BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

J.P. DIREKCIJA CESTA
FEDERACIJE BiH

BROJANJE SAOBRAĆAJA
NA MAGISTRALNIM CESTAMA
FEDERACIJE BiH
U 2007. GODINI
SARAJEVO, 2008.

GODINI SARAJEVO.Građevinski fakultet Institut za saobraćajnice BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIM CESTAMA FEDERACIJE BiH U 2007. 2008. .

Naručitelj: Javno preduzeće Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d. inž. Amir Hajdar. informatike Grafičko oblikovanje: Ermin Nogo. dr. dipl. Branko Mazić. programer Saradnici: Asis. ing. Muhamed Zlatar. građ. Voditelj projekta: Prof.6) BROJANJE saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. sc. Ivan Lovrić. sc. Naser Mostafa. dipl. građ. građ.o. 30 cm ISBN 978-9958-638-17-6 COBISS. dipl. dipl. dipl. dr. Sarajevo Izdavač: Institut za saobraćajnice Građevinskog fatulteta u Sarajevu.021 (497. dipl. dr.. ing. Sarajevo BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIM CESTAMA FEDERACIJE BiH U 2007. ing. ing. Terezija 54. građ. Asis. ing. GODINI Za naručioca direktor: Ljubo Pravdić. Patriotske Lige 33. Sarajevo 656. godini / [voditelj projekta Branko Mazić]. građ. Fojnica Za štampariju: Tiraž: Šahzija Buljina 50 primjeraka CIP – Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. ing. građ. – Sarajevo : Građevinski fakultet. Institut za saobraćajnice. Sanjin Albinović. 2008.o. Fadila Kiso.1/. sc. dipl. mr.5.BH-ID 17096454 . Asis. dr. dipl. sc. inž. građ.. – 139 str. [3] presavijena lista s tablama : ilustr. Štampa: Štamparija „Fojnica“. Obrada na računaru: Ermin Nogo. Suada Džebo. programer Asis. Recenzent: Doc. ing. Obrađivači: Doc. Za izdavača dekan: Prof. dipl. Mirza Pozder. dipl. saob. saob. ing.

Provedba brojanja ima za cilj da pohrani i obradi podataka uključujući metodologiju proračuna i procjene PGDS-a i PLDS-a. godini. dipl. kako bi prikupljeni podaci bili pouzdaniji i upotrebljiviji. nego i prethodne investicije i rad na projektiranju sistema brojanja saobraćaja koji će dugoročno efikasno funkcionirati. građ. godinom može primijetiti oživljavanje cestovnih saobraćajnih tokova u Federaciji Bosne i Hercegovine uz porast više od 7%. . ing. čime cestovni i drugi saobraćajni projekti dobivaju neophodnu kvantitativnu podlogu bez koje je gotovo nemoguće analizirati postojeći i planirati budući saobraćajni sistem. i narednim godinama treba i dalje nadograđivati i unapređivati.Predgovor Pred korisnikom je druga publikacija o brojanju cestovnog saobraćaja u Federaciji Bosne i Hercegovine. godina bila prva godina sa izdatom publikacijom u kojoj je sistematično provođen proces brojanja cestovnog saobraćaja. Ljubo Pravdić. koja sadrži informacije o brojačkom sistemu i rezultate brojanja provedenog na magistralnoj cestovnoj mreži u 2007. Izdavanjem ove publikacije finalizirani su ne samo napori uloženi u provedbu brojanja u 2006 i 2007. te predočavanje rezultata brojanja saobraćaja u budućnosti. planiranje i projektiranje raznovrsnih elemenata modernog saobraćajnog i transportnog sistema. Kako je 2006. Kvalitetan sistem brojanja saobraćaja na cestama od posebne je važnosti jer prikupljeni i statistički obrađeni podaci omogućuju praćenje i analiziranje saobraćajnih potreba privrede i stanovništva. Ovom publikacijom mnogi postojeći i budući korisnici dobivaju vjerodostojne i kvalitetne podatke o saobraćaju na magistralnim cestama Federacije Bosne i Hercegovine. ali nas ipak posebno raduje da se komparacijom saobraćaja s 2006. uočavanje nedostataka te na činjenicama utemeljeno prognoziranje. sistem brojanja saobraćaja na cestama u 2007. poklanjajući mu sve veću pažnju. godini. S obzirom na sve rečeno. sada je moguće precizno odrediti aktualne saobraćajne trendove.

.

godini 7 4. Karta razmještaja brojačkih mjesta Federacije BiH u 2007.2. Prilozi 13 10.SADRŽAJ Stranica 1 1. Karta mreže magistralnih i regionalnih cesta Federacije BiH 10. Broj vozila po godinama na magistralnim cestama Federacije BiH 10.7. Brojanje vozila po danima u mjesecu 10.1. Brojanje vozila po danima u mjesecu 8 6. 2. Organizacija brojanja saobraćaja u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2007.1. godini 2 2.3. godini 10. Karte 15 27 57 71 129 135 139 8.4.7. Odabrani podaci kontinualnog automatskog brojanja saobraćaja 10. PGDS i PLDS sa strukturom saobraćaja 9 7.2.3. Metodologija prikupljanja podataka Metodologija obrade podataka 2. godini 141 .4. Ukupno godišnje ekvivalentno opterećenje od 82 kN 10. Kratice 10. Uopćena analiza rezultata brojanja saobraćaja u 2007.2. PGDS i PLDS s općim podacima o brojačkim mjestima 8 5.5.1.7. Odabrani podaci kontinuiranog automatskog brojanja saobraćaja 9 Broj vozila po godinama na magistralnim cestama Federacije BiH 9 9. Metodologija prikazivanja rezultata 4 3.2. PGDS i PLDS sa strukturom saobraćaja 10.2. Kontinualno automatsko brojanje vozila 2. Ukupno godišnje ekvivalentno opterećenje od 82 kN 10 10.2. Povremeno automatsko brojanje vozila 2 3 3 4 2. Karta intenziteta saobraćaja na magistralnim cestama F BiH u 2007.6.7. Opći podaci o brojačkim mjestima s PGDS-om i PLDS 10. Uvod 2.1. 10.7.3.

.

na laka i teška. Brojanje je bilo ručno. tom prilikom je 1 . UVOD Prva brojanja vozila na području Bosne i Hercegovine su obavljena davne 1954. od kojih je bilo šest noćnih (ukupno dvadeset dana brojanja). klasifikaciju vozila na putnička i teretna. prosječni ljetni dnevni saobraćaj (PLDS) i prosječni zimski dnevni saobraćaj (PZDS). ostala je sačuvana zajedno sa publikacijom “Intenzitet saobraćaja na cestovnoj mreži SR BiH godine 1987. godini. godine. Metodologija se bazirala na četrnaestodnevnom brojanju saobraćaja.” U 2000. Da bi pokrivenost cjelokupne mreže bila što bolja. Početkom devedesetih godina. godine nabavila je 25 automatskih brojača saobraćaja iz sredstava VI zajma za puteve Međunarodne banke.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godine. nabavljeno je još 10 automatskih brojača firme RO “Ohis” iz Skoplja. Republička zajednica za puteve BiH 1974. od kojih je pet brojača registrovalo vozila. Brojači su njemačke firme "Signalbau-Huber" (SBH-2000) iz Minhena. Prvo poslijeratno organizovanje brojanja saobraćaja u Federaciji BiH uvedeno je 2003. tako da su putari u pripremljene obrasce a po kalendaru Saveznog zavoda. Instalirani brojači registrovali su vozila po satima. U ratnim godinama uništeni su svi navedeni automatski brojači. upisivali vozila po strukturi (jedanaest tipova vozila). a na zahtjev Ujedinjenih naroda (ekonomske komsije za Evropu). i to je ujedno bilo prvo organizovano brojanje. Japanska vlada donirala je BiH srestva za izradu Trasport master plana saobraćaja. anketiranje i istraživanje saobraćaja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. te registrovali temperaturu kolovozne površine. Brojanje saobraćaja povjereno je Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru koji od tada svake godine izdaje publikacije pod nazivom Intenzitet prometa na mreži magistralnih i regionalnih cesta hercegovačkoneretvanske županije – kantona i Županije zapadnohercegovačke. snimali trenutnu brzinu vožnje. na 115 dionica magistralne mreže i 59 lokaliteta regionalne cestovne mreže u BiH. u tadašnjoj Narodnoj Republici Bosni i Hercegovini po preporuci Saveznog zavoda za statistiku. sa tadašnjom firmom “Step”. Tim studijama Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu predložio je 35 lokaliteta brojačkih mjesta na magistralnim cestama sa kontinulanim brojačima i 17 brojačkih mjesta sa pokretnim automatskim brojačima. Iz tih podataka zadanom metodologijom sračunat je prosječni godišnji dnevni saobraćaj (PGDS). koju je Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo obrađivao od 1978 do 1990. konstruisao je Direkciji za puteve BiH deset automatskih brojača. godine u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu i u Zapadnohercegovačkoj županiji 2004. Studija lokaliteta brojanja saobraćaja na mreži magistralnih puteva u F BiH” i “Elaborat terenskog određivanja lokaliteta za postavljanje automatskih brojača na mreži magistralnih cesta u Federaciji BiH” su temelj razvitka brojanja saobraćaja na cjelokupnoj cestovnoj mreži F BiH. Godine 1986. smjerovima. Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu. godini 1. Obrada podataka brojanja saobraćaja. koji su registrovali vozila odgovarajućim brojem impulsa gdje je jedan impuls predstavljao jedno putničko vozilo. koji su ugrađeni na dionici Podlugovi-Jošanica (na 35 kilometru) i na dionici Brod na Drini-Tjentište na prevoju Prijeđel.

Oba tipa automatskih brojača koriste par indukcionih petlji po svakom smjeru kojim se mogu birati grupe vozila. U 2007. planiranju te gospodarenju cestovnom infrastrukturom. dok se svi ostali brojači mogu smatrati kao pouzdani sa pouzdanim podacima. tako i stručnog osoblja koje ih opslužuje. slovenačke firme Mikrobit. a uz dodatne senzore mjeriti osovinsko opterećenje. brojanje saobraćaja je na 11 lokaliteta vršeno kontinualnim brojačima marke QLD-6CX. ORGANIZACIJA BROJANJA SAOBRAĆAJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. objavljena je u 2007. u programiranju održavanja i rehabilitaciji cesta. godine. godini.1. koja do danas nisu zaživila. Ovi uređaji su besprjekorno funcionisali i registrovali vozila koja su prikazana tabelom 2. Snimljeni saobraćaj nije obrađivan zbog nepouzadanih podataka. pragovi brzina. temperatura i podaci o stanju vozne površine (brojači Sterela). 2. Od tada su sukcesivno ugrađivani brojači na dionicama. na mreži magistralnih cesta Federacije BiH izvodi se od 2005. godini. Rezultati brojanja saobraćaja su podloga istraživanju. prognoziranju.1. Metodologija prikupljanja podataka Automatsko brajanje saobraćaja. Vrste vozila brojane brojilima QLD-6CX Vrsta vozila A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C Opis vrste vozila motocikli osobni automobili osobni automobili s prikolicom i kombi vozila s prikolicom i bez prikolice manja teretna vozila srednja teretna vozila teška teretna vozila teretna vozila i tegljači s prikolicom i autobusi 2 . U Federaciji BiH ugrađeni su brojači francuske firme Sterela i slovenačke firme Mikrobit (automatski brojači tipa QLD-6CX). na kojima je bilo uhodavanje rada kako brojača. u kome je ugrađena dodatna memorija koja je trebala da registruje saobraćaj dograđenog kolovoza (kolovoz autoputa). Podaci na cestovnoj mreži o transportnom radu (vozilo kilometara) kvartalno se dostavljaju CEMT-u. relativno dobro radili izuzev brojača 544 na lokalitetu Ilijaš. godini predloženo da se na ostalim dionicama provodi jednodnevno ručno brojanje saobraćaja. godini. koji se obrađuju u ovoj publikaciji. Prva štampana publikacija „Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2006. Tabela 2. godini“.1. Može se sa zadovljstvom konstatovati da su brojači u 2007. Oni služe za klasifikaciju cestovne mreže. dok se podaci o saobraćaju svake pete godine dostavljaju Ekonomskoj komisiji za Evropu Ujedinjenih naroda (UN/ECE).

struktura na ovim lokalitetima izvedena je na osnovu ugrađenih QLD-6CX brojača.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. dobavljeni su i odgovarajući računarski programi za obradu prikupljenih podataka. Uz tvrdnju operatera koji opslužuje brojače za razliku od strukture. 3 . vrijeme u kojem je saobraćaj izbrojan (sati u godini). godini Mora se konstatovati da automatski brojači francuske marke Sterela.2.1. gdje se provjerava tačnost brojanja i ispravnost brojača. parametara koje registruje brojač i kapaciteta memorije. Ovi lokaliteti se nalaze na karti razmještaja brojačkih mjesta Federacije BiH u 2007. Programi rade pod MS Windows operacijskim sistemom koji omogućava obradu podataka do određenog nivoa te prikaz rezultata na računarskim monitorima putem grafikona. 534-Kladanj i brojač 544-Ilijaš koji nije pouzdano radio. Na mreži magistralnih cesta u F BiH. godini. Na magistralnoj mreži cesta F BiH postavljeno je 18 automatskih brojača francuske proizvodnje marke Sterela. Za tako dobijeni PGDS i PLDS kažemo da je sračunat. dok za automatske brojače koji su radili kraći vremenski period. Sa pojedinih brojača. Metodologija obrade podataka Podaci stalnog i povremenog automatskog brojanja za cijelu godinu pohranjeni su digitalnoj formi u JP Direkcija cesta Federacije BiH. Ova obrada služi za brzi pregled podataka i ispravnost rada pojedinog brojača. GSM modemom. Obrada koja se prikazuje u štampanoj publikaciji zahtijeva izradu posebnih softvera za cjelogodišnju obradu podataka koji nisu obuhvaćeni programima proizvođača brojača. 508-Kazanci. koji se nalaze u neposrednoj blizini ili na putnm pravcu ili u razmatranom regionu. broj i strukturu vozila. 11 automatskih brojača slovenačke proizvodnje firme Mikrobit tipa QLD-6CX. Period između dva obilaska navedenih automatskih brojača zavisi od kapaciteta akumulatora. Kontinualno automatsko brojanje Obrada podataka kontinualnog automatskog brojanja saobraćaja izračunava se kao artimetička sredina brojanog saobraćaja u vremenskom periodu od jedne godine. smjer kretanja izbrojanih vozila. 2. broj vozila po dužini (ili vrsti vozila). Prilikom nabavke brojača Sterela i QLD-6CX. s tim što su u budućnosti trebaju ponovo nabaviti i instalirati. nisu pouzdano radili. ukupan broj registrovanih vozila odgovara broju vozila koja su prošla presijekom. 533-Priboj. uz pretpostavku da je automatski brojač radio 8760 sati. dok se sa ostalih prikupljaju podaci obilaskom i na licu mjesta laptopom se skidaju. daljinski se skidaju podaci o izbrojanim vozilima. Baza podataka brojanja saobraćaja sadrži šifru brojačkog mjesta. godini. primjenjeno rješenje je procjena PGDS-a i/ili PLDS-a. koja po prospektu razvrastavaju vozila u 14 klasa u 2006. 557-Živinice.2. a za dobijene vrijednosti kažemo da su izvedene. 2. te brzinu vozila sa odabranim pragovima. otuđena ili uništena brojila su 506-Bravsko. i 2007.

Metodologija prikazivanja rezultata Kod rezultata obrade saobraćaja za 2007. brojanje vozila po danima u mjesecu. izuzetno važna. PGDS-a i PLDS-a s općim podacima o brojačkim mjestima. uopćena analiza rezultata brojanja saobraćaja u 2007. godini 2. metodologiju prikazivanja rezultata. metodologiju prikupljanja podataka. godini na 17 lokacija vršeno je povremeno automatsko brojanje. Povremeno automatsko brojanje U 2007. godine. po unaprijed utvrđenom kalendaru brojanja. Razlikuje se po tome što su dodata tri poglavlja. godini. Preuzeto je iz prošlogodišnje publikacije shematski prikaz sistema brojanja saobraćaja i procesa prikupljanja i obrade podataka (Slika 1). odabrani podaci kontinuiranog automatskog brojanja saobraćaja. godini. metodologiju obrade podataka. ili pripadajućoj regiji na kojoj je postignuta relativno visoka pokrivenost brojanjem saobraćaja u 2007. organizaciju brojanja saobraćaja u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2007. gdje je jedna sedmica izvan sezone a druga u sezoni (ljetni mjeseci.2. kartom lokaliteta brojanja saobraćaja na magistralnoj mreži cesta F BiH i kartom intnziteta saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. broj vozila po godinama na magistralnim cestama Federacije BiH i ukupno godišnje ekvivalentno opterećenje od 82 kN. tabela ukupnog ekvivalentnog godišnjeg saobraćaja i pregledna tabela PGDS-a po godinama. Postupak proračuna bazira se na metodi proračuna faktora van sezone i u sezoni a računati su iz podataka sa brojačkih mjesta neprekidnog automatskog brojanja saobraćaja na gravitirajućem putnom pravcu. 4 . 2. Kratak pregled poglavlja obuhvata pored uvoda.2. Postupak brojanja bazira se na rasporedu povremenog dvosedmičnog brojanja.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. Pored ovog tekstualnog dijela publikacija sadrži priloge sa tabelana i kartom mreže cesta u BiH. godinu. PGDS i PLDS sa strukturom saobraćaja. godini.3. nastojalo se da publikacija po sadržaju i koncepciji odgovara prošlododišnjoj publikaciji iz 2006. godini. To su tabele u kojima je prikazano brojanje vozila po danima i mjesecima. juli-avgust).

Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini 5 .

23. klasifikacija vozila po brzinama u toku noći (21-05 h) u mjesečnim intervalima. koji se uslijed obimnosti i pretpostavke da nisu od interesa za većinu korisnika. Po zahtjevu korisnika isti se mogu dostaviti u obliku tabela. godini Pored prikazanih rezultata u publikaciji. broj vozila u jednosatnim intervalima. provedena je detaljna obrada podataka snimljenog saobraćaja. klasifikacija vozila po brzinama u toku ljeta (21. satni broj vozila po danima i mjesecima. 6 . nalaze se na CD-u koji je dopuna ove publikcije. klasifikacija vozila po vrstama u toku noći (21-05 h) u mjesečnim intervalima. broj vozila u toku ljeta (21.06-23. klasifikacija vozila po brzinama u jednosatnim intervalima.09) u mjesečnim intervalima i rekapitulacija klasifikacije vozila po vrstama.23.09) u mjesečnim intervalima i rekapitulacija broja vozila. Obrađeni podaci o intenzitetu saobraćaja na svim lokalitetima brojanja u 2007. broj vozila u mjesečnim intervalima. godini. sadrže četiri grupe podataka. Brzina vozila po smjerovima i ukupno - satni broj vozila po brzinama. klasifikacija vozila po brzinama u toku dana (05-21 h) u mjesečnim intervalima. Sadržaj CD-a je: Broj vozila po smjerovima i ukupno - satni broj vozila po danima. što je rezultiralo podacima o ostalim osnovnim karakteristikama saobraćajnih tokova. broj vozila u toku dana (05-21 h) u mjesečnim intervalima. klasifikacija vozila po vrstama u toku ljeta (21.06 . klasifikacija vozila po brzinama u mjesečnim intervalima. klasifikacija vozila po vrstama u mjesečnim intervalima. ne objavljuju u ovoj publikaciji. Vrsta vozila po smjerovima i ukupno - satni broj vozila po vrstama.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. broj vozila u toku noći (21-05 h) u mjesečnim intervalima.09) u mjesečnim intervalima i rekapitulacija klasifikacije vozila po brzinama.06 . klasifikacija vozila po vrstama u toku dana (05-21h) u mjesečnim intervalima. satna distribucija saobraćaja za godinu. klasifikacija vozila po vrstama u jednosatnim intervalima.

2004 i 2005.09) u mjesečnim intervalima i rekapitulacija klasifikacije vozila po vrstama i brzinama.0 7 6 9 17 12 22 11 3 7. koji su uspješnije radili u ukupnom broju dana i broju sati sa ispravnim registrovanjem strukture vozila.0 24. prelaze u grupe sa većim PGDS-om. UOPĆENA ANALIZA REZULTATA BROJANJA SAOBRAĆAJA U 2007. godini. klasifikacija vozila po vrstama i brzinama u toku ljeta (21.1 Distribucija brojačkih mjesta na magistralnim cestama s obzirom na PGDS u 2006.23.50 11.7 12. i 2007. Rezultati cjelokupnog brojanja prikazani su tabelom 3. Što se tiče brojača tipa Sterela. njihov nedostatak je u zapisu strukture izbrojanih vozila. Tabela 3. klasifikacija vozila po vrstama i brzinama u jednosatnim intervalima. obuhvataju i lokalitete u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu i u Zapadno-hercegovačkoj županiji.1. Rezultatima brojanja na 80 lokaliteta automatskih brojača saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. Rezultati brojanja sa automatskih brojača na magistralnim cestama u županijama procijenjeni su na osnovu višegodišnjeg brojanja (2003.50 13. godini Vrsta i brzina vozila po smjerovima i ukupno - satni broj vozila po vrstama i brzinama.1 999 2 000 . godini.3 25. godini PGDS Godina do 999 1 000 . što u budućnosti treba korigovati.75 3. klasifikacija vozila po vrstama i brzinama u toku dana (05-21 h) u mjesečnim intervalima klasifikacija vozila po vrstama i brzinama u toku noći (21-05 h) mjesečnim intervalima.06 . veći postotak tačnosti brojanja imali su brojači tipa QLD-6CX.7 0.3 14. 10. 3. Najvjerovatniji razlog je loše kalibriranje brojača.25 15. godine). što upečatljivo govori o procentualnom povećanju saobraćaja u ovoj godini.00 27. GODINI Analizom obrađenih podataka sa kontinualnih brojača u 2007.25 21.14 999 >15 000 Broj brojačkih mjesta Postotak (%) brojačkih mjesta Broj brojačkih mjesta 2006.3 999 4 000 – 5 999 6 000 – 9 999 10 000 .0 13. gdje se može konstatovati da postotak brojačkih mjesta sa manjim PGDS iz prethodne godine. 8 9 18 10 19 11 0 Postotak (%) brojačkih mjesta 2007.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.75 . klasifikacija vozila po vrstama i brzinama u mjesečnim intervalima.

lokalitet Johovac. pa čak i godine. na dionicama gdje nije bilo automatskog brojanja saobraćaja. godinu. nisu radili 136 dana.900 na 13. OPĆI PODACI O BROJAČKIM MJESTIMA S PGDS-om I PLDS-om Prilog 10. 534-Kladanj i brojač 544-Ilijaš. sedmice. 4. stacionažu dionice prema referentnom sistemu.1. Na izgrađenoj dionici autoputa Visoko – Podlugovi. širinu kolovoza. sadrži neke opće podatke dionica na kojima je vršeno kontinualno ili povremeno brojanje saobraćaja. 508-Kazanci. na kojima su postavljeni automatski brojači. dok ostalih 27. ako ne i veći od dionice Visoko – Podlugovi.587 vozila/dan) što se može pripisati induciranom i preloženom saobraćaju. koji je nepouzdano radio). naziv brojačkog mjesta i stacionaža na kojoj je postavljen automatski brojač. 533-Priboj. vrstu brojanja na dionici gdje se izvodi brojanje saobraćaja. Od ukupno 11 automatskih brojača tipa QLD-6CX. dionicu. tj. godini. dok kod ostalih dionica a naročito prigradskih. tj. Ovo poglavlje je dodato u odnosu na 2006.000 vozila/dan. nije radio 172 dana u 2007.000 vozila/dan i 17. kontinualnog ili povremenog brojanja saobraćaja. dužinu. ukupno 15. zabilježen je znatan porast saobraćaja (sa 11. 557-Živinice.2. BROJANJE VOZILA PO DANIMA U MJESECU U prilogu 10. godini Od ukupno 80 brojačkih lokaliteta na magistralnim cestama. odnose se na procijenjene vrijedosti iz prethodnih godina.1. kod jednodnevnog ili višednevnog brojanja saobraćaja. oznaku brojačkog mjesta. 8 . Brojač na dionici Podlugovi – Jošanica nije ispravno radio. cca 1% dana u godini. 55% mjesta ima PGDS do 6. sadrži opće podatke o dionicama cestovne magistralne mreže a sadrži slijedeće podatke: broj ceste. 5. Tabela 4. godinu. Ovi podaci će poslužiti za određivanje faktora dana. poredani prema broju ceste i poziciji brojačkog mjesta na dotičnoj cesti. cca 5% od ukupnog broja dana u godini.5% preko 10. sa sračunatim ili izvedenim vrijednostima PGDS-a ili PGLS-a. registrovan je povećan saobraćaj u odnosu na 2006. tabela 4. Johovac – Lukavac.2. Može se konstatovati da je samo na dionici (Srbljani-Bosanska Krupa) nešto niži saobraćaj.000 vozila. pretpostavlja se da je i na ovoj dionici porast saobraćaja isti. date su tabele brojanja vozila po lokalitetima automatskih brojača kontinualnog brojanja vozila tipa Sterela i tipa QLD-6CX. tri brojača nisu radila 42 dana.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. Analizirajući tabele kontinualnih brojača tipa Sterela. U ovoj tabeli nalaze se i lokaliteti brojačkih mjesta na kojima su brojači otuđeni ili uništeni (506-Bravsko. brojač broj 532 na cestovnom pravcu M 4.5% ima PGDS do 10. U tabelama su prikazani podaci. Podaci sa zvjedicom. Svi ostali brojači. mjeseca.

godinu. dok je kod ostalih automatskih brojača pouzdanost velika. BROJ VOZILA PO GODINAMA NA MAGISTRALNIM CESTAMA FEDERACIJE BiH Prilog deset pet. Za brojačka mjesta na kojima su locirani automatski brojači tipa Sterela. oznakom i brojem ceste. (u legendi ispod svake tabele dati su tipovi vozila sa odgovarajućim oznakama). pored općih podataka o cestovnim dionicama na kojim se vrši brojanje saobraćaja automatskim brojačima (kontinualni i povremeni). Ovaj princip zadržan je kroz sve priloge i u svim tabelama. na kojem je prikazan i PGDS.4. ODABRANI PODACI KONTINUALNOG AUTOMATSKOG BROJANJA SAOBRAĆAJA Prilog 10. Ova tabela vizuelno prikazuje porast ili pad saobraćaja po dionicama i ispravnost rada brojača obrađivane godine. sadrži prilog sadrži grafičku obradu dobijenih rezultata sa lokaliteta kontinualnih automatskih brojača saobraćaja. odnosi se na strukturu devet vrsta vozila koja registruje QLD-6CX. Prikazana struktura saobraćaja vozila. Grafikon broj 1. daje se uporedni pregled PGDS za 2006.4. PGDS I PLDS SA STRUKTUROM SAOBRAĆAJA U ovom prilogu 10. odnosno njihovo vrijeme ispravnog rada. prikazani su obrađeni podaci prikupljeni sa kontinualnih i povremenih automatskih brojača saobraćaja koji registruju vozila po strukturi. tri i četiri. struktura na ovim lokalitetima izvedena je na osnovu ugrađenih QLD-6CX brojača. dobijen je iz tabele brojanja vozila po danima u mjesecu. čija registrovana struktura nije pouzdana. Karakteristike rada automatskih brojača date su u prilogu 10. koji se nalaze u neposrednoj blizini ili na putnom pravcu ili u razmatranom regionu. tipa QLD-6CX i tipa Sterela. i 2007. prikazani su podaci prosječnog satnog saobraćaja za dan. PGDS-om i PLDS-om. Osnovne karakteristike saobraćaja prikazane su sa osam grafikona. U dijagramima dva. godini nije radio 172 dan. Brojačka mjesta poredana su prema oznaci ceste i lokaciji mjesta na toj cesti. Ova tabela treba da prati i sve ostale publikacije koje će se u narednom periodu objavljivati. 8. Tabela sadrži brojačko mjesto sa oznakom brojača.3. Ovi dijagrami se odnose na cijelu godinu. Ostali dijagrami se odnose na satni saobraćaj i karakterističnu raspodjelu vršnih sati. prosječnog satnog saobraćaja u danima sedmice i satna raspodjela saobraćajnog toka. dnevni saobraćaj po mjesecima. godini 6. 7. Johovac–Lukavac koji u 2007. Pri analizi karakteristika saobraćajnih pokazatelja treba obratiti pažnju na brojač 532.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. 9 .

Faktor ekvivalencije predstavlja prosječnu destrukciju uticaja pojedinih osovinskih opterećenja na kolovoznu konstrukciju u odnosu na standardnu osovinu od 82 kN. UKUPNO GODIŠNJE EKVIVALENTNO OPTEREĆENJE OD 82 kN Kod određivanja ekvivalentnog saobraćajnog opterećenja za dimenzioniranje asfaltnih kolovoznih konstrukcija. godini 9. 10 . Kod analize teških teretnih motornih vozila. standard U. Dnevno ekvivalentno saobraćajno i opterećenje računa se po izrazu Td = ∑ Fe * ni . gdje su L1 i L2 opterećenje jednostruke ili dvostruke-tanden osovine u kN. Ovim standardom definisane su vrste reprezentativnih vozila. Pod dvostrukom osovinom podrazumijeva se osovina čiji je međusobni razmak 1 m do 2 m.975 * 10 −9 * L42 .212 * 10 −8 * L14 a za dvostruku-tandem osovinu računa se po formuli f e = 1. Ako je međusobni razmak osovina veći od 2 m obadvije osovine se smatraju kao dvije jednostruke osovine. podrazumijevaju se vozila čije je osovinsko opterećenje veće od 20 kN. zbog neznatnog uticaja na oštećenja kolovozne konstrukcije. osovine smiju biti opterećene sa polovinom dozvoljenog opterećenja jednostruke osovine. sprovodi se analiza saobraćajnog opterećenja prema standardu U.010 preporučuje da se uzme prosječna iskorištenost nosivosti vozila od 70%. Ukupno godišnje ekvivalentno saobraćajno opterećenje teških teretnih vozila u obrađivanoj godini dobije se po izrazu Tg = Td*365. Analizom se ne uzimaju u obzir putnička vozila.C4. Ako se ne raspolaže podacima o iskorištenosti nosivosti vozila. gdje je f i faktor ekvivalencije za pojedine i =1 osovine teških teretnih vozila. Opterećenje pojedinih vozila za različite vrijednosti iskorištenja nosivosti. prilog šest. mase vozila. Faktor ekvivalencije za jedostruku osovinu računa se po formuli f e = 2.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. broj i vrsta osovina i raspodjela opterećenja po osovinama.C4. Reprezentativna vozila podijeljena su u osam grupa koja su prikazana u tabeli 9. Osovine motornih vozila dijele se na jednostruke i dvostruke-tandem osovine. Ukupan broj standardnih osovina pojedinih reprezentativnih vrsta teških teretnih k vozila Fe računa se po formuli Fe = ∑ f i . dobija se sumiranjem vrijednosti osovinskog opterećenja za prazno vozilo i raspoređenog dijela opterećenja od korisnog tereta. Kod osovina razmaka manjeg od 1 m.010. gdje je Fe ukupan broj standardnih i =1 osovina za pojedine vrste teških teretnih vozila i ni prosječni godišnji dnevni broj pojedinih teških teretnih vozila.

Treba naglasiti da i vrste vozila QLD-6CX ne odgorataju tipovima reprezentativnih vozila koji su dati u tabeli 9. U prilogu deset šest.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini Tabela 9. ST2-srednje teško vozilo. TT2+PR3 takođe 30% i TT3+PPR2 sa učešćem od 40%.5 37 20 14 3 6 20 25 20 59 25 60 26 17 44 80 120 80 2x40. Za analizu saobraćajnog opterećena uzet je prosječni godišnji dnevni broj teških teretnih vozila na lokalitetima kontinualnih i povremanih brojanja saobraćaja. sa 50% u TT2 i 50% u TT3. LT2-lako teretno vozilo. gdje pored općih podataka o cestovnim dionicama imamo sračunate vrijednosti Tg za 2007. preporučuje se da se na svim lokalitetima automatskih brojača vrše ručna brojanja u ljetnoj i izvanljetnoj sezoni. Kako je ranije navedeno da za 35 nepokretnih i pokretnih brojača tipa Sterela. Podaci za tipove reprezentativnih vozila Vrsta vozila A LT2 ST2 TT2 TT3 TT2+PR3 TT3+PR2 TT3+PPR2 Gdje je: Vlastita masa (kN) Korisni teret (kN) prednja zadnja prednja zadnja 33 14 29 30 37 30 17 37 20 67 13 21 20 37 20 2x11. B3 teška teretna vozila. TTV3 +PPR2-teško teretno vozilo (tegljač) s prikolicom.5 120 60 prednja srednja zadnja prednja srednja zadnja 40 2x35 2x25 20 2x45 2x55 A-autobus. PGDS i PLDS gdje je data struktura po skupinama vozila korišteni su podaci vrste vozila B1 do B4 (teretna vozila) i podatak C1 autobusi.6. TT3 +PR2-teško teretno vozilo s prikolicom. 11 . tabelarno je prikazano prosječno godišnje ekvivalentno saobraćajno optererećenje na magistralnim cestama Federacije BiH. Iz priloga 10. Ove približne vrijednosti su dobijene prilikom snimanja saobraćaja. rade nepuzdano. koji vozila razvrstavaju u četrnaest vrsta vozila. na par lokaliteta oko Sarajeva. podijeljeni su u tri grupe u omjeru: da je TT2+PR3 učešće od 30%. Podatak B1 manja teretna vozila svrstana su u vozila LT2. godinu. Ove podatke treba sa rezervom koristiti jer su sračunate vrijednosti uz slijedeće pretpstavke. TT2 +PR3-teško teretno vozilo s prikolicom. samo za ovu namjenu. TT3-teško teretno vozilo. to je njihova struktura izvedena na osnovu gravitirajućih brojača tipa QLD-6CX. Iskorištenost nosivosti vozila usvojena je po preporuci standarda od 70%. B2 srednja teretna vozila u grupu ST2. dok B4 teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom. Da bi za iduću godinu imali pouzdanije podake o strukturi reprezentativnih vozila.

.

GODINI 10 PRILOZI .BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIM CESTAMA FEDERACIJE BiH U 2007.

.

BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIM CESTAMA FEDERACIJE BiH U 2007. GODINI 10.1 OPĆI PODACI O BROJAČKIM MJESTIMA S PGDS-om I PLDS-om .

.

2 M 4. M 8 M 4.33+000) (33+000 .raskršće Šibošnica raskršće Šibošnica .8 M 1.5 7.32+000) (32+000 .Cerik Cerik . .Caparde R. P – povremeno.5 Legenda: Vrsta brojanja K – kontinualno. M 8 M4 M4 M4 M 4.gr.43+000) (43+000 .2 3.13+000) (13+000 .Kalesija Kalesija .5 6 6 7 6 6 6 6 6.8+000) (8+000 . Naziv brojačkog mjesta Stacionaža BM K P P 531 701 702 Previle MGP Klek MGP Bistrina 60+400 0+000 9+370 K 549 Kreševo 105+500 K 532 Johovac 37+000 K 562 Tuzla zapad 0+500 P 535 Kalsija 26+600 K 501 Skokovi 23+300 K K 551 502 Ostrožac Izačić 45+150 3+200 Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.2 M 4.S. R.Međaš Međaš . mj.Neum Neum .41 8 1 4 9 8 5.54 5.H.5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.69 7.8 M 1. R.38+000) (38+000 .22+000) (22+000 .2+000) (2+000. .18+000) (18+000 . R.8 M2 M2 M4 M4 M4 M4 M4 M 4.8 M 1. R – ručno Vrsta brojanja Oznaka br.Simin Han Simin Han . .29+000) (29+000 .33 2 11 12 7 6 11.9+000) (9+000 .2 M 4.Grahovo Grahovo . .88 10 13.Orašje Orašje .S.35+330) (0+000 .Skokovi Skokovi .Cazin Cazin . M 8 M 4.H.2 M 4.5 6 6 6 7.108+900) (4+650 .9+370) (87+020 .Kamenica Kamenica .S.Lukavac Lukavac .98+900) (98+900 .Karuša Doboj (raskršće) R.Lončari R.Srebrenik Srebrenik .8 M 1.2 M 4.Ormanica Ormanica . Teslić R.83 11.Ćoralići Ćoralići .5 7.52+410) (0+000 .Šićki Brod Split gr.3+540) (3+540 .44 8 6 7.H.5 7. Karlovac gr.Šićki Brod Šićki Brod .13+000) (13+000 . .Srbljani Izačić .25+000) (25+000 .14+000) 0.8+000) (25+900 .35 26 8.S.Jelah Jelah .33+000) (30+000 . . R.71+200) (0+000 .Velika Kladuša Velika Kladuša .Tablica 4.2 M5 M5 Stacionaža Dionica .0+690) (0+690 .Johovac Johovac .1 4 10 28. godini 17 M 1.H. R.Dubrovnik gr.Bihać (0+000 . Gornji Žabari R.H.8 M 1.8+000) (8+000 .1 Dionice magistralnih cesta u Federaciji BiH Cesta Duljina (km) Širina kolovoza (m) Županja gr. .Tuzla Tuzla .44+000) (44+000 .49+440) (0+000 .31 3.S.

Jajc Jajce .51+000) (50+010 . M 16 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M 5.velagići Velagići .11+980) (0+000 .88+820) (88+820 .32+000) (32+000 .Dubovsko Dubovsko .5 6.81 10 33 26 6 7 9. smjer Čehajina most . godini 18 Cesta .53+000) (53+000 .Ripač Ripač .Kakanj Kakanj .99 2.017 9.S.Korija obilaznica Prača . R.7+253) (46+000 . M 17 M 5. M 17 M 5. M 17 M 5.5 7.34+000) (34+000 .Sovići (14+000 .5 7.Jošanica Jošanica .S.72+000) (72+000 .59+000) (59+000 . M 15 M5 M 5.8+994) (9+041 .21+000) (21+000 .33+000) (33+00 .Nović Polje Nović Polje . . smjer Stup .65+000) (65+000 .5 7 11 11 7 7 6 6 6 Legenda: Vrsta brojanja K – kontinualno. Petrovac . P – povremeno.22+000) (22+000 .46+000) (46+000 .Travnik Travnik .Donji Vakuf Donji Vakuf .Renovica Renovica – Mesići-dio puta nije izgr.34 15 17 8 8 11 9.40+000) (32+000 .Visoko Podlugovi . Ivana Krndelja .9+041) (0+000 .Turbe Turbe .04 8.Ljubogošta R.24+000) (24+000 .Čađavica R.2+000) 8 11 13 20. Jezero .5 7.96+760) (0+000 . Petrovac Bos.Vrtoče Vrtoče – Bos.5 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6.Podlugovi Podlugovi .Visoko Visoko .Lašva Lašva .lanište lanište . Gorica gr.Stup Stup .Kaonik Kaonik . mj. M 17 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M6 Bihać . R – ručno Vrsta brojanja Oznaka br.H.72+000) (81+820 .Gornje Bravsko gornje bravsko .1 Dionice magistralnih cesta u Federaciji BiH Dionica Stacionaža Duljina (km) Širina kolovoza (m) M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M 5.38+000) (38+000 .94 7.25 7 19.59+027) (0+000 .5 7.8 7.33+000) (33+000 .43+810) (86+760 .Tablica 4.26 2 7 7 7 7. M 17 M 5.Čehajin most II.5 7. Naziv brojačkog mjesta Stacionaža BM K 552 Ripač 21+550 P P 505 506 Vrtoče Bravsko 50+500 19+500 P P 527 529 Vinac Komar 10+500 47+800 K 554 Travnik 67+700 K P K P K K P 530 555 546 523 545A 545B 544 Ahmići Lašva Tičići Kakoanj Podlugovi Podlugovi Ilijaš 83+950 92+200 9+150 22+850 39+300 39+300 44+450 R 801 Gorica 1+600 Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.S.Čehajin most I.Ključ Ključ .66+730) (0+000 .73 21 3 10 4 5.94+160) (0+000 . R. M 17 M 5.82 7 5.40+000) (40+000 .Vitez Vitez .72+260) (0+000 .9+041) (15+000 .

19+000) (19+000 .Ljubinje R.1 M 6.Otoka (2+000 . mj.1. . 4+200 22+800 24+200 33+400 49+980 P K R 704 564 706 Domanovići Masline Uzinovići 6+100 19+700 25+600 K 508 Kazanci 75+700 P R R R K 510 808 809 810 519 Posušje Ričin Vranić Visoka Glavica Polog 58+250 67+800 83+200 93+050 107+800 R 708 Dračevice 10+000 P P 503 504 Kostela Bos.13+000) (13+000 .53 12 22 7 4 6 6 6 6 6 6 6 7 5 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Legenda: Vrsta brojanja K – kontinualno.06 0. Ripač .31 13 17 35 29 8.34+000) (34+000 .Mostar Gnojnice .1 M 6.21+150) (0+000 . .06 21 16 29.Bosanska Krupa Bosanska Krupa . M 15 M 6.Čapljina Čapljina .1 M6.Priluka Priluka .Masline Masline .S.23+000) (23+000 .92+000) (92+000 .8+530) (0+000 . Naziv brojačkog mjesta Stacionaža BM R R P R K 802 803 520 805 563 Bob.Užljebić Bihać .1 M 6.12+000) (12+000 .Tablica 4. godini 19 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M 6.1.Kazanci Kazanci . Čitluk) .Privalj Privalj .122+260) (0+000 .55+630) (55+630 .37+000) (37+000 .H.Ljusina Ljusina .Stolac Stolac .1 M 6.8 2.24+000) (24+000 .96 21.Vitina Vitina . Draga Klobuk-sj.1 M 11 M 14 M 14 M 14 M 14 Stacionaža Dionica .1 M 6. M 17.65+000) (65+000 .15 8.S. Srb gr.Bosansko Grahovo Bosansko Grahovo . R.56+630) (0+000 .1 Dionice magistralnih cesta u Federaciji BiH Cesta Duljina (km) Širina kolovoza (m) Sovići .69+000) (69+000 . Krupa 8+000 13+400 Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.63 1 19 5 4.Ljubuški Ljubuški .1.Trebinje R.Široki Brijeg Široki Brijeg . Čitluk) Mostar (ras.Nevesinje R.2 M 6.94+000) (94+000 .41+000) (41+000 .1 M 6.S.Posušje Posušje (raskršće Vir) .30+000) (30+000 .Kolo Kolo . Klobuk Proboj Čapljina zap. Ljubinje R.Livano Livno .Resanovci Resanovci .Mostar (ras. M 15 M 6.66+8000) (66+8000 .Srbljani Srbljani .1 M 6. P – povremeno. M 14. R – ručno Vrsta brojanja Oznaka br.3 3.1.14+000) (14+000 .3 M6 M6 M 6.Tasovčići Tasovčići .1 M 6.102+060) (0+000 .21+000) (21+000 .2 23 6 20.60+990) (0+000 .29+000) (29+000 .45+000) 12 9 6 9 17. M 15 M 6.28+060) (60+680 .Posušje Posušje .Grude Grude .98+000) (98+000 .S.118+300) (118+300 .Karlov Han Karlov Han .Klobuk Klobuk .38+000) (38+000 .

1 M 14.Pelagićevo R. Bosanski Brod R.53+190) (0+000 .Gradačac Gradačac .2 M 15 M 15 M 15 M 15 M 15 M 15.57+830) (57+830 .23+000) (23+000 .2 M 14.Svilaj Svilaj .5 6.Livno Livno .Rasanovici Rasanovci .1 M 14.99 19 4 4 15.S.S.Drvar Drvar . R – ručno Vrsta brojanja Oznaka br.Jakeš R. M 16 M 15 Otoka .2 M 14.33+000) 4.19+000) (19+000 .68 1.5 5. M 6.S.Vrhpolje Vrhpolje .1 M 14.S.S. Modriča R.Šuica Šuica .Sanski Most Sanski Most .1 6 6 6 Legenda: Vrsta brojanja K – kontinualno.Glamoč Glamoč .Pasjak Pasjak .raskršće Pribelja raskršće Pribelja .8+000) (8+000 .raskršće Ravno (45+000 . Bosanska Krupa .1 6 6 6.7 7.Krnjuše Krnjuše .Gudavac Gudavac .Bosansko Grahovo Bosansko Grahovo .Odžak Odžak .55+120) (55+120 .1 M 14.5 6.22 24 2.7 8.S.Glavice Glavice .19+000) (19+000 .102+060) (0+000 . Naziv brojačkog mjesta Stacionaža BM P 537 Svilaj 57+680 P 507 Kolunić 3+900 P 509 Priluka 89+000 K 511 Potočani 5+8000 Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.1 Dionice magistralnih cesta u Federaciji BiH Dionica Stacionaža Duljina (km) Širina kolovoza (m) M 14 M 14.81 16.S.42+070) (13+000 .raskršće Bos. mj.72+370) (13+400 .Kamičak Kamičak .3 9. Petrovac – Bos.Milin Birit Milin Birit . Petrovac Ras.9 8 22 22 0. M 5 M 15 M 15 M 15 M 15 M 15.3 6 6. godini 20 Cesta .60+830) (60+830 .17+680) (56+000 .Priluka Priluka .43+810) (38+500 .2 M 14.06 24 9 6 6 6 6 6 5.98+720) (38+000 .5 5. .2 M 14.70+070) (70+070 .5 6 7 6.1 M 15.76+830) (76+830 .24+000) (24+000 .Guvno Guvno . M 6.Tablica 4.6 6.1 M 14.62 8 2 25.1 M 14.2 M 14.90+820) (94+000 . Barači R.89 5.79+830) (79+830 . .2 M 14.5 7 6.3 5.Strmica Tukovi R. Bos.2 M 14.63+120) (63+120 .25+9000) (0+000 .Čađavica R.27+000) (27+000 .52+000) (52+000 .65+120) (65+120 .30+000) (30+000 .S.30+000) (0+000 .83 3 16 3 18. Petrovac Bosanski Petrovac .2 M 14.1 6.46+070) (46+070 .49+380) (45+850 .38 0.Ključ Ključ . P – povremeno.4 10 6.07 17 17. .Bosanski Novi R.5 6.2. .

Naziv brojačkog mjesta Stacionaža BM P R R 510 808 812 Posušje Ričina Osoje 58+250 67+800 3+400 P K 527 542 Vinac D.2+940) (0+000 .8 2.Kutleše Crna Rijeka R.5 6 6 7.4+000) (52+500 .5 7. R – ručno Vrsta brojanja Oznaka br. mj.39+000) (39+000 .7+700) (7+700 . M 15 M 16 M 16 M 16 M 16.5 6.25+000) (25+000 .Maglaj Maglaj .41+000) (41+000 .70+130) (0+000 .5+000) (5+000 .raskršće Rilići raskršće Rilići . R.2 M 16.5 6 6 6.Šuica Šuica .3 0.2 4 22.5 7.61+000) (61+000 .3 M 16.35+000) (35+000 .0+000) (0+000 . P – povremeno.Kupres Kupres .2 M 16. M 6. godini 21 M 15 M 15 M 15 M 15.Bugojno Bugojno .Posušje (raskršće Vir) Posušje (raskršće Vir) .4+000) (4+000 .S.57 33 12 23 6 14.36+000) (3+550 .69+000) (0+000 .4 M 16.Split gr.Tablica 4.Livno Livno .5 6.41+000) (41+000 .45 21 8 6 22 16 6 6 6 6 6 6 6.1 Dionice magistralnih cesta u Federaciji BiH Cesta Duljina (km) Širina kolovoza (m) raskršće Ravno .Nemila Nemila .Žepče Žepče . Vakuf jug 10+500 8+200 K K 512 511 Kupres Potočani 49+050 5+800 P P 528 709 Bugojno Makljen 9+600 26+500 P 513 Jablanica 65+3000 K K 526 525 Karuše Maglaj 12+800 Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.Ozimica Ozimica.S .5 7.5 6.1 M 15.H.Guber Guber . M 5 M 16 M 16 M 16 M 16 M 16.5 Legenda: Vrsta brojanja K – kontinualno.19+000) (19+000 . Bugojno .5 6 7 7 7 6 6.13 2.Donji Vakuf Donji Vakuf .2 M 16.raskršće Varvara raskršće Varvara .5 7.33+000) (33+000 .5 7.33+000) (0+000 .42+500) (37+000 . .55+420) (24+000 .40+000) (40+000 .Mokronoge Mokronoge .66+800) (66+800 .5 29.12+000) (12+000 . R.77+000) 1 7 1. M 6.Novi Travnik Novi Travnik .1 M 15 M 16 M 16.Jablanica Kazaginac .75+070) (0+000 .Renjići Renjići .Tomislav Grad Tomislav Grad .Bugojno Doboj R.H.Gornji Vakuf Gornji Vakuf .94 7.2 M 16.Posušje Posušje .Kolo Kolo .Prozor Prozor .4 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 Stacionaža Dionica .42 24 5 26 2.5 7.Zenica (33+000 .Jajce Jajce .31+000) (31+000 .5 6.33+440) (0+000 .44 19 20 1 30.Aržano gr. Nević Polje .7 28.Karuše Karuše .39+000) (39+000 .34+000) (34+000 .

94 13. M 4 Stacionaža Dionica .5 7.Mostar (ulaz) Mostar (ulaz) .Stolac Stolac .017 8 6 13 25 13 8.5 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 7.5 7 6 7 7 6 6 6.15+000) (15+000 .raskršće Šibošnica raskršće Šibošnica .Visoko Visoko . M 5 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17.5 7.27+000) (27+000 .Tarčin Tarčin .Potoci Potoci .Buna Buna . M 4 M 18.29+190) (29+190 .3 M 17.Jablanica Jablanic . Hutovo Priboj 2+500 6+250 9+535 27+000 37+980 40+600 13+050 19+700 22+500 24+000 29+500 80+400 Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.Kakanj Kakanj .Blažuj (Mostarsko raskršće) Blažuj .36+000) (36+000 . mj.52+000) (52+000 .14+000) (14+000 .Jošanica Jošanica .84 15 17 8 11 9.Dračevo Dračevo . M 5 M 17. H.5 7. godini 22 M 17 M 17.5 Legenda: Vrsta brojanja K – kontinualno.Podlugovi Podlugovi .3+000) (3+000 .Hadžići Hadžići .89+840) (0+000 .Konjic Konjic .40+000) (40+000 . M 5 M 17.Gnojnice Gnojnice .9+000) (9+000 .29 5 23 6.3 M 17. Buna .5 7.31+000) (31+000 . R – ručno Vrsta brojanja Oznaka br. P – povremeno.53+130) (72+350 .1 Dionice magistralnih cesta u Federaciji BiH Cesta Duljina (km) Širina kolovoza (m) Zenica .17 2 3 6 7 15 7 3.41+500) (0+000 .Stup Stup .5 7 7.11 36 10.Ostrožac Ostrožac .Cerovica Cerovica .51+000) (50+010 .8+000) (8+000 .Masline Masline.38+000) (38+000 .46+170) (46+170 .3 M 17.Hutovo Hutovo .5 7.19 23.24+000) (0+000 .9+000) (9+000 .S.Mostar (izlaz) Mostar (izlaz) .Žitomislići Žitomislići .19+290) (19+000 .65+000) (65+000 . M 6 M 17. M 5 M 17.23+000) (23+000 .Tablica 4.R.3. M 5 M 17.Tuzla (77+000 .3 M 18 M 18.07 4 1 7. Cerovica – zap. .48+170) (0+000 .73+110) (0+000 . Naziv brojačkog mjesta Stacionaža BM K K P K P 547 546 523 545 544 Zenica Tičići Kakanj Podlugovi Ilijaš 85+300 9+150 20+850 39+300 44+450 K K K P K P 521 514 514 713 516 715 Tarčin Raštelica Čelebići Paprasko Salakovac Potoci 25+450 31+150 56+800 71+200 31+900 36+500 R P K P K P P K R P R K 716 717 517 719 518 721 722 564 723 724 725 533 OBI Ortiješ Buna Počitelj Dračevo MGP Doljani Hodovo Masline Cerovica – ist.Opuzen gr.Simin Han Simin Han .16+000) (16+000 .Taspvčići Tasovčići .59+027) (0+000 .8+000) 12.5 19.32+000) (32+000 .58+420) (13+000 .Neum Priboj R.Lašva Lašva .

38+200) 8 11. P – povremeno.5 30 2 15 4 2 1 39 1. godini 23 M 18.S.119+000) (119+000 . .3+200) (21+700 .S.12 8. Naziv brojačkog mjesta Stacionaža BM K 562 Tuzla zapad 0+500 K P 556 557 Živinice Živinice 12+900 K 534 Kladanj 53+200 P 522 Ljubina 87+900 P 726 Ivanjica 0+000 P 536 Goražde 38+200 Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.2 M 20 M 20 M 20 Stacionaža Dionica .107+450) (107+450 .2 6.raskršće Solun raskršće Solun .S. .81 3.Sarajevo Sarajevo .S.5 7 7 6 6 6 6 6 6 6. mj.Šićki Brod Šićki Brod .5 1.Olovo Olovo .67+000) (67+000 .Duži R.Kula R.55 6. Foča R.Bjeliš Bjeliš .28+200) (17+400 .Živinice Živinice .60+000) (60+000 . .11+500) (11+500 .Trnovo Tišća R.5 7.45+000) (45+000 .2 24.07 2.66+000) (66+000 .Vitalj Ivanjica .Jošanica Jošanica .106+000) (106+000 .35+770) (35+770 .43+000) (43+000 .S.56 11.Semizovac Semizovac .Kladanj Kladanj .Tablica 4.64+000) (64+000 . Krupac R.raskršće Šerići raskršće Šerići .Stup Stup .13+000) (13+000 .5 6 6 7 6 6 6 6 6 Legenda: Vrsta brojanja K – kontinualno.Olovske Luke Olovske Luke .Vitalj Vitalj . M 4 M 18 M 18 M 18 M 18 M 18 M 18 M 18 M 18 M 18 M 18 M 18 M 18 M 18 M 18 M 19.Ustiprača (8+000 .8+200) (11+700 .125+810) (0+000 .45 11.28+520) (0+000 .43 7.1 Dionice magistralnih cesta u Federaciji BiH Cesta Duljina (km) Širina kolovoza (m) Tuzla .Goražde Goražde .0+000) (0+000 . R – ručno Vrsta brojanja Oznaka br.

.Kalesija Grahovo ..2 M 4. .Ljubuški Ljubuški .Šićki Brod Split gr. M 17 M 5. .Jošanica Gorica gr.Sovići Sovići . M 16 M5 M5 M5 M5 M 5.Tablica 4. mj. .H.44 8 8 20.Lukavac Šićk i Brod .. godini 24 Oznaka br. Jelah . R.gr.Povremeno. R.Ručno.Klobuk Klobuk .H.Dubrovnik gr.Podlugovi Podlugovi .2 PGDS i PLDS na magistralnim cestama Federacije BiH Cesta 531 701 702 549 532 562 535 501 551 502 552 505 506 527 529 554 530 555 546 523 545 A 545 B 544 801 802 803 520 805 563 M 1.Visoko Visoko . M 17 M 5. M 17 M6 M6 M6 M6 M6 M6 Napomena: Dionica Srebrenik .Turbe Travnik .8 M2 M2 M4 M4 M 4.83 10 26 8 8 12 11. R. K P P K K K P K K K K P P P P K K P K P K K P R R R P R K K.Kamenica Bihać . M 17 M 5.Gornje Bravsko Jajce . Klobuk Proboj Čapljina zap.54 5. . Petrovac .H.Neum Neum . Draga Klobuk-sj. *.Čapljina Duljina (km) Naziv brojačkog mjesta Vrsta brojanja 28.2 M5 M5 M5 M5 M 5.Karuša Johovac .63 Previle MGP Klek MGP Bistrina Kreševo Johovac Tuzla zapad Kalesija Skokovi Ostrožac Izačić Ripač Vrtoče Bravsko Vinac Komar Travnik Ahmići Lašva Tičići Kakoanj Podlugovi Podlugovi Ilijaš Gorica Bob. P.Visoko Podlugovi . Petrovac Bos.Lašva Lašva .2 3.Ripač Vrtoče – Bos.Nović Polje Vitez ..Kakanj Kakanj .Vitina Vitina .73 21 33 26 7 7 5.Kaonik Kaonik .H..Tuzla Međaš .34 15 17 8 8 11 2 12 9 6 9 17.Skokovi Cazin .Grude Grude . R. M 17 M 5... R.Srbljani Izačić .. Kontinuirano.Donji Vakuf Donji Vakuf . godine PGDS PLDS 8290 9407 5136* 10272* 4708* 8667* 12053 13326 6931 7408 15417 16532 8768 10203 2812 3144 4303 4863 3137 4048 3501 4279 1726 2122 3032 3961 3006 3765 14164 15552 10602 11910 8415 9710 10746 11601 9152 nije radio 6731 7571 6856 7714 podaci nepouzdani 6313* 7383* 5350* 5992* 3531* 4173* 3681 4308 7597* 8667* 2324 2814 Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.Procjenjeno na osnovu podataka iz 2006. M 8 M4 M 4.

42 24 19 20 30.S. M 15 M 16. M 5 M 16 M 16 M 16. mj.84 Domanovići Masline Uzinovići Kazanci Posušje Račina Vranić Visoka Glavica Polog Drečevica Kostela Bosanska Krupa Svilaj Kolunić Priluka Potočani Posušje Ričina Osoje Vinac D.raskršće Varvara Prozor ..1 M 15 M 16.Priluka Livno .Posušje Posušje .1 M 6. M 15 M 6. godine Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.Posušje (raskršće Vir) Posušje (raskršće Vir) .Priluka Kolo .2 M 16. M 16 M 15.Lašva Duljina (km) Naziv brojačkog mjesta Vrsta brojanja PGDS PLDS 19 5 4.2 PGDS i PLDS na magistralnim cestama Federacije BiH Cesta 704 564 706 508 510 808 809 810 519 708 503 504 537 507 509 511 510 808 812 527 542 512 511 528 709 513 526 525 547 M6 M 6.Ručno.7 24 29.2 M 17 M 17 M 17 Napomena: Dionica Tasovčići .S.2 23 6 20.06 29 29.Stolac Stolac .Posušje Posušje .Livno Bugojno .1 M 6.Bugojno Rskršće Rilić .1 M 14 M 14 M 14..1.Procjenjeno na osnovu podataka iz 2006.1.Ozimica Zenica .Gornji Vakuf Gornji Vakuf .2 4 33 12 14.Jablanica Karuše .1 M 15. Kontinuirano.2 M 16.3 21.8 2. godini 25 Oznaka br... M17. Vakuf jug Kupres Potočani Bugojno Makljen Jablanica Karuše Maglaj Zenica P K R K P R R R K R P P P P P K P R R P K K K P P P K K K 3852* 4311 1123* 2543 6420* 2675* 9523* 6813 1338* 6652 1594 1057 785 663 1839 2543 6420* 2033* 3006 4348 1839 3950 1819* 1625 8611 7351 11229 4387* 4934 1391* 3198 7062* 2996* 10058* 7074 1445* 7270 1984 1303 1082 919 2452 3198 7062* 2461* 3765 5484 2452 4879 2461* 1837 10019 8638 12821 K..Široki Brijeg Široki Brijeg .Kutleše Jajce .Tablica 4. M 6. M 15 M 6.Srbljani Srbljani . *.Mostar (raskršće Čitluk) Gnojnice .8 2.Privalj Privalj ..13 21 8 12. R.Odžak Bosanski Petrovac .3 M6 M 6. M 6.1 M 6. .Maglaj Maglaj .Pasjak Glamoč .15 12 22 24 19 25.Šuica Šuica .. Bihać .Bosanska Krupa Svilaj .1 M 6.Posušje (raskršće Vir) Posušje (raskršće Vir) . Kazanci ..Šuica Kolo .2 M 15 M 15.Povremeno.Nevesinje R.Ljubinje R. P.Donji Vakuf Donji Vakuf .Masline Masline .1 M 14.

Jablanica Jablanica . godine PGDS PLDS 10746 9152 6731 6856 11601 nije radio 7571 7714 nepouzdani pod.94 13.Cerovica Cerovica .2 2.Semizovac Ivanjica .istok Cerovica .3 M 18 M 18. P..Masline Masline .Jošanica Hadžići ..17 3 6 7 15 7 3.Procjenjeno na osnovu podataka iz 2006.Podlugovi Podlugovi .Kakanj Kakanj . M 5 M 17.Ostrožac Ostrožac .Povremeno. .Visoko Podlugovi .Dračevo Dračevo . M 4 M 18 M 18 M 18 M 18 M 20 M 20 Napomene: Dionica Lašva . *.Tablica 4.Tasovčići Tasovčići . R. Kontinuirano.Vitalj Kladanj .5 19.3 M 17..11 36 10.H.07 8 1.Hutovo Hutovo . M 5 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17.Ustiprača Duljina (km) Naziv brojačkog mjesta Vrsta brojanja 15 17 8 8 11 13 25 13 8. M 5 M 17..Živinice Živinice .Opuzen gr.2 PGDS i PLDS na magistralnim cestama Federacije BiH Cesta 546 523 545 A 545 B 544 521 514 515 713 516 715 716 717 517 719 518 721 722 564 723 724 725 533 562 556 557 534 522 726 536 M 17.3.Bjeliš Olovo .Buna Buna .Gnojnice Gnojnice .29 5 23 6.Duži R. M 5 M 17.3 M 17.Neum Priboj R.Ručno.3 M 17.Potoci Potoci .. M 5 M 17.43 Tičići Kakanj Podlugovi Podlugovi Ilijaš Tarčin Raštelica Čelebići Paprasko Salakovac Potoci OBI Ortiješ Buna Počitelj Dračevo MGP Doljani Hodovo Masline Cerovica .Simin Han Tuzla ..Šićki Brod raskršće Šerići . R.S. 8133 5918 7464 7062* 6574 10058* 12947* 13696* 6747 5564* 5389 4280* 2354* 4311 171* 589* 642* 15417 12826 4484 567* 3240 10855 8446 10168 10165* 9151 14338* 18511* 18511* 9611 9309* 7668 7276* 2996* 4934 214* 1070* 1124* 16532 14459 6264 1124* 3961 Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. M 6 M 17. godini 26 Oznaka br. mj. Buna .Mostar (ulaz) Mostar (ulaz) .S. Goražde .Tarčin Tarčin .5 30 15 39 8.zapad Hutovo Priboj Tuzla zapad Živinice Živinice Kladanj Ljubina Ivanjica Goražde K P K K P K K K P K P R P K P K P P K R P R K K K P K P P P K..Žitomislići Žitomislići .Visoko Visoko .19 23.. .Konjic Konjic .Stolac Stolac .

BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIM CESTAMA FEDERACIJE BiH U 2007.2 BROJANJE VOZILA PO DANIMA U MJESECU . GODINI 10.

.

Šićki Brod Previle M 1.8 Februar Mart April Maj Juni Juli Septembar Oktobar Novembar Decembar 1 5399 6937 6004 7666 5722 9328 7949 10994 9567 8363 8809 7024 2 6843 7695 8172 7938 7726 8374 8775 10372 9066 8552 9218 6523 3 8032 7320 7823 8792 8798 7638 9178 10850 8258 8847 7773 6839 4 8168 5916 7377 8715 9152 8088 9347 10397 9256 8876 5631 7528 5 8581 6670 7455 9201 8303 8774 9264 9570 8682 9432 6219 7844 6 7973 7419 8157 10656 7474 9004 9584 9530 8728 8627 6608 7406 7 6494 8077 8096 10004 7555 9433 9278 9901 9551 7642 8031 8420 8 6593 7653 7708 8500 8817 9551 8730 10856 9154 8462 7850 7437 9 7558 8123 8217 10119 9105 8521 7301 10530 8847 9081 8346 6572 10 7734 7496 7346 9765 8558 8143 7125 10644 8265 9183 8224 7022 11 7354 6216 6559 9258 8827 8128 9316 11189 8929 9297 7392 7647 12 7691 6852 7365 9196 8624 8630 8843 9181 9173 7465 7364 7813 13 7162 6979 8007 9553 7620 8819 10452 9406 8315 8626 8164 7418 14 6561 7733 8042 8911 7872 8863 10260 10281 8983 9620 8191 7269 15 6617 7331 7936 7710 8586 9468 9062 11014 8373 8422 7185 5839 16 7444 7806 8422 7532 8736 8944 8990 10438 8287 9015 8051 4815 17 7461 7174 8016 8367 9337 7688 9820 10766 8022 8869 6565 6440 18 7302 6575 7103 8395 9240 8284 9927 10356 8577 8656 4374 8285 19 7604 6744 7203 8077 8629 8812 9703 9357 8862 8909 6110 9135 20 6910 7445 7721 8551 8391 9390 10287 9074 8518 8410 7039 5729 21 6305 7591 7534 8572 7698 9171 10124 9817 9022 7386 7185 8649 22 6748 7561 7035 7381 8551 9694 9512 9838 8671 7232 7236 9542 23 7476 8313 7761 7562 8652 8418 9222 9772 7809 7924 8029 8192 24 7202 7665 6967 8630 8497 7775 8998 9920 8045 8189 7435 8117 25 6654 6577 6543 8392 9244 8777 9981 10233 8444 8574 7017 6376 26 7154 6827 7113 8852 8607 9076 10239 8536 8599 9062 5273 7042 27 6459 7731 7952 10257 7663 8959 10506 8936 8411 8169 7664 8462 28 5610 8137 7680 10531 8560 8804 10625 9734 9041 7637 7916 9009 29 6297 7626 9204 8863 9322 9694 9764 8946 7458 7394 8430 30 7353 8228 9020 8585 8669 9467 9575 8443 8721 7802 7009 31 7430 8274 9951 10115 Ukupno Prosjek 8650 Avgust Januar Mjesec 8727 6359 220169 204563 235442 265307 260642 262545 291510 310946 260844 263433 220095 230192 7102 7306 7595 8844 8408 8752 29 9404 10031 8695 8498 7337 7426 Godišnji prosjek (PGDS) 8290 . godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 531 Srebrenik .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.

Karuše Kreševo M4 Decembar Novembar Oktobar Septembar Avgust Juli Juni Maj April Mart Februar Januar Mjesec 1 7681 10906 9780 9329 8507 13197 9721 15295 14680 12291 13334 2 10734 11903 12317 12364 13643 14053 13094 15000 10390 11961 14147 7945 3 12287 12749 13497 12482 14401 9332 12898 15625 13196 12365 13819 11201 4 12256 7911 9224 13073 13942 12835 13084 15424 12495 12094 9842 10983 5 12780 10941 12253 14332 14189 12368 12940 12393 12742 13190 12081 11289 6 12328 10609 11464 14454 8829 12434 13453 14427 12424 13593 11241 10949 7 7842 11272 12240 14952 12251 13189 15060 14605 12941 8969 11619 11609 8 10636 11213 12720 10329 12103 13201 9927 14085 13330 14197 11723 12643 9 10296 11537 12075 13534 12200 13704 13315 14407 9544 12598 11874 7665 10 11347 12108 12599 13858 12095 8837 13286 12841 12616 13640 13462 11133 11 11148 7860 8153 13349 12608 12318 13563 15256 12372 13724 8717 10855 12 11610 11440 11746 13137 13524 12212 13577 12285 12431 11886 11513 11391 13 12160 10239 11497 13766 8511 12468 14230 14223 11769 13073 11036 10835 14 7894 11800 11739 13855 11899 12443 15538 14219 12686 10565 11765 10798 15 10643 11245 11554 8971 11906 13345 10291 15090 13504 13142 10777 10987 16 10539 11474 12303 12394 12374 14542 13840 15137 8908 12238 12073 6482 17 11060 12851 13338 12162 12885 9372 13034 15216 12267 12202 11534 11329 18 11076 8355 8748 12099 12213 12405 13462 15171 11644 12163 6142 12100 19 11258 11096 12011 11896 13859 12044 13091 11714 12321 13127 10250 12985 20 12086 10848 11596 12820 8863 12333 14456 13994 12067 13437 10461 9675 21 7977 11273 11179 13540 12026 12345 15103 13803 13484 8456 10795 12821 22 10728 10988 11106 8834 11252 13580 11149 13467 14351 11207 10711 12887 23 10619 11731 11773 11679 12221 14352 13917 13647 8932 11248 11885 10604 24 11003 12787 12592 11641 12371 9789 13534 14355 12271 11889 12793 12534 25 10209 8007 8585 12130 12902 13252 14795 14992 11859 12088 8274 10504 26 10812 10760 11291 12351 14582 12134 15078 10245 12527 12601 9178 12291 27 11964 10946 11206 14194 9155 12971 15894 13344 12233 13488 11223 11761 28 7320 11790 11674 15516 12522 13158 15709 13603 12755 8615 11605 12370 29 10584 11249 11205 11989 13528 11243 13054 13728 11998 10592 13524 30 10261 12361 13481 12400 14673 13579 13106 9229 12142 11677 10996 31 11085 13567 14660 14110 Ukupno Prosjek 12212 13257 12419 11088 330223 306639 357437 377727 374434 376414 416521 434133 365696 377444 336143 346653 10652 10951 11530 12591 12079 12547 30 13436 14004 12190 12176 11205 11182 Godišnji prosjek (PGDS) 12053 .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 549 Jelah .

Lukavac Johovac M4 Decembar Juli Novembar Juni 6092 5721 5892 0 8154 6336 0 0 7838 5440 0 7059 7451 7557 0 7216 8319 0 0 7518 4432 3 0 6340 6969 7576 0 5690 7669 0 0 7534 6199 4 3823 4480 5190 7623 0 7765 7973 0 0 8002 5841 5 7233 6444 7428 0 0 7591 8243 0 0 8576 6100 6 6234 0 7220 0 0 7588 0 0 0 7976 7 4557 0 7149 0 0 7902 0 0 0 7160 Avgust April 0 2 Maj Mart 1 Januar Februar Oktobar Septembar Mjesec 5564 8381 0 8 6550 0 7285 0 8289 0 0 0 7577 0 9 6538 0 7443 0 7488 7508 0 0 0 7819 0 10 6650 0 6586 0 8009 5844 0 0 0 7109 0 11 6748 0 4793 0 8075 7751 0 0 0 5687 12 6913 0 7448 0 7329 7261 0 0 0 7353 13 6315 0 6968 0 6005 7470 0 0 6679 7022 14 4750 0 7274 0 7788 7734 8052 0 0 8848 6351 7005 15 6775 0 7503 0 7298 8310 7508 0 0 8128 6661 5190 16 6525 0 8045 0 7528 7428 8688 0 0 7716 6944 3455 17 6485 0 7209 0 7573 5730 8181 0 0 7718 5865 6473 18 7008 0 5562 0 7986 8063 8303 0 0 7394 3365 6904 6751 19 7213 7417 0 7287 7697 8391 0 7478 5662 7723 20 6330 6538 7000 0 5952 7714 8916 0 7561 6618 5793 4929 21 4807 6850 6840 0 7568 8063 8244 0 7440 4996 5012 6957 22 6774 6838 6855 0 7076 8668 7425 0 6894 7732 6420 7170 23 6625 7263 7282 0 7632 8337 0 5474 8132 6899 5689 24 6677 6616 6546 0 7697 6850 0 0 7426 8200 6402 7993 25 6575 4783 4794 0 7822 8589 0 0 6948 4924 5317 26 6606 6604 7038 0 7360 7871 0 0 6512 4885 6158 27 5864 6557 7076 0 5840 8003 0 0 7847 6278 7434 28 4414 7137 6822 0 7903 8023 0 0 7983 6072 8174 29 6513 6901 0 7411 8220 0 0 6764 6307 7499 30 6358 7523 0 7769 8083 0 0 5428 6480 5466 31 6672 7074 0 0 6663 Ukupno 174532 89601 212412 28648 170353 229412 112248 0 76277 137564 150925 163548 Prosjek 6233 6400 6852 7957 7162 7407 7647 31 8018 0 6934 7642 6289 6290 Godišnji prosjek (PGDS) 6931 .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 532 Johovac .

Tuzla Tuzla zapad M 4. godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 562 Šićki Brod .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. M 8 Decembar Novembar Oktobar Septembar Avgust Juli Juni Maj April Mart Februar Januar Mjesec 1 10120 14332 13251 12876 10404 17095 13904 17330 16477 16322 15501 14427 2 12171 15124 15616 15839 13458 16356 16556 17445 14109 15794 16363 12415 3 14442 14241 14657 15840 15624 13519 16234 17500 16051 16407 15182 14620 4 14382 11259 12800 16491 16267 16030 15925 16911 16350 15822 13093 14622 5 15311 14331 15040 16572 16073 16117 16425 14533 15915 16916 14534 15055 6 14503 14146 15236 17735 12685 16675 17276 16792 15892 15315 16051 15465 7 11914 14394 15590 16766 12990 17173 17440 16743 16783 12994 14687 15663 8 14355 14788 16421 13593 16455 17461 14536 16976 15689 16217 14899 15087 9 14415 15327 15955 17033 16678 17018 17197 17446 13739 15709 15887 11979 10 14890 13901 14587 16159 17236 14486 16428 17631 16769 16492 14728 14142 11 14714 11560 11887 16105 17098 16733 16412 16523 16108 16668 13435 14867 12 14718 14685 15390 16423 16783 16022 16387 14295 15636 13392 14615 14795 13 14150 14741 14599 17269 13674 17264 17897 16757 15586 14587 15197 14769 14 12127 15483 16071 13893 15958 16965 16956 16868 16690 12863 15666 14670 15 13789 14911 15409 14145 17024 17826 14473 17448 16167 15316 14844 13420 16 14278 15589 16130 15845 16369 17174 17946 18096 13243 15684 15982 9715 17 14151 14108 15526 16640 16462 14059 17388 18381 16076 15846 13787 14123 18 14792 12233 13344 16019 16322 16811 17681 16361 16485 15612 9306 15060 19 15127 14532 14894 16433 16447 17084 17419 14339 15621 16392 14491 15934 20 14685 15185 15041 17066 14077 16978 19172 17200 15403 15510 14628 11449 21 12101 14872 15514 16818 15989 17744 17916 16925 16547 13040 14819 14535 22 13712 14890 15694 13648 16407 18190 14478 17094 16129 14500 14486 14945 23 14323 15819 15679 15876 16308 18170 17306 16615 13485 14571 15470 12209 24 14551 15343 14941 16087 16914 13719 16384 17405 15956 15443 14458 16018 25 13990 11826 12445 15747 17700 17199 16922 17643 15615 15535 12614 15091 26 14908 14304 14924 16549 17353 17213 16847 14370 15544 16550 12204 15006 27 13929 14834 15696 17531 13927 16513 17650 16898 15592 15266 15305 15518 28 10922 15511 15807 16429 16574 16321 17519 17175 16590 12548 15262 16493 29 14030 15836 14909 16324 17627 15489 16568 16294 15054 15331 15325 30 14062 17222 16393 16143 16885 16573 16352 14282 15211 15564 12338 31 14257 15468 16661 16954 Ukupno Prosjek 16644 15824 13663 429819 402269 466670 478729 488367 498427 517397 519574 470823 473400 438389 443418 13865 14367 15054 15958 15754 16614 32 16690 16760 15694 15271 14613 14304 Godišnji prosjek (PGDS) 15417 .

Skokovi Skokovi M 4. godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 501 Grahovo .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.2 Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Mjesec 1 2464 2275 1926 2594 3154 3106 2941 3232 3791 2575 3835 3018 2 2620 2831 2956 2406 3511 3261 2556 3295 3439 2392 3547 2595 3 2591 2969 2957 2442 2918 2746 2614 3989 2516 2405 3734 2289 4 2817 2395 2608 2520 3004 2473 2670 4100 2452 2357 3472 2219 5 2784 2217 2381 2875 3090 2426 2718 3672 2416 3029 2383 2320 6 3332 2229 2220 4377 2638 2660 3569 3131 2671 3229 2411 2313 7 2554 2525 2372 4180 2319 2863 3730 3097 3253 2622 2309 2896 8 2241 2507 2390 3196 2356 3196 3292 3065 3454 2621 2288 2846 9 2157 2865 3083 4238 2170 3306 2715 3143 3055 2514 2746 2737 10 0 3013 3157 2820 2399 3015 2702 3697 2542 2761 3040 2179 11 2246 2571 2547 2411 2857 2419 2666 4288 2431 4027 2685 2244 12 2692 2218 2218 2495 3108 2433 2866 3424 2483 3098 2273 2141 13 2842 1893 2341 2854 2572 2397 3673 2957 2285 4018 2299 2236 14 2243 2212 2260 3168 2236 2562 4380 3191 3111 5004 2129 2505 15 2265 2249 2375 2393 2461 3145 3192 3385 3160 2757 1902 2189 16 2115 2834 2975 2393 2558 3187 2748 3246 2796 2567 2965 1833 17 2302 3163 3294 2354 3017 2835 2726 3871 2502 2533 2722 2215 18 2285 2486 2799 2189 3313 2491 2712 4025 2362 2547 2536 2566 19 2713 2329 2445 2386 3550 2548 3030 3537 2362 3067 2156 3373 20 3033 2240 1937 2980 3294 2439 3701 2795 2637 3342 2242 2005 21 2437 2274 2208 3103 2407 2645 4443 2750 3374 2732 2149 3232 22 2184 2407 2405 2640 2327 3717 3522 2715 3429 2222 2245 4122 23 2168 2949 2937 2838 2181 3778 2992 2925 2776 2164 3061 2928 24 2021 3354 3173 2391 2412 3121 3001 3435 2452 2271 3328 2988 25 2030 2682 2546 2396 3168 3580 2981 3786 2374 2540 2888 2631 26 2415 2242 2283 3044 3461 2777 3298 3206 2282 3144 1990 3200 27 2633 2211 2316 4196 2773 2586 4174 2667 2532 3249 2283 3261 28 2171 2257 2305 4310 2978 2787 4158 2548 3394 2615 2107 3614 29 2158 2380 3351 2620 3217 3535 2474 3317 2535 2285 3683 30 2140 2864 3934 2377 3468 3084 2681 3049 3136 2863 2758 31 2157 3221 3151 3452 Ukupno 72810 70397 79879 89474 85655 87184 Prosjek 2427 2514 2577 2982 2763 2906 2426 33 99540 101779 3211 3283 3564 2620 84697 89637 78873 83756 2823 2892 2629 2702 Godišnji prosjek (PGDS) 2812 .

2 Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Mjesec 1 3201 3785 2774 3316 6312 4252 3750 5538 5608 5360 5118 4100 2 3130 4235 3854 4415 4168 4381 4830 5382 3895 5187 5552 3211 3 4121 3886 4193 4298 4862 3256 4612 5979 4640 5119 4883 3968 4 4331 2857 3290 4135 4726 4345 4635 4454 4045 5052 3613 3806 5 4602 3954 4381 4695 4396 4072 4707 3587 4429 5298 4242 3852 6 3963 3683 3862 5468 3175 4154 5141 5390 4377 4531 4120 3914 7 2772 3988 3977 5461 4350 4692 5231 5268 4754 3383 4156 4451 8 3948 3914 3998 4407 3826 5131 4163 5301 5010 4731 4039 3910 9 3759 4469 4272 5685 4126 4809 5171 5371 3875 4335 4255 3235 10 3837 4154 4106 4606 3984 3487 4725 5486 4649 4438 4267 3944 11 3865 2963 2886 4498 4439 4397 4506 5500 4540 5025 3225 3822 12 4370 4070 3936 4343 4539 4254 4924 4046 4568 3522 4316 3752 13 3814 3446 3913 4775 3492 4440 5038 5189 3850 4988 4200 3743 14 2757 4042 3977 4281 4300 4379 5361 5262 4652 4883 3899 3910 15 4159 3872 3825 3381 4030 4987 4563 5295 4421 4708 3201 2830 16 3989 4210 4307 4198 4350 4629 4985 5319 3269 4390 3891 2212 17 4051 4068 4493 3945 4679 3534 4921 5609 4304 4463 3347 3868 18 3937 2965 3405 3810 5297 4514 5053 5742 4021 4306 2464 3906 19 4163 3995 4204 3955 5217 4292 5159 4011 4282 4639 3657 4642 20 4295 3690 3189 4328 3750 4465 5843 5057 4207 4462 3554 2261 21 2824 4026 3533 4150 0 4530 6021 4688 4794 3289 3594 3534 22 4029 3898 3859 3299 0 5191 5269 4716 4584 3930 3908 4238 23 3774 4310 4292 4171 0 4976 5624 4787 3411 3545 4343 4194 24 3822 4205 4052 3933 0 4289 5119 5254 4324 4094 4415 4814 25 3408 3099 2802 4113 0 5405 5083 5337 4190 4098 2988 4082 26 2881 3899 4195 4179 0 4447 5391 3993 4261 4653 3075 4904 27 0 3769 3866 5194 0 4697 5757 4850 4383 4494 4059 5278 28 0 4144 3845 5539 0 4729 6047 4421 4863 3442 4001 5546 29 0 3847 4547 0 4954 5053 4645 5895 4100 3692 5008 30 3794 4148 5618 0 4802 5512 4733 3977 4225 4171 3636 31 3911 4257 5214 4739 Ukupno Prosjek 0 105507 107596 119538 132743 3768 3843 3856 4425 4769 3847 88018 134490 157408 154949 132078 137459 118245 122418 4401 4483 34 5078 4998 4403 4434 3942 3949 Godišnji prosjek (PGDS) 4303 .Srbljani Ostrožac M 4.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 551 Cazin .

godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 502 Grahovo .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.Skokovi Izačić M5 Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Mjesec 1 2371 2343 2099 2915 3685 3373 4091 4309 4033 3013 4228 2702 2 2664 2608 2796 2869 4029 3389 3404 4549 3847 2653 3459 2536 3 2827 2707 2779 0 3214 3074 3206 5337 3327 2734 3653 2584 4 2803 2358 2679 0 3166 2974 3122 5485 2867 2871 4372 2376 5 3045 2466 2650 0 3291 2554 3215 5434 2927 3463 2746 2403 6 3295 2169 2289 0 3052 2943 4020 4737 3104 3360 2382 2414 7 2755 2359 2396 0 2958 3709 4467 4352 3426 2757 2480 2677 8 2571 2444 2598 0 2623 3165 4575 4290 3721 3588 2510 2592 9 2269 2719 2808 0 2630 3552 3795 4446 3604 2748 2733 2288 10 2433 2835 2689 0 2680 3585 3459 4957 3109 3043 2954 2499 11 2469 2581 2462 0 3245 3029 3398 5308 2765 3976 2580 2343 12 2808 2354 2577 0 3256 2748 3662 4862 2896 3037 2748 2214 13 2877 2078 2367 0 3036 2846 4337 4574 2872 3356 2473 2237 14 2302 2312 2434 0 3010 2849 4861 4740 3476 3897 2346 2301 15 2342 2344 2406 0 2794 3469 5219 5122 3547 3264 2143 2157 16 2275 2648 3029 0 2881 3415 4118 4665 3361 2789 2649 1874 17 2336 2613 3056 0 3618 3456 3642 5070 3072 2769 2309 2426 18 2311 2338 2887 0 3538 3150 3864 5250 2988 2785 2071 2418 19 2522 2454 2629 0 3740 2839 3958 5099 2885 3051 2347 3241 20 2713 2167 2109 0 3673 3069 4904 4244 2893 3071 2221 2345 21 2439 2342 2060 3192 3051 3488 5474 3562 3444 2612 2338 3561 22 2436 2447 2347 2797 2617 4214 5603 3619 3448 2356 2267 4316 23 2130 2931 2669 2798 2710 4074 4703 3651 3258 2174 2892 3024 24 2149 2925 2635 2452 2970 4098 3930 4055 2955 2413 2807 3039 25 1907 2631 2521 2520 3440 4338 4254 4315 2683 2768 2644 2504 26 2218 2492 2633 3029 3803 3174 4442 4422 2794 3271 2293 3198 27 2216 2262 2346 4163 3362 3113 5384 3660 2763 3251 2404 3227 28 2197 2403 2226 4857 3509 3157 6199 3169 3226 2902 2347 3422 29 2342 2435 3737 2815 3704 5744 3152 3457 2698 2356 3470 30 2086 2793 4311 2592 3970 4673 3439 3151 2900 2808 2852 31 2186 3217 4166 3813 Ukupno 76294 69330 79621 39640 Prosjek 2461 2476 2568 3303 2851 97839 100518 133889 137687 3156 3351 35 4319 4442 3651 2909 95899 93221 80560 84149 3197 3007 2685 2714 Godišnji prosjek (PGDS) 3137 .

Ripač Ripač M5 Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Mjesec 1 2377 2707 2657 3120 4796 3871 3630 4683 4263 3836 3823 2930 2 2299 3172 3059 3210 3870 3529 3977 4842 4202 3767 3846 2783 3 2473 2801 3080 3493 3621 3404 4019 5001 4214 3834 3872 2942 4 2575 2625 3103 3455 3694 3645 3937 5006 3508 3871 3911 2878 5 2703 2650 3063 3830 3421 3558 4067 4519 3852 4270 3407 3080 6 2739 2977 3389 4649 3227 3524 4643 4435 3719 3532 3338 3092 7 2579 2746 3185 4194 3492 3950 4235 4525 4091 2966 3390 3322 8 2679 2770 3078 3605 3561 4059 3853 4497 3922 3882 3425 2712 9 2682 3077 3252 4463 3576 3855 4125 4817 4097 3834 3521 2485 10 1109 2825 2722 3801 3630 4103 3947 4712 4022 3914 3062 2755 11 2769 2898 2467 3624 4156 3428 3792 4709 3633 4245 2971 3029 12 3101 2737 2890 3711 3823 3609 4332 4656 4021 3347 3150 2903 13 2705 2541 3098 3970 3488 3576 4714 4157 3623 3610 3357 2726 14 2594 2726 3867 3754 3434 3785 4455 4417 4206 3880 3006 2747 15 2729 2881 3323 3510 3645 4359 3965 4252 3872 3747 2238 1924 16 2744 2913 3593 3271 3488 3955 4273 4576 3792 4029 2700 1714 17 2786 2655 3425 3441 3902 3593 4194 5025 3926 4266 1923 2493 18 2796 2380 3298 3274 4133 3776 4119 4429 3837 3823 1664 2781 19 3204 2706 3117 3443 4016 3737 4351 4401 3849 3823 2399 3330 20 2997 2780 2393 3736 4042 3888 4866 4338 3778 3563 2687 2469 21 2715 2944 2486 3668 3654 3816 4716 4279 4198 2940 2736 2739 22 2691 2876 2512 3331 3679 4631 4213 4077 3570 2386 3090 3337 23 2634 3369 3018 3385 3531 4394 4435 4367 3616 2631 3399 2785 24 2550 2939 2551 3340 3950 3860 4445 4698 3795 2918 3113 2784 25 2202 2678 2506 3438 4191 4402 5662 4309 3830 3233 2869 2279 26 2418 2752 2771 3713 4479 3813 5392 4104 3788 3515 2590 2704 27 2026 2983 2943 4571 3794 3799 5694 4203 3554 3317 3138 2927 28 2108 3161 2784 4586 3718 4021 4625 4113 4010 3040 3133 3314 29 2641 2928 4179 3757 4318 4534 4047 4174 3382 3084 3374 30 2652 3137 4295 3288 4460 4643 3991 3644 3551 3204 2636 31 2653 3155 4495 3977 Ukupno 79930 79269 Prosjek 2578 2831 3604 3797 92850 112060 116660 116718 136348 138162 116606 110749 2995 3735 3763 3891 36 4398 4457 2313 92046 86287 3068 2783 Godišnji prosjek (PGDS) 3501 3887 3573 . godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 552 Bihać .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.

Nević Polje Travnik M5 Decembar Novembar Oktobar Septembar Avgust Juli Juni Maj April Mart Februar Januar Mjesec 1 9331 14358 12653 11274 10412 15713 11965 16893 15046 15438 16252 2 11622 14523 14492 14779 12744 13407 15432 18249 13237 14494 16980 9690 3 13097 12020 12680 14714 16150 11328 15171 17879 15955 14374 14714 13777 4 14681 8924 10601 14794 15133 14717 15215 16418 15007 15535 11541 13202 5 13644 13433 14139 16724 13251 14594 16602 13318 15669 15998 14261 13703 6 11738 13341 13868 17290 12329 14281 16475 17116 16695 13983 14346 14677 7 9530 13177 13825 15670 14368 16753 14634 16417 16413 10744 14229 14661 8 12995 14411 15981 11450 14178 14845 12052 16006 15549 17433 15237 12659 9 13218 14424 14434 16345 14395 13923 15530 17436 12176 15292 15090 9652 10 12922 12243 12267 16071 16095 11223 15898 17606 16268 15962 13552 14213 11 14238 9266 9217 15302 16064 15063 15597 16604 15523 18736 10421 14124 12 14383 13282 13610 16743 13964 14754 16559 13505 15628 12731 14186 13808 13 11989 12849 13659 16502 11082 14639 16645 16789 15517 13574 13763 15181 14 9634 13493 13826 14228 14414 16330 14982 16465 15841 13058 13478 13354 15 13294 13997 15463 10867 14744 16308 12083 16208 13509 16153 12814 11266 16 12920 14209 15282 14521 14768 14143 15990 17145 10539 14932 14067 8375 17 13052 11938 12895 14209 16491 11903 15340 16678 15102 15056 10738 14221 18 13910 9933 10294 14191 17057 15090 15382 14844 13458 15996 8478 15097 19 13754 13224 14654 15547 14876 14481 16673 12789 14565 15941 12972 15922 20 11763 13418 13390 15620 11179 14687 16929 16439 15988 14233 13233 11135 21 9216 13320 12834 13557 14748 15718 15137 15777 16324 10576 13151 13927 22 13434 14181 13476 10420 14173 16616 12202 15366 14077 12827 14329 14257 23 13134 14164 13789 14639 14599 15420 16837 16776 10750 12931 14633 11822 24 12462 12441 12001 14061 16171 14835 15952 16561 14957 13636 13168 16031 25 13049 9597 9109 14189 16348 15671 17029 14098 14764 15183 10904 9302 26 13229 13155 13393 16042 14798 14866 18401 12599 15245 15201 10376 12900 27 11307 13332 13330 16388 11395 15213 17431 15666 16208 13575 13550 15858 28 9097 14206 13238 15654 14910 16158 15830 15300 16277 10415 13715 16611 29 13079 14476 12207 14100 16460 13452 15139 16089 13593 14383 15488 30 12873 14795 16047 13975 14131 17056 16388 11368 14393 14227 11687 31 13387 13611 16803 16224 Ukupno Prosjek 15537 15274 12633 14790 385982 360859 411282 440045 444448 443270 481284 494698 443744 447267 402788 414023 12451 12888 13267 14668 14337 14776 37 15525 15958 14791 14428 13426 13356 Godišnji prosjek (PGDS) 14164 .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 554 Travnik .

godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 530 Vitez .Kaonik Ahmići M5 Decembar Novembar Oktobar Septembar Avgust Juli Juni Maj April Mart Februar Januar Mjesec 1 6116 9424 9891 10244 7164 11902 10626 12554 12829 10992 10928 10300 2 8471 10202 10179 10493 11026 11829 11456 13028 10923 10666 12388 8744 3 8769 9891 10514 10725 11142 10317 11267 13407 11408 10864 12397 9304 4 9050 7393 9506 11041 11201 10930 11362 13735 10934 10904 10783 9226 5 8724 9078 10141 11893 10993 10565 11716 12141 11238 12213 10323 9620 6 9074 8962 10294 12663 10024 10824 12157 13091 11396 12076 10264 9587 7 7522 9352 10151 12382 10407 11832 11891 12399 11828 10487 10018 10446 8 8576 9328 10158 8396 10243 11719 10046 12446 12347 11567 10282 10813 9 8824 10028 10565 11164 10457 11620 11485 12511 10696 10854 10785 8797 10 8969 9391 10384 11853 10923 10194 11629 13541 11468 11670 11298 9734 11 9265 7932 8467 11359 11901 11145 12010 14446 11018 12826 9404 9496 12 9580 7819 9704 11641 11215 12489 12013 11703 11201 10233 9639 9758 13 9703 9345 9669 12269 9476 12376 12843 13004 10672 11632 9747 10358 14 7871 9273 9964 12136 10638 11696 12919 12786 11591 11323 9878 9404 15 8905 9481 10144 10714 10508 12194 10934 11934 11450 11305 8645 8831 16 8904 9832 11079 11617 11033 11984 12015 12952 9953 10929 10109 7042 17 9128 9449 11005 10654 11513 9944 11612 12997 11053 11297 8106 9802 18 9347 8118 9153 10622 11914 11051 11556 13065 10486 11277 6761 10585 19 9707 8773 10282 10838 11881 10821 12087 11350 10645 11773 8844 10937 20 9668 9128 9594 11692 10735 10889 12712 12476 10508 11922 9009 7717 21 7993 9092 9116 11455 10652 11167 12558 11889 11622 8941 9283 10326 22 9138 9221 8885 9273 10240 12729 10729 11865 11290 9433 9625 11664 23 9124 9728 9826 10935 10641 11976 12365 12094 9345 9299 10211 10281 24 8954 10276 10075 10786 10979 11205 11746 12398 10801 9752 10423 10417 25 8535 8146 8471 10539 11606 12180 12513 11918 10545 10351 8609 4846 26 9205 9216 9573 11196 11380 11121 12883 10601 10974 10835 8891 8012 27 8990 9288 9634 12264 9211 11363 13167 11250 11411 11339 9335 10481 28 7623 10077 9752 13183 11034 11499 13054 11250 11598 9019 9680 11194 29 8659 9909 10224 10481 12075 11593 11211 12080 9554 9578 11910 30 9014 10845 12271 10548 12255 12875 11577 10009 10728 10161 9468 31 8910 11184 13293 12675 Ukupno Prosjek 11029 11506 8718 272318 257243 308114 336522 332195 343891 371112 384294 333319 337567 295404 297818 8784 9187 9939 11217 10716 11463 38 11971 12397 11111 10889 9847 9607 Godišnji prosjek (PGDS) 10602 .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.

M 17 Decembar Novembar Oktobar Septembar Avgust Juli Juni Maj April Mart Februar Januar Mjesec 1 6091 10028 8922 9021 6883 12550 0 0 13110 11740 11233 2 8324 10872 11177 11082 9893 11353 0 0 11747 10921 12174 9427 7924 3 9272 9389 9947 11084 11410 9637 12243 0 10599 11443 11559 10174 4 9748 7164 9036 11822 11790 11363 12462 0 12044 11283 10595 10229 5 10118 9701 10880 12139 10120 11030 12531 0 9678 12639 10990 10861 6 9198 9701 10622 13391 8620 11764 13855 0 1974 10865 10697 10822 7 7340 10385 10858 11094 10925 12280 11972 0 12249 8762 11049 11741 8 9430 10272 10172 8230 10859 12261 10370 0 12623 11377 11362 10106 9 9113 10708 11386 11491 11730 10532 12967 0 11481 11253 12163 8178 10 10320 9174 9911 11716 11569 9564 12896 0 10241 12173 10679 11005 11 10156 7334 7871 12302 12431 11635 12934 0 12211 13342 8957 10744 12 10578 9944 10612 11138 10665 11457 12966 0 11933 8798 10631 11376 13 9352 9650 10275 0 8984 11840 14321 0 12357 10192 10379 11577 14 7715 10303 10963 0 10993 11992 12346 0 10841 11855 10849 10767 15 9704 10633 10987 0 10543 12874 11280 0 12145 12450 9931 8172 16 9437 10934 12263 0 11814 10865 13049 13093 10497 12208 10997 6583 17 10245 9392 10301 0 11829 9563 12551 12903 9003 13018 7117 10400 18 10192 7822 8705 0 12478 11759 12579 13685 11451 13022 5938 11681 19 10878 9788 10860 11132 10907 11434 12811 12318 10936 13286 9579 12312 20 9245 9950 10211 0 9388 11894 13788 11367 11643 12531 9994 6852 21 7877 10667 10394 8809 11156 11976 12236 12740 12321 9970 10130 10046 22 9856 10529 9746 8311 10897 13315 10566 11936 10269 10227 10504 11240 23 9777 11195 11063 10997 11659 11312 13205 12906 8997 10174 11342 9595 24 10389 9821 9641 11054 11834 9971 12446 12584 11274 11057 9949 10635 25 9748 8047 8111 11144 12735 12420 13226 13022 11231 11413 7985 6420 26 10316 10083 10186 12171 10899 11626 0 11484 11739 12194 8110 8663 27 8688 10041 10448 13605 8781 12192 0 10388 11720 10731 10607 10762 28 7140 11643 11039 12475 11164 0 0 12031 12586 8990 10964 11917 29 9456 10844 9093 10855 0 0 11695 11157 10580 10642 11024 30 9230 11710 10769 11485 0 0 11917 9652 11373 11229 7957 31 9761 10967 0 12213 Ukupno Prosjek 11465 11932 7356 288694 275170 320108 254070 336761 310459 289600 196282 329709 351799 308335 306546 9313 9828 10326 11047 10863 11498 39 12591 12268 10990 11348 10278 9889 Godišnji prosjek (PGDS) 10746 .Kakanj Tičići M 5. godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 546 Lašva .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.

Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 545A Visoko .Podlugovi Podlugovi M 5. M 17 Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar 1 0 5874 5280 6005 4278 7758 6402 8466 7466 7040 6357 6031 2 0 6607 6724 6614 4938 7293 7302 8914 6526 6765 7530 4961 3 0 5916 6264 6690 6714 5854 7339 8749 7222 7175 7474 6018 4 0 4338 5421 7093 7392 6839 7652 8132 7028 6859 6386 5926 5 0 5603 6359 7324 6685 6863 7748 6724 7482 7895 6567 6421 6 0 5775 6321 7996 5088 7224 8505 7749 7474 6788 6453 6395 7 0 6190 6535 7096 6454 7248 7219 7728 8176 5186 6789 7182 8 0 6040 6335 5612 6690 7774 6039 8185 7070 7159 6802 6254 9 0 6768 7089 6980 7089 7004 7569 8109 6269 7116 7509 5022 10 5674 5944 6218 6817 7005 5820 7574 9246 7412 7575 6650 6287 11 5941 4665 5142 7339 7730 6895 7727 8240 7435 8474 5584 6345 12 6303 5885 6243 7348 7007 6885 7946 6861 7424 5854 6184 6785 13 5687 5738 6350 8223 5721 7026 8696 7779 6678 6070 6363 6697 14 4775 6210 6586 7330 6608 7480 7579 7772 7891 6635 6562 6674 15 5521 6245 6705 5719 6692 8223 6315 8169 7077 7224 5905 4967 16 5611 6668 7689 6672 7170 6995 7476 8032 5624 7491 6755 4005 17 5824 5868 6652 6872 7034 5793 7517 8739 6906 7666 4447 6117 18 5989 4887 5463 6984 7814 7238 7696 8165 7012 7859 3724 6987 19 6471 5721 6332 6838 6901 6891 7805 7000 7027 7972 5654 7590 20 5666 5971 6183 7875 5637 7389 8646 7704 7204 7528 5891 4514 21 4956 6302 6280 7145 6828 7168 7352 7514 8009 6050 6090 5822 22 5693 6268 6039 5410 6672 8220 5662 8161 6804 5944 6240 5879 23 5702 6931 6781 6784 7029 6830 7448 7969 5639 6100 6967 5072 24 6027 6552 5952 6617 7187 5893 7483 8663 6948 6618 6257 6079 25 5797 5093 5016 6783 7967 7294 8020 7419 6794 6860 5078 4128 26 6140 5909 6201 7347 6958 7114 8193 6506 7214 7497 4398 0 27 5224 5943 6329 8660 5489 7366 9080 7273 7038 6705 6089 0 28 4400 7128 6480 7822 6756 7354 8081 7205 8033 5589 6553 0 29 5534 6450 5692 6688 8239 8722 7438 6998 6693 6245 0 30 5545 7287 6647 6954 7267 8173 7714 5935 6655 6690 0 31 5851 6492 7968 8420 Januar Februar Mjesec Ukupno Prosjek 7090 6661 0 124331 167039 195198 208334 206265 213237 236934 244745 211815 213703 186193 148158 5651 5966 6297 6944 6654 7108 40 7643 7895 7061 6894 6206 5926 Godišnji prosjek (PGDS) 6731 .

M 17 Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar 1 0 6077 5234 6572 4145 7769 7513 8835 7046 7410 6679 5883 2 0 6385 6792 7146 6687 7433 8096 8897 7103 6794 7280 5343 3 0 5839 6184 6882 7127 6268 7904 8575 7713 7305 7239 6300 4 0 4758 6263 7212 7173 7334 7822 8022 7068 7009 6545 6046 5 0 6055 6823 7417 6411 7188 8093 7457 7286 7735 6828 6576 6 0 5963 6486 8157 5418 7442 8647 8395 7342 6682 6486 6412 7 0 6277 6602 6995 6879 7650 7661 7931 7702 5681 6861 6838 8 5528 6211 6475 5880 6773 7548 7114 8044 6780 7270 6764 6096 9 4217 6591 7020 7028 7244 6709 8424 7699 6620 7259 7092 5347 10 5845 5882 6197 7140 7140 6244 7950 8256 7833 7357 6480 6646 11 5924 4964 5500 7573 7752 7355 7932 7658 7270 7480 6110 6379 12 5965 6251 6636 7474 6893 7140 8183 7474 7458 5378 6495 6928 13 5625 5784 6474 7718 6138 7289 8561 8112 6596 6259 6328 6726 14 4991 6309 6780 6843 6994 7601 7893 7909 7324 8037 6605 6321 15 5711 6459 6829 6258 6961 7987 7698 8005 6802 7878 5721 5030 16 5620 6483 7398 7097 7289 7000 8473 7696 6409 7656 6445 4314 17 5885 6053 6560 6945 7499 6558 7808 8157 7411 7894 4278 6431 18 5988 5307 5940 7146 7638 7710 7889 7431 6855 7707 4167 6867 19 6421 6106 6909 6979 6664 7250 7924 7215 7040 7763 6032 6940 20 5592 6049 6346 7531 5908 7679 8403 8024 7195 7685 5965 4203 21 5223 6477 6396 7024 7239 7676 7840 7506 7688 6101 6146 6135 22 5903 6407 5926 6031 6763 8293 7082 8111 6671 6228 6163 7251 23 5769 6761 6695 7265 7249 7385 8284 7597 6127 6199 6664 6590 24 6018 6398 6053 6915 7244 6331 7678 7760 7249 6604 5802 6454 25 5777 5539 5405 7046 7837 7760 8109 6795 6882 6920 5273 4298 26 5995 6262 6673 7531 6949 7340 8204 6589 7249 7205 5313 0 27 5330 6106 6451 8421 6194 7586 8922 7445 7243 6548 6468 0 28 4708 6821 6584 7359 7016 7630 9249 7217 7590 5960 6660 0 29 5790 6686 5750 6893 8275 8201 7357 6969 7079 6233 0 30 5725 7265 6292 7177 7656 8770 7440 6638 6654 6539 0 31 5819 6901 8177 7856 Januar Februar Mjesec Ukupno Prosjek 7208 6770 0 135369 170574 200483 211627 212502 221086 250504 241465 213159 216507 187661 152354 5640 6092 6467 7054 6855 7370 41 8081 7789 7105 6984 6255 6094 Godišnji prosjek (PGDS) 6856 . godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 545B Podlugovi .Visoko Podlugovi M 5.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.

godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 563 Ljubuški .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.Čapljina Čapljina zapad M6 Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Mjesec 1 1218 1953 1925 1633 1903 2684 2505 2940 2488 2582 2112 2103 2 1489 2166 2127 2128 2582 2595 2851 3094 1928 2380 2568 1609 3 2113 1801 1922 2265 2539 2535 2831 3381 2524 2405 2233 2053 4 0 1415 1771 2357 2495 2562 2872 3100 2525 2417 2008 2053 5 0 2020 2083 2854 2414 2631 2849 2692 2612 2591 2302 2019 6 0 1856 1937 2270 2153 2526 3180 3030 2529 2422 2278 2030 7 0 1837 1933 1850 2266 2605 2716 3031 2666 1826 2141 2176 8 1863 1899 1962 1486 2536 2838 2652 2934 2559 2502 2253 1935 9 1964 1957 2283 2055 2457 2834 2915 2964 1987 2432 2184 1501 10 1998 1750 1904 2446 2488 2480 2990 3119 2534 2344 2170 1986 11 1881 1441 1609 2239 2748 2814 2963 2974 2399 2348 1691 2125 12 2099 1985 1985 2596 2623 3235 2885 2662 2341 2397 2067 2150 13 1833 1831 2136 2599 2151 3727 3091 3057 2399 2164 2147 2235 14 1468 2033 1974 2559 2430 2798 2933 3253 2550 1936 2314 2131 15 1916 1919 2049 2045 2719 3331 2679 2726 2448 2308 1954 2027 16 0 2019 2273 2302 2522 2531 3067 3301 1970 2348 2188 1547 17 1891 1808 1992 2228 2670 2438 2960 3281 2462 2395 1742 2006 18 1923 1652 1711 2079 2680 2861 2975 2917 2417 2398 1529 2059 19 2032 1813 2128 2342 2805 2898 2974 2560 2351 2447 2153 2153 20 1774 1964 1871 2439 2381 2831 3050 3035 2374 2322 2157 2225 21 1417 1851 1839 2186 2428 2976 3191 3030 2582 1683 2039 2455 22 1972 1939 1833 1883 2520 3216 2822 2806 2405 2154 2298 2301 23 1756 2106 2156 2340 2498 3012 3163 2861 1926 2142 2411 1813 24 1667 1816 1897 2316 2635 2585 3099 3047 2293 2204 1974 1970 25 1894 1569 1407 2309 2645 2952 2930 2838 2407 2300 1483 779 26 2002 1874 2000 2430 2576 2923 3088 2363 2183 2246 1865 1495 27 1713 2040 1966 2571 2595 2983 3198 2798 2311 2058 2114 1992 28 1383 2040 1965 2404 2316 3065 2915 2673 2476 1793 2134 2139 29 1829 2077 2078 2256 3169 2677 2900 2305 2281 2055 1903 30 1845 2103 2610 2283 2720 3022 2644 2100 2301 2159 1734 31 1858 2089 3078 2728 Ukupno 46798 52354 60907 67899 76825 85355 91121 90739 71051 70515 62723 60310 Prosjek 1800 1870 1965 2263 2478 2845 2939 2927 2368 2275 2091 1945 Godišnji prosjek (PGDS) 2324 2511 42 2389 1606 .

godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 564 Masline .3 Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Mjesec 1 3153 3825 3112 3254 3487 4656 3977 5458 4989 4651 4065 4309 2 3031 4518 4335 4171 3867 4280 4726 5270 3882 4265 4722 3201 3 3997 4118 4006 4095 4447 3518 4677 5611 4896 4381 4522 4071 4 3988 3229 3528 4227 4690 4203 4642 6058 4364 4272 3572 4127 5 4167 4103 3991 4636 4641 4252 4869 4932 4488 4854 4360 4231 6 3588 3701 3824 4461 3555 4420 5531 5388 4470 4562 4014 4399 7 2609 3676 3951 4579 4129 4117 5374 5165 5240 3335 4048 4515 8 3846 3730 4129 3553 4245 4849 4173 4903 5031 4949 4184 4071 9 3835 4190 4448 4089 4397 4408 4896 5148 3799 4555 4283 3135 10 3752 4032 3961 4550 4460 3557 4913 5971 4668 4465 4190 4014 11 3740 3129 3215 4215 4737 4548 5122 5506 4861 4492 3357 3908 12 4376 3908 4005 4442 4726 4303 5042 4562 4589 5023 4099 4037 13 3962 3482 4030 4628 3404 4541 5138 5505 4515 4852 4042 4083 14 3105 3927 3969 4680 4255 4462 5326 5501 5065 3706 3962 4496 15 3820 3780 3866 4184 4159 5145 4790 4540 4623 4414 4089 4179 16 2154 4242 4646 4201 4189 4853 5172 5520 3449 4287 4527 3160 17 3802 4076 4197 4074 4740 3899 5116 5521 4668 4255 3788 4246 18 3731 3145 3576 4319 4853 4705 5266 5204 4409 4568 3146 4480 19 4221 3658 4334 4288 4666 4267 5698 4652 4569 4727 4244 4335 20 4054 3678 3842 4900 3532 4365 7254 5079 4575 4429 4082 4541 21 3109 3711 3616 4519 4181 4403 6015 4916 5112 3201 4117 5268 22 3844 3721 3524 3584 4134 5000 4415 4880 4584 4192 4008 5262 23 3714 4233 4149 4244 4106 4682 5438 4724 3736 4066 4638 4284 24 3728 4017 3953 4152 4371 4185 4922 5114 4744 4105 4450 4818 25 3475 3141 2916 4298 4504 4833 5072 5157 4615 4314 3973 2944 26 3867 3700 3740 4420 4475 4416 5059 3957 4302 4602 3365 3713 27 3734 3908 4158 5095 3575 4323 5591 4862 4296 4227 4150 4631 28 2970 3976 3819 4954 4497 4736 5322 4479 4762 3339 4190 4950 29 3738 3962 3774 4139 5136 4445 4544 4583 4471 4029 4714 30 3690 4495 4695 4042 4935 5260 4755 3827 4215 4345 3285 31 3764 4439 5242 4954 Ukupno Prosjek 4106 4344 4113 112564 106554 121736 129281 131309 133997 158483 157836 135711 134118 122561 129520 3631 3806 3927 4309 4236 4467 43 5112 5091 4524 4326 4085 4178 Godišnji prosjek (PGDS) 4311 .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. M 17.Stolac Masline M 6.

Mostar (raskršće Čitluk) Polog M 6. godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 519 Široki Brijeg .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.1 Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Mjesec 1 3889 6861 5322 4278 4010 7900 4496 7226 6306 8099 6077 6939 2 4104 7609 7351 7454 5670 6503 7656 7232 4850 7759 7790 4379 3 6359 5940 5913 7598 7264 4963 7618 7889 7934 7708 6532 7622 4 6533 4129 4371 7566 7437 7328 7657 6680 7276 7669 4925 7545 5 6955 7215 7285 7790 6340 7378 7767 5661 7945 8069 7856 7643 6 5008 7085 7201 6638 5077 7320 8369 7807 7743 6552 7557 7706 7 4051 6911 6915 5423 7561 5867 6207 7481 8578 4929 7551 8214 8 6694 6909 7082 4443 7451 8155 4391 7358 6989 8125 7318 5882 9 6734 7310 7683 5730 7538 6523 7551 7475 4831 7484 7765 4216 10 6635 5320 5735 8070 7910 4702 7633 7840 7761 7641 6400 7495 11 6867 3817 4282 7853 8017 7653 7351 6924 7477 7761 4224 7834 12 7161 7051 7446 7822 6514 7484 7809 5305 7551 7711 7293 7623 13 6175 6690 7171 8000 5063 7036 8151 8363 7810 6055 7527 7516 14 4222 7556 7098 6722 7365 7641 6194 8357 8371 4865 7261 8052 15 7054 6986 7396 5242 7388 8085 4367 6757 6673 7564 7109 6381 16 3659 7536 7729 7452 7281 6122 7297 8358 4878 7617 7721 4412 17 6818 5743 5948 7464 7894 4536 7061 8072 7862 7579 5055 7616 18 6753 4339 4406 7501 7968 7807 6879 6452 7679 7766 4166 7779 19 7796 6893 7347 7411 6648 7529 7116 5471 7901 8210 7336 8100 20 5788 6953 6848 7774 5205 7456 7435 7820 8039 6558 7467 7525 21 4055 7046 6917 6418 7363 7543 5785 7659 8252 4545 7133 8461 22 6785 6614 6666 5045 7079 8218 4147 7458 6387 7347 7585 6928 23 6775 7506 7307 7338 7243 6297 7169 7898 4852 7443 8090 4335 24 6503 5903 5664 7283 7478 4904 6735 7728 7750 8031 6614 6384 25 6740 3883 3716 7394 7698 7461 6861 6153 7689 7582 4239 2681 26 7024 6724 7163 7618 6722 7581 6937 4821 7488 7773 5698 4792 27 5726 7287 7438 8466 5364 7651 7281 7673 7966 6333 7483 6854 28 4323 7459 7517 7228 7332 7752 6062 7441 8154 4306 7408 7584 29 6906 7876 5144 7170 8465 4758 7293 6542 7797 7007 6088 30 6741 8161 7232 7225 6556 7296 7504 5039 7883 7903 4049 31 7022 7108 7527 7727 Ukupno Prosjek 7446 8438 5936 187855 181275 206062 207397 213721 210416 209563 223883 214573 223199 204090 204571 6060 6474 6647 6913 6894 7014 44 6760 7222 7152 7200 6803 6599 Godišnji prosjek (PGDS) 6813 .

Šuica Potočani M 15. M 16 Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Mjesec 1 1710 1411 1088 1797 1502 1846 3555 2827 2194 1729 2751 1395 2 1644 1652 1652 1694 2005 1812 2135 2735 2214 1568 2287 1361 3 1258 1729 1375 1521 0 1849 1918 3453 1924 1566 1991 1437 4 1480 1394 0 1864 0 1740 1993 4002 1751 1629 2417 1337 5 1537 1308 0 2176 0 1518 1910 3526 1672 1999 1699 1601 6 1907 1345 0 2209 0 1821 2226 3122 1737 1827 1457 1299 7 1899 1279 0 2106 0 1761 2356 2689 2007 1761 1532 1561 8 1367 1318 0 1776 0 2040 2460 2927 1788 2177 1511 1313 9 1356 1595 0 2804 0 1898 2248 2821 1830 1710 1662 1256 10 1453 1353 0 2313 1556 2002 2035 3320 1753 1810 1363 1301 11 1327 1350 0 1991 1926 1885 2135 3698 1603 1685 1369 1419 12 1601 1453 0 1830 1779 1803 2026 3582 1674 1710 1370 1376 13 1445 1367 0 2044 2060 1853 2359 3030 1802 1636 1414 1169 14 1489 1365 0 1788 1632 1805 2805 3006 2247 1784 1363 1224 15 1443 1445 1509 1704 1575 2013 2746 2358 1852 1721 916 1119 16 1379 1487 1699 1659 1747 1861 2465 3217 1816 1642 1250 1188 17 1329 1272 1538 1526 1791 1865 2121 3112 1754 1649 872 1279 18 1499 1456 1584 1568 1862 1806 2262 3145 1553 1675 1164 1548 19 1524 1332 1569 1584 1708 1727 2308 3099 1690 1803 1089 1775 20 1430 1362 1319 1837 1904 1730 3056 2593 1628 1692 1296 1493 21 1390 1558 1030 1705 1807 2028 3330 2261 2035 1452 1328 1888 22 1487 1385 988 1515 1546 2473 3298 2219 2025 752 1324 2115 23 1336 1541 1310 1567 1545 2232 2891 2213 1903 1194 1533 1891 24 1156 1395 1453 1524 1659 2344 2463 2463 1718 1438 1395 1712 25 965 1376 1683 1670 2036 2757 2752 2724 1690 1613 1435 0 26 1255 1393 1373 1631 1987 1915 2572 2614 1737 1711 1191 1601 27 1340 1307 1420 2055 2197 1984 3026 2229 2031 1578 1383 1989 28 1771 1574 1552 2375 1875 2075 3333 2017 1944 1452 1375 2188 29 1247 1388 1860 1484 2493 3272 1965 1753 1634 1383 2288 30 1343 1544 1724 1602 2484 3066 2046 1687 1656 1625 2170 31 1411 1585 2813 2202 Ukupno 44778 39802 28659 55417 42390 59420 79935 87215 55012 51922 44745 46918 Prosjek 1444 1422 1433 1847 1766 1981 2579 2813 1834 1675 1492 1564 Godišnji prosjek (PGDS) 1839 1605 45 2669 1625 . godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 511 Livno .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.

godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 542 Donji Vakuf .Bugojno D.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. Vakuf jug M 16 Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Mjesec 1 3395 3676 3080 3293 3271 5039 4955 6500 5918 3687 4766 3502 2 3896 4375 4526 4185 4113 4357 5137 6287 4368 4271 5223 2811 3 3951 3468 3752 4272 4064 3594 4761 7372 4666 4115 4387 3852 4 3986 2669 3134 4423 4730 4251 4773 7502 4525 4006 4148 3749 5 4418 3528 3958 5190 3452 4406 4923 6544 4042 5312 4017 3872 6 3802 3726 4045 6109 3415 4283 5932 6436 4290 4287 4117 3642 7 3146 3617 3913 4894 3979 4671 5566 6042 4851 3300 3977 4559 8 3486 3753 4011 3364 3405 5351 4796 5891 3982 4793 3777 3658 9 3608 4339 4541 5555 3721 4379 5292 6070 3441 4516 4654 2703 10 3667 3419 3559 5072 3980 4128 5440 7388 3843 4640 3994 3548 11 3613 2797 2998 4656 4746 4298 5447 7659 4347 4814 3171 3887 12 4413 3560 3832 4550 3931 4358 5398 5870 3835 4562 3789 3805 13 3457 3541 3754 5365 3410 4262 6451 6296 3421 4955 3997 3846 14 2800 3612 3820 4443 3728 4360 6316 6314 4649 4079 3871 4089 15 3595 3745 3915 3463 3949 5384 5846 5793 3381 4590 3155 3107 16 3742 4284 4735 4116 3841 4792 6041 6311 2737 4472 4134 2325 17 3512 3440 3849 4259 4186 3657 5487 7060 3482 4509 2893 3790 18 3451 2958 3022 4101 5107 4368 5679 6896 3807 4364 2362 4310 19 4292 3476 3949 4124 4257 4451 5686 5921 3505 4934 3537 4335 20 3336 3652 3872 4894 3755 4322 7040 5664 3382 4070 3742 3717 21 2726 3642 3436 4048 3744 5082 7098 5674 4412 3275 3585 5123 22 3652 3674 3509 3219 4134 6411 6053 5132 4901 3677 3730 5103 23 3594 4447 4250 4216 4078 7717 6267 5169 3715 3814 4472 3709 24 3412 3745 3557 4044 4232 6494 5708 6139 3217 3795 3664 4204 25 3304 2898 2860 4009 5484 5725 6107 5598 3375 3983 3137 2619 26 4125 3596 3743 4177 4665 4545 6101 4956 4170 4515 3074 3740 27 3077 3806 3665 5647 3885 4509 7205 5210 3882 3532 3848 4229 28 2461 3965 3670 5574 4555 4710 7039 5038 4246 3221 3712 5194 29 3393 3642 4379 4228 5529 6157 4968 3850 3411 3577 4685 30 3484 4624 4804 3931 4560 6523 4858 2973 3762 4341 3242 31 3405 4195 6395 6218 Ukupno Prosjek 4118 4984 3651 110199 101408 117416 134445 126094 143993 181619 188776 119213 130245 114851 118606 3555 3622 3788 4482 4068 4800 46 5859 6090 3974 4201 3828 3826 Godišnji prosjek (PGDS) 4348 .

Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini

MJESEČNI BROJ VOZILA
Automatski brojač broj:
Dionica:
Lokalitet:
Broj ceste:

526
Karuše - Maglaj
Karuše
M 17

Novembar

Decembar

6504

9400

8621

11011

10474

8017

9238

7419

7914

9198

8947

9047

11571

8883

7743

9569

5844

3

0

7367

7869

8170

9069

7732

8849

12805

8699

8210

9600

6974

4

0

5902

6777

8819

9302

8034

9046

13747

8471

8229

9394

7394

5

0

6860

7583

10134

8783

8145

9426

11397

8692

9478

7955

7722

6

0

7233

7744

11125

7477

8343

10287

11403

8909

8360

7881

7605

7

0

7232

7787

10034

7930

9354

10442

10692

9771

6741

7871

8403

8

0

7370

7747

7839

8213

8993

8903

10994

9030

8785

8152

7515

9

0

7671

8284

10765

8259

8653

9548

11386

7771

8375

8584

5603

10

0

7460

7422

9989

8467

7449

9601

12530

8471

8983

8156

7164

11

0

5911

6138

9138

9212

8200

9588

12474

8738

10057

6524

7547

12

0

7035

7031

9076

8783

8311

9960

10662

8684

7947

7738

7830

13

0

6732

7403

9524

6840

8190

10820

11301

8189

9090

7782

8177

14

0

7477

7530

9056

7964

8471

11634

11720

9226

9556

8094

7999

15

0

7447

7905

7552

8294

9468

10089

11522

8681

9221

8087

6645

16

0

8079

8786

7983

8345

8606

10144

11625

6871

8754

8810

4934

17

0

7600

7909

8301

9287

7321

9997

12330

8195

8864

6939

7277

18

0

5925

6696

4945

9562

8478

9831

12389

8020

9086

4983

8645

19

0

6970

7371

8165

8709

8327

10314

10886

8250

9692

6949

9281

20

0

7215

7552

8780

7580

8540

11856

10566

8535

8979

7173

6506

21

0

7454

7365

8199

8260

9348

12105

9716

9339

7219

7353

9539

22

0

7509

7681

6845

8005

10648

11115

8462

8403

7606

7774

11041

23

0

8165

8131

7784

8288

9354

10365

7993

7238

7780

8518

8380

24

0

7847

7501

8030

8753

7964

10063

8749

8236

7978

7732

8652

25

0

6025

6165

8278

9320

10244

10475

10536

8237

8361

6334

5778

26

0

6974

7121

8987

9500

8621

11114

9154

8462

9198

6070

7443

27

0

7217

7500

10792

7721

8778

12344

9118

8410

8559

7660

8840

28

0

7714

7629

11281

8674

9045

12813

9368

9397

6789

7576

9800

29

0

7457

8351

8246

9911

11233

9365

8784

7525

7719

9984

30

0

8667

9798

8131

9759

11278

9793

7719

8546

8218

7228

31

0

9130

11047

10595

8682

Mart

Januar

Avgust

7276

8214

Juli

6552

7504

Juni

0

0

Maj

0

2

April

1

Februar

Oktobar

Septembar

Mjesec

10000

6128

Ukupno

0 193895 234647 262930 261358 262634 321955 335860 256785 263728 234433 239297

Prosjek

0

7181

7569

8764

8431

8754

47

10386

10834

8560

8507

7814

7719

Godišnji prosjek (PGDS)

8611

Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini

MJESEČNI BROJ VOZILA
Automatski brojač broj:
Dionica:
Lokalitet:
Broj ceste:

525
Maglaj - Ozimica
Maglaj
M 17

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Juni

Juli

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

Mjesec

1

4589

6285

5466

6072

5059

8273

7202

9424

8726

7043

9025

6228

2

6556

6721

7393

6999

7007

7401

7991

9837

7345

6838

8427

5007

3

6946

6086

6423

7277

0

6465

7773

10968

7752

7282

7945

6244

4

7214

4889

5599

7662

0

7148

7803

11318

7524

7332

8173

6599

5

7561

6111

6642

9013

0

7265

8133

9445

7856

8258

7027

6938

6

7014

6322

6982

9739

0

7476

8882

9851

7941

6956

7055

6824

7

5453

6375

6812

8095

0

8327

8589

9201

8749

5928

6860

7525

8

6002

6398

6626

5890

0

7771

7510

9312

7670

7695

7221

6252

9

5935

6777

7247

9302

7334

7010

8318

9668

6669

7417

7782

4729

10

6370

6075

6085

8797

7551

6305

8477

10818

7520

7911

6777

6491

11

6615

4912

5283

8215

8162

7263

8393

10628

7726

8941

5741

6728

12

6797

6132

6173

7953

7599

7224

8597

9233

7670

6364

6781

6862

13

6198

6066

6594

8527

5809

7153

9435

9903

7311

6949

7097

7055

14

4878

6469

6668

7555

7057

7414

9843

10117

8125

7789

7172

7205

15

6093

6689

7173

6426

7380

8262

8680

9746

7344

8205

7295

4785

16

6075

7125

7796

7068

7414

7258

8775

10135

5993

8044

7840

4342

17

6212

6380

6544

7285

8246

6162

8776

10557

7406

7851

5817

6505

18

6190

5006

5603

5845

8363

7428

8584

10468

7148

8213

4386

7454

19

6646

6228

6566

5055

7171

7315

9046

9259

7269

8754

6353

7935

20

5845

6356

6762

7851

6433

7453

10299

9348

7688

7623

6465

4994

21

4810

6551

6456

7037

7349

8039

10106

7951

8377

6238

6444

7611

22

5871

6612

6926

5854

7261

9347

8857

7283

6987

6922

6947

9002

23

6211

7078

7310

6869

7391

7674

9126

6863

6067

7003

7671

6876

24

6462

6472

6295

7158

7727

6731

8741

7678

7283

7144

6452

0

25

6237

5157

5217

7353

8297

8953

8981

8694

7283

7475

5411

0

26

6580

6356

6346

7924

7412

7606

9653

7830

7488

8213

5294

0

27

5838

6394

6581

9450

6329

7545

10602

8000

7631

7284

6918

0

28

4473

6820

6713

9092

7508

8027

10778

8225

8453

5909

6616

0

29

5814

6726

6818

7360

8717

9529

8247

7421

6707

6800

0

30

5778

7631

8131

7293

8208

9620

8686

6099

7625

7411

0

31

5458

7488

9392

9148

Ukupno
Prosjek

7749

8690

0

188721 174842 204126 226312 182261 227220 276491 287841 224521 230603 207203 150191
6088

6244

6585

7544

7290

7574

48

8919

9285

7484

7439

6907

6530

Godišnji prosjek (PGDS)

7351

Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini

MJESEČNI BROJ VOZILA
Automatski brojač broj:
Dionica:
Lokalitet:
Broj ceste:

547
Zenica - Lašva
Zenica
M 17

Decembar

Novembar

Oktobar

Septembar

Avgust

Juli

Juni

Maj

April

Mart

Februar

Januar

Mjesec

1

7099

10007

8754

9431

8253

13141

11419

14452

12817

11684

11445

2

9162

10789

11182

11026

10040

11775

12503

14090

11122

11109

12267

8227

3

10208

9450

9677

11056

11516

9837

12303

15298

12138

11725

11612

10288

4

10472

7545

8856

11824

11991

11227

12526

14519

11454

11498

11080

10228

5

10826

9546

10548

12379

10616

11178

12758

12649

12164

12842

11070

11050

6

9906

9880

10527

13586

9008

11805

13798

14037

12352

10980

10783

10860

7

8058

10396

10912

11735

10795

12227

12834

13601

12775

8685

11345

11566

8

9655

10071

10365

9004

11142

12262

11282

14024

11803

11676

11144

9829

9

9294

10679

11164

12449

11642

11242

13167

14031

10223

11287

12005

7608

10

10416

9530

9977

12317

11511

10596

12878

15802

11994

12359

10771

10531

11

9942

7631

8012

12516

12228

11763

13339

14857

11745

12889

9074

10752

12

10712

10268

10354

12257

11184

11750

13090

12927

12324

9798

10729

11182

13

9315

9463

10189

12908

9355

12234

14274

13928

10998

11119

10512

11490

14

7803

10289

11120

11552

10868

11652

13543

13580

12094

11848

11369

11491

15

9615

10369

10814

9928

11171

12973

12386

11326

10861

12683

10802

9056

16

9456

11002

11928

11025

11896

11421

13177

13905

9169

12448

11059

6914

17

10110

9664

10304

10929

11908

10057

12762

14660

11364

13359

8444

10836

18

9637

8152

8975

11746

12487

11978

12971

13773

11025

13379

6905

11899

19

10774

9825

10632

11021

10977

11606

13198

12536

11809

13843

10110

12539

20

9298

9912

10326

11987

9490

12135

14366

13582

11586

12782

10448

8218

21

7986

10589

10801

11012

11170

12277

13989

12694

12445

10183

10757

11107

22

9801

10317

10331

9033

10916

13604

12015

13306

10904

10897

10875

12387

23

9628

11001

11120

11105

11561

11513

13789

13048

9489

10466

11594

9997

24

10438

9982

9812

10966

11561

10876

12556

13840

11625

11072

10154

11103

25

9755

8224

8436

11415

12490

12963

14025

13375

11262

11533

8190

6837

26

10408

9792

10005

12031

11563

11562

13865

11417

11824

12287

8217

9476

27

9138

10066

10192

13501

9409

11271

15035

12135

11647

11170

10685

11479

28

7286

11591

10869

12983

11350

12273

14408

12198

12528

9285

10997

12765

29

9506

10566

9778

11134

13393

13151

12612

11469

10522

10884

11660

30

9306

11297

11289

11756

12583

14074

12670

9825

11265

11353

8788

31

9807

11193

13730

13585

Ukupno
Prosjek

11675

12659

9692

8432

294817 276030 319238 343789 342663 355174 409211 418457 344835 359332 316680 318287
9510

9858

10298

11460

11054

11839

49

13200

13499

11495

11591

10556

10267

Godišnji prosjek (PGDS)

11229

Tarčin Tarčin M 17 Oktobar Novembar Decembar 7027 7475 10946 9225 12492 11378 11263 7281 6731 6708 7178 7322 6990 10527 8853 9672 11860 10787 7037 7946 5836 3 5208 6725 7356 7208 8218 8826 9017 12811 8585 7304 7782 6241 4 5736 5250 7455 7416 8002 7605 9343 13834 8357 7881 7591 6389 5 5837 5838 6560 7849 7943 7406 9965 12923 8405 8653 6741 6473 6 5732 6196 6836 8574 7000 7860 11127 11299 8649 8009 6798 6997 7 5195 6103 6839 8870 7033 8260 12572 10338 9451 6946 6738 7763 8 5478 6243 6925 7200 7275 9080 13064 11002 9033 7326 7448 6773 9 5792 7005 7635 7646 7747 9677 10708 11242 8726 7447 7898 5809 10 6037 6729 6994 7477 7910 9693 10442 12570 8105 7693 7608 6194 11 6503 5831 6323 7770 9164 7936 10044 14118 7981 8378 6757 6636 12 6786 6344 6411 7941 10062 7801 10628 13356 8025 7087 6004 6716 13 6666 5776 6465 8725 8816 7848 11957 10831 7713 7906 6612 7013 14 5829 6367 7191 9208 7489 8811 14403 10393 8897 8486 6721 7093 15 5778 6712 7214 8616 7589 10230 15467 10388 8812 7326 5915 5297 16 6072 7126 8162 7186 7801 10442 11870 10966 8530 7427 6777 4731 17 6142 6398 8346 7190 8441 10901 10800 12116 7634 7999 4054 5889 18 6340 5668 7742 7546 8970 8748 10740 13076 7566 7964 4167 7045 19 6977 5852 6647 7677 8579 8626 11850 13312 7730 8324 5476 7269 20 7084 6147 6429 8474 8019 8869 13241 11022 8010 8426 5931 5744 21 6492 6419 6282 8596 7418 9622 15010 10000 9148 7046 6145 7258 22 6093 6751 6139 8160 7433 11169 15659 10256 8420 5886 6543 7103 23 6277 7130 6736 6983 7693 11526 12578 10107 8368 6147 7567 6058 24 6306 7499 6745 7237 8366 12618 10649 11335 7528 6908 7250 5936 25 6279 6594 5862 7437 8920 9616 11357 12051 7587 7269 5994 4032 26 6339 6165 6523 8381 9512 8892 11492 12800 7627 7862 5578 4963 27 6072 6012 6631 10248 9089 8959 12693 9780 7873 7721 6527 6312 28 5383 6850 6766 12503 7365 9400 14938 9421 8548 6692 6461 7026 29 5679 7242 9434 7108 10715 15046 9409 8516 6265 6536 6922 30 5884 8093 9263 7396 11852 11807 9875 7780 6884 7187 5556 31 6103 7791 10991 10643 Ukupno Prosjek 8037 Avgust April 6603 5532 Juli Mart 5235 2 Juni Februar 1 Maj Januar Septembar Mjesec 7288 5351 186866 179511 216689 245280 255868 281066 371622 354512 253654 230868 197483 195133 6028 6411 6990 8176 8254 9369 50 11988 11436 8455 7447 6583 6295 Godišnji prosjek (PGDS) 8133 .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 521 Hadžići .

godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 514 Tarčin .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.Konjic Raštelica M 17 Februar Mart April Maj Juni Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar 1 3466 4550 5067 5388 8662 6820 10312 8815 8358 4974 4367 4593 2 3914 5241 5212 4770 8468 6503 7426 9488 8462 4721 5539 3888 3 3509 4763 5124 4990 5621 6536 6641 10338 6033 5053 5475 4187 4 3833 3750 5518 5238 5616 5279 6906 11286 5921 5341 5638 4231 5 4122 3913 4369 5634 5510 5109 7431 10961 6088 6192 4445 4468 6 4051 4160 4619 6144 5002 5591 8707 8877 6299 5613 4500 4823 7 3615 4224 4637 6243 4759 5690 10110 8022 7082 5013 4565 5553 8 3639 4122 4421 5123 4960 6675 10827 8343 6795 4954 4940 4601 9 3989 5095 5437 5527 5378 7122 8329 8709 6388 4989 5602 3931 10 4200 4695 4849 5290 5222 7375 7991 10121 5696 5273 5254 4108 11 4431 4015 4667 5571 6694 5466 7822 11419 5642 5813 4710 4491 12 4991 4163 4252 5499 7397 5506 8064 10941 5659 4688 3961 4651 13 4783 3981 4242 6261 6473 5420 9578 8446 5335 5516 4437 4792 14 4242 4287 4923 6514 5144 6292 11607 7977 6514 6137 4690 5027 15 3866 4557 4916 6259 5285 7722 12588 7961 6417 5019 4184 3704 16 4215 5174 5900 4899 5402 7752 9527 8521 6448 5206 4828 3122 17 4274 4537 5786 4972 5914 8511 8481 9650 5225 5606 2820 3967 18 4336 4056 5644 5135 6455 6310 8413 10707 5314 5491 2789 4990 19 5063 3960 4555 5350 6299 6212 9324 11114 5391 6064 3629 4937 20 4942 4093 4322 6242 6047 6430 10899 8546 5595 5748 4043 3707 21 4659 4493 4271 6181 5039 7127 12319 7531 6698 4958 4265 5100 22 4114 4553 4132 5889 5259 8613 13297 7959 6116 3935 4493 4973 23 4388 5106 4738 4707 5477 8883 10162 7648 6081 4143 5421 4192 24 4505 5291 4569 4964 5874 10353 8342 8900 5171 4746 5350 3782 25 4322 4651 4039 5175 6591 7287 8905 9585 5271 5057 4163 2365 26 4546 4090 4498 5687 7079 6604 8800 10619 5399 5639 3960 3167 27 4171 4092 4719 7840 6643 6703 10094 7336 5388 5310 4548 4278 28 3749 4746 4781 9867 5092 6926 12711 6808 6194 4780 4511 4929 29 3804 5158 7122 4862 8254 12975 7136 5818 4200 4495 4875 30 4034 6044 6644 5238 9430 9503 7408 5655 4811 5132 3673 31 4255 5593 8782 8262 Ukupno Prosjek 5614 Juli Januar Mjesec 5149 3277 130028 124358 151002 175125 183076 208501 296873 279434 182453 160139 136754 132382 4194 4441 4871 5838 5906 6950 51 9577 9014 6082 5166 4558 4270 Godišnji prosjek (PGDS) 5918 .

Ostrožac Čelebići M 17 Septembar Oktobar Novembar Decembar 5871 6292 10000 8727 11294 10741 9968 6657 7031 6178 6936 6828 6216 9703 8098 9156 10530 9667 6315 7814 5098 3 5045 6159 6591 6433 6971 7796 8484 12684 8013 6518 7248 5791 4 5349 4705 6171 6736 7476 6762 8589 13401 7363 6813 6987 5784 5 5728 5571 6007 7239 7082 6757 9086 12329 7643 8223 6115 5874 6 5261 5595 6107 8023 6215 7063 10870 10956 7733 7234 6165 6153 7 4426 5474 6090 7667 6448 7251 11743 9858 9228 5936 6320 7321 8 5102 5384 6232 6234 6451 8691 11748 10105 8573 6760 6449 6056 9 5351 6695 7197 7288 6826 8648 10134 10594 7563 6607 7490 4895 10 5532 5872 6333 6937 6823 8483 9531 12553 7550 7047 6912 5629 11 5565 4793 5567 6967 8836 7141 9573 13284 7283 7830 5897 6026 12 6519 5472 5914 7089 9235 7157 9786 11797 7338 6346 5837 5987 13 6134 5232 5836 8071 7749 6959 11799 10416 6887 7559 5968 6200 14 5063 5731 6227 8036 6795 8002 13242 9967 8581 7740 6157 7338 15 5349 5732 6396 7178 6850 9731 13846 9790 8122 6938 5651 5518 16 5418 6725 7814 6394 6882 9277 11605 10429 7376 6906 6728 4301 17 5688 5874 7425 6533 7264 9899 10560 11681 7125 7206 3873 5575 18 5616 4888 6540 6642 8487 8206 10359 12408 7041 7388 3862 6444 19 6743 5322 5963 6575 8012 7915 10929 12283 7054 7821 5180 6952 20 6498 5436 5632 8031 7346 8217 13193 10390 7206 7386 5377 5120 21 5481 5722 5446 7839 6568 8944 14051 9201 8775 5926 5724 6885 22 5509 5776 5357 7011 6758 10910 13918 9519 7722 5850 5761 6938 23 5490 6826 6465 6378 6989 10666 12146 9416 7127 5837 7271 5576 24 5627 6615 5742 6534 7300 11091 10221 11188 6929 6387 6583 5533 25 5443 5382 4820 6707 8553 8956 10635 13263 6745 6529 5284 3515 26 6123 5380 5984 7099 8863 8126 10723 11625 6835 7550 5059 4513 27 5532 5555 6037 9787 7772 8397 12591 9133 7020 6848 6190 5246 28 4540 6178 6079 11540 6658 8529 13628 8503 7994 5884 6043 6980 29 5210 6488 8524 6220 10471 13862 8746 7416 5989 5855 6605 30 5257 7876 8207 6693 10863 11073 8923 6835 6379 6761 5048 31 5473 7135 10568 10403 Ukupno Prosjek 7083 Avgust April 5673 5030 Juli Mart 4671 2 Juni Februar 1 Maj Januar Mjesec 6825 5042 169773 160703 194170 220207 230908 257733 348943 336116 230712 211234 183592 180121 5477 5739 6264 7340 7449 8591 52 11256 10842 7690 6814 6120 5810 Godišnji prosjek (PGDS) 7464 . godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 515 Konjic .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.

godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 516 Jablanica .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.Potoci Salakovac M 17 Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar 5094 4779 5173 0 7575 10054 9832 8936 5795 6611 5248 0 5861 5588 5140 0 6822 8054 9657 8801 5424 6434 4364 3 0 5291 5626 5549 0 6773 7376 11177 6929 5571 5991 4733 4 0 4322 5363 5773 0 5793 7515 12727 6395 5940 6209 4959 5 0 4641 5249 6544 6121 5884 8102 12060 6601 6792 5254 5142 6 0 4788 5346 6695 5396 6138 9426 9992 6799 6364 5111 5286 7 0 4589 5157 6261 5497 6280 10565 8896 7723 5170 5316 6226 8 0 4641 4821 4907 5635 7240 10588 9333 7388 5882 5563 5106 9 0 5500 5866 6562 6111 7487 8777 9718 6991 5654 6120 4106 10 0 5023 5296 6092 5955 7434 8776 11211 6485 5810 5841 4893 11 0 3900 4700 6215 7406 6225 8796 12594 6274 6224 4835 5193 12 0 4706 4966 6105 8866 6167 8911 11363 6138 4754 4844 5193 13 0 4611 4962 6693 6293 6154 10043 9559 6023 5758 5263 5404 14 0 4883 5436 6801 5603 6726 12041 9156 7195 6506 5377 6106 15 0 5008 5383 5965 5726 8303 12820 9349 7025 5983 4832 5030 5720 6343 5469 6033 8330 10503 9878 6362 6024 5542 3827 17 4840 5061 6326 5410 6603 8557 9429 10584 6024 6226 3524 4846 18 4900 4302 5492 5655 7099 7003 9548 11625 6036 6192 3364 5842 19 5545 4527 5119 5533 6804 6780 10126 11852 6026 6629 4526 5551 20 5211 4593 4760 6493 6228 7007 12095 9405 6136 6390 4793 3735 21 4737 4975 4779 6549 5658 7754 13277 8550 7332 5434 4979 5631 22 4711 5040 4654 5602 5758 9266 13535 8458 6695 5047 5240 5789 23 4716 5629 5389 5193 6053 9201 10807 8631 6314 5084 6051 4807 24 4924 5726 5042 5477 6436 10002 9190 9736 5926 5531 5737 4594 25 4741 4534 4390 5708 7071 8179 9814 10510 5897 5726 4409 2834 26 5141 4713 5196 6040 7144 7027 9575 10963 5802 6020 4247 3865 27 4583 4866 5314 8268 6629 7277 11038 8453 6116 5919 5227 5090 28 4013 5269 5438 10566 5600 7709 12803 7582 6664 5085 5155 5786 29 4451 5820 7160 5477 8907 13078 7993 6501 5006 5042 5872 30 4647 6519 6650 5648 9745 10561 8168 5964 5408 5660 4292 31 4776 5986 9727 8874 16 Ukupno Prosjek Maj 6159 Juli April 0 2 Juni Mart 1 Januar Februar Mjesec 6231 3773 71936 137813 165105 186248 169009 223745 316950 307886 199498 179579 157097 153123 4796 4922 5326 6208 6260 7458 53 10224 9932 6650 5793 5237 4939 Godišnji prosjek (PGDS) 6574 .

Žitomislići Buna M 17 Mart April Maj Juni Septembar Oktobar Novembar Decembar 3457 5147 4893 5151 7624 7443 11152 10170 8933 6119 4980 6983 2 3973 5756 5958 5851 8410 7217 8626 10093 8403 6078 6306 4342 3 4760 5013 5364 5970 6830 6880 8397 11363 7737 5914 6178 7072 4 5171 4079 5117 5863 6621 6547 8372 12504 7216 6476 5689 5598 5 5207 5201 5446 6878 6344 6433 8648 11842 7626 6846 5781 5592 6 4749 4997 5494 6525 5815 6728 9743 10738 7244 6419 5576 5506 7 4121 4791 5134 6039 6461 6426 11338 9739 7988 4745 5672 6178 8 4943 4928 5268 4492 6354 7878 11554 10409 7411 6727 5730 4891 9 4901 5724 6042 6035 6399 7708 9820 10603 6267 6376 5889 4000 10 5241 4419 5281 6525 6582 7960 9840 11650 7181 6307 5699 5429 11 5023 3651 4446 6490 7442 7323 9381 11528 6850 6484 4536 5515 12 5487 4972 5525 6382 7152 6934 9170 10767 6733 6052 5567 5468 13 5242 4820 5397 6713 6562 6719 10474 9988 6750 5729 5799 5586 14 4147 5200 5539 6447 6393 7342 12617 10151 7363 5834 5455 5930 15 4981 5116 5720 5905 6420 8492 13273 9074 7171 6312 5109 5239 16 5226 5872 6141 5928 6334 8285 11174 10589 6337 6098 5826 3977 17 4929 4930 6009 5759 7126 9057 10173 10937 6733 6398 4814 5564 18 4897 3974 5202 6129 7232 7630 10217 11865 6545 6447 3990 5820 19 5543 4875 5387 5895 6844 7357 10730 12019 6535 6788 5486 5769 20 5236 4962 4986 6765 6062 7877 11985 10175 6688 6535 5523 5197 21 4244 5283 4978 6322 6416 8540 13770 9211 7350 4896 5283 6195 22 5122 5025 4846 5714 6402 9594 13588 9314 6853 5779 5593 5889 23 4856 5536 5491 6222 6532 9995 11275 8897 6277 5779 6005 4285 24 4797 5269 4826 6096 6863 10879 10048 10058 6811 5955 5334 4801 25 4855 4127 3681 6177 7307 8555 10753 10946 6754 6181 4373 2695 26 5367 4878 5197 6391 7399 7959 10313 11222 6367 6231 4519 3826 27 4687 5177 5241 8067 6992 7815 11205 8887 6433 5616 5239 5495 28 3951 5479 5565 9636 6294 8481 12760 8441 6753 4754 1156 5715 29 4870 5720 7093 6029 9655 12436 8437 6351 5643 2603 5370 30 4939 6058 7541 6162 10317 11114 8562 5755 5942 5554 3744 31 4923 6338 10435 9154 Ukupno Prosjek 6447 Avgust Februar 1 Juli Januar Mjesec 6077 4726 149845 139201 166290 191001 207850 240026 334381 319333 209415 187537 155264 162397 4834 4971 5364 6367 6705 8001 54 10786 10301 6981 6050 5175 5239 Godišnji prosjek (PGDS) 6747 .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 517 Buna .

godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 518 Tasovčići .Dračevo Dračevo M 17 Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Mjesec 1 2651 4161 4329 3916 5527 5744 8857 7908 7090 4874 4695 4316 2 3814 4468 4527 4591 7092 5726 6973 8050 6850 4599 5074 3496 3 3933 4010 4387 4572 5239 5336 6649 8792 5872 4553 4708 4212 4 4061 3573 4203 4766 4768 5354 6764 9754 5632 4720 4444 4019 5 4007 4296 4398 5265 5043 5046 6894 9635 5854 5236 4519 4326 6 3290 3929 4281 5122 4501 5430 7356 8806 5754 4922 4393 4484 7 3397 3791 4069 4521 4892 4690 8912 7745 6093 4016 4233 4701 8 3899 4013 4102 3609 4510 6228 9250 8221 6731 4954 4385 3914 9 4035 4445 4744 4838 4911 6184 7782 8508 5133 4979 4721 3195 10 4490 3996 4346 5462 5113 6243 7780 9445 5577 4962 4484 4376 11 4049 3420 3555 5146 5607 6094 7634 10027 5169 5063 3801 4433 12 4336 4338 4406 4998 5308 5657 7329 8945 4948 5009 4654 4159 13 4391 3929 4311 5319 5835 5584 8212 8413 5057 4630 4489 4325 14 3442 4120 4363 5203 5173 5863 9815 8413 5862 4330 4249 4657 15 4055 4111 4490 5015 4943 7093 10596 8837 5437 5157 4025 4318 16 4096 4608 5013 4782 5005 7199 9116 9139 5183 4774 4598 3361 17 4084 4213 4703 4568 5490 7757 7839 8694 5242 5080 3943 4226 18 4189 3557 4166 4730 5642 5960 8073 9465 5106 5067 3400 4558 19 4511 4207 4509 4262 5312 5924 8514 9700 5052 5406 4444 4439 20 4395 4061 4019 5375 5024 6335 9237 8386 5226 5035 4443 4593 21 3558 4222 4004 5188 5031 6878 10673 7449 5653 3994 4337 5055 22 4191 3981 3978 4649 4935 7258 10907 7176 5485 4551 4589 4910 23 3951 4480 4252 5029 5107 7826 9564 6871 5138 4319 4811 3458 24 3835 4244 4176 4854 5141 8967 8107 7967 5496 4644 4434 3623 25 4008 3569 3068 4718 5722 6510 8501 8611 5110 4804 3962 1975 26 4280 4180 4219 4832 6092 6610 8071 9126 5059 4710 4483 3119 27 3884 4049 4289 6572 5659 6244 8871 7127 4968 4300 4283 4351 28 3411 4234 4367 7337 5143 6648 9679 6609 4987 3611 4300 4372 29 3934 4176 5683 4894 7491 10004 6689 4907 4504 4224 4308 30 3858 4684 6127 4928 8352 9468 6720 4546 4575 4357 3317 31 3958 4481 8442 6926 Ukupno Prosjek 5161 4863 3725 121993 114205 132615 151049 162748 192231 265869 258154 164217 146241 131482 126321 3935 4079 4278 5035 5250 6408 55 8576 8328 5474 4717 4383 4075 Godišnji prosjek (PGDS) 5389 .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.

Živinice Živinice M 18 Decembar Novembar Oktobar Septembar Avgust Juli Juni Maj April Mart Februar Januar Mjesec 1 8092 11485 8694 10399 9022 14851 11275 16332 15390 13545 13328 2 10144 12614 13174 13428 11222 13600 14280 15936 11642 13142 14306 8654 3 11178 11326 12647 13597 13704 10413 14234 16767 14456 13858 13277 11701 4 12622 8077 9883 11792 14653 13620 14471 15725 13920 13552 10313 11261 5 13427 11091 12556 14174 10879 10591 14581 12399 13892 14707 12235 12254 6 12197 11487 12303 16018 9600 14347 15502 16020 13688 13166 12328 11986 7 8819 12098 12806 15126 13218 13992 15213 15323 14908 9826 12888 13298 8 11743 11952 12755 12094 13384 14920 12031 16185 13602 13888 12405 12100 9 11983 12800 13052 15188 11859 13689 14696 15642 11291 13607 13399 8883 10 13084 11649 11567 14337 13711 10815 14775 16829 14458 14490 12335 12102 11 12362 8474 8710 14679 14690 13684 14099 16008 13229 14063 9573 12095 12 13303 11349 12243 14030 10763 13445 15092 12651 14273 10996 11786 12072 13 12115 10993 11900 14857 10529 13708 16308 16050 13202 13564 12153 11793 14 9028 12308 12579 14053 13254 13897 15508 15904 14566 12907 12342 11933 15 11691 11547 12413 10690 13577 14824 12280 16857 13459 14023 11263 9415 16 12053 12529 13630 13250 14296 13806 14074 16027 10016 13558 13087 6771 17 12362 11610 12613 13144 13699 10911 14626 16708 13299 14256 10267 11072 18 12229 8815 9637 13600 14565 13348 14821 15973 13188 13581 5839 12435 19 12858 11453 12487 13158 13809 13546 14623 12613 13863 14051 10615 13543 20 11790 11451 11970 14024 10484 14103 12586 14918 13329 13165 10551 7414 21 9128 12092 12053 13769 13135 13674 14357 14999 14592 9656 11260 12191 22 11708 11772 11260 9956 12975 14884 12758 14826 13389 11688 11344 13133 23 11899 12898 12300 13257 14031 14356 14981 14617 10504 11923 12958 10953 24 11777 12298 11667 13085 13408 11354 14209 15640 13883 12733 11620 13261 25 10927 8825 9063 13656 13996 14233 15677 15017 13305 12815 9014 11204 26 11597 11572 12181 13937 13801 13666 14986 11980 13776 13982 8489 11580 27 10287 11472 12595 15609 10652 14375 16527 14477 13783 12767 12111 12930 28 7733 13020 12554 13963 13684 13799 15889 14519 14921 9488 12313 13885 29 10946 12216 12000 13410 15042 13521 14644 13583 12924 11808 13251 30 11261 13692 14836 13769 14954 16083 14409 11453 13140 12907 10486 31 11823 13199 15669 15399 Ukupno Prosjek 13590 13383 10695 11397 352166 319057 370399 405706 397369 406447 449732 471394 402860 402444 348114 355748 11360 11395 11948 13524 12818 13548 56 14507 15206 13429 12982 11604 11476 Godišnji prosjek (PGDS) 12826 . godini MJESEČNI BROJ VOZILA Automatski brojač broj: Dionica: Lokalitet: Broj ceste: 556 Raskršće Šerići .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.

BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIM CESTAMA FEDERACIJE BiH U 2007.3 PGDS I PLDS SA STRUKTUROM SAOBRAĆAJA . GODINI 10.

.

3 611 7.4 686 7.6 160 1.3 808 6.4 18 0.teška teretna vozila.osobni automobili s prikolicom.3 746 6.5 21 0.6 320 3.0 155 1.6 16532 100% 8768 100% 37 0.2 8132 79.3 40 0.7 28 0.6 272 1.Tablica 5.7 224 2....4 257 2..2 7497 79.7 680 4.2 5513 79.6 10203 100% 23 0.1 SKUPINA VOZILA M1. A4.6 9407 100% 12053 100% 21 0.4 104 1.3 23 0.3 540 7.7 305 4.kombij s prikolicom i bez prikolice..4 212 2.0 253 3.4 279 2.6 187 1.5 303 3.6 7408 100% 15417 16532% 17 0.autobusi Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. A2.1 5904 79.3 26 0. B3.5 46 0.2 13 0.5 54 0.7 12264 79.3 1206 7. C.3 47 0.3 343 3.1 511 7.osobni automobili.7 381 4.4 60 0.3 646 7.3 744 7. godini 531 IME Oznaka ceste ..1 6594 79.4 58 0.3 10 0.6 124 1. A3.7 241 2.4 283 2.6 236 2.srednja teretna vozila.1 13176 79.5 21 0.3 37 0..4 203 2.7 168 1.2 20 0... B1..1 709 4.2 23 0.6 372 3...motocikli.manja teretna vozila.2 319 4.teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom..6 563 3.4 26 0.3 13326 100% 6931 100% 38 0.6 230 1..4 33 0.. B2.1 177 2.4 31 0.0 387 4.3 1137 7.4 27 0.7 10403 86.8 M4 M4 59 562 PGDS 100% PLDS 100% 8290 100% M4 M18 M4 Legenda: A1.6 131 1..7 157 1.5 267 2.1 403 4.5 603 3.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste) BROJAČKO MJESTO OZNAKA 549 532 Previle Kreševo Johovac 535 Tuzla . B4.5 270 3.1 11483 86.7 6975 79..zapad Kalesija A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 12 0.4 43 0.6 420 4..4 48 0.7 394 2.6 122 1.1 156 1.2 34 0.4 452 2.

..9 102 2.8 33 0.3 37 0.9 97 2.1 134 3.3 48 1.8 40 1.5 139 3.9 3144 100% 4303 100% 9 0.8 37 1.8 55 1.2 248 5.4 73 2.5 147 3.4 57 1. A2.4 50 2. B4.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste) BROJAČKO MJESTO OZNAKA 551 502 Skokovi Ostrožac Izačić 505 Ripač Vrtoče A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 5 0.srednja teretna vozila.teška teretna vozila.2 2746 87.3 2552 81. C.8 25 1..3 24 0.2 22 0.8 91 2..8 157 5.6 19 0.2 2456 87.. godini 501 IME Oznaka ceste ..8 176 5.4 36 2.3 3758 87.5 73 3.4 9 0.manja teretna vozila.5 68 1.8 1404 81..2 235 5..1 29 1.8 2848 81..6 28 0.teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom..8 34 1.kombij s prikolicom i bez prikolice.5 89 1.5 9 0.osobni automobili.8 40 0.4 28 1.2 23 0.7 57 1.7 50 1.5 18 0.2 3456 80.6 195 6.2 123 5.9 4863 100% 3137 100% 15 0.2 48 1.1 178 4.4 4 0.4 51 2.8 11 0.8 39 0.8 58 1.3 8 0..5 120 3..8 51 1.2 42 1.1 74 1..3 66 2.4 102 2.9 62 1..4 88 4. B2.6 19 0.motocikli.1 66 3.3 21 0.3 8 0.2 21 1.6 4048 100% 3501 100% 16 0.6 26 0.3 51 1.2 44 1.2 M4.2 3269 80.4 SKUPINA VOZILA M4.6 2122 100% 8 0. B3.8 218 6.autobusi Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.Tablica 5.osobni automobili s prikolicom.2 M5 60 552 PGDS 100% PLDS 100% 2812 100% M5 M5 Legenda: A1..8 107 6.2 272 5.4 1714 80..3 51 1.. A3.2 4248 87. A4..6 4279 100% 1726 100% 17 0.6 17 0. B1.6 25 0.6 240 5.8 77 1.2 29 0.1 168 4.

2 7883 81.7 362 2.2 101 3.9 85 1.3 3961 100% 3006 100% 15 0.0 9710 100% 22 0.5 10 0.2 186 2.1 3001 79.3 746 7.2 255 1..6 566 3.9 45 1.6 42 0.4 102 2.4 110 0..6 629 5.4 4 0.3 778 6.6 518 3.3 1044 7...2 306 2. B2.7 11267 79...0 66 2.3 1133 7..4 23 0.7 64 0.6 77 2.6 76 1.2 14 0.0 11910 100% 8415 100% 27 0. B3.6 3765 100% 14164 100% 8 0.osobni automobili s prikolicom.kombij s prikolicom i bez prikolice..1 3101 78.4 80 0.6 11 0.8 425 2.4 53 0.9 138 4.0 21 0.3 34 0.teška teretna vozila.6 43 0.6 221 2.6 62 1..motocikli.3 222 7.9 SKUPINA VOZILA M5 M5 61 530 PGDS 100% PLDS 100% 3032 100% M5 M5 Legenda: A1.srednja teretna vozila..3 90 0.manja teretna vozila.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste) BROJAČKO MJESTO OZNAKA 529 554 Vinac Komar Travnik M5 M16 555 Ahmići Lašva A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 7 0.4 103 2.2 250 2.7 155 4.. A4.Tablica 5..osobni automobili. godini 527 IME Oznaka ceste .3 36 0.6 211 7.4 14 0.6 8 0.5 24 0.1 12372 79.8 262 2.2 11 0.3 2391 79. A3.. C...2 21 0.3 275 7.7 114 2.7 213 2.0 56 0.autobusi Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.5 592 7.2 6779 80.1 651 4.2 2297 75.5 137 3.4 639 4.5 71 0.6 212 1..4 634 6.1 107 1.6 569 5.0 88 0.1 9669 81..5 110 3.7 234 2.3 452 5.6 278 2.2 220 7.4 27 0..3 250 6.8 18 0. B1.2 34 0. B4.7 92 3.5 256 6.7 8541 80.6 513 5. A2.6 15523 100% 10602 100% 35 0.teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom.

5 46 0.7 7280 79.teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom. B2.0 560 7.6 161 1.9 75 1.1 421 4. A3.5 363 5..6 51 1.6 11601 100% 9152 100% 26 0.2 405 5.7 27 0.9 65 1.4 66 1.5 28 0.0 7571 100% 6856 100% 17 0..8 21 0.5 56 0. B1.1 5307 78. B4.5 32 0.3 276 7.1 70 0. A4.1 167 4.5 332 7.3 792 7.5 393 3.3 133 3.5 514 7.3 80 2.9 50 0.teška teretna vozila.4 34 0..2 214 3.6 229 3. A2.4 37 1.7 73 1.3 675 7.kombij s prikolicom i bez prikolice.autobusi Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini 546 IME Oznaka ceste .6 166 2.7 494 4.4 40 0.4 274 2.4 144 3.1 6146 81.6 M6 Legenda: A1.2 10 0.srednja teretna vozila.1 8548 79...4 160 2.3 23 0.7 477 4.4 22 0.Tablica 5.3 463 6.5 179 2..9 2889 78.2 13 0.4 42 0.osobni automobili s prikolicom.7 234 2.5 102 2.3 400 5..1 9246 79.2 8 0.2 238 3..6 81 1..2 5399 78.3 494 6..osobni automobili.3 26 0.3 846 7.1 195 2...5 3311 76.manja teretna vozila.7 213 3.5 28 0.3 6238 80.6 137 1.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste) BROJAČKO MJESTO OZNAKA 523 545A Tičići Kakanj Podlugovi M5 M17 M5 M17 M5 M17 62 545B 520 Podlugovi Klobuk M5 M17 PGDS 100% PLDS 100% 10746 100% A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 16 0.3 352 5.6 191 1.5 423 3.0 4308 100% 20 0.1 7714 100% 3681 100% 16 0.7 235 5.1 36 1.4 317 2.. C..6 334 3..motocikli..6 SKUPINA VOZILA nije radio 6731 100% 9 0. B3.7 42 0...

6 6 0.7 7074 100% 6652 100% 24 0.1 M15 63 519 PGDS 100% PLDS 100% 2324 2814% M6.5 124 1. B3..7 35 0..9 3654 84.8 45 0.1 65 2.9 5967 87.4 161 3.3 94 3.6 7270 100% 28 0.3 41 1.4 56 1.2 6150 86.5 27 0.1 143 2.2 78 1.6 23 1.0 159 6..6 39 1.. A3..3 124 2.1 136 2.0 20 0..0 2814 100% 4311 % 13 0..7 29 1. C..2 2163 76.2 14 0.0 174 7..teška teretna vozila..1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste) BROJAČKO MJESTO OZNAKA 564 510 Čapljina zapad Masline Posušje 503 Polog Kostela A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 7 0.0 52 1.3 79 1.5 250 3.osobni automobili s prikolicom.teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom.3 1824 78. B1.9 5411 81.6 59 1. B2.4 SKUPINA VOZILA M6 M6 M17.. A4.7 224 5.4 5872 80.8 10 0.7 3198 100% 6813 100% 11 0.6 46 0.2 140 2.2 453 6..5 51 2.3 16 0.5 9 0.4 105 4.4 56 1.8 154 5.9 67 2.0 255 3..1 98 1.4 27 0.2 84 3.kombij s prikolicom i bez prikolice.6 8 0.9 87 1. A2.8 193 2.4 425 6.2 247 5.8 86 1.3 M6.4 302 4.6 83 1.osobni automobili.2 30 0.4 173 2.2 4171 84.3 18 0.1 M14 Legenda: A1.Tablica 5.2 205 6.srednja teretna vozila.5 23 1.3 11 0.6 217 7.5 124 2. B4.0 134 2.autobusi Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.8 39 0.6 29 0.8 42 1.2 47 1.5 2227 87... godini 563 IME Oznaka ceste .8 109 1..4 414 6.1 17 0.3 4 0.9 17 0.6 108 1.2 2780 86..3 16 0.4 35 0.2 421 5.2 39 0..5 32 1.manja teretna vozila.7 50 2.4 4934 % 2543 100% 15 0.motocikli.

Tablica 5.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste)
BROJAČKO MJESTO
OZNAKA

537

507

Bosanska Krupa

Svilaj

Kolunić

511

Priluka

Potočani

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C1

3
0,2

1392
87,3

12
0,8

89
5,6

11
0,7

29
1,8

19
1,2

25
1,6

15
0,9

1984
100%
1057
100%

6
0,3
2
0,1

1733
87,3
841
79,5

15
0,8
3
0,3

111
5,6
78
7,4

12
0,6
4
0,4

36
1,8
27
2,6

25
1,3
16
1,5

30
1,5
39
3,7

16
0,8
49
4,6

1303
100%
785
100%

3
0,2
2
0,2

1038
79,7
639
81,3

4
0,3
9
1,2

95
7,3
49
6,2

5
0,4
4
0,5

36
2,7
23
2,9

21
1,6
16
2,1

48
3,6
30
3,8

54
4,1
13
1,6

1082
100%
663
100%

4
0,4
1
0,2

874
80,8
581
87,6

13
1,2
2
0,2

63
5,8
41
6,2

6
0,5
3
0,4

37
3,4
11
1,6

26
2,4
8
1,1

45
4,1
13
2,0

15
1,4
4
0,7

919
100%
1839
100%

3
0,3
3
0,2

799
86,9
1611
87,6

2
0,3
4
0,2

59
6,4
115
6,2

4
0,4
7
0,4

16
1,8
29
1,6

11
1,2
21
1,1

19
2,0
36
2,0

6
0,6
12
0,7

2452
100%

8
0,3

2131
86,9

6
0,3

157
6,4

10
0,4

43
1,8

30
1,2

50
2,0

16
0,6

SKUPINA

VOZILA

M14

M14.1

M14.2

64

509

PGDS
100%
PLDS
100%
1594
100%

M15

M15
M16

Legenda:
A1...motocikli; A2...osobni automobili; A3...osobni automobili s prikolicom; A4...kombij s prikolicom i bez prikolice;
B1...manja teretna vozila; B2...srednja teretna vozila; B3...teška teretna vozila; B4...teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom; C...autobusi

Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini

504

IME

Oznaka
ceste

Tablica 5.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste)
BROJAČKO MJESTO
OZNAKA

527

542

Posušje

Vinac

D. Vakuf - jug

M15
M6.1

M16
M5

528

Potočani

Bugojno

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C1

4
0,2

2227
87,6

6
0,2

159
6,2

10
0,4

41
1,6

29
1,1

50
2,0

17
0,7

3198
100%
3006
100%

11
0,3
7
0,2

2780
86,9
2277
75,8

8
0,3
18
0,6

205
6,4
209
7,0

14
0,4
21
0,7

56
1,8
91
3,0

39
1,2
65
2,2

65
2,0
218
7,2

20
0,6
100
3,3

3765
100%
4348
100%

14
0,4
10
0,2

2948
78,3
3294
75,8

22
0,6
26
0,6

238
6,3
303
7,0

22
0,6
30
0,7

97
2,6
132
3,0

72
1,9
94
2,2

243
6,5
315
7,2

109
2,9
144
3,3

5484
100%
1839
100%

21
0,4
3
0,2

4293
78,3
1611
87,6

33
0,6
4
0,2

346
6,3
115
6,2

32
0,6
7
0,4

141
2,6
29
1,6

105
1,9
21
1,1

354
6,5
36
2,0

158
2,9
12
0,7

2452
100%
3950
100%

8
0,3
9
0,2

2131
86,9
2992
75,8

6
0,3
24
0,6

157
6,4
275
7,0

10
0,4
27
0,7

43
1,8
120
3,0

30
1,2
85
2,2

50
2,0
286
7,2

16
0,6
131
3,3

4879
100%

18
0,4

3820
78,3

29
0,6

308
6,3

28
0,6

126
2,6

93
1,9

315
6,5

141
2,9

SKUPINA

VOZILA

M16

65

511

PGDS
100%
PLDS
100%
2543
100%

M16
M15

M16.2

Legenda:
A1...motocikli; A2...osobni automobili; A3...osobni automobili s prikolicom; A4...kombij s prikolicom i bez prikolice;
B1...manja teretna vozila; B2...srednja teretna vozila; B3...teška teretna vozila; B4...teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom; C...autobusi

Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini

510

IME

Oznaka
ceste

Tablica 5.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste)
BROJAČKO MJESTO
OZNAKA

526

525

Jablanica

Karuše

Maglaj

546

Zenica

Tičići

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C1

4
0,2

1231
75,8

10
0,6

113
7,0

11
0,7

49
3,0

35
2,2

118
7,2

54
3,3

1837
100%
8611
100%

7
0,4
11
0,1

1438
78,3
6937
80,6

11
0,6
28
0,3

116
6,3
606
7,0

11
0,6
65
0,8

47
2,6
190
2,2

35
1,9
226
2,6

119
6,5
462
5,4

53
2,9
87
1,0

10019
100%
7351
100%

20
0,2
9
0,1

7013
81,2
5922
80,6

30
0,4
24
0,3

564
6,5
517
7,0

64
0,7
56
0,8

190
2,2
162
2,2

222
2,6
193
2,6

456
5,3
395
5,4

80
0,9
74
1,0

8638
100%
11229
100%

20
0,2
14
0,1

7013
81,2
9046
80,6

30
0,4
36
0,3

564
6,5
790
7,0

64
0,7
85
0,8

190
2,2
248
2,2

222
2,6
294
2,6

456
5,3
603
5,4

80
0,9
113
1,0

12812
100%
10746
100%

29
0,2
16
0,1

10401
81,2
8548
79,5

45
0,4
28
0,3

836
6,5
792
7,4

94
0,7
40
0,4

282
2,2
274
2,6

329
2,6
161
1,5

677
5,3
393
3,7

118
0,9
494
4,6

11601
100%

26
0,2

9246
79,7

32
0,3

846
7,3

42
0,4

317
2,7

191
1,6

423
3,6

477
4,1

SKUPINA

VOZILA

M16.2

M17

M17

66

547

PGDS
100%
PLDS
100%
1625
100%

M17

M17
M5

Legenda:
A1...motocikli; A2...osobni automobili; A3...osobni automobili s prikolicom; A4...kombij s prikolicom i bez prikolice;
B1...manja teretna vozila; B2...srednja teretna vozila; B3...teška teretna vozila; B4...teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom; C...autobusi

Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini

513

IME

Oznaka
ceste

..2 8 0.1 8812 81.3 78 0..autobusi Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007..2 4767 80.5 23 0.2 238 3.3 318 5.3 709 6.1 180 2.9 59 1.2 5399 78.2 131 2.4 551 6. A4.6 38 0.3 572 7.6 nije radio 6731 100% 9 0.1 82 1.8 239 2.3 400 5.teška teretna vozila.0 80 0..3 560 7.3 463 6.1 7714 100% 8133 100% 16 0.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste) BROJAČKO MJESTO OZNAKA 545A 545B Kakanj Podlugovi Podlugovi M17 M5 M17 M5 M17 M5 67 521 514 Tarčin Raštelica PGDS 100% PLDS 100% 9152 100% SKUPINA VOZILA A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 13 0.2 8 0.5 334 3..1 7280 79.9 6552 80.5 416 7.srednja teretna vozila.8 160 2.6 155 2.2 179 2.2 6857 81...8 21 0.2 30 0.7 27 0.1 6238 80...1 6146 81.6 62 0.osobni automobili s prikolicom.5 363 5. A2.4 66 1. B1..5 56 0.7 45 0. godini 523 IME Oznaka ceste .3 437 5.5 514 7.3 213 2.4 234 2.kombij s prikolicom i bez prikolice. B4.7 186 2.4 34 0. C.4 22 0.6 166 2..9 M17 M17 Legenda: A1.Tablica 5..6 573 5.4 100 0.6 229 3.3 675 7.3 352 5..7 213 3.1 5307 78.2 217 2.0 46 0.6 405 5.motocikli.9 50 0.1 70 0.2 10 0.2 214 3.4 26 0.7 421 4.6 446 5. A3.6 28 0.osobni automobili.3 494 6.6 137 1.4 19 0..2 279 2..manja teretna vozila.1 195 2. B2.9 75 1.teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom.4 81 1. B3.5 62 0.0 10855 100% 5918 100% 25 0..7 42 0.0 7571 100% 6856 100% 17 0.0 8446 100% 19 0..

3 627 6.4 94 0.2 235 2.0 67 0.9 71 0. B2.7 50 0.8 223 2.4 4934 % 15 0.1 7429 81.. B1.3 83 1.6 508 5.9 54 1.3 664 6.4 17 0...6 141 2.8 27 0.manja teretna vozila.3 M6 Legenda: A1.3 124 2.2 119 2.2 3654 84.7 51 0. godini 515 IME Oznaka ceste ..2 8 0.5 29 0.0 9151 100% 6747 100% 21 0.motocikli.osobni automobili. A4.teška teretna vozila.autobusi Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.8 211 2.3 4171 84.7 52 1.0 7668 100% 4311 % 18 0.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste) BROJAČKO MJESTO OZNAKA 516 517 Čelebići Salakovac Buna 564 Dračevo Masline A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 10 0.1 8255 81.2 149 2.6 172 2.8 169 2..6 24 0.5 379 7.3 597 6.2 6225 81..0 56 0.4 22 0.6 36 0.kombij s prikolicom i bez prikolice.0 39 0.3 362 5..5 224 5.9 59 1. B4.Tablica 5.2 7 0.2 56 0.2 5435 80.6 247 5.2 145 2.2 9 0.4 85 0. A2. C.4 75 1.0 10168 100% 6574 100% 23 0..3 353 5.2 247 2..6 34 0.osobni automobili s prikolicom.1 6012 80.6 177 2.5 462 7.6 483 5.0 75 0.3 405 5.9 68 1.7 41 0.2 261 2.4 27 0.1 SKUPINA VOZILA M17 M17 M17 68 518 PGDS 100% PLDS 100% 7464 100% M17 M17.7 35 0.6 537 5.3 525 7..6 501 6.2 4341 80..8 201 2.2 196 2..6 32 0..6 56 1.8 165 2..1 7802 81..4 89 0.9 66 1.2 124 2.. B3.srednja teretna vozila. A3.3 289 5..teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom.0 9611 100% 5389 100% 22 0.9 197 2.2 9 0.5 474 7.6 401 5.0 71 0.4 21 0.8 161 3.2 5296 80..7 136 2.

.5 419 2.2 2455 75.4 58 0....7 709 4. A4.5 40 0...7 14459 % 4484 100% 36 0.6 76 1.6 250 6.6 202 1..4 64 0.5 563 3.2 3693 82..2 13176 79.5 70 0.3 967 7.7 364 2.9 256 6.4 59 0.6 16532 100% 12826 100% 37 0..5 452 2.5 114 2.0 133 3.2 186 3..3 8 0.4 20 0.4 1114 7. A2.7 338 7.srednja teretna vozila.zapad Živinice Ljubina M18 M4 Goražde A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 23 0. B3..2 87 1. A3.7 226 7..Tablica 5.0 30 0.7 10564 82.kombij s prikolicom i bez prikolice.2 22 0.6 603 3.1 12264 79..7 182 2...3 23 0.8 272 1..5 22 0.2 5152 82.osobni automobili s prikolicom.0 103 1.4 108 3.2 11891 82.6 70 2.0 680 4.5 60 0.9 127 2.osobni automobili.1 212 1.5 22 0.0 201 1.8 26 0. B4.6 102 2.3 50 0..0 235 7.6 71 1.teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom.4 1206 7.4 46 0.3 3961 100% 15 0.manja teretna vozila. B2.4 3101 78.4 17 0.8 238 1.3 1137 7..1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste) BROJAČKO MJESTO OZNAKA 556 522 Tuzla .6 430 3. B1.4 74 1.9 SKUPINA VOZILA M18 M18 69 536 PGDS 100% PLDS 100% 15417 16532% M20 Legenda: A1.6 230 1.autobusi Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.motocikli.6 483 7.6 381 3.4 394 2. godini 562 IME Oznaka ceste .teška teretna vozila.9 98 3.7 6264 100% 3240 100% 16 0. C.3 24 0.3 7 0.

.

GODINI 10.BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIM CESTAMA FEDERACIJE BiH U 2007.4 ODABRANI PODACI KONTINUIRANOG AUTOMATSKOG BROJANJA SAOBRAĆAJA .

UTO.8 . PET. GODINI ČET. Broj ceste: M 1.BROJ VOZILA 400 300 200 370 403 353 335 416 373 358 394 350 333 387 300 250 200 150 100 100 50 0 0 2 Ljetni Godišnji Izvanljetni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 PON. SUB. PGDS 12000 72 10000 PGDS = 8290 BROJ VOZILA 8000 6000 4000 2000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. NED.Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 346 333 400 600 406 450 365 700 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 316 298 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 321 306 531 Previle Godina: 2007. SRI.Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca . godini BROJ VOZILA 500 359 343 350 Napomena: . DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007.

10 UTO. godini 531 Previle Godina: 2007. RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 2 5 PET. 7 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 0 1 6 4 V VI 22 13 7 0 I VRŠNI SAT 8 73 II II IV VII VIII IX X XI XII .8 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 60 37 55 50 BROJ SATI 31 28 25 40 40 22 21 20 10 19 0 6 1 16 42 30 22 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 13 3 10 35 321 1076 7 4 573 1086 720 60 797 1108 1 0 200 400 600 800 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1497 1000 1200 1544 1400 1600 BROJ SATI 4 48 50 1800 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 34 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 40 40 20 31 29 27 30 13 12 10 12 PON. Broj ceste: M 1.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. 80 80 70 4 60 50 40 27 30 23 17 20 0 20 0 15 0 10 0 10 50 1 SUB. ČET. 8 6 90 NED. SRI.

Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca .Ljetni Godišnji Izvanljetni 500 400 PON. NED. Broj ceste: M 4 . ČET.Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 559 511 493 700 900 565 518 502 1000 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 552 494 474 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 561 505 486 549 Kraševo Godina: 2007. GODINI PET. SRI. PGDS 18000 74 16000 14000 PGDS = 12053 BROJ VOZILA 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. 400 300 200 300 200 100 100 0 0 2 441 383 364 BROJ VOZILA 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. godini BROJ VOZILA 500 700 Ljetni Godišnji Izvanljetni 616 568 551 600 800 585 537 519 Napomena: . SUB. UTO.

8 50 8.8 0 35 34 ČET. SUB.2 17 20 10 19 14 9 6 14 14 XI XII 8 2 20 0 15 0 10 0 50 1 31 30 13 8 5 28 23 10 22 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 40 0 I VRŠNI SAT 8 75 II II IV V VI VII VIII IX X .4 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 9. 20 SRI.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. 29 30 21 20 PON. NED. Broj ceste: M 4 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 35 34 30 BROJ SATI 37 31 28 25 35 32 28 25 25 18 20 15 6 5 19 1 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 13 10 84 474 4 556 597 0 200 400 600 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1474 950 888 832 70 1039 1 800 61 1866 60 1000 1200 1400 1600 1800 2000 50 BROJ SATI 4 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 40 10 10 9.6 9. godini 549 Kraševo Godina: 2007. 7 9. PET.2 9 60 8.6 40 53 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 3 2 0 7 8. UTO.4 8.

SRI.Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca .Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 336 307 304 400 315 307 306 600 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 293 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 349 319 316 532 Johovac Godina: 2007. ČET. 356 334 330 336 313 310 350 500 Napomena: . NED. 200 243 237 BROJ VOZILA 300 Ljetni Godišnji Izvanljetni 250 200 150 100 100 50 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. SUB. GODINI PET. godini BROJ VOZILA 300 400 330 304 300 PON.UTO. Broj ceste: M 4 . PGDS 14000 76 12000 BROJ VOZILA 10000 8000 PGDS = 6931 6000 4000 2000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.

Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. 14 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 12 10 140 8 120 2 80 60 60 40 0 1 20 0 15 0 10 0 20 50 1 129 100 6 4 5 UTO. godini 532 Johovac Godina: 2007. ČET. SUB. Broj ceste: M 4 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 35 37 34 22 23 BROJ SATI 25 31 28 25 20 17 25 25 20 19 13 15 10 22 5 19 1 5 6 15 20 23 33 35 55 16 13 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 159 689 7 4 357 649 481 200 400 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 920 45 484 738 1 0 3 1 0 600 800 1212 1000 1200 1400 36 35 BROJ SATI 4 41 40 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 31 30 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 31 30 26 25 25 22 19 20 15 10 20 5 0 PON. 7 16 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 18 1 2 VI VII 5 2 0 I VRŠNI SAT 8 77 II II IV V VIII IX X XI XII . PET. NED. SRI.

Broj ceste: M 4. SRI. M 18 .Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca . godini BROJ VOZILA 600 800 Ljetni Godišnji Izvanljetni 594 546 530 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 703 643 623 562 Tuzla .Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 692 659 648 800 695 649 633 1200 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE BROJ VOZILA 600 400 500 400 300 200 200 100 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. NED. 731 688 671 696 659 645 700 1000 Napomena: .zapad Godina: 2007. PGDS 25000 78 BROJ VOZILA 20000 PGDS = 15417 15000 10000 5000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.UTO. 705 654 635 PON. ČET. SUB. GODINI PET.

6 20 26 24 21 7.zapad Godina: 2007.6 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 11 9 0 I VRŠNI SAT 8 79 II II IV V VI VII VIII IX X XI XII . PET. SRI.2 8 30 7. M 18 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 45 40 34 35 BROJ SATI 37 31 28 25 39 34 30 30 24 25 20 15 9 9 9 10 22 11 14 10 11 5 19 0 1 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 13 10 60 782 7 572 486 633 4 1 0 200 400 600 1684 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1983 60 897 1663 BROJ SATI 4 50 50 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 40 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 47 39 40 29 30 24 20 10 8. NED.4 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 8.8 25 7. 8.8 0 PON. SUB. ČET. godini 562 Tuzla . 7 8.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.4 7. Broj ceste: M 4.2 20 0 15 0 10 0 50 1 15 21 19 15 13 14 14 12 12 9 10 5 7 5 UTO.

GODINI PET.2 . SRI.120 109 105 BROJ VOZILA 100 120 PON.Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca . PGDS 6000 80 5000 BROJ VOZILA 4000 PGDS = 2812 3000 2000 1000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. UTO. godini BROJ VOZILA 150 115 105 102 140 115 103 99 Napomena: . ČET. NED.Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 118 107 103 160 200 161 180 142 136 250 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 120 115 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 150 133 127 501 Skokovi Godina: 2007. 100 137 Ljetni Godišnji Izvanljetni 80 60 40 50 20 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. Broj ceste: M 4. SUB.

SUB. UTO.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. 2 0 18 PON. godini 501 Skokovi Godina: 2007. ČET. Broj ceste: M 4. 7 16 14 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 12 10 35 27 25 6 4 2 20 0 15 0 10 0 23 16 15 6 5 50 25 22 20 10 0 1 33 31 30 8 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 14 12 5 19 7 5 24 10 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 34 32 31 28 30 8 4 4 1 0 I VRŠNI SAT 8 81 II II IV V VI VII VIII IX X XI XII . PET.2 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 35 37 25 BROJ SATI 25 31 28 25 22 19 20 15 8 4 16 2 3 2 4 24 45 13 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 171 324 669 647 741 1 0 3 0 1 4 200 400 600 800 1256 886 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1385 90 961 1000 1624 1200 1400 1600 77 80 1800 70 BROJ SATI 4 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 60 53 50 40 25 30 17 20 20 10 14 12 SRI. NED.

NED. PGDS 7000 82 6000 BROJ VOZILA 5000 PGDS = 4303 4000 3000 2000 1000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.2 . GODINI PET. DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007.150 100 ČET.Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca . 218 SRI. 148 139 BROJ VOZILA 200 Ljetni Godišnji Izvanljetni 150 100 50 50 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 PON. SUB. Broj ceste: M 4. godini BROJ VOZILA 250 218 197 189 200 300 201 179 170 Napomena: .Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 201 180 173 350 196 175 168 250 210 400 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 172 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 185 176 551 Ostrožac Godina: 2007. 193 183 UTO.

godini 551 Ostrožac Godina: 2007. UTO. NED. ČET.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. PET.2 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 45 40 34 35 BROJ SATI 37 31 28 25 42 30 29 30 25 25 20 18 15 15 11 9 10 10 22 7 5 19 2 2 0 1 16 1 1 3 13 10 43 150 468 7 527 486 4 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 200 400 600 830 719 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1202 1166 60 856 1965 BROJ SATI 4 56 50 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 40 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 45 40 40 30 20 20 18 15 10 16 6 0 PON. SUB. 7 12 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 10 8 45 39 40 6 35 35 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 14 4 2 32 30 25 22 20 19 20 15 14 12 10 5 20 0 15 0 10 0 5 50 1 0 2 1 1 I II II 3 0 VRŠNI SAT 8 83 IV V VI VII VIII IX X XI XII . Broj ceste: M 4. SRI.

PGDS 7000 84 6000 BROJ VOZILA 5000 4000 PGDS = 3137 3000 2000 1000 0 I 1 II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. GODINI ČET. SRI. PET. DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007.Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca Ljetni Godišnji Izvanljetni 192 250 141 126 300 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 138 119 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 128 116 502 Izačić Godina: 2007. Broj ceste: M 5 .Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca .100 191 179 153 124 113 150 120 110 148 100 50 50 0 0 2 150 115 103 150 166 BROJ VOZILA 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 PON. NED. UTO. godini BROJ VOZILA 200 147 130 250 Napomena: . SUB.

SUB. SRI. 7 12 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 10 8 100 93 90 80 6 70 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 14 4 2 57 60 50 40 30 20 5 20 0 15 0 10 0 10 50 1 0 11 5 1 2 5 7 IX X 11 8 0 I VRŠNI SAT 8 85 II II IV V VI VII VIII XI XII . PET. NED. ČET. godini 502 Izačić Godina: 2007. UTO. Broj ceste: M 5 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 30 37 27 25 25 BROJ SATI 31 28 25 20 18 13 10 10 5 19 0 1 6 16 30 75 13 10 15 12 11 2 3 4 5 6 7 3 8 4 2 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 167 331 7 4 616 564 601 1 0 17 7 1 16 18 16 15 22 200 400 600 952 1074 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1428 80 811 800 1681 1000 1200 1400 1600 1800 63 60 BROJ SATI 4 71 70 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 34 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 50 40 33 30 20 16 12 12 10 6 3 0 PON.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.

Broj ceste: M 5 . DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI ČET. UTO. NED. PET. PGDS 6000 86 5000 BROJ VOZILA 4000 PGDS = 3501 3000 2000 1000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini BROJ VOZILA 200 143 134 250 Napomena: .Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca . SUB.150 100 173 181 148 136 159 146 178 146 135 175 171 100 50 50 0 0 2 150 145 135 BROJ VOZILA 200 Ljetni Godišnji Izvanljetni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 PON.Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 193 250 177 300 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 139 127 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 142 131 552 Ripač Godina: 2007. SRI.

godini 552 Ripač Godina: 2007. 12 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 10 8 80 70 70 6 60 4 2 50 41 40 30 23 20 20 0 15 0 10 0 17 14 10 50 1 0 5 ČET. NED. Broj ceste: M 5 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 35 34 30 BROJ SATI 37 31 28 25 35 30 25 25 24 20 20 17 12 13 15 13 10 22 7 5 19 2 2 0 1 16 1 1 4 25 13 10 101 376 897 7 4 645 604 758 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 200 400 600 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1347 1254 60 953 1 0 2 6 800 1780 BROJ SATI 4 50 50 1000 1200 1400 1600 1800 2000 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 40 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 39 40 29 28 30 23 20 20 11 10 16 0 PON. 7 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 14 14 9 8 4 0 I VRŠNI SAT 8 87 II II IV V VI VII VIII IX X XI XII . SUB. SRI.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. PET. UTO.

godini BROJ VOZILA 600 800 697 648 630 700 1000 Napomena: .Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 654 601 583 800 647 590 571 1200 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 528 461 439 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 673 610 589 554 Travnik Godina: 2007. ČET. Broj ceste: M 5 . PET. GODINI SUB. 697 646 627 BROJ VOZILA 600 500 Ljetni Godišnji Izvanljetni 400 300 200 200 100 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. SRI.400 UTO. 626 574 555 PON. PGDS 20000 88 18000 16000 PGDS = 14164 BROJ VOZILA 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. NED.Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca .

SUB. Broj ceste: M 5 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 50 40 34 36 BROJ SATI 35 31 28 25 29 30 29 32 25 20 12 15 8 10 22 7 2 1 5 19 0 1 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 13 9 35 10 420 7 621 579 584 4 1 0 200 400 600 837 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1368 1417 80 846 2044 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 60 BROJ SATI 4 73 70 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 44 45 37 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 54 50 40 30 30 20 12 14 16 UTO. godini 554 Travnik Godina: 2007. SRI. 8 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 6 50 44 45 40 4 37 35 2 30 25 23 21 20 23 17 15 15 10 0 8 6 20 0 15 0 10 0 50 1 5 5 NED. 12 10 1 PON. 10 ČET.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. PET. 7 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 0 4 2 0 I VRŠNI SAT 8 89 II II IV V VI VII VIII IX X XI XII .

UTO.200 ČET. GODINI NED. 399 380 SRI. godini BROJ VOZILA 600 487 439 423 500 700 428 408 Napomena: . PGDS 16000 90 14000 BROJ VOZILA 12000 PGDS = 10602 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. PET.Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 485 600 800 500 900 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 457 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 435 414 530 Ahmići Godina: 2007. SUB.Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca . Broj ceste: M 5 . 523 473 454 300 523 471 452 400 494 447 429 BROJ VOZILA 500 Ljetni Godišnji Izvanljetni 400 300 200 100 100 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 PON. DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007.

Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini

530 Ahmići
Godina: 2007.
Broj ceste: M 5

RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU

SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
40

50

44

39

40

34
BROJ SATI

35

31
28
25

28

30
25
18

20

18

15
10

22

5
19

4

1

1 1

0
1

16

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

6

13

1
9

10

72

412

1120

7

947

518
562
662

4

80
1144

1
0

200

400

600

RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI

1555

800

1758

1000 1200 1400 1600 1800 2000

59

60

BROJ SATI

4

75

70

BROJ SATI

SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a

46

45

37

UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u

50
40
30
20

14

18

12

13

12

11

PON.

UTO.

SRI.

ČET.

10

SUB.

NED.

10
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI

8
60
6

4

40
33
30

26

9

9

V

VI

15

12

2

20
0

15
0

10
0

50

23

21
20
10

0
1

50

50

2

5

PET.

7

BROJ SATI

SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a

0
12

0
I

VRŠNI SAT

8

91

II

II

IV

VII

VIII

IX

X

XI

XII

BROJ VOZILA

500
400
300
200

462

511
443
425

ČET.

535
487
474

SRI.

Ljetni
Godišnji
Izvanljetni

400
300
200
100

100

0

0

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3

PON.

UTO.

DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI

PET.

SUB.

NED.

PGDS

16000
92

14000

BROJ VOZILA

12000

PGDS = 10746

10000
8000
6000
4000
2000
0

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

DANI / MJESECI

VII

IX

X

XI

XII

Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini

BROJ VOZILA

600

469
460
457

500

700

507
473
464

Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca

509

600

800

447
430

900

PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE

377
357

Ljetni
Godišnji
Izvanljetni

PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)

482
444
434

546 Tičići
Godina: 2007.
Broj ceste: M 5, M 17

Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini

546 Tičići
Godina: 2007.
Broj ceste: M 5, M 17

RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU

SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
40

60

37

55

50

46

BROJ SATI

31
28
25

37

40
30

10

19

0

9

7

4 4
1

16

19

18

20

22

2

3

4

5

6

7

8

1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

6

13
1

10

32

238

7

1188
721
580
537
637

4
1
0

200

400

600

800

RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI

1515
100

957
1000

1200

1400

1600

80

1800

70

BROJ SATI

4

93

90

1600

BROJ SATI

SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a

34

UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u

60
50
40

31

30

30

30

20

12

10

3

5

PON.

UTO.

8

10

SRI.

8

PET.

SUB.

NED.

RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI

6

50

46

45
40
4

35

2

28

30
25

22

17

20
0

15
0

10
0

50

5
1

12

10

0

20

20

20
15

5

ČET.

7

BROJ SATI

SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a

0

6

7

II

II

12

8

2

0
I

VRŠNI SAT

8

93

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

235 222 312 282 271 ČET.Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca . GODINI PET. godini BROJ VOZILA 300 400 274 262 350 500 Napomena: . NED.Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 310 400 312 600 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 271 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 275 262 545A Podlugovi Godina: 2007. UTO. Broj ceste: M 5. PGDS 10000 94 9000 8000 BROJ VOZILA 7000 PGDS = 6731 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. SUB. M 17 . 355 SRI. 317 303 322 289 277 200 323 290 279 BROJ VOZILA 300 Ljetni Godišnji Izvanljetni 250 200 150 100 100 50 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 PON. DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007.

Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. PET. godini 545A Podlugovi Godina: 2007. 3 2 SUB. 7 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 0 4 5 I II 12 8 0 VRŠNI SAT 8 95 II IV V VI VII VIII IX X XI XII . 12 ČET. UTO. Broj ceste: M 5. 10 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 8 40 6 34 35 30 30 4 2 27 23 25 16 15 20 0 15 0 10 0 5 50 1 0 23 20 10 8 10 5 SRI. M 17 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 70 37 34 54 BROJ SATI 50 31 28 25 40 32 30 24 21 20 22 10 19 0 2 3 1 16 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 3 6 34 13 10 200 567 7 784 653 631 740 886 4 1 0 200 400 600 800 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1008 1142 140 1871 1000 1200 1400 1600 1800 2000 100 BROJ SATI 4 128 120 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 63 60 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 80 60 40 14 27 25 20 8 7 PON. NED.

Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 316 400 336 600 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 256 241 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 291 277 545B Podlugovi Godina: 2007. M 17 . SUB.Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca . godini BROJ VOZILA 300 400 278 265 350 500 Napomena: . 341 306 293 322 290 278 200 325 294 283 BROJ VOZILA 300 Ljetni Godišnji Izvanljetni 250 200 150 100 100 50 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 PON. UTO. 312 280 268 SRI. Broj ceste: M 5. DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. PGDS 10000 96 9000 8000 PGDS = 6856 BROJ VOZILA 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. GODINI PET.297 ČET. NED.

Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. 7 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 0 8 5 5 1 0 I VRŠNI SAT 8 97 II II IV V VI VII VIII IX X XI XII . 10 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 8 40 6 35 35 30 30 4 2 27 25 21 20 15 20 0 15 0 10 0 5 50 1 0 22 20 16 10 10 5 SRI. 12 UTO. M 17 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 120 101 37 100 BROJ SATI 31 28 25 80 71 60 40 22 20 19 0 8 1 16 2 3 4 5 6 7 8 2 1 1 6 5 4 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 13 8 21 69 10 233 673 7 4 200 400 600 80 940 1 0 1311 920 606 631 800 1000 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1614 1528 1200 1400 1600 1800 60 BROJ SATI 4 73 70 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 34 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 50 37 40 30 30 25 22 20 14 10 6 7 SUB. godini 545B Podlugovi Godina: 2007. ČET. PON. Broj ceste: M 5. NED. PET.

PGDS 4000 98 3500 BROJ VOZILA 3000 2500 PGDS = 2324 2000 1500 1000 500 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. SRI. godini BROJ VOZILA 100 120 119 120 140 98 90 Napomena: . GODINI ČET. NED. UTO. PET. DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. Broj ceste: M 6 .Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 126 140 160 120 180 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 82 76 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 97 90 563 Čapljina zapad Godina: 2007.Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca .80 60 103 117 97 89 106 98 119 100 93 116 98 92 BROJ VOZILA 100 Ljetni Godišnji Izvanljetni 80 60 40 40 20 20 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 PON. SUB.

Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. SUB. NED. 7 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 14 10 1 10 5 4 2 IX X 2 0 I VRŠNI SAT 8 99 II II IV V VI VII VIII XI XII . Broj ceste: M 6 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 30 37 25 22 BROJ SATI 31 28 25 22 20 17 15 17 16 24 21 16 12 10 10 22 8 7 5 1 19 2 1 3 1 0 16 1 13 2 4 7 10 1 46 241 794 7 4 580 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 200 400 600 800 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1457 1433 901 724 1 0 2 6 60 1022 1000 1200 1424 1400 BROJ SATI 4 49 50 1600 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 34 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 40 35 33 32 30 23 21 20 7 10 16 0 PON. PET. ČET. UTO. 12 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 10 8 90 82 80 6 70 4 2 60 48 50 36 40 30 20 20 0 15 0 10 0 10 50 1 0 5 SRI. godini 563 Čapljina zapad Godina: 2007.

Broj ceste: M 6. NED. godini BROJ VOZILA 200 178 170 200 250 182 173 300 Napomena: . SRI. PET.Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca . GODINI ČET. UTO. M 17.Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 202 250 210 350 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 177 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 176 167 564 Masline Godina: 2007. PGDS 8000 100 7000 BROJ VOZILA 6000 5000 PGDS = 4311 4000 3000 2000 1000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.217 191 181 227 201 191 205 200 181 172 151 142 BROJ VOZILA 150 Ljetni Godišnji Izvanljetni 150 100 100 50 50 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 PON.3 . DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. SUB.

UTO.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. PET. SRI. 7 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 0 12 1 4 5 IV V 3 0 I VRŠNI SAT 8 101 II II VI VII VIII IX X XI XII .3 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 30 37 BROJ SATI 28 25 21 19 20 14 15 5 19 0 19 14 9 10 22 13 9 10 10 7 5 1 1 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 1 2 6 19 13 10 174 881 7 4 514 200 400 882 600 800 1684 60 1000 1200 1400 1600 1800 2000 50 BROJ SATI 4 66 70 652 1 0 1451 736 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1747 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 34 31 25 24 25 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 40 38 40 30 14 23 20 20 10 7 6 PON. 10 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 8 50 46 45 6 39 40 41 35 4 2 30 23 25 19 20 13 15 10 0 6 20 0 15 0 10 0 50 1 5 5 NED. SUB. M 17. ČET. Broj ceste: M 6. godini 564 Masline Godina: 2007.

UTO. NED.1 . 267 261 259 250 202 192 188 BROJ VOZILA 300 200 150 100 100 50 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. PGDS 10000 102 9000 8000 PGDS = 6813 BROJ VOZILA 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. GODINI PET.Ljetni Godišnji Izvanljetni 200 PON. Broj ceste: M 6.Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 318 305 301 400 307 303 302 600 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 313 298 293 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 319 303 298 519 Polog Godina: 2007. SUB. godini BROJ VOZILA 300 400 Ljetni Godišnji Izvanljetni 334 326 323 350 500 Napomena: .Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca . ČET. SRI.

ČET. Broj ceste: M 6. RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 6 35 33 30 30 31 26 4 25 2 20 18 19 6 9 7 4 20 0 15 0 10 0 5 50 1 0 16 15 10 5 UTO. SUB. 7 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 0 1 0 I VRŠNI SAT 8 103 II II IV V VI VII VIII IX X XI XII . godini 519 Polog Godina: 2007. PET. NED. 10 8 SRI.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.1 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 70 37 34 BROJ SATI 31 28 25 49 46 50 40 32 30 20 22 12 10 1 19 0 1 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 13 2 25 10 162 428 7 4 605 731 790 734 60 1090 1 0 200 400 600 800 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1218 1210 52 1758 1000 1200 1400 1600 1800 2000 BROJ SATI 4 50 50 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 60 60 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 37 40 36 30 25 20 10 12 PON.

UTO. M 16 . Broj ceste: M 15. PGDS 4500 104 4000 3500 BROJ VOZILA 3000 2500 PGDS = 1839 2000 1500 1000 500 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca . SRI. NED. SUB. DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007.Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca Ljetni Godišnji Izvanljetni 117 140 160 102 180 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 70 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 66 511 Potočani Godina: 2007. GODINI ČET.80 60 113 109 60 81 83 68 73 72 65 82 93 91 73 66 80 90 BROJ VOZILA 100 40 40 20 20 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 PON. godini BROJ VOZILA 100 120 69 61 120 140 75 Napomena: . PET.

PET. ČET. 7 16 14 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 12 10 140 8 120 4 2 80 60 49 40 0 20 0 15 0 10 0 20 50 1 116 100 6 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 19 15 5 22 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 31 7 5 19 19 20 34 20 2 1 I II 8 1 2 V VI 3 4 IX X 10 4 0 VRŠNI SAT 8 105 II IV VII VIII XI XII . SRI. godini 511 Potočani Godina: 2007. Broj ceste: M 15. NED. M 16 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 25 23 21 21 37 BROJ SATI 28 25 14 15 13 10 6 4 1 1 5 8 17 32 67 105 16 13 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 194 319 563 730 754 878 200 400 600 800 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1040 1127 60 1041 1 0 3 2 1 19 4 1000 1200 1505 1400 48 50 1600 BROJ SATI 4 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 43 40 35 27 30 20 20 10 18 0 16 PON.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. SUB. 17 14 UTO.

Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca . GODINI ČET. godini BROJ VOZILA 300 177 165 250 218 Napomena: .300 200 150 218 250 189 166 212 214 198 178 165 200 178 162 BROJ VOZILA 250 Ljetni Godišnji Izvanljetni 150 100 100 50 50 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 PON.jug Godina: 2007. DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. PGDS 9000 106 8000 7000 BROJ VOZILA 6000 5000 PGDS = 4348 4000 3000 2000 1000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. SUB. Vakuf . UTO. NED. SRI. Broj ceste: M 16 .Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 177 163 350 213 258 400 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 156 135 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 226 542 D. PET.

PET. godini 542 D. ČET. 7 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 14 13 10 3 4 1 X XI 8 0 I VRŠNI SAT 8 107 II II IV V VI VII VIII IX XII . NED.jug Godina: 2007. 12 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 10 8 120 105 100 6 4 2 60 46 40 9 1 20 0 15 0 10 0 50 1 80 20 0 5 UTO. SRI.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. SUB. Vakuf . Broj ceste: M 16 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 35 34 30 BROJ SATI 37 31 28 25 37 28 24 23 25 20 9 5 6 5 5 5 19 23 15 14 15 10 22 2 2 1 1 0 1 16 13 3 7 10 50 144 308 685 7 4 769 831 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 1 200 400 600 800 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1293 1304 937 70 925 1000 1503 1200 1400 60 1600 50 BROJ SATI 4 62 60 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 40 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 40 30 22 21 20 16 15 13 7 10 0 PON.

GODINI ČET.Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 347 327 450 600 400 355 338 500 411 700 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 319 290 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 348 325 526 Karuše Godina: 2007. PET. SUB. Broj ceste: M 17 .Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca . PGDS 16000 108 14000 BROJ VOZILA 12000 10000 PGDS = 8611 8000 6000 4000 2000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. NED. UTO. godini BROJ VOZILA 400 400 400 500 364 345 Napomena: .BROJ VOZILA 300 200 396 452 450 395 373 408 383 355 350 Ljetni Godišnji Izvanljetni 300 250 200 150 100 100 50 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 PON. SRI.

8 SUB. 7 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 0 11 11 X XI 0 I VRŠNI SAT 8 109 II II IV V VI VII VIII IX XII .Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. Broj ceste: M 17 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 45 40 34 35 BROJ SATI 37 31 28 25 37 30 22 28 27 20 15 15 13 9 6 5 19 39 24 25 10 1 1 0 1 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 13 6 10 46 239 608 7 4 595 763 741 1 0 200 400 600 800 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1402 1395 70 1000 1000 61 1200 1200 60 1400 1600 49 50 BROJ SATI 4 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 40 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 40 30 18 20 12 22 18 20 SRI. 10 UTO. 12 10 PON. RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 6 120 105 100 4 2 80 60 40 21 5 3 20 0 15 0 10 0 50 1 24 20 20 0 5 PET. ČET. godini 526 Karuše Godina: 2007. NED.

godini BROJ VOZILA Napomena: . GODINI ČET.Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca .300 200 334 378 392 342 323 356 348 312 287 300 315 299 BROJ VOZILA 350 400 Ljetni Godišnji Izvanljetni 250 200 150 100 100 50 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 PON. PGDS 12000 110 10000 BROJ VOZILA 8000 PGDS = 7351 6000 4000 2000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. SUB. DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. UTO.Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 303 287 400 500 347 307 293 450 361 600 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 264 239 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 301 280 525 Maglaj Godina: 2007. PET. SRI. NED. Broj ceste: M 17 .

Broj ceste: M 17 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 60 37 48 50 BROJ SATI 31 28 25 40 35 28 30 22 22 20 22 10 19 0 18 13 7 6 1 1 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 13 3 10 61 246 693 7 4 608 735 80 760 1067 1 0 200 400 600 800 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1511 1440 1000 1200 1333 1400 1600 60 BROJ SATI 4 73 70 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 34 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 50 37 40 29 30 21 20 12 15 13 12 UTO. SRI. 10 PON. 10 ČET. PET. 7 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 0 22 9 6 3 0 I VRŠNI SAT 8 111 II II IV V VI VII VIII IX X XI XII . godini 525 Maglaj Godina: 2007. SUB. 8 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 6 120 100 100 4 2 80 60 40 25 4 20 0 15 0 10 0 50 1 16 15 20 0 5 NED.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.

GODINI PET. 516 492 UTO.Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 520 458 438 700 800 541 900 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 400 372 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 465 441 547 Zenica Godina: 2007.400 300 485 541 ČET. NED. SUB.Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca . godini BROJ VOZILA 500 600 536 480 460 600 700 533 486 470 Napomena: . DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. PGDS 18000 112 16000 14000 BROJ VOZILA 12000 PGDS = 11229 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. 470 443 BROJ VOZILA 500 Ljetni Godišnji Izvanljetni 400 300 200 200 100 100 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 PON. Broj ceste: M 17 . 580 SRI.

7 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 0 3 16 3 15 7 7 0 I VRŠNI SAT 8 113 II II IV V VI VII VIII IX X XI XII . godini 547 Zenica Godina: 2007. UTO. NED. RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 2 5 SRI. 6 SUB. Broj ceste: M 17 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 70 37 34 BROJ SATI 50 31 28 25 38 40 31 26 30 21 20 22 19 11 7 10 3 1 2 1 0 1 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 13 1 19 10 227 952 7 1144 643 614 740 4 100 1062 1 0 200 400 600 800 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1788 80 1000 1200 1400 1600 1800 2000 70 BROJ SATI 4 87 90 1570 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 59 60 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 60 50 40 20 12 28 25 30 12 14 PON.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. 28 6 10 10 8 ČET. 80 67 70 60 4 50 38 40 27 30 17 20 0 20 0 15 0 10 0 10 50 1 PET.

PET. SUB.Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca . godini BROJ VOZILA 500 400 500 600 313 284 Napomena: .300 509 352 373 323 470 366 328 407 421 333 301 300 322 294 BROJ VOZILA 400 400 200 200 100 100 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 PON. SRI. UTO. NED. GODINI ČET. Broj ceste: M 17 .Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca Ljetni Godišnji Izvanljetni 528 600 700 428 800 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 293 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 314 276 521 Tarčin Godina: 2007. DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. PGDS 18000 114 16000 14000 BROJ VOZILA 12000 10000 PGDS = 8133 8000 6000 4000 2000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.

12 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 10 8 80 73 66 70 6 60 4 2 50 40 30 20 20 11 15 13 20 0 15 0 10 0 10 50 1 0 5 PET.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. NED. 7 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 14 1 1 X XI 0 I VRŠNI SAT 8 115 II II IV V VI VII VIII IX XII . godini 521 Tarčin Godina: 2007. ČET. Broj ceste: M 17 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 45 40 34 35 BROJ SATI 37 31 28 25 39 38 30 24 25 18 15 11 11 8 6 3 1 2 1 2 1 2 5 19 25 20 10 22 6 1 1 0 1 1 16 4 6 28 51 100 13 10 258 7 4 583 573 1221 1167 702 1 0 200 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 400 600 800 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1638 80 908 1000 1520 1200 1400 1600 1800 60 BROJ SATI 4 75 70 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 40 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 53 50 50 40 30 20 16 10 7 8 6 UTO. 1 0 PON. SRI. SUB.

PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE

200

200

276
229

368
272
236

308

317
236
206

250

231
205

301

300

222
196

BROJ VOZILA

300

350

150
100

100

50
0

0

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3

PON.

UTO.

SRI.

DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI

ČET.

PET.

SUB.

NED.

PGDS

14000
116

12000

BROJ VOZILA

10000
8000
PGDS = 5918

6000
4000
2000
0

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

DANI / MJESECI

VII

IX

X

XI

XII

Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini

BROJ VOZILA

400
400

404

450
328

Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca

434

500

500

267

600

Ljetni
Godišnji
Izvanljetni

211

Ljetni
Godišnji
Izvanljetni

PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)

222
187

514 Raštelica
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17

Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini

514 Raštelica
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17

RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU

SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA

40
35

34

30
BROJ SATI

37

31
28
25

34
31
28

25

21

20

17

15

11

10
22
19

13

11
8

7

5

1 1

3

1 2 2 1

4 3

1

0
2
4
7
16
23
54
67

16
13
10

1

141

324

7

571

4

1010
673
709

1
0

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

6

200

400

600

800

1217

RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI

1404
90

973
1000

1565
1200

1400

1600

70

BROJ SATI

4

77

80
1800
BROJ SATI

SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a

40

UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u

60

51

48

50
40
30
20

18

10

16

8

8

PON.

UTO.

SRI.

ČET.

SUB.

NED.

14
12

RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI

10
100
8

88

90
80

6

72

70

4
2

60
50
40
30
20

0

8

20
0

15
0

10
0

50

1

10

5

PET.

7

BROJ SATI

SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a

8

0

12

13
6

1

0
I

VRŠNI SAT

8

117

II

II

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

300

476
311

344
294

461
386
298
266

380
295
266

300

374

400

286
257

BROJ VOZILA

400

Ljetni
Godišnji
Izvanljetni

200

200

100

100

0

0

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3

PON.

UTO.

SRI.

DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI

ČET.

PET.

SUB.

NED.

PGDS

16000
118

14000

BROJ VOZILA

12000
10000
PGDS = 7464

8000
6000
4000
2000
0

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

DANI / MJESECI

VII

IX

X

XI

XII

Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini

BROJ VOZILA

500

406

500

600

Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca

479

600

353
313

700

PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE

256

Ljetni
Godišnji
Izvanljetni

PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)

291
254

515 Čelebići
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17

ČET. Broj ceste: M 17 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 35 37 34 26 BROJ SATI 25 31 28 25 13 12 15 9 10 5 19 0 5 7 32 57 13 10 9 7 2 3 4 5 6 7 8 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 131 344 640 7 4 593 200 400 600 1192 931 703 1 0 15 3 1 2 2 1 2 1 16 23 20 21 20 22 800 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1549 70 976 1000 1600 1200 1400 1600 62 61 SUB. SRI.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. 7 12 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 10 8 100 92 90 80 6 70 70 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 14 4 2 60 50 40 30 20 0 10 5 20 0 15 0 10 0 50 1 10 11 11 5 1 0 I VRŠNI SAT 8 119 II II IV V VI VII VIII IX X XI XII . 1800 50 BROJ SATI 4 58 60 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 31 30 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 40 30 20 16 10 7 6 5 UTO. PET. 1 0 PON. NED. godini 515 Čelebići Godina: 2007.

GODINI ČET.Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca . NED. DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. UTO. PET. PGDS 16000 120 14000 BROJ VOZILA 12000 10000 8000 PGDS = 6574 6000 4000 2000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 401 450 500 432 500 Ljetni Godišnji Izvanljetni 255 600 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 221 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 302 262 516 Salakovac Godina: 2007.200 250 444 279 304 342 335 365 349 265 231 300 258 228 300 350 251 221 400 256 218 BROJ VOZILA 400 200 150 100 100 50 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 PON. Broj ceste: M 17 . SRI. godini BROJ VOZILA Napomena: . SUB.

SRI. ČET. PET. godini 516 Salakovac Godina: 2007. UTO. 7 14 12 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 10 100 8 90 90 82 80 6 BROJ SATI 70 4 2 60 50 40 30 20 0 20 0 15 0 10 0 50 1 11 9 10 5 4 2 0 16 SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 7 10 6 2 0 I VRŠNI SAT 8 121 II II IV V VI VII VIII IX X XI XII . NED. SUB. Broj ceste: M 17 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 30 37 25 23 24 24 BROJ SATI 31 28 25 20 15 15 15 13 9 10 12 11 6 6 6 22 8 12 8 6 5 1 19 1 0 1 2 4 15 15 43 96 16 13 10 1 167 338 7 4 603 533 901 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 200 400 600 800 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1448 895 90 673 1044 1 0 2 6 1000 1200 1538 1400 1600 1800 67 70 BROJ SATI 4 79 80 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 34 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 60 50 40 40 30 20 18 1 PON.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.

DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. UTO.200 448 272 301 373 412 304 264 250 250 278 242 300 273 241 BROJ VOZILA 300 350 Ljetni Godišnji Izvanljetni 200 150 100 100 50 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 PON. PET. SUB. GODINI ČET. godini BROJ VOZILA 400 368 400 500 270 237 Napomena: . NED. PGDS 16000 122 14000 BROJ VOZILA 12000 10000 8000 PGDS = 6747 6000 4000 2000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. Broj ceste: M 17 . SRI.Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 369 450 600 441 500 391 700 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 213 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 277 239 517 Buna Godina: 2007.Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca .

NED. 7 14 12 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 10 100 8 93 90 81 80 6 70 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 15 10 5 7 4 2 60 50 40 30 20 0 14 20 0 15 0 10 0 50 1 10 5 18 17 16 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 34 4 4 IV V 4 0 I VRŠNI SAT 8 123 II II VI VII VIII IX X XI XII . Broj ceste: M 17 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 25 23 23 37 20 BROJ SATI 31 28 25 15 22 19 0 13 12 11 9 8 7 8 7 7 5 1 4 7 20 21 48 103 16 13 10 1 208 376 602 1077 868 570 591 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 200 400 600 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1354 80 1173 1 0 2 6 4 800 1000 1200 1710 1400 1600 71 70 1800 62 60 BROJ SATI 4 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 50 40 30 24 16 20 18 10 10 10 UTO. godini 517 Buna Godina: 2007. SUB. PET.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. SRI. 7 0 16 PON. ČET.

SUB. PET. godini BROJ VOZILA 300 400 218 192 293 350 500 Napomena: . GODINI ČET.Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 351 400 213 186 600 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 175 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 317 518 Drečevo Godina: 2007. PGDS 12000 124 10000 BROJ VOZILA 8000 6000 PGDS = 5389 4000 2000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. Broj ceste: M 17 . SRI. NED.200 363 222 239 295 297 321 238 208 198 200 219 191 250 222 192 BROJ VOZILA 300 Ljetni Godišnji Izvanljetni 150 100 100 50 0 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 PON. DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007.Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca . UTO.

PET. 7 14 12 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 10 120 8 99 100 6 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 17 15 0 1 2 7 15 43 72 118 210 309 7 4 2 20 0 15 0 10 0 50 1 80 80 60 40 20 0 5 21 19 20 5 19 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 34 13 1 3 IV V 4 0 I VRŠNI SAT 8 125 II II VI VII VIII IX X XI XII . NED. godini 518 Drečevo Godina: 2007. UTO. SUB.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. 8 10 0 16 PON. ČET. Broj ceste: M 17 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 30 37 27 25 25 22 BROJ SATI 31 28 25 22 17 16 13 10 4 10 9 8 9 8 5 3 4 5 1 1 508 439 0 200 400 944 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1600 1097 80 545 600 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1088 800 1759 68 70 1000 1200 1400 1600 1800 2000 60 BROJ SATI 4 2 6 1 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 55 50 40 30 22 20 20 18 14 13 SRI.

godini BROJ VOZILA 500 800 Ljetni Godišnji Izvanljetni 622 548 520 644 588 567 606 544 521 623 558 536 603 600 1000 Napomena: .400 400 300 200 200 100 0 0 2 429 405 BROJ VOZILA 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 PON.Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca 534 511 700 615 1200 PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE 499 Ljetni Godišnji Izvanljetni PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu) 541 516 556 Živinice Godina: 2007.Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca . PET. UTO. SRI. NED. PGDS 18000 126 16000 14000 PGDS = 12826 BROJ VOZILA 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 I II III IV V VI VII DANI / MJESECI VII IX X XI XII Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. SUB. Broj ceste: M 18 . GODINI ČET. DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007.

4 5 SUB.8 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO MJESECIMA U GODINI 8.4 90 85 80 8. NED. 8.4 10 9. SRI. Broj ceste: M 18 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO SATIMA U DANU SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA 40 35 34 30 BROJ SATI 37 31 28 25 22 33 32 26 23 25 20 13 15 4 5 19 0 1 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 13 10 8 282 1341 7 636 543 4 932 0 200 400 600 800 RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI PO DANIMA U SEDMICI 1517 60 760 1025 1 52 1716 50 1000 1200 1400 1600 1800 2000 BROJ SATI 4 UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u 38 40 36 36 30 23 20 9.8 7.2 70 8 7. PET.6 8. UTO. godini 556 Živinice Godina: 2007.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.2 0 15 PON.6 60 50 40 30 25 24 22 20 20 0 15 0 10 0 10 50 1 7. 7 9 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 37 32 10 BROJ SATI SATNI SAOBRAĆAJ KAO % PGDS-a 40 13 4 4 6 V VI 12 5 0 I VRŠNI SAT 8 127 II II IV VII VIII IX X XI XII . ČET.

.

BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIM CESTAMA FEDERACIJE BiH U 2007. GODINI 10.5 BROJ VOZILA PO GODINAMA NA MAGISTRALNIM CESTAMA FEDERACIJE BiH .

godine / ** . 6313** 5350** 3531** Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.Sovići 2 Gorica R 5900** Sovići .H.procjenjeno na osnovu podataka iz 2006.H. M 17 M 5.Klobuk 9 Klobuk .Kamenica 8 Izačić K 2861 Bihać . .Ćoralići 7 Skokovi K 2600 Cazin .Karuše 10 Kreševo K 11600 Johovac . M 17 M6 M6 M6 Legenda: PGDS 2006.Bosanski Petrovac 20.73 Vrtoče P 1700* Gornje Bravsko . Srebrenik .44 Ostrožac K 3962 Izačić gr.sjever R 3300** K – kontinualno brojanje vozila.procjenjeno na osnovu podataka iz 2005.Šićki Brod 28.H.2 M 4.Ripač 8 Ripač K 3300 Vrtoče .Kalesija 8 Kalesija P 8200* Skokovi .54 MGP Klek P 4800** Neum . M 17 M 5.Nević Polje 7 Travnik K 13194 Vitez .Kaonik 7 Ahmići K 9948 Kaonik .Srbljani 11.Dubrovnik gr. P – povremeno brojanje vozila * . M 17 M 5. . M 18 M4 M 4.34 Lašva P 7700 Lašva .2 Previle K 7732 Split gr.Grude 12 Bobanova Draga R 5000** Grude .Tuzla 8 Tuzla zapad K 14600 Međaš .8 M2 M2 M4 M4 M 4.Visoko 8 Podlugovi K Podlugovi .Podlugovi 8 Podlugovi K 11900 Podlugovi .H .Tablica 8.Jošanica 11 Ilijaš P 13600 Gorica gr.Lašva 5. R.Turbe 26 Komar P 2600 Travnik .1.Lanište 3 Bravsko P 1200 Jajce . M 16 M5 M5 M5 M5 M 5. R.2 M5 M5 M5 M5 M 5. godine 8290 5136** 4708** 12053 6931 15417 8768 2812 4303 3137 3501 1726 3032 3006 14164 10602 8415 10746 9152 6731 6856 Dionica Duljina (km) Naziv brojačkog mjesta Vrsta brojanja nepouzdani pod. M 1. M 17 M 5. godini 130 531 701 702 549 532 562 535 501 551 502 552 505 506 527 529 554 530 555 546 523 545 A 545 B 544 801 802 803 Cesta . R. 5. R.Donji Vakuf 33 Vinac P 2900 Donji Vakuf . Broj vozila po godinama na magistralnim cestama Federacije BiH Oznaka br. PGDS 2007.Kakanj 15 Tičići K 10076 Kakanj .83 MGP Bistrina P 4400** Jelah .Neum 3.Lukavac 26 Johovac K 6700 Šički Brod .Visoko 17 Kakanj P 8600 Visoko . mj.

M 15 M 6. godini 131 520 805 563 704 564 706 508 510 808 809 810 519 708 503 504 537 507 509 511 510 808 812 527 542 512 511 528 709 Cesta .Posušje 2.1.1.8 Posušje P 2300 Posušje (raskršće Vir) . M6 M6 M6 M6 M 6. M17.2 M 16.Bosanska Krupa 22 Bosanska Krupa P 1800 Svilaj .1 M 6.2 Legenda: Duljina (km) PGDS 2006.Šuica 14.Vitina 6 Klobuk P 3300 Vitina . godine / ** .1 M 15. Vakuf jug K 4200 Raskršće Rilić . 21. mj.Srbljani 12 Kostela P 6200 Srbljani .Čapljina 17. Broj vozila po godinama na magistralnim cestama Federacije BiH Oznaka br. 4.Tablica 8.2 Ričina R 6000** Posušje . M 6. M 5 M 16 M 16 M 16.2 Račina R 6000** Posušje .06 Uzinovići R 1050** Kazanci . M 15 M 16.Privalj 23 Vranić R 2500** Privalj .3 Polog K 6400 Gnojnice . PGDS 2007.1 M 14.1. M 15 M 6.42 Kupres K Šuica .Posušje (raskršće Vir) 29.3 M6 M 6.15 Drečevica R 1250** Bihać .Priluka 29 Kazanci K 650 Kolo .Ljubinje R.1 M 6.raskršće Varvara 20 Makljen P 1700** K – kontinualno brojanje vozila.Nevesinje R.Donji Vakuf 33 Vinac P 2900 Donji Vakuf . P – povremeno brojanje vozila * . godine 3681 7597** 2324 3852** 4311 1124** 2543 6420** 2675** 9523** 6813 1338** 6652 1594 1057 785 663 1839 2543 6420** 2033** 3006 4348 1839 3950 1819** Dionica Naziv brojačkog mjesta Vrsta brojanja Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.procjenjeno na osnovu podataka iz 2006.Mostar (raskršće Čitluk) 20.Šuica 24 Potočani K 1700 Kolo . Klobuk . M 16 M 15.Odžak 24 Svilaj P 950 Bosanski Petrovac .Priluka 25.Stolac 5 Masline K 4000 Stolac . M 6.1 M 6.procjenjeno na osnovu podataka iz 2005.Posušje 2.S.S.8 Posušje P 2300 Posušje (raskršće Vir) .Široki Brijeg 6 Visoka Glavica R 8900** Široki Brijeg .2 M 15 M 15.Gornji Vakuf 19 Bugojno P 3900 Gornji Vakuf .1 M 15 M 16.7 Priluka P 600* Livno .Pasjak 19 Kolunić P 700 Glamoč .Posušje (raskršće Vir) 29.Bugojno 12 D.Masline 19 Domanovići P 3600** Masline .Ljubuški 9 Proboj R 7100** Ljubuški .Kutleše 4 Osoje R 1900** Jajce .Livno 24 Potočani K 1700 Bugojno .63 Čapljina zapad K 2300 Tasovčići .1 M 14 M 14 M 14.1 M 6.

procjenjeno na osnovu podataka iz 2005.Jošanica 8 Podlugovi K Podlugovi . 3.Šićki Brod 8 Tuzla zapad K 14600 Raskršće Šerići .Cerovica 23 Cerovica . M 5 M 17. M 5 M 17.3 M 17. mj.Opuzen gr. Prozor .Ostrožac 13 Čelebići K 6800 Ostrožac . Broj vozila po godinama na magistralnim cestama Federacije BiH Oznaka br.1.Podlugovi 8 Podlugovi K 11900 Podlugovi . 8133 5918 7464 7062** 6574 10058** 12947** 13696** 6747 5564** 5389 4280** 2354** 4311 171** 589** 642** 15417 12826 Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.Maglaj 21 Karuša K 7800 Maglaj .07 Priboj K 2400 Tuzla . 1625 8611 7351 11229 10746 9152 6731 6856 nepouzdani pod. godine / ** .5 MGP Doljani P 4000** Buna .Potoci 36 Salakovac K 6100 Potoci .Tarčin 13 Tarčin K 7571 Tarčin . M 6 M 17. .13 Jablanica P 1600* Karuše .3 M 17.Stolac 5 Masline K 4000 Stolac .Neum 23.Tasovčići 15 Počitelj P 5200** Tasovčići .Jablanica 8.17 Potoci P 9400** Mostar (ulaz) .S.19 Cerovica .Živinice 1.Konjic 25 Raštelica K 5462 Konjic .5 Živinice K 12100 K – kontinualno brojanje vozila.29 Hodovo P 2200** Masline .Tablica 8. R.Masline 19.Simin Han 13. godini 132 513 526 525 547 546 523 545 A 545 B 544 521 514 515 713 516 715 716 717 517 719 518 721 722 564 723 724 725 533 562 556 Cesta .istok R 160** Cerovica .procjenjeno na osnovu podataka iz 2006.Ozimica 8 Maglaj K 6700 Zenica .H.Visoko 17 Kakanj P 8600 Visoko .Hutovo 6.Gnojnice 3 OBI R 12100** Gnojnice . M 5 M 17.2 M 17 M 17 M 17 M 17.Dračevo 7 Dračevo K 4985 Dračevo . M 16.Jablanica 30.84 Zenica K 10311 Lašva .Kakanj 15 Tičići K 10076 Kakanj .3.94 Hutovo R 600** Priboj R. M 4 M 18 Legenda: Dionica Duljina (km) Naziv brojačkog mjesta Vrsta brojanja PGDS 2006.Buna 6 Ortiješ P 12800** Buna .Mostar (ulaz) 10. M 5 M 17. P – povremeno brojanje vozila * .11 Paprasko P 6600** Jablanica .zapad P 550** Hutovo . godine PGDS 2007.Lašva 12.3 M 17.Jošanica 11 Ilijaš P 13600 Hadžići .3 M 18 M 18.Žitomislići 7 Buna K 6177 Žitomislići . M 5 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17.

Broj vozila po godinama na magistralnim cestama Federacije BiH Oznaka br.Duži R.2 Ivanjica P 530** Goražde . P – povremeno brojanje vozila * . Živinice . mj. godine / ** . PGDS 2007.1.Ustiprača 2.S. M 18 M 18 M 18 M 20 M 20 Legenda: Duljina (km) PGDS 2006.Tablica 8. 8.Bjeliš 15 Kladanj K 2700 Olovo .procjenjeno na osnovu podataka iz 2006. godine 4484 567** 3240 Dionica Naziv brojačkog mjesta Vrsta brojanja 133 Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.Semizovac 39 Ljubina P 3700 Ivanjica . godini 557 534 522 726 536 Cesta .43 Goražde P 3000 K – kontinualno brojanje vozila.Vitalj 30 Živinice P 11300 Kladanj .procjenjeno na osnovu podataka iz 2005.

.

BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIM CESTAMA FEDERACIJE BiH U 2007.6 UKUPNO GODIŠNJE EKVIVALENTNO OPTEREĆENJE OD 82 kN . GODINI 10.

.

Kakanj Kakanj .Visoko Visoko .1 M 14.00 8. Petrovac Bos.Kakanj Kakanj .8 M4 M4 M 4.Srbljani Srbljani .Visoko Visoko .Bosanska Krupa Svilaj .Jošanica Hadžići .Bjeliš Olovo .3.00 6.Kamenica Bihać .Kaonik Kaonik . M 5 M 17.Semizovac Goražde . .00 8.Priluka Kolo . Masline Kazanci Posušje Polog Kostela Bosanska Krupa Svilaj Kolunić Priluka Potočani Posušje Vinac D.2 M 16.2 M 17 M 17 M 17 M 17. M 5 M 17.Šićki Brod raskršće Šerići .20 10.00 26.Ustiprača 137 Duljina (km) 28.00 8.00 7.00 17.Vitina Ljubuški . 174214 114955 145662 324005 184269 21521 32931 48962 54516 26876 81236 63174 297662 189781 150630 225839 192339 130919 129392 52900 33399 51251 19739 52881 103581 12199 22214 12224 5146 14275 19739 80539 116484 14275 105831 43538 154138 131584 201001 225839 192339 130919 129392 145582 105936 133599 117676 120767 96471 51251 324005 168098 58768 86809 .Mostar (raskršće Čitluk) Bihać .Jošanica Klobuk .2 M 15 M 15.43 Naziv brojačkog mjesta Previle Kreševo Johovac Tuzla zapad Kalsija Skokovi Ostrožac Izačić Ripač Vrtoče Bravsko Vinac Komar Travnik Ahmići Lašva Tičići Kakoanj Podlugovi Podlugovi Ilijaš Klobuk Čapljina zap. M 17 M 5. M 5 M 17.13 21.Stolac Priboj R.Srbljani Izačić .Šuica Kolo .00 25.00 12.00 29.1. M 17 M6 M6 M 6.80 20.Odžak Bosanski Petrovac . M 4 M 18 M 18 M 18 M 18 M 20 Dionica Srebrenik . Petrovac .00 25.Turbe Travnik .00 7. R.Jablanica Karuše .Skokovi Cazin . 531 549 532 562 535 501 551 502 552 505 506 527 529 554 530 555 546 523 545 A 545 B 544 520 563 564 508 510 519 503 504 537 507 509 511 510 527 542 512 511 528 513 526 525 547 546 523 545 A 545 B 544 521 514 515 516 517 518 564 533 562 556 557 534 522 536 Cesta M 1.S.1 M 6.Maglaj Maglaj .Ostrožac Jablanica . mj.00 8.Posušje (raskršće Vir) Široki Brijeg . Prosječno godišnje ekvivalentno saobraćajno opterećenje na magistralnim cestama Federacije BiH Oznaka br.00 5.42 24.Tuzla Međaš .Posušje (raskršće Vir) Jajce .Visoko Podlugovi .2 M 4.00 33.80 33.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.00 14.00 30.00 17.Ozimica Zenica .Lašva Lašva .1 M 16.Živinice Živinice .00 8.Žitomislići Tasovčići .00 19.Stolac Kazanci .00 19.Karuša Johovac .Čapljina Masline .1 M 14 M 14 M 14. M 17 M 5.1.Livno Bugojno .00 12.2 M5 M5 M5 M5 M 5.00 17.00 24.00 8.Lukavac Šićk i Brod .00 8.00 5.Donji Vakuf Donji Vakuf . M 16 M 15. M17.Ripač Vrtoče – Bos. M 17 M 5.00 2.Podlugovi Visoko .73 21.00 11.Podlugovi Podlugovi . M 5 M 16 M 16 M 16. M 8 M4 M 4.00 26. godini Tablica 9.50 30.Vitalj Kladanj .Nović Polje Vitez . M 16 M5 M5 M5 M5 M 5.00 11. M 15 M 6.30 12.63 5. M 17 M 5.Šićki Brod Jelah .Kalesija Grahovo .Tarčin Tarčin .00 1.Konjic Konjic . M 6 M 18 M 18.34 15.3 M 6.84 15. M 5 M 17. .Bugojno Rskršće Rilić .00 39.Gornje Bravsko Jajce .00 22.00 7.00 13.00 29.Šuica Šuica .00 12.Dračevo Masline .00 13.00 15.00 11. M 5 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M 17 M17.Gornji Vakuf Prozor . Vakuf jug Kupres Potočani Bugojno Jablanica Karuše Maglaj Zenica Tičići Kakanj Podlugovi Podlugovi Ilijaš Tarčin Raštelica Čelebići Salakovac Buna Dračevo Masline Priboj Tuzla zapad Živinice Živinice Kladanj Ljubina Goražde Vrsta brojanja K K K K P K K K K P P P P K K P K P K K P P K K K P K P P P P P K P P K K K P P K K K K P K K P K K K K K K K K K K P K P P Tg 2007.00 8.Donji Vakuf Donji Vakuf .Pasjak Glamoč .Potoci Buna .Lašva Lašva . M 15 M 16.gr.00 13.00 29.H.Podlugovi Podlugovi .70 24.Simin Han Tuzla .44 8.Priluka Livno .00 20.07 8.00 7.00 36. M 6.

.

7 KRATICE KARTA MREŽE MAGISTRALNIH I REGIONALNIH CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE KARTA RAZMJEŠTAJA BROJAČKIH MJESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2007. GODINI 10. GODINI . GODINI KARTA INTENZITETA SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIM CESTAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2007.BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIM CESTAMA FEDERACIJE BiH U 2007.

.

Common abbreviations and terms Kratica Značenje Abbreviation Meaning PGDS prosječni godišnji dnevni saobraćaj AADT Average Annual Daily Traffic PLDS prosječni ljetni dnevni saobraćaj ASDT Average Summer Daily Traffic PDS prosječni dnevni saobraćaj ADT Average Daily Traffic MC magistralna cesta SH State Highway RC regionalna cesta CR County Road AC autocesta M Motorway PAC poluautocesta SM Semi – Motorway AB automatsko brojenje prometa (kontinuirano) ACC Automatic Count (continuous) PAB automatsko brojenje prometa (povremeno) ACP Automatic Count (periodical) NB naplatno brojenje TCTS Traffic Census at Toll Stations po. sr ponedjeljak.1. friday. tuesday.7. nedjelja thursday. srijeda monday. subota. ne četvrtak. ut. utorak.Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. petak. pe. wednesday če.1. saturday. godini Prilog 10. sunday ručno brojenje prometa manual count NS naplatna stanica toll station broj / oznaka ceste road reference number / designation brojačko mjesto counting site način brojanja method of count duljina odsječka section length ukupno total sveukupno overall total udjel share dan day sedmica week mjesec month godina year ulazna naplatna stanica entrance toll station izlazna naplatna stanica exit toll station vrsta vozila vehicle type skupina vozila vehicle class bicikli bycicles mopedi mopeds motocikli motorcycles osobna vozila passenger cars teretna vozila goods vehicles autobusi buses teretna vozila s prikolicom combination trucks tegljači (s prikolicom) truck-tractors (with trailers) traktori i radna vozila tractors and industrial vehicles zaprežna vozila horse-drawn vehicles ostala vozila other vehicles 141 . Temeljne kratice i pojmovi Appendix 10. su.7.

.

1 464 ORAŠJE ŠAMAC ODŽAK 8 17 Kozarac Tukovi 16 4 Polje V. Topola 17 16 10 4 V. N .2 Bjeliš VAREŠ 5 Konjević Polje VLASENICA Šimin potok 9 Tičići 5 13 3 2 Blagaj 2 9 Podkamensko 467 12 13 Bilješevo 15 5 Drinjača 9 444 7 12 7 12 16 1 12 6.3 17 14 23 12 20 Beleuša 7 IĆ KŠ NI N IK ŠI Ć 31 SL AN O 6 42 27 Dobromani 22 TREBINJE 13 8 Duži DU BR OV Župa Aleksina Međa 42 9 Aranđelovo 43 0 G RA H O VO 13 MJERILO 1 : 800 000 K NI Lastva 6 4 3 Hum 7 Grab RA 20 17 425a 7 22 17 7 15 VA ET ER 8 N 5 1 43 GO 3 5a 42 3 K NA 17 42 20 4 3 42 5 2 4 12 2 8 18 8 4 446 12 14 7 2 16.1 6 4a 44 21 26 Stara Bila 23 8 416a ZENICA Kaonik 48 8 Pribelja Vijaka VITEZ Prusac 26 Ponijera 13 15 5 41 0 1 34 DONJI VAKUF Ćate 17 TRAVNIK NOVI TRAVNIK Nević Polje Glavica 5 45 ŠEKOVIĆI 8 8 Dolac 5 6 15 8 40 18 Strojica Stupari Vitaji Stranjani 5 413a 12 7 20 18 Guča Gora 6 Turbe 15 13 17 3a 15 7 17 Preodac Mehurići Torlakovac Strmica BOS. KRUPA Verići Vukosavlje 46 Lamovita 472 Vrhovi 7 Ljubija 3a 40 14 Simići 7 D.8 17 SA VA 9a 12 45 A IN 18 DR 18 14 .1 N.2 Martin Brod 4 17 14 a 08 Priboj 18 14 N.1 22 NEVESINJE 10 Žitomislići Trebižat Prud VIS granica kantona PLJEVLJA 8 Šćepan Polje Klanci 6 5 KARTA MREŽE MAGISTRALNIH I REGIONALNIH CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE regionalna cesta 23 12 42 11 5 ČAPLJINA 1 LJ 20 Zavait 10 3 42 6 8 Teskera 12 PL PE 8 Tjentište 11 6. Orahovica 8 5 13 Klupe 13 .SKA NOV A JA PA N ŽU A SN BO 15 KUZM IN 11 1.1 K Uzdol 418b 31 9 Zeleni Jadar 10 Podlugovi 2 44 10 15 TOMISLAV GRAD Podhum 16 17 20 9 8 41 14 4 KREŠEVO 44 3 14 45 30 2 16 29 Knežina Han Ploča Dusina 437 13 PROZOR 25 SREBRENICA 22 5 . GRAHOVO 413 Šešići 6 Rore 409 27 46 5 44 41 6 11 Vinac MALI ZVORNIK 456a ZVORNIK 6 Vlašić ŠIPOVO Savići Kamenica LOZ D.1 2 48 2 6 5 16 31 411 0a 17 41 OSIJEK SL .K O BA Š 8 10 48 7 0 8 14 BA 8 5 15 40 6 13 7 12 7 8b 40 8 408 47 9 S 7 2 11 VR 478 10 2 47 8 9 11 LAP AC 30 15 7 7 11 4.1 Bočinja 0 41 20 6 13 SRB 14 Simin Han Šićki Brod 8 44 Šiprage 16 4 29 Blatnica 15 11 Pasjak Rogolji Guvno 5 Crna Rijeka MRKONJIĆ GRAD Srnetica 0 41 11 4 4 1 4 6 11 Glavičice 10 8 8 40 27 I AN LJ DO KNEŽEVO Čađavica 5 13 .2 18 Ozimica Potoci DRVAR 6. Kazanci 22 13 5 7 1 BUGOJNO 7 14 Olovske Luke 11 415b GLAMOČ FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 11 18 3 OLOVO 466 BUSOVAČA 25 Tišća 12 11 KAKANJ 6 Bobovac Kraljeva 10 Sutjeska Ćatići 19. Vrh Ljeskovik 12 Domanovići 6 Masline ZEN granica distrikta 15 13 7 OPU broj magistralne ceste 26 10 423 METKOVIĆ OPUZEN 17 PLJEVLJA Ćelebići 6.8 46 0 10 4 SP AČ VA 46 3 10 4 7 2 12 41 3 23 8 6 16 18 11 5 46 23 10 4 41 4 15 19 473 8 .2 47 1 Gudavac Arapuša 4 8 BIHAĆ B. Majdan 8 Pelagićevo GRADAČAC 1 Trn 5 5a Milin Birt 16 2a 36 4 14.1 12 14 11 4 47 14 5 14 A Han Kola Jelašinovci 3 Korčanica Dragalovci 474a 7 18 Rudanka 17 4 Stanari 47 8 Krnjeuša 465a 7 Bušletić 13 476 18 ČELINAC S.1 456 6 5 Pribinić KOTOR VAROŠ 4 Jelah 6 14 SREBRENIK 459b 4 22 Bobetino Brdo 5 Čelić 459 GRAČANICA 7 16 Brenice 6 Vršani Bukovica 5 15 17 Velagići 4 2 5 Bukva 8 8 Lanište 3 G.2 14 12 3 LA PA C 13 11 1a 40 10 3b 40 5 5 11 5 SRBIJA 15 KN IN 19 19 9 457 Ograde 3 20 5 30 km 7 4 18 26 426 2 5 Ivanica 8 20 Krivača Krstača LJUBINJE 17. Vijaka 4 14 3 8 3a 40 Ripač 12 Mionica 15 PRNJAVOR Derviši Lončari 5 14. Konjodor 402 22 Srbljani 11 7a 47 12 47 23 12 Moštanica 17 CAZIN 9 Zavalje Knežica 9 Svodna 4 SA VA GRADIŠKA Vrbaška 6 9 Bužim 5 Kamenica Karan 5a 47 4 .2 4 15 Drinovci 42 1 BOSNA I HERCEGOVINA . Caparde 4 Gračanica 55a 15 6 Vitovlje 13 Gostilj 15 Ponir 5 11 Nemila 9 Baraći 41 5a 8 11 3 8 10 A NIC Karakaj 15 4 3 12 9 469 12 Ribnica Bistričak Prilivode 15 KALESIJA 7 46 ICA 6 13 BANOVIĆI LOZN 45 Međaš 469 8 11 Dubrave ŽIVINICE 32 Sapna 9 6 7 31 11 19 JAJCE 40 27 467 ŽEPČE 465 2 Resanovci 4 10 55a ZAVIDOVIĆI 13 Kruševo Brdo 413b Jezero 11 Poljice 7 9 3 5 10 14.2 14 2 .8 15 16 1 44 . Bravsko 10 6a Krupa 15 Sladna 4 8 61 9 4 4 47 16 Ormanica 460 10 29 5 BOS.2 8a 41 13 TS VA 15 Guber 7 8 44 19 16 15 R Varvara 418 16 Ravno Derventa 46 HAN PIJESAK 8 KISELJAK 3 Šuica LJ UB OV IJA BRATUNAC Milići 19 Srednje Gromiljak 443 5 1 14 6 LIVNO J SIN 15 8 17 29 H Priluka 8 454 21 13 BREZA VISOKO FOJNICA 438 GORNJI VAKUF Rilić 6 Prolog 416 12 Sebešić 438 23 7 41 6. Japra 10 5 5 15 404a 5 10 Podnovlje 17 5 Jahovica BOS.1 ČITLUK Tromeđa E OČ LEGENDA: 3 43 Dragočava 4 2 17 6 424 7 Konjske vode Buna Vitina LJUBUŠKI Crveni Grm Ulog 43 9 8 Hamzići 9 KORČULA .1 2 27 12 KUPRES KLADANJ 44 Klokoti Pavlovica Hrbine 6 D. Luka 405 15 LAKTAŠI 25 Omarska MODRIČA . SRBAC 1 14.2 5 2 4. Grkarica Podgradina Gođenje ILIJAŠ 18 1 12 14 A 6. Stijene Semizovac 9 14 Mokronoge Karlov Han 15 11 Jošanica G. 5 KA RL OV AC OKU 400a 401 RAKOVIC A HRVATSKA GLIN SKO A UN 11 Kostajnica VELIKA KLADUŠA SLAVONSKI BROD TOPU AC OV RL KA SLU N IB OJ OVI H. Šeher 26 6 9 Šepak 8 LUKOVAC 465 KLJUČ 11 Janja 459 TUZLA MAGLAJ 4 47 16 10 3 Maslovare 7 4 13 11 9 1 Dokanj Obodnik 6 Ugljevik LOPARE 45 TEŠANJ TESLIĆ 11 17 Podorašje 459 18 11 16 G. Slatina 3 13 DERVENTA Kulina 22 Stijena 3 16.3 4 3 10 6 28 Vranjska 43 1 10 NIKŠIĆ Žegulja Cerovica Hutovo ET 0 432 8 10 10 6 6 426 16 NEUM AC Brljevo 42 Vlahovići MLJ 5 22 1 Berkovići 7 Dračevo 428 jezero 6. Šturlić 14 Dobrljin Todorovo Crnaja 9 Draksenić 11 Orahova 14 ČAN 40 1 14 Vrnograč Grahovo 3 Radića M.2 21 6 410 Sanica 40 7a 11 6 Krnja Jela Karuše 9 460 Brka 6 Bukvik 9 Cerik 15 DOBOJ Šnjegotina 18 22 4 3 Čečava 14 407 14 21 Kulen Vakuf Kamičak 3 7a 40 19 13 Vrtoče Orašac 408b 3 12 Prkosi Kerep Zelinja Paležnica 3 Jošavka Vrhpolje 15 Ukrina .1 5 KALINOVIK 435 14 Metaljka Miljevina 3 18 21 7 Gradac ŠIROKI 2 Sovići 23 42 6.3 458 7 8 470 8 16 4 44 20 439 21 9 15 43 6 4 443a 17 6 15 16 5 5 16 3 A SK 8 BILEĆA 20 Zavala 428 10 NI A ŠT BA 9 44 2 2 7 46 3 1 44 21 AR NA JI BA 16 4 30 0 45 15 11 8 IĆ KŠ NI Trnovica 6 3 10 Ravno DU BR OV 45 10 7 6 MA K 18 4 18 458 45 12 11 1. Sokolovo 12 0 9 41 5 .2 1 419 DRINA 12 7 46 SOKOLAC Borike Bistrica 6a 44 8 17 44 17 8 6 17 Ostrožac 13 Kongora 419a 14 6.3 7 4 Gnojnice C RA GO VR 12 9 FOČA 18 3 Brod na Drini 434a 16 Kljuna MOSTAR Klobuk Orahovlje 2 Grajsoljci Jelašca Luka 20 420 12 Tihaljina područje F BiH 19 Potoci 6. PETROVAC C PA LA D.4 16 4 7 11 5 46 8 6 22 20 41 5 4 7 9 12 5 4 4 18 59 4 461a 21 23 17 15 16 15 15 22 6 8 10 16 11 1. Toplice 4 6 Karanovac 16 9 Dubovsko Johovac 2 Lušci Palanka U N 19 SANSKI MOST 10 22 Užljebić 10 Rača Brodac 9a 45 12 Crnjelovo BRČKO 46 BANJA LUKA 11 G.2 8 12 Stari Majdan 40 5 25 Benakovac Klašnice 13 Obudovac 15 Koprivna 14 Ivanjska 40 O.3 5 3 Rujište 4 GRUDE BRAČ 19 8 18 5a 13 4 7 Odžaci 21 449 11 Ustibar PR ČAJNIČE 19 10 Gorica 9 12 5 2b 7 POSUŠJE 17 I RUDO Uvac 33 15 5 43 12 Kutleše Setihovo 20 36 Česim Glavatičevo 4 36 IMOTSK IMOTSK I 14 11 Vir 7 12 Ustiprača 11 20 5 43 15 Zavelim 420 14 Međeđa DRINA Dobro Polje Vardište Dobrun 5 Renovica 448 22 Jabuka 13 32 8 Mesići Podgrab GORAŽDE Borci ARŽANO UŽ 5 6 12 Blidinje Rakitno E IC 14 18 5 20 Prača 8 KONJIC JABLANICA 451 VIŠEGRAD 467 ROGATICA 12 TRNOVO Aržano magistralna cesta 19 8 10 44 11 24 Stambolčić 7 5 22 Jahorina 13 8 29 7 2a A AŠT NA B BAJI 5 7 .1 3 5 18 Šešlije Zalužani 30 405 15 B.3 19 broj regionalne ceste GACKO 435 22 24 EŠ Čemerno 25 17 474 C.1 9 9 35 Dragotinja Blagaj Ljusina 6 Skočaj 17.1 11 7 10 3 9 4 22 7 10 453 19 2 5 16 5 8 6 2 8 17 433 11 7 45 17 20 19 VLJA 10 PLJE 20 5 29 10 17 CR . Brusnica Trstenci 464 16 Crkvina 4 17 16 4 PRIJEDOR 40 16 Otoka 464a 6 477 5 17 5 22 1 UNA 2 14 20 8 Kobaš 21 Berek Turjak A SAV 4 16 10 40 477 Mrakovica Svilaj BROD 24 10 21 1 4. Orahovica BADOVINCI BIJELJINA 17 Šibošnica 9 7 16 Trbuk D.1 BRIJEG 12 12 0 Privalj 6 6 HVAR . Ilova 6 474 2 16 19 462 4 12 14. STOLAC NIKŠI Ć 6 3 17 427 13 4 granica BiH 432a 4 Avtovac 5 7 vodotok . 417 Kazaginac Prisika 5 Kula Krupac SARAJEVO 5 4 9 418b 20 6 Doljani 12 12 2 44 18 4 Tarčin 16 9 Risovac 22 2 Skelani PALE 8 26 Buturović Polje Kolo SPLIT 2 11 5 12 Podromanija 10 Hreša 19 7 Dariva8 Sumbulovac Ljubogošta 8 10 7 Blažuj 8 Stup 11 15 16 46 VOGOŠČA HADŽIĆI Parsovići Fakovići 45 Žepa C.1 15 7 15 NOVI GRAD 401b I 8 17 0 40 G LI N A Skokovi Gata 8 14 KOZARSKA DUBICA 16 13 3 40 10 6 Tržac Ćoralići 12 9 11 2 4.

1 KOZARSKA DUBICA Dobrljin 1.2 Strmica 5 45 6 413 Šešići Rore 409 Stupari 46 Vlašić Gostilj Vinac Savići Ribnica Kamenica Vitovlje 527 ŠIPOVO Resanovci 456a ZVORNIK Nemila 453 Baraći 41 5a 8 41 5 14 .2 14 8a 525 Obodnik 5 BOS. Vrh Ljeskovik 1 6.1 14. Ilova VR 478 47 7 4 Tukovi ODŽAK 2a 4 Polje 46 PRIJEDOR 40 Otoka 402 Gata Zavalje UNA 14 CAZIN ORAŠJE ŠAMAC 474 462 Konjodor 3 40 Tržac Ćoralići 464 Crkvina N.8 14 Radića M.2 14 505 410 Sanica 40 7a 459 18 Šibošnica D.4 IN Tišća 454 Vijaka ZENICA . Šturlić Crnaja RAKOVIC A Svilaj BROD 1 NOVI GRAD 17 Knežica 47 Vrbaška 7a Karan 5a A SL 15 5 N Todorovo SA VA GRADIŠKA 47 47 0 40 G LI 14 .1 14 Stijena D.8 6 Verići 48 0 14 Lamovita 40 4. GODINI magistralna cesta 716 Gnojnice 708 ČITLUK 805424 8 Ćelebići Kljuna 6.3 19 SARAJEVO 17 Stambolčić Bistrica 6a 44 521 G.2 Benakovac 9a 45 BRČKO 18 4 Mionica Zalužani Stari Majdan 40 5 405 Rača Brodac GRADAČAC Šešlije Trn 5a Gudavac Arapuša 552 Klašnice 458 Ivanjska 40 O. KRUPA BIHAĆ LAP AC MODRIČA 17 . Šeher KNEŽEVO LOZN ICA 4 Simin Han Blatnica I AN LJ 465 562 KLJUČ 506 DO Dokanj 532 LUKOVAC MAGLAJ 47 507 Martin Brod 40 G. Japra 404a Lončari Pelagićevo Koprivna 48 Jahovica BOS.1 8 Priboj Glavičice Šepak 18 Sapna 0 6 KALESIJA 535 470 ŽIVINICE 9 4 17 557 469 Bistričak D. 423 METKOVIĆ LEGENDA: Klanci Domanovići 6 Prud Šćepan Polje NEVESINJE Žitomislići ČAPLJINA OPUZEN PLJEVLJA 6. 47 9 Kostajnica 40 1a 2 4.3 19 VOGOŠČA 18 K Risovac SPLIT Žepa SOKOLAC C. Vrnograč 17.1 1 40 477 Bužim 401b 551 464a V. Toplice 4 Han Kola Jelašinovci 5 459b Bobetino Brdo 460 DOBOJ 17 Rudanka Dubovsko Korčanica Bukovica Dragalovci 474a 476 ČELINAC Lušci Palanka Krnjeuša VA Vršani Bukvik Cerik Paležnica Ormanica BANJA LUKA SANSKI MOST U N A Crnjelovo Brka Kerep Zelinja Bušletić B. Caparde 45 Ponir ŠEKOVIĆI 3a 554 Mehurići Vitaji Podkamensko 467 Stranjani Torlakovac Ponijera KAKANJ 18 19 439 Međeđa Jabuka Ustiprača Setihovo GORAŽDE A 7 46 DRIN TRNOVO 18 16.1 517 Buna 717 5 563 Trebižat PL PLJEVLJA Tjentište . Topola S Mrakovica OSIJEK . GODINE AN SL Lastva 6 Duži 20 IK MJERILO 1 : 800 000 N OV BR DU 20 512 Hum Ivanica 10 LEGENDA: TREBINJE ET 0 GO Krstača LJUBINJE NA 724 Vranjska 43 1 CR 17 .3 446 43 9 16 5 443a Jahorina 53620 20 RUDO Uvac 449 433 Borci Ustibar 8 44 5 43 Dobro Polje Aržano PR ČAJNIČE vodotok granica BiH jezero 17 702 725 BR OV N Krivača Ograde 426 Ravno Trnovica 6 BILEĆA 1 43 Zavala 428 IK Beleuša Dobromani RA KONTINUIRANO AUTOMATSKO BROJANJE (magistralne ceste) 503 POVREMENO AUTOMATSKO BROJANJE 719 POVREMENO AUTOMATSKO BROJANJE 2006.2 3a 40 Ljubija 503 Užljebić Podnovlje Simići 504 Srbljani 11 Obudovac . Majdan Ripač Skočaj 11 460 2 46 Derviši 465a Johovac 4 405 Milin Birt BO SN A G.1 435 Gorica FOČA 434a Jelašca 18 Gradac Grajsoljci 17 809 15 812 Sovići 420 6 801 802 GRUDE Drinovci IMOTSKI KALINOVIK Odžaci Česim Glavatičevo 516Rujište 435a POSUŠJE 42 RS KA 510 808 Kutleše VLJA PLJE MA Vir OJ Miljevina 6 43 5 Zavelim 420 IB Metaljka 43 KA Rakitno ARŽANO Vardište Dobrun 5 Renovica 448 2b 44 16 5 Mesići Podgrab 418b 515KONJIC JABLANICA E IC UŽ ROGATICA 5 Prača 9 44 .2 16 1 6.SKA NOV GLIN A Orahova Š 46 5 JA PA N ŽU 46 3 Maslovare KUZM IN SA VA 45 9a A IN DR 458 14 . GODINE 716 RUČNO BROJANJE 2006.8 0 PA C 4 47 47 Karanovac Vrhpolje Sladna 46 1 46 Jošavka Čečava Orašac 408b . Bravsko .2 Turbe Preodac SIN Drinjača 18 41 5 44 Guča Gora 14.1 14 3a 40 Bukva Stanari Ukrina S.1 MALI ZVORNIK 5a Gračanica Prilivode SRB A NIC LOZ Karakaj 46 19 5 413b Jezero 45 Međaš 469 Dubrave 556 BANOVIĆI ŽEPČE 465 Potoci DRVAR 5a 467 Kruševo Brdo 16 15 473 44 3 41 Rogolji Guvno 45 ZAVIDOVIĆI SRBIJA 8 40 0 41 Pasjak Šiprage 18 Poljice Ozimica Crna Rijeka MRKONJIĆ GRAD 533 46 9 Čađavica 5 Srnetica Šićki Brod Bočinja TUZLA 19 4 N.1 A 513 713 7 46 .1 2 Omarska 15 B. N .2 19 529 542 5 41 BOS. Brusnica Skokovi 501 502 A SAV Kobaš 14. Orahovica Trbuk Pribinić KOTOR VAROŠ Krupa Ugljevik 45 9 16 41 1 0a 41 D.1 6 Orahovlje VR 519 MOSTAR 803 Klobuk 520 Tihaljina BOSNA I HERCEGOVINA Potoci 420 1 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 810 Privalj 42 BRAČ ŠIROKI BRIJEG 6. Kazanci 534 Šimin potok VITEZ Kaonik Blagaj KLADANJ VAREŠ Prusac 508 44 Bilješevo Ćate Pribelja 4a 44 5 547 44 1 15 DONJI VAKUF Glavica Stara Bila Polje 16 . SRBAC 1 16 Moštanica 2 4.3 Hutovo MLJ 5 45 7 20 20 N ER ET VA Žegulja N IK ŠI Ć broj regionalne ceste 7 Cerovica 17.1 SP AČ BA Kozarac 16 Ljusina V.1 Pavlovica 528 Hrbine 41 466 Ćatići BUGOJNO GLAMOČ LJ VLASENICA Bjeliš OLOVO Klokoti 509 Tičići 5 555 546 530 BUSOVAČA 415b D. Slatina Vukosavlje DERVENTA Kulina Vrhovi 5 Kamenica LA 472 16.3 Brljevo 42 O 474 Berkovići IĆ KŠ NI granica distrikta 427 Vlahovići 6 42 broj magistralne ceste 706 20 42 2 42 4 5a 425a 2 IĆ KŠ NI NEUM 457 721 NIKŠI Ć Avtovac NIKŠIĆ EŠ AC 701 564 432 KORČULA LJ 17 GACKO 435 432a 704 Masline 518 STOLAC Dračevo 426 723 DU 17 772 719 428 granica kantona 4 ZEN OPU regionalna cesta PE Čemerno 6 VIS područje F BiH C. 419 Blidinje A ŠT BA 16 4 NA JI 0 45 5 VIŠEGRAD 467 .2 1 Grahovo Draksenić NI 40 401 KA RL OV AC HRVATSKA ČA OKU 400a AC OV RL A UN 14 VELIKA KLADUŠA SLAVONSKI BROD O USK TOP KA SLU N Župa Aleksina Međa 42 9 Aranđelovo 43 0 G RA H O VO 726 Grab 30 km OVI H.1 40 4.K O Trstenci Berek Turjak Blagaj 537464 461a 3b BA 477 Svodna Dragotinja 4 14 .2 16 15 R H 512 6 Derventa Bobovac Kraljeva Sutjeska UB BRATUNAC Milići 19 45 5 7 1 16 1 48 6. Orahovica 15 40 8b Krnja Jela 4 Jelah 456 4 Prkosi Kulen Vakuf 526 17 408 3 6a Kamičak 407 GRAČANICA 47 BIJELJINA 459 Čelić SREBRENIK 549Karuše Šnjegotina 7a 40 Vrtoče BADOVINCI 1.1 KUPRES 6.2 LAKTAŠI 1.3 17 Teskera 8 42 LJUBUŠKI KARTA RAZMJEŠTAJA BROJAČKIH MJESTA FEDERACIJE BiH U 2007. Vijaka PRNJAVOR 47 14. Grkarica 442a ŠTA 451 PALE Kula Krupac Buturović Polje A NA B BAJI Borike 17 417 Kazaginac Prisika BA Dariva Ostrožac Kongora 419a 19 Sumbulovac Ljubogošta 5 Stup Doljani Karlov Han Podromanija Hreša 6 44 15 6.1 Tromeđa Dragočava Zavait 3 43 43 Hamzići Vitina E OČ HVAR 5 Crveni Grm 42 G AC OR 18 Brod na Drini Konjske vode Ulog Luka 715 6. Sokolovo 41 41 5 . Stijene Semizovac Blažuj 514 Mokronoge Kolo 8 46 544 HADŽIĆI Uzdol 418b Podgradina Skelani ILIJAŠ 18 KREŠEVO 44 3 TOMISLAV GRAD 2 Gođenje Knežina Jošanica Parsovići Podhum Fakovići 45 DRINA Gromiljak 443 Tarčin J 522 Srednje BREZA Podlugovi 2 44 8 Zeleni Jadar 2 Dusina 437 PROZOR 41 45 KISELJAK 709 15 Guber 7 438 GORNJI VAKUF Varvara 418 Ravno 46 Olovske Luke SREBRENICA Han Ploča Šuica JA 4 5 44 Prolog 416 416a 545 523 VISOKO FOJNICA 8a 41 TS VA 511 Sebešić 438 OV I HAN PIJESAK Rilić Priluka LIVNO 2 44 . GRAHOVO 413a TRAVNIK Dolac 5 NOVI TRAVNIK Nević 444 Strojica 8 40 KN Konjević Polje 19.2 JAJCE 40 5 6. PETROVAC C PA LA 6 531 TEŠANJ 4 45 45 4 41 Brenice 3 0 Velagići Janja 459 LOPARE Podorašje Klupe TESLIĆ Lanište G. Luka 14.

1 14 3a 40 3 05 12 Karuše Stanari Ukrina S.3 17 23 5 8 Zavait 3 43 Kljuna Buna 6747 42 8 Konjske vode Ulog Luka ČITLUK Tromeđa LJUBUŠKI AC OR 423 20 PR Dragočava 4 Hamzići 6 10 18 Brod na Drini 43 5 81 Vitina 97 E OČ PE 435 75 42 36 G FOČA 434a Jelašca Grajsoljci MLJ 0 449 Ustibar 5 3531 Klobuk DU 5 RUDO Uvac ČAJNIČE KALINOVIK Česim Glavatičevo 5a 47 129Gnojnice 136966. Ilova BA Kozarac Tukovi ODŽAK 461a 3b .1 416a SREBRENICA 4 FOJNICA GORNJI VAKUF Rilić 6 7 45 VISOKO 438 JA HAN PIJESAK Semizovac 41 46 Olovske Luke 8 50 Sebešić 438 OV I 46 39 KUPRES UB BRATUNAC Milići Derventa Bobovac Kraljeva Sutjeska 94145 52 Pavlovica Hrbine FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 466 Ćatići 2 44 GLAMOČ D. Teskera Klanci 8 23 424 Šćepan Polje Tjentište 133 PLJEVLJA PLJEVLJA Ćelebići .3 19 KREŠEVO 44 3 Uzdol 418b Podgradina područje F BiH ILIJAŠ Dusina 437 PROZOR 8 6.2 Benakovac IN KUZM 14. GRAHOVO 18 303 8 40 Strojica Drinjača Mehurići Vitaji Preodac Strmica ŠEKOVIĆI 5 44 Guča Gora 3006 Torlakovac Rore 409 5 45 6 413 Šešići 14. SRBAC 1 V. Slatina Vukosavlje DERVENTA Kulina Simići Stijena BIHAĆ LA 472 16. 47 9 Kostajnica 40 1a 2 4.1 456a 19 5 5a Gračanica Prilivode SRB MALI ZVORNIK 469 Bistričak A NIC LOZ Karakaj 9 46 453 41 3 0 16 15 45 Međaš 469 Dubrave ŽIVINICE BANOVIĆI ŽEPČE 465 413b Jezero 5a 467 Kruševo Brdo Potoci DRVAR 45 ZAVIDOVIĆI LOZN ICA SRBIJA 44 3 41 Rogolji Guvno 18 8 40 0 41 Pasjak Šiprage Sapna Simin Han 12826 Poljice Ozimica Crna Rijeka MRKONJIĆ GRAD Šepak 18 8768 Čađavica 5 Srnetica Glavičice TUZLA Šićki Brod Bočinja Priboj 19 4 KNEŽEVO Blatnica I AN LJ LUKOVAC 465 N.1 J BOSNA I HERCEGOVINA Skelani Jošanica Han Ploča 41 2 Gođenje DRINA 18 39 Varvara 418 Ravno Fakovići 45 Srednje Podlugovi 18 Šuica Zeleni Jadar Knežina BREZA 2 44 K 15 Guber BRAČ 2 KISELJAK 1819 Prolog 416 45 BA . Vrh NEVESINJE 54 PL 24 6.1 46 3 Ljusina V.2 JAJCE 40 5 6. PETROVAC C PA TEŠANJ Klupe TESLIĆ Lanište LA Pribinić KOTOR VAROŠ Krupa D. Topola 46 Konjodor CAZIN O. N .1 8 1. Luka Zavalje Trstenci Berek Turjak Blagaj Mrakovica 94 665 477 Svodna Dragotinja 4 A SAV 464 462 2812 Bužim 401b 15 75 Kamenica 464a 40 16 Kobaš 14. Orahovica 31 Ugljevik 45 9 16 15 Brenice 5 78 Martin Brod 40 Velagići . GODINI jezero TRNOVO KONJIC 74 6.3 427 Vlahovići NA 4 N ER ET VA 556 5389 24 Žegulja 51 NIKŠI Ć Avtovac NIKŠIĆ 6 4280 171 89 Cerovica 36 642 5 Hutovo 17 NEUM 432a 431 1 11 STOLAC 6 ZEN OPU EŠ AC 20 100 17 16 16 KA RS KA 42 2 42 4 5a 425a 2 GACKO 435 Domanovići Masline 42 30 km DRINA 439 44 5 16 . KRUPA BOS.1 14 4.8 14 Radića M. Japra 404a 01 11 Podnovlje 17 . Vir Gorica KORČULA SARAJEVO G. Grkarica Stambolčić Bistrica 6a 44 Borci 64 Zavelim 420 IMOTSK IMOTSK I granica kantona 17 Kula Krupac VIŠEGRAD Blidinje Aržano ARŽANO 8133 Tarčin ŠTA 451 PALE 5 Stup Ostrožac Kongora 419a 417 Kazaginac Prisika SPLIT Dariva Blažuj A NA B BAJI Borike 2b 44 Karlov Han 19 Sumbulovac Ljubogošta Buturović Polje 706 Doljani 7 46 .2 454 Vijaka ZENICA 841 2 Ponijera 413a TRAVNIK Dolac 5 NOVI TRAVNIK Nević 5 41 DONJI VAKUF Glavica Podkamensko 467 Stranjani 4 6 141 Turbe Polje BOS.1 Klokoti 19 Bjeliš OLOVO 5 LJ VLASENICA Šimin potok BUGOJNO Blagaj 3 44 BUSOVAČA 415b 66 4a KAKANJ Kaonik . Šeher DO 6 Dokanj 154 417 MAGLAJ 47 KLJUČ 45 45 4 41 Obodnik Maslovare Janja 459 LOPARE Podorašje 4 G.2 16 TS VA 8a 41 R 18 LIVNO Podhum magistralna cesta Gromiljak 443 15 H Priluka 6.1 0 0 GRUDE HVAR vodotok Jabuka GORAŽDE Metaljka 75 42 Dobrun Međeđa 7 46 74614 65 5635 26 Crveni Grm granica BiH NA JI Jahorina Odžaci Sovići VR broj regionalne ceste 5 Renovica 448 418b JABLANICA 20 Gradac Vardište 9 44 2 POSUŠJE Orahovlje 474 0 45 419 E IC UŽ 5 Mesići Podgrab 7 Drinovci 42 1 granica distrikta 2a 467 ROGATICA 5 Prača Rakitno 15 I 3 broj magistralne ceste 44 5 43 2543 Kutleše 2033 631 17 5 18 1 6.3 19 Risovac Podromanija Hreša 6 44 5 162 16. Bravsko 5 G.4 IN KN MA 58 15 43 9 42 385 Dračevo LJ VLJA PLJE Prud METKOVIĆ Čemerno Ljeskovik 432 6 IĆ KŠ NI Trebižat 457 18 Žitomislići ČAPLJINA C.1 Knežica 47 Vrbaška 7a Karan 5a A SL 15 5 N Todorovo SA VA GRADIŠKA 47 47 0 40 G LI 14 .1 6.K O S 4 16 4303 47 7 4 Srbljani 11 Polje 2a 478 PRIJEDOR 40 ORAŠJE ŠAMAC 474 VR UNA 14 Otoka 402 464 Crkvina N. Toplice 4 Korčanica 459b Bobetino Brdo 460 DOBOJ 17 Rudanka Dubovsko Krnjeuša Bukovica Dragalovci 474a 476 ČELINAC Lušci Palanka U N A VA Vršani Cerik Paležnica Ormanica BANJA LUKA SANSKI MOST Užljebić Crnjelovo Brka Bukvik Bušletić B.1 1 6. Caparde 45 Ponir 3a 41 84 18 4 44 5 7 19 16. Orahovica 459 18 Šibošnica Šibošnica 8290 D.1 VIS PROSJEČNI GODIŠNJI DNEVNI SAOBRAĆAJ (PGDS 1000 vozila = 1 mm) (AADT 1000 vehicles = 1 mm) Setihovo 8 44 43 13 MOSTAR LEGENDA: MJERILO 1 : 800 000 4020 32 Miljevina 3 Rujište 4 Potoci 420 Tihaljina A ŠT BA 20 6 43 ŠIROKI OPUZEN 3300 Ustiprača Dobro Polje 17 BRIJEG 5923 68 Privalj KARTA INTENZITETA SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIM CESTAMA FEDERACIJE BiH U 2007.1 477 1 40 3a 40 Gata 313 4.1 2 Klašnice Zalužani Stari Majdan 40 5 405 Lončari Pelagićevo 48 Ivanjska 40 Gudavac Arapuša OSIJEK BA MODRIČA Koprivna Omarska 15 B.2 LAKTAŠI 46 9 6 Jahovica 40 2 BOS. Majdan Ripač Skočaj SP AČ SA VA 460 Kerep Zelinja 18 46 5 48 0 465a Johovac 4 Derviši 9a 45 BRČKO 2 46 47 405 BO SN A 17 Mionica G. Stijene .2 1 Grahovo Draksenić NI 40 401 RAKOVIC A HRVATSKA ČA OKU 400a AC OV RL A UN 14 VELIKA KLADUŠA SLAVONSKI BROD O USK TOP KA SLU N IB OJ OVI H. KRUPA 14 Lamovita Verići 35 LAP AC Obudovac .1 KOZARSKA DUBICA Dobrljin 1.2 14 8a 41 1 0a 41 408 40 8b 0 BOS.3 13 5 443a 18 59 446 16 433 58 45 7 7 Vranjska 43 1 Krstača Krivača LJUBINJE CR 17.3 47 426 Ravno OV N 428 08 BR Trnovica 6 BILEĆA 1 43 Beleuša IĆ KŠ NI Zavala 428 IK SL AN O N IK ŠI Ć 6 42 Dobromani TREBINJE Lastva 6 ET Hum 56720 Ivanica Duži Župa Aleksina Međa 42 9 RA H O VO V RO B DU Aranđelovo 43 0 G K NI Grab GO Brljevo 42 Ograde 2 RA 20 Berkovići 20 17 .SKA NOV GLIN A Orahova Š 14 .2 19 10746 11229Bilješevo Tičići VITEZ 60 Prusac 10 434 Ćate Pribelja Tišća KLADANJ 444 Stara Bila Konjević Polje 19.2 Stupari 46 Vlašić Gostilj Vinac Savići Ribnica Kamenica Vitovlje ŠIPOVO Resanovci ZVORNIK Nemila 44 1 Baraći 41 5a 8 41 5 14 . Vijaka PRNJAVOR 5a Milin Birt Rača Brodac GRADAČAC Šešlije Trn 458 4 14. Vrnograč 17.2 Vrhovi Ljubija D.2 15 A Mokronoge TOMISLAV GRAD VOGOŠČA HADŽIĆI Parsovići Kolo regionalna cesta Žepa SOKOLAC C. Sokolovo 456 4 41 . Brusnica Skokovi 3 40 Tržac Ćoralići KA RL OV AC Moštanica 2 4. Šturlić Crnaja Svilaj BROD 1 NOVI GRAD 105147. Kazanci SIN VAREŠ 5 7 1 2 8 16 1 48 6.2 14 410 Sanica 40 7a 69 Trbuk 8611 Krnja Jela 26 5 Kulen Vakuf 4 Jelah BIJELJINA 459 Čelić SREBRENIK 17 17 Prkosi Kamičak 407 BADOVINCI GRAČANICA 47 6a 7a 40 Vrtoče Orašac 408b 3 Vrhpolje Sladna 46 1 470 4 47 47 PA C Čečava Šnjegotina Bukva 46 Jošavka Karanovac Han Kola Jelašinovci 5 .8 DR 458 0 14 .8 6 KALESIJA 17 4 D.1 JA PA N ŽU 45 9a 7351 473 IN A 1.

9 789958 638176 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful