FOSFOR-P Rasprostranjenost: • fosforit - Ca3(PO4)2 • apatiti • u kostima - Ca3(PO4)2, 60% • u zubima • prirodne izlučevine ptica ”guano“

, prirodno ñubrivo

Fosfor, u obliku fosfata ulazi u sastav: - apatita - NADPH koji učestvuje u aktivacji organskih substrata - fosfolipida ćelijske membrane - fosfatnih estara (DNA, RNA) - ATP, važan za energetski metabolizam Za većinu bioloških procesa značajna je hidroliza ATP, koji dostavlja potrebnu količinu energije u strogo odreñenim količinama: ATP + H2O → ADP + H3PO4 + E

1

pali se na temperaturi od 30°C ° .javlja se u više alotropskih modifikacija .rastvara se u ugljen-disulfidu (CS2) .ne rastvara se u vodi . 2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C ⇄ 6 CaSiO3 + P4 + 10 CO Osobine: .reaktivan je i čuva se pod vodom . Žarenjem kalcijum-fosfata sa silicijum(IV)-oksidom i ugljenikom na t = 1300°C (SiO2 sprečava reakciju izmeñu ° kalcijuma i fosfora dajući kalcijum-silikat).antidot CuSO4 2 .jak otrov.fosforescencija (svetluca u tami) .Dobijanje: 1. sa kožom stvara bolne rane koje teško zarastaju .pri dobijanju nastaje bela modifikacija ili beli fosfor Beli fosfor .

nije otrovan .manje je reaktivan od belog fosfora .Crveni fosfor .nema značaj > 260°C ° ∆ rH < 0 3 .dobija se zagrevanjem belog fosfora Pbeli → Pcrveni Crni fosfor .najstabilnija modifikacija .potpuno je nerastvoran .

+5 Jedinjenja sa negativnim oksidacionim brojem F o s f i n .PH3 Dobijanje: 1. Hidrolizom fosfida ili dejstvom kiselina na fosfide Ca3P2 + 6 H2O → 2 PH3 + 3 Ca(OH)2 2 AlP + 3 H2SO4 → 2 PH3 + Al2(SO4)3 Osobine: . slabiju od amonijaka 4 . bez boje.otrovan je . +3. +1.spontano se pali na vazduhu 4 PH3 + 8 O2 → P4O10 + H2O -slabo se rastvara u vodi.J E D I NJ E NJ A F O S F O R A Oksidacioni broj: -3. +4.gas. daje slabu bazu. neprijatnog mirisa .

vodeni rastvor reaguje kiselo PH4X + H2O → PH3 + H3O+ + X- . Br. reaguje sa kiselinama i daje soli PH3 + HCl ⇄ PH4Cl fosfonijum-hlorid opšta formula je: PH4X ( X = Cl..fosfin ima slabo kisele osobine. I ) ↓ fosfonijum-halogenidi (soli) hidrolizuju u vodi. zemnoalkalnih metala i lantanoida) i vodeni rastvor reaguje bazno Ca3P2 + 6 H2O → 2 PH3 + 3 Ca(OH)2 5 . daje soli fosfide ∗ fosfidi hidrolizuju (fosfidi alkalnih.fosfin ima bazne (slabo) osobine.

Direktna sinteza fosfora i halogena (T) P4 + 6 Cl2 Osobine: .hidrolizuju + PCl3 + 3 H2O → 3 HCl + H2PHO3 4 PCl3 ∆ rH < 0 6 . PCl3.Jedinjenja sa pozitivnim oksidacionim brojem Stepen oksidacije +1 Hipofosfitna kiselina. PBr3. PI3 pojačava hidroliza Dobijanje: 1.jednobazna kiselina . PX3 PF3. HPH2O2 Osobine: .kiselina i soli deluju i kao oksidaciona i kao redukciona sredstva Stepen oksidacije +3 Trihalogenidi fosfora.

Sagorevanjem fosfora P4 + 3 O2 → P4O6 Osobine: . Rastvaranjem fosfor(III)-oksida u vodi Osobine: .zagrevanjem se razlaže na fosfin i fosfatnu kiselinu 4 H2PHO3 → PH3 + 3 H3PO4 7 . P4O6 Dobijanje: 1.Fosfor(III)-oksid.kiseo oksid P4O10 .sa vodom daje fosfitnu kiselinu P4O6 + 6 H2O → 4 H2PHO3 Fosfitna kiselina.sa viškom kiseonika daje fosfor(V)-oksid T P4O6 + 2 O2 . H2PHO3 Dobijanje: 1.

srednje jačine H2PHO3 ⇄ H+ + HPHO3HPHO3.⇄ H+ + PHO32.0 x 10-7 mol/dm3 Stepen oksidacije +4 Fosfor(IV)-oksid. NaHPHO3 ∗ neutralne (sekundarne) fosfite. Na2PHO3 .6 x 10-2 mol/dm3 K2 = 7.rastvara se u vodi i daje fosfitnu i fosfatnu kiselinu P4O8 + 6 H2O → 2 H2PHO3 + 2 H3PO4 Hipofosfatna kiselina. H4P2O6 8 .dvobazna kiselina..gradi dve vrste soli ∗ kisele (primarne) fosfite.kiselina i soli mogu biti i oksidaciona i redukciona sredstva više izražene naročito u baznoj sredini K1 = 1. P4O8 Osobine: .

Cl. Br Dobijanje: 1. 9 .Stepen oksidacije +5 Pentahalogenidi.hidrolizuju PCl5 + H2O → POCl3 + 2 HCl ↑ fosforil(V)-hlorid POCl3 + 3 H2O → H3PO4 + 3 HCl PCl3 i PCl5 .halogenidi (nisu soli).fosforpentahlorid u gasovitom stanju se razlaže PCl5 (g) ⇄ PCl3 + Cl2 . PX5 X = F. jer sa vodom daju dve kiseline. PCl3 + Cl2 ⇄ PCl5 Osobine: .

P4O10 Dobijanje: 1. Reakcijom fosfor(V)-oksida sa dovoljnom količinom vode P4O10 + 6 H2O → 4 H3PO4 (orto fosfatna kiselina) Sa manje vode: P4O10 + 4 H2O → 2 H4P2O7 P4O10 + 2 H2O → 4 HPO3 (piro fosfatna kiselina) (meta fosfatna kiselina) 2. H3PO4 Dobijanje: 1.Fosfor(V)-oksid.dehidrataciono sredstvo Fosfatna kiselina. Sagorevanjem fosfora sa dovoljnom količinom kiseonika P4 + 5 O2 → P4O10 Osobine: . Reakcijom kalcijum-fosfata i sulfatne kiseline Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4 → 2 H3PO4 + 3 CaSO4 ↓ 10 .

″primarne″ fosfate (H2PO4−) ″ − · hidrogenfosfate.daje tri tipa soli · dihidrogenfosfate. ″sekundarne″ fosfate (HPO42−) ″ − · normalne fosfate.1 x 10-2 mol/dm3 K2 = 1.2 x 10-7 mol/dm3 K3 = 1.8 x 10-12 mol/dm3 .lako se rastvara u vodi .kristalna supstanca (kada je čista) .trobazna kiselina H3PO4 ⇄ H+ + H2PO4− − H2PO4− ⇄ H+ + HPO42− − − HPO42− ⇄ H+ + PO43− K1 = 1. ″tercijarne″ fosfate (PO43−) ″ Rastvorni dihidrogenfosfati u vodenom rastvoru reaguju slabo kiselo (usled disocijacije H2PO4−): NaH2PO4 → Na+ + H2PO4− − H2PO4− ⇄ H+ + HPO42− 11 .Osobine: .

Hidrogenfosfati u vodenom rastvoru reaguju slabo bazno − (usled hidrolize HPO42−): − Na2HPO4 → 2 Na+ + HPO42− − HPO42− + H2O ⇄ H2PO4− + OH− Normalni fosfati u vodenom rastvoru reaguju bazno. 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful