1

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Facultatea ÄFinan e´ Catedra ³B nci i Activitate Bancar ´

RAPORT
privind practica de produc ie i de licen al studentului gr. ______(semn tura)

Coordonator / catedr : Andronic Alesea, Lector superior __________(semn tura) Coordonator / institu ia de profil: __________(semn tura)

CHI IN U, 2011

2

CUPRINS:

INTRODUCERE ................................ ................................ ................................ .......................... 3 CAPITOLUL I. STRUCTURA, ORGANIZAREA I FUNC IONAREA B NCII COMERCIALE ................................ ................................ ................................ ............................ 6 CAPITOLUL II. ORGANIZAREA I GESTIUNEA ACTIVIT CAPITOLUL III. ORGANIZAREA I GESTIUNEA ACTIVIT CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA I GESTIUNEA ACTIVIT II DE DECONTARE ..... 20 II DE CREDITARE ..... 55 II ECONOMICO-

FIANCIARE ................................ ................................ ................................ ............................... 68 CAPITOLUL V. ORGANIZAREA I GESTIUNEA ACTIVIT CAPITOLUL VI. ORGANIZAREA ACTIVIT II VALUTARE............... 75

II CU VALORI MOBILIARE ................. 83 II .......................... 87

CAPITOLUL VII. ORGANIZAREA I GESTIUNEA CONTABILIT

CONCLUZII I RECOMAND RI ................................ ................................ ........................... 98 BIBLIOGRAFIE ................................ ................................ ................................ ...................... 100 ANEXE ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 102

3

INTRODUCERE

BC ÄMoldindconbank´ S.A. este una din cele mai mari i mai vechi b nci din Moldova, activând în sistemul bancar autohton de la 1 iulie 1959 în calitate de filial a Stroibank-ului din URSS. Principalele obiective ale acesteia au fost finan area obiectelor industriale, a întreprinderilor compl exului energetic, a magistralelor de transport. La 25 octombrie 1991, conform hot rârii Adun rii Constitutive banca a fost reorganizat în Banca Comercial pe Ac iuni pentru Industrie i Construc ii - BC "Moldindconbank" S.A. Reorganizarea nu a reprezentat doar schimbarea denumirii i a structurii organizatorico ± juridice, dar i l rgirea semnificativ a serviciilor prestate cu scopul de a transforma banca într -o institu ie financiar universal . Experien a acumulat în perioada anterioar , când banca ave a statut de subdiviziune a B ncii de construc ii a URSS, capitalul impun tor, au permis b ncii s se plaseze chiar de la început printre cele mai importante institu ii bancare din Republica Moldova. Ast zi BC "Moldindconbank" S.A. este una din cele mai mar i b nci din Republica Moldova cu o infrastructur bine dezvoltat pia a financiar interna ional . Re eaua de filiale i reprezentan e ale b ncii reprezint factorul principal de succes pentru banc . Prin intermediul re elei de subdiviziuni teritoriale banca acord intreaga gam de servicii, se apropie de clien i, extinde aria de acoperire a clien ilor existen i i poten iali. BC ÄMoldindconbank´ S.A dispune de o re ea larg de subdiviziuni teritorial e, care se extinde rapid i presteaz întreaga gam de s ervicii bancare. Astfel, în prezent, Banca este reprezentat in majoritatea localit ilor importante de pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul a 106 de subdiviziuni, dintre care 47 filiale, 50 reprezentan e (Anexa 2) i 9 case de schimb valutar 1. i cu o reputa ie înalt pe

1

www.moldindconbank.md

4

În viitor BC ÄMoldindconbank´ S.A prevede dezvoltarea atâ t cantitativ , cât i calitativ a re elei de distribu ie. De asemenea, Banca tinde s - i optimizeze re eaua sa corespondent cu marile institu ii financiare avînd peste 50 de coresponden i bancari din 19 ri printre care Citibank NA (USA), The Bank of NewYork Mellon (USA), Standard Chartered Bank (USA), Commerzbank (Germania), Raiffeizen Zentralbank Oestereich (Austria), Sberbank (Rusia), Pri vatbank (Ukraina), Credit Suisse (Switzerland) etc. Un segment important în activitatea b ncii pe plan interna ional îl reprezint colaborarea cu organismele financiare interna ionale, cum ar fi Banca European pentru Reconstruc ie i Dezvoltare (BERD), Banca Mondial , Asocia ia Interna ional de Dezvoltare (IDA), Fondul Interna ional pe ntru Dezvoltarea

Agriculturii (FIDA). Principii esen iale, care stau la baza activit ii curente a b ncii sunt: a) cre terea rentabilit ii; b) efectuarea opera iunilor în acele regiuni unde exist perspectiv ; c) cre terea ponderii pe pia a bancar prin acordarea serviciilor de o calitate înalt ; d) asigurarea cre terii continue a veniturilor prin investirea resurselor în active de cea mai bun calitate; e) satisfacerea maxim a necesit ilor tuturor clien ilor. BC ÄMoldindconbank´ S.A. presteaz clien ilor s i un spectru larg de servicii, inclusiv: a) deschiderea i deservirea conturilor bancare în diferite valute; b) transferuri b ne ti rapide în orice punct al lum ii în cadrul sistemelor de plat interna ionale Western Union, SWIFT; c) emiterea cardurilor Maestro, MasterCard, deservirea cardurilor American Express; d) deservirea cecurilor de c l torie i emiterea cardurilor American Express; e) opera ii documentare privind opera iile de export-import; proiecte sigure i de

5

f) emiterea cecurilor nominative Deutsche Bank AG i Citibank NA, cecurilor de c l torie American Express ; g) efectuarea pl ilor bancare cu utilizarea sistemului ³Client ± Banc ´ în regim online; h) servicii în domeniul activit ii investi ionale; i) opera ii pe pia a valorilor mobiliare; j) acceptarea diverselor pl i de la popula ie; k) creditarea în moned na ional i valut str in , inclusiv din liniile de credite ale organismelor financiare interna io nale (BERD; IDA, FIDA, IFC etc.); l) acceptarea unui larg spectru de depozite de la persoanele fizice i juridice; m) p strarea valorilor în safeuri individuale. Într-o perspectiv presteaz pe termen mediu se va implementa politica dezvolt rii consecvente a b ncii cu o re ea mai larg de filiale, care desf oar o activitate i toate tipurile de servicii financiare, bazate pe tehnologii bancare BC

performante. Cel mai pre ios capital al b ncii sunt clien ii. La momentul de fa ÄMoldindconbank´ S.A. deserve te majoritatea organiza iilor de construc ie din republic , organiza ii de transport, întreprinderea de stat ÄMoldtelecom´, Calea ferat din Moldova, SRL ÄMoldovatransgaz´, fabrica de covoare ÄCovoare Ungheni´, SA ÄFrigo´, fabrica de vinuri din C l ra i, , SA ÄVISMOS´, SA ÄFarmaco´, ÄAir Moldova´, întreprinderi din industria prelucr toare, firme de comer private, persoane fizice. Fiind una dintre b ncile de frunte î n sistemul bancar al ³Moldindconbank´ S.A. tinde s - i men in viitorul economei na ionale. Sarcina de baz a b ncii este: ÄSporirea eficien ei activit ii b ncii în vederea maximiz rii profitului i minimiz rii riscurilor´. rii, BC i s - i consolideze sporirea pozi iilor

sale, s atrag noi clien i i s stimuleze businessul clien ilor s i vechi, investind în

6

CAPITOLUL I. STRUCTURA, ORGANIZAREA I FUNC IONAREA B NCII COMERCIALE Banca este o institu ie financiar , care accept

de la persoane fizice sau

juridice depozite sau echivalente ale acestora, transferabile prin diferite instrumente de plat , i care utilizeaz aceste mijloace total sau par ial pentru a acorda credite sau a face investi ii pe propriul cont i risc. 2 Banca comercial ³Moldindconbank´ S:A: (denumit ulterior Banc ) este organizat cu statut de societate pe ac iuni , conform Legii cu privire la societ ile pe ac iuni, i are urm toarele rechizite: Sediul B ncii: Republica Moldova, MD 2012, mun. Chi in u, str. Armeneasc , 38. Tel. (373 22 ) 57 67 82 E-mail: info@moldindconbank.com Telex: 163-228 Incon MD Telnet: 163-636 Monet SWIFT: MOLDMD2x Banca dispune de independen juridic , opera ional , financiar i administrativ fa de orice persoan , inclusiv fa de BNM, de Guvern i de alte

autorit i ale administra iei publice. Banca Comercial pe Ac iuni pentru Industrie i Construc ii ÄMoldindconbank´ S.A. a fost fondat prin hot rârea Adun rii de Constituire (proces-verbal nr.1 din 25 octombrie 1991) în baza reorganiz rii B ncii Republicane Comerciale de Stat pentru Industrie i Construc ii în societate pe ac iuni i este succesoarea ei de d rept. BC ÄMoldindconbank´ S.A. este organizat conform Legii cu privire la Banca Na ional i activeaz ca persoan juridic a Moldovei, Legii institu iilor

financiare, Legii privind societ ile pe ac iuni, altor acte legislative, Statutului B ncii i regulamentelor b ncii.

2

Legea institu iilor financiare Nr.550-XIII din 21.07.95

în baza licen ei eliberate de BNM în conformitate cu prevederile Legii institu iilor financiare. finan area tranzac iilor comerciale. filiale i reprezentan e.) c) împrumutarea de fonduri. Banca are bilan independent. instrumente depozit etc. Banca poart r spundere pentru toate angajamentele sale prin întregul patrimoniu de care dispune cu drept de proprietate. alte b nci de pe teritoriul Republicii Moldova. eliberarea garan iilor i cau iunilor etc. Ea î i desf oar activitatea în baza autogestiunii patrimoniu. ac ioneaz din numele s u în interesele tutur or ac ionarilor i clien ilor din Republica Moldova i de peste hotare.A. instrumente privind rata dobânzii. întreprinderi afiliate i societ i dependente pe teritoriul Republicii Moldova. Activit ile practicate de c tre Banc sunt: a) acceptarea de depozite (pl tibile la vedere sau termen etc. iii. factoring. b) acordarea de credite (de consum. în modul stabilit de lege i de Banca Na ional a Moldovei. ii. BC ÄMoldindconbank´ S. de: i. ipotecare. futures i op ioane financiare privind titlurile de valoare i ratele dobânzii. Banca men ine rezerve obligatorii în conturi speciale ale BNM sau în conturile de coresponden ale B ncii. efectueaz diverse opera iuni bancare i financiare.7 Banca este constituit ca societate pe ac iuni i se consider persoan juridic de la data înregistr rii sale la Banca Na ional a Moldovei (ulteriror BNM). s le atribuie drepturi în limitele prevederilor statutare. cambii. este nelimitat. Ea are dreptul de a deschide conturi la Banca Na ional a Moldovei. în cont propriu sau în contul clien ilor (cu excep ia subscrierii hârtiilor de valoare). tampil cu emblema i cu denumirea acesteia în limba de stat. Termenul de activitate al BC ¶¶Moldindconbank¶¶ S.A.) cu sau f r dobând . ale pie ei financiare (cecuri. precum i în str in tate. are dreptul s deschid . certificate de i autofinan rii integrale i este posesoare a propriului . precum i tampile pentru filial e cu emblema B ncii i denumirea acestora în limba de stat i foaie cu antetul B ncii.). cump rarea ori vânzarea.

cambii bancare etc. capitalul de rezerv . din profitul net în m rimea stabilit de adunarea general a ac ionarilor.). inclusiv contracte futures de vânzare a valutei str ine. cu excep ia celor de la lit. dar nu mai pu in de 5%. din profitul nedistribuit. e) emiterea i administrarea instrumentelor de plat (c r i de credit sau de plat . m) subscrierea i plasarea titlurilor de valoare i ac iunilor. iar în cazurile prev zute de legisla ie. d) acordarea de servicii de decont ri i încas ri. k) acordarea de servicii fiduciare ( investirea i gestionarea fondurilor fiduciare. f) cump rarea i vânzarea banilor (inclusiv a valutei str ine). Banca formeaz un capital de rezerv în m rime de 10% din capitalul social al b ncii. titluri de valoare. l) acordarea de servicii de gestionare a portofoli ului de investi ii i acordarea de consulta ii privind investi iile. g) leasing financiar. din defalc ri anuale. precum i din alte mijloace prev zute de legisla ie. opera iuni cu ac iuni. Capitalul reglementat sunt fondurile proprii pe care Banca trebuie s trebuie s o men in în raport cu activele ponderate la risc ori cu totalul activelor. h) acordarea de servicii aferente la credit. j) opera ii în valut str in . Capitalul propriu (activele nete) al B ncii este constituit din capitalul social. capitalul suplimentar. n) orice alt form de activitate financiar permis de BNM. a) i b). Capitalul de rezerv al b ncii se plaseaz numai în active cu lichiditate înalt . p strarea i administrarea valorilor mobiliare i a altor valori etc. potrivit valorii curente de pia . care ar asigura folosirea lui în orice moment.). Capitalul i valorile mobiliare ale B ncii. le men in în conformitate cu regulamentele BNM i suma minim pe care Banca .8 iv. cecuri de voiaj. Valoarea capitalului propriu al societ ii nu poate fi mai mic decât m rimea capitalului ei social. i) acordarea de servicii ca agent sau consultant financiar. Capitalul propriu se calculeaz potrivit valorii ini iale.

Ac iunea ordinar a B ncii acord dreptul la un vot în cadrul adun rii genereale a ac ionarilor. La subscrierea la ac iunile emisiunii suplimentare ac ionarii B ncii au dreptul: a) s fac uz de dreptul lor de preem iune asupra ac iunilor emisiunii suplimentare. Statul B ncii i cu decizia de emitere suplimentar de ac iuni. Reducerile pentru pierderi la active actele normative ale BNM. Capitalul social al b ncii poate fi m rit prin: a) m rirea valorii nominale a ac iunilor plasate i /sau b) plasarea de ac iuni ale emisiunii suplimentare. Legea cu privirea la pia a valo rilor mobiliare. Plasarea ac iunilor emisiunii suplimentare se efectueaz prin subscrierea acestora de c tre ac ionarii B ncii propor ional num rului de ac iuni cu drept de vot care le apar in . Plasarea ac iunilor emisiunii suplimentare se efectueaz în corespundere cu Legea privind societ ile pe ac iuni. Alte fonduri ale b ncii pot fi formate din profitul net în corespundere cu legisla ia în vigoare i deciziile adun rii generale ale ac ionarilor. Deciziile privind m rirea capitalului social se iau de c tre AGA. i provizioane pentru pierderi la angajamente condi ionale sunt formate i utilizate în modul i m rimea stabilite în . Drept surs de m rire a capitalului social al B ncii poate fi: a) capitalul propriu al B ncii în limita p r ii ce dep e te capitalul ei social i /sau b) aporturile primite de la achizitorii de ac iuni. M rirea valorii nominale a ac iunilor plasate se e fectueaz în propor ie egal pentru toate ac iunile i în m rimile stabilite de organul care a luat hot rârea.9 Capitalul de rezerv al B ncii se repartizeaz pentru acoperirea pierderilor B ncii i/sau la majorarea capitalului social. b) s renun e la un astfel de drept în mod explicit. Ac iunile B ncii sunt înscrise în contul personal deschis pe numele proprietarului de ac iuni (ac ionarului) sau de in torului nominal în Registrul ac ionarilor B ncii. dreptul de a primi o cot -parte din dividende i o parte din bunurile B ncii în cazul lichid rii acesteia.

sau c) reorganiz rii Bpncii conform hot rîrii Adun rii Generale a Ac ionarilor sau în alte cazuri prev zute de art. Emisiunea ac iunilor B ncii se efectueaz în form dematerializat cu eliberarea extraselor din Registrul ac ionarilor B ncii. Convertirea valorilor mobiliare plasate ale B ncii se efectueaz hot rârii Adun rii Generale a Ac ionarilor. Pre ul de achizi ie va fi echivalent cu valoarea de . iar deciziile privind achi ionarea ac iunilor în scopul reducerii capitalului social al B ncii sau ced rii c tre salaria ii b ncii a unui num r de ac iuni proprii se iau în exclusivitate de c tre Adunarea General a Ac ionarilor. rascump rarea. Decizia de a achizi iona ac iunile plasate în scopul prevenirii unei eventuale sc deri a cursului se ia de c tre Consiliul B ncii. consolidarea i frac ionarea lor în conformitate cu prevederile Legii privind societ ile pe ac iuni i Legii cu privire la pia a valorilor mobiliare. iar termenul de achizi ie nu va fi mai mic de o lun . convertirea. cu condi ia respect rii dreptului de preem iune al altor ac ionari (propor ional cotei ac iunilor de inute). forma de plat pia a ac iunilor. Consolidarea i frac ionarea ac iunilor nu trebuie s capitalului social al B ncii. a ltor ac ionari. pre ul de achizi ie. R scump rarea de c tre Banc a ac iunior plasate de ea se efectueaz conform cererii ac ionarilor în cazul: a) oper rii în Statutul B ncii a unor modific ri ce limiteaz drepturile ac ionarilor. În hot rîrea privind achizi i onarea ac iunilor plasate de Banc vor fi indicate num rul lor. 79 al Legii privind societ ile pe ac iuni. Extrasul din Registrul ac ionarilor confirm dreptul ac ionarului la ac iunile B ncii de inute la data eliber rii acestuia. duc la modificarea conform i termenul n decursul c ruia are loc achizi ia. Banca poate efectua tranzac ii cu ac iunile plasate de ea prin achizi ionarea.10 c) s cesioneze acest drept. sau b) efectu rii de c tre Banc a unei tranzac ii de propor ii conform hot rîrii Adun rii Generale a Ac ionarilor ori a Consiliului B ncii. contra plat .

precum i din alte state. e) s înstr ineze ac iunile care î i apar in.A.. f) s cear r scump rarea ac iunilor care îi apar in. 92 al Legii privind societ ile pe ac iuni . El este titular al dreptur ilor obliga ionale prev zute de Legea privind societ ile pe ac iuni i de statutul b ncii fa de bunurile ce apar in b ncii cu drept de proprietate. s le pun în gaj sau în administrare fiduciar . accesul care este dividendele anun ate propor ional num rului de ac iuni care îi ac ionarilor. d) s primeasc apar in. Ac ionarii nu r spund pentru obliga iunile b ncii i suport riscul pierderilor în limita valorii ac iunilor ce le apar in. cu excep ia persoanelor cu func ii de r spundere ale b ncii. s aleag organele de conducere ale b ncii. c) s ia cuno tin prev zut de art. i care nu sunt membri ai Consiliului b ncii. Ac ionarul are urm toarele obliga ii: i s fie ales în . i de Statutul b ncii se consider ac ionarul b ncii. Reprezentant al ac ionarului poate fi orice persoan .11 Statutul juridic al ac ionarilor B ncii. g) s primeasc o parte din bunurile B ncii în cayul lichid rii ei. în cazurile prev zute de Statutul BC ÄMoldindconbank´ S. Ace tia pot fi persoane fizice i juridice din Republica Moldova. b) s ia cuno tin de materialele pentru ordinea de zi a adun rii generale a i s fac copii de pe documentele b ncii. Ac ionarul are dreptul: a) s participe la adun rile generale ale ac ionarilor. h) s exercite alte drepturi prev zute de Legea privind societ ile pe ac iuni i Statutul B ncii. Ac ionarul este în drept s delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului s u în temeiul mandatului sau al contractului. Persoana care a devenit proprietar al uneia sau mai multor ac iuni ale b ncii conform ordinii stabilite în Legea privind societ ile pe ac iuni i alte acte legislative.

3 www. filiale.md . b) s comunice în scris B ncii. în modul stabilit de legisla ie. BC ÄMoldindconbank´ S.12 a) s informeze persoana care ine Registrul ac ionarilor despre schimb rile din datele sale. dependent juridic de Banc . Eu am petrecut practica la filiala ³Centru´ .A. Comisiei Na ionale a pie ei financiare despre toate tranzac iile cu ac iunile B ncii. d) ac ionarii persoane cu func ii de r spundere sunt obliga i s comunice în scris B ncii. reprezentat prin directorul Igor Stratan. despre achizi ionarea de ac iuni ale B ncii în num r ce dep e te limita stabilit de legisla ia în vigoare. Comisiei Na ionale a pie ei financiare. Agen iei Na ionale pentru Protec ia Concuren ei. ace tia au dreptul de a sesiza organele de conducere ale B ncii i/sau Conmisia Na ional a Pie ei Financiare i/sau instan a judec toreasc . Banca î i desf oar activitatea economico-financiar . având adresa juridic : 2012.moldindconbank. Dac . reprezentan e). mun. direc ii. prev zut de licen a B ncii Na ionale a Moldovei (Anexa 1) prin intermediul subdiviziunilor sale (servicii. sec ii. departamente. Pentrul ap rarea drepturilor i intereselor legitime ale ac ionarilor. Structura organiza ional a b ncii se aprob de c tre Consiliul b ncii în dependen de volumul i direc iile de activitate a b ncii. c) s îndeplineasc alte obliga ii prev zute de Legea privind societ ile pe ac iuni sau de alte acte legislative. este constituit din 47 filiale i 50 reprezentan e cu denumirea i sediul fiec reia (Anexa 2)3.A. ac ionarul r spunde în fa a b ncii în m rimea prejudiciului cauzat. în urma neexecut rii sau execut rii necorespunz toare a cerin elor legisla iei i statutului B ncii i-a fost cauzat un prejudiciu. Fiecare filial i reprezentan a B ncii este o subdiviziune separat . Filiala efectueaz toate tipurile de activit i financiare sau o parte din acestea conform licen ei i Regulamentului privind filiala BC ÄMoldindconbank´ S. în modul stabilit de legisla ie. introduse în registru.

38.ef Direc ia era iuni Comerciale Direc ia usiness Cor orativ Direc ia usiness cu m nuntul Sec ia rela ii i vânz ri Front ffice Sec ia rela ii i vânz ri Front ffice Sec ia rela ii i vânz ri Sec ia o era iuni cas Serviciul str rii valorilor Sec ia deservirea clientelei Sec ia o era iuni intrabancare Sec ia valutar Sec ia carduri bancare Serviciul revenirea s l rii banilor i coordonarea activit ii cu nereziden ii Serviciul su ort Fig. 1. str. de mai jos: Director Referent Contabil.1. Structura organizatoric a filialei ÄCentru´ Sursa: elaborat de autor .1.13 Chi in u. Armeneasc . Structura organizatoric a filialei este prezentat în figura 1.

i asume obliga ii de sine st tt tor sau împreun cu al ii. 3) Organul Executiv. Dreptul de a.i exercite func ia de administrator doar dup confirmarea BNM în conformitate cu Regulamentul BNM cu privire la exigen ele fa b ncii.14 Structura organiza ional a B ncii poate fi modificat pe parcurs ul anului financiar de c tre Consiliul B ncii din in iativ B ncii. Dirijarea filialei se efectueaz de c tre directorul filialei. prev zut de regulamentul filialei: a) adjunctul se investe te cu dreptul de a .i asuma de sine st t tor obliga ii în numele B ncii numai în absen a temporar a directorului filialei.moldindconbank.i asuma de sine st t tor obliga ii în numele B ncii o are i directorul Departamentului corporativ în limitele împuternicirilor prev zute în regulamentul acestei subdiviziuni.i asuma de sine st t tor obliga ii în numele B ncii. în numele i în contul B ncii se desemneaz de c tre Consiliul b n cii i sunt împuternicite s . În func ie de v olumul de activitate al filialei. Organele de conducere ale B ncii sunt (Anexa 3) 4: proprie sau la propunerea Pre edintelui Comitetului de conducere al B ncii sau al Comitetului de Conducere al de administratorii 1) Adunarea General a Ac ionarilor (în continuare AGA) 2) Consiliul B ncii. 4) Comisia de Cenzori. b) adjunctul acestuia sau alt colaborator al filialei se investe te cu dreptul de a. în limitele împuternicirilor stipulate de regulamentele interne ale B ncii.md . Aceasta se convoac i se desf oar în conformitatea cu Legea privind societ ile pe ac iuni. alte acte normative i statutul B ncii. Alte persoane investite s . Ea are urm toarele atribu ii exclusive: 4 www. Adunarea general a ac ionarilor este organul suprem de conducere al b ncii.

stabile te cuantumul retribu iei muncii lor compensa iilor. c) aprob regulamentul consiliului b ncii. i i decide cu privire la tragerea la r spundere sau . alege membrii ei i retrage înainte de termen împuternicirile lor. b) decide modificarea capitalului social . de convertirea. precum eliberarea de r spundere a membrilor Comisiei de C enzori. h) examineaz darea de seam anual a B ncii. d) aprob regulamentul Comisiei de Cenzori. e) confirm organiza ia de audit i stabile te cuantumul retribu iei serviciilor ei. consolidarea sau frac ionarea ac iunilor B ncii. inclusiv cele ce in de schimbarea claselor i num rului de ac iuni .(2) al Legii privind societ ile pe ac iuni. remunera iilor anuale i a compensa iilor. g) decide cu privire la emisiunea o bliga iunilor convertibile. stabile te cuantumul retribu iei muncii lor . aprob darea de seam anual a Consiliului B ncii i pe cea a Comisiei de Cenzori. m) decide cu privire la crearea comisiei de num rare a voturilor la AGA sau delegarea împuternicirilor ei registratorului B ncii. inclusiv plata dividendelor anuale sau acoperirea pierderilor b ncii. cu excep ia cazurilor ce in de competen a consiliului. k) decide cu privire la reorganizarea sau lichidarea B ncii. f) decide încheierea de c tre Banc a tranzac iilor de propor ii. 78 i 79 din Legea privind societ ile pe ac iuni. n) decide cu privire la achizi ionarea sau r scump rarea ac iunilor plasate ale B ncii ± la cererea ac ionarilor. i) aprob normativele de repartizare a profitului B ncii potrivit propunerii Consiliului B ncii. j) decide cu privire la repartizare profitului anual. cu excep ia complet rilor i modific rilor ce in de competen a Consiliului b ncii. precum i decide cu privire la tragerea la r spundere sau eliberarea de r spundere a membrilor Consiliului b ncii. consolidat sau de lichidare ale B ncii. 83 alin. conform prevederilor art. alege membrii lui i înceteaz înainte de termen împuternicirile lor. l) aprob bilan urile de divizare. prev zute de art.15 a) aprob Statutul B ncii în redac ie nou sau modific rile i complet rile aduse în statut.

16 Hot rîrile AGA asupra chestiunilor ce in de competen a sa exclusiv . e) aprob fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului B ncii. a bunurilor care constituie obiectul unei tranzac ii de . Pre edintele Consiliului B ncii se alege de Consiliul B ncii cu majoritat e simpl de voturi. g) aprob tranzac iile cu persoanele afiliate b ncii înaintea realiz rii acestora. Consiliul b ncii reprezint interesele ac ionarilor în perioada dintre adun rile generale i în limitele atribu iilor sale exercit conducerea general i controlul asupra activit ii b ncii. În cazul absen ei pre edintelui consiliului B ncii obliga iunile lui sunt îndeplinite de vicepre edintele Consiliului B ncii. Majoritate membrilor Consiliului vor fi persoane care nu sunt afiliate B ncii. alte acte normative. d) aprob prospectul ofertei publice de valori mobiliare. Consiliul b ncii î i desf oar activitatea sa în conformitate cu Legea privind societ ile pe ac iuni. Consiliul b ncii este subordonat adun rii generale a ac ionarilor. cu excep ia afilierii determinate de calitatea de membru al Consiliului b ncii. b) aprob valoarea de pia propor ii. se iau cu 2/3 din votur ile reprezentate la adunare. Printre atribu iile Consiliului B ncii se includ urm toarele: a) decide cu privire la convocarea AGA. cu excep ia hot rârilor privind alegerea Consiliului B ncii care se adopt prin vot cumulativ i a hot rârilor asupra celorlalte chestiuni care se i au cu mai mult de jum atate din voturile reprezentate la adunare. Membrii consiliului B ncii trebuie s corespund exigen elor stabilite de BNM. Legea institu iilor financiare. c) confirm registratorul B ncii i stabile te cuantumul retribu ieie serviciilor lui. El este format din 9 membri care sunt ale i de AGA prin vot cumulativ pe un termen de trei ani. inclusiv în cazul modific rii dreptului ac ionarilor B ncii. prin Statutul B ncii i Regulamentul Consiliului b ncii. AGA alege rezerva Consiliului B ncii din trei persoane pentru completarea componen ei Consiliului în cazul retragerii înainte de timp a membrilor acestuia. f) aprob d rile de seam trimestriale ale Comitetului de Conducere.

Legea privind institu iile financiare. în conformitate cu prevederile legisla iei i actelor normative în vigoare i politicilor interne ale B ncii. f) raportez Consiliului B ncii darea de seam anual privind rezultatele activit ii economico-fiananciare a B ncii. permise B ncii prin licen a eliberat de BNM. inclusiv Pre edintele Comitetului de Conducere al B ncii fiind numi i de c tre Consiliul B ncii. Ea se subordoneaz numai adun rii generale a ac ionarilor i este alc tuit din 3 membri ale i de AGA pe . deschiderea i închiderea filialelor i reprezentan elor. d) prezint propuneri Consilului B ncii privind modif icarea capitalului social. c) execut deciziile organelor de conducere a B ncii. a structurii organizatorice. Comisia de Cenzori î i desf oar activitatea în conformitate cu Legea privind societ ile pe ac iuni. prezint proiectele de business -plan. Comitetul de Conducere î i desf oar activitatea în conformitate cu prevederile legisla iei în vigoare a Republicii Moldova. e) raporteaz trimestrial Consiliului B ncii rezultatele activit ii sale i a B ncii.17 h) aprob toate regulamentele interne privind activitatea B ncii. proiectele actelor normative interne. Statutului B ncii i regulamentelor interne ale B ncii i are urm toarele atribu ii: a) asigur realizarea strategiei dezvolt rii i politicii B ncii stabilite prin deciziile AGA i Consiliului B ncii. Acesta este compus din 7 memb ri. h) aprob acordarea creditelor în limitele compten ei sale. Organul executiv al B ncii este Comitetul de Conducere care efectueaz conducerea activit ii curente a B ncii. b) asigur efectuarea opera iunilor. statutul B ncii i regulamentul comisiei de cenzori a b ncii. care aprob Regulamentul Comitetului de Conducere. g) aprob recomanda iile Comitetului ALCO pe perioade. i) decide orice alte chestiuni privind activitatea B ncii prev zute de Statutul B ncii i regulamentul Consiliului B ncii. i) dirijeaz executarea politicii de administrare a riscurilor i pozi iei de pl tibilitate a B ncii. alte acte normative.

face leg tur cu auditorii externi i comunic datele Consiliului b ncii. sau conform hot rîrii AGA sau a consiliului B ncii. Comisia de cenzori se întrune te în edin e ordinare o dat în trimestru i în sedin e extraordinare. f) controleaz activitatea direc iei audit intern. Asigurarea intereselor clien ilor. Func ionarii b ncii sunt responsabili pentru respectarea prevederilor legisla iei. supravegheaz respectarea lor . b) controleaz respectarea legilor i a regulamentelor aplicabile B ncii i prezint Consilului B ncii raporatele respective. c) prezint rapoarte la cererea Consiliului B ncii. Rela iile reciproce ale B ncii cu func ionarii s i se stabilesc în baza contractelor individuale de munc . Deciziile se iau cu votul majorit ii membrilor care nu sunt în drept s s e ab in de la votare. Banca men ine în permanen disponibilitatea sa în vederea exe cut rii complete i la timp a angajamentelor în i i clien ii B ncii de a contabil i de control contabil în i controleaz temeiul regulamentelor BNM. Majoritatea membrilor Comisiei de Cenzori trebuie s fie persoane care nu sunt angaja i ai B ncii. Rela iile cu personalul B ncii.18 un termen de 2 ani. regulamentelor interne instuc iunilor B ncii. încheiate în conformitate cu legisla ia muncii în vigoare. precum i referitor la problemele pe care le consider necesare. e) exercit controlul activit ii economico -financiare a B ncii pe an. actelor normative ale BNM. d) efectueaz controale extraordinare ale activit ii b ncii din proprie ini iativ . la convocarea Consiliului B ncii sau a doi membri ai s i. care de in nu mai pu in de 10% de ac iuni cu drept de vot. Atribu iile Comisiei de Cenzori sunt: a) stabile te petnru banc proceduri de eviden conturile i alte documente ale B ncii. ori la cererea ac ionarilor. Ei au obliga ia fiduciar fa de Banc pune interesele B ncii i ale clien ilor ei mai presus de interesul pecuniar propriu. Statutului B ncii.

. Administratorii. Banca garanteaz respectarea secretului opera iunilor. a conturilor i depunerilor clien ilor i ale coresponden ilor ei. Banca men ine rezervele obligatorii.19 conformitate cu normativele obligatorii stabilite de BNM. sunt obliga i s p streze secretul comercial i bancar. cu excep ia cazurilor de acces la informa ie prev zute de legisla ie. sunt tra i la r spundere conform prevederilor legisla iei în vigoare. func ionarii i agen ii B ncii. implica i în divulgarea secretului comercial i bancar. s nu foloseasc în interes personal sau a unor ter e persoane informa iile la care au avut acces în exerci iul func iunii i s nu permit accesul altor per soane la aceste informa ii. actuali i preceden i . Func ionarii B ncii.

modific rii i închiderii conturilor bancare petnru diverse grupe de titulari de cont. e) Instruc iunea privind eviden a contribuabililor. f) Programul B ncii privind prevenirea si combaterea sp l rii banilor si finan rii terorismului. i nerezident ).20 CAPITOLUL II. modificarea din 25. i închiderea conturilor la b ncile licen iate din Republica Moldova. d) Regulamentul privind deschiderea.2006. este reglementat de urm toarele acte legislative i normative: a) Regulamentul nr.11. ORGANIZAREA I GESTIUNEA ACTIVIT DECONTARE II DE Activitatea de decontare a BC ³Moldindconbank´ S. reprezentan înfiin at întreprinz tor individual i persoan fizic (rezident c reia a fost deschis contul bancar.A. aprobat prin HCA al BNM nr. (rezident i în RM a persoanei juridice nerezidente. Operatiunile de decontare nu pot fi efectuate f r bancare i a documentelor de decontare. g) Regulamentul B ncii privind normele de prevenire si combatere a sp l rii banilor si finan rii terorismului. de credit. prin care se juridic efectueaz opera iuni de încasari i/sau pl i ale mijloacelor bne ti. de card . Organizarea i gestiunea conturilor bancare Contul bancar este un cont analitic (curent. 25-11-02 privind decont rile f r numerar în RM. b) Regulamentul intern al B ncii privind modalitatea deschiderii. 236 din 18. LORO) deschis de banc pe numele titularului de cont. 297 existen a unor conturi provizoriu.2004. pe numele .5 Titularul de cont poate fi reprezentat de: persoan nerezident ).12. c) Codul Fiscal al RM. de depozit. aprobat prin Ordinul IFPS nr.

3) contul de credit.cont analitic deschis de banc pentru titularul de cont destinat eviden ei opera iunilor de depunere dobând . f r fixarea termenului de plasare în conformitate cu legisla ia în vigoare.A. care serve te pentru înregistrarea opera iunilor aferente acord rii.21 Pentru persoane juridice BC ³Moldindconbank´ S.destinat acumul rii mijloacelor b ne ti pentru formarea capitalului social sau pentru acumularea mijloacelor b ne ti ob inute în procesul plasamentului valorilor mobiliare. aprobat prin i plasare a mijloacelor b ne ti cu de timp în sau flotant . Pentru persoanele fizice BC ³Moldindconbank´ S. efectuate în/din acest cont în conformitate cu legisla ia în vigoare. 5) contul ³Loro´ (numai pentru b nci) este un cont curent deschis în Banca Central pentru alte B nci licen iate din RM i str ine. b) la vedere . 3) contul de credit este un cont analitic deschis de banc .cont analitic deschis de banc pentru titularul de cont destinat eviden ei opera iunilor de depunere i plasare a mijloacelor b ne ti cu sau f r dobând . Toate opera iunile legate de decont rile f r numerar sânt reglementate prin ÄRegulamentul privind decont rile f r numerar în Republica Moldova´. monitoriz rii i ramburs rii creditelor acordate. deschide urm toarele tipuri de conturi bancare: 1) contul curent. 2) contul de depozit care poate fi: a) la termen .A. care serve te la înregistrarea în ordine cronologic a opera iunilor în numerar i/sau f r numerar. inclusiv fix conformitate cu legisla ia în vigoare. pentru o perioada fix . 2) contul de depozit. deschide urm toarele tipuri de conturi bancare: 1) contul curent este un cont analitic deschis de banc pentru titularul de cont. 4) contul provizoriu reprezint un cont deschis de banc pe o anumit durat de timp.

. b) copia certificatului de înregistrare a întreprinderii la Camera Înregistr rii de Stat (Anexa 18). care trebuie s corespund normelor tehnice expuse în regulamentul men ionat. în ³Moldindconbank´ S.A. c) copia documentului de constituire. persoanele juridice prezint la banca urm toarele documente: a) cererea de deschidere a contului. dintre care : i.33 conform c ruia contabilul care se ocup de opera iunile în lei moldovene ti urm re te ca documentele de decontare s fie întocmite pe formulare -tip. I. e) certificat de înregistrare fiscal . atît i în valuta str in ). h) alte documente la cererea b ncii. ele sunt urmate de chei a (o cifr ). Deschiderea conturilor. ultimele trei sau patru cifre arat contul clientului. aprobat de BNM.1490).22 Hot rârea Consiliului de Administra ie al BNM din 12 iulie 1996 proces -verbal nr. g) fi a cu specimene i amprenta tampilei (Anexa 20). sunt: a) pentru contul curent: num rul contului se constituie din 13 cifre. Primele patru cifre ale contului deschis trebuie sa coincid codul b ncii i num rul de ordine intern al clientului. (Anexa 17). moldovene ti. Principiile stabilirii sistemului de codificare a conturilor la banca comercial ³Moldindconbank´ S. primele patru cifre ± tipul contului conform planului de conturi al eviden ei contabile în b nci. iii. folosite în procesul credit rii la acordarea creditului. suma acordat se transfer la contul de credit al clientului. urm toarele trei cifre ± cheia (a 6-a i a 7-a cifra se constituie codul b ncii. ii. Pentru a deschide un cont curent (cît în lei cu destina ia creditului stipulat în contractul de credit (1230 . d) copia certificatului de atribuire a codului fiscal. b) pentru contul de împrumut i conturile. codul b ncii e 29). f) extrasul din Registrul Comercial de Stat (Anexa 19).A.

c) copia certificatului de na tere al titularului de cont (minorului. care confirm împuternicirile persoanei de a prezenta documentele pe ntru deschiderea contului. de c tre persoana împuternicit se prezint urm toarele documente: a) cererea de deschidere a contului (Anexa 17). d) actul autentificat notarial sau copia actului legalizat notarial. precum i pentru persoanele limitate/lipsite în/de capacitatea de exerci iu deschiderea conturilor. persoanei limitate/lipsite în/de capacitatea de exerci iu). c) chestionarul pentru persoana fizic (Anexa 21). Pentru persoanele care nu au atins majoratul. e) dispozi ia autorit ii tutelare cu privire la instituirea tutelei sau curatelei i dup caz a hot rârii judec tore ti. legalizat notarial. b) copia actului de identitate al titularului de cont. precum i gestionarea lor se efectueaz de c tre p rin i sau de tutore (curator) cu prezentarea urm toarelor acte: a) cererea semnat de p rinte sau tutore (curator) (Anexa 17). c) copia actului de identitate al persoanei împuternicite cu dreptul de a prezenta documentele pentru deschiderea contului. . În cazul deschiderii contului curent pentru persoanele fizice rezidente i nerezidente.23 Pentru a deschide un cont curent persoanele fizice rezidente i nerezidente care nu practic activitate de întreprinz tor sau a lt tip de activitate sau întreprinderile cu statut de persoan fizic nerezident care nu au obiecte impozabile / obliga ii fiscale pe teritoriul RM prezint urm toarele documente: a) cererea de deschidere a contu lui (Anexa 17). e) chestionarul pentru persoana fizic (Anexa 21). care nu practic activitate de întreprinz t or sau alt tip de activitate.pentru reprezentantul legal al titularului de cont (Anexa 21). b) copia buletinului de identitate a p rintelui sau tutore. d) chestionarul pentru persoana fizic . b) copia actului de identitate al titularului de cont.

al clientului înregistrat la IFS nu este disponibil sau nu satisface comisionului. în vederea corespunderii acestora cu originalul i s aplice pe fiecare copie men iunea "Copia corespunde originalului". prev zute la deschiderea conturilor. care confirm împuternicirile persoanei de a prezenta documente pentru deschiderea /modificarea /închiderea contului. Persoana responsabil a B ncii / filialei la primirea documentelor pentru deschiderea conturilor bancare are urm toarele obliga ii: a) s încaseze în numerar prin Ordin de încasare a numerarului comisionul de deschidere a contului bancar. d) s identifice persoana care prezint documentele cu persoana din fotografia de pe actul de identitate i s contrapun datele din copia actului de identitate cu datele din actul original. Drept confirmare a efectu rii identific ri.24 Actele prezentate la deschiderea conturilor se p streaz obligatoriu în dosarul juridic al titularului de cont. c) s verifice actul juridic. sau b) s deconteze prin Not de plat comisionul de deschidere a contului din soldul disponibil al unui alt cont al clientului de inut în Filial i înregistrat la IFS. face o men iune corespunz toare cu aplicarea semn turii sale i a datei curente pe copia actului de identitate a persoanei care prezint actele. data. f) s confrunte datele din copiile documentelor prezentate. în cazul în care acesta este stabilit. de regul în alt valut . g) s restituie originalele documentelor persoanei care le -a prezentat. în cazul în care clientul nu de ine în Filial un alt cont înregistrat la IFS sau soldul dintr-un alt cont. e) s verifice termenul de valabilitate al documentelor prezentate. h) în cazul solicit rii deschiderii conturilor curente. numele i prenumele. semn tura. cu clauzele Contractului privind deservirea conturilor bancare i în cazul accept rii condi iilor de deservire s asigure semnarea Contractului (Anexa 22). s familiarizeze titularul de cont cu Politica tarifar a B ncii în vigoare. i) în cazul solicit rii deschiderii conturilor de depozit/cred it s se încredin eze c m rimea .

inclusiv i data curent . care ulterior se . clientul doar semneaz formularul imprimat) Cererea de deschidere a contului bancar. utilizând urm toarele formulare: a. p) sa introduc informa iile corespunz toare despre titularul de cont in BOL / a coresponden ei de intrare. atribuindu-i num r de înregistrare. k) s asigure perfectarea de c tre client i s verifice Chestionarul pentru clientul persoan juridic (Anexa 24). pe Cerere în col ul drept de jos. b.25 titularul de cont a coordonat i a discutat condi iile de plasare/acordare cu persoanele împuternicite ale B ncii prin semnarea contractului respectiv. c. dup caz. Cererea de deschidere a contului bancar pentru persoanele fizice (Anexa 17). n) s perfecteze Registrul actelor aferente dosarului juridic al contului bancar (Anexa 25). Cererea de deschidere a contului provizoriu (Anexa 29). Cererea de deschidere a contului bancar pentru persoane juridice. întreprinz tori individuali i persoane fizice care practic activitate (Anexa 23). l) s asigure perfectarea de c tre persoanele persoanele fizice identificate i s verifice Chestionarul pentru clientul persoan fizic ( Anexa 21 cu anexarea copiei xerox dup actul de identitate a acestuia). (la contul de depozit Cererea se completeaz în SII al B ncii. propune titularului de cont s perfecteze sau perfecteaz de sine st t tor. o) s înregistreze Cererea de deschidere a contului în Registrul de eviden înscrie. m) s formeze dosarul juridic al contului bancar în conformitate cu cerin ele i sa-l prezinte managementului filialei ± pentru prezentului Regulament conform prevederilor legale la capitolul prevenirii i combaterii sp l rii banilor alt tip de conturile administrate în Filial / managementului B ncii centrale ± pentru conturile administrate în cadrul B ncii Centrale pentru verificare i aprobare / dezaprobare. j) în cazul în care actele prezentate corespund cerin elor stipulate în prezentul Regulament.

e) extrase lunare din cont bancar ± factur . închiderea conturilor bancare care cad sub inciden a legisla iei fiscale (Anexa 27). Documentele necesare pentru deschiderea. inclusiv un exemplar al Certificatelor expediate în adresa IFS teritorial i alte organe conform legisla iei în vigoare. g) alte acte. se includ la momentul primirii IFS conform procedurii expuse la . în continuare Registrul special. inclusiv de titularul contului i de Filial / Banca central .. transferului de credit din contul creditului bancar. q) s perfecteze Certificatul despre deschiderea contului bancar (Anexa 26) în 2 exemplare pentru expediere ulterioar capitolul IV al prezentului Regulament. modificarea i închiderea contului sunt: a) acte componente ale Dosarului juridic al contului bancar. b) documente de plat i de cas aferente opera iunilor ini iate. modificarea. retragerii numerarului. r) s înregistreze datele necesare referitoare la contul deschis în Registrul privind deschiderea. Departamentul legalitate i /sau Direc ia metodologie i d ri de seam din cadrul B ncii Centrale. gestion area. În cazul în care la deschiderea conturilor unor grupe specifice de titulari de conturi apar situa ii ne standarde. inclusiv modificarea i închiderea contului. d) extrase zilnice din contul bancar.26 titularii de cont / clien ii B ncii / Fi a de eviden a clientului. administrarea. dup caz. f) documente justificative aferente derul rii unor opera iuni. c) documente de plat aferente opera iunilor înregistrate la intr ri în conturile bancare. de genul transferului de credit în valut str in . completând parametrii solicita i. etc. un exemplar al Fi ei cu specimene de semn turi i amprenta tampilei i Certificatului privind luarea la eviden fiscal a contului deschis. Documentele prezentate la deschiderea i administrarea ulterioar . se va apela în mod obligatoriu.

27 i se p streaz în Dosarul juridic al contului bancar administrat în filial / Banca Central . Documentele. cel pu in lunar. În scopul actualiz rii documentelor prezentate la deschiderea con tului. actele privind aplicarea / retragerea ac iunilor de sechestrare a opera iunilor i suspendare a mijloacelor b ne ti. inclusiv fi e cu specimene de semn turi. coresponden a cu diverse Autorit i referitor la starea contului sau alte informa ii despre titularul contului bancar. Pe perioada administr rii contului persoana responsabil periodic. se bareaz cruciform i se aplic o not corespunz toare. persoana responsabil execut urm toarele ac iuni: a) examineaz componentele Dosarului juridic al contului bancar. etc. blocheaz contul de sinest t tor. copii ale actelor de identitate. fiind p strate în continuare în dosarul juridic al contului bancar. b) stabile te gradul de corespundere al Dosarului juridic cerin elor actelor legislative i normative. va revizui Dosarul juridic al contului bancar la capitolul examin rii termenului de valabilitate i complet rii acestu ia urmare a modific rilor operate în actele legislative i normative la capitolul deschiderii i gestion rii conturilor bancare. f) prezint managementului filialei / B ncii Centrale spre confirmare Dosarul . contract Web-Client si alte servicii electronice. d) solicit în scris sau la prima vizit a clientului substituirea i/sau completarea actelor constatate. c) în cazul depist rii termenului de valabilitate expirat al unui sau mai multor acte sau lipsei întemeiate a unor acte. la substituirea lor prin alte acte valabile. e) recep ioneaz actele corespunz toare conform modalit ii de prezentare a acestora la deschiderea contului. documentele care pe parcursul perioadei de administrare i-au pierdut valabilitatea.i pierd valabilitatea. care î. inclusiv componen ei Dosarului juridic al contului bancar . În dosarul juridic al contului bancar se vor p stra de asemenea toate actele ce se refer la client. inclusiv contractul privind deschiderea i administrarea contului.

b) originalul certificatului constatator.în cazul înfiin rii societ ii pe ac iuni. e) actul autentificat notarial sau copia actulu i legalizat notarial. c) copia hot rârii privind emisiunea valorilor mobiliare . eliberat de Camera înregistr rii de Stat a Ministerului Dezvolt rii Informa ionale. b) copia hot rârii Comisiei Na ionale a Pie ei Financiare. care confirm împuternicirile persoanei de a prezenta documentele pentru deschiderea contului . Contul provizoriu se deschide pe perioada acumul rii mijloacelor b n e ti în urm toarele dou cazuri: a) la fondarea unei întreprinderi. inclusiv unul dintre fondatorii acesteia. în continuare CÎSMDI ± în cazul fond rii întreprinderii. în conti nuare CNPF.în cazul prezent rii actelor de orice persoan . Tarifele pentru deschiderea i deservirea conturilor curente sunt prezentate în Anexa 28. eliberat de CÎSMDI (cu excep ia b ncilor . d) extrasul din Registrul de stat. cu excep ia societ ii pe ac iuni. În acest caz clientul completeaz cerere de reînnoire a contului curent.28 juridic împreun cu actele prezentate suplimentar la cerere. b) la efectuarea emisiunii publice de valori mobiliare a unei întreprinderi care deja func ioneaz . Pentru a deschide un cont provizoriu la efectuarea emisiunii publice de valori mobiliare a unei întreprinderi care deja func ioneaz titularul de cont prezint urm toarele documente: a) cererea privind deschiderea contului (Anexa 29) . Contul curent poate fi reînnoit. c) copia certificatului privind înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare la CNPF. d) copia actului de identitate al persoanei împuternicite s prezinte documentele. Pentru a deschide un cont provizoriu la fondarea întreprinderii titularul de cont prezint urm toarele documente: a) cererea privind deschiderea contului (Anexa 29) .

num rul de identificare de stat fiind considerat codul fiscal. În contul provizoriu se permite derularea doar a opera iunilor caracteristice înscrierii capitalului întreprinderii: 1. care include în lista documentelor pentru înregistrarea de stat a persoane juridice Certificatul privind disponibilul contului provizoriu.113 alin.pentru titularii de cont înregistrarea c rora se face la CÎSMDI.29 comerciale). f) copia certificatului de atribuire a codului fisca l. h) actul autentificat notarial sau copia actului legalizat notarial. e) copia certificatului de înregistrare de stat . în creditul contului . b) perfecteaz provizoriu. c) perfecteaz în adresa CNPF Certificatul privind disponibilul contului provizoriu la încheierea emisiei suplimentare . în cazul prezent rii actelor prin persoan împuternicit ). iar Certificatul de înregistrare fiind recunoscut la certificat de atribuire a codului fiscal.introducerea cotei în capitalul statutar sau încasarea sumelor de la realizarea ac iunilor din emisia suplimentar . care confirm împuternicirile persoanei de a prezenta documentele pentru deschiderea contului. în adresa CÎSMDI Certificatul privind disponibilul contului . g) copia actului de identitate a persoanei care are dreptul s prezinte documentele pentru deschiderea contului. i Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice i a întreprinz torilor individuali.(3). eliberat de IFS teritorial ± pentru titularii de cont înregistrarea c rora se face la alte organe. În scopul conform rii prevederilor Codului civil (art. indicat în actele de constituire ale clien ilor. persoana responsabil va exercita urm toarele ac iuni: a) verific dup documentul de constituire suma minim a capitalului soc ial necesar pentru înregistrare în cont. care stabile te obligativitatea v rs rii în numerar a cotei minime a capitalului social. exceptând CÎSMDI.

b ncilor str ine. tip 1 (Anexa 30). În cazul în care la finalizarea procedurii înregistr rii de stat sau înregistr rii emisiunii publice titularul contului provizoriu solicit închiderea i transferarea soldului disponibil în contul curent deschis în alt filial sau banc . La finalizarea procedurii înr egistr rii de stat sau înregistr rii emisiunii publice disponibilul din contul provizoriu se vireaz la contul curent în baza Ordinului de plat . Pentru a deschide cont ÄLORO´ b anca licen iat prezint urm toarele documente: a) cererea privind deschiderea contului/ cererea de deschidere concomitent a din RM obligatoriu .30 2. tip 1 (Anexa 30). în cazul în care contul curent este deschis în aceia i filial . În cazul în care procedura de înregistrare a titularului de cont provizoriu este anulat din diverse motive. transferul de credit se va efectua în baza Ordinului de plat . b ncilor licen iate din RM. semn turile i tampila vor fi aplicate conform Fi ei cu specimene de semn turi i amprenta tampilei prezentat la contul curent deschis. acesta poate retrage disponibilul în numerar. perfectat de titularul contului provizoriu conform reglement rilor existente la capitolul execut rii transferului de credit. în acest scop dreptul legal de a ridica numerarul î -l are în exclusivitate fondatorul care a depus numerarul sau reprezentantul legal al fondatorilor (prin p rocur autentificat notarial).dup finalizarea procedurii de înregistrare a întreprinderii sau de efectuare a emisiunii publice sau a anul rii rezultatelor emisiei suplimentare . în debitul contului . În acest scop. cu condi ia prezent rii Fi ei cu specimene de semn turi i amprenta tampilei la contul provizoriu cu setul de documente aferent deschiderii contului curent. 2.transferul în contul curent al mijloacelor b ne ti disponibile. perfectat de titularul contului provizoriu conform reglement rilor existente la capitolul execut rii transferului de credit. Banca poate deschide conturi ÄLORO´ în lei moldovene ti i valut str in : 1.

unde modelul fi ei se coordoneaz de p r i. k) Chestionarul pentru clientul persoan juridic (Anexa 24).pentru b ncile care desf oar activitate de broker sau dealer. iar BC ÄMoldindconbank´ S. h) actul autentificat notarial sau copia actului legalizat notarial. g) copia actului de identitate al persoanei care are dreptul s documentele. b) fi a cu specimene de semn turi i amprenta tampilei (Anexa 20). eliberat de Camera Înregistr rii de Stat a Ministerului Dezvolt rii Informa ionale. l) Chestionarul pentru clientul persoan fizic .pentru beneficiarii efectivi (Anexa 21) cu anexarea copiei xerox dup actul de identitate a acestuia. este banc de decontare a Bursei de Valori a Moldovei i a Depozitarului Na ional al Valorilor Mobiliare a Moldovei. c) copia licen ei eliberate de BNM de desf urare a activit ii financiare. i) contractul privind deservirea conturilor bancare semnat de ambele p r i (individual. care confirm împuternicirile persoanei de a prezenta documentele pentru deschiderea contului.31 conturilor (Anexa 23). e) copia certificatului de înregistrare de stat-codul fiscal. b) fi a cu specimene de semn turi i amprenta tampilei (Anexa 20). Pentru a deschide cont ÄLORO´ urm toarele documente: a) cererea de deschidere a contului/ cererea de deschidere concomitent conturilor (Anexa 23).A. în cazul prezent rii actelor prin persoan împuternicit ). j) decizia organului fiscal teritorial privind luarea la eviden Certificatului privind deschiderea contu lui ÄLORO´. eliberat de Comisia Na ional a Pie ei Financiare . i va con ine cel a Banca str in nerezident prezint a contului curent ± se prime te ulterior de la organul fiscal teritorial urmare a expedierii prezinte . dup modelul convenit de p r i). autentificat notarial. d) copia licen ei pentru desf urarea activit ii pe pia a valorilor mobiliare. f) copia extrasului din Registrul de stat.

data. g) contractul privind deservirea conturilor bancare semnat de ambele p r i (individual. din ara de re edin i de cas (pentru persoanele care potrivit legisla iei d) copia documentelor de constituire (actul constitutiv.32 pu in: a. luna. tampila titularului de cont i semn turile persoanelor împuternicite în conformitate cu legisla ia în vigoare. care confirm împuternicirile persoanei de a prezenta documentele pentru deschiderea contului. sunt desemnate s gestioneze conturile i s aplice semn turi pe documentele de plat i de cas . f) actul autentificat notarial sau copia actului legalizat notarial. h. d. anul.). denumirea complet a titularului de cont. abilitat prin legisla ie. f. specimenul amprentei tampilei titularului de cont care va fi aplicat pe documentele de plat dispun de tampil ). în cazul prezent rii actelor prin persoan împuternicit ). statutul. i. codul fiscal al titularului de cont. e. numele i prenumele persoanelor. care conform legisla iei în vigoare i documentelor de constituire. specimenele de semn turi ale persoanelor men ionate la punctul precedent. num rul de telefon/fax al titularului de cont. termenul de ac iune al dreptului provizoriu al persoanelor împuternicite de a aplica prima sau a doua semn tur . . e) copia actului de identitate a persoanei care prezint documentele. dup modelul convenit de p r i). emis de organul de supraveghere a b ncii respective. bancar . h) decizia organului fiscal teritorial privind luarea la evidenta a contului LORO ± se prime te ulterior de la organul fiscal teritorial ± numai pentru b ncile str ine care au obliga ii fiscale i/sau obiecte impozabile pe teritoriul RM. c) extrasul din Registrul bancar sau documentul ce confirm existen a autoriza iei pentru desf urarea activit ii bancare. b. g. c. regulamentul etc. adresa titularului de cont.

.setul de documente corespunz tor specificat în punctele precedente. j) chestionarul pentru clientul persoan fizic . structurii interne a conturilor analitice.33 i) chestionarul pentru clientul persoan juridic (Anexa 24). cererea de deschidere a contului/ cererea de deschidere concomitent a conturilor. b) în cazul în care de in deja un cont LORO în BC ÄMoldindconbank´ S. II. cu excep ia celor aferente înregistr rii fiscale.pentru beneficiarii efectivi (Anexa 21). c) modificarea codului numeric al valutei în care a fost deschis contul.A. formei organizatorico -juridice a titularului de cont. . e) alte cazuri prev zute de legisla ia în vigoare. alte cazuri Banca este obligat s informeze titularul de cont în termen de 30 de zile pân la efectuarea acestora. d) transferarea conturilor din administrarea une i filiale/ B ncii Centrale în administrarea altei filiale/ filialelor. prezint : a) în cazul în care nu de in un cont LORO în BC ÄMoldindconbank´ S. iii.A. Banca modific conturile deschise pe numele titularilor de cont în urm toarele cazuri: a) modificarea denumirii (datelor personale). actul autentificat notarial sau copia actului legalizat notarial. exceptând conturile LORO. La deschiderea altor tipuri de conturi. b ncile licen iate din RM i b ncile nerezidente. b) modific rile rezultate din modificarea Planului de conturi al eviden ei contabile în b ncile licen iate din RM. cu anexarea copiei xerox dup actul de identit ate a acestuia. ii. care confirm împuternicirile persoanei de a prezenta documentele pentru deschiderea contului. copia actului de identitate a persoanei care prezint documentele. Modificarea conturilor. dac acestea nu au obliga ii fiscale sau nu de in obiecte impozabile pe teritoriul RM. În cazul lu rii deciziei de sine st t toare de c tre conducerea B ncii privitor la modificarea conturilor în cazul modific rii planului de conturi al eviden ei contabile.: i.

b) hot rârea organului competent privind lichidarea.34 Despre modificarea conturilor bancare. e) copia certificatului de atribuire a codului fiscal cu înscrierea ³În procedura de lichidare´. Închiderea conturilor. reprezentan ei înfiin ate în Republica Moldova a persoanei juridice nerezidente. întreprinz torului individual comisia de lichidare/lichidatorul prezint la banc : a) cererea privind modificarea (deschiderea) contului . g) copia actului de identitate a persoanei care prezint documentele. care trebuie s con in termenul de ac iune a comisiei de lichidare/lichidator. Pentru modificarea contului în cazul lichid rii persoanei juridice. înregistrate la IFS t eritorial. Banca / filiala închide conturile bancare în urm toarele cazuri: a) în baza cererii titularului de cont/ persoanei împuternicite (Anexa 34) i rezilierea . care confirm împuternicirile persoanei de a prezenta documentele pentru modificarea contului. filiala / Banca Central prezint Certificatul despre modificarea contului bancar (Anexa 31) în decurs de 5 zile bancare din momentul efectu rii acestei proceduri . Înregistrarea contului la IFS i derularea opera iunilor se efectueaz in condi ii identice deschiderii conturilor. c) copia anun ului publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova referitor la inten ia de lichidare. h) actul autentificat notarial sau copia actului legalizat notarial. d) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice. j) chestionarul pentru persoana juridic (Anexa 24). i) contractul privind deservirea conturilor bancare semnat de ambele p r i (Anexa 22). eliberat de Camera Înregistr rii de Stat a Ministerului Dezvolt rii Informa ionale. f) fi a cu specimene de semn turi i amprenta tampilei comisiei de lichidare / lichidator -2 exemplare (Anexa 20). k) chestionarul pentru clientul persoan fizic .pentru beneficiarii efectivi (Anexa 21). III.

certificatul privind închiderea sau conform . Pentru a executa controlul asupra execut rii opera i unilor în conturile clien ilor e utilizat fi a ³Eviden a opera iunilor depun torului´. sunt suspendate opera iunile sau sechestrate mijloacele b ne ti. b) un exemplar î-l include în Dosarul juridic al contului bancar. dosarul juridic privind deschiderea contului se p streaz în arhiva B ncii / filialei cu respectarea legisla iei în vigoare i a regulilor de organizare a lucr rilor de arhiv . cu respectarea procedurilor aferente circuitului documentar. Numerele conturilor închise nu se atribuie altor conturi. d) în baza hot rârii instan ei de judecat . La închiderea contului curent mijloacele b ne ti se transfer /restituie proprietarilor. succesorilor în drept sau altor persoane îndrept ite conform legisla iei. La închiderea contului. Se face men iunea cu privire la închiderea contului curent în Registrul conturilor analitice deschise la banc . Nu pot fi închise conturile. b) în baza cererii titularului de cont la radierea acestuia din Registrul de Stat. reprezentan ei înfiin ate în RM a persoanei juridice nerezidente. În termen de 5 zile bancare din data închiderii contului bancar persoana responsabil perfecteaz contului (Anexa 33) în 2 exemplare: a) un exemplar î-l expediaz IFS prin po t sau curier special. f) în alte cazuri prev zute de legisla ia în vigoare. Conturile provizorii se închid conform legisla iei în vigoare dup transferarea soldului la contul curent sau dup restituirea mijloacelor b ne ti în cazul în care emisiunea valorilor mobiliare nu a avut loc sau întrep rinderea nu a fost constituit . e) achitarea creditului/restituirea depozitului. încheiat cu Banca. în care sunt indicate toate pl ile i încas rile ale clientului. c) în baza hot rârii fondatorilor/ organelor de constituire ale persoanei juridice.35 contractului de prestare a serviciilor financiar ± bancare. în corespundere cu legisla ia în vigoare. la care. întreprinz torului individuali/a organelor care au constituit persoana juridic prevederilor documentelor de constituire a acestora.

inclusiv persoana fizic .urgent. reie ind din suma aferent documentului de plat emis. 6 În baza HCA al BNM nr. Este obligatorie completarea rubrici ³Tipul transferului´: ³U´. 2. c) ³Codul fiscal´ al pl titorului. Pl ile ordinare i trezoreriale se execut prin utilizarea ordinului de plat ± tip unic. 3. 375 decont rile f r numerar pe teritoriul RM se documenteaz prin urm toarele documente de plat : 1. Pl titor i beneficiar al pl ilor poate fi orice persoan juridic rezident antreprenoriat sau alt tip de activitate.07. Transferul poate fi ini iat ca i fizic i nerezident .prestarea serviciilor. 12003-09 privind decont rile interbancare pe t eritoriul RM. executarea lucr rilor. Decontarea f r numerar reprezint orice plat efectuat prin intermediul documentelor de decontare f r a întrebuin a moneda în forma sa concret (bilete de banc si moneda metalic ). Circula ia documentelor în b nci i la BNM se efectueaz în corespundere cu Regulamentul nr.36 Organizarea i eviden a documentelor de decontare Orice opera iune de decontare este efectuat în baza documentelor de decontare care reprezint reprezint dispozi ia sau cererea întreprinderii întocmit pe suport material (formular de hîrtie sau suport de date) dat b ncii cu scopulexecut rii pl ii f r numerar pentru livrarea m rfii sau valorilor.25/11-02 din 12. precum i cu alte acte normative ale BNM. Distinc ia dintre pl ile trezoreriale i netrezoreriale se face prin completarea specific a rubricilor: a) ³Pl titor´ i ³Beneficiar´. dar care de ine cont bancar . ordin de plat . precum i altor pl i. cerere de plat . ³N´ ± normal.96 . care nu practic activitate de 6 Regulamentul privind decont rile f r numerar în Republica Moldova al BNM Nr. b) ³Contul bancar´ al pl titorului. 374. 373. ordin incaso. d) ³Destina ia pl ii´.

atribuit de IFPS. La întocmirea ordinului de plat utilizat pentru efectuarea transferului în valut str in .Codul b ncii. În cazul pl ilor trezoreriale (în/din bugetul public na ional) codul fiscal al pl titorului/beneficiarului. În ordinul de plat nu se admit corect ri i / sau ters turi. b) urm toarele 2 simboluri ³MD´ ± Codul RM în Sistemul SWIFT.37 Urgent obligatoriu pentru pl ile în sum ce de p e te 50 000 lei i op ional pentru pl ile în sum de pân la 50 000 lei. se suplimenteaz prin bar . elementele utilizate în sistemele de pl i interna ionale se completeaz într -o limb str in . urm toarele 2 simboluri ³2X´ ± locul afl rii b ncii. b) cererea de plat .cel pu in 3 zile lucr toare înainte de data finaliz rii pl ii efective de c tre banca pl titoare. 7 Regulamentul cu privire la transferul de credit al BNM Nr. dup caz. maximum 4 simboluri. imediat urm toare zilei. Se indic Coduri bancare (BIC). maximum 13 simboluri. Termenul de valabilitate a documentelor de plat b ncii: a) ordinul de plat ± ziua emiterii acestuia. etc. c) ordinul incaso ± cel mult o zi lucr toare. compuse din 11 simboluri: a) primele 4 simboluri ³MOLD´ . conform practicii interna ionale. în total maximum. reprezentan ei. constituite din codul de identificare al b ncii i codul distinctiv al filialei b ncii. Transferul de credit reprezint o serie de opera iuni care începe prin emiterea de c tre emitent a ordinului de plat i executarea de c tre banca pl titoare a acestuia în scopul punerii la dispozi ia beneficiarului a unei sume de mijloace b ne ti i se finalizeaz prin înregistrarea de c tre banca beneficiar a sumei respective în contul beneficiarulu i.) pl titorului/beneficiarului .7 Ordinul de plat se întocme te în limba de stat. 373 din 15.2005 . cu codul subdiviziunii (filialei. c) ultimele 3 simboluri cifrice ± codul de identificare a filialei b ncii. în care acesta a fost emis. Ordinul de plat (Anexa 30) este un document de plata în baza caruia se prezentate spre executare efectueaza transferul de credit.12.

c) în 3 exemplare în cazul emiterii de c tre titularul de cont bancar la efectuarea transferului de credit în adresa Întreprinderii de Stat ÄPo ta Moldovei´.38 Responsabilitatea privind veridicitatea ordinul de plat îi revine emitentului. Ordinul de plat se prezint spre executare la banca pl titoare de c tre emitent sau de c tre persoana împuternicit a acestuia în ziua în care a fost emis. precum i de c tre banca pl titoare la efectuarea transferului în numele titular ului de cont bancar. b) prin sistemul intern al b ncii în adresa beneficiarului. b) în 2 exemplare în cazul emiterii de c tre titularul de cont bancar. Banca beneficiar . Ordinul de plat se emite: i corectitudinea informa iei indicate în a) într-un singur exemplar în cazul emiterii de c tre banca pl titoare la efectuarea transferului de credit în nume i pe cont propriu. c) prin alt sistem utilizat de banc în cazul transferului în valut str in . la care se anexeaz la necesitate i 3 exemplare ale listei destinatarilor mijlo acelor b ne ti. i îl transmite în aceea i zi : a) prin intermediul sistemului automatizat de pl i interbancare în adresa b ncii beneficiare. transferul de credit se consider finalizat i banca beneficiar efectueaz urm toarele: . În cazul în care contul bancar i codul fiscal al beneficiarului din ordinul de plat sunt indicate corect. iar în cazul emiterii ordinului de plat de c tre unitatea Trezoreriei de Stat. Emitentul poate revoca ordinul de plat pîn la momentul execut rii acestuia de c tre banca pl titoare. acesta se prezint spre executare la banca pl titoare cu data emiterii în decursul anului bugetar curent. efectueaz în aceea i zi lucr toare controlul corectitudinii indic rii contului bancar i codului fiscal al beneficiarului. în cazul în care pl titorul i beneficiarul se deservesc în aceea i banc . dup recep ionarea ordinului de plat de la banca pl titoare prin intermediul sistemului automatizat de pl i interbancare. Banca pl titoare trece la sc deri suma înscris în ordinul de plat acceptat spre executare în ziua prezent rii acestuia.

Mandatul de debitare direct este un act juridic prin care pl titorul acord o împuternicire unui anumit beneficiar pentru a emite cereri de plat .8 Cererea de plat se prezint de c tre beneficiar la banc pe suport hârtie sau se transmite în mod electronic prin intermediul sistemelor de deservire bancar la distan . aplicînd men iunile relevante în conformitate cu procedurile interne ale b ncii. banca. primul exemplar îl re mite beneficiarului. b) cererea de plat este întocmit în conformitate cu prevederile Regulament ului cu privire la debitarea direct . Data finalizarii execut rii cererii de plat reprezint data credit rii contului beneficiarului de c tre banca beneficiar .12. b) tip re te dou exemplare ale ordinului de plat . Debitarea direct este o modalitate de plat care const în debitarea de c tre banca platitoare a contului bancar al platitorului cu suma pl ii indicat în cererea de plat emis de beneficiar i creditarea corespunz toare de c tre banca beneficiar a contului bancar al beneficiarului. al doilea exemplar îl include în dosar. În cazul în care platitorul si beneficiarul sînt clienti ai aceleiasi banci (debitarea directa intrabancara).în cazul cererii de plata 8 Regulamentul cu privire la debitarea direct al BNM nr. în termenele prevazute în cererea de plata.2005 . Banca beneficiar accept spre executare cererea de plat . c) banca dispune de angajamentul privind debitarea direct al beneficiarului. iar creditarea corespunz toare de c tre banca beneficiar a contului bancar al beneficiarului în conformitate cu angajamentul privind debitarea direct . 374 din 15. dac sunt respectate urm toarele condi ii: a) beneficiarul are deschis cont bancar în conformitate cu prevederile actelor legislative i normative în vigoare.39 a) înregistreaz imediat mijloacele b ne ti în contul bancar al beneficiarului. precum i b ncii pl titoare pentru a-i debita contul cu sumele indicate în cererile de plat .Debitarea contului bancar al pl titorului de c tre banca platitoare se efectueaz în conformitate cu mandatul de debitare direct . Cererea de plat (Anexa 35) reprezint documentul de plat în baza caruia se efectueaz debitarea direct . debiteaza contul bancar al platitorului (platitorilor .

În cazul în care cererea de plat nu este acceptat spre executare. precum i compensarea i decontarea cererii de plat se efectueaz în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plati interbancare. c) suma tranzac iei. dupa verificarea urmatoarelor conditii: a) corectitudinea indicarii contului bancar si codului fiscal al platitorului. banca pl titoare debiteaz contul bancar al pl titorului. banca pl titoare. Banca întocme te zilnic un Registru al pl ilor efectuate în baza cererilor de plat . d) nu sînt aplicate restrictii din partea organelor abilitate prin lege de a utiliza mijloacele din contul platitorului. În cazul în care cererea de plat este acceptat spre executare.40 consolidate) si înregistreaza mijloacele banesti în contul beneficiarului. banca platitoare transmite în SAPI notificarea privind refuzul execut rii acesteia. În ziua debit rii contului bancar al pl titorului. banca pl titoare prezint pl titorului confirmarea efectu rii pl ii. urm toarele elemente obligatorii: a) num rul cererii de plat . e) datele bancare ale pl titorului i beneficiarului. În cazul efectu rii debit rii directe interbancare. b) corespunderea cererii de plata mandatelor de debitare directa. în cazul în care acordul (scris) dintre p r i nu prevede altfel. efectueaz controlul posibilit ii execut rii acesteia ve rificînd condi iile prev zute mai sus. b) codul tranzac iei. iar SAPI efectueaz compensarea si decontarea cererii de plat . i care urmeaz s includ . cel tîrziu în ziua lucr toare urm toare celei în care a fost primit cererea de plat din SAPI. c) posibilitatea debitarii contului bancar al platitorului cu suma integrala indicata în cererea de plata. cel . f) data i ora debit rii contului bancar al pl titorului. Notificarea privind refuzul execut rii cererii de plat . d) data i ora recep ion rii cererii de plat . care se stabile te de sine st t tor de c tre banc pu in.

în cazul în care emitentul ordinului incaso este în calitate de beneficiar. Registrul întocmit se legalizeaz cu amprenta tampilei i semn tura persoanelor împuternicite ale b ncii i se include în dosarul zilei opera ionale al b ncii. b) ordinul incaso este întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului.41 g) destina ia pl ii. sechestrarea i perceperea în mod incontestabil a mijloacelor b ne ti din conturile bancare al BNM Nr. Ordinul incaso (tip.2).în cazul în care emitentul este împuternicit prin lege cu dreptul de a emite ordin incaso în numele unei ter e persoane.12. 9 Regulamentul privind suspendarea opera iunilor. dac sînt respectate urm toarele condi ii: a) ordinul incaso este emis de c tre persoana abilitat prin lege. emitentul este obligat s anexeze originalul acestuia. 375 din 15. b) în trei exemplare . în acesta se indic rechizitele beneficia rului (ter ei persoane). Primul exemplar al ordinului incaso se legalizea z cu semn turile persoanelor cu drept de semn tur i amprenta tampilei emitentului. În cazul în care ordinul incaso se emite de c tre persoana împuternicit de a emite ordin incaso în numele unei ter e persoane. Banca pl titoare accept spre executare ordinul incaso. În cazul prezent rii ordinului incaso emi s în baza documentului executoriu. în dependen de contul i valuta indicat în ordinul incaso.2005 . Ordinul incaso se emite: a) în dou exemplare . (Anexa 36) este un document emis de c tre persoana abilitat prin lege cu acest drept pentru perceperea în mod incontestabil a mijloacelor b ne ti din conturile bancare ale contribuabilului/debitorului de c tre banc . c) ordinul incaso este înso it de originalul documentului executoriu (în cazul în care acesta a fost întocmit în baza documentului executoriu).9 Acesta se emite în limba de stat i se înainteaz atît la contul deschis în lei moldovene ti cît i la contul deschis în valut str in . Ordinul incaso se prezint nemijlocit de c tre emitent sau de persoana împuternicit a acestuia la banca în care se deserve te emitentul nu mai tîrziu de o zi lucr toare dup ziua emiterii.doc. cu excep ia perceperii în mod incontestabil a mijloacelor b ne ti din conturile bancare ale Trezoreriei de Stat.

semn tura cu copia documentului func ionarului responsabil i tampila b ncii. Organizarea i eviden a cardurilor bancare . Dup executarea ordinului incaso în sum total sau par ial .A. f) mijloacele b ne ti în cont sînt suficiente pentru exe cutarea total sau par ial a sumei înscrise în ordinul incaso i disponibile pentru a fi utilizate (asupra acestora nu este aplicat procedura de suspendare/sechestrare sau în urma aplic rii acesteia a fost asigurat suma necesar ). banca pl titoare aplic pe versoul originalului documentului executoriu suma executat . cu men iunea aplicat pe verso despre motivele neexecut rii. data. Al doilea exemplar al ordinului incaso i copia documentului executoriu (în cazul în care acesta a fost emis în baza documentului executoriu) se remit pl titorului (contribuabilului/debitorului) al turat la extrasul de cont bancar. în e) pe ordinul incaso sînt aplicate semn tura i amprenta tampilei b ncii în care se deserve te emitentul. i anume în filiala ³Centru´ a b ncii ziua opera ional se continu pîn la ora 16.42 d) informa ia din documentul executoriu corespunde cu informa ia indicat ordinul incaso (în cazul existen ei documentului executoriu). Al treilea exemplar al ordinului incaso se remite b ncii în care se deserve te emitentul împuternicit cu dreptul de a emite ordin incaso în numele unei ter e persoane. documentele de decontare primite dup ora 16.30. data efectu rii pl ii.00. Ordinul incaso neacceptat spre executare se restituie de c tre banca pl titoare b ncii în care se deserve te emitentul sau nemijlocit emitentului. Agen ii economici prezint documentele de decontare de banc pe parcursul zilei opera ionale i se trec la bilan în aceea i zi. semn tura func ionarului responsabil i tampila b ncii i îl remite emitentului prin intermediul b ncii în care se deserve te acesta. anul.30 se trec la bilan în ziua urm toare. pentru a fi prezentat emitentului. dar filiala lucreaz pîn la ora 19. luna. În Banca Comercial ³Moldindconbank´ S. Primul exemplar al ordinului incaso împreun executoriu (în cazul în care acesta a fost emis în baza documentului executoriu) se includ de c tre banca pl titoare în dosar.

cu utilizarea num rului personal de identificare al s u i /sau a unor alte coduri care permit identificarea sa. tr s turi de personalizare incorporate pe suprafa a sa.2005 . 10 Regulamentul cu privire la cardurile bancare al BNM Nr. componente inserate în corpul material al acestuia. Cardurile bancare emise de c tre banc se clasific în func ie de scopul utiliz rii acestora în carduri personale i carduri de afaceri (business). 62 din 24. În func ie de provenien a mijloacelor b ne ti disponibile în cont se disting urm toarele tipuri de carduri bancare: a) card de credit . inclusiv band magnetic microprocesorul (circuit integrat specializat) etc.43 Banca care activeaz într-un sistem de pl i cu carduri bancare poate desf ura activitatea de emitere i acceptare a cardurilor bancare. Cardul personal se emite din contul de card deschis pe numele unei persoane fizice care nu practic activitate de întreprinz tor sau alt tip de activitate. 62 din 24. Cardul bancar se emite în conformit ate cu normele sistemului de pl i cu carduri bancare i trebuie s con in elemente de siguran care s protejeze corpul i /sau material al acestuia.2005. 10 Opera iunile efectuate cu cardurile bancare sunt reglementate de Regulamentul cu privire la cardurile bancare al BNM nr.02. are acces la distan la contul bancar în vederea efectu rii anumitor opera iuni prev zute de banca emitent . prin intermediul c ruia de in torul dispune de mijloace le b ne ti oferite de banc sub forma unei linii de credit. de regul . b) card de debit . Num rul personal de identificare a de in torului de card bancar (denumit prescurtat conform uzan elor interna ionale ± PIN) este un cod personal atribuit de c tre banca emitent unui de in tor de card bancar în vederea identific rii acestuia la efectuarea anumitor opera iuni cu utilizarea cardului. prin intermediul c ruia de in torul dispune de mijloacele b ne ti depozitate la banc i care ofer posibilitatea acord rii unei facilit i de overdraft (descoperit de cont) în cazul insuficien ei mijloacelor b ne ti în contul acestuia. Cardul bancar este un suport de informa ie standardizat i personalizat prin intermediul c ruia de in torul.02.

furat. b) num rul contului de card. patronimicul sau d) denumirea titularului. patronimicul. restituit etc. Contul de card este un cont curent bancar. întreprinz torului individual activitate. Banca deschide i închide conturile de card în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.). urm toarele date despre fiecare card emis de banc : a) num rul cardului. La emiterea cardului bancar banca deschide cont de card. c) datele despre titularul contului de card (numele. când i cui a fost eliberat cardul. în care se ine eviden a tuturor operatiunilor financiare efectuate cu cardul bancar.2005 . h) de cine i în ce baz a fost modificat statutul cardului. i s pun la dispozi ia de in torului de card num rul personal de identificare al de in torului. 62 din 24.44 Cardul de afaceri se emite din contul de card deschis pe numele unei persoane juridice. retras. e) datele despre de in torul cardului (numele. La solicitarea titularului contului de card banca poate emite carduri persoanelor împuternicite de c tre acesta de a utiliza mijloacele b ne ti din contul de card. Banca ine eviden a tuturor cardurilor emise de ea în Regi strul cardurilor emise în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. cel pu in. prenumele. prenumele. f) unde. Banca este obligat s elibereze cardurile bancare împreun cu Regulile de utilizare a cardurilor i tarifele b ncii privind emiterea si utilizarea cardurilor (Anexa 37. re inut. rezident /nerezident etc. 11 În baza unui cont de card pot fi emise mai multe carduri bancare. reprezentan ei înfiin ate în Republica Moldova a persoanei juridice nerezidente.02.). i persoanei care practic alt tip de 11 Regulamentul cu privire la cardurile bancare al BNM Nr. 38). blocat. Registrul cardurilor emise trebuie s cuprind .). pierdut. rezident /nerezident etc. g) statutul actual al cardului (activ.

în limitele prev zute de actele normativ e în vigoare. b) retragerea de numerar de la bancomate. reprezentan ) sau a comerciantului la care s-a efectuat opera iunea. cel pu in. b) datele care permit identificarea dispozitivului la care s -a efectuat opera iunea. transferuri între conturi etc.45 Pe teritoriul Republicii Moldova. Conform Regulamentului nr. retragere de numerar etc. urm toarea informa ie: a) datele care permit identificarea b ncii i a unit ii acesteia (filial . alte pl i obligatorii).). Chitan a unui dispozitiv special amplasat pe teritoriul Republicii Moldova urmeaz a fi eliberat inclusiv în limba de stat i trebuie s con in . persoanele juridice pot s încheie contractul privind opera iunile de decontare i plat de pe conturile de card. compensa iilor i altor pl i cu caracter similar. . taxe. pentru orice opera iune financiar efectuat printr-un dispozitiv special. de la ghi eele b ncilor. serviciilor prestate sau a obliga iilor fa de buget (impozite. 58/11-02 privind organizarea de c tre b nci a pl ilor cu carduri pe teritoriul Republicii Moldova´ Nr. prin intermediul cardurilor bancare pot fi efectuate urm toarele opera iuni: a) plata m rfurilor achizi ionate de la comercian i.). plat far numerar. deschise de c tre Banc pentru angaja ii întreprinderilor. f) suma i valuta opera iunii. d) data i ora efectu rii opera iunii. 58/11 . c) datele care permit identificarea cardului cu care s -a efectuat opera iunea. c) alte opera iuni financiare în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare (depunere de numerar în contul bancar. Banca este obligat s asigure de in torilor de carduri bancare eliberarea documentelor care confirm efectuarea opera iunilor financiare cu carduri bancare (chitan e). de exemplu.97. Pentru a primi un card bancar clientul completeaz urm toarele documente: a) Cerere pentru emiterea cardului i deschiderea contului de card (Anexa 39).05. e) tipul opera iunii (de exemplu. a sumelor salariilor.02 din 22.

plasamente pe pia a interbancara . Astfel. În cazul pierderii sau furtului unui card bancar. Organizarea opera iunilor de acceptare a depozitelor Pentru a putea exista ca entitate juridic . d) Cerere de modificare a datelor de identificare (Anexa 42). Dezvoltarea unei b nci depinde în mod fundamental de modul . alte active). titluri de stat. 2.46 b) Contractul în vederea emiterii i asigur rii condi iilor pentru utilizarea cardului precum i pentru deschiderea i administrarea unui cont pentru deru larea opera iunilor cu carduri emise de BC ³Moldindconbank´ S.A. valut ) i maturitatea lor (pe termen scurt. opera iuni active. e) Cerere pentru primirea extrasului de cont prin po ta electronic (Anexa 4 3). b) Cerere pentru deblocarea cardulu i. în viitor pot fi completate urm toarele documente: a) Cerere de stabilire a limitei de utilizare a disponibilit ilor din contul de card (Anexa 40). clientul completeaz : a) Cerere de pierdere sau furt al unui card bancar. Depozitele i împrumuturile de la clientela nebancar principala component i de la a activit ii cu pasive a b ncilor comerciale. orice societate bancar are mai întâ i nevoie de dotarea cu capitaluri de c tre ac ionari i apoi de atragerea de pe pia de resurse disponibile. c) Cerere pentru confec ionarea cardurilor bancare. Volumul opera iunilor active ale unei b nci (credite. structura i maturitatea resurselor atrase de banc (opera iunile pasive). principalele opera iuni efectuate de b ncile comerciale sunt de dou tipuri : 1. Dup dorin a clientului. c) Cerere de eliberare a unui card bancar nou de in torului principal. opera iuni pasive. b) Cerere pentru acordarea dreptului de utilizare a contului i de primire a cardului de c tre persoana autorizat (Anexa 4 1). Opera iunile pasive reprezint institu iile financiare reprezint pentru b nci opera iunile de atragere i constituire a resurselor. structura activelor (lei. mediu sau lung) sunt det erminate de volumul..

i p streze i s majoreze volumul resurselor atrase. prev zute de ÄRegulamentul cu privire la Lichiditatea b ncii´. i anume: a) mijloacele atrase (Anexa 4). 3. În scopul organiz rii unei activit i legale i corecte specialistul principal care se ocup cu atragerea i plasarea resurselor filialei ³Centru´ a BC ÄMoldindconbank´ S. Äprofitabilitate´. 2. Respectarea cerin elor privind rezervele obligatorii. c) împrumuturile primite prin intermediul Centralei de la Banca Na ional Moldovei i Organismele Financiare Interna ionale. ÄRegulamentul cu privire la modul de formare i men inere a rezervelor obligatorii´. Managementul resurselor între Centrala i filiala reprezint procesul de dirijare i utilizare cât mai eficient a acestora în scopul g sirii solu iei adecvate pentru Älichiditate´. aceste depozite sunt . ceea ce faciliteaz abilitatea interven iei pe pia garan ia libert ii de ac iune a fiec rei b nci. Filiala ³Centru´ îndepline te cerin ele stabilite de Regulamentul inter n al BC ÄMoldindconbank´ S. Scopul managementului resurselor bancare const în: 1.9 al Consiliului b ncii din 04 decembrie 2001. Ärisc´.47 în care reu e te s . Acest regulament a fost elaborat în baza cer in elor BNM. regulamentelor interne i Statutului BC ÄMoldindconbank´ S. b) mijloacele transmise la bilan ul filialei de c tre Central . O strategie bancar eficient implic faptul c institu ia trebuie s dispun de un volum cât mai mare de depozite. în scopul managementului eficient al resurselor dintre Banca Central i filialele b ncii. În calitate de resurse financiare pentru filial servesc mijloacele incluse în partea pasiv a bilan ului.A. activeaz conform ÄRegulamentului cu privire la Managementul Resurselor pentru filialele b ncii´ aprobat prin procesul -verbal nr.A. Men inerea lichidit ii curente în filial . Utilizarea eficient a resurselor libere ale filialei. De asemenea.A. cu privire la lichiditatea b ncii i respect modul de formare a datorit masei de manevr pe care o formeaz aceste depozite.

În caz de necesitate filiala ³Centru´ împrumut resurse de la Banca Central i invers.48 i men inere a rezervelor obligatorii. stabilit de BNM. Depozitul bancar reprezint sume de bani depuse s pre p strare i fructificare la Banc i care vor fi restituite la solicitarea deponentului. rata dobânzii. Dobânda este pre ul serviciului f cut de Deponent în folosul B ncii i pl tit . Resursele primite de la BNM i Organismele Financiare Interna ionale cu destina ie special se transmit filialei respective cu o dobând calculat reie ind din dobânda din contractul de baz dintre B anca Central i aceste p r i plus jum tate din marja prev zut pentru client. La plasamentele retrase înainte de termen dobânda nu se pl te te. Costul resurselor împrumutate la termen de la BC se stabile te în m rimea ratei efective. Rata dobânzii la plas ri /împrumuturi de resurse în Central se stabile te lunar de c tre Direc ia trezorerie. Depozitele b ne ti reprezint principala surs de atragere de disponibilit i. Filiala are dreptul s efectueze plasamente numai du p primirea în scris a confirm rii resurselor de la Direc ia trezorerie i titluri.A. conform cererilor înaintate de filial prin modem. În ziua expedierii resurselor Centrala informeaz filiala prin modem despre suma creditului. Surplusul de resurse filiala îl plaseaz în Banca Central conform politicii procentuale stabilite de BC ÄMoldindconbank´ S. Filiala î i îndepline te obliga iunile sale în strict conformitate cu limita mijloacelor disponibile la conturile corespondente deschise în Central . termenul de rambursare a creditului i termenul achit rii dobânzii. la vedere. Nu se plaseaz de c tre filial în Banca Central pentru zilele de odihn resursele în lei moldovene ti cu termen. Cererile de vindere/procurare a resurselor pentru ziua curent se expediaz de c tre filial în scris Direc iei Trezorerie i Titluri prin modem pân la ora 15 -00. în vederea plas rii ulterioare a acestora de c tre Banc . Nu se permite acordarea direct a resurselor de c tre o filial altei filiale sau altei b nci comerciale.

1 din 04. Deponentul are dreptul s deschid conturi de depozit pe numele s u personal sau prin persoana împuternicit i s le gestioneze atît personal. proces verbal nr. unei persoane împuternicite în baza procurii Documentele necesare pentru deschiderea contului de depozit pot fi prezentate personal de c tre deponent sau prin persoana împuternicit . cît i prin intermediul i a altor documente legale. 12 Pentru persoanele fizice banca deschide depozite la termen i la vedere. privind prevenirea i combaterea sp l rii banilor i finan rii terorismului. b) Programului BC "Moldindconbank" S. se va ine cont de prevederile: a) Regulamentului privind normele de prevenire i combatere a sp l rii banilor i finan rii terorismului aprobat de Consiliul B ncii. c) Regulamentului privind modalitatea deschiderii. destinat eviden ei mijloacelor b ne ti depuse de acesta în form de depozit la termen.2 din 10.02. opera iunilor aprobat de Comitetul de conducere.A.2005 . d) Procedurii interne cu privire la identificarea clien ilor care efectueaz tranzac ii ocazionale Pentru i tranzac ii electronice î n filialele BC "Moldindconbank" S..2008.49 de aceasta din urma. proces verbal nr. deponentul/persoana împuternicit poate deschide unul sau mai multe conturi în lei moldovene ti i/sau în valut str in în una sau mai multe subdiviziuni ale B ncii.04. 23 din 16. La deschiderea conturilor de depozit pe numele deponen ilor i efectuarea ulterioar a opera iunilor prin intermediul conturilor de depozit. aprobat de Consiliul B ncii proces verbal nr.A.03.A. efectuarea de depunere a mijloacelor b ne ti. închiderii conturilor bancare pentru diverse grupe de titulari de cont în BC ³Moldindconbank´ S. aprobat anual de c tre Consiliul B ncii. pentru a dobâ ndi dreptul de a folosi o sum de bani în cursu l unei perioade determinate. de economii sau la vedere.05. Dobînda este o cheltuial pentru Banc în cazul depozitelor deschise.. Deponentul/persoana . Cont de depozit este un cont deschis de Banc pe numele deponentului.

50 împuternicit este obligat s prezinte persoanei responsabile a B ncii actele necesare pentru deschiderea contului de depozit. 3) în cazul deschiderii contului de c tre p rin i sau de tutore (curator) în numele persoanelor care nu au atins majoratul. d) procura autentificat notaria l în original i copie autentificat de persoana responsabil a b ncii. semnat personal de acesta. tutore sau curator. . e) actul autorit ii de tutel i curatel (organul administra iei publice locale) prin care este numit persoana fizic cu atribu ii de tutore i/sau curator . b) actul de identitate al deponentului în original i copia acestuia. b) actul de identitate al persoanei împuternicite în original i copia.în cazul cînd deponentul este reprezentat prin tutore (curator). sau d) copia autentificat notarial a actului de identitate al deponentului. c) certificatul de na tere al deponentului ca re nu a atins majoratul. semnat de p rinte. dup caz.în cazul cînd deponentul este reprezentat prin tutore (curator). f) copia hot rîrii instan ei de judecat conform c reia persoana a fost declarat limitat /lipsit de capacitate de exerci iu i necesitatea instituirii tutelei (curatelei) . b) actul de identitate al persoanei care prezint actele deponentului. separat pentru fiecare cont de depozit solicitat care includ: 1) în cazul prezent rii actelor de c tre deponent personal: a) cererea de deschidere a contului de depozit pe numele deponentului ( Anexa 44). persoanelor limitate/lipsite de capacitatea de exerci iu: a) cererea de deschidere a contului de depozit pe numele deponentului ( Anexa 44). c) copia autentificat notarial a actului de identitate al deponentului. în original i copie. semnat de persoana împuternicit a deponentului. 2) în cazul prezent rii actelor prin persoana împuternicit a deponentului: a) cererea de deschidere a contului de depoz it pe numele deponentului ( Anexa 44).

1 exemplar (Anexa 44).2003. la solicitarea acestuia. în conformitate cu Regulamentului privind normele de prevenire i combatere a sp l rii banilor i finan rii terorismului. dup care imprim i prezint clientului spre semnare. Identific persoana care prezint documentele cu cea de pe actul de identita te i s verifice dac datele din copia actului de identitate prezentat corespund cu datele din actul original. Proces Verbal nr. Drept confirmare a efectu rii identific rii.03. Mai apoi.2007. completeaz în sistemul informa ional. imprim i prezint clientului spre semnare Chestionarul pentru client ± persoan fizic (Anexa 21). i i necesit s fie urm toarele trei situa ii (deponentul se înregistreaz în baza de date automa tizat a . ÄCererea de emitere a cardului de debit i de deschidere a conturilor în BC "Moldindconbank" S.3. persoana împuternicit a B ncii aplic tampila "Copia corespunde originalului".A. în conformitate cu Regulamentul cu privire la emiterea cardurilor bancare BC "Moldindconbank" S. s se încredin eze c deponentul a în eles condi iile de plasare. care presupune i a datei curente pe copia actului de identitate a persoanei car e prezint actele. aprobat de c tre Consiliul B ncii. Mai apoi specialistul identific B ncii o singur dat ): a) client nou ± completarea ÄFi ei clientului´. din 30. Dup aceasta imprim prezint deponentului sau persoanei împuternicite spre semnare: a) cererea de deschidere a contului . 46) i politica procentual a depozitelor în vigoare. cu aplicarea semn turii sale clientul în sistemul informa ional. c) client existent ± nu necesit modificare. dar la care ÄFi a clientului´ este incomplet modificat .12. b) client existent.´.51 Persoana responsabil a B ncii la adresarea deponentu lui sau persoanei împuternicite pune la dispozi ia deponentului sau persoanei împuternicite.A. Apoi informeaz deponentul sau persoana împuternicit despre condi iile de garantare a depunerilor de c tre Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în conformitate cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul ba ncar nr. 575-XV din 26. sau s fac posibil accesul acestuia la informa ia referitor la tipurile de depozite (Anexa 45.

conform politicii procentuale a depozitelor în vigoare. Depozitul se elibereaz începînd cu ziua urm toare celei d e scaden . În cazul solicit rii de c tre deponent de a retrage suma depozitului înainte de expirarea termenului contractului. are loc recalcularea dobînzilor i re inerea acestora din suma dobînzilor sporite i neachitate i/sau din suma depoz itului. Dup ce clientul a depus mijloacele b ne ti în contul s u de depozit.52 b) ordinul de încasare a numerarului (în cazul depunerii în numerar). informînd Direc ia Depozite. în urm toarele dou cazuri: a) la solicitarea de in torilor depozitelor la termen. dac aceast condi ie este prev zut în contractul de depozit i dac politica procentual a B ncii nu prevede alt condi ie. nu mai devreme de 10 zile din data depunerii cererii scrise a deponentului. c) contractul de depozit pentru depozitele la termen ± 2 exemplare (Anexa 48). Apoi se perfecteaz dosarul deponentului. la acela i termen. b) la deschiderea depozitului de economii (f r imprimarea contractului pe suport de hârtie). pîn în ultima zi a termenului de scaden inclusiv. în momentul deschiderii acestora. în care include toate actele perfectate de c tre acesta pentru deschiderea depozitului. În cazul reducerii ratei dobînzii la depozitele cu rata dobînzii flotant . la decizia directorului filialei. Se admite nerespectarea termenului de preaviz (10 zile) numai în cazuri excep ionale. la acela i ti p de depozit. Prolongarea termenului depozitului se face în sistemul informa ional în mod automatizat (pentru contractele care prev d clauza respectiv ). . specialistul de la banc elibereaz deponentului sau persoanei împuternicite a deponentului carnetul de economii (formular tipizat) completat i semnat de c tre persoana responsabil a B ncii. la decizia Comitetului de conducere. la solicitarea deponentului. Banca va informa deponentul despre aceasta prin plasarea informa iei respective pe panourile informativ e i la ghi eele sale. semnat de persoana responsabil a B ncii ± 2 exemplare (Anexa 47). Dobânda pentru depozitele atrase se calculeaz începînd cu ziua urm toare celei de constituire a depozitului.

a B ncii întreprinde . h) aplic înscrisul ÄCont închis la termen/înainte de termen´. pentru suma aferent trecerii contrac tului de depozit în arhiv . c) identific în sistemul informa ional contractul de depozit. d) identific în contractul de depozit contul de depozit i de dobâ nda sporit ale deponentului. Banca va re ine un comision. b) identific persoana care prezint documentele cu cea de pe actul de identitate. în cazul în care nu au fost efectuate înscrierile corespunz toare în extrasul de cont de depozit. e) trece contractul de depozit în arhiv în sistemul informa ional (la solicitarea clientului. opera iunea de trecere a contract ului de depozit în arhiv trebuie s fie anulat . anexa contractului ÄDate despre încas ri i pl i´ i nu a fost imprimat i semnat ordinul de eliberare a nu merarului). cu aplicarea datei i semn turii persoanei responsabile a B ncii. deponentului aplicarea semn turii personale pe extrasul de cont de a contractului. g) imprim extrasul de cont de depozit ± 1 exemplar. j) imprim i semneaz ordinul de eliberare a numerarului în 2 exemplare (Anexa 49). pe care le prezint spre semnare deponentului/persoanei împuternicite. l) aplic în contractul de depozit al deponentului i/sau în carnetul de economii înscrierea ³Cont închis´. k) înscrie în anexa contractului ÄDate despre încas ri i pl i´ al deponentului i/sau în carnetul de economii suma depozitului i a dobînzii aferente ce urmea z s fie eliberat . i) solicit depozit.53 La eliberarea integral a depozitului ca rezultat al expir rii termenului de scaden sau închiderii înainte de termen persoana responsabil urm toarele ac iuni: a) solicit deponentului prezentarea contractului de depozit i/sau a carnetului de economii. a actului de identitate în original. f) în cazul când depozitul a fost deschis/completat prin virament i se reziliaz înainte de termenul de scaden conform tarifelor în vigoare.

i ordinul de eliberare a numerarului mijloacele b ne ti . timp de 7 ani. conform regulilor de organizare a lucr rilor de arhiv . Casierul semneaz ordinul de eliberare a numerarului i aplic o) casierul elibereaz deponentului. dosarul deponentului i extrasul contului de depozit închis.54 m) restituie deponentului exemplarul contractului de depozit. p) coase într-o map separat pentru arhivare ulterioar i p strare. n) transmite casierului ordinul de eliberare a numerarului. tan a.

b) Legea RM cu privire la gaj nr.12. 1527-XII din 22.07. se efectueaz în baza urm toarelor acte normative : a) Legea institu iilor financiare nr.06. 3/09 din 01.55 CAPITOLUL III. 130 din 15.1998.153 din 25.1998. i) Regulamentul BNM privind încheierea acordurilor cu persoanele afiliate b ncilor comerciale. g) Regulamentul BNM cu privire la creditele expirate nr.11.12. 13 În activitatea sa de creditare Banca trebuie: a) s respecte legile i principiile bancare generale.A.1997. j) Regulamentul BNM cu privire la clasificarea creditelor i formarea reducerilor pentru pierderi la credite nr.09.05. 13 Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a b ncilor care opereaz în Republica Moldova al BNM Nr.1995. 550-XIII din 21.1995.1997. d) Regulamentul BNM privind modul de efectuare de c tre b nci a opera iunilor cu cambii nr. ob inerii de profit i îmbun t irii st rii economico-financiare a împrumutan ilor concomitent luând în considera ie securitatea depozitelor clien ilor. l) Norme metodologice interne ale BC ÄMoldindconbank´ S. 1/09 din 10. e) Regulamentul BNM cu privre la acordarea creditelor de c tre b nci func ionarilor s i nr. f) Regulamentul BNM cu privire la expunerile Ämari´ nr. 153 din 25.1996. inclusiv eliberarea creditelor nr. c) Legea cambiei nr.A.06.1995. care reglementeaz activitatea de creditare. Politica creditar a b ncii trebuie s fie orientat spre protejarea activelor. 156 din 25.. h) Regulamentul BNM cu privire la activitatea de creditare a b ncilor care opereaz în RM nr.2001. 164 din 22.A. k) Statutul BC ÄMoldindconbank´ S.12. 33/09-01 din 18.1993.12. ORGANIZAREA I GESTIUNEA ACTIVIT CREDITARE II DE Activitatea de creditare a filialei ³Centru´ a BC ÄMoldindconbank´ S.97 .07. 449 -XV din 30.

În scopul minimiz rii riscurilor. care s asigure atingerea obiectivelor din planul de afaceri anual. ” 30% din PTC ” 5 CNT ” 10% din CNT ” C gr. Limitele stabilite de BNM Nr. I unde: CNT ± capitalul normativ total PTC ± portofoliul total de credite C gr. Parametrii de creditare reprezint ni te limite ale anumitor indicatori sau limite de expunere. E necesar s se stabileasc o corela ie optim între profitul ob inut din credite i riscul credi tor. I ± capitalul de gradul I . prin gaj sau alte garan ii. Unul din scopurile de baz ale activit ii de creditare este ob inerea unui profit cît mai mare la creditele acordate. Tabelul 3.1. grup de persoane ac ionând în comun Suma datoriilor nete la creditele acordate la zece persoane. Suma tuturor expunerilor Ämari´ Expunerea total a b ncii fa de o persoan afiliat i/sau un grup de persoane ac ionând în comun cu persoana afiliat 5. constituie primeele datorii nete la credite dup m rime minus reducerile pentru pierderi la credite i provizionalele la angajamentele condi ionale 4. în egal m sur se tinde i la minimizarea riscurilor. se fixeaz parametri în acitivatatea de creditare. Limitele externe de creditare sunt cele reglementate de BNM i acordurile bilaterale. inclusiv la grupurile persoanelor ac ionând în comun. care 3. Dar.56 b) s asigure garantarea creditelor în m sura maxim posibil . în politica de creditare. i/sau grupurile de persoane ac ionând în comun cu persoanele afiliate b ncii Sursa: elaborat de autor în baza regulamentelor BNM BNM înainteaz c tre b nci urm toarele limite: 1. Limitele de creditare pot fi externe i inte rne. b ncii Suma total a expunerilor b ncii fa de persoanle afiliate 6. O aten ie semnificativ se acord rela iei Äcâ tiguri -riscuri´. Astfel. Limita Valoarea • 10% din CNT ” 15% din CNT Expunerea Ämare´ ± expunerea net fa de persoana sau un grup de persoane ac ionând în comun Expunerea net asumat de banc fa de o persoan sau un 2. încheiate între Banc i organiza iile financiare interna ionale. c) s atrag o rentabilitate anual pozitiv .

care sunt reziden i ai RM. Banca acord credite urm toarelor categorii de clien i: 1) Companii (clien i corporativi) ± persoane juridice rezidente ale RM (inclusiv filialele întreprinderilor str ine).57 Limitele interne sunt stabilite de c tre Consiliul B ncii. termen de acordare. înso it de plata unei dobânzi (comisioane. în schimbul unui acord de rambursare viitoare. acitivtatea de baz a agentului economic. statutul solicitantului) Banca acord urm toarele tipuri de credite prezentate în fig. Creditul bancar reprezint opera iunea prin care Banca elibereaz resurse fiananciare. Banca trebuie s in cont de respectarea limitelor externe. penalit i etc. 14 Pentru oferirea creditului bancar Banca percepe anumite comisioane de deservire.3. de mai jos: . speze.3. M rimea comisioanelor încasate de Banc în activitatea de creditare se aprob de c tre Comitetul de conducere al B ncii i fac parte din politica de creditare a B ncii. precum i nereziden i i au capacitate juridic deplin . la aprobarea c rora.) în favoarea B ncii. cât i valoarea lor se revizuiesc perio dic. Comisioanele. 15 În dependen de diver i parametri (destina ie. care au capacitate juridic i sunt înregistrate în conformitate cu legisla ia sub orice form organizatorico-juridic . 2) Persoane particulare (Retail) ± persoane fizice.

Credite consor iale. a concluziei economistului Autoriza iei de credit a Filialei care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucr toare începând cu ziua primirii de la client a ultimului document din setul de documente standard. ceea ce nu permite luarea . termenul de examinare se prelunge te pân la prezentarea de c tre client a documentelor. Carduri de credit. întocmirea dosarului de credit. Opera iuni de leasing. Credite ca biale. Creditele lo bard. Fi 3 3 Ti il i B l i k Sursa: elaborat de autor x i i l i presupune examinarea setului de i a documente. Finan area bazat pe active. Credite pentru procurarea bunurilor în rate. Facilit i overdraft. Credite investi ionale.58 Ti il l i i k B Pentru co panii Pentru persoane particulare Credite de consu . i concluziile sunt mediocre. Credite ipotecare. În cazul solicit rii de la client a unor documente suplimentare. Overdrafturi pe cardurile de debit. Pre edintele B ncii sau alte persoane împuternicite au dreptul s refuze acceptarea dosarelor în lucru la Centrala B ncii în cazul în care: a) nu a fost prezentat setul complet de documente necesar pentru solicitarea unui credit. Credite pentru capital circulant. b) calitatea documentelor prezentate nu corespunde exigen elor stipulate în reglement rile interne ale B ncii. c) analiza efectuat de filial unei decizii. Credite docu entare.

Aceast urmeaz etap s are ca scop i eliminarea solicit rilor nedorite. . condi iile de ob inere a creditului. Lista documentelor urmeaz a fi corelat cu specificul i natura activit ii agentului economic.59 d) concluzia economistului responsabil de credite este întocmit contrar prevederilor metodologice i nu corespunde concluziei tip. Colaboratorul filialei remite clientului lista de documente necesare a fi prezentate B ncii pentru ob inerea unui credit (Anexa 7). Putem spune c este etapa ³primei impresii . La etapa ini ial solicitarea acestuia corespunde exigen elor generale clientului informa ii referitor la persoana responsabil din filial în urma discu iilor purtate cu poten ialul debitor aprecieze dac stipulate în Politica de creditare i în regulamentele interne ale B ncii. 6). Banc - agent economic în vederea identific rii necesarului de credit. e) tabelele de analiz i evaluare a performan elor financiar-economice a poten ialului debitor au fost întocmite cu erori. Analiza sursei secundare de rambursare Fi 34 E l ii x i i l i Sursa: elaborat de autor E li i presupune o informare-documentar reciproc . Etapa preliminar 2. Procedura de examinare a creditului presupune parcurgerea urm toarelor etape: E l ii x i i l i 1. În baza dialogului ini iat ofi erul de credite prezint produsele creditare oferite de Banc i propune variantele de finan are posibile (Anexa 5. de cost etc. de rambursare. Analiza sursei primare de rambursare 3. f) procesul-verbal al Comitetului de creditare a filialei este întocmit contrar prevederilor metodologice. precum i reie ind din proiectul ce urmeaz a fi creditat.

(2) Acumularea i verificarea actelor prezentate de solicitant.scoringul este o metod rapid de evaluare a solicitan ilor de credit c are poate fi aplicat la creditarea întreprinderilor mici i persoanelor fizice. Acest model a îmbinat factorii externi i interni. (1) Examinarea cererii debitorului. cu excep ia actelor care sunt necesare pentru asigurarea func ionalit ii gajului. Se admite perfectarea cererii în form liber care obligatoriu trebuie s con in urm toarele elemente: suma solicitat . precum documentelor vor fi înapoiate clientului. semn turile persoanelor autorizate. colaboratorul filialei cere clientului s perfecteze cererea de solicitare a creditului (Anexa 9) i certificatul de salariu (Anexa 10). Colaboratorul filialei înregistreaz cererea în Registrul filialei i o remite condu cerii b ncii pentru a fi vizat . în cazul în care aceasta a fost acceptat în procedur de lucru. conducerea la rândul s u nominalizeaz persoana responsabil de examinarea ulterioar a cererii. La etapa preliminar Banca trebuie s decid dac o anumit solicitare de credit corespunde politicii B ncii. Documentele ce in de asigurarea creditului urmeaz a fi prezentate în original i se p streaz la Banc pân la achitarea complet a creditului. Dup etapa de negociere i examinare preliminar a solicit rii de credit. tipul creditului. Ulterior originalele juridice urmeaz a fi prezentate la Banc în original cu tampila i semn tura persoanelor împuternicite. Scorul final determin dac Banca poate aproba creditul sau trebuie s refuze. Concomitent cu recep ionarea cererii se întocme te lista de documente prezentat la banc care obligatoriu trebuie s con in rubrica unde urmeaz a fi indicat data de primire a documentelor i data restituirii din banc .60 Pentru analiza solicitantului de credit Banca utilizeaz Modelul Scoring (Anexa 8) care este prev zut pentru evaluarea clien ilor din businessul mic i mijlociu. destina ia . iar copiile vor r mâne în dosarul de credit al B ncii. Cererea se prezint în filiala B ncii persoanei împuternicite pentru primirea. verificarea i înregistrarea cererilor. La aceast etap se verific : .termenul. data i tampila. Credit . Documentele i copiile acestora. asigurarea. atribuindu -le un scor.

Analiza sursei primare de rambursare a debitorului poten ial are drept scop identificarea riscurilor eventuale ce pot ap rea în cazul acord rii unui credit solicitantului prin cunoa terea evolu iei situa iei în perioadele precedente divizarea acestui proces în 2 etape distincte de ana liz : i prognozarea performan elor sale în viitor. raportul privind rezultatele financiare. dreptul juridic de a depune cerere de ob inere a creditului. c) restric iile stipulate în documentele de constituire i statutul solicitantului. Raportul financiar anual include bilan ul contabil. anexele la rapoartele financiare. dup trimestrul gestionar. Agen ii economici trebuie s întocmeasc i s prezinte la banc rapoarte financiare cu tampila Departamentului Statistic . h) baza contractual existent a poten ialului debitor cu alte persoane ter e. Realizarea acestui obiectiv presupune . b) înregistrarea poten ialului debitor la Camera Înregistr rii de Stat. raportul privind rezultatele financiare. b) raportul financiar anual la termen de la 25 ianuarie pân la 15 martie ale anului urm tor. f) afilierea în raport cu Banca. Agen ii economici sunt obliga i s prezinte: a) raportul financiar trimestrial la termen de la data de 15 i pân la 25 ale lunii urm toare. d) dreptul de proprietate asupra valorilor propuse în gaj. raportul privind fluxul capitalului propriu. de a semna contractele de credit i de gaj si alte documente.61 a) împuternicirile legale ale conducerii poten ialului debitor. II. existen a codului fiscal. nota explicativ la rapoartele financiare. g) specificul juridic al genului de activitate practicat de solicitant (de inerea licen elor/autoriza iilor). dup anul gestionar. solicitantul activeaz în baza Statutului i a fost constituit în baza contractului sau a unei hot râri. e) afilierea sau activitatea în comun cu al i agen i economici ± debitori ai B ncii. Raportul financiar trimestrial include bilan ul contabil. raportul privind fluxul mijloacelor b ne ti. raportul privind fluxul mijloacel or b ne ti.

serviciilor i a modului de îndeplinire a obliga iunilor asumate în rela iile . Din bilan ul contabil se ob in unele informa ii care trebuie s corespund necesit ilor de analiz a B ncii: indicatori de structur a Activelor i Pasivelor. analiza Cash Flow. a principalilor asocia i cu partenerii de afaceri. Pentru aceasta. Analiza Financiar are ca obiectiv stabilirea unui diagnostic al situa iei economico-financiare indispensabil pentru decizia de creditare. Raportul privind Rezultatele financiare i Raportul privind fluxul mijloacelor b ne ti). Un accent deosebit în analiza non-financiar trebuie pus pe rela ia client -banc i anume: istoria creditar în MICB i în alte b nci corectitudinea ramburs rii creditelor. precum i a reputa iei privind calitatea produselor.62 a) analiza activit ii clientului sub aspect financiar. Analiza non-financiar vizeaz credibilitatea clientului. La etapa analizei sursei primare o deosebit aten ie ofi erul de credit urmeaz s acorde studiului business-planului sau a argument rii tehnico-economic . analiza financiar se bazeaz pe documentele de sintez contabil (Bilan ul Contabil. de banc prin oferirea în schimb a dreptului de i colaboratori . Concluziile ofi erului de credit de pe urma analizei business planului sau analizei tehnico-economice trebuie s con in urm toarele aspecte: a) suma i termenul creditului solicitat s fie argumentate prin activitatea desf urat de debitor. ultimul bilan trimestrial i bilan ul trimestrial pentru perioada respectiv a anului trecut. managerul de cont solicit de la client bilan urile conta bile pentru ultimii trei ani. lipsa cazurilor de restructurare a creditelor i a celor de sistare de c tre debitor a angajamentelor sale fa posesiune asupra averii gajate. analiza prin rate. Astfel. ca element psihologic esen ial cu privire la formarea de c tre Banc a convingerilor referitoare la calit ile morale i profesionale ale conduc torilor agen ilor economici solicitan i de credite. b) analiza activit ii clientului sub aspect non -financiar 16.

c) scopul pentru care se solicit creditul s fie logic i s permit achitarea creditului la scaden i a dobânzilor aferente lunar. d) în cazul solicit rii creditului pentru completarea mijloacelor circulante . III. Garan iile la creditele acordate trebuie s asigure rambursarea ratelor din credit i achitarea dobânzilor aferente calculate pentru 3 luni. În rela iile sale cu debitorii. le poate executa îndestulându. Principiul de baz al asigur rii creditului este c . În cazul în care în ziua scaden ei debitorul nu poate s .63 b) suma creditului solicitat s nu fie determinat de valoarea presupus a averii propuse în gaj. e) în cazul solicit rii creditului pentru investi ii capitale sau procurarea de mijloace fixe . în cadrul execut rii silite.i achite datoriile i nu mai poate s . Garan iile la credit trebuie s reprezinte ultima surs de rambursare a creditului.i execute obliga ia asumat .veniturile lunare ale clientului s fie suficiente minimum pentru achitarea lunar a dobânzilor.veniturile lunare ale debitorului trebuie s fie suficiente minimum pentru achitarea lunar a dobânzilor aferente creditului solicitat i a altor cheltuieli opera ionale. . Dup natura lor.i crean a. Analiza sursei secundare de rambursare care presupune prezentarea garan iilor. pe baze contractuale. dar nici într-un caz nu unica. precum i a sumei principalului divizat pe luni în perioada soli citat . Ele confer B ncii: a) Dreptul de preferin în temeiul c ruia. garan iile pot fi reale i personale. asigurarea nu garanteaz rambursarea creditului. Banca are garan ii constituite în condi iile legii. Banca este expus unor riscuri care impun luarea unor m suri pentru garantarea crean ei. Garan iile reale sunt mijloace juridice de garantare a obliga iilor prin afectarea unui bun al debitorului în vederea asigur rii execut ri i obliga iei asumate. ci reduce riscul. din valoarea bunului respectiv se va asigura mai întâi satisfacerea integral a B ncii. a cheltuielilor opera ionale.

cesiunea de crean crean elor B ncii.449 -XV din 30. s pl teasc acestuia datoria debitorului în cazul în care acesta nu o va pl ti el însu i. b) Garan iile prezentate sub form de scrisoare de garan ie emise de b nci. Gajul poate fi: gajul bunurilor mobile. Prin rezultatul s u. 17 Cea mai utilizat form a creditelor asigurate prin garan ii reale sunt creditele asigurate prin gaj. d) Cesiunea încas rilor în conturile curente. Gajul ca form de asigurare a ramburs rii creditului. în temeiul c ruia Banca va putea urm ri bunul în mâinile oricui s-ar afla.64 b) Drept de urm rire. c) Cesiunea de crean ± de i nu face parte din categoria garan iilor r eale sau personale ± întrucât este un mijloc specific de transmitere a obliga iilor. gajul bunurilor imobile i gajul bunurilor procurate în viitor. Totodat . este reglementat de Legea Republicii Moldova cu privire la gaj nr.2001. inclusiv fa de stat. la satisfacerea crean ei garantate ´. ca orice garan ie. Conform Legii. În cazul gajului înregistrat. 17 asigur . gajul se clasific în dou tipuri de baz : gaj înregistrat i amanetul. obiectul gajului r mâne în posesia debitorului gajist sau a unui ter care ac ioneaz în numele debitorului gajist. în m sura necesar satisfacerii crean ei garantate. Garan iile personale reprezint mijloace juridice de garantare a obliga iilor prin care una sau mai multe persoane se angajeaz printr -un contract accesoriu încheiat cu Banca. sau se las la debitorul ga jist dac obiectul gajului es te încuiat i sigilat de Banc . ³gajul este o garan ie real în al c rei temei creditorul gajist poate urm ri bunul gajat având prioritate fa de al i creditori. se constituie pentru garantarea propriu -zis a creditelor acordate de Banc . recuperarea . obiectul gajului se transmite în p strare B ncii sau unui ter care ac ioneaz în numele B ncii. iar î n cazul amanetului.07. 18 Formele de garan ii personale aplicabile conform reglement rilor în legisla ia în vigoare sunt: a) Fidejusiunea (cau iunea) (Anexa 11).

e) Bunurile trebuie s fie în stare corespunz toare de exploatare.65 Pentru a fi acceptate de Banc . f) în cazul gaj rii unor valori imobiliare situate pe terenurile de p mânt aflate în posesia unor persoane ter e ± terenurile respective sunt gajate i ele de c tre persoanele ter e sau accept terenului dat în folosin . garan iile trebuie s îndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii: a) S poat fi transformate rapid în lichidit i. b) documenta ia tehnic sau certificatele de calitate ale valorilor propuse în gaj. c) decizia de depunere a bunurilor în gaj. dac din analiza financiar rezult c gajarea lor ±în cazul propriet ii publice asupra . d) Proprietarul bunurilor s aib capacitatea de a gaja sau ipoteca. d) în cazul gaj rii unor valori materiale procurate prin import ± au fost ob inute dovezile achit rii accizelor. La compartimentul analiza sursei secundare de rambursare ofi erul de credit trebuie s examineze: a) documentele ce confirm proprietatea asupra valorilor propuse in gaj. Neîndeplinirea acestor criterii i neidentificarea altor garan ii conduce la imposibilitatea acord rii creditului solicitat. TVA la import. Cererile de credite nu pot fi aprobate numai pe baza faptului c bunurile oferite drept garan ie de solicitan i pot fi valorificate. c) Valorile gajate aflate în proprietate comun pot fi depuse în gaj doar cu acordul tuturor coproprietarilor. g) i alte documente prezentate de poten ialul debitor i/sau persoanele ter e. f) Existen a pie elor de desfacere sau de poten iali cump r tori pentru bunurile propuse drept garan ie. b) S se afle în proprietatea solicitantului sau a girantului i s nu fie afectate de alte crean e. e) dreptul de proprietate asupra terenului de p mânt (achitat 100%) pe care este amplasat bunul gajat (in cazul gaj rii unor valori imobiliare) sau. în caz contrar ± a fost ob inut permisiunea scris a organelor locale de a gaja valorile respective. taxelor vamale.

aceasta constituind sursa principal de rambursare. tipul gajului i al i factori. Rata dobânzii pentru utilizarea creditului se stabile te în dependen de termenul creditului. scrisoare de aprobare semnate de conducerea . iar pentru a beneficia de mijloacele b ne ti trebuie s deschid un cont de împrumut pentru care va scrie o cerere (Anexa 14). inclusiv opera iuni documentare sunt stabilite B ncii (Anexa 12). La acordar ea creditului se înregistreaz gajul. contractele de credit. În baza acestor rapoarte financiare ofi erul de credite stabile te valoarea indicatorilor de bonitate. Volumul credit rii este determinat de c tre banc reie ind din cerin ele debitorului aprobat de planul business considerare solvabilitatea debitorului. valorificarea garan iilor fiind o surs secundar . urm reasc dac creditul este utilizat dup i calculul tehnico -economic luând în i aprobate de c tre Comitetul de Conducere prin autoriza ie. Calcularea dobânzii se efectueaz lunar. se iau la conturi extrabilan iere scrisorile de garan ie. Dup eliberarea creditului ofi erul de credite în baza documentelor prezentate de c tre solicitant i a actelor care confirm faptul achizi ion rii m rfurilor sau prest rii serviciilor este obligat s destina ie. extras din proces verbal. Pre urile aferente produselor i serviciilor de creditare. raportului privind fluxurile b ne ti. Monitorizarea situa iei economico ± financiare a debitorului se efectueaz la fel ca i procedura de analiz a lui la etapa de eliberare a creditului în baza bilan ului contabil. de protec ie a B ncii în cazul unor împrejur ri neprev zute. La încheierea contractului clientul mai semneaz i Acordul la primirea raportului de credit (Anexa 15) i acordul pentru prezentarea informa iei de c tre sursa de formare a istoriei de credit la biroul de credit (Anexa 16). suma lui.66 rambursarea împrumutului i plata dobânzilor aferente nu este asigurat în primul rând din lichidit ile generate de activitatea economic desf urat . Dup avizul pozitiv în urma examin rii cererii clientul urmeaz s încheie contractul de credit (Anexa 13).

i îndepline te în m sur deplin obliga iunile contractuale. Stingerea creditului din contul fondului de risc se efectueaz în cazurile când creditul în cauz este clasificat ca compromis i pe parcursul perioadei gestionare n-a fost reclasificat într-o categorie mai favorabil . În cazul când. ofi erul de credite urmeaz s reclasifice creditul în conformitate cu capitolul IV al Regulamentului BNM cu privire la clasificarea activelor provizioanelor pentru pierderi la angajamente condi ionale. este depistat o înr ut ire a situa iei economico-financiare a debitorului sau acesta nu.67 Graficul calculului dobânzii aferente creditului acordat se perfecteaz de c tre ofi erul de credite la momentul eliber rii creditului i se prezint la ³Centru´l de decont ri unde se efectueaz sporirea ei. afectând negativ procesul de rambursare a i creditului. în urma monitoriz rii efectuate. ofi erii de credite urm resc pân la rambursarea integral a datoriei totale la credit respectarea de c tre debitor a tuturor clauzelor prev zute în contractul de credit. La cererea debitorului. La neîndeplinirea de c tre debitor a obliga iunilor sale contractuale se intenteaz procedura de urm rire a lui prin intermediul instan ei judec tore ti. angajamentelor condi ionale i formarea reducerilor pentru pierderi la active i . banca poate recur ge la rescaden area creditului. În vederea asigur rii ramburs rii la termen i integral a creditelor acordate i a dobânzilor aferente lor. Pe parcursul întregii perioade de utilizare a creditului trebuie s se urm reasc procesul de sporire a dobânzii în vederea aprecierii corectitudinii ei. în cazuri justificate economic.

. o importan deosebit revine cuantific rii acestora. care permit evaluarea static i dinamic a riscurilo r. o informa ii suplimentare referitoare la profitul b ncii Riscurile financiare sunt singurele riscuri care pot fi cuantificate prin intermediul unui sistem de indicatori. fie nu are control. 19 Controlul asupra riscurilor bancare este unul din cei mai importan i factori de care depinde profitabilitatea b ncii. consecin elor i efectelor în timp asupra profitabilit ii b ncii. Riscul b ncii trebuie s devin o parte component a culturii institu iei. Celelalte categorii de riscuri (comerciale i de mediu) sunt generate de factori exogeni b ncii asupra c rora banca fie are un control limitat. pe baza unui sistem de indicatori specifici. Studi erea atent a i expunerea la risc. sau direc iei financiare. structurii în dinamic a activelor i pasivelor b ncii conduce la ob inerea unor rela ioneaz în mod direct cu cea a veniturilor. Calculul indicatorilor de risc permite o interpretare a lor prin prisma cauzelor.68 CAPITOLUL IV. Principiul fundamental al unei gestiuni eficiente îl constituie ideea c administrarea riscului este serviciul fiec rui angajat al b ncii i c gestiunea riscurilor nu este limitat numai la nivelul consiliului de directori. În cadrul analizei riscurilor bancare. ORGANIZAREA I GESTIUNEA ACTIVIT ECONOMICO-FIANCIARE II Activitatea economico-financiar a b ncii este legat în principal de dirijarea lichidit ilor b ncii i a riscurilor cu care se confrunt aceasta. Riscurile financiare sunt consecin a dezechilibrelor permanente care apar între activele i pasivele b ncii. M surarea riscurilor se interna ionale sau la propria experien banc trebuie s î i asume riscuri. al turi de sistemul de valori i de manierele de comunicare a informa iilor. întrucât. pentru a ob ine profit. prin raportarea la standardele istoric a b ncii.dar i monitorizarea lor.

î i asum riscul de credit.1. Pentru a nu permite înr ut irea acestor rezultate banca trebuie s . de 2008 i o cre tere a creditelor neperformante.61 89. irea portofoliului de credite este dat de cre terea urm torului (4.) 86.) O comparare a nivelului creditelor clasificate neperformante (creditele substandard.3 2009 10.2.5. Analiza portofoliului de credite al BC ÄMoldindconba ´ S.i . ca rezultat.93 2008 13. Sursa: elaborat de autor în baza rapoartelor financiare a b ncii Din figura de mai sus se observ o diminuare a creditelor performante în totalul portofoliului de credite în anul 2010 fa revad politica de gestiune a riscului de credit. dubioase i compromise) pe parcursul unei perioade de analiz va i aceasta ar putea indica tendin ele negative în calitatea portofoliului de credite avea. Calitatea portofoliului creditar se stabile te în baza urm torilor indicatori: 1) O analiz calitativ a portofoliului de credit presupune divizarea port ofoliului în credite Îmbun t coeficient:  ii. într-o m sur mai mare sau mai mic . cu i mpact deosebit asupra profitabilit adecv rii capitalului i încrederii generale în banca respectiv .03 6. performante constituit din credite standard si supravegheate.  100 80 60 40 20 0 K1 (4.63 93. ceea ce presupune necesitatea analizei atente a modului în care evolueaz în timp calitatea portofoliului de credite. . necesitatea major rii defalc rilor la reducerile pentru pierderi la active i a provizioanelor pentru pierderi la angajamentele condi ionale.28 2010 K2 Fig.69 Aproape toate b ncile.A.

Sursa: elaborat de autor în baza rapoartelor financiare a b ncii Dup cum vedem din figura de mai sus. Identificarea i evaluarea riscurilor se realizeaz pe baza analizei factorilor interni i externi care pot afecta negativ sau pot pune în pericol realizarea obiectivelor strategice ale B ncii. creditele neperformante în totalul CNT în anul 2009 s-au majorat semnificativ fa de 2008.66 5.) În RM o norm curent la moment este c dac totalul creditelor clasificate ca neperformante dep joas . atât la nivel individual (de tranzac ie/ debitor).85 60 80 Fig. În cadrul B ncii evaluarea identificarea riscurilor este un proces continuu. iar banca trebuie s ia m suri cât mai curând pentru a nu permite repetarea situa iei din 2009. care necesit identificarea i i în elegerea riscurilor. .6.9 6. Analiza creditelor neperformante în BC ÄMoldindconba ´ S. Activitatea de management a riscului de credit constituie o prioritate a managementului B ncii. ceea ce semnific o calitate joas a activelor.4. cat i la nivel global (de portofoliu). dup care în 2010 au înregi strat o sc dere fa îns ele totu i dep esc limita de 50% stabilit de BNM. fiind acceptat ca o condi ie esen iala i obligatorie în asigurarea stabilit ii si performan elor acesteia.A.03 20 40 51. ceea ce a fost rezultatul de 2009.     4 3 .3.) (4. crizei financiare în acest an.39 73. valoarea creditelor neperformante trebuie comparat cu Capitalul Normativ Total i cu Activele Totale: (4. atunci calitatea activelor este categoric 4.70 2) Pentru a ob ine o imagine mai clar .85 7. 2010 2009 2008 0 esc 50% din CNT.

12.7. nu trebuie s fie mai mic decît rata procentul stabilit de acest Regulament [1] de lichiditate imediat :  40 i permite urm rirea riscului 33 35.74 2008 0.23 Pr. Primul principiu prevede ca suma activelor b ncii cu termenul de rambursare mai mult de 2 ani s nu dep identific lichiditatea absolut    i suma resurselor financiare easc suma resurselor ei financiare. Analiza lichidit ii BC ÄMoldindconba ´ S. Al doilea principiu prevede.A.02. Sursa: elaborat de autor în baza rapoartelor financiare a b ncii Din figura de mai sus observ m c indicatorii respectivi înregistreaz o cre tere în anul 2010 comparativ cu anii preceden i. 256 din 17.69 2009 0.27 -28 din 19. II Fig. nr. îns în continuare ea nu trebuie s admite o majorare a acestor doi indicatori deoarece o lichiditate prea înalt nu aduce . BNM a elaborat Regulamentul cu privire la lichiditatea b ncii nr. dar i pentru a i a men ine un nivel adecvat de lichiditate de c tre institu iile financiare.6. ca lichiditatea curent a unei b nci. Monitorul Oficial al RM.5.2009.83 2010 Pr. I 0.96 (4.) 30 20 10 0 28. 4. (4. exprimat ca coeficient al activelor lichide la activele totale. 20 Acesta i poate sta la baza evalu rii riscului de transformare.71 Pentru a promova un sector financiar competitiv proteja interesele deponen ilor i puternic.) II. banca respectând normativele BNM în ce prive te principiile de lichiditate .2010 în care sunt indicate dou principii de lichiditate în vederea stabilirii leg turii adecvate dintre suma fondurilor investite ale b ncii (activele) (pasivele): I.

evaluându-se tendin a de modificare a acestora.46 2010 PM Sursa: elaborat de autor în baza rapoartelor financiare a b ncii Fig. Aceast supra lichiditate ea trebuie s o plaseze în hârtii de valoare.85 2008 2009 0 14. Analiza indicatorilor pe active ai BC ÄMoldindconba ´ S.6 68. îns aceasta de 2009 ceea ce semnific o îmbun t ire a pozi iei lichidit ii în . Ace ti indicatori pot fi diviza i în dou grupe: a) Indicatori pe active: 1) Pozi ia monetar (PM) ± caracterizeaz  valoarea la un moment dat a activelor lichide ale unei b nci. depozite overnight la BNM sau ca depozite în alte b nci. 4.72 profit b ncii. sau s investeasc în anumite proiecte care-i vor aduce profit b ncii.18 21. ii viitoare a activit poate indica diminuarea 2) Coeficientul fondurilor imobilizate ± reprezint aprecierea ponde rii fondurilor imobilizate în total active lichidit defavoarea lichidit  120 i o sc dere a acestui indicator va indica cre terea ii în ii.8. În anul 2010 pozi ia monetar a b ncii s -a diminuat fa s-a majorat fa de 2008.A. (4. literatura de specialitate recomand b ncilor un sistem integru de indicatori pentru a evalua de sine st t tor riscul de lichiditate care se calculeaz în dinamic . Îns . îns profitabilit cre terea excesiv ii b ncii.) 100 80 60 40 20 72.56 65.8.46 Kfi 23.7.) îmbun t irea pozi iei de Cre terea valorii indicatorului dat semnific lichiditate în banc . (4. iar o diminuare a lui va însemna o cre tere a profitabilit ii.

Sc derea acestui indicator va indica stabilitatea înalt a i. iar coeficientul fondurilor imobilizate s-a redus în 2010 fa anii preceden i ceea ce înseamn o cre tere a profitabilit ii b ncii.9 ¢ ¢ 6.61 0.9. ¡ GA .3 40 60 80 100 Comp Dep db £ 20 Fi Sursa: elaborat de autor în baza rapoartelor financiare a b ncii 49 nali a indi atorilor pe acti e ai B ÄMoldindconbak S. se va mic ora necesitatea b ncii pentru mijloace (4.exprim depozitele la vedere depozitelor lichide.09 .99 9. i atunci când rata dobânzii este în cre tere.73 Banc .) Cre terea acestui indicator denot c inclusiv banca are acoperiri din lichidit i.6 80.19 2010 2009 2008 0 83. îns dac va continua majorarea acestui indicator va fi în defavoarea de profitabilit ii b ncii.06 10.10.) 3) Pozi ia investi iilor (investi ii sensibile la rata dobânzii): (4. a c rei valoare dac cre te este bine pentru lichiditatea b ncii pentru c lichidit i.) expunerea b ncii. b) Indi i i 1) Ponderea depozitelor de baz .   i cele la termen financiare ale b ncii.A. în func ie de i caracterizeaz stabilitatea resurselor 2) Componen a depozitelor . 1.  scade nivelul minim necesar al b ncii în (4.11.4 1. ca rezultat.

limitelor aprobate in cadrul Directivelor Anuale cu privire la limitele i parametrilor privind riscul de lichiditate stabilite de c tre BNM. Sistemul de gestionare a riscului de lichiditate prevede controlul respect rii tuturor normativelor. în vederea preîntâmpin rii eventualelor cazuri de criza de lichidit i . banca i-a asigurat un portofoliu diversificat a activelor. . raportarea periodic cu privire la nivelul de expunere a b ncii riscului de lichiditate. creditorii externi ai b ncii i a celor i parametrii de risc. cu înaintarea recomand rilor i propunerilor de rigoare. monitorizarea sistematic analiza factorilor de risc cu privire la lichiditate curent i i pe termen lung a b ncii. de inând active cu un grad înalt de lichiditate. modelarea scenariilor cu privire la nivelul de lichiditate curenta si pe termen lung a b ncii în perspectiv în cadrul pronostic rii fluxurilor b ne ti i elaborarea stress test rilor. Evaluând riscul de lichiditate putem men iona c î n cadrul gestion rii riscului de lichiditate.74 În anul 2010 se observ o majorare a indicatorilor analiza i mai sus ceea ce denot o lichiditate înalt a b ncii.

8 din 28. b) Regulamentul privind autorizarea unor opera iuni valutare de c tre BNM nr. b) efectuarea transferurilor interna ionale. e) emisiunea de documente necesare pentru efectuarea pl ilor interna ionale i garantarea lor. h) serviciul de dealing.2009. 2) din cont i nume propriu: a) procurarea i vînzarea de valut pe pia a interbancar scopurile speculative. Banca poate efectua opera iuni valutare în dou moduri: 1) din contul i numele clientului: a) gestiunea de opera iuni import .01. d) Regulamente interne. 51 din 05.export ale clientului. 11 din 22.01. c) acordarea de credite în valut .75 CAPITOLUL V. d) cump rarea/vînzatrea valutei. c) opera ii de acoperirea riscurilor (hedging valutar).2009. i de la BNM inclusiv . g) servicii de consultan pe pia a valutar .2010. f) acceptarea de depozite în valut . c) Instruc iunea cu privire la raportarea unor opera iuni valutare de c tre b ncile licen iate nr. b) efectuarea de tranzac ii interbancare i interna ionale. ORGANIZAREA I GESTIUNEA ACTIVIT VALUTARE II În activitatea sa cu opera iunile valutare Banca ine cont de urm toarele regulamente: a) Regulamentul BNM privind condi iile i modul de efectuare a opera iunilor valutare nr. Opera iunile valutare ale b ncii sunt toate tipurile de tranzac ii efectuate de banc în alt valut decât moneda na ional .03.

lire sterline. BC ÄMoldindconbank´ S. . Pentru efectuarea opera iilor de convertire. c) Convertirea valutei str ine prin virament din numele clientului.A. lire sterline. Convertirea valutei din numele clien ilor b ncii se efectueaz în baza cererii de vînzare/cump rare a valutei str ine. Banca îi poate transfera pe contul clientului deschis în alt banc .A. Cursul pentru opera iunile forward se stabile te individual în func ie de condi iile tranzac iei. care au deschise conturi în BC ÄMoldindconbank´ S. dolari canadieni. BC ÄMoldindconbank´ S. crone norvegiene. Convertirea mijloacelor b ne ti se efectueaz la cursul stabilit de Banc . efectueaz opera iuni de convertire a diferitor valute str ine. crone suedeze contra dolarului SUA. efectueaz opera iuni de convertire din numele persoanelor juridice. franci elve ieni.A. f r perceperea comisioanelor. permite clien ilor s i s efectueze opera iuni de convertire forward. ruble ruse ti. franci elve ieni. dolari canadieni. . yeni japonezi. crone suedeze contra EUR. b) Vînzarea valutei str ine prin virament contra lei moldovene ti din numele clientului. dolari australieni. Banca zilnic coteaz urm toarele tipuri de valute str ine: a) Dolari SUA. crone daneze. i în alte b nci. Valuta str in cump rat sau lei moldovene ti ob inute din vînzarea valutei str ine. crone daneze.A. b) Dolari australieni.. hrivne ucraine ti contra leului moldovenesc. Cursul B ncii de convertire a valutei str ine se stabile te în dependen de gradul de volatilitate a ratelor de schimb cît mai aproape de cota iile intrabancare curente. este unul dintre cei mai activi operatori pe pia a valutar interbancar i ofer clien ilor s i cele mai favorabile condi ii pentru efectuarea opera iunilor de convertire a valutei str ine: a) Cump rarea valutei str ine prin virament contra lei moldovene ti din numele clientului.76 BC ÄMoldindconbank´ S. yeni japonezi. EUR. crone norvegiene. c) Dolari SUA. BC ÄMoldindconbank´ S.

d) Numele sau denumirea beneficiarului. American Express . care corespunde sumei costului cecurilor i comisionul b ncii. Pentru a c l tori în siguran companiei. Lipsa cel pu in a unui element obligatoriu. (Anexa 51) se consider f r termen i pot fi încasate oricând. ofer în cec posesorului. comercializeaz cecuri de c l torie persoanelor fizice i juridice. respectiv denumirea b ncii pl titoare. c) Data i locul emiterii cecului. b) Suma i valuta cecului. f) Semn tura tr g torului. în limita c reia dore te s cumpere clientul. d) cere clientului s depun prima semn tur pe cec. Cecul trebuie s con in urm toarele elemente obligatorii (Anexa nr.a. e) transmite clientului cecurile i chitan a privind proc urarea acestora. Visa. La comercializarea cecurilor de c l torie. Cecurile de c l torie Thomas Cook. cump rarea i comercializarea cecurilor de c l torie care reprezint obliga iunea a cecului.A. c) încaseaz de la client plata pentru cecuri. efectueaz urm toarele opera iuni: a) selecteaz cecurile de c l torie pentru suma. lipse te cecul de dr eptul de a fi pl tit .A.50): a) Denumirea tr g torului. . e) Denumirea trasului. emitent peste hotare BC "Moldindconbank" S. g) Num rul contului bancar al tr g torului.A. b) completeaz chitan a de vânza re în conformitate cu cerin ele emitentului. casierul filialei BC ³Moldindconbank´ S.77 Cecul este un ordin scris prin care tr g torul cecului cere b ncii p l titoare (trasului) s pl teasc suma de bani indicat unei ter e persoane (beneficiarului). ³Moldindconbank´ S. de a pl ti suma indicat specimenul semn turii c ruia este indicat în cec la momentul emiterii lui.

5% min 5 USD/EUR ± comision pentru încasarea cecurilor de c l torie.A.05. În caz dac casieru l nu este sigur de autenticitatea cecului el va compara datele din buletinul de identitate cu cele indicate în chitan a de vindere a cecului (care urmeaz a fi solicitat de c tre casier de la beneficiar). urm toarele dou exemplare ale registrului cu cecurile de c l torie încasate se remit c tre managerul de cecuri la Banca central . a prevederilor Regulamentului B ncii . Primul exemplar al registrului se anexeaz la documentele zilei ale filialei. Registrul achit rii cecurilor de c l torie este întocmit la computer sub forma aprobat prin Regulamentul în vigoare cu privire la organizarea i func ionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar nr. La încasarea cecului respectiv este necesar prezen a numai unuia dintre beneficiari. BC ³Moldindconbank´ S. respectiv cu dou semn turi. se re ine în momentul încas rii cecului. Dup confirmarea autenticit ii cecului de c l tor ie.10018-20 din 06. Fiecare opera iune de încasare a cecurilor de c l torie se reflect în sistemul RS-bank în registrul achit rii cecurilor de c l torie.A. Exist cecuri de c l torie eliberate l a doi beneficiari. Pentru opera iunile cu cecurile de c l torie Banca percepe urm toarele comisioane: a) 1% min 3 USD/EUR ± comision pentru comercializarea cecurilor de c l torie.A. cecul i buletinul de identitate (sau pa aportul). În caz dac beneficiarul a semnat deja cecul sau casierul are dubii privind autenticitatea semn turii. acesta va ruga bene ficiarul s semneze înc o dat cecul pe verso în prezen a sa. comercializeaz cecuri nominative persoanelor fizice i juridice în conformitate cu Procedurile interne privind aplicarea în subdiviziunile BC ÄMoldindconbank´ S. Casierul este obligat s verifice autenticitatea cecului.94. Deasemenea. clientul trebuie s aplice asupra cecului semn tura de confirmare cu cerneal de ne ters în sec iunea semn turii de verificare.78 Pentru încasarea cecului de c l torie beneficiarul prezint casierului casei valutare BC ³Moldindconbank´ S. se încaseaz în momentul efectu rii opera iunii b) 1. Beneficiarul trebuie s aplice semn tura de confirmare numai în prezen a casierului.

. Poate fi utilizat numai în str in tate în scopurile pentru care acesta a fost emis (Anexa 55). prin care emitentul cecului (tr g torul) cere b ncii pl titoare (trasul) s pl teasc în favoarea unei persoane fizice sau juridice (beneficiarul) o anumit sum de bani. suma total a cecurilor. Filiala ÄCentru´ încaseaz cecurile de la clien ii i le transm ite la Banca central în adres managerului de cecuri pentru prelucrarea ulterioar . al doilea exemplar se transmite c tre managerul de cecuri la Banca central .79 Na ionale privind reglementarea valutar pe teritoriul Republicii Moldova. Managerul de cecuri. comisionul încasat. indic data i contrasemneaz cererea. necesar pentru procedura încas rii cecului de c tre banca corespondent . clientul înscrie pe primul exemplar al cererii: ³ Am primit cecul personal´. Identitatea persoanei fizice este verificat cu ajutorul pa aportului. clientul completeaz formularul cererii CHQ -2 în trei exemplare sub indigo (Anexa 52). Cecul nominative este un ordin scris. al treilea exemplar este remis clientului împreun cu cecul. necondi ionat. Achitarea definitiv a cecului primit pentru plat se efectueaz într -un termen stabilit. Primul exemplar al cererii se anexeaz la documentele zilei ale filialei. în baza cererii clientului. La procurarea cecului. una din persoane fiind în mod obligatoriu de categori a ³A´. În aceste condi ii banca corespondent corespondent în timp de 2-7 zile dup i prezint pl titorului c tre plat . indic în cec toate datele necesare. contul nostru corespondent va fi debitat în m rimea cecului. În caz dac cecul va fi remis înapoi b ncii -corespondente f r a fi pl tit. Dup acesta cecul se transmite la filiala i se scoate din eviden a extrabilan ier . în conformitate cu cartela specimenelor semn turilor.A. plus . Încasarea cecurilor poate fi efectuat prin dou modalit i: 1) Creditarea imediat sub condi ia rezervei obi nuite (se supune achit rii crediteaz contul nostru cecul primirea cecului ulterioare). Din numele persoanei juridice cererea trebuie s fie semnat de c tre persoanele împuternicite. Cecul este semnat de persoanele împuternicite ale BC ³Moldindconbank´ S. Managerul de cecuri aplic asupra cererii însemn ri privind numerele cecurilor comercializate. La eliberarea cecului.

indic data.A. Responsabilul verific corespunderea datelor din cerere cu cele d in cec i pa aportul clientului. sau va prezenta împreun cu cererea fi a cu specimene de semn turi i amprenta tampilei i extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor i organiza iilor.A. responsabilul filialei va primi cecul spre încasare doar dup ce beneficiarul va deschide cont valutar în BC ÄMoldindconbank´ S. autentificate notarial sau copia fi ei cu specimene de semn turi i amprenta tampilei autentificat de banca unde deja are conturi valutare deschise. Primul exemplar al cererii se anexeaz la documentele zilei ale filialei. Cecurile remise ca dispozi ii incasso la banca corespondent se transmit de c tre aceasta trasului pentru plat . al treilea exemplar este remis clientului i constituie i aplic tampila . Aceast modalitate se aplic la cecuri le valoarea c rora este mai mic decît 50. sub indigo i s semneze fiecare exemplar. precum i la cecurile suspecte.A.000 USD sau echivalentul acesteia în alt valut . Numai dup primirea acoperirii cecului.ef al filialei. contul nostru corespondent va fi creditat cu suma cecului.000 USD sau echivalentul acesteia în alt valut . al doilea exemplar se transmite împreun cu cecul semnat de client c tre managerul de cecuri B ncii centrale. contrasemneaz personal pe cerere. precum i la cecurile persoanelor juridice . Beneficiarul trebuie s completeze formularul CHQ -1 a cererii pentru încasarea cecului în trei exemplare (Anexa 53). Autenticitatea semn turilor i a tampilei se verific cu ajutorul cartelei cu specimenele de i nu este client al B C semn turi i tampil de c tre contabilul . La prezentarea cecului de c tre beneficiar pentru încasare. 2) Incasso. responsabilul filialei este obligat s verifice corespunderea de in torului cecului cu persoana. suma comisionului b ncii.80 comisionul pentru prelucrare. Aceast modalitate se aplic la cecurile valoarea c rora este mai mare decît 50.ef i s se aplice tampila întreprinderii. i se examineaz eleme ntele obligatorii ale cecului. numele c reia este indicat în cec.. Dac beneficiarul cecului este o persoan juridic ÄMoldindconbank´ S.clien ilor ³Moldindconbank´ S. În caz c beneficiarul este o persoan juridic cererea trebuie s fie semnat de c tre conduc tor i contabilul .

A. similare cu cele aplicate asupra cererii de încasare a cecului. Persoanele fizice aplic doar semn tura lor asupra andosamentului.A. Data Semn tura (ile) beneficiarului Prin intermediul acestui Pay to the order of ³Moldindconbank´ S. Data andosamentului trebuie s andosamentului se aplic corespund semn tur cu data remiterii cecului.A.ef al întreprinderii. Al doilea andosament este efectuat de c tre managerul de cecuri în zona A. Asupra persoanei împuternicite a BC ³Moldindconbank´ S. Pe verso-ul cecului. Date Signature (s) andosament beneficiarul transmite BC ³Moldindconbank´ S. Fiecare cec înainte de remitere trebuie s fie fotocopiat pe ambele p r i. dreptul de a primi mijloacele b ne ti în baza cecului respectiv. Managerul de cecuri noteaz aplic semn tura i tampila personal . pe exemplarul 2 al cererii clientului data eliber rii mijloacelor b ne ti beneficiarului. în zon ³C´. Andosamentul trebuie s con in urm torul text: Pl ti i oric rei b nci. Data andosamentului trebuie s corespund cu data cererii beneficiarului. i restituie cererea filialei. responsabilul filialei aplic primul andosament ± de la client c tre banc (Anexa 54) care trebuie s con in urm torul text: Pl ti i la ordin ³Moldindconbank´ S. Eviden a extrabilan ier a cecului se duce de c tre filial la contul 7311 ³Documente de plat la coresponden ii str ini´. banker or trust company Date Autorized signature Managerul de cecuri remite cecurile încasate cu o scrisoare de înso ire la banca corespondent prin scrisoare recomandat sau prin curier. companii bancare sau de trust Data Semn turile autorizate Please pay to any bank. Andosamentul persoanelor juridice trebuie s con in semn turile conduc torului i contabilului.81 confirmarea primirii cecului pentru încasare. . Copiile cecurilor se p streaz în dosarul cu cecuri împreun cu exemplarul 2 al scrisorii de înso ire.A.

82

Cecurile nominative încasate de c tre filiala pe parcursul anului gestionar se înregistreaz în registrul cecurilor nominative. Concomitent, managerul de cecuri duce eviden a în registru pe toa te cecurile încasate de c tre filialele b ncii.
Comisioanele B ncii pentru opera iuni cu cecuri nominative sunt:

a) 0,5% - comision pentru eliberarea numerarului contra cecurilor încasate ; b) 1% min 10 USD/EUR ± comision pentru opera iunea de încasare a cecurilor nominative; c) 10 USD/10 EUR + comisionul b ncii str ine ± comision pentru returnarea cecului clientului trimis la colectare i nepl tit (stop payment) ; d) 15 USD/EUR ± comision pentru comercializarea cecului nominative în USD/EUR; e) 10 USD/EUR ± comision pentru anularea cecului neutilizat .

83

CAPITOLUL VI. ORGANIZAREA ACTIVIT

II CU VALORI MOBILIARE

Valorile mobiliare reprezint instrumente financiare negociabile transmise

prin tradi iune sau prin înscriere în cont, care confer drepturi egale pe categorie, dând de in torilor dreptul la o frac iune din capitalul social al emitentului sau un drept de crean general asu pra patrimoniului emitentului, i sunt susceptibile de tranzac ionare pe o pia reglementat . BC ÄMoldindconbank´ S.A. ofer urm toarele servicii legate de activitatea cu valori mobiliare: a) Gestionarea activelor; b) Gestionarea opera iunilor de brokeraj; c) Investi ii directe. Opera iunile cu valori mobiliare corporative oferite de BC ÄMoldindconbank´ S.A. sunt : a) deservirea de brokeraj; b) cump rarea-vânzarea oric ror pachete de ac iuni ale întreprinderilor din contul i la dispozi ia clientului; c) opera iuni REPO; d) cump rarea-vânzarea instrumentelor financiare de plat (cambii); e) underwriting, consulting; BC ³Moldindconbank´ S.A. este dealerul primar pe pia a valorilor mobiliare de stat, care ofer investitorilor: a) accesul pe piata valorilor mobiliare de stat; b) deservirea de brokeraj pe piata valorilor mobiliare de stat. Folosind metode moderne de analiz tehnic i statistic financiar , Banca elaboreaz strategii eficiente de comercialezare pe pia a valorilor mobiliare. Modul de activitate a b ncii privind atragerea mijloacelor temporar libere ale investitorilor pentru procurarea Valorilor Mobiliare de Stat(VMS) este urm torul: Banca-dealer primar aduce la cuno tin a investitorilor poten iali informa ia despre

84

pia a VMS prin afi area Comunicatelor oficiale de plasare a VMS i despre rezultatele licita iilor recente. Banca prime te cererile investitorilor de cump rare a VMS din momentul comunic rii condi iilor de desf urare a licita iei ordinare (Anexa 57). Func ionarul b ncii - dealerul înscrie cererea investitorului în registrul eviden ei cererilor primite i îi elibereaz un aviz de înregistrare. Dealerul are dreptul s resping cererea de cump rare a VMS, dac ea este perfectat cu abateri de la normele stabilite. Dealerul nu va accepta cereri necompetitive depuse de c tre investitor în volum mai mare de 300 mii lei pentru VMS cu acela i num r de înregistrare (ISIN). Agen ii Dealerului (filialele) primesc cererile investitorilor pentru procurarea VMS i încheie cu acestea contracte privind prestarea serviciilor de dealing. Conform contractului privind prestarea serviciilor de dealing, clien ii filialelor trebuie s asigure nu mai târziu de ziua în ajunul desf ur rii licita iei, pe conturile lor mijloacele necesare pentru procurarea VMS precum i comisionul b ncii pentru procurarea VMS. Cererile se primesc pân la ora 14:00 în ajunul zilei desf ur rii licita iei. Pân la ora 16:00 a aceleia i zi, agen ii dealerului transmit în Sec ia valori mobiliare cererilor primite de la clien i. Banca central generalizeaz cereri le primite de la investitorii s i i ai filialelor i în ziua desf ur rii licita iei prezint cererea cumulativ la Banca Na ional (Anexa 58). Pîn în ziua desf ur rii licita iei, banca încaseaz mijloacele b ne ti ale investitorilor care au prezentat cereri de participare la licita ie. Conform în elegerilor dintre dealer i investitori asupra încas rilor mijloacelor sus-men ionate, dealerul este în drept: a) s rezerveze mijloacele depuse de investitori în suma cererilor; b) s perceap în mod incontestabil suma cererilor satisf cute de pe conturile curente ale investitorilor conform rezultatelor licita iei, conform contractelor încheiate. Mijloacele investitorilor rezervate la cererile nesatisf cute se ramburseaz de c tre banc timp de o zi dup primirea de la Banca Na ional a Moldovei a avizului despre cererile satisf cute. Banca este responsabil pentru distribuirea propor ional

Banca va trece la conturile investitorilor sumele VMS r scump rate la valoarea nominal i dobînzile la obliga iunile de stat. în scris. Banca este obligat la prima solicitare a altui dealer primar i a clien ilor s organizeze tranzac ionarea VMS pe pia a secundar la ratele dobînzii de pia . telefoanele de contact. suma la nominal. data înregistrare. Dealerul b ncii ine registrul clien ilor s i. cel mai tîrziu în termen de o zi lucr toare dup scaden . În cazul în care dispozi ia clientului a fost executat sau nu a putut fi îndeplinit . Banca poate s efectueze tranzac ii cu VMS în numele i din contul clientului numai la dispozi ia confirmat prin semn tura în scris sau semn tura digital a acestuia. Dealerul b ncii elibereaz investitorilor. codul fiscal (persoane juridice). avize de cump rare (Anexa 59). Banca-dealer primar nu va accepta cereri de la investitori pe pia a primar i nu va efectua tranzac ii pe pia a secundar . c) Datele pa aportului (persoane fizice).85 a cererilor depuse la licita ii pentru clien ii s i la procentul anun at de Banca Na ional . în cazul în care ea dispune de informa ia c opera iunea dat va duce la de inerea de c tre un investitor a unui volum ce dep e te limita stabilita din prezentul Regulament. Banca ine eviden a VMS procurate din contul mijloacelor investitorilor în nivelul II al Sistemului de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare în conformitate cu Regulamentul B ncii Na ionale a Moldovei nr. banca în tiin ez clientul despre aceasta în termen de o zi. prenumele (denumirea). ISIN. d) Cantitatea i descrierea VMS de inute. e) Comisionul pl tit pentru procurarea VMS. prin fax sau prin alte metode. care au procurat VMS. cererile c rora au fost satisf cute la licita ia primar . 9/08 din 2 februarie 1996. pre ul i data pr ocur rii. indicând urm torii parametri: a) Numele. i num rul certificatului de . în func ie de nivelul riscului care este disponibil s si -l asume. b) Adresa.

11-01010/237 din 26 decembrie 1997 ³Procedurile eviden ei contabile a opera iunilor cu hârtii de valoare´ . destinate acumul rii mijloacelor pentru procurarea VMS de la clien ii filialelor. Eviden a contabil a opera iunilor cu VMS se efectueaz conform Regulamentului BNM nr. Totodat filialele deschid în bilan urile sale conturile destinate primirii mijloacelor la scaden a VMS pentru clien i. Contactul cu clien ii se fac prin toate filialele i alte subdiviziuni ale bancii de c tre persoanele respectiv preg tite ±agen ii de vînz ri (trader -ii).86 Dealerul primar asigura clientului o bun execu ie a tranzac iei în condi iile existente ale pie ei. . Contabilitatea Centralei deschide în numele filialelor câte un cont în bilan ul B ncii Centrale.

se i în moned Contablitatea opera iunilor efectuate în valut na ional . fiind semnate de persoanele cu drept de prima i a doua semn tur . fiind incluse în dosar separat. F-Line Tehnologie. Bilan ul contabil (Anexa 60) este perfectat pentru fiecare zi opera ional pentru zilele de odihn i s rb toare. Balan a de verificare. cât i în valut stra in . Imprimarea acestuia în form restrâns i se ine atât în moned pe urm toar ele conven ii se face numai în Banca Central . indiferent de momentul efectiv al încas rii sau pl ii mijloacelor b ne ti. inclusiv conturile condi ionale i de memorandum se ine în variant electronic i se imprim în subdiviziunile b ncii la necesitate. Contabilitatea se ine cu utilzarea tehnicii computerizate Eviden a contabil ine în limba de stat str in i programelor na ional . inclusiv. Qsystems Retail. filialele verificând varianta electronic f r a -l imprima.87 CAPITOLUL VII. specializate bancare. cu prezentarea raporatelor financiare complete. Politica de contabilitate a B ncii se bazeaz fundamentale ale contabilit ii: a) Continuitatea activit ii B ncii. inclusiv QsystemsBol. ORGANIZAREA I GESTIUNEA CONTABILIT II Banca ine contabilitatea conform Standardelor Na ionale de Contabilitate (SNC) i întocme te rapoartele financiare în conformitate cu SNC i Standardele Interna ionale de Raportare Financiar (SIRF). utilizând sistemul contabil complet în partid dubl . b) Permanen a metodelor. c) Specializarea exerci iilor (metoda calcul rii). astfel c veniturile i cheltuielile se constat i se reflect în contabilitate i în rapoartele financi are în perioada în care acestea s-au produs. Eviden a sintetic i analitic este inut în conformitate cu normele stabilite de BNM prin Planul de conturi al eviden ei contabile în b nci i alte institu ii .

2004.88 financiare din RM i Regulamentul privind organizarea contabilit ii în b ncile comerciale. Documentele de plat . aprobate de organele abiitate i formularele elaborate de sine st t ttor de Banc . inclu se în Nomenclatorul tipurilor de documente de plat .167 al Codului Fiscal i Regulamentului BNM privind deschiderea. i contabile inter ne sunt semnate dup cum i contabile i de registre contabile. comerciale i calculate aferente activit ii proprii a B ncii sunt semnate de dou persoane cu drept de semn tur : prima semn tur apar ine pre edintelui/ vicepre edintelui Comitetul ui de conducere/ directorului filialei i a doua semn tur ± conatbilului ef/ persoanei responsabile. de cas managementul B ncii. aprobat de . de cas urmeaz : a) De plat ± de persoanele desemnate prin ordin cu dreptul primei i a doua semn tur . c) Contabile interne ± de c tre efii subidiviziunilor/ contabilii efi ai filialei/ persoanelor responsabile. Pentru documentarea opera iunilor financiar -economice sunt utilzate forme -tip de documente justificative i registre contabile. f r imprimarea acestora pe suport hârtie.11. Documentele primare se întocmesc pe suport hârtie cu excep ia celor prezentate prin sistemele de pl i electronice care se perfecteaz numai în format electronic. datoriile financiare. 297 din 25. b) De cas ± de c tre persoanele responsabile. i reglement rile interne ale B ncii. Conturile bancare ale clien ilor sunt deschise i administrate în conformitate cu prevederile art. modificarea i închiderea conturilor bancare la b ncile autirzate din RM nr. cu includrea în Registrul tranzac iilor electronice transmise/ primite prin intermediul sistemelor de deservire la distan . Documentele bancare i de decontare.

07.06 al Consiliului B ncii. func ionarea i controlul activit ii de casierie în conformitate cu prevederile actelor legislative i normative. cu modific r ile i complet rile ulterioare.efi i organizarea.26 din 29. i a prevederilor Legii cu privire la institu iile financiare nr. verific area. proces ± verbal nr.. c) Procedura intern cu privire la modalitatea form rii d osarului documentelor i rapoartelor aferente activit ii casei de schimb justificative. este în drept s efectueze opera iuni de cas pentru clien ii s i (persoane juridice i fizice). b) Regulamentul privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar în subdiviziunile BC ÄMoldindconbank´ S.2006 al Comitetului de conducere.A.A. Casieria bancar are urm toarele func ii principale: primirea. potrivit statutului s u de organizare i func ionare. 4 din 27. În filiala ÄCentru´.89 BC ÄMoldindconbank´ S. Conduc torii.05. proces ± verbal nr. Activitatea opera iunilor de cas normative: a) Regulamentul cu privire la opera iunile cu numerar în b ncile din RM. proces ± verbal nr. Opera iuni de cas sunt opera iuni de intermediere a b ncii i servesc drept baz pentru gestionarea fluxurilor monetare ale b ncii ce sunt primite de banc fluxurile monetare ce sunt eliberate din banc . registrelor de cas func ioneaz în baza urm toarelor acte i valutar. contabilul.200 din 27.A. erau organizate urm toarele casierii bancare: 1) Casa operativ (opera ional ). contabili.2006 al Comitetului de conducere al B ncii.. d) Procedurile interne privind modalitatea form rii Dosarului documentelor i registrelor justificative de cas aferente activit ii caselor opera ionale ale BC ÄMoldindconbank´ S.2006. 550 -XIII-1995. În filiala ³Centru´ a BC ³Moldindconbank´ S.33 din 18. unde am petrecut practica casieriile bancare sunt gestionate de eful sec iei.07.04. efii de casierie din b nci r spund de p strarea i eliberarea numerarului i a altor valori ale b ncii sau ale clien ilor ei.ef i casierul principal.A. HCA al BNM nr. .

s cheme contabil. tampila cu inscrip ie ³Casa seral ´ se pune pe documente corespunz toare. Este interzis personalului casieriei s p streze asupra sa la locul de munc serviete. po ete sau alte asemenea obiecte. schimb de bancnote deteriorate. schimb de bancnote cu monede metalice. Sec ia opera iuni de cas func ioneaz în înc peri special amenajate. care înc epe activitatea de la orele 16. În filiala personalul casieriei nu trebuie s aib bani personali la sine în cas . Casa operativ efectueaz urm toarele tipuri de opera iuni: încas ri. Pe mas de lucru nu trebuie s fie nimic în afar de obiectele de lucru. prev zut cu ghi eu care se închide. separate de locul de munc al celorlalte compartimente i va corespunde cerin elor tehnice de proiectare i organizare a compartimentelor de cas i de tezaur.90 2) Casa seral (de încas ri).ef sau directorul-adjunct pentru a efectua revizia casei. ac iunilor i a altor hârtii de valoare (în filiala dat casa . Se interzice personalului casieriei ca în cazurile de p r sire a locului de munc s lase banii i celelalte valori pe mese sau s lase deschis e ori cu cheia în broasc casele de fier si dulapurile metalice în care s e p streaz valorile. inclusiv a celor din gen ile sigilate. Banii persoanali împreun cu hainele r mîn într-o înc pere special . Fiecare casier de ghi eu va avea locul de munc în cabina separat . operativ nu efectueaz ultim opera iune). saco e. adesea dup finisarea programului de a certificatelor de depozit. care se înregistreaz în ziua urm toare. Opera iunile efectuate în timpul de lucru al casei serale se înregistreaz în formularul N 8 cu inscrip ie ³Casa seral ´. În filiala nu exist casa de program prelungit. opera iuni de încas ri i pl i în valut . Casa seral e ca o parte casei opera ionale .30. pl i în lei. Toate sumele încasate i pl tite în timpul unei zile de lucru a casieriei se înregistreaz în casa opera ional a b ncii. În cazul neconcordan ei dintre valoarea numerarului num rat de casier i valoarea pretins de client casierul e obligat s nu p r seasc casa operativ . Încas rile din ultima zi lucr toare a anului. vînzarea formularelor cu regim special.

Casierul verific . d) aviz de plat în numerar (pentru pl ile în buget i fonduri le extrabugetare). b) ordin de încasare (pentru transferarea banilor în interiorul b ncii. Se completeaz de c tre client la computer cu respectarea normelor tehnice sau de mân cu pix. Eviden a numerarului existent în casa opera ional se ine zilnic pe categorii i cupiuri în ÄRegistrul ± Situa ia casei de opera iuni´. se înregistreaz în eviden a contabil . chitan a. Acesta verific corectitudinea i plenitudinea întocmirii documentului. i transmite la caserie pe cale intern . dac corespunde semneaz foaia. de ex. num r banii. ordinul i pune tan a b ncii. Foaia de v rs mânt r mâne în cas ca document de cas i se arhiveaz . Opera iunile de primire a numerarului prin casele de încas ri se efectueaz pe baza urm toarelor documente de cas : a) foaie de v rs mînt (pentru alimentarea contului curent. ce ine contul clientului. Acesta verific semneaz foaia i înregistrarea în jurnalul de cas . Foaia de v rs mânt se prezint de c tre client opera ionistului din Direc ia Opera iuni Bancar. semneaz foaia de v rs mânt i o transmite pentru verificare controlorului cu drept de semn tur . dup verificarea numerarului de c tre casieri.). c) borderou înso itor ( pentru încasarea banilor prin gen i sigilate). Primirea numerarului se face numai dup înregist rarea sumei în jurnalul de cas . elibereaz depun torului chitan a. înregistreaz suma documentului în jurnalul de cas . prime te banii.91 ghi eu. în conturile titular ilor i în casa opera ional cu data ultimei zile lucr toare a anului. chitan i ordin. ordinul se transmite contabilit ii pentru înscrierea . iar opera iunea de înregistrare în contul clien ilor respectivi se efectueaz în aceia i zi. de exemplu). Foaia de v rs mânt este compus din 3 p r i: foaie de v rs mânt. În cazul depunerii numerarului dup finisarea programului operativ de lucru prin ge n i sigilate sau cu foaie de v rs mânt înregistrarea în contul clien ilor se va face cu data urm toarei zile lucr toare. Foaia de v rs mânt se utilizeaz pentru depunerea numerarului de c tre clien i în timpul programului operativ sau prelungit de lucru.

salarii nepl tite . alte hârtii de valoare) se întocme te ordinul de încasare (Anexa 47) în trei exemplare. iar cel lalt se îndosariaz în mapa zilei. controleaz suma înscris în litere cu suma înscris cu cifre. chitan i ordin. unul dintre care r mâne la opera ionist. prime te banii în numerar de la client se isc le te pe aviz. Pentru depunerile de numerar în opera iile interne ale b ncii (restituire de avansuri spre decontare neutilizate . Pentru depunerile de numerar în buget (pl ile taxelor. Casierul verific prezen a i caracterul identic al semn turilor opera ionistului. încas rilor zilei precedente în timpul programului prelungit de lucru. controleaz suma înscris în cifre. Ordinul de încasare se întocme te de c tre opera ionist i se înregistreaz în jurnalul de cas . chitan a i ordinul cas ierului. care se completeaz de c tre depun tor. depunerea numerarului rezultat din vânzarea formularelor de strict eviden . înscrie în ³Registru de cas ´ suma încasat i denumirea clientului. iar al treilea se restituie clientului.a. De regul gen ile se primesc f r a fi controlate pe loc. Opera ionistul controleaz dac elementele trecute pe aceste documente corespund. transmite avizul. Gen ile se primesc de la încasatori la sfâr itul zilei opera ionale sau a doua zi diminea a. În acest caz se face înregistrare în Registrul de predare-primire a gen ilor cu numerar i goale în care se înscrie num rul gen ilor i suma înscris în borderou. Când se trece . din care un exemplar r mâne la opera ionist pentru înregistrarea contabil . al doilea exemplar se pune în documentele zilei la casier.) se folose te avizul de plat în numerar . iar dup ce se verific . Mai târziu ordinul se anexeaz la extrasul din cont.92 sumei numerarului primit în contul clientului. întoarce avizul opera ionistului i chitan a clientului. se transmite la verificator. acesta semneaz în registrul de predare -primire a gen ilor cu numerar i goale. Dac depun torul dore te chitan . Ordinul se coase în darea de seam a zilei. im pozitelor . Borderoul înso itor (Anexa 58) se utilizeaz pentru depunerea de numerar prin gen i sigilate de c tre clien ii cu un volum mare de încas ri. În cazul aliment rii cu numerar de la BNM ordinul se întocme te în 2 exemplare. aplic tampil pe ch itan . Pe al treilea exemplar destinat clientului se pune tampila i semn tura. atunci se utilizeaz foaia de v rs mânt cu chitan .

casierul a numerarului manipulat de c tre personalul încasator va preda casierului. în care se înregistreaz sumele pe fiecare client pe cupiuri i valoare. suma în cifre. În cazul depist rii unor divergen e între numerar i suma ar tat în document. Pentru efectuarea opera iilor de plat eful casieriei elibereaz casierului a numerarului pl titor un avans contra unei recipise în registrul de eviden manipulat. La sfâr itul zilei operative de lucru. depun torului i se propune s copie documentul. suma în cifre. b) debitorilor individuali. suma în litere. În acest registru se con in a a date ca: data. de la cine s-a primit (numele casierului). cel ini ial fiind anulat. pe grupe sau executori responsabili dup care total urile rezultative sunt trecute în situa ia încas rilor i apoi confruntate cu totalul. Eliberarea numerarului din casieria b ncii se efectueaz : a) unit ilor economice. apoi este obligat s verif ice prezen a numerarului r mas în casa de circula ie pentru a se convinge de corespunderea soldului. num rul de documente. deponen ilor i pensionarilor . plata avansului la salariu i altele. precum i registrul de eviden casierii.pe ordine de plat (Anexa 30). de asemenea din cas se fac decont ri cu personalul b ncii care apar la plata s alariului. decont ri cu titularii de avans. a banilor fal i sau nepl tibili.93 la verificarea gen ilor primite de la încasatorii de la Banca Social se verific con inutul gen ilor cu sumele scrise în borderouri i se fac înregistr rile respective în Registrul de eviden a numerarului manipulat de c t re personalul casieriei. semn tura de primire. care primesc împrumut în banca.La închiderea casei. casierul controleaz sumele încasate.ef situa ia încas rilor împreun cu documentele de cas .în baza carnetelor de cecuri de numerar. num rul documentelor. În cazurile în care eliberarea pensiilor i a îndemniza iilor se efectueaz în baza dispozi iei organului care a stabilit pensia. plata se efectueaz în baza acestei dispozi ii. institu iilor . cui s-a predat (numele casierului). cu scontarea sumelor .

La eliberarea carnetului de cecuri se întocme te un Ordin de ie ire în afara bilan ului. c) completeaz pe coperta carnetului de cecuri de numerar datele: ³seria´ µde la nr.. ³ nr. Eviden carnetelor de cecuri este inut în b nci pe contul extrabilan ier 7611 "Formulare de eviden stricta". La perfectarea nu sunt admise corect ri. Cererea de primire a carnetului de cecuri de numerar se întocme te într-un exemplar. b) verific succesiunea numerelor formularelor de cecuri. la rambursarea acestuia se întocme te respectiv Ordin de intrare în afara bilan ului.. e) aplic tampila dreptunghiular a b ncii pe coperta carnetului de cecuri i pe fiecare cec. c) s verifice prezen a pe document a semn turii de primi re a numerarului. d) înscrie denumirea persoanei juridice titular de cont bancar pe fiecare cec în parte. 21 .. datelor din registrul eviden ei numerarului i altor valori pe contul 1001 "Casa" la începutul zilei. Primind documentul de plat (cecul de numerar. Cecul se completeaz în strict conformitate cu prevederile ³Regulamentului privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar´. Dup verificarea autenticit ii i corectitudinii întocmirii cererii de ob inere a carnetului de cecuri de numerar.94 eliberate. 21 În scopul primirii carnetului de cecuri de numerar titularul de cont bancar prezint la banc o cerere. etc.¶ .. func ionarul responsabil al b ncii: a) controleaz corespunderea i prezen a num rului de formulare de cecuri. Cecul trebuie scris de la min cu stilou sau pix. f) înregistreaz carnetul de cecuri de numerar în fi a cu spec imene de semn turi i amprenta tampilei. contului banc ar al emitentului´.¶ µpân la nr. b) s confrunte suma ar tat în document în cifre cu suma ar tat în litere. ordinul de plat ) casierul este obligat: a) s verifice prezen a semn turilor executorilor responsabili autoriza i s permit eliberarea de numerar i caracterul identic al acestor semn turi cu specimenele.

o semneaz alc tuite urm toarele înregistr ri contabile care reflect numerarului din casa: Dt cont de decontare. r mase casierului la sfâr itul zilei operative. cor espund sumei primite ca avans. înainte de a fi transmise casierului i împachetate în modul stabilit.ordin de venituri i pentru pl i . Una din mai multe opera iunile. La sfâr itul zilei operative casierul pl titor verific . împreun cu situa ia.95 d) s verifice prezen a datelor din pa aport sau alt document de legitimare a i s -l întrebe suma de persoanei beneficiare. se pred de c tre casier contra recipis în regis trul de eviden a numerarului manipulat efului casieriei care. În baza documentelor de plat sunt opera iun ile de plat a . dup care întocme te situa ia casierului pl titor . dac sumele primite în baza documentelor de plat împreun cu numerarul. Toate extrasele de cas sunt înregistra te cu semn tura casierului i sunt cusute. Soldul format în modul stabilit i documentele de plat pe zi. s o elibereze beneficiarului i s semneze documentul de plat . Aceste documente sunt înregistrate la sfâr itul zilei opera ionale într -un extras de cas ce se întocme te la calculator. 1804 Ct 1001 "Casa". cu care se preocup casa operativ e eliberarea numerarului la carduri. verificând situa ia o semneaz documentele zilei. împachetate de al i casieri trebuiesc renum rate. Pachetele de bilete. Pentru fiecare încasare i plat din cas casierul îndepline te documente speciale: pentru încasare . care se face în fel urm tor: i o expediaz în i o confrunt cu totalul jurnalelor de cas privind pl ile din cas . e) s cheme beneficiarul pe num rul documentului de plat primit.ordin de cheltuieli. f) s preg teasc suma. Verificarea asupra integrit ii valorilor b ne ti se face prin intermediul d rilor de seama zilnice transmise în contabilitate.

corespund cu sumele din documentele de pl i. De asemenea. Apoi va verifica dac sumele trecute i situa ia pl ilor pe grupe contabile. se leag în saci i se pun în tezaur. . d) Casierul elibereaz banii. ³Pl i comunale´. Pentru controlul efectu rii opera iunilor cu numerar toate opera iunile de încasare-eliberare a banilor sunt reflectate în Registru N8 ³Eviden a primirii i transmiterii numerarului´.ef. La închiderea tezaurului particip casierul .ef. Casierul. b) casierul trece cardul printr-un POS terminal special. directorul filialei.a.11 i registrul extrabilan ier ³Registru eviden ei formularelor Intr ri 39 Ie iri Sold 39 Semn turile gestionarilor de strict eviden ´ ± formularul N 19: Denumirea formularului carnet de cecuri b ne ti - D rile de seam se fac numai în casa valutar pe compartimente . fiecare având cheia i tampila sa.96 a) Clientul d cardul casierului. conta ilul. situa ia pl ilor precum i documentele de plat se predau astfel: numerarul i documentele de pl i se predau casierului .ef. ³Po ta rapid ´ .ef va verifica dac num rul documentelor de pl i corespunde cu num rul documentelor trecute în situa ia de pl i. De asemenea se completeaz Data 21. alegând moneda eliberat la dorin a clientului. de ex.04. Numerarul neutralizat. Seara. al doilea ± clientului. banii pot fi elibera i din bancomate. dup ce se num r to i banii. care semneaz de primire în Registrul eviden ei numerarului gestionat i manipulat de personalul casieriei inut de casierul pl titor. Fiecare sear se completeaz Formularul N1 ³Situa ia casei operative´ (Formular N2 i Formular N3 sunt completate la casa valutar ). dup care va semna aceast situa ie. c) ca dovada efectu rii opera iunii se elibereaz bonul de plat în 2 exemplare: primul r mîne la casier.

În cazul controlului intern revizia se efectueaz prin ordinul directorului filialei. . se face revizia tezaurului. Spectrul formulelor contabile utilizate la reflectarea opera iunilor cu numerar i diverse valori de importan bancar sunt reflectate în Anexa 61. Cînd una din cele trei persoane ± de in tori de cheia de la tezaur ± pleac în concediu.97 Revizia casieriei i tezaurului poate fi efectuat inopinat atît din interior. cît i din exterior.

am analizat organizarea eviden ei i petrecerii opera iunilor de atragere a resurselor B ncii i de plasare a acestora. . st ruin a de a îndeplini cerin ele financiare a le clientului. ob inerea unei limite de p strare a numerar ului în casa filialei mai mari. facilitarea acestora în caz de necesitate. Fiecare sec ie î i are conduc torul s u i are împ r ite volumul lu crului conform locurilor de munc . BC ÄMoldindconbank´ S. Fiecare sec ie a filialei se conduce de acte legislative. pe parcursul ultimilor ani a fost îndreptat primordial spre consolidarea parteneriatului pe termen lung cu clien ii s i corporativi. implementarea cât mai eficient a produselor bancare noi. valutare. sporirea num rului de clien i care vor lucra prin sistema client-banc . de decontare. prin înt rirea rela iilor deja definite cu clien ii existen i i stabilirea rela iilor durabile i reciproc avantajoase cu clien ii noi. Pentru cre terea eficien ei opera iunilor acestei filiale a recomanda mic orarea în unele cazuri a comisioanelor. profesionalismul. competen a i eficien a devenind elementele centrale ale strategiei sale.A. dup m sura accesibil acordarea în mai multe cazuri a creditelor.A. manifest o tendin de dezvoltare cu consecven a rela iilor sale de afaceri cu clien ii s i. de cas . care su nt uneori exagerate. interne bancare. de aceea amplific i perfec ioneaz continuu gama de produse i servicii adecvate necesit ilor i dorin elor clien ilor.A. se manifest prin atragerea cât mai cantitativ a clien ilor avându -se în vedere i capacitatea acestora.A. de c r i tehnologice precum i de codul de etic a angaja ilor. În urma petrecerii practicii la filiala ³Centru´ a BC ÄMoldindconbank´ S.98 CONCLUZII I RECOMAND RI Activitatea BC ÄMoldindconbank´ S. preocuparea permanent pentru satisfacerea deplin a necesit ilor clientului. Activitatea bancar în filiala ³Centru´ a BC ÄMoldindconbank´ S. acordarea facilit ilor clien ilor mai mici. corespunz toare cerin elor clien ilor.

.99 Totu i. orientat o activitate intensiv cu spre abordarea individual . oferirea condi iilor i produselor adecvate i avantajoase.A. BC ÄMoldindconbank´ S. desf oar clien ii.

29 7 din 25. 12003-09 privind decont rile interbancare pe teritoriul RM din 05.1996.05.1995.2001. 373 din 15. 13. Regulamentul BNM cu privire la opera iunile cu numerar în b ncile din RM nr. Regulamentul BNM cu privire la organizarea i func ionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar nr. 7.05. Legea Republicii Moldova cu privire la gaj nr .2004.1998. 10018 -20 din 06. 200 din 27. 16. Legea institu iilor financiare nr. 9. 2. Regulamentul BNM privind organizarea de c tre b nci a pl ilor cu carduri pe teritoriul RM nr. 5. Regulamentul BNM privind deschiderea. Regulamentul privind reglementarea valutar pe teritoriul Republicii Moldova din 13.06.1994.1997. modificarea i închiderea conturilor la b ncile licen iate din RM nr. 58/11-02 din 22. 8. . 449-XV din 30.550-XIII din 21 iulie 1995.12.1994. 33/09-01 din 18. Regulamentul BNM cu privire la transferul de credit nr.2005. 14. 15. Regulamentul BNM cu privire la debitarea direct nr. 10. sechestrarea 375 din 15.2005. 374 din 15. 6. Regulamentul BNM cu privire la cardurile bancarenr.12. Regulamentul BNM cu privire la activitatea de creditare a b ncilor care opereaz în Republica Moldova nr. 11. 153 din 25.100 BIBLIOGRAFIE 1. 4.09.2005.2005.07. Regulamentul BNM privind suspendarea opera iunilor.1997.01.12.05. 3. 164 din 22.07. 12.2006.1996. Regulamentul BNM cu privire la acordarea creditelor de c tre b nci func ionarilor s i nr. Regulamentul BNM privind decont rile f r numerar în RM nr.07.02. 62 din 24. i perceperea în mod incontestabil a mijloacelor b ne ti din conturile bancare nr. Regulamentul BNM nr.12. 25/11 -02 din 12. Regulamentul BNM cu privire la clasificarea creditelor i formarea reducerilor pentru pierderi la credite nr.11.

28 din 08.moldindconbank.08. 3 din 30.2006.1997. 9 din 04. Regulamentul cu privire la lichiditatea b ncii nr.101 17.md. str in nr. Regulamentul cu privire la Managementul Resurselor pentru filialele b ncii nr. 19.2005.08. www. Regulamentul privind modul de efectuare.12. modific rii conturilor bancare pentru diverse grupe de titulari de cont. Regulamentul privind opera iuni cu cecuri în valut 27. 18.2001. 12-03/4 din i închiderii .2001. 11 din 31. Regulamentul privind normele de prevenire i combatere a sp l rii banilor i finan rii terorismului nr.2007. 1 din 04. 27. 24. www.2008.07. 20. Regulamentul BNM cu privire la clasificarea activelor i angajamentelor condi ionale i formarea reducerilor pentru pierderi la active i provizioanelor pentru pierderi la angajamente condi ionale nr. eviden 26. 23.02. Regulamentul privind modalitatea deschiderii.01. 21.12.03. 22. Regulamentul BNM cu privire la lichiditatea b ncii Nr. 25.bnm.md. 9 din 04. 224 din 30.2007. i monitorizare a opera iunilor de depozit cu persoane fizice nr. Regulamentul cu privire la emiterea cardurilor bancare nr.

102 ANEXE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful