi falusi. túrázás. nem vehetők igénybe. agro. horgásztatás. vadvízi evezés és kerékpározás kedvelői. A térségben főleg falusi szálláshelyek várják a vendégeket. csónak és gyalogtúrák.) Fontos továbbá olyan innovatív szolgáltatások támogatása.ilyet máshol még nem csináltam…" effektus. ám ezen kívül jó néhány színvonalas panzió és szálloda is működik. 2009 12 . Alkalmi jelleggel ugyan elérhető lovagoltatás. ▪ Abaúj térsége látnivalókban. Region-Art Kft. szervezett kerékpár.és vadásztúra vezetés. rendszeresen.és ökoturisztikai szolgáltatások. amelyek újdonságként jelennek meg. horgász.agro. ▪ Szükséges a lovas-. vadász-. A természet. ami kedvezőtlenül hat a látogatók tartózkodási idejére. Ezen felül jó néhány rendezvény. A térség nem büszkélkedhet egyedi jellegű. de ezek csak esetlegesek. stb. borkóstolók. (falusi udvar.

Fontos probléma ezen kívül. amelyek országos/nemzetközi viszonylatban nagy presztizzsel rendelkeznek. belföldi turisztikai viszonylatban újszerűnek. tömegeket mozgatnak meg. időben és tartalommal. amely nem az áraival. ▪ Szükséges olyan rendezvényeknek a támogatása. jól bevezetett rendezvényekkel rendelkező területek kínálatai közül. profitorientált módon működő turisztikai programszervező iroda létrehozása. Egyedi jellegű. hogy a turisztikai szolgáltatások igénybevétele sok esetben körülményes. A piaci pozíciót meghatározó tényezők optimalizálása: A turisztikai ágazat piaci pozícióinak javítása érdekében ki kell alakítani azt az új. így a rendezvényszervezés terén tett erőfeszítések nem emelik ki a térségét más. minőségével képes megnyerni a fizetőképes vendégkört. vonzó arculatot. 2009 13 . ill. akár országos vonzerővel rendelkező esemény ill. ▪ A térségben számos. szervezi Abaúj szolgáltatás és programkínálatát. Ebből kifolyólag a vendégek nehezen kapnak információt az elérhető szolgáltatásokról. egymástól eltérő helyen. tömegeket mozgató rendezvény. ▪ Fontos a térségben legalább egy. kimondottan a vendégek részére összeállított turisztikai programcsomagokkal.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája ▪ A térségbe érkező látogatók nem találkoznak egységes. ▪ A programok között nem található egyedi jelleggel bíró. sajátosnak nevezhető kezdeményezés nincs. programokról. vagy egyedi. a programok főként helyi viszonylatban a lakosságot mozgatják meg. hanem a kínálat egyediségével. rendszerezett. innovatív jellegükből kifolyólag újdonságként jelennek meg a programpiacon és felkeltik a látogatók érdeklődését. minthogy megszervezzék maguk részére a programot. ezt követően csomagban értékesít a látogatók részére. különleges. Region-Art Kft. karakterisztikus eseményhez sem. jól szervezett programkínálattal ill. így a látogatók inkább lemondanak azok igénybe vételéről. amely jól felfogott üzleti érdekből motiválva fogja össze és rendszerezi. egymástól függetlenül szerveződő rendezvény jelenik meg. Az ilyen programok hiányában a térség neve egyelőre nem köthető egyetlen különleges.

megfelelő tervezésre és irányításra van szükség. a térség sikere nagymértékben függ attól. hogy a turisztikai attrakciókhoz komplex szolgáltatási háttér kapcsolódjon. controlling. az alulról jövő kezdeményezések ösztönzése és felkarolása a kulcselem. Ez megköveteli a piac alapos ismeretét.és középvállalkozások többségének szervezettségi színvonala elmarad a fejlett térségek vállalkozásaitól. Cél. kiesése miatt a turizmus számos térségben. valamint fejlesztés alatt álló attrakcióknak megfelelően – területileg kiegyensúlyozott fejlesztése. hogy a turisztikai szakma proaktívan és piackutatások alapján reagáljon.és vendéglátóhelyek formájában. az információk folyamatos frissítését és pontosítását. A turisztikai tervezés folyamán a helyi szint bevonása. A turisztikai szakmát ösztönözni kell a gyors és rugalmas alkalmazkodásra. A turizmus térségre gyakorolt hatásainak optimalizálása: A turizmusban való részvétel lehetőségének megteremtése és ezáltal. a kedvező hatásokból való részesedés hozzájárul a turizmusbarát térség kialakításához. ami a hatékony szervezeti rendszeren alapul. Egy turisztikai vállalkozás. az elmaradottabb és magas munkanélküliséggel küzdő területek lakosságának életminőségére is pozitív hatással lehet. Region-Art Kft. hogy a szervezetfejlesztés és azon belül cégirányítás – stratégia. a vidékfejlesztés és a helyi lakosság megtartásának szempontjából is fontos. Cél. munkafolyamat – korszerű módszereit a térség turisztikai vállalkozásai is naprakészen átvegyék. 2009 14 . A turisztikai fejlesztések területi lehatárolása a turizmus területi koncentráltságának oldásán kívül a munkahelyteremtés. illetve készüljön fel a piaci igények változásaira. Ezért törekedni kell arra. mint egyetlen jövedelempótló tevékenység jelentkezik. és ezáltal. a minőségi színvonal javítása a versenyképes ár . hogy milyen mértékben tudja az általa kínáltakat megkülönböztetni a versenytársaktól. miközben nem mondanak le alapértékeikről és a magas minőségről. hogy a vállalkozások képesek legyenek a változó piaci körülményekre. A szervezetfejlesztés szükségszerűségét és a változás-menedzsment fontosságát megerősíti. többek között színvonalas szállás. hogy a térségben a kis.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája A turisztikai élménylánc minden elemében érvényesülő magas minőséggel magasabb árak járhatnak. Ahhoz. A mezőgazdaságból származó jövedelmek csökkenése. ami a vállalkozások jövedelmezőségét is pozitívan befolyásolja. az éleződő versenyhelyzetre gyorsan és rugalmasan reagálni. A turisztikai szolgáltatások – a keresletnek és a létező.érték arány kialakítása szempontjából is alapvető fontosságú. ami rontja a szolgáltatások versenyképességet.

2009 15 .Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Figyelembe kell azonban venni. Region-Art Kft. Fontos feladat. az egészséges élethez való jog és a szabadidő tartalmas. valamint erősíteni kell a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának lehetőségeit a turizmusban. regenerálódást és rekreációt biztosító eltöltése érdekében a szociálisan hátrányos helyzetű rétegek turizmusban való részvételét kiemelten szükséges ösztönözni. A lakosság életminőségének javítása. hogy a térség lehető legszélesebb rétege részesedjen a turizmus előnyeiből. hogy turizmusfejlesztés csak a megfelelő adottságokkal és feltételekkel rendelkező területeken indokolt.

mint nyílt rendszer: A település marketingjének alakítása feltételezi: • • • • Nyílt és folyamatos kommunikációt a település csoportjai között. Kooperációt. Kapcsolatok kiépítését más településekkel. a piacképes település: A települési érdekviszonyok: Az érdekcsoportok viszonyulása lehet: • • • lojalitás (elégedetten teszi a dolgát) befolyásolási törekvés kint maradás vagy kilépés A hatásos befolyásolás kellékei: • • • akarat hatalom képesség Települési érdekcsoportok stratégiája különböző lehet: • • • • • Meggyőzni a többi érdekcsoportot. Támadás. település. Elfogadni a másik véleményét.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája 1/2 Saját képességek. A térség. célrendszer a térségmarketingben: Saját képességek. A településen megjelenő érdekek koordinációját. Region-Art Kft. 2009 16 . együttműködést mind a tervezésben. Eltekinteni a másik véleményétől. mind a végrehajtásban. Összefogni a másikkal.

2009 17 . Versenytárs térségek. Jogi (hely jogi) környezet. Ismertségi fok növelése. Gazdasági környezet. Célcsoportjai vannak. Új célcsoportok megnyerése. Tömören: a település piacképessé tétele! Region-Art Kft. Adottságai vannak. Egyedi arculat megteremtése. Környezete van. A térség. Lehetőségek. Meglevő célcsoportok megtartása. formálása.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Miért marketingrendszer a település? Mert: • • • • Van egy struktúrája. Veszélyek. A településmarketing céljai: • • • • • • • • Jövőkép kialakítása. település környezeti elemei: • • • • • • • • • Demográfiai környezet. Civil környezet. Imázs javítása. Politikai (helyi politikai) környezet. Természeti környezet. A település árbevételének növelése.

hogy a szektor. Kapcsolatok kiépítését más településekkel. mind a végrehajtásban. Az együttgondolkodás műhelyének megteremtése. decentralizált vezetés. Az együttműködés keresése a közös teljesítmények elérése érdekében. Tudatos pályázati munka. A gazdasági szektor szerepe a településmarketingben: Mi kell. jövőkép. elemzés. céljainak elérése. A vállalkozók részéről a hosszú távú érdekek megfogalmazása. együttműködést mind a tervezésben. fejlesztő szervezetek részére egy világos stratégia. Folyamatos továbbfejlesztés. Programalkotás. intézkedési tervek. döntési helyzetbe kerüljön? • • • • • • • A gazdaságirányító. Lobbizás különböző színtereken. Helyzetfelmérés. Region-Art Kft. A településen megjelenő érdekek koordinációját. Ellenőrzés. 2009 18 . Személyes fejlődés és tanulás az érdekérvényesítés realizálása.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája A település marketingjének alakítása feltételezi: • • • • Nyílt és folyamatos kommunikációt a település csoportjai között. Kooperációt. Térségen/településen belüli aktív kommunikáció (önkormányzatot is beleértve). Végrehajtás. Célrendszer felvázolása. A stratégiai alternatívák számbavétele. A településmarketing tervezése és megvalósítása: • • • • • • • • • A munkában részt vevők kiválasztása.

a térség kulturális jellemzőinek. Region-Art Kft. Testvér-települési kapcsolatok. marketingtervek elkészítése. Éves települési. marketingkoncepciók. és értékhozzáadását a térségre jellemző kultúraépítés folyamatában. a képességek. Az emberek érzelmi beállítottsága. (pl. Közös SWOT elemzés. Legyenek elkülönített pénzek települési. imázsának kisugárzása befolyásolja az egyénnek a településsel kapcsolatos érzékenységét. Általános és részletes rendezési tervek. falu felújítási/megújítási tervek készítése. Megfordítva. különböző munkák elvégzésénél. lokálpatrióta szerepkörét. Tudatos jelenlét médiákban. A térség és a kultúra viszonyrendszere: A térség szoros kapcsolatban van a kultúrával.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Együttműködési lehetőségek . Problématérkép összeállítása. Vállalkozói fórumok. tanácsadás különböző témakörökben. reprezentálja sajátosságait. magában sűríti a helyi társadalom tradícióit és jelenlegi állapotát. Az önkormányzatok pozitív diszkriminációt alkalmazzanak a térségi vállalkozókkal szemben. térségi események összehangolása. Érdekek kölcsönös megismerése. lojalitását. kötődését. Másodszor. képzések. Lehetőségek számbavétele. Települési/térségi értéklista megalkotása. Településesztétika.gazdaságélénkítés eszközei: Közös tervezési munka: • • • • • • • • • • • • • • • • A piac együttes áttekintése. Böhm-Táll 1992-ben úgy fogalmazott. ötvözi. beruházásoknál). térségi marketingre. hogy „a hely szelleme először is megkülönbözteti a térséget az összes többitől. 2009 19 . Település. a hely szellemisége motiváló tényezője az állampolgárok… mentalitásának. kultúrájának”. Fiatalok bevonása folyamatokba.

A kultúraépítés tehát az értékek újradefiniálása kapcsán egyben evolúciós értékképző folyamat is. adják meg a térség jellemző vonásait. ezáltal a térségi versenyképességet közvetlenül befolyásolják. Ezek az elemek a társadalmi–gazdasági fejlődésből. a kulturális értékekből. A kulturális tényezők a gazdasági teljesítményt és fejlődést. Telepítési tényezőként. elsődlegesen azokra alapozza a regionális fejlesztést. amely a környezeti faktorok sokszínűségét értelmezi. a térség versenyképességét jelentős mértékben alakítja és befolyásolja. a pszichikai előnyök és hátrányok elemzése és felhasználása a fogyasztói döntésekben. de az alkalmazkodni kész és kifinomult munkára képes kultúrában. hogy az egyes elemek –mennyire tudnak összekapcsolódni. emellett a térségi identitásban.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Ashworth és Voogd kutatásai szerint a térség versenyelőnyei. A kultúra és a gazdaság kapcsolatrendszerében a kultúra meghatározó szerepe érvényesül. innovációs miliőként jelennek meg. a helyi és a térségi gazdasági és politikai menedzsmentet. A térségfejlődési képességét alapvetően befolyásoló elem a földrajzi fekvés – hol helyezkedik el. fejlesztési stratégiát. az együttműködést és a partnerséget. időráfordítás. és folyamatosan újra formálják azokat. a fogyasztói célcsoportok elvárásai a racionális mérlegelés kifejezésre juttatása mellett – pénzben kifejezhető versenyelőnyök. A kultúra és a kulturális örökség megjelenése a területi stratégiákban: A keresletorientált területi stratégia az adott térség belső endogén erőforrásaiból indul ki. a helyi és a területi társadalom intézményrendszerét. a kulturális környezet hatásaiból. annak egységét. Az összekapcsolódást segítő tényezők között kell megemlíteni: a jövőképet. és az azt támogató közművelődést célzó intézményrendszer a vonzástérképet. a területi endogén – elemek rajzolják. 2009 20 . jelentős mértékben hangsúlyossá vált. A „szoft” – a puha. így a regionális fejlődés történelmileg és kulturálisan is meghatározott. kapcsolódik-e a fejlődés dinamikus tengelyeihez – a másik. A képességek. Azaz az emberi szubjektum és a közösségek emocionális értékítélete és értékközvetítése szerepet kapott A térség „üzenete” révén az egyes emberek által transzformált és kiváltott hatások a térségi folyamatokra visszahatnak. a földrajzi adottságokból következnek. a térség előnyei és hátrányai – a pozitív érzékszervi benyomások. pedig a helyi társadalom minősége – amely kifejeződik nemcsak az iskolázottságban. Region-Art Kft. a helyi és a területi identitást. A siker egyik kulcsa az.

mellyel a szereplők azonosulni tudnak. Region-Art Kft. a térségi identitások összegzését jelenti. célokban. arculat. 2009 21 . A County Identity keretet. csak fel kell ismerni. fenntartásukra és továbbfejlesztésükre kiemelten van szükség. A térségi kultúra. hogy költségvetési teherként jelennek meg. valamint a funkcionális. de emellett elsőrendű gazdaságfejlesztő elemek is. Az élelmiszerfogyasztás is alapvető változáson megy át a zoonózisoktól való félelem. a tradíciók.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája A kultúra és a térségi örökség elemei – legyen akár természeti. a kulturális örökség „szoft” tényezőként a térségi versenyképesség kategóriáját klasszikus értelemben determináló elemei mellett hangsúlyosan befolyásolja a térségi fejlődést Térségi agrármarketing: A hagyományos mezőgazdasági technológiákat a környezetkímélő. Tudatosítja ebben az értelemben. A fejlesztési dokumentumok többségében a kulturális örökséget fejlesztési alapként különleges erőforrásként értékelik. a település hangulata. Az azonosulás nem vitásan pozitív eredményeként változik a korábbi sztereotípiákon alapuló imázs. védelmükre. a rendezvények. Megőrzésre és átadásra érdemes örökség minden közösség birtokában van. Az atmoszféra. hogy az életminőség nemcsak az anyagi jólét függvénye. programok. és használja fel az örökségben rejlő lehetőségeket. A területfejlesztés alapelvei között hangsúlyozott szerepet kap a természeti és a kulturális örökség. erőteljes hatása van a térség imázsára. épített vagy szellemi – jelenleg lehet. támogatja a térségi kohéziót. bár egyre több társadalom kutatja. a térségi identitás indikátora. a helytörténeti hagyományok. a biotermékek speciális piacokat igényelnek.és bio táplálékok tudományosan megalapozott vagy csak divatos elterjedésével. az értékek tisztelete és ápolása összetartó erőt jelentenek. és meg kell találni a hasznosítás módját. A kulturális örökség olyan kisugárzását képes adni a térségnek. A helyi identitástudat erősítése a lokálpatriotizmus. Egyértelműen fejlesztési bázisként kezelendők. dokumentumban is szerepel. a County Identity. Ennek felismerése ma még nem eléggé elterjedt. Így legmagasabb szinten „Az európai terület „fejlődés távlatai” c. a hagyományok tiszteletéhez is hozzá járul. Összefoglalás A térség kulturális öröksége jelentős tényezőjévé vált a versenyképességnek. és térséghez kötődést eredményeznek. integrált és ökogazdálkodás váltja fel. emellett gyakran szerepel fejlesztési prioritásokban. egyike a három fejlesztési alapelvnek. programelemekben.

o az újdonság varázsának a megőrzése. fórumok Sajátos események meghonosítása (vásárok. A táji adottságok számbavétele bizonyos üzletágakban (tájtermékek). (megkülönböztethetőség) o keresletbővítés erős termelői szövetségi reklámozással. az esélyegyenlőségért. Region-Art Kft. branding. mert a fajta nem ugyanúgy védhető. a kereskedelmi márkák. Gazdasági jellegű pályázatok. A kereskedelmi márkával éppen ellentétes. A kis. o márkanév kifelé átveszi a fajtanév szerepét. közvetlen termékértékesítése. Térségek közötti együttműködés: • • • • • • • • Közös pályázatok. Néhány évtizede egy parasztember számára még természetes volt. szervezett forgalmazás befelé. 2009 22 . A direktmarketing (DM) a mezőgazdasági (kis)termelők közvetítő kereskedelem nélküli.). de azzal egyidejűleg erősödő tendencia a márkaképzés vagy nemzetközi marketing kifejezéssel a branding. a termékek és szolgáltatások testreszabása újraértékeltetik velünk a korábbi marketing nézeteinket. bevezetett márkanév a termékbe vetett fogyasztói bizalom alapja. kiállítások. fesztiválok. Márkaképzés. a termelők összefogásával. Nagybefektetők közös megcélzása. A direktmarketing. ismert.és középvállalkozások ökoszociális (környezeti és szociális) felelősségvállalása ma még csak egy EU ajánlás. Gazdasági megbeszélések. Közös képzési projektek. az óriás-kiskereskedők. új kereskedelmi és marketing technikák születnek. a közvetlen értékesítés (direktmarketing). Közös térség imázs kialakítása. az agrártermékek közvetlen értékesítése. Ökoszociális felelősségvállalás. o tervezett telepítés. Megváltozik az agrárvilág társadalmi beágyazódottsága. hogy találkozott termékeinek fogyasztóival. Az erős. néhány éven belül viszont az európai és a globális versenyképesség alapvető feltétele lesz. felelősséget kell vállalnunk a természeti és társadalmi környezetért. az élethosszig tartó tanulásért. pénzügyi források ismertté tétele.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Megváltoznak a fogyasztói attitűdök. bemutathatta a gazdaságát és személyesen tájékozódhatott a vásárlók igényeiről. befektetői partnerbörze. a foglalkoztatásért és a vidéki térségek fejlesztéséért.

Beszerzési kooperáció bizonyos szakmák esetében. Közös piaci fellépés: • • • Beszállítói lehetőségek.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Közös kiadványok megjelentetése: • • Befektetői kalauz. Közös piaci kontroll (kontárokkal. az elvárható piaci magatartást megszegőkkel szemben). Érdekek közös megfogalmazásának fóruma. Franchise rendszerek megteremtése. 2009 23 . Eredményesebb lobbizási lehetőség.vagy kihasználása: • • • Telephelykataszter összeállítása (önkormányzatokkal közösen). Region-Art Kft. fusizókkal. Gazdasági orientációjú nonprofit szervezetek létrehozása: • • • Pályázati lehetőségek kitárulnak. Vállalkozói műhelyek bemutatása. Erőforrások közös fel. A turizmussal kapcsolatos lehetőségek kiaknázása (kooperáció).

“mi tudatának” növelésében elengedhetetlenek. A reális kockázatok vállalása. vezérelv. a róla alkotott kép. Nincsen közvetlen tulajdonosa. hogy általában az elmúlt évtizedekben a gazdasági válsággal küzdő térségekben erősödött meg a marketing aktivitás tudatossága. hiszen természetszerű része Magyarországnak illetve az elhelyezkedéséből adódó nagyobb egységeknek. amelyek hatásukkal pozitívan vagy negatívan befolyásolják. mint marketing termék: • • Komplex. hiszen a fejlődés nem csak a fizikai szinten. A térség-termék alapmegjelenése az imázsa. Region-Art Kft. hiszen alakítása rendkívül költség és erőfeszítés igényes. különböző értékformákon zajlanak le. hiszen rendkívül összetett fizikai megjelenésén túl a róla kialakult képzetek és szubjektív képek maguk is részei és alakítói a helyterméknek. a szervezetek aktivitásának. Itt elsősorban a gazdasági célok egyértelmű prioritását érdemes kiemelnünk. • • • • • Többszintű. a közösségformálás. mely alapján a célcsoportok kialakítják a hozzá való viszonyukat. mivel a közjavak és magánjavak egysége. olyan célok megfogalmazása. a polgárok. Nehezen fejleszthető. Hosszú idő telhet el valós változásokig. a lehetőségeket és korlátokat reálisan figyelembe véve vezethető le. mint bármely más termékfejlesztés esetén. melynek célcsoportjai rendkívül heterogének. elérendő célok: A célrendszer tehát az eddig bemutatott elemzési háttérre közvetlenül építve. de az imázs szintjén is meg kell jelenjen. hogy csak olyan célokat szabad megfogalmazni. hiszen az érintett érdekcsoportok száma nagyobb. melyek megvalósíthatósága teljes bizonyossággal biztosítható. melyek igen nagyhatású mozgósító erővel bírnak.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája 1/3 Értékrend. Térség. mivel egy összetett szolgáltatási és árucsomag kínálatot jelent. Ezzel összefüggésben a cserefolyamatok többszintűek. A szakmai megfontoltság e követelménye nem jelenti természetesen azt. 2009 24 . Sajátos hierarchikus termék. mely célból is levezethető.

A stratégia megvalósítását ezen prioritások mentén kell elkezdeni. Kevés fejlesztési forrás az önkormányzatok birtokában. mert ezek a turizmus által (legalább részben) befolyásolható területek szolgálják legközvetlenebb módon a turisztikai szektor legfontosabb céljait. • Innováción alapuló kínálatfejlesztés. Nem megfelelő helyi szabályozások. Együttműködések hiánya. Szakmai kompetenciák hiánya.) • A hazai turizmus versenyképességének növelése.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Területfejlesztési tervezés és a marketing kapcsolata Koncepció A Stratégia B Programok C Tervezés D Realizálás E ábra: A területfejlesztés és a térség-marketing kapcsolatrendszere. Önkormányzatok turizmusfejlesztési szerepe: Jelenlegi helyzet: • • • • • • Kevés önkormányzati projekt a turisztikafejlesztésben. Region-Art Kft. (A sorrend nem rangsort jelent. egyben legsürgetőbb beavatkozást igénylő területekre. 2009 25 . • A turisztikai termékfejlesztés nemzeti szintű prioritásai. Közigazgatási sajátosságokból fakadó nehézségek. szeptember 28-i ülésén elfogadott) A stratégia prioritásai: A Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia javaslatot tesz a legfontosabb. Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (melyet a kormány 2005.

• A piaci igényeknek megfelelő szálláshelykínálat és vendéglátás kialakítása • Az iskolarendszerű képzés erősítése. Folyamatos párbeszéd a helyi. Abaúj térségi önkormányzatok turisztika-fejlesztési koncepciójának a kidolgozása: • • • • • Helyi adottságok feltérképezése (természeti és épített értékek. közlekedési lehetőségek. Operatív vállalások helyett ellenőrző. Helyi szabályozások a turisztikai-fejlesztéshez igazodva: • • • • A turisztikai fejlesztéseket támogató rendezési tervek kidolgozása. Turisztikai vállalkozásokat segítő helyi önkormányzati módszerek kidolgozása (adókedvezmények).szakemberek bevonása. felügyelő szerep kialakítása. koordináló civil szervezetek támogatása. szálláshely és vendéglátási lehetőségek. Település pozícionálása. • Regionális intézményrendszer átalakítása. Az önkormányzat nem alkalmas gazdálkodási feladatokra . helyi vállalkozások bevonása (ösztönzési módszerek kidolgozása). Region-Art Kft. • A turizmus általános megítélésének és elfogadottságának a javítása.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája • Térségi szintű desztináció-fejlesztés. a „visszatartó erő”: • • • • • Az önkormányzati működés jobbára a kötelező feladatellátásra koncentrálódik. Kistérségi igények és lehetőségek ismerete. térségi turisztikai szereplőkkel. menedzsment szervezet felállítása. A működési struktúra „ellentétes” a vállalkozási formákkal (közintézmény profitcenter). Lakosság. 2009 26 . helyi sajátosságok). vállalkozók bevonása szükséges. Önkormányzati működés sajátosságai. A HÉSZ (helyi építési szabályzat) módosításával támogatott turisztikai beruházások.

• A turisztikai szolgáltatókat fokozottabban be kell vonni a turizmuspolitika alakításába. • Az alulról építkezés szem előtt tartásával biztosítani a helyi/térségi együttműködések létrejöttét. elősegíteni. • A döntéseket az érintettekhez minél közelebb delegálni. standok bérlése illetve kialakítása révén). biztosítani a helyi vállalkozásoknak a döntéshozatalban való részvételét.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Szemléletváltás: A turizmus társadalmi struktúráinak gyökeres átalakítása. A szervezeti szintek egymással való szoros együttműködésében – kerüljenek egy kézbe – legyenek átláthatóak – a kutatástól. E cél eléréséhez nélkülözhetetlen a turizmusban érdekeltek együttműködése. ahol az adott problémákat. Region-Art Kft. valamint a marketing és kommunikáció területein. • Egy térségi szervezet által helyi minősítési rendszer kiépítése. 2009 27 . piacra jutásának segítése (PR tevékenységek. feladatokat a legjobban ismerik. védjegy megalkotása és propagálása. Szakmai szervezet létrehozása: • Komplex. • Felkarolni. integrált rendszerbe helyezni a turisztikai termékek kialakításával és piacra vitelével kapcsolatos erőfeszítéseket. támogatni a helyi kezdeményezéseket. pályázati rendszer működtetésén át a monitoringig a különféle feladatok. termékfejlesztéstől kezdve az információs rendszer működtetésén. hosszabb távú célokat figyelembe vevő szemléletmódja. szóróanyagok készítése. • Összhangot teremteni a helyi. az aktív szerepvállalás és az együttműködés szükségességének tudatosítása és európai gyakorlatának meghonosítása. régiós és országos fejlesztések. szolgáltatások védjegyes minősítése. tanácsadáson. elektronikus felületek létrehozása. arra a szintre. helyi élelmiszeripari és kézműves termékek. működését.

mely a regionális turisztikai szervezetek elsődleges felelőssége. hogy a térség turisztikai kínálatának fejlesztésekor mely termékekre kell helyezni a hangsúlyt (pl. Az innováció tipikusan olyan tevékenység. műhelymunka (workshop-ok) eredményeképpen valósulhat meg. attraktív ötletek jellemzője az egyediség. Térségi marketinginformációs rendszer kialakítása és működtetése (belső és külső információk. Ennek egyrészt a találkozás fórumának hiánya. A cél elérését két tevékenység segíti elő. hogy az ötletgazdák és a befektetők. A stratégia feladata meghatározni. 2009 28 . hiszen a vállalkozások általában szűkös erőforrásokkal csak a legfontosabbnak vélt tevékenységekre tudnak koncentrálni.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Termékfejlesztés: A termékfejlesztési célok kijelölése során nem az egyes célcsoportok. az innovatív szemlélet megjelenése. Az elkövetkezendő években a versenytársak folyamatos követése helyett a nemzetközi trendekhez való igazodás. Az innováció helyi és regionális szinten az ott élőkkel és a turisztikai vállalkozásokkal történő folyamatos kapcsolattartás. amely az alulról jövő kezdeményezésekben valósul meg. a célcsoportok elvárásainak való megfelelés és azon túl azok felülmúlása valósuljon meg. Innováción alapuló kínálatfejlesztés: A térség turisztikai kínálatában elengedhetetlenül szükséges az újszerűség. a vidékfejlesztésre és a lakosságra gyakorolt hatásai is érvényesülnek. A napi gyakorlat azt mutatja. hiszen az innováció a versenyképesség szempontjából rendkívül jelentős attraktivitás alappillére. Amennyire szükséges ennek az elterjedése a térségben. ennek megfelelően a stratégia az alábbiakban meghatározza a termékfejlesztési prioritásokat az alábbi célok szerint. A termékfejlesztés több szint összehangolt tevékenységével szoros együttműködésben valósul meg. másrészt projektek megvalósításán keresztül. ugyanakkor ehhez megfelelő ösztönző feltételek szükségesek. annyira nehéz is. Az újszerű. másrészt az ötletgazdák – sokszor indokolt – bizalmatlansága az oka. A fenntarthatóság elveinek való megfelelés érdekében a termékfejlesztési irányok kijelölésekor a turisztikai szempontok mellett terméktől függően annak a környezetre.: gönci barack). befektetői információigények feltárása és kielégítése) Region-Art Kft. egyeztetés. egyrészt az innovativitás elősegítése általánosságban a turisztikai kínálat kialakításában. hanem a vonzerők oldaláról közelítjük meg a kérdést. döntéshozók egymásra találása nem valósul meg. hogy ez által kreatív és vonzó termékek jöjjenek létre.

• A turizmus fejlesztésével a térség gazdasági szerkezetét diverzifikáljuk. 2009 29 . -szinergikus hatások. a vállalkozások fejlesztésével javul az ellátási színvonal. • A falukép javítással. építészeti emlékek megőrzésével. Együttműködési hálózatok kialakulása: -saját szolgáltatók. • A helyi jövedelmek helyben történő elköltését ösztönző programokkal növeljük a belső piacot. helyi munkalehetőségek bővülnek. valamint promóciója különböző kommunikációs csatornákon keresztül. a közterületek fejlesztésével erősítjük az emberek kötődését a településükhöz. Egységes termékkínálat és -arculat kialakítása. • Az alapanyagok magasabb szintű feldolgozásával a termelés minőségének javításával emelkedik a versenyképességünk. • A mezőgazdaság szervezeti struktúrája átalakul azonos érdekeltségű gazdaságok önszerveződésével a termelés hatékonysága javul. prioritások. programok és intézkedési csoportok hierarchiája és azok megvalósulása az alábbi jövőképet vetíti előre: A stratégiai programok jövőképe: • A térségben lévő természeti erőforrások szabályozásával.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Várható eredmények: A kínálat megsokszorozása és koncentrálása: Felépített vonzerő-adatbázis (TIN-normarendszer) > vonzerők eurokomformtermékké formálása. Az adatok csoportokba szervezése révén „beruházás nélküli” termékfejlesztés> a térségben rejlő. -környező desztinációk. ami külső többletjövedelmeket jelent a térségnek. hulladékgazdálkodás. A térségben a tervezett stratégiai célok. Region-Art Kft. környezetvédelem). fejlesztésével megteremtődik az alapja a gazdaságfejlesztésnek (vízrendezés. szunnyadó lehetőségek feltárása és hasznosítása.

Abaúj Komplex Marketing Stratégiája • A vidéki gazdaság átalakításához illeszkedő oktatási és továbbképzési programokkal megteremtődik a fejlesztésekhez szükséges humán erőforrás. bemutatóhelyek. 3. • A helyi közösségek fejlődésével. 5. 2. Térségi imázs kialakítása. Direkt Marketing és információs rendszerek kiépítése) Region-Art Kft. A térségi teljesítmények iránti kereslet kielégítése. Térségi marketing rendezvények megvalósítása. 10. 4. follow-up. • A fiatalok letelepítését segítő intézkedésekkel javul a térség korösszetétele. -szinergikus hatások. a hagyományok ápolásával a térségi lakosság identitása erősödik. A passzív. ügyfél-kötődés erősítése. A polgárok elégedettségének az elérése. Térség/települések kínálatainak összevonása. (Rendezvényterek. A közvéleményben egy pozitív imázs kialakítása. ezáltal fejlődik a térségek közötti a térség és a régió kapcsolatrendszere. információ-szolgáltatás). illetve a hosszabb távú prioritásokhoz igazodik az alap és középfokú oktatási struktúra. vendégváró magatartás átalakulása aktív piaci tevékenységgé: Dinamikus piaci értékesítési rendszer (költség hatékony marketing-akciók. 7. 8. Tárgyi feltételek javítása. PR akciók tervezése és megvalósítása. 9. Elérendő célok: 1. az átgondolt térségi marketingstratégia megalkotásával javul a települések ismertsége. értékesítés. Együttműködési hálózatok kialakítása: -saját szolgáltatók. aktívabbá válnak a közösségek. 6. • A településeken belüli információs pontok segítik a térség kommunikációját. a településeken belüli kommunikáció. 2009 30 . A térség versenypozíciójának javítása. Térségi marketingkommunikáció kialakítása.

Nem véletlenül kerül a marketing középpontjába is a gazdaságfejlesztés kérdése. s árában is olcsóbb kínálattal alacsonyár-stratégiával próbálkozhat. minőségi. kritérium és teljesítmény-rendszer egybevetése: Helyzetelemzés: a jövő piacának előjelzéséhez szükséges a jelenlegi helyzet pontos megismerése. melyek majd az egész térségnek húzó területei lesznek. s vadászturizmusra építheti fel fejlesztési programját egyik esetben akár exkluzív. lemaradó települések és egy válságtérségben is kialakulnak fejlett. sokoldalú szolgáltatást kínálva . A koncentráló stratégia egy olyan térség esetében jelenthet jó megközelítést. akkor egy szűkebb. valamint a térség alapvető céljainak ismeretében kell meghatározni a térség céljait. A külső környezet elemzése STEEP tényezők felmérésével lehetséges. Programok kialakítása: rövid távú cselekvési terv kialakítása. hogy egy fejlődő térségben is sokáig megmaradnak az elmaradott. konkrét tevékenységek Végrehajtás és ellenőrzés: a végrehajtás és ellenőrzés során derül ki a tevékenység hatékonysága és eredményessége. A térségi szemléletű megközelítés . Az alapstratégiát fel kell bontani részstratégiákra a 4P szerint: termékpolitika. Marketing célok megfogalmazása: a megismert piaci helyzet és a térségre ható egyéb tényezők. mely jól meg tudja határozni azt a célcsoportot. E gondolat lényege.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája 1/4 Külső és belső tényezők.mely szerint egy kisebb.mellett oda kell figyelnünk az ún. Fentieken kívül számos egyéb a térségre ható tényező elemezhető.mint sok osztrák településen tapasztaljuk . költségvetési igények és felhasználható források tekintetében. növekvő települések. Region-Art Kft. értékesítési politika. fejlődéséről. vagy ha erre nem képes. csak fő irányelveket határoz meg a célok elérésében használandó marketing eszközök. nagyobb térség együttmozgásáról. “pontszerű fejlődés” lehetőségére is.s akkor termékspecializációról beszélünk. marketingkommunikációs politika. árpolitika. Stratégia meghatározása: a stratégia nem részletesen kidolgozott terv. 2009 31 . A turizmus terén maradva például egy hegyi település a síturizmusra. Ez magába foglalja a külső és belső viszonyok elemzését. esetleg a kiránduló. amely számára a legfontosabb. szegmenst. visszaeséséről beszélhetünk . a belső környezet elemzése SWOT elemzéssel.

Az elkülönítés történhet: • Funkciók (pl. Erős innovációs képesség. lokális lobbi/menedzsment érdekérvényesítés.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája A stratégiai tervezési területek kiválasztása nem mást jelent. turizmus. • Vevőcsoportok (befektetők. Tudás-alapú termelés.). Region-Art Kft. kereskedők stb. Döntések születnek – külső döntési központok.). pl. 6. 2009 32 . más megyék lakosságának turisztikai vonzása. fiatal házasok. stb. innovációs infrastruktúra. 5. 3. programokat alakítunk ki.). pedagógusok. polgárok. azokra reagálni egy vagy több adaptációs stratégia kidolgozásával és megvalósításával. helyi vállalkozások. gazdaságfejlesztés. a gazdasági és a társadalmi változásokat befogadni. avagy azon belüli részszegmensek alapján. A szolgáltató szektorban magas az értékhúzó ágazatok aránya. szomszédos térségekkel folytatandó kereskedelem fejlesztése. 4. mint azon témák kiválasztását. Képes a gazdasági szerkezet váltására – Folyamatos. megvalósítható stratégiákat. • Földrajzi területi egységek alapján (pl. a KKV szektor innovációs inspirációja és aktivitása. A térség sikerességének tényezői: 1. melyre önállóan kezelhető. új szektorok jelenléte. – Aktív innovációs miliő. turisták. a turisták speciális igényeinek kielégítése. Erős és gyarapodó középosztály. mivel a rendszer egésze és egyes alkotóinak többsége képes és alkalmas a politikai. A településrendszer sikere a gyorsabb alkalmazkodást jelenti. közlekedés. TUDÁSIPAR! 2. a médiáknál a térségi imázs pozitívabbá tétele stb.

8. Jelentős külső kapcsolatok – kedvező adottságok. Jó konfliktuskezelés – Kis számú felszínre került helyi konfliktus.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája 7. Nagy értékű környezet – Értékes természeti környezet. 2009 33 . makroregionális együttműködések. Region-Art Kft. térségi versenyhelyzet. 9. Növekszik a jövedelem és a foglalkoztatás: – Lokális/regionális vállalkozások és gazdasági aktorok bevonása. 10.

Ki kell tapasztalni. akik már képesek együtt gondolkodni. Kik azok. hogy mi történik akkor. Ezért is van nagy súlya az együtt gondolkodás helyes kialakításának. mint eddig. Az elmúlt időszak eseményeit figyelve úgy tűnik. hogy az ilyen hozzáállás valószínűleg az elszürküléshez vezet. kezdik sikeresen alkalmazni ezeket az eszközöket. 2009 34 . hanem az ott lakók is. ha minden úgy megy. hogy számukra . kulturális és ökológiai értelemben vett jólét növelése érdekében. ami igen nehéz. közösségi. a gazdaság.a nyugat-magyarországihoz hasonló rosszabb adottságaik okán . Ha egy térség szereplői nem akarnak változást. Lényeges elem azonban a közakarat megteremtése a változások elfogadása iránt.a marketing eszközrendszere. térségnek fel kell tennie. az intézmények az egyházak és az ott élő polgárok aktivitása sem. Hogyan kezdhető el egy ilyen munka? Legalább azt a kérdést minden településnek. vajmi keveset lehet tenni. Region-Art Kft. A kezdeményezés bármelyik szektorból elindulhat. hogy a később kidolgozandó program a lehető legszélesebb bázison nyugodjon. A változások iránt időnként célszerű igényt gerjeszteni. hogy a térségi marketingben talán előbbre járnak a kelet-magyarországi régiók. elemzési. akik egy ilyen munkában részt vesznek? A térségi marketing a közösség feladata és munkája. szintetizáló munkára épülő stratégia-alkotás és az azt realizáló eszközrendszer folyamatos működtetése a gazdasági. A térséget azonban nem csak a külső szemlélők ítélik meg. a civil szféra. tehát az adott térséget. A piacképességhez aktivitás kell! Sokszor az eddigi beállítódásokat is meg kell változtatni. realizálásnak komparatív előnyeinek. érdekegyeztetési. mik az országos tapasztalatok? Az országban megfigyelhető. Ez alapvetően azzal magyarázható. segítése. kialakításának. Nyilvánvaló. amiből nem hiányozhat az önkormányzat. kommunikálása. települést az ő irányukba is értékesíteni kell. azaz vonzerejének egy alapos feltárása.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája 1/5 Társadalmi kötelezettségek (mi tehető meg?) Közösségi marketing: Egy terület versenyképességének. Hol tart az ilyen irányú fejlődés. annak tudatos alkalmazása egy kitörési pontot jelent. hogy kik érdekeltek a változásban! Így kialakul egy mag.

s a térség egészének bemutatását célzó marketing tevékenység koordinációja. akiknek vannak ismereteik és tapasztalataik a marketing gazdaságszervező erejéről. koordinatív és a beruházás megvalósítási feladatokban való együttműködés. 2009 35 . A kooperáció a foglalkoztatáspolitika. A helyzetet pozitívan megítélve úgy is fogalmazható. továbbá az oktatási és az idegenforgalmi feladatok területén.és vállalkozásélénkítés összehangolása. kiemelten az élet-minőséget javító szolgáltatások gyarapodása. beleértve a döntésformálókat és döntéshozókat. illetőleg a tervezési. Közszolgáltatások és profitorientált magánvállalkozások együttélése az élet számos területén.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Másrészt . ahol térségi vagy települési szinten jövőképpel foglalkoznak. ők kényelmesebbek ebben a tekintetben. bonyolítás aktív közreműködői lehetnek. mindkét fél számára hasznos szolgáltatáscsere. a gazdasági élet képviselői kezdeményezői és a megvalósítás. valamint a térség idegenforgalmi értékeinek együttes hasznosítása. az ahhoz kapcsolódó infrastrukturális. ezt a gondolatot erősítik. így a térségi marketing is egy többszereplős tevékenység. csapatjáték. A telephelyválasztás szabadsága nő. Még több térségi összefogásra volna szükség! A folyamat katalizátorai lehetnek a településeken azok a kisvállalkozók.mivel a nyugati régiónak egyébként számos versenyelőnye van velük szemben -. • Gazdaság. hogy ez az új szervezési eljárás és kommunikációs eszköz ebben a térségben még egy kiaknázatlan lehetőség. • • Célkitűzések: Cél a térség és az egyes települések összehangolt fejlesztése. A Települések átalakulása: Deindusztrializáció: általában a szolgáltatások. és a térségi marketing ösztönös vagy tudatos alkalmazása egyre inkább fellelhető. Szerencsére egyre többen eljutottak már az említettek fontosságának felismeréséhez. Region-Art Kft. Minden marketing. Mindenütt. Bármely kis településről legyen is szó. A távolságok áthidalása megkönnyebbedett.

3.és vidékfejlesztés. A turisztikai potenciál fenntartható fejlesztése. A gazdasági versenyképesség növelése. Region-Art Kft. 6.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája prioritás: 1. Agrár. Működő információsrendszer a térség valamennyi településére kiterjedően. Humán erőforrás-fejlesztés. 2009 36 . 4. A térségi infrastruktúra és a települési környezet fejlesztése. (az információk rendszeres aktualizálása). 7. 2. A környezetvédelem és az infrastruktúra fejlesztése. 5.

hogy az innováció kockázatát. borturizmus terén borút. Stratégia alternatívái: Az úttörő. kiállítás. programok stb. programot. kialakításában a versenytárs nemkívánatos módon megelőzött bennünket. kínálat. elvárásait helyezzük előtérbe stb. elfogadtatásának költségeit más viselje.és kiállítási központ építése terén. illetve kommunikációs akció szintjéről fejtik ki hatásukat. pl. a turisták milyen széles körét szólítjuk meg kínálatunkkal. a lakosság mely rétegének problémáit. hogy a saját ötletek. A vezető pozíció megőrzése. Az időstratégia az egyes stratégiai területeken értelmezhető elsősorban. illetve település megítélésében. s a saját megoldásunkkal már egy megteremtett fogadóközegben jelenjünk meg. borrend alapítása. kedvezményt stb. hogy a térség fejlesztésében milyen széles frontot nyitunk.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája 1/6 Stratégiai lehetőség. egy egyedülálló program megrendezése vonatkozásában. ha elsőként. Az esetek egy részében sikerülhet a lemaradást javunkra fordítani. A követő szerep lehet tudatos is. 2009 37 . szolgáltatást. ha annak megoldása minőségi vagy más okokra visszavezethetően megbukik. vezetünk be. lépések időzítéséről. legvonzóbb szolgáltatási kínálat biztosítása hosszabb távon hozzájárul a sikerhez. mint hogy mikorra időzítjük az új termékkel az új piacra történő belépést. milyen jellegű iparfejlesztést támogatunk kedvezményekkel. versenyképességének alakításában a konkrét “termék. versenyelőnyt. illetve mikorra tervezzük a piac elhagyását. pl. de az elsők között jelentünk meg. A korai követő stratégia lényege. A térség. visszautasításra kerül. vezető stratégiának tekinthetjük. ha arra törekszünk. Az első imázselőnye csak akkor vehető át. Összefoglalva nem másról van szó. konferencia. Az időstratégia klasszikusan nem mást jelent. mint a döntések. s ezzel kiépítünk csak ránk jellemző sajátosságot. a kellő időben a kellő helyen történő jelenlétről. egy jobb. konferencia rendszeres megtartása. mint például egy turisztikai attrakció létrehozása. új megoldásokat. realitás (célok meghatározása): A piaclefedési stratégiai döntés alapvetően meghatározza. pl. egy rendezvény. az új ötlet bevezetésének. sikeresebb megoldással a vezető szerepet átvenni. Region-Art Kft.

• A márkanév. Pozicionálási Támpontok: • • • • • • Tárgyi. ajánlatát minőségében is továbbfejlesztve. mint: • Az ár. s nem képes erős. melyek a vizsgálatok.) Élményprofilokat (kellemes időtöltés. de a versenytárs kínálatát. program felépítés. • A minőség. Itt elsősorban azon stratégiailag meghatározó tényezők kerülnek megfelelő helyre a stratégiai döntésekben. A versenyelőny stratégia nem más. funkcionális tulajdonságokat hangsúlyozzon! (megközelíthetőség. Ugyanakkor a lépések hatása már korántsem olyan erős. világosan látható piaci. döntését. jó vendéglátás. stb. • Az újdonságérték. különösen hatékony versenyelőnyök kiépítésére. azaz a versenyterepet. a célcsoporthoz igazítva jelenik meg teljesítményével.) mutasson be! Csak olyan pozíció jöhet számításba. stb. 2009 38 . meghatározzák a számunkra releváns vevők keresletét. imázs. Ezen tényezőkre kell felépíteni a térség pozícionálását.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája A kései követő a már biztos megoldások átvételére (me-too) épít. • A good will. mint azon tényezőkre történő koncentrálás. • A környezetbarát jelleg. keresleti feltételekkel. ami vonzó a célcsoport számára! Jövőorientált képet. az azt kísérő kommunikációjával. A kései követő sajátos típusaként megjelenő részpiaci követő stratégia egy szegmens (csoport)-nál követő jelleggel. tegye lehetővé a stratégiai gondolkodást! Mutasson rá a versenytérségtől való különbségekre! Region-Art Kft. elemzések alapján elsősorban. a fejlődés ígéretét közvetítse! Hosszútávra vonatkozzon. Elsősorban a költségelőnyöket kihasználó versenystratégiai szándékokhoz kapcsolódhat sikeresen. Stb. szép környezet. kedvezmények. alacsony “fejlesztési” költségek és bizonytalanság mellett.

Abaúj Komplex Marketing Stratégiája A marketing tevékenység ezen elvi.) Esemény-marketing. – vándor témakiállítások. járműreklám. tudományos ülésszak szervezése. világító berendezés. rendezvények-programok: – Sajtórendezvények (sajtótájékoztató. o A települési vonzerőleltár korszerű megjelenítése (pl. értékek. – kiállítások. pályázat. Célok eléréséhez felhasználható marketingkommunikaciós eszközök: -reklám/hirdetés (eszköz + médium (vizuális. Hírek generálása: -rádió. vállalkozások. bemutatok szervezése. o Brosúra. auditiv. -Rádióreklám. stb. o videofilm készítése. -nyomtatott sajtó (napilap. ösztöndíj hirdetése. kitüntetések adományozása. videó). – térségi/településnapok. kóstoltatás. ellentmondásokat. program szervezése. légi reklámok. Region-Art Kft. utcabútor. Internet. – Road-show. CD. tv. gazdasági jelentés. sajtókapcsolat) – konferencia. – díjak. részvétel. stratégiai keretben történő konkrét kialakítása nagymértékben csökkentheti az azzal együtt járó kockázatokat. Nyomtatott és elektronikus kiadványok: (terület. összehangolt térségi marketinganyagok. mozi. (door-to-door) o katalógus. festett tábla-vászon-tűzfal. helyzet) o üzleti. tv-spot. – verseny. szaklap. interjú. teljesítmény. szórólap. -személyes eladás. 2009 39 . o Internet. kommunikáció (tapasztalat átadása. ünnepek.). -plakát. audiovizuális). magazin.

– információs rendszer(ek) működtetése. Egyéb: – Szponzorálás. intenzitás és a méret. – Diák-kártya. 6. nagyméretű hirdetések. e-mail. személyes kapcsolatok. – Település-kártya. 3.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Értékesítés ösztönző akciók: – Turisztikai kártya. hova helyezzük el a hirdetést az újságban. Direkt marketing: – adatbázisok kialakítása. Ilyen külső tényezők: 1. ismétlés. – lobbi-szervezés. kontraszt. – Product placement. Region-Art Kft. – reklámajándékok készítése. – Telefonmarketing (call center). 5. – study tour. 2. – térségi diplomácia. mozgás. 4. terjesztése. élénk színek. – postai DM akciók. eltérés a megszokottól. amelyek befolyásolják a figyelem irányát. pozíció. 2009 40 . újdonság. – sajtófigyelés. – véleménypanelek kialakítása. A marketingstratégia kialakításánál pontosan kell ismerniük azokat a külső és belső tényezőket. – kiadványtár.

stb. és az elszalasztott. kulturális környezetétől. amikor éppen fogyasztjuk (használjuk. érdeklődési körétől. akkor és abban a formában „keletkezik”. mint szolgáltatás: • • A térség is „megfoghatatlan”. igénybe vesszük. nem pótolhatók. A regionalizmus erősödése (pályázatok). nem kihasznált órák. mint lakók. kirándulókért. Ezek a tényezők nagymértékben függnek az egyén múltbéli tapasztalataitól. nem tárgyiasult. Éghajlati. vagyis erősen függ attól a személytől. megtartásáért. a nyilvánosság szerepe erősödik. vállalkozáskért. Region-Art Kft. etnikumok. környezeti problémák sokasodása. személyiségétől. vállalkozók. • • A térség is „romlékony” (nem tárolható. A Térség. Mikrokörnyezeti sajátosság: Egyre növekvő verseny a települések között: A fejlesztési forrásokért. A működési költségeket biztosító hitelekért. motívumok és az elvárások hatnak a leginkább a figyelemre. turisták). A sajtó.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája A belső tényezők közül az érdeklődés. nem kipróbálható – de jónak kell látszania! A térség esetében is „elválaszthatatlan” az előállítás a fogyasztástól. A lakosság odaköltözéséért. megjelenése is „ingadozó”. akivel éppen találkozunk a térségben. A térség „kivitelezése”. szükséglet. évek nem térnek vissza. 2009 41 .). Az országhatárok eltűnése az EU-ban. Demográfiai jelenségek (elöregedés. napok. A turistákért. csak az adott időpontban adható el). egészségi ellátás. A befektetőkért. A pályázatokon. intézménytől. Makrokörnyezeti sajátosság: Az önkormányzatiság erősödése és gazdasági következménye eltérő gazdasági vonzerővel rendelkező térségek kialakulása (infrastrukturális különbségek).

cégről. – Egyrészt az adott terület konkrét adottságai. Ennek keretében szükséges a több évre szóló referencia kiadványok és az évenkénti aktuális betétlapok rendszerének kidolgozása. Ennek feltétele a kistérségi/települési fő cél. kialakítása. filozófia és egyedi arculat – a más kistérségektől/településektől megkülönböztető egyedi ismérvek. jellemzők – megfogalmazása. azaz a lakosság tekintetében is. nemcsak külső. hanem belső irányban. azaz a „miért ebbe a kistérségbe.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Az Imázs (arculat): Azon elképzelések és benyomások összessége. 2009 42 . s a saját elvárások. Az imázs az attitűdök. A fő cél. miért erre a településre?” érvek megfogalmazása. Fontos terület-marketing feladat az objektív és szubjektív oldal összhangjának megteremtése. az egyedi arculat kialakításánál fontos feladat az előtesztelés a lakosság. Region-Art Kft. értékelés általi szubjektív megítélés függvénye. esetünkben térségről kialakul. az objektív tények – Másreszt az erről való informáltság. A kiadványok terjesztését a kiválasztott célcsoportot elérő „csatornákon” és helyeken szükséges megszervezni. a filozófia. Stratégiai fontosságú PR eszköz a referencia kiadvány. a cselekvések. termekről. Szükséges a megkülönböztető előnyök. a vendégek és a szakemberek körében egyaránt. amely lehet az elérendő célt is tartalmazó hosszútávra szóló stratégiai kinyilatkoztatás is. A kommunikáció területén fokozandó a kistérségi és a település szintű aktivitás. a motivációk. amely egy emberben vagy csoportban egy adott személyről. A kistérségi és a település szintű kommunikációs tevékenységben kiemelkedő jelentőségű a kapcsolatszervezés (Public Relations = PR). fejlesztései eredményei. meghatározójává válik. 2009 „Abaúj a Legek Földje!” Az egyedi arculat fontos eleme a szlogen.

2009 43 . vendégekkel. A mondanivaló megfogalmazása. szereplői a partnereikkel.Menedzsment A helyimázs promóciója és a döntéshozatal.Akarat . A térség. A kommunikációs stratégia megvalósításának feltételei. A felfogott és kivetített helyimázs (az arculat) közvetítése. Arculattervezés a térségben: • Koncepcionális és tervszerű tevékenység a térség belső és külső arculatának. A hordozók kiválasztása. sajtóval. stb.és a település Corporate Identity-elemei. a szolgáltatókkal. megjelenésének kialakítására. amelyeken keresztül a térség elemei. befektetőkkel. Az eszközök megtervezése. közvéleménnyel. A térség. hatóságokkal. A pozíció meghatározása. A kommunikációs stratégia tartalma: Identitás . Az üzenet definiálása. a lakossággal valamint külső célcsoportjaikkal (látogatókkal.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája A település imázs és alakító tényezői: A helypromóció sajátosságai. A hely reklámozásának nehézségei. Region-Art Kft. • Stratégiai szövetség és szakmai koordináció eredménye! Az Arculat tervezés folyamata: • • • • • • • Az értékek feltárása. Az eszközök elkészítése.és településidentitás kialakítása.) kapcsolatba kerül.

kulturális vonzerők. társadalmi-. építészeti-. 2009 44 .Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Település kommunikáció: • • • • • • • Értékközpontúság. rendezvények látogatottsága). Region-Art Kft. a megye kistérségei és települései turisztikai szolgáltatásairól kialakult kép. • • • • • • • • visszatérési szándék. átutazók. Idegenforgalmi adatok (beutazók. szolgáltatásairól alkotott vélemény: természeti-. és ezek viszonylatonkénti megoszlása.és turisztikai infrastruktúra megítélése. a tartózkodás során szerzett negatív tapasztalatok és pozitív benyomások. Az információigény növekedése. Új befektetők száma és a befektetés mértéke az adott időszakban. Marketing kontrolling: • • • Közvélemény-kutatási visszajelzések. látogatók. Vizualitás. Kapcsolati marketing. Kiemelkedő marketing feladat a megelégedettséggel távozó és az ennek alapján visszatérő törzs vendégkör bővítése. turisták esetében a tartózkodás célja. kirándulók. ennek tényezői. A kérdőíves megkérdezés során tisztázható kérdések: • a megkérdezettek összetétele: helyi lakos. javaslatok a turisztikai szolgáltatások továbbfejlesztésére stb. Eseménymarketing. általános. hallomás és személyes benyomás alapján. igénybevett szolgáltatások. átutazó. vendégéjszakák száma Lakossági elégedettség. a térség turisztikai vonzerőiről. Integrált kommunikáció. a térség ismertsége. vendéglátóhelyek bevételi adatai. turista. Interaktivitás.

mint pl. települések a legveszélyesebb versenytársak. megbízhatóan működő térség lehet. turistautak-kerékpárutak kiindulópontjai. a jellemző célcsoportok olyan. sportolási lehetőségek. a megbízhatóság. közlekedési eszközök. szálláshelyek. mik a céljaik. stb. és mindenekelőtt a lehető legjobb emberi kapcsolat és kiszolgálás. A versenykörnyezet elemzése nem egyszerű. üzemanyagtöltő állomások. A versenytársak esetében az együttműködési és a munkamegosztási lehetőségek is átgondolandók. módszerekkel dolgoznak. A versenykörnyezetnél tisztázandó. a legjobb adottságokra összpontosít. Könnyebb feladatnak tűnik a marketing-mix elemei közül a szolgáltatáscsomagok. . hiszen a saját kistérség.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája A kérdőíves megkérdezések lehetséges helyszínei a turisztikailag frekventált helyek: • • • • • • • autóút pihenőhelyek. helyek értékelése szintén nehezebb. hogy: • • • • mely kistérségek. árcsökkentések helyett. A stratégia kiemel. Region-Art Kft. település teljesítményivel való egybevetést nehezítik a nem kielégítő mennyiségű és mélységű statisztikai adatok. A SWOT analízis tanulsága egy fontos stratégiai célra fókuszálható: a szolgáltatási színvonal emelésével stabilizálhatóvá válhat Abaúj térség. a tisztaság. bevásárlóközpontok. Ugyanakkor az online-marketing aktivitások szintén követhetők.. egy vonzó. az árak és a kommunikációs aktivitások összehasonlító elemzése a kiadványok alapján. A hagyományos közvetlen és közvetett értékesítési csatornák.egyszerűen is megfogalmazható – „elvárásait” kell teljesíteni. hobbi sport bázisok stb. kapkodó akciók. jó konyha. éttermek. melyek az erős és gyenge pontjaik. hogyan használják ki turisztikai adottságaikat és a piaci lehetőségeket. biztonság. 2009 45 . csónakázási. milyen eszközökkel. Rosszul előkészített. a vendég.

Akkor tudunk pontos és használható szegmentálást végezni. ♦ Elég nagyok ahhoz. amely a sikeres térségeket minden esetben jellemzi. öncélúan történő termékfejlesztés nem hozhat eredményt. termékek és szolgáltatások rendkívül magas szintű minőségi teljesítménye. a vonzó tőkehatékonyság elérésére. ami egyúttal egy életképes marketingstratégia előfeltétele. vagy kisebb részletében is a hasonló kínálatoktól. amelyek befolyásolják a térség sikerességét. ami különbözik bármilyen jellemzőjében. 2009 46 . Region-Art Kft. jól eladható idegenforgalmi célpont legyen. marketing stratégiai alapelve az a két dolog. egyedi kínálati elemek mellett teljes körű szolgáltatási csomagot tudunk ajánlani. Alapvető jelentőségű az adekvát célcsoportok meghatározása. jellemzőik (melyekre majd építenünk kell a kínálatot) feltárhatók és részleteiben megismerhetők. a termékeket egymáshoz igazítva fejleszteni és kínálni. a kiemelt célcsoportok: Az „általában”. azaz a teljesítmények. illetve egyáltalán gazdaságos és érdemes legyen a csoport elérésére kiemelt marketing program tervezése. illetve a megkülönböztethetőség. hogy a térség nagyságrendjét. úgy reális esély van a fajlagos bevételek. vonzerejét tekintve alkalmas arra – a környező térségekkel szimbiózisban -. egy önálló.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája További stratégiai alapelv a komplexitás. melynek alapja a helyes szegmentáció. ha: ♦ A szegmensek mérhetőek. A kiválóság. Adataink arra utalnak. A következőkben ismertetjük a marketing stratégia azon részterületeit. Amennyiben a „szóló”. fontos továbbá a méretnél a várható növekedés is. mert csak az eladható (ráadásul megfelelően értékarányos áron). kapacitáskihasználtság javítására. amely ma a piaci versenyben elsődlegesen döntő. Az egyediség. azaz jól megfogalmazható és jellemző tulajdonságokkal rendelkeznek. A fenti célok megvalósításának további fontos feltétele. és amelyeket a tervezésnél stratégiai alapelemként lehet felhasználni: Szegmentálás. hogy találjunk közöttük az Abaúj térség számára potenciális vendégeket.

Csak így irányítható magabiztosan és eredményesen az értékesítés. Az aktuális és frissinformációk nélkül lehetetlen egyrészt megtalálni. hogy sokkal pontosabban kell ismernünk a célcsoportjainkat és azok viselkedési jellemzőit. vagy létrehozott értékesítési csatornák feladata. amelyek eddig is rendelkezésünkre álltak. Az értékesítési stratégia: A értékesítési módszerek meghatározása és kiválasztása teljesen új alapokra kell. Ez azt is jelenti. Szerintünk tehát fontos értékesítési stratégiai alapelv az. vagy nagymértékben különböző munka. a kommunikáció ilyen irányú fejlesztése elősegítheti azt. hogy a saját értékesítési rendszereket ki kell dolgozni. hogy kevéssé lehet bízni az „általános” közvetítőkben. Ez azt jelenti. személynek szóló) marketing tevékenység szükségessé teszi az ehhez szükséges elosztási csatornák előtérbe kerülését. azaz kommunikációra alkalmasak és megközelíthetőek. Természetesen emellett ki kell használni minden olyan közvetítő lehetőséget. hogy a térség ismertségét és imázsát közvetítő. ♦ Kezelhetőek legyenek. hogy az információk mellett „kedvet is kapjanak” a térség szolgáltatásainak megvásárlására – és ez sokkal több. a célcsoport orientált megkeresések szervezése. hogy az érdeklődők megkaphassanak minden szükséges információt a térségről. a célcsoportokhoz való közel kerülés. ami a tervezhetőség esélyeit is növeli. Az értékesítési módszerek és csatornák helyes megválasztása.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája ♦ Elérhetőek legyenek. tehát jól körülhatárolható helyen és eszközökkel tudjunk a csoporttal kommunikálni. marketing kommunikációt tervezni. a turisztikai termékek piacra jutását segítő információk közvetlenül vagy közvetett módon eljussanak a piaci szereplőkhöz itthon és külföldön egyaránt. és meg kell teremteni. Az értékesítés marketing feladata. 2009 47 . hogy az értékesítés stratégiai alapelve: a potenciális vevőkhöz. Region-Art Kft. A tömegmarketing helyett egyre inkább előtérbe kerülő termékalapú megszemélyesített (személyre szabott. hogy ma már elfogadhatatlan csak várni. mint a korábbi évek gyakorlata. A kiválasztott. hogy épüljön. az általuk igényelt formában. Az értékesítési módszerek és csatornák meghatározásának másik alapelve. másrészt a megfelelő ajánlattal vásárlásra bírni őket. A célcsoport orientált értékesítés azt is jelenti.

Ami a reklám klasszikusan leghatékonyabb formáját illeti (fizetett megjelenések reklámidőben a frekventált TV csatornák nagy nézettségű műsorainál) sajnos a szűkös anyagi források miatt nem – vagy csak rendkívül korlátozottan . Ki kell emelnünk a felsorolásból a nyomtatott reklám anyagokat. események beharangozására használható lokális körzetekben és erősen célcsoportra irányulóan. A különbség lényege. az egyes helységek és vállalkozók egyéni kommunikációjának segítését – a „nagy egészbe” integráltan. „a mindig minden lehetséges helyen ott lenni” taktikáját.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Stratégiai alapelv. Ez elsősorban azt jelenti. amely hirdetésre egyre inkább alkalmatlan. Ebben a fajta médiában a térség inkább PR tevékenységén keresztül tudja magát megismertetni és megkedveltetni. esetleg aktualitások. hogy az eddigi gyakorlatot gyökeresen meg kell változtatni. A promóció klasszikus eszközei a következők: • • • • reklám nyomtatott és elektronikus formákban személyes eladás értékesítés ösztönzés eladás helyi reklámok. azaz meg kell oldani: • • • • • • a célcsoport orientált tervezést. az időbeli egymásra épülést. Region-Art Kft. hogy a célokhoz igazodó. mint az előző évtizedek szinte egyetlen promóciós eszközét. Az elektronikus média másik hagyományos területe a rádió. tervezett és összehangolt cselekvéssort kell megvalósítani.alkalmazható. 2009 48 . és mindenek előtt a specifikumok (USP-k) megtalálását és minden alkalommal való megjelenítését. a jellegzetes arculat kialakítását és következetes alkalmazását. hogy a hagyományos (esetenként elavult) eszközökkel operáló reklám kizárólagosságát ki kell terjeszteni a teljes és korszerű marketing kommunikációra.

az értékesítés támogatása a kapcsolatok építésével. illetve Abaúj arculatának megteremtését. Ehhez kapcsolódik a PR technikai eszközként. A Public Relation célja. mivel alapvetően az említett célok elérésére alkalmas („erre lett kitalálva”). a marketing szemléletű tartalmi és formai átalakítások után már csupán ezzel is legalább 50%-al növelhető a nyomtatványaink hatásossága és hatékonysága. 2009 49 . Public Relation munka A közönségkapcsolatoknak. a „termék” és a szolgáltatás megbízhatóságának felépítése és annak növelése. az Utazás kiállításon). Amennyiben tehát csak az eddigi eszközöket használjuk kiváló szakemberek felkérésével. a szájhagyománynak kitüntetett szerepe van. tájékoztatásként lát napvilágot. A PR tervezés (és később a programok) további céljai a következők: • • • • a potenciális turisták figyelmének felkeltése az Abaúji térség iránt.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája A sokféle (központi és helyi készítésű) térségi turisztikai és szolgáltatási ajánlatot egymás mellé tesszük (pl. Az érdeklődők számára megbízhatóbb információ. illetve hatékonyságának növelése (egymásra épülés) • eseményekkel. az emberek rokonszenvének elnyerése. grafikai ötletek túltengése az érthetőség és használhatóság rovására. akkor a következő szembetűnő jellegzetességet találjuk: • • • • • • jellegtelenség. a reklámozási költségek csökkentése (pld. hogy közvetlenül támogassa a térség termékeinek népszerűsítését. sok esetben az elavultság látszata. hanem hírként. a vevő számára hasznos információk hiánya. amely nem fizetett hirdetések formájában jut el hozzájuk. erősítését. egyhangúság. A legfőbb stratégiai cél a térség iránti bizalom erősítése.: a média megjelenés a hirdetésekhez viszonyítva sokkal olcsóbban is elérhető). kapcsolatépítési akciókkal az emberek figyelmének fokozottabb és célcsoport orientált elnyerése. Különösen erős ebben a tapasztalatok pozitív hatása (ismerősöké és híres embereké egyaránt). a valódi marketing ötletek teljes hiánya. Region-Art Kft.

prezentációk rendszeres és folyamatos szervezése. pl. a külföldi újságírók. kezdeményezéseibe. sajtómappák készítése. A fenti tevékenység. Olyan professzionális csapat létrehozása (vagy külső szakértők megbízása) szükséges. Region-Art Kft. • Bekapcsolódni a Magyar Turizmus Rt. Esetlegesen saját. press-releasek. Sajtócsomagok. akik gyakorlatuk és szakmai kapcsolataik révén tényleg hatékony és eredményes munkát tudnak végezni. A térség marketing kommunikációjának fő céljai tehát a következők: • A térség ismertségének és imázsának további javítása (illetve alapvetően az újra értelmezése) érdekében fel kell hívni a figyelmet a térségre. forgatócsoportok számára tervezett „study tour”-okba. • • • Eseményekhez kötődően sajtótájékoztatók. majd mások folytatják évről évre. • A kommunikációban szükséges és fontos részterület a térség termékei. melynek főbb elemei a következők: • Média kapcsolatok belföldön. Így érhető el az érdeklődők figyelmének felkeltése is a térség programajánlataira (remélhetőleg minél többre). ami esetleg idecsalja őket. Ezáltal költésük és tartózkodási idejük növekedhet. illetve a PR munka folyamatossága megköveteli. Ebben stratégiai fontosságú kérdés a folyamatosság – egyrészt a munkavégzésben és a kapcsolatok építésében. külföldön: nagyon fontos az újságírók csoportos meghívása. hogy ne csak alkalmi szereplők esetleges időközökben foglalkozzanak a kérdéssel. Nagyon rossz gyakorlat ugyanis az.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája A hatékony PR munkában kulcskérdés (de nem egyedülállóan!) a sajtókapcsolatok kiépítése és folyamatos erősítése. a szolgáltatások • piacra juttatása a célcsoportoknak szóló konkrét ajánlatok megjelentetésével. Sajtóközlemények. 2009 50 . másrészt a munkát végző személyekben. turisztikai értékeire. ami a térségről szóló média megjelenést katalizálja és ettől várható a térség iránti figyelem felkeltése. A „vendégszolgálat” tartalmában információszolgáltatást jelent a nagyközönségnek és a turisztikai szakmának. vagy más térséggel közös „study tour” szervezése. hogy bizonyos szakemberek által elkezdett munkát abba kell hagyni. mindig új koncepcióval és újra kezdett alapozó tevékenységgel. mint lehetséges célterületre (elsődleges igény felkeltése). tematikus sajtóanyagok készítése.

Ezt elfogadhatjuk kommunikációs alapelvként is. illetve az esetleges célcsoport viselkedések miatt válnak szükségessé. akkor kevesebb marketing költséggel is több új vevőt fognak szerezni. Különösen fontos ebben a frissesség. stb. ami szakmailag megalapozott. Region-Art Kft. pontosítása. amelyek a tervezés és a programok megvalósítása közben bekövetkezett változások. Nagyon sok térség és idegenforgalmi szolgáltatás piaci sikertelenségének éppen az az oka. a kiemelt célcsoportokkal történő kommunikáció megtervezése. tervezett és elvégzett. jellemzőikről. Ezért stratégiai döntést igényel egy átfogó. mint mi. hogy a tervezetten végzett marketing munka rendszeres figyelésével. A fenti marketing stratégia megfogalmazásánál döntően mi is a statisztikai kiadványokban elérhető adatokkal. azaz minden egyes megjelenési formában és helyen ott kell lennie a megtervezendő elemeknek. A kutatási munka részeként kell megoldani a monitoring rendszer helyi alkalmazását is. érdeklődési körükről és elvárásaikról. változások rögzítése. miközben sokkal több pénzért kevesebb eredményt érnek el a marketing munka bizonytalansága és esetlegessége miatt. Ez azt jelenti. kérdőíves felmérések. rendszeres és folyamatos kutatási tevékenységet jelent. interjúk. és milyen friss adatokkal rendelkezünk a lehetséges vevőcsoportokról. (a vonzerők felmérése. mivel az utóbbi időben nagyon gyors lett a változás a piaci körülmények és a szokások területén.) van szükség. 2009 51 . Amennyiben tehát a versenytárs térségek sokkal jobban informáltak lesznek. illetve a mikrotérségekre elkészült fejlesztési programok. Kutatási stratégia: Bármilyen terület marketing tevékenységének sikere elsősorban attól függ. A figyelés lehetővé teszi ugyanis azokat a korrekciókat. Ezért stratégiai kérdés a marketingkutatás. a hatás és a hatékonyság folyamatos mérésével biztosítani tudjuk az eredmények növekedését és a marketing költségek optimalizálását. A jövőben készülő marketingtervhez és résztervekhez naprakész régiós adatokon túlmenően. településekre végzett primer kutatásra. a fogyasztói szokásaikról. valamint az egyediség és a különbözőség bemutatása és bizonyítása. hogy mit tudunk.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája • A kommunikációban kiemelkedő legyen a hasznosság és az előnyök. ismétlődő piackutatási program megszervezése. hogy a kutatási munkát (és költséget) akarják megtakarítani. tanulmányok adataival dolgoztunk.

mind az egyes helységek. de bizonyos területeken ők is külső tanácsadó és szolgáltató cégek tudását. A stratégia megvalósításában ez azt jelentené. az nem rendezkedhet be a globális és lokális területek kiszolgálására és a gyorsan változó (mértékű és tartalmú) igények folyamatos kielégítésére.amely megfelelő jogi. hogy a marketingdöntések helyben születnek. 2009 52 . amely a piacon élvonalbeli versenyképességet biztosíthat a térségnek. Region-Art Kft. Ilyen méretű apparátus csak a multinacionális világméretű cégeknél létezik. Ebben ki kell térni mind a térségi. közösségek és vállalkozások teendőire a fent vázolt marketing szakmai részletekre kiterjedően. Ezzel megoldható az a rendkívüli rugalmasság és frissesség. létrejöhet egy marketingszervezet . amiben helye és kerete lenne a kutatási tevékenységnek is. A majdan elkészülő részletes marketingterv a különböző célprogramokban foglalja össze szakterületenként a lehetséges és szükséges tennivalókat. A létrejövő marketing szervezet sem nélkülözheti azonban olyan külső marketing szakemberek munkájának igénybe vételét. financiális eszközökkel bír . 5 és 10 éves teendőit. Marketing munka tervezése: A stratégia és a benne foglalt alapelvek elfogadása után szükséges egy olyan átfogó és részletekre kiterjedő marketing terv elkészítése. Bármekkora szervezetet is jön létre. munkáját és főként szakembereit veszik igénybe. akik a szakterület tapasztalatait és jártasságukat a térség érdekében tudnák hasznosítani. ezen belül egy működőképes információrendszer alapjait.a közös akaratot kifejező térségi programok végrehajtására. amely meghatározza a térség következő 1.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája A folyamatos visszacsatolás egyben lehetőséget ad mind újabb speciális marketing ötletek felvetésére és programok kidolgozására.

. vezetői. Ha elfogadjuk a marketinget. Fontos. hogy az anyag keretében elvégzett helyzetfelmérés.alkalmazkodás a főbb trendekhez. majd a marketing cselekvése. felkészítés. Region-Art Kft.a fontosabb célcsoportok kiválasztása.az összehangolás és közös fellépés terveinek részletezése.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Összegzés: A változás. hogy a marketingdöntések helyben szülessenek. Az elképzelések megvalósításához természetesen minden felelős marketingszervezetnek rendelkeznie kell a minimálisan elegendő költségfedezettel. elkezdődhet az érdemi szakmai munka.a „monitoring” megtervezése és elindítása lehetővé teszi a szakmailag korrekt és részletes. mint módszert. szolgáltatói stb. 2009 53 . és a térség adottságainak megfelelő. területen egyaránt. . vállalkozói. ezen belül a javasolt stratégiát. a hatékonyság eszköze lehet a tervszerű és szakszerű marketing tevékenység. . Reméljük. folyamatos és rendszeres visszacsatolást.a vevőcsoportok pontos és részletes meghatározása. . .a célcsoportok szokásainak részletes és alapos megismerése. ellenőrzést. feltárása.mindezekhez igazodóan a hatékony marketing-kommunikáció tervezése és megvalósítása lehetővé teszi a térség image újraértékelését. . értékelés és a fontosabb célok és stratégiai alapelvek megfogalmazása elősegíti a döntéshozatalt. .a kistérségekre és egyes helységekre a marketing teendők akciótervek kidolgozása. irányítása is a helyi adottságok ismeretében történjen. A részletes marketing programok és akciótervek kidolgozásához minél előbb hozzá kell fogni. mint fő rendező alapelvet. . Megteremtése több forrásból lehetséges.a marketing terv részletes kidolgozása. korszerű szervezeti struktúra és piacszervező munka megteremtését. a marketingterv kidolgozása: .a piaci orientációt segíti majd elő a rendszeres marketingképzés. valós piaci információk alapján. . melyet külön programként kell kidolgozni és érvényesíteni.

ábra: Három fontos tényező a térség-marketingben. 2009 54 .Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Célképzés – Stratégiaalkotás: Kínálati és kommunikációs Kompetencia Közvetlen piac elemzése: Érték. Imázs. Tevékenység Audit Marketing programokEszközrendszer Kialakítása 3sz. Region-Art Kft.

5. Ön szerint melyik öt tényező határozza meg leginkább a versenyképességet? Térségi termék minősége. tudás bázis Marketing rendezvények szervezése Új térségi imázs kialakítása Kérjük. egyesület stb. térségi marketing Térségi együttműködés. 3.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája KÉRDŐÍV Az Abaúj komplex marketing stratégia tanulmányhoz Véleményező neve. hogy. azt 1-es számmal jelölve! A mezőgazdaság hangsúlyozása a térségi marketingben A turisztikai marketing növelése A kulturális és épített örökség marketing hangsúlyozása Térségi nagyrendezvények szervezése Térségi vonzerő leltár készítése kérem néhány mondatban fejtse ki és indokolja mit tart a térség kiemelhető marketing stratégiai elemének: Röviden sorolja fel. hogy Ön vagy szervezete milyen. marketingje Piaci ismeretek. elérhetősége: Telefon: E-mail cím: Szervezet (társaság. állítson fel fontossági sorrendet az alábbi kérdések között! Kezdje a legfontosabbal. marketing Piaci szervezetekhez való tartozás. címe. 2. marketing stratégiai lépéseket tart fontosnak! 1. Region-Art Kft. stratégiák összehangolása Szakmai képzettség. 2009 55 . tudományos ismeretek. 4.) esetén a kapcsolat tartó neve: Kérjük. szövetkezet. jelölje meg „X”-szel.

PowerPoint bemutató anyag. -Piskóti István: A régió és településmarketing kockázatai – a célrendszer és stratégiai döntési dimenziók. mint a településfejlesztés eszköze. A települési és térségi tervezés társadalomtudományos alapozása. Felhasznált szakirodalom: -Dankó László – Piskóti István – Schupler Helmuth: Régió és Településmarketing. az Abaúj térség marketingstratégiája 2 db.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája 1/7 Mellékletek: Elektronikus hordozón csatolva. -Garamhegyi Ábel: A településmarketing. -Málovics György: A piacszegmentáció sajátosságai a településmarketingben. területfejlesztés. turizmusmarketing. Marketing & Menedzsment Region-Art Kft. -Kraftné Somogyi Gabriella – Fojtik János: Helymarketing. 2009 56 . -Letenyei László: Településkutatás.

.Az Encsi Kistérség természeti állapota és programja. 2009 57 .Encsi Kistérség Idegenforgami Programja. . felhasznált tanulmányok. stratégiák. május -„Foglalkoztatási helyzet.Gönc és Térsége . -Cserehát-Hernád-Bódva vidék térségfejlesztési programja -„Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Abaúj LACS” 2009.Kistérségi Fejlesztési Program.Abaúj Komplex Marketing Stratégiája Figyelembe vett."Ismerd meg a természetet" kerékpár úthálózat kialakításának programterve Abaújban. .Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (2005.Mikrotérségi Fejlesztési Stratégia."Az Élő Hernádért" . Region-Art Kft.” . szeptember 28.) -Észak-Magyarország Régió Turizmusfejlesztési Stratégiája 2007-2013 -Az Észak-Magyarországi Régió Operatív Programja 2007-13 -Az Észak-Magyarországi Regionális Marketing Program. Szikszói kistérség 2005-2006. .Az Encsi Kistérség Komplex Fejlesztési Programja. programok: . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful